B L MSEL SÜREÇ BECER LER
Temel süreçler Nedensel süreçler Deneysel süreçler

TEMEL SÜREÇLER
a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Duyu organlar n kullanarak istenen ortam n gözlenmesidir. Ölçme: Birim sistemleri cinsinden nesnelerin veya maddelerin özelliklerini say sal olarak ifade etmedir S n flama: Olaylar , nesneleri ve fikirleri ortak özelliklerine göre grupland rmad r. Verileri kaydetme : Gözlem ve inceleme sonuçlar n n grupland r larak kaydedilmesidir. Say ve uzay ili kileri kurma: Nesnelerin ve olaylar n ekli, zaman , h z , uzakl vb. gibi özelliklerinin alg lan p tespit edilmesidir.

NEDENSEL SÜREÇLER
a) Önceden kestirme: Deney yapmadan önce incelenecek konu hakk nda bir sonuca varmakt r. b) De i kenleri belirleme: ncelenen olay ve durumu etkileyen faktörleri belirlemedir. c) Verileri yorumlama: Toplanarak gruplanm veya tablolanm veriler hakk nda görü belirtilmesidir. d) Sonuç ç karma: Bir olay veya durum hakk nda bir sonuca varmakt r.

d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir olay veya durum üzerine etki eden faktörlerden birini de i tirip di erlerini sabit tutarak sonuçlar üzerine ne tür etkide bulundu unu tespit etmektir. ba ml de i kenler üzerine etkilerini inceleme yoluyla hipotezleri yoklamad r. . e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r.DENEYSEL SÜREÇLER a) Hipotez kurma: ön gözlem ve denemelere dayanarak incelenen olay veya durum hakk nda geçici bir genelleme yapmad r. c) Deney yapma: Ba ms z de i kenleri kontrol ederek. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden matematiksel ifadelere ve tasar mlara varmad r.

Verileri kaydetme : Gözlem sonuçlar n n kaydedilmesi istenmi tir. b) c) d) e) . S n flama: Etkinli in sonuç k sm nda ortak özelliklere göre ö rencinin s n flama yapmas istenmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Verilen etkinlikte rüzgar gülünü gözlemle oldu u için termal özellikler fark edilip kaydedilmi tir. Ölçme: Bu etkinlikte nicel bir de i me gözlenmeyece i için ölçme yap lmam t r.TEMEL SÜREÇLER a) Gözlem yapma : Etkinli in amac k sm nda ö rencinin verilen konuda gözlem yapmas istenmi tir.

Deney yapma: Bu etkinli in haricinde ö rencilerin ba ka bir deney tasarlamas istenmemi tir. b) b) c) d) c) d) e) .Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme:Etkinlikte buhar gücünün rüzgar gülünü döndürece i uygulama k sm nda söylenmi tir. a) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Etkinli i sonuçland ral m k sm ndaki sorular ile ö rencilerin baz hipotezler kurmas sa lanm t r. Karar verme:Elde edilen verilerle termal enerjinin mekanik enerjiye dönü tü ü sonucuna var lm t r. De i kenleri belirleme:iki farkl s cakl kta de i ik sonuçlar gözlenece i öngürülüp iki farkl s cakl kta deney yap lmas istenmi tir. De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: ki farkl s cakl kta rüzgar gülünün incelenmesi istenmi tir. Verileri kullanma ve model olu turma: Elde edilen verilerle yeni bir model olu turulmas durumu söz konusu de ildir. Yorumlama: Verilerin tablolar e li inde de il de gözlemler e li inde yorumlanmas istenmi tir. Sonuç ç karma:Etkinli i sonuçland ral m k sm nda ise sorular e li inde sonuçlar ç kar lmas sa lanm t r.

Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Suyun içinde mürekkebin da lmas n olay n ö rencinin gözlemlemesi istenmi tir. b) c) d) e) . Say ve uzay ili kileri kurma:Mürekkebin beherglas içinde da lmas gözlemlenmi tir. Verileri kaydetme :Herhangi bir kayd yoktur. S n flama: S n flama yap labilecek herhangi olay söz konusu de ildir. Ölçme:Say sal herhangi bir sonuca var lmam t r.

tekrar damla olup olamayaca ve entropi ile aras ndaki ili kinin aç klanmas istenmi tir. De i kenleri de i tirme ve kontrol etme:Bu etkinlikte de i kenleri de i tirme ya da kontrol edebilece i durum yoktur.Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Deney öncesinde entropinin bir olas l k fonksiyonu olup olamayaca iredelenmesi istenmi tir. Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak etkinlik sonunda entropinin olas l k fonksiyonu oldu u sonucuna var r. Sadece neyle kar labilece ine dair fikri vard r. Verileri yorumlama:Gözlenen veri sadece mürekkebin suyun içinde da lmas oldu u için sadece bunun neden olabilece i. Deney yapma:Ö rencinin kendinin herhangi yeni bir deney tasarlay p yapmas söz konusu de ildir. a) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Deney öncesinde ö rencilerin herhangi bir hipotez kurmas söz konusu de ildir. b) b) c) c) d) d) e) . Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden entropinin olas l k fonksiyonu oldu u sonucuna ula r. Sonuç ç karma: Etkinli in sonuncunda ve devam ndaki anlat m sayesinde ö rencinin gerekli ç kar mlarda bulunmas sa lanm t r. De i kenleri belirleme: ncelenen olay ve durumu etkileyebilecek faktörler belirtilmi tir.

. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda moleküllerin geometrik ekil ve uzaysal yönelimleri anlat lm r. Verileri kaydetme : Gözlem ve incelemeler ile s cakl k-h z gözlemleri kaydedilir. S n flama: Herangi bir s n flama istenmemi tir. Ölçme: Tepkime sürelerini ölçme ve iki ayr sistemin sürelerini kar la t rma.2.1) Kimyasal Tepkime H z n n S cakl kla De i iminin ncelenmesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Tepkime h z n n s cakl kla de i iminin gözlenmesi.

d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: ki farkl s cakl kta gözlem yap lm t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: H z-S cakl k ile ilgili matematiksel ifadeler ve modeller denklemler sonuçland rma k sm nda c) Deney yapma: Bu etkinli in haricinde ö rencilerin ba ka bir deney tasarlamas istenmemi tir. b) c) d) .1) Kimyasal Tepkime H z n n S cakl kla De i iminin ncelenmesi Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Amaç k sm nda s cakl k de i imi h z de i tirmesi gözlenece i belirtilmi tir. Verileri yorumlama: Veriler gözlem yoluyla elde edilip yorumlan lmas istenmi tir. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Uygulama k sm nda s cakl n h za etkisi ile ilgili baz hipotezler üretilir. e) Karar verme: Sonuç olarak s cakl k art n h z artt rd hükmüne var lm t r.2. Sonuç ç karma: Sonuçland rma k sm nda birden fazla sonuca ula lm t r. De i kenleri belirleme: Farkl s cakl klarda iki sistem incelenmi tir.

S n flama: Gruplama i lemi yap lmam t r. Ölçme: Nicel bir ölçme yap lmam t r.2) Aktivasyon Enerjisi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Uygulama k sm nda veriler gözlem yoluyla kaydedilir. Verileri kaydetme: Uygulama k sm nda veriler kaydedilir. . Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda say sal ili kiler kurulmu tur.2.

Sonuç ç karma: Aktivasyon enerjisi ile kan lara var lm t r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda veriler denklemlerle. De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir de i ken üzerinde kontrol ap lmam t r. c) d) .2) Aktivasyon Enerjisi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm nda ipuçlar verilmi tir. Deney yapma: Ba ka bir deney önerilmemi tir. Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda grafik ve denklemlere yer verilmi tir. grafiklerle ve matematiksel denklemlerle yorumlanm t r. zaman. De i kenleri belirleme: Sonuçland rma k sm nda h z. Yeterli bilgilendirme yoktur. a) b) c) d) e) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Önceden bir hipotez kurultmam t r. iddet gibi de i kenler irdelenmi tir.2. Karar verme: Sonuçland rma k sm nda tan mlar ve sonuç grafiklerine yer verilmi tir.

. S n flama: Sonuçland rma k sm nda elde edilen verilere dayanarak s n fland r c tan mlar yap lm t r.3) atalizör n epkime z na tki i reçler Bilim el a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Birden fazla denemlerin sonunda gözlemlerin kaydedilmesi istenmi tir. Ölçme: Nitel gözlemlerle gerçekle ir. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda say ili kileri kurulmu aktivasyon enerjisi de erlerine de inilmi tir. . Verileri kaydetme : Gözlem yoluyla veriler kaydedilir.

resim ve aç klamas yla bu desteklenmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Tek de i ken katalizörlü ve katalizörsüz ortamd r. b) c) d) . soruyla irdelenmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda 2 boyutlu bir grafik sunulmu tur. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Katalizör hakk nda genelleme etkinlik ile ilgili resimlere ve yorumuna bak larak yap lm t r. e) Karar verme: Sonuçland rma k sm nda katalizörün etkisi anlat lm ve tan mlanm t r. Bunu haricinde de i ken durumu irdelenmemi tir. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda 2.. De i kenleri belirleme: Katalizörlü ve katalizörsüz sistemler belirlenmi tir.3) Kataliz rün epkime H z na tkisi Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Katalizörün etkisine de inilmi . c) Deney yapma: Deney farkl sistemlerden olu mu fakat farkl bir deney yap lmam t r. Sonuç ç karma: Verilerin sonuçlar grafi e de dökülerek sonuçland rma k sm nda sunulmu tur.

S n flama: Saptanan bir gruplama yoktur.4) Homojen Faz Katalizörleri Bilimsel Süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Gözlemler renk olu umu takibini gerektirmi tir. Ölçme: Renk üzerinen nitel ölçim yap lm . Süre kar la t r lmas istenmi tir. h z (zaman) de i imleri kaydedilmi tir. Verileri kaydetme : Renk.. .2. Say ve uzay ili kileri kurma: Renk olu um h z n n ölçülmesi istenmi tir.

De i kenleri belirleme: ki beherde olu turulan farkl sistemlerdeki de i ken belirtilmi tir. e) Karar verme: Fe deri iminin tepkime h z n nas l etkidi i sorulm tur. Sonuç ç karma: Not k sm nda ni asta ile bilgiler verilmi tir. Verileri yorumlama: lke k sm nda yorum ve aç klamalar yer alm t r.2. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: De i kenlerde bir de i iklik yap lmam t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda böyle bir durum yer almamaktad r. c) d) . Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Bir Genelleme yap lmam t r. c) Deney yapma: lk gözlem bittikten sonra ayn bile ikle farkl miktarlarda bir deney daha yap lmas istenmi tir.4) Homojen Faz Katalizörleri Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k m nda bilgi verici ifadeler kullan lm t r.

Nicelik ölçümü yap lmam t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda moleküllerin yüzey alan aç klamas uzay ili kisini belirtir. e) .5) Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Bilimsel süreçler a) b) c) d) Gözlem yapma : Gaz ç k h z gözlemlenmi tir. S n flama: S n flama ve s n fland r c bir ifade kullan lmam t r. Verileri kaydetme : Gerçekle en tepkimelerle ilgili gözlemlerin yaz lmas istenmi tir. Hesaplama istenmemi tir.2. Ölçme: Nitel gözlem vard r. Kar la t rma istenmi tir.

c) Deney yapma: Deneyin haricinde farkl olarak bir yoklama yap lmam t r. Sonuç ç karma: Sonuç yarg s net olarak belirtilmi tir.5) Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm ndaki ifadelerle tahmin yürütülür. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Kontrol etme yoktur. e) Karar verme: Sonuç tan mlamas en sonda belirtilmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçta kimyasal tepkimenin denklemi yaz lm t r. c) d) . Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Her hangi bir genelleme yap lmam t r. Sadece deney içim gerekli kar la t rma yap lm t r. De i kenleri belirleme: Kar la t rmal bir deney düzenlenmi ve de i kenler belirtilmi tir. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda sonuçlar hakk nda tart ma önerilmi tir.2.

Ölçme: Gözlem s ras nda nitel de erler istenilmi tir.2. S n flama: S n flama veya tan mlarla olu an gruplama yoktur.6) Kimyasal Denge Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Renk de i imi gözlemi vard r. . Verileri kaydetme : Her tüpteki süreç izlenip kaydedilmesi istenmi tir. uzay ili kisi de belirtilmemi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Kullan lan maddeler haricinde say de erleri kullan lmam .

2. Sonuç ç karma: Sonuç cümlesi en sonda belirtilmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler tart t r lm ama model olu tutulmam t r. e) Karar verme: Etkinli in sonunda süreç sonunda hükme var lm t r. ..6) Kimyasal Denge Kimyasal Denge Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Önceden bir sonuç gösterilmemi tir. De i kenleri belirleme: De i kenler farkl tüplere uygulanarak belirtilmi tir. c) Deney yapma: De i kenlerin yoklamas bulunmamaktad r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bulunmamaktad r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Etkinlik içindeki a amal denemelerde geçici genellemeler bulunmaktad r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda 2 soru ile sa lanm t r.

) Saf Su Mutlak ir al tkan m d r? ilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Sürecin izlenerek takip edilmesi istenmi tir.3. Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kisleri bulunmamaktad r. S n flama: S n flam mevcut de ildir. Ölçme: Nitel ölçüm bulunmaktad r. . Verileri kaydetme : Süreç izlenir ve varolan durum kaydedilir.

c) Deney yapma: Hipotez üretilmeyip yoklama da yap lmama t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Bulunmamaktad r. ) Saf Su utlak Bir Yal tkan m d r Saf Su utlak Bir Yal tkan m d r Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Yer almamaktad r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: stenmemi tir. De i kenleri belirleme: De i ken bulunmamaktad r. . etkinlik soru ile sonland r lm t r. Sonuç ç karma: Bulunmamaktad r.3. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Yer almamaktad r. e) Karar verme: Karar cümlesi yoktur durum belirtilmemi . Verileri yorumlama: zlenen durumun tart lmas istenmi tir.

Ölçme: Yap m ve sonuç k sm nda nicel ve nitel veriler kullan lm t r. p â d le elirlenme i ilim el üreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Renk gözlemi yap lm t r. S n flama: Sonuç k sm nda grupland r c tan mlamalar yap lm t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Deri im de erleri istenmi tir. ) Çözeltinin p ¶ n n. . Verileri kaydetme : Çizelge tablosu olu turularak verilerin buraya kaydedilmesi istenmi tir.3.

e) Karar verme: Gerekli karar belirtilmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler k ullan larak sadece tablo olu turulmu tur. De i kenleri belirleme: De iken durumlar belirtilip fark ölçüleri kay t ettirilmi tir. Verileri yorumlama: Tabloda kaydedilen verilerin kar la t r lmas istenmi tir.3. ) Ç zeltinin pH¶ n n. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Birden fazla tüple çal lm ve de i kenlerin kullan l p kar la t r lm t r. elirlenmesi Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Geçici de olsa bir genelleme yap lmam t r. pH Kâ d le Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Her hangi bir ipucu bulunmamaktad r. c) Deney yapma: Ba ka deney önerilmemi tir. Sonuç ç karma: Sonuca kesin olamamakla birlikte de inilmi tir. .

Ölçme: Nitel ve nicel ölçüm yap lm t r.. ) ndikatörlerin Belli pH¶larda Renk Re i tirmesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) Gözlem yapma : Uygulama süresince direk gözlemle izleme sa lanm t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Say sal veriler de istenmi ama uzay ili ki endirilmesi yer almamaktad r e) . S n flama: Olaylar. Verileri kaydetme : Tablo olu turulup verilerin uygun yerlere kaydedilmesi istenmi tir. veri tablosunda s n fland r lm t r.

c) d) . De i kenleri belirleme: De i kenler belirtilmi ve veri tablosunda da yer almaktad r. Verileri yorumlama: De erlendirme k sm nda soru sorularak yorum istenmektedir.. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Sunuçland rma k sm nda dah önceki etkinliklere de inilmi tir. Sonuç ç karma: Somut olarak sonuç yaz lmam ö renciden cevap olarak istenmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Yer almamaktad r. e) Karar verme: Deneyle ilgili bir yarg ya net olarak var lmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Uygulanmam t r. Zaten birden fazla de i kene sahip deneydir. c) Deney yapma: Ba ka b r eney istenmemi tir. ) ndikatörlerin Belli pH¶larda Renk Re i tirmesi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm nda ipucu içermektedir. Sadece veri tablosu olu turulmu tur.

Ölçme: Nice olarak ölçümler yap lm t r.4) Kuvetli Asit ve Bvazdan Olu an E de er Kar Saf Suyun pH¶ n n Kar la t r lmas Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) m n ve Gözlem yapma : Uygun deney ortam nda yap l r. (pH ölçümü) S n flama: S n flama yap lmama t r. (pH) Say ve uzay ili kileri kurma: Ölçüm s ras nda say sal veriler kullan lm ama uzay ili kierine de inilmemi tir. Verileri kaydetme : Sadece isteniler de erler ölçülmü .. .

Sonuçlardan yola ç karak c) Deney yapma: De i kenler tart ma önerisi bulunmaktad r. kontrol edilmemi tir. e) Karar verme: Son k s mlarda etkinlikle dolayl olarak ilgili bilgiler verilmi tir.. . olu turma: Sadece kimyasal Verileri yorumlama: denklem sunulmu tur. Etkileyen faktörler b) Verileri kullanma ve model belirlenmemi ..4) Kuvetli Asit ve Bazdan Olu an E de er Kar Saf Suyun pH¶ n n Kar la t r lmas Nedensel Süreçler a) b) c) d) m n ve Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: ön gözlem Önceden kestirme: Durumla ve denemelere dayanarak ilgili önceden bir sonuca incelenen olay veya durum var lmam . hakk nda geçici bir genelleme De i kenleri belirleme: ysp lmam t r. Sonuç ç karma: Bir olay veya d) De i kenleri de i tirme ve durum hakk nda bir sonuca tam kontrol etme: Ayr ca bir olarak varmamakt r. deney yap lmam t r.

Ölçme: Beherglas ve deney tüplerinin pH¶ n n ölçülmesidir.5) Konjuge Asit/Baz ifti özeltisinde pH¶ n De i imi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Zay f bir asitbaz kar m na kuvvetli bir asit baz kar m ilave edildi inde olabilecek pH de i iminin gözlemlenmesidir.. b) c) d) e) .. S n flama: Herhangi bir olay s n fland r lmam t r. Verileri kaydetme : Veriler tablolar eklinde kaydedilmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: pH de erleriyle ortam n asidik ya da bazik olmas incelenmi tir.

a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r.5) Konjuge Asit/Baz Nedensel Süreçler a) b) c) ifti özeltisinde pH¶ n De i imi Deneysel Süreçler d) Önceden kestirme: ilaveler sonras pH de i imi olaca tahmin edilmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Zay f asit-baz kar m sabit tutulmu olas bir de i im kuvvetli asit ve baz ilaveleriyle gözlenmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Hipotez kurulmam t r. Verileri yorumlama: pH de erlerine göre ilavelerin ba lang çtaki çözeltileri nas l etkiledi inin yorumlanmas istenmi tir. Sonuç ç karma: Etkinli i sonuçland ral m k sm nda pH de i imlerinin tart lmas istenmi tir.3. e) Karar verme: Kuvvetli asit ilavesinin konjuge asit-baz çiftinin pH¶ n dü ürece i. kuvvetli baz ilavesinin ise pH¶ yükseltece i karar verilir. . De i kenleri belirleme: lave edilecek NaOH ve HCl çözeltileridir. c) Deney yapma: Deney yap lmam t r.

. b) c) d) e) . Say ve uzay ili kileri kurma: pH de erleriyle ortam n asidik ya da bazik olmas incelenmi tir.3. Verileri kaydetme : Veriler tablolar eklinde kaydedilmi tir. S n flama: Herhangi bir olay s n fland r lmam t r. Ölçme: Beherglas ve deney tüplerinin pH¶ n n ölçülmesidir.6) özünme ökelme Dengesi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma: Zay f bir asitbaz kar m na kuvvetli bir asit baz kar m ilave edildi inde olabilecek pH de i iminin gözlemlenmesidir.

d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Herhangi bir de i kenin de i tirilmesi söz konusu de ildir. b) c) d) . Sonuç ç karma: Çözeltinin kütlesi ve kaya tuzunun eklindeki olas de i imlere dair sorular sorulmu tur. Verileri yorumlama: Ba lang çtaki doymu yemek tuzu çözeltisine kaya tuzu ilave edilmesi sonucu tart m sonuçlar üzerinden yorum yap lmas istenmi tir. c) Deney yapma: Ö rencilerin yeni bir deney tasarlamas istenmemi tir. Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Ba lang çta yemek tuzu ilave edildikçe çözeltinin doygun olaca tahmin edilmi tir.6) özünme ökelme Dengesi Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Dengenin dinamik bir süreç oldu udur.3. e) Karar verme: Etkinli i sonuçland ral m k sm ndaki sorularla ö rencilerin konu hakk nda bilgi sahibi olmu tur. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden matematiksel ifadelere ve tasar mlara varmad r. De i kenleri belirleme: Kaya tuzu ve yemek tuzu birer de i kendir.

. Ölçme: Ölçme yap lmay p sadece gözlemle yetinilmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Herhangi bir ölçme olmad için say larla ve uzayla herhangi bir ili ki kurulmam t r.7) Kristallenme Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma: Doymu bir çözeltiye çözünen ilavesiyle kristalle meyi gözlemlemek.3. S n flama: Çözeltileri doymu luklar na göre de erlendirmedir. Verileri kaydetme : Kristallenmenin gerçekle ip gerçekle medi i kaydedilir.

3. b) Verileri kullanma ve model olu turma: c) Deney yapma: Ba ms z de i kenleri kontrol ederek. . Verileri yorumlama: Deney sadece gözlemlere dayal oldu u için veri eldesi yoktur. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir olay veya durum üzerine etki eden faktörlerden birini de i tirip di erlerini sabit tutarak sonuçlar üzerine ne tür etkide bulundu unu tespit etmektir.7) Kristallenme Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Herhangi bir önceden kestirme yap lmam t r. Sonuç ç karma: A krsitali olay n deney sonucunda elde etmi tir. De i kenleri belirleme: De i ken de i ikli i gözlemlenmemi tir. ba ml de i kenler üzerine etkilerini inceleme yoluyla hipotezleri yoklamad r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r.

S n flama: ki farkl Bak r bile i i çözünürlüklerine göre mukayese edilmi tir. Verileri kaydetme : Veri kaydedilmesi talep edilmemi tir. Ölçme: Herhangi bir ölçme yap lmam t r.3. .8) Kompleks Olu um Dengesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Kompleks olu umunun çözünürlü e olan etkisi gözlemlenmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Say sal veya yer-yön ili kisi yoktur.

e) Karar verme: Ö renci dengenin hangi tarafa kayd n yaparak ö renecek ve dengeye kompleksin nas l etki yapt na dair karar verecektir. Sonuç ç karma: Etkinlikleri sonuçland ral m k sm nda tepkimeler verilerek ö rencilerin sonuca gitmesi sa lanm t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bak r(II)Hidroksit sabit tutulup amonyak ilavesi yap lm t r. Verileri yorumlama: Toplanarak gruplanm veya tablolanm veriler hakk nda görü belirtilmesidir.8) Kompleks Olu um Dengesi Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Bak r n bile iklerinin renkleri önceden kestirilmi tir. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. c) Deney yapma: Ö rencinin herhangi bir deney tasarlamas na gerek duyulmam t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Tepkimeler sonucunda say sal denge ifadesine ula lm t r. De i kenleri belirleme: De i kenler belirtilmemi tir.3. d) .

Verileri kaydetme : Verilerin sonuçland rma k sm nda kaydedilmesi istenmi tir. S n flama: Sonuçland rma k sm nda indikatörler renklerine göre s n fland r lm t r. d) e) . Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kileri kurulmam t r.3.9) Tepkime Sonlanma Noktas n n Bulunmas Bilimsel süreçler a) b) c) Gözlem yapma : ndikatörlerin renklerinin gözlenmesi Ölçme: Herhangi bir nicel ölçme yap lmam t r.

Sonuç ç karma: Sonuç ç kar lmas istenmemi tir.9) Tepkime Sonlanma Noktas n n Bulunmas Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Uygulamaya dair ipucu vard r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Ön gözlem ve deneme yap lmad ndan hipotez kurulmam t r. . baz ve indikatörlerdir. c) Deney yapma: Ba ka bir deneyin yap lmas istenmemi tir. De i kenleri belirleme: Asit. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Tablo kullan lm t r fakat say sal veriler olu turulmam t r. Verileri yorumlama: Verilerin yorumlanmas istenmemi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: herhangi bir kontrol grubu olu turulmam t r.3. e) Karar verme: Karar verme yarg s na rastlanmam t r.

Ölçme: Herhangi bir ölçme yap lmam t r. Verileri kaydetme : ndikatörlerin renkleri yazd r larak tablo tamamlat lm t r. b) c) d) e) .10) ndikatörlerin Asit Ve Bazlardaki Renkleri Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : ndikatörlerin renk olu umlar n n gözlenmesi hedeflenmi tir.3. Say ve uzay ili kileri kurma: Yer almamaktad r. S n flama: Deney sonunda indikatörlerin renklerine göre s n fland r lm t r.

Sonuç ç karma: Etkinlikler sonuçland rma k sm nda sonuçland r lmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Asit ve baz miktarlar sabit tutulmu veya de i tirilmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler gözlemden ibaret olup matematiksel bir sonuca var lmam t r. baz ile indikatörlerdir. d) . e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r. c) Deney yapma: Deney önerilmemi tir. Verileri yorumlama: ndikatörün asit ve baz ortam ndaki renkleri de erlendirilir.3.10) ndikatörlerin Asit Ve Bazlardaki Renkleri Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Titrasyon sonucu mol say lar n n e i De i kenleri belirleme: Asit. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Herhangi bir hipotez kurulmam t r.

1) Galvanik Hücre Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Galvanik hücre olu turarak her bir bile enin i levinin gözlemlenmesidir. S n flama: Veriler s n fland r lmam t r. Ölçme: Say sal verilerle ölçme yap lmam t r. Verileri kaydetme : Sadece gözlem yap lm t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kileri kurulmam t r. b) c) d) e) .4.

Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. d) . c) Deney yapma: Ö renciden bu do rultuda ba ka bir deney yapmas istenmemi tir. De i kenleri belirleme: De i ken kullan lmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Kontrol grubu yoktur. e) Karar verme: Gözlemlerin sonucunda sorular ile ö rencinin bir karara varmas amaçlanm t r.4. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Gözlemler sonucu matematiksel bir ifade olu turulmam t r.1) Galvanik Hücre Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Deney öncesinde tahminde bulunulmam t r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda soru sorularak ö renciden yorum yapmas istenmi tir. Sonuç ç karma: Sorularla ö rencinin bir sonuca varmas amaçlanm t r.

2) stemli mi. Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kisi kurulmam t r. Verileri kaydetme : Sadece gözlemlerin payla lmas istenmi tir. b) c) d) e) .4. stemsiz mi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Redoks tepkimelerinin kendili inden gerçekle ip gerçekle medi inin gözlemlenmesi Ölçme: Birim sistemleri cinsinden nesnelerin veya maddelerin özelliklerini say sal olarak ifade etmedir S n flama: Verilerin s n fland r lmas istenmemi tir.

Sonuç ç karma: Sonuca var lmas istenmemi tir.4. d) . De i kenleri belirleme: De i kenler belirlenmemi tir. e) Karar verme: Deney sonucu karara var lmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bu deneyde de i ken bulunmamaktad r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Deney öncesi herhangi bir deneme yap lmas istenmedi inden hipotez kurulmam t r. Verileri yorumlama: Ö rencinin gözlemledi i verileri arkada lar yla payla mas istenmi tir. c) Deney yapma: Bu deney do rultusunda ba ka bir deney istenmemi tir.2) stemli mi. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Gözlemler sonucu matematiksel bir ifadeye ula lmam t r. stemsiz mi Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Deney öncesi tahminde bulunulmam t r.

Ölçme: Herhangi bir ölçüm yap lmam t r.3) ndirgenme Potansiyelleri S ras Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Metal asit etkile imlerinin indirgenme potansiyelleri ile irdelenmi tir. .4. Say ve uzay ili kileri kurma: Say uzay ili kisi kurulmam t r. S n flama: ndirgen ve yükseltgen türleri istenmi tir. Verileri kaydetme : Verilerin kaydedilmesi hedeflenmemi tir.

De i kenleri belirleme: Farkl metallere göre gözlem yap lm t r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda sorularla sa lanm t r. e) Karar verme: Sorularla ö rencilerin bir karara varmas amaçlanm t r. Sonuç ç karma: Ö rencinin sorular yard m ile bir sonuca varmas istenmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Farkl metallerle kontol yap lmam t r. . Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Ön gözlem bulunmad ndan hipotez kurulmam t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Herhangi bir matematiksel ifadeye ula lamam t r. c) Deney yapma: Hipotez yoklanmam t r.3) ndirgenme Potansiyelleri S ras Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Deney yapmadan önce herhangi bir tahmin yürütülmemi tir.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful