P. 1
Örnek Kitap Özeti

Örnek Kitap Özeti

|Views: 3,079|Likes:
Yayınlayan: utkan_turan

More info:

Published by: utkan_turan on May 29, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı E-MBA, Öğrenci No, 2011

KİTAP İNCELEMESİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI Öğrenci Adı ve Soyadı
ÖZET Tüketim Kültürü, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama İletişimi Yönetimi, Post Modern Pazarlama alanlarında kitapları olan Yavuz Odabaşı ile Şikayet Yönetimi, Değer Temelli Pazarlama alanlarında çalışmaları olan Gülfidan Barış’ın buluştuğu kitapta yazarlar Tüketici Davranış’ını ele almaktadırlar. üzerinde durmaktadırlar. Tüketici davranışını inceleyen kitabın ilk bölümünde tüketim olgusu ve tüketici davranış kavram ve özellikleri ile pazarlamadaki önemi anlatılmaktadır. İkinci ve üçüncü bölümlerinde davranışı etkileyen psikolojik ve sosyo-kültürel etmenler ele alınmakta, dördüncü bölümde de tüketici satın alma süreci anlatılmaktadır. GİRİŞ Yazar, her birimizin gerek ihtiyaçları, gerek istekleri, gerekse de beklentileri ile birer tüketici olarak var olduğu yaşamımızda, sahip olduğumuz doğuştan gelen özelliklerimiz ve dış etmenlerin etkileri çerçevesinde gelişen tüketim olgusunu ve tüketici davranışlarını tanımlamaktadır. Tüketicinin satın alma süreci boyunca etkili olan içsel ve dışsal faktörler kuşkusuz ki pazarlama stratejilerinin oluşumunu gerçekleştiren en önemli nedenlerdir. Rekabetin giderek artması ise tüketici açısından beklentileri arttırmakta, pazarlamacılar açısından ise oluşturulması gereken stratejilerin içeriğinin kuvvetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ürünün satılmasıyla birlikte başarıya ulaşmanın gerçekleşmediğini anlayan pazarlamacılar artık satın alma öncesi davranışlar kadar satın alma sonrası davranışlar üzerinde de durmanın önemini ayırt etmektedirler. 1.TÜKETİCİ DAVRANIŞI KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ İLE PAZARLAMADAKİ ÖNEMİ Tüketici Davranışı’nın temelinde yatan nedenleri psikolojik ve sosyolojik yönleriyle ele almakta ve bu durumun pazarlama açısından önemi

7. Satın alıcı. aile. hizmetler. Hatta birçoğumuzun ihtiyacımız ve paramız olduğu halde ürün veya hizmeti almadığımız olmuştur. tatmin amaçtır. mağaza sayısının fazlalığı gibi değişkenler karmaşıklığı. eylemlerimiz davranışlarımızın bir parçasını oluşturduğuna göre tüketici davranışı. alınacak kararda geçen sürecin uzunluğu ise zamanlamayı açıklamaktadır. Beş başlık altında sıralanan bu roller başlatıcı.Tüketici Davranışı Güdülenmiş bir Davranıştır. para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl kullandıklarını incelemeye çalışır (s.Düşüncelerimiz. Etkileyici. ne kadara. Üç adımdan oluşur.Tüketici Davranışı Çevre Faktörlerinden Etkilenir. satın almayı öneren kişidir. Tüm bunlar dikkate alındığında pazarlama yöneticileri. Kültür. internette araştırma yapma. Güdülenmiştir çünkü belli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Satın alma öncesi faaliyetler. Bu nedenler hedef alınan kesimin ihtiyaçlarını. kara verici.Tüketici Davranışı Çeşitli Faaliyetlerden Oluşur. 2. Satın alma öncesi faaliyetler arasında mağaza dolaşma. Karar verici. isteklerini doğru şekilde belirlemek başlangıç noktası olmalıdır. Her insanın kişisel farklılıklarından dolayı tüketici olarak farklı tercihlerle farklı satın almalarda bulunması doğaldır. Ancak durum tüketici davranışının kolayca özetlenmesini zorlaştırmaktadır. etkileyici. 4. pazarlama çevresi gibi dış faktörler tüketici davranışı üzerinde etkilidirler. 30–38): 1. hangi markanın. reklâmları izleme vb. 3. kişilerin ekonomik ürün ve hizmetleri satın alma. Kısacası davranış araç. Tatmini sağlayan ürünler. Ürün çeşitliliği. son seçimin gerçekleşmesinde finansal güç ve otorite sahibi olan kişidir. hangi tür ürünün. Bunda yaşanan ekonomik krizler.Tüketici Davranışı Dinamik Bir Süreçtir. satın alma kararını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyen kişidir.Tüketici Davranışı Karmaşıktır ve Zamanlama Açısından Farklılıklar Gösterir.Tüketici Davranışı Farklı Roller ile İlgilenir. Aksi halde tatmin edilmeyen ihtiyaç ve istekler gerilim yaratacaktır. enerji. Başlatıcı. tüketici davranışını satın alma . Satın alma faaliyetleri arasında satın alma kararının verilmesi. arzularını. 6. gelecek konusunda yaşanan kaygılar kısacası çevre faktörlerinin etkileri büyüktür. nasıl ve ne zamanda alınacağına dair kararlar bulunur. Kullanıcı ise ürünü kullanan kişidir. Bir başka ifade ile tüketicilerin zaman. satın alma faaliyetleri ve satın alma sonrası faaliyetlerdir.Tüketici Davranışı Farklı Kişiler İçin Farklılıklar Gösterebilir. bulunur. 5. kullanma kararları ile ilgili faaliyetleridir. alışveriş yerlerine ulaşmak ise davranışımızı oluşturur. 29) Tüketici davranış ve özellikleri şunlardır (s. duygularımız. satın alma işlemini gerçekleştiren kişidir. satın alıcı ve kullanıcıdır.

güdülenme-ilgilenim. Bu nedenle pazarı oluşturan tüketicilerin kimler olduğunu. kişilik-benlik. akılda kalıcı reklam müzikleri kullanma örnek gösterilebilir. Benzer tüketici grupları oluşturarak göreceli olarak homojen alt bölümler oluşturmaktır. Ancak öğrendiklerimizi her zaman ve kolayca geri çağırmamız mümkün değildir. ne kadara satın aldıklarını bilmek gerekmektedir. fiyat. tutarlılığı ve sürekliliği olan özellikler taşır.Pazar Bölümlemesi.Durum Analizi. Tüketicilerin zihninde ürüne ait bir yer yaratarak ürünün sadece onlar için uygun olduğunu. Pazarlama Karması. 4. sana kim olduğunu söyleyeyim’dir. marka tercihi bakımından bölümlendirme yapılmaktadır. Çağdaş pazarlama felsefesinin gereği satın alma öncesi ve özellikle satın alma sonrası davranışların incelenmesidir. 5. Bireyin psikolojisini oluşturan etmenler öğrenme-bellek. Tüketici açısından coğrafi. 3. değerler ve yaşam biçimidir. diğer tüketiciler için uygun olmadığını anlatmaktır. Amaç fırsat ve tehditleri belirleyerek şirketin bunlar karşısında durma kapasite ve yeteneğini ortaya koymaktır.kararı ile eş anlamlı değerlendirmemeleri gerektiğinin farkına varmışlardır. Aksi halde gerekli stratejiler oluşturulamaz ve bilinen performansla gerçekleşen performans arasındaki fark büyür. ne zaman. Tüketici ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik olarak pazarlama karması elemanlarını(ürün. Öğrenme ve bellek açısından bakıldığında öğrenme. duyumalgılama. 2. dikkat çekici. pazarlamacıların bunu sürekli hale getirmeleri için stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. 58-73): 1. davranışlarda meydana gelen kalıcı değişikliktir (s. Şirketin dış çevresindeki fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi ile işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesini kapsar.TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK ve SOSYOKÜLTÜREL ETMENLER Kişilik bireyi diğer insanlardan ayıran. dağıtım.3. psikografik bölümlendirme yapılırken. ürün ile ilgili olarak kullanılan miktar. Bellek ise elde edilen bilginin gelecekte bulunması için saklandığı depodur. Tüketicinin Etkili bir pazarlama . stratejisi için gerekli pazarlama planı evreleri şunlardır (s. Karakter ise bilinçli olarak seçilen kişiliğimizin bir kısmını oluşturan özelliklerimizdir. Kısa. tutumlar-tutmaların değiştirilmesi. nerden. Tüketiciler olarak da ürün ve markaları her zaman hatırlamamız mümkün olmadığından. neden. İlk iki adımı gerçekleştiren işletmelerin bölümledikleri pazarlardan hangisine ve hangilerine hitap edeceklerine karar vermeleridir. yarar.Hedef Pazar Seçimi. neyi.Konumlandırma. Kişilik kavramını pazarlama açısından önemli kılan cümle ise ‘Bana tükettiğini söyle. Doğumumuzla gelen kişilik özelliklerimiz ise mizacımızdır. 77). demografik. Günümüzde amaç tüketici ihtiyaçlarının ve isteklerinin tatminini sağlamaktır. tutundurma) oluşturmak ve uygulamaktır. 2.

korku. iğrenme. gösterilmektedir. Çünkü kişinin belirli ürün ya da hizmeti satın alma nedenidir. İstenilen ürün.ürünü denemesi amacıyla verilen test ürünleri. öfke. yer ve durumlara yönelik olumlu tutumlar geliştirilmesini sağlayarak tüketiciyi satın alma ve tüketime yönlendirmektir. kitle iletişim araçları. Bu nedenle pazarlama stratejileri pazarlama karması bu güdüler etrafında oluşturulmalıdır. üzüntü. kişinin nesne. Duyguların kullanıldığı bir diğer pazarlama uygulaması ise reklamlardır. Bireyin veya tüketicinin psikolojisini oluşturan etmenlerden tutum. ürün imajı. Benlik ise kişinin kendini algılayış biçimidir. Duygularımız ise davranışlarımızı etkileyen güçlü ve kısmen de kontrol edilemeyen tepkilerimizdir (s. Örneğin bir bayan parfüm alırken aslında satın aldığı özel olma duygusu ve ümididir. 183). Gerek kişisel gerekse çevresel etmenlerin etkisinde oluşan algılama birçok bakımdan tüketici davranışını etkilemektedir. neşe. yönlendirilir. Tüm bunlarda amaç tüketicilerin ihtiyaçlarını belirleme ve bunlara cevap verebilmek iken bir başka boyutu da tüketicileri ihtiyaçlarını gidermeye güdülemektir. kabul. beklenti ve sürprizdir. kişisel etkilenme. Pek çok duygu var olsa da pazarlamada kullanılanlar. yapılaşmış ilişki biçimidir(s. kanı ya da ortamlara yönelik olumlu veya olumsuz bir şekilde tepkide bulunma eğilimidir (s. insan. kişinin iç ve dış çevresiyle kurduğu tutarlı. Bu nedenle tutumların nasıl oluştuğu. Tutumların oluşmasında kişilik. kupon dağıtımları. ahlakı. Duyum ise uyarıcının duyu organları tarafından alınmasıdır. deneyim. Kişiliğin oluşumunda bireyin fiziksel görünümü. Kuşkusuz ki pazarlama stratejilerinin oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden biri de kişilik ve benliktir. Pazarlamacılar açısından ön planda tutulan konular ise reklamın algılanması. hatırlatıcı reklamlar uygulanan stratejiler arasındadır. Olumsuz duygulardan kaçmamıza yardımcı olacak ürünler pazarlama açısından önem kazanmaktadır. potansiyel yetenekleri büyük öneme sahiptir. Çünkü güdü. sesin yüksekliği örnek gösterilmiştir (s. Pazarlamacılar açısından en önemli güdü satın alma güdüsüdür. deodorantlar kabul duygusu yaratmak için ortaya çıkmıştır. Tüketici davranışlarını duyum ve algı açısından da inceleyen kitapta algı. renklerin gözlemlenmesiyle ilgilidir. 128). fiyata yönelik algılar. 157). marka. güçlendirildiği ve değiştirildiği pazarlama yöneticilerinin ilgisini çekmektedir. insanların. Işığın parlaklığı. uyarılmış ihtiyaçtır ve eyleme yön verme özelliği vardır. çevrenin. aile önemli yere sahiptir. Kişilik. malın üretildiği ülkeye yönelik algılar ve kurum imajıdır (s. nesnelerin seslerin. Kendini aktif olarak gören tüketicilerin araba tercihleri jeep olmaktadır. zekası. 148). 189). Benlik kavramının pazarlamada bir Reklamlarla duygular hareketlendirilmeye çalışılarak tüketici satın alamaya Kent Şekerleme’nin bayram öncesi yayınlattığı reklamlar buna örnek . Örneğin.

araç olarak kullanılması benlik ile marka imajı arasında ilişki kurulmasına bağlıdır. Tüketiciye yardımcı olduğu konular şunlardır . 4. 2. 207). pazarlama girdileri) değişmelerdir. yeni ürün fırsatları. Tüketici benliğini oluşturan. Değerlerin bu şekilde pazarlama uygulamalarındaki kullanımı beş başlık altında toplanmaktadır (s. 1.Hedef pazarın kim olduğunu belirlemek. 4. 217): 1. Bunlar aynı zamanda tüketim davranışlarımıza da etkide bulunmaktadırlar. eldekinden hoşnutsuzluk. Hedef Pazar ile en iyi iletişim kurma yolunu ve stratejilerini belirlemek.adım. kültürel yapısı ve ahlak anlayışıdır. Aynı şekilde yeni ürünler ile tüketicinin daha önce ortaya çıkmamış sorununa çözüm getirmek ve tüketici için daha rahat uygulamaları gerçekleştirmektir.adım. Ancak karar verme aşamasına gelene kadar ki süreç beş adımdan oluşmaktadır (s. Tüketicilerin karşılaştığı sorunların bilinmesi pazarlamacıların yeni ürün geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. geliştiren ürün ve markayı alır. 3. 2. 333): 1.Hedef pazarın ne yaptığını.adım.adım. Sorunu algılayan tüketici bunu çözmek için güdülenmektedir. Benlik ve satın alma süreci beş adımda gerçekleşmektedir (s. öğrenir ve benliği ile ilişkiler kurup tutum geliştirir. hobilerini ortaya koymak. 5.Hedef pazarın yoğun olarak yaşadığı yerleri saptamak. Benlik pekişir. Kişiliğimize şekil veren etkenlerden biri de kuşkusuz yaşadığımız toplumun özellikleri. Arzulanan durum ile gerçek durum arasındaki farktan ortaya çıkmaktadır.) ve arzuladığı durumdaki( yeni ihtiyaç koşulları. yeni istek koşulları. Son yıllarda cep telefonlarında yaşana hızlı gelişimler buna örnek teşkil etmektedir.adım. Uyarıcıların sonucunda oluşmaktadır. 5.adım. Eğer tüketicinin benlik kavramına uygun markalar yoksa bunu sağlayabilecek yeni markalar oluşturulur. Tüketici ürünlerin sembolik anlamlarını ve marka imajını algılar. finansal durumda bozulma veya düzelme vb. 2. Hedef pazarı harekete geçiren değerleri. Tüketicinin sosyal çevresi ürün ve marka ile tüketiciyi ilişkilendirir. nedenleri ile birlikte görmektir.TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ Tüketici olarak yaşamımızın birçok döneminde karar vermek ve seçim yapmak zorunda kalırız. Sorunun ortaya çıkış nedenleri tüketicinin içinde bulunduğu değişmeler( eldekilerin azalması. Sorunun Belirlenmesi. 4. Bilgileri ve Seçenekleri Arama. Tüketici ürünün sembolik anlamını veya marka imajını kendine yükler.adım. 3.

Bu konuda en önemli unsur seçim kriterlerinin ne olacağıdır. Ancak bu şekilde şirketin ürün ve hizmetlerine karşı olumlu tutum gelişebilecek. rakip ürünler geride kalacak ve yakın çevreye olumlu fikirler aktarılarak marka bağlılığı yaratılabilecektir. beklentilerimiz derken günümüzde her insan tüketim yapmak için kendine zemin hazırlamaktadır. Pazarlama yönetiminin bu konuda iki önemli stratejisi bulunmaktadır. İlki. kriterleri etkilemek. Plansız satın alma ise bir ihtiyacın belirlenmemiş olmasıdır.adım.Satın alma sonrası değerlendirmedir. Tüketicinin kararının etkilerini ve sonuçlarını değerlendirdiği aşamadır. 3. SONUÇ İhtiyaçlarımız. Aynı markayı bir daha satın almama. ürün kategorisinin belirlenmiş olması. 4.(s. Örneğin makine bozulduğunda yakındaki tamirciyi seçmek arama yapılarak harcanacak zamanın kazanımını sağlamaktadır. Ürün ve markanın belirlenmiş olması. isteklerimiz hayallerimiz. Bu nedenle bireyi anlamakla başlanması gereken bir diziler bütünü ortaya çıkmakta ve firmalar veya pazarlamacıları bekleyen zorlu bir maraton İkincisi ise tüketicilerin kullandıkları . Tatmin olmama sonucu iki durum oluşur. Bu nedenlerin farklı olması ve tüm bireyler için farklı özellikler taşıması günümüzde tüketim kültürünün standartlarını belirlemekte zorluk yaratmaktadır. işletmeyi boykot etme. tüketici tarafından önemli olduğu belirlenen kriterlere uyabilecek şekilde üründe değişiklik yapılmasıdır.Satın alma kararı. 5. yakınları uyarma eyleme geçme faaliyetleri arasında gösterilir. Tüketici ya tatmin olmuştur ya kısmen tatmin olmuştur ya da tatmin olmamıştır. Oluşturulan zeminin altında yatan sosyokültürel nedenler ise kişiliğimizi oluşturan ve etkileyen unsurlardır. 357): • • • • Bilgilendikten sonra daha iyi karar verilmesi Bilginin yapılacak seçimin algılanan riskini azaltması Bilgilendikten sonra karara güvenin artması Bilginin arzulanan seçenekleri ortaya koyup istenmeyen seçenekleri elemede faydalı olmasıdır. Çağdaş pazarlamanın amacı ise tatmin olmuş müşteriler yaratmaktır. Satın alma planlı ve plansız olarak gerçekleşmektedir. değiştirmektir. genel bir ihtiyacın belirlenmiş olması planlı satın almadır. Hangi seçim kriterlerinin uygulanacağı tüketicilere ve duruma bağlı olarak değişmektedir. Eylemsizlik ve eyleme geçmedir. Satın alma niyeti ve kişisel farklıkları olarak belirlenen iki belirleyici faktörün fonksiyonudur. Seçeneklerin Değerlendirilmesi.

Çünkü tüketiciler giderek beklentilerini yükseltmekte ve daha bilinçli hale gelmektedirler. temel oluşturmadan üstüne kuracakları binalar.bulunmaktadır. Asıl önemli konunun satın alma sonrası faaliyetlerde yattığının bilincine varan firmalar ayakta kalacaklardır. içinde bulunduğumuz rekabet çağının gereği yıkılmaya mahkûm olacaklardır. Bu nedenle pazarlamacıların iyi bir araştırma yapmadan. Tatmin olmuş müşteriler yaratmak ve buna bağlı olarak marka bağlılığı oluşturmak temel hedef ise oluşturulacak pazarlama stratejilerinin sadece ürünü satın aldırma ile bitmeyeceği temeline oturtmak gerekmektedir. .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->