KIRIM TATARCASI* (Crimean Tatar Language

)
Yazan: E. V. SEVORTYAN

Çeviren: Mehman MUSAYEV*

§ 1. Kırım Tatarcası, Kırım yarımadasında yaúayan Türk nüfusunun ana dilidir. Günümüzde, Kırım Tatarlarının büyük ço÷unlu÷u Özbekistan topraklarında yaúamaktadır. Kırım yarımadasından yaúamakta olan bu halk, kendilerini Tatar nüfusu olarak “Kırım Tatarları” adıyla adlandırmıúlardır. Kendilerini “Kırım Tatarları” olarak adlandıran bu nüfus, önceleri bozkırdan Karadeniz kıyılarına kadar uzanan bir alanda yaúıyordu. Bozkırda yaúayan Tatar nüfusu kendini “Nogay Tatarları” olarak adlandırmıútır. Bunun yanı sıra Kırım’ın güneyinde yaúayan Tatar nüfusu, bazen “Tat” etnonimini de kullanmıútır. Kırım Tatarcası, Türk dilinin Kıpçak grubuna (Kumuk, Kırım, Karaim, Özbek dillerinin somut lehçeleri, Orta Ça÷ Kıpçak dilleri, Kuman dili) dâhildir. Adı geçen dil, ses özellikleri ve kısmen de söz varlı÷ı bakımından O÷uz grubunun etkisinde kalmıútır. Yazı dilinin özünü, onun merkezî a÷ızları (orta yolak) oluúturmaktadır. Bu a÷ız kökence Güney Karadeniz kıyılarında yer alan Kuman (Polovets) ve ona yakın olan kabile dillerine ba÷lıdır. Adı geçen a÷za, sonradan Kuzey ve Kuzeydo÷u Karadeniz kıyılarındaki artık asimile olmuú merkezî a÷ızlar, aynı zamanda daha sonraki dönemde ortaya çıkan ve merkezî a÷ızlarının etkisinde kalan Nogay a÷ızları, katmanlar olarak ilâve olunmuútur. Kırım Tatarcasının en eski yazıtları aúa÷ıdakilerdir: ‘øslam Geray’ın Polonya’ya Yaptı÷ı Seferi Anlatan’ ismini taúıyan Can Muhammed’in 1648–
1966 yılında Moskova’da yayımlanmıú olan “Yazıki Narodov SSSR: Tyurkskie Yazıki” (SSCB Halklarının Dilleri: Türk Dilleri) adlı büyük dizi eserin II. cildinde yer alan ve Rusça olarak yayımlanan bu yazı, 1990’lı yıllarda TøKA ve Türk Dil Kurumunca yürütülen “Ortak Türkçe Projesi” çerçevesinde ele alınmıú ve Mehman MUSAOöLU tarafından Türkçeye çevrilmiútir. Söz konusu eser, Kırım Tatarcasının dilbilgisini tümüyle içerdi÷inden bir monografik kitap niteli÷i taúımaktadır. Bundan dolayı yazarın üslubu muhafaza edilmiú, paragraflar simge ile iúaretlenmiú, Kırım Tatarcası alfabesindeki bazı harflerin latin alfabesindeki uygun karúılıkları kullanılmıútır. * Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça÷daú Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Ö÷retim Üyesi, mehman@gazi.edu.tr
*

1649 yıllarında XVII. yüzyılda yazdı÷ı eseri; XVIII. yüzyılda yazılan1 Seit Muhammet Riza’nın 2 Essebu’s-Seyyar ‘Yedi Gezegen’ isimli eseri; ElMuhit-ul Burhanî3 ‘Kanıtlar Okyanusu’ isimli eserdir. Adı geçen yazıtlarda dönemin Osmanlı Türkçesinin etkisi de görülmektedir. Kırım Tatarlarının standart yazı dili, sonraki dönemlerde de mütecanis olmamıútır. Standart dilin bir kısmı (basın, yayın, gazetecilik, e÷itim literatürü) Türk dilinin (Türkiye Türkçesinin Osmanlı Tanzimat-dönemi kastedilmektedir– M. Musao÷lu) belirli bir úekilde etkisi altında kalmaya devam etmiú;4 di÷er kısmı ise bir bütünlük göstermekle beraber, o da bütünüyle dıú etkilerden uzak kalamamıútır.5 Tatar yazı dilinin mütecanis olmayıúı, Ekim inkılâbından sonra on yıl daha devam etmiútir. Ancak 30’lu yılların ortalarına do÷ru yazı dilinin diyalekt temelleri belirlenmiú ve Kırım Tatar yazısının Rus alfabesine geçmesi ile birlikte, Kırım Tatar yazı dilinin önemli belirtileri ortaya çıkmaya baúlamıútır. Kırım Tatarcasının sistemli olarak araútırılmasına, ilk olarak, Sovyet döneminde baúlanmıútır. Bu iú, önce M. V. Frunze adlı Pedagojik Üniversitesinin Do÷u Bölümünün (sonradan Tatar) Tatar Dili ve Edebiyatı dalında, özellikle 30’lu yıllarda oluúturulan A. S. Puúkin adlı dil edebiyat bilimsel araútırma enstitüsünde yapılmıútır. Bu dönemin en büyük bilimsel çalıúmalarından biri, 1935–1936 yıllarında Prof. Dr. N. K. Dmitriyev’in baúkanlı÷ında, Kırım’ın bütün topraklarında yapılmıú olan diyalektolojik gezi araútırmasıdır. Kırım Tatar yazı dili, 1928 yılına kadar, di÷er Türk dillerinde oldu÷u gibi, Arap alfabesini, 1928 yılından 1938 yılına kadar Lâtin alfabesini, 1938 yılından itibaren de Rus alfabesini kullanmıútır. Alfabe:
Burada Han damgalarını, tartıúmasız olarak Kırım Tatarcasına dahil etmek mümkün de÷ildir. Adı geçen damgalar ve henüz Abu Hayyan’ın bulunmamıú olan ve Muhammed Salih’in bahsetti÷i eser, P. M. Melioranskiy’in Türk Dili Üzerine(SPb, 1900 s. X, dipnot 1) eserinde hatırlatılmıútır. 2 M. A. Kazım-bek. Asseb o-sseyyar, ili sem planet... (Asseb O-Sseyyar Veya Yedi Gezegen) Kazan, 1832. 3 Adı geçen el yazması, 4 cilt olarak Abdul Lutfulla ølhak tarafından yazılmıú ve 1735 yılında Selamet Girey Han tarafından Bahçesaray “Zincirli” dinî akademisine hediye olarak verilmiútir. Bu satırların yazarı, adı geçen el yazmasını økinci Dünya Savaúından önce Kırım Merkezî Arúivinde görmüútür. 4 bkz. Kırım Tatarcasının ilk gramerini yazmıú (1909 y) ø. Gaspıralı’nın yayımladı÷ı “Tercüman” gazetesinin dili. Adı geçen gramer Bolúevik dönemine kadarki Rusya’da “Usul-i Cedid” diye adlandırılan yeni e÷itim yöntemi ile yazılmıútır. 5 bkz. ø. Gaspıralı’nın faaliyetine muhalif olan Mediyev grubunun yayımladı÷ı “Vatan Hâdimi” gazetesinin dili.
1

a(a), ë(yo-ö), (l), (s), (c),

(b), (d), (j), (k), (m), (p), (t), (ts), (ú), (yu-ü),

(v), e(e-ye), (z), (q), (n), (r), (u-ü), (ç), (úç), , (ya)*

(g), (i), (ñ), (f), (ı), - ,

(÷), (y), o(o-ö), x (e), ,

SES BøLGøSø § 2. Kırım Tatarcası, 3 sesbilgisel belirtiye göre 8 farklı ünlü foneme sahiptir: Damak Ünlüleri: /e/ (sözcük ve hece baúında /e/ ile yazılır), /i/, /ö/ (genel Türkçedekinin aynısı: /ö/, aynı zamanda /yo/), /yu/ (genel Türkçedeki ü, sözcük ve hece baúında ise - yu) ve damaksıl olmayanlar: /a/, /ı/, /o/, /u/; Dudak Ünlüleri: /o/, /ö/, /u/, /ü/ ve dudaksıl olmayanlar: /a/, /ı/, /e/, /i/; Geniú: /a/, /e/, /o/, /ö/ ve dar: /ı/, /i/, /u/, /ü/. DÜZ Geniú Ön Arka e a i ı Dar ö o YUVARLAK Geniú ü u Dar

Tablo 1: Ünlülerin Sınıflandırılması

*

Kırım Tatarcası Kiril alfabesinin karúılı÷ı, Prof. Dr. Ahmet B. ERCøLASUN’un “Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri” (Kültür Bakanlı÷ı, Ankara, 1993, s. 20) kitabından ( , , harflerinin dıúında) verilmiútir. Metinde Kırım Tatar alfabesindeki harfler, söz konusu karúılıkları ile ( , , dıúında) ifade edilmiútir. - , - , - fonemlerinin yerine kullanılan bazı ünsüzlerin ve ünlülerin, zayıf ve yüksek sesle telâffuz edilen bazı ünlülerin üzerine “ ´ ” iúareti konulmuútur. /x/ harfi Kiril alfabesinde oldu÷u gibi verilmiútir (Mehman Musao÷lu).

bo÷umlanmaya göre vurgu altındaki ön pozisyonda Rus dilindeki uygun ünlülere yakındır. /i/ foneminin bo÷umlanması sabit de÷ildir ve o iki fonetik varyantta gerçekleúmektedir: i’nin tam oluúumu. uç (üç’ten) ‘üç’ bol (böl’den) ‘bölmek’. /÷/. /ç/. /c/. 2) Geniz: /÷/. /m/. gayrimuntazam bir surette /c/ ünsüzünden sonra görülmektedir. /g/. /y/. óko ‘göz’ sözcüklerinde. /d/. /z/. /g/ baúlangıç ve art damak patlayıcı ünsüzlerinden sonra yumuúak telâffuz edilmektedir. /çú/ **. oz (öz’den) ‘kendi’. aúa÷ıdaki özelliklere. yani çifte belirtilere göre gruplara bölünür: 1) Tonsuz: /k/. Ön dudak ünlüleri (/ö/. /f/. bit yumurtası’). /b/. çamur’ ve kir ‘gir’./ı/ fonemi telâffuzuna göre Rus dilinin vurgulu /a/ veya /o/ ünlülerine yakındır: pápa ‘baba’. /ú/ ve onlara paralel olarak tonlular: /g/. ç. /s/. /v/. /t/. çú. bo÷umlanmaya göre Güney Rus veya Ukrayna sözcüklerindeki (bogat ‘zengin’. (bkz. /j/. /c/. Ünsüzlerin tablosu aúa÷ıda verilmiútir. Adı geçen ünlüler. /ñ/ ünsüzü ise bo÷umlanmaya göre Alman dilindeki Angst sözcü÷ündeki ng ses birleúmesine yakındır. /p/. /t/. /l/. /ú/. /s/. /v/. Rus dilinde oldu÷u gibidir: kipa ‘yı÷ın. /÷/. /q/. bir bütün olarak telâffuz olunur ve øngiliz dilindeki John kelimesindeki j ünsüzüne yakındır. úeklî olarak o ve u harfleri ile verilmektedir. /ü/) birinci hecede ve sözcük baúında /b/. /p/. /q/. /ç/. burada ÷. /f/. Kırım Tatarcasındaki bazı ünsüzler. § 3. /l/. /ts/ ve /úç/ ünsüzlerine yalnız Rus dilinden alınmıú alıntı sözcüklerde rastlanmaktadır. cur. /x/. /r/. /k/. /n/. /z/. Geride kalan di÷er ünlüler. /r/ ve paralel patlayıcı – di÷erleri. ñ. Örne÷in. /d/. x harfleri ile verilmiútir. Kuzey a÷ızlarında yaúlı kuúa÷ın dilinde bazen /h/ ünsüzüne de rastlanmaktadır. bo÷umlanmaya göre Rus dilindeki ünsüzlerin ünlüler arasındaki pozisyonuna yakındır. Ünsüzler aúa÷ıdaki fonemlerden oluúur: /b/. golova ‘baú’) /g/ ünsüzünü hatırlatmaktadır. /g/ ünsüzü. /p/. sirke (mutfak sirkesi) ve sirke ‘bit sirkesi. /ts/. küme’. /ñ/. /k/.q. (Mehman Musao÷lu) ** . Di÷er ünsüzler. /q/ ünsüzü ise vakx sözcü÷ündeki kx ses birleúmesi ile karúılaútırılabilir. /ñ/. /c/ ünsüzü. /m/. muçe (müçe’den) ‘organ’. kir ‘pislik. Güney a÷ızlarında tek bir fonem olarak ortaya çıkmaktadır. /ö/ ve /ü/ fonemleri ise Alman dilindeki /ö/ fonemine (Köln) ve /ü/ fonemine (grün) yakındır.(cür’den) ‘gitmek’. Burada zayıf söylenilen /i/ (i yazılır). /y/. Aynı durum. Kırım Tatarcasının ünsüzleri. /n/. /j/. /m/.

çırlak’ (damak ünlüleri). tolqunlamaq ‘dalgalanmak. ñ x Artdil ÷ Tablo 2: Ünsüzlerin Sınıflandırılması § 4. hemen hemen Türk dilinin bütün sözcük tabanlarını ve biçimlerini. ú z. Örne÷in. çegertke ‘çayır çekirgesi. Bu da sözcüklerde bütün ünlülerin birinci hecedeki ünlüye benzemesine ve gerek damak. damaksıl olan ve damaksıl olmayan varyantlara sahiptir. heyecanlanmak’ (damaksıl olmayan ünlüler). Buna ba÷lı olarak eklerin ço÷unlu÷u. gerekse damaksıl olmayıúına ba÷lıdır. aynı zamanda eklerin ço÷unlu÷unu içine almaktadır. Ünlülerdeki Temel Sesbilgisi Kuralları: ølerleyici damak uyumu.Ortadil Dudak Tonsuz Patlayıcı Tonlu Patlayıcı Tonsuz Sızıcı Tonlu Tonsuz Süreksizler Tonlu Patlayıcı G e n iz Sızıcı Titreyiúli Gırtlak p b t d f v s. q g. j ç c m n l r y Diúdudak k. Aúa÷ıdakiler bu kuralın dıúında kalır: Bazı Öndil . bazen alıntıları.

Örne÷in. ikinci varyant ise tonsuz ünsüzlerden sonra kullanılmaktadır. Bu durumun etkisi ile baúlangıç sesi patlayıcı ünsüzlerden oluúan eklerde. Birinci varyant sonuncu ünlü veya geniz ünsüzlerinden sonra. Buna göre alıntı kelimelerde sonda bulunan tonlu ünsüzler tonsuzlaúır. baúlangıç tonsuz ünsüzlerin tonlu ünsüzlerle de÷iúimi. tol yerinde kullanılır. gol ‘göl’. fiilden isim yapım ekinde: -qın/-kin. Örne÷in. kes-kin. kizli. köl. -qun/-kün. yani kökenlerde kelime baúı /r/ ve /l/ ünsüzleri kullanılmaz. dört. Ünsüzler (geniz ünsüzlerinin dıúında) sözcük sonunda tonsuz olabilir. diñle-. tıñla. Söz konusu benzeúme. boynuz. Örne÷in. - . oda-da. gizli. Örne÷in. Örne÷in. ilerleyici ve gerileyici biçimde olur. çabik ‘çabuk’ vb. tört. Krú. ön seste patlayıcı ünsüzlerin (k~g. utü (ütü’den) ‘ütü’. uç-qun ‘kıvılcım’. Komúu ünsüzler arasında çeúitli benzeúmeler bulunmaktadır. çavke ‘alaca karga’. dudak ünsüzlerinin dudaksıl olmayanlarla. dol-. ikinci heceden ve yalnız dar ünlülerden ötesine gidemiyor. Damak ünsüzlerinin damaksıl olmayanlarla. Arap ve Fars dillerinden birçok eski alınma. bas-qın. bazı Türk kökenli gövdeler. Türkçe kökenli sözcüklerde. boyun. Buna ra÷men adı geçen dilde O÷uz unsurları da vardır. -÷ın/-gin/-÷un/-gün vb. Bazı eklerde yalnız dudak ünlüleri bulunur. Buna ba÷lı olarak. Alıntı kelimelerde benzeúme sık olarak gerileyici úeklinde olur. t~d) tonlulu÷una (O÷uz grubunda) veya tonsuzlu÷una (Kıpçak grubunda) göre Kıpçak grubuna dâhildir. sön-gün ‘sönme’. Buna ba÷lı olarak sözcükte üç tane dudak ünlüsü bulunabilir: boy-sun-uv ‘tâbilik. bilindi÷i gibi. baú-ta vb. sözcükler keme/kema. yan-÷ın ‘yangın’. ba÷lılık’. úeerli ‘úehirli’. bazı eklerin sayısını sekize kadar çıkarır. Sıfat türetme eki (-day). koy-lü ‘köylü’. Bunlar aúa÷ıdakilerdir: gemi. baxça (Fars. ‘böcek’. Geniú dudak ünlüleri.fiil úekli de O÷uz grubuna dahildir. bocek (böcek’ten). yalnız birinci hecede bulunur. damak uyumunun baúta bulunması ile bir damak-dudak uyumu olarak birleúmektedir. hemen hemen her zaman tonlu ve tonsuz ünsüzlerin varyantları bulunmaktadır. Bunlardan daha düzenli olanı. ba÷’.isim türetme ekleri (-daú. burun. tonlulu÷a ve tonsuzlu÷a göre ünsüzlerin uyumunda ortaya çıkar. ol. Onun etkisi. zapt (Arap) zabt’dan ‘iúgal’. vb. Ünsüzlerdeki Temel Sesbilgisi Kuralları: Kırım Tatarcası. Damak uyumu çerçevesinde sıkı olarak dudak uyumu da bulunmaktadır. /b/ baúlangıç ünsüzünün (O÷uz) ~/m/ (Kıpçak) yerine kullanımı: biñ. aynı zamanda baúlangıç hecesinde /ö/ ve /ü/ ünlüleri bulunan ve yumuúak telâffuz edilmeyen kök ve tabanlar. Rus dilinde birçok yeni alınma.) ba÷ça’dan ‘bahçe. Her iki kural. -çıq. -maç). kurek (kürek’ten) ‘kürek bel’. yani dudak uyumuna göre eklerde varyantların sayısı artmaktadır. § 5.

pirsidatel ‘baúkan’. ıspravka ‘bilgi. sondaki ünsüzlerde tonlulaúmanın yerine getirilmesi. Bu belirtiye göre Kırım Tatar Lehçesi. 3) Gövdenin sonundaki ünsüze 4) ba÷lı olarak ekin damak veya damaksıl olmayan varyantlarının seçimi.çan ekleri ve di÷er bazı ekler. alıntı kelimelerde.‘sıvıú-mak’ aúayt ‘yemek’. Etimolojik olarak sözcük baúında birden fazla ünsüzün bulunması mümkün de÷ildir. Ünlülerin ünsüzlere ve ünsüzlerin de ünlülere etkisi sonucunda aúa÷ıdaki durumlar ortaya çıkar: 1) Ünlüler arasında tonsuz patlayıcıların ve /ç/ süreksiz sesinin tonlulaúması. O÷uz lehçeleri için ola÷an adların çerçevesinde tonlulaúmasının sınırlanması. eski alıntı kelimeler: ıstakan ‘bardak’. birinci hecenin sonunda.) sabr’ dan. /q/ ünsüzlerinin tonlulaúması. somut koúullarla kelimenin sonunda geniz+sızıcı seslerinin art arda gelmesi ile mümkündür: sırt. Alıntı kelimelerde ise baúlangıç ünsüzlerinin arasında veya önünde bir ünlü ortaya çıkar (daha çok dar ünlüler) veya ünlünün zayıflaması ile metatez olayı olur ki. rapor’ birigada~birgada ‘ekip. çobanlar’dan. ‘aralık’. O÷uz Türkçelerine yakındır. takım. ustol ‘masa’. . ølerleyici geniz benzeúmesi: çoban-nar. Aynı duruma konuúma dilinde ve diyalektlerde de rastlanmaktadır: dekabir ‘dekabr’ dan. sabır (Arap. silk. Güney a÷ızlarının dıúında. lozunuk ‘slogan’. baúlangıç tonlu ünsüzü olan varyantlara sahip de÷ildir. bir heceli olmayan isim gövdelerinin sonunda /k/. 2) Damak ünlülerine komúu olan ünsüzlerin yumuúak telâffuz olunması. añna-. bitiúik hecelerle mümkündür. Eylem biçimlerinde bile bazı tonsuz ünsüzlerde tonlulu÷un yayılımına e÷ilimli olan Kıpçak lehçelerinden ve özellikle Sibirya lehçelerinden farklı olarak. arslan. ters. E÷er ilk iki ünsüz. o zaman üç ünsüzün yan yana durması mümkündür: qurt-ga ‘yaúlı kadın’. grup’. øki ünsüzün aynı hecede yan yana bulunması. üçüncü ünsüz ise komúu hecenin önünde olursa. Baúka birleúmelerde (alıntılarda) ise ünsüzlerin arasına bir ayrıútırıcı dar ünlü eklenir: sınıf (Arap.) sınf’ dan. buna daha çok a÷ızlarda rastlanır. /ç/ sızıcı süreksizinin ve tonsuz ünsüzlerin tonlulaúmasında aúa÷ıdaki ayrımların farkında olmak gerekir: Eski Türkçeden gelme uzun ünlünün etkisi ile bir heceli isim kökenlerinde sondaki patlayıcının eski tonlulaúması. Sözcü÷ün içinde ünsüzlerin herhangi bir birleúmesi. añla-‘dan.

) – sualler ‘sorular’. ÷ damaksıl olmayan ünsüzlerle (qat ‘kat’. /ç/ ünsüzlerinin ise daha az düzenli tonlulaúması. (i)úte. Vurgulu heceden önceki ünlünün düúmesi. ilimi. akis-aksi7 vb. oyun-oynu. br(i)gada. O zaman ikinci hecedeki dar ünlü. borç-borc-u (Sogd. (ø)smail ‘øsmail’. a÷aç–a÷ac-ı ‘onun a÷acı’. ogüt-ogüdi ‘onun ö÷üdü’.Sözcüklerin çekimindeki eski uzunluklar tonlulaúmaya dahildir: at (<*a:t) –ad-ı ‘onun adı’. etimolojik olarak yumuúak telâffuz edilen /1/: sua (Arap. kuç (<*kü:ç. oturuúuv’dan ‘toplantı’. Bu kural. vaqıtı. baa . 7 A÷ızlarda zayıflamamıú biçimler de mevcuttur: burunı. uç (<*u:ç) -ucu ‘onun sonu’. vertika –vertikaller. barut (Arap. koq (<*kö:k) –kok-ü/kok-ü ‘onun gö÷ü’. Buna göre k. yumuúak telâffuz edilmektedir. úunu vurgulamak mümkündür: Sessizlerin damak uyumu bütün heceye ve sözcü÷e yayılmaktadır. (u)rajay ‘ürün’. koküs-koküsü ‘onun gö÷sü’>koksü. Alıntı kelimelerin çekimlenmesinde kaybolmuú tonluluk yerine getirilmektedir: úarap (Arap. Buna ra÷men adı geçen olay yazı dilinde kabullenilmemektedir: komür-komrü. ilâve olunmuú dar ünlü ile kullanılan alıntı kelimelerde de ortaya çıkar: ilim-i mi ‘onun ilmi’. sözcü÷ün hece yapısı de÷iúmeksizin de gözükmektedir: Yazı dilinde vasta (Arap. zevk-lı ‘neúeli’. Seslerin damak-dudak uyumu üzerine önce söylenenleri buna ilâve ederek. Bunlar. g ünsüzleri damak (keyik ‘av hayvanı’. yaúna. bazen. p etimolojik ünsüzleri de saklanmaktadır: saqat–saqat-ı. Ünlülerin zayıflaması ve düúmesi. Dar ünlünün hecenin önünde veya ortasında düúmesi. vaqıt (Arap.) –vaqıt-te. karúılaútır: Türkm. Bunun yanında t. Buna göre ek ünlüsü düz olur. Ünlü-ünsüz uyumu. spisok–spisog-i ‘onun listesi’. boyunı. vurgulu hecenin önünde.) – qanaat-len-. ç. sık olarak dar olan iki heceli isimlerde görülmektedir.) vasıta’dan. Sondaki /k/. yumuúak telâffuz edilmeyen sondaki ünsüzle. muit-ı ‘onun ortamı’. Ancak istisnalar da bulunmaktadır: aç (<*a:ç) –aç-ı ‘aç’.(Fars. bütün a÷ızlar için karakteristiktir: (i)laç ‘ilaç’. parlamak’ vb. yani geniz ünsüzleri yanında (sızıcı. k(i)rerim. tek heceli olmayan gövdelerde geliúmekte olan bir süreçtir: qapaq-qapa÷ı-ı ‘onun kapa÷ı’. yaúına’dan ‘yıldırım çakması.) –baa -de ‘ilkbaharda’.) ‘onun borcu’ vb. koküsi. Arapça ve Farsça alıntı kelimelerindeki bazı ünsüzler. /q/ ünsüzlerinin düzenli tonlulaúması ve sondaki /t/. alıntı kelimelerin tabanlarına yayılmaz. patlayıcı ve sızıcı) düúer: burunburunu ‘onun burnu’ >burnu. (u)sta. tarih-ı ‘onun tarix-i’. Bkz. yukarıda adı geçen kuralların bozulmasına ba÷lıdır.) –úarab-ı ‘onun úarabı’. gemi) ve q. Kırım Tatarcasında. qap (<*qa:p) –qab-ı ‘onun kabı’6. qoyunı. top –top-u vb. qanaat (Arap.) barud-ı ‘onun barutu’. udarnik–udarnig-i ‘vurucu’ vb. bo÷az ‘bo÷az’) birleúir. güyç) –kuç-ü ‘onun gücü’. 6 . oturúuv.

almá ‘elma’ ve álma vs. Vurgusuzlar: Kiúi ekleri. Vurgulu heceden önceki ve sonraki heceler ise daha zayıf telâffuz edilir. Abd-u -Selám’dan). Sözcük vurgusu: Tek bir sözcükte. yalníz’ dan ‘bir’. Apselám (Arap. Alıntı kelimelerde ise baúlangıç vurgusu saklanmaktadır. udárnik ‘en iyi çalıúan iúçi’. \LJtrmi. Ço÷ulluk kategorisi. 4) V+G+P/S. 2) V +K(al-). S-sızıcı. -ıca. yáñı. 3) V + K(bu).. Vurgu. P-patlayıcı. ad durum. Abd-u -Kerim’den). yañí’dan ‘yeni’. dáima ‘her zaman’ vb. da vb. birileri’. ásla. Pârtiya ‘parti’.. zamirlerde mína (iúte). záten. § 6. . arába. Hecenin ve Sözcü÷ün Sesbilgisi Yapısı: Tek heceli kökenler: 1) V8 (o). 2) Baúka sözcük öbekleri: arqadaúím ‘benim arkadaúım’ ve arqadáúım ve ‘ben arkadaúım’. duy÷u+lar. Etrevi ‘biri. son hecedeki ünlü yüksek sesle telâffuz edilir. Apkerim (Arap. øsmin ço÷ulluk. vurgusuz olan eylemin olumsuzluk –ma/–me eklerinden sonra. (ant). ána ‘ona’ vb. temiz’ den. Arap. ùEKøL BøLGøSø § 7. G-geniz. yuqu (uyqu’dan). tek bir eúyayı ve 8 V-ünlü. -day. K-ünsüz. Çok heceli sözcüklerde ilk hecedeki ünlü. -lar/-ler eki ile ifade edilir. (qart ‘yaúlı’. berecegim ‘verecek oldu÷um’ ve berecègim ‘ben verecem’.(alıpket-’den). sonraki hecelerde de vurgusuzdur. taban’). dilbilgisel bir rol de üstlenebilir: 1) Zarf: tèmiz ‘büsbütün’. yukarıda). 5) K+V+G+P/S. yálıñız. -lar eki olmaksızın isim tabanı. edatlar: -çı. Kırım Tatarcasında 11 sözcük bölü÷ü vardır. 6) K+V+K (qaú). iyelik ve yüklem olabilme özelliklerine sahip olan dilbilgisel kategorileri vardır. ço÷ulluk ve topluluk bildirir: ev+ler. Örne÷in. K+K+V-Sonraki köken (Smail. di÷er vurgusuz ünlülerden daha fazla vurguludur. Ayrı hecelerdeki seslerin kaynaúmasına örnek olarak aúa÷ıdakileri vermek mümkündür: alket-/apket. Seslerin yer de÷iútirimi: eçki (keçi’den). kre/rim Bkz. mendè ve mèn de.ú(i)úesi vb. V+S+P (ast ‘aúa÷ı. tars ‘gürültünün ses taklidi’).

Burada bazen bir –a çıkması (türemesi) da kullanılır: ølyas-alar ‘ølyas ve onun çevresi’. ùahıs: -ñ (oda-ñ) III. -ları/-leri Ço÷ul -mız/-miz (oda-mız) -ñız/-ñiz (oda-ñız) -sı/-si. -÷a/-ge Yükleme durumu -nı/-ni Bulunma durumu -da/-de. mekke yerine ise -mege kullanılır. temel sözcü÷e veya ço÷ul eki ile kullanılan gövdeye eklenebilen aúa÷ıdaki eklere sahiptir. -ları/-leri (oda-sı/oda-ları) . örne÷in alma÷a ‘almaya’. Sayısız eúyalar ve olaylar adlandırıldı÷ında. tepe-niñ taú-qa. Özel isimlerde ise -lar onların çevresini ifade etmektedir: Asan-lar ‘Asan ve onun çevresi’ (ailesi veya arkadaúları). tepe-ge taú-nı. ùahıs: -sı/-si (oda-sı) Ünsüz ile biten gövdelerde I. ùahıs: -ım/-im (aú-ım) II. ùahıs: -m (oda-m) II. gerek temel sözcü÷e. -tan/-ten øsimler ço÷ulda da adı geçen örneklere göre çekimlenmektedirler. tepe-de taú-tan. -lar eki onların bollu÷unu ifade eder: qar-lar. gerek temel sözcü÷e eklenmiú iyelik. tepe taú-nıñ.onun bütün sınıfını. ya÷murlar. Ancak mastar yönelme durumunda bir istisnalık oluúturur: -maqqa yerine -ma÷a. Bu biçimler. Tekil Ünlü ile biten gövdelerde I. aynı zamanda çift organları ifade eder: ayvan ‘hayvan’. ùahıs: -ı/-i (aú-ı) -ımız/-imiz (aú-ımız) -ıñız/-iñiz (aú-ıñız) -ı/-i. tepe-den Yönelme durumu -qa/-ke. Ekler Yalın durum ølgi durumu -nıñ/-niñ Örnekler taú. -ta/-te Çıkma durumu -dan/-den. Dilbilgisel kiúi iyelik kategorisi. ço÷ulluk ve sayı eklerine ad durum eklerinin eklenmesi ile oluúmaktadır. ko ‘göz’. tepe-ni taú-ta. ùahıs: -ıñ/-iñ (aú-ıñ) III. Ad durum kategorisi: 6 biçimi içermektedir.

iyelik eklerinden sonra da kullanılabilir: babam-lar ‘baba tarafından akrabalar’. Akrabalara hitap edilirken iyelik eki düúebilir: Baba! Güney a÷ızlarında ismin ço÷ulu. tuz’dan. -cı/-çı/. baba-sı-n-dan. sık olarak kısa bir biçimde kullanırlar: baba-sın ‘onun babası’. görev.. III. iyelik ekleri ile kullanılır: ana-sı ‘onun anası’. tayin etme.(aú-ı. a÷ız’dan. a÷zım ‘benim a÷zım’. aúa÷ıdaki en çok kullanılan sözcük türetme eklerine sahiptir: 1) Adlardan ad türeten ekler: -lıq/. Yüklem olarak kullanılan isim. sevgi anlamı: -odun-çıq. . baúka bir biçimi de -a ünlüsünün eklenmesiyle: kardaú-ıñ-a-lar ‘senin kardeúlerin’ (çevresi ile birlikte). -çıq/.: Co÷rafî adlardan yapılan sakinlerin adları anlamı: koy-lü ‘köylü’ koy’ den.. meslek anlamlarını ifade etme vb.. kiúi iyelik úeklinin yükleme ad durumu. yüklem kategorisine dâhil edilebilir. Burada birinci ve ikinci kiúi iyelik ekleri düúebilir: köyüñüz veya siziñ kóy ‘sizin köy’. a÷aç’tan.: Küçültme. . kiúide ad durum eklerinden önce bir n ünsüzü de eklenmektedir: baba-sı-n-a. Yalta-lı. Akraba ve vücut organ adları. eúyaları saklama adlarından depo anlamı – tuz-luq. odun’ dan. Onun çekimlenmesi ise eylem bölümünde ele alınmaktadır.: Eklendi÷i ismin bollu÷unu bildiren yer adları anlamında – a÷açlıq. 2) Eylemlerden isim türeten ekler: -(y)ıcı/-(y)ici. baba-sı-n-da.cı/-çı eki ile aynı anlamda satıcı. faaliyet esnasına göre iú. atama. aú-ları) øyelik biçimindeki isimler sık olarak ilgi durumundaki uygun kiúi zamirleri ile de kullanılır. iú anlamı – oca-lıq ‘hocalık’ oca’ dan..: oduncı ‘oduncu’. sat-’dan. Sözcük türetme: øsimler. adı geçen úemaya göre çekimlenir: -a/-e baba-m-a.. fikir-leriñe ‘senin görüúlerine’.: Belli bir e÷ilim.. III.. Birinci ve ikinci kiúi eklerine sahip olan yönelme durumunun dıúında iyelik úekilleri. -(a)mamazlıq/-(e)memezlik: Hareketin olumsuz adlandırılması anlamı.. görevlendirme anlamı – a÷ız-lıq. -lı/. meslek.

. aqbardaq ‘kardelen çiçe÷i’ (harfiyen. dım-lı ‘nemli. dım’dan . kiparisli (úeñ alleyalar) ‘(úen park yolları) uzun kavak ve selvi a÷açları ile çevrili’. 2) Deyimlerden (tabirlerden): balqurt ‘arı’ (harfiyen.. yüksek Türkçede sıfat veya zarf olarak da kullanılan isimler kastedilmektedir (Mehman Musao÷lu). renk bildiren -kog-ültüm ‘mavimtırak’. eúya silah. ora-q. anlaú-’ dan. -t. bal kurtçu÷u).. -lı.. aq’tan. -ça/-çe ekleri: Alâmetin bütün olmayıúını ifade eder –accıca ‘yeterince acı’. keç’ten.. küçültme eki -aq/-eq yolaq ‘úerit. –accı–caraq ‘biraz acı’. yüksek selibi. -caraq/-cerek. Sıfat.. qur’dan . yer... * . hareketin taúıyıcısı anlamı ile. “verilerden oluúan” anlamlarını bildiren türemiúleri yapar. soy’ dan. Analitik isimler aúa÷ıdakilerden oluúmaktadır: 1) Unsurları eú anlamlı ve zıt anlamlı iliúkilerde olabilen ikili birleúmelerden: çanak-çölmek (<çömlek) ‘kap kacak’. yaman sıfatları veya onların birleúmesinin yardımı ile ifade edilir: pek (veya çoq/yaman) buyuk ‘çok büyük’ (karúılaútırma dereceleri türemiú úekilleri üzerine bkz. Fonksiyona göre isim olma durumu (Okkozional substantif)*: Bütün isim olmayan sözcük öbekleri... çizgi’ yol’dan vs. sonuç. beyaz kase). isim yerine kullanılabilir ve dilbilgisel isim kategorilerini kabullenir. -ıltım (4 varyantta). tim-tik... qıç. Eylem tabanlarından: -qı/-ıq/.. Örne÷in. 2) Alâmetin bütünlü÷ü anlamını ifade eden sıfatlar. ‘nem’.: øsimlerden ve söz birleúmelerinden “sahip olan”.. Az kullanılan ekler: Adlardan isim türetme ekleri: -daú aynı bir kökene. kuz-lük ‘son bahar için göz önünde bulundurulan’. keç-it. örne÷in..tükenmemezlik ‘tüketilmezlik’ tüken-’ den.. Söz birleúmeleri –tamlamalar– bölümü). ad. aq-ın... anlaúmamazlıq. “kendinde birleútiren”.. -ı/-i. aynı bir anlayıúa ait olan kiúiyi ifade eden anlamı ile. sıfatın ilk hecesinin tekrarı ve bu hecenin sonundaki ünsüzün de÷iúimi ile oluúur: apaydın ‘çok açık’. § 8. ora’ dan..... soydaú. Sözcük türetme: Sık kullanılan ekler: 1) øsim tabanlarından: -lıq. vs. beú saatlıq iú. yaú’. isimlerden farklıdır: 1) -ca/-ce.: hesabı yapılmak anlamını ifade eder. Nitelik alâmetinin çok oldu÷u güçlendirici pek edatı ve çoq. -qı/-÷ı/.. kur-÷an ‘büyük tepe’. -ın.. qanı/-÷an.

-lı. -çıq. -q. qısqa-çıq ‘kısacık’.: –lı Topluluk anlamı ile –babalı o÷ul-lı (eki koylü).. sempati anlamı ifade eder.. ses’ ten. yalınayaq. -÷ın/-gin vs. -k. Örne÷in. Az kullanılan ekler: a) øsim tabanlarından -ki/-qı (zaman ve yer anlamı): dün-ki ‘dünkü’ dün’den. yan÷ır-avuq ‘çınlayan’.. konuúma sırasında sözü geçen eúyanın baúka birisinin oldu÷unu ifade eder. qarlı-buzlu (tepeler). (-çaq ekinin anlamı ve bunun yanında alâmetin durumu). ‘küçük’..... yapım eklerinden farklı olarak zamirlere. -(a)vuq. -day (sesbilgisel varyantları olmaksızın) ekleri de çekimyapım eklerine dahil edilebilir. c) Eylem tabanlarından -çaq/-çek (vasıf. qısqa’ dan.: Yerleúme. -çıq.selibi. -q ünsüzleri adı geçen ekten önce düúer) kuçük’den. meyil anlamı): maqtançaq ‘övün÷en’ maqtan-’dan ‘övünmek’.. otkür ‘keskin’. -÷ır/-gir. nıñki eki. Analitik sıfat úekillerinden aynı bir sözcü÷ün tekrarı ile yapılan türü göstermek mümkündür. Bu tür sıfatlar. b) øsim (eylem) tabanlarından -çan/-çen (vasıf anlamı): aúıq-çan ‘aceleci. qara-qara (bulutlar). canlı’ yaúav’dan.. onun derece derece inme yahut kalkmasını ve bollu÷unu ifade eder. -qır/-kir. -imiz vs. yetenek anlamı ifade eder: bo÷-ucı ‘bo÷ucu’ bo÷-’dan ‘bo÷mak’. örne÷in. Deyimler: açko ‘açgöz’. ‘kısa’. Örne÷in..: Özel bir anlamı: sessiz... aúıq-’tan ‘acele etmek’. ‘yaúam’. kiparis’den. Eú anlamlı ve zıt anlamlı ikilemeli birleúmeler: yañı-eski ‘yeni ve eski’. tıú-qı ‘dıú’ tıú’dan. sizin-ki-n-de (-ki hâl ekinden önce n ünsüzünü alır) de az degil. sez-gir ‘hassas. -ı. -daki. duygulu’.. qara’dan. -aq. herhangi bir isme ve onların iyelik úekillerine eklenebilir.. yaúav-çan ‘diri. -ek. -÷aq. yetenek. -nıñki.) deki (úarait) ‘benim. Adı geçen ekler. -sız. baba ve iki o÷ul. -qın/-kin.. alâmetin çoklu÷unu. 2) Eylem tabanlarından: -(y)ıcı/-(y)ici/-(y)ucı/-(y)uci– nitelik. hızlı’. . -iñ. qaq.. Bizim ev(imiz)de kop xalq otura. senin. -daki eki eúyanın yerinin alâmetini ifade eder: ev(-im.. kuçü(k) -çik (gövdedeki -k.

elli. altı-úar. Asıl sayılarda ‘yarım’ kelimesi buçuq sözcü÷ü ile ifade edilir: dört buçuq ‘dört buçuk’. -day eki. on bir. Bölme (ayrıútırıcı) sayıları.) day ‘gibi’ (benim. Türemiúler isimleútikçe -larca’nın yerine çok kelimesi ile kullanılan analitik ifade geçer: çoq biñler. senin. altı. -(i/ü)nci eklerinin sondaki sayı unsuruna eklenmesiyle yapılır: eki yu altı-ncı. yü -yü . otuz. Bir sayısı ayrıca belirsizli÷i ifade eder: bir qart ‘bir ihtiyar’. sondaki sayıya eklenir: uc yu qırq yedi-úer. uç. altmıú. doksan. Herhangi bir úeyin yarısı. derece adlarından sayı sıfatları yapar: on-larca (defa). yetmiú. beú yu vs.) baba gibi. § 9. yedi. Bir kelimesinin baúka kullanım hâlleri de bulunmaktadır: bir ayttım. qırq. Asıl sayılar çekimlenebilir. doquz. yaú derecesine. biñlerce (seyirci) ‘binlerce seyirci’. Sıra sayıları. paydalardan (bulunma ad durumunda olan) ve sayılardan (yalın durumda olan) yapılar: beú-te uç. -larca/-lerce ekleri. asıl sayılardan -av/-ev eki ile oluúur: ek(i)-ev . mecâzi anlamda ise tamlayan olarak kullanılır: yarı olü ‘ölümcül. Sayı: Asıl sayılar: bir. aynı zamanda yarım-úar. zaman bildiren adlardan: saatlerce ‘saatlerce’. Örne÷in. Bunun yanında zamana. -sı vs. hesaba göre belirlenen sayı türleri de adı geçen eklerin yardımı ile ortaya çıkar: ilk-inci ‘birinci’. buçuksuz sayıların tümünde buçuk sayısı ile: eki yü . eki ayttım ‘ben ona iki kez söyledim’. -(ı/u)ncı. soñ-uncı ‘sondaki’ ortancı ‘ortanca’. onun vs. adı geçen kelimeye yakın anlamda yarı sözcü÷ü (tamlanan fonksiyonunda) kullanılır: bereketniñ yarısı ‘mahsulun yarısı’. yarı ölü yarı diri’. beú. on eki vs. baba (-m. bir-eki söyleúmek ‘birisi ile biraz konuúmak’.on beúer buçuq. asıl sayılar isimleúe de bilir: onlar. Belirticiden sonra kullanılarak onun mantıkî ayrıcalı÷ını ifade eder: qart bir adam ‘ihtiyar bir adam’. asır-larca ‘asırlarca’. on. sondaki sesi ünlü olan asıl sayılarına ise -úar/-úer eklerinin eklenmesi ile yapılır: bir-er. Kesir sayıları. birday ‘aynı’. Analitik úekil ise aúa÷ıdaki úekilde oluúur: beú-beú. Topluluk bildiren sayılar. kaçıncı? ‘kaçıncı?’. iyelik eklerini alarak ço÷ulluk anlamını ifade eder: ekisi. sondaki sesi ünsüz olan asıl sayılarına -ar/er. -ñ. sekiz. Birleúik sayılarda ek. benzeyiúe göre ortaya çıkan alâmeti ifade eder. biñ. yu .. eki. eki biñ vs. dört. bütün derecelerde derecelerin sayılarının adlandırılması: dörder yu . yigirmi. yarım kelimesi ile ifade edilir: yarım saat.bizim’ vs. seksen.

kısa olarak ise. úu daqiqa(sı). mınavı (<mına bu) ve anavı. sen. oyle (daha uzak. sobstvennıy’ kelimesinin anlamına uygundur: o elimnen ‘kendi elimle’. anav (<ana bu) úekilleri de aynı anlamda kullanılır. belirtici fonksiyonunda Rus dilindeki ‘sad. §10. ço÷unlukla iyelik eki ile kullanılır: uçevi ‘onların üçü. bu-ña. Birinci ve ikinci kiúi zamirlerinin ço÷ul biçimi. isimlerin genel úemasına göre ortaya çıkar. iyelik eki ile kullanılır ve çekimlenir: Yalın durum: oz-üm ‘ben kendim’. Örne÷in. ølgi durumu: oz-üm-niñ ‘kendimin’. ana o. tekil III. ikilemeli olarak verilir: deste deste gul. -ki morfemi ile kullanılan ilgi ad durumunun isimleúen úekilleri: oz-ümniñ-ki. Ne içün iúini taúlap kettiñ? Saña onı kim ayttı? (Niçin iúini bırakıp gittin? Saña onu kim dedi?) Bu ve úu zamirleri anlamsal olarak birbirine yakındır: Bu veya úu. Pratik olarak altı. ikinci kiúide ise saygıyla hitap etmeyi de ifade eden biçimlere sahiptir. Zamir: Kiúi gösterenler: Men. úoyle. aynı zamanda bizler ve sizler úeklinde de kullanılarak birden çok kiúinin bulundu÷unu. Bu zamir. Yalnız I. yedi sayılarına kadar adı geçen ek. Sıfat anlamlı iúaret zamirleri: boyle. uç-ev ‘üç kiúi’. belli . bu-nıñ. tekil kiúi zamirinin ilgi ad durumu (menim. úahısta: saña. aynı úemaya uygun olarak úu ve o zamirleri çekimlenir. bu-n-dan. onlardan üçü’. eki sürü sı÷ır. o. úu-nlar. bu-nı. bizim) ve birinci. Hesap ifade eden birimler (numaralanma sözcükleri) ölçü adları fonksiyonunda kullanılır: elli baú qoyun. Dönüúlü o ‘kendi’ zamiri. bu-n-da. Yönelme durumu: oz-üm-e ‘kendime’ vs. olar. oz-üñ-niñ-ki vs. o-lar. øúaret zamirleri: Bu. Kiúi zamirlerinin çekimlenmesi. Ço÷ul: bu-n-lar. o. tekil II. ana úu. Hesap ifade eden belirsiz birimler. üçüncü kiúilerin tekili yönelme ad durumunda bir istisna oluúturur (tekil I. ikinci. an-a ve türemiú olarak. úahısta: oña). úahısta: maña. úu. Genellikle ise bu anı göstermek için bu zamiri kullanılır: bu yıl. siz. Yakındaki durumu veya olayı göstermek için bu yerine úu kullanılır.‘iki kiúi’. Çekimleme úeması: bu. øúaret zamirlerine aynı zamanda aúa÷ıdakiler de dâhil edilir: mın-a. mına bu (daha az buna bu). biz.

boyleliknen ‘böylece’. ‘hangisi’. bir kimse ‘hiç kimse’. hem çekimlenebilir. Burada da çekimleme biri/bir kimse kelimelerindeki úemaya göre olur. Buna ba÷lı olarak.. biri.. bazı-ları. qaysımız (-nıñ. Di÷er sıfat fonksiyonunda kullanılan zamirler. olumsuz (at-ma-) biçimlerinde ortaya çıkar. nasıldır/nedaydır ‘bilinmeyen bir úekilde’. -de. episi ‘onlar. gerek sıfat fonksiyonunda kullanılır: episi seniñ gibi ‘hepsi senin gibi’ ve episi balalar ‘bütün çocuklar’. -nı. kip. ølgi zamiri fonksiyonunda da soru zamirlerinin aynısı. nasıl. cümle (eski) ‘bütün. bazı zamirinin isimleúmesi: bazı-mız. Bütün bu úekiller.. ‘iç bir úey’. birevsi) ‘biri’.. angi-miz/qaysı-mız? Bu durum di÷er kiúilerde de böyledir. -ni. Belgisiz ayırma zamirleri: kimi. qaysı-(-nıñ. er ‘her’.. kimiñdir. Ne zamiri alâmetin ölçüsü anlamını da ifade eder: ne taze ot.. angi ‘hangi’. kimimizdir ‘bizden birisi’ vs. Eylem: Tarz. gerek iyelik ekleri ile.. tüm’. Çekimleme úeması: angi (-niñ. boyle-úoyle. § 11. bil. gerek iyelik ekleri olmaksızın kullanılır: bir kim-sem. -ne). qaç.-da. b) Sıfatlaúan: bazı. kimisi. neday ‘nasıl’. ve ona uygun. kimgedir. -e. kim-isi?. iyelik eklerini alabilir ve çekimlenir. birev(i) (konuúma. angi. ço÷ul iyelik eklerini alarak çekimlenir: “epi-miz” ‘hepimiz’. Ep zamiri. kimdir ‘herhangi biri’. qaysı. qaysı ve qaçıncı zamirleri. hem de iyelik eklerini alabilir: kim-im? kim-i?.yardımcı eylemi ve yukarıda adı geçen eylemin -a/-e/-y ulaç úekli ile (ata bil-) oluúur. eylemin olabilirlik/muktedir olmak biçimi.. angimiz (-niñ. oyle-ce. biri. epiñiz. Belirsiz zamirler: a) øsimleúen: biri(si). bir kimse-ñ vs. kiúi ve süreklilik kategorilerine sahiptir..olmayan veya söz konusu olmuú). iç kimse//iç birisi//iç bir kimse ‘hiç kimse’. nedir ‘her neyse’. -den). Olumsuz zamirler: iç ‘hiç’. nedir. ne. onların hepsi’. Eylemin tarz kategorisi onun olumlu (at-).. kimdir. butün. qaçar. Türemiú: boyle-ce. -na) vs. . Ep úekli tümleç fonksiyonunda da kullanılır: o ep iñley ‘o hep inliyor’. Episi zamiri gerek isim.. qaçıncı. ilgi anlamında kullanılır: kim olsa olsın. kim. er bir ‘her bir’. zaman. -a. -dan). ne-si? vs. Soru zamirleri: kim. Belirtme (sıfat) zamirleri: ep ‘hep’ alay.. ne.

-sıñız/-siñiz -lar/-ler Ço÷ul økinci tipin biçimleri. örne÷in: atıp olma -//ata alma -(daha çok birleúik úekilde atalma)//atama. úahıs: –ayım/-e-yim (al-a-yım) II. Tekil I. yani kiúi eklerinin yardımı ile yapılır: men oca degilim ‘Ben hoca de÷ilim’. Eylemin emir kipi di÷er bütün kipler ve zamanlar gibi. 2) Adı geçen eylemin -a/-e/-y ulaç úekli+alma-. Biçim I. Kırım Tatarcasında 5 eylem kipi vardır ve bildirme kipinin dıúında onların her biri kendi eklerine sahiptir. Di÷er çekimlenen úekillere ise birinci tipin biçimleri eklenir.úahıs: -sın/(al-sın) Ço÷ul -a-yıq/-e-yiq (al-a-yıq) -(ı)ñız/-(i)ñiz (al-ıñız) -sınlar/-sinler (al-sınlar) . siz oca de÷ilsiñiz vs. degil edatının ve yüklem eklerinin. úahıs: -sıñ/-siñ III. úahıs: . úahıs: -(al) III. eylem tabanından oluúur ve çekimleme tablosunda ikinci kiúi tekili ifade eder. úahıs: -ñ III. usûlen dâhil oldu÷u yüklemlik (yüklem fonksiyonunda kulanım úekilleri olarak biliniyor) kategorisi ile uygun düúer. bildirme kipinin geçmiú zaman ve úart kipinin zaman gövdelerine eklenmektedir.‘atamıyor’? ùahıs kategorisi iki úekle sahiptir: Tekil I. úahıs: -(ı)m/-(i)m II. úahıs: -q/-k -ñız/-ñiz -lar/-ler -(ı)ımız/-(i)miz -sız/-siz. Kiúi kategorisi.Eylemin tarz kategorisine ba÷lı olabilirsizlik biçimi ise üç varyanta sahiptir: 1) Adı geçen eylemin -(ı)p ulaç úekli+olma-. 3) -(y)ama-/-(y)eme eki ile.ø II. úahıs: -m II. Biçim I. Yüklemlik kategorisinin olumsuzluk úekli.

yatsana kullanılabilir. al-ma-y-sıñ vs. qal-çı ‘kal’. Tekil I. Özel durumları ifade etmek için desene (de ‘söyle’) ‘söyleyin Allah aúkına’ kullanılır. uslûbî bir olgu olmakla birlikte. Ana Smail kele yatır ‘øúte. øsmail geliyor’. iste-y-ler ùimdiki zaman.) gibi tek heceli eylemler -(ı)r. -a/-e/-y (sınırı göstermeden yapılan bir hareket için) + yat yardımcı eylemi: +tañ a÷ara//+tañ a÷arıp yat-a ‘gün a÷armak üzere’. qalsa(úunı) ‘sen de kalsaydın’.vs. iste-y-siñ III. kiúi -çı/-çi veya -sa/-se edatları ile. Geniú zaman (veya úimdiki-gelecek zaman) konuúan açısından önceki hareketin besbelli oldu÷unu. ber-. ol-. úahıs: ala-m ‘ben alıyorum’ iste-y-im ‘ben istiyorum’ II. -maqta/-mekte úimdiki zaman úekli. iste-y Ço÷ul al-a-mız iste-y-miz al-a-sı(ñı)z. mı edatının kiúi úeklinin sonuna eklenmesi ile yapılır: alayımmı.. økinci úekli øngilizcedeki present continuous tense biçimine yakındır. sık olarak alıúılmıú veya daimî bir hareketi ifade eden geniú zaman gibi kullanılır. úahıs: almaqtasıñ. dar kaynaútırıcı sese sahiptir.. úahıs: al-a. III. 2) -ıp/-ip (sınırlı hareket için). aynı zamanda sürecin kurallara uygun. Geniú zaman temel eki -(a)r/-(e)r. Olumsuz úekil de adı geçen úemaya göre oluúur: al-ma-y-ım. Bildirme Kipi ùimdiki ve gelecek zaman úekilleri: ùimdiki zamanın iki úekli vardır: 1) -a/-e/-y (-y ünlü ile biten eylemlerde kullanılır). Di÷er tarzlardan da eylemin emir kipi gösterilen úema üzere oluúur. øste÷i ve ça÷ırıúı güçlendirmek için II. bar. (al-. úahıs: almaqta vs. . úahıs: almaqta-m ‘alıyorum’. Çekimleme: Tekil I. úahıs: al-a-sıñ.Olumsuzluk úekli de aynı úema üzere oluúmaktadır. II. ba÷lı ve alıúılmıú oldu÷unu ifade eder. almayıqmı vs. iste-y-si(ñi)z al-a-lar. genellikle gazete ve resmî yazılarda kullanılır. Eylemin bütün úekillerinde soru úekli. bunun yanında -sana/-sene edatı ile.

úahıs: alma-m II. úahıs: al-acaq-sın III. Gelecek zaman. úahıs: aldı Ço÷ul aldı-q aldı-ñız aldı-(lar) Olumsuz úekil de aynı úemaya göre yapılır. úahıs: alır-sıñ III. úahıs: aldı-m II. úahıs: al-acaq Ço÷ul al-acaq-mız al-acaq-sı(ñı)z al-acaq-(lar) Birinci tekil kiúi -ı/-i ünlülerinden önce sondaki -q veya -k sesi tonlulaúır. Tekil I. Aynı úemaya göre sondaki ünlü ile kullanılan eylemler çekimlenir: men dinleyceg-im vs. geçmiú zamanda isim soylu yüklemin .Tekil I. (Herhangi bir sübjektif tarz nüansları olmaksızın): Tekil I. ecek/-ycek ekinin yardımı ile oluúur. úahıs: almaz Ço÷ul almaz-mız almaz-sı(ñı)z almaz-(lar) Birinci kiúi biçimdeki almaz-ım diyalekt úeklidir.geçmiú zaman úekli. Olumsuz úekil: al-ma-y-ca÷-ım. úahıs: al-aca÷-ım II. kesinlikle gelecekte yerine getirilecek bir hareketi ifade eder ve acak/-ycaq. úahıs: aldı-ñ III. al-ma-y-cak-sıñ vs. úahıs: alır-ım II. Eylemin e. úahıs: alır Ço÷ul alır-mız alır-sı(ñı)z alır-(lar) Olumsuz úekil -maz/-mez úekline sahiptir ve aúa÷ıdaki biçimde çekimlenir: Tekil I. Geçmiú zaman úekilleri -dı/-tı eki ile kullanılan geçmiú zaman geçmiúte yerine getirilmiú hareketi ifade eder. úahıs: almaz-sıñ III.

Belirtisiz imperfekt de aynı zamanda Rus dilindeki dilek kipine uygun düúer: Tekil I. gelecek zaman olumsuz tabanından yapılmaktadır: Tekil I.ú.ú. aoristin olumsuz tabanından oluúmaktadır: Tekil I. edim ‘ben oldum’. geçmiúteki yerine getirilmesi icap eden veya yerine getirilmesine hazırlık hareketini ifade eder: Tekil I. alır ediñ vs.ú. geniú zaman tabanı+edi úeklinde yapılamaktadır ve o. Teklik -I. I. úahıs: al-÷an-ım ‘almıúım’ II. Belirtili úimdiki zaman hikâyesinin di÷er úekli. II.ú.ú. II. ediñ. Tekil I. almaqta edim ‘Ben (o zaman) alıyordum.ba÷lamı olarak kullanılmaktadır. ala yatır edim vs.ú. Ö÷renilen Geçmiú Zaman. ala (olumsuz úekli almay) edim ‘Ben alıyordum. II. alır edim ‘Ben alırdım’. almaqta ediñ vs. Tekil I. -acaq+edi tabanlarının birleúmesinden oluúmaktadır ve bu úekil. Örne÷in. almaycaq edim vs. geçmiú zamana götürülmüú aoristin (geniú zaman tabanının) ifade ettti÷i anlama sahiptir. ú. II. -qan/-ken ekleri ile ifade edilir. almaz ediñ vs. úimdiki zaman tabanlarının yat+edi úekli ile birleúmesinden ibarettir: Tekil I. II.ú. III. ö÷renilen geçmiú zaman tabanı+edi úeklinde yapılmaktadır ve önceden veya di÷er geçmiú zamandaki hareketten önce yerine getirilen bir hareketi ifade eder.ú. geçmiúteki belli bir hareket anını ifade etmektedir.ú.ú. -a edi úeklinin üslûbî paralel kullanılan úekli -maqta edi’ dir. ú. Tekil I. -a+edi úimdiki zaman tabanından oluúmakta ve dilde gösterilen. k. alır ediñ vs. almaz edim. ala ediñ vs.ú. Çünkü onlar.ú. II. Tekil I. Belirtili úimdiki zamanın hikâyesi. birleúik kabul edilebilir. Tamamlanmamıú bir hareketi onun sonuçlarına veya bilgilere göre netice çıkarılarak ifade eder. alacaq ediñ vs. Belirtili úimdiki zaman hikâyesi. Olumsuz úekil.ú. Ö÷renilen geçmiú zamanın hikâyesi. Geçmiúte gelecek veya niyet anlamı. olumsuzluk úekli.ú. edi vs. úahıs: al-÷an-sıñ III. geçmiú zamanda (edi) geçmiú zaman tabanlarının e-yardımcı eylemi ile birleúmesinden oluúmuútur. alır edim ‘alırdım’. men . II. alacaq edim ‘Ben alacaktım’. úahıs: al-÷an Ço÷ul al-÷an-mız al-÷an-sı(ñı)z al-÷an-(lar) Bildirme kipinin di÷er zamanları.

Sen koyge ketecek ekensiñ ‘Sen köye gitmeye (me÷er) hazırlanıyormuúsun’ vb. eken ve –dır/tır úekillerinde ortaya çıkar. al-sa-m. Tekil I. Tekil II. Olumsuzluk úekilleri. birden kapı vuruldu’. al÷an edim ‘almıútım’. -÷ay/-gey eki + e eylem kiúi úekillerinin yardımı ile veya qaydı birleúik úeklinden yapılmaktadır. Tekil II. ú. Her iki zamanın olumsuzluk úekilleri. aynı zamanda birleúik biçimde de ortaya çıkar: alsaydım. ú. Çekim úeması: Tekil I. ya kino÷a barsaq ‘ya sinemaya gitsek’. al-sa-ñ.ú. II. alsa edim ‘alsaydım’.ú. Bu kipin úimdiki zamanı. Ço÷ul I. kip tabanı+edi úeklinde yapılmaktadır. Olumsuzluk úekli. Örne÷in. -dır úekli ile ortaya çıkan sübjektiflik pekiútirmenin kesinli÷ini veya kararsızlı÷ı ifade . almasaydım vb. “Poçta mına úu eken ‘Postahane. Olumsuzluk úekli. al÷an ediñ vb. ùart kipi. -qay/-key. genel úemaya göre oluúmaktadır. Adı geçen anlamsal dilbilgisel kategori olsa/ise.ú. ú. Kerim mında olsa/ise ‘E÷er Kerim buradaysa’. galiba.ú. (men) almalı edim ‘almalıydım’. Birinci úekil. Tekil II. II. Uzak geçmiúte vuku bulan bir hareketi ifade eder.ú. -sa/-se ekiyle yapılır. østek kipi. alsa ediñ vb. Dil sistemindeki sübjektiflik. alsa. aldıñ edi vb. ba÷ımsız olarak kullanıldı÷ında.yatqan edim. sözcükbilimsel (leksikolojik) anlamı olan bütün sözcük öbeklerini ve eylemi içine almaktadır.. geçmiú zamanın olumsuz gövdesiyle yapılır. Biz ketmeli olsaq/isek. zaman ve istek anlamlarına sahip olur: bir de baqsa (veya körse). Geçmiú zamanın olumlu ve olumsuz úekilleri. II.ú. ú. Tekil I. birden qapu qaqıldı ‘ben yatmıútım. Örne÷in. ú. geçmiú zaman. Görülen geçmiú zamanın hikâyesi. ùimdiki zaman Tekil I. II. zaman tabanlarıyla ve kiplerle (emir ve úart kiplerinin dıúında) birleúir. (sen) almalı ediñ. úart anlamını ifade eder ve isim soylu kelimelerle. II. Geçmiú zaman. Geçmiú zaman: Tekil I. (men) almalı-m ‘ben almalıyım’. geçmiú zaman úahıs eki+edi’den oluúmaktadır. kiplerden farklı olarak. ne baqsın (veya körsün) ‘o baktı÷ında ne gördü’.ú. bilgilerin tam olmayan gerçekli÷ini veya sonuçlara göre belirlenen bilgileri ifade eder. al-÷ay ediñ /al÷aydıñ vb. Çekim úeması: ùimdiki zaman –Tekil I. herhangi bir zamanda temel cümlenin yükleminin zamanına uygun olarak úartlı bir hareketi ifade eder. úudur (bina)’. ú. al-÷ay edim/al÷aydım ‘alaydım’. aldım edi ‘aldıydım’. økinci úekil (eken). (sen) almalı-sıñ vs. genel úemaya göre gerçekleúmektedir.ú.ú. geçmiú zamanın olumsuz tabanından yapılmaktadır. III. ùart kipinin tabanı. al-sa-q vb. Olumsuzluk úekli: al-ma-÷ay edim/alma÷aydım vs. Gereklilik Kipi: ùimdiki zaman için -malı/-meli ve geçmiú için -malı/meli edi belirtilerine sahiptir. Teklik I. ú. gerçek olmayan úartlı hareketi ifade eder.

geçiúsiz eylemlerden geçiúli eylem oluúturmuútur: qorq-ut- . Qasım olmalı. -÷ız-/-giz-. -lan.ú. Örne÷in. gelecek zaman– Tekil I. mala-/mele. kerekecegim ‘Ben gerek olaca÷ım’ vb.‘yemeye müsaade etmek’. -a-/-e-/-ı-. ite-kle.sondaki sesi ünlü veya l olan gövdelerde (tek hecelilerin dıúında). vb. -(a)l-/-(e)l. içeri sok-’.. -dır eki. Örne÷in. kir-giz.. zarurî.. ùart kipinin úimdiki zaman tabanı+kerek úekli. di÷erleri ise geçiúli eylem yapar. çaba’. úimdiki zaman: Suv qoyadır dep belledim ‘Belki su dolduruyorsun diye düúündüm’.‘ad koymak. landır ve -laúdır iúlevli çok kullanılan eklerin yardımı ile yerine getirilmektedir.‘fazlaca yorulmak’ zor’ dan ‘gayret.‘yönelmek. -sa-/-se-/-sı-. Buna uygun olarak olumsuz úekil de oluúmaktadır. Eylemin ettirgen çatı ekleri.. kir-set. gereken’ sesteú sözcükleri bulunmaktadır. úay degilmi?’ ‘Sen galiba onlara gelmiúsindir. Kırım Tatar lehçesinde kerek ‘gerek.‘yerleútirmek. -an sıfat fiili: kerek-en ‘gereken’. con-el. yollanmak’. adlarla ve bildirme kipinin bazı zamanları ile birleúir. tarihî bakımdan da sözcük türetilmesinde uygulanarak. ÷ala-/-gele-. -n-/-t vb. tart-qala. Adı geçen eklerden ikinci ve üçüncüsü geçiúsiz eylem. ye-dir. kerekirim ‘gerekiyorum’. guzelleú– guzel’den vb. lâzım’ ve kerek ‘gerekli. -ıy-/-iy-. -dır-/-tır-.‘gözlerini kapamak’ aq ‘dan’ ‘göz akı’.‘çekiútirmek’. Örne÷in.‘girmeye zorlamak’. Karakterin defalarca yapılan verimsiz úekilleri: -la-/-le..–siypa-la‘okúamak’. Çok kullanılmayan ekler.eder. adlandırmak’ at’dan ‘ad. -ar/-er. de÷il mi?’ vs. Onlardan ikincisi yalnız aúa÷ıdaki úekillerde çekimlenir: Geniú zaman– Tekil I. Çatı úekillerinden dilbilgisel olarak kullanım sıklı÷ı olan ettirgenlik ve edilgenlik gibi eylem çatıları. ö÷renilen geçmiú zaman: Sen oña kelgensiñdir.. di÷er gövdelerde.. -qala-/-kele-. -ay-/-ey-. -sat/-set-. kerekirsiñ vb.‘sallamak’. -(ı)qla-/-(i)kle-. -ır-/-ir: iç-ir-. olumsuz úekli. 2) Çok kullanılmayan ekler: -qız-/-kiz-.. øsimlerden türemiú eylemlerden eklerle sözcük türetilmesi.‘dinlemeye müsaade etmek’. -ar/-er-. bkz. Ses taklidi yapma ekleri: -qır. Eylemin ettirgenlik çatısı aúa÷ıdaki eklere sahiptir: 1) Çok kullanılan ekler: -t.ú. -q-/-k-.. olumlu eylem gövdelerine eklenmektedir. kerekmezsiñ vb. diñle-t. belli bir ölçüde de iúteúlik eylem çatısı tamamen geliúmiútir. Kerek sözcü÷ü ile oluúan terkip: mastar+kerek (bütün kiúilere göre) – çalıúmaq kerekmen (-im de÷il) ‘Ben çalıúmalıyım’ vb. aqıy.. ad-a.– dög-mele. -la. baltala–balta’dan.. muhakkak bir olasılı÷ın verilmesi için kullanılır.. kerekmem.ú.– ‘itekle-’. Eylemin çatı ekleri.isim’ vb. zor-uq. II. dalgalan– dalga’dan.

‘öldür’ ol’den ‘ölmek’ vb. Hareketin gerçekleúme anı ve úekilleri. qısqara-/qısqarıp bar(gittikçe kısal-)‘kısalmak’. Eylemin çatı eki ile oluúan birleúmeler aúa÷ıdaki úemaya göre dizilir: Özne (hareketin yapılmasını teúvik eden). 1) Harekete yakınlık: -a+yaz. op-üú.vb. nesne yönelme ad durumunda (hareketi yapan). qaç-ıú-. -(ı)n eki ile yapılır: Adı geçen ek. ürkütmek’. -a/-ıp ulacının yardımcı eylemlerle birleúimi aracılı÷ı ile ifade edilmektedir. tarafından kelimesi ile kullanılan nesne (hareketi yapan).‘tehdit etmek’ qorq’dan. yaúap kel. kıç atmak’. sondaki sesi ünlü veya l ünsüzü olan eylemlerden: aúa-n. gerek geçiúli gerekse geçiúsiz eylemlerden yapılabilen úekillerde belirsiz bir úahsî hareketi ifade eder: Çoqça bar-ıl-dı (bar-‘tan ‘yürü.‘yaúamı devam ettirmek’(anlatım anına göre). yüklem: Bu qarar ukümet tarafından qabul olundı.‘yenmiú’ ve di÷er gövdelere ise -l eklenir: aç-ıl-.. kır-ıl-. yüklem: Men oña kereken cevapnı yazdırdım ‘Ben ona gereken cevabı yazdırdım’. daha az ise dönüúlü. hızlı hareket ifade eden tep-in‘tepmek. ol-dür.. bazen de hızlı hareketi ifade eden eylemler yapar: Dönüúlü gizle-n-. Edilgen eylem çatısı.‘korkutmak. Edilgen eylem çatısı. 2) Baúlangıç. fazla olarak pasif eylem. il-iú. Hareketin basamaklarını (safhaları) ifade eder. qorq-uz. -(ı)ú. Dönüúlü eylem çatısı. ekinin yardımı ile ço÷u zaman karúılıklı anlamına sahip olan geçiúli eylemlerden ve ortaklaúa anlamına sahip olan geçiúsiz eylemlerden yapılmaktadır: bkz. alıp otur. 3) Hareketin gidiúi: a) Onun belli istikamette geliúimi: -a/-ıp+bar-. Birçok eylemler pasif anlama sahiptir: bula-ú-/bula-n-. nesne yalın ve yükleme ad durumlarında (hareketin objesi). øúteúlik eylem çatısı..–az qalıp (az kaldı) ala yazdım ‘Ben nerdeyse alacaktım’. b) Daha önce baúlanmıú bir hareketin devam etmesi: -ıp+kel-. Dönüúlü ve edilgen eylem çatı eklerinin yardımı ile birçok pasif eylemler yapılır: at-ıl-.‘öpüú-’.. Edilgen birleúme aúa÷ıdaki úemaya göre dizilir: Özne (hareketin hedefi).‘almaya baúla-’.‘alma÷ı kabullenmek’ (ne ise). -ıp+otur-. harekete hazırlık: -a/-ıp+baúla-: ala/alıp baúla. pasif baúla-n-. . yürümek’) ‘fazla yüründü’. aúa÷ıdaki eklerle kurulur: -(ı)n.

-yacak/ycek. niteli÷ini ifade eder: aq-ar (suv). Adı geçen ortaç herhangi bir hareketin (durumun) özelli÷ini. hareketin tamamlanması ve baúka bir duruma geçiúi. sonucunu ve hedefini ifade eder ve iyelik eklerini kabullenir: yaz-÷an-ım ‘yazdı÷ım’. 3) Bir defa yapılan hareket: -ıp+al-. ‘bazen söylemek. yoq sözcükleri ile birleúerek. -ma/-me ve -v/ -uv/-üv. aynı zamanda yakın geçmiú zaman ortacı anlamına sahiptir: yaz-÷an ‘yazan’. hareketin yerine getirilmesini. aúa÷ıdakilerdir: maq/-mek. -ıp cur-. Bu úekiller. -ıp ciber-. 6) Sükûnete geçiú (durum eylemlerinden): -a/-ıp+qal-. ortaç anlamında hareketin gelecekte olabilirli÷ini veya tahmin edildi÷ini ifade eder: ol-ma-ycak úey. 5) Hareketin tamamlanması: -ıp+bitir-. -qan-ı (-m. kule bersin! ‘bırak gülmeye devam etsin!’. qapın al. 4) Hareketin devam etmesi: -a+ber-.‘telâffuz etmek’. -÷an/-gen. 4) Bir defa ve çok defa yapılan hareket: -a/-ıp+ber-. de÷il sözcü÷ü ile birlikte katî bir kasıtlı inkârı ifade eder: al-acak degilim ‘almayaca÷ım’.‘devamlı yalan söyle’.(pasif eylemlerde) qıza ket. Birinci úekil. öl-mez (qaramanlıq) ‘ölmez’ (kahramanlık). -ıp otur-. oynap otur. Hareketin miktar niteli÷i: 1) Onun bütünlü÷ü: -ıp+çıq-. ben gördüm’. ıp taúla-. Di÷er iki úekil ise iyelik ekleri ile birleúir ve iúini bilüv. beklenmedik bir úekilde söyle-’. Ortaç ve eylemlik (mastar): Tam bir ortaç úekli olarak -r geniú zaman aoristi ortaya çıkmaktadır. kor-gen-im yoq ‘Evet ben görmedim’. -ala/alıp ber‘alıp ver-. -acak/ -ecek. -yuqlap qal‘uyuya kalmak’. -qan úekli. Bu úekil. Hareketin adının aynı eylemlik (mastar) úekilleri. aldatıp cur. eylemli÷i oluúturur ve çekimlenebilir.‘telâffuz etmek’.‘çekip çıkarmak’. -n vb. alıp çıq.) bar ‘var’.‘oynaya durmak’.‘almayı bitir’. -a/-ıp+ket. -türtip al. almak’.c) Hareketin de÷iúmezli÷i veya daîmili÷i: -a/-ıp+tur-.‘sinirlenmek’ kız-’dan ‘kızmak’. baqıp tur‘bakmaya devam et-‘.‘almak (her úeyi). ala bitir. aytıp taúla. aytıp ciber. -acak/-ycak ortacı. hareketin kararlı bir onayı veya inkârını ifade eder: kor-gen-im bar ‘Evet. 2) Çabukluk: -ıp al-. ket- . Ortaç ekleri: -qan/-ken.‘itmek’. -acak/-ecek ekleri ile yapılan úekiller ise gelecek zamana ait olan bir hareketi ifade eder: qaltecegimizni (qay etecegimizni’ den) bilmeymiz ‘biz ne yapaca÷ımızı bilmiyoruz’.

. dıktan beri’. bir-den. prensipçe.. -qan÷a/-kenge//-÷anga/-genge qadar. Birleúik terkipler. -ça/-çe. daimî (veya alıúılmıú düzenli) bir duruma geçiúi ifade eder: Qartlıqta oqur yazar oldım ‘øhtiyarlıkta okur-yazar oldum’. § 12.. herhangi bir durumun de÷iútirilmesine hazırlık anını ifade eder: Sen ne yapacak bolasın? ‘Sen ne yapmaya hazırlanıyorsun?’. mence(sine) ‘bence’. -qan soñ ‘dıktan sonra’. aynı zaman anlamında -dımı/-dimi úekli kullanılır. zamana kadar’. kundüz-ler-i vs. -qanı/-keni//-÷anı/-geni kibi eklerinin ve ona eúanlamlı olan -(a)r-maz zarf-fiilinin yardımı ile ifade edilir. yer zarfı: -mın-da . onı aytam ‘Ben neyi gördüysem..me-m üçün tipinde terkipler yapar vb. Olumsuz úekli. -madan. -meden olumsuzluk úekli: bil-meden (veya bil-meerek). çekim örne÷ine sahiptir.. -qanca/-kence. hareketin sonuçlanmasına geçiúi ifade eder: Ne ko gen olsam. qanca. zaman hududu. semantika-ca ‘anlamsal’. Zarf. -÷anda/gende ‘o zaman. -y ikilemeli ulaç. -qan birleúik terkibi. -a/-e. -na/-ine: aqs-ine/ters-ine. açıq-tan. -ın. acak/-ycak birleúik terkibi.. öncekinin aksi olan bir duruma geçiúi ifade eder: Areket etmez oldılar. Sözcükleúmiú úekiller: -layın/-leyin zaman zarfı.’. -r.eylemi ile birlikte kullanılarak hareket eden úahsın durumunun de÷iúikli÷ini ifade eden ‘birleúik terkipler’ yapar. tarz hareket zarfı anlamında.: yaz-ın. -(a)r-maz/-mez olumsuzluk úekli. 2) Tarz hareket zarfı olarak kullanılan ulaç: -(y)araq/-(y)erek (Konuúma. -÷anca/-gence ‘henüz de÷il’. aqúam-layın ‘akúamleyin’... ol. -a/-e/-y ulacından oluúur) birbirinin ardınca gelen iki hareketi ifade eder (yatıp dinlen-) ve o di÷er ulaçların de yerine geçebilir: Brakovúik olıp çalıúmaq ‘kontrolörlük yapmak’. 3) Zaman zarfı olarak kullanılan ulaç: -qanda/-kende. –r birleúik terkibi. (-may/-mey olumsuzluk úekli. qandan/÷andan berli ‘. -(y)araqtan/-yerekten) kul-erek aytmaq ‘gülerek konuúmak’. yirmi dört saatin kısımlarının adlarından türemiú iyelik úekillerinin çoklu÷u: sabah-lar-ı. -qan. Ulaç: 1) -(ı)p/-(u)p umumî ulaç. onu söylerim’. çok defa veya uzun bir sürede yapılan hareketi ifade etmek için ortaya çıkar: laf ete ete qezmek. -çasına/-çesine (basit veya iyelikli úeklindeki adlardan türemiú). -acak/-ycak ortaç ekleri... ‘o zaman’. -mayınca/-meyince. Çok kullanılan ekler: -ca/-ce. eklerinden türemiú ekler: -casına/ -cesine. Ulaç terkibi ve zaman ifadesi: qandan eve /burun ‘madan önce.

aracılı÷ıyla’. Arapça úekillerine ba÷lıdır: úahsen. Zarfların birço÷u. aylanasına (-nda/-ndan) . qayda ‘nerede’. ustün-den. tübü-ne (-nde. madan önce’. kun sayın ‘her gün’. aúa÷ıdaki gruplara bölünmektedir: 1) Yalın ad durumunda kullanılan edatlar. art-ı-na (-nda) ‘arkasına.. baúında. altından’. iyelik ekleri ile yönelme. ‘nereye’ vs. artı-ndan ‘arkasından’. bázan. c) Amaç: -içün (kısa úekli.‘burada’. -nen ‘ile. Yardımcı sözcük öbekleri (Edatlar): Gramer görevli edatlar. çün). altında. arkasında’. miktar. -nden) herhangi bir úeyin dibini ve temelini göstermek için. sınırını: qadar. do÷ru/taba ‘istikamet’. baúı-na(-nda/-ndan): iú baúında.’ 4) Yalın ad durumunda kullanılan edatlar aúa÷ıdaki anlamları ifade eder: a) Zamana göre boúluktan önce gelen veya sonraki durumu: -evel/burun ‘kadar. anda ‘orada’. 2) Yalın ad durumunda (isim veya eylem adlarında) veya ilgi ad durumu ile (üçüncü úahıs zamirlerinde) kullanılan edatlar aúa÷ıdaki anlamları ifade eder: a) Birliktelik ve topluluk: -ile (-la/-le). 3) Yönelme (datif) ad durumu ile kullanılan edatlar aúa÷ıdaki anlamları ifade eder: a) Zamanda veya yerde hareketin istikametini veya noktasını. bulunma ve çıkma ad durumlarında kullanılmaktadır: ustü-ne. .’ Yardımcı adlar. içinden. yalın ad durumunda ifade edilmektedir: eki saat qadar (süreklilik). b) Uygunluk ve ilinti kurma: -kore ‘göre. b) Zamanın sayılmasının baúlangıç noktasını: berli/baúlap/itibaren. soñra/soñ ‘sonra’. tekrarlama. yanaúası-na (-nda/-ndan) ‘(dolaysız) yanında’. ogü-ne (-nde/-nden) ‘(dolaysız olarak) neyin ise önünde’. ustü-nde. içi-ne (-nde). d) østisna: baúqa/÷ayrı ‘bu yerden baúka/gayrı. b) Benzerlik ve andırıú: kibi. yakınında’. §13. Zaman miktarının ifade edilmesinde yalın ad durum kullanılmaktadır: beú kuñ soñra/soñ. astı-na (nda/-ndan) ‘altına. qarúısı-na(nda/-ndan).. ilâve edilme ifade eder: sayın. yanı-na (-nda/-ndan) ‘yanında. c) Sebep: sebep/otrü: úundan sebep/otrü ‘buna göre’. ‘acaba’.

tap/tam: tam bu sırada. qararlarında ‘kadar (zaman üzerine)’ vb. Baúlangıçta onlar. o÷runda ‘için’.. geniúlenmiú úekilde: ya. baqayım/koreyim. Ba÷laçlar: 1) Ba÷lama: ve. pat. ‘uygun olarak’. sevinç bildirildi÷inde).... 4) Detaylaútırıcı: yani. da: ya men insanım da. gü (gürültünün . ortası-na (-nda/-ndan). 2) Karúıtlık: lâkin. saqın. ki – em oyle sızlay ki. Taklidî sözcükler: Bunlar do÷adaki sesleri yansıtmaya yönelen.... ay (takdir edildi÷i. tek heceli bir yapıya sahiptirler: ünsüz+ünlü+ünsüz veya ünsüz+ünlü+ünsüz+ünsüz.. kimerde. tarafından. ùunu al da get. ama karúıtlı÷ın güçlenmesi ile.. Emir kipi). Ünlemler: aman.hem de’.. arası-na (-nda/-ndan). úu –tokta úunı! ‘dur’. Adı geçen sözcükler. qa (hayret. 5) Kuvvetlendirme: -çi.kimerde ‘bazen.em de (veya ve em de) ‘hem. mucibince ‘göre’. yaygın olan ba÷lama ba÷laçları. yoqsa(m) – qulaqlarım çınlay yoqsa(m) ‘Yoksa kulaklarım mı çınlıyor’. madamki. op. ta ‘daha’: ta balalıqtan berli ‘daha çocukluktan beri’. Örne÷in. em de.ká veya de....de. aydı(ñız).. çevrede’.‘etrafta. tek bir eylemi ifade eder. boyu(nca)... em ‘hem’. istek ve memnuniyet bildirildi÷inde).yaká.. -sana (bkz. 6) Olumsuzluk: degil... yoqsa/yaxut/yada.... Edatlar: 1) Ba÷lama: da/de... nen/ile. 3) ùiddetlendirme ayırıcı: amma (önde kullanılan)/bile (sonda kullanılan). iúaret etme anlamsal nüansı ile: em.. § 14.bazen’. 2) Karúıtlık: ise. ax. eúyaların durumunu bildiren sözcüklerdir. qana... ve em de.ne. 4) ùart: eger. 5) Olumsuzluk: ne.. endi–ne bilmeyim endi ‘artık nasıl bilmeyelim’...... 3) Sebep: çünki. ey.

Özne ile yüklemin yerlerinin de÷iútirilmesi. isim veya eylemle tamlama aracılı÷ıyla birleúmektedir. b) Tamlama aracılı÷ıyla sözcüklerin ba÷lılı÷ı: Belirtici. Analitik biçimler. Çeúitli tümce içeriklerindeki söz dizimi: Özne – zaman zarf tümleci (veya zaman zarf tümleci – özne) – yüklem. tümceyi sıfat tamlamasına çevirebilir. ikincisi ise sözdizimsel iliúkilerin ifade edilmesi için hizmet eder. mañır’dan mañırtı ‘meleme’. mantıkî vurgu ile yüklemden önce yer alır: Bugün toplaúuv klubda olacak ‘Bugün toplantı kulüpte olacak’. Dilbilgisel bakımdan bir cinsten olan tümce ö÷eleri. özne – zaman zarf tümleci – nesne/dolaylı tümleç – yüklem. Birincisi. ilya. tım-tım. Daimî olmayan. ıúık lekelerinin oynayıúı). gerekse adjektif (sıfat) iliúkilerinin ifadesi biçimidir. Sözcük. úıp (ansızlı÷ı ifade etmek için) vb. özne – nesne/dolaylı tümleç – yüklem. aynı tamlama modeline göre birbirine ba÷lı olurlar: Ba÷çamızda üzüm. -ır eki ile yapılmıú gövdeden -tı/-ti. -dı/-di eki ile isimler yapılmaktadır: gurül’den gurülti.. . cılp-cılp (kelebeklerin görünüp kaybolması) vb. § 15. özne – zaman zarf tümleci – yer tamlayıcısı – nesne – yüklem. birleúme veya tamlama aracılı÷ıyla yapılmaktadır. 1.. yalt (parıltının yansıması). -ır/-ıl. özne – zaman zarf tümleci – yer tamlayıcısı – dolaylı tümleç – nesne – yüklem. yalt-yult (düzensiz parıltının. Sözcüklerin yerleúimi: a) Tümcede sözdizimi. Söz Dizimi: Kırım Tatarcasında iki çeúit sözlü irtibat mevcuttur: Morfolojik ve Sentaktik. qıbırqıbır (kaynama hareketinin yansıması). nesne. beraber olmayan ve çok defa tekrarlanan olayları ifade etmek için köken. Sürecin geçiúi. sözcüklerin de÷iúimi ve sözcük türetilmesinin analitik biçimleri. aúa÷ıdaki biçimler veya onların biri aracılı÷ıyla ifade edilmektedir. Sözdizimsel irtibatlar. ava serin ‘hava serindir’ ve serin ava ‘serin hava’. ikileúir ve ünlü ses burada “u”ya çevriler: pay-puy (düzensiz bir gürültünün yansıması). unsurlarının çift köklere eklenmesi yolu ile verilmektedir: úapıl-úupul (herhangi bir iúin yapılmasının yansıması). incir. özne – zaman zarf tümleci – yer tamlayıcısı – dolaylı tümleç – zarf tümleci – nesne – yüklem. Örne÷in. tümleç veya zarf tümleci yüklemden önce gelir. yani sözcüklerin çeúitli pozisyonlardaki kullanımı gerek yüklemsel (predikatif). er úey bar. Burada sözdizimsel olarak tamlayan durumunda olan bileúen tamlanandan önce yer alır: Belirtici belirtilenden.yansıması).

Çingene Ahmet. 2) Belirtisiz isim tamlaması. Akraba adlarının belirticisi olarak özel adlar ortaya çıkar: Fatma apay ‘Fatma abla’.2) Tümcedeki sözcükler arasındaki idare alâkası. ev masrafı. göre kiúilerin (özel isimlerde) adlandırılması: Oçappe øslámova ‘Ö÷retmen øslâmova’. birinci bileúene ise ilgi ad durum eki eklenir. tilki kadın. 2. ancak birinci ve ikinci kiúilerde. Uyuúma iliúkisi. aynı zamanda çekimlenen di÷er úekillerdeki tamlayan sözcüklerle yerine getirilmektedir. 1. edebiyat ocası. øsim tamlamasının ö÷eleri arasındaki isimler. økinci biçimde tamlanan belirginleúir: a) Onun di÷er eúyalarla (olaylarla) daimî iliúkilerine göre: kireç kesegi. "ketmek" fiili. Tamlamalar. iyelik ekleri ikinci bileúene gelirken. 3. Kelime gruplarının temel tipleri. cinse. 3) Belirtili isim tamlaması. ço÷ulda birinci ve ikinci kiúilere göre uyuúmaya da bilir: Siziñ balalar (ıñız). meúguliyete vb. oktábr bayramı. üç úekle sahiptir: 1) Her iki bileúeni ek almadan kullanılanlar. III. 3) Tümcedeki sözcüklerin birbiri ile uyum sa÷laması. göreve. b) Benzeyiúe. eylem. milliyete. isim birleúmeleri ve sıfat sözcük öbekleri+isimler úeklinde görülmektedir. belirticitümleç gruplarına ayrılmaktadır. kiúiye. øsimlerden yapılan birleúmeler. uc araba odun. unvana. söz dizimi muhtevalarına göre birbirinden farklı olarak görülmekte ve belirtici (sıfat). aylar böyle keçti. tümleç. b) Onun bileúenlerinden biri ile iliúkisine göre: birlik arteli. baa kelüvi. Üçüncü biçimde tamlayan dilbilgisel iyelik eki ile belirginleúir ve aúa÷ıdaki anlamları ifade eder: . aynı zamanda tekilli÷e-ço÷ullu÷a göredir: Söz konusu uyuúma iliúkisi tümcenin öznesiyle yüklemi arasında olur: Sen özü qabaatlısıñ ‘sen kendin suçlusun’. Birinci biçimde tamlayan aúa÷ıdakileri ifade eder: a) Eúyanın ölçüsünün ve yapıldı÷ı malzemenin adı: baqır tencere. isim ve sıfatlarla ba÷lı (tamlayan) durumundaki sözlerin ad durumu ekleriyle kullanımı. suv degirmeni. kiúide kiúiye göre gerçekleúir: Künler. çiberekçi qart ‘çiybörekçi ihtiyar’.

Adı geçen birleúmeler. Aynı yöntemle üstünlük derecesinin úekillerinden biri yapılmaktadır: guzelden guzel ‘en guzel’. c) Eúyanın kendi taraflarından biri ile iliúkisi: Qırımnıñ dülberli÷i ‘Kırım’ın güzelli÷i’. bundan beter vb. b) Eúyanın eúya ile daimî iliúkisi: tilkiniñ quyru÷u. bulunma ad durumunda: ‘sözünde qalmak’ çıkma ad durumunda: fırsattan faydalanmak. Sıfat sözcük öbekleri. iúke aves ‘iúe hevesli’. 2) Korer-kormez sevinmek. unsurun tüme ait olması. osümliqe bay ‘zengin bitkisel örtü’ ve sahip ablatif grubu. (ølgi ad durumu dıúında). Sondaki model üzere karúılaútırma derecesinin ifadesi yapılır: Karúılaútırma eúyası (özne) –karúılaútırılan (dolaylı tümleç çıkma ad durumunda) – karúılaútırma belirtisi (yüklem): sen ondan iúkirsiñ ‘sen ondan çalıúkansın’. aynı zamanda çok düz bir úekilde dizilen birkaç adjektif sözcük+isimle de oluúabilir: okuv÷a ketgen bu dört yaú yigid (sıfatfiil+zamir+sayı+sıfat+isim). sıfatlardan ve zamirlerden veya zarf+isimlerden (axmakçasına yalan) yapılabilir. çıkma ad durunu: açlıktan olüm.armutnıñ qokulısı. Mastar birleúmeleri tâbi eden durumundaki eylemden ve ba÷ımlı olan tümleç niteli÷indeki sözcüklerden oluúur: 1) Çabuk davranmaq ‘çabuk hareket etmek’. adamnıñ degeri ‘insanın degeri’ vb. isimden oluúan sıfat tamlamalarından. eylemden ve ad durumundaki idare edilen addan oluúur. Datif grubu: yönelme ad durunu. yükleme ad durumunda: erini bi mek. Birinci ve ikinci tip birleúmelerde tamlayan ve tamlananların arasına di÷er sözcüklerin girmesi mümkün de÷ildir. yönelme ad durumunda: eve qaytmaq. omür boyı inanmaq ‘ömür boyu inanmak’. Üçüncü tip birleúmelerde ise bileúenlerden her birinin özel belirticisinin kullanımı mümkündür: ótken yılın búyúk muvafakiyetleri ‘geçen yılın büyük baúarıları’. II. Basit tümcenin temelini tümcesel bileúenler arasındaki yüklemsellik iliúkisine (yargı ve sübjektif yaklaúıma göre) dayanan ifade modelleri oluúturmaktadır: . yol cu mek ‘yol geçmek’. § 16. Nesne birleúmeleri.a) Eúyanın eúyaya ait olması: Margubeniñ fistanı ‘Margubanın elbisesi’.

aúa÷ıdakilerden oluúmaktadır: 1) Kiúisiz – Bizde úay aytıla ‘Bizde böyle söylenir’. 3) Analitik -sentaktik – sen aklısıñ ‘sen haklısın’. 3) Ad tümce: Zal. Bu zenginlik. cail edi ‘Elbette. Özne ve yüklem tümcenin temel bileúenleridir. o zaman bileúenlerin sonrakine gereken dilbilgisel biçim eklenir. tek veya grup hâlinde. kiúide) – ortalıq (özne) qaya (yüklem) ‘etraf kayalıktır’. Tek içerikli tümceler. dolayısıyla özne ve yüklem dıúındaki tümcesel ö÷eler kullanıldı÷ında (nesne.’ Tümcesel bileúenler. ba÷laçlı ve ba÷laçsız olarak kullanılabilir: Ba÷laçsız – Kolxozda egelence aqúamları teúkilâtlandırıla... yani aynı cinsteki dilbilgisel birimler olarak kullanılabilir. geniú bir yapıya kavuúur. 2) Sentaktik (1.) tümce basit. –Men isterdim. ‘Salon. konuúma dilinde özne ve yüklem 1. Parçalı ba÷lama usulü ile ba÷lanan sıralı bileúik tümcelerin yüklemleri. ayrıldım men senden ‘Biliyor musun sevgilim. . Ara sözler ve hitaplar tümcenin yapısını bozmaksızın içeri÷inde yer alır: Ebet (ara söz). Bilesiñ. Çiçekler’. a) ùahıslı yüklemsel (özne ve yüklemleri mantıkî yapıya ve öznel yaklaúıma göre belirlenen) tümceler. guzellikten (çıkma ad durumu) faydalandı tek olar ‘Bu güzellik ve zenginlikten yalnız onlar yararlandılar’. Kırım Tatarcasında sıralı bileúik tümceler ve asıl bileúik tümceler mevcuttur: Sıralı bileúik tümceler aúa÷ıdaki türlere bölünmektedir: 1.. Royal. Cümle. Çiçekler. tam ve eksik yapılarda (büyük ço÷unlukla diyaloglarda) olabilir. (Sözümü kesip) ‘Sözümü keserek. tuvganım (hitap). ve 2. yapısına göre kısa ve geniú.. o cahil idi’. ben senden ayrıldım’. Piyano. úahıslı ve olarak kullanılan sözcüklerden oluúur.1) Analitik (yazı dilinde ancak 3. økinci derecedeki. 2) Belirtisiz kiúili tümceler – Bizde úay aytalar ‘Bizde böyle söylerler’. E÷er aynı cinsteki tümcesel bileúenlerin her birinin özel bir ayrıcalı÷ı söz konusu de÷ilse. ve 2. tümleç vb. § 17. kiúilerde) – aqlısıñ ‘haklısın’. kiúilerde kullanılabilir: men brigadir ‘ben úefim’.. Tümce. tümcesel bileúenlerinin kullanımına göre ise tek içerikli ve çift içerikli olabilir.

‘hem’ ba÷laçlarının ve da/de. ya o. dep ulacı.. Ba÷laçlı tümceler ve.. 3. onlardan üçü düzenli bir úekilde çalıúmaktadır’. 1. Bölüútürme tümceleri ya. a edatlarının aracılı÷ıyla biçimlenir: Mektepniñ mudiri yoq. olarnı qurslar÷a avuútırmaq kerek edi ‘Durum budur ki onları da sınıfa geçirmek gerekirdi’. bazen de lâkin. Anlamsal ba÷lılık ile –Endi ne olır bilmem ‘Artık ne olaca÷ını bilmiyorum’. II. Bileúik tümce yan tümcelerin sözdizimsel fonksiyonlarına göre sınıflandırılmaktadır. bularnıñ üçi daimiy surette çalıúa ‘Sergide beú üye var. oña bir úey olmadı. 2. yoksa karúıtlık veya beraberlik ba÷laçları aracılı÷ıyla biçimlenir: Ya men beririm. ama. úimdi niçin vazgeçiyorsun?’ Paluba rıqmarıq toldı. ise edatları ve ba÷layıcı sözlüklerle biçimlenir: Sen maña söz berdiñ.ya (da). nesnel yan tümceyi dolaysız söz biçimine sokar. onun anlamı ve dolaysız söz (baúkasının oldu÷u gibi. konuúma (düúünüú) anlamından uzak olunca.dram togerek azaları kontsert bereler ‘Kolhozda e÷lence geceleri düzenlenerek. de÷iútirilmeden verilen sözü) daha da biçimsel bir kullanım niteli÷ine kavuúur. yan tümcenin yüklem biçimiyle. da/de. Adı geçen tümceler. dram derne÷i üyeleri konser veriyorlar’.) –Al bu ki. Yüklemsel (mantıkî yargı ve öznel yaklaúıma göre) ve öznesel tümceler: a) Yüklemsel tümceler (Temel ve yan tümcelerin yüklemleri eylemle ifade edilir. em. 2. b) Öznesel (temel tümcesi bütünüyle özneden veya özne gruplarından oluúan) tümceler. endi quyruq bur÷anıñ ne? ‘Sen bana söz verdin. faqat ba÷laçlarıyla. ise. Örne÷in: Ir÷at–yoq– dep cevap bergen ‘Iragat yok diye cevap verdi’ (dolaysız söz – anlatım). Biçimsel-anlamsal ba÷lılık ile: a) de. içerideki yerler ise bomboú’.eylem biçiminin yardımı ile: Yan tümce –Dolaysız söz (anlatım): "Biz saçuv÷a azırmız" deyler ‘Onlar biz ekime hazırız diyorlar’. Karúıtlık tümceleri bazen yalnız semanti÷ine göre. ba÷laçlarla veya her ikisiyle ifade edilir. Çok úükür ki. Nesnel tümceler: I. dep ulacı. b) Ulaç tümceleri: Vıstavkomda beú aza olıp. içerideki yerler ise bom-boú ‘Güverte tam olarak doldu. konuúma ve düúünüú eylemleri ile birleúerek. . ocalar da tekmil degil. yalnız anlamsal olarak veya dilde ortaya çıkan biçimsel-anlamsal ba÷lılı÷a göre ayırt edilmekte olup.

ödü patlar. daha do÷ru uygunluk nasıl –neday ba÷layıcı sözcükleri ile birleúmede ifade olunmaktadır: ønstruksiyada nasıl yazıl÷an olsa men de . yan tümcenin yüklemi úart kipinin geçmiú zamanında biçimlenir.Men o vaqıtta bugunki kuñlerni korermen dep aslı tüúünmey edim ‘Ben o zaman bugünkü günleri görürüm diye hiç düúünmemiútim’ (dep edatı hâline gelmiútir). köylüler gök gürlüyor sanmıúlar’. -qan alda / takdirde eylemsel ad birleúimi biçiminde: Ava yaxúı olma÷an alda (veya takdirde) evden çıkma! ‘Hava iyi olmazsa. c) ùart úekli farklı anlamlarda ifade edilmektedir: Kuvvetlendirici. 5. 3. Yan tümcenin yüklemindeki edi cevher eylemi düúebilir: øúni biz ozümiz yapsaq (edi). seniñ günañnı men eve den saña ba÷ıúladım ‘Emin ol ki. amma koylüler koq gurley bellegenler ‘O öyle gülmüú ki. er úey azır ‘ùunu vurgulamak gerekmektedir ki. Onu daa tüúünecegim cevabını 4. temel tümcenin yüklemi bildirme kipinde kullanılır: E÷er kerek olsa silâ astında turma÷a azırım ‘E÷er gerekirse ben elime silâh alma÷a hazırım’. qart degenler. nasıl) birleúmede ortaya çıkan anlamsal ba÷lılıkla: O oyle ku kü qopar÷an. durum daha iyi olurdu’. vaziet daa yaxúı olur edi ‘E÷er biz iúimizi kendimiz yapsaydık. úimdi 12 hoca var’. 1) ùart tümcesi: a) Gerçek úart tümcesi. 2) Biçimsel-anlamsal ba÷lılıkla: berdi ‘O daha düúünece÷im dedi’. senin günahını önceden sana ba÷ıúladım’. o qadar. yan tümcenin yüklemi úart kipinde kullanılır+e÷er ba÷lacı. demek o kerçekten de kart ‘E÷er ihtiyar demiúlerse o gerçekten ihtitardır’. sınırlayıcı –Çuvalda olsa olsa 50 kilo bo÷day bar ‘Çuvalda olsa olsa 50 kilo bu÷day bar’. úimdi 12 oca bar ‘Önceden bu köyde bir hoca varsa. úunı/úurasını ba÷layıcı sözcüklerinin birleúmesi ile: ùunu qayd etmek kerek ki. Karúılaútırmalı tümceler. Evelde bu koyde bir oca ol÷an olsa. Aynı yapı +madamki ba÷lacı: Madamki. Sıfat (belirteç) tümceler: 1) Ba÷layıcı sözcük ve ifadelerle (öyle bir. Tümleçsel tümceler. temel tümcenin yüklemi belirsiz geniú zamanın hikâyesi úeklindedir. evden çıkma’. her úey hazırdır’. b) ki ba÷lacının yardımı ile: Emin ol ki. anlamsal olarak ifade edilen gerçek úart tümcesi: Kordi otü patlar 'E÷er o görürse. b) Gerçek olmayan úart tümcesi.

5) Maksat anlamlı bileúik tümceler dep unsuru ile biçimlenir: Men bunı oqusıñlar dep gazeta÷a yapıútırdım ‘Ben bunu okusunlar diye gazeteye yapıútırdın’. senelik plân uygulandı’. tarzını ve durumunu ifade eden tümceler: a) Hareketin kalıúını ve tarzını ifade eden tümcelerin bileúenleri. baqmadan birleúimi ile biçimlenir: Signallar ol÷anı alda (ol÷anına baqmadan úeklinde de olabilir) kereken tedbirlerini almadıq ‘Sinyal oldu÷u hâlde biz hiçbir tedbir almadık’. çünki. zarf-fiil úekli aracılı÷ıyla: 1600 tonna pamuq teslim etilip. baúka bir belâ ile karúılaúmıú’. 3) Hareketin ölçüsünü. (tek). a) Anlamsal iliúki ile: Kirdim.ki ba÷layıcı birleúmelerle ve ki. senelik plan eda etilgen ‘1600 ton pamuk teslim edilerek. o qadar/ o derece ba÷layıcı ifadesinin yardımı ile biçimlenir: Kosa o qadar açuvlan÷an.oña köre stanoknı tüzeltirim ‘Yönergede nasıl yazılmıúsa... 6) Sebep ve netice anlamlı bileúik tümceler: a) Onuñ (úunuñ) içün. candan suv÷a tüúken ‘Öyle çekmiú ki. c) -qanda ulacı ile: Gece ol÷anda Kose bay usulnen arançı÷a kirgen ‘Gece olunca Kosebay yavaúça odunlu÷a girdi. köyün kenarına giderdik’.. onuñ içün de men . do÷ru koyniñ çetine barır edik ‘Akúam olunca evden birlikte çıkıp. tamamı kaynamaya baúlamıú’. o zaman (vaqıt) veya ondañ soñ ba÷layıcı sözcüklerle: Ne zaman biz teúkilyatlı surette çalıúma÷a baúladıq. uçurumdan suya düúmüú’. 4) Zaman anlamlı bileúik tümcelerin 20’den fazla çeúidi mevcuttur. aynı úekil+ki ba÷lacı. ondan soñ (aynı zamanda tek o zaman úekli de mümkündür) iú yoluna mindi ‘Ne zaman biz örgütlü olarak çalıúma÷a baúladık. iliúe ‘Ben girince o bana takılıyor’. b) Ölçü ifade eden tümceler. degende ulacı ile: Tilki bir belâdan qaçtım degende daa bugine o÷ra÷an ‘Tilki bir belâdan kaçıp kurtuldu÷unu düúündü÷ü zaman. turmuúı ateú kesi gen ‘Köse o kadar kızmıú ki. öyle ba÷layıcı sözcü÷ü aracılı÷ıyla birleúir: Öyle tartqan. 2) Teslim ve kabul ifade eden bileúik tümceler. ben de ona göre düzeltirim’. zaman anlamında –Aqúam olsa evden beraber çıqar. sa da úekli veya qanı alda. b) Ne zaman (vaqıt).. ba÷laçları ile: Men de "evlâd" edim. o zaman iú yoluna girdi’. -qan sayın: Üzüm sarar÷an sayın iútaası daa ziyade arta eken ‘Üzüm sarardıkça iútahı daha fazla artıyormuú’. madamki.

eylemi ve -lan /-laú. day//kibi ‘gibi’ vb. O÷uz grubu Türk dillerinin unsurlarını da içermektedir. iúler daha da kötüdür’. . c) -qanı içün ulaç birleúimi ile: Koy yaqın olma÷anı içün (veya olma÷anından sebep). Kırım-Tatarcasının sözvarlı÷ı temeline göre Kıpçak tiplidir. ciber-//yolla‘göndermek’. plânlamak’ vb. Daha Altın Orda döneminde Kırım Tatarcasına geçmiú temiz Arap ve Fars alıntı sözcükleri Ekim inkılâbından sonra çok azalmıútır. bu yüzden çalıútı÷ıma karúılık hak almıyordum’. önemli bir ölçüde. ald//ög ‘ön’. Buna ra÷men. çok yürümek gerekiyordu?’. çoq yol cu mek kerek ol÷an ‘Köy çok yakın olmadı÷ı için. et. öyle’. adaq‘niúanlanmak’. endi//úimdi ‘úimdi’. benzeri adlandırma çoktan mevcuttur. Yüksek meslek okulları ve di÷er okullar için ço÷u sayıda terminolojik sözlükler hazırlanmıútır. Kırım Tatar sözlü÷ünün görünüúünde de÷iúen son on yılın en yeni sözvarlı÷ında.‘alıúmak’. Bunun yanı sıra. b) dep ulacı ile: O begenmez dep endi derviú kesileyikmi? ‘O be÷enmez diye úimdi biz derviú mi kesilelim’. Massovıy iúke ke gende. ara. hâli vakti yerinde’. çoçqa //domuz ‘domuz’. qoz//ceviz (Arap. KIRIM TATARCASININ SÖZ VARLIöI § 18-19.). Sa÷daki kısım – O÷uz) ‘renk’ – cez // baqır ‘bakır’. 7) Kelgende ulacı ile biçimlenen irtibat ve anlayıú ifade eden bileúik tümceler.vb.) ‘ceviz’. úay (úunday)//úöyle ‘böyle. ekleri ile yapılan eylemlerden birçok bileúik eylemler ve eylem türevleri ortaya çıkmıútır (kooperativleútirmek ‘kooparatifleútirmek’.çalıúqanıma qarúılık aq almay edim ‘Ben de bir o÷ul idim. ayt-//söyle– ‘konuúmak’.‘aramak’ vb. asra-//yetiútir. Kiúilerin cinse göre tabakalara ayrılarak adlandırılması süreci. Bu dönemde dile enternasyonal sözcükler. Bileúik sözcük tipinde allı-taqatlı ‘varlıklı. qart ‘ihtiyar’ ve qartiy ‘ihtiyar bayan’. geliúmemiútir. oca ‘hoca’ ve ocapçe (oca apte’den) ‘Hoca Hanım’. önemli ölçüde aúa÷ıdaki sözcük türlerinin yapılması faal bir hâle gelmiútir. -landır/-laútır. iúler daa osal ‘Kitlevî iúlere gelince. bkz. alıú. planlaútırmak ‘plân yapmak.‘yetiútirmek’. Temiz O÷uz sözcükleri: alın (mañlay ile birlikte). çeúitli bilimsel ve sosyal anlayıúları ifade eden kelimeler girmiútir. ancaq ‘ancak’. nen//ile. Bundan dolayı Kırım-Tatarcasında eúanlamlı sözcükler çoktur: tüsg // renk (Soldaki kısım – Kıpçak sözcü÷üdür.

yer. oldı/oldu. yıldırım. yani Anadolu’dan gelenler de gözükmeye baúlamıú ve burada uzun bir süre yaúamıúlardır. oldu. kumúú/kúmúú. ye ‘rüzgâr’. oña. oldı. yaqúı ‘iyi’. düú-. Baydar'dan Kaf (Fedosiya)’a kadar olan deniz kıyısı bölgede ise karıúık bir nüfus (Vizantiyalılar. oldüril-/oldiril-/ottiril-. cayav. una/u÷a. yaz-. yer.(bazen bana). cayav. üç diyalekte sahiptir: Güney (Kırsal). dat. yox ‘yok’. tat. yı÷-. maña.(ama yı÷ın). ma÷a/ma. kumüú.KIRIM TATARCASININ DøYALEKTLERø ÜZERøNE KISA BøLGøLER § 20. Milâttan önce XIX. Orta. yel. koylü. gümüú/kumuú. sana/s . tav. de-. kurksüz. dat. Orta. inúaat’. oldürül-. çüriklik. Orta. Adı geçen etnolengüistik olgular. Kırım’ın diyalektlere göre haritasını ve önemli bir ölçüde Kırım Tatar yazı dilinin sonraki oluúumunu belirlemiútir. tüú-. yol. dal÷a. 2) Baúlangıçta t~d ses de÷iúmesi: Güney. tolqun. xuruluú ‘yapım. cok – Demek oluyor ki bütün Güney úivelerinde: yipek ‘ipek’. Kırım Tatarcası. tüú-. tuzluq. dol-. Kırsal diyalektin kuzey sınırları tahminen Evpatoriya–Biyuk–Onlar– Fedosiya–Kerç yarımadasını içermektedir. saña. yayan ‘yaya’. derya-deñiz. koyli. çürüklik. Kuzey. . Onların oturdu÷u yerlerdeki yer adlarının içerisinde eski Türk yer adları yoktur. yerleúmiúlerdir. Orta. cel. tur-. Orta ve Kuzey. oldüril-. Bunu Kırım’daki eski yer adları da kanıtlamaktadır. XV-XVI yüzyılda Türkiye’den. Genuezler. Söz konusu diyalektler aúa÷ıdaki fonetik úekillere göre farklılık göstermektedir: 1) Baúlangıçta y~c ses de÷iúmesi: Güney. mana / m . dur-. tiú.diú. cıy. Bunların da sınırlarında birçok a÷ız ve ayrı ayrı úiveler bulunmaktadır. deñiz. tuzlıq/tuzluq. Ermeniler vb. durul-. Morfolojik úekiller aúa÷ıdaki farklılıkları göstermektedir: 1) Kiúi zamirlerinin yönelme durumunda: Güney. Bu iki bölgenin arasındaki alanda ise Orta diyalekt otaya çıkmaktadır. kürksü . yüzyılda ikinci bin yıldan itibaren Kırım’ın bütün topraklarında Kıpçak kabileleri. Kuzey. tütüncülük. cay-. Kuzey diyalekti ise Baydar’dan Fedosiya’ya kadar uzanan deniz kıyısı ve da÷ bölgesini içine alır. qurılıú/qurulıú. cer. Sonradan Kırım'ın kırsal bölgesine Nogaylar gelmiúlerdir. Kuzey.tur-. yay-. sa÷a/ s . Kuzey. yok. dal÷a. 3) Dudak benzeúmesi: Güney. cay-. o÷a. tol-. tuzlux ‘tuzluk’. yol. col. da÷. çürüklük ‘çürük’.) yaúamıútır. qurulıú. köylü. tütüncilik. cıy-. da÷.

Çoq vaqıt da÷ içinde dolaúsa da urma÷a bir quú bile tapama÷an. oyle/úay. çokluk) –ocadırım ‘Ben hocayım’. Orta. bunday (ın)/bınday (ın). bonday. u(y)le. Hüseyin da÷larda. Bu Asannıñ da Usein degen bir o÷lı bar eken. Orta. Bu. osı. ama bir kuú . úayna / úaytıp (<úay etip). anda. ebir (<o bir). tan). økinci: mınavı (<mına bu). Kunlerden bir kuñ. avu (<ha u). Çeviri Hasan O÷lu Hüseyin Masalı Bir varmıú. bir zamanda yok eken. 3) Yer zarfı: Güney.. Orta. úonday. belki seniñ bir keregine yararım. men tütüncimen. Bir padiúalıqta Asan degen adam bar eken. acayıp quú insan gipi söylenmege baúlan÷an. ilen/atla. bir yokmuú. úunday (ın)/ úınday(ın). -dırsıñ. Küçültme: abucux/abuçux. boyle/bunday. O uzun bir süre da÷larda ve ormanlarda gezip dolaútı. er vaqıtki kibi.úu. Usein o oqını alıp avlanma÷a ketken. anda ‘orada’. ana. úu. mında. úo/úı (bazen so). Kuzey. ormanlarda avlanırdı ve bununla da geçimini sa÷lardı. Quúnı urdım bellep alma÷a çapıp bar÷anda. Qanatından urup yaral÷an. saña yalvaram. ú. 5) Birliktelik edatı ile: Güney. Orta. -dırım. nan/nen daha az ilen (-lan/-len. bir vaqıtta bir terekniñ ustünde daa düñyada misli korülmegen acayıp bir quú ko gen. aburaya (<ha buraya) / abraya/abraca/ab'yerde. -mın/-mı (4 varyantta) men ocamın /ocamı ‘Ben hocayım’. Kuzey. úoyle/úunday. Menim canımı ba÷ıúla.2) øúaret zamirleri: Güney. mında ‘burada’. -m önemli bir ölçüde daha az -yım (iki varyantta). úay. ile. Güney. anavı (<ana bu). bu. boyerde. quúnı kozlep atqan. man/men. –Ey. Metin Asan O÷lı Usein Masalı Bir zamanda bar eken. söyerde ‘burada’. nen. bon. merametli avcı. ocadırsıñ ‘Sen hocasın’ vb. at. -dır. mına. -la/le): atnan/atnen. Usein oqnın cayını çekip. avraya(avrada) (<ha o yerde)/avraca/av’yerde ‘orada’. bir memlekette Hasan adlı bir adam yaúardı. Güney. küçültme – abracıx/abraçık (-ta. o. bu(y)le. 4) Yüklem kiúi ekleri: Güney. u (bazen ol). bo/bı. -dırıx (I. Usenniñ zenaatı da÷dan kiyiq ayvanlarnı avlap özüne keçinip çıqara eken. -man/-men men. tütüncüdürüm ‘tütüncüyüm’. Yine bir gün Hüseyin okunu alıp ava gitti. Bu Hasan'ın Hüseyin adlı bir o÷lu var idi. abu (<ha bu). meni oldürme. -m –men ocam ‘ben hocayım’ -yım– men ocayım ‘Ben hocayım’. Usein artıq umütini kesip baúla÷an. avucux /avuçux. ocaman.

beni öldürme. spb. (1937). birden a÷açta úimdiye kadar hiç görmedi÷i acayip bir kuú gördü.-Kaya ø. V (1896). Hüseyin oku çekerek yayı attı ve kuúu kanadından yaraladı. Tertip Etkenler. Spb. (1941). øli Rukovodstvo Nauçitsiya Bez Pomoúi Uçitelya Govorit PoNovogreçeski i Po-Tatarski. T. (1873). Masallar. RADLOV. Kırım Tatar ø miy Sarfı. Ben sana gerekli olabilirim. A. kn. 1898. Simferopol. Akmesjid. . A. øSLAMOV. Samouçite Turetsko-Tatarskogo ve Novogreçeskogo Yazıkov. Obrazsı Naradnoy Literaturı Tyurkskih Plemen. Praktiçeskiy samouçitel turetsko-tatarskogo yazıka so slovarem i s prilojeniem turetskoy azbuki sotavil karaim.-USEøN A. T. (1916).. O koúarak kuúu almak istedi÷inde.. ODABAù. Materialı po øzuçeniyu Krımskoy Narodnoy Poezii. Sintaksis. – Vost. Grammatika Il. (1868). (1925). øzd. Akmesjid. SAMOYLOVøÇ. Odessa. (1913). OLESNøTSKøY. (1925). KONDARAKø. Simferopo ." Kaynaklar BODANøNSKøY. Opıt Kratkoy Krımsko-Tatarskoy Grammatiki. 1875. DJAMANAKLI. Russko-tatarskiy Bukvar Dlya Çteniya v Pervonaçalnıh Narodnıh ùkolah Tavriçeskoy Gubernii. sb. Nikolaev. Ob-va Russkih Orientalistov. I. A. A. Pg. V. N. Rukovodstvo Dlya Obuçeniya Krımsko-Tatarskomu Yazıku. SPb. vıı. ÇOBANZADE. I. øzd. Sevastopo . kuú insan gibi dile gelerek konuúma÷a baúladı: "Ey merhametli avcı! Sana yalvarıyorum. Hüseyin ümidini kaybetmiúti ki.bile bulamadı. B. 2. A. K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful