P. 1
Microsoft Word ne işe yarar

Microsoft Word ne işe yarar

|Views: 2,092|Likes:
Yayınlayan: fejaa

More info:

Published by: fejaa on May 23, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

Microsoft Word Microsoft Word Windows alt nda çal an, özel i lemleri olan bir kelime i lem program

d r. En önemli özellikleri öyle s ralanabilir. y Yaz lanlar bir sat r sonuna eri ti inde, otomatik olarak bir sonraki sat ra geçer. Sözcük
kayd rma ad verilen bu özellik sayesinde yeni bir paragrafa ba lamak ya da bo bir sat r

b rakmak istemedi iniz sürece her sat r n sonunda ENTER tu una basmak gerekmez. y Otomatik yaz m denetimi yanl olarak alg lad sözcüklerin alt n dalgal bir alt çizgiyle çizerek, hatalar kolayca bulup düzeltmeye olanak sa lar.
y Kesirler (örne in, ¼ ) liste ö elerinin ba ndaki tireler, tescilli marka, gülümseme gibi simgeler kullan ld nda, otomatik biçim özelli i, yaz lanlar n yerine do ru simgeleri

yerle tir.
y Metni, sat rlar ve sütunlar temelinde düzenlemek için sekme karakterleri ya da Tablolama özelli i kullan l r. Tablo kullanmak daha kolayd r. Tablo say sal de er içeriyorsa grafi e

dönü türme olana

da sunar.
gösterir.

y Önizleme özelli i belgenin tan mlanan yaz c dan nas l ç kaca n Böylece

yazd rmadan önce ayarlama yapabilme f rsat olur. y Form mektuplar , zarflar ve etiketler yaratmak için Adres ± Mektup birle tirir. y S kça kulland n z komut dizilerini depolamak ve çal t rmak için makrolar olu turur. y Çok çe itli türlerde belgeler yaratmay kolayla t ran belge sihirbazlar içerir.
Microsoft Word¶e ba lad n zda, belge penceresinde yeni (ve bo ) bir belge görünür. Belge penceresi daktilodaki bir sayfa ka d n Word¶deki e de eri, metin yaz lacak yerdir. Pencerenin üst k sm nda görünen dü meler ve cetvel belgeniz üzerinde kolayca çal man z için çe itli olanaklar sa lar. Fare kullanarak; listeden bir seçim yap labilir, cetvel üzerinde kenar

bo luklar ve paragraf girintisi ayarlanabilir, belgenin görünümü de i tirilebilir, yaz m denetlenebilir ya da ba ka sözcük i leme etkinlikleri gerçekle tirilebilir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->