B L MSEL SÜREÇ BECER LER
Temel süreçler Nedensel süreçler Deneysel süreçler

TEMEL SÜREÇLER
a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Duyu organlar n kullanarak istenen ortam n gözlenmesidir. Ölçme: Birim sistemleri cinsinden nesnelerin veya maddelerin özelliklerini say sal olarak ifade etmedir S n flama: Olaylar , nesneleri ve fikirleri ortak özelliklerine göre grupland rmad r. Verileri kaydetme : Gözlem ve inceleme sonuçlar n n grupland r larak kaydedilmesidir. Say ve uzay ili kileri kurma: Nesnelerin ve olaylar n ekli, zaman , h z , uzakl vb. gibi özelliklerinin alg lan p tespit edilmesidir.

NEDENSEL SÜREÇLER
a) Önceden kestirme: Deney yapmadan önce incelenecek konu hakk nda bir sonuca varmakt r. b) De i kenleri belirleme: ncelenen olay ve durumu etkileyen faktörleri belirlemedir. c) Verileri yorumlama: Toplanarak gruplanm veya tablolanm veriler hakk nda görü belirtilmesidir. d) Sonuç ç karma: Bir olay veya durum hakk nda bir sonuca varmakt r.

DENEYSEL SÜREÇLER a) Hipotez kurma: ön gözlem ve denemelere dayanarak incelenen olay veya durum hakk nda geçici bir genelleme yapmad r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir olay veya durum üzerine etki eden faktörlerden birini de i tirip di erlerini sabit tutarak sonuçlar üzerine ne tür etkide bulundu unu tespit etmektir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden matematiksel ifadelere ve tasar mlara varmad r. . e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r. c) Deney yapma: Ba ms z de i kenleri kontrol ederek. ba ml de i kenler üzerine etkilerini inceleme yoluyla hipotezleri yoklamad r.

Ölçme: Bu etkinlikte nicel bir de i me gözlenmeyece i için ölçme yap lmam t r. Verileri kaydetme : Gözlem sonuçlar n n kaydedilmesi istenmi tir. b) c) d) e) .TEMEL SÜREÇLER a) Gözlem yapma : Etkinli in amac k sm nda ö rencinin verilen konuda gözlem yapmas istenmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Verilen etkinlikte rüzgar gülünü gözlemle oldu u için termal özellikler fark edilip kaydedilmi tir. S n flama: Etkinli in sonuç k sm nda ortak özelliklere göre ö rencinin s n flama yapmas istenmi tir.

Yorumlama: Verilerin tablolar e li inde de il de gözlemler e li inde yorumlanmas istenmi tir. Deney yapma: Bu etkinli in haricinde ö rencilerin ba ka bir deney tasarlamas istenmemi tir. b) b) c) d) c) d) e) . De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: ki farkl s cakl kta rüzgar gülünün incelenmesi istenmi tir. Sonuç ç karma:Etkinli i sonuçland ral m k sm nda ise sorular e li inde sonuçlar ç kar lmas sa lanm t r. Karar verme:Elde edilen verilerle termal enerjinin mekanik enerjiye dönü tü ü sonucuna var lm t r. Verileri kullanma ve model olu turma: Elde edilen verilerle yeni bir model olu turulmas durumu söz konusu de ildir.Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme:Etkinlikte buhar gücünün rüzgar gülünü döndürece i uygulama k sm nda söylenmi tir. a) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Etkinli i sonuçland ral m k sm ndaki sorular ile ö rencilerin baz hipotezler kurmas sa lanm t r. De i kenleri belirleme:iki farkl s cakl kta de i ik sonuçlar gözlenece i öngürülüp iki farkl s cakl kta deney yap lmas istenmi tir.

Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Suyun içinde mürekkebin da lmas n olay n ö rencinin gözlemlemesi istenmi tir. Verileri kaydetme :Herhangi bir kayd yoktur. S n flama: S n flama yap labilecek herhangi olay söz konusu de ildir. b) c) d) e) . Ölçme:Say sal herhangi bir sonuca var lmam t r. Say ve uzay ili kileri kurma:Mürekkebin beherglas içinde da lmas gözlemlenmi tir.

tekrar damla olup olamayaca ve entropi ile aras ndaki ili kinin aç klanmas istenmi tir. Sadece neyle kar labilece ine dair fikri vard r. a) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Deney öncesinde ö rencilerin herhangi bir hipotez kurmas söz konusu de ildir. Sonuç ç karma: Etkinli in sonuncunda ve devam ndaki anlat m sayesinde ö rencinin gerekli ç kar mlarda bulunmas sa lanm t r. Verileri yorumlama:Gözlenen veri sadece mürekkebin suyun içinde da lmas oldu u için sadece bunun neden olabilece i. De i kenleri belirleme: ncelenen olay ve durumu etkileyebilecek faktörler belirtilmi tir. Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden entropinin olas l k fonksiyonu oldu u sonucuna ula r. Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak etkinlik sonunda entropinin olas l k fonksiyonu oldu u sonucuna var r. b) b) c) c) d) d) e) . De i kenleri de i tirme ve kontrol etme:Bu etkinlikte de i kenleri de i tirme ya da kontrol edebilece i durum yoktur. Deney yapma:Ö rencinin kendinin herhangi yeni bir deney tasarlay p yapmas söz konusu de ildir.Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Deney öncesinde entropinin bir olas l k fonksiyonu olup olamayaca iredelenmesi istenmi tir.

Verileri kaydetme : Gözlem ve incelemeler ile s cakl k-h z gözlemleri kaydedilir.1) Kimyasal Tepkime H z n n S cakl kla De i iminin ncelenmesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Tepkime h z n n s cakl kla de i iminin gözlenmesi. .2. Ölçme: Tepkime sürelerini ölçme ve iki ayr sistemin sürelerini kar la t rma. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda moleküllerin geometrik ekil ve uzaysal yönelimleri anlat lm r. S n flama: Herangi bir s n flama istenmemi tir.

De i kenleri belirleme: Farkl s cakl klarda iki sistem incelenmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: ki farkl s cakl kta gözlem yap lm t r. Verileri yorumlama: Veriler gözlem yoluyla elde edilip yorumlan lmas istenmi tir.2. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Uygulama k sm nda s cakl n h za etkisi ile ilgili baz hipotezler üretilir. Sonuç ç karma: Sonuçland rma k sm nda birden fazla sonuca ula lm t r.1) Kimyasal Tepkime H z n n S cakl kla De i iminin ncelenmesi Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Amaç k sm nda s cakl k de i imi h z de i tirmesi gözlenece i belirtilmi tir. e) Karar verme: Sonuç olarak s cakl k art n h z artt rd hükmüne var lm t r. b) c) d) . b) Verileri kullanma ve model olu turma: H z-S cakl k ile ilgili matematiksel ifadeler ve modeller denklemler sonuçland rma k sm nda c) Deney yapma: Bu etkinli in haricinde ö rencilerin ba ka bir deney tasarlamas istenmemi tir.

.2) Aktivasyon Enerjisi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Uygulama k sm nda veriler gözlem yoluyla kaydedilir.2. Ölçme: Nicel bir ölçme yap lmam t r. Verileri kaydetme: Uygulama k sm nda veriler kaydedilir. S n flama: Gruplama i lemi yap lmam t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda say sal ili kiler kurulmu tur.

De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir de i ken üzerinde kontrol ap lmam t r. grafiklerle ve matematiksel denklemlerle yorumlanm t r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda veriler denklemlerle. Deney yapma: Ba ka bir deney önerilmemi tir.2. Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda grafik ve denklemlere yer verilmi tir. Sonuç ç karma: Aktivasyon enerjisi ile kan lara var lm t r. iddet gibi de i kenler irdelenmi tir. c) d) . a) b) c) d) e) Deneysel Süreçler Hipotez kurma: Önceden bir hipotez kurultmam t r. De i kenleri belirleme: Sonuçland rma k sm nda h z. zaman.2) Aktivasyon Enerjisi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm nda ipuçlar verilmi tir. Karar verme: Sonuçland rma k sm nda tan mlar ve sonuç grafiklerine yer verilmi tir. Yeterli bilgilendirme yoktur.

. Verileri kaydetme : Gözlem yoluyla veriler kaydedilir. Ölçme: Nitel gözlemlerle gerçekle ir. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda say ili kileri kurulmu aktivasyon enerjisi de erlerine de inilmi tir.3) atalizör n epkime z na tki i reçler Bilim el a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Birden fazla denemlerin sonunda gözlemlerin kaydedilmesi istenmi tir.. S n flama: Sonuçland rma k sm nda elde edilen verilere dayanarak s n fland r c tan mlar yap lm t r.

. Bunu haricinde de i ken durumu irdelenmemi tir. Sonuç ç karma: Verilerin sonuçlar grafi e de dökülerek sonuçland rma k sm nda sunulmu tur. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Katalizör hakk nda genelleme etkinlik ile ilgili resimlere ve yorumuna bak larak yap lm t r. De i kenleri belirleme: Katalizörlü ve katalizörsüz sistemler belirlenmi tir. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda 2. soruyla irdelenmi tir. c) Deney yapma: Deney farkl sistemlerden olu mu fakat farkl bir deney yap lmam t r. resim ve aç klamas yla bu desteklenmi tir. b) c) d) . e) Karar verme: Sonuçland rma k sm nda katalizörün etkisi anlat lm ve tan mlanm t r.3) Kataliz rün epkime H z na tkisi Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Katalizörün etkisine de inilmi . b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda 2 boyutlu bir grafik sunulmu tur. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Tek de i ken katalizörlü ve katalizörsüz ortamd r.

Ölçme: Renk üzerinen nitel ölçim yap lm .4) Homojen Faz Katalizörleri Bilimsel Süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Gözlemler renk olu umu takibini gerektirmi tir. Süre kar la t r lmas istenmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Renk olu um h z n n ölçülmesi istenmi tir. . h z (zaman) de i imleri kaydedilmi tir. S n flama: Saptanan bir gruplama yoktur. Verileri kaydetme : Renk.2..

4) Homojen Faz Katalizörleri Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k m nda bilgi verici ifadeler kullan lm t r. c) d) . De i kenleri belirleme: ki beherde olu turulan farkl sistemlerdeki de i ken belirtilmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: De i kenlerde bir de i iklik yap lmam t r.2. c) Deney yapma: lk gözlem bittikten sonra ayn bile ikle farkl miktarlarda bir deney daha yap lmas istenmi tir. Sonuç ç karma: Not k sm nda ni asta ile bilgiler verilmi tir. e) Karar verme: Fe deri iminin tepkime h z n nas l etkidi i sorulm tur. Verileri yorumlama: lke k sm nda yorum ve aç klamalar yer alm t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Bir Genelleme yap lmam t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçland rma k sm nda böyle bir durum yer almamaktad r.

Nicelik ölçümü yap lmam t r.2. S n flama: S n flama ve s n fland r c bir ifade kullan lmam t r. e) .5) Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Bilimsel süreçler a) b) c) d) Gözlem yapma : Gaz ç k h z gözlemlenmi tir. Verileri kaydetme : Gerçekle en tepkimelerle ilgili gözlemlerin yaz lmas istenmi tir. Ölçme: Nitel gözlem vard r. Kar la t rma istenmi tir. Hesaplama istenmemi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Sonuçland rma k sm nda moleküllerin yüzey alan aç klamas uzay ili kisini belirtir.

5) Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Tepkime H z n n Tanecik Boyutu le li kisi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm ndaki ifadelerle tahmin yürütülür.2. Sonuç ç karma: Sonuç yarg s net olarak belirtilmi tir. c) d) . Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Her hangi bir genelleme yap lmam t r. c) Deney yapma: Deneyin haricinde farkl olarak bir yoklama yap lmam t r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda sonuçlar hakk nda tart ma önerilmi tir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Kontrol etme yoktur. Sadece deney içim gerekli kar la t rma yap lm t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Sonuçta kimyasal tepkimenin denklemi yaz lm t r. e) Karar verme: Sonuç tan mlamas en sonda belirtilmi tir. De i kenleri belirleme: Kar la t rmal bir deney düzenlenmi ve de i kenler belirtilmi tir.

Say ve uzay ili kileri kurma: Kullan lan maddeler haricinde say de erleri kullan lmam . Ölçme: Gözlem s ras nda nitel de erler istenilmi tir.2. Verileri kaydetme : Her tüpteki süreç izlenip kaydedilmesi istenmi tir. uzay ili kisi de belirtilmemi tir. S n flama: S n flama veya tan mlarla olu an gruplama yoktur.6) Kimyasal Denge Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Renk de i imi gözlemi vard r. .

Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Etkinlik içindeki a amal denemelerde geçici genellemeler bulunmaktad r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler tart t r lm ama model olu tutulmam t r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda 2 soru ile sa lanm t r. . Sonuç ç karma: Sonuç cümlesi en sonda belirtilmi tir. c) Deney yapma: De i kenlerin yoklamas bulunmamaktad r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bulunmamaktad r. e) Karar verme: Etkinli in sonunda süreç sonunda hükme var lm t r. De i kenleri belirleme: De i kenler farkl tüplere uygulanarak belirtilmi tir..6) Kimyasal Denge Kimyasal Denge Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Önceden bir sonuç gösterilmemi tir.2.

. Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kisleri bulunmamaktad r. Ölçme: Nitel ölçüm bulunmaktad r. ) Saf Su Mutlak ir al tkan m d r? ilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Sürecin izlenerek takip edilmesi istenmi tir. Verileri kaydetme : Süreç izlenir ve varolan durum kaydedilir.3. S n flama: S n flam mevcut de ildir.

Verileri yorumlama: zlenen durumun tart lmas istenmi tir. ) Saf Su utlak Bir Yal tkan m d r Saf Su utlak Bir Yal tkan m d r Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Yer almamaktad r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: stenmemi tir. .3. etkinlik soru ile sonland r lm t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Bulunmamaktad r. e) Karar verme: Karar cümlesi yoktur durum belirtilmemi . c) Deney yapma: Hipotez üretilmeyip yoklama da yap lmama t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Yer almamaktad r. Sonuç ç karma: Bulunmamaktad r. De i kenleri belirleme: De i ken bulunmamaktad r.

Say ve uzay ili kileri kurma: Deri im de erleri istenmi tir. . Ölçme: Yap m ve sonuç k sm nda nicel ve nitel veriler kullan lm t r. ) Çözeltinin p ¶ n n. Verileri kaydetme : Çizelge tablosu olu turularak verilerin buraya kaydedilmesi istenmi tir. S n flama: Sonuç k sm nda grupland r c tan mlamalar yap lm t r. p â d le elirlenme i ilim el üreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Renk gözlemi yap lm t r.3.

Verileri yorumlama: Tabloda kaydedilen verilerin kar la t r lmas istenmi tir. elirlenmesi Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Geçici de olsa bir genelleme yap lmam t r. e) Karar verme: Gerekli karar belirtilmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler k ullan larak sadece tablo olu turulmu tur. De i kenleri belirleme: De iken durumlar belirtilip fark ölçüleri kay t ettirilmi tir.3. c) Deney yapma: Ba ka deney önerilmemi tir. . ) Ç zeltinin pH¶ n n. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Birden fazla tüple çal lm ve de i kenlerin kullan l p kar la t r lm t r. Sonuç ç karma: Sonuca kesin olamamakla birlikte de inilmi tir. pH Kâ d le Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Her hangi bir ipucu bulunmamaktad r.

) ndikatörlerin Belli pH¶larda Renk Re i tirmesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) Gözlem yapma : Uygulama süresince direk gözlemle izleme sa lanm t r.. Say ve uzay ili kileri kurma: Say sal veriler de istenmi ama uzay ili ki endirilmesi yer almamaktad r e) . S n flama: Olaylar. Verileri kaydetme : Tablo olu turulup verilerin uygun yerlere kaydedilmesi istenmi tir. veri tablosunda s n fland r lm t r. Ölçme: Nitel ve nicel ölçüm yap lm t r.

. ) ndikatörlerin Belli pH¶larda Renk Re i tirmesi Nedensel Süreçler a) b) Önceden kestirme: Amaç k sm nda ipucu içermektedir. Sonuç ç karma: Somut olarak sonuç yaz lmam ö renciden cevap olarak istenmi tir. c) Deney yapma: Ba ka b r eney istenmemi tir. Zaten birden fazla de i kene sahip deneydir. Verileri yorumlama: De erlendirme k sm nda soru sorularak yorum istenmektedir. c) d) . d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Uygulanmam t r. Sadece veri tablosu olu turulmu tur. e) Karar verme: Deneyle ilgili bir yarg ya net olarak var lmam t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Sunuçland rma k sm nda dah önceki etkinliklere de inilmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Yer almamaktad r. De i kenleri belirleme: De i kenler belirtilmi ve veri tablosunda da yer almaktad r.

. Verileri kaydetme : Sadece isteniler de erler ölçülmü . Ölçme: Nice olarak ölçümler yap lm t r.4) Kuvetli Asit ve Bvazdan Olu an E de er Kar Saf Suyun pH¶ n n Kar la t r lmas Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) m n ve Gözlem yapma : Uygun deney ortam nda yap l r.. (pH) Say ve uzay ili kileri kurma: Ölçüm s ras nda say sal veriler kullan lm ama uzay ili kierine de inilmemi tir. (pH ölçümü) S n flama: S n flama yap lmama t r.

e) Karar verme: Son k s mlarda etkinlikle dolayl olarak ilgili bilgiler verilmi tir. kontrol edilmemi tir. olu turma: Sadece kimyasal Verileri yorumlama: denklem sunulmu tur.. Sonuç ç karma: Bir olay veya d) De i kenleri de i tirme ve durum hakk nda bir sonuca tam kontrol etme: Ayr ca bir olarak varmamakt r. . deney yap lmam t r..4) Kuvetli Asit ve Bazdan Olu an E de er Kar Saf Suyun pH¶ n n Kar la t r lmas Nedensel Süreçler a) b) c) d) m n ve Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: ön gözlem Önceden kestirme: Durumla ve denemelere dayanarak ilgili önceden bir sonuca incelenen olay veya durum var lmam . Etkileyen faktörler b) Verileri kullanma ve model belirlenmemi . Sonuçlardan yola ç karak c) Deney yapma: De i kenler tart ma önerisi bulunmaktad r. hakk nda geçici bir genelleme De i kenleri belirleme: ysp lmam t r.

. b) c) d) e) . Ölçme: Beherglas ve deney tüplerinin pH¶ n n ölçülmesidir. Verileri kaydetme : Veriler tablolar eklinde kaydedilmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: pH de erleriyle ortam n asidik ya da bazik olmas incelenmi tir. S n flama: Herhangi bir olay s n fland r lmam t r..5) Konjuge Asit/Baz ifti özeltisinde pH¶ n De i imi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Zay f bir asitbaz kar m na kuvvetli bir asit baz kar m ilave edildi inde olabilecek pH de i iminin gözlemlenmesidir.

e) Karar verme: Kuvvetli asit ilavesinin konjuge asit-baz çiftinin pH¶ n dü ürece i. . a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. De i kenleri belirleme: lave edilecek NaOH ve HCl çözeltileridir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Hipotez kurulmam t r. Sonuç ç karma: Etkinli i sonuçland ral m k sm nda pH de i imlerinin tart lmas istenmi tir.3. Verileri yorumlama: pH de erlerine göre ilavelerin ba lang çtaki çözeltileri nas l etkiledi inin yorumlanmas istenmi tir. kuvvetli baz ilavesinin ise pH¶ yükseltece i karar verilir. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Zay f asit-baz kar m sabit tutulmu olas bir de i im kuvvetli asit ve baz ilaveleriyle gözlenmi tir.5) Konjuge Asit/Baz Nedensel Süreçler a) b) c) ifti özeltisinde pH¶ n De i imi Deneysel Süreçler d) Önceden kestirme: ilaveler sonras pH de i imi olaca tahmin edilmi tir. c) Deney yapma: Deney yap lmam t r.

S n flama: Herhangi bir olay s n fland r lmam t r.. Say ve uzay ili kileri kurma: pH de erleriyle ortam n asidik ya da bazik olmas incelenmi tir.6) özünme ökelme Dengesi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma: Zay f bir asitbaz kar m na kuvvetli bir asit baz kar m ilave edildi inde olabilecek pH de i iminin gözlemlenmesidir. b) c) d) e) . Ölçme: Beherglas ve deney tüplerinin pH¶ n n ölçülmesidir.3. Verileri kaydetme : Veriler tablolar eklinde kaydedilmi tir.

c) Deney yapma: Ö rencilerin yeni bir deney tasarlamas istenmemi tir. b) c) d) .6) özünme ökelme Dengesi Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Dengenin dinamik bir süreç oldu udur. Sonuç ç karma: Çözeltinin kütlesi ve kaya tuzunun eklindeki olas de i imlere dair sorular sorulmu tur. Nedensel Süreçler a) Önceden kestirme: Ba lang çta yemek tuzu ilave edildikçe çözeltinin doygun olaca tahmin edilmi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Verileri kullanarak elde edilen fikirlerden matematiksel ifadelere ve tasar mlara varmad r. Verileri yorumlama: Ba lang çtaki doymu yemek tuzu çözeltisine kaya tuzu ilave edilmesi sonucu tart m sonuçlar üzerinden yorum yap lmas istenmi tir. e) Karar verme: Etkinli i sonuçland ral m k sm ndaki sorularla ö rencilerin konu hakk nda bilgi sahibi olmu tur.3. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Herhangi bir de i kenin de i tirilmesi söz konusu de ildir. De i kenleri belirleme: Kaya tuzu ve yemek tuzu birer de i kendir.

.3. S n flama: Çözeltileri doymu luklar na göre de erlendirmedir. Ölçme: Ölçme yap lmay p sadece gözlemle yetinilmi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Herhangi bir ölçme olmad için say larla ve uzayla herhangi bir ili ki kurulmam t r.7) Kristallenme Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma: Doymu bir çözeltiye çözünen ilavesiyle kristalle meyi gözlemlemek. Verileri kaydetme : Kristallenmenin gerçekle ip gerçekle medi i kaydedilir.

Sonuç ç karma: A krsitali olay n deney sonucunda elde etmi tir. De i kenleri belirleme: De i ken de i ikli i gözlemlenmemi tir.7) Kristallenme Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Herhangi bir önceden kestirme yap lmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bir olay veya durum üzerine etki eden faktörlerden birini de i tirip di erlerini sabit tutarak sonuçlar üzerine ne tür etkide bulundu unu tespit etmektir. e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r. . Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: c) Deney yapma: Ba ms z de i kenleri kontrol ederek.3. ba ml de i kenler üzerine etkilerini inceleme yoluyla hipotezleri yoklamad r. Verileri yorumlama: Deney sadece gözlemlere dayal oldu u için veri eldesi yoktur.

S n flama: ki farkl Bak r bile i i çözünürlüklerine göre mukayese edilmi tir.3. . Say ve uzay ili kileri kurma: Say sal veya yer-yön ili kisi yoktur.8) Kompleks Olu um Dengesi Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Kompleks olu umunun çözünürlü e olan etkisi gözlemlenmi tir. Verileri kaydetme : Veri kaydedilmesi talep edilmemi tir. Ölçme: Herhangi bir ölçme yap lmam t r.

b) Verileri kullanma ve model olu turma: Tepkimeler sonucunda say sal denge ifadesine ula lm t r. De i kenleri belirleme: De i kenler belirtilmemi tir. Sonuç ç karma: Etkinlikleri sonuçland ral m k sm nda tepkimeler verilerek ö rencilerin sonuca gitmesi sa lanm t r. d) . Verileri yorumlama: Toplanarak gruplanm veya tablolanm veriler hakk nda görü belirtilmesidir.8) Kompleks Olu um Dengesi Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Bak r n bile iklerinin renkleri önceden kestirilmi tir.3. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. c) Deney yapma: Ö rencinin herhangi bir deney tasarlamas na gerek duyulmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bak r(II)Hidroksit sabit tutulup amonyak ilavesi yap lm t r. e) Karar verme: Ö renci dengenin hangi tarafa kayd n yaparak ö renecek ve dengeye kompleksin nas l etki yapt na dair karar verecektir.

Verileri kaydetme : Verilerin sonuçland rma k sm nda kaydedilmesi istenmi tir.9) Tepkime Sonlanma Noktas n n Bulunmas Bilimsel süreçler a) b) c) Gözlem yapma : ndikatörlerin renklerinin gözlenmesi Ölçme: Herhangi bir nicel ölçme yap lmam t r. d) e) .3. S n flama: Sonuçland rma k sm nda indikatörler renklerine göre s n fland r lm t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kileri kurulmam t r.

Sonuç ç karma: Sonuç ç kar lmas istenmemi tir. .3. baz ve indikatörlerdir. De i kenleri belirleme: Asit. Verileri yorumlama: Verilerin yorumlanmas istenmemi tir.9) Tepkime Sonlanma Noktas n n Bulunmas Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Uygulamaya dair ipucu vard r. e) Karar verme: Karar verme yarg s na rastlanmam t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Ön gözlem ve deneme yap lmad ndan hipotez kurulmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: herhangi bir kontrol grubu olu turulmam t r. c) Deney yapma: Ba ka bir deneyin yap lmas istenmemi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Tablo kullan lm t r fakat say sal veriler olu turulmam t r.

Ölçme: Herhangi bir ölçme yap lmam t r.3. Say ve uzay ili kileri kurma: Yer almamaktad r. Verileri kaydetme : ndikatörlerin renkleri yazd r larak tablo tamamlat lm t r. b) c) d) e) . S n flama: Deney sonunda indikatörlerin renklerine göre s n fland r lm t r.10) ndikatörlerin Asit Ve Bazlardaki Renkleri Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : ndikatörlerin renk olu umlar n n gözlenmesi hedeflenmi tir.

3. e) Karar verme: Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir hükme veya yarg ya varmakt r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Asit ve baz miktarlar sabit tutulmu veya de i tirilmi tir. Verileri yorumlama: ndikatörün asit ve baz ortam ndaki renkleri de erlendirilir. c) Deney yapma: Deney önerilmemi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Veriler gözlemden ibaret olup matematiksel bir sonuca var lmam t r. d) .10) ndikatörlerin Asit Ve Bazlardaki Renkleri Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Titrasyon sonucu mol say lar n n e i De i kenleri belirleme: Asit. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Herhangi bir hipotez kurulmam t r. baz ile indikatörlerdir. Sonuç ç karma: Etkinlikler sonuçland rma k sm nda sonuçland r lmam t r.

4. Ölçme: Say sal verilerle ölçme yap lmam t r. Verileri kaydetme : Sadece gözlem yap lm t r. b) c) d) e) .1) Galvanik Hücre Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Galvanik hücre olu turarak her bir bile enin i levinin gözlemlenmesidir. S n flama: Veriler s n fland r lmam t r. Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kileri kurulmam t r.

e) Karar verme: Gözlemlerin sonucunda sorular ile ö rencinin bir karara varmas amaçlanm t r. c) Deney yapma: Ö renciden bu do rultuda ba ka bir deney yapmas istenmemi tir. d) . Sonuç ç karma: Sorularla ö rencinin bir sonuca varmas amaçlanm t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Gözlemler sonucu matematiksel bir ifade olu turulmam t r. Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda soru sorularak ö renciden yorum yapmas istenmi tir.4. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Kontrol grubu yoktur. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Hipotez kurulmam t r. De i kenleri belirleme: De i ken kullan lmam t r.1) Galvanik Hücre Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Deney öncesinde tahminde bulunulmam t r.

Say ve uzay ili kileri kurma: Say ve uzay ili kisi kurulmam t r.4. stemsiz mi Bilimsel süreçler a) Gözlem yapma : Redoks tepkimelerinin kendili inden gerçekle ip gerçekle medi inin gözlemlenmesi Ölçme: Birim sistemleri cinsinden nesnelerin veya maddelerin özelliklerini say sal olarak ifade etmedir S n flama: Verilerin s n fland r lmas istenmemi tir. b) c) d) e) . Verileri kaydetme : Sadece gözlemlerin payla lmas istenmi tir.2) stemli mi.

Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Deney öncesi herhangi bir deneme yap lmas istenmedi inden hipotez kurulmam t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Bu deneyde de i ken bulunmamaktad r. stemsiz mi Nedensel Süreçler a) b) c) Önceden kestirme: Deney öncesi tahminde bulunulmam t r. e) Karar verme: Deney sonucu karara var lmam t r. Sonuç ç karma: Sonuca var lmas istenmemi tir.2) stemli mi. d) . Verileri yorumlama: Ö rencinin gözlemledi i verileri arkada lar yla payla mas istenmi tir. c) Deney yapma: Bu deney do rultusunda ba ka bir deney istenmemi tir. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Gözlemler sonucu matematiksel bir ifadeye ula lmam t r.4. De i kenleri belirleme: De i kenler belirlenmemi tir.

4. Verileri kaydetme : Verilerin kaydedilmesi hedeflenmemi tir. Say ve uzay ili kileri kurma: Say uzay ili kisi kurulmam t r. Ölçme: Herhangi bir ölçüm yap lmam t r. S n flama: ndirgen ve yükseltgen türleri istenmi tir.3) ndirgenme Potansiyelleri S ras Bilimsel süreçler a) b) c) d) e) Gözlem yapma : Metal asit etkile imlerinin indirgenme potansiyelleri ile irdelenmi tir. .

Verileri yorumlama: Sonuçland rma k sm nda sorularla sa lanm t r. d) De i kenleri de i tirme ve kontrol etme: Farkl metallerle kontol yap lmam t r.4.3) ndirgenme Potansiyelleri S ras Nedensel Süreçler a) b) c) d) Önceden kestirme: Deney yapmadan önce herhangi bir tahmin yürütülmemi tir. c) Deney yapma: Hipotez yoklanmam t r. Deneysel Süreçler a) Hipotez kurma: Ön gözlem bulunmad ndan hipotez kurulmam t r. . Sonuç ç karma: Ö rencinin sorular yard m ile bir sonuca varmas istenmi tir. De i kenleri belirleme: Farkl metallere göre gözlem yap lm t r. e) Karar verme: Sorularla ö rencilerin bir karara varmas amaçlanm t r. b) Verileri kullanma ve model olu turma: Herhangi bir matematiksel ifadeye ula lamam t r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful