Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı E-MBA, Öğrenci No, 2011

KİTAP İNCELEMESİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI Öğrenci Adı ve Soyadı
ÖZET Tüketim Kültürü, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama İletişimi Yönetimi, Post Modern Pazarlama alanlarında kitapları olan Yavuz Odabaşı ile Şikayet Yönetimi, Değer Temelli Pazarlama alanlarında çalışmaları olan Gülfidan Barış’ın buluştuğu kitapta yazarlar Tüketici Davranış’ını ele almaktadırlar. üzerinde durmaktadırlar. Tüketici davranışını inceleyen kitabın ilk bölümünde tüketim olgusu ve tüketici davranış kavram ve özellikleri ile pazarlamadaki önemi anlatılmaktadır. İkinci ve üçüncü bölümlerinde davranışı etkileyen psikolojik ve sosyo-kültürel etmenler ele alınmakta, dördüncü bölümde de tüketici satın alma süreci anlatılmaktadır. GİRİŞ Yazar, her birimizin gerek ihtiyaçları, gerek istekleri, gerekse de beklentileri ile birer tüketici olarak var olduğu yaşamımızda, sahip olduğumuz doğuştan gelen özelliklerimiz ve dış etmenlerin etkileri çerçevesinde gelişen tüketim olgusunu ve tüketici davranışlarını tanımlamaktadır. Tüketicinin satın alma süreci boyunca etkili olan içsel ve dışsal faktörler kuşkusuz ki pazarlama stratejilerinin oluşumunu gerçekleştiren en önemli nedenlerdir. Rekabetin giderek artması ise tüketici açısından beklentileri arttırmakta, pazarlamacılar açısından ise oluşturulması gereken stratejilerin içeriğinin kuvvetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ürünün satılmasıyla birlikte başarıya ulaşmanın gerçekleşmediğini anlayan pazarlamacılar artık satın alma öncesi davranışlar kadar satın alma sonrası davranışlar üzerinde de durmanın önemini ayırt etmektedirler. 1.TÜKETİCİ DAVRANIŞI KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ İLE PAZARLAMADAKİ ÖNEMİ Tüketici Davranışı’nın temelinde yatan nedenleri psikolojik ve sosyolojik yönleriyle ele almakta ve bu durumun pazarlama açısından önemi

Tüm bunlar dikkate alındığında pazarlama yöneticileri. Kültür. Beş başlık altında sıralanan bu roller başlatıcı. Üç adımdan oluşur. para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl kullandıklarını incelemeye çalışır (s. Satın alma öncesi faaliyetler. satın alma işlemini gerçekleştiren kişidir. hangi markanın. etkileyici. 4. arzularını. Tatmini sağlayan ürünler. satın alma kararını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyen kişidir. alınacak kararda geçen sürecin uzunluğu ise zamanlamayı açıklamaktadır. aile. Hatta birçoğumuzun ihtiyacımız ve paramız olduğu halde ürün veya hizmeti almadığımız olmuştur. internette araştırma yapma. eylemlerimiz davranışlarımızın bir parçasını oluşturduğuna göre tüketici davranışı. Bir başka ifade ile tüketicilerin zaman.Tüketici Davranışı Farklı Roller ile İlgilenir. tüketici davranışını satın alma . Kısacası davranış araç. 29) Tüketici davranış ve özellikleri şunlardır (s. reklâmları izleme vb. hangi tür ürünün. alışveriş yerlerine ulaşmak ise davranışımızı oluşturur.Tüketici Davranışı Güdülenmiş bir Davranıştır. 30–38): 1. Etkileyici.Tüketici Davranışı Dinamik Bir Süreçtir. Aksi halde tatmin edilmeyen ihtiyaç ve istekler gerilim yaratacaktır. gelecek konusunda yaşanan kaygılar kısacası çevre faktörlerinin etkileri büyüktür. satın almayı öneren kişidir.Tüketici Davranışı Çeşitli Faaliyetlerden Oluşur. hizmetler. kara verici. Kullanıcı ise ürünü kullanan kişidir. Başlatıcı.Tüketici Davranışı Farklı Kişiler İçin Farklılıklar Gösterebilir. Güdülenmiştir çünkü belli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Bunda yaşanan ekonomik krizler. Her insanın kişisel farklılıklarından dolayı tüketici olarak farklı tercihlerle farklı satın almalarda bulunması doğaldır. 5. 7. enerji. isteklerini doğru şekilde belirlemek başlangıç noktası olmalıdır. ne kadara. Ancak durum tüketici davranışının kolayca özetlenmesini zorlaştırmaktadır. tatmin amaçtır. duygularımız. satın alıcı ve kullanıcıdır. 2. Satın alma faaliyetleri arasında satın alma kararının verilmesi. kullanma kararları ile ilgili faaliyetleridir. nasıl ve ne zamanda alınacağına dair kararlar bulunur. kişilerin ekonomik ürün ve hizmetleri satın alma. Ürün çeşitliliği. 6. 3.Düşüncelerimiz. Satın alma öncesi faaliyetler arasında mağaza dolaşma. bulunur. mağaza sayısının fazlalığı gibi değişkenler karmaşıklığı. pazarlama çevresi gibi dış faktörler tüketici davranışı üzerinde etkilidirler.Tüketici Davranışı Karmaşıktır ve Zamanlama Açısından Farklılıklar Gösterir. satın alma faaliyetleri ve satın alma sonrası faaliyetlerdir. Karar verici. son seçimin gerçekleşmesinde finansal güç ve otorite sahibi olan kişidir. Satın alıcı.Tüketici Davranışı Çevre Faktörlerinden Etkilenir. Bu nedenler hedef alınan kesimin ihtiyaçlarını.

Günümüzde amaç tüketici ihtiyaçlarının ve isteklerinin tatminini sağlamaktır. demografik. Tüketici ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik olarak pazarlama karması elemanlarını(ürün. Tüketicilerin zihninde ürüne ait bir yer yaratarak ürünün sadece onlar için uygun olduğunu. Bireyin psikolojisini oluşturan etmenler öğrenme-bellek. Ancak öğrendiklerimizi her zaman ve kolayca geri çağırmamız mümkün değildir. Kısa. kişilik-benlik. Kişilik kavramını pazarlama açısından önemli kılan cümle ise ‘Bana tükettiğini söyle. değerler ve yaşam biçimidir. marka tercihi bakımından bölümlendirme yapılmaktadır. sana kim olduğunu söyleyeyim’dir. dikkat çekici. Pazarlama Karması. neyi. duyumalgılama. ürün ile ilgili olarak kullanılan miktar. Bu nedenle pazarı oluşturan tüketicilerin kimler olduğunu.Hedef Pazar Seçimi.Durum Analizi. güdülenme-ilgilenim. ne kadara satın aldıklarını bilmek gerekmektedir. İlk iki adımı gerçekleştiren işletmelerin bölümledikleri pazarlardan hangisine ve hangilerine hitap edeceklerine karar vermeleridir. psikografik bölümlendirme yapılırken.Pazar Bölümlemesi. Karakter ise bilinçli olarak seçilen kişiliğimizin bir kısmını oluşturan özelliklerimizdir. Tüketiciler olarak da ürün ve markaları her zaman hatırlamamız mümkün olmadığından. Doğumumuzla gelen kişilik özelliklerimiz ise mizacımızdır. stratejisi için gerekli pazarlama planı evreleri şunlardır (s. davranışlarda meydana gelen kalıcı değişikliktir (s.Konumlandırma. dağıtım. nerden. Bellek ise elde edilen bilginin gelecekte bulunması için saklandığı depodur. yarar. diğer tüketiciler için uygun olmadığını anlatmaktır. 2. Çağdaş pazarlama felsefesinin gereği satın alma öncesi ve özellikle satın alma sonrası davranışların incelenmesidir. 4.kararı ile eş anlamlı değerlendirmemeleri gerektiğinin farkına varmışlardır. tutarlılığı ve sürekliliği olan özellikler taşır. fiyat. neden. Aksi halde gerekli stratejiler oluşturulamaz ve bilinen performansla gerçekleşen performans arasındaki fark büyür. Şirketin dış çevresindeki fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi ile işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesini kapsar. Öğrenme ve bellek açısından bakıldığında öğrenme. 2. ne zaman. 5.TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK ve SOSYOKÜLTÜREL ETMENLER Kişilik bireyi diğer insanlardan ayıran. 3. Tüketici açısından coğrafi. tutundurma) oluşturmak ve uygulamaktır. pazarlamacıların bunu sürekli hale getirmeleri için stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Benzer tüketici grupları oluşturarak göreceli olarak homojen alt bölümler oluşturmaktır. tutumlar-tutmaların değiştirilmesi. 77). akılda kalıcı reklam müzikleri kullanma örnek gösterilebilir. 58-73): 1.3. Amaç fırsat ve tehditleri belirleyerek şirketin bunlar karşısında durma kapasite ve yeteneğini ortaya koymaktır. Tüketicinin Etkili bir pazarlama .

insan. Tüm bunlarda amaç tüketicilerin ihtiyaçlarını belirleme ve bunlara cevap verebilmek iken bir başka boyutu da tüketicileri ihtiyaçlarını gidermeye güdülemektir. Kişiliğin oluşumunda bireyin fiziksel görünümü. zekası. iğrenme. ahlakı. ürün imajı. aile önemli yere sahiptir. Örneğin bir bayan parfüm alırken aslında satın aldığı özel olma duygusu ve ümididir. 183). İstenilen ürün. Bu nedenle pazarlama stratejileri pazarlama karması bu güdüler etrafında oluşturulmalıdır. sesin yüksekliği örnek gösterilmiştir (s. nesnelerin seslerin. Bu nedenle tutumların nasıl oluştuğu. kişisel etkilenme. Gerek kişisel gerekse çevresel etmenlerin etkisinde oluşan algılama birçok bakımdan tüketici davranışını etkilemektedir. Benlik kavramının pazarlamada bir Reklamlarla duygular hareketlendirilmeye çalışılarak tüketici satın alamaya Kent Şekerleme’nin bayram öncesi yayınlattığı reklamlar buna örnek . kişinin iç ve dış çevresiyle kurduğu tutarlı.ürünü denemesi amacıyla verilen test ürünleri. güçlendirildiği ve değiştirildiği pazarlama yöneticilerinin ilgisini çekmektedir. yapılaşmış ilişki biçimidir(s. Kendini aktif olarak gören tüketicilerin araba tercihleri jeep olmaktadır. Pazarlamacılar açısından ön planda tutulan konular ise reklamın algılanması. üzüntü. Duyum ise uyarıcının duyu organları tarafından alınmasıdır. Kuşkusuz ki pazarlama stratejilerinin oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden biri de kişilik ve benliktir. Duyguların kullanıldığı bir diğer pazarlama uygulaması ise reklamlardır. Duygularımız ise davranışlarımızı etkileyen güçlü ve kısmen de kontrol edilemeyen tepkilerimizdir (s. uyarılmış ihtiyaçtır ve eyleme yön verme özelliği vardır. Çünkü güdü. Kişilik. renklerin gözlemlenmesiyle ilgilidir. 189). Pazarlamacılar açısından en önemli güdü satın alma güdüsüdür. kanı ya da ortamlara yönelik olumlu veya olumsuz bir şekilde tepkide bulunma eğilimidir (s. öfke. marka. deneyim. Olumsuz duygulardan kaçmamıza yardımcı olacak ürünler pazarlama açısından önem kazanmaktadır. Pek çok duygu var olsa da pazarlamada kullanılanlar. yönlendirilir. Tutumların oluşmasında kişilik. Işığın parlaklığı. Benlik ise kişinin kendini algılayış biçimidir. potansiyel yetenekleri büyük öneme sahiptir. neşe. 128). kitle iletişim araçları. Örneğin. insanların. 157). Tüketici davranışlarını duyum ve algı açısından da inceleyen kitapta algı. Bireyin veya tüketicinin psikolojisini oluşturan etmenlerden tutum. hatırlatıcı reklamlar uygulanan stratejiler arasındadır. kabul. yer ve durumlara yönelik olumlu tutumlar geliştirilmesini sağlayarak tüketiciyi satın alma ve tüketime yönlendirmektir. korku. fiyata yönelik algılar. 148). beklenti ve sürprizdir. kişinin nesne. çevrenin. gösterilmektedir. deodorantlar kabul duygusu yaratmak için ortaya çıkmıştır. kupon dağıtımları. malın üretildiği ülkeye yönelik algılar ve kurum imajıdır (s. Çünkü kişinin belirli ürün ya da hizmeti satın alma nedenidir.

TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ Tüketici olarak yaşamımızın birçok döneminde karar vermek ve seçim yapmak zorunda kalırız. Sorunu algılayan tüketici bunu çözmek için güdülenmektedir. Uyarıcıların sonucunda oluşmaktadır.araç olarak kullanılması benlik ile marka imajı arasında ilişki kurulmasına bağlıdır. 333): 1. 5. kültürel yapısı ve ahlak anlayışıdır.adım. Benlik ve satın alma süreci beş adımda gerçekleşmektedir (s. geliştiren ürün ve markayı alır. Arzulanan durum ile gerçek durum arasındaki farktan ortaya çıkmaktadır. Ancak karar verme aşamasına gelene kadar ki süreç beş adımdan oluşmaktadır (s.adım. 217): 1. finansal durumda bozulma veya düzelme vb. Değerlerin bu şekilde pazarlama uygulamalarındaki kullanımı beş başlık altında toplanmaktadır (s. 5. Tüketicinin sosyal çevresi ürün ve marka ile tüketiciyi ilişkilendirir. eldekinden hoşnutsuzluk.Hedef pazarın kim olduğunu belirlemek. 2.) ve arzuladığı durumdaki( yeni ihtiyaç koşulları.adım. Hedef pazarı harekete geçiren değerleri. 1. Tüketici ürünün sembolik anlamını veya marka imajını kendine yükler. Kişiliğimize şekil veren etkenlerden biri de kuşkusuz yaşadığımız toplumun özellikleri. pazarlama girdileri) değişmelerdir. 4. hobilerini ortaya koymak.Hedef pazarın yoğun olarak yaşadığı yerleri saptamak.adım. Sorunun Belirlenmesi.adım. Tüketicilerin karşılaştığı sorunların bilinmesi pazarlamacıların yeni ürün geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. yeni ürün fırsatları. Eğer tüketicinin benlik kavramına uygun markalar yoksa bunu sağlayabilecek yeni markalar oluşturulur. Benlik pekişir. 2. Tüketici ürünlerin sembolik anlamlarını ve marka imajını algılar. 3. Bunlar aynı zamanda tüketim davranışlarımıza da etkide bulunmaktadırlar.Hedef pazarın ne yaptığını. 3. nedenleri ile birlikte görmektir. öğrenir ve benliği ile ilişkiler kurup tutum geliştirir. 4.adım. 207). yeni istek koşulları. Tüketici benliğini oluşturan. 4. Tüketiciye yardımcı olduğu konular şunlardır . Bilgileri ve Seçenekleri Arama.adım. Sorunun ortaya çıkış nedenleri tüketicinin içinde bulunduğu değişmeler( eldekilerin azalması. Aynı şekilde yeni ürünler ile tüketicinin daha önce ortaya çıkmamış sorununa çözüm getirmek ve tüketici için daha rahat uygulamaları gerçekleştirmektir. Hedef Pazar ile en iyi iletişim kurma yolunu ve stratejilerini belirlemek. 2. Son yıllarda cep telefonlarında yaşana hızlı gelişimler buna örnek teşkil etmektedir.

Satın alma niyeti ve kişisel farklıkları olarak belirlenen iki belirleyici faktörün fonksiyonudur. değiştirmektir. Hangi seçim kriterlerinin uygulanacağı tüketicilere ve duruma bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle bireyi anlamakla başlanması gereken bir diziler bütünü ortaya çıkmakta ve firmalar veya pazarlamacıları bekleyen zorlu bir maraton İkincisi ise tüketicilerin kullandıkları . 5. rakip ürünler geride kalacak ve yakın çevreye olumlu fikirler aktarılarak marka bağlılığı yaratılabilecektir.adım. ürün kategorisinin belirlenmiş olması. Oluşturulan zeminin altında yatan sosyokültürel nedenler ise kişiliğimizi oluşturan ve etkileyen unsurlardır. 3. Örneğin makine bozulduğunda yakındaki tamirciyi seçmek arama yapılarak harcanacak zamanın kazanımını sağlamaktadır. Aynı markayı bir daha satın almama. yakınları uyarma eyleme geçme faaliyetleri arasında gösterilir. Bu konuda en önemli unsur seçim kriterlerinin ne olacağıdır. beklentilerimiz derken günümüzde her insan tüketim yapmak için kendine zemin hazırlamaktadır. Eylemsizlik ve eyleme geçmedir. kriterleri etkilemek. 357): • • • • Bilgilendikten sonra daha iyi karar verilmesi Bilginin yapılacak seçimin algılanan riskini azaltması Bilgilendikten sonra karara güvenin artması Bilginin arzulanan seçenekleri ortaya koyup istenmeyen seçenekleri elemede faydalı olmasıdır. Seçeneklerin Değerlendirilmesi.(s. Satın alma planlı ve plansız olarak gerçekleşmektedir. Ürün ve markanın belirlenmiş olması. isteklerimiz hayallerimiz. genel bir ihtiyacın belirlenmiş olması planlı satın almadır. İlki. Plansız satın alma ise bir ihtiyacın belirlenmemiş olmasıdır.Satın alma kararı. Tatmin olmama sonucu iki durum oluşur. işletmeyi boykot etme. Pazarlama yönetiminin bu konuda iki önemli stratejisi bulunmaktadır. tüketici tarafından önemli olduğu belirlenen kriterlere uyabilecek şekilde üründe değişiklik yapılmasıdır. Bu nedenlerin farklı olması ve tüm bireyler için farklı özellikler taşıması günümüzde tüketim kültürünün standartlarını belirlemekte zorluk yaratmaktadır. Tüketici ya tatmin olmuştur ya kısmen tatmin olmuştur ya da tatmin olmamıştır. Çağdaş pazarlamanın amacı ise tatmin olmuş müşteriler yaratmaktır. 4. Tüketicinin kararının etkilerini ve sonuçlarını değerlendirdiği aşamadır.Satın alma sonrası değerlendirmedir. SONUÇ İhtiyaçlarımız. Ancak bu şekilde şirketin ürün ve hizmetlerine karşı olumlu tutum gelişebilecek.

içinde bulunduğumuz rekabet çağının gereği yıkılmaya mahkûm olacaklardır. Tatmin olmuş müşteriler yaratmak ve buna bağlı olarak marka bağlılığı oluşturmak temel hedef ise oluşturulacak pazarlama stratejilerinin sadece ürünü satın aldırma ile bitmeyeceği temeline oturtmak gerekmektedir. temel oluşturmadan üstüne kuracakları binalar. Bu nedenle pazarlamacıların iyi bir araştırma yapmadan. Çünkü tüketiciler giderek beklentilerini yükseltmekte ve daha bilinçli hale gelmektedirler.bulunmaktadır. Asıl önemli konunun satın alma sonrası faaliyetlerde yattığının bilincine varan firmalar ayakta kalacaklardır. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful