YÖK ULUSAL TEZ MERKEZ İ TEZ NUMARA YAZAR ADI SI SOYADI 2734 Şerif Aktaş 141278 Metin Akar

147357 Mehmet Alev 160417 329 1012 1101 1624 1993 144845 160599 160846 163278 163801 302 303 315 316 318 332 333 343 367 391 392 451 Sema Uğurcan Mustafa Uğurlu Metin Kayahan Özgül Ahmet Sevgi Hasan Çebi Nazım H. Polat Beşir Amir Mohammad Jalal Shams Ayşe İlker Pakize Erciş Ümit Tokatlı L. Nihal Yazar Zuhal Yüksel Himmet Biray Mehmet Önal Ayşe İlker Ali Osman Coşkun K.Mehmet Gece Fatma Özkan Mustafa Özbalcı Mustafa Çıpan Ahmet Mermer Abdülkadir Hayber

TEZ ADI Refik Halid'in hikaye ve romanları üzerinde bir araştırma Türk Edebiyatında manzum mi'râcnâmeler Bulgaristan'da Türk kültürünün etkileri Türk romanında çalışan kadın tipleri -Tanzimattan Cumhuriyete kadarMunyetu'l Guzat: Metin-index Sami Paşa-Zade Sezayi'nin Küçük Şeyler'inde fiktif yapı Latifi'nin kayıp iki risalesi: Enisü'l-Fusaha ve Evsaf-ı İbrahim Paşa Necip Ali yazarı Şahabeddin Süleyman -insan, eser, Fecr-i Fazıl Kısakürek'in şiiri üslupKânunî Sultan Süleyman devrinde Arapça şiir yazan Türk şairleri Servet-i Fünûn'dan önce Türk romanında yabancılar ve azınlıklar Türkmen şivesi Ersari Urugu Ulu Depe ağzı Halk edebiyatını tenkit (Halk edebiyatına bakışlar, yorumlar ve halk Menâkıb-Nâme'si (metin-indeksElvan Çelebi'nin edebiyatından faydalanma cereyânı) gramer) Halvetiyyenin Şa'baniyye kolu ve Şa'ban-ı Veli Polatlı kerç ve çongar tatar ağızları Türkmen şivesinin sentaks bakımından Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması Vecihi Bey'in hikayelerinde fiktif yapı Türkmen şivesi: Ersarı Urugu Uludepe ağzı Seyrek-Zade Mehmet Asım'ın hayatı ve Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'ar adlı eseri Azeri Şivesi Güney Azerbaycan ağızlarından Serap ağzı Osmaniye tatar ağızı Yahya Kemal'de bedii tefekkür unsurları: 1 Kendi Gök Kubbemiz'de duygu Muğlalı İbrahim Şahidi hayatı, edebi şahsiyeti, eserleri divan ve Gülşen-i Vahdet (tenkitli metin) Taşlıcalı Yahya Bey Divanı'nda nebatlar Yakup Kadri'nin romanlarında Anadolu

YILI 1973 1980 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985

469 470 527 568 570 583 960 1013 1014 1040 1059 1699 2041 162010 162041 162078 162085 162237 314 317 334 337 365 393 402 449 462 523 587 918 961 985 998 1015 1020 1021

Abdullah Zühdü'nün hayatı ve hikayeleri üzerine bir Zeki Gürel araştırma Türkçesi fiilleri ile Türkiye Türkçesi fiilleri Karahanlı arasında fonetik ve semantik bakımlardan bir Mehmet Ali Uyar karşılaştırma Güzin Çöktü Ali Şir Nevai Mahbubü'l-Kulüb Nevzat Kale Kazak Türkçesi Afgan Kazaklarının ağzı Hasan Avni Yüksel Develi'li Aşık Seyrani ve şiirleri Ali Yakıcı Niyazi-i Mısri'nin divan-ı ilahiyatı'ı Ferhat Tamir Kazak şivesi Barköl ağzı Hüseyin Özbay Özbek şivesi kunduz ağzı Hüseyin Tuncer Tarık Buğra'nın hikayeleri üzerinde bir inceleme Yakup Karasoy Ahmed-i Da'i Siracü'l Kulüb Erzurumlu Mustafa Darir Kıssa-i Yusuf (Yusuf u Leyla Karahan Züleyha) Sultan Üçüncü Murad (Muradi) hayatı, edebi kişiliği, Ahmet Kırkkılıç eserleri ve divanının tenkidli metni (2 cilt) Gani-zade Nadiri hayatı, edebi kişiliği, eserleri, divanı Numan Külekçi ve şeh-namesinin tenkidli metni Zühal Yüksel Polatlı Kerç ve Çongar Tatar ağızları Ülkü Gürsoy Milli mücadele romanlarında din adamı tipi Erzurumlu Mustafa Darîr Kıssa-i Yûsuf (Yûsuf u Leyla Karahan Züleyhâ) Şeyma Güngör Fuzulî'nin Hadikatu's-Su'Ada'sı Kadı Burhaneddin Divanı (s. 1-30)`nın gramatikal Hatice Uzunal indeksi Şahin İbrahim Tevfik Nezad'ın hayatı Serpil Hayber Ebubekir Hazım Tepeyran'ın hikayeleri ve romanları Azeri Türkçesi'nin sentaks bakımından Türkiye İsmet Cemiloğlu Türkçesiyle karşılaştırılması Sergüzeşt-i Kalyopi'nin Türk tahkiye geleneği içinde Hüseyin Yeniçeri yeri İrfan Topal Taşlıcalı Yahya Bey Divanı'nda din ve tasavvuf Mehmet Kiremit Yapraklı ilçesi (Çankırı) ağzı Taşlıcalı Yahya Bey Divanında sevgili ve sevgiliye ait Yavuz Demir fiziki unsurlar Canan Akkoyunlu Kerkük Türklerinde horyat geleneği İhsan Sabri Çebi Güney-Doğu Bulgaristan Türk ağızları Mehmet Sarı Hayreti Divanı'nda maddi kültür unsurları Ali Atalay 1908-1914 Türk Romanında konu seçimi Sadettin Özçelik Ali Şir Nevayi Mecalisü'n-Nefayis Abdullah Tüylü Mehmed Akif Ersoy'un şiirlerinde sosyal meseleler İlyas Yağcı Devrez vadisi ağzı ses ve şekil bilgisi Kendi Gök Kubbemiz'de ahenk kavramına bağlı Ayşegül Celepoğlu tesbitler ve değerlendirmeler Mehmet Temizkan Hayreti Divanı'nda aşık Mustafa Tatcı Hayreti Divan'ında din ve tasavvuf Süleyman Solmaz Erzurumlu İbrahim Hakkı Divan'ında aşk

1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986

1102 1104 1520 1700 1702 19689 19690 36217 162235 366 838 843 850 851 852 869 1001 1476 1554 1626 1804 1860 1938 1980 2028 2030 2031 2059 2658 2717 2978 2985 3067

Enver Töre Nadide Gürbüz

1908-1914 arası Türk edebiyatı'nda tiyatro tenkidi Mustafa İbni Muhammed Ankaravi Yasin Suresi Tefsiri Peyami Safa'nın romanlarının yapı ve anlatım teknikleri Mehmet Tekin bakımından incelenmesi Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanında üslup Zöhre Bilgegil çalışması Anadolu Türkçesi ile yapılan en eski Tezkiretü'l-Evliya Orhan Yavuz tercümesi ve dil özellikleri (2 cilt) Haşmettin Arslan Aşık Sümmani ve eserleri İrfan Keleş Şabanözü yöresi ağzı Faruk Çolak Niyazi'nin Mansur-Name'si Bekir Sami Özsoy Silleli Sürûrî`nin hayatı ve şiirleri Kamile Güner Ünal Develi ağzı M.Fatih Andı Servet-i Fünun'a kadar mecmualarda nazım şekilleri Halid Ziya Uşaklıgil'in Servet-i Fünun Edebiyatı Mahmut Babacan hakkında görüşleri Amme cüz’ü tefsiri -Mustafa bin Muhammed- (varak Özcan Tabaklar no: 111 b-121 a/143 a-154 b) Amme cüz'ü tefsiri -Mustafa bin Muhammed- (varak Ulya Nisar no: 121 b-143 a) Berna Karahan Taci-Zade Ca'fer Çelebi Divanı gazel şerhi (51-100) Taci-Zade Ca'fer Çelebi devri-hayatı-eserleri-edebi Cemil Ertonga şahsiyeti-gazelleri-şerhi Peyami Safa'nın romanlarında eğitim meselelerinin ele Nigar Kasap alınışı Mehmet Özer Bezmi Nusret Kaygusuz'un hayatı Hayrettin Rayman Karacaoğlan'ın şiirlerinde ahenk Cengiz Ketene Ahmet Midhat Efendi'nin romanlarında mekan Zati Divanı'ndan seçilen gazellerin (101'den 150'ye F.Güliz Kapkın kadar olan) incelenmesi Kadir Atlansoy Sabayi Sırat-ı Müstakim Klasik Osmanlı Türkçesi devresinde -sA morfemiyle Hayati Develi kurulan cümleler üzerinde bir inceleme Hamdi Güleç Bayburt'lu Celali (hayatı, sanatı ve şiirleri) Metin Akkuş Türk edebiyatında şehr-engizler ve Bursa şehr-engizleri Rıdvan Çanım Sakinameler ve Edirneli Revani'nin İşaretname'si Osman Gündüz Selahaddin Enis (hayatı, edebi kişiliği, hikayeciliği) Rıdvan Öztürk Osmanlıca'da isim-fiiller (XVI-XVII. yüzyıl) Shawky Hassan Türkiye Türkçesi'nde kullanılan Arapça kelimeler Ahmed Abdo Shaban üzerinde fonetik ve morfolojik bir inceleme Vahap Kabahasanoğlu Ahmed Hamdi Tanpınar'da estetik trans (bütün eserleri) Adnan Akgün Ebüzziya Tevfik'in Mecmua-i Ebüzziya'daki hatıraları Nesrin Bakış Ahmet Rasim'in dilbilgisi kitapları Gülden Sağol Ahmet Cevat Emre'nin dilbilgisi kitapları

1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987

3222 3223 3237 3242 3245 3246 3247 3248 3256 3257 3258 3259 3261 3262 3390 3750 5923 10608 10609 10623 10628 13647 19560 19696 25798 26707 30611 32214 54569 54573 2746 3322 3330 3335 3337

1875-1905 yılları arasındaki sözlükler üzerinde bir inceleme Vahib Ummi Divanı Hüseyin Cavid'in tarihi dramları Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat'ında din ve tasavvuf Yusup Beg-Ahmet Beg Destanı Yozgatlı Hüzni Divanı-ı (tahlil-metin) Nakşi Ali Akkirmani Divani (edisyon-kritik) Nabi'nin kasideleri ve kasideciliği Hayreti Divanı'nda sevgili ve sevgilinin fiziki yapısı ile Ahmet Arı ilgili özellikler 1923-1938 yılları arasında dergilerde edebiyatla ilgili Nazlı Rana Yılmaz kavramlara bakış Naciye Yıldız Mutasavvıf Türk kadın şairleri üzerine bir araştırma Adnan Derin Tuhfe-i Mübarizi (metin-gramer notları-sözlük) Beyhan Seçkin 1920-1928 Türk romanında yaşlı erkek tiplerinin tahlili Ali Özcan Tebareke tefsiri (metin-gramer notları-sözlük) Mehmet Törenek 1908-1918 arası Türk hikayeciliği Muhsin Kevser Nuri Erbil Mehmet Efendi ve "Araisü'l-Kur'an" adlı eserinin Vani ve Amirli ağızları Erdoğan Pazarbaşı tahlili Uygurca Sadaprarudita ve Dharmodgata Bodhisattva F.Sema Barutçu hikayesi Hyojoung Choi Caƒmi'ü'l-Hikayaƒt incelemesi Edebi tenkitleri ve şiirleriyle İsmail Safa'nın Alaattin Karaca edebiyatımızdaki yeri Hayriye Topçuoğlu Fecr-i Ati edebi topluluğunun dil ve edebiyat görüşleri Durali Yılmaz Türk romanının doğuşu ve Ahmet Mithat Efendi Hayrettin Ayaz Kanbalakzade Hazmi Divanı (inceleme-metin) Ahmet Sevgi Latifi (hayatı ve eserleri) inceleme-metin Feza`il-i Mekke ve`l-Medine ve`l-Kudsü`s-Şerif Mehmet Aydın (inceleme-metin) Vahit Türk Hatiboğlu'nun Bahrü`l-Hakayık'ı (Transkripsiyon) Burhan Paçacıoğlu Sivas İlbeyli ağzı (inceleme-metinler-sözlük) Ahmet Doğan Salih Baba Divanı hikayesi üzerinde mukayeseli bir Mahmut ile Nigar (edisyon-kritik) Doğan Kaya araştırma Mehmet Arslan Sami Asafname Mesnevisi (inceleme-metin) Can Özgür Baytaratü'l Vazıh (metin-indeks) Tanzimat romanında intihar olaylarının psikolojik ve Mesut Tekşan sosyal-psikolojik sebepleri On dördüncü yüzyıla ait bir Kısas-ı Enbiya nüshası İsmet Cemiloğlu üzerinde sentaks incelenmesi İsmail Doğan Divan-ı Türki-i Zafer (transkripsiyon ve dil incelemesi) Lali-zade Abdülbaki Efendi'nin Menakıb-ı Melamiyye-i Ayşe Yücel Bayramiyyesi (inceleme-metin) Ertuğrul Topbaş Ali Torun Cihan Özdemir Hamiye Duran İsa Özkan M.Öcal Oğuz Seyit Ahmet Ünal Ali Fuat Bilkan

1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1988

3388 3392 3749 3804 3811 3818 3821 3822 3824 3876 3877 4065 4296 4311 4442 4443 4444 4449 4450 4451 4452 4453 4496 4497 4502 4516 4522 4523 4524 4525 4546 4637

Nabi'nin Tuhfetü'l-Harameyn'i: dil incelemesi, M.Muhsin Kalkışım transkripsiyonlu metin ve indeks Ayla Pirimoğlu Ebubekir Hazım Tepeyran "hayatı-eserleri" Mehmet Akkaya Zati Divanı 251-300 gazeller arası elli gazelin şerhi Türk edebiyatındaki kıyafetnameler ve Niğdeli Cevat Yerdelen Visali'nin Vesiletü'l-İrfan adlı kıyafetnamesi Cengiz Alyılmaz Latifi Tezkiresi'nin sentaks yönünden incelenmesi Yusuf Tepeli Ali'nin nesrinde sentaks Abdurrahman Kınalızade Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-şu Ara'sı Takirdaroğlu üzerinde bir Tezkiresi'nin sentaks bakımından Aşık Çelebi sentaks çalışması Muhsine Börekci incelenmesi Lütfi Sezen Hamzanamelerin Türkiye Türkçesinden Uygurca'ya Kutadgu Bilig'in halk edebiyatındaki yeri Nebahat Akgün indeksi Zeynep Songür Sabri Esat Siyavuşgil'in tiyatro ile ilgili nesirleri (2 cilt) Serap Ilaslan Özbek halk hikayelerinin dili XIV. yüzyıla ait anonim bir evliya tezkiresinin 100 Nazan Kırımhan varakının çevirisi üzerine bir araştırma Türkmen ve Anadolu halk masallarının yapı ve motif Metin Ergün açısından mukayesesi üzerine bir araştırma Salih Gülerer Bursalı Lami'i Çelebi İbret-nüma (inceleme-metin) Elmas Bütün Izahü'l Esrar Nergis Biray Cemili Divanı (metin- gramer notları- sözlük) İbrahim Bülbül Keçecizadeözel bir edebiyat mahfeli olarak Encümen-i Metin Kayahan XIX. asrın İzzet Molla ve şiiri Özgül Şuara Hüseyin Tuncer Türk Yurdu (1911-1931) üzerinde bir inceleme Necmiye Güneylioğlu Ali Canip Yöntem'in makaleleri Devrin mes'eleleri içinde yıl sırasına göre: Yahya Sevinç Kurtça Kemal Hülya Kasapoğlu Modern Uygur Türkçesinde fiil İsmet Çetin Türk halk hikayeleri içinde Hikaye-i Uğru ile kadı Şeyh İlahi'nin Esrar-Namesi (hayatı-eserleri-incelemeHayati Yavuzer metin) Nesrin Tağızade Celal Sahir Erozan (1883-1935)Ali Paşa (metin ve XVIII. yüzyıldan bir şair: İzzet hayatı-dönemi-eserleri Fatma Sabiha Kutlar inceleme) Mehmet Ölmez Altun Yaruk III.kitap (5. bölüm) Ülkü Çelik Kırgızca bir hikaye: Astra Gülü (metin-çeviri-dizin) Zuhal Kargı Şecere-i Terakime (metin-gramer-dizin) Emine Ceylan Ana Türkçe'de kapalı e ünlüsü A Stylistic analysis of a Turkish text with special Yeşim Kotan reference to systemic functional grammar A Text linguistic approach to the study of texts in Turkish: Preliminaries to the study of coherence in terms of procedural approach

1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988

4639

Mustafa Aksan

1988

4733 4757 4791 4825 4849 4852 4895 4901 5049 5113 5126 5150 5178 5184 8036 8688 8690 8885 9990 9998 10000 10002 10005 10011 10643 10734 10735 11708 12656 12658 12659

Partisipli, mastarlı veya fiil-isimli bir kelime ve ondan sonra gelen yabancı asıllı bir kelime ile teşkil edilmiş ve Mustafa Küçük cümlede zarf olarak kullanılan kelime grupları Gülnaz Genç XVI.yüzyıl metinlerinde isim cümleleri Nihal Nomer Karaman Cemali ve Divanının tenkidli metni Sevgi Yılmaz Muhammed Salih Şeybani-Name (1b-69b) metin-indeks Emine Kara Namık Kemal'in eserlerinde benzetme unsurları Hüseyin Süzen Zati Divanı 151-200 gazeller arası elli gazelin şerhi Osman Kemal Kayra XVII.-XVIII. yüzyıl metinlerinde kelime grupları 1828-1928 yılları arasında yayınlanan edebi Handan İnci mecmualarda, edebiyat akımları üzerine bir araştırma Salih Seyhan Zati Divani (1-50 gazeller arası 50 gazelin şerhi) N.Ferruh Armutcuoğlu Türk Dili'nde sözcük yalınlaşması süreci Latif Beyreli Lehcetü'l-Lugat Hüseyin Akkaya Şemseddin Sivasi'nin Süleymaniyye'si Faruk Nafız Çamlıbel'in şiirleri (derleme-tasnifHalil Hadi Bulut inceleme) Osman Bülent Yorulmaz Halide II. Mahmud'un kızı Salihahayatı ile Tophane Sultan Edip Adıvar'ın Hindistan Sultan müşiri Halil Rıfat Paşa'nın düğün törenini anlatan Hatice Aynur surnameler Tülin Danacı Neccar-zade Şeyh Rıza Divanı Mehmet Saim Tarihi romanımız açısından Türklerin Anadolu'ya Kaptan yerleşmesi (1071-1345) Raşide Dağlar Fakir Baykurt'un eserlerinde Almanlar ve Almanya Emin Ali Turhan Kamus-ı Okyanus'ta nebat adları Haleti-i Gülşeni (hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve İbrahim Altunel divanının tenkidli metni) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarında kültür Zehra Saray kompleksi Birsel Oruç Efsanelere göre Azeri Türkçesinin ses özellikleri Mütercim Asım Efendi'nin Kamus Tercümesi'ndeki M. Fatih Kirişçioğlu uzuv isimleri Kamusu'l-Muhit Tercümesi'ndeki Türkçe hayvan Kemal Güler isimleri Kaya Türkay Ali Şir Nevayi Bedayi'u'l-Vasat (inceleme-metin-dizin) Tanzimat'tan Fuat Köprülü'ye kadar bizde edebiyat Nurullah Çetin tarihçiliği Tanzimat döneminde Türkçe gramerlerin muhtevası ve Emir İçhem Arapça kurallarla karşılaştırılması Ayşegül Muhammed Saƒlih Şeybaƒni-name (696-1386) metinCanku(Erantepli) indeks İbrahim Çetin Derdiyok Cemali Divanı (inceleme-metin) Mustafa Güneş Hüzni Divanı II. (inceleme-metin-indeks) Türk halk şiirinde atasözleri (bilim ve işlevleri Nurcan Sarı bakımından)

1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988

Ova ve Balören ağızları Yasin süresi tefsiri (inceleme-metin-sözlük-tıpkı basım) Hayreti Divanı'nda kozmik alem ve zaman Aşık Çelebi Divanı Amasya Aydınca ağzı İçtihad Mecmuası (inceleme ve edebiyatla ilgili Şehbal mecmuası metinler) 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 4915 5506 5636 5946 6503 6504 6511 6514 6661 6902 6903 6904 6964 6970 6988 6996 7221 7377 7402 7417 7547 7588 Şehnameci Taliki Zade'ye göre Osmanlı padişahlarının şairlikleri -Taliki-Zade Şehnamesi (V. Hassa)'nın Saadet Şanlı edisyon kritiğiAli Kemal'in gazete ve mecmualardaki kültür-edebiyatAhmet Fikret Kılıç sanat yazıları Ruhsar Zübeyiroğlu Mecmü'atü't-teracim Mehmed Tevfik Efendi Hasan Kolcu Türk Edebiyatı'nda hece-aruz münakaşaları Cengiz Aydemir Ömer Seyfettin ve hikayelerinde eğitim değerleri Abdülkerim Gülhan Naziki Divanı İbrahim Ahmet Aydemir Refi Amidi Divanı Sadettin Eğri Şühudi Divanı teknikleri üzerine uygulamalı bir Romanda anlatı Meral Oraliş çalışma Muhsin Macit Şeyh Galib'in tarih manzumeleri Recep Şirin Kitab fi Riyazati'l Hayl-Kitab Fi İlmi'n-Nüşşab Yakup Çelik Ziya Paşa'nın şiirini yapan unsurlar Gelibolu Mustafa Ali ve divanı (Varidatü'l-Enika) (2 Kudret Altun cilt) Hüseyin Yorulmaz Koca Ragıb Paşa Divanı Emel Aşa 1928'e kadar Türk kadın mecmuaları (3 cilt) Mehmed Amaç Zati Divanı'ndan 50 gazelin şerhi (301-350) Nuran Altuner(Üzer) Safayi ve Tezkiresi (3 cilt) Emine Yeniterzi Divan şiirinde na't (2 cilt) Mustafa Cemiloğlu Sorgun köyü halk edebiyatı Yakup Karasoy Şiban Han Divanı (inceleme-metin) (2 cilt) Altun Yaruk (Suvarnaprabhasottama-Sutra) giriş-metinCeval Kaya dizin (2 cilt) Kasım Gelen Kanuni Sultan Süleyman'ın Farsça divanı 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 .13658 19605 19606 19607 19695 19712 19713 22486 54570 54623 54625 Doğan Yavaş Paki Küçüker Pervin Aynagöz Ramazan Korkmaz Kenan Acar Mehmet Kara Hikmet Feridun Güven Filiz Hançerlioğlu Yusuf Avcı Semiramis Tutkun Ahmet Ölmez İstanbul'da Osmanlı mimarisi üzerine bir kaynak. Hadikat-ül Cevami (sadeleştirilmiş metin çevirisi) Bingöl merkez ilçe ve köyleri ağızları (incelememetinler-sözlük) Mustafa Safayi Efendi Tezkire-i Safayi (Nuhbetül-asar min Feva'id'il eşar) (2 cilt) Keçecizade İzzet Molla ve Mihnet-Keşan üzerine bir araştırma İzmit'in Taşköprü.

Ahsen Turan Fuat Yavuz İhsan Kurt Asuman Ağaçsaban Murat Aşıcı Zehra Toska Mustafa Argunşah Mehmet Emin Ertan Mehmet Emin Ağar Zühal Kültüral Nüket Esen Mehmet Karagözoğlu Kenan Yavan Bahattin Kahraman Ahmet Doğu Mehmet Önal Kemal Kahramanoğlu Erdoğan Erol Önal Kaya Halil İbrahim Usta Hakan Sazyek Bünyamin Çağlayan Kenan Erdoğan Mehmet Kahraman Nazan Kuloğlu İsmail Çetişli Türk Halk Edebiyatı'nda kısa hikayeler Dede Korkut Hikayeleri tesiri ile teşekkül eden halk hikayeleri Kazakça bir hikaye: Sonğı Tasil metin-çeviri-dizin Divanu Lugati't-Türk'te söz yapımı Cenab Şehabeddin'in şiirleri üzerinde bir araştırma Yeni milli edebiyat akımı şiirinin üzerine bir araştırma (1968-1987) Türkçe'de cümle bağlayıcıları Revnaku'l Mecalis (transkripsiyonlu çeviri ve inceleme) Erol Güngör'ün dil. (Ahmet Kanatlı Lisesinde uygulama) Bünyad-ı Şi'r-i Arif -transkripsiyon. gramer incelemesiTürk edebiyatında Kelile ve Dimne çevirileri ve Kul Mesud çevirisi (2 cilt) Muhammed Bin Mahmud Şirvani Tuhfe-i Muradi (inceleme-metin-dizin) Fuzuli Divanı'nda hayvanlar Kitabu Fi'l-Fıkh Bi-Lisani't-Türki (inceleme-metinsözlük) (2 cilt) Galatat sözlükleri Türk romanında aile kurumu Örneklerle basın terimleri sözlüğü Küçük yeni Uygur Türkçesi grameri Arşi Divanı'nın tenkidli metni I. edebiyat ve edebiyat sosyolojisiyle ilgili görüşleri Türk atasözlerine psikolojik bir yaklaşım Kız ve erkek öğrencilerde cinsiyetten kaynaklanan farklı dil kullanımı. yüzyıl doğu Türkçesiyle yazılmış anonim Kur`an tefsirinin söz ve şekil varlığı Halit Ziya Uşaklıgil'in hikayeleri ve Türk hikayeciliğine katkıları Yahya Bey Divanı'nda maddi kültür unsurları Fuzuli Divanı'nda kozmografya ve tabiat Divan edebiyatı tartışmaları (1930-1940) Abdi Cemşidü Hurşid Memduh Şevket Esendal -insan ve eser- 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 . Amme tefsiri (inceleme-metin-sözlük-tıpkıbasım) "Peyami Safa" imzalı romanlarda fiktif yapı Ahmed-i Da'i Miftahü'l-Cenne inceleme-tenkidli metin SükkeriNevayi "Fevayidü'l-Kiber" (inceleme-metinAli Şir hayatı.-II.7630 7633 7729 7730 8151 8687 8691 8692 8693 8763 8887 8955 8957 9088 9090 9091 9092 9094 9095 9096 10089 10091 10122 10126 10127 10826 10886 10887 11826 12683 15391 19632 19633 Nerin Köse Metin Ekici Süer Eker İpek Bilgen Hasan Akay Gıyasettin Aytaş İbrahim Öküzcü F. edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni dizin) XIII.

cilt) metin ve fiiller Asuman Akay üzerine bir deneme Türkçe'de vurgu ve musikimizin sözlü eserlerinde Saadet Güldaş prozodik uygulamalar Zeynep Sema Şeyhülislam Esat Efendi Atrabü'lasar fi Tezkireti Yüceışık Urefai'l-Edvar (Giriş-metin-tercüme-terimler-dil notları) Mustafa S. Kaçalin Çinggis Kağan Tarihi çevirisi Abdullah Azmi Bilgin Nazmü'l-Hilafiyyat tercümesi İsa Kocakaplan Yahya Kemal'in şiirlerinde edebi sanatlar Yakup Kavas Muallim Sadi (hayatı-şahsiyeti ve edebi eserleri) Mustafa Öner Abdullah Tukay'ın şiirleri 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 . tasavvufi. aşık ve ma'şuk Yıldırım mefhumlarının tahlili Fuzuli'nin Türkçe gazellerinde ölüm. Sedd-i İskenderi-metin inceleme-dizin Hatice Tören (2 cilt) Firdevsi Süleyman-Name (44. ayrılık ve yalnızlık M.Hanefi Yontar temaları Saadettin Yıldız Arif Nihat Asya (hayatı-sanatı-eserleri ve nesirleri) Sabri Mehmed Şerif Divanı (inceleme-karşılaştırmalı Hasan Kasır metin) Gülşen Seyhan Köroğlu Destanı (Azerbaycan varyantı) inceleme-metin Behçet Dede Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili Ali-Şir Nevayi. Yakup Kadri ve Reşat Nuri'nin Abdulkadir Hayber romanlarında nesil çatışmaları Sabahat Beyzadeoğlu Zati'nin 50 gazelinin tahlili (1054-1104) Derleme Sözlüğü'nde "C" madde başı altında toplanan Akcan Albayrak kelime ve deyimlerin sınıflandırılması Üçler Güler Derleme sözlüğü ile Türkçe sözlüğün mukayesesi Derleme Sözlüğü'nün ağız hususiyetleri ve mana Münevver Tekcan değişmeleri üzerinde bir çalışma "D" maddesi (Cilt IV) Mana değişiklikleriyle ilgili Türkçe Sözlük ile Derleme Hediye Tuncer Sözlüğü'nün merkez ilçe köyleri ağızları (incelemeKırklareli ili mukayesesi Cevdet Şanlı metin) ili Havsa ilçesi ve köyleri ağızları (incelemeEdirne Emin Kalay metin) Ayşegül Mine Fuzuli'nin Türkçe gazellerinde aşk. Ahat Üstüner atasözleri ve kısa hikayeler Halide Nusret'in romanlarının roman tekniği Mehmet Çete bakımından incelenmesi El-Muhkem fi Şerhi'l-Hikem kitabında geçen dini. harsi ıstılah ve tabirler konusunda bir lügat Tahsin Önemli denemesi Halide Edib.19635 19636 19637 19639 19716 19717 86 8075 8261 8330 8332 8333 8334 8335 8336 8337 8928 9335 9351 9375 9379 9380 9381 9396 9543 9549 9697 9724 Bilgehan Gökdağ(Atsız) Ahmet Buran Atebetü'l-Hakayık grameri Anadolu ağızlarında isim çekim ekleri Karahanlıca ve eski Anadolu metinlerinde deyimler.

edebiyat. basın. sayıları) inceleme ve Süheyla Seçkin seçilmiş metinler Bedri Selimhocaoğlu Zati Divanı 401-450 gazeller arası 50 gazelin şerhi Ali Osman Coşkun Simkeş-Zade Feyzi Divanı (inceleme-metin-indeks) Kamil Akarsu Za'ifi Divanı metin.9741 9755 9756 9757 9775 9789 9831 9945 10029 Filiz Alsancak Ömer Yaraşır Gülşen Ergen Nesrin Kaya Erol Ülgen Asuman Yılgör Yıldız Kocasavaş Uğur İnan Mustafa Aslan Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki morfolojik ve fonetik farklar Fuzuli'nin Türkçe gazellerinde dini-tasavvufi mefhumların tahlili Tanzimat devri sanatkarlarının dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri Mukaddimetü'l Edep'te fiil çekimleri Ahmed Midhat Efendi'de çalışma fikri Fuzuli'nin Türkçe Divan'ında bitkiler Uygur halk masalları (Gramer-metin-tercüme-sözlük) Halname-i Sevadi (transkripsiyonlu metin) Şehri Divanı metin-sözlük-indeks Gramerleri ve Tanzimat döneminde yazılan Türk 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 11581 11624 11696 11750 11752 11762 11771 11806 11810 11857 11861 11866 11907 11950 11963 11969 11986 12114 12116 12137 12230 Abdullah Ramiz Paşa'nın "Lisan-ı Osmaniyenin kavaidini Havi Emsile-i Türkiyededir" adlı eseri (metinKazım Köktekin inceleme) İctihad mecmuası (101-200. dil. tahlil ve sistematik endeks Mir'atü'l-Memalik (Seydi Ali Reis) inceleme-metinMehmet Kiremit indeks Mustafa Tatçı Yunus Emre Divanı (inceleme-metin) (2 cilt) Necati Sungur Ahi Divanı (inceleme-metin) Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında maarif teşkilatı ve Adem Orakçı öğretmen Bildirme kiplerinde zaman kaymaları ve fonksiyon Ertuğrul Yaman değişmeleri Ebüzziya Tevfik'in hayatı. yayın ve Alim Gür matbaacılığa katkıları Saliha Kurutlu Öğretmen yazar Talip Apaydın'ın romancılığı Gülgün Erişen Bursalı Rahmi ve Gül-i Sad-Berg'i Nilay Işıksalan Kemal Tahir'in tarihi romanları üzerine bir inceleme Türkçeye geçmiş batı kökenli kelimelerin imlası üzerine Furgan Hameed bir araştırma Hamzavi Kıssa-i İskender metin sözlüğü ve dilbilgisi Aysun Akyol özellikleri Mahmut Kaplan Hayriyye-i Nabi (inceleme-metin) Atabey Kılıç Üskübi'nin "Şerh-i Telhis" i Şeyh İsmail Ankaravi'nin Miftahu'l-Belaga ve Fatih Ülken Misbahu'l-Fesaha'sı Ali İpek İhya Divanı (transkribe edilmiş metin) Ahmed Yesevi'nin hayatı eserleri ve eserlerindeki bilgi Şafak Baran meselesi 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 .

12254 12295 12296 12298 12314 12434 12451 12684 14530 14531 14840 14843 14862 14863 14865 14867 14868 14869 15641 17082 17334 17754 19197 19203 19204 19209 19210 19214 19215 19216 İbrahim Altunel Semra Aydemir Halil Güntan Namidar Günay Zemai Çetinkaya Osman Horata Sevgi Karababa Muammer Gürbüz M. edebi şahsiyeti ve eserleri:Divanı Türk edebiyatında tarihi roman (Türk tarihiyle ilgili) Helaki Divanı'nın tahlili Tevarih-i Musikiyyun (inceleme-metin-indeks) (Anonim) Hikaye-i Al-i Osman inceleme-metin WH-questions in Turkish İsmail Safa hayatı-şahsiyeti ve edebi eserleri Vişne-zade İzzeti (hayatı. eserleri ve divanının tenkidli metni) Receb Enis Dede (hayatı.Murat Yurtsever Sabiha Gemici Ferhat Kurban Mehmetrahim Sait Oğuz Kazakartal Adem Ceyhan Hülya Argunşah(Eraydın) Aişe Şengül Gülzadem Kurban Lilien Buzaş Didar Akar Ali Sultan Günay Adnan Çağlı Mehmet Arslan Esma Şimşek İbrahim Kavaz Ayşe Yaşar Osman Özer İsmail Görkem Mümtaz Sarıçiçek Güler Açıkgöz Vahit Türk Anadolu mahalli fıkra tipleri üzerinde bir araştırma (inceleme ve metinler) Dede Ömer Ruseni (hayatı. edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni) Namık Kemal'in Tasvir-i Efkar ve Diyojen gazetelerindeki makaleleri Halil Nihad Boztepe'nin hayatı. eserleri ve fikirleri Cemali Hüma vü Hümayun (Gülşen-i Uşşak) incelemetenkidli metin Azerice bir tiyatro eseri: Sergüzeşti-Merdi-Hesis (Hacı Gara) metin-dizin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında kültür öğelerine bakış İsmail Hakkı Divanı (inceleme-metin) Mihri Hatun Divanı karşılaştırmalı metin cümle yapısı ve cümle türleri Şirvani Mahmud Sultaniye (giriş-metin-sözlük) (Kitab-ı Kırk Sual) metin ve indeks Ahmet Midhat Efendi ve para Enis Receb Dede (?-1733) hayatı. edebi kişiliği ve Divanının tenkidli metni) Divan edebiyatında manzum surnameler (inceleme ve metinler) Yukarıçukurova masallarında motif ve tip araştırması (2 cilt) Sait Faik Abasıyanık Usuli Divanı'nda dini ve tasavvufi unsurlar Karlıova ve yöresi ağızları (inceleme-metinler-sözlük) Yukarıova (Çukurova) ağıtları üzerine mukayeseli bir araştırma (inceleme-metinler) Anadolu ağızlarında isim yapım ekleri İmadü'l-İslam Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 .

Nezihi hayatı-sanatı-eserleri Bilge Kaya divançesi Şükriye Ruhi Written text production in Turkish Figurative language in modern Turkish literature: Erhan Kara Polysemy based on metaphors Hamzavi Kıssa-i İskender (101a-200bv.Eralp Alışık Çağdaş Azeri Türkçesi hikayeleri Metin Akkuş Nef'i.cilt. edebi kişiliği. Arslan Tekin 1 b-219 a) (inceleme-metin-sözlük) S.19217 19646 19647 19648 12543 12928 13464 13468 13507 13613 13773 14436 14466 14484 14485 14676 14714 14716 14738 15215 15413 15422 15438 15610 16134 16136 16347 16353 16842 16958 16960 17015 17110 17115 17116 17117 Meral Topuz Yunus Nadi Özçelik Fatma Türkyılmaz Mesut Dursun M.) metin. M. sözlüğü Neşe Seçkin ve dilbilgisi özellikleri Hamit Dikmen Seyyid Vehbi ve divanının karşılaştırmalı metni (2 cilt) C.asır şairlerinden Neşati: hayatı. Ahmed ve divanı Şirvanlı Mahmud Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (4. Faroe Lütfullah Halimi'nin Bahrü'l-Gara'ib'i 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 .Münür Erten Anadolu ağızlarında fiil çekimi (Asli zamanlar) Abdullah İlahi ve Meslekü't-Talibin Ve'l-Vasılin Tasarlama kiplerinin fonksiyonları Nihani Divanı (inceleme-metin) Zonguldak ili ağızları (ses ve şekil bilgisi) Maarif Mecmuası -tafsilli fihrist ve bütün şiirlerDiyarbakır ağzı (inceleme-metinler-indeks) (2 cilt) Şirvanlı Mahmud Tarih-i İbn-i Kesir tercümesi (IV. Emin Eren Erdoğan Erbay S.E. Mehdi Ergüzel 219 b. Bayram Ali Kaya eserleri ve hilye-i Enbiya'sının tenkidli metni Adnan Uzun Neyli Divanı -tenkidli metinFiliz Hatipoğlu Zati'nin 50 gazelinin tahlili (1004-1053) XVIII.cild. eserleri ve divanının tenkidli metni M.438 b) inceleme-metin-sözlük (2 cilt) Emin Nedret İşli İstanbul'da gömülü şairlerin mezar kitabeleri Mübeccel Kızıltan Kırk vezir hikayeleri I (2 cilt) İsa Kayaalp 1. edebi Cevdet Dadaş kişiliği.Mahur Tulum Özbekçe "Rustem" üzerinde sistematik bir gramer Garibname'nin dili Destanı Avni Gözütok çalışması Nesrin Feyzioğlu İskender-name üzerine bir inceleme Alaaddin Korkmazlar Talas ve yöresi ağızları (inceleme metinler-sözlük) Hüseyin Çelik Ali Suavi hayatı ve eserleri Ali Taştekin Varlık Dergisi'nde edebiyat tarihi tartışmaları Mustafa Aksoy Molla Lütfi'nin Risale-i Mevlana Lütfi'si Hasan Yazıcı 1970-1980 dönemi romanımızda sosyal boyut Hüsam-ı Sahravi Tuhfeten li-Hazreti'l-Aliyye (metinOsman Kemal Kayra imla-fonoloji-indeks) Rıza Oğraş Hoca Neş'et Divanı (inceleme ve tenkidli metin) Ayfer Yılmaz Safvet yüzyıl divan şairi Mantıki Ahmet Efendi ve XVII. asır şairlerinden Atıf Efendi: hayatı.Mahmut Kaşgarlı Modern Uygur Türkçesi'nde fiiller C. sanatı ve Türkçe Divanı XVII.

Şahabettin Ünlü Ubeydi hayatı-edebi kişiliği ve divanının tenkitli metni İbrahim Doğan Bünyan ve yöresi ağızları Hülya Pilancı Eskişehir ve yöresi ağızları Aynur Çağlıişlek Yahya Nazım Divanı II Divan şiirinin edisyonunda bilgisayar kullanımı Mehmet Kalpaklı metoduna giriş ve Fevri Divanı'nın elektronik formu Erzurum'lu Kadı Mustafa Darir'in Siretü'n-Nebi adlı Emine Kırcı eserinde dini ve tasavvufi unsurlar Hilal Baysar Ömerü'l Fu'adi: hayatı. eserleri ve divanının Vicdan Özdingiş tenkidli metni) Abdülhak Hamid'in hususi mektupları ve bunlar Nezihe Midilli üzerinde edebi kültürel tesbitler Kıvami'nin Fetihname-i Sultan Mehmed'i ve dil Ceyhun Vedat Uygur özellikleri (imla-gramer-metin ve lügat) Hasibe Kayhan Rüşdi (hayatı. şiirleri ve Hayrettin Rayman şiirlerinin tahlili (2 cilt) İçtihat mecmuası (201-264.üzerinde bir çalışma (2 cilt) Abide Doğan Hüseyin Güllü Gencine-i Hikmet (transkripsiyon ve tahlil) Zeynep Bozkurt Mecmu'a-i Ebyat Abdulhakim Koçin Zaifi ve Bustan-ı Nasayıh'ı (inceleme-tenkitli metin) 1918-1928 yılları arasında yayınlanan romanlarda Milli Ahmet Kıymaz Mücadele dönemi Şaka'iku'n-Nu'maniyye ve zeylindeki şa'irlerin Nejat Yeter biyografileri inceleme-metin-indeks Mustafa Okan Baba Menakıb-ı Emir Sultan (metin-inceleme-gramer-indeks) Kenan Özbostancı Kemaloglı Ferah-name Şeyh İbrahim Tennuri Gülzar-ı Manevi: incelemeSemiha Kiraz metin-tıpkıbasım 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 . eserleri. Fikir Hareketleri. edebi şahsiyeti. edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni) M. Kadro.17193 17224 17225 17232 17262 17342 17343 17356 17367 17402 17527 17603 17663 17664 17893 17938 17947 17948 17949 17950 17952 17954 17955 17957 17958 17959 18961 18962 18963 Bahtiyar Vahapzade'nin "Veten Ocağının İstisi" adlı Necati Demir eseri üzerinde gramer çalışması (Azeri Türkçesi) Ramazan Korkmaz Sabahattin Ali-İnsan ve Eserİshak Çelebi (hayatı. edebi kişiliği ve Divanı'nın tenkidli Büyüktosunoğlu metni) Tıfli Ahmed Çelebi (hayatı. edebi kişiliği ve divanının Ali Yıldırım edisyon kritiği) Aşık Sümmani hayatı.Öcal Oğuz Yozgat'ta halk şairliğinin dünü-bugünü ve Nazi Yüksel Aksakal Ahmed Haşim'in şiirlerinde empresyonizm 1923-1938 arasında yayınlanan dergiler -Anadolu. Ülkü. edebi şahsiyeti. eserleri Hüseyin Özcan Abdulmalik Hilmi Divanı ve tahlili M.sayılar) (inceleme ve Osman Yıldız edebiyatla ilgili metinler) Mahmut Sahib Dede (hayatı. Aydabir.

bablar) Yahya Kemal'in tarihçiliği Tahir Kutsi Makal'ın hayatı. edebi kişiliği.18964 18965 18966 18967 18969 18970 18971 19122 19133 19134 19651 19652 19654 19655 20554 21209 21606 21611 21612 21613 22470 23012 37101 18273 18328 18330 18331 18348 19847 19848 19849 19850 19851 19853 Fahrünnisa Bilecik Halil Hadi Bulut Nazan Çetiner Harun Duman Recep Duymaz Baki Top Bahriye Tilki Mustafa Çıpan Fatma Sibel Bayraktar Hatice Yiğitbaşı Mustafa Kahya Erol Güngördü Doğan Kaya Metin Özarslan Fazilet Özenç M. eserleri.Yılmaz Alp Hüseyin Cavid'in şiirlerinde tema ve üslup Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan'ın şiirleri (metinHüseyin Özbay aktarma-inceleme) Ayşe İlker Batı grubu Türk yazı dillerinde fiil Fatma Özkan Abdullah Tukay'ın şiirleri (metin-aktarma-inceleme) 1908-1923 kitaplaştırılmış edebiyat nazariyatı ve Türk Ali Atalay edebiyatı bilgileriTürkçe şiirlerinde dini ve tasavvufi Müştak Baba'nın Ahmet Doğan unsurlar . eserleri ve divanının tenkidli metni (2 cilt) Kutadgu Bilig'deki isim ve zamir çekimi Kutadgu Bilig'deki isim ve zamir çekimleri Akil Koyuncu hayatı. A. kişiliği. Muhittin Eliaçık vazifeleri.Şükrü geleneği ve Aşık Ruhsati araştırma Şehir mektupları cilt 1 Emri ve Divanı (2 cilt) Garib-name (1-5. eserlerinde halk edebiyatı motifleri Avşar ağızları 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 Türk edebiyatında Hindistan Şiir ve Cinayet'te cümle Vasfi divanı gramer indeksi Dastan-ı İbrahim Edhem (metin-sözlük-ekler dizini) Yahya Saim Ozanoğlu (Hayatı ve eserleri) Tokatlı Kani Divanı'nın tenkitli metni (hayatı.Dr. sanatı ve uslubu) Yaşar Şenler Yeni Türk edebiyatında edebi eser mukaddimeleri Baki'nin Mevahibü'l-Ledünniye tercümesinde karmaşık İsmail Hakkı Turhan birleşik cümle tipleri M. eserleri. edebi şahsiyeti ve eserleri Ana çizgileriyle Türk kişi adları sistemi Sivas'ta aşıklıkElçin hayatı ve eserleri üzerine bir Prof. dili. Yekta Saraç Hasan Altınzincir Ahmet Akşit Namık Aslan Ayşen Kılıç Osman Bülent Yorulmaz Faruk Yıldırım Şahin Baranoğlu Nurcan Güder(Öznal) Yunus Balcı Divan mecmualarında Edirneli Nazmi inceleme-metinindeks Faruk Nafiz Çamlıbel'in hayatı ve eserleri 1908-1923 arasındaki komedilerin incelenmesi Balkan Savaşı edebiyatımız Celal Nuri İleri ve Ati gazetesi Cenap Şahabettin'in Suriye mektupları Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında çocuk Fasih Ahmed Dede hayatı.

Kazan ve Başkurt Türkçelerinde fiil Tarihi romanlar ve 19. eserleri Mehmet Sarı ve Türkçe Divanı'nın tenkitli metni Zeki Gürel İbrahim Alaettin Gövsa ve çocuk edebiyatımızdaki yeri Rıdvan Öztürk Uygur ve Özbek Türkçelerinde fiil Hüseyin Haluk Türkçe öğretiminde yönveren-fiil münasebetinin yeri Mustafa Bayansar Akıncı Temel söz varlığımız ve örneklendirilmesi M. edebi şahsiyeti.19854 19857 19858 19859 19860 19861 19862 19870 19871 19872 19873 19874 19909 19976 19978 20107 20401 Sabuhi Şeyh Ahmed Dede hayatı.Muhsin Kalkışım Şeyh Galib Divanı Zeki Coşkun Türk romanında siyasallaşma Şemsi Paşa Divanı (incelem-edisyon kritikli metin) (2 Mehmet Akkaya cilt) Şeref Özen Tecimsel işyeri adlarındaki çağrışımsal ileti gücü Mustafa Aydın İbn Şüheyd ve edebi kişiliği Köktürk metinleri üzerine bir metindilbilimsel çalışma: Leyla Uzun(Subaşı) kullanımbilimsel ve biçembilimsel görünümleriyle Hazık Mehmed Efendi'nin hayatı. Fatih Kirişçioğlu Yakut Türkçesi'nde fiil İbrahim Şahin Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri Türk edebiyatında Türkçe Fütüvvet-nameler üzerine bir Ali Torun inceleme Türkçe ve Rumca olarak söylenen Nasreddin Hoca Nükhet Tör fıkraları üzerine bir inceleme-metin I-II (2 cilt) Ferhat Tamir Mağcan Cumabayef Ölenderi (metin-aktarma-inceleme) Himmet Biray Batı grubu Türk yazı dillerinde isim Zühal Yüksel Kırım. edebi kişiliği. yüzyılda yazılmış üç tarihi Nermin Öztürk romanın değerlendirilmesi Reşide Gürses Dede Korkut Türkçe'yi öğrenmeleri esnasında yaptıkları Yabancıların grameri-fiil Aydanur isim hal ekleri yanlışları ve bu konunun Özkan(Altaş) değerlendirilmesi Sezer Ayvaz(Ateş) Türk romanında değişen bir paradigma: Politik roman Çağrı Özdarendeli Türk dilinde geniş zaman ifadesi Viguier'in "Elemens de la Langue Turque (Türk Dilinin Unsurları)" adlı eserinin ses uyumları bakımından Mehmet Gümüşkılıç incelenmesi Baysal Kersu Nizami Divanı'nda sevgilide güzellik unsurları Handan İnci Tanzimat devri Türk romanında baba Mütareke devri Türk basınında milli ıztırab ve Milli Fatma Füsun Kıroğlu Mücadele ile ilgili şiirler M. Hüseyin Güfta eserleri ve divanının Divanı: inceleme-karşılaştırmalı Seyhülislam Bahayi tenkidli metni Erdoğan Uludağ metin Doğu-Batı tartışmaları içinde Türk gramerciliği ve Emir İçhem İdben Abdullah Ramiz Paşa'nın Emsile-i Türkiyye'si Melek Erdem Kitab-ı Güzide (76 a-134 a) (inceleme-metin-sözlük) Erkin Emet Uygur halk destanları (giriş-metin-çeviri-sözlük) 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 20402 20403 20404 20405 20406 20415 20442 20519 20798 20803 20805 20806 20807 20808 20809 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 .

İbrahim Delice Ali İhsan Kolcu Hikmet Yılmaz Ali Akar Sebahattin Küçük Lütfi Alıcı Ahmet Kurban Hayret Yıldız İbrahim Doğanyiğit Ahmet Selvi Rasim Deniz Öztürk Emiroğlu Fatma Yaşar Aksoy Hikmet Koraş Ahmet Turan Sinan Ali Duymaz Nadir İlhan Resmiye Şabi Güler Ülkü Önder Öz Gonca Gökalp Özlem Özdeş Kalay Bahriye Çeri Ali Akşit Berat Demirci Muzaffer Çandır Osman Gündüz Nuri Şimşekler Zekeriya Karadavut Ali Donbay Kitab-ı İskender 200a-300b (giriş-metin-dizin) Rabguzı Kısasü'l-Enbiya (giriş-metin-dizin) Divan şiirindeki na'tlarda dini ve tasavvufi unsurlar Namık Kemal'in tiyatrosu Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış satırarası bir Kur'an tercümesi (gramer-metin-çeviri-sözlük) (1056-1706) Temaşa mecmuası (inceleme ve edebiyatla ilgili metinler) Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış satırlar arası bir Kur'an çevirisi (metin-gramer-sözlük) Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış satırarası bir Kur'an tercümesi (metin-gramer-sözlük) (v-54-106) Yeni mecmua (46-90. (inceleme-metin) Harputlu Hayri: hayatı. Kerim Dinç H. Hatıra-yı Ahd-i Şebab diğer şiirleri-mensur eserleri Yahya Bey (Taşlıcalı) Gülşen-i Envar Yeni Mecmua'nın tahlili Kayseri masalları Tanzimat'tan 1928'e kadar yayımlanan çocuk gazete ve dergileri üzerine bir inceleme Divan-ı Sami (inceleme-metin) Karaman ve yöresi ağızları (inceleme-metinler-sözlük) Akçadağ. sayılar üzerinde bir araştırma) inceleme ve seçilmiş metinler Azmizade Mustafa Haleti Divanı (inceleme-metin) Yahya Nazım Divanı IV. Doğanşehir ve Darende ağızları (fonetik ve morfolojikAslı hikayesi üzerinde mukayeseli bir Kerem ile inceleme) araştırma Nev'i Efendi: Netayicü'l-Fünun ve Mehasinü'l-Mütun (giriş-metin-dizinler) The Use of Turkish language in "Turkish pop music songs" A Textual analysis of news in the Turkish press Değişik bir Tezkiretü'l-Evliya metni Behçet Necatigil'in şiirlerinde aile Kısas-ı Enbiya 1923-1938 dönemi Türk romanında kadın Azmizade Mustafa Haleti Divanı II (metin) Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul adlı romanında toplumsal değişme sayılar) inceleme ve seçilmiş Milli mecmua (1-50 metinler Meşrutiyet romanında yapı ve tema (2 cilt) Abidin Paşa ve Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i şerif Yozgat efsaneleri (inceleme-metin) Namık Kemal'in "Hürriyet" gazetesindeki makaleleri 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 .20810 20811 20838 20888 20944 20945 20947 20948 20949 20961 20972 20973 20982 20983 20985 20986 20987 20989 20991 20992 20993 21113 21114 21167 21168 21169 21170 21206 21216 21221 21225 21251 21274 21275 Abdullah Bağdemir Aysu Ata Osman Kavalcı A.

Nüsha-i Alem ve Şerhü'l-Adem.21277 21278 21279 21280 21376 21377 21427 Sevim Hilmioğlu Rasih Erkul Cafer Kariper A. Miftahu'l-Ferec: dil özellikleri Osman Yıldız -metin-söz dizini. yüzyıl kozmik unsurlar (Baki-Fuzuli-Hayali Beğ-Nev'i-Yahya Sabahat Deniz Beğ) Muhammet Gür Makale ve mektuplarına göre Süleyman Nazif Osman Sevim Tacizade Cafer Çelebi'nin Divanı'nda maddi kültür Rahşan Gürel Razavi'nin Fütüvvet-namesi Ziya Karatekin Kemalettin Kamu'nun şiirleri: derleme ve inceleme Mehmet Aydın Aybastı ağzı (inceleme. (4 cilt) Cevat Fehmi Başkut'un tiyatro eserleri üzerine bir Emine Kolaç inceleme Nurettin Öztürk Çağdaş Türk edebiyatında ütopya Behiye Köksel Peyami Safa'nın romanlarında kadın Cahit Başdaş Akçadağ yöresi ağızları: ve hikayeleri üzerine bir Mehmed Rauf'un hayatı inceleme-metinler-sözdizimi Rahim Tarım araştırma bazı divan şairlerinin Türkçe divanlarında 16. yüzyılda edebi eleştiri: Son devirlerde dünyada geliştirilen edebi tahlil metotlarının Türk şiir ve Ayhan Yaşar romanına uygulanışı Nimet Altunkaynak Devletoğlu Yusuf Vikaye Tercümesi (transkribe-metin) Cevdet Şanlı Eski Türk şiiri (inceleme-metin-indeks) Varlık dergisinde şiire ve şiir tenkidine dair yazılar İbrahim Şeref Kaya (1933-1953) (2 cilt) Mehmet Zeki Yağbasan Halk edebiyatı-divan edebiyatı etkileşimleri Bülent Arı Karacaoğlan'da benzetme ve nitelemeler Türkçede fiilden isim yapan ekler ve kullanışları: Selma Gülsevin Kamus-ı Türki'ye göre Ahmed-i Da'i Tıbb-ı Nebevi: imla-fonetik-morfolojiÖnder Çağıran karşılaştırmalı metin. (3 cilt) Cemali-i Karaman. eserleri. metin. indeks ve sözlük. edebi kişiliği ve divanının tenkitli metni) (2 cilt) Sarıca Kemal Divançesi'nin gramatikal indeksi Cevri divanındaki tarihi ve efsanevi unsurların tesbiti ve işlenişi Edirne ili ağızları inceleme-metin 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 21429 21434 21485 21639 22647 23419 23539 23540 23541 23544 23549 23551 23554 24172 24175 24179 24182 24185 24188 24190 24192 24193 XX. sözlük) Arif Mürşidü'l-Ubbad. Bekir Sarıkaya Mevlid (Giriş-Transkripsiyonlu Metin-Sözlük) Sennur Karanlık Hayat ve kitaplar: Ahmed Şuayb 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 .İrfan Aypay İsmail Ulutaş Ömer İnce Emin Kalay İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun tiyatro eserleri üzerinde bir araştırma Birri Mehmet Dede (Magnisalı) hayatı-edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni Mehmed Ra'uf'un tenkidi yazıları ve bunlar üzerinde edebi tesbitler Nahifi Süleyman Efendi (hayatı.

yüzyılda ses değişimleri Halil Nihat Boztepe: hayatı ve eserleri Hamdullah Hamdi'nin Yusuf ve Zeliha mesnevisinde tipler ve motifler (2 cilt) Türkçe isim tamlamalarının tasnifi Basiretçi Ali Bey'in şehir mektupları (2 cilt) Hacı İbrahim Efendi'nin hayatı-eserleri-tenkitleri Söz-eylem kuramı açısından Türkçe'de "sen-siz" söylemi üzerine bir alan çalışması Abdurrahman Abdi Paşa Vekayı-namesi:tahlil ve metin tenkidi Ara nesilde tenkid Eski Anadolu Türkçesinde edat ve zarf fiillerin fonksiyonları Mahremi ve Şeh-namesi I. Türkçe ders kitapları Amri Divanı'nın gramer indeksi Sylvia Plath'in eserlerinde yabancılaşma ve ölüm Niyazi-i Mısri'nin hatıraları (inceleme-metin-sözlük) Helaki divanı gramer indeksi Malumat Mecmuası`ndaki biyografiler Baki'nin Me'alimü'l-Yakin fi-Sireti Seyyidi'l-Mürselin adlı eserindeki tümleme birleşik cümleler Umdetü'l-Hakayık: Süleyman Paşa Yeşilhisar ve yöresi ağızları: Giriş-inceleme-metinsözlük Cahit Sıtkı Tarancı hayatı-eserleri-sanatı Türklerde at ve at kültürü 1897 Türk-Yunan savaşının Türk şiirindeki akisleri Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne göre 17. (inceleme-metin) Oğuz grubu Türk dillerinin karşılaştırmalı fonolojisi Emine Işınsu'nun sekiz romanında şahıslar dünyası 1981-1991 ÖSS ve ÖYS (Öğrenci Seçme Sınavı ve Öğrenci Yerleştirme Sınavı) Türkçe sorularının genel bir değerlendirilmesi İlkokulun dört ve beşinci sınıflarında Türkçe eğitimi ve öğretimi üzerine araştırmalar: 1.24203 30439 30802 32220 Esra Karabacak Nevin Gümüş Hyojoung Choi Ayşenur İslam Manisa İl Halk Kütüphanesi'ndeki satır-arası Kur'an tercümesi (3 cilt) Yahya Nazım Divanı 1. Berna Güler Halil Çeçen Yakup Sevimli Mustafa Sarı Ruşen Deniz Ahmet Tetik Mustafa Ekinci Enver Okur Salih Demirbilek Erol Ülgen Musa Duman Muharrem Dayanç Zehra Öztürk A.Mevhibe Coşar Nuri Sağlam Musa Aksoy Veysel Kılıç Fahri Çetin Derin Mahmut Babacan Kamil Tiken Hatice Aynur Ali Şükrü Çoruk Ahmet Şerif Çaycı 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 .kısım Yavuz Sultan Selim dönemi: inceleme-metin-sözlük-dizin (2 cilt) Cumhuriyet devri Türk romanında Beyoğlu (19241980) Tercüman-ı Hakikat gazetesinde batı edebiyatı -18781896 yılları arası-(Servet-i fünun'a kadar) 1992 1992 1992 1992 32227 32235 36453 36478 37057 37142 54562 19224 24015 24257 24385 24394 25474 25503 25516 25533 25539 25555 25575 25593 25602 25607 25610 25640 25663 25675 Celal Demir Nesrin Kırca (Zengin) Enver Aktuna H.

GirişGülden Sağol metin-sözlük (2 cilt) Eski Anadolu Türkçesinde hal eklerinin fillerle Nasrullah Özsoy münasebeti Şemseddin Sami'nin dilciliği ve Nev Usul Sarf-ı Türki Furqan Hameed adlı grameri Musa bin Hacı Hüseyin İzniki Terceme-i Hısnu'l-Hasin Paşa Yavuzarslan Fi Minheci'd-din: Giriş-inceleme-tenkitli metin-dizin Yabancıların Türkçe öğreniminde ad durumu ve çekim Gülser Akdoğan açısından sık rastlanan yanlışlaryapı bir eleştirel Türkiye Türkçesi'nde sözlüksel ve nedenleri Nadir Engin Uzun çözümleme Halit Biltekin Vak'a-Nüvis Raşid Efendi ve Divanı'nın tenkitli metni Çağdaş Türkiye Türkçesi'ndeki fiillerin durum ekli Tahir Kahraman tamlayıcıları Heimat lund gastland im spiegel der MigrantenliteraturŞeref Ateş Anhand der susgewaehlten Autor-Inn-EnAli Şir Nevayi'nin risaleleri Tarih-i Enbiya ve Hükema.yüzyıl Hayati Develi Osmanlı Türkçesinde ses benzeşmeleri ve uyumlar Nur Arslan(Gürani) Türk edebiyatında Amerika ve Amerikalılar Harezm Türkçesi: Satır arası Kur`an tercümesi.sahifelerin transkripsiyonlu metni ve sözlüğü Azerbaycan atasözleri ve deyimleri (metin-tercümeindeks) Türkçe çay risaleleri (inceleme. Münşeat: metin gramatikal Ayşehan Deniz Abik indeks-sözlük (2 cilt) Abdülkadir Gürer Şeyh Galib Divanı: İnceleme-metin Mehmet Uzman Türkçede şart ve emir kipinin tarih içindeki gelişimi Altın Ordu.-408.sahifelerin transkripsiyonlu metni ve sözlüğü) 1993 25681 25784 25788 25789 25815 Ayşegül Sertkaya Göksel Öztürk Kamer Karavit Süheyla Pehlevan Nebahat Gülsoy 1993 1993 1993 1993 1993 25825 İshak Bekri Goca Ayet Abdulaziz Goca 1993 25826 25837 25866 25875 25878 25895 25904 25927 25933 25941 25967 25991 Hemit Tömür: Hazirgi Zaman Uyğur Grammatikisi (Morfologiya) (141. isimsiz bir mesnevi (giriştranskripsiyonlu metin-sözlük) Hemit Tömür: Hazirgi Zaman Uyğur Tili Grammatikisi (Morfologiya) (I. sözlük) Dasitan-ı Hatun (metin-indeks-inceleme) Arif: Miraç-name.-140. Tarih-i Müluk-i Acem.25679 Sevim Yılmaz Hemit Tömür Hazirgi Zaman Uygur Tili Grammatikisi: Morfologiya (408. Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitiklerin dil ve üslup incelemesi: inceleme-metinA.Melek Özyetgin tercüme-notlar-dizin Nihat Öztoprak Klasik Türk Edebiyatı'nda manzum yüz hadisler 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 25997 26007 26068 26103 26137 1993 1993 1993 1993 1993 .sahifelerin transkripsiyonlu metni ve sözlüğü) Evliya Çelebi Seyahatnamesi`ne göre 17. sahifelerin transkripsiyonlu metni ve sözlüğü) Hemit Tömür Hazirgi Zaman Uygur Tili Grammatikisi (Morfologiya) 205.-284. vefat. metin. tercüme.-528.

divanının tenkidli metni Haşimi hayatı. sanatı ve divanı 1854-1993 yılları arasında Lamartine'den Türkçe'ye yapılan tercümeler üzerine bir araştırma Bursa vefeyatnamelerindeki şairlerin biyografileri: İnceleme-metin Türk dilinde ettirgenlik ekleri İsmet Özel: Hayatı. sanatı ve şiirlerinin incelenmesi Hüseyin Arif'in koşmaları üzerinde bir inceleme Türk efsanelerinde değişme motifi (4 cilt) Afyonkarahisar masalları üzerine bir araştırma (2 cilt) Neyli hayatı.26140 26174 26175 26177 26226 26239 26240 26241 26272 26283 26291 26310 26340 26341 26356 26362 26363 26366 26385 26387 26391 26397 26398 26416 26453 26455 26476 26519 26533 26550 26553 26554 26555 26558 Emel Kalkandelen Mustafa Üstünova Ali Osman Baş Kerime Üstünova Nurettin Albayrak Arzu Erdoğan Süreyya Özavar Emel Kefeli Kadir Atlansoy Nursel Dinler Mustafa Ayyıldız Enver Aras Metin Ergun Mehmet Özçelik Nurcan Bedir Ayşe Bulan Seyit Emiroğlu Ayhan Yakşı Nermin Bulur Ali Mennan Mennanoğulları Pervin Ergun Semran Cengiz Yaşar Başer Mehmet Törenek Nebahat Çayırlık Şerife Yağcı Abdullah Elgün Canan İleri Vahit Tane Nerin Köse Ali İhsan Öbek Fikret Yıkılmaz Eda Şentürk Feridun Alper İngilizce ve Türkçe'deki niteleme yan cümlelerinin karşılaştırılması ve çeviride karşılaşılan sorunlar Yahya Faik Ozansoy: şiir şiirlerinde musiki terimleri Munis Kemal Beyatlı'nın ve nesirlerinin tematik incelenmesi Hilmi Divanı Dini Türk halk hikayelerinden geyik. edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni Konya efsaneleri (inceleme-metin) Nihani hayatı. eserleri. güvercin ve deve hikayeleri: kaynakları ve metin tesisi Türkçe rüya tabirnameleri ve İbn-i Sirin'den tercüme edilen bir tabirname Daniş Mehmed Bey hayatı. sanatı ve eserleri (2 cilt) 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 . edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni Hüseyin Daniş'in makaleleri ve bunlar üzerinde edebi tesbitler Çevre kavramının halk edebiyatına yansıması Halk anlatmalarında Hızır Feyzi Halıcı'nın hayatı edebi şahsiyeti ve eserleri Aşık Kadim Ulaş üzerine bir inceleme Mehmed Rauf'un roman ve hikayeleri Şükufe Nihal Başar'ın hayatı eserleri ve edebi kişiliği üzerine bir inceleme Nevres-i Kadim divanı ve indeks Akkışla ve yöresi ağızları: Dil-folklor-etnik unsurlar Eskişehir Türkmen ağızları: fonetik morfolojik inceleme-metinler-sözlük (2 cilt) Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde mukayeseli bir Seyfülmülük hikayeleri üzerinde dil ve üslup araştırma Divan şiirinde sosyal konulu rübailer Şeyh Kaygulu Divanı (transkiripsiyonlu metin-sözlük) Türk dilinde gelecek zaman çekiminin tarihi gelişimi Tarık Buğra hayatı.

latin harflerine çevrilmesi ve Nurhan Koyuncu incelenmesi Zuhal Kargı Ölmez Mahbubü'l-kulub (inceleme-metin-sözlük) Songül Taş Samim Kocagöz: Yazar. eser. sanatı ve eserleri Niyazi-i Mısri hayatı. edebi kişiliği. üslup Kate Millett'ın cinsel politika kuramına göre Pınar Fatma Türe Kür'ün romanları 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 26897 26898 26906 26912 26921 26964 1993 1993 1993 1993 1993 1993 .26559 Filiz Kırbaşoğlu Köroğlu Destanı'nın Özbek rivayeti üzerine karşılaştırmalı bir çalışma 1993 26560 26561 26563 26564 26601 26603 26617 26622 26623 26625 26626 26630 26631 26632 26633 26639 26646 26649 26652 26659 26673 26861 26875 26879 Halk hikayesi külliyatı Selim-i Cevheri-ZeynelasnamDuhter-i Şah-ı Keşmir Seyfülmüluk-Yahya-yı Bermeki Mahmut Karademir (metin-inceleme) Etem Çalık Mustafa Necati Sepetçioğlu hayatı. eserleri ve Kenan Erdoğan divanının tenkitli metni Sarı Abdullah ve Şerh-i Mesnevi (Cevahir-i Bevahir-i Selahattin Durgun Mesnevi) Numan Durak Aksoy Türk yaratılış ve türeyiş destanları ve dini motifler S.Burhanettin Akbaş Bünyan ve yöresi halk edebiyatı folklor ve etnografyası Boğazlıyan'da mani geleneği ve Boğazlıyan ile yöresi Ahmet Öcal manileri Burhan Paçacıoğlu Battal-name: inceleme-metin-indeks Neşe Can Osmanlı dönemi Türk şiirinde musıki mefhumu Bayram Durbilmez Karslı Aşık Murat Çobanoğlu hayatı-sanatı ve eserleri Erdoğan Altınkaynak Halk hikayeleri: metin-tahlil hayatı edebi şahsiyeti ve Posoflu Aşık Sabit Müdami Bekir Sami Özsoy eserleri Zafer Yeşilöz Nevşehir ili Ürgüp ve Avanos yöresi ağızları Gülünaz Pehlivan 1860-1928 yılları arasında yayınlanan çocuk kitapları Bilgehan Gökdağ Atsız Oğuz grubu Türk şivelerinde sıfat-fiiller Ahat Üstüner Anadolu ağızlarında sıfat-filler Şeyh Mustafa Zekayi'nin hayatı edebi kişiliği Divan'ı Serhan Alkan (inceleme-tenkidli metin) Ahmet Hilmi Farsça-Türkçe manzum sözlükler ve Şahidi'nin sözlüğü İmamoğlu (inceleme-metin) İbrahim Akış Kul Gali ve Yusuf Züleyha kıssası Ahmed Rasim'in eserlerinde halk kültürü unsurları (2 Ali Çelik cilt) Ergin Özcan Faruk Nafiz Çamlıbel hayatı ve eserleri (2 cilt) Binnur Erdağı Kısas-ı Enbiya Ülkü Çelik Ali Şir Nevayi-Leyli vü Mecnun (gramer-metin-dizin) Emine Ceylan Yılmaz Çuvaşça: Artsüremli sesbilgisi 1908-1914 yılları arasında Tanin gazetesinde çıkan edebi yazıların toplanması. eser. üslup Sıddıka Dilek Yalçın Haldun Taner'in hikayeleri ve hikayeciliği Ramazan Çiftlikçi Yaşar Kemal: Yazar.

yy. Aygün Bağdatlı Ruhi Divanı'nda rind ve zahid tipleri Gül Rıza Kilis merkez ve köy ağızları Mustafa Apaydın Türk hiciv edebiyatında Ziya Paşa Cumhuriyet döneminde Türkçe öğretimi ve okumaGülay Güçel yazma alışkanlığı üzerine bir değerlendirme Arif Ay Makedonya'da Türk halk edebiyatı Ayşegül Celepoğlu Samih Rifat'ın hayatı ve eserleri üzerinde bir çalışma Gülkız Tekeci Türkçe'de ilaveli tekrarların yapısı üzerine bir etüd Adile Yılmaz Eşrefoğlu Rumi Divanı (inceleme) Ümmühan Bilgin Topçu Baha Tevfik ve edebi görüşleri Mesut Tekşan Safveti Ziya'nın hayatı ve eserleri Mehmet Hadi Türkiye Türkçesinde sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinin Benhür fonksiyonları Nezahat Özcan Yeni mülakat kitabından yedi ana kavram Süheyla Dönmez İkinci yeni hareketinde dil problemi 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 . sözlük) (3 Hatice Şahin cilt) Ziyaeddin Seyyid Yahya Gencine-i Hikmet (incelemeM.Sadık Erdağı metin) Muammer Gürbüz Orhan Hançerlioğlu hayatı-sanatı-eserleri Sebahaddin Sarı Vecdi divanı (tenkitli metin) Kazım Yoldaş Taşlıcalı Yahya Bey Şah-u Geda (İnceleme-Metin) Derzi-zade Ulvi (hayatı.26974 27024 27082 27094 27098 27149 27155 27162 27187 27196 27217 27218 27347 30357 30381 30398 30615 31718 31722 32184 32195 32202 32222 32223 32224 32226 32228 32229 32230 32231 32232 32233 Bir deh-name örneği olarak Ta'aşşukname ve eserdeki Selim Sırrı Kuru ki'li yan tümceler Köksal Seyhan Mali mesnevileri ve divanı Ahmet Koç Necip Fazıl'da değerler Gagauz Türkçesi'nden dokuz hikayenin dil incelemesi: Aynur Taştekin metin-dil özellikleri-sözlük Yongsong Li Türk dillerinde akrabalık adları Abid Nazar Mahdum Şufi Allahyar ve Şebatü'l-acizin'i Hatiboğlu Ferah-name (dil özellikleri. edebi şahsiyeti ve divanının İsmail Çetin tenkidli metni) (2 cilt) Şeyyad Hamza'nın "Yusuf u Züleyha" adlı eserinin dil Çimen Özçam özellikleri Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası inceleme ve seçilmiş İsmet Emre metinler Asuman ile Zeycan hikayesi üzerine mukayeseli bir Süleyman Yıldızbaş araştırma Pervin Çapan 18. tezkirelerinde edebiyat araştırma ve tenkidi Babürname= Gazi Zahirüddin Muhammed Babur GirişMesut Şen metin (Kabil ve Hindistan bölümleri) açıklamalı dizin Dilek Batislam Nedim Divan'ında mahallileşme Duran Ali Tokel Fütuhi Divanı (inceleme-metin-sözlük) Zeynel A. metin.

edebi kişiliği ve divanının tenkidli Kezban Özyılmaz metni 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 . metin. cilt-Dasitan-ı Ceng-i Aheng-i Efrasiyab-ı Türk.Abdülhak Şinasi Hisar) (Nurullah Ataç .Ahmet Hamdi Tanpınar) Hilyetü'r-Rical Gevheri divanı metin tahlili Sudi-iTevfik'in edebi ve felsefi eserleri üzerine bir Baha Bosnavi'nin Şerh-i Divan-ı Hafız-ı araştırma 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 27206 27210 27235 27334 27335 Murat Koç Tülay Alpay Burhan Kaçar Yasemin Morkoç (Ertek) Huyugüzel Bağcı 1994 1994 1994 1994 1994 27351 27364 27377 30368 30369 30376 30391 30392 30397 30408 Firdevsi-i Rumi'nin Süleymanname'si -42. indeks) Tahirü'l-Mevlevi (Olgun) hayatı.32234 32237 32238 36425 36595 36938 41055 20907 25611 26097 27158 27176 Hatice Zeybek Ali Güler Neslihan Yücel Ali Fuat Bilkan Alaattin Karaca Sultan Eser Osman Sel Can Çakır Hasan Ali Esir Zülfikar Güngör Şehnaz Alış Adem Ceyhan Genel liselerin birinci sınıflarında okutulan Türk Dili ve Edebiyatı dersof "general nations" in Turkish and Comparasion kitapları üzerine bir inceleme English Kastamonu'da aşıklık geleneği ve Kastamonu'da yetişen aşıklar Nabi'nin Türkçe divanı (karşılaştırmalı metin) (2 cilt) Ercümend Ekrem Tulu'nun edebiyat ve basın dünyasındaki yeri Tarık Buğra'nın romanlarında kültürel meseleler Mehmet Kaplan'ın eğitim-öğretim ile ilgili görüşleri Cetim (Povest): gramer-tercüme-indeks Hafız-zade Seyyid Mehmet Sa'di Çelebi Divanı (inceleme. Hayali.üzerinde bir metin Hamdi Güleç incelemesi Atabey Kılıç Ahmed Neyli Divanı Baki. bitkilerle ilgili bazı hususiyetler Nuray Kartal Arap harfli yeni Türk edebiyatı antolojilerinin (1839Safiye Şayir 1928) mukayeseli tetkiki Selim Altıntop Maraşlı Mustafa Kamil Efendi'nin hayatı M. eserleri. yüzyıl şairlerinden Yahya Bey divanlarında. Nuri Efendi'nin hayatı ve eserleri üzerinde bir Şerife Kamer araştırma Camasbname Abdi -devir tür araştırması ve metnin 35 Hatice Kozacı varağının edisyon kritiği Sabahattin Çağın Tokadizade Şekip'in eserleri üzerine bir araştırma Sırat-ı Müstakim ve Sebilü'r-Reşad dergilerinde dış Yasemin Mumcu Ay Türkler meselesi üzerine bir araştırma Kami hayatı. sözlük. eserleri ve dini edebiyatla ilgili şiirleri Servet-i Fünun dergisinde küçük hikaye-mensur şiir manzum hikaye (1896-1901) Bedr-i Dilşad'ın Murad-name'si Cumhuriyet devrinde eski şiirimize bakışlar (Yahya Kemal Beyatlı . Nev'i ve 16. Fuzuli.

edebi kişiliği ve Vesile Sak divanının tenkidli metni Faruk Çolak Şah İsmail Hikayesi üzerine mukayeseli bir araştırma Azeri İbrahim Çelebi ve Nakş-ı Hayal Mesnevisi Remzi Baykaldı (inceleme-metin) Razi (Abdüllatif) hayatı. bölüm Mehmet Sarı Han Zekeriya Usluer Süleyman Nahifi hayatı. Ferahname (transkribe metin) Zülfiye Gültekin Safveti Ziya hayatı ve eserleri Mehmet Ölmez Hsüan-Tsang'ın eski Uygurca Gazavat-ı Sultan Murad Gelibolulu Za'ifi Muhammed yaşam öyküsü 6. indeks.30414 30428 30431 30448 30456 30457 30462 30464 30472 30481 30493 30510 30547 30552 30571 30614 30620 30623 30741 30742 30744 30769 30811 30830 30912 30917 30967 31036 31047 31054 Abdullah Acehan Mehmet Kırbıyık Mehmet Yılmaz Kemal Mehmet Altınkaya hayatı-eserleri-sanatı Ferri Mehmed hayatı. Müzelik Yazma Eserler Kataloğu Mevlana tertibi Osman Siviloğlu cilt=1-2 Hülya Yeşil İslami Türk halk destanları üzerinde bir (incelemeKitab-ı mahbubiye (Nahbub-ı Mahbub) araştırma Ahmet Kartal metin) Bayram Sönmez Niğde efsaneleri (tahlil ve metinler) Hasamettin Zümrütler Hatiboğlu. eserleri ve divanının tenkidli metni Kırgız halk masalları (motif index ve tercüme) Obruk (Konya) köyleri halk edebiyatı ürünleri üzerinde Mehmet Aça bir inceleme Gazanfer Aslantaş Vecihi: hayatı eserleri ve Divanı'nın tenkidli metni Refik Ahmet Sevengil'in Kurun-Vakit-Büyük Serpil Demir Gazete'lerindeki tiyatroya dair eski harfli yazıları Sabir Mehmed: hayatı-eserleri-edebi kişiliği ve Necip Fazıl Duru Divanı'nın tenkidli metni Ahmet Çelen Kelim hayatı. edebi kişiliği ve Atike Okur (Kodaz) divanınınMüzesi. eserleri. eserleri ve Divan'ının tenkidli metni Muhammet Apaydın Hurşid-Name'nin dil hususiyetleri (fonetik ve morfoloji) Türk edebiyatında gül ve bülbül mesnevileri ve Fazıl Agiş Abdurrahim Utizimeni'nin Bülbül ü Gül mesnevisi Kitab-ı Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's Semerkandi (imlaAbdurrahman Özkan gramer-tenkitli-metin-indeks) Nazım (İstanbullu): hayatı. Cilt Süle Fakih'in Yusuf ve Zelihası (inceleme-metin-dizin) Kazım Köktekin (2 cilt) Nevnihal Bayar (Bilecik) Tuhfetü's-selatin (metin. eserleri ve Hilyetü'l-envar'ı Arzu Oyarkılıçgil Kısas-ı Enbiya Eunkyung Oh Türk basınında ve edebiyatında Kore Savaşı Mahmut Fidancı Şah Meşreb Menakıb-namesi (inceleme-metin-sözlük) Ahmed Rasim Külliyat-ı Say ü Tahrir (makalat ve Hacer Gülşen musahabat) 1. eserleri. inceleme) 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 .

kıt'alar. inceleme ve seçilmiş Cem Şems Tümer yazılarDükakinzade Ahmed Beg divanı (inceleme-tenkidli Hüseyin Süzen metin) Selahittin Tolkum Özbek Türkçesinin leksikolojisi Özcan Tabaklar Türkmencenin morfolojisi Nedim Divanı'ndaki soyut kavramlar (gazeller. sözlük) "Mektep" mecmuası -tahlili fihrist.31711 31714 31717 31719 31720 31721 31723 31724 31725 31726 31727 31729 31777 32070 32177 32178 32179 32180 32182 32183 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32196 32197 32198 Baytaratü'l Vazıh'ın Kıpçakça ve Türkmence yazmalarına göre Kıpçakçanın Oğuzcalaşması Can Özgür (Türkmenceleşmesi) üzerine bir dil araştırması Muhsine Börekçi Atatürk'ün "Nutuk" unda söz dizimi (2. metin. tarihler. Vildan Serdaroğlu rubailer. şiirleri Adana yöresi yatır-ziyaret ve ocaklarla bunlara bağlı Zekiye Çağımlar anlatılan efsaneler Rıfat Gürgendereli Zati Divanı 1258-1308 arası 50 gazelin tahlili Ali Açıköz Beliğ Divanı metin-indeks Ahmed Badi'nin Armağan'ının 158-206 sahifelerinin Fatih Günay transkripsiyonu Bahtiyar Vahabzade ve seçilmiş şiirlerinin dil Sevda Kurtoğlu incelemesi Saadettin Yıldız Arif Nihat Asya'nın şiiri Füsun Bozlan Zati Divanı'nda (1206-1257) 50 gazelin tahlili 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 . cilt) Mustafa Koç Eski harfli Türkçe gramer kitapları ve terimler dizini Mahmut Şarlı Cinani ve Riyazü'l-Cihan'ı (inceleme) Filiz Şafak (Fırat) Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerinde edebi sanatlar Metin Yavuz Karaçay Türkçesi (gramer. şarkılar. beyitler) Melin Has-er Tanzimat devri Türk romanında kadın kahramanlar Nalan Eren Language variation in "Three Popular Turkish Plays" Aybike Yurdürün Yayın tarihimizde Türk Yurdu Dergisi ve derginin dil (Tarı) konulu makalelerinin içerik analizi (1928-1931) Refiye Okuşluk Adana efsanesi araştırması (derleme-inceleme) Abdurrahman 1928 sonrası Türk dil bilgisi kitaplarında terimler Tarikdaroğlu sorunu ve çözüm yolları Dilaver Düzgün Erzurum köy seyirlik oyunları Zekiye Gül Elbir Anadolu ağızlarında fiil yapım ekleri Nesibe Kardak Süheyl ü Nevbahar'da fiiller Elf leyletin ve leyle hikayelerinde cümle metinGülseren Tor inceleme Turan Karataş Sezai Karakoç (hayat-sanat-tenbit) Samsun yöresinde yaşayan halk inançları üzerine bir Bekir Şişman inceleme Nuray Güllü Sessiz Ev üzerine bir metin dilbilim çalışması Rezzan Somunkıran Karamanlı Nizami divanı tahlili Anadolu gazetesindeki (1929-1954) şiir eleştirileri ve Hülya Ünsal teorileri ile ilgili yazıların üzerinde bir inceleme Necmiye Afyonkale Sandıklılı Fikri hayatı. edebi kişiliği.

Betül Dinçer şahsiyeti) (2 cilt) Saadet Karaköse Nev'i-zade Atayi divanı.32199 32200 32201 32203 32204 32207 32208 32219 Müberra Gürgendereli Murat Ceritoğlu İbrahim Çetin Derdiyok Emine Bolat Ömür Ceylan Ayşe Gürol Yakup Çelik Ertuğrul Yaman Ahmed Badi'nin "Armağan" adlı eserinden 60 varak metin tesbiti Türkiye Türkçesi ile mukayeseli Kazak Türkçesi'nde fiil çekimi 15. kısmi tahlil-metin (2. edebi kişiliği ve divanının transkripsiyonlu metni Vak'anüvis Mehmet Pertev Efendi ve divanı (inceleme ve tenkidli metin) Attila İlhan'ın şiiri (2 cilt) Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi'nin söz dizimi bakımından karşılaştırılması 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 32221 32225 32476 32490 32491 32492 32493 32494 32495 32496 32497 32498 32499 36155 36223 36270 36272 36274 36275 Genel liselerin ikinci sınıflarında okutulan 1957 müfredat programına göre yazılmış Türk Dili ve Nazik Leyla Erdal Edebiyatı dershakkında bir değerlendirme çalışması Hisar Dergisi kitapları üzerine bir inceleme Hıfzı Toz (şiir) Ayşe Yücel Akşemseddin'in eserlerinin dini-tasavvufi açıdan tahlili Yaşar Aydemir XVII. yüzyıl şairlerinden Mesihi'nin Gül-i Sad-Berg'i Bozcigit'te fiiller Asaf (Damad Mahmud Celaleddin Paşa) hayatı. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda kaside Okuma-yazma öğretimi metodları ve çözümleme Nusret Alperen metodunun Türkçe öğretimine uygulanması Atatürk döneminde Türkçe`nin öğretimi ile ilgili olarak Fahri Temizyürek geliştirilen devlet politikaları (1920-1938) On sekizinci yüzyıl Osmanlı Türkçesine ait iki eser İhsan Sabri Çebi üzerinde sentaks incelemesi Mecami'ül Edeb'in şiirde ahenk kavramı açısından Yasemin Dinç incelenmesi Ebubekir Akkaymak Ali Kemal'in kimliği ve siyasi faaliyetleri Ali Erol Kafiye kavramı üzerine bir çalışma Hüseyin Yeniçeri Ahmed Midhat'ın hikayeciliği Ceyhun Vedat Uygur Kırgız-Kazak-Karakalpak Türkçelerinde isim Fatma Sar Mecami'ül-Edeb adlı eserin bazı açılardan tahlili Melike Erdem Bursalı Talib ve Divanı tenkidli metin ve inceleme Murat Uluğtekin Eski Türk edebiyatında satranç ve tavla Yemini'nin faziletnamesi (inceleme-metin-gramatikal Yusuf Tepeli indeks) (2 cilt) Türkmen şairi Mahtum Kulu (şiirleri-hayatı-edebi Ş. cilt) Das Frauenbild in den werkwen der Kadriye Öztürk Deutschschreibenden Türkischen autoriennen (2 cilt) 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 .

Hölderlin Kleis biyografileriyle.36277 36279 36281 Mü'min bin Mukbil Niftahü'n-Nur ve Hazainü's-Sürur Mehmet Ünal Şahin (dil özellikleri-metin söz dizini) (2.sayılar) inceleme ve seçilmiş metinler 1928'e kadar çıkan eski harfli Türkçe mecmualardaki eski Türk edebiyatı ile ilgili metinlerin tesbiti ve tasnifi Ömer Seyfeddin'in eserlerinde halk kültürü Kaman ve yöresi ağızları (giriş-inceleme-metin-sözlük) Alman halk romanı Kral Rother ile Türk halk romanı Seyyid Battal Gazi'nin karşılaştırılması Türkçe`nin yeni öğelerinin incelenmesi -Bir sözlükçe denemesiTürkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme sürecinde dinde ulusal dil sorunu Buhara Yahud Maveraünnehr Tarihi "Özbek Türkçesi" (transkripsiyon-dil özellikleri-sözlük) Orta Asya Türk Cumhuriyetleri`nden (AzerbaycanÖzbekistan-Kazakistan) gelen öğrencilerin Türkiye Türkçesi'ne intibakta karşılaştıkları güçlükler Türkmen öğrencilerinin Türkiye Türkçesi öğrenim problemleri Evliya Çelebi Seyehatnamesi'nin 1. inceleme-metinaktarma Eşrefoğlu Rumi ve divanı (inceleme-metin) 1994 1994 1994 36321 36349 36350 36375 36376 36403 36444 36470 36483 36493 36530 36538 36592 36609 Behir Zengin Dilek Dizdar Şeyda Özçalışkan Nevzat Uyar Mustafa Tanç Ersin Özarslan Ali Değirmenci Mevlüt Erdem Muharrem Kaya Feridun Tekin Hüseyin Arak Neşe Emecan Başak Gez (Ocak) Mehmet Hazar 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 36619 36625 36629 36665 36690 36711 36729 Dursun Dağaşan Muhammet Sani Adıgüzel Yücel Dağlı Vasfi Adikti İlmihan Sağlamdemir Aysun Demirez Mustafa Güneş 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 . cilt) Filiz Kılıç Meşa'irü'ş-şu'ara inceleme tenkitli metin (2 cilt) Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin hayatı ve edebi eserleri İrfan Murat Yıldırım üzerine bir araştırma Alman ve Türk edebiyatlarında biyografi ve Stefan Zweig'in Nietzsche.cildindeki yer ve şahıs isimleri indeksi Yozgat manileri üzerine mukayeseli bir araştırma (inceleme-metin-indeks-sözlük) Mecmu`a-i Vekayi`-i `Asr-ı Mahmud Han-ı `Adlı Celil Mehmetkuluzade'nin hikayeleri. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Ahmed Haşim biyografisi Problems of terminology translation: The case of Turkish linguistic terminology Construction of sex-role in children's literature İrfan Orga'nın "Portrait of a Turkish Family" adlı eserinin edebi nitelikleri Ömer Han Divanı inceleme-Metin Ara nesil edebiyatçısı ve gazetecisi Mustafa Reşit Bey hayatı ve eserleri Ma'lümat mecmuası (1-24.

sanatı ve fikirleri) Cenabi Mustafa Efendi'nin el-Aylemü'z-zahir fi ahvali'levail ve'l-evahir adlı eserinin Anadolu Selçukluları ile ilgili kısmının tenkidli metin neşri Abdi'nin Camasbnamesi Lami`i Çelebi Veyse vü Ramin (giriş-metin) Nedim Divanı (inceleme-tenkidli metin) Yozgat masallarında motif ve tip araştırması (incelememetinler) Nevres-i Kadim ve Türkçe divanı İzzet Melih Devrim'in hayatı.-14. Radlow'un derlediği Manas Destanı metni destandaki Kırgız kültürü ile ilgili tesbitler ve Naciye Yıldız değerlendirmeler Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikaye ve romanlarında Ali Yıldız doğu-batı meselesi Hayriye Kabadayı 1908-1923 yılları Türk şiiri ve şiir teorisi Hurilika-Hemracan hikayesi üzerine mukayeseli bir Alimcan İnayet araştırma Bilal Kırımlı Asaf Halet Çelebi (hayatı.36753 36763 36778 36793 36795 36797 36801 36807 36814 36835 36838 36851 36860 36862 36863 36864 36874 36878 36886 Hersekli Arif Hikmet Divanı`nın tema bakımından Tevfik Sütçü incelenmesi Aysun Sungurhan Beyani tezkiresi inceleme.Ayşe Gülay Keskin 15. tenkitli metin Müjgan Çakır Abdi'nin Camasb-name'si-1 Ahmet Zeki Fuzuli'nin gazallerinde manevi unsurlarla ilgili Yunusoğlu mazmunlar Ruha valisi Hamalizade Ahmed Paşa`nın vekayi`i Mehmed Günay (1156-1158) Esra Durmaz Şeyyad Hamza'nın Ahval-ı Kıyamet'i Klasik Türk edebiyatında kaside nazım şekli (13. Nakiboğlu kelimeler Aspecte der Selbstbeobachtung ber Hermann Lenz und Mahmure Kahraman Ferit Edgü Türkçe'nin anadili ve yabancı dil olarak öğretimi Sami Balcı üzerine bir araştırma Olağanüstü masaldan çağdaş anlatıya Muhayyelat-ı Zeynep Uysal Aziz Efendi Niyazi-yi Mısri Hazretleri`nin gazellerine yapılan Abdullah Çaylıoğlu şerhler Yasemin Şehnaz Güldaş Lem'i Atlı'nın eserlerinde müzik-edebiyat ilişkisi Hülya Çengel (Kasapoğlu) Abdurrahim Ötkür'ün şiirleri inceleme-metin-aktarma W. edebi kişiliği ve eserleri üzerinde bir inceleme 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 36920 36928 36969 36994 37064 37092 37122 Muharrem Kesik Hanife Zehra Fatma Koncu Kavukçu Muhsin Macit Namık Aslan Hüseyin Akkaya Nurgül Balcı 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 . eserleri. asırlar) Anadolu ağızlarında isim ve fiil dışı kullanılan Sadi H.

Abdullah Şengül Ömer Seyfettin'in eserlerinde milli kültür unsurları İbrahim Ethem Özkan Ardanuç ve yöresi ağızları Kazak Türkçesi Korkut Ata Kitabı (Transkripsiyonlu Hülya Savran metin-Türkiye Türkçesine çeviri-dil özellikleri-sözlük) Jale Demirci (Talan) Kişveri Divanı (İnceleme-Metin-İndeks) AynurOruç Özbekçe ve yeni Uygurca arasındaki fonetik ayraçlar Tülin Öz (Arseven) Milli edebiyat döneminde eleştiri Mahir Kalfa Kıssa-i İskender 301a-405a (Giriş-Metin-Dizin) Ahmed Rasim Külliyat-ı Sa'yü Tahrir (Makalat ve Necla Caner Musahabat) (2'ci kısım) Özcan Hüseyin Sait Faik Abasıyanık ve çocuk Cemaleddin-i Uşşaki'nin hayatı. Ateş Özgürler Yahya Bey Divanı gramer indeksi -2 ciltMürşit Himmetoğlu Samanyolu adlı eserin "Özbekçe Türkçe" fiil çekimi 1869-1876 yılları arasında yayınlanan mizah Nezihe İdemen gazetelerinde İstanbul hayatı 1869-1876 yılları arasında yayınlanan mizah Belkıs Yaman gazetelerinde tiyatro Cahit Sıtkı Tarancı'nın hikayelerinin derlenmesi ve Halil Kocabaş değerlendirilmesi Salman Bey ile Dürratel Hanım hikayesi -üzerinde bir İzzettin Aytaç incelemeAtilla Kaşıkçı Bütün yönleriyle Ceride-i Suffiye (inceleme-dizin) Abdurrahman Başlangıcından 16.37139 37144 37156 37194 37209 37210 37212 37223 37233 37237 37293 37309 37335 37336 37342 37358 37369 41022 41057 41096 42192 42367 42413 42526 52046 52047 54535 54536 54537 54538 54539 Muna Özezen (Yüceol) Hüseyin Alacatlı Gelibolu Mustafa Ali'nin Hilyetü'r-ricali (metin-gramerdizin) Behçet Necatigil'in radyo oyunları -incelemeMüneccimbaşı Ahmed B. Tokatlı Başkurt Türkçesi grameri H. Lütfullah'ın Cami'ü'dDüvel'inden Hamdaniler kısmının metin neşri ve Ömer Tellioğlu tercümesi Refika Çekiç (Kalyon) Ahmet Ağaoğlu hayatı ve eserleri üzerine bir çalışma Ahmet Günşen Kırşehir ve yöresi ağızları (inceleme-metinler-sözlük) Birsel Oruç Oğuz grubunda edatlar Suzan S. eserleri ve Divanı'nın Mehmet Ergin edisyon kritiği Ali Kırlı Ula ve yöresi ağızları Milli Mücadele dönemi spor faaliyetleri (Spor Alemi İmren Önder dergisine göre 1919-1922) Hacı Ali Şahin HersekliCevdet Paşa: Hayatı-eserleri ve Divançe-i Ahmed Arif Hikmet Bey divanı (inceleme-metin) Meliha Yıldıran Cevdet İsa Çolaker "Milli Tetebbular Mecmuası" üzerine bir inceleme A. yüzyılın sonuna kadar Türk halk Gümgüm şiirinde tasavvuf düşüncesi Nejla Kaya Türk halk şiirinde yergi ve Pir Sultan Abdal örneği 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 .

cilt (inceleme-gramer dizini) Acıpayam ve Çameli (Denizli) ilçeleri ağızları İsmail Derin (inceleme-metin-sözlük) Zati Divanı'nın gazeller dışında kalan şiirleri üzerine bir Orhan Kurtoğlu araştırma S.'nun Parlakyıldız yayınları 1928-1993) Ata Atacanov'un şiirleri 1.36237 36744 41078 41084 41090 41100 41106 Hamiye Duran Selami Turan Mustafa Sever Yusuf Avcı İsmet Çetin Yıldıray Süt Avni Erdemir Hacı Bektaş-ı Veli Velayet-Namesi ve Velayet-Name'de geçen keramet motifleri Nabi Tuhfetü`l-Haremeyn (inceleme-metin) Erciyes yöresi masallarında tipler Fıtrat ve dilciliği. yüzyılda Ankaralı aşıklar ve Ayaşlı Ahmet Fahri Sefa Yüce Nesir yönünden Dergah Mecmuasının incelenmesi Çetin Pekacar Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri ağzı Türkiye Türkçesinde çekim edatları ve çekim edatı Deniz Sarraç olarak kullanılan isimler Haridetü'l-Acayib tercümesinde Türk mitolojisine ait Nihal Kol motifler Cumhuriyet dönemi hikaye ve romanlarında Yunan Mustafa Erol mezalimi (1923-1950) Ramazan Ege Telvinü`l-Hitab İbn Kemal Özkan Öztekten Türkçedeki yerleşim kültürüyle ilgili kelimeler Mektubi İbrahim Edhem Efendi`nin "Ruhu`t-talik" adlı Aynur Erbaş eserinin hat sanatı bakımından analizi (2 cilt) Hatice Kutlar Aksel Balkan dillerindeki Türkçe kültür kelimeleri (2 cilt) Ahmet Kökdemir Emine Işınsu -hayatı-şahsiyeti-sanatı-fikirleri-eserleri Orhan Bağış Niyazi-i Mısri Mehmet Doğan 1921-1941 yılları arası şiir tartışmaları 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 . Hayatı ve eserleri-inceleme-metinaktarma Türk edebiyatında Hazret-i Ali cenknameleri Kasım 1993-Haziran 1994 tarihleri arası Türk basınında görülen dil yanlışları Anadolu sahası musikişinas divan şairleri Üç yıllık eğitim enstitüsü mezunları için hazırlanan 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 41123 41130 41147 41149 41161 41177 41188 41214 41218 41219 41230 41236 41237 41248 41291 41300 41311 41321 41350 41385 41387 41442 41444 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans Fatma Necla tamamlama programı Türk dili ve edebiyatı ders Balabanlı kitaplarının incelenmesi Gülsüm Akdaş Raif Necdet Kestelli'nin hayatı ve eserleri Sedat Bahadır Ceylanlı köyü türküleri Efnan Dervişoğlu Türk edebiyatında mensur şiir Mehmet Kara Hakas Türkçesinde fiiler Hayrettin İmla kılavuzları üzerine bir inceleme (T.Nazan Kırımhan XIX. yüzyılda yaşamış Kırşehirli aşıklar ve Aşık Said Fatma Ahsen Turan XIX.cilt (giriş-metin-aktarma) Mehmet Kara 2.K.D.

(Kişi.Cevahir (İnceleme-Metin-Sözlük) Firdevsi-i Rumi. sanatı ve eserleri Müstakim-Zade Süleyman Sa`dü`d-din Efendi İman Muhammed Mecelletü`n-Nişab. Murad'ın Futuhat-ı Ramazan'ı ve Farsça divanı Ahmed Rasim: Mektep Arkadaşım ve Eşkali Zaman Mehmet Akif Ersoy'un din ve toplum anlayışı Ebüzziya Tevfik. Süleyman-name-i Kebir(İncelemeHalil İbrahim Usta metin-sözlük) Yıldız Kocasavaş Türkçe'de Osmanlı toplumunda aydınlanma -roman Batıda ve şahıs zamirleri Ali Özcan Demir ilişkisi Yasemin Öz Nedim Divanı'ndaki soyut kavramlar (kasideler) Fatma Melika Şen Beylikçi İzzet Bey Divanı (inceleme-metin) Refik Halit Karay'ın "Memleket Hikayeleri" ve "Gurbet Hikayeleri" adlı eserlerindeki cümle tipleri üzerinde bir inceleme Sultan 3. özgün baskıresim sanatı ile yorumlar (Yunus Emre) Firdevsi-i Rumi Süleyman-Name (25 ve 26 ciltler) Gazavatnameler ve Niyazi'nin Gazavat-ı Nebi'si Letayif-Name Edebiyat-ı Umumiyye mecmuası indeksi ve dönemin edebi hayatındaki yeri Türk hikaye ve romanında çocuk (1872-1950) Seytek (Külçoro Menen Ayçüröktün Tutkunga Ketişi) İnceleme-Metin-Aktarı-Dizin 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 41946 41961 42003 42062 42069 42070 42079 42108 42109 42179 42288 42295 42359 Gamal Moussa Kamil Yaşar Uyar Özlem Tezcan (Dertsiz) Ahmet Faruk Kılıç Feride İlhan Kelime Güneş Erhan Özdilek Gülnaz Genç Engin Yılmaz Birgül Özel Alim Yıldız Alev Sınar Asuman Subaşı 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 . eser. hayatı.41491 41519 41529 41552 41559 41583 41584 41598 41621 41623 41629 41635 41673 41734 41878 41937 Çocuk edebiyatında Tevfik Fikret ve Şermin adlı İsmail Akın eserinin yeri Chateaubriand'ın romanlarının ilk çevirileri ve Atala Nihayet Arslan uyarlaması Hicabi Behçet İdris-i Bitlisi Hakan Kırlangıç Sazyek Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde garip hareketinin yeri Nurullah Çetin Behçet Necatigil.Cilt) Aysu Ata Kısas-ı Rabguzi (giriş-metin-dizin) Ali Emre Özyıldırım Hamdullah Hamdi Divanı'nın tenkidli metni Çin'de Tang Dönemi şiiri ile Divanü Lügat-it Türk'teki Tülay Çakmak manzum parçaların karşılaştırılması Şaziye Şimşek (Demir) Ayaş halk masallarının tip ve motif kataloğu Şirvanlı Mehmed bin Mahmud Tuhfe-i Muradi fi "İlOrhan Balcı mi`l. Nümüne-i Edebitat-ı Osmaniye(Sinan Paşa`dan Şİnasi`ye kadar) Falih Rıfkı Atay`ın Milli Mücadele yazıları Söz sanatına. yer adlarının açıklamalı İssa dizini) (2.

edebi kişiliği ve Bahattin Kahraman eserlerinin tenkidli metni (2. edebi kişiliği ve Ahmet Arı diva`nın tenkidli metni (2.Cilt) Bugünkü Kıpçak Türkçesi. hayatı eserleri. yüzyıl divan şiirinde "poetika" Abdullah Kök Oğuzeli ve yöresi ağızları (inceleme-metinler-sözlük) Mirza-zade Mehmed Salim Efendi Divanı'ndan Yusuf Altınışık seçmeler ve tahlil denemesi Vahid Mahtumi. inceleme) 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 .Cilt) Sakıb Mustafa Dede hayatı. Hakan Cevher (Transkripsiyon. eserleri. Tatar.42360 42361 42362 42363 42364 42365 42369 42374 42378 42379 42396 42402 42412 42427 42433 42435 42438 42445 42449 42450 42460 42476 42478 42479 42480 42485 42488 42491 42498 Seytek (Seytektin Çon Enesine Cana Bakayga Coluguşu Semeteydin Kayra Elge Koşuluşu) Giriş-Metin-AktarıÖzlem Deniz Dizin Seytek (Külçorunun Semeteyge Colukkanı) GirişMeral Gölgeci Metin-Aktarı-Dizin Oya Yasav Hilyetü`l-envar Oğuz Karakartal Türk edebiyatında para (1870-1970) Fikret Uslucan "Dergah Mecmuası" üzerine bir inceleme (2. eserleri. edebi kişiliği ve Halime Özyılmaz Divanı'nın tenkidli metni Kazım Karabörk Şecere-i Türk üzerinde bir sentaks çalışması İbrahim Necmi Dilmen`in muhtelif dergi ve Şahmurat Arık gazetelerdeki tiyatroya dair eski harfli yazıları Kıreli (Konya) ve çevre köyleri halk edebiyatı ürünleri Dilek Ülvan üzerine bir araştırma Neyyir Abdülhalim Dede hayatı. Kazak ve Kırgız Mustafa Öner şivelerinin karşılaştırmalı grameri Taybi Mehmed Çelebi hayatı eserleri-edebi kişiliği Halil İbrahim Bulan divan`ın tenkidli metni Cemile Balaban Attila İlhan'ın romanlarında kadınlar Üsküdarlı Sırri hayatı.Cilt) Dursun Ali Türkmen Mütercim Asım Efendi ve Tuhfe-i Asım Necati Gül Amme tefsiri -metin-incelemeBehram ile Gülhendan hikayesi üzerine bir araştırma ve Osman Yazıcı inceleme Yavuz Bayram 16. edebi kişiliği ve Melek Altunel Divanı'nın tenkidli metni Bayram Orak Lutfi`nin Gülu Nevruz`u gramer indeksi Alimcan İnayet Uygur halk hikayeleri üzerinde incelemeler İzmir Gazeteleri (1923-1950)'ndeki milli mücadele Mehmet Özer romanları üzerinde bir araştırma Halil İbrahim Okatan Kafzade Fa`izi hayatı eserleri sanatı-tenkitli divan metni Meftune Mehmet Sırrı Sanlı`nın hayatı eserleri üzerine bir Çetin(Aktaş) araştırma Fazıl Gökçek Mehmet Akif Ersoy`un şiiri üzerinde bir inceleme Aliye Özkan Bir "Cönk" (inceleme-metin-indeks asıl metin) Ali Ufki Bey ve Haza Mecmü'a-i Saz ü Söz M.

Mecit Canatak Muhbir gazetesinin sistematik tahlili M.Peygamber devrinde şiir devirlerinde batı Tanzimat ve Servet-i Fünün edebiyatından yapılan şiir tercümeleri üzerine bir Ali İhsan Kolcu araştırma (1859-1901) Murat Karabulut Aşıklık geleneğinde söz ve ezgi 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 . edebi kişiliği.42524 42525 42528 42529 42532 42533 42534 42535 42536 42555 42556 42560 42561 42564 42567 42570 42571 42572 42580 42584 42648 42655 42660 42662 42679 42682 42692 42697 42702 42703 42721 Mehmet Emin Ertan Divan edebiyatında ramazaniyeler üzerine incelemeler Emin Nihat Bey'in Müsameret-name adlı eserinin Salih Okumuş günümüz alfabesine aktarılması (1-4 hikayeler) Hasan Ateş Bozcigit'te isimler Cevdet Dadaş Baki Fezailü`l-Cihad Esad Mehmed Efendi`nin hayatı. zarf ve Amanjol Kaliev isim fiillerinin karşılaştırılması Zeynep Günay "İblis" Süleyman Efendi-i Buhari Lügat-ı Çağatay ve "Şeyh adlı piyesin dil incelemesi Türki-i Osmani (Cild-i evvel) adlı eserin Hüseyin Durgut transkripsiyonu Müberra Paker "Karşılaştırmalı Türk dilbilgisi terimleri sözlügü" Kezban Küçük Muallim Naci'nin tenkit eserlerinin incelenmesi Osman Bölükbaşı Dara El yazma mevlid incelemesi çeviri yazı-metin-sözlük Necdet Tozlu Aşık Kul Nuri`nin hayatı sanatı şiirleri Ömer Say 1960-1980 arası Türk hikayeciliğinde yabancılaşma Hüseyin Yılmaz Mitsel bilgi ve öğretimi A. edebi kişiliği ve Divanı'nın Eşref Yanmaz karşılaştırımalı metni) Nevin Avcıoğlu(İspirlioğlu) Safvet Nezihi hayatı ve eserleri Muharrem Daşdemir Tarık Buğra'nın romanlarında sözdizimi Cefayi-Dakayıkul-Hakayık (Gramer incelemesi -metinMuharrem Güzeldir indeks) Yusuf Sancak Hz. eserleri ve Hüseyin Güfta divanın karşılaştırmalı metni Vecdi (Hayatı. edebi kişiliği ve Rıza Oğraş Şahidü`l-Müverrihin adlı eserinin edisyon kritiği Hüseyin Yorulmaz Divan şiirinde Nabi ve hikemi tarz Ahmet Hikmet Müftüoğlu`nun Çağlayanlar adlı Alaidar Seitjanov eserinde cümle bilgisi incelenmesi Kazak Türkçesiyle Türkiye Türkçesi'nde fiiller.Ziya Bağrıaçık Dürri Divanındaki tarih manzumeleri Yılmaz Önay Van masalları üzerine bir araştırma Figen Güneş Çakır Pir Sultan Abdal`ın şiirlerinde sosyolojik temler Ahmet Fikret Kılıç Ali Kemal ve Türk edebiyatı Mustafa Parlak Sadri Ertem üzerine monografik bir çalışma folklor Hüseyin Rahmi Gürpınar`ın romanlarındaki Semra Şen unsurları Salim (Mirza-zade) hayatı.

edebi kişiliği. Dagmar Chidolue. divanının Muharrem Kılıç tenkitli metni ve incelemesi Perihan Doğan Aşık edebiyatında nasihatler Haşimi Divanı (Hayatı. eserleri ve karşılaştırmalı Oktay Selim Karaca metni) Süleyman Aydın Tanzimat dönemi romanında kadın Ekrem Karadişoğulları Dergah Mecmuası (inceleme-fihrist-metin) Zarifi ve Mihr ü Mah mesnevisinin tenkidli metni ile Vedat Nuri Turhan incelemesi Celal-zade Salih Çelebi / Leyla vü Mecnun (Tenkidli Rıfat Kütük metin/İnceleme) Karahanlı Murat Yıldız hayatı ve eserleri üzerinde bir Turgut Öcal araştırma Necati Şahin Yozgat ağıtları üzerine mukayeseli bir araştırma Mahmut Seyfeli Kırşehir halk edebiyatı folklor ve etnografyası Bekir Çınar Taşlıcalı Yahya Gencine-i Raz popüler edebiyat Mehmed Celal'in romanları ve (inceleme-metin) Yılmaz Daşcıoğlu geleneği Hakan Savaş Şiir-sinema ilişkisi Fatma Özkul Özbek Türkçesinde gramer terimleri Bolulu Himmet Divan Manzum Tarikatname Adab-ı Meliha Tapsız Hurde-i Tarikat Argument structure and idiomatic compounds in Günizi Kartal Turkish Ali Şir Nevai divanlarından yapılan bir derleme: Tülay Gençtürk Tuhfetüs-selatin ve eserde geçen isim-fiiller Kürşat Mehmet Barak yöresi hikayeli türkü geleneği üzerine bir Korkmaz inceleme in der zeitgenössischen Deutschen und Madchen Binnaz Baytekin (Öztürk) Türkischen jugenliteratur anhand der werke von Irina Korschunow.sanatı.42735 42736 42740 42746 42747 42763 Bedri Özçelik Vedat Ali Tok Ünal Demirezen Kadir Güler Mustafa Fidan Ali Albayrak Kırıkkale Karakeçilileri'nin folkloru halk edebiyatı ve etnografyası üzerine inceleme Garibi Divanı Yozgat ili Kadışehri ve yöresi Türkmen ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) İbrahim Beg Divanı Tennuri-Gülzar-ı Ma`nevi (İnceleme-MetinSözlük) Cengiz Aytmatov`un eserlerinde eski Türk dini inançlarının tesbiti ve değerlendirilmesi 1995 1995 1995 1995 1995 1995 42771 42773 42779 42791 42804 42809 42877 42883 42885 42892 42903 42906 42910 43030 43100 43106 43113 43150 43171 43329 Şeyhu'l-İslam Haydari-zade İbrahim Efendi'nin "Mezahib ve Turık-ı İslamiye Tarihi " adlı eserinin Osman Oral sadeleştirilmesi ve tahlili Haşmet Divanı: Hayatı-edebi kişiliği-eserleri ve divanın Mustafa Aslan tenkidli metni Münif Antaki hayatı. Gülten Dayıoğlu und İpek Ongun 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 43397 1995 . eserleri.

cilt) 1995 43461 43471 43489 43508 43524 43530 43533 43555 43621 43622 43624 43631 43634 43635 43636 43637 43639 43645 43662 43670 43713 43717 43718 43723 43814 43867 43887 Attitudes of university students from different İnci Somuncu educational. hayatı ve eserleri üzerine bir Mümtaz Sarıçiçek araştırma/inceleme 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 . Meriç Güven incelemeSüleyman Akdeniz Türkiye Türkçesinde tasviri fiiller ve fonksiyonları Suudi Arabistan'daki doğu Türkçesi Siretü hatemü'nUfuk Deniz Aşçı Nebiyyin grameri (2 cilt) Kemal Sami hayatı.43459 Melahat Hamza Makedon tiyatrosunda Türk izleri (1800-1912) (2. yetişmiş aşıklar üzerinde bir Aksaray ve yöresinde "Biyiymen". eserleri. Türk romanında Son-Ae Ahn incelenmesi ve edebi ilavesi inceleme ve seçilmiş İfham gazetesi Sedat Karakoç metinler Funda Dalbudak Handani Divanı gazeller bölümü metin incelemesi Salim Çonoğlu Mecmu`a-i Mu`allim -Metin-açıklamalar-notlarBinbir gece masalları üzerinde motif araştırması -Metin. metin.gramer Yasemin Avan araştırma Huri Dalgıntekin(Öven) Tarsus adet ve inanmaları (Derleme-inceleme) Emanzipatorische tendenzen in den Deutschen und Münise Aksöz Türkischen kinderbüchern Reşat Enis Aygen. divanın tenkidli Abdullah Tataroğlu metni hayatı. edebi kişiliği ve Divanı`nın Kahramanoğlu tenkidli metni Behiye Köksel Gaziantep masalları üzerine bir inceleme Yunus Emre`nin Risaletü`n-Nushiyye Mesnevisi`nin Aytül Şenyurt grameri Azerbaycan taponomiyasındaki eski Türkçe kelimeler Ahmet Demirhan ve bunların araştırılması Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde fiillerin İdris Göbütoğlu karşılaştırmalı anlam gelişmeleri Azerbaycan Türkçesindeki Farsça unsurlar ve bu Niyazi Sezen unsurların özellikleri Ayşe Gündüz Uygur şiveleri sözlüğü Tahire Şebnem Arıcıoğlu 1923-1970 Tarihleri arasında bizde edebiyat tarihçiliği İbrahim Yıldırım Rasim Özdenören`in hikayelerinde şahıslar kadrosu Muhiti hayatı. eserleri ve edebi kişiliği. Birgül Koparan metni Bekdik (Ereğli/Konya) köyleri halk edebiyatı ürünleri Selçuk Peker üzerinde bir inceleme Erol Öztürk Şeyit Hanım Alişeva "Yolda Yır" metin-gramer Osman Uyanık Şeyit Hanum Alişeva. social and geographical backgronds Botsalı towards Turkish varieties Hatice Beyhan Ünlü A Stylistic analysis of Haldun Taner's short stories Türk kadınının 1876-1942 yılları arasında geçirdiği sosyal-kültürel değişme sürecinin 3. edebi şahsiyeti ve divanının tenkidli Cem`i.

Recaizade M. (İnceleme-metin-dizin) araştırma Dante Alighieri ve siyaset felsefesi "Hanımlara Mahsus Gazete" üzerine bir araştırma Diyarbakır'lı şairlerin bestelenmiş şiirleri üzerine bir araştırma Mekteb dergisi (1.43889 43891 43895 43906 43931 43933 43936 43937 51258 51290 51292 Osman Turgut M. indeks) Türkiye'de çeviri çocuk edebiyatında tarihsel süreç içersinde çizilen çocuk figürlerine toplumsal bakış açısından yüklenen işlevler Si-Name-i Hümami hayatı ve eserleri üzerine bir Muhtar Tevfikoğlu. eserleri ve Enisü`lCihat Erol Uşşak adlı divanı Nuhun Tupanı Türkmen Türkçesi romanı (Dil Nesrin Kahtalı (Sis) incelemesi-metin-çeviri-sözlük) Ayfer Kayabaşı Sarban Ahmed Divanı Qaraçay halqnı el Bergen Çomaqları(giriş. Türkiye Türkçesinde aktarma.metin.metin. inceleme ve değerlendirme) Kazakistan'lı şair Mirjakıp Dulatoğlu'nun Oyan Kazak kitabının Türkiye Türkçe'sine aktarması ve metin içinde geçen Arapça ve Farsça kelimelerin gramer incelemesi Bilal Nazım şeriyatıdan Niğdeli Muhibbi Gül ü Nevruz (inceleme. Hayrettin Ayaz Muallim Naci) Figen Güner (Dilek) Altay TürkçesindeFevzü`n-Necat`i Allahyar Sufi`nin fiil Bedri Sarıca (İnceleme. Namık Kemal.dizin) (2 cilt) 52016 53311 54549 54554 54555 54556 54558 Necdet Neydim Mustafa Altun Ahmet Kaya Ömer Korkmaz M.Fetih Yanardağ Nilgün Baydil Kemal Timur 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 54616 64782 74054 Şınar Bolatova Funda Açıkgöz (Genel) H. İbrahim Delice 1995 1995 1995 92682 41216 51234 Tanzimat şiirinde metafizik konular (Şinasi. İbrahim Şahin transkripsiyon. Ekrem.1892) (tasnif. Mümtaz Kaya Nilgün Çıblak Jale Öztürk Nergis Biray Fatma Süreyya Kurtoğlu Gazi Akar Adana`da aşıklık geleneği ve yaşayan Adanalı aşıklar (Derleme-İnceleme) İnce Memed 1 ve 2 romanlarındaki eylemlerin görünüş ve kılınış yönünden incelenmesi İçel efsaneleri üzerine bir araştırma Meczub Divanı (ilk 38 varak) Nemenganlı Abdal-Aziz Hoca metin-inceleme-sözlük Afganistan Kazakları ağzı 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Türkiye Türkçesinde ünlemler ve fonksiyonları Zarfların fonksiyonları ve yapıları Muhammed Şakir Efendi hayatı.cilt.sözlük) 1995 1996 1996 . Abdülhak Hamid. 1891. Ziya Paşa.

H. şekil. anlam bakımından uğradığı değişiklikler Musa bin Hacı Hüseyin İzniki "Terceme-i Faslu`lHitab" -Giriş-inceleme-metin-dizinŞeyh Mahmud bin İbrahim Edhem "Miftahü`l-Luga" (inceleme-metin-dizin) Tanzimat ve Servet-i Fünun şairlerinin şiir anlayışı Kuzeydoğu Türk lehçelerinin karşılaştırmalı ses bilgisi Peyami Safa'nın eserlerinde doğu-batı meselesi Kıbrıs ağzı ve Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin karşılaştırılması Anadolu sahabında yazılmış Arap harfli metinlerde Türkçe kelimelerin imlası Türkiye Türkçesi ve Kırım Tatarcasında zaman Cumhuriyet döneminde edebiHayat(Tenkidli metinNakşi Ali Akkirmani Aynu`l eleştiri (1939-1950) inceleme) Erzurum`lu İbrahim Hakkı`nın İnsaniyye isimli Güldestesi`nin muhtevası ve Türkçe kısmının transkripsiyonlu metni 1860-1928 yılları arasında düzenlenen Türk edebiyatı antolojileri Resimli Ay mecmuası Evlenme ile ilgili adetlerimizin halk bilimi açısından tetkiki Kars yerli ağzında cümle ve cümle yapıları İbrahim Hakkı (Erzurum`lu) Divanın`da dini ve tasavvufi unsurlar Garib-name üzerinde bir motif incelemesi 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 51800 51804 51817 51818 51830 51843 51853 Köksal Selçuk Ömer Selim Uğur Değirmenci Canan Yıldız İbrahim Balcı Nevin Hakkıoğlu Nesrin Feyzioğlu 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 . mekan ve zaman bakımından mukayesesi Letayifname (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük) Nabi-Hayrabad (inceleme-metin) Eski Türk edebiyatında münşeatlar ve Nergisi`nin münşeatı Adile Sultan Divanıdil ve edebiyat üzerine tenkidi Ömer Seyfeddin`in (inceleme-transkripsiyonlu metin) görüşleri Bolvadin`deki Türkmen-Karabağ köylerinin ağzı (girişinceleme-metin-sözlük) Çay Yörük ağzı Cahit Zarifoğlu`nun çocuk edebiyatı üzerine yazılmış eserlerinin incelenmesi olarak çizgi roman. Ende`nin "Momo" ve Peyami Safa`nın "Matmazel Noraliya`nın Koltuğu" eserlerinin anlatım teknikleri.51235 51242 51246 51256 51322 51323 51325 51333 51343 51519 51532 51586 51599 51614 51623 51649 51670 51727 51744 51752 51763 51799 Emin Akkaya Veysi Sevinçli Sibel Ülger Halil İbrahim Haksever Aynur Koçak Ayşe Ulusoy Osman Göker Ahmet Akçataş Ali Pulat Nazife Güngör Ali Aktaş Genciana Abazi Murat Küçük Huriye Kaya Serap Akçaoğlu Gülsün Killi Nan A. Lee Berna Özkök Aziz Gökçe Aydan Eryiğit Umunç Hüseyin Özçelebi Suat Umagan Michael A. Bir popüler kültür ürünü Abdülcanbaz Yetim Divanı -inceleme-metinTürkçeden Arnavutçaya geçmiş ekler ve bunların ses.

tarih. edebi şahsiyeti. değerlendirme ve Erdoğan Erbay tartışmalar (1866-1901) Tahkiye açısından Haşimi`nin Mihr ü Vefa Selami Ece Mesnevisi(Transkripsiyonlu metin-inceleme) Esin Akkaya Ümid Mecmuası (Tahlil-Fihrist-Metin) Erem Sarıkoca Kemal Tahir düşüncesinde batılaşma olgusu Gülhan Atnur Ural Batır Destanı üzerine bir araştırma Veyis Değirmençay Sultan Veled ve Rebabname Funda Kara Sait Faik`in kısa hikayelerinde söz dizimi Esrar Dede. Hayatı.51855 51862 51864 51865 51874 51877 51882 51883 51884 51886 51895 51896 51898 51899 51903 51908 51911 51915 51920 51929 51930 51931 51934 51935 51936 51937 51938 51939 52109 Abdullah Arslan Mehmet Göktaş Mehmet Kazar Bekir Fahri (İdiz) hayatı-edebi kişiliği-eserleri Suzi Divanı`nın dini ve tasavvufi tahlili Marifetnamedeki şiirlerin tahlili Şeyhülislam Muhammed Şerif Efendi`nin hayatı. İsmail Acar edebiyat. dinBaşlangıcından 1950`ye kadar Türk şiirinde İzmir Ünal Şenel üzerinde bir araştırma Every picture tells astory: An analysis of the CrimeAtrocity-Murder illustrations in Servet-i Fünun as recurrent massages emphasizing a critique of the west 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 52117 Emre Side 1996 .Cilt) Feraizcizade Mehmet Şakir`in eserleri ve oyunlarının Hayrettin Orhanoğlu tahlili Fatma Bindal Kara Çelebi-Zade Abdülaziz: Gülşen-i Niyaz (Tenkidli (Arslan) metin/inceleme) Latife Kılıç Orhan Kemal`in hikayelerinde şahıslar kadrosu Divan edebiyatı üzerine tenkid. Divanı`nın Yasin Kılıç tenkidli metni ve incelemesi Mehmet Lütfi Karaca Alvarlı Muhammed Lutfi`nin şiirlerinineserindetahlili Hamdullah Subhi`nin "Dağyolu 2 "adlı umumi söz Osman Mert dizimi Ruhi Kara Erzincan masalları (metinler ve incelemeler) (2. Halit Dursunoğlu eserleri. edebi kişiliği ve Diva`nın Hasan Ali Kasır karşılaştırmalı metni Necmi Akyalçın Balıkesir yöresi yatır efsaneleri üzerine bir araştırma Selahattin Özcan Tokat ili Pazar yöresi gelenek-görenek ve inançları Bursa ili törensel gelenek ve görenekleri üzerine Hülya Taş karşılaştırmalı bir araştırma Necati Bey Divanı'ndan seçme gazellerin dilinin Sibel Turga incelenmesi Yazılı kaynaklardaki Türk halk şiiri özel adlar dizini (2 Nevin Akkaya cilt) Sait Faik Abasıyanık'ın hikayelerinde insan ve tabiat Birsen Öztürk unsurları Önder Ertap Divan şiirinde hayvan motifi Mehmet Emin Yurdakul (Şiir anlayışı ve şiirlerinde Mustafa Özsarı milli değerler) Yahya Kemal'in eserlerinde kültür unsurları -Dil. edebi kişiliği ve Divanı`nın tenkidli metni Ratib Ahmet Paşa hayatı.

sayılar) İnceleme ve Yunus Ayata seçilmiş metinler Ekrem Kıraç Divriği masalları (inceleme-metin) şahamettin Kuzucular Eşref Bey hikayesi üzerinde ve edebiyatla ilgili Kadım mecmuası (inceleme mukayeseli bir araştırma Yasemin Kaya metinler) Uğur Avşar Müyessiretü`l-Ulum (Bergamalı Kadri) Servet-i Fünun döneminde edebiyat üzerinde oluşan Bedri Aydoğan polemikler Ahmet Hamdi Tanpınar`ın Huzur romanında birleşik Mahmut Aksüt cümleler Bekir Coşkun Yaşar Kemal`in romanlarındaki folklorik ögeler Necati Bey Divanının ilk yüz gazelindeki benzetme Aydın Kırman sanatlarının dil yönünden incelenmesi Radloff`un Proben`in deki Şor Türkleri ile ilgili Gülcan May metinler üzerinde dil çalışması Caştegin Turgunbaev Er Töştük Destanında bildirme kipleriHalit Ziya Batı uygarlığı ve edebiyatı karşısında çekimleri Pakize Ünal Uşaklıgil Kemal Tahir`in. folklor ve etnografyası Yenipazarlı Vali'nin Hüsn ü Dil Mesnevisi Fehim Süleyman'ın Sefintü`ş-Şuarası Taşeli platosu efsaneleri (inceleme-metinler) Anadolu'daki Türkçe yer adları 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 52284 52333 52367 52398 52399 1996 1996 1996 1996 1996 52412 52418 52419 52422 52423 52427 52428 Yüksel Göztepe Ayşen Kılıç Güngör Tepeli Fatih Köksal Bilal Şahin Mehmet Erol Hülya Pilancı 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 . konuları ve hükümlerin değerlendirilmesi) Lütfi Paşa ve Tevarih-i Al-i Osman Şemseddin Ahmed es-Sivasi'nin "Menazilü`l-Arifin" adlıeserinin sadeleştirilerek "Marifetullah" konularının değerlenririlmesi Anadolu ağızlarında fiil kökleri (2 cilt) Özvatan'ın halk edebiyatı. Kasım Tınıstanov Özlem Akant (Kırgız Türkçesi metin-çeviri-sözlük-dizin) Gidenle gelmeyenin eşiğinde: A. Esir Şehrin İnsanları.H.52139 52154 52169 52172 52176 52178 52202 52229 52246 52247 52269 52270 52271 52275 52278 Kuramdan romana Recaizade Mahmut Ekrem: Doğubatı ve romantizm-realizm eksenlerinde Talim-i Olcay Akyıldız Edebiyat ve Araba Sevdası Akademiya Geceleri-Tarihi Piyes.Cilt) Milli edebiyat tartışmalarının Servet-i Fünun mecmuasına yansıması Ferahname Kemaloğlu Kültür tarihimizde kıfetnameler (kaynakları. Esir Şehrin Müfide Öter Yıldız Ezik Tijen Çalışkanman (Dursun) Ali Çavuşoğlu Kayhan Atik Mahpusu ve Yol Ayrımı adlı eserlerinde geniş zaman kipinin yapı ve anlambilim bakımından incelenmesi (2. Tanpınar'ın Erol Köroğlu romanlarında zaman kavramı Servet-i Fünun dergisi (256-305.

edebi kişiliği ve Divanı'nın tenkidli metni Şiirleri ve hikayeleriyle Cahit Zarifoğlu Baki Divanı'nda siyasi ve askeri unsurlar Topkapılı Feyzi. yüzyıl) Mustafa Sami Efendi ve Sadık Rifat Paşa`nın Avrupa Ahvaline Dair Risale ve Avrupa Risalesi`ndeki tesbit ve değerlendirmeler Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu hayatı.52430 52432 52439 52447 52448 52451 52453 52454 52464 52500 52502 52504 52540 52541 52552 52556 Budak Kırzıoğlu Ahmet Ölmez Mustafa Yeşilkaya Veysel Yıldırım Nazmi Özerol Veysi Özdemir Süleyman Solmaz Metin Yılmaz Mehmet Kılıç Devrim Çalışkan (Yıldız) Sabahattin Akbay Vedat Yeşilçiçek Mehmet Kahraman Musa Çiftçi Selma Zoralioğlu Bilal Çakıcı Posoflu Müdami'nin divan tarzındaki şiirleri Behceti Hüseyin Efendi hayatı. cilt) Ahmed Rasim'in dil ve edebiyat tartışmaları Cihanbeyli-Böğrüdelik köyü türküleri Orta dereceli okullarda Türkçe ve edebiyat öğretmeninin verimliliği Haza Kitab-ı Kabename-yi Şerif İsmail Hakkı Bursevi hayatı. edebi kişiliği ve Divanı'nın tenkidli metni Temaşe mecmuasının tahlili indeksi Ahdi ve Gülşen-i Şu`arası Çuvaş Türkçe'sinde fiil İlk okuma-yazma öğretiminde temel problemler İkdam üzerinde bir çalışma -İnceleme ve seçilmiş metinler. şiir sanatında ahenk ve tarih şuuru Hüseyin Vassaf ve divanı İlkokul beşinci sınıf Türkçe ders kitaplarının kelime ve cümle kadrosu (3. eserleri ve Tuhfe-i Ömeriyye`si (tenkitli metin) Hazihü`l Risalet-i Min Kelimat-ı Oğuzname el-Meşhur bi-Atalar Sözü 1914-1918 yılları arasında sanat dergilerinde yayınlanan tiyatro ile ilgili tenkit yazıları ve terci-bendler (13-16 Türk edebiyatında terkib-bend y.y.(1920) (2 cilt) Saruhanlı Şeyh İlyas ve Manzum Esmaü`l-Hüsna Şerhi Bazı edebi sanatların balagat kitaplarına göre tanım ve tasnifi Tokat`ta aşıklık geleneği ve Aşık Ceyhuni Atatürk döneminde Türkçe`nin eğitimi ve öğretimi (1923-1938/ilkokul) Edebiyat kavramı için yapılan tariflerin edebiyat nazariyatı açısından incelenmesi Eski Türk edebiyatında kaside nazım şekli (16. hayatı.) Mecmuat-ür Resail`deki ilk metin üzerine sentaks incelemesi Sille`de aşıklık geleneği 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 52564 52568 52569 52570 52571 52572 52578 52581 52597 52598 52604 52605 52624 52626 Nazmiye Bulduk Arif Yılmaz İsmail Kasap Hayati Yılmaz Rahim Sağ Nesrin Şen Mehmet Oğuz Kandemir Behçet Canöz Mehmet Ali Akidil Yıdız Çınar Ülkü Tekin Recai Yıldız Necla Kıyılıoğlu Sinan Şimşek 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 .

cilt) Yahya Bin El-Hacc Mustafa El Burusevi Envaru`lRecep Karaatlı Kulub Hanifi Vural Eşrefoğlu Rumi Tarikat-namesinin cümle yapısı Karamanlı Nizami Divanı'ndan seçme gazeller ve Ömer Savran bugünkü Türkçesi Eser Demirkan Ercümend Uygur metinlerinin dil özellikleri ve Maniheist Behzad Lav (hayatı. eserleri. sanatı ve eserleri Arpaemini-zade Sami Divanı tenkitli metin-incelemeFatma Sabiha Kutlar özel adlar dizini (2 cilt) Çiğdem Ülker Makedonya Türk öyküsünde kimlik sorunu Nesrin Bayraktar Kısas-ı Enbiya İkdam üzerinde bir çalışma -İnceleme ve seçilmiş Hülya Yazıcı metinler.52627 52632 52633 52645 52650 52652 52657 52660 52680 52682 52684 52687 52696 52697 52699 52700 52716 52724 52725 Türk dili ve edebiyatı öğretiminde müfredat programları ve ders kitapları ana dili öğretiminde ölçme ve İdris Karakuş değerlendirme Hakani Mehmet Bey hayatı. edebi kişiliği ve Abdülkerim Gülhan divanının tenkidli metni şiir anlayışı ve şiirindeki Yavuz Bülent Bakiler`in Hidayet Özcan tezahürler Canan Özdemir Seyyid Nizamoğlu Divanı Aziz Kılınç Kambar Batır Destanı (inceleme-metin-aktarma) Van ilinin kadın giyim-kuşam-takı geleneği üzerinde bir Asuman Baysan araştırma Kenan Acar Kırımlı dilci Bekir Sıtkı Çobanzade Türkmen Türkçesi-Türkiye Türkçesi karşılaştırmalı Gültekin Özdemir gramer terimleri Faruk Meral Ta`birnameler üzerine bazı araştırmalar Ekrem Arıkoğlu Tuva ve Hakas Türkçelerinde fiil 1908-1914 yıllarında İstanbul`da yayınlanan sanat ve Küçükali Gürdal edebiyat dergilerinde kadın Gıyasettin Aytaş Tanzimat tiyatrosunda sosyal meseleler Mualla Murat Nuhoğlu Türk edebiyatında ve halk inançlarında asa Mürüvvet Çetinkaya (Aktaş) Türk edebiyatında murabba (2. sanatı.(1915-1920) Faika Belgin Tezcan Aksu Hazık Mehmet Divanı Cerrahi Akımı'nın dayandığı kültür birikimi ve edebiyat Hülya Sipahioğlu ilişkisi 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 52749 52753 52756 52795 52798 52809 52862 52891 52917 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 . eserleri) Zekine Özertural sözvarlığı Traduction des "culturemes" dans la trilogie (Au-dela de la Montagne) de Yaşar Kemal et analyse critique des Nuray Aslan procedes de traduction Un Travil compare sur les trilogies de Jean Giono et de Abdulhalim Aydın Yaşar Kemal Belkıs Sanay Samet Ağaoğlu'nun hayatı.

kısmi çeviri. Bayramirza Hayit. cilt) Fatma Turhal Güler Vefat-ı Hazret-i Muhammed Aleyhi`s selam Necla Erkartal Falih Rıfkı Atay`ın Akşam`daki yazıları (1923 yılı) Gülten Feşel Güzelışık Şeyyad Hamza Mi`rac-name Esra Keskinkılıç Eşrefoğlu Rumi Tarikatname "Çeviri eleştirisi" çevirmen Melahat Togar`ın üç kısa Aysel Nursen Güneş öykü çevirisine dizgesel ve betimleyici bir yaklaşım Halil İbrahim Yakar Taşlıcalı Yahya Bey`in eserlerinde İstanbul Kağızmanlı Recep Hıfzı hayatı. sanatı ve şiirlerinin Ayben Çetin incelenmesi Özbek yazar Nimet Eminov`dan üç hikaye (metinNurgül Yıldız çeviri-gramer incelemesi-indeks) (Eylül 1922-Eylül Türk basınında Dumlupınar zaferi Ertan Erol 1923) Melek Bıyık Abdülbaki Nasır Dede Divanı giriş-metin indeks . yazılı Erdoğan Boz metin. cilt) Hayali Revzatü`l-Envar (Dil özellikleri-metin-seçme Mehmet Bayyurt sözlük) Kemal Özcan Dr. Hayatı ve eserleri İmparatorluktan Cumhuriyete kimlik değişimi: Ahmet Ufuk Özcan Ağaoğlu`nun hayatı.52935 52952 52956 52957 52979 53038 53042 53045 Alman halk hikayeciliği ile Türk halk hikayeciliğinin Sevengül Sönmez teorik olarak karşılaştırılması Özkul Çobanoğlu Aşık tarzı şiir geleneği içinde destan türü monografisi Ahmet Selim Doğan Erzurumlu Emrah`ın hayatı ve eserleri Hakiki Divanı -dil incelemesi. dönemi ve düşünceleri Selim Cihan Cenabi Paşa ve Divanı Adnan Rüştü Karabeyoğlu Mustafa Akbaş Cemal Aksu Nesrin Evrenos Abdurrahman Kaplan İhsan Safi Eşref Biçen Orhan Ekineker Süreyya Günendi (Doğan) Meltem Kutay Şirvan Kalsın Nev`izade Atai`nin Hadaik`ül-Tekmileti`ş-Şakaik isimli eserinde geçen yabancı kelime grupları ve yapılarına göre Türkçe cümle türleri Tatar şair ve yazarı Abdullah Tukay`ın eserlerinden seçmeler ve bunlardaki dil özellikleri İbrahim Hanif Divanı Sosyolojik açıdan üniversitelerde Türk dili dersleri Yusuf Has hacib ve Eseri Kutadgu Bilig`in yeni bir gözle tahlili 1951-1955 yılları arasındaki edebi faaliyet (4 Cilt) Şemseddin Sivasi`nin Mir`atü`l-Ahlak mesnevisi üzerine bir gramer incelemesi Türklerde hayvan kültü ve bilmecelere yansıması 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 53058 53087 53103 53196 53225 53241 53249 53287 53303 53335 53490 53563 53570 53573 53574 53598 53604 53631 53688 53742 53763 53842 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 Türk folklorunda Köroğlu Irony in the poems of Thomas Hardy and Behçet Necatigil Nehcü`l-Feradis'te söz yapımı Erzurum`lu Darir`in Fütuhu`ş-Şam tercümesi Nesrin Altun (açıklamalı dizin) A-Z (2.(2.

sözlük Eyüp Zengin Köroğlu Türkmen kahramanlık destanı Cemal Eroğlu Türk sosyo-kültürel yapısı içinde Manas Destanı Şeref Öz Kütahya yöresi ziyaret ve adak üzerine bir araştıma/ Samet Ağaoğlu`nun hikayeleri yerleri Abdülkadir Bulgurcu inceleme Mehmed Emin Beliğ. metnin grameri. Cüneyt Issı Azerbaycan ve Türkiye`den derlenmiş masalların karşılaştırma denemesi Bahtiyar Vahabzade ve eserleri ve eserlerinin Hafız Mehmed Sebatüddin-hayatı incelenmesi Abay`ın Kara Sözler adlı eseri üzerine bir inceleme (gramer-metin-sözlük) Mehmed Rauf`un edebi makaleleri üzerine bir inceleme Göroglı Türkmen Gahrımançılık eposı (Köroğlu Destanı) (Kempir. Ülkü Kap metnin grameri. eserleri ve Bayram Ali Kaya divanın tenkitli metni Mirza Ali Ekber Sabir`in "Hophopname" sinden Mustafa Arslan seçmeler. sözlük Yakup Kadri`nin romanlarında toplumsal değişme Kumuk halk türküleri (Transkripsiyon. sözlük 1996 1996 1996 1996 1996 54002 54003 54008 54009 Yakup Aktaş İzzet Topal Muharrem Öçalan Duran Yıldız Abdulkadir. tercüme. sözlük Köroğlu Destanı Gabusname (Kabusname)(1-24 Bölüm) transkripsiyon. tercüme. tercüme. Engin Ömeroğlu tercüme. hayatı. sözlük Dede Korkut Kitabı: Transkripsiyon. metnin dil özellikleri. sözlük) Mustafa Yaldız Peyami safa`nın romanlarında aile İrteşke Seyahet (İrteş`e Gezi) transkripsiyon. eserleri. tercüme. Göroglı Hem Balı Beg 439-533) Transkripsiyon. Akgündüz Yılmaz Ensar 1996 1996 1996 1996 54010 54011 54015 54016 54022 54023 54048 54053 54080 54090 54095 54103 54104 54109 54110 54111 54112 Gabusname: Rehim Sultanovundur-Ekrem Cefer Kabusname (25-44 bölüm) transkripsiyon. metnin grameri. sözlük Növruz Töhfeleri (Nenruz Hediyeleri) Transkripsiyon. edebi kişiliği. edebi kişiliği ve Üzeyir Dereli Türkçe eserlerinin tenkitli metni Hatice Kübra Hüseyin Nihal Atsız`ın Deli Kurt adlı romanı üzerine Hacımusalar cümle bilgisinin incelenmesi Edirne`li Nazmi Mecma`un-Nezair 1-50 varakların Cumhur Ün transkripsiyonlu metni Hulusi Geçgel Mustafa Necati Karaer`in şiiri Ahmed Cevdet`in "Belagat-ı Osmaniyye" isimli eserinin Halime Çandır günümüz alfabesiyle yazılması Azmi-zade Haleti hayatı. metnin dil özellikleri.53963 53992 53993 53994 54001 Şahin Köktürk Hüsniye Mayadağlı (Zal) Adem Çalışkan İlknur Karagöz (Mangır) A. tercüme. tercüme. metnin Mehmet Zeybek grameri. (Metin-Dizin-Dilbilgisi) 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 .

Tanzimat dönemi edebi eserlerinde insan motifive İlköğretim 1.Bilge Şener Hurşit ile Mah Mihri hikayesi (inceleme-metin) Göroglı Türkmen halk eposı (metin-çeviri-dil Cahit Başdaş özellikleri-sözlük) Mustafa Karaca Sururi ve Sururi Mecmuası Özlem Gülnar Hüsam-Zade Feyzi Divanı inceleme-metin Mehmet Narlı 1950 sonrası Türk şiirinde Bahaettin Karakoç Şerh-i Cezire-i Mesnevi (inceleme-transkripsiyonlu Mahmud Aslantürk metin-indeks) Mustafa Sami Çetin Katip Çelebi`nin bilim ve eğitim anlayışı İbrahim Kaya İbni Kemal NesayihGunyetü`l-Ahyar: Metin-sözlük Minyetü`l-Ebrar ve Hurşit Akbaş (1b-31a) Minyetü`l-Ebrar ve Gunyetü`l-Ahyar. eserleri. indeks.CİLT) 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 Na`il-i Kadim Divanı`ın tahlili Bulgaristan basınında Türkiye (1990-1994) Mehmet Akif'in hayatı ve bir eğitimci olarak din eğitimi Recep Sabuncu hakkındaki görüşleri Gülay Çavdurel Çekeri Divanı (inceleme-metin) Dede Korkut hikayelerinde cümleden büyük birimler ve Kerime Üstünova bunların oluşumunda tekrarların rolü N. eserleri bir Sille (Konya) halk edebiyatı ürünleri üzerine Semra Atay inceleme Yetimi (hayatı. eserleri ve divanının tenkidli metni Nurettin Öztürk 1. edebi kişiliği ve divanının Zehra Piroğlu tenkidli metni) Danişmend-name`nin dil özellikleri (gramer-metinNecati Demir sözlük) 2.54114 54117 54119 54123 54154 54163 54166 54173 54190 54228 54259 54276 54277 54278 54280 54284 54285 54296 54298 54299 54310 54322 54339 54373 54376 54393 54395 54400 54414 Ahmet Oraza Volkan Coşkun Ayşegül Mine Yeşiloğlu Ferihan Atasoy Türkmen Türkçe`sindeki yabancı sözcüklerin Türkiye Türkçe`sindekilerle karşılaştırılması Çolpan`ın "Keça ve Kündüz" roman. sanatı.(metin. kademe Türkçe programı uygulama yeterlilik düzeyinin değerlendirilmesi üzerine bir Bilal Duman araştırma Mucur (Kırşehir) ve köyleri halk edebiyatı ürünleri Koray Öcalan üzerine bir araştırma . gramer)(5. cilt Ahmet Selahattin Hidayetoğlu Nesib Dede hayatı. metin-sözlük Şaban Sözbilici (31a-62b) Ahmet Yenikale Hüsn ü Aşk (Tahlil) Mustafa Çerko Türk klasik halk edebiyatlarının müşterekleri Fatih Okumuş İslam`ın estetik anlayışı Folklor malzemesinin modern Türk hikayesinde İbrahim Erşahin kullanılması ve Şevket Bulut örneği Ertan Örgen Samet Ağaoğlu`nun hayatı.

edebi kişiliği ve eserlerinin tenkidli Semra Tunç metni (2. eserleri. Ahmet dönemi Osmanlı Kanunnamesi (incelemeOğuz Ergene metin-dizin) 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 . Türkçelerinin karşılaştırmalı grameri Seyit Emiroğlu Meram ilçesi (Konya) masalları üzerine bir inceleme Arif hayatı. Özbek.Yahya es-Semerkandi ve Menakıbİsmail Hakkı Mercan namesi'nin transkribe.54415 54424 54436 54467 54473 54477 54481 54486 54493 61041 61054 61065 61067 61076 61095 61117 61139 61145 61146 61148 61164 61169 64678 64736 64749 87899 98806 53501 Halid Said`in "Osmanlı. eserleri ve şiirlerinin tematik Mitat Durmuş bakımdan incelenmesi) III. Mustafa Toker Kazak. tahlil ve tenkidi Şaziye Kayhan (Ertürk) Divan-ı Belagat-Ünvan-ı Nazım V (inceleme-metin) Kasım Hayber Tezkire-yi Şuara-yı Amid Sefer Akgül Nabi'nin inanç esasları Nesrin Tanbaşı Osmanlıca bir Seyfü`l-Müluk hikayesi Köroğlu`nun zuhuru kolu üzerine mukayeseli bir Zekeriya Karadavut araştırma (inceleme-metinler) Mehmet Fuat Köprülü`nün Fecr-i Ati dönemindeki Emine Berkaltay edebi faaliyetleri Veli Saygın Yaşayan Çukurova`lı aşıklardan Feymani Zeki İşbilen Fazıl Ahmet Aykaç hayatı-sanatı ve eserleri Mehmet Sait Mermutlu Ahmed Hurşidi'nin Pendnamesi (tenkitli metin) Şiir üzerine düşünceleri ve Şiir-i Leyal'iyle Suut Kemal Kahraman Bostancı Yetkin Alev Alatlı örneğinde 1980 sonrası Türk romanında Mustafa Ayyıldız entellektüel popülizm ve sosyal değişme Mustafa Balcı Ötken Künler romanında sıfatlar (üslup incelemesi) Zübeyde Şenderin Sabahattin Ali'nin eserlerinde toplumsal gerçekçilik Hanifi Aslan Edebiyat dergisinin özetli fihristi Erdoğan Kul Tanzimat döneminde roman anlayışı Ömer Yaraşır Nedim Divanı'nın tahlili İsa Baldemir Vefat-ı Nebi Hülya Mizyal Özaygen Yahya Bey Divanı`nda sosyal hayat (Gazeller) Kazak Nogay ve Kırım Çöl Türkçesindeki atasözleri ve Oğuz Doğan bunların şive ve ağız yönünden değerlendirilmesi Bedri Mermutlu Sosyal düşünce tarihimizde Şinasi Nebi Xezri (hayatı. cilt) eserin tahkikli transkripsiyonu ve Heft Dastan adlı Meryem Kararmaz tahlili Atilla Batur Yazıcı Salih ve şemsiyyesi Şeyh Alaeddin Ali b. Kazak dillerinin mukayeseli sarfı" adlı eseri ve bugünkü Türkiye. Özbek.

Frisch-A. Nesin. Böll-A. edebi şahsiyeti. M. eserleri ve divanının tenkidli metni 1950-1985 yılları arasında Franz Kafka'dan Türkçe'ye yapılan tercümeler üzerine yazılan tenkitler ve değerlendirmeler Prof.Dr. ve Seninle" adlı şiir kitaplarındaki cümlelerin yapısal tahlili ve öğelerin derin yapısı "Tenbihü`l-Gabi fi Rü`yeti`n-Nebi" adlı eserin söz dizimi Kerkük folklorundan örnekler Üzüm Dedesi Hüseyin Hulusi Efendi'nin divanı ve mektupları (inceleme-metin-sözlük) Risale-i İmam Birgivi'de senteksTürk gelenek ve Jean-Poul Roux'nun eserlerinde çalışması görenekleri Necip Fazıl'ın "Çile" adlı şiir kitabındaki cümlelerin yapısal tahlili ve öğelerin derin yapısı 14. tahlili fihrist bazı metinler Özbek halk masalları (Bir Bar Eken / transkripsiyoninceleme) Rahmi (Kırımlı. Lenz-Y. S. Ağaoğlu. Mustafa) hayatı. yüzyıla ait bir Yasin suresi tefsiri üzerinde sentaks çalışması Sergüzeştname-i Zihni (Bayburtlu Zihni) Tarık Buğra'nın hikayelerinde sentaks çalışması H. W.61333 61334 61338 61339 61342 61344 61346 61349 61351 61352 61359 61378 61396 61397 Ahmet Demirtaş Süleyman Hilmi Emirikci Metin Türktaş Nurettin Aksakal Metin Kocakaya Süleyman Bingöl Turgut Tok Funda Sezgin Betül Demirayak (Özsoy) Türkan Kodal Hikmet Tan Hasan Çelik Selma Ergin Sevgi Elmas Yavuz Bülent Bakiler'in "Duvak. Koeppen-D. Ceyhun'un yapıtlarında "Aydın Tutumlar" Nilüfer mecmuası inceleme. Yalnızlık. Kemal. edebi kişiliği ve Divanı'nın Mehmet Külahlıoğlu transkripsiyonlu metni . Necmettin Hacıeminoğlu'nun "Yeni Bir Dünya" adlı eserinin cümle incelenmesi Yusuf Kamil Paşa`nın Telemak Tercümesi'nin tahlili Suut Kemal Yetkin`in şiir sanatı ve estetik üzerine yazılarının incelenmesi Kazak halk edebiyatı "Ertegiler 1" gramer-metin-sözlük Türk lehçelerinin güneybatı grubunda istek ve şart anlatan fiil kipleri 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 61406 61408 61414 61420 61455 61458 61467 61513 61520 61533 61540 Ertuğrul Bilgili Mehmet Başar Şen Şaban Er Mine Engin Tekay Çağrı Özdarendeli Ahmet Çakır Süreyya Tuna (Dinekli) Mustafa Yıldız Münevver Tekcan Nimet Türktemiz 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 Halide Edip'in romanlarındaki kadınlar ve sorunları Nogay halk yırları (metin-gramer) Hakim Ata ve Bakırğan Kitabı Safiye Erol`un hayatı ve edebi kişiliği Kadri hayatı.

eserleri Cumhuriyet dönemi Türk romanında İttihad ve Terakki Selim Nüzhet Gerçek'in tiyatro üzerine görüşleri Şemseddin Sami Usul-i Tenkit ve Tertip Kadınhanı halk anlatımları üzerine bir araştırma Mehmet Kaplan (hayatı-fikirleri) Mehmet Akif Ersoy (sanatı ve sanat anlayışı-üslubu) Akıllı Kirpinen Ayneci Tilki (Akıllı Kirpi ile Hileci Tilki) Transkripsiyon. metnin grameri. eserleri ve Divançesinin tenkitli neşri) Problemes du temps chez Marcel Proust et Ahmet Hamdi Tanpınar Defter-i Galatat Muallim Naci hayatı-eserleri-edebi kişiliği ve Sanihatü`l-Arab Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçe'sindeki zarfların karşılaştırılması -sunuş-metin-aktarı-sözlükAnadolu Mecmuası -metinKırgızca on iki masal (metin-çeviri-sözlük) Özbek atasözleri a maddesi (Metin-çeviri-açıklama) Yurt konulu Tatar şarkıları (metin-çeviri-dizin) Denizli ili yerleşim yerleri adları Denizli halk hekimliğinde ocaklar Ulum gazatesinin tematik incelemesi Ispartalı Hakkı'nın Sırat-ı Müstakim ve Sebil`ür-Reşat dergilerinde yayınlanan makalelerinin sistematik tahlili Abdulhak Hamit Tarhan'ın piyeslerindeki fikir motifleri Cenab Şehabeddin ve Tevfik Fikret'in şiirlerinde tabiat unsurları Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarında alafranga tipler Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde şiir teorisi yazıları (2 cilt) Kubbealtı Akademi Mecmuası'nda edebi inceleme yazıları (1. Şenay Şişman Nuriye Çeleğen Almagül İsina Hülya Ürkmez Zeynep Derya Dalkara Bilginer Onan Erdal Şahin Levent Kurgun Gülnur Öngel Seyit Battal Uğurlu Kerem Cemal İsmail Süphandağı Selma Baş Sabri Caner Nazmi Şengezer Mehmet Kaplan Şule Aktepe Erol Duman Osman Yüksel Serdengeçti hayatı. fikirleri. sözlük Kırım-Tatar halk masalları "Akıllı Kirpinen Ayneci Tilki" Musavver Muhit mecmuası incelemesi fihrist ve metin Mehmed Nasuhi Efendi (hayatı. tercüme.61546 61561 61577 61580 61586 61592 61595 61644 61650 61653 61712 61720 61747 61854 61922 61931 61934 61935 61940 62012 62015 62047 62048 62054 62055 62069 62070 62071 62077 62079 Serap Böcü (Pekmez) Ahmet Doğu Orhan Akkoç Şerife Tuba Derin (Akden) Berrin Karakuzu Şeyma Büyükkavas Nazım Elmas Kevser Yürekli Şaziye Bayraktar Nevzat Canan Mustafa Yılmaz Rıfat Günday R. (2 cilt) metinler Muğla ili ziyaret yerleri Emine Işınsu'nun romanları 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 .cilt) -inceleme-tahlil-mukayese-. edebi şahsiyeti.

Aka Gündüz ve Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında kadın Yenice (Agonya) folkloru üzerine bir inceleme Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde tiyatro teorisi yazıları (1.62081 62083 62087 62091 62095 62098 62100 62101 62103 62104 62112 62114 62117 62126 62148 62169 62176 62187 62228 62229 62237 62239 62246 62370 62371 62378 62388 62394 62399 62456 62457 62458 62459 62460 62461 Hülya Arslan Gülnur Can Münire Nilay Karaçay Bünyamin Nami Tonka Mehmet Keskin Mustafa Tellioğlu Ahmet Topçu Mehmet Emin Batmaz Muvaffak Eflatun Abdul Samet Şengil Mustafa Erdoğan Nazir Akalın Muhammet Benli Halil Altay Göde Işıl Altun Hüseyin Saraç Hatice Tel Ramazan Topdemir Mustafa Karabulut Mutlu Deveci Muharrem Dayanç Mehmet Gümüşkılıç Ali Akar Vedat Kurukafa Cemil Gülseren Mümin Topcu Erol Gündüz Süleyman Çaldak Bekir Kayabaşı Abdullah Bağdemir Nazim İbrahim Hüseyin Gürbüz Erhan Aydın Hüseyin Öztorun Betül Mutlu Özçelebi Tarihi gelişimiyle Kazak Türkçesinde yapı ve görev bakımından isimler Halide Edip Adıvar.cilt) metinler Türk edebiyatında müstezad Başlangıcından itibaren XVI.cilt) metinler teorisi Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde edebi tenkit yazıları (1.cilt) metinler Çanakkale yöresinde Türkmen folkloru üzerine bir araştırma (saha çalışması) Çanakkale ili ziyaret yerleri Türk Edebiyatı dergisindeki edebi sohbet ve mülakatlar (1.cilt) tahlil ve değerlendirme. edebiyat ve sosyal kavramların sistematik incelenmesi 18. (2.cilt) inceleme-tahlil-mukayese. (2. yüzyıl sonuna kadar kıt'a Türk edebiyatında muhammes (2.cilt) Namık Kemal'in edebi tenkitleri ve dayanakları Servet-i Fünun romanında insan Yalvaç masalları üzerine bir inceleme Şair ve Şair Nedim dergileri (inceleme ve metinler) A. giriş-metin-sözlük Vrapçişte ve çevresi Türk ağzı (Makedonya) Milli edebiyat dönemi hikayelerinde sosyal meseleler Şerhü`l-Menar grameri Şair olarak Rıfat Ilgaz Cumhuriyet döneminde edebi eleştiri 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 . (2.cilt) tahlil. yüzyıl Türkçesinde ses hadiseleri (2 cilt) Mirkatü`l-Cihad (dil incelemesi-metin-dizin) (2 cilt) Kemal Tahir`in romanları üzerine bir inceleme Malatya ili ağızları (inceleme-metin-sözlük) Divan-ı Rızayi Subhi-Zade Feyzi Divanı (karşılaştırmalı metin) Nergisi ve Nihalistan`ı (inceleme-metin) Kaf-zade Fa`izi`in Zübdetü`l-Eş`arı Müzekki`n-Nüfus. Turan Oflazoğlu hayatı-sanatı-eserleri Çengname (transkripsiyonlu metin ve tahlil) Adıyaman yöresinin atasözleri ve deyimleri Şevket Bulut hayatı ve eserleri Memmed İsmail (Hayatı-şiirleri) Sırat-ı Müstakim dergisindeki dil.

cilt) Türkiye Türkçesinde anlamca kaynaşmış deyimleşmiş birleşik fiiller (2 cilt) 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi`nin Türk edebiyatındaki akisleri 1897 Osmanlı-Yunan Muharebesi`nin Türk edebiyatındaki akisler 1923-1940 romanında nesil çatışması Türk edebiyatında ve Nev-Yunanilik akımının kaynakları 1912-1950 Nazmımızda Çanakkale Muharebeleri Oğuz Atay`ın hayatı ve eserleri Lami`i Çelebi Şerefü`l-İnsan 18. edebi kişiliği ve Şevkiye Kazan Husrev ü Şirin mesnevisi (inceleme-tenkidli metin) Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde divan şiiri motif ve Hasan Aktaş mazmunlarından yararlanma Özbek Türkçesi Şükrülla Kafansiz Kömilganlar (transkripsiyonlu metin-metnin Türkiye Türkçesine çevirisi-dil özellikleri-sözlük) Kemal Ümmi hayatı.62462 62463 62464 62465 62610 62628 62680 62681 62682 62708 62967 62979 62999 Özbek ve Azeri öğrencilerin Türkçe öğreniminde ad Filiz Mete durum ve eylem çekimi yanlışları Zeliha Güneş Milli edebiyat romanlarında aydın tipi Tanzimat'tan cumhuriyete kadar basılı metinlerde geçen Crnka Dragolovçanin hitaplar. eserleri. yüzyıla ait bir Barbaros Hayreddin Paşa Gazavatnamesi üzerinde sentaks incelemesi Etmek fiiliyle yapılan birleşik fiiller ve bunların hal ekli veya hal eksiz tamlayıcılarla kullanılışı 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 63000 63001 63006 63007 63008 63009 63010 63011 63012 63013 63014 63015 63016 Ramazan Salman Ramazan Sarıçiçek Ayfer Yılmaz Deniz Öztürk Nurcan Uçak Cafer Şen İbrahim Bülbül Şenol Demir Ömer Çakır İsmet Emre Sadettin Eğri Gülşah Oktay Gülsel Sev 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 . unvanlar ve akrabalık adları Lan-ya Tseng Türkiye Türkçesinde orta hece düşmesi Çin'de Ming sülalesi döneminde Türk dili ile ilgili Mağfiret Kemal çalışmalar. faaliyetler ve İdikut Mahkemesi Sözlüğü Aral-Hazar grubu Kıpçak Türk lehçelerinin Filiz Kılıç karşılaştırmalı ses bilgisi Gülnaz Çetinoğlu Sait Faik Abasıyanık`ın hikayelerinde mekan Şükrü Baştürk Şerh-i Dibace-i Gülistan İbrahim İmran Lami`i Çelebi Şerh-i Dibace-i Gülistan (incelemeÖztahtalı metin) Selma Özdemir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde dini temalar Halil Karagöz Askeri Divanı`nın tenkidli metni Hamidi-Zade Celili (hayatı. mekan ve insan unsuru (3. sanatı ve divanı Sevinç Çokum`un hikaye ve romanlarında zaman.

edebi şahsiyeti. eserleri ve sanatı İdris Kadıoğlu Es`ad-ı Bağdadi Divanı Muhittin Çelik Kaşkay Türkçesi (giriş-inceleme-metinler-sözlük) Türk edebiyatında gül ve bülbül mesnevileri Gencay Zavotçu (mukayeseli çalışma) (2 cilt) Subhizade Feyzi`nin hayatı. yüzyılda İstanbul`da aşıklık geleneği ve aşıklar Vicdan Özbay Bozlaklar Osman Yücesu Elazığ-Harput türküleri Hayati Yavuzer Kemal Ümmi Divanı Seyyid Ahmet Emir Buhari hayatı-eserleri-tasavvufi Fatma Durkut görüşleri İbrahim Dilek Er-Samır Destanı Ahmet Yaşar Zengin Seyyid Süleyman`ın tabirnamesi üzerine bir çalışma Gagauz manilerinin incelenmesi ve Türkiye ile Fedora Arnaut Azerbaycan örnekleriyle karşılaştırılması Adem Orakçı Atatürk devri Türk romanında öğretmen ve eğitim Sevim Karabela Faik Ali Ozansoy hayatı. edebi kişiliği ve hamsesi Serhan İspirli (inceleme-tenkidli metin) Fevzi Sarıçiçek Arapgir masalları (incelemeler ve metinler) Mehmet Celal Hatem hayatı.63017 63018 63019 63020 63021 63022 63023 Hikmet Feridun Güven Süheyla Seçkin Yüksel Celal Demir Nihat Erdal Zülal Tabak Mehmet Solmaz Erdal Başbuğ Klasik Türk şiirinde hiciv Faik Reşad`ın hayatı veve tam devreli liselerde Atatürk döneminde bir eserleri (ortaokul ve liselerde) Türk dili ve edebiyatı eğitim ve öğretimi 1950-1982 yılları arasında ortaokullar için yazılan dil bilgisi kitapları üzerine bir inceleme Yazılı iletişim araçlarında Türkçe'nin kullanımına ilişkin bir saha araştırması Üniversite öğrencilerinde ağız özelliklerine dayanan Türkçe hataları Anadolu öğretmen liselerinde Türkçe kompozisyon öğretim ve eğitimin meseleleri üzerinde bir saha araştırması 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 63024 63025 63026 63027 63028 63029 63030 63031 63032 63033 63034 63035 63036 63037 63038 63313 63321 63332 63333 63334 63342 Avusturya ilkokullarında 4. sınıfta eğitim gören Türk çocuklarının Türkçe yazılı anlatım becerileri üzerine bir Ali Turan Görgü araştırma Üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı bölümleri Asiye Duman dışındaki bölümlerinde Türkçenin eğitimi ve öğretimi Halil Çeltik Ömer Ferit Kam ve Asar-ı Edebiye Tedkikatı Ebubekir Sıddık Şahin Kaside-i Bürde`nin Türkçe şerh ve tercümeleri Bünyamin Çağlayan Kerbela mersiyeleri Aktan Müge Ercan 19. divanının tenkitli metni Varışoğlu ve incelemesi 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 .

TürkçeFransızca ve çok dilli sözlükler üzerine bir dil araştırması Gülşen-i Raz (gramer-metin-gramatikal indeks) Karayurga. Zayatülek ile Hıvhılıv ve Ahkak Kola destanları üzerine bir araştırma çalışması (cümle Sirace`l-Kulub üzerinde sentaks yapıları) 1928 tarihine kadar yazılmış Fransızca-Türkçe. Engin Akkuş Özge Öztekin Müzeyyen Buttanrı İsmail Yelaldı Bahriye Çeri Meltem Rüzgar Mehmet Yardımcı İsmail Türközmen 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 . edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni 1997 1997 1997 1997 1997 63387 63391 63397 63403 63423 63427 63434 63437 Erdoğan Uludağ Sedat Adıgüzel Selma Deveci Ali Çiçek M. edebiyat ve sanat üzerine düşüncelerinin değerlendirilmesi Kani Divanı üzerine bir inceleme Gazavat-nameler ve Nabi`nin Fetih-name-i Kamaniçe adlı eserinin metni Orhan Seyfi Orhon'un şiirleri üzerine bir inceleme Rasih Divanı (inceleme-tenkitli metin-özel adlar dizini) İkdam gazetesi üzerine bibliyografik bir inceleme (1894-1900) Resimli Kitab (1911-1913) inceleme ve seçme metinler Ahmed Vefik Paşa devir-şahsiyet-eser Resimli Kitab (1908-1910) inceleme ve seçme metinler Aşıklık geleneği ve Aşık Esiri Tecelli hayatı.63352 63357 63358 63366 63381 Salim Gaya Tülay Kuzu Elif Akpınar Huri Savran Bekir Gündoğdu Mecmua-ı Muallim etrafında edebi ve fikri hareket Kayseri-Pınarbaşı yöresinde yaşayan Adigeler'in dili üzerine bir araştırma Dede Korkut Kitabı' nın söz dizimi Eski Türk edebiyatı sahasıyla ilgili yayınlanmış makaleler bibliyografyası (1952-1991) Divan-ı Salih Çelebi ve Dürer-i Nesayih Vak`aya dayalı bir eser olarak Lami`i Çelebi'nin Salaman u Absal Mesnevisi (inceleme-karşılaştırmalı metin-sadeleştirme) Akbuzat. ikinci Varyant ve Kunır Buğa destanları üzerine bir araştırma 1981-1995 yılları arasında ÖSS ve ÖYS`de çıkmış Türkçe sorularının dil bilgisel açıdan incelenmesi Nati Mustafa ve Edhem-Name mesnevisinin tenkidli metni ile incelenmesi Ömer Seyfettin`in hikayelerinin kültür yapılarının değerlendirilmesi ve greimas göstergebilim metoduna göre yapısal özelliklerinin incelenmesi Cengiz Aytmatov`un eserleri üzerine bir inceleme Fenni Divanı metin-indeks Mithat Cemal Kuntay'ın Son Posta gazetesindeki (19431956) yazılarının bibliyografyası ile dil. Malik Bankır Ayhan Kara Fatih Artuç Halit Balkaya 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 63444 63565 63569 Nurdoğan Savran Özlem Nemutlu Naciye Akgün (Tepe) 1997 1997 1997 63586 63587 63591 63604 63691 63742 63781 63794 63892 63906 63913 İlknur Alpaslan Bilal Elbir Hüseyin Yüksel İ.

Abdulbasit Sezer Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi üzerine bir araştırma Arzu Dolu Diyarbakır ve yöresi masallarında motif incelenmesi Sultan Bozkuş Yunus Emre'nin şahıslar dünyası Sürgün'de birleşik eylemler (yapıları ve zaman M. Ferit Taktak Sandıklılı Fikri hayatı ve divanı Dilek Erenoğlu Pend-name-Güvahi -dil incelemesiHalit Akçay Sivaslı ağzı Yüksel Eleren Şuhut ağzı Mehmed Muhteşem ve Münazara-i Tiğ u Şabanzade F. edebi şahsiyeti ve Ercan Kayayerli Divanı'nın yeni harflere çevirisi Hasan Bağcı Sarıcakaya ağzı Karaçay-Malkar Türk edebiyatından Kazım Meçi'nin Vedat Balkan hayatı. Türkçe Ayıntablı transkribe çeviri-inceleme divanı.sözlük) Özbek halk masalları (Metnin çeviri yazısı.dil Selcan Çiftçi (Köse) incelemesi . halk edebiyatı ve Develi ve ve yöresi ağızları Kadir Özdamarlar etnografyası Selanikli Es`ad Efendi. Farsça divanı ve Saki-name (tenkitli) metni) (2 Fatma Yaşar Aksoy cilt) Sevgi Karaman (Yıldırım) Çiçekdağı yöresinin folklor. edebi kişiliği ve eserlerinden örnekler Bahrü`l-Hakayık (transkripsiyonlu metin . eserleri. sanatı. Baki. Hakan Özkan Kalem'i Afyonkarahisarlı şair Ali Feyzi (Hayatı. Nef`i ve Nedim divanlarında iç mekan . şiir ve hikayeleri) Bursalı Rahmi Çelebi Divanı`nın tahlili Peyami Safa`nın eserlerinin sosyolojik analizi 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 Sivas kaynaklı cönkler üzerinde tetkik Peyami Safa'nın romanlarında mistisizm Şemseddin Sivasi'nin Menakıb-ı İmam-ı Azam Mustafa Eliaçık mesnevisiAyni'nin divanı (Hayatı. dil Nimet Güerer incelemesi. sözlük) A. edebi Yusuf İlgar kişiliği ve Türkçe Divanı) M. hayatı.63919 63924 63932 63976 64047 64057 64071 64072 64093 64143 64144 64146 64147 64149 64151 64152 64155 64156 64159 64160 64161 64163 64171 64184 64185 64189 64244 64247 64248 64249 64250 64255 Enver Aras Turan Boranoğlu Zahir Kızmaz Mehmet Necati Demircan Nur Meral Azerbaycan`da aşıklık geleneği ve Aşık Hüseyin Şemkirli (hayatı. Ali Kurutaş kılınışları) Rizvan Yıldızhan Fuzuli. eserleri. Agah Bıyıkoğlu Afyon gezekleri İlhan Tarus'un hayatı ve edebi eserleri üzerinde bir Erol Ogur araştırma Sadet Maltepe Deyimlerimizin yapısal özellikleri Maksut Belen Hızri'nin Ab-ı Hayat mesnevisi Kamelya Çelebi Nergiz'le Nigar'ın nağılları Şahabettin Süleyman ve Mehmet Fuat Köprülü'nün İsmail Aksaraylı Malumat-ı Edebiye'si üzerine bir araştırma Türkiye'de yaşayan Dağıstanlıların halk edebiyatı ve Leyla Akdağ folkloru M.

Ahmet Şahinoğlu Zati Divanı'ndaki soyut kavramlar İsmail Güleç Bahrü`l-Ma`rife göre edebi kavramlar Servet-i Fünun Mecmuası`nın sistematik indeksi (1891Kübra Andı 1901) İlknur Tatar Yaşar Nezihe Bükülmez hayatı ve şiirleri Abdülhak Şinasi Hisar`ın Çamlıcadaki Eniştemiz adlı Osman Esin eserindeki cümle tipleri üzerine bir inceleme Seyfettin İlhan Cevahirü`l-Kelimat mukayeseli inceleme Ahmet Duran Teker Ahmed Rasim: İki Hatırat-Üç Şahsiyet Nurcan Öznal Güder Kastamonulu Şazi Maktel-i Hüseyin N.metin ve çeviri) Begüm Çelik Özbek halk masalları (Metin-gramer-indeks) Orhan Kemal'in Baba Evi.Sibel İzzi Gedikoğlu Durmuş Ali Çıraklı Mustafa Yılmaz Nuray Yazıcıoğlu 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 . Kübra Erbay Cengiz Aytmatov'un eserlerinde tabiat Mithat Cemal Kuntay'ın şiirlerinin tematik bakımdan Handan Durmuş incelenmesi ve romancılığı Asuman Meyveci Bayezid-i Rumi`nin Sırr-ı Canan mesnevisi Sait Türkoğlu Servet-i Fünun dergisi Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış bir Kur`an Mehtap Alper tercümesi Moldo Kılıç'ın Kazaldar'ı (Ses bilgisi ve şekil bilgisi Ali Tan incelemesi . Dilek Batislam Kani'nin mensur Letaifnamesi ve Hezliyyatı Köroğlu Destanı'nın Türkmen versiyonu üzerinde Mustafa Arslan mukayeseli bir inceleme Muhammetmurat Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında eş Saparov seslilik ve çok anlamlılık ilişkisi Ayvaz Morkoç Osman Sarıvelli hayatı ve eserleri Yukio Kodaka Japonya'da Türkoloji üzerine araştırmalar Türk matbuatında Türkiye ile Türkistan arasında edebi Ayşen Uslu ve fikri münasebetler (1905-1937) Sinan Köseoğlu Zekai Divanı S.Edhem Kani'nin manzum Letaifnamesi (inceleme ve metin) Saltuk-Name'nin II. Avare Yıllar. Cemile romanlarında tasarlama kiplerinin anlam açısından incelemesi Türk ve Alman masallarında çocuk figürleri Adana'da geçmişten bugüne aşıklık geleneği (Karacaoğlan-1966) (2 cilt) Kıssa-i İbrahim b. cildindeki birleşik cümleler üzerine bir çalışma Attila İlhan'ın romanlarında İttihat ve Terakki 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 64856 64859 64860 64873 64874 64882 64883 Aslıhan Ünlüeser Recep Akay Bülent Arı S.64257 64276 64305 64310 64322 64344 64356 64515 64531 64535 64559 64581 64623 73004 89747 89984 125176 135022 63497 63498 63503 64853 64854 Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun hikayelerinde şart Vicdan Doğan cümlelerinin yapı ve anlam bakımından incelenmesi H.

eserleri. giriş-metin-sözlük Türkmenistan'da Nasreddin Hoca fıkraları Edige Destanı'nın Tatar anlatımları üzerinde bir inceleme (2 cilt) Neşati'nin Şerh-i Kasa`id-i Örfi'si Şem`i Şem`ullah'ın Şerh-i Gülistan'ı İsmail Hakkı Bursevi'nin Şerh-i Pend-i Attar'ı Nayi Osman Dede hayatı. dil özellikleri. eseri. edebi kişiliği. sözlük Divan-ı Hami-i Amidi (tenkitli metin-tahlil) Rami Abdurrahman Çelebi (inceleme-metin) Kahraman-name (inceleme-metin) Divan-ı Hayri Hesen Tufan'ın şiirleri. hayatı. sanatı eserleri ve Ravzatü'li`caz fi`l-mu`cizati'l-mümtaz`ı Cumhuriyete geçiş süreci ve Türk romancılarına göre sosyal değişme olgusu: "Ahmet Hamdi Tanpınar örneği" (1901-1962) Halimi.64894 64909 64910 64919 71537 71556 71559 71565 71568 71574 71584 71603 71618 71622 71633 71677 71678 71684 71706 71707 71719 71838 Fatma Sezgin Yunis Gündüz Bayram Çelik Melek Ketre İlhan Koca Mustafa Arslan İlhan Erdem Kazım Yoldaş Lütfi Alıcı Sadık Armutlu Said Begeç Selma Fırat M. edebi kişiliği ve Divanı'nın tenkidli metni) Bali Çelebi'nin Bahru`n-Nasayıh adlı eseri üzerinde bir gramer araştırması Sezayi (Cabi Hasan Dede) hayatı. metin-dil hususiyetlerisözlük Naşid İbrahim Bey (hayatı. eserleri ve Divanı'nın tenkitli metni İbrahim Gülşeni'nin Divanı.tenkitli metin Zati'nin Şem ü Pervanesi (İnceleme-metin) Kumuk Türkçesi metin. Sadık Erdağı Hikmet Günbattı Ayşegül Kara Hatice Şirin Fayzulla Rahmankulov Roustem Soulteev Sengül Toprak Seyhan Dündar Rafiye Duru Müjgan Çakır Günümüzde Şanlıurfa Kısas köyü aşıklık geleneği ve Kısaslı aşıklar Nef`i'nin kasidelerinde tarihi mesnevisi ile Hamdulllah Fuzuli'nin Leyla vü Mecnun perspektif Hamdi'nin Yusuf u Züleyha mesnevisinde insan psikolojisi Adana masalları araştırması Hacı Mustafazade Mecma`u`l-Envar (Metingramatiksel indeks) Mehmed Mekki Efendi Divanı (İnceleme-metin) Mikyasu`l-Lisan Kıstasu`l-Beyan (Özet-metin-terimler indeksi-ekler indeksi) Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev'i (İnceleme-metin) Divan-ı Naşid inceleme . edebi kişiliği ve Divan'ının tenkitli metni Nasreddin Hoca fıkralarında insan kadrosu 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 71849 71881 71882 71886 71893 71913 71927 Coşkun Öztürk Adnan Çağlı Mehmet Akay Raziye Öztürk Adem Er Muhittin Pektaş Gökhan Tarıman Cenikoğlu 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 .

eserleri ve Divanı'nın tenkidli metni Hevayi (Abdurrahman. hayatı. fikri ve edebi şahsiyeti. repertuarında olan türkülerin incelenmesi İlhan Geçer'in köyleri manilerinin derlenmesi ve Tokat merkez şiiri incelenmesi Kutadgu Bilig`de isim çekim ve yapım ekleri ve Özbek Türkçesi`nde zamirler. sıfatlar ve zarflar edatlar Nazmi`nin divanındaki gazellerin dil Edirne`li incelemesi Gayrı redifli gazeller (inceleme-açıklama-karşılaştırma) Sezai Karakoç`un şiirlerinde kadın ve aşk Muğla türküleri (metin toplama ve tasnif) Kazak Türkçesinde kelimegruplarının sentaksı 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 72052 72066 72068 72084 72131 72156 72161 72189 72198 72200 72208 72219 72221 72226 Şaban Sağlık Dursun Ali Tökel Ümmügülsüm Tarakçı Ruhi İnan Adem Sevinç Fahriye Dağ Kürşad Gülbeyaz Talip Yıldırım Nuran İnsel Suat Ünlü Nilgün Açık Bahtiyar Aslan Ümral Kırman Kenan Koç 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 . gazeteciliği.T. eserleri. edebi kişiliği ve Divanı'nın tenkidli metni (2 cilt) Şahidi İbrahim Dede'nin Gülşen-i Esrar'ı tenkitli metin tahlil Orhan Seyfi Orhon. edebi şahsiyeti. sanatı. hayatı. eserlerinin tematik incelenmesi Salih Zeki Aktay. Kuburi-zade) Divanı'nın tenkidli metni ve incelenmesi Yozgat ve yöresi ağızlar (2 cilt) Tarık Buğra'nın hikaye ve romanlarında gençlik ve gençlik problemleri Faik Ali Ozansoy hayatı. hayatı-sanatı-eserleri Abdülhak Hamid'in şiirlerinde ölüm teması Sevinç Çokum'un hikayelerinde sentaks çalışması Nazilli ve yöresinin oyunları Aşki (Aynü`l-Kuzat Ali Hemedani)'nin Kenzü`l-Hakaik ve Keşfü`d-Dekaik Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde dilbilim açısından incelenmesi Popüler roman ve estetik roman kavramları açısından Esat Mahmut Karakurt ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları üzerine mukayeseli bir çalışma Divan şiirinde mitolojik ve efsanevi şahıslar Nihad Sami Banarlı Ahmed Şuayb'ın tenkidçiliği Karacaoğlan'ın hayatı ve T. eserleri Salihli ilçesi ve köyleri ağızlarında derlemeler (inceleme-metin-sözlük) Tayyar (Mahmud) Paşa.R.71937 71945 71947 71951 71968 71973 71976 71979 71984 71988 71991 71998 72013 72033 72038 72047 Aynur Türkoğlu Vicdan Özdingiş Nuri Şimşekler Ali Donbay Ahmet Oyar Nebahat Taçalan (Çalık) Zehra Vildan Çakır İsmail Kılıçer Mahfuz Bayar Raşit Koç Gülten İlhan Kemal Erol Nevide Balkan Hülya Ertuğrul Harun Turhan Sevda Yüksel Emine Işınsu'nun romanlarında kadınlar Sabih.

asır şairlerinden Za`ifi ve Bağ-ı Behişt mesnevisi Kuzey (Kıpçak) grubu Türk şivelerinde zarf-fiiller Kilis`li Abdullah Sermest (Halis) divanı (metininceleme) Cemaleddin Uşşaki divanı (inceleme-metin) Divan-ı Necmi (metin) Manisa ili ziyaret yerleri Mir Hamza Nigari`nin Nigar-name mesnevisi Özbek ve Uygur Türkçe`lerinde isim Türkmen Türkçesi`nde cümle yapısı 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 72275 72300 72335 72413 72439 72475 72517 72534 72539 72560 72561 72562 72564 72572 72581 72584 72599 72601 72607 72616 Lokman Turan Necati Sungur Ş.72227 72228 72231 72232 72247 72253 72259 72268 Emine Arpacık Gülsine Uzun İmran Azaklı Mustafa Orhan Tahsin Yıldırım Kaplan Üstüner Sebahattin Aslan Selami Şimşek Yeni uygur Türkçesi ile yazılan Yusuf Zilayxa adlı eserin transkripsiyonu. eserleri ve tasavvufi görüşleri Yenişehirli Avni Bey Divanı'nın tahlili (tenkitli metin). Eser Bölükoğlu Zobaideh Shadkam Evangelia Achladi Bilal Kemikli Herkül Millas Neslihan Meltem Baltacıoğlu Nilgül Gedik Çetin Mahmut Sarıkaya Nevin Gümüş Mehmet Emin İnan Hikmet Yılmaz Abdullah Şahin Kemal Üçüncü Esin Şahin Bülent Takaş Muammer Mete Taşlıova Hikmet Koraş Ahmet Kayasandık 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 . tenkitli metin) Genç Kalemler'de yayınlanan şiirler ve Yeni Lisan Hareketi'ndeTürkçe`deki çekim eklerinin Kazakça ve şiir anlayışı karşılaştırılması Ödünçleme süreci ve dilbilimsel görünümleri: Türkçe ve Yunanca ödünçlemeler Sun`ullah-i Gaybi divanı inceleme-metin Türk edebiyatında Yunanlı'nın imajı. Encümen-i Şu`ara ve batı tesirinde gelişen Türk edebiyatına geçiş (2 cilt) Taci-zade Cafer Çelebi`nin Heves-name`si (inceleme. edebi kişiliği ve Divanı'nın tenkitli metni Türkmenistan çocuk edebiyatı ve Kasım Nurdadov Sabahattin Kudret Aksal'ın hikayeciliği Refi "Canu Canan" (inceleme-tenkidli metin) Genel hatlarıyla Türk romanında intihar Edirneli Kabuli Mustafa Efendi hayatı. karşılaştırmalı bir yöntemle ulusçuluk ve kimlik sorunları Türkçe ve Latince`nin dilbilimsel açıdan karşılaştırılması Şah İsmail hikayesi üzerinde monografik bir inceleme Güney Azerbaycan Türkçesi İsmail Hakkı Bursevi`nin Kitabül-Envar`ı ve şerh (hayatı-inceleme-tenkidli metin) 16. Türkiye Türkçesine aktarımı ve dil incelemesi Cengiz Aytmatov`un Türkçeye çevrilmiş eserlerinde mitolojik unsurlar Zübeyde Fıtnat Hanım'ın hayatı.

analitik fihrist. edebi kişiliği. edebi şahsiyeti ve şiirleri üzerinde Celal Fedai bir inceleme Özlem Fedai (Durmaz) Kemal Tahir`in romanlarında tarih ve toplum Burhan Türkyılmaz Ahmet Yesevi`nin şahıslar dünyası Mehmet İbiş Karacaoğlan ve Baki`de Aşk Ömer Solak Şaylı Tahya (metin aktarma. dil özellikleri. Ferda Kabataş seçilmiş yazılar) Fevzi Aygün Oğuznama (Oğuz Destanı) Engin Sezen İrtika dergisi`nin ilk yüz sayısının incelenmesi 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 . seçme metinler Ferhad ile Şirin hikayesi üzerinde karşılaştırmalı bir Ömer Yılar araştırma Abdülbaki Çetin Hacıoğlu Hüseyin. görevleri ve Zafer Yeşilöz kiplerle bağlantısı Türkiyat Mecmuası`ndaki eski Türk edebiyatı ile ilgili Recai Kızıltunç eleştiri. sözlük) Abdullah Acehan Halit Fahri Ozansoy hayatı. Ali Akkirmani. Miftahü`l-Adl Nuri Karasakaloğlu Dil-Güşa Ceyhun Atuf Kansu hayatı. inceleme ve tanıtım yazıları Semiha Saymaz Bahru`l-Hakayık Hüseyin Baydemir Rüstem Han Destanı Ahmet İhsan Kaya "Mütalaa gazetesi" inceleme. eserleri. Halim Ulaş mesnevisi (tenkitli metin-inceleme) Salik Efendi (Kasımpaşalı) hayatı. hayatı. cilt) Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında Hisar Topluluğu Öztürk Emiroğlu ve edebi faaliyetleri Melek Erdem Dede Korkut Türkmenistan varyantları Erbu Gülsoy Dede Korkut ve Manas`ta bitki ve hayvan kültü Konusunu Türk tarihinden alan dramalar -Başlangıçtan H. edebi şahsiyeti ve Gavriye A. MüzahirErişen Kılıç divanının tenkitli metni ve incelemesi Gülgün Yazıcı Edirneli Kami ve divanının tenkitli metni Şükran Oğuz Tanzimat döneminde mizah ve Diyojen gazetesi (3. eserleri ve şiirlerinin tema Metin Erkal bakımından incelenmesi Prens Kalyanamkara ve Papamkara hikayesinin Semra Alyılmaz Uygurcasının söz dizimi N. sanatı Hazine-i Evrak dergisi (inceleme.72632 72682 72688 72689 72694 72695 72698 72700 72703 72704 72705 72707 72710 72711 72718 72725 72732 72744 72747 72778 72779 72789 72799 72947 73068 73074 73162 73163 73164 73165 73166 Türkiye Türkçe`sinde fiil çekim ekleri. fihrist. Abdullah Şengül cunhuriyete kadarCoşkun Otluoğlu Şair Nedim mecmuasıu Şirin (Ferhadname) (incelemeLami`i Çelebi Ferhad (inceleme-fihrist-metin) Abdulkadir Erkal metin) Nuri Yılmaz Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi Külliyatı Meheddin İspir İbrahim Tennuri. Gülzar (inceleme-metin) İsmet Özel`in hayatı.

sanatı. 101Filiz Kalyon 203) transkripsiyonlu metin-indeks Ahmed Cevdet Paşa`nın Belagat-ı Osmaniyyesi (S. Olcay Baran eserleri Sıddıka Dilek Yalçın XIX.73215 73216 73238 73242 73261 73263 73264 73266 73267 73268 73271 73273 73274 73275 73290 73556 73585 73607 73643 73648 73649 73656 73674 73689 73754 73788 73800 73804 73819 73822 73865 73867 Sosyo-kültürel değişim sürecinde 1950 sonrası on Türk Bekir Sevinç romanında göç ve gecekondu Abdusselami Yıldız Şanlıurfa`da enbiya kıssaları Ahmed Cevdet Paşa`nın Belagat-ı Osmaniyyesi (S. divanının Abdullah Bulut tenkitli metni Eşref bin Muhammed Haza`inu`s-Sa`adat (incelemeNadir İlhan metin-dizin) Rukiye Bilhan Selim İleri hayatı ve romanları Murat Cengiz Saimbeyli (Adana) ağızları Ayşe Büyükyıldırım Kaşif Divanı`nın tenkitli metni ve tahlili Nogay Türkçesi grameri (Nogaylar-dil özellikleriNesrin Güllüdağ metin-sözlük) Rasim Deniz Haliloğlu Ali`nin Yusuf ve Zeliha kıssası Bayram Durbilmez Muhyiddin Abdal Divanı (inceleme-tenkitli metin) Gülay Korkmaz Servet-i Fünun romanında kadın Nermin Yazıcı Halikarnas Balıkçısı'nın eserlerinde tabiat Bahri Yağmur Hilali Divan Social and demographic characteristics and fertility S. edebi şahsiyeti. yüzyıl Türk edebiyatında popüler roman Ostfrizya fıkraları ile Karadeniz fıkralarının Fatma Sağlam karşılaştırılması Bülent Gül Kısas-ı Enbiya Deniz Zeka (Arslan) Yalvaç Ural'ın hayatı ve eserleri üzerine bir çalışma Edirneli Nazmi. Adana Halkevi ve Selvi Gürpınar çıkardığı dergilerin değerlendirilmesi Cemil Süleyman Alyanakoğlu'nun hayatı. E. Tuba Dündar behaviour of main language groups in Turkey Kazakistan'da aşık tarzı şiir geleneği ve bu gelenek Bekir Şişman içerisinde Köroğlu Destanı 1932-1945 yılları halkevi tarihçesi. edebi kişiliği. eserleri -Türki-i Ziya Avşar Basit ve gazelleri dışındaki nazım şekil ve türleri Bekir Motor Tacnameler ve Türk edebiyatındaki yeri Niyazi Ünver Eski Türk edebiyatında Mülemma Ayşe Tuba Keskin Türk edebiyatında müseddes Halim Gökçe Mehmet Refiki Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin kelime grupları İbrahim Atabey bakımından karşılaştırılması Salih Gün Çakeri Divanı (İnceleme-metin) 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 . 1Abuzer Kalyon 101) transkripsiyonlu metin-indeks Kemal Çopuroğlu Yukarı Çukurova`da aşıklık geleneği ve Aşık Eyyubi Ahmet Naci Baykoca Kumuk Türkçesi grameri Sofyalı Yusuf Rasih hayatı. hayatı.

yy. edebi kişiliği ve divanı/nın tenkitli metni Cemil Ekiyor Uludağ dergisindeki edebi metinlerin incelenmesi Üstünova Mustafa Namık Kemal'in özel mektuplarında edebi konular Hilal Bıldırki Söke'de yerel basın ve yayın hayatı F. halk şiirinde. edebi şahsiyeti ve eserleri Tuba Onat Şerh-i Pend-i Attar (inceleme-metin) Son dönem Alman ve Türk edebiyatında kadının İnci Yıldız bireyselleşmesi sorunu Nezihe Muhittin'in romanlarında kadın ve sosyal Türkan Erdoğan değişme İkdam üzerine bir araştırma-inceleme ve seçilmiş Ali Osman Karakaya metinler. hayatı. Gül Göksoy (Öztürk) Nakşi İbrahim Divanı (gazeller) inceleme-metin Modernleşmenin başlangıcında bir iletişim formu olarak Süreyya Çakır Türk romanının aşk'a bakışı -Osmanlı Toplumsal iletişim ve edebiyat modernleşmesi ve aydın kimliği açısından Türk Göksel Aymaz romanında Feyzi'nin hayatı.III-IV) Neşe Çelik Menakıb-ı Mahmut Paşa Uğur İbrahimhakkıoğlu Edebiyatta edebiyatında Boğaziçi ve Boğaziçi Yeni Türk Üsküdar Murat Koç Medeniyeti Nazan Kul Ali Muzaffer. hayatı.73883 Armağan Esmen Elçi Alevi-Bektaşi törenleri ve semahlar Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" ve Hermann Hesse'nin "Bozkır Kurdu" (Der Steppenwolf) adlı romanlarında Orhan Bozdemir kimlik arayışı Şakaiku`n-Numaniye zeyillerinden Vekayiü`lİsmail Kayacıoğlu Fudala'daki şair biyografileri Şebnem Hergüner Selami İzzet Sedes. şahsiyeti ve eserleri Abit Şenel Lami'i Çalebi-Hüsn ü Dil (inceleme-metin) Uluocak Mustafa Çeşmi-zade Reşid Divanı (inceleme-tenkitli metin) Süleyman Eroğlu Sadık. gelenek ve göreneklerimizle ilgili Nuran Aynacı Alkan sistematik bir değerlendirme Fatma Tanrıverdi Elest-Name Sadi Yılmaz Kitabü`t-Ta`bir (Ta`birname-i Türki) Ömer Zülfe Naşid Divan (1749-1791) Mecmua-i Ebüzziya'da Rousseau tercümeleri (1880Mehmet Önuçar 1912) Fahrunisa Bilecik Kız Jibek Destanı Naime Yasan Risale-i Bedriyye Mazlumizade Mustafa Efendi Erdal Karaman Yırçı Kazak'ın hayatı ve şiirleri Engin Kırca Ahmed Rasim Ömr-i Edebi (c.I-II) Recep Ali Tay Ahmed Rasim Ömr-i Edebi (c. eserleri ve Aşk-name Subhizade küçük burjuva etiğiEmine Altay mesnevisi Yusuf Çetindağ Şeyhülislam şairlerde sevgili 1998 73922 73936 73959 74011 74023 74039 74040 74053 74057 74081 74089 74127 74128 74132 74133 74166 74167 74177 74189 74202 74209 74239 74242 74270 74274 74275 74284 74285 74787 74909 74979 81222 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 . hayatı.(1923) 19.

edebiyat ve fikir Ahmet Özpay yazılarınınKoşavarti Şastr'ın ve değerlendirilmesi Abidarim sınıflandırılması On-Doku / Kun-Doku İshak Bekri Goca sözlüğü Yunus Zeyrek Posoflu Aşık Zülali Nazlı Rana Gürel İbrahim Edhem Pertev Paşa hayatı sanatı ve eserleri Abdulhekim Koçin Divan şiirinde münacat Emine Yavuz Nilüfer mecmuasındaki edebiyatla ilgili yazılar Elif Gülseven Gülşeni-Esrarname (metin-inceleme) İsmet Şanlı Hilali Divanı (metin-çeviri-tahlil) Türkiye Türkçesi ile Kazak Türkçesi`nin fiil zamanları Altınşaş Kurmanali açısından karşılaştırılması Galimcan Gıylman`ın "Sabantuy" adlı derlemesinin Serpil İzci gramer incelemesi Harun Yıldız Şihabi Divanı ve grameri Selçuk Kırbaç Hayatü`l-Hayevan tercümesi (2 cilt) Edebiyat sosyolojisi açısından Ahmet Hamdi İbrahim Eroğlu Tanpınar`ın eserlerinde sosyal boyut bunların derin Mehmet Vefa Kutadgu Bilig`de zarf tamlayanları ve Nalbant yapısı Bilig`deki özne ve nesnelerin yapısal Kutadgu Bilge Özkan Nalbant incelemesi Kadir Tezer Mehmet Akif`in Safahat`ında kelime grupları Zekiye Ceyda Arslan Approaches to wh-structures in Turkish Abdullah İbni Şükri Konavi`nin Mürşidü`l-ibad adlı Ali Yavuz eserinde sentaks çalışması Türk halk tababeti ve Nusret Efendi`nin Mu`alecatı Aliye Tokmakoğlu isimli yazma eser 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 . Rize ve arasında Türk edebiyatında polisiye 1884-1918 yılları Artvin efsaneleri) Esin Bayraktar roman Bülent Karaküçük Latifi tezkiresi üzerinde bir sentaks çalışması Münyetü`l-Ebrar ve Gunyetü`l-Ahyar metin-sözlük Sadi Gedik (62b-92b) Mahmut Bozçalı Bektaşilik ve Bektaşi nefeslerinde dini muhteva Hayrettin Sağdıç Köroğlu Destanı'nın Kazakça Jambıl nüshası Hayat mecmusasındaki sanat.81223 81251 81394 81490 81839 86218 86246 86249 86252 86298 86306 86307 89748 92645 97402 102413 117925 117928 117932 74391 74407 74408 74422 74458 74476 74493 74521 81255 81256 81328 81341 81356 81375 Mümine Çakır Hanife Kumcu Meral (Ortaç) Oğuz Esat Can Ahi'nin "Hüsnü Dil"'i Vali Divanı (2 cilt) Sururi`nin Şerh-i Divan-ı Hafız`ı Milli Mücadele romanında iç cephe Aşık Yaşar Reyhani'nin müziğinde kullandığı makamlar Birol Saçar üzerine bir araştırma Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanı üzerinde mukayeseli Mehmet Aça bir araştırma (3. cilt) Aylin Koç Semetey Pınar Şaylan Mirsad mecmuası Doğu Karadeniz efsanelerini derleme ve araştırma Neşe Işık (Trabzon.

Bahar Akarpınar Türk kültüründe dini törenler ve mevlid kutlamaları The Translation of cultural features in Orhan Pamuk's Yeşim Sönmez "Beyaz Kale" ve edebiyatı kitabı. Türkmen dili Türkmen dili and "Yeni Hayat" bölümünün yazı çevrimi. kişi) durumu Türk ve Kore romanında kadın İkdam gazetesi üzerine bir çalışma: İnceleme ve seçilmiş metinler 1917 Şinasi Divanı Kavaklıdere ve yöresi ağzı A study on nouns and nominal projections in Turkish 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 81511 81719 81732 81774 81814 81862 81871 81881 81939 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 81947 81991 82032 82035 82326 82337 82349 G. kurgu. sanat anlayışı ve şiirleri) Tanzimat edebiyatında gelenekten gelen unsurlar (Sözlü kültür etkileri doğrultusunda XIX.81379 81380 81385 81389 81415 81432 81439 81440 81450 81454 81455 81458 81500 Metin Arıkan Selami Fedakar Köroğlu`nun Kazak varyantları (2 cilt) Erali ve Şirali Destanı (2 cilt) Moralızade Rıfat Ahmet`in hayatı ve edebi eserleri Muammer Öztürk üzerinde bir araştırma Benal Nevzat Arıman`ın hayatı ve eserleri üzerine bir Aykar Alat araştırma Şerife Baş Şair Tömür Batur Destanı üzerine mukayeseli bir Çin Eşref`in hayatı ve eserleri üzerinde bir inceleme Abdulhakim Mehmet incelemeA. Esat Harmancı Mehmed Gedikli Yılmaz Yaldır 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 . Lanham`ın retorik terimleri üzerine bir Richard Reyhan Ekiyorum araştırma Belagat-i Osmaniye`deki edebi terimlerin tanımları ve Selim Altıntop tasnifi üzerine bir araştırma Koblandı Batır Destanı ile Dede Korkut arasındaki Elmira Adilbekova ilişkiler Muvaffak Duranlı Türk mitolojisi üzerinde yapılmış Rusça eserler Aygerim Diykanbayeva Kocoçaş Destanı`nda şamanistik unsurlar Minara Aliyeva Abdulhaluk Uygur`un şiirlerinin dili Ahmed Midhat`ın Letaif-i Rivayat serisi hikayelerinde Mevlüt Çelik muhteva ve yapı Biyografiden kurmacaya: Friedrich Dürrenmatt'ın "Konularım"'ı ile Selim İleri'nin "Cemil Şevket Bey. yüzyıl yazılı anlatılarındaçevresinde aşıklık geleneğinin bugünkü Erzurum ve yapı: Konu. Gonca Gökalp Metin Özarslan Eunkyung Oh Hatice Selma Fide Yiğit M. Aynalı Dolaba İki El Revolveri"'i arasında bir Berna Teoman karşılaştırmaDönemi şiirinde Yunan ve Latin Cumhuriyet Aydın Afacan mitologyası Başeski Şevki Molla Mustafa Ruz-Name -metin-sözlükKerima Filan incelemeLamii Çelebi'nin Şerh-i Muammeyat Ala Esma-i Münire Kevser Baş Hüsna'sı Popüler kültür ve Cumhuriyet Dönemi popüler aşk Aslı Yakın edebiyatı: Kerime Nadir romanları R. öykü. Türkiye Türkçesine çevirisi ve sözlüğü Şule Kırcaoğlu Pınar Ekinci Özdemir Asaf (yaşamı.

divan metninin Gürgendereli tesbiti ve incelenmesi Şevkiye Dinçer Mustafa Kutlu`nun hikayeleri ve hikayeciliği Yüksel Topaloğlu Adalet yöresi kişi adları üzerine bir inceleme (1940Elazığ Ağaoğlu`nun ilk romanları Şahin Kara 1990) Zeynep Uysal "Kahraman"dan "Aydın"a Adıvar ve Elkatip Karaosmanoğlu`nda entellektüel kimlik Belgin Yalçın Canış-Bayış Destanı (metin-aktarım-inceleme) Suzan Ay Ahmet Sadık Ziver Paşa Divanı Muharrem Kaya Romanlarımızda Türk destanlarının devamı Ahemt Hikmet Müftüoğlu`nun hayatı eserleri ve Ahmet Tetik fikirleri üzerine bir araştırma Namık Kemal Şahbaz Salih Zeki Aktay hayatı. edebi Salih Okumuş şahsiyeti ve eserleri Divan şiirinde İslam dini dışındaki diğer dinlerle ilgili Adnan Uzun mefhumlar Ahmet Dursun Safahat`ın sistematik sözlüğü Ömür Ceylan Tasavvufi şiir şerhleri Miberra Hasan Ziya`i hayatı.82352 85416 85417 85420 85429 85436 85437 85438 85446 86047 86056 86074 86077 86083 87202 87209 87213 87219 87222 87225 87231 87255 87279 87300 87303 87353 87370 87374 87376 87391 87397 87398 87403 Dilek Yumru Ali İhsan Öbek Bir anlatı türü olarak anı Büyük Türk Lügati`nde divan edebiyatı unsurları Çağdaş Azerbaycan şairi Mehmed Araz`ın hayatı. edebi kişiliği Mehmet Kırbıyık ve divanının tenkidli metni (2 cilt) Davut Akat Şem`i Şerh-i Baharistan (giriş-metin) Ahmet Necip Türkiye'de tarih mecmuaları / Cumhuriyet Dönemi tarih Günaydın mecmuaları Ahmed Mürşidi'nin Pend-name 'sinin (ilk 5094 beyiti) Behsat Karpınar tenkitli çeviri yazısı ve metni Kenan Erdem Osmanzade Taib Simarü`l-Esmar (inceleme-metin) Müslüm Karadaş Senayi Divanı (inceleme-metin) Bahir Selçuk Nali Mehmed Efendi Tuhfetü`l-Emsal (inceleme-metin) Cafer Mum Hafız-ı Şirazi ve Baki'de rindlik Kamil Cankul Roman tekniği açısından Süheyl`ü Nev-Bahar 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 . eserleri. edebi şahsiyeti. eserlerive edebi kişiliği Erdinç Kaplan Bir edebi tür olarak mektup ve Türk edebiyatındaki yeri Tanıklarıyla tarama sözlüğü esasında eski Anadolu Murat Altuğ Türkçesinde isimden isim yapma ekleri Yasemin Avşar Revani`nin İşaretname`si üzerine bir dil incelemesi Derdiyok ile Zülfisiyah hikayesi üzerine mukayeseli bir Saffet Akkaş araştırma Veysel Acun Anadolu ağızlarında isimden isim yapım ekleri Feyzullah Çeliktepe Tariku`l-Adab Dilek Çevik Mürebbiyelik ve Türk romanında mürebbiye tipleri Hasibe Kayhan Mahir Abdullah Katib-zade Sakıb Mustafa hayatı.

asrın sonuna kadar Türk edebiyatı ve Fars edebiyatının münasebetleri) Gülzar-ı Hayal'in transkripsiyonu ve tahlili Muslihu`d-din Mustafa İbn Vefa hayatı. eserleri ve uslubu hakkında Özden Değirmenci bir inceleme Problems of argumentative composition and short essay Yadigar Oral writing Abay Kunanbayev'in şiirleri inceleme-metin-aktarma (3 KamileHakkı Özel cilt) Güner İsmail Gelibolulu Mustafa Ali ve divanlarının tenkitli metni (2 Aksoyak cilt) Ayşe Reyhan Çöloğlu Karaman'da aşıklık geleneği ve Karamanlı aşıklar Osmanlı medeniyetini besleyen kültür merkezleri -edebi açıdan. Şanlıurfa.87408 87436 87438 87440 87441 87454 87455 87462 87463 87470 87472 87475 87488 87516 87517 87521 Ayşe Kaya Divan-ı Selami (inceleme-metin) Ahmed Mürşidi'nin Ahmediyesi (tenkitli metin. sanatı ve şiirleri) Hüseyin Vassaf hayatı.(XI. edebi kişiliği. asırdan XVI. şiirleri 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 87524 87526 87529 87534 87542 87550 87556 87565 87582 87600 87617 87640 87641 Ahmet Kartal Zeynep Bütün Avni Erdemir Aysun Eyduran Sungurhan Necip Fazıl Duru Cemile Susam Nezahat Özcan Banu Alparslan Akkaya Ali Erol Ömer Özkan Önder Saatçi Ömer Demirbağ Salim Durukoğlu 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 . eserleri. eserleri ve Kemal-name-i Hakkı adlı eseri Kerkük. Diyarbakır. ve Harput ağızlarının fonetik ve morfolojik mukayesi Koca Ragıb Paşa ve Divan-ı Ragıb Süleyman Nesib (Süleyman Paşazade Sami Bey) hayatı. 5094 Seydi Türkeri beyitten sonraki 4463 beyit) Abuzer Dönmez Azim Divanı (inceleme.metin) Abdurrahim Karahisari'nin Vahdet-name'si (tenkitli Saim Kıstırak metin-sözlük) Selahattin Topbaş Hasan Hüseyin Karatay (yazar-eser-üslup) Fatma Aliye Hanım'ın "Re`fet" romanı (Tahlil ve yeni Abdulkadir Dağlı harflere aktarılması) Hamit Çiftçi Cengiz Dağcı'nın romanlarında esaret ve hürriyet Hasan Akçay Ahmedi'nin İskender-namesi (Transkripsiyonlu metin) Abdülkadir Summak Miftahu`l-Belaga ve Misbahu`l-Fesaha Ruhi Ersoy Kemalpaşazade Divanı'nda dini tasavvufi unsurlar Nevin Nedime Başar Tarık Buğra'nın romanlarında gençlik Faik Ali Ozansoy'un hayatı. tesirleri ve manzum eserlerinin tenkidli metni Kınalızade Hasan Çelebi Tezkiretü`ş-Şu`ara (incelemetenkitli metin) (2 cilt) Mevlevi şairlerin mevlevilik unsurları Meşveret mecmuasındaki makaleler ve bu makalelerin milli edebiyat sanatçıları üzerindeki etkileri İsmail Habip Sevük hayatı ve edebiyat tarihçiliği Adilhan Destanı Abdulla Şaik (hayatı.

87647 87656 87660 87661 87681 87688 87693 87704 87705 87706 87725 87747 87750 87772 87773 87776 87796 87924 89051 89057 89064 89065 89068 89077 89129 89130 89145 89187 89209 89225 89244 89251 89257 Ayşegül Nair Şakir Sarıcaoğlu Divan şiirinde musiki ve makamlar Ali Ferruh`un hayatı fikirleri ve eserleri Kırgız Türkçesi`nde edatlar _Cengiz Aytmatov`un "Cemile" romanındaki edatlar üzerine karşılaştırmalı bir Ünal Zal çalışma Selda Kateroğlu Şevket Bulut ve hikayeciliği Cebrail Yeğen Harp mecmuasında yayınlanan edebi metinler Hüseyin Durgut Karahanlı ve Harezm Türkçesi eserlerinde ismin halleri Seyfi Erdoğan Bekir Büyükarkın`ın hayatı ve eserleri Dinçer Eşitgin Bilge Karasu`nun hikayelerinde anlatı yapısı Selim İleri`nin romanları üzerine "okur merkezli" bir Alpay Doğan Yıldız yaklaşım Ahmet Çoban Ahmet Haşim`in şiir üslubu Murat Kılıç Sehi tezkiresi üzerinde bir sentaks çalışması Ali (Edirneli Hüseyin Efendi) hayatı. eserleri ve Divanın tenkitli Behişti Türk şiirinde mistik düşünce Yaşar Aydemir metni) Kadri Sönmez Kütahya türküleri Aka Mehemmed Müctehidzade Riyazü`l-Aşikin Aljira Topalova (inceleme-metin) Gülmira Ospanova Kazak ve Kırgız Türkçelerinde fiil Oktay Durukan Yabancılara Türkçe öğretimi 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 . eserleri. eserleri ve İsmail Arıkoğlu divanının tenkitli metni Recep Demir Kazım Paşa hayatı. şahsiyeti. şairliği (inceleme-metin) Türkmen şair Aman Kekilov`un manzum romanı söygi Dilek Koçak (2 cilt) Emine Aslan II. sanatı. edebi şahsiyeti. Meşrutiyet Dönemi dergilerinde musiki Neş`et Süleyman Efendi (1735-1807) Terceme-i Şerh-i Üzeyir Aslan Dü Beyt Emine Kavlu Fuzuli Divanı`nda anasır-ı erba`a Ahmet Çaldıran Münacat-ı Musa Aleyhi's-Selam (metin-çeviri-dizin) Habibe Yazıcı Yeni Uygur Türkçesinde Arapça ve Farsça unsurlar Fatih Akkaya Kasımoğlan Destanı Deutsche ostfriesenwitze und Türkische schwarzmeerwitze (Ein textstruktureller und sprachdidaktischer vergleich) Mesut Gönç Halk hekimliği ve Elmalı'daki halk hekimliğiyle ilgili Emine Erol inanış ve uygulamalar Arslan Akyol Malatyalı Aşık Seyit Meftuni (inceleme-metin) Alsu Kamalıeva Ayaz İshaki'nin piyeslerinde sosyal ve siyasi konular Tarık Özcan Oktay Rifat'ın şiirlerinin ve romanlarının incelenmesi Hasan Şener Hayri (hayatı. divanının tenkitli metni) Ümmühan Topçu Bilgin Anadoluculuk hareketi ve Türk edebiyatına etkileri Halil Sarı Modern(hayatı.

şekil bilgisi incelenmesi. divanının tenkitli metni ve tahlili Tokat ve Diviriği kaynaklı cönkler Gubari Abdurrahman ve Kabename'si Orhan Seyfi Orhon'un mecmuacılığı ve Güneş mecmusı (inceleme ve seçilmiş metinler) Türk Dünyası gazetesi Fütuhi Hüseyin Çelebi'nin "Tuhfetü`l-Mecalis" mesnevisi üzerinde gramer incelemesi (metin-gramersözlük) Türk Hayatı mecmuasının Türk kültür hayatına etkisi ve metin incelemeleri Yazıcı Salih'in Melhamesi (Kitabü`ş-Şemsiyye) Sivas kaynaklı cönkler üzerinde tetkik Gaziantep barakları ağzı Amazon ve Şişhane'ye Haldun Taner'in Kızıl Saçlı Yağmur Yağıyordu / Ayışığında "Çalışkur" adlı hikaye kitaplarında tasarlama kipleri ve tasarlama anlamındaki diğer kullanımlar Adana Avşar ağıtları ve bu ağıtların Adana aşıklık geleneğine etkisi (2 cilt) Şeyhi'nin Hüsrev ü Şirin mesnevisindeki kişiler ve eserin şekil.(Malatyalı Ali Çelebi) hayatı. İrfan Karakoç Faruk Yıldırım Zeynel Abidin Aygün Çimen Özçam Savaş Soğukpınar Nilüfer Çelik Şener Demirel Nuran Baygül Özay Karadağ Ramis Karabulut Cengiz Mandal Sema Ateş Cengiz Zerman Sibel Sevinç Emine Çongar Rıza Gül Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesinin karşılaştırmalı morfolojisi Karamanlı Türkçesi morfolojisi (şekil bilgisi) Ömer Fuadi hayatı. dil ve üslup incelemesi Türkmen matalları (bilmeceleri) (ses bilgisi. metin. eserleri.(2 cilt) metin) Şeyhülislam Yahya Efendi Nigaristan tercümesi (sentaks incelemesi-metin-sözlük) (2 cilt) Tarık Buğra'nın "Osmancık" romanında söz dizimi Abdulahad Nuri ve Divanın tenkitli metni Şehri. edebi kişiliği ve Bülbüliyye'sinin metni Cahit Zarifoğlu'nun şiiri üzerine bir inceleme Vasfi Rıfkı Atay'ın Hakimiyeti Milliye (Ulus) Falih Divanı'nın tahlili gazatesindeki (1924-1952) yazıları üzerinde bir inceleme Anılar ve edebiyatçıların anıları bibliyografyası Çukurova ağızlarıvü Mecnun Osmaniye (incelemeBehişti'nin Leyla -Adana ve mesnevisi illeri.89260 89283 89372 89385 89387 89437 89458 89479 89485 89508 89513 89516 89518 89545 89555 89556 89558 89562 89577 89582 89585 89593 Elza Samedova Ferruh Ağca İlyas Yazar Rıdvan Çınar Yasemin Sevim Canan Önderışık K. metin ve çeviri) Esami-i Şu`ara-yı Amid'in tenkitli metni Şem`i: Saadetname (giriş-metin) Mesneviler. Zakircan Furkat Bayat merkez ağzı (dil incelemesi. sözlük) 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 89603 89611 89616 89617 89627 89632 89753 89758 Yılmaz Evat Zekiye Çağımlar Mehmet Kıpçak Gülhan Bada Hasan Yılmaztürk Şükrü Akkoyun Erdal Öztürk Eda Şahin 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 . sanatı.

başlangıcından 1908`e kadar Manas Destanı`nın epik kurallara göre incelenmesi Mahmut Ragıp Gazimahal`in halk bilimi ile ilgili çalışmaları Ali Canip Yöntem`in eski Türk edebiyatıyla ilgili yayınlanmış makaleleri Esadzade Mehmet Çelebi`nin hayatı. tahlili (2 cilt) metinler Giresun efsaneleri Çankırılı İbrahim Hurrem Divanı Yarın dergisi (tahlili fihrist. kişiliği eserleri. index çalışması Hayri Ataş Fatih Kerimi: Kırım`a Seyahat (giriş-metin-sözlük) Karakuyu Köyü (Boğazlıyan-Yozgat) çevresi masalları Ahmet Öcal (2 cilt) Murathan Mungan`ın hikayelerinin kültür yapılarının değerlendirilmesi ve Greimas göstergebilim metoduna göre yapısal özelliklerinin incelenmesi Leta`ifü`l-Kudsiyye (giriş-transkripsiyonlu metingramatikal dizin) Letayif-Name Mahalli Trbzon fıkraları Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatı ve şiiri Türk romanında Paris. edebi şahsiyeti ve divanının tenkidli metni Refik Buğra`nın Ömer. Martı Tarık Halit Karay`ın memleket hikayelerinde söz dizimi adlı hikayelerinin kelime bilgisi bakımından incelenmesi Rızayi Mehmet Ali Çelebi. edebi şahsiyeti ve divanının tenkidli metni Hasan Sezayi`nin hayatı edebi. hayatı. divanının tenkitli metni ve incelemesi fihrist. seçme Mecmua-i Edebiyye. Yarın diye birşey yoktur. metinler) Şeyhülislam Es`ad Efendi Divanı'nda özel isimler Agah Divanı edisyon-kritikli metin Er Sayın Destanı -çeviri-gramer-sözlük 89834 89835 89836 89837 89843 89871 89881 89885 89892 89894 89899 89916 89927 89946 89953 92198 92209 92221 92228 92231 92239 Hülya Çevirme Recep Karaatlı Hanifi Vural Yakup Topal Tacettin Şimşek Maksut Yiğitbaş Mehmet Yılmaz Merdan Güven Yasin Aras Cahit Epçaçan Ayşe Bulut Ednan Karadüz Ali Zor Ali Rıza Özuygun Derya Yurdun Cengiz Gökşen Abdullah Eren Bayram Yıldız Savaş Sever Sabahattin Civelek Hüseyin Kahraman Mutlu 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 . inceleme.89759 89765 89795 89797 89803 89807 89810 89812 89827 Süleyman Bozdağ Musa Şenol Sabiha Tak İbrahim Sami Gökçekuyu Güzide Çiftçi Eski Anadolu Türkçesinde fiillerin tasnifi Okuma yazma öğretiminin tasviri bibliyografyası Tıybi ve Türkçe divanı 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 Evliya Çelebi`nin Bursa seyahatı Mehmet Vecihi Efendi hayatı-şahsiyeti ve eserleri Mektep dergisinin incelenmesi batı edebiyatından Reyhan Elmas Keleş tercümeler 1891-1898 Zordun Sabir`ın Hire Derize adlı kitabından Duman adlı Hatice Yiğitbaşı hikayenin metin inceleme. inceleme.

Çiğdem Arslan Ergül etnoğrafyası Menkıbe ve menakıbnamelerle ilgili eserler için Emine Seval Yardım açıklamalı bir bibliyografya denemesi (1928-1998) Rabia Ebrar Akıncı Mitolojinin bireysel ve toplumsal değerlerle ilişkisi Ekrem Karadişoğulları Samet Ağaoğlu Şemsi'nin Cevahirü`l-Kelimat'ı üzerine bir dil Yılmaz İnce incelemesi Türkmen şairi Kerim Gurbannepesov -hayatı. giriş-metin-notlar-sözlük Nuri Sağlam Ruşen Eşref Ünaydın (hayatı ve eserleri) Ali Şükrü Çoruk Fazıl Ahmet Aykaç hayatı ve eserleri Yılmaz Kaptan Ahmed Paşa Divanı`nda edebi sanatlar Ertuğrul Aydın Saadet gazetesinde edebi faaliyet üzerine bir araştırma Hıdır Eren Başlangıç dönemi Türk romancılığında "Katibim" tipi Şahin Baranoğlu Abdurrahman Süreyya Mizanü`l-Belaga (2 cilt) Şemsettin Sami`nin "Kamus-ı Fransevi" sindeki edebi Seyfettin Tunç terimler üzerine birVikaye tercümesi metin dil Devletoğlu Yusuf.92241 92242 92268 92310 92315 92334 92343 92388 92478 92480 92482 92486 92496 92507 92566 92569 92572 92574 92625 92653 92662 92686 92694 92932 98809 113099 117936 117938 74617 87077 87244 Mehmet Özdemir Metin Ceylan Neccar-zade Rıza Divanı'nın edisyon kritiği Ahmed Suzi Divanı'nın edisyon kritiği Basiret gazetesinin edebiyat ve kültür yazılarının Ali Kurt sistematik indeksi (1870-1908) Sami Türk Kitabü`t Tabih tercümesi Ahmed Midhat Efendi'nin hikaye. edebi Hıfzı Toz kişiliği ve eserleriZeynep Serap Kömürcü Kadı Burhaneddin divanında sevgili portresi Çıldırlı Aşık Şenlik'in şiirlerinde ve hikayelerinde geçen Serap Atay kişiler Necla Yalçıner İstanbul Türkçesi konuşma dili (1930-1950) Süleyman Sezer Başkurt Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar Leyla ile Mecnun hikayesi üzerine mukayeseli bir Ebru Şenocak araştırma İbrahim Ethem Ankara`daki ziyaret yerlerinin halk bilimi bakımından Arıoğlu değerlendirilmesi İsmail Hakkı Bursevi. cilt) Karavelioğlu Ferahu`r-Ruh Mustafa Uluçay Mealimü`l-Yakin. Ruhu`l-Mesnevi (birinci cilt) Saliha Baryaman inceleme metin 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 . araştırma Mehmet Demir incelemesi Sibel Turhan Azerbaycan sahası kaçak anlatmaları Gesi ve yöresi ağız araştırması folkloru. roman ve Ali Yıldız tiyatrolarında insan Selahittin Tolkun Kırgız Türkçesinde mastar-partisip ve gerundiumlar Asır gazetesinin edebiyat ve kültür yazılarının Hülya Kanat sistematik indeksi (1895-1908) Murat Ali İsmail Hakkı Bursevi' nin Muhammediye şerhi (1. halk edebiyatı.

Türkmen Gagavuz Türkçesini konuşanlara Türkiye Türkçesinin Reşide Gürses öğretilmesi Narin Ağa Batkan Kıbrıs Baf ve Limasol Türk göçmenlerinin ağzı Ayıı Üöreğe (Tanrı Öğretisi) metni esasında Saha Hüseyin Yıldırım Türkçesinde isim Nesime Ceyhan Edebiyat sosyolojisi açısından 12 Eylül şiiri Ali Şahin Seyyid Muradi`nin muhabbetnamesi Çağdaşlarıyla mukayeseli olarak Karacaoğlan`ın Betül Demirelma şiirinde göz kavramı Engin Selçuk Batı Türkçesinde anlam değişmeleri Kamşat Şami Kazak Türklerinin Kambar Batır Destanı Melike Türkdoğan Ahmet Mithat Efendi`nin romanlarında ahlak anlayışı Türkmen dilinin gısgaça dialektologik sözlügi adlı Seyavuş Yusifov eserle Anadolu ağızlarının karşılaştırılması Savaş Ekici Elazığ-Harput müzik folkloru .92803 92804 92823 92842 92846 92857 92860 92865 92866 92867 92873 92874 92888 92918 92924 92926 92948 92958 92982 92983 92985 92987 93772 93779 93798 93826 93840 93858 93881 Nesrin Zengin Selma Bedir Hakan Akca Reyhan Tosun Göksel Akca Emine Öte Havva Gülünk Fatma Terzi (Şimşekoğlu) Gençlik edebiyatı ve eğitim değerleri açısından Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun dünkü Türkiye dizisindeki tarihi romanlarının incelenmesi Uygur çöçekleri Kumuk Türkçesiyle bir Karbela mersiyesi Kurubü`lBela inceleme-metin-gramatikal indeks Karaçay-Malkar Türkçesinde fiil Tılsımlı Ekiyetler (Sihirli Hikayeler) metni üzerinde Tatar Türkçesi`nin şekil bilgisi açısından değerlendirilmesi Senai sonrası Türk romanında halk ağızlarının 1960 Divanı ve tenkitli metni kullanılması 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Artvin aşıklık geleneği ve Artvin`li aşıklar Televizyonla Türkçe öğretimi programı geliştirilmesi Sibel Karaoğlanoğlu (iletişim-eğitim-öğretim ilişkileri içinde) Atamdan Qalgan dalalar (atalarımdan kalan topraklar) Yavuz Kartallıoğlu metni esasında Özbek Türkçesi`nde isim Hanife Yakup Üsküplü divan şairleri Aynur Maemerova Çalıkuşu romanında geçen sıfat-fiil ekleri Beşinci sınıf öğrencilerinin kazandıkları davranışlar Aygül Toksöz açısından dil bilgisi eğitiminin değerlendirilmesi Gülten Küçükbasmacı (Gönül) Kastamonu`da halk tababeti. Sabahattin Ali`nin hikayeciliği Selami Turan Erken dönem Türk şiirinde gazel Türkçesini ve Azerbaycan Türkçesini. inanış ve uygulamalar Feyzi Ersoy Ulip halapisem metni esasında Çuvaşçada isim Pevane Abdulhaligova Anadolu sahası eski Türk edebiyatında müfredler Maupassant tarzı hikaye ve Refik Halid Karay. Muhtar Dinara Düysebayeva Avezov.

(inceleme-metinEfendioğlu dizin) Fikri Gürler Türkiye Türkçesinde Nurullah Ataç`ın dilciliği Köroğlu Destanı`nın Özbek varyantları üzerine bir araştırma -Göroğlu`nun doğuşu. Haver mecmuaları inceleme. yazıtları Mütareke ve Milli Mücadele (1918-1922) Dönemi edebiyat dergilerinde edebi eleştiri Kaside-i Hamriyye İbnü`l-Fariz ve İsmail Ankaravi`nin Şerhi Kazakça`da isimler: yapı. 'Türk Diline Medhal'. metinler Çıpçıhley uçma trohka 'Lietuva karaylarının yırları' Ahmed Şakir Paşa Divanı . Miskal Peri. inceleme. Göroğlu`nun ölümü (2 cilt) TRT`de haber dili Türkmen masalları üzerine motif incelemesi (hayvan masalları) Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun 'Ankara' adlı romanında isimlerle ilgili dilbilgisi ulamları Türkmen halk masalları üzerine motif incelemesi (Büyülü masallar) Mehmet Seyda (Çeliker) hayatı ve eserleri üzerine monografik bir araştırma Türk canlandırma sinemasında Türk yazını uyarlamaları: Gösterge çözümlemesi modeli Onaltıncı yüzyıl divan şairlerinde vezin kullanımı 1980 sonrası değişen paradigma açısından çeviri. çekim. Avazhan. anlam ve fonksiyonları İrtika gazetesi (İlk üç cilt) inceleme. seçilmiş metinler Mütalaa mecmuası. Hüsrev ü şirin (inceleme-metin) Süleyman Veled Çelebi. HasanHan. tahlili fihrist.seçme metinler) Muharrem Daşdemir Dedem Korkut Kitabı`nın söz dizimi Hayrünnisa Banu Cenab Şehabeddin`in Serveti-i Fünun dergisinde Bayık yayımlanmış makaleleri Çetin Arslan İrtika mecmuası . tahlili fihrist. çocuk edebiyatı Kazakistan ve Özbekistan`daki Göktürk Kırgızistan. inceleme ve seçme metinler Orhan Kemal Tavukçu Ahmed Rıdvan.93892 93916 94032 94040 94043 94046 94064 94075 94109 Hikayet-i Aşık Garib (çeviri-transkripsiyon-metinTuran Durak inceleme-sözlük) Naci Balcı Gönen ve köyleri ağızlarının ses ve şekil özellikleri Ensar Demirhan Hareket dergisi (Tahlil-fihrist. metin-inceleme Afak. Güneş. tahlili fihrist. seçilmiş metinler Trabzon yöresi ağıtları 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 94112 94122 94123 94135 94138 94144 94151 94207 94227 94245 94261 94276 94347 94379 94385 94406 94410 94422 94423 Filiz Kırbaşoğlu Memnune Dane Tuğaltay Ahmet Gökçimen Hüseyin Yaşar Yusuf Ziya Sümbüllü Cem Şems Tümer Selçuk Hünerli Hakan Taş Necdet Neydim Rısbek Alimov Alim Kahraman Belal AbdelMaksoud Elmira Kaljanova Dursun Şahin Oğuzhan Davut İslamoğlu İlgi Kıvrakdal Nuray Şahin Kübra Demiray Gülhanım Alkaya 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 . Yunus Peri.

94435 94438 94448 94464 94471 94481 94482 94490 94502 94559 94561 94563 94596 94669 94741 94794 94808 94971 95937 95941 95942 95943 95953 95966 95990 95995 95996 95998 96004 96010 Mehmet Ateş Ümmügülsüm Macit Nurullah Ulutaş Yılmaz Akgün Abdurrahim Karadeniz Nusret Kılıç Seyfullah Türkmen Cevat Akkanat Hasan Gültekin Erkin Emet Vacit Ertan Yılmaz Kırgız kahramanlık destanlarında 'Kurmanbeg' Hakas kahramanlık destanlarından Han Mirgen Celal Sılay`ın hayatı sanatı eserleri Trabzon masalları üzerine bir araştırma 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Türk düşünce ve edebiyatında Yurt ve Dünya dergisi Mahmet Rauf`un (2 cilt) Uşşak-name üzerinde dil incelemesi Gelenek ve ikinci yeni şiiri Mecmu`a-i Nezayir (Transkripsiyonlu metin) Doğu Türkistan Uygur ağızları islami popüler Bir kimlik oluşturma aracı olarak romanlar Türk edebiyatında Türkçe manzum Hilye-i Nebeviler ve Zülfikar Güngör Nesimi Mehmed`in Gülistan-ı Şemail`i Türk edebiyatında ütopik temalar olarak eşitlik ve Ayhan Yalçınkaya özgürlük: bir karşılaştırma. sayılar) inceleme ve Celal Aydın seçilmiş metinler Fatma Zehra Kavukçu Rami Divanı İsmail Erbek Nef`i ve Naili divanlarında şikayet unsurları Varlık dergisinin 151-300 sayılarının edebi yönden Ahmet Teke incelenmesi Varlık dergisinin 301-400 sayılarının edebi yönden Olcay Saltık incelenmesi Çağdaş Türkmen hikayeciliğinde on iki örneğin dil ve Pınar Yavuz üslup incelemesi Vedat Kartalcık Fal-name inceleme-metin-söz dizini-tıpkıbasım Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Kıbrıs romanları Nalan Amanat üzerinde araştırma Günümüz Oğuz grubu Türkçesi ile eski Türkçenin Abdulkadir Öztürk karşılaştırmalı fiil çekimi Ramazan Emiri İlköğretimde ana dili ilkeleri ve uygulanışı Namık Kaya Türk edebiyatında mensureler üzerine bir araştırma Solmaz Bakay Sivas ve Hafik kaynaklı cönkler üzerinde tetkik . 1970-1980 ve 1980-1990 Aşık ve Bahşı gelenekleri üzerine mukayeseli bir Bayram Shamuradov inceleme Göroglinin tugilişi destanı-Özbek varyantı (incelemeAyhan Çelikbay metin-çeviri-dizin-ek) Noktalama işaretlerinin Türkçenin öğretimindeki yeri ve Mahir Kalfa önemi Recepmuhammet Geldiyev Türkmencede ve Türkiye Türkçesinde yansımalar Analyzing the early republican ideology with specific Reşide Ömür Birler reference to the Turkish literature: 1930-1945 Servet-i Fünun dergisi (1021-1073.

sözlük çalışması İbret Mehmet Efendi Divanı Kemal Tahir`in siyasal ve toplumsal görüşleri Ahmed-i Dai tercüme-i tefsir-i Ebü`l Leys-i Semerkandi (1a-44a) giriş-metin-sözlük Muhammed Salih Şeybani-Name (138b-182b) tenkidli metin-tercüme-indeks Muhammed Salih Şeybaniname (182b-217b) (Tenkitli metin-tercüme-sözlük-indeks) Şakir Ahmed Paşa (Ravz-ı Verd) edisyon-kritik ve birinci bölümün günümüz Türkçesine çevrimi 2000 2000 2000 2000 96110 96122 96125 96134 96135 96136 96137 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 96142 96143 97065 97117 97125 97197 97198 Salih Demirbilek Niyazi Adıgüzel Nevzat Yavuz Yasemin Özdemir Turgut Yeniay Işık Emel Yengin M. hayatı.96044 96046 96056 96071 Mehmet Sait Diyarbakırlı Erol Topal Kazak Türkçesi grameri Münyetü`l-Ebrar ve Günyetü`l-Ahyar Çağdaş Türkmen hikayesinin on örneğinde dil ve üslup Velipaşa Yurtbekler çalışması Meçhul bir şaire ait "Kitab-ı Yusuf" hikayesinin Ali Yarıkkaya transkripsiyonlu metni "Hayat bir kervansaray. eserleri. Kiralık Konak romanlarında ki`li birleşik Günay Tüzün cümle Sema Çetin Fahri Celal`in öykücülüğü Bilal Akçaat Baki Divanı`nın dil ve üslup bakımından tahlili 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 . Söğüt ilçesi ve köyleri ağız araştırması Karacaoğlan`ın şiirlerinde edebi sanatlar Ahmedi`nin İskendername adlı eseri üzerinde inceleme (ses bilgisi-şekil bilgisi-cümle bilgisi) metnin transkripsiyonu. Sodom ve Yakup Kemal`in romanlarında cümle (2 cilt) Gomore. Sami Akaryalı 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 97294 97314 97321 97438 97446 97449 97453 97461 İlköğretim okullarının birinci kademe 5. sınıf öğrencilerinin dilbilgisi öğretimindeki bilişsel alan Ali Rıza Yılmaz hedef davranışlarına ulaşma düzeyleri Selvinaz Güvenç Anadolu ağızlarında sevgi ve övgü sözleri Türkçe sözlük ve Kamus-ı Türki`deki deyimlerin Emel Esentürk karşılaştırılması Ruz-nameci-zade Şinasi. edebi kişiliği Şerife Akpınar ve divanının tenkitli metni Muna Yücel Özezen Namık Kadri Karaosmanoğlu`nun Yaban. İki Emine Sevgi Özdamar`ın Berrin Doğan Nebehat Tokmak Yıldız Sibel Fatma Bayraktar Levent Doğan Tuncay Öztürk Muharrem Özden Ersin Özden kapısı var. Diğerinden çıktım" adlı eseri ile Alev Tekinay`ın "Ağlayan Nar" adlı eserinde içerik karşılaştırması Azerbaycan Türkçesindeki yabancı sözcüklerin Türkiye Türkçesindekilerle karşılaştırılması Kayseri merkez ilçe ağzı (metin-gramer-sözlük) Zunun Kadiri. Gunçem (metin-inceleme-dizin) Ömer Seyfettin`in hikayeleri ve hikayeciliği Bilecik ili. Birinden girdim.

Tuhfe-i Mübarizi metin-inceleme Karay Türkçesinin fonetiği Halil Edib Bey. edebi şahsiyeti ve eserleri Çocuk Bahçesi dergilerinin incelenmesi Re`fet Divançesi Sermed Divanı Yusuf Muhlis Paşa Divençesi Türk edebiyatında özel mektuplar bibliyografyası Saz şiirinde Bektaşi terimleri Seyyid Vehbi'nin surnamesi inceleme-metin Kütahya'da halk şiiri geleneği Divançe-iNasrullah (İbn Sellum el-Halebi) / Gayetü`lSalih bin Kesbi transkripsiyonlu metin sözlük-indeks Beyan fi Tedbiri Bedeni`l-İnsan (giriş-inceleme-metindizin) (2 cilt) Türk masallarında yardımcı ihtiyar motifi Nef`i divanında tabiat Şemsettin Ünlü'nün hayatı. Mehemmed Han`da cümle Adana halk hikayeleri ve halk hikayeciliği geleneği Annaguli Nurmemmet ve eserlerinin incelenmesi Orta Türkçede fiilimsiler Orhan Kemal'in romanları üzerine bir inceleme Oğuz grubu Türk dillerinde fiilimsiler Tuhfe-i Mübarizi (inceleme-metin-sözlük) Zeybek türküleri ve dansları Türk halkbiliminin yazılı kaynakları olarak melhemeler Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerinde çocuk teması Azerbaycan halk hikayecileri ve repertuarları Makedon ve Sırp romanlarında Türkler ve Türk izleri Mithat Cemal Kuntay hayatı. edebi şahsiyeti 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 . sanatı. eserleri Sarıncı. eserleri.97467 97469 98516 98519 98536 98549 98552 98556 98557 98563 98571 98619 98656 98784 98785 98787 98789 98792 98793 98795 98800 98801 98802 98825 98832 98833 98834 98839 98905 98906 98931 98937 98947 98948 98957 98962 Yeter Torun Refiye Okuşluk Salim Çonoğlu Nesrin Bayraktar Mehmet Narlı Filiz Özer Binnur Erdağı Fatma Gülay Mirzaoğlu Şeref Boyraz Müge Sucu Seyran Gayibov Melahat Pars Belkıs Sanay Belgin Turgut Nazeli Olguç Elif Ünverdi Duygu Erkal Fadime Polat Ahmet Özbek Güner Oymak Zehra Uslucan Tekdemir Faruk Gökçe Bahar Altıntaş Mehmet Azim Hüseyin Bozkurt İlyas Keskin Bayram Zengin Emine Eroğlu Adem Koç Ahsen Tuba Kaynarca Turhan Soylu Zehra Karakaş Zekiye Gül Elbir Çiğdem Çorbacı Hafize Gamze Demirel Kürşad Demirkıran Gazavat-ı Sultan Murad b. Meşrutiyet Dönemi hikayelerindeyapısı ve Oğuz grubu Türk şivelerinde cümle aile karşılaştırması Vuslati Divanı (Transkripsiyonlu metin-edisyon kritikinceleme) Şavşat ve yöresi ağızları Cazim Divanı (edisyon kritik-inceleme) Eşrefoğlu Abdullah. Bököy-Kedeykan (Köroğlu ile ilgili Kırgız destanları) II. hayatı. Tarikat-name (incelemekarşılaştırmalı metin) Hekim Bereket.

edebi şahsiyeti. Hafızü`l Kadi`nin Camiü`l Hikayatı Koca Ragıp Paşa ve Azmi-Zade Haleti`nin münşeatları Özlem Kafa üzerine mukayeseli sentaks incelemesi Rize ili köy ilköğretim okullarında Türkçe öğretiminin Mehmet Şamlıoğlu verimliliği Fidan Şahin Şeyh Safi Vasiyetnamesi Öznur Handan Yurdakul Yusuf Hakkı Divanı Sıddıka Gökay Bolvadin merkez folklorundan derlemeler Saime Selva Cengiz Eski Anadolu Türkçesinde bağımlı morfem olarak Önder kullanılan fiiller Asuman Ergün Haşim Baba Divanı üzerine bir inceleme Ahmet Karaman Nami`nin Hüsn-i Mecazi adlı divanı Fatma Çivi Ağırcan Türkiye Türkçesinde fiillerin tasnifi ÖmerYılmaz Himmetzade Abdi ve Gencine-i İ`caz isimli mesnevisi Şirin Bayram Özkarslı Türk kültüründe tılsımlı objeler A Comparative study of death in Turkish and English Meral Bulut literatures Suzan Çelik Türk masallarında ölüm ve yas Özgen Felek (Antakyalı) Münif Divanı tahlili Pınar Turan Topçu Sevinç Çokum hayatı.98963 98964 98967 98970 99621 99629 99635 99636 99640 99643 99644 99645 99740 99781 99791 99796 99812 99813 99817 99820 99828 99834 99842 99890 100293 102029 102030 102039 102042 102046 Sema Çakmak Alpun Cem Sultan'ın Türkçe Divanı'ının psikolojik tahlili Şerife Oğraş Elazığ ili ağızları Harputlu Rahmi divanındaki din. eserleri ve Bekir Çınar divanının tenkitli metni 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 . cemiyet ve tabiatla Eyup Barlak ilgili unsurların tahlili Erhan Doğan Osman Şahin'in hayatı. edebi şahsiyeti ve eserleri Bazı divanlardaki üslupla ilgili kelimelerin Fatma Güzey değerlendirilmesi Aynur Koçak Gelibolu Ahmet Bican`ın eserleri üzerine bir inceleme Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent Kemalettin Deniz beşinci sınıf öğrencilerinin durumu Mehmet 1998 yılı içinde ulusal gazetelerimizdeki yazarların Kurudayıoğlu Türkçeyi Yarımadası`nda folklor araştırması (saha Gelibolu kullanma becerileri üzerine bir araştırma Harun Hazır çalışması) Tayyar Gül Divan-ı Şahı Şekure Şebnem Harmandar Ayvacık ve Ezine`de yörük folkloru ve saha çalışması Abdülkadir Sağlam Suzi Divanı Divan edebiyatında münşeat geleneği ve hoca Neş`et`in Mustafa Kaşka mektupları Divan edebiyatında küçük hikaye geleneği içinde Meryem Delice Muhlis B. edebi şahsiyeti ve hikayeleri Tıfli Ahmed Çelebi hayatı.

Selim'e kadar) Kitab-ı Feza`il-i Mekke Ve`l-Kudsü`ş-Şerif (metinMünteha Gül inceleme-sözlük) Nezihe Seyhan Mehdi Divanı (inceleme-transkripsiyonlu metin) (2 cilt) Hikmet gazetesi incelemesi. eserleri. tahlili fihrist ve seçilmiş Ahmet Koçak metinler Halide Edib Adıvar'ın Talim ve Terbiye kitabında ve çocukluk dönemini anlatan kitaplarında din motifleri ve Binnaz Sarı din eğitimi (Mor Salkımlı Ev) Sadettin Şahin Mensur Şehname tercümesi Kozi Körpeş Beyan Suluv Destanı giriş-metin-tercümeErcan Kuanışbayev dizin Arap ve Türk edebiyatlarında "Yusuf u Zuleyha" Züleyha Muş hikayelerinin mukayesesi Ebru Burcu Ahmet Vefik Paşa'nın tiyatroları üzerine bir inceleme Hasan Çaldak Vuslati Divanı (inceleme) Davut Gökçeli Vuslati Divanı (metin) Hikaye ve romanlarına yansıyan yönleriyle Yakup Elif Emine Öztürk Kadri Karaosmanoğlu'nun siyasi ve edebi hatıraları İkdam gazetesinin sistematik indeksi (1894-1904) (2 Selahattin Çitçi cilt) İktisadi düşünce tarihimizde İktisadiyyat mecmuasının Muharrem Duş önemi Erzincanlı Aşık Ahmet Cemil`in hayatı.102047 102048 102050 102051 102074 102082 102084 102091 102125 102126 102163 102168 102200 102209 102227 102234 Edip Cansever'in hayatı. edebi kişiliği ve Handan Aydın Eyicil eserleri Meral Sema Uzun Romancı yönüyle Suat Derviş Pei Lin Li Ülkü (1933-1950) dergisinin sistematik taraması Nihayet Arslan Türk romanında oluşum aşamasında dış dünya Hüseyin Arak Çağdaş Alman ve Türk romancılarının eleştiri yazıları 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 102281 102289 102306 102324 102422 102425 102430 102446 102458 102572 133953 97191 99973 100000 100075 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 . şiirlerinin yapı ve Nazan Yatkın tema bakımından incelenmesi Ruhiye Eda Eser Türk masallarında çocuk motifi Seyyid İbrahim Hasib Uşşakizade'nin "Siyerü`n-Nebi" Mehmet Erdem si (2 cilt) Türkiye Türkçesindeki deyimler üzerine bir dil Ahmet Turan Sinan incelemesi (2 cilt) Farzaneh Doulatabadi Hamid Nutki hayatı ve şiirleri üzerinde bir araştırma Bakıt Sagınbekov Kırgız tenkidinde Cengiz Aytmatov Dinara Mamırova Mar Bayciyev'in hayatı ve eserleri Uzun Firdevsi'nin Süleyman-name'sinde destan Mustafa Aksoy unsurları (2 cilt) Safiye Akdeniz Cahit Sıtkı Tarancı'nın üslubu Hülya Canpolat Lami`i Çelebi'nin Şerh-i Dibace-i Gülistan'ı Nedim Bakırcı Niğde masalları Hatice Toman Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde kadın Gamze Kargı Kanun-name (Fatih'ten I.

Şefika Füsun Halıcı sözlük-dizin) Vildan Serdaroğlu Şişman Zati`nin gazeliyatına göre 16. inceleme-tenkitlive halk Mersin ve yakın çevresinde halk inançları metin Mustafa Sever hekimliği Mehmet Rıfat ve eserleri üzerine bir Manastırlı Ahmet Bozdoğan inceleme Kısas-ı Enbiya (Yazı çevrimi. dilbilgisi incelemesi.100191 100213 100249 100253 100272 100298 100307 100314 100395 100459 100462 100495 100499 100509 100510 100511 100519 101576 101577 101578 101579 101586 101592 101598 101601 101614 101738 101740 101741 Hasan Sezayi-i Gülşeni ve eserlerindeki dini-edebi muhteva Bir şiir mecmuası üzerine inceleme ve değerlendirmeler Halide Edip Adıvar ve romanlarında Cumhuriyet Ece Paralı Dönemi yeni kadın kimliği 20. Gülşen-i Si-Murg. yüzyılda sosyal hayat İsmail Hakkı Bursevi`nin Muhammediyye Şerhi (II. Muhammey Ali Cilt) Anadolu Türkçesinde kelime grupları ve Eski Ferahu`r-Ruh Doğan Enfel kullanılışları Kenan Beşirov Gurbetname-i Sultan (giriş-inceleme-sözlük) Kitab-ı Maktel-i Al-i Resul (Giriş-metin-incelemeHarun Arslan sözlük-adlar dizini) Ravzatü`ş-Şüheda ile Hadikatü`s-Sü`eda mukayesinin Abid nazar Mahdum ışığında Eski Türk edebiyatında tercüme anlayışı Mustafa Aça Oğuz-namecilik geleneği ve Andalıp Oğuz-namesi 1980 sonrası Türk romanında argo (Orhan PamukHalit Sümer Ahmet Altan-Metin Kaçan-Buket Uzuner) Yusuf Özçoban Salar Baba tarihi (transkripsiyon-aktarma-fiil indeksi) Öznur Özgönül Aczi Divanı (inceleme-tenkitli metin-dizin) 1940 toplumcu gerçekçi Türk şiirinin Cumhuriyet Canan Berhumoğlu Dönemi Türk edebiyatında yeri Başaran Türker Case grammar and case roles in Turkish Nesrin Canbek Yeni Türk edebiyatında bir anlatı türü olarak deneme Binbir Gece Masalları Esat Efendi nüshası (dilbilgisi Ferda Pepesöyler özellikleri-metin-dizin) Aspectotemporal system in Turkish: Actional content Neslihan Özmen and recategorization of Turkish verbs Ayşe Balkan Raşid Divanı (edisyon-kritik ve tasavvufi unsurlar) Özgün Ay Türkiye Türkçesi ağızlarında fiil çekimi Neslihan Dönmez Alpdoğan Ahmed Talib İrşadi`nin divanının incelenmesi Necdet Şengün Ülkü Çetinkaya 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 . yüzyıl edebiyatında anlam olgusu: Kadın ve erkek Güzin Yamaner yazarlar arasında karşılaştırmalı bir inceleme Defne Bilir 12 Mart romanları tematik inceleme (1970-1980) Mehmet Fatih Edirneli Nazmi Mecma`ü`n-Neza`ir (inceleme-tenkitli Köksal metin) (3 cilt) Türkiye`de Kırgız göçmenleri: Kültürel süreklilik ve Mikiko Uehara değişme Berrin Uyar Akalın Za`ifi.

taşra ve Hivren Demir modernlik 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 . masal. fıkra) Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde hikaye ve roman Necdet Akay yazıları Yeniliklerle dolu yüzyıldan iki 'yeni' isim Nedim-Levni Hülya Bulut ve eserlerindeki sevgili figürleri Tomris Uyar öykücülüğünde toplumsal güncellik ve Ayşegül Nazik biçimsel arayışlar Cemil Kavukçu öykücülüğünde kent.fiiller)r Osman Ünlü Şehr-i Divan-ı Saib-i Tebrizi`den elif harfli gazeller Oya Gürlek Kırıkkale halk şairleri Şemseddin Sivasi`nin Mir`atü`l-Ahlak ve Mirkatü`lÖmer Aldanmaz Eşvak adlı mesnevisi (inceleme-tenkitli metin) Naci Ahmed Dede Divanı (inceleme-transkripsiyonlu Yılmaz Kırıktaş metin) Sevgi Öztosun Cönkler üzerinde tetkik Oğuzhan Karaburgu Reşat Nuri Güntekin`in hikayeleri üzerine bir inceleme Servet-i Fünun dergisi 1074-1118 sayılar (inceleme ve Sevda Boyraz seçilmiş metinler) Servet-i Fünun dergisi 1074-1118 sayılar (inceleme ve Gamze Ayata seçilmiş metinler) Keziban Tekşan Yazılı anlatım geliştirmede ön hazırlığın etkisi Yakaafşar kasabası anlatı türleri üzerine bir inceleme Aziz Kılınç (hikaye. Türkiye Türkçesine aktarımı (gramer Metin Kazak incelemesi: sıfat-fiiller ve zarf.101743 101747 101753 101757 101761 101763 101766 101768 101782 101844 101877 101885 101890 101894 101903 101906 Bayram Çetinkaya Hüseyin Karaman Fuat Naci Köse İnci Kiremitçi İbrahim Özkan Türkan Karahan Şükran Çakar Yasin Bayın Kazım Birin Hakan Değirmenci Ahmet Uslu Hazar Murat Yılmazcan Ayşe Nur Sır Rukiye Ayvaz Serpil Kayya Cihangir Aslı İlikmen Kutadgu Bilig`deki deyimlerin semantik ve sentaktik incelemesi Lami Çelebi`nin münşeatı Burdur ve yöresi halk bilimi ürünlerinde eski Türk inançlarının izleri Hayali-yi Gülşeni Divanı üzerine bir inceleme Sandıklı ve yöresi ağız özellikleri Fenayi Divanı`nda dini ve tasavvufi motifler Nabi Divanı`nda maddi kültür unsurları Bazı divanlarda atasözlerinin kullanımı (15-18. yüzyıl) Türkiye Türkçesi gramerinde sıfat sorunu Şerif Benekçi`nin romanlarında kültürümüzün unsurları Mehmet Çınarlı hayatı-sanatı ve Hisar dergisi yazıları 19. yüzyıl Türk edebiyatında batı etkisiyle başlayan ve gelişen Türkler Nevsal-ı Milli transhripsiyon Hayat mecmuasındaki edebi metinlerin latinizesi indeks Selami Divanı`nın transkripsiyonlu metni Sefaretname-i Abdülkerim Paşa 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 101928 101932 101933 101936 101951 101953 101954 101955 101956 101959 101960 101967 101991 101992 101993 Jusipbek Aymawitov`un "Kartkoja" romanının çevriyazısı.

edisyon kritikli metin Zehra Koçak Aslan Baki Divanı'nda sevgili ve sevgiliye ait fiziki unsurlar Özlem Güneş Ma`zeret-name (Şeyh Eşref b.102011 102012 102023 102024 Çimen Günay Hiclal Demir Leyla Burcu Dündar Beyhan Uygun Temiz Arzu Erdoğan Öztürk Toplumcu gerçekçi Türk edebiyatında Suat Derviş`in yeri Çağlarını eleştiren divan şairleri: Hayreti-Hayali-Usuli The Critique of gender in Murathan Mungan`s modern tales Halide Edip Adıvar ve feminist yazın 2001 2001 2001 2001 102485 102488 102489 102490 102507 102508 102522 102532 102551 102554 102555 102560 102562 102566 102567 102568 102569 102576 102586 102589 102646 103703 103708 103723 103756 Özbek yazar Otkir Haşimov'un "Nur Barki Saya Bar" romanı. sözlük. transkripsiyonlu metin. Enfüsü`l-afak modern tefsir anlayışı Osmanlı'da II. eserleri ve "Gülşen-i Raz" adlı Bünyamin Ayçiçeği mesnevisinin transkripsiyonlu metni Dilek Demir Karaduman Edhem-name Mustafa Na`ti Efendi Pervane Beg Nazire Mecmuası (199b-230b) Erdoğan Taştan transkripsiyonlu. gramer incelemesi (Özbek Türkçesindeki partisipler) Pervane Beg Nazire mecmuası (99b-129a) Yakup Yılmaz transkripsiyonlu. Meşrutiyet sonrası (Sırat-ı Müstakim / Sebilürreşad dergisi örneği: 19081914) Suvat Mertoğlu Özge Soylu Nahid Sırrı Örik. Ahmed'in Nasihat-name' si İbrahim Taş Çağatayca Kur`an tefsiri 21a-41b (giriş-metin-dizin) Mecnun Gürsoy Azeri yazar Yusif Semedoğlu'nun "Getl Günü" romanı: Ünüvar Metin-sözlük ve ünlemler üzerinde inceleme Sarı Abdullah'ın hayatı.80b Kerim Sandal Ziver Divan Şeyma Yaşar İlk çocuk dergilerinden Mümeyyiz Ferhat Kurban Tanrıdağlı Çağdaş Uygurca'da Hoten ağzı çevirisi (giriş-metinKabusname'nin bilinen ilk Türkçe Aysel Güneş dizin) Elif Pehlivan Şeyh Eşref b.Nasayih`i giriş .transkripsiyonlu Dilek Birlik metin . edisyon kritikli metin Bali'nin Bahru`n .dizin Fatma Büyükkarcı Za`ifi'nin manzum Gülistan tercümesi: Kitab-ı Yılmaz Nigaristan-ı Şehristan-ı Dırahistan-ı Sebzistan (2 cilt) Arife Çomar Süleyman Nahifi. Sevi Maral dil edebiyat ve kuram açısından değerlendirilmesi Sadi`nin Bostan ve Gülistan adlı eserlerinin eğitim Mehmet Necip Ocak açısından değerlendirilmesi Harbiye Çağlayan Faik Ali Ozansoy`un hayatı ve şiiri üzerine bir inceleme 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 . and psychoanalysis Cahit Öztelli`nin makale ve araştırmalarının derlenmesi. Kıskanmak. Ahmed) Celil Mehmetkuluzade'nin hikayelerinde sosyal tenkit Nergis İbadullayeva (1889-1931) Betül Seven Mukaddime'de kültür ve sanat Sema Demirel Şahin Mensur Şehname tercümesi 41a .

Transkripsiyonlu metin. sözlük. dil incelemesi ve dizin Türk romanında öğretmen tipi 15. deyimler ve Türkiye karşılıkları Arnavutluk kaynaklarında Atatürk ve Türk Devrimi Nurullah Ataç`ın hayatı. Türk dili ve edebiyatı üzerine görüşleri Yahya Kemal`in manzum eserlerinde kelime grupları: Yapılışları ve kullanılışları Gitti adlı eserinde devrik Yaşar Kemal`in Kuşlar`da yapı Mecmua-i Ebüzziya ve Teavün-i Aklam mecmualarının dil ve edebiyat yönünden incelenmesi ve şiir metinleri Benlik teorileri ve modern Türk edebiyatında kadın benlikleri İsmail HabipDevri Türk hayatı vetarih teması (1923Cumhuriyet Sevük`ün şiirinda eserleri 1960) Türk edebiyatında Farsça Divan ve Divançeler Bizim Mecmua dergilerinin incelenmesi Mecmua-i Edebiyye dergisi-tahlili fihrist. metin. edebi kişiliği ve eserleri üzerine bir inceleme Rey`in hayatı ve eserleri üzerine bir Ahmet Reşit inceleme Refik Halid Karay`ın Memleket Hikayeleri`nde kelime grupları İnternet ortamında halk bilimi incelemeleri Türkiye Türkçesi İle Kazak Türkçesinde birleşik fiil ve fonksiyonları A Comperative analysis of Turkish and English according to LFG and a LFG model for Turkish syntax Halit Fahri Ozansoy`un makaleleri Ali Ülvi Elöve`nin hayatı ve eserleri Zibdetü`l-Beyan Edirneli Nazmi. inceleme ve seçilmiş yazılar 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 . yüzyıl şairlerinden Arif ve Hamsesi Türkçesi Kazakça atasözleri. Divan-ı Türk-i Basit (İnceleme. adlarDevri Türk şiirinde din duygusu (1923Cumhuriyet dizini) 1970) Garip hareketi şiir dili Aman Muhtar`ın Özbekçe 'Ming Bir Kıyafe' adlı romanı.103774 103776 103785 103786 103821 103826 103848 103862 103942 104701 104714 104721 104740 104748 104754 104776 104860 104876 104901 104913 104916 104924 104985 104991 104998 105009 105178 105179 105188 Fatma Filiz Vural Şenay Özcan Oya Körpe Gürhan Şen Atila Özsöyke Fatma Bölükbaş Gülnaz İşlek Murat Güner Olcay Balcı Necmettin Özmen Muhsin Korkmaz Savaş Turgut Secaattin Tural Sezay Soykara Asuka İwaki Serdar Güler Abdurrahim Elveren Lyazzat Zhussupova İlirjana Demirlika Sevil Yıldırım Kiraz Sevgi Altıntoprak Gündoğmuş Nabi Küçük Nilüfer Küçükkeleş Gonca Kırtıl Zeki Gezer Abdulmecit Canatak Şadi Aydın Halit Yanar Ayşe Yılmaz Hikmet Dizdaroğlu`nun makale ve araştırmalarının derlenmesi dil-edebiyat ve kuram açılarının değerlendirilmesi Klasik edebiyatta nevruz ve bahar şiirleri üzerine bir inceleme Suat Derviş`in hayatı.

yüzyıl incelenmesi Rahime Demir şekiller Zekeriyya Kantaş Mahfil dergisi -inceleme. yüzyılda yazılmış "Mecmua-i Sevgi Hatice Sağman İlahiyyat" adlı güfte mecmuası Sinema ve edebiyat ilişkisi açısından Cengiz Aytmatov'un eserlerinin incelenmesi "Selvi Boylum Al Gülmira Töröbekova Yazmalım" üzerine bir çözümleme Faysal Okan Atasoy Melhame-i Şeyh Vefa giriş-metin-sözlük 1870-1923 yılları arasında yayımlanan Türk romanında Hakan Özkütükçü asker tipleri Seytek Destanı -Seytek'in doğumu ve çocukluk çağı (Sayakbay Karalayev varyantı) (3518-7222) Kırgızca metin.(2 cilt) Selahaddin Bekki Altay-Türk destanı Maaday-Kara (İnceleme-metin) Nazmi-zade Murteza`nın Gülşen-i Hulefa`sının tenkitli Mehmet Karataş transkripsiyonu Ahmed Rasim matbuat hatıralarından muharrir. Sıdıka İster edib (metin-tahlil-indeks) Abdurrahman Bilgin Keyhusrev ve Guştasb hikayesi Ruşen Efendi'nin XIX. family and sexuality in the canonical and non-canonical novels of the early republican period A Story of the first constitutional period from the early republican era 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 106678 106696 106811 2001 2001 2001 106869 106878 106973 107000 107009 107018 107020 107021 107030 Subutay Baş Songül İpek Ahmet Karadoğan Hüseyin Güç Mine Kılıç Kabil Demirkıran Selin Tunçboyacı İbrahim Hakan Karataş Gülay Yılmaz 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 107031 Özge Özgür Tülin Kabacaoğlu Ural Funda Soysal 2001 107034 107044 2001 2001 . çeviri. love. fihrist. yüzyılda bir nazire şairi Sebzi ve nazireleri Hayat: The ideology of a nationalist periodical in the early republican period (1926-29) The Great wars of the first quarter of the twentieth century and the representation of war in selected works in European and Turkish literature The Representation of gender. tahlil. Boşboğaz Bir Adem ve Temaşa-i Akabi Dünya romanları çerçevesinde 19. yy. Osmanlı modernleşmesi 16. şair. dizin sözlük Ali Himmet (Berki) Fazıl'ın Galatat Defteri Anadolu'yu Türkleştirenlerin isimleri .Kitab-ı Cihannuma'da geçen özelhayatı ve romanları üzerinde bir Nezihe Muhittin'in isimler üzerinde bir deneme inceleme Kahraman Maraş merkez ağzı sürrealist ve letrist Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinde etkileriHikayesi.105189 105192 105193 105198 105200 105201 106562 106564 106579 Ermeni harfli Türkçe bir dram (Maşkuni Katl İdemeyen Ebru Gölpınar Kız) üzerinde metin incelemesi Abdullah Kadri`nin (Ötgen Künler) romanında geçen Şeref Yılmaz deyimlerinErmeni harfli Türkçe metinlerde çekimli 19.

derleme ve inceleme) Dalaman ağzı (derleme-metin-inceleme) Celal Nuri İleri`nin üç romanı 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 107261 107274 107277 107387 107414 107415 107449 107455 107456 107459 107463 107465 107477 107479 107485 107487 107491 107498 107505 108558 108608 108609 Kazak Türkçesinin cümle bilgisi bakımından Türkiye Türkçesi ile Karşılaştırılması (Muhtar Avezov`un Ekrem Ayan "Abay Yolu" romanı çerçevesinde) Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun romanlarında kültür İbrahim Halil Öztürk öğeleri Muharrem Kaplan Tarık Buğra`nın romanlarında sosyal değişme Fuat Öründü Trabzon ve yöresi ağızları Durmuş Sezgin Ali Senayi Divanı (tenkitli metin) Nihan Özden Hayali Ravzatu`l-Envar (metin-gramatikal dizin) Mahmut Yücel Va`di Divanı (tenkitli metin) Haluk Gökalp Fasihi Divanı (inceleme-metin) İçel tahtacıları -Dini inanışlar ve dini törenler. anonim halk edebiyatıMehmet Kılcı Enderunlu Mehmed Akif Mirat-ı Şiir Neşe Apaydın Bekir Sıtkı Kunt`un öykücülüğü N. Baboglu`nun "Legandanın İzi" adlı eserinin Nadejda Kirli cümle bilgisi yönünden incelenmesi Samet Ağaoğlu`nun hayatı ve edebi eserleri üzerinde bir Muzaffer Çandır araştırma Şerife Kamer Orhan Rahmi Gökçe`nin hayatı ve romanları üzerinde Kaçmaz bir inceleme Süheyli`nin Acaibü`l-measir ve Garaibü`n-nevadir`i Şerife Yağcı -Metin ve küçük hikaye üzerine teorik bir incelemeCengiz Aytmatov`un hikayelerinin tematik bakımdan Selami Çakmakçı incelenmesi Sema Özher Hikaye ve romanlarıyla Güzide Sabri David Bijnin`in Maxtav Cozmaxları adlı eserine göre Gündüz Pulat Karaim Türkçesi ses ve seslenme esasına dayanan Baki Divanı`nda grameri Zülküf Kılıç sanatlar Mehtap Köksalan Samet Ağaoğlu`nun hikayeleri ve hikayeciliği üzerine Muzoğlu bir inceleme Ayla Kutlu`nun hayatı. N.107046 107103 107144 107218 107230 107233 107243 Aliye Fatma Mataracı Meriç Harmancı Ayşe Türkmemetoğulları Abdullah Begeç Necan Asım Ersoy Sibel Karadağ Bedreddin Altınkuşlar Family stories: Constructing a family narrative Muhlis İbnü`l-Hafızu`l-Kadi'ya ait bir Cami`ü`l-Hikayat nüshası üzerinde sentaks incelemesi Cüsipbek Aymawituli'nın Aqbilek romanındaki edatlar Kara Çelebi-zade Abdülaziz Efendi`nin Gülşen-i Niyaz`ı (inceleme-metin) Fethiye ağzı (metin. eserleri ve romanlarının Eser Rüzgar incelenmesi Çiğdem Aslanmirza Na`ili`nin gazellerinde son san`atları 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 . halk Nilgün Çıblak kültürü.

yüzyıl sanatçılarından Tabıldı (2 cilt) Pendnamesi Servet-i Fünun nazmında vezin. edisyon kritikli metin Roman tenkidleri 1923-1928 yılları arasında Hüseyin Rahmi Gürpınar.108610 108617 108624 108633 108637 108664 108673 108678 108681 108683 108688 108689 108696 108699 108700 108758 108768 108781 108786 108814 108828 108878 108897 108898 Yavuz Bayram Abdullah Çelik Zekiye Kaya Şahin Ümran Ağca Asilhan Şahin Gülnara İsmailova Mirlan Namatov Elif Keyik Hüsrev Akın Mehmet Dursun Erdem Caner Kerimoğlu Şurubu Urayimova Asuman Omay Furkan Öztürk Abdülkadir Dağlar Çiçekler ve diğer bilgilerin divan şiirine yansımaları ile anlam çerçeveleri (2 cilt) Salah Birsel`in yapıtlarının eski ve yeni Türk edebiyatı açısından tematik incelenmesi İnce Memed I-IV üzerinde bir inceleme Tepedelenlizade Hüseyin Kamil. edebi kişiliği. Halide Edip Adıvar ve Reşat Nuri Güntekin'in romanları hakkında yazılan makaleler Mehmet İsmail'in "Bu Kan Yerde Kalan Değil" adlı şiir kitabının üslubu Sırat-ı Müstakim mecmuasında yayımlanan siyasi yazılar (Bazı mühim siyasi konuların ele alınışı) Seyyid Osman Adapazari Divanı (transkripsiyonlu metni) 108899 108903 108907 108912 Halis Ahmet Özer Ali Özşahan Faruk Ateş Harun Çelebi 2001 2001 2001 2001 . yüzyılda Ruslara Türk lehçelerini öğretmek üzere Nur Utanç yapılan çalışmaların bir değerlendirilmesi Çuvaşça ile Türkiye Türkçesinin karşılaştırılması Oksana Sorokina (fonetik-morfoloji-sentaks) Sevinç Ahundova Bir Azeri destanı (giriş-metin-tercüme-dizin) Pervane Beg Nazire mecmuası (1a-29b) İbrahim Sevinç transkripsiyonlu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. şekil ve kafiye 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 Asarcık ağzı Tatar Türkçesinde cümle Manas Destanı`nın tarihi tabakaları Zati Süleyman Efendi. hayatı. edebi kişiliği ve İbrahim Halil Tuğluk Divanı'nın tenkitli metni Ayhan Bayrak 1960 sonrası Türk romanında kalıp ifadeler 1908-1918 arası Türk edebiyatında hatıra türünün edebi Banu Altınova özelliklerinin incelenmesi Can Temel Vasfi Divanının tahlili İlhan Tarus'un hayatı ve eserleri üzerine monografik bir Mustafa Kurt çalışma 20. eserleri Servet-i Fünun Devri Türk romanında Emile Zola tesiri Kırgız mizahı ve mizah tipleri Kırgızların küçük destanı ErŞem`i`nin Şerh-i XVI. Miftahü`l-mesa`il Dakik Kelamlar Müfredatı Şeyhülislam Ebussuud Efendi`nin Türkçe mektupları Lâ-Mekâni Şeyh Hüseyin hayatı.

fihrist. Necati Beg. aktarma.108915 108931 108949 108984 109034 109068 109069 109070 109071 109079 Serap Cavkaytar Semra Baysal Mehmet Mendilli Gülümay Satı Nilüfer İnceman Emir Ali Şahin Fikret Yıkılmaz Rifat Gürgendereli Banu Küçükhıdır Ebru Boztürk Varlık dergisinin ilk 150 sayısındaki edebiyat yazılarının sınıflandırılması Sinan Paşa'nın Maarif-name adlı eseri üzerine bir gramer çalışması Köroğlu'nun sonu kolu üzerine mukayeseli bir araştırma Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarında aydın tipi Cümleden büyük birlikler üzerine bir deneme "Alemdağda Var Bir Yılan" Sait Faik Abasıyanık Sırat-ı Müstakim dergisindeki dil ve edebiyat yazıları Özbek Türkçesindeki yabancı sözcüklerin Türkiye Türkçesindekilerle karşılaştırılması Kerderli Mahmud'un Nehcü`l-Feradis adlı eseri üzerinde cümle bilgisi Buket Uzuner'in hikayeleri ve hikayeciliği Gelibolulu Ali ve Nev`i-zade Ata`i'nin münşeatları üzerine mukayeseli sentaks incelemesi 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 109086 109090 109103 109105 109110 109136 109142 109143 109176 109217 109219 109223 109224 109232 109236 109237 109249 15. gramer. seçme metinler Murat Ertaş Necip Fazıl Kısakürek`te tenkit Elçin Efendiyev'in romanları üzerine bir çalışma Sedat Adıgüzel oluşumsal yapısalcı inceleme Murat Kacıroğlu Mehmet Çınarlı`nın 'sanat ve edebiyat yazıları' Havva Büyükdereci Gayret dergisi (fihrist ve metinler) Agehi Divanı (Ta`vizül-Aşıkin)`nin dil özellikleri (ses Feridun Tekin ve şekil bilgisi) Mahmut Karademir Abdi Camasb-name (İnceleme-metin) 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 . Okan Koç sözlük) Özbek halk makalları (transkripsiyon. Murat Ceylan index) Mehmet Özdemir Divan edebiyatı münakaşaları (1902-1928) Funda Kara Namık Kemal`in mektuplarında söz dizimi Nilüfer İlhan Manzara mecmuası. gramer.ili Kaynarca ilçesi ağzı (inceleme-metinSakarya dinler ve inançlar İsmail Tekdal sözlük) Azerbaycan Milli Halk Oyunları Hacıbaba Ağayev Semra Turan (transkripsiyon. şairlerinden Mesihi. aktarma. Ahmed Paşa. yy. Üsküblü İshak Çelebi ve Şeyhi'nin Sevil Öge divanlarında atasözleri ve deyimler Kahraman Bostancı Suut Kemal Yetkin'in estetik ve sanat anlayışı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı üzerine bir metin Ahmet Akçataş dilbilim incelemesi 1872-1896 yılları arasındaki Türk romanında din Kemal Timur duygusu. Cem Sultan. inceleme. dil incelemesi) Pirinç Metal Çıngırak (transkripsiyon. aktarma.

inceleme-tenkidli metinİbrahim Tırsı ve Divan’ı Kadriye Yılmaz sözlük 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 . yüzyıldan günümüze güney Azerbaycan aşık şiirinde vatan. millet (halk) ve azadlık (bağımsızlık) Hamza Kolukısa konuları İspir ve Pazaryolu yöresi masalları (metin ve Ferit Ayyıldız incelemeler) (2 cilt) Gül ile Sitemkar hikayesinin varyantları üzerinde Bilgi Tomo karşılaştırmalı bir araştırma Necati Beğ Divanı`ndaki kasidelerin dil özellikleri ve Ertan Akbaş sözlüğü Jannet Meyermanova Kazak fıkraları ve fıkra tipleri II. Melih Erzen yazıya aktarılması Hale Gürbüz Hanımlara Mahsus Gazete 15. Meşrutiyet`ten Cumhuriyet`e çocuk şiirlerinin Metin Oktay pedagojik değeri Ali Taştekin Atatürk`ün söylev ve demeçlerinde sözdizimi Halil Çolak Özbek kahramanlık destanı Zülfizar Yakup Sevimli Hayat gazetesi üzerine bir araştırma (2 cilt) Alaşehirli Kadı Muhammed Divanı (İnceleme-tenkidli Haluk Aydın metin-dizin) Yasin Erdenek Isparta yöresi ziyaret ve adak yerleri Cumhuriyet Döneminde mevlevilik üzerine araştırma Sinan Taşdelen yapan ilim adamları ve Fridun Nafiz Uzluk Mesnevi sözlüklerinden Müşkilat-ı Mesnevi (incelemeCesur Sultanoğlu tercüme-indeks) Kazım Çandır Tahsin Nahid ve şiirleri üzerinde bir araştırma/inceleme İsmet Erdal Özkan Yalçın`ın hayatı ve eserleri üzerinde bir inceleme Cennet Çebi Çapa Beş Hececiler`de halk edebiyatı unsurları Risale-i Haşatü`l-Külye Ve`l-Meşane (Giriş-incelemeYalçın Yurdakul metin-sözlük-tıpkıbasım).109276 109277 109279 109287 109290 109291 109296 109306 109307 109308 109311 109345 109355 109368 109369 109383 110313 110318 110531 110542 110543 110563 110574 110588 110589 110593 110597 110657 110673 110683 Hakas kahramanlık destanlarından Altın Taycı Ercan Demir (inceleme-metin-aktarım) Mehmet Bakır Şengül Refik Halit Karay`ın hikayelerinde sosyal tenkit Ahmet Haşimi Hassa ağzı incelemesi (inceleme-metinler-sözlük) Sivas merkez ilçe ve köyleri ağızları (giriş-incelemeŞaban Doğan metinler) (2 cilt) İrfan Öztürk Adilcevaz ağzı (inceleme-metinler-sözlük) Metin Eren Bitlis masalları üzerine bir araştırma Fırat Sevinç Edhemidergisi üzerine sistemetik ve tematik bir Aşiyan Divanı ve tahlili Cevdet Erçaçan inceleme Celal Aslan Bahçe dergisinin sistematik incelenmesi Nurullah Yaşar Mehcure ile Hikmet ve müellifi Vecihi Bey Florinalı Nazım`ın terennümler ve teellümleriinin yeni R.

Serdar Odacı Meşrutiyet Dönemi'nde öldürülen ilk gazetecilerimiz Karacaoğlan. hayatı ve eserleri Makale türünün siyasi değişmedeki rolü bakımından II.111977 111981 111982 112010 112732 112736 112740 112741 112786 113076 113077 117122 117766 117783 117790 117794 117797 117803 117804 117822 117823 117875 117879 117887 117893 117916 Melhame-i Cevri (Tanıtımı-transkripsiyonlu metin-konu Yasemin Akkuş tasnifi-asıl metin-sözlük) Mehmet Dede Divan-ı Gül Baba ve transkripsiyonlu metni Cumhuriyete kadarki Türk romanında değerler Şahmurat Arık çatışması Behçet Necatigil'in şiirlerinde şekil ve muhteva Yılmaz Daşcıoğlu yönünden incelenmesi Aziz Ayva Anadolu göl efsaneleri (inceleme-metin) Erol Öztürk Silifke ve Mut`taki Sarıkeçili ve Bahşiş yörükleri ağzı Yüsri (hayatı. edebi kişiliği ve divanının Aslıhan Yıldız Acar tenkidli metni) Aynül Özbekoğlu Adli Hasan Efendi’nin "Tergibat" adlı mesnevisi Karaca (inceleme-metin) Orhan Veli Kanık`ın şiir ve tiyatro çevirilerinin Beki Haleva kuramsal açıdan incelenmesi Raşid (vakanüvis). sanatı ve divanı Saule Şaripbekova Acem Süruri ve Divançesi Kırgız El Comoktoru (Kırgız halk masalları) metni Sadullah Karayanık esasında Kırgızca fiil Gulzhazira Türkistan`dan Anadolu`ya gelen mutasavvıf edipler ve Kanashayeva şairler Hüseyin Özcan Bektaşi adab ve erkanı Abdurrahim Karahisari`nin hayatı ve eserleri ve Ayşe Gülay Keskin Vahdetname mesnevisinin tenkitli metni Hayvannar turındagı ekiyetler (Hayvan masalları) metni üzerinde Tatar Türkçesinin ses özellikleri açısından değerlendirilmesi 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 117917 Huri Dursun 2001 . divanının Fatih Günay tenkitli metni ve incelemesi Nursel Özdarendeli Ali Şir Nevayi İlk Divan inceleme-metin-dizin Adile Yılmaz Şah İsmail Hatai Divanı`nda dini tasavvufi unsurlar Semetey (Isa Cumabek Varyantı) transkripsiyonlu Fatma Akdeniz metin ve gramatikal dizin Nilgün Yolcu Davud Fatin.'a kadar Çağatay Türkçesi'nde Khanzyada Guzalova nesir dilinin gelişimi Çağrı Eşmekaya Postmodernizmin tanımı ve edebiyata etkisi Nurgül Özcan Sükuti hayatı. Gevheri. Ercişli Emrah. hayatı. yy. edebi kişiliği. Aşık Dertli ve Canan Demirbuğa Yaşar Reyhani'de kadın telakkisi İkdam gazetesindeki hikayeler üzerine bir inceleme Ebubekir Akkaymak (1894-1898) Gülayım Temiralieva Kırgız Türkçesinde bağlama edatları Başlangıçtan XVII. eserleri.

şair. sayılarının incelenmesi M. sanatı ve şiirlerinden seçmeler 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 . Türk edebiyatında kaside nazım şekli (şekil ve İsrafil Babacan içerik) Anadolu`daki Keloğlan masalları ile Kazakistan`daki Lazzat Ourakova Tazşa Bala masallarının mukayesesi İrtika dergisinin 101-251. yy.117951 117959 117964 Ebru Aktaş Kalmamat Kulamshaev Kırgız Türkçesinde çekim edatları İhsan Kalenderoğlu Nogay Türklerinin Mamay Destanı Esat Mahmut Karakurt`un hayatı. Milli Mücadele ve Ağrı Dağı İsyanı`nın Ahmet Kıymaz yansıma biçimleri ile belgesellik özellikleri Murat Ersöz Kazak Türklerinin Ayman-Şolpan Destanı Kazak ertegileri (Kazak masalları) metni esasında Bengü Hüsna Özcan Kazak Türkçesinde fiil Muhammed Ezzat Ghazy Harezm ve Kıpçak Türkçesinde birleşik fiiller Sharapat Jüsipbek Aymauvıtov (1889-1931): hayatı edebi kişiliği Maılybayeva ve eserleri Gülsüm Saldere Abdurrahim Karakoç`un lirik şiirlerinde kelime dünyası XIX. hayatı. edebi şahsiyeti ve romanları 2001 2001 2001 117965 117966 117981 117984 117992 117993 117994 122874 125383 135172 135418 137552 100414 103941 108707 108724 108742 108747 110012 110025 110042 110054 110055 110063 1928-1946 arası yayımlanan Türk romanlarında Dünya savaşları. Selçuk Aydoğan (derginin sistematik indeksi) Yavuz Yılmaz Müstakimzade'ye göre bazı manzumelerin Şerhi Melike Günyüz Ahmedi Divanı'nın tahlili (2 cilt) Edige Batır Destanı`nın Başkurt versiyonu (incelemeGöksel Öztürk metin-transkripsiyonlu metin-çeviri-dizin) Elif Ayan Süruri ve Hezliyyat`ı Ahmet Rasim`in "Muharrir. edib" adlı eserinin Engin Aksu transkripsiyonlu metni Mehmet Pul Türkiye Türkçesinde edat Türkiye Türkçesinde cümle ögelerine yeni bir bakış ve Tekin Özgül onların ifade vasıtaları Ayşen Kuru Türkiye Kazak Türkçesinde hal eklerinin kullanılış Çağdaş Türkçesinde basit cümlenin sınıflandırılması Nurjan Pukaşev biçimleri Serpil Zengin Kumuk halk masalları (Kumuk Halk Yomakları) Anadolu ve Rumeli ağızlarında anlamca kaynaşmış Mehmet Canlıses (deyimleşmiş) birleşik fiiller Özge Önderoğlu Halk oyunlarının sanat yönünün incelenmesi Türk halk oyunlarında kullanılan terim ve tabirlerin Ali Erişik incelenmesi Arzuhan Aydıntepe Orhan Şaik Gökyay’ın edebiyatımızdaki yeri ve önemi Gültekin Yeni Mirvarid Dilbazi.

eserleri ve mektupları İletişim açısından modernist edebiyat: Franz Kafka`nın yapıtlarında modernliğin sunumu Es`ad Mehmed Efendi`nin hayatı.110074 110078 110089 110096 110107 110141 110157 110160 110161 110174 110186 110199 110228 110239 Ahmet Abdülcebbaroğlu Tuhfetü`l-Letayif (girişAbdülbaki Çetin inceleme-metin-dizin) Misali`nin Kitab-ı Manzume-i Feyzname-i İlahi Nimet Tohumcu Mesnevisi (inceleme-metin) Adem Şahin Peyam-ı Edebi (Peyam gazetesi edebi ilavesi) Abdulhak Halim Klasik Dönem söz ve anlam biliminin Türkçe ve Ulaş edebiyat öğretiminde fonksiyonel kullanımı Devletoğlu Yusuf`un Vikaye Tercümesi (incelemeBilal Aktan metin-dizin) Selami Ece Manisalı Camii’nin Vamık u Azra Mesnevisi Tuncay Sandıkçı Necati Bey Divanı’nda dini motifler Firdes Temizel (Akar) Nedim Divanı’nın kelime grupları ve sözlüğü (2 cilt) Zehra Akbunar Ahmet Mithat’ın romanlarında eşya isimleri Kerim Türedi Karaman ili Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ağzı Nilüfer Yılmaz Adile SultanAdıvar’ın romanlarında dini tip ve Halide Edip Divanı’nda dini-tasavvufi unsurlar Selma Ayvaz Vural karakterler Donanma mecmuası (inceleme. eserleri ve Gülistan-ı Şemail`i Pervane Beg Nazire Mecmuası (165a-199b) transkripsiyonlu ve edisyon kritikli metin Pervane Beg Nazire Mecmuası (291a-316a) transkripsiyonlu edisyon kritrikli metin Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi Türk edebiyatında baznameler ve İndi`nin Baznamesi (metin-sözlük) Pervane Beg Nazire Mecmuası (30a-67b) (edisyonkritikli ve transkripsiyonlu metin) Cemili Divanı (inceleme-metin-sözlük) (2 cilt) Türk-İslam edebiyatında evliya hikayeleri 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 110254 110261 110265 110278 110327 110334 110500 110723 110844 110862 110891 110957 110982 111006 111118 Rıfat Kütük Emine Orhan Osman Mert Semra Alyılmaz Ahsen Engin Şadiye Çimen Kürşad Kızıltuğ Kevser Torun Hasan Kaya İdris Eren Ülker Aytekin Ahmet Isparta Betül Gündoğdu Tülay Gençtürk Demircioğlu Fatma Hilal Üzer 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 . tahlili fihrist ve seçme Zehra Çakmaktepe metinler) Muharrem Güzeldir Abuşka Lügati (giriş-metin-indeks) Larendeli Hamdi`nin Leyla ile Mecnun Mesnevisi (metin/inceleme ve diğer Leyla ile Mecnun mesnevileriyle mukayesesi Orhan Veli`nin şiirlerinde söz dizimi Kutadgu şair Valeh Hacılar`ın şiirleri (giriş-incelemeEğitimci Bilig`de hal kategorisi metin) Talib-i Üsküdari`nin Divançesi`nin edisyon Mehmet kritiği Şuayb Şerefuddin-i: Hayatı.

-102. gramer. İbrahim Rahim`in 'Qurbaningman' adlı sayfalarının transliterasyonu-metin aktarımı ve cümle tahlili Uğur Murat Çakır Hakkı Burak Baysal Oğuz Atay`ın hayatı-eserleri-sanatı Dilek Küçük Rıfat Ilgaz ve Hababam sınıfı Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesindeki yazma bir cönkDeniz Menteş mecmua Serdar Kayalar Kadı Divanı (inceleme-karşılaştırmalı metin) Kadriye Şimşek Feridun Divanı (Transkripsiyonlu metin) Modern Kırgız edebiyatı şairi Alıkul Osmanoğlu`nun Hatice Kaya hayatı-sanatı ve şiirleri 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 . dizin) Ahmed-i Da`inin Tercüme-i Tefsir`i Ebü`l-Leys-i Semerkandi adlı eserinin Al`i İmran Suresi (Girişmetin-dizin-tıpkı basım) Hayat mecmuasındaki fikri ve ilmi makalelerin incelenmesi (1926-1927) Osmanlı camisinde mihrab önü mekanı Ahmed-i Da`i`nin Tercüme-i Tefsir-i Ebü`l Leys-i Semerkandi adlı eserinin A`raf Suresi (Giriş-MetinDizin-Tıpkı basım) Güzide Sabri’nin romanlarında kadın ve aile Livayı Divanı (metin-inceleme) Pervane Beg Nazire mecmuası (366b-391a) transkripli edisyon kritikli metin 20. İbrahim Pervane Beg Nazire mecmuası (67b-100b). Yüzyıl Kazak edebiyatı yazarlarından Gabit 2002 2002 111180 111246 111247 Birgül Yılmaz Nebahat Dalga Ahmet Sacit Açıkgözlü 2002 2002 2002 111248 111250 111253 111256 Sema Gonca Nalan Özçelik Köksal Seyhan İsmail Murat Soyer 2002 2002 2002 2002 111259 111261 111263 111264 111265 111266 111267 111292 111301 111324 111325 111337 111350 111358 Müsirepov`un edebi kişiliği ve dokuz hikayesinin Türkiye Türkçesine aktarımı (transkripsiyon-dizinEkrem Demir sözlük) Mustafa Kemal Atatürk`ün liderlik özellikleri ve Önder Yılmaz yönetim anlayışı Kısmet Gül Şener Pervane Beg Nazire mecmuası (392a-415b) Ahmed-i Dai`nin Tercüme-i Tefsir-i Ebü`l Leys-i Semerkandi (En`am Suresi) (Giriş-metin-dizin-tıpkı Hatice Koç basım) 16. çeviri. yüzyıla ait yazarı bilinmeyen mensur bir baz-name Hasan Kurutaş incelenmesi H.111177 111178 İhsan Özcan Özlem Kazan Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun romanlarında sanat ve mitoloji Litvanya Karaylarına ait dini metinler (giriş. transkripsiyonlu metin. Demirkazık transkripsiyonlu ve edisyon kritikli metin Pervane Beg Nazire mecmuası (131a-164a) Üzeyir Bilgin transkripsiyonlu edisyon kritikli metin kitabının 3.

yazı çevrimi. yüzyıl Türk edebiyatında mahallileşme akımı Esra Arattan üzerine bir inceleme Yıldırım Menderes Meram dergisinin sistematik incelemesi Murat Öztürk Handani`nin gazelleri (inceleme-metin) Seyfullah Yaşar Ağrı masalları üzerine bir araştırma Cihat Karasu Bolu masalları üzerine bir araştırma Sezai Çakır Yaprak dergisinin sistematik ve tematik incelemesi Cengiz Gökşen Temel fıkraları üzerine bir araştırma Cengiz Aytmatov'un "Deniz Kenarı ile Gaçan Alabaş" adlı eserlerindeki cümlelerin yapı ve anlam bakımından incelenmesi Hayvanlarla ilgili efsaneler Isparta efsaneleri üzerine bir araştırma Kadirli ağzı Abdülbaki Arif Efendi (hayatı. sanatı. Türkiye Türkçesine Cevahire Ayedinova çevirisi. inceleme-metin Yasemin Şenel Temizsoylu Kutadgu Bilig'de isim yapımı 1923-1938 yılları arasında yayımlanmış tarih bilincini Ebru Karakullukçu yansıtan tiyatro eserlerinin incelenmesi XVIII. Kızın Tokton Düyşekeeva Sırrı. Öskön Danikeev. eserleriCumhuriyetin ilk yıllarının romanımıza yansıması Gülşah Demir (1923-1938) Alev Alatlı'nın romanlarında modernizm ve Tuğba Çelik postmodernizmin yansımaları Sibel Akman İbni Kemal'in "Dakayıku`l-Hakayık"ı Devşirmelikten evliyalığa: Osmanlı vezir-i azamı Mehri Altuntaş Mahmud Paşa Serhat Yıldız Sermed Divanı.111360 111365 112860 112891 112896 113029 113044 113338 113399 113412 113413 113421 113457 113473 113523 113537 113589 113694 113726 113761 113765 113772 113788 Modern Kırgız edebiyatı`ndaki hikayelerinde kadın (Cengiz Aytamatov. Benim Kaderim Sevtap Yazar Karikatür dergisi: Mizah anlayışı ve bibliyografyası Yunus Kaplan Behmen-name (121a-177b inceleme-metin-sözlük) Alim Yıldız Fenayi Divanı (metin-muhteva-tahlil) Nasrettin Hoca Fıkralarının dil üslup ve eğitim Hakan Ülper yönünden incelenmesi Levent Ali Çanaklı Türabi Divanı metin inceleme Hülya Gel Yahya Kemal Beyatlı`nın hayat ve ölüm kavramı Tatarca sarf-nahiv. sözlükler Yunus Ayata Ayanzade Namık Ekrem -Hayatı.Heft-kan" ı (inceleme-metin) 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 113794 113806 113818 113829 113877 113878 113934 Enver Rehimov Adem Yaldız Halil Altay Göde Battal Dobur Ali Şahin Serdar Derman Hatice Savaş 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 . eserleri. Kasımalı Cantöşev. edebi kişiliği ve divanın(Türkçe) metin) Anadil tenkidli öğretiminde masal metinlerinin kullanılması Nali Mehmed’in "Miftah. Cemile.

Çocuk Nihat Bayat Dünyası) çocuk eğitimindeki işlevleriTürk dilinin Ömer Seyfettin`in on iki hikayesinde eğitimi ve öğretimi açısından kelime gruplarının değerlendirilmesi Ülkü Korkut Cumhuriyet Dönemi romanlarında (1923-1950) eğitim Fatih Hoşgönül sorunları ve öğretmen Gülcan Tanıdır Divan-ı Vuslati inceleme-tenkitli metin-indeks Serkan Zorlu Behmen-name (1b-60a) inceleme-metin-sözlük Muhsin Serbest Divan-ı Seyyid Osman Fevzi Karademir Türkiye Türkçesinde birleşik cümle Mehmet Emin Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun makalelerinde Uludağ edebiyat ve sanat Türk ve Alman masallarından örnek metinlerde motif Canan Soysal karşılaştırması Anlatı bilimi açısından roman-sinema etkileşimi ve bir Reyhan Tutumlu uygulama: Anayurt Oteli Ahmet Orhan Ece Ayhan ve tarih yaklaşımı Sevgi Soysal'ın yapıtlarında kadın kimliği (Tutuklu Gamze Somuncuoğlu Perçem.113935 113936 116779 116788 116797 116799 116800 116801 116805 116806 116829 116861 116873 116912 116927 116934 116949 116994 117030 117033 117036 117037 117061 117062 117063 117105 117115 117242 117337 117338 117339 117341 Asiye Kahraman Kasım Yazıcı Hasan Bozkurt Eylem Dereli Yakup Başpınar Levent Kurgun İdris Nebi Uysal Yasemin Uytun İshak-zade Zuhuri Divanı inceleme-metin Siracü`l Kulüb ve dil özellikleri Bekir Sıtkı Erdoğan’ın şiirinde ses organizasyonu Bekir Sıtkı Erdoğan`ın şiirlerinde imaj dokusu Mekki Divanı’nın transkripsiyonlu karşılaştırmalı metni Denizli ili yer adları (2 cilt) Sait faik Abasıyanık`ın hikayelerinde fiiller Reşat Nuri Güntekin’in Acımak adlı eserinde fiiller Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak adlı Serdar Uytun eserinde fiiller Turgut Tok Denizli ili Güney ve Güneybatı bölgesi ağızlarıbir Antalya-Manavgat ilçesi halk kültürü üzerinde Halis Öz inceleme Ahmed Begdilla Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesindeki yapım ekleri Ravzatü`l-İslam (giriş-inceleme-metinHakan Dağ sözlük. Tante Rosa. sanatı. eserleri divanının tenkitli Süruri maddi unsur Atilla Batur metni Kırgızca Canıl Mırza Destanı`nın transkripsiyonu ve Hatima Adilbekova Türkiye Türkçesine aktarılması Muhammet Karaatmaca Zamirlerin tarihsel gelişimi Eski harfli çocuk dergilerinin (Çocuk Bahçesi.tıpkıbasım) Özlem Demirel Türkiye Türkçesinde olumsuz cümle yapıları Türk dilinde -s A (r)`lı kuruluşlar (tarihi-karşılaştırmalı Özen Yaylagül bir durum çalışması) Yakup Poyraz Zati`deDivanı hayatı. Yürümek Sevil Tomur Kişilerden uzak bir köy romancısı:Abbas Sayar 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 .

varaklar arası dizin) Kyzyl Maadyr Tuva Türkçesinin şekilbilgisi (Türkçenin tarihsel Simtchit dönemleri ile karşılaştırmalı olarak) Berna Akyüz Cemal Süreya'nın şiiri Varlık dergisinin kültürel konulara yaklaşım biçimi Songül Öksüz (1950-1960) Erhan Aydın Türk dilinde zaman adları Kanat Moldatayev Feridun Fazıl Tülbentçi'nin tarihi romanları Yusuf Dönmez Çora Batır Destanı üzerinde bir değerlendirme Ayşe Yıldız Eski Türk edebiyatında seci Klasik edebiyatta sevgilide göz.117351 117352 117358 117389 117390 117395 117403 117404 117407 117408 117409 117410 117480 117493 117532 117554 117584 117600 117607 117612 117628 117643 117661 117662 117665 117675 117712 117716 117860 120458 120459 120462 120466 120467 Tuba Işınsu İsen Gülşen Çulhaoğlu arzu Kalender Ali Serdar Kerem Gün Burcu Karahan Arsev Ayşen Arslanoğlu Kaya Akyıldız Alena Ramiç Pınar Aka Ali Akgün Fırat Caner Divan şiirinde fahriye Şeyhi`nin Hüsrev ü Şirin mesnevisindeki aşk ilişkileri "Taze can buldu cihan" Osmanlı şiirinde bahar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarında cinsellikSafa'nın Yalnızız romanında ruh ve beden Peyami sorunsalı Peride Celal'in romanlarında kadın kimlikleri Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında aşk ve nesne ilişkileri Nurullah Ataç'ın eleştiri pratiğinde uygarlık sorunu Abdülhak Şinasi Hisar'ın söyleminde gelenek Hilmi Yavuz şiirine metin-merkezli bir bakış İlhan Berk şiirinde nesne sorunu Bir ideoloji olarak Murathan Mungan şiiri İbni Kemal'in Dakayıku`l-Hakayık (inceleme-metinItır Didem Çelik dizin) (1a-79a) Selige Hüseynova Mensur Varka ve Gülşah hikayesi Murad Efendi'nin "Türkische Skizzen" adlı gezi Mehmet Uysal notlarındaki doğu ve batı kültürlerinin kesişme noktaları Yeni harflerin kabulünden sonra Türkçede ses-yazı Lan-Ya Tseng ilişkisi Rainer Maria ve Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinde Ahmet Cuma imgesel anlatım biçimleri Tuna Beşen Türkmen Türkçesinde edatlar Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş sürecinde Ziyafet Eyvazova Azerbaycan basını Işıl Çırakoğlu Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde çatı kavramı Gürsel Sev Tarihi Türk lehçelerinde hal ekleri Ali Emre Özyıldırım Keçeci-zade İzzet Molla'nın Mihnet-keşan'ı ve tahlili Talip Yıldırım Hüseyin Baykara Divanı (metin-inceleme-dizin) Zahire-i Muradiyye. Mü`min bin Mukbil Sinobi Hüseyin Demir (inceleme-metin 1-80. kirpik ve kaş üzerine Reyhan Çorak benzetmeler Osman Uyanık Kumuk Türk ağızları incelemesi Salim Pilav Akif Paşa ve Tabsıra (1787-1845) 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 .

Tekalan gramatikal dizin Özcan Korkut Özbek Türk sözlü edebiyatında yar-yar koşıkları Çora Batır Destanı'nın Kırım Tatar varyantı üzerine bir Leniyara Selimova inceleme Tulum Hoca metni esasında Türkmen Türkçesinde Serkan Nergiz isimler üzerine gramer çalışması Nilgün Açık Divan edebiyatında Mevlevilik etkisi ve Mevlevi şairler Satu Arlı Azerbaycan Türklerinin Novruz ve Emrah destanları İlmi Dede el-Mevlevi el-Bağdadi hayatı. eserleri Mustafa Durmuş dizin Mustafa Tankuş Arif Süleyman Divanı (hayatı. eserleri Serhat Oğuz ve divanı (inceleme ve tenkitli metin) Sabahattin Yaşar Kırşehir türkülerinin hikayeleri Hüseyin Nihal Atsız'ın hayatı ve edebi eserleri üzerine Cihan Özdemir bir inceleme Asem Formül nazariyesi ve Koblandı Batır Destanı'ndaki Kuanyshbayeva formüller Yalnızız romanında geçen zarf-fiiller ve bunların Kazak Gülnar Abilakhanova Türkçesindeki karşılıkları Serkan Pehlivan Rize ili Hemşin ağzı Ali Karaçalı Maraşlı Aşık Behlül Ali (hayatı. Fatih Alkayış aktarma meseleleri Çiğdem Kader Kaya Beytaş Han Duvarları ve çağrışım alanları Nezir Temür Kırgız Türklerinde "sınçılık" geleneği Burcu Tümer Karaçay-Malkar Türkçesinde sıfat-fiil ve zarf-fiil Şebnem Gökalp Azerbaycan sözlü edebiyatında laylalar (ninniler) Türkiye'de "edebiyat sosyolojisi" yle ilgili araştırmalar. gramatikal Ak Möör Destanı transkripsiyon. Murat Lüleci bakışlar ve yorumlar Mehmet Nuri Yıldırar Amasyalı divan şairleri Zonguldak ve Bartın çevrelerinde halk bilimi ve Mualla Murat edebiyatı Ali Şir Nevai'nin Batı Türkçesi divan edebiyatına tesiri Yusuf Çetindağ (XVI.aktarma. yüzyıl sonuna kadar) Adil Yakubov'un Uluğbey Hazinesi adlı romanında Saida Uralbayeva aktarma meseleri 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 .120468 120473 120475 120482 120490 120492 120509 120512 120514 120516 120518 120519 120524 120532 120537 120540 120542 120545 120548 120549 120550 120561 120579 120582 120591 120599 120611 120618 120632 120638 Ayıı Üöreğe (Tanrı Öğretisi) metni esasında Saha Nigar Kalkan Türkçesinde isim Gamze Sak Kazak halk edebiyatı metni esasında Kazakçada isim Özlem Yurtsever Recai-zade Mahmut Ekrem'in şiirlerinde ölüm teması Hümeyra Nur Er Koşoy Destanı transkripsiyonlu metin. aktarma. eserleri ve divanı) Rifat Aydoğan Karacaoğlan'ın şiirlerinde kadın ve kadın süslemeleri Ziya Semediy'in Örük Gülligen Çağda hikayesinde M. sanatı ve eserleri) Nuray Odacı Üçkarakaya Bekir Sıtkı Kunt'un hayatı. sanatı. sanatı.

Mimarsinan ve yöresi ağızları dil Kayseri il merkezindeki yer adları üzerine bir Betül Kaymakçı incelemesi İbrahim Koçer Kitabu’l Leta’if (transkripsiyon-notlar ve dizin) Kemal Üçüncü Edib Harabi Divanı (inceleme-metin) Mustafa Kutlu`nun hayatı. edebi Seyhan Yıldız kişiliği ve divanının tenkidli metni Colu" romanında Cengiz Aytmatov'un "Samançının Hanako Komatsu fiiller XVI. hikayelerinin tema ve yapı İlbilge Hatun Yazıcı bakımından incelenmesi Ercan Alkaya Kuzey grubu Türk lehçelerinde edatlar İkrami Hangün Elazığ fıkraları (inceleme-metin) Ahmet Doğan Ahi Divanı`nda insan ve toplum M. eseri. Fatih Kanter Annaguli Nurmemmet`in romanları (yapı ve içerik) Cengiz Aytmatov`un eserlerinde halk edebiyatı ve Seza Bayraktar folklor unsurları Haldun Taner`in hikayeleri ve hikayeciliği üzerine bir Özcan Bayrak inceleme Mehmet Yıldırım Baki Divanı`nda anlam sanatları Mehmet Köleoğlu Fuzuli`nin Beng ü Bade`si Çocuk şiirleri üzerine bir inceleme ve Mustafa Ruhi Beyhan Kanter Şirin 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 .120645 120649 120662 120664 120666 120672 120680 120702 120704 121768 121821 121839 121870 121872 121971 121978 121985 121996 122011 122019 122021 122022 122023 122025 122027 122035 122042 122051 122055 XVIII. edebi kişiliği ve Mustafa Urhan divanının tenkitli metni Köktürkçeden Kırgız ve Türkiye Türkçesine fiilller: Ses Nurgül Moldalieva ve anlam bilgisi bakımından bir karşılaştırma Fatma Şahin Servet-i Fünun edebiyatında Türkçenin cümle yapısı Toplumcu yazarlarımızdan Erol Toy'un hayatı ve Deniz İyison Uçar eserleri Çankırı türkülerinin derlenip halk bilimi açısından Gül Banu Duman incelenmesi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarının yapı ve Soner Akpınar muhteva bakımından incelenmesi Yusuf Atılgan ve Oğuz Atay'ın eserlerinde ölüm ve Hülya Bayrak anlamsızlık problemi Samiha Ayverdi`nin eserlerinde batı kültürünün Pınar Öznur Ceylan değerlendirilişi Tevfik Fikret`in şiirlerinde renk belirten kelimelerin Seval Şahin kullanılması üzerinde inceleme değerlendirme Saadet Seval Candar Ahmet Muhip Dıranas ve şiirleri üzerine bir araştırma İsmail Turan Çağdaş Kırgız şiiri ve Alıkul Osmanov`un Kırgız Kallimci şiirindeki yeri Nebiye Öztürk Zenanname Enderunlu Fazıl Ali Şir Nevayi`nin eserlerinde kelime grupları ve Aynur Turgut Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması Fatma Deliceoğlu Gesi. hayatı. yüzyıl divan şairi Fedayi. yüzyıl divan şairi Şakir hayatı. Ağırnas.

eserleri ve fikirleri Ahmet Reşit Rey (H. kademe) Necdet Tozlu Ağlar baba Divanı Mehmet Erol Azbi Baba Divanı (inceleme-metin) Zafer Aktuğ Halk şiirinde gurbet Abduraop Polat Musa Sayrami. hayatı ve üzerine Gümüş Özden araştırmave Türkiye Türkçesindeki ortak kelimeler ve Çuvaşça Elena Kudryavtseva yapılar Ramazan Saka Derleme sözlüğüne göre fiilden isim yapan ekler İmdat Demir Türkiye Türkçesinde parçalar üstü sesbirimler Özgür Çoban Divan şiirinde rind ve zahid portresi Hulusi Geçgel İkinci yeni şiirin çevresinde Ece Ayhan Özcan Aygün Edebiyatımızda popüler roman ve Aka Gündüz Muhsin Karabay Geleneksel şiirin Bekir Sıtkı Erdoğan`ın sanatına etkisi Hüseyin Doğramacıoğlu Kilis masalları derleme ve tahlil çalışması Müfide Ferit Tek’in hayatı ve eserleri üzerine bir Ayşe Nalbant Kılıç inceleme Sait Kılıç Halil Nihat Boztepe’nin hayatı. hayatı-sanatı-eserleri Kemalpaşazade`nin Dekayık` ul-Hakayık`ı (metinAbdullah Karaca indeks) Ali Mümtaz Arolat hayatı. Bıldırcın Turkish Adem Yıldız Halk şiirinde tabiat İlköğretim ikinci kademe altıncı sınıfta ana diline ait sözcüklerin öğrenilmesi ve kavranılmasına ilişkin bir Zeynep Çetinkaya araştırma Anadil öğretiminde materyal geliştirme ve teknikleri Abdulkadir Çelebi (ilköğretim I. Tarih-i Hamidi.122093 122094 122096 122101 122139 122145 122150 122169 122172 122176 122177 122208 122216 122219 122225 122226 122228 122231 122232 122239 122241 122243 122245 122258 Yusuf-ı Hakiki’nin Mahabbet-name adlı eserinin Ali Çavuşoğlu tenkitli metni ve incelenmesi Osman Yıldız Ali Rıza Türkçesinde kelime grupları eserleri bir Türkiye Seyfi (Seyfioğlu). şairliği ve şiirlerindeki İbrahim Tüzer temalar üzerine bir inceleme Selda Dündar Vilayet-name-i Hünkar Hacı Bektaş Veli Eylem Ateş Tıbb-ı Şahi tercemesi (dilbilgisi özellikleri-metin-dizin) Bir edebi tür olarak eleştiri ve yeni Türk edebiyatındaki Selma Taş yeri Duran Ali Şahinoğlu fazıl Hüsnü Dağlarca`nın şiirlerinde Kurtuluş Savaşı Syntactic and semantic analysis of positional purpose Firdevs Ulaş and reason clauses in Turkish of modal adverbs in Syntactic and semantic analysis Yaşam U. Nazım) hayatı ve eserleri üzerine Recai Özcan bir inceleme Bayram Kabakcı Tahsin Nahit. inceleme-metin-dizin Peyami Safa'nın edebiyat-sanat ve eleştiri yazıları Pervin Can üzerinde bir araştırma İstiare risaleleri ve Kemal Paşa-zade'nin Risalle-i Muhammed İbrahim İstiariyyesi Tanzimat ve Mutlakiyet Dönemi çocuk dergilerinin Hüseyin Şimşek eğitim açısından incelenmesi 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 122261 122264 122266 122267 122269 122278 122309 122343 122358 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 .

122398 122438 122468 122509 122576 122578 122582 122585 122587 122597 122609 122631 122632 122633 122704 122727 122743 122745

Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanında Yusuf Solmaz anlam arayışı (Psikolojik bağlamda içerik çözümlemesi) Gülsüm Killi Hakas Türkçesinin ağızları Funda Toprak Harezm Türkçesinde fiil Osmanlı Türkçesi metinlerinde dil ve imla (XVI. , Aziz Gökçe XVII. ve XVIII. yüzyıl) Selçuk Çıkla Servet-i Fünun romanında yabancı unsurlar ve kişiler Hüseyin Özdemir Faik Ali'nin şiiri Serkan Şen Eski Uygur Türkçesinde ikilemeler Mediha Aksu Saltukname'de ve Mecmu`atu`n-Neza`ir'de ünlü Kitab-ı Gunya küçük ünlü uyumu Gamze Doğan değişmeleri A. Cüneyt Issı Fahri Celal Göktulga, hayatı, sanatı, eserleri Azerbaycanlı şair Mehemmed Hadi'nin Türk basınında Mehdi İsmayılov çıkan yazı ve şiirleri (1910-1913) (metin-inceleme) Hezirki zaman Türkmen dilinde işlik formaları Ali Osman Solmaz (Günümüz Türkmen dilinde fiil kipleri) Türkmen klassiki edebiyatının sözlügi (Türkmen klasik Tuncay Böler edebiyatının sözlüğü) A. Meredov - S. Ahallı Mehmet Said Arbatlı Bağdatlı Es`ad, hayatı, sanatı ve divanının tenkitli metni Gülnur İlhan Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde çocuk Adem Çalışkan Cumhuriyet devri İslami Türk edebiyatı (1960-2000) Fuat Arpa Saf şiir anlayışı üzerine bir inceleme Mehmet Kayacan Haşim Baba ve divanı (inceleme- metin) Tirkiş Cumageldiyev'in Mehekdaş romanı örneğinde Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarma problemi Abdülhalim Memduh'un hayatı ve eserleri üzerine bir araştırma Şeyhzade Babiç'in şiirleri -giriş-metinler-dizin Ege bölgesi halkevi dergilerindeki edebi ve kültürel muhteva üzerine bir inceleme Tarık Buğra`nın romanlarında yakın dönem Türk siyasi hayatı Lütfi Divanı`nın tahlili Servet-i Fünun romanında kadın Zeynü`l-Elhan isimli eserin Saat (1925-1928) Zaman (1918-1919) ve Son metin ve sözlük çalışması gazetelerindeki dil ve edebiyat yazılarının incelenmesi ve şiir metinleri Sabah gazetesi (1899-1909)`ndeki dil ve edebiyat yazılarının incelenmesi ve şiir metinleri (2. CİLT) Mehmet Çınarlı edebi şahsiyeti ve şiirleri Bir düşünür olarak Ahmet Hamdi Tanpınar Ali el Amasi Tarikü`l Edeb üzerine inceleme

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

122748 122778 122785 122788 122811 122818 122850 122878 122904 122934 122966 122970 122977

Akartürk Salman Bilal Öngül Özkan Öztekten Mustafa Özsarı İlyas Dirin Cemal Aksu Ogün Kırtıl Ahmet Pekşen Müştak Kemal Kıroğlu Mecit Demirel Hanife Özer Meriç Erdoğan Orhan Şen

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

122991 122992 123003 123005 123006 123007 123097 123106 123147 124949 124988 125005 125115 125127 125184 125187 125191 125220 125234 125252 125266 125274 125305 125309 125310 125313

Eski Türkçeden eski Anadolu Türkçesine anlam değişmeleri Şan Kızı üzerinene mukayeseli bir araştırma Tanzimat romanında sosyal değişim göstergesi olarak Şeref Koç genç erkek tipleri Mustafa Bozkurt Aşık Dertli Polat Niyazi`nin Tercüme-i Hilye-i Şerif adlı eserinin Serpil Soydan inceleme, metin ve sözlük çalışması Ferit Sipahi Zati Divanı`ndan yetmiş beş gazelin şerhi Tülay Çulha Karaylar ve Karayca Sezai Coşkun Tarık Buğra`nın eserlerinde sosyal meseleler Nazan Usta Oğuzname Destanı Sevgi Bal Sönmez İstanbul kaynaklı cönkler üzerine bir tetkik Servet-i Fünun dergisi (1171-1222. sayılar) inceleme ve Hasan Kaya seçilmiş metinler Sivas, Sivas-Yıldızeli, Sivas-Suşehri, Kayseri, Adana Murat Türkyılmaz kaynaklı cönkler üzerine tetkik Türk edebiyatında tarihi tiyatro (Başlangıçtan 1950`ye Müzeyyen Buttanrı kadar) Halil İbrahim Yakar Gelibolulu Suni divanı ve tahlili Ahmet Yenikale Ahmet Nami Divanı ve incelemesi (2.CİLT) Şadiye Akyol Baki Divanı`ndaki soyut kavramların tahlili Yasemin Akbudak Mesihi Divanının Güşen-i Raz tercümesi - inceleme, Elvan-ı Şirazi'nin tahlili (2. CİLT) Fatih Ülken metin Kuanyshbek Kenzhalin Kazak ve Türkiye Türkçesinde fiil yapım ekleri Hatice Harika Nüfusçu Muktebes dergisi üzerinde bir inceleme Caştegin Kırgız Türkçesindeki sıfat-fiil ekleri (şekil-anlam-işlev Turgunbayev ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırma) Mesut Gün Baki ve Nef`i divanlarında övgü Divanü Lügati`t-Türk'te "t" sesi ile başlayan kelimelerin Evrim Topak derleme sözlüğüne yansımaları Abdurrahman Alkan Oktay Akbal'ın öykücülüğü Hayati Koca Mustafa Miyasoğlu'nun romanları ve romancılığı Memduh Şevket Esendal'ın ilk sekiz hikaye kitabında Jale Öztürk yer alan hikayelerdeki zarf-fiiller ve zarf-fiil grupları Kazak Türkçesinde zarf-fiiller -Muhtar Evezov'un Hülya Arslan Erol Ülkü Demiray Tandamalı Engimeler adlı eseri üzerinde bir çalışma(Şekil-anlam-işlev ve Türkiye Türkçesindeki Mustafa Tanç karşılıkları) öncesi Türkçesinde insan yapımı nesne 11. yüzyıl ve Engin Çetin adları Özgün Mazman Muzaffer İzgü'nün roman ve öykülerinde Adana Gökhan Akınbingöl Umran Nazif Yiğiter'in öykücülüğü Banu Antakyalı Vüs`at o. Bener'in öykücülüğü

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

125315 125323 125324 125327 125329

2002 2002 2002 2002 2002

125330 125332 125368 125369 125370

Lokman Bağçeci Gülendam Karaca Yalçın Balkan Gülahmed İmanov Hatem Türk

Nabi Divanı'ndaki küçük mesneviler Derleme Sözlüğü'nde Divanü Lügati`t-Türk'ten fiiller Mihri'nin Mutavvel Sarf-ı Osmani'si Verga ve Gülşa Mesihi-i Tebrizi'nin mesnevisi Musavver Muhit (inceleme ve edebiyatla ilgili metinler)

2002 2002 2002 2002 2002

125373 125374 125424 125432

Necmi Ömer Efendi'nin Divan, Tuhfe-i Vahdet ve Kaside-i Elfiyye isimli eserlerinin transkripsiyonlu Erhan Paşazade metni ve Divanı'nın incelenmesi Musa Kars Göstegebilimsel açıdan Huzur romanı Hasan Kağan Yayla Dede Korkut Kitabı söz dizimi araştırması Özbek Türkçesinin kuruluş dönemindeki ses bilgisi Yasemin Uzun özelliklerinin karşılaştırılması Reşat Nuri Güntekin`in Yaprak Dökümü ve Akşam Güneşi romanlarındaki edatlar ve bunların Kazak Türkçesi`ndeki karşılıkları Kırgız halk destanı Er Töştük, gramer-metin-çeviridizin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde edebi sanatlar Çağdaş Türk çocuk yazınında toplumsal cinsiyet olgusu Batılılaşma sürecinde çok yönlü bir Osmanlı aydını: Münif Paşa Kars yöresi aşıklarında usta-çırak ilişkileri ve Yahya Kemal'in manzum eserlerinde zarflar kullanışları Veysi Divanı tahlili felsefi kaynakları üstüne bir Saussure dilbiliminin araştırma Tacizade Cafer Çelebi Divanı'nda XV. ve XVl. yüzyıl Osmanlı toplum hayatı Mustafa Necati Karaer, edebi faaliyetleri ve şiirlerinin edebi sanatlar yönünden incelenmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin halka doğru politikasında yeni Türk mecmuasının yeri 15. yüzyıl şairlerinden Sadıki`nin şiirleri Şemseddin-i Sivasi’nin Mir’atü’l-Ahlak adlı mesnevisinin tenkidli metni ve incelenmesi W. Radloff`un "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" adlı eseri ve eserde geçen Tatar lehçesine ait kelimelerin incelenmesi (3 cilt) 17. yüzyıl Türk saz şiirinde konu (2 cilt) İpek Yoli Afsanalari (dil incelemesi-efsanelerin tasnifi) Muhammed bin Ahmedü`z-Zahid`e ait Çağatayca bir fıkıh kitabı (inceleme-metin-sözlük) W. Radloff`un "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" adlı eseri ve eserde geçen Kırgız ve Kazak lehçelerine ait kelimelerin incelenmesi (4 cilt)

2002 2002 2002 2002

134029 135160 135174 135184 135211 135212 135213 135255 135294 135304 135307 135327 123089 123263

Almas Mahaş Yelda İliç Hatice Aydın Tuba Biret Ertan Ali Budak Ferhat Aslan Hülya Daut Skuka Fazıl Hoca Savaş Kılıç Fatma Meliha Şen Ezel Karamanoğlu Songül Uğur Savaş Günbaş Birgül Toker

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003

123279 123280 123300 123306

Mustafa Toker Selçuk Peker Bekir Direkçi Fatih Erbay

2003 2003 2003 2003

123309

Ufuk Deniz Aşçı

2003

125510 125572 125574 125579 125599 125604 125615 125616 125619 125620 125622 125625 125682 125684 125685 125686 125688 125691 125692

Sevda Önal Mehmet Göktaş Çağlayan Yılmaz Mustafa Aydemir

Klasik Türk edebiyatı kitap bibliyografyası (1930-2003) Divan şiirinde insan telakkisi Atebetü`l-Hakayık`ın söz dizimi Kemal Tahir’in romanlarında sosyal problemler Anlatıcılar tipolojisi ve Elçin Efendiyev`in hikayeleri Mustafa Tan üzerine bir inceleme Duygu Şeyda Aşık tarzı şiir geleneğinde şenlik yolu Ebü`l-Leys es-Semerkandi tefsiri tercümesi ilk üç Ali Çiçek surenin dil özellikleri (inceleme-metin-dizin) Ruşeni Ömer Dede’nin Çoban-name mesnevisi Hidayet Ünal (inceleme-metin) Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde bazı organ adları Fuat Yılmaz ve kullanım alanları (bir karşılaştırma) Sinan Uygur Ali`nin Kıssa-i Yusuf`u Eğridirli Şeyh mehmet Dede sultan`ın Hızırname`si Muhammet Ali Bulut (inceleme-metin) Doktor Abdullah Cevdet’in edebi dünyası, Abdullah Kemal Özdemir Cevdet’in şiirlerinin incelenmesi Alp Karatay Kısasü`l-Enbiya ve Nehcü`l-Feradis`te soru cümleleri Songül Tan Demirtaş Ceyhun`un öykücülüğü ve romancılığı Divan edebiyatı sonrası yazılmış bazı kaynaklara göre Cengiz Veli Kurmuş İran edebiyatının Divan edebiyatına etkisi Funda Arslan Vedat Günyol`un denemeciliği ve muhteva Şita`iyye nesiplerinde dil, anlatım Döndü Akarca özellikleri Suzan Batuman Adana Nusayrileri dini inanışlar-törenler-halk kültürü Mehmet M. Türe Divanlardaki bahariye başlıklı kasideler Sait Faik`in üç öykü kitabında - Semaver/Sarnıç: Bülent Özkan Mehmet Altınöz İ. Seval Gökalp Aşkın Çokövün B. Tahir Tahiroğlu Hatice Yaman Halil Adıyaman Erdal Aday Demet Gür Alemdağda var bir yılan/Az şekerli; Havuz başı/Son kuşlar- olumsuzlama ve olumsuzlamanın metinsel görünümleri 15 Şubat 2002 tarihli Cumhuriyet, Hürriyet ve Türkiye gazetelerinde birleşik fiiller Hazine-i Fünun dergisi (27-52. sayfalar) (inceleme ve seçilmiş metinler) L' Etude des neologismes en Turc du point de vue sociolinguistique Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde sıfatların anlam açısından karşılaştırılması (2 cilt) Türkiye Türkçesi ağızlarında kalıcı isim yapmada isim çekim eklerinin kullanımı Orhan Asena`nın tiyatroları Afyon ve yöresi halk bilimi ürünlerinde eski Türk inançlarının izleri Çiçek isimleriyle rediflenmiş kasideler

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

125701 125702 125713 125717 125719 125721 125737 125738 125739

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

125753 125759 126190 126197 126214 126221 126234 126235 126241 126256 126261 126275 126277 126282 126354 126363 126364

Zeynep F. Kiraz

Hüseyin Cahit Yalçın`ın makaleleri XVI. yüzyıl kaynaklarına göre Kütahyalı şairler ve Ersen Ersoy Kütahya`da edebi muhit Hilmi Yavuz`un şiirlerine dini-tasavvufi edebiyat ve Korhan Altunyay geleneksel edebiyat açısından bir bakış Ömer Koç Mustafa Kutlu`nun hikayelerinde deyimler Galip Güner Türk dilinde ünsüz değişmeleri Şamil Yeşilyurt 1923-1945 Dönemi Türk romanında sosyal gerçekçilik Ayşe Demir Samipaşazade Sezai’nin hikayeciliği TDK yayını imla kılavızlarının kurallar bölümüyle ilgili Metin Güler bir çalışma Azerbaycan`da yayınlanan Molla Nasreddin Mecmuası Afet Ceyiyeva (1906-1907/1-49. sayılar) Çiğdem Yıldırım Halikarnas Balıkçısı`nın hikayelerinde insan Raif Necdet Kestelli`nin hayatı, romanları ve hikayeleri Selmani Karadoğan üzerine bir inceleme Işıl Ünal Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikayelerinde insan Dinçer Ateş Yılmaz Karakoyunlu`nun hayatı, sanatı ve romanları Emin Bülent Serdaroğlu`nun hayatı, sanatı ve eserleri Öznur Özdarıcı üzerine bir inceleme Halit Biltekin Şeyhi Divanı ( inceleme - tenkitli metin - dizin ) Zeynep Erk Emeksiz Özgüllük ve Belirlilik Mağfiret Kemal Buddhist Türk çevresi eserlerinde metafor Türkiye Türkçesi ve Türkmencedeki atasözleri (Kavram alanları ve iletileri açısından karşılaştırmalı bir Neciye Özdemir inceleme) (2 cilt) Turgut Uyar'ın hayatı, sanatı, şiirleri üzerine bir Zübeyde Şenderin araştırma. Etkileşimsel modele uygun okuma öğretiminin Türkçe Tülay Kuzu bilgilendirici metinleri anlama düzeyine etkisi Munire Ahimaiti Uygur halk destanlarından Şah Adilhan destanı Ali Öztürk XVI. yüzyıl halveti şiirinde din ve tasavvuf Osmanlılarda münşead geleneği, Hoca Sadeddin Abdurrahman Daş Efendi'nin hayatı, eserleri ve münşeati Neira Zaçinoviç Bosna kütüphanelerindeki eski Türkçe gazetelerinin dili Hikmet Atik Nakşi Ali Akkirmani divanı (inceleme-metin) Hakan Özdemir Türkçenin sadeleşme tarihinde Anayasaların dili Türk edebiyatında Arapça-Türkçe manzum lügatlar ve Necmettin Yurtseven Sünbülzade Vehbi'nin Nuhbe'si Serap Akcaoğlu Necati Cumalı'nin hikaye ve romancılığı Nicolai Tufar Tek ve çift heceli fiillerin türeme gücü Abdulmecit Himmetzade Abdullah (Abdi), hayatı eserleri ve Divanİslamoğlu ı Nu'üt'u

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

126366 126394 127675 127676 127693 127778 127790 127797 127803 127811 127813 127815 127822

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

127851 127866 127879 127890 128011 128012 128015 128016 128029 128032 128046 128047 128048 128050 128051 128052 128053 128060 128067 128161 128162 130150

Cengiz Karataş Aysel Baytok Fatma Ergin Ertan Örgen Mevlüt Halil Bağır Hamza Aydoğdu Savaş Tiker Melih Alptekin Bünyamin Aydın Yılmaz Öztekin Seyit Battal Uğurlu Meltem Berki Emine Erol Selma Baş Özlem Ercan İsmet Şanlı Gülay Durmaz Ramazan Ötkün Sacit Ayhan Hatice Arslantaş İrem Kültür Alparslan Okur

Türk romanında Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecine yaklaşım Kırgızcadan Türkçeye çeviri meseleleri Hüseyin Kudsi-i Edirnevi'nin hayatı ve Pend-i Mahduman adlı eseri Türk şiirinde gelenek (1940-1973) Milli Mücadele Urfa ve Atay'ın eserlerinde Yusuf Atılgan ve Oğuz Urfadaki Ermeni olayları yabancılaşma Necmi Divanı, inceleme-metin Garib-name'de deyimler ve atasözleri Said-i Gülşeni Divanı inceleme-metin Van Kırgızları'nın tarihi kişiler hakkındaki ağıtları, inceleme-metin Adalet Ağaoğlu'nun hayatı, roman ve hikayeleri üzerine bir araştırma Hakkari masalları üzerine bir araştırma 1980 ile 2000 yılları arasındaki kadın öykücülerde temalar Türk hikayeciliğinde yabancılaşma (1950-1980) (2 Cilt) Peşteli Hisali Divanı tahlili (inceleme-metin) (2 Cilt) Fidayi, hayatı, edebi kişiliği ve divanının incelenmesi (inceleme tenkitli metin) (2 Cilt) Divan şiirinde Rind ve Zahid çekişmesi Dini ve tasavvufi yönden Nabi Divanı'nın tahlili (Kasideler bölümü) Cengiz Dağcı'nın romanlarında şahıs kadrosu Cumhuriyet sonrası (1981-2001) çocuk romanlarında tema, dil ve eğitim öğeleri Servet-i Fünun devri roman ve hikayesinde kadın ve kadın eğitimi Hayvan masallarının anadili öğretiminde dil, üslup ve eğitim yönünden yeri ve önemi Evaluation of Turkish language and literature programmes from the point of view of its appliers and opinions about its practicability İlköğretim ll. kademe anadil eğitiminde lirik türün işlevi üzerinde bir araştırma Meşrutiyet Dönemi (1908-1922) roman ve hikayelerinde kadın ve kadın eğitimimetin ve tıpkı Leyla vü Mecnun (Dizin, inceleme, basım) Peyami Safa'nın eserlerinde din Livai, Bahrü'l-İrfan (Metin neşri metin sözlüğü) Uygurca Altun Yaruk'a ait 50 belge Azeri aydınlarından Yusuf Vezir Çemenzeminli 18871943)

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

130180 130242 130251 130341 130342 130344 130347 130353

Zafer Gürler Sinan Oruçoğlu Müjde Işıldak Arzu Solak Fatih Özdemir Funda Gökçe Yahya Küçük Ramin Sadıkov

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

şahsiyeti. edisyon kritikli metin Ahmed-i Dai-Tercüme-i Tefsir-i Ebü'l-Leys esElif Topaloğlu Semerkandi: Nisa suresi (Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım) Nil Didem Şahin Nezihe Araz'ın hayatı. yüzyıl divan dibacelerinin divan edebiyatının sanat anlayışı bakımından incelenmesi 18.yy. eserleri Sevinç Ağbaş İzzet Melih Devrim ve Tezat romanı Sözlü kültürden yazılı kültüre anlatı geleneği ve popüler Orhan Kemal Koçak bir mit olarak polisiye roman Hacı Mehmet Erol Hakani'nin Kimya-yı Beni Adem adlı eseri XV. Cem Sultan'ın Cemşid ü Hurşid ve Şeyhi'nin Husrev u Şirin'inin modern roman unsurları açısından değerlendirilmesi ve Kıpçak Türkçesinde Arapça Karahanlı. Harezm öğeler Ali Şir Nevayi etrafında teşekkül etmiş Özbek ve Türkmen rivayetleri XVI. İlk Sevgi) Tayfun Doğru Gülşen Ozan Figani Divançesi'nin tahlili Şeyh Eşref'in bin Ahmed'in Hayret-name ve MüncatAyşe Tan name adlı eserlerinin edisyon kritiği ve incelemesi Pervane Beg mecmuası (315 a-340 a varaklar) Fatih Başpınar transkripsiyonlu.metin-tahlil-indeks Ahmet (Endişe-i Hayat Gam-ı Hicran.Tevfik Fikret' dair hatıralar (MetinErtan Engin inceleme-şahıslar dizini) Salim ve Safayi tezkireleriyle Vakayiu'l-Fuzala'daki Cemal Karabaşoğlu musikişinaslara dair bilgiler Ayşegül Utku Bir çağdaş anlatım dili olarak romanda görsellik: Araba Günaydın Sevdasın'ndan Yüksek Topuklara Sait Faik ve John Steinbeck'in hikayelerinde ortak Sevgi Nalbantoğlu temalarRasim'ın hikayeleri . Şairi Hafid'in Divanı'nın transkripsiyonlu karşılaştırmalı metni Abdulhalik Uygur'un şiirlerinin Uygur Türkçesi'nin dil özellikleri açısından incelenmesi Nazım Hikmet -hayatı ve şiiri- 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 132611 132614 132617 132618 132624 132625 132761 Nesrin Çoruh Oğuzhan Durmuş Selma Ergin Arzu Taran Ulaşdır Şenay Özkan Lütfihan Tezcan Ersin Özarslan 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 . Esat Harmancı inceleme-metin-nesre çeviri ((2. inceleme.130362 130372 130377 130440 130441 130560 130573 130636 130639 130643 130644 130645 130658 130702 130705 130732 130758 Ayşe Melda Üner Tanzimat ve Servet-i Fünun romanında musiki teması Şeyh Eşref Bin Ahmed'in İbret-name isimli mesnevisi Esra Demir (Edison kritik. İki Günahsız Sevda.cilt) Ruşen Eşref . metin) Pervane Beg Nazire mecmuası (340 b-368 a) Saadettin Keklik transkripsiyonlu edisyon kritikli metin Manisalı Cami'i Muhabbet-Name (Vamık u 'Azra ) M. yüzyıl mesnevilerinden Hamdi'nin Yusuf u Züleyha.

yy Divan şairi Şerif Nehci. eserleri ve Keskin Divanı'nın Tenkitli Metni Saime Arslan Resmi Ali Baba ve Divanı Abdullah Aydın Fenayi Cennet Mehmed Efendi ve Divanı Yudum Görmüş Yunus Emre Divanı'nın kelime dünyası Üsküdarlı Sırri hayatı. hayatı ve eserleri Sabahattin Ali`nin roman ve hikayelerinde mekan ve Metin Polat mekanın anlatımı Funda Kındıra Kazak öğrencilerinde Türkiye Türkçesi yanlışlıkları İbrahim Dilek Altay masalları Semiha Özel Edebiyat nazariyatı açısından hikaye türü Semra Bayraktar Ethem İzzet Benice hayatı ve eserleri 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 .manzum Türk Tiyatrosu'nun doğuşu (1866Şiirli ve gramatikal dizin Ayşe Ulusoy 1908) Meriç'in Bu Ülke adlı eseri üzerine üslup Cemil Nihal Kilci incelemesi Neslihan İlknur Koç 17.CİLT ) Muvaffak Eflatun Feyzi-i Kefevi Divanı: Tahlil-metin Berdi Kerbabayev`in Aygıtlı Adım romanı (incelemeYakup Sarıkaya metin-sözlük) Adam Bolgum Kelet hikayesindeki fiil çekimleri ve Derya Eren bunların Türkiye Türkçesindeki karşılıkları Özgür İldeş Kemal Tahir'in köy romanlarında mekan Hatice Parlak Sayatlı Hemra Destanı Pembe Gürgenci Gözüdik Reşat Ekrem Koçu.132775 132777 132816 132876 132919 132921 133529 133697 133767 133769 133772 133774 133779 133794 133801 133807 133812 133816 133837 133838 133851 133857 133868 133870 133880 133978 133986 134006 134010 134016 134019 Analysing informal conversation with a focus on the Barbaros Dağdeviren pragmatic functions of Turkish interjections Tölögön Kasımbek'in Singan Kılıç. Kelkel ve Baskın Baktıgül Baysarieva adlı romanlarında Kırgız Türklerinin hayatı Rumi Ersoy Baraklı Aşık Mahgül ve repertuvarı Manas'ın Semetey kolunda (İsa Cumabek Uulu Yasin Şerifoğlu Varyantı) çekimli fiiller (Dil bilgisi. cesur yeni dünya. edebi kişiliği Divan’ı Şevkiye Kazan (tenkitli metin-inceleme) ve Şerhu Medhi’n-Nebi Sahaflar Şeyhi-Zade Esad Mehmed Efendi Divanı Fatih Aydoğan (2. eserleri.metin-dizin) (2 Müşgil-güşa (Ta'bir-name) Hatice Eminoğlu cilt) ausgewahlter lehrwerke für Türkisch als Kritik Faik Ömür fremdspache Bir toplum eleştirisi olarak bilimkurgu edebiyatında karşı-ütopyalar: Biz. Dilek Özhan Koçak bindokuzyüzseksendört Tülay Söğüt İsmet Divanı'nın tahlili (2 cilt) Şenol Aktürk Reşat Nuri Güntekin'in hikayelerinde yapı ve tema Canan Karasu Güdül Çağa kasabası halk edebiyatı Mehmet Veysi Dörtbudak Kıratoğlu Emin Divanı Kırgız Türklerinin Mendirman destanı transkripsiyon. hayatı. Ali Özgün Öztürk aktarma.

biçim ve içerik bakımından incelenmesi Havza yöresi anonim halk edebiyatı ürünleri üzerine bir Cafer Özdemir araştırma Ahmet Demirtaş Dürr-i Meknun (inceleme-çevriyazı-dizin-tıpkıbasım) Metin bilimi ve dil bilimi çalışmalarının dil bilgisine Yusuf Murat Erk yaklaşımları üzerine romanlarında kadının sosyal Adalet Ağaoğlu'nun bir araştırma Günseli Naymansoy konumu Süleyman Alper Sevgi Soysal'in Yenişehir'de Bir Öğle Vakti romanında Sökmen sıfatlar ve üsluba katkısı Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesindeki benzer Uğur Bilge deyimlerin karşılıklı görünümü İbreti Şeyh Mustafa Halveti Divanı (transkripsiyonlu Gönül Yüksel metin ve Türkçe nesir çalışması) Varlık dergisinin 400-500 sayılarının edebi yönden Hilmi Demiral incelenmesi Emirhan Aydın Türk Ocaklarının tarihi gelişimi (1912-1931) Bekir Yıldız’ın romanlarının tematik ve yapı Vildan Cihangiroğlu bakımından incelenmesi Serdar Yavuz Karakeçili ağzı (Kırıkkale) inceleme-metinler-sözlük . dönemi ve Savaş Uzun divaninin tenkidli metni Erdinç Demiray Kepsut ilçesi ve yöresi ağızları Lokman Ateşoğlu Mecmu'a-i Kasa'id-i Türkiyye (1-107) Şahin Göçer Bartın folkloru (Kozcağız ve köyleri) Hayri Öztürk Servet-ü Fünun mecmuası Mecmu'a-i Kasaid-i Türkiye (inceleme-metin) (varak Emire Sürmeli 108-206) Sabayi Mevlid (Giriş-transkripsiyonlu metin-gramatikal Fatih Bay dizin) Fikret Uslucan Orhan Kemal'in romanlarında aile olgusu Tarihi Türk lehçelerinde sıfat ve zarflarda pekiştirme ve İlknur Karagöz derecelendirme Nev'izade Ata'nın Nefhatü'l-Ezhar adlı mesnevisinin Muhammet Kuzubaş metin.134910 134920 134921 134922 134924 134925 134926 134927 134928 134930 134931 134937 134938 134939 134947 134948 134975 134977 134987 134999 135000 135001 135007 135012 135015 Ayşen Çelik Öztaş Bülent Kahraman Çolakoğlu Filiz Meltem Erdem Uçar Mehmet Niyazi Özdemir'in hayatı ve eserleri 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 Trabzon ağzı Süleyman Padişah'ning Hükmi örneğinde Özbek Türkçesinde isim ve fiil çekim ekleri Türkmence-Türkçe sözlüke göre Türkmen Türkçesinde Esin Altınel kelime yapımı Ünsi Hasan Efendi'nin hayatı. eserleri.

135030 135035 135036 135056 135058 135063 135092 135108 135116 135122 135123 135131 135133 135135 135139 135148 135151 135153 135154 135155 135260 135449 135464 135509 136851

Mümtaz Caran Duygu Kuş Zafer Şaştım Kairiya Sarkanbayeva Gülnar Kokıbasova Esmaeil Madadı Ousalou Mustafa Yeniasır Selami Fedakar Aiagma Batotsyrenova Rabia Kocaaslan Uçkun Bilal Elbir Zülfikar Bayraktar Ahmet Saçkesen Boray İdem Erdem Uçar İsmail Güleç Tuğba Kaya Metin Arıkan Yasemin Ertek Morkoç Nazım Muradov Çağdaş Damar Necip Yıldırım Canan Sevinç Mustafa Kundakçı Hayrullah Türker

Divan şiirinde kozmik unsurlar (15, 16, 17 ve 18. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa, Necati Bey, Fuzuli, Baki, Nef'i, Na'ili, Nedim ve Şeyh Galib'in kasidelerinde kozmik unsurlara bakış ve kozmik unsurları kullanış tarzlarının karşılaştırılması) Beş hececiler'in milli ve mahalli unsurlara yönelişleri Arıcak (Elazığ) ve yöresi ağızları Jüsipbek Aymavıtov'un hayatı ve (İnceleme-metinSaken Seyfullin "Ötken Künder" edebi şahsiyeti dizin) Bulud Karaçorlu Sehend'in hayatı ve eserleri üzerinde bir araştırma Osman Türkay'ın hayatı ve hakkında yazılanlar Özbek destan geleneği ve Rüstem Han Destanı Alamja Mergen ve Altan Şagay adlı Buryat destanları üzerinde bir araştırma Gagauz masallarının tip ve motif yapısı bakımından incelenmesi Sururi'nin Şerh-i Şebistan-ı Hayal-i metin inceleme Türkmen masalları üzerine bir inceleme İzmir'de yaşayan aşıklardan derlenen halk hikayeleri üzerine bir araştırma Türkmen şairi Kemine ve şiirleri üzerine bir inceleme Annagılç Meteci'nin bütün şiirleri (giriş -incelememetin ve sözlük İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhu'l-Mesnevi'sinin incelenmesi (3 cilt) Osmaniye halk hikayeleri üzerinde bir araştırma Kazak sözlü geleneğinde Arkaik destanların tiplojik özellikleri Eğridirli Hacı Kemal'in Camiü'n-nezair'i (Metin ve mecmua geleneği üzerine bir inceleme) (3 cilt) Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde çok anlamlılık ve eş seslilik Servet-i Fünun ve Resimli Uyanış (64.65. cilt) dergilerinin incelenmesi İnci mecmuasının tahlili indeksi Ahmet Altan'ın romanları ve romancılığı üzerine bir araştırma Köstendilli Süleyman Şeyhi Efendi'nin Divanı'nın tenkitli metni Sovyet sonrası Kazan-Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin söz dizimi farklılıkları

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

136913 136945 136993 136995 136998 137061 137093

Kocaeli-Kandıra türkmenlerinde (manavlar) geçiş Işıl Altun dönemleri (doğum-evlenme-ölüm) Hazine-i Fünün dergisi (1-26 sayılar) (inceleme ve Filiz Yıldırım seçilmiş metinler) Fikriye Duman Polat Türkmen Halk Ertekileri üzerinde gramer incelemesi Ali Özel Türkçede eklerin tasnifi Ramiz Mehmet Efendi Divanı (edisyon-kritik-metinFatih Polat inceleme) Sezer Özyaşamış Firdevsi-i Rumi'nin Süleymanname Yazması'nın (81. Şakar cilt, 28 yk.) bilimsel yayını ve üzerinde dil incelemeleri Firdevsi-i Rumi`nin Süleymanname yazmasının (81. İlhama Jafarova cilt, 54b-82a, 28 yk.) yayını ve üzerinde dil incelemeleri Köprülüzade Esad Paşa`nın Terceme-i Yusuf u Züleyha adlı eserinin bilimsel yayını ile eserin şekil ve muhteva bakımından incelenmesi Analysis of some semantic primitives in Turkish with special reference of Jackendoff`s conceptual semantics A study on Turkish reduplcations: Some observations on form and function of reduplication Kısasü`l-Enbiya`da ikilemeler Elazığ ili yer adları üzerine bir inceleme (2 cilt) Nehcü`l-Feradis`te birleşik eylemler Süheyl ü Nev-Bahar`daki ikilemeler A Linguistic analysis of necessity as a part of the modal system in Turkish Hilmi Yavuz’un şiir dünyası Çukurovalı Aşık Mehmet Demirci (Köroğlu)`nin hikaye anlatıcılığı üzerine bir araştırma Müfredat-ı Tıbbiye (3 cilt) Nedim`ìn tarih manzumeleri ve Nedim`in tarih manzumelerinde mahallileşme akımının izleri 17. yy şairlerinden Fehim, Na’ili ve Neşati divanlarında kozmik unsurlar Türkiye Türkçesi ağızlarının şekil bilgisi Divan-ı Hafid tenkitli metin-inceleme-indeks Divan-ı Nüzhet tenkitli metin-inceleme-indeks Ahmet Kutsi Tecer’in şiirlerinde tematik yapı ve halk şiiri motifleri Gaziantep halk şairleri ve aşıkları Gaziantep evliya menkıbeleri ve kaynakları Gaziantepçağdaş Türk yazı dillerinde hal ekleri ve Tarihi ve efsaneleri inceleme-metin işlevleri

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

137106 137114 137121 137129 137136 137140 137142 137143 137149 137157 137167 137172 137178 137179 137196 137197 137222 137234 137237 137247 137318

Öznur Tuba Aktaş Aygül Uçar Selda Güler Fatma Nur Talu Mustafa Şenel Bülent Sakça Neslin Eriha Genç Demet Corcu Ahmet Demir Mehmet Korkmaz Erbay Coşkun Nesrin Akkaya Jule Yentür Fatih Özek Metin Erduran Hatice Çabukel Demirkol Mehmet Nur Karageçi Mehmet Barış Özkır Fatma Yavuz Yahya Özdemir Erdal Şahin

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

137377 137385 137399 137459 137520 137554 137571 137583 137619 137620 137621 137622 137624 137631 137632 137633 137651 137652 137653 137654 137655 137656 137657 137664 137719 137741 137745

Ender Türel

Ağıtlarda Atatürk Hüseyin Cahit Yalçın`ın sürgün hayatı ve sürgün Sabahattin Görgülü edebiyatına olan tesirleri Lebib-i Amidi hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve İdris Kadıoğlu Divanı`nın tenkitli metni Mustafa Şair, Büyük Mecmua ve Güneş dergileri (inceleme, Hacıosmanoğlu tahlili fihrist ve seçilmiş metinler) Selami Karatekin Niğde ili-Elmalı kasabası ve yöresi ağızları Mehmet Emin Gönen Van Gölü kuzey havzası ağızları 1932-1951 yılları arasında Giresun Halkevi`nde yapılan Musa Öksüz halkbilim çalışmaları Edebiyat-ı Umumiye mecmuası (İnceleme, tahlili fihrist Ayşegül Köse ve seçilmiş metin) Mehmet Selim Ergül Cemal Süreya şiirinde bedenin yazınsallaşması Seçkin Sevim Kemal Tahir`in Türk romanı düşüncesi Magdalena Sodzawiczny Türkiye masallarında Şamanizm öğeleri Şehnaz Şişmanoğlu Behçet Necatigil ve şiirin ev hali Canan Öktemgil Turgut Latife Tekin`in yapıtlarında büyülü gerçekçilik Tanzimat`tan Cumhuriyet`e aydınlık bir yüz: Abdülhak Aynur Demircan Hamit Tarhan Nuri Aksu Adnan Benk ve Türkiye`de modern edebiyat eleştirisi Türkiye`de deneme ve eleştirinin gelişiminde Orhan Müge Canpolat Burian`ın yeri Heves-Name`de aşk oyunu: Taci-Zade Cafer Çelebi`nin Hakan Atay özgünlük ideali YalçınÖzlem Melih Cevdet Anday şiirinde zaman Günil Armağan Ayaydın Yaşar Kemal`in İstanbul`una çevreci bir yolculuk Fahri Celalettin Göktulga`nın öykülerinde anomi ve Bilgen Aydın geçmişe kaçış Murat Devrim Dirlikyapan İkinci yeni dışında birtoplumsal cinsiyet ve mekan Türkiye masallarında şair : Edip Cansever Evrim Ölçer ilişkisi Bilge Karasu`nun Gece`sine metin ve okur odaklı bir Jale Özata yaklaşım Birlik gazetesinde yayımlanan edebiyat ile ilgili Sami İslamoğlu eserlerin ve makalelerin bibliyografyası (3 cilt) Hatice Kava Rif`at and Gülşen-i Hurremi Elif Konar Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi`nin incelenmesi Grek harli Osmanlı Türkçesi bir eser: İspat-ı Mesihiye Hayrullah Kahya üzerinde dil incelemesi

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

137746 137761 137763 140076 140097 140099 140110 140149 140202 140210 140359 140376 140396 140436 140453 140490 140491 140525 140530 140558 140562 140563 140571 140576 140582 140622 140634 140635 140637 140640

Adbylhakim Qulmuhammedow`un Densinmedik Dul Qalyr adlı eseri (giriş-metin-inceleme-sözlük-gramer Ahmet Ata indeksi) Tevfik Pekacar Suluova ağızları Onur Ünlütürk Ahmet Şükrü Esen defterlerindeki Karacaoğlan şiirleri Habil Yalem Seçilmiş Hikayeler dergisinde edebi tenkit Ömer Seyfettin Eski Kahramanlar adlı hikaye kitabının Akjarkın Abuova Kazak Türkçesine aktarılmasındaki söz dizimi sorunları Asuman Güneş Köroğlu Destanı`nın Ayvaz Kolu Hisali hayatı-eserleri ve Metaliü’n-Nezair adlı eserinin Bilge Kaya birinci cildi (inceleme-metin) Self-reflexivity in postmodernist texts: A comparative Semra Saraçoğlu study of the works of John Fowles and Orhan Pamuk Meryem Yılmaz Cem Sultan`ın Türkçe Divanı`nda Aşık, Maşuk ve rakib XVIII. yy. Divan Şairi İbrahim Hafid Paşa hayatı, Hacer Ünal Öztürk eserleri, edebi kişiliği ve divanın tenkitli metni(1-88 Hamzaname`de geçen zarf-fiil yapılı cümleler Adem Balaban varak) Evliya Çelebi Seyahatnamesi`nde halk etimolojisi (I-II. Fatih Kemik ciltler) Abdulkadir Emeksiz İstanbul manileri ve sözlük bilimi açısından Aciz Baba Divanı Hüsniye Koro incelenmesi Sakin Öner Tanzimat Dönemi`nde dil ve edebiyatta Milliyetçilik İbrahim İbn-i Bali Hikmet-Name (inceleme-metinAli Şeylan sözlük-dizin) (149a-300a) (2 cilt) Selcen Çifçi Tuhfetü`l-Mü`min (metin-inceleme-sözlük) İbrahim İbn-i Bali`nin Hikmet-name`si (1b-149a ) Mustafa Altun inceleme-metin-sözlük-dizin Anthologized poetry from English and French in İpek Seyalıoğlu Turkish transtlation (1985-1995) His poetry and ikinci yeni movement according to Atanur Memiş Cemal Süreya Yılmaz Top Şuhi Divanı (inceleme-metin) Akın Tek İhsan Oktay Anar`ın romanlarında üstkurmaca From propoganda to national identity construction: Erol Köroğlu Turkish literature and the First World War, 1914-1918 Gülşah Taşkın İzmirli Rumi Efendi Divanı /inceleme/metin Leskofçalı Galip-hayatı, dönemi, sanatı, divanı ve Ahmet Kasım Yıldız metnin bugünkü Türkçesi Hamit Özgür Aydemir Halk türkülerinin dili üzerine yapısal bir inceleme Bekir Çetinkaya İlmi Divanı Çetin Yalçın Karakalpak Türkçesinin sentaksı Karakalpak Şair ve Ozanı Berdak`ın hayatı, kişiliği ve Feyza Turgut Tokat eserleri Ömer Savran Neşati Divanı`nin tahlili

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

140642 140646 140652 140653 140655 140656 140659 140666 140669 140708 140756 140758

Ahmet Tiryaki Mehmet Ali Özkan Yasemin Yabuz Şükran Avşar Kasım Gür Atilla Pamukcu Ferhat Ardıç Mehmet Kale Nagehan Yıldız Yurttekin Şahmeran Baltacıoğlu

Türkiye Türkçesi gramerinde ad tamlaması sorunu Mustafa Kutlu`nun Bu Böyledir hikaye kitabı üzerine söz dizimi incelemesi (1971-1985) arası konusunu Türk tarihinden alan tiyatrolar Derleme sözlüğüne göre araç-gereç isimlerinin yapıları Kamus-ı Türki`de isimden isim ve fiil türeten ekler İhsaniye folkloru (1951-1970) yılları arası konusunu Türk tarihinden alan tiyatrolar Kitabet-i Osmaniye Yahud Mükemmel Rehber-i Münşa`at

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Turabi Divanı üzerine bir inceleme Fatih (Avni) Divanı ve tahlili (2 cilt) Halkevi dergiciliğine bir örnek-Kayseri Halkevi Funda Çalık Bayrak Neşriyatı: Erciyes Türk romanında siyasi ve sosyal içerikli gelecek Halil İbrahim Ünser kurguları Mondros`tan Samsun`a İstanbul`un ekonomik, sosyal kültürel durumu ve Mustafa Kemal Paşa (30 Ekim 1918-19 Mayıs 1919) sosyal, kültürel ve tarihsel İshak Çelebi Divanı`nda doku

140761 140772

Neşe Erdöl Adnan Oktay

2003 2003

140793 140804 140826 140873 140874 140877 140885 140887 140974 140975 141016 142641 144577 146456 210904 210905

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde gereksinim çözümlemesi: Kara Kuvvetleri lisan okulundaki misafir Remzi Albayrak askeri personele ilişkin bir uygulama örneği Hıdır Tekin Antalya bölgesi efsaneler Coşkun Ağra Ahi Divanı üstüne birTürk romanında sürgün (1923Cumhuriyet Dönemi yorum denemesi Burak Özçelik 1960) Dervişe Güneyyeli Kıbrıs Türk edebiyatında Hikmet Afif Mapoların yeri Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Morfolojik Gülnara İsakunova olarak karşılaştırılması Ayşe Arzu Yılmaz Türk masalları ile ilgili kitapların halkbilimi araştırma Ertizman yöntemleri açısından değerlendirilmesi (1928-2002) Sibel Ülger Leyla ve Mecnun`da hikaye tekniği Arzu Atik Celili Divanı (3b-46a) : İnceleme-metin Güler Doğan Ta`ib Mehmed Çelebi ve Divanı Yasemin Tuksal Over-interpretation in the translation of cryptic poetry A. Ayşegül Uğurlu Alban Berg`in romanında atmosfer Orhan Pamuk OP.6 üç orkestra parçasından birinci bölümün bestecilik ve orkestra şefliği teknikleri Mahir Cetiz açısından incelenmesi Şadiye Kayalar Dinar yöresi ve ağızları (İnceleme-metin-sözlük) Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin sentaksının Salih Sevim karşılaştırılması Türkmen Türkçesindeki edatlarla Türkiye Özgür Semih Berkil Türkçesindeki edatların karsılastırmalı incelenmesi

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

210919 137740 137742 137789 140926

Üzeyir Dereli Mustafa Gültekin Hasan Erbudak Serpil Karaca Duran Ozan Yılmaz

Ca’ferî’nin hayatı, eseri, edebî kişiliği ve divanının tenkitli metni Latif Şah hikayesi üzerinde mukayeseli bir araştırma Gaziantep`in kurtuluş mücadelesi etrafında gelişen halk edebiyatı Mihri hikayesinin varyantlarıyla Hurşit ile karşılaştırılması Urfi’nin kasidelerine yapılan Türkçe şerhler

2003 2004 2004 2004 2004

140933 140949 141018 141037 141123 141240 141342 141355 141361 141418 141479 141505 143712 143728 143857 143862 143870 144005 144018 144020 144128 144193 144211 144214 144283

The interactive effects of language proficieny level and context on subjects`performance in vocabulary tests of Suna Utar Özkan matching and gap-filling Myagmarsüren ürkiye Türkçesi ve Halha Moğalcasında fiil zaman Uuganbayar şekilleri Ali, Kıssa-i Yusuf (H.630/M.1233) inceleme-metinAli Cin dizin Muvakkit-Zade Muhammed Pertev hayatı, sanatı ve Ekrem Bektaş Divanı`nın tenkitli metni Tülin Arseven Attila İlhan`ın romancılığı Şirvan Kalsın Harezm Türkçesinde isim Betül Özçelebi Erhan Bener, hayatı, sanatı ve eserleri Karahanlı Türkçesi satır-arası Kur’an tercümesi (TİEM Abdullah Kök 73 1v-235v/2) giriş-inceleme-metin-dizin Ebubekir Sıddık Keşici-Zade İzzet Molla`nın divanları: Bahar-ı Efkar ve Şahin Hazan-ı Asar (2 cilt) Sabahattin Kudret Aksal’ın hayatı, sanatı ve şiirleri Arif Yılmaz üzerinde bir araştırma Elvina Abduvaliyeva Kırım Türkçesinin ağızlarının bugünkü durumu Mitat Durmuş Melih Cevdet Anday`ın şiirleri ve şiir sanatı Yasemin Altınkaynak Milli Mücadele romanında kadın tipleri Ahmet Özpay Kemal Bilbaşar`ın romancılığı Orhan Kurtoğlu Lebib Divanı (inceleme,tenkitli metin, sözlük) İsmail Aytaklar Orhon Türkçesinde cümle yapısı Sevinç Arınan Oktay Akbal' ın romanları ve romancılığı Anlatım bozukluklarının düzeltilmesinde geri bildirimin Gülnihal Hızlı Üşür etkisi Yahya Kemal`in "Aziz İstanbul" eseri üzerinde söz Hümeyra Ertürksoy dizimi incelemesi Yasemin Atmaca Hüsnü Üaş’k’ın göstergebilim yöntemiyle çözümlenişi XVIII. Yüzyıl Divan Şiiri'nde toplumsal hayatın izleri: Özge Öztekin Divanlardan yansıyan görüntüler. Deliorman (Bulgaristan) Türk sözel kültüründe geçiş Zehra Kaderli törenleri Gülderen Öztürker Cumhuriyet Devri Türk romanında erkek (1923-1938) Selçuk Cantürk Yeni Uygurca ve Özbekçe fiilimsiler Nesrin Yüceel Yaşar Nabi Nayır hayatı-sanatı-eserleri

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

transkripsiyonlu metin. giriş-metin-inceleme-analitik dizin Yedi Meşale ve Türk edebiyatındaki yeri Eski Türkçe ve Kırgızca'daki yapım ekleri Sinema ve edebiyat estetiği açısından Çalıkuşu uyarlamaları.144301 144336 144345 144347 144348 144376 144381 144529 144578 144703 144846 146236 147073 148221 148357 148363 148365 148367 148421 148433 148434 148448 148467 148549 148555 148575 148579 148580 Türkan Erdoğan Gülçiçek Korkut Cafer Mum Bülent Gül Suat Ünlü Bilge Yüksel Mayrambek Orozobayev Emel Aslan Nejdet Keleş Bülent Bayram Oktay Kavacık Muvaffak Duranlı Gülseren Özdemir Ömer Solak Habibe Soyhan Esra Erk Mehmet Akif Kürkçüoğlu Burhan Çağrı Yıldırım Birsel Hasçelik Halit Değirmenci Burcu Sarıkaya Fatih Nacar Ayşe Bayram Ruken Karaduman Serdal Kara Oya Orhun Lütfi Abay Ergün Hamzadayı Peyami Safa ve Halide Edip Adıvar' ın romanlarında toplumsal cinsiyet Divan-ı le'Ali (inceleme-metin) Halepli Edip Divanı (inceleme-tenkitli metin-cinaslar sözlüğü) Eski Türk tarım terimleri Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi TİEM 73. romanları ve romancılığı 1896-1914 yılları arasındaki Türk romanında yabancılar ve azınlıklar Yahya Kemal Beyatlı'nın nesirlerinde bağlı ve birleşik cümleler 1980 sonrası popüler müziğimizde Türkçe kullanımı Mahmûd Nedîm Paşa Dîvânı inceleme. Die polemische moral als literarisches analysemittel im gesamtschaffen von Frank Wedekind Alankay Batır Destanı (metin-inceleme) Beypazarlı Aşık Şefkati hayatı sanat ve şiirleri Yakut efsaneleri İnci Aral. sözlük Kemankeş Mustafa Kavisnâme (giriş-inceleme-metinsözlük) Türk Halk Müziğinde prozodi Sakarya ve Kocaeli Üniversiteleri ölçeğinde öğretmenlik mesleğiyle ilgili kitapların söz varlığı Türk masallarında aile yapısı ("Bacı Bacı Can Bacı" masalı esnasında) Ferhad Paşa Dîvânı Türkiye Türkçesinde bağlantı sesleri Eğirdirli Şeyh Muhiddin Dolu "Hızırnâme" (İncelememetin) Mehmet Eroğlu'nun "Issızlığın Ortası" ve "Yüz: 1981" romanlarının söz dizimi incelemesi Masalın çağdaş toplumda yayılışının incelenmesi üzerine bir deney Ahmet Altan`ın romancılığı Halkın Dostları dergisi ve yayım yıllarında edebi ortam 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 .

edisyon Parmaksız kritikli metin) Ümit Özgür Demirci Uygurca Altun Yaruk`a ait belgeler (251-300) Tuğba Başer Pervane Beg Nazire Mecmuası (557a-580b) Alpay Sarıyıldız Uygurca Altun Yaruk`a ait belgeler (101-150) Mahmut Pehlivan Pervane Beg Nazire Mecmuası (439b-464a) Serhat Küçük Faik Reşad Külliyyat-ı Letaif (giriş. Sevda Gülakan özel adlar sözlüğü) Turgay Anar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve romanlarında ev Mehmet Akif Gündeş Fâik Reşad Külliyyât-ı Letâif Fatma Taşçı Osmanlıca bir Rıdvan Şah ile Ruhefza hikâyesi Gökhan Kütükçü Uygurca Altun Yaruk'a ait belgeler (351-400) Ayşe Kula Pervane Beg Nazire Mecmuası (534a-557a) Mecmuası 580b-603a transkripsiyonlu İbrahim Öztürkçü metin Ayten Şenyurt Ali Handî ve dîvânı Songül Aydın Gazellerde kafiye Aytül Gönül Sevim Tuncer Cücenoğlu'nun oyunlarında eser-yazar ilişkisi 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 . dizin. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin "A'mak-ı Hayal" adlı Süleyman Eratalay eserlerinde mistik özellikler Kıbrıslı Hasan Nesîb Efendinin hayatı. dizin. edebi kişiliği ve Ayşegül Ovalıoğlu Feyezân-ı Aşk’ının metni ve incelemesi Peçevi tarihi Biyografisi. 1b-20b metin. metin. 21a-40a metin. yüzyıl Kazak şairi Mukagali Makatayev'in sosyal Metin Köse temalı şiirleri (transkripsiyon-aktarma-inceleme-dizin) Pervâne Beg Mecmû'Atü'n-Nezâ'ir (489a-512a) Özgür Karagöz (transkripsiyonlu metin) Banu Kıran Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde mitoloji Almanca ile mukayeseli olarak Türkçede dönüşlülük ve Aysel Uzuntaş dönüşlü fiiler Peçevî Tarihi (yazmaların tanıtımı.148614 148650 148652 148728 148731 148739 148741 148758 148777 148780 148782 148786 148808 148810 148953 149061 149063 149074 149075 149077 149079 149108 149114 149115 149120 149136 149199 149248 149274 149442 190470 209710 Hermann Hesse'nin "Siddhartha". Mehmet Güneş 1926-1929) 20.1568]: Dîvân: Yakînî Tenkitli metin Ömer Zülfe dizin Esra Güzide Pervâne Beg Nazire Macmû`ası (transkriptli. özel Filiz Çakıllı isimler sözlüğü) Murat Elmalı Uygarca Altun Yaruk'a ait belgeler (151-200) Pervâne Beg Nazire mecmuası (603b-624b) transkriptli. sözlük) Nur Hilal Ünlü Türk tiyatro eserlerinde "Millî Mücadele" Ahmet Gözükara Pervâne Beg Mecmû'atü'n-neza'ir Hayat mecmuasında edebî muhteva: (Şiir ve hikâye. Aygül Gökyurt edisyon kritikli metin Haluk Öner Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde iş ve çalışma Fâik Reşad Külliyât-ı Letâif (1-240) (giriş-metinSedat Şener sözlük) Yıldız Soydan Uygurca Altun Yaruk`a ait belgeler (201-250) tetkik Yakînî [ö.

edisyon kritik.209683 214144 158576 158728 159001 Fatma Baş Çetinkol Pervane Beg Nazire mecmuası Mecmuatü’n-Nezair Türk edebiyatında tarihi romanlar (Türk tarihi ile ilgili. hayatı ve dîvânının Metin Arpacı transkripsiyonlu metni Yeni lisan hareketi ile ilgili olarak Servet-i Fünûn ve Genç Kalemler dergilerinde yayımlanan makaleler Meral Dervişoğulları üzerine bir inceleme Emine Atmaca Korkuteli ve yöresi ağızları Tölögön Kasımbekov'un Sıngan Kılıç Romanı esasında Cesim Ercik Kırgız Türkçesinde isim Muhammet Girgin Buket Uzuner'in hikayelerinde yapı ve tema Ayşe Solmaz Ayçınar Destanı'ında dil-üslüp özellikleri Yılmaz Yeşil Türk halk inançlarından dilimize geçen deyimler Fatma Dikbaş Tüysüzoğlu Çuhadar-Zâde Şâkir Dîvanı Nûrî Bey hayatı.yüzyıl) Dilek Yücel Melike Ayyar destanı motif incelemesi Özlem Bayrak Tarihi Türk lehçelerinde bitki isimleri Efnan Dervişoğlu Cevdet Kudret hayatı ve eserleri Realist halk hikâyelerinden Cevri Çelebi hikayesi. dizin.dîvân şâiri Halil edebî kişiliği ve dîvânının tenkitli metni (incelemeZehra Kürt metin) Ortaöğretim 9. XVIII. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi Hasan Yiğittürk üzerine bir araştırma Selcan Korkmaz İnsan dergisi ve dergi etrafında gelişen edebi faaliyetler Musa Demir Hayat Mecmuası etrafında gelişen sanat faaliyetleri C. Fazıl Hacı Tahir Efendi. Oğuz Demirbaş Hikaye-i Temimdâr ve Ferdane Hanım hikayesi Bilgi Mecmuası'nın fikri ve edebi bakımdan Fatih Sakallı değerlendirilmesi Neriman Molali Romanya Türk toplulukları örneğinde iki dillilik Karacaoğlan.-15.1 Ömer Özkan Divan şiirinde sosyal hayat (14 ve 15.) Tölögön Kasımbekov`un Cetim hikayesi esasında Metin Demirci Kırgız Türkçesinde zarf Nuran Malta Kosova-Mamuşa köyü folkloru Erdinç Tunuslu Kosova-Priştine Türk ağzı 2004 2004 2005 2005 2005 159002 159041 159055 159062 159077 159079 159082 159083 159133 159292 159297 159299 159308 159309 159310 159315 159316 159322 159327 159328 159352 159354 159356 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 .YY. eserleri. Âşık Ömer ve Gevherî'nin şiirlerinde Serpil Çelik maddî kültür Fatih Sona Alî ve Dîvânı (14. İsmail Karaca 1951-1960) Taşlıcalı Yahyâ Bey`in Kanuni Sultan Süleyman`a Sümeyye Kocaman sunduğu kasideler üzerine bir yorum denemesi Peçevi tarihi. Aysel Yılmaz sözlük (özel adlar sözlüğü) Fazıl. yy. 150b-184a metin.

metin. dizin) Tezkiretü'l-Evliyâ tercümesi Rasim Özdenören ve Feodor Dostoyevski arasında tahkiye anlayışı bakımından bir karşılaştırma SSCB döneminde Azerbaycan'da dil plânlaması Hikâyeci yönüyle Suat Derviş Televizyon reklamlarının Türk Kültürüyle ilişkisi 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 . sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma Kitâbü Mürşidi`n-Nisâ (metin-aktarma-inceleme) İlköğretim için hazırlanan Türkçe dil bilgisi kitapları üzerine bir inceleme Elazığ çocuk oyunlarının halk bilimi açısından değerlendirilmesi Reşit Divanı (inceleme-metin) Irak Türkmen masallarında motif ve tip incelemesi Şahabettin Süleyman'ın "Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat"ı ve Tanzimat sonrası edebiyat teorileriKaygusuz Abdal'ın Hacı Bektâş Veli'nin Makâlât'ı ile mensur eserlerindeki ortak ve farklı motifler üzerine bir inceleme Kabûlî Mustafa Dîvânı (metin-inceleme) Hatay'da Türk Halk inançları Eşimkul Menen Zuura destanı Şirin ve şeker destanı Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde "zaman" deyimleri Vâsık divanı (ilâhizâde) (inceleme-metin) Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında yalancı eş değerlik Özbek halk masalları ile ilgili olarak metin. aktarma ve inceleme Kazak ve Nogay Türkçesi yazı dillerinde tasvir fiilleri Özbek yazar Şükrullah Yusufoğlu ve Tirik Ruhlar romanı Hidâyet Divânı Ahmet Tufan Şentürk'ün Hayatı ve Sanatı Fedaî hayatı. yüzyıldan günümüze İran'da Türkçe basın-yayın hayatı Nevâdirü'n-Nihâye (İnceleme. edebîtercümesi (giriş-metin-disizin)103bTezkiretü'l-Evliya kişiliği ve divanının tenkitli metni 207a Mu'înü'l-mürîd (giriş-metin-notlar-açıklamalar-dizin) 19.159359 159360 159361 159374 159397 159413 159479 159502 159503 159529 159559 159560 159569 159572 159576 159578 159587 159609 159612 159617 159628 159634 159692 159705 159717 159732 159774 159832 159833 159847 159885 159954 159956 Nesrin Şaş Nazife Eşgünoğlu Bilge Yetkin Zafer Yazı Adilhan Adiloğlu Selda Kesik Ebru Turgut Rafet Atalay Najdat Murad Hatice Gündoğan Zekiye Ülker Çalışkan Elif Bolat Sedat Bahadır Fatma Çelebi Meral Yaman Gulim Shadiyeva İncinur Atik Gürbüz Esra Çelik Aysu Şimşek Canpolat Dilek Ergönenç Gülden Saltık Ahmet Büyükakkaş Tülay Ayaz Şeker Bilal Çakıcı Harun Aydın Selcen Çürük Rıza Heyet Bilge Özkan Nalbant Özlem Demirel Lemara Abibulayeva Gönül Aliyeva Esen Yamantürk Nesrin Akkurt Ahmet Reşit Bey’in Nazariyât-ı Edebiyyesi üzerine bir inceleme Hayretî’nin mesnevileri inceleme-metin Türkiye Türkçesiyle yazılan makalelerdeki etimolojiler Ortaöğretim 10.

roman ve öyküleri üzerine bir Kemal Erol araştırma 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 .160024 160044 160050 160176 160204 160218 160256 160290 160296 160351 160363 160379 160403 160404 160414 160418 160419 160427 160428 160432 160442 160449 160458 160463 160476 160484 160485 160606 160616 160620 160621 160623 Meryem Selda Çoban Hayati Yılmaz Zekine Özertural Gülsemin Hazer Mehmet Vefa Nalbant Arzu Yıkılmaz Divanu Lugati`t-Türk`te geçen "Oğuzca" kayıtlı dil malzemesi Mahdûmkulı divânı (inceleme-metin-dizin) Türk kaynaklarında maninin öğretisi Rıfat Ilgaz'ın Romanları üzerine bir inceleme Divânü Lûgati't-Türk'te isim Hamzanâme: Metin-dizin (158b-250b) Erken dönem Osmanlı tarihlerinde epik unsurlar Hülya Oğuz (Tevârîh-i Âl-i Osmanlar) Sevilay Buket Uzuner'in romanlarının psikanalitik yöntemle Altıkulaçoğlu incelenmesi Milan Simiç Bilge Kagan yazıtı Kara Kuzgun Destanı (inceleme-metin-aktarmaAli Ilgın gramatikal dizin-sözlük) Firdevsi-i Tavil Münazara-i Seyf ü Kalem (incelemeAhmet Tanyıldız metin-sözlük) Rahmetullah Koç Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinde zaman kavramı Mehmet Gürbüz Rezmî Divanı (inceleme-metin) Mehmet Kara Hakas Türkçesinde isim Ebru Burcu Yılmaz Tarık Buğra insan ve eser Celal Doğanay Nazım Hikmet Ran'ın şiir dünyası Fatih Arslan İlhan Tarus (insan ve eser) Andırın (Kahraman Maraş)'dan derlenen ağıtlar Mehmet Temiz (inceleme-metin) Ebru Şenocak İbn Sînâ hikayeleri üzerinde mukayeseli bir araştırma Birol Azar Türabî Divânı (inceleme.metin) Gülda Çetindağ Elazığ türküleri (metin-inceleme) Seyyid Mehmet Vahyî Dîvânı'nın bilimsel yayını ile Murat Sukan eserin Uzuner'in hikaye bakımından incelenilmesi Buket şekil ve muhteva ve romanları üzerine bir Betül Kaleli inceleme Abuzer Aşıkseveri'in hikayeciliği ve hikayeleri üzerine Yıldız Orak bir inceleme Yusuf Atılgan'ın romanlarının psikanalitik açıdan Arzu Özdemir incelenmesi Serda Türkel Şeyh Gâlib'in bestelenmiş şiirlerinde usul-vezin ilişkisi Mehmet Korkut Çeçen Hâlet bey divanı-Tenkitli metin Hikmet Konar Diken mizah gazetesinin incelenmesi Sevgül Çabaz PeyamiDergisi üzerine sistematik ve tematik bir Rübab Safa'nın romanlarında şahıslar dünyası Halil Sağlam inceleme Batı Türkleri'nin dörtlüklerden kurulu bilmeceleri Hatice İçel üzerine bir araştırma Talip Apaydın'ın hayatı.

edebî kişiliği.YY.YY) yardımcı fiiller Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış satır arası bir Kur'ân Mehmet Kütükçü tercümesi (gramer-metin-tertip-Sözlük). edebî kişiliği ve dîvânının Musa Tozlu tenkitliili ve yöresi ağızları (giriş-inceleme-metinler) Düzce metni Sıtkı Çoban dizin Emin Dinç Köktürk Abideleri'nin fiil çekimi Nale Erdemir Divân-ı Zihni-i Çermiki (inceleme-metin) 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 . Mehmet Ulucan eserleri.160628 160629 160630 160632 160633 160635 160649 160653 160724 160750 160835 160837 160851 160852 160917 160927 160945 161004 161056 161065 161088 161095 161145 161163 161184 161185 161194 161209 161226 161241 161244 Adnan Demir Mehmet Halil Erzen Gökmen Boztilki Abdulselam Arvas Velayetname'de eylem yapımı Abdurrahman Sâmî'nin Kenzü'l-'Âşıkîn'i Velayetname'de ad yapımı Van âşıklık geleneği 18.-XII. Divanı'nın tenkitli metni ve tshlili Batı Türkleri'nin dörtlüklerden kurulu bilmeceleri Hatice İçel üzerinde bir araştırma Sinan İmamoğlu Van çocuk folkloru Tarihi Türk yazı dillerinde yön kavramı üzerine bir Semra Eren inceleme Dîvânı transkripsiyonlu metin ve Türkçe Müdâmî Ramazan Yaşar çevirisi Edip Canseverin şiirlerinin tema ve yapı bakımından Mehmet Sait Kavşut incelenmesi Münir Cerrahoğlu Çankırı çocuk folkloru Aslı Tınmaz Fakir Baykurt’un romanlarında şahıslar kadrosu Edirneli Güftî Gam-nâme-inceleme ve transkripsiyonlu Enver Acar metinZuhâl Yuvacı Divriği/Aydoğan köyü kaynaklı cönkler üzerine tedkik Bilal Aksungur Orhan Pamuk'un romanlarında şahıslar kadrosu Ercan Oktay Senîh-i Mevlevî Divanı Mü'min Bin Mukbil Sinobî/ Miftâhu'n-Nûr Hazâ'inü'sNurcan Cinaz Sürûr Hacer Tokyürek Eski Türkçede (VIII.(535b-616b) Mustafa bin Muhammed'in İhlas suresi tefsiri (girişYusuf Akçay inceleme-metin-ekler dizini-sözlük-tıpkıbasım) Asaf Hâlet Çelebi'nin tasavvufla ilgili görüş ve Cemil Selek araştırmaları Türkiye Türkçesinde nesne yardımcı cümleli bağımlı Ayşe Yılmaz birleşik cümle Türk halk oyunlarında kullanılan terim ve tabirlerin Ahmet Alınca incelenmesi yöresi ağızları (giriş-inceleme-metinlerDüzce ili ve Sıtkı Çoban dizin) Abdullah Ferdi Efendi'nin hayatı eserleri ve divanı'nın Yılmaz Şentürk tenkitli metni Mehmed Tahir Tahir Selam Divânı (tanıtım ve Dedebey Kılıç transkripsiyonlu metni) Ebûbekir Sâmî Paşa hayatı. yüzyıl şairlerinden Beliğ Mehmed Emîn Dîvânı Gamze Demirel (inceleme-tenkitli metin-tahlil) Muvakkit-zâde Mehmed Pertev hayatı.

metin Nişâncı Mehmet Paşa Tevârîh-i Âl-i Osmân (1b-120a) metin-dil özellikleri-sözlük Dindışı eski Uygurca metinlerin karşılaştırmalı sözvarlığı Türk Halk Edebiyatı metinlerinde kavim adları Kuzey Kıbrıs Gazimağusa Harika Mahallesi örneğinde göç ve sosyal yapı Türkiye Türkçesi'nde bağımsız birleşik cümle Divan-ı zihni-i çermiki (İnceleme-metin) Yusuf Atılgan'ın romanlarında mekân Fakir Baykurt'un roman ve hikayelerinde dış göç Erol Toy'un hayatı ve eserleri üzerine bir inceleme Fuzûli'nin Türkçe Divanı'nın söz varlığı Âşıklık geleneği içerisinde Şeref Taşlıova'nın yeri ve kullandığı makamlar "Molla Nasreddin" dergisinin Azerbaycan şiirine katkıları Fuat Edip Baksı'nın hayatı. sanatı ve eserleri üzerinde bir inceleme Seyfi Kudaş'ın şiirleri. giriş. giriş-metinler-dizin Türkmen şairi Mollanepes'in bütün şiirleri (girişinceleme-metin-dizin) Türkmen şairi Gurbandurdu Zelilî'nin hayatı ve şiirleri Temel naratoloji kavramları üzerine bir inceleme II. inceleme.metinler-dizin Lobnor ağzı üzerinde bir inceleme Şeyhü'l-İslâm Yahyâ Divan'ında sözvarlığı Mostay Kerim'in şiirleri. ve 19. Meşrutiyetten Cumhuriyet'in ilânına kadar İzmir'de tiyatro faaliyetleri Temel göstergebilim (semiyotik) kavramları üzerine bir inceleme Rus biçimciliği üzerine bir araştırma Türkiye Türkçe'sinde ve Azerbaycan Türkçe'sindeki zaman eklerinin karşılaştırılması Azerbaycan şairi Halil Rıza ve Men Şergem adlı eseri (eserdeki şiirler üzerinde dil inceleme) 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 .tahlilî fihrist. yüzyıl Türk halk şiirinde toplumsal eleştiri Kelimelerin ölümü olayı (XIII.161270 161589 161606 161628 161649 161654 161675 161768 161786 161822 161892 161909 161955 161998 162100 162363 162371 162383 162384 162390 162405 162416 162423 162426 162430 162437 162455 162463 162466 162468 162474 162492 162604 Cihat Küçükaslan Dilek Halaçlı Gülsevim Yılmaz Hülya Çelik Gökhan Ölker Sümeyye Çakallı Süleyman Uzkuç Ahmet Topcu Mehmet Yastı Özlem Civelek Burak Akgün Anıl Özgüren İhsan Ersoy Nale Erdemir Orhan Oğuz Senem Pehlivan Gaye Küçükler Mustafa Karataş Deniz Şener Tarana Abdullayeva Yasemin Mumcu Ay Murat Özşahin Minara Aliyeva Esen Mustafa Levent Yener Mehmet Yasin Kaya Soner Sağlam Maksat Seytiyev Hacer Sencer Özlem Nemutlu Bahar Dervişcemaloğlu Pınar Kuş Mammad İsayev Dilek Erenoğlu Sakarya ili Ferizli ve Söğütlü ilçeleri ağzı Yaşar Nabi Nayır'ın hayatı. sanatı ve eserleri 18.-XX. yüzyıl Anadolu Türkçesi örneği) Ta`lîm-i lisan-ı Rumi (metin ve dil öğretim yöntemi) Peride Celâl’in romanlarında kadın kahramanlar Büyük mecmua tahlili fihrist-inceleme-metin Mehtâb .

yüzyıl) Varlık Dergisi'nin yayınlandığı ilk yıllardaki fikrî faaliyetler (s. Esat Mahmut Karakurt. yüzyıla ait anonim Osmanlı tarihi Ahmet İçli Fuzûlî'de Türkçe Berat Açıl Sırrî Râhile Hanım ve Divânı Halk bilimi-eğitim ilişkisi ve ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının halk bilimi içeriği açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi Halk Bilgisi Haberleri dergisitürküler üzerine bir Türkiye sahasındaki hikâyeli (indeks ve seçme yazılar) araştırma Türkistan`da dil tartışmaları Özbekçe`nin icat edilişi (1917-1940) Sesler dergisindeki tenkit yazıları ve edebi düşünce Türk folklor arastırmaları dergisi yayıncılığında İhsan Hinçer'in yeri Nâzım Kembirî'nin "Erpan İzgülirim" adlı eseri üzerinde bir gramer incelemesi Altay Türkçesi ağızları Sovyetler Birliği Döneminde Azerbaycan'da folklor politikaları ve çalışmaları (1917-1953) Azerbaycan sahası tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvânî'nin tezkiresi Klâsik Osmanlı Türkçesinde eklerin ses düzeni (16. ve 18. Muazzez Tahsin Berkand örneklerinde 1930-1950 dönemi popüler Türk Alpay Doğan Yıldız romanları üzerine tematik bir inceleme Şeyma Büyükkavas Kuran Peyami Cemal Kaygılı'nın romanları üzerine bir Osman Safa'nın romanlarında şahıslar kadrosu Vildan Şen inceleme Cumhuriyet düşüncesinin kökleşmesinde Yusuf Ziya Selçuk Çıkla Ortaç'ın yapıtlarının yeri ve önemi Sevinç Çokum'un "Gülyüzlüm" adlı eseri üzerine cümle Hacı Eroğlu (sentaks) çalışması Mehmet Dursun Kitab-ı Kıssaname-i Süleyman Aleyhisselam üzerine Erdem söz dizimi çalışması (Süleymanname 74.162611 162618 Farzaneh Doulatabadi Gulzada Jabbarova Ahter gazetesi çerçevesinde İran-Türkiye fikrî ve edebî ilişkileri İlk Türk-Kazak hikaye ve romanları üzerine bir araştırma 2005 2005 162685 162686 162689 162693 162696 162704 162708 162747 162748 162764 162768 Kerime Nadir.cilt) Yılmaz Irmak Karacaoğlan'ın şiirlerinde anlam sapmaları Selda Özhan Karya`da çift ağızlı balta kültü Uğur Gürsu XVI. 61-120) Hanyalı Kâmi ve dîvânı 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 162775 162786 162789 162840 162844 162854 162855 162857 162872 162874 162876 162877 162885 Ömer Yılar Ayşe Turan Merdan Güven Mehmet Uzman Şennur Süleyman Aynur Sümer Ümit Yener Figen Güner Dilek Eyüp Akman Ömer Bayram Yavuz Kartallıoğlu Ahmet Soydemir İbrahim Akyol 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 .. 17.

kademe türkçe öğretiminde ölçme ve Ali Göçer değerlendirme David Selim Sayers Tıflî hikâyelerinin türsel gelişimi Kemalist modernleşmenin Adab-ı Muaşeret romanları: Aslı Güneş Popüler aşk anlatıları Alphan Akgül Oktay Rifat şiirinde Güneş'in üç hali Firdevs Canbaz Fatma Aliye Hanım'ın romanlarında kadın sorunu Halide Edip Adıvar'ın son dönem romanlarında Damla Erlevent İstanbul'da gündelik hayat ve müzik Drita Çetaku Nazlı Eray'ın yapıtlarında (Oto) biyografik öğeler Kayhan Türkan Yeşilyurt Kadın şairde kadın: Şükûfe Nihal'in şiirleri Kemalettin Tuğcu romanları: Özgün bir popüler Melike Sıla Arlı edebiyat türü Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar üçlemesinde Berna Akkıyal "kimlik" sorunsalı Yalçın Zengin Hamzaname (metin inceleme) Yeni Kafkasya Mecmuası (inceleme ve edebiyatla ilgili Adem Can metinler) Necmiye Özbek Heykelü'l-Esrâr tercümesi Beki Seytäkov'un "Altı Tomdan Ibarat Eserler Yığındısı-Bäşinci Tom Povestler ve Hekayalar" eserindeki iç hikâyenin isim ve fiil işletim ekleri 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 163064 Sinan Dinç 2005 163070 163081 163099 163101 From discourse to practice: Rethinking "translation" (terceme) and related practices of text production in the Cemal Demircioğlu late Ottoman literary tradition Adviye Rabia Çipiloğlu Şânîzâde Mehmed Atâullah ve divanı Bursalı Lami-i Çelebi`nin Münazara`i Sultan-ı Bahar Recai Kızıltunç Ba-Şehriyar.Şita eseri (inceleme-edisyon kritikli metin) Berrin Kokarca İnci Aral`ın "Mor" adlı romanında yan cümleler 2005 2005 2005 2005 . Mücahit Akgün sanatı ve eserleri Nilay Özer Turgut Uyar'ın Divan'ında bir araç olarak biçim Elif Berrak Azerbaycan masalları üzerine bir araştırma(masalların Hafızoğlu propp metoduyla incelenmesi) İlköğretim II.162886 162887 162896 162911 162932 162951 162962 162964 162968 162974 162985 162994 162998 162999 163000 163003 163004 163005 163007 163016 163049 163051 Özbek yazar Memedali Mahmudov (Evril Turan) ve Ercan Oral Ölmes Kayalar romanı Salih Boyraz Hayat mecmuası etrafında edebi faaliyetler (C-3) Kadir Alper Giritli Aşkî ve divânı Ömer Çakır Türk Edebiyatında mektup Selim Emiroğlu Eflatun Cem Güney'in eserlerinde dil ve çocuk eğitimi Emine Bilgehan Türk Zekeriya Sertel'in dergiciliği Süleyman Nesib (Süleyman Paşazâde Sami Bey)hayatı.

173295 186211 186311 186312 186381 186382 186387 186478 186492 186531 186838 187356 187724 187725 187735 187790 162955 187867 187875 187879 Dede Korkut Destanı hikayelerindeki manzumelerin Rezan Bandeoğlu biçim ve içerik yönünden incelenmesi Varoluş ve bireyleşme açısından Ferit Ergü'nün öykü ve Mutlu Deveci romanlarında yapı ve izler Çukurovalı Aşık Mustafa Köse' den derlenen türkülü Ozan Tülüce hikayeler (inceleme-metin) Kayseri ve yöresi halk Fahri Bilge defterlerindeki Erhan Çapraz şairleri Adana İli Yüreğir ve yöresi göçmen ağzı (incelemÖzlem İlaslan metinler-sözlük) Ahmet Hamdi Tanpınar' ın hikayelerine yapısalcı bir Tanzer Afat yaklaşım Ahmet Hamdi Tanpınar' ın eserlerinde halk bilimi Erol Aksoy unsurları dönemi Türk romanında toplumcu 1955-1959 Özgür Ertuğrul gerçekçilik Mecmu'a-i Münşeat TDK Ktp.363/1 (incelemeOğuzhan Şahin metin-tıpkıbasım) Hasan Cemali Baba. hayatı. A. sınıflarda okutulacak Türkçe ders kitaplarındaki hazırlık çalışmaları ve metni anlama sorularının incelenmesi Wallace Stevens Melih Cevdet Anday: The poetics of supreme fiction İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma Mehmed Zihnî Keşânî`nin 97 Gazeli inceleme-metin 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 187884 Hulusi Akar 2005 187902 187916 188008 188077 Güldönü Kaya Pelin Batu Ahmet Koçak Zeliha Çelen 2005 2005 2005 2005 . sanatı ve eserleri üzerine Seyfullah Yıldırım bir inceleme Aytaç Dinç Yıldırım Bahaettin Karakoç'un şiirlerinde sıra dışı bağdaştırmalar Metinlerarası evrensel ögeler bağlamında çocuk Zehra Aydın Yardım edebiyatında çocukluk felsefesi Beyhan Uygun Aytemiz Reşat Nuri Güntekin`in romanlarında aşk ilişkileri Abdullah Özcan Dede Korkut hikayelerinde sıfat tamlamaları Serdar Yüksel İsmet Divan'ın gramer indeksi Halide Edib Adıvar ve Halide Nusret Zorlutuna'nın Kelime Erdal eserlerinde öğretmen ve eğitim ve hikayelerinde Ahmet Hamdi Tanpınar`ın roman Mehmet Günay tipler Türk dilinde "yol" kavramının toplumsal dilbilim Betül Bülbül Oğuz açısından incelenmesi Mehmet Ersal Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey beldesinde Alevilik Eski Uygur Türkçesi metinlerinde geniş zaman ekinin Serpil Akbulut kullanımı Harbord Military Mission to Armenia: The story of an American fact finding mission and its effects on Turkish-American relations 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim 7.

köşk ve yalı "Nart Jırla Bla Tauruhla" adlı derleme kitabındaki dilin eski Kıpçakçı ile ilişkisi üzerine bir inceleme (girişinceleme-metinler-sözlük) Âşık Ömer Divânı`nın tahlîli (1986-2000) yılları arası konusunu Türk tarihinden alan tiyatrolar Türkiye Türkçesinde cümlede tümleçler Safiye Erol’un romanları üzerine bir inceleme Ahmet Muhip Dıranas’ın şiiri İbn-i Kemâl Divânı’nda insan unsuru Mustafa Necati Karaer`in şiirlerinde imaj dokusu Gazzâlî`nin Nübüvvet anlayışı Kemal Bilbaşar’ın romanlarında şahıslar kadrosu Biçimbilim ve sözdizim açısından Etrüsk dili Duvar yazıları Van ilinde organ hırsızlıkları hakkında anlatılar Nazlı Eray’ın öykülerinde düş.188087 188088 188091 188092 188117 Mehmet Akpınar Uğur Soldan Şahin Sürmeli Behice Varışoğlu Başak Ergil Keşanlı Zihni Divanı Fatîn Divanı inceleme-metin Kadı Burhaneddin Divanı : Anlam çerçevesi Necatî`nin Gazellerinde anlam çerçevesi The Image of Nazım Hikmet and his poetry in AngleAmerican literary systems in 2002 Translation and the authorial image: Reception of Latife Tekin`s literary works within the source and the target culture(s) Behişti`de tabiat ve eşya Sâmiha Ayverdi’nin eserlerinde üç temel Mekân: Konak. düşlem ve gerçeklik Ahmet Hamdi Tanpınar`ın "Huzur" romanında sözdizimi incelemesi Türaâbî Divânı (inceleme-metin) Kırımçak Türkçesi grameri Bingöl masalları (inceleme-metin) Usûl-Vezin Şeyh Gâlib`in bestelenmiş şiirlerinde ilişkisi Buket Uzuner`in hikaye romanları üzerine bir inceleme Andırın (Kahraman Maraş)`dan derlenen ağıtlar (inceleme-metin) İbn Sînâ hikâyeleri üzerinde mukayeseli bir araştırma Yusuf Atılgan`ın romanlarının psikanalitik açıdan incelenmesi 2005 2005 2005 2005 2005 188124 188131 188132 Ayşe Ayhan Feride Aytekin Selami Alan 2005 2005 2005 188134 188165 188217 188219 188225 188228 188229 188231 188232 188235 188236 188256 188257 188260 188268 188318 188319 188320 188322 188323 188324 188325 188332 Emine Topal Mehmet Surur Çelepi Rabia Çatalbaş Cüneyt Akın Yasemin Sürmeli Savcan Oktay Yivli Gülderen Çelik Ramazan Nazlıgül İzzet Gülaçar Ülviye Dikici Mustafa Solmaz Nurhilal Kavşut Şükran Çelik Macit Balık Ayça Demir Birol Azar Nesrin Güllüdağ Okan Alay Serda Türkel Betül Kaleli Mehmet Temiz Ebru Şenocak Arzu Özdemir 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 .

edebi şahsiyeti ve divanın tenkidli Mehmet Elaldı metni 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 .und literaturwissenschaftliche Yelda Şahin untersuchung Cumhuriyet dönemi Türk romanlarında modernizmin Hasan Yürek yeri Karesi Gazetesi'ndeki edebi kültürel muhteva üzerine Selmin İskender bir inceleme (1886-1888) Türki dillerin günorta-günbatar toparında arzuv ve Ahmet Zeki Alptekin Hökmanlık anladyan işlik formaları Turgut Koç Tayyib Salih ve romancılığı Erhan Gürpınar Mustafa Kutlu'nun hikayelerinin incelenmesi Döndü Bulut Nedret Gürcan-hayatı. sanatı ve eserleri Tuğba Akçay Refik Fersan hayatı. yüzyıl şairlerinden Beliğ Mehmed Emîn Dîvânı Demirel (inceleme-tenkitli metin-tahlil) Abuzer Aşıksever`in hikâyeciliği ve hikâyeleri üzerine Yıldız Orak bir inceleme Ayşe Altıntaş Balcı Türklerin Sherlock Holmes`ü Amanvermez Avni Aziz Nesin`in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ile Carl Zuckmayer`in "Der Hauptmann von Köpenick" adlı eserlerinde "birey ve bürokrası" Kemal Tahir`in romanlarında şahıslarpostmodernizmin Cumhuriyet dönemi Türk romanında kadrosu yeri Eichendorffs novelle aus dem leben eines taugenichts" 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 188507 188655 188832 Okan Razi Alkan Yılmaz Meltem Özcan 2005 2005 2005 188873 189121 189429 189467 190106 190120 190136 190137 190144 190149 190475 190488 190508 190517 und ihre übersetzungen ins Türkische -eine übersetzungs. eserleri Alpaslan Ertürksoy Türkiye Türkçesinde cümlede özne Abdülkadir Meragi`nin eserlerinin makamsal açıdan Erhak Elinç incelenmesi Ortaöğretim müfredat programı ile üniversiteye giriş Deniz Melanlıoğlu sınavlarındaki Türkçe sorularının karşılaştırılması XX. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı unsurlarının eğitsel açıdan değerlendirilmesi İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlere Murat Şengül dayalı olarak hazırlanan sorular üzerine bir inceleme Muvakkit-Zâde Mehmed Pertev-hayatı.188333 188352 188408 188409 188411 188413 188418 188430 Müzeyyen Ebru Turgut Sezer Özyaşamış Şakar Süleyman Kaan Yalçın Elazığ çocuk oyunlarının halk bilimi açısından incelenmesi Birgivî Muhammed Efendi'nin manzum Vasiyyetnâmesi (eleştirili metin-dil incelemesi-sözlük) İlköğretim 1. yüzyılda Azerbaycan`da Arap dili alanında yapılan Aladdin Sultanov çalışmalar ve Arapça öğretimi Tasavvufa Gayr-İslami ve Gayr-Sunni kaynak arama Mehmet Sami Sayar çalışmaları Nazif hayatı. ve 5. besteciliği. Divan`ın tekitli metni ve tahlili Hafize Gamze 18. eserleri. edebî kişiliği Mehmet Ulucan eserleri.

özel adlar Peçevî sözlügü) Amidi’nin Yüsuf u Züleyhası (metin ve Ahmedi-i inceleme) 2005 2005 190591 190596 191776 204830 205484 205740 205872 205882 205900 205936 206202 206694 209666 209871 206809 206812 206831 209668 209699 209705 209706 209707 209717 209718 209727 209731 Esin Öztürk Bağcı Zehra Alay Serap Sezer Burcu Gürgan Ertuğrul Can Ali Tan Yeter Torun Nazife Ceylan Ayhan Karakaş Muhammed Harun Gürbüz Mehmet Fetih Yanardağ Mehmet Hazar Alparslan Oymak Bihter Gürışık Yüksel Topaloğlu Yakup Kurt Ece Avcı Emel Koşar Murat Ali Karavelioğlu Mustafa Özbal Erdal Karaman İnci Aydın Çolak Selda Uygur Erhan Aktaş Beyhan Dinç Ramadan Doğan 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 .80a metin. 1-2 Almanya'daki Türk Edebiyatı/ilk kuşak yazarları ve eserlerinin incelenmesi Peçevi tarihi (46b . Türkiye Türkçesine aktarımı cilt.özel adlar sözlüğü) Adalet Ağaoğlu’nun çağdaş Türk romanındaki yeri Batı Trakya Çağdaşdil ve edebiyat yazılarının Hayat dergisindeki Türk Edebiyatı incelenmesi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında batıl inançlar On altinci yüzyıl şairlerinden prizrenli Şem'i'nin divani'nin edisyon kritigi ve ıncelenmesi Peçevi tarihi(80b/114a metin. dizin.dizin. özel adlar sözlüğü) Karabağ ağızları Tanzimat romanında şair tipleri Türlerarası ilişkiler açısından Ziya Osman Saba’nın şiir ve öyküleri 17. yüzyılda yapılmış mensur Şehname tercümesi(120a159b) tarihi (250b -284a metin. dizin. Harf çevirimi. edisyon kritik. sözlük. with your tongue down my throat and my son the fanatic Muhyiddin Çelebi`nin Hızır-Namesi (inceleme-metin) Masal çevirilerinde karşılaşılan sorunlar: Türkçe'de Andersen masalları Images of sexuality in the 16th century Ottoman society: Mehmed Gazali's Dafi'ü'l Gümüm Şuhudi Divançesi (inceleme-metin) Kırgız Türkçesinde tasvir fiilleri Nurullah Ataç`ın denemelerinde devrik yapılar Haldun Taner’in öykülerinde cümle bağlayan bağlaçlar Feke halk kültürü araştırması Nehcü'l-feradis'te sıfat fiilli unsurlar Fakir Baykurt'un hikâye ve romanlarının tema ve yapısı üzerine bir inceleme Rayımbek Batır (dil incelemesi.190519 190588 Hatice Şahin Muhammed Yaşar Eine vergleichende studie über Karin Struck`s roman Klassenliebe und gerd fuchs roman Beringer und die lange wut Bali hayatı edebi kişiliği divanının tenkitli metni (inceleme-metin) The Pakistani diaspora in Hanif Kureishi`s three short stories: We`re not jews.

yüzyılda yapılmış mensur Şehnâme tercümesi 80a Nilgün Yıldız 119b Aylin Koç Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinde sedalılaşma Sevgi Soysal’ın romanlarındaki kadın kahramanlar Yasemin Bakır üzerine taksonomik bir inceleme Abdulvehhâb Bin Yusuf’un Müntahab-ı Fi’t-tıbb’ı (dil Meriç Güven incelemesi-metin-dizin) Türkiye’deki ilaç prospektüslerinin dili üzerine bir Meryem Arslan inceleme Eski AnadoluTürkçesinde isimden isim fiilden isim Gülcan Genç yapma ekkleri ve fonksiyonları İstanbul’da gündelik Samiha Ayverdi’nin eserlerinde Zeynep Uymur hayat Kiyoko İto Türk Japon hayvan masallarının karşılaştırılması Almazbek XIV. yüzyil Türk klasik şairlerinden Nehci Mustafa Dede [1616-1680?]. Afife ve diğerleri) Şeyh Aliyyü’s-sadrī El-konevī Birgivī’nin VasiyyetAbdurrahman Kaya nāme’sinin şerhi (1b-49b) (giriş – tenkitli metin – dizin) 17. özel adlar Peçevî tarihi (317b -351a (451-500) sözlüğü) Kara fazlî’nin hayatı. edebi kisiligi. tenkitli metinler: Divan. yüzyılda yapılmış mensur Şehname tercümesi İshak Algan (160a-200b) Şenol Korkmaz Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (501-550) Xvıı. Meyl-i Dil. Yüzyılda yazılmış bie sure tefsiri üzerine dil Jarkynbaev incelemesi Mehmet Samsakçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ıon eserlerinde güzel sanatlar Eski Anadolu Türkçesinde isimden fiil fiilden fiil Sunay Dilek yapma ekleri ve fonksiyonları Türkiye Türkçesi ve Japoncada zaman çekimlerinin Yuiko Umemoto karşılaştırılması Emrî Dîvânı’nın Nazım bilgisi ve belâgat yönünden Türkan Çınar Alvan incelenmesi 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 209853 209878 209884 210892 210906 210907 214924 214926 214983 215031 214137 214140 214150 215558 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 . eserler .tenkitli metin) Tursun Fakı’nın Cumhûr-Nâme adlı eserinin metni ve Neslihan Yazıcı incelemesi Egribozlu Mehmed Emin Sırrî hayatı. Tuhfetu's-Salikin ve Üzeyir Aslan Hediyyetu'l-Miiteressidin. edebî kişiliği ve dîvânı Mustafa Özkat (inceleme . 17. dîvânının Sıddık Cansever edisyon kritik metin ve değerlendirmesive Riyâzü’lŞeyhî Ali Şehsüvaroğlu (Şeyhî Efendi) Gufrân (Tefsir-i Yâsîn-i Şerîf) adlı manzum eserin tenkitli metni Bünyamin Köse Elmira Kaljanova Uygurca dışastvustık (giriş-metinElmira Kaljanova çeviri-dizin ve tıpkıbasım) Ahmet Rasim’in hikayeleri metin-tahlil-indeks Serkan Kaya (Mehalik-i hayat. eserleri.209744 209750 209751 209772 209777 209779 209780 209785 209788 209829 209832 209850 Hamdi Şimşek Mithat Usta Zuhal Kayayurt Peçevi tarihi Altun Yaruk’a ait belgelermetin. eserleri. hayati. dizin.

inceleme) Mekkî divanı ve tahlili Yazı dilindeki alıntı kelimelerin Türkçeleşme süreçleri Grek harfli Türkçe moykemmel yerusalim tarihi (214441 sayfaları arası) adlı eserdeki Türkçe kelimeler Divan-ı Fanî incelemesi Grek harfli Türkçe Moykemmel Yerusalim tarihi (1.211. sayfalar arası) adlı eserdeki Arapça-Farsça kelimeler Türk kültüründe hediyeleşme geleneği ve hediyeler Tarık Dursun K(akınç)'nın hayatı.215559 215579 Taşlıcalı Yahyâ Bey Divânı’ndaki soyut kavramlar (kasîdeler-musammatlar-şehrengizler-gazellerSümeyye İnce Sinan mukatta’lar) Türk edebiyatında tarihî romanlar (Türk tarihi ile ilgili Ramazan Topdemirel 1971-1980) Kadir Ali Bek ve camiü’t-tevarih’i üzerine dil incelemesi (imla – fonetik – morfoloji – karşılaştırmalı metin – dizin – sözlük) Abdülhak Şinasi Hisar’ın eserlerinde İstanbul (Bogaziçi)’da gündelik hayat Sinan Pasa’nın tazarru‘-nâme’sindeki benzetme unsurları ve edebî günlük gazetelerdeki anlatım Roman hikaye ve tasvirler bozuklukları Kıbrıs Türk masalları (derleme . yüzyıl halk şiirinde inançlar İkinci Meşrutiyet dönemi Türk hikâyeciliğinde tema (1908-1918) Hayat mecmuası etrafındaki fikri faaliyetler (1927) 2005 2005 215592 215615 217020 217021 217022 217297 217299 219753 219756 219766 146930 155492 155515 155523 155530 155535 155543 155547 155550 158375 160051 162631 169370 172756 172773 172785 172811 172815 Rysbek Alimov Şafak Güneş Esma Şahin Hasan Bahadır Türkan Özkutan Gürcan Karapanlı Aya Ishihara Hüsrev Şirin Abdulkadir Kayhan Mustafa Kılıçarslan Candan Işıl Sakarya Özlem Fedai Fatma Eriş Soytürk Arife Gülsün Özlem Özmen Melike Vurgun Ayvaz Morkoç Ayşe Atay Caner Kerimoğlu Genç Osman Geçer Talat Dinar Aysun Aktaş Emine Gültekin Hayat Aras Toktaş Mevlüt Sağlam Hakan Çelik Nesime Ceyhan Banu Durmuş 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 . sanatı.eserleri Aşık edebiyatında peygamber kıssaları Tuvaca "Alday-Buuçu" destanının dil yönünden incelenmesi Ün dergisinin halk bilimi açısından incelenmesi 17. hikâye ve romanları üzerine bir inceleme Mecit Gafuri'nin şiirleri (giriş-metin-dizin) Ayaz İshaki'nin iki hikayesinde söz varlığı: “İke Yöz Yıldan Son İnkraz” ve “Zindan” Alimcan İbrahim'in Kazak Kızı romanında söz varlığı (giriş-metin-dizin) Baki Divanı'nda söz varlığı ve şiiri üzerine bir Nahit Ulvi Akgün`ün hayatı inceleme Anar hayatı. sanatı ve hikâyeleri Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin karşılaştırmalı söz dizimi Türk romanında sokak çocukları (1920-1970) Başmakçı ve Dazkırı ağzı Ümit Yaşar Oğuzcan hayatı.

. yüzyıl Türk halk şiirinde toplumsal yergi Hasan Ali Toptaş'ın 'Gölgesizler' romanı ve olanaksızlık Uygur şiveleri sözlüğü (A'dan Z'ye kadar transkripsiyonlu metin) Râşid (?-1310?-1892) Fabrikası'ndaki işçilerin batıl Karabük Demir Çelik ve dîvânı inceleme-tenkidli metin inançları Türk kültüründe yedi uyurlar kültü ve edebi dönüşümleri Peyami Safa'nın Cumba'dan Rumba'ya adlı romanının kişiler arası ilişki yaklaşım ve kuramlarına göre incelenmesi Osmaniye yöresinde yaşayan Ulaşlı Türkmenlerinin geçiş törenleri Tokat kentinin ticaret mekanları "19. Meşrutiyet dönemi romanlarında yabancı tipler Edebiyat sinema bağlamında Fikrimin İnce Gülü ve Sarı Mersedes Eski Uygur Türkçesiyle yazılmış eserlerin ses ve şekil özelliklerine göre tarihlendirilmesi Hilmi Yavuz'un şiirlerinde lirizm Nutuk'un fikri ve edebi açıdan incelenmesi 1980 sonrası fantastik Türk romanı Sancak bölgesinde Boşnak epik destan geleneği Gırgır dergisinin Türk halkbilimi açısından incelenmesi 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Türkü türü ve Doğu Karadeniz türkü kültürü "Ege Bölgesi halk mutfağında.172842 172897 172902 172906 173224 173300 173312 173395 173446 173485 173937 173940 173985 173991 174044 174875 174906 174915 174934 174936 174951 174962 174963 174966 174967 174986 175009 186016 186053 186062 186088 Ömer Saraç Önder Yeral Özlem Öztuncer Kamile Çetin Yavuz Gözen Abdullah Demirci Sıdıka Gökçelik Ali Doğaner Mutlu Özgen Deniz Çağlayan Bayram Asuman Özgül Görür Safiye Yüksel Ödemiş Özlem Akkaymak FerruhŞafak Buket Ağca Ciğeroğlu Bayram Yıldız Başak Sipahioğlu Danojla Barjaktaroviç Gülnaz Çetinkaya Mehmet Akif Korkmaz 16. ve 17.20. sebze ve ot yemeklerinin Betül Korkmaz beslenme kültüründeki yeri ve karakteristiği" Hakan Köktürk Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki halkbilimi unsurları Gül Soydan Koç Attilâ İlhan'ın şiirlerinden mekân Uygulamalı halkbilimi açısından Antalya ve çevresi Veda Nilgün Güven kültür turizmi ve kültür animasyonları Sebiha Taştekin Özdede Kışaş-ı enbiya Sadık Baykara Uygurların tarihi halk koşakları Burhan Cahid Morkaya (hayatı ve eserleri üzerine bir Özlem Kayabaşı araştırma) Çince`nin ses yapıları açısından Türkçe ve Simay Erden Tuğlu karşılaştırılması Kazak yazar Dükenbay Dosjanov`un İpek Yolu Zhaziran Otyzbayeva romanında Fatima Devrisheva Ahıska Türkleri (sözlü kültür bağlamında) . yüzyılda meydan semti" Türk masallarında hayvan motifleri Güfti ve Gam-name'si (İnceleme-Metin) Ritüel drama açısından Çukurköy kına geceleri II.

Nahl-i Tecelli (inceleme-metin) Hasan Aktaş Abdurrahman Gubari. Yusuf u Züleyha Yusuf Ziya Kemal Tahir`in tarihi romanları üzerine oluşumsal Sümbüllü yapısalcı eleştiri bakımından inceleme Kaan Yılmaz Burgazi Fütüvvetname dil incelemesi-metin-sözlük Mehmet Soğukömeroğulları Reşat Enis Aygen'in romanlarında toplumcu gerçekçilik Elif Gültekin Nehcü'l-feradis'te yardımcı sözler Muhammet Nurullah Cicioğlu Geçit ritleri bağlamında ölüm: Gaziantep örneği Mustafa Sertkaya Nesîmî divanı anlam çerçevesi Gülşah Gaye Öztürk Mevlana Müzesi'nde bulunan Bir Mevlevi Şiirleri Fidan Mecmu'ası (Mecmu'a-i Eş'ar) Arzu Yıldırım Üsküdarlı Hakkı Bey Divanı. inceleme-metin Zafer Topak Ahmet Müsellem Efendi ve Divan'ın tenkitli metni Mustafa Rumi Efendi Divanı'nda dini ve tasavvufi İsmail Halıcıoğlu unsurlar Divanü Lügati`t Türk ve Anadolu ağızlarının söz Çiğdem Topçu varlığında ortaklaşan filler Çağdaş Kosova Türk edebiyatından İskender Muzbeg Elsev Brina ve eserleri üzerine bir çalışma Özer Şenödeyici Fevzi Divanı inceleme-metin-indeks Mehmet Baştürk Türk Dili dergisi üzerine inceleme (1950-1955) 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 .186108 186166 186188 186207 186208 186216 186267 186268 186277 186278 186314 186322 186417 186459 186555 186601 186604 186617 186652 186752 186753 186755 186758 186759 186773 186774 186794 186811 186857 186861 186863 Cumhuriyet tarihinde Hukuk dilindeki değişmeler ve Hakan Özdemir gelişmeler Burhan Alıç Sermet Muhtar Alus`un romanları üzerine bir inceleme Liberating narratives of Yaşar Kemal: The Other face of Cem Bico the mountain trilogy Nevin Elitok Muş ilinden derlenen maniler üzerine bir inceleme Ahmet Gecekuşu Güzel adlandırma Bahaeddin Özkişi'nin romanlarının tematik ve yapı Umay Selcen Yılmaz bakımından incelenmesi Hülya Nazif Türkçe'Destanı' ndaki (sağır KEF) Manas de Nazal "N" Türkiye Türkçesine benzer Hilal Kılıç kelimeler İlknur Aygün Kocaoğlu Cengizname Hulüsi' nin Divançesi (Metin İnceleme Muhammed üzerinde şekil ve cümle bilgisi çalışmaları Nergül Küçükarıkan Sözlük) İbrahim Ethem Özkan TDK Yz. A-19 numarada kayıtlı Türkçe İncil tercümesi Neslihan Demirkol Can Yücel`in Shakespeare çevirilerinde "Sadakat" Wilhelm Radloff' un Sibirya' dan adlı eserinin Erol Kuyma açıklamalı kavram dizini Aleksandr Soljenitain ve Alev Alatlı' da özgürlük Mehmet Güngör (analitik bir karşılaştırma) Jale Gülgen Reşad Ekrem Koçu' nun tarihi romanları Ahmet Topal Adni Receb Dede.

Yol Ayrımı" adlı eserlerinde devrik yapı Türkçe öğretmenlerinin şiir türünden yararlanma biçim ve düzeyleri Yeni dergi üzerine bir inceleme David Copperfield. Great Expectations. Bahçesaray. sınıf Türkçe kitaplarında metinlerin çocuk edebiyatı ölçütleri açısından değerlendirilmesi Aziz Nesin'in hikâyelerinde yapı ve tema Kemal Tahir'in "Esir Şehrin İnsanları. Numan’ın hayatı eserleri ve dinî edebiyatla ilgili şiirleri Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesinde fiillerin anlam açısından çeşitlenmesi Yazılı ve sözlü kaynaklara dayalı Romanya Türklerinin dili ve söz varlığı Adalet Ağaoğlu'nun romanlarında kadına bakış Lozan oyunu bir diplomasi mücadelesinin öyküsü Elazığ yöresi avcılık terimleri sözlüğü Tahsin Yücel'in öyküleri üzerine bir inceleme Yaşar Kemal`in romanlarında sosyal ilişkiler açısından şahıs kadrosu Tatar Türkçesi Remzi Veliyev-Faciga (inceleme-metinsözlük) Ahmedi'nin Yusuf u Züleyha'sı İlköğretim 8. Esir Şehrin Mahpusu.186866 186876 186886 186892 186898 186930 186978 187006 187043 187131 187132 187133 187134 187153 187160 187165 187174 187193 187213 187224 187280 187281 187289 187291 187293 187297 187298 Ahmet Demir Tuba Özkan Meral Demiryürek Leniyara Selimova Mehmet Şahin Sebine Abid Ciden Sena Menabit Hülya Yamen Ali Engin Oba Erhan Özbay Veysel Şahin Hatice Katar Bolat Selda Turhan Arslan Ali İhsan Yapıcı İsa Hızlı Fatma Balaban Fatih Cihangir Tekin Suna Gürbüz Aydın Acarsoy Bilge Razı Ersan Özen Nihat Duğancı Gülizar Ürkek Yakut Okan Kont Mehmet Aydın Özlem Ötuncer Nuran Kurtçu Sosyal gerçekçilik anlayışı ve Sadri Ertem'in roman ve hikayelerinde yapı. tema. Charles Dickens`ın Hard Times. cilt) Hamza-name kahramanlarının Türk destan edebiyatındaki yeri 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 . Güney kıyı bölgesi) (ses bilgisi) Mustafa Fevzi B. Oliver Twist adlı romanlarında yoksulluk Leyla Erbil'in eserleri üzerinde inceleme Adalet Ağaoğlu'nun romanları ve romancılığı Bekir Yıldız'ın hayatı ve romanları Uygur şiveleri sözlüğü (S`den Y`ye kadar transkripsiyonlu metin) Siraceddin Hasırcıoğlunun eğitim görüşleri ve çocuk edebiyatı tarihimizdeki yeri Uygur şiveleri sözlüğü (A`dan Z`ye kadar transkripsiyonlu metin) Hamza-name (16. anlatım Bey Böyrek anlatılarının kahramanın yolculuğu açısından incelenmesi Sermet Muhtar Alus hayatı-sanatı-eserleri Kırım Tatar Türk ağızları (Akmescit.

Ordu ve Sinop ağızlarında Nuh Doğan armut.Der Memleket-i Sind Sibel Yılmaz Ba Mukatil Şah (gramer-metin-indeks) Fırat Caner Turgut Uyar'ın huzursuzluğu Medeni ya da müslüman: Popüler aşk romanlarında Arzu Erekli feyza olmak 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 . elma ve erik adları Evliya Çelebi Seyahatnamesi`nde başkasına ait söz ve Münteha Gül düşünce aktarımı Türk edebiyatında polisiye roman ve Ahmet Ümit'in Habibe Gezer polisiye roman kurguları Selçuk Çetin Kitab-ı İmaniyye giriş-inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım Seher Demirbaş Sütçüler masalları üzerine bir inceleme Nazlı Eray'ın roman dünyasında düşsü ve büyülü Yeliz Özge Toyman gerçekliğin kurgusu ile fantastik unsurlar Ali Rıza Erhan'ın hayatı. edebi şahsiyeti.edebi şahsiyeti ve divanının Cengiz Tosun incelenmesi Fatih Örnekkol Emirdağ ağzı Uşak ili ve ilçeleri yerleşim yeri adları (Orun)'nın yapı Mehmet Yıldırım ve köken bakımından incelenmesi Mustafa Okur Divan-ı Val-i Amedi.187341 187342 Kamil Sönmez Sıddık Akbayır İlköğretim ikinci kademedeki Türkçe ders kitaplarında yaratıcı drama yoluyla işlenebilecek metinlerin çözümlenmesi Yazılı anlatım biçimlerinin yazma becerisi edinimindeki işlevleri 2006 2006 187343 187344 187345 187361 187399 187400 187402 187403 187432 187435 187441 187442 187450 187461 187463 187464 187468 187470 187471 187481 187515 187519 187520 "1990-2000 yılları arası ilköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarındaki halk şiiri metinlerinin "Çoklu Zeka Ahmet Dağlı Teorisi" açısından incelenmesi" Mehmed Fatih Anlambilimsel bağlamıyla Divanü Lügati`t-Türk`te Yılmaz mutfak kültürü Adbilim açısından Samsun. hayatı-eserleri-edebi kişiliği Sevinç Çokum'un romanlarındaki fiillerin görünüş ve Cüneyt Akkuş kılınış yönünden incelenmesi Mehmet Yılmaz İscehisar ve İhsaniye ağzı Yavuz Şenyiğit Sultandağı ağzı Türkiye Türkçesinde hal (durum) kavramı ve hal Uğur Kalkan (durum) eklerinin işlevleri Önder Sezer Türkiye Türkçesi ağızlarında zarflar ve zarf yapımı Murat Önder Şefkat ve Tezkire-i Şu'arası Mesihi-i Tebrizi hayatı. eserleri ve Şevket Baştürk divanının incelenmesi Tuğrul Balaban Sandıklı halk inanışları ve uygulamaları Gazavat-ı Emire'l-Mü'minin' Ali.

sanatı ve eserleri Türk edebiyatında Terkîb-i Bend ve Tercî-i Bendler İbrahim Yavuz (XVII-XIX. Ahmet Yorulmaz ve Saba Altınsay'ın Sibel Ercan eserlerine lozan mübadelesi'nin yansıması Sait Özer Nâtıkî Dîvânı (karşılaştırmalı metin-inceleme) bir Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış satırlar arası Kur'an tercümesi (gramer – metin – tertip – sözlük) Harun Küpeli (464a-535b) Gülmedine Koç Acar Hafîd dîvanı (inceleme-transkripsiyonlu metin) Abdullah Doğan Adıyaman yöresi masalları üzerine bir inceleme Hakim Mehmet Efendi Divanı (incelemeMehmet Çakırcı transkripsiyonlu metin) 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 . yy) Divanı Tenkidli metin-inceleme Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne göre İstanbul'da esnaf.187521 187522 187523 187524 187557 187572 187584 187593 187740 187776 188342 188344 188356 188360 188534 188571 188767 188769 188801 188844 188876 188879 188903 188916 188917 188934 188935 188936 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiir eleştirisinde Avrupa Emrah Pelvanoğlu merkezlilik Senem Timuroğlu Esat Mahmut Karakurt'un roman(s)larında erkek Bozkurt kahramanlar Gökhan Tunç Çağdaş mesnevînin peşinde Tuğba Yıldırım Lehcetü'l Hakayık'ta mizah söylemi Orhan Kemal'in Gurbet Kuşları ve Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanlarında köyden kente göç ve Turgay Gümeli yoksulluk Gülşah Göktaş Oyun tekerlemelerinin araştırılması ve incelenmesi Fazilet Çöplüoğlu Fevzi (17.yy. sınıf öğrencilerinin yazılı Handan Burak Nalcı anlatımda deyimleri kullanma becerisi Erhan Ayhan Osman Cemal Kaygılı'nın hayatı.) İlköğretim öğrencilerinin konuşma becerilerinin Mustafa Sargın değerlendirilmesi-Muğla ili örneğinde Aydın Adnan Gümüş Bahaeddin Özkişi'nin eserlerinin incelenmesi Radloff sözlüğünün D-maddesinin eski Türkçe Serap Gürcün açısından incelenmesi Divanu Lügat-İt-Türk ve Budist Uygur metinlerinin Ersin Teres sözvarlığı bakımından karşılaştırılması Nilüfer Tanç Salim Divanı'nda (gazellerde) edebi sanatların kullanımı Nilay Akay Orhun Abideleri üzerine bir Sentaks çalışması Fatma Aslı Üntak Topics in syntax-phonology interface in Turkish: Tarhan Sentential stress and phases Çocuk kitaplarında iletiler ve iletilerin aktarım biçimi Özlem Arpacı (Sevim Ak örneği) Sevim Burak'ın öyküleri üzerine dil ve içerik merkezli Seher Özkök bir inceleme Murat Umut İnan Edirneli Güfti Ali ve Şah u Derviş Mesnevisi Yaşar Kemal. Zeynep Erduran zanaat ve ticaret -Açıklamalı metinİbrahim Arıkan Ermeni harfleriyle yazılmış Kıpçakça Zebur metin-dizin Uşak İl merkezindeki 8.

188937 188938 188962 188991 189000 189044 189047 189050 189053 189057 189060 189063 189065 189067 Nazif Divanı (transkripsiyonlu çeviri ve metininceleme) İroni kavramı ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde ironi Ahmet Mithat`ın polisiye romanları Control in Turkish Variable wh-words in Turkish Koca Ragıp Paşa`nın Farsça manzumeleri (metin-çeviriFaysal Soysal yorum) Sibel Arzum Elif Şafak'ın romanlarında şahıslar dünyası Mehmet Şakir Yavuz Muş masalları üzerine bir araştırma Mehmet Eroğlu'nun romanlarında tutunamayan Fethi Demir kahramanlar Tahir Zorkul Peride Celal'in hayatı ve eserleri üzerine bir araştırma Serdar Yazıcı Dörtyol ağzı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkçe'nin öğretimindeki Raşit Koç gelişmeler ve aşamalar Necmi Hamamcıoğlu Hulviyat-ı Şahı giriş-inceleme-metin-sözlük Sıddık Tokar Vüs'at Orhan Bener'in eserleri üzerine bir araştırma Murat Darıcık Arzu Karadikme Canan Çamcı İlknur Oded Emrah Görgülü Hatayi-i Tebrizi ve Molla Cami'nin Yusuf u Züleyha mesnevileri üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme Recep Demir (inceleme-metin) Meltem Aydemir Enisü'l-Guzzat metin-dizin Engin Gökçur Van ve merkez köyleri ağızları Ferişteoğlu'nun Cavidan-name Tercümesi: Işk-name İsmail Arıkoğlu (inceleme-metin) Murat Keklik Baki'nin gazellerinde anlam çerçevesi Sermet Muhtar Alus'un romanlarında ve öykülerinde Neslihan Seven eski İstanbul Yunus Emre Türker Feride Çiçekoğlu (hayatı.metin) Abdullah Harmancı Selim İleri’nin edebi kişiliği ve öykücülüğü 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 189069 189075 189078 189079 189081 189084 189160 189194 189221 189243 189257 189268 189315 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 189319 189334 189374 189396 2006 2006 2006 2006 . eserleri) Cumhuriyet dönemi Sivas Âşıkları'nda sosyal konular Gönül Karaarslan üzerine bir araştırma Dilek Tanıgak Metinleri anlamada doğru okumanın önemi Meryem Orhan Badi Nedim ve Mustafa Nuri'nin Usul-i Tahrir adlı Dağdeviren eserinde Türkçe öğretimine dair esaslar Evliya Çelebi Seyahatnamesi`ndeki büyü. sanatı. sihir ve falın Elif Dülger halkbilimi açısından değerlendirilmesi Üniversite öğrencilerinin okuma ve kütüphane kullanma Fatih Bınarbaşı alışkanlıklarının incelenmesi Ravzatü't-Tevhîd adlı Mesnevi’nin incelenmesi ve Kezban Gündüz tenkidli metni Sait Faik Abasıyanık'ın Son Kuşlar isimli eserindeki hikayelerin kelime grupları ve Türkçe eğitimi Fatma Vanlı Akpınar bakımından değerlendirilmesi Şerife Akpınar Agah Divanı ve incelenmesi Mustafa Kıraç Ûdi’nin Macera-yı Mah mesnevÎsi (inceleme.

edebiyat. sınıf örnekleminde) Hıfzı Topuz.189399 189400 189418 189422 189438 189464 189572 189597 189598 189651 189657 189717 189763 189783 189801 Bedia Koçakoğlu Hanım Ayşe Erhan Nuray Kuzucu Bayram Özfırat Veli Sarıkaya Sebahat Armağan İbrahim Ethem Özkan Fatma Aksoy Suna Canlı Ruşan Türken Duman Fatma Doğanay Sıddıka Akbaş Necdet Şengün Umut Ömer Sular Celal Mat Sevim Burak. Yılmaz Karakoyunlu ve Ahmet Altan'ın 1990 sonrası romanlarında tarih Nahit Sırrı Örik'in romanlarında ve hikayelerinde yapı ve tema 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 189811 189812 189813 189814 189815 189832 189833 189834 189886 Alper Özcan Leyla Karataş Bilge Şengül Eflak Malgaca Ahmet Zeki Güven Nihat Bayat İbrahim Seçkin Aydın Mehmet Mutlu Kiremitçi Özlem Kocabıyık 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 .metin) Tahsin Yücel'in romanlarının tema ve yapı bakımından incelenmesi Süleyman Nahîfî'nin mi'Râciyyesi (metin-muhtevâtahlil) Nazir İbrahim ve divanı (metin-muhteva-tahlil) Halk bilgisi haberleri ve Çorumlu dergilerinin konu ve eğitim açısından karşılaştırılarak incelenmesi Türk romanında Çanakkale muharebeleri ve Çanakkale muharebelerini konu alan romanların eğitime etkisi Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri`ndeki kelime gruplarının tespiti ve Türkçe öğretimi bakımından değerlendirilmesi Lale devri sosyal hayatının Nedim Divanı'nda incelenmesi 1981-2001 yılları arasında ÖSS ve ÖYS'de çıkmış Türkçe sorularının dil bilgisi açısından incelenmesi Sıdki'nin Hikaye-i Ucube vü Mahcube adlı eseri ve eserdeki eğitimle ilgili unsurların tespiti Edirneli Nazmi'nin Pendnamesi`nde ahlâk ve eğitim unsurlarının tespiti ve incelenmesi Şiire yönelik tutumların ve ön örgütleyicilerin şiirsel imgelerin anlamlandırılması üstündeki etkililiğitutum ve Türkçe derslerinde mizah kullanımının öğrenci başarısına etkisi (İzmir ilköğretim 8. kültür ve topluma dair yazıları İshak Efendi'nin Nazmu'l-Ulum.A-19 numarada kayıtlı Türkçe İncil tercümesi (Transkripsiyon-inceleme-dizin) Beş Şehir`in söz dizimi ve bunun dil bilgisi öğretiminde kullanılmasına ilişkinana bilim dalı öğrencilerinin Türkçe öğretmenliği bazı teklifler "Türkçe" ve "edebiyat" kavramlarına yükledikleri anlamlar Fetihname-i Sultan Mehmed (inceleme . hayatı-eserleri-sanatı Türk sözü tahlili fihrist-inceleme-metin Peyami Safa'nın dil. Nazmu'l-le'Ali Tokatlı -dergilerde yer alan yazılarve Manzume-i Keydani adlı mesnevileri (incelememetin) Natıki-Divanı gazeller kısmı inceleme metin Türk dillerinde günorta-günbatar toparında işliğin şart forması TDK Yz.

Yalnızız. Günes Ülkesi. Abdülbâkî. (inceleme-tenkitli metinsözlük-tıpkıbasım) Bir hikâye olarak Emin Nihat Bey'in Müsameretnamesi üzerine bir inceleme Münşeât mecmuası Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi 7068 (inceleme-metin-tıpkıbasım) Cemil Meriç'in eserlerinde özel isimler ve özel anlam yüklenmiş kelimeler Mecmua-i Fevaid (Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi-2254)(inceleme-metin-tıpkıbasım) Kıpçak Türkçesinde kelime yapımı ve çekimi Yozgat-Çandır ağzı (inceleme-metinler-sözlük) 2006 2006 2006 190008 Fulya Topçuoğlu 2006 190017 190022 190023 190026 190059 190060 190079 190081 190082 190173 190187 190193 Erol Hekim Ahmet Tural Murat Değer Emek Üşenmez Bihter Ünal Ali Kavaklı Sinan Gönen Ayşe Akdaş Ilgaz Güzelce Abdulkadir Çolak Dilek Çetindaş Demet Almak 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 190200 190316 190326 190327 Sait Yılter Hülya Taflı Pınar Taş Özgür Kılıç 2006 2006 2006 2006 190329 190334 190335 190345 190414 190419 190439 Zehra Gümüş Yasemin Aras Ülkü Karakoç Harun Şahin Kezban Paksoy Sevgi Turan Ümit İlaslan 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 . Utopia. Balık İzlerinin Sesi ve Ankara adlı eserlerdeki hayali dünyaların karsılastırılması Elif Şafak'ın romanlarında şahıs kadrosu Kütahya'lı XVII. Turhan Tan Azerbaycan Türkçesi`ndeki Arapça. yüzyıl kaynaklarına göre şairler Karahanlı Türkçesi sözlüğü Vîrani Dede-Fakr-Name (inceleme-metin-dizin) Söz kavramı ve XVI. no:245) (inceleme-metin-tıpkı basım) A comparative study of the belief systems in Beowulf and the Book of Dede Korkut Şarkışla ve yöresi ağızları Kayseri'de ticaret dili Pîrî Paşa-Zâde Celâlî Mehmed b.189887 189888 189975 Deniz Kocabıyık Nilay Biçici Sema Gülmez Necati Cumalı'nın romanlarında ve hikayelerinde yapı ve tema Annelerin çocuk kitabı seçimi hakkındaki görüşleri adlı Cevri İbrahim Çelebi ve Hilye-i Çihar-Yar-ı Güzin eseri İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında bulunan halk edebiyatı metinlerindeki metin sonu sorularının temel eğitim Türkçe programında amaçlanan davranışlara uygunluğu Yeni Atlantis. ve XVIII. Tuhfe-i Mir [Tuhfe-i Şâhidî Şerhi]. yüzyıl divan şiirinde söz Batı Türklerinin manzum atasözleri üzerine bir araştırma Elif şafak'ın romanlarında kadın ve eğitim kadın ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında eğitim Türabi'nin Manzum Battalnamesi (Battal Gazi destanı) Popüler tarihi romanlar ve M. Süleymaniye ktp. Farsça kelimelerin fonetik değişiklikleri (Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması) Mecmu'a-i Kasa'id ve Gazeliyyat (Mecmu'a-i Devavin) (Halet Efendi Mülhakı.

Awezov'un Abay Joli romanında fiil Füruzan'ın hayatı ve edebi eserleri Türkiye Türkçesinde mutluluk ve üzüntü göstergeleri 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 . eserleri ve hikayeciliği M.-8.190495 190502 190641 190644 190657 190662 190664 190676 190679 190690 190703 190724 190731 190732 190733 190736 190748 190749 190750 190753 190858 190859 190860 190862 190863 190864 190865 190876 190878 190880 Mustafa Arık Sedat Vahapoğlu Ümit Apaydın Pervin Ustaoğlu Osman Çöpatlamaz Seyfullah Türkmen Nuri Çelebican Aslıhan Dinçer Ömer Gökhan Yağcı İlknur Bozkır Hatice Bildirici İbrahim Sona Güneş Yılmaz Maia Meskhidze İbrahim Yurtoğlu Sibel Öner Özlem Akar Tarık Demir Müberra Güzel Anargül Omarova Alptekin Ayça Yavuz Arslan Selma İnalkaç Birgül Karabıyık Canan Maral İşaşır Gülhan Al-Türk Emine Bilge Uluğlar Ümran Şahin Ainur Mayemerova Nurcan Şen Bayram Çetinkaya Aka Gündüz`ün hikayelerinden hareketle kelime gruplarının Türkçe eğitimi açısından değerlendirilmesi HareketHamdi Tanpınar ve Nurettin Topçu`nun Ahmet dergisinin Türk fikir hayatındaki etkileri eserlerinin kültür ve uygarlık kavramları açısından karşılaştırılması Ömer Seyfettin'in hikayelerinde çocuğa görelik açısından olumluluklar ve olumsuzluklar Mehmet Rauf'un mensur şiirleri üzerine bir inceleme Eski Anadolu Türkçesinde tıp terimleri 16. sınıflar Türkçe ders kitaplarındaki dil yanlışları dergisinde (1928-1930) edebi ve fikri Resimli Ay gelişmeler Et-Tuhfetü'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiye üzerine bir dil incelemesi 1918-1928 yılları arası Türk edebiyatında hatıra türü Vüs'at O. yüzyıl tezkirelerinde bilgi akışı Siyaset dili (3 Kasım 2002 genel seçimlerindeki gazete siyasî reklâmlarının göstergebilimsel açıdan çözümlenmesi) Mehmed Şerif Efendi divanı (inceleme-metin) Ötemiş Hacı`nın Çingiz Name`s ve dil hususiyetleri Selim İleri'nin hikayelerinde dostluk temasının açılımları Hidayet Çelebi ve divanı Davut Sulari ve ozanlık geleneği içindeki yeri Türkiye ve Kırgız Türkçelerinde renk isimleri içeren deyimler Kızılcahamam ve çevresinin halk bilimi ürünleri üzerine bir araştırma Aziz Mahmud Hüdayi divanının halk edebiyatı ve metaforik anlatım bakımından değerlendirilmesi Türk masallarında kadın figürü üzerine bir inceleme Edirneli Faiz divanı inceleme-metin-dizin ÖSS ve ÖYS Türkçe soruları üzerine bir araştırma Etimoloji araştırmalarında Sovetskaya Türkologia dergisinin önemi Cumhuriyet döneminde Ankara kalesindeki geleneksel el sanatları Varlık dergisinin yayınlandığı ilk yıllardaki sanat faaliyetleri (s.1-60) İlköğretim 6. Bener'in hayatı.

sanatı ve eserleri Ahmet Mithat Efendi'nin tiyatrolarında metindilbilimsel görünümler Çocuk edebiyatıTürk halk hikayelerinde mitolojik Anadolu sahası ürünlerinin okuma gelişimine etkisi unsurlar Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerinde kelime dünyası Kolektif geçiş dönemi rüyalarının kompleks rüya olarak çözümlenmesi Aşık edebiyatında ağıt konulu destanlar Öykülerin Türkçe öğretimindeki işlevi ve 6.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki dil ve Mevlüt Esengül anlatım yanlışları Mehmet Çevik Basın dilinde atasözleri ve deyimler Gülten Bulduker Füruzan'ın hikayeleri üzerine bir araştırma Nebi Yılmaz Ahmed-i Rıdvan ve Rıdvaniye`si Hülya Yazıcı Türkçe`nin sözvarlığı açısından Fakir Baykurt'un Okuyan romanları Halil Nuri'nin Matla'u'n-nur adlı Telhis Vak'anüvis Murat Aytekin tercümesi . 8.. 7. sanatı ve divanının Ahmet Kırıcı transkripsiyonlu Yusuf Günaydın Ana dili Bachmann`ın Her Şey ve Halit Ziya Ingeborgöğretiminde diksiyon uygulamaları Uşaklıgil`in Bir Başlangıcın Sonu adlı kısa öykülerinde çocuk-aile ilişkisi Fira Yorulmaz Za'fi-i Gülşeni hayatı. sanatı. sanatı ve eserleri Turgut Baydar Türkçe söz diziminin öğretimi ve kavratılması Sibel Üst Keşfi-Te`dip-name (inceleme-metin) Erdal Köse İffet Halim Oruz`un hayatı. eserleri Nail Abbas Paşa`nın hayatı. eserleri. edebi şahsiyeti ve Abdurrahman Adak divanının incelenmesi İlköğretim 8.. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yerinin incelenmesi 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Liselerde eleştirel düşünme eğitimi Arapça ve Türkçede zamirler -karşıtsal çözümleme1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir Bayram Baş araştırma Maksut Yiğitbaş Hilmi Yavuz`un hayatı.190922 190935 190936 190937 190940 190941 190972 191002 191003 191007 191008 191035 191059 191120 191152 191185 191188 191197 191203 191205 191211 191220 191316 191327 191333 191338 191363 191364 191414 Tazegül Demir Sinem Gönen Hülya Ayas Dilek Karakoç Alper Karadeniz Alper Bahtiyaroğlu Işıl Şerife Karakuş Emine Aydoğan Feride Gül Eruz Halime Taşcı Mehmet Nuri Parmaksız Ebru Ünal Abdulkerim Karadeniz Ayşegül Seymen Koç Peyami Safa'nın Yalnızız adlı romanının metin dilbilimsel çözümlemesi Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye adlı romanının çözümleyici yazın eleştirisi yöntemine göre incelenmesi Hıfzı Topuz'un romanları üzerine bir çalışma (oluşumsal-yapısalcı inceleme) Muharrem Kasımlı'nın Ozan-Aşık Sanatı adlı kitabı üzerine bir çalışma Aşık Şeref Taşlıova'nın hayatı.

Halil Özer indeks Esra Cengiz Nef'i divanında gazellerin söz ahengi Kübra Eskigün Klasik Türk şiirinde efsanevi kuşlar Kazak Türkçesi`ndeki organ adlarıyla ilgili deyimlerin Fahri Bekçioğulları Türkiye Türkçesi'ne aktarımı Kısas-ı Enbiya (157a-236b): Transkripsiyonlu metin. Safiye Sultan. yeşil gece.191436 191459 Esra Selvikavak Hüseyin Özçelebi Türkçe`nin yabancı dil olarak öğretiminde ileri düzeydeki öğrencilerin paragraf yazma becerisini geliştirme üzerine bir uygulama Cumhuriyet döneminde edebi eleştiri (1951-1960) Sevgi Soysal'ın Şafak ve Julia Alvarez'in Kelebekler Zamanında romanlarındaki kadın figürlerin tipolojik karşılaştırılması Özdemir İnce'nin hayatı-sanatı ve şiirleri üzerine bir araştırma Radoviç ve çevresi Türk ağzı (ses bilgisi) Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk hikayeciliğinde Anadolu İlköğretim ikinci kademe türkçe dil bilgisi derslerinde kavram haritası tekniğinin öğrenci başarısına ve hatırlamaya etkisi Modern Türk şiirinde geleneğin izleri Resim şiir ilişkisi ışığında İlhan Berk sanatı Hüseyin Cahid Yalçın'ın Sabah gazetesindeki tenkidi yazıları(1899-1900) 2006 2006 191482 191554 191560 191581 Canset Koç Soner Akpınar Recep Yusuf Türkan Kodal Gözütok 2006 2006 2006 2006 191707 191817 191848 191995 Havva Yaman Halef Nas Hudai Morsunbul Duygu Öztürk 2006 2006 2006 2006 204285 204410 204499 204524 204532 204533 204534 204536 204545 204546 204549 204555 204607 204770 204847 Resat Nuri Güntekin?in Çalıkusu. Kasım Kösece inceleme. Kösem Sultan) Yasemin 1980-2005 dönemi Türk edebiyatında ütopik romanlar Küçükcoşkun ve ütopyanın kurgusu 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 . acımak. Kan davası romanlarında ögretmen tipleri ve toplumun Yahya Aydın öğretmen algılaması Sibel Işık Kır Edebiyatçı yönüyle Şemseddin Sami Eşref Paşa divanı (inceleme-transkripsiyonlu metinGülçin Tanrıbuyurdu nesre çeviri) Kısas-ı Enbiya (V. Ümit Akdemir indeks Gökhan Cosun Behmen-Nâme: Dil ve edebiyat incelemesi Tahsin Oğuz Bilge Karasu metinlerinde benlik arayışı: Ben`in Başokçu kuruluşunda Nietzsche`vi yansımalar Tarihî romanlarımızda Üç Haseki Sultan (Hurrem Sibel Arkan Sultan. 1a-80b) transkripsiyon. inceleme. indeks Melike Uçar Klasik Türk şiirinde peygamberler Veysi Kahveci Klasik Türk şiirinde efsanevi aşk kahramanları Kısas-ı Enbiya (v. inceleme. 81a-159b) transkripsiyon.

sanatı ve eserleri Çağdaş Azerbaycan yazarlarından Anar'ın romancılığı Nigar Nağıyeva üzerinde bir inceleme Buruklu Âşık Kul Mustafa hayatı-şiirleri-atışmalarıNazan Kutlusoy halk hikayeciliği derleme-inceleme Alev Önder Nezihe Meriç’in öykücülüğü Anadolu Türkçesi sözlüklerinde +IIk +IUk ekli Meziyet Kurt kelimeler Murat Baycanlar Yusuf Ziya Bahadınlı’nın öykücülüğü ve romancılığı Zeynep Kök Karaisalı (merkez) halk kültürü arastırması eğitim Cahit Uçuk’un çocuk romanlarında tema ve Ana Çaganava öğeleri Metin Necmi Koç Cemal Süreya’nın düzyazılarında şiir ile ilgili görüşleri Tuba Işınsu İsen II.204903 204914 204924 204925 204931 204944 205113 205117 205237 205262 205263 205489 205493 205508 205597 205744 205748 205796 205843 205846 205848 205955 206010 206355 206632 206635 206636 206637 206644 206667 209711 209370 Sunur Ünüvar Serpil Kandemir Selçuk Türkyılmaz Serhat Işık Fıtrat'ın bazı hikaye ve oyunlarının çevrimi ve sözlüğü Manyas Türkmen ağzı Şark-i Rus gazetesi üzerine bir inceleme Attila İlhan ve batı Cumhuriyet döneminde kompozisyon anlayışı ve batılı Reyhan Özsarı kaynaklarla mukayesesi Uygur halk destanları (icra merkezli ve karşılaştırmalı Abdulhakim Mehmet bir araştırma) Tezer Özlü: A marginal voice against the approved Zeynep Simavi notion of the intellectual The reflections of the Ottoman-Turkish feminism on the Seda Coşar literary works of Nezihe Muhittin Ebru Özçalışkan Ahmet Muhip Dıranas'ın söz varlığı Sa'dî'nin Gülistân önsözüne yapılan Türkçe şerhlerin Hülya Canpolat karşılaştırılmalı incelenmesi Rozaliya Başkurt milli şairi Nazar Necmi (hayatı-eserleri-edebi Davletbakova kişiliği) yüzyıla kadar tarihi Türk lehçelerinde +slz/ On beşinci Nigar Oturakçı +sUz Sedat Engin Cem Sultan' ın Türkçe Divanı' nın tahlili Halük Gökalp Eski Türk edebiyatında manzum sergüzeşt-nameler Bekir Kızıltepe Âşık Müslüm Dalkılıç'ın hayatı. Selim dönemi sonuna kadar Osmanlı edebi hâmîlik Durmuş geleneği Satı Kumartaşlıoğlu Balıkesir masallarında motif ve tip araştırması Dilek Akgün Kırşehir türkülerinde insan Hatice Ekici Sahhaf Rüşdi ve divanın tenkitli metni Zeynep Şebnem Aldağ Türk Tiyatrosun'da Kurtuluş Savaşı tören ve Balıkesir yöresinde ahilikten kalma (1919-1928) Mehmet Akman uygulamalar Orta Türkçede isim çekim eklerinin kullanılış şekilleri Burhan Baran ve fonksiyonları Saim Güler Pervâne Beg Nazire mecmuası (230b-261a) Türk şiirinde "can ve gönül" kavramlarının işleniş Ayşe Kayaalp tarzlarının incelenmesi 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 .

209385 209389 209794 209351 206823 207389 209893 209817 206778 209899 209815 206780 209897 210947 209773 209891 209820 209824 209425 206706 209712 214888 206708 Fedayi Dokuz Zekeriya Bolat Osman Kuyumcu Selma Biçer Koçaklı Bülent Hünerli Amine Gül Aslı Kantarcı Gülçin Oğuz Filiz Şensoy Meryem Kurumehmet Ebru Çetin Milci Tarık Tuhan Fındık Savaşkan Cem Bahadır Murat Abalı Levent Bilgi Yılmaz Öztürk Yusuf Savaşçı Veliye Ay (Uysal) Çiğdem Geçer Dzuneis Nureski Özgü Karamanlıoğlu Aslı Manav Naylen Salimehmed Niğde .Nezair (261a291a)transkripsiyonlu.yy şairlerinden Dimetokalı Vahdeti'nin divanının tenkitli metni Uygurca Altun Yaruk'a ait belgeler (401-450) Hüseyin Ayvansarayi'nin Eş'arname-i Müstezad adlı eseri (50a-100b) Servet-i fünun dergisi 1327-1377. edisyon kritikli metin Saîd Giray divanıSavaş Sonrası Anadolu'ya Zorunlu Türk Romanında tahlili Göçler 17. sayılar Kırklareli Babaeski merkez ilçesi ve köyleri ağız incelemesi Abdurrahman Gubari'nin hayatı eserleri ve menasik-i hac adlı eseri(edisyon kritik) Orhan Kemal'in hikayelerinde çocuk tipleri Namık Kemal'in kızına yazdığı mektuplarda eğitim ile ilgili unsurlar Medya ve iletişim yolu ile Türkçe’ye giren yabancı sözcükler 18. Sanatı.bor kaynaklı cönkler üzerinde tetkik ( 178 . Dîvânı'nın tenkitli metni Başkurt masalları ve Başkurt Türkçesindeki sözcük grupları (inceleme.dizin) Ulum-ı Tabiyye Lugati'nin günümüz Türkiye Türkçesinin imlasına aktarımı Pervane Beg Mecmu'atü'n. 1-57.177 no'lu cönk) Türkçe'nin Hemşin Ağzı Azerbaycan dergisi üzerine bir inceleme yıl: 1952-1956.Vefa Edirnevî) Hayatı.transkripsiyonlu metin.179 no'lu cönk) Niğde . Yüzyıl şairlerinden Müsellem (Şeyh Ebu'l.çevirimetin. sayılar (13321334/1916-1918) inceleme ve seçilmiş metinler Tezkirelere göre bugünkü Makedonya şehirlerinden yetişen divan şairleri 17.bor kaynaklı cönkler üzerinde tetkik ( 176 . yüzyıl Mensur Şehname tercümesi 200a-230b Denizli'nin Güney İlçesi ağzı Bulgaristan Kırcaali ili ve çevresi Türk ağzı Ahmed-i Dai tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys-i Semerkandi enfal ve tevbe sureleri (68b/19-114b/11) giriş-metin-dizin-tıpkıbasım Trabzonlu avni divanı transkripsiyonlu metin inceleme sözlük 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 209714 209567 Rabia Aksu Selma Ülker 2006 2006 .

Muhammedgrupları kip ve şahıs ifadesi Yusuf ve Zeliha'sı (transkripsiyonlu metin -inceleme sözlük) Edebiyyât-ı Umûmiyye mecmûasındaki dil ve edebiyat yazıları 17.209548 206841 209748 210674 210558 209848 206840 209746 209483 209838 209680 209672 217210 209760 209686 217201 209864 209763 217196 209689 209825 211085 217412 211484 206801 209800 207735 Nagihan Koç Sedat Sayın Uğur Demir Hasan Sevban Kapdan Osman Çakmak Arzu Çiftoğlu Ayşe Anıl Zahide Okun İbrahim Turan Daşdemir Hafız Mehmed Sebati Divanı'nın transkripsiyonlu metni ve incelenmesi Selim İleri'nin hikayeleri ve hikayeciliği Târîh-i Mehmed Giray Cami-i Kasas -dil incelemesiTürk atasözlerinde kelime Altıparmak'ın Mensur Muhammed B. yüzyıla kadar olan mevlevî âyinlerinde usûl-vezin Ayşe Başak İlhan ilişkisi . 4. Yüzyılda Yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi Dilek Karayağız 261a-290b Ayşegül Kılınç Tarık Buğra`nın romanlarındaki halk bilimi unsurları Cabur üzerine bir inceleme 17. anlam ve Ayşe Tekin işlev özellikleri Ayşegül Gazel Yakup Kadri'nin romanlarında kadınlar Xıx. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer Ahmet Özler alan hikaye ve masalların eğitimsel işlevleri Seçil Sarıbayır Füruzan'ın öykü ve romanlarında çocuklar Zeynep Yörükoğlu Fazlı necip'in Menfa romanının incelemesi Keziban Böge Afet Ilgaz'ın hikayeciliği 17.yüzyılda yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi (440aNeslihan Balcı Eriş 470b) Melek Metin Peçevi tarihi edisyon kritiği Bağdat nüshası (284-317) İlköğretim 3. ve 5. yüzyılda yazılmış mensur Şehname tercümesi(291aSelvet Isparta 320b) Hatice Şişman Burhan Cahit Morkaya'nın romanlarında kadın tipleri Zarife Çimen Karaşah Dede korkut hikayelerinde sıfat-fiiller ve zarf-fiiller Engin İspir Aziz Nesin'in romanlari üzerine bir inceleme Memduh Şevket Esendal'ın hikayelerinde sözcük gruplarının Türkçenin öğretimi bakımından Sinan Çiftçi değerlendirilmesi Kazak Türkçesinde sıfat-fiil ve zarf-fiil ekleri.. yüzyılda yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi(320a350b) 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Demir Özlü'nün hikâyeciliği Leyla vü Mecnun (Tebrizli Hakiri) giriş-incelemeAhmet Koçak metin-dizin-tıpkıbasım Salih Koralp Güreşir Edebiyatımızda Sarıkamış Harbi (1914) 17.

fikirleriHasbiye Şükran Uygur halk edebiyatında Boz Yigit destanı (metinÇatık Karadağ inceleme-dizin) Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinde mekan olarak Yeşim Özdemir istanbul Tülin Sarıibrahimoğlu 17. yüzyıla ait anonim bir tevarih-i al-i Osman (gramer Şamil Çan incelemesi-metin-dizin) Sezai Coşkun Kemal Tahir .cidd ü Metehan Yıldız mizah. hayatı.209894 209375 206819 209478 209302 209822 208010 209558 209757 209849 209559 206790 209728 209833 209819 215135 209879 206842 214236 209830 206788 207305 209303 209732 209776 209892 211232 214621 214914 214946 Aşık Paşa'nın Garib-namesi'nin Klasik Osmanlı-Kazak kültür müşterekleri açısından incelenmesi ve Damira İbragim Kazakça'ya tercümesi Ertuğrul Elitaş Niğde aşıklık geleneği ve Bor’lu ozan safai Atatürk'ün tarih teziyle ilgili tiyatro eserlerinin Esra Görgülü incelemesi Fatma Koçak Faik Mahmud ve Divanı Fatma Gül GÜRBÜZ Gökyurt köyü'nde(Konya)eski türk inançlarının izleri Ahmed-i Da'î tercüme-i tefsîr-i Ebü?l-Leys-i Hasan Dalkıran Semerkandî Yûsuf .numune-i hayal. yüzyıl mensur şehnâme tercümesi 231a-260b Azbi Baba.İbrahîm sûreleri Muhammet Nedim Tan Safi'nin Kenz-i edebiyat tarihçiliğine geçiş ve Tezkirecilikten İhlas'ının tahkik ve tahlili Abdülhalîm Memdûh un târih-i edebiyât-ı osmâniyye si: İsmail Toluay inceleme-metin Mehmet Gürlek 17. Divan’ı (incelemeSibel Bayram tenkitli metin) Ferah Burgul Öykü öğretiminde öykü haritası kullanımının Öztoprak okuduğunu anlama üzerine etkisi Fatih Ocak Süheyl ü nevbahar’daki kelime grupları Seval Şahin Gümüş Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve romanlarında oyun Eski harfli çocuk dergilerinden Yeni Yol dergisinin Nilüfer Öğüt çocuk eğitimindeki işlevi Yasemin Kanat Şakir’in Aşkıyyesi’nin edisyon kritiği ve incelemesi Genel liselerin ikinci sınıflarında okutulan Türk edebiyatı ders kitaplarındaki metin altı soruları üzerine bir inceleme Vefa Celilova Osman Oruç Oğuz Atay’ın romanlarında ironik dil Zehra Deniz Sağlam İbrahim Bey külliyatı ve incelemesi kelmelerin Yazılı basında batı kaynaklı yabancı Yeşim Bayraktar kullanımı 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 . eserleri. sanatı. eserleri.Ra'd .şahsiyeti. yüzyılda yapılmış Mensur Şehname Tercümesi Ahmet Rasim'in eserleri (nâkâm.gülüp ağladıklarım) metin-tahlil-index Serkan Yılbır Türk destanlarında inanç ve inanışlar Edirne ili Keşan ilçesi folklöründe gelenekler ve Murat Kuru maniler Mustafa Kuğu Tezkiretü'l-Evliya Pervâne Beğ Mecmuası'nın ilk yüz varağında (1a-100b) halk kültürü ile ilgili unsurlar (atasözleri-deyimler-halk inanışları) Nursel Uyanıker Ferda Çobanoğlu Enderunlu Ferid İbrahim Divanı'nın metni ve incelemesi Xvı.

ı. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında kelime hazinesinin öğretimi üzerine bir araştırma Ahlâk-ı Alâî (metin-sözlük-sentaks incelemesi) Bir Eski Anadolu metni ( mirac-ı Nebi) üzerinde gramer incelemesi Yahya Kemal Beyatlı’nın “edebiyata dair” adlı eserinde kelime grupları ve bunların cümle içindeki fonksiyonları Adni Ömer Defne’nin şiirlerininbenzetmeler Zeki divanı ve Adni divanında tematik açıdan incelenmesi Bursalı Rahmî Çelebi ve divânı Karışık dilli bir Kur’an çevirisi yazmanın 037b-072a yaprakları üzerinde dil incelemesi Kırgızca sözlüğün ç. i harfleri ve etimolojileri Ubeydi Divanı'nda dini ve tasavvufi unsurlar Elif şafak'ın romanlarında mekan ögesinin zaman-kişi ve olay bağlamında incelenmesi Türk ve kızılderili mitolojilerinde insan-doğa ilişkisi Abbas Sayar'ın Kozanoğlu'nun tarihî romanları (1923Abdulluh Ziya romanları üzerine bir araştırma 1933) Nedim Gürsel ve tarihsel roman Yeditepe dergisi etrafında gelişen edebi faliyetler 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 215401 215485 217016 215586 215610 217009 217010 217296 167872 186562 187052 187085 187170 187283 188691 188800 Altan Avkapan Enfel Doğan Enver Hacıhaliloğlu Mehmet Sağlam Osman Kufacı Banu Selçuk Alakel Fatih Tığlı Cengiz Müfettişoğlu Serap Alper Mustafa Fırat Tümer Basri Yılmaz Arzu Yetim Nurel Nazlıgül Mustafa Metin Serdar Üney Satı Yücel 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 .214947 214950 Aysu Uçar Ayşe Uyansoy Hillhouse Ayşe Baltoprak Kırmacı Kıbrıs’taki siyasi olayların Kıbrıslı Türk şiirine aksi Karışık dilli Kuarn çevirisi 2006 2006 215273 215295 214210 214233 214234 215319 215359 215363 215377 Ortaöğretim lise üçüncü sınıflarda okutulan Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarının öğrenci seviyesine uygunluğunun incelenmesi Genel liselerin üçüncü sınıflarında okutulan Türk Dili Özlem İtilli ve Edebiyatı ders kitapları üzerine bir inceleme Rasheed Ali Hasan Irak Türkmen atasözleri üzerine bir inceleme İsmail Soyyiğit Baki’nin kasidelerinde edebi tasvirler Ayşe Çevirici Çağın Tevfik Fikret’in şiirlerindeki edebi sanatlar Lise birinci sınıf edebiyat ders kitaplarındaki tanzimat Kadir Ay sonrası yazılan şiirlerin eğitimdeki yeri Naile İzin Dil becerilerinin gelişiminde öz güven Cumhuriyet döneminde Türkçe öğretmenlerinin Duygu Uçgun yetiştirilmesi Lise birinci sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarında yer alan metinler ve metin altı soruları üzerine bir Hacer Kaya değerlendirme Orta öğretim 11. e.

yapı.dil ve üslup yönünden incelenmesi Elif Şafak'ın romanlarının arketipsel sembolizm açısından incelenmesi Ortaöğretim üçüncü sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı dersinde karikatür kullanımının yazılı anlatım öğretimine etkisi Ortaöğretim ikinci sınıfta tasvir öğretiminde görsel malzeme kullanımının yaratıcılığa etkisi Peyami Safa`nın Yalnızız romanında söz dizimi Pazar Postası’nın Türk edebiyatındaki yeri ve önemi Yeni Ufuklar dergisinin sistematik tahlili ve edebiyatımızdaki önemi Kaynak dergisi üzerine bir inceleme Alaşehir ve yöresi ağızları Necip Fazıl Kısakürek'in ilk dönem oyunları üzerine bir inceleme 2007 2007 2007 2007 2007 2007 191146 191180 191693 204305 204625 204644 204645 204647 204648 204649 204759 204761 204762 204885 204890 204964 205128 205138 205139 205141 205144 Mesut Kızılca Hatice Şaş Sevinç Aksay Nurullah Ulutaş Eyyup Bostancı Hasan Özer Yaşar Şimşek Dilek Ertaş Emre Pekyürek Mustafa Şirin Murat Erdoğan Nuray Örnek Gökşen Onat Özgür Üstün Derya Çelikoğlu Ferdi Güzel Ferhat Korkmaz Yakup Gelir Leyla Kapan Ay Sevda Eratalay Harun Ünsal 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 .işlev.189123 189674 190821 190988 190991 191110 Necmiye Ayşim Parlakyıldız Emine Çağal Rukiye Esra Tabakçılar Nuri Çınarcı Birsen Akpınar Ayşe Taylan Osman Aysu'nun "odak Noktası" ile Joseph Conrad'ın "Gizli Ajan" romanlarındaki ana figürlerin şiddet karşısındaki tutumlarının sosyolojik ve psikolojik açıdan analitik olarak karşılaştırılması Kırım Türkçesinde zarf-fiiller Varlık dergisinin 231-281. sayılarındaki edebi metin eleştirileri ve şiirler Şeyhülislam Arif Hikmet Beyin Tezkiretü'ş Şu'arası ve transkripsiyonlu metni Sivas fıkraları(yapı. sanatı ve eserleri Cafer cabbarlı'nın drama eserleri üzerine bir inceleme Türk romanında intihar (1872-1960) Nail Abbas Paşa divanı ve tahlili Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi Usul-ı Vusul-ı İlahiyye (metin-inceleme-gramatikal dizin) Gültekin Samanoğlu (hayat-sanat ve eserleri) Musa Bin Şeyh Tahir Tokadi Feyz-i Kudsiyye (metininceleme-dizin) Baki Divanı'nda maddi kültür Er-Risaletü'l-Ahmediyye fi'l-Veladetil'lMuhammediyye (giriş-transkripsiyonlu metingramatikal indeks) Baki Divanı`nda bitkiler ve çiçekler İnci Aral`ın romanlarının tema. bağlam) Yeni ufuklar dergisi üzerinde bir inceleme Lise 3'üncü sınıflarda Türk dili ve edebiyatı dersinde Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının öğrenci merkezli öğretim modeliyle işlenmesi Serhat Kestel`in hayatı.

dil ve üslup özellikleri İsmet Özel'in şiirleri üzerine bir inceleme 205687 205713 205716 205717 205718 205809 205838 205979 206048 206049 206069 Şeyma Özaydın Jasim Jasim Sevim Karabela Şermet Sevilay Arslan Mustafa Kurt Süleyman Efendioğlu Pelin Ekşi Altay Selma Altıntaş Abdulbasit Sezer Fevzi Karademir İbrahim Tüzer 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 .205432 205433 205535 205592 205596 205605 205606 205607 205608 205609 205643 205650 205652 205655 205656 205658 205660 205686 Eda Özçelik Filiz Güner Abide Tozak Habibe Yazıcı Ersoy İlknur Bayrak İşcanoğlu Aysun Demirez Güneri Türkiye'de çocuk yazını ürünlerinde eğitbilimsel göstergeler Divân-ı Hikmet'te sözcük grupları Kırgızca sözlüğün c-d harfleri ve etimolojileri Başkurt Türkçesinde kip 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Eldivan ilçesi (Çankırı) ağzı Yeni Uygur Türkçesindeki fiillerin durum ekli tamlayıcıları Yeditepe dergisi etrafında gelişen sanat faaliyetleri Emel Yiyen (1970-1983) Aysel Eğri 17.metin . tema ve anlatma Muhammed bin Hacı İvaz. yy. tema ve anlatım) Nurcan Akbaş Türkçede başlangıçtan bugüne çıkma hali Demet Altan Mustafa Aydın'ın haytı.dizin) Cafiye Baklan Çelik Çorumlu Âşık Halil Erdugan ve çırakları Olmak fiiliyle yapılan birleşik fiiller ve tamlayıcılarla Yasemin Kaya kullanılışı Qartqoca romanı esasında Kazak Türkçesi ve Türkiye Seyhan Balcı Türkçesindeki zarf-fiiller Sefa Yüce Sevgi Soysal'ın hayatı ve edebiüzerine dil ve üslüp Gurbannazar Ezizov'un şiirleri eserleri Ünal Zal çalışması Mehmet Doğan Cemal Süreya'nın şiiri (yapı. dizin) Nazım Hikmet ve Attila İlhan şiirinde Paris imgesi Huzur için karşılaştırmalı bir senaryo çalışması Murathan Mungan'ın mensur eserlerinde halk bilimi unsurları Türk halk bilmecelerinin yapi. metin. şairlerinden Hikmeti ve Divanı Fatih Yerdemir Rehâyî Divanı (inceleme . Cinânül-Cenân (inceleme. sanatı ve şiirleri Veli Savaş Yelok Erkin Vahidov'un şiirleri üzerine dil ve üslup çalışması Cüsipbek Aymawıtuli’nın Aqbilek romanında geçen sıfat-fiiller ve zarf-fiiller ile bunların Türkiye Türkçesindeki karşılıkları Bihişti'nin Tarih-i Sultan Cem eseri üzerinde sentaks çalışması Fakir Baykurt (hayatı ve romanları üzerine bir inceleme) Mir Yakup Duwlatof'un Oyan Kazak isimli eserinin kelime hazinesi bakımından incelenmesi 1950 sonrası Türk edebiyatında varoluşçu felsefeden etkilenen yazarların romanlarında yapı.

yüzyıl öykülerinde anne-kız ilişkisi imgeleri Emile Zola'nın Therese raquın ve Mehmet Rauf'un eylül romanlarındaki evlilik.-15.biçimsel ve sevgilinin güzellik unsurları ve aşığa etkisi üzerine içerik incelemesi Sömürgeciliğe karşı: Abdülhak Hamid Tiyatrosu Tanzimat romanında kamusal alan ve serbest zaman etkinlikleri Orhan Pamuk'un Kar'ında epigrafik ilişkiler XVIII. yüzyıl Osmanlı şiirinde değişim ve Sünbülzâde Vehbi'nin Şevk-Engîz'i Füruzan'ınOsmanlı-Türk romanında Gayrimüslim 19. insan ve tabiat Türk edebiyatında 1951-1961 yıllarında edebî eleştiri(kültür-sanat ve edebiyat dergileri) NimetiKavukçu'nun hikayelerinde yapı ve tema Cemil divanı incelemesi Gülten Dayıoğlu'nun Fadiş ve Dört Kardeştiler adlı öykü kitaplarının tümce anlambilim açısından incelenmesi Seyyid Nakib-zâde Ni'metî hayatı edebî şahsiyeti eserleri ve dîvânı Balıkesir Bigadiç ağzı Nasreddin Hoca fıkralarının eğitim yönünden değerlendirilmesi Türkiye Türkçesi yazın dilinde işaret zamirlerinin kullanım özellikleri Nazire geleneği içersinde Kerem kasideleri Divan şiirinde tasavvuf (14.yy) metin.206186 206189 206224 206233 Sevda Undu Seyfullah Kaya Alpay Gezer Özlem Çelikkol Fehim-i Kadim Divanı'nda sevgili ve sevgilinin güzellik unsurları Reşat Nuri Güntekin'in eserlerinde eksiltili kullanımlar Soyut kavramların öğretiminde hayvan masallarının yeri ve önemi Kelime kazanımında müziğin etkisi Türkçe derslerinde metin çözümlemesine üslupbilim açısından yaklaşım-üslûp çözümlemesinin okumaanlamaya katkısı Necati Cumalı'nın Ay Büyürken Uyuyamam adlı öykü kitabındaki sıfat tamlamalarının incelenmesi Türk Edebiyatı'nda modern biyografinin doğuşu ve Namık Kemal'in edebiyat eleştirisinde modernlik öznellik Fevzi Divanı (17. yüzyıllar) 2007 2007 2007 2007 206238 206272 206282 206283 206307 206354 206356 206357 206358 206359 206360 Meryem Demir Zeynep Enhar Korkmaz Sinem Çelebioğlu Fatih Altuğ Nilgün Doğramacı Sevim Kebeli Ayşegül Utku Günaydın Brann Nathaniel Riley Bahadır Sürelli Burcu Şafak Seda Uyanık 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 206410 206411 206422 206428 206526 206573 206609 206633 206669 206682 206683 206727 Özgür Koçak Fatma Atıcı Sema Çetin Baycanlar Gülden Esra Ersöz Meltem Karakoçan Seda Sanlı Çeloğlu Ahmet Gülen Gülfiye Bülbül Hakan Dedebağı Özgür Öner Mehmet Irkılata Kaplan Üstüner 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 . aldatma ve pişmanlık konularının analitik olarak karşılaştırılması Usûlî dîvânı'nda cemiyet.

metin . hayatı. edebi kişiliği ve divanı 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 219763 219762 215253 209628 208054 Ayşegül Ergişi Hülya Şenkul Sağlam Eyyüp Acar Yaşar Akdemir Mustafa Arslan 2007 2007 2007 2007 2007 .dizin Tebrizli Ahmedî Yūsuf u Zelíhā (1b – 35b incelemeSalih Kayık metin-dizin) Âşıklık geleneği içinde Karaşarlı Veli Namlı'nın hayatı. nefise) giriş Betül Hakyemez . Paris-Cenevre dönemi 1-29. II. yolculıqta. seçme yazılar (Kahire dönemi 159-184.Kayıkçı Kul Mustafa.aktarma . Karacaoğlan ve Ercişli Emrah'ın şiirlerinde mistik unsurlar Baki'nin gazellerinde teşbih Karay (Karaim) Türklerinin sözlü edebiyatı Sa'id Paşa Mîzânü'l-Edeb (inceleme-metin-dizin) 2007 2007 2007 2007 214766 214767 207276 214354 207235 215142 215133 215132 215143 215124 210634 210635 211267 211932 211271 207832 209867 206909 209693 215018 1928-1937 dönemi Kırım Tatar edebiyatından seçme hikâyeler (Emce. tahlili fihrist.yy aşıklarından Gevheri.-50.206730 211502 207253 218337 Feriha Çabuk Günay İnci Semra Doğruer Saliha Aydoğan 17. İstanbul dönemi 1-135 sayılar) Alevi-Bektaşi kültüründe kadın Muhammed Bin Ömer El-halebi'nin Menakıb-ı İmam-ı Azam tercümesi Yunus Emre'de Türkçe Muhyi. gazellerin şerhi Mustafa Şentürk Ahmed-i Dâ'î Divânı'ndan ilk 50 gazelin şerhi(28?77) Özcan Morkoç Siham-ı İlham ( Halil Nihad Boztepe ) Özlem Güzeller Süruri Divanı'ndaki manzum tarihler (sayfametinin Kazak destanları (transkripsiyon.Türkiye türkçesi arasında aktarma ile Zhanar Uspanova ilişkili bağımsız birleşik cümle üzerine bir inceleme Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye'si üzerinde dil Ferhunde Göze bilgisi çalışması(inceleme-metin-indeks)(41b-80a Aslantaş yaprakları)edebiyatında mektup ve bir Mecmua-i Eski Türk Recep Gökçe Münşeat Aysel Admış Akif divanı (inceleme transkripsiyonlu metin) Osman Erginöz Mahfil mecmuası ve tahlilî fihristi Zeynep Lamia Nüzhet Haşim'in Milli Edebiyat'a doğru kitabı (metinGürler inceleme) Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım derslerine yönelik tutumları ile yazma becerileri üzerine bir araştırma Hasan Bağcı Karabağ ağzı(Bu Yurd Bayguşa Galmaz)(incelemeHasan Ali Çetin metin-dizin) Recep Yılmaz Karışık dilli Kur’an tercümesi (yaprak no: 183b-222a) Mizan gazetesi inceleme.inceleme . küz gecesinde. 250-322) Aliya Bashenova grameri) Kazak Türkçesi .Aşık Ömer. aktarma. Mesut Dinç sanatı ve eserleri Ragıp Şevki Yeşim'in tarihî romanları üzerine bir Emrah Kayımkaya araştırma Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Seher Erdoğan Çeltik üzerine bir inceleme Abdullah Yılmaz Gaybî Sun'ullah Dîvânı'nın tahlili Hakan Alparslan Ahmedî Divanı'nda 1.

Fatih Alkayış Serkan Şen Türkiye Türkçe’sinde bitki adları Orhon. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım Kadir Kaan becerilerinin söz dizimi ve anlatım bozukluğu açısından Büyükikiz değerlendirilmesi Erkan Uyanıksoy Viola Spolin'in tiyatro anlayışı ve dramayı kullanımı Nagihan Çağlayan Nisari Divanı(Metin-İnceleme) Sultan Kaya Azerbaycan dergisi üzreine bir inceleme (205-220) Ferda Sayan Kültür ve edebiyatımızda İznik ve İznikli şâirler Mehtap Altuntaş Cinanü'l-cenan Giriş.metin.yy)ve divanı inceleme-tenkidli metin The end of a tradition: How the classical turned into burlesque Türkçe sözlük'teki kavramların tasnifi ve incelenmesi 2007 2007 209671 211633 207106 211632 207113 207346 217798 210606 Ali Fuat Güney Hatice Fırat Yusuf Uyar Zeynep Çetinkaya Aysultan Khairi Mehmet Demiralay Barış Karacasu Bülent Yılmaz 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 207088 210570 210162 207003 209554 211631 217398 205384 219761 217319 208022 209868 207001 208037 210730 209328 215153 207469 Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eser yoluyla Türkçe eğitiminde değerler Ülker Şen öğretimi üzerine bir araştırma Ahmet Durmuş "Mektebli" çocuk dergisi (indeks. seçme metin ve Taşdemir değerlendirme) Levent Ali Çanaklı Türk romanında bürokrasi ve memurlar (1872-1950) Türkçe öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin Bilge Bağcı mesleki yeterlilik düzeyleri İsmail Serdar Yakar Çorum ili aşıklık geleneği ve aşık Rıfat Kurtoğlu Ayşe Öznur Çankırılı halk şâirlerinde geleneksel etkileşimin eğitime Kadıoğlu katkısı Mustafa Kutlu`nun hikâyelerindeki halk edebiyatı ve Betül Bolat halk bilimi unsurlarının incelenmesi Sünbülzâde vehbî'nin şevk-engîz mesnevisinin Mehtap Yalın karşılaştırmalı metni ve konularının incelenmesi Murat Kaya Yeni yol dergisinin incelenmesi Sabahattin Engin' in tiyatro eserlerinde halk bilimi Halide Hilal Altunel unsurları Pei-Lin Li Attilâ İlhan'ın romanlarında doğu-batı meselesi Didem Ardalı Büyükarman Türk tiyatro edebiyatında vatan kavramı (1860-1940) İlköğretim 8.211751 207307 M.inceleme. Uygur ve Karahanlı metinlerindeki meslekler bağlamında eski türk kültürü Özbek yazar Hamza Hakimzade Niyazi'nin yangi saadet.transkripsiyonlu metin. tört Işk hikayesi ve Bay ila Hizmatçi Tiyatrosu (metin.sözlük 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 .dil incelemesi-dizin) Cumhuriyet sonrası (1960-1980) Türk romanlarında sosyal hareketler ve eğitime yansıyan boyutları Türkçe öğretiminde kültür aktarımı ve kültürel kimlik geliştirme Masalların Türkçe öğretimindeki yeri ve önemi Afganistan'da Türkçe eğitiminin tarihi Hüdayi-i kadim (16.

Tanpınar) Serdar Koç Şükür bagşı uzun hikayesi Ümmühan Çelebi Sakarya ili yerleşim yerleri adları Yıldız Yenen Cahit Uçuk'un masallarında dil ve çocuk eğitimi Şehrengizler ve Ayine-i Huban-ı Bursa: Bursa EmineYılmaz Tuğcu Şehrengizlerinde güzeller Ünsal Yeşildal Anadolu folklorunda geyik Süleyman Tevfik’in Pakize romanı esas alınarak 19101980 yılları arasında yazılmış sekiz romandan seçilen cümlelerde anlam ve yapı çalışması Gülten Akın şiirlerinde kadın duyarlığı Abdülkadir Budak'ın hayatı. Mehmet Murat Şahin Bourdıeu. sanatı ve şiirlerinin tematik açıdan incelenmesi 1950'ler Türkiye'sinde edebiyat dergiciliği: Poetikalar ve politikalar 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 210762 210866 211094 210865 Neslihan Öksüz Ruken Alp Figen Bulut Aslı Uçar 2007 2007 2007 2007 .indeks) Muhammed Eyyüp İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı Sallabaş olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi Sürûrî-i Müverrih'in manzum tarihleri (incelemeKemal Karabuçak transkripsiyonlu metin s. dünya (Jameson.206980 210081 210566 209495 210829 215234 210978 209339 215235 215237 210568 215238 217471 209424 207023 215224 207713 209464 211630 209550 209477 210382 209624 210867 217162 İlköğretim ikinci kademede konuşma ve dinleme Kemalettin Deniz yoluyla öğrencileri ikna üzerine bir araştırma Ebru Kavas "Ferhat ile Şirin" öyküsünden uyarlanan oyunlar Mehmed Fâzıl Efendi divanındaki gazeller (inceleme Zeynep Koyuncu metin) Ülkü Kara Düzgün Başkurt destanlarının tipolojisi Abay kunanbay'ın "qalın elim.metin. 51-150) Raşit Çavuşoğlu Şâh Velî Ayıntâbî'nin Risâletü'l-Bedriyyesi Ahmet Ünlü Bektaş Gazeloğlu hayatı sanatı ve eserleri Yabancılar için temel Türkçe sözcük varlığının Ufuk Aşık oluşturulması Edebiyatın sosyolojisi: metin. metin-inceleme Zeynep Yiğitsözlü Nesimi divanının gramer yönüyle incelenmesi Emine Altıntaş Hulusí Ömer Aydıní dívánı üzerine bir inceleme Şevkî İbrahim Efendi Divânı(inceleme-transkripsiyonlu Esma Tezcan metin) Selim Bingöl Modern Türk şiirinde ön sözler ve son sözler Fatma Şenyüz Ömer Seyfettin'in hikâyelerinde söz dizimi Edebiyatımızda Lale Devri ve Damat İbrahim Paşa'ya Metin Hakverdioğlu sunulan kasideler inceleme-metin Subhizâde Abdî (Abdullah) hayatı edebî kişiliği ve Hakan Yalap divanı (inceleme. tarih. Morettı. qazağım" örneğinde Ali Kaymak kazak türkçesi fiil çekim ekleri Kerim Yaşar Dîvân edebiyatında câize üzerine bir inceleme Sefer Serin Diyarbakırlı Ali Emiri divanı.

yüzyıl Anadolu Türkçesinde ikileme-sayıca eş Yılmaz Yasemin heceli kelimelerdeCanan Güngör Türk dili dergisi üzerine inceleme (1965-1970) Mustafa Akil Reşat Nuri Güntekin`in Dudaktan Kalbe adlı romanının Yağımlı cümle bilgisi bakımından incelenmesi Sunay Akın'ın hayatı. edebî kişiliği. dil ve üslûp bakımından inceleme- 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 .sanatı ve şiirlerinden örekler Osmanlı Devleti'inden cumhuriyet'e geçiş dönemi Türk romanlarında istanbu ailesi Erbilli âmâ Yusuf Garibî Efendi Divanı (inceleme tenkitli metin 2007 2007 2007 2007 209670 209458 211568 219284 209784 206941 210647 209529 217544 211075 Ahmed-i Dâ'î tercüme-i Tefsîr-i Ebü'l.sanatı ve şiirlerinin tematik açıdan Songül Çiftçi incelenmesi Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi'ndeki 11452.Yüzyıl Şairi Gurbi'nin Divanı (metin-inceleme) İlköğretim ikinci kademede dil bilgisi öğretiminin İlhan Erdem sorunları üzerine bir araştırma 14.2752.3005 numaralı mecmuaların metni Mehmet Alptekin Silifke'de eski Türk inançlarının izleri Öznur Kara Tarsus masalları Hümeyra Yuva 1901-1908 arası Türk edebiyatındaki eserler Serap Karakılıç Akı Türkçenin güncel problemleri Genel liselerin ikinci sınıflarında okutulan edebiyat ders Kemal Uslu kitaplarının semantik boyutu üzerine bir inceleme Orhon Türkçesi ile Yakutçanın sözvarlığı ve sözyapımı Hülya Yıldız bakımından karşılaştırılması Diyarbakır halkevi ve Karacadağ dergisinin halkbilimi Canser Kardaş açısından değerlendirilmesi (1932-1951) Kazak şairi Säken Seyfullin'in Kökşetaw poemasıCemile Kınacı aktarma. İbrahim Halil Tuğluk divanı’nın tenkitli metni ve incelemesi İsmail Avcı Hazînî'nin manzum Şerh-i hadîs-i Erbaîn tercümesi Fikret Yıldırım Kaşgar ve Yarkend ağzı sözlüğü Sibel Akbulut Selçuk 18. 12548.3005 numaralı şiir mecmualarının tanıtımı Nail Boysak ve 2752. eserleri.207138 217380 217508 210588 Fatih Ayaz Fahri Dağı Seyhan Çelik Erhan Tosun Ankara İlinde Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin İç Yapı Bakımından Gelişimi Üzerine Bir İnceleme Aşık Hüseyin Tekerek/hayatı. hayatı.Leys-i Semerkandî Yûnus ve Hûd sureleri [114b/12-151b/01] Ülviye Uğursal (metin-dizin-tıpkıbasım) Abbas vesîm efendi. 1591. 13596 numaralı şiir mecmualarının tanıtımı ve 13596 numaralı mecmuanın metni 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 217169 Hidayet Duyar 2007 217537 209365 217408 219765 209518 206954 210035 211805 209522 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi`ndeki 1479.

Sema Noyan seçilmiş yazılar Reyhan Tutumlu Vüs'at o. sayılar. seçme Halka dîvânı inceleme-metin metinler sosyolojisi açısından Türk öykücülüğü:1990Edebiyat 2005 Atâî'nin Alemnümâ (Sâkînâme) mesnevisinin Muhammet Kuzubaş karşılaştırmalı metni ve konu bakımından incelenmesi Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında (1923 ? 1928) yayımlanan çocuk dergilerindeki tahkiyeli metinlerin Seyhan Kübra Esmer çocuklara değer aktarımı açısından değerlendirilmesi Bahçe(1908-1909) 1-52. esat mahmut karakurt and muazzez tahsin Kerem Özkurt berkand Dilek Ceran Hisar şiirinde çocuk Sait Okumuş Nebzî Divanı (inceleme-metin) Mehmed Niyazi`nin romanlarındaki halk bilimi Adem Koluçolak unsurları üzerine bir inceleme Ramazan Melih Erzen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiiri üzerine bir araştırma Jale Özata Yazınsal kavrayışta köklü bir değişim: Türk Dirlikyapan öykücülüğünde 1950 kuşağı Erhan Solmaz Bolvadin. bener'in yapıtlarına anlatıbilimsel bir yaklaşım İlköğretim 6.metin . inceleme. tahlili fihrist. tahlili fihrist. 7 ve 8.tıpkıbasım) Kevser Kol Gurerü'l-Ahbar (İnceleme-Metin-Dizin) Ferda Zambak Türk romanında mekân Bilal Uysal Dinar vemodernity in the popular romances of the early Tracing Evciler yöresi ağzı republican period (1930-1945): the novels of kerime nadir.211792 210155 219764 210879 214366 Sevinç Yakut Mehtap Aydın Orhan Güdek Leyla Burcu Dündar Garib-nâme'de ekler Bîçâre doğru dergisi. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki Selmi Demirkol dilbilgisi terimleri üzerine bir inceleme Ayşe Özge Pelister Safiye Erol'un romanlarında sosyal hayat Mazume-i tasavvuf sermet çifter araştırma kütüphanesi Ülkü Gözbaşı 55 (inceleme . Çay ve Çobanlar ağzı 1970-2005 yılları arasında yazılan sosyal içerikli çocuk Nilüfer İşyar romanlarımızda aile Ferhat Erdoğan Şuhut ve yöresi ağızları Harun Zeybek Sinanpaşa ağzı Orta öğretim birinci sınıf dil ve anlatım dersi yazılı Mustafa Türkyılmaz sınav soruları üzerine bir alan araştırması Fatih Yardımcı Modern Türk Türk şivelerinin karşılaştırmalı yapım Fatma Leyla Kuzey grubu şiirinde baba Baykoca ekleri Mahmut Bolkar Öztekin Fuzuli ve Şeyh Galib divanlarında ney metaforu Vanishing Memoirs: Doğan Kardeş Children's Deniz Arzuk Periodical between 1945 and 1993 2007 2007 2007 2007 2007 207010 219755 210876 208369 209741 209353 210729 209054 211972 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 206500 217458 217461 217539 218369 210878 209002 210139 209024 209032 207041 210630 209390 208380 190275 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 . inceleme.

154b) (giriş .208372 209033 208375 215109 210877 206752 210728 210623 214291 208382 217476 211715 210387 215182 215195 210388 214309 210282 211648 207231 209805 206870 210435 215200 211549 211532 211548 211558 215199 215201 215198 218593 210441 Mustafa Öztürk Fahrunnisa Günay (Çavdar) Şeyda Özmen Aynur Karakurt Ali Serdar Nuray Küçükler Fuzûlî divanı'nda şikâyet 8. Yusufcuk.metin . eserleri ve Arzu Coskunyurek Dîvânı'nın tenkidli metni Ayrancı (Karaman) yöresi ağızları (inceleme.metin) Tüba Ceylan Tebrizli Ahmedi'ninMuhammedtercümesi Kaysunizade Nidai esrarname Çelebi El-Ankaravi'nin menafi'u-nas adlı eseri (metin-dil özellikleri-dizin)(57a99b) Hatice Özcan Mustafa Tayşi Tavşanlı ve yöresi ağız incelemeleri Peyami Safa’nın Fatih Harbiye romanının ilk seksen Gülçin Aydın sayfasının söz dizimi incelemesi Seyfettin Gelekçi Âşık Mürsel yön gösteren karşıtlıklar aşağı:yukarı Türk dilinde Sinan Uğursu (hayatı-sanatı-eserleri) Gürcü Selcan Sağlık sözcükleri Betül Ademler Düsturnáme-i enverì (dil özellikleri-metin) 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 . Dile Münire Akçal Gelen Taş) dinî ve tasavvufî unsurlar Koyunoğlu müzesi kütüphanesindeki 13467 numaralı Tufan Kaya şiir mecmuasının metni Ömer Demir Öğüt (tahlilî fihrist. edebi şahsiyeti.sınıf türkçe ders kitabının kelime serveti bakımından incelenmesi Muş merkez ağzı(nceleme-metin-sözlük) Emine Işınsu'nun romanlarında söz dizimiahlak Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında sorunsalı Oktay Rıfat şiirinde değişim ve yenilenme Servet-i Fünun Dergisi (401-442.inceleme.dizin tıpkıbasım) Serkan Türkoğlu Şeyhülislam esad divanı'nın tahlili Zeynep Sezer Zaman yardımcı cümleli bağımlı birleşik cümle Sâmiha Ayverdi'nin üç eserinde (Hancı. sayılar) (inceleme ve Oktay Üzel seçilmiş metinler) Medrese eğitiminden modern eğitime geçişte halka Adem Köseoğlu yöneliş Fâik Ömer Efendi hayatı.metinlerÜnal Yıldırım sözlük) Engin Selçuk Hasmi Divanı (inceleme-metin) 1963-1965 yıllarında yayımlanan Türk romanlarında Hilal Akça toplumcu gerçekçilik Emre Kılıçlı Servet-i Fünun ve ikinci yeni şiirinin karşılaştırılması Beyazıt Alptekin Günyüzü ve çevresi folkloru Ayşenur Alptekin Konya mutfağı Kadir Ekinci Bursa'da yaşayan Mamuşa Türklerinin halk kültürü Turgay Açılan Oğuz Atay'da varoluşsal bir problem olarak ölüm Necati Kaya Okul sözlüklerinin değerlendirilmesi Yasemin Kocabaş Minhacü'ş-şehade(dil özellikleri-metin) Ersan Dülger Banaz ilçesi ağzı Ahmed-i Dâ'î tercüme-i tefsîr-i Ebu'l-Leysi Semerkandî Mehmet Ertik (103b .

kademe Alpaslan Okur öğrencilerine önerilen 100 temel eser örneğinde) Mehmet Uğur Aydın Kâimî divanı Özkan Aydoğdu Türk dilinde mastarlar Sürûrî-i Müverrih’in manzum tarihleri (incelemeAhmet Uslu transkripsiyonlu metin s. eserleri Burçin Çelik Bilge Karasu öykülerinin ortak yapısal özellikleri Birinci ve ikinci dili Türkçe olan iki dilli çocukların Türkçe’yi kazanımlarına dil merkezli okul öncesi eğitim programının etkisi 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 211665 Zeliha Gül Yazıcı 2007 . Rıdvan Bülbül hayatı.214310 Suat Öz Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne göre Anadolu'da yer adları 2007 210314 210147 208379 215196 211686 207219 211829 210420 211948 214787 220382 210869 210417 207176 210423 211959 211485 207200 214342 214343 210536 211658 211443 211645 Serbest okuma etkinliğinin sözcük hazinesi ve kavram gelişimine etkisi (Meb tarafından ilköğretim ıı. 721-960. sanatı. Türk Dili Edebiyatı ve estetik Samet Gökçeli eğitimcisi olarak Nihad Sâmi Banarlı Seval Selçuk A. kültür.metin. Dalloway ve İnci Aral'ın mor Virginia Woolf'un Bengü Nihal Bingül adlı romanlarının teknik ve içerik açısından Konuk karşılaştırılması Ali Osman Solmaz Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev adlı eseri Medeniyet.151-250) Fatma Konuk Fakir Baykurt' ta kadın imajı:Irazca Kara Kezik Acar Codex cumanicus ile Kırgız Türkçesi arasında bir Merim Ryspakova karşılaştırma denemesi İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde okuma Mehmet Temizkan stratejilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "edebiyat üzerine Aylin Uysal makaleler"inde kelime grupları ve söz varlığı Mehmet Rauf'un kadın dergileri: Mehasin ve süs Yasemin Ünalan (inceleme ve metinler) Mustafa Bülent Faik reşat. Külliyat-ı Letaif. sayfalar-metinTürkoğlu sözlük Abdurrahim-i Tirsi Divanı(inceleme. hayatı ve divanının tenkitli metni Mehmet Yıldırım Ankaraağaoğlu'nun ruh üşümesi ile Irıs Murdoch'un Adalet Beypazarı İlçesi ağzı kesik bir baş adlı romanlarında evlilik anlayışının Meral Deniz karşılaştırılması Mrs. öteki kadınlar: Ermeni harfli Türkçe Erkan Erğinci ramanlar ve kadın imgesi Yasemin Sevindim Nef’î divânı’nın söz varlığı Hüseyin Yıldız Türkçede başlangıçtan bugüne gelecek zaman Türkiye Defteri Dergisinin (1971-1975) Türk edebiyatı Abdurrahman Özkan ve siyasal düşüncesindeki yeri ve önemi Kütahya merkez ilçesi çamlıca (Okçu-Güveççi) köyü Nuri Erbay folkloru üzerine bir inceleme Oktay Nar Şeyhî.düzyazıya Vildan Özmen çeviri) Öteki metinler.

Såbir Onär. Qaytiş”.211449 211447 Türkçe öğretmeni adaylarının yeterlilik algıları ve Ramazan Çetinkaya öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları Öznur Özgür Kaya Rıfat Ilgaz'ın eserlerinde çocuk ve çocuk eğitimi Bertolt Brecht'in 'Sezuan'ın iyi insanı' ile vasıf öngören'in 'Asiye nasıl kurtulur?' adlı eserlerinde iyilik ve kötülük çatışması İnci Aral'ın hikâyeciliği Edip Cansever şiirinde dil ve anlatım 1950-1970 yılları arasında Irak Türklerinde serbest şiir hareketi ve Türkiye ile ilişkileri Hasan Sırrı'nın Venedik taciri ve Sehv-i mudhik çevirilerinde Shakespeare alımlaması Bahaeddin Özkişi'nin "Sokakta" adlı eserinin cümle bilgisi incelemesi Dîvânü Lugati't-Türk'teki atasözlerinin anlambilimsel açıdan değerlendirilmesi Malumat Gazetesi (49-72.inceleme) Türk şiirinde modernizm Bekir Yıldızın hikâye ve romanlarında sosyal meseleler Yedi Özbekçe hikâye (Nuräli Qåbul. “Håvlidägi Däraxt”. Gulåmgärdiş”.edebi kişiliği ve divânı'nın tenkitli metni 18. Uluğbek Mustäfåqulov. Muhammad Adem Uludağ Adem Gök Hatice Korkmaz Alev Bal Hayriye Türkoğlu Köse Ali Yıldız Yalçın Armağan Bekir Yıldız 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 209783 209799 210819 209739 210658 208052 207220 215188 210868 Aydın Köklüdağ Güven Sarı Ayhan Üçer Ayse Kik Aysel Turan Ayşe Çakar ayşe yüksel kılıç Azime Akkuş Bayram Rahimguliyev 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 . yüzyıl divân şâiri Hudâyi hayatı. Ahmed-i Dâ'î tercüme-i tefsîr-i Ebü'l-Leysi Semerkandî (142/35a . sayılar) tahlili fihristinceleme ve seçme metinler Xvı.eserleri. yüzyıl divan şâirlerinden Ferhad Paşa’nın divanı (metin . Xayriddin Sultånov. Keçmiş Hisåbi”.dizin .tıpkıbasım) Ömer Seyfettin'den seçme hikâyeler" adlı eser üzerinde sentaks çalışması Zafe-nâme-i Emîr Temür (1A-50B Varaklar) (incelememetin-dizin) Kırım .metin .82b) (giriş .Tatar Yazarı Uriye Edemova'nın Ömürlik Yanımdasın Romanında Dil Kullanımı Din ve Ahlak Eğitiminde Hikayenin Kullanımı Türkmenistan türklerinin sözlü edebiyatında hüvdiler(ninniler) Reşat Nuri Güntekin’in acımak adlı romanının ilk seksen sayfasının söz dizimi incelemesi Osmanlı edebiyatında dönüşümün şiiri: Sulhiyyeler 2007 2007 214353 211350 211501 207265 214351 210987 205361 206864 209517 209873 210881 217446 Semih Yetim Abdullah Dayıoğlu Melike Kara Haidar A. sälåmät Mühämmäd Väfå. bir olärmän Çävändåz”. Mäsumä Ahmedovä. “Tutilgän Ay. Şådiqul Hämråyev.

incelemeMehmet Beşir Ataç metin Sevgi Çalışır Türkçede bilimsel metinlerde olumsuzluk Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerinde kurgu ve anlatım Celal Aslan teknikleri Ömer Besîm divânı-hayatı-edebî şahsiyeti-eseriZafer Beşli divânı'nın incelemesi İbrahim Şânî Lârendevî'nin Gülşen-i Efkâr Mesnevîsi Mevlüde Alparslan (Metin-Muhtevâ-Tahlîl) 16. yüzyıl şairlerinden Derviş'in Mevlid'i (metin ve Özgür Doğan inceleme) Murat Devrim Dirlikyapan Phoenix`in evrimi: Edip Cansever`de dramatik monolog Elif Dirican Sehmi divanı inceleme. metin. kuzey ve doğu (orta jüz) Farida Sakhipova ağızları Firuze bozkurt XV. Hamza Şeker 58-129. sayılar) Selim Sabit (ölümü 1911) Mi'yâru'l-Kelâm (metinHasan Gökçe inceleme-sözlük) Azerbaycanlı Şair Bahtiyar Vahabzâde’nin Muğam Hatice Nalbant poeması (metin ve inceleme) Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin imla ve noktalama Hilal Erdem kurallarına ulaşma düzeyi 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 209055 208370 218223 209317 214369 214358 217515 209796 211921 209323 209363 209761 207232 211822 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 . dizin Emel Soyubol Türk dili kökenli kişi adlarının yapısı Erdoğan Kul Ece Ayhan'ın şiirleri üzerine bir araştırma Tarihî metinleri aktarma problemleri Dede Korkut Oğuznâmeleri ve Türkiye Türkçesine yapılmış Faik Utkan Denizer aktarmaları üzerine kelime düzeyinde bir inceleme Turgut Uyar'ın şiirlerinin yapı ve tema bakımından Fariz Yıldırım incelenmesi Kazak Türkçesinin merkezi. yüzyıla ait bir şair mecmuası Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki çocuk karakterlerin çocuğa görelikler açısından değerlendirilmesi Fatma Taşçı Charles Dickens ve Kemalettin Tuğcu'nun eserlerinde Gonca Güven toplum eleştirisi Ümmü Gülsüm Bozlak Erdemli masalları Hamide Kenan Hulisi Koray'ın Edebi Kişiliği ve Hikayelerinin Aliyazıcıoğlu İncelenmesi Cingözoğlu Aşık Seyit Osman üzerine bir Hakan Mucuk araştırma(inceleme-metin-sözlük) Peyami Safa'nın "Mahşer" adlı eseri üzerine cümle Halil Gül (sentaks) çalışması Azerbaycan dergisi üzerine bir inceleme (1957-1962.210977 206745 218299 209031 208524 209809 210880 209530 210415 208053 Ayıntablı Hafız Abdülmecidzade Divanı.

edebî şahsiyeti. sayılar) Muhammet Nurullah Feyzî Halil Bey divânı. hayatı ve eserleri Nurgül Özcan Şâhî'nin Ferhâdnâme'si (İnceleme-Metin) Taşköprülü-Zâde'nin tasnifi ışığında xvı. Yüzyıl Şairlerinden Gülşenî-i Sarûhânî'nin RâzMestan Yıldırımer nâme (Makâlât-ı Gülşenî) Aalı Eeerinin tenkitli metni Meva Bilir Kitab-ı Cemali Mehmet Yeşilkaya Gerger merkez ve köyleri ağızları Azerbaycan dergisi üzerine bir inceleme (1977-1981. eserleri Yurttaş ve divânı'nın incelemesi Anadoluhisarı Osmanlı dönemi mezar taşı kitabelerinin Yusuf Açıkgöz dil incelemesi Mustafa Karlıtepe Kelami Divanı Neriman Baybara Kureyşî-zâde Mehmed Fevzi Efendi.209806 210711 210650 211946 207472 209810 217406 208953 211760 209759 211283 207390 209346 209035 209835 207247 218181 209474 209062 214890 208633 208614 Hüseyin Bülent Oskay Hülya Yaşar İstibdâddan hâkimiyet-i millîyyeye terakkiyât-ı ilmîyye ve medenîyye yazar: Ahmet Rasim Hazret-i Ali’nin Hâver-nâme cenkleri (inceleme-metin) 1897-1910 yılları arasında çıkan eski harfli çocuk Abdulkadir Durmuş dergilerinin çeviri metinleri üzerine Haftalık Musavver Malûmat-ı Nafia Mecmuası (tahlili Berrin Yıldırım fihrist ve inceleme) Leyla Yiğit Ferit Edgü'nün roman ve öykülerinde yapı ve tema Hüseyin Ayvansarâyî'nin Eş'ârnâme-i Müstezâd adlı Reyhan Çınar Eseri (1b-49b) Metin-İnceleme Mehmed'in Işk-nâme adlı mesnevisinin günümüz Türkçesiyle nesre çevrilmesi ve mesnevideki eğitim Mehmet Emlik unsurları Aşkî Mustafa Efendi'nin Vahdet-nâme mesnevîsi Mehmet Şamil Baş (metin-muhtevâ-tahlîl) Nazim. Divan-ı Belagat-Unvan-ı Mehmet Şimşek Divan) 15. Yahya Nazim (III.yüzyıl klâsik Nagehan Uçan Eke Türk şiirinde ilim Nuran Dağlar 1990-2000 dönemi edebiyat dergilerinde roman Fuzûlî'nin "Leylâ ve Mecnûn"unda tasavvufî kavram ve Nurgül Karayazı unsurlar Mefkure Nur Pakdemirli İlköğretim öğrencilerinin din eğitiminde hikaye Mehmet Oğuzhan Kuşoğlu Osman Kabadayi Özge Erdağı Özgen Felek Gülperi Turunçel Refig Hüseynoğlu İmrani'nin yayımladığı Azerbaycan Muğam janrının yaranması ve inkişaf tarihi adlı eser (metin-aktarı-müzik terimleri sözlüğü) Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri Kore harbi'nin yazılı ve sözlü Türk halk edebiyatına yansıması Fehîm-i Kadîm Dîvânı'nın tahlîli Şeref Hanım Divanı'nın tahlili 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 209738 214307 207311 208384 214505 2007 2007 2007 2007 2007 . hayatı. Münevver Savaş 221-238.

Nedim Gürsel Umay Çakır Türkiye Türkçesinde kalıplaşmış eksiltili yapılar Lise birinci sınıflarda öğrencilerin yaptıkları anlatım bozuklukları ve bunların giderilmesinde kullanılan metotlar Ümit Hunutlu Ahmed-i dâ'î tTrcüme-i tefsîr-i eEü'l-leys-i sSmerkandî Yasemin Ay [143/50a . şiirleri. sanatı. Fatih Tekel sanatı. Türk folklor araştırmalarında bir öncü Doktor Rüştü'nün Nuhbetü'l-Etfâl isimli eserinin türkçe Tarık Aksoy öğretimi açısından değerlendirilmesi Tarihsel romana karşılaştırmalı bir bakış:Amin Tülay Özekin Maalouf. Tahsin Yıldırım Hikâyet-i Hüseyin Anadolu sahasına ait bir kıyâfet-nâme örneği üzerine Gökhan Türk inceleme Hasan Fahri Dural Ednayi Divançesi(İnceleme-metin) Hande Toran Nazım Kurşunlu hayatı ve tiyatro eserleri Âşıklık geleneği içinde Keskinli Hacı Taşan hayatı.211458 214371 215157 210823 210311 206957 210870 217400 210122 214501 209742 218158 211314 208103 211714 206966 209803 211460 217158 207217 207202 207278 207275 214778 219869 214568 214355 218426 214783 Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında kadın ve kadın eğitimi Oğuz grubu Türk lehçelerindeki hareket fiillerinde Sadiye Ertuğ yalancı eşdeğerlikler Salih Uçak Ergani'de eski Türk inançlarının izleri ve halk hekimliği Sercan Demirgüneş Türkçede görünüş ve zaman morfemleri Nasreddin Hoca fıkralarının eğitim değeri ve fıkraların Selman Karakaya benlik durumlarına göre değerlendirilmesi Liselerde okutulan türk dili ve edebiyatı kitaplarındaki Şener Bal deneme türünün incelenmesi Serhat Demirel Ziya Osman Saba'nın şiirinde ev Türk islam edebiyatında hac ve kurban motifleri( şair Şerife Uzun sultanlar örneği) Süleyman Eroğlu Âsafî'nin Şecâatnâme'si Cumhuriyet devri edebiyat terimleri sözlüklerinin toplu Sibel Akıcı indeksi üzerine bir araştırma Sinan Çitçi Yeni Türk şiirinde ideal tipler Szilárd Szilágyi Ignác Kúnos.tıpkıbasım) Nebire Gıymatdinova'nın hikayeleri ve hikayelerdeki Yasemin Özcan eğitimle ilgili unsurlar Hatice Konaklı Âşık Gül Ahmet Yiğit hayatı. hikâyeleri Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan'da folklor İhsan Kalenderoğlu politikaları ve çalışmaları (1917-1954) Metin Kaderoğlu Âşık Edna Murat’ın hayatı-edebî şahsiyeti-eserleri Rabia Derya Tuyan Ayıntablı Hafız ve divanı -inceleme-metin-dizin 19. eserleri Melek Bıyık Yapa Aşki Mustafa Divanı (edisyon kritik) Sevda Altunbaş 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 .103b] (giriş .dizin .metin . Orhan Pamuk.Yüzyıl sosyal ve siyasi olaylarının aşık edebiyatına Demet Çoruk yansımaları.

214781 218339 211541 218313 218255 218367 211407 218234 218411 218409 207351 218639 215064 215065 209736 211196 211245 211247 211251 211261 Münîrî (öl. sanatı ve eserleri Süheyla Doğrudi Ataol Behramoğlu şiiri Yasin Mahmut Kâzım Karabekir’in çocuk edebiyatındaki yeri ve Yakar Şarkılı İbret üzerine bir inceleme Servet Tiken Ebubekir Eroğlu’nun şiiri Kemalettin Tuğcu’nun elli romanında ölüm ve şiddet Nail Güney konusunun incelenmesi 9.1521?)'nin Manzum Siyer-i Nebî'si cilt:1 Ümran Ay (inceleme-metin) Kırgızca ve Türkçede ‘göz’ ile ilgili deyimler ve Aigul Tursunova çağrışım alanlarının karşılaştırılması Engin Karakoyun Zâik divanı (metin. 1b-65a) Ramazan Bardakçı Musa Kâzım Paşa (hayatı-sanatı ve külliyatı) Furkan Öztürk Baki Divanı sözlüğü [bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük] Fatih Demir Kültür haftası ve ağaç dergileri üzerine bir inceleme Muhteva ve şekil hususiyetleriyle Ahmet Hâşim'in nesir İbrahim Demirci dünyası Abdulmecit Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk'i İslamoğlu (inceleme-metin) Yeliz Özay Metinlerarası ilişkilerde Türk halk hikâyeleri Şermin Yaşar Ayla Kutlu'nun roman ve hikayelerinde yapı incelemesi Halil Eren Yıldırım Aşık Yoksul Derviş’inde dini-tasavvufi unsurlar 16. sınıf Türk edebiyatı kitabının öğrencilerin kelime hazinesi katkısı üzerine bir arastırma. Yüzyıl ahlâkî mesnevîleri ve Şemseddîn-i Sivâsî’nin Erol Çöm İbret-Nümâ adlı mesnevîsi (inceleme-metin) Bilal Alpaydın Refi-i Kalayi Divanı ( inceleme-metin) Elif Pınar Kemal Tahir'in hikaye ve romanlarında Anadolu Mehmed Za‘îm Câmi‘ü't-Tevârîh (202a-327b girişAyşe Nur Sır tenkitli metin–sözlük-dizin) Nazire Erbay Bahaeddin Özkişi’nin hayatı.kurtalan çok programlı Lisesi. Batman Anadolu Öğretmen lisesi. İrfan Bayram Batman Lisesi örneği Murat Kacıroğlu 1919–1928 arası Türk romanında yapı ve tema Ata Govşudov’un romanları üzerine oluşumsal yapısalcı Ahmet Gökçimen bir inceleme Çin sınırları içinde yeni Uygurca üzerinde çalışma Reyika Abuduwayıtı yapanlar ve onların eserlerinden örnekler Cafer Can Garib-name’de insan ve insan tipleri Feryal Korkmaz Batı Türkçesinde tür değiştirme Çiğdem Erol Türkiye Türkçesinde kalıp sözler üzerine bir inceleme Kanat Rysbay Refik Halit Karay’ın eserlerinde Hiciv ve Mizah Seçil Toprak Selim İleri’nin eserlerinde sinema ve edebiyat ilişkisi Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde tabiat Hüseyin Yakar tasvirlerinin estetik olarak kullanımı 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 210507 210521 210542 214921 214987 214147 214195 214196 214203 215053 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 .

hayatı. tarikat ve Ömer Yağmur kabile adları indeksi) Teravih-i Al-i Osman’da ağız özelliklerinin Ahmet Üçel değerlendirilmesi Abdullah Kara İzzî Divanı (tenkitli metin-inceleme) Karışık dilli bir Kur’an çevirisi yazmanın 144b-183a Aslı Uygun yaprakları üzerinde dil incelemesi Hâfız-ı Şîrâzî’nin bazı gazellerine şerh tekniği açısından Mehmet Taha Ayar Sûdî ve Konevî’nin yaklaşım tarzları Korku edebiyatı (gotik edebiyat) ve Türk romanındaki V.şahıs.at-ı atîk"in İsa Şevik edisyon kritiği ve değerlendirilmesi Leyla Kağnıcı Nedim Divanı'nda mimari. Özge Yücesoy örnekleri Dilek Zerenler Türk ve İngiliz edebiyatında kısa oyunlar Emine Uzun Tanzimat Dönemi Türk romanlarında Beyoğlu Munise Hatice Pekkaya Öğrenci merkezli Türkçe öğretiminde çocuk şiirleri (yeniden yapılandırılan Türkçe öğretimi programı uygulamalarına yönelik eleştiriler ve öneriler) 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 219749 2007 215740 218439 214578 215752 215104 220435 218401 218248 218471 219892 Şah Tahmasb (1524-1576) ile Osmanlı Sarayı arasında teati edilen mektupları içeren "Münşe. edebî kişiliği ve dîvânı (inceleme-tenkitli Mümine Çakır metin-dizin) Mehmed Râşid’in Rehnümâ-yı Lisân-ı Türkî’si Tanzimat öncesi ve sonrası Türk gramerciliğiyle ilgili kavramlar Tuncay Böler Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin söz varlığı üzerine Salim Pilav bir araştırma Mezîd-zâde Ayıntabî Nazmü’l-Ferâid metin sözlük Erol Çelik indeks tıpkıbasım Göçmen edebiyatı bağlamında Güney Dal ve Zafer Şenocak Küçük "g" Adında Biri ve Tehlikeli Akrabalık romanlarının içerik bakımından karşılaştırılması On dokuzuncu yüzyıl mevlevi şairleri Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1919-1944 yılları arasında yazdığı romanlarında yapı. eşya ve kıyafet Enderunlu vâsıf divanında musammat ve murabbalarda Derya Girgel ahenk unsurları incelenmesi İsmail Hakkı Bursevî’nin “Şerh-i Ebyât-ı Hacı BayramArzu Polatoğlu ı Velî” adlı eseri (metin ve inceleme) Oktay Akraz Dâstân-ı Gazavât-ı İmam Ali Sevgi Şebnem Graf Memet Baydur'un oyunlarında uygarlık ve uygar insan Kavsî. yer.215077 Seda Gül Kartal Cumhuriyet Dönemi Türk çocuk roman ve hikayelerinde fantastik ögeler (1923-1960) 2007 215078 215087 215583 215612 215619 217011 217452 217292 Terceme-i kitab-ı fevâ’ihü’l-miskiyye fi’l-fevâthi’lmekkiyye (metin-sözlük. eser. tema ve anlatım Selim İleri'nin romanlarında kültür unsurları 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 220410 218569 218386 218217 Alev Adıgüzel Ayşe Nur Mermer Mehmet Kaygana Ayşe Güçlü 2008 2008 2008 2008 .

edebi kişiliği ve dîvânı Zakircan Furkat Eserler Mecmuası 1.metin. yüzyıl Türk Emel Kaya tıp dilinin oluşmasındaki yeri Halit Ziya Uşaklıgil'in "Bir Ölünün Defteri" romanında Mehmet Şirin Güzel Türkçenin sadeleşme seyri Bülent Kaya Divan şiirinde at Gülsüm Nilgün Akgün Sadettin Nüzhet Ergun'un halk edebiyatı araştırmaları Ömer Özbey Âşık Aşur Uygur'un hayatı .inceleme.378. hayatı. eserleri. cilt (275.214556 Zuhal Doğan Demirciler Çarşısı cinayeti ve Leopar'ın Karnaval yöntemine göre karşılaştırılması 2008 218353 218544 218534 218519 216944 215068 219881 219980 219839 219921 219827 217192 215644 217101 219001 218958 219248 217193 218960 217214 219399 9.sanatı ve eserleri 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 218614 218753 218962 218963 218944 2008 2008 2008 2008 2008 .11 yaş grubu çocukları için Ömer Seyfettin'in Yüksel öyküleriyle ilgili bir değerlendirme Emrullah Yakut Saib-i Tebrizî Divanı Şerhi'nin incelenmesi Mehmet Mustafa Yahya Efendi’nin Vasiyet-nâme-i Birgili Manzumesi Karaca (metin-inceleme-indeks) Sami Akbulut Ziya Osman Saba'nın şiiri Muhammed SELVİ Selvi Ümîdî.dizin) ve bu eserin XV.sözlük) Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun 1933'ten sonraki tarihî Mahmut Türkmen romanlarının incelenmesi Fatmagül Yolcu Adana ili Ceyhan ilçesi halk kültürü araştırması Vildan Emre Dede Korkut hikâyelerindeki fiillerin birleşim değerleri Mustafa Bal Nedim Gürsel'in öykü ve romanlarında kent ve kadın Tuğba Güngör Nef'î'nin Türkçe divânında maddi unsurlar İsrafil Babacan Klasik Türk şiiri'nde sebk-i hindî (Hint üslûbu) Hilal Doğan Kemal Tahir'in romanlarında kadın kahramanlar Nabi Kobotarian Tebriz âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı Türk edebiyatında Varka ve Gülşah mesnevileri ve Ayşe Yıldız Mustafa Çelebi'nin Varka ve Gülşah mesnevsi Çağataycanın Türk dilleri arasındaki yeri üzerine bir Safiye Yılmaz değerlendirme Türkiye Türkçesinde “ad + durum biçimbirimi + ilgeç” Şaziye Dinçer yapısındaki ilgeç öbeklerinin işlevleri Muhyiddin Mehî'nin Müfîd (Nazmü't-Teshîl) adlı eseri (inceleme. sf) Hilal Dinçer (metin. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının tTürk edebiyatı dersi akademik başarısına Banu Özdemir etkisi (Kütahya örneği) Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" ve Muhtar Avezov'un Dinara Duısebayeva "Abay Yolu" adlı eserinin tema bakımındanincelenmesi Günümüz Türkmen Türkçesinin kelime hazinesi ile eski Sümeyra Harmanda Türkçenin kelime hazinesinin karşılaştırılması Şeyda Bayındır Şehdi Divanı Gökçen Türcan 9.

hayatı. sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti Ozan Başpınar üzerineöğrencilerinin (Manisa / Turgutlu ilçesi örneği) 8. sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti Afife Turgut üzerine bir araştırma (Uşak ili/ merkez örneği) İmran Ağca Halit Ziya Uşakligil'in romanlarinda yapı tema İlköğretm 5. hayatı. edebi kişiliği ve divanı Mirlanbek Nurmatov Kırgız Türkçesindeki deyimler (aktarma-inceleme) Malumat mecmuası (51-75. sayılar) inceleme ve Hüseyin Kaloğulları seçilmiş metinler Fatih Süleyman Zeybek Bayat köyleri ağzı Kent kültürünün geleneği yansıtan mizahi eleştirisi: Ezgi Metin Devekuşu Kabare Cumhuriyet Döneminde yılbaşı kutlamaları üzerine Petek Ersoy halkbilimsel bir inceleme Emine Adaş Sutûrî. divānı 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 . sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti Mehmet Öztekin üzerine bir araştırma (Düzce/Akçakoca örneği) Hüseyin Kahraman Mutlu Balıkesir ili ağızları (İnceleme-metinler-sözlük) Satiye Dağı Safranbolu masalları İlköğretim 5.metin .aktarma) Talha Tunç Manisa masalları üzerine bir inceleme Reyhan Gökben Köroğlu Destanı'nın Uygur versiyonu (metin-aktarmaSaluk inceleme) Kabûlî İbrahim Efendi.sınıf bir araştırma yazılarında ve ders kitaplarında kullanılan batı kökenli sözcüklerin karşılaştırılması / İzmir ili Nuriye Bozdemir Şirin Aydoğan Selānikli Akif Efendi’nin hayatı. edebi kişiliği.219184 218964 219347 219240 218957 215724 218956 218953 218950 219262 218951 219366 218947 218970 219364 218946 218868 219370 219362 218874 219386 218875 219269 219382 219391 219397 Sevdâyî Divanı’nın çeviri yazı metni ve günümüz Zübeyde Yaşar Türkçesiyle nesre aktarımı Malumat mecmuası (25-50. edebî kişiliği ve divanı Mustafa Erdoğan (inceleme-tenkitli metin-dizin) Dil devrimi sonrası Türkiye Türkçesine giren Türkçe Ali Özgün Öztürk kelimelerin söz varlığına etkileri Adana ili Yumurtalık ilçesi halk kültürü ve edebiyatı Ümit Kaldar üzerine bir inceleme tasviri fiiller üzerine örnekli Türkmen Türkçesinde Savaş Şahin çalışma Esma Karakaş Raculi. sayılar) inceleme ve Harun Ceylan seçilmiş metinler Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanında ad ve Zeliha Gaddar eylem öbeklerinde niteleyiciler Konya ili Derebucak ilçesi ve çevresi halk edebiyatı ve Melike Gedik folkloru üzerine bir inceleme Janyl Myrza Bapaeva Tuva kamlarının alkışları (inceleme . edebî kişiliği ve dîvânı İlköğretim 3. hayatı.

metin Sehî Beg ve Latîfî Tezkirelerinde istitrâd Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun romanlarında gerçekçilik 2008 2008 2008 2008 2008 218624 216938 219239 216929 219157 216928 218791 218697 218686 218687 217062 218222 Fatih Erbay İbrahim Tökel Mustafa Durdu Burcu Eren Emine Dinçtürk Evin Eroğlu Yasemin Yavuz Mehmet Turgutlu Mutlu Yaşkeçeli Metin Günay Emine Seymen Nazlı Sağlam 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 . Radloff’un “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy” adlı eseri ve eserde geçen Çağatay Türkçesine ait kelimelerin incelenmesi Gökhan Akçiçek'in çocuk şiirlerinin değer aktarımı açısından incelenmesi Türk edebiyatında nasihat Nutuk'un kelime serveti ve sadeleştirilmesi üzerine bir araştırma Züleyha Mesnevilerinde Allah korkusu Yusuf ile motifleri (Erzurumlu Darir. Hamdullah Hamdi. sayılar)-tahlilî fihrist-inceleme-metin Hande .metin) Ay Dede (1-45.tahlilî fihrist – inceleme .218839 218859 218840 218841 219186 Özgür Çakmak Mevlüt Altınoluk Nurcan Özgen Zeliha Arı Ahmet Koçakoğlu "Varlık dergisinde şiir ve edebi inceleme" Rıfkî Dîvânı Yirminci yüzyılın ilk yarısında Kırgız edebiyatı tarihi (1900-1950) Ferit Edgü'nün öykü ve romanlarında anlatım teknikleri İhsan Oktay Anar hayatı-eserleri-sanatı W. Yahya Bey Örnekleri) Muzaffer İzgü’nün çocuk kitaplarının mizah unsurları yönüyle incelenmesi Hekim Hayreddin'in Kitāb-ı Akrābādīn'i Enderûnlu Halîm Dîvânı (inceleme .

Orhan Okay Ali Alparslan Ali Alparslan Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Muharrem Ergin Doktora Abdülkerim Abdülkadiroğlu Lisans Yüksek Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Sadık Tural Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Abdulkerim Abdülkadiroğlu Lisans Türkçe Yüksek A. Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Sadık K. Kaya Bilgegil M. Kaya Bilgegil 515 316 Sadettin Buluç 636 299 175 107 282 235 321 480 122 466 784 100 231 70 190 118 185 111 197 134 167 144 130 TEZ TEZ TÜRÜ DİLİ Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Mehmet Kaplan Doktora Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Sadık Tural Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe M.SAYFA SAYISI DANIŞMANI 844 M. Tural Yüksek Lisans Türkçe Abdülkerim Abdülkadiroğlu Lisans Türkçe Yüksek Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe .

Nejat Sefercioğlu Abdurrahman Güzel Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe . Tural M. Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Sadık K.144 79 133 136 780 226 188 135 171 88 911 685 460 232 133 911 725 204 78 113 49 243 138 136 194 152 190 272 114 209 255 246 397 287 225 139 Sadık Tural Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Ahmet B. Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Ahmet B. Ercilasun Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilƒsun Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Doktora Hüseyin Ayan Hüseyin Ayan Bilge Ercilasun Ahmet Ercilasun Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Alemdar Yalçın Bilge Ercilasun Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Sadık Tural Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe Ahmet B.

Mertol Tulum Ayhan Songar İnci Enginün Mehmet Akalın Mehmet Akalın Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe . Orhan Okay Kaya Bilofgil Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe A. Ercilasun Yüksek Lisans Amil Çelebioğlu Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Ömer Faruk Akün Yüksek Lisans Zeynep Kerman Nuri Yüce Nuri Yüce Ali Alparslan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ali Alpaslan Yüksek LisansTürkçe Zeki Arslantürk Yüksek Lisans Türkçe Ö.583 120 332 348 355 156 160 129 160 143 484 123 235 236 172 192 123 67 70 228 440 151 75 120 207 286 228 86 402 221 254 370 480 Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe M. Mertol Tulum Doktora Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Ahmet B. Faruk Huyugüzel Yüksek Lisans Türkçe Fikret Türkmen Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Ali Alparslan Mustafa Kara Mertol Tulum Fikret Türkmen Haluk İpekten Haluk İpekten Şerif Aktaş Kemal Eraslan A.

Ercilasun Ahmet B. Nejat Sefercioğlu Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Sadık Tural Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans M. Ercilasun Abdurrahman Güzel Turgut Karacan Turgut Karacan Osman F. Orhan Okay Yüksek Lisans Faruk Timurtaş Doktora Celal Kırca Yüksek Lisans Mustafa Canpolat Mustafa Canpolat İsmail Parlatır Olcay Önertoy Mehmed Çavuşoğlu Naci Onur Abdurrahman Güzel Bilge Ercilasun Ahmet B. Sertkaya Alemdar Yalçın Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Doktora Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe .222 539 249 124 441 379 326 323 173 212 242 234 245 189 212 264 152 491 248 253 294 143 366 542 113 157 245 373 196 170 209 186 555 225 181 Ahmet Bircan ErcilasunYüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Dursun Yıldırım Doktora Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Cemal Kurnaz Yüksek Lisans M.

Tural Doktora Bilge Ercilasun Doktora Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Sadık K.417 178 206 282 167 118 93 185 200 456 406 405 204 464 179 109 556 222 321 602 531 482 288 186 107 321 792 493 357 354 143 218 Kemal Yavuz Orhan Okay Ali Alpaslan Mustafa İsen Efrasiyap Gemalmaz Recep Toparlı Efrasiyap Gemalmaz Efrasiyap Gemalmaz Muhan Bali Nuri Yüce Zeynep Kerman Kemal Eraslan Bilge Seyidoğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Saim Sakaoğlu Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Sadık K. Tural Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Umay Günay Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Bilge Ercilasun Doktora Talat Tekin Yüksek Lisans Talat Tekin Yüksek Lisans Talat Tekin Yüksek Lisans Talat Tekin Yüksek Lisans Talat Tekin Yüksek Lisans Ünsal Özünlü Yüksek Lisans İngilizce 211 Ahmet Kocaman Yüksek Lisans İngilizce .

53 51 431 413 737 110 131 681 245 77 279 404 196 379 402 501 460 129 122 257 134 423 82 235 938 219 291 456 247 198 337 Mertol Tulum Mertol Tulum Ali Alpaslan Kemal Eraslan Ömer Faruk Akün Ali Alpaslan Mertol Tulum Zeynep Kerman Ali Alpaslan Özcan Başkan Ahmet Topaloğlu Amil Çelebioğlu İnci Enginün İnci Enginün Günay Kut Abdurrahman Güzel Sadık K. Tural Zeki Cemil Arda Kemal Eraslan Hüseyin Ayan Önder Göçgün Kemal Eraslan Kemal Eraslan Kemal Eraslan Mustafa Canpolat İsmail Parlatır Hamza Zülfikar Kemal Eraslan Mine Mengi Mine Mengi Fuat Özdemir Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Naci Onur Tuncer Gülensoy Ahmet B Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe M.301 253 752 477 124 242 254 358 320 654 712 Zeki Sönmez Tuncer Gülensoy M. Nejat Sefercioğlu Cemal Kurnaz Bilal Yücel Nazım Hikmet Polat Nazım Hikmet Polat 207 742 437 385 262 235 314 181 134 186 306 419 588 184 1013 162 1161 930 565 859 779 89 Ali Alpaslan Şerif Aktaş Ali Alpaslan Ömer Faruk Akün Coşkun Ak Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Coşkun Ak Yüksek Lisans Lütfi Bayraktutan Yüksek Lisans Nilüfer Kuruyazıcı Yüksek Lisans Turgut Karabey Yüksek Lisans Recep Toparlı Yüksek Lisans Şerif Aktaş Yüksek Lisans Ali Alparslan Doktora Kemal Yavuz Yüksek Lisans Ömer Faruk Akün Yüksek Lisans Ali Alpaslan Yüksek Lisans Alparslan Ali Doktora Amil Çelebioğlu Doktora Fikret Türkmen Doktora Ahmet Bican Ercilasun Doktora Muharrem Ergin Nazif Hoca Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Tural Leyla Karahan Ümay Günay Sadık K. Tural Tayyip Duman Nevin Selen Mertol Tulum Ali Alparslan Mehmet Akalın Amil Çelebioğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Mehmet Akalın Doktora Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans İnci Enginün Doktora Mehmet Akalın Yüksek Lisans Mehmet Akalın Yüksek Lisans Hüseyin Ayan Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Sadık Kemal Tural Doktora Gönül Ayan Yüksek Lisans Hüseyin Ayan Doktora Mustafa Canpolat Doktora Hamza Zülfikar İsmail Parlatır Nejat Sefercioğlu Orhan Okay Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .184 192 602 186 859 198 234 255 182 210 58 174 766 671 336 1104 292 386 130 83 471 272 546 153 320 1360 475 207 527 155 304 369 460 Fikret Türkmen Fikret Türkmen Talat Tekin Talat Tekin Zeynep Kerman Sadık K.

Beyzadeoğlu üksek Lisans Y Hasan Çebi Yüksek Lisans Haluk İpekten Yüksek Lisans Muharrem Ergin Doktora Bilge Seyidoğlu Doktora Kemal Eraslan Mertol Tulum Mertol Tulum Kemal Eraslan Muharrem Ergin Kemal Eraslan Ömer Faruk Akün Ö. Faruk Huyugüzel Günay Karaağaç Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .133 382 245 194 308 581 132 170 365 356 220 128 89 146 137 219 336 587 465 1129 203 765 304 344 310 474 67 559 Tuncer Gülensoy Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Tuncer Gülensoy M. Naci Onur Abdulkerim Abdulkadiroğlu Lisans Türkçe Yüksek Bilge Ercilasun Doktora Türkçe Süreyya Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Türkçe Y Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Türkçe Y Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Türkçe Y Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Türkçe Y Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Türkçe Y Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Türkçe Y Süreyya Ali Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe Süreyya A.

56 449 272 493 314 86 215 482 178 Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe Süreyya Ali Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe Hasan Çebi Yüksek Lisans Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Y Ömer Faruk Akün Yüksek Lisans Ali Alpaslan Yüksek Lisans Kemal Eraslan Yüksek Lisans Kemal Yavuz Yüksek Lisans Tuncer Gülensoy Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 393 1030 148 589 582 572 1284 239 250 125 471 124 275 415 156 447 423 68 87 132 73 Recep Toparlı Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Nazım Hikmet Polat Yüksek Lisans Ali Alpaslan Yüksek Lisans Cemal Kurnaz Doktora Ayten Akmandor Doktora Ahmet Bican Ercilasun Doktora Abdurrahman Güzel Doktora Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Alemdar YALÇIN İsmet Cemiloğlu İsmail Parlatır Cahit Kavcar İsmail Ünver Olcay Önertoy Hamza Zülfikar Mustafa Canpolat Tunca Kortantamer Tunca Kortantamer Lütfi Bayraktutan Fahreddin Olguner Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Faruk Huyugüzel Gönül Ayan Abdurrahman Güzel M. Orhan Okay Sabahattin Küçük Zafer Önler Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İngilizce Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Zafer Önler Zafer Önler Tuncer Gülensoy .664 328 269 420 138 697 174 223 762 633 142 242 86 144 432 547 191 225 71 131 151 833 865 381 249 207 582 85 267 700 Saim Sakaoğlu Hüseyin Ayan Gönül Ayan Önder Göçgün Önder Göçgün Tulga Ocak Talat Tekin Mine Mengi Mustafa Kara Coşkun Ak Mehmet Akalın Mehmet Akalın Sema Uğurcan Orhan Bilgin İnci Enginün Nejat Sefercioğlu Mehmet Akalın Mehmet Akalın Ö.

Beyzadeoğlu üksek Lisans Türkçe Y Süreyya Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe Kaşif Yılmaz Kemal Eraslan Efrasiyap Gemalmaz Bilge Seyidoğlu Tuncer Gülensoy Birol Emil Yavuz Akpınar Tunca Kortantamer Mustafa E.139 339 141 289 260 590 735 995 121 634 110 1182 104 457 547 118 219 115 143 510 424 379 71 599 73 127 79 616 345 458 244 449 52 440 789 373 Zafer Önler Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Leyla Karahan Yüksek Lisans Ayten Akmandor Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Doktora Orhan Okay Yüksek Lisans Kemal Eraslan Doktora A. Erkal Mertol Tulum Kemal Yavuz Bilge Ercilasun F. Tulga Ocak Ahmet Kocaman Mine İşgüven Hamza Zülfikar Hasibe Mazıoğlu Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İngilizce Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Mertol Tulum Nuri Yüce Muharrem Ergin Haluk İpekten Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Kaşif Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe Süreyya A. Mertol Tulum Ali Alparslan Ali Alparslan Mustafa Özkan A.

387 372 260 762 423 420 401 332 570 308 250 140 182 131 43 268 253 82 355 240 1038 304 225 317 235 303 504 206 116 Bilal Yücel Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Sabahattin Küçük Namık Açıkgöz Nazım Hikmet Polat Hüseyin Ayan Gönül Ayan Önder Göçgün Orhan Yavuz Hüseyin Ayan Ali Alparslan Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Ümit Tokatlı Ali Alparslan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Abdülkerim Abdulkadiroğlu Lisans Yüksek Dursun Yıldırım Yüksek Lisans Umay Günay Doktora Sadık Kemal Tural Yüksek Lisans Bilge Ercilasun Belkıs Gürsoy Cemal Kurnaz Cemal Kurnaz Alemdar Yalçın Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Mustafa İsen Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Akalın Doktora Türkçe Emine Naskali(Gürsoy)Yüksek Lisans Türkçe Emine Naskali(Gürsoy)Yüksek Lisans Türkçe .

109 205 105 326 238 84 86 718 250 312 79 220 639 135 329 709 270 160 122 355 177 473 281 85 577 237 369 86 123 757 262 951 656 359 Mehmet Akalın İnci Enginün İnci Enginün Birol Emil İnci Enginün İnci Enginün İnci Enginün Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Gönül Ayan Doktora Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Y Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Y Sadık Kemal Tural Yüksek Lisans Leyla Karahan Yüksek Lisans Umay Günay Doktora Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans İnci Enginün Yüksek Lisans Ali Alparslan Doktora Mine Mengi Doktora Mustafa Keskin Yüksek Lisans Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy İnci Enginün Mehmet Özmen Günay Karaağaç Mustafa Özkan Ömer Faruk Akün Kemal Yavuz Birol Emil Mertol Tulum Bilge Ercilasun Ahmet Bican Ercilasun Ahmet Bican Ercilasun Ahmet Bican Ercilasun Sadık Tural Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

376 548 294 113 210 207 513 751 503 456 456 445 162 267 173 179 141 Abdulkerim Abdulkadiroğlu oktora D Sadık Tural Doktora Ahmet Bican Ercilasun Doktora İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Doktora Bilge Ercilasun Doktora Abdurrahman Güzel Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Abdurrahman Güzel Doktora Ahmet Bican Ercilasun Doktora Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Doktora Sadık K. Tural İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe Önder Arı Doktora Türkçe Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Türkçe Y 591 422 452 692 636 276 788 102 189 227 361 117 287 473 157 Mertol Tulum Yüksek Lisans Türkçe Muhammed Nur Doğan Doktora Türkçe Zeynep Kerman Doktora Türkçe Yüksek Lisans Doktora Doktora Kemal Yavuz Doktora Özcan Başkan Yüksek Lisans Nasuhi Ünal Karaarslan Doktora Doğan Aksan Ahmet Kırkkılıç Haluk İpekten Hamza Zülfikar Mustafa Canpolat Mustafa Canpolat Doktora Ömer Faruk Akün Kemal Yavuz Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Polat Yüksek Lisans Şerif Aktaş Doktora Adnan Karaismailoğlu Yüksek Lisans Saim Sakaoğlu Yüksek Lisans Önder Göçgün Yüksek Lisans .315 391 460 329 286 361 225 218 692 178 237 136 190 256 245 230 165 317 176 683 316 149 233 439 405 152 343 288 124 756 775 101 315 405 Hamza Zülfikar Mustafa Canpolat Naci Okçu Şerif Aktaş Bilal Yücel Nazım Hikmet Polat Bilal Yücel Bilal Yücel Nazım Hikmet Polat Ümit Tokatlı Cihan Okuyucu Cihan Okuyucu Cihan Okuyucu Hülya Argunşah Tuncer Gülensoy Hülya Argunşah Cihan Okuyucu Tuncer Gülensoy M. Naci Onur Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe İngilizce İngilizce Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Zafer Önler Aysu Erden Ahmet Kocaman Mustafa Canpolat Nevin Önberk Talat Tekin Nevin Önberk Metin Karaörs Yüksek Lisans Nazım H.

219 415 414 1066 290 296 337 Mustafa Özcan Gönül Ayan Halim Serarslan Hüseyin Ayan Günay Karaağaç Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe İlhan Genç Yüksek Lisans Türkçe Necmettin Hacıeminoğlu Doktora Türkçe 321 341 524 1012 118 143 103 1224 2365 230 165 182 361 337 463 423 462 183 170 245 289 267 Hasan Çebi Yüksek Lisans Türkçe Ümit Tokatlı Yüksek Lisans Türkçe Necmettin Hacıeminoğlu Doktora Türkçe Mehmet Tekin Göktan Ay Mehmet Özmen Gürer Gülsevin Gürer Gülsevin Osman Gülsevin Cahit Kavcar Cahit Kavcar Cahit Kavcar Zeki Kaymaz Zeynep Kerman Nejat Sefercioğlu Birol Emil M. Nejat Sefercioğlu İnci Enginün Ahmet Topaloğlu Ahmet Topaloğlu Birol Emil Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Mertol Tulum Kemal Yavuz Kazım Yetiş Ömer Faruk Akün Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe . Tural Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 183 326 280 139 246 327 188. 35 162 176 453 235 433 316 255 225 58 1294 615 230 431 260 273 425 298 701 Abdurrahman Güzel Sadık Tural Günay Karaağaç Seçkin Ergin Halil Çelik Günay Karaağaç Himmel Uç Mertol Tulum İnci Enginün Metin Karaörs Mustafa Özbalcı Vahit Türk Ömer Faruk Akün Mertol Tulum Necat Birinci Kemal Yavuz Mertol Tulum Ömer Faruk Akün Ömer Faruk Akün Ahmet Kocaman Nezihi Aykut Birol Emil A.2015 564 471 674 Emine Gürsoy Naskali Doktora Okuyucu Cihan Yüksek Lisans Talat Tekin Doktora Sadık K.

Sertkaya Yüksek Lisans Türkçe 201 543 158 186 481 Osman F. Sertkaya Yüksek Lisans Emine Naskali (Gürsoy) Yüksek Lisans Emine Naskali (Gürsoy) Yüksek Lisans Emine Naskali(Gürsoy)Yüksek Lisans Ahmet Topaloğlu Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 235 Osman F. Sema Barutçu Orhan Bilgin Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe . Sertkaya Yüksek Lisans Türkçe 232 141 340 1059 112 174 732 150 303 405 441 352 Kemal Eraslan Mertol Tulum İnci Enginün Emine Naskalı(Gürsoy) A. Mertol Tulum Hamza Zülfikar Hamza Zülfikar Doğan Aksan Kamile İmer İsmail Ünver Mertol Tulum Yüksel Baypınar Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Almanca 1184 770 46 224 550 Mustafa Canpolat Doktora Türkçe Hasibe Mazıoğlu Doktora Türkçe Hidayet Kemal Bayatlı Yüksek Lisans Türkçe F.210 Osman F.

152 132 180 348 126 275 216 562 505 112 182 556 1749 697 263 273 321 274 239 290 285 160 299 534 113 311 213 622 134 277 177 160 51 945 Fatma Erkman Coşkun Ak Celal Tarakçı Coşkun Ak Mustafa Uzun Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Emine Naskali(Gürsoy)Yüksek Lisans Türkçe Nejat Sefercioğlu Yüksek Lisans Türkçe Zeynep Kerman Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Mustafa Kara Doktora Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Y Mustafa Özbalcı Yüksek Lisans Zeynelabidin Makas Yüksek Lisans Saim Sakaoğlu Doktora Saim Sakaoğlu Doktora Ahmet Sevgi Yüksek Lisans Emine Yeniterzi Yüksek Lisans Saim Sakaoğlu Yüksek Lisans Emine Yeniterzi Yüksek Lisans Halim Serarslan Saim Sakaoğlu Saim Sakaoğlu Önder Göçgün Saim Sakaoğlu Şerif Aktaş Hüseyin Tuncer İlhan Genç Ümit Tokatlı Ümit Tokatlı Hülya Argunşah Fikret Türkmen Süreyya Beyzadeoğlu Vahit Türk Hidayet Kemal Bayatlı Şerif Aktaş Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

612 Bilge Seyidoğlu Yüksek Lisans Türkçe 400 429 333 126 101 343 183 683 283 547 221 724 217 267 185 250 397 170 294 855 757 276 765 280 Muhan Bali Orhan Okay Turgut Karabey Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Adnan Karaismailoğlu Yüksek Lisans Türkçe Şaban Kuzgun Yüksek Lisans Türkçe Tuncer Gülensoy Yüksek Lisans Türkçe Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Göktan Ay Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Mustafa Argunşah Hülya Argunşah Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Ahmet Kırkkılıç Turgut Karabey Ümit Tokatlı Bilge Seyidoğlu Şerif Aktaş Talat Tekin Talat Tekin Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 526 600 698 423 661 257 Bilge Ercilasun Talat Tekin Cahit Kavcar Nevin Önberk Cahit Kavcar Nüket Esen Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

166 327 72 149 183 303 1213 236 479 91 299 626 211 685 162 551 318 366 203 107 404 567 280 236 867 66 194 138 524 171 124 104 Günay Kut Günay Kut Bayraktar Bayraklı Şerif Ali Bozkaplan Talat Tekin Kemal Yavuz Gürer Gülsevin Hasan Kavruk Cahit Kavcar Sebahattin Küçük Hasan Kavruk Namık Açıkgöz Zafer Önler Nazım Hikmet Polat Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Namık Açıkgöz Maskali (Gürsoy) Emine Doktora Mine Mengi Yüksek Lisans Ali Osman Coşkun Yüksek Lisans Mine Mengi Yüksek Lisans Ş. Haluk Akalın Yüksek Lisans Mine Mengi Doktora Abdurrahman Güzel Abdurrahman Güzel Sadık Tural İsmet Cemiloğlu Abdurrahman Güzel Mehmet Önal Bilge Ercilasun İsmet Cemiloğlu Sadık Tural İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Faruk Huyugüzel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 170 494 621 226 113 108 137 189 154 404 Rıza Filizok Tunca Kortantamer Nejat Sefercioğlu Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Rıza Filizok Yüksek Lisans Türkçe Rıza Filizok Yüksek Lisans Türkçe Ömer Faruk HuyugüzelYüksek Lisans Türkçe Nezahat Öztekin Ö.208 252 197 1223 677 354 126 312 447 280 365 394 Sadık Tural Abdülvahit Çakır Abdurrahman Güzel İsmail Ünver Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İsmail Parlatır Doktora Himmet Uç Yüksek Lisans Mustafa Argunşah Yüksek Lisans Emine Naskali (Gürsoy) Yüksek Lisans Kemal Yavuz Ali Yılmaz İnci Enginün Metin Akar Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe 210 154 494 141 150 Birol Emil Ahmet Topaloğlu Orhan Bilgin Tunca Kontantamer Ö. Faruk Huyugüzel Ahmet Sevgi Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Faruk Huyugüzel Ö.

116 362 257 365 283 355 271 245 212 89 322 413 295 316 491 474 241 384 470 316 155 305 539 345 115 299 503 178 934 186 Halim Serarslan Hüseyin Ayan Bilge Seyidoğlu Saim Sakaoğlu Ahmet Sevgi Mustafa Özcan Mustafa Çıpan Ahmet Sevgi Orhan Yavuz Hüseyin Ayan Orhan Yavuz Gönül Ayan Tuncer Gülensoy Cihan Okuyucu Gönül Ayan Hüseyin Ayan Cihan Okuyucu Tuncer Gülensoy Cihan Okuyucu Şerif Aktaş Talat Tekin Mertol Tulum Hasan Aksoy Talat Tekin Bilge Ercilasun Kemal Eraslan Sema Uğurcan Recep Toparlı Kemal Eraslan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

104 795 177 445 419 288 561 445 210 195 298 551 69 70 241 434 238 380 494 843 435 158 54 255 85 278 331 158 240 257 338 663 155 Osman Fikri Sertkaya Doktora Türkçe Efrasiyap Gemalmaz Doktora Türkçe Mustafa Özkan Yüksek Lisans Türkçe Cihan Okuyucu Doktora Türkçe Necat Birinci Yüksek Lisans Türkçe Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe Orhan Okay Kemal Yavuz Nuri Yüce Nuri Yüce Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Muhammed Nur DoğanYüksek Lisans Türkçe Zeynep Kerman Doktora Türkçe Güray König Yüksek Lisans İngilizce Edibe Sözen Erman Artun Toparlı Recep Bilge Seyidoğlu Ahmet Buran Şükrü Haluk Akalın Kayahan Erimer M. Orhan Okay Zeynelabidin Makas Yavuz Demir Zülfü Güler Hüseyin Tuncer Kemal Yüce Erman Artun Kaşif Yılmaz İlhan Genç Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Beyzadeoğlu Fatih Yüksek Lisans Türkçe Bayatlı Hidayet Kemal Yüksek Lisans Türkçe Hasan Çebi Doktora Türkçe Kaşif Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe .

Ercilasun Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe 179 131 263 339 205 188 309 294 271 289 461 771 145 338 157 1157 654 773 922 Abdülkerim Abdulkadiroğlu Lisans Yüksek Mehmet Önal Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Doktora Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Şuayp Karakuş Mehmet Önal Ahmet Bican Ercilasun Sadık Tural Alemdar Yalçın Mehmet Önal Sadık Tural A. Beyzadeoğlu üksek Lisans Türkçe Y Necmettin Hacıeminoğlu üksek Lisans Türkçe Y Mine Mengi Vahit Türk Yılmaz Kaşif Kemal Yavuz Şerif Aktaş Ahmet B.210 236 429 165 363 706 742 354 Süreyya A. Bican Ercilasun Sadık Kemal Tural Gülay Kut Mustafa İsen Recep Toparlı Fikret Türkmen Hasan Kavruk Suna Kavsaoğlu Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Almanca .

Dr.Doç. Orhan Okay Nazım Hikmet Polat Cihan Okuyucu İnci Enginün Metin Karaörs Battal İnandı Kamile İmer Zeki Arıkan Şerif Ali Bozkaplan Doktora Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 72 88 378 211 158 446 505 Sadık Tural Abdurrahman Güzel Nuri Yüce Tuncer Gülensoy Özcan Mert Ayşe İlker Hasan Kavruk Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe . Taylan Necla Öner Sami Ferliel Muzaffer Akkuş M. Gürer Gülsevin Doktora 1313 Mustafa İsen Doktora 188 Yavuz Akpınar Doktora Türkçe Türkçe Türkçe 246 141 326 85 295 143 431 333 104 293 170 289 162 140 Gürsel Aytaç Eser E.1473 sayfaDanışman: Y.

368 540 241 119 92 59 241 332 277 820 127 233 210 683 1243 198 545 290 339 Şerif Aktaş Mustafa İsen Metin Akar A. Necla Pekolcay Yusuf Halaçoğlu Metin Akar Cemal Kurnaz Tuncer Gülensoy Gertrude Durusoy Hüseyin Tuncer Nüket Esen Mustafa Tahralı Selahattin İçli Ahmet B. Ercilasun Umay Günay İsmail Parlatır Orhan Okay Fikret Türkmen Orhan Okay Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Almanca Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 42 233 248 514 334 552 89 Abdulkerim Özaydın Metin Akar Coşkun Ak Mustafa İsen Tuncer Gülensoy Orhan Bilgin Şerif Aktaş Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

378 297 96 81 717 676 273 208 139 975 574 226 228 447 225 92 236 123 142 356 233 88 815 147 407 439 391 131 218 239 253 Mehmet Özmen Banıçiçek Kırzıoğlu Ahmet Ağırakça Alemdar Yalçın Tuncer Gülensoy Kemal Eraslan Tuncer Gülensoy İsmail Parlatır Metin Karaörs Gürer Gülsevin Mustafa Canpolat Mustafa Canpolat Olcay Önertoy Hamza Zülfikar Sema Uğurcan Cahit Kavcar Ali Yılmaz Ümit Tokatlı Nuri Yavuz Mustafa Argunşah Mustafa Uzun Mustafa Özbalcı Günay Karaağaç Vahit Türk Kazım Yetiş Kazım Yetiş Himmet Uç Ensar Aslan Himmet Uç Ensar Aslan Ensar Aslan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Kayahan Özgül İsmet Cemiloğlu Abdurahman Güzel Ahmet B.461 195 314 511 470 116 751 Abdurrahman Güzel Cihan Okuyucu Ali Yakıcı Leyla Karahan Abdurahman Güzel Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Mehmet Kiremit Yüksek Lisans Türkçe Abdulkerim Abdulkadiroğlu Lisans Türkçe Yüksek 198 186 273 259 161 297 981 364 268 516 544 527 461 211 704 133 174 65 140 686 394 210 257 Abdurrahman Güzel Mehmet Önal İsa Özkan M. Ercilasun Leyla Karahan Kemal Yüce Hüseyin Tuncer Muharrem Çelebi Kemal Yüce İsmail Öztürk Kemal Yüce Mustafa Özbalcı Mehmet Akkuş İsmail Parlatır Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Sanatta Yeterlilik Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Ercilasun Mehmet Kiremit Mustafa İsen Sadık Tural Abdurrahman Güzel Mehmet Önal Ahmet B.

88 225 433 506 333 433 1207 132 320 302 165 752 483 118 213 306 Cahit Kavcar İsmail Parlatır Mürsel Öztürk İsmail Parlatır Olcay Önertoy İsmail Ünver Mustafa Canpolat İsmail Ünver Pulat Otkan Hasan Özdemir Mustafa Canpolat Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Hamza Zulfikar Doktora Kemal Eraslan Doktora Ümid Meriç Yazan Yüksek Lisans Muhammed Nur DoğanYüksek Lisans Kemal Yavuz Yüksek Lisans 134 96 154 111 160 234 55 280 77 252 291 385 164 Mertol Tulum Nazif Hoca Muhammed Gür Yumni Sezen Birol Emil İnci Enginün Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Aslıer Sanatta Yeterlilik Türkçe Emine Gürsoy Naskali Doktora Türkçe Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Uzun İnci Erginün Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Emine Gürsoy (Naskali) Yüksek Lisans Türkçe .

Faruk Huyugüzel Doktora Tunca Kortantamer Doktora Ömer Faruk HuyugüzelYüksek Lisans Faruk Huyugüzel Doktora Saim Sakaoğlu Yüksek Lisans Fikret Türkmen Doktora .150 212 175 188 468 686 114 61 221 205 137 251 329 236 220 121 280 441 264 355 169 259 291 283 293 77 245 156 1025 Emine Gürsoy(Naskali)Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy (Naskali) Yüksek Lisans Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans İnci Enginün Doktora Celal Tarakçı Yüksek Lisans Hüseyin Ayan Hüseyin Elmalı Mehmet Aydın Zeynelabidin Makas Ali Osman Coşkun Muzaffer Akkuş Ömer Okumuş Hüseyin Ayan Günay Karaağaç Mustafa Çıpan Mehmet Tekin Mustafa Çıpan Hamza Zülfikar Mustafa Özcan Saim Sakaoğlu Mustafa Çıpan Günay Karaağaç Fikret Türkmen Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Ö.

420 182 155 561 137 304 151 221 259 654 819 150 164 29 89 73 94 221 564 200 223 888 436 653 185 101 458 514 210 647 135 Kaşif Yılmaz Recep Duymaz Vahit Türk Kaşif Yılmaz Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Kaşif Yılmaz Süreyya A Beyzadeoğlu Vahit Türk Yüksek Lisans Türkçe Vahit Türk Yüksek Lisans Türkçe Hidayet Kemal Bayatlı Yüksek Lisans Türkçe Vahit Türk Yüksek Lisans Türkçe Hidayet Kemal Bayatlı Yüksek Lisans Türkçe Recep Duymaz Yüksek Lisans Türkçe Emin Kalay Hayrettin Rayman Necmettin Tozlu Hüseyin Varol Hüseyin Çelik Ahmet Sevgi Saim Sakaoğlu Vahap Sağ Şerif Aktaş Orhan Okay Bilge Seyidoğlu Turgut Karabey Turgut Karabey Şerif Aktaş Efrasiyap Gemalmaz Avni Gözütok Süleyman Tülücü Orhan Okay Tuncer Gülensoy Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

461 304 269 546 757 61 Tuncer Gülensoy Cihan Okuyucu Ümit Tokatlı Cihan Okuyucu Tuncer Gülensoy Harun Güngör Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 231 474 337 254 261 311 316 196 349 432 260 570 240 158 180 169 234 161 199 195 Abdurrahman Güzel Cihan Okuyucu Ahmet Kırkkılıç Doğan Kaya Cihan Okuyucu İsmail Parlatır Banıçiçek Kırzıoğlu Numan Külekçi Numan Külekçi Bilge Seyidoğlu Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Ümit Tokatlı Orhan Okay Cevat Çapan Ferhat Tamir Mustafa İsen Sumru Özsoy Günay Kut M. Oğuz Öcal Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 307 Şerife Doğan Doktora Almanca .

406 Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe 114 199 85 578 123 564 478 169 622 686 463 112 63 111 62 239 135 241 338 395 435 169 207 368 157 144 470 Güray König Ünsal Özünlü Aydın Şafak Balkı Bilge Ercilasun Mehmet Akkaya Zöhre Bilgegil Metin Karadağ Gürer Gülsevin Rıdvan Öztürk Gönül Ayan Saim Sakaoğlu Mustafa Çıpan Naile Hacıyeva Naile Hacıyeva Naile Hacıyeva Rıdvan Öztürk Alim Gür Halim Seraslan Gönül Ayan Emine Yeniterzi İbrahim Altunel Rıdvan Öztürk Rıdvan Öztürk Saim Sakaoğlu Erman Artun Nazire Akbulut İsmail Çetişli Yüksek Lisans İngilizce Doktora İngilizce Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Almanca Doktora Türkçe .

Ercilasun Leyla Karahan Leyla Karahan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Abdulkerim Abdülkadiroğlu Lisans Türkçe Yüksek Şerif Ali Bozkaplan Hasan Kavruk İsmail Doğan Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 93 320 83 152 190 174 162 Turgay Kurultay Mustafa Özkan Himmet Uç Samir Salha Himmet Uç Ensar Aslan Himmet Uç Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 101 144 990 Osman Kemal Kayra Muhammet Yelten Ahmet Buran Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 276 202 374 Adnan İnce Doktora Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Efrasiyap Gemalmaz Doktora Türkçe .536 164 333 198 695 171 178 295 782 404 561 Erman Artun Kayahan Erimer Erman Artun Mehmet Özmen Ahmet B.

71 359 331 438 375 292 176 202 120 243 537 203 709 227 223 518 216 136 512 156 341 425 Arif Ünal Mustafa Özkan Muhsin Macit Hasan Kavruk Ali Torun Şuayp Karakaş Gürer Gülsevin Gürer Gülsevin Gürer Gülsevin Oya Tokgöz Cem Dilçin Hamza Zülfikar Hamza Zülfikar Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Hamza Zülfikar Yüksek Lisans Olcay Önertoy Yüksek Lisans Sema Barutçu Özönder Yüksek Lisans İsmail Parlatır Doktora Enise Kantemir Hamza Zülfikar Sabri Koç Olcay Önertoy Cevat Yerdelen Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 312 168 223 140 221 106 700 Numan Külekçi Orhan Okay Osman Gündüz Muhan Bali Mukim Sağır Naci Okçu Bilge Seyidoğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe .

Faruk Huyugüzel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 343 Selim Deringil Yüksek Lisans İngilizce .171 95 78 500 401 74 286 608 380 314 391 579 240 255 75 245 80 347 531 130 195 384 71 612 484 218 169 431 250 Osman Gündüz Naci Okçu Naci Okcu Rıdvan Canım Ahmet Kırkkılıç Naci Okcu Muhsine Börekçi Bilge Seyidoğlu Abdülkerim Dinç Rıdvan Canım Feridun Alper Orhan Okay Metin Akkuş Osman Gündüz Sabahattin Güllülü Bilge Seyidoğlu Saime İnal Savi Mukim Sağır Turgut Karabey Metin Karadağ Metin Karadağ Metin Karadağ Sabiha Gemici Metin Karadağ Cengiz Aydemir Mehmet Akkaya Cengiz Aydemir Cengiz Aydemir Ö.

Necmi Yaşar Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 588 151 155 288 410 Ş.165 303 134 90 307 170 392 96 411 377 467 166 215 164 191 Nüket Esen Esra Karabacak Nüket Esen Nazım H. Polat Doğan Kaya Doğan Kaya Nazım Hikmet Polat A. Deniz Abik Mine Mengi Mehmet Özmen Erman Artun Mehmet Özmen Şükrü Haluk Akalın Şükrü Haluk Akalın A. Haluk Akalın Rıza Filizok Nezahat Öztekin Cihan Okuyucu Ahmet Uğur Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 179 875 300 482 383 228 417 Cihat Tunç Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Kudret Altun Kudret Altun Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

115 679 236 100 208 108 172 287 183 982 234 354 182 248 138 72 Mustafa Argunşah Cihan Okuyucu İbrahim Kavaz Zülfü Güler Pervin Çapan Halil Hadi Bulut Mustafa İsen Leyla Karahan Leyla Karahan Bilge Ercilasun Pakize Aytaç Belkıs Gürsoy Ali Yakıcı Sadık Tural Mehmet Önal Mustafa İsen Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 89 239 341 803 122 324 131 360 96 258 90 71 73 239 Alemdar Yalçın Sadık Kemal Tural Mustafa Tatçı Şuayip Karakaş Belkıs Gürsoy Ali Yakıcı İsmet Cemiloğlu Ali Yakıcı Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Abdulkerim Abdülkadiroğlu Lisans Türkçe Yüksek İsa Özkan Alemdar Yalçın Cemal Kurnaz İsmet Cemiloğlu Ali Yakıcı Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

Ercilasun Ayşe İlker Pakize Aytaç Leyla Karahan Alemdar Yalçın Bilge Ercilasun İsa Özkan Cemal Kurnaz Recep Toparlı Recep Toparlı Ömer Okumuş Abide Doğan Emine Ceylan Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 294 267 427 1000 88 182 717 540 137 Özkan Göksu Kemal Özmen Bilge Ercilasun Fatma Tolga Ocak İoanna Kuçuradi Ülkü Çelik Bilge Ercilasun Tulga Ocak Umay Günay Doktora Fransızca Doktora Fransızca Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .387 708 265 304 150 151 568 236 172 143 172 465 154 861 649 116 175 269 278 Ahmet Bican Ercilasun Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Abdulkerim Abdulkadiroğlu oktora D Sadık Tural Doktora Ali Yakıcı Yüksek Lisans İsa Özkan Yüksek Lisans Pakize Aytaç Ahmet B.

145 604 88 1082 305 165 171 496 Umay Günay Umay Günay Mustafa Erkan Şerif Ali Bozkaplan Şerif Ali Bozkaplan Abdulkadir Donuk Mahmut Arslan Kemal Yavuz Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 108 286 335 120 128 1569 307 203 167 52 149 791 122 150 130 257 126 124 122 73 177 151 Mertol Tulum Yüksek Lisans Türkçe Nuri Yüce Doktora Türkçe Kemal Yavuz Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Fikret Gezgin Yüksek Lisans Türkçe Abdulkadir Donuk Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Sadettin Özçelik Sadettin Özçelik Mustafa Erkan Nail Bezel Zafer Önler Emine Gürsoy-Naskali Metin Akar İnci Erginün Metin Akar Ahmet Topaloğlu Neşe Onural Metin Akar Ensar Aslan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Emine Naskali Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe Sema Uğurcan Yüksek Lisans Türkçe Orhan Bilgin Yüksek Lisans Türkçe .

Ergüzel Zikri Turan M. Mehdi Ergüzel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 375 112 417 122 703 412 400 127 183 140 559 224 245 198 248 933 287 Zikri Turan Ali Arslan Zikri Turan Ali Arslan M. Mehdi Ergüzel Mehdi Ergüzel Musa Taşdelen Mehmet Özçelik İsmail Çeşitli Hüseyin Ayan Cevdet Şanlı Kaşif Yılmaz Hasan Çebi Hasan Çebi Kaşif Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Hidayet Kemal Bayatlı Yüksek Lisans Türkçe . Mehdi Ergüzel M.196 458 556 240 325 Umay Günay Celal Tarakçı Celal Tarakçı K. Mehmet Gece Mustafa Balcı Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 364 373 335 446 Osman Nedim Tuna Mehdi M.

Beyzadeoğlu Doktora Türkçe İlker Alp Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Emin Ay Coşkun Ak Coşkun Ak Hasan Özdemir Zeki Kaymaz Sadık Erdem Coşkun Ak Muhsin Kalkaşım Muhsin Kalkışım Hasan Akgündüz Hasan Altınzincir Nasrullah Özsoy Nasrullah Özsoy M: Muhsin Kalkışım M. Muhsin Kalkışım M.507 2146 405 154 115 160 580 147 557 267 283 360 278 117 179 275 276 148 174 100 191 170 361 48 724 620 264 85 414 Hidayet Kemal Bayatlı Mahmut Kaşgarlı Doktora Doktora Türkçe Türkçe Süreyya A. Muhsin Kalkışım Mustafa Özcan Saim Sakaoğlu Gönül Ayan Orhan Yavuz Ahmet Sevgi Önder Göçgün Muammer C. Muşta İbrahim Altunel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Muhsin Kalkışım M.

332 385 1000 252 359 485 381 525 200 110 594 238 378 135 270 114 272 109 127 209 96 680 138 196 149 409 342 419

Mustafa Çıpan Saim Sakaoğlu Hüseyin Ayan Şerafettin Severcan Cihan Okuyucu Ahmet Uğur Cihan Okuyucu Ümit Tokatlı Ömer Okumuş Ceval Kaya Saim Sakaoğlu Halim Serarslan Saim Sakaoğlu Alim Gür Ömer Okumuş Enver Okur

Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Yavuz Demir Doktora Hüseyin Özbay Yüksek Lisans Mehmet Kahraman Yüksek Lisans Mehmet Kahraman Yüksek Lisans Ramazan Kaplan Yüksek Lisans Süreyya A. Beyzadeoğlu Doktora Mustafa Özkan Yüksek Lisans Şeyma Güngör Muhammet Yelten Ümid Yazan Halil Hadi Bulut Zafer Önler

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

213 248 175 232 150 145 286 352 399 220 230 93 406 241

Hacı Ömer Karpuz Hacı Ömer karpuz Ziyat Akkoyunlu Ziyat Akkoyunlu H. Ömer Karpuz Ziyat Akkoyunlu Hacı Ömer Karpuz C. Vedat Uygur Ziyat Akkoyunlu C. Vedat Uygur Onur Bilge Kula Nazan Bekiroğlu Emin Kalay Kaşif Yılmaz

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

102 133 170 150 524 259 90 52 389 146 258

Hasan Çebi Emin Kalay Recep Duymaz Recep Duymaz Vahit Türk Yakup Karasoy Olcay Önertoy Naile Hacıyeva Kemal Eraslan Mehmet Tekin Mustafa Çıpan

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe

258 436 233 104 417 342 342 420 359 530 112 402 156 231 150 340 90 140 470 110 88 204 148 153 347 96 489 170 112 240

Bekir Öztürk Önder Göçgün Mustafa Özcan Halim Seraslan İbrahim Altunel Mustafa Özbalcı Celal Tarakçı

Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Zikri Turan Yüksek Lisans Türkçe Zikri Turan Yüksek Lisans Türkçe M. Orhan Okay ; M. Mehdi Ergüzel Yüksek Lisans Türkçe Hasan Aksoy Hüseyin Gümüş Ahmet Topaloğlu Mustafa Uzun Emine Gürsoy Naskali Birol Emil Emine Gürsoy Naskali Emine Gürsoy Naskali Emine Gürsoy Naskali Ziyat Akkoyunlu Ekrem Sezik Hüseyin Çelik Yaşar Şenler Hüseyin Çelik Hüseyin Çelik Yaşar Şenler Saadettin Yıldız Saadettin Yıldız Bekir Sami Özsoy Mesut Tekşan Yüksek Lisans Türkçe Doktora Fransızca Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

834 235 380 126 133 187 472 321 377 452 729 158 521 334 269 136 223 113 184 208 306 1800 923 387 543 338 203 726 649 721 323 243 122 388 251

Vahit Türk Mesut Tekşan Abdurrahman Güzel Saadettin Yıldız Bekir Sami Özsoy Bekir Sami Özsoy Saadettin Yıldız Saadettin Yıldız Mustafa İsen Mustafa İsen Mustafa İsen Mehmet Kahraman Ramazan Kaplan Mehmet Özçelik Hasan Kolcu Muammer Gürbüz M. Muhsin Kalkışım Muammer Gürbüz Halil Hadi Bulut Ramazan Korkmaz Necat Birinci Mustafa Özkan Nuri Yüce Şerif Aktaş Zeki Kaymaz Hasan Kavruk Sabahattin Küçük Hasan Kavruk Hasan Kavruk Hamza Zülfikar Hamza Zülfikar Ramazan Kaplan Mustafa Canpolat Olcay Önertoy Olcay Önertoy

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

170 407 161 337 210 319 225 174 206 165 319 267 476

Enise Kantemir İsmail Parlatır Hamza Zülfikar Hamza Zülfikar

Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

F. Sema Barutçu Özönder Yüksek Lisans Türkçe F. Sema Barutçu Özönder Yüksek Lisans Türkçe Coşkun Ak Yüksek Lisans Türkçe Kadir Atlansoy Yüksek Lisans Türkçe Kadir Atlansoy İzzet Er Mehmet Özçelik Hüseyin Ayan Turgut Karacan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe

913 835 251 916 605 877 562 288 523 462 524 274 388

Gürer Gülsevin Hasan Kavruk Sadık Tural Leyla Karahan M. Kayahan Özgül

Doktora Doktora Doktora

Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

Metin Kayahan Özgül Yüksek Lisans Türkçe İsmail Parlatır Doktora Türkçe Alemdar Yalçın Sadık Kemal Tural Sadık Kemal Tural Cemal Kurnaz İsmet Cemiloğlu Leyla Karahan Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

510 278 538 126 223 198 236

Abdulkerim Abdulkerimoğlu Doktora Alemdar Yalçın Abdurrahman Güzel İsmet Cemiloğlu Hüseyin Ağca Doktora Doktora

Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Hüseyin Ağca Yüksek Lisans Türkçe

255 263 249 234 558 374 348 347 700 142 190 236 109 321 567 368 392 752 1011 294 482

Alemdar Yalçın

Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Abdulkerim Abdulkadiroğlu oktora D Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Mustafa İsen Yüksek Lisans Mustafa İsen Doktora Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Pakize Aytaç Yüksek Lisans Ali Yakıcı Yüksek Lisans Abdurrahman Güzel Doktora Mustafa Tatçı İsa Özkan Pakize Aytaç Ali Yakıcı İsmail Parlatır M. Kayahan Özgül Hasan Kavruk Tuncer Gülensoy Turgut Karabey Rıdvan Canım Dilaver Düzgün Ahmet Kırkkılıç

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

248 136 95 86 234 Banıçiçek Kırzıoğlu Kazım Köktekin Avni Gözütok Turgut Karabey Numan Külekçi Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 476 231 192 146 459 256 386 188 Turgut Karabey Bilge Seyidoğlu Avni Gözütok Avni Gözütok Avni Gözütok Bilge Seyidoğlu Mukim Sağır Cevat Yerdelen Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 684 477 320 Bilge Seyidoğlu Hüseyin Tuncer İlhan Genç Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 190 372 133 159 517 217 497 520 454 651 198 Hüseyin Tuncer İlhan Genç İlhan Genç Hüseyin Tuncer Tulga Ocak Bilge Ercilasun Abide Doğan Bilge Ercilasun Abide Doğan Ali Berat Alptekin Pervin Çapan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

Cemalettin Çopuroğlu üksek Lisans Türkçe Y Doğan Kaya Hülya Argunşah Ümit Tokatlı Cihan Okuyucu Nevzat Özkan Tuncer Gülensoy Mehmet Sarı Gürer Gülsevin Mehmet Sarı Gürer Gülsevin Gürer Gülsevin Mehmet Sarı İsmet Cemiloğlu Gürer Gülsevin Gürer Gülsevin Mehmet Sarı Mehmet Sarı Ali Torun Mustafa Özcan Sabiha Gemici Adem Ceyhan Ayşe İlker Rıza Bağcı Ensar Aslan Himmet Uç Ensar Aslan Himmet Uç A. Deniz Abik Mine Mengi Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .478 403 114 342 149 350 1176 164 495 237 184 242 248 282 360 261 208 166 141 299 183 313 171 202 260 171 239 139 266 203 314 305 Ali Berat Alptekin Doktora Türkçe Sabahattin Küçük Yüksek Lisans Türkçe Y.

Fatih Andı Muhammet Yelten Zülfü Güler Muhammet Gür Mustafa Özkan Abide Doğan Ramazan Korkmaz Mehmet Arslan Nazım H. Polat Bilal Yücel Şükrü Haluk Akalın A.112 291 221 413 195 46 107 292 210 84 267 280 451 124 110 507 349 147 446 973 273 236 280 Ş. Haluk Akalın Mine Mengi Fikret Türkmen Günay Karaağaç Yavuz Akpınar Tunca Kortantamer Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yavuz Akpınar Yüksek Lisans Yekta Saraç Yüksek Lisans Muhammed Nur DoğanYüksek Lisans Atilla Şentürk Yüksek Lisans Kazım Yetiş M. Deniz Abik Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 171 188 860 119 207 473 184 Mehmet Özmen Yüksek Lisans Türkçe Ülkü Vural . Çetin Derdiyok Mine Mengi Şükrü Haluk Akalın Mustafa Apaydın Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Wilfried BuchDoktora Türkçe Erman Artun İ.

538 236 133 449 296 304 431 461 569 788 275 441 286 238 339 631 300 816 65 147 166 268 Erman Artun Mine Mengi Mine Mengi Erman Artun Recep Toparlı Sadık Armutlu Zeki Kaymaz Hasan Kavruk Hasan Kavruk Mustafa İsen Zeki Kaymaz Hasan Kavruk Hasan Kavruk Hasan Kavruk Hasan Kavruk Günay Karaağaç Fikret Türkmen Fikret Türkmen Tunca Kortantamer Tunca Kortantamer Tunca Kortantamer Tahir Üzgör Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 102 381 315 378 325 641 272 Ali Coşkun Emine Yeniterzi Gönül Ayan Ahmet Sevgi Orhan Yavuz Hüseyin Ayan Saim Sakaoğlu Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe .

Mehmet Gece Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 660 504 268 186 105 172 80 92 113 384 449 141 266 143 Mustafa Özbalcı Mustafa İsen Mustafa Özbalcı Celal Tarakçı Göktan Ay Recep Duymaz Burhan Tarlabaşı Muzaffer Akkuş Sadi Hıncal Nakiboğlu Muzaffer Akkuş Namık Açıkgöz Mümtaz Sarıçiçek Namık Açıkgöz Ahmet Pirverdioğlu Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .243 844 331 250 176 200 91 691 103 80 282 160 355 82 138 143 Mehmet Tekin Gönül Ayan Adnan Karaismailoğlu Önder Göçgün Cevdet Şanlı Kaşif Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Süreyya Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe Paki Küçüker Yüksek Lisans Türkçe Yaşar Şenler Hüseyin Çelik Hüseyin Çelik Yaşar Şenler Nergis Biray Ziyat Akkoyunlu Süleyman Solmaz K.

187 194 234 175 177 315 117 212 Volkan Coşkun Ali Abbas Çınar Mustafa İsen Mehmet Kahraman Zeki Gürel Cemal Kurnaz Muammer Gürbüz Osman Türer Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 150 640 570 71 148 473 451 152 356 394 300 130 178 398 352 189 273 494 348 186 Ahmet Kırkkılıç İsmail Ünver Mesut Tekşen İclal Ergenç İclal Ergenç Ali Yılmaz Sina Akşin İclal Ergenç Hasan Özdemir Tuncer Gülensoy Cihan Okuyucu Ümit Tokatlı Tuncer Gülensoy Abdurrahman Güzel Abdurrahman Güzel Hanefi Yontar Bekir Sami Özsoy Abdurrahman Güzel Tuncer Gülensoy Tuncer Gülensoy Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Sema Barutçu Özönder Doktora Türkçe Ali Duymaz Yüksek Lisans Türkçe Yakup Çelik Banıçiçek Kırzıoğlu Turgut Karabey Turgut Karabey Turgut Karabey Hüseyin Tuncer Hüseyin Tuncer Himmet Uç Ensar Aslan Zikri Turan Orhan Okay Mehdi Ergüzel Zikri Turan Mehdi Ergüzel Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .224 723 247 340 296 313 173 309 387 219 384 670 445 1404 366 826 103 407 346 324 223 274 372 511 218 126 351 578 247 308 353 Tuncer Gülensoy Turgut Karabey Kazım Köktekin Bilge Seyidoğlu Mehmet Törenek Dilaver Düzgün Kazım Köktekin Yusuf Tepeli Osman Gündüz Muhsine Börekçi Ahmet Kırkkılıç Ahmet Kırkkılıç İsmail Ünver Zöhre Bilgegil Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ramazan Kaplan Doktora Türkçe F.

Naci Onur İsmail Görkem İsmail Çetişli Abide Doğan Osman Horata Attila Hancıoğlu Öcal Oğuz Özkul Çobanoğlu Abide Doğan Bilge Ercilasun Şerife Yıldız Ülkü Çelik Pakize Aytaç Mustafa İsen Mustafa Tatcı Mustafa İsen Mustafa İsen İsa Özkan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Doktora Türkçe Osman Horata Yüksek Lisans Türkçe .282 166 88 79 421 225 200 707 257 257 280 378 274 532 90 334 192 127 548 191 189 765 175 222 165 666 246 292 369 245 269 259 Muammer Gürbüz Muhsin Kalkışım M. Muhsin Kalkışım Ali Berat Alptekin Osman Özer M. Muhsin Kalkışım M. Naci Onur Ahmet Buran Ramazan Korkmaz Ahmet Buran Pervin Çapan Ahad Üstüner M.

Emel Kefeli Emine Gürsoy Naskali Orhan Bilgin Emine Gürsoy Naskali Muhammet Gür Muhammed Gür Halil Ersoylu Zafer Önler Birol Emil Sema Uğurcan M.639 Abdurrahman Güzel Doktora Türkçe 335 487 287 188 203 400 374 152 125 177 261 228 570 125 229 182 207 176 179 451 178 209 293 335 270 344 266 185 117 84 263 308 Altan Alperen Mustafa İsen Belkıs Gürsoy Kadir Atlansoy Mustafa Durak Nevin Güngör Ergan Abide Doğan Mustafa Tatcı Orhan Bilgin Ahmet Topaloğlu Tahir Üzgör A. Murat Yurtsever Coşkun Ak Coşkun Ak Alev Sınar Coşkun Ak Coşkun Ak Kadir Atlansoy Ünsal Oskay Nurçay Türkoğlu Mustafa Uzun Ali Fuat Bilkan Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

229 629 100 1023 88 1477 338 398 192 296 167 291 254 275 494 512 446 394 787 192 194 182 227 367 305 918 89 119 116 249 94 262 171 Ali Fuat Bilkan Tahir Üzgör Nezahat Öztekin Birol Emil Özkul Çobanoğlu Saim Sakaoğlu Osman Kemal Kayra Nazan Bekiroğlu Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ali Çelik Yüksek Lisans Türkçe Metin Kayahan Özgül Yüksek Lisans Türkçe Abdurrahman Tarikdaroğlu Yüksek Lisans Türkçe Nasrullah Özsoy Ali Yılmaz Nuri Yüce Alemdar Yalçın Osman Fikri Sertkaya İsa Özkan Alemdar Yalçın Mustafa İsen Alev Sınar Hatice Şahin Coşkun Ak Coşkun Ak Mehdi Ergüzel Orhan Yavuz M. Sumru Özsoy Hacı Ömer Karpuz Ziyat Akkoyunlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Mehdi Ergüzel Abdullah Topçuoğlu Hacı Ömer Karpuz Hacı Ömer Karpuz Kenan Acar A.

Güven Kaya Namık Açıkgöz Mustafa Aksan Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İngilizce .805 969 78 80 125 264 96 463 405 137 196 365 600 Fikret Türkmen Fikret Türkmen O. Faruk Huyugüzel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Ömer Faruk HuyugüzelYüksek Lisans Ömer Faruk HuyugüzelYüksek Lisans Alimcan İnayet Yüksek Lisans Rıza Filizok Yüksek Lisans Rıza Filizok Fikret Türkmen Fikret Türkmen Fikret Türkmen Alimcan İnayet İsmail Çetişli Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 290 117 496 184 121 420 106 295 284 Gürsel Aytaç İnci San Hamza Zülfikar Ali Yılmaz Tülin İçli Dursun Yıldırım Asalet Erten Emine Yılmaz Abide Doğan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 903 504 273 206 105 113 176 Bilge Ercilasun Dursun Yıldırım Bilge Ercilasun Bilge Ercilasun İ.

279 546 239 297 442 462 612 131 216 93 376 180 748 290 287 384 343 119 79 102 108 391 65 517 930 94 96 346 227 339 385 276 144 Hakan Sazyek Yüksek Lisans Türkçe Süreyya Beyzadeoğlu Doktora Türkçe Recep Duymaz Doktora Türkçe Süreyya Ali Beyzadeoğlu Doktora Türkçe Hasan Aktaş Yüksek Lisans Türkçe Kaşif Yılmaz Doktora Türkçe Süreyya Beyzadeoğlu Doktora Türkçe Hasan Aktaş Yüksek Lisans Türkçe Recep Duymaz Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Buran Yüksek Lisans Türkçe İnci Enginün Doktora Türkçe Emine Gürsoy-Naskali Yüksek Lisans Türkçe Sabahattin Küçük Yüksek Lisans Türkçe İnci Enginün Doktora Türkçe Sema Uğurcan Hakan Sazyek Hakan Sazyek Mevlüt Gültekin Muzaffer Akkuş Faruk Çolak Mevlüt Gültekin Hatice Şahin Halim Serarslan Hüseyin Ayan Emine Yeniterzi Kadir Atlansoy Süleyman Özbek Sadık Armutlu Halil Çeçen Sadık Armutlu Hasan Kavruk Sadık Armutlu Sadık Armutlu Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

560 231 313 254 245 181 111 260 209 99 119 457 128 836 1551 360 Hasan Kavruk Hasan Kavruk Sadık Armutlu Hasan Kavruk Ramazan Çiftlikçi Muammer Gürbüz Muammer Gürbüz Muhsin Kalkışım M. Muhsin Kalkışım Kemal Yüce Mesut Tekşan Mesut Tekşen Dinçay Köksal Ahmet B. Ercilasun Mustafa İsen Ali Yakıcı Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans İngilizce Türkçe Türkçe Türkçe 985 147 368 1175 504 382 385 222 427 160 210 399 511 Mustafa İsen Belkıs Gürsoy Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Abdulkerim Abdulkadiroğlu oktora D Mustafa İsen Cemal Kurnaz Alemdar Yalçın Sadık Tural İsa Özkan Alemdar Yalçın Doktora Doktora Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Abdülkerim Abdülkadiroğlu Lisans Türkçe Yüksek Fatma Özkan Birol Emil İbrahim Kavaz Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

107 224 121 162 317 167 191 131 160 387 146 320 231 680 400 169 302 96 421 250 262 168 606 308 534 330 301 204 481 305 400 241 224 Lütfi Bayraktutan Ayşenur İslam Mustafa Uğurlu Zeki Gürel Mesut Tekşan Vahit Türk Mesut Tekşan Yavuz Demir Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yavuz Demir Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Özbalcı Doktora Türkçe Abdurrahman Tarikdaroğlu Yüksek Lisans Türkçe Zülfü Güler Yaşar Şenler Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Sema Uğurcan Yüksek Lisans Türkçe Tahir Özgür Yüksek Lisans Sebahat Deniz Yüksek Lisans Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans İsa Özkan Yüksek Lisans Cemil Arda Ahsen Turan Ali Yakıcı Alemdar Yalçın Ramazan Korkmaz Zülfü Güler Alemdar Yalçın Mustafa Güneş Cemal Kurnaz Ali Yakıcı Mustafa İsen Metin Karaörs Metin Karaörs Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Almanca Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

80 132 182 280 288 426 239 810 417 787 146 163 691 601 619 317 586 260 251 272 290 507 Ümit Tokatlı Nevzat Özkan İlhan Genç Sabahattin Çağın İlhan Genç Hüseyin Tuncer Orhan Okay Mehmet Özmen Mine Mengi Ahat Üstüner Ahat Üstüner Ali Yıldırım Sabahattin Küçük Doğan Kaya Bilal Yücel Nazım H. Polat H. İbrahim Delice Doğan Kaya Şükrü Akalın Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 240 676 154 210 605 96 213 200 Mehmet Özmen Erman Artun İ. İbrahim Delice Nazım H. Polat Nazım H. Polat H. Çetin Derdiyok Şükrü Haluk Akalın Ali Fuat Bilkan Kadir Atlansoy Metin Yılmaz Erdoğan Boz Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

Mehdi Ergüzel Bilge Seyidoğlu Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 382 809 620 245 647 111 518 157 326 336 282 165 349 575 192 219 181 530 89 403 169 Abdülkerim Dinç Recep Toparlı Recep Toparlı Lütfi Sezen Yakup Çelik Mehmet Törenek Bilge Seyidoğlu Dilaver Düzgün Turgut Karabey Cevat Yerdelen Mukim Sağır Mukim Sağır Cevat Yerdelen Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Rıdvan Canım Doktora Ali İhsan Kolcu Yüksek Lisans Ali Çelik Yüksek Lisans Ahmet Hilmi İmamoğluYüksek Lisans Bilal Kırımlı Yüksek Lisans Ahmet Hilmi İmamoğluYüksek Lisans Ahmet Hilmi İmamoğluYüksek Lisans Metin Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe .96 185 174 124 123 370 546 154 484 Gürer Gülsevin Musa Çiftçi Nihad Öztoprak Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Sema Uğurcan Yüksek Lisans Türkçe Emel Kefeli Mahmut Kaşgarlı M.

Yekta Saraç Necat Birinci Ümit Meriç (Yazan) Günay Karaağaç Rıza Filizok Günay Karaağaç Nerin Köse Metin Karaörs Şeyma Güngör Şafak Ural Osman Gündüz Ahmet Buran Alemdar Yalçın Kudret Altun Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Ensar Aslan Yüksek Lisans Ahmet B. Ercilasun Yüksek Lisans Hülya Kasapoğlu Çengel Yüksek Lisans Esma Şimşek Yüksek Lisans Ali Yakıcı Murat Yurtsever Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Yekta Saraç Mustafa Özkan Necat Birinci Kazım Yetiş M. A. A.500 353 309 102 678 375 294 757 127 466 493 397 517 125 570 116 629 462 312 270 179 245 228 328 176 78 304 280 333 111 621 Halil İbrahim Haksever Yüksek Lisans Türkçe Halil İbrahim Haksever Yüksek Lisans Türkçe Necat Birinci Muhammet Yelten Kazım Yetiş Nuri Yüce Erol Ülgen M.

Kayahan Özgül Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Emin Ertan Yüksek Lisans Türkçe Saim Sakaoğlu Zikri Turan Ali Berat Alptekin Yaşar Şenler Yakup Karasoy Türker Eroğlu Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .703 478 308 284 315 250 212 394 303 471 127 101 102 296 420 228 277 431 495 565 435 323 691 421 34 210 138 315 642 Sadık Tural İsa Özkan Çetin Pekacar İsmet Cemiloğlu Fatma Özkan Ahmet Mermer Ertuğrul Yaman Ali Yakıcı Ayşe Duvarcı Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Fatih Kirişçioğlu Yüksek Lisans Türkçe Mustafa İsen Yüksek Lisans Türkçe Ferhat Tamir Yüksek Lisans Türkçe İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Türkçe F. Ahsen Turan Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Abdulkerim Abdulkadiroğlu Lisans Türkçe Yüksek Şerif Aktaş Mustafa İsen İsmet Cemiloğlu Leyla Karahan Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Fatih Kirişçioğlu Yüksek Lisans Türkçe M.

Hilmi İmamoğlu Enver Okur Ali Çelik Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Ali Yekta Saraç Nuri Yüce Bilal Kırımlı Nazan Bekiroğlu İsmail Doğan A.278 199 471 759 390 622 566 170 185 Mehmet Emin Ertan Cevdet Şanlı Erdoğan Erbay Efrasiyap Gemalmaz Mehmet Törenek Ali İhsan Kolcu Turgut Karabey Avni Gözütok Efrasiyap Gemalmaz Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 1132 72 178 104 285 347 208 146 218 150 384 117 128 358 789 503 319 362 153 Muhan Bali Efrasiyap Gemalmaz Bilge Seyidoğlu Muhsine Börekçi Bilge Seyidoğlu Osman Gündüz Simten Gündeş Yekta Saraç Turgay Kurultay Özcan Tabaklar Suat Gezgin M.

Önal KayaLisans Türkçe Yüksek Hamza Zülfikar Mustafa Canpolat E. Ali Ağaoğulları Hasan Özdemir Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İristay Kuçkartayev .1184 134 176 242 269 515 409 265 536 569 138 349 445 331 827 401 355 135 659 421 68 324 340 254 355 137 241 150 52 247 Süleyman Kayıpov . Veysi Sevinçli Yüksek Lisans Ekrem Arıkoğlu Yüksek Lisans Zeki Ekici Yüksek Lisans Yılmaz Önay Yüksek Lisans Şerif Aktaş Yüksek Lisans Şerif Aktaş Yüksek Lisans Mehmet Kara Yüksek Lisans Mehmet Kahraman Yüksek Lisans Süleyman Solmaz Yüksek Lisans F. Şehabettin Ünlü Muharrem Dayanç Muharrem Dayanç Ayşe İlker Osman Yıldız Mesut Tekşan Vahit Türk Yusuf Avcı Mesut Tekşan Doğan Kaya Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe . Sema Barutcu Özönder Doktora Metin İnceoğlu Yüksek Lisans Mehmet Akkuş M. Fuat Keyman Nazım Hikmet Polat Coşkun Ak M.

Çetin Derdiyok Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .83 290 194 252 Abdurrahman Tariktaroğlu Yüksek Lisans Türkçe Nasrullah Özsoy Yüksek Lisans Türkçe Ayşe İlker M. Şehabettin Ünlü Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 162 820 569 759 134 128 93 Hikmet Uysal Hidayet Kemal Bayatlı Hidayet Kemal Bayatlı Mahmut Kaşgarlı Hasan Aktaş Emin Kalay Emin Kalay Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 649 233 516 243 171 187 127 Hidayet Kemal Bayatlı Doktora Türkçe Süreyya Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe Sina Akşin Doktora Türkçe Gülden Sağol Gülden Sağol Gülden Sağol Orhan Bilgin Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 87 278 426 184 724 215 217 137 Kemal Yüce Nesrin Altun Nesrin Altun Gönül Ayan Mehmet Özmen Mehmet Özmen Mustafa Apaydın İ.

253 571 369 286 764 171 555 626 677 374 112 281 270 530 183 210 465 178 300 114 220 154 181 405 181 183 162 352 305 222 214 181 1290 181 170 95 Mehmet Özmen Erman Artun Bilge Ercilasun Ülkü Çelik Şavk Bilge Ercilasun Ülkü Çelik Şavk Mustafa Canpolat Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Dursun Yıldırım . Özkul Çobanoğlu Doktora Özkul Çobanoğlu Doktora Abide Doğan Yüksek Lisans Dursun Yıldırım Yüksek Lisans Bilge Ercilasun Doktora Bilge Ercilasun Doktora Fikret Türkmen Ramazan Kaplan Metin Karaörs Ümit Tokatlı Metin Karaörs Nevzat Özkan Nevzat Özkan Ümit Tokatlı Nevzat Özkan Mümtaz Sarıçiçek Orhan Okay Ali Fuat Bilkan Cihan Okuyucu Cihan Okuyucu Orhan Okay Kadir Güler İrfan Aypay Kadir Güler Cevdet Dadaş Ahmet Buran Ali Berat Alptekin Sabahattin Küçük Y.Halil Hadi Bulut Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Sami Özsoy Nuran Altuner Bekir Sami Özsoy Nuran Altuner İlhan Genç İlhan Genç Emin Kalay Sedat Sever Ali Torun Ali Torun Ali Torun Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İngilizce Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Gürer Gülsevin Yüksek Lisans Ali Torun Yüksek Lisans Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Gürer Gülsevin Yüksek Lisans Ali Fuat Bilkan Yüksek Lisans Dursun Yıldırım Doktora Betüre Mehmedova Esma Şimşek Sabahattin Küçük Ramazan Korkmaz Ali Yıldırım Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora .164 191 355 93 201 414 165 249 188 164 229 384 123 120 135 121 141 191 292 97 429 318 162 179 245 47 122 417 188 336 Y.Zülfü Güler Ahmet Buran Naci Onur Halil Hadi Bulut Mine Mengi Kemal Yüce Alemdar Yalçın Alemdar Yalçın B.

135 236 989 1101 87 95 143 718 483 209 482 190 267 231 1039 372 Ramazan Korkmaz Esma Şimşek Ali Yıldırım Ahat Üstüner Yavuz Akpınar Yavuz Akpınar Yavuz Akpınar Narin Köse Rıza Filizok Tunca Kortantamer Faruk Çolak Faruk Çolak Zafer Önler Mehmet Aydın Orhan Bilgin Mustafa Uzun Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 103 242 198 240 220 171 280 182 758 161 158 452 173 664 357 Halis Ayhan Ahmet Topaloğlu Gülden Sağol Halit Zevalsiz İbrahim Kavaz Hasan Kavruk Sadık Armutlu Önder Göçgün Necat Birinci Mustafa Aykaç Ali Yakıcı Abide Doğan Olcay Önertoy İsmail Parlatır Gürsel Aytaç Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

125 186 200 357 179 3060 219 943 264 395 435 410 360 197 224 310 286 270 152 473 544 188 205 200 765 214 249 583 245 Mehmet Akkuş İsmail Ünver Taner Timur Yıldız Ecevit Abide Doğan Osman Horata Dursun Yıldırım Dursun Yıldırım Özkul Çobanoğlu Abide Doğan Ülkü Çelik Şavk Ahmet Atilla Şentürk Yekta Saraç Mustafa Özkan Muhammet Yelten Mustafa Özkan Şeyma Güngör Ali Duymaz Cengiz Aydemir Nazmi Alp Abdülkerim Gülhan Hakan Sazyek Mustafa Aksan Hakan Sazyek Gülseren Tor Yeşim Aksan Mehmet Sarı Gürer Gülsevin Hayrettin Rayman Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

165 312 202 376 521 364 196 145 71 93 240 306 465 365 280 180 Celal Demir H.Mustafa Güneş Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans 324 331 364 482 206 301 137 455 505 219 418 144 97 82 104 Ayşe İlker Mahmut Kaplan Y.Doğan Kaya Mehmet Arslan Mehmet Arslan Doğan Kaya İsmet Emre Nazım Hikmet Polat Nazım Hikmet Polat Kemal Yüce Kemal Yüce Mesut Tekşan Victoria Holbrook Süha Oğuzertem Süha Oğuzertem Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . İbrahim Haksever Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Hayrettin Rayman Yüksek Lisans Ali Torun Yüksek Lisans Cemil Gülseren Yüksek Lisans Hayrettin Rayman Yüksek Lisans Mehmet Sarı Yüksek Lisans Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Erdoğan Boz Yüksek Lisans Mustafa Güneş Yüksek Lisans Abdullah Acehan Yüksek Lisans Abdullah Acehan Abdullah Acehan Abdullah Acehan Mustafa Güneş Y.

107 79 89 71 Süha Oğuzertem Victoria Holbrook Süha Oğuzertem Süha Oğuzertem Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe İngilizce Türkçe 373 241 285 152 508 60 335 262 265 214 240 200 245 234 182 203 221 167 548 189 548 70 573 90 166 Emine Gürsoy Naskali Doktora Türkçe Tahir Üzgör Yüksek Lisans Türkçe Nihat Öztoprak Yüksek Lisans Türkçe Orhan Bilgin . Hikmet Özdemir Lisans Türkçe Yüksek Emel Kefeli Selçuk Mülayim Ahmet Topaloğlu Ahmet Topaloğlu Mustafa Uzun Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Emine Gürsoy Naskali Doktora Türkçe Gülden Sağol Yüksek Lisans Türkçe Orhan Bilgin Yüksek Lisans Türkçe Gülden Sağol Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Nihat Öztoprak Rahşan Gürel Tahir Üzgör Gülden Sağol Orhan Bilgin Hasan Aksoy Sadrettin Gümüş Süha Oğuzertem Metin Karadağ Selahattin Parladır Sabahattin Çağın Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

535 338 180 103 162 141 45 110 331 530 175 317 698 283 382 84 469 440 158 723 285 65 326 77 456 785 235 257 273 Metin Karadağ İlhan Genç Hüseyin Tuncer Sabahattin Çağın Şerif Ali Bozkaplan Metin Karadağ Şerif Ali Bozkaplan Kadim Öztürk Abdullah Acehan Kazım Yetiş Muhammet Yelten Mustafa Özkan Kazım Yetiş Hayati Develi Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans İngilizce Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Nuri Yüce Yüksek Lisans Recep Ertürk Yüksek Lisans Muhammet Nur Doğan Yüksek Lisans Nuri Yüce Yüksek Lisans Sabahattin Özel Yüksek Lisans Necat Birinci Mustafa Özkan Musa Duman Kazım Yetiş Fatmagül Berktay Necat Birinci Nejat Birinci Ali Fuat Bilkan M. Orhan Okay Orhan Akay Doktora Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

281 138 108 579 538 520 164 266 514 Mehmet Kutalmış Mehmet Kutalmış Mehmet Kutalmış Ali Yıldız Bilge Seyidoğlu Enver Konukçu Muhammet Gür Ceval Kaya Nuri Uygun Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 123 181 321 Özden Cankaya Ahmet Topaloğlu Sema Uğurcan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 159 85 356 138 160 124 115 252 212 Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Uğurlu Yüksek Lisans İbrahim Şahin Yüksek Lisans Nasrullah Özsoy Yüksek Lisans Nur Gürani Arslan . Zeynep Sabuncu Yüksek Lisans Nüket Esen Günay Kut Zafer Toprak Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce 102 Zafer Toprak . Halil Berktay Lisans İngilizce Yüksek 206 132 Duygu Köksal Zafer Toprak Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans İngilizce .

Sadık Armutlu Ali Akar Ali Akar Vedat Kurukafa Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 154 108 163 245 323 510 215 432 506 129 286 476 330 250 552 136 128 341 141 115 152 106 Ali Abbas Çınar Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Muammer Gürbüz Yüksek Lisans Muammer Gürbüz Yüksek Lisans Bilgehan Atsız Gökdağ Yüksek Lisans Mustafa Aslan Yüksek Lisans Recep Toparlı Yüksek Lisans Çetin Derdiyok Yüksek Lisans Çetin Derdiyok Yüksek Lisans Erman Artun Mine Mengi Bedri Aydoğan Şükrü Haluk Akalın Rıza Filizok Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Ömer Faruk HuyugüzelYüksek Lisans Türkçe Tunca Kortantamer Tarık Özcan İbrahim Kavaz Ahmet Buran Zülfi Güler İbrahim Kavaz Halil Hadi Bulut M.111 226 117 325 150 180 90 Nükhet Sirman Nesrin Altun Ferhat Tamir Y. Naci Onur Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

1137 438 474 133 346 320 1180 233 154 275 126 171 70 108 108 272 274 255 179 241 474 223 305 198 Ahmet Mermer Turgut Karacan Celal Tarakçı Mümtaz Sarıçiçek Mümtaz Sarıçiçek Fikret Türkmen Fikret Türkmen Tunca Kortantamer Mustafa Özbalcı Mehmet Aydın Zeki Kaymaz Fikret Türkmen Tunca Kortantamer Tunca Kortantamer Tunca Kortantamer Cemal Kurnaz Ertuğrul Yaman Alemdar Yalçın Hikmet Özdemir Kayahan Özgül Fatih Kirişçioğlu Suzan Tokatlı Gülden Sağol Tahir Üzgör Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 155 181 141 195 Melin Haser Saadettin Yıldız Osman Köksal Hanefi Yontar Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Erdoğan Erbay Erdoğan Erbay Bilge Seyidoğlu Etem Çalık Ethem Çalık Efrasiyap Gemalmaz Turgut Karabey Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe .342 318 183 163 221 578 610 704 197 165 Muharrem Dayanç Muzaffer Akkuş Faruk Çolak Alev Sınar Çılgın Kerime Üstünova Hasan Aktaş Hidayet Bayatlı Çağrı Özdarendeli Hasan Aktaş Emin Kalay Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 294 349 1211 562 367 182 238 649 642 1023 186 262 309 426 291 268 385 Süreyya Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe Recep Duymaz Doktora Türkçe Ömer Karpuz Kazım Yetiş Zikri Turan Kenan Acar Zikri Turan Kenan Acar Orhan Okay Efrasiyap Gemalmaz Y.

Dr.Doç. Erdoğan Erbay Türkçe Yüksek Lisans Ali Kafkasyalı Bilge Seyidoğlu Dilaver Düzgün Avni Gözütok Saim Sakaoğlu Mehmet Tekin Ömer Karpuz Nerin Köse Yavuz Akpınar Abdülkerim Gülhan Mehmet Özçelik Yakup Şafak Nuri Şimşekler İsmail Çeşitli Cafer Kariper Mehmet Özçelik Osman Yıldız Sadık Erdem Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .139 110 150 581 279 370 139 234 108 290 115 178 108 380 185 245 174 296 617 413 701 395 173 117 195 303 320 171 245 363 Ekrem Arıkoğlu Mehmet Çelik Ekrem Arıkoğlu Paki Küçüker Veysi Sevinçli Yılmaz Önay Muhsin Macit Mehmet Çelik Alaattin Karaca Yaşar Şenler Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Mehmet Çelik Yüksek Lisans Türkçe Danışman: Y.

623 680 578 765 431 509 220 246 188 521 998 649 687 353 215 809 228 168 295 152 448 310 432 118 400 499 Emin Ertan Mehmet Emin Ertan Kazım Yetiş Kazım Yetiş Saim Sakaoğlu Leyla Karahan Gönül Ayan Emine Yeniterzi Hasan Anamur Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Süreyya Ali Beyzadeoğlu Doktora Vahit Türk Doktora Abdurrahman Güzel Doktora Çetin Pekacar Mehmet Önal Alemdar Yalçın Pakize Aytaç Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Önal Doktora Türkçe Hülya Kasapoğlu Çengel Yüksek Lisans Türkçe Filiz Kılıç Mehmet Önal Filiz Kılıç Cemal Kurnaz Sadullah Karayanık Mustafa Tatcı Abdurrahman Güzel Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe 272 Fatma Özkan Yüksek Lisans Türkçe .

181 241 299 Belkıs Gürsoy Çetin Pekacar İsa Özkan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 585 165 377 472 347 195 207 208 277 153 808 365 385 230 125 148 129 64 256 130 148 145 267 255 Sadık Tural İsa Özkan Güzin Tural Ahmet Bican Belkıs Gürsoy Hüseyin Özbay Filiz Kılıç Naciye Yıldız Abdullah Uçman Azmi Bilgin Kemal Yavuz Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Emine Gürsoy Naskali Doktora Türkçe Osman Horata Yüksek Lisans Türkçe Necati Aksanyar Yüksek Lisans Türkçe Alaeddin Mehmedoğlu Yüksek Lisans Türkçe Alaeddin Mehmedoğlu Alaeddin Mehmedoğlu Kenan Acar M. Mehdi Ergüzel Zikri Turan Türker Eroğlu Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Musa Aksoy Ali Kafkasyalı .

635 385 261 509 871 884 400 910 211 360 218 159 671 652 Kazım Köktekin Turgut Karabey Mehmet Törenek Ahmet Kırkkılıç Kazım Köktekin Metin Akkuş Raide Said M. Mehdi Engüzel Musa Aksoy Zikri Turan Mehmet Emin Ertan Musa Aksoy Ali İhsan Kolcu Avni Gözütok Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 840 98 219 495 146 200 94 250 254 197 474 174 400 950 302 Numan Külekçi Muhsine Börekçi Cengiz Alyılmaz Mukim Sağır Orhan Bilgin Mahmut Erol Kılıç Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Uzun Hikmet Özdemir Hikmet Özdemir Mustafa Tahralı Ahmet Topaloğlu Rahşan Gürel Orhan Bilgin Mustafa Uzun Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

298 1085 Sema Uğurcan Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 420 284 383 Gülden Sağol Sema Uğurcan Selçuk Mülayim Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 340 107 508 177 Gülden Sağol Enver Töre Orhan Bilgin Rahşan Gürel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 428 203 163 346 170 246 245 280 140 150 429 430 268 209 Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Cemil Öztürk Rahşan Gürel Gülden Sağol Gülşen S. Volkan Coşkun Abdullah Acehan Abdullah Acehan Mustafa Güneş Mustafa Güneş Mustafa Güneş Ali Erol Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Alışık Rahşan Gürel Hikmet Özdemir M.

170 657 93 529 180 410 86 426 399 342 297 446 96 353 95 129 480 113 127 281 265 199 452 Ali Erol Metin Ekici Hasan Altınzencir H. İbrahim Şener Mehmet Yardımcı Saadettin Eğri Mustafa Üstünova Emine Yılmaz Abide Doğan Abide Doğan Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Sıdıka Dilek Yalçın Çelik Yüksek Lisans Türkçe Tulga Ocak Yüksek Lisans Türkçe Hulusi Lekesiz Osman Horata Ülkü Çelik Şavk Abide Doğan İlhan Genç Mehmet Çelik Muhsin Macit Yılmaz Önay Yılmaz Önay Mustafa Ayyıldız Ali Berat Alptekin Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 153 308 537 247 180 142 225 Kazım Karaböcek Ali Berat Alptekin Saim Sakaoğlu Kazım Karabörk Gönül Ayan İbrahim Altunel Ahmet Sevgi Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Ömer Karpuz Hacı Ömer Karpuz Hacı Ömer Karpuz Hacı Ömer Karpuz H. Şehabettin Ünlü H. Sema Barutcu Özönder Doktora Türkçe Sadık Armutlu Yüksek Lisans Türkçe Sadık Armutlu Doktora Türkçe Şerif Ali Bozkaplan Mevlüt Erdem Hüseyin Tuncer Şerif Ali Bozkaplan Hüseyin Tuncer Lütfi Alıcı Hasan Altınzencir Lütfi Alıcı Münir Erten Himmet Uç Yüksel Kocadoru Süha Oğuzertem Talat Sait Halman Süha Oğuzertem Talat Halman Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Ömer Karpuz Mustafa Arslan Cevdet Şanlı Osman Yıldız Muhittin Çelik Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe F.282 218 243 244 106 862 267 386 464 510 523 66 288 113 640 246 498 128 91 305 321 170 308 90 175 133 431 130 83 96 89 71 Semra Tunç Orhan Yavuz Sadettin Yıldız Saadettin Yıldız M.

Sema Barutcu Özönder Yüksek Lisans Mustafa Canpolat Doktora İsmail Ünver Doktora Aysu Ata Doktora Mustafa Canpolat Mustafa Canpolat İsmail Parlatır Kurtuluş Kayalı Mustafa Canpolat Belkıs Gürsoy Naciye Yıldız Filiz Kılıç Filiz Kılıç İsmet Cemiloğlu Belkıs Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Sema Barutçu Özönder Yüksek Lisans F.93 117 82 107 99 119 77 79 84 82 97 109 528 191 158 322 351 227 261 143 570 494 336 282 185 151 150 290 283 283 246 194 768 140 Mehmet Kalpaklı Talat Halman Mehmet Kalpaklı Süha Oğuzertem Süha Oğuzertem Süha Oğuzertem Süha Oğuzertem Talat Sait Halman Süha Oğuzertem Talat Halman Talat Sait Halman Talat Halman Tulga Ocak Fatma Kutlar Gürsel Aytaç Hamza Zülfikar Yüksel Baypınar Bedri Sarıyev Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe F.

Kayahan Özgül Yüksek Lisans Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Abdülkerim Abdülkadiroğlu Lisans Yüksek F. Ahsen Turan Ferhat Tamir Fatma Özkan Hamiye Duran Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe M.384 376 239 665 298 168 401 544 275 210 496 410 299 78 313 212 239 309 473 473 301 98 170 78 177 130 273 295 903 706 Mehmet Fatih Kirişçioğlu Yüksek Lisans Türkçe Güzin Tural Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Önal Yüksek Lisans Türkçe Naciye Yıldız İsa Özkan Fatma Özkan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Fatih Kirişçioğlu Yüksek Lisans Türkçe Mustafa İsen Doktora Türkçe Fatma Ahsen Turan Yüksek Lisans Türkçe Cemal Kurnaz İsa Özkan Şerif Aktaş F. Ahsen Turan Yüksek Lisans Güzin Tural Sadık Tural İsa Özkan İsmet Cemiloğlu İsa Özkan Sadık Tural Filiz Kılıç Pakize Aytaç Mustafa İsen Güzin Tural Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Fatih Kirişçioğlu Ahmet Mermer M. Fatih Kirişçioğlu İsmet Cemiloğlu Belkıs Gürsoy Ali Yakıcı Ramazan Kaplan Ramazan Kaplan Ünal Şenel Halil Ersoylu Rahim Tarım Ahmet Pirverdioğlu Şeyma Güngör Metin Karaörs Ümit Tokatlı Ümit Tokatlı Mustafa Canpolat İsmail Görkem Tarık Özcan Ahmet Buran Esma Şimşek Ali Yıldırım Ramazan Korkmaz Esma Şimşek İbrahim Kavaz Zülfü Güler Zülfü Güler İbrahim Kavaz Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .340 431 375 249 240 216 431 256 168 246 331 125 204 191 190 306 162 186 483 151 672 403 184 230 253 177 94 103 106 Ahmet Mermer M.

554 397 278 286 183 115 116 231 714 293 386 94 246 151 255 204 192 318 432 294 676 120 132 140 Mehmet Arslan Doktora Nazım Hikmet Polat Doktora Mustafa Argunşah Yüksek Lisans Suzan Suzi Tokatlı Yüksek Lisans Gürer Gülsevin Yüksek Lisans Erdoğan Boz Yüksek Lisans Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Recep Duymaz Doktora Recep Duymaz Doktora Recep Duymaz Yüksek Lisans Fuzuli Bayat İbrahim Şahin Yakup Çelik Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe İbrahim Şahin Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Kartal Yüksek Lisans Türkçe Adnan Karaismailoğlu Yüksek Lisans Türkçe İbrahim Şahin Hürriyet Gökdayı Hürriyet Gökdayı Hakan Sazyek Hakan Sazyek Yeşim Aksan Yeşim Aksan Hamdi Güleç Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe 202 172 693 422 115 513 128 196 500 Nesrin Bayraktar Kemal Yüce Hamdi Güleç Kemal Yüce Hamdi Güleç Önal Kaya Ramazan Kaplan Abdülkadir Gürer Yahya Akyüz Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe .

Fatih Andı Toktamış Ateş Hayati Develi Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe . Fatih Andı M. Fatih Andı M. Faruk Huyugüzel M. Sema Barutcu Özönder Doktora Türkçe Aysu Ata Doktora Türkçe Hamza Zülfikar Şaban Sağlık Celal Tarakçı Mehmet Gece K. Mehmet Gece Mehmet Gece Mustafa Özbalcı Muhammed Gür Aydın Budak Aydın Budak Mustafa Aslan Faruk Çolak Celal Tarakçı Mehmet Çelik Mehmet Özçelik Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 327 282 477 312 497 433 146 21 385 959 337 131 229 Hikmet Koraş Ömer Faruk Huyugüzel Günay Karaağaç Ö. Fatih Andı Kemal Yavuz Türkel Minibaş Muhammet Yelten M.100 1546 423 231 363 129 428 143 169 403 134 156 516 255 183 1351 150 280 Sedat Sever Yüksek Lisans Türkçe F.

Deniz Abik Mustafa Apaydın Mustafa Apaydın Mehmet Özmen Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 215 455 287 126 212 Ş. Haluk Akalın A. Polat Faruk Çolak Muzaffer Akkuş Ziya Avşar Münevver Tekcan Ali Yıldız Osman Kemal Kayra Burhan Paçacıoğlu İsmet Emre Doğan Kaya Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Kazım Yetiş Doktora Atilla Şentürk Doktora M. A. Yekta Saraç Doktora Muhammet Nur Doğan Yüksek Lisans Muhammet Nur Doğan Doktora İlhan Genç Doktora Zeki Kaymaz Fazıl Gökçek Şükrü Haluk Akalın Mine Mengi A.1000 248 155 239 462 279 360 377 201 530 746 213 1102 644 842 344 642 555 197 154 377 217 280 127 141 509 Vahit Türk Faruk Çolak Nazım H. Deniz Abik Bedri Aydoğan Mustafa Apaydın Bedri Aydoğan Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

Fatih Andı Ali Arslan Selami Ece Emine Yeniterzi Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 1176 1155 172 349 Yakup Karasoy Saim Sakaoğlu Yakup Karasoy Yakup Karasoy Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 1651 Yakup Karasoy Doktora Türkçe . Deniz Abik Celal Demir Mehmet Sarı Ali İhsan Kolcu Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 326 182 130 150 Ahmet Ölmez İbrahim Delice Vahit Türk Yusuf Avcı Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 120 100 400 117 778 200 261 236 90 500 311 139 103 616 Ferhat Tamir Özcan Tabaklar Kazım Yetiş Necla Arat Necati Birinci Şeyma Güngör Mustafa Özkan Kemal Yavuz Muhammet Yelten Atilla Şentürk M.231 483 219 413 427 Mine Mengi A.

180 250 217 203 592 80 640 297 352 373 238 313 286 233 222 171 224 422 184

Orhan Kemal Tavukçu Yüksek Lisans Türkçe Naci Okçu Doktora Türkçe Avni Gözütok Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Törenek Yüksek Lisans Türkçe Bilge Seyidoğlu Turhan Kaya Avni Gözütok Turgut Karabey Avni Gözütok Kazım Köktekin Turgut Karabey Mehmet Törenek A. Deniz Abik Bedri Aydoğan Mine Mengi Mustafa Apaydın İ. Çetin Derdiyok Erman Artun Hanife Dilek Batislam Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

370 382 222 181 684 274 296 246 233

Mehmet Özmen Mehmet Özmen Süheyla Yüksel Mediha Özateş Şükrü Haluk Akalın Erdoğan Boz H. Abdullah Şengül Mehmet Sarı H. Feridun Güven

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Fransızca

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

256 311 137 139 179 266 320 327 195 146 151 137 176 169 659 166 341

Abdullah Acehan Kadir Güler Ali Torun Nevzat Özkan Mustafa Argunşah Mümtaz Sarıçiçek Hülya Argunşah Ümit Tokatlı Mümtaz Sarıçiçek Yakup Çelik Hıfzı Toz İbrahim Şahin Menderes Coşkun

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

İbrahim Şahin Yüksek Lisans İsmail Ünver Doktora Leyla Uzun Doktora F. Sema Barutcu Özönder Doktora

452 421 311 279 319 315 365 397 276 239 500 204 206

İclal Ergenç Ramazan Kaplan Sedat Sever Y.Aynur Öz Özcan Mehmet Akkuş Nesimi Yazıcı Hamza Zülfikar Mehmet Akkuş Hamza Zülfikar Mehmet Akkuş Ramazan Kaplan Hamza Zülfikar Mehmet Akkuş

Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

320 344 175 384 86 144 174 91 186 209 825 372 224 1038 867 894 360 132 355 271 116 236

Nurullah Çetin Yüksek Lisans Türkçe Gülzura Cumakunova Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Akkuş Mustafa Özcan Salih Mercan Mehmet Çelik Muhsin Macit Zafer Önler Muhsin Macit Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Süleyman Turduyeviç Kayıpov Lisans Türkçe Yüksek Ramazan Kaplan Yılmaz Önay Alaattin Karaca Ramazan Kaplan Coşkun Ak Coşkun Ak Coşkun Ak Murat Yurtsever Alev Sınar Hüseyin Tuncer Sabahattin Çağın Mehmet Yardımcı Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

91 97 127 351 86 283 179 143

İlhan Genç Metin Karadağ Sabahattin Çağın Gülşen Seyhan Alışık Sema Uğurcan Ahmet Topaloğlu Ceval Kaya Ahmet Kanlıdere

Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

412 299 185 910 116 166 170 117 148 550 191 201 424 237 220 159 364

Sema Uğurcan Orhan Bilgin Mustafa Demirel Orhan Bilgin Sema Uğurcan Nuri Özcan Nurçay Türkoğlu Orhan Söylemez Muhammet Gür Sebahat Deniz Orhan Bilgin Zuhal Kültüral Ceval Kaya Sema Uğurcan Şehnaz Alış Nurçay Türkoğlu Mustafa Tahralı

Doktora

Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

157 356 333 59 229 260 953

Sürayya A. Beyzadeoğlu üksek Lisans Türkçe Y Levent Doğan Yüksek Lisans Türkçe Emin Kalay Doktora Türkçe

Süreyya Ali Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe Kaşif Yılmaz Mahmut Kaşgarlı Ramazan Kaplan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe

138 295 414 288 985 500 168 562 216 212 290 229 392 211 593 233 459 193 464 660 887 704 317 215 498 463 312 84 758 203 279

Nalan Büyükkantarcıoğlu Yüksek Lisans İngilizce Abide Doğan Dursun Yıldırım Hikmet Koraş Emine Yılmaz Süleyman Yıldız Nurçay Türkoğlu Sebahat Deniz Ülkü Gürsoy Sema Nazan Kırımhan Cemal Kurnaz İsmet Cemiloğlu Sadık Tural Hüseyin Özbay Ahmet Mermer Cemal Kurnaz Cemal Kurnaz Hüseyin Özbay Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Almanca Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Abdulkerim Abdulkadiroğlu oktora D Türkçe Filiz Kılıç Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Mermer Doktora Türkçe M. Fatih Kirişçioğlu Ekrem Arıkoğlu Şerif Aktaş İsa Özkan Belkıs Gürsoy Şerif Aktaş Hüseyin Özbay İsa Özkan Sadık Tural Ülkü Gürsoy Doktora Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

158 303 434 216 344 439 370 288 527 475 385 532 363 325 238 876 96 122 150 278 324 440 207 259 223

Hidayet Özcan

Yüksek Lisans Türkçe

Sadi Hınçal Nakiboğlu Yüksek Lisans Türkçe Hikmet Koraş Mevlüt Gültekin Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

Abdulkerim Abdulkadiroğlu Lisans Yüksek Sadi Hınçal Nakiboğlu Yüksek Lisans Nevin Gümüş Yüksek Lisans Namık Arslan Yüksek Lisans Nazim Hikmet Polat Yüksek Lisans Nevin Gümüş Recep Karaatlı Celal Tarakçı Mehmet Aydın Turgut Karacan Bekir Şişman Mehmet Aydın Can Özgür Saadettin Yıldız Hülya Pilancı Can Özgür M. Hanifi Yontar Muharrem Dayanç İbrahim Yılmazçelik Tarık Özcan Nadir İlhan

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe

Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe

A. Yekta Saraç Fikret Türkmen Fikret Türkmen Nezahat Öztekin Yavuz Akpınar Nazım Hikmet Polat Halil Hadi Bulut Mesut Tekşan Nuran Altuner Kenan Acar Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .90 128 184 136 197 179 151 242 318 652 394 447 309 255 266 498 315 476 2453 667 431 300 357 400 145 Şener Demirel İbrahim Kavaz Ahat Üstüner Fikret Türkmen Zeki Kaymaz Yavuz Akpınar Fikret Türkmen Fikret Türkmen Metin Ekici Fikret Türkmen Nezahat Öztekin Metin Ekici Metin Ekici Mehmet Temizkan Zeki Kaymaz M.

445 209 327 220 353 375 432 Türker Eroğlu Süheyla Yüksel Bilal Yücel H. İbrahim Delice Mehmet Arslan Halil Ersoylu Halil Ersoylu Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 294 153 116 240 1213 349 171 179 218 223 1378 102 49 258 322 427 205 164 320 222 444 Hanife Koncu Yeşim Aksan Mustafa Aksan Mehmet Ölmez Ahmet Buran Hürriyet Gökdayı Mehmet Ölmez Mustafa Aksan İbrahim Kavaz İsmail Görkem Osman Özer Sabahattin Küçük Şener Demirel Ahmet Buran Lütfi Alıcı Lütfi Alıcı Muammer Gürbüz Behiye Köksel Fuzuli Bayat Behiye Köksel Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans İngilizce Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

552 183 689 304 248 305 309 411 112 126 106 89 119 128 89 100 98 91 153 95 114 130 103 1655 318 500 289 G. Tarıman Cenikoğlu Yüksek Lisans Türkçe Abdullah Acehan Halil Çeçen Bilal Kırımlı Mevlüt Gültekin Saadettin Özçelik Ali Çelik Nazan Bekiroğlu Talat Halman Talat Sait Halman Talat Halman Orhan Tekelioğlu Laurent Mignon Talat Sait Halman Süha Oğuzertem Süha Oğuzertem Mehmet Kalpaklı Talat Halman Süha Oğuzertem Talat Sait Halman Talat Sait Halman Talat Halman Talat Sait Halman Ali Yıldız Cihan Okuyucu Ali Yıldız Mehmet Kutalmış Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Mahmut Kaplan Doktora Türkçe .261 233 313 479 289 599 1136 122 318 450 152 113 366 193 236 918 556 771 190 106 369 51 570 150 246 201 446 267 683 386 Mehmet Gümüşkılıç Mustafa Argunşah İsmail Görkem Ayfer Yılmaz İsmet Cemiloğlu İsa Özkan Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Abdulkerim Abdulkadiroğlu oktora D Margaret Sönmez Hanefi Yontar Ahmet Mermer Muhammet Yelten Musa Duman Şeyma Güngör Musa Duman Mustafa Özkan Muhammet Yelten Muhammet Yelten Mustafa Özkan Saliha Paker Nur Gürani Arslan Günay Kut Nüket Esen Zafer Toprak Zeynep Sabuncu Günay Kut Hacı Ömer Karpuz Saadet Karaköse Ceyhun Vedat Uygur Doktora İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Ceyhun Vedat Uygur Yüksek Lisans Türkçe İsmail Çetişli .

188 101 582 459 198 310 339 327 503 997 179 337 Celal Demir Erdoğan Boz Abdullah Şengül Gürer Gülsevin Gürer Gülsevin H. Feridun Güven Abdullah Şengül Cemil Gülseren Ali Torun Kemal Yavuz Işıl Çakan M. Fatih Andı Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 469 354 Sabahattin Özel A. Fatih Andı Kazım Yetiş Musa Duman Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İngilizce Türkçe Şeyma Güngör Yüksek Lisans Muhammed Nur Doğan Doktora Zehra Toska Yüksek Lisans Günay Kut Yüksek Lisans Suat Karantay Yüksek Lisans Atilla Yücel Yüksek Lisans Rengim Gökmen Çağrı Özdarendeli Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Nergis Biray Yüksek Lisans Türkçe . Azmi Bilgin Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 155 128 400 170 386 119 305 325 193 326 119 66 110 120 203 155 Nilüfer Tapan Şeyma Güngör Ahmet Atilla Şentürk M.

570 153 196 174 476 Önder Göçgün Behiye Köksal Fuzuli Bayat Fuzuli Bayat Muhsin Macit Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 96 286 1087 665 710 330 530 757 1069 609 557 677 124 828 196 162 289 53 146 357 1344 490 396 212 478 Berrin Uçkun Sema Barutcu Özönder Hamza Zülfikar Abdülkadir Gürer İsmail Parlatır Aysu Ata Nurullah Çetin Yüksek Lisans İngilizce Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe F. Sema Barutcu Özönder Doktora Cem Dilçin Doktora Ramazan Kaplan Doktora Sema Barutçu Özönder Yüksek Lisans İsmail Parlatır Doktora Nurullah Çetin Yüksek Lisans Ramazan Kaplan Doktora Osman Horata Doktora Emine Yılmaz Yüksek Lisans Abide Doğan Yüksek Lisans Gürer Gülsevin Erdoğan Boz H. Feridun Güven Tulga Ocak Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Dursun Yıldırım Yüksek Lisans Dilek Yalçın Çelik Yüksek Lisans Ülkü Çelik Şavk Yüksek Lisans Gonca Gökalp-AlpaslanYüksek Lisans .

581 360 1636 411 811 723 249 321 254 306 547 482 291 683 211 572 515 180 168 180 189 146 91 138 180 140 90 126 Nevin Güngör Ergan Fatma Kutlar Osman Horata Sema Barutcu Özönder Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Sema Barutçu-Özönder Doktora Türkçe Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Emine Yılmaz Dilek Yalçın Çelik Nihat Ülner Fikret Türkmen Ali Yakıcı Fikret Türkmen Enver Okur Musa Aksoy Mehdi Ergüzel Mehdi Ergüzel Mehmet Emin Ertan Paki Küçüker Türker Eroğlu Kenan Acar Alâeddin Mehmedoğlu Nuran Altuner Zikri Turan Bilal Kemikli Zafer Önler İlhan Başgöz Mustafa Ayyıldız Mustafa Ayyıldız Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Almanca Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Semahat Yüksel Doktora Türkçe Emine Gürsoy Naskali Sema Uğurcan Ahmet Topaloğlu Ceval Kaya Ceval Kaya Sebahat Deniz Nejat Sefercioğlu Mustafa Uzun Namık Açıkgöz Orhan Söylemez Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .170 209 254 200 240 112 303 202 540 309 202 260 195 188 338 221 249 368 192 209 138 350 240 237 342 110 180 234 201 238 270 141 Mustafa Kınış Nihat Öztoprak Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Ceval Kaya Yüksek Lisans Türkçe Sebahat Deniz Sema Uğurcan Ahmet Topaloğlu Ceval Kaya Orhan Bilgin Orhan Bilgin Ceval Kaya Orhan Bilgin Ceval Kaya Rahşan Gürel Ahmet Topaloğlu Enver Töre Nejat Sefercioğlu Sema Uğurcan Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Nejat Sefercioğlu Yüksek Lisans Türkçe Muhammet Gür Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskalı .

236 1812 237 360 340 Orhan Bilgin Kazım Yetiş Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Ahmet Atilla Şentürk Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy-Naskali Yüksek Lisans Türkçe Filiz Kılıç Yüksek Lisans Türkçe 327 521 170 276 475 320 755 395 191 538 827 531 606 263 480 280 644 391 318 378 350 114 503 İsmet Cemiloğlu Çetin Pekacar Çetin Pekacar Ayfer Yılmaz Zühâl Yüksel İsa Özkan Cemâl Kurnaz Ahmet Mermer Alemdar Yalçın Ayfer Yılmaz Ülkü Gürsoy Cemal Kurnaz Naciye Yıldız Çetin Pekacar Belkıs Gürsoy Pakize Aytaç Şerif Aktaş Çetin Pekacar Mustafa Tatcı Yaşar Aydemir Güzin Tural İsa Özkan Çetin Pekacar Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe Ferhat Tamir Yüksek Lisans Türkçe İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Türkçe Esma Şimşek Yüksek Lisans Türkçe İsmail Hakkı Aksoyak Yüksek Lisans Türkçe Ahsen Turan Yüksek Lisans Türkçe Y.486 231 312 199 229 143 559 496 456 387 177 347 298 360 236 214 348 400 294 418 333 444 168 705 331 235 170 860 580 232 364 382 123 Belkıs Gürsoy Hakkı Aksoyak İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Danışman: Prof.Ülkü Gürsoy Abdurrahman Güzel Yaşar Aydemir Pakize Aytaç Fatih Kirişçioğlu Naciye Yıldız Fatma Özkan İsmail Hakkı Aksoyak Ekrem Arıkoğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Naciye Yıldız Yüksek Lisans Fatma Özkan Doktora Şuayip Karakaş Yüksek Lisans Aysu Ata Doktora Nurullah Çetin Yüksek Lisans Cem Dilçin Doktora Mustafa Canpolat Yüksek Lisans Aysu Ata Yüksek Lisans Sema Barutcu Özönder Yüksek Lisans Mustafa Canbolat Doktora Aysu Ata Yüksek Lisans Nurullah Çetin Yüksek Lisans Sema Barutçu Özönder Doktora Abide Doğan Yüksek Lisans Ziyat Akkoyunlu Yüksek Lisans .Dr.

168 868 328 720 431 290 199 116 116 337 178 231 711 857 363 151 386 766 577 830 500 750 380 651 172 203 256 200 366 398 847 725 Melek Özyetgin Berdi Sarıyev Mustafa Canpolat Ramazan Kaplan Mustafa Canpolat Zühal Ölmez Bahar Akarpınar Abide Doğan Emine Yılmaz Ülkü Çelik Şavk Osman Horata Gonca Alpaslan Filiz Kılıç Fatma Özkan İbrahim Kavaz İbrahim Kavaz Tarık Özcan Esma Şimşek Esma Şimşek İsmail Görkem Enver Aras Müjgan Çakır İbrahim Kavaz Esma Şimşek Tarık Özcan Ali Yıldırım Sabahattin Küçük Rahim Tarım Yaşar Şenler Alaaddin Karaca Ali Berat Alptekin Ramazan Kaplan Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

329 273 334 285 455 274 345 115 220 211 102 170 180 213 369 339 169 877 440 300 372 147 166 165 308 339 177 345 312 203 328 Zuhal Ölmez Yüksek Lisans Ömer Demirbağ Yüksek Lisans Mehmet Ölmez Yüksek Lisans Süleyman Turduyeviç Kayıpov Lisans Yüksek Sabahattin Küçük Ali Yıldırım Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Ali Berat Alptekin Doktora Süleyman Turdiyeviç Kayıpov Lisans Yüksek Münevver Tekcan Yüksek Lisans Güven Kaya Yüksek Lisans Mecit Canatak Yüksek Lisans Türkçe Süleyman Turduyeviç Kayıpov Lisans Türkçe Yüksek Mustafa Üstünova Yüksek Lisans Türkçe Sadettin Eğri Doğan Kaya Mesut Tekşan Mustafa Aksoy İbrahim Delice Nevzat Özkan Burhan Paçacıoğlu Mustafa Özkan Mustafa Güneş Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Alaeddin Mehmedoğlu Yüksek Lisans Türkçe Türker Eroğlu Paki Küçüker Nuran Altuner Nuran Altuner Bayram Ali Kaya Paki Küçüker Zikri Turan Bayram Ali Kaya Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

210 132 209 564 221 226 423 370 453 440 179 161 136 327 225 99 117 987 174 358 304 307 1330 420 312 266 265 115 285 145 155 116 1028 Zikri Turan Yakup Çelik Bekir Şişman Mehmet Kara Rıdvan Öztürk Mehmet Tekin Alim Gür Alim Gür Orhan Yavuz Mehmet Ölmez Mehmet Kara Türker Eroğlu Alâeddin Mehmedoğlu Bayram Ali Kaya Hüseyin Tuncer Şevket Toker Fazıl Gökçek Hatice Şirin User Gürbüz Aktaş Fikret Türkmen Faruk Huyugüzel Mustafa Öner Zeki Kaymaz Hatice Şirin Gürer Gülsevin Mustafa Cemiloğlu Mehmet Temizkan Rıza Filizok Ömer Faruk Huyugüzel Rıza Filizok Rıza Filizok Gülmira Sadiyeva Yavuz Akpınar Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe .

216 273 Yavuz Akpınar Yavuz Akpınar Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 302 305 246 367 131 713 159 100 242 433 275 Celal Tarakçı Mustafa Özbalcı Bilge Seyidoğlu Mustafa Özbalcı Muzaffer Akkuş Mehmet Aydın Bekir Şişman Adnan Diler Zeynep Sabuncu Hasan Kavruk Zehra Toska Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 301 206 642 223 85 360 350 710 362 530 930 365 429 Dilaver Düzgün Dilaver Düzgün Dilaver Düzgün Fatma Özkan Şerif Aktaş Ali Yakıcı Fatih Kirişçioğlu Fatma Özkan İsa Özkan Filiz Kılıç Leylâ Karahan Mehmet Önal Cemal Kurnaz Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

282 647 372 634 353 670 130 141 398 272 208 104 104 121 167 117 109 123 154 272 523 185 Şuayip Karakaş Belkıs Gürsoy Ahmet Mermer Kayahan Özgül Ramazan Çiftlikçi Ali İhsan Kolcu Erdoğan Erbay Talât Halman Bilge Seyidoğlu Mukim Sağır Suha Oğuzertem Laurent Mignon Mehmet Kalpaklı Laurent Mignon Mehmet Kalpaklı Süha Oğuzertem Nuran Tezcan Mehmet Kalpaklı Talât Halman Şeref Boyraz Ali İhsan Kolcu Burhan Paçacıoğlu Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 146 Funda Kara Yüksek Lisans Türkçe 446 195 462 99 Saliha Paker Günay Kut Turgut Karabey Muharrem Daşdemir Doktora İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

283 483 228 441 165 251 187 750 401 440 394 154 223 267 438 467 133 207 281 140 Ensar Aslan Ramazan Korkmaz İsmail Görkem İsmail Görkem Suzan Tokatlı Hülya Argunşah Hülya Argunşah Mümtaz Sarıçiçek Atabey Kılıç Ali Torun Güzin Tural Ali Bulut Süha Oğuzertem Şahin Baranoğlu Adnan İnce Alev Sınar Çılgın Mustafa Sarı Ayşe İlker Bekir Sami Özsoy Ayşe İlker Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 251 Zafer Toprak Doktora İngilizce 191 98 81 182 Hüseyin Güfta Cevza Sergen Hidayet Özcan Nezine Seyhan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

İsmail Doğan Doktora Esma Şimşek Yüksek Lisans Ali Yıldırım Yüksek Lisans İbrahim Kavaz Yüksek Lisans Esma Şimşek Esma Şimşek Tarık Özcan Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .214 299 129 160 301 İbrahim Yakar Muhsin Macit Halil İbrahim Yakar Muhsin Macit İsmail Kaplan Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans İngilizce 196 233 250 Saliha Paker Hanefi Yontar Muharrem Dayanç Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 423 432 812 160 183 250 248 205 98 277 83 213 108 111 321 841 685 300 102 377 764 570 175 Can Özgür Mehmet Özçelik Abdullah Şengül Erdoğan Boz Müzeyyen Buttanrı Saadettin Yıldız Hanefi Yontar Saadettin Yıldız İsa Yüceer Yaşar Şenler Mustafa Sarıca İlhan Başgöz İlhan Başgöz Yaşar Şenler Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Zafer Önler Yüksek Lisans İsmail Görkem Doktora Ahat Üstüner .

546 505 262 237 867 887 648 150 Esma Şimşek Halil Ersoylu Ahmet Buran Zülfi Güler Ali Yıldırım Sabahattin Küçük Esma Şimşek Laurent Mignon Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 146 364 226 Arif Ünal Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Üstünova Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Apaydın . Hakkı Sezer Doktora Vedat Kurukafa Yüksek Lisans Abdullah Şengül Yüksek Lisans Nikolay Dumsev Yüksek Lisans Erdoğan Boz Yüksek Lisans Yusuf Mirişli Hıfzı Toz Mahmut Kafes Hülya Küçük Emine Yeniterzi Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . MustafaYüksek Lisans Türkçe Apaydın Mustafa Özsarı Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Aydın Budak Yüksek Lisans Tacettin Uzun . Hürriyet Gökdayı Türkçe Yüksek Lisans 231 180 275 192 193 164 305 95 76 78 167 98 160 380 Vural Ülkü Doktora Almanca Nilgün Çıblak .

95 382 Fatih Tepebaşılı Ahmet Sevgi Yüksek Lisans Almanca Yüksek Lisans Türkçe 113 185 171 102 212 207 266 320 353 57 542 1092 123 562 513 155 1435 91 659 499 799 81 134 358 589 358 Gülbün Onur Emine Yeniterzi Özlem Berk Yusuf Hakan Erdem Dilek Batislam Şükrü Haluk Akalın Mehmet Özmen Mehmet Özmen Erman Artun Ayşe İlker İbrahim Kavaz Rıza Gül Orhan Söylemez Emine Gürsoy Naskali Recep Duymaz Recep Duymaz Recep Duymaz Abdullah Uçman Orhan Bilgin Emine Gürsoy Emine Gürsoy Şehnaz Aliş Emel Kefeli Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans İngilizce Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskalı Yüksek Lisans Türkçe Orhan Bilgin Yüksek Lisans Türkçe .

A.563 202 566 409 520 368 311 181 268 336 432 233 Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Nihat Öztoprak Sabahat Deniz Orhan Bilgin Nihat Öztoprak Ceval Kaya Muhammet Gür Gülden Sağol Zuhal Kültüral Ceval Kaya Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 548 386 763 161 547 228 315 213 322 145 417 255 151 380 Orhan Bilgin Doktora Türkçe Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Doktora Türkçe Nurettin Öztürk H. Yekta Saraç Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe . Ömer Karpuz Hacı Ömer Karpuz Muhammet Yelten Kazım Yetiş Şeyma Güngör Özcan Tabaklar Kazım Yetiş Muhammet Yelten Musa Duman M.

331 765 Muhammet Nur Doğan Yüksek Lisans Türkçe Kazım Yetiş Doktora Türkçe 587 287 320 300 473 361 225 372 198 299 321 370 534 1421 386 1175 396 250 345 453 378 352 296 517 200 284 431 432 Mustafa Özkan Kazım Yetiş Ahmet Atillâ Şentürk Muhammet Yelten Şeyma Güngör Kemal Yavuz Musa Duman Mehmet Kutalmış Cihan Okuyucu Mehmet Kutalmış Nebi Özdemir Faruk Huyugüzel Mustafa Öner Mustafa Öner Mustafa Öner Mustafa Öner Faruk Huyugüzel Ali Erol Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Zeki Kaymaz Doktora Dursun Yıldırım Doktora Erdoğan Boz Yüksek Lisans Gonca Gökalp AlpaslanYüksek Lisans Mehmet Özçelik Yüksek Lisans Mehmet Ölmez Yüksek Lisans Öcal Oğuz Yüksek Lisans Hamiye Duran Yüksek Lisans Belkıs Altuniş Gürsoy Doktora Türkçe Belkıs Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe .

157 111 150 312 147 391 150 368 181 295 138 175 176 150 584 265 438 320 161 218 250 240 525 350 120 250 527 383 97 304 283 Bekir Şişman Fatma Erkman Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Necmi Akyalçın . Mehmet Ölmez Yüksek Lisans Selami Turan Yüksek Lisans Özkul Çobanoğlu Yüksek Lisans Gülay Mirzaoğlu Sıvacı Doktora Abide Doğan Yüksek Lisans Türkçe Gülay Mirzaoğlu SıvacıYüksek Lisans Türkçe Ziyat Akkoyunlu Yüksek Lisans Özkul Çobanoğlu Yüksek Lisans Osman Horata Yüksek Lisans Gülay Mirzaoğlu SıvacıYüksek Lisans Abide Doğan Yüksek Lisans Abide Doğan Dursun Yıldırım Abide Doğan Bilge Ercilasun Sıddıka Dilek Yalçın Özkul Çobanoğlu Nebi Özdemir Dursun Yıldırım Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Özkul Çobanoğlu Yüksek Lisans Türkçe Ziyat Akkoyunlu Yüksek Lisans Türkçe Gonca Gökalp AlpaslanYüksek Lisans Türkçe Nebi Özdemir Emine Yılmaz Ülkü Çelik Şavk Ali Torun Bülent Okay Melek Erdem Hasan Özdemir Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

379 147 173 251 170 115 167 149 222 116 1265 168 225 88 300 253 245 904 245 120 179 110 171 255 274 203 262 398 400 356 310 Hamza Zülfikar Bilge Seyidoğlu Duygu Köksal Enver Aras Ahat Üstüner Tarık Özcan Tuncer Gülensoy Suzan Suzi Tokatlı Tuncer Gülensoy Suzan Tokatlı Ümit Tokatlı Laurent Mignon Aktan Müge Yılmaz Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ali Gültekin Yüksek Lisans Türkçe Abdullah Şengül Doktora Türkçe Orhan Kemal Tavukçu Yüksek Lisans Türkçe Orhan Kemal Tavukçu Yüksek Lisans Türkçe Bilge Seyidoğlu Zikri Turan Ahmet Ağır Murat Ceritoğlu Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Fuzuli Bayat Yüksek Lisans Türkçe Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Yüksek Lisans Türkçe Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Yüksek Lisans Bayram Ali Kaya Yüksek Lisans Hüseyin Yorulmaz Yüksek Lisans Hüseyin Yorulmaz Yüksek Lisans Zikri Turah Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe İsmail Hakkı Aksoyak Yüksek Lisans Türkçe Belkıs Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe .

Mehmet Ölmez Yüksek Lisans Türkçe Aziz Kılınç Yüksek Lisans Türkçe Necmi Akyalçın . Mehmet Ölmez Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Aksoy Yüksek Lisans Türkçe . Öcal Oğuz Şerif Aktaş Gülsüm Killi Mehmet Akkuş Hamza Zülfikar Hamza Zülfikar Nurullah Çetin Selda Öndül Ahmet Buran Tarık Özcan İbrahim Kavaz Ahat Üstüner Şahin Baranoğlu Hilmi Uçan Abdullah Şengül Ahmet Akçataş Hulusi Geçgel Zeki Taştan Hasan Boyunkara Mesut Tekşan Mesut Tekşan Mesut Tekşan Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Necmi Akyalçın .944 91 568 820 165 109 362 100 142 158 351 159 282 404 184 205 212 116 381 84 126 293 130 230 256 354 202 Şerif Aktaş M.

159 198 Ali Bulut Mustafa Kırcı Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 136 187 150 365 131 430 358 185 365 440 156 305 174 356 353 116 456 292 273 179 204 339 129 Şahin Köktürk Salih Demirbilek Özen Yaylagül Mustafa Özbalcı Cafer Gariper Abdurrahman Özkan Mehmet Özçelik Cafer Gariper Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Türkçe Erdoğan Boz Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Akçataş Yüksek Lisans Türkçe Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Akçataş Erdoğan Boz Erdoğan Boz Erdoğan Boz Gürer Gülsevin İrfan Aypay Mehmet Sarı Adile Yılmaz Anıl Ahmet Akçataş Engin Sezer Laurent Mıgnon Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

119 117 168 145 148 250 185 323 520 140 229 530 270 245 260 813 362 174 236 233 243 226 122 623 294 300 335 235 Süha Oğuzertem Süha Oğuzertem Y.Hürriyet Gökdayı Nüket Esen Günay Kut Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Nedret Kuran Burçoğlu Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Arslan Yüksek Lisans Türkçe Bilâl Yücel Mehmet Arslan Şeref Boyraz Mehmet Arslan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .Laurent Mignon Mehmet Kalpaklı Ayşe Melda Üner Mehmet Naci Önal Ahmet Arı Hüseyin Çınar Vahit Türk Celal Demir Ahmet Cüneyt Issı Pervin Çapan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Mustafa Volkan Coşkun Yüksek Lisans Türkçe Vedat Kurukafa Yüksek Lisans Türkçe Zühal Kargı Ölmez Zühal Kargı Ölmez Adnan İnce Şahin Baranoğlu Meltem Kelepir Y.

İlhan Genç .Mecit Canatak Ramazan Kaplan Bedri Sarıca Hamza Zülfikar Veysi Sevinçli Alaattin Karaca Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe İngilizce İngilizce Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 279 248 551 270 116 455 168 177 178 200 202 75 841 Muhsin Macit Zafer Önler Zafer Önler Muhsin Macit Muhsin Macit Alaattin Karaca Turan Karataş Saim Sakaoğlu Kâzım Karabörk Ahmet Doğu Ali Berat Alptekin İbrahim Altunel Bahattin Kahraman Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 186 632 219 369 Şerif Ali Bozkaplan . Mehmet Yardımcı Yüksek Lisans Türkçe Gönül Ayan Doktora Türkçe Y.400 182 167 163 82 177 441 254 190 590 415 273 168 298 Ahmet Ölmez Ahmet Bozdoğan Nüket Esen Balkız Öztürk Sumru Özsoy Ömer Demirbağ Yaşar Şenler Yılmaz Önay Y.Semra Tunç Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Tekin Yüksek Lisans Türkçe .

424 299 416 319 433 155 1550 198 126 436 172 171 1092 325 363 Alim Gür Âlim Gür Mehmet Tekin Emine Yeniterzi Semra Tunç Aydın Budak Ümit Tokatlı Gülsev Sev Mustafa Ayyıldız Ahat Üstüner Tarık Özcan Ali Öztürk İlhan Genç Mehmet Yardımcı Hüseyin Tuncer Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 477 294 428 180 395 274 224 200 198 Şerif Ali Bozkaplan İlhan Genç Şerif Ali Bozkaplan İlhan Genç İlhan Genç Hüseyin Tuncer Mehmet Yardımcı Hüseyin Tuncer Ayşe Ulusoy Tunçel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

286 116 95 Ayşe Ulusoy Tunçel Şenay Yapıcı Hüseyin Elmalı Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 230 Ali Torun Yüksek Lisans Türkçe 439 304 348 509 218 239 729 174 145 618 488 399 Atilla Batur Mustafa Güneş Kadir Güler Bilâl Aktan Ali Torun Kadir Güler Saim Sakaoğlu Hüseyin Tuncer Sabahattin Çağın Sadık Armutlu Kemal Timur Ümit Tokatlı Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 821 114 160 102 Ziya Avşar Burçin Erol Suzan Tokatlı Mustafa Argunşah Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 859 212 437 524 383 189 169 Atabey Kılıç Hülya Argunşah Atabey Kılıç Nevzat Özkan Atabey Kılıç Nevzat Özkan Ümit Tokatlı Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

232 240 368 123 214 419 229 182 288 332 232 399 447 237 492 231 315 237 158 199 105 513 190 550 258 145 427 807 1080 569 Kazım Karabörk Derviş Kılınçkaya Şaban Sağlık Ali Bulut İbrahim Şahin Fatih Kirişçioğlu Menderes Coşkun Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Bilgehan Atsız Gökdağ Yüksek Lisans Muhittin Eliaçık Yüksek Lisans Bilgehan Atsız Gökdağ Yüksek Lisans Levent Bayraktar Yüksek Lisans Ahmet Mermer Yüksek Lisans Ali Yakıcı Yüksek Lisans Çetin Pekacar Pakize Aytaç Ali Yakıcı Pakize Aytaç Filiz Kılıç Fatma Özkan Fatma Özkan Öcal Oğuz Mehmet Önal Fatma Özkan Ayfer Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Hülya Kasapoğlu Çengel Yüksek Lisans Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Mehmet Önal Yüksek Lisans Ferhat Tamir Doktora Alemdar Yalçın Doktora Çetin Pekacar Doktora .

186 125 153 276 220 199 138 131 146 56 509 466 178 89 1046 452 513 210 503 223 80 80 401 183 375 184 452 401 286 Hülya Aşkın Balcı Ramazan Ahmedov Bilge Seyidoğlu Bilge Seyidoğlu Mustafa Şenel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Hülya Aşkın Balcı Yüksek Lisans Gıyasettin Aytaş Yüksek Lisans Öcal Oğuz Yüksek Lisans Hülya Kasapoğlu Çengel Yüksek Lisans Pakize Aytaç İsmet Çetin Hüseyin Güfta Leylâ Karahan Emrullah İşler Metin Ergun Mehmet Törenek Mukim Sağır Selami Ece Ali İhsan Kolcu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Serhan Alkan İspirli Yüksek Lisans Türkçe Ekrem Karadişoğulları Yüksek Lisans Türkçe Salih Zeki Bayram Ali Yılmaz Cahit Kavcar Hasan Özdemir Ramazan Kaplan İsmail Hakkı Aksoyak Cahit Kavcar Abdulkadir Gürer Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

146 699 Engin Uzun Nurullah Çetin Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 98 562 426 940 Ali Gültekin Ramazan Kaplan Jale Demirci İsmail Parlatır Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe 271 177 130 154 Cemal Yıldız Mustafa Sarı Bahadır Gülmez Abdullah Uçman Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 110 223 502 210 70 119 216 220 125 204 241 249 155 289 201 Latife Kırbaşoğlu KIlıç Yüksek Lisans Türkçe Abdullah Uçman Yüksek Lisans Türkçe Güven Kaya Mevlüt Erdem Hasan Altınzencir Lütfi Alıcı Mustafa Tanç Mevlüt Erdem Lütfi Alıcı Lütfi Alıcı Nasrullah Özsoy Hasan Altınzencir Sedat Sever Mustafa Üstünova Cafer Gariper Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Necmi Erdoğan Yıldız Ecevit Hatice Şirin User Şerife Yalçınkaya Mehmet Temizkan Deniz Abik Mine Mengi Mine Mengi Ahsen Turan Mustafa Apaydın Erman Artun Mustafa Apaydın Mehmet Özmen Mustafa Apaydın Erman Artun Mehmet Akkaya Zeliha Güneş Mehmet Kalpaklı Ali Duymaz Mehmet Aça Abdülkerim Gülhan Kahraman Bostancı Ali Duymaz Münir Erten Sabahat Deniz Bekir Çınar Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .208 228 318 241 193 870 102 144 461 601 135 427 156 675 459 216 294 308 809 220 273 97 211 167 519 216 424 325 97 278 316 131 Yusuf Avcı Yusuf Avcı Nazım Muradov Şevket Toker Rıza Filizok Metin Ekici Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ayten Coşkunoğlu BearYüksek Lisans İngilizce .

Saadet Karaköse Sema Uğurcan Sebahat Deniz Ceval Kaya Nihat Öztoprak Nazım Hikmet Polat Müberra Gürgendereli Zuhal Kültüral Ceyhun Vedat Uygur Rifat Gürgendereli Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 357 183 Arzu Erdoğan Öztürk Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Emin Ertan Yüksek Lisans Türkçe .348 217 886 396 380 194 154 113 93 257 435 198 347 245 427 159 218 351 573 204 316 714 213 Namık Aslan Namık Aslan Mesut Şen Hikmet Koraş Rifat Gürgendereli Hasan Aksoy Emel Kefeli Şehnaz Aliş Çağrı Özdarendeli Sebahat Deniz Göksel Öztürk Selma Sol Nihat Öztoprak Y.

Esat Can . Mustafa Özer Yüksek Lisans Türkçe Necdet Öztürk Yüksek Lisans Türkçe Kenan Acar Yüksek Lisans Türkçe Cevdet Şanlı Yüksek Lisans Türkçe Gülden Sağol Yüksekkaya Doktora Esat Can Ahmet Topaloğlu Mehmet Önal Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Gülşen Seyhan Alışık Yüksek Lisans Türkçe Haluk Harun Duman Yüksek Lisans Türkçe Zuhal Kültüral Saim Sakaoğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Seyit Emiroğlu Emel Kefeli Sema Uğurcan Alim Gür Ahmet Topaloğlu Sema Uğurcan Y.333 215 187 313 252 968 208 211 289 262 196 237 273 259 569 145 95 213 194 408 174 187 292 235 150 407 682 Mehmet Emin Ertan Yüksek Lisans Türkçe Recep Duymaz .Mustafa Şenel Alim Gür Şerif Ali Bozkaplan Levent Doğan Mehmet Tekin Nuri Özcan Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Faruk Çolak Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Gülden Sağol Yüksekkaya Yüksek Lisans Türkçe Hasan Kamil Yılmaz Bayram Ali Kaya Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Muhammet Gür Yüksek Lisans Paki Küçüker Yüksek Lisans Süreyya Ali Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Mesut Şen Yüksek Lisans Sebahat Deniz Üzeyir Aslan Bilâl Aktan Emel Kefeli Levent Doğan Kâzım Yetiş Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ayşegül Mine Yeşiloğlu Yüksek Lisans Türkçe Hulusi Geçgel Sadi H. Nakiboğlu Abdullah Uçman Hüseyin Tuncer Nihat Öztoprak İsmet Cemiloğlu Mustafa Özkan Kemal Yavuz Hatice Tören Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .774 410 212 360 78 285 497 243 227 417 278 113 850 556 173 187 598 324 311 285 406 212 196 310 298 152 206 96 343 210 Emine Gürsoy-Naskali Namık Aslan Esat Can Yaşar Aydoğan Y.

341 238 Kazım Yetiş Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 136 230 330 145 487 213 308 522 179 Ülkü Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Ayşen Kılıç Yüksek Lisans Mustafa Özkan Yüksek Lisans Muhammet Nur Doğan Yüksek Lisans Kazım Yetiş Yüksek Lisans Abdulkadir Hayber Murat Özbay Murat Özbay Ayşe Yücel Çetin Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 151 954 364 425 235 314 276 608 368 279 230 108 246 177 70 502 Gıyasettin Aytaş Mustafa Özkan Mustafa Özkan Özcan Tabaklar Ahmet Atilla Şentürk Fatih Andı M. A. Yekta Saraç Nuri Yüce Mehmet Ölmez İsmet Şanlı Müzeyyen Buttanrı Medine Sivri Muharrem Dayanç Abdullah Şengül Mükremin Yaman Şerif Aktaş Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .

Mehmet Mercan Yüksek Lisans Türkçe Zülfi Güler Yüksek Lisans Türkçe Tarık Özcan Tarık Özcan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Nesrin Bayraktar Erten Yüksek Lisans Türkçe Nesrin Bayraktar Erten Yüksek Lisans Türkçe Ahat Üstüner Yüksek Lisans Türkçe Alaattin Karaca Yüksek Lisans Türkçe Alaattin Karaca Zeki Taştan Bedri Sarıca Seyit Battal Uğurlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Aydın Budak .97 103 450 137 399 541 Mehmet Semerci Zuhal YÜKSEL Mehmet Önal İbrahim Yakar Ruhi Ersoy Kayahan Özgül Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 132 222 280 449 217 457 273 145 666 237 173 231 158 149 208 130 1960 1408 636 306 174 Ülkü Gürsoy Abdullah Şengül Fatma Özkan Alev Sınar Çılgın Ali Yıldırım Hanifi Vural Turan Karataş Hanifi Vural Burhan Kaçar Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Hanifi Vural .

180 252 423 755 210 1211 354 399 206 350 222 113 459 1745 577 210 439 1403 Ahmet Çebi Yüksek Lisans Salih Demirbilek Yüksek Lisans Mehmet Ölmez Yüksek Lisans Hülya Kasapoğlu Çengel Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe Çetin Pekacar Ayfer Yılmaz Cemal Kurnaz Filiz Kılıç Ahsen Turan İsmet Cemiloğlu Ferhat Tamir Alemdar Yalçın İsmet Cemiloğlu Şerif Aktaş Çetin Pekacar Ahsen Turan Şuayip Karakaş Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Doktora Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 153 350 684 330 458 635 81 134 461 698 686 Ferhat Tamir İsmet Cemiloğlu Şerif Aktaş Ferhat Tamir Şerif Aktaş Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Avni Gözütok Doktora Türkçe Nedret Kuran Burçoğlu Yüksek Lisans Türkçe Cevat Çapan Yüksek Lisans Türkçe Ensar Aslan Sadettin Özçelik İbrahim Şahin Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe .

Yaşar Aydemir Doktora Türkçe . Latif Beyreli Lisans Türkçe Yüksek Cemal Yıldız Yüksek Lisans Türkçe 168 314 130 484 424 184 159 119 154 129 106 Cemal Yıldız Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Özmen . FarukTürkçe Yüksek Lisans Yıldırım Zeynep Uysal Yüksek Lisans Türkçe Nüket Esen Doktora Türkçe Zehra Toska Laurent Mignon Laurent Mignon Süha Oğuzertem Nuran Tezcan Engin Sezer Laurent Mignon Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 95 369 279 360 149 91 325 382 170 196 241 598 Ali Gültekin İsmet Şanlı Mustafa Apaydın Çetin Derdiyok Ramazan Korkmaz Şener Demirel Ali İrfan Aypay Hüseyin Durgut Bayram Aşılıoğlu Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Muna Özezen Yüksek Lisans Türkçe Mine Engi Yüksek Lisans Türkçe Cemal Kurnaz .250 234 136 137 Mehmet Sarı Ahmet Akçataş Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Rahşan Gürel . Deniz Abik . A. Ahmet Mermer .

Burhan Paçacıoğlu Ziya Avşar HÜSEYİN AKKAYA Hasan Aksoy Murat Koç Murat Özbay Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Gülşen Seyhan Alışık Yüksek Lisans Türkçe Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe 542 207 341 220 764 Ali Yıldız Hüseyin Özcan Bilal Aktan Hasan Kavruk Ahmet Mermer Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe . Yalçın Mustafa Güneş Y.Kadir Güler Kadir Güler Mustafa Güneş Atilla Batur . Selçuk Kırbaç Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Alaeddin Mehmedoğlu Yüksek Lisans Türkçe Y.197 128 383 512 Pakize Aytaç Abdulkadir Gürer İsa Özkan İsmail Hakkı Aksoyak Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 225 351 361 291 218 257 255 250 333 237 487 116 494 340 514 900 149 384 354 448 Erdal Şahin Yüksek Lisans Türkçe Gülşen Seyhan Alışık Yüksek Lisans Türkçe Fatma Ahsen Turan Muharrem Dayanç Alemdar M.

Selami Turan Yüksek Lisans Türkçe David Grünberg M. Abdurrahman Özkan . Mehdi Ergüzel Yüksek Lisans İngilizce Yüksek Lisans Türkçe 415 455 488 145 383 359 157 190 317 108 309 537 118 140 203 300 216 173 Gıyasettin Aytaş Mehmet Özdemir Alev Sınar Gıyasettin Aytaş Türker Eroğlu Mehmet Yardımcı Saim Sakaoğlu Turgut Karacan Ali Yıldız Saim Sakaoğlu İsmail Parlatır Enver Töre Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Kadir Çevik Yüksek Lisans Mehmet Arslan Yüksek Lisans Öğr.644 416 Mustafa Argunşah Salih Demirbilek Doktora Doktora Türkçe Türkçe 497 417 162 300 155 243 77 361 Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Y.Hüseyin Tuncer Doktora Türkçe Asiye Duman Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Yardımcı Doktora Türkçe Erol Barın Yüksek Lisans Türkçe Osman Yıldız . Ahmet Büyükakkaş Lisans Yüksek Mustafa Güneş Yüksek Lisans Y.Veysi Sevinçli Yüksek Lisans .Gör.

259 260 311 846 252 311 353 120 503 335 242 513 865 137 146 384 323 678 551 98 293 317 394 167 287 Alemdar Yalçın Olcay Önertoy Y.Nuran Tezcan Zekeriya Karadavut Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 295 124 192 146 Osman Kemal Kayra Talât Halman Mitat Durmuş Süha Oğuzertem Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .Nuran Altuner İsa Özkan Hikmet Koraş Y.Bilâl Aktan Ahmet Sevgi Bekir Çınar Fahri Temizyürek Atilla Batur Ali Öztürk Fatma Ahsen Turan Veli Doğan Günay Mustafa Kemal Şan Ekrek Arıkoğlu Selçuk Kırbaç Y.Kadir Güler Halil İbrahim Yakar Muzaffer Akkuş Ali Torun Ali Torun Hasan Akay Y.Ramazan Çiftlikçi Y.

101 270 163 307 Alemdar Yalçın Ali Berat Alptekin Mustafa Aydın Hüseyin Yorulmaz Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 588 935 576 398 250 194 409 572 187 115 Gülden Sağol Yüksekkaya Yüksek Lisans Türkçe İsmail Hakkı Aksoyak Doktora Türkçe Âdem Ceyhan Yüksek Lisans Türkçe Zühal Ölmez Yüksek Lisans Türkçe Sebahat Deniz Yüksek Lisans Türkçe Erol Barın Zikri Turan Belkıs Gürsoy Kazım Karabörk Mitat Durmuş Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 254 Emine Yeniterzi Yüksek Lisans Türkçe 499 131 248 375 280 158 159 183 291 Semra Tunç Hatice İçel Ali Berat Alptekin Ali Yıldız Fatma Özkan İsmet Cemiloğlu Mehmet Ölmez Bayram Durbilmez M. Fatih Kirişçioğlu Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .

Ali Yıldız Y.161 205 286 244 251 Mustafa Argunşah Bilâl Kemikli Ali Yıldız Süha Oğuzertem Mustafa Özbalcı Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 301 279 230 222 336 555 335 248 567 Asiye Duman Y.Süha Oğuzertem Ercan Alkaya Baki Asiltürk Nevin Gümüş Burhan Paçacıoğlu Vedat Kurukafa Erdoğan Boz Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 128 288 517 222 355 230 330 344 446 422 132 152 172 71 210 Duygu Köksal Halim Serarslan Semra Tunç Zekeriya Karadavut Ramazan Kaplan Süha Oğuzertem Erdoğan Boz Mustafa Cemiloğlu Erdoğan Boz Erdoğan Boz Leyla Karahan Hasan Akay Hikmet Koraş Sabahattin Küçük Duygu Köksal Yüksek Lisans İngilizce Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans İngilizce .

Nadir İlhan Nergis Biray Y.227 1283 282 337 205 105 436 125 261 231 694 690 190 152 188 165 136 147 437 199 415 245 122 156 675 287 273 397 213 436 590 397 336 Ali Yıldırım Celal Demir Y.Süha Oğuzertem Cevat Çapan Y.Yunus Ayata Musa Aksoy Nâmık Açıkgöz Ahat Üstüner Ahmet Sevgi Mümtaz Sarıçiçek Hasan Akay Ali Torun Ali Torun Paki Küçüker Ahmet Nezihi Turan Latif Beyreli Gürer Gülsevin Fatma Özkan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Gülden Sağol Yüksekkaya Yüksek Lisans Türkçe Turan Karataş Yüksek Lisans Türkçe Alaeddin Mehmedoğlu Yüksek Lisans Türkçe Ali Torun Semra Tunç Âlim Gür Yakup Karasoy Orhan Yavuz Bilâl Aktan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Bilal Aktan Yüksek Lisans Ali Torun Yüksek Lisans F. Sema Barutcu Özönder Doktora Zikri Turan Yüksek Lisans .

216 Ahmet Karadoğan Yüksek Lisans Türkçe 303 577 197 488 78 270 420 1509 408 290 293 130 333 173 80 331 205 324 100 89 755 177 211 130 Cemal Yıldız Sadettin Eğri Ahmet Buran Atilla Batur Gülsüm Uçar Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Hülya Kasapoğlu Çengel Yüksek Lisans Türkçe Abdurrahman Güzel M. Fulya Temel Doktora Türkçe . Mehdi Ergüzel Hülya Argunşah Ahmet Topaloğlu Gencay Zavotçu Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Laurent Mignon Yüksek Lisans Türkçe M. mehdi Ergüzel Yüksek Lisans Türkçe Hülya Kasapoğlu Çengel Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Sait Doğan Yüksek Lisans Türkçe Ali Torun Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Sevgi Yüksek Lisans Türkçe Hülya Kasapoğlu Çengel Yüksek Lisans Türkçe Şeyda Ülsever Medine Sivri Kâzım Köktekin Mustafa Tatcı Mustafa Özcan Nihayet Arslan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 253 Z.

Salih Demirbilek Y.Kazım Karabörk Halim Serarslan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 115 261 106 209 242 532 292 198 166 175 222 227 Mehmet Semerci Mehmet Tekin Zeliha Güneş İbrahim Dilek Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ali Gültekin . Deniz Şengel Yüksek Lisans Türkçe Murat Ceritoğlu Y.Zekeriya Başkal Ahmet Mermer Üzeyir Aslan Laurent Mignon Alim Gür Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 359 387 155 468 670 156 390 391 119 Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Gülden Sağol Yüksekkaya Yüksek Lisans Türkçe Y.Mevlüt Gültekin Yüksek Lisans Türkçe Gülşen Seyhan Alışık Yüksek Lisans Türkçe Kenan Acar Ahmet Koç Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe İsa Özkan .68 146 Y. Ali Yakıcı Türkçe Yüksek Lisans Bilal Aktan Nuran Tezcan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe . Pakize Aytaç .

Sema Barutcu Özönder Doktora Türkçe Nevin Gümüş Yüksek Lisans Türkçe Ali Bulut Ali Gültekin Ali Berat Alptekin Orhan Söylemez Bayram Durbilmez Muzaffer Akkuş Hikmet Koraş Ömer Zülfe Ferhat Tamir Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .224 127 307 247 238 149 203 267 79 551 Halil İbrahim Yakar Zeynep Erk Emeksiz Ramazan Kaplan Ali İrfan Aypay Ali Öztürk Sebahat Deniz Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Süha oğuzertem Doktora Türkçe İsmail Hakkı Aksoyak Yüksek Lisans Türkçe Kenan Acar Yüksek Lisans Türkçe Ramazan Kaplan Doktora Türkçe 164 293 1310 270 161 98 398 189 402 214 414 205 285 86 Mustafa Uğurlu Yüksek Lisans Türkçe Ramazan Korkmaz Yüksek Lisans Türkçe F.

328 284 225 275 324 374 404 345 210 244 536 360 589 458 221 487 189 830 356 208 349 140 Muhammet Gür Doğan Kaya Mehmet Emin Agar Kemal Timur A. Mecit Canatak Nihat Öztoprak Gönül Ayan Ali Öztürk Ümit Tokatlı Sebahat Deniz Hatice Eminoğlu Veysi Sevinçli Hatice İçel Ali İrfan Aypay Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Emine Gürsoy Naskali Yüksek Lisans Türkçe Yaşar Aydemir Yüksek Lisans Türkçe Mehmet Akkuş Yüksek Lisans Türkçe Cemal Kurnaz Doktora Türkçe Pervin Çapan İsmail Çetişli Mustafa Tahralı Halit Ev Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 541 240 202 662 74 Gülşen Alışık Yüksek Lisans Türkçe Bilgehan Atsız Gökdağ Yüksek Lisans Türkçe Y.Fatma Ahsen Turan Yüksek Lisans Türkçe Sabahattin Küçük Doktora Türkçe Aysun Eyduran Yüksek Lisans Türkçe .

Safiye Akdeniz Muhammet Gür Hasan Özdemir Zeki Gürel M. Asiye Duman . kayahan Özgül Yüksek Lisans Türkçe Engin Sezer Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Yılmaz Coşkun Ak Y. Emin Özcan Mustafa Argunşah İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Gülden Sağol Yüksekkaya Yüksek Lisans Türkçe Şerif Ali Bozkaplan Ali Berat Alptekin Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe İsa Özkan Doktora Türkçe Pakize Aytaç Yüksek Lisans Türkçe İsmail Hakkı Aksoyak Yüksek Lisans Türkçe Fatma Ahsen Turan Yüksek Lisans Türkçe Arzu Erdoğan Öztürk Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Nahmedov Nesime Ceyhan Müzeyyen Buttanrı Fatma Ahsen Turan Nihat Öztoprak Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe .387 173 141 126 287 293 127 176 604 417 516 469 229 401 152 164 399 355 283 426 586 322 334 158 184 378 520 134 716 Sabahattin Çağın Özen Yaylagül Ali Torun Mevlüt Gültekin Rahşan Gürel Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ülkü Gürsoy . M.

Fatih Andı Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Muhammet Nur Doğan Yüksek Lisans Türkçe .861 112 259 1225 1274 335 601 1158 70 281 387 747 456 287 1278 255 222 132 151 175 Nihat Öztoprak Doktora Türkçe Halil Ibrahim Usta Yüksek Lisans Türkçe Emine Yeniterzi Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Mermer Doktora Türkçe İsmail Hakkı Aksoyak Doktora Türkçe Mehmet Önal Yüksek Lisans Türkçe Âlim Gür Mehmet Akkuş M. Fatih Andı M. Azmi Bilgin Kazım Yetiş Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Gülşen Seyhan Alışık Doktora Türkçe Mehmet Törenek Yüksek Lisans Türkçe Erdoğan Erbay Yüksek Lisans Türkçe Tacettin Şimşek Erdoğan Erbay Lokman Turan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 164 754 366 152 288 256 306 84 176 130 Osman Gündüz Mehmet Törenek Bilge Seyidoğlu Nuri Yüce Kemal Yavuz Musa Duman Mustafa Özkan M. Öcal Oğuz İbrahim Dilek Halil Altay Göde Emine Yeniterzi A.

Fatih Andı Mustafa Özcan Fatih Andı Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 186 Selahattin Dilidüzgün Yüksek Lisans Türkçe 290 124 84 102 244 99 1106 363 1014 251 Süleyman Genç Ahmet Mermer Hasan Altınzencir Mehmet Demirci Metin Yılmaz Cevat Çapan Filiz Kılıç Hamza Zülfikar Cemal Kurnaz Ahmet Nahmedov Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Doktora Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 66 252 750 275 Cevat Çapan Ali Yılmaz Şerif Aktaş Ramazan Kaplan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe .189 Kazım Yetiş Yüksek Lisans Türkçe 531 111 373 790 159 115 543 163 Muhammet Yelten Musa Duman Azmi Bilgin Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Atillâ Şentürk Yüksek Lisans Türkçe M.

Azmi Bilgin Şahin Baranoğlu A. Mecit Canatak İrfan Aypay Hanifi Vural Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Abdullah Şengül Yüksek Lisans Refiye Okuşluk Şenesen Yüksek Lisans Erol Öztürk Yüksek Lisans Bedri Aydoğan Yüksek Lisans Ahmet Mermer Yüksek Lisans Ahmet Mermer Doktora Mehmet Tekin Yüksek Lisans Erman Artun Yüksek Lisans Filiz Kılıç Zühal Ölmez Erdoğan Boz Doktora Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 1129 334 471 367 301 Yakup Karasoy Mustafa Toker Cemal Kurnaz Mustafa Tatcı Fatma Ahsen Turan Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .100 Fatma Erkman Yüksek Lisans Türkçe 109 463 1126 397 158 262 163 137 252 195 280 342 172 119 368 508 243 770 1370 383 134 Ülkü Gürsoy Şerif Aktaş M. Fatih Kirişçioğlu Filiz Kılıç İbrahim Kıbrıs A.

Öcal Oğuz Yüksek Lisans Türkçe Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Türkçe Selcen Çifci Şerif Aktaş Musa Çifci Leyla Karahan Ali Berat Alptekin Selcen Çifci Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Cemil Gülseren Yüksek Lisans Türkçe Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Türkçe .fatih Kirişçioğlu A. İrfan Aypay Naciye Yıldız Belkıs Gürsoy Erdoğan Boz Nebi Özdemir Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Doktora Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe M.132 561 622 391 182 312 560 910 655 123 175 348 734 532 374 126 100 531 354 527 309 762 143 452 127 285 Gönül Ayan Belkıs Gürsoy Ahmet Akçataş Seyit Emiroğlu Ekrem Arıkoğlu Halil Altay Göde İsa Özkan Ahmet Mermer Çetin Pekacar Seyit Emiroğlu M.

412 205 441 323 285 Ayfer Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe İsmail Hakkı Aksoyak Yüksek Lisans Türkçe Şuayip Karakaş Mehmet Önal Alim Gür Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe 1034 151 136 87 114 205 284 235 302 243 212 182 Mustafa Toker Doktora Türkçe Muhammet Sani Adıgüzel Yüksek Lisans Türkçe Ahmet Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe Zeki Gürel Ahmet Yılmaz İbrahim Kıbrıs Yakup Karasoy Semra Tunç Alim Gür Alim Gür Mine Mengi Ramazan Kaplan Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Türkçe Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe .