P. 1
Kirim Tatarcasi

Kirim Tatarcasi

|Views: 125|Likes:
Yayınlayan: daristani

More info:

Published by: daristani on May 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2011

pdf

text

original

KIRIM TATARCASI* (Crimean Tatar Language

)
Yazan: E. V. SEVORTYAN

Çeviren: Mehman MUSAYEV*

§ 1. Kırım Tatarcası, Kırım yarımadasında yaúayan Türk nüfusunun ana dilidir. Günümüzde, Kırım Tatarlarının büyük ço÷unlu÷u Özbekistan topraklarında yaúamaktadır. Kırım yarımadasından yaúamakta olan bu halk, kendilerini Tatar nüfusu olarak “Kırım Tatarları” adıyla adlandırmıúlardır. Kendilerini “Kırım Tatarları” olarak adlandıran bu nüfus, önceleri bozkırdan Karadeniz kıyılarına kadar uzanan bir alanda yaúıyordu. Bozkırda yaúayan Tatar nüfusu kendini “Nogay Tatarları” olarak adlandırmıútır. Bunun yanı sıra Kırım’ın güneyinde yaúayan Tatar nüfusu, bazen “Tat” etnonimini de kullanmıútır. Kırım Tatarcası, Türk dilinin Kıpçak grubuna (Kumuk, Kırım, Karaim, Özbek dillerinin somut lehçeleri, Orta Ça÷ Kıpçak dilleri, Kuman dili) dâhildir. Adı geçen dil, ses özellikleri ve kısmen de söz varlı÷ı bakımından O÷uz grubunun etkisinde kalmıútır. Yazı dilinin özünü, onun merkezî a÷ızları (orta yolak) oluúturmaktadır. Bu a÷ız kökence Güney Karadeniz kıyılarında yer alan Kuman (Polovets) ve ona yakın olan kabile dillerine ba÷lıdır. Adı geçen a÷za, sonradan Kuzey ve Kuzeydo÷u Karadeniz kıyılarındaki artık asimile olmuú merkezî a÷ızlar, aynı zamanda daha sonraki dönemde ortaya çıkan ve merkezî a÷ızlarının etkisinde kalan Nogay a÷ızları, katmanlar olarak ilâve olunmuútur. Kırım Tatarcasının en eski yazıtları aúa÷ıdakilerdir: ‘øslam Geray’ın Polonya’ya Yaptı÷ı Seferi Anlatan’ ismini taúıyan Can Muhammed’in 1648–
1966 yılında Moskova’da yayımlanmıú olan “Yazıki Narodov SSSR: Tyurkskie Yazıki” (SSCB Halklarının Dilleri: Türk Dilleri) adlı büyük dizi eserin II. cildinde yer alan ve Rusça olarak yayımlanan bu yazı, 1990’lı yıllarda TøKA ve Türk Dil Kurumunca yürütülen “Ortak Türkçe Projesi” çerçevesinde ele alınmıú ve Mehman MUSAOöLU tarafından Türkçeye çevrilmiútir. Söz konusu eser, Kırım Tatarcasının dilbilgisini tümüyle içerdi÷inden bir monografik kitap niteli÷i taúımaktadır. Bundan dolayı yazarın üslubu muhafaza edilmiú, paragraflar simge ile iúaretlenmiú, Kırım Tatarcası alfabesindeki bazı harflerin latin alfabesindeki uygun karúılıkları kullanılmıútır. * Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça÷daú Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Ö÷retim Üyesi, mehman@gazi.edu.tr
*

1649 yıllarında XVII. yüzyılda yazdı÷ı eseri; XVIII. yüzyılda yazılan1 Seit Muhammet Riza’nın 2 Essebu’s-Seyyar ‘Yedi Gezegen’ isimli eseri; ElMuhit-ul Burhanî3 ‘Kanıtlar Okyanusu’ isimli eserdir. Adı geçen yazıtlarda dönemin Osmanlı Türkçesinin etkisi de görülmektedir. Kırım Tatarlarının standart yazı dili, sonraki dönemlerde de mütecanis olmamıútır. Standart dilin bir kısmı (basın, yayın, gazetecilik, e÷itim literatürü) Türk dilinin (Türkiye Türkçesinin Osmanlı Tanzimat-dönemi kastedilmektedir– M. Musao÷lu) belirli bir úekilde etkisi altında kalmaya devam etmiú;4 di÷er kısmı ise bir bütünlük göstermekle beraber, o da bütünüyle dıú etkilerden uzak kalamamıútır.5 Tatar yazı dilinin mütecanis olmayıúı, Ekim inkılâbından sonra on yıl daha devam etmiútir. Ancak 30’lu yılların ortalarına do÷ru yazı dilinin diyalekt temelleri belirlenmiú ve Kırım Tatar yazısının Rus alfabesine geçmesi ile birlikte, Kırım Tatar yazı dilinin önemli belirtileri ortaya çıkmaya baúlamıútır. Kırım Tatarcasının sistemli olarak araútırılmasına, ilk olarak, Sovyet döneminde baúlanmıútır. Bu iú, önce M. V. Frunze adlı Pedagojik Üniversitesinin Do÷u Bölümünün (sonradan Tatar) Tatar Dili ve Edebiyatı dalında, özellikle 30’lu yıllarda oluúturulan A. S. Puúkin adlı dil edebiyat bilimsel araútırma enstitüsünde yapılmıútır. Bu dönemin en büyük bilimsel çalıúmalarından biri, 1935–1936 yıllarında Prof. Dr. N. K. Dmitriyev’in baúkanlı÷ında, Kırım’ın bütün topraklarında yapılmıú olan diyalektolojik gezi araútırmasıdır. Kırım Tatar yazı dili, 1928 yılına kadar, di÷er Türk dillerinde oldu÷u gibi, Arap alfabesini, 1928 yılından 1938 yılına kadar Lâtin alfabesini, 1938 yılından itibaren de Rus alfabesini kullanmıútır. Alfabe:
Burada Han damgalarını, tartıúmasız olarak Kırım Tatarcasına dahil etmek mümkün de÷ildir. Adı geçen damgalar ve henüz Abu Hayyan’ın bulunmamıú olan ve Muhammed Salih’in bahsetti÷i eser, P. M. Melioranskiy’in Türk Dili Üzerine(SPb, 1900 s. X, dipnot 1) eserinde hatırlatılmıútır. 2 M. A. Kazım-bek. Asseb o-sseyyar, ili sem planet... (Asseb O-Sseyyar Veya Yedi Gezegen) Kazan, 1832. 3 Adı geçen el yazması, 4 cilt olarak Abdul Lutfulla ølhak tarafından yazılmıú ve 1735 yılında Selamet Girey Han tarafından Bahçesaray “Zincirli” dinî akademisine hediye olarak verilmiútir. Bu satırların yazarı, adı geçen el yazmasını økinci Dünya Savaúından önce Kırım Merkezî Arúivinde görmüútür. 4 bkz. Kırım Tatarcasının ilk gramerini yazmıú (1909 y) ø. Gaspıralı’nın yayımladı÷ı “Tercüman” gazetesinin dili. Adı geçen gramer Bolúevik dönemine kadarki Rusya’da “Usul-i Cedid” diye adlandırılan yeni e÷itim yöntemi ile yazılmıútır. 5 bkz. ø. Gaspıralı’nın faaliyetine muhalif olan Mediyev grubunun yayımladı÷ı “Vatan Hâdimi” gazetesinin dili.
1

a(a), ë(yo-ö), (l), (s), (c),

(b), (d), (j), (k), (m), (p), (t), (ts), (ú), (yu-ü),

(v), e(e-ye), (z), (q), (n), (r), (u-ü), (ç), (úç), , (ya)*

(g), (i), (ñ), (f), (ı), - ,

(÷), (y), o(o-ö), x (e), ,

SES BøLGøSø § 2. Kırım Tatarcası, 3 sesbilgisel belirtiye göre 8 farklı ünlü foneme sahiptir: Damak Ünlüleri: /e/ (sözcük ve hece baúında /e/ ile yazılır), /i/, /ö/ (genel Türkçedekinin aynısı: /ö/, aynı zamanda /yo/), /yu/ (genel Türkçedeki ü, sözcük ve hece baúında ise - yu) ve damaksıl olmayanlar: /a/, /ı/, /o/, /u/; Dudak Ünlüleri: /o/, /ö/, /u/, /ü/ ve dudaksıl olmayanlar: /a/, /ı/, /e/, /i/; Geniú: /a/, /e/, /o/, /ö/ ve dar: /ı/, /i/, /u/, /ü/. DÜZ Geniú Ön Arka e a i ı Dar ö o YUVARLAK Geniú ü u Dar

Tablo 1: Ünlülerin Sınıflandırılması

*

Kırım Tatarcası Kiril alfabesinin karúılı÷ı, Prof. Dr. Ahmet B. ERCøLASUN’un “Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri” (Kültür Bakanlı÷ı, Ankara, 1993, s. 20) kitabından ( , , harflerinin dıúında) verilmiútir. Metinde Kırım Tatar alfabesindeki harfler, söz konusu karúılıkları ile ( , , dıúında) ifade edilmiútir. - , - , - fonemlerinin yerine kullanılan bazı ünsüzlerin ve ünlülerin, zayıf ve yüksek sesle telâffuz edilen bazı ünlülerin üzerine “ ´ ” iúareti konulmuútur. /x/ harfi Kiril alfabesinde oldu÷u gibi verilmiútir (Mehman Musao÷lu).

golova ‘baú’) /g/ ünsüzünü hatırlatmaktadır. /r/ ve paralel patlayıcı – di÷erleri. /çú/ **. bo÷umlanmaya göre Rus dilindeki ünsüzlerin ünlüler arasındaki pozisyonuna yakındır. Kırım Tatarcasındaki bazı ünsüzler. ñ. 2) Geniz: /÷/. Rus dilinde oldu÷u gibidir: kipa ‘yı÷ın. /ö/ ve /ü/ fonemleri ise Alman dilindeki /ö/ fonemine (Köln) ve /ü/ fonemine (grün) yakındır. /ü/) birinci hecede ve sözcük baúında /b/. /g/. /t/.q. Aynı durum. kir ‘pislik. /b/. /y/. /g/ baúlangıç ve art damak patlayıcı ünsüzlerinden sonra yumuúak telâffuz edilmektedir. óko ‘göz’ sözcüklerinde. Ünsüzler aúa÷ıdaki fonemlerden oluúur: /b/./ı/ fonemi telâffuzuna göre Rus dilinin vurgulu /a/ veya /o/ ünlülerine yakındır: pápa ‘baba’. /c/ ünsüzü. /ñ/ ünsüzü ise bo÷umlanmaya göre Alman dilindeki Angst sözcü÷ündeki ng ses birleúmesine yakındır. çú. /r/. sirke (mutfak sirkesi) ve sirke ‘bit sirkesi. yani çifte belirtilere göre gruplara bölünür: 1) Tonsuz: /k/. /m/. oz (öz’den) ‘kendi’. /v/. /s/. Geride kalan di÷er ünlüler. Güney a÷ızlarında tek bir fonem olarak ortaya çıkmaktadır. çamur’ ve kir ‘gir’. bo÷umlanmaya göre vurgu altındaki ön pozisyonda Rus dilindeki uygun ünlülere yakındır. /q/. cur. /f/. /÷/. /ç/. § 3. Kuzey a÷ızlarında yaúlı kuúa÷ın dilinde bazen /h/ ünsüzüne de rastlanmaktadır. aúa÷ıdaki özelliklere. muçe (müçe’den) ‘organ’. /ts/ ve /úç/ ünsüzlerine yalnız Rus dilinden alınmıú alıntı sözcüklerde rastlanmaktadır. /l/. bir bütün olarak telâffuz olunur ve øngiliz dilindeki John kelimesindeki j ünsüzüne yakındır. bit yumurtası’). /t/. Di÷er ünsüzler. /ts/. /l/. /j/. /p/. /ú/ ve onlara paralel olarak tonlular: /g/. /ñ/. /ñ/. /c/. /q/. /v/. x harfleri ile verilmiútir. Örne÷in. Burada zayıf söylenilen /i/ (i yazılır). küme’. /y/. gayrimuntazam bir surette /c/ ünsüzünden sonra görülmektedir. Adı geçen ünlüler. uç (üç’ten) ‘üç’ bol (böl’den) ‘bölmek’. /ú/. /d/. /i/ foneminin bo÷umlanması sabit de÷ildir ve o iki fonetik varyantta gerçekleúmektedir: i’nin tam oluúumu. /x/. úeklî olarak o ve u harfleri ile verilmektedir. /d/. Kırım Tatarcasının ünsüzleri. bo÷umlanmaya göre Güney Rus veya Ukrayna sözcüklerindeki (bogat ‘zengin’. /p/. /÷/. /j/.(cür’den) ‘gitmek’. /g/ ünsüzü. /z/. /f/. ç. Ön dudak ünlüleri (/ö/. /n/. /m/. /k/. /q/ ünsüzü ise vakx sözcü÷ündeki kx ses birleúmesi ile karúılaútırılabilir. /p/. /s/. /n/. /ç/. /c/. /m/. (Mehman Musao÷lu) ** . burada ÷. (bkz. Ünsüzlerin tablosu aúa÷ıda verilmiútir. /k/. /z/.

ñ x Artdil ÷ Tablo 2: Ünsüzlerin Sınıflandırılması § 4. hemen hemen Türk dilinin bütün sözcük tabanlarını ve biçimlerini. aynı zamanda eklerin ço÷unlu÷unu içine almaktadır. Aúa÷ıdakiler bu kuralın dıúında kalır: Bazı Öndil . tolqunlamaq ‘dalgalanmak. j ç c m n l r y Diúdudak k. çegertke ‘çayır çekirgesi. ú z. q g. Buna ba÷lı olarak eklerin ço÷unlu÷u.Ortadil Dudak Tonsuz Patlayıcı Tonlu Patlayıcı Tonsuz Sızıcı Tonlu Tonsuz Süreksizler Tonlu Patlayıcı G e n iz Sızıcı Titreyiúli Gırtlak p b t d f v s. Bu da sözcüklerde bütün ünlülerin birinci hecedeki ünlüye benzemesine ve gerek damak. heyecanlanmak’ (damaksıl olmayan ünlüler). Örne÷in. gerekse damaksıl olmayıúına ba÷lıdır. bazen alıntıları. damaksıl olan ve damaksıl olmayan varyantlara sahiptir. Ünlülerdeki Temel Sesbilgisi Kuralları: ølerleyici damak uyumu. çırlak’ (damak ünlüleri).

Bu durumun etkisi ile baúlangıç sesi patlayıcı ünsüzlerden oluúan eklerde. oda-da. yani dudak uyumuna göre eklerde varyantların sayısı artmaktadır. Örne÷in. utü (ütü’den) ‘ütü’. ba÷’. Komúu ünsüzler arasında çeúitli benzeúmeler bulunmaktadır. Türkçe kökenli sözcüklerde. diñle-. bazı Türk kökenli gövdeler. yan-÷ın ‘yangın’. ön seste patlayıcı ünsüzlerin (k~g. aynı zamanda baúlangıç hecesinde /ö/ ve /ü/ ünlüleri bulunan ve yumuúak telâffuz edilmeyen kök ve tabanlar. Buna ba÷lı olarak. -qun/-kün. Örne÷in. sön-gün ‘sönme’. baxça (Fars. çabik ‘çabuk’ vb. baúlangıç tonsuz ünsüzlerin tonlu ünsüzlerle de÷iúimi. dudak ünsüzlerinin dudaksıl olmayanlarla. bocek (böcek’ten). - . § 5. bazı eklerin sayısını sekize kadar çıkarır. gol ‘göl’. vb. Onun etkisi. -÷ın/-gin/-÷un/-gün vb. Bunlar aúa÷ıdakilerdir: gemi. hemen hemen her zaman tonlu ve tonsuz ünsüzlerin varyantları bulunmaktadır. kurek (kürek’ten) ‘kürek bel’. kes-kin. úeerli ‘úehirli’. Söz konusu benzeúme.isim türetme ekleri (-daú. Sıfat türetme eki (-day). Birinci varyant sonuncu ünlü veya geniz ünsüzlerinden sonra. /b/ baúlangıç ünsüzünün (O÷uz) ~/m/ (Kıpçak) yerine kullanımı: biñ. baú-ta vb. Rus dilinde birçok yeni alınma. Alıntı kelimelerde benzeúme sık olarak gerileyici úeklinde olur. Geniú dudak ünlüleri. Arap ve Fars dillerinden birçok eski alınma. Ünsüzler (geniz ünsüzlerinin dıúında) sözcük sonunda tonsuz olabilir. ol. kizli. -maç). yani kökenlerde kelime baúı /r/ ve /l/ ünsüzleri kullanılmaz. Krú. boyun. gizli. Buna ba÷lı olarak sözcükte üç tane dudak ünlüsü bulunabilir: boy-sun-uv ‘tâbilik. Örne÷in. t~d) tonlulu÷una (O÷uz grubunda) veya tonsuzlu÷una (Kıpçak grubunda) göre Kıpçak grubuna dâhildir. ‘böcek’. Buna göre alıntı kelimelerde sonda bulunan tonlu ünsüzler tonsuzlaúır. ba÷lılık’. sözcükler keme/kema. bilindi÷i gibi. Örne÷in. Bunlardan daha düzenli olanı. Buna ra÷men adı geçen dilde O÷uz unsurları da vardır. burun. dört. boynuz. zapt (Arap) zabt’dan ‘iúgal’. koy-lü ‘köylü’. damak uyumunun baúta bulunması ile bir damak-dudak uyumu olarak birleúmektedir. yalnız birinci hecede bulunur.) ba÷ça’dan ‘bahçe. -çıq. çavke ‘alaca karga’. tıñla. Bazı eklerde yalnız dudak ünlüleri bulunur. tonlulu÷a ve tonsuzlu÷a göre ünsüzlerin uyumunda ortaya çıkar. Her iki kural. uç-qun ‘kıvılcım’. Damak ünsüzlerinin damaksıl olmayanlarla.fiil úekli de O÷uz grubuna dahildir. Ünsüzlerdeki Temel Sesbilgisi Kuralları: Kırım Tatarcası. ilerleyici ve gerileyici biçimde olur. tol yerinde kullanılır. Örne÷in. fiilden isim yapım ekinde: -qın/-kin. köl. dol-. ikinci heceden ve yalnız dar ünlülerden ötesine gidemiyor. ikinci varyant ise tonsuz ünsüzlerden sonra kullanılmaktadır. tört. Damak uyumu çerçevesinde sıkı olarak dudak uyumu da bulunmaktadır. bas-qın.

ølerleyici geniz benzeúmesi: çoban-nar. birinci hecenin sonunda. Baúka birleúmelerde (alıntılarda) ise ünsüzlerin arasına bir ayrıútırıcı dar ünlü eklenir: sınıf (Arap.‘sıvıú-mak’ aúayt ‘yemek’. /ç/ sızıcı süreksizinin ve tonsuz ünsüzlerin tonlulaúmasında aúa÷ıdaki ayrımların farkında olmak gerekir: Eski Türkçeden gelme uzun ünlünün etkisi ile bir heceli isim kökenlerinde sondaki patlayıcının eski tonlulaúması. baúlangıç tonlu ünsüzü olan varyantlara sahip de÷ildir. . somut koúullarla kelimenin sonunda geniz+sızıcı seslerinin art arda gelmesi ile mümkündür: sırt. pirsidatel ‘baúkan’. Bu belirtiye göre Kırım Tatar Lehçesi. bitiúik hecelerle mümkündür. çobanlar’dan. arslan. grup’.) sınf’ dan. O÷uz Türkçelerine yakındır. bir heceli olmayan isim gövdelerinin sonunda /k/. silk. Alıntı kelimelerde ise baúlangıç ünsüzlerinin arasında veya önünde bir ünlü ortaya çıkar (daha çok dar ünlüler) veya ünlünün zayıflaması ile metatez olayı olur ki. Eylem biçimlerinde bile bazı tonsuz ünsüzlerde tonlulu÷un yayılımına e÷ilimli olan Kıpçak lehçelerinden ve özellikle Sibirya lehçelerinden farklı olarak. rapor’ birigada~birgada ‘ekip.çan ekleri ve di÷er bazı ekler. Etimolojik olarak sözcük baúında birden fazla ünsüzün bulunması mümkün de÷ildir. Güney a÷ızlarının dıúında. añna-. eski alıntı kelimeler: ıstakan ‘bardak’. ustol ‘masa’. Ünlülerin ünsüzlere ve ünsüzlerin de ünlülere etkisi sonucunda aúa÷ıdaki durumlar ortaya çıkar: 1) Ünlüler arasında tonsuz patlayıcıların ve /ç/ süreksiz sesinin tonlulaúması. sabır (Arap. E÷er ilk iki ünsüz. 2) Damak ünlülerine komúu olan ünsüzlerin yumuúak telâffuz olunması. ‘aralık’. ters. lozunuk ‘slogan’.) sabr’ dan. añla-‘dan. /q/ ünsüzlerinin tonlulaúması. alıntı kelimelerde. 3) Gövdenin sonundaki ünsüze 4) ba÷lı olarak ekin damak veya damaksıl olmayan varyantlarının seçimi. Aynı duruma konuúma dilinde ve diyalektlerde de rastlanmaktadır: dekabir ‘dekabr’ dan. O÷uz lehçeleri için ola÷an adların çerçevesinde tonlulaúmasının sınırlanması. øki ünsüzün aynı hecede yan yana bulunması. ıspravka ‘bilgi. o zaman üç ünsüzün yan yana durması mümkündür: qurt-ga ‘yaúlı kadın’. sondaki ünsüzlerde tonlulaúmanın yerine getirilmesi. buna daha çok a÷ızlarda rastlanır. üçüncü ünsüz ise komúu hecenin önünde olursa. Sözcü÷ün içinde ünsüzlerin herhangi bir birleúmesi. takım.

Bkz. parlamak’ vb. sık olarak dar olan iki heceli isimlerde görülmektedir. tek heceli olmayan gövdelerde geliúmekte olan bir süreçtir: qapaq-qapa÷ı-ı ‘onun kapa÷ı’.) barud-ı ‘onun barutu’. Buna göre ek ünlüsü düz olur. Dar ünlünün hecenin önünde veya ortasında düúmesi. O zaman ikinci hecedeki dar ünlü. etimolojik olarak yumuúak telâffuz edilen /1/: sua (Arap.) vasıta’dan. barut (Arap. patlayıcı ve sızıcı) düúer: burunburunu ‘onun burnu’ >burnu.(Fars. alıntı kelimelerin tabanlarına yayılmaz. vaqıtı. (u)sta. karúılaútır: Türkm.Sözcüklerin çekimindeki eski uzunluklar tonlulaúmaya dahildir: at (<*a:t) –ad-ı ‘onun adı’. ÷ damaksıl olmayan ünsüzlerle (qat ‘kat’. oturuúuv’dan ‘toplantı’. /ç/ ünsüzlerinin ise daha az düzenli tonlulaúması.) –úarab-ı ‘onun úarabı’.) –baa -de ‘ilkbaharda’. bütün a÷ızlar için karakteristiktir: (i)laç ‘ilaç’. vurgulu hecenin önünde. 7 A÷ızlarda zayıflamamıú biçimler de mevcuttur: burunı. uç (<*u:ç) -ucu ‘onun sonu’. Bunlar. Buna ra÷men adı geçen olay yazı dilinde kabullenilmemektedir: komür-komrü. gemi) ve q. qoyunı. ç. koküsi. yumuúak telâffuz edilmektedir. borç-borc-u (Sogd. koküs-koküsü ‘onun gö÷sü’>koksü. Buna göre k. Bu kural. ogüt-ogüdi ‘onun ö÷üdü’. yaúına’dan ‘yıldırım çakması. /q/ ünsüzlerinin düzenli tonlulaúması ve sondaki /t/. vertika –vertikaller. k(i)rerim. kuç (<*kü:ç. Vurgulu heceden önceki ünlünün düúmesi. úunu vurgulamak mümkündür: Sessizlerin damak uyumu bütün heceye ve sözcü÷e yayılmaktadır. top –top-u vb. ilimi. oyun-oynu. Alıntı kelimelerin çekimlenmesinde kaybolmuú tonluluk yerine getirilmektedir: úarap (Arap. Ünlülerin zayıflaması ve düúmesi.) –vaqıt-te. br(i)gada.) ‘onun borcu’ vb. yani geniz ünsüzleri yanında (sızıcı. Arapça ve Farsça alıntı kelimelerindeki bazı ünsüzler. bazen. p etimolojik ünsüzleri de saklanmaktadır: saqat–saqat-ı. ilâve olunmuú dar ünlü ile kullanılan alıntı kelimelerde de ortaya çıkar: ilim-i mi ‘onun ilmi’. sözcü÷ün hece yapısı de÷iúmeksizin de gözükmektedir: Yazı dilinde vasta (Arap. qanaat (Arap. akis-aksi7 vb. Ancak istisnalar da bulunmaktadır: aç (<*a:ç) –aç-ı ‘aç’. udarnik–udarnig-i ‘vurucu’ vb. (u)rajay ‘ürün’. Bunun yanında t. (i)úte. vaqıt (Arap. Ünlü-ünsüz uyumu. Kırım Tatarcasında. yukarıda adı geçen kuralların bozulmasına ba÷lıdır. a÷aç–a÷ac-ı ‘onun a÷acı’. (ø)smail ‘øsmail’. Seslerin damak-dudak uyumu üzerine önce söylenenleri buna ilâve ederek. qap (<*qa:p) –qab-ı ‘onun kabı’6.) – qanaat-len-. bo÷az ‘bo÷az’) birleúir. muit-ı ‘onun ortamı’. boyunı.) – sualler ‘sorular’. zevk-lı ‘neúeli’. yaúna. Sondaki /k/. g ünsüzleri damak (keyik ‘av hayvanı’. tarih-ı ‘onun tarix-i’. yumuúak telâffuz edilmeyen sondaki ünsüzle. baa . güyç) –kuç-ü ‘onun gücü’. spisok–spisog-i ‘onun listesi’. koq (<*kö:k) –kok-ü/kok-ü ‘onun gö÷ü’. oturúuv. 6 .

Ço÷ulluk kategorisi. yuqu (uyqu’dan). Çok heceli sözcüklerde ilk hecedeki ünlü. K-ünsüz. 4) V+G+P/S. § 6. di÷er vurgusuz ünlülerden daha fazla vurguludur. 5) K+V+G+P/S. øsmin ço÷ulluk. Apselám (Arap. Örne÷in. záten. Abd-u -Selám’dan). Arap. temiz’ den. Etrevi ‘biri. ána ‘ona’ vb. arába. Pârtiya ‘parti’. G-geniz. . Vurgu. birileri’. Sözcük vurgusu: Tek bir sözcükte. zamirlerde mína (iúte). ad durum.ú(i)úesi vb. (qart ‘yaúlı’. duy÷u+lar. kre/rim Bkz. 6) K+V+K (qaú).. Seslerin yer de÷iútirimi: eçki (keçi’den). S-sızıcı. berecegim ‘verecek oldu÷um’ ve berecègim ‘ben verecem’. Kırım Tatarcasında 11 sözcük bölü÷ü vardır. Vurgusuzlar: Kiúi ekleri. dáima ‘her zaman’ vb.. Abd-u -Kerim’den). 2) V +K(al-). yáñı. iyelik ve yüklem olabilme özelliklerine sahip olan dilbilgisel kategorileri vardır. Apkerim (Arap. 3) V + K(bu). Hecenin ve Sözcü÷ün Sesbilgisi Yapısı: Tek heceli kökenler: 1) V8 (o). almá ‘elma’ ve álma vs. da vb. K+K+V-Sonraki köken (Smail. ço÷ulluk ve topluluk bildirir: ev+ler. yañí’dan ‘yeni’. Alıntı kelimelerde ise baúlangıç vurgusu saklanmaktadır. V+S+P (ast ‘aúa÷ı. ùEKøL BøLGøSø § 7. Vurgulu heceden önceki ve sonraki heceler ise daha zayıf telâffuz edilir. tek bir eúyayı ve 8 V-ünlü. udárnik ‘en iyi çalıúan iúçi’. 2) Baúka sözcük öbekleri: arqadaúím ‘benim arkadaúım’ ve arqadáúım ve ‘ben arkadaúım’. -day. \LJtrmi. P-patlayıcı. ásla. vurgusuz olan eylemin olumsuzluk –ma/–me eklerinden sonra. -lar eki olmaksızın isim tabanı. (ant). -ıca. son hecedeki ünlü yüksek sesle telâffuz edilir. dilbilgisel bir rol de üstlenebilir: 1) Zarf: tèmiz ‘büsbütün’. sonraki hecelerde de vurgusuzdur.(alıpket-’den). yukarıda). Ayrı hecelerdeki seslerin kaynaúmasına örnek olarak aúa÷ıdakileri vermek mümkündür: alket-/apket. yalníz’ dan ‘bir’. edatlar: -çı. -lar/-ler eki ile ifade edilir. tars ‘gürültünün ses taklidi’). taban’). mendè ve mèn de. yálıñız.

ùahıs: -ñ (oda-ñ) III. gerek temel sözcü÷e. Ad durum kategorisi: 6 biçimi içermektedir. Ancak mastar yönelme durumunda bir istisnalık oluúturur: -maqqa yerine -ma÷a. temel sözcü÷e veya ço÷ul eki ile kullanılan gövdeye eklenebilen aúa÷ıdaki eklere sahiptir. ùahıs: -ım/-im (aú-ım) II. ço÷ulluk ve sayı eklerine ad durum eklerinin eklenmesi ile oluúmaktadır. ya÷murlar. Ekler Yalın durum ølgi durumu -nıñ/-niñ Örnekler taú. -÷a/-ge Yükleme durumu -nı/-ni Bulunma durumu -da/-de. tepe-ni taú-ta. Özel isimlerde ise -lar onların çevresini ifade etmektedir: Asan-lar ‘Asan ve onun çevresi’ (ailesi veya arkadaúları).onun bütün sınıfını. ùahıs: -ı/-i (aú-ı) -ımız/-imiz (aú-ımız) -ıñız/-iñiz (aú-ıñız) -ı/-i. tepe-den Yönelme durumu -qa/-ke. -ları/-leri (oda-sı/oda-ları) . Bu biçimler. -tan/-ten øsimler ço÷ulda da adı geçen örneklere göre çekimlenmektedirler. Sayısız eúyalar ve olaylar adlandırıldı÷ında. mekke yerine ise -mege kullanılır. -ta/-te Çıkma durumu -dan/-den. -ları/-leri Ço÷ul -mız/-miz (oda-mız) -ñız/-ñiz (oda-ñız) -sı/-si. ùahıs: -ıñ/-iñ (aú-ıñ) III. Dilbilgisel kiúi iyelik kategorisi. gerek temel sözcü÷e eklenmiú iyelik. ùahıs: -m (oda-m) II. Tekil Ünlü ile biten gövdelerde I. tepe-ge taú-nı. aynı zamanda çift organları ifade eder: ayvan ‘hayvan’. tepe taú-nıñ. örne÷in alma÷a ‘almaya’. ùahıs: -sı/-si (oda-sı) Ünsüz ile biten gövdelerde I. ko ‘göz’. tepe-niñ taú-qa. -lar eki onların bollu÷unu ifade eder: qar-lar. Burada bazen bir –a çıkması (türemesi) da kullanılır: ølyas-alar ‘ølyas ve onun çevresi’. tepe-de taú-tan.

2) Eylemlerden isim türeten ekler: -(y)ıcı/-(y)ici.: Eklendi÷i ismin bollu÷unu bildiren yer adları anlamında – a÷açlıq... tayin etme. Burada birinci ve ikinci kiúi iyelik ekleri düúebilir: köyüñüz veya siziñ kóy ‘sizin köy’. meslek anlamlarını ifade etme vb. Akraba ve vücut organ adları. baúka bir biçimi de -a ünlüsünün eklenmesiyle: kardaú-ıñ-a-lar ‘senin kardeúlerin’ (çevresi ile birlikte).: Co÷rafî adlardan yapılan sakinlerin adları anlamı: koy-lü ‘köylü’ koy’ den. eúyaları saklama adlarından depo anlamı – tuz-luq. adı geçen úemaya göre çekimlenir: -a/-e baba-m-a. sık olarak kısa bir biçimde kullanırlar: baba-sın ‘onun babası’.. -lı/.: Belli bir e÷ilim.. kiúi iyelik úeklinin yükleme ad durumu. a÷ız’dan. görev.. görevlendirme anlamı – a÷ız-lıq.. baba-sı-n-dan. kiúide ad durum eklerinden önce bir n ünsüzü de eklenmektedir: baba-sı-n-a. -(a)mamazlıq/-(e)memezlik: Hareketin olumsuz adlandırılması anlamı. iyelik eklerinden sonra da kullanılabilir: babam-lar ‘baba tarafından akrabalar’. . Akrabalara hitap edilirken iyelik eki düúebilir: Baba! Güney a÷ızlarında ismin ço÷ulu. Yalta-lı. tuz’dan. Birinci ve ikinci kiúi eklerine sahip olan yönelme durumunun dıúında iyelik úekilleri. Yüklem olarak kullanılan isim. aú-ları) øyelik biçimindeki isimler sık olarak ilgi durumundaki uygun kiúi zamirleri ile de kullanılır. a÷zım ‘benim a÷zım’. Onun çekimlenmesi ise eylem bölümünde ele alınmaktadır.: oduncı ‘oduncu’. faaliyet esnasına göre iú. meslek.. odun’ dan.(aú-ı. III. . iú anlamı – oca-lıq ‘hocalık’ oca’ dan. aúa÷ıdaki en çok kullanılan sözcük türetme eklerine sahiptir: 1) Adlardan ad türeten ekler: -lıq/. a÷aç’tan. fikir-leriñe ‘senin görüúlerine’. III. yüklem kategorisine dâhil edilebilir. baba-sı-n-da.cı/-çı eki ile aynı anlamda satıcı.. Sözcük türetme: øsimler. atama. -çıq/. sevgi anlamı: -odun-çıq. -cı/-çı/. iyelik ekleri ile kullanılır: ana-sı ‘onun anası’.: Küçültme. sat-’dan.

.: hesabı yapılmak anlamını ifade eder. yaú’.. ‘nem’. yer. ora-q. eúya silah. qur’dan . soy’ dan.. -ın. Söz birleúmeleri –tamlamalar– bölümü). “kendinde birleútiren”. dım-lı ‘nemli. qanı/-÷an.tükenmemezlik ‘tüketilmezlik’ tüken-’ den.. küçültme eki -aq/-eq yolaq ‘úerit. Nitelik alâmetinin çok oldu÷u güçlendirici pek edatı ve çoq. bal kurtçu÷u). anlaú-’ dan. kiparisli (úeñ alleyalar) ‘(úen park yolları) uzun kavak ve selvi a÷açları ile çevrili’.... isim yerine kullanılabilir ve dilbilgisel isim kategorilerini kabullenir. yaman sıfatları veya onların birleúmesinin yardımı ile ifade edilir: pek (veya çoq/yaman) buyuk ‘çok büyük’ (karúılaútırma dereceleri türemiú úekilleri üzerine bkz... yüksek selibi. -ı/-i. kuz-lük ‘son bahar için göz önünde bulundurulan’. Eylem tabanlarından: -qı/-ıq/.. “verilerden oluúan” anlamlarını bildiren türemiúleri yapar. -lı.. aynı bir anlayıúa ait olan kiúiyi ifade eden anlamı ile. hareketin taúıyıcısı anlamı ile. Örne÷in. qıç. Sıfat.. dım’dan . keç-it. yüksek Türkçede sıfat veya zarf olarak da kullanılan isimler kastedilmektedir (Mehman Musao÷lu). örne÷in. -caraq/-cerek... -ça/-çe ekleri: Alâmetin bütün olmayıúını ifade eder –accıca ‘yeterince acı’.. sıfatın ilk hecesinin tekrarı ve bu hecenin sonundaki ünsüzün de÷iúimi ile oluúur: apaydın ‘çok açık’... ora’ dan.. renk bildiren -kog-ültüm ‘mavimtırak’. ad. beyaz kase)... 2) Deyimlerden (tabirlerden): balqurt ‘arı’ (harfiyen. keç’ten. aqbardaq ‘kardelen çiçe÷i’ (harfiyen. soydaú.. kur-÷an ‘büyük tepe’. -t. -qı/-÷ı/. sonuç. Sözcük türetme: Sık kullanılan ekler: 1) øsim tabanlarından: -lıq..: øsimlerden ve söz birleúmelerinden “sahip olan”. Analitik isimler aúa÷ıdakilerden oluúmaktadır: 1) Unsurları eú anlamlı ve zıt anlamlı iliúkilerde olabilen ikili birleúmelerden: çanak-çölmek (<çömlek) ‘kap kacak’. vs.. çizgi’ yol’dan vs. tim-tik. Az kullanılan ekler: Adlardan isim türetme ekleri: -daú aynı bir kökene. * . -ıltım (4 varyantta)... isimlerden farklıdır: 1) -ca/-ce. –accı–caraq ‘biraz acı’. aq-ın. anlaúmamazlıq. Fonksiyona göre isim olma durumu (Okkozional substantif)*: Bütün isim olmayan sözcük öbekleri. aq’tan. 2) Alâmetin bütünlü÷ü anlamını ifade eden sıfatlar. beú saatlıq iú. § 8.

Az kullanılan ekler: a) øsim tabanlarından -ki/-qı (zaman ve yer anlamı): dün-ki ‘dünkü’ dün’den. Örne÷in..selibi. -imiz vs. baba ve iki o÷ul. -daki. -qır/-kir. qısqa-çıq ‘kısacık’... qısqa’ dan. Örne÷in.. ‘yaúam’. herhangi bir isme ve onların iyelik úekillerine eklenebilir.. -÷aq.. örne÷in.. tıú-qı ‘dıú’ tıú’dan. sizin-ki-n-de (-ki hâl ekinden önce n ünsüzünü alır) de az degil. sez-gir ‘hassas.. -daki eki eúyanın yerinin alâmetini ifade eder: ev(-im. . Bu tür sıfatlar. yetenek. Eú anlamlı ve zıt anlamlı ikilemeli birleúmeler: yañı-eski ‘yeni ve eski’. qara’dan. -sız.. -ek. -çıq. Deyimler: açko ‘açgöz’. -aq. (-çaq ekinin anlamı ve bunun yanında alâmetin durumu). duygulu’. Adı geçen ekler. -iñ. canlı’ yaúav’dan. -ı.: Yerleúme. ‘küçük’.. ‘kısa’.. hızlı’. -÷ın/-gin vs. -lı. Analitik sıfat úekillerinden aynı bir sözcü÷ün tekrarı ile yapılan türü göstermek mümkündür. sempati anlamı ifade eder.. -nıñki.. yan÷ır-avuq ‘çınlayan’.: Özel bir anlamı: sessiz. yetenek anlamı ifade eder: bo÷-ucı ‘bo÷ucu’ bo÷-’dan ‘bo÷mak’. senin. konuúma sırasında sözü geçen eúyanın baúka birisinin oldu÷unu ifade eder. onun derece derece inme yahut kalkmasını ve bollu÷unu ifade eder. qarlı-buzlu (tepeler)... -qın/-kin. nıñki eki.: –lı Topluluk anlamı ile –babalı o÷ul-lı (eki koylü). -q ünsüzleri adı geçen ekten önce düúer) kuçük’den. kiparis’den. yapım eklerinden farklı olarak zamirlere. -day (sesbilgisel varyantları olmaksızın) ekleri de çekimyapım eklerine dahil edilebilir.. ses’ ten. Bizim ev(imiz)de kop xalq otura.) deki (úarait) ‘benim. meyil anlamı): maqtançaq ‘övün÷en’ maqtan-’dan ‘övünmek’.. yaúav-çan ‘diri. -÷ır/-gir. qaq. otkür ‘keskin’. b) øsim (eylem) tabanlarından -çan/-çen (vasıf anlamı): aúıq-çan ‘aceleci. c) Eylem tabanlarından -çaq/-çek (vasıf. aúıq-’tan ‘acele etmek’. -çıq. kuçü(k) -çik (gövdedeki -k. -(a)vuq. qara-qara (bulutlar). -k. alâmetin çoklu÷unu. -q. yalınayaq. 2) Eylem tabanlarından: -(y)ıcı/-(y)ici/-(y)ucı/-(y)uci– nitelik.

Asıl sayılarda ‘yarım’ kelimesi buçuq sözcü÷ü ile ifade edilir: dört buçuq ‘dört buçuk’. sondaki sesi ünlü olan asıl sayılarına ise -úar/-úer eklerinin eklenmesi ile yapılır: bir-er. § 9. yü -yü . yetmiú. Birleúik sayılarda ek. Kesir sayıları. -larca/-lerce ekleri. iyelik eklerini alarak ço÷ulluk anlamını ifade eder: ekisi. birday ‘aynı’. biñ. eki biñ vs. -sı vs.bizim’ vs. on eki vs. beú. eki ayttım ‘ben ona iki kez söyledim’.) day ‘gibi’ (benim. paydalardan (bulunma ad durumunda olan) ve sayılardan (yalın durumda olan) yapılar: beú-te uç. aynı zamanda yarım-úar. yedi. uç.) baba gibi. onun vs. yaú derecesine. Örne÷in. Bir sayısı ayrıca belirsizli÷i ifade eder: bir qart ‘bir ihtiyar’. altı-úar. on. asıl sayılardan -av/-ev eki ile oluúur: ek(i)-ev . Bir kelimesinin baúka kullanım hâlleri de bulunmaktadır: bir ayttım. doksan. yu . altmıú. -day eki. Analitik úekil ise aúa÷ıdaki úekilde oluúur: beú-beú. bir-eki söyleúmek ‘birisi ile biraz konuúmak’. sondaki sesi ünsüz olan asıl sayılarına -ar/er. yarı ölü yarı diri’. derece adlarından sayı sıfatları yapar: on-larca (defa). bütün derecelerde derecelerin sayılarının adlandırılması: dörder yu . Bunun yanında zamana. kaçıncı? ‘kaçıncı?’. sondaki sayıya eklenir: uc yu qırq yedi-úer.on beúer buçuq. qırq. elli. eki. senin. buçuksuz sayıların tümünde buçuk sayısı ile: eki yü . baba (-m. Topluluk bildiren sayılar. -(i/ü)nci eklerinin sondaki sayı unsuruna eklenmesiyle yapılır: eki yu altı-ncı. doquz. asıl sayılar isimleúe de bilir: onlar. Sıra sayıları. Bölme (ayrıútırıcı) sayıları. adı geçen kelimeye yakın anlamda yarı sözcü÷ü (tamlanan fonksiyonunda) kullanılır: bereketniñ yarısı ‘mahsulun yarısı’. altı. biñlerce (seyirci) ‘binlerce seyirci’. mecâzi anlamda ise tamlayan olarak kullanılır: yarı olü ‘ölümcül. Herhangi bir úeyin yarısı. otuz. Sayı: Asıl sayılar: bir. yigirmi. Türemiúler isimleútikçe -larca’nın yerine çok kelimesi ile kullanılan analitik ifade geçer: çoq biñler. yarım kelimesi ile ifade edilir: yarım saat. seksen. benzeyiúe göre ortaya çıkan alâmeti ifade eder. Asıl sayılar çekimlenebilir. Belirticiden sonra kullanılarak onun mantıkî ayrıcalı÷ını ifade eder: qart bir adam ‘ihtiyar bir adam’. -ñ. zaman bildiren adlardan: saatlerce ‘saatlerce’. asır-larca ‘asırlarca’. -(ı/u)ncı. hesaba göre belirlenen sayı türleri de adı geçen eklerin yardımı ile ortaya çıkar: ilk-inci ‘birinci’. beú yu vs. dört. on bir. sekiz.. soñ-uncı ‘sondaki’ ortancı ‘ortanca’.

isimlerin genel úemasına göre ortaya çıkar. úu. bu-ña. Dönüúlü o ‘kendi’ zamiri. ana úu. Zamir: Kiúi gösterenler: Men. onlardan üçü’. úahısta: maña. §10. tekil III. Ne içün iúini taúlap kettiñ? Saña onı kim ayttı? (Niçin iúini bırakıp gittin? Saña onu kim dedi?) Bu ve úu zamirleri anlamsal olarak birbirine yakındır: Bu veya úu. an-a ve türemiú olarak. Örne÷in. belli . kısa olarak ise. Genellikle ise bu anı göstermek için bu zamiri kullanılır: bu yıl. úu-nlar. ço÷unlukla iyelik eki ile kullanılır: uçevi ‘onların üçü. ølgi durumu: oz-üm-niñ ‘kendimin’. o-lar. úahısta: oña). Hesap ifade eden belirsiz birimler. sen. Pratik olarak altı. o. bu-n-da. mına bu (daha az buna bu). Bu zamir. Çekimleme úeması: bu. o.‘iki kiúi’. øúaret zamirlerine aynı zamanda aúa÷ıdakiler de dâhil edilir: mın-a. iyelik eki ile kullanılır ve çekimlenir: Yalın durum: oz-üm ‘ben kendim’. Hesap ifade eden birimler (numaralanma sözcükleri) ölçü adları fonksiyonunda kullanılır: elli baú qoyun. Ço÷ul: bu-n-lar. Yakındaki durumu veya olayı göstermek için bu yerine úu kullanılır. úu daqiqa(sı). belirtici fonksiyonunda Rus dilindeki ‘sad. biz. ikinci kiúide ise saygıyla hitap etmeyi de ifade eden biçimlere sahiptir. bu-nı. Kiúi zamirlerinin çekimlenmesi. tekil II. oyle (daha uzak. olar. bu-n-dan. üçüncü kiúilerin tekili yönelme ad durumunda bir istisna oluúturur (tekil I. -ki morfemi ile kullanılan ilgi ad durumunun isimleúen úekilleri: oz-ümniñ-ki. anav (<ana bu) úekilleri de aynı anlamda kullanılır. úahısta: saña. Yönelme durumu: oz-üm-e ‘kendime’ vs. sobstvennıy’ kelimesinin anlamına uygundur: o elimnen ‘kendi elimle’. eki sürü sı÷ır. Sıfat anlamlı iúaret zamirleri: boyle. Yalnız I. aynı zamanda bizler ve sizler úeklinde de kullanılarak birden çok kiúinin bulundu÷unu. Birinci ve ikinci kiúi zamirlerinin ço÷ul biçimi. aynı úemaya uygun olarak úu ve o zamirleri çekimlenir. uç-ev ‘üç kiúi’. úoyle. bizim) ve birinci. tekil kiúi zamirinin ilgi ad durumu (menim. ana o. siz. øúaret zamirleri: Bu. yedi sayılarına kadar adı geçen ek. bu-nıñ. ikilemeli olarak verilir: deste deste gul. oz-üñ-niñ-ki vs. mınavı (<mına bu) ve anavı. ikinci.

biri. nedir. -ne). qaçar. Ep úekli tümleç fonksiyonunda da kullanılır: o ep iñley ‘o hep inliyor’. gerek sıfat fonksiyonunda kullanılır: episi seniñ gibi ‘hepsi senin gibi’ ve episi balalar ‘bütün çocuklar’. Burada da çekimleme biri/bir kimse kelimelerindeki úemaya göre olur. ne.. kip. Belgisiz ayırma zamirleri: kimi. -a. iyelik eklerini alabilir ve çekimlenir. Belirtme (sıfat) zamirleri: ep ‘hep’ alay. bazı zamirinin isimleúmesi: bazı-mız. Eylem: Tarz. birev(i) (konuúma. Türemiú: boyle-ce. er bir ‘her bir’. kimdir ‘herhangi biri’.. boyleliknen ‘böylece’. qaysı. Çekimleme úeması: angi (-niñ. kimgedir.. kim-isi?. episi ‘onlar. kimimizdir ‘bizden birisi’ vs. ilgi anlamında kullanılır: kim olsa olsın.. -dan). angimiz (-niñ. Ep zamiri. angi. Bütün bu úekiller. b) Sıfatlaúan: bazı. qaç. onların hepsi’. biri. hem de iyelik eklerini alabilir: kim-im? kim-i?.. olumsuz (at-ma-) biçimlerinde ortaya çıkar. Eylemin tarz kategorisi onun olumlu (at-). Soru zamirleri: kim. iç kimse//iç birisi//iç bir kimse ‘hiç kimse’.. ‘iç bir úey’. -nı. -e. qaçıncı. ne. epiñiz. nasıldır/nedaydır ‘bilinmeyen bir úekilde’. qaysı-(-nıñ.. § 11. Belirsiz zamirler: a) øsimleúen: biri(si). bil. -den). zaman. Ne zamiri alâmetin ölçüsü anlamını da ifade eder: ne taze ot. Olumsuz zamirler: iç ‘hiç’. er ‘her’. nedir ‘her neyse’. Episi zamiri gerek isim. Di÷er sıfat fonksiyonunda kullanılan zamirler. kimdir.. ølgi zamiri fonksiyonunda da soru zamirlerinin aynısı. gerek iyelik ekleri ile. nasıl. -na) vs. kiúi ve süreklilik kategorilerine sahiptir. Buna ba÷lı olarak.. -de. qaysımız (-nıñ. ne-si? vs.. ‘hangisi’. .olmayan veya söz konusu olmuú). kimiñdir. oyle-ce.. bir kimse-ñ vs. bir kimse ‘hiç kimse’.yardımcı eylemi ve yukarıda adı geçen eylemin -a/-e/-y ulaç úekli ile (ata bil-) oluúur. neday ‘nasıl’. eylemin olabilirlik/muktedir olmak biçimi.. cümle (eski) ‘bütün.-da. kimisi. angi-miz/qaysı-mız? Bu durum di÷er kiúilerde de böyledir. kim. tüm’. birevsi) ‘biri’. boyle-úoyle. gerek iyelik ekleri olmaksızın kullanılır: bir kim-sem. bazı-ları. -ni. ço÷ul iyelik eklerini alarak çekimlenir: “epi-miz” ‘hepimiz’. hem çekimlenebilir. butün. ve ona uygun. angi ‘hangi’. qaysı ve qaçıncı zamirleri.

úahıs: -sın/(al-sın) Ço÷ul -a-yıq/-e-yiq (al-a-yıq) -(ı)ñız/-(i)ñiz (al-ıñız) -sınlar/-sinler (al-sınlar) . úahıs: -(ı)m/-(i)m II. Yüklemlik kategorisinin olumsuzluk úekli. siz oca de÷ilsiñiz vs. Di÷er çekimlenen úekillere ise birinci tipin biçimleri eklenir. bildirme kipinin geçmiú zaman ve úart kipinin zaman gövdelerine eklenmektedir. úahıs: –ayım/-e-yim (al-a-yım) II. usûlen dâhil oldu÷u yüklemlik (yüklem fonksiyonunda kulanım úekilleri olarak biliniyor) kategorisi ile uygun düúer. 3) -(y)ama-/-(y)eme eki ile. Eylemin emir kipi di÷er bütün kipler ve zamanlar gibi. örne÷in: atıp olma -//ata alma -(daha çok birleúik úekilde atalma)//atama. 2) Adı geçen eylemin -a/-e/-y ulaç úekli+alma-. úahıs: -ñ III. úahıs: . eylem tabanından oluúur ve çekimleme tablosunda ikinci kiúi tekili ifade eder. Tekil I. Kiúi kategorisi. úahıs: -m II. -sıñız/-siñiz -lar/-ler Ço÷ul økinci tipin biçimleri. yani kiúi eklerinin yardımı ile yapılır: men oca degilim ‘Ben hoca de÷ilim’.ø II.Eylemin tarz kategorisine ba÷lı olabilirsizlik biçimi ise üç varyanta sahiptir: 1) Adı geçen eylemin -(ı)p ulaç úekli+olma-. Biçim I.‘atamıyor’? ùahıs kategorisi iki úekle sahiptir: Tekil I. Kırım Tatarcasında 5 eylem kipi vardır ve bildirme kipinin dıúında onların her biri kendi eklerine sahiptir. Biçim I. úahıs: -q/-k -ñız/-ñiz -lar/-ler -(ı)ımız/-(i)miz -sız/-siz. úahıs: -(al) III. degil edatının ve yüklem eklerinin. úahıs: -sıñ/-siñ III.

Olumsuzluk úekli de aynı úema üzere oluúmaktadır. qalsa(úunı) ‘sen de kalsaydın’. 2) -ıp/-ip (sınırlı hareket için). III. Olumsuz úekil de adı geçen úemaya göre oluúur: al-ma-y-ım. øsmail geliyor’. Çekimleme: Tekil I.. II. iste-y-si(ñi)z al-a-lar. bar. Tekil I. sık olarak alıúılmıú veya daimî bir hareketi ifade eden geniú zaman gibi kullanılır. úahıs: almaqta-m ‘alıyorum’. Geniú zaman temel eki -(a)r/-(e)r.. úahıs: al-a-sıñ. qal-çı ‘kal’. . aynı zamanda sürecin kurallara uygun.vs. Bildirme Kipi ùimdiki ve gelecek zaman úekilleri: ùimdiki zamanın iki úekli vardır: 1) -a/-e/-y (-y ünlü ile biten eylemlerde kullanılır). ol-. Ana Smail kele yatır ‘øúte. genellikle gazete ve resmî yazılarda kullanılır. mı edatının kiúi úeklinin sonuna eklenmesi ile yapılır: alayımmı. (al-. Özel durumları ifade etmek için desene (de ‘söyle’) ‘söyleyin Allah aúkına’ kullanılır. kiúi -çı/-çi veya -sa/-se edatları ile. iste-y-siñ III. ber-. bunun yanında -sana/-sene edatı ile. Geniú zaman (veya úimdiki-gelecek zaman) konuúan açısından önceki hareketin besbelli oldu÷unu. yatsana kullanılabilir. uslûbî bir olgu olmakla birlikte. al-ma-y-sıñ vs. øste÷i ve ça÷ırıúı güçlendirmek için II. -maqta/-mekte úimdiki zaman úekli. úahıs: ala-m ‘ben alıyorum’ iste-y-im ‘ben istiyorum’ II. iste-y Ço÷ul al-a-mız iste-y-miz al-a-sı(ñı)z. Eylemin bütün úekillerinde soru úekli. økinci úekli øngilizcedeki present continuous tense biçimine yakındır. almayıqmı vs. úahıs: almaqtasıñ. -a/-e/-y (sınırı göstermeden yapılan bir hareket için) + yat yardımcı eylemi: +tañ a÷ara//+tañ a÷arıp yat-a ‘gün a÷armak üzere’. Di÷er tarzlardan da eylemin emir kipi gösterilen úema üzere oluúur. dar kaynaútırıcı sese sahiptir. úahıs: al-a. úahıs: almaqta vs. ba÷lı ve alıúılmıú oldu÷unu ifade eder. iste-y-ler ùimdiki zaman.) gibi tek heceli eylemler -(ı)r.

Geçmiú zaman úekilleri -dı/-tı eki ile kullanılan geçmiú zaman geçmiúte yerine getirilmiú hareketi ifade eder. Olumsuz úekil: al-ma-y-ca÷-ım. (Herhangi bir sübjektif tarz nüansları olmaksızın): Tekil I. kesinlikle gelecekte yerine getirilecek bir hareketi ifade eder ve acak/-ycaq. Tekil I. úahıs: alır-sıñ III. Aynı úemaya göre sondaki ünlü ile kullanılan eylemler çekimlenir: men dinleyceg-im vs. úahıs: al-acaq Ço÷ul al-acaq-mız al-acaq-sı(ñı)z al-acaq-(lar) Birinci tekil kiúi -ı/-i ünlülerinden önce sondaki -q veya -k sesi tonlulaúır. úahıs: al-acaq-sın III.geçmiú zaman úekli. úahıs: aldı Ço÷ul aldı-q aldı-ñız aldı-(lar) Olumsuz úekil de aynı úemaya göre yapılır. úahıs: aldı-m II. Gelecek zaman. úahıs: almaz Ço÷ul almaz-mız almaz-sı(ñı)z almaz-(lar) Birinci kiúi biçimdeki almaz-ım diyalekt úeklidir. geçmiú zamanda isim soylu yüklemin . úahıs: aldı-ñ III. ecek/-ycek ekinin yardımı ile oluúur. al-ma-y-cak-sıñ vs. úahıs: alır-ım II. úahıs: alır Ço÷ul alır-mız alır-sı(ñı)z alır-(lar) Olumsuz úekil -maz/-mez úekline sahiptir ve aúa÷ıdaki biçimde çekimlenir: Tekil I. úahıs: al-aca÷-ım II. úahıs: alma-m II.Tekil I. Eylemin e. úahıs: almaz-sıñ III.

II. alacaq edim ‘Ben alacaktım’. úahıs: al-÷an-sıñ III. Belirtili úimdiki zaman hikâyesinin di÷er úekli. -a+edi úimdiki zaman tabanından oluúmakta ve dilde gösterilen. almaqta ediñ vs. birleúik kabul edilebilir. -a edi úeklinin üslûbî paralel kullanılan úekli -maqta edi’ dir. II. úahıs: al-÷an-ım ‘almıúım’ II.ú. alır ediñ vs. Tekil I. geçmiúteki belli bir hareket anını ifade etmektedir. alır edim ‘alırdım’. Tekil I. II. -qan/-ken ekleri ile ifade edilir. almaz ediñ vs. ala (olumsuz úekli almay) edim ‘Ben alıyordum. alacaq ediñ vs. úahıs: al-÷an Ço÷ul al-÷an-mız al-÷an-sı(ñı)z al-÷an-(lar) Bildirme kipinin di÷er zamanları. úimdiki zaman tabanlarının yat+edi úekli ile birleúmesinden ibarettir: Tekil I. II. almaqta edim ‘Ben (o zaman) alıyordum. Olumsuz úekil. Tekil I. II. almaz edim.ú. ala yatır edim vs.ú. Geçmiúte gelecek veya niyet anlamı. geçmiú zamanda (edi) geçmiú zaman tabanlarının e-yardımcı eylemi ile birleúmesinden oluúmuútur. II. alır edim ‘Ben alırdım’. k.ú. Ö÷renilen geçmiú zamanın hikâyesi.ú. Belirtisiz imperfekt de aynı zamanda Rus dilindeki dilek kipine uygun düúer: Tekil I. geçmiú zamana götürülmüú aoristin (geniú zaman tabanının) ifade ettti÷i anlama sahiptir. Örne÷in.ú. ú.ú. I. Belirtili úimdiki zaman hikâyesi. gelecek zaman olumsuz tabanından yapılmaktadır: Tekil I. olumsuzluk úekli. geçmiúteki yerine getirilmesi icap eden veya yerine getirilmesine hazırlık hareketini ifade eder: Tekil I.ú. alır ediñ vs. Tamamlanmamıú bir hareketi onun sonuçlarına veya bilgilere göre netice çıkarılarak ifade eder. ediñ. ú. aoristin olumsuz tabanından oluúmaktadır: Tekil I. ala ediñ vs.ba÷lamı olarak kullanılmaktadır. ö÷renilen geçmiú zaman tabanı+edi úeklinde yapılmaktadır ve önceden veya di÷er geçmiú zamandaki hareketten önce yerine getirilen bir hareketi ifade eder. -acaq+edi tabanlarının birleúmesinden oluúmaktadır ve bu úekil. Belirtili úimdiki zamanın hikâyesi. Teklik -I.ú. Tekil I. Çünkü onlar. edi vs.ú. almaycaq edim vs. Ö÷renilen Geçmiú Zaman.ú.ú.ú. men .ú. III. geniú zaman tabanı+edi úeklinde yapılamaktadır ve o. II. edim ‘ben oldum’.

ú.yatqan edim. Olumsuzluk úekli. geçmiú zamanın olumsuz tabanından yapılmaktadır. sözcükbilimsel (leksikolojik) anlamı olan bütün sözcük öbeklerini ve eylemi içine almaktadır.ú. Teklik I. Adı geçen anlamsal dilbilgisel kategori olsa/ise. II. genel úemaya göre gerçekleúmektedir. Kerim mında olsa/ise ‘E÷er Kerim buradaysa’. -qay/-key. birden kapı vuruldu’. ú. -dır úekli ile ortaya çıkan sübjektiflik pekiútirmenin kesinli÷ini veya kararsızlı÷ı ifade . økinci úekil (eken). al-sa-m. Tekil I. II. II. Olumsuzluk úekli. III. zaman ve istek anlamlarına sahip olur: bir de baqsa (veya körse). ne baqsın (veya körsün) ‘o baktı÷ında ne gördü’. Her iki zamanın olumsuzluk úekilleri. geçmiú zaman. ùart kipi. Görülen geçmiú zamanın hikâyesi. almasaydım vb. Ço÷ul I. -sa/-se ekiyle yapılır. (sen) almalı ediñ. herhangi bir zamanda temel cümlenin yükleminin zamanına uygun olarak úartlı bir hareketi ifade eder. aldım edi ‘aldıydım’. Geçmiú zaman.ú.ú. eken ve –dır/tır úekillerinde ortaya çıkar. galiba.ú. Tekil I. ùart kipinin tabanı. genel úemaya göre oluúmaktadır. Bu kipin úimdiki zamanı. kiplerden farklı olarak. (men) almalı-m ‘ben almalıyım’. (sen) almalı-sıñ vs. geçmiú zaman úahıs eki+edi’den oluúmaktadır. alsa edim ‘alsaydım’. al-÷ay ediñ /al÷aydıñ vb. ú.ú. Geçmiú zamanın olumlu ve olumsuz úekilleri. -÷ay/-gey eki + e eylem kiúi úekillerinin yardımı ile veya qaydı birleúik úeklinden yapılmaktadır.ú. kip tabanı+edi úeklinde yapılmaktadır. II. Örne÷in. alsa ediñ vb. Tekil II. Birinci úekil. Gereklilik Kipi: ùimdiki zaman için -malı/-meli ve geçmiú için -malı/meli edi belirtilerine sahiptir. Olumsuzluk úekli: al-ma-÷ay edim/alma÷aydım vs. aldıñ edi vb. aynı zamanda birleúik biçimde de ortaya çıkar: alsaydım. Sen koyge ketecek ekensiñ ‘Sen köye gitmeye (me÷er) hazırlanıyormuúsun’ vb. geçmiú zamanın olumsuz gövdesiyle yapılır. Çekim úeması: ùimdiki zaman –Tekil I. al÷an edim ‘almıútım’. Tekil II. Biz ketmeli olsaq/isek. ú.ú.ú. al-÷ay edim/al÷aydım ‘alaydım’. úart anlamını ifade eder ve isim soylu kelimelerle. bilgilerin tam olmayan gerçekli÷ini veya sonuçlara göre belirlenen bilgileri ifade eder. úudur (bina)’. Örne÷in. Uzak geçmiúte vuku bulan bir hareketi ifade eder. Olumsuzluk úekilleri.. Çekim úeması: Tekil I. birden qapu qaqıldı ‘ben yatmıútım. ba÷ımsız olarak kullanıldı÷ında. al÷an ediñ vb. al-sa-q vb. Geçmiú zaman: Tekil I. Dil sistemindeki sübjektiflik. ú. “Poçta mına úu eken ‘Postahane. II. gerçek olmayan úartlı hareketi ifade eder. ùimdiki zaman Tekil I. Tekil II. (men) almalı edim ‘almalıydım’. zaman tabanlarıyla ve kiplerle (emir ve úart kiplerinin dıúında) birleúir. ya kino÷a barsaq ‘ya sinemaya gitsek’. ú. ú. østek kipi. al-sa-ñ. alsa.ú.

ye-dir.. úimdiki zaman: Suv qoyadır dep belledim ‘Belki su dolduruyorsun diye düúündüm’. yollanmak’. -an sıfat fiili: kerek-en ‘gereken’. muhakkak bir olasılı÷ın verilmesi için kullanılır. II.. di÷er gövdelerde. di÷erleri ise geçiúli eylem yapar. úay degilmi?’ ‘Sen galiba onlara gelmiúsindir.‘çekiútirmek’. de÷il mi?’ vs.. -ır-/-ir: iç-ir-. -sat/-set-. -a-/-e-/-ı-. bkz. Örne÷in. -dır eki. olumsuz úekli. -n-/-t vb. -q-/-k-..– ‘itekle-’. Çok kullanılmayan ekler.. vb. baltala–balta’dan. Buna uygun olarak olumsuz úekil de oluúmaktadır. Ses taklidi yapma ekleri: -qır. Karakterin defalarca yapılan verimsiz úekilleri: -la-/-le. -ay-/-ey-. ite-kle. -÷ız-/-giz-. aqıy. belli bir ölçüde de iúteúlik eylem çatısı tamamen geliúmiútir. zor-uq.‘sallamak’.. -ıy-/-iy-. -qala-/-kele-.‘girmeye zorlamak’. geçiúsiz eylemlerden geçiúli eylem oluúturmuútur: qorq-ut- . lâzım’ ve kerek ‘gerekli. kerekirim ‘gerekiyorum’. ö÷renilen geçmiú zaman: Sen oña kelgensiñdir.ú. -dır-/-tır-.– dög-mele.‘fazlaca yorulmak’ zor’ dan ‘gayret. Eylemin ettirgen çatı ekleri. tarihî bakımdan da sözcük türetilmesinde uygulanarak. -ar/-er-. -sa-/-se-/-sı-.ú. Adı geçen eklerden ikinci ve üçüncüsü geçiúsiz eylem.–siypa-la‘okúamak’.sondaki sesi ünlü veya l olan gövdelerde (tek hecelilerin dıúında). tart-qala. 2) Çok kullanılmayan ekler: -qız-/-kiz-. dalgalan– dalga’dan.ú. con-el. kerekecegim ‘Ben gerek olaca÷ım’ vb. -(ı)qla-/-(i)kle-. kir-set. Örne÷in. Eylemin çatı ekleri.isim’ vb.‘dinlemeye müsaade etmek’.‘yönelmek. -(a)l-/-(e)l. zarurî.‘gözlerini kapamak’ aq ‘dan’ ‘göz akı’. Çatı úekillerinden dilbilgisel olarak kullanım sıklı÷ı olan ettirgenlik ve edilgenlik gibi eylem çatıları. adlarla ve bildirme kipinin bazı zamanları ile birleúir. Kırım Tatar lehçesinde kerek ‘gerek. mala-/mele. ùart kipinin úimdiki zaman tabanı+kerek úekli. içeri sok-’. ad-a. Kerek sözcü÷ü ile oluúan terkip: mastar+kerek (bütün kiúilere göre) – çalıúmaq kerekmen (-im de÷il) ‘Ben çalıúmalıyım’ vb. kerekirsiñ vb. kerekmezsiñ vb. kir-giz.. gelecek zaman– Tekil I. guzelleú– guzel’den vb. -lan.eder. gereken’ sesteú sözcükleri bulunmaktadır. adlandırmak’ at’dan ‘ad. -la. Qasım olmalı..‘yemeye müsaade etmek’. Onlardan ikincisi yalnız aúa÷ıdaki úekillerde çekimlenir: Geniú zaman– Tekil I. kerekmem. landır ve -laúdır iúlevli çok kullanılan eklerin yardımı ile yerine getirilmektedir.. çaba’. ÷ala-/-gele-. Örne÷in.. diñle-t. -ar/-er. Eylemin ettirgenlik çatısı aúa÷ıdaki eklere sahiptir: 1) Çok kullanılan ekler: -t. øsimlerden türemiú eylemlerden eklerle sözcük türetilmesi.‘ad koymak..‘yerleútirmek.. olumlu eylem gövdelerine eklenmektedir.

qaç-ıú-. kıç atmak’. tarafından kelimesi ile kullanılan nesne (hareketi yapan). kır-ıl-.‘yenmiú’ ve di÷er gövdelere ise -l eklenir: aç-ıl-. qorq-uz.‘korkutmak. Hareketin basamaklarını (safhaları) ifade eder.‘yaúamı devam ettirmek’(anlatım anına göre). ürkütmek’. Eylemin çatı eki ile oluúan birleúmeler aúa÷ıdaki úemaya göre dizilir: Özne (hareketin yapılmasını teúvik eden). nesne yalın ve yükleme ad durumlarında (hareketin objesi). 2) Baúlangıç. Dönüúlü ve edilgen eylem çatı eklerinin yardımı ile birçok pasif eylemler yapılır: at-ıl-. op-üú.‘öldür’ ol’den ‘ölmek’ vb. Edilgen birleúme aúa÷ıdaki úemaya göre dizilir: Özne (hareketin hedefi). nesne yönelme ad durumunda (hareketi yapan). ol-dür.‘almaya baúla-’.‘öpüú-’.‘tehdit etmek’ qorq’dan. øúteúlik eylem çatısı. 3) Hareketin gidiúi: a) Onun belli istikamette geliúimi: -a/-ıp+bar-.–az qalıp (az kaldı) ala yazdım ‘Ben nerdeyse alacaktım’.. qısqara-/qısqarıp bar(gittikçe kısal-)‘kısalmak’. -(ı)n eki ile yapılır: Adı geçen ek. bazen de hızlı hareketi ifade eden eylemler yapar: Dönüúlü gizle-n-. Hareketin gerçekleúme anı ve úekilleri. 1) Harekete yakınlık: -a+yaz. Edilgen eylem çatısı.. yürümek’) ‘fazla yüründü’. fazla olarak pasif eylem.. alıp otur. -(ı)ú. hızlı hareket ifade eden tep-in‘tepmek. b) Daha önce baúlanmıú bir hareketin devam etmesi: -ıp+kel-. daha az ise dönüúlü. harekete hazırlık: -a/-ıp+baúla-: ala/alıp baúla. Dönüúlü eylem çatısı. yaúap kel. Birçok eylemler pasif anlama sahiptir: bula-ú-/bula-n-. .‘alma÷ı kabullenmek’ (ne ise). gerek geçiúli gerekse geçiúsiz eylemlerden yapılabilen úekillerde belirsiz bir úahsî hareketi ifade eder: Çoqça bar-ıl-dı (bar-‘tan ‘yürü. Edilgen eylem çatısı. pasif baúla-n-. yüklem: Bu qarar ukümet tarafından qabul olundı. yüklem: Men oña kereken cevapnı yazdırdım ‘Ben ona gereken cevabı yazdırdım’.. ekinin yardımı ile ço÷u zaman karúılıklı anlamına sahip olan geçiúli eylemlerden ve ortaklaúa anlamına sahip olan geçiúsiz eylemlerden yapılmaktadır: bkz. sondaki sesi ünlü veya l ünsüzü olan eylemlerden: aúa-n. -ıp+otur-.vb. aúa÷ıdaki eklerle kurulur: -(ı)n. -a/-ıp ulacının yardımcı eylemlerle birleúimi aracılı÷ı ile ifade edilmektedir. il-iú.

hareketin kararlı bir onayı veya inkârını ifade eder: kor-gen-im bar ‘Evet. qapın al. -acak/-ycak ortacı. 3) Bir defa yapılan hareket: -ıp+al-.(pasif eylemlerde) qıza ket. de÷il sözcü÷ü ile birlikte katî bir kasıtlı inkârı ifade eder: al-acak degilim ‘almayaca÷ım’. -qan úekli.‘telâffuz etmek’. 4) Hareketin devam etmesi: -a+ber-. -acak/-ecek ekleri ile yapılan úekiller ise gelecek zamana ait olan bir hareketi ifade eder: qaltecegimizni (qay etecegimizni’ den) bilmeymiz ‘biz ne yapaca÷ımızı bilmiyoruz’. ben gördüm’. -ıp cur-. öl-mez (qaramanlıq) ‘ölmez’ (kahramanlık). oynap otur. kor-gen-im yoq ‘Evet ben görmedim’.‘çekip çıkarmak’.‘almak (her úeyi). -ma/-me ve -v/ -uv/-üv. hareketin tamamlanması ve baúka bir duruma geçiúi. sonucunu ve hedefini ifade eder ve iyelik eklerini kabullenir: yaz-÷an-ım ‘yazdı÷ım’. aldatıp cur. 2) Çabukluk: -ıp al-. alıp çıq. aynı zamanda yakın geçmiú zaman ortacı anlamına sahiptir: yaz-÷an ‘yazan’. -n vb.‘oynaya durmak’.‘devamlı yalan söyle’. Hareketin miktar niteli÷i: 1) Onun bütünlü÷ü: -ıp+çıq-. niteli÷ini ifade eder: aq-ar (suv). kule bersin! ‘bırak gülmeye devam etsin!’. -a/-ıp+ket. Bu úekil.‘almayı bitir’. Adı geçen ortaç herhangi bir hareketin (durumun) özelli÷ini. -qan-ı (-m. -yuqlap qal‘uyuya kalmak’. 6) Sükûnete geçiú (durum eylemlerinden): -a/-ıp+qal-. ıp taúla-. eylemli÷i oluúturur ve çekimlenebilir. aytıp taúla. aytıp ciber.c) Hareketin de÷iúmezli÷i veya daîmili÷i: -a/-ıp+tur-. yoq sözcükleri ile birleúerek. ket- .) bar ‘var’. -÷an/-gen. 4) Bir defa ve çok defa yapılan hareket: -a/-ıp+ber-. ortaç anlamında hareketin gelecekte olabilirli÷ini veya tahmin edildi÷ini ifade eder: ol-ma-ycak úey. baqıp tur‘bakmaya devam et-‘. -yacak/ycek. Hareketin adının aynı eylemlik (mastar) úekilleri. Ortaç ekleri: -qan/-ken. -ıp otur-. Bu úekiller. Di÷er iki úekil ise iyelik ekleri ile birleúir ve iúini bilüv. -türtip al. ‘bazen söylemek. aúa÷ıdakilerdir: maq/-mek. -acak/ -ecek. beklenmedik bir úekilde söyle-’. almak’. Ortaç ve eylemlik (mastar): Tam bir ortaç úekli olarak -r geniú zaman aoristi ortaya çıkmaktadır.‘itmek’. -ıp ciber-. 5) Hareketin tamamlanması: -ıp+bitir-. hareketin yerine getirilmesini.‘sinirlenmek’ kız-’dan ‘kızmak’. -ala/alıp ber‘alıp ver-. ala bitir.‘telâffuz etmek’. Birinci úekil.

-acak/-ycak ortaç ekleri. acak/-ycak birleúik terkibi. zaman hududu. -ın. hareketin sonuçlanmasına geçiúi ifade eder: Ne ko gen olsam. Olumsuz úekli. -qan birleúik terkibi. -qan soñ ‘dıktan sonra’. Çok kullanılan ekler: -ca/-ce. çok defa veya uzun bir sürede yapılan hareketi ifade etmek için ortaya çıkar: laf ete ete qezmek. ol.eylemi ile birlikte kullanılarak hareket eden úahsın durumunun de÷iúikli÷ini ifade eden ‘birleúik terkipler’ yapar.me-m üçün tipinde terkipler yapar vb. 3) Zaman zarfı olarak kullanılan ulaç: -qanda/-kende. onı aytam ‘Ben neyi gördüysem.. -a/-e. 2) Tarz hareket zarfı olarak kullanılan ulaç: -(y)araq/-(y)erek (Konuúma.. kundüz-ler-i vs. zamana kadar’. -ça/-çe.. semantika-ca ‘anlamsal’. Ulaç: 1) -(ı)p/-(u)p umumî ulaç. -(a)r-maz/-mez olumsuzluk úekli. onu söylerim’. -÷anca/-gence ‘henüz de÷il’.. ‘o zaman’. dıktan beri’. -qanı/-keni//-÷anı/-geni kibi eklerinin ve ona eúanlamlı olan -(a)r-maz zarf-fiilinin yardımı ile ifade edilir. (-may/-mey olumsuzluk úekli. yer zarfı: -mın-da . -madan. -÷anda/gende ‘o zaman. -meden olumsuzluk úekli: bil-meden (veya bil-meerek). Ulaç terkibi ve zaman ifadesi: qandan eve /burun ‘madan önce. § 12. çekim örne÷ine sahiptir. -çasına/-çesine (basit veya iyelikli úeklindeki adlardan türemiú). Zarf. Sözcükleúmiú úekiller: -layın/-leyin zaman zarfı.. açıq-tan. aqúam-layın ‘akúamleyin’. prensipçe.. herhangi bir durumun de÷iútirilmesine hazırlık anını ifade eder: Sen ne yapacak bolasın? ‘Sen ne yapmaya hazırlanıyorsun?’.. –r birleúik terkibi. -na/-ine: aqs-ine/ters-ine. -qan. -(y)araqtan/-yerekten) kul-erek aytmaq ‘gülerek konuúmak’. -y ikilemeli ulaç. daimî (veya alıúılmıú düzenli) bir duruma geçiúi ifade eder: Qartlıqta oqur yazar oldım ‘øhtiyarlıkta okur-yazar oldum’. bir-den. -r.: yaz-ın. -qan÷a/-kenge//-÷anga/-genge qadar. -mayınca/-meyince. mence(sine) ‘bence’. Birleúik terkipler.’. qanca. -qanca/-kence. tarz hareket zarfı anlamında. yirmi dört saatin kısımlarının adlarından türemiú iyelik úekillerinin çoklu÷u: sabah-lar-ı. eklerinden türemiú ekler: -casına/ -cesine... -a/-e/-y ulacından oluúur) birbirinin ardınca gelen iki hareketi ifade eder (yatıp dinlen-) ve o di÷er ulaçların de yerine geçebilir: Brakovúik olıp çalıúmaq ‘kontrolörlük yapmak’. aynı zaman anlamında -dımı/-dimi úekli kullanılır.. öncekinin aksi olan bir duruma geçiúi ifade eder: Areket etmez oldılar. qandan/÷andan berli ‘.

yalın ad durumunda ifade edilmektedir: eki saat qadar (süreklilik). 2) Yalın ad durumunda (isim veya eylem adlarında) veya ilgi ad durumu ile (üçüncü úahıs zamirlerinde) kullanılan edatlar aúa÷ıdaki anlamları ifade eder: a) Birliktelik ve topluluk: -ile (-la/-le). aylanasına (-nda/-ndan) . yakınında’. -nden) herhangi bir úeyin dibini ve temelini göstermek için. içi-ne (-nde). Yardımcı sözcük öbekleri (Edatlar): Gramer görevli edatlar. miktar.’ Yardımcı adlar. qarúısı-na(nda/-ndan). tekrarlama.‘burada’. iyelik ekleri ile yönelme. §13. madan önce’. b) Uygunluk ve ilinti kurma: -kore ‘göre. soñra/soñ ‘sonra’. sınırını: qadar. b) Benzerlik ve andırıú: kibi. art-ı-na (-nda) ‘arkasına. çün). astı-na (nda/-ndan) ‘altına. ‘nereye’ vs. Zarfların birço÷u. d) østisna: baúqa/÷ayrı ‘bu yerden baúka/gayrı. Zaman miktarının ifade edilmesinde yalın ad durum kullanılmaktadır: beú kuñ soñra/soñ. bulunma ve çıkma ad durumlarında kullanılmaktadır: ustü-ne. tübü-ne (-nde. 3) Yönelme (datif) ad durumu ile kullanılan edatlar aúa÷ıdaki anlamları ifade eder: a) Zamanda veya yerde hareketin istikametini veya noktasını. qayda ‘nerede’. ‘acaba’. baúında. içinden. kun sayın ‘her gün’. b) Zamanın sayılmasının baúlangıç noktasını: berli/baúlap/itibaren. baúı-na(-nda/-ndan): iú baúında. Arapça úekillerine ba÷lıdır: úahsen. . altında. do÷ru/taba ‘istikamet’. arkasında’.. artı-ndan ‘arkasından’.’ 4) Yalın ad durumunda kullanılan edatlar aúa÷ıdaki anlamları ifade eder: a) Zamana göre boúluktan önce gelen veya sonraki durumu: -evel/burun ‘kadar. aracılı÷ıyla’. ustü-nde. ilâve edilme ifade eder: sayın. bázan. c) Amaç: -içün (kısa úekli. -nen ‘ile. c) Sebep: sebep/otrü: úundan sebep/otrü ‘buna göre’. ustün-den. aúa÷ıdaki gruplara bölünmektedir: 1) Yalın ad durumunda kullanılan edatlar. yanaúası-na (-nda/-ndan) ‘(dolaysız) yanında’. anda ‘orada’. yanı-na (-nda/-ndan) ‘yanında. ogü-ne (-nde/-nden) ‘(dolaysız olarak) neyin ise önünde’. altından’..

ká veya de.. tek bir eylemi ifade eder.. iúaret etme anlamsal nüansı ile: em. Emir kipi)... saqın. 2) Karúıtlık: ise.bazen’.. Adı geçen sözcükler. Baúlangıçta onlar. 4) Detaylaútırıcı: yani.. mucibince ‘göre’. yoqsa/yaxut/yada. arası-na (-nda/-ndan).kimerde ‘bazen. Taklidî sözcükler: Bunlar do÷adaki sesleri yansıtmaya yönelen. ùunu al da get.. em ‘hem’. ey. tek heceli bir yapıya sahiptirler: ünsüz+ünlü+ünsüz veya ünsüz+ünlü+ünsüz+ünsüz. § 14.. yoqsa(m) – qulaqlarım çınlay yoqsa(m) ‘Yoksa kulaklarım mı çınlıyor’. nen/ile.de. tap/tam: tam bu sırada. geniúlenmiú úekilde: ya. ve em de... 5) Kuvvetlendirme: -çi... qana.... 5) Olumsuzluk: ne.... boyu(nca). op. o÷runda ‘için’. qa (hayret. ta ‘daha’: ta balalıqtan berli ‘daha çocukluktan beri’.ne.em de (veya ve em de) ‘hem. tarafından.yaká. gü (gürültünün ... qararlarında ‘kadar (zaman üzerine)’ vb. sevinç bildirildi÷inde).. kimerde.. 4) ùart: eger. 3) ùiddetlendirme ayırıcı: amma (önde kullanılan)/bile (sonda kullanılan). Edatlar: 1) Ba÷lama: da/de. madamki.. ki – em oyle sızlay ki. 6) Olumsuzluk: degil. ay (takdir edildi÷i. ama karúıtlı÷ın güçlenmesi ile.. 2) Karúıtlık: lâkin. -sana (bkz. 3) Sebep: çünki. Ba÷laçlar: 1) Ba÷lama: ve. istek ve memnuniyet bildirildi÷inde). aydı(ñız).. yaygın olan ba÷lama ba÷laçları. pat. çevrede’. úu –tokta úunı! ‘dur’.. Ünlemler: aman. ax..hem de’.. da: ya men insanım da. baqayım/koreyim..‘etrafta... ‘uygun olarak’. em de.. endi–ne bilmeyim endi ‘artık nasıl bilmeyelim’. Örne÷in. ortası-na (-nda/-ndan).. eúyaların durumunu bildiren sözcüklerdir.

-dı/-di eki ile isimler yapılmaktadır: gurül’den gurülti. ıúık lekelerinin oynayıúı). Analitik biçimler. Birincisi. özne – zaman zarf tümleci – yer tamlayıcısı – dolaylı tümleç – zarf tümleci – nesne – yüklem. isim veya eylemle tamlama aracılı÷ıyla birleúmektedir. özne – nesne/dolaylı tümleç – yüklem. Örne÷in. Sürecin geçiúi. aynı tamlama modeline göre birbirine ba÷lı olurlar: Ba÷çamızda üzüm. özne – zaman zarf tümleci – yer tamlayıcısı – dolaylı tümleç – nesne – yüklem. ikincisi ise sözdizimsel iliúkilerin ifade edilmesi için hizmet eder. -ır/-ıl. gerekse adjektif (sıfat) iliúkilerinin ifadesi biçimidir. 1. qıbırqıbır (kaynama hareketinin yansıması). sözcüklerin de÷iúimi ve sözcük türetilmesinin analitik biçimleri.yansıması). Dilbilgisel bakımdan bir cinsten olan tümce ö÷eleri. § 15. -ır eki ile yapılmıú gövdeden -tı/-ti. özne – zaman zarf tümleci – nesne/dolaylı tümleç – yüklem. . cılp-cılp (kelebeklerin görünüp kaybolması) vb. aúa÷ıdaki biçimler veya onların biri aracılı÷ıyla ifade edilmektedir. yalt (parıltının yansıması). Sözdizimsel irtibatlar. nesne. özne – zaman zarf tümleci – yer tamlayıcısı – nesne – yüklem. tım-tım. Burada sözdizimsel olarak tamlayan durumunda olan bileúen tamlanandan önce yer alır: Belirtici belirtilenden. incir. yalt-yult (düzensiz parıltının. ilya. úıp (ansızlı÷ı ifade etmek için) vb. er úey bar. ava serin ‘hava serindir’ ve serin ava ‘serin hava’. Sözcük. mantıkî vurgu ile yüklemden önce yer alır: Bugün toplaúuv klubda olacak ‘Bugün toplantı kulüpte olacak’.. yani sözcüklerin çeúitli pozisyonlardaki kullanımı gerek yüklemsel (predikatif). Söz Dizimi: Kırım Tatarcasında iki çeúit sözlü irtibat mevcuttur: Morfolojik ve Sentaktik. beraber olmayan ve çok defa tekrarlanan olayları ifade etmek için köken. Daimî olmayan. tümceyi sıfat tamlamasına çevirebilir. tümleç veya zarf tümleci yüklemden önce gelir. Özne ile yüklemin yerlerinin de÷iútirilmesi. ikileúir ve ünlü ses burada “u”ya çevriler: pay-puy (düzensiz bir gürültünün yansıması). birleúme veya tamlama aracılı÷ıyla yapılmaktadır.. b) Tamlama aracılı÷ıyla sözcüklerin ba÷lılı÷ı: Belirtici. Çeúitli tümce içeriklerindeki söz dizimi: Özne – zaman zarf tümleci (veya zaman zarf tümleci – özne) – yüklem. Sözcüklerin yerleúimi: a) Tümcede sözdizimi. mañır’dan mañırtı ‘meleme’. unsurlarının çift köklere eklenmesi yolu ile verilmektedir: úapıl-úupul (herhangi bir iúin yapılmasının yansıması).

Tamlamalar. 1. eylem. 3) Belirtili isim tamlaması. birinci bileúene ise ilgi ad durum eki eklenir. meúguliyete vb. Üçüncü biçimde tamlayan dilbilgisel iyelik eki ile belirginleúir ve aúa÷ıdaki anlamları ifade eder: . oktábr bayramı. edebiyat ocası. milliyete. Birinci biçimde tamlayan aúa÷ıdakileri ifade eder: a) Eúyanın ölçüsünün ve yapıldı÷ı malzemenin adı: baqır tencere. baa kelüvi. aynı zamanda tekilli÷e-ço÷ullu÷a göredir: Söz konusu uyuúma iliúkisi tümcenin öznesiyle yüklemi arasında olur: Sen özü qabaatlısıñ ‘sen kendin suçlusun’. tümleç. belirticitümleç gruplarına ayrılmaktadır. kiúiye. 2) Belirtisiz isim tamlaması. unvana. 2. üç úekle sahiptir: 1) Her iki bileúeni ek almadan kullanılanlar. økinci biçimde tamlanan belirginleúir: a) Onun di÷er eúyalarla (olaylarla) daimî iliúkilerine göre: kireç kesegi. kiúide kiúiye göre gerçekleúir: Künler. 3) Tümcedeki sözcüklerin birbiri ile uyum sa÷laması. ço÷ulda birinci ve ikinci kiúilere göre uyuúmaya da bilir: Siziñ balalar (ıñız). "ketmek" fiili. 3. Kelime gruplarının temel tipleri. isim ve sıfatlarla ba÷lı (tamlayan) durumundaki sözlerin ad durumu ekleriyle kullanımı. aynı zamanda çekimlenen di÷er úekillerdeki tamlayan sözcüklerle yerine getirilmektedir. suv degirmeni. øsim tamlamasının ö÷eleri arasındaki isimler. çiberekçi qart ‘çiybörekçi ihtiyar’. isim birleúmeleri ve sıfat sözcük öbekleri+isimler úeklinde görülmektedir. söz dizimi muhtevalarına göre birbirinden farklı olarak görülmekte ve belirtici (sıfat). Çingene Ahmet. b) Benzeyiúe. göre kiúilerin (özel isimlerde) adlandırılması: Oçappe øslámova ‘Ö÷retmen øslâmova’. cinse. øsimlerden yapılan birleúmeler. iyelik ekleri ikinci bileúene gelirken. Uyuúma iliúkisi. Akraba adlarının belirticisi olarak özel adlar ortaya çıkar: Fatma apay ‘Fatma abla’. III. göreve. uc araba odun.2) Tümcedeki sözcükler arasındaki idare alâkası. ancak birinci ve ikinci kiúilerde. aylar böyle keçti. ev masrafı. tilki kadın. b) Onun bileúenlerinden biri ile iliúkisine göre: birlik arteli.

Aynı yöntemle üstünlük derecesinin úekillerinden biri yapılmaktadır: guzelden guzel ‘en guzel’. yol cu mek ‘yol geçmek’. Birinci ve ikinci tip birleúmelerde tamlayan ve tamlananların arasına di÷er sözcüklerin girmesi mümkün de÷ildir. Sondaki model üzere karúılaútırma derecesinin ifadesi yapılır: Karúılaútırma eúyası (özne) –karúılaútırılan (dolaylı tümleç çıkma ad durumunda) – karúılaútırma belirtisi (yüklem): sen ondan iúkirsiñ ‘sen ondan çalıúkansın’. omür boyı inanmaq ‘ömür boyu inanmak’.armutnıñ qokulısı. b) Eúyanın eúya ile daimî iliúkisi: tilkiniñ quyru÷u. Nesne birleúmeleri. Sıfat sözcük öbekleri. II. 2) Korer-kormez sevinmek.a) Eúyanın eúyaya ait olması: Margubeniñ fistanı ‘Margubanın elbisesi’. sıfatlardan ve zamirlerden veya zarf+isimlerden (axmakçasına yalan) yapılabilir. (ølgi ad durumu dıúında). § 16. aynı zamanda çok düz bir úekilde dizilen birkaç adjektif sözcük+isimle de oluúabilir: okuv÷a ketgen bu dört yaú yigid (sıfatfiil+zamir+sayı+sıfat+isim). Adı geçen birleúmeler. iúke aves ‘iúe hevesli’. çıkma ad durunu: açlıktan olüm. unsurun tüme ait olması. c) Eúyanın kendi taraflarından biri ile iliúkisi: Qırımnıñ dülberli÷i ‘Kırım’ın güzelli÷i’. bundan beter vb. Datif grubu: yönelme ad durunu. yükleme ad durumunda: erini bi mek. Mastar birleúmeleri tâbi eden durumundaki eylemden ve ba÷ımlı olan tümleç niteli÷indeki sözcüklerden oluúur: 1) Çabuk davranmaq ‘çabuk hareket etmek’. adamnıñ degeri ‘insanın degeri’ vb. bulunma ad durumunda: ‘sözünde qalmak’ çıkma ad durumunda: fırsattan faydalanmak. Basit tümcenin temelini tümcesel bileúenler arasındaki yüklemsellik iliúkisine (yargı ve sübjektif yaklaúıma göre) dayanan ifade modelleri oluúturmaktadır: . Üçüncü tip birleúmelerde ise bileúenlerden her birinin özel belirticisinin kullanımı mümkündür: ótken yılın búyúk muvafakiyetleri ‘geçen yılın büyük baúarıları’. yönelme ad durumunda: eve qaytmaq. osümliqe bay ‘zengin bitkisel örtü’ ve sahip ablatif grubu. eylemden ve ad durumundaki idare edilen addan oluúur. isimden oluúan sıfat tamlamalarından.

) tümce basit. Ara sözler ve hitaplar tümcenin yapısını bozmaksızın içeri÷inde yer alır: Ebet (ara söz).. Bu zenginlik. Cümle. ve 2. tam ve eksik yapılarda (büyük ço÷unlukla diyaloglarda) olabilir. tek veya grup hâlinde.’ Tümcesel bileúenler. a) ùahıslı yüklemsel (özne ve yüklemleri mantıkî yapıya ve öznel yaklaúıma göre belirlenen) tümceler. kiúilerde kullanılabilir: men brigadir ‘ben úefim’. økinci derecedeki. o zaman bileúenlerin sonrakine gereken dilbilgisel biçim eklenir. yani aynı cinsteki dilbilgisel birimler olarak kullanılabilir. § 17. ba÷laçlı ve ba÷laçsız olarak kullanılabilir: Ba÷laçsız – Kolxozda egelence aqúamları teúkilâtlandırıla. Bilesiñ. ve 2... tuvganım (hitap). Kırım Tatarcasında sıralı bileúik tümceler ve asıl bileúik tümceler mevcuttur: Sıralı bileúik tümceler aúa÷ıdaki türlere bölünmektedir: 1. . konuúma dilinde özne ve yüklem 1. E÷er aynı cinsteki tümcesel bileúenlerin her birinin özel bir ayrıcalı÷ı söz konusu de÷ilse. 2) Sentaktik (1. cail edi ‘Elbette. ayrıldım men senden ‘Biliyor musun sevgilim. aúa÷ıdakilerden oluúmaktadır: 1) Kiúisiz – Bizde úay aytıla ‘Bizde böyle söylenir’. kiúilerde) – aqlısıñ ‘haklısın’. tümleç vb. Parçalı ba÷lama usulü ile ba÷lanan sıralı bileúik tümcelerin yüklemleri. dolayısıyla özne ve yüklem dıúındaki tümcesel ö÷eler kullanıldı÷ında (nesne. Piyano. Tümce. Tek içerikli tümceler. 3) Ad tümce: Zal. guzellikten (çıkma ad durumu) faydalandı tek olar ‘Bu güzellik ve zenginlikten yalnız onlar yararlandılar’. Çiçekler’.. Özne ve yüklem tümcenin temel bileúenleridir. kiúide) – ortalıq (özne) qaya (yüklem) ‘etraf kayalıktır’. 3) Analitik -sentaktik – sen aklısıñ ‘sen haklısın’. o cahil idi’.. úahıslı ve olarak kullanılan sözcüklerden oluúur. tümcesel bileúenlerinin kullanımına göre ise tek içerikli ve çift içerikli olabilir. 2) Belirtisiz kiúili tümceler – Bizde úay aytalar ‘Bizde böyle söylerler’. yapısına göre kısa ve geniú. geniú bir yapıya kavuúur. Royal. –Men isterdim. ben senden ayrıldım’. ‘Salon.1) Analitik (yazı dilinde ancak 3. (Sözümü kesip) ‘Sözümü keserek. Çiçekler.

ise edatları ve ba÷layıcı sözlüklerle biçimlenir: Sen maña söz berdiñ. yoksa karúıtlık veya beraberlik ba÷laçları aracılı÷ıyla biçimlenir: Ya men beririm.eylem biçiminin yardımı ile: Yan tümce –Dolaysız söz (anlatım): "Biz saçuv÷a azırmız" deyler ‘Onlar biz ekime hazırız diyorlar’. içerideki yerler ise bom-boú ‘Güverte tam olarak doldu. Ba÷laçlı tümceler ve. Nesnel tümceler: I. onun anlamı ve dolaysız söz (baúkasının oldu÷u gibi. ise. ya o. da/de.dram togerek azaları kontsert bereler ‘Kolhozda e÷lence geceleri düzenlenerek. b) Ulaç tümceleri: Vıstavkomda beú aza olıp. nesnel yan tümceyi dolaysız söz biçimine sokar. a edatlarının aracılı÷ıyla biçimlenir: Mektepniñ mudiri yoq.ya (da). Biçimsel-anlamsal ba÷lılık ile: a) de. dram derne÷i üyeleri konser veriyorlar’. Adı geçen tümceler.. Çok úükür ki. dep ulacı. Yüklemsel (mantıkî yargı ve öznel yaklaúıma göre) ve öznesel tümceler: a) Yüklemsel tümceler (Temel ve yan tümcelerin yüklemleri eylemle ifade edilir. Örne÷in: Ir÷at–yoq– dep cevap bergen ‘Iragat yok diye cevap verdi’ (dolaysız söz – anlatım). ama. Bölüútürme tümceleri ya. 3. 2. de÷iútirilmeden verilen sözü) daha da biçimsel bir kullanım niteli÷ine kavuúur. faqat ba÷laçlarıyla. . dep ulacı. em. yalnız anlamsal olarak veya dilde ortaya çıkan biçimsel-anlamsal ba÷lılı÷a göre ayırt edilmekte olup. 2. ocalar da tekmil degil. Anlamsal ba÷lılık ile –Endi ne olır bilmem ‘Artık ne olaca÷ını bilmiyorum’. b) Öznesel (temel tümcesi bütünüyle özneden veya özne gruplarından oluúan) tümceler. bazen de lâkin. konuúma ve düúünüú eylemleri ile birleúerek. onlardan üçü düzenli bir úekilde çalıúmaktadır’. içerideki yerler ise bomboú’. ba÷laçlarla veya her ikisiyle ifade edilir. Bileúik tümce yan tümcelerin sözdizimsel fonksiyonlarına göre sınıflandırılmaktadır. ‘hem’ ba÷laçlarının ve da/de. úimdi niçin vazgeçiyorsun?’ Paluba rıqmarıq toldı. bularnıñ üçi daimiy surette çalıúa ‘Sergide beú üye var. konuúma (düúünüú) anlamından uzak olunca. olarnı qurslar÷a avuútırmaq kerek edi ‘Durum budur ki onları da sınıfa geçirmek gerekirdi’.) –Al bu ki. endi quyruq bur÷anıñ ne? ‘Sen bana söz verdin. 1. oña bir úey olmadı. yan tümcenin yüklem biçimiyle. Karúıtlık tümceleri bazen yalnız semanti÷ine göre. II..

b) Gerçek olmayan úart tümcesi. senin günahını önceden sana ba÷ıúladım’. anlamsal olarak ifade edilen gerçek úart tümcesi: Kordi otü patlar 'E÷er o görürse. temel tümcenin yüklemi bildirme kipinde kullanılır: E÷er kerek olsa silâ astında turma÷a azırım ‘E÷er gerekirse ben elime silâh alma÷a hazırım’. sınırlayıcı –Çuvalda olsa olsa 50 kilo bo÷day bar ‘Çuvalda olsa olsa 50 kilo bu÷day bar’. durum daha iyi olurdu’. 5. Onu daa tüúünecegim cevabını 4. seniñ günañnı men eve den saña ba÷ıúladım ‘Emin ol ki. Aynı yapı +madamki ba÷lacı: Madamki. Sıfat (belirteç) tümceler: 1) Ba÷layıcı sözcük ve ifadelerle (öyle bir. yan tümcenin yüklemi úart kipinde kullanılır+e÷er ba÷lacı. 3. Evelde bu koyde bir oca ol÷an olsa. ödü patlar. úimdi 12 hoca var’. temel tümcenin yüklemi belirsiz geniú zamanın hikâyesi úeklindedir. c) ùart úekli farklı anlamlarda ifade edilmektedir: Kuvvetlendirici. daha do÷ru uygunluk nasıl –neday ba÷layıcı sözcükleri ile birleúmede ifade olunmaktadır: ønstruksiyada nasıl yazıl÷an olsa men de . her úey hazırdır’. Karúılaútırmalı tümceler. úimdi 12 oca bar ‘Önceden bu köyde bir hoca varsa. qart degenler. demek o kerçekten de kart ‘E÷er ihtiyar demiúlerse o gerçekten ihtitardır’. o qadar. nasıl) birleúmede ortaya çıkan anlamsal ba÷lılıkla: O oyle ku kü qopar÷an. yan tümcenin yüklemi úart kipinin geçmiú zamanında biçimlenir. -qan alda / takdirde eylemsel ad birleúimi biçiminde: Ava yaxúı olma÷an alda (veya takdirde) evden çıkma! ‘Hava iyi olmazsa. Tümleçsel tümceler. evden çıkma’. köylüler gök gürlüyor sanmıúlar’. 1) ùart tümcesi: a) Gerçek úart tümcesi. b) ki ba÷lacının yardımı ile: Emin ol ki. úunı/úurasını ba÷layıcı sözcüklerinin birleúmesi ile: ùunu qayd etmek kerek ki. amma koylüler koq gurley bellegenler ‘O öyle gülmüú ki. 2) Biçimsel-anlamsal ba÷lılıkla: berdi ‘O daha düúünece÷im dedi’. vaziet daa yaxúı olur edi ‘E÷er biz iúimizi kendimiz yapsaydık.Men o vaqıtta bugunki kuñlerni korermen dep aslı tüúünmey edim ‘Ben o zaman bugünkü günleri görürüm diye hiç düúünmemiútim’ (dep edatı hâline gelmiútir). er úey azır ‘ùunu vurgulamak gerekmektedir ki. Yan tümcenin yüklemindeki edi cevher eylemi düúebilir: øúni biz ozümiz yapsaq (edi).

zarf-fiil úekli aracılı÷ıyla: 1600 tonna pamuq teslim etilip. ondan soñ (aynı zamanda tek o zaman úekli de mümkündür) iú yoluna mindi ‘Ne zaman biz örgütlü olarak çalıúma÷a baúladık. tarzını ve durumunu ifade eden tümceler: a) Hareketin kalıúını ve tarzını ifade eden tümcelerin bileúenleri. o zaman iú yoluna girdi’. uçurumdan suya düúmüú’.. o zaman (vaqıt) veya ondañ soñ ba÷layıcı sözcüklerle: Ne zaman biz teúkilyatlı surette çalıúma÷a baúladıq. b) Ölçü ifade eden tümceler.. do÷ru koyniñ çetine barır edik ‘Akúam olunca evden birlikte çıkıp. onuñ içün de men . senelik plan eda etilgen ‘1600 ton pamuk teslim edilerek.. 3) Hareketin ölçüsünü. degende ulacı ile: Tilki bir belâdan qaçtım degende daa bugine o÷ra÷an ‘Tilki bir belâdan kaçıp kurtuldu÷unu düúündü÷ü zaman. turmuúı ateú kesi gen ‘Köse o kadar kızmıú ki. baúka bir belâ ile karúılaúmıú’. köyün kenarına giderdik’. c) -qanda ulacı ile: Gece ol÷anda Kose bay usulnen arançı÷a kirgen ‘Gece olunca Kosebay yavaúça odunlu÷a girdi. madamki. 4) Zaman anlamlı bileúik tümcelerin 20’den fazla çeúidi mevcuttur. ba÷laçları ile: Men de "evlâd" edim. aynı úekil+ki ba÷lacı. çünki. a) Anlamsal iliúki ile: Kirdim. 2) Teslim ve kabul ifade eden bileúik tümceler. baqmadan birleúimi ile biçimlenir: Signallar ol÷anı alda (ol÷anına baqmadan úeklinde de olabilir) kereken tedbirlerini almadıq ‘Sinyal oldu÷u hâlde biz hiçbir tedbir almadık’. zaman anlamında –Aqúam olsa evden beraber çıqar. sa da úekli veya qanı alda. 6) Sebep ve netice anlamlı bileúik tümceler: a) Onuñ (úunuñ) içün.. senelik plân uygulandı’. (tek). -qan sayın: Üzüm sarar÷an sayın iútaası daa ziyade arta eken ‘Üzüm sarardıkça iútahı daha fazla artıyormuú’.ki ba÷layıcı birleúmelerle ve ki. iliúe ‘Ben girince o bana takılıyor’.oña köre stanoknı tüzeltirim ‘Yönergede nasıl yazılmıúsa. ben de ona göre düzeltirim’. 5) Maksat anlamlı bileúik tümceler dep unsuru ile biçimlenir: Men bunı oqusıñlar dep gazeta÷a yapıútırdım ‘Ben bunu okusunlar diye gazeteye yapıútırdın’. o qadar/ o derece ba÷layıcı ifadesinin yardımı ile biçimlenir: Kosa o qadar açuvlan÷an. tamamı kaynamaya baúlamıú’. candan suv÷a tüúken ‘Öyle çekmiú ki. b) Ne zaman (vaqıt). öyle ba÷layıcı sözcü÷ü aracılı÷ıyla birleúir: Öyle tartqan.

day//kibi ‘gibi’ vb. hâli vakti yerinde’. Daha Altın Orda döneminde Kırım Tatarcasına geçmiú temiz Arap ve Fars alıntı sözcükleri Ekim inkılâbından sonra çok azalmıútır. asra-//yetiútir. ayt-//söyle– ‘konuúmak’. 7) Kelgende ulacı ile biçimlenen irtibat ve anlayıú ifade eden bileúik tümceler. Bu dönemde dile enternasyonal sözcükler. ancaq ‘ancak’. qart ‘ihtiyar’ ve qartiy ‘ihtiyar bayan’. benzeri adlandırma çoktan mevcuttur. úay (úunday)//úöyle ‘böyle. iúler daa osal ‘Kitlevî iúlere gelince. KIRIM TATARCASININ SÖZ VARLIöI § 18-19. bu yüzden çalıútı÷ıma karúılık hak almıyordum’. et.‘aramak’ vb.‘yetiútirmek’. Massovıy iúke ke gende. endi//úimdi ‘úimdi’. çoq yol cu mek kerek ol÷an ‘Köy çok yakın olmadı÷ı için. qoz//ceviz (Arap. c) -qanı içün ulaç birleúimi ile: Koy yaqın olma÷anı içün (veya olma÷anından sebep). nen//ile. Kırım Tatar sözlü÷ünün görünüúünde de÷iúen son on yılın en yeni sözvarlı÷ında. ciber-//yolla‘göndermek’. önemli ölçüde aúa÷ıdaki sözcük türlerinin yapılması faal bir hâle gelmiútir. plânlamak’ vb. ald//ög ‘ön’. çeúitli bilimsel ve sosyal anlayıúları ifade eden kelimeler girmiútir.vb. O÷uz grubu Türk dillerinin unsurlarını da içermektedir. öyle’. Kiúilerin cinse göre tabakalara ayrılarak adlandırılması süreci. adaq‘niúanlanmak’. bkz. b) dep ulacı ile: O begenmez dep endi derviú kesileyikmi? ‘O be÷enmez diye úimdi biz derviú mi kesilelim’. . planlaútırmak ‘plân yapmak.) ‘ceviz’. iúler daha da kötüdür’.çalıúqanıma qarúılık aq almay edim ‘Ben de bir o÷ul idim. Bundan dolayı Kırım-Tatarcasında eúanlamlı sözcükler çoktur: tüsg // renk (Soldaki kısım – Kıpçak sözcü÷üdür. ekleri ile yapılan eylemlerden birçok bileúik eylemler ve eylem türevleri ortaya çıkmıútır (kooperativleútirmek ‘kooparatifleútirmek’. çoçqa //domuz ‘domuz’. ara. Yüksek meslek okulları ve di÷er okullar için ço÷u sayıda terminolojik sözlükler hazırlanmıútır. önemli bir ölçüde. Bunun yanı sıra.).‘alıúmak’. Temiz O÷uz sözcükleri: alın (mañlay ile birlikte).eylemi ve -lan /-laú. -landır/-laútır. çok yürümek gerekiyordu?’. alıú. oca ‘hoca’ ve ocapçe (oca apte’den) ‘Hoca Hanım’. Buna ra÷men. Bileúik sözcük tipinde allı-taqatlı ‘varlıklı. Kırım-Tatarcasının sözvarlı÷ı temeline göre Kıpçak tiplidir. Sa÷daki kısım – O÷uz) ‘renk’ – cez // baqır ‘bakır’. geliúmemiútir.

Kuzey. dur-. tuzlıq/tuzluq. tüú-. da÷. Kuzey diyalekti ise Baydar’dan Fedosiya’ya kadar uzanan deniz kıyısı ve da÷ bölgesini içine alır. yol. tütüncülük. Adı geçen etnolengüistik olgular. tur-. oldüril-/oldiril-/ottiril-. tütüncilik. yel. cel. . deñiz. 2) Baúlangıçta t~d ses de÷iúmesi: Güney. mana / m . ye ‘rüzgâr’. yani Anadolu’dan gelenler de gözükmeye baúlamıú ve burada uzun bir süre yaúamıúlardır. tuzluq. yok. Sonradan Kırım'ın kırsal bölgesine Nogaylar gelmiúlerdir. yaqúı ‘iyi’. Kuzey. Kuzey. köylü. yay-. cay-. yerleúmiúlerdir. Kırsal diyalektin kuzey sınırları tahminen Evpatoriya–Biyuk–Onlar– Fedosiya–Kerç yarımadasını içermektedir. kürksü . Söz konusu diyalektler aúa÷ıdaki fonetik úekillere göre farklılık göstermektedir: 1) Baúlangıçta y~c ses de÷iúmesi: Güney. tiú. da÷. koylü. yaz-. cer. sana/s . tolqun. Kırım Tatarcası. Onların oturdu÷u yerlerdeki yer adlarının içerisinde eski Türk yer adları yoktur. tuzlux ‘tuzluk’. yayan ‘yaya’. qurulıú. yıldırım. dal÷a.) yaúamıútır. Baydar'dan Kaf (Fedosiya)’a kadar olan deniz kıyısı bölgede ise karıúık bir nüfus (Vizantiyalılar. cayav. Bu iki bölgenin arasındaki alanda ise Orta diyalekt otaya çıkmaktadır. kumúú/kúmúú. çürüklük ‘çürük’. yer. maña. oldürül-. Kuzey. derya-deñiz. Ermeniler vb. çürüklik. cıy-. tat. Genuezler. yol.(ama yı÷ın). çüriklik. Bunların da sınırlarında birçok a÷ız ve ayrı ayrı úiveler bulunmaktadır. Orta. üç diyalekte sahiptir: Güney (Kırsal). Orta ve Kuzey. de-. dal÷a. ma÷a/ma. Orta. una/u÷a. oldu. qurılıú/qurulıú. col. oldüril-.(bazen bana). kumüú.KIRIM TATARCASININ DøYALEKTLERø ÜZERøNE KISA BøLGøLER § 20.tur-. cok – Demek oluyor ki bütün Güney úivelerinde: yipek ‘ipek’. yüzyılda ikinci bin yıldan itibaren Kırım’ın bütün topraklarında Kıpçak kabileleri. tol-. Milâttan önce XIX. Morfolojik úekiller aúa÷ıdaki farklılıkları göstermektedir: 1) Kiúi zamirlerinin yönelme durumunda: Güney. düú-. gümüú/kumuú. dat. yer. cay-.diú. tav. sa÷a/ s . tüú-. saña. kurksüz. oldı/oldu. 3) Dudak benzeúmesi: Güney. Orta. cıy. dat. cayav. o÷a. xuruluú ‘yapım. Bunu Kırım’daki eski yer adları da kanıtlamaktadır. durul-. Kırım’ın diyalektlere göre haritasını ve önemli bir ölçüde Kırım Tatar yazı dilinin sonraki oluúumunu belirlemiútir. inúaat’. Orta. oña. dol-. yı÷-. oldı. koyli. yox ‘yok’. XV-XVI yüzyılda Türkiye’den.

úoyle/úunday. u(y)le. tütüncüdürüm ‘tütüncüyüm’. -dırım. bir yokmuú. avucux /avuçux. Orta. at. ile. bonday. økinci: mınavı (<mına bu). bo/bı. avu (<ha u). bu. Menim canımı ba÷ıúla. Orta. Orta. ocadırsıñ ‘Sen hocasın’ vb. avraya(avrada) (<ha o yerde)/avraca/av’yerde ‘orada’. Kuzey. Yine bir gün Hüseyin okunu alıp ava gitti. úo/úı (bazen so). 4) Yüklem kiúi ekleri: Güney. oyle/úay. Quúnı urdım bellep alma÷a çapıp bar÷anda. men tütüncimen.. anda ‘orada’. Usein oqnın cayını çekip. -dırıx (I. anda. -man/-men men. mında. Metin Asan O÷lı Usein Masalı Bir zamanda bar eken. osı. boyle/bunday. bunday (ın)/bınday (ın). ocaman. man/men. aburaya (<ha buraya) / abraya/abraca/ab'yerde. -mın/-mı (4 varyantta) men ocamın /ocamı ‘Ben hocayım’. u (bazen ol). anavı (<ana bu). o. meni oldürme. söyerde ‘burada’. Qanatından urup yaral÷an. Bu Asannıñ da Usein degen bir o÷lı bar eken. abu (<ha bu). bu(y)le. mına. Kunlerden bir kuñ. –Ey. saña yalvaram. Hüseyin da÷larda. nen. Küçültme: abucux/abuçux. bir vaqıtta bir terekniñ ustünde daa düñyada misli korülmegen acayıp bir quú ko gen. merametli avcı. ú. ebir (<o bir). Çeviri Hasan O÷lu Hüseyin Masalı Bir varmıú.úu. Bu. Güney. küçültme – abracıx/abraçık (-ta. Usenniñ zenaatı da÷dan kiyiq ayvanlarnı avlap özüne keçinip çıqara eken. Orta.2) øúaret zamirleri: Güney. úay. Usein artıq umütini kesip baúla÷an. -m –men ocam ‘ben hocayım’ -yım– men ocayım ‘Ben hocayım’. Güney. -dırsıñ. acayıp quú insan gipi söylenmege baúlan÷an. bir memlekette Hasan adlı bir adam yaúardı. belki seniñ bir keregine yararım. quúnı kozlep atqan. bir zamanda yok eken. -dır. Kuzey. úayna / úaytıp (<úay etip). Bir padiúalıqta Asan degen adam bar eken. er vaqıtki kibi. -la/le): atnan/atnen. ama bir kuú . -m önemli bir ölçüde daha az -yım (iki varyantta). O uzun bir süre da÷larda ve ormanlarda gezip dolaútı. úunday (ın)/ úınday(ın). 3) Yer zarfı: Güney. ormanlarda avlanırdı ve bununla da geçimini sa÷lardı. boyerde. ilen/atla. çokluk) –ocadırım ‘Ben hocayım’. úonday. Usein o oqını alıp avlanma÷a ketken. Çoq vaqıt da÷ içinde dolaúsa da urma÷a bir quú bile tapama÷an. bon. mında ‘burada’. tan). ana. úu. Bu Hasan'ın Hüseyin adlı bir o÷lu var idi. nan/nen daha az ilen (-lan/-len. 5) Birliktelik edatı ile: Güney.

Sevastopo . Materialı po øzuçeniyu Krımskoy Narodnoy Poezii. (1868). Odessa. O koúarak kuúu almak istedi÷inde. A. 1875. kuú insan gibi dile gelerek konuúma÷a baúladı: "Ey merhametli avcı! Sana yalvarıyorum. A. Rukovodstvo Dlya Obuçeniya Krımsko-Tatarskomu Yazıku. V. vıı.bile bulamadı. spb. øli Rukovodstvo Nauçitsiya Bez Pomoúi Uçitelya Govorit PoNovogreçeski i Po-Tatarski... Hüseyin oku çekerek yayı attı ve kuúu kanadından yaraladı. I. Masallar. OLESNøTSKøY. kn." Kaynaklar BODANøNSKøY. Hüseyin ümidini kaybetmiúti ki. RADLOV. Spb. SPb. (1925). A. Russko-tatarskiy Bukvar Dlya Çteniya v Pervonaçalnıh Narodnıh ùkolah Tavriçeskoy Gubernii. Ob-va Russkih Orientalistov. Opıt Kratkoy Krımsko-Tatarskoy Grammatiki. øzd. Samouçite Turetsko-Tatarskogo ve Novogreçeskogo Yazıkov. Akmesjid. Kırım Tatar ø miy Sarfı. Grammatika Il.-Kaya ø. birden a÷açta úimdiye kadar hiç görmedi÷i acayip bir kuú gördü. 1898. Akmesjid. N. Tertip Etkenler. – Vost. (1916). ODABAù. T. Obrazsı Naradnoy Literaturı Tyurkskih Plemen. Simferopo . Nikolaev. Praktiçeskiy samouçitel turetsko-tatarskogo yazıka so slovarem i s prilojeniem turetskoy azbuki sotavil karaim. (1937).-USEøN A. Simferopol. A. (1913). øSLAMOV. 2. KONDARAKø. (1941). SAMOYLOVøÇ. V (1896). T. Ben sana gerekli olabilirim. (1925). sb. Sintaksis. A. beni öldürme. B. DJAMANAKLI. . øzd. ÇOBANZADE. Pg. (1873). K. I.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->