B L MSEL SÜREÇ BECER LER
Temel süreçler Nedensel süreçler Deneysel süreçler

TEMEL SÜREÇLER
a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Duyu organlar n kullanarak istenen ortam n gözlenmesidir. Ölçme: Birim sistemleri cinsinden nesnelerin veya maddelerin özelliklerini say sal olarak ifade etmedir S n flama: Olaylar , nesneleri ve fikirleri ortak özelliklerine göre grupland rmad r. Verileri kaydetme : Gözlem ve inceleme sonuçlar n n grupland r larak kaydedilmesidir. Say ve uzay ili kileri kurma: Nesnelerin ve olaylar n ekli, zaman , h z , uzakl vb. gibi özelliklerinin alg lan p tespit edilmesidir.

NEDENSEL SÜREÇLER
a) Önceden kestirme: Deney yapmadan önce incelenecek konu hakk nda bir sonuca varmakt r. b) De i kenleri belirleme: ncelenen olay ve durumu etkileyen faktörleri belirlemedir. c) Verileri yorumlama: Toplanarak gruplanm veya tablolanm veriler hakk nda görü belirtilmesidir. d) Sonuç ç karma: Bir olay veya durum hakk nda bir sonuca varmakt r.

b) Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden matematiksel ifadelere ve tasar mlara varmad r. .DENEYSEL SÜREÇLER a) Hipotez kurma: ön gözlem ve denemelere dayanarak incelenen olay veya durum hakk nda geçici bir genelleme yapmad r. c) Deney yapma: Ba ms z de i kenleri kontrol ederek. ba ml de i kenler üzerine etkilerini inceleme yoluyla hipotezleri yoklamad r. e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir olay veya durum üzerine etki eden faktörlerden birini de i tirip di erlerini sabit tutarak sonuçlar üzerine ne tür etkide bulundu unu tespit etmektir.

Ölçme: Bu etkinlikte nicel bir de i me gözlenmeyece i için ölçme yap lmam t r. Verileri kaydetme : Gözlem sonuçlar n n kaydedilmesi istenmi tir.TEMEL SÜREÇLER a) Gözlem yapma : Etkinli in amac k sm nda ö rencinin verilen konuda gözlem yapmas istenmi tir. b) c) d) e) . Say ve uzay ili kileri kurma: Verilen etkinlikte rüzgar gülünü gözlemle oldu u için termal özellikler fark edilip kaydedilmi tir. S n flama: Etkinli in sonuç k sm nda ortak özelliklere göre ö rencinin s n flama yapmas istenmi tir.

Deney yapma: Bu etkinli in haricinde ö rencilerin ba ka bir deney tasarlamas istenmemi tir. Karar verme:Elde edilen verilerle termal enerjinin mekanik enerjiye dönü tü ü sonucuna var lm t r.Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme:Etkinlikte buhar gücünün rüzgar gülünü döndürece i uygulama k sm nda söylenmi tir. Sonuç ç karma:Etkinli i sonuçland ral m k sm nda ise sorular e li inde sonuçlar ç kar lmas sa lanm t r. De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: ki farkl s cakl kta rüzgar gülünün incelenmesi istenmi tir. Verileri kullanma ve model olu turma: Elde edilen verilerle yeni bir model olu turulmas durumu söz konusu de ildir. Yorumlama: Verilerin tablolar e li inde de il de gözlemler e li inde yorumlanmas istenmi tir. a) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Etkinli i sonuçland ral m k sm ndaki sorular ile ö rencilerin baz hipotezler kurmas sa lanm t r. b) b) c) d) c) d) e) . De i kenleri belirleme:iki farkl s cakl kta de i ik sonuçlar gözlenece i öngürülüp iki farkl s cakl kta deney yap lmas istenmi tir.

Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Suyun içinde mürekkebin da lmas n olay n ö rencinin gözlemlemesi istenmi tir. Ölçme:Say sal herhangi bir sonuca var lmam t r. b) c) d) e) . Verileri kaydetme :Herhangi bir kayd yoktur. Say ve uzay ili kileri kurma:Mürekkebin beherglas içinde da lmas gözlemlenmi tir. S n flama: S n flama yap labilecek herhangi olay söz konusu de ildir.

De i kenleri de i tirme ve kontrol etme:Bu etkinlikte de i kenleri de i tirme ya da kontrol edebilece i durum yoktur.Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Deney öncesinde entropinin bir olas l k fonksiyonu olup olamayaca iredelenmesi istenmi tir. Deney yapma:Ö rencinin kendinin herhangi yeni bir deney tasarlay p yapmas söz konusu de ildir. Sonuç ç karma: Etkinli in sonuncunda ve devam ndaki anlat m sayesinde ö rencinin gerekli ç kar mlarda bulunmas sa lanm t r. De i kenleri belirleme: ncelenen olay ve durumu etkileyebilecek faktörler belirtilmi tir. Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak etkinlik sonunda entropinin olas l k fonksiyonu oldu u sonucuna var r. Verileri yorumlama:Gözlenen veri sadece mürekkebin suyun içinde da lmas oldu u için sadece bunun neden olabilece i. b) b) c) c) d) d) e) . Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden entropinin olas l k fonksiyonu oldu u sonucuna ula r.tekrar damla olup olamayaca ve entropi ile aras ndaki ili kinin aç klanmas istenmi tir. Sadece neyle kar labilece ine dair fikri vard r. a) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Deney öncesinde ö rencilerin herhangi bir hipotez kurmas söz konusu de ildir.

. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda moleküllerin geometrik ekil ve uzaysal yönelimleri anlat lm r. S n flama: Herangi bir s n flama istenmemi tir. Ölçme: Tepkime sürelerini ölçme ve iki ayr sistemin sürelerini kar la t rma. Verileri kaydetme : Gözlem ve incelemeler ile s cakl k-h z gözlemleri kaydedilir.2.1) Kimyasal Tepkime H z n n S cakl kla De i iminin ncelenmesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Tepkime h z n n s cakl kla de i iminin gözlenmesi.

1) Kimyasal Tepkime H z n n S cakl kla De i iminin ncelenmesi Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Amaç k sm nda s cakl k de i imi h z de i tirmesi gözlenece i belirtilmi tir. Verileri yorumlama: Veriler gözlem yoluyla elde edilip yorumlan lmas istenmi tir. De i kenleri belirleme: Farkl s cakl klarda iki sistem incelenmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: ki farkl s cakl kta gözlem yap lm t r. b) c) d) . e) Karar verme: Sonuç olarak s cakl k art n h z artt rd hükmüne var lm t r. Sonuç ç karma: Sonuçland rma k sm nda birden fazla sonuca ula lm t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: H z-S cakl k ile ilgili matematiksel ifadeler ve modeller denklemler sonuçland rma k sm nda c) Deney yapma: Bu etkinli in haricinde ö rencilerin ba ka bir deney tasarlamas istenmemi tir. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Uygulama k sm nda s cakl n h za etkisi ile ilgili baz hipotezler üretilir.2.

Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda say sal ili kiler kurulmu tur. .2.2) Aktivasyon Enerjisi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Uygulama k sm nda veriler gözlem yoluyla kaydedilir. Ölçme: Nicel bir ölçme yap lmam t r. Verileri kaydetme: Uygulama k sm nda veriler kaydedilir. S n flama: Gruplama i lemi yap lmam t r.

a) b) c) d) e) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Önceden bir hipotez kurultmam t r. De i kenleri belirleme: Sonuçland rma k sm nda h z. zaman. Sonuç ç karma: Aktivasyon enerjisi ile kan lara var lm t r. iddet gibi de i kenler irdelenmi tir. De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir de i ken üzerinde kontrol ap lmam t r.2. Yeterli bilgilendirme yoktur.2) Aktivasyon Enerjisi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm nda ipuçlar verilmi tir. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda veriler denklemlerle. Karar verme: Sonuçland rma k sm nda tan mlar ve sonuç grafiklerine yer verilmi tir. Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda grafik ve denklemlere yer verilmi tir. Deney yapma: Ba ka bir deney önerilmemi tir. grafiklerle ve matematiksel denklemlerle yorumlanm t r. c) d) .

3) atalizör n epkime z na tki i reçler Bilim el a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Birden fazla denemlerin sonunda gözlemlerin kaydedilmesi istenmi tir. Verileri kaydetme : Gözlem yoluyla veriler kaydedilir. .. Ölçme: Nitel gözlemlerle gerçekle ir. S n flama: Sonuçland rma k sm nda elde edilen verilere dayanarak s n fland r c tan mlar yap lm t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda say ili kileri kurulmu aktivasyon enerjisi de erlerine de inilmi tir.

b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda 2 boyutlu bir grafik sunulmu tur.. Bunu haricinde de i ken durumu irdelenmemi tir. De i kenleri belirleme: Katalizörlü ve katalizörsüz sistemler belirlenmi tir. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda 2. e) Karar verme: Sonuçland rma k sm nda katalizörün etkisi anlat lm ve tan mlanm t r. c) Deney yapma: Deney farkl sistemlerden olu mu fakat farkl bir deney yap lmam t r. Sonuç ç karma: Verilerin sonuçlar grafi e de dökülerek sonuçland rma k sm nda sunulmu tur. resim ve aç klamas yla bu desteklenmi tir. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Katalizör hakk nda genelleme etkinlik ile ilgili resimlere ve yorumuna bak larak yap lm t r.3) Kataliz rün epkime H z na tkisi Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Katalizörün etkisine de inilmi . soruyla irdelenmi tir. b) c) d) . d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Tek de i ken katalizörlü ve katalizörsüz ortamd r.

. S n flama: Saptanan bir gruplama yoktur.4) Homojen Faz Katalizörleri Bilimsel Süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Gözlemler renk olu umu takibini gerektirmi tir.. Verileri kaydetme : Renk. Süre kar la t r lmas istenmi tir. h z (zaman) de i imleri kaydedilmi tir.2. Say ve uzay ili kileri kurma: Renk olu um h z n n ölçülmesi istenmi tir. Ölçme: Renk üzerinen nitel ölçim yap lm .

c) d) . d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: De i kenlerde bir de i iklik yap lmam t r. De i kenleri belirleme: ki beherde olu turulan farkl sistemlerdeki de i ken belirtilmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda böyle bir durum yer almamaktad r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Bir Genelleme yap lmam t r. Verileri yorumlama: lke k sm nda yorum ve aç klamalar yer alm t r.4) Homojen Faz Katalizörleri Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k m nda bilgi verici ifadeler kullan lm t r.2. e) Karar verme: Fe deri iminin tepkime h z n nas l etkidi i sorulm tur. c) Deney yapma: lk gözlem bittikten sonra ayn bile ikle farkl miktarlarda bir deney daha yap lmas istenmi tir. Sonuç ç karma: Not k sm nda ni asta ile bilgiler verilmi tir.

Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda moleküllerin yüzey alan aç klamas uzay ili kisini belirtir.2. Hesaplama istenmemi tir. Kar la t rma istenmi tir. Ölçme: Nitel gözlem vard r. Nicelik ölçümü yap lmam t r. S n flama: S n flama ve s n fland r c bir ifade kullan lmam t r.5) Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Bilimsel süreçler a) b) c) d) Gözlem yapma : Gaz ç k h z gözlemlenmi tir. e) . Verileri kaydetme : Gerçekle en tepkimelerle ilgili gözlemlerin yaz lmas istenmi tir.

Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda sonuçlar hakk nda tart ma önerilmi tir. De i kenleri belirleme: Kar la t rmal bir deney düzenlenmi ve de i kenler belirtilmi tir. Sadece deney içim gerekli kar la t rma yap lm t r. Sonuç ç karma: Sonuç yarg s net olarak belirtilmi tir. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Her hangi bir genelleme yap lmam t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçta kimyasal tepkimenin denklemi yaz lm t r. e) Karar verme: Sonuç tan mlamas en sonda belirtilmi tir. c) Deney yapma: Deneyin haricinde farkl olarak bir yoklama yap lmam t r.2. c) d) .5) Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm ndaki ifadelerle tahmin yürütülür. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Kontrol etme yoktur.

2. uzay ili kisi de belirtilmemi tir. S n flama: S n flama veya tan mlarla olu an gruplama yoktur.6) Kimyasal Denge Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Renk de i imi gözlemi vard r. Verileri kaydetme : Her tüpteki süreç izlenip kaydedilmesi istenmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Kullan lan maddeler haricinde say de erleri kullan lmam . . Ölçme: Gözlem s ras nda nitel de erler istenilmi tir.

c) Deney yapma: De i kenlerin yoklamas bulunmamaktad r. e) Karar verme: Etkinli in sonunda süreç sonunda hükme var lm t r. . Sonuç ç karma: Sonuç cümlesi en sonda belirtilmi tir. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Etkinlik içindeki a amal denemelerde geçici genellemeler bulunmaktad r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda 2 soru ile sa lanm t r. De i kenleri belirleme: De i kenler farkl tüplere uygulanarak belirtilmi tir.6) Kimyasal Denge Kimyasal Denge Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Önceden bir sonuç gösterilmemi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler tart t r lm ama model olu tutulmam t r.2. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bulunmamaktad r..

Verileri kaydetme : Süreç izlenir ve varolan durum kaydedilir. Ölçme: Nitel ölçüm bulunmaktad r. ) Saf Su Mutlak ir al tkan m d r? ilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Sürecin izlenerek takip edilmesi istenmi tir.3. . Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kisleri bulunmamaktad r. S n flama: S n flam mevcut de ildir.

Sonuç ç karma: Bulunmamaktad r. Verileri yorumlama: zlenen durumun tart lmas istenmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: stenmemi tir. De i kenleri belirleme: De i ken bulunmamaktad r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Bulunmamaktad r. c) Deney yapma: Hipotez üretilmeyip yoklama da yap lmama t r.3. etkinlik soru ile sonland r lm t r. . ) Saf Su utlak Bir Yal tkan m d r Saf Su utlak Bir Yal tkan m d r Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Yer almamaktad r. e) Karar verme: Karar cümlesi yoktur durum belirtilmemi . Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Yer almamaktad r.

Say ve uzay ili kileri kurma: Deri im de erleri istenmi tir. Verileri kaydetme : Çizelge tablosu olu turularak verilerin buraya kaydedilmesi istenmi tir. S n flama: Sonuç k sm nda grupland r c tan mlamalar yap lm t r. Ölçme: Yap m ve sonuç k sm nda nicel ve nitel veriler kullan lm t r. p â d le elirlenme i ilim el üreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Renk gözlemi yap lm t r.3. ) Çözeltinin p ¶ n n. .

De i kenleri belirleme: De iken durumlar belirtilip fark ölçüleri kay t ettirilmi tir. . d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Birden fazla tüple çal lm ve de i kenlerin kullan l p kar la t r lm t r. Verileri yorumlama: Tabloda kaydedilen verilerin kar la t r lmas istenmi tir. Sonuç ç karma: Sonuca kesin olamamakla birlikte de inilmi tir. ) Ç zeltinin pH¶ n n. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler k ullan larak sadece tablo olu turulmu tur. e) Karar verme: Gerekli karar belirtilmi tir.3. c) Deney yapma: Ba ka deney önerilmemi tir. elirlenmesi Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Geçici de olsa bir genelleme yap lmam t r. pH Kâ d le Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Her hangi bir ipucu bulunmamaktad r.

. Say ve uzay ili kileri kurma: Say sal veriler de istenmi ama uzay ili ki endirilmesi yer almamaktad r e) . Ölçme: Nitel ve nicel ölçüm yap lm t r. Verileri kaydetme : Tablo olu turulup verilerin uygun yerlere kaydedilmesi istenmi tir. ) ndikatörlerin Belli pH¶larda Renk Re i tirmesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) Gözlem yapma : Uygulama süresince direk gözlemle izleme sa lanm t r. veri tablosunda s n fland r lm t r. S n flama: Olaylar.

b) Verileri kullanma ve model olu turma: Yer almamaktad r. Zaten birden fazla de i kene sahip deneydir. c) d) . Sadece veri tablosu olu turulmu tur. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Sunuçland rma k sm nda dah önceki etkinliklere de inilmi tir. ) ndikatörlerin Belli pH¶larda Renk Re i tirmesi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm nda ipucu içermektedir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Uygulanmam t r. e) Karar verme: Deneyle ilgili bir yarg ya net olarak var lmam t r. Sonuç ç karma: Somut olarak sonuç yaz lmam ö renciden cevap olarak istenmi tir.. c) Deney yapma: Ba ka b r eney istenmemi tir. De i kenleri belirleme: De i kenler belirtilmi ve veri tablosunda da yer almaktad r. Verileri yorumlama: De erlendirme k sm nda soru sorularak yorum istenmektedir.

(pH ölçümü) S n flama: S n flama yap lmama t r..4) Kuvetli Asit ve Bvazdan Olu an E de er Kar Saf Suyun pH¶ n n Kar la t r lmas Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) m n ve Gözlem yapma : Uygun deney ortam nda yap l r. . Verileri kaydetme : Sadece isteniler de erler ölçülmü . (pH) Say ve uzay ili kileri kurma: Ölçüm s ras nda say sal veriler kullan lm ama uzay ili kierine de inilmemi tir. Ölçme: Nice olarak ölçümler yap lm t r.

4) Kuvetli Asit ve Bazdan Olu an E de er Kar Saf Suyun pH¶ n n Kar la t r lmas Nedensel Süreçler a) b) c) d) m n ve Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: ön gözlem Önceden kestirme: Durumla ve denemelere dayanarak ilgili önceden bir sonuca incelenen olay veya durum var lmam . olu turma: Sadece kimyasal Verileri yorumlama: denklem sunulmu tur. hakk nda geçici bir genelleme De i kenleri belirleme: ysp lmam t r.. Sonuçlardan yola ç karak c) Deney yapma: De i kenler tart ma önerisi bulunmaktad r. Sonuç ç karma: Bir olay veya d) De i kenleri de i tirme ve durum hakk nda bir sonuca tam kontrol etme: Ayr ca bir olarak varmamakt r. kontrol edilmemi tir. Etkileyen faktörler b) Verileri kullanma ve model belirlenmemi . . deney yap lmam t r. e) Karar verme: Son k s mlarda etkinlikle dolayl olarak ilgili bilgiler verilmi tir..

Say ve uzay ili kileri kurma: pH de erleriyle ortam n asidik ya da bazik olmas incelenmi tir...5) Konjuge Asit/Baz ifti özeltisinde pH¶ n De i imi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Zay f bir asitbaz kar m na kuvvetli bir asit baz kar m ilave edildi inde olabilecek pH de i iminin gözlemlenmesidir. Verileri kaydetme : Veriler tablolar eklinde kaydedilmi tir. b) c) d) e) . Ölçme: Beherglas ve deney tüplerinin pH¶ n n ölçülmesidir. S n flama: Herhangi bir olay s n fland r lmam t r.

De i kenleri belirleme: lave edilecek NaOH ve HCl çözeltileridir. e) Karar verme: Kuvvetli asit ilavesinin konjuge asit-baz çiftinin pH¶ n dü ürece i. kuvvetli baz ilavesinin ise pH¶ yükseltece i karar verilir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Zay f asit-baz kar m sabit tutulmu olas bir de i im kuvvetli asit ve baz ilaveleriyle gözlenmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Hipotez kurulmam t r. c) Deney yapma: Deney yap lmam t r. a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. Sonuç ç karma: Etkinli i sonuçland ral m k sm nda pH de i imlerinin tart lmas istenmi tir. Verileri yorumlama: pH de erlerine göre ilavelerin ba lang çtaki çözeltileri nas l etkiledi inin yorumlanmas istenmi tir.3. .5) Konjuge Asit/Baz Nedensel Süreçler a) b) c) ifti özeltisinde pH¶ n De i imi Deneysel Süreçler d) Önceden kestirme: ilaveler sonras pH de i imi olaca tahmin edilmi tir.

Say ve uzay ili kileri kurma: pH de erleriyle ortam n asidik ya da bazik olmas incelenmi tir.6) özünme ökelme Dengesi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma: Zay f bir asitbaz kar m na kuvvetli bir asit baz kar m ilave edildi inde olabilecek pH de i iminin gözlemlenmesidir. Ölçme: Beherglas ve deney tüplerinin pH¶ n n ölçülmesidir. b) c) d) e) .3. S n flama: Herhangi bir olay s n fland r lmam t r.. Verileri kaydetme : Veriler tablolar eklinde kaydedilmi tir.

e) Karar verme: Etkinli i sonuçland ral m k sm ndaki sorularla ö rencilerin konu hakk nda bilgi sahibi olmu tur.3. De i kenleri belirleme: Kaya tuzu ve yemek tuzu birer de i kendir. Sonuç ç karma: Çözeltinin kütlesi ve kaya tuzunun eklindeki olas de i imlere dair sorular sorulmu tur.6) özünme ökelme Dengesi Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Dengenin dinamik bir süreç oldu udur. Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Ba lang çta yemek tuzu ilave edildikçe çözeltinin doygun olaca tahmin edilmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Herhangi bir de i kenin de i tirilmesi söz konusu de ildir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden matematiksel ifadelere ve tasar mlara varmad r. b) c) d) . c) Deney yapma: Ö rencilerin yeni bir deney tasarlamas istenmemi tir. Verileri yorumlama: Ba lang çtaki doymu yemek tuzu çözeltisine kaya tuzu ilave edilmesi sonucu tart m sonuçlar üzerinden yorum yap lmas istenmi tir.

Ölçme: Ölçme yap lmay p sadece gözlemle yetinilmi tir. . Verileri kaydetme : Kristallenmenin gerçekle ip gerçekle medi i kaydedilir.3.7) Kristallenme Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma: Doymu bir çözeltiye çözünen ilavesiyle kristalle meyi gözlemlemek. S n flama: Çözeltileri doymu luklar na göre de erlendirmedir. Say ve uzay ili kileri kurma: Herhangi bir ölçme olmad için say larla ve uzayla herhangi bir ili ki kurulmam t r.

De i kenleri belirleme: De i ken de i ikli i gözlemlenmemi tir. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: c) Deney yapma: Ba ms z de i kenleri kontrol ederek. Sonuç ç karma: A krsitali olay n deney sonucunda elde etmi tir. Verileri yorumlama: Deney sadece gözlemlere dayal oldu u için veri eldesi yoktur.7) Kristallenme Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Herhangi bir önceden kestirme yap lmam t r. .3. ba ml de i kenler üzerine etkilerini inceleme yoluyla hipotezleri yoklamad r. e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir olay veya durum üzerine etki eden faktörlerden birini de i tirip di erlerini sabit tutarak sonuçlar üzerine ne tür etkide bulundu unu tespit etmektir.

Ölçme: Herhangi bir ölçme yap lmam t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Say sal veya yer-yön ili kisi yoktur. S n flama: ki farkl Bak r bile i i çözünürlüklerine göre mukayese edilmi tir.3.8) Kompleks Olu um Dengesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Kompleks olu umunun çözünürlü e olan etkisi gözlemlenmi tir. . Verileri kaydetme : Veri kaydedilmesi talep edilmemi tir.

b) Verileri kullanma ve model olu turma: Tepkimeler sonucunda say sal denge ifadesine ula lm t r.8) Kompleks Olu um Dengesi Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Bak r n bile iklerinin renkleri önceden kestirilmi tir. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. c) Deney yapma: Ö rencinin herhangi bir deney tasarlamas na gerek duyulmam t r. e) Karar verme: Ö renci dengenin hangi tarafa kayd n yaparak ö renecek ve dengeye kompleksin nas l etki yapt na dair karar verecektir. Sonuç ç karma: Etkinlikleri sonuçland ral m k sm nda tepkimeler verilerek ö rencilerin sonuca gitmesi sa lanm t r. Verileri yorumlama: Toplanarak gruplanm veya tablolanm veriler hakk nda görü belirtilmesidir.3. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bak r(II)Hidroksit sabit tutulup amonyak ilavesi yap lm t r. De i kenleri belirleme: De i kenler belirtilmemi tir. d) .

3.9) Tepkime Sonlanma Noktas n n Bulunmas Bilimsel süreçler a) b) c) Gözlem yapma : ndikatörlerin renklerinin gözlenmesi Ölçme: Herhangi bir nicel ölçme yap lmam t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kileri kurulmam t r. S n flama: Sonuçland rma k sm nda indikatörler renklerine göre s n fland r lm t r. d) e) . Verileri kaydetme : Verilerin sonuçland rma k sm nda kaydedilmesi istenmi tir.

Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Ön gözlem ve deneme yap lmad ndan hipotez kurulmam t r. . Sonuç ç karma: Sonuç ç kar lmas istenmemi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Tablo kullan lm t r fakat say sal veriler olu turulmam t r.9) Tepkime Sonlanma Noktas n n Bulunmas Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Uygulamaya dair ipucu vard r. e) Karar verme: Karar verme yarg s na rastlanmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: herhangi bir kontrol grubu olu turulmam t r.3. baz ve indikatörlerdir. De i kenleri belirleme: Asit. c) Deney yapma: Ba ka bir deneyin yap lmas istenmemi tir. Verileri yorumlama: Verilerin yorumlanmas istenmemi tir.

10) ndikatörlerin Asit Ve Bazlardaki Renkleri Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : ndikatörlerin renk olu umlar n n gözlenmesi hedeflenmi tir.3. S n flama: Deney sonunda indikatörlerin renklerine göre s n fland r lm t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Yer almamaktad r. Verileri kaydetme : ndikatörlerin renkleri yazd r larak tablo tamamlat lm t r. b) c) d) e) . Ölçme: Herhangi bir ölçme yap lmam t r.

Verileri yorumlama: ndikatörün asit ve baz ortam ndaki renkleri de erlendirilir. baz ile indikatörlerdir. e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Asit ve baz miktarlar sabit tutulmu veya de i tirilmi tir. Sonuç ç karma: Etkinlikler sonuçland rma k sm nda sonuçland r lmam t r.10) ndikatörlerin Asit Ve Bazlardaki Renkleri Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Titrasyon sonucu mol say lar n n e i De i kenleri belirleme: Asit. c) Deney yapma: Deney önerilmemi tir. d) .3. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler gözlemden ibaret olup matematiksel bir sonuca var lmam t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Herhangi bir hipotez kurulmam t r.

S n flama: Veriler s n fland r lmam t r. Verileri kaydetme : Sadece gözlem yap lm t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kileri kurulmam t r.1) Galvanik Hücre Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Galvanik hücre olu turarak her bir bile enin i levinin gözlemlenmesidir.4. b) c) d) e) . Ölçme: Say sal verilerle ölçme yap lmam t r.

c) Deney yapma: Ö renciden bu do rultuda ba ka bir deney yapmas istenmemi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Gözlemler sonucu matematiksel bir ifade olu turulmam t r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda soru sorularak ö renciden yorum yapmas istenmi tir. De i kenleri belirleme: De i ken kullan lmam t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. Sonuç ç karma: Sorularla ö rencinin bir sonuca varmas amaçlanm t r.1) Galvanik Hücre Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Deney öncesinde tahminde bulunulmam t r.4. d) . d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Kontrol grubu yoktur. e) Karar verme: Gözlemlerin sonucunda sorular ile ö rencinin bir karara varmas amaçlanm t r.

Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kisi kurulmam t r. stemsiz mi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Redoks tepkimelerinin kendili inden gerçekle ip gerçekle medi inin gözlemlenmesi Ölçme: Birim sistemleri cinsinden nesnelerin veya maddelerin özelliklerini say sal olarak ifade etmedir S n flama: Verilerin s n fland r lmas istenmemi tir.2) stemli mi. Verileri kaydetme : Sadece gözlemlerin payla lmas istenmi tir. b) c) d) e) .4.

Verileri yorumlama: Ö rencinin gözlemledi i verileri arkada lar yla payla mas istenmi tir. stemsiz mi Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Deney öncesi tahminde bulunulmam t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Deney öncesi herhangi bir deneme yap lmas istenmedi inden hipotez kurulmam t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Gözlemler sonucu matematiksel bir ifadeye ula lmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bu deneyde de i ken bulunmamaktad r. Sonuç ç karma: Sonuca var lmas istenmemi tir. d) . De i kenleri belirleme: De i kenler belirlenmemi tir. c) Deney yapma: Bu deney do rultusunda ba ka bir deney istenmemi tir. e) Karar verme: Deney sonucu karara var lmam t r.2) stemli mi.4.

Verileri kaydetme : Verilerin kaydedilmesi hedeflenmemi tir. S n flama: ndirgen ve yükseltgen türleri istenmi tir. Ölçme: Herhangi bir ölçüm yap lmam t r.3) ndirgenme Potansiyelleri S ras Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Metal asit etkile imlerinin indirgenme potansiyelleri ile irdelenmi tir. .4. Say ve uzay ili kileri kurma: Say uzay ili kisi kurulmam t r.

De i kenleri belirleme: Farkl metallere göre gözlem yap lm t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Farkl metallerle kontol yap lmam t r.3) ndirgenme Potansiyelleri S ras Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Deney yapmadan önce herhangi bir tahmin yürütülmemi tir. . Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda sorularla sa lanm t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Herhangi bir matematiksel ifadeye ula lamam t r. c) Deney yapma: Hipotez yoklanmam t r. e) Karar verme: Sorularla ö rencilerin bir karara varmas amaçlanm t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Ön gözlem bulunmad ndan hipotez kurulmam t r. Sonuç ç karma: Ö rencinin sorular yard m ile bir sonuca varmas istenmi tir.4.