T.C.

BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 108

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ REHBERİ

İstanbul - 2010

Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY

Proje Sorumluları Doç. Dr. Mustafa BUDAK Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Önder BAYIR Osmanlı Arşivi Daire Başkanı Dr. Ahmet Zeki İZGÖER Yayın İşleri Koordinatörü

Hazırlayanlar

Yusuf İhsan GENÇ Dr. Mustafa KÜÇÜK Dr. Raşit GÜNDOĞDU Sinan SATAR İbrahim KARACA Hacı Osman YILDIRIM Nazım YILMAZ
Mizanpaj

Vahdettin ATİK
Baskıya Hazırlama

Murat ŞENER - Salih DUTOĞLU
Baskı Başbakanlık Basımevi Üçüncü Baskı

ISBN: 978-975-19-4805-2

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ REHBERİ

Ö N S Ö Z

Her millet tarihî bir mirasın sahibidir. Bu tarihî mirasın çok önemli bir bölümünü arşivler, kütüphaneler ve eski eserler gibi kültür varlıkları teşkil eder. Millet olabilme ve kalabilmede bu tür kültür varlıklarının büyük yeri ve önemi vardır. Arşivler, devletin ve fertlerin haklarını ve milletlerarası münasebetleri belgeleyip korurlar. Bir konuyu aydınlatmaya ve tespite yararlar. Bu arada ait olduğu devrin örf ve âdetlerini, sosyal yapısını, karşılaştıkları problemleri ve bunlar arasındaki münasebetleri ortaya koyarlar. Bir başka ifadeyle, arşivlerde muhafaza edilen belgeler, ait oldukları milletlerin geçmişini yansıtan en canlı şahitlerdir. Türkiye, arşiv malzemesi bakımından çok büyük zenginliğe sahiptir. Osmanlı Devleti'nden devralınan büyük miras, bugün Türkiye'yi dünyanın en zengin arşiv potansiyeline sahip sayılı ülkelerden birisi durumuna getirmiştir. Osmanlı'nın hükümran olduğu topraklar üzerinde, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, hâlen kırka yakın bağımsız ülke yer almaktadır. Bu ülkelerin Osmanlı dönemlerindeki tarihlerinin en zengin kaynağı Osmanlı Arşivleri'dir. Orta ve Yakın Doğu, Balkan ve Akdeniz ülkeleri içerisinde kudretli ve kuvvetli devlet olabilme vasfını uzun süre devam ettiren Osmanlı Devleti'nde arşiv fikri çok eskilere kadar uzanmaktadır. Arşivin, bir milletin tarih ve kültür hazinesi olduğunu idrak eden ecdadımız, bunun içindir ki kurduğu arşiv teşkilatına "Hazine-i Evrak" adını vermiştir.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatını meydana getiren Divan-ı Hümâyûn, Bâb-ı Defterî ve Bâb-ı Âsafî / Bâb-ı Âlî'ye ve bunların çeşitli daire ve kalemlerine ait sicil, defter ve vesikaları, yani Osmanlı Devleti'nden intikal eden en zengin ve çeşitli arşiv malzemesini ihtiva etmesi sebebiyle Osmanlı Devleti'nin ana arşivi hüviyetini taşımaktadır. *** Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde, yerli ve yabancı araştırıcıların istifadesine sunulan çok çeşitli ve değerli arşiv malzemesi vardır. Buna karşılık, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ni bütünüyle tanıtan Türkçe yayın fazla değildir. Hele yabancı dillerde, sınırlı sayıda makalenin dışında, bu tür neşriyata rastlamak mümkün değildir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi hakkında bugüne kadar birkaç tane rehber yayınlanmıştır. Bunlardan ilki, Midhat Sertoğlu'nun 1955 yılında yayınlanan Muhteva Bakımından Başvekâlet Arşivi adlı eseridir. Bu eser, araştırmacıların kendi ihtisas dallarına göre arşivdeki malzemeden ne şekilde yararlanabileceklerini tespit gayesiyle hazırlanmıştır. Söz konusu rehber, yaklaşık yirmi beş yıl süreyle, Osmanlı Arşivi araştırmaları için bir el kitabı hüviyetini taşımıştır. Bahse konu rehberlerin ikincisi, Atillâ Çetin'in hazırlamış olduğu ve 1979 yılında neşredilen Başbakanlık Arşivi Kılavuzu adlı kitaptır. Bu eserde, Osmanlı Arşivi'nin ihtiva ettiği malzeme, tasnifler, araştırmaya açık bölümler ve devam etmekte olan tasnif çalışmaları tanıtılmıştır. Eser, bu özelliğiyle yukarıda zikredilen birinci çalışmayı tamamlar mahiyettedir. Üçüncü rehber, Türkiye Cumhuriyeti'nin de üyesi bulunduğu İslâm Konferansı Teşkilatı'na bağlı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından Osmanlı Arşivi'nden yararlanacak üye ülkelerin araştırıcıları için İsmet Binark ve Necati Aktaş'a hazırlattırılmıştır. Eser, Arapça olarak El-Arşifü'l-Osmânî adıyla 1986'da Amman'da yayınlanVI

mıştır. Bu eserde, arşivdeki malzemeler, tasnifler ve araştırmaya açık olan fonlar, Osmanlı Devleti merkez teşkilatı tarihi ile birlikte düşünülerek sistematik bir şekilde tanıtılmış; araştırmacıların arşiv malzemesine en kolay yoldan ulaşabilmeleri anlayışı ön planda tutulmuştur. Yerli ve yabancı araştırmacılar için "başvuru" eseri olma özelliğini taşıyan bu rehberler, ilerleyen zaman içinde, yeni tasnif çalışmalarını yansıtamadıklarından ötürü ihtiyaca cevap verememişlerdir. 1987 yılında Osmanlı Arşivi'ne yeni personel alımıyla hızlandırılan tasnif çalışmaları sonucunda hazırlanan kataloglar, yeni bir rehberin yayınlanması mecburiyetini tekrar ortaya çıkarmıştır. Bu gayeyle Genel Müdürlüğümüz tarafından Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi adlı eser hazırlanarak 1992 yılında yayınlanmıştır. Çok kısa zamanda bu eserin mevcudunun tükenmesi ve geçen süre içerisinde pek çok fonun tasnifinin tamamlanarak araştırmaya açılması, mevcut rehberin yeni bir baskısının yapılmasını zorunlu hâle getirmiştir. 2000 yılında genişletilmiş ikinci baskı da çıkmış, fakat daha bu baskının mevcudu bitmeden yeni fonlar araştırmaya açılarak birçok katalog araştırıcının istifadesine sunulmuştur. İşte üçüncü baskı olarak hazırlanan elinizdeki bu rehber, yerli ve yabancı araştırıcılara Osmanlı Arşivi'ni tanıtmak, araştırmaya açık fonlar hakkında bilgiler vermek, hâlen sürdürülmekte olan tasnif çalışmalarına ait en yeni bilgileri araştırıcılara sunabilmek maksadıyla hazırlanmıştır. *** Osmanlı Arşivi Rehberi Önsöz, Giriş, Dört Bölüm, Ekler, Bibliyografya ve İndeks'ten meydana gelmektedir. Giriş kısmında Osmanlı Devleti'nde arşivcilik fikri, evrakın muhafazasına gösterilen titizlik, Osmanlı Arşivleri'nin tarihî seyri ve Hazine-i Evrak'ta bugüne kadar yapılan tasnif çalışmaları hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Birinci Bölüm'de Divan-ı Hümâyûn, Bâb-ı Âsafî, Defterhâne-i Âmire, Bâb-ı Defterî, Bâb-ı Âlî, Yıldız Sarayı defterleri ile nezâretler,
VII

vilâyet ve müfettişlikler (taşra arşivleri), Meclis-i Vâlâ ve Meclis-i Âlî-i Tanzimat gibi büyük dairelere ait "defterler" ve diğer "defter serileri" anlatılmıştır. Aynı isimdeki defter ve belge serileri için gerekli açıklayıcı genel bilgiler, daha çok defterler bölümünde verilmeye gayret edilmiştir. İkinci Bölüm'de Divan-ı Hümâyûn, Bâb-ı Âsafî, Defterhâne-i Âmire, Bâb-ı Defterî, Bâb-ı Âlî, Yıldız Sarayı belgeleri ile nezâretler, vilayet ve müfettişlikler (taşra arşivleri), büyük dairelere ait "belgeler", Ali Emirî Tasnifi ve İbnülemin Tasnifi gibi diğer "belge serileri" ile ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü Bölüm'de harita, plan, proje, kroki, albüm ve fotoğraf koleksiyonları; Ali Fuat Türkgeldi, Cavit Baysun ve diğer şahıslardan intikal eden arşiv malzemeleri, yurt içi ve yurt dışı arşiv merkezlerine ait arşiv malzemesi, kataloglar ve yeni uygulamaya konulan Otomasyon Sistemi hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü Bölüm'de Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün idarî yapısı, arşiv hizmetleri ile ilgili kanunlar, araştırmacılar için gerekli ön bilgiler ve Devlet Arşivleri'nde araştırma yapacak olanların tabi olacakları esaslar yer almaktadır. Ekler kısmında, araştırmacıların çalışmalarına yardımcı olmak için "padişahların saltanat yılları ve dönemlerinde görev almış sadrıazamlar" ile "Kanunî Sultan Süleyman'dan XIX. yüzyıla kadar onar yıllık, XIX. yüzyıldan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar ise her yıla göre düzenlenmiş Hicrî, Miladî ve Rumî takvimlerle ilgili tablolar" ve ayrıca günümüzde "Osmanlı Arşivi'nde kullanılan kodlar ve açılımları" tamamlayıcı bilgiler olarak verilmiştir. Araştırmacıların defter ve belge serilerine daha kolay ulaşabilmeleri için İndeks'in analitik olmasına özen gösterilmiştir. Araştırmacıların bir konu, defter veya belge serisi aramaları durumunda, "İçindekiler"den çok "İndeks" bölümünü kullanmaları kendilerine daha büyük kolaylık sağlayacaktır. Defter serilerinin tamamının tablo olarak açılımını vermek mümkün
VIII

olmadığından, araştırmacıların, açık olarak tablosu verilmeyen defter kataloglarını taramaları gerekmektedir. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda 2002 yılından itibaren Otomasyon Sistemi'ne geçilmiştir. Daha önce bilgisayar ortamında yazılan katalogların tamamı Otomasyon Sistemi'ne aktarılarak Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi araştırma salonları ile birlikte internet ortamında araştırıcıların hizmetine sunulmuştur. Bunun yanında defter serilerinin büyük bir kısmının görüntüleri dijital ortama aktarılmıştır. Söz konusu görüntüler, ilgili katalogları ile eşleştirilerek araştırmaya açılmıştır. Gelecekte bütün belge ve defter serilerinin görüntüleri, özet bilgileri ile birlikte bilgisayar ortamında araştırmaya açılacaktır. Binlerce yerli ve yabancı araştırmacının yararlandığı Osmanlı Arşivi'nin tanıtılması konusunda büyük bir boşluğu dolduracağına inandığım, Osmanlı Arşivi Rehberi'ni hazırlayan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı personeline ve eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunar, eserin ilgililere yararlı olmasını dilerim.
Doç. Dr. Yusuf SARINAY

Devlet Arşivleri Genel Müdürü

IX

İÇİNDEKİLER
sayfa ÖNSÖZ ................................................................................................................................................. İÇİNDEKİLER
................................................................................................................................ ............................................................................................................................ V XI XXV

KISALTMALAR

GİRİŞ
Belgelerin Muhafazası ve Tanzimat Devrine Kadar Osmanlı Arşivciliği ........ Tanzimat Öncesi Merkezî Devlet Daireleri ve Arşivlerin Genel Durumu .......... a. Bâb-ı Âlî ............................................................................................................................. b. Bâb-ı Defterî d. Bâb-ı Meşîhat Tasnif Faaliyetleri
.................................................................................................................... ................................................................................................................ XXVII XXXI XXXII XXXII XXXIII XXXIV XXXIV XXXVII

c. Bâb-ı Seraskerî

..................................................................................................................

Osmanlı Devleti'nde Modern Arşivcilik Çalışmaları ...................................................
......................................................................................................................

BİRİNCİ BÖLÜM
DEFTER TASNİFLERİ I. DİVAN-I HÜMÂYÛN, BÂB-I ÂSAFÎ ve DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE DEFTERLERİ .................................................................................................. A. DİVAN-I HÜMÂYÛN ve BÂB-I ÂSAFÎ DEFTERLERİ .........................
1. DİVAN (BEYLİKÇİ) KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER........................................................................................................

5 5 5 5 7 21 22 41 41 41 46 48

a. Divan (Beylikçi) Kalemi Defterleri (A.DVN) ......................................... b. Mühimme Defterleri................................................................................ c. Şikâyet Defterleri..................................................................................... d. Ahkâm Defterleri..................................................................................... e. Askerî Ruznamçe Defteri (A.DVN.ARZ.d)............................................. f. Divan Memurlarına Ait Sicil ve Künye Defterleri ................................... g. Düvel-i Ecnebiye Defterleri (A.DVNS.DVE.d) ...................................... h. Gayrimüslim Cemaatlere Ait Defterler ................................................... ı. Hadariye Defterleri (A.DVNS.HADR.d) .................................................

sayfa j. İzn-i Sefîne Defterleri............................................................................... k. Kalebend, Nefy ve Kısas Defterleri (A.DVNS.NEFY.d) ........................ l. Kanunnâme-i Askerî Defterleri (A.DVNS.KNA.d) ................................. m. Kırım Hanlığı Defteri ............................................................................. n. Nâme-i Hümâyûn Defterleri (A.DVNS.NMH.d) .................................... o. Şehbenderlik Defterleri (A.DVNS.ŞHB.d) ............................................. p. Tevziât, Zehâir, Esnaf ve İhtisâb Defterleri (A.DVNS.TZEİ.d).............. r. Yol ve Menzil Defterleri (A.DVNS.YML.d) ........................................... s. Muhtelif ve Mütenevvî Defterler (A.DVNS.ŞHB.d) ...............................
2. TAHVİL (NİŞAN) KALEMİ DEFTERLERİ (A.NŞT.d) ...................................

49 50 50 51 51 53 53 54 55 59 60 60 74 77 78 78 81 88 88 89 90 92 92 92 94

a. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Tahvil (Nişan) Kalemi Defterleri (A.NŞT.d) ................................................................. b. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Tahvil (Nişan) Kalemi Defterleri (KK.d) ................................................................................... c. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Tahvil (Nişan) Kalemi Defterleri (A.DVNS.NŞT.d) ........................................
3. RUÛS KALEMİ DEFTERLERİ (A.RSK.d) .......................................................

a. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Ruûs Defterleri (A.RSK.d).............................................................................. b. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Ruûs Defterleri (KK.d).................................................................................................... c. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Ruûs Defterleri (A.DVNS.RSK.d)..................................................................
4. ÂMEDÎ KALEMİ DEFTERLERİ (A.AMD.d) ...................................................

a. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Âmedî Kalemi Defterleri (A.AMD.d)............................................................................ b. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Âmedî Kalemi Defterleri (KK.d) ...................................................................................
5. TEŞRİFAT KALEMİ DEFTERLERİ ................................................................. 6. SADÂRET MEKTUBÎ KALEMİ DEFTERLERİ..............................................

a. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Sadâret Mektubî Kalemi Defterleri..................................................................... b. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Bâb-ı Âlî Mektubî-i Sadr-ı Âlî Kalemi Defterleri ..................................................................
7. SADÂRET KETHÜDÂLIĞI (KETHÜDÂ KİTÂBETİ) KALEMİ DEFTERLERİ ......................................................................................................

XII

...KKL.. BÜYÜK ve KÜÇÜK TEZKİRECİLİK KALEMİ DEFTERLERİ..AMH...................d) ....... b............................................ b........ASM.. 1................ 5................................. 3................................................ REİSÜLKÜTTABLIK KALEMİ DEFTERLERİ (A...........d).. b... BÜYÜK KALE ve KÜÇÜK KALE KALEMİ DEFTERLERİ................................................... TAHRİR DEFTERLERİ ......................... Başmuhasebe Kalemi Defterleri ... DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE DEFTERLERİ ............... 1....................... BAŞBAKIKULU KALEMİ DEFTERLERİ (D................ VAK‘ANÜVİSLİK KALEMİ DEFTERLERİ (A......AVG.................................BKL................................. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER...........d)............. II....................d) ....................d) ........RST..DFE)............................................ 4....................DFE............. BAŞMUHASEBE KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D................................................. ANADOLU MUHASEBESİ KALEMİ DEFTERLERİ (D. 95 95 96 96 97 99 99 99 100 137 B......................... 981 Numaralı Tapu Tahrir Defterleri Fihristi'ndeki Tahrir Defterleri .............................sayfa 8...................BŞB....BRM........... 2... 7......... 6.... BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) ve MÜTEFERRİK KONULU DEFTERLER......... ÇAVUŞBAŞILIK DEFTERLERİ ......... Başmuhasebe Kalemi Defterleri Kataloglarındaki Asâkir-i Mansûre Defterleri.. ASÂKİR-İ MANSÛRE KALEMİ DEFTERLERİ (D.............. TİMAR RUZNÂMÇE (TİMAR ve ZEÂMET TEVCİHİ) DEFTERLERİ (A... BAŞMUKÂTAA KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER........................ a............. b..................d).............................................. 979 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterhâne-i Âmire Defter Kataloğu'ndaki Tahrir Defterleri (A... a............................ a...d) .....RZ.............................................................................. Büyük Kale Kalemi Defterleri (D.............. Küçük Kale Kalemi Defterleri (D......................................... AVLONYA GÜMRÜĞÜ ve AVLONYA MUKÂTAASI KALEMLERİNE AİT DEFTERLER (D............................................... ...d) ......................VKN...... Masârıfât-ı Muhasebe Kalemi Defterleri Kataloglarındaki Asâkir-i Mansûre Defterleri................. 10............ 11..................... Başmuhasebe Kalemi'ne Bağlı Birimlere Ait Defterler.. 9..d).............. c........ 8...........BŞM................. BURSA MUKÂTAASI KALEMİ DEFTERLERİ (D.............................. 1000 Numaralı Ankara Tapu Kadastro Arşivi Tahrir Defterleri Fihristi'ndeki Tahrir Defterleri................................ 2.................................. 141 142 142 143 143 144 144 145 146 147 147 160 161 161 161 162 XIII a................................................................................................ A.....d) ...................................d) .............................

........d) ........d)................................d). Küçük Ruznâmçe Kalemi Defterleri (D........................................ BÜYÜK RUZNÂMÇE ve KÜÇÜK RUZNÂMÇE KALEMLERİ ile BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER.............................d) ....... DEFTERDAR MEKTUBÎ KALEMİ DEFTERLERİ (D..........KLD....................... PİYADE MUKABELESİ KALEMİ DEFTERLERİ (D............................. 21.... SÜVARİ MUKÂBELECİLİĞİ KALEMİ DEFTERLERİ (D.... 15........ 12... 26......d).... MEVKÛFÂT KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D...........d) .............d)...... İSTANBUL MUKÂTAASI KALEMİ DEFTERLERİ (D...d) ..........d) ....................................d)....d) .................d) ................ KEFE MUKÂTAASI KALEMİ DEFTERLERİ (D.......................... 162 162 163 164 164 165 166 166 166 167 167 169 169 170 170 171 171 171 172 172 173 173 176 176 176 177 177 178 178 a.... 31.... MADEN MUKÂTAASI KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D. 19..... Büyük Ruznâmçe Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler (D............ 24....ÇRS..................d) .....d) .......DMK........HMK.......................... 14....KRZ.................KFM......SVM..CZD......d)......PYM..... TEŞRİFÂT KALEMİ DEFTERLERİ (D.........d) .......... ÇELTİK RUSÛMU KALEMİ DEFTERLERİ (D. SALYÂNE KALEMİ DEFTERLERİ (D.......... 30................................ 35....................... KALEMİYE DAİRESİ DEFTERLERİ (D.. 34................ XIV .PSK...... b................ MENSÛHÂT (KAPUDÂN-I DERYA) KALEMİ DEFTERLERİ (D......................... 17. 16............İSM.......d)...d)..................................HSC.............CRD.......MMK..MNS..... 18..............d).....CMH... GANEM MUKÂTAASI KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D...................d) ..................... NAVUL KALEMİ DEFTERLERİ (D.......................... MASRAF-I ŞEHRİYÂRÎ KALEMİ DEFTERLERİ (D.....d) ......................... 33.......d)........HMH........HSK....................MCU..... MUKÂTAA-İ CEDÎD-İ ÛLÂ KALEMİ DEFTERLERİ (D............. HAREMEYN MUKÂTAASI KALEMİ DEFTERLERİ (D...................d)........ 11...... 20..... 27.......... 13.. HAVÂSS-I CEDÎDE KALEMİ DEFTERLERİ (D...................... HAREMEYN MUHASEBESİ KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D... 28..........sayfa 9.............EVM...MSF................... KÜÇÜK EVKÂF KALEMİ DEFTERLERİ (D.....................NVL........ PİSKOPOSLUK KALEMİ DEFTERLERİ (D......... 22................. 25........... 23..MKF....................SLY.d) ............ CİZYE MUHASEBESİ KALEMİ DEFTERLERİ (D.. 29....... 32....................d) ............... CERÎDE ODASI DEFTERLERİ (D.. HASLAR MUKÂTAASI KALEMİ ve BAĞLI BİRİMİNE AİT DEFTERLER (D.........................BRZ..........................................GNK..................d) ......................KEV........... 10...................TŞF............ EVÂMİR-İ MALİYE KALEMİ DEFTERLERİ (D........... CİZYE ZİYADESİ KALEMİ DEFTERLERİ (D....d) ...............................................d).............

......SAİD............ e..........d) .......EE... Sadâret Hazine-i Evrak Müdürlüğü İrâde Kayıt Defterleri.................... MÜTEFERRİK KONULU DEFTERLER ....MRZ........... VARİDÂT-I SALİH...... a.........................d) ..... YILDIZ SARAYI ARŞİVİ DEFTERLERİ ........... Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Defterleri ....... NEZÂRETLER.......... e.. Dahiliye Nezareti Defterleri (DH. YILDIZ ESAS EVRAKI DEFTERLERİ (Y.................. c..................... Meclis-i Vâlâ Riyaseti Defterleri (MVL.................................................. 235 235 235 237 237 XV a.. a.............. BÂB-I ÂLÎ SADÂRET DAİRESİ KALEMLERİNE AİT DEFTERLER ......................d) ....... BÂB-I ÂLÎ BÜNYESİNDEKİ DİĞER DAİRELERE AİT DEFTERLER ....................................................................d)......... b.................. b.. ...... Sadâret Mektubî Kalemi Defterleri...........d)....................... Sadâret'e Bağlı Komisyonlara Ait Defterler ............................ Tanzimat-ı Hayriye ve Meclis-i Tanzimat Defterleri........................................................... Sadâret Eyâlât-ı Mümtâze Kalemi Defterleri ................ III................................... 2...........DVN.......... 1.. Dahiliye Nezareti Sicill-i Ahvâl Komisyonu Defterleri (DH............... Sadâret Divan (Beylikçi) Kalemi Defterleri (A.................................. 37................................ h...... Sadâret Müteferrik Defterleri .... Vilâyât Gelen-Giden Defterleri ....................... b............. g............ IV.......... b.....................................YNÇ...... Sadâret Teşrifat Kalemi Defterleri........................d) ........................ BÂB-I ÂLÎ DEFTERLERİ ....................... f............................................................. d. VARİDÂT-I ŞIKK-I EVVEL ve VARİDÂT-I ŞIKK-I SÂNÎ KALEMLERİNE AİT DEFTERLER........................................... DAHİLİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (DH... VİLÂYETLERE............. Nezâret ve Devâir Gelen-Giden Defterleri .............sayfa 36.. Deâvî Nezâreti Defterleri (DV................................ a........AMD) ....................................d)............................................ A.... c................. Sadâret Âmedî Kalemi Defterleri (A................. 1......... NEZÂRETLERE.... V.......................... YENİÇERİ KALEMİ DEFTERLERİ (D......... YILDIZ MÂRUZÂT DEFTERLERİ (Y........... MÜFETTİŞLİKLERE (TAŞRA ARŞİVLERİNE) ve BÜYÜK DAİRELERE AİT DEFTERLER ......d)........................................................................................................... 3........... 1................................................. d................d) ...... 2............. Şûrâ-yı Devlet Defterleri (ŞD.............d) ... BÂB-I ÂLÎ EVRAK ODASI (ARŞİVİ) DEFTERLERİ ... 179 180 181 183 184 184 185 196 203 204 205 205 206 207 207 211 221 222 223 224 224 225 229 230 230 B...................................................................

........d) ..........................MSF......................... e................... ZABTİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (ZB............................ 8......................... 7................... g.............................................. KIBRIS MUTASARRIFLIĞI DEFTERLERİ (TŞR.......... HARİCİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (HR..............d) ...... Evkaf Defterleri (EV.... b.. 3... C...........................................1.......d) .............. c..............................KB.......................SAİD......EVM....... 2......................................... b....................................... 2.......d) ....................d) ......... MİLLÎ EMLAK'TAN DEVRALINAN DEFTERLER.........d) .............. Zabtiye Nezâreti Dönemi ....................................SR.d) .......d) .. 9......... Evâmir-i Maliye Kalemi Defterleri (ML.......HMK................................... MAÂDİN ve ZİRÂAT NEZÂRETLERİNE AİT DEFTERLER (T......................................d)....... Hazine-i Hâssa Nezareti Sicil-i Ahval Defterleri (HH.............................. 3........ Cerîde Odası Defterleri (ML.... BÂB-I SERASKERÎ DEFTERLERİ (SRA.................................. Zabtiye Müşiriyeti Dönemi............................................... d. EVKÂF-I HÜMÂYÛN NEZÂRETİ DEFTERLERİ.................... DARPHÂNE-İ ÂMİRE DEFTERLERİ (DRB...... 1....................d)............... b...... Umûr-ı Sıhhiye-i Hariciye........................................ XVI ........sayfa 2...... ORMAN......d) ........................d) ...............................d)..................... c............................................. b.... NÂFİA...................... Muvâzene (Bütçe) Defterleri .d)........d).MKT........ Vâridât Muhasebesi Defterleri (ML............ 1............................. B........ NÜFUS DEFTERLERİ (NFS.. a............................ 238 238 239 239 239 240 242 243 243 243 244 244 245 245 246 246 247 247 249 250 250 251 251 253 253 253 254 254 255 256 256 258 a....................................d)................................. MAÂRİF NEZÂRETİ DEFTERLERİ (MF...............d) ..................... Masârifât Muhasebeciliği Defterleri (ML........d)......VRD.... Hazine-i Hâssa Nezâreti Defterleri (HH............................................. VİLÂYET ve MÜFETTİŞLİKLERE (TAŞRA ARŞİVLERİNE) AİT DEFTERLER.......d)..................... 6...........CRD........d).......................... Umûr-ı Sıhhiye-i Dahiliye .... HAZİNE-İ HÂSSA NEZÂRETİ DEFTERLERİ ..... SIHHİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (SH................................... 10........... Surre Defterleri (EV........... RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ DEFTERLERİ (TFR......HMH.. b............. Mektubî Kalemi Defterleri (ML........ a....................... 4................... Maliye Kısmı Müteferrik Defterleri (ML............ f...... a........ a..... Evkaf-ı Haremeyn Muhasebeciliği Defterleri (EV........................................ BÜYÜK DAİRELERE AİT DEFTERLER........ 5................ MALİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (ML........d) ... TİCARET.......................................d).......................................

. Gayrimüslimler Dinî ve Hayrî İşler Kalemi Belgeleri (A............ Düvel-i Ecnebiye Belgeleri (A.............RSK)............ g..................... KÂMİL KEPECİ TASNİFİ DEFTERLERİ (KK.... TEŞRİFAT KALEMİ BELGELERİ (A...............................NHM).........................................................................................KRM) ....................... 6............. DİĞER DEFTER TASNİFLERİ...................... b......................TŞF)......................................... k..... l.......................... Kalebend Kalemi Belgeleri (A............. a..............MHM)...ORD)...............................KBŞ)... 275 275 275 275 276 276 276 276 277 277 277 277 278 278 278 279 279 279 279 279 280 280 280 280 280 XVII A........ B.d) ........................................... DİVÂN (BEYLİKÇİ) KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (A............................... 1................................................. 4.................................................. SADÂRET MEKTUBÎ KALEMİ BELGELERİ (A....d)................ . DİVÂN-I HÜMÂYÛN...................... Âmedî Kalemi Kırım Hanlığı Belgeleri (A..... b. 3..................DVN...DVN.... Mısır Valiliği Kısmı Belgeleri (A.MKT) ............................................................DVN......... ı......KBM)....... DİVÂN-I HÜMÂYÛN ve BÂB-I ÂSAFÎ BELGELERİ. A....................................................AMD......................... TAHVİL (NİŞAN) KALEMİ BELGELERİ (A..DVN............. Kıbrıs Mühimme Kısmı Belgeleri (A...................YML)......... Askerî Ruznamçe Belgeleri (A. Ordu Nişan Kalemi Belgeleri (A...................MSR) ................ Şikâyet Kalemi Belgeleri (A..... j..........ARZ)..... MALİYE'DEN MÜDEVVER DEFTERLER TASNİFİ (MAD.......................KRM)....DVN.DVN........................ b...........................................DVN..DVN.................... Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri ..sayfa VI....... Mühimme Kalemi Belgeleri (A...NŞT....... Kıbrıs Şikâyeti Kısmı Belgeleri (A.....DVN..................................... Yol ve Menzil Kalemi Belgeleri (A......................NŞT)..KLB)............. h............ RUÛS KALEMİ BELGELERİ (A... a...................................DVN) .................................. Kırım Hanlığı Kalemi Belgeleri (A.................KLS).... BÂB-I ÂSAFÎ ve DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE BELGELERİ....... e.ŞKT) ............. 2..................... Âmedî Kalemi Belgeleri ............. d.......DVN...........DVE) .... Tahvil (Nişan) Kalemi Belgeleri.......... c........ Nâme-i Hümâyûn Kısmı Belgeleri (A....DVN.........DVN..............................AMD). m.............. ÂMEDÎ KALEMİ BELGELERİ (A................................ 5. a. 263 263 266 İKİNCİ BÖLÜM BELGE TASNİFLERİ I....... f.

BŞB) ............AVG)........................ ASÂKİR-İ MANSÛRE KALEMİ BELGELERİ (D................................RST) .......CRD)..................... 11.BRZ)...AVM).................................................................................... A...ÇVB) ........................................ CERÎDE ODASI BELGELERİ (D....................................................... Büyük Kale Kalemi Belgeleri (D............... Büyük Ruznamçe Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Belgeler (D............... b..... VAK‘ANÜVİSLİK KALEMİ BELGELERİ (A.......... 10............................ BÜYÜK ve KÜÇÜK TEZKİRECİLİK KALEMİ BELGELERİ (A.......................... ÇAVUŞBAŞILIK KALEMİ BELGELERİ (A.......................... BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) ve MÜTEFERRİK KONULU BELGELER . REİSÜLKÜTTÂBLIK KALEMİ BELGELERİ (A...........KKL).. II.. 9............................ a................. XVIII ..................... 8............ 8..BRM)..DFE)..............................................................sayfa 7.....CMH) ............... BAŞBAKİKULU KALEMİ BELGELERİ (D..... BAŞMUHASEBE KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D. CİZYE MUHASEBESİ KALEMİ BELGELERİ (D............................................. Küçük Ruznamçe Kalemi Belgeleri (D............................................................BKT) ...................VKN)................................. BURSA MUKÂTAASI KALEMİ BELGELERİ (D............................................ b...................SKT) ....................... 6....... 11............................................... 2............................. a..............................AMH)..... DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE KALEMİ BELGELERİ (A.... ANADOLU MUHASEBESİ KALEMİ BELGELERİ (D............ b........................ AVLONYA GÜMRÜĞÜ ve AVLONYA MUKÂTAASI KALEMLERİNE AİT BELGELER ........... 7................... 5...... a.................................................... Başmuhasebe Kalemi'ne Bağlı Birimlere Ait Belgeler.......................... b.............. Avlonya Mukâtaası Kalemi Belgeleri (D......... Küçük Kale Kalemi Belgeleri (D................ BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE KALEMLERİ) ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER................... BÜYÜK KALE ve KÜÇÜK KALE KALEMİ BELGELERİ .. Avlonya Gümrüğü Kalemi Belgeleri (D........ 10.................... Başmuhasebe Kalemi Belgeleri ............BŞM) .....BMK) ............KRZ). BÜYÜK RUZNAMÇE ve KÜÇÜK RUZNAMÇE KALEMLERİ ile BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER .........BK)................ 1...... 280 281 281 281 281 282 B..................... 3..........................ASM)....................... 283 283 283 283 284 284 284 284 284 284 285 286 286 286 286 287 287 287 288 288 288 a........................................................................................................ 4..................... 9......................................... BAŞMUKÂTAA KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D.................. SADÂRET KETHÜDÂLIĞI (KETHÜDÂ KİTÂBETİ) KALEMİ BELGELERİ (A........

......................... GANEM MUKÂTAASI KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D..... 30......... 35.....................................................CZD)....... ...................DMK) .... TEŞRİFAT KALEMİ BELGELERİ (D.............PSK)........................... HASLAR MUKÂTAASI KALEMİ ve BAĞLI BİRİMİNE AİT BELGELER (D....................................... 22.................................................... SALYÂNE KALEMİ BELGELERİ (D................ 20...........HSK) .....HMH)..sayfa 12............. 34.....ÇRS) ..................................... PİYADE MUKÂBELESİ KALEMİ BELGELERİ (D........... 29.......................................... 15..... İSTANBUL MUKÂTAASI KALEMİ BELGELERİ (D....................................İSM).... MENSUHÂT (KAPUDÂN-I DERYÂ) KALEMİ BELGELERİ (D..TŞF).........SVM).......................................... KÜÇÜK EVKÂF KALEMİ BELGELERİ (D........ 27....... 21.. HAREMEYN MUKÂTAASI KALEMİ BELGELERİ (D....................................... MASRAF-I ŞEHRİYÂRÎ KALEMİ BELGELERİ (D. VÂRİDÂT-I ŞIKK-I EVVEL ve VÂRİDÂT-I ŞIKK-I SANÎ KALEMLERİNE AİT BELGELER .KFM) .......................... 31.........................GNK)...............EVM) ......... III......... 26............ 19......................... ÇELTİK RUSÛMU KALEMİ BELGELERİ (D....MCU)................. 36............................ MÜTEFERRİK KONULU BELGELER........ HAVÂSS-I CEDÎDE KALEMİ BELGELERİ (D.... 32..................... SÜVARİ MUKÂBELECİLİĞİ KALEMİ BELGELERİ (D........................HSC) .................................................................. MUKÂTAA-İ CEDÎD-İ ÛLÂ KALEMİ BELGELERİ (D....... OSMANLI ARŞİVİ'NDE BULUNAN TANZİMAT SONRASI FONLAR ........................................................................ 14......................... 13....HMK).... 17.....................MKF) ...............MMK) ............... KEFE MUKÂTAASI KALEMİ BELGELERİ (D......KLD) ............... CİZYE ZİYÂDESİ KALEMİ BELGELERİ (D...... DEFTERDAR MEKTUBÎ KALEMİ BELGELERİ (D.........YNÇ) ................... 24...........SLY) ......MSF) ..................... NAVUL KALEMİ BELGELERİ (D...... MEVKUFÂT KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D........... EVÂMİR-İ MALİYE KALEMİ BELGELERİ (D..................................... 288 289 289 289 289 290 291 291 291 291 291 292 292 292 293 293 293 294 294 294 294 295 295 295 295 296 296 297 297 XIX B............ 37... 18................................. 25..................MNS) ................. MADEN MUKÂTAASI KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D................................. 16......... 23....KEV).........PYM) ............................ HAREMEYN MUHASEBESİ KALEMİ ve BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D............. YENİÇERİ KALEMİ BELGELERİ (D........ PİSKOPOSLUK KALEMİ BELGELERİ (D.............. VÂRİDÂT-I SÂLİH..................... 33.... KALEMİYE DAİRESİ BELGELERİ (D...NVL) ............................... 28.................................... BÂB-I ÂLÎ BELGELERİ........

.. b...................................KMS) .............................. 298 299 309 313 318 319 320 324 324 325 326 326 326 327 331 334 334 336 337 337 339 340 340 341 342 342 349 359 359 359 360 a.......sayfa 1.......... 1............................................... d.................... e.... SADÂRET HUSUSÎ MARUZÂT EVRAKI (Y.. c... ı................ b........ VİLÂYET-MÜFETTİŞLİKLER (TAŞRA ARŞİVLERİ) ve BÜYÜK DAİRELERE AİT BELGELER ...HUS)... A......................... Sadâret Teşrifat Kalemi Belgeleri (A...MTZ)............................ MÜTENEVVÎ MARUZAT EVRAKI (Y...................KP)..............Sadâret................................. a.. Hazine-i Evrak Müdürlüğü .......... 2............... 5......................... Sadâret Eyâlât-ı Mümtâze Kalemi Belgeleri (A... 4....EE.............................................. NEZÂRETLER................... IV............................................................................. YILDIZ ESAS EVRAKI (Y.............. c... e..........A.. a...................... Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Belgeleri (DA)............................... b................... Gazete ve Cetvelleri .......... Yıldız Perakende Evrakı ...... Sadâret Müteferrik Belgeler (A............... YILDIZ SARAYI ARŞİVİ BELGELERİ................. f......... Sadâret Mektubî Kalemi Belgeleri (A...DVN)... DAHİLİYE NEZÂRETİ BELGELERİ (DH).... Sadâret Âmedî Kalemi Belgeleri ve Meclis-i Vükelâ Yazışmalarına Ait Belgeler..............M) ........................VRK) ...............RES) ......................... 2.................. Meclis-i Vâlâ Riyâseti Belgeleri (MVL) ....... a.... h.....EE) ........... 3.. b....... Sadâret Evrak Kalemi Belgeleri (A.............. BÂB-I ÂLÎ EVRAK ODASI (ARŞİVİ) BELGELERİ ................................................ Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Belgeleri (DH...................................... 1.......................... Şûrâ-yı Devlet........................................................ Sadâret Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri (A.............................. V................................................ BÂB-I ÂLÎ SADÂRET DAİRESİ KALEMLERİNE AİT BELGELER.........................Mâbeyn Belge.......... YILDIZ PERAKENDE EVRAKI .... Sadrıazam Kâmil Paşa Evrakı -Yıldız Esas Evrakı'na Ek (Y.....................................EE).... d......TŞF) . Yıldız Esas Evrakı (Y..................İrâdeler .................................... Nezâret ve Devâir Maruzûtı .......... 3.............. g................................................................................A..... NEZÂRETLER.............MKT) .. SADÂRET RESMÎ MARUZÂT EVRAKI (Y...................................................... a... Meclis-i Vükelâ Mazbataları (MV) ....................................... Sadâret Muhasebe Kalemi Belgeleri (A............................. Deâvî Nezâreti Belgeleri......................................MH).......................... XX .......MTV) ..................... BÂB-I ÂLÎ BÜNYESİNDEKİ DİĞER DAİRELERE AİT BELGELER .................. Yıldız Perakende Evrakı ...............

..... c........... k...... Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Belgeleri (DH............. a........ h.............SAİD.............................. Dahiliye Nezâreti Hukuk Müşavirliği Belgeleri (DH............................................. c.......... Paris Sefareti Belgeleri (HR.........................................................................................UMVM) ................sayfa b. Muhaberât-ı Umumiye İdaresi Belgeleri (DH...HPS) ...... g................... 7...................MEM) ... c......................................... Sicill-i Nüfus İdâre-i Umumiyesi Belgeleri (DH... Hukuk Müşavirliği İştişare Odası Belgeleri (HR...................... g...........................ISO) ..................... Mebânî-i Emîriye ve Hapishâneler Müdüriyeti Belgeleri (DH........... İdâre-i Umumiye Belgeleri (DH...................................... SIHHİYE NEZÂRETİ BELGELERİ (SH) ......... j......................................4)..HMŞ............3) .....................................MUİ)............................................. Tahran Sefareti Belgeleri (HR...... Taşra Teşkilatı ...............SAİD) .................. 5.............. i.... Umûr-ı Mahalliye-i Vilayât Müdüriyeti Belgeleri (DH..... l... ZABTİYE NEZÂRETİ BELGELERİ (ZB) ......................................... HARİCİYE NEZÂRETİ BELGELERİ.... Merkez Teşkilatı...... 360 362 363 363 364 365 375 375 376 377 378 378 379 380 381 382 384 385 386 386 386 387 387 387 397 397 397 398 398 399 401 XXI a........TO) ....... 4.... f............................... e..... Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi (DH. 2....MKB) ........................SFR................ f...............................................ŞFR) ..... ORMAN..... d...........EUM)........................................................ ı. ..... Meclis-i Kebîr-i Maarif (MF........................ 3............................İUM) .. b. Hukuk Kısmı Belgeleri (HR.................................. Sicill-i Ahval İdare-i Umumiyesi Belgeleri (HR........d) .. Dahiliye Nezâreti Evrakı Dosya Usulü Envanter Kataloğu................................................... TİCARET...................................................MKT) .... e.................20) ...... Dahiliye Nezâreti Sicill-i Ahval İdaresi Memurin (DH... b.SYS)............................................H) ........................................................................... 6............................... ı.. d.....HMŞ).. Tercüme Odası Belgeleri (HR......... MAARİF NEZÂRETİ (MF............................ Mektubî Kalemi Belgeleri (HR.................. EVKÂF-I HÜMÂYÛN NEZÂRETİ BELGELERİ ..MTV).... NÂFİA............................. Hariciye Nezâreti Londra Sefareti Belgeleri (HR................. Şifre Kalemi Belgeleri (DH.....MB.... Dahiliye Nezâreti Tesrî-i Muamelât ve Islahat Komisyonu ...SN) ........... Mütenevvia Kısmı Belgeleri (HR.........................................MKT) ............ MEÂDİN ve ZİRÂAT NEZÂRETLERİNE AİT BELGELER ................... Siyasî Kısmı Belgeleri (HR..SFR............. i.......... h...........SFR.............

............................MN) .... Rumeli Müfettişliği Edirne...... B...KB). Sefâret ve Müfettişlikler Evrakı (TFR.M-TFR. Hazine-i Hâssa Sicil-i Ahval İdaresi (HH....................SL) ............ Rumeli Müfettişliği Konsolosluk.. Rumeli Müfettişliği Sadâret ve Başkitâbet Evrakı (TFR.... MİLLÎ EMLAK'TAN DEVRALINAN BELGELER .............. 1......................................................... a............ k......................................................... g.......................... VİLÂYET ve MÜFETTİŞLİKLERE (TAŞRA ARŞİVLERİNE) AİT BELGELER ...................................... c................... MUÂHEDELER TASNİFİ .........................................KNS-TFR..........1... RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ BELGELERİ (TAŞRADAN GELEN BELGELER) (TFR) . HAZİNE-İ HÂSSA NEZÂRETİ (HH....... Rumeli Müfettişliği Makamât Evrakı (TFR......1..... A.............................................ŞKT) ............SAİD....................... B....... d.................1...................... Rumeli Müfettişliği Umum Evrak (TFR..1. MÜZEHHEB FERMANLAR .....1............................... ALİ EMİRÎ TASNİFİ BELGELERİ (AE)............. KIBRIS MUTASARRIFLIĞI BELGELERİ (TAŞRADAN GELEN BELGELER) (TŞR...................İŞ).................. HATT-I HÜMÂYÛN TASNİFİ (HAT) .... h.....................TF) . e.................UM).. C.................. Rumeli Müfettişliği Müteferrik Evrak (TFR................................... D.....sayfa 8...................... Rumeli Müfettişliği Manastır Evrakı (TFR....................................1................. ı........... XXII 418 418 419 420 421 422 423 .... Yanya ve İşkodra Evrakı (TFR........ 2....1... C.......................... Rumeli Müfettişliği Selânik Evrakı (TFR........AS) ...........SFR-TFR. 1...FTĞ) ........................... E....................... F...................................................... 9...........1....1................... DİĞER BELGE TASNİFLERİ . b...........1........1...... Rumeli Müfettişliği Arzuhalleri (TFR............................................... İBNÜLEMİN TASNİFİ BELGELERİ (İE) .............................. j......A)...................................1.. VI......................... Rumeli Müfettişliği Jandarma Müşiriyet ve Kumandanlığı Evrakı (TFR......KV) ..........................THR).......1........1........................ Hazine-i Hâssa Nezâreti Tahrirat Kalemi (HH.............. BÜYÜK DAİRELERE AİT BELGELER ............................. Rumeli Müfettişliği Kosova Evrakı (TFR............... 402 405 405 405 406 406 408 408 411 411 412 412 413 413 414 414 415 415 416 416 a...MEM) ......d).......... b....................................ED-TFR................... f.MKM)....................................................... MÂBEYN EVRAKI (MB)...................YN-TFR........1. MUALLİM CEVDET TASNİFİ BELGELERİ (C) .........1....................

................................ ALBÜM ve FOTOĞRAF İHTİVA EDEN KATALOGLAR............................................h) .........................SABZ)....................... ÖZEL ŞAHISLARDAN İNTİKAL EDEN (SATIN ALINAN) ARŞİV MALZEMESİ............................................................. 2................. III.............................................................. 1................ Toprak İskân Genel Müdürlüğü Kataloğu ..........AFT) ........... ............ Defterler ... d........... PLAN-PROJE-KROKİ........................ ALİ FUAT TÜRKGELDİ EVRAKI (HSD..................................... Diyanet İşleri Başkanlığı Kataloğu .... f................................................................... Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Kataloğu .................................................. c................. PLAN........................ b............................. YURT İÇİ ve YURT DIŞI ARŞİV MERKEZLERİNE AİT ARŞİV MALZEMESİ ve KATALOGLAR .......... SİVASLI ALİ BABA ZAVİYESİ EVRAKI (HSD................... Bakanlar Kurulu Kararları Kataloğu...... CAVİT BAYSUN EVRAKI (HSD.......... C................. A............CB).... HARİTALAR (HRT....................... A............................... Bayındırlık Bakanlığı Kataloğu........................................... HARİTA......................... Yıldız Esas Evrakı ....... CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI KATALOGLARI ........................................ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKFİYELER KATALOĞU ... TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ TAHRİR DEFTERLERİ KATALOĞU ........... I.. Yıldız Tasnifi Defterleri'ndeki Resimler................. B........................p)........... Fotoğraflar ...... 2............. 427 427 427 428 429 429 433 433 435 435 436 436 436 436 437 438 438 438 439 439 439 440 440 440 441 441 XXIII a....... 1.................... YURT İÇİ ARŞİVLERİNE AİT KATALOGLAR ................................................................................. 3..................................................................................... B......... Rumeli Müfettişliği Müteferrik Evrakı Kataloğu'nda Bulunan Resimler................................ b... II.......... Müşterek Kararnâmeler Kataloğu ..................... PROJE ve KROKİLER (PLK....................................................................... A..................................... 3..................................................... c............................................................ a............................................................ e..................... C................................... ALBÜM ve FOTOĞRAFLAR............................ Belgeler .......sayfa ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI ARŞİVİ'NDE MEVCUT DİĞER ARŞİV MALZEMESİ ile BAŞKA ARŞİV MERKEZLERİNE AİT KATALOGLAR.Sadrıazam M.......... Kâmil Paşa Evrakı'ndaki Resimler.......................................................

......................................................................................................... Devlet Arşiv Hizmetlerinin Hukukî Dayanağı ................... 6............ Yüzyıla Kadar Onar Yıllık ve XIX............................................................................. BİBLİYOGRAFYA.......................... Miladî ve Rumî Takvim............................................................................................ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İdari Yapısı................................................................. 461 471 475 509 513 XXIV ...................... 4........... 5.................................................... Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Araştırmacı Müracaat Formu ve Taahhütname.......................................................................................... DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KATALOGLARI ................................................................ 3..... Devlet Arşiv Hizmetleri İle İlgili Kanunlar.................................................................................... Kıbrıs Şer‘iye Sicilleri.......................... 447 448 448 449 451 455 456 EKLER 1-Padişah ve Sadrıazamların Saltanat Yılları ...... Gürcistan Arşivlerindeki Türkiye ile İlgili Belgeler....................... Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün Görevleri.............................. İNDEKS......... 2.............. 1..... Devlet Arşivleri'nde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar ............................................sayfa 4.... 3-Tasnifte Kullanılan Kodlar.............. Araştırmacılara Faydalı Bilgiler ............... Makedonya Devlet Arşivi'ndeki Osmanlı Evrakı ............................ Yüzyıldan Osmanlı Devleti'nin Yıkılışına Kadar Her Yıla Göre Düzenlenmiş Hicrî.... Bulgaristan Arşivlerindeki Osmanlı Evrakı.... 2-Kanunî Sultan Süleyman'dan XIX...... OTOMASYON............ Rusya Federasyonu Arşivlerindeki Osmanlı Evrakı............................................................................................................ YURT DIŞI ARŞİV MERKEZLERİNE AİT KATALOGLAR...... 442 442 442 442 443 443 443 443 443 B......................................................... Macaristan Millî Arşivi'nde Bulunan Türk Tarihi ile İlgili Belgeler. IV..

BOA BTTD c. B.e.m.g. a. yer h. Muharrem Safer Rebîülevvel Rebîülâhir Cemâziyelevvel Cemâziyelâhir Receb Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce Evâil Evâsıt Evâhir Adı geçen eser Adı geçen makale Bâb-ı Âlî Evrak Odası Bakınız Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Cilt Dosya Envanter Sistemi Diyanet İslâm Ansiklopedisi Gösterilen yer Hicrî . L. C. BEO bkz. El. Et. DES DİA gös. a. Er. S. Ş. N. Ca. Za.K I S A L T M A L A R M. Ra.g. R. Z.

Ade. T. vb. yay. Ves. vd. TED TOEM Ts. MV nu s. Mad.k. m. Kânunnâmesi var Madalya miladî Mükerrer Meclis-i Vükela Mazbataları Numara Sayfa Timar Tarih Enstitüsü Dergisi Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası Tarihsiz ve benzeri ve devamı Vesika Adedi Yayınları / Yayınlayan XXVI . mük.

zikrolunan defâtir. kasaba-i merkûmenin kâdî. Hacıoğlupazarı kadısına ve Babadağı'ndan adı geçen kazaya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan diğer kadı ve nâiblere. 168. gerek belgelerin tanzim ediliş tarzı ve büyük bir hassasiyetle korunmuş olmalarından. Nitekim defterleri. Ahidnâmeler. en canlı ifadesini Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774) devrinde Ordu Divanı'ndan yayımlanan bir fermanda bulmaktadır. Mühimme Defteri... Defterlerin korunması hususunda gösterilen bu ihtimam ve titizlik. Devlet-i Aliyye'nin hazinesi mesâbesinde olmağla muhâfazasına takayyüd ü ihtimâm cümlenüze vâcib ü lâzım idüği ve ıyâzen bi'llâhi Te‘âlâ bir varakına ve bir harfine hatâ vü zarar irişmek lâzım gelür ise cevâba kâdir olamayacağınuzı gereği gibi mülâhaza iderek defâtir-i merkûmeyi kasaba derûnunda metîn ü mahfûz kârgîr bir mahalde.."1 Fermanın son cümlelerinde yer alan ilgililerin cevap vermeye güç yetiremeyecekleri tehdidi ifadesinden anlaşılıyor ki kayıtların şu veya bu sebeple zâyi edilmesi cezaî bir sorumluluk gerektirmektedir. aradan takriben yüz seneye yakın bir zaman geçtikten sonra bile terkedilmemiş.vaz‘ idüp. nr. Sultan Abdülmecid 1 BOA. 306. hk. âminen ve sâlimen... 309 ve 311 numaralı hükümler de aynı konu ile alakalı olup defterlerin emin ve salim bir şekilde naklini emretmektedir. eşrâf ve zâbitâna hitaben şöyle denilmektedir: ".. Divan-ı Hümâyûn Kalemi'ne ait Mühimme. a‘yân. Defâtir sandıkları üzerlerine me’mûrlar ile her kangınuzun taht-ı kazâsına dâhil olur ise emîn mahallere konup gecelerde bekletdüresiz ve hılâl-i râhda dahı kadr-i kifâye yarar kılavuz ve muhâfazacılar koşup emîn ü sâlim eyleyesiz ve siz ki. 85-86. gerekse bürokrasinin her kademesindeki yazışmaların mutlaka deftere kaydedilmesiyle ilgili emir ve nizamnâmelerden anlaşılmaktadır ki. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren resmî belgeleri muhafazaya. bugünkü tabirle arşivciliğe büyük önem vermiştir. Bu kaydı takip eden 308. Nâme-i Hümâyûn ve Şikâyet Defterleri ile Ruûs Kuyudât defterlerinin ordu meştâsına hareketle yola çıkarıldığı bildirilen yol hükmünde.G İ R İ Ş Belgelerin Muhafazası ve Tanzimat Devrine Kadar Osmanlı Arşivciliği Gerek Osmanlı Devleti döneminden günümüze ulaşan ve sadece Osmanlı Arşivi'nde miktarı 150 milyonu bulan belge ve defter serilerinden.. a‘yân ve eşrâf-ı mûmâileyhimsiz. hıfzolunduğın tahrîr ü i‘lâma mübâderet eylemeniz.. s. . devletin hazinesi olarak vasıflayan bu anlayış.

dört yıllık vergi ve hizmetleri affettiğine dair ifadesinden. vr. 1814. Âtıf Efendi Kütüphanesi. 4 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye. Dr. 3 J. 191. s. Edebiyat Fakültesi. Tarih Dergisi."4 Osmanlı Devleti merkez ve taşra teşkilatlarında belge ve defterlerin korunmasında gösterilen hassasiyet ile kayda verilen önem seferler sırasında da kendini göstermektedir. taşradaki beylerbeyi ve kadılardan da istenmiştir. sayı 32. Kadı ve hâkimin defter tutma usulünde tâbi olacağı hususlar.(1839-1861) döneminde modern anlamda inşa edilen arşiv binasına Hazine-i Evrak adı. "Sefere Götürülen Defterlerin Defteri". günümüze ulaşan erken tarihli koleksiyonları bu disiplin sayesinde vücut bulmuştur. s. 2 Kânunnâme. Göngüş kasabasında 1647 yılında çıkan bir yangın üzerine toplanarak. kanun metninde şöyle zikredilmiştir: "Hâkim. karar ve işlemlerini defterlere kaydetmeleri ve bu defterleri muhafaza etmeleri emredilmiştir.... Çekoslovak araştırıcı Josef Blaskovic'in bir makalesinde Gyöngös'teki bir vesikaya dayanarak Eğri Divanı'nın. Osmanlı Arşivi'ne vesika intikal etmemiştir. 5 Bu konuda geniş bilgi için bkz. XXVIII . 1734. Emecen. Aynı şekilde kadı ve hâkimler de kararlarını defterlere kaydedip bu defterleri bir sonraki görevliye devir ve teslim etmek suretiyle muhafazasını sağlamakla mükellef tutulmuşlardır. İ. belgelerin saklanmasında ve korunmasında gösterilen arşivcilik anlayışı. Blaskovic. Merkezî devlet dairelerinde." ifadesiyle defter sandıklarına işaret edilmiştir. muntazam bir surette ol deftere kayıt. Bekir Kütükoğlu'na Armağan. Bu hükm-i şerîfüm sûretini defterde kaydeyleyüp ve kendüsin dahı ayniyle defter sandıklarında hıfzidüp dâimâ mazmûn-ı şerîfi ile amel eyleyesin. İstanbul 1979. Kanunî Sultan Süleyman devrinde Rumeli Beylerbeyi Mehmed Paşa'ya gönderilen 943 (1536) tarihli fermanda2 ". Feridun M. Azli vukû buldukta sicillâtı halefi olan hâkime devir ve teslim eder. mahkemeye sicillât defteri vaz‘ edip vereceği i‘lâmâtı. nr. bir kısım eyalet arşivinin korunarak günümüze ulaştığı anlaşılmaktadır3. 241-268. 12a. Bu sandıkların saklandığı beylerbeyi arşivlerinden..Ü. ve ânın hıfzına dikkat eder. md. idarecisine de Hazine-i Evrak Nâzırı unvanı verilmiştir.. Prof. Osmanlı askerî harekâtları sırasında idarî ve askerî işlerin halli için Divan-ı Hümâyûn'a ait çeşitli büroların orduyla birlikte seferlere katıldıkları ve bürokratik işlemleri layıkıyla ve hızlı bir biçimde yerine getirebilmek ve gerektiğinde müracaat edebilmek için lüzumlu defterlerini de beraberlerinde götürdükleri bilinmektedir5. "Osmanlı Hakimiyeti Devrinde Slovakya'daki Vergi Sistemi Hakkında". Taşra teşkilatı görevlilerine.. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında İstanbul'da muntazam bir arşive kavuşan Şer‘iyye Sicilleri'nin.. Ancak bazı eyalet merkezlerinde hâlâ Osmanlı dönemi vesikalarının bulunduğu bilinmektedir..

s. Bu yüzden Fatih'e kadar olan döneme ait birkaç ferman. Bu dönem hakkında bilgi alınabilecek arşiv malzemesi bir kaç yüz defterden ibarettir. Ruûs. 34/42. Mevcut defterlerden. Kayd-ı Divan gibi defterlere kaydolunduğu anlaşılmaktadır. yangınlar. Ancak alt birimlere ait. irâdeler ve diğer önemli görülen evrak 208 sandık içerisinde. 8 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. 7 Defter usulü Osmanlılar'da yıkılışa kadar devam etmesine rağmen. Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı. daha güvenli olduğu değerlendirilen Konya'ya nakledilmiştir. Yaklaşık 1 yıl sonra bu evrak askerî tren ve vapurlar ile tekrar İstanbul'a getirilmiştir6. bazı nezâret ve dairelerde 1309 (1891) yılından itibaren dosya sistemine geçilmeye başlandığı görülmektedir. Fatih devrinden Kanunî zamanına kadar geçen bir asırlık dönem içinde Osmanlı Arşivi'ne intikal eden belge ve defter azdır. muhtemelen Çanakkale Muharebeleri sebebiyle İstanbul'un güvenliği tehlike altına girdiğinden. bugün arşivcilikte kullanılan dosyalama usulüne mukabil. Osmanlı bürokrasisi. Söz konusu evrakın yangın ve rutubet gibi tesirlerden korunması ve kesinlikle hiçbir kimse tarafından açılmasına izin verilmemesi hususunda Konya valisine çok kesin emirler verilmiştir. Divanlarda alınan kararların Mühimme. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren devletin başkenti olan Bursa'da oluşan arşivin Timur'un Anadolu'yu istilası ile birlikte yok edildiği bilinmektedir. İstanbul'un fethinden sonra ilk defa evrak mahzeni olarak Yedikule'nin kullanıldığı bilinmektedir. Maliye. XXIX . 197/107 ve 201/45. bu torbalarda üzerine daire adı ve yılı yazılı olduğu halde. 43. neticeye takaddüm eden muâmeleli evrak. 6 BOA. Devletin başşehri olan Edirne Sarayı'ndaki Divanhâne'ye ve ordu Divanlarına ait defterler. Savaşlar. vakfiye ve mülknâme dışında fazla vesika bulunmamaktadır. 1915 senesi başlarında. Tahvil. BEO Siyasî. gerektiğinde müracaat edilmek üzere mahzenlere kaldırılırdı8. müsveddelerine varıncaya kadar aylık torbalara konur. bir yıl içinde biriken evrak. defter usulünü esas kabul etmiştir7. tabiî âfetler gibi sebeplerle kaybolan ve günümüze ulaşamayan belgeler ile halen Osmanlı Arşivi'ne devredilmeyen diğer Osmanlı evrakı ve Osmanlı Devleti'nin dağılmasıyla birlikte yeni kurulan devletlerin elinde kalan evrak da göz önüne alınırsa Osmanlı Devleti döneminde oluşan evrakın çok büyük yekûnlara ulaşacağı düşünülebilir. Kanunî döneminden (1520-1566) günümüze ulaşan defter serilerinden anlaşıldığına göre. çoğu zaman deri kaplı sağlam sandıklara konularak. Sultan III. Ahmed'den sonra padişahların tamamen İstanbul'a yerleşmeleriyle Topkapı Sarayı'na taşınmıştır.Osmanlı Devleti'nin arşivlerine verdiği önemi gösteren ilginç misallerden biri de I. Dünya Harbi sırasında yaşanmıştır. MV.

Osmanlı Arşivi'nde bulunan Ahkâm Defterleri tetkik edildiğinde."11 şeklinde emirler verilmişti.. 11). Divan-ı Hümâyûn toplantılarının Bâb-ı Âlî'de yapılmaya başlanıp orada kârgir bir mahzen inşa edilmesine kadar sürecektir9.. nr.. 13 Fındıklılı Mehmed Ağa..g. a. hüküm metinlerinde sık sık ".. s. oradan ise Topkapı Sarayı'nın inşasını müteakip Hazine-i Âmire ve Enderûn-ı Hümâyûn'a nakledilmiştir. s. 384. Burası hazinedarbaşı tarafından mühr-i hümâyûnla mühürlenerek kapatılan ve yine Divan ictimalarında. kıymetli eşyalar ile birlikte saklanmıştır. Divan defterleri ve battallarının konulması ve orada muhafaza edilmesi." ifadelerine rastlamak mümkündür. Hazine-i Âmirem'de mahfûz Ahkâm Defterlerine müracaat olundukda.e. Divandan çıkan şikâyetlerin halline dair ahkâm kayıtlarında sık sık bu iki dairenin. I.g. kapısı sadrıazamın nezaretiyle açılan dairedir10..Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz Rûznâmçe Defterlerine müracaat olundukda. s. Kubbealtı'nın yakınında bulunan Defterhâne binasının üst kısmının 1076 (1665) tarihinde çıkan yangında diğer saray müştemilâtıyla beraber yandığı ve defterlerin bir kısmının harap olduğu Silahdar Tarihi'nde kaydedilmektedir13. ilk dönemlerde Divan toplantılarının yapıldığı Kubbealtı'nın yanıbaşındaki Hazine-i Âmire'de devlet gelirleri. 11 BOA. XXX . 12 Uzunçarşılı. Beylikçi efendilere ve Divan ve Ruûs kîsedârlarına muhkem tenbîh ve defâtir-i merkûmeden mâ‘adâsıyla taşrada bulunan battâlları dahı Hazine-i Âmire'ye vaz‘ ve hıfz itdüresin deyü. a. Osmanlı Arşivleri. Mühimme Defteri. Abdülhamid devrinde ısdar edilen buyruldudur. 183. Mühimme Defteri. 17.Yedikule'den sonra arşivler Atmeydanı'na. s.e. Silahdar Tarihi.. yani Hazine-i Âmire ile Defterhâne-i Âmire'nin adının geçmesi yukarıdaki bilgileri teyid etmektedir. 17. 19. 144.. nr." veya ". Topkapı Sarayı'nın bazı bölümlerinin arşivlerin muhafazası için kullanılması. İstanbul 1334. 3. hk... s. Reisülküttaba yazılan 1149 (1736) ve 1182 (1768) tarihli buyruldularda: ".. altın ve gümüş akçeler. pek çok kere sadrıazam buyruldularına konu olmuştur. Eyyûbî Efendi Kânunnâmesi'nde onyedinci yüzyılda sadrıazam mührünün kullanıldığı diğer bir yerin de Defterhâne olduğu zikredilmektedir12. Sekiz kubbeden müteşekkil ve çift demir kapılı geniş bir bina olan Hazine-i Âmire'ye. 4. 9 Bâb-ı Âlî'de arşiv binası yapılmasına dair ilk emir Sultan I. c... Sadrıazam sarayı bahçesinde yapılan kârgir binanın evrak mahzeni (arşiv deposu) olarak tahsisini emretmektedir (BOA. 10 Uzunçarşılı.

514'te Divan-ı Hümâyûn'dan Kurşunlu kadısına hitaben yazılan evâsıt-ı Z. Bâb-ı Seraskerî d.. 14 BOA. Kezâ Şikâyet Defteri. 1212 (1797) tarihli hükümde ".. Bunu takiben Batı standartlarına uygun modern bir arşiv binası inşa edilmiştir. idarî yapıdaki değişiklikler ile belgelerin yeni kurulan dairelere nakli gibi hususlar. Savaş alanlarında uğranılan yenilgilerle birlikte ortaya çıkan iktisadî darlıklar.. Bâb-ı Âlî b. Devrin şartlarına göre yapısının sağlamlığı ve iç düzenlemesi ile arşiv müzesi görünümünde olan bu bina. 117.Defterhâne-i Âmiremde mahfûz olan defter-i icmâl ve mufassala mürâcaat olundukda.. Diğer sahalarda olduğu gibi arşivcilik konusunda da Tanzimat'tan itibaren yeniden düzenleme ve geliştirme faaliyetleri dikkat çekmektedir. Abdülhamid zamanında başlayan ıslahat ve nizam hareketleri.. hâlen Osmanlı Arşivi'ne bağlı depo olarak kullanılmaktadır. bu dönemde bir çok müessesede daha bariz olarak görülür. Tanzimat Öncesi Merkezî Devlet Daireleri ve Arşivlerin Genel Durumu Onsekizinci yüzyıl sonlarına doğru Bâb-ı Âlî'nin de teşekkül etmesiyle Osmanlı idaresinde müessir olan ve bünyesinde evrak biriken dört ana daire görülmektedir: a.. dağınık mekânlardaki arşiv malzemesini bir araya toplama ve muhafazasına lüzum görülmeyen evrakı ayıklama çalışmaları göze çarpmaktadır. Osmanlı Devleti'nin idarî yapısında bir dönüm noktasıdır. 140. Bu yıllarda Bâb-ı Âlî civarında Sultanahmed Meydanı'ndaki bir takım binaların "evrak mahzeni" olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. XXXI . birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bâb-ı Meşîhat Tanzimat dönemi Osmanlı arşivciliğinde bir merhale sayılabilecek olan Hazine-i Evrak'ın kuruluş ve işleyişine geçmeden. Sultan I. merkezî devlet dairelerini kısaca tanıtmak ve arşivlerine dair bilgiler vermek gerekecektir. s. nr.14 Devletin kuruluşundan Tanzimat'a gelinceye kadar geçen beş asırlık süre içinde müsvedde evrakı bile büyük titizlikle saklanan belge ve defterler. nr." ifadesi yer almaktadır. Anadolu Ahkâm Defteri.Tanzimat." denilmektedir.Hızâne-i Âmiremde mahfûz rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala ve defter-i evkâfa mürâcaat olundukda. Sandıklar içindeki milyonlarca belgenin sağlıklı bir şekilde muhafaza edildiği söylenemez. İlk planda. Tesis edilen binalar ve neşredilen nizamnâmeler Osmanlı arşivciliğine yeni boyutlar kazandırmıştır. Bâb-ı Defterî c. 123-124'te Divan-ı Hümâyûn'dan Milan kadısına yazılan evâhir-i R... s. artık Topkapı Sarayı'nın hazine dairelerine sığmaz hale gelmiştir. 1145 (1732) tarihli hükümde ". Bütün bu gelişmeler göz önüne alınarak Tanzimat devrindeki Osmanlı arşivciliğini devre devre ele almak gerekecektir.

merkez ve taşradaki bürolarıyla devletin gelir ve giderini düzenlemekle yükümlü daireye denilmektedir. itinâ eyleyesiz deyü. Daha önceleri. Sonraki yıllarda Hazine-i Evrak'ın kuruluşu ile Topkapı Sarayı arşivlerinin ayıklanması ve Bâb-ı Âlî'deki Tomruk Dairesi ile Sultanahmed'deki Defterhâne mahzenlerinde karışık evraktan.. 250-251. s. b. İstanbul 1280. Sadâret'e ait Dahiliye ve Hariciye odaları. Naîmâ. Bâb-ı Âlî: Sadrıazamların resmî makamları olan Paşa Kapısı'na. Bâb-ı Defterî: Defterdarlık Kapısı." Bu emir ile Divan-ı Hümâyûn'a ait cüz hâlinde veya ciltli defterlerin Topkapı Sarayı'ndan getirilerek.. Divan-ı Hümâyûn Kalemi'nde mevcûd olan nâme ve ahidnâme-i hümâyûn ve mehâmm-ı Devlet-i Aliyye-i ebed-makrûna dâir kuyûdât mazbût olan cüzler ve defâtîrin ale'd-devâm muhâfazaları akdem-i umûrdan olduğu derkâr ve muhâfaza husûsu kârgir mahalle muhtâc idüği bedîdâr olduğundan . a. Zamanla Topkapı Sarayı ile Bâb-ı Âlî arasındaki mesafenin uzaklığı ve her zaman arşive müracaat için saraya memur gönderilmesinden doğan güçlük göz önüne alınarak Sadrıazam Sarayı bahçesinde bir arşiv binası yaptırılmış ve bazı defterlerin buraya nakli temin edilmiştir. Devrin sadrıazamı Koca Yusuf Paşa tarafından 1200 (1785) yılında Divan kalemlerinin şefi olan reisülküttaba hitaben yazılan buyrulduda arşive duyulan ihtiyaç şöyle dile getirilmiştir: "İzzetlü Reisülküttab Efendi. Böylece bugünkü İstanbul Valiliği'ni çeviren duvarın içinde. reisülküttab.g.. Abdülhamid devrinden itibaren verilen addır.. defterlerin gerektiğinde müracaat edilmek için sabah çıkarılıp akşam yerine koyulması işinin reisülküttabın mehterbaşısı tarafından yapılması istenmekte ve arşiv deposuna kâtiplerden başka kimsenin girmesi men olunmaktadır. XXXII .a. Divan-ı Hümâyûn toplantılarının Paşa Kapısı'nda görülmeye başlamasıyla birlikte Divan kalemleri. teşrifatçı ve diğer görevliler buraya taşınmıştır. Sadârete ait olanların ayrılması yoluna gidilecektir. IV. Meclis-i Vâlâ.. devlet işlerini burada görürlerdi15. Bâb-ı Âlî'de tamir olunan kârgir binaya nakledilmesi uygun görülmüştür. Yöneticisi olan defter15 Daha fazla bilgi için bkz.e. Tarih-i Naîmâ. defterlerin hîn-i iktizâda getürdilüp mürâcaat olunmak kâbil olduğuna binâen . cümlesi dâimâ sandukalarıyla mehterbaşınız marifetiyle hıfz ve zikrolunan defterleri tetebbu‘a memûr olan ketebeden gayrı kimesnenin mahzen-i mezkûra idhâlinden mübâ‘adet kılınmasını.... Divan-ı Deavî gibi dairelerden oluşan Bâb-ı Âlî müessesesi teşekkül etmiştir. Uzunçarşılı. Ayrıca. Sultan I. sadrıazamlara mahsus idare binaları yoktu. Genellikle saraya yakın bir yerdeki konağa yerleşerek. c. s. 398 vd.

s. Nezâretin Bâb-ı Defterî döneminden kalan ve Topkapı Sarayı'ndaki Enderûn Hazinesi'nde saklanan belgeleri için evrak mahzeni inşa edildiğinden. nr. I. Ankara 1943. yeniçeri kâtibi emrindeki Efendi Dairesi'nde bulunan Yeniçeri ve Acemi Ocağı halkının maaş ve künye defterleri21 Seraskerliğin kadim arşiv malzemesini teşkil etmiştir. Saklanmasına lüzum görülmeyen bazı evrakın imha edilmesi isteğine de yer veren tezkire. 1284 (1867) yılında Bâyezid'deki Fuad Paşa Konağı. 138. yeni torbalarla nakledilmesi düşünülmüştür. 221.g. 1315 N. 5152. Bâb-ı Defterî. c. c. İrâde Maliye. c. Maliye hazinesinden kâtipler görevlendirerek Enderûn'daki defterleri tek tek incelettiğini ve her bir defteri ait olduğu kalemlere göre ayırttığını bildirmiştir18. 19 İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İnal. Bâb-ı Seraskerî: Yeniçeri Ocağı'nın 1241 (1826) yılında kaldırılmasından sonra zamanın Seraskeri Hüseyin Paşa. 95. 17 Midhat Sertoğlu. ilk önce Enderûn Hazinesi'nde saklanan "evrak ve defâtir-i atîka-i mu‘tebere"nin. Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar. s. Divan-ı Hümâyûn ehemmiyetini kaybedip muntazam toplanamaz olunca. Sultanahmed'de yaptırılan arşiv deposundan başka Bâyezid'de de bir arşiv binası yaptırmıştır. Serasker Paşa'nın. 8. a. 1899 yılında Hazine Dairesi'nin altındaki dükkanlar tahliye edilerek büyük bir evrak mahzeni bina edilmiştir20. s. Önceleri Divan kalemleri ile iç içe çalışan Maliye (Bâb-ı Defterî) kalemlerinin Topkapı Sarayı'nda Maliye Defterhânesi olarak bilinen bir arşivi vardı16. diğer dairelere nazaran bünyesinde en çok belge ve defter biriken ve günümüze milyonlarca vesika devreden bir dairedir. s. avârız ve mukâtaa gibi malî konularda görüş bildirirdi. Maliye Nezâretine tahsis edildikten sonra19. I. Lağvedilen Yeniçeri Ocağı'nda. 605. dairesiyle birlikte Saray-ı Atîk'e (İstanbul Üniversitesi merkez binasının bulunduğu yer) taşınmıştır. İstanbul 1954. Bâb-ı Seraskerî'de bir "evrak mahzeni" kurulduğu ve bunun için bir görevlinin tayin edildiği 1264 (1848) tarihli Sadâret tezkiresinden anlaşılmaktadır.e.dar Divan-ı Hümâyûn'un tabiî üyesi olarak toplantılara katılır.. Devrin Maliye Nâzırı Safvetî Paşa Sadrıazam Mehmed Emin Rauf Paşa'ya sunduğu tezkirede. XXXIII . Maliye Nezâreti. Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi. nr. Maliye Hazinesi Kubbealtı'ndan nakledilerek. 16 Uzunçarşılı. 20 BOA. padişahın onayından geçerek uygulamaya konulmuştur. Kapıkulu Ocakları. 21 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. İstanbul 1958. 1837 yılında Maliye Nezâreti'ne dönüştürülmüştür. 18 BOA. mîrî işlerden sayılan cizye. İrâde Dahiliye.. Bâb-ı Hümâyûn'dan içeri girilince sağdaki Eski Maliye Dairesi denilen ve 1866 yılında yandığından yeri hâlâ boş olan mahalle taşınmıştır17.

132). nefis mürekkeble yazılması istenmiştir23. Safvetî Paşa Sad22 BOA. müştemilâtıyla birlikte resmî daire ve daimî ikametgâh olarak şeyhülislâmlara tahsis edilmiştir. Bugün İstanbul Müftülüğü'nü çeviren duvardan açılan cümle kapısının sağında bulunan iki katlı kârgir bina. Bu teşebbüsle. sicillerin muhafazası için depo ve araştırma salonu olarak kullanılmaktadır. Bâb-ı Meşîhat: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Ağa Kapısı adı verilen (bugünkü İstanbul Müftülüğü'nün bulunduğu) bina. d. İstanbul'un çeşitli semtlerine dağılmış olan şer‘î mahkemelerin atîk sicillerinin. Meclis. bahsi geçen tavanın kurşun kaplanmasından vazgeçilerek." (İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi. nr. A.tavanı yıkılmaya yüz tutan evrak mahzeninin kiremitle veya kurşunla kaplanarak tamir edilmesi ve mahzenci maaşının karşılanması isteği üzerine. 23 "Dersaâdet ve Bilâd-ı Selâse Mehâkim-i Şer‘iyyesi sicillâtının hüsn-i muhâfazası maksadıyla bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî tesis ve inşa kılınan daire-i mahsusaya mehâkim-i mezkûre sicillât-ı atîka celb olunarak sûret-i muntazamada yerleştirilmiş. s. İstanbul Kadılığı Defterleri. nr. kalemlerine göre ayrılıp depolara konulduğunu görüyoruz. konu Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmiştir. arşiv binası tesis edilerek bir araya toplanması 1312 (1894) tarihinde gerçekleşmiştir. Modern arşivciliğe geçişte ilk adımlar 1845 tarihinde devrin Maliye Nazırı olan Safvetî Paşa tarafından atılmıştır. * Osmanlı Devleti'nde Modern Arşivcilik Çalışmaları Osmanlı Devleti'nde de modern arşivcilik çalışmaları aşağı-yukarı Avrupa'dakinden biraz sonra başlamıştır. Daha sonra adı Harbiye Nezâreti olarak değişen Bâb-ı Seraskerî'ye ait arşivlerin pek az bir kısmı Osmanlı Arşivi'ne intikal etmiştir.. MKT. etraf duvarlarının daha uygun ve sağlam olacak şekilde.. Bu kuruma ait arşiv malzemesinin önemli bir bölümü bugün Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı arşivlerde muhafaza edilmektedir. Dersaâdet ve Bilâd-ı Selâse mahkemelerinde bulunan sicillerin muhafazasını temin etmek maksadıyla kurulan hususî dairede toplanan defterlerin zayıf ve âdi kâğıtlara değil. 156/94. XXXIV . 1837 yılında Maliye Nezâreti'ne dönüştürülmüş olan Bâb-ı Defterî döneminden kalan ve Topkapı Sarayı'ndaki Enderûn Hazinesi'nde saklanan milyonlarca belgenin günümüz tasnif anlayışına uygun olarak. alakurna denilen kâğıtlara. Meşîhat Dairesi'nden İstanbul Kadılığı'na yazılan yazıda. 334. hâlis harç kullanılarak tamir edilmesi için Ebniye-i Hâssa müdürü marifetiyle yeniden keşif yapılmasını istemiştir22.

rıazam Mehmed Emin Rauf Paşa'ya sunduğu tezkirede. arşivcilik açısından ileride atılacak radikal ve modern adımların ilk işareti olarak değerlendirmek mümkündür24. Dârülfünûn binasının da mimarı olan İtalyan Fossati'ye bir resmi yaptırılarak yeni icat tuğladan ve yeni tarz üzere yapılmasıyla rutubetten de kurtulabileceği düşünülmüştür. İrade Mesâil-i Mühimme. İrade Dahiliye 5152. bunların hıfzı. kâtiplerden uygun birisinin müstahfız-ı evrak tayin kılınması.1846] 24 BOA. 658. 769/51 ve 770/29. Ayniyat Defteri. nakli ve aranıldığında kolaylıkla bulunabilmesi için Bâb-ı Âlî derûnunda geniş ve muntazam kütüphane şeklinde kârgir bir bina yaptırılması öngörülmektedir26. XXXV . Ayrıca binanın yapımında kullanılan inşaat malzemesinin defteri için bkz.1846 tarihinde çıkarılan bir irâde ile modern arşivcilik konusunda esaslı adımlar atılmıştır25. "Mustafa Reşit Paşa ve Türk Arşivciliği". 183. 25 Salahaddin Elker. nr. Bir kat olarak yapılması düşünülen binanın tamamıyla rutubetten kurtulamayacağı düşünülmüş. 28 Fossati'nin ilk çizdiği plan için bkz. IV. nr. s.11. Fossati'nin projesine uygun olarak yapımına başlanan binanın planında aradan çok fazla zaman geçmeden bazı değişiklikler yapılması gerekmiştir. 37-2/11-10. 658 27 BOA. Bu teşebbüsü. 659. çeşitli devletlerle yapılan muâhede ve mukavelelerin asıllarının bu suretle dağınık ve perişan olmasının uygun olmadığı belirtilerek. Binanın. İrade Mesâil-i Mühimme. ayrıca büyük evrak sandıklarının da konulabilmesi için binanın iki kat olarak yapılması gerektiğine karar verilmiştir28 [17. ayrıca gerektiğinde müracaat etmek maksadıyla içine coğrafya ve tarih kitaplarıyla lüzumlu haritaların konulacağı bir ihtisas kütüphanesi yapılması karara bağlanmıştır27.12. Defterhâne'de olanların dahi perişan bir halde oldukları. Söz konusu irâdede. bu gibi evrakın devletin önemli senetlerinden olduğu. Maliye Hazinesi'nden kâtipler görevlendirerek Enderûn'daki defterleri tek tek incelettiğini ve her bir defteri ait olduğu kalemlere göre ayırttığını bildirmiştir. bir odasının Dahiliye evrakına ve diğerlerinin de Divan ve Hariciye evrakına tahsis olunması. eski kayıtların bulunması gerektiğinde büyük zorluklar yaşandığı ve hatta bulunamadığı. nr. Saklanmasına lüzum görülmeyen mülgâ Yeniçeri Ocağı'na ait bir takım evrak ve eski defterlerin saray fırınlarında imha edilmesi isteği de münasip görülerek uygulamaya konulmuştur. DUİT. İrade Mesâil-i Mühimme. BOA. Ankara 1952. Bunun Bâb-ı Âlî içinde uygun bir yere Hazine-i Evrak adıyla inşâsı ve oda oda ayrılarak. 26 BOA. Koca Reşid Paşa'nın 1846 yılında Sadâret'e gelmesiyle birlikte 9. o zamana kadar Defterhâne'de ve Bâb-ı Âlî civarındaki mahzenlerde saklanan devletin mühim işlerine ait vesikaların buraların rutubetli olması hasebiyle çürüdüğü ve mahzenlerin dar olmasından dolayı birbirine karışıp yırtıldığı. Türk Tarih Kongresi.

593-595. A. İ. evrak tefriki için diğer Bâb-ı Âlî kalemlerinden seçilecek geçici personelin de güvenilir olması hem Meclis-i Muvakkat hem de Meclîs-i Vâlâ tarafından tasvib edilmiştir32. Hazine-i Evrak'la birlikte Mülgâ Sadâret Dairesi'nin bütün eşyasını ve evrakını korumaktı. Osmanlı Devlet Arşivi ve Mülgâ Sadâret Evrakının Muhafazası Hakkında Aldığı Kararlara Ait Bazı Belgeler". s. dereceden bir adet nişan verilmesi uygun bulunmuştu (İ. 17/79. 7066. Şûrâ-yı Devlet ve Dahiliye daireleri arşivlerinin birleştirilmesi için çalışmalar başlatılmış. Çünkü Hazine-i Evrak'ta hıfzolunacak evrak devletin önemli işlerine ait olup ve ekserîsi de gizli tutulacak şeyler olacağından güvenlik hususu göz önüne alınmıştır31. A. 29 BOA. sayı 12. ancak harp dolayısıyla bu girişim gerçekleşememiştir. Hazine-i Evrak binasının inşaatı 1848 yılında tamamlanmıştır30.g. DVN. 42/12. mülgâ kalemlerde kalan evrakın ilgililere buldurularak Mahzen-i Evrak'a konulması ve halen Hazine-i Evrak'ta mevcut bulunan evrakın mükemmel surette tasnif edilerek ehemmiyetle muhafaza edilmesi emredilmiştir34. Mesâil-i Mühimme.m. NZD. Mülgâ Hazine-i Evrak Müdürü Mahmud Nedim Bey Mahzen-i Evrak Mümeyyizliğine tayin edilmiştir33. Mümeyyizliğin esas görevi. Meclis-i Vâlâ. (19811982). yine Fossati’nin talebi üzerine kardeşine de 4.. 30 İnşaatı tamamlayan Fossati’ye nişân-ı âlî verilmiş. 593-595. Muhsin Efendi'nin "müdürlük tabirinde bir nevi kalem ve maiyyet memuru gibi olacağından" bahisle bu unvanı nâzırlığa çevirmiş ve kuruluşun adı da Hazine-i Evrak Nezâreti olarak değiştirilmiştir29 [20. Yeni hükûmet tarafından gönderilen Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği'nin teşkili ve görevleri hakkında 1 Mart 1923 tarihli ilk talimatnâmede. Ayrıca daimî olarak çalışan hulefâ efendilerden başka. 34 Çetin. 1 Mart 1923'te TBMM İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti'nin Kalem-i Mahsus Müdüriyeti kadrosunda Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği ihdâs edilmiştir. MKT. Tarih Enstitüsü Dergisi. a. Hazine-i Evrak'ta daimî istihdam olunacak memurların.02. Muhsin Efendi'nin müdürlük vazifesi ile birlikte Meclis-i Vâlâ azalığı da üzerinde bırakılmıştır. 33 Atilla ÇETİN. gayet güvenilir kimselerden olmaları işin icabı olarak görülmüştür. İrade Dahiliye.1847]. 32 BOA. 1914 yılı başlarında Bâb-ı Âlî Hazine-i Evrakı'yla Hariciye. 31 BOA. XXXVI . s. 699). "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin. Ancak Sadrıazam Mustafa Reşid Paşa. 4093. Sonuç olarak mahdut sayıdaki personeli ile Hazine-i Evrak Mümeyyizliği yeni kurulan Cumhuriyet kurumları arasındaki yerini almıştır.Hazine-i Evrak binasının inşası devam ederken bina hazır oluncaya kadar hıfz-ı evrak usulünü yoluna koyması beklenen Muhsin Efendi müdür tayin edilmiştir.

namuslu ve ketum kâtiplerden personel verilmiştir.m. Nihayet 18 Haziran 1984 tarih ve 203 sayılı "Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnâme" ile "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü" kurulmuş ve 10 Ekim 1984 tarih ve 3056 sayılı "Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun"la Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 20 Mayıs 1933 tarihinde Ankara'daki Evrak Müdürlüğü ile İstanbul'daki Hazine-i Evrak Müdür Muavinliği. Bunlar Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri birikmiş olan evrak ve defterleri inceleyerek Hazine-i Evrak'a konmaya layık olanları tefrik ve tasnif etmekle görevliydiler. Tasnif Faaliyetleri Hazine-i Evrak binasının inşası sürerken Hazine-i Evrak Nâzırı Muhsin Efendi'nin de içinde bulunduğu komisyon öncelikle geçici teşkilat şeması ile tasnif talimatnâmesi hazırlamış ve 11 Rebiülâhir 1263 (29 Mart 1847) tarihinde Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kararı olarak padişah onayından geçerek yayınlanmıştır. Cumhuriyet'in onuncu yıldönümünde. s. müstakil bir Arşiv Dairesi haline getirilmiştir.TBMM İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti'nin Kalem-i Mahsus Müdüriyeti'ne bağlı olan Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği 31 Mayıs 1925 tarihinden itibaren. Müsteşarlık makamı ile olan irtibatını korumuştur. 1929 senesinde. XXXVII . 19 Nisan 1937'de Başvekâlet Teşkilatı içerisinde müsteşara bağlı. Başvekâlet Evrak ve Hazine-i Evrak Müdürlüğü adı altında birleştirilmiş ve Müdür Muâvini İstanbul'da Hazine-i Evrak'ın başında kalmıştır. Bu ayırım işlemi için yine Bâb-ı Âlî kalemlerinden 35 Çetin. Başvekâlet Muamelât Müdürlüğüne bağlanmış ise de. 29 Haziran 1943 tarih ve 4443 sayılı kanunla. 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 karar sayılı "Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esaslarının Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı" ile. Başbakanlık Müsteşarlığı'na bağlı Başvekâlet Arşiv Umum Müdürlüğü statüsüne kavuşturulmuş.. 1 Haziran 1927'de de Hazine-i Evrak Müdür Muavinliği olarak Başvekâlet Müsteşarlığı'na bağlanmıştır35. Muhsin Efendi'nin maiyyetine kendisine yardımcı olmak üzere bir muavin ile kalemlerden tecrübeli. 597. Başvekâlet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti'ne dahil olarak adı Hazine-i Evrak Mümeyyizliği'ne çevrilmiş. a. bilâhare 9 Mart 1954 tarih ve 6330 sayılı Başvekâlet Teşkilatı Hakkında Kanun içerisinde yer almış. Başbakanlık Teşkilatı içerisinde Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı adını almıştır. Başbakanlık Merkez Teşkilatı ana hizmet birimlerinden biri haline getirilmiştir.g.

Üçüncü kısım evrakın.1847] tarihi üçüncü bölüme başlangıç olarak alınmaktadır.11. İ. 40 BOA. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform. Meclis-i Vâlâ. 1265 Muharrem (1848) tarihinden sonra birikecek evrak ise üçüncü kısım addedilerek üç ana kategoride tasnif edilmesi kararlaştırılmıştır.1848] tarihi üçüncü kısma başlangıç olarak alınmaktadır. Zira o tarihlerde. "Osmanlı Döneminde Arşivciliğimiz ve Tasnif Çalışmaları". gerekli olanların ileride Hazine-i Evrak'a nakledilmesi kararlaştırılmıştır38. 1839) kadar olan evrak birinci kısım addedilmiştir. MKL. Ancak daha sonra h. 4093 ve A. MKL. ilim adamlarının istifadesine sunulması düşüncesi olmayıp. 1270'te (1854) alınan bir kararla 1200 tarihinden vazgeçilerek başlangıçtan h. Ancak İ. 37 BOA. 1264 (1848) senesine kadar olan evrak ikinci kısım olarak adlandırılmıştır40. DVN. 4093. Meclis-i Vâlâ. İ. 1200 tarihinden önceki evrakın ise daha sonra tasnif edilerek. Hazine-i Evrak'ta toplanacak arşiv malzemesi üç kısım olarak mütâlaa edilip tasnifine karar verilmiştir. 12019. İ. h. 1050'de 1264 Muharrem [10. A. İ. dünyadaki benzerlerinde olduğu gibi Hazine-i Evrak'ın. Meclis-i Vâlâ. 38 BOA. 4093. sayı 1. 39 BOA. 42/12. Meclis-i Vâlâ. 1255 (1838) tarihine kadar birikmiş olan belgeler birinci kısım addolunmuştur39. 63-A/5'te 1265 Muharrem [28. 1200 tarihinin seçilmesinin sebebi ise hâlen Bâb-ı Âlî'nin bu dönem evrakını kullanıyor olmasıdır. 63-A/1. 42/12 ve Cevdet Dahiliye. Meclis-i Vâlâ. tertip ve saklanması hususunda getirdikleri esaslar son derece pratik ve akılcıdır. İ. İstanbul 1993 s. 76. A. h. 41 BOA. DVN. Mart 1985. 1200 (1875) tarihinden Sultan Abdülmecid'in cülûsuna (h. 1255/m.memurlar seçilerek. 36 BOA. 1869. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. nr. kendi kalemleri ile ilgili evrakı ayırmak üzere evrakın tasnifinin bitmesine kadar geçici olarak görevlendirilmişlerdir36.12. nizamnâmenin giriş kısmında devletin kuvve-i hafızası olarak ifade ettikleri arşivlerimizin tasnif. h. Nizamnâmeyi hazırlayan heyetin. 12019 ve 9956. A. XXXVIII . s. Necati Aktaş. 1264 senesi iradelerinin numune olarak tasnif edilmiş olması göz önüne alınarak 1265 senesi Muharremi'nin üçüncü kısma başlangıç olarak kabul edilmesi daha uygun görünmektedir. 68 ve Ali Akyıldız. sadece devletin karşılaşacağı güçlükleri çözmede bir müracaat merkezi olarak düşünüldüğü görülmektedir. Sultan Abdülmecid'in cülûsundan h. Ayrıca bkz. DVN. h. A. 42/12. 1849 tarihinde Bâb-ı Âlî kalem amirlerinden müteşekkil bir Meclis-i Muvakkat kurularak bir nizamnâme yayınlanmıştır37. 1264 senesi başından itibaren taşradan ve Bâb-ı Âlî kalemlerine ait evraktan önemli olanlarının belli kalemlerde muhafazası ve nelerin Hazine-i Evrak'a nakledileceği hususları tespit edilmiştir41. DVN. DVN. H. Tasnifte. Meclis-i Vâlâ. Birinci ve ikinci kısım addedilen evrak konularına göre sınıflandırılıp tarih sırasına konularak Hazine-i Evrak'a nakledilecektir.

DVN. gerektiği zaman başvurulacak bir belge olarak görülmesi anlayışının yerine. Ancak uygulamaya konulan dosya usulünün. A. evrakın kimliğinin yazılı olduğu bu matbu forma atacağı imza karşılığı belgeyi alması ve iade ettiğinde de imza formunu geri alması kararlaştırılmıştır.Ca/17 ve İ.B/18 ve Y. bu malzemenin tarih ve çeşitli bilim dallarının hizmetinde kullanılması düşüncesi yerleşmeye başlamıştır. Bu hususa dair çoğu gizli olan bazı irâdelerin suretleri çıkarılıp iki ayrı kutuya konularak anahtarları padişaha sunulmuştur47. Meclis-i Vâlâ. Bundan sonra herhangi bir daire tarafından bir belge istendiğinde. 5150. 74. Dahiliye. Nitekim Topkapı Sa42 BOA.m. 37-2/11-4. 43 BOA. HUS. 1310 Ca/102. XXXIX . Meclis-i Vâlâ. 1916 senesine gelindiğinde dahi doğru düzgün uygulanamadığı anlaşılmaktadır48. 47 BOA. Akyıldız. yeniden bazı değişiklikler yapmak yoluna gidilmiştir. 1312. İ.g. İ. buradaki kayıtlardan tarih ve numarası tespit olunup bir pusulaya kaydedilecek ve pusula Hazine-i Evrak'a gönderilerek ilgili vesika buradan istenecekti42. 1892 senesine gelindiğinde Sadrıazam Cevad Paşa zamanında Hazine-i Evrak'ta ve diğer devlet dairelerinde evrakların muhafazası ile arşivlemede dosya usulü sistemine geçilmiştir45. Tarîh-i Osmanî Encümeni Reisi olan Abdurrahman Şeref Bey'e Topkapı ve Sultanahmed civarında bulunan evrak depolarındaki arşiv malzemesinin araştırılarak tasnif edilmesi görevi verilmiştir. 48 BOA. İkinci Meşrutiyet döneminde arşiv malzemesinin sadece saklanarak. MKL. A. İ. 45 BOA. 12019.Vesikaların Hazine-i Evrak'a konulmasından sonra muamelelerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi ve evrak akışının sağlanabilmesi için Hazine-i Evrak ile daireler arasında izlenmesi gereken yol şöyle tespit edilmişti: Evrakın hazırlanan kataloglarının birer nüshası Divan-ı Hümâyûn Kalemi ile Âmedî Odası'nda bulundurulacak ve bir belgeye başvurmak gerektiğinde. Tarîh-i Osmanî Encümeni'nin kurulması ve Tarîh-i Osmanî Mecmuası'nın yayınlanmaya başlaması ile arşivlerin önemi artmış. Dahiliye. Önce Hazine-i Evrak'ta evrak mahfazalarının üzerine konulacak numara ve gerektikçe oradan alınacak evrak için verilecek pusula numuneleri yaptırılmıştır43. 1311. 46 BOA. a. Bu sisteme göre yapılan ilk tasnif Mısır ve Bulgaristan meselelerine ait belgelerdir46. bu dönemde. 44 BOA.. İ. Ancak bu sistem istenen evrakın iade edilmemesi dolayısıyla verimli bir şekilde işletilemediğinden. Alınan evrak 15 gün içerisinde geri getirilmediği zaman Hazine-i Evrak bunu aramaya resmen izinli olacaktı. s. 63-A/13. İlgili dairenin belge ile olan işi bitmediğinde süre uzatılabilecekti44. 316/29. DUİT. o dairenin görevlisinin. HUS. DUİT. 37-2/11-4.

bunları tetkik ile devlet işlerine ait olanları ilgili dairelere göndermiş. "Evrak-ı Atîka ve Vesâik-i Tarihiyyemiz". 453. Bunun üzerine tasnif işi Sadâret evrak müdürü. İsmet Binark. s. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. Sultan İkinci Abdülhamid'in uzun süren saltanatı döneminde Yıldız Sarayı'nda oluşan muazzam arşiv. Tasnif sistemi olarak da. cüz. Meclis-i Vükelâ. 23-38. 349985. "Arşivlerimizin Değeri ve Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Bey'in Evrak-ı Atîka ve Vesâik-i Tarihiyyemiz Adlı Yazısı". 52 BOA. tasnif işinin doğrudan Hazine-i Evrak'a devredilmesi istenmiştir. 186/12. Nitekim Bâb-ı Âlî Kütüphanesi'nde bulunan eski evrakın tanzim ve tasnifinin yapılması için Aralık 1920 tarihinde Ali Emirî Efendi başkanlığında Vesâik-i Tarîhiyye Tasnif Encümeni kurulup yeni bir tasnif faaliyetine başlanmıştır53. 1. BEO. BEO. Osmanlı Devleti'nde arşiv malzemesinin tasnif faaliyetleri devletin en zor durumda olduğu savaş dönemlerinde dahi devam etmiştir. çeşitli nedenlerden dolayı. TOEM. 1 Kânûn-ı Evvel (1326). Heyet de. aralarında jurnaller çıktıkça onları da askerî heyete iade etmiştir51. 50 BOA. 51 BOA. XL . 320696. Tahsin Öz. İstanbul 1328. s. evrakın öncelikle padişah dönemlerine göre ayrı ayrı tomar haline getirilip sandıklara ve raflara konularak daha sonra tomar halindeki evrakın en eski tarihten itibaren komisyona gönderilip evrak ay ay tarih sırasına konulup. IV. Burada askerî bir heyet jurnalleri ayırarak el koymuş ve imha etmiş. XXIX/1 (1980). Türkçe neşri için bkz. Ankara 1952. "Yıldız Maruzât Dairesi Arşivi". devlet işlerine ait olanları da Bâb-ı Âlî'de Mahmud Kemal İnal'ın başkanlığındaki heyete göndermiştir. konularına göre ayrıldıktan sonra numaranlandırılıp mühürlenerek dosyalanmasına karar verilmiştir. Hazine-i Evrak müdürü ve Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn muavininden oluşan yeni bir heyete verilmiştir50. bozulmuş ve çürüyen kayıt defterlerinin de tamir ettirilmesine karar veril49 Abdurrahman Şeref. s. 159/81. 1910 yılından itibaren dört sene çalışan heyetin çalışma düzeni bozulduğundan dolayı 6 Nisan 1914 tarihinde Abdurrahman Şeref Bey tarafından Sadâret'e verilen maruzâtta. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle İstanbul Merkez Kumandanlığı'na nakledilmiştir.rayı mahzenlerinde kalmış toplam 518 araba yükü evrak Abdurrahman Şeref Bey başkanlığında kurulan heyet tarafından tasnif edilmeye başlamıştır49. Ayrıca dosyaların sıra numarasıyla kısa özetlerinin bir deftere kaydedilmesi için iki kâtibin görevlendirilmesi ve tasnif edilenlerin ait oldukları yerlere gönderilmesi istenmiş. 1914 senesinde Yıldız'dan Bâb-ı Âlî'ye nakledilen evrakın incelenmesi ve tasnifi ile Hazine-i Evrak'ta iyi bir şekilde muhafazasının temini için Sadâret ve Dahiliye müsteşarlarından oluşan bir heyetin teşkili kararlaştırılmıştır52. 53 BOA. Türk Tarih Kongresi. 265. Meclis-i Vükelâ.

Yine bu olaya bağlı olarak Bâb-ı Âlî'deki Sadâret evrakının tasnifi konusu yeniden gündeme gelmiş ve en önemlisi Devlet Arşivi'nin kurulması konusu Türk idare ve kültür hayatının gündemine girmiştir57. saray mesâlihi. yine kurulan bir heyet vasıtasıyla yapılan tasnif çalışması 1924 senesi Mayıs'ında başmemur unvanıyla İbnülemin Mahmud Kemal İnal başkanlığında başlamış ve Mayıs 1926 senesine kadar devam etmiştir56. hil‘at. askeriye. Şubat 1985 İstanbul. aynı yer.miştir54. inşa ve tamir gibi konularda belgeler bulunmaktadır. şükr ü şikayet. 6. bahriye. Buna bağlı olarak da. her konu bölümü kendi içinde kaba bir kronolojik sıra takip etmektedir.000 civarında belge padişahların saltanat süreleri esas alınarak tasnif edilmiştir. BEO. Türk Dünyası Araştırmaları. vakıf. umûr-ı nâfia konu başlıkları altında. Ali Emirî tasnifinde. Adliye. muharrerât-ı husûsiye. hariciye. Ali Emirî heyeti Nisan 1924 tarihine kadar çalışmalarına devam etmiştir. müsted‘iyât. darphâne. Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize Ait Belgeler". 1425-1873 yılları arasına ait 47. tevcihât. İbnülemin tasnifinin özelliği. 1926 yılından sonra tasnif işleri Hazine-i Evrak'ın sınırlı sayıdaki personeli ve Maarif Vekaleti'nden görevlendirilen personele bırakılmıştır. 56 Çetin. Ayasofya civarındaki depolarda her türlü korumadan uzak olarak yok olmaya terkedilmiş evrakın varlığından haberdar olunmuş ve Topkapı Sarayı'na nakilleri sağlanarak daha iyi şartlarda korunmaları sağlanmış ve Başbakanlığın bütün kamu kuruluşlarına gönderdiği 10. 57 Bu konuda daha fazla bilgi için Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayınlarından Bulgaristan'a Satılan Evrak ve Cumhuriyet Dönemi Arşiv Çalışmaları ve Bulgaristan'daki Osmanlı Evrakı adlı eserlere bakınız. timar ve zeamet tevcihleri. hatt-ı hümâyûn. muafiyet ve imtiyazât. Ali Emirî heyetinden sonra. timar ve zeâmet.1931 tarihli genelge ile. belgelerin konularına göre ayrılmış olmasıdır. maâdin. Bu tasnifte siyasî. Personel adedi bir ara 13'e kadar çıkmış olan komisyondan. tarihî arşiv evrakının değerinin takdirinin ihtisas erbabına bırakılarak hiçbir bahane ile evrakın kaybına sebebiyet verilmemesi emredilerek evrakın imhası ve satışının önüne geçilmiştir. 349985 ve 350226. 1931 yılında Maliye deposunda. defter-i atîka. s.000 adet belgeyi ihtiva eden 29 ciltlik Osmanlıca kataloğu mevcut olup. 55 Atilla Çetin. maliye. sayı 34. sıhhıye. 54 BOA. yabancı ülkelerle olan münasebetler. muhallefât.06. XLI . miktarı tahmini olarak 30-50 ton civarında olan Osmanlı dönemi evrakının büyük bir ihmal ve gaflet sonucu Bulgaristan'a hurda kâğıt olarak satılması ülkede büyük yankı uyandırmıştır. Divan-ı Hümâyûn'a ait meseleler. maarif. askerî. "II. beylikler döneminden Sultan Abdülmecid zamanına kadar olan süreyi ihtiva eden 180. tahsisat meselesinden dolayı ortaya çıkan bazı ihtilâfa mebnî Ali Emirî Efendi'nin istifası ve bazı üyelerin işe devam etmemesi yüzünden tasnif işi durmuştur55. dahiliye. ensab.

XLII . s. Bu çalışmada 4. 1937 yılından sonra provenans tasnif sistemine göre ciddî manada tasnif çalışması ancak 1956 yılından sonra başlamış ve staj için arşiv görevlileri yurt dışına gönderilmiştir. Lajos Fekete Türkiye'ye davet edilmiştir. Osmanlı Arşivi'ni bir devlet meselesi olarak ele aldıklarını ve bu konuda bir reform hareketine başlama konusunda kararlı olduklarını belirtmesiyle birlikte arşiv konusunda büyük gelişmeler sağlanmıştır. 12 Ocak 1935 tarih ve 2/1849 sayılı İcra Vekilleri heyeti kararnâmesi ile devlet arşivinin kurulması. 1980'li yıllarda arşivin önemi iyice ortaya çıkmıştır. 59 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Osmanlı Arşivi ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu. Fekete. ancak bu tasarı gerçekleşmemiştir. DİA. Özellikle devrin başbakanının. Yükseköğretim Kurulu başkanı ve Türkiye'nin önde gelen tarihçileri katılmıştır. İstanbul 1985. 17-19 Mayıs 1985 tarihinde düzenlenen Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu'na59 devrin başbakanı. 122-126. katalogları hazırlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 58 Necati Aktaş-Yusuf Halaçoğlu. ancak daha sonra yapılan tasniflerde bu belgeler diğer tasnif birimlerine kaydırılmıştır58. binaların inşası ve arşivci yetiştirmek üzere Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi kararlaştırılmış.5 milyon belge tasnif edilmiştir. Bu çerçevede. Arşiv meselesine çözüm bulmak ve düzenlemek üzere Macar arşiv uzmanı ve Osmanlı tarihçisi Dr. 1936-1937 yılları arasında Osmanlı Arşivi ve Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde provenans tasnif sistemi yani arşiv malzemelerinin işlem gördükleri tarihlerdeki aslî düzeni içerisinde fonların parçalanmadan korunup tasnif edilmesi prensibine göre örnek bir tasnif gerçekleştirmiştir. c. "Cevdet Tasnifi" olarak adlandırılan bu çalışmada 218.833 belge tasnif edilmiştir. dışişleri bakanı. ekipman ve teçhizat imkanlarının arttırılmasıyla birlikte tasnif çalışmaları büyük bir ivme kazanmış ve tasnifi tamamlanan önemli sayıda belge. Başbakanlık müsteşarı.642 adet belge tasnif edilerek kataloğu hazırlanmış. 1980 yılına kadar yapılan tasnif çalışmaları sonucu 2. V. "Başbakanlık Osmanlı Arşivi". Çıkarılan kanunlar ile birlikte Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan arşivlere belli bir payın ayrılması. bina. çok sayıda personel istihdamı.8 Ekim 1932 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararıyla Muallim Cevdet başkanlığında oluşturulan tasnif heyeti Muallim Cevdet'in 1935 yılında istifa etmesine rağmen 1937 yılına kadar tasnife devam etmiştir. Hâlihazırda bir yandan henüz tasnif edilmemiş belgeler tasnif edilirken bir yandan da tasnifi tamamlanmış belgeler dijital ortama aktarılmaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM DEFTER TASNİFLERİ 1 .

.

"Defter" DİA. ve askerî işlerin halli için Divan-ı Hümâyûn'a ait çeşitli büroların ordu ile birlikte seferlere katıldıkları ve bunların bürokratik işlemleri lâyıkıyla. ruznamçe. Hatta bu defterler. hükme bağlanan konuların Divan ve Maliye kalemlerinde kaydolunduğu serilerdir. defterdarlığa ait muhasebe. arazi tahrirlerine ait bugüne ulaşabilen en eski defter 835 (1432) tarihini taşır ve XVI. Defter tutmanın esas alındığı Osmanlı yazışmalarında."Sefere Götürülen Defterlerin Defteri" Prof. Bekir Kütükoğlu'na Armağan. ruûs.DEFTER TASNİFLERİ Defterler. askerî teşkilata ait mevâcib. İkincisi ise sadece malî konularda mirî işlerden sayılan cizye. Osmanlı bürokrasisinde alınan kararların. merkezden gönderilen emirler ve mahallî kararların yazıldığı kadı sicilleri de önemli miktarlara ulaşmaktadır1. Bunların dışında kazalarda kadılarca tutulan mahkeme kayıtları. sandıklar içinde taşınarak idarenin kesintisiz çalışmasında pratik rol oynamışlardır. bazıları evvelden mevcut. idarî.000'e ulaşan defter türlerini oluştururlar. 90. Dr. devletin sınırlarının ve teşkilatının zamanla büyümesi sonucu. Feridun Emecen. Meselâ. Osmanlı Devleti'nde. 2 Sefer sırasında cepheye götürülen defterler hakkında geniş bilgi için bkz. seri bir şekilde yerine getirebilmek ve gerektiğinde müracaat edebilmek için lüzumlu defterlerini beraberlerinde götürdükleri bilinmektedir2. yüzyılda mufassal. İstanbul 1991. Ayrıca XIV. avârız ve mukâtaa işleriyle ilgili konuların düzenlenip kaydolunduğu Maliye. Büyük Osmanlı askerî harekâtları sırasında malî. iki ana seri hâlinde günümüze intikal etmiştir. s. icmâl ve timar-ruznamçe olmak üzere sayıları bini geçer. zamanla devlet erkânının bulunduğu değişik mahallere. Osmanlı merkez teşkilatının Tanzimat öncesi dönemine ait defterler. İstanbul 1991. 1 Nejat Göyünç. deftere kaydolunmayan hüküm ve beratlar muteber sayılmamıştır. tamirat. daha ilk dönemlerden itibaren defter tutma geleneğinin olduğunu görmekteyiz. IX. yüzyılda Divan-ı Hümâyûn kalemlerine ait mühimme. s. vakıflara ait vakıf ruznamçe defterleri ve benzerleriyle XVII. bir kısmı ihtiyaçtan doğan ve sayıları sadece Osmanlı Arşivi'nde yaklaşık 300. yüzyıldan sonra görülen şikâyet defterleri. 241-268. tahvil. mukâtaa. keşif ve ahkâm. yüzyıl başlarından itibaren defterlere rastlanmaktadır. c. yani Bâb-ı Defterî Defterleri'dir. 3 . devletin siyasî ve hukukî kararları ile beldelerin asayiş ve nizamına dair hükümlerin kaleme alındığı Divan-ı Hümâyûn Defterleri'dir. Buna bağlı olarak Osmanlı Arşivi'nde XIV. Birincisi.

hazineye ait arazinin kimlere ve ne maksatla tevcih edildiğini. Bunlar.Ayrıca has. timar. vakıf gibi arazi türlerini tayin ve tescil eden ana defterlerin muhafaza edildiği ve bu defterlerle ilgili günlük işlemlerin yapıldığı Defterhâne-i Âmire'ye ait defterler de vardır. Bu dairede biriken defterler hüküm ihtiva etmezler. zeâmet. kimlere tarh ve tevzî edildiğini gösteren muhtelif defterlerdir. mülk. 4 . zaman zaman yapılan değişikliklerle vergilerin müfredâtını.

Bu fonlar için hazırlanan katalogların toplamı 28 cilttir. Dördüncü fon ise Maliye'den Müdevver Defterler Kataloğu'dur ki 25 cilt katalogdan ibarettir. Ordu Divanları'nda. 1. ilk üç fona ait kataloglardan derlenmiştir.DFE koduyla Defterhâne-i Âmire'dir. 980 numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'dur. Diğer fonlarda Tanzimat sonrası dönemi de içine alan defterler mevcuttur. Üçüncü fon. A. Aşağıda Divan (Beylikçi) Kalemi Defterleri başlığı altında değerlendirilen defterler. kaymakam veya defterdar başkanlığında toplanan Divanlarda alınan kararlar. DİVAN (BEYLİKÇİ) KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER a. değişik bölümlerde tam liste hâlinde verilmiştir. Osmanlı Devleti merkez teşkilatı içinde Defterhâne-i Âmire'den sürekli bilgi alan bir çalışma tarzı içinde görülmektedir. DİVAN-I HÜMÂYÛN. Bunlardan sadece bir tanesi dönem olarak Tanzimat öncesine aittir.I. Önemli fonksiyonu olan bu dairelere ait defter serileri aşağıda sırasıyla verilmiştir. Divan-ı Hümâyûn ve Bâb-ı Defterî'ye bağlı kalemlerde tutulan defterlere kaydedilir ve yürürlüğe konulurdu. Divan ve Bâb-ı Âsafî'nin Tanzimat öncesi ve sonrası devrelerine ait defterleri ihtiva etmektedir. BÂB-I ÂSAFÎ VE DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE DEFTERLERİ Divan-ı Hümâyûn ve Bâb-ı Âsafî Daireleri.DVN) Tanzimat devrine gelinceye kadar Divan-ı Hümâyûn'da. Divan (Beylikçi) Kalemi Defterleri (A. Osmanlı Arşivi kodlama sisteminde A. Tanzimat öncesi ve sonrası dönemleri ihtiva etmektedir. Osmanlı Arşivi'nde provönans sistemin tatbik edilmeye başlamasından sonra kod verilerek yapılan ilk defter tasnifidir. 5 . Beylikçi Kalemi'nin Hazine-i Evrak binasında saklanan defterleri bunlardır. 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'dur. Mahzen Defterleri'nin yeni harflere çevrilmesiyle elde edilen 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'dur. DİVAN-I HÜMÂYÛN VE BÂB-I ÂSAFÎ DEFTERLERİ Tanzimat öncesi merkez teşkilatının büyük daireleri olan Divan-ı Hümâyûn ve Bâb-ı Âsafî'nin günümüze intikal eden defterleri 4 ana fonda tasnif edilmiştir. İkinci fon. rumuzu ile ifade edilen Divan ve Bâb-ı Âsafî'nin birimlerinden biri de A. Katalogların muhtevasını ortaya koyan giriş kısımlarındaki kalemlere göre defter dökümleri yani fihristleri. padişah. Birinci fon. sadrıazam. serdâr-ı ekrem.

gerekse azınlıklara ait meselelerin ahdî ve hukukî cepheleri de bu kalemde incelenir ve her türlü anlaşmalar. 129-175. Tanzimat. yani Divan'dan çıkacak bir kararın devlet kanunlarına ve anlaşmalara göre nasıl olması gerektiğini belirten kayıtlar da burada tutulurdu4. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Beylikçi Kalemi Defterleri Bu katalogda. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Beylikçi Kalemi Defterleri 986 numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'nda kayıtlı bulunan bu defterler.O genel. Osmanlı Tarih Lûgatı. Defterlere kaydetme usulü Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devam etmiştir. 43. Divan sicillerini tutardı. Gerek yabancı devletlere. Yönetimdeki ağırlığın Tanzimat öncesi yıllarda Divan'dan. 787-899 . İstanbul 1975. müsvedde veya perakende evrak paketlere. Katalog No 980 Sıra No 787-899-O FONUN KODU A. 971-1275/1563-1858 tarihleri arasındaki kayıtları hâvi olup mükerrer sayılar ile toplam 122 adettir. Böylece İstanbul'un fethinden Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar geçen zaman süresinde zengin defter koleksiyonları oluşturulmuştur3. kanun. 1-113 . Osmanlı Devleti teşkilatında olduğu gibi yazışma tekniklerinde de bir dönüm noktası olmuştur. nizamnâme ve talimatnâmeler burada saklanırdı. İstanbul 1986. Bunun için muktezâ kayıtları. Bu kalem. Divan-ı Hümâyûn teşkilatının ana kalemlerinin başında gelen Divan (Beylikçi) Kalemi defterleri şunlardır: aa. 3 Bu defterlerin yer aldığı Divan-ı Hümâyûn kalemleri ve çalışma tarzları hakkında geniş bilgi için bkz. Divan'da müzakere olunan evrakı gereken yere gönderir. yani Saray'dan Sadâret'e geçmesi ile Bâb-ı Âsafî idaresinde Divan üyeleri birer nâzır vazifesi görmeye başlamışlardır. s.DVN TARİH Hicrî 880-1254 Milâdî 1475-1838 Defter Adedi 129 Katalog Tertibi Analitik Envanter ab. Tarih Enstitüsü Dergisi. s. Aynı zamanda ferman ve beratlar da bu kalemde yazılırdı.Kararların aynen kaydı usul olarak kabul edildiğinden. paketler aylık torbalara.O özel numaralarda 880-1254 (1475-1838) tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 129 adet defter mevcuttur. 4 Midhat Sertoğlu. "Divan-ı Hümâyûn ve Kalemleri". Tevfik Temelkuran. sayı 6. 6 . Artık padişah fermanlarıyla yapılan hüküm ısdârı azalmaya başlamış ve yerini sadrıazam buyrulduları almıştır. Tanzimat öncesinde defterlere aynen kaydın sürdürülmesi neticesinde sadrıazam emirlerine mahsus yüzlerce ciltlik Buyruldu ve Ayniyat Defterleri teşekkül etmiştir. torbalar da yıllık hazırlanan sandıklara konularak evrak mahzenlerine kaldırılırdı.

iktisadî. devleti ilgilendiren siyasî. deftere kaydetmenin. 2. Sadrıazam başkanlığındaki Divan toplantısından çıkan emirlerin kaydolunduğu defterler. Önemli bir husus da. Anadolu ve Rumeli kazaskerleri. 3. defterdar ve nişancının katıldığı Divan toplantılarında alınan kararlar. ferman şeklinde hazırlanmadan evvel. hükümlerin sâdır oldukları Divanlar bakımından dört ayrı grupta değerlendirilebilir: 1. Mühimme Defterlerindeki kayıtlar. Mühimme Defterleri. hiçbir Doğu ve Batı devletinde bulunmayan kültür ve tarih zenginliğini ihtiva eden Mühimme Defterleri. 4. yüzyılın ilk yıllarına ulaşan bir dönem içinde. 7 . Osmanlı Arşivi'nde 961-1333/1553-1915 tarihleri arasında tutulmuş 419 adet Mühimme Defteri mevcuttur. askerî. tashih edilen müsveddesi ilgili defterine kaydolunmamışsa bir hüküm ifade etmezdi. kubbe vezirleri. küçük zaman bölümleri hariç ortalama 350 yıllık zaman dilimi itibarıyla. padişah tasdikinden geçtikten sonra kronolojik sıra içinde defterlere kaydedilmiştir. Ana konularını. Kaymakamlık Mühimmesi: Padişah ve sadrıazamın aynı anda Dersaâdet'ten ayrıldığında. mahalline -muhatap makama. içtimaî ve iktisadî kararların kaydedildiği bu defterlere Mühimme Defterleri adı verilmiştir. Rikâb Mühimmesi: Sadrıazamın sefer veya başka bir sebeple payitahttan ayrılırken yerine vekil olarak bıraktığı Rikâb kaymakamı veya Sadâret kaymakamı denilen görevli başkanlığında toplanan Divan'da alınan kararların yazıldığı defterler. hükme bağlamanın bir ifadesi olmasıdır. Ordu Mühimmesi: Ordu ile birlikte sefere çıkan sadrıazamın sefer sırasında akdettiği Divan toplantılarında alınan kararların yazıldığı defterler.Katalog No 986 Sıra No 74-179 7519-7538 FONUN KODU Kâmil Kepeci Kataloğu TARİH Hicrî 971-1275 Milâdî 1563-1858 Defter Adedi 122 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. devlet işlerini idare etmek üzere tayin edilen Sadâret kaymakamının müstakil olarak akdettiği Divanlarda alınan önemli kararların yazıldığı defterler. yüzyılın ortalarından XX. Osmanlı Arşivi'ndeki defter fonları arasında çok önemli bir yer tutmaktadır.gönderilen berat ve fermanların suretleri hüviyetindedir. Mühimme Defterleri Divan-ı Hümâyûn toplantılarında müzâkere edilen dahilî ve haricî meselelere ait önemli siyasî. XVI. Sadrıazamın başkanlığında. Mühime Defterleri: Padişahın payitahtta bulunduğu sırada. kültürel. Divandan verilen bir karar veya neticelenen bir dâva. yani tescil işleminin. sosyal ve harp tarihine dair kararlar teşkil eder.

mâbedlerin inşası. mekân ve telakkisi çerçevesinde mühim görülenlerinden teşekkül etmiştir. müesseselerin organizasyon ve işleyişi ve hukukî prosedür hükümlerine dair bilgiler 2. Osmanlı Devleti'nin merkez ve taşra teşkilatındaki idarî ve askerî organların yapısı. Mühimme Defterleri'nin yukarıda ifade edilen şekil özelliklerinin yanında. yukarıda bahsedildiği üzere "başlık tarih" atmak suretiyle olmuştur. evâsıt ve evâhir tabirleriyle onar günlük dilimler hâlinde ifade olunmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin.. Bu durum. defter kayıtları üzerine yatık çizgi ile çekilen terkîn çizgilerinin uç tarafında yazılı "ber-mûceb-i hatt-ı hümâyûn" ifadesinden veya hükmün baş tarafındaki "terkîni bâbında fermân-ı âlî mûcebince kaydı terkîn oluna. Mühimme veya diğer ahkâm defterlerindeki bir hüküm kaydının geçersizliği. 3. İlk sayfalarda başlık yerine sadece kayıt tarihini belirten Arapça toplantı günü ve onun hemen altında ay ve yıl yazılıdır.Defterlerdeki bir kaydın iptali veya tashih edilmesi ancak padişahın iznine bağlıydı. yani iptal edilerek yırtılması. 8 . Mühimme Defterleri'nde yer alan konular. muhteva bakımından önem ve değerlerini de aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkündür: 1. gayrimüslim tebeası ile olan münasebetleri. Kuzey Afrika. Bazen hüküm metinleri içinde geçen "bu husus mevâdd-ı mühimmedendir" veya "husûs-ı mezbûr mühimmâtdandır" şeklindeki ifadeler ile konuların önemine dikkat çekildiği görülmektedir. yani "terkîn" edilmesi veya kaydedilen bir fermanın kaydedilmeden önce "şakk". Nişancının. devrin zaman. Daha sonraları bu usulden vazgeçilerek günler. Klasik döneme (1553-1642) ait ilk defterler başlık taşımazlar. ilk dönemlerde. çalışma tarzları ve fonksiyonları. karşılıklı münasebetleri. evâil. halkın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının temini hususlarındaki yönetim politikası." şerhlerinden anlaşılmaktadır. yani ilk dönemlerdeki Divan kalemleri şefinin defterler üzerinde tashih yapabilmesi. Bu suretlerin diğer kayıtlarını veya asıllarını ilgili devlet. Kafkaslar ve Rusya tarihleri açısından önemli kayıtlar. Mühimme Defterleri'nin tertibinde.. Mühimme Defterleri'ndeki hüküm tarihlerinin yazılışı. azınlıklar hukuku. Defterlerde kayıtlı hükümler. ibadet ve âyin serbestiyeti. beylerbeyilik ve Şer‘iye Sicilleri Arşivlerinde bulmak mümkündür. Divan-ı Hümâyûn kararı gereğince ferman şeklinde düzenlenerek ilgililere gönderilen emirlerin suretleridir. emr-i âlî ile yerine getirilirdi. şekil ve muhtevâ yönünden zamanla bir tekâmül göze çarpmaktadır. Arabistan Yarımadası. padişahın "Kendi kalemiyle düzeltme yapabilir" müsaadesini taşıyan fermanıyla mümkündü. Orta Doğu. Yazıları daha karmaşıktır. Komşu ülkeler ile Avrupa.

surre alayları ve mukaddes beldelere götürülen hizmetler. imar ve iskân siyaseti. Hac organizesi. 66. 6. (20. 21-28. harp tarihi ve lojistik hizmetler tarihi yönünden birinci el kaynaktırlar. 5. . XVIII. sağlık ve eğitim işleri. 83 ve 85 numaralı Mühimme Defterlerinin de tıpkıbasım ve indeksli olarak basımı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Osmanlı kültür ve sanat faaliyetleri cümlesinden.017 173 9 . geniş vakıf idarelerinin problemleri ve teftişleri. 5. askerî tarih. 3.54. Bununla birlikte. çevre ve belediye hizmetleri. 82. mühimme kayıtlarını tutan Divan kalemleri az sayıdaki kâtip kadrosu ile Sadâret teşkilatı içinde yer alarak Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar eski görevini sürdürmüştür. Sayıları hayli fazla olan ve Ordu Divanınca tutulan Mühimme Defterleri.4. 260 ve 261 numaralı Mühimme Defterleri'nin eski harflerle indeksi mevcuttur. 1-19.MHM. 1-266 sıra numaralarında kayıtlı 961-1323/1553-1905 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 266 adet Divan-ı Hümâyûn Mühimme Defteri mevcuttur. hüküm özetlerinden oluşan hülâsa katalogları mevcuttur. DİVAN-I HÜMÂYÛN DEFTERLERİ KATALOĞU'NDAKİ MÜHİME DEFTERLERİNİN LİSTESİ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Mühimme DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 961-962 963-964 966-968 967-968 973 973 975-976 977-978 Milâdî 1553-1554 1555-1556 1558-1560 1559-1560 1565 1565 1567-1568 1569-1570 Sayfa Adedi 317 245 570 213 703 673 1. 72 hariç). ba. İlk 73 Mühimme Defteri'nin. Netice olarak.DVNS. 12. yüzyılda devlet işlerinin Divan-ı Hümâyûn'dan Paşa Kapısı'na kaydığı ve Bâbıâlî'nin yönetimde ağırlığının hissedilmeye başladığı dönemlerde padişah fermanlarının yerini zamanla sadrıazam buyrulduları almaya ve bu buyruldular için Ayniyat Defteri adı altında yeni bir defter türü tutulmaya başlanmıştır. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Mühimme Defterleri (A. 7. 6.d) Bu katalogda.

220 287 394 30 148 371 x 336 353 365 345 347 343 408 399 230 370 311 398 387 327 418 381 278 278 363 331 504 511 309 231 388 Mühimme * 20 Numaralı Mühimme Defteri mevcut değildir.Sıra No 9 10 11 12 13 14/1 14/2 15 16 17 18 19 20* 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 977-978 978-979 978-979 978-979 978-979 978 978 979 979 979 979 980 x 980-981 981 981 981-982 981-982 982 983 984 984 985 985 985-986 985-986 986 986 986-987 986-987 987 987-988 987 987 987-989 988 988-992 989-989 Milâdî 1569-1570 1570-1571 1570-1571 1570-1571 1570-1571 1570-1571 1570 1571-1572 1571 1571 1571-1572 1572 x 1572-1573 1573 1573-1574 1573-1574 1573-1574 1574 1575-1576 1576 1576-1577 1577 1577 1577-1578 1577-1578 1578 1578 1578-1579 1578-1579 1579-1580 1579-1580 1579 1579-1580 1579-1581 1580 1580-1584 1581 Sayfa Adedi 122 356 646 646 252 578 1. 10 .

Sıra No 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 989-990 990 990-991 991 991-993 991 991-992 992-993 992 992-993 993 1127-1201 993 993 993 994-995 995-996 995-996 996 997-998 997-998 998-1000 998-999 1000-1001 1001 1001-1002 1002-1003 1003-1004 1004-1005 1011-1013 1013-1016 1013-1014 1018 1019-1020 1022-1023 1024-1025 1026-1027 1036-1037 1038-1040 1040-1042 Milâdî 1581-1582 1582 1582-1583 1583 1583-1585 1583 1583-1584 1584-1585 1584 1584-1585 1585 1715-1786 1585 1585 1585 1585-1586 1586-1587 1586-1587 1587 1588-1589 1588-1589 1589-1591 1589-1590 1591-1592 1592-1593 1592-1593 1593-1594 1594-1595 1595-1596 1602-1604 1604-1607 1604-1605 1609-1610 1610-1611 1613-1614 1615-1616 1617-1618 1626-1627 1628-1630 1630-1632 Sayfa Adedi 379 266 380 161 161 100 391 339 291 236 206 147 357 78 314 131 271 48 235 241 287 235 72 336 272 412 472 590 268 331 158 251 907 516 571 284 174 83 95 293 Mühimme 11 .

Sıra No 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 114/1 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1046 1046-1048 1046-1048 1052-1053 1056-1056 1056 1067-1069 1069-1071 1073-1076 1075-1076 1089-1090 1090-1092 1100 1100-1101 1101-1102 1102-1103 Milâdî 1636-1637 1636-1638 1636-1638 1642-1643 1646-1647 1646-1646 1656-1658 1658-1660 1662-1665 1664-1665 1678-1679 1679-1681 1688-1689 1688-1689 1689-1690 1690-1691 1690-1691 1690-1691 1691-1692 1693-1694 1694-1695 1694-1695 1695-1696 1696-1697 1696-1697 1698-1701 1701-1702 1701-1703 1702-1703 1703-1706 1706-1708 1708-1711 1710-1713 1711-1712 1711-1713 1713-1714 1713-1714 1714 1715 1715-1717 Sayfa Adedi 91 198 134 115 179 160 69 115 76 93 205 78 191 180 145 106 235 111 284 159 383 40 429 71 689 754 464 121 719 767 719 357 283 518 478 291 395 176 107 121 Mühimme Rikâb Mühimmesi 1102-1103 1102-1103 1103-1104 Mühimme 1105-1106 1106-1107 1106-1107 1107-1108 1108-1109 1108-1110 1110-1113 1113-1114 1113-1115 1114-1115 1115-1117 1118-1120 1120-1123 1122-1125 1123-1124 1123-1125 1125-1126 1125-1126 1126 1127 1128-1130 Mühimme Ordu Mühimmesi Mühimme Ordu Mühimmesi Mühimme Ordu Mühimmesi Mühimme Ordu Mühimmesi Mühimme 12 .

Sıra No 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1128-1129 1129-1130 1130-1131 1130 1131-1133 1133-1135 1135-1136 1136-1138 1138-1139 Milâdî 1715-1716 1716-1717 1717-1718 1717-1718 1718-1720 1720-1722 1722-1723 1723-1725 1725-1726 1726-1727 1727-1728 1729-1730 1729-1730 1730-1732 1732-1733 1733-1735 1735 1735-1737 1736-1737 1736-1737 1737-1739 1737-1738 1739-1741 1741-1742 1742-1743 1743-1744 1744-1745 1745-1747 1747-1748 1748-1750 1750-1752 1752-1754 1754-1755 1755-1756 1756-1757 1757-1758 1758-1759 1759-1763 1762-1763 1763-1765 Sayfa Adedi 213 294 390 83 387 489 482 409 489 389 490 403 202 418 453 429 95 360 230 247 487 147 467 341 191 447 372 398 382 530 538 318 335 339 345 377 401 486 381 497 Mühimme 1139-1140 1140-1141 1142-1143 1142 1143-1145 1145-1146 1146-1148 1148 1148-1150 1149-1150 Rikâb Mühimmesi Mühimme Rikâb Mühimmesi Mühimme 1149-1150 1150-1152 1150-1151 1152-1154 1154-1155 1155-1156 1156-1157 1157-1158 1158-1160 1160-1162 1162-1164 1164-1166 1166-1168 1168-1169 1169-1170 1170-1171 1171-1172 1172-1173 1173-1175 1176-1177 1177-1179 Mühimme 13 .

Sıra No 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1179-1182 1181-1190 1182-1183 1183-1185 Milâdî 1765-1768 1767-1776 1768-1769 1769-1771 1770-1772 1771-1774 1771-1773 1772-1774 1775-1776 1776-1778 1777-1779 1777-1780 1778-1779 1779-1787 1780-1781 1780-1781 1781-1783 1783-1784 1784-1785 1785-1787 1787-1792 1787-1792 1787-1791 1788-1789 1788-1789 1788-1789 1789-1791 1789-1790 1789-1790 1789-1790 1790-1813 1790-1791 1790-1791 1791-1800 1792-1793 1793-1794 1794-1795 1794-1795 1796-1797 1797-1798 Sayfa Adedi 429 1016 180 378 322 226 588 440 218 326 395 391 98 360 288 340 344 206 390 358 276 352 372 151 191 200 144 280 134 475 187 295 116 154 396 292 192 344 400 160 Mühimme Ordu Mühimmesi 1184-1186 1185-1188 1185-1187 Mühimme Rikâb Mühimmesi 1186-1188 1189-1190 1190-1192 1191-1193 1191-1194 1192-1193 1193-1202 1194-1196 1195-1196 Mühimme 1196-1198 1198-1199 1199-1200 1200-1202 1202-1203 1202-1207 1202-1206 Ordu Mühimmesi Rikâb Mühimmesi Mühimme Rikâb Mühimmesi Ordu Mühimmesi Rikâb Mühimmesi Ordu Mühimmesi Rikâb Mühimmesi Mühimme Rikâb Mühimmesi 1203-1204 1203-1203 1203-1204 1204-1206 1204-1204 1204-1205 1204-1205 1205-1228 1205-1206 1205-1206 1206-1215 1207-1208 1208-1209 1209-1209 1209-1210 1211-1212 1212-1213 Mühimme 14 .

Sıra No 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1212-1213 1212-1214 1213 Milâdî 1797-1798 1797-1799 1798 1798-1800 1798-1799 1799-1800 1799-1800 1800-1801 1800-1802 1800-1801 1800-1802 1800-1801 1801-1802 1803 1803-1804 1803-1804 1804 1804-1805 1805-1806 1806-1807 1807 1807-1808 1807-1809 1808-1809 1809-1811 1809-1813 1809-1810 1808-1810 1811-1812 1812-1813 1813-1814 1814 1815-1818 1818-1820 1820-1821 1820-1822 1822-1833 1825-1827 1827-1828 1828 Sayfa Adedi 159 157 227 67 290 194 187 239 91 240 192 137 200 193 298 194 299 296 298 297 129 169 319 110 285 374 143 175 218 397 399 388 393 385 382 397 398 392 370 242 Mühimme 1213-1215 1213-1214 1214-1215 1214-1215 Rikâb Mühimmesi Mısır Ordu Mühimmesi Mühimme Mısır Ordu Mühimmesi 1215 1215-1217 1215-1216 1215-1217 1215-1216 1216-1217 1218 1218-1219 1218 Mühimme 1219 1219-1220 1220-1221 1221-1222 1222 Rikâb Mühimmesi Mühimme Ordu Mühimmesi Rikâb Mühimmesi Ordu Mühimmesi 1222-1223 1222-1224 1223-1224 1224-1226 1224-1228 1224-1225 1223-1225 1226-1227 1227-1228 1228-1230 1230-1231 1231-1234 Mühimme 1234-1236 1236-1237 1236-1238 1238-1241 1241-1243 1242-1244 Ordu Mühimmesi 1244-1244 15 .

5 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi'nin önceki baskılarında yer almayan bu defter. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Mühimme Defterleri (A.ZYL. Mühimme Zeyli Defterleri (A. 16 .MHM. Katalog No 980 Sıra No 932-975 FONUN KODU A.DVN.d TARİH Hicrî 977-1252 Milâdî 1570-1836 Defter Adedi 43 Katalog Tertibi Analitik Envanter bc.MHM.MHM.MHM koduyla 932-975 genel sıra numaralarıyla kayıtlı 977-1252/1570-1836 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden birkaç sayfa veya formadan müteşekkil 43 adet Mühimme Defteri parçası mevcuttur. sonradan tasnifsiz defterler arasından çıkmış ve Mühimme defteri olduğu tespit edilerek buraya kaydedilmiştir.DVN.DVNS. daha sonra yapılan tasnifler neticesi Mühimme Zeyli Defterleri adı altında ayrı bir grupta değerlendirilmiştir.Sıra No 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 2675 DEFTERİN ADI Ordu Mühimmesi Mühimme Ordu Mühimmesi Mühimme Ordu Mühimmesi TARİH Hicrî 1244-1245 1244-1246 1245-1247 1246-1248 1247-1249 1248-1249 1249-1252 1252-1254 1254-1256 Milâdî 1828-1829 1828-1830 1829-1831 1830-1832 1831-1833 1832-1833 183 3-1836 1836-1838 1838-1840 1840-1842 1842-1844 1844-1846 1846-1849 1850-183 1853-1857 1857-1860 1860-1863 1863-1869 1869-1905 1666-1792 1784-1798 1715-1791 1770-1772 Sayfa Adedi 241 395 44 299 139 196 294 161 218 198 188 184 239 231 241 335 281 361 286 538 236 204 480 Mühimme 1256-1258 1258-1260 1260-1263 1263-1266 1267-1270 Mektum Mühimme Mühimme Mühimme Mahlûta Mühimmesi Muhzır Mühimmesi Mühimme 1270-1274 1274-1277 1277-1280 1280-1286 1286-1323 1077-1206 1198-1212 1127-1206 1184-1186 bb.d) Mühimme Defterleri serisinden yanlışlıkla diğer defterlere karışmış bulunan bazı Mühimme Defterleri.DVN.d) Bu katalogda. A.

tevcihâtlar. Mühimme-i Asâkir Defterleri (A.MHM. Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mektûm Defteri 6 Mühimme Zeyli Mühimme Zeyli DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 980-981 982-983 983-984 998-999 999 1000-1001 1013 1016 1044 1054 1107-1108 1117 1139-1143 1154-1159 977 1099-1101 1159-1195 1013-1015 Milâdî 1572-1573 1574-1575 1576 1590-1591 1591 1592-1593 1604 1607 1634-1635 1644-1645 1696 1705 1727-1730 1741-1746 1570 1688-1690 1746-1780 1604-1606 SAYFA ADEDİ 112 342 354 230 164 248 42 218 176 200 166 234 76 78 18 14 390 260 bd. 1196-1328/1781-1910 tarihleri arasındaki mühim askerî kayıtları ihtiva eden 68 adet defter bulunmaktadır. askerî sahadaki ıslahatlar ve askeriye ile alâkalı mühim mevzularla ilgili kararlar kayıtlıdır.DVNS. 989 numaralı katalogda.ASK. 980-1195/1572-1780 yılları arası kayıtları ihtiva eden 17 adet defter bulunmaktadır. DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1196-1198 1199-1201 1201-1202 1203-1204 1203-1206 1203-1204 1204-1205 1205 Milâdî 1781-1783 1784-1786 1786-1787 1788-1789 1788-1791 1788-1789 1789-1790 1790 Sayfa Adedi 349 302 398 362 172 283 456 308 Ordu Mühimmesi 17 .d) 1781 senesinden sonra tutulmuş olan bu defterlerde askerî teşkilat.989 numaralı katalogda. Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Nâme-i Hümâyûn no: 17'ye nakledilmiştir.

Sıra No 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1213-1213 1213-1214 1213-1215 Milâdî 1798 1798-1799 1798-1800 1800-1802 1803-1807 1806-1807 1807 1807-1808 1807-1809 1809 1809-1810 1810-1811 1811 1811-1813 1811-1813 1821-1824 1824-1827 1825-1828 1827-1831 1828-1830 1830-1834 1734-1738 1838-1843 1843-1845 1845-1847 1847-1850 1850-1855 1856-1863 1863-1870 1853-1876 1845-1852 1853-1858 1858-1865 1865-1869 1869-1871 1834-1836 1837-1843 1843-1853 1854-1866 1867-1877 Sayfa Adedi 200 232 282 158 256 196 232 134 330 304 438 232 204 144 292 402 398 289 394+4 199 198 252 236 184 192 276 144 202 176 225 318 302 310 240 200 188 196 186 200 200 Ordu Mühimmesi 1215-1217 1218-1222 1221-1222 1222-1222 Asâkir-i Rikâb 1222-1223 1222-1224 1224-1224 Mühimme-i Asâkir 1224-1225 1225-1226 1226-1226 Mühimme-i Ordu-yı Asâkir 1226-1228 1226-1228 1237-1240 1240-1243 1241-1244 1243-1247 1244-1246 1246-1250 1250-1254 1254-1259 1259-1261 1261-1264 1264-1267 Mühimme-i Asâkir Mevâdd-ı Askeriye Mühimme-i Asâkir Asâkir-i Mürettebe 1267-1272 1273-1280 1280-1287 1270-1293 1261-1269 1270-1275 Tevcihât-ı Askeriye 1275-1282 1282-1286 1286-1288 1250-1252 1253-1259 1259-1270 1271-1283 1284-1294 Asâkir-i Redîfe Asâkir-i Mansûre-i Redîfe Asâkir-i Redîfe 18 .

Sıra No 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 DEFTERİN ADI Mevâdd-ı Askeriye Tevcihât-ı Askeriye Asâkir-i Mürettebe Tevcihât-ı Askeriye Redîf TARİH Hicrî 1287-1301 1288-1291 1291-1293 1293-1322 1293-1295 1293-1314 1295-1300 1300-1303 Milâdî 1870-1883 1871-1874 1874-1876 1876-1904 1876-1878 1876-1896 1878-1883 1883-1885 1885-1889 1889-1893 1893-1897 1896-1909 1893-1900 1892-1899 1899-1904 1900-1904 1904-1910 1884-1891 1905-1910 1907-1908 Sayfa Adedi 400 236 214 212 238 216 242 241 398 270 278 322 270 288 294 278 298 308 322 246 Tevcihât-ı Askeriye 1303-1307 1307-1311 1311-1315 Redîf Tevcihât-ı Askeriye Mevâdd-ı Askeriye Tevcihât-ı Askeriye Umûr-ı Askeriye Jandarma Tevcihât-ı Askeriye 1314-1327 1315-1318 1310-1317 1317-1322 1318-1322 1322-1326 1302-1309 1323-1328 1325-1326 be.DVN. Katalog No 980 Sıra No 976 FONUN KODU A.MKM koduyla 976 genel sıra numarasıyla.MHM.d TARİH Hicrî 1223-1224 Milâdî 1808-1809 Katalog Tertibi Analitik Envanter bf. Divan-ı Hümâyûn'da karara bağlanan gizli hususların kayıtlarını hâvi defterlerdir.MKM.DVNS. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Mühimme-i Mektûme Defteri (A.DVN.MHM. 980 numaralı Bâb-ı Asâfi Defterleri Kataloğu'nda A.d) 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda 1-10 sıra numaralarında kayıtlı 1203-1302/1788-1885 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 10 adet Mühimme-i Mektûme Defteri mevcuttur.d) Mektûm Mühimmeler.MHM.MKM.MKM. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Mühimme-i Mektûme Defterleri (A.DVN. 1223-1224/1808-1809 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 44 sayfalık 1 adet Mühimme-i Mektûme Defteri mevcuttur. 19 .

1-15 sıra numaralarında kayıtlı 1119-1333/1785-1915 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 15 adet Mühimme-i Mısır defteri mevcuttur.MHM. 1119/1785 yılına kadar Ana Mühimme Defterleri serisine kaydedilen Mısır'a ait hükümler bu tarihten itibaren müstakil Mısır defterlerine kaydolunmuştur Bu katalogda.d) Mısır meselelerine ait önemli konuların kayıtlarını hâvi defterlerdir.Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1203-1208 1208-1211 1211-1215 1216-1220 1220-1224 1224-1230 1225-1227 1230-1246 1246-1274 1276-1302 Milâdî 1788-1793 1793-1796 1796-1800 1801-1805 1805-1809 1810-1815 1810-1812 1815-1831 1831-1858 1859-1885 Sayfa Adedi 155 193 195 198 167 242 58 378 197 235 Katalog Tertibi 989 Mühimme-i Mektûme Kronolojik Fihrist bg.MSR.DVNS. Katalog No Sıra No 1 989 2 3 4 5 6 7 8 989 9 10 11 12 13 14 15 Mühimme-i Mısır Mühimme-i Mısır DEFTERİN ADI TARİH Hicri 1119-1131 1129 1131-1139 1139-1146 1146-1156 1156-1165 1165-1174 1174-1189 1189-1199 1199-1217 1218-1219 1220-1241 1241-1280 1280-1330 1256-1333 Miladi 1785-1718 1717 1718-1726 1727-1733 1733-1743 1743-1752 1752-1761 1761-1779 1779-1784 1784-1803 1803-1804 1805-1825 1825-1863 1863-1913 1840-1915 Sayfa Adedi 282 128 300 298 277 300 355 385 400 399 196 286 245 181 151 Kronolojik Fihrist Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi 20 . 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Mühimme-i Mısır Defterleri (A. Onbeşinci defter Mısır'a ait mahrem kayıtları ihtiva ettiğinden mektûm olarak ifade edilir.

1649 yılına kadar ferman. Katalog No 980 Sıra No 977 FONUN KODU A. Atik Şikâyet Defterleri adıyla 1-213 sıra numaralarında kayıtlı 1059-1253/1649-1837 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 213 adet Atik.DVNS.DVNS.d koduyla 977 genel sıra numarada kayıtlı 1122-1128/1710-1716 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 12 sayfalık 1 adet Mısır Valiliği Defteri parçası mevcuttur.MHM.d) Bu katalogda. 21 . Şikâyet Defterleri Osmanlı Devlet sistemi adalet prensibi üzerine kurulmuştur. Katalog No 989 Sıra No 1-213 7 FONUN KODU A. 1742 tarihinden itibaren ise şikâyetlerin eyaletlere göre ayrı defterlere kaydedilmesi usul edinilmiştir.DVN. A. 980 Numaralı Bâb-ı Asâfî Defterleri Kataloğu'ndaki Mühimme-i Mısır Defterleri (A.MSR. berat ve benzeri kayıtlar için Şikâyet Defterleri adı verilen ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır.MHM. timarlı sipahinin vergiyi toplayamama şikâyetlerini ve esnaf şikâyetlerini hâvidir. Bu temel anlayış Osmanlı idaresinde bir takım teşekküllere vücut vermiştir ki.d) Bu katalogda.d TARİH Hicrî 1059-1253 Milâdî 1649-1837 Defter Adedi 213 Katalog Tertibi Analitik Envanter 7 40 numaralı Şikâyet Defteri.MSR. soygunları.ŞKT. Mühimme 114/1'e nakledilmiştir. Divan-ı Hümâyûn Şikâyet Kalemi bu teşekkülün en başta gelenidir. borçlarla ilgili şikâyetleri.d Hicrî TARİH Milâdî 1710-1716 Defter Adedi 1 Katalog Tertibi Analitik Envanter 1122-1128 c. şikâyetin ana esprisi otokontrolün sağlanması idi.MSR. halkın dilek ve şikâyetlerini icabında doğrudan padişaha sunabilmesi. şahsî dâvalara ait ferman. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Şikâyet Defterleri (A. Adâlet ve devlet mekanizmalarının en iyi şekilde işlemesinde halkın şikâyetlerinin rolü büyük olup.DVN. Ordu ve Rikâb Şikâyet Defteri mevcuttur. onun emri ile isteklerinin yerine getirilmesi ve haksızlıkların giderilmesi ilkesine dayanıyordu. yapılan şikâyetler dikkate alınarak değerlendiriliyordu.bh. ca. mahkeme kararlarına itirazı. idarî ve askerî yetkililerle ilgili şikâyetleri. köylünün toprak anlaşmazlıklarını. Bu adalet kavramı.DVN. Merkezden verilen bir emrin görevlilerce en iyi şekilde uygulanıp uygulanmadığı.MHM.ŞKT. bu tarihten itibaren yalnız devlete ait işler Mühimme Defterleri'ne yazılmış. Konu olarak bu defterler. berat ve hükümlerin tamamı Mühimme Defterleri'ne kaydolunurken.

d koduyla 978-1014-A genel sıra numaralarında kayıtlı 910-1234/1504-1819 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden birkaç sayfa veya formadan müteşekkil 38 adet Şikâyet Defteri parçası mevcuttur.d TARİH Hicrî 910-1234 Milâdî 1504-1819 Defter Adedi 38 Katalog Tertibi Analitik Envanter d. 927-1068/1520-1658 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 61-73 genel numaralarda kayıtlı 13 adet Ahkâm Defteri mevcuttur.ŞKT. Katalog No Özel No 1 2 986 3 4 5 8 Sertoğlu. (Divan sicili: Divan-ı Hümâyûn'da hazırlanan ve sâdır olan ferman ve beratların hülâsa kayıtlarını tarih sırası ile ihtiva eden deftere denir8.g.DVN. Vilayet Ahkâm Defterleri. 88.) Muhteva itibariyle Şikâyet Defterleri'nin devamı olan bu defterler eyaletlere göre tutulmuşlardır. s. Ahkâm Defterleri Ahkâm Defteri. Rumeli. a. A.DVN.e.cb.. Tarih olarak Şikâyet Defterleri'nden 104 sene sonra (Mora Ahkâm Defteri hariç) hepsi 1155/1742 tarihinden başlayıp. Padişah adına hazırlanan bu hükümlere ferman da denilirdi. eyaletlere göre şu şekilde tertip edilmiştir: Adana Diyarbekir Karaman Rumeli Anadolu Erzurum Maraş Sivas Bosna Halep Mora Şam-ı Şerif Cezâir ve Rakka İstanbul Özi ve Silistre Trabzon da. Genel No 61 62 63 64 65 DEFTERİN ADI . 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Ahkâm Defterleri (KK. Halep) TARİH Hicrî Milâdî 927 951 960 977 979 1520-1521 1544-1545 1552-1553 1569-1570 1571-1572 Katalog Tertibi DES 22 . Divan-ı Hümâyûn'dan çıkan hükümlerin kaydına mahsus olan defterlere genel olarak verilen addır. Başlıcaları Ahkâm-ı Mühimme.ŞKT. Hükümler konularına göre değişik defterlere yazılırdı.ŞKT.d) Bu katalogda. II. Katalog No 980 Sıra No 978-1014-A FONUN KODU A.KONUSU Ahkâm (Rumeli) Ahkâm (Anadolu) Ahkâm Ahkâm (Anadolu.DVN. Meşrutiyet dönemine kadar devam etmektedir.d) Bu katalogda. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Şikâyet Defterleri (A. Ahkâm-ı Şikâyet. Ahkâm-ı Ruûs ve Tahvil olup Divan Sicilleri'nin bir kısmını teşkil ederlerdi.

B. Gülnar. Bu defterlerde Nefs-i Adana.1164 Ra.L.1233 . Haçin. Karahisar-ı Sâhip. Kastamonu.Ra.1156 Milâdî 1742-1743 Sayfa Adedi 296 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist 23 . Yarpus.Ra. Merkez sancağı Kütahya olan Anadolu eyaletine ait bu defterlerde.1261 B.C. Osmaniye. Ermenak.1233 L. Islahiye.AHK. Kangırı (Çankırı).1217 .C. Hassa. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Ahkâm Defterleri db1. Anamur.S.1247 .1295 Milâdî 1742-1750 1750-1760 1760-1768 1768-1783 1783-1802 1802-1817 1817-1831 1831-1845 1845-1878 Sayfa Adedi 295 387 367 391 295 195 257 169 167 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi db2.1155 . Ankara.1174 Ra. Kars.1182 Ş. Hüdavendigâr. Menteşe.d) 1155-1306/1742-1889 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 186 adet defterden oluşmaktadır.Katalog No Özel No 6 7 8 9 10 11 12 13 Genel No 66 67 68 69 70 71 72 73 DEFTERİN ADI . Sis ve Tarsus kazalarına ait hükümler bulunmaktadır.ADN. Sultanönü.Za. Katalog No 989 Sıra No 1 DEFTERİN ADI Anadolu TARİHİ Hicrî C.KONUSU Ahkâm (Genelde Rumeli) Ahkâm Tiflis'e Müteallik Ahkâm Ahkâm Ahkâm (Mühimme) Ahkâm TARİH Hicrî Milâdî 979 980 981 996 1013 1017 1060 1068 1571-1572 1572-1573 1573-1574 1588 1604-1605 1608-1609 1650 -1657-1658 Katalog Tertibi 986 db.1198 .Ra. Hamit ve Karesi sancaklarına ait hükümler bulunmaktadır.1174 .1198 L.1261 .DVNS.N. Cebel-i Bereket. Teke.AHKA. Mersin sancaklarına bağlı Hamidiye. Silifke. Karaisalı.1182 . Adana Ahkâm Defterleri (A. İçel.1247 B.1155 .d) 1155-1295/1742-1878 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 9 adet defterden oluşmaktadır. Saruhan. Aydın. Bolu. Katalog No Sıra No 1 2 3 4 989 5 6 7 8 9 Adana DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C. Teke. Bulanık.1217 Za.1164 . Anadolu Ahkâm Defterleri (A. Kozan.DVNS. Payas.

1175 L.1164 Ra.1162 Ca.1170 S.Ca.1174 N.1175 Ca.1171 M.1161 .1173 Za.1158 Ca.1157 Ra.1162 .R.Z.1178 Kronolojik Fihrist 24 .1165 B.1165 .Z.L.1176 .1177 Ca.1159 .1173 .Ş.1162 Ş.1166 L.Z.1166 .1159 Za.Ca.1171 .1170 M.Za.1173 M.1158 Ca.1166 B.1158 .N.1156 .1165 .1165 Ra.1176 Ca.Za.1173 .S.1176 Ca.1158 Za.1157 Ra.L.1155 .1162 .Ca.1175 .S.Katalog No Sıra No 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DEFTERİN ADI TARİHİ Hicrî C.Za.M.R.1161 .Ra.1174 .M.1161 Za.M.1158 .1159 .Ca.M.M.1156 .M.1166 .1175 .Za.1167 M.Ca.S.M.1173 .1170 .S.1169 .Ş.1168 .1169 .1164 .M.Ca.1173 M.1169 M.1159 Z.1170 .S.S.B.1172 .1174 Za.1172 M.1171 .1164 .1157 .1158 .1173 .Za.1158 .B.1173 M.1171 S.Ca.1158 .1172 .1168 Milâdî 1742-1743 1743-1744 1743-1744 1744-1745 1745 1745 1745 1745-1746 1745-1746 1746-1748 1746-1748 1748-1749 1748-1749 1749-1750 1749-1750 1750-1751 1750-1751 1751-1752 1751-1752 1752-1753 1752-1754 1754-1755 1754-1755 1755-1756 1755-1756 1756-1757 1756-1757 1757-1758 1757-1758 1758-1759 1758 1759 1759 1759-1760 1759-1760 1760-1761 1760-1761 1761-1762 1761-1762 1762-1763 1763-1764 Sayfa Adedi 291 289 295 398 384 197 197 295 297 385 375 290 287 394 395 387 393 381 377 373 375 385 379 381 376 381 381 354 357 359 361 337 396 389 373 393 298 394 380 395 397 Katalog Tertibi 989 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Anadolu L.1174 .Z.1158 Ra.1156 Ra.Ca 1161 Ca.1177 .1168 .1169 S.1172 S.1164 Ş.

1180 B.1190 S.Ş.1195 .1196 .Ca.1192 Milâdî 1763-1764 1764-1764 1764-1765 1764-1765 1764-1765 1765-1766 1765-1766 1766-1767 1766-1768 1767-1768 1767-1768 1768-1770 1768-1770 1774-1775 1774-1775 1775-1776 1775-1776 1776-1777 1776-1777 1777-1778 1777-1778 1777-1778 1777-1778 1778-1778 1778-1779 1862-1901 1778 1778-1779 1779 1779-1780 1779 1780-1781 1780-1781 1781-1782 1781-1782 1781 1781 1780-1782 1782-1782 1782 1783 Sayfa Adedi 391 395 399 395 378 358 389 379 420 380 380 299 299 391 191 195 375 350 259 78 253 297 295 195 193 191 193 169 193 302 187 282 275 234 294 295 303 356 229 84 275 Katalog Tertibi 989 63 64 65 66 67 67mük.1180 .Z.1179 Za.1191 .1189 B.1191 .1194 .Z.1195 Ca.1194 .C.C.Za.1179 .1179 .1179 Za.Z.1196 N.1196 Ra.Ca.1188 .1190 B.1194 .N.S.1192 .R.Ra.1192 C.1178 Za.R.R.1182 S.Ca.1192 L.N.1188 .L.1191 S.1192 L.1189 .S.B.1181 .1196 Z.N.1193 C.1189 .Ra.S.1196 Ca.1178 .1195 C.1193 .1197 Kronolojik Fihrist 25 .1178 Ra.1190 .1180 Ca.1191 Ş.C.Ra.1178 .1193 1279-1319 Ra.Z.1189 Ra.Za.1195 .1180 .1181 Ca.1192 .1192 Ra.1192 .Z.S.1177 .1184 Ra.1182 .1178 .1193 Ca.1192 C.1182 .1193 L.1193 .1178 .Ca.R.S.Katalog No Sıra No 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 DEFTERİN ADI TARİHİ Hicrî Ca.1184 S.1191 .1193 .B.1179 B.S.B.B.1195 .S.1182 S.1196 .1191 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Anadolu Za.1195 N.1195 S.1192 .1181 .Ra.1182 S.1195 .1196 .1196 S.1190 .S.S.1194 Ca.

1206 N.1199 N.C.C.1197 .1217 Z.1197 .1204 .1206 .1208 R.1204 M.1210 M.1200 .R.Ş.1199 B.1208 .1208 M.1205 .1212 Z.1211 M.N.S.S.1209 .1212 Ra.Za.1206 B.1201 .Katalog No Sıra No 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 DEFTERİN ADI TARİHİ Hicrî Z.Ş.1200 B.1198 B.Z.Ş.1198 Za.1208 Ca.1209 .Z.1212 .1206 N.1210 .S.M.1211 Ra.1206 M.Z.1208 .Ca.1201 B.1205 .1204 .1206 .1212 Ra.Z.1206 Ra.1199 .1211 .B.1198 .N.1201 B.Z.N.1215 C.1214 .1209 Ca.1200 .1201 .R.1214 Z.1207 N.1206 .1200 N.1204 Ra.1214 C.1209 Ca.1214 .1217 Z.1212 .1208 .1212 .Ra.1205 Milâdî 1782-1783 1783-1784 1783-1784 1783-1784 1784-1785 1784-1785 1785-1786 1785-1786 1786-1787 1786-1787 1787-1792 1787-1792 1789-1789 1789-1789 1790-1790 1790-1791 1790-1791 1790-1791 1790-1791 1791 1791-1792 1791-1793 1792-1793 1793 1793 1793-1794 1793-1794 1794 1794-1795 1795-1796 1795-1796 1796-1797 1796-1797 1797 1797 1797-1802 1797-1802 1798-1799 1798-1799 1799-1800 1799-1800 Sayfa Adedi 301 221 243 90 403 391 339 361 359 357 321 395 189 181 131 92 189 195 191 43 102 359 293 191 187 143 181 141 194 282 295 297 309 196 197 299 291 278 197 157 167 Katalog Tertibi Anadolu Anadolu Rikâb S.1196 .1206 C.M.1205 .1213 .1207 .Ş.Ca.1198 N.1199 .1197 L.1211 .Ş.1210 .N.R.Za.1208 M.1198 .Za.Ca.Z.B.1205 .1197 .Z.Ş.M.1213 .1206 N.1212 Ra.R.C.Ş.1208 .1212 .B.1205 .1209 C.1215 989 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Anadolu Rikâb Anadolu Kronolojik Fihrist 26 .

1219 .1226 .L.1218 M.L.1236 Ca.1219 R.Ca.1233 .1220 .1220 .1228 M.1217 Ra.M.1238 Ca.1224 L.C.1226 .R.1236 S.C.1224 .1220 Anadolu Za.Ş.1239 Ş.R.1235 .1233 .1233 Ş.1221 .1222 .1233 L.Ca.1222 C.Ş.1229 .1232 C.1215 .1231 C.Ş.Za.1238 .N.1223 .1236 .1223 .1238 .1224 .1217 .Katalog No Sıra No 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 DEFTERİN ADI TARİHİ Hicrî M.Ra.M.1215 .1218 R.1224 L.1216 .1221 Za.C.L.1221 L.1217 .1231 L.1215 .1236 .1217 M.1235 .Ra.1218 .1235 S.1220 C.1219 C.R.R.1226 Ra.1232 Ş.Za.S.1232 .1222 C.S.Ca.1223 Ca.1222 .1239 27 .1216 Milâdî 1800 1800 1800-1801 1800-1801 1801-1802 1801-1802 1802-1803 1802-1803 1803-1804 1803-1804 1804-1805 1804-1805 1805-1806 1805-1806 1806-1809 1806-1809 1807 1807 1807-1808 1808 1808 1809 1809-1811 1809-1811 1811-1813 1811-1813 1813 1814-1816 1814-1816 1816-1817 1816-1817 1817-1818 1817-1818 1818-1819 1818-1819 1819-1821 1819-1821 1821-1823 1821-1823 1823-1824 1823-1824 Sayfa Adedi 177 177 224 335 401 397 415 217 357 299 399 393 253 233 239 259 367 271 298 187 187 177 241 191 338 329 177 273 198 199 197 247 250 270 271 299 299 293 291 194 190 Katalog Tertibi Anadolu Rikâb C.Ş.B.Za.L.1224 .1232 .1224 M.1216 .1223 M.1228 Ra.1228 Ş.1222 .C.1235 989 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Anadolu Anadolu Rikâb Kronolojik Fihrist L.S.C.Ca.Ca.1231 .1228 .1223 M.C.1218 .1215 C.Za.1226 L.1215 M.1216 Ra.L.1229 .1238 Ş.1231 .S.1219 .1221 .1215 .C.Z.M.

Za.S.1250 . Gaçka.1255 . Novasin.L.1192 .1178 .1263 Za. Trebin.1168 Za.Za.Za.1263 . Hersek. İzvornik ve Travnik sancakları ile Derbend. Kostaniça.Za. Berçka.1245 L.1267 . Graçaniça. Vlaseniça.S.1259 .1267 . Bosna Ahkâm Defterleri (A. Glamoc.B. Bileke. Gradişka.1255 .1250 . Liyobuşka.1250 Ş. Jopanyaç. Jobçe. Teşne.1293 S.C.Z .R.1168 .1241 . Çaniça.Akhisar.R.Katalog No Sıra No 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 DEFTERİN ADI TARİHİ Hicrî Za.1267 Ra. Yayçe ve Zeniça kazalarına ait hükümler vardır.1295 .DVNS.1199 Ca.1259 .1255 Ra.1155 .R.C. Krupa. Foça.AHK.1241 L.1274 Ca. Visoka.1239 .1281 . Saneski moset.R.1178 Ş. Srebreniça.1241 Za. Koniça.N.1259 Za. Prozor.1281 Ca.1199 .BN.1281 Ca.R.1245 Ş.1245 . Bihke. Petrovaç. Klivaç.1267 Milâdî 1824-1826 1824-1826 1826-1830 1826-1830 1830-1834 1830-1834 1834-1839 1834-1839 1839-1843 1839-1843 1843-1847 1843-1847 1847-1851 1847-1851 1851-1858 1851-1858 1858-1864 1858-1864 1864-1878 1864-1876 1878-1889 Sayfa Adedi 296 295 399 399 379 373 295 293 240 232 191 197 199 195 271 237 239 236 183 179 197 Katalog Tertibi Anadolu Anadolu Rikâb 989 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 Anadolu Kronolojik Fihrist Ca.1259 Ş.1213 Milâdî 1742-1755 1755-1765 1765-1778 1778-1781 1782-1785 1785-1799 Sayfa Adedi 300 315 404 192 151 377 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi 28 .1245 .1263 .1263 Ca. Bu defterlerde Bosna'ya bağlı Banaluka. Foyniça. Maglay.L.1192 C. Pridor.1195 Z. Blene.Ş.1281 . Lubin.1274 . İstolaç. Çelebi Pazarı. Kladani. Viçgrad. Katalog No Sıra No 1 2 989 3 4 5 6 Bosna DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C. Gradaçaç.1255 Ş.1274 Ra.S.1250 Ra.R.d) 1155-1285/1742-1867 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 9 adet defterden oluşmaktadır.1239 . İhlevne.1241 .1306 db3. Sazin.R.R.Ş. Prinyavor.N.R.1295 Ca. Bugoyna .1196 .Ra.1274 .

1211 .Za.1224 . Kandiye.1230 . Gelibolu. Bodrum. Çeşme. İstandil.Ş. Orşa. Makşa.S. Kale-i Sultaniye.1220 .1234 Milâdî 1746-1752 1752-1758 1758-1762 1762-1767 1767-1775 1780-1782 1782-1784 1784-1794 1794-1797 1797-1801 1799-1802 1802-1805 1805-1809 1809 1809-1811 1811-1815 1815-1819 Sayfa Adedi 304 302 260 400 382 162 146 348 162 200 172 200 266 150 196 264 200 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi 29 . Midilli.1171 . Edirne.Za. Lefkoşe.1226 . nâib ve kadılarına hitaben yazılan ahkâm kayıtlarını ihtiva etmektedir.L. Saknos.CZRK. Cemmâse.Ra. Bozcaada. Sıblaice.1175 . Rodos.1214 . Şarköy.Ca. Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 989 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cezâir Cezâir Rikâb Cezâir DEFTERİN ADI TARİH Hicrî B.1208 . Sisam.1223 Z. Üsküdar. Çekmece-i Kebîr.1229 .1226 Z.1198 .R.1241 Ca.Za.1179 . muhafız.1230 Za. Trepoliçe.Ra. Yukarıda verilen malumattan anlaşılacağı üzere bu defterlerin Kuzey Afrika'daki Cezâyir eyaleti ile alâkası olmayıp yalnızca Ege adaları ve sahil bölgelerini ihtiva etmektedir. Lapseki. Benî Rabîa. Yund.Z. Erdek.d) 1159-1308/1746-1891 tarihleri arasındaki ahkâm hülâsalarını ihtiva eden 25 adet defterden müteşekkildir.C.1165 .1165 Ş. Mısır. içerisinde Ruha.AHK.1217 .M.1196 . Pire vb. Molova.R.1179 Ra.1175 Za. Taşözü.1194 . Kıbrıs.1196 R. Bolayır. Ladişe.1211 R. Kalonya. Tekfurdağı.1224 M.Ş.Ca.1241-1285 Milâdî 1799-1809 1813-1826 1826-1867 Sayfa Adedi 317 129 173 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist db4. Karahisar-ı Şarkî. Marmara.1159 . Bu defterlerden 24 ve 25 numaralı olanlar Rakka Defterleri olup. muhassıl. Bu defterlerde Limni.1171 Ra.1208 Ca. Ayvalık. Taşoz.1223 . Biga.Katalog No 989 Sıra No 7 8 9 DEFTERİN ADI Bosna TARİH Hicrî B. İstanköy.1224 Z. Karine. Hisariye. Girit.1220 R. İzmid. Sakız.1216 S. Semadirek. Resmo.1217 S.R. Tuzla. Karaman. Habur ve Suruc sancaklarına ait hükümler bulunmaktadır. Cezâir ve Rakka Ahkâm Defterleri (A.1213 . Birecik. İskinoz. İmroz. Galata.DVNS. kaymakam.Ş. mahallerin vali.1189 M.1198 N. Sultanhisarı.R.

1266 Ca.1167 – Ş.DVNS. Tercil. 30 . İvanye.1176 – C.1267 – L. Erzincan ve Hınıs sancakları ile Bayezid. Silvan.S. Cizre. Ergani.1234 .1176 Ş.d) 1155-1292/1742-1875 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 9 adet defterden müteşekkildir. Siverek. Eleşkird. İspir. Çermik. Kulp.1202 Ş. Seğmen.1254 Za.1247 .1155 – L. Ergani Madeni. Çapakçur. Kuruçay. Tercan.AHK. Erzurum Ahkâm Defterleri (A.1255 – M. Çemişkezek. Refahiye. Malazgirt.1257 – Ş.1249 Za.R.1228 Za.Ra.1228 – Za.1301 – Ş.d) 1155-1296/1742-1876 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 19 adet defterden oluşmaktadır. Kara Kilise. Bu eyalete bağlı Bayezid. Atak. Mührani ve Akçakala sancakları ile Beşiri. Pesban.1292 Milâdî 1819-1831 1831-1838 1838-1844 1844-1850 1850-1860 1860-1891 1742-1780 1780-1875 Sayfa Adedi 202 168 160 194 198+8 190+5 281 300 Katalog Tertibi Cezâir 989 Kronolojik Fihrist Rakka db5. Hısn-ı Keyf. Harput. Midyat ve Nusaybin kazalarına ait hükümleri ihtiva etmektedir. Derik. Erzincan.Katalog No Sıra No 18 19 20 21 22 23 24 25 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî Za.1292 Milâdî 1742-1754 1754-1763 1763-1780 1780-1788 1792-1813 1813-1833 1833-1841 1841-1851 1851-1875 Sayfa Adedi 285 311 397 173 586 96 162 188 146 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi db6.1308 C.ER.1194 C. Meyafarikin. Lice. Diyadin. Kuzican.1267 N.Ra. Palu. Sebki. Pertek.1249 – N.1194 – Ca. Nusaybin. Siirt. Siverek. Çermik.1206 – N. Burban.AHK.1260 Ra. Patnos.1253 .DVNS. Sincar. Kiğı. Bayburt.1167 Za.DB. Diyarbekir Ahkâm Defterleri (A. Bu eyalete bağlı Âmid.1277 – Z. Namarvan ve Hınıs kazalarına ait hükümleri ihtiva etmektir. Hamur. Mardin.1260 . İntab (Tutak). Keskim.1294 N.1257 N. Pasinler.1247 M. Katalog No Sıra No 1 2 3 4 989 5 6 7 8 9 Diyarbekir DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.1277 Ra.1266 .Ra. Kemah.

1255 – Ra.1276 – Ra.1178 – Ra.1255 Ra.1210 – Ca.1175 M. Cisr-i Şugur. Menbic. Beylan. Halep Ahkâm Defterleri (A.1194 – S.1296 db7.1195 – Ş.1198 – R. Andırın. Rakka.1260 Ra.1164 Ca.1237 – M.1191 Za.1250 M.1162 – Ra.1178 Ra.1155 – R.1155 – L.1276 Milâdî 1742-1749 1742-1777 1749-1758 1758-1764 1764-1776 1776-1781 1781-1784 1784-1796 1795-1805 1805-1809 1809-1821 1817-1822 1822-1834 1835-1839 1840-1844 1844-1851 1851-1859 1859-1864 1864-1879 Sayfa Adedi 293 259 383 359 397 330 192 351 292 169 200 285 197 196 189 189 133 157 Katalog Tertibi Erzurum 989 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Erzurum Erzurum Rikâb Kronolojik Fihrist M.1190 – C.1155 – C. Maarretü'n-Numan.1251 – Ş. Rumkala. Maran.1281 – Ş.1224 B.1195 C.1255 L.1211 Ca.1171 Ra.1164 – Z.1236 B. Katalog No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Halep DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.DVNS.1237 Ra. Bu eyalete bağlı Maraş ve Urfa sancakları ile Antakya. Elbistan.1176 – S. Ayntab.1229 – M.1162 C.1190 Ra.1198 Ş. Kilis.1260 – C.1198 S. İskenderun. Birecik.Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.1232 – Ra.1171 – Ra.1266 Milâdî 1742-1751 1751-1762 1762-1780 1780-1784 1784-1797 1796-1813 1813-1839 1839-1850 1850 Sayfa Adedi 295 353 389 141 197 199 140 195 163 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi 31 .1194 S.1224 – B.1267 B.1211 – M.1229 S. Harim. Pazarcık.1267 – M.1220 C.AHK.1198 – Ş.1281 R.1255 – Ca.1220 – C. İdlib.1210 Ra.d) 1155-1266/1742-1850 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 9 adet defterden oluşmaktadır. Cebel-i Seman. Suruç ve Urfa kazalarına ait hükümler bulunmaktadır.HL.1266 B. Harran. Bâb-ı Cubul. Zeytun.

Galata.1158 R.1168 – Z. Nevşehir.d) 1155-1328/1742-1910 tarihleri arasındaki hükümleri hâvi 26 adet defterden oluşmaktadır.1235 Ş.1162 Ş. Aksaray ve Akşehir sancaklarına ait hükümleri ihtiva etmektedir. Adalar. Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 989 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 İstanbul İstanbul Rikâb İstanbul İstanbul Rikâb İstanbul DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.1247 L.1276 – M. Karamürsel. Karaman eyaletine bağlı Konya. Harameyn ve Evkâf Müfettişliği'ne ve Serbostaniyân makamlarına hitaben yazılan hükümler bulunmaktadır.1231 – Ş.1198 Ca.1263 – L.1224 – S. Beyşehir.1217 – Ş.1269 L.1210 – R. Edirne.1219 Za.1177 – Ş.1235 – N.1180 Ş.1210 B.1193 S. Üsküdar.1227 Ra. Şile. Çatalca.1190 – Ca.1257 Ra. Niğde.1207 – C.AHK.1162 – N.1171 L.1219 – Ca.1223 L. Beykoz.1227 – M.1155 – R.1158 – Ca. Silivri ve Bandırma kazalarına.1177 B.1263 L.1207 S. Kale-i Sultaniye.1269 – R.1190 Ra.1168 L.1276 R.d) 1155-1295/1742-1878 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 39 adet defterden oluşmaktadır.KR. Karaman Ahkâm Defterleri (A.1210 Ca. İstanbul Ahkâm Defterleri (A.db8.1174 – B.1219 Ca. Gebze.1257 – N.1247 – Ra.1199 – M. Kartal. Küçükçekmece.1174 Za.1328 Milâdî 1742-1745 1745-1749 1749-1755 1755-1758 1758-1761 1761-1764 1764-1767 1767-1777 1777-1779 1781-1784 1785-1792 1792-1795 1796 1795-1804 1802-1804 1805-1809 1809-1812 1812-1815 1815-1820 1820-1832 1832-1842 1842-1847 1847-1853 1853-1859 1859-1871 1871-1910 Sayfa Adedi 293 357 389 349 344 368 398 394 367 296 336 300 288 161 198 348 184 227 199 293 240 191 160 149 185 196 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi db9.1231 M.İS. Bu defterler.DVNS.AHK. Bu defterlerde İstanbul merkezi ile Beyoğlu.1210 – Ş.DVNS.1180 – Ra.1288 M.1288 – R. Kayseri.1195 – Ra.1171 – Za. 32 .

1189 – Za.1229 – S.1290 – Z.1198 Z.1176 Za.1190 Za.1243 B.1194 L.1243 – B.1189 S.1200 – Za.1200 Milâdî 1742-1745 1744-1746 1746-1748 1749-1753 1751-1756 1754-1756 1756-1759 1759-1761 1761-1763 1763-1765 1765-1767 1767-1775 1775-1777 1776-1777 1777-1779 1779-1780 1781-1783 1783-1784 1784-1786 1786-1793 1793-1795 1795-1797 1796-1802 1802-1806 1806-1809 1809-1811 1811-1814 1814-1817 1817-1819 1819-1821 1821-1824 1824-1827 1827-1832 1832-1836 1836-1842 1842-1845 1845-1857 1857-1874 1874-1878 Sayfa Adedi 298 292 297 322 378 374 381 330 296 398 398 364 399 161 198 198 267 157 300 354 196 160 297 402 196 178 138 204 200 300 298 300 294 240 183 189 293 193 209 Katalog Tertibi 989 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Karaman L.Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.1252 Ca.1155 – Za.1261 R.1176 – L.1170 – Za.1159 – Ra.1236 Ca.1234 C.1236 – L.1191 L.1178 – M.1247 – Ca.1162 Ra.1295 Kronolojik Fihrist 33 .1226 Z.1197 Ş.1167 M.1174 Z.1224 – R.1211 – Ca.1198 – L.1273 Ca.1209 Z.1157 – B.1261 – M.1217 – Ra.1181 M.1273 – Za.1232 S.1257 – S.1239 Za.1172 Za.1191 – S.1174 – Za.1170 S.1170 Ş.1224 L.1257 Za.1178 L.1209 – B.1221 R.1290 Z.1158 S.1195 – B.1197 – Za.1217 Ca.1232 – C.1167 – S.1211 C.1252 – Za.1226 – R.1229 N.1193 – Ş.1207 Z.1247 Ş.1162 – Ş.1159 Ş.1193 S.1172 – Za.1234 – R.1181 – S.1190 – N.1239 – B.1165 – S.1207 – Z.1221 – L.

1 numaralı defter Fransızların İstanbul'daki elçisi De Bönnak'ın ( De Bonnac) muhtelif tarihlerdeki arzuhallerine binâen verilen hükümlerin "Rikâb ve Âsitâne" kayıtlarını ihtiva etmektedir. İnebahtı.1128 – L.1141 Ra. kiliseler ve ahidnâmelerle ilgili hükümler kaydedilmiştir. Ayrıca Cezâir defterlerinde geçen bazı mahal isimleri de zikredilmiştir.1228 – Za.1162 C.d) 1155-1294/1742-1877 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 6 adet defterden oluşmaktadır. Bu defterler.DVNS. İstefe.AHK.DVNS. Urmiye.ME. Holomie. Maraş eyaletine bağlı Malatya.1229 Ş. Normal ahkâm hükümleri yerine çeşitli eyalet. Mora.1277 M.1129 – S.1196 – R.1166 Milâdî 1716-1729 1717-1750 1742-1746 1742-1749 1749-1753 Sayfa Adedi 258 221 290 296 152 Kronolojik Fihrist Katalog Tertîbi 34 . Trabiçe. Katalog No Sıra No 1 2 989 3 4 5 6 Maraş DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C. muhâfız vb. İngiltere elçisinin mektup ve arzuhallerine binâen ticarî meselelerle ilgili sâdır olan hükümlerin kaydedildiği defterdir.AHK. Meselâ. Balyabadra. Saline. Bu defterler Eğriboz (Ağriboz). Livadya. muhassıl. nâib.1249 – Z. İzdin. Karlıili. sancak ve kazalara hitaben tüccar gemileri. kadı. Katalog No Sıra No 1 2 989 3 4 5 Mora DEFTERİN ADI TARİH Hicrî L.MR.1155 – C. Enekli ve Mezistre'nin vali.1164 R. mülkî ve adlî memurlarına hitaben yazılan hükümleri ihtiva etmektedir.1162 – Ş. Ayntab.1163 C.1155 – B.1178 – N. Kızılhisar.1294 Milâdî 1742-1751 1765-1782 1782-1814 1813-1834 1834-1861 1861-1877 Sayfa Adedi 297 423 310 128 167 278 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi db11. Gördos.1159 C. Çatalca. Sumeysat ve Kars-ı Zülkadriye sancaklarına ait hükümleri ihtiva etmektedir. Maraş Ahkâm Defterleri (A. Badracık.1155 – Ş.d) 1128-1255/1716-1840 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 21 adet defterden oluşmaktadır. 2 numaralı defter ise.1196 Ş.1278 – C. Bu defterlerde diğerlerinde olduğu gibi konu ile ilgili olmayan hükümlere de rastlanmaktadır.1249 Za. Beyşehir. Mora Ahkâm Defterleri (A.db10.

Özi ve Silistre eyaleti.1175 Ş. Niğbolu.1171 – Ra.1189 Ca. Eflâk ve Boğdan voyvodalıkları.1210 S.1155 – Ş.1175 – C.DVNS.1220 Za.1189 – C. Silistre.1171 – Ş.1217 – Za.ÖZSİ.1156 Ş.1159 B.1255 Milâdî 1753-1768 1758-1762 1762-1765 1765-1775 1775-1779 1775-1797 1781-1783 1783-1785 1785-1794 1794-1795 1795-1799 1802-1806 1806-1809 1809-1814 1814-1819 1819-1840 Sayfa Adedi 350 364 374 392 396 144 164 120 336 130 304 302 216 260 198 138 Katalog Tertîbi 989 Mora Kronolojik Fihrist db12.1210 – Ra.1229 – Ş.1224 Ş.1175 – Ca.1166 – Za.1197 – Ra.1179 C.1189 – Ra.1184 B. Vize.1224 – Ş.1197 R.1165 – N.1178 Z.1158 M.1174 – B.1173 Ra.1161 – S.1167 – C.1167 L.1199 R.1208 – S.1169 C.1177 – Z.1179 – Ra. Çirmen ve Kırkkilise sancakları ile bunlara bağlı kazalara ait hükümler zikredilmektedir.1171 Ş. Kefe beylerbeyiliği. (Daha sonra Özi ve Silistre birbirinden ayrılmıştır.d) 1155-1294/1742-1877 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 49 adet defterde.1169 – Ş.1163 – Ş.1161 Ca.1195 – Ra.1234 Ş.1175 Ş.1180 Milâdî 1742-1743 1743-1745 1745-1746 1746-1748 1748-1750 1750-1752 1752-1754 1754-1756 1756-1757 1757-1759 1759-1760 1761-1770 1761-1762 1762-1763 1763-1765 1765-1766 Sayfa Adedi 293 295 378 301 286 399 381 380 381 361 298 143 291 391 397 394 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi 35 .1173 – B.1199 – Ca.1212 B. Tekeyolu.1181 Z.1220 – Ş.1177 Ca.1163 S.1214 C.1158 – B.1193 Ş.1165 Ş.1159 – Ca.1174 – Ra. Özi ve Silistre Ahkâm Defterleri (A.1178 – C.1208 C.1234 – Z.1229 L.) Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 989 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Özi ve Silistre DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.AHK.Katalog No Sıra No 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî N.1174 R.1156 – M.

1208 Za. Duka36 .1215 – Za.Katalog No Sıra No 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.1208 – S. İşkodra.1216 Za.1211 – Ra.1215 Ca.1235 – N. Vize. Alacahisar.1235 S.1237 Ş.1237 – C.1197 – Ş.1190 S.AHKR.1200 S.1210 Za.1294 Kronolojik Fihrist db13. Niğbolu.1190 – C.1188 – Za1189 Ca.121O – Za.1196 R.1194 Z.1182 R.1264 C. Kırkkilise.1229 – Ra.1214 – C.1192 – C.1189 B.1191 C.1207 M.1200 – Ş1201 B.d) 1155-1326/1742-1908 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 85 adet defterden oluşmaktadır. Bu defterlerde Rumeli eyaletine bağlı Paşa livası (Sofya).1264 – C. Çirmen.1192 Ca.1198 – S.1193 – Ra.1242 C.1274 C.1224 S.1231 – S.1254 – Ca.DVNS. Prizren.1197 B.1191 – Ca.1242 – N.1189 – S.1209 – Za. Silistre.1231 Ra.1247 – L.1247 L.1212 Z.1214 S.1201 – Za. Vidin.1198 Ş.1208 – Za.1180 – R.1194 B.1182 – M. Vulçıtrın. Rumeli Ahkâm Defterleri (A. Köstendil.1274 – C.1209 Milâdî 1776-1768 1768-1775 1774-1776 1775-1776 1776-1777 1777-1778 1778-1780 1779-1780 1780-1782 1782-1783 1783-1784 1784-1786 1786-1787 1787-1793 1793-1794 1794 1795-1796 1796-1798 1796-1799 1799-1800 1800-1802 1802-1804 1804-1809 1814-1816 1816-1820 1820-1822 1822-1826 1826-1832 1832-1838 1839-1848 1848-1857 1857-1874 1874-1877 Sayfa Adedi 295 193 187 159 340 157 177 296 300 285 162 299 305 367 195 167 160 189 283 158 194 201 355 197 380 399 332 198 232 195 193 195 209 Katalog Tertibi 989 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Özi ve Silistre L.1194 – R.1291 C.1196 – Ş.1216 – Za1218 Ra.1254 Z.1219 – Ca.1291 – Za.

1158 Za.1196 – S. Yanya.1164 Ra.1169 Za.1191 M.1162 B.1190 – Z.1194 B.1183 – Ş.1195 L.1179 L.1168 N.1193 – Ra.1180 Ş.1174 – S.1156 S.1167 – N.1159 – L.1191 – B.1171 – Za.1176 R.1181 – Z.1195 – B.1196 B. Bender ve Akkirman sancaklarına ait hükümler bulunmaktadır Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 989 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Rumeli Rumeli Rikâb Rumeli DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.1164 – Z.1168 – Za.1157 – Z.1189 Z.1172 Z. Selanik.1171 Za.1156 – Z.1181 L.1160 – B.1173 – B.1171 – Za.1193 – Ra.1197 Milâdî 1742-1743 1743 1743-1745 1745 1746-1747 1747-1749 1749-1751 1751-1752 1752-1754 1754-1755 1755-1756 1756-1758 1758 1758-1759 1759-1760 1760-1761 1761-1762 1762 1764 1765-1766 1764-1765 1766-1767 1767-1768 1768-1770 1770-1775 1774-1775 1772-1775 1777 1776-1777 1777 1777-1778 1778 1779-1780 1779-1780 1780 1780-1781 1781-1782 1782-1783 Sayfa Adedi 298 296 300 384 304 398 393 384 380 330 384 350 304 370 397 301 300 398 342 396 400 362 400 369 401 187 189 159 398 187 191 195 193 280 291 297 288 196 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi 37 .1177 – M.1191 B.1165 – C.1173 Za. Avlonya.1192 B.1192 – Z.1179 – Ş.1178 – L.1172 – Za.1194 Ra.1180 – L.1157 Z. Mora.1194 – L. Ohri.1188 – R.1162 – Ra.1189 B.1183 Za. Delvine.1190 Ra.1160 L. Üsküp.1178 Z.1175 – M.1165 Z.1174 B.1175 S.1155 – S.1189 R.1167 C.1190 – Ca.1186 – Ş.1194 Z. Tırhala.1171 S.kin.1192 S. Elbasan.1178 – C.1194 – Z.1156 – Za1156 Za.1179 Ra.1192 – S.1169 – S.

1208 – B.1259 Z.1205 Ş.1256 B.1205 – Ş.1210 C.1253 – C.1214 R.1212 – S.1239 Z.1224 M.1228 – Ş.1212 R.1242 C.1228 N.1210 – Ra.1216 Ra.1259 – S.1256 – S.1207 Za.1252 R.1257 Ra.1218 M.1250 Za.1204 – L.1225 – Z.1200 – C.1242 – L.1216 – Ra.1215 – Ra.1223 Rumeli Rikâb Rumeli 989 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Rumeli Rumeli Rikâb Ca.1209 Milâdî 1783 1783-1785 1786-1787 1787-1791 1789-1790 1790-1791 1791-1792 1792-1793 1793-1794 1794-1795 1795 1795-1797 1797-1798 1798-1799 1799-1800 1800-1801 1801-1803 1803-1804 1804-1805 1805-1809 1807-1808 1809-1811 1810-1811 1811-1813 1813-1816 1816-1818 1818-1820 1820-1824 1824-1826 1826-1828 1828-1829 1829-1832 1832-1833 1833-1835 1835-1836 1836-1837 1837-1840 1840-1841 1842-1843 1843-1846 1846-1848 Sayfa Adedi 282 298 274 316 193 193 225 159 163 168 281 193 201 193 203 303 300 199 295 272 262 238 148 317 295 198 255 297 300 197 199 279 237 300 244 139 291 183 188 188 265 Katalog Tertibi Rumeli Rumeli Rikâb Rumeli Ş.1249 Ca.1213 S.1247 L.1243 Za.1226 – Ş.1219 – C.1243 – Ra.1224 – S.1250 – R.1218 – M.1252 – N.1207 – Ş.1220 – Ca.1226 Z.1198 – R.1215 Ra.1236 – Za.1231 Za.1236 Ca.1198 M.1204 – Ş.1226 Za.Katalog No Sıra No 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî S.1249 – Za.1201 – L.1233 – Ca.1262 Ra.1204 L.1213 – R.1247 – Ca.1262 – Za.1209 – C.1206 Za.1222 – C.1208 Ş.1220 C.1206 M.1197 – M.1264 Kronolojik Fihrist 38 .1239 – Ca.1206 – Za.1231 – L.1233 L.1199 Ca.1253 Ş.1245 Ra.1201 Ca.1258 – Z.1245 – L.1219 M.1214 – R.

1160 – S. Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 989 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sivas DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.1171 R. Koyulhisar. Tokat ve Zile kazalarına ait hükümler bulunmaktadır. Gümüşhacıköy. Ladik. Suşehri. Merzifon.1200 Z.1175 – Ra.1278 B.1166 M.d) 1155-1326/1742-1908 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 36 adet defterden oluşmaktadır.1200 – R.1283 B.1276 – C. Yıldızeli. Alucra.1230 Milâdî 1742-1744 1744-1747 1747-1750 1750-1752 1752-1753 1755-1757 1757-1760 1760-1761 1761-1763 1763-1765 1765-1767 1767-1775 1775-1778 1778-1780 1780-1781 1781-1783 1783-1786 1786-1793 1795-1796 1796-1803 1803-1805 1805-1809 1809-1812 1813-1814 Sayfa Adedi 291 476 380 297 328 366 377 285 379 293 275 339 399 189 196 251 397 352 191 295 191 328 242 117 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi 39 . Bünyan-ı Hamid. Hafik. Niksar.1173 – S.AHK. Bu defterlerde Sivas eyaletine bağlı Amasya. Kangal.1197 Za.1224 – C.1192 Ş.1283 – N. Havza. Karahisar-ı Şarkî.1163 – M.1194 Ra. Erbaa.1217 L.1276 S.1211 – C.1181 – M.1163 S.1166 – N.1224 Ş.1195 B.1177 R.SS.1209 – C.1208 L.1194 – B.1157 C.1195 – Za.1211 C. Tenos.1192 – Ra.1173 R.1189 B.1272 – M.1197 – Z.1189 – Ş. Karahisar-ı Şarkî ve Tokat sancakları ile Amasya.1219 – Ş. Darende.DVNS.1264 – N.1228 – M.1166 N.1272 C.1181 M. Köprü.1278 – B.1160 M.1268 L.1268 – Ca.1168 – Ra.1179 – M.Katalog No Sıra No 80 81 82 83 84 85 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî Z.1175 S. Hamidiye.1179 Ra.1326 Milâdî 1848-1852 1852-1856 1856-1859 1859-1861 1862-1866 1866-1908 Sayfa Adedi 291 233 198 201 196 258 Katalog Tertibi 989 Rumeli Kronolojik Fihrist db14.1227 M. Mecidözü.1157 – M.1171 – R.1177 – Ra. Gürün. Sivas Ahkâm Defterleri (A. Zara. Divriği.1217 – Za.1155 – C.1219 L. Aziziye.

Katalog No Sıra No 1 2 3 4 989 5 6 7 8 9 Şâm-ı Şerîf DEFTERİN ADI TARİH Hicrî C.1233 – Ca. Çarşamba.1173 Milâdî 1742-1769 Sayfa Adedi 219 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist 40 .1208 Ca. Torul.DVNS.1167 B.TZ.1252 – Ş. Of.1252 Ra.1264 – Z.1208 – B. Sayda. Atina.1232 B. Bu defterlerde Trabzon eyaletine bağlı Canik ve Gümüşhâne sancakları ile Bafra.1270 M.1230 – Ş.1250 S. Gazze.1267 – N.1246 Ra. Nablus. Hopa.1237 B. Rize.1177 Za. Ünye. Sürmene.1241 Za.1258 – M.AHK.1233 B. Terme. Beyrut ve Karekşüveyk sancaklarına ait hükümler bulunmaktadır.1271 – C. Kudüs.1326 Milâdî 1814-1817 1817-1820 1820-1822 1822-1826 1826-1830 1830-1834 1834-1836 1836-1842 1842-1847 1847-1854 1854-1863 1863-1908 Sayfa Adedi 196 253 287 290 294 299 199 296 188 191 199 199 Katalog Tertibi 989 Sivas Kronolojik Fihrist db15.d) 1155-1326/1742-1908 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 9 adet defterden oluşmaktadır.1235 – B. Görele.1258 Ş.DVNS. Bu defterlerde Şam eyaletine bağlı Safed. Giresun.1232 – R.1241 – R. Ordu.1246 – S. Trabzon Ahkâm Defterleri (A.1193 – Za.AHK.1266 M.1197 Za. Akçaabad. Kelkit.Katalog No Sıra No 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî M.d) 1155-1329/1742-1911 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 8 adet defterdir.1219 – B.1246 – Z.1197 – R. Tirebolu ve Vakfıkebir kazalarına ait hükümler bulunmaktadır.1155 – C. Samsun.ŞM. Aclun.1250 – Ra.1280 – L.1219 B.1155 – R.1235 R.1264 M. Tedmür.1326 Milâdî 1742-1754 1754-1764 1779-1783 1783-1793 1794-1804 1804-1818 1818-1830 1830-1860 1860-1908 Sayfa Adedi 292 323 159 194 142 197 233 253 159 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi db16.1280 C. Fatsa. Lecun.1246 C.1167 – Za.1237 – Ş. Şiran. Katalog No 989 Sıra No 1 DEFTERİN ADI Trabzon TARİH Hicrî C. Şâm-ı Şerîf Ahkâm Defterleri (A.

1249 – Za. Ruznamçe-i askerî defterleri ise.D TARİH Hicrî 1083 Milâdî 1672 Defter Adedi 1 Katalog Tertibi Analitik Envanter f.1262 – R. Kazaskerlik Dairesi'nin kazâiye.d) Maliye'den Müdevver Defterler 23. Yine ileride görüleceği üzere Divan memurlarına ait Sicil ve Künye Defterleriyle.ARZ.1173 – Ra.1233 M.ARZ koduyla kayıtlı 1083/1672 tarihini ihtiva eden 22 sayfalık 1 adet Askerî Ruznamçe Defteri parçası mevcuttur. Düvel-i Ecnebiye Defterleri (A. g.DVN.1211 R. Büyük Ruznamçe ve Küçük Ruznamçe kalemleri ile bağlı birimlerine ait defterler kısmına bakılmalıdır. e.Katalog No Sıra No 2 3 4 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî Ca.DVNS. yabancı elçilere.1253 Za. Dahiliye Nezâreti Sicill-i Ahvâl Komisyonu Defterleri aynı fon içinde zikredilmektedir.DVN.138 adet olup bunlar arasında Divan-ı Hümâyûn Ahkâm Defterleri de mevcuttur.1249 Milâdî 1760-1796 1796-1817 1817-1833 1834-1838 1838-1846 1846-1858 1859-1911 Sayfa Adedi 280 192 200 119 193 272 189 Katalog Tertibi 989 5 6 7 8 Trabzon Za. Divan Memurlarına Ait Sicil ve Künye Defterleri Bu defterler.1275-1329 Kronolojik Fihrist dc. Dahiliye Nezâreti Sicill-i Ahvâl Komisyonu Defterleri ile 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu içerisinde yer almaktadır.1233 – R. Katalog No 980 Sıra No 900 FONUN KODU A. 980 numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'nda 900 genel ve 114 özel numaralarda A. görüşme mazbatalarını.1262 C. Maliye'den Müdevver Defterler Kataloğu'ndaki Ahkâm Defterleri (MAD.1275 Ca.1253 – C. her türlü günlük varidat ve vukuât kayıtlarını ihtiva eden defterlerdir. protokolleri. Askerî Ruznamçe Defteri (A.1211 – M.DVE.DVN. Ruznamçe (Timar ve Zeâmet Tevcihi) Defterleri kısmı ve Bâb-ı Defterî bölümü. Ruznamçe Defterleri'nin asıl serileri için Defterhâne-i Âmire Defterleri bölümü. şahsiye ve idâriyesine ait işleri gören kalemde tutulan defterlerdir. konso41 .d) Divan-ı Hümâyûn'a bağlı kalemlerden biri olan Âmedî Kalemi.d) Ruznamçe defteri. her çeşit anlaşma ve ahidnâme metinlerini.ARZ.

Yunanistan.DVE. Brezilya. konuları ihtiva eden hüküm ve beratlar da Düvel-i Ecnebiye Defterleri'nin konuları arasında yer alır. Son dönemde elçi. Fransa. Avusturya. konsolosluk beratlarına dair kayıtlar bu defterlerde tutulmuştur.DVE. Bulgaristan. Sırbistan vb. Ceneviz.d) Bu katalogda. Flemenk. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Düvel-i Ecnebiye Defterleri (A. en son tarihli defter ise 1328-1332/1910-1913 tarihini ihtiva eden Prusya Konsolosluk Defteridir. Romanya.DVN.DVE. Bu kalemde tutulan defterlerden bir kısmına Ecnebi (Düvel-i Ecnebiye) Defterleri adı verilmiştir. Belçika. çeşitli vergilerden muaf tutulmaları. Sardunya. İran.DVE. iki seri hâlindedir: ga.D TARİH Hicrî 1001-1242 Milâdî 1592-1826 Defter Adedi 17 Katalog Tertibi Analitik Envanter gb. yabancı tüccar ve elçilerden gelen her türlü yazışmalar burada muhafaza edilmiştir. A. Lehistan.d) Bu fonda 975-1332/1567-1913 yıllarını ihtiva eden 122 adet defter bulunmaktadır. Bu dtefterler.DVN. bu izinlerin muntazam olarak takibi ve yabancı devletler ile ilgili muhtelif konulardaki havadisler de bu kalemde bulunmaktadır.loslara ve tüccarlara ait yazıları tanzim ederdi. Bu defterlerde. devletlerle ilgili konular vardır. Yabancı devletlere ait gemilerin Osmanlı limanlarından yararlanmaları için gerekli izinlerin verilmesi. tüccar beratları ve bazı nizamnâmelerin kayıtları da yer almaktadır. Norveç. Meksika. İngiltere. konsolos ve tercümanların oğullarına ve yardımcılarına tanınan imtiyazlar. Danimarka. Toskana. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Düvel-i Ecnebiye Defterleri (A. birkaç sayfa veya formadan müteşekkil 17 adet Düvel-i Ecnebiye Defteri parçası mevcuttur. En erken tarihli defter 975/1567 yılına ait Nemçe (Avusturya) defteri.DVNS.DVN. İspanya. Rusya. Amerika. Diğer devletlerle ilgili ahidnâmelerin yanısıra ahkâm. Konsoloslardan. Venedik. giyecek yiyecek ve içeceklerine karışılmaması. özel mahkemelerde yargılanmaları vb. Dubrovnik. İsveç. Katalog No 980 Sıra No 901-916-A FONUN KODU A. Yukarıda bahsedilen konuların yanı sıra menzil ve yol hükümleri.d koduyla 901-916-A genel numaralarda kayıtlı 1001-1242/1592-1826 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden. Katalog No 989 Sıra No 1/1 2/2 DEFTERİN ADI Amerika Nişan Defteri Amerika Ahkâm Defteri TARİH Hicrî 1245-1328 1278-1323 Milâdî 1829-1810 1861-1905 Sayfa Adedi 191 259 42 . nişan.

43 .Katalog No Sıra No 2/2 3 3 3/1 4 4/2 5/1 6/2 7/1 8/2 9/1 10/2 11/1 12/2 13 14/2 15/3 16/4 DEFTERİN ADI Rumlar Atik Ahkâm Defteri İngiltere Defteri Belçika Ahkâm Defteri Mahlûta-i Kuyûd Defteri Belçika Ahidnâme Defteri Brezilya Nişan Defteri Bulgaristan Berat Defteri Bulgaristan Konsolosluk Defteri Cemâhir-i Ahkâm-ı Selâse Defteri Cemâhir-i Nişân-ı Selâse Defteri Danimarka Ahidnâme Defteri Dubrovnik Ahkâm Defteri Venedik-Dubrovnik Defteri Dubrovniklü Defteri9 Venedik Ahidnâme Defteri Venedik Hududnâme Defteri Venedik Ahidnâme Defteri Venedik Dubrovnik Defteri Venedik Defteri Flemenk Ahidnâme Defteri Flemenk Ahkâm Defteri Flemenk Nişan Defteri Fransa Atik Nişan ve Ahkâm Defteri Fransa Nişan Defteri Fransa Atik Ahkâm Defteri Fransa Ahidnâme ve Nişan Defteri TARİH Hicrî 1253-1273 1275 1276 1254-1325 1209 1254-1327 1274-1324 1280-1315 1286-1329 1327-1329 1255-1281 1257-1282 1170-1330 1171-1324 1013-1028 1038-1056 1057-1075 1081-1211 1112 1131-1189 1193-1221 1203-1221 1217-1221 1091-1278 1203-1212 1216-1232 1234-1331 1044-1077 1084-1224 1099-1113 1153-1324 1193-1225 1225-1255 Milâdî 1837-1857 1859 1860 1838-1907 1794 1838-1909 1858-1906 1863-1897 1869-1911 1909-1911 1839-1864 1841-1865 1756-1911 1757-1906 1604-1618 1628-1646 1647-1665 1670-1696 1700 1718-1775 1779-1806 1788-1806 1802-1806 1680-1861 1788-1797 1801-1816 1818-1912 1634-1666 1673-1809 1687-1701 1740-1906 1779-1810 1810-1839 1838-1843 1839-1861 1887-1910 Sayfa Adedi 186 64 48 220 210 184 71 75 199 195 91 91 180 274 195 182 128 199 120 391 69 137 109 175 517 30 168 248 164 210 194 197 434 381 124 196 186 989 17/5 18/6 19/7 20/8 21/9 21/10* 22/1 23/2 24/3 25/4 26/1 27/2 28/3 29/4 30/5 31/6 32/7 33/8 34/9 Fransa Ahkâm Defteri 1254-1259 1255-1278 1295-1328 9 Hadariye Defterleri içerisindeki 2 numaralı defter Düvel-i Ecnebiye Defterleri serîsinden 15/3 numaralı "Dubrovniklü Defteri" ile aynı mahiyettedir. * Venedik Arşivi'nden fotokopisi alınmıştır.

Katalog No Sıra No 34/1 34/2 35/1 35/2 36/2 37/3 38/4 39/5 40/6 41/7 42/8 43/1 44/2 45/3 46/1 47/2 48/3 49/1 50/2 DEFTERİN ADI Fransa Konsolosluk Defteri Fransa Ahkâm (Defter-i Hadariye'den Nakil) İngiltere Nişan Defteri İngiltere Ahkâm Defteri İngiltere Mahlût Defteri İngiliz Sefîne Defteri İngiltere Ahkâm Defteri İngiltere Ahidnâme Defteri İngiliz Konsolosları İngiltere Konsolosluk Beratı İran Nişan Defteri İran Ahkâm Defteri İran Devleti Konsolosluk Defteri İspanya Nişan Defteri İspanya Ahkâm Defteri İspanya Nişan Defteri İsveç Ahidnâme Defteri İsveç Ahkâm Defteri Tercümân-ı Düvel Defteri İsveç Ahkâm Defteri İtalya Ahkâm Defteri Karadağ Berat-ı Ahkâm Defteri Beratlu Defteri Lehistan Ahidnâme Defteri Meksika Ticaret Defteri Nemçelü Ahid Defteri Nemçelü Ahkâm Defteri Nemçelü Ahidnâme Defteri TARİH Hicrî 1324-1331 1159-1192 1086-1257 1245-1277 1163-1197 1236-1265 1278-1315 1254-1309 1264-1290 1300-1332 1304-1331 1238-1327 1239-1326 1327-1331 1196-1331 1198-1326 1218-1223 1149-1172 1172-1242 1243-1331 1239-1314 1321-1332 1320-1323 1228 1016-1173 1282-1282 975-1210 1153-1169 1160-1162 1169-1195 1195-1200 1200-1213 1213-1218 1218-1235 1235-1242 1242-1252 1255-1285 1285-1318 1266-1315 Milâdî 1906-1912 -1746-1778 1675-1841 1829-1860 1749-1783 1820-1848 1861-1897 1838-1891 1847-1873 1882-1913 1886-1912 1822-1909 1823-1908 1909-1912 1781-1912 1783-1908 1803-1808 1736-1758 1758-1826 1827-1912 1823-1896 1903-1912 1902-1905 1813 1607-1759 1865 1567-1795 1740-1755 1747-1748 1755-1781 1776-1785 1785-1798 1798-1803 1803-1819 1819-1926 1836 1839-1868 1868-1900 1849-1897 Sayfa Adedi 202 356 176 183 190 200 186 238 176 114 30 305 251 200 171 284 28 160 193 136 176 319 176 178 108 50 193 315 170 81 396 102 297 194 381 289 204 180 92 121 989 51 51/3 52/1 53/2 54/1 55 55/1 56/1 57/1 58/2 59/3 60/4 61/5 62/6 63/7 64/8 65/9 66/10 67/11 68/12 69/13 Nemçe Ahkâm Defteri 44 .

Katalog No Sıra No 70/14 71/1 72/1 73/2 74/3 74A/4 75/1 76/2 77/1 78/2 79/3 80/4 81/5 82/6 83/1 84/2 85/3 86/4 87/5 88/6 DEFTERİN ADI Nemçe Nişan Defteri Norveç Ahkâm Defteri Prusya Ahidnâmesi Defteri Prusya Ahkâmı Defteri Prusya Nişan Defteri Prusya Konsolosluk Defteri Portekiz Konsolosluk Defteri Romanya Eflâk Defteri Romanya Atik Boğdan Defteri Romanya Boğdan Ahkâm Defteri Romanya Ahkâm Defteri Romanya Berat Defteri Rusya Ahidnâme Defteri TARİH Hicrî 1315-1332 1325-1332 1174-1266 1175-1296 1268-1304 1328-1332 1259-1324 1260-1330 1142-1174 1144-1173 1173-1183 1188-1284 1217 1234-1324 1113-1249 1134-1190 1190-1200 Milâdî 1897-1913 1907-1913 1760-1849 1761-1878 1851-1886 1910-1913 1843-1906 1844-1911 1729-1760 1729-1759 1759-1769 1774-1867 1802 1818-1906 1701-1833 1721-1776 1776-1785 1785-1797 1797-1800 1800-1806 1806-1817 1822-1829 1829-1899 1774-1903 1823-1902 1837-1913 1886-1907 1740-1859 1801-1859 1846-1888 1832-1857 1833-1859 1834-1854 1854-1901 1854-1889 1889-1911 1800-1807 1834-1867 1805-1842 1712-1715 Sayfa Adedi 156 124 71 206 164 196 85 137 190 143 84 490 193 215 266 154 188 195 197 403 278 349 456 364 194 179 191 149 270 195 200 297 85 78 181 199 173 192 Rusya Ahkâm Defteri 1200-1212 1212-1215 1215-1221 1221-1233 989 89/7 90/8 91/9 92/10 93/1 94/1 95/2 96/1 97/2 98/1 99/1 100/2 101/1 102/2 103/3 104/4 105/1 106/1 107/1 108 Rusya Nişan Defteri Sardunya Nişan Defteri Sırbistan Nişan Defteri Sırbistan Ahkâm Defteri Sicilya Ahidnâme Defteri Sicilya Defteri Sisam Ahidnâme Defteri Toskana Ahidnâme Defteri Toskana Ahkâm Defteri Yunanistan Nişan Defteri Yunanistan Ahkâm Defteri Yedi Adalar Ahkâm ve Berat Defteri Avrupa Ahkâm Defteri (Beratlı Avrupalılar) Muhtelif Konsolosluk Defteri Ceneviz Ahidnâme ve Nişan Defteri Rusya Ahkâm Defteri 1238-1245 1245-1317 1188-1321 1239-1320 1253-1332 1304-1325 1153-1276 1216-1276 1263-1306 1248-1274 1249-1276 1250-1271 1271-1319 1271-1307 1307-1330 1215-1222 1250-1284 1220-1258 1124-1127 16 45 .

Atina ve Sis Murahhaslığı. 3. Yahudi ve Süryani Patrikliği. Evâmir-i Maliye Kalemi'ne bağlı olup. h. Mısır ve İskenderiye Patrikliği. Gayrimüslim Cemaat Defterleri. Kıbrıs Başpiskoposluğu'na tâbi piskoposlar. 6. ha. Katalog No 989 Sıra No 1 DEFTERİN ADI Şurût-ı Milel-i Muhtelife Defterleri TARİH Hicrî 1247 Milâdî 1831 Sayfa Adedi 146 * Kâmil Kepeci Defterleri. muhtelif Hıristiyan cemaatlerinin bağlı bulundukları mezheplerin patrik ve metropolitlerine ait hükümleri muhtevîdir. Bu hükümlerde ruhanî reislerin vazife ve selâhiyetleri ile gerek devlet ve gerekse cemaatleriyle olan münasebetleri tayin ve tasrih edilmiştir. imtiyaz ve muâmelatına ait hükümleri ihtiva etmektedir. toplam 18 adet defter mevcuttur. İstanbul ve tevâbii Ermeni Patrikliği ve buna bağlı murahhaslıklar. 1837 senesinde Piskopos Halifeliği'nin Divan-ı Hümâyûn'a bağlanması üzerine Divan-ı Hümâyûn tarafından tutulmaya başlamıştır. 8. Çanlı Kilise Murahhaslığı.GMC. Antakya Rum Patrikliği ve buna tâbi metropolitler. Bu defterler arasında bulunan Şurût-ı Milel-i Muhtelife Defterleri. Kudüs Rum Patrikliği. Ermeni ve Katolik Patrikliklerinin tashih olunan beratları. Tûr-ı Sina Keşişleri. Nasturi Murahhaslığı. gayrimüslimlerle ilgili konularla. Efrenc (Fransız) Piskoposluğu. Gayrimüslim Cemaatlere Ait Defterler Divan-ı Hümâyûn tarafından tutulan bu defterler. gayrimüslim cemaatin her türlü hak. Defterlerde şu ruhanî reislere ait hükümler vardır: İstanbul Rum Patrikliği ve buna bağlı metropolidler. Kudüs Ermeni Patrikliği. Hadariye Defterleri içerisindeki 2.DVNS. ve 10 numaralı defterler de Düvel-i Ecnebiye Defteridir. Üç Kilise Katogikosluğu.Katalog No 989 Sıra No 109 110* 111 DEFTERİN ADI Defter-i Zât-ı Müste’men Rikâb Defteri Ecnebi Tüccarları Şurût Defteri Fransa Konsolosluklar Defteri TARİH Hicrî 1206-1206 1207-1231 1252-1330 Milâdî 1791-1792 1792-1816 1836-1912 Sayfa Adedi 37 -192 Ayrıca. 7538 numaraya nakledildi.d) Bu katalogda. Papazlara verilen beratlar da bu kalemde hazırlanırdı. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Gayrimüslim Cemaatlere ait Defterler (A. 46 . 1236-1337/1820-1918 tarihleri arasında gayrimüslimlerle ilgili konuları ihtiva eden.

980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Kilise Defterleri (A.Katalog No Sıra No 2 3 4 5 6 7 8 9 DEFTERİN ADI Rumların Atik Ahkâm Defterleri Rumların Berat Defterleri Rumların Ahkâm Defteri Rumların Berat Defterleri Melkid Rum Katolik Berat Defterleri Melkid Rum Katolik Berat Defterleri Ermenilerin Ahkâm Defteri Ermenilerin Berat Defteri Ermenilerin Atik Ahkâm Defterleri Ermenilerin Berat Defteri Katolik Ahkâm Defterleri Katolik Berat Defterleri Latin Patrikliği Defterleri Yakubî ve Süryanî Defteri Marunî Defterleri (Boş) Katolik ve Musevî Defteri Musevî ve Karayî Defteri TARİH Hicrî 1253-1273 1255-1324 1272-1330 1321-1337 1264-1329 1263-1289 1277-1322 1255-1328 1236-1274 1329-1334 1246-1318 1261-1327 1329-1333 1251-1329 1333-1333 1249-1254 1256-1331 Milâdî 1837-1856 1839-1906 1855-1911 1903-1918 1847-1911 1846-1872 1860-1904 1839-1910 1820-1857 1911-1915 1830-1900 1845-1909 1911-1914 1835-1911 1914 1833-1838 1840-1912 Sayfa Adedi 230 126 200 94 102 194 38 180 286 202 138 194 150 200 194 190 989 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hb. havra. okul ve yetimhâne inşasına.DVN.DVN. Kilise Defterleri Divan-ı Hümâyûn defter serilerinden birini teşkil eden Kilise Defterleri. Bu seride 8. mezarlık. 9 ve 10 numaralı defterler Kamâme adıyla kayıtlıdır. 47 .d) Bu katalogda. Katalog No 980 Sıra No 930 FONUN KODU A. gayrimüslim cemâatlere ait kilise. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Kilise Defterleri (A.KLS.D TARİH Hicrî Milâdî 1327 1822 Defter Adedi 1 Katalog Tertibi Analitik Envanter hb2. 860-1340/1456-1922 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 10 adet Kilise Defteri mevcuttur.KLS.DVN. hb1.DVNS. sinagog.KLS.KLS.d) Bu katalogda. tamirine veya buraların genişletilmesine dair sadır olan fermanların kayıtlarını ihtiva etmektedir. A.d koduyla Gayrimüslimlere Ait Dinî ve Hayrî İşler Defteri başlığıyla 930 genel numarada kayıtlı ve 1237/1822 tarihli 16 sayfalık 1 adet Kilise Defteri parçası mevcuttur.

İmdâd-ı hadariye taksitler hâlinde toplandığı hâlde. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı.d) Osmanlı Devleti'nde iki türlü örfî vergi mevcuttu: Bunlar. 983-1260/15751844 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 16 adet Hadariye Defteri mevcut olup. bulundukları yerlere göre aşağıda görüldüğü şekilde gruplandırılmışlardır: İstanbul Hüdavendigâr Konya Ankara Aydın Adana Kastamonu Sivas Diyarbekir Erzurum Mâmuretülazîz Van Trabzon Cezâir-i Bahr-i Sefîd Edirne Selanik Kosova Yanya Trablusgarp Beyrut Suriye Halep Musul Bağdad Mısır Yemen Kudüs Bitlis İşkodra Manastır İzmit Biga Kale-i Sultâniye Çatalca Cebel-i Lübnan ı. aynı defter içerisinde hem hadariye hem de seferiyenin tahsili ile ilgili hükümler yer almaktadır.Katalog No Sıra No 1 2 3 4 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1286-1290 1290-1304 1304-1317 Milâdî 1869-1873 1873-1887 1887-1900 1900-1908 1908-1911 1911-1913 1913-1922 1455-1757 1613-1885 1412-1687 Sayfa Adedi 177 238 285 332 248 243 88 41 200 - Katalog Tertibi Kilise Defteri 1317-1326 1326-1329 1329-1331 1332-1340 860-1171 989 5 6 7 8 9 10 Kamâme Kronolojik Fihrist 1022-1303 815-1099 Mühimme ve Kilise defterlerinde kayıtlı olan her cemaati göstermek için 1125/ 1713 tarihinden başlayan 3 ciltlik kronolojik bir fihrist de yapılmıştır. sözkonu bu dinî müesseseler.HADR. Hadariye Defterlerinde. bu defterlerin 7'si değişik muhtevadadır. diğeri de savaş zamanında alınan imdâd-ı seferiye idi. biri barış zamanında ve bütçe açığını kapatmak için tahsil edilen imdâd-ı hadariye. Fihristte. Bu yüzden de hadariye ve seferiye iç içe girmiştir. Hadariye Defterleri (A. imdâd-ı seferiye bir kerede toplanırdı.DVNS. 48 .

d koduyla 917-923 genel numaralarda kayıtlı 11431238/1730-1822 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden. İzn-i Sefîne Defterleri Yerli ve yabancı ticaret gemilerinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişleri için verilen fermanların kaydına mahsus defterlerdir.Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DEFTERİN ADI Timar Ahkâm Düvel-i Ecnebiye (Dubrovnik) Düvel-i Ecnebiye (Romanya) Hadariye-Seferiye Mühimme Düvel-i Ecnebiye (Sicilyateyn) Hadariye-Seferiye Düvel-i Ecnebiye (Fransa) Hadariye-Seferiye Düvel-i Ecnebiye (İngiltere) TARİH Hicrî 983 1061-1193 1188-1211 1143-1182 1149-1150 1153-1218 1159-1192 1172-1247 1183-1198 1197-1227 1198-1202 1202-1204 1206-1213 1213-1223 1223-1231 1231-1260 Milâdî 1575 1650-1779 1774-1796 1731-1769 1736-1737 1740-1803 1746-1776 1758-1831 1769-1783 1782-1812 1783-1787 1787-1789 1791-1798 1798-1808 1808-1815 1815-1844 Sayfa Adedi 336 358 298 324 80 226 250 374 280 162 340 154 178 160 184 989 Hadariye-Seferiye j. ja.d) Bu katalogda.DVN.İZN.İZN. A. Katalog No 980 Sıra No 917-923 FONUN KODU A. birkaç sayfa veya formadan müteşekkil olan 7 adet defter parçası mevcuttur. 1194-1262/780-1846 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 10 adet İzn-i Sefîne Defteri mevcuttur. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki İzn-i Sefîne Defterleri (A.İZN. Katalog No 989 DEFTERİN ADI İzn-i Sefîne TARİH Hicrî 1194-1262 Milâdî 1780-1846 Defter Adedi 10 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist 49 .DVNS.D TARİH Hicrî 1143-1238 Milâdî 1730-1822 Defter Adedi 7 Katalog Tertibi Analitik Envanter jb.DVN.İZN.DVN. 980 Numaralı Bâb-ı Asâfi Defterleri Kataloğu'ndaki İzn-i Sefîne Defterleri (A.d) Bu katalogda.

Katalog No 980 Sıra No 924-929 FONUN KODU A. devletin askerî teşkilatına dair kanun ve nizamların kayıtları mevcuttur. 10911239/1680-1824 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden.DVN.NEFY. ka.KLB. Kalebend.KLB.DVN. 1135-1256/1722-1841 tarihleri arasındaki ceza hükümlerinin kaydını ihtiva eden 44 adet Kalebend Defteri mevcuttur. Katalog No 989 Sıra No 1-44 DEFTERİN ADI Kalebend TARİH Hicrî 1135-1256 Milâdî 1722-1841 Defter Adedi 44 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist l.DVNS.d) Bu katalogda.d) Bu katalogda. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda 1222-1318/1808-1900 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 8 adet defter bulunmaktadır.KLB.d koduyla 924-929 genel numaralarda kayıtlı. Kalebend Defterleri de. Kanunnâme-i Askerî Defterleri (A. Divan-ı Hümâyûn'dan verilen bu cezalara ait hükümlerin kaydına mahsus defterlerdir.k.KLB. Katalog No Sıra No 1 2 3 989 4 5 6 7 DEFTERİN ADI Kanunnâme-i Askerî Muhasebe Asâkir-i Mühimme Kanunnâme-i Askerî Mühendishâne Nizamnâmesi Asâkir-i Nizamiye Nizamnâmesi Nizamnâme-i Asâkir Hicrî TARİHİ Milâdî 1826-1829 1866 1835-1839 1865-1900 1808 1826-1827 1846 Sayfa Adedi 220 242 278 381 41 188 48 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi 1241-1244 1243-1318 1251-1255 1282-1318 1222 1242-1242 1262 50 .DVNS. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Kalebend Defterleri (A. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Kalebend Defterleri (A.KNA.DVNS.D TARİH Hicrî 1091-1239 Milâdî 1680-1824 Defter Adedi 6 Katalog Tertibi Analitik Envanter kb. birkaç sayfa veya formadan müteşekkil 6 adet Kalebend Defteri parçası mevcuttur.d) Divan kaleminde tutulan bu defterlerde.d) Kalebend. Nefy ve Kısas Defterleri (A. A. bir kimsenin herhangi bir suçtan dolayı bir kalenin hisarından dışarı çıkmamak üzere içinde oturmaya mahkûm edilme cezasıdır.DVN.

8 sayfalık 1 adet Kırım Hanlığı Defteri parçası mevcuttur. Bu fonda nâme-i hümâyûnlar haricinde Nemçe.KRM kodlarıyla ifade edilen fonlara bakılabilir.e. a. 980 numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'nda A. n.D TARİH Hicrî Milâdî 1128 1715 Defter Adedi 1 Katalog Tertibi Analitik Envanter Ayrıca Belgeler kısmında yer alan ve A. yeni padişahın hükümdarlığını bildirmek için dost ve civar memleketlere elçi ile birer nâme göndermek âdet idi.AMD.DVN. Nâme-i Hümâyûn Kalemi de bu tür nâmelerin hazırlandığı ve nüshalarının kaydedilip. temessük gibi belgelerin de suretleri bu defterlere kaydolunmuşlardır. a. 1128/1715 tarihli.DVN. Katalog No 980 Sıra No 931 FONUN KODU A. Kırım Hanlığı Defteri Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devleti hâkimiyeti altına giren Kırım (1475) Bükreş Muâhedesi'ne kadar (1812) devlete bağlı bir hanlık olarak kalmıştır. 12 Sertoğlu. s. Venedik.KRM. Zeki Pakalın.DVNS. tasdiknâme.. Erdel kralına.e. Bununla birlikte. Eflak ve Boğdan voyvodalarına. c. 295. 652. s. Kırım hânına.g.KRM. II. 51 ..g.NMH. s. Sefir gitmeyen devletlerin sefirlerine ise yeni padişahın tuğrasıyla nâme-i hümâyûn verilir ve bunlar da nâmeyi kendi hükümdarlarına yollarlardı12. 11 Sertoğlu. Gürcü ve Dağıstan hânlarına gönderilen mektuplara Nâme-i Hümâyûn denir10.d koduyla 931 genel ve 145 özel numarada kayıtlı. sadrıazama hitâben yazılan bazı hatt-ı Hümâyûnlar ile muâhedenâme. a. Bunların bir sureti ile gelen cevaplar.KRM ile A. "Nâme Defterleri" adlı defterlere kayıt olunur ve Divan Sicilleri'nden sayılırdı11. Fransa vesair yerlerden gelen nâmelerin tercü10 M. saklandığı yerdir.DVN.g.Katalog No 989 Sıra No 8 DEFTERİN ADI İdare ve Muhasebe-i Askeriye Nizamnâmesi Hicrî 1289 TARİHİ Milâdî 1872 Sayfa Adedi 462 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist m. Nâme-i Hümâyûn Defterleri (A. 236.d) Padişahlar tarafından İslâm ve Hıristiyan hükümdarlar ile Osmanlı Devleti'ne tâbi imtiyazlı olan Mekke şerîfine.. Osmanlı hükümdarlarının tahta cülûslarında. padişahlar tarafından önemli devlet işlerine dair. bilhassa yeniçeri mevâcibi itâsı.e.

Mühimme Zeyli Defterleri'nden 17 numaralı Mektûme Defteri olup sonradan Nâme Defteri olduğu anlaşıldığından bu listeye dahil edilmiştir.NMH. Nâme Defteri olduğu anlaşıldığından bu fona dahil edilmiştir. Bazı Nâme-i Hümâyûn defterlerinin tamamı.D FONUN KODU TARİH Hicrî 1111-1206 1099-1114 1115-1133 1133-1153 1153-1186 1186-1218 Milâdî 1699-1791 1687-1702 1703-1721 1721-1741 1741-1772 1772-1803 Analitik Osmanlı Türkçesi Tasnifin Cinsi Dili * Bu defter. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı 1111-1336/16991918 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 18 adet Nâme-i Hümâyûn Defteri mevcuttur. Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yapmış olduğu anlaşmaları ihtiva etmektedir.meleri de bulunmaktadır. 52 . Bunları şöylece sıralayabiliriz: Katalog No 1001 1002 1003 1004 1005 1006 Cilt No 1-4 5 6 7 8 9 A. ** Mukavelât Defterleri içinde 23 numaralı Muâhede-i Umumî Defteri olarak gözüken bu defter.DVN. Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 989 9 10 11 12 13 14 15 16 17 * 18 ** Nâme-i Hümâyûn DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1111-1174 1143-1190 1149-1176 1203-1206 1099-1114 1115-1133 1133-1153 1153-1186 1186-1218 1218-1245 1246-1262 1262-1281 1282-1295 1295-1313 1314-1331 1331-1336 1159-1195 1272-1288 Milâdî 1699-1761 1730-1776 1736-1762 1789-1791 1687-1702 1703-1721 1721-1741 1741-1772 1772-1803 1803-1830 1831-1846 1846-1865 1865-1878 1878-1895 1897-1913 1913-1918 1746-1780 1855-1872 Sayfa Adedi 138 103 97 113 695 523 655 610 504 457 397 351 223 385 135 189 390 187 Kronolojik Fihrist Katalog Tertibi Bu defterlerin ilk dokuz adedinin baş taraflarında bulunan fihristler fotokopi yoluyla çoğaltılarak Nâme-i Hümâyûn Defterleri Fihristi adıyla katalog hâlinde basılmıştır.

devlet memurları tarafından tespit edildikten sonra yürürlüğe konulur ve senede iki defa kasım ve hıdrellez aylarında defterleri hazırlanarak tahsil olunurdu. yabancı memleketlerde. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda 1153-1275/1740-1858 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 32 adet Tevziât. Tevziât Defterleri'ne o bölge halkının ödemesi lâzım gelen memleket masrafı. 14 Sertoğlu. kışlalar. c. Esnaf ve İhtisâb Defteri mevcuttur. kömür. a.TZEİ. Bu defterlere Tevziât Defterleri14 veya Salyâne Defterleri adı verilmiştir.DVNS.. Esnaf ve İhtisâb Defterleri (A. inşası ve bedelleri kaydolunurdu. Ticaret Nezâreti'nin teşekkülünden evvel ticaret işerine bakmak ve tüccarlar arasındaki ihtilâfları halletmekle vazifelendirilen memurun unvanıdır.e. kumaş. bu maddelerden "Darb-ı Damga". et. vs.e.d) Şehbender. revgan-ı zeyt. vali. "Resm-i Mîzân". Şehbenderlik Defterleri (A. Katalog No 989 DEFTERİN ADI Şehbenderlik Defteri TARİH Hicrî 1217-1330 Milâdî 1802-1911 Defter Adedi 3 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist p.ŞHB.)nin temin ve sevki hususunda tutulan defterlerdir.g. "Resm-i İhtisâb" gibi resmlerin alınması ve halkın zaruri ihtiyaçlarının karşılanması konularında kayıtlar mevcuttur. 13 Pakalın. s. s. mütesellim ve voyvodalar ile köy muhtarlarının masrafları ve hükûmet konakları. 316. harir.13 Osmanlı Devleti tarafından muhtelif Avrupa şehirlerine tayin olunan şehbenderlere mahsus hükümleri hâvi defterlere ise Şehbenderlik Defterleri adı verilmiştir. afyon. sahtiyan vb. Zehâir. Zehâir.d) Tevziât Defteri. XVIII.. 53 . devlet tebeasının ticarî menfaatlerini korumak üzere görevlendirilen memurlar için kullanılmıştır. İhtisâb Defterlerinde. köprüler ile su yollarının tamiri.o. muhtelif mahallere havâic-i zarûriye (odun. III . 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı 1217-1330/18021911 tarihleri arasındaki Şehbenderlik hükümlerini hâvî 3 adet defter mevcuttur. 337. Tevziât. a. Bu tabir daha sonra konsolos karşılığı olarak. maddelerin üretimiyle denetlenmesi ve bu suretle vurguncularla mücadele edilmesi. Yüzyıl başlarından itibaren eyaletlerin mahallî masrafları için toplanacak vergiler. Zehâir Defterleri.g. un.DVNS. oradan gelip-geçen memurların menzil ücretleri ile kaldıkları müddet zarfında oluşan masrafları.

Yol ve Menzil Defterleri (A. mânâ itibariyle seyahat edenlerin geçtikleri.d) Menzil.DVNS. vasıta değiştirdikleri yer demektir. Osmanlı Devlet teşkilatı nizamına göre. 54 . yabancı elçi ve bunların hizmetkârları ile yerli ve yabancı tüccarlara Osmanlı toprakları içerisinde seyahat edebilme izni olarak Divan tarafından verilen hükümleri ihtiva eder.Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1207-1208 1208-1209 1209-1211 Milâdî 1792-1793 1793-1794 1794-1796 1796-1799 1833-1837 1837-1840 1833 1740-1749 1748-1755 1755-1758 1758-1768 1768-1770 1776-1780 1780-1786 1786-1794 1788-1789 1788-1791 1789-1791 1794-1795 1795-1800 1800-1803 1803-1804 1804-1806 1806-1809 1809-1813 1813-1822 1822-1829 1829-1858 1820-1826 1826 1826-1836 1836 Sayfa Adedi 192 196 198 309 246 204 92 222 386 372 398 96 382 314 400 204 78 94 194 290 276 198 300 240 342 364 295 392 288 212 188 167 Katalog Tertibi Tevziât 1211-1214 1249-1253 1253-1256 1249 1153-1162 1162-1169 1169-1172 1172-1182 1182-1184 1190-1195 1195-1201 1201-1209 1203-1204 Mühimme-i Zehâir Zehâir Mühimme-i Zehâir Zehâir 989 Zehâir-i Rikâb Z1203-1206 1204-1206 1209-1210 1210-1215 1215-1218 1218-1219 1219-1221 1221-1224 1224-1229 1229-1238 1238-1245 1245-1275 1236-1242 1242 1242-1252 1252-1252 Kronolojik Fihrist Zehâir Esnaf İhtisâb r.YML. dinlendikleri.

muhtelif ve mütenevvî olmaktan çıkarılıp ait oldukları fonlara ilâve edilmiştir.YML.DVN.d koduyla. ot vs. menzillerde bulundurulması gereken tayinatın tertibi ile ilgili işler bu kalemin vazifesiydi. 1 Numaralı Mahzen Defteri'nde s. menzillerden gelip-geçen ulakların her türlü masrafını görmek zorunda olan ahâlinin.Yol ve Menzil Kalemi.ŞHB. ulakların taşıdıkları ahkâm ve bunların taşırken kullandıkları yollar. Katalog No 980 Genel Sıra No 1015-1017 FONUN KODU A. Menzillerde. Muhtelif ve Mütenevvî Defterler (A. seferden veya avdan dönüşte menzillerde bulundurulması gereken arpa. Menzillerde olan masraflar ve menzillerdeki masrafları karşılayan halkın durumu ile ilgilenirdi. Divan-ı Hümâyûn Divan Kalemi (Katalog No: 986) 40 1272-1279 1755-1863 7523 109 55 . l0l5l0l7 genel. Özel Nu. MUHTELİF VE MÜTENEVVÎ DEFTERLERİN NAKLEDİLDİĞİ FONLAR İLE BU DEFTERLERİN ESKİ VE YENİ SIRA NUMARALARI Muhtelif ve Mütenevvî Defterleri Eski No 39 1 2 3 TARİH ORİJİNAL ADI Divan-ı Hümâyûn Memurlarını Gösterir Defter Anadolu Jurnal Rumeli Jurnal Divan-ı Hümâyûn Kalemi Mühimme Odası'nda Tahrir Olunmakta Olan Evâmir-i Aliyye vesairenin Müzekkire Defteri Hicrî Milâdî Defterin Nakledildiği Tasnif Fonu Yeni Numarası Genel Nu. Değişik tarihli olup. 276'da kayıtlıdırlar.DVN. Bu dağıtımı esas alan cetvel aşağıda verilmiştir. Fakat tasnif faaliyetleri sırasında bu defterler.DVNS. zahire tayinatının cinsleri ve miktarları. 229-231 özel numaralarda kayıtlı 1178-1207/1765-1792 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 3 adet Yol ve Menzil Defteri mevcuttur. 105 106 107 108 1242-1254 1251-1257 1258-1275 1251-1279 1826-1838 1835-1841 1842-1858 1835-1863 7519 7520 7521 7522 Kâmil Kepeci Tasnifi.d) Divan-ı Hümâyûn'un değişik kalemlerine ait ve farklı tarihli olan defterler bu başlık altında toplanmışlardır. saman. bazı vergilerden muaf olduklarına dair hükümleri çıkarır. 980 numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'nda A. seferden dönüşte ordunun ihtiyacı olan zehair tayinatın hazırlanması. 199201 ve s.D Tarih Hicrî 1178-1207 Milâdî 1765-1792 Defter Adedi 3 Katalog Tertibi Analitik Envanter s. ulaklara verilen bârgirlerin in‘amât ücretleri.YML.

Özel Nu.Muhtelif ve Mütenevvî Defterleri Eski No 60 85 51 25 53 33 67 68 71 11 12 13 48 14 41 42 43 26 19 27 21 64 TARİH ORİJİNAL ADI Hazine-i Evrak'a Dair Sâdır Olan İrâdeler vesair Muâmelât Muharrerât-ı Umumiye Tercüman-ı Düvel Defteri Atik Muktezâ Sicill-i Mahfûz-ı Suver-i Dâva-i Medine-i Balkan ve Medine-i Kefe Mazbata Defteri Defter-i Mahlût Ecnebî Tüccarların Şurût Defteri Tahvil Defteri (Malta Seferi Münasebetiyle) Tahvil Köhne Tahvil Tahvil Berat Defteri Köhne Tahvil Alaybeyilik Kayıt Defteri Alaybeyilik ve Ahkâm-ı Saire der-Cânib-i Hotin Alaybeyilik Defteri Mütesellimlik Müteferrika. Tahvil Kalemi (Katalog No: 986) Kâmil Kepeci Tasnifi. 110 111 112 113 114 115 116 117 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 1309-1317 1316-1338 1292-1299 1195-1248 1197-1200 1261-1275 1073-1278 972-976 972-973 989-990 989-990 992-993 998 1099-1104 1125 1134-1145 1199-1245 1220-1260 1245-1260 1287-1317 1217 1891-1899 1898-1920 1875-1881 1781-1832 1782-1785 1845-1858 1662-1861 1564-1568 1564-1565 1581-1582 1581-1582 1584-1585 1589 1687-1692 1713 1721-1732 1784-1829 1805-1844 1829-1844 1870-1499 1802 Kâmil Kepeci Tasnifi. Çavuşân ve Divan-ı Hümâyûn Kâtiplerine Ait Zeâmetler Mütesellimlik Tahvil Atik Şurût Defteri (Mühendishâne hakkında) Serdarlarla Sefere Gitmeyip Rikâb'da Kalan Maliye ve Divan Kâtipleri ile Emekdar Çavuşların Defterleri Hicrî Milâdî Defterin Nakledildiği Tasnif Fonu Yeni Numarası Genel Nu. Divan-ı Hümâyûn Divan Kalemi (Katalog No: 986) 7524 7525 7526 7527 7535 7536 7537 7538 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 46 1015-1019 1607-1610 7530 399 56 .

Özel Nu. Duagûyân. Hâfız-ı Kütüp.Muhtelif ve Mütenevvî Defterleri Eski No 57 TARİH ORİJİNAL ADI Hicrî Milâdî Defterin Nakledildiği Tasnif Fonu Kâmil Kepeci Tasnifi. Tahvil Kalemi (Katalog No: 986) Yeni Numarası Genel Nu. Cimme ve Müezzin ile Sair Görevlilerin ve Bunların Vazifelerini Mübeyyin Defter Istabl-ı Âmire Müdürlüğü ve Kapıcıbaşılık Payesini İhraz Edenlerin Defteri Rum Fesadı Defteri Karantina Defteri Kigalık Kıtası Defteri Muharrerât-ı Umumiye Kalem Nizamnâmesi Menzil Nizamnâmesi Tahrîr-i Emlak ve Nüfus talimat Defteri Kânun-ı Kalemiye Zeâmetler Hakkında Nizamnâme Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu ve Onu Takiben Neşrolunan Nizamnâme ve Talimatnâmeler (Matbu) 1256-1279 1841-1862 7531 400 20 15 16 17 1282-1287 1014 1073-1080 1084-1085 1865-1870 1605 1662-1670 1673-1674 Nişan Defterleri (Katalog No: 989) 7515 7516 7517 45 19 20 21 89 1157-1266 1744-1850 Kâmil Kepeci Tasnifi. Tersâne-i Âmire'ye Merbût Atik Evamir Defteri Muhtelif Kimselere Tevcih Olunan Rütbeler Tahvil (Kul Kaydı) Ruûs İstanbul'daki Sultan Süleyman Evkâfı Vakıflarından Maaş Alan Müderris. Ruûs Kalemi (Katalog No: 986) 7518 22 58 1261-1273 1845-1856 7528 23 62 69 70 34 83 37 56 74 38 72 1239 1254-1255 1265-1293 1261-1262 1299-1318 1211-1268 1239-1246 1255-1259 1256-1260 1261 1823-1824 1838-1839 1840-1876 1845-1846 1882-1900 1796-1851 1823-1830 1839-1842 1840-1844 1845 Nizamât Defterleri (Katalog No: 592) BEO-Ayniyat Defterleri Kataloğu (Katalog No: 595) 1713 1714 1715 1716 1717 17-A 17 C 17-F 17 B 17 D 82 1267 1850 17-K 57 .

27 209 210 211 212 213 109 110 111 8 9 10 37 36 5 7 Şikâyet 1122 1127 1150 Defter-i Müste’men Der-Rikâb Ecnebî Timarları Şurût Defteri Fransa Konsolosluk Defteri Kamame Defteri 1206 1207-1231 1252-1330 860-1171 1022-1303 815-1099 1317-1132 3 1316-1324 1222 1262 Muktezâ Muktezâ Mühimme Mühendishâne Kanunu Nizamnâme-i Askerî(Matbu) 58 .Muhtelif ve Mütenevvî Defterleri Eski No 79 78 TARİH ORİJİNAL ADI Bilumum Nişân-ı Âlîler Nizamnâmesi Karadeniz ve Tuna Nehri Demiryoluyla Köstence Limanı Kumpanyası Umûr-ı Dahiliye Nizamnâmesi Kanunnâme-i Arazi Memleketeyn Nizamnâmesi Mahlûta Mühimme Muhzır Mühimme Muâhede-i Umumî Defteri Muâhede-Avansİstikraz Muharrerât-ı Umumiye Hicrî 1263-1337 1270-1322 Milâdî 1846-1918 1853-1904 Defterin Nakledildiği Tasnif Fonu Yeni Numarası Genel Nu. 77 1276 1859 Nizamât Defterleri (Katalog No: 592) 17-H 75 73 6 9 7 59 36 84 5 8 23 25 24 54 65 50 30 32 31 28 29 76 80 1274-1278 -1077-1206 1198-1212 1127-1206 1272-1288 1334-1337 1309-1318 1069-1195 1115-1253 1857-1861 -1666-1792 1784-1798 1715-1791 1855-1872 1915-1918 1891-1900 1659-1781 1704-1837 1710 1715 1737 1791-1792 1792-1816 1836-1912 1455-1757 1613-1885 1412-1687 1900-1905 1899-1907 1807 1845 Kilise Defterleri (Katalog No: 989) Muktezâ Defterleri (Katalog No: 989) Kanunnâme-i Askerî Defterleri (Katalog No: 989) Düvel-i Ecnebiye Defterleri (Katalog No: 989) Atik Şikâyet Defterleri (Katalog No: 989) Mühimme Defterleri (Katalog No: 989) Nâme-i Hümâyûn Defterleri (Katalog No: 989) Mukâvelât Defterleri (Katalog No: 989) 17-G 17-E 264 265 266 18 24 mük. 17-J 17-I Özel Nu.

e. TAHVİL (NİŞAN) KALEMİ DEFTERLERİ (A. s.Muhtelif ve Mütenevvî Defterleri Eski No 81 35 45 66 TARİH ORİJİNAL ADI İdare-i Muhasebe-i Askerî Nizamnâmesi (Matbu) İmtiyaz Defteri Alaybeyilik Mühür Tatbik Defteri İmtiyazı Hazine-i Hassa'ya Ait Maâdin Defteri Sadâret Mektubî Kalemi'nden Devlet Ricaline Yazılan Mektupların Müsveddâtı Ardahan ve Ahısha Kalelerinin Müstahfızân ve Mukataât Defteri Kıbrıs Muhassılı İken Vefat Eden Silâhdar Osman Ağa'nın Tereke Defteri Suhte Eşkiyasına Karşı Muhafız Sipah Tefriki HakkındaVerilen Evâmir ve Sancakbeylerinin Verdikleri Cevaplar Hicrî Milâdî Defterin Nakledildiği Tasnif Fonu Kanunnâme-i Askerî Defterleri (Katalog No: 989) İmtiyaz Defterleri (Katalog No: 989) Tatbik Mühürleri (Katalog No: 986) Milli Emlak'tan Müdevver Defteri Kâmil Kepeci Tasnifi. Sadâret Mektubî Kalemi (Katalog No: 986) Kâmil Kepeci Tasnifi.NŞT. sefere iştirak etmemek veya ölüm sebepleriyle mahlûl kalan timar ve zeâmetlerin başka birine tevcihi yerine kullanılan bir tabirdir. merkezden tayin edilen büyük memurlar ile mahlûl timar ve zeâmetlerin tevcihine dair olan kayıtları tutup tezkire ve vesikaları yazan kalemin adıdır. Özel Nu. a..III .g. 381.d) Tahvil. 1289 1245-1289 1103 1274-1326 1872 1829-1872 1691 1857-1908 8 6 88 1203-1204 1789-1790 7534 49 1041 1631 7533 63 1178 1764 7532 47 987 1579 Tapu Tahrir Defterleri Kataloğu 1081 2. Tahvil Kalemi. 15 Pakalın. c. Muhallefât Defterleri Kalemi (Katalog No: 986) Yeni Numarası Genel Nu. Bu kaleme Nişan Kalemi veya Kese Kalemi de denirdi15. 59 . Anadolu Muhasebesi Defterleri (Katalog No: 986) Kâmil Kepeci Tasnifi.

Nişan Kalemi. Katalog No 980 Sıra No 1062-1451/25 FONUN KODU A. Mahlûl timar ve zeâmetlerin tevcihine ait olan tahvil hükümleri.NŞT. 60 . Mahlûl zeâmet ve timar tevcihi hususunda Divan'a gelen arz önce derkenar olmak üzere Defterhâne'ye gider. (B) kısmında ise 904-1189/1498-1775 tarihleri arasında 6 adet defter bulunmaktadır. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Tahvil (Nişan) Kalemi Defterleri (A.NŞT. 1-390/25 özel numarasıyla 977-1249/15701834 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden birkaç sayfa veya formadan müteşekkil 415 adet Tahvil (Nişan) Kalemi Defteri parçası mevcuttur. 1062-1451/25 genel. bu kalemde tahvil hükmü yazılır.d) Bu katalogda. a. tahvil. terakkî. mülâzemet ve mütesellim hükümleri de verirdi. beylerbeyi ve sancakbeyinin beratları ile zeâmet ve timar kayıtları burada tutulurdu. cebelü. 4. ibtidâ. bu hükme binâen de Defterhâne'den berat tezkiresi verilir ve son olarak Divan Kalemi'nde bunun beratı yazılırdı. Defterler analitik envanter sisteme göre tasnif edilmiştir.Birinci sınıf şehir hâkimlerinden olan mevalî denilen vilayet kadılarının. 7501-7531 genel ve 1-400 özel numaralarda kayıtlı 921-1317/1515-1899 tarihleri arasında 400 adet. Bu defterlerin muhtevaları şu şekildedir: 1. Vezir. Defterhâne'den derkenar olunarak Divan'a gelen arz üzerine mucebince tevcih olunmak buyruldu yazılıp Tahvil Kalemi'ne gönderilir. vezir. Tahvil Kalemi'ndeki muamelât. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Tahvil (Nişan) Kalemi Defterleri (KK. 2.D TARİH Hicrî 977-1249 Milâdî 1570-1834 Defter Adedi 415 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. Muhtelif konulara dair vârid olan sualler ve iktizâlar. beylerbeyi ve sancakbeyi beratları ile bunlara verilmesi şart ve vazife icrâsını mutazammın olan tevcih fermanları.d) 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu (A) kısmında 280-663. Mülknâme ve muafnâmelere ait emr-i âlî ve beratlar. 3. yani tahvil tezkireleri. istihdam. Tahvil kesedarı denilen müdür ve onun yardımcısı durumundaki mümeyyiz ile mübeyyiz ve mülâzım adı verilen memurlar tarafından yerine getirilirdi.

Mora. Ohri. Beyşehri ve Karaman Sipahilerinden Van Seferi'ne Varmayanların Esâmisi Terakkî Verilen Sipahilerin Esâmisi Muharebe ve Muhasaralarda Hizmet ve Yoldaşlıkta Bulunan Timar ve Timar Erbâbı Karaman Sipahilerinden Nahcıvan Seferi'nde Yoldaşlıkta Bulunup Terakkîye Müstehak Olanların Mevcudu Kütahya Livası Sipahilerinin Yoklaması Nahcıvan Seferi'ndeki Sipahilerin Yoklaması Âdilcevaz. Bozok. Niğde. Bosna. Sofya Livalarının Timarlıları Mevzuat Defteri Rodos Cezîresi Livası İcmâl Defteri Kayseri.Katalog No Özel No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Genel No 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Belgrad. Ergiri Kasrı. Avlonya. Konya. Arapgir Sipahilerinin Yoklaması Tırhala ve Ağrıboz Livalarının Yoklaması Rumeli Vilayeti Timar Tevcihâtı 61 . Kalelerin Muhafızlarına Ait Timar Defteri İzvornik'deki Haslarla Timar ve Timarın Mufassal Kayıtları Saraybosna Kazası'nın Timar Kayıtları Bosna'nın Timar Kayıtları Maraş Livası'ndaki Timara Dahil Ocakların Ruznâmçesi Paşa. Mardin vb. Divriği. Tarsus. Livalardaki Sipahilerin Timarları Sigetvar Seferi'nde Bulunanların Yoklaması Karesi ve Hüdavendigar Livalarının Mevcudât Defteri Anadolu ve Rumeli Vilayetleri Sipahilerinin Mevcutları Van Livası Sipahilerinin Yoklaması Budin Vilayeti Mîr-i Mîrân Çavuşlarıyla Timar Kâtiplerinin ve Sefere Katılan Züemâ ve Timarın Yoklaması Sigetvar Seferi'nde Bulunan Karaman Sipahilerinin ve Çavuşlarının Yoklaması Rodos Muhafazasında Bulunan Sipahilerin Yoklaması Rodos Muhafazasında Bulunmayan Sipahilerin Yoklaması TARİH Hicrî 921 925 936 937 952 952 954 955 956 961 961 961 961 964 964 966 967 974 974 974 975 975 978 979 979 Milâdî 1515-1516 1519 1529-1530 1530-1531 1545-1546 1545-1546 1547-1548 1548-1549 1549 1553-1554 1553-1554 1553 1553-1554 1556-1557 1556-1557 1558-1556 1559-1560 1566-1567 1566-1567 1566-1567 1567-1568 1567-1568 1570-1571 1571-1572 1571-1572 986 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 302 303 304 Sivas. Delvine vs. İçel. Selanik. Niğbolu. Üsküp.

Niğde. Livalardaki Sipahilerin Yoklaması Donanmada Bulunan Züemâ ve Timarın Yoklaması Kale Muhafazalarında ve Donanmada Bulunan Züemâ ve Timarın Yoklaması Rumeli Çavuşlarının Defteri Harput Livası'nın Timar Defteri Rumeli Vilayeti Züemâ ve Timar Yoklaması Halkulvâd Seferi'ne Gelmeyen Züemâ ve Timarların Yoklaması Teke Livası ve Anadolu Eyaleti Timar Yoklaması Musul Livasıyla Seferde Bulunan Timar ve Timar Sahipleri Yoldaşlıkta Bulunanların Taltif İnhâları Vilayet-i Zülkadriye'nin Timar Yoklaması Yoldaşlıkta Bulunanların Taltif İnhâları Timar Tevcihâtı Anadolu Vilayeti Çavuşları Sivas. Niğbolu Timar ve Timar Yoklaması Siyavuş. Mehmed ve Osman Paşaların Adamlarının Timarlariyle Niğde. Konya. Kastamonu. Bozok. Kırşehri. Sinan. Amasya. Divriği. Aksaray. Livalardaki Timar Tevcihâtı TARİH Hicrî 979 980 980 980 982 982 982 983 983 983 987 987 987 989 990 Milâdî 1571-1572 1572-1573 1572-1573 1572-1573 1574-1575 1574-1575 1574-1575 1575-1576 1575-1576 1575-1576 1579-1580 1579-1580 1579-1580 1581 1582 986 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 990 990 991 991 992 992 992 992 993 994 994 996 996 997 998 1582 1582 1583 1583 1584 1584 1584 1584 1585 1585-1586 1585-1586 1587-1588 1587-1588 1588-1589 1589-1590 62 . Beyşehri vb. Hüdavendigar vb. Kırşehri. Kayseriye Livalarındaki Timar Sahibleri Anadolu Çavuşları Muhtelif Yerlerdeki Timar Tevcihâtı Semendire Livasındaki Timarların Kayıtları Timar Mahlûlâtı Hizmetleri Görülenlerin İnhâları Timar Tevcihâtı Yoldaşlıkta Bulunanlar Rumeli Timarlarının İcmâli Rumeli Züemâ ve Sipahiyân Yoklaması Eyalet-i Anadolu'daki Vefayyâtın Kuyûdâtı Züemâ ve Timarlıların Yoklaması Mahlûl Kaydı Budin. Arapgir. Beyşehri.Katalog No Özel No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Genel No 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Akşehir.

Katalog No Özel No 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Genel No 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Rumeli Timar Tevcihâtı Timar Tevcihâtı Anadolu Mahlûlâtı Bazı Beylerin Adamlarının Timarları Timar Tevcihâtı Dergâh-ı Âlî Çavuşlarının Timarları Tur Muharebesi'nden Firar Edenler Timar Tevcihâtı Nuh ve Murad Paşalarla Hamdullah Bey vesairenin Adamlarının Timarları Rumeli ve Anadolu Mahlûlât Kayıtları Hamid Livası'nın Timarları Timar Tevcihâtı Seferdeki Timar Tevcihâtı TARİH Hicrî 998 998 999 991 1003 1004 1005 1005 1005 1006 1007 1008 1008 1011 1012 1013 1016 1018 1019 1019 1019 1021 1023 1023 Milâdî 1589-1590 1589-1590 1590-1591 1583 1594-1595 1595-1596 1596-1597 1596-1597 1596-1597 1597-1598 1598-1599 1599-1600 1599-1600 1602-1603 1603-1604 1604-1605 1607-1608 1609-1610 1610-1611 1610-1611 1610-1611 1612-1613 1614-1615 1614-1615 1615 1617 1617-1618 1618-1619 1619-1620 1619-1620 1620-1621 1620-1621 1621-1622 1621-1622 1623-1624 1623-1624 1623-1624 986 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Timar Tevcihâtı Anadolu Mahlûlâtı Timar Serdar Halil Paşa'nın Şark Seferi'nde Bıraktığı Timar Sahipleri Rumeli Mahlûlâtı Timar Tevcihâtı Seferde Bulunmayanların Timarlarının Ali Paşa Zamanında Diğerlerine Tevcihi Timar Tevcihâtı 1024 1026 1027 1028 1029 1029 1030 1030 1031 1031 1033 1033 1033 Muhtelif Timar Kaydı Anadolu Timar Ahkâmı Pusulaları Timar Tevcihâtı 63 .

Karaman. Sivas. Rum. Trabzon ve Zülkadriye Eyaletleri Timar Kayıtları Timar Tevcihâtı Ankara Livası'nın Timarları Anadolu Mukarrer Defteri Rumeli Eyaleti Timarları Timar Mahlûlâtı Rumeli Timar Tevcihâtı Timar Tevcihâtı Rumeli Timar Tevcihâtı Rumeli Timar ve Timarlarının Bayram Paşa Tarafından Tahsisi Selâtîn Peştemallıklarına İlhak Olunan Kılınç. Karaman. Timar ve Timarlardan Erbâb-ı İstihkaka Bayram Paşa Marifeti ile Tevcih Olunanlar Rumeli Timar Tevcihâtı Timar Tevcihâtı Rumeli Timar Kayıtları Vezir Mustafa Paşa Zamanına Ait Rumeli Timar Pusula Kaydı Timar Tevcihâtı Rumeli Timar Tevcihâtı Timar Tevcihâtı Pusula Kaydı Timar Tevcihâtı Tezkire Kaydı Timar Tevcihâtı Rumeli Mahlûlâtı Timar Tevcihâtı Anadolu ve Rumeli Muhtelife Defteri Timar Tevcihâtı Anadolu. Erzurum. Halep ve Adana Eyaletleri Mukarrer Defteri Anadolu Eyaleti'nin Gelmedik ve Firâr Edenlerin Kaydı Gazi Hüseyin Paşa'nın Timar Tevcihâtı TARİH Hicrî 1034 1034 1036 1036 1036 1036 1037 1038 1038 1041 1042 1042 Milâdî 1624-1625 1624-1625 1626-1627 1626-1626 1626-1627 1626-1627 1627-1628 1628-1629 1628-1629 1631-1632 1632-1633 1632-1633 109 110 111 112 986 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 1042 1042 1042 1042 1043 1043 1043 1044 1046 1046 1049 1052 1054 1055 1058 1059 1059 1059 1059 1059 1062 1062 1632-1633 1632-1633 1632-1633 1632-1633 1633-1634 1633-1634 1633-1634 1634-1635 1636-1637 1636-1637 1639-1640 1642-1643 1644-1645 1645-1646 1648 1649 1649 1649 1649 1649 1651-1652 1651-1652 64 .Katalog No Özel No 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Genel No 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Anadolu.

Çıldır. Bağdad ve Şehrizor Eyaletlerinin Mukarrer Defteri Saruhan Livası'nın Gördes Kazasındaki Timarlar Bozcaadası Mukarrer Defteri Kadılık Tevcihâtı Anadolu Eyaleti Timar Tevcihâtı Timar Tevcihâtı Vezir Mustafa Paşa'nın Timar Tevcihâtı Rumeli. Karaman. Halep. Maraş. Karaman. Van. Adana ve Karaman Eyaletlerinin Mukarrer Defteri Tevkiî Cafer Bey'in Hasları Timar Tevcihâtı Timar Mahlûlât Kaydı Timar Tevcihâtı TARİH Hicrî 1062 1062 1062 1062 1063 1063 1063 1063 1064 1064 1064 1066 1066 Milâdî 1651-1652 1651-1652 1651-1652 1651-1652 1652-1653 1652-1653 1652-1653 1652-1653 1653-1654 1653-1654 1653-1654 1655-1656 1655-1656 144 145 146 147 986 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 1067 1067 1067 1068 1069 1069 1069 1069 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1072 1075 1075 1076 1077 1079 1656-1657 1656-1657 1656-1657 1657-1658 1658-1659 1658-1659 1658-1659 1658-1659 1659-1660 1659-1660 1659-1660 1659-1660 1659-1660 1659-1660 1661-1662 1664-1665 1664-1665 1665-1666 1666-1667 1668-1669 65 . Tamışvar. Sivas. Kars. Budin. Eyalet ve Elviyelerin Tevcihleri. Erzurum. Karaman. Sivas. Halep. Halep ve Adana Eyaletlerinin Timar Tevcihâtı Mânde Defteri Erdel Seferi'ne Memur Olanlar. Batum. Adana.Katalog No Özel No 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Genel No 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Timar Tevcihâtı Rumeli Eyaleti Muhtelife Defteri Rumeli Mahlûlâtı Rumeli'nin Gelmedik ve Firar Edenler İskenderiye Livası'nda Bir Timarın Kaydı Maraş Eyaleti'nin Timar Defteri Rumeli'nin Timarları Timar Tevcihâtı Halep ve Adana Eyaleti'nin Mukarrer Defteri Rumeli'nin Timar Tevcihâtı Timar Tezkire Defteri Timar Tevcihâtı Anadolu. Kanije ve Eğri'deki Mahlûl Timarlar Anadolu. Halep ve Adana Eyaletlerinden Sefere Gelmeyenlerin Kayıtları Anadolu. Sivas. Bosna. Özi. Cebelü ve Defterli Kayıtları Anadolu.

Katalog No Özel No 164 165 166 167 Genel No 443 444 445 446 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Anadolu. Istolni Belgrad. Makri. Solnok. Seksar ve Filek Livalarının Timar Tezkire Kayıtları Ömer Paşa Zamanındaki Şöregey Livası Ruznâmçesi Timar Tevcihâtı Özi Eyaleti Mahlûlât ve Muhtelife Defteri Timar Tevcihâtı Hersek Timar Kayıtları Anadolu Muhtelife Kayıtları Gedikli Dergâh-ı Âlî Müteferrika ve Çavuşları ve Kâtip ve Şâkirdleri Anadolu Muhtelife Defteri Sadrıazam İsmail Paşa ve Reisülküttab Şemsi Efendi Zamanındaki Timar Tevcihâtı Anadolu Eyaleti Mukarrer Defteri Karahisar-ı Şarkî Livası Müstahfızları Anadolu Mahlûlâtı Timar Tevcihâtı Halil Paşa Zamanındaki Anadolu Mahlûlâtı Rumeli Eyaleti Mahlûlât Defteri Vezir-i Âzam Ali Paşa Zamanındaki Tevcihât Rumeli'deki Gedikli Müteferrikalar. Tarsus. Kilis. Sirem. Novigrad. Hatvan. Bozok. Saruhan. İzvornik. Sivas ve Menteşe Livaları Cedîd Timar İcmâli Ankara ve Canik Alaybeyilerinin Tatbik Mühürleri Timar İcmâl Defteri TARİH Hicrî 1079 1079 1079 1083 Milâdî 1668-1669 1668-1669 1668-1669 1672-1673 168 447 1088 1677-1678 169 170 171 172 173 174 175 986 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 1088 1093 1095 1095 1098 1099 1099 1099 1099 1099 1100 1100 1102 1102 1103 1103 1104 1104 1104 1677-1678 1682 1683-1684 1683-1684 1686-1687 1687-1688 1687-1688 1687-1688 1687-1688 1687-1688 1688-1689 1688-1689 1690-1691 1690-1691 1691-1692 1691-1692 1692-1693 1692-1693 1692-1693 188 467 1105 1693-1694 189 190 468 469 1105 1105 1693-1694 1693-1694 66 . Semendire. Vulçıtrın. Timar kayıtları. Alâiye. Vrad. Delvine. Bolu. Menteşe. Estergon. Şimontornya. Vize. Aydın. Uyvar. Elbasan. Singüp. Kopan. Sivas ve Karaman Timar Tevcihâtı Cezayir Kalemi. Sigetvar. Teke. Ohri. Hersek. Kilis-i Bosna. Sofya. Rumeli Tarafı Mahlûlü Teke. Balis. Kangırı. Tamışvar. Karesi ve Sultanönü Livalarının Timar Tevcihâtı Karaman Eyaletinde Ali Paşa'nın Timar Kaydı Budin. Bakriç. Segedin. Bosna. Kırkkilise. Köstendil. Çavuşân ve Divan-ı Hümâyûn ve Defter-i Hakanî Kâtibleri ve Şâkirdleri Timar Tevcihâtı Rumeli ve Anadolu Muhtelife Defteri Amasya. Kastamonu. Adana. Delvine.

Katalog No Özel No 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 Genel No 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Niğbolu. Diyarbekir. Vulçıtrın. Edirne. Aydın. Mütekâidîn Züemâ ve Erbâb-ı Timar Bedeliyeleri Timar Tevcihâtı Eyüp Paşa Zamanında Beyşehri Timar Tezkireleri TARİH Hicrî 1105 1105 1105 1105 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1107 1107 1107 1107 1108 1109 1109 1109 1111 1112 Milâdî 1693-1694 1693-1694 1693-1694 1693-1694 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1694-1695 1695-1696 1695-1696 1695-1696 1695-1696 1696-1697 1697-1698 1697-1698 1697-1698 1699-1700 1700-1701 986 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 67 . Divriği. Şam ve Trabzon Eyaletleri Mahlûlât Defteri Ruha Timar Kayıtları Rumeli Vilayetindeki Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelüleri Karaman Eyaleti'nin Yoklaması Maraş Eyaleti Timar Tevcihâtı Anadolu Eyaleti Timar Tevcihâtı Trabzon Livası Timar Tevcihâtı Harput Kazası'nın Züemâ ve Erbâb-ı Timarından Tahsil Olunan Bedeliye Karaman ve Sivas Eyaletlerinin Timar Tevcihâtı Adana'daki Hâss-ı Hümâyûn Anadolu Eyaleti'ndeki Sıbyan ve Mütekâidîn Kayıtları Timar Tevcihâtı Anadolu ve Rumeli Dergâh-ı Âlî Müteferrikaları. Sis. Silistre ve İçil Livalarının Cedîd Timar İcmâli Çorum Livasının Cedîd Timar İcmâli Sadrıazam Mustafa Paşa Zamanındaki Belgrad Serdengeçtileri Ankara. Germen ve Üzeyr Livalarındaki Cedîd Timar İcmâli Kocaeli Livası'ndaki Timar ve Timarların Füruhtu Üzeyr Livası'ndaki Hâss-ı Hümâyûn Timar Tevcihâtı Mezistire Livası'nın Cedîd Timar İcmâli Timar Kayıtları Trabzon Eyaleti Timar Tevcihâtı Erzurum. Gümülcine. Sıbyan. Kâtibân ve Şâkirdân-ı Divan-ı Hümâyûn'un Timarları Diyarbekir Eyaleti'nin Züemâ ve Erbâb-ı Timar Bedeliyeleri Miralay Defteri Divriği Cebelü.

Sultanönü. Teke. Kastamonu. Özi.Katalog No Özel No 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Genel No 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 523M 524 525 526 527 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU TARİH Hicrî 1112 1114 1120 1121 1123 1123 1123 1123 1125 1125 1125 1125 1126 1126 1127 1127 1127 1127 1128 1128 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129-1142 1130 1130 1130 1130 Milâdî 1700-1701 1702-1703 1708-1709 1709-1710 1711-1712 1711-1712 1711-1712 1711-1712 1713 1713 1713 1713 1714 1714 1715 1715 1715 1715 1715-1716 1715-1716 1716-1717 1716-1717 1716-1717 1716-1717 1716-1717 1716-1717 1716 1730 1717-1718 1717-1718 1717-1718 1717-1718 Timar Tevcihâtı Anadolu Mahlûlât Defteri Anadolu ve Rumeli'deki Mütekâidîn ve Sıbyandan Timarlarından Aynî Cebelü Alınması Rumeli Eyaleti Muhtelife Defteri Rumeli Eyaleti Tekaüdleri Anadolu Eyaleti Mahlûlâtı (Nehr-i Prut'ta Yazılmış) Serasker Abdi Paşa ve Reisülküttab Mehmed Sırrı Efendi Zamanında Karaman ve Adana Eyaletlerindeki Timarların Tevcihi Sirem ve Semendire'nin Tahvilâtı Sivas ve Halep Eyaletleri Mahlûlâtı Rumeli Eyaleti Serasker Abdi Paşa ve Reisülküttab Mehmed Sırrı Efendi Zamanlarında Timar Tevcihâtı Rumeli. Hüdavendigâr. Saruhan. Hamid. Ankara ve Kangırı Livaları Timar Tevcihâtı 986 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 244-1 245 246 247 248 68 . Voyvodalık. Karahisâr-ı Sahib. Bolu. Sancak ve Alaybeyilik Defteri Anadolu Mahlûlât ve Muhtelife Defteri Kangırı ve Canik Livası'nın Yoklaması Mezistre Livası'nın Timarı Kütahya. Tamışvar. Menteşe. Aydın. Bosna. Belgrad. Kıbrıs ve Cezâir Eyaletlerinin İbtidası Halep Eyaleti Züemâ ve Erbâb-ı Timarından Sancağında Sâkin Olanlarla Olmayanlar Musul Sancağı'nın Yoklaması Yanya Livası'nın Yoklaması Tersâne'ye Ait Olan Cezâir Eyaleti Timar Tevcihâtı Cebelü Timar Tevcihâtı Muhtelif Rikâb Defteri Timar Tevcihâtı Anadolu Mahlûlât ve Muhtelife Defteri Mora Ceziresi'nin Timarı Eyalet. Karasi.

Çirmen ve Kırkkilise Sancaklarının Mütekâidîn ve Cebelüleri Rumeli Eyaleti Sıbyanı Niğbolu Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Karaman Eyaleti Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi İnebahtı Livası Timarları Kastamonu Livası Züemâ ve Erbâb-ı Timar Bedeliyesi Hüdavendigâr Livası Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Bosna Livası'nın Timar İcmâli Mora Ceziresi'ndeki Livaların Erbâb-ı Timar ve Züemânın Bedeliyeleri Muhasebesi İcmâli Bender Canibi Alaybeyiliği Defteri Akşehir. Niğde. Kırşehri. Malatya. Kayseriye. Köstendil. Debre.Katalog No Özel No 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Genel No 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Ahmed Paşa Zamanındaki Muhtelif Tahvilât Kayıtları İzvornik Livası Timarları Timar Tevcihâtı Anadolu Eyaleti Timarları Gence Eyaleti Timar İcmâli Köprülüzade Abdullah Paşa ve Reisülküttab İzzî Süleyman Efendi'nin Tahvilât Kayıtları Üsküp. Aksaray. Beyşehri. Kars ve Ayntab Livalarının Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Timar Tevcihâtı Bolu Livası Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Timar Tevcihâtı Halep Eyaleti Cebelü Defteri Sivas ve Maraş Eyaletleri Timarları Hüdavendigâr Livası Mütekâidîn Sıbyan Cebelü Bedeliyesi TARİH Hicrî 1131 1138 1143 1145 1145 1146 1146 1146 1147 1148 1148 1149 1149 1149 1150 1152 1152 1152 1153 1154 1154 1154 1155 1157 1157 1158 1159 Milâdî 1718-1719 1725-1726 1730-1731 1732-1733 1732-1733 1733-1734 1733-1734 1733-1734 1734 1735 1735 1736-1737 1736-1737 1736-1737 1737-1738 1739-1740 1739-1740 1739-1740 1740-1741 1741-1742 1741-1742 1741-1742 1742-1743 1744-1745 1744-1745 1745 1746 986 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 69 . Konya ve Üsküp Livalarının Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Alaybeyilik Aydın Livası Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Maraş. Ohri.

Ankara ve Kangırı Livaları Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Bender Kalesi'nde Bulunan Timar Sahipleri ile Züemânın Yoklaması Maraş Livası'nın Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Niğbolu Livası'nın Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Rumeli Valisi Abdi Paşa'nın Hacıoğlu Pazarı'nda Yaptığı Timar Sahipleriyle Züemâsının Yoklaması Malatya ve Maraş Livaları Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi TARİH Hicrî 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1160 1161 1162 1164 1166 1168 1169 1170 1172 1174 1174 1176 1177 1181 1182 1182 1185 1185 1186 1187 Milâdî 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1747 1748 1748-1749 1750-1751 1752-1753 1754-1755 1755-1756 756-1757 1758-1759 1760-1761 1761 1762-1763 1763-1764 1767 1768 1768-1769 1771-1772 1771-1772 1772-1773 1773 986 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 70 .Katalog No Özel No 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 Genel No 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Anadolu Eyaleti Timar Tevcihâtı Timar Tevcihâtı Erzurum Muhtelifesi Erzurum. Bayburd. Erzincan ve Tercan Timar Tevcihâtı Karahisar-ı Şarkî'de Bir Timarın Kaydı Anadolu Eyaleti Timar Tevcihâtı Erzurum ve Kars Eyaletleri Timar Tevcihâtı Timar Tevcihâtı Üsküp Timar Kayıtları Kütahya ve Alacahisar Livası Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Paşa Livası Sol Kol Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Adana Eyaleti Timar Tevcihâtı Kütahya. Bolu. Kastamonu ve Kangırı Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Erzurum Cebelü Bedeliyesi Paşa Livası Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Kastamonu. Saruhan. Karesi ve Hüdavendigâr Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Hüdavendigâr Livası Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Anadolu Timar Tevcihâtı Üsküp Livası Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Alaybeyiliği Niğde Livası Mütekâidîn ve Sıbyan Cebelü Bedeliyesi Bolu.

Züemâ ve Erbâb-ı Timarının Özi'ye Memur Olduklarına Dair Cebe Defteri Gedikli Divan-ı Hümâyûn Kâtipleri Timarları Halep ve Kilis Livalarının Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Karahisar-ı Sahib. Kastamonu. Vize. Beyşehri. Ankara ve Kangırı Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Anadolu Eyaleti'nin Eşkinci Züemâ ve Erbâb-ı Timarının İsmail Cânibine Memur Olduklarına Dair Cebelü Defteri Timar Tevcihâtı Niğbolu Sancağı'nın Eşkinci. Saruhan. Ayntab ve Selanik Livası Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Bolu Livası Timar İcmâli Bolu Livası'nın Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Ayntab ve Malatya Livalarının Timar Tevcihine Dair Yazılan Ahkâm Timar Tevcihâtı Özi Muhafazasına Memur Züemâ ve Erbâb-ı Timarın Yoklaması Timar Tevcihâtı Yanya Livası Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Bolu. Akşehir ve Kayseriye Livalarının Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Timar Tevcihâtı Menteşe ve Kütahya Livaları Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Niğbolu'daki Timarın Kaydı Seferde Bulunan Timar Mülâzımlarının Kayıtları Yanya ve Çirmen Livalarının Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi TARİH Hicrî 1189 1189 1190 1190 1190 1191 1191 1191 1192 1194 1196 1197 1197 1198 1198 1199 1199 1199 Milâdî 1775-1776 1775-1776 1776-1777 1776-1777 1776-1777 1777 1777 1777 1778 1780 1781-1782 1782-1783 1782-1783 1783-1784 1783-1784 1784-1785 1784-1785 1784-1785 986 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 602 603 604 605 606 607 1202 1203 1203 1204 1204 1205 1787-1788 1788-1789 1788-1789 1789-1790 1789-1790 1790-1791 71 .Katalog No Özel No 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 Genel No 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Üsküp ve Köstendil Livalarının Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyeleri Kars (Maraş) Livası'nın Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyeleri Hotin Seferi'ne Memur Rumeli Eyaleti Şartlu ve Mütekâidleri Sivas. Çirmen. Saruhan ve Hüdavendigâr Sancaklarının Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Kırkkilise.

Katalog No Özel No 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 Genel No 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Ağriboz Kalesi'nde Mevcut Bulunmayan Timar Sahiplerinin İsimleri Midilli. Ankara ve Aydın Sancaklarındaki Bazı Timarların Kayıtları Sahipsiz Timarların Kayıtları ve Başka Mahallere Tahsisleri Ankara Sancağı'ndaki Bir Timarın Kaydı Divriği Sancağı'ndaki Bir Timarın Kaydı Sofya Sancağı'ndaki Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Sahipsiz Timarların Kayıtları ve Başka Mahallere Tahsisleri Erzurum'daki Bir Timarin Kaydı Canik'teki Bir Timarin Kaydı Avlonya Livası'nda Bir Timarın Kaydı Hamid Sancağı'ndaki Bazı Timar Kayıtları Karlıili Sancağı'ndaki Bir Timarın Kaydı Teke Sancağı'ndaki Bir Timarın Kaydı TARİH Hicrî 1206 1206 1206 1206 1206 1207 1207 1208 1208 1208 1209 1211 1212 1213 1213 1213 1215 1215 1216 1216 1217 1217 1218 1218 1219 1224 1225 1225 1228 Milâdî 1791-1792 1791-1792 1791-1792 1791-1792 1791-1792 1792-1793 1792-1793 1793-1794 1793-1794 1793-1794 1794-1795 1796-1797 1797-1798 1798-1799 1798-1799 1798-1799 1800-1801 1800-1801 1801-1802 1801-1802 1802-1803 1802-1803 1803-1804 1803-1804 1804-1805 1809-1810 1810 1810 1813 986 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 72 . Kangırı. Karlıili ve Rodos Livalarındaki Timar Sahiplerinin Mevcutları Belgrad Muhafazasında Bulunan Rumeli Eyaleti Erbâb-ı Timar Mülâzımları Defteri Vefatlarıyla Vârissiz Kalan Bazı Timarların Darphâne'ye Zabtlarına Dair Ruznâmçe-i Hümâyûn Suretleri Timar Tevcihâtı Beyşehri Livası Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Levent Çiftliği Teşkilatı için Tertip Olunan Timarlar Halep'teki Bazı Timarların Hâss-ı Hümâyûn'a Tahsisleri Maraş Eyaleti'nin Timar Tevcihâtı Niğbolu Sancağı'ndaki Bir Timarın Ruznamçe-i Hümâyûnu Sahipleri Yoklamada Bulunmadıklarından Dolayı Mülâzımları Arzolunacak Timarlar Sahipsiz Timarların Kayıtları ve Başka Mahallere Tahsisleri Anadolu'daki Timar Mülâzımları Divan-ı Hümâyûn Kalemi'ne Ait Timarlar Sahipsiz Timarların Kayıtları ve Başka Mahallere Tahsisleri Kastamonu. Tarsus. İnebahtı.

Foça ve Suğla Sancakları'ndaki Timar Kayıtları Çirmen. Çakırcı vesaire Timarları Mehmed Vahid Paşa Tarafından Hamid Livasında Emanet Suretiyle Zabtolunan Timar ve Mukâtaât Hisseleri Nablus Sancağı'ndaki Timar Kayıtları Sivas Eyaleti'ndeki Timar Mülâzımları Sivas Eyaleti'ndeki Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Ankara Livası'ndaki Timar Hisse Kaydı Paşa Livası'nda Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Saruhan Livası'nda Timar Hisse Kaydı Rumeli'de Bazı Timar Kayıtları Anadolu Eyaleti Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Kayıtları Biga. Mahallerde Sıbyan ve Mütekâidîn Cebelü Bedeliyesi Rumeli Eyaleti'ndeki Timar Mülâzımlarının Tatbik Mühürleri Şahinci. Sıbyan ve Mütekâidlerinin Timarlarından Alınacak Nısf Hâsılât Bazı Timarların İhâlesi Timar Bakâyâ Muhasebesi Mansûre Süvarisine İlhak Olunan ve Olunmayan Timarlar Tırhala Sancağı'ndaki Mukâtaât ve Timarlar Timar Tevcihi ve İlmühaber Kayıtları Konya'daki Bazı Timarların Hesabâtı Timar ve Timar Bedelâtı Tahvil (Malta Seferi Münasebetiyle) Tahvil Köhne TARİH Hicrî 1228 1228 1229 1231 1231 1232 1232 1233 1234 1235 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1247 1248 1249 1251 1251 1253 1254 1256 1258 1259 972-976 972-973 989-990 Milâdî 1813 1813 1813-1814 1815-1816 1815-1816 1816-1817 1816-1817 1817-1818 1818-1819 1819-1820 1822-1823 1823-1824 1824-1825 1825-1826 1826-1827 1827-1828 1831-1832 1832-1833 1833-1834 1835-1836 1835-1836 1837-1838 1838-1839 1840-1841 1842-1843 1843 1564-1568 1564-1565 1581-1582 986 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 73 . Gelibolu. Kırkkilise.Katalog No Özel No 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 Genel No 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 7501 7502 7503 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Selanik Sancağı'ndaki Bazı Timarların Kaydı Rumeli Eyaleti vb. Lağımcı. Hüdavendigâr vesair Mahallerindeki Timar Kayıtları Anadolu ve Rumeli'deki Bazı Timar Kayıtları Yanya Livası'ndaki Bazı Timar Kayıtları Zabtolunan Bazı Timar ve Timarların Kayıtları Humbaracı.

35 ve 46 numaralar mükerrer olup. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Tahvil (Nişan) Kalemi Defterleri (A. 1024-1335/1615-1916 tarihleri arasındaki kayıtları hâvidir. 5.d) Bu katalogda. Çavuşân ve Divan-ı Hümâyûn Kâtiplerine Ait Timarlar Mütesellimlik Tahvil Atik Şurût Defteri (Mühendishâneler Hakkında) Divan-ı Hümâyûn Hizmetine Tayin Olunup Min-ba'd Serdarlar ile Sefere Gitmeyip Rikâb-ı Hümâyûn ile Eşmek Ferman Olunan Gedikli Kırk Nefer Divan Kâtibi Paşa Sancağı Timar Tevcihi TARİH Hicrî 989-990 992-993 998 1099-1104 1125 1134-1145 1199-1245 1220-1260 1245-1260 1287-1317 Milâdî 1581-1582 1584-1585 1589 1687-1692 1713 1721-1732 1784-1829 1805-1844 1829-1844 1870-1899 - 986 395 396 397 398 399 400 7530 7531 1015-1019 1256-1279 1606-1610 1840-1862 Katalog No Özel No 1 2 Genel No 697 698 699 700 701 702 (B) DEFTERİN ADI/KONUSU Hersek Mirlivasının Haslarıyla Sipahilere Ait Timarların Kasım b. 46 numaranın mükerrer adedi 2'dir. Katalog No 989 Sıra No 1 2 DEFTERİN ADI Atik Divan Atik Vüzerâ TARİH Hicrî 1024-1029 1108-1183 Milâdî 1615-1619 1696-1769 Sayfa Adedi 226 230 74 . 1-86 numaralarda bulunan 91 adet defter.NŞT.Katalog No Özel No 388 389 390 391 392 393 394 Genel No 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 (A) DEFTERİN ADI/KONUSU Tahvil Berat Köhne Alaybeyiliği Alaybeyiliği ve Hotin'deki Ahkâm-ı Sâire Alaybeyiliği Mütesellimlik Müteferrika. İsa'nın Emaneti ve Hayreddin'in Kitâbetiyle Yazılan Tahriri Tortum Livası'ndaki Haslar Ankara Livası'nın Timar Defterinin Üçüncü Cildi Anadolu Eyaletlerinin Cebelü Bedeliyesi Tırhala Livası'ndaki Lâğımcı Salih'in Timarının Kayıt Sureti Erzurum Livası Kemâh Nahiyesi'nin Zeâmet ve Timarlarının Defteri TARİH Hicrî 904 980 997 1189 Tarihsiz Tarihsiz Milâdî 1498 1572 1588 1775 986 3 4 5 6 c. 19. Defterler kronolojik olarak tasnif edilmiştir. 18.DVNS.

19 19/mük. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18/mük. Hersek. Hitâbet.Katalog No Sıra No 3 4 5 5/mük. Atik Şurût Salyâne Evvel-i Rumeli Mükerrer Atik Mahlûl-i Sânî-i Rumeli Atik Özi Şerh Sâlis-i Rumeli Mahlûl Bosna. 36 75 . DEFTERİN ADI Halep Atik Mısır Atik Kaza Mükerrer Sivas Atik Anadolu Ordu Sanî-i Anadolu Sâlis-i Anadolu Atik Sâlis-i Anadolu Atik Mısır Atik Sanî-i Anadolu Atik Divan Maraş Atik Karaman Sancak Sanî-i Rumeli Mahlûl Anadolu Anadolu Evvel-i Erzurum Sanî-i Erzurum İmâmet. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33/mük. 34 35 35/mük. Klis Nişan-ı Hümâyûn Divan Müstahfız-ı Rumeli Atik Müstahfız-ı Anadolu Ordu-yı Hümâyûn Atik Karaman Atik Ulemâ Atik Cezâir Kaza TARİH Hicrî 1130-1221 1147-1160 1144-1315 1152-1152 1157-1254 1157-1254 1159-1257 1159-1257 1160-1255 1160-1229 1160-1256 1162-1191 1167-1255 1167-1255 1169-1191 1170-1255 1173-1256 1169-1256 1173-1259 1238-1240 1174-1229 1177-1242 1118-1210 1173-1257 1180-1256 1182-1256 1183-1257 1189-1272 1190-1256 1183-1247 1196-1211 1194-1273 1197-1321 1202-1236 1202-1206 1203-1204 1167-1257 1207-1243 1201-1247 1215-1256 Milâdî 1717-1806 1734-1747 1731-1897 1739 1744-1838 1744-1838 1746-1841 1744-1841 1747-1839 1747-1813 1747-1840 1845-1777 1753-1839 1753-1839 1755-1777 1756-1839 1759-1840 1755-1840 1759-1843 1823-1825 1760-1813 1762-1826 1706-1795 1759-1841 1776-1840 1768-1840 1769-1841 1775-1855 1776-1840 1769-1831 1781-1796 1780-1856 1782-1903 1787-1820 1787-1791 1888-1889 1753-1841 1792-1827 1786-1831 1800-1840 Sayfa Adedi 496 462 193 101 695 257 280 702 681 752 402 468 749 576 297 419 567 856 741 334 178 250 164 525 809 610 513 327 211 443 119 712 434 377 327 267 244 563 241 989 20 21 22 23 23/mük. İzvornik. Nişân-ı Hümâyûn Eşkinci-i Sanî.

Mevalî Kadılar Şurût Eyalet-i Özi Sivas Atik ve Kâtib Nişân-ı İmâret ve Hitâbet Vüzerâ Tahvil Anadolu Rumeli Mahlût Defter Vüzerâ Rumeli Askerî Mektebi ve Harbiye Bölüğü Mîrimîranlık TARİH Hicrî 1202-1228 1221-1228 1253-1268 1229-1242 1229-1255 1229-1258 1229-1329 1239-1327 1211-1263 1141-1252 1242-1253 1241-1243 1243-1253 1242-1257 1243-1259 1245-1254 1249-1258 1252-1272 1215-1228 1256-1280 1256-1278 1256-1281 1256-1276 1256-1279 1256-1278 1256-1278 1256-1278 1256-1292 1320-1329 1256-1278 1258-1278 1259-1279 1269-1885 1274-1335 1279-1319 1279-1312 1279-1299 1285-1293 1288-1324 Milâdî 1787-1813 1806-1813 1837-1851 1813-1826 1813-1839 1813-1842 1813-1911 1823-1909 1796-1846 1728-1836 1826-1837 1825-1827 1827-1837 1826-1841 1827-1843 1829-1838 1833-1842 1836-1855 1800-1813 1840-1861 1840-1861 1840-1864 1840-1859 1840-1862 1840-1861 1840-1861 1840-1861 1840-1875 1902-1911 1840-1861 1842-1864 1843-1862 1852-1868 1857-1916 1862-1901 1862-1894 1862-1881 1868-1876 1871-1906 Sayfa Adedi 141 107 536 229 396 217 255 137 183 120 140 205 115 265 289 255 233 241 271 393 291 453 109 113 151 171 431 262 302 370 191 214 276 264 Yok 186 196 276 323 989 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 76 . 46/mük.Katalog No Sıra No 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46/mük. Anadolu Evvel-i Rumeli Sanî-i Anadolu Sudûr-ı Izâm. Müstahfız-ı Anadolu Atik Nizam Atik Lağımcı Mükerrer Humbaracı Lağımcı Adana Atik Mahlût Atik Paşa Anadolu Atik Kaza Atik Vüzerâ Karaman Mahlût Atik Cezâir Sanî-i Rumeli Halep Tersâne-i Âmire Evvel-i Maraş. 47 48 49 50 51 52 53 DEFTERİN ADI Ordu-yı Rumeli Defter-i Anadolu ve Rumeli Atik Vüzerâ Humbaracı Salyâne Nişân-ı Hümâyûn Menşûr Atik Sivas.

seferde olan Kapıkulu süvari bölüklerine. Bu çeşit devlet memurlarının tayin muamelesini gösteren kâğıda ruûs adı verilir ve bunlar bu kalemde tutulan Ruûs Defterleri'ne kaydolunurdu. Timar Menşûr-ı Hümâyûn Vüzerâ-yı İzâm ve Vükelâ-yı Fihâm Hazarâtı Anadolu Vilayet Fihrist Vilayet-i Karadağ. bunları sefer zamanı sadrıazam inha ederdi.d) Ruûs Kalemi. Divan-ı Hümâyûn'un en önemli kalemlerinden olup. RUÛS KALEMİ DEFTERLERİ (A. vezir. Ordu Ruûsları: Sadrıazam nezâretinde olan vakıflara. b.Katalog No Sıra No 72 73 74 75 76 77 78 DEFTERİN ADI Atik Vüzerâ Vüzerâ-yı İzâm Vüzerâ-yı İzâm ve Vükelâ-yı Fihâm Hazarâtı Ulemâ-yı Kirâm ve Sudûr-ı İzâm Zeâmet. İstanbul'da bulunan Divan çavuşları ve mütekâid müteferrika ruûsları. evkâf ve gümrükten maaş alan her türlü devlet memurlarının tayin muamelelerinin yapıldığı ve bunlara dair kayıtların tutulduğu kalemdir.RSK. timar ve zeâmet sahipleri dışındaki bütün hizmetliler ile hazine. Galata ve Üsküdar kadılarının. Divan-ı Hümâyûn kâtipleri. Gedik. Avcı bölükleri. Ruûs Kalemi Ruûsları: Şeyhülislam ile İstanbul. çaşnigirler. Ruûslar umumiyetle üç çeşitti: a. top arabacı. Küçük Ruznamçe Ruûsları: Kapıcılar. sancakbeyi. Bâbüssaâde ağasıyla Yeni Saray ağası ve Enderûn serkilercisi nezâretinde olan evkaftaki vazife sahiplerinin. Anadolu'daki vakıflara ait vazifelerin ve kale muhafızı neferlerin ruûsları bu ismi alırdı. ulûfeli müteferrikalara ait ruûslardır ki. beylerbeyi. Eyüp. c. Nevâhi-yi Râbia Vilayet-i Hüdavendigâr Berat-ı Âlî Tahvîl-i Nizam Tahvil Kalemi Umum Fihristi Muharrerât-ı Umumiye Müzekkire TARİH Hicrî 1292-1315 1292-1306 1206-1312 1313-1325 1315-1326 1322-1327 1320-1326 1321-1331 1302-1320 1302-1320 1302-1320 1312-1319 1144-1316 1145-1315 1316-1335 Milâdî 1875-1897 1875-1888 1791-1894 1895-1907 1897-1908 1904-1909 1902-1908 1903-1912 1884-1902 1884-1902 1884-1902 1894-1901 1731-1898 1732-1897 1898-1916 Sayfa Adedi 293 254 268 251 249 196 189 193 188 148 146 136 174 211 287 989 79 80 81 82 83 84 85 86 3. cebeci. 77 . Rikâb Ruûsları: Bunlar da iki kısımdı: ca. mevalî. topçu.

b. Hassa çamaşırcıları. Saray'a mensup ehl-i hiref. Piyade Ruûsları: Saray aşçıları.D TARİH Hicrî 946-1253 Milâdî 1539-1837 Defter Adedi 254 sayfa Katalog Tertibi Analitik Envanter Tasnifsiz defterler arasından çıkan ve 970-1256/1563-1841 tarihleri arasını ihtiva eden 13 adet defter.RSK. yani sanatkârlar. 75157518. Alemdarlar. Sertoğlu. 11051246/1693-1830 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 3 adet olmak üzere toplam 106 adet Ruûs Defteri mevcuttur.e. Tersane mensupları. B grubunda 262-279.RSK Ek-1 / A. 78 . C grubunda 703-705 genel ve 1-3 özel numaralarda. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Ruûs Defterleri (KK. 7528 genel ve 1-23 özel numaralarda. Özel No Genel No DEFTERİN ADI Ru ûs K ayı tl arı .RSK.g. Ali Emirî. İbnülemin ve Muallim Cevdet belge tasnifleri içerisinde de Ruûs Defterleri'ne rastlamak mümkündür. Mehterler.. birkaç sayfa veya formadan müteşekkil 254 adet Ruûs Defteri parçası mevcuttur.RSK Ek-13 numaraları arasında bu kataloğun sonuna kaydedilmiştir. Katalog No 980 Sıra No 1452-1698-F FONUN KODU A.RSK koduyla kayıtlı 946-1253/1539-1837 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden. 983-1273/1575-1857 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 23 adet. a. 1452-1698-F genel ve 1-247-F özel numaralarda A. esnaf kethüdaları ve mukâtaa kâtiplerine ait ruûslar16. 1258-1337/1842-1919 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden Divan-ı Hümâyûn Kalemlerine Ait Muhtelif Defterler arasında da Ruûs Defterleri mevcuttur. Eski Saray ve Galata Sarayı kapıcıları. Anadolu kalelerindeki zabitler.cb. a. 953-1237/ 1546-1822 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 80 adet. 286-287. Bunlar Tanzimat sonrası teşekkül eden Sadâret Dairesi Divan (Beylikçi) Kalemi'nin tuttuğu defterlerdir. A.A 1 208 Padişahın Yanbolu'ya Hareketinde Yollarda Verdiği Ruûsların Kayıtları 953 1546-1547 TARİH Hicrî Milâdî 16 M. Divan-ı Hümâyûn sakaları. Ayrıca 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 277-291 genel ve 1-15 özel numaralarda.d) Bu katalogda. s.RSK 247-F numarasından sonra A. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Ruûs Defterleri (A.d) Bu katalogda. Saray tabip ve cerrahları. A grubunda 208-261/24 genel ve 1-79 özel numaralarda.

Özel No 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Genel No 209 210 211 212 213 214 215 216 216/A 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 DEFTERİN ADI Ruûs Kaza Kayıtları Ruûs Kayıtları TARİH Hicrî 957 959 961 961 962 962 963 966 Milâdî 1550 1551-1552 1553-1554 1553-1554 1554-1555 1554-1555 1555-1556 1558-1559 1556-1557 1659-1660 1563-1564 1564-1565 1565-1566 1569-1570 1570-1571 1571-1572 1572-1573 1572-1573 1573-1574 1574-1575 1574-1575 1574-1575 1576-1577 1577-1578 1578-1579 1578-1579 1578-1579 1579-1580 1579-1580 1580-1581 1580-1581 1581 1581 1582 1583 1583 1584 1584 1585 1585 Ruûs Kayıtları 964 1070 971 972 973 977 978 İnebahtı'da Yazılan Ruûs Kayıtları Ruûs Kayıtları Halkulva‘d ve Tunus Muharebelerinde Tutulan Ruûs Kayıtları 979 980 980 981 982 982 Ruûs Kayıtları 982 984 985 986 986 986 987 987 988 988 989 989 990 991 Osman Paşa'nın Ruûs Kayıtları Ruûs Kayıtları Köprübaşı'nda Yazılan Ruûs Kayıtları Ruûs Kayıtları Erzurum'daki İbtida Ruûs Kayıtları Ruûs Kayıtları 991 992 992 Serdar Ferhad Paşa'nın Ruûs Kayıtları Ruûs Kayıtları 993 993 79 .

Gedikli. Kâtib.Özel No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Genel No 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 261/5 261/6 261/7 261/8 261/9 261/10 261/11 261/12 261/13 261/14 261/15 261/16 261/17 261/18 261/19 261/20 261/21 261/22 261/23 261/24 DEFTERİN ADI Üsküdar'da Tutulan Ruûs Kayıtları TARİH Hicrî 994 995 997 Milâdî 1585-1586 1586-1587 1588-1589 1588-1589 1588-1589 1592-1593 1596-1597 1598-1599 1605-1606 1619-1620 1644-1645 1645-1646 1647 1655-1656 1728-1729 1740-1741 1743-1746 1757 1763-1764 1780-1781 1779-1780 1780-1781 1781-1788 1781-1793 1787-1788 1790-1794 1795-1800 1798-1802 1801-1804 1807-1808 1807-1809 1808-1811 1809-1811 1820-1822 Ruûs Kayıtları 997 997 1001 Davud Paşa'nın Serdarlık Ruûs Kayıtları Satırcı Mehmed Paşa'nın Varad Seferi Ruûs Kayıtları Ruûs Kayıtları Sadrıazam Mehmed Paşa'nın İkindi Ruûs Kayıtları Ruûs Kayıtları Sadrıazam Mehmed Paşa'nın Ruûs Kayıtları 1005 1007 1014 1029 1054 1055 1057 1066 1141 1153-1175 1156-1159 1171 1177 1195 1193-1194 1195 1196-1202 1196-1207 1202 1205-1208 1210-1214 1213-1216 1216-1218 1222 1222-1223 1223-1226 1224-1226 1236-1237 Ruûs Kayıtları 1 2 3 4 262 263 264 265 Ruûs Kayıtları .B Vilayet ve Liva Mutasarrıfları ve Mülkî Teşkilat Kayıtları Kaleler Tevcihâtı Müteferrika. Defter-i Hakanî Kâtipleri Kayıtları Muhtelif Tevcihât Kayıtları 983 1036-1041 1037 1038 1575-1576 1626-1632 1627-1628 1628-1629 80 .

Şahinci ve Çakırcıların Kayıtları Ruûs Kayıtları 1014 1073-1080 1084-1085 1157-1266 1261-1273 1 2 3 703 704 705 1105 1193 1246 1693 1779 1830 c.Özel No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Genel No 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 7515 7516 7517 7518 7528 DEFTERİN ADI Vilayet ve Liva Mutasarrıfları ve Mülkî Teşkilat Kayıtları TARİH Hicrî 1040 1044 1048 1048 1067 1069 1070 Milâdî 1630-1631 1635-1636 1638-1639 1638-1639 1656-1657 1658-1659 1659-1660 1662-1663 1662-1663 1672-1673 1696-1697 1716-1717 1720-1721 1736-1737 1605-1606 1662-1670 1673-1675 1744-1850 1845-1857 Muhtelif Tevcihât Kayıtları 1073 1073 1083 1108 1129 1133 1149 Tahvil (Kul Kaydı) Ruûs Kayıtları Gazi Sultan Süleyman Evkâfı'nın Hademe ve Duâgûyân Defteri Istabl-ı Âmire Müdürlüğü Kapıcılık Payesini İhrâz Edenlerin Defteri Ruûs Kayıtları .RSK.C Rikâb-ı Hümâyûn'daki Müstahfız.DVNS. Defterler kronolojik olarak tasnif edilmiştir.d) Bu katalogda. Katalog No Sıra No 1 2 989 3 4 5 6 Evkâf-ı Hümâyûn Vakıf ve Mukâtaât DEFTERİN ADI Evkâf-ı Hümâyûn TARİH Hicrî 1116 1117 1117-1118 1118-1118 1118-1119 1119-1120 Milâdî 1704 1705 1705-1706 1706-1706 1706-1707 1707-1708 Sayfa Adedi 442 510 326 320 321 242 81 . 1-261 numaralarıyla 1116-1326/1704-1908 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 262 adet Ruûs Defteri mevcuttur. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Ruûs Defterleri (A.

Katalog No Sıra No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1120-1121 1121-1122 1122 1122 1123 1124 1124 1125 1125-1126 1126-1127 1127 1127 1127 1127 1128 1128 1128-1129 1128-1129 1129 1129-1130 1130-1131 1131-1132 Milâdî 1708-1709 1709-1710 1710 1710 1711 1712 1712 1713 1713-1714 1714-1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715-1716 1715-1716 1716 1716-1717 1717-1718 1718-1719 1719 1719-1720 1720-1721 1721 1721 1721-1722 1722-1723 1723-1724 1724-1724 1725-1726 1726-1727 1727-1728 1727-1838 1729 1729-1730 1729-1730 1730 1730-1731 1730-1731 Sayfa Adedi 280 470 330 360 136 460 364 510 336 398 192 84 102 244 181 108 398 338 196 370 474 484 454 456 486 480 480 504 480 480 410 480 504 506 402 394 402 32 412 484 412 Vakıf ve Mukâtaât Rikâb Vakıf ve Mukâtaât Evkâf-ı Hümâyûn Mukâtaât Tevliyet ve Mukâtaât Ruûs-ı Hümâyûn Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs-ı Hümâyûn Vakıf ve Mukâtaât Ruûs-ı Hümâyûn Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs-ı Hümâyûn 989 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 İstihdam Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs-ı Hümâyûn Mukâtaât Evkâf-ı Hümâyûn Evkâf-ı Hümâyûn Evkâf-ı Hümâyûn Kuyûdât-ı Ruûs-ı Hümâyûn Vakıf ve Mukâtaât Evkâf-ı Hümâyûn Evkâf-ı Hümâyûn 1132 1132-1133 1133-1134 1134 1134-1135 1135-1136 1136-1137 1137 1137-1138 1138-1139 1139-1140 1140-1141 1140-1254 1142 1142-1143 1142-1143 1143 1143-1144 1143-1144 82 .

(Umumî) Evkâf-ı Hümâyûn Vakıf ve Mukâtaât Evkâf-ı Hümâyûn Vakıf Evkâf-ı Hümâyûn Vakıf ve Mukâtaât Vakıf Vakıf ve Mukâtaât Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs-ı Hümâyûn (Umumî) Mukâtaa Vakıf Müstahfız-ı Atik (Anadolu) Vakıf vesaire Mukâtaa vesaire Ruûs-ı Hümâyûn Mukâtaa Ruûs-ı Hatt-ı Hümâyûn Mukâtaât Vakıf Vakıf vesaire Vakıf Mukâtaa Vakıf Vakıf ve Mukâtaa Vakıf Ruûs-ı Hümâyûn Mukâtaa Ruûs-ı Hümâyûn TARİH Hicrî 1144 1144-1145 1144-1171 1146 1146 1147 1147 1148 1150 1150-1151 1151 1151-1152 1151-1152 1152 1153-1153 1154-1154 1154-1154 1154-1155 1155 1155-1156 1156 1156-1157 1156-1157 1156-1170 1157-1158 1160-1163 1162 1163-1165 1164-1167 1165-1169 1167-1169 1169-1171 1171-1173 1171-1173 1173-1174 1173-1175 1174-1176 1176-1177 1176 1177-1182 1178-1181 Milâdî 1731 1731-1732 1731-1757 1733 1733 1734 1734 1735 1737 1737-1738 1738 1738-1739 1738-1739 1739 1740-1740 1741-1741 1741-1741 1741-1742 1742 1742-1743 1743 1743-1744 1743-1744 1743-1756 1744-1745 1747-1749 1748 1749-1751 1750-1753 1751-1755 1753-1755 1755-1757 1757-1759 1757-1759 1759-1760 1759-1761 1760-1762 1762-1763 1762 1763-1768 1764-1767 Sayfa Adedi 480 216 376 262 288 380 408 434 296 284 240 218 186 218 270 216 358 372 358 312 460 194 272 203 394 596 578 494 494 572 498 578 588 590 438 500 498 410 556 564 576 989 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 83 .Katalog No Sıra No 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 DEFTERİN ADI Kuyûdât Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs-ı Hümâyûn Vakıf ve Mukâtaât Evkâf-ı Hümâyûn Vakıf ve Mukâtaât Ruûs-ı Hümâyûn .

Katalog No Sıra No 89 90 91 92 93/mü k. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 DEFTERİN ADI Vakıf Vakıf ve Mukâtaa Vakıf Mukarrer Vakıf Vakıf ve Mukâtaa Ruûs-ı Hümâyûn Tevârih-i Muhtelife Tevcihât-ı Vakfiye Vakıf ve Mukâtaa Ruûs Mukâtaât Vakıf Vakıf ve Mukâtaa Vakıf Vakıf ve Mukâtaa Ruûs Evkâf-ı Hümâyûn Vakıf ve Mukâtaa Vakıf Vakıf Nizamât Mukâtaa Ruûs (Umumî) Mukâtaa Evkâf-ı Şerife Vakıf ve Mukâtaa Vakıf ve Mukâtaa Vakıf Evkâf-ı Hümâyûn Vakıf Mukâtaa ve Tevcihât-ı Divaniye Vakıf TARİH Hicrî 1181-1188 1182-1190 1182-1183 1185-1186 1186-1193 1188-1189 1189-1191 1190-1193 1191-1235 1193-1196 1196-1198 1196-1199 1199-1201 1200-1202 1201-1207 1202-1206 1202-1206 1203 1203-1244 1203-1207 1203-1207 1203-1205 1205-1206 1205-1241 1206-1207 1207-1210 1207-1208 1208-1210 1210 1210-1212 1210-1211 1211-1213 1212-1213 1213-1214 1213-1216 1214-1215 1215-1217 1216-1219 1217-1219 Milâdî 1767-1774 1768-1776 1768-1769 1771-1772 1772-1779 1774-1775 1775-1777 1776-1779 1777-1819 1779-1781 1781-1783 1781-1784 1784-1786 1785-1787 1786-1792 1787-1791 1787-1791 1788 1788-1792 1788-1792 1788-1792 1792-1590 1790-1791 1790-1825 1791-1792 1792-1795 1792-1793 1793-1795 1795 1795-1797 1795-1796 1796-1798 1797-1798 1798-1799 1798-1801 1799-1800 1800-1802 1801-1804 1802-1804 Sayfa Adedi 384 414 290 400 872 400 712 398 202 502 606 308 252 403 70 140 188 128 394 218 378 218 168 188 156 906 320 372 302 628 296 376 352 320 396 396 400 382 380 989 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 84 .

Ruûs-ı Hümâyûn Ruûs-ı Hümâyûn Evkâf. Ruûs-ı Hümâyûn 85 .Katalog No Sıra No 127 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 DEFTERİN ADI Mukâtaât Mükerrer Hatt-ı Hümâyûn Zeâmet Çavuşân-ı Âlî Vakıf Tevcihât Mukâtaa Ruûs Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs Vakıf ve Mukâtaa TARİH Hicrî 1218-1222 1218-1260 1218-1230 1219-1220 1219-1223 1220-1222 1220-1235 1222-1223 1223-1225 1223-1230 1225-1229 1229-1230 1230-1231 1231-1277 1231-1236 1232 Milâdî 1803-1807 1803-1844 1803-1814 1804-1805 1804-1808 1805-1807 1807-1819 1807-1808 1808-1810 1808-1814 1810-1813 1813-1814 1814-1815 1815-1860 1815-1820 1816 1817 1817-1820 1820-1821 1820-1829 1821-1822 1822-1825 1826-1828 1828-1830 1828-1852 1829-1839 1830-1832 1832-1834 1832-1834 1834-1835 1835-1836 1835-1836 1836-1837 1836-1838 1837-1838 1837-1839 1839-1841 1840-1844 1840-1841 1841-1849 1842-1845 Sayfa Adedi 282 394 298 378 236 302 310 268 254 632 839 136 401 140 362 168 140 398 196 360 222 403 223 300 294 294 195 200 28 299 286 374 294 278 200 299 298 200 192 300 300 Ruûs Medâris-i Edirne ve Bursa Ruûs 1233 1233-1236 1236-1237 Mukâtaa Vakıf Ruûs 1236-1245 1237-1238 1238-1241 1242-1244 1244-1246 1244-1269 1245-1255 1246-1248 1248-1250 1248-1250 1250-1251 1251-1252 1251-1252 1252-1253 1252-1254 1253-1254 1253-1255 1255-1257 1256-1260 1256-1257 1257-1265 1258-1261 989 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Ruûs-ı Hümâyûn. Cihad Ruûs Evkâf Vakıf Ruûs Vakıf Ruûs Evkâf Ruûs Evkâf Mukâtaât Evkâf.

Katalog No Sıra No 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 DEFTERİN ADI Evkâf-ı Şerif Ruûs-ı Hümâyûn Evkâf-ı Şerif Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs-ı Hümâyûn Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs-ı Hümâyûn Mukâtaât Evkâf-ı Şerif Ruûs-ı Hümâyûn Evkâf-ı Hümâyûn Ruûs Evkâf Ruûs-ı Hümâyûn Mukâtaât Medrese Evkâf Evkâf-ı Şerîf TARİH Hicrî 1258-1259 1258-1289 1259-1261 1259-1261 1260-1262 1261-1264 1261-1266 1263-1266 1263-1269 1264-1266 1264-1266 1266-1268 1266-1268 1266-1270 1268-1270 1268-1271 1268-1270 1269-1282 1269-1282 1270-1273 1270-1273 1270-1273 1273-1275 1273-1275 1273-1275 1275-1277 1275-1277 1275-1277 1277-1279 1277-1279 1277-1278 Milâdî 1842-1843 1842-1872 1843-1845 1843-1845 1844-1845 1845-1847 1845-1849 1846-1849 1846-1852 1847-1849 1847-1849 1849-1851 1849-1851 1849-1853 1851-1853 1851-1854 1851-1853 1852-1865 1852-1865 1853-1856 1853-1856 1853-1856 1856-1858 1856-1858 1856-1858 1858-1860 1858-1860 1858-1860 1860-1862 1860-1862 1860-1861 1861-1862 1861-1862 1861-1862 1862-1863 1862-1863 1862-1865 1863-1864 1863-1865 1864-1865 1865-1869 Sayfa Adedi 200 200 288 284 280 276 426 302 192 298 296 298 300 188 288 140 287 188 254 383 378 377 302 350 396 402 258 206 198 197 198 198 198 197 192 190 300 192 300 208 196 989 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Evkâf 1278-1279 1278-1279 1278-1279 1279-1280 1279-1280 1279-1282 1280-1281 1280-1282 1281-1282 1282-1286 86 .

Katalog No Sıra No 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1282-1284 1282-1284 1282-1283 1283-1285 Milâdî 1865-1867 1865-1867 1865-1866 1866-1868 1866-1868 1867-1868 1868-1869 1868-1869 1868-1869 1764-1765 1764-1815 1777-1830 1788-1831 1788-1845 1845-1850 1845-1863 1832-1867 1860-1862 1860-1864 1856-1864 1855-1865 1848-1856 1854-1858 1865-1866 1866-1868 1868-1869 1265-1869 1870-1875 1870-1879 1870-1874 1872-1881 1870-1879 1868-1879 1880-1889 1880-1882 1880-1889 1878 1876-1888 1897-1898 1895-1898 Sayfa Adedi 197 200 192 185 186 185 258 195 215 154 16 196 204 159 206 239 144 144 193 193 50 207 151 408 408 371 121 199 200 204 204 196 157 159 159 155 200 204 120 193 Evkâf 1283-1285 1284-1285 1285-1286 1285-1286 1285-1286 Defter-i İlmühaber Ağalar Rütbeler Menâsıb Menâsıb-ı Divan ve Rütbe-i Seniyye Menâsıb Medâris-i Âsitâne-i Aliyye Mühimme Rütbe (Dördüncü) Ruûs-ı Hümâyûn (Üçüncü) Nizam Defterleri Fihristi Rütbe (İkinci) Medâris-i Edirne Ruûsu Hülâsa 1178-1179 1178-1231 1191-1246 1203-1247 1203-1262 1261-1267 1261-1280 1248-1284 1277-1289 1277-1281 1273-1281 1272-1282 1265-1273 1271-1275 1282-1283 1283-1285 1285-1286 1282-1286 1287-1292 1287-1297 1287-1291 1294-1299 1294-1297 1285-1297 1298-1307 1298-1300 1298-1307 1290-1296 1293-1306 1315-1316 1313-1316 989 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Menâsıb-ı Divaniyye Medâris-i Edirne ve Bursa Rütbe-i Seniyye-i Mütenevvia Ruûs-ı Hümâyûn Rütbe-i Seniyye-i Mütenevvia Harc-ı Teşrifat Müderrislik Müderrislik-i İstanbul Müderrislik-i Edirne Müderrislik-i Bursa Müzekkere Menâsıb-ı Divaniye Rütbe 87 .

Yine Osmanlı Devleti'nin hâriçte bulunan elçilerinden gelen raporların şifreleri burada çözülür. birkaç sayfa veya formadan müteşekkil 4 adet Âmedî Kalemi Defteri parçası mevcuttur18. reisülküttabın hususî kalemidir.AMD. A.. yabancı devletlerin hükûmet başkanlarına yine sadrıazam tarafından gönderilecek mektupların müsveddeleri. s. ÂMEDÎ KALEMİ DEFTERLERİ (A.AMD. Âmedî Kalemi'nin şefine Âmedci. Sadrıazam tarafından padişaha yazılacak telhis ve takrirlerle. 18 Ayrıca bilgi için Divan (Beylikçi) Kalemi Düvel-i Ecnebiye Defterlerine bakınız. yabancı elçi.d koduyla 1702-1704-A. görüşme mazbataları ve protokoller. 17 Sertoğlu. 15 vd.e.d) Bu katalogda. a. konsolos ve tüccarlara ait her çeşit yazı ve evrak burada yazılır ve asılları bu kalemde saklanırdı. Tanzimat'tan sonra Âmedî Kalemi'nin ehemmiyeti artmış. Divan muameleleri Paşa Kapısı'na geçtikten sonra Saray ile Sadâret Dairesi'nin irtibatı bu kalem vasıtasıyla sağlanmış ve Paşa Kapısı kalemlerinden biri olmuştur. Âmedî Efendi veya Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn denilmiştir.g. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Âmedî Kalemi Defterleri (A.AMD. 1-3-A özel numaralarda bulunan ve 1192-1241/1778-1825 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden. 88 .Katalog No Sıra No 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 DEFTERİN ADI Menâsıb-ı Divaniye Rütbe Cihet-i Kuyûdât Rütbe ve Menâsıb Esâmi-i Hurûf Rütbe-i Muhtelife Rütbe Ruûs-ı Hümâyûn İrâdeleri Kayıtları Ruûs Müzekkere Rütbe ve Menâsıb Divan-ı Hümâyûn 989 TARİH Hicrî Milâdî 1307-1315 1889-1897 1313-1314 1895-1896 1255-1285 1839-1868 1307-1311 1889-1893 1317-1318 1899-1900 1318-1319 1900-1901 1320 1902 1316-1319 1898-1901 1319-1323 1901-1905 1324-1326 1906-1908 1290-1294 1873-1886 1304-1309 1886-1891 1255-1285 1839-1868 1320-1322 1902-1903 Sayfa Adedi 194 193 508 307 280 470 323 205 172 166 422 400 274 362 4. sulh anlaşmaları ile her çeşit ahidnâme ve anlaşmaların metinleri. vekiller heyetinin teşkilinden sonra da bunun zabıt kâtipliğini bu kalemin şefleri yapmış ve bu durum 1908 yılına kadar sürmüştür. a. cevapları da bu kalem aracılığı ile verilirdi17.d) Âmedî Kalemi.

Konsolos. Diyarbekir Eyaleti'nin Vâridât ve Masârifâtı Nemçe Çesarına Verilen Ahidnâme-i Hümâyûn Kaydı Pasarofça Muâhedesi Nemçe Elçisi İçin Yapılan Masârifât ve Vidin'deki Emirlerin Kayıtları Nemçe Başvekiline. Toskana Dükasına. İngiltere Kralına vesaireye Yazılan Nâme-i Hümâyûn Kayıtları Nemçe Devletiyle Hudut Tahdidi Protokolleri Fransa Elçi.d) Bu katalogda. İsveç Kralına. 51-60/7 genel ve 1-18 özel numaralarda bulunan. Feldmareşal Prens Koburg. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Âmedî Kalemi Defterleri (KK. Katalog No Özel No 1 2 3 4 5 6 Genel No 51 52 53 54 55 56 DEFTERİN ADI/KONUSU Niğbolu Kanunnâmesi Leh Musâlaha Protokolü Müsveddesi. 948-1259/15411842 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 18 adet Âmedî Kalemi Defteri mevcuttur.D TARİH Hicrî 1192-1241 Milâdî 1778-1825 Defter Adedi 4 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. Roma İmparatoruna.Tercüman ve Tâcirlerinin Himayesine Dair Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa ile İngiliz General Kirijer Arasında Mükâleme Şurûtu ve Mükâleme Memuru Halil Efendi ile Nemçe Elçisinin Reisülküttab Hânesindeki Mükâlemeleri ve İran Sefiriyle Yapılan Mükâlemeler Rusya Meselesi'ne Dair İngiltere Elçisiyle Yapılan Mükâlemâtın ve Parga'ya Dair Padişaha Yazılan Takrirlerin Kayıtları Mora Vakasına Dair Bir Zâtın Yazdığı Tarih Humbaracı Ocağı ve Mühendishâne Kanunnâmeleri Osmanlı-Lehistan Hudut Tashihi Rus Seferine Dair Bir Zâtın Tuttuğu Günlük TARİH Hicrî 948 1081 1110 1131 1153 1204 Milâdî 1541-1542 1670-1671 1698-1699 1718-1719 1740-1741 1789-1790 7 986 57 1205 1790-1791 8 9 58 59 1206 1217 1791-1792 1802-1803 10 60 1222 1807-1808 11 12 13 14 15 60 60/1 60/2 60/3 60/4 1236 1177 1222 1115 1182 1820 1763 1805 1703 1768 89 . Rusya Feldmareşalı Potemkin'e vesaireye Yazılan Mektup Kaydı Rusya İmparatoriçesine ve Murahhas-ı Sanî İbrahim İsmet Efendi'ye.Katalog No 980 Sıra No 1702-1704-A FONUN KODU A. analitik envanter sistemine göre düzenlenmiştir. Erzurum Tekâlif Kayıtları. Katalog.AMD.

c.. 336. vezir ve beylerbeyileriyle diğer devlet erkânına ait rüsûm ve harç defterlerini tutardı. yer. kabul günü ve saatlerini gösteren deftere verilen addır20. 90 .Katalog No Özel No 16 Genel No 60/5 DEFTERİN ADI/KONUSU İngiltere ile Yapılan Antlaşma Hakkında Ordudan Çeşitli Yer ve Makamlara Yazılan Yazılar İngiltere. III . Teşrifatçılık. Bâb-ı Âsafî veya Divan-ı Hümâyûn başlıkları altında bir araya getirilen Teşrifat ve Teşrifatçılık Defterleri. "merâsim sırasında mansıp ve rütbe sahiplerinin makam ve rütbelerine göre muteber ve mer‘î olan öncelik ve sonralık" yerinde kullanılır bir ıstılâhtır. 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'nda 664 mükerrer-676 mükerrer genel ve 1-16 özel numaralarda kayıtlı 955-1241/1548-1826 tarihleri arasında (mükerrer sayılar ile) 19 adet Teşrifat Defteri mevcuttur. Divan-ı Hümâyûn ve Bâb-ı Defterî olmak üzere iki ana fona dahil edilerek tasnif edilmiştir. Bundan başka. a. 20 Pakalın. merâsim sırasını. 477. Teşrifat Defterleri ise. gerekse Paşa Kapısı'nda yapılan merâsimlerde elindeki defter gereğince protokolü idare ve tatbik ederdi.e. 5. a. gös. s. İki başlık hâlinde bulunan bu defterlerin bilgileri aşağıda verilmiştir. TEŞRİFAT KALEMİ DEFTERLERİ Teşrifat. Evvelce Divan-ı Hümâyûn'a bağlı iken Sultan Üçüncü Ahmed zamanında Paşa Kapısı'na nakledilmiş ve Sadâret Kethüdâlığı'na bağlanmıştır21. Fransa. 21 Sertoğlu. Rusya. Kanunî Sultan Süleyman tarafından ihdâs edilmiş mühim bir memuriyettir.e. Bu defterler. gerek Saray'da ve Divan-ı Hümâyûn'da. 19 Pakalın. Kendisi Saray'da ve devlete ait bütün merâsimleri bilir.g. Bu işi görene "Teşrifatî Efendi" veya "Teşrifatçı Efendi" denilirdi. Daha sade bir tarifle.g. yalnız Kâmil Kepeci Tasnifi'nde bulunmaktadır. devlet ricâli ve memurların resmî günlerde bulunacakları sıra ve sınıflar demektir19. Avusturya ve İran Elçi ve Maslahatgüzârları ile Yapılan Çeşitli Konulardaki Görüşmelerin Zabıtları Tahrir-i Emlâk ve Nüfus ile Vergi Tayini için Gönderilecek Muhassıllara Verilecek Talimat ve Bu Konuda Yapılan Yazışmalar TARİH Hicrî 1222 Milâdî 1805 986 17 60/6 1225-1229 1810-1814 18 60/7 1255-1258 1839-1842 Tanzimat sonrası merkez teşkilatı içinde oluşan Bâb-ı Âlî daireleri arasında yer alan ve Âmedî Kalemi'ne ait olan defter serileri muhtelif kataloglarda kayıtlıdır. s.

668 669 670 671 672 673 673 mük. 673 mük. Özel No 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 12 13 14 15 15 Genel No 664 mük. İn‘am Olunan Hil‘atlar Saray'da Yapılan Ziyafetlerdeki Sarfiyatve İn‘amâtın Kayıtları Ordunun İhracı için Yapılan Merâsim Programı Teşrifatçılık Yevmiye Defteri TARİH Hicrî 955 976 976 1025 1036 1042 1060 1092 1093 1099 1099 1099 1103 1114 1155 1220 1224 1173-1241 1235-1240 Milâdî 1548 1568-1569 1568-1569 1616 1626-1627 1632-1633 1650 1681 1682 1687-1688 1687-1688 1687-1688 1691-1692 1702-1703 1742 1805 1809 1759-1826 1819-1825 Özel No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genel No 682 683 684 685 686 687 688 689 690 (B) DEFTERİN ADI Hil‘at Defteri Hil‘at İn‘am Defteri Hazine-i Hümâyûn Mübâyaât Defteri Padişah Huzurunda Giydirilen Hil‘atlar Hil‘at İn‘am Defteri Hil‘at ve Samur Muhasebesi ve Dış Hazine Masrafları Hil‘at İn‘am ve Masraf Kayıtları Hil‘at ve Samur Postu Mübâyaası İran'a Elçi Tayin Olunan Sivas Valisi Ahmed Paşa'ya Muvakkaten Verilen Mücevher ve Eşyanın Defteri Tarih Hicrî 988 1080 1084 1098 1111 1123 1129 1143 1159 Milâdî 1580 1669-1670 1673-1674 1686-1687 1699-1700 1711 1716-1717 1730-1731 1746 91 . 664 665 666 667 667 mük.1 676 mük.Ayrıca aynı kataloğun 682-696 mükerrer genel ve 1-15 mükerrer özel numaralarda "Teşrifat Kalemi (B)" kaydı altında 988-1194/1580-1780 tarihleri arasında (mükerrer sayı ile) 16 adet Teşrifat Kalemi Defteri daha mevcuttur. 674 675 676 676 mük.2 (A) DEFTERİN ADI/ MUHTEVASI Giydirilen Hil‘atların Cins ve Miktarları Teşrifata Tâbi Tahvilât Defteri Saray'da Yapılan Arzlarla Bazı Tevcihâtı ve Padişahın Gittiği Yerleri Gösterir Defter Teşrifat ve İn‘amât Defteri Bîrûn Hazinesi için Mübâyaa Olunan Kumaşlar ve Mevcut Hil‘atlar İn‘am Olunan Hil‘at vesairenin Kayıtları Kaymakam Mahmud Paşa Tarafından İn‘am Olunan Hil‘atlar İn‘am Olunan Hil‘at vesairenin Kayıtları Ser-Kaftânî Mehmed Ağa'nın Masârifâtı İn‘am Olunan Hil‘at vesairenin Kayıtları.

Özel No 10 11 12 13 14 15 15 Genel No 691 692 693 694 695 696 696 mük. 92 . 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Bâb-ı Âlî Mektubî-i Sadr-ı Âlî Kalemi Defterleri Bu katalogda. buyruldular ve risaleler kaydedilirdi. Mektubî Kalemi Defterleri'ni değişik kataloglardaki başlıklarına göre şöyle sıralayabiliriz22. SADÂRET MEKTUBÎ KALEMİ DEFTERLERİ Bu kalemde tutulan defterlere. 1177-1245/1763-1859 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden. (B) DEFTERİN ADI Tarih Hicrî 1168 1168 Milâdî 1754-1755 1754-1755 1757-1758 1760-1761 1760-1761 1780 1756-1757 Hil‘at ve Samur Muhasebesi ve Dış Hazine Masrafları 1171 1174 1174 1194 Teşrifat Defteri 1170 Tanzimat sonrası merkez teşkilatı belge ve defterleri için hazırlanan katalogların bazılarında da Teşrifat Kalemi Defterleri yer almaktadır. Bunlar Bâb-ı Âlî Defterleri bölümünde ayrıca verilmiştir. 22 Ayrıca bkz. Mektubî Mühimme Belgeleri ve Kâmil Kepeci Tasnifi Sadaret Mektubî Defterleri. asker toplanması ve buna benzer önemli meselelerle ilgili emirler. sadrıazamın çeşitli yerlere gönderdiği tahrirler. 6.MKT TARİH Hicrî 1177-1245 Milâdî 1763-1859 Defter Adedi 45 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. 1-38 genel ve özel numaralarda Bâb-ı Âlî Mektubî-i Sadr-ı Âlî Kalemi Defterleri adıyla. Kalemin başında Mektubî Efendi adı verilen sadrıazam mektupçusu bulunurdu. 980 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Sadâret Mektubî Kalemi Defterleri 980 numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'nda A. birkaç sayfa veya formadan müteşekkil 45 adet Sadâret Mektubî Kalemi Defteri parçası mevcuttur. a.MKT koduyla 1018-1061-A genel ve 1-44-A özel numaralarda. 1186-1228/1773-1813 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 38 adet defter mevcuttur. Katalog No 980 Sıra No 1018-1061-A FONUN KODU A.

7534 genel ve 1-7 özel numaralarda Sadâret Mektubî Kalemi B kaydı ile 1108-1204/1696-1789 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 7 adet Mektubî Kalemi Defteri daha mevcuttur. Katalog No Genel No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 986 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Sadrıazam İzzet Mehmed Paşa'nın Yazdığı Tahrirât Kayıtları Sadâret Tahrirât Kayıtları Sadrıazam İzzet Paşa'nın Vidin Meselesi için Yazdığı Tahrirât Kayıtları Sadâret Tahrirât Kayıtları Ordudan Etrafa Yazılan Tahrirât Kayıtları Rusya Mütarekesine Dair Sadâret'ten Yazılan Tahrirât Kayıtları Sadâret Tahrirât Kayıtları Sadâret Kaymakamı Hasan Paşa'nın Anadolu'ya Yazdığı Tahrirât Kayıtları Sadâret Kaymakamı Hasan Paşa'nın Rumeli'ye Yazdığı Tahrirât Kayıtları Kaymakam Tarafından Sadrıazama Yazılan Tahrirât Kayıtları Kaymakam Osman Paşa'nın Rumeli'ye Yazdığı Tahrirât Kayıtları Kaymakam Osman Paşa'nın Anadolu'ya Yazdığı Tahrirât Kayıtları Kaymakam Tarafından Sadrıazama Yazılan Tahrirât Kaymakam Ahmed Şakir Paşa'nın Anadolu'ya Yazdığı Tahrirât Kayıtları Sadâret Tahrirât Kayıtları Sadrıazam Şerif Hasan Paşa'nın Şumnu'dan Hareketinden Avdetine Kadar Yazdığı Tahrirât Sadâret Tahrirât Kayıtları (A) DEFTERİN ADI Sadâret'ten Etrafa Yazılan Tahrirât Davutpaşa Sahrası'ndan Sadrıazamın Yazdığı Tahrirât Kayıtları Hicrî 1186 1202 1203 1204 1204 1205 1205 1207 1208 1209 1210 1210 1212 1212 1213 1213 1214 1222 1224 1224 1224 1225 1225 1225 1226 1226 1226 1226 Milâdî 1772 1788 1789 1789 1790 1791 1790 1792 1794 1794 1797 1796 1797 1798 1799 1799 1800 1808 1809 1809 1809 1810 1810 1810 1811 1811 1811 1811 93 . Katalog analitik envanter sistemine göre hazırlanmıştır. aynı katalogda 39 mükerrer-39/1-5.Ayrıca.

Özi. SADÂRET KETHÜDÂLIĞI (KETHÜDÂ KİTÂBETİ) KALEMİ DEFTERLERİ Sadâret Kethüdâsı. Hotin. XVIII. 94 . 39/1 39/2 39/3 39/4 39/5 7534 (B) DEFTERİN ADI Engürüs Seferi'ne Asker Cem‘i Tertîbâtı Asker Cem‘i Tertîbâtı İsmail Seraskeri Abdullah Paşa Maiyetine Asker ve Erzak Cem‘i Hakkında Tertîbât Anadolu Valisi Abdullah Paşa Maiyetine vesair Mahallere Asker Tertîbâtı Rusçuk Meştâsına. İlk zamanlarda sadrıazamların doğrudan doğruya maiyet memurlarından olan Sadâret kethüdâsının hiçbir sıfatı yok iken. XVIII. sadrıazamların birinci derecede yardımcısı olan memurlar hakkında kullanılan bir tabirdir. hatta reisülküttapların üstüne çıkartılarak birinci derecede mühim bir mevki sahibi olmuşlardır. yüzyılın ilk yarısından sonra bütün devlet memurlarının fevkine. yüzyıldan itibaren ve Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'nın Sadâretinden başlayarak bunların da devlet kadrosuna girmek suretiyle resmî memur olmaları kabul edilip azil ve tayinleri sadrıazamların inhâsı üzerine yapılmağa başlanmıştır. Boğdan ve Bosna Taraflarına Asker Tertîbâtı Edirne vesair Mahallere Asker Tertîbâtı 1203 Senesi Mâh-ı Şaban-ı Muazzamın Gurresinden Berü Mektubî-i Hazret-i Sadâret-penahî Kalemi'nde Tahrir Olunan Mekâtib-i Seniyyenin Müsveddâtı TARİH Hicrî Milâdî 1108 1157 1193 1197 1203 1204 1203-1204 1696 1744-1745 1779 1782-1783 1788-1789 1789-1790 1788-1789 986 5 6 7 7. Bender.Katalog No Genel No 29 30 31 32 33 (A) DEFTERİN ADI Rumeli Tahrirât Kayıtları Kaymakam Ahmed Şakir Paşa'nın Rumeli'ye Yazdığı Tahrirât Kayıtları Kaymakam Mehmed Rüştü Paşa'nın Rumeli Tahrirât Kayıtları Serdar-ı Ekrem Hurşit Ahmed Paşa'nın Tahrirât Kayıtları Kaymakam Tarafından Sadrıazama Yazılan Tahrirât Kayıtları Kaymakam Tarafından Serdâr-ı Ekreme Yazılan Tahrirât Kayıtları Serdar-ı Ekrem Hurşit Rüştü Paşa'nın Anadolu'ya Yazdığı Tahrirât Müsveddeleri Hicrî 1226 1226 1227 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 Milâdî 1811 1811 1812 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 986 34 35 36 37 38 Katalog No Özel No 1 2 3 4 Genel No 39 Mük.

RST. DEFTERİN ADI/KONUSU Hicrî 1150 1168 1185 1189 1190 1191 1195 1195 1198 1218 1225 1228 1255 TARİH Milâdî 1737-1738 1754-1755 1771-1772 1775-1776 1776-1777 1777-1778 1780-1781 1780-1781 1783-1784 1803-1804 1810 1813 1839 Katalog Tertibi 986 Emirlerin Hülâsaları ve Kimlerle Gönderildikleri Kronolojik Fihrist 8.d) Bu kaleme ait defter bulunmamaktadır. Divan'dan çıkan hükümlerin icrâsı ve sefirlerin kabûlünde onlara refakat etmekle vazifeliydi. ÇAVUŞBAŞILIK DEFTERLERİ Çavuşbaşı. Bu makam 1870'de Adliye Nezâreti'ne dönüşmüştür24.g. Divan-ı Hümâyûn çavuşlarının âmiridir. 40-50 (44 ve 50 mükerrer) genel.. 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'nda Sadâret Kethüdâlığı Kâtibi kaydı adı altında. yani adlî icrâ kuvvetinin başı ve teşrifât işlerinin en büyük âmiri idi. 23 Sertoğlu. 1-12 özel numaralarda kayıtlı 1150-1255/ 1737-1839 tarihleri arasında 13 adet defter bulunmaktadır. a. azlolunan şeyhülislâmlara bunu tebliğ ile yeni tayin olunan şeyhülislâmı konağından alıp. 9. alayla saraya götürmek de onun vazifelerinden idi.e. Defterhâne'yi mühürlemek. 95 . 1837 yılında ise Mülkiye Nezâreti'nin adı Dahiliye Nezâreti'ne çevrildi23. Hariçten İstanbul'a gelenlerin hüviyetini tetkik etmek. 24 Sertoğlu. 288. REİSÜLKÜTTABLIK KALEMİ DEFTERLERİ (A. Belgeleri için Reisülküttablık Kalemi Belgeleri bölümüne bakınız..Devlet işleri.e. s. Katalog No Özel No 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Genel No 40 41 42 43 44 44 mük. a.g. Bundan başka merkezden çıkan emirleri vilayet ve sancaklara tebliğ işlerini idare ve Divan'da halkın istidalarını sunmalarına da delâlet ederdi. s. Mülkiye Nezâreti ihdas olundu. sadrıazamlara verilmeden evvel kethüdâların elinden geçer ve Bâb-ı Âlî'den çıkan bütün emirler onun tavsiyesine göre tatbik olunurdu. 71. 45 46 47 48 49 50 50 mük. Sadâret kethüdâları daha ziyade dahilî meselelerle meşgul olurlardı. l835 senesinde bu makam ilga olunarak. Zamanla bütün dahilî işlerin mercii hâline geldiler. Aynı zamanda Divan'ın intizamını muhafazayla görevliydi.

tayinleri. arşiv belgeleri kullanması. asrın başlarında teşekkül ettiği anlaşılmaktadır26. Cevdet Paşa gibi vesikaları kullanan vak‘anüvisler de çıkmıştır.VKN. Katalog No Sıra No 677 986 678 DEFTERİN ADI Hapis ve İdam Edilen Eşhâsın İsimleri Muhtelif Yerlere Nefyolunan Eşhasın İsimleri TARİH Hicrî Milâdî 955 1116 1548 2 1704 Defter Adedi Katalog Tertibi Analitik Envanter 10. BÜYÜK VE KÜÇÜK TEZKİRECİLİK KALEMİ DEFTERLERİ Bu kaleme ait defter bulunmamaktadır. 96 . Osmanlı merkez teşkilatında vazifeli devlet tarihçisine verilen unvandır. Saray vukuatı. 26 Geniş bilgi için bkz. İA. ancak vak‘anüvisler kendilerine resmî vesikaları kullanma imkânı verilmeyişinden ve devlet adamlarının kendilerini önemsemeyişlerinden yakınmışlardır. s. Vak‘anüvisler arasında Cevdet Paşa'nın. İran'a ait edebî ve tarihî bir tür olan şehnâmecilik Osmanlılar'da resmî tarih yazıcılığı olarak gelişmiş. merasimleri vermişler. Vâsıf Ahmed Efendi.d) Vak‘anüvis. Vak‘anüvislik müessesesinin XVIII. Belgeleri için Büyük ve Küçük Tezkirecilik Kalemi Belgeleri bölümüne bakınız. olayları 25 Bunlardan 677 numaralı defter. Zorluklara rağmen bunlar içerisinde Halil Nuri Bey. "XVI. Mehmet İpşirli tarafından yayınlanmıştır. Bkz. hükümdarların ve muhitinin faaliyetleri nisbeten edebî ve övgü dolu bir üslup çerçevesinde biraz abartmalı olarak hikâye edilmiştir. 1-2 özel numaralarda kayıtlı 955-1116/1548-1704 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden Çavuşbaşı Defterleri'nde Divan-ı Hümâyûn'da alınan kararlar neticesi hapis cezası verilenlerin veya sürgüne gönderilenlerin isimleri ve tarihleri verilmiştir25. s. Osmanlılar'da resmî tarih yazıcılığı şehnâmecilik ile başlamıştır. sayı 12 (1981-82). İÜEF. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler". İstanbul 1982. Mehmet İpşirli. "Vekâyi‘nüvîs". kendilerinden önce yazılanları tedvîne ve hizmette bulundukları zamanın hâdiselerini tahrire memur edilerek Osmanlı tarihinin telifine çalışmışlardır. 12. 203-248.986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'nda 677-678 genel. VAK‘ANÜVİSLİK KALEMİ DEFTERLERİ (A. 11. resmî değişiklikleri. olayları sadece görünen şekliyle nakletmekle yetinip. c. İlk Vak‘anüvis Halepli Mustafa Naimâ Efendi'dir. Vak‘anüvisler. 271-287. Bu konuda Sultan Fatih ve Bayezid devirlerinde bazı uygulamalar olmakla birlikte müessesenin gerçek mânada ortaya çıkışı Kanunî Sultan Süleyman döneminde olmuştur. Tarih Enstitüsü Dergisi. Bekir Kütükoğlu. Vak‘anüvis tarihlerinin önemli bir kısmı.

46. 28 Erhan Afyoncu. s. sayı 33. vak‘anüvislik için bir darbe olmuş. 29 Abdülkadir Özcan. I. Divan-ı Hümâyûn toplantıları sırasında sadrıazamın mührüyle açılıp kapanan temel bir daire ve arşiv idi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri tutulan bu nevi tahrir ve kayıtların. İlk resmî gazete olan Takvîm-i Vekâyi'in yayınlanması. Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinde timar sisteminin mevcudiyeti ve arazi tahriri yapıldığına dair daha sonraki tahrir defterleriyle Osmanlı tarihlerinde bilgi bulunması.VKN koduyla kayıtlı 9401206/1533-1791 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden. Defterhâne'nin açılıp kapanması. Osmanlı devlet teşkilatının oluşmasında büyük tesirleri bulunan İlhanlılar ve Anadolu Selçukluları'nda da Defterhâne'ye benzer müesseselerin varlığı bilinmektedir28. 44. üzerlerinde işlemlerin yapıldığı ve muhafaza edildiği yer olan Defterhâne. Tarih Dergisi. defter emininin protokoldeki yeri ve Defterhâne kâtipleri hakkında hükümler bulunmaktadır29. DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE DEFTERLERİ Klasik dönemde nişancıya bağlı bir teşkilat olarak çalışan ve arazi tahrirleri. 1699-1701 genel 1-3 özel numaralarda A. "Defterhâne". (8 s) Vak‘anüvis notları. müstakil bir hâlde olmasa bile Divan-ı Hümâyûn'un bünyesinde böyle bir birimin mevcut olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. s. bir kaç sayfa veya formadan müteşekkil olan 3 adet defter parçası bulunmaktadır. Katalog No 980 Sıra No 1699 1700 1701 İZAHAT Peçevî Vekâyinâmesi'nden parça Zenta felaketine dair vekâyinâme parçası. timar kayıtları. c. vakıf muamelâtı ile ilgili defterlerin tutulduğu. yetkililerden gelen arzlar ve halktan gelen şikâyetler ile yakından ilgili olması sebebiyle daima Divan'ın yakınında muhafaza edildiği anlaşılmaktadır. vak‘anüvis tarihlerinde önemli bir yer tutan tevcihâtın (tayinlerin) gazetelerde günü gününe verilmesiyle vak‘anüvislik geri plana itilmiştir27. (14 sayfa) TARİH Hicrî Milâdî (940) (1109) 1206 1533 1697 1791 Katalog Tertibi Analitik Envanter B. Defterhâne'nin hangi tarihte kurulduğuna dair elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. dil. 100. 36. üslup ve gramer olarak Türkçe'yi kullanmadaki mahareti sebebiyle müstesna bir yeri bulunmaktadır. Doğu ve Batı kaynakları ile mukayeseler yapması. 9. 184-185. Fatih Kanunnâmesi'nde.tahlil ve tenkit süzgecinden geçirmesi. 97 . c. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi. "Fatih'in Teşkilât Kanunnâmesi ve Nizâm-ı Âlemin Kardeş Katli Meselesi". Defterhâne'nin 27 Mehmet İpşirli. s. Bu katalogda. DİA.

Defterhâne'deki en önemli defter. mülk ve vakıf topraklarının timar sistemine dahil edilme teşebbüsü. Ancak padişahın katıldığı seferlerde Defterhâne'nin götürülmesi geleneği. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi sırasında Defterhâne. Bu usûlün hangi tarihte başladığı bilinmemektedir. Fatih devrinde umumî tahrirlerin yapılması. iki tahrir arasındaki günlük muamelâtı ihtiva ederdi. arazi tahririnin ayrıntılı sonuçlarını ihtiva eden Mufassal Defterlerdi. mufassal defterler kadar teferruatlı olmayan başka defterler de vardı. timarların dağıtılması ve bu konuda beylerbeyilerin yetkilerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili 1531 tarihli fermanı. o vakte kadar âdet olmamasına rağmen. yüzyıldan sonra nişancının yetkilerinin azalması ile onun üstünde bir mevki kazanmıştır. s. Cebe Defterleri. Defterhâne'nin gelişiminde önemli bir yer tutar. Yoklama Defterleri ve Arz Sureti Defterleri de Defterhâne'de tutulan önemli defterler arasında yer almaktadır. 30 Feridun Emecen. veziriâzamların serdar olarak katıldıkları seferlere yeniçeri ağası ve Defterhâne'nin götürülmesi usûlünü başlatmıştır30. Nişancının maiyetinde görev yapan defter emini. defter emini denilen bir memurun idaresi altında bulunuyordu. Sivas civarına gelindiğinde ordunun ağırlıkları ile hazine ve timar defterleri Sivas Kalesi'ne gönderilip koruma altına alınmıştır. Bekir Kütükoğlu'na Armağan.âmiri olan Defter Emini'nin teşkilatta önemli bir yere sahip olması. Zira Sultan Üçüncü Mehmed devrine kadar padişahların bizzat sefere çıkmamaları dolayısıyla. Bu sebeple. 98 . devlet gelirlerinin kimler tarafından tasarruf edildiğini göstermekte ve yalnız idarî teşkilatla köy isimlerini ve yıllık hasılat miktarını ihtiva etmekteydi. "Sefere Götürülen Defterlerin Defteri". diğer kalemlerle beraber Defterhâne de götürülmüştür. Derdest Defterlerinde ise timarların çekirdeğini oluşturan yerlerin bir listesi bulunurdu. Dr. Defterhâne'nin Sultan Fatih zamanında bir daire şeklinde teşkil edilmiş olabileceğini düşündürtmektedir. seferler sırasında timarlarla ilgili muamelât artık merkezde halledilmiştir. 243-246. Defterhâne. Kanunî Sultan Süleyman'ın. Osmanlı padişahlarının bizzat katıldığı seferlere. Bunlardan mufassal defterlere dayanılarak hazırlanan İcmâl Defterleri. bu durumu desteklemektedir. Kanunî'den sonraki dönemlerde aksamıştır. Prof. Ancak uzun Osmanlı-Avusturya savaşları döneminde Vezîriâzam Sinan Paşa'nın cepheye yeniçeri ağası ile Defterhâneyi istetmesi. vassâle adı verilen ek belgeler ve derkenarlarla imparatorluğun sonuna kadar kullanılmıştır. bundan sonra nişancının yetkisinde bulunan timar ve zeâmet işleri defter emini ve reîsülküttâb tarafından görülmüştür. Bu defterler. Defterlerin tuğralı bir nüshası da ait olduğu eyalette bulunurdu. XVI. Bunun dışında Defterhâne'de. Her timarın maruz kaldığı aralıksız değişikliklerle sahipsiz kalan timarlar bu defterlerde yer almaktaydı. Diğer bir defter olan Ruznâmçe Defteri ise.

Arnavutluk. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayınları arasında. cinsi ve defter hakkında malumat mevcuttur. Askeriye) ihtiva ettiği de belirtilmiştir*. Bu defterlerdeki vilayet. Osmanlı Arşivi'nin en değerli koleksiyonlarından birini meydana getirmektedir. demografik ve ekonomik tarihine ait. 835-1300/1431-1882 tarihlerini ihtiva ederler. 20 veya 30 yılda bu tahrir işlemi yenilenirdi. Timar. Katalog No 979 Sıra No 1-786/-65 FONUN KODU A. Osmanlı Arşivi'ndeki Tapu Tahrir Defteri Katalogları şunlardır: a. Macaristan. Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal. 387. 166. Tahrir defterleri.100 adettir. mücmel tahrir. mükerrerleri ile birlikte 1. böylece her sancak için ayrı bir nüfus ve gelir defteri meydana getirirlerdi. TAHRİR DEFTERLERİ Osmanlılar. bir kısmı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime Arşivi'nde bulunan bu defterler. hem tıpkıbasım ve hem de indeksli olarak yayınlanmıştır.100 Katalog Tertibi Analitik Envanter * Bu defterler arasından. Burada defterin numarası. Bunların ekserisi parçalar hâlindedir. benzeri başka hiçbir yerde bulunmayan mufassal istatistikî kaynaklardır. O bölgede vergi kaynakları çeşitli etkenlerle değiştiği zaman. Önemi anlaşılan bu defterlerin yayınlanmasına.322 defterle seri teşkil etmektedirler. bir yeri fethettiklerinde o bölgeye yetkili bir emin gönderip nüfus ve gelir kaynaklarını ayrıntılarıyla araştırıp deftere geçirirler. 438 ve 998 numaralı defterler. 99 . her 10. 981 Numaralı Tapu Tahrir Defterleri Fihristi'ndeki Tahrir Defterleri Bu katalogdaki defterler. Türkiye. 167. taksim ve cebe defteri vardır. 373. 370. Fihristte defter numarası yanında hangi padişah devrinde düzenlendiği ve hangi hususları (Maliye. Defterhâne'de muhafaza edilen Tahrir Defterleri 1086 numaraya kadar olup. 979 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterhâne-i Âmire Defter Kataloğu'ndaki Tahrir Defterleri (A. Yunanistan. Yugoslavya. tarihi. Gürcistan. liva ve kaza adlarına göre aşağıda zikredilen fihrist teşkil edilmiştir. Katalog No 981 Sıra No 1-1086 FONUN KODU Tahrir Defterleri TARİH Hicrî 835-1300 Milâdî 1431-1882 Defter Adedi 1. Bugün. Bulgaristan. Osmanlı Arşivi'nde 835-1300/1431-1882 yıllarına ait 1. Suriye ve Ürdün'de başlanmıştır.100 adet olan Tahrir Defterleri.DFE) Bu katalogda 1-786/-65 genel ve özel numaralarda kayıtlı 857-1269/1453-1852 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden toplam 851 adet mufassal.DFE TARİH Hicrî 857-1269 Milâdî 1453-1852 Defter Adedi 851 Katalog Tertibi Analitik Envanter b.1. Evkâf. Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bulunan 2.

E.ML. ML. ML : Maliye. T. E : Evkâf.) Ahstâbâd Akçaabad 699 (III. ML.K. Adana 110 (928.). T : Timar.).E. T.T.) 192 (945. fotokopileri çekilerek arşivimizde araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.E.).). ML.). 196 (946.).). ML.). katalogda yer alan defterlerden istifade etmek isteyen araştırmacıların Ankara'da bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden istekte bulunmaları gerekmektedir. T.) 558 (II.). E. Dahiliye). ML. ML. As.E.) 761 (1044. 69 (925. 254 (954.). Bu katalog bilgi mahiyetinde olup.). ML.K. Mehmed) 84 (I. Selim T. 786 (1065. T.K.) 208 (947.).ML. 989 (Ts. İcmal. T. 789 (1069. 954 (1233. ML. As. 730 (I. 431 (Kanunî.). 797 (1079.).) Ada kazası Adalar 116 (926. Selim. 367 (Kanunî. As : Askeriye.). 450 (943. 522 (980.E. T. As.) 100 .).). ML. K : Kanunnâmesi var (Kanunnâmesi olan defterlerin altı çizilidir). 484 (977.).). 177 (943.E. ML. ML. Selim.). Orijinalleri Tapu Kadastro Arşivi'nde bulunan bu katalogdaki defterlerin. Âdilcevaz 297 (963. 836 (1104. 998 (932. ML. 969 (932. ML. 846 (1105.As. Ayrıca Aslıhan Doğan'ın yüksek lisans tezi olarak hazırladığı Tapu Kadastro Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Mufassal. 109 (928. Ağriboz 31 Ts :Tarihsiz..). T. ML..T. E.).). c. Yer Defter 547 (II. 970 (Ts. T. T.) Sivas İcmâl Defteridir.). Ahmed. Aclun 266 (955 ?). ML.).K. Selim. Adana 840 (1105.Bunların dışında Maliye'den Müdevver Defterler Kataloğu'nda da tahrir defterleri bulunmaktadır. TAHRİR DEFTERLERİNDEKİ YERLEŞİM MERKEZLERİ VE BULUNDUKLARI DEFTERLERİN FİHRİSTİ31 Yer Acere-i Süfla Acere-i Ulya Defter 558 (II. T. ML. 921 (1152-1153.). 1000 Numaralı Ankara Tapu Kadastro Arşivi Tahrir Defterleri Fihristi'ndeki Tahrir Defterleri Katalogda 1087-1141 numaralar arasında kayıtlı 54 adet defter bulunmaktadır.) 35 (912. 886 (1129-1130. Evkâf ve Derdest Defterleri'nin Toplu Kataloğu'ndan da araştırmacıların istifade etmeleri mümkündür. 420 (Kanunî.

). TS.) Âmid Alacahisar 617 (993. ML. T. T. T. 542 (II.).). T. 95 (926. ML. Alâiye 790 (1069. 937 (1191.). T.E. ML.) 483 (977. T.) 990 (Ts.) 107 (927. As.Murad.).). As.Yer Akçakale Akçakızanlık Akçaşehir Akdağ Akhisar Akka Akkirman Akköprü 991 (T.). 188 (944. 690(1008. E. Saray) 32 (II. 893 (1237.).).) 180 (943.) 188 (944. As. 599 (989. T.E.K. 786 (1065.).). T.).). Dahiliye). Adliye). 54 (920-921. (940-953. 786 (1065. Selim... T.) Alan (Van) Alara Alaşehir Alipaşa Altunözü Amasra 352 (972. 371 (930. T.) 559 (II. 972 (T. ML. ML. As. Murad.).. ML.).) 391 (Kanunî.). 840 (1105.).).)..) 768 (1049. 428 (Kanunî. T. 937 (1191. As..). 968 (Ts. ML.E.). Selim. T. 371 (930.E.). T. Aksaray Akşehir Amasya 760 (1044.E. 90 (I. Bayezid. ML.).). T. T.).).K. II.) 455 (Kanunî. As. 934 (1179. ML.E.E. 666 (III. T. ML. 641(1001. ML. ML. 764 (1045. 148 (935.).).K. ML. T.). ML. ML.) 21 (892. T.).). 968 (983. T. As. Alaçam Aladağ Alâiye 37 (898.) 844 (1105. E.). T. 88 (I. As.T. 392 (Kanunî). T. 339 (970. Selim.) 3/I.).K.E. 404 (Ts. Selim.). T. 245. 643 (1003. Bayezid. ML.). 86 (I. 765 (1046. 166 (937. Selim. TS. E.).). 852 (1107-1186.).) 537 (983. Anadolu 438 (Kanunî. ). ML. 55(922.). T. T. T. 167 (937. 780 (1052.) Defter 172 (938. As. ML.).M.E. ML. ML. 778 (1052.) 266 (955) 1020 (Ts. 161(937. T.T. T.) 134 (932.).) Yer Defter 696 (1012. 843 (1105. T. As.).). 567 (II. 101 .(873.). 776 (1052.). ML. T. T. 37 (898. Mehmed.E. 842 (1105.). T.).).) 670 (III. 179 (943. Mehmed.E. ML. ML. Bahriye). As.) 604 (991. Selim.).). ML.) 15 (II. T. 786 (1065. 691(1008.E. 455 (Kanunî. T. 786 (1065.) 15 (II. As.ML. 990 (Ts. 455 (Kanunî.).E. Tapu). Akyazı Alacahan 1059 (Ts.

T.Selim. 947 (1214.) 390 (Kanunî. 248 (953.). Dahiliye). Anavarin Anavarza Andresa (Mora) Ane (Bağdad) Anık Ankara Ankara 102 . 509 (979. ML. K.T.). 605 (991. ML.). ML.) Arasbar/Ersibar 903 (1140. T.). ML.). 596 (988. ML. 219 (949.).As.).E) Araban Arabgir Anapoli Araç (Kastamonu) 456 (Kanunî. 829 (1100-1106.K. ML.As.).).) 712 (1022.).) 178 (943.). 852 (1107-1186.E.E.). T. 582 (987. T.). T. T. As. T. As.). 880 (1128.E. 560 (II. ML. T. 509 (979. T..). As. Ardahan Arhavi 627 (996.).). Arhos (Mora) 509 (979.. ?).).). 841(1105.). 849 (1105.).K. ML. 994 (Kanunî. T. Bahriye).) 109 (928. 786 (1065. As. As.As. 162 (930-937. 649 (Ts.K. 489 (977.).).). T.) 1031(Ts. T. T.) 777 (1052.E.). 446 (Kanunî. 934 (1179.) 80 (I. As. As. As. 843 (1105. E.E. 605 (991.). E. ML. ML. 446 (Kanunî.K. ML.Mehmed. 451 64 (924. 998 (932.E.).E. ?). As.E. 117 (929.).E.).E.K.).K. 838 (1104. 863 (1115-1138. ML. 786 (1065. T. T.). T. T. T. Ankara 588 (988. 952 (1224.).). Dahiliye)..Yer Defter 697 (1012. As. T. 21 (IV.). ML. 741(1032. 845 (1105-1110. Anadolu Antakya 391(Kanunî.) 496 (978. As). ML. 894 (1138. 422 (Kanunî.E. 373 (Kanunî.) 390 (Kanunî. ML. 828(1099-1107. 496 (978.). ML. 879 (1128. 999 (Ts. 797 (1079. T. 438 (Kanunî. 807 ( 1088.E. Yer Defter 458 (975.). T.). ML. 714 (1022. ML.) 378 (Kanunî). ML. As.K. ML. 560 (II.). 760 (1044. 841 (1105.). 786 (1065.). 998 (932. As. ML.). 714 (1022. T.).).). Arkadya (Mora) 446 (Kanunî.) 115 (926. As.E. T. 924 (1157. As.K. E.E. ML. ML.). Selim. ML. Sar. T. T.).).). 739 (1028.).) (Gence) 527 (981. ML.).). 815 (1097-1099. T.). ML.). 826(IV.). ML. 464 (975.). ML. ML. 712 (1022.) 378 Kanunî. 951 (1224.)..).Mehmed. 994 (Kanunî.E.). 851(1106.K. Dahiliye). 406 (Kanunî. As.Selim.). ML.

) T/1m (855-857?). T. ML.).K. ML..) 617 (993. 129 (932. T.) 214 (949..). T. T. 998 (932. ML.). ML.) 208 (947.E. ML. E..). 789 (1069. 148 (935. ML. T.).).E.).E. E.).) Ayas Ayasluğ 139 (934.Yer Arkadya (Mora) Arpaz (Aydın) Arsus (Arsuz-ili) Assan Astari (?) (Astarigrad) Astiye / İstiye Aşudi Atak Defter 777 (1052. ML.).). ML.) 453 (Kanunî.) 110 (928.). 541 (II.).E.). 110 (928. As. 963 (1291?). T. ML.E. 109 (928. 8 (883-888. 254 (954. 780 (1052. E. ML.).). T.K. 844 (1105.) 286 (960. 450 (Kanunî. As.).). Bahriye) 186 (943.). E. T. ML.). Mehmed. 87 (Kanunî.K. ML.).K.As.K.K.E. ML. 841 (1105. 371 (Kanunî. T.). T.) 456 (Kanunî. 670 (III.). T. T. ML. ML.As.).) 44 (Ts.). T.E. 469 ( 967.).).) 70 (925. 488 (977. ML. 378 (Kanunî) 391 (Kanunî.).). 484 (977.) 169 (932-938. ML. ML. 1078 (Ts. T. 442 (Kanunî. 414 (Kanunî. ML.). ?). 700 (III.). ML. ML.).).). E.) 617 (993.).). E.).Murad. 94 (926.K.). ML. 166 (937.). 786 (1065.K. ?) 759 (1044.). T. ML.).K. ML.Selim?).) 181 (943. T.).K. As. ML.).). 231 (950.) 178 (943. 516 (980. 858 (1110.). 938 (1191. As. 176 (939.K.) 196 (946. 825 (IV. E. 1080 (Ts. T. 99 (926.) 8 (883-888.). T. ML.).) Atina Atranos Avlonya Avratpazarı Avrathisarı Avşar Ayandon Ayntab Aynaroz Azak A‘zâz Baalbek Bâb Babaeski 723 (1022.. Aydın 238 (952. Ml.K. Mehmed. T. 103 . 806 (1087. 956 1238. T.) 499 (978. 87 (Kanunî.). T. T.K. 893 (1237.) 25 (895. 34 (912.T. Mehmed. ML.). T. T. 270 (957.E.K.).E. ML. 148 (935. As. 301 (964.K.). Yer Ayasluğ Ayasofya Ayazmend Defter 537 (983. ML. ML. 139 (934. T.E. 1066 (Ts. 403 (Kanunî. 148 ( 935. ML.ML. 842 (1105.). T. ML. 786 (1065.) 604 (991.) 1/1m (855-857?). T.) 1m (835. ML.) 785 (1060.). 980 (IV. ML. 948 (1290. 1062 (Ts. T. 66 (924.

T. ML. ML.).K.) -334 390 (Kanunî).). 163 (937. ML. ML. ML.) 1073 (Ts. 499 (978.K. ML.).K).E. ML.) 593 (ML.E. ML. T. 997 (954. 623 (994. 716 (1022.K. 509 (979.T.).. ML.E..E. ML.). E.) 134 (932. ML..). 1031 (Ts.) 334 (969. Ml. 1050 (Ts.).). ML. 534 (982. 181 (943. As).) Bayburd Bayındır 402 (Kanunî. ML.) Bakriç Bayramlu Bâlâ Balagirive Balat (Sığla) Balıkesir Balis Balya 139 (934..).K. T.) Defter 282 (959.. ML. 355 (973. ML.K. ML.).)..) 582 (Kanunî. T.E. T.) 339 (970. 37 (898. ML.ML. ML. 255 (Ordu). Basra 313 (966. Sınırnâme. Adliye).) 515 (979..) 557 (II. 746(1035.).).Murad?) 348 (971 ?).) 537 (983.). T. ML. ML.) 842 (1105. 359 (973. 316 (967.E. T. 437 (Kanunî. 387 (Kanunî.E. 1049 (Ts. E.).E.) 912 (III..). ML. 199 (937.. 95 (Ts. 1028 (Ts.T. ML.E.) 144 (934. ML.). T.K.. 487 (977.).E..Ahmed.). ML. E. ML. As. ML. 712 (1022.).Ahmed.E.K.) 972 (Ts. ML.).). 636 (1000. T.. 966 (937. T.K.) Yer Barsum 1079 (Ts.). ML. T. ML. 313 (966. T. T. ML.K. T. ML. 386 (Kanunî.) 779 (1052. ML.) Balyabadra Bana Bar Barçınlu (Hüdavendigâr) Barin Barit Barnavar (Tatarpazarcık) 1066 (Ts.) 59 (992. 617 (993. ML.).) 710 (1019.. 445(Ts.).).E. ML) 211 (948. 827 (1099.K.).E.Bayezid. ML. ML. K.) 60 (922-924. As. T. 408 (937.).) 13 (Fatih.).).).K.). T.) 41(II. 156 (937.).E.) 617 (993. ML.) 245 (940-953.) Belgrad 104 .) 36 (?.E.K. 1046 (Ts.) 564 (Ts. ML.). 37 (898. 728 (I. 1022 (Ts.) Başya Batnoz (Sakız) Batum Bağdad 690 (1008.Yer Baban Bacı Badra Badracık Baf Bafra Defter 352 (972.).). ML. Selim. T. E. ML.E. E.) Behram Behramşah Bekiri Behisni Beçkerek 365 (974.) 1052 (Ts. 453 (Kanunî. ML. T.) 44 (Ts. ML. 1061 (Ts. As. ML.E..). T.K. 154 (956. T.) 108 (928-937. As. 954.) 71 (925. 123 (930.As. III.). T.K. 612 (992..

501 (978.).Yer Belgrad Belih Belkavak Belviran Defter 849 (1105. ML. 450 (Kanunî.E. 813 (1093. 110 (928.) 109 (928.).E.).T.).E. T.E. ML.).As.E.) 667 (III. Bergama Bergos 541 (II. Selim. T. ML.K. ML.) 559 (II. 731 (I.) 368 (Kanunî. T.) 991 (Ts. 334 (969. T.).K.K.K. ML. ML.).). 391 (Kanunî. 968 (Ts. ML) 44 (Ts..)..). T.E.). ML.) 566 (II. T.K. 536 (982. ML. ML.).. As. 844 (1105-1110. As.). ?). As. 710 (1019. ML. ML..).). T.) 913 (1145. ML. ML. 254 (954. ML.E.. 934 (1179.) 192 (945.) Bey Beypazarı Beyrut Beyşehri 105 .E.).). E. ML.K. 617 (980. T. T.).).) Bilecik Bihilişte (Manastır) Bihor Biga Berendi 433 (Kanunî. T.) 589 (988.E.) 40 (906. T. 184 (943. 535 (982. 1050 (Ts. 451 (Kanunî. T.).). T. 495 (978. ML. T. E.).). As. E.). T. T. Ahmed.). ML.).) 1033 (Ts. E.. As. ML. T.) 59 (922. 992 (Ts. T. 278 (959.K. 893 (1237.) 860 (1112. 455 (Kanunî. 948 (1290. T.. 683 (1004. 495 (978..). T.K. T. As.) 515 (979. Selim ?) 956 82 (I. ML. 118 (929.E. ML. Selim ?).) 569 (984. Bahriye). 700 (III. 1020 (Ts. T.).). ML. ML.).) 883 (1128. 538 (983. As. T. ML. 334 (969. 166 (937. ML.) 192 (945. ML.) Bender Benefşe Beni Atike Beni Beşare Beni Cehim Beni Kınane Beni Rabia Berda 912 (III. Beyşehri 599 (989. As.). 957 (1238.E. 935 (1190.) 63 (924.). 903 (1140. 392 (Kanunî). Yer Defter 119 (929.) 169 (932-938.). T.E. 1029 (Ts. 72 (925-936. ML.).E. T.). Selim.As.). 998 (932.). E.).).). 188 (944. 1042 (Ts. 130 (932.K.). Mehmed.) 64 (924. As. As.Ahmed.Murad.). 496 (978. ML. Birecik Berkofça 488 (977. 764 (1045. 279 (959.).E. T.).). As. ML. ML.).).) 247 (953. ML. 198 (946. 399 (Kanunî.) 192 (945. 378 (Kanunî.. E. 954 (1233. ML. 1033 (Ts.). 615 (992.). ML.). T.)..

).Ev. 24 (894. 87 (Kanunî.Selim.).).).). 438 (Kanunî.) 679 (III.).. ML. 460 (975.). ML). Ahmed.) 86 (I.E. ML).K. 463 (975. ML. Selim.). Mehmed. ML.). 212 (948.).) Bolu 504 (977-978.). ?) I/Im (855-857. Yer 57 (922.).).). 428 (Kanunî. As. 783 (1055.).K.) 617 (993.E.E.E. Bahriye).Murad.E.). ML. Defter 28 (904. T.).). 414 (Kanunî. 647 (III. ML. 440 (Kanunî. 575 (987. T. Bozdoğan Bozcaada Boyabad Bozabad Bozapa Tatarları 327 (968. 157 (937. 983 (Ts.). 994 (Kanunî. 742 (1033.. 432 (947.).K.E. As.). 303 (964.K.).. 425 (Kanunî.). 851 (1106. ML. 861 (1113. 435 (Kanunî. T. 1013 (Ts.). ML).). ML. As. ). Birgi Bitlis Bodrum Boğazkesen Bokay 208 (947. T. T. Selim.). 1014 (Ts.) Bolvan Borac Boran Borana Borlu Bosna 106 .) 51 (921. 584 (987.). As. As.K. T. 201 (947.) 226 (951.).T.).). T. 285 (960. ML. 553 (II. 1072 (Ts. 893 (1237. 164 (937. 974 (Ts.) 161 (937. ML. ML.) 295 (963. 462 (975.).). As). ML. ML. E. As. As. As. T. T. Dahiliye). As. 284 (960. ML.). 587 (987. ML.) 434 (Kanunî. 148 (935. 576 (987. ML. 556 (II.) 116 (929. 618 (993. ML. T.). T.). As. T. T. M. Selim.). T. 411 (Kanunî. ML.).).) I/1m (855-857). 425 (Kanunî. ML. ML. As.56 (922. Murad. T. M)..) 337 (970. T.).). T. 211 (948. 546 (II.E. As. 804 (1083. Selim. T. 1071 (947.).E. 86 (I.). 1009 (Ts.). 702 (III.K.). ML. 193 (946. 728 (I.E.E.).). 809 (1089. 806 (1087. ML. ML. ML.Ahmed.).) 5m (883..) 226 (950. Dahiliye).).K.)..). ML. T. ML. 459 (975. ML. ML. 413 (Kanunî.). T). ML. 379 (Ts. ML. T. T. 465 975.Yer Bi’retü'l-Fırad Defter 378 (Kanunî.) 211 (948. 732 (I. Selim..). 622 (994. ML. 88 (I.). ML.K. T. ?). T. ML. 250 (953. T. 148 (935. Bosna 533 (ML. T.).E.E.) 189 (944.).

934 (1179. ML. ?). 334 (969. 592 (988.) Budin Bulgarlı Burdur 254 (954. Saray. Saray).). ML. İktisat) 200 (947.).) 247 (953..). T.) 960 (1277. 931 (1168.). ML. 1064 (Ts. 453 (Kanunî.). ML.) 524 (980.) 406 (Kanunî. 867 (1119. As. 843 (1105.).). As.) 314 (966-967.) Yer Bursa Bursa Caber Candar (Kastamonu) Defter 940 ( 1193.) 1028 (Ts.).).) 113 (928. E. 1033 (Ts. T. 760 (1044. 859 (1110.K. ML.) 23 m. 691 (1008. T. 13 (Fatih. ML. 998 (932. T. 1044 (Ts. 388 (Kanunî.K.) 257 (957. ML.E.). 166 (937.). ML.) 731 (I. ML. T). ML. 448 (Ts. 54 (920-921. T.K.). T.) 224 (950. ML. 934 (1179.T.).) 228 (950. ML. ML. 852 (1107-1186. T.K.. E. As.). As. E. ML. T. ML. 449 (953. ML. 343 (970. T.) 378 (Kanunî.) Bozok Canik Bozöyük Bozulus Böğürlüce Bratar Budaközü 940 (1193.K.K.). E. T.) Cebele Cebel-i Âlâ (Halep) Cebel-i Hınzır Cebel-i Seman (Halep) Cemale Cemmase Cemşid Cevazir Cezâyir Eyaleti Cezire Cezire-i Koyun Cica Cincife (Erzincan) Cisr-i Ergene Cisr-i Mustafa Paşa Civanrud Cubas Culap Cum Cünin Çağa 512 (979.). ML. ML.) 804 (1083.. T. ML.) 295 (963.).). T.E. 246 (953. Selim.) 314 (966-67. Bursa 107 . 389 (Kanunî. T. 345 (970.). ML. ML. ML. T.).). 410 (Kanunî.T.. Saray.Yer Defter 155 (936. ML. 384 (Kanunî. 590 (988. Ahmed.).) 86 (I. 786 (1065?.) 391(Kanunî. Murad.). T.). E.).(892.).)..). 218 (949.). ML. 852 (1107-1186.).E. 305 (965. T.K.). 329 (968. Dahiliye) 322 (967. T. As. ML.E.. 611 (999. 262 (955.).E. As. 982 (Ts.. 760 (1044.) 6 (Ts.). T. 315 (966.) 305 (965. Selim. ML. ML. Dahiliye).). E. ML.) 617 (993. As.). 843 (1105.). 410 (953.E.) 915 (1145.K. Saray) 915 (1145.E. 53 (921-939. As. 735 (1027. ML.). ML. ML. 322 (967.).K. İktisat). ML. E. T. 302 (964. ?) 559 (II. As.).. T.) 79 (926. Saray) 1066 (Ts.K.).) 667 (III. ML. 786 (1065.). T.).

ML. 7 (883.). ML.). As. E. 625 (994. As.) 764 (1045.).).K. ML. 608 (991. Fatih).E. T. 206(947.) 800 (1080. 191 (944. Ferman ve Hududnâme K.). ML.).K. T. ML.K.). As) 334 (969. As.) 3 (869. ML.As. 148 (935. ?). . Murad. ML.. T.).K. ML. 172 (938.) 224 (950.K. 998 (932. As.E.) 334 (969.) Çorş Yer Çirmen (Çermen) Çirmük Çokunya Defter 643 (1003. As. T.).) 1043 (Ts.).. 580 (987. T.) 50 (921. ML.).E.T.K. As. ML. 541 (II.) 911 (III. Selim. 786 (1065. Dahiliye) 64 (924. As. ?) 699 (III.E.) 455 (Kanunî. E. T. 286 (960.). T.) 36 (ML. 956 (1238. E. 385 (Kanunî.).). 518 (980. ML. ML.) 852 (1107-1186. As.K.) I/Im (855-857. T.). T.). ML. 521 (980. ML. Murad. 786 (1065.) 582 (987. 273 (958. E. 818 (1098.). ML.) 170 (938.) Çepne Çernovi Çeska Çeşme 317 (967.) 670 (III. Murad. ML.). As. 370 (1051.). ML.).). 651 (III.K.) 653 (III. Mehmed. T. 403 (Kanunî. E. ML..) 842 (1105. Delvine Çirmen (Çermen) Demirhisar Derbisak 108 . ML. 64 (924.).) 156 (937. 934 (1179. Saray) 382 (Kanunî.).).) 70 (925. T.). ).Sınurnâme K.Yer Çaldıran Çamurlu Çan Defter 911 (III. Çöke Çubuk Çubukâbâd Daday Dağbeyi Dağıstan (Gence.) Çetroz 433 (Kanunî. 462 (975.).K. T. 998 (932. Ahmed.) 617 (993. 760 (1044. 213 (948. ML) 847 (1105.E. T.) 134 (932.E.).). 1019 (Ts.) 139 (934.E.). ML. As. ML.).).E.As. E. Karabağ) Darende Davudpaşa Debreçin Değirmencik 817 (1097.E. 70 (925.). E. 986 (Ts. 764 (1045. 210 (947. 537 (983.E. AS) 365 (974.E.. 299 (963.) 456 (Kanunî. T. As.E.) 444 (Kanunî.).) 394 (Kanunî.E. ML.). As. E. T. ML. TK.E. ML. ML. T.) 804 (1083. ML. Çanad Çapakcur Çatalca Çayhisar Çaynitçe Çelebipazarı Çorlu Çemişgezek Çorum 843 (1105.) 185 (943. E. T. Ahmed. 225 (950. As.) 372 (Kanunî.). 982 (Ts. E.E. Tapu) 802 (1082.).). T.) 59 (922. Çıldır Çimenili Çine Çingâne Çirmen 128 (932. T.) 634 (1000.As.).

311 (965.. K.. T.) 843 (1105. T.) 77 (925.) 699 (III.). T. Drama-Zihne (Selanik) Dubnitsa Dukakin 70 (925.).K. E.. 310 965. Diyarbekir 358 (973.) 130 (932. ML. T.E.E. T. T. 341 (970. 222 (950.(Ts.). T. ML. 143 (934.).K.). Mehmed.E. 965. 786 (1065.E.). ML. As. T. Diyarbekir Dobrican Dolca Doliçe Dömeke Dimetoka Draman 403 (Kanunî.. 494 (978. ML. 306 (965.K. 1036 (Ts.).E. As.E.) 254 (954. 359 (973. 992 (Ts.K. 705 (1017.) 1048 (Ts.) 133 (932. Duragan Dündarlu Düşkaya Ebri Ebruman Edincik Divriği 408 (Kanunî. ML. MLE. E. T.). ML. 915 (1145. E.).. 210 (947.). E. Saray). ML. ML.. E. ML. Bayezid.). 939 (1191. 498 (978. ML.) 95 (Ts. T. 932 (1174. 163 (937.) 529 (981. T.) 23m. 220 (949.). 934 (1179. T. 200 (947. 852 (1107-1186.K.).) (Kars) 702 (III.).) 64 (924. 456 (Kanunî. Adliye). T. T. ML. t.). ML.).). ML.). E. Saray).).As.). T. 998 (932. As.).) Dimitrofça Direger Direnofça (Direnof) 437 (Kanunî.). ML.) 643 (1003. 924 (1157.E. 561 (II.) 36 (?.).E. ML. ?). Murad. E.K.K.). ML. ML. E.E. 1019 (Ts. T..(892. E. 932 (1174. Dahiliye). ML. ML. 528 (981. T. 959 (1273. E. Edirne 370 (Kanunî.). ML.) 367 (Kanunî. Selim.) 1056 (Ts. Mehmed.). 256 (954.) 723 (1022.E. 138 (934.E. 597 (989. 156 (937. ML.).).) 109 .E. T. 719 (1022. 220 (949.) 20 (890. Maliye). As.Yer Develi Devrekâni Deyrikaraman Dezmar Dızak Defter 46 (II. E. 786 (1065. 252 (954.). MLE. ML. E. 456 (Kanunî. 499 (978. T.).K.).) 3 (869. 313 (966.E.).) 912 (III.) 1043 (Ts.) 1066 (Ts.).). ML.E.).).E. ML. 262 (955.E. Saray). Ahmed. 786 (1065.). 764 (1045.). T.K.).).). ML. 73 (921-925.). 455 (Kanunî.. T. Murad.) Yer Defter 937 (1191.E. ML.) 453 (Kanunî. 7 (883. T. ML.K.).). ML. T.) 327 (968.) 668 (III. ML.) 661 (III.. As. Hududnâme).). Fatih). As. E. 690 (1008.

). As) 1 (888. 979 (Ts. 875 (1127.).).E. T.T. Saray). E. ML. T. 1001(Ts.).) 32 (II. Saray. ML. As. 818 (1098. 1044 (Ts. ML. 1047 (Ts. Ev. Selim.).) 704 (1016. 387 (Kanunî.) 152 (935.) 1066 (Ts. T. ML.)..K.E.K. ML.). 799 (1080-1082. Saray).). Hariciye). 1070 (Ts.) Elbistan Emlâk En-nahşa Erciyes Erdalan Erdebil Ereğli 210 (947. 468 (976. 402 (Kanunî.).).. As. 205 (947. 199 (937-947.). T.K. ML. ML.). Adliye). 636 (1000. ML. Erzurumâbâd Eski Menderes Eskihisar Erzurum 690 (1008. ML. ML.) 931 (1168. Tapu).).).E. T. 935).). ML. (ML. 138 (934.).E. T.). T. As.. E.). Ergene 172 (938. E. E. İktisat) 597 (989.Seli 185 (943. As. ML. 921 (1152-1153. 915 (1145. 615 (992.) 20 (890. 786 (1065. ML.). 199 (937-947. Mehmed.).) 802(1082.) 902 (1140. E.E. E.K. T. 313 (966.) 334 (969. T.) 183 (943-944.). ML.. T. Estergon Ermenek Erzincan Evreşe 110 .).E.). Saray). ML.). Bayezid.). Ahmed..). T. ML.).Yer Defter 729 (I. T. ML) 60 (922. 190 (944. T. 449 (Kanunî.) 124 (931.). 940 (1193. T.). Bayezid. m..E. T.).K. Saray).) 367(Kanunî. 760 (1044. ML.E.K. 1037 (Ts.). ML. Eskiil Eskişehir Eskizağra Ergani 764 (1045.).).). 874 (1126.. 930 (1165. Dahiliye). 197 (946. T. 643 (1003.). 31 (II. Mehmed. 857 (1110. 992 (Ts. T.) 388 (Kanunî.). 1061 (Ts.E.).. E. 967 (Ts.). ML. ML. 455 (Kanunî. 1032 (Ts.E.). 154 (936. Vakıf) Yer Erzincan Defter 168 (937. T.E. 410 (Kanunî. 540 (II. 966 (Ts..) 25 (895. Edirne Eflak Eğri Eğrigöz Elbasan 16 (II. K. E. 1065 (Ts. 936 (1191. 933 (1177. ML.).).. 953 (1224-1229. T.). T. ML.) 63 (924. As.) 702 (III... Adliye). E.) 693 (1009. 86 (I. T. 817 (1097. E. 216 (949. ML.). 998 (932. T. ML.). ML.K. 758 (1042-1043. As.K. ML.E.. T.).K. 426 (Kanunî.).). ML.) 64 (924. As.).) 69 (925.) 154 (936.K.) 434 (Kanunî. ML.). 932(1174.

231m (958-981.). E. 123 (930. ML. ML. Mehmed. T.) 410 (Kanunî. T.) Filek 782 (1054.) 116 (929. 914 (1146.). T.) 930 (1165. 602 (990. 722 (1022. 950 (1022. 903 (1140. T.) 178 (943. 67 (924. T.) I/Im. Saray).). ML.). 151 (935.). ML. Masârıfât) 487 (977.) 1032 (Ts. As.). As.). T) 26 (895.). 646 (III. T. ML.). E.). 839 (1104. T. T.). Bahriye.).E. ML.E. ML.K. T.E.). ML.K.E. 312 (965. T.).. 1015 (Ts.E. ML.(886. 818 (1098.Ahmed.). ML. ML.E.E. E. 75 (925.E.E. ML. ML. Mehmed. T.Selim.E. 992 (Ts. 766 (1046. 408 (Kanunî. ML. Saray) 174 (939.).K.) 86 (I.). 111 . ML. T.). Gelibolu Florina (Manastır) 235 (951. Saray) 16m. 222 (950. 702 (III.). As. K.).). T.). ML. 265 (955.) 381 (Kanunî. ML. 837 (1104. T. 680 (1003. T..).E. Firecik 341 (970. 343 (970.) 44 (Ts.) 731 (I.) 138 (934. ML.) 36 (?. ML.). 699 (III. ML.). Hududnâme).ML. 791 (1070.). T. Filibe 354 (973.E.) Foça Fotra Gence Gerede Galata Galos Gargajal Gerger 163 (937..).).) 490 (977. ML.K. ML.).). 733 (I.E.).Yer Eyinvar Eyüb İli Eyüb Sultan (Has) Ezinepazarı Feke Fener Feslek Fiğli 972 (Ts. 913 (1145. As.). E. Selim. ML. 724 (1023. ML. 460 (975. T. ML.). T. T.ML.).).). 541 (II.) 627 (996. 1058 (Ts. T.K. Gebze Geçmelik Geçvan (Kars) Gazze 630 (999. ?) 59 (922. Bahriye). ML. 736 (1028.). ML. S.) (Kars) 12 (879. 893 (1237.K. (855-857. 522 (980.. ML.E.K.). 304 (964.).E.).E..) Yer Defter 131 (932. 725 (1024. 993 (1177.).) 434 (Kanunî. Gelinkirasa Kelmeriye (Selanik) Gelmişim 802 (1082.).).) 71 (925. ML. Ev.) 335 (969. T. Mehmed.K. E. ML.Murad.E. T.K. 240 (952.Ahmed. ML.).) Defter 593 (988. ML.E. 1043 (Ts.E. 597 (989.E.).E..) 20 (890. T. 954 (1233. T.. E. ML. 224 (950. 210 (947.).). ?) 116 (929.E. E.) 699 (III.). 915 (1145. E. T. ML.). ML. 220 (949.

).ML. T. ML.) 192 (945.). ML. T. ML. 493 (978. 1035 (Ts. T. T. ML.) 617 (993. 433 (Kanunî. Ferman ve Hududnâme ML. Selim. Hududnâme). T. T.).) 799 (1080-1082.K.E.E.E.Yer Gernovi Gersin Gevaş Geyve Grebene Defter 911 (III. ML.) 544 (II. T.K. T.T.) 93 (926. ML.) 23 m.K.) 802 (1082.). 227 (950.). 125 (931.). ML.). 932 (1174.K.) 702 (III.E. Ahmed. (892. T.) 87 (Kanunî. ML.) 70 (925.K. ML. E.).). E. 391 (Kanunî.).E.E. Mehmed. T.) 769 (III.E.E. ML.K.) 70 (925. 801 (1081.) 416 (Kanunî.. ML.).).).K. T. ML. 530 (981. ML. 834 (1103. ML. E.. ML.) 456 (Kanunî. T.K.) (Lori) 44 (Ts. 387 529 (981.). 146 (934.E. 271 (957.). 980 (IV.K.) Girne Göksu Göksun Göl Göl Göle Gölegiren Gönen Gördos Görele Göri Görice Gözene Grad Gur Gülek Gülnar Gümerkan Gümrük 779 (1052.) Girid 820 (IV. ML.. ML.) 699 (III.).).). Selim. T. 143 (934.E.) 52.) 769 (III. ML.K. 610 (992.) 604 (991. As. ML. ML.) 699 (III. ML. ML. T. As. Saray) Gürcistan Güvercinlik Güzelhisar Hacılu Haçin Hakeri (Gence) Halep 454 (Kanunî. ML.) 426 (Kanunî. Gümülcine 112 .) 402 (Kanunî. T. 545 (II. ML..). 580 (987. ML. 527 (981. 825 (IV. Bayezid.).).ML. T.Mehmed.) 116 (929.E. 313 (966.).).Mehmed. 953 (1224-1229. E. Yer Gümüş Gümüş Madeni Gümüşhâne Güney Güney Penbik Günyüzü Defter 161 (937.). ML. T.As. 280 (959. 279 (959. 148 (935. T. ML. T.) 639 (1001. 524 (980.). ML. ML.Sunurnâme K.K.E. ML. T.K.K.Murad. 789 (1069. 690 (1008.) 802 (1082. T. Mehmed.) 365 (974.).E.) 515 (979. Selim.E. 341 (970. ML. ML. ML. 604 (991. 786 (1065.) 525 (981.).K. 597 (989.).K. 1067 (Ts. 422 (Kanunî.) 31 (II.).). Hariciye) 350 (972.K.). T. T.) 900 (1140.E. 564 (Ts. E.).ML.).E. T. T.).K.E.) 802 (1082.) 796 (1076..).E.) 402 (Kanunî. 288.) 221 (950.) 254 (954. T. T. ML.Mehmed.) 499 (978. ML. Murad. ML. T.). 973 (Ts. ML. Mehmed. 397 (Kanunî. E. ML.) 90 (I.E. Adliye).

410 (Kanunî. Mehmed.).) 998 (932.).E).As). ML.).K.) 902 (1140. ML. T. 564 (Ts. ML. 449 (Kanunî.ML. As. ML. ML.).). ML. Masârıfât) 210 (947. ML. 1052 (Ts. E.ML). ML. 438 (Kanunî. 998 (932.) 289 (961.).).).. Selim. E. 841 (1105.) 172 (938.).As) 416 (Kanunî. T. T. (958-981. 550 (II. Yer Hamid Defter 851 (1106.) 972 (Ts. E.).) 231 m. 675 (III.) 137 (933. 764 (1045. 562 (II. 340 (970. E).K. ML. 1068 (Ts ?).). ML. 346 (970. T. ML.E. As). 286 (960. 791 (1070.K.K.).K. Mehmed. ?) 244 (952. ML.).E). 1016 (Ts. ?) Halonik Harput Harran Hasanâbâd Hasandağı Hama Hasköy Hasköy Haslar (Eyûb Sultan) Hass-ı Mahmud Paşa Hamamlu Hamedan 604 (991.E. Murad. 994 (Kanunî. T. T. T. ML.). 520 (980.K. ?) 597 (989. E). 388 (Kanunî.). Hamid Hatman 113 . 994 (Ts. 910 (III. ML.). Halep Defter 998 (932.).ML. E. ML..). 602 (990.) 255 (954. T. T. ML.K. 519 (980. T. As. 176 (939. Murad. 980 (II.) 785 (1060.E. T.).) 295 (963.). T.). 233 (951. T.).). Selim.E.) 907 (III.). 391 (Kanunî.) 786 (1065.).E. 137/1 (933. Hamidili Hani Hanya Halilürrahman Hapsamane Harameyn Halomiç 509 (979. 1040 (Ts.).).) 913 (1145.).) 823 (IV. 643 (1003. ML. 662 (III. Mehmed. ML.K. T. ML. ?).) 390 (Kanunî. Ahmed. ML. ML. T. E.). T.).).) 64 (924. T..).). 822(III. Askeriye).).). 782 (1054. 344 (970. ML. 159 (937. ML. 705 (1017..) 318 (967.K.). T.ML. E.) 134 (932. 349 (971. 956 (1238. 626 (995. ML.K. 991 (Ts. ?) 859 (1110. E. ML.). ML?). 609 (991. ML.E. ?). 452 (Kanunî.). T.). 712 (1022.).Yer 963 (1291).Ahmed.. 335 (969. ML.). 418 (Kanunî.) 1066 (Ts. As. E..K. 541 (II.ML. T. ML. 121 (929. ML. ML.).). 824 (IV.. ML. T. 107 (927. ML. ML.) 118 (929. 541 (II. ML. Halhana (Erdebil) 903. T.. Selim. T.) 30 (906.Selim. Mehmed. As. 336 (970.

T.). T.) 995 (Ts. Ahmed. ML. 430 (Kanunî. ML.).) 208 (947. ML. As.) 455 (Kanunî.) 911 (III. T.).. T. ML.). 210 (947. ML.). 209 (947. ML.) 169 (932-938. 617(993.K. 956 (1238.. 387 (Kanunî.) 71 (925. Hızırbeyli Hoca Hoçvan Honaz Horpişte Hoşalay 86 (I. T. ML.)..).) 1032 (Ts. Selim. ML.).) 529 (981. 935 (1190.) 495 (978. ML. T. ML. ML.).K. 419 (947. ML.) 261 (955.Selim. Hotin Hersek 150 (935.). E.) Heştrud Hılle Hınıs Hınzıri Hırsova Hatunsaray Havar 902 (1140.). T.). T. ML.). 541 (II. ML. 156 (937.) 424 (Kanunî.. 1028 (Ts.). T. T.).). 268 (957..E. ML. 198 (946. 491 (977. T. 123 (930. 286 (960.K.E.. E. 78 (925.). T. Murad. 1031 (Ts. ML. T. ML.).K. ML. 281 (959.).) 456 (Kanunî.K. ML.E.).). ?). E.ML.) 856 (1108. Selim. ML. 956 (1238. Hatman Hersek 1027 (Ts.).). E.E.).). ML.).).Kanunî.) 802 (1082. T.. 68m. 174 (939.).) 294 (963. 1043 (Ts. 927 (1158.) Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Hısn-ı Keyf Hayrabolu 181 (943. 207 (947. 417 (Kanunî. Maliye).. 303 (964. E. ML.As..).). 370. T.). 899 (1140.Yer Defter 981 (Ts.). ML.) Hatun İli 541(II. ML. 76 (925.K.).).). 1076 (Ts. T. ML.). 1044 (Ts. ML.) 5 (882. ML.) 215 (949.) 831 (1100-1106..).) 382 (Kanunî.E. (925.) 96 (926. 766 (1046. 654 (III.). T.).).).. E. ML.). T.) 623 (994. ML).. Hoy Humus 340 (970.). ML.E.E.) 1002 (?. ML.E. T. 1063 (Ts. T.. Yer Defter 861 (1113. ML. Ahmed.). T.K. 114 . ML.) 274 (958. 433 (Kanunî. 764 (1045. T.) Hazale Hazergrad Helb Hemşin Herse 702 (III.. 391 (Kanunî.) 888 (1131. 986 (Ts. 91 (926.E.E.K. 930 (1165.E. T.) 233 (951.). ML. 874 (1126. E. 1034 (Ts. T. 991 (Ts. Havran Haymane-i Padişahî 117 (929. E.).). T. T. T.) 185 (943. ?).. ML.). T. T. ML.) (Kars) 1051 (Ts. ML. 987 (Ts. ML. 1003 (Ts. ML. T.). T. ML.

Murad. ML. 562 Hüseyinâbâd İbrahimpaşa 1066 (Ts. T. 31 (906.). ML.). 515 (979. 893 (1237. Mehmed. 387 (Kanunî. T.Bayezid. 786 (1065.).K.).As. 118 (929. As. As. ML.).Selim.). ML. 774 (1051. As.). ML. 931 (1168. ML. E. As. 940 (1193.).) 1060 (Ts. 968 (C.).). E. ML.K. E. ML.).E.Ahmed. Saray). 886 (1130-1131. T.) 437 (Kanunî.). E. Bahriye).)..) Hüdavendigâr 319 (967. As. 1051 (Ts.) 455 (Kanunî. ML.K. ML. 531 (946.).). 43 (II.). (873.). ML. ML.).) İnik İnegöl İnebolu 23 m.). T. As.. T.) 198 (946. T. 765 (1046. Yer İmroz Defter 75 (925. Mehmed.K.) 105 (927.) 735 (1027. 392 (931).). Ahmed. 1059 (Ts. 797 (1079. ML. T.) 161(937. T. ML.) 1079 (Ts. ML. 840 (1105. 664 (III.E.).) 814 (845. Selim.). ML. 998 (932. (935) ML.E.E. 557 (II.). ML.).) 152 (935.). T. ML.).). 896 (1139. T. 1059 (Ts.) 670 (III. 334 (969. 111(928. As.).). As.K.. 487 (977..). (892. 445 (Ts.). 971 (Ts.) 1 (Kanunî..). ML. 702 (III. ML.).). T. 696 (1012. T.) 984 (Ts. 1021 (992. T. ML. As.).E.) 17 (890. 182 (928..) İskefser 115 . Bayezid.). ML.E.E. T. 636 (1000. Saray). ML. E.) 13 (Fatih. 1061 (Ts..). Saray).). ML. 83 (I. 113 (928. ML. ML. Saray İktisat) 455 (Kanunî.983.).).E.) 138 (934.).) 769 (III.). ML.). 915 (1145. 247 (953.. T.) İnebahtı 731 (I. 768 (1049.E. E.). 41 (II.) 23 (892. 810 (1090. ML.) 912 (III. 954 (1233. As. ML. 188 (944. Ahmed. T.).E. 272 (962.). As.K. Murad. T. T. ML.). As.).). T.. E. 939 (1191. 434 (Kanunî..) 3/1m. T. E. 166 (929. 246 (953.Yer Humus Hurremâbâd Defter 502 (978.E. T. T.).E. T.) İnönü İnsuyu İpek İçel İpsala İran (?) İsfirlek İshaklu İhtiman İlâna iliçi İlok 224 (950. ML. 702 (III.E.Murad. 354 (973. 910 (III. 453 (Kanunî.Bahriye K.). 1026 (Ts. 683 (1004. ML.).K.E.

) Kabakoz Kağızman (Kuzey ve Güney) 41 (II..). T. As.As. 975 (Ts. T. Murad.). ML.) 70 (925. ML. T. ML.E. Murad.).) 24 (894. T.) 130 (932.) 627 (996.Yer İskenderiye (İşkodra) Defter 26 m.As.) 4 (881. ML.) İskenderun 110 (928. 210 m. ML. ML. 217 (949. As. 175 (939. Murad. 565 (II.).).). T. E.K.E. Bayezid. ML. Hududnâme. T.) İzvornik İspir İstanbul İstanköy İstolni Belgrad İşgradin 640 (1001. T.).). 16 m. T. ML. ML. ML. 74 (925. ML. 630 (999.). T. 231 m.). 657 (III.) 74 (925.) 71 (925. 879 (1128. T.).E. T.).E.E.).).) 260 (955.). 786 (1065. 889 (1131. 743 (1033 ML. Hududnâme). T.E. 1069 (Ts. E.). 1029 (Ts. Defter 161 (937.). As. Hariciye) İzmir 116 .E.).) 109 (928. ML. ML. E.) 196 (946. Yer İzmirlik İznebol (Znepolje) İznik (İznikmid) 21 (892.( 950. 523 (980. 842 (1105. 341 (970. 874 (1126.).) 199 (937-947.) Kalonya Kaloyan Kamaniçe 261 (955. K. ML.).As. ML. 655 (III.). 251(953. T. ML.). 05 (Ts. 728 (I. 859 (1110. ML. ML.E.). 395 (Kanunî.Selim. T. ML.).) 560 (II.) 17 (890. ML.. ML.). 839 (1104.As. 500 (978.) 116 (929. T.).) 210 (947. 7 (883.As. ML. T. As.E. 171 (938. Ahmed. ML. ML).).) 97 (926.) 589 (988.E. 367 (Kanunî.).). 837 (1104..E. 224 (950.. T. T. 232 (951. ML.K.).K) 497 (978. ML.). Dahiliye).). 26 m (902. 246 (953. 141 (934. 376 (Kanunî..). T. 166 (929. E. 240 (952. Fatih) 805 (1084. (886. 426 (Kanunî.E.K. E. Selim.) 211 (948. ML. Ahmed. ML. ML. T. T.E.E.). 156 (937. ML.E. T. 1029 (Ts. 259 (955.K. T.).) Kalkandelen 149 (935..).). 450 (Kanunî.K. 523 (980. T.K.). 163 (937. ML. ML. As. ML. 123 (930. Hariciye). T. T. 537 (983. 733 (I.) 3 (869.). ML.(902. 670 (III. ML. E. İşkodra Kâhta (Gâhta) Kakun Kalamata Kalecik Kalikviran İştib İvraca İvranya İzdin 416 (Kanunî. E. T. 354 (973.).As).).). T.). T.).).) 148 (935.) 192 (945.). T.).As. T. T.).).

Yer Kân Kanad Kandıra Defter 219 (949. Karadağ Karadonlu 122 (929. T.) 70 (925. ML.E.). ML.) 117 . 980 (IV. 424 (Kanunî.K. ML. 40 (Ts.).). ML.K. 237 (952.) 986 (Ts. 183 (943-944. Yer Karahisar-ı Sâhib Defter 851 (1106. 478 (977. ML. ML.). 636. Karaferye 433 (Kanunî. T.). ML.)..). ML. T. Karahisar-ı Sâhib 320 (961. As. 455 (Kanunî. E.E.).Murad. 930 (1165. T.). ML. E.. 415 (Kanunî (948). T. As). ML. T. 450 (Kanunî. 825 (IV.K. Bayezid.).).K. 387 (Kanunî (935).) 615 (992. ML. Karaman 392 (Kanunî). 797 (1079. 339 (970. ML.).E. ML. E.K. Selim.) Karahisar-ı Şarkî Kapulubük Karacadağ 667 (III. ML. ML. 399 (Kanunî (931). 574m. 994 (Kanunî. ML. 574 (987.).) 46 (II. 723 (1022.). ML. T. 968 (C. ML.) 63 (924.). İktisat) 106 (927.).) Karacaşehir 515 (979.).. 272 (962. ML. 6 (II.).. 371 (930.). 32 (906.).). Bayezid.). 63(924. 937 (1191. Selim.). 58 (922. T.). 557 (II.E. As.). ML. T.K. 733 (I. ML. T.E. 118 (929. T.E).E.) 438 (Kanunî.K. 697 (1012.).E. E. T.Selim. 562 (II. ML. ML. 874 (1126. 841 (1105.E.). T.983.E.).E. 893 (1237.).).).). T. ML.T. 455 (Ts.E. As. 940 (1193 Saray.). T.). 690 (1008. ML.E. 499 (978.).E. 162 (930-937.). ML.).K.). As. T.).) Kandiye 799 (1080-1082. ML. ML. ML.). 599 (989.). 339 (970.K. ML.) 6 (Ts.). ?).K.) 352 (972.Ahmed. Dahiliye).). T.E. T.Mehmed.).. T.K. As.). Selim. T.) 133 (932.). 188 (944.) Karaisalu Karaköy Karacakoyunlu 414 (Kanunî.K. 482 (977.K.) Karahalil 802 (1082.E.).).). Adliye).). Karahisar 85 (I. ML.) 85 (I. 255 (954.) 785 (1060. ML. 858 (1110.T. ML. ML.).) 636 (1000. T. 37 (898. ML.) 254 (954. 972 (Ts. ML.). 798 (1080. 801 (1081. ML. As. (987.K. 1085 Karamürsel Karapınar 630 (999.) 147 (935.E. Bahriye). 116 (929.) 630 (999. T. ML. T.). ML.). ML.E. T. ML. 818 (1098. T.Mehmed. 1002 (?. 508 (979.

T. 199 (937-947. 949 (1221.) 6 (Ts.).) 841 (1105.E. 601 (990. As. T. ML.E.).) 154 (936.). Bahriye). T. 893 (1237. T. T.) 7 (883. As.). 560 (II. 446 (Kanunî.).) 527 (981.). 994 (Kanunî.).). T. 938 (1191.). Saray) 126 (931. T. 937 (1191.) 75 (925.K. As. E.). 599 (989. 327 (968. Selim.T. ML. 710 (1019.). 89 (I.) 390 (Kanunî.983.) 314 (966-67. 118 (929. T.).).) Kastelbahri Kavala Kavurgalı Kayağlıili Kayalar Kayıili 894 (1138. T. T. 249 (953. ML.). 697 (1012. As.). 95 (Ts. 851 (1106. As.) 334 (969.). Fatih) 178 (943. 627 (996. 921 (1152-1153. Ahmed. T. 786 (1065. 818 (1098. 968 (C. 392 (Kanunî). T.). ML. As.). 954 (1233. T. ML. 966 60 (922. ML.T. ML.E. T.) Kastamonu Karesi 683 (1004. 1085 44 (Ts. 529 (981.K. As. T. As. ML.) 438 (Kanunî. As. 277 (959. 449 (Kanunî.). 371 (930. ML.E. 402 (Kanunî.As. T. 1024 (999. ?).).)..Yer Karasu Karataş Karayazı Defter 7 (883 II. 786 (1065. As. ML. T.) 72 (925-936.).) 984 (Ts.E.). ML. T.E.).).). As.).).K.).K. ML. 786 (1065. E. 370 (Kanunî. Selim. ML.) 33 (906. Karinâbâd Karinova Karlı Karlıili 915 (1145.). ML. 839 (1104. 605 (991. E. ML.K. 837 (1104.). ML. 758 (1042-1043.K. 456 (Kanunî.).E.. 893 (1237.K. 678 (993.).E. ML.). Mehmed) 31 (906. T. 387. ML.). 591 (988.E. 920 (1150. T. 807 (1088.E. T.) 23 m.).) 326 (968. T.E.).).).). T. T. ML. T. E.).E. 976 (951.Bahriye. 153 (936. ML.. Kars Kayseri Kars-ı Zülkadriye Kebsud Keçkemek Kartine (Mora) Kefe Kasaba Kasrıkal Kastamonu Kelkit Kemah 118 .). 509 (979. 38 (888. Yer Defter 375 (Kanunî.). T.. T. 461 (975.) 247 (953. 714 (1022.) 214 (949.).) 257 (954.).). T.) 731 (I. T. As. As.).). ML. T.). T.). T.) 140 (934. ML. (892. T. ML. ML. 188 (944. 813 (1093. Bahriye).).).). 841 (1105. T.K. K.). T. ML.

) 73 (921-925. ML.). 100 (927. 861 (1113. Ahmed.). T. ML. ML. 254 (954. T. 831 (1100-1106. As.).) 1028 (Ts.). T.).). ML. 774 (1051. Bahriye). 19 (890. T. 424 (Kanunî.E.E.) Kırka 453 (Kanunî. T. Masârıfât).) 352 (972.). (958-981. E. Kengiri (Çankırı) 841 (1105. 541 (II. ML.) 185 (943. 937 (1191. 956 (1238. E.).) Kırkkilise 214 (949. As. ML.) 196 (946. T.K.).). (886. 375 (Kanunî. 991 (Ts.).). Selim. T.).E. T. ML. T.).E. 1006 (Ts. ML. ML. ML.). ?) 705 (1017. T.) 70 (925. 16 m.K. 708 (1017.) 7 (883 II..) 231m. ML. T.E.E.Ahmed. 87 (Kanunî.) 70 (925. Bahriye). 95 (Ts. As. 847 (1105. 110 (928. Kınık Kengiri (Çankırı) 291 (962. 138 (934.E. T..) 696 (1012. 779 (1052. T. 599 (989. 232 (951.). ML. As.). 875 (1127.Ahmed. E.).). Saray). T. E. Hariciye) 433 (Kanunî.. Keşan 702 (III. 168 (937. ML. 806 (1087.). ML.) 912 (III. Maliye). 786 (1065. 149 (935.K. 932 (1174.) 529 (981.). 286 (960.).). ML.). Mehmed). ML.).Yer Kemah Kendvan Keneşt Defter 154 (936.) 4(881.) 732 (I. As. 1033 (Ts. 148 (935. 958 (1241.) 902 (1140. Ahmed.E.) 15. 210 (947. 305 (965. Kıraçova Kırçova 217 (949.E. Hariciye). K.). ML. Mehmed.). ML. 786 (1065. ML.K. ML.) 912 (III. Yer Kıbrıs Defter 832 (1102.).). ML.). 629 (997. T. ML.) Kepsud Kerkük Kermud Kermüçek (Germüçük) Kerş Kestane Kestel Kesterye 424 (Kanunî. E. 370 (Kanunî.). T.) 97 (926.E.) 902 (1140... 851 (1106. (929'dan evvel) K.). ML.T.E. 70 (925. T.). ML.E.).K. 438 (Kanunî..) 874 (1126.K. E. 815 (1097-1099.K.) 407 (Ts.). T.). ML.) 622 (994.). ML.T.). Kızılağaç Kızılca (Tuzla) Kızılhisar Kızılöz Kızkulesi Kızuçan Keşişlik Keyvenan Kıbrıs 119 . ML. E. T. ML. ML.).).). 450 (Kanunî. 1064 (Ts. ML. E.. T. T. T.) 20 (890. T. ML. As. T. ML.).) 109 (928.).). ML.). ML. T. 893 (1237. Kırşehir 728 (I.) 6 (Ts. 433 (Kanunî.E..

1064 (Ts. ML. 733 (I. T.. T.K.). T. T. 930 (1165.. ?). 387 (935. ML.) 75 (925 ML.).).) 215 (949 T.E. 599 (989. Kocaeli 893 (1237.. 425 (Kanunî.). As.). ML. 1033 (Ts.Murad.E.).).) 26 (981.). ML. 844 (1105.) 79 (926. 118 (929. 275 (958. E. ML.). T. T. Selim. 546 (II. ML. 438 (Kanunî.).). Bahriye) 954 (1233.Ahmed.).) 622 (994.E.Yer Kiğı Kilef Kilidbahir Kiliğra Kilis (Ayntab) Kirmanşah Kirmasti Defter 64 (924. E. T. ML.). T. T.) 390 (Kanunî..).Ahmed. Ahmed.ML. 797 (1079. 728 (I.). ML. 553 (II. ML. 676 (III. 392 (Kanunî.). 972 (Ts. T. 994 (Kanunî. T. As.) 116 (929.K. 353 (973. 968 (983. 998 (932.). ML.Ahmed.E. 861 (1113.) 378 (Kanunî. T. As.).) 214 (949.As.E. ML. E.)..). T. Bayezid. 1033 (Ts. 605 (991.Murad.). ML. 391 (Kanunî.Murad.). 563 (Ts. ML.). E. ML. 415 (946.).). 63 (924. T. Kopan Kocaeli 630 (999.Bahriye. 505 (978.). ML.). 509 (979. 665 (III.).) 40 (906. 604 (991. 533 (ML. ML. E. E. ML. 647 (III. 556 (II. As. 963 (1291) 912 (III. ML. ML. 509 (979. 770 (1049. ML. T.E.K.K. 659 (III. ML. T.). Selim.). 284 (960. ML. ML.As. ML.) 46 (II.) 222 (950. K.) Yer Kocaeli Defter 760 (1044.). Selim. T. 614 (992. ?). 732 (I. T. As.). 455 (924. ML.) 878 (1127.). T.). 1020 (Ts. ML. E.)..) Koçanya Koçhisar Komanat Konar Koniye 267 (957. ML. E. 285 (960..E.).).) 453 (Kanunî. ML.E.). T. 786 (1065.).). 818 (1098. As. E. T.). 683 (1004.) 526 (981.Ahmed. ML. 449 (Kanunî.).).K.K. E. ML. ML.)..). ML. ?). 937 (1191. As. T. Murad.).E. 731 (I.E.). T.).). 874 (1126.) 1031 (Ts.). T.E. T. 714 (1022.) 390 (Kanunî. ML.).).). Kite Klaverte (Mora) Konya 399 (Kanunî. T. 119 (929. Korintos (Mora) Korintos 120 .). 436 (Kanunî.K.) Klis (Bosna) Klopotnik Kocacık Yörükleri 1056 (Ts.) 453 (Kanunî. T. 928 ML. 446 (Kanunî.).).K.).).

). ML. T. ML.). T. 447 (Kanunî. T. 1015 (937. 49 (918. E. 45 (II. Murad.ML. T. T.). 428 (Kanunî.).E. E.). Tapu) 712 (1022. 342 (970.E. 510 (979. T. ?) 314 (966-67.E. E. ML.).) 3m (870. T.E. T. T.). 167 (937.As.) 16 M (886.As.) 154 (936. 217 (949. 438 (Kanunî. ML.E.) 21 (892. 134 (932.). E.) 565 (II.) Kütahya 247 (953.) 161 (937.) 372 (Kanunî. Bayezid. ML.). 515 (979. 152 (935.). As. T. ML. 369 (989'dan önce E.E. T.) 527 (981.ML. ML.). 269 (957. T.E. 141 (934.). As.).).).E.Yer (Mora) Korita (Kalairita) Koron Kosun Kotur Kovacık Defter 944 (1212. ML. ML.) 802 (1082.).) 636 (1000. ML.).). E.). Kral (Bosna) Kratorya Kratova 18 (890.). ML. T. ML.).K. 854 (1107-1112. As. 237 (952. 41 (II. ML.K. 924 (1157. 669 (III. T.) 23m. T.) 121 .).).) 247 (953.) 37 (898.) 23m (892.). 328 (968. Murad.) 196 (946.. ?).) 450 (Kanunî. As. ML.) 64. As.K.K. ML) 289 (956.). 560 (II. (892. 242 (952.) 4 (881.) 450 (Kanunî. 74 (925. T. ML. 404 (Ts.). 522 (980.. ML. ML.). Selim. 482 (977. ML. T. ML. 232 (951.K. E.K. T.Selim.E. 529 (981. E.).).). ML. T. Köstendil 267 (957.) 6 (Ts. ML. 602 (990.) 267 (957.As.). ML. 16m (886.E.K. Kudüs Koyulhisar Kureyşözü Kurşunlu Kusun Kuştimur Kuzeyalabert Kuzeypenbik Küçük Ardahan Küpdere Küpeli Koyun Kozeli Koznik Kozyaka Koğans Kökas Köprü Köprülü 149 (935. 523 (980.) 764 (1045. ML. 346 (970. 950 (1222. ML.E.) 390 (Kanunî.). 557 (II. T. 103 (927. ML.) 199 (937-947. E.). T. ML.Selim.) 769 (III.). Bayezid.). 410 (Kanunî. ML.). ML.) 769 (III.). 427 (924. As. As.) 499 (978. ML. 478 (977.K.). 456 (Kanunî.).Murad.). T.).).).E. ML.). ML. (Göle) 178 (943. ML.T.) 69 (925.). ML. ?) 161 (937. Küre Kulb Yer Krilova Kucacık Defter 133 (932. E. ML. ML. ML. Selim. T. T.K. 629 (997. 511 (979.). T.). T. 562 (II.E.

698 (IV.E. T. ML. T.) 25 (895. İktisat).).). ML.).) Kütahya Lâb Laccun Ladik Lâhsa Lapseki Larende 392 (Kanunî). T ).E.). Murad. ML. 632 (999.). 455 (Kanunî. 786 (1065.K.) 122 .).EK.E. ML.) 950 (1222. 903 (1140. Mehmed. T. 563 (Ts.). T.K. 457 (974 II..).BahriyeK. 355 (973. 400(Kanunî. T.) 912 (III. ML.T. Ferman ve Hududnâme K. ML.Yer Defter 589 (988.) 161 (937. 1010 (Ts.).) Blasiça Madeni Magosa 133 (932. ML. ML.K. ML.). ML.) 316 (967.). 679 (III.). 676 (III. 457 (974 II.) 879 (1128..E. T. 188 (944.). 858 (1110. T.).E.).). Selim.. T. T.). ML. ML..).) 805 (1084. Selim.) 769 (III. 612 (992. T. Sınırnâme) 178 (943. 293 (962. Murad.). T. 679 (III. ML.K. 550 (II. 580 (987. K. 994 (Kanunî. ML.K. E.K. 1037 (Ts.).) 1048 (Ts.K. T.Mehmed. ML.).. Murad.).K. ML.). ML. As.E. ML.). Bahriye).). 1032 Ts. 75 (925. ML. 356 (973). ML. 593 (988. 505 (978. 497 (978. Hariciye. Selim. ML.).E..E. 841 (1105.). Saray.). 437 (Kanunî.). ML.). Selim.) 779 (1052. ML.) 90 (I.). ML. ML. T. 1065 (Ts. ML. 981 (Ts. T. 723 (1022.). ML. Selim. T. T.).K. 334 (969. ML.).).) 391 (Kanunî.E. ML. As.) 779 (1052. ML.E.) 292 (962.K.K.) 119 (929.. Mehmed. ML. 940 (1193.).E. ML.K.E. 318 (967. ML.) Litova Livâdiye Livâ-i Ekrad Livâna 292 (962. T. ML. ML.. T.).). 652 (III. 551 (II. 1030 (Ts. ML. 658 (III.) 356 (973). Ahmed.). Live Yer Lomniç Londar Lori Luristan Maarra Defter 247 (953. ML.). 859 (1110. T. 434 (Kanunî.). 412 (Kanunî. ML. 893 (1237. T. ML. ML. ML. T. ML. T. Murad.). 410 (Kanunî. Murad. As. 396 (Kanunî. 1057 (Ts.). 615 (992.) 59 (922.) 307 (965.K. Macaristan Limnos Lipova 578 (987. ML. ML. 335 (969. 1041 (Ts.) 506 (978) 1035 (Ts. T.. ML.) 313 (966.). 702 (III. ML. T.K.) 702 (III. ML.) Lefkoşe Leh Lemberd Leskofça Limanhisar Limasol 779 (1052.).).E.K.). As.). Murad.K.) 196 (946...K. 682 (1004.

E.). T.E.).). E.) 930 (1165.K. T. Malatya Mardin 617 (993. E.).) 262 (955.).). Tapu).) 1028 (Ts. 998 (932. T.E. 257 (954. T. ML. Mehmed.).). ML.). 764 (1045. ML.). 166 (937. 758 (1042-1043.) 8 (883-888. ML.).. ML.) 23m (892. 998 (932.).E.. T.) 975 (Ts. 988 (Ts. 758 (1042-43. 217 (949.).K. Tapu) 156 (937. ML. ML..K) 895 (1139. ML.). 402 (Kanunî.). Menteşe Maraş 123 .E. ML.). As.) 15 (II. ML.). 722 (1022. ML. 817 (1097. 360 (973. Bayezid. ML.) 69 (925. E.).K.E. 163 (937.). ML.) 812 (1093. 149 (935. 323 (967. ML.E.). T. 408 (Kanunî. ML.E. ML.) Yer Defter 419 (Kanunî..T. T. ML. ?). T.) 4 (881. T.) 802 (1082.).) 104 (927.) 669 (III.).K.K.).E. ML. E.) 124 (931. 434 (Kanunî. ML. 139 (934. T. 16m (886.. T.E. E. 878 (1127.).) 64 (924.) 42 (II. Bayezid.) 161 (937. 984 (Ts. 200 (947. 338 (970.) Margılıç Mastura Mecengered (Mecinker) Mecidözü Medine Medine Vakfı Meduş Medveç Mekke Melegübü (Derinkuyu) Melendos Melgave Melvan Mendilcin Mendos Mengen Menküb Menlik 350 (972.). E.E.).E. ML.) 86 (I.) 466 (976.).).). 142 (934. ML. 337 (970. ML.K.K.).).E.E. 993 (Ts. ML).). Murad.K.). ML. 219 (949.E. ML. Malazgird Malkara Mamervan (Kars) Mana 874 (1126. E. T. ML. Bayezid.) 677 (III. T. 313 (966. E.) 214 (949. 331 (968. 66 (924.) 39 (II. ML. 361 (973. ML. 702 (III.).) 944 (1212.Selim. ML) 42 (II. T.).Yer Mahmudlar Makû Malakas Defter 636 (1000.) 352 (972. T. T. T.K. Mehmed. ML. As. ML. T.). ?). T.) 12 (879. Murad. 339 (970.) 604 (991. ML. ML. 938 (1191. ML. 232 (951.K. 946 (1221. 997 (Ts. ML. ML. T. E. E. T.) 930 (1165. T. T. 61 (Bayezid. ML. ML. E. ML.K.) Manastır Manavaşya Manavgat Mancınık Manisa Manye 565 (II.As.) 176 (939. ML..).). T.).) 874 (1126.. 1033 (Ts. 47 (II.).) 79 (926. 324 (967. T. T). T.ML.). Selim.E. 1058 (Ts. Maraş 938 (1191. Bayezid..).

) 441 (Kanunî. ML. T.As.) 560 (II. T.) 124 .). 603 (991. T.). ML. ML. 797 (1079. 594 (988. ML. 133 (932. Mehmed. ML.K.) 1052 (Ts.E. ML. 1033 (Ts. 509 (979. Murad. E. 731 (I. ML. ML.?). 880 (1128.. ML. ML.). ML. 607 (991. As.E.) 453 (Kanunî.).As. 80 (I. Menteşe 841 (1105. Saray.). ML. ML.). Selim. ML. ML. Murad. 560 (II. 731 (I. ML. 114 (929-938. T. ML. ?). Mezistre Mısır 726 (1025.) 192 (945.E.) Midilli Mihaliç (Mihaliççık) 940 (1193. T. Mora 712 (1022.) Meraga Mercbeni-âmir Merzifon Merzuman Meşad Mevsud Meyane 909 (III.T. 879 (1128.). ML. T.Ahmed). 598 (989. 593 (988.As.). 876 (1127. T.) 257 (954.) 605 (991. 878 (1127. T. 786 (1065.K. ML. 851 (1106.) 378 (Kanunî. T. 954 (1233. ML. T. T.K.).).).). Selim.K.. ML.Yer Defter 573 (986. 883 (1128.) 208 (947.).K. ML.). 364 (974. 1059 (Ts. E.) 9 (II.). ML.) 10 (II.).) 90 (I.).) 261(955. As. Selim. As.E. As. E.) 390 (Kanunî. ML.). T. 777 (1052. 882 (1128. 803 (1082.K. Mehmed.). Molova Mohaç Modava 443 (Kanunî.). ML.) 6 (Ts. As.E.. T. T. Selim. 1057 T(s. ?).) 557 (II. ML. iktisat).E. Dahiliye). 367 (Kanunî.K.). 715 (1022.).As. 390 (Kanunî. ML.E.). 446 (Kanunî.E.) 261 (955.). 1048 (Ts.).).).). Selim. ML.). ML. 797 (1079. 579 (987. ML. T.) 1002 (?.). 565 (II. 734 (1027.)..K. 496 (978. 796 (1076. 524 (980. Yer Milan Milas Misyaf Defter 41 (II.).K. 890 (1131. ML. 671 (III.) Moran Mihranî Mikail 674 (III. 764 (1045. 881 (1128-1129. ML. ML. 264 (955. 894 (1138.E.Ahmed.) 902 (1140. 844 (1105. T.. As.As. T.). T.). ML. ML.).). ML. ML. As.). 552 (II. 884 (1128. T. ?). ML.).K.T. ML..). Murad.).K. 594 (988.).).).). ML.). Bayezid. Selim. Selim.).). 565 (II.). T. 451 (Kanunî. Ahmed.E. Selim. ML.E.). ML. ML.).) 642 (1002. 677 (III. T.). E. ML.). 1046 (Ts.).K. 818 (1098. T. ML.

). 350 (972. ML.) Namarvan Narda Nehricedîd Nehrülcevaz Nemçe 1035 (Ts. 968 (C. 685 (1005.).Selim. 950 (1222. As.). ?) 437 (Kanunî.). T. As. E.).). 602 (990. As. As. T. T. Musul 660 (III. E. T. 387.E. T.) 390 (Kanunî.). ML.). ML.) 354 (973.. 188 (944.K. T.E.) 221 (950. ML.).E.).) Nevrekob 70 (925. Bayezid.E.). ML. Dahiliye).E. 227 (950. ML.. ML. 41 (II.. As.). 718 (1022. ML.E. Nablus Nagikalva Nahcivan Nakşe 634 (1000.).).) 771 (1052. 730 (I.) 800 (1080.). ML. 620 (993. ML.E. 905 (1140.) 126 (931.) 711 (1021. E. 786 (1065.) 15.) 670 (III.As. 1083 27 (903. 509 (979.).) 42 (906. ML.E..) 99 (926.E. 983. T.). Murad.) 392 (Kanunî). ML. 312 (965.K.) Niğbolu Muş 452 (Kanunî. Saray).K. ML. T.As.).). ML.) 195 (946. Mud Muradpaşa Mustafapaşa 31 (II. Ahmed.).E.). 1007 (922. 387(Kanunî(935).) 670 (III.). ML. 1053 (Ts. As.K. 357 (973.K. Yer Nemrun Nemrut Defter 1067 (Ts.). As.ML. ML. As.As. Niğde Naldöken Yörükleri 616 (993.). 1047 (Ts.).As.ML. 308 (965.E. Dahiliye) 231 (950. 296 (963-964. ML.E.E. ML. ?). ML.. 925 (1156.).) 777 (1052. E.).). ML. Saray).As. ML.). 712 (1022. Murad.). 775 (1052.Bayezid.E. ML. T.). T. 7 (883. 943 (1211. 818 (1098. 937 (1191. 258 (955.ML. ) 125 . 467 (976. ML.). T.). Moton 560 (II. T. 664 (III.) 223 (950.). E.). 151 (935. ML.). As. ML. 522 (980. T. 370 (Kanunî. ML. ML. Murad. ML. ML. T. Murad.E.E.). ML. 371 (Kanunî. 416 (Kanunî.). Saray).K. 317 (967. 143 (934.). ML. ML. As.).As. ML.. Fatih). ML. As. 295 (963. 586 (987.) 192 (945. T. 439 (Ts. ML. 403 (Kanunî.).).) 413.K.) Niş Nogeriç Niksar 339 (970.) 3 (869. E. ML. T. 118 (929. 707 (1017. 998 (932.) 382 (Kanunî.). 625 (994.). As. Dahiliye).Yer Mostar Defter 987 (Ts.) 637 (1000. T.

) 200 (947. ML. 720 (1022.E. 28 (904. 984 (Ts.Selim. T.). ML.). ML. 136 (933.).K. K.) 25 (895.) 800 (1080. T. 984 (Ts.). 566 (II. ML. E. T. Murad. 70 (925. ML. ML.) 802 (1082..) 255 (954. ML. E. T. 433 (Kanunî.. Ohri 664 (III. As. 77 (925.E.E. ML.E. ML. ML. Bayezid. 314 (966-967.E.).. 648 (III. Saray).).).E.) 10 (Kanunî. 367 (Kanunî.). ML. Mehmed.). ?). Saray) 630 (999. E.K.E.). ML. 717 (1022. Ahmed.). T. 1027 (Ts.). 370 (935.) 11 (II. 1000 (Ts. 354 (973. ML.).) 437 (Kanunî.E.). ML. 786 (1065.).).). 343 (970. T. 975 (Ts. T.).K.E. 22 (892.E.). ML.Yer Nova Novesin Defter 995 (Ts.). T. ML..) 529 (981.). ML. As. 492 (978. 819 (1022.E.).) 198 (946. Yer Ostrova Ösek Özi Palu Pane Para Pasbanan Pasin (Pasinâbâd) Pasova Pastuh Defter 3 (869. T. ML. ML. 211 (948. 388 (Kanunî. ML. ML. T.).). Murad. 167 (937.). E. As. 507 (978..) 878 (1127.) 75(925. T.) 981 (Ts. As.). ML.). 382 (Kanunî. ML.). 981 (Ts. ML.) Novigrad 485 (977.) 808 (1089.. 449 (Kanunî.ML.K. ML.E.. ML.) 126 . Bahriye. 557 (II. 581 (987. 924 (1157.E. ML.). ML. T. 847 (1105. T.) 144 (934. T.) 199 (937-947. T.). 925 (1156. Selim. ML. ML.). ML. ML.K. ML. Novoberda Nusaybin Ofcabolu Yörükleri 991 (Ts. ML.) Paşa livası Olofça Oltu Opar 211 (948. 986 Ts..K. Selim.).). Dahiliye). ML. 462 (975.K.).). 255 (954. 597 (989.K.) 81 (I. 644 (III..).) 70 (925..).E.).). 217 (949.E. 316 (967. 998 (932.). Murad. ML.E. E.E. 977 (Ts..). As.E. ML.) Pazarcık Pazarköyü Pazarsuyu Ordu (Bayramlu) Ortaköy Osad 915 (1145. ML. T.K. 1054 (Ts.K. ML. ML. 661 (III.). ML.K.K.). T. T.E. ML.).E.) 224 (950.. ML. E.).).K. ML.K.).).).).). ML. Murad. ML.).) 1066 (Tz. As. 167 (937. T. ML. 875 (1127. ML. 354 (973.). 664 (III.) 729 (I. As.) 20 (II.K.E. 786 (1065. 722 (1022. 37 (898. ML. 133 (932.). Murad.) 716 (1022.K.

ML. ML. T. ML. ML. ML. 92 (927-937. T.).) 161 (937. Murad. E. 1045 (Ts. ML. 898 (1140.).).E. 992 (Ts. T. ML.E. 667 (III. Murad.). 368 (Kanunî. 416 (Kanunî.K. 133 (932.As.E. ML.Yer Pecin Peçuy Penbik Pepecik Pervane Peşte Petremeran Petroş Pınarhisarı Pilo Defter 337 (970. 167 (937.).) 1043 (Ts. ML.).).E. ML. 1029 (Ts. ML.ML. As. Mehmed. As.. ML.). 727 (1044.) 617 (993. Murad. T.. ?). 633 (999. T.) 99 (926.) 769 (III.) 203 (947.).) 585 (987. 16 m. ML.). T.K. 980 (IV.E. 1063 (Ts. ML.K. 1057 Ts.).) 108 (928-937.) 895 (1139. 652 (III. Dahiliye).. ML.). 650 (III.) 36 (?.). ML. Ahmed. (886.).) 1058 (Ts.). ML.E. Mehmed. ML. ML.).).) 973 (Ts. 127 .).E. ML.). 1048 (Ts. ML. ML. ML.). 243 (952. ML.T. ML.). 956 (1238.) 314 (966-67.) 16 (M. 886. 1015 (937. ML.As. ML. ML. 410 (Kanunî. ML.). Prut Raab 149 (935.).). ML.) Revan 681 (1003. ML. ML.).K.). T. ML. 204 (947.) 70 (925.) Yer Defter 20 (890.) 359 (973.) 9 (II.) Pravişte Prepol Prepolya Presne Prespe 723 (1022.) 995 (Ts. ML. 988 (Ts.) 211(948. 991 (Ts. ML. 637 (1000.E. 541 (II.). ML.E. Pojega 351 (972.) 9 (II. T.. T.) 4 (881.).E. 822 (IV.. T. ML.) 486 (977. T.E. ML.K.).. Selim. ML.)..) 17 (890. ML.K.E. 831 (1100-1106.K.). ML..). ML.K.) 350 (972. E.As.K.). ML. As.).) 628 (996. Plamude Plastine Platomana Podgoriça 894 (1138. ML.E. ML. ML.E..) 911 (III.E. As. Mehmed.) 312 (965.E. ML.) 902 (1140.) 639 (1001.). Murad. ML.).E.E.) 161 (937. Prizren Pirlepe Rakka 835 (1103.K. ML. Mehmed.). ML.). ML. 1012 (Ts. ML.). Prevadi Preveze Preznik Priştine 234 (951. Renbas Resava Resmo Ramle 602 (990. ML. ML. T.. T. ML. ML.) 286 (960.E. 215 (949.. Murad. 224 (950.) 785 (1060. T.). ML.K.E.) 232 (951. 73 (921-925.)..).) 133 (932.E. 449 (Kanunî.) 495 (978. ML. T. 587 (987. 939 (1191.) 672 (III. As. ML.). 217 (949. T.. T.

870 (1123.Mehmed. 354 (973.) Rumeli 240 (952.) 1028 (Ts. 872 (1123. ML. 312 (965. 561 (II.E. 339 (970. As.) Rodos 640 (1000.). 656 (III. ML. ?). 325 (967.). 604 (991. 230 (950. ML. Evkâf) 363 (974.). Dahiliye). T. 972 (Ts.). As. 303 (964.).K. 1004 (Ts. ML.) 495 (978.). 815 (1097-1098.). Selim. ML. T. T.). 998 (932. III. 1025 (Ts. T. T.) Safed Rumahiye 602 (990. 559 (II. Dahiliye). T. As.). ML. 826 (IV. 829 (1100-1106). 366 (974..). As. Bayezid.). 224 (950. 357 (973. 287 (961.). Dahiliye)..). T.E. As. ML.ML. 1039 (Ts. Rum 313 (966. Mehmed.) Rumeli Rudnik 16 (II.). 226 (950. 620 (933.). 362 (973. As. ML. 1073 (Ts.). 522 (980.). 710 (1019.).E. As. As. 965 (973. 151 (935.E.). 923 (1156. T.).) 455 (Ts. 223 (950. E. Murad. T..). As K. 295 (963. 309 (965. S. T.).K. As..).K. ML. ML. ML.)..).As. 455 (Kanunî.). ML.) 123 (930.) 334 (969. E.). 300 (963. 641 (1001. T. As. E. 635 (1000. Sahil Kinyolu Sahra Sahrâ-yı Karakuş Saidâbâd Saidili Sakız 23m (892.).. Rumkale Sadıklar Ruha (Urfa) 219 (949. T.K. 913 (1145. 202 (947. 781 (1053.).E.). S.).). As. ML. 947 (1214.). T. ML.).).). 865 (1119.) 645 (III. 686 (1005.).. E. 818 (1098. 999 (?. ML.Yer Revan Rişvan Rjana (Jejne) Defter 901 (1140. ML.ML.). E. ML.E. 631 (999.).K). Saray). 616 (993.) 41 (II. T. T.).).. ML.) 64 (924.). Murad ?) 70 (925.). ?) 784 (1058. ML. 916 (1145.) 98 (926.E.K. ML.).) 63 (924. ML. 1034 (Ts. ML. T.E. ML. ML. 1038 (Ts.K. As. As. E.E.).). ML. ML.E.). Kanunî. 128 . As.K.T.E. 120 (929.).). S.Bahriye) 821 (IV. Murad. ML..). ML. S.).K.). ML. 786 (1065.). 830 (1100. ML. 427(Kanunî. 863 (1115-1118.).) 367 (Kanunî. Selim.). ML. ML. 838 (1104.).).) 132 (T. T. Mehmed. ML.E. Yer Defter 770 (1051.

ML. ML.). 770 (1051.).K. 239. ML.).). As.K. As. 992 (Ts. 600. 554 (II. T.) 902 (1140. 568 (983. T. S.E. 893 (1237.). ML. 398.). T.). As.). 683.E.). T.). ML) 211 (948.) 800 (1080.).). T.K. As. As. T. ML.K. ML.).). Murad.) 295 (963. As.K. 940 (1193. 786 (1065. ML. ML. T. ML.. T.) 254 (954. Selim. T. 551 (II. 166 (937.. 102. 48 (II. Bayezid.) Yer Saruçam Defter 858 (1110. 72 (925-936. As. 72.).).) 293 (962.) 1032 (Ts.) 41 (II. Ahmed. 568.). ML. Selim. 37 (898.).E. Mehmed. As.). ML.). 165.).). 572 (986. ML.) 645 (III.). 600 (990. 566 (II. Saruçam Sekçuy Sekmenâbâd Seksar 593 (988. 166 (937. 384 (Kanunî.As. 151 (935. E.E. 841 (1105.). 453 (Kanunî.).ML.) 130 (932.) (Van) 802 (1082. 450 (Kanunî.E. Selim. 700 (III.. ML.). ML.K.) 911 (III. 602 (990.).) 799 (1080-1082. S. 317 (967. As. 782 (1054. 784.K..) 353 (973.).).). 239 (952. Sarıçam Sarıkaya Sarıkorgan Sarıoğlan Saros Sart Sarucayüzü Seçen Seddülislâm Seferihisar Segedin 570 (986.). 54 (920-921. T.E. ML. E.) 185 (943.E.). As.).).). ML.Selim. 505 (978. E. T.). T. ML. 398 (Kanunî. As. 786 (1065. ML. ML. 165 (937.).). T.). E.). T. 335 (969. ML. 555 (II.). ML. ML. ML.) 582 (987.) 789 (1069.). 841. Bayezid. T.E. T.K.) 198 (946. 705 (1017.Yer Sakız Defter 1066 (Ts. 333 (968.K. Bahriye) 48.K. 683 (1004.) 169 (932-938. E.). 129 . ML. ML. 538 (983. ML. Saruhan Samsun Santorin Sarab Saray Sas Madeni Sayda 133 (932.. 102 (927. As. T.) 505 (978. S. ML.). 858 Samakov Sambor Samsad 1043 (Ts. İktisat) 332 (968. ML. ML. T. 492 (978. 632 (999. 700.K. 791 (1070. T.) 6 (Ts. 318 (967.).T.) 148 (935. T. T.).

). 986 (Ts.).).E. Yer Seydişehri Seyyidgazi Sındırgı Defter 455 (Kanunî.). 959 (1273. T.E.E. S. S. As.).E. 933 (1177. 847 (1105. 632 (999.).).) 524 (980.) 75(925.).). E.). 303 (964.).) 65 (924.E.). 688 (1006. ML.).K. Selim. ML.E. 370 (Kanunî. T.) 16 (II. 665 (III. ML. 664 (III.) 247 (953. ML. 991 (Ts.). Murad.).K.K. 766 (1046.K.). 723 (1022.) 528 (981. 924 (1157.. 215 (949. As. T. 702 (III. 786 (1065.) Selim Selimiye Selman 670 (III. As. ML.). As.).).E.E. Fatih). ML. 225 (950.E. 167. 135 (932. 354 (973. Dahiliye). 625 (994. ?). 1011 (Tz.).).Bahriye.K.As. T. 638 (1001. ML. 70 (925.).E.E. As.K.E.). Murad. 210 (947. ML K. T. 403 (Kanunî.). ML.T. 515 (979. As..) 503 (978.). ML. T.). 886 (1130-31. 978 (Ts. 940 (1193. T. T. Murad. K. As. 187 (943.) 31 (II. As.) Servilü 130 .K. Semendire 330 (968. As.). ML. 144 (934. ML.) 343 (970. 424 (Kanunî. 224 (950. 424 (Kanunî.E.).K. Mehmed. 770 (1051.).K. T. 374 (Kanunî. Mehmed.) 185 (943.).).K. Dahiliye). 836 (1104.). 771 (1052. ML. E.K. E.) 1007 (922. ML. 143 (934. Murad).).K. ML.) 925 (1156. 517 (980.).Yer Defter 593 (988.) Sincar 354 (973.).). 998 (932. 542 (II. T. T. T. E. ML.). ML. 434 (Kanunî. E. ML.) 416 (Kanunî.). ML. Mehmed. ML.) Semendirek Silivri Serfice 991 (Ts.).K.E. T.).).). T. T. 788 (1067..E. T. Bayezid.).ML.) 541 (II.E.E. As.).E. ML.E. As. 483 (977. 666 (III. 736 (1028.). 429 (Kanunî. E. 433 (Kanunî.. ML.) 617 (993. As. ML. ML. ML.) 70 (925. ML. Seksar Sidre Kapısı Sigetvar Siird Silifke Selanik 723 (1022. ML.K.). T. 775 (1052. ML. 403 (Kanunî. 992 (Ts.). Murad.).) 7 (883. ML.). E. T. ML. T.E. T.E. K. ML. ML. 286 (960. Selim. 663 (III. 370 (Kanunî.E. ML.).). ML.K. As. İktisat) 334 (969.).) 701 (III.) 143 (934. ML..).).E.). Silistre 626m (995. T. 316 (967.). As.

). 959 (1273.).).E. Sivas Yer Defter 786 (1065.). 791 (1070.E.E. E.).). 549 (II Selim.).Yer Sinob Defter 23 m. As.).E. ML.). 409 (Kanunî.) 64 (924.) 930 (1165. 664 (III. 539 (II.K.. 760 (1044. T. As. ML. T.E. 571 (989. 782 (1054.E. 262 (955. Sis Sisorta 562 (II. 934 (1179. ML.). 992 (Ts. ML. T.). S. 437 (Kanunî.E. 341 (970. E.E.) 95 (Ts. ML.).) 322 (967. ML.) 178 (943. Murad.) 3 (869. 7 (883.) 204 (947.).E. 566 (II. T. Hududnâme).E.K.).). 70 (925. 764 (1045.E.).Murad.). ML. T.). 723 (1022. 429 (Kanunî. As. 151 (935. ML. ML.) 41 (II.) 214 (949.) 144 (934. T. As. T. 696 (1012.) 940 (1193. As. T. Mehmed.). ML.K.K. ML. (892. Mehmed).).) 387 (Kanunî. E. Selim.).) Solnok Sokol 1043 (Ts. ?). S.K.).K. E. 287 (961.).). 840 (1105..). 15 (II. ML.) 82 (I.).). ML.). ML. ?). 658 (III. ?). 339 (970. 1077 (Ts.)..E. T. As.) 117. Sonisa Sorgun Söğüd Söylemez Sudirhemi Suğdak (Kırım) Suğla Sivas 131 . Dahiliye).).). 915 (1145. Cezire-i Sirem). ML.). ML.). T.).). 19 (890. T. 561 (II.K. T. ML.). T.). T. ML. 389 (Kanunî. Murad. 998 (932.). 79 (926.E.).) 852 (1107-1186. S.). Selim.). T. ML. T. T. Bayezid. II. Selim. 969 (932. 760 (1044. 236 (951.).). İktisat) 984 (Ts. Selim.). E.E. 932 (1174. ML. Selim.E. Selim. 998 (932.). ML.) 735 (1027. As. ML. ML. 143 (934. ML.K.E.) 634 (1000. ML.). 843 (1105. 706 (1017-1025. 595 (988. T. 673 (III.. ?) 2 (859. T. 339 (970. T. ML. Selim.K. ML. T. S. 492 (978. ML. 537 (983.).K.K.). 327 (968. 322 (967. E. Siverek Sirem Sivrihisar Sofya Siroz 403 (Kanunî. ML. E.K.K. T.). 1041 (Ts. 456 (Kanunî.). T.). ML.). 130 (932.E. ML. 145 (934..). T. 935 ML. 786 (1065.). 450 (Kanunî. 562 (II. 85 (I.). 245 (953. ML. 766 (1046. ML.). 133 (932. ML.).

T. Bahriye).) (1066 (Ts.) Şile Şeyzer Şehrizor Şemikloş Şervin Şetrer Şehirköyü Şamardı Şehir (Ruha) Şam 42 (II.) 391 (Kanunî.ML. T. 451 (Kanunî.) Sultan Mehmed Sultanhisarı Sultaniye 670 (III. ML.). 1052 (Tz. 474 (977. 130 (932.K.) 535 (982. T.K. T. ML. ML.) 391 (Kanunî.). 844 (1105.).). Selim.). T.E. T. ML. ML.) 378 (Kanunî.).). 169 (932-938. ML. 539 (II.K. ML. ML. ML.E.). ML.). Murad. T.E. Selim. T. As.). 940 (1193..E.).K.K.E. Mehmed.E.).). 515 (979. 564 (Ts. 247 (953. Osman. 383 (Ts. 496 (978.) 352 (972.). T. ML.).K. 964 (1300).). 842 (1105. 740 (II. T. ?).. 851 (1106. ML.T. 868 (1120. ML. As. 543 (II. T. 430 (Kanunî. Selim. 602 (990. 192 (945.).). ML.).). 950 (1222. E. 786 (1065.). 148 (935. 710 (1019. As. T. İktisat).) 127 (932. As. İktisat). As. Bayezid.). Selim.K. ML. 893 (1287. ML.). 438 (Kanunî. 393 (Kanunî. 992 (Ts.). E.) 1002 (964. As. E. ML.). As.). ML. T.).) Yer Sütisa Süveyda Şakif Defter 133 (932.) Süleyman Saray Sünne 911 (III.). T.E. ML.Yer Defter 700 (III. ML.). 844 (1105.) 87 (Kanunî. 116 (929. Sultanönü 700 (III. Murad. Ahmed. Ahmed. 347 (971. S. T. S.). 401 (Kanunî. T. Suruc 391 (Kanunî.) 391 (Kanunî. ML.).).Selim.). 577 (987. ML. S. As. ML. 768 (1049.). T.) 634 (1000.). T. T. 313 (966. E. 998 (932. 492 (978. ?). 566 (II. As. 1034 (Ts.). 583 (987..) 82 (I.K. E. As. 893 (1237.). T.).). As. 1055 (Ts.. 621 (994. 532 (981. ML.E. 275 (958. T..K. 656 (III. ML.).). Murad. 423 (Kanunî. T. 841 (1105. E.E. E. 994 (Kanunî. 425 (Kanunî.).) 112 (928.).).) Suğla Sultan Bayezid 670 (III. 152 (935. 797 (1079. 818 (1098. T. 954 (1233. ML.).. T. T. 962 (1289).E. As.E.). ML. 132 .). ML.E.).).). 158 (937. ML.). T. 731 (I. 263 (955. Mehmed.) 559 (II. Bahriye).).) 295 (963.).).).

As. ML. (Kars) 559 (II.. E.E. 321 (As. T.). ML. ML. ML.). 631 (999.). ML.). T. As.). Murad. ML.). E.). 851 (1106. ML.K. ML. 893 (1237. 908 (III. ML.) 660 (III. Mehmed. 241 (952.).).). 636 (999. ML.E.K. 354 (973. T. ML. 1005 (Ts. ML.) 231 (950. Murad. (As. As. 624 (994.).). 659 Ts. 969 (932.E.). (995.). 210 (947.) 230 (950.).K. 799 (1080-1082.) 400 (953.) 434 (Kanunî.As.). 988 (Ts. 1030 (959. 227 (950. 382 (Kanunî.As. Ahmed.).) Taşır Taşil Yer Defter 769 (III.) Tekfurgölü Tekman Tekrit Telbaşar Tekfurdağı Teke Tebriz 710 (1019. 665 (III. 645 (III. ML.).K. T. T. As. ML.). 229 (950. ?) Tarsus 133 .) 802 (1082. 07 (927. 702 (III. ML. T.K. 597 (989.).) 126 (931.). ML. 1053 (Ts. ML.. 774 (1051. ML. 303 (964.E. 840 (1105.) 353 (973. Dahiliye) Şumnu Şuregel Taberiye Tabtab Taife Talas Taman Tanrıdağı (Karagöz) Yörükleri Tansekan Taraklıborlu Tedmür 491 (977.) 837 (1104. 166 (937. 676 (988. T. T.). 614 (992.E.). Tapu) 626 m. ML.).).). 841 (1105.). As. ML. T.) 902 (1140.) 14 (II.E..Yer Şile Şimontornya Defter 630 (999.E. ML.).). 416 (Kanunî. 450 (Kanunî. E. Dahiliye) 172 (938. Murad.) 69 (925.)..).).) 214 (949.).) 224 (950. T. 563 (Ts. As. 904 (1140. As. ML.K. 505 (978.E. 733 (I.K. E.) 783 (1055.) 327 (968.K.). T.). ML.). ML. E. Ahmed. T. T. 1030 (Ts. T. ML. 466 (976. ML.K. ML. Ahmed. As. 221 (950.). 220 (949. T. Murad. ML. 456 (Kanunî. 992 (Ts.E. As. T.E. 696 (1012. As.. ML. 1067 (Ts.). ML. 632 (999..) 199 (937-947.)..) 872 (1123. Taşköprü Taşöz Şimontornya Tatarcık Tatarpazarı Şira Şirvan Şuayib 800 (1080. 185 (943.). As.K.) 912 (III.E.).).) 245 (940-953. As. S..) 816 (1097-1098. Selim.) 117 (929.E.). ML. ML. ML.). T. ML. ML.).) 151 (935.E.). 149 (935. As.). Mehmed.). As.E.). T.).). 844 (1105. 786 (1065. T.). ML. 668 (III.). T.) 44 (Ts.K. Murad.) 606 (991.). E.E.E. ML. ML..

). 387 (Kanunî. ML.).). T.) 670 (III. ML.) 975 (Ts. T.) 1035 (Ts. ML. ML. As. 998 (932.). T. ML.. 190 (944.). 354 (973. E.) 1017 (Ts.K..) I/Im. 198 (946. 108 (928-937. T.E. ML. T.).E. E. 442 (Kanunî. 920 (1150. 364 (974.) Tırhala Tatarları Tırnova 252 (950. Selim. 183 (943-944. T. T. ML. ML. Murad. 44 (Ts. ML. ML. ML. ML. Selim.) 453 (Kanunî. Tolna Tonuzlu Topkapı Topolinç Toragan Tortum Toyhisar Tımışvar 593 (988.). E.).E. ML. 134 .).). Trabzon Tire 148 (935. Tokat 339 (970.). 772 (1052.).).E. (855-857. As. 710 (1019. T... 199 (937-947. ML. As.E. T. T. 453 (Kanunî.).).).). 664 (III.Yer Tenun Tercan Defter 352 (972. 1033 (Ts. T. ML. ML.K. T. E.) 897 (1140. As.E.T.).) 150 (935.). E. Tiflis Tikveş Timuş 900 (1140. 1080 (Ts.) 617 (993. ML. As. 836 (1065. As.K..) 605 (991.). 85 (I.).). 767 (1048.). As. 101 (927.) 634 (1000. T. ML. ML. Mehmed.. Selim.) 1048 (Ts.. 288 (961.). 799 (1080-1082. 456 (Kanunî. ML. Dahiliye). 613 (992. 365 (974.).).E.).). ML.T. ML. T.). 15 (II.).). T.K.).) 52 (921.) Trepoliçe Tur Turgut Tirgovişte Tokat 495 (978.K. 634 (1000.).K.).E. K. T.).). E. ML. 924 (1157. ML. T.K. 367 (Kanunî. ML. ML.) 68 (925. E.As.).) 2 (859.K.) 134 (932. 414 (Kanunî. 84 (I.). 421 (Kanunî. ML.). 656 (III. Tırhala 225 (950.) 36 (?. ML. ML. T. T.E. T. 253 (954. E. ML.).). E.).) Trablusşam 513 (979.) 1051 (Ts. ML. ML. ML. Sınırnâme.) 352 (972.E. 105 (927. ML. ML. T.).). T. 287 (961.).). 695 (1010. 53 (921-939.). 786 (1065. 372 (Kanunî.) 224 (950. 298 (963.).E. T. Yer Defter 79 (926..).) 327 (968. ML. ML. 1061 (Ts.. As.) 290 (962.). Murad. ML. 764 (1045. 19 (890.E. 87 (Kanunî. 380 (Kanunî. 548 (II. Dahiliye). 597 (989. 876 (1127. Murad.E.).). 953 (1224-1229. ML. ML.).).).).) Tercil 208 (947. ML. ?).

).).K.). 645 (III. ML.).E. ML. 1074 (Ts. As. E.) 698 (IV.). ML. 1037 (TS.) 20 (890.K.).E.).K.) 529 (981. ML.K.) 215 (949. E. T.T. ML.). ML. T.). ML. ML. 730 (I.).) 792 (1072. 450 (Kanunî. 523 (980. ML. ML. E. ML. T. 161 (937. (859. T.). As.E. T. Mehmed.K. ML.E.K.).).. T. 1023 (Ts.). ML. ML.). Tapu) 109 (928.). 262 (955.) 455 (Kanunî. E.). 450 (Kanunî. 206 (947. ML.) 74 (925.K.K. T.). T. As.E. ML. 739 (1030. T.).K.. E.).K. Üsküdar Vişegrad Üzeyir (Özer-ili) Vize 194 (946. 449 (Kanunî.). 16m (II.) 313 (966.K. ML. Murad. Bayezid.).). 354 (973. 314 (966-967.. As. 639 (1001.E.K.).) 224 (950.) 160 (937. 817 (1097. T. ML.K. 110 (928. 1056 (Ts. Uziçe Uzun Ülgün Ünye Ürgüb Varad Varadin Varna Venedik Verende Vılk Üsküb Vidin 625 (994. ML. T. ML. T.). ML. Üzeyir (Özer-ili) Üzitsa Defter 969 (932.) 185 (943. ML. ML. ML.). 795 (1075. 217 (949.). 141 (934. ?) Vinmah Viranşehir Virişan (Verişan) Visoka 462 (975. E.) 211 (948. 617 (993. T. Mehmed.) 384 (Kanunî.). ML.) 86 (I.) 80 (I. Selim. 924 (1157.).) 769 (III. ML. 455 (Kanunî.).).). T. Mehmed. 786 (1065.) 144 (934.).).). 499 (978. 998 (932.K. As.) 453 (Kanunî. Murad.E.) 144 (934.).) 314 (966-67. ML. ML. ML. K. ML.. 449 (Kanunî. E. 339 (970. 73 (921-925.K. ML.). ML.). As.) 453 (Kanunî.). ML.E.. Ahmed.) 1048 (Ts. T. ML. As. T.As. E.E.). ML.) 802 (1082. ML. Selim.).) 6 (Ts.. T.).) 79 (926. ML.) 437 (Kanunî. 232 (951. E. ML.) 699 (III. ML.) 69 (925. T.).E.) 4 (881. 410 (Kanunî. 316 (967.) 46 (II. 818 (1147-1153.T. ML. ML. 135 . Valpova Uyvar 794 (1075. Van Vaç Yer 963 (1291). 514 (979.).E. T.K.E.). 530 (981. T.) 211 (948.) (Gence) 2m. T.).).Yer Turgutili Turhal Tuzhisarı Tuzla Ulaş Ulubat Uluköy Ustrumca Defter 334 (969. 228 (950. 116 (929. ML. 410 (Kanunî. T. 880 (1128.

As. T. Vize Vulçıtrın Vulkaşin Yağmurderesi Yahşikargın Yalak Yalakâbâd Yanbolu 382 (Kanunî. ML..) Yanyalu Esnek 62 (923-937.).). T.). Yanova 578 (987.).). As.. Yenice-i Vardar 433 (Kanunî. T. E.) 126 (931.) Yılanluca Yıldız Yoncalu Yoros 198 (946. ML.). T.E.). 133 (932. As.As. ML. As.) Yarhisar 246 (953. 614 (992. ML.).E.. Mehmed. ML.) 9 (II. T.) 339 (970.). 382 (Kanunî.).).) 70 (925. 944 (1214.).). Yer Yanya Defter 586 (987. T.). ML. ML.E. ML.. 733 (I. ML. 630 (999.K.) 26 (895.). 303 (964. T.K.) 133 (932. As. Murad. As.). T. T. 230 (950.E.) 70 (925. As.)..).K. 22 (892.).). As. 1048 (Ts. ML. 541 (II. 977 (Ts. 679 (III. Ahmed. 433 (Kanunî.).). 597 (989. 377 (Kanunî.). 992 (Ts. 597 (959. ML.) 247 (953.). 11 (II. ML.). As.E. T. As.ML. E. T. 36 (?. ML.Yer Defter 210 (947.) 70 (925. 723 (1022. 643 (1003. 721 (1022.) 295 (963. 339 (970.). ML. 234 (951. As.K. T. T. T.Selim.).) 211 (948.K. 105 (927.E.K. Selim.E. ML. 286 (960.) 99 (926. As. 225 (950.). 108 (928-937.).).K. T.).).K.). ML. ML.E. T.As.). ML. As. T.).).). 736(1028. 370 (Kanunî.). Mehmed). As.). E.). 424 (Kanunî. Yenice Zağra 172 (938.) Yeniil Yenipazar 262 (955. 786 (1065. 143 (934. 604 (991.). 246 (953.). 354 (973.). As.E.K.As.).).). ML. As.) 226 (950.).). T.K.). Yanya 136 . ML. 705 (1017.As. 1058 (Ts. ML. E. ML. ML.E.K.).K.E. 425 (Kanunî. E.).) 154 (936. (ML.E.E. ML. As. T. ML. 630 (999.). Yenişehir 148 (935. 350 (Kanunî. ML. E. 782 (1054.). As. 847 (1105. ML.) 589 (988. 44 (Ts. T.) 116 (929. ?). ML.). ML. 956 (1238. E. 274 (958. T.E. 224 (950. Yenice 116 (929. K.E.).E.) 7 (883 II.). 786 (1065. ML. T. As. 198 (946.) Yenicehisar Yenice-i Karasu 89 (I.). T.K. 766 (1046. As. ML.K.). 299 (963.) 116 (929. ML. Mehmed.

E.) 254 (954. Mehmed.) 124 (931. 137 .K.) 878 (1127.) 402 (Kanunî.) 733 (I. ML. T. Yüzyıllar)".K. 382 (Kanunî. T.) Zile Yer Zerniça Zeytun Defter 133 (932.K.K.). E. Ahmed. Basılmamış doktora tezi.) 124 (931. E.).E. her hangi bir toprak parçasının veya birden fazla toprak parçalarının senede 20.d) Timar. Erhan Afyoncu.) 930 (1165. ona daha iyi şartlar temin ederek toprağa arzuyla bağlamak ve ziraati geliştirmek timar sahibinin kendi menfaati icabı idi. T.) 2.) 305 (965.E.). ML. T. ML.E. ML.) 126 (931. 326 (968.).E.). her eyalette bulunan ve o eyaletin tahrir defterine göre timarlara ait her çeşit malî işleri tedvir eden kimselerdir. "Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI.). ML.000 akçeden az olan gelir miktarının muayyen bir vazife ve hizmet karşılığında ve belli şartlarla bir şahsa münferiden veya birden fazla kimseye müştereken tahsisi hakkında kullanılan bir tabirdir32.K. T.). Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 15 (II. 758 (1042-1043.E.) 416 (Kanunî. T. 143 (934. T. 403 (Kanunî. 723 (1022.E.. s. ML.DFE. ML. 998 (932. E..) 7 (883 II.-XVIII. kendisine tahsis olunan arazinin rusûm-ı şer‘iyesini tamamen ve rusûm-ı örfiyeden tekâlif kısmını timarın nevine göre eyaletin kanunnâmesinde tasrih olunan miktarda alırdı.K. 339 (970. Osmanlılarda timar sahibi. ML. T. Marmara Ü. ML. 70 (925.).). 452 (Kanunî. ML.E. ML. Timar sahipleri. 313 (966.RZ.E.) 138 (934. 32 Timar Ruznâmçe Defterleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. ML.) 161 (937. ML.) 732 (I.E.) 1002 (?. Bunlar.E. İstanbul 1997. ML.) 455 (Kanunî. ML. mirî toprakları devlet nâmına tasarruf ederler ve sâhib-i arz diye anılırlardı.As. Zihne (Selanik) Ziştovi Zülkadriye 402 (Kanunî. T.) 1002 (?. T. ML.).) 944 (1212.).Yer Yoros Yund Yüregir Zablana Zagor Zagorye Zağanospaşa Zağra Zağra-i Eskihisar Zalim Zamantı Zartana Zarvişin Zengicik Zenkâbâd Defter 732 (I.). Tapu) 1048 (Ts. 450 (Kanunî. TİMAR RUZNÂMÇE (TİMAR VE ZEÂMET TEVCİHİ) DEFTERLERİ (A. Ahmed. ML. Mehmed). Köylüyü himaye etmek. T. ML. T. ML.K. 27-30. Sefere giderse yanında yıllık geliri nispetinde silahlı ve iyi yetişmiş cebelü denilen süvari askeri getirirdi.).K. T.Ahmed.) 1043 (Ts.

Timarlı sipahilerin haricindeki müstahfız ve bazdâr gibi timar tasarruf eden özel görevlilere ait tezkireler. Tevcih. Zeâmetin senelik geliri 50. Tezkireli zeâmetlerden biri münhal olunca timarlara ayrılması katiyen câiz olmayıp. vezir. Defterhâne'nin ve dolayısıyla timar sisteminin en önemli kaynaklarındandır. buna ağır zeâmet denirdi. Zeâmetlerin hepsi serbestti. ya timar ruznâmçe defterlerinin sonuna kaydedilmiş. Bir timar sahibi. geliri 20. Umumiyetle timar. timar almağa hak kazanmış kişinin berat alabilmesi için Defterhâne tarafından verilen tezkire suretlerini ihtiva etmeleri ve bununla birlikte timarlarla ilgili en son bilgilere sahip olmaları bakımından. Bir zeâmet sahibi. Ruznâmçe Defterleri. Bazen bir kaç sancağın bir yıllık tezkireleri aynı defterde toplanmıştır.000 akçesinden sonra. Yani rusûm-ı örfiye ve rusûm-ı şer‘iyesinin hepsini zeâmet sahibi alır ve sancak beyi ile subaşılar buna müdahale etmezlerdi. yahut da müstakil defterler hâlinde düzenlenmiştir. Devlet merkezinde muhtelif hizmetlerde çalışan zeâmet sahipleri de mevcuttu. Bu defterler timar sisteminin sona ermesine kadar kullanılmışlardır. nakil. Fakat elimizde en erken tarihli defter Sultan İkinci Bayezid devrine aittir.000 akçe arasında olan toprak dirliğidir. has ise hükümdar. gene zeâmet olarak tevcih olunurdu. Bunlar genellikle bir yıla ait ve bir eyalete bağlı sancakların tezkirelerinin. Timar ruznâmçe defteri.000 akçeden yukarı ise. 138 .Zeâmet.000 akçe için sefere bir cebelü götürürdü. bilhassa devletin ilk dönemlerinden itibaren yapılan tevcihlere ait olmaları ve vilayetlere göre ayrılmış bulunmaları sebebiyle çok önemlidir. iki tahrir arasındaki günlük muamelâtı ihtiva ederdi. ayrı cüzler içerisinde bir defter hâline getirilmesiyle oluşmuşlardır. terfi.000 ile 100. Timar ruznâmçe defterleri. timar sisteminin kontrolü açısından son derece ehemmiyetlidirler. beylerbeyi gibi yüksek kademedeki devlet adamlarına verilirdi. terakki elde ederek zeâmete yükselebildiği gibi yüksek ulûfeli bir çok hizmet sahiplerine dirlik verildiği zaman zeâmet tevcih olunurdu. Bu tevcihâta ait kayıtlar Defterhâne'de tutulur ve Ruznâmçe adı verilen defterlere kayıt olunurdu. sefer zamanında yıllık gelirinin ilk 5. sipahilere. timar sisteminin gelişmesi ile birlikte daha dar bölgelere göre hazırlanmağa başlanmışlardır. her 5. günü gününe bu defterlere kaydedilirdi. becayiş gibi sebeplerle hazırlanan timar beratları. Timarlı sipahi sayısının çok fazla olduğu sancaklar yıl yıl müstakil defterlere kaydolmuşlardır. Erken tarihli timar ruznâmçe defterleri çok geniş sahaları ve bir kaç yılı ihtiva ederken. Defterhâne'nin günlük muamelâtıyla ilgili tutulan bu defterler. Timar ruznâmçe defterleri. zeâmet. orta derecedeki memurlara. timar sistemine paralel olarak çok erken tarihlerde tutulmaya başlanmış olmalıdır.

923-1251/1517-1836 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmekte olup. Bunun altında timarın gelirini oluşturan yerlerin isimleri.463 Katalog Tertibi Analitik Envanter Ayrıca Maliye'den Müdevver Defterler Kataloğu'nda da timar ruznâmçe defterleri bulunmaktadır.231 adettir. Daha sonra timarın veriliş safhalarını anlatan izahat ile tezkirenin verildiği tarih kaydolur. toplam 2. Timar tezkirelerinin defterlere kaydı ise şöyle olurdu: Timarın ait olduğu bölgeyi (nahiye ve bağlı olduğu sancağı) gösteren başlığın altında timar sahibinin ismi ve timarın intikal şekli "an-tahvîl-i …" şeklinde yazılır.Timar ruznâmçe defterlerinin kapaklarında. defterin ait olduğu bölgenin ismi. hâsılları ve genel yekün yer alır. 982 ve 983 numaralı Timar ve Zeâmet Tevcihi ve Yoklama Defterleri (Ruznâmçe) Katalogları'nda yer alan bu defterler. yılı ve o dönemdeki defter emininin isminin yazılı olduğu bir etiket bulunurdu. 139 . Katalog No 982 983 Sıra No 1-768 769-2232 FONUN KODU Timar ve Zeâmet Tevcihi Defterleri TARİH Hicrî 923-1073 953-1251 Milâdî 1517-1663 1546-1836 Defter Adedi 768 1.

.

Bir kısmı doğrudan doğruya Başdefterdarlığa.. Başmuhasebe teşkilatı XVII. Kale Tezkirecisi Kalemi. "Şıkk-ı Sâlis Defterdarı" ise Tuna sahilleri bölgesine ait işlere bakarlardı. s. yüzyılda ise. Ayrıca her vilayette bulundukları yere göre bu defterdarların birine bağlı bulunan kenar defterdarları vardı. Bâb-ı Defterî'nin en büyük âmiri "Başdefterdar" veya "Şıkk-ı Evvel Defterdarı" denilen zattı. Mukâtaa-i Sanî Kalemi. Sonra sırasıyla. yüzyılda dört ana gruba ayrılmıştı. Kütükoğlu. Osmanlı resmî terminolojisinde Bâb-ı Defterî olarak anılan Defterdarlık müessesesinin ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte33. "Defterdar". XIV. ihtiyaca göre eski kalemler yeniden şubelere ayrılmış ve bir kısım yeni kalemler de kurulmuştu. Doğrudan doğruya Başdefterdarlığa bağlı olanlar: Başmukâtaa veya Mukâtaa-ı Evvel Kalemi. defterdarlığın XV. 33 Erhan Afyoncu.II. Muhasebe-i Anadolu Kalemi. 9. 141 . Mevkûfât Kalemi. 34 Mübahat S. 2. Fatih Kanunnâmesi'nde defterdarın vazife ve selâhiyetleri ile teşrifâttaki yeri tespit edilmiş olduğuna göre. "Şıkk-ı Sânî Defterdarı" Anadolu yalılarıyla Rumeli ve İstanbul'a ait işlere. XVIII. Osmanlı Devleti'nin bütün malî işlerini yürüten kuruluşun adıdır. "Defterhâne". 9. Hazine-i Âmire Dairesi'ne bağlı olanlar: Büyük Ruznâmçe veya Ruznâmçe-i Evvel Kalemi. DİA. Kendisinden sonra "Anadolu Defterdarı" gelir ve Anadolu'ya ait malî işlerle meşgul olurdu. Anadolu Defterdarlığı'na. s. c. yüzyıl ortalarında tamamen şekillenmiş olduğu açıktır34. c. Ayrıca buraya bağlı bazı kalemler de yeniden kurulmuştur. 95. Tezkire-i Ahkâm-ı Rumeli Kalemi. Başbakıkulu Kalemi. Varidat Kalemi. DİA.. yüzyılda kurulmuş ve mevcut kalemlerin bir kısmı buraya bağlanmıştır. Şıkk-ı Sanî Defterdarlığı'na bağlıydılar. Yalnız Nizam-ı Cedîd devrinde bir de "Şıkk-ı Râbi‘ Defterdarı" vardı ki kendisine bu teşkilatın masraflarını karşılayan İrad-ı Cedîd Hazinesi'yle meşgul olmak vazifesi verilmişti. Bunlardan sonra gelen Bâb-ı Defterî'nin büyük âmirleri. yüzyılda kurulduğu söylenebilir. öbürleri hazine-i Âmire Dairesi'ne. Küçük Ruznâmçe veya Ruznâmçe-i Sanî Kalemi. Mukabele Kalemi. bütün maliye hesaplarını kontrolle vazifeli ve bugünkü Sayıştay'ın vazifesini gören Başmuhasebe Kalemi'nin âmiri olan "Başmuhasebeci" veya Muhasebe-i Evvel ve hazine-i Âmire Dairesi'nin âmiri olan "Büyük Ruznâmçeci" veya "Ruznâmçe-i Evvel"di. 100. Maliye kalemleri XVI. Bâb-ı Defterî'nin kalemleri şunlardır: 1. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) VE MÜTEFERRİK KONULU DEFTERLER Bâb-ı Defterî.

vezirler ve diğer bazı şahıslara ait Anadolu'daki vakıfların tevliyet. Başmuhasebe'ye bağlı olanlar: Arpa. Mevkufât Kalemi'ne bağlı olmak üzere Kalemiye Dairesi. Süvari Mukabelesi Kalemi. Sipah Kalemi. 4. Mukâtaa-ı Sanî Anadolu Kalemi. iki ayrı katalogda yer alan Anadolu Muhasebesi Kalemi Defterleri yer almaktadır. Salyâne Kalemi. Mukâtaa-ı Sâlis-i Anadolu Kalemi. Mevkufât-ı Anadolu Kalemi. duâguyân. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER 1.AMH. hitabet ve benzeri hususlara ve bunların teferruatına bakmak.d) Bu kalem. Tophâne. cibâyet. Mukâtaa-i Sâlis Kalemi. Harameyn Mukâtaası Kalemi. Şıkk-ı Sanî Defterdarlığı'na bağlı olanlar: Mukâtaa-ı Evvel Kalemi. Çizelgede mevcut defterlerin yanısıra yine Kâmil Kepeci Tasnifi 35 Sertoğlu. Tezkire-i Ahkâm-ı Anadolu Kalemi. Haslar Mukâtaası Kalemi. Zahire ve Nüzul. kitâbet. 142 . Mukâtaa-ı Sanî Kalemi. 5. Maden Kalemi. Cizye Muhasebesi Kalemi. sultanlar. ANADOLU MUHASEBESİ KALEMİ DEFTERLERİ (D. Kale Tezkirecisi Kalemi. Avlonya ve Ağrıboz Mukâtaaları Kalemi. Tersane. Ayrıca Erzurum Kalesi hariç Anadolu'daki kalelerin yıllık muhasebeleriyle Anadolu beylerbeyileri tarafından tevcih olunan timarların tezkirelerinin tetkiki ve beratlarını vermek de bu kalemin görevleri arasındaydı. A. Kefe Mukâtaası Kalemi. a. Küçük Kale Kalemi. Mektubî-i Defterî Kalemi. 3. XVIII. Ganem Kitâbeti ve Menzil Halifeliği kalemleri35. Bursa Mukâtaası Kalemi. Tezkire-i Ahkâm Kalemi. s. Aşağıdaki çizelgede. Evâmir-i Maliye Kalemi ve buna bağlı Piskopos Halifeliği Kalemi. imamet. Büyük Kale Kalemi. Bâb-ı Defterî teşkilatı bazı gelişmeler göstererek Tanzimat döneminde Maliye Nezâreti'ne dönüşmüştür.. Küçük Evkâf Kalemi. Tarihçi Kalemi. yüzyılda mevcut bulunan diğer kalemler: Harameyn Muhasebesi Kalemi. huddâmân ve sâdât-ı kirâm cemaatlerinin maaşlarının muhtelif yerlerden alınarak ödenmesini sağlamakla görevliydi.e.g. Zimmet ve Muhallefât halifelikleri. 27-28.Anadolu Muhasebesi Kalemi'ne bağlı olanlar: Mukâtaa-ı Evvel-i Anadolu Kalemi. Matbah. Baruthâne emanetleri ve Kasapbaşılık ile Malikâne.

ASÂKİR-İ MANSÛRE KALEMİ DEFTERLERİ (D. İlk defa İstanbul'da "tertib" adıyla ve sekiz alay olarak teşkil olunmuştur. 7533 24519-25362 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Katalog No 986 629 Sıra No 4093-4240. Bursa Mizan-ı Harîri. Bu sekiz alayın ikisi Serasker Kapısı'nda. 1243/1828 yılından sonra yeni bir değişiklik yapılarak tertip yerine alay. Bu sekiz tertibin umumuna "başbinbaşı" unvanıyla bir âmir tayin edilmiş. 5 ve 6. saf yerine bölük tabirleri kullanılmağa başlanılmış.ASM. ciltlerde Asâkir-i Mansûre ile ilgili defterler mevcut olup. Teşkilat "serasker" unvanını taşıyan birisinin kumandasına verildiği gibi. her alay sekizer bölüklü üç taburdan oluşturulmuştu. redif ve ihtiyat askeri yazım ve temini ile ilgili işlemleri de yürüttüğü bilinmektedir. Başbinbaşılık lağvedilerek her alayın kumandası "miralay" unvanını taşıyan bir büyük zabite. Alayların merkezi İstanbul ve Üsküdar olmak üzere "Hâssa" ve "Mansûre" adıyla iki kısma ayrılmıştı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak 1241 (1826) senesinde onun yerine kurduğu muntazam ordunun adıdır.d) Asâkir-i Mansûre. Sultan İkinci Mahmud'un. Bu şekilde teşkilatı oluşturulan ordunun daha sonra bütün yurtta teşkilatlanmasını tamamladığı.Kataloğu'nda Anadolu Muhasebesi Kalemi başlığı altında bağlı birim olarak İstanbul Gümrüğü. bunların dökümü şu şekildedir: 143 . Başmuhasebe Kalemi Defterleri Kataloglarındaki Asâkir-i Mansûre Defterleri Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Kalemi Defter Katalogları'ndan ancak 4. Edirne Gümrüğü Tütün ve Kahve Rusûmu başlıkları altında defterler yer almaktadır. her taburun kumandası da bir binbaşıya verilmişti. altısı da Davudpaşa ve Üsküdar'daki baraka ve kışlalarda kalmaktaydı. Bölükler ise "yüzbaşı"ların kumandasında bırakılmıştı. İstanbul'un inzibat işlerine nezâret de ona havale edilmişti. Katalog No 624 KATALOĞUN ADI Asakir-i Mansure Defterleri TARİH Hicrî 1219-1253 Milâdî 1804-1837 Defter Adedi 2544 a.AMH) TARİH Hicrî 1084-1282 989-1257 Milâdî 1673-1865 1581-1841 Defter Adedi 149 844 Katalog Tertibi Analitik Envanter 2. Bu tertipler onbeş bölüğe taksim edilmişti. her tertibin âmirine de "binbaşı" denmişti.

6.BŞM) (Katalog No: 601 42013 42017 42018 42019 42020 42026 42028 42035 42044 42065 42071 42072 42074 42095 42115 42118 42126 42144 42155 42159 42165 42167 42168 42175 42196 42201 42202 42238 42241 42264 42271 42272 42278 b. Katalog (D. Avlonya Gümrüğü ve Avlonya Mukâtaası Kalemlerine ait defterlerin dökümü şöyledir. Bazı kaynaklarda 1162/1748 tarihinde Bursa Mukâtaası ile birleştirildiği belirtilmektedir.142 defterinden 5'i. 3.523 defterinden 33 adedi Asâkir-i Mansûre konuludur. Araştırmacının elinde. Katalog (D. araştırdığı zaman dilimi hakkında bir kayıt mevcut ise kronolojik olarak dizili Masârıfât Defterleri kataloglarında o zaman dilimine denk düşen kısımlara bakması gerekir (Katalog No: 498-507).BŞM) (Katalog No: 600) 10056 10077 10081 10009 10015 10132 10136 10139 10146 10147 10151 10156 10157 10167 10171 10178 10232 10234 10266 10267 10271 10278 10315 10362 10365 10366 10378 10388 10392 10419 10437 10451 10452 10455 10471 10479 6. Masârıfât-ı Muhasebe Kalemi Defterleri Kataloglarındaki Asâkir-i Mansûre Defterleri Masârıfât Defterleri kronolojik olarak ve özetleri çıkarılarak kataloglara geçirilmiştir.AVG. AVLONYA GÜMRÜĞÜ VE AVLONYA MUKÂTAASI KALEMLERİNE AİT DEFTERLER (D. 5. Yine araştırmacı Asâkir-i Mansûre'yi bütünüyle incelemek istiyor ise katalogların yaklaşık olarak yüzde otuzunu teşkil eden bu defterlere ait kayıtları taraması gerekmektedir. Katalog (D. 4. Kataloğun 36 defteri.2. 144 .d) Bu kalem Avlonya ve Ağriboz mukâtaaları ile Teselya bölgesindeki bazı mukâtaaların gelirlerini denetlemek ve diğer işlemlerini yapmakla görevliydi.000 defterden müteşekkil olan 4. Kataloğun 1.BŞM) (Katalog No: 599) 9262 9374 9419 9427 9442 9476 9482 9483 9525 9528 9532 9548 9556 9569 9582 9592 9599 9603 9607 9612 9625 9629 9630 9652 9665 9673 9688 9699 9701 9706 9709 9743 9746 9760/A 9762 9775 9820 9825 9832 9846 9864 9849 9878 9951 9956 9965 9968 9969 9973 9977 9992 10012 10014 10015 5. Kataloğun 1.

Bu davalarda daha çok ölen mültezimlerin zimmetinde kalanlar ile müsadere sebebiyle el konulan malların meseleleri görülürdü.Katalog No 986 621 Sıra Numarası 5278-5280 24455-24518-A KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu (Avlonya Mukâtaası) Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. defterdarın icraat ve tahsilâtta görevlendirdiği icra memurlarının başında gelmekteydi. Maliye'ye borcu olanlar başbakıkulu hapishânesinde tutuklu bulunurlardı. Yine Rumeli kazaskerinin defterdar nezdindeki mirî kâtibi denilen memuru ile birlikte istinâf ve temyize tâbi olmayan malî dâvaları hallederdi. Vefat eden bazı zengin şahısların geride bıraktıkları malların tespiti ve gizlenenlerin yakalanmasıyla da Başbakıkulu görevlendirilebilirdi. Başbakıkulluğu 1249/1833 tarihinde Cizye Başbakıkulluğu ile birleştirilmiş ve Tanzimat'ın ilânından bir kaç yıl evvel kaldırılmıştır.d) Bir adı da "Ser-gulâmî-i bakı" olan bu kalemin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Başbakıkulu Kalemi'ne ait defterlerin dökümü şöyledir: Katalog No 986 619 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. aylık olarak topladıkları hasılâtı ve masraflarını gösterir bir defter tutardı. merkezdeki bu memuriyetten başka taşradaki defterdarların emrinde çalışan bakıkulları da vardı. XVII. Emrinde çalışanlara bakıkulu denirdi. Yavuz Sultan Selim zamanında ihdâs edildiği belirtilmekle birlikte bu husus her hangi bir kaynağa dayandırılmamaktadır. Ayrıca Başbakıkulu. BAŞBAKIKULU KALEMİ DEFTERLERİ (D. Başbakıkulu.AVG) Hicrî TARİH Milâdî 1770-1786 1583-1836 Defter Adedi 3 64 Katalog Tertibi 1184-1201 991-1252 Analitik Envanter 4. Defterdarlığın bünyesinde böyle bir işi yapan görevlinin bulunması mümkün ise de bunun bir daire şeklinde teşekkülü muhtemelen XVI. yüzyıla ait kayıtlara göre. Defterdarlık ile halk arasındaki davalarda herhangi bir vergi tahsildarı sıfatıyla. Maliye nâmına iddia makamı olarak bulunurdu. Bundan dolayı.BŞB) Sıra Numarası 679-681 26416-26560 TARİH Hicrî 1216-1235 982-1255 Milâdî 1801-1819 1574-1839 Defter Adedi 3 145 Katalog Tertibi Analitik Envanter 145 . Bu defterde hasılât dökümü yapıldığı gibi Başbakıkulu Dairesi'nden maaş alanlar da masraf bölümünde gösterilirdi.BŞB. Başbakıkulları. hazine'ye borcu olup ödemeyenleri hapis ve tazyik yoluyla tahsilât yapardı. Tanzimat'tan sonra ise bu vazife Maliye Müfettişliği tarafından yürütülmüştür. asrın ikinci yarısından itibaren olmuştur.

Vilayetlerin vergi hesaplarının. Devletin bütün irad. 5. Tersâne ve Arpa Eminlikleri. s. Başmuhasebeci Nasuhi Efendi başkanlığında üç halife ve dört şâkirtten teşekkül etmiştir. Mezopotamya (Kilis. DİA. Bu üç halifelik. a. İstanbul 1988. Osmanlı Devleti'nin bütün irad ve masraflarının kayıtlarının tutulup bakıldığı ve bu kayıtların muhafaza edildiği kalem olan Başmuhasebe Kalemi'nin görevlerini ayrıca maddeler hâlinde şu şekilde zikredebiliriz40: 1. Ankara'dan itibaren Güney Anadolu. Mardin ve havalisi hariç). Aras. hudut muhafızlarının hesap defterlerinin tutulması ve saklanması. BAŞMUHASEBE KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D. Şeyhlu. Tersâne-i Âmire. s. 146 . 37 Mesude Çorbacıoğlu. Tophâne-i Âmire. mâlikâne usulü ile arazi iltizam eden Mâlikâne Halifeliği.g.e. s. 36 Feridun Emecan. Tophâne Arabacıları ve çadır levâzımâtının masrafları için de oralara. yüzyıl başlarında ihdâs olunmuştur. Suriye. Darphâne-i Âmire.d) Osmanlı maliyesinin en mühim kalemi Başmuhasebe Kalemi olup XVII. Zimmet Kalemi ve bu kalemin müdürü olan Zimmet Halifesi ile Muhallefât Dairesi de Başmuhasebe'ye bağlıydı39. Merkez Taşkilâtı.5.. c. Başmuhasebe Kalemi'nin görevi bugünkü Sayıştay'dan farksızdı. s. devletin alacaklarını tahsil eden Zimmet Halifeliği ve müsadere edilen emvâl ile hükümdara düşen verasetlere ait Muhallefât Halifeliği'dir38. 74. 134. 39 Çorbacıoğlu. a. O dönemlerde muhasebeci tabirinin kullanıldığı. Matbah.BŞM.g. Malî hesapları kontrolle vazifeli kalemlerin bir araya getirilip mesul bir âmire bağlanmasıyle meydana gelmiştir36. 355. yukarıda ismi geçen eminliklerle diğer malî kalemlerden Harameyn.m. Baruthâne ve Nüzül Emânetleri. 40 Günday. İstabl-ı Âmire işleri. 38 Uzunçaraşılı. Mâlikâne Halifesi buraya bağlı olduğu gibi. 1615 tarihli bir kayda göre Başmuhasebe. Önceki yıllarda ise "Muhasebe-i Evvel" veya "Başmuhasebe" tabirine rastlanmamaktadır. "Osmanlı Devlet Teşkilatında Mevcut Kalemler ve Görevleri" Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri. Cebehâne. Fatih Sultan Mehmed'in teşkilat kanunundan anlaşılmaktadır. Matbah-ı Âmire. 208. yine bu kaleme gönderilen hesap pusulalarının teftiş ve göz altında bulundurulması gibi işler de bu kalemin sorumluluğundaydı. 2. masraf ve mukâtaalarının kayıtları bu kalemde olmakla beraber Darphâne. Kasabbaşılık ve Bina Emîni hesapları da burada görülüp tetkik olunurdu37. yine bu daireden kâtipler tâyin olunurdu.

arpa emini. nev-müslim kisve bahaları. Bazı yerlerin haydutluk yapmayacaklarına dair verdikleri taahhüt akçeleri (nezir akçesi) işleri. Mâlikâne beratları. mehterhâne. Başmuhasebe Kalemi Defterleri Başmuhasebe Kalemi'ne ait defterlerin bulunduğu kataloglar . 2281-2408 6 cilt Katalog TARİH Hicrî 990-1255 961-1255 885-1269 Milâdî 1582-1839 1553-1839 1480-1853 Defter Adedi 19. üserâ ve pençikli işleri. Cebelü ve gedik bedelleri ile düyûn işleri. hükkâm. 4. 8. tahtiravancıbaşı. bütün muhallefât (evkâf hariç). ba. mahzar.BŞM) Genel Sıra Numarası 1670-1688. Bozulus ve Danişmentli Türkmenleri işleri. Umumî masraflardan arta kalan para ve subaşı işleriyle demirbaş işleri.128 12. 5. Kasabbaşılık işleri. 6. mehter. hassa mumcubaşıları. Katalog No 986 596-601 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.3. a. 986 Numaralı Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Başmuhasebe'ye Bağlı Birimlere Ait Defterler Başmuhasebe Kalemi'ne ait olmak üzere Kâmil Kepeci Kataloğu'nda muhtelif defterler bulunmaktadır. Başmuhasebe Kalemi'ne Bağlı Birimlere Ait Defterler Bu defterler iki ayrı katalogda yer almaktadırlar. Ocaklık beratının ve mülknâme-i Hümâyûn mezat kâimesinin verilmesi. 7. çadırcılık. kâğıtçıbaşı. Bunların dökümü şu şekildedir: Katalog No KATALOĞUN ADI Sıra Numarası 2409 Mâlikâne Halifeliği 986 2410 180-207 5529 Zimmet Halifeliği Muhallefât Halifeliği 2411-2433 2434-2465 7532 3291-3297 TARİH Hicrî 1168 1210 1078-1287 -887-1255 955-1251 1178 1021-1251 Milâdî 1754 1795 1667-1871 -1473-1839 1548-1835 1764 1612-1835 Defter Adedi 1 1 28 1 23 33 1 8 Analitik Envanter Katalog Tertibi Katalog No 986 BAŞMUHASEBE'YE BAĞLI EMÂNETLERE AİT DEFTERLER TARİH Defter Sıra KATALOĞUN ADI Adedi Numarası Hicrî Milâdî Arpa Emâneti 5528-5563 1061-1242 1650-1846 36 Katalog Tertibi Analitik Envanter 147 .471 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. saraciye ve tereke işleri. timar gediği bedelleri.

genel numara olarak 602. ekmekçibaşılık tarihe karışmıştır42. 42 Pakalın. 148 .e. Ekmekçibaşı Defterleri. 1. s. c..e. Kasabbaşı (D. maaş. Müteahhidlerin yaptıkları yolsuzluklar üzerine 1280 senesinde ekmek işinin levâzım idaresince temini kararlaştırıldığından. a. kiler. 179. sırada olup. Matbah-ı Âmire Defterleri 934-1253/1528-1837 tarihleri arasında. Saray'ın et işleri ve hayvan kesimi ile meşgul olan kasapların başıdır. 43 Sertoğlu. Ekmekçibaşı (D. ihracat defterleri gibi defterler tutulmaktaydı41. BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 1 Bu isimle anılan kataloğun birinci cildi. c.KSB): Kasabbaşı43. a. 1. a.MTE): Saray mutfağı yerinde kullanılır. Bu kalemde mübâyaa.g. Matbah-ı Âmire'de her gün dört-beş bin kişiyi doyuracak yemek hazırlanırdı. 602-613 Numaralı Başmuhasebe Kalemi Ek Kodları Kataloglarındaki Bağlı Birimlere Ait Defterler Bunlar başlıklar hâlinde katalog genel numaraları belirtilerek aşağıda verilmiştir. 569.263 adet defterden müteşekkildir.g.BŞM. s.e. Saray mutfağında Enderûn Kilerbaşısı'na bağlı olarak çalışan. 416-417. saray erkânının ekmek işleriyle ilgilenirdi. Kasabbaşı Kalemi. Askerin ekmek tayinini iltizâm suretiyle üzerine alırdı. 1106-1245/ 1695-1829 tarihleri arasında 29 adet defterden müteşekkildir.BŞM.ETM): Ekmekçibaşı. 2. Umum levâzım müdürüne "Matbah Emini" denilirdi. masraf. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Matbah-ı Âmire (D.Katalog No KATALOĞUN ADI Tersâne Emâneti Zahire ve Nüzül Emâneti Tophâne Emâneti Matbah Emâneti Baruthâne Emâneti Kasabbaşılık Kalemi Sıra Numarası 5636-5778 5564-5594 4638-4724 7270-7381 6687-6710 7399-7411 TARİH Hicrî 936-1266 1145-1272 1242-1265 873-1268 1129-1257 1106-1260 Milâdî 1529-1849 1732-1816 1826-1848 1468-1851 1616-1841 1694-1844 Defter Adedi 141 31 87 110 24 13 Katalog Tertibi 986 Analitik Envanter bb. Ayrıca 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'nda 7270-7381 genel numaralarda kayıtlı 873-1268/1468-1852 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 110 adet "Saray-ı Hümâyûn Matbah-ı Âmire ve Kiler Defteri" mevcuttur. Matbah-ı Âmire anbarlarının her sene muhasebesi yapılarak erzak vesaire devredilirdi. s. 41 Pakalın. Bunun dışında devlete ait vergi şeklinde toplanan koyunların mera ve kışlıklara tevzîi ve gereken yerlere sevki de kasabbaşının görevlerindendi.g.BŞM. kasabbaşıların yıllık hesaplarını görürdü.

MTE) Ekmekçibaşı (D. s.BŞM. Peksimet Emini Defterleri.BZB): Saray'a ve devlet erkânına dağıtılan kar ve buz miktarlarını gösteren defterler.e. 149 . nerelerde muhafaza edildiği. ne kadar masraf yapıldığı ve bu mevzuyla alâkalı muhtelif malumat yer almaktadır.KSB) Buzcubaşı (D. pişirilmesi. bu kod altında yer almaktadır.BŞM. Buzcubaşı (D. vâris bırakmadan ölenlerin bıraktıkları terekelerle müsadere olunan emvâle ait kayıt vesair işlere ve hükümdara ait verâset işlerine bakmaktı44. peksimetin pişirilme yeri.g. 44 Pakalın. BAŞMUHASEBE KALEMİ'NE BAĞLI BİRİMLERE AİT DEFTERLERİN LİSTESİ Katalog No KATALOĞUN ADI Matbah-ı Âmire (D.MHF): Vazifesi. s.BZB) Peksimet Emini (D. Asâkir-i Mansûre'ye vesair askerî birimlere ve bazen de ahali ve reayâya dağıtılmak üzere pişirilen peksimetlerle alâkalı defterler bu kod altında toplanmıştır. Yeniçerilere. 564-565. 1010-1254/1601-1838 tarihleri arasındaki kayıtlara ait 1. taşınması. bunların satın alınması. 2.e. bu işlemlere kimlerin mübâşeret ettiği.PKS): Donanma-yı Hümâyûn'a.381 adet defterden müteşekkildir. miktarı ve kimlere ne kadar dağıtıldığı.g.BŞM.BŞM. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Muhallefât Halifesi (D.. Buzcubaşı Defterleri 1080-1241/ 1669-1826 tarihleri arasında 84 adet defterden müteşekkildir.Kasabbaşı Defterleri 1021-1266/1612-1850 tarihleri arasında 434 adet defterden müteşekkildir.BŞM.ETM) 602 Kasabbaşı (D. c. Cebecilere. Muhallefât Halifesi Defterleri. M.. sırada olup. 228. genel numara olarak 603.BŞM. a.BŞM. Peksimet Emini (D.PKS) 986 Kâmil Kepeci Tasnifi Saray-ı Hümâyûn Matbah-ı Âmire ve Kiler Defterleri TARİH Hicrî 934-1253 1106-1245 1021-1266 1080-1241 1036-1244 873-1268 Milâdî 1528-1837 1695-1829 1612-1850 1669-1826 1627-1828 1468-1852 Defter Adedi 1263 29 434 84 34 110 Analitik Envanter Katalog Tertibi BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 2 Bu isimle anılan kataloğun ikinci cildi. Sertoğlu. Bu defterlerde pişirilecek peksimet için gerekli malzemeler. 1036-1244/1627-1828 tarihleri arasında 34 adet defterden müteşekkildir.BŞM. a.

208. mâlikâne ahkâmı ve berevât kayıtları.BŞM.EMK) Mâlikâne Halifesi (D.BŞM. mirî araziden kayd-ı hayat şartıyla iltizâma verilen mâlikânelerin kontrolu ve hesaplarının tutulmasıyla vazifeliydi45.e..ZMT): Zimmet Halifesi Defterleri.BŞM. Zimmet Halifesi sadece Başmuhasebe Kalemi'ne bağlı malî konulardaki zimmetlerle ilgilendiğinden. Zimmet Halifesi Defterleri.381 Katalog Tertibi Analitik Envanter BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 3 Bu isimle anılan kataloğun üçüncü cildi.Katalog No 603 KATALOĞUN ADI Muhallefât Halifesi (D.MLK.ZMT) TARİH Hicrî 1185-1243 1106-1254 1040-1262 Milâdî 1771-1827 1695-1838 1631-1846 Defter Adedi 15 145 356 Katalog Tertibi Analitik Envanter BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 4 Bu isimle anılan kataloğun dördüncü cildi.BŞM.BŞM. Zimmet Halifesi (D. sırada olup. sırada olup. şahıs ve müesseselerin zimmetlerinde bulunan devlet alacaklarıyla ilgili kayıtları ihtiva etmektedir. genel numara olarak 605. a.g. s. mukâtaaların satılması ve alınan muaccelât miktarlarını ihtiva eden defterler bulunmaktadır. 1040-1262/1631-1846 tarihleri arasında 356 adet defterden müteşekkildir. Mâlikâne Halifesi Defterleri. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: 45 Sertoğlu. Mâlikâne Halifesi (D.MHF) TARİH Hicrî 1110-1254 Milâdî 1601-1838 Defter Adedi 1. Katalog No 604 KATALOĞUN ADI Emlâk-ı Hümâyûn (D. 150 . genel numara olarak 604.MLK) Zimmet Halifesi (D.EMK): Bu kod altında genel olarak Emlâk-ı Hümâyûn olan çiftlik ve mukâtaaların gelir kayıtlarının tutulduğu 1185-1243/1771-1827 tarihleri arasındaki 15 adet defter bulunmaktadır.): Mâlikâne Halifesi. 1106-1254/1695-1838 tarihleri arasında 145 adet defterden müteşekkildir. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Emlâk-ı Hümâyûn (D.BŞM. diğer maliye kalemlerinin borç-alacak kayıtları kendi kalemlerinde yer almaktadır. Bu kalemde ahkâm. ilmühaber ve evâmir-i şer‘iye kayıtları. cülûs münasebetiyle yenilenen berat kayıtları.BŞM.

BŞM..SRB) Mekârecibaşı (D. deve gibi binek ve koşum hayvanları ile Istabl-ı Âmire'de bulunan büyük ve küçükbaş hayvanların arpa. yulaf. Mekârecibaşı (D. a. İstanbul'da Tophâne'de bir imalâthâneleri. Katalog No KATALOĞUN ADI Arpa Emini (D. 1041-1253/1632-1837 tarihleri arasında 278 adet defterden müteşekkildir. Top Arabacıları Ocağı büyük topların nakilleri için teşkil edilmiş olup. Ahırkapısı'nda araba ve hayvanların konulduğu ahırları. Arabacıbaşı. Şehremini'de kendilerinin ikamet ettikleri kışlaları vardı.BŞM. Sârbânbaşı Defterleri. Bu seri.BŞM.SRB): Padişahın develerine bakan teşekkülün başında bulunurdu.Arpa Emini (D.ARB): Arabacıbaşı Defterleri'nde. kendisine "Ser-arabaî" de denirdi. satın alınan ve kiralanan deve miktarlarını ihtiva etmektedirler. Mekârecibaşı Defterleri. 128. saman. c. 151 . bunlar ordu için toplanan. bunların tevzîi ve yem karşılığı olarak ilgili kişilere verilen ücretler bu defterlere kaydedilirdi. ot vesair yem tayinâtları.BŞM.APE): Saray'a ve devlet erkânına mensup kişilerin at. Arpa Emini Defterleri. katır.BŞM.BŞM. s. Devecibaşı demektir46.e. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: 46 Pakalın.ARB) Sârbânbaşı (D.MKB): Mekârecibaşı Defterleri'nde.BŞM. Top Arabacıları Ocağı'nın en büyük ağası ve âmiri olup. masrafları. 1136-1233/1724-1818 tarihleri arasında 5 adet defterden müteşekkildir. ordudaki nakil işlerinde kullanılan hayvan ve vasıtalarla ilgili konular bulunmaktadır. Arabacıbaşı (D.APE) 605 Arabacıbaşı (D.BŞM. Sârbânbaşı (D. cizye ve avârız gelirlerinden temin edilen meblağları gösterir defterler de bu kalem içinde yer almaktadır. 3. ordunun ihtiyacı olan muhtelif cins arabaların çeşitli yerlerden temini ve mübâyaası ile ilgili konular bulunmaktadır.g. sırada olup. Ayrıca Istabl-ı Âmire'de bulunan raht takımları ile ilgili defterler ve Istabl-ı Âmire'nin masraflarının karşılanması için çeşitli mukâtaa. 1076-1244/1665-1828 tarihleri arasında 23 adet defterden müteşekkildir.MKB) TARİH Hicrî 1041-1253 1076-1244 1182-1231 1136-1233 Milâdî 1632-1837 1665-1828 1768-1816 1724-1818 Defter Adedi 278 23 5 5 Analitik Envanter Katalog Tertibi BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 5 Bu isimle anılan kataloğun beşinci cildi. genel numara olarak 606. 1182-1231/1768-1816 tarihleri arasında 5 adet olup.

sırada olup. Bu seri. 465-466. taş gemilerinde ağır işlere mahkûm bulunanlar ve yine kürek hizmetinde kullanılan savaş esirleri bulunurdu. kalyonların levâzım hesaplarını tutardı. e. Tersâne Zindanı (D. a.068 189 Katalog Tertibi Analitik Envanter BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 6 Bu isimle anılan kataloğun altıncı cildi. Tersâne Emini Defterleri 979-1253/1571-1837 tarihleri arasında 189 adet defterden müteşekkildir. kemer ve bend gibi yapıların inşa. Bütün levazımâtı satın alıp hazırlar ve depoların eşyalarıyla ayniyat defterlerini tetkik ve kontrol ederdi.BŞM. a. tamirat ve alım-satım işlerine bakardı. 155. 333. tamir ve yeniden düzenlenmeleri ile ilgili 47 Pakalın. gemilerde kürek çekmeye mahkûm olan suçlularla. çeşme. Tersâne Zindanı Defterleri 1058-1217/1648-1802 tarihleri arasında 1. a.068 adet defterden müteşekkildir. köprü. askerî binalar.. Kaptan Paşa'nın denize çıkışında kendine ait muamelâtta ona vekâlet ederdi49.Kalyon Kâtibi (D. Kapıkulu askerlerinden edepsizlik edenler de burada hapsedilirdi. genel numara olarak 607. 2.BŞM. 49 Pakalın. han.. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Bina Emini (D. Katalog No 606 KATALOĞUN ADI Kalyon Kâtibi (D. selâtîn camileri.e. 1117-1244/1763-1828 tarihleri arasında 43 adet defterden müteşekkildir. ambar.BŞM. zindacılarına "Vardiyan" denilirdi48.TRZ) Tersâne Emini (D.KLM) Tersâne Zindanı (D.BŞM. 152 .KLM): Kalyon denilen harp gemilerindeki efradla. kale.TRE): Tersâne'nin malî ve idarî işleriyle meşgul olan memurun unvanıdır.BŞM. Burası Kanunî zamanında yapılmış olup.TRE) TARİH Hicrî 1117-1244 1058-1217 979-1253 Milâdî 1763-1828 1648-1802 1571-1837 Defter Adedi 43 1. bunların iâşe ve aylıklarını.TRZ): Değişik isimler taşıyan Tersâne Zindanı'nda. su yolları. Hülâsa Tersâne ile alâkalı bütün irad ve masraf kayıtlarını Tersâne emini yerine getirirdi. Kendisine muavin olarak "Kalyonlar Halifesi" denilen bir memur ile bir de kalem heyeti vardı47. s. Tersâne'nin ve gemilerin vâridât ve masraf defterleriyle inşaat.g.BŞM. 48 Sertoğlu. yani devlet tarafından yapılan saray. s.g. c.g. 3.BŞM.e. s.BNE): Bu kalemde mirî binaların. palanga.. Tersâne Emini (D. c.

Bu seri. fiatları. İstanbul Ağası (D.BŞM. 1073-1254/1663-1838 tarihleri arasında 19 adet defterden müteşekkildir.defterler bulunurdu. Darphâne-i Âmire (D. resmî dairelere.İSA): İstanbul Acemi Ocağı. Dış Kâğıt Emini (D. İstanbul ağasının vazifesi.KGB): Saray dışındaki resmî daireler ile Ordu-yı Hümâyûn'un kâğıt. Şehremini (D. mürekkep gibi kırtasiye malzemesinin teminiyle görevli kalemdir. 1152-1249/1739-1833 tarihleri arasında 21 adet defterden müteşekkildir. İhtisap nâzırlarına intikal etmiştir50. kimlere ve ne kadar dağıtıldığı.DRB): Asıl işi para basımı ve bunun için gerekli madenlerin temini olan Darphâne. çeşitli ödemeleri ile inşaatın tamamlanmasından sonra yapılan son keşif. Bu seri. Bunlar. Bu defterlerde kırtasiye malzemesinin miktarı.DKE): Bu kalemde Anadolu eyalet ve livalarında tahsil olunan züemâ ve erbâb-ı timar tezkireleri. asker ocaklarına. Bunlar. Bu defterlerde.ŞHE): Şehremâneti Defterleri'nde. devlet ricâline ve resmî fırınlara verilen odun ve kömürün satın alınması ve dağıtılmasıyla ilgilenirdi.. 2. Kâğıtçıbaşı (D. .BŞM. işçi yevmiyeleri. Bunlar.ODE): Odun Emini. Saray-ı Atik ve Cedîd'in. hamamlar gibi işlerin yapım ve tamiriyle ilgili hesapları bulunur. s. satın alma ve dağıtma esnasında yapılan masraflar yer almaktadır. Bunlar 10561255/1646-1839 tarihleri arasında 661 adet defterden müteşekkildir. dairelere tevzîi ve teslimini kâğıtçıbaşı yapardı. a.g. 965-1242/1558-1827 tarihleri arasında 14 adet defterden müteşekkildir. su yolları.BŞM. 92. bir anlamda bugünkü belediye başkanının görevini yürüten şehremininin saraylar. Saray-ı Hümâyûn-ı Galata'nın. kimlere ve nerelere ne kadar verildiği kaydedilmiştir.e. c. Yeniçeriliğin lağvı ve İhtisap Nezâreti'nin teşkiliyle. Ocağ-ı Bostaniyân-ı Hâssa'nın odun. kömür ihtiyaçları ve masrafları hakkında malumat yer almaktadır. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı 50 Pakalın. hanlar. Yeniçeri ağasına bağlı olmakla beraber.BŞM. 1036-1143/1627-1730 tarihleri arasında 6 adet defterden müteşekkildir. Bu defterlerde yukarıdaki türden binaların ilk keşifleri. Bu kaleme ait defterlerde satın alınan odun ve kömürün rayiç fiyatı. Odun Emini (D. nüzül akçelerinden hasıl olan vâridât ve teslimâtın muhasebe defterleri bulunmaktadır. kalem. malzemelerin tedariki. 1076-1247/ 1665-1831 tarihleri arasında 30 adet defterden müteşekkildir. 153 . ahkâm-ı şikâyet ve berevât rusûmu. buranın âmir ve mesûlü. hesapları. yani Ocağın ağası "İstanbul Ağası" diye anılırdı.BŞM. Bu mühimmâtın satın alınması. XVIII.BŞM. Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî'nin. ölçümler ve muhtelif masrafların icmâli yer alırdı. Saray'ın çeşitli kısımlarına.

maliye teşkilatı içerisinde ayrı bir önem kazanmış. Ordu. 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'nda da. Haleb. Bu kaynaklardan ilki öncelikle vakıf mukâtaaları. Bu giderlerin karşılanması için de kendisine bazı gelir kaynakları ihdâs edilmiştir. bunlar şunlardır: hazinedarbaşı. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Hazinelerdeki mevcut eşyalar. Adana. Basra. Uyvar ve Vidin hazineleri. Belgrad. Kamaniçe.BŞM. Bu seri. değişik memuriyetlere tayin edilen kimselere verilen maaşlar ile aşağıda belirtilen yerlere ait vâridât ve masraf defterleri bulunmaktadır. sırada olup. devrinin en önemli malî kurumu hâline dönüşerek hazine-i Âmire ve Tersâne'yi desteklemiştir.İSA) 607 Odun Emini (D. Katalog No KATALOĞUN ADI Bina Emini (D.BŞM. Kastamo154 . yapılan harcamalar. Bu şekilde güçlenen Darphâne. 1182/1768 yılında savaş giderlerinin karşılanması için bir "İhtiyat hazinesi" biçiminde devreye girmiştir. Azak.BŞM. para miktarları.ŞHE) İstanbul Ağası (D. Bu cildin ek kod sayısı 42 olup. Bağdat. Niş. Ayrıca. Erzurum. Mısır.BŞM. Bosna. Budin. faaliyet ve yapısında bazı önemli değişiklikler meydana gelmiş ve ikinci bir devlet hazinesi gibi devletin gelir ve giderinin idaresinde görev alan bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Girid. Trabluşşam.DKE) Darphâne-i Âmire (D.BNE) Şehremini (D. Espiye Madeni. özellikle "Haremeyn Mukâtaaları ve Tevliyetleri"dir. Ayntap.KGB) Dış Kâğıt Emini (D. Trabluşşam ve Trabzon Gümrükleri. İkinci önemli kaynak ise 1222'de lağvedilen "İrâd-ı Cedîd hazinesi" gelirleridir. Revan. 990-1252/1582-1836 tarihleri arasında 108 adet defterden müteşekkildir.BŞM. Ergani Madeni. İstanbul Beytülmalı. Erzurum Gümüşhânesi.ODE) Kâğıtçıbaşı (D.BŞM. İstanbul Gümrük Eminliği. Bu mukâtaaların idaresi Darphâne'ye bırakılmıştır. 5624-5635 genel numaralarda kayıtlı 1103-1261/1691-1845 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 12 adet Darphâne-i Âmire Defteri mevcuttur.BŞM. Halep.DRB) 986 Darphâne-i Âmire Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu TARİH Hicrî 1056-1255 965-1242 1076-1247 1073-1254 1152-1249 1036-1143 990-1252 1103-1261 Milâdî 1646-1839 1558-1827 1665-1831 1663-1838 1739-1833 1627-1730 1582-1836 1691-1845 Defter Adedi 661 14 30 19 21 6 108 12 Analitik Envanter Katalog Tertibi BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 7 Bu isimle anılan kataloğun yedinci cildi. Diyarbakır. Musul. Şam. genel numara olarak 608. Erzurum. Hotin.

bazı mukâtaaların peşin ödenen muaccel cebelü bedeliyeleri defteri ve cebelü bedeliyesi icmâl ve hesaplarını gösterir defterler. 1160-1227/1747-1812 tarihleri arasında 9 adet defterden müteşekkildir. barut verilen kişilerden alınan temessük ve hüccet kâğıtları. kükürt. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Cebelü Bedeli (D. Sayda ve Beyrut Mukâtaaları.CBL) Timar Bedeli (D. Maraş. 62.CBL): Timar ve zeâmet nevinden bir çok dirliklerden ve bilhassa eşkincili vakıf ve mülklerden zamanla cebelü yerine onun masrafına eşit bir miktar para alınmış ve bu uygulama giderek vergi hâline gelmiştir51.TBL) TARİH Hicrî 1086-1259 1160-1227 Milâdî 1675-1843 1747-1812 Defter Adedi 893 9 Katalog Tertibi Analitik Envanter BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 9 Bu isimle anılan kataloğun dokuzuncu cildi. züemâ ve erbâb-ı timardan alınan bedellerin muhasebelerini bulmak mümkündür. Bunlar.g. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Gelibolu Baruthânesi (D. Trabzon vesair sancak ve livalara ait cebelü bedelleri. 155 . s.BŞM. odun. genel numara olarak 609.TBL): Bu defterlerde. sırada olup.BRG): Hesapları Başmuhasebe içinde ele alınan Baruthâne Defterleri'nde. 51 Sertoğlu. eşkinci. a. çalışanların ücretleri gibi konuların yer aldığı görülmektedir.BŞM. Timar Bedeli (D. Katalog No 609 KATALOĞUN ADI Cebelü Bedeli (D. koyun postu. Bu defterler şu mevzuları ihtiva etmektedir: Selanik. defter suretleri. Bunlar. kömür. Köstendil.BŞM. BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 8 Bu isimle anılan kataloğun sekizinci cildi. Baruthâne nâzırlarının harcamaları. barut vb. Eflak. malzemeler depolamak için varil vesair malzemenin masârıf muhasebe icmalleri. Halep ve Mora Muhassıllıkları. Bunlar. 1086-1259/1675-1843 tarihleri arasında 893 adet defterden müteşekkildir.. genel olarak barut imali için gerekli olan güherçile. genel numara olarak 610. Keban Madeni. 1137-1203/1725-1789 tarihleri arasında 20 adet defterden müteşekkildir.BŞM. Boğdan ve Tokat Voyvodalıkları. sırada olup. Aydın.BŞM. muhtelif yerlere ait sıbyan ve mütekâidînin cebelü bedelleri. Bu katalogda 981-1253 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden 633 defter bulunmaktadır.nu Küre-i Nühas.e.

BŞM.TPH) TARİH Hicrî 1137-1203 1129-1254 1129-1209 1078-1253 1086-1256 Milâdî 1725-1789 1717-1838 1717-1795 1667-1837 1675-1840 Defter Adedi 20 84 15 228 356 Analitik Envanter Katalog Tertibi BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 10 Bu isimle anılan kataloğun onuncu cildi.BRS) Cebehâne-i Âmire (D.BŞM. muhtelif top dökümhânelerine ait belirli bir zaman diliminde kullanılan mühimmât ve ödenen ücretler ile Tophâne eminleri arasındaki görev devirlerinde tutulan devirteslim hakkındaki defterlerden müteşekkildir. irâd ve masraflar. kalelerde tamire muhtaç durumda bulunan top ve diğer aksamın tamirâtı.BRİ): Baruthâne'ye ait günlük gelirler. yapılan teslimler.BŞM. kundak.CBH) Tophâne-i Âmire (D. çeşitli kişilere yapılan barut tevziâtı. barut için gerekli olan malzemeler. sırada olup.. seferler sırasında ordunun İstanbul'dan hareketinden düşman hududunu aşıncaya kadar olan müddet içinde halktan para ile satın alınan zahirenin toplanmasına ve muhtelif menzillerde hazır bulundurulmasına nezâret ederdi52. Katalog No KATALOĞUN ADI Gelibolu Baruthânesi (D.g. genel numara olarak 611. silah ve cephâne imâlinde kullanılan malzemenin satın alınması. kale cebehânelerinde bulunan malzemenin sayımı gibi işlerle ilgili defterler bu kalemdedir.BRG) İstanbul Baruthânesi (D.BŞM.BŞM. top arabası gibi aksâmın imâli.BŞM. Azatlu Baruthânesi neferlerine verilen ulûfeler gibi konular bu kalem içinde yer almaktadır.CBH): Silah imâli ve tamiri. Bu seri 1129-1254/1717-1838 tarihleri arasında 84 adet defterden müteşekkildir. a. Selanik Baruthânesi (D. Tophâne eminlerinin kendi zamanlarında yapılan işlerin muhasebesi. Cebehâne-i Âmire (D.TPH): Merkez ve taşradaki kaleler ile donanmanın ihtiyacı olan top.e. Bu seri 1078-1253/1667-1837 tarihleri arasında 228 adet defterden müteşekkildir. 52 Sertoğlu. 156 .BŞM.BRS): Barut için gerekli olan malzemenin masrafı ve muhasebe icmâli gibi konular Selanik Baruthânesi Defterleri'nde yer almaktadır. Tophâne-i Âmire Defterleri 1086-1256/1675-1840 tarihleri arasında 356 adet defterden müteşekkildir.İstanbul Baruthânesi (D. işçilere verilen ücretler.BŞM.BRİ) 610 Selanik Baruthânesi (D. Tophâne-i Âmire (D. Tophâne-i Âmire ve kale ambarlarında yapılan mühimmât sayımı.BŞM. silah ve cephânenin kalelere gönderilmesi. s. 238. Bu seri 1129-1209/1717-1795 tarihleri arasında 15 adet defterden müteşekkildir.BŞM.NZE): Nüzül Emini. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Nüzül Emini (D.

zecriye muhassılı olan kişilerin tutmuş olduğu zecriye muhasebe icmâlleri. meyhânelerde çalışan usta ve çırakların isim ve eşkâlleri. Osmanlı Devleti sınırları içinde müskirât imâli işleriyle gayrimüslim tebea meşgul olur ve bu müskirâtın sevki ve satımı yine gayrimüslimler tarafından yapılırdı.Nüzul Emini Defterleri. Bu seri 1205-1242/1791-1826 tarihleri arasında 363 adet defterden müteşekkildir. İrâd-ı Cedîd hazinesi (D. Eshâm Defterleri. Müskirât. genel numara olarak 612.BŞM. 1023-1248/1614-1832 tarihleri arasında 113 adet defterden müteşekkildir. Âsitâne'ye gelen müskirât kayıtlarından alınan perakende hasılât ile muhtelif kazaların zecriye rusûmu. Marmara sahillerinden İstanbul'un muhtelif yerlerine (Samatya. Bu hazineye "Nizâm-ı Cedîd hazinesi" denilmekte olup. Sultan Üçüncü Selim'in hal‘ edilmesi üzerine Nizam-ı Cedîd teşkilatı ile birlikte İrâd-ı Cedîd hazinesi de ilgâ olunmuştur53. aşağıdaki defterleri ihtiva etmektedir: Eshâm Kalemi (D. müskirât taşıyan gemilerin getirdikleri içki miktarı.e.g.BŞM. Beşiktaş vs. Zecriye Rusûmu Kalemi (D.. Kumkapı. a. ordunun masrafını karşılamak üzere kurulmuştu. Zecriye Defterleri'nde genel olarak muhtelif karyelerden elde edilen hamr (şarap) ve arak (rakı) miktarı ile bunlardan alınan resm. 163.İCH): Sultan Üçüncü Selim zamanında (17891807) "Nizâm-ı Cedîd" adıyla yeni bir askerî teşkilat vücuda getirildiği zaman.SHM): Eshâm ilk defa Sultan Üçüncü Mustafa zamanında çıkartılan istikraz tahvillerine verilen isimdir. Bu hazine. Galata.BŞM.İCH) TARİH Hicrî 1023-1248 1205-1242 Milâdî 1614-1832 1791-1826 Defter Adedi 113 363 Katalog Tertibi Analitik Envanter BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ EK KODLARI: 11 Bu isimle anılan kataloğun onbirinci cildi. 157 .NZE) İrâd-ı Cedîd hazinesi (D.) getirilen rakı ve şarap miktarı. tesli53 Sertoğlu. 1188-1271/1774-1855 tarihleri arasında 811 adet defterden müteşekkildir. imâl edilen bölgelerden kara ve deniz yoluyla merkezlere taşınır ve buralardan da muhtelif yerlerdeki meyhânelere dağıtılırdı. s.BŞM. Ayrıca 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'nda 5281-5481 genel numaralarda kayıtlı 1189-1281/1775-1865 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 200 adet "Eshâm Muhasebesi" defteri mevcuttur. Sonradan her cins tahvile ve hisse senetlerine bu isim verilmiştir.ZCR): Alkollü içkilerden alınan vergiye "Zecriye" adı verilirdi. nâzırına "İrâd-ı Cedîd Nâzırı" adı verilmekteydi. bir kısım vergilerin birleşmesiyle yeni bir hazine de ihdas edilmişti. sırada olup.BŞM. Katalog No 611 KATALOĞUN ADI Nüzül Emini (D.

hayvan kesilip yüzülen yerdir.İSS): Gümüş ve altın teller çeken sırmacı ve kılaptancı esnafın bulunduğu yere "Simkeşhâne" denilmiş. ilk olarak Irgat Pazarı'nda Çorlulu Ali Paşa Camii ve Medresesi'nin yerinde iken. İstanbul Simkeşhânesi (D. Sûr-ı Hümâyûn esnasında esnaf tarafından verilen hediyeler.mat ve bakayâ işlemleri. Bu defterler 1135-1225/1722-1810 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedirler.BŞM.BŞM. emvâl-i mîriye ve reâyadan talep olunan mebâliğ. kızlarının da evlenmeleri münasebetiyle yapılan düğünler hakkında kullanılan tabirdir. ancak 1283/ 1867 senesinde tekrar faaliyete geçirilmiştir. salhânenin muhtelif masrafları.BŞM. Fakat. Tanzimat sıralarında işlerin azalmasından dolayı kapanmış. 158 . 1166-1255/1753-1839 tarihleri arasında 43 adet defterden müteşekkildir. Kıbrıs Emvâli (D. Simkeşhâne resmî bir müessese hâlinde idare edilirdi. Zecriye Defterleri 1206-1258/1792-1842 tarihleri arasında 297 adet defterden müteşekkildir. 1086-1252/1675-1836 tarihleri arasında olup 5 adettir. bu defterlerin ihtiva ettiği konulardandır. salhâne çalışanlarına verilen maaşlar.KBE): Kıbrıs'ta Kofla Çiftliği'nin çiftlik kethüdâsı zimmetinde kalan mallar.SRH): Padişahların erkek çocuklarının sünnetleri. Bu fonda. Salhâne Kâtibi Defterleri şu konuları hâvidir: Salhânelerde kesilen koyun ve keçi miktarı ile sakatat miktarı. Bu seri. Bu defter. ne de memurlarla halkta evvelki hâl ve vaziyet kalmadığı için faaliyetine devam edememiştir. 1190-1191/1776-1777 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 1 adet defter mevcuttur.KBK): Kıbrıs adasındaki bazı kalelere gönderilen tophâne ve cebehâne mühimmâtını mübeyyin 1 adet defterden müteşekkildir. Sûr-ı Hümâyûn (D. Salhâne Kâtibi (D. sonradan Bayezid'den Aksaray'a giden cadde üzerindeki binaya nakledilmiştir.SHK): Salhâne. bunlardan elde edilen gelir.BŞM.BŞM. 1118-1147/1706-1734 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir. İstanbul'un bazı muhitlerindeki kasaplara verilen ağnâmın icmâl kayıtları. Bu defterler. ahalinin ödemeyi taahhüd ettikleri tekâlifler ve Magosa ile sair yerlerde hâsıl olan ibrişim miktarı ve müstahsilleri ile ilgili 4 adet defterden müteşekkildir. bağlardan alınan zecriye rusûmu kayıtları gibi konular yer almaktadır. sünnet çocukları için lâzım olan eşyaların cins ve miktarı ile Sûr-ı Hümâyûn sebebiyle merkezden taşradaki bazı idarecilere gönderilen kâimeler ve meşâyih ile bazı hak sahiplerine yapılan masârıf. ne devlette eski malî kudret. Kıbrıs Kaleleri (D.

SRH) Analitik Envanter BÂB-I DEFTERÎ BAŞMUHASEBE KALEMİ MUKÂTAÂT HAZİNESİ DEFTERLERİ (D. Mukâtaât hazinesi Defterleri. 1250/1834-35 tarihinde Mukâtaât Nâzırlığı. Mansûre Defterdarlığı kurulmasına rağmen Başmuhasebe ile olan irtibat kesilmiş değildir. Fakat buna rağmen hesapların kontrolü Başmuhasebe'den yapılmakta ve son kararı da yine Başdefterdar vermektedir.ZCR) İstanbul Simkeşhânesi (D.BŞM. "Mansûre Defterdarlığı"na dönüştürülmüştür.BŞM.BŞM. tayinat. ve teçhizat gibi masraflarına tahsis edilmiştir.MKH) TARİH Hicrî 1238-1255 Milâdî 1823-1839 Defter Adedi 778 Katalog Tertibi Analitik Envanter 159 .BŞM. Buradan elde edilen gelirlerin toplandığı yere de "Mukâtaât hazinesi" denilmiştir.MKH) Mukâtaalar.Katalog No 986 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Kataloğu'ndaki Eshâm Kalemi Defteri (Sıra No: 5281-5481) Eshâm Kalemi (D. Katalog No 613 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Kalemi Mukâtaât hazinesi Defterleri (D.KBK) Salhâne Kâtibi (D.SHM) Zecriye Rusûmu Kalemi (D. 1242 tarihinden itibaren bu hazine Başmuhasebe'nin kontrolü altında müstakil bir hazine olup Mukâtaât Nâzırlığı kurulmuştur.İSS) TARİH Hicrî 1189-1281 1188-1271 1206-1258 1190-1191 1135-1225 1118-1147 1166-1255 1086-1252 Milâdî 1775-1865 1774-1855 1792-1842 1776-1777 1722-1810 1706-1734 1753-1839 1675-1836 Defter Adedi 200 811 297 1 4 1 43 5 Katalog Tertibi 612 Kıbrıs Emvâli (D. Hesapların ayrı tutulması istenilen sonucu vermeyince.BŞM. "Mukâtaât Nâzırlığı" gelir hesaplarına. Maliye Nâzırlığı'nın kurulmasıyla Defterdarlık son bulur. Mukâtaât hazinesi büyüyünce. gelirlerin hemen tamamı Yeniçeri Ocağı'nın lağvından sonra kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu'nun maaş.BŞM. 1238-1255/1823-1839 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 778 adet defterden müteşekkildir. Böylece Mukâtaât hazinesinden yapılacak ödemelerde her iki nâzırın da görüşü alınmaya başlanmıştır. senelik belli bir bedel karşılığında devlet adamlarına verilir veya emanet usulü ile idare edilirdi.BŞM.BŞM.KBE) Kıbrıs Kaleleri (D.SHK) Sûr-ı Hümâyûn (D. Kurulan bu nezâretin gelir kaynakları sürekli artmasına karşılık.BŞM. "Masârıfât Nâzırlığı" da gider hesaplarına bakmaya başlamıştır.

934/1527-28 tarihli bütçedeki kâtipler listesinde ise Rumeli.BMK. Maçin. Anadolu ve Arap vilayetleri mukâtaacılarının isimleri kaydedilmiştir. İsakçı. Başmukâtaa Kalemi. Kili. Bu arada bazı vazife. Bunun bir kalem olarak teşkilatının tamamlanması ve görevlerinin belirlenmesi ise XVII.BMK) 631 Ahyolu Mukâtaası (D.6. Bundan önce mukâtaalarla ilgili kayıtları tutan ve hazine-i Âmire kâtipleri arasında yer alan bir mukâtaacının varlığı bilinmektedir. bu kalemin hazine'ye bağlı olarak kurulduğunu düşündürmektedir. asrın ortalarında kurulmuştur. Başmukâtaa Kalemi de lağvedilmiştir. Ayrıca Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'nda da Başmukâtaa Kalemi'ne bağlı birimlere ait defterler bulunmaktadır. Varna. Rumeli'ye ait eminler ve diğer görevlilerin beratları. Bundan dolayı savaşlardan sonraki toprak kayıpları ve bir çok mukâtaanın işgal bölgesinde kalması geniş kaynakları azalttığı gibi. İbrail. Maliye Nezâreti'nin kurulması sırasında 1254/1838 bu kalemin görevleri. BAŞMUKÂTAA KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER Mukâtaacı-yı Evvel Kalemi de denilen bu kalem. Katalog No 986 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Başmukâtaa Kalemi (D. Başmukâtaa Kalemi'nin bağlı birimlerine ait defterler onbir birim başlığı altında tasnif edilmiştir. bu mukâtaalar hakkında çıkan emir ve nizamların kayıtlarını tutar ve muhafaza ederdi. İstanbul ve Mâlikâne kalemleriyle birlikte yeniden teşkil edilen Mukâtaât Muhasebesi'ne devredilmiş.BMK. asırda gerçekleşmiş olmalıdır. muhtemelen XVI. Kratova. hüküm ve tezkireleri de bu dairedeki kâtipler tarafından yazılırdı. mukâtaa işleriyle meşgul olan Haslar. Başmukâtaa Kalemi'nin görev alanına giren mukâtaaların büyük çoğunluğu Rumeli'de bulunmaktadır. 969/1561-62 tarihli bütçedeki kâtipler listesinde hazine-i Âmire kâtipleri arasında mukâtaacı-yı evvel unvanlı bir görevliye rastlanmış olması.AHM) Sıra Numarası 4988-5166 22440-22603 22604-22627 22628 TARİH Hicrî Milâdî 895-1269 904-1260 953-1239 1235-1239 1489-1852 1498-1844 1546-1824 1820-1824 Defter Adedi 179 164 24 1 Analitik Envanter Katalog Tertibi 160 . özellikle Rumeli'deki Filibe pirinç sahaları. Tolcı. has ve salyâne tahsislerine de bakardı. kalemin fonksiyonu da azaltmıştır.AHM) Balçık Mukâtaası (D. Ahyolu gibi Tuna nehri kıyısındaki bütün iskele ve tuzlaların mukâtaa hesaplarını denetler.

Bu kalemin daha çok damga resmi. Katalog No 986 621 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.BMK. Lahsa.BMK. tuzla ve gümrük gelirlerini denetlediği görülmektedir.BMK. müstahkem mevkilerin erzak.BMK. Bağdat.FLM) İbrail Mukâtaası (D. mîzân-ı harîr. genellikle Mora ve Arnavutluk dışında kalan büyük kalelerin.VDM) Varna Mukâtaası (D.SLM) Samako Mukâtaası (D.BMK. 161 . Çankırı gibi bölgelerdeki bazı mukâtaalarla mîzân-ı harîr (ipek kapanı) mukâtasının ve Akdeniz adalarındaki çeşitli mukâtaaların gelirlerini denetler ve Rumeli'deki bazı kale muhafızlarının mevâcib hesaplarını tutardı. Ayrıca Mısır.) Sıra Numarası 22629-22639 22640-22644 22645-22649 22650-22655 22656-22676 22677-22679 22680-22687 22688-22689 22690-22691-A TARİH Hicrî Milâdî 992-1251 1171-1217 997-1219 1001-1244 1184-1249 1216-1240 1128-1250 1144-1154 1165-1242 1584-1835 1757-1802 1589-1804 1592-1828 1770-1833 1801-1825 1716-1844 1731-1741 1751-1826 Defter Adedi 11 5 5 6 21 3 8 2 3 Katalog Tertibi 631 Silistre Mukâtaası (D. onarım işleri ve personelin maaş işlerini yürütürdü. Diyarbekir.NGM. Bolu. cephâne. Musul.SMM.BMKİBM.BMK.BKL.) Üsküp Mukâtaası (D.) Kili ve Akkerman Mukâtaası (D.BMK.VRN) Analitik Envanter 7.KAM) Niğbolu Mukâtaası (D. Büyük Kale Kalemi Defterleri (D. BÜYÜK KALE VE KÜÇÜK KALE KALEMİ DEFTERLERİ a. Adapazarı. Biga.d) Bursa.ÜSM) Vidin Mukâtaası (D. Kastamonu.Katalog No KATALOĞUN ADI Filibe Mukâtaası (D.BRM ) Sıra Numarası 5269-5275 24233-24454 TARİH Hicrî 1003-1204 925-1252 Milâdî 1591-1789 1519-1836 Defter Adedi 7 221 Katalog Tertibi Analitik Envanter 8.d) Önemli bir gider kalemi olan Büyük Kale Kalemi.BRM. BURSA MUKÂTAASI KALEMİ DEFTERLERİ (D.BMK.

d) Mora.Van. Bu tabirler. ikinci üç aylık olanı recec.BRZ. Arnavutluk ve civarı ile Hersek'in bazı kalelerinin yerli kulu neferâtının mevâcib hesaplarını tutardı. Halep.KKL. askerlere senede dört defa ve üç ayda bir muharrem.BKL) Sıra Numara 4725-4975 32167-32843/A Hicrî TARİH Milâdî 1486-1861 1519-1836 Defter Adedi 250 680 Katalog Tertibi Analitik Envanter 892-1277 925-1252 b. Şam. Bosna. Bosna-Hersek bölgesindeki bütün kaleler Büyük Kale Kalemi'ne bağlı iken Podgorice Kalesi Küçük Kale Kalemi'ne bağlıydı. ulûfe demektir. Büyük Ruznâmçe Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler (D. Rûz Farsça gün. yahut vukuatın kaydına mahsus deftere verilen addır. Bu tabir. üçüncü üç aylık olanı reşen ve son üç aylık olanı ise lezez tabir olunmuştur. İlk üç aylık olanı masar. Günlük vâridat ve masârıfın. ayların adlarının rumuzlarından oluşmaktadır. Bazı kalelerin muhafızlarına ait mevâcib. hasılâtı iyi olan vilayet ve sancaklara havale edilmek suretiyle temin edilirdi. BÜYÜK RUZNÂMÇE VE KÜÇÜK RUZNÂMÇE KALEMLERİ İLE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER a.d) Ruznâmçe. İlk zamanlarda Ruznâme denildiği halde sonraları Ruznâmçe hâlini almıştır. Bu defter tutana ruznâmçeci denirdi. muhasebe kelimesi yerine de kullanılırdı. 162 . Kars ve Erzurum'daki yeniçeri ve bunların teşkilatına uygun olarak ulufe ile kullanılan askerlerin yoklamalarına bakardı.KKL) Sıra Numarası 4976-4987 32844-33117 TARİH Hicrî Milâdî 1124-1286 959-1251 1712-1870 1552-1835 Defter Adedi 11 274 Katalog Tertibi Analitik Envanter 9. Bu kalem ayrıca hazine tezkiresi vermeye de yetkiliydi. Katalog No 986 620 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Ruznâmçe Defteri. Tanzimat'tan sonra Yevmiye Defteri adını almıştır. nâmçe de defter demektir. Bu tür havalelerle sağlanan mevâciblere de "ocaklık mevâcibi" adı verilmiştir. Temeşvar. Mevâcibleri ocaklık olarak nehirlerin vâridatından karşılanıyorsa havaleleriyle tevcih tezkireleri de bu kalemden verilirdi. Mevâcib. Küçük Kale Kalemi Defterleri (D. Budin. receb ve şevval aylarında verilen ücret. Katalog No 986 620 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. rebîülâhir.

Ruznâmçe Kalemi.BRZ) Sıra Numarası 1649-1669 1696-2280 20610-21193/B TARİH Hicrî 936-1255 932-1259 896-1254 Milâdî 1530-1839 1526-1843 1491-1838 Defter Adedi 21 581 584 Analitik Envanter Katalog Tertibi b. Katalog No 986 627 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. aylık. Savaş gibi durumlarda padişah İstanbul'dan uzakta kaldığı zaman biri İstanbul'da. Bu kalem. Küçük Ruznâmçe Kalemi Defterleri (D. Bundan başka Başdefterdarlığın günlük gelir ve giderlerinin özetleri burada gözden geçirilir. "ruznâmçe temessükü" denilen ibrâ tezkireleri yazılırdı. kumaş. Hazine dairesinin baş kalemi olan Büyük Ruznâmçe Kalemi mukâtaa. yaya bir posta sınıfı olup çok süratli koşmakla bilinirlerdi. Burada tutulan hazine kayıtları "mîzân-ı adl" olarak kabul edilmiştir. "Ruznâmçe-i Evvel" ve "Harc-ı Hâssa Ruznâmçesi Kalemi" de denmekteydi. Bu bakımdan Bâb-ı Defterî'ye bağlı gelir ve giderlerle ilgili muhasebe kalemlerinin kayıtlarında hata varsa. üç aylık ve yıllık olurdu. dolayısıyla hazine'nin bütün gelir ve gider işlemlerinin yapıldığı bürodur. diğeri de padişahın bulunduğu yerde olmak üzere iki ayrı ruznâmçe defteri tutulurdu. altın. Ruznâmçe. Divan-ı Hümâyûn ve saray peykânı*. bunlar ruznâmçe kayıtlarıyla karşılaştırılarak bulunurdu. vesairenin kayıt ve hesaplarını da bu kalem tutardı. mimarlar ve diğer bazı cemaatlerin özlük ve maaş işleriyle uğraşırlardı. kumaş. gümüş. Defterler ise günlük. 163 . divan çavuşları. Her gün hazine'ye giren ve oradan çıkan para.d) "Müşâherehorân" da denilen bu kalem. Hünkâr müteferrikaları. gümüş vesairenin kayıt ve hesaplarında Büyük Ruznâmçe Kalemi'ne yardım ettiği gibi kazaskerler. her gün hazine'ye giren ve çıkan para.Büyük Ruznâmçe Kalemi. Katalog No 986 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Sıra Numarası 3398-3507 TARİH Hicrî 1013-1219 Milâdî 1604-1804 Defter Adedi 110 Katalog Tertibi Analitik Envanter * Peykân. Maliye Nezâreti'nin kuruluşuna kadar (1253/1839) Bâb-ı Defterî'nin. 1256/1840 yılında ilgâ olunmuştur. önceleri padişahların irâdelerini tebliğ için kullanılmış iseler de zamanla süslü elbise ve sorguçlarıyla saltanat şiârından sayılmışlardır. çâşnigîrler. çâşnigirler ve ulûfeli divan kâtiplerinin maaşları bu kalem tarafından verildiği gibi. Toplama kolaylığı sağlamak üzere ayrı defterlere sadece rakamlar yazılarak "Erkâm Defterleri" oluşturulmuştu. irâd-masraf şeklinde kaydedilen meblağların günlük olarak tutulmasından oluşurdu. mevkufât ve cizyeden hâsıl olan gelirleri her gün kaydederdi. "Ruznâmçe-i Hümâyûn". aynı zamanda Büyük Ruznâmçe Kalemi'nin yardımcısı mahiyetindeydi. müşâherehorân denen aylıklılar.KRZ. merkezî bir kuruluştur. altın.

10. hâne hesabı üzerinden ve ortalama alınarak yapılıyordu. devlet hizmetinde bulunan aileler ve iş yapamaz durumda olanlar cizyeden muaf tutulurdu.KRZ) Sıra Numarası 33118-33554 TARİH Hicrî 940-1254 Milâdî 1533-1838 Defter Adedi 437 Katalog Tertibi Analitik Envanter Ayrıca "Maliye'den Müdevver Defterler Kataloğu'nda da Küçük Ruznâmçe Kalemi'ne ait defterler bulunmaktadır.d) İslam devletlerinde zimmî statüsündeki Müslüman olmayan azınlıkların faal erkek nüfusundan alınan cizye.d) Cerîde. yahut da tamamen bağışlanmış idi. genel anlamıyla muamele ve vukuatın hülâsalarını kayda mahsus defterlere verilen addır. Cizye tahsili genellikle.CMH. Fakat bu vergilerin miktarı her yerde aynı değildi. Osmanlılar. 1102 (1690) 164 . CERÎDE ODASI DEFTERLERİ (D. fethettikleri yerlerde yaşayan yerleşik zimmî nüfusa cizye tarh ederlerdi.CRD) Sıra Numarası 39876-40813/O TARİH Hicrî 1213-1254 Milâdî 1785-1838 Defter Adedi 952 Katalog Tertibi Analitik Envanter Ayrıca 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu ve Maliye Nezâreti Cerîde Odası Defterleri içeresinde de Cerîde Muhasebesi defterleri ve nüfus defterleri bulunmaktadır. yave cizyesi hariç. Maliye lisanında. bâliğ olmayan çocuklar. Kataloğunda kaydolunan defterler. 11. Katalog No 623 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Mısır. bunlardan alınan cizyeye de yâve cizyesi denirdi. Bazı bölgelerin cizyeleri ya maktû idi. CİZYE MUHASEBESİ KALEMİ DEFTERLERİ (D. Maliye Nezâreti'nin teşekkülünden sonra Cerîde Muhasebeciliği olarak teşkilattaki yerini almıştır. Bu sırada hâne başına eşit olarak toplanan cizyeyi ilk devirlerde olduğu gibi yükümlülerin malî durumuna göre üç sınıfa ayırarak farklılaştırdı. EflakBoğdan Voyvodalıkları ile Erdel Krallığı ve Dubrovnik Cumhuriyeti'nin bedel-i cizye veya harac denen tâbi devlet vergisi niteliğindeki maktû cizyeleri de oldukça önemliydi.CRD. Belli bir yerde oturmayan ve belli bir işi olmayan gayrimüslimlere yâve. muhtelif liva. cerîde-i nüfus. Bağdad ve Basra eyaletlerinin maktû olan cizyeleri irsaliyeleri içinde yer alırdı. 1101-1103/1689-1691 yılları arasında sadrıazam olan Köprülüzade Mustafa Paşa bir cizye reformu yaptı. Osmanlı Devleti'nin en önemli gelir kaynaklarından birini teşkil edegelmiş ve bütçe gelirlerinin büyük kısmını oluşturmuştur. kaza ve nahiyelerin müslim ve gayrimüslim nüfus yoklamalarını ihtiva etmektedir.Katalog No 620 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. nüfus defterleri demektir. Rahipler.

Buna göre çeşitli mukâtaa. 12. Tâbi devletlerin ödedikleri maktû cizye ile Kıptîlerin ödedikleri cizye hariç.CMH) Sıra Numarası 3508-3799 26561-27415/34 Hicrî TARİH Milâdî 1551-1848 1558-1848 Defter Adedi 293 887 Katalog Tertibi Analitik Envanter 958-1264 966-1264 Buna ilaveten Maliye Nezâreti Cizye Defterleri kataloğu içerisinde de Cizye Muhasebesi Kalemi defterleri bulunmaktadır. bütün cizye gelirleri Cizye Muhasebesi Kalemi'nde toplanırdı. Katalog No 986 619 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Boğdan ve Dubrovnik cizyeleriyle Kıptiyân cizyesi de eskiden olduğu gibi Maden Kalemi'nin denetimine bırakıldı. sultan vakıfları. Cizye dilimleri a‘lâdan 4. Cizye tahsiline mahsus makbuz senetleri. Cizyedara düşen harc ise sırasıyla 30.CZD) Sıra Numarası 3508-3926 26015-26019/C TARİH Hicrî Milâdî 958-1279 1551-1863 Defter Adedi 420 8 Katalog Tertibi Analitik Envanter 1013-1101 1604-1689 165 . Mısır.d) Sultan. âdet-i ağnâm ve avârız türünden bazı gelirleriyle ilgilenen kalemdir. Bu kalemin en önemli gelir kaynağı cizye. a‘lâ (yüksek). âdet-i ağnâm. şer‘î mahkemelerde ve kadı huzurunda muharrem ayının başında açılırdı. vezir ve sancakbeyi hasları.yılında uygulamaya konan reforma göre cizye. Bütçelerde çeşitli kalemlere dağılmış olan cizyeler ile Cizye Ziyadesi (Mensûh) Kalemi'nin bütünü Cizye Muhasebesi'ne aktarıldı. Bağdad ve Basra gibi eyaletlerin cizyeleri bunların irsaliyeleri içinde olup denetimi Başmuhasebe'de kaldı. Bu torbalar. 24 ve12 akçe idi. Bu kalem 1103/1691 tarihli cizye reformundan sonra feshedilerek gelir kaynaklarının hemen hepsi Cizye Muhasebesi Kalemi'ne aktarılmıştır. vezir vakıfları ve diğer vakıfların cizye. Katalog No 986 628 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. her sene bu kalem tarafından hazırlanarak mühürlenir ve zamanı geldiğinde torbalar içinde cizye memurlarına veya mültezimlere teslim edilirdi. CİZYE ZİYADESİ KALEMİ DEFTERLERİ (D. Eflak. evsat (orta) ve ednâ (düşük) mertebelerinden alınacaktı. ocaklık gibi yerlerde mevcut bulunan cizyeler bu birimlerden bağımsız olarak ve tek elden toplanırdı. resm-i ağıl ve vakıflardaki cizye fazlaları idi.CZD. evsattan 2 ve ednâdan 1 şerifî altın olarak belirlenmişti. Dolayısıyla bütçede yer almaya başladı.

evkâf idare edenlerin.ÇRS. Diyânet memurlarının. Evâmir-i Maliye Kalemi'nde hazırlanan emirlerde defterdarın imzası ve padişahın tuğrası bulunurdu. başdefterdara gelen tahrir. Kalemin tuttuğu defterlere ait çizelge aşağıdadır. Bu kaleme Vâridât-ı Şıkk-ı Sanî Kalemi (D. Mukâtaalarla eshâm beratlarının da bu kalemden yazılması usuldendi. Hıristiyan cemaatlerin ruhanî reislerinin pîşkeşleriyle ilgili hesapları da tutardı. mirî mukâtaaların usulüne göre tahririne ait kararlar. ÇELTİK RUSÛMU KALEMİ DEFTERLERİ (D.ÇRS) Sıra Numarası 25994-25600 TARİH Hicrî 926-1244 Milâdî 1520-1828 Defter Adedi 7 Katalog Tertibi Analitik Envanter 14.EVM.d) Anadolu ve Rumeli'ndeki bazı çeltik nehirleri ve pirinç ekim alanlarının gelirlerine ait hesaplara bakardı. bu tarihten sonra Evâmir-i Maliye Kalemi adı altında birleştirilmiş ve başdefterdara bağlı bir birim hâlinde hizmet vermesi sağlanmıştır. Tamamlanmış tasnifler incelenmiş ve Bâb-ı Defterî teşkilatında görev yapan kişilere yazılmış özel mektupların da Defterdar Mektubî Kalemi'ne ait belgeler arasında değerlendirildiği görülmüştür. Katalog No 986 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Sıra Numarası 2467-2538 TARİH Hicrî 1053-1203 Milâdî 1643-1789 Defter Adedi 72 Katalog Tertibi Analitik Envanter 166 . Katalog No 619 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. defterdarın hususî kalem müdürünün dairesi durumunda olup. Bu kalem. EVÂMİR-İ MALİYE KALEMİ DEFTERLERİ (D. sefere müteallik muameleler için gerekli emirler.d) Malî yazışmaların idare edildiği ve emirlerinin yazıldığı Maliyenin Kançılarya Kalemi'dir.DMK) Sıra Numarası 26228-26277/A TARİH Hicrî 1186-1252 Milâdî 1773-1837 Defter Adedi 51 Katalog Tertibi Analitik Envanter 15. Ayrıca.13.DMK. Maliye dairesindeki önemli işler.VRS) de denilmektedir. telhis ve derkenarlara icap eden havaleleri yazardı. yüzyıldan önce "Tezkire-i Ahkâm" ve "Maliye Kalemi" olarak iki ayrı birim şeklinde iken. Katalog No 619 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.d) Bu kalem. XVIII. muhallefâtın zabtı için yazılan hükümler ve diğer kalemlerin kaydı gereği defterdar kesedârı tarafından yapılan tahrirâtlar bu kaleme gönderilerek emirleri burada yazılırdı. vakıflardan para alanların beratları da bu kalemde tertip ve tanzim olunurdu. DEFTERDAR MEKTUBÎ KALEMİ DEFTERLERİ (D.

celebkeşân ağnâmı tahsiline. Ayrıca bazı kişilerin uhdesinde olan Haremeyn mâlikâneleri ve bunlara dair şartlar ve bazı Haremeyn mukâtaalarından tertip edilmiş olan eshâm ve "cihât" tevcihleri ile evkâfa mülhak olan esnaf ve sanat erbabı nizamı ve bazı emirler ile ilmühaberler de buradan yazılırdı. Selâtîn denen büyük camilerin vakıflarına ve bu camilerde hizmet eden görevlilerin maaşlarıyla ilgili işlemlere bakardı. bu verginin iltizâma verilmesine bakmak. Mekke ve Medine'ye ait olup İstanbul ve Rumeli'nde bulunan mevkûf arazilerle alâkalı defterler ve kayıtlar burada tutulurdu. Katalog No KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.EVM) Sıra Numarası 26278-26367 TARİH Hicrî 976-1253 Milâdî 1568-1837 Defter Adedi 90 Katalog Tertibi Analitik Envanter 16.GNK. Haremeyn Muhasebesi'ne bağlı olan vakıfları şu başlıklar hâlinde toplamak mümkündür: Sultan vakıflarının hepsi. Celebkeşân ağnâmı mukâtaalarına. İstanbul ve Rumeli'ndeki din görevlilerinin dinî vazife ve tayinlerine dair vesikalarını hazırlar ve bunları Maliye Kalemi'ne göndererek oradan beratlarının çıkmasını sağlardı.GNK. GANEM MUKÂTAASI KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D.d) Bu kalemin bir adı da "Evkâf Muhasebesi"dir.Katalog No 619 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. HAREMEYN MUHASEBESİ KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D.GNK. mirî tayinat için koyun satın almak başlıca vazifesiydi. mütekâid ve duâcı vazifelerini de yine bu kalem denetlerdi.HMH.d) Mevkufat Kalemi'ne bağlı olarak görev yapar ve halife rütbesindeki bir reis tarafından idare edilirdi.KSB) Kışlak Emini Defterleri (D.KŞE) 986 Kâmil Kepeci Kataloğu Kasabbaşılık Defterleri Sıra Numarası 23788-24156 24157-24212 24213-24232 7399-7411 TARİH Hicrî 973-1256 1099-1253 1168-1212 1106-1260 Milâdî 1565-1840 1688-1837 1755-1798 1694-1844 Defter Adedi 369 56 20 13 Analitik Envanter Katalog Tertibi 17. Bunların yanı sıra bazı kale neferlerinin mevâciblerini. Haremeyn'e (Mekke ve Medine) ait ve bunlara bağlı vakıfların kayıtlarını tutar ve her sene muhasebelerini kontrol ederdi. 167 .GNK) 621 Kasabbaşı Defterleri (D.

HMH) Atik Ali Paşa Evkâfı Ayasofya Evkâfı Bina Emini Evkâfı Beşir Ağa Evkâfı Çorlulu Ali Paşa Evkâfı Eyüp Sultan Evkâfı Fatma Sultan Evkâfı Gülbahar Hatun Evkâfı Gazi Turhan Bey ve Ömer Bey Evkâfı Gazi Süleyman Paşa Evkâfı 614 Haremeyn Ruznâmçe Evkâfı Kara Mustafa Paşa Evkâfı Laleli Evkâfı Medine-i Münevvere Evkâfı Mahmud Paşa-yı Veli Evkâfı Mardin ve Nusaybin Mukataaları Nur-ı Osmaniye Evkâfı Sultan Ahmed Han Evkâfı Beyezid-i Veli Evkâfı Abdülhamid Evkâfı Sultan Fatih Evkâfı Sultan Mahmud Evkâfı Sıra Numarası 3275-3284 3298-3356 21353-21884 21885 21886-21888 21889 21890-21896 21897-21898 21899-21900 21901-21906 21907-21909 21910-21911 21912 21913-21914 21915 21916-21917 21918 21919 21920-21921 21922 21923-21925 21926-21933 21934-21937 21938-21941 21942-21945 TARİH Hicrî 1012-1291 905-1255 966-1285 1003-1081 1091-1281 1156 1157-1205 1187-1231 1136-1155 1186-1192 1119-1245 1119-1245 1157 1222-1245 1218 1235-1247 1174 1199-1224 1142-1146 1107 1178-1259 1122-1125 1233-1251 1086-1269 1180-1251 Milâdî 1603-1874 1500-1839 1558-1868 1594-1671 1680-1804 1743 1744-1791 1709-1801 1723-1742 1772-1778 1707-1830 1707-1830 1744 1807-1830 1803 1820-1832 1760 1785-1809 1729-1733 1695 1764-1843 1710-1713 1818-1835 1675-1850 1766-1835 Defter Adedi 9 59 532 1 3 1 7 2 2 6 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 8 4 5 4 Analitik Envanter Katalog Tertibi 168 . Evliyâ vakıfları.Dârüssaâde ağası nezâretinde olan vakıflar. Sadrıazam ve şeyhülislâm nezâretindeki vakıflar. Medine-i Münevvere ve Mısır Evkâfı. Şahısların Medine-i Münevvere'ye tahsis ettiği vakıflarla bunlara ait tevcihât. HAREMEYN MUHASEBESİ KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLERİN LİSTESİ Katalog No 986 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Haremeyn Muhasebesi Defterleri (D.

Bunun için Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti defterlerine bakılmalıdır.HMK.d) Padişah ve hânedan azâlarıyla sadrıazam haslarının kayıtlarının tutulduğu. her sene Haremeyn'e. Antalya ve Alâiye mukâtaaları işlerine bakardı. şeriflere ve ileri gelenlere dağıtılmak üzere Osmanlı padişahları tarafından gönderilen para vesair eşyaya verilen addır. Surre. Haremeyn halkına dağıtılmak üzere gönderilen eşya ve paraları korumakla görevli özel birlik ve merasime de "surre alayı" adı verilmiştir.HSK. Hac dolayısıyla İstanbul'dan Haremeyn'e surre yollanmasına "surre ihracı". Midilli. Bundan başka âdet-i ağnâm gibi gelir kay169 .Katalog No KATALOĞUN ADI Sultan Murad Han Evkâfı Selimiye Evkâfı Sultan Süleyman Han Evkâfı Sultan Yıldırım Evkâfı Sıra Numarası 21946-21950 21951-21955 21956-21963 21964-21965 21966-21968 21969-21976 21977-21978 21979-21993 21994-22008 TARİH Hicrî 1092-1250 1114-1217 986-1252 1096-1097 1117-1241 1123-1278 1231-1241 1188-1230 1143-1294 Milâdî 1681-1834 1702-1802 1578-1836 1685-1686 1705-1825 1711-1862 1816-1825 1774-1815 1730-1877 Defter Adedi 5 5 8 2 3 8 2 15 15 Katalog Tertibi 614 Şehzade Sultan Mehmed Evkâfı Vâlide Sultan Evkâfı Mihrişah Sultan Evkâfı Vakf-ı Hümâyûn Evkâfı Yeniil Türkmenân-ı Halep Evkâfı Analitik Envanter 18. Menteşe. Katalog No 986 631 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Sakız. Ayrıca Medine-i Münevvere'ye bağlı arazilerin mahsul işleriyle İzmir. yani Mekke ve Medine'ye gönderilen surrelerin kayıtlarını tutmak ve Haremeyn'e ait mukâtaaların işlemlerini yürütmekle görevliydi. HAREMEYN MUKÂTAASI KALEMİ DEFTERLERİ (D. HASLAR MUKÂTAASI KALEMİ VE BAĞLI BİRİMİNE AİT DEFTERLER (D. yine hac dolayısıyla padişah tarafından Haremeyn'e yollanan para ve hediyelere "surre-i Hümâyûn". Surre Defterleri için ayrı bir katalog tertip edilmiştir.d) Bu kalem.HMK) Sıra Numarası 3285-3287 3357-3397 22009-22385 TARİH Hicrî 1080-1275 884-1280 1024-1254 Milâdî 1669-1859 1479-1863 1615-1838 Defter Adedi 3 43 377 Analitik Envanter Katalog Tertibi 19. senet ve emirlerin yazıldığı ve saklandığı kalemdir. Mekke ve Medine-i Münevvere'de oturan ve o tarafta bulunan seyyidlere.

Katalog No KATALOĞUN ADI İstanbul Mukâtaası Kalemi Defterleri (D. Özellikle Rumeli ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı mukâtaalar ve mahallî kalemler ile bunların gelirlerinden vezir vs.İSM. Katalog No 986 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Haslar Mukâtaası Kalemi (D.İSİ) Sıra Numarası 25363-25562 25563-25568 TARİH Hicrî 930-1256 Milâdî 1528-1840 Defter Adedi 200 6 Katalog Tertibi Analitik Envanter 618 1118-1243 1706-1827 170 . Mora İskelesi gümrükleri gibi mukâtaalar.İSM) İstanbul İhtisabı Defterleri (D. HAVÂSS-I CEDÎDE KALEMİ DEFTERLERİ (D. mukâtaalar hâlinde iltizam usulüyle yönetilmiş ve değişik şehirlerin ihtisab gelirleri.İSM.d) Bu kaleme ait defter zuhur etmemiştir. bağlı birimi İstanbul İhtisabı Mukâtaası'dır (D. Bu defterlerde İstanbul İhtisabı ile ilgili muhtelif hesaplar mevcuttur. 21. ipekten alınan mîzan rusûmuyla altın ve gümüş mamulleri üzerindeki vergilere dair işlere bakardı.İSİ).İSM.naklarının hesapları da burada tutulurdu. 1733 yılında Kefe Mukâtaası ile birleştirilmiştir.HSK.HSC. Belgeleri için Havâss-ı Cedîde Kalemi Belgelerine bakınız. Haslar Mukâtaası Kalemi'nin bağlı birimi olan "âdet-i ağnâm" defterleri 54 adet olup. İhtisab gelirleri.d) İstanbul İhtisabı. Bazı memurların alınmasında da yetkiliydi. 919-1251/1513-1835 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedirler. haslarına karşılık ayrılan tahsisat bu kalem tarafından yönetilirdi. İSTANBUL MUKÂTAASI KALEMİ DEFTERLERİ (D. Bu kalemin.HSK) 618 Haslar Mukâtaası Kalemi Âdet-i Ağnâm Bedeli (D. vergiden muafiyetleri ve diğer imtiyaz işleri de buradan yürütülürdü. Selanik Gümrüğü. Rumeli bölgesi fetholundukça Anadolu'nun muhtelif yerlerinden getirilip buraya iskân edilen ve sefer zamanında ayrı birlikler hâlinde sefere iştirak eden evlâd-ı Fatihânın muayyen maaşları.AAĞ) Sıra Numarası 3060-3206 25569-25932/C 25933-25986 TARİH Hicrî 963-1247 854-1254 919-1251 Milâdî 1556-1831 1450-1838 1513-1835 Defter Adedi 146 367 54 Analitik Envante r Katalog Tertibi 20. değişik kalemlerin denetimine verilmiştir.

Rumeli ve Anadolu'daki bazı vakıflar bağlıydı. İstanbul. Kefe'nin elden çıkması üzerine İzmir. 26368-26415 TARİH Hicrî Milâdî 892-1105 959-1246 1487-1693 1558-1830 Defter Adedi 3 48 Katalog Tertibi Analitik Envanter 24.KFM) Sıra Numarası 5276. 5280 m. bazı memurların atamalarını yapmakla görevliydi. Burası. Kefe bölgesindeki mukâtaaların gelirleri ile bazı kale mevâcibleri. Katalog No 986 619 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. 5277.d) Bu kalem.KEV. yüzyıl başlarında Bâb-ı Defterî'nin Mevkufât Kalemi'ne bağlı olarak meydana getirilen bir teşekküldür.KLD. vazifeler ve salyâne harcamalarını denetlemek.d) Kalemiye Dairesi XVIII.KLD) Sıra Numarası 26105-26227/A TARİH Hicrî 1101-1253 Milâdî 1689-1837 Defter Adedi 124 Katalog Tertibi Analitik Envanter 23. Aydın ve Kırım'daki bazı önemli mukâtaaların hesaplarını tutmak ve hazine tezkirelerini vermekle görevlendirilmişti.KFM. Bu büronun vazifesi kayd-ı hayat şartıyla iltizama verilen çiftliklerden ve mâlikâne mukâtaalardan alınan %10 nispetindeki Kalemiye Resmi'ni tahsil etmekti. Bu kaleme. Daha sonraları müstakil bir kalem hâline getirilmiştir. Katalog No 986 631 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. KEFE MUKÂTAASI KALEMİ DEFTERLERİ (D. tayin ve tevcih gibi işleri Bâbüssaâde ağasının idaresindeki bu kalem tarafından yürütülürdü. Ayrıca nezâreti sadrıazamlara ait "sadaka tevliyetleri" adlı küçük tevliyetlerin defter ve hesapları da burada tutulurdu. hâcegân rütbesinde bir büro olmayıp halifelik ile idare edilmekteydi.d) Tanzimat'tan önce üç ayrı dairede idare edilen vakıfların bir bölümü "Küçük Muhasebe Kalemi" de denilen bu kalem tarafından yönetilirdi. Bu vakıfların idarî işleri ile hesapları. KALEMİYE DAİRESİ DEFTERLERİ (D.22. KÜÇÜK EVKÂF KALEMİ DEFTERLERİ (D. Katalog No 619 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.KEV) Genel Sıra Numarası 3288-3290 22386-22439 TARİH Hicrî Milâdî 1284 1026-1264 1867 1617-1848 Defter Adedi 3 54 Katalog Tertibi Analitik Envanter 171 . 1733'te İstanbul Mukâtaası ile birleştirilmiştir. Diğerleri "Haremeyn Muhasebesi" ve "Anadolu Muhasebesi" kalemleridir.

Âmiri "masraf-ı şehriyârî kâtibi" unvanı verilen memurdu.BGN) Duhan Dönümü (D. yani Matbah emini.EFK) İstanbul Gümrük Emini (D. Masraf-ı şehriyârî kâtibi. şaphâne mukâtaalarını. MASRAF-I ŞEHRİYÂRÎ KALEMİ DEFTERLERİ (D. MADEN MUKÂTAASI KALEMİ'NE VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER ŞUNLARDIR Katalog No KATALOĞUN ADI Maden Kalemi 986 Maden Kalemi İstanbul Gümrüğü Maden Kalemi Gümrükler Maden Mukâtaası Kalemi Def. Mîzân-ı Harîr Mukâtaasını. Serçin ve Derçin Gümrük Mukâtaasını.MMK) Boğdan Cizyesi (D. (D.İGE) Kıptiyân Cizyesi (D. Saray'ın Bîrûn kısmına mensup eminlerin. kantar resmlerini.MMK.25.d) Saray'ın Enderûn ve Bîrûn kısımlarının her türlü masraf ve tayinatının idare edildiği kalemdir. Darphâne mukâtaalarını ve Simkeşhâne mukâtaasını idare eden ve her sene muhasebelerini hazırlayan bürodur. büyük gümrük mukâtaalarını.MMK. Emtia Gümrüğü.DHN) Eflak Cizyesi (D. arpa emini ve darbhâne emininin Saray ihtiyacı için hariçten yaptıkları alımların defterlerini tutar ve hesaplarına bakardı. İdare bakımından Saray'a. 172 . Eflak ve Boğdan voyvodalıklarındaki kefere cizyelerini. Erdel Krallığı ve Dobrovnik Cumhuriyeti kefere cizyelerini.d) Maliye kalemlerinden birisi olan bu kalem. Efrenç Eşyası Gümrüğü ve Duhan Gümrüğü mukâtaalarını.MMK.MSF.MMK. Anadolu ve Rumeli Kıptîlerinin cizyelerini.MMK. maden mukâtaalarını.KBC) Sıra Numarası 5167-5206 5207-5237 5238-5268 22692-23246 23247-23249 23250-23377 23377/A-2337 7/C 23378-23767 23768-23787 TARİH Hicrî 997-1234 1012-1258 1084-1268 948-1256 1114-1197 1100-1252 1097-1183 1015-1255 1100-1250 Milâdî 1589-1819 1700-1842 1673-1852 1541-1840 1702-1783 1689-1837 1686-1769 1606-1839 1689-1835 Defter Adedi 39 31 31 555 3 128 3 390 20 Analitik Envanter Katalog Tertibi 622 26.MMK. muamele bakımından Defterdarlığa bağlı idi. istiridye ve midye çıkarıcılığı. MADEN MUKÂTAASI KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D. haşhaş rusûmu mukâtaalarını.

Başlıca görevleri.MNS. Bunlardan başka ordunun ot. sancaklar. Navul Kalemi'nin kuruluşuna kadar 1200 (1785-86) yılının başlarında İstanbul zahiresinin yanı sıra ordu ve donanmanın ihtiyacı olan zahirenin satın alınması. köyler ve araziler ile bunlarla ilgili nizam ve şartların keyfiyâtı. MEVKÛFÂT KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER (D. ihtiyaç olduğu zamanlarda Bahriye askerlerini tamamlamak için kullanılmışlardır. bir gider için tahsis edilip harcanmadan kalan parayı (mevkûf akçe) hazine'ye geçirmek.MSF) Sıra Numarası 7094-7269 32079-32166 TARİH Hicrî Milâdî 883-1264 1478-1848 Defter Adedi 176 88 Katalog Tertibi Analitik Envanter 1099-1247 1687-1832 27. MENSÛHÂT (KAPUDÂN-I DERYA) KALEMİ DEFTERLERİ (D. menzil kayıtlarını tutmak ve masraflarını karşılamak. örfî vergilerle avârız ve bedel-i nüzül vergilerine bakmak. Mevkûfât Kalemi'yle ilgili emirler Mühimme Kalemi'nden çıkmaktaydı. nakledilmesi ve depolanmasını da bu kalem karşılamaktaydı.MNS) Sıra Numarası 25987-25993 TARİH Hicrî 1014-1237 Milâdî 1605-1822 Defter Adedi 7 Katalog Tertibi Analitik Envanter 28. yüzyılda ortadan kaldırılınca bunlara ait olan çiftlikler "Mensûhât" adı altında Derya Kalemi'ne bağlanarak Kaptanpaşa Eyaleti'ne tâbi timar ve zeâmetlerle birlikte idare olunmuştur. ağaçlar ve güherçile gibi bitkiler ve koyun ve tavuk ve bârgir gibi hayvanlara müteallik tasarru173 . Maliyeden Müdevver Defterlerden 8989 numarada kayıtlı 1250 tarihli defterde Mevkûfât Kalemi şöyle tarif edilmektedir: "Eyaletler.Katalog No 986 620 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Mensûhât Kalemi'ne ait olan çiftliklerin tevcihi kaptan paşalara aitti.MKF. saman ve yem ihtiyacını temin ile sefere katılan paşalarla sivil memurlara ödenecek paraları sağlamak da bu kalemin vazifelerindendi. Katalog No 619 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.d) Doğrudan Defterdarlığa bağlı olan bu kalemin bir adı da "Rusûm Kalemi" idi. harp zamanı vilayetlerin gönderdiği askerlere verilen tahsisat ve iaşe masraflarını temin etmekti. nahiyeler. Bu çiftliklerin öşür ve rusûmunu tasarruf edenlere "Mensûhât Efrâdı" adı verilmiştir. kazalar. Bunlar sahillerin muhafazasında kullanılan bir sınıf olup.d) Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasından önce Osmanlı Devleti'nin ücretli ve daimî ordusunu teşkil eden "Yaya" ve "Müsellem" teşkilatları XVII. Defterhâne-i Âmire Kalemi kayıtlarına düşürüldüğü gibi. hâlâ verimli arazide yetişen tarım ürünleri.

savaş ile ilgili diğer hizmetlere dönüştürülebilirdi. s. nakil masrafı da yükümlüler tarafından ödenirdi. Avârız vergileri. bedel-i sürsat ve bedel-i iştirâdan oluşmaktaydı. 26. Avârız Vergisi: Osmanlı maliyesinde olağan dışı ve düzensiz (gayr-ı mukarrer) vergiler. Mevkûfât Kalemi'nin gördüğü bu hizmetlere karşılık gelir kaynakları ise avârız. tekâlif ve iskân gibi şartları ve hatta hukûk-ı insâniyeden. Kadılar. nu: 8989. iki menzil arasını haberciler bu atlarla katederlerdi. Yukarıda da kısaca bahsedilen bu gelir kaynakları şöyle açıklanabilir. 174 . Haberleşmenin süratle yapılabilmesi için oluşturulan menzillerde her an hizmete hazır menzil atları bulundurulur. Muaf olanlar çıkarıldıktan sonra geri kalan köy ve mahalle nüfusu tespit edilip belirli sayıda gerçek hâne bir avârızhânesi sayılarak köyün veya mahallenin kaç avârızhânesi olduğu belirlenirdi. Ayrıca. Nüzül/Bedel-i Nüzül Vergisi: Nüzül mükellefiyeti. yıllık vergiler ve teşrifât-ı aliyyenin ortaya ilk çıkışında Mevkûfât Kalemi'ne düşürülüp. "avârızhâne" denen birimler üzerine tarhedilirdi. kasaba. "tekâlif-i örfiye" veya kısaca "avârız" adı altında toplanmıştır. "avârız-ı divaniye". Bu teşkilat zamanın şartlarına göre oldukça hızlı haber ve posta ulaştıran bir yapıya sahipti. özellikle ordunun iaşesinin kolay olduğu hâllerde. Avârız akçesi olarak alınan bu maktû ve nakit vergi zaman içerisinde paranın değer kaybına bağlı olarak artırılmıştır. başlangıçta bu kalemin zabitân ve ketebesi çok ve hünerli ve nasbolunan hâceleri âlî-kadr ve maarif-perver olarak kalem-i mezbûra…54". sonraları her yıl düzenli olarak toplanan bir vergi hâlini almıştır. Osmanlı ordusu sefere çıkarken konakladığı menzillerde çoğunlukla un ve arpa şeklinde belirli miktar zahirenin sağlanıp hazır hâle getirilmesidir. kazalardan istenen zahireyi görev alanlarına giren kent. Aynî olarak toplanması kural olan nüzül. Menzil Halifeliği tarafından idare edilen bu teşkilat devletin haberleşmesini temin ediyordu. Geçmişi ne zamana uzanırsa uzansın ve ne amaçla konmuş olursa olsun bu vergiler savaş masraflarının finansmanına yönelikti. mezraa ve çiftliklere avârızhâne esası üzerinden tarh ve tahsil ederek menzillere teslim ederlerdi. Ulaştığı yeni menzilde atını değiştirir ve yeni bir atla bir sonraki menzile giderlerdi. Mevkûfât Kalemi'nin önemli görevlerinden birisi de menzil teşkilatının işlerini yürütmekti. Böylece hâneler belirlendikten sonra yükümlüleri ister yerleşik isterse konar-göçer olsun bu vergiden bir bütün olarak sorumlu tutulurdu.fât-ı hazine-i Âmire'nin tafsilâtı ve esasen ilk yaratılışı toprak olan insanın da avârız. bedel-i nüzül. Önceleri savaş harcamaları için toplanırken. köy. Bunlar çoğunlukla ülkenin 54 Maliye'den Müdevver Defterler.

(Avârız muafiyetinin dışında olduğu için avârızhânesine dayanmamaktaydı). Bu şekilde iştirânın. Sürsat/Bedel-i Sürsat: Sürsat.) 1093/1683 sonrası ağır savaş şartlarında hazinenin gittikçe artan nakit açığını kapatmak için sürsat bedeli kadar geniş kapsamlı olmamakla birlikte "iştirâ" yerine bedelinin alınması yaygınlaşmış olmalıdır. uzak olan bölgelerden de nakdî olarak alınıyordu. Bedel-i nüzül. Sürsat.savaş alanlarına yakın veya ordunun geçeceği yol üzerindeki konaklara komşu bölgeler için aynî. piyasa fiyatıydı.MKF.MKF. dolayısıyla bedelinin kapsamı genişlemiş. piyasa fiyatları üzerinden devlete belirli bir miktar zahire satma mükellefiyetidir. koyun veya beygir gibi hayvanların da iştirâ yükümlülüğüne girmesi kararlaştırılmıştır. (Sürsatla arasındaki fark da bu fiyat hususunda ortaya çıkıyordu. un. reayânın gerektiğinde askerî birliklere tespit edilen bir fiyat üzerinden yem. askerî birliklerin geçtiği yollar veya konakladığı yerlere en yakın bölgelerden aynî. hukuken sözleşmeye dayanan bir yükümlülüktür. Bu maddelerin başlıcaları arpa. 1093/1683 tarihinden sonra ağır savaş şartları altında sürekli ve düzenli olarak toplanan bir vergi hâline gelmiştir.MKF) Arabacıbaşı Defterleri (D.MBŞ) Sıra Numarası 2543-2990 2991-3059 27416-31799/A 31800-31805 31806-31832 Hicrî TARİHi Milâdî 1494-1840 1701-1785 1527-1841 1769-1791 1607-1802 Defter Adedi 442 69 4.ARB) Mübâyaa Mübaşiri (D. saman. Avârızın umumî tahsil ve teslim usulleri bunda da geçerliydi. Her kazanın iştirâ yoluyla teslim edeceği zahirenin miktarı önceden kazalara bildiriliyordu. Halk bu fiyatlardan devletin istediği kadar zahireyi satmakla yükümlüydü. Böylece bir yükümlülük biçimini alıyordu. bal ve odundur. yiyecek maddesi ve yakacağı sağlamasıdır. Mevkûfât Kalemi ve bağlı birimlerine ait defterler şunlardır: Katalog No 986 KALEMİN ADI Mevkufât Kalemi Defterleri Menzil Defterleri 615-617 Mevkufât Kalemi Defterleri (D.382 6 27 Analitik Envanter Katalog Tertibi 900-1256 1112-1199 933-1257 1183-1205 1015-1217 617 175 . bu bölgelerin dışında kalan yerler için ise nakdî bir yükümlülük hâline geliyordu. Bazan nüzül ve sürsat yerine iştirâ zahiresi seçiliyordu. Yalnız iştirâda fiyat. 1103/1693-1694 yılında bütün bölgelerden elde edilen ürünün miktarıyla orantılı olarak nakden toplanmasına karar verilmiştir. Bedel-i İştirâ: İştirâ. Sürsat. koyun eti.

NVK) Sıra Numarası 31989-32078 TARİH Hicrî 1201-1255 Milâdî 1786-1839 Defter Adedi 90 Katalog Tertibi Analitik Envanter 31.MKF. PİSKOPOSLUK KALEMİ DEFTERLERİ (D. nakli ve benzeri işleri devam ettirmek üzere 1200/1785'de kurulmuş olan bir kalemdir. imam ve diğer din görevlilerinin yevmiye ve maaşları bu mukâtaalardan ödenmekteydi.NVL.ŞRK) Analitik Envanter 29.NZE) Sıra Numarası 31833-31965 31966-31987 31988 Hicrî TARİHi Milâdî 1665-1831 1683-1837 1674-1676 Defter Adedi 133 22 1 Katalog Tertibi 1076-1247 1094-1252 1085-1087 617 Odun Emini (D. Evâmir-i Maliye Kalemi'nden yazılan patrik ve metropolitlere ait kayıtlar ile 176 . Zahire Hazinesi'nin mevcudu ile aylık gelir ve giderlerini tutmakla yükümlüydü.d) Yenişehir. gemilere yüklemek ve onların nakliye ücretlerini ödemek.MKF. Aynı zamanda duâgû.MCU) Sıra Numarası 26001-26004 TARİH Hicrî 1010-1051 Milâdî 1601-1641 Defter Adedi 4 Katalog Tertibi Analitik Envanter 30. İnegöl.ODE) Şaîr Kâtibi (D. Bolvadin gibi mukâtaaların hesaplarına bakardı. NAVUL KALEMİ DEFTERLERİ (D. MUKÂTAA-İ CEDÎD-İ ÛLÂ KALEMİ DEFTERLERİ (D.MKF.MCU.d) Mevkûfât Kalemi'nin yürütmekte olduğu zahire satın alımı. Aydın. peksimet ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yerlerden zahire satın alır ve bunları İstanbul'a naklederdi. Hamid. müezzin. Bu işler için iskelelerde gerekli hizmetleri yürütmek. Daha sonra Mevkûfât'tan ayrılarak bağımsız hâle getirilmiştir. Kefe.Katalog No KALEMİN ADI Nüzül Emini (D.PSK. sinagog ve manastırların kayıtlarını tutmak. Teke. Kütahya. nakledilen zahirenin anbarlara teslimini yapmak. İstanbul halkı ile askeriye ve donanmanın zahire. Osmanlı Devleti dahilindeki kilise. Tavşanlı.d) Bâb-ı Defteri'ye bağlı Evâmir-i Maliye Kalemi'nde bir halifelik olarak bulunan Piskopos Kalemi. Katalog No 619 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Zaman zaman ortaya çıkan ekmek ve zahire kıtlığını gidermek için Sultan Üçüncü Selim tarafından kurulan Zahire Hazinesi bu kalem tarafından yapılan masrafların finansmanını sağlamak gayesine yönelikti. İznik. Katalog No 620 KATALOĞUN ADI Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.

" 177 . Piskopos ve metropolitlerle diğer ruhanî reislerin berat ve pîşkeşlerine de bakardı. sanat ehli gibi görevlilere ait nasb. PİYADE MUKABELESİ KALEMİ DEFTERLERİ (D.diğer emirlerin kayıtlarını muhafaza etmekle görevliydi. Katalog No 986 619 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Has Ahur ve diğer yerlerde çalışan görevlilerin maaşlarıyla ilgili işlemleri yapan Mukabeleci Kalemi. üçyüz kırk binden. hâssa terzisi. topçu. Maaşları ocaklık olarak tahsis edilmiş olanlarla varidâtı devlet tarafından alınarak valilerine yıllık maaş verilen Bağdat. veraset gibi muameleleri takip ve kaydetmek.PYM. Yeniçerilere ait işlemler 1081/1670 tarihinden sonraki dönemlerde buradan ayrılarak müstakil bir birim hâline getirilen Yeniçeri Kâtibliği tarafından yürütülmüştür. Trablusgarp ve Tunus eyaletlerinin ve bunlara bağlı sancakların salyâne. Lahsa. Cezayir. Bu hususta ayrıca Yeniçeri Kalemi (D. Matbah ve kiler hizmetçisi. hayme mehteri.d) Salyâne. yani yıllık maaşlarına bu kalem bakardı. yüzyılda Piyade Mukabeleciliği ve Sipahi Mukabeleciliği olmak üzere ikiye ayrılmıştır. XVII. maaşlarının ödenmesi gibi işleri yürütmekti. Basra. Bu kalemin görevi. azil. vefat.PSK) Sıra Numarası 2539-2541 26005-26014 Hicrî TARİH Milâdî 1641-1765 1756-1834 Defter Adedi 6 10 Katalog Tertibi Analitik Envanter 1051-1178 1169-1250 32. câmeşûy (çamaşırcı). tayin. Tanzimat'tan önce Kırım hanlarıyla han ailelerine ve bir kısım memurlara senelik olarak ödenen maaşa verilen addır. SALYÂNE KALEMİ DEFTERLERİ (D. top arabacısı ile Saray'da görev yapan alemdar. Matbah-ı Âmire. Katalog No 986 626 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.YNÇ) bölümüne bakılmalıdır. cebeci. Habeş.PYM) Sıra Numarası 3207-3274 35111-36067/C Hicrî TARİH Milâdî 1579-1832 1556-1842 Defter Adedi 66 956 Analitik Envanter Katalog Tertibi 987-1248 963-1258 33. Mısır. Piyade Mukabeleciliği'ne Piyade Mukâtaası Kalemi de denirdi. üç yüz elli bin akçeye dek verilsün. Bunlara dair tevcih ve mahlûllerin tezkire ve ilmühaberleri buradan yazılırdı. Salyâne tabirine Fatih Kanunnâmesi'nde de rastlanmaktadır: "Hazinemden vüzerâya salyâne verilürse iki yüz kırk binden. Yemen.SLY. Yöneticisinin adı ise mukabeleci idi.d) Kapıkulu efradı. merkez ve kalelerdeki yeniçeri. Ayrıca kaptan paşalara da salyâne olarak tahsis edilen maaş olursa işlemleri burada yapılırdı.

d) Bir adı da "Atlı Mukabelesi" olan bu kalemde.SVM. yüzyıl ortalarına kadar Maden Kalemi bünyesinde bulunmaktaydı. bevvâbân-ı Dergâh-ı Âlî. Mutad merasimlerde. Istabl-ı Âmire. Küçük Kale Tezkireciliklerinin birleştirilmesinden meydana gelen birimin içerisine dahil edilerek ortadan kaldırılmıştır55. Bunun için mukabeleci her birine kırmızı mürekkeple mim harfini yazardı. gurebâ-i yemîn ve gurebâ-i yesâr bölüklerinin isim ve maaş kayıtları tutulurdu. Görevlisine "Teşrifâtçı" veya "Teşrifâtî-i Divan-ı Hümâyûn" denilirdi.d) Teşrifâtçılık.TŞF. merasim sırasını. törene katılanların bulunacakları yerleri belirlemek ve merasimlerle ilgili işlemleri yürütmekle görevli büronun adıdır. Kapıkulu Ocağı'ndan altı bölük. Harem Dairesi'ndeki Kızlar Kapısı'nda bulunarak zenci harem ağalarına hizmet ederlerdi. Katalog No 986 630 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. bevvâbân-ı Saray-ı Atik gibi cemaatlerin kayıtlarıyla tayin. bevvâbân-ı Bâb-ı Hümâyûn. Saray seremonisini ve bütün merasimleri bilmesi gereken teşrifâtçı. yani mevcut ve muvâfık (uygun) manalarına gelmekteydi. işlerini yürütürdü. * Aslında Saray kapıcılarına mensup ve ayrı bir ocak olan harem kapıcılarına verilen isim. Sipah ve silahtarlar için verilen senetlerin bu kalem tarafından kontrol edilerek tasdik edilmesi gerekirdi. Büyük Ruznâmçe. nu: 8989. 178 . ulûfeciyân-ı yesâr. Bu tarihten sonra müstakil olarak çalışmaya başladı. kabul gün ve saatlerini gösteren deftere verilen addır. Ayrıca ebnâ-i sipâhiyân. maaş. yani Kapıkulu Süvari bölüklerinden sipah. Bu işaret mastûr (yazılmış). bevvâbân-ı sofiyân-ı kule*. SÜVARİ MUKÂBELECİLİĞİ KALEMİ DEFTERLERİ (D. TEŞRİFÂT KALEMİ DEFTERLERİ (D. gerek 55 Maliye'den Müdevver Defterler. Teşrifât Defterleri. Katalog No 986 620 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D.SVM) Sıra Numarası 4585-4623 36068-36804/A TARİH Hicrî Milâdî 1103-1264 972-1242 1692-1848 1564-1827 Defter Adedi 38 737 Katalog Tertibi Analitik Envanter 35. Tanzimat'tan hemen önce 1249/1833 tarihinde Aklâm-ı Seb‘a adıyla oluşturulan ve Piyade Mukabeleciliği. azil. Küçük Ruznâmçe. silahtar.Salyâne Kalemi XVII. vs. ulûfeciyân-ı yemîn.SLY) Sıra Numarası 5595-5618 33555-33611 TARİH Hicrî 1063-1194 1103-1229 Milâdî 1653-1780 1691-1814 Defter Adedi 24 57 Katalog Tertibi Analitik Envanter 34. Kanunî tarafından ihdâs edilmiş olan mühim bir memuriyettir.

Başındaki memura "Teşrifât Nâzırı" denilir. padişah cülûsu ve diğer tebrikler. Divan'da maaş verilmesi. Ancak Osmanlı Arşivi kod sisteminde D. Bundan başka. Kaftancıbaşı ise padişah ve sadrıazamların huzuruna kabul edilecek olanlara giydirilecek hil‘atları korurdu. Teşrifât Dairesi (Tanzimat sonrası).e. Mısır Hazinesi'nin gelişindeki törenler. vezir. a. 56 Sertoğlu. VARİDÂT-I ŞIKK-I EVVEL VE VARİDÂT-I ŞIKK-I SÂNÎ KALEMLERİNE AİT DEFTERLER a. elçi kabulü. a.Saray ve Divan-ı Hümâyûn'da ve gerekse Paşa Kapısı'nda yapılan merasimlerde elindeki deftere göre protokolü tatbik ederdi. Teşrifâtî-i Divan-ı Hümâyûn unvanı dikkate alınarak Divan-ı Hümâyûn Defterleri arasında değerlendirilmiştir.d) Her defterdarlıkta ayrı ayrı mevcut bulunan varidât kalemlerinin şeflerine "varidâtçı" denirdi.e. 3. Teşrifât halifesi veya teşrifâtçı kalfası ve kesedarı. beylerbeyi ve devlet erkânına ait rusûm ve harçların da defterlerini tutardı. 336. 57 Pakalın. VARİDÂT-I SALİH.. Saray ve devlet merasiminin bütün sicillerini korumakla sorumluydu. 477.TŞF) Sıra Numarası 664-676. Evvelce Divan-ı Hümâyûn'a bağlı iken Sultan Üçüncü Ahmed zamanında Paşa Kapısı'na nakledilmiş ve Sadâret Kethüdâlığı'na bağlanmıştır56. teşrifât işleriyle meşgûl olan dairenin adıdır. s. Varidât-ı Salih Kalemi Defterleri (D. sadrıazam dairesindeki merasim dolayısıyla mevcut teşrifât kanununa uyularak yapılan işler.TŞF olarak rumûzu belirlenen yani Bâb-ı Defterî Kalemleri arasında kodlanan bu kalemin arşiv malzemesinin. 682-696 26020-26104 TARİH Hicrî 955-1241 988-1194 1061-1253 Milâdî 1548-1825 1580-1780 1651-1837 Defter Adedi 28 105 Katalog Tertibi Analitik Envanter Teşrifât Defterleri hakkında ayrıca Divan-ı Hümâyûn Teşrifât Kalemi Defterleri ve Bâb-ı Âlî Sadâret Teşrifât Kalemi Defterleri'ne bakılmalıdır. Bunlar tahsilat sonunda elde edilen gelirlerin hesaplarını tutmakla görevliydiler. c. teşrifâtçının görevlerindendi.g. ziyaretler.g. Katalog No 986 619 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. 36. donanmanın denize çıkarılması veya bir geminin denize indirilmesi ve benzeri işlerin tanzimi. s.. Resmî günlerde ve sair merâsim sırasında teşrifâta dâhil olanlara bu daireden devlet tezkiresi yazılırdı57.VSA. muhasebe işlemleri yoğun olan defter veya belgelerini burada serdetmek gerekmiştir. 179 . Teşrifât Kalemi Defterleri.

d) "Efendi Dairesi" ve "Yeniçeri Mukâtaası Kalemi" de denilen bu kalemde.499 Katalog Tertibi Analitik Envanter * Padişahın muhafız bölükleri vazifesini görenler. Yeniçeri kâtipleri. Bu memuriyetin azamî müddeti bir yıl idi. solakân*.VRE. Belgeleri için Vâridât-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi Belgeleri bölmüne bakınız. Ayrıca Hâssa bostancıları. Yeniçeri ağasıyla anlaşarak yolsuzluk yapmasın diye bu makama Yeniçeri Ocağı dışından atanırlardı. Varidât-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi Defterleri (D. Katalog No 986 625 KATALOĞUN ADI Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu(Yeniçeri Efendisi) Bâb-ı Defterî Defter Kataloğu (D. Tırhala. ocak meseleleri ile ilgili olarak sadrıazama bilgi verirdi. Vâridât-ı Salih Kalemi Belgeleri. Belgeleri için bkz.YNÇ) Genel Sıra Numarası 6590-6686 33612-35110 TARİH Hicrî Milâdî 919-1239 961-1242 1513-1824 1554-1825 Defter Adedi 97 1. Yeniçeri kâtibi haftada bir.d) "Çeltik Rusûmu Kalemi" olarak da adlandırılmaktadır.d) Filibe. 37. yeniçeri sekbânları. 1079/1669-70 bütçesinde yeniçeri mevâcibleri Piyade Mukabelesi Kalemi'nde yer alıyordu.YNÇ. Yenice-i Karasu gibi bazı yerlerdeki çeltik reislerine ait pîşkeşlere ve beratlara bakardı. Bir yıl sonra yeniçerilere yapılan ödemeler bağımsız olarak Yeniçeri Kalemince yönetilmeye başlanmıştır. 1103/1691 tarihinden sonra teşekkül etmiş olup. yeniçerilerin ve Acemi Ocağı halkının maaş ve künye defterleri tutulurdu. 180 .Varidât-ı Salih Kalemi. Bu kalem Yeniçeri Ocağı'nın 1242/1826 yılında kaldırılmasıyla beraber lağvedilmiştir. teberdârân ve Saray-ı Atik cemâatlerinin maaş ve diğer işlemleri de burada görülürdü.VRS. Drama. Tatarpazarı ve buralara tâbi yerlerin çeltik nehirleri reislerinin pîşkeş beratlarına bakardı. YENİÇERİ KALEMİ DEFTERLERİ (D. Defterleri zuhur etmemiştir. Azil ve naspları doğrudan doğruya sadrıazama aitti. c. Eğer vazife sahibinin namus ve doğruluğu tahakkuk ederse bir sene daha yerinde kalabilirdi. b. Defterleri zuhur etmemiştir. Defterleri Çeltik Rusûmu Kalemi'ndedir. Varidât-ı Şıkk-ı Sânî Kalemi Defterleri (D.

Katalog No 986 Özel No 30 120 125 Genel No 746 5107 5112 BULUNDUĞU FON ADI Muhtelif Defterler Başmukâtaa Kalemi Başmukâtaa Kalemi DEFTERİN ADI/KONUSU Hayrabolu Ahalisine Verilen Evrak ve Mühür Tatbik Mühürleri Tatbik Mühürleri İzmir Gümrüğü Eshâmına Rabtolunan Müste’men Tarifesi Fazlası ve Yemen Kahvesi Zammı Eshâmı Mutasarrıflarının Tatbik Mühürleri Fâiz Tevziatı ve Tatbik Mühürleri Rumeli'deki Şahincilerin İsimleri ve Şahincibaşıların Tatbik Mühürleri Tatbik Mühürleri Eshâm Tevziat Defteri ve Tatbik Mühürleri Tatbik Mühürleri Eshâm Mutasarrıflarının Tatbik Mühürleri Tatbik Mühürleri Eshâm Fâiz Tevziatı ve Tatbik Mühürleri Eshâm Sahiplerinin Tatbik Mühürleri Hicrî 1141 1214 1224 TARİH Milâdî 1728-29 1800 1809 38 5319 Eshâm Muhasebesi (A) 1224 1809 13 5464 Eshâm Muhasebesi (B) Saray Çakırcı ve Şahinci Başmukâtaa Kalemi Eshâm Muhasebesi (B) Başmukâtaa Kalemi Eshâm Muhasebesi (A) Başmukâtaa Kalemi Eshâm Muhasebesi(B) Eshâm Muhasebesi (A) 1232 1830-31 8 986 146 15 166 137 148 169 30 169 7177 5133 5466 5153 5417 5428 5156 5481 5449 1234 1241 1246 1259 1255 1258 1266 - 1818-19 1825 1818-19 1843 1839 1842 1849-50 - 181 . Katalog No DEFTER GRUBU ADI Müteferrik Konular 632 Meşîhât Tıb Mühür Tatbik NUMARASI 36805-373l5 373l6-37328 37329-37330 37330/l-37330/40 TARİH Hicrî 875-l264 l025-l256 ll26-ll37 ll48-l273 Milâdî 1470-l847 1616-l840 1717-l724 1735-l856 Analitik Envanter Katalog Tertibi Bununla birlikte 986 numaralı Kâmil Kepeci Tasnifi Kataloğu'nda muhtelif serilerde Mühür Tatbik Defterlerine rastlanmaktadır.B. Kepeci Tasnifi'ne ait kataloğun tetkiki neticesi tespit edilen Mühür Tatbik Defterleri liste hâlinde aşağıda verilmiştir. MÜTEFERRİK KONULU DEFTERLER Yukarıda belirtilen defterler dışında kalan muhtelif konulara ait defterler için de Müteferrik Konular adlı bir katalog teşkil olunmuştur. 632 numaralı Müteferrik Konulu Defter Kataloğu'nda yekün 565 adet defterin hülâsası verilmiştir.

.

Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform. XVIII. 58 Bâb-ı Âlî ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. BEO Âmedî Kalemi Defterleri: 1255-1341/1839-1922 tarihleri arasında. 183 . Bâb-ı Âlî tabiri onaltı ve XVII. Ayniyat Defterleri: Sadâret Mektubî Kalemi'nin 1812-1892 tarihleri arasında nezâretler. aynı zamanda Osmanlı Hükûmeti'ni ifade eden Bâb-ı Âlî (Sublime Porte) teşekkül etmiştir. XIX. DİA. Bu tarihten sonra "Bâb-ı Âlî" tabiri Bâb-ı Âsafî'nin yerine kullanılmağa başlanmıştır. Divan-ı Hümâyûn toplantılarının tamamen terkedilmesinden sonra bütün devlet işlerinin görülmeye başlandığı Bâb-ı Âsafî. BEO Nezâret ve Devâir Gelen-Giden Kayıt Defterleri: 1844-1922 yılları arasında Sadâret ile nezâretler ve diğer daireler arasında yapılan yazışmaların kayıtlarını ihtiva eder. yüzyılın sonlarından itibaren Paşa Kapısı ve Sadâret Dairesi. Devletin en önemli işlerini yürüten Sadâret.III. Meclis-i Vâlâ. Sadâret ve Bâb-ı Âlî Evrak Odası'na ait defterler önceki yıllarda değişik başlıklar altında tasnif edilmişlerdir. Bunlar kısaca şunlardır: 1. 1. nezâretlerin kurulmasından sonra da Osmanlı Hükûmeti manasında kullanılan bir tabirdir. 4. 4. Mehmet İpşirli. asrın başlarından itibaren sadece Paşa Kapısı'nı değil. diğer daireler ve vilayetler ile yaptığı yazışmaların aynen kaydını ihtiva etmektedir. "Bâbıâli". Hariciye Nezâreti ve Deâvî Nezâreti Bâb-ı Âlî teşkilatını oluşturmuş ve ufak tefek değişikliklerle bu anlayış Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir. Sadâret'in Saray ile yazışması sonucu irâdeleri çıkan evrakın aynen veya hülâsa kayıtlarını ihtiva etmektedir.060 adet defterdir.608 adet defterdir. Dahiliye Nezâreti. c.. BÂB-I ÂLÎ DEFTERLERİ Bâb-ı Âlî. 425 adet defteri vardır. 378-386 ve Ali Akyıldız. 1. 3. asır sonlarına kadar bu faaliyetini sürdürmüştür. Divan-ı Hümâyûn manasında geçmekte olup o dönemde Sadrıazam Dairesi anlamında kullanılmıştır. İstanbul 1993. 1. Meclis-i Vükelâ.889 adettir. 2. Bu birimlerin defter ve vesikalarının da bir arada işlem görmesi ve muhafaza edilmesi için 22 Ramazan 1267'de Bâb-ı Âlî Evrak Odası kurulmuştur58. s. XVII. yüzyıl kaynaklarında nâdiren Bâb-ı Hümâyûn. BEO Vilayât Gelen-Giden Kayıt Defterleri: 1849-1922 yılları arasında Sadâret'in vilayetler ile yaptığı yazışmaların hülâsa kayıtlarını ihtiva eder.

Daha evvel bunun için "Hatt-ı Hümâyûn" tabiri kullanılırdı. arzusu manasına gelir. taşra teşkilatının merkezî idareyle yaptığı yazışmaların yönetildiği bürokratik bir merkezdir. BÂB-I ÂLÎ SADÂRET DAİRESİ KALEMLERİNE AİT DEFTERLER a. Bilindiği gibi 1255-1341/1839-1922 tarihleri arasındaki dönem Tanzimat'tan İstanbul Hükûmeti'ne kadar geçen 83 yıllık zaman dilimini kapsayan çok önemli bir devredir. Bu defterler. padişahın emri.Son yıllarda yapılan depo tanzim çalışmaları esnasında ortaya çıkan ve bu fonlara dahil edilmediği görülen 1054-1341 yıllarına ait 2. Yukarıdaki araştırmaya açık defter serilerini tamamlayıcı nitelikte olan bu defterlerin. Bunlar: Dahiliye. 1832'den sonra "Serkâtib-i şehriyârî" denilen padişahın hususî kâtibine hitaben sunulan "arz tezkireleri"ne. cevap olarak verilen ve padişahın onayı manasına gelen yazıya irâde denmiştir. İrâde kayıt defterleri. Bunlar aynı zamanda Hazine-i Evrak'ın kataloglarıdır. 1310-1334 Yılı İrâdeleri 184 . Meclis-i Mahsus ve Şûrâ-yı Devlet kısımlarıdır. fermânı.706 adet defter için ayrı bir katalog hazırlanmıştır. 1892'den sonra bu defterler nezâretlere göre tanzim edilmiş ve her nezâret için müstakil defterler düzenlenmiştir. Tasnif çalışmasında depolarda ve muhtelif mekânlarda dağınık halde bulunan bu defterler bir araya getirilmiştir. Bu defterler şu şekilde sıralanmıştır: 1. Nezâretlerin kurulması ve Divan-ı Hümâyûn kalemlerinin Bâb-ı Âlî'ye taşınmasıyla şekillenen Sadâret makamının defterleri bu yıllarda tutulmuştur. diğer Divan sicillerinin eksikliğini gidereceği de düşünülmektedir. nezâretler ve taşradaki resmî ve sivil şahıslarla yaptığı yazışmaların hülâsa ve aynen kayıtlarını ihtiva eder. Bâb-ı Âlî Evrak Odası Defterleri. 24 Şaban 1277/5 Mayıs 1861 tarihli nizamnâmede belirtildiği gibi Bâb-ı Âlî teşkilatı içindeki dairelerle. Meclis-i Vâlâ. 1. 1255-1309 Yılı İrâdeleri 2. Hariciye. Tanzimat'ın ilânından sonra sâdır olan ve Bâb-ı Âlî kalemleri tarafından Hazine-i Evrak'a teslim olunan irâdelerin bu birim tarafından tasnif edildikten sonra kaydedildiği defterlerdir. Bunun için 592 genel numarada kayıtlı kataloğa bakılmalıdır. l3l0/l892 senesine kadar 5 kısımda düzenlenmiştir. Bunların tasnifi sonucu ise aşağıdaki defter serileri oluşturulmuştur. Sadâret Hazine-i Evrak Müdürlüğü İrâde Kayıt Defterleri İrâde. Bâb-ı Âlî Evrak Odası. Diğer nezâret ve devâir defterlerinin arasına karışan bu defterler tek tek tespit edilerek ayıklanmıştır. Sadâret'in Saray.

Mısır d1. Bulgaristan b. b. Katalog No 593 Sıra No 724-844 FONUN KODU BEO TARİH Hicrî 1264-1342 Milâdî 1848-1924 Defter Adedi 121 Katalog Tertibi Analitik Envanter 185 . 15 adet defter bulunmaktadır.d) ba. Mısır Taltifat İrâdeleri e. Katalog No 592 Sıra No 60-74 FONUN KODU Sadâret Defterleri TARİH Hicrî 1268-1337 Milâdî 1851-1919 Defter Adedi 15 Katalog Tertibi Analitik Envanter ba2. Sisam f. 592 Numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Arzuhal Defterleri 592 numaralı "BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 60-74 genel. Eyâlât-ı Mümtâze ve Diğer İrâdeler a. Sadâret Divan (Beylikçi) Kalemi Defterleri (A. 1-15 özel numaralarda 1268-1337/1851-1919 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden defterlerdir. Arzuhal Defterleri ba1. Yunanistan 5.DVN. "Belgeler" bölümünde ayrıntılı olarak verilecektir.3. 593 Numaralı BEO Vilayetlerden Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'ndaki Arzuhal Defterleri 593 numaralı BEO Vilayetlerden Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'nda 724-844 genel numaralarda 1264-1342/1848-1924 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 121 adet Arzuhal Defteri bulunmaktadır. Girid d. Mısır irâdeleri d2. Dosya Usûlü İrâdeler 4. Mesâil-i Mühimme İrâdeleri Yukarıda adları geçen irâde gruplarına ait gerekli bilgi. Cebel-i Lübnan c.

Gayrimüslim Cemaatlere Ait Defterler59 bb1. Katalog No 593 Genel Sıra No 1351-1358 Fonun Kodu BEO Tarih Hicrî Milâdî Defter Adedi 8 Katalog Tertibi Analitik Envanter bc. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı olan Hanedan Defterleri 1328-1341/1910-1922 tarihlerini muhtevî olup 2 adettir.bb.HND. Katalog No 592 Sıra No 270-276 FONUN KODU Sadâret Defterleri TARİH Hicrî 1279-1292 Milâdî 1862-1875 Defter Adedi 7 Katalog Tertibi Analitik Envanter bb2. 592 Numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Gayrimüslimlerden Gelen Takrirlerle İlgili Defterler 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 270-276 genel sıra numaralarında kayıtlı 7 adet gayrimüslimlerden gelen takrirlerle ilgili defter mevcuttur. sultan ve şehzadelerin doğum tarihleri ile vâlidelerinin soy kütükleri ve bunlara verilen nişanların kaydedildiği defterlerdir. 1-72 özel sıra numaralarında kayıtlı 72 adet Kilise Defteri mevcuttur. 186 . Katalog No 592 Sıra No 198-269 FONUN KODU Sadâret Defterleri TARİH Hicrî Milâdî Defter Adedi 72 Katalog Tertibi Analitik Envanter bb3.DVNS. Hanedan Defterleri (A. Katalog No 989 Sıra No 1 2 FONUN KODU Hanedan Defterleri TARİH Hicrî 1328-1329 1331-1341 Milâdî 1910-1911 1913-1922 Sayfa Adedi 192 199 Katalog Tertibi Analitik Envanter 59 Gayr-ı Müslim Cemaatlere Ait Defterler ile ilgili bilgi ve diğer defterler için Divan (Beylikçi) Kalemi Defterleri ile Piskoposluk Kalemi Defterleri kısımlarına bakınız. 592 Numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Kilise Defterleri 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 198-269 genel. 593 Numaralı BEO Vilayetlerden Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'ndaki Kilise Defterleri 593 numaralı BEO Vilayetlerden Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'nda 1351-1358 genel numaralarda 8 adet Kilise Defteri bulunmaktadır.d) Son devir Osmanlı hanedanına mensup padişah.

MKL) Devletin özel şirket veya şahıslar ile demiryolu. Katalog No 989 Sıra No 1-6 FONUN KODU İmtiyaz Defterleri TARİH Hicrî 1245-1334 Milâdî 1829-1916 Defter Adedi 6 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist Bu konuyla ilgili olarak ayrıca Mukavelenâme ve Mukâvelât Defterleri bölümüne bakılmalıdır. Katalog No 592 Sıra No 25-34 FONUN KODU İzn-i Sefîne Defterleri TARİH Hicrî 1263-1294 Milâdî 1847-1877 Defter Adedi 10 Katalog Tertibi Analitik Envanter bf. 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 25-34 genel numaralarda İzn-i Sefîne Talebiyle İlgili Defterler" başlığı altında 1263-1294/1847-1877 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 10 adet İzn-i Sefîne Defteri vardır. fabrika inşası ve şirket teşkili gibi konuları ihtiva eder.İMTZ. İzn-i Sefîne Defterleri Bu defterler.d) Bâb-ı Âlî'nin resmî müsaadesi neticesinde şahıslara veya müesseselere verilmiş olan her türlü imtiyaza dair hükümlerin kaydedildiği defterlerdir. Mukâvelenâme ve Mukâvelât Defterleri (A. Katalog No 592 Sıra No 35-59 FONUN KODU Sadâret Defterleri TARİH Hicrî 1269-1339 Milâdî 1852-1921 Defter Adedi 25 Katalog Tertibi Analitik Envanter bg. Bu defterler. İmtiyaz defterlerinin başında verilen imtiyazların kronolojik bir fihristi bulunmaktadır. aydınlatma. 187 . bankacılık. madencilik. ziraat mektebi inşası. İmtiyaz Defterleri (A. genel olarak maden işletme imtiyazlarının yanında tersane inşası.DVN. karayolu. telgraf işletmeciliği. telgraf hattı inşası. Maaş Defterleri 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 35-59 genel 1-25 özel numaralarda 1269-1339/1852-1921 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden Bâb-ı Âlî ve diğer dairelerin görevlilerinin maaşlarını gösteren 25 adet defter bulunmaktadır. be. liman ve vapur işletmesi. vapur işletmesi. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı 1245-1334/1829-1916 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 6 adet İmtiyaz Defteri mevcuttur. seri olarak Tanzimat sonrasında Bâb-ı Âlî bünyesindeki dairelerde tutulmaya başlanmıştır.bd. demiryolu inşası. banka teşkili.DVNS. fabrika ve benzeri konularda yaptığı mukâvelelerin aynen kaydolunduğu defterlerdir.

Not: Osmanlı Arşiv Rehberi'nin birinici baskısında (1992) gösterilen 23 numaralı Mukâvelât defteri "Muâhede-i Umumî" defteri olduğu için "Nâme-i Hümâyûn" defterleri serisinde 18 numaraya nakledilmiştir.MKL) Bu katalogda toplam 31 adet defter bulunmakta olup. Aşağıdaki birinci cetvelde gösterilen 1-4 sıra numaralı ve 1273-1304/1855-1887 tarihli ilk 4 defter Mukâvelenâme. yine aynı serinin devamı olup.DVN TARİH Hicrî 1298-1319 Milâdî 1880-1902 Defter Adedi 7 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist bg2.bg1. kronolojik olarak tasnif edilmiştir. MUKÂVELENÂME DEFTERLERİ Katalog No Sıra No 1 989 2 3 4 Mukâvelenâme Defterleri FONUN KODU TARİH Hicri 1273-1286 1286-1303 1299-1303 1300-1304 MUKÂVELÂT DEFTERLERİ Katalog No Sıra No 1 2 3 989 4 5 6 7 8 Mukâvelât Defterleri FONUN KODU TARİH Hicrî 1301-1302 1303-1304 1305-1307 1306-1307 1308-1308 1309-1313 1310-1312 1312-1314 Milâdî 1883-1885 1885-1886 1887-1889 1888-1889 1890-1891 1891-1895 1893-1895 1894-1896 Sayfa Adedi 189 188 297 286 287 291 291 238 Miladi 1855-1869 1869-1885 1881-1885 1882-1887 Sayfa Adedi 395 329 369 393 188 . 26 sıra numaralı 1301-1341/1883-1923 tarihli 27 adet defter "Mukâvelât" ve 27 (eski no: 25) numaralı defter de 8.DVNS. 24 mükerrer ve 25. 1-7 özel numarada kayıtlı 1298-1319/1880-1902 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 7 adet Mukâvelât Defteri mevcuttur. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Mukâvelenâme ve Mukâvelât Defterleri (A. ikinci cetvelde gösterilen 1-24. 9 ve 10 numaralı Mukâvelât defterlerinin fihristidir. Katalog No 592 Sıra No 18-24 FONUN KODU A. 592 Numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Mukâvelât Defterleri 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 18-24 genel.

MKTZ.Katalog No Sıra No 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FONUN KODU TARİH Hicrî 1314-1315 1315-1317 1317-1318 1318-1320 1320-1321 1321-1323 1323-1326 1324-1327 1326-1328 Milâdî 1896-1897 1897-1899 1899-1900 1900-1902 1902-1903 1903-1905 1905-1908 1906-1909 1908-1910 1909-1910 1910 1910 1910-1912 1913 1911-1912 1913-1917 1917-1918 1917-1921 1919-1923 -- Sayfa Adedi 196 198 298 297 297 303 398 399 246 250 246 210 253 265 321 253 267 251 -- Mukâvelât Defterleri 1327-1328 1328 1328 1328-1331 1332 1329-1331 1332-1335 1335-1336 1336-1339 1338-1341 989 19 20 21 22 23 24 24 Mük. nizamnâme ve talimatnâmeler. kanun.d) Muktezâ. Gerek yabancı devletlere ve gerekse azınlıklara ait meselelerin ahdî ve hukukî cepheleri ile her türlü anlaşmalar. Bu defterler kronolojik olarak tasnif edilmiştir. Divan Kalemi'nde hazırlanıp saklandığı için. 25 26 27 8. Divan-ı Hümâyûn'dan çıkacak her hangi bir kararın devlet kanunlarına ve anlaşmalarına göre nasıl olması gerektiğini belirten ve "muktezâ kayıtları" adını alan defterler de burada tutulurdu. Muktezâ Defterleri (A.DVNS. bh. Katalog No 989 Sıra No 1 2 FONUN KODU Muktezâ Defteri TARİH Hicrî 1282-1285 1285-1286 Milâdî 1865-1868 1868-1870 Sayfa Adedi 392 324 189 . resmî dairelerde bulunan kalemlerin usul ve kaideler çerçevesinde. 9 ve 10 numaralı defterlerin fihristi -- Bu konuyla ilgili olarak ayrıca İmtiyaz Defterleri bölümüne bakılmalıdır. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı 1282-1330/18651912 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 37 adet Muktezâ Defteri mevcuttur. resmî evrak üzerine yazdıkları derkenara denir.

İslâm hukukunda. Divan-ı Hümâyûn tarafından verilen bu tür cezaların icrasına ait hükümlerin kaydına mahsus defterlerdir.DVNS.Katalog No Sıra No 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FONUN KODU TARİH Hicrî 1286-1287 1287-1289 1289-1290 1290-1296 1290-1291 1292-1294 1294-1297 1296-1302 1297-1300 1302-1309 1300-1302 1302-1306 1306-1310 Milâdî 1870-1871 1871-1873 1873-1873 1873-1879 1873-1875 1875-1877 1877-1880 1879-1885 1880-1882 1885-1891 1882-1884 1884-1889 1889-1893 1893-1895 1895-1898 1898-1899 1900-1901 1901-1904 1902-1903 1903-1904 1904-1905 1905-1906 1906-1907 1907-1908 1907-1912 1908-1909 1908-1911 1908-1911 1909-1911 1910-1912 1911-1912 1911-1912 1899-1907 1900-1895 Sayfa Adedi 164 240 240 230 236 252 240 190 236 120 238 340 228 200 339 282 310 292 287 295 325 228 231 244 257 246 224 247 199 493 496 307 221 383 Muktezâ Defteri 989 1310-1313 1313-1316 1316-1317 1317-1319 1319-1322 1320-1321 1321-1322 1322-1323 1323-1324 1324-1325 1325-1326 1325-1330 1326-1327 1326-1329 1326-1329 1327-1329 1328-1330 1329-1330 1329-1330 1316-1324 1317-1323 Muktezâ Konsolosluk Muktezâ Müessesât-ı Ecnebiye Muktezâ Muktezâ Mühimme bı. işlenen suç için tayin olunan cezadır. Nefy ise.d) Kısas. Nefy ve Kısas Defterleri (A.NEFY. sürgün cezasıdır. 190 . Nefy ve Kısas Defterleri.

989 numaralı "Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı 1256-1327/ 1840-1903 tarihleri arasındaki ceza kayıtlarını ihtiva eden 10 adet defter vardır. Bu defterler kronolojik olarak tasnif edilmiştir.
Katalog No Sıra No 1 2 3 4 989 5 6 7 8 9 10 Kısas Defterleri Nefy ve Kısas Defterleri FONUN KODU TARİH Hicrî 1256-1259 1259-1264 1264-1272 1272-1279 1279 1264-1273 1273-1278 1278-1287 1287-1291 1291-1327 Milâdî 1840-1843 1843-1848 1848-1856 1856-1863 1863 1848-1856 1857-1862 1861-1870 1870-1874 1874-1903 Sayfa Adedi 137 192 187 202 356 190 160 232 242 233

bj. Nişan Defterleri Nişan, devlet tarafından hizmet mükâfatı olarak muhtelif tarihlerde verilen ve göğüse takılan alâmetin adıdır. Divan kalemine ait olan Nişan Defterleri'nde muhtelif rütbelerdeki kişilere verilmiş olan nişan beratlarının kayıtları bulunmaktadır. Ayrıca ecnebîler tarafından verilen nişanlar da bu defterlerde kayıtlıdır. bj1. 592 Numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Nişan ve Nişan Beratı Koçan Defterleri 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 75-84 genel 1-10 özel numaralarda kayıtlı 1294-1310/1877-1893 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 10 adet Nişan Beratı Suret Kayıt Defteri; 85-197 genel 1-113 özel numaralarda kayıtlı 1300-1326/18831908 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 113 adet Nişan Beratı Koçan Defteri; 278, 285, 290 ve 291 genel numaralarda kayıtlı 1269-1337 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden 4 adet Nişan Defteri mevcuttur.
Katalog No Sıra No 75-84 592 FONUN KODU Sadâret Defterleri (Nişan Beratı Suret Kayıt Defteri) Sadâret Defterleri (Nişan Beratı Koçan Defteri) Sadâret Defterleri (Muhtelif Defterler) TARİH Hicrî 1294-1310 Milâdî 1877-1893 Defter Adedi 10 Analitik Envanter Katalog Tertibi

85-197 278, 285, 290, 291

1300-1326 1269-1337

1883-1908 1853-1919

113 4

191

Ayrıca 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda "Teşrifat Kalemi Defterleri" başlığı altında Osmanî Nişanı, Ecnebî Nişanı, Mecidî ve Osmanî Nişanı, Madalya, Nişan Zimmet Defterleri adı altında toplam 191 defter daha mevcuttur. Bunlar ileride "Teşrifat Kalemi Defterleri" başlığı altında tablo hâlinde verilmiştir. bj2. 593 Numaralı BEO Vilayetlerden Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'ndaki Nişan Defterleri Bu katalogda, 1378-1608 genel numaraları arasında da 1274-1340/1858-1922 yıllarına ait 231 adet Nişan ve Madalya Defteri bulunmaktadır.
Katalog No 593 Sıra No 1378-1608 FONUN KODU BEO Vilayetlerden Gelen-Giden Defterler TARİH Hicrî 1274-1340 Milâdî 1858-1922 Defter Adedi 231 Katalog Tertibi Analitik Envanter

bj3. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Nişan Defterleri (A.DVNS.NŞN.d) Bu katalogda, 1262-1341/1846-1922 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 45 adet Divan-ı Hümâyûn Nişan Defteri mevcuttur.
Katalog No 593 Sıra No 1378-1608 FONUN KODU BEO Vilayetlerden Gelen-Giden Defterler TARİH Hicrî 1274-1340 Milâdî 1858-1922 Defter Adedi 231 Katalog Tertibi Analitik Envanter

bj3. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Nişan Defterleri (A.DVNS.NŞN.d) Bu katalogda, 1262-1341/1846-1922 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 45 adet Divan-ı Hümâyûn Nişan Defteri mevcuttur.
Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 989 6 7 8 9 10 11 12 Hanedan-ı Osmanî Nişan ve İmtiyaz Mecidî Nişan ve Madalya Fihristi DEFTERİN ADI Nişan Nişan (Fihristi var.) TARİH Hicrî 1262-1307 1307-1315 1315-1324 1324-1331 1275-1317 1317-1328 1325-1328 1319-1320 1322-1324 1311-1334 1268-1277 1269-1277 Milâdî 1846-1889 1889-1898 1838-1906 1906-1913 1858-1899 1899-1911 1907-1910 1901-1902 1904-1906 1893-1915 1851-1860 1852-1860 Sayfa Adedi 344 259 344 323 189 199 200 80 147 303 274

192

Katalog No

Sıra No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

DEFTERİN ADI Mecidî Atik Ecnebî Mecidî Beşinci Rütbe Mecidî Tebea-i Ecnebiyye Nişan Berat Mecidî Tebea-i Şâhâne Mecidî Esâmî Mecidî Mülkiye ve İlmiye Esâmî Mecidî Askerî Nişanı Nişân-ı Osmanî Osmanî Esâmî Osmanlı Mülkiye ve İlmiye Esâmî Osmanlı Askerî Esâmî Madalya Ecnebî Esâmî Osmanî ve Ecnebî Esâmî Mecidî Ecnebî Esâmî Mecidî ve Osmanî Ecnebî Esâmî Tebea-i Şâhâne Madalya Esâmi Tebea-i Osmanî Madalya Altın İmtiyaz Madalyası Hilâl-i Ahmer Madalyası Hilâl-i Ahmer Madalyası Müsvedde Hilâl-i Ahmer Madalya Şefkat Nişanı Şefkat Nişanı Müsveddeleri Maârif Nişanı Esâmî Donanma-yı Osmanî Muâvenet-i Milliye Madalyası Madalya Esâmî Ecnebî Nişanları (Elif-Dal) Ecnebî Nişanları (Zel-Gayn) Ecnebî Nişanları (Kaf-He) Ecnebî Nişanları (Vâv-Ye) Muhtelif Kimselere Tevcih olunan Rütbeler60

TARİH Hicrî 1274-1279 1289-1297 1279-1286 1277-1292 1321-1332 1332-1335 1332-1335 1278-1294 1320-1332 1332-1334 1332-1334 1320-1334 1333-1334 1332-1334 1319-1332 1330-1334 1334 1309-1320 1311-1333 1334-1335 1335-1340 1332-1334 1334-1341 1325-1340 1331-1332 1332 1310-1333 1317-1320 1308-1326 1308-1326 1308-1326 1326-1337 1282-1287 Milâdî 1857-1862 1862-1879 1862-1869 1860-1879 1902-1913 1913-1916 1913-1916 1861-1879 1902-1913 1913-1915 1913-1915 1902-1915 1914-1915 1913-1915 1901-1915 1911-1915 1915 1891-1902 1912-1915 1915-1916 1916-1919 1913-1915 1915-1922 1910-1915 1912-1913 1913 1892-1914 1899-1902 1890-1908 1871-1908 1890-1908 1908-1913 1865-1870

Sayfa Adedi 292 300 294 218 295 411 395 181 407 403 203 407 395 231 343 360 204 198 402 390 43 238 212 204 210 184 548 400 476 243+17 --

989

60 Bu defter, Kâmil Kepeci Tasnifi'nin 7.529 numaralı defteri olup buraya nakledilmiştir.

193

Yukarıda cetveli verilen "Divan Kalemi Nişan Defterleri" ana seriyi oluşturmaktadır. Osmanlı Arşivi'ndeki kataloglarda Tanzimat'tan sonra ihdas edilen çeşitli nişan ve madalyaların kaydedildiği muhtelif başlıklarda Nişan Kayıt Defterleri bulunmaktadır. Ayrıca 524 numaralı Sadâret Âmedî Kalemi Defterleri Kataloğu'nda "Muhtelif Kişilere Verilen Rütbe ve Nişanlara Dair İrâde Kayıt Defterleri" ve "Tesisât-ı Askeriye İânesi İçin Tesis Buyurulan Hamiyet-i Vataniye Madalyası Esâmisi Defterleri" başlıkları altında da nişan defterleri mevcuttur. Nişan, madalya ve rütbe kayıtlarının bulunduğu defterler hakkında toplu bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ancak yukarıda gösterilen fon ve serilerin dışında Muallim Cevdet, İbnülemin ve Ali Emirî belge tasniflerinde de çeşitli defterler mevcuttur. Bunlar arasında nişan, madalya, taltifat ve benzeri konularda defterlere rastlanmaktadır. Ayrıca 594 numaralı BEO Vilâyât Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'nda 1.378 sıra numaralı kayıttan sonraki defterlerin tümünü bu seri defterlerden kabul etmek gerekir. bk. Nizamât Defterleri Divan-ı Hümâyûn'da görüşüldükten sonra karara bağlanan ve devlet bünyesinde yapılacak yeni düzenleme ve ıslâhatlarla ilgili nizam, düstûr, kanun vesairenin kaydedildiği defterlerdir. bk1. 592 Numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Nizamât Defterleri 592 numaralı Sadâret Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı, 1211-1339/1796-1921 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 28 adet Nizamât Defteri mevcuttur. (17-A/ 17-K numaralı defterler önceki envanterlerde "Muhtelif ve Mütenevvî Defterler" adıyla kayıtlı seriden naklolunan numaralı defterlerdir).
Katalog No 592 FONUN KODU Nizamât Defterleri TARİH Hicrî 1211-1339 Milâdî 1796-1921 Defter Adedi 28 Katalog Tertibi Analitik Envanter

bk2. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Nizamât Defterleri 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı 1301-1341/18841922 tarihleri arasındaki nizamât kayıtlarını hâvi bu seride 33 adet defter bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 22, 23, 24 numaralı defterler 22 numarada tek cilt hâlinde birleştirilmiştir. Bu şekilde 31 cilt olmaktadır. 22/22 şeklindeki numaraların birincisi sıra, ikincisi ise cilt numarasıdır. Bu defterler kronolojik olarak tasnif edilmiştir.
Katalog No 989 Sıra No 1 2 DEFTERİN ADI Kavânîn ve Nizam TARİH Hicrî 1301-1302 1303-1304 Milâdî 1884-1885 1885-1887 Sayfa Adedi 357 368

194

Katalog No

Sıra No 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22/22 23/22 24/22 25/23 26/24 27/25 28/26 29/27 30/28 31/29 32/30 33/31

DEFTERİN ADI

TARİH Hicrî 1305-1305 1306-1308 1308-1309 1309-1312 1312-1314 1314-1318 1318-1320 1320-1323 1321-1326 1323-1327 1327-1328 1327-1328 Milâdî 1887 1888-1890 1890-1892 1892-1894 1894-1897 1897-1900 1900-1902 1902-1906 1903-1908 1906-1909 1909-1910 1909-1910 1909 1910-1911 1910-1911 1910-1913 1910-1913 1911-1913 1911-1914 1913-1914 1914 1914-1915 1915-1922 1914 1915-1917 1916-1918 1918-1919 1920-1922 1922

Sayfa Adedi 299 299 275 287 381 238 298 398 396 398 247 251 242 246 251 250 250 250 263 302 250 251 239 251 250 250 250 250 250

Kavânîn ve Nizam

Nizamât

Kavânîn Nizamât Kavânîn Nizamât ve Talimat Kavânîn Nizamât ve Talimat Kavânîn Kavânîn Nizamât Kavânîn Nizamât

1327-1327 1328-1329 1328-1329 1329-1331 1328-1331 1329-1331 1329-1332 1331-1331 1331-1331 1331-1332 1332-1332 1332-1334 1334-1341 1332-1332 1333-1336 1335-1336 1336-1338 1338-1341 1341-1341

Kavânîn

bl. Tekâüd Defterleri Askeriye ve ilmiye sınıfı memurları haricindeki mülkiye memurlarının emeklilik işlemleriyle ilgili kayıtları ihtiva eden defterlerdir. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda 1297-1333/1880-1914 tarihleri arasındaki memur tekâüd kayıtlarını ihtiva eden 4 adet Tekâüd Defteri mevcuttur. 195

Katalog No

Sıra No 1

FONUN KODU

TARİH Hicrî 1297-1310 1310-1326 1326-1333 1328-1330 Milâdî 1880-1893 1893-1908 1908-1914 1910-1912

Sayfa Adedi 227 254 231 477

Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist

989

2 3 4

Tekâüd Defterleri

bm. Tevcihât-ı Mülkiye Defterleri Mülkiye memurlarının vazife tevcihleri ile ilgili kayıtların yer aldığı defterlerdir. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda 1280-1330/1863-1912 tarihleri arasındaki tevcihât kayıtlarını ihtiva eden 3 adet defter bulunmaktadır.
Katalog No 989 Sıra No 1 2 3 FONUN KODU Tevcihât-ı Mülkiye Defterleri TARİH Hicrî 1280-1301 1301-1327 1327-1330 Milâdî 1863-1884 1884-1909 1909-1912 Sayfa Adedi 279 300 253 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist

bn. Sadâret Divan-ı Hümâyûn Kalemlerine Ait Muhtelif Defterler 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 277-291 arası numaralarda, 1258-1337/1842-1919 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden muhtelif konularda 15 adet defter mevcuttur.
Katalog No 592 Sıra No 277-291 FONUN KODU Sadâret Defterleri TARİH Hicrî 1258-1337 Milâdî 1842-1919 Defter Adedi 15 Katalog Tertibi Analitik Envanter

c. Sadâret Mektubî Kalemi Defterleri61 Mektubî Kalemi Defterleri; Buyruldu ve İlmühaber Defterleri ile Ayniyat Defterleri olmak üzere iki bölümda tasnif edilmiştir. ca. Buyruldu ve İlmühaber Defterleri Buyruldu; sadrıazam, kaptan-ı derya, vezir ve beylerbeyi gibi devlet erkânının yazılı emirleri mânâsına gelir. Sadrıazamın İkindi Divanı'nda çıkardığı emirler, yine bu Divan'da tutulan Buyruldu Defterleri'ne kaydolunmuştur. İlmühaber; bir resmî dairenin her hangi bir iş münâsebetiyle başka bir daireye yazdığı malûmatı ihtiva eden kâğıda denir. Sonraları bunun yerine "müzekkere" tabiri kullanılmıştır. Buyruldu defterleri arasında zikredilen bu defterlerde, Bâb-ı Âlî'den diğer dairelere yazılan tahrirât kayıtları bulunmaktadır.
61 Mektubî Kalemi hakkında bilgi için bkz. Divan-ı Hümâyûn Sadaret Mektubî Kalemi Defterleri.

196

989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda 1226-1331/1811-1912 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 6 adet Buyruldu, 2 adet İlmühaber olmak üzere toplam 8 adet defter bulunmaktadır. Ayrıca, Ayniyat Defterleri serisi içerisinde de Buyruldu Defterleri bulunmaktadır. Bunun için Ayniyat Defterleri bölümüne bakılmalıdır.
Katalog No Sıra No 1 2 3 989 4 5 6 7 8 İlmühaber Buyruldu İlmühaber Buyruldu Buyruldu DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1226-1242 1242-1255 1255-1278 1261-1284 1278-1298 1298-1313 1289-1308 1313-1331 Milâdî 1811-1826 1826-1839 1839-1861 1845-1867 1861-1880 1880-1895 1872-1890 1895-1912

cb. Ayniyat Defterleri Ayniyat Defterleri, Sadâret Dairesi'nden diğer devlet dairelerine, vilayetlere ve diğer makamlara yazılan tezkirelerin ve muharrerâtın aynen suretlerinin kaydedildiği defterlerdir. cb1. 592 Numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Ayniyat (Nezâret-Devâir Giden) ve (Vilâyât Giden) Defterleri Bu katalogda, 538-580 genel, 1-44 özel numaralarda A.MKT.NZD koduyla kayıtlı 1269-1335/1852-1907 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 44 adet Nezâret-Devâir Giden Defteri; 581-628 genel, 1-48 özel numaralarda A.MKT.UM koduyla kayıtlı 1246-1325/1830-1907 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 48 adet Vilâyât Giden Defteri bulunmaktadır.
Katalog No Sıra No 538-580 592 581-628 FONUN KODU Sadâret Defterleri (A.MKT.NZD) Sadâret Defterleri (A.MKT.UM) TARİH Hicrî 1269-1335 1246-1325 Milâdî 1852-1907 1830-1907 Defter Adedi 44 48 Katalog Tertibi Analitik Envanter

cb2. 595 Numaralı BEO Ayniyat Defterleri Kataloğu'ndaki Ayniyat Defterleri 595 numaralı BEO Ayniyat Defterleri Kataloğu'nda 1-1.869 numaralarda kayıtlı, muhtelif mevzuları hâvi Ayniyat Defterleri, 1227-1320 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmekte olup, 1.869 adet defterden müteşekkildir. 197

AYNİYAT DEFTERLERİNİN MAHİYETİNİ GÖSTERİR LİSTE Katalog No Sıra No 1-168 169-192 193-295 296-309 310-314 315-317 318-320 321-340 341-345 346-369 370-447 448-458 459-469 470-502 503-572 573-602 603-604 605-608 595 609 610 611 612-618 619-620 621-622 623 624-628 629 630-652 653-668 669-761 762-764 765-786 787-801 802-803 MAHİYETİ Anadolu Adi Anadolu Mühimme Rumeli Adi Rumeli Mühimme Mühimme, Anadolu Mühimme, Rumeli Hafâyâ Anadolu Hafâyâ Anadolu ve Rumeli Hafâyâ Rumeli Müsteşarlıktan Yazılan Meclis-i Vâlâ'dan Meclis-i Vâlâ-yı Rumeli Meclis-i Vâlâ-yı Anadolu Meclis-i Vâlâ'dan Katl ve Sirkate Dair Deâvî Rum Milleti ve Düvel-i Selâse Yunan Meselesi Mısır Meselesi Kürdistan Havalisinde İsyan Eden Bedirhan'a Dair Tepedelenli Ali Paşa Meselesine Dair Sırplı Maddesine Dair Rusya Meselesi Meclis-i Muvakkat Mukarrerâtı Harcırah ve Atıyyeye Dair Muhaberât Müteferrik Mahallere Yazılan Buyruldu Kürek Cezasına Dair Tahrirât-ı Askeriye Maliye Kararıyla Yazılan Muharrerat ve Buyruldu Maliye Kararıyla Yapılan Muhaberât Tezkire Defterleri Tezkire Defterleri Mühimme Buyruldu Defterleri Emr-i Âlî Defterleri Lühûm ve Bedel-i Tayinât Defterleri TARİH Hicrî 1227-1282 1259-1282 1230-1282 1259-1282 1279-1280 1279-1282 1260-1288 1234-1277 1251-1290 1253-1296 1257-1277 1277-1282 1277-1282 1263-1282 1259-1282 1236-1251 1270-1271 1247-1248 1259-1264 1236-1237 1240-1241 1244-1271 1263-1264 1267-1284 1277-1279 1266-1279 1260-1261 1259-1282 1262-1283 1253-1282 1281-1282 1282-1282 1247-1291 1254-1270 Milâdî 1812-1866 1843-1866 1815-1866 1843-1866 1862-1864 1862-1866 1844-1872 1819-1861 1836-1873 1837-1878 1841-1861 1860-1866 1861-1866 1847-1866 1843-1866 1821-1835 1253-1855 1831-1833 1843-1848 1821-1822 1825-1826 1828-1855 1847-1848 1851-1868 1860-1862 1850-1862 1844-1845 1843-1866 1846-1866 1837-1866 1864-1865 1866-1866 1832-1874 1838-1854 Defter Adedi 168 24 103 14 5 3 3 20 5 24 78 11 11 33 70 29 2 4 1 1 1 7 2 2 1 5 1 23 16 92 3 22 15 2

198

Katalog No

Sıra No 804-811 812-813 814-815 816-818 819-828 829-833 834-837 838-840 841-843 844-847 848-852 853-857 858 859-865 866 867-870 871-877 878-884

MAHİYETİ Ankara, Konya İdarî Adlî İşleri Aydın Amasya Anadolu Valiliklerine Edirne, Adana, Şarkî Rumeli Erzurum, Van İzmit, Kocaeli, Bolu, Biga İşkodra Ordulara Yazılan Emirnâmeler Üsküp, Manastır, Prizren Bağdat, Basra Bosna, Yenipazar Talimatlara Dair Cezâir-i Bahr-i Sefîd, Kıbrıs, Sisam Adaları Cebel-i Lübnan Halep Hicaz, Mekke-i Mükerreme Emaneti, Yemen Hüdavendigâr Diyarbekir, Mamuretülaziz Rumeli Valilikleri Selanik Suriye, Beyrut Sivas Trablusgarp Tuna Trabzon, Canik Umum Vilâyât Kastamonu Karesi, Ayvalık Girid Mısır,Tunus Tırhala, Yanya, Selanik Evkâf, Maârif Bahriye Ticaret, Nâfia, Sıhhiye Nâfia Telgraf, Posta Hariciye, Adliye, Sıhhiye, Şûrâ-yı Devlet

TARİH Hicrî 1283-1296 1283-1296 1283-1284 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1283-1294 1284-1294 1283-1296 1283-1294 1282-1288 1283-1296 1284-1294 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1283-1294 1283-1296 1283-1296 1283-1293 1283-1294 1283-1284 1283-1296 1283-1296 1283-1284 1283-1294 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1283-1296 1287-1294 1283-1296 1290-1296 Milâdî 1866-1879 1866-1879 1866-1867 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1866-1877 1867-1877 1866-1879 1866-1877 1866-1871 1866-1879 1867-1877 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1866-1877 1866-1879 1866-1879 1866-1876 1866-1877 1866-1867 1866-1879 1866-1879 1866-1867 1866-1877 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1866-1879 1870-21877 1866-11879 1873-1879

Defter Adedi 8 2 2 3 10 5 4 3 3 4 5 5 1 7 1 4 7 7 6 6 5 7 5 3 11 9 18 6 2 3 3 7 10 8 8 3 5 3

595

885-890 891-896 897-901 902-908 909-913 914-916 917-927 928-936 937-954 955-960 961-962 963-965 966-968 969-975 976-985 986-993 994-1001 1002-1004 1005-1009 1010-1011/ 1

199

Katalog No

Sıra No 1012-1015 1016-1023 1024-1044 1045-1053 1054-1067 1068-1073 1074-1075 1076-1082 1083-1133 1134 1135-1152 1153-1159 1160-1165 1166-1173 1174-1177

MAHİYETİ Defterhâne Rusûmât Serasker, Tophâne, Dâr-ı Şûra, Mekteb-i Tıbbiye Şehremâneti Zaptiye, Mahkeme-i İstinâf, Riyâset-i Divan-ı Muhasebât Maârif Hazine-i Hâssa Meşîhat Maliye Maliye vesair Devâire Buyruldu Müteferrik Makamâta (Muhâcirîn, Ma‘zulîn, Deâvî, Dahiliye, Hariciye Kâtipleri, Kapı Kethüdâları, Meclis) Mühimmenin Ciltlenmiş Maliye Müsveddeleri Meclisin Ciltlenmiş Müsveddeleri Sadâret'in Tezâkir ve Evâmir Müsveddeleri Kalemin Ciltlenmiş Müsveddeleri Evkâf Bahriye Posta-Telgraf Posta, Telgraf, Şehremâneti, Tıbbıye Ticaret, Nâfia Telgraf Ticaret, Telgraf Ticaret Nâfia Nâfia, Maârif Nâfia Komisyonu Hariciye Hariciye, Sıhhiye Sıhhiye Dahiliye Defter-i Hakanî Rusûmât Serasker Serasker, Tophâne Harbiye, Tophâne

TARİH Hicrî 1283-1296 1283-1296 1283-1290 1283-1296 1283-1296 1283-1295 1283-21296 1283-1296 1283-1296 1296-21296 1283-1296 1294-1295 1295-1296 1294-1296 1296-1296 1294-1295 1297-1309 1297-1309 1297-1297 1308-1309 1306-1309 1299-1299 1300-1300 1297-1309 1297-1299 1300-1301 1298-1298 1297-1309 1309-1309 1301-1301 1297-1309 1308-1309 1297-1301 1300-1309 1308-1309 1297-1309 Milâdî 1866-1879 1866-1879 1866-1873 1866-1879 1866-1879 1866-1878 1866-11879 1866-1879 1866-1879 1879-1879 1866-1879 1877-1878 1878-1879 1877-1879 1879-1879 1877-1878 1879-1892 1879-1892 1879-1880 11891-1892 1889-21892 1881-1882 1883-1883 1879-1892 1879-1882 1882-1884 1880-1881 1879-1892 1891-1891 1883-1884 1879-1892 1891-1892 1879-1884 1882-1892 1891-1892 1879-1891

Defter Adedi 4 8 22 9 14 6 2 7 53 1 18 7 6 8 4 18 17 8 1 2 4 2 1 7 3 4 1 25 1 1 46 1 7 7 2 28

595

1178-1195 1196-1212 1213-1220 1221 1222-1223 1224-1227 1228-1229 1230 1231-1237 1238-1240 1241-1244 1245 1246-1265 1266 1267 1268-1313 1314 1315-1321 1322-1328 1329-1330 1331-1358

200

Katalog No

Sıra No 1359-1361 1362-1363 1364-1368 1369-1370 1371 1372 1373-1374 1375-1409 1410-1417 1418-1422 1423-1424 1425-1427 1428 1429 1430-1440 1441-1480 1481-1507 1508-1515 1516-1525 1526-1530 1531-1537 1538 1539-1547 1548-1550 1551-1552 1553 1554 1555-1558 1559 1560-1561 1562 1563-1566 1567-1570 1571 1572-1580 1581-1582 1583-1584 1585 1586-1593

MAHİYETİ Tophâne Bahriye, Tophâne Şehremâneti Zaptiye, Sıhhiye, Tıbbiye Tekâüd Sandığı Zaptiye Zaptiye, Sıhhiye Adliye Meşîhat Maârif Maârif, Rusûmât, Hazine-i Hâssa Şûrâ-yı Devlet, Hazine-i Hâssa Rusûmât, Maârif Şûrâ-yı Devlet Maliye Şûrâ-yı Devlet, Hazine-i Hâssa Maliye Anadolu Vilâyâtına Arabistan Vilâyâtı Rumeli Vilâyâtı Umum Vilâyâta Devâir ve Umum Vilâyât (Mahrem) Müteferrika Ruesâ-yı Mecâlis Nâfia Komisyonu, Tekâüd Sandığı, Divan-ı Muhasebât Muhâcirin Komisyonu Maliye, Buyruldu Dahiliye, Buyruldu Evkâf, Buyruldu Emsâl Defterleri Meşîhat Serasker Hariciye ve Sıhhiye Tophâne Dahiliye Adliye Evkâf Bahriye Maliye

TARİH Hicrî 1297-1299 1300-1300 1297-1300 1297-1299 1308-1309 1309-1309 1298-1300 1297-1309 1297-1309 1297-1308 1308-1309 1297-1308 1309-1309 1309-1309 1297-1297 1297-1306 1306-1309 1296-1309 1296-1309 1297-1310 1297-1309 1308-1309 1297-1309 1297-1301 1298-1299 1297-1297 1305-1306 1306-1308 1304-1308 1266-1297 1302-1308 1302-1307 1301-1307 1301-1308 1301-1307 1302-1305 1301-1305 1301-1306 1301-1305 Milâdî 1879-1882 1882-1883 1879-1883 1879-1882 1891-1892 1892-1892 1880-1883 1879-1892 1879-1892 1879-1891 1891-1892 1879-1891 1891-1892 1892-1892 1879-1880 1880-1889 1889-1892 1879-1892 1878-1892 1879-1892 1879-1892 1891-1892 1879-1892 1879-1884 1881-1882 1879-1880 1888-1888 1888-1891 1887-1891 1850-1880 1884-1890 1884-1889 1884-1890 1884-1891 1883-1889 1884-1888 1884-1887 1884-1889 1883-1888

Defter Adedi 3 2 5 2 1 1 2 35 8 5 2 3 1 1 11 40 27 8 10 5 7 1 9 3 2 1 1 4 1 2 1 4 4 1 9 2 2 2 7

595

201

Katalog No

Sıra No 1594-1597 1598-1599 1600 1601-1602 1603 1604 1605 1606-1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617-1618 1619-1621 1622 1623 1624-1630 1631-1637 1638 1639-1653 1654-1658 1659-1661 1662-1663 1664-1677 1678-1682 1683 1684-1685 1686-1687 1688-1689 1690-1691 1692-1694

MAHİYETİ Ticaret ve Nâfia Maârif Defter-i Hakanî Rusûmât Hazine-i Hâssa Şûrâ-yı Devlet, Nâfia Komisyonu Müteferrika Vilayet ve Devâire Yazılan Umum Muharrerât Serasker, Tophâne, Bahriye Serasker, Tophâne, Evkâf, Bahriye Defter-i Hakanî, Askerî Tekâüd Sandığı, Hariciye, Maliye, Ticaret, Nâfia, Şûrâ-yı Devlet, Şehremaneti, Sicill-i Ahvâl Dahiliye ve Adliye Adliye ve Hariciye Maliye, Maârif, Rusûmât Vergi Emâneti Devâir-i Mühimme Vilâyât Anadolu Arabistan Rumeli Meşîhat Serasker Hariciye Tophâne Dahiliye Adliye Evkâf Bahriye Maliye Ticaret ve Nâfia Maârif Defter-i Hakanî Şehremâneti Zaptiye Sıhhiye Rusûmât

TARİH Hicrî 1302-1308 1301-1306 1307-1308 1302-1308 1303-1306 1301-1306 1304-1307 1301-1306 .1306-1306 1308-1309 1308-1309 1308-1309 1306-1308 1308-1309 1301-1307 1300-1307 1312-1312 1302-1308 1302-1320 1302-1308 1309-1313 1309-1313 1309-1313 1309-1312 1309-1313 1309-1313 1309-1312 1309-1313 1309-1313 1309-1311 1311-1313 1309-1313 1309-1312 1309-1313 1309-1313 1309-1312 Milâdî 1884-1890 1884-1889 1889-1891 1885-1891 1885-1889 1884-1889 1887-1890 1884-1889 1889-1891 1891-1892 1891-1892 1891-1891 1889-1891 1891-1891 1884-1889 1883-1890 1894-1894 1884-1891 1884-1903 1884-1891 1892-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1893 1893-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1895 1892-1896 1892-1895

Defter Adedi 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 7 7 1 15 5 3 2 14 5 1 2 2 2 2 3

595

202

203 . Divan-ı Muhâsebât. Mekâtib-i Askeriye. 62 Âmedî Kalemi hakkında bilgi için bkz. Tıbbiye. Müteferrika Şûrâ-yı Devlet. Dârüşşafaka. Posta ve Telgraf. Hazine-i Hâssa.AMD) da.AMD koduyla kayıtlı 1255-1341/1839-1923 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 425 adet Sadâret Âmedî Kalemi Defteri mevcuttur. Sadâret Âmedî Kalemi Defterleri62 (A. Sicill-i Ahvâl Orman ve Maâdin ve Ziraat Taraf-ı Âlî-i Müsteşarîden Umum Vilâyât ve Devâire Yazılan Tezâkir ve Muharrerât Defteri Vilâyât Telgrafnâme Rum Fesadına Dair Karantina Defteri Kigalık Kıtası Muharrerat-ı Umumiye Meclis-i Tanzimat Muhtelif konulara dair nizamat ve müzekkire Dar-ı Şura-yı Buyuruldu Kilise-Patrik Nezaretleri Ferman Tezkire Muhtelif Meclis-i Vala kararlarının Anadolu ve Rumeli ile diğer yerlere yazılan emirnâme Divan-ı Ahkam-ı Adliye kararı üzerine nezaretlere yazılan tezakir TARİH Hicrî 1309-1313 Milâdî 1892-1895 Defter Adedi 1695-1697 3 1698-1700 1700-1702 1703 1704-1710 1711-1712 1713 1714-1715 595 1716 1717 1718-1727 1728 1729-1730 1731-1734 1735 1736 1737-1765 1766-1782 1783-1852 1309-1313 1310-1313 1309-1312 1309-1313 1311-1312 1239-1239 1254-1293 1261-1262 1299-1318 1271-1277 1278-1284 1254-1255 1263-1274 1279-1288 1256-1257 1259-1301 1262-1330 1262-1280 1892-1895 1893-1895 1892-1895 1892-1895 1894-1895 1823-1824 1838-1876 1845-1846 1882-1900 1854-1861 1862-1868 18381839 1846-1858 1862-1872 1840-1841 1843-1884 1845-1912 1845-1864 3 2 1 7 2 1 2 1 1 10 1 2 4 1 1 29 17 70 1853-1869 1287-1289 1870-1873 17 d. Divan-ı Hümâyûn Âmedî Kalemi Defterleri.Katalog No Sıra No MAHİYETİ Askerî ve Mülkî Tekâüd Sandıkları. 524 Numaralı Sadâret Âmedî Kalemi Defterleri Kataloğu'ndaki Defterler 524 numaralı BEO Sadâret Âmedî Kalemi Defterleri Kataloğu'nda 1-425 numaralarda A.

Maaş vs. Analitik tasnif sistemine göre tasnif edilen bu defterler şu gruplarda toplanmıştır. 592 Numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Âmedî Kalemi İrâde-i Seniyye ve Muhtelif Defterleri 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda A. Mansıb. Rütbe. Tevcih. 204 . Sadâret Teşrifat Kalemi Defterleri63 ea. Mazulîn ve Memurîn Esâmî Kayıt Defteri Madalya Defteri Nişan Zimmet Defteri TARİH Hicrî 1054-1308 1223-1341 1309-1322 1272-1329 1269-1327 1019-1335 1199-1337 1298-1339 1313-1340 Milâdî 1644-1891 1808-1923 1891-1905 1855-1912 1852-1909 1610-1917 1784-1919 1880-1920 1895-1921 Defter Adedi 23 18 7 13 30 17 67 12 6 63 Ayrıntılı bilgi ve diğer defter serîleri için bkz. Kayıt Defteri Osmanî Nişanı Esâmi Defteri Ecnebî Nişanı Esâmi Defteri Mecidî ve Osmanî Nişanı Esâmi Defteri İrad. Divan-ı Hümâyûn Teşrifat Kalemi Defterleri. 592 Numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Teşrifat Kalemi Defterleri 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 345-536 genel numaralarda kayıtlı A. Harç. Bâb-ı Defterî Teşrifat Kalemi Defterleri ve Bâb-ı Âlî Sadaret Divan Kalemi Nişan Defterleri. Defteri Muhtelif Eşhâsa Verilen Nişan.AMD koduyla kayıtlı 292332 genel.Katalog No 524 Sıra No 1-425 FONUN KODU Sadâret Defterleri TARİH Hicrî 1255-1341 Milâdî 1839-1923 Defter Adedi 425 Katalog Tertibi Analitik Envanter db. 1-42 özel numaralarda 1265-1338/1848-1920 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 42 adet Âmedî Kalemi İrâde-i Seniyye Defteri ve 333-344 genel. Atiyye. Katalog No 592 Sıra No 292-332 333-344 FONUN KODU Sadâret Defterleri TARİH Hicrî 1265-1338 1257-1331 Milâdî 1848-1920 1842-1913 Defter Adedi 42 12 Katalog Tertibi Analitik Envanter e.TŞF kodu altında 193 adet Teşrifat Kalemi Defteri mevcuttur. Katalog No Sıra No 345-367 368-384a 385-391 392-404 405-434 592 435-451 452-518 519-530 531-536 DEFTERİN NEV‘İ Teşrifat Merasimi Kayıt Defteri Gelen-Giden Tezâkir. 1-12 özel numaralarda 1257-1331/1842-1913 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 12 adet Âmedî Kalemi'ne mahsus muhtelif defter mevcuttur. Tekârir vs. Aidat.

konularında 18 adet defter mevcuttur. 64 Bu konu için. Şifre Defterleri 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 1059-1575 genel. 205 .UM) TARİH Hicrî 1330-1338 Milâdî 1911-1920 Defter Adedi 10 Katalog Tertibi Analitik Envanter gb. Katalog No 592 Sıra No 1059-1575 FONUN KODU Sadâret Defterleri (A.567 defter aşağıda konularına göre verilmiştir.MKT.UM koduyla kayıtlı 1273-1341/1856-1923 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 528 adet defter bulunmaktadır.UM koduyla kayıtlı 1330-1338/1911-1920 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 10 adet defter bulunmaktadır.eb. Katalog No 592 Sıra No 1049-1058 FONUN KODU Sadâret Defterleri (A. madalya. ga. 594 Numaralı BEO Nezâret Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'ndaki Teşrifat Defterleri 594 numaralı BEO Nezâret Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'nda 896-913 genel. f. 1-10 özel numaralarda A. Zimmet Defterleri 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 1576-2103 genel. 1-528 özel numaralarda A. Sadâret Eyâlât-ı Mümtâze Kalemi Defterleri64 g. Sadâret Müteferrik Defterleri Sadâret Müteferrik Defterler başlığı altında toplanan toplam 1.MKT.UM) TARİH Hicrî 1293-1338 Milâdî 1876-1920 Defter Adedi 517 Katalog Tertibi Analitik Envanter gc. Bâb-ı Âlî Evrak Odası Nezaret ve Devâir Gelen-Giden Defterleri ve Hazine-i Evrak Müdürlüğü İrâde Kayıt Defterleri ile ikinci bölümde aynı başlık altındaki belgeler bölümüne bakılmalıdır.MKT. resmî merasim. İmza ve İstatistik Defterleri 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 1049-1058 genel.MKT.MKT. 1-517 özel numaralarda A.UM koduyla kayıtlı 1293-1338/1876-1920 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 517 adet defter bulunmaktadır. 55/1-55/18 özel numaralarda kayıtlı 1276-1341/1859-1923 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden nişan. ziyafet vs.

1-493 özel numaralarda kayıtlı 1209-1342/1794-1923 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 493 adet defter bulunmaktadır. Katalog No 592 Sıra No 2597-2615 FONUN KODU Sadâret Defterleri (A. Katalog No Sıra No 2616-2658 DEFTERİN TÜRÜ Sadâret Defterleri (Bâb-ı Âlî Teshilât Sandığı Komisyonu) Sadâret Defterleri (Bâb-ı Âlî Memurîn-i Mülkiye Komisyonu) Sadâret Defterleri Islahat Komisyonu (Meclis-i Âli-i İcraat) Sadâret Defterleri (Sadâret İdare Encümeni) Sadâret Defterleri (Takvim-i Vekâyi İdaresi) TARİH Hicrî 1304-1335 Milâdî 1886-1917 Defter Adedi 43 2659-2674 592 2675-2680 2681-2684 2685-2689 1292-1327 1875-1909 16 1292-1314 1330-1335 1336-1341 1875-1897 1911-1917 1917-1923 6 4 5 206 .UM) TARİH Hicrî 1209-1342 Milâdî 1794-1923 Defter Adedi 493 Katalog Tertibi Analitik Envanter ge.MKT. Katalog No 592 Sıra No 2104-2596 FONUN KODU Sadâret Defterleri (A. Sadâret Kalemlerine Ait Muhtelif Defterler 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 2596-2615 genel.UM) TARİH Hicrî 1273-1341 Milâdî 1856-1923 Defter Adedi 528 Katalog Tertibi Analitik Envanter gd. 1-19 özel numaralarda kayıtlı 1258-1341/1842-1923 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 19 adet defter bulunmaktadır. Jurnal Defterleri 592 Numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 2104-2596 genel.Katalog No 592 Sıra No 1576-2103 FONUN KODU Sadâret Defterleri (A. Sadâret'e Bağlı Komisyonlara Ait Defterler 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda 2616-2706 genel numaralar arasında Sadâret'e bağlı çeşitli komisyonların 1285-1341/1868-1923 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden toplam 91 adet defter bulunmaktadır.UM) TARİH Hicrî 1258-1341 Milâdî 1842-1923 Defter Adedi 19 Katalog Tertibi Analitik Envanter h.MKT.MKT.

Katalog No Sıra No 629-716 592 717-746 747-755 FONUN KODU Sadâret Defterleri (A.MKT. Bu defterlerden tespit edilen umum numaralı vesikaların dosya numaralarını gösteren 25 ciltlik bir dosya fihristi defteri vardır. BÂB-I ÂLÎ EVRAK ODASI (ARŞİVİ) DEFTERLERİ Resmî dairelere gönderilen ve buralardan gelen yazıların kaydına mahsus defterlerdir. Nezâret ve Devâir Gelen-Giden Defterleri aa. 629-755 genel numaralar arasında.NZD) (Devâir-Nezâret Gelen) Sadraret Defterleri (A.NZD) (Devâir-Nezâret Umumî Gelen-Giden) TARİH Hicrî 1258-1332 1258-1334 1274-1329 Milâdî 1842-1914 1842-1916 1857-1911 Defter Adedi 88 30 9 ab. Katalog No Sıra No 1-29 594 30-51 Bahriye NEVİ Adliye MAHİYETİ Gelen Giden Gelen Giden TARİH Hicrî 1278-1341 1296-1330 1265-1341 1277-1341 Milâdî 1861-1922 1879-1912 1849-1922 1860-1922 Defter Adedi 21 10 12 11 207 . 594 Numaralı BEO Nezâret Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'ndaki Nezâretler Gelen-Giden Defterleri 594 numaralı BEO Nezâret Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'nda 1247-1340/18311922 tarihleri arasındaki kayıtları kapsayan l.Katalog No Sıra No 2690-2700 DEFTERİN TÜRÜ Sadâret Defterleri (Islâh-ı Sanayi Komisyonu) Sadâret Defterleri (Sadâret Defterlerine Zeyl) TARİH Hicrî 1285-1297 1259-1326 Milâdî 1868-1880 1843-1908 Defter Adedi 11 6 592 2701-2706 2.NZD) (Devâir-Nezâret Gelen-Giden) Sadâret Defterleri (A. 1258-1334/1842-1916 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden toplam 127 adet defter bulunmaktadır.MKT. Bu defterler analitik envanter sistemine göre tasnif edilmiştir. a.060 adet defter mevcuttur.MKT. 592 Numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Devâir-Nezâret GelenGiden Defterleri Bu katalogda.

1330 1265-1341 1278-1341 1278-1341 1278-1341 1265-1341 1265-1327 1286-1340 1278-1341 1260-1320 1265-1341 1278-1341 1326-1340 1326-1341 1326-1338 1326-1338 1326-1338 1290-1341 1278-1341 1285-1341 1286-1341 1265-1328 1327-1329 1290-1341 1290-1341 1278-1290 1278-1290 1329-1336 1327-1331 1289-1329 1299-1336 1290-1341 1290-1341 Milâdî 1880-1920 1880-1922 1852-1861 1849-1922 1861-1922 1880-1922 1876-1922 1844-1912 1849-1922 1861-1922 1861-1922 1861-1922 1849-1922 1849-1909 1869-1921 1861-1922 1844-1873 1849-1922 1861-1922 1908-1921 1908-1922 1908-1920 1908-1920 1908-1920 1873-1922 1861-1922 1869-1922 1870-1922 1849-1910 1909-1911 1879-1922 1873-1922 1861-1873 1861-1873 1911-1917 1909-1913 1872-1911 1881-1917 1873-1922 1873-1922 Defter Adedi 35 36 6 8 8 30 18 12 41 29 2 2 66 17 29 5 44 28 44 3 2 2 2 2 4 5 7 5 2 1 2 4 1 1 2 1 4 3 2 3 52-122 Dahiliye Giden Gelen (Takrir) Gelen Giden Gelen Giden Gelen (Takrir) Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Gelen Giden Takrir Gelen Giden Gelen Giden Gönderilen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden 123-144 Evkâf 145-192 Hariciye 193-273 274-277 278-343 344-360 361-389 390-399 Harbiye Hazine-i Hâssa İstizânen İrâde-i Seniyye Re’sen İrâde-i Seniyye İrâde-i Hususiyye Maârif 400-517 Maliye 518-522 523-528 529-537 538-549 550-552 553-558 559-560 561-563 564-570 571-575 Meclis-i Âyân Meclis-i Mebusan Meşîhât Nâfia Ticaret ve Nâfia Ticaret Ticaret ve Sıhhiye Ticaret ve Ziraat Orman ve Maâdin Sıhhiye 208 .Katalog No Sıra No NEVİ MAHİYETİ Gelen TARİH Hicrî 1297-1338 1297-1341 1268-1278 1265-1341 1278-1341 1297-1341 1293-1340 1260 -.

Katalog No Sıra No 576-586 587-595 596-601 602-640 641-649 650-663 NEVİ Posta ve Telgraf Rusûmât Şûrâ-yı Devlet Şûrâ-yı Devlet Mazbataları Tophâne Zaptiye Müteferrika Anadolu Teftiş Komisyonu Askerî Tekâüd Sandığı Bulgaristan Komiserliği Mümtâze Müteferrika Bulgaristan Komiserliği Sicill-i Ahvâl Komisyonu Şehremâneti Sadâret'e Gelen Şifre Telgrafların Kayıt Defterleri Hariciye Müteferrikası Hicaz Demiryolları Harîk Müteferrikası Defter-i Hakanî Divan-ı Muhâsebât Mülkiye Tekâüd Sandığı Memurîn-i Mülkiye Komisyonu MAHİYETİ Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen (Mazbata) Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden (Şakir Paşa'ya) Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden TARİH Hicrî 1290-1337 1293-1337 1278-1337 1278-1327 1295-1341 1295-1341 1285-1341 1278-1327 1290-1327 1265-1327 1278-1327 1313-1320 1313-1320 1303-1328 1315-1328 1313-1327 1315-1321 1311-1327 1305-1314 1278-1327 1291-1327 1322-1329 1322-1329 1304-1341 1319-1332 1319-1332 1337 1336 1278-1331 1278-1330 1297-1341 1299-1332 1297-1329 1297-1328 1314-1326 1314-1326 Milâdî 1873-1919 1876-1919 1861-1909 1861-1909 1878-1922 1878-1922 1869-1922 1862-1910 1873-1909 1849-1909 1862-1909 1895-1902 1895-1902 1886-1910 1886-1910 1895-1909 1897-1903 1893-1909 1888-1897 1861-1909 1874-1909 1904-1911 1904-1911 1886-1922 1902-1914 1902-1914 1918 1918 1861-1913 1861-1912 1879-1922 1881-1914 1880-1911 1880-1910 1897-1908 1896-1908 Defter Adedi 6 5 5 4 3 3 38 6 3 8 6 3 2 2 1 5 1 3 2 4 3 10 7 10 1 1 1 1 4 3 7 2 3 2 1 1 664-668 669-671 672-677 678-680 681-682 683-689 594 690-705 706-715 716-717 718-719 720-726 727-735 736-740 741-742 209 .

Katalog No Sıra No 743-750 751-752 753-757 758-764 765-768 769-770 770 (2.) 771-773 774-775 776-777 NEVİ Mısır Komiserliği Mümtâze Hariciye Müteferrikası Mümtâze Müteferrikası Muhâcirîn Komisyonu Islahat. 3 mük. Maliye Komisyonu Mekke-i Mükerreme Mekâtib-i Askeriye Tıbbiye Techizât Tevhîd-i Mübâyaa İâşe Muameleleri Buyrulmayarak Görülen Evrakların Hülâsaları Vilayet Müteferrikasından Yazılan Tezkire-i Sâmiyeler İmâret Mısır İşlerine Dair Yazılan Tezâkir Sadâret Mektubî Mühimme Kalemi Kayıt Defteri Buyruldu Defteri Dersaâdet Müteferrikası Arzuhâl Defteri Telgraf. Arzuhâl Takvim-i Vekâyi ile Neşrolunan Evrakın Kayıt Defteri Müdevverât MAHİYETİ Gelen Giden Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen TARİH Hicrî 1300-1331 1303-1318 1307-1312 1312-1331 1327-1333 1278-1326 1278-1326 1296-1326 1328 1328 1316-1326 1298-1326 1278-1293 1278-1296 1319-1326 1319-1326 1323-1323 1323-1323 1336-1337 1336-1337 1310-1311 Milâdî 1883-1913 1886-1914 1890-1895 1895-1913 1909-1915 1861-1908 1861-1908 1879-1908 1910 1910 1899-1908 1881-1908 1861-1876 1861-1879 1902-1908 1902-1908 1905 1905 1918-1919 1918-1919 1893 Defter Adedi 6 2 2 3 2 3 4 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 594 778-779 780-781 782 783 784 785-789 790 791 792-877 878-883 884-890 891-895 Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen 1313-1320 1327-1328 1301-1304 1308-1339 1302-1302 1331-1338 1306-1341 1328-1337 1336-1340 1326-1341 1895-1902 1909-1910 1884-1886 1891-1921 1884-1885 1913-1919 1889-1922 1910-1919 1918-1922 1908-1922 1 1 1 5 1 1 85 6 7 5 210 .

Bosna. Nizam ve Kayıt Defterleri de mevcuttur. her vilayet için müs65 Bu defter Şarkî Rumeli Defteri'nin içindedir. Hersek Sisam Defteri Cebel-i Lübnan ve Sisam Cebel-i Lübnan Trablusgarp. 66 Bu defterler arasında Fihrist. Bingazi Mısır Mısır Hidiviyeti. eyâlât-ı mümtâzeler için hazırlandığı gibi. 211 . Bundan sonra. Vilâyât Gelen-Giden Defterleri l864 senesinden sonra Osmanlı idaresinde eyalet sisteminden vilayet sistemine geçilmiştir.Katalog No Sıra No 896-913 914-916 917-926 927-933 934-936 937-956 957-961 961/2 962-966 966/2 967-985 NEVİ Teşrifat Vilayet-i Mümtâze Vilayet-i Mümtâze Umum Tezâkir Vilayet-i Mümtâze ve Muhtâre Yevmiye Mühimme Bulgaristan Kalemi Bulgaristan Tezâkir Defterleri Bulgaristan Nizam Defteri Vilayet-i Mümtâzede Bulgaristan Muharrerât Defteri Nizam Defteri 65 Şarkî Rumeli Defteri Girid66 Kıbrıs. Muharrerât Mısır Hidiviyeti Tezâkir Defterleri Mısır Hidiviyeti Hülâsa Defterleri Nezâretler ve Devâir Memûrînin Tayin Tarihini ve İnfisâlini Gösteren Defter MAHİYETİ Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen Gelen TARİH Hicrî 1276-1341 1297-1304 1298-1309 1320-1340 1298-1324 1309-1331 1309-1319 1297-1325 1298-1319 1297-1327 1288-1338 1310-1338 1247-1330 1309-1323 1309-1337 1330-1339 1262-1319 1298-1336 1309-1340 1309-1341 Milâdî 1859-1922 1880-1887 1880-1891 1902-1921 1880-1906 1892-1913 1892-1901 1881-1907 1880-1901 1879-1909 1871-1919 1892-1919 1831-1912 1892-1905 1866-1919 1912-1921 1846-1882 1880-1917 1892-1921 1892-1922 Defter Adedi 18 3 10 7 4 20 5 1 5 1 19 17 1 5 4 9 7 2 5 4 8 594 986-1002 1003 100-008 1009-1012 1013-1021 1022-1028 1029-1030 1031-1035 1036-1039 1040-1048 1049-1060 Gelen 1307-1326 1889-1908 - b.

592 Numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'ndaki Vilâyât Gelen-Giden Defterleri 592 numaralı BEO Sadâret Defterleri Kataloğu'nda A.608 adet defter mevcuttur. Katalog No Sıra No 756-922 592 923-1048 FONUN KODU TARİH Hicrî Milâdî Defter Adedi 168 126 Katalog Tertibi Analitik Envanter Sadâret Defterleri 1252-1331 1836-1913 (A. ba. 593 Numaralı BEO Vilayetlerden Gelen-Giden Defterleri Kataloğu'ndaki Vilâyât Gelen-Giden Defterleri Bu katalogda. Sadâret Dairesi'ne muhtelif vilayetlerden gelen ve bunlara cevaben yazılan ve 1265-1341/1849-1922 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden l.UM) (Vilâyât Giden) Sadâret Defterleri (A. Bitiş Başl.MKT.UM kodu altında 756-922 genel ve 1-168 özel numaralarda kayıtlı 1252-1331/1836-1913 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 168 adet Vilâyât Giden Defteri.UM) (Vilâyât Gelen) 1263-1340 1846-1922 bb. 923-1048 genel ve 1-126 özel numaralarda kayıtlı 1263-1340/1846-1922 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 126 adet Vilâyât Gelen Defteri bulunmaktadır.takil defterlerin hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu seri hazırlanmıştır. Bitiş 1265 1277 1327 1277 1288 1278 1318 1289 1278 1287 1278 1278 1338 1339 1335 1328 1289 1328 1328 1300 1327 1327 1328 1328 1849 1861 1909 1861 1872 1861 1901 1872 1861 1870 1861 1861 1919 1920 1917 1910 1872 1910 1910 1883 1909 1909 1910 1910 Defter Adedi 26 15 12 13 1 11 10 1 6 5 3 4 1-41 42-54 55-80 69 70-80 593 81-91 92 93-103 104-110 Vilâyât Vilâyât Memûrîn Anadolu Vilâyâtı Anadolu Jurnal Memurlarından Anadolu Vilâyâtı Anadolu Vilâyâtı Memurîn Amasya ve Şarkî Karahisar Ankara Aydın 212 .MKT. Katalog No Sıra No DEFTERİN ADI Nevi Gelen Giden Gelen Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden TARİH Hicrî Milâdî Başl.MKT. Osmanlı Devleti'nin nihayetine kadar tutulmuştur. Bu defterler.

Sisam 213 . Bitiş 1307 1306 1291 1307 1288 1277 1278 1278 1279 1278 1278 1278 1278 1277 1278 1293 1278 1278 1278 1278 1277 1278 1303 1293 1278 1278 1288 1277 1278 1278 1290 1278 1292 1292 1307 1306 1305 1303 1328 1327 1296 1296 1327 1328 1327 1328 1328 1290 1291 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1284 1325 1327 1327 1327 1328 1327 1328 1327 1289 1327 1328 1278 1327 1327 1328 1327 1328 1328 1326 1313 1890 1888 1874 1890 1871 1861 1861 1861 1863 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1876 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1886 1876 1861 1861 1871 1860 1861 1861 1673 1861 1875 1875 1889 1889 1887 1886 1910 1909 1879 1879 1909 1910 1909 1910 1910 1874 1874 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1867 1906 1909 1909 1909 1910 1909 1910 1910 1872 1909 1910 1862 1909 1909 1910 1909 1910 1910 1908 1896 Defter Adedi 2 2 1 3 3 5 3 8 8 2 2 4 4 6 3 3 4 1 5 7 3 4 2 3 27 11 1 7 5 1 6 5 4 2 4 4 2 1 111-114 115 116-121 122-129 130-145 146-149 150-157 158-166 167-173 174 593 175-186 187-193 194-198 199-237 226 238-249 250 251-261 262-267 268-275 276-277 278 Bitlis Canik Diyarbekir Erzurum Hüdâvendigâr İzmid Kastamonu Konya Mâmuretü'l-Azîz Ordu Sivas Trabzon Van Arabistan Vilâyâtı Arabistan Jurnal Memurları Adana Ammâre Bağdad Basra Beyrut Bingazi Cebel-i Lübnan. Bitiş Başl.Katalog No Sıra No DEFTERİN ADI Nevi Gelen Giden Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Giden Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen TARİH Hicrî Milâdî Başl.

Katalog No Sıra No DEFTERİN ADI Nevi Gelen Giden Gelen Gelen Giden Giden Gelen Giden Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Giden Gel. Kudüs Mısır Mısır Meselesi Musul 593 340-352 Suriye 353-363 364-368 369-371 372-373 374-376 377 378-383 384-385 386 387-388 389-427 Trablusgarp Yemen Yemen. Yemen. Bitiş 1315 1290 1279 1277 1278 1278 1289 1278 1280 11290 1291 1278 1290 1278 1305 1296 309 1290 1278 1278 1278 278 1290 1291 1324 1290 1291 1292 1278 1278 1277 1278 1278 1315 1315 1265 1278 1333 1333 1281 1328 1328 1280 1328 1327 1281 1327 1328 1290 1332 1333 1328 1327 1291 1328 1327 1327 1328 1328 1322 1327 1291 1294 1293 1328 1328 1316 1316 1294 1332 1331 1341 1341 1897 1873 1863 1860 1861 1861 1872 1861 1863 1873 1874 1862 1873 1861 1888 1879 1892 1873 1861 1861 1861 1861 1873 1874 1906 1873 1874 1875 1861 1861 1861 1861 1861 1898 1898 1848 1861 1915 1915 1864 1910 1910 1863 1910 1909 1865 1909 1910 1873 1914 1914 1910 1909 1874 1910 1909 1909 1910 1910 1904 1909 1874 1877 1915 1910 1910 1898 1898 1877 1914 1913 1922 1922 Defter Adedi 1 1 1 8 7 1 4 5 1 5 3 1 5 6 1 3 4 2 5 6 6 5 5 3 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 26 13 279-283 284 285-299 300 301-310 311 312-319 320 321-331 332 333-339 Cebel-i Lübnan Gıdames Halep Havran Hicaz Humus Kudüs Mısır.Giden Giden Gelen Gelen Giden Gelen Giden Giden Gelen Giden Gelen Giden TARİH Hicrî Milâdî Başl. Trablusgarp Yemen Zor Adalar Cezâir-i Bahr-i Sefîd Girid Kıbrıs Sisam Dersaâdet 214 . Cebel-i Lübnan. Bitiş Başl.

İşkodra Hersek İşkodra Kosova Manastır Prizren Rumeli-i Şarkî Selanik Serfice Sofya Tırhala Tuna Vilâyât-ı Selâse Yanya Devâir ve Vilâyât Devâir Devâir ve Te’kîdât Defterleri Adliye ve Müştemilâtından Ahmed Refik Paşa'dan Corci Paşa TARİH Hicrî Milâdî Başl.Katalog No Sıra No DEFTERİN ADI Nevi Gelen Giden Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Giden Giden Gelen Gelen Gelen Giden Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Gelen Gelen Giden 428-466 450 467-474 475-483 484-492 493-494 495-499 500-524 525-553 554-556 557 593 558-566 567 568 569 570-576 577-580 581-588 589-595 596-611 612-614 615 616 617-619 Rumeli Vilâyâtı Rumeli Jurnal Memurları Bosna Edirne Edirne. Bitiş 1277 1329 1861 1911 1278 1327 1861 1909 1289 1278 1278 1278 1291 1321 1321 1293 1292 1287 1294 1294 1291 1291 1290 1290 1300 1278 1278 1299 1293 1272 1282 1281 1324 1278 1278 1287 1295 1268 1296 1303 1286 1279 1323 1323 1289 1295 1295 1328 1327 1327 1324 1294 1294 1327 1327 1327 1328 1327 1291 1290 1302 1328 21328 1306 1294 1277 1295 1295 1327 1328 1327 1325 1297 1332 1327 1307 1287 1279 1324 1324 1872 1861 1861 1861 1874 1903 1903 1876 1875 1870 1877 1877 1874 1874 1873 1873 1883 1861 1861 1882 1876 1855 1865 1865 1906 1861 1861 1870 1878 1851 1879 1885 1870 1862 1905 1905 1872 1878 1878 1910 1909 1909 1906 1877 1877 1909 1909 1909 1910 1909 1874 1873 1885 1910 1910 1889 1877 1860 1878 1878 1909 1910 1909 1907 1879 1914 1909 1889 1870 1862 1906 1906 Defter Adedi 22 16 1 4 4 7 2 6 3 1 1 5 15 10 17 12 2 1 1 5 4 1 1 1 3 4 4 5 3 6 1 13 3 3 1 1 2 1 215 . Yanya. Bitiş Başl.

Bitiş Başl. Serasker Müşiriyeti. Bitiş 1286 1285 1281 1291 1331 1278 1289 1295 1287 1292 1276 1271 1271 1289 1289 1287 1291 1337 1327 1326 1301 1293 1293 1278 1277 1299 1869 1868 1864 1874 1912 1861 1872 1878 1871 1875 1860 1855 1855 1872 1872 1870 1874 1919 1909 1908 1884 1876 1876 1861 1861 1882 Defter Adedi 1 2 1 1 1 16 16 3 3 7 1 2 2 620-622 623 624 625 626-657 Dahiliye Mülgâ Dahiliye Muhasebesi Evkâf İdâre Encümeni Kumandanlıklar.Katalog No Sıra No DEFTERİN ADI Nevi Gelen Giden Giden Gelen Gelen Gelen Giden Gelen Giden GelenGiden Gelen Gelen Giden - TARİH Hicrî Milâdî Başl. Metropolid ve Tüccar Vekilleri 658-663 664-670 671 672-673 674-675 593 676-677 - 1264 1267 1848 1851 2 678-685 - 1267 1279 1851 1862 8 686-691 - 1264 1283 1848 1866 6 692-693 - 1309 1329 1892 1911 2 694-695 Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden 1310 1287 1287 1325 1326 1321 1321 1312 1292 1292 1327 1327 1326 1326 1894 1870 1870 1907 1908 1903 1903 1894 1875 1875 1909 1909 1908 1908 2 1 1 3 2 4 3 696-697 698-702 703-709 216 . Jandarma Tensîkâtı Maliye Meclis-i Âlî-i İcraat Mazbata ve Müzekkire Defteri Meclis-i Âlî-i Hazâin Meclis-i Âlî-i Tanzimat ve Mezâbit Meclis-i Mahsus'a verilen Evrak Meclis-i Vâlâ'nın Reyi Üzere Havale Olunan Tahrirât ve Arzuhal Defterleri Meclis-i Vâlâ'ya Verilen Muharrerat ve Arzuhal Defterleri Meclis-i Vâlâ Tarafından Yazılan Emirnâme-i Sâmî Kayıtları Meclis-i Vükelâ'ya Muhavvel Evraka Mahsus Yevmiye Defteri Muameleleri İcra Olunan Evrakın Kayıt Defterleri Muhâcirîn Nezâreti Müfettişlikler Sadâret.

Mamuretülaziz Telgraf Diyarbekir Telgraf Erzurum Telgraf Hakkâri Telgraf Hüdavendigâr Telgraf Nevi TARİH Hicrî Milâdî Başl. Dahiliye. Maliye Takvimhâne Teshilât Sandığı Tophâne-i Âmire Umûr-ı Nâfia Komisyonu Arzuhal Defterleri Telgraf Hülâsa Vilâyât Telgraf Hülâsa Anadolu Vilâyâtı Telgraf Hülâsa Arabistan Vilâyâtı Telgraf Hülâsa Rumeli Vilâyâtı Telgraf Hülâsa Ahaliden Gelen Telgraf Hülâsa Başmâbeyn'den Keşîde Olunarak Bâb-ı Âlî'ye Gelen Telgraf Hülâsaları Vilâyât Telgraf (Aynen Kayıt) Anadolu ve Rumeli Vilâyâtı Telgraf (Aynen Kayıt) Anadolu Vilâyâtı Ankara Telgraf Aydın Telgraf Bitlis Telgraf Dersim Telgraf Diyarbekir. Bitiş Başl. Bitiş 1316 1278 1278 1313 1313 1290 1278 1300 1264 1301 1308 1301 1297 1295 1302 1321 1279 1279 1327 1327 1293 1319 1305 1344 1322 1330 1301 1310 1301 1307 1898 1861 1861 1896 1896 1873 1861 1883 1848 1884 1891 1884 1880 1878 1885 1904 1862 1863 1909 1909 1876 1902 1888 1925 1905 1912 1884 1893 1884 1890 Defter Adedi 6 1 1 1 1 1 2 1 121 6 2 1 4 3 3 710-715 716-717 718-719 720-722 723 724-844 845-850 851-852 853 854 858-860 861-863 593 864 Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Giden Gelen Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden 1302 1282 1301 1296 1291 1301 1283 1295 1295 1303 1303 1295 1303 1303 1303 1303 1303 1326 1326 1312 1314 1325 1293 1312 1312 1319 1305 1303 1312 1312 1305 1312 1885 1866 1884 1879 1874 1884 1866 1878 1878 1886 1886 1878 1886 1886 1886 1886 1886 1908 1908 1895 1897 1907 1876 1894 1894 1901 1888 1886 1894 1894 1888 1894 1 14 3 2 7 21 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 865-881 882-890 891-919 920-921 922-923 924 925 926 927 928 929 930 217 . Hariciye.Katalog No Sıra No DEFTERİN ADI Serasker.

Yemen. Hicaz. Trablusgarp. Bitiş 1295 1295 1303 1303 1295 1295 1302 1301 1295 1295 1295 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1304 1295 1295 1303 1301 1283 1303 1295 1303 1303 1295 1303 1301 1312 1312 1312 1312 1312 1303 1312 1325 1303 1312 1303 1312 1312 1311 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1303 1312 1312 1325 1303 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1320 1878 1878 1886 1886 1878 1878 1885 1884 1878 1878 1878 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1887 1878 1878 1886 1884 1866 1886 1878 1886 1886 1878 1886 1884 1874 1894 1894 1894 1894 1885 1894 1907 1886 1894 1885 1894 1894 1894 1894 1894 1986 1894 1894 1894 1894 1894 1885 1885 1895 1907 1886 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1903 Defter Adedi 2 2 1 1 2 1 1 22 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 18 5 1 2 1 1 2 1 3 593 972 973 974 975 976 977 978 979 980-981 982 983-1005 1006 1007-1008 1009 1010 1011-1012 1013 1014-1016 218 .Katalog No Sıra No 931-932 933-934 935 936 937-938 939 940 941-962 963 964-965 966-967 968 969 970 971 DEFTERİN ADI Kastamonu Telgraf Konya Telgraf Mamuretü'l-Azîz Telgraf Sivas Telgraf Trabzon Telgraf Van. Bingazi. Musul Telgraf Bağdad Telgraf Basra Telgraf Bingazi Telgraf Cebel-i Lübnan Telgraf Halep Telgraf Hicaz Telgraf Kudüs Telgraf Mısır Telgraf Musul Telgraf Suriye Telgraf Yemen Telgraf Cezâir-i Bahr-i Sefîd Telgraf Girid Telgraf Sisam Telgraf Rumeli Vilâyâtı Telgraf Edirne Telgraf İşkodra Telgraf Kosova Telgraf Manastır Telgraf Selanik Telgraf Yanya Telgraf Vilâyât-ı Mümtâze Telgraf Nevi Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Gelen Giden Giden Giden Giden Giden Giden Giden Gelen TARİH Hicrî Milâdî Başl. Hakkari. Dersim Telgraf Van Telgraf Arabistan Vilâyâtı Telgraf Mısır. Tunus Telgraf Adana Telgraf Bağdad. Bitiş Başl.

Bitiş 1301 1303 1316 1265 1267 1315 1310 1321 1292 1322 1339 1325 1276 1884 1886 1898 1849 1851 1916 1890 1857 1898 1893 1904 1875 1905 1921 1907 1860 Defter Adedi 5 1 1 2 146 1 2 2 1017-1022 1023 1024-1025 593 1026-1171 1172 1173-1174 1175-1176 Gelen Müzekkire Müzekkire 1334 1308 1274 1177-1185 Müzekkire 1269 1289 1852 1873 9 1166-1299 Giden 1262 1298 1846 1881 14 1230-1246 1247 1248-1264 1265-1267 1268 1269-1312 1313-1320 1321-1325 1326-1327 1328-1331 1332-1335 1336-1339 1340-1347 1348 1349 Giden Müzekkire Jurnal Giden Giden Gelen Gelen Gelen Gelen Giden Giden Giden Giden - 1268 1291 1314 1329 1278 1300 1293 1291 1305 1333 1299 1310 1308 1327 1309 1309 1291 1341 1334 1280 1337 1308 1309 1311 1341 1307 1314 1315 1330 1316 1852 1874 1897 1911 1861 1883 1876 1874 1888 1915 1883 1893 1891 1909 1892 1892 1875 1922 1916 1863 1919 1891 1892 1894 1922 1890 1896 1898 1912 1899 17 1 17 3 1 44 8 5 2 4 4 4 8 1 1 219 . Müzekkire Hariciye'den Gelip Yazılan ve Mühimme Tahrirât-ı Sâmiye Müzekkiresi Devâir ve Vilâyât Giden Tahrirât-ı Sâmiye Müzekkire Devâir ve Vilâyâta Giden Tezkire ve Buyruldu Müzekkire Devâir ve Vilâyât Emirnâme-i Sâmi Müzekkire Telgrafnâme-i Sâmi ve Âlî Müzekkire Mektubî ve Tahrirât Kalemi Jurnal Umûr-ı İdariye Kalemi Jurnal Mühimme Kalemi'nin Takdime Verilen Evrak Hülâsa Defteri Genel Jurnal Vilâyât Jurnal Mühimme Kalemi Vilâyât Jurnal Mühimme Kalemi Vilâyât ve Devâir Jurnal Vilâyât Jurnal Vilâyât ve Devâir Jurnal Devâir Jurnal Mümtâze Kalemi Jurnal Ruûs-ı Hümâyûn Fihrist Müzekkire Nevi Gelen Giden - TARİH Hicrî Milâdî Başl.Katalog No Sıra No DEFTERİN ADI Memurîn Müteferrikası Telgraf Tâmîmen Vilâyâta Yazılan Arza Verilen Evrak Defterleri Takdim Hülâsaları Devâir Tezkire Hülâsa Müzekkire Deâvî. Bitiş Başl.

Bitiş 1290 Tarihs iz 1324 1308 1282 1326 1312 1329 1292 Tarihs iz 1326 1311 1283 1316 1330 1873 1875 Defter Adedi 1350 - 1 593 1351-1358 1359 1360 1361 1362 1363-1365 1366 - 1906 1891 1865 1908 1895 1911 1908 1893 1866 1899 1912 8 1 1 1 1 3 1 1367 - 1271 Tarihs iz 1321 1321 1321 1287 1274 1287 1284 1312 1328 1272 Tarihs iz 1324 1324 1323 1287 1281 1289 1340 1340 1339 1855 1855 1 1368 1369 1370 1371-1373 1374 1375 1376-1377 1378-1409 1410-1415 1416 Gelen -Giden - 1903 1903 1903 1870 1857 1870 1867 1895 1910 1906 1906 1905 1871 1865 1872 1921 1922 1920 1 1 1 3 1 1 2 32 6 1 1417 - 1335 1336 1916 1918 1 1418-1423 - 1319 1322 1902 1904 6 220 . Hıfz ve Battal İşareti Buyrulan Evrak Vilâyâta Tayin Olunan Memurları Maaşları ile Birlikte Gösteren Defter Müteferrik Muhtelif Nişan Tevcihâtı Berat Defterleri Bilumum Nişan ve Madalya Beratlarının Müsveddâtı Evvelce İstirdad Edilip Muahharen İâde Olunan Nişan ve Madalya Kayıtları Hicaz Demiryolu Madalyası Nevi TARİH Hicrî Milâdî Başl. Bitiş Başl.Katalog No Sıra No DEFTERİN ADI Buyruldu-yı Âlî ile Vilâyâta Gönderilen Mâruzât Üzerine İlam Olunan Evrak Ruhsatsız Olarak Yapılan Kiliseler Derkenar Defteri Emr-i Âlî Defteri Harikzedegân İane Defteri İhbârât Defteri İlânât Defterleri Memurîn Nakil ve Tayinlerine Dair Vukûât Defteri Sadârete Kıraat Olunmak Üzere Mektubî Kalemi'ne Verilen Evrak Jandarma Alay Erkânı Selanik'de Müstahdem Rus Tebealı Zabitân Esâmi Kayıt Defteri Zabitan Tayin Zabitan Künye Tevkif.

BÂB-I ÂLÎ BÜNYESİNDEKİ DİĞER DAİRELERE AİT DEFTERLER Bâb-ı Âlî teşkilatı içinde. Bitiş Başl. devlet yöne221 . 1838 yılında kurulan Meclis-i Vükelâ. sadrıazam. Meclis-i Vâlâ reisi gibi üyelerden oluşmaktaydı. şeyhülislâm. Bitiş 1309 1336 1306 1297 1334 1307 1314 1311 1328 1273 1304 1304 1292 1278 1292 1278 1304 1278 1278 1293 1296 1296 1318 1274 1340 1340 1341 1326 1341 1330 1341 1327 1334 1341 1307 1309 1304 1304 1312 1334 1313 1304 1304 1311 1318 1309 1341 1288 1891 1918 1889 1880 1916 1890 1897 1893 1910 1856 1887 1887 1875 1861 1875 1861 1887 1861 1862 1876 1878 1878 1900 1858 1922 1922 1922 1908 1922 1912 1922 1909 1916 1922 1890 1892 1887 1887 1895 1916 1896 1887 1887 1894 1900 1892 1922 1871 Defter Adedi 9 1 8 3 1 7 7 4 1 21 1 1 1 1 58 10 1 1 1 30 7 6 4 1 593 1488 1489 1490-1547 1548-1557 1558 1559 1560 1561-1590 1591-1597 1598-1603 1604-1607 1608 3. Tanzimat reformlarının plânladığı ve yön kazandırdığı teşekküllerdir. Bu itibarla.Katalog No Sıra No 1424-1432 1433 1434-1441 1442-1444 1445 1446-1452 1453-1459 1460-1463 1464 1465-1485 1486 1487 DEFTERİN ADI Liyâkat Madalyası Defterleri Gümüş Liyâkat Madalyası İftihar Madalyası İmtiyaz Madalyası Gümüş İmtiyaz Madalyası Madalya Hülâsa Muhtelif Madalya Kayıt Nişan Yevmiye Maârif Nişanlarının İrâde Kayıtları Mecidî Nişan Askerî Mecidî Esâmi Ecnebî Mecidî Esâmi Mecidî Nişanı Mülkiye Esâmî Tebea Mecidî Esâmi Mecidî Nişanı Müsveddâtı Osmanî Nişanı Memurîn Osmanî Esâmî Mülkiye Osmanî Nişan Tebea-i Osmanî Nişan Osmanî Nişanı Müsveddâtı Şefkat Nişanları Şefkat Nişanı Müsveddâtı Tahlisiye Madalyaları Kayıtları Teşrifât-ı Hâriciye Nişan-ı Ecnebî Nevi - TARİH Hicrî Milâdî Başl. yasama ve yürütme yetkisini hâiz olarak kurulan meclisler. kaptan-ı derya. nezâretlerden başka devlet yönetimine katılan. nazırlar. serasker.

Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ise daha çok adi suçların dâvalarının bakıldığı ve üyelerinin hayat boyu seçildiği bir meclisti. ülke yönetimiyle ilgili kararlar almak.d TARİH Hicrî 1274-1285 Milâdî 1857-1869 Defter Adedi 11 Katalog Tertibi Analitik envanter Nezaretle ilgili genel bilgiler için Deavi Nezareti Belgeler kısmına bakınız. Bu dönemde Meclis-i Vâlâ küçük devlet memurlarının tayini. zimmet problemleri. a. Kanun ve nizamnâmelerin hazırlanması. mülkî taksimat ve arazi anlaşmazlıkları gibi talî konulara bakmaktaydı. Meclis-i Vükelâ ile aynı yıl kurulan Meclis-i Vâlâ. Şûrâ-yı Devlet. İstinaf Mahkemesi. hırsızlık.timinde Divan-ı Hümâyûn'un konumuna sahipti. şahıslarla devlet arasındaki anlaşmazlıklarda da başvurulacak en yetkili merci sıfatıyla Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar varlığını korudu. Bundan dolayı vükelâdan bazı kimselerin Tanzimat'a aykırı hareketleri sebebiyle bu mecliste yargılanıp cezalandırıldığı görülmektedir. yeni kurulan Meclis-i Tanzimat'a devredilmiştir. Bu meclislerin çalışmalarıyla ilgili olarak hem kendi bünyelerinde tuttukları defterlerden. Katalog No 1377 TASNİFİN KODU Deavi Nezareti A. alınan kararların nasıl uygulandığını kontrol etme yetkisine de sahipti. 1377 numaralı Deavi Nezareti Defterleri ve Belgeleri Katalogu'nda belgelerle birlikte olup. Bidayet mahkemeleri bu birimin içinde vazifelerini icra etmekteydi. Nizamât ve Hayriye gibi kayıt defterlerinden yararlanmak mümkündür. Muhakemât Dairesi gibi bölümleri de vardı. Nezâretlerde ve alt kademedeki meclislerde alınan kararlar. mülkî ve idarî düzenlemelerin yapılmasının yanısıra. 1274-1285/1857-1869 yılları arasındaki yazışmalarını ihtiva eden 11 adet defteri bulunmaktadır. 1876 yılından itibaren Adliye Nezâreti anteti görülmeye başlanmıştır. 1867 yılında Şûrâ-yı Devlet ve Divan-ı Ahkâm-ı Adliye adıyla ikiye ayrılarak lağvedildi. padişahın onayına sunulmadan önce bu mecliste nihaî şeklini alırdı. 1871 yılında nezârete çevrilen Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin evrakında. kanun ve nizamları tetkik etmekle beraber. Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar en yüksek yasama ve yürütme organı olarak varlığını sürdüren Meclis-i Vükelâ'nın 1885-1922 yılları arasındaki çalışmalarını Meclis-i Vükelâ mazbatalarından takip etmek mümkündür. Ayrıca lağvedilen Deâvî Nezâreti'nin yerine kaim olmak üzere tesis edilen İcra Cemiyeti ile Tefrik Cemiyeti. ırza tecavüz. hem de Sadâret'in Divan-ı Hümâyûn Kalemi'nde bulunan Meclis-i Tanzimat. 222 .DV. Meclis-i Vâlâ. Deâvî Nezâreti Defterleri (DV.d) Deavi Nezareti defterleri. Temyiz Mahkemesi. 1854 yılında kurulan Meclis-i Vâlâ'nın yasama yetkisi. bu meclise projeler üreten bir vaziyette idi.

Tezkire Defterleri'nde tutulmuştur. gelen arzuhallerin kaydedildiği İstida Defterleri bu nevi defterlerdir. Tanzimat. Rumeli. Meclis-i Vâlâ Riyaseti Defterleri (MVL. Rumeli. Meclis-i Vâlâ'nın kayıt defterleri olup. Tasnifi yapılan defterler. Adliye adlarıyla üç kısma ayrılmıştır. Bu sebeple İcra Defterleri. 955 numaralı "Meclis-i Vâlâ Defterleri Kataloğu'nda 1-478 numaralarda 1253-1284/ 1837-1867 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 478 adet Meclis-i Vâlâ Riyâseti Defteri mevcuttur. Hülâsa Defterleri: Anadolu. tutulduğu yıllardaki bütün mazbataları içine alır. İlk yıllarda bu mazbataların İcra Defterleri'ne kaydedildiği görülür. Tanzimat'tan sonra işlerin çoğalması münasebetiyle "Meclis-i Âlî-i Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkâm-ı Adliye" birleştirilerek "Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye" adı altında bir meclise dönüştürülmüş ve bu meclis. meclisten çeşitli makamlara yazılan tezkirelerin Hülâsa Kayıt Defterleri. hülâsa kayıtları ve aynen kayıtlar olmak üzere iki kısımda toplanmıştır. 11 Zilkade 1248/4 Mart 1868 tarihinde meclis tekrar Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ve Şûrâ-yı Devlet olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. irâdesi çıkarılmak üzere Sadâret vasıtasıyla padişaha arz edilen evrakın hülâsa kayıtlarının tutulduğu Mâruzât Defterleri vardır. lüzum görülen devlet işlerinde rey vermek üzere 27 Zilhicce 1253/24 Mart 1838 tarihinde teşkil olunmuştur. İdâre kısmı. Ayrıca. mülkî ve malî işlerle.d) Tanzimat ile birlikte Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda yerini alan müesseselerden biri de Meclis-i Vâlâ'dır. Islâhat hareketlerinin icabettirdiği yeni nizamnâmeleri hazırlamak. Mühim ve adi hususların özetleri de ayrı ayrı defterlere kaydedilmiştir.b. Dersaâdet ve Arabistan'dan gelen tahriratın hülâsa kayıtlarını ihtiva etmektedir. İdâre. Dersaâdet ve Arabistan'dan gelen evraktan görüşülerek karara bağlananların mazbatalarını ihtiva eder. Katalog No 955 FONUN ADI TARİH Hicrî 1253-1284 Milâdî 1837-1867 Defter Adedi 478 Katalog Tertibi Analitik Envanter Meclis-i Vâlâ (MVL) 223 . Tanzimat kısmı kanun ve nizamnâmelerin tetkik ve tanzimiyle. Meclisten çeşitli makamlara yazılan tezkirelerin aynen kayıtları da. Aynen Kayıt Defterleri: Anadolu. Adliye kısmı da bazı dâvalarla meşgul olmuştur. Genel evrak kayıt defteri olan Müzekkere Defterleri. memurların muhakemesiyle meşgul olmak.

Şûrâ-yı Devlet Defterleri (ŞD. Anayasa Mahkemesi durumunda olması bakımından Tanzimat Dairesi iken. icraî ve adlî bir teşekküldür. şer‘i224 . gittikçe ağırlaşan dâva yüküne cevap veremez duruma gelince 1284 yılında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Şûrâ-yı Devlet'in. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Defterleri 1255 tarihinde kurulan Meclis-i Vâlâ.c. Şûrâ-yı Devlet'in başkanlığına Midhat Paşa. 8 Zilkade 1284/2 Mart 1868 tarihli kuruluş nizamnâmesinde Şûrâ-yı Devlet. icrâ makamının müdahalelerine açık olan yapısının bağımsız bir hâle getirilerek müdahelelerin önlenmesi düşüncesi ile bu kuruluş 11 Zilkade 1284 tarihinde lağvedilmiş. İbrahim Edhem Paşa. yerine bugün Danıştay olarak devam eden Şûrâ-yı Devlet ile Yargıtay'ın ilk kuruluşu olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye riyâsetleri kurulmuştur. yalnızca bugünkü Danıştay gibi idarî bir mahkeme olmadığı. Mahkeme-i Temyiz ile birlikte diğer yüksek mahkemeler. d. yani Muhâkemât Dairesi'ni oluşturmuştur. kuruluşundan itibaren. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin başkanlığına ise Ahmet Cevdet Paşa getirildi. Bazı dâvalarda bir üst mahkeme olarak görev yapmasına rağmen. Ârifi Paşa. 8 Zilhicce 1284 (1 Nisan 1868) tarihli nizamnâmesine göre dâvaların görüldüğü en yüksek makam olmak üzere kurulan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin görevi. 1284 (1868) tarihinde. umumî mülkî işlerin müzakere merkezi olarak zikredilmektedir. Çeşitli temayül. Adliye Nezâreti'ne değil Şûrâ-yı Devlet'e bağlı idiler. Başsavcılığı. defterlerin bir kısmı belge katalogu olarak kullanılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar faaliyetini devam ettiren Şûrâ-yı Devlet. Şûrâ-yı Devlet'e üye olmuşlardır. Sultan İkinci Abdülhamid zamanında. Meclis-i Vâlâ'yı Ahkâm-ı Adliye'nin lağvedilmesinden sonra Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ile birlikte teşkil edilmiş olan istişarî. Görüldüğü gibi Temyiz ve İstinâf Mahkemeleri. Meclis-i Vâlâ'nın en önemli görevi olan kanun yapmaya da izinli olduğu bilinmektedir. Safvet Paşa. İlk Şûrâ-yı Devlet Reisi Midhat Paşa'dır. meslek ve bölgelerden gelen yüksek rütbeli devlet görevlileri. Halil Rifat Paşa ve Ahmed Tevfik Paşa gibi sadrıazam ve vezirler Şûrâ-yı Devlet'in diğer mühim reislerindendir. Mahmud Nedim Paşa. Şura-yı Devlet'e ait defterlerin tasnifi devam etmekle birlikte. Kadri Paşa. Şûrâ-yı Devlet'i meydana getiren dairelerin en önemlilerinden birisi. başlangıçta beş daire olarak teşekkül etmiş fakat daire sayısı sâbit kalmamıştır. Yusuf Kâmil Paşa. Şûrâ-yı Devlet. eski adı Dahiliye Dairesi olan Mülkiye Dairesi olmuştur.d) Şûrâ-yı Devlet. daimî olarak hükûmetlerde reisi tarafından temsil edilmiştir. evvela.

Yaklaşık iki sene sonra. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye belge ve defterlerinin katlaloğu 1406 numaralı kataloğda birleştirilmiştir. Aynı tarihte teşkil edilen diğer bir mahkeme de Mahkeme-i İbtidâiye'dir. Mahkeme-i İstinâfiye. 1289 senesi salnâmesinde ise artık Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'ye bağlı Mehâkim-i Nizâmiye'den bahsedilmektedir. Muhâkemât-ı Cezâiye ve Hukûk Daireleri'ne sahip Temyîz Mahkemesi'nin yanısıra bir de Mahkeme-i Nizâmiye teşkil edilmiştir. Bu durum 1291 ve 1292 senelerinde de değişmeden devam etmiştir. cemaât-ı gayr-ı müslime mahkemeleri ve ticâret mahkemelerinin baktığı dâvaların dışındaki normal muameleler ve cinayet dâvaları olup usûlen kendisine havale olunan dâvalara bakmak.ye mahkemeleri. Mahkeme-i İbtidâiye. Bunun yanında. 13 Zilkade 1286 (14 Şubat 1870) tarihinde gerçekleştirilen düzenlemelerle Divan-ı Ahkâm-ı Adliye bünyesinde bazı değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Beyoğlu ve Üsküdar bidâyet mahkemelerini ihtiva etmektedir. Bu meclis. evvelâ. Bu görevi yapacak kurumlardan biri olan Meclis-i Âlî-i Tanzimat 1270/1854 tarihinde teşkil edilmiştir. 1290 senesi salnâmesine göre bu tarihte mehâkim-i nizâmiye içerisinde görülen mahkemeler. Bu yeni kurulan mahkeme. ikinci olarak da. Beyoğlu Bidâyet Mahkemesi. Temyîz Mahkemesince bozulup kendisine havale olunan. 23 Şaban 1288 (7 Kasım 1871)de Mahkeme-i Nizâmiye makamına kaim olmak üzere bu kere İstinâf Mahkemesi'nin teşkil edildiği görülüyor. Dersaâdet Bidâyet Mahkemesi. Bu mahkeme hukuk ve ceza istinâf mahkemeleriyle Dersaâdet. 1285-1297/1868-1880 tarihleri arasındaki kayıtları içeren 40 adet defter bulunmaktadır. Tanzimat-ı Hayriye ve Meclis-i Tanzimat Defterleri Tanzimat Fermanı'nın ilânından sonra fermanda vâdedilen esasların uygulanması için yeni nizamlar ve müesseseler gerekiyordu. Üsküdar Bidâyet Mahkemesi ile mevkî mahkemeleridir. mehâkim-i kanuniyede (nizâmiye mahkemeleri) görülüp istinâf kılınan dâvalara bakmaktı. Yine bu nizamnâmeye göre iki şahıs arasında görülen bir dâvanın neticesi şahıs ile hükûmet arasında bir iddiaya taalluk ederse o dâva Şûrâ-yı Devlet'e nakledilecekti. Katalog No 1406 Sıra No 1-40 FONUN ADI Divan-ı Ahkâm-ı Adliye TARİH Hicrî 1285-1297 Milâdî 1868-1880 Defter Adedi 40 Katalog Tertibi Analitik Envanter e. Meclis-i Ahkâm-ı Adliye'nin görevlerinden bir kısmını üzerine almıştır. ikinci olarak mahall-i istinâfı olmayan mahkemelerde görülüp doğrudan doğruya istinâf edilen ve üçüncü olarak da ehemmiyeti sebebiyle bidâyeten görülmek üzere havale olunan dâvalara bakacaktı. Bu tarihten itibaren riyâset unvanı nezârete çevrilmiştir. 225 .

Bu defterlerde Meclis-i Tanzimat'ın görevleri 17 madde hâlinde yer almıştır. 1 numaralı defterde fihrist bulunmaktadır. memleketin ıslah ve imarı için alınacak tedbirleri müzakere ve karar ittihaz etmek. 67 Tayyib Gökbilgin. Meclis-i Tanzimat Defterleri 1271-1306/1854-1888 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmekte olup 7 adettir. Katalog No 989 DEFTERİN ADI Tanzimat-ı Hayriye TARİH Hicrî 1255-1274 Milâdî 1840-1858 Katalog Tertibi Kronolojik Fihrist eb. 102. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı olan. 989 numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'nda kayıtlı 1255-1274/18401858 tarihleri arasındaki emirleri ihtiva eden bu defterin sonunda 17 Receb 1291 tarihli bir kayıt da mevcuttur. s. Tanzimat. "Tanzimat'ın icap ettirdiği kanun ve nizamnâmeleri hazırlamak. Adliye) şeklinde üç kısma ayrılarak mülkî ve malî işler veya kanun ve nizamnâmelerin tetkik ve tanzimi. (İdare. mevcut nizamnâmelerden ıslâh ve tâdile muhtaç görülenler hakkında mütâlaa beyan etmek. Belleten. 1867'de Şûrâ-yı Devlet'in teşkilinden sonra yalnız "Divan-ı Adliye" olarak kalmıştır67. diğer taraftan nâzırların görevlerinden dolayı mesuliyetleri hâlinde de ilk sorgularını yapmak ile vazifeli idi. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Meclis-i Tanzimat Defterleri Meclis-i Tanzimat Defterleri'nde Tanzimat ile birlikte teşekkül eden yeni meclisler ve bunların çıkardıkları nizamnâmeler hakkında oldukça tafsilatlı bilgiler mevcuttur. 226 . ea. 1277/ 1861'de de tekrar Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye adı altında birleştirilen müessese. "Tanzimat Hareketinin Osmanlı Müesseselerine ve Teşkilatına Etkileri". yahut da bazı dâvalıların ru’yeti ile ilgili faaliyetlerde bulunmuştur. XXXI/121 (1967).Meclis-i Âlî-i Tanzimat. 989 Numaralı Divan-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu'ndaki Tanzimat-ı Hayriye Defteri Anadolu ve Rumeli'deki bilcümle mahalde tatbik edilecek olan Tanzimat-ı Hayriye Nizamâtına ait evâmir-i âliyye kayıtlarına mahsus defterdir. Bu meclisin görüşü istişarî mahiyette idi ve nâzırların mesuliyeti hakkındaki kararları da padişahın kabul ve tasdiki hâlinde yürürlüğe girerdi.

Katalog No Sıra No 1 2 3 DEFTERİN ADI TARİH Hicrî 1271-1277 1277-1287 1287-1290 1290-1292 1292-1296 1296-1298 1298-1306 Adedi 1854-1861 1861-1870 1870-1873 1873-1875 1875-1879 1879-1881 1881-1888 Sayfa Adedi 196 361 261 250 253 253 381 Katalog Tertibi Tanzimat 989 4 5 6 7 Meclis-i İcraat ve Tanzimat Tanzimat Kronolojik Fihrist 227 .

.

1909 yılında. 1 ikinci kâtip ve 27 kâtip çalıştırılmıştır. Sultan İkinci Abdülhamid devrinde (1876-1909) Yıldız Sarayı'nda biriken belge. bütün devlet daireleri üzerinde gittikçe artan ve nihayet mutlak hâle gelen hâkimiyeti ve bu hükümdarın bütün meseleler hakkında bilgi edinmek ve çoğu zaman en teferruatlı hususlarda bile bizzat karar vermek arzusunda bulunuşu. başta Sadâret olmak üzere. her meseleye derin bir merak besler ve herkesin hâlini öğrenmeye gayret ederdi. Saray'ın resmî makam ve şahıslarla muhaberâtını idareye memur Mabeyn Başkâtipliği'nde de 1 başkâtip. Jurnallerin hemen hemen tamamı. haricî işleri gibi önemli hizmetlerini görmek ve kontrol etmek üzere ekipler teşkil olunmuş ve başlarına. Sultan İkinci Abdülhamid. devrin Maârif-i Umumiye Nezâreti'ne verilmiştir. bu arada Yıldız evrakı da Harbiye Nezâreti'ne (Bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binası) getirilmiştir. defterler ve gazetelerden ibarettir. Âyandan Ali Galip Bey'in başkanlığında teşkil olunan "Tedkîk-i Evrak Komisyonu" tarafından incelenmiş. belgelerin mahiyetine ve tarih esasına göre tasnif edilmiştir. Kitap ve albümler. askerî. devlet idaresinin merkezi hâline getirmiş. YILDIZ SARAYI ARŞİVİ DEFTERLERİ Yıldız Sarayı Arşivi. 229 . iktisadî. Yıldız Sarayı'nı. Bu sebeplerle Yıldız Sarayı'nda büyük bir arşiv teşekkül etmiştir. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilişini takiben Yıldız Sarayı. kitaplarla albüm ve jurnaller ayrıldıktan sonra geriye kalan resmî ve hususî evrak Hazine-i Evrak'a (Bâb-ı Âlî'ye) gönderilmiştir. malî. padişahın kendileriyle istişâre yapabileceği. Bunlardan pek az bir kısmı bugün Yıldız Tasnifi arasında görülmektedir. Sultan Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatı sırasında Saray'ın. Bunlar hâlen İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi'nde bulunmaktadır. Harbiye Nezâreti'ndeki Tedkîk-i Evrak Komisyonunca Hazine-i Evrak'a gönderilen Yıldız evrakı. yurt içi ve yurt dışı bütün hadiselerden ânında haberdar edilmesini ister.IV. bu suretle Sultan İkinci Abdülhamid'in iktidar sembolü Yıldız Sarayı olmuştur. Bunun için resmî ve hususî hafiyelerden gelen jurnalleri dikkatle inceler ve bunları itina ile muhafaza ederdi. bir hükümdar ikametgâhından ziyade. Hareket Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket Paşa'nın emri ile tasfiye edilmiş. emin ve sâdık kimseler getirilmiştir. teşkil olunan komisyonca yakılarak imha olunmuştur. çeşitli tarihlerde teşkil olunan heyetler tarafından. Bu malzeme. Saray'da devletin idarî.

EE. 1.d) Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Mâbeyn başkâtibi. arzuhal ve mazbata suretlerinin kayıtlarını taşıyan defterler de bulunmaktadır.677 Katalog Tertibi Analitik Envanter (Konu Başlıklı) 2.677 adettir. Başkitâbet tarafından padişaha sunulmak üzere resmî ve hususî mâruzâtların günlük kayıtlarını ihtiva eden bu defterler içerisinde. Katalog No 494 FONUN KODU Mâruzât Defterleri Fihristi TARİH Hicrî 1298-1327 Milâdî 1881-1909 Defter Adedi 15. İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın başkanlığında yürütülen tasnif çalışmaları neticesi ortaya çıkarılmış olan katalogda. Diğer bir tabirle. Ayrıca bu defterler arasında 985 adet "Mazbata Sureti Defteri" vardır.d) TARİH Hicrî 1293-1328 Milâdî 1876-1908 Defter Adedi 1. Böylece araştırıcının doğrudan istediği arşiv malzemesine ulaşması temin edilmiştir. evrak ve defterler olmak üzere iki ana bölüme ayrılmış ve Evrak bölümü kataloğu üç cilt olarak araştırmaya açılmıştır.214 Katalog Tertibi Analitik Envanter 230 . ayrı ayrı numaralandırılmıştır. YILDIZ ESAS DEFTERLERİ Katalog No 497 Sıra No FONUN KODU Yıldız Esas Defterleri (Y. YILDIZ MÂRUZÂT DEFTERLERİ (Y. toplam 15.Yıldız Arşivi defterleri "Yıldız Mâruzât Defterleri" ve "Yıldız Tasnifi Defterleri" başlıkları altında iki kısımda tasnif edilmiştir. Yıldız Sarayı'nda. sâdır olan irâdelerin tebliğini. Osmanlı hükümdarı ile hükûmet teşkilatının başında bulunan sadrıazam arasındaki muhabereyi idare eden yazı işlerinin başındaki memurdur. YILDIZ ESAS EVRAKI DEFTERLERİ (Y.MRZ. Defterler ise "Yıldız Tasnifi Defterler Bölümü 1293-1328" fonu ile birleştirilerek ve konularına göre ayrılmak suretiyle yeniden özetlenerek 1 cilt hâlinde "Yıldız Esas Defterleri" adıyla araştırmaya açılmış bulunmaktadır. Bu sebeple yapılan yeni düzenlemede. sarayın yazı işlerini idare eden birimin başındaki memurun unvanıdır. Yıldız Sarayı Fonu'na ait Mâruzât Defterleri 1298-1322/1881-1904 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmekte olup. bir numara altında birden fazla belge ve defterin bulunduğu görülmüştür.d) Daha evvel tek katalog hâlinde araştırmaya açık bulunan Yıldız Esas Evrakı. daha önce ortaya konan özetlerden de istifâde edilmiş ve tek numara altında bulunan arşivlik malzeme.EE. Yıldız Esas Evrakı üzerinde.

Muhtelif Konulardaki Müteferrik Defterler. Askerî Mevzuları Hâvi Müteferrik Defterler. Bazı Zevat ve Makamlar Tarafından Takdim Olunan Risaleler Albümler ve Resimler Çeşitli Perakende Evrak Bazı Hususi İradeleri Havi Defterler Selamlık Resminde Bulunan Askeri Ümeranın İsimlerini Gösterir Defterler 1296 Senesinden 1322 Senesine Kadar Askeri Kuvvetlerin Umumi Kuvve Cetvelleri Hülasaları 1296 Senesinden 1314 Senesine Kadar Askeri Kuvvetlerin Mevcutlarını Gösterir Hülasa Cetvelleri TARİH Hicrî 1293-1316 1294-1309 1294-1321 1295-1325 1297-1298 1297-1321 1302-1321 1303-1322 1306-1325 1313-1333 Milâdî 1876-1898 1877-1891 1877-1903 1878-1907 1879-1880 1875-1903 1884-1903 1885-1904 1888-1907 1895-1878 Katalog Sıra Nu 1-5 6-138 139-166 167-173 174 175-204 205-210 211-220 221-241 242-248 11 12 1313-1317 1314-1326 1895-1895 1896-1908 249-251 252-254 497 13 1295-1328 1878-1861 255-351 14 15 352-396 397-403 16 17 18 19 20 404-447 448-546 547-562 563-575 576-677 21 678-700 231 . Müteferrik Matbu Eserler) Müteferrik Diğer Eserler Hazine-i Hümâyûn'dan Saraya Alınan ve Yıldız Müzesinde Mevcut Bulunan Eşyaya Dair Komisyonların Evrak ve Defterleri.YILDIZ TASNİFİ DEFTERLERİ'NİN AÇIKLAMALI DÖKÜMÜ Katalog No Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEFTERİN CİNSİ Mâruzât Kayıt Defterleri Tezkirelerin ve İrâde Hülâsalarının Kaydına Mahsus Defterler Mâruzât Hülâsa Kayıt Defterleri Mâruzât-ı Hususiye Hülâsa Kayıt Defterleri Mabeyn-i Hümâyûn'a Müteallik Evrakların Kayıt Defterleri Padişaha Takdim Olunan Mâruzât ile Sâdır Olan İrâde Defterleri Kanunları Hâvi Defterler İstatistik Defterleri Tercümeler Padişaha Takdim Edilip Bâb-ı Âlî'ye Havale Edilen İstidanâmelerin Hülâsalarıyla Cereyan Eden Muamelâta Dair Defterler Daire-i Hususiye'den Sâdır Olan Muhtelif Konulardaki İrâdelerin Muamelât Kaydına Dair Olan Defterler Mabeyn-i Hümâyûn Zimmet Defteri Müteferrik Defterler (Hazine-i Hassa Müteferrik Defterleri.

Y.EE Dosya No: 148) Kral.EE Dosya No: 147) IV.1306 Senesinde Sefaretlerden Gelen Telgraflarla Dış Politikaya Dair Yazılar ve Bazı Mühim Gazete Makalelerinin Tercümeleri Suretleri (Bkz. Y. Belediye Dairelerinin Tenvirine Dair İstanbul Şehri Tenvir Şirketi İdare Meclisi Azası Frants Simon. Şah ve Prensliklerden Padişaha Yazılan ve Cevabı Verilen Evraka Ait Defterler. İdari. Kazak ve Sarıkamış Hatmanları ile Moskof Çarlarının Başvekiline Gönderilen Nâme-i Hümâyûnlarla Sadaret Yazılarının Suretlerini Havi Defterler ve Bahsi Geçen Yazıların Asıllarının Fotoğrafları Defterler ve Resmi.EE Dosya No: 146) III. Osmanlı Elçilerine Gönderilen Yazılarla Sava Paşa'dan. Hariciyeden Ve Sair Yerlerden Gelen Tezkere Telgraf Ve Diğer Yazıların Suretleri (Bkz. Hususi Evrak Raptedilmiş Kartonlar (Şura-yı Devlet Reisi Said Paşa) İşkodra'da Mirliva Rıza Paşa ile Harbiye Nezareti Arasında Cereyan Eden Muhaberata Ait Evrakın Suretleri. Peşte Başşehbenderliği'nden Paris ve Viyana Elçiliklerinden Gönderilen Evrak Suretlerini Havi Defterler Forj Eşantiyer Firmasından Gönderilen Gemi Plan ve Projelerini Havi Dört Karton Mali. Harici Meselelerle Mali. Saraylar ile 4.Katalog No Sıra No 22 DEFTERİN CİNSİ Dahili. Moskof Çarı. Dahili ve Harici Meselelere Dair Tezkire ve Mazbataların Suretlerini Havi Defterler Muhtelif Tarihlerde İnşa veya Tamir Edilen Saraylara ve Yalılara Ait Masraf Defterleri TARİH Hicrî Milâdî Katalog Sıra Nu 701-746 23 747-754 24 755-765 25 766 497 26 767-770 27 771-787 28 788-962 29 963-1002 30 1003-1025 31 1026-1087 232 . Y. İktisadi ve Sair Hususlara Dair Yazı Suretlerini Havi Defterler. Odyan ve Vahan Efendi'lerden Gelen Muharrerat. (Bkz. ve 6.1297 Senesinde Başvekaletten. Hazine-i Hassa ve Şehremaneti Arasında Tanzim Edilen Türkçe ve Fransızca Mukavele Suretlerini Havi Defterler.

Mabeyn ile Bazı Valiler ve Kumandanlar Arasında Geçen Muhaberata Ait Evrak Suretlerini Havi Defterler Bulgaristan İşlerine Dair Hicri 1255 Senesindens 1311 Senesi Sonuna Kadar Alınan Kararlarla İrade-i Seniyyeli Evrakın Suretlerini Havi Defterler ve Fihrist. Londra. Sudan'da Zuhur Eden Mehdi Hakkındaki Evrakın Suretlerini Muhtevi Defterler Sultan II Abdülhamid'e ait Hususi El Defterleri ve Cüzdanlar.Katalog No Sıra No DEFTERİN CİNSİ Mabeyn'den Devair ve Vilayetlerle Bazı Zevata Yazılan Tezkere ve Muharrerat Müsveddelerini Havi Dosya Defteri. Belgrad Elçilikleri ile Bulgaristan Komiserliği Arasında Cereyan Eden Muhaberata Ait Evrakın Suretlerini Havi Defter. (Bkz. Y. Maruzat Tezkereleri ve Konferans Tutanakları Suretlerini. Petersburg. Umumiyetle Mısır Meselesine Dair 1299 Senesinden 1307 Senesine Kadar Vükela Meclisi Zabıtlarını. Bazı Tezkere ve Evrak Suretlerini Havi Defterler TARİH Hicrî Milâdî Katalog Sıra Nu 32 1088-1101 33 1102-1108 34 1109-1126 497 35 1127-1169 36 1170-1183 37 1184-1197 1198-1203 1204-1214 233 . Roma. Berlin. Mazbata ve Diğer Evrak ile Mabeyn'den Tebliğ Olunan İrade Suretlerini Havi Defterler Mabeyn ile Paris.EE Dosya No: 149 ve 150) Sadaret Makamı ile Sair Dairelerden Mabeyn'eTakdim Olunan Tezkere.

.

Hariciye Nâzırı 4. 1. Mesele bütçe ile ilgili olursa Meclis-i Umumî'ye danışılırdı. 235 . aşağıda sıralanmıştır. Sadrıazamın maiyetinde "vezir kethüdâsı" adıyla üç tuğlu vezirden sayılan bir kişi bulunurdu. VİLÂYETLERE. NEZÂRETLER Osmanlılarda devlet hizmetleri çeşitli nezâretlere taksim edilmiş olup. Sadrıazam 2. Adliye ve Mezâhib Nâzırı 6. Nâfia Nâzırı 11. Posta.d) Osmanlı devlet teşkilatında dahiliye işleri sadrıazamlar tarafından takip edilirdi. MÜFETTİŞLİKLERE (TAŞRA ARŞİVLERİNE) VE BÜYÜK DAİRELERE AİT DEFTERLER Osmanlı Meclis-i Vükelâsı'nda görev alan ve "Nezâret" adıyla teşkilatlanan birimlerden bir çoğunun arşiv malzemesi tasnif edilmiş veya tasnifine devam edilmektedir. Sadrıazamın yokluğunda Sadrıazama vekâlet ederdi. DAHİLİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (DH. Artırılması ve azaltılmasına Meclis-i Vükelâ karar verirdi. Şeyhülislam 3. A. Defter-i Hakanî Nâzırı Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde evrakı bulunan nezâretlerden defterleri tasnif edilenler. Heyet-i Vükelâ şu kişilerden oluşurdu: 1. Bu şahıs Sadâret'in dahiliyeye ait görevlerini yapar. Maârif Nâzırı 10. NEZÂRETLERE. Sadrıazam makamı iç işlerde eyalet ve sancak beylerinin mercii ise de eskiden eyaletin idaresinde geniş bir usul takip edildiğinden merkezin baktığı dahilî meseleler daha sınırlı idi. Evkâf Nazırı 13.V. Bu nezâretlerden defterleri tasnif edilerek katalogları hazırlananlar aşağıda verilmiştir. Telgraf ve Telefon Nazırı 14. Dahiliye Nâzırı 8. Şûrâ-yı Devlet Reisi 7. nezâretlerin miktarı muayyen değildi. Maliye Nâzırı 9. Ticaret ve Ziraat Nâzırı 12. Bahriye Nâzırı 5.

1322 (1904) tarihinde "Tesrî-i Muamelât ve Islahat Komisyonu" eklenmiştir. müsteşar. Muhasebe Kalemi. Matbuât-ı Dahiliye Müdüriyeti. 1301 (1883) tarihinde Nüfus Kalemi ile Memurîn Kalemi teşekkül ettirilmiştir. Mülkiye İntihab Komisyonu adı altında idareci ve bunlara bağlı kalemler mevcuttur. bu tarihten itibaren müstakil haldedirler. 236 . f. e. evrak müdürü. 1839'da lağvedilerek Sadâret Müsteşarlığı'na bağlı bir birim hâline geldi ve uzun bir süre vazifesi bu makam tarafından icra edildi. 1294 Muharremi'nde (1877) Dahiliye Nezâreti üçüncü kez teşekkül ederek. 1327 (1909) tarihine kadar bu şekilde gelen Dahiliye Nezâreti Kalemleri 1327'den itibaren yeniden teşkilatlanmıştır. ilga edilmiş veya başka bir birime bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür. mektupçu. Bu kalemler şunlardır: a. 1320 (1902) tarihinde "Komisyon-ı Mahsus" ve "Komisyon Kalemi". Evrak Odası. Dahiliye Nezâreti. 1295-1298/18771880 tarihleri arasında Dahiliye Nezâreti teşkilatında. Bundan dolayı Teşkilat-ı Dahiliye ve Teşkilat-ı Sıhhiyesi vardır. muhasebeci. matbuat müdürü. Nezâretlerin teşekkül ettirildiği Tanzimat Dönemi'nde Dahiliye Nezâreti müteaddid defalar kurulmuş. umûr-ı mülkiyeden başka. b. 1308 (1890) tarihinde "Sicill-i Ahvâl Şubesi". 1309 (1891) tarihinde "Takvim-i Vekâyi İdaresi". Cevdet Paşa Dahiliye Nazırı olmuş ve bundan böyle de Dahiliye Nezâreti teşkilatı müstakil bir nezâret olarak varlığını sürdürmüştür. Mektubî Kalemi.Vezir Kethüdâlığı 1251 (1835)'de Umûr-ı Mülkiye Nezâreti'ne dönüştürülmüş ve ilk olarak Mehmed Said Pertev Efendi Kethüdâlık görevinden Mülkiye Nazırlığı'na tayin olunmuştur. "İntihâb-ı Memurîn Komisyonu" hariç 1306 (1888) tarihine kadar Dahiliye Nezâreti'nde müstakil hâlde bulunmayan kalemler. İntihâb-ı Memurîn Komisyonu Bu kalemlere. 1253 (1837)'de Mülkiye Nezâreti'nin adı Dahiliye Nezâreti olarak değiştirilmiş ve Âkif Paşa Dahiliye Nazırı tayin olunmuştur. Sicill-i Nüfus İdare-i Umumiyesi. umûr-ı sıhhiye-i dahiliyeye de memurdu. d. 1315 (1897) tarihinde "Muhacirîn İdaresi". c.

Katalog No 244-260 (17 adet) FONUN KODU Dahiliye Nezareti Sicil-i Ahval Defterleri TARİH Hicrî 1283-1341 Milâdî 1866-1922 Defter Adedi 201 Katalog Tertibi Analitik envanter Memur adlarına göre alfabetik olarak tanzim edilmiş 17 cilt fihrist vardır. vazifeleri süresince hâl tercemelerine konu olan.a. 1314/ 1896'da bu komisyonun lağvı ile yerine kurulan "Memurîn-i Mülkiye Komisyonu"nca. özel hâller veya memuriyet esnasındaki hâller. meydana gelen defterlere de Sicill-i Umumî Defterleri adı verilmiştir. resmi belgelerin kaydedildiği defterlerin tescili işlemine Sicill-i Ahvâl. Sicill-i Ahvâl Komisyonu'nun kurulup çalışmaya başladığı 1879 tarihine gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nde vazifelilerin sicillerini bir defterde toplayan büro hizmetlerine rastlanmamaktaydı.d) Osmanlı Devlet teşkilatında görev alan memurların. "Sicill-i Ahvâl Komisyonu" ile başlayan sicil çalışmaları. fakat Dahiliye Nezâreti teşkilatı içinde teşekkül ettirilmiş. Memurîn Muamelât Dosyaları hâlinde tanzim edilerek saklanmıştır. mahlâsı veya künyesi.d) Dahiliye Nezareti'ne ait defterlerin diğer fonlardan çıkan defterlerin de ilavesi sebebiyle düzenleme ve kataloglama çalışmaları devam etmektedir. babası memurînden ise memuriyetinin rütbesi. 1326/1908 yılında II.) Sicill-i Ahvâl Defterleri'nde tercüme-i hâl sahiplerinin ismi. hiçbir daireye bağlı olmadan yürütülmüştür. Sicill-i Ahvâl Komisyonu'nun kurulmasından itibaren mülkî ve adlî memurlardan 1909 yılına kadar süren bir zaman dilimi içinde 51. Sicil kaydı aranılan memurun. b. tahsil durumları. ahlâk ve gidişat gibi durumların. (18 numaralı defter 2 adettir. Meşrutiyeti müteakip Memurîn-i Mülkiye Komisyonu kaldırılarak "Sicill-i Ahvâl İdâresi" adı altında yeniden.652 memurun sicil kayıtları 201 defterde toplanmıştır. Dahiliye Nezareti Sicill-i Ahvâl Komisyonu Defterleri (DH. varsa azl. göreve başlayışları. Dahiliye Nezareti Defterleri (DH. liyakat ve ehliyet dereceleri. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devam eden Dahiliye Nezâreti Memurîn ve Sicill-i Ahvâl İdâresi'nin tescil işlemleri. tayin ve muhakemeleri. marûf zevattan ise hangi sülaleye mensup olduğu. gayr-ı müslim tebeadan ise. tarihi seyr.SAİD. 237 . bu defterlere zeyl olacak şekilde ilave edilmiş. baba ismi ve doğum tarihi bilinirse hazırlanan fihrist defterleri vasıtasıyla hangi defterlerde kayıtlı olduğu kolaylıkla bulunabilir. milliyeti kaydedilmiştir. böylece ayrı bir daire kurulmuştur.

1251 (1835) tarihinde bu unvan Umûr-ı Hariciye Nezâreti'ne çevrilerek bu göreve ilk defa Âkif Paşa atanmıştır. Cilt: ca_ha 6.d) Osmanlı Devleti'nde. Sultan Üçüncü Selim döneminde devletin Avrupa ile olan ilişkileri arttığı için sık sık sefirler gönderilmeye başlanmıştır. Vakıf yapan kimseye vâkıf. sefirlerle görüşmeleri sağlardı. Cilt: ök_sü 17. Dönemin en önemli bürokratları. Bu ihtiyaca binâen 1821'de Bâb-ı Âlî'de kurulan Tercüme Odası. kişi mülkiyetinden çıkararak Allah yolunda hapsetmek ve menfaatini insanlar için tasadduk etmek demektir. vakfedilen şeye de mevkûf denir.1. Vakıf Müessesesi. EVKÂF-I HÜMÂYÛN NEZÂRETİ DEFTERLERİ Vakıf. Osmanlı Devleti öteden beri. Daha sonra ise. yabancı dil bilen ve dış politika tecrübesine sahip Türk asıllı eleman sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştır. Cilt: me_mu 15. elçilerle olan görüşmeler. Cilt: me_me 13. HARİCİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (HR. aynı zamanda vakıf akdinin mevzûunu teşkil eden menkul ve gayrimenkul malları da ifade etmektedir. Cilt: ha_hü 7. Cilt: sü_zü 2. Divan-ı Hümâyûn Kalemi'nin başkâtibi olan reisülküttâb. Cilt: me_me 11. Cilt: ah 3. terim olarak. âlim238 . askerler. müdür ve diğer elemanları Bâb-ı Âlî Tercüme Odası'ndan seçilmek suretiyle nezâret bünyesinde Tahrirât-ı Ecnebiye Odası kurulmuştur. Londra. Zamanla Reisülküttâblık dış işlerle ilgili önemli bir görev hâline gelmiştir. Vakıf. Paris ve Viyana'da daimî olarak birer sefir bulundurulmuştur. Cilt: al_bü 5. Cilt: ab_ah 2. bir malı alınıp satılmaktan ebedî olarak alıkoymak. Başta padişah ve aile efrâdı olmak üzere devlet yöneticileri. hatta daha sonra Sadrıazamları olan Âlî. Cilt: is_lü 9. Osmanlı Devleti'nin en önemli insanî ve ictimaî müesseselerinden birisidir. Cilt: ah_al 4. Cilt: me_me 12. Cilt: mu_oy 16. Safvet ve Fuad paşalar bu odadan yetişmişlerdir. elçi ve maslahatgüzar tayinleri Hariciye Nezâreti kararıyla yapılırdı. 3. Hariciye Nezareti'ne ait defterlerin diğer fonlardan çıkan defterlerin de ilavesi sebebiyle düzenleme ve kataloglama çalışmaları devam etmektedir. Cilt: ma_me 10. Dış ilişkiler. Cilt: me_me 14. Cilt: hü_is 8. yabancı dil öğretmenin yanısıra Tanzimat'ı hazırlayacak devlet adamlarının yetiştiği bir mektep olmuştur. Hariciye evrakında Türkçe'nin yanısıra Fransızca da kullanılmıştır. hariciye işleri vezîriazâm tarafından görülürdü.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren memleketin her tarafında sayısız hayır müesseseleri kurulmuş ve bunların idaresi evkâf-ı mahsusa bırakılmıştır. İstanbul kadısı gibi ehline havale etmişlerdir.d) Surre. Bâbüssaâde (Kapı) Ağası Nezâreti ve Dârüssaâde Ağası (Haremeyn Evkâfı) Nezâretince yürütülmüştür. hayırlarını vakıflar kurarak gerçekleştirmişler ve ebediyen halka mal etmişlerdir. Evkaf Nezareti Defterlerine ait 6 olmak üzere toplam 8 kataloğu bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde nezâretlerin kuruluş yılı 1255/1839 olarak kabul edilmiştir. Surre Defterleri (EV. hac mevsiminden önce Receb ayında İstanbul'239 . Önceleri ashâb-ı hayr. kelime olarak para kesesi demektir.d) Katalog No 964 965 FONUN KODU Haremeyn Muhasebesi Defterleri TARİH Hicrî 935-1159 1159-1242 Milâdî 1528-1746 1746-1826 Defter Adedi 4.576 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. Osmanlı padişahlarının İstanbul'dan Haremeyn'e. yani Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para. Evkaf Defterleri (EV. Şeyhülislam Nezâreti. a.d) Katalog No 966 967 968 1268 1269 1588 Evkâf NezaretiDefterleri FONUN KODU TARİH Hicrî 1243-1264 1265-1279 1280-1290 1291-1332 1309-1344 955-1344 Milâdî 1827-1848 1849-1862 1862-1873 1874-1914 1892-1925 1548-1925 Defter Adedi 4. Sadr-ı Âlî Nezâreti. Surre. vakfiyelerindeki kuruluş şartlarına göre.SR. altın ve çeşitli hediyeler mânasına gelmektedir. Şeyhülislam. gerek tasnif edilen belgeler.500 4. gerekse 8. Ancak.HMK.ler ve halktan zengin olanlar. Darüsaâde ağası.524 4850 4614 4527 4312 6087 Analitik Envanter Katalog Tertibi c. Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin kuruluşundan önce vakıfların yönetimi. Evkaf-ı Haremeyn Muhasebesi Defterleri'ne ait 2. vakıflarının şartlarını tayin ve yol ve çeşme gibi hayır-hasenatlara (müberrâta) harcanacak miktar ve hizmetlilerine verilecek vazifeleri tahsis ettikten sonra tevliyetini evlâd ve ahfâdına ve nezâretini Sadrıazam. Evkaf-ı Haremeyn Muhasebeciliği Defterleri (EV.984 Numaralı Evkâf Defteri'nden anlaşıldığına göre Evkâf Nezâreti'nin kuruluş yılı 1242/1826 olarak gözükmektedir. Terim olarak.HMH.

hac yolunda bulunup hac ve surre kafilelerinin sâlimen gidip gelmelerini temin maksadıyla görevlendirilen Arap oymaklarının isimleri ve bunlara dağıtılan meblağları bildiren defterlerdir. TİCARET.170 Katalog Tertibi Analitik Envanter 4. Surre gönderilmesi. NÂFİA.170 adet surre defteri bulunmaktadır. Surrelerin bazı yıllarda Kudüs'e de gönderildiği görülmektedir. ORMAN. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'deki ilk surre defteri 1009 (1600) tarihlidir. 1226 ve 1227 yıllarına ait surre defterleri Arşiv'de mevcut değildir. Eyyubîler ve Memlûkler ile devam etmiş. Elde kesin belge olmamakla birlikte. MAÂDİN VE ZİRÂAT NEZÂRETLERİNE AİT DEFTERLER (T. ikincisi. 1255/ 1839 yılında İstanbul'un gıda ihtiyacını tesviye için "Zahire Nezâreti" kurulmuştur. Katalog No 963 FONUN KODU Surre Defterleri TARİH Hicrî 1009-1327 Milâdî 1600-1909 Defter Adedi 4. 1253/1837 sonlarında "Meclis-i Umûr-ı Nâfia" isimli bir heyet teşkil olunarak ziraî ve ticarî ıslahat tedbirleri alınmıştır. şahısların isimlerini ve ne kadar aynî ve nakdî yardım yapılacağını gösteren defterler. çeşitli isimler altında Abbasîler döneminde başlamış. en ileri gelenlerinden en fakirine kadar. Osmanlılarda ise kurumsallaşmıştır. 1224.dan törenle yola çıkarılır ve bu iki kutsal şehirde yaşayan halkın. ancak son bir kaç yıl surre hazırlandığı halde. mevki ve durumlarına göre önceden belirlenmiş miktarlarda dağıtılırdı. Surre defterleri. kendi rızasıyla hakkından feragat edenler ile yeniden surre almaya hak kazananların isimleriyle. 1225. Birincisi. İlk yıllarda Mekke ve Medine'ye gönderilen surreler tek defterde toplanmış iken. Son yıllara doğru surreler yine tek defterde toplanmıştır. surre alma hakkına sahip olduğu halde. Osmanlı Arşivi'nde 1009-1327/1600-1909 yılları arasına ait 4. hatta bir şehre 21 adet gönderildiği tespit edilmiştir. Fatımîler. surrenin ve surre defterlerinin yağmalandığı da olmuştur. 1112. Hac yollarının selâmeti ve kafilelerin yağmalanmasını önlemek için yol boyunda bulunan Arap oymaklarına atiyye adı altında para yardımı yapılmasına rağmen zaman zaman surre alaylarının Arab eşkiyası tarafından saldırıya uğradığı. Bu sebepten olsa gerek. mahiyet olarak iki kategoride mütâlaa edilebilir. Bu tarihten itibaren her yıl düzenli olarak gönderilen surre. Bir 240 . savaşlar dolayısıyla gönderilememiştir. sonraki yıllarda ayrı ayrı defterlere dahil edilmiş.d) 1253/1837 yılına kadar Osmanlı memleketlerinde ziraî ve iktisadî durumlar hakkında esaslı bir idarî ıslahât tesis edilememişti. surre muhasebesinin tutulduğu. Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekildiği zamana kadar aralıksız devam etmiş. Osmanlılarda ilk surre gönderen padişahın Yıldırım Bâyazid Han olduğuna dair bir görüş ileri sürülmektedir.

Maâdin ve Ziraat Nezâreti ismiyle müstakil bir nezârete dönüştürülmüştür. Bu tarihlerde Ticaret Nezâreti de Nâfia Nezâreti'ne bağlanarak "Ticaret ve Nâfia Nezâreti" teessüs etmiştir. Meclis-i Umûr-ı Nâfia da buraya bağlanarak sanayi. Sanayi ve İstatistik işleri Ticaret Nezâreti'nden Orman ve Maâdin Nezâreti'ne nakledilerek. Orman ve Ziraat müfettiş-i umumilikleri. 1309/1891'de Ziraat işlerinin de bağlanmasıyle Orman. Baytar. İstatistik. Maâdin. Sicil. 1264 tarihine kadar Umûr-ı Nâfia ile meşgul olan müstakil bir nezâret yoktu. 1327/1909 tarihinde Ticaret. Zaman içerisinde değişik adlar altında teşkilatlanıp. sonra Maliye Nezâreti'ne bağlanmış. bir nezâret veya birimin sembolü değildir. Hukuk Müşavirliği. Ziraat heyet-i fenniyeleri. Evrak Müdüriyetleri. ziraat. Tarih içerisinde teşkilat ve görev itibariyle bir kurumun içerisine girmiş olan. Tanzimat-ı Hayriye'yi müteakip icra kılınan ıslâhat meyanında vesâit-i nakliyenin çoğalması da nazar-ı dikkate alınmış ve bu maksatla 1264 (1848) sonunda Umûr-ı Nâfia Nezâreti teşkil edilmiştir. turuk ve meâbire müteallik hususlar ile görevlendirilmişti. Tahrirât. kuruluş ve ilga ediliş tarihleri ile kodları aşağıdaki şekildedir. Meclis-i İdare. Ticaret ve Ziraat Nezâreti'nin merkez heyetini teşkil eden daireler şunlardır: Ticaret. Fona sembol olarak da bu nezâretlerin başlıklarında en çok geçen harf olması münasebetiyle ve akılda kalması daha kolay olacağı düşünülerek "T" harfi seri kodu olarak seçilmiştir. Bir müddet sonra maâdin ve orman işlerinin ayrılmasıyla "Orman ve Maâdin İdare-i Umumiyesi" isimli bir müdüriyete dönüştürülmüştür. Ziraat ve Maâdin Müdüriyet-i Umumiyeleri. Orman. Sonraları posta ve telgraf ve maâdin Umûr-ı Nâfia Nezâreti'nden ayrılmış ve nezâret. 241 . Muhasebe. bazan birbirleriyle birleşen bu nezâretlere ait malzemenin nezâretler bazında ayrılması evrakın dağılmasına sebep olacağından tek bir fon hâlinde mütalaa edilerek tasnif edilmiştir. dolayısıyla. Orman ve Maâdin Nezâreti unvanı "Ticaret ve Ziraat Nezâreti"ne dönüştürülmüştür. evrakı da bir arada bir bütün teşkil eden ve sekiz ayrı isimle teşekkül etmiş nezâretlere ait evrakın genel sembolüdür. Yol ve geçit işleri eyalet ve sancak beyleri tarafından idare olunur. Bu fona kod olarak verilen "T" sembolü. Bu nezâret başlangıçta demiryolları ve turuk ve meâbir işlerinden başka posta ve telgraf ve maâdin işlerinin de idaresine memur edilmişti. her eyalet kendi köprü ve yollarını inşa eder ve bunların tamiratına nezâret eylerdi. Bu nezâretlerin adları. maâdin ile posta ve telgraf işleri bu nezârete bağlanmıştır. meâbir. Sanayi.müddet sonra Zahire Nezâreti. Orman İdare-i Umumiyesi önce Ticaret. Orman. "Ticaret ve Ziraat Nezâreti"ne dönüştürülmüş. turuk ve meâbirden başka ticaret ve sanayie müteallik hususatın ifasına memur edilerek Ticaret ve Nâfia Nezâreti unvanını almıştır. 1264/1847'de "Umûr-ı Nâfia Nezâreti"nin müstakil olarak teşekkülü üzerine turuk.

Ticâret Nezâreti: 1255-1261.311 adet defteri bulunmaktadır. 2. Ayrıca. SIHHİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (SH. sağlık alanında ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması. Ticâret ve Orman Nezâreti: 1299-1300.d) Tanzimat'tan önce hekimbaşı tarafından yürütülen sağlık işleri 1838 yılında kurulan Karantina Nezâreti uhdesine geçmiştir. Bu nezâretin 1255-1328/1839-1910 yıllarına ait 832. Orman Maâdin Nezâretleri Defterleri TARİH Hicrî 1255-1328 Milâdî 1839-1910 Defter Adedi 2. daha sonraki yıllarda sırasıyla Ticaret Nezâreti. Katalog No 997 FONUN KODU Ticâret. 7. umum müdürlükler ve müstakil idarelerin evrakının bütünlüğünün bozulmaması sağlanmıştır.311 Katalog Tertibi Analitik Envanter 5. Ticaret ve Ziraat ve Orman ve Maâdin Nezâreti: 1301-1303. Dahiliye Nezâreti bünyesinde de Sıhhiye-i Umumiye Meclisi yer almakta ve memleketin sıhhî durumu. umum müdürlükler ve idareler gibi birimlerin evrakları ise bağlı bulundukları nezâretlere itibar edilmeksizin müstakil olarak ele alınmışlardır. 242 . Nâfia. 1328. Evrak tasnif edilirken. 6. Nâfia Nezâreti: 1285-1287. nezâretlerin bünyelerinde bulunan birimlerden Mektubî Kalemi ve Evrak Odaları gibi nezâretlerle birlikte kurulup nezâretlerle birlikte lağvedilen birimlerin evrakı bağlı bulundukları nezâretlerle beraber. 1334 yılına gelindiğinde bu iki kurum birleştirilerek Sıhhiye Nezâreti oluşturulmuştur. Ticaret Nezâreti ve nihayet 1296'da Hariciye Nezâreti bünyesinde görülmektedir. Böylece meclisler. Hariciye Nezâreti'ne bağlı olarak faaliyete başlayan bu nezâret. 1327. Ziraat. 1304-1327. buna karşılık zaman zaman değişik nezâretlere bağlı olmasına rağmen kuruluşundan sonuna kadar bütünlük arzeden meclisler. Ticâret ve Ziraat Nezâreti: 1262-1265. 8. ithal ve imal edilen her türlü gıda ve ilaçlar hususundaki ihtilafların halledilmesi gibi görevleri yapmakta idi. 1288-1289. Orman ve Maâdin Nezâreti: 1296-1297. 1285-1287. Ticâret ve Nâfia Nezâreti: 1266. Tophâne-i Âmire Müşiriyeti. Osmanlı Devleti'nde Sıhhiye Teşkilatı'nın. Umûr-ı Sıhhıye-i Dahiliye ve Umûr-ı Sıhhıye-i Hariciye olmak üzere iki bölümü vardır. 1281-1284. Orman ve Maâdin ve Ziraat Nezâreti: 1311-1326.258 adet belge ve 2. 1290-1298. Osmanlı tebeası ve yabancı devlet sefâretlerinin memurlarından oluşan bir kadroya sahipti. 3. 1305-1326.1. 1290-1304. 1267-1280. Bu özellik nezâretin belgelerine de yansımış ve bazı mazbataları Fransızca tutulmaya başlanmıştır. Bu nezâret. 4. 5.

Bu hususlar Sıhhiye Nezâreti'ni de yürüten Hariciye nazırının başkanlığında toplanan bir sıhhiye meclisi tarafından idare edilmektedir. Fransızca Muhasebe. Hudud-ı İraniye ve Basra Körfezi Karantinaları. Arşiv'de Sıhhiye Nezâreti'ne ait gelen ve giden evrak kayıt defterleri.a. 3. imza. 6. Sıhhiye Meclisi'nden başka Umûr-ı Sıhhiye-i Hariciye'yi teşkil eden daireler şunlardır: Müfettiş-i Umumîlik. Umûr-ı Sıhhiye-i Dahiliye'yi yürüten şubeler ve daireler şunlardır: Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye. Türkçe Evrak. Fransızca Tahrirât. Sihhiye Nezâreti evrakı 1979 yılında Hudud ve Sahiller Genel Müdürlüğü'nden Osmanlı Arşivi'ne nakledilmiştir. talimat. aynen kayıt. 4. Cemiyet-i Tıbbiye. Umûr-ı Sıhhiye-i Hariciye Sıhhiye Teşkilatı'nın Hâriciye Nezâreti'ne ait olan kısmıdır. Bu ecnebî memurların ekserisi doktorlardır. Bu fonun tasnifi tamamlanmış olup. Vefeyât Odaları. 243 . Sisam Karantinaları. Hıfzıssıha-i Umumiye Müfettişliği. Sıhhiye. kaptanpaşa ve bostancıbaşı. Bahr-i Ahmer Karantinaları. Tahrirât kalemleri. Bu meclis Hariciye nazırından başka devlet tarafından tayin edilen reis-i sanî ve değişik azâlardan ve Bâb-ı Âlî ile sıhhiye mukâveleleri yapmış olan devletlerin İstanbul elçilikleri tarafından ruhsatlı olarak gönderilen ecnebî memurlardan oluşmaktadır. Bahr-i Siyah ve Sefîd Karantinaları. Evrak. Fransızca Kontrol Kalemleri. ilmühaber. özel vefeyât ve müteferrik defterleri olmak üzere toplam 506 adet defter bulunmaktadır. sancakbeyi ve mütesellimler bakarlardı. Umûr-ı Sıhhiye-i Dahiliye Sıhhiye Teşkilatı'nın Dahiliye Nezâreti'ne ait olan kısmıdır. Türkçe Tahrirât. 1. Fransızca Evrak. Fransızca Memurîn. Vezne. taşrada ise beylerbeyi. b. ZABTİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (ZB. Telkinhâne Heyeti (Aşı evleri heyeti). Sıhhiye Nezâreti'ne bağlı olan karantinalar dört kısma ayrılır. Osmanlı Devleti'nin karantina işleriyle ölülerin defni ve makberlere dair hususları ihtiva etmektedir.d) Tanzimat öncesinde Zabtiye işlerine İstanbul'da yeniçeri ağası. 2. Eczahâneler Müfettişliği. Sicil. düzeleme ve kataloglama çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete sunulacaktır. Türkçe Muhasebe.

a. b. Bu dönem içerisinde zabıta teşkilatı tek elden idare edilir hâle gelmiştir.evvel 1325/18 Nisan 1907 yılında yayınlanmıştır. "Asâkir-i Muntazama-i Hâssa" ve 1834 tarihinde de Anadolu ve Rumeli'nin bazı eyaletlerinde "Asâkir-i Redife" adları altında yeni askerî bir teşkilat kuruldu. 80. Bu durum 1826 senesi teşkilatıyla da değişmedi ve bu karışıklık Zabtiye Müşiriyeti'nin kurulduğu 1846 senesine kadar devam etti. Zabtiye Müşiriyeti'nin kuruluş tarihi olan 18 Safer 1262/15 Şubat 1846 tarihinden Zabtiye Nezâreti'nin lağvedildiği 17 Receb 1327/4 Ağustos 1909 senesine kadar devam eden bir dönem içerisinde teşekkül etmiştir. O zamana kadar bu idarenin işleri mer‘î kaidelere ve işin icabına uygun olarak cereyan etmiştir * Halim Alyot. Bununla beraber polis idaresinin kuruluşu ile vazife ve yetkilerini tayin eden nizamnâme ancak 5 R. Bu yeni teşkilatın başına getirilen seraskere. Bu safha müşiriyetin tesis tarihi olan 18 Safer 1262/15 Şubat 1846 senesinden Zabtiye Nezâreti ismini aldığı 18 Zilhicce 1296/3 Aralık 1879 tarihine kadar devam eder. eski teşkilatta yeniçeri ağasının mâlik olduğu selahiyetler verildi. gerek başkentin muhtelif kısımlarında asayişi sağlayan kuvvetler aynı olmadığı gibi tek bir komutaya da tâbi değildiler. Bunun yanında "Zaptiye Nezareti" ifadesinin 1294 salnâmesinden itibaren kullanıldığı görülmektedir. Zabtiye Müşiriyeti Dönemi 18 Haziran 1826 tarihinde ortadan kaldırılan Yeniçeri Ocağı yerine İstanbul'da "Asâkir-i Muntazama-i Mansûre". yüzyıla gelinceye kadar gerek eyaletlerde. 1298/1881 senesinde İstanbul'da inzibat ve asayişi korumaya memur olan Asâkir-i Zabtiye teşkilatı lağvedilerek yerine Polis Teşkilatı ikame olunmuş ve bu teşkilata Asâkir-i Zaptiye'nin vazifeleri devredilmiştir. İstanbul'da sadece Dersaâdet Jandarma Alayı ismi altında bir jandarma birliği bırakılmıştır. XIX. s. Zabtiye Nezâreti Dönemi 18 Zilhicce 1296/4 Aralık 1879 tarihinde Asâkir-i Zabtiye işleri Zabtiye Müşiriyeti'nden alınarak Seraskerlik makamına verildikten sonra müşiriyetin ismi "Zabtiye Nezâreti"ne çevrilmiştir. Bu dönemi geniş hatları bakımından iki safhaya ayırmak mümkündür. Bu suretle selefleri gibi kendisine de İstanbul'un en büyük emniyet âmiri sıfat ve selâhiyeti veriliyordu. Türkiye'de Zabıta. modern anlamda zabıta teşkilatı.Tanzimat'la birlikte kurulu müesseselerin ıslâhı gayesiyle köklü reformların uygulanmaya başlandığı Osmanlı Devleti'nde. 244 .

d TARİH Hicrî 1262-1325 Milâdî 1846-1908 Defter Adedi 1214 Katalog Tertibi Analitik 7. Şıkk-ı Evvel Defterdarı.d) Maliye Nezâreti kurulmadan önceki dönemde bu görevi Defterdarlık yürütmüştür. Defterdarların doğrudan doğruya harcamaya yetkili oldukları mebaliğ. Defterdarlar devletin varidât ve masraflarına dair malî işlemleri takiple görevli kişiler olup şimdiki Maliye Bakanı hükmünde idiler. Çünkü devletin gelirlerinin bir kısmı mesârif-ı âdiyenin tesviyesi için Maliye Hazinesi'ne alınır.d) Arşivimizde Maârif Nezâreti'ne ait 1. mühim bir kısmı da mesârif-i harbiye ve fevkalâdeye karşılık olmak üzere İç Hazine'ye (Enderûn-ı Hümâyûn) bırakılırdı. 8. Daha sonraları ise malî işlerin hepsini Başdefterdar uhdesinde toplayarak.Katalog No 1098 FONUN KODU Zabtiye Nedareti ZB. ancak idarenin ayrılması düşüncesiyle 1253/1837'de bu defterdarlıkların lağvıyla maliye şubelerine bakmak üzere "Umûr-ı Maliye Nezâreti" teşkil edilmiş ve Mansûre Defterdarı Nâfiz Efendi Maliye Nâzırı tayin edilmiştir.200'e yakın defter bulunmakta olup. 1250/1834'de Şıkk-ı Evvel Defterdarlığı'nın yerine "Hazine-i Âmire Defterdarlığı" ve "Hazine-i Mansûre Defterdarlığı" adlarıyla iki defterdarlık kurulmuştur. böylece Başdefterdar. Bu nezârete ait defter serileri 9 ana gurupta toplanmıştır. Osmanlı paralarının basımı ve sarrafiye işleri Maliye Nezâreti'nin teşkiline kadar Darphâne'ye aitti. Bunlar: 245 . Şıkk-ı Sanî Defterdarı ortaya çıkmıştır. MAÂRİF NEZÂRETİ DEFTERLERİ (MF. MALİYE NEZÂRETİ DEFTERLERİ (ML. henüz tasnif edilmemiştir. Ülkenin sınırları genişlemeye başlayınca asıl Defterdarlık'tan başka Anadolu Defterdarlığı ve Rumeli Defterdarlığı kurulmuş. Maliye Nezâreti kurulduktan sonra Darphâne Maliye Nezâreti'ne bağlanmıştır. Maliye idaresinin bu iki defterdarlık vasıtasıyla idaresi iki-üç sene devam etmiş. devlet gelirlerinin bir kısmını teşkil ederdi. 1222/1807'de Nizâm-ı Cedîd'in ortadan kaldırılmasıyla Defterdarlık lağvedilmiş ve Asâkir-i Muntazama tahririne başlandığı 1241/1825 tarihinde ayrıca bir "Masârifât Nezâreti" kurulmuştur. Şıkk-ı Evvel ve Şıkk-ı Sanî Defterdarlıkları işsiz birer mansıp olarak mütekaid devlet adamlarına tevcih olunmaya başlamış ve Sultan Üçüncü Selim devrinde Şıkk-ı Sanî Defterdarlığı "Nizâm-ı Cedîd Defterdarlığı"na tahvil edilmiştir.

e. d. Maliye Kısmı Defterleri. Cizye Defterleri. Evâmir-i Maliye Defterleri. Bu malî emirlerin başlıca şu konularda olduğunu görmekteyiz: Cerîde muhasebesi ile ilgili fermanların sûretleri. cülûs-ı hümâyûn münâsebetiyle muhtelif mukâtaaların beratlarının yenilenmesi. muhassıllıklara gönderilen emirler. Muvâzene (Bütçe) Defterleri'dir. ı. Hayriye ve Avrupa tüccarlarına dair malî emirler. Mektubî Defterleri. c. 1253-1328/1837-1910 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmekte olup. Masârifât Defterleri.a. g. Dellalbaşılık. damga rusûmu. ferman ve tezkire hülâsaları. düvel-i ecnebiye. Katalog No 523 FONUN KODU ML. Evâmir-i Maliye Kalemi Defterleri (ML. Osmanlı Devleti'nin malî konulara dair muhtelif yerler ile yaptığı yazışmaların hülâsa kayıtlarını ihtiva etmektedir.MKT TARİH Hicrî 1253-1328 Milâdî 1837-1910 Defter Adedi 497 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. toplam 497 defterdir. erzak ve mahsulâttan alınacak gümrük vergilerinin miktarını mübeyyin tarife ile çeşitli yerlere gönderilen talimatın sureti. b.d) Bu defterler. h. f. Mektubî Kalemi Defterleri. Temettuât Defterleri. Katalog No 523 FONUN KODU ML. malî konulara ait çeşitli yerlere gönderilen emirlerin hülâsalarını ihtiva etmektedir. a. bazı yerlere gönderilen buyruldu. eşya.d) Bu defterler.EVM. Osmanlı Devleti'nden ihrac ve dışarıdan ithal edilecek emtia. tezkire ve lâyiha suretleri. harp vergisi gibi konulara dair kararnâme. Mektubî Kalemi Defterleri (ML. zeâmet.EVM TARİH Hicrî 1253-1328 Milâdî 1837-1910 Defter Adedi 59 Katalog Tertibi Analitik Envanter 246 . mukâtaa ve iltizâmlara dair ilmühaber suretleri. Maliye Defterleri ile aynı katalogda zikredilmiştir. Cerîde Odası Defterleri. Abdülmecid Han'ın cülûsu münasebetiyle berat ve nişanların tecdidi ve bazı malî ahkâm.MKT. Vâridât Muhasebesi Defterleri. ceza kesilmesi.

Vâridât Muhasebesi Defterleri (ML. zâbit ve neferâtın maaş. tophâne. muhâcirîne verilen iâne ve iâşe ile atiyyeyi. arûsâne. bâc-ı pazar.000 2.d) 1250-1338/1834-1920 tarihleri arasında tertip edilmiş olan Maliye Nezâreti'ne ait Masârifât Defterleri. tahsil olunan irada ait defterler. emlâk. esnaf. zecriye. Osmanlı maliyesinin devlet eliyle yapmış olduğu masârifâtı gösteren defterlerdir. damga. kantar. Vâridât Muhasebesi'ne ait defterler. inşa ve tamir masraflarının tespit olunmuş bedelâtını. canavar. panayır. âmediye.000 1.000 2. Bunlar ekseriyetle idarî ve askerî kadrolarda müstahdem memur. istimâre. tüfenghâne gibi yerler için mübâyaa olunan levâzımâtı. serçin ve derçin.000 2. Bu katalogda. Maliye Nezâreti'ne ait 10 cilt masârifât kataloğunda toplam 19. Masârifât Muhasebeciliği Defterleri (ML. iâne. müctemia vesair vergilere ait defterler ile mâlikâne.481 Analitik Envanter Katalog Tertibi d.000 2.MSF FONUN KODU TARİH Hicrî 1250-1256 1256-1258 1258-1260 1260-1263 1263-1268 1268-1272 1272-1274 1274-1278 1278-1282 1250-1338 Milâdî 1834-1840 1840-1842 1842-1844 1844-1847 1847-1852 1852-1856 1856-1858 1858-1861 1861-1865 1834-1920 Defter Adedi 2. eczahâne. tahmishâne. ispenç. karantina.000 2. çift.c. nişan ihsân masraflarını.d) Vâridât Muhasebesi 68.000 2.MSF. Birinci kategoride. 247 . hamr. mâhiye ve tayinât bahalarını. ihtisab. tapu. menzilhâne.000 2. bâc-ı derbend. eshâm kuponlarının taksitleri ve timar sahiplerine ödenen meblağları ihtiva etmektedirler. bâc-ı kil. tasnif esnasında iki ana kategoride değerlendirilmiştir.481 adet defter bulunmaktadır. cihâdiye. bütün saray mutfakları için yapılan masraflar ile buralardaki müstahdemlerin maaşlarını. çeltik. memlaha. Osmanlı Devleti'nin umumî gelir kaynaklarını tespit etmek ve Hazine'ye irad olarak girmesi gerekeni tarh ve tahsil etmekle vazifeli idi. Katalog No 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ML. gümrük. kereste. temettû. kasr-ı yed. berat.000 2. ikinci kategoride ise henüz tahsil edilmemiş fakat tahsil edilecek varidâtın kayıtlarını ihtiva eden defterler yer almaktadır. belediye. beytülmâl. Memâlik-i Mahrûse'deki ebniyenin keşif.VRD. debbağhâne. karye ve divanların hassa ver68 Kâmil Kepeci Tasnifi'nde Cerîde Muhasebesi Evrak-ı Nakdiye ve Damgalı Varaka-i Sahîha Defterleri bölümünde de Vâridât Kalemi ile ilgili defterler bulunmaktadır. reftiye. dökümhâne. sıhhiye.

içindeki bilgiler esas alınarak alfabetik olarak eyaletlere ayrılmıştır. techizât-ı askeriye. potahâne varidâtı.005 1. memur maaşlarında "öşr-i maaş" adı altında yaptığı kesintiler hazineye gelir getirdiği için. Rumeli. Temettû vergisinin adı daha sonra "Kazanç Vergisi"ne çevrilmiştir. Vâridât Defterleri 1252-1338/1836-1919 tarihleri arasında 3 cilt hâlinde toplam 4.747 adettir. Mültezimlerin uhdelerinde bulunan iltizâm bedelleri ve vali. Erzurum. timar. senevî vergiler. Devletin. Temettuât Defterleri (ML. ferağ ve intikal vergisi. Edirne Edirne. öşür.d) Temettû vergisi. Selanik.243 2. emlâk. Katalog No 518 519 520 ML.862 1.000 1.VRD. Niş Niş. tarik bedeli. kaymakam gibi kimselerin devlete olan şahsî borçları ile zimmetlerinde bulunan devlet mallarını gösterir defterler de vâridât olarak değerlendirilmiştir. Defterler. ürün vb. Defterler 12561261/1840-1845 tarihleri arasında toplam 17. Temettuât Defterleri'nin tasnifi ve kataloglanmasında o tarihlerdeki idarî taksimat esas alınmıştır.407 1. kesintilere ait defterler de vâridâta konmuştur. pul vergisi maârif hissesi. Her eyalet de kendi içinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır. mâl-ı maktû. Bu defterler analitik envanter sisteme göre tasnif edilmiştir. arazi. Katalog No 508 509 510 511 512 513 514 EYALET . bilgiler kaydedilmiştir. Sivas ML. cizye.936 2.VRD.015 248 . yurtluk ve ocaklık hasılâtı.gileri. harc-ı bâb.TMT KODU TARİH Hicrî 1260-1261 1260-1261 1260-1261 1260-1261 1260-1261 1260-1261 1256-1261 Milâdî 1844-1845 1844-1845 1844-1845 1844-1845 1844-1845 1844-1845 1840-1845 Defter Adedi 1.237 adet defterden müteşekkildir. ruûs-ı hümâyûn hasılâtı gibi kayıtların yer aldığı defterler bulunmaktadır.619 Katalog Tertibi Analitik Envanter da. düyûn-ı umumiye vâridâtı. Cezâir-i Bahr-i Sefîd. Silistre. köy gibi iskân merkezleri hâne hâne ele alınarak herkese ait şahsî mal varlığı.618 1. Hüdavendigâr Hüdavendigâr Hüdavendigâr. iâne-i askeriye. tüccar ve esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergiye verilen addır.KAZA ADI Ankara ve Aydın Aydın ve Bolu Bolu. Konya. hayvanat.961 2.TMT.VRD FONUN KODU TARİH Hicrî 1252-1266 1266-1282 1282-1328 Milâdî 1836-1850 1850-1865 1865-1910 Defter Adedi 2. Temettuât Defterleri'nde kaza.

Katalog No 515 516* EYALET .886 2. Vâridât Muhasebesi tarafından tutulmuşsa da. 2. konularına göre şöyle sınıflandırabiliriz: 1. misafir olarak bulunan. Din hizmetlerinde görevli olan şahısların isim ve eşkâlleri. Katalog No 521 FONUN KODU ML. Tanzimat'dan sonra Cerîde Defterleri. Devlet hizmetlerinde görevli bulunanların isimleri. * Bu katalog. Cizye tahsiline esas olmak üzere tahriri yapılan reayânın cizye sınıfları. Araştırıcıların bu kataloğa da bakmaları gerekir.KAZA ADI Sivas Üsküb.CRD. 6.VRD. Tekâlif-i şer‘iyeden olan cizye.543 adet defter bulunmaktadır. Cizye Defterleri Kataloğu'nda 1254-1278/1838-1857 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 1. yarısına kadar Üsküp Vilayetine ait olup. Vâridât Defterleri'nden ayrılarak kendi ismiyle kataloğu hazırlanmıştır. divanî ve siyâkat yazı stilleri kullanılmıştır. Vidin KODU ML. Tanzimat'tan önceki teşkilat göz önüne alınmış ve daha faydalı olacağı düşünülerek Cerîde Defterleri. karye. çiftlik ve mahalle adları belirtilerek bu yerlerde oturan. eşkâl. Cemaat. Cerîde Odası Defterleri (ML. 3. 4. aşiret. Askerlere ait yoklamalar. ticaret maksadıyla bulunan reayânın isim. sancak. ilk Müslüman devletler tarafından tatbik edilmiş ve Osmanlılarda da geçerliliğini muhafaza etmiştir.d) Bu fonda Cerîde Nâzırlığı'nın teşkilinden sonraki Cerîde Defterleri mevcuttur. yaş ve cizye sınıfları yazıldıktan sonra isimlerinin altına tahsil edilen cizye miktarı belirtilmiş ve ilgililerce mühürlenmiştir. Cizye Defterleri'nde genellikle eyalet. nahiye.432 db. Cizye Defterleri (ML. Maliye Nezâreti Defterleri tasnif edilirken. gelip-geçen. kabile ve muhacirlerin iskânına dair kayıtlar. Müslim ve gayri müslim ahalinin nüfus yoklamaları.543 Katalog Tertibi Analitik Envanter e.VRD. Tahsilat işini cizyedarlar veya tahsildarlar icra ederlerdi. 5. 249 .VRD. gayrimüslim tebeanın erkek nüfusundan hayat ve hüviyetlerinin devletçe korunması ve askerlik hizmetinden muaf tutulmaları karşılığında alınan vergidir.TMT TARİH Hicrî 1260-1261 1260-1261 Milâdî 1844-1845 1844-1845 Defter Adedi 1.d) Cizye. sonradan çıkan defterler karışık olarak buraya kaydedilmiştir. Kataloğu meydana getiren defterleri. yarısından sonrası ise zeyl niteliğinde olup.CMH TARİH Hicrî 1254-1278 Milâdî 1838-1857 Defter Adedi 1. kaza.CMH. Defterlerde rika.

Meslek guruplarına ve çalışanlara dair kayıtlar. 9. Tabakoğlu önemli çalışmalar yapmışlardır. 8. 69 Klasik dönem Osmanlı bütceleri üzerinde başta Ö. askerlerin muhallefât defterleri. mahallî idarelerin tahsilat ve sarfiyâtı. Maliye Nezâreti'ne ait defterlerden bir kaç kaleme birden girebilecek özellikte bulunan defterlerin ayrı bir kalemde değerlendirilmesi sonucu teşekkül etmiştir. devir-teslim. Özellikle Barkan'ın araştırmaları öncü rolü oynamıştır.d) Bu defterler. malî nizamnâmeler gibi konuları ihtiva etmektedir. 11. bir sonraki malî yılda kaynakları ve harcamaları tespit ve tahsis ederek devletin gelir-gider rakamlarının.828 Katalog Tertibi Analitik Envanter g. bayındırlık hizmetleri için yapılan keşiflerin sarfiyâtının. kaza. Osmanlı Devleti'nin klasik devir bütçeleri.100 Katalog Tertibi Analitik Envanter f.100 adet defterden ibarettir. Halktan ihtiyaç içinde olanların isimleri. Muvâzene (Bütçe) Defterleri Bütçe. Timarlara ait yoklamalar. Katalog No 517 FONUN KODU ML TARİH Hicrî 1253-1328 Milâdî 1837-1910 Defter Adedi 1. narh.828 defterden oluşmaktadır. Maliye Kataloğu. Bu bütçeler gelir ve giderleri gösteren bilançolardır. muhtelif komisyonlar ve nihaî olarak Millet Meclisi'nin mütâlaası neticesinde kararlaştırıldaktan sonra onaylanarak resmîleşen malî tablodur. vakıflara ait gayrimenkullerin. A. 10. Katalog No 522 FONUN KODU ML. 12. modern mânâda bildiğimiz bütçeler değildir69. nahiye. kasaba ve karye isimleri. Bu bütçelerde ondokuzuncu asrın ortasına kadar bir önceki malî yılın sonunda bir sonraki sene için hazırlık yoktur. 250 . Sahillioğlu. Cerîde Defterleri Kataloğu 1253-1328/1837-1910 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 2. Maliye Kısmı Müteferrik Defterleri (ML. Sicill-i ahvâl. Nasb ve azledilen memurların isimlerinin kayıtları.7. devlet kurum ve kuruluşlarının. Bu seri içerisindeki defterler muhteva itibariyle devletin yıllık gelir ve giderlerini gösteren bütçe defterleri. Lütfü Barkan olmak üzere H.CRD TARİH Hicrî 1253-1328 Milâdî 1837-1910 Defter Adedi 2. timar ve zeâmet. yalnız cetveller vardır. 1253-1328/1837-1910 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 1. Vilayet. şahısların elinde bulunan eshâm faizlerinin. Hazine'ye ait yevmî gelir-gider defterleri. eyalet ve sancakların muvâzene defterleri.

1831 (H.d) Osmanlı Devleti'nde modern anlamda ilk nüfus sayımının. Meclis-i Ayân ve diğer komisyonlarca da tasdik edildikten sonra.Mayıs Muvakkat Bütçesi Muvâzene-i Umumiye (Matbû) TARİH Hicrî 1325 1325-1326 1326 1327 1326 Milâdî 1907-1908 1907-1908 1908 1909 1908 Sayfa Adedi 894 690 604 316 786 Bütçe Defterleri ayrıca. bütçe olarak son şeklini almış olur. 1908 yılında "Harbiye Nezâreti"nin kurulmasıyla da Seraskerlik. Katalog No 978 FONUN ADI Bâb-ı Seraskerî TARİH Hicrî 1244-1293 Milâdî 1828-1876 Defter Adedi 311 Katalog Tertibi Analitik Envanter 10. 9. II. 13251326 yıllarını ihtiva eden bu defterlerin dökümü şu şekildedir: Sıra No 1 2 3 4 5 6 DEFTERİN ADI Bütçe 1325 Senesi Bütçesi 1326 Senesi Bütçesi Masraf Bütçesi Mart . Osmanlı Arşivi'nde ayrı bir seri olarak 6 adet bütçe defteri bulunmaktadır. Maliye Nezâreti'ne ait Maliye Defterleri ve Maliye'den Müdevver tasnifinde de karışık olarak bulunmaktadır. bir önceki bütçeyle mukâyese edilip hükûmetçe de tasdik olunduğunda. Mahmud'un ıslahatı çerçevesinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kurulan yeni orduya asker temini ve vergi gelirlerini tespit için gerekli olan kaynakların tespiti amacıyla ülke çapında bir nüfus sayımı kararı alınmış ve 251 .Nisan . unvan ve işaretler kaldırılmış.Osmanlılarda ilk gerçek bütçeyi ondokuzuncu asır ortalarında Fuad Paşa hazırlamıştır. Ocak ilga edilirken Yeniçerilikle ilgili her türlü nişan. Harbiye Nezâreti ismini almış ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir. Ağa Kapısı'nın adı da Serasker Kapısı (Bâb-ı Seraskerî) olarak değiştırılmiştir. NÜFUS DEFTERLERİ (NFS. Örnek olarak verebileceğimiz 1325 yılının bütçesi şu safhalardan geçmiştir: Önce hükûmet tarafından tanzim olunan.d) Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında Sultan İkinci Mahmud tarafından kaldırılmasından sonra ilk kurulan askerî teşkilat "Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye" olmuştur. daha sonra Meclis-i Mebûsân Muvâzene Encümeni ile Heyet-i Umumiye-i Mebûsân tarafından tâdil olunup kabul edilen lâyiha.1247)'de yapıldığı kabul edilmektedir. 1244-1293/1828-1876 tarihleri arasına ait 311 adet defteri vardır. Bâb-ı Seraskerî'nin. BÂB-I SERASKERÎ DEFTERLERİ (SRA.

daha sonraki askere alma ve askerlik süresinin belirlenmesi kararlarında etkili olmuştur. nüfusa kaydedilmeyenlerin fazlalığı. ölüm. 1870 yılında genel bir nüfus sayımı için çalışmalar yapıldıysa da. bunlardan 1904 sayımında kadın-erkek birlikte yazılarak ilk modern sayım gerçekleşmiştir. bu sayımla İslam nüfusun miktarını askerlik bakımından. Bu sayım. Aşiretlerin nüfusları ayrı gösterilmiş ve İslam nüfusun toplamına katılmıştır. 1830 (H. 1827 (H. Toprak yazımı gayesi olmadan yapılan 1831 yılı ilk nüfus sayımı.1320 Mart 01) nüfus sayımları yapılmış olup. Rumeli ve Adalardaki erkek nüfus sayılıp. özellikle şahısların yaşlarının kasıtlı olarak yanlış yazılması. Yoklama Defterleri'nden gelen bilgilerin işlenmesiyle 1842 yılı itibarıyla bazı ana defterlerin suretleri çıkarılmıştır.1300).1260) yılında özellikle askere alınanların sayısını tespit edebilmek için ülke çapında yeni bir nüfus sayımına gidildiği belirtilmektedir. 252 . Osmanlı Arşivleri'nde sadece ilk yapılan nüfus sayımlarının kayıtları mevcud olup. daha detaylı yapılmaya çalışılmıştır. Kıptiler ve göçebeler de ayrı sayılmıştır. Bu sayım. günümüz nüfus kütüklerinin ve MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) projesinin temeli mahiyetindedir. 1831 sayımındaki tecrübelerden faydalanarak bu sayım.böylece 1831 Nüfus Sayımı gerçekleşmiştir. Sayımda sadece Anadolu. istenilen neticeyi vermemiştir. 1844 (H.1253) yıllarında çeşitli bölgelerde nüfus sayımlarının yapıldığı görülmektedir. sayım yapılamamıştır.1250) ve 1837 (H. Rumeli'den gelen sürekli göç sebebiyle güçlükle tamamlanmıştır. bunların bir kısmının fasikül ve sayfalar halinde. orduya asker vermeyen bölgeler sayımın dışında kalmıştır. Hristiyan nüfusun sayısını da alacağı cizye vergisi yönünden öğrenmek istemiştir. Orduda yapılan değişikliklerle Redif Taburları kurulmaya başlayınca ortaya çıkan aksaklıklar yeni bir sayımın yapılmasını gerektirmiştir. Nüfustaki doğum. Daha sonra 1882 (R. Bu sayımlarından sonra 1866 senesinde Tuna vilayetini kapsayan bir sayım 1873 yılına kadar sürmüştür. zamanla Anadolu ve Rumeli'yi de içine alarak genişletilmiştir. Tanzimat'ın ilanıyla 1840 (H. ayrıca yer tespiti sorunları sebepleriyle tasnifi gecikmiştir. Devlet.1242) yılında İstanbul'dan başlayan sayım. Adalar ve Rumeli şeklinde devam edecektir .1246) yılında ülke genelinde başlatılan sayımda halk. bazı bölgelerde nüfus sayımının başlamaması gibi sebeplerle 1834 (H.1313) ve 1904 (R. 1877-1878 (H.1256) yeni bir nüfus ve temettuat sayımına gidilmiştir. harap ve karışmış bir halde olması.1293) Osmanlı-Rus savaşından sonra 1881/82 tarihinde başlanılan sayım. 1895 (H. İstanbul'dan başlayarak Bolu ve Trabzon eyaletleri ile devam eden tasnif çalışması Anadolu. İslam ve reaya (gayrimüslim) olarak iki gruba ayrılmıştır. göç gibi değişikliklerin bildirileceği üç aylık Yoklama Defterleri'nin aksaması.

ve aynı yazarın Hazine-i Hâssa Nezareti adlı basılmamış doktara tezi.Katalog No 1717 FONUN ADI Nüfus Defterleri NFS. Emlakın dışında bir takım gelir kaynaklarının eklenmesiyle Hazine-i Hâssa hacim ve teşkilat bakımından genişlemiştir. 253 . Tanzimat'tan sonra tahsisât-ı seniyye ve diğer hasılât olmak üzere padişahın bütün gelirlerinin toplandığı ve buna paralel biçimde Saray'ın idaresine ve padişaha ait harcamaların tamamının yapıldığı bir kurum hâline geldi. Hazine-i Hâssa'nın en çok geliştiği dönem Sultan İkinci Abdülhamid zamanıdır. çıkardığı 16 Rebîülâhir 1338/8 Ocak 1920 tarihli kararnâme ile daha önce Hazine-i Hâssa'dan Maliye Hazinesi'ne devredilen arazi. Tanzimat'la birlikte Maliye Hazinesi'ne geçen. Böylece bu kanunla birlikte Hazine-i Hâssa idaresi sona ermiş oldu70.d TARİH Hicrî 1145-1299 Milâdî 1826-1881 Defter Adedi 1173 Katalog Tertibi Analitik Envanter B.d) Hazine-i Hâssa Nezâreti defterleri 1141-1347/1728-1929 yıllarını havi kayıtlardan oluşmaktadır. Osmanlı padişahlarının şahsî gelir ve giderlerini idare eden teşkilatın adıdır. BÜYÜK DAİRELERE AİT DEFTERLER 1. umum müdürlüğe çevrildi. DİA. Sultan Vahdeddin. Hazine-i Hâssa'ya ait emlak-ı şahanenin büyük bir bölümünün Maliye Hazinesi'ne devredilmesiyle kapasite bakımından küçülen Hazine-i Hâssa Nezâreti. "Hazine-i Hâssa". padişahların Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki tapuya kayıtlı gayr-ı menkul mallarının millete intikal ettiği belirtildi. Hazine-i Hâssa Nezâreti Defterleri (HH. HAZİNE-İ HÂSSA NEZÂRETİ DEFTERLERİ Hazine-i Hâssa. çiftlik. Klasik dönemde sadece padişahın cep harçlığı konumunda olan Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi. müessese ve imtiyazları tekrar Hazine-i Hâssa'ya iade ettirdi. 15 Haziran 1847 tarihinde "Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi" tabiri. Sultan İkinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra. 70 Hazine-i Hâssa ile ilgili geniş bilgi için bakınız Arzu (Tozduman) Terzi. 17. a. bünyesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde yayımlanan irâde-i seniyye ile "Hazine-i Hâssa" olarak değiştirildi. c. 137-141. Bu dönemde. padişahın "emlâk-ı hümâyûn" veya "emlâk-ı şahâne" adı verilen malları Hazine-i Hâssa idaresine iade edilmiştir. Padişah adına emlak alımları da en yüksek seviyeye ulaşmıştır. s. Maddesinde. 3 Mart 1924 tarih ve 431 sayılı "Hilâfetin İlgasına ve Osmanlı Hanedanının Türkiye Dışına Çıkarılmasına Dair Kanun"un 8.

DARPHÂNE-İ ÂMİRE DEFTERLERİ (DRB. 254 .d) Osmanlılarda para basım yeri için "Dârü'd-darp" ve yaygın olarak "Darphâne" adı kullanılmıştır.SAİD. Ayrıca defterde kaydı bulunan görevlilerden sicil zarfı bulunan görevlilerin belgelerine atıfta bulunularak belge fonundaki dosya ve gömlek numaraları özet sonlarına yazılmıştır. "Millî Emlak'tan Devralınan Defterler" serisi içinde. sadece para basan yer olmaktan çıkmış ve bazı mukâtaaların idaresi de buraya verilerek değişik mukâtaaların toplandığı bir hazine hâline gelmiştir. Defterlerde bulunan sicil kayıtlarında yer alan görevlilerin adı. doğum tarihi.SAİD. doğum yeri ve görevleri bilgisayar ortamına aktarılarak bu katalog hazırlanmıştır. Kayıtların tevsiki mahiyetinde olan sicil zarfları ise HH. XVIII. Bu yüzyılda darphâneler. Daha önceki İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlılar da hâkim oldukları topraklar üzerinde özellikle maden yataklarına yakın yerleşim birimlerinde ticarî ve idarî önemi olan şehirlerde Darphâneler kurmuşlardır. b. 1259-1287/1843-1870 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden 6 adet Hazine-i Hâssa defteri bulunmaktadır. Kanunî Sultan Süleyman ve Sultan İkinci Selim devirlerinde. Katalog No 1687 FONUN ADI Hazine-i Hassa Nezarit Sicil Defterleri TARİH Hicrî 1201-1344 Milâdî 1821-1925 Defter Adedi 11 Katalog Tertibi Analitik Envanter 2.Katalog No 987 1626 1627 1628 1629 1689 FONUN ADI TARİH Hicrî 1159-1344 1169-1344 1141-1342 1179-1347 1174-1342 1174-1342 Milâdî 1746-1926 1755-1926 1728-1924 1765-1929 1760-1924 1760-1924 Defter Adedi 5000 5000 5000 5000 5349 5386 Katalog Tertibi Hazine-i Hassa Nezâreti Defterleri Analitik Envanter Ayrıca. baba adı. yüzyılda Darphâne'nin önemli bir kurum hâline geldiğini görüyoruz. Osmanlı topraklarında yetmişin üzerinde darphânenin faaliyet hâlinde olduğu bilinmektedir. Hazine-i Hâssa Nezareti Sicil-i Ahval Defterleri (HH. Defterlerde Hazine-i Hassa Nezareti idaresi altında bulanan saray görevlilerinin sicil kayıtları bulunmaktadır.d) Hazine-i Hassa Nezareti Sicil-i Ahval İdaresi'ne ait 11 adet sicil defteri mevcuttur.MEM kodu altında tasnif edilmiştir.

c. 1853'te pres usulüne geçildi.Darphâne. Tanzimat'tan sonra müdürlük olarak Maliye Nazırlığı'na bağlandı. 1108-1299/1696-1882 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 1. Madenlerine Ait Hükümlerle Emir Suretlerini Muhtevî Defter Hazine-i Hâssa'nın Sarfiyât Defteri Darphâne'ye Ait İlmühaber Suretlerini Muhtevî Kayıt Defteri Hazine-i Hâssa'nın Muhtelif Masraflarına Ait Defter Hazine-i Hâssa'nın İlmühaber Kayıt Defteri Hazine-i Hâssa'nın Muhtelif Masraflarıyla Padişahın Haremleri. Bu defterler. Katalog No 988 FONUN ADI Darphâne-i Âmire Nezâreti TARİH Hicrî 1108-1299 Milâdî 1696-1882 Defter Adedi 1. "Darphâne".230 adet defter bulunmaktadır. 23 adedi ise belgedir. Daha sonra Damga Matbaası ile birleştirilerek Maliye Bakanlığı'na bağlandı71. s. 1911'de ise mekanik baskı yapılmaya başlandı. Kızları ve Şehzadelerinin Kimlerden Ne Cins Mücevherat Terhini Mukabilinde Ne Kadar Borç Para Aldıklarını Gösterir İlmühaber Suretlerini Muhtevî Defter Hazine-i Hâssa'nın İlmühaber Kayıt Defteri Darphâne'nin Madenlere Ait Yazılan Hüküm Suretlerini Muhtevî Defter Osmanlı Devleti'nin Paris Sefâreti'ne Ait Şifre Defteri Hicrî 1156-1190 1283-1287 1249-1256 1259-1268 1264-1279 1272-1285 1273-1277 1190-1202 1202-1213 Milâdî 1743-1776 1866-1870 1833-1840 1843-1851 1847-1862 1855-1868 1856-1860 1776-1787 1787-1798 - 71 Halil Sahillioğlu. MİLLÎ EMLAK'TAN DEVRALINAN DEFTERLER Nisan 1941 tarihinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne Millî Emlâk Müdürlüğü'nden 36 adet arşiv malzemesi intikal etmiştir. İntikal eden belgelerin 13 adedi defter. Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONUSU Darphâne'nin Keban. dökümleri aşağıda verilmiştir. Ergani. 501-505. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Darphâne'nin adı Darphâne-i Millî'ye çevrildi. Bu fonda. 8. Gümüşhâne vs. "Millî Emlak'tan Devralınan Defterler" arasında. 1156-1287/1743-1868 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmekte olup. 255 . 1881'de para basımı ve idaresi yeniden düzenlendi. 1156-1281/1743-1864 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden 5 adet Darphâne Defteri bulunmaktadır. 3.230 Katalog Tertibi Analitik Envanter Ayrıca. DİA.

Baf. Mesarye. Kıbrıs Mutasarrıflığı Arzuhal Kayıt Defteri TARİH Hicrî 1281-1282 Milâdî 1864-1865 Sayfa Adedi 1 111 2 994 3 4 5 6 7 1284-1286 1287-1290 1292-1293 1281-1282 1283-1284 1284-1285 1867-1869 1870-1873 1875-1876 1864-1865 1866-1867 1867-1868 41 16 34 134 115 198 256 . Bu defterler analitik envanter sisteme göre tasnif edilmiştir. KIBRIS MUTASARRIFLIĞI DEFTERLERİ (TŞR. Magosa. Gülekboğazı. Kıbrıs Mutasarrıflığı ve Rumeli Müfettişliği evrakı gibi Osmanlı'nın toprak kaybı ile birlikte İstanbul'a gönderilen bu yerlerin evrakı ayrı başlık altında tasnif edilmiştir. Merkezî devlet dairelerinin dışında. Girne. Keban. Osmanlı Devleti'nin 1878'de Kıbrıs'ı İngiltere'ye devri esnasında görevlendirdiği Sadâret Yaveri Sami Paşa tarafından getirilerek Hazine-i Evrak'a teslim edilen 1259-1295/1843-1878 tarihleri arasındaki kayıtları hâvi 39 adet defter bulunmaktadır. Selim'in Sûret-i Katline ve Mahmud'un Culûsuna Ait Saray Kâtiplerinden Arif Muhiddin Bey Tarafından Yazılan Defter Gümüşhâne. Gilan. Limason Kazalarıyla Yapılan Yazışmaların Hülâsa Kayıt Defteri Tuzla. Anbarkaya. Lefke. Değirmenlik'ten Gelen ve Değirmenlik ve Magosa'ya Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri Umum Kaymakamlıklara Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri. Küre-i Nühas. Karpas. Cebel-i Kozlu Madenlerinin Muhtelif Masraflarına Ait Defter Hazine-i Hâssa'nın Muhtelif Masraflarına Ait İlmühaber Defteri Hicrî 1223 Milâdî 1808 35 36 1270-1281 1277-1281 1753-1864 1860-1864 C. Dördüncü Mustafa ve İkinci Mahmud'un Ahvâline. İstanbul dışından getirilen Kıbrıs'a ait belge ve defterler taşra evrakı olması dolayısıyla. 1.Sıra No 11 KONUSU Sultan Üçüncü Selim. VİLÂYET VE MÜFETTİŞLİKLERE (TAŞRA ARŞİVLERİNE) AİT DEFTERLER Bilindiği üzere Osmanlı Arşivi'nde muhafaza edilen arşiv malzemesinin büyük çoğunluğu. Akdağ.KB. Kratova.) kodu altında tasnif edilmiştir. Katalog No Sıra No DEFTERİN MAHİYETİ Tuzla. Gümüşhacıköy. Değirmenlik.d) Bu seride. Bereketlü Maa Bulgardağı. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki merkezî devlet dairelerine aittir. merkezî evrak fonlarından ayrı tutularak Taşra evrakı (TŞR.

Katalog No Sıra No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 DEFTERİN MAHİYETİ Kıbrıs Mutasarrıflığı'nın. Bünyesinde Bulunan Dairelerle Yaptığı Yazışmaları Hâvi Hülâsa (Gelen-Giden) Kayıt Defteri. ve Nezâretlere İrsal Kılınan Mazbataların Aynen Kaydına Mahsus Defter TARİH Hicrî 1292-1294 1295 1285-1286 1287-1290 1292-1293 1295 1293-1294 1294-1295 1295 1290-1292 1287-1290 1292-1293 1293-1294 1294-1295 1285-1286 1286-1289 1287-1290 1290-1291 1291-1292 1292-1293 1293-1294 1293-1294 1287-1293 1293 1293-1294 1294-1295 1276-1276 1286-1291 1291-1292 Milâdî 1875-1877 1878 1868-1869 1870-1873 1875-1876 1878 1876-1877 1877-1878 1878 1873-1875 1870-1873 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1868-1869 1869-1872 1870-1873 1873-1874 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1870-1876 1876 1876-1877 1877-1878 1859-1860 1869-1874 1874-1875 Sayfa Adedi 54 142 41 58 51 420 100 101 151 78 58 51 118 106 25 24 146 105 73 48 98 60 195 92 77 393 42 493 84 994 257 . Nezâretlere Gönderilen Mazbataların Aynen Kayıt Defteri Kıbrıs Mutasarrıflığı Tarafından Bâb-ı Âlî. Baf ve Girne'den Gelen ve Bu Kazalara Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri Baf Kaymakamlığı'ndan Gelen ve Bu Kazaya Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri Değirmenlik'ten Gelen ve Bu Kazaya Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri. Girne'den Gelen ve Bu Kazaya Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri Limason Kaymakamlığı'ndan Gelen ve Bu Kazaya Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri Magosa'dan Gelen ve Bu Kazaya Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri Tuzla'dan Gelen ve Bu Kazaya Gönderilen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri Rusûmat Nezâreti'ne Gönderilen ve Buradan Gelen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri Kıbrıs Mutasarrıflığı'nın Sadâret ve Nezâretler ile Yaptığı Yazışmaları Hâvi Gelen-Giden Hülâsa Kayıt Defteri Kıbrıs Mutasarrıflığı'nın Nezâretler ile Yaptığı Yazışmaları Hâvi Gelen-Giden Hülâsa Kayıt Defteri Kıbrıs Mutasarrıflığı'nın Maliye Nezâreti ile Yaptığı Yazışmaları Hâvi Gelen-Giden Hülâsa Kayıt Defteri Kıbrıs Mutasarrıflığı'nın Meclis-i İdare Karar Defteri Nezâret ve Büyük Dairelerden Gelen Yazılar ve Emirnâme-i Samîlerin Aynen Kaydına Mahsus Defter.

Edirne ve İşkodra'nın da ilâvesiyle Müfettişliğin yetki sahası altı vilayete çıkarılmıştır. RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ DEFTERLERİ (TFR. muhtelif mevzularda Sadâret ile Rumeli Müfettişliği'ne bağlı sancak ve kazalar arasındaki muhâberât kayıtlarını ihtiva etmektedir. Bu yönü ile günümüzdeki Olağanüstü Hâl Bölgesi Valiliği'ne benzetilebilir. Rumeli Müfettişliği evrakı içerisinde. Müfettişliğin işlerinin daha kolay ve hızlı yürütülebilmesi için Sadâret'te dört kişiden oluşan bir komisyon bulunmakta idi. adlî. 1319-1327/1901-1909 tarihlerini hâvi bu defterler.Katalog No Sıra No 37 DEFTERİN MAHİYETİ Telgraf Muhaberâtının Aynen ve Hülâsa Kayıt Defteri Cezâir-i Bahri Sefîd Vilayetine Gönderilen Mazbataların Kayıt Defteri Çeşitli Vilayetlere Gönderilen ve Buralardan Gelen Evrakın Hülâsa Kayıt Defteri TARİH Hicrî 1287-1289 1286-1287 1293-1294 Milâdî 1870-1872 1869-1870 1876-1877 Sayfa Adedi 36 142 86 994 38 39 2. belgelerin yanısıra 244 adet de defter tespit edilmiştir. askerî ve malî sahalarda yapılması düşünülen ıslahat çalışmaları.d) İstanbul dışındaki devlet dairelerinden gönderilen evraklar arasında Rumeli Müfettişliği evrakının önemli bir yeri vardır. Sadâret'e bağlı olarak görev yapan Rumeli Müfettişliği. daha sonra diğer civar vilayetler de dikkate alınarak Yanya. Rumeli Müfettişliği 1877-78 Osmanlı-Rus Muharebesi'nin ardından imzalanan ağır şartları hâvi Ayastefanos Anlaşması'nın tâdil edilmiş şekliyle kabul edilen Berlin Anlaşması gereğince özellikle Avusturya ve Rusya'nın müdahaleleri neticesinde tedricî olarak Kasım 1902'de tesis edilmiştir.1. fevkalâde görev ve yetkilerle donatılmış bir müessesedir. bazen Sadâret'i atlayarak doğrudan Saray'la yazışmalarda bulunmuş. Bu defterlerin tarihi ve muhteviyâtı aşağıdaki çizelgede zikredilmiştir: Katalog No 423 FONUN KODU Rumeli Müfettişliği TARİH Hicrî 1319-1327 Milâdî 1901-1909 Defter Adedi 244 Katalog Tertibi Analitik Envanter Sıra No 1-4 5-11 Fihrist Defteri Makâmât-ı Aliyye (Gelen) MUHTEVA TARİH 1319-1326 1321-1327 258 . Manastır ve Selanik olmak üzere idarî. Daha önce Kosova.

Tensîkat ve Kumandanlıklar ve Corci Paşa'dan (Giden) Sefâret. Müşiriyet. Sefâret-i Seniyye (Gelen-Giden) Müşiriyet. Sırp Çeteleri Arasında Vukubulan Müsâdemâtın İstatistiği Vilâyât-ı Selâse-i Şâhâne Muhâkeme Cetvelleri TARİH 1321-1327 1321-1327 1321-1327 1326-1327 1321-1321 1321-1324 1323-1325 1325-1327 1321-1323 1321-1326 1326-1327 1322-1327 1323-1326 1324-1326 1324-1326 1321-1327 1321-1327 1321-1327 1321-1327 1321-1327 1321-1327 1321-1327 1321-1326 1326-1327 1326-1327 1321-1326 1325-1327 1325-1327 1326 1326-1326 1322-1325 1323-1324 1323-1324 1324 1325 1320-1326 1325-1326 259 . Tensîkat ve Kumandanlıklar (Gelen-Giden) Müşiriyet ve Kumandanlıklar (Gelen) Müşiriyet (Gelen) Müteferrika. Tüccar Vekilleri. Metropolit. Konsolos. Kosova. Metropolitler. Sefâret-i Seniyye (Giden) Müşiriyet ve Kumandanlıklar(Giden) Müşiriyet (Giden) Müşiriyet. Müşiriyyet. Manastır Vilayetlerinin 1325 Senesi Muvâzenelerine Müteallik Pusulalar Vilâyât-ı Selâse Dâhilinde Asâkir-i Şâhâne ile Bulgar. Rum. Tensîkat ve Kumandanlıklar ve Corci Paşa'dan (Gelen) Müşiriyet. Konsolos. Edirne. Kumandanlıklar. Konsolos. Metropolit. Edirne. Tüccar Vekilleri (Gelen) Vilayet-i Selâse (Giden) Manastır (Gelen) Manastır (Giden) Selanik (Gelen) Selanik (Giden) Kosova (Gelen) Kosova (Giden) Yanya. İşkodra (Gelen) Yanya. Kumandanlıklar.Sıra No 12-18 19-25 26-35 36 37-38 39-41 42-43 44-46 47-49 50-54 55-57 58-65 66-70 71-73 74-75 76-89 90-98 99-112 113-119 120-133 134-142 143-148 149-153 154-155 156-157 158-160 161-162 163-164 165-166 167 168-171 172 173 174 175 176 177 Makâmât-ı Aliyye (Giden) MUHTEVA Mâbeyn-i Hümâyûn Sadâret-i Uzmâ (Gelen) Mâbeyn-i Hümâyûn Sadâret-i Uzmâ (Giden) Müfettişlikler (Giden) Müteferrika. Tüccar Vekilleri. İşkodra (Giden) Müteferrika (Gelen) Müteferrika (Giden) Rumeli Müfettişliği Aynen Kayıt Defteri Teblîgât-ı Umumiye Vilâyât-ı Selâse-i Şâhâne Vâridât ve Masârifât İcmâl Muvazeneleri Vilâyât-ı Selâse-i Şâhâne Müfredât Muvâzenesi Vilâyât-ı Selâse-i Şâhâne Dahilinde Efrâd-ı Mülûkâne ile Çeteler Arasında Vukua Gelen Müsâdemât Defteri Vilâyât-ı Selâse Hesâbât Defteri Selanik Hesâbât Defteri Manastır Hesâbât Defteri Muhâsebât-ı Askeriye Defteri Selanik.

Hususî Telgrafnâmeler İslâm Ahalinin Arzuhâl Defteri Hıristiyan Ahalinin Arzuhal Defteri 260 . Üsküp.Sıra No 178-180 181 182 183-184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207-210 211 212 213-218 219-220 221-226 227-232 Selanik Muhâkeme Cetvelleri Selanik Cerâim Defteri Manastır Cerâim Defteri MUHTEVA Selanik Vilayetinde Tehaddüs Eden Havadisin İstatistiği TARİH 1320 1326 1326-1328 1320-1325 1326-1327 1326-1327 1320-1326 1324-1325 1326-1326 1325-1327 1323 1325 1326-1326 1308-1323 1333-1333 1325 1320-1321 1324 1320-1321 1314-1321 1321-1322 1322 1322 1323 1321-1321 1323-1326 1321-1322 1322-1323 1323-1324 1321 1321-1327 1321-1327 Manastır Mahkeme Kayıt Defteri Manastır Cerâim Defteri Kosova Cerâim Defteri Manastır ve Kosova Cerâim Defteri Kosova Cerâim ve Mahkeme Cetvelleri Kosova Cerâim Defteri Selanik. Selanik. Manastır. Vilayet ve Kazalara Yazılan Yazıların Hülâsa Kayıt Defterleri Edirne. Suçlarını ve Mahkûmiyetlerini Açıklayan Defter Afv-ı Âlî-i Umumî Üzerine Manastır Merkez Mülhakât Hapishânesi'nden Salıverilen Şahısların İsim vesairesini Açıklayan Defter Rumeli Müfettişiği'nden Gelen Emir Üzerine Affedilen 23 Şahsın Suçlarını Mübeyyin Defter 1322 Senesinde Şayan Buyurulan Afv-i Âlî Üzerine Selanik Merkezinde ve Mülhakât Hapishânelerinden Tahliye Edilen Eşhasın Esâmisini Mübeyyin Defter Afv-i Alîye Mazhariyetle Üsküp Hapishânesi'nden Tahliye Olunan Politik Mahkûmların Defteri Zimmet Defteri Manastır ve Selanik Posta Defteri Selanik Posta Defteri Manastır ve Selanik Posta Defteri Müfettiş-i Umumî Müstediyât. Yanya. Manastır Jandarma Alayı Heyet-i Erkânı ile Muhtelif Bölgelerdeki Askerî Birlikler Erkânı Kayıt Defteri Yol ve Köprü Yapımı. Proje ve Tahrirât-ı Keşif Müsveddeleri (Matbu) Hülâsa Defteri Petriç Kazasının Taraf-ı Mükellefiyetinin Bakayâsını Mübeyyin Defter İcra Edilen Devirlere Dair Kayıt Defteri Esliha Tezkiresi Koçanı (Selanik) Rumeli Müfettişliği'nin Evrak ve Defterlerinin Kayıt Defteri Nezâret. Kosova Vilayetlerine Yazılan Umum Gazâ ve Tahliye Defteri Rumeli Eyaleti'ne Bağlı Sancaklarda Mukim Yabancı Tebeanın İsimlerinin Kaydedildiği Defter Diyarbakır Hapishânesi'nde Bulunan Bulgar Mahkûmlarından Afv-ı Âlîye Mazhar Olanlarının İsimlerini. İşkodra.

İşkodra (Giden) MUHTEVA TARİH 1323-1327 1326 1327 1326 1326 1327 Yanya. İşkodra. Sefâret (Giden) 261 .Sıra No 233-239 75/1 75/2 86/1 153/1 153/2 Telgraf Arzuhal Defteri Vilâyât-ı Selâse (Giden) Manastır (Gelen) Yanya. Edirne. Edirne.

.

17 Ekim 1912'de Balkan Harbi'ne. Kâmil Kepecioğlu. Bursa Halkevi tarafından bazı risaleleri neşredilen Kâmil Kepecioğlu'nun "Deniz Tarihi Tasnif Heyeti Eski Başkanı" unvanıyla kaleme aldığı ve 1952'de Tan Matbaası'nda basılan 416 Sayfalık "Tarih Lügatı" adlı önemli bir eseri de mevcuttur.D) Arşiv görevlilerinden Kâmil Kepecinin başkanlığında bir heyet tarafından yapılan Kâmil Kepeci Tasnifi. Bursa Şer‘iye Kütüğü'nü yayınlayan.698 defter bulunmaktadır. 1934'de piyade binbaşısı iken yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. 9 Ocak 1902'de mülâzım olarak orduya intisap eden Kâmil Kepecioğlu. Katalog No DEFTER GRUBUNUN ADI Bâb-ı Âlî Mektubî-i Sadr-ı Âlî Kalemi Sadâret Mektubî Kalemi Sadâret Kethüdâlığı Kâtibi Âmedî Kalemi Odası Divan-ı Hümâyûn Ahkâm Defterleri Divan-ı Hümâyûn Divan Kalemi Divan-ı Hümâyûn Nişan Kalemi Divan-ı Hümâyûn Ruûs Kalemi 986 Divan-ı Hümâyûn Ruûs Kalemi (B) Divan-ı Hümâyûn Ruûs Kalemi (C) Divan-ı Hümâyûn Tahvil Kalemi Divan-ı Hümâyûn Tahvil Kalemi (B) Teşrifatçılık Teşrifat Kalemi (B) Çavuşbaşı Başbakıkulu Sadâret Müteferrik Defterleri TARİH Hicrî 1186-1228 1108-1204 1150-1255 948-1258 927-1168 971-1275 1078-1287 953-1237 983-1273 1105-1246 921-1279 904-1189 955-1241 988-1194 955-1116 1216-1235 1184-1269 Milâdî 1772-1813 1696-1789 1737-1839 1541-1842 1520-1754 1563-1761 1667-1870 1546-1821 1575-1856 1693-1830 1515-1862 1498-1775 1548-1825 1580-1780 1548-1704 1801-1819 1770-1852 Defter Adedi 39 7 14 19 15 119 29 80 24 3 405 6 19 16 2 3 11 * Kâmil kepecioğlu (Gebze 1877-İstanbul 5 Ekim 1952): Hanyalı Kâmil Bey'in oğlu olan Kâmil Kepecioğlu 13 Mart 1894 tarihinde Harbiye Mektebi'ne girmiştir. çoğu maliye kalemlerine ait defterlerden meydana gelir. 29 Mayıs 1912'de İtalyan Harbi'ne. Ayrıca bu tasnifte Divan-ı Hümâyûn kalemlerine ve Bâb-ı Âsafî'ye ait defterler de yer almaktadır. DİĞER DEFTER TASNİFLERİ A. 263 . Defterler ait oldukları kalemler göz önünde bulundurularak tasnif edilmişlerdir.1468-1879 seneleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 6. Bu fonda muhtelif kalemlere ait 873-1296 / M. KÂMİL KEPECİ TASNİFİ DEFTERLERİ (KK. 25 Temmuz 1919-23 Ağustos 1923 yılları arasında İstiklal Harbi'ne katılmıştır. 22 Temmuz 1924'de Başvekalet Arşivi'ne girmiş ve Tasnif Heyeti'nde çalışmıştır.VI.

Beytü'l-mâl Evâmir-i Maliye Kalemi Evâmir-i Maliye Kalemi'ne Tâbi Piskopos Mukâtaası 986 Mevkufât Kalemi Mevkufât Kalemi Ganem Kitâbeti Haslar Mukâtaası Haslar Mukâtaası (B) Piyade Mukâbelesi Haremeyn Muhasebesi Haremeyn Muhasebesi (B) Haremeyn Mukâtaası Haremeyn Mukâtaası (B) Küçük Evkâf Kalemi Küçük Ruznamçe Kalemi Cizye Muhasebesi Kalemi (A) Cizye Muhasebesi Kalemi (B) Cizye Muhasebesi Kalemi (C) Cizye Muhasebesi Kalemi (D) Anadolu Muhasebesi Anadolu Muhasebesi (B) Anadolu Muhasebesi İstanbul Gümrüğü Anadolu Muhasebesi Bursa Mizân-ı Harîri 264 .Katalog No Muhtelif DEFTER GRUBUNUN ADI TARİH Hicrî 968-1291 936-1255 1115-1203 1106-1224 1031-1170 1038-1259 1031-1180 932-1085 940-1173 1034-1103 990-1255 961-1254 1168-1210 887-1255 1021-1251 1204-1250 955-1251 1053-1203 1051-1178 900-1112 1256-1199 980-1265 963-1247 1115-1242 987-1248 905-1255 1012-1291 884-1280 1080-1275 1284-1284 1013-1219 1101-1195 958-1264 995-1279 1127-1261 1084-1282 1115-1259 1101-1256 1116-1254 Milâdî 1560-1874 1529 1839 1703-1788 1694-1809 1621-1756 1628-1843 1621-1766 1525-1674 1533-1759 1624-1691 1582-1839 1553-1838 1754-1795 1482-1839 1612-1835 1739-1834 1548-1835 1643-1788 1641-1764 1494-1700 1840-1784 1572-1848 1555-1831 1703-1826 1579-1832 1499-1839 1603-1874 1479-1863 1669-1858 1867-1867 1604-1804 1689-1781 1551-1847 1586-1862 1715-1845 1673-1865 1703-1843 1689-1840 1704-1838 Defter Adedi 149 21 33 65 49 14 71 100 240 18 19 128 2 24 8 8 34 72 39 446 69 164 138 8 68 59 13 44 3 3 110 15 277 117 9 130 20 128 66 Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine (A) Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine (B) Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine (C) Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine (D) Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine (A) Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine (B) Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine (C) Büyük Ruznamçe Kalemi Hazine (D) Başmuhasebe (B) Başmuhasebe Kalemi Başmuhasebe Kalemi Mâlikâne Halifesi Başmuhasebe Kalemi Zimmet Halifesi Başmuhasebe Muhallefât Kalemi (B) Sergi Kalemi Muhallefât.

Katalog No DEFTER GRUBUNUN ADI Anadolu Muhasebesi Edirne Gümrüğü Anadolu Muhasebesi Tütün Kahve Rusûmu Süvari Mukâbelesi Sipahi ve Silâhdar Kalemleri Tophâne ve Topçular Büyük Kale (A) Büyük Kale (B) Küçük Kale Kalemi Başmukâtaa Kalemi Başmukâtaa Kalemi (B) Maden Kalemi Maden Kalemi İstanbul Gümrüğü Gümrükler Bursa Mukâtaası Kalemi Kefe ve Avlonya Mukâtaası Kalemleri Eshâm Muhasebesi Eshâm Muhasebesi (B) Zecriye Arpa Emâneti Zahire Hazinesi Salyâne Kalemi Mahlûlât Kalemi Darphâne Tersâne Emâneti (Bahriye) Muhassıllık Vâridât Muhasebeciliği (A) Vâridât Muhasebeciliği (B) Masârifât Muhasebesi Cerîde Muhasebesi. Evrak-ı Nakdiye ve Damgalı Varaka-i Sahiha Defterleri Nüfus Defterleri Yeniçeri Efendisi Yeniçeri Efendisi (B) Baruthâne Muhtelif Askerî Defterleri Askerî İâne Defteri Askerî Zaptiye TARİH Hicrî 1152-1229 1102-1275 1109-1253 1103-1264 974-1195 1242-1265 893-1277 892-1238 1124-1286 895-1266 988-1269 997-1234 1012-1258 1084-1268 1003-1204 892-1201 1189-1281 1202-1281 980-1277 1061-1242 1145-1272 1063-1194 1078-1283 1103-1261 936-1266 1245-1296 1234-1262 1257-1261 1144-1288 1256-1281 1106-1269 919-1239 1101-1239 1129-1257 1007-1258 1231-1280 1241-1278 1256-1280 Milâdî 1739-1814 1690-1858 1697-1837 1691-1848 1566-1781 1826-1848 1487-1860 1846-1822 1712-1869 1489-1189 1580-1852 1588-1818 1603-1842 1673-1851 1594-1789 1846-1786 1775-1864 1787-1864 1572-1860 1650-1826 1732-1855 1652-1780 1667-1866 1691-1845 1529-1849 1829-1879 1818-1846 1841-1845 1731-1871 1840-1864 1694-1852 1513-1823 1689-1823 1716-1841 1598-1842 1815-1863 1825-1861 1840-1863 Defter Adedi 31 53 67 38 14 87 150 102 11 168 10 39 32 31 6 6 169 30 46 36 31 24 5 12 142 97 149 66 129 62 303 61 39 24 53 35 245 51 986 265 .

gibi diğer cins defterleri de ihtiva etmektedir. arazi tahriri.D) Maliye Bakanlığı'ndan 1945 yılında yığın hâlinde devralınan 26. 830/1427 yılında başlayıp 1346/1927 yılına kadar gelir. Tasnif yapılırken önce eski harflerle her defterin üç nüsha fişi çıkarılmış ve fişler kronolojik. saray. Muhtelif Maliye kalemlerine ait defterler olduğu gibi. Elbise vesaire Tahrir-i Emlâk ve Satış Emlâk ve Emvâl İnşaat ve Tamirat Tahvilât Anadolu Piyadeleri ve Yayaları Timar ve Zeâmet İhtiva Ettiği Yıllar 1035-1281 1023-1227 883-1295 1099-1259 1003-1264 1001-1274 859-927 847-1311 266 . Katalog No 122-146 FONUN KODU Maliyeden Müdevver Defterler TARİH Hicrî 830-1346 Milâdî 1427-1927 Defter Adedi 23.Katalog No DEFTER GRUBUNUN ADI Saray Masraf-ı Şehriyâri ve Harc-ı Hâssa Saray Has Bahçe Saray Çakırcı ve Şahinci Saray Has Ahuru Saray Ehli Sanat TARİH Hicrî 895-1264 883-1247 1007-1234 914-1227 1169-1205 1079-1258 873-1268 1103-1250 1093-1260 1106-1260 903-1274 Milâdî 1489-1847 1478-1831 1598-1818 1508-1812 1755-1790 1668-1842 1468-1851 1691-1834 1682-1844 1694-1844 1497-1857 Defter Adedi 61 16 8 46 12 34 110 7 10 13 90 986 Saray Tâyinât Saray-ı Hümâyûn Matbah-ı Âmire ve Kiler Saray Odun Anbarı Saray.000'e yakın defterin tasnifidir. Sarayın muhtelif defterleri Saray Kasabbaşılık Müteferrik Defterler B. MALİYE'DEN MÜDEVVER DEFTERLER TASNİFİ (MAD. Bunlardan konu başlıkları ihtiva edenlerin listesi aşağıda verilmiştir. yeniçeri. numara sırası ve konularına göre olmak üzere üç grup hâlinde kutulara yerleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.138 Katalog Tertibi Analitik Envanter Kataloglarda yer alan defterlerin konu başlıkları ve ihtiva ettikleri yıllar aşağıda verilmiştir. MALİYEDEN MÜDEVVER DEFTERLER'İN KONU BAŞLIKLARI CETVELİ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 DEFTERLERİN KONU BAŞLIKLARI Cebelü Bedeliyeleri Tevziat-ı Arpa. mevâcip vs. Defterler. Odun. Tasnifteki son defterin sıra numarası 23.138'dir.

Sıra No 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 DEFTERLERİN KONU BAŞLIKLARI Bakâya Tahsili Tahrirât ve Telgraf Defter-i Köhne Evkâf Bedel-i Mekâri Evkâf Esamî (Tulumbacı vesairenin) İcmâl. Haslar Kuyûd-ı Ahkâm-ı Emlâk ve Mülknâmeler Çavuşân Sıhhiye ve Karantina Nezâreti Taâmiyye Mevkufâtın Ahkâmı Hasılât Bedel ve Zahire-i Sürsat Menzil ve Ref‘-i Bedel-i Menzil ve Posta Muhallefât Kuyûd-ı Ahkâm-ı Muhallefât Askeriyenin Yoklama ve Terhisi Voynugân Hademe-i Hayrât Vezâifi Müfredât Müşâherehorân Mahsulât Muhasebe ve Ruznamçe Mufassal Haslar (Bosna Livasının) Mücmel Has (Trablusşam'ın) Mütekaidîn ve Duâgûyân Zahire Mübayaât ve Sermaye ve Masârifât Ulûfe Surre Maaş ve Salyâne ve Aylık Zemistâni Ahyolu Memlehası Rusûm ve Harc-ı Berat. Tecdîd-i Berat ve Ahkâm-ı Şikâyet Haslar Celebkeşân-ı Ağnâm Muaccelât Kanun ve Nizâm-ı Esnaf Mücrimlerin Cezası Askeriyenin Tasarrufu Mevâcib İhtiva Ettiği Yıllar 989-1287 1278-1297 1045 936-1299 929-1243 1000-1307 1013-1278 1084 1254-1255 1028-1255 1182-1189 1254 1071-1224 1070-1259 999-1259 1202-1260 973-1296 920-1122 980-1304 1015-1267 1045-1139 1068-1170 1001-1281 861-1254 882-1092 1028-1329 1071-1251 998-1153 1077-1293 1034-1314 1010-1090 954 1053-1326 1022-1247 975-1274 1130-1255 1202-1259 1140 1136 969-1251 267 .

Tevkifât. Masârifât Tahsisât. Maaşât ve Masârifât Masârifât ve Kuyud-ı Muafiyât Suretler (Maaşların Tesviyesi için) Mazbatalar ( Matlubâtın Tahsili ve Zimemâtın Tesviyesi İçin) Müskirât Rusûmu İstikrazât Muvâzene-i Umumiyye Mensuhât Makbuzât Sergi İhtiva Ettiği Yıllar 970-1259 1073 1012 1276-1321 1301 954-1274 1035-1298 1257-1325 1196-1279 1234-1296 1252-1259 1233-1342 1142-1262 1098-1245 1249-1250 1200 1015-1283 969-1255 1000-1296 1234 1253-1260 1137-1213 1014-1280 1291-1305 1255-1306 1250-1309 1050-1255 1271-1290 1252-1297 1243-1346 1082-1295 1257-1285 1216-1255 969-1296 1265-1297 1227 990-1311 1270-1304 268 .Sıra No 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Mukataât DEFTERLERİN KONU BAŞLIKLARI Beşlüyân Ağalığı Rusûm-ı Eflâkân Evrak ve Jurnal Kayıt Tevkifât Muhasebenin Varidât ve Masârifâtı Mahlûlât Mukarrerât-ı Umumiye ve Hüccet Gedik (Tütün Satan Dükkânlar) İâne-i Umumiye ve İmdâd-ı Seferiye Evrak-ı Nakdiyyenin İptali İhtisab Resmi Asâr-ı İltizam ve Emaneten İdare Ekmekçi. Tediyât. Furuncu Esnafı Ocaklık Emlâk ve Çiftlikât-ı Hümâyûn Deve ve Ester İtası ( Sefer için) Dönüm-i Bâğân Hazine'nin Matlubâtı ve Mansûrenin İcmâli Istabl-ı Âmire Sarayların Müstahdemîn ve Gılmânân ve Acemiyân Defteri Derbentlerin Muhafazası Baştine ve Zevâidi Kuyudât-ı Melbûsât Vüzerâ ve Mîrimîran Esâmisi Müsvedde-i Rusûm-ı Berevât Tediyât-ı Mecbûre ve Zahire Navlı Havâlât. Değirmenci. Tediyât Ücûrât Evrakın Hülâsa Kaydı (Malî Umûrda) Fihrist-i Kütübhâne.

Lağımcı. Banka. Bahriye Eşkiya.Tediye ve Mübadele ve Meskûkât Mevcud-ı Hazine Sefâin Navlı Asâkir-i Muntazama Nakli ve İmdadiye Mezbaha Tevziât. Halka ve Muhacire Yardım Bedelât-ı Askeriyye. Şirketler Şahinciler. Isparta Kazalarından Müsadere Edilmiş Esliha Atiyye ve Sadaka Füruht (Muhtelif Mukâtaa Mültezimlerine) Elçiler ve Maiyetindekiler Kuyûd-ı Zimemât ve Emvâl-i Mukataât 269 . Zimemât Keşf Serdengeçtiler Hikâyât ve Makalât-ı Müntehabe ve Şiir Âdet-i ağnâm ve Mirî Ağnâm Muhassesât Emanet ve Düyûn-ı Atika Mevkufât ve Hazine-i Mansûre Nakden Tezâkir-i Berevât Rusûm-ı Damga vesaire Tahsilat Darphâne. Sadâret Emri Tahrir-i Nüfus vesaire Evrak-ı Sahîha Askeriyenin Mürettebât-ı Seferiye Efradı Arabacılar (Sefer için) Bargirân-ı Öküz. Bazdârân Mektûbât-ı Resmiyye Koru-i Hümâyûn Kâimeler. Mübayaât Sarayların Mefruşatı ve Tamiratı Humbaracı.Sıra No 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Malikâne Yâve Temessükât Kürekçiyân Kırtasiye DEFTERLERİN KONU BAŞLIKLARI İhtiva Ettiği Yıllar 1072-1280 1102 1210-1257 1077 1279-1282 1246 1246-1293 1267-1294 1250-1252 1229-1341 1157 1247 1259-1298 1286-1298 1243 1086 1080-1157 1092 1245-1257 1146 1185 1311 973-1268 1280-1311 1241-1296 1241-1293 1241-1255 955-1255 1051-1342 1295-1296 1255-1299 1126-1128 1001-1255 1253-1274 1232-1297 1014-1317 1052-1157 1084-1294 1018-1025 982-1294 1241-1255 Taksit Tertibi Maliye Bütçesi Kambiyo. Doğancılar.

Nişan Harçları Teslimât (Zeytin Yağı) Aşâirin İskânı Menzillere ve Memurîne Zahire Tevzîi Muhasebe İrâd ve Masraf Eshâm Tezâkir-i Ahkâm-ı Şikâyet Maâşât ve Masârifât-ı Yevmiyye Kilâr-ı Âmire için Zahire Mübâyaası Müsellemân Bisat ve Raht Yörükân Cemaati ve Evlâd-ı Fatihân Baruthâne Bir Vezirin Matbah Masrafı ve Hususî Hesapları Bahşiş ve İn‘amât Donanmaya Gönderilen Yeniçeriler İhtiva Ettiği Yıllar 1203-1260 1079-1321 1159-1271 1068-1324 1055-1281 912-1260 977-1268 1055-1254 1115-1144 1021-1251 954-1343 1143-1144 1073-1287 1146-1159 1263-1341 1022-1298 1052-1327 1267-1278 1046-1253 1223-1281 1079-1104 1076-1110 1112-1284 1004-1292 1012-1297 1082-1271 1077-1244 1043-1283 938-1342 1008-1297 1207-1309 1037-1275 1248-1327 1037-1168 974-1053 1127-1240 981-1245 1116-1260 1126-1241 1107-1192 917-1192 270 . Erzurum vesaire Gümrüğü İydiyye ve Hedâyâ Varidat ve Masârifât İrsaliye Para ve Eşya (Zimmet Mukabili Alınan) Evrak-ı Nakdiye Faizleri Hil‘at Tersane İştirâ (Askerler için Zahire vesaire) Bedel-i Beldârân Drama Çeltik Kayıtları Neferât-ı Kıla‘ ve Gılman Rütbe. Enfiye. Tütün.Sıra No 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 DEFTERLERİN KONU BAŞLIKLARI Kahve. Tahmis Varidât ve Masârifât-ı Yevmiye Kale Müstahfizânı vesairenin Tatbik Mühürleri Müteferrikalar Veresât ve Tereke Eşyası ve Beytülmal-i Muhallefât Eşkinciyân Matbah-ı Âmire ve Mühimmâtı Kereste ve Hatab Maden ve Güherçile Maktuât Haraç Tezkireleri Sâdât İstanbul.

Anbar-ı Âmire Teberrûât İhtiva Ettiği Yıllar 1247-1256 1012-1149 1017-1280 1104-1259 1242-1304 1295 1285 1128 1098 1010-1013 1100-1297 932-1253 1005-1258 998-1199 1095-1219 1007-1317 973-1286 1012-1272 1207-1214 984-1289 1012-1278 986-1286 1009 1184-1189 1069-1282 1095 1097 1092 1212 271 . Havale Memurîn-i Münfasıla-i Maliye ve Harcırah Kaza ve Kurâ Esâmisini Hâvi Teşkilat ve İrtibat Desîse Mekâricilere Verilen Ücretler Kirpas Tevziatı Hüküm ve Mâruzât Macar Mültecilerin Mürettebatı Evâmir-i Maliye Takrirlerini Buyruldular Zimmet Bedel-i Nüzül Gönüllüyân Mevâcibi Sefer-i Hümâyûna Giden Gönüllüyânın Mevâcibi Kayıdlıyânın Mevâcibi Sarayın Mehterân ve Alem Cemaatinin Mevâcibi Saray Yeniçerileri Yeniçerilerin Tahsilât ve Tenzilâtı Evrak ve Tahrirât Müsveddeleri Ahkâm Mukataât. Bedel-i İltizam İrâd-ı Cedîd Hazinesi Yeniçerilerin ve Yamakların Mevâcibi Kale Müstahfizânı Yeniçerilerin Mevâcibi Ahkâm-ı Maliye Mühimmât-ı Tophâne ve Top ve Yuvalak Dökümleri Fermân ve Nişân-ı Hümâyûn İcmâl-i Muhasebe Cebehâne Bayrakdarların Mevâcibi Muhtâcînin Mevâcibi Üsküdar'ın Hudûd-ı Arazisi Techiz ve Tekfin Masrafı Mahbûsîn Şikâr-ı Hümâyûn Masrafı Temettuât (Haslar Karyesi Emlâkleri) Sarayların Erzakı.Sıra No 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 DEFTERLERİN KONU BAŞLIKLARI Takvim-i Vekâyi Tevziatı Erkâm-ı Varidât ve Masârifât Tevcihât ve İbtida Tezkiresi Taahhüdât ve Kefâlet Senedâtı Poliçe. Nükûd.

Hazine.Sıra No 214 215 216 217 218 219 220 DEFTERLERİN KONU BAŞLIKLARI Kırkçeşme Suyu'nun Tevziâtı Avarızhâneler İlmühaber Varidât. Sıbyan ve Mütekaidîn Tüccar Tayinat ve Erzak İhtiva Ettiği Yıllar 1249 1019-1256 1212-1303 955-1293 911-1273 1256-1260 1009-1280 272 . İspençe ve Ziyadeleri Hums-ı Şer‘î. Darbhâne. Vergi Cizye-i Gebrân. Mansûre.

İKİNCİ BÖLÜM BELGE TASNİFLERİ .

.

Muâhedeler Tasnifi (1 cilt katalog). M. 14-25 sıra numaradaki seriler ise 2. Diğerleri ise Tanzimat öncesi ve sonrası dönemlerin tamamına ait belgeleri kapsamaktadır. Üçüncü fon. timar tevcihi. taşrada bulunan vezir. mutasarrıf vesaireye yazılan hükümler ve emirler. Dördüncü fon. İkinci fon. BÂB-I ÂSAFÎ VE DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE BELGELERİ Tanzimat öncesi merkez teşkilatının büyük daireleri olan Divan-ı Hümâyûn ve Bâb-ı Âsafî'nin günümüze intikal eden belgeler. Yedinci fon. Beşinci fon. beylerbeyi. mülk dâvası. 1. Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi (30 cilt katalog). ciltte. Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri Divan Kalemi olarak ayrılan belgeler. vali vesair görevliler tarafından Divan'a gönderilen muhtelif konuları hâvi mektuplardır. alacak tahsili. halkın çeşitli konulardaki arzları. Tanzimat öncesi dönemi kapsarlar. İbnülemin Tasnifi (30 cilt katalog). Müzehhep Fermanlar Tasnifi (1 cilt katalog). vali.I. Dosya Usulü tasnife ait belgeler 976 ve 977 numaralı 2 katalogda toplanmıştır. DİVÂN (BEYLİKÇİ) KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (A. Ali Emirî Tasnifi (54 cilt katalog). beylerbeyi. vezir. zahire rusûmunun toplanması.DVN) a. vergi toplanması. DİVÂN-I HÜMÂYÛN. Bunlar sırası ile: Birinci fon. eşya ve zahire nakli. 7 ayrı fonda tasnif edilmişlerdir. DİVÂN-I HÜMÂYÛN VE BÂB-I ÂSAFÎ BELGELERİ Osmanlı Merkez Teşkilatı'nın 1255/1839 tarihinden önceki evrakından Divan-ı Hümâyûn ve daha sonra Bâb-ı Âsafî kalemlerine ait evrak. Dosya Usulü tasnife tâbi tutularak araştırma hizmetlerine sunulmuştur. Cevdet Tasnifi (87 cilt katalog). 976 ve 977 numaralı kataloglarda kaydedilen belge fonları olup. A. Bunlardan sadece biri muntazam olarak Tanzimat öncesi döneme ait olan belge serilerini ihtiva etmektedir. Aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere 1-13 sıra numaralarda kayıtlı bulunan seriler 1. kadı. Altıncı fon. 275 . ciltte toplanmıştır.

Divan Kalemi dosya usûlüne göre tasnif edilmiştir. Bu fondaki belgeler, 976 numaralı Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümâyûn Kalemi ve Ek Kodları Kataloğu'nda yer almaktadır. Katalog 25 adet ek kodu ihtiva etmektedir.
Katalog No 976 KODU A.DVN TARİH Hicrî 880-1255 Milâdî 1475-1839 Vesika Adedi 252813 Katalog Tertibi DES

b. Askerî Ruznamçe Belgeleri (A.DVN.ARZ) Bu kalemde iki dosya içinde 1100-1253/1689-1837 yılları arasına ait 303 vesika mevcuttur.
Katalog No 976 KODU A.DVN.ARZ TARİH Hicrî 1100-1253 Milâdî 1689-1837 Vesika Adedi 303 Katalog Tertibi DES

c. Düvel-i Ecnebiye Belgeleri (A.DVN.DVE) Osmanlı Devleti ile yabancı devletler arasında cereyan eden muameleleri yürüten kalemdir. Bu kaleme ait belgelerin tasnifinde her devlete bir numara verilmiş, belgeler bu numara altında toplanarak kendi arasında kronolojik sıraya konmuştur.
Katalog No 976 KODU A.DVN.DVE TARİH Hicrî 1078-1255 Milâdî 1667-1839 Vesika Adedi 61.037 Katalog Tertibi DES

d. Gayrimüslimler Dinî ve Hayrî İşler Kalemi Belgeleri (A.DVN.KLS) Divan Kalemi'nde, kiliseler ile ilgili belgeler bir arada bulunması gayesiyle ek kod tespit edilmiş ve belgeler bu kod altında toplanmıştır. Osmanlı toprakları dahilinde bulunan kiliselerin gelirleri, tamir ve bakım ile yeniden yapımlarının takip ve müşâhede altında tutulması, sû-i hali görülen erbâb-ı kilisenin müşâhede altında tutulması, gayrimüslim cemaatlere ait okul, yetimhâne gibi müesseselere ruhsat verilmesi, tamirleri ve bu müesseselerin ihtiyaçları ile ilgili sair kayıtlar burada tutulurdu.
Katalog No 976 KODU A.DVN.KLS TARİH Hicrî 1100-1255 Milâdî 1689-1839 Vesika Adedi 415 Katalog Tertibi DES

e. Kalebend Kalemi Belgeleri (A.DVN.KLB) Bu kalemdeki belgeler kalebendlik cezasına mahkûm edilenlerle alâkalı kayıtları ihtiva etmektedir. 276

Katalog No 976

KODU A.DVN.KLB

TARİH Hicrî 1125-1255 Milâdî 1713-1839

Vesika Adedi 17560

Katalog Tertibi DES

f. Kıbrıs Mühimme Kısmı Belgeleri (A.DVN.KBM) Divan Kalemi evrakının arasından Kıbrıs'a ait belgelerin çıkarılmasıyla teşekkül ettirilen Kıbrıs Mühimmesi, onyedinci ve XVIII. yüzyıl Kıbrıs ictimaî ve iktisadî tarihi ile alâkalı kayıtları ihtiva eder.
Katalog No 976 KODU A.DVN.KBM TARİH Hicrî (1115) - 1206 Milâdî 1703-1791 Vesika Adedi 62 Katalog Tertibi DES

g. Kıbrıs Şikâyeti Kısmı Belgeleri (A.DVN.KBŞ) Kıbrıs adasında mahallî konularla ilgili şikâyetleri ihtiva eden arz, mahzar ve arzuhaller bu kod başlığı altında toplanmıştır.
Katalog No 976 KODU A.DVN.KBŞ TARİH Hicrî 1150-1206 Milâdî 1737-1791 Vesika Adedi 60 Katalog Tertibi DES

h. Kırım Hanlığı Kalemi Belgeleri (A.DVN.KRM) Divan Kalemi'nin ek kodu olarak ayrılan Kırım Hanlığı A.DVN.KRM kodunda özellikle XVIII. yüzyıla ait Kırım vesikaları bulunmaktadır. Bu kodda bulunan evraklar, Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmek için yaptığı siyasî oyunlarla ilgili yazılmış olan mektuplar ile Osmanlı Devleti'nin Kırım Hanları'na göndermiş olduğu hüküm ve emr-i âlî suretlerini ihtiva etmektedir.
Katalog No 976 KODU A.DVN.KRM TARİH Hicrî 1164-1206 Milâdî 1751-1791 Vesika Adedi 209 Katalog Tertibi DES

ı. Mühimme Kalemi Belgeleri (A.DVN.MHM) Divan-ı Hümâyûn'da görüşülen meseleler diğer kalemlere havâle edilirken konuları ve ehemmiyet dereceleri göz önünde bulundurulurdu. Birinci ve ikinci derecede ehemmiyetli olan konulara ait işlemler Divan (Beylikçi) Kalemi'ne havale edilirdi. Şayet Divan-ı Hümâyûn'da görüşülüp karara bağlanan bir mesele için "mühim" kaydı konulursa işlemlerin yapılması için mühimme yazan anlamında "Mühimme-nüvis" denilen kâtiplere havâle olunurdu. Yazılacak konu çok önemli ise, Beylikçi ya bizzat kendisi yazar veya kâtibi odasına çağırarak kontrolü altında yazdırırdı. Daha az ehemmiyeti hâiz konular ise kalem odasında "kesedâr"ların (kalem müdürleri) kontrolünde yazılırdı. 277

30 Ocak 1792'ye kadar Divan Kalemi bu şekilde çalışmalarını sürdürmüştür. Bu tarihte çıkarılan bir nizamnâme ile Divan kalemleri ayrı odalara taşınmışlardır. Zira bir kalemde görüşülen mesele hakkında diğer kalem mensupları da bilgi sahibi oluyor; devletin siyasî, idarî vesair işlerinin gizli tutulması ve yapılan işlerin sadece alâkalıları tarafından bilinmesi ilkesi çoğu kez ihlal ediliyordu. Yerli ve yabancı şahıslar da görerek veya işiterek mahrem mevzulara vâkıf olabiliyorlardı. Mühimme-nüvisler için kurulan bu yeni odalara "Mühimme Odası" ismi verilmiş başlarına "Kesedarlar" tayin edilmiştir. Kesedarlar öteden beri kalemlerin başlarında bulunageldiğinden Mühimme Odası'na da "Mühimme Kalemi" denilmesi uygun görülmüştür.
Katalog No 976 KODU A.DVN.MHM TARİH Hicrî 1152-1207 Milâdî 1739-1792 Vesika Adedi 69.363 Katalog Tertibi DES

j. Mısır Valiliği Kısmı Belgeleri (A.DVN.MSR) 1517'de Osmanlı Devleti hâkimiyetine giren Mısır, bulunduğu stratejik ve ekonomik konum münasebetiyle Osmanlı Devleti'nin iç politikasında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bu konumu sebebi ile Divan Kalemi'nde Mısır'a ait evrak bir araya getirilerek A.DVN.MSR kodu altında toplanmıştır. Bunlar genellikle şu konuları ihtiva etmektedir: Mısır'daki vakıflarla ilgili meselelerle alâkalı evrak; Devletin en büyük gelir kaynaklarından olan "Mısır irsaliyesi" hakkında yazılan hükm-i şerif ve fermanlar; mukaddes bölgelerdeki hizmetler, Mısır'ın iç işlerindeki ihtilâf ve kargaşalıklara ait evrak.
Katalog No 976 KODU A.DVN.MSR TARİH Hicrî 1100-1207 Milâdî 1689-1792 Vesika Adedi 927 Katalog Tertibi DES

k. Nâme-i Hümâyûn Kısmı Belgeleri (A.DVN.NHM) 976 numaralı Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümâyûn Kalemi ve Ek Kodları Kataloğu'nda 1100-1207/1699-1792 yılları arasındaki kayıtlara ait 83 adet Nâme-i Hümâyûn Kalemi belgesi bulunmaktadır.
Katalog No 976 KODU A.DVN.NMH TARİH Hicrî 1110-1255 Milâdî 1699-1839 Vesika Adedi 194 Katalog Tertibi DES

l. Şikâyet Kalemi Belgeleri (A.DVN.ŞKT) Şikâyet belgelerinin konuları genellikle ilgililerin uğradığı bir zarar ve haksızlığı dile getiren arz, arz-ı hal veya arz-ı mahzarlardı. 278

976 numaralı Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümâyûn Kalemi ve Ek Kodları Kataloğu'nda 1155-1236/1742-1821 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 292614 adet belge vardır.
Katalog No 976 KODU A.DVN.ŞKT TARİH Hicrî
1155-1236

Milâdî
1742-1821

Vesika Adedi
292614

Katalog Tertibi DES

m. Yol ve Menzil Kalemi Belgeleri (A.DVN.YML) 976 numaralı Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümâyûn Kalemi ve Ek Kodları Kataloğu'nda (1133)-1255/1721-1839 yılları arasındaki kayıtlara ait 8696 adet Yol ve Menzil Kalemi belgesi bulunmaktadır.
Katalog No 976 Kodu A.DVN.YML Tarih Hicrî (1133) - 1255 Milâdî 1721-1839 Vesika Adedi 8696 Katalog Tertibi DES

2. TAHVİL (NİŞAN) KALEMİ BELGELERİ (A.NŞT) a. Tahvil (Nişan) Kalemi Belgeleri Tahvil (Nişan) Kalemi'ne ait belgeler A.NŞT kodu altında tasnif edilmiştir. 8821255/1477-1839 yıllarına ait 347348 adet belgesi bulunmaktadır.
Katalog No 977 KODU A.NŞT TARİH Hicrî 882-1255 Milâdî 1477-1839 Vesika Adedi 347348 Katalog Tertibi DES

b. Ordu Nişan Kalemi Belgeleri (A.NŞT.ORD) Bu fona ait vesikalar umumiyetle Nişan (Tahvil) Kalemi'nin ek kodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu katolgda, Tahvil Kalemi'ne benzer ve ordu ile alâkalı belgeler yer almaktadır.
Katalog No 977 KODU A.NŞT.ORD TARİH Hicrî 1143-1198 Milâdî 1731-1783 Vesika Adedi 1.571 Katalog Tertibi DES

3. RUÛS KALEMİ BELGELERİ (A.RSK) Ruûs Kalemi'ne ait vesikalar, Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümâyûn Kalemleri Kataloğu ikinci ciltte yer almaktadır. A.RSK kodu altında tasnif edilmiş 896-1255/1491-1839 yıllarına ait 520950 vesika bulunmaktadır.
Katalog No 977 KODU A.RSK TARİH Hicrî 896-1255 Milâdî 1491-1839 Vesika Adedi 520950 Katalog Tertibi DES

279

4. ÂMEDÎ KALEMİ BELGELERİ (A.AMD) a. Âmedî Kalemi Belgeleri Reisülküttâbın hususî kalemidir. Sadrıazam tarafından padişaha yazılacak takrir ve telhisler, yabancı devlet başkanlarına gönderilen mektup müsveddeleri, barış anlaşmaları ve çeşitli ahidnâme metinleri, protokoller, yabancı elçi, konsolos ve yabancı tüccarlara ait her çeşit yazışma ve konuşma mazbataları bu kalemde yazılır ve saklanırdı.
Katalog No 977 KODU A.AMD TARİH Hicrî (952) - 1255 Milâdî 1545-1839 Vesika Adedi 6070 Katalog Tertibi DES

b. Âmedî Kalemi Kırım Hanlığı Belgeleri (A.AMD.KRM) Bu fonda, Âmedî Kalemi tarafından işlemleri yapılan Kırım ile alâkalı belgeler bulunmaktadır.
Katalog No 977 KODU A.AMD.KRM TARİH Hicrî (1185) - 1204 Milâdî 1771-1790 Vesika Adedi 73 Katalog Tertibi DES

5. TEŞRİFAT KALEMİ BELGELERİ (A.TŞF) Bu belgeler, Tanzimat sonrası döneme ait olduklarından, Bâb-ı Âlî Belgeleri bölümü Sadâdet Teşrifat Kalemi Belgeleri başlığı altında değerlendirilmiştir. 6. SADÂRET MEKTUBÎ KALEMİ BELGELERİ (A.MKT) Sadrıazam tarafından çeşitli makam ve kişilere yazılan resmî mektuplar ve önemli işlere ait emirler, buyruldular bu kalem tarafından yazılır ve bu kalemi, "Mektubî Efendi" adı verilen Sadrıazam mektupçusu yönetirdi.
Katalog No 977 KODU A.MKT TARİH Hicrî (906) - 1255 Milâdî 1500-1839 Vesika Adedi 209318 Katalog Tertibi DES

7. SADÂRET KETHÜDÂLIĞI (KETHÜDÂ KİTÂBETİ) KALEMİ BELGELERİ (A.SKT) Sadâret Kethüdâsı, Sadrıazamların birinci derecede yardımcısı olan memur hakkında kullanılır bir tabirdir. Devlet işleri, Sadrıazamlara verilmeden evvel kethüdâların elinden geçer ve Bâb-ı Âlî'den çıkan bütün emirler onun tavsiyesine göre tatbik olunurdu. Kethüdâların ayrı daire ve kalemleri olup, "Kethüdâ Kâtibi" denilen kişinin nezâretinde idiler. Bu fonda, Sadâret'ten çıkan emirlerle ilgili kayıtlar mevcuttur. 280

Katalog No 977

FONUN KODU A.SKT

TARİH Hicrî 1155-1236 Milâdî 1592-1792

Vesika Adedi 2.510

Katalog Tertibi DES

8. REİSÜLKÜTTÂBLIK KALEMİ BELGELERİ (A.RST) Bu kalemde; Sadrıazam tarafından reisülküttâba yazılan buyruldu ve emirler, reisülküttâbın şahsına gönderilen mektuplar ve seferde bulunan reisülküttâbın Divan'daki vekiline gönderdiği mektuplar bulunmaktadır.
Katalog No 977 FONUN KODU A.RST TARİH Hicrî 1106-1203 Milâdî 1695-1789 Vesika Adedi 257 Katalog Tertibi DES

9. ÇAVUŞBAŞILIK KALEMİ BELGELERİ (A.ÇVB) Çavuşbaşı, Divan-ı Hümâyûn çavuşlarının âmiridir. Divan'dan çıkan hükümlerin icrâsı ve sefirleri kabûlünde onlara refakat etmek onun vazifesi idi; yani adlî icrâ kuvvetinin başı ve teşrifat işlerinin en büyük âmiri idi.
Katalog No 977 Kodu A.ÇVB. Tarih Hicrî (1040) - 1205 Milâdî 1631-1790 Vesika Adedi 62 Katalog Tertibi DES

10. BÜYÜK VE KÜÇÜK TEZKİRECİLİK KALEMİ BELGELERİ (A.BKT) Tezkireci, Divan-ı Hümâyûn'un yazı işleriyle meşgul bulunan memurun unvanıdır. İlk zamanlarda maiyyetinde birkaç kâtip bulunan bir tek tezkireci var iken, sonraları Tezkire-i Evvel ve Tezkire-i Sanî unvanıyla iki tezkireci kullanılmıştır. Bunların vazifesi, Divan toplantılarında, günlük muamelâtla ilgili evrakı okumak ve kararları not etmek idi. Büyük ve Küçük Tezkireci Kalemi'nde de bu cins muamelâtla ilgili kayıtlar mevcuttur. Ancak bu kayıtların çok olduğu söylenemez. 4 adet vesikası bulunmaktadır. Bu belgeler de tezkirecilere gelen mektuplardır.
Katalog No 977 FONUN KODU A.BKT TARİH Hicrî 1162-1167 Milâdî 1749-1754 Vesika Adedi 4 Katalog Tertibi DES

11. VAK‘ANÜVİSLİK KALEMİ BELGELERİ (A.VKN) Vak‘anüvislik, vak‘a yazarlığı manasına gelip "resmî tarihçi" demektir. Osmanlı Devleti'nde Vak‘anüvislik Kalemi, onsekizinci asrın başında kurulmuştur. İlk vak‘anüvis tarihçi Mustafa Nâima Efendi'dir. Bu kalemin 15 adet vesikası bulunmaktadır. 281

Katalog No 977

FONUN KODU A.VKN

TARİH Hicrî 1066-1207 Milâdî 1656-1792

Vesika Adedi 15

Katalog Tertibi DES

B. DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE KALEMİ BELGELERİ (A.DFE)
Diğer adı Defter-i Hakanî olan bu kalem, bugün Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü karşılığı olup Osmanlı İmparatorluğu'nun arazi kayıtlarının içinde toplandığı, ana kayıtların saklandığı dairedir. Bu kalemin âmirine "Defter Emîni" veya "Defterhâne Emîni" denirdi. 977 numaralı Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümâyûn Kalemleri Kataloğu'nda 908-(1207)/ 1502-1792 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden 26030 adet belge bulunmaktadır.
Katalog No 977 FONUN KODU A.DFE TARİH Hicrî 908-1207 Milâdî 1502-1792 Vesika Adedi 26030 Katalog Tertibi DES

282

II. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) VE MÜTEFERRİK KONULU BELGELER
Bâb-ı Defterî ve Bâb-ı Defterî Kalemlerine ait defterler ile ilgili bilgi, "Bâb-ı Defterî (Maliye Dairesi) ve Müteferrik Konulu Defterler" bölümünde verilmiştir. Bu bölümde, "Belgeler" serisi üzerinde yapılan ve başlangıçtan 1207/1792 yılına kadar olan kısmı üzerinde tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

A. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE KALEMLERİ) VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER
Bâb-ı Defterî'ye, yani Maliye kalemlerine ait milyonlarca belge, Osmanlı Devleti'nden günümüze intikal etmiştir. Provönans tasnif sistemine göre, belgelerin işlem gördükleri tarihte teşekkül ettikleri kalemlere rumuz (kod) vermek suretiyle belgelerin tasnifine devam edilmektedir. Tasnifi tamamlanan kısmın, 42 adet kalem ve 168 adet bağlı birim altında Dosya Usulü envanterleri çıkarılarak 8 cilt kataloğu hazırlanmıştır. Bu ciltlerden bir tanesi (cilt nu: 642) "Başmuhasebe Kalemi Muhallefat Halifeliği Evrakı Kronolojik ve Alfabetik İndeksi"dir. Bugünkü Sayıştay'ın fonksiyonlarını ifa eden ve Bâb-ı Defterî (Maliye) kalemlerinin şefi durumunda olan Başmuhasebe Kalemi, birinci sırada yer alması gereken mühim bir kalemdir. Ancak, defter-belge sıralaması alfabetik olarak yapıldığından, Maliye'nin bu önemli ve geniş fonksiyonlu kalemine sırası geldiğinde yer verilecektir.

1. ANADOLU MUHASEBESİ KALEMİ BELGELERİ (D.AMH) Bâb-ı Defterî'ye bağlı bir kalem olup, padişah ve vezirlere ait Anadolu'daki vakıf ve tevliyet işleri ve Anadolu kalelerinin (Erzurum hariç) yıllık muhasebeleri burada görülürdü. Anadolu'daki beylerbeyileri tarafından tevcih olunan timar tezkirelerinin tetkiki ve beratlarının verilmesi de bu kalemin görevlerindendir.
Katalog No 634 KALEMİN KODU D.AMH TARİH Hicrî 926-1210 Milâdî 1519-1795 Adet Dosya/ Gömlek 1.634/247.326 Katalog Tertibi DES

2. ASÂKİR-İ MANSÛRE KALEMİ BELGELERİ (D.ASM) Belgesi çıkmamıştır, Defterleri için Asâkir-i Mansûre Kalemi Defterlerine bakılmalıdır.

3. AVLONYA GÜMRÜĞÜ VE AVLONYA MUKÂTAASI KALEMLERİNE AİT BELGELER a. Avlonya Gümrüğü Kalemi Belgeleri (D.AVG) Avlonya, Eğriboz ve Teselya bölgelerindeki mukâtaaların muhasebesini yapar ve defterini tutardı. 1748 tarihinde Bursa Mukâtaası ile birleştirilmiştir. Belgeler tasnif edilirken Avlonya Gümrüğü Kalemi evrakı içerisinde bulunan "hüccet-i zahriyye"ler (beratın arka tarafında kadı tarafından yazılan ve bir hakkın alındığını bildiren belge) diğer evraktan ayrılarak, mukâtaa isimlerine göre alfabetik ve kendi içlerinde kronolojik sıraya konulduktan sonra her yılın bitimine tekabül eden dosyalarda toplanmıştır. Bu durum katalog sayfalarında görülmektedir.
Katalog No 640 KALEMİN KODU D.AVG TARİH Hicrî 935-1207 Milâdî 1528-1792 Adet Dosya/ Gömlek 320/41.101 Katalog Tertibi DES

b. Avlonya Mukâtaası Kalemi Belgeleri (D.AVM) Bu kalem, bölgeye ait mukâtaaların iltizama verilmesi ve muhasebesi ile ilgili işlerle meşgul olurdu.
Katalog No 640 KALEMİN KODU D.AVM TARİH Hicrî 900-1165 Milâdî 1494-1751 Adet Dosya/ Gömlek 10/1.881 Katalog Tertibi DES

4. BAŞBAKİKULU KALEMİ BELGELERİ (D.BŞB) Başlıca görevi hazineye borçlu olup da vermeyenlerden devletin alacağını tahsil etmek ve hazineye girmesini sağlamaktı. Tahsîli gereken borçlara ait bakâya defterleri veya bakî defterleri bu kalemde saklanırdı.
Katalog No 640 TARİH KALEMİN KODU D.BŞB Hicrî 1068-1207 Milâdî 1657-1792 Adet Dosya/ Gömlek 4/468 Katalog Tertibi DES

5. BAŞMUHASEBE KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D.BŞM) a. Başmuhasebe Kalemi Belgeleri Maliye Nezâreti'nin teşkiline kadar (1253/1838) Osmanlı Devleti'nin malî işlerinin yürütüldüğü Bâb-ı Defterî teşkilatı içerisinde en önemli bölümlerinden birisini teşkil eden "Başmuhasebe Kalemi", devletin bütün gelir ve gider kayıtlarını tutmakta idi. Görevleri açısından bugünkü Sayıştay'a benzemektedir. 284

Bir gelir kalemi olan Başmuhasebe, gelir ve giderleri yani, malî hesapları kontrol etmekle görevli kalemlerin bir araya getirilip bir âmire bağlanması ile kurulmuş olup, bütçelerde yer alan Maliye kalemlerinin de yöneticisi durumundadır. Bu özelliği ile Başmuhasebe, Osmanlı maliyesinin en önemli ve en büyük kalemidir. Tasnif esnasında Başmuhasebe evrakı içerisinde bulunan "hüccet-i zahriyye"ler diğer evraktan ayrılarak, mukâtaa isimlerine göre alfabetik ve kendi içlerinde kronolojik sıraya konulduktan sonra her yılın bitimine tekabül eden dosyalarda toplanmıştır. Bu durum katalog sayfalarının açıklamalar bölümünde ilk ve son mukâtaanın baş harfleri veya isimleri yazılarak gösterilmiştir.
Katalog No 633 KALEMİN KODU Başmuhasebe Kalemi (D.BŞM) TARİH Hicrî 787-1207 Milâdî 1385-1792 Adet Dosya/ Vesika 7.530/946.833 Katalog Tertibi DES

b. Başmuhasebe Kalemi'ne Bağlı Birimlere Ait Belgeler Başmuhasebe Kalemi'ne bağlı birimlere ait belgeler 641 numaralı katalogda toplu olarak verilmiştir. Bu katalogda, Başmuhasebe Kalemi'ne bağlı birimler aşağıda görüldüğü şekilde onbir (11) ana başlıkta toplanmıştır: 1. Halifelikler 2. Eminlikler 3. Baruthâneler 4. Gümrükler 5. Hazineler 6. Muhassıllıklar 7. Mukâtaalar 8. Kalyonlar 9. Voyvodalıklar 10. Diğer Birimler 11. Ekler.
Katalog No 641 KALEMİN KODU Başmuhasebe Kalemi (D.BŞM) TARİH Hicrî 932-1207 Milâdî 1525-1792 Katalog Tertibi DES

285

6. BAŞMUKÂTAA KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D.BMK) Başmukâtaa Kalemi ve bağlı birimlerine ait belgeler şunlardır:
Katalog No KALEMİN KODU Başmukâtaa Kalemi (D.BMK) Ahyolu Mukâtaası (D.BMK.AHM) Balçık Mukâtaası (D.BMK.BLM) Filibe Mukâtaası (D.BMK.FLM) İbrail Mukâtaası (D.BMK.İBM) Kili ve Akkirman Mukâtaası (D.BMK.KAM) 636 Niğbolu Mukâtaası (D.BMK.NGM) Star-ı Eflak Mukâtaası (D.BMK.SFM) Silistre ve Rusçuk Mukâtaası (D.BMK.SLM) Samako Mukâtaası (D.BMK.SMM) Üsküp Mukâtaası (D.BMK.ÜSM) Vidin Mukâtaası (D.BMK.VDM) Varna Mukâtaası (D.BMK.VRM) Hicrî TARİH Milâdî 1491-1790 1585-1792 1583-1792 1512-1792 1593-1792 1546-1792 1581-1792 1611-1792 1572-1792 1546-1791 1552-1792 1546-1791 1594-1792 Adet Dosya/ Vesika 47/6115 176/20895 9/1052 170/19913 21/2617 87/10638 44/5396 11/1335 123/12531 67/8716 95/11647 43/4609 52/5927 DES Katalog Tertibi

897-1205 994-1207 991-1207 918-1207 1002-1207 953-1207 989-1207 1020-1207 980-1207 953-1206 960-1207 953-1206 1003-1207

7. BURSA MUKÂTAASI KALEMİ BELGELERİ (D.BRM) Bursa Mukâtaası Kalemi evrakı içerisinde bulunan "hüccet-i zahriyye"ler diğer evraktan ayrılarak, mukâtaa işlerine göre alfabetik ve kendi içlerinde kronolojik sıraya konulduktan sonra her yılın bitimine tekabül eden dosyalarda toplanmıştır. Bu durum katalog sayfalarında görülmektedir.
Katalog No 634 KALEMİN KODU D.BRM TARİH Hicrî 925-1206 Milâdî 1519-1791 Adet Dosya/ Gömlek 869/94.278 Katalog Tertibi DES

8. BÜYÜK KALE VE KÜÇÜK KALE KALEMİ BELGELERİ a. Büyük Kale Kalemi Belgeleri (D.BK) Önemli bir gider kalemi olan Büyük Kale Kalemi genellikle Mora ve Arnavutluk dışında kalan büyük kalelerin, müstahkem mevkilerin erzak, cephâne, onarım işleri ve personelin maaş işlerini yürütürdü. Ayrıca Yerli Kulu askerlerinin (Mısır, Bağdat, Lahsa, Musul, Diyarbekir, Van, Bosna, Budin, Tımışvar, Şam, Halep, Kars ve Erzurum'a yeniçeri ve onların teşkilatına uygun olarak ulufe ile kullanılan askerler) yoklamalarına bakardı. 286

Büyük Kale Kalemi ile Haslar Kalemi evrakı içinde bulunan "hüccet-i zahriyye"ler diğer evraktan ayrılarak, mukâtaa isimlerine göre kendi içerisinde kronolojik sıraya konduktan sonra her yılın bitimine tekabül eden dosyalarda toplanmışlardır. Bu durum katalog Sayfalerinin açıklamalar kısmında gösterilmiştir.
Katalog No 631 KALEMİN KODU D.BKL TARİH Hicrî 890-1207 Milâdî 1485-1792 Adet Dosya/ Gömlek 413/41.065 Katalog Tertibi DES

b. Küçük Kale Kalemi Belgeleri (D.KKL) Mora ve Avlonya'da bulunan kalelerin ve müstahkem mevkilerin erzak cephâne, onarım işleri ve personelin maaş muamelelerinin yürütüldüğü yerdir. Ayrıca bu kalelere ait ocaklık (kale muhafızlarının veya şehir yerli neferlerinin ulufelerine karşılık olarak tahsis olunan öşür veya örfi hasılat) şeklindeki mevaciblerine bakmak da görevleri arasındaydı.
Katalog No 635 KALEMİN KODU D.KKL TARİH Hicrî 982-1207 Milâdî 1574-1792 Adet Dosya/ Gömlek 268/28.502 Katalog Tertibi DES

9. BÜYÜK RUZNAMÇE VE KÜÇÜK RUZNAMÇE KALEMLERİ İLE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER a. Büyük Ruznamçe Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Belgeler (D.BRZ) Maliye Nezâreti'nin kuruluşuna kadar 1253/1838 Defterdarlığın dolayısıyla Hazine'nin bütün gelir ve gider hesaplarının tutulduğu Büyük Ruznamçe Kalemi; "Ruznamçe-i Evvel" ve "Ruznamçe-i Hümâyûn" unvanlarıyla da anılmıştır. Gelirlerin, Hazine'ye geliş türlerinden daha çok, geldiği tarih itibariyle kaydedildiği bu kalemde, bugünkü yevmiye defterleri türünde defterler tutulmaktaydı. Büyük Ruznamçe Kalemi evrakı da bu işlemler için üretilen vesikalardır. Bu kaleme bağlı olarak çalışan iki bölümden birisi olan Sergi Halifeliği, Hazine'den ödenecek paralar için tanzim olan sergilere (senetler) ait işleri yürütmekle görevli olan kişinin unvanıdır. Hazinedarbaşılık ise, Hazine için lazım olan hil‘at, kürk, kırtasiye vesairenin satın alınması işlerine nezâret ederdi. Ayrıca bunları muhafaza ederek verilen emir üzerine giydirilecek kimseler için hazırlardı. Tasnif sistemi gereği belgeler kalemlerine ayrıldıktan sonra, kronolojik sıraya konulmuş ve Büyük Ruznamçe Kalemi evrakının küçük ebatlarda olmasından dolayı bu özelliğine uygun olarak zarflara konulmuştur. 287

CERÎDE ODASI BELGELERİ (D.KRZ) Bu Kalem Dergâh-ı Âli Kapıcıbaşıları ve devlet hazinesinden tahsisât olarak maaş alanlar ve gedikli müteferrika esâmilerinin kayıtlarını tutardı.BRZ) Sergi Halifesi (D.SRG) Hazinedarbaşı (D.HZB) TARİH Hicrî 952-1207 1015-1207 1069-1206 Milâdî 1545-1792 1606-1792 1659-1791 Adet Dosya/Gömlek 504/7. Bu kalem 1691 cizye reformundan sonra feshedilerek Cizye Muhasebesi Kalemi'ne (D.BRZ. Cizye Muhasebesi'nde çıkan cizye makbuzları üç dosya hâlinde tasnifin sonunda toplanmıştır.CMH) Hıristiyan ve Yahudilerden alınan cizyenin her türlü idarî ve malî işine.014 Katalog Tertibi DES 10.329/200.822 Katalog Tertibi DES 12. 11.CMH TARİH Hicrî 934-1207 Milâdî 1527-1792 Adet Dosya/ Gömlek 1.BRZ.CZD) Sultan. Katalog No 638 KALEMİN KODU D. âdet-i ağnâm ve avârız türünden bazı gelirlerle ilgilenen bir kalemdir.KRZ TARİH Hicrî 954-1207 Milâdî 1547-1792 Adet Dosya/ Gömlek 217/30. CİZYE ZİYÂDESİ KALEMİ BELGELERİ (D. Defterleri ve muhtevaları için Bâb-ı Defterî Cerîde Odası Defterleri ve Maliye Nezâreti Cerîde Defterlerine bakılmalıdır. vezir ve sâirenin. vakıflarındaki cizye.CRD) Bu fona ait belge çıkmamıştır. Katalog No 640 KALEMİN KODU D. dağıtımına ve özellikle cizye vergisinin tahsiline bakmaktaydı.625 7/580 DES Katalog Tertibi b. tezkireleri yazılırdı.Bu katalog vasıtasıyla belge isteyecek araştırmacıların.CZD TARİH Hicrî 1020-1206 Milâdî 1611-1791 Adet Dosya/ Gömlek 7/1.BRZ.263 Katalog Tertibi DES 288 .BRZ.CMH) devredilmiştir. Ayrıca. Küçük Ruznamçe Kalemi Belgeleri (D.054 390/61.HZB'den ilgili olan kodu ve yararlanmak istedikleri belgelerin zarf/dosya numaralarını yazmaları gerekmektedir Katalog No 637 KALEMİN KODU Büyük Ruznamçe Kalemi (D. bu arada cizye kâğıtlarının hazırlanıp. Bunun yanında bazı mütekâid ve duâgûyânın aylıkları ile bazı has ve salyâneler bu kalem tarafından ödenirdi. talep formuna D. Mevâcib çıktığı zaman tevzî edilen esâmiler burada zaptolunur.SRG ve D. CİZYE MUHASEBESİ KALEMİ BELGELERİ (D. D.BRZ. Katalog No 640 KALEMİN KODU D. Bir diğer görevi de Büyük Ruznamçe Kalemi'ne yardım etmekti.

ÇRS TARİH Hicrî 1082-1207 Milâdî 1071-1792 Adet Dosya/ Gömlek 4/496 Katalog Tertibi DES Bu konu ile ilgili ayrıca Varidât-ı Şıkk-ı Evvel. Maliye'ye ait her türlü hükümlerin ve mukâtaa beratlarının. Bu kalemin. XVIII. Başdefterdara gelen tahrirat.GNK) Kasabbaşı (D. Kışlak Eminliği. Koyun satın alma ve İstanbul'a gönderilmesi işi de bu kaleme aitti. çeşitli maliye kalemlerinden gelen tezkirelere dayanılarak yazıldığı yerdir. Varidât-ı Şıkk-ı Sanî ve Varidât-ı Şıkk-ı Sâlis Kalemi belgelerine bakılabilir. Katalog No 635 KALEMİN KODU D. telhis ve gerekli havaleler bu kalemde yapılmıştır. "Çeltik Muhasebesi Kalemi" de denilen bu kalemin görevi. Katalog No 640 KALEMİN KODU D.GNK) Mevkufât Kalemi'ne bağlı halife rütbesindeki bir görevli tarafından idare edilirdi. ÇELTİK RUSÛMU KALEMİ BELGELERİ (D.13.813/203. EVÂMİR-İ MALİYE KALEMİ BELGELERİ (D.DMK TARİH Hicrî 990-1207 Milâdî 1582-1792 Adet Dosya/ Gömlek 17/1. yüzyılda kurulmuş olup. 14. Katalog No 640 KALEMİN KODU D.EVM) Bu kalem.090 Katalog Tertibi DES 16. DEFTERDAR MEKTUBÎ KALEMİ BELGELERİ (D. GANEM MUKÂTAASI KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D.213 Katalog Tertibi DES 15.EVM TARİH Hicrî 1000-1207 Milâdî 1591-1792 Adet Dosya/ Gömlek 1. Katalog No 640 641 KALEMİN KODU Ganem Mukâtaası (D. Kasabbaşılık. Ayrıca diyanet memurlarının. Celebkeşân ve âdet-i ağnâm vergisinin tahsîline ve bu verginin iltizama verilmesi ile celebkeşân ağnâmı mukâtaalarına bakardı.BŞM.DMK) Defterdarlığa gelen yazı ve mektupları kaydeden. vakıfları idare edenlerin ve vakıflardan para alanların beratları burada yazılırdı.ÇRS) Bu kalemin bir diğer adı da "Varidât-ı Şıkk-ı Sanî Kalemi"dir.KSB) TARİH Hicrî 962-1207 1055-1207 Milâdî 1555-1792 1645-1792 Dosya Adedi 151 61 Katalog Tertibi DES 289 . Hıristiyan cemaatinin ruhanî liderleriyle Rumeli'deki çeltik nehirleri başkanlarının pîşkeşlerine ve beratlarına bakmaktı. bunlara gerekli takrir ve telhisleri yazan dairedir. Sağ Kol ve Sol Kol adlarında dört ek kodu vardır.

Haremeyn Muhasebesi'ne bağlı olan vakıfları şu başlıklar hâlinde toplamak mümkündür. Beşir Ağa Evkâfı. Dârüssaâde ağası vakıfları. Eyüp Sultan Evkâfı. Medine-i Münevvere ve Mısır evkâfı. Katalog No 639 KALEMİN KODU Haremeyn Muhasebesi (D. Haremeyn Ruznamçesi.HMH) TARİH Hicrî 698-1207 Milâdî 1299-1792 Adet Dosya/Gömlek 3. Fatih Sultan Mehmed Evkâfı. o kodun sembolü ile katalog sayfasının "Açıklamalar" hânesinde gösterilmiştir. Ayasofya Evkâfı. Sultan Orhan Evkâfı. 4. 5. 1.HMH) Bu kalemin bir adı da "Evkâf Muhasebesi"dir. Emir Sultan Evkâfı. Mardin ve Nusaybin Mukâtaası. 2. Haremeyn (Mekke ve Medine) ve bunlara bağlı vakıfların kayıtlarını tutar ve her sene muhasebelerini kontrol ederdi. Atik Ali Paşa Evkâfı. Nur-ı Osmaniye Evkâfı. Mahmud Paşa-yı Velî Evkâfı. Şehzade Sultan Mehmed Evkâfı. Sultan Yıldırım Bâyezid Evkâfı. Sultan Süleyman Evkâfı. Evliya vakıfları. Vakf-ı Hümâyûn. Bu bölümde görüleceği gibi dosyalara genel sıra numarası verilmiş. Sultan vakıflarının hepsi. Şahısların Medine-i Münevvere'ye tahsis ettiği vakıflarla bunlara ait tevcihat işleri. Laleli Evkâfı. Çelebi Sultan Mehmed Evkâfı. 3. Gazi Turhan Bey ve Ömer Bey Evkâfı. 6. Sultan Selim Evkâfı. Damat İbrahim Paşa Evkâfı. Mâlikane Beratı. Sultan Mehmed Evkâfı. Sadrıazam ve şeyhülislâm nezâretindeki vakıflar. Vakfiyeler. Yeni İl Türkmânân-ı Halep Mukâtaası. Sultan Hamid Evkâfı. Haremeyn Muhasebesi'nin ek birimleri ve bağlı vakıflar şunlardır: Bina Emini. Haremeyn Muhasebesi'ne bağlı vakıflar ile kalemin alt birimlerinin evrakı ayrı ayrı kodlanarak dosyalanmıştır. Mevlana Celaleddin-i Rumî Evkâfı. Gülbahar Hatun Evkâfı. Cedîd Valide Sultan Evkâfı. Valide Handan Sultan Evkâfı.697/460. Sultan Murad Evkâfı. ancak her dosyanın ek kodlardan hangisine ait olduğu. Bu şekilde ayrılan dosyalara ait bilgiler. Defterdar Avni Efendi Evkâfı. Haremeyn Muhalefeti. Medine-i Münevvere Evkâfı.619 Katalog Tertibi DES 290 .17. HAREMEYN MUHASEBESİ KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D. Haremeyn Muhasebesi'ninin Ek Kodları başlığı altında kataloğun İkinci Bölümünde (s. 89-96) yer almıştır. Gazi Süleyman Paşa Evkâfı.

bazı memurların atamalarını yapmakla görevli idi. Katalog No 640 KALEMİN KODU D.697/466.AAG) TARİH Hicrî Milâdî 968-1210 1012-1210 1560-1795 1603-1795 Adet Dosya/ Gömlek 714/99.HSC TARİH Hicrî 920-1171 Milâdî 1514-1757 Adet Dosya/ Gömlek 4/655 Katalog Tertibi DES 21. İstanbul İhtisâbı Mukâtaası adlı bir ek kodu vardır. HASLAR MUKÂTAASI KALEMİ VE BAĞLI BİRİMİNE AİT BELGELER (D. Katalog No 640 KALEMİN KODU D.150 141/18. 291 .HSC) Bu kalemde 920-1171/1514-1757 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden 655 adet belgesi bulunmaktadır.İSM) Bu kalem. emirler yazılır ve muhafaza edilirdi. kendisine bağlı mukâtaaların hesabını tutmak. Katalog No 635 KALEMİN KODU D.İSM) TARİH Hicrî 963-1207 Milâdî 1555-1792 Adet Dosya/ Gömlek 202/30. 1773'te Kefe Mukâtaası ile birleştirilmiştir.HSK Âdet-i Ağnâm Bedeli (D.407 Katalog Tertibi DES 22. Edirne. Katalog No 640 KALEMİN KODU İstanbul Mukâtaası (D. Selânik ihtisâb ve gümrük işlerine bakmak. HAVÂSS-I CEDÎDE KALEMİ BELGELERİ (D. her yıl Harameyn'e gönderilen surrelerin ve Haremeyn mukâtaalarının kayıtlarını tutmak ve bazı vakıflara ait işlere bakmakla mükellefti.128 DES Katalog Tertibi 20.HSK) Hükümdarlarla hanedana mensup olanların haslarından mukâtaaya verilenlere ait defterler ve hesaplar tutulur. vergiden muafiyetleri vesair imtiyaz işleri burada görülürdü. KALEMİYE DAİRESİ BELGELERİ (D.18. Ayrıca âdet-i ağnâm rusûmu işleriyle evlâd-ı fatihânın muayyen maaşları.KLD) Kayd-ı hayat şartı ile iltizama verilen çiftliklerden alınan yüzde on nisbetindeki Kalemiye Resmi'nin tahsil edildiği yerdir.HMK) Bu kalem.HMK TARİH Hicrî 698-1207 Milâdî 1299-1792 Adet Dosya/ Gömlek 3. İstanbul.HSK.065 Katalog Tertibi DES 19. İSTANBUL MUKÂTAASI KALEMİ BELGELERİ (D. HAREMEYN MUKÂTAASI KALEMİ BELGELERİ (D.

büyük gümrük mukâtaaları.672 225/30. Bu kaleme bağlı olarak bulunan vakıflar.KEV) Maliye'nin gelir kalemlerinden olup.438 61/8. bazı memleha mukâtaaları ile kantar resmleri gibi işlerle uğraşırdı.KLD Hicrî 1000-1207 Milâdî 1591-1792 Adet Dosya/ Gömlek 426/65. Katalog No TARİH KALEMİN KODU Maden Mukâtaası (D. tayin ve tevcih gibi işleri Bâbüssaâde ağasının idaresindeki bu kalem tarafından yürütülürdü.KBL) Hicrî 939-1207 974-1207 993-1207 Milâdî 1532-1792 1566-1792 1585-1792 Adet Dosya / Gömlek 399/55.EFK) İstanbul Gümrük Emini (D. Kıptîlerin ve Bohemyalı göçmenlerin vergi hesapları.MMK. MADEN MUKÂTAASI KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D.084 DES Katalog Tertibi 1023-1202 1614-1787 1019-1203 1610-1788 1015-1207 1606-1792 292 .605 Katalog Tertibi DES 24.MMK.KFM) Hicrî 696-1207 Milâdî 1561-1792 Adet Dosya/ Gömlek 128/15.MMK.İGE) Kıbtiyân Cizyesi (D.DHN) Eflak Cizyesi (D.MMK. tütün ve haşhaş üzerine konan vergiler.887 5/652 289/38. Katalog No 635 TARİH KALEMİN KODU D. Eflak ve Boğdan cizyeleri. Bu vakıfların idarî işleri.Katalog No 636 TARİH KALEMİN KODU D.110 13/1.789 Katalog Tertibi DES 23. KEFE MUKÂTAASI KALEMİ BELGELERİ (D. İstanbul. nezâreti Sadrıazamlara ait olan "sadaka tevliyetleri" adındaki küçük vakıfların defter ve hesaplarını tutardı.071 Katalog Tertibi DES 25.KEV Hicrî 927-1207 Milâdî 1529-1792 Adet Dosya/ Gömlek 358/48.BGN) 636 Duhan Dönümü (D. KÜÇÜK EVKÂF KALEMİ BELGELERİ (D.MMK) Bu kalem. 1773'de İstanbul Mukâtaası ile birleştirilmiştir.MMK) Boğdan Cizyesi (D. Rumeli ve Anadolu'daki bazı vakıflardır. hesapları.MMK. Katalog No 640 TARİH KALEMİN KODU Kefe Mukâtaası (D.KFM) Kefe bölgesindeki mukâtaaların muhasebesine bakmak ve bazı memurlukların atamalarını yapmak başlıca görevi idi.

muamele bakımından Başmuhasebe'ye bağlı idi. taşıma ve navlun ücretlerini vermekle mükellef idi. harp zamanında askere verilecek mirî tâyinât için zahire satın almak. Şa‘îr Kâtibi.263 Katalog Tertibi DES 27. köylerin avârız hânelerine bakmak. Peksimet Emini ve Mübâyaa Mübâşiri görev yapmaktaydı.ŞRK) Arabacıbaşı (D.MKF) Başdefterdarlık'a bağlı olan Mevkufât Kalemi. Kaptan Paşa Eyaleti'ne bağlı timar ve zeâmetlerle birlikte idare olunmuştur.MSF) Saray'ın her türlü masraf ve tayinlerinin idare edildiği kalem olup.MNS TARİH Hicrî 940-1206 Milâdî 1533-1791 Adet Dosya/ Gömlek 2/292 Katalog Tertibi DES 28. MASRAF-I ŞEHRİYÂRÎ KALEMİ BELGELERİ (D. Katalog No 640 KALEMİN KODU D. MEVKUFÂT KALEMİ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER (D. sevketmek. MENSUHÂT (KAPUDÂN-I DERYÂ) KALEMİ BELGELERİ (D. Arabacıbaşı.186 65/11. idare bakımından Saray'a.MKF.NNK) Şa‘îr Kâtibi (D. Âmiri olan "Masraf-ı Şehriyârî Kâtibi"nin vazifesi şehremini. hesaplarına bakmaktı. Mekârecibaşı. Odun Emini.MKF. Bu çiftliklerin tevcihi kaptan paşaya aitti.NZE) 638 Nân Kâtibi (D. Matbah âmiri ve Darphâne emininin Saray'ın ihtiyacı için hariçten yaptıkları alımların defterini tutmak. Katalog No KALEMİN KODU Mevkufât Kalemi (D.975 5/1.MKF.26. Nân Kâtibi.MKF) Nüzül Emini (D.MSF TARİH Hicrî 1010-1207 Milâdî 1601-1792 Adet Dosya/ Gömlek 69/10. avârız ve bedel-i nüzül adı verilen vergileri toplamak.882 9/1.MNS) Yaya ve Müsellem teşkilatı kaldırıldıktan sonra bunlara ait "mensuhât" adlı çiftlikler Kaptan-ı Deryâ Kalemi'ne bağlanarak. Katalog No 640 KALEMİN KODU D.066 DES Katalog Tertibi 293 .ARB) TARİH Hicrî Milâdî 900-1207 1010-1206 1105-1205 1183-1205 1112-1205 1494-1792 1602-1792 1694-1791 1769-1791 1700-1791 Adet Dosya/ Gömlek 2. bir gider için tahsis edildiği halde harcanmadan kalan mevkûf akçeyi Hazine'ye geçirmek. Tasnif esnasında evrakın içerisinde bulunan hüccet-i zahriyyeler diğer evraktan ayrılarak mukâtaa isimlerine göre alfabetik ve kendi içerisinde kronolojik sıraya konulduktan sonra her yılın bitimine tekâbül eden dosyalarda toplanmıştır.419/391.166 6/1.MKF. arazi tahriri yapıldıkça fazla zuhûr eden araziyi Hazine namına zaptetmek. Bu kaleme bağlı olarak Nüzül Emini. Sârbânbaşı.

PİSKOPOSLUK KALEMİ BELGELERİ (D.Katalog No KALEMİN KODU Sârbânbaşı (D. Kefe.130 Katalog Tertibi DES 294 . Osmanlı Devleti sınırları içindeki manastır ve kiliselerin kayıtları da burada tutulurdu.MKF. Aydın.NVL) Bu kaleme ait defterler tasnif edilerek araştırmaya açıldığı halde bugüne kadar belgelerine rastlanmamıştır.PSK) Bu kalem "Evâmir-i Maliye" kalemine bağlı olduğundan dolayı bazı belgelerde "Kalem-i Maliye" adıyla geçmektedir. Duâgû.ODE) Peksimet Emini (D. Katalog No 636 KALEMİN KODU D.MBŞ) DES 29.PSK TARİH Hicrî 1015-1207 Milâdî 1606-1792 Adet Dosya/ Gömlek 31/4.PYM) Yeniçeri Ocağı.PYM TARİH Hicrî 954-1212 Milâdî 1547-1797 Adet Dosya/ Gömlek 214/41.MKF. Kütahya. Top Arabacı Ocaklarının maaşlarıyla künye kayıtlarını tutar. Katalog No 640 TARİH KALEMİN KODU D. NAVUL KALEMİ BELGELERİ (D.MKF. Bolvadin gibi mukâtaaların hesaplarına bakardı.741 Katalog Tertibi DES 30. Cebeci. İnegöl.813 Katalog Tertibi DES 32. hayme (çadır) mehterleri. çamaşırcıları. Tavşanlı.MCU) Yenişehir. Hamid.MKF.MKB) TARİH Hicrî Milâdî 1185-1205 1186-1205 1150-1183 1183 1188-1192 1771-1791 1772-1791 1737-1769 1769 1774-1778 Adet Dosya/ Gömlek 2/333 1/92 1/108 1/1 1/4 Katalog Tertibi 638 Odun Emini (D.MCU Hicrî 985-1165 Milâdî 1577-1755 Adet Dosya/ Gömlek 12/1. müezzin. PİYADE MUKÂBELESİ KALEMİ BELGELERİ (D. Defterler için Navul Kalemi Defterlerine bakılmalıdır.PKE) Mübâyaa Mübâşiri (D. imam ve diğer din görevlilerinin yevmiye ve maaşları bu mukâtaalardan ödenirdi. Teke. ehl-i hıref gibi görevlilere verilen mevacibler ile ilgili kayıtlar da burada tutulurdu.SRB) Mekkâricibaşı (D. Katalog No 640 KALEMİN KODU D.MKF. hazine esas defterleriyle karşılaştırarak ulûfe için hazineden çıkacak para miktarını tespit ederdi. Ayrıca Hassa terzileri. İznik. MUKÂTAA-İ CEDÎD-İ ÛLÂ KALEMİ BELGELERİ (D. Piskopos ve metropolit gibi Hıristiyan din adamlarına verilen berat vesair emirler Maliye Kalemi'nden yazılır. 31. Topçu. matbah ve kiler hizmetlileri.

953 Katalog Tertibi DES 35. 295 . SALYÂNE KALEMİ BELGELERİ (D.SVM TARİH Hicrî 953-1207 Milâdî 1546-1792 Adet Dosya/ Gömlek 1. TEŞRİFAT KALEMİ BELGELERİ (D. Hazine tezkiresi verme yetkisine sahipti.TŞF TARİH Hicrî 1020-1207 Milâdî 1611-1792 Adet Dosya/ Gömlek 426/65. Yöneticisine "Süvari Mukâbelecisi" denirdi. ihsan edilen hil‘atların masrafları ile bütçelerin ihracat bölümünde yer alan bazı harcamalar gibi gider hesaplarını kaydederdi. Elçi tahsisatları.TŞF) Teşrifat nazırı Saray'da.SVM) Kapıkulu süvarilerinin künye ve maaş kayıtlarını tutmak ve atama işlerini yapmak.SLY) Salyâne Kalemi.VSA TARİH Hicrî 999-1202 Milâdî 1590-1787 Adet Dosya/ Gömlek 1/113 Katalog Tertibi DES b. Yüksek devlet erkânına ait rusûm ve harçların kayıtlarını tutardı.VRE) Bu kalem Filibe. Katalog No 640 KALEMİN KODU D. SÜVARİ MUKÂBELECİLİĞİ KALEMİ BELGELERİ (D. Divan-ı Hümâyûn'da ve Bâb-ı Âlî'de yapılan protokolü idare ederdi. Katalog No 640 KALEMİN KODU D. Vâridât-ı Sâlih Kalemi Belgeleri (D. Drama.VSA) Hicrî 1103/1691-92 tarihinden sonra teşekkül etmiş olup Tırhala.402/57. VÂRİDÂT-I SÂLİH. derya beylerine ve bazı eyalet valilerine ve bunlara bağlı sancak beylerine verilen yıllık maaş (salyâne) hesaplarına bakardı. Vâridât-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi Belgeleri (D.789 Katalog Tertibi DES 36. üç ayda bir yapılan ulufe dağıtımına ait defterleri hazırlamak bu kalemin başlıca görevi idi. Saray'a ve devlete ait bütün seremoniyi iyi bilirdi. Yenice-i Karasu gibi bazı yerlerdeki çeltik reislerine ait pîşkeşlere ve beratlara bakardı.755 Katalog Tertibi DES 34. Tatarpazarı ve tâbileri çeltik nehirleri reislerinin pîşkeş beratlarına bakardı. VÂRİDÂT-I ŞIKK-I EVVEL VE VÂRİDÂT-I ŞIKK-I SANÎ KALEMLERİNE AİT BELGELER a. Katalog No 636 KALEMİN KODU D.33. Katalog No 640 KALEMİN KODU D. Kırım hanları ile han ailelerine.SLY TARİH Hicrî 990-1207 Milâdî 1582-1792 Adet Dosya/ Gömlek 33/4.

eczâ. meşîhat. tıb. yani Bâb-ı Defterî kalemlerinin muhtevaları dışında kalan astroloji.VRE TARİH Hicrî 1007-1168 Milâdî 1598-1754 Adet Dosya/ Gömlek 6/945 Katalog Tertibi DES c. 296 . Ayrıca Çeltik Rusûmu Kalemi de bu konu ile ilgilidir. Divan-ı Hümâyûn ve Maliye. YENİÇERİ KALEMİ BELGELERİ (D. Saray-ı Âmire. MÜTEFERRİK KONULU BELGELER Tanzimat öncesi merkez evrakı üzerinde yapılan tasnif çalışmalarına devam edilmektedir. Katalog No 640 KALEMİN KODU D. musıkî. rasathâne. başta patrik olmak üzere ruhanî reislerin pîşkeş ve beratlarına bakmaktı. güzel sanatlar. Vâridât-ı Şıkk-ı Sanî Kalemi Belgeleri (D. coğrafya. biyografi.VRS) Bu kalemin görevi.701 Katalog Tertibi DES B. Katalog No 640 KALEMİN KODU D.YNÇ TARİH Hicrî 942-1219 Milâdî 1535-1804 Adet Dosya/ Gömlek 427/60. ilâhiyat.YNÇ) Bu kalemde Yeniçerilerin ve Acemi Ocağı halkının maaş ve kütük kayıtları tutulurdu. bibliyografya. edebiyat.VRS TARİH Hicrî 1099-1116 Milâdî 1687-1704 Adet Dosya/ Gömlek 1/53 Katalog Tertibi DES 37.Katalog No 640 KALEMİN KODU D. ulûm-ı hafâyâ ve benzeri konulardaki vesikalar "Müteferrik Konulu Belgeler" başlığı altında tasnif edilerek araştırmaya açılacaktır. Yeniçeri kâtibinin emrinde bağımsız bir kalem olup "Efendi Dairesi" adı da verilirdi.

Bu sebeple Bâb-ı Âlî Evrakı olarak tanımlanan belge gurubu. Posta ve Telgraf (1840). işleyişi ve icrası için yeni bir teşkilatlanmaya ihtiyacı vardı. askerî. yapılacak reformların plânlaması. yüzyıl başlarında Osmanlı devlet yönetiminin. Hariciye ve Deâvî nezâretleri belgelerini bir bütün olarak ihtiva eder. Bâb-ı Âlî heyetinin başlangıç dönemlerinde birbirleriyle ve Sadâret ile yakın bir ilişki içinde olmaları. Tanzimat sonrasına ait olan bu yazışmalar. siyasî. Maliye (1839). danışma meclisi niteliğinde Meclis-i Vâlâ. Defter-i Hakanî (1871). devlet merkezi Sadrıazam konağı olan Bâb-ı Âsafî'ye kaymış. Meclis-i Vâlâ. ülke yönetiminde Batılı kurumların ve zihniyetin yerleşmesine çalışmışlar. Ancak tasnifte uygulanan provönans sistem gereğince bunlar ayrı ayrı fonlara bölünmüştür. BÂB-I ÂLÎ BELGELERİ Tasnif edilen Sadâret evrakı. ürettikleri bürokratik malzeme de Bâb-ı Âlî Evrak Odası'nda muhafaza edilmiştir. Devlet adamları. 1256-1341/1840-1922 yılları arasındaki döneme ait olup bu dönemin mülkî. mütalaasına ihtiyaç duyulan husus hakkında padişahın emrini ihtiva eden belgelerdir. Dâr-ı Şûrâ gibi meclisler faaliyete geçerek Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar varlığını sürdürecek olan Bâb-ı Âlî oluşturulmuştur. Bâb-ı Âlî bünyesindeki memur ve kalemler aşağı yukarı 40 yıl kadar bu birimlerce ortak kullanılmış. XVIII. OSMANLI ARŞİVİ'NDE BULUNAN TANZİMAT SONRASI FONLAR Divan-ı Hümâyûn'un XVII. adlî. Sadâret evrakının önemli bir kısmını oluşturan irâdeler. Maarif (1857). Divan-ı Hümâyûn kalemleri ve tutulan kayıtlar da buraya intikal etmiştir. Adliye (1877) ve Harbiye (1908) nezâretleri kurularak o günkü ihtiyaçlara uygun yeni bir teşkilatlanmaya gidilmiştir. 1832'den son297 . Bâb-ı Âlî heyetinin dışında da tedricen Karantina (1838). Dahiliye. yüzyıldan itibaren önemini kaybetmeye başlamasıyla. malî vb. Tanzimat öncesi dönemde Sadrıazam tarafından padişaha yazılı olarak arz tezkiresinin üzerine padişahın kendi hatt-ı hümâyûnuyla yazdığı emir. 1836'da Sadâret müesseselerin bazı birimleri Dahiliye. yüzyıl sonu ile XIX. Hazine-i Hâssa (1850). hükümdarlık ve Sadrıazamlık gibi en önemli müesseseleri de bu anlayış çerçevesinde yönlendirmek istemişlerdir. ayrıca Bakanlar Kurulu niteliğinde Meclis-i Vükelâ. bütün meselelerini ihtiva etmektedir. Osmanlı Arşivi'nde gerek yoğunluk. Ticaret ve Ziraat (1839). yeni kurulan müesseselerin işleyişleri ve yapılan ıslâhat hareketlerinin ne derecede tatbik edildiğinin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Zabtiye (1839). Hariciye ve Deâvî nezâretlerine dönüştürülerek bir görev dağılımı yapılmış. gerek çeşitlilik açısından en geniş fonlardan birisidir. aynı belge üzerinde yer alırdı. Sadâret. Sadâret.III. aynı bürokratik kanalları kullanmaları neticesini de beraberinde getirmiştir.

BÂB-I ÂLÎ SADÂRET DAİRESİ KALEMLERİNE AİT BELGELER Divan-ı Hümâyûn'da yer alan bir çok kalem. Şûrâ-yı Devlet.ra şifahi olarak sâdır olmaya başlanan ve Mâbeyn başkâtibi tarafından yazıya geçirilen bu emirler. Bâb-ı Âlî'deki Sadâret Dairesi ve çevresinde oluşan diğer dairelerin bünyelerindeki kalem. 1839'dan itibaren 77 yıllık bir süreyi ihtiva etmektedir. Bâb-ı Âlî'den nezâret ve dairelere giden evrak ise Bâb-ı Âlî Evrak Odası'nda defterine kaydedilerek ilgili dairesine gönderilirdi. sembolik olsa dahi Tanzimat'tan sonra da Sadâret Dairesi içinde görülmektedir. orada defterine kaydedildikten sonra havalesine göre Bâb-ı Âlî dairelerinden birine gönderilirdi. Deâvî Nezâreti. Bâb-ı Âlî'den vilayetlere giden evrak yine Dahiliye Kalemi'ne gelip defterine kaydedilerek ilgili vilayete gönderilirdi. oda ve müdüriyetlerde pek çok belge birikmiştir. Meşrutiyet döneminde İrâde'nin sâdır oluş biçimi ise. bu tarihten sonra ise Dosya Usulüne göre tasnif edilmiş ve konularına göre sınıflandırılmıştır. Böylece 1289'dan itibaren Bâb-ı Âlî ile nezâret ve vilayetler arasında gelen-giden evrakın kaydedilmesi ve işlemlerinin yürütülmesi Bâb-ı Âlî Evrak Odası tarafından yapılır olmuştur. Bâb-ı Âlî'de evrakın giriş ve çıkışının kontrol edilip kaydının yapıldığı iki kayıt odası görülmektedir. Orijinal tasnifi korunarak araştırmaya açılan İrâdeler. Aşağıda mevcut kısımlarda. Dahiliye Kalemi yerine evrakı mühürlemek görevini yürütemek üzere İcra Odası tesis edilmiştir. Sadâret'in arşivi niteliğindeki Bâb-ı Âlî Evrak Odası ve Bâb-ı Âlî bünyesinde bulunan nezâretler dışındaki (Dahiliye ve Hariciye Nezâreti) idarî teşkilatları. Vilayetlerden Bâb-ı Âlî'ye gelen evrak müsteşar tarafından görülüp. Bâb-ı Âlî Evrak Odası ise nezâretlerden gelen ve nezâretlere giden evrakın kayıt işlemlerini yürütmektedir. 1916 yılına kadar nezâret ve daireler esas alınarak tertip olunmuş. Dahiliye Kalemi ve Bâb-ı Âlî Evrak Odası. havalesi işaretlenerek Dahiliye kalemine gelir. 298 . 1289/1872 yılında Dahiliye Kalemi'nin ortadan kalkmasıyla birlikte bu kalemin görevleri de Bâb-ı Âlî Evrak Odası'na verilmiştir. vilayetlere giden ve vilayetlerden gelen evrakın genel evrak kalemi makamındadır. vekiller heyetinin kararlarını tasdikten ibarettir. Nezâretlerden gelen evrak da müsteşar tarafından görüldükten sonra Bâb-ı Âlî Evrak Odası'na gelerek defterine kaydedilip ilgili dairesine gönderilirdi. 1. Dahiliye Kalemi. öncelikle Bâb-ı Âlî'nin merkez teşkilatı hüviyetinde olan Sadâret Dairesi kalemleri. İrâde Kayıt Defterleri'ne kaydedilerek yürürlüğe girerdi. Sadâret bünyesindeki Âmedî Odası'nda. Meclis-i Vâlâ Daireleri sırasıyla işlenmiştir.

arzusu manasına gelir. Bu tarihten sonra arz tezkirelerinin Serkâtib-i Şehriyârî denilen padişahın hususî başkâtibine hitaben yazılması usulü ittihâz olunmuş idi. kalemlerine göre aşağıda görüldüğü şekilde incelenmiş ve tasnif olunmuştur.1256/1840 yılından Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar geçen zamanı ihtiva eden Sadâret Dairesi evrakı. Buna "arz tezkiresi" veya "telhîs" denirdi. Âmedî Kalemi Belgeleri db. Mühimme Belgeleri bc. Sadâret Evrak Kalemi Belgeleri ı. Sadâret Teşrifat Kalemi Belgeleri f. meselenin hulâsası padişaha sunulurdu. Padişah. Hazine-i Evrak Müdürlüğü . a. Sadâret Eyâlât-ı Mümtâze Kalemi Belgeleri g. Mühimme Odası Belgeleri cb. a. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Belgeleri d. Hazine-i Evrak Müdürlüğü .İrâdeler İrâde. padişahın emri. Nezâret ve Devâir Belgeleri cd. Şûrâ-yı Devlet Belgeleri cg. Meclis-i Vâlâ Belgeleri ce. Başkâtib. herhangi bir mesele hakkında padişahın mütâlaasına lüzum görüldüğünde. Deâvî Belgeleri cf. o 299 . 1832 senesinden evvel. Sadâret Müteferrik Belgeleri Bu kısımlar ve tasnifleri hakkındaki malûmât yeri geldikçe verilecektir. Düvel-i Ecnebiye Belgeleri bb. Nâme-i Hümâyûn Belgeleri bd. fermanı. Sadâret Âmedî Kalemi Belgeleri ve Meclis-i Vükelâ Belgeleri da. telhîsi okuyarak mesele hakkındaki fikrini üzerine kısaca yazardı. Sadâret Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri ba. Mevlis-i Vükelâ Belgeleri e.İrâdeler b. bunu padişaha okur. Umum Vilayet Belgeleri cc. Sadâret Mektubî Kalemi Belgeleri ca. Sadâret Muhasebe Kalemi Belgeleri h. Mukâvele Belgeleri c.

666 6. 1255-1309 Yılları İrâdeleri 1255-1309/1839-1891 yılları arasını ihtiva eden orijinal tasnifli irâdelerin katalogları. İşte bu şekle irâde denmiştir. Mesâil-i Mühimme İrâdeleri aa.528 300 . 1255/1309 Yılı İrâdeleri 2. mevzuları itibariyle 5 kısımda incelenmektedir: 1. arz tezkiresinin altına ve eğik olarak başkâtib tarafından sadrıazama hitaben yazılırdı.292 9. büyük rütbe ve memuriyetlerin verilmesi gibi şeylere inhisâr etmiştir. Eyâlât-ı Mümtâze İrâdeleri a. Mısır Taltifât İrâdeleri e.914 863 155. Mısır İrâdeleri d2. Arşivimizde bulunan irâdeler. KISIM Dahiliye Hariciye Meclis-i Vâlâ Meclis-i Mahsus Şûrâ-yı Devlet Divan-ı Ahkâm-ı Adliye TOPLAM TARİH 1255-1309/1839-1892 1255-1309/1839-1892 1256-1284/1840-1868 1270-1309/1853-1892 1284-1309/1867-1892 1285-1296/1868-1879 İrâde Adedi 91. Dosya Usûlü İrâdeler 4. Girid d. Bu irâdeler Analitik Envanter Sistem'e göre tasnif edilmiştir. nişân. 1255-1309/1839-1892 yılları arasındaki irâdelerin kısımları ve bu kısımların ihtiva ettikleri tarihler ile vesika sayıları şöyledir. Bu tasdike de irâde denilmiştir. Sisam f.213 25.358 17. berât tevcîhi. kiliselerin tamiri. 1310/1334 Yılı İrâdeleri 3.419 24. Bu fonda toplam irâde adedi 305. fermanlar pek muayyen meselelere. günümüze gelene kadar yıllara göre kataloglanmış olarak araştırmaya sunulmuştur. İrâde usulü kabul olunduktan sonra. Cebel-i Lübnan c.832'dir.576 5. Mısır d1. vekiller heyeti kararlarını tasdik etmekle iktifâ etmişlerdir. Yunanistan 5.024 150.497 19. Bulgaristan b. Yeni yapılan bilgisayar ortamındaki kataloglama çalışmaları ile her irâde bölümü ayrı bir seri teşkil edecek şekilde kataloglanmıştır.938 2.067 25. imtiyaz itâsı.304 Lef Adedi 77. Meşrutiyet'ten sonra ise bu usul terkolunmuş ve padişahlar.da şifahî olarak mütâlaasını bildirir ve bu mütâlaa.

Dahiliye İrâde .DH İ.Hariciye İrâde .Dahiliye İrâde .Hariciye İrâde .DH İ.DH İ.Hariciye Kalemin Kodu İ.Dahiliye İrâde .DH İ.DH İ.Dahiliye İrâde .DH İ.Dahiliye İrâde .DH İ.Dahiliye İrâde .DH İ.Dahiliye İrâde .DH İ.HR TARİH Hicrî 1255-11257 1258-1261 1262-1263 1264-1265 1266-1267 1268-1269 1270-1271 1272-1273 1274-1275 1275-1277 1278-1279 1280-1281 1282-1284 1285-1287 1288-1290 1291-1292 1293-1294 1295-1296 1297-1298 1299 1300-1301 1302 1303 1304 1304-1305 1305-1306 1307 1308 1309 1255-1334 1255-1262 1263-1267 1268-1271 1272-1274 1275-1277 1277-1282 1282-1286 1287-1294 Miladî 1839-1842 1843-1845 1846-1847 1848-1849 1850-1851 1852-1853 1854-1855 1856-1857 1858-1859 1859-1861 1862-1863 1864-1865 1865-1868 1869-1871 1872-1874 1875-1876 1877-1878 1879-1880 1881-1882 1881/1882 1883-1884 1884/1885 1885/1886 1886/1887 1887-1888 1888-1389 1889/1890 1890/1891 1891/1892 1840-1916 1840-1846 1847-1851 1852-1855 1856-1858 1859-1861 1861-1866 1866-1870 1871-1878 Dosya ve Madde Adedi 52/2437 62/3210 48/2676 42/3290 37/2871 39/2922 47/3752 57/3558 54/3558 35/2800 35/2815 28/2239 37/2668 54-3595 52/3655 36/2687 46/3092 34/2669 45/3016 27/1788 64/4382 32/2355 40/2871 45/3130 48/3548 54/3645 39/3450 48/3744 47/4196 1380 41/1860 39/1735 42/2180 32/2290 30/2050 29/2028 29/2020 33/2365 Analitik Envanter Katalog Tertibi 301 .Dahiliye İrâde .HR İ.DH İ.DH İ.HR İ.Hariciye İrâde .DH İ.Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .DH İ.Dahiliye İrâde .DH İ.HR İ.Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .DH İ.DH İ.DH İ.DH İ.Dahiliye İrâde .Hariciye İrâde .DH İ.HR İ.DH İ.HR İ.1255-1309 YILLARI ARASINDAKİ İRÂDE KATALOGLARININ YIL VE KURUMLARINA GÖRE DÖKÜMÜ Katalog No 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 KALEMİN ADI İrâde .Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .DH İ.Hariciye İrâde .DH İ.Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .DH İ.DH İ.Dahiliye İrâde .HR İ.Dahiliye İrâde .DH İ.Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .DH İ.DH İ.Hariciye İrâde .DH İ.DH İ.HR İ.Dahiliye İrâde .DH İ.Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .Dahiliye İrâde .Hariciye İrâde .

1310-1334 Yılları İrâdeleri 1310-1334/1897-1916 tarihleri arasında çıkan irâdelerin devlet teşkilatına ve nezâretlere göre tertip ve tanzim edilmelerinden meydana gelmiştir.MVL İ.Meclis-i Vâlâ İrâde .Meclis-i Vâlâ İrâde . Fondaki vesika sayısı 142.Meclis-i Vâlâ İrâde .MVL İ.MVL İ.Meclis-i Vâlâ İrâde . katalog adedi ise 484'tür.HR İ.MVL İ.Hariciye İrâde .978 6.Meclis-i Vâlâ İrâde .211 12.Şûrâ-yı Devlet İrâde .MVL İ.Katalog No 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 KALEMİN ADI İrâde .DA TARİH Hicrî 1295-1302 1304-1309 1256-1263 1264-1266 1267-1268 1269 1270 1271-1272 1273-1275 1276-1278 1279-1281 1282-1284 1255-1296 1297-1303 1304-1309 1255-1295 1296-1309 1255-1295 Miladî 1879-1885 1887-1892 1841-1847 1848-1850 1851-1852 1852/1853 1853/1854 1855-1856 1857-1859 1860-1862 1863-1865 1866-1868 1840-1880 1881-1886 1887-1892 1840-1879 1880-1892 1840-1879 Dosya ve Madde Adedi 23/2135 40/2226 110/2565 76/3085 61/3465 37/2105 30/1990 44/2510 62/2700 46/2700 65/2730 55/2486 48/2690 34/2210 38/2314 60/2860 72/2786 19/879 Katalog Tertibi Analitik Envanter ab.Meclis-i Vâlâ İrâde .Meclis-i Mahsus İrâde .768 302 .Meclis-i Vâlâ İrâde . Bu irâdeler Analitik Envanter Sistem'e göre tasnif edilmiştir.MVL İ.MVL İ. Yapılan yıl tevhîdleri ile bu sayı 80 ciltte toplanmıştır.Şûrâ-yı Devlet İrâde . 1310-1334 YILLARI İRÂDELERİNİN GENEL DÖKÜMÜ Katalog No 317 318 319 320 321 322 323 324 325 NEZÂRET VEYA DAİRENİN ADI Adliye ve Mezâhib Askerî Bahriye Defter-i Hakanî Dahiliye TARİH Hicrî 1310-1332 1323-1334 1310-1319 1320-1327 1310-1334 1310-1327 1310-1315 1316-1323 1324-1334 Miladî 1892-1914 1905-1916 1892-1901 1902-1909 1892-1916 1892-1909 1892-1897 1898-1905 1906-1916 İrâde Sayısı 4.471 752 1. Dairelerin her biri için bir seneliği bir arada olmak üzere eski yazı ile ay-ay müstakil kataloglar tertip olunmuştur.095.Meclis-i Vâlâ İrâde .HR İ.ŞD İ.MVL İ.MVL İ. Fonda bazı bölümler 1310/1334 arasında kesintisiz devam ettiği hâlde bazıları muhtelif tarihlerde kesintiye uğramaktadır.Meclis-i Vâlâ İrâde .Hariciye İrâde .ŞD İ.MMS İ.Meclis-i Mahsus İrâde .MMS İ.Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Kalemin Kodu İ.MVL İ.Meclis-i Vâlâ İrâde .Şûrâ-yı Devlet İrâde .ŞD İ.

700 127 178 1.773 22.Katalog No 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 NEZÂRET VEYA DAİRENİN ADI Evkâf Harbiye Hariciye TARİH Hicrî 1310-1334 1328-1334 1328-1334 1310-1319 1320-1334 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 Miladî 1892-1916 1910-1916 1910-1916 1892-1901 1902-1916 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1897-1909 1892-1915 1892-1905 1892-1915 1910-1916 1892-1900 1901-1916 1911-1916 1911-1916 1892-1916 1892-1916 1893-1911 1892-1905 1911-1916 1892-1910 1892-1910 1919-1916 İrâde Sayısı 3.755 8.573 5.820 2.296 684 196 1.110 20 303 .400 1.386 Hususî İlmiye İmtiyaz ve Mukâvelât Kanun ve Nizamât Maârif Mâbeyn-i Hümâyûn Maliye Meclis-i Mahsus Meclis-i Umumî Meşîhat Nâfia Orman ve Maâdin Rusûmât Sadâret Sıhhiye Şehremâneti Şûrâ-yı Devlet 1315-1327 1310-1333 1310-1327 1310-1333 1328-1334 1310-1318 1319-1334 1329-1334 1329-1334 1310-1334 1310-1334 1311-1329 1310-1327 1329-1334 1310-1328 1310-1328 1331-1334 247 239 257 1.010 677 1.

ac. Daha sonraki dönemlerde belgeye ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla bazı düzenlemeler yapılmışsa da yine dosya usulüne yönelik olarak gerçekleştiril304 . Dosya Usulü İrâdeler 1217-1341/1802-1922 yıllarını ihtiva eden irâdeler.Katalog No 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 NEZÂRET VEYA DAİRENİN ADI TARİH Hicrî 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 Miladî 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1892-1909 1892-1915 1912-1916 1892-1909 1892-1905 1897-1909 İrâde Sayısı Taltifât 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 Tekâüd Sandığı Telgraf ve Posta Ticaret ve Ziraat Tophâne-i Âmire Zabtiye Ticaret ve Nâfia 1310-1327 1310-1333 1330-1334 1310-1326 1310-1327 1315-1329 1.711 762 171 764 Not: İrâde taltifâtların indeksi çıkarılmış olup 1. ihtiva ettikleri meselelere ve konulara göre gruplandırılmıştır. ait oldukları nezâret ve dairelere göre değil.028 numaralı katalog olarak hizmete sunulmuştur.385 1.317 1. evrakın icrada olduğu dönemde.

Katalog No 1370 KALEMİN KODU (İ.miştir. Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı. dahilî işlerinde tamamen serbest bulunurlardı. Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı hususî imtiyaz anlaşmalarıyla idare olunan eyaletlerdir. şahıs ve müessese indeksleri çıkarılarak analitik olarak araştırmaya sunulmuştur. Muhtelif tarihlerde görülen Eyâlât-ı Mümtâzelikler şunlardı: Mekke Şerifliği. Bu teşekküllerden 1908 inkılâbından sonra elde kalanlarının imtiyazları ilgâ olunmuştur. Kırım Hanlığı.MTZ (04) TARİH Hicrî 1255-1326 Miladî 1839-1909 Belge Adedi 5242 Katalog Tertibi Analitik Envanter ad2. Katalog No 1373 KALEMİN KODU (İ. yer. Cebel-i Lübnan İrâdeleri (İ.GR) Girid'le ilgili 1255-1327/1839-1909 yılları arasındaki irâdeleri ihtiva eder. Eflâk-Boğdan Voyvodalığı ve Aynoroz Emâneti. Girid İrâdeleri (İ. Bulgaristan İrâdeleri (İ. ad1. Bosna-Hersek.MTZ.CL) Cebel-i Lübnan'la ilgili 1258-1323/1842-1906 tarihleri arasındaki irâdeler ihtiva eder.CL) TARİH Hicrî 1258-1323 Miladî 1842-1906 Belge Adedi 760 Katalog Tertibi Analitik Envanter ad3. Kıbrıs Adası. Konu indeksli 8 adet kataloğu vardır. Bulgaristan Prensliği. Ancak 2006 yılında yapılan yeni düzenleme ile irâdeler konu.DUİT TARİH Hicrî 1217-1341 Miladî 1802-1922 Belge Adedi 42623 Katalog Tertibi Konu İndeskli ad. Sisam Beyliği.MTZ (04)) Bulgaristan'la ilgili 1255-1327/1839-1909 tarihleri arasındaki irâdeler ihtiva eder. Erdel Krallığı. devlete maktû bir vergi ve bazıları sefer zamanında asker vererek.MTZ.MTZ. Katalog No 397/1-8 KALEMİN KODU İ. Eyâlât-ı Mümtâze İrâdeleri Eyâlât-ı Mümtâze. Katalog No 1375 KALEMİN KODU İ:MTZ (GR) TARİH Hicrî 1255-1327 Miladî 1839-1909 Belge Adedi 5581 Katalog Tertibi Analitik Envanter 305 . Mısır Hidivliği. Bunlar.

Katalog No 1369 KALEMİN KODU İ:MTZ (01) TARİH Hicrî 1255-1322 Miladî 1839-1905 Belge Adedi 2.046 Katalog Tertibi Analitik Envanter ae.MTZ (01)) Yunanistan'la ilgili 1256-1326/1840-1908 yılları arasındaki irâdeleri ihtiva eder.MTZ. Yapılacak tasnif çalışmalarına esas ve örnek olmak üzere. 1255-1265/ 1839-1849 tarihleri arası ve bu tarihten sonra teşekkül edecek olanlar olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır. Sisam İrâdeleri (İ.046 Katalog Tertibi Analitik Envanter ad6. Yunanistan İrâdeleri (İ. Mesâil-i Mühimme-i Mahsusa.ad4. Mesâil-i Mühimme-i Asâkir-i Cenâb-ı Mülûkâne İrâde Gurubunun Adı Evrak Sıra No 1 Tensîkât ve Tanzimât-ı Mülkiye ve Nizamât-ı Belediye ve Ebniye ve Kanuniye 1-190 1255-1264 1839-1847 Katalog Tertibi 398 Analitik Envanter 306 . Katalog No 1371 KALEMİN KODU İ:MTZ (05) TARİH Hicrî 1255-1330 Miladî 1839-1916 Belge Adedi 5589 Katalog Tertibi Analitik Envanter ad5. Katalog No 1374 KALEMİN KODU İ:MTZ (SM) TARİH Hicrî 1256-1326 Miladî 1840-1908 Belge Adedi 2.SM) Sisam'la ilgili 1256-1326/1840-1908 yılları arasındaki irâdeleri ihtiva eder. İki grup hâlinde bulunan irâdelerin dökümü: MESÂİL-İ MÜHİMME İRÂDELERİNİN LİSTESİ Katalog No Sıra No Tarih Hicrî Miladî A . Sultan Abdülmecid'in tahta çıkış tarihinden itibaren 1265 yılına kadar mühim meselelere dair irâdeli evrak bölümlere ayrılarak gruplandırılmıştır. Mısır İrâdeleri (İ. Mesâil-i Mühimme İrâdeleri (İ.MTZ (05)) Mısır'la ilgili 1255-1330/1839-1916 yılları arasındaki irâdeleri ihtiva eder.Mesâil-i Mühimme-i Mülkiye-i Hususiyye. 3 adet kataloğu vardır. devletin kuruluşundan 1255/1839'a kadar olanlar. Hazine-i Evrak'ta yapılan ilk tasnif bu olup. ikinci grup olan 1255-1265 yılları arasındaki evrakın tasnifi gerçekleştirilmiş ve buna "Mesâil-i Mühimme İrâdesi" adı verilmiş ve konularına göre tasnif edilmiştir. orijinal katalogları ile günümüze kadar tertibi muhafaza edilmiştir.MSM) Hazine-i Evrak'ın kuruluşu sırasında yapılan ilk tasnif talimatnâmesi esaslarına göre arşiv malzemeleri.

Mesâil-i Mühimme 12 13 14 398 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 399 26 27 28 29 30 31 32 33 Rusya Meselesine Dair Prusya Mesâiline Dair Fransa Devleti Mesâiline Dair İngiltere Devleti Mesâiline Dair Avusturya Devleti Mesâiline Dair İran Devleti Mesâiline Dair Yunan Devleti Mesâiline Dair Papa Hükümeti'ne Dair Rum Milleti'ne Dair Sardunya Mesâiline Dair Ermeni Meselesine Dair Danimarka Mesâiline Dair Karadağ Meselesine Dair Portekiz Devleti'ne Dair Latin Reâyâya Dair Düvel-i Mütehâbbe Mesâil-i Muhtelifesine Dair Protestan Milleti'ne Dair Katolik Meselesine Dair Sırp Meselesine Dair Yahudi Meselesine Dair Eflâk'a Dair Eflâk-Boğdan'a Dair 714-753 754 755-797 798-840 841-842 843-852 853-896 897-915 916-931 932-934 935-942 943 944-946 947-951 952-954 955-966 967-968 969-977 978-1004 1005-1007 1008-1030 1031-1042 1255-1264 1258 1256-1264 1257-1264 1258-1261 1255-1254 1256-1264 1263-1264 1262-1264 1260-1264 1258-1264 1264 1256 1258-1264 1256-1260 1257-1264 1262-1263 1256-1264 1261-1264 1256 1258-1264 1253-1264 1839-1847 1842 1840-1847 1841-1847 1842-1845 1839-1847 1840-1847 1846-1847 1845-1847 1844-1847 1842-1847 1847 1840 1842 1840-1844 1841-1847 1845-1846 1840-1847 1845-1847 1840 1842-1847 1837-1847 Analitik Envanter 307 .Katalog No Sıra No 2 3 4 5 6 7 İrâde Gurubunun Adı Asâkir-i Nizamiye-i Şâhâne Tersâne-i Âmire Mesâiline Dair Tophâne-i Âmire Mesâiline Dair Hazine-i Celîle-i Maliye Hazine-i Hâssa-i Şâhâne Mesâili'ne Dair Hazine-i Evkâf Mesâiline Dair Ticarethâne Mesâiline Dair Fabrika-i Hümâyûn ile Bazı Fabrikalara Dair Mir‘ât-ı Celîle ve Mehâsin-i Asriye-i Şâhâne Olarak Dersaâdet ve Bilâd-ı Selâse'de İnşa Buyurulan Ebniye-i Emîriye Masârıfı İcra Buyurulan Sûr-ı Hümâyûn Evrak Sıra No 191-338 339-381 382-413 414-539 540-579 580-595 596-609 610-648 Tarih Hicrî 1257-1264 1256-1264 1260-1264 1257-1264 1258-1264 1258-1264 1257-1264 1258-1264 Miladî 1841-1847 1840-1847 1844-1847 1841-1847 1842-1847 1842-1847 1841-1847 1842-1847 Katalog Tertibi 398 8 9 Analitik Envanter 10 649-705 1258-1264 1842-1847 11 706-713 1263 1846 B.

Katalog No Sıra No 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 İrâde Gurubunun Adı İran Meselesine Dair Cebel-i Lübnan Meselesine Dair Kürdistan Meselesine Dair Sırbistan'a Dair Toskalık Meselesine Dair Kigalık Meselesine Dair Mesâil-i Hudûdiyeye Dair Yemen Meselesine Dair Mürted Meselesine Dair Kerbelâ Meselesine Dair Eflâk Meselesine Dair Avrupa İhtilâlinden Dolayı Memâlik-i Şâhâne'de Bazı Tedâbîr İcrâsına Dair Viyana İhtilâli Meselesine Dair Musul Eyaleti'ne Dair Diyarbekir Eyaleti'ne Dair Cezayir'de Kostanta Beyi Ahmed Bey'e Dair Ekrâd ve Aşâire Dair Bağdat Eyaleti'ne Dair Ankara Eyaletine Dair Tırhala'ya Dair Halep Eyaleti'ne Dair Şam Eyaleti'ne Dair Adana ve Maraş Eyaletlerine Dair Trablus Eyaleti'ne Dair Tunus Eyaleti'ne Dair Sayda Eyaleti'ne Dair Mısır Eyaleti'ne Dair Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Eyaleti'ne Dair İşkodra Eyaleti'ne Dair Selanik Eyaleti'ne Dair Yanya Eyaleti'ne Dair Üsküb Eyaleti'ne Dair Hüdâvendigâr Eyaleti'ne Dair Bosna Eyaleti'ne Dair Erzurum Eyaleti'ne Dair Kudüs Eyaleti'ne Dair Evrak Sıra No 1043-1110 1111-1223 1224-1355 1565-1637 1638-1693 1694-1748 1749-1794 1795-1824 1825-1832 1831-1840 1841-1923 1924-1950 1960-1986 1987-1988 1989-1993 1994-1997 1998-2035 2036-2072 2073-2074 2075 2076-2077 2078-2079 1262 2080-2081 2108-2143 2144-2181 2182-2236 2237-2241 2242-2246 2247-2263 2264-2273 2274-2278 2278-2287 2288-2330 2331-2348 2349-2357 Tarih Hicrî 1256-1264 1258-1264 1258-1264 1256-1260 1261-1263 1259-1263 1256-1264 1258-1264 1259-1260 1259 1264 1263-1264 1264 1259 1261-1262 1256-1257 1259-1264 1259-1264 1261-1262 1262 1262-1263 1260-1264 1262-1264 1258-1264 1256-1263 1257-1264 1258-1264 1263-1264 1258-1262 1261-1264 1261-1262 1260-1262 1258-1264 1258-1264 1261-1264 1257-1262 Miladî 1840-1847 1842-1847 1842-1847 1840-1844 1845-1846 1843-1846 1840-1847 1842-1847 1843-1844 1843 1847 1846-1847 1847 1843 1845-1845 1840-1841 1843-1847 1843-1847 1845-1845 1845 1845-1846 1844-1847 1845-1847 1842-1847 1840-1846 1841-1847 1842-1847 1846-1847 1842-1845 1845-1847 1845-1845 1844-1845 1842-1847 1842-1847 1845-1847 1841-1845 Katalog Tertibi 399 Analitik Envanter 400 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 308 .

azil. Bu vazifeleri icra eden Divan (Beylikçi) Kalemi'nin evrak çeşitleri de şunlardır: Nizamnâme ve talimatnâmeler.DVN) Toplantıların akdedildiği Divan-ı Hümâyûn fiilen ortadan kalktıktan sonra artık bu tabir tamamen sembol olarak Bâb-ı Âlî'de bir kalemi ifade eder olmuştur. berât ve hükümler Divan-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi Kataloğu'nda verilmiştir. Bu kalemin görevlerini şöylece özetleyebiliriz: Nizamnâme ve kanunnâmelerin kayıt ve hıfzı. görev süresi uzatma. Bâb-ı Âlî'de tek kalem altında mütâlaa edilerek Divan-ı Hümâyûn kaleminde toplanmıştır. mürûr tezkireleri. imtiyaz. şurût. gereği bilinmeyen hususlarda evrakın havale edilmesi. izn-i sefîne ve izn-i sefîne talebleri. ferman. Görevleri açısından da Bâb-ı Âlî öncesi dönemle sonrası dönem arasında büyük bir fark yoktur. emr-i âlî. icrası için gereken berât ve emirlerin yazılması. hüküm. Yukarıda zikredilen evrak çeşitlerinin büyük kısmı bu kataloglarda yer almaktadır. emr-i âlî ve nişanlar. konsolos ve konsolos vekili tayin berâtları ve bunlar tarafından takdim edilen takrirler. 309 . bazı milletlerin reisleri ve ecnebi sefirler tarafından verilen evrakın kaydedilmesi. muktezâ. bilumum mansıblar. ruesâ-yı milel-i muhtelifece verilen takrirler. emsâl ve emr-i âli kayıtları üzerinde bulunan arzuhâller. şurût ve emsâl kayıtlarının çıkarılması. kısas ve nefye dair evrak. tekâüd.Katalog No Sıra No 71 72 73 74 75 İrâde Gurubunun Adı Aydın Eyaleti'ne Dair Edirne Eyaleti'ne Dair Kastamonu'ya Dair Niş Eyaleti'ne Dair Cidde Eyaleti'ne Dair Trabzon Eyaletine Dair Seyâhat-i Hümâyûn'a Dair Karantina Nizamı'na Dair Velâdet-i Hümâyûn ve Tevcîhât-ı Seniyye ve Bazı Hususât-ı Mühimmeye Dair Evrak Sıra No 2358-2373 2374-2412 2413-2418 2419-1429 2430-2459 2460-2483 2484-2525 2526-2590 1-60 Tarih Hicrî 1263-1264 1258-1264 1262-1263 1257-1264 1257-1264 1262-1264 1262-1264 1255-1257 1255-1258 Miladî 1846-1847 1842-1847 1845-1846 1841-1847 1841-1847 1845-1847 1815-1847 1839-1841 1839-1842 Katalog Tertibi 400 76 77 78 78 Analitik Envanter b. rütbe ve pâye tevcihi ile tayin. Divan-ı Hümâyûn Kalemi'nin 10 cilt kataloğu vardır. ikâmet ve ticaret berâtları. rütbe ruûsları ve silsile ruûsları ile medâris-i ilmiye tevcîhlerinin kayıt ve icrası. muktezâ. Sadâret Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri (A. tuğra çekmek. arkasında mühimme kaydı bulunan evrak ile ferman. Tanzimat öncesinde ayrı ayrı kalemler durumunda bulunan Beylikçi. Tahvil ve Ruûs kalemlerine ait olan evrak. memuriyetler. berât. Ayrıca yabancı devletlerin resmî makamları ile olan izn-i sefîne talepleri ve benzeri yazışmalar Divan-ı Hümâyûn Düvel-i Ecnebiye Kataloğu'nda.

755m. seyahat amacıyla gelen yabancılar için gezi izni talepleri. Katalogdaki vesika sayısı 8. 3.490 316/47. 2.412 madde 2.250m.979 214/46. Divan-ı Hümâyûn Kalemi Düvel-i Ecnebiye adı altındaki katalogda toplanmıştır. Birinci katalog. konsolos ve konsolos vekili tayinlerine dair takrirlerdir. Katalogların dökümü şu şekildedir: Katalog No 536 537 1008 Cilt Sıra No 1 2 3 A. Osmanlı Devleti'nin 1256-1263/1840-1847 tarihleri arasında karşılıklı ilişki içinde bulunduğu on altı devlete ait vesikaları ihtiva etmektedir.DVE TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1263 1264-1271 1272-1278 Miladî 1840-1846 1847-1854 1855-1858 Dosya/Belge Adedi 2. Her devlete ait evrak kendi içerisinde kronolojik bir şekilde sıraya konularak vesikaların bütünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır. Sonradan çıkarılan ikinci ve üçüncü katalog da birinci kataloğun devamı mahiyetindedir. Avrupa devletleri ile yapılan anlaşmalar bu kalemde korunmuştur. Divan-ı Hümâyûn Kalemi'nin yabancı devletlerin resmî makamları ile olan yazışmaları ve kayıtları.950m. Bu evrakın defterlerine örnek olarak Divan-ı Hümâyûn Kalemi Düvel-i Ecnebiye Defterleri ile İzn-i Sefîne Defterleri'ni gösterebiliriz.987 m.412 madde 4.DİVAN-I HÜMÂYÛN KALEMİ KATALOGLARI LİSTESİ Katalog No 528 529 530 531 532 533 534 535 535 1166 Cilt Sıra No 1 2 3 4 5 1 2 3 EK A.DVN TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1262 1263-1264 1265-1266 1267-1271 1271-1275 1256-1278 1279-1309 1310-1341 1256-1341 1275-1278 Miladî 1840-1846 1847-1848 1849-1850 1851-1855 1855-1859 1840-1861 1861-1891 1892-1922 1840-1922 1859-1861 Dosya/Belge Adedi 2.DVN.DVN. 4. Düvel-i Ecnebiye Kısmı Belgeleri (A.878 41/4202 Analitik Envanter DES Analitik Envanter Katalog Tertibi ba.510 74/9.702m. Katalogdaki evrak çeşitlerinin başlıcaları izn-i sefîne talepleri.035'tir. 545 m. Katalog Tertibi Analitik Envanter 310 .DVE) Divan-ı Hümâyûn Kalemi'nin görevlerinden biri de yabancı devletlerin resmî makamları ile Sadâret arasında olan yazışmaların kayıt ve icrasıdır. 186/23. İstanbul'da ikamet eden Hıristiyan devletlerin elçileri ile Hıristiyan devletlerin her gün meydana gelen ticarî işleri ve diğer hususları bu kalem tarafından yürütülmüştür.

NMH) Bu bölümde Osmanlı Devleti ile yabancı devletler arasında yapılan muahedeler. Divan-ı Hümâyûn Kalemi'ne ve dolayısıyla Beylikçi'ye bağlı olan "Mühimme Müdürlüğü".Katalog No 533 534 535 535 Cilt Sıra No 1 2 3 EK TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1278 1279-1309 1310-1341 1259-1331 Miladî 1840-1861 1862-1891 1892-1922 1843-1912 Dosya/Belge Adedi 55/19.DVN. Tevfik Temelkuran.DVE DES KATALOGLARDA BULUNAN BAZI DEVLETLER ŞUNLARDIR Rusya Avusturya İngiltere Fransa Hollanda (Flemenk) Danimarka İtalya (Sardunya.977 madde 2. yol izni ve ikamet emirleri gibi belgeler evrakın ekseriyetini teşkil etmektedir. ticaret izni.285 Katalog Tertibi A. berât.811 160/14.129-175.DVN. bu muahedeler için görevlendirilen şahıslara verilen ruhsatnâmeler.784 67/11. İstanbul 1975. Bu sebeple 1211/1796 da bir nizamnâme72 ile Mühimme Kalemi için ayrı bir oda teşkil edilmiştir. Ayrıca Divan-ı Hümâyûn'un mühim mevzulardaki evrakı da bu kalem evrakına dahil edilmiştir. Sayı 6.010 33/3. yabancı devlet başkanlarından gelen nâmeler yer almaktadır. s. devletin ehemmiyetli meselelerine dair hüküm ve berâtları yazmaktır.MHM TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1271 1272-1278 1256-1278 1279-1309 1310-1341 1256-1341 Miladî 1840-1854 1855-1858 1840-1861 1862-1891 1892-1922 1840-1922 Dosya/Belge Adedi 4.232 40/7.952 397/44. Sadâret Divan-ı Hümâyûn Nâme-i Hümâyûn Kısmı Belgeleri (A.278 DES Katalog Tertibi Analitik Envanter bc."Divan-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi".MHM) Divan-ı Hümâyûn'un mühim ve gizli evrakıyla uğraşan kalemdir. en nihayet "Mühimme Kalemi" adını almıştır.DVN. Sadâret Divan-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi Belgeleri (A.855 41/4. Tarih Enstitüsü Dergisi. Bu sebeple. Bu kalemin başlıca vazifesi. Toskana. Kataloğun dökümü şu şekildedir: Katalog No 526 537 533 534 535 535 Cilt Sıra No 1 2 1 2 3 EK A.201 m. 47/3. 72 Geniş bilgi için bkz. 311 . bu kalem evrakı içinde yer alan hüküm. Sicilyateyn) Almanya (Prusya) İspanya İsveç-Norveç Portekiz Belçika İran Hokand Amerika Yunanistan Muhtelif bb.DVN.

şahıslara ve şirketlere verilen imtiyazlar da bu bölüm başlığı altında tasnif edilmiştir. orijinal kayıtlı belgelerin konuları açıklamalar hânesinde belirtilmiştir.DVN.MKL) Nizamnâme. Birinci listede.DVN. Katalog No 534 535 535 Cilt Sıra No 1 2 EK A. Birinci listede dosyalar tamamen dosya usûlü envanter şeklinde kronolojik sıra ile yazılmış. orijinal kayıtlı evrak ile karışık paketlerden çıkan aynı tür evrak bir araya getirilerek bu envanter oluşturulmuştur. daha önce referans olarak verilmiş olması muhtemel Bir Numaralı Mahzen Defteri'ndeki orijinal numaralı belgelerin. Tasnif esnasında.MKL TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1268-1309 1310-1341 1257-1341 Miladî 1851-1891 1892-1922 1841-1922 Dosya/Belge Adedi 33/2. orijinal kayıtlı evrak ile karışık paketlerden çıkan aynı tür evrak biraraya getirilerek bu envanter oluşturulmuştur. yeni dosya ve gömlek numaralarına işaret edilmiştir. Ancak Bir Numaralı Mahzen Defteri'nde kayıtları bulunduğu hâlde zuhur etmeyen evrak bu listeye alınmamıştır. dosyalar tamamen dosya usûlü envanter şeklinde kronolojik sıra ile yazılmış. Sadâret Divan-ı Hümâyûn Kalemi Mukâvele Kısmı Belgeleri (A. Osmanlı Devleti ile şahıslar ve şirketler arasında yapılan mukâveleler.DVN. Bu sebeple bu bölüm evrakının envanteri iki liste hâlinde hazırlanmıştır. Ancak Bir Numaralı Mahzen Defteri'nde kayıtlı bulunduğu hâlde zuhur etmeyen evrak bu listeye alınmamıştır. kanunnâme ve talimatnâmeler. İkinci listede ise. İkinci listede ise. daha önce katalog olarak kullanılan Bir Numaralı Mahzen Defteri'nde kayıtlı bulunmaktadır. Katalog No 534 535 535 Cilt Sıra No 1 2 EK A.624 6/547 6/443 DES Katalog Tertibi bd.713 40/5. Tasnif esnasında. orijinal kayıtlı belgelerin konuları açıklamalar hânesinde belirtilmiştir. yeni dosya ve gömlek numaralarına işaret edilmiştir. daha önce referans olarak verilmiş olması muhtemel Bir Numaralı Mahzen Defteri'ndeki orijinal numaralı belgelerin.243 18/614 DES Katalog Tertibi 312 . Divan-ı Hümâyûn Kalemi Mukavele evrakının bir kısmı.NHM TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1174-1309 1310-1341 1242-1341 Miladî 1760-1891 1892-1922 1826-1922 Dosya/Belge Adedi 31/1.Divan-ı Hümâyûn Nâme-i Hümâyûn Kısmı evrakının bir kısmı daha önce katalog olarak kullanılan Bir Numaralı Mahzen Defteri'nde kayıtlı bulunmaktadır. Bu sebeple bu bölüm evrakının envanteri iki liste hâlinde hazırlanmıştır.

Sadâret teşkilatı içinde mühim bir yer işgal eden ve Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinden beri devam edegelen bir kalemdir. Bâb-ı Âlî Evrak Odası Sadâret Evrakı Mektubî Kalemi ismiyle 10 ciltlik katalog serisi hazırlanmıştır. Katalog Tertibi Analitik Envanter 313 . Sadâret Mektubî Kalemi Belgeleri (A. ilâm ve mektuplardır. Tanzimat'tan sonra da Sadâret'in.c. sadrıazamın mektuplarını yazmak ve özel kalem müdürlüğünü yapmak şeklinde özetlenebilir. Bunun yanısıra. Mektubî Kalemi'nin yürüttüğü bazı işlere ait belgeler de yine Mektubî Kalemi bünyesinde olmak kaydıyla ayrılmış ve ayrı kataloglar hâline getirilmiştir.MKT TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1260 1261 1262 Miladî 1840-1844 1845 1846 Dosya/Belge Adedi 2. belli bir tarihten sonra ise yine bu mevzuda ayrıca Mektubî Kalemi Nezâret ve Devâir Kataloğu. padişah irâdesinin çıkmasından önceki safhaya ait yazışmalar da bu evrak arasında görülmektedir. Âmedî Kalemi tarafından Sadâret'e takdim edilen irâdelerin icrası için yazılan buyruldular.563 m. bunun yanında bu kalemin meşgul olduğu mühim meseleler için de Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi Kataloğu teşkil olunmuştur. Sadâret tarafından çeşitli makamlara yazılan emir ve buyruldular. 2.526 madde 1. Sadâret'in İstanbul'daki nezâret ve dairelerle yaptığı yazışmalar (tezkire ve derkenarlar). taşrada bulunan mülkî. Meclis-i Vâlâ'dan gelen mazbatalar ve Meclis-i Vâlâ kararıyla yazılan emirler Mektubî Kalemi Meclis-i Vâlâ Kataloğu. askerî. Deâvî Nezâreti'nde görüşülerek karara bağlanan hususlarda Mektubî Kalemi'nin yazdığı emirler Mektubî Kalemi Deâvî Kataloğu adları altında toplanmıştır. gerekse taşra ile yaptıklarını yürütmüştür. buralardan gelen tahrirâtı hülasa ederek asıllarıyla birlikte sadrıazama sunmak. ikincisi.525 m. Şöyle ki. 1256-1265/1840-1849 yılları arasını ihtiva etmektedir. gerek İstanbul'daki nezâret ve devâirle yaptığı yazışmaları. Bu kalemde yer alan vesika çeşitlerini iki ana grupta toplayabiliriz. devâir ve vilayetlerle olan yazışmalarını yapmak. Birincisi. Katalog No 538 539 540 A.MKT) Mektubî Kalemi. kâime. adlî her türlü resmî makama yazılan ve bu makamlardan gelen şukka. Bu kataloglardaki evrak. bu kalem tarafından yazılmıştır. Ayrıca Mektubî Kalemi'nin vilayetlerle alakalı muhaberatı için Mektubî Kalemi Umum Vilayât Kataloğu. mazbata. Mektubî Kalemi'nin görevleri: Sadâret'in bütün nezâret. Mektubî Kalemi tarafından kaleme alındığından bu fonda bulunmaktadır.

MKT.155 m. Önemli ve âcil olan hususları ayırtedebilmek için gerek evrakta. kıtlık ve iskân gibi mühim hususları ihtiva etmektedir.MKT 1265 1265 1265 1256-1265 1256-1265 Analitik Envanter DES Bunun yanısıra Mektubî Kalemince tanzim olunan yazışmalar da.Nezâret ve Devâir 4. Katalog No 574 1038 1039 1040 A.MKT.883 m. sınır meselesi. Bu evrak umumiyetle isyan. Mektubî Kalemi .002 31/3.Deâvî 6.726 m.Katalog No 541 542 543 544 545 546 547 548* 550* TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1263 1263 1264 1264 Miladî 1847 1848 1848 1848 1849 1849 1849 1840-1848 1840-1848 Dosya/Belge Adedi 3. 238/38. Mektubî Kalemi . Mektubî Kalemi . deprem.Umum Vilayât 3. 314 . Şûrâ-yı Devlet 7. Bunlar şunlardır: 1. 3. Bu kısmın belgeleri 1256-1275/ 1840-1858 tarihlerini hâvi olup.960 m. Sadâret Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi (Odası) Belgeleri (A. 4.979 m. Katalog genel no: 538-544. Katalog Tertibi A.213 m.145 m. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ca. Bkz. hafâya ve mahremâne kaydı bulunan Mektubî Kalemi evrakı için ayrı bir fon teşkiline ihtiyaç duyulmuştur.955 b. Mektubî Kalemi . Bu sebeple mühimme. 4.Meclis-i Vâlâ 5. muhaberât. Mektubî Kalemi .MHM TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1266 1267-1271 1271-1273 1273-1275 Miladî 1840-1850 1850-1854 1854-1856 1856-1858 Analitik Envanter Katalog Tertibi * 548 ve 550 numaralı katalogların analitik tasnifi yapılmıştır.Mühimme Odası 2. 4 ciltten oluşan Mektubî Kalemi Kataloğu'nda toplanmıştır. 4. 4.MHM) Mektubî Kalemi'yle birlikte ilk yıllardan beri devam edegelen ve onun bir şubesi durumunda bulunan kalemdir. gerekse defterlerde mühim ve adi ayırımı yapıldığı görülmüştür. makam ve dairesine göre muhtelif kısımlara ayrılmıştır. 2. savaş.

298 1.MKT. 5.MHM 1283-1284 1284-1285 1285-1290 1290-1309 1310-1311 1309-1330 1257-1331 Analitik ve İndeksli cb.075 DES Analitik Envanter Katalog Tertibi 315 .301 m. 4.816 m.655 m.301 m. 574/97. 4.UM TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1266 1267-1268 1268-1269 1269-1271 1271-1272 1272-1273 1273-1274 1274-1276 1276 1276-1277 1277-1278 1278 1278 1266-1278 1275-1309 1256-1309 Miladî 1849 1850-1851 1851-1852 1852-1854 1854-1855 1855-1856 1856-1857 1857-1859 1859 1859-1860 1860-1861 1861 1861 1849-1861 1862-1891 1840-1891 Dosya/Belge Adedi 6. Katalog No 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 1016 548 549 550 A.172 m.341/220.299 m.UM) Sadâret ile vilayetler arasındaki yazışmaları ihtiva etmektedir. 4.802 m. 4. 4.318 m.MKT. 4. 1266 yılında defter sistemindeki vilayet-nezâret ayrımına binâen teşkil olunmuştur.399 m. 3.719 madde 4.890 147/24. Sadâret Mektubî Kalemi Umum Vilayet Yazışmalarına Ait Belgeler (A. 5. 4.Katalog No 1066 1091 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1275-1276 1276-1278 1278-1280 1280-1281 1281-1282 1282-1283 Miladî 1859-1860 1860-1862 1862-1864 1864-1865 1865-1866 1866-1867 1867-1868 1868-1869 1869-1874 1874-1892 1893-1894 1892-1912 1842-1913 Katalog Tertibi A. 4.052 m.817 m.040 m.MKT.

Sadâret Mektubî Kalemi Meclis-i Vâlâ Yazışmalarına Ait Belgeler (A.cc.465 DES Analitik Envanter Katalog Tertibi Meclis-i Vâlâ'nın kendi teşkilatı içerisinde oluşan belgeler için "Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Diğer Dairelere Ait Belgeler" kısmı "Meclis-i Vâlâ Belgeleri"ne bakılmalıdır.543 220/43. Sadâret adına Meclis-i Vâlâ tarafından çeşitli makamlara yazılan tahrirât ile tezkire-i sâmîler ve Sadâret ile Meclis-i Vâlâ arasındaki yazışmaları muhtevîdir.784 m.MVL TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1266 1267-1271 1271-1275 1275-1278 1256-1278 1279-1284 1256-1284 Miladî 1840-1849 1850-1854 1854-1858 1858-1861 1840-1861 1862-1867 1840-1867 Dosya/Belge Adedi 5.MKT.415 m. İstanbul'da bulunan nezâret ve dairelerle yaptığı yazışmaları ihtiva etmektedir. Katalog No 563 548 549 550 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1067 1076 1077 1321 A.MVL) Meclis-i Vâlâ tarafından Sadâret'e takdim edilen mazbatalar.NZD TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1266 1266-1278 1275-1309 1256-1309 1267 1271-1273 1273-1274 1274-1275 1275-1277 1278 1278 1267-1269 1277-1278 1271 Miladî 1850 1850-1861 1862-1891 1840-1891 1851 1855-1857 1857-1858 1858-1859 1859-1861 1863 1861 1851-1853 1861-1862 1855 Dosya/Belge Adedi 2. itibaren Mektubî Kalemi Nezâret ve Devâir Kataloğu teşkil olunmuştur.MKT. 3.728 1623/220. 151/23.509 madde 3. 3.MKT. Sadâret Mektubî Kalemi Nezâret ve Devâir Yazışmalarına Ait Belgeler (A.MKT. Katalog No 564 565 566 567 548 549 550 A.163 98/9.733 38/6.826 m.671 427/55. 316 .NZD) Sadâret'in. 1266/1849-1850 yılında defter sistemindeki vilayet-nezâret ayrımına binaen.863 23/2312 40/4020 40/4021 40/4000 40/4074 40/4000 27/2700 40/4073 40/4015 40/4069 Analitik ve İndeksli DES Katalog Tertibi Analitik Envanter cd.

MKT. Bu belgeler Mektubî Kalemi Meclis-i Vâlâ evrakının bir bölümünün devamı mahiyetindedir. Katalog No 568 569 570 571 572 573 548 549 550 A. Sadâret Mektubî Kalemi Deâvî Yazışmalarına Ait Belgeler (A.ce. 317 .MKT.DV TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1258-1266 1267-1269 1269-1273 1273-1276 1276-1277 1277-1278 1258-1278 1279-1287 1261-1283 Miladî 1840-1849 1850-1852 1852-1856 1856-1859 1859-1860 1860-1861 1842-1861 1862-1870 1845-1866 Dosya/Belge Adedi 4.DV) Bu fonda Sadâret adına Deâvî Nezâretince çeşitli makamlara gönderilmek üzere kaleme alınan tahrirât ve tezkireler mevcuttur. icra edilmek üzere Sadâret'e takdim ettiği mazbatalar ile bu mazbatalar üzerine Sadâret tarafından kaleme alınan tahrirât. 3.MKT. Bu belgelerin 1258-1266/1840-1850 tarihleri arasındaki belgeleri ihtiva edenleri Mektubî Kalemi Deâvî Kataloğu'nda toplanmıştır. "Ayniyât Defterleri"nde aynen.127 m.ŞD TARİH Hicrî 1285-1309 1284-1309 Miladî 1868-1891 1867-1895 Dosya/Belge Adedi 108/22. 223/40.028 m. nizamnâme ve talimatnâmeleri ihtiva eden bu evrakın kayıtları. "BEO Nezâret Gelen-Giden Defterleri"nin " Şûrâ-yı Devlet Mazbata Defterleri"nde ise hülasa olarak bulunmaktadır.ŞD) Meclis-i Vâlâ'nın 1284/1867-1868 yılında lağvı ile teşekkül eden Şûrâ-yı Devlet'in.007 17/3.994 105/18.010 m.855 3/816 Katalog Tertibi DES Şûrâ-yı Devlet'in kendi bünyesinde oluşan belgeler için "Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Diğer Dairelere Ait Belgeler" kısmı "Şûrâ-yı Devlet Belgeleri"ne bakılmalıdır. cf. 4.808 madde 4. 4.013 m. İdarî ve malî konular ile resmî makamlar arasındaki anlaşmazlıklar.299 m. tezkire ve buyruldular bu başlık altında tasnif edilmiştir. Sadâret Mektubî Kalemi Şûrâ-yı Devlet Yazışmalarına Ait Belgeler (A.117 DES Analitik Envanter Katalog Tertibi Deâvî Nezâreti'nin kendi bünyesinde oluşan belgeler için "Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Diğer Dairelere Ait Belgeler" kısmı "Deâvî Nezâreti Belgeleri"ne bakılmalıdır. Katalog No 549 550 TASNİFİN KODU A. 4.MKT.

Sadâret Âmedî Kalemi Belgeleri ve Meclis-i Vükelâ Yazışmalarına Ait Belgeler da. Âmedî Kalemi'nin vazifelerinde değişiklik olmuş.MKT.cg.DA TARİH Hicrî 1279-1309 1284-1294 Miladî 1862-1891 1867-1877 Dosya/Belge Adedi 265/16. şahsî davaları ve resmî makamlar arasındaki anlaşmazlıkları ihtiva eden bu bölüm evrakının kayıtları. Ayrıca 1293 yılında Divan-ı Ahkâm-ı Adliye teşkilatının nezârete dönüştürülmesinden sonra. Sadâret Mektubî Kalemi Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Yazışmalarına Ait Belgeler (A. Sadâret Âmedî Kalemi Belgeleri (A.AMD) Âmedî Kalemi. salahiyeti genişleyerek ehemmiyeti artmış ve Sadâret ile saray arasında yapılan yazışmaları yürütür olmuştur. Katalog No 549 550 TASNİFİN KODU A. 318 . "Ayniyât Defterleri"nde aynen. Sadâret'e icrası için takdim ettiği mazbatalar ile kaleme alınan tahrirât. d.277 2/236 Katalog Tertibi DES Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin kendi içerisinde oluşan belgeler için "Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Diğer Dairelere Ait Belgeler" kısmı "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Belgeleri"ne bakılmalıdır. Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn da denilen Âmedci Efendi Ricâl-i Bâb-ı Âlî denilen beş büyük memurdan biri olmuştur. "BEO Nezâret Gelen-Giden Defterleri"nin "Adliye Mazbata" defterleri serisinde hülasa olarak bulunmaktadır. tezkire ve buyruldular yer almaktadır. saray ile muhaberata memur olduğu için Sadâret'in en mutena ve en mühim kalemleri arasında ve diğerlerinin fevkinde yer almıştır.MKT. nezâret dönemi öncesinde reisülküttâba bağlı olup onun sadrıazam nâmına yazdığı tahrirâtı tebyiz eden ve kaleme alan Reisülküttâblık ile ilgili bütün yazı işlerini yürüten kalemdir. Bâb-ı Âlî teşkilatında ise. Kamu davalarını. Mahkeme-i Temyiz tarafından Sadâret'e takdim edilen mazbatalar da bu bölüm içerisinde bulunmaktadır. Fakat bilâhare 1912 yılında eski unvanı ve ismi iade edilmiştir. İkinci Meşrutiyet'ten sonra İttihad ve Terakkî'nin yaptığı teşkilat değişikliği ile "Meclis-i Vükelâ ve Maruzât Kalemi" adını Amedçi Efendi de "Meclis-i Vükelâ ve Maruzât Başkâtibi" unvanını almıştır.DA) Bu bölümde 1284 yılında Meclis-i Vâlâ'nın lağvı ile teşekkül eden Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin.

İstanbul 1991. 73 Geniş bilgi için bkz. Bâb-ı Âlî teşkilatının kurulmasının ardından aynı vazifeyi Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin sonuna kadar devam ettirmiştir. Teşrifat Kalemi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. Filiz Çalışkan. Âmedî Kalemi Meclis-i Vükelâ Yazışmalarına Ait Belgeler (A. orijinal Âmedî paketlerinden çıkan. Bu kaleme teşrifatçı başkanlık etmekte idi73.Âmedî Kalemi evrakını.AMD.998 99/11. umumiyetle Sadâret'ten saraya gönderilen tezkire-i sâmîler. 319 . saraydan Sadâret'e giden tezkireler.189 30/585 DES Katalog Tertibi Meclis-i Vükelâ'nın kendi içerisinde teşekkül eden belgeler için "Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Diğer Dairelere Ait Belgeler" kısmı "Meclis-i Vükelâ Belgeleri"ne bakılmalıdır.AMD TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1258-1267 1268-1275 1275-1278 1256-1278 1279-1309 1310-1341 1256-1341 1256-1267 1268-1275 Miladî 1842-1850 1851-1858 1858-1861 1840-1861 1862-1891 1892-1922 1840-1922 1841-1851 1852-1859 Dosya/Belge Adedi 3. e.MV TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1279-1309 1310-1341 1256-1331 Miladî 1862-1891 1892-1922 1840-1912 Dosya/Belge Adedi 71/14. yabancı devlet reislerine yazılan nâme-i hümâyûnlar. Katalog No 534 535 535 A.091 721/99.826 m 398 m 94/10.TŞF) Kanunî Sultan Süleyman devrinden beri var olan Teşrifât-ı Divan-ı Hümâyûn makamının kalemi olup.AMD. Sadâret Teşrifat Kalemi Belgeleri (A.538 136/24.695 Analitik Envanter DES Katalog Tertibi Analitik Envanter db. Sultan Üçüncü Ahmed zamanında önceden beri bağlı bulunduğu Divan-ı Hümâyûn'dan Bâb-ı Âsafî'ye (Paşa Kapısı'na) nakledilmiştir.MV) Âmedî Kalemi'nin aynı zamanda Meclis-i Vükelâ kitâbetini yürüten kalem olması sebebi ile.260 madde 5. Meclis-i Vükelâ müsvedde mazbataları ile "Meclis-i Mahsus'a" havalesini taşıyan vesikalar bu bölümün evrakını teşkil etmektedir. Katalog No 577 578 1009 533 534 535 535 577 578 A. hatt-ı hümâyûnlar ve maruzât-ı rikâbiye hülasaları teşkil etmektedir.377 438/61. Yüksek Lisans Tezi.

189 30/5. lüzum görülen hâllerde Müsteşarlık.MTZ) Eyâlât-ı Mümtâze. s. askerî. Sadâret Eyâlât-ı Mümtâze Kalemi Belgeleri (A. Merkezi Filibe'dir. o eyalete ait tahrirât kayıtlarını ihtiva eden kataloglar teşkil olunmuştur. Bulgaristan (A. her eyalet için. bu eyaletlerden hemen her mevzuda (bilhassa adlî. Bulgaristan Prensliği ile Bosna ve Hersek. 320 . maârif vs. 1908 Temmuz inkılâbına kadar her türlü imtiyaza mazhar olan yerler şunlardı: Mısır Hidivliği. bu dö74 M. "leffiyle tahrirât" veya "meâlinden bahisle tezkire" suretinde havale olunmaz. iktisadî.850 DES Katalog Tertibi Analitik Envanter f. 577. Sisam Beyliği. Bu fonda.848 136/24. İş sahipleri de doğrudan doğruya kalem müdürüne müracaat ederdi. "Vilayât-ı Mümtâze Kalemi'ne" ifadesiyle kaleme tevdi edilirdi. 1. Bu kaleme ait belgeler BEO Sadâret Evrakı Teşrifat Kalemi Kataloğu'nda toplanmıştır. c. Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı.Bu kalemin evrakı olarak protokol listelerini. idare şekilleri muahede ve imtiyazlarla belirlenmiş ve dahilî idareleri hususî kanunlara tâbi olan yerler hakkında kullanılır bir tabirdir.954 112/17. havale olunan evrak ve yapılan müracaat üzerine ne yapılmak.MTZ (04)) Bulgaristan Prensliği.TŞF TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1270 1271-1278 1256-1278 1279-1309 1310-1341 1256-1341 Miladî 1840-1853 1854-1861 1840-1861 1862-1891 1892-1922 1840-1922 Dosya/Belge Adedi 3. Zeki Pakalın. ne yazılmak lâzım geleceği tayin edilip yazılır. "Vilayât-ı Mümtâze ve Muhtâre" de denirdi. Bâb-ı Âlî'de "Eyâlât-ı Mümtâze Kalemi Müdürlüğü" tarafından görülürdü. fa. Kalemce tetkikat yapılarak.171 m. Bulgaristan evrakı. Tarih Terimleri. meclis ve merasimler için hazırlanan davetiyeleri. bayram ve yılbaşı gibi özel günler ve tayinler sebebiyle gönderilen tebrikleri ve Teşrifat Kalemi'ne verilen ilmühaberleri saymak mümkündür. 1877-1878 Türk-Rus Harbi'nin sonucu olarak 17 Temmuz 1878 Berlin Muahedesi'yle kurulmuştur.170 madde 3. Bu eyaletlere taallük eden işler. Eyâlât-ı Mümtâze Kalemi'ne. Kıbrıs Adası. Katalog No 575 576 533 534 535 535 A.) tahrirât havale olunur ve icab eden yerlere sevkolunurdu. Eyâlât-ı Mümtâze'ye müteallik evrak. yahut Sadâret makamından istîzân olunarak ona göre icâbı icra edilirdi74. Bâb-ı Âlî'nin diğer kalemlerinde olduğu gibi. 38/5.

kronolojik sıra takip etmemektedir.173 6.900 vesikadan ibarettir.028 7.MTZ.728 adet vesikayı ihtiva eden katalog. Bulgaristan Emâreti. istiklâllerini ilan edecekleri 3 Ekim 1908 yılına gelinceye kadar olan yazışmaları ihtiva etmektedir.nemden. Bulgaristan evrakı belgelerinde bu eyaletle alakalı hemen her mevzuda (adlî.998 Analitik Envanter Katalog Tertibi fb.GR TARİH Hicrî 1298-1330 Miladî 1880-1912 Belge Adedi 5. Girid'le alakalı muhtelif mevzuları hâvi bu kısım 5. malî.728 Katalog Tertibi Analitik Envanter fc. Ancak orijinal tomarlar dağıtılmadan ve birinci cildin hemen başında yer almıştır. Bulgaristan Evrakı Defterleri'nin BEO Mümtâze Kalemi Bulgaristan Evrakı ismiyle 6 ciltlik kataloğu bulunmaktadır.MTZ. askerî. haricî. yazışmalarını BEO Mümtâze Kalemi ile yapmaktaydı. iktisadî) tertip olunmuş tahrirât kayıtları mevcuttur. adlî. 1298-1330/1880-1912 tarihleri arasındaki Girid'le ilgili yazışmaları ihtiva etmektedir.MTZ.CBL) Bu fonda Cebel-i Lübnan'la alakalı muhtelif mevzulardaki (ticarî.016 7.351 6.900 Katalog Tertibi Analitik Envanter 321 .672 6. maârif. askerî) belgeler bulunmaktadır.CBL TARİH Hicrî 1283-1337 Miladî 1866-1919 Belge Adedi 7.MTZ (04) TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1292-1314 1314-1318 1318-1321 1321-1322 1322-1304 1296-1336 Miladî 1875-1896 1896-1900 1900-1903 1903-1904 1904-1906 1879-1918 Belge Adedi 15. Katalog No 579 580 581 582 583 584 A.378 gömlek) içinde 49.GR) Bu tasnif. Cebel-i Lübnan (A. Bulgaristan Emâreti'ne ait fon. 1283-1337/1866-1919 tarihleri arasındaki 7.174 adet belgeden oluşmaktadır. Katalog No 586 TASNİFİN KODU A. 185 dosya (14. Katalog No 586 TASNİFİN KODU A.MTZ. Girid (A. Tasnifi provönans sistemine göre yapılmıştır.

Birinci kısım. Aleko Paşa 322 . daireler ve Sisam Adası İdaresi ile yaptığı yazışmalardan meydana gelmiştir.fd.MTZ. Katalog 2 kısımda teşkil olunmuştur. İtalya ve Rusya tarafından 26 Nisan 1879'da imzalandı.KB A.MTZ. Katalog No 590 TASNİFİN KODU A. Katalog No 587 TASNİFİN KODU A. Mısır eyaletine mahsus Sadâret evrakının bir araya getirilmesinden meydana gelmiştir. 1310-1326/1892-1908 tarihlerini hâvi 2 dosyadan ibarettir.BN TARİH Hicrî 1310-1338 1310-1326 Miladî 1892-1919 1892-1908 Belge Adedi 2. Katalog No 589 KATALOG ADI A. Hasköy. "Şarkî Rumeli Nizamnâmesi" Osmanlı Devleti ile Almanya. Bu fon için hazırlanan katalog 5. Sisam (A.148 Katalog Tertibi Analitik Envanter fe.KB .300 köyden teşkil edilmişti. İslimye ve Bergos sancaklarına tâbi 28 kaza ve bunlara bağlı yaklaşık 1.520 vesikayı ihtiva etmektedir. ikinci kısım.MTZ (05) TARİH Hicrî 1298-1341 Miladî 1841-1922 Belge Adedi 25. Filibe. Aleko Paşa vali tayin edilerek Şarkî Rumeli vilayeti resmen 17 Mayıs 1879'da kuruldu. Vilayet.BN) Kıbrıs ve Bosna eyaletlerine ait vesikaları ihtiva etmektedir.SM TARİH Hicrî 1298-1338 Miladî 1880-1919 Vesika Adedi 5. 1298-1338/1880-1919 tarihleri arasında Sadâret'in Sisam ile ilgili olarak çeşitli nezâret.831 Katalog Tertibi Analitik Envanter ff.A.148 vesikayı muhtevîdir.RŞ) 1877-78 Türk Rus Harbi sonucu olarak 13 Haziran 1878 Berlin Kongresi'nde Balkanlar ile Batı Trakya'nın kuzey hududu arasında Şarkî Rumeli vilayetinin kurulması kabul edildi. Şarkî Rumeli (A. Bosna'ya ait belgelerden müteşekkil olup.MTZ. Fransa. Zağra-i Atik.MTZ.MTZ.SM) Sisam evrakı. Kıbrıs ve Bosna Kataloğu toplam 2.MTZ (05)) Bu katalog 1257-1341/1841-1922 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmekte olup. Ancak daha sonra Aleko Paşa'nın Rus kumandanı ile işbirliği yapması sonucu bölge. Bulgar nüfuzuna girmeye başladı. Avusturya. Kıbrıs'a ait 1310-1338/1892-1919 tarihleri arasındaki 7 dosyayı ihtiva ederken. Mısır (A. İngiltere. Pazarcık.MTZ.MTZ. Kıbrıs ve Bosna (A.520 Katalog Tertibi Analitik Envanter fg.

863 adet vesika mevcuttur. Fonda lefleriyle birlikte 4.MTZ.TG) Bu bölüm evrakı. Bir süre sonra milislerin desteğine güvenen Bulgar Liberal Partisi'nin 18 Eylül 1885'te yaptığı bir hükümet darbesi ile vali tutuklanarak Şarkî Rumeli vilayeti Bulgaristan ile birleştirildi. Katalog No KALEMİN ADI BEO Sadâret Mektubî Kalemi (A.MTZ.RŞ TARİH Hicrî 1296-1327 Miladî 1879-1909 Vesika Adedi 7.MTZ) 591 Trablusgarb (TG) Trablusgarb (TG) Trablusgarb (TG. Trablusgarb Kataloğu'nda zikredilen muhtelif nezâretlere ait belgeler tarih ve adetleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Trablusgarb (A. Trablusgarb ve Bingazi vilayetlerinin çeşitli meseleleri ile ilgili olarak 1244-1339/1828-1920 tarihleri arasında Sadâret'in çeşitli kalemlerinden yapılan yazışmaların kalem ve son muamele tarihleri esas alınarak kronolojik bir şekilde sıraya konulmasından meydana gelmiştir. Katalog No 585 TASNİFİN KODU A.781 Katalog Tertibi Analitik Envanter fh.MKT) KISMI Dahiliye (DH) Teşrifat (TŞF) Trablusgarb (TG) MAHALLİ Bingazi (BZ) Trablusgarb (TG) Bingazi (BZ) Trablusgarb (TG) Hicrî Tarihi 1290-1326 1244-1329 1314 1293-1293 1293 1293 1322-1329 1330-1339 1323-1334 1326-1331 1329-1329 1322-1329 1330-1334 1331-1333 1321-1330 1331 1332-1335 Belge Adedi 56 213 3 5 6 5 346 293 92 6 9 465 216 43 593 274 279 Katalog Tertibi Evkâf (EV) Zabtiye (ZB) Sadâret Mümtâze Kalemi (A.MTZ) Trablusgarb (TG) Defter-i Hakanî (DF) Dahiliye (DH) Evkâf (EV) Harbiye (HB) 323 .görev süresini doldurup ayrılınca Vilayet Müsteşarı Gavril Efendi vezir rütbesi ile vali tayin edildi.) Adliye ve Mezâhib (AZM ) Bahriye (BH) Analitik Envanter Sadâret Mümtâze Kalemi (A. Şarkî Rumeli belgeleri 1296-1327/1879-1909 tarihleri arasındaki muhaberât kayıtlarını ihtiva etmektedir.

N. Dahiliye Kalemi.754 2/187 Katalog Tertibi DES h. Sadâret Evrak Ka lemi Belgeleri (A. Bu tarihten sonra "Bâb-ı Âlî Evrak Odası" adı ile teşkilatta rastladığımız bu birimin ilk nizamnâmesi 1277 tarihini taşımaktadır. 324 . "muhasebât"a havalesi bulunan tahrirâtlar ile "varidât ve masârıfât cetvelleri" gibi belgeler toplanmıştır. Bundan dolayı 1319 yılından itibaren bu kalemin evrakı MH kodu verilerek tasnif edilmiştir. Bu bölümdeki evrakın kayıtları BEO Gelen-Giden Defterleri fonunda bulunmaktadır.MH) 1322 yılı salnâmelerinde adı bulunan "Muhasebe Müdürlüğü" evrakının 1319 yılından itibaren Sadâret Evrakı içerisinde yer aldığı görülmektedir. 22.VRK) Sadâret teşkilatı bünyesinde ilk defa bir evrak müdürü. Katalog No 550 550 TASNİFİN KODU A.MTZ) Maliye (ML) Meşîhat (MŞ) Meşîhat (MŞ) Posta ve Telg. 1267.VRK) Dahiliye (DH) Bingazi (BZ) Trablusgarb (TG) g. 22 Ramazan 1267/21 Temmuz 1851 tarihinde görevlendirilmiştir75.Katalog No KALEMİN ADI KISMI MAHALLİ Hariciye (HR) Müteferrik (M) Hicrî Tarihi 1322-1331 1332-1338 1323-1325 1322 1331-1331 1323-1331 1332-1339 1328-1333 1325-1334 1323-1326 1332-1333 1331-1332 1306 1296-1328 1263-1329 Belge Adedi 325 261 16 3 90 253 237 27 119 149 16 12 2 111 338 Katalog Tertibi Trablusgarb (TG) Mülkiye ve Askerî Tıbbiye (MAT) Maârif (MF) 591 Sadâret Mümtâze Kalemi (A. Bâb-ı Âlî ile taşra ara75 Takvim-i Vekâyi. 1289 senesine kadar Bâb-ı Âlî'de evrak giriş çıkış işlemleri Dahiliye Kalemi ve Bâb-ı Âlî Evrak Odası olmak üzere iki odada yapılmaktaydı.MH TARİH Hicrî 1319-1327 1319-1327 Miladî 1901-1909 1901-1909 Dosya/Belge Adedi 96/18. Sadâret Muhasebe Kalemi Belgeleri (A. Bu bölümde.(PT) sarayla Yazışma Sıhhiye (SH) Trablusgarb (TG) Ticaret ve Ziraat (TZT) Ticaret ve Nâfia (TNF) Analitik Envanter Sadâret Evrak (A.

Tevcih ve nişan konuları haricinde yazılmış pusulalar.558 madde 1. malî konuları ihtiva eden ve BEO tarafından herhangi bir birime havale edilmeksizin sonuçlanan belgeler (tahrirât.296 DES Katalog Tertibi Analitik Envanter 325 . vali gibi görevlilere kendi yörelerinde yazılmış tahrirât vs.sında yapılan yazışmaları. Fona ait bir adet katalog çıkarılmıştır.578 224/35. arzuhâl.VRK EKLER TARİH Hicrî 1309-1341 Miladî 1891-1922 Dosya/Belge Adedi 864/172. bir kalem evrakı değildir.M) "Müteferrik" adı altında toplanan evrak. fakat kim tarafından nereye yazıldığı tespit edilemeyen evrak ile defterdar. evrak takip pusulaları vs. Kataloğun dökümü şu şekildedir: Katalog No 525 1007 548 549 550 550 (Ek) A. evraka ait kıstasların yetersizliği sebebiyle birbirinin eki durumunda olan belgelerin ayrı ayrı tasnif edilmemesi için Mektubî Kalemi ile BEO evrakı. Böylece bu evrak Sadâret Evrak Kalemi adı altında tasnif edilmiştir. Sadâret Müteferrik Belgeler (A. fakat ileride ortaya çıkacak bir kısım malumatla kalemlerden birine dahil edilebilecek olan evraktır.404 m. Bu bölümde mülkî..196 27/6.M TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1256-1271 1271-1279 1256-1278 1279-1309 1310-1341 1256-1341 Miladî 1840-1854 1854-1862 1840-1861 1862-1891 1892-1922 1840-1922 Dosya/Belge Adedi 1. "Müteferrik" kısmında zikredilmiştir. 26/3. Mektubî Kalemi adı altında birlikte tasnif edilmiştir. Böylece bu oda.736 216/32.) yer almaktadır. 12 Şevval 1309 tarihinden 1341 tarihine kadar Mektubî Kalemi ve Mektubî Mühimme Kalemi evrakı Osmanlı döneminden orijinal tasnifli olarak intikal ettiği için Evrak Odası belgelerini Mektubî Kalemi evrakından ayırmak mümkün olmuştur. idarî. Katalog No 550 TASNİFİN KODU A. askerî. 1289 senesinde çıkan bir nizamnâme ile bu iş tamamen bırakılmıştır. Bâb-ı Âlî'de evrak akışını sağlayan tek merkez hâline gelmiştir.625 71/16. Bu bölümdeki evrakın kayıtları BEO Gelen-Giden Defterleri serisinde bulunmaktadır.394 Katalog Tertibi DES ı. Sadâret'e gelmediği açıkça belli olan. tezkire. vesikası bulunamayan zarflar. Bâb-ı Âlî Evrak Odası ise İstanbul içerisindeki daireler ve nezâretlerle Bâb-ı Âlî arasındaki yazışmaları yürütmekteydi. Sadâret kalemlerinden hangisinden olduğu tespit edilemeyen. mazbata. 1256-1309 dönemi Sadâret evrakı tasnif edilirken.

Deâvî Nezâreti Belgeleri Osmanlı Devlet teşkilatında en eski memurlardan olan Çavuşbaşı. verilen cezaları infaz ve malikane sisteminin denetimi gibi hizmetleri yerine getirirdi. Siyasi. 1334/1916 yılında uygulanan metod değişmeksizin. bu da imparatorluğun sonuna kadar devam etmiştir. Ayrıca. İdare. kılavuz çavuşluk memuriyetleri varlıklarını nezâret bünyesinde de devam ettirmişlerdir. Çavuşbaşılığın nezârete dönüştürülmesinden sonra maiyyeti altında bulunan çavuş emini.397 Katalog Tertibi Analitik envanter 3. 2007-2009 yıllarında yapılan tasnif ve tashih çalışmalarında kayıt defterlerinde yer alan özetler bilgisayar ortamına aktarılmış ve 1'den 354. Divan-ı Hümâyûn'da düzeni sağlamak ve teşrifatı icra etmek. 27 Receb 1252-9 Ramazan 1252/7 Kasım 1836-18 Aralık 1836 tarihleri arasında tam olarak tespit edilemeyen bir tarihte Çavuşbaşılık memuriyeti Deâvî Nezâreti'ne tahvil edilmiştir. Kataloglama çalışmalarına halihazırda devam edilmektedir. belgeler Hukuk.000'e kadar sıraya dizilerek dosyalanmıştır. davacı. BÂB-I ÂLÎ EVRAK ODASI (ARŞİVİ) BELGELERİ Bab-ı Âlî Evrak Odası Tanzimat'tan sonra Bab-ı Âlî'deki evrak akışını sağlamış. 326 . nihayet 24 Şevval 1277/5 Mayıs 1861 tarihinde çıkan nizamnâme ile imparatorluğun sonuna kadar devam edecek bir müessese hâlini almıştır. Şevval 1309 / Nisan 1892 tarihinden itibaren farklı bir metodla bu işlemler yerine getirilmeye başlanmıştır. görülecek davaların gündemini hazırlamak. davacı ve davacıları Divan'a getirmek. çavuş kâtibi. aynı konudaki belgeler birleştirilerek dosyalanmış ve fihrist defterleri tutularak da dosyalara ulaşılması sağlanmıştır. Bu döneme ait belgeler için nezâret ve vilayet gelen-giden kayıt defterleri katalog olarak kullanılmıştır. Her ne kadar odada başlangıçtan sonuna kadar Sadaret'ten yazılan tezkire ve tahrirâtın kayıt ve saklama işleri yürütülmüşse de. BÂB-I ÂLÎ BÜNYESİNDEKİ DİĞER DAİRELERE AİT BELGELER a. 2009 yılı itibarıyla 7 cildinin kataloglama çalışmaları tamamlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.2. Öncelikle Sadaret Mektubi Kalemi'nden yazılan her yazının müsveddesi üzerine müteselsilen devam eden bir umum numarası verilmiş ve bütün evrakın takibi bu numaradan yürütülmüştür. Mütenevvia adları altında dört grup şeklinde dosyalanmaya başlanmış. mübâşirlik. Katalog No 1718-1724 TASNİFİN KODU BEO TARİH Hicrî 1309-1310 Miladî 1891-1893 Belge Adedi 28.

Yani esas görevi icra keyfiyetiydi. 1265-1274/1849-1858 yılları arasındaki evrak ise geldiği yere bakılmaksızın. provenans tasnif sistemi prensiplerine uygun olarak. ihtiva ettiği kanunun ehemiyyet ve çeşidine göre Adi.Deâvî Nezâreti'nin görevi hukuku ilgilendiren konuları şeyhülislâm nezdindeki mahkemeye havale etmek. Kanun ve Takrir olmak üzere dört ayrı deftere kaydedilmiştir. bu zamana kadar nezâret tarafından idare edilen hapishânelerle ilgili bazı inzibatî hususlar İstanbul Muhafızlığı'na devredildi. Katalog No 1377 TASNİFİN KODU DV TARİH Hicrî 1256-1287 Miladî 1840-1870 Belge Adedi 18. Tasnife esas alınan Meclis-i Vâlâ Gelen Evrak Hülasa Kayıt Defterleri yıllar arasında mahiyet itibariyle farklılıklar gösterirler. Sürgün edilen kişiler. Bu durum göz önüne alındığında birbirinden farklı defter tutma usullerinin uygulandığı üç dönem ortaya çıkmaktadır ki. Neticede birbirinden ayrılmış bulunan vesikalar bir araya getirildiği gibi. 2. bunlar sırasıyla şunlardır: 1. Deâvî Nezâreti 6 Şaban 1287 lağvedilmiş ve yerine Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'ye bağlı olmak üzere İcra Cemiyeti teşkil edilmiştir. 14 Safer 1259 tarihinde. Daha sonra esas alınan kayıt defterlerindeki hülasaların karşılarına vesikaların dosya ve gömlek numaraları yazılmıştır. sonuçlanan ve karar verilen davalar hakkında alınan kararı uygulamak ve mahkeme masraflarını tahsil etmekti. Meclis-i Vâlâ Riyâseti Belgeleri (MVL) Meclis-i Vâlâ belgelerinin tasnifinde şu usul uygulanmıştır: Dağınık hâlde bulunan evrak. nezâret maiyyetindeki çavuşlar aracılığıyla sürgün yerine gönderilirdi.042 Katalog Tertibi DES Sadâret adına Deâvî Nezâreti tarafından çeşitli makamlara gönderilmek üzere kaleme alınan tahrirât ve tezkireler için "Sadâret Mektubî Kalemi Deâvî Yazışmalarına Ait Belgeler" bölümüne bakılmalıdır. esas olarak geldiği bölgelere göre sınıflandırılarak Anadolu / Anadolu Katl-Sirkat ve Rumeli / Rumeli Katl-Sirkat. b. bu defterlerin evraka ulaşmada birer vasıta olarak kullanılabilmesi ve evrakın geçirmiş olduğu muamelelerin takip edilebilmesi sağlanmıştır. 327 . 1377 numaralı Deavi Nezâreti Defterleri ve Belgeleri isimli katalogda 1256-1287/ 1840-1870 yıllarını kapsayan ve 18042 adet belgesi bulunan Deâvî Nezâreti belgelerinin katalog tertibi DES tasniflidir. adlarıyla açılan defterlere kaydedilmiştir. defter kayıtları esas alınmak suretiyle belli bir düzene kavuşturulmuştur. 1257-1265/1841-1848 yılları arasında evrak. Mühimme.

Diğer bir sebep de bir konuyla ilgili yazışma tamamlandıktan sonra daha ileriki tarihlerde aynı konuda yeniden yapılan yazışma evrakının önceki ev328 . Bu dönemde söz konusu edilen başlıca defter serilerinin dışında. 1281'den itibaren vilayet mesâlihinin kaydedildiği. Arabistan ve Cezayir-i Bahr-i Sefîd defterleri de araştırmaya açılmıştır. Rumeli. her vilayetin kendi adına açılan defterler de tutulmaya başlanmıştır.1274-1284 yılları arasında ise yukarıda zikredilen her iki usûl bir arada tatbik edilmiştir: Adi defterleri 1277'den sonra İstidâ adını alırlar. Maliye. Ayrıca evrak muamele gördüğü sırada başka birimlere gönderilmiş de olabilmektedir ki. Bunun sebeblerinin başında. tediyesine dair olan takrirleri ihtiva etmektedir. Takrir defterleri de genellikle Maliye ve Evkâf nezâretlerinden gelen ve maaş. Mühimme Defterlerine kaydedilmiştir. Arabistan ile ilgili konular da Anadolu defterlerine kaydediliyordu. 1282'deki 10. Bunların yanında.1265-1274 yılları arasındaki Adi defterlerine istidâlar kaydedilirken. ilk dönemde Dersaâdet ve Cezayir ile ilgili konular Rumeli defterlerine. Divan-ı Muhasebât gibi yerlerden gelen ve maaş.1257-1265 yıllarını ihtiva eden Rumeli defterlerine. numaradan sonra 1276'da Mühimme Defteri olarak devam ettiği. Halbuki. Anadolu ve Rumeli defterlerinin yanısıra Dersaâdet. Kanun defterleri ise mevâdd-ı cezaiyye de denilen katil ve sirkat ile ilgili konuları hâvidir. Anadolu Defterlerine de. malî konuları hâvi evrak kayıtlıdır. hülasanın karşısında belirtilmektedir. 1274'te başlayan Dersaâdet defterlerinin 11. Defterlerin bu tür bir karmaşık yapı arzetmesi muhtevalarına dair aşağıdaki açıklamanın verilmesini gerekli kılmıştır: . 1281'de başlayan Hazâin Defterleri'ne. Evkâf nezâretleri. 1274-1285/1858-1869 yılları arasına tekabül eden son dönemde hem evrakın geldiği yere göre. muhasebe vb. mevâdd-ı mühimme. Cezayir-i Bahr-i Sefîd ve Dersaâdet'ten gelen evrak. Masârıfât. Muhukemât ve Kavânîn Defterleri ise. daha önce yapılan tasnifler esnasında bir kısım evrakın Meclis-i Vâlâ irâdeleri içerisine dahil edilmesi. . Mühimme Defteri'nden sonra serinin tekrar Dersaâdet adını aldığı görülmektedir. hem de konu ve çeşidine göre defter tutmanın beraberce uygulandığı görülmektedir. böyle durumlar defterde. . bir kısmının da Sadâret fonuna karışmış olması gelmektedir. Meclis-i Vâlâ'nın bu adı taşıyan dairelerine havale edilen evrakın kaydedildiği defterlerdir. Masârıfât vs. Defterler incelendiğinde bazı hülasaların karşılarında dosya ve gömlek numaralarının bulunmadığı görülecektir. Anadolu ile Arabistan ve Irak tarafından gelen evrak kayıtlıdır.3.

Adi (III. Anadolu (X) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XI. Adi (XIX) Meclis-i Vâlâ Evrakı. defterde gösterilen dosya/gömlek numarasında bulunmuyorsa. Mühimme (V. Meclis-i Vâlâ'dan çıkan bir yazının müsveddesi. Adi (IX. IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. II) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XIV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Rumeli (X. Adi (XVI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Anadolu Katl-Sirkat (IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. V) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XVIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. VII. IV. III) Meclis-i Vâlâ Evrakı. tahrirât. Rumeli (VII. Adi (VII.rakıyla birleştirilerek muhafaza edilmesidir. defterler arasındaki irtibatı sağlanamayan müteferrik evrakın kronolojik envanteri de bir katalog hâlinde hülasa defterlerinin sonuna ilave edilmiştir. Adi (V. VIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XIV. Birleştirmelerin yapıldığı defter ve numara da yine aynı şekilde hülasaların karşılarında belirtilmiştir. IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. VIII) TARİH Hicrî 1258-1262 1262-1264 1264-1265 1260-1262 1262-1263 1263 1264-1265 1258-1265 1265 1266 1266-1267 1267 1267-1268 1268 1268 1268-1269 1269 1269 1269 1269-1270 1270 1270-1271 1271-1272 1265 1265-1267 1267 1267-1268 1268 1270 1273 Miladî 1842-1846 1846-1848 1848-1849 1844-1846 1846-1847 1847 1848-1849 1842-1849 1849 1850 1850-1851 1851 1851-1852 1852 1852 1852-1853 1853 1853 1853 1853-1854 1854 1854-1855 1855-1856 1849 1849-1851 1851 1851-1852 1852 1854 1857 Katalog Tertibi Meclis-i Vâlâ Evrakı. Anadolu (II. Rumeli (XIII. III. Mühimme (I) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XX) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Tasnif esnasında bu durum aynen korunmuştur. Meclis-i Vâlâ'nın bir kısım müsveddeleriyle (mazbata. Anadolu (VI. Rumeli Katl-Sirkat (II. Adi (XXI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Katalog No 956 957 958 959 960 961 1010 1011 1012 1013 1014 1023 1024 1026 1027 1029 1030 1031 1037 1072 1073 1074 1075 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 FONUN ADI Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (I. Mühimme (VII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XVII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. IX) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (XI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. III. Mühimme (XVI) Analitik Envanter 329 . XV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. tezkire). mukabili tarihlerin taranması suretiyle burada aranmalıdır. VI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. VIII. Adi (XIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (II. X) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. VI) Meclis-i Vâlâ Evrakı.

Mühimme (X) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XXII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (XIV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XVI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Takrir (IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Takrir (II) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Takrir (V) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (IX. Takrir (III) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (I. Kanun (III. İstidâ (XVIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (XV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XIV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (XI. Kanun (V) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (VIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (XII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XXIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (III. II) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (XIII. İstidâ (V. Adi (V. İstidâ (XXI) Analitik Envanter 330 . VI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Kanun (VI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XIX) TARİH Hicrî 1273-1274 1274 1272 1272-1273 1273-1274 1274 1265-1267 1267-1269 1269-1270 1270-1273 1273-1274 1268-1269 1269 1270-1271 1271 1272 1272-1273 1277-1278 1278 1278 1278 1278-1279 1279 1279 1279-1280 1280 1280 1266-1267 1266-1267 1266-1267 1268-1269 1269-1271 1271-1272 1272-1274 1276 1276-1277 1277 1280 1280 1281 Miladî 1857-1858 1858 1856 1856-1857 1857-1858 1858 1849-1851 1851-1853 1853-1854 1854-1857 1857-1858 1852-1853 1853 1584-1855 1855 1856 1856-1857 1861-1862 1862 1862 1862 1862-1863 1863 1863 1863-1864 1864 1864 1850-1851 1850-1851 1850-1851 1852-1853 1853-1855 1855-1856 1855-1857 1860 1860-1861 1861 1864 1864 1865 Katalog Tertibi Meclis-i Vâlâ Evrakı. X) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Takrir (VI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. VIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı.Katalog No 1089 1090 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1179 1180 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 FONUN ADI Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (I. Kanun (I. İstidâ (III. XXVII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (XVII. Takrir (I) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XXVI. II) Meclis-i Vâlâ Evrakı. II) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (XX) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Takrir (VII. İstidâ (XV. İstidâ (XVII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Adi (XXIV. VIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (VII. Kanun (VII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. VI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XXV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (XIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (XIX) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Mühimme (XVII) Meclis-i Vâlâ Evrakı.

geldiği devâir ya da vilayetler itibariyle ilgili defterine hülasaten kaydedilerek konusuna göre ait olduğu daireye gönderilmektedir. İstidâ (III) Meclis-i Vâlâ Evrakı. I) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Anadolu (XXIV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (VII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (IV) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Evrak üzerinde bu kayıtların hepsi bir arada görülebildiği gibi sadece biri ya da ikisi de görülebilmektedir. Anadolu (XXII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Tasnifte uygulanan usul ise şöyle olmuştur: Düzenli-düzensiz dosyalar ve torbalar içerisinde bulunan evrakın tamamı.Katalog No 1246 1247 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1314 1315 1316 FONUN ADI Meclis-i Vâlâ Evrakı. provönans tasnif sistemi prensiplerine uygun olarak orijinal kayıt defterleri esas alınmak suretiyle. Şûrâ-yı Devlet Belgeleri (ŞD) Şûrâ-yı Devlet'e gelen ve giden evrakın teşekkül safhası şu şekildedir: Sadâret'ten Şûrâ-yı Devlet'e havale olunan evrak. İstidâ (II) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Anadolu (XXI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (VI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Anadolu (XXVI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (XXVI. Anadolu (XXIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (XI) Meclis-i Vâlâ Evrakı. XXV) TARİH Hicrî 1281 1281 1281-1282 1281-1282 1282 1282 1283 1283 1283 1279 1279-1280 1280 1280 1280-1281 1281 1283 1283 1284-1285 Miladî 1865 1865 1865-1866 1865-1866 1866 1866 1867 1867 1867 1863 1863-1864 1864 1864 1864-1865 1865 1867 1867 1868-1869 Katalog Tertibi Meclis-i Vâlâ Evrakı. c. İstidâ (XXII. teşekkül safhasındaki aslî düzenine kavuşturulmuştur. Daha sonra bu kayıt defterlerindeki özetlerin karşılarına vesikaların "dos331 . için de ayrıca hülasa defterleri tutulmuştur. İstidâ (XXIV. Evrak Odası'nda. XXIII) Meclis-i Vâlâ Evrakı. tezkire vs. Sadâret adına Meclis-i Vâlâ tarafından çeşitli makamlara yazılan tahrirât ve tezkire-i sâmîler ve Sadâret ile Meclis-i Vâlâ arasındaki yazışmalara ait belgeler için "Sadâret Mektubî Kalemi Meclis-i Vâlâ Yazışmalarına Ait Belgeler"e bakılmalıdır. Şûrâ-yı Devlet ca. İstidâ (IX) Meclis-i Vâlâ Evrakı. Burada da dairenin hülasa defterine kaydedilen evrakın müzakeresi neticesinde yazılan mazbata. Anadolu (XX) Meclis-i Vâlâ Evrakı. İstidâ (XVIII) Analitik Envanter Meclis-i Vâlâ tarafından Sadâret'e takdim edilen mazbatalar. İstidâ (XII) Meclis-i Vâlâ Evrakı.

Defterler incelendiğinde.Bahriye Şûrâ-yı Devlet . Bu durum defterlerin "karar-ı müzâkere" bölümünde gösterilmiştir..Dahiliye Şûrâ-yı Devlet .Ticaret TARİH Hicrî 1285-1341 1324-1341 1321-1341 1285-1341 1294-1341 1285-1341 1294-1341 1288-1291 1326-1339 1285-1341 1310-1329 1285-1341 1285-1341 1285-1341 1322-1326 1300-1329 1309-1328 1314-1341 1295-1329 Miladî 1868-1922 1906-1922 1903-1922 1868-1922 1877-1922 1868-1922 1877-1922 1909-1922 1908-1921 1868-1922 1892-1911 1868-1922 1868-1922 1868-1922 1904-1908 1883-1911 1891-1910 1896-1922 1878-1911 Katalog Tertibi Analitik Envanter 332 . özetin karşısında "karar-ı müzakere" veya "icra-yı karar" sütununda belirtilen "Defterin Adı" ile o defterdeki sağdan ikinci sütunda "Defter Numarası" bölümünde yer alan numarasından aranması gerekmektedir.Ma‘zulîn Şûrâ-yı Devlet .Maârif Şûrâ-yı Devlet . Katalog No 686-687 688-691 692-694 695-723 724-732 733-735 736-756 1015 757 758-759 760-762 763-767 768-773 774-781 782 783-791 792 793-795 796-799 TASNİFİN KODU Şûrâ-yı Devlet . numarası ile birleştirilmiştir" şeklinde not düşülerek belirtilmiştir. birbirinden ayrılmış bulunan vesikalar bir araya getirildiği gibi bu defterlerin evraka ulaşmada vasıta olarak kullanılabilmesi ve evrakın geçirmiş olduğu muamelelerin seyrinin takip edilebilmesi sağlanmıştır. Bunun birinci sebebi.Telgraf Şûrâ-yı Devlet . İkincisi ise zamanında başka birimlere gönderilmiş olmasıdır.Tekâüd Şûrâ-yı Devlet .Orman Maâdin Nezâreti Şûrâ-yı Devlet . defterlerin "icra-yı karar sütunlarında ".ya ve gömlek numaraları" yazılmıştır. defterinin. bazen aynı defterin ilerideki numaralarında olduğu gibi.Bahriye Şûrâ-yı Devlet ... Bu durum. Bu şekilde birleştirilmelerden dolayı karşılarında dosya ve gömlek numaraları bulunmayan evraka ulaşabilmek için. Üçüncü sebep de..Techizât-ı Askeriye Şûrâ-yı Devlet . Böylece.Meclis-i Mebusân Şûrâ-yı Devlet .Dersaâdet Şûrâ-yı Devlet .Nâfia Şûrâ-yı Devlet . bir konuyla ilgili yazışma tamamlandıktan sonra daha sonraki tarihlerde aynı konuda yeniden yapılan yazışmalarla oluşan evrakın.Seraskerlik Şûrâ-yı Devlet . Birleştirmeler.Maliye Şûrâ-yı Devlet ..Rusumât Şûrâ-yı Devlet .Defter-i Hakanî Şûrâ-yı Devlet . bazen de yazışma yerinin farklı oluşundan dolayı ayrı defterlerde yapılmıştır. Tasnif esnasında bu durum aynen korunmuştur.. çok nadir de olsa tasnif esnasında evrakın bulunamamış olmasıdır.. bazı özetlerin karşılarında belirtilen "dosya ve gömlek" numaralarının bulunmadığı görülecektir. bu eski dosya ile birleştirilerek arşivlenmesidir.Şehremâneti Şûrâ-yı Devlet .

Zabtiye-Emniyet Şûrâ-yı Devlet . "Sadâret Mektubî Kalemi Şûrâ-yı Devlet Yazışmalarına Ait Belgeler".Ticaret ve Ziraat Şûrâ-yı Devlet .Müteferrika Şûrâ-yı Devlet .Rumeli-i Şarkî Şûrâ-yı Devlet . tezkire ve buyruldular için bkz. 333 .Merci-i Dava Şûrâ-yı Devlet .Aydın Şûrâ-yı Devlet .Prizrin Şûrâ-yı Devlet .Adana Şûrâ-yı Devlet .Edirne Şûrâ-yı Devlet . Kayıt TARİH Hicrî 1329-1341 1285-1341 1285-1338 1285-1339 1284-1338 1285-1338 1285-1341 1285-1338 1285-1338 1295-1339 1285-1338 1295-1338 1285-1340 1327-1341 1295-1330 1294-1331 1286-1294 1296-1302 1285-1331 1285-1295 1285-1287 1285-1330 1286-1340 1285-1337 1285-1338 1295-1340 1285-1336 1285-1340 1285-1331 1285-1315 1287-1295 1335-1341 1285-1341 1335-1336 1309-1329 1325-1328 Miladî 1911-1922 1868-1922 1868-1920 1868-1921 1867-1920 1868-1920 1868-1922 1868-1920 1868-1920 1878-1921 1868-1920 1878-1920 1868-1922 1909-1922 1878-1912 1877-1913 1867-1877 1879-1885 1868-1913 1868-1878 1868-1870 1868-1912 1869-1922 1868-1919 1868-1920 1878-1922 1868-1918 1868-1922 1868-1913 1868-1897 1870-1878 1917-1922 1868-1922 1917-1918 1891-1911 1907-1910 Katalog Tertibi Analitik Envanter Şûrâ-yı Devlet tarafından Sadâret'e takdim edilen mazbatalar ile bu mazbatalar üzerine Sadâret tarafından kaleme alınan tahrirât.Sivas Şûrâ-yı Devlet .Suriye Şûrâ-yı Devlet .Kıbrıs Şûrâ-yı Devlet .Erzurum Şûrâ-yı Devlet .Dersaâdet Müteferrikası Şûrâ-yı Devlet .Bağdad Şûrâ-yı Devlet .Kosova Şûrâ-yı Devlet .Hüdavendigâr Şûrâ-yı Devlet .Van Şûrâ-yı Devlet .Konya Şûrâ-yı Devlet .İstidâ Şûrâ-yı Devlet .İstanbul Şûrâ-yı Devlet .Katalog No 800-803 804-807 808-811 812-815 816-820 821-823 824-830 831-834 835-839 840-842 843-845 846-847 848-851 852 853 854-856 857 858 859-863 864 865 866-867 868-870 871-875 876-879 880-881 882-887 888-889 890-892 893 894 895 896-943 944 945 946 TASNİFİN KODU Şûrâ-yı Devlet .İşkodra Şûrâ-yı Devlet .Trablusgarb Şûrâ-yı Devlet .Pul.Hicaz ve Yemen Şûrâ-yı Devlet .Kastamonu Şûrâ-yı Devlet .Cezayir-i Bahr-i Sefîd Şûrâ-yı Devlet .Haleb Şûrâ-yı Devlet .Üsküb Şûrâ-yı Devlet .Ankara Şûrâ-yı Devlet .Selanik Şûrâ-yı Devlet .Diyarbakır Şûrâ-yı Devlet .Tuna Şûrâ-yı Devlet .Yanya Şûrâ-yı Devlet .Trabzon Şûrâ-yı Devlet .Girid Şûrâ-yı Devlet .

e. şer‘iye mahkemeleri.SAİD) Şûrâ-yı Devlet belgelerinden müstakil olarak intikal eden Şûrâ-yı Devlet sicil zarfları. mehâkim-i kanûuniyyede (nizamiye mahkemeleri) görülüp istinâf kılınan davalara bakmaktı. Şûrâ-yı Devlet Sicill-i Ahval İdaresi (ŞD. Katalog No 1406 TASNİFİN KODU DA TARİH Hicrî 1284-1293 Miladî 1868-1876 Belge Adedi 18.SAİD TARİH Hicrî 1231-1316 Miladî 1815-1899 Belge Adedi 4.677 Katalog Tertibi DES d. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye belgeleri 1284-1293/1868-1876 tarihlerini ihtiva etmektedir. Ayrıca zarflarda yer alan şahıslardan “Sicil Defterleri"nde kaydı bulunabilenlerin özetleri sonuna atıfta bulunulmuş. 8 Zilhicce 1284 tarihli nizamnâmesine göre davaların görüldüğü en yüksek makam olmak üzere kurulan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin görevi.cb. Bu meclise. baba adı. 1292 yılı sonunda Adliye Nezâreti'nin teşekkülü ile Divan-ı Ahkam-ı Adliye Riyâseti ortadan kalkmıştır. Şûrâ-yı Devlet görevlilerinin sicil zarflarından oluşan fon zarf sıralaması da bozulmaksızın tasnif edilen sicil belgelerinde yer alan görevlilerin adı. adı geçen görevlinin hangi defterin hangi sahifesinde yer aldığı gösterilmiştir. 1908 Temmuz inkılâbı üze334 . Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Belgeleri (DA) H. doğum tarihi ve görevleri bilgisayar ortamına aktarılarak bu katalog hazırlanmıştır. "Meclis-i Hâs" veya "Meclis-i Hâss-ı Vükelâ" da denirdi ki bugünkü manada "Bakanlar Kurulu" demektir. 1255 tarihinde kurulan Meclis-i Vâlâ. orijinaline sadık kalınarak müstakil olarak tasnif edilmiştir. 11 Zilkade 1284 tarihinde lağvedilmiş ve yerine Şûrâ-yı Devlet ile Divan-ı Ahkâm-ı Adliye riyâsetleri kurulmuştur. ikinci olarak da. Katalog No 1688 TASNİFİN KODU ŞD.044 Katalog Tertibi DES Divan-ı Ahkâm-ı Adliye tarafından Sadâret'e takdim edilen mazbatalar ile kaleme alınan tahrirât. Meclis-i Vükelâ Mazbataları (MV) Meclis-i Vükelâ. doğum yeri. h. tezkire ve buyruldular için Sadâret Mektubî Kalemi Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Yazışmalarına Ait Belgeler'e bakılmalıdır. cemaât-i ğayr-ı müslime mahkemeleri ve ticaret mahkemelerinin baktığı dışındaki davalardan muamelât-ı adiye ve cinayete müteallik olup usulen kendisine havale olunan davalara bakmak. evvela. sadrıazamın riyâseti altında şeyhülislâm ile nâzırlardan mürekkep olan ve devletin iç ve dış siyasetinde ve mühim işlere müteallik hususlar hakkında karar veren meclisin adıdır.

Hariciye nazırı. Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı. II.089 Analitik Envanter Katalog Tertibi Meclis-i Vükelâ belgeleri için ayrıca Sadâret Amedî Kalemi Meclis-i Vükelâ Yazışmalarına Ait Belgeler bölümüne bakılabilir.452 4. şeyhülislâm. şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde 7 ciltlik bir kataloğu hazırlanmıştır. Ticaret nazırı. Katalog No 948 949 950 951 952 953 954 Cilt Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 MV TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1302-1305 1305-1308 1308-1313 1313-1317 1327-1331 1332-1341 1298-1336 Miladî 1885-1888 1889-1891 1891-1896 1896-1909 1909-1913 1914-1922 1881-1918 Belge Adedi 2.355 3. 76 Fatma Aliyye. valide kethüdâsı ile Sadâret mâzûllerinden bazıları Mecâlis-i Âlî-i Memûriyet unvanıyla Meclis-i Vükelâ âzâsından addolunurlardı76. s. görevlerinden dolayı padişaha ve Meclis-i Mebusân'a karşı müşterek bir mesuliyet altına sokulmuştur. kaptan-ı derya. Sadâret müsteşarı. Bu fon üzerinde çalışmalar hâlen devam etmekte olup. Meclis-i Vükelâ heyetinde zaman zaman değişiklik de olmuştur. Zabtiye müşiri.454 2. Dersaâdet 1333.394 5. Tophâne müşiri. serasker.408 5. 335 . Meclis-i Vükelâ Mazbataları aşağıdaki listede verilen kayıt defterlerine kaydedilmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde sadrıazam. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye reisi.279 2.rine kurulan Meşrutiyet rejiminde bu meclis.

IV. Sultan İkinci Abdülhamid'e ait hususî el defterleri ve cüzdanlar ile haritalar bulunmaktadır. dış basında Devlet-i Aliyye ile ilgili çıkan yazılar. Cevdet Paşa.MTV TARİH Hicrî 1250-1336 1274-1335 1293-1327 1294-1326 1293-1327 1262-1330 1295-1327 1214-1341 1266-1340 Defterler Kısmı 1298-1327 1274-1337 1881-1909 1857-1918 1 1 Miladî 1835-1917 1857-1916 1876-1909 1877-1908 1876-1909 1845-1912 1878-1909 1800-1922 1850-1922 Katalog Adedi 3 2 3 13 14 13 1 31 1 Analitik ve DES Analitik ve İndeksli Katalog Türü Perakende Evrak Bu kısımlar ve tasnifleri hakkında malûmat yeri geldikçe verilecektir. Yıldız Sarayı'nda biriken defter.KP Y.d Y. kanun ve nizamnâme suretleri. Namık Kemal. Sultan İkinci Abdülhamid'in özel olarak ilgilendiği konular. Nezâret ve Devâir Maruzâtı Gazeteler Kısmı Maruzât Defterleri 494-497 Yıldız Esas Defterleri (Ek Yıldız Tasnifi Defterleri) Y. belge ve gazetelerden oluşan fondur.MRZ. Yıldız Arşivi'nde oluşan belgeler aşağıda görüldüğü gibi beş gurupta ele alınmıştır: YILDIZ ARŞİVİ TASNİFİ BELGE-DEFTER KATALOGLARI GENEL LİSTESİ Katalog No 1176-78 477-78 461-63 464-476 1019-20 480-93 BÖLÜM ADI Yıldız Esas Evrakı Kâmil Paşa Evrakı (Yıldız Esas Evrakı'na Ek) Sadâret Resmi Maruzâtı Sadâret Hususî Maruzâtı Mütenevvi Maruzât Mâbeyn Evrakı Mâbeyn Cetvelleri Sadâret. Girid Hadisesi. Yıldız evrakı.A. 336 . Şarkî Rumeli. sınır olayları gibi önemli devlet meselelerinden. Sadâret'ten saraya sunulmuş.RES Y. tahta çıkışından bir müddet sonra ikâmet mahalli olarak Yıldız Sarayı'nı seçmiş ve devleti buradan idare etmiştir. Yıldız Sarayı'nda belge sayısı her sene artan bir arşiv teşekkülüne sebep olmuştur. Bu fonda.EE.HUS Y. Ermeni ve Mısır meseleleri. Sultan İkinci Abdülhamid. Midhat Paşa gibi önemli şahsiyetlerin metrukâtı. ancak irâdeleri sâdır olmamış tezkireler. 33 yıllık saltanatı sırasında hükümdarın bütün meseleler hakkında bilgi edinmek ve karar vermek arzusu. şahısların Yıldız Sarayı'na sundukları çeşitli arîza. albüm ve resimler.EE Y.A. rapor ve ihbarlar. Kâmil Paşa. YILDIZ SARAYI ARŞİVİ BELGELERİ Sultan İkinci Abdülhamid devrinde (1876-1909). devletler arası ilişkiler.PRK KODU Y. zabtiye jurnallerinde geçen adi vukuata kadar bu dönemin çeşitli özelliklerini yansıtan mühim bir fondur.d Y.EE.

resmî makam veya hususî şahısların saraya sundukları arîzalarla.EE 337 . Yıldız Esas Evrakı 2. Önceki Yıldız Esas Evrakı Kataloğu'nda karton numarası olarak belirtilen numara. Yıldız Esas Evrakı (Y. şahsen ve hususî olarak meşgul olduğu mevzularda. yeniden dosya ve gömlek numaraları verilerek dördüncü cilt olarak araştırmaya açılmıştır.EE) Daha evvel tek katalog olarak araştırmaya açık bulunan Yıldız Esas Evrakı. dosya içerisindeki gömleklere de müteselsil gömlek numarası verilmiştir.EE) Bu fon. Ancak eski numaralar uzun zamandır referans olarak kullanıldığından. yeni düzenlemede dosya numarası olarak muhafaza edilmiş. bazı mühim mevkilerde bulunmuş devlet ve hükümet ricâlinin ölümlerini müteakip saraya aldırılan evrakından ibarettir. Listede yer alan orijinal tasnif bölümündeki diğer numaralar da. Bu bölümde. Kısım Kataloğu olarak araştırmaya açık bulunan bölüm. İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın başkanlığında yürütülen tasnif ve hazırlanan Osmanlı Türkçesi özet fişlerinden istifade edilmiş. o dönemde belgelere verilmiş olan numaralar dikkate alınmak suretiyle gömleklere ayırmak yoluna gidilmiştir. yerli ve yabancı devlet adamları ve elçilerle yaptıkları mülâkatlara ait raporlarla. Daha evvel yapılmış olan olan tasnif kataloğundaki numaralama karmaşıklığı yeni katalogda giderilmiştir. hükümdarın. istirhamlar. Yapılan yeni düzenlemede.1. a. Özetlerin sonunda yer alan (tt) harfleri ise. teklifler. kısım numarası. YILDIZ ESAS EVRAKI KATALOGLARI LİSTESİ Katalog No 479 1176 1177 1178 Cilt No 1 2 3 4 TASNİFİN KODU TARİH Hicrî Miladî 1274-1337 1857-1918 1262-1327 1846-1909 1250-1336 1835-1917 1306-1313 1889-1896 Katalog Tertibi Analitik Envanter Y. mütalaanâmeler. YILDIZ ESAS EVRAKI (Y. Daha önce. jurnaller. tarihlerin tahminî olduğunu gösterir. konularına göre ayrılmak suretiyle yeniden özetlenerek üç cilt hâlinde tekrar araştırmaya açılmıştır. Böylece araştırıcı. resmî devlet muamelâtı dışında. padişahın özel olarak ilgi duyduğu işler hakkında bizzat kendisi tarafından memur edilmiş şahısların. yalnızca istediği konudaki belgeyi alabilecek ve birçok belge içinden aradığını bulmak zorluğunu çekmeyecektir. zarf numarası ve evrak numarası olarak sıralanmıştır. ihbarlar ve vefat etmiş bazı ricâlin metrukâtı ve benzeri vesika ve risaleler mevcuttur. bunlar yeni ihdâs edilen dosya ve gömlek numaraları ile birlikte her cildin sonunda liste hâlinde verilmiştir.

Mehmed Ali Paşa. Mesâil-i mütenevviaya dair vaktiyle takdim kılınmış olan mazbata ve tezâkir-i mârûzanın bilâhare Mâbeyn-i Hümâyûn'dan vaki olan talep üzerine takdim kılınan suretleri. Midhat Paşa. Sadâret teşekkürünü hâvi sadrıazamların arîzaları. nâme ve telgrafnâme-i Hümâyûn suretleri. Bazı komisyon ve meclisler tarafından mevâdd-ı muhtelifeye dair tanzim ve takdim kılınan mazbatalar. Sadık Paşa. Ahmed Muhtar. Encümen ve Meclis-i Vükelâ'dan tanzim olunup. Albümlerle resimleri hâvi kartonlar. Sadâret ve devâir maruzâtının hülasa defterleri. Mâbeyn-i Hümâyûn'dan bazı zevâta verilen talimatnâmeler. Bazı zevât ve makamât tarafından takdim olunan risaleler. Midhat. Vükelâ ve bazı süferâ-yı ecnebiye ile zevât-ı sâire tarafından mesâil-i resmiyeye dair takdim edilmiş olan lâyiha ve arîzalar. Said. Ahmed Refik Paşa. Safvet. Fethi Paşazade. İrâde-i seniyyeyi mübelliğ Başkitâbet'in tezâkir ve muharrerât-ı hususiyesi ve telgrafnâmeleri müsveddâtı. Damad Kemal paşalarla. Halil Paşazade Damad Mahmud. Vekâyi-i hâzıra hakkında ittihâz olunacak hatt-ı harekete dair taraf-ı Hümâyûn'dan yazdırılmış olan muhtıralar. Hamdi Paşa. Ferid ve Damad Nuri ve Hüseyin Hilmi paşalara ait evrak ve müşârun-ileyhim tarafından takdim kılınan levâyih. Sadullah Paşa. irâde-i seniyyesi çıkmayan mesâil-i müteferrikaya dair mazbatalar. Hükümdârândan gelen nâmeler. Hidiv İsmail. Haritalar. Fuad. Hazine-i Hümâyûn'dan saraya alınan ve Yıldız Müzesi'nde mevcut eşyaya dair komisyonların evrak ve defâtiri. Hacı İzzet Paşa. Memduh.YILDIZ ESAS EVRAKI KATALOGLARI'NIN KONU BAŞLIKLARI Muhteva İrâde-i seniyyeleri şeref-sünûh etmiş Meclis-i Vükelâ mazbataları ve arz tezkireleri. Hayreddin. Rüştü. Cevdet. Ali Suavi'ye ve Taif'e defnedilenlere dair evrak. Rusya muharebesine dair evrak ve müsveddât. Sultan Murad Han'a. Muahedât ve mukavelât asılları ve suretleri. Mevâdd-ı muhletifeye dair muharrerât-ı resmiye. Mahmud Celaleddin Paşa. 1293 ve 1326 tarihlerinde ilân olunan Meşrutiyet'e dair evrak. Kâmil. Ferman ve menşurlar. Agop Paşa. Hasan Hayrullah. Vekâyi-i sâlifeye dair alâ-tarîki'l-imla taraf-ı Hümâyûn'dan yazdırılmış olan hatırât. Prens Halim. Cevdet Paşa. Sultan Sultan Abdülaziz Han'ın hal‘i ve şehâdetine. Köçeoğlu Agop Efendi ve Hristaki Zoğranos Efendi'nin metrûkâtı meyanında alınmış olan evrak. Namık Kemal Bey. Zühtü Paşa. Damad Mahmud Nedim. Bazı mesâil-i mühimme müzakeresi için akdolunan hususî encümen ve komisyonların mazbataları. Mevâdd-ı muhtelife hakkında memûrîn-i mahsusa tarafından icra kılınan tahkikatı hâvi evrak. Şamlı İzzet Paşa. irâde-i seniyyeleri çıkmayan arz tezkireleri Tezâkir-i maruza-i hususiye. Midhat. Emîr-i Mekke-i Mükerreme Şerif Abdülmuttalib Efendiler'e ve Sadrıazam Halil. Mesâil-i siyasiyeye dair olup irâde-i seniyyeleri sâdır olmayan mazbatalar ve tezâkir-i maruza. Safvet Paşa. Vükelâ ve zevât-ı saire tarafından ictisârât ve istirhâmâtı hâvi takdim edilen arîzalar. selâtîn ve şehzadegân. Mesâil-i müteferrikaya dair olup. 338 . Cevad. hat. Müşir Şakir. Evrak-ı mütenevvia-i perakende.

bahsi geçen bu dosyaya 86/1. mütalaalar mevcuttur. Zararlı yayınların yurda sokulmaması. Bulgar işlerine dair evrak. malî sıkıntılara karşı tedbirler. 1985 yılında Arşive intikal eden Kâmil Paşa Evrakı. lâyiha ve tezkirelerden meydana gelmiştir. Osmanlı Arşivi'nde. Osmanlı Devleti'nin son devir meşhur devlet adamlarındandır. Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine ait hususî el defterleri ve cüzdanlar. 86/2 şeklinde numaralanmak suretiyle ilave edilmiştir. Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde Sadâret makamında bulunmuş. Mısır işleri. 1274-1335/1857-1917 yılları arasını ihtiva etmektedir. Girid. Ermeni fesat ve anarşi hareketleri. Başlıca mesâile dair bir araya toplanmış evrak. Çakırcalı İsyanı gibi konular belgelerin belli başlı mevzularını teşkil etmektedir. Dârülaceze'nin kuruluşu. Sadrıazam Kâmil Paşa Evrakı -Yıldız Esas Evrakı'na Ek (Y. b. Katalog No 477 478 TASNİFİN ADI Kâmil Paşa Evrakı (Yıldız Esas Evrakı'na Ek) TARİH Hicrî 1274-1322 1322-1335 Miladî 1857-1904 1904-1917 Katalog Tertibi Analitik Envanter 339 . Mevâdd-ı muhtelifeye dair evrak-ı resmiye ve hususiyeye rapdedilmiş olan defter ve kartonlar. Polis Teşkilatı'nın eğitimi. Bazı tarihî evrak-ı kadîme.EE.KP) Sadrıazam Mehmed Kâmil Paşa (1832-1913).Muhteva Hükümdârân-ı ecnebiyenin vürûdunda ve sûr-ı Hümâyûnlar vesair merâsimlerde icra kılınan teşrifat muamelâtına dair evrak. Devlet-i Aliyye'de yapılacak ıslahatlar. Kanun ve nizamnâme sureti ve lâyihaları. Şarkî Rumeli. 86 numaralı Yıldız Evrakı dosyasında Kâmil Paşa'ya ait hayli miktarda arz tezkireleri mevcut olduğu için. Hazine-i Evrak'ta mevcut dosyalarla birleştirilen Yunan. Vesikaların büyük çoğunluğu Kâmil Paşa'nın Aydın Valiliği dönemine ait olup şifreleri çözülmüş telgraflardan ve paşanın kendi el yazısıyla kaleme aldığı müsvedde hâlde bulunan yazışma. Kâmil Paşa Evrakı 41 dosyadan ve iki ciltten ibaret olup. uzun seneler devlet hizmeti yapmış. Vükelâ ve süferâ ve kurenâdan bazıları verâsetiyle vaki olan suallere verilen cevapları hâvi zabıtnâmeler ve Mâbeyn ricâli tarafından bazı mesâlih-i resmiyeye dair takdim olunan arîza ve pusulalar. Belgeler arasında son döneme ait hemen bütün konularda Kâmil Paşa'nın görüşlerini aksettiren lâyihalar. Ziraat Bankası'nın teşkilatlanması gibi önemli bir takım hizmetler onun Sadâreti döneminde tahakkuk etmiştir. Mısır ve Makedonya meseleleri.

İrâdeleri çıkmış olan Sadâret Resmî Maruzâtı "İrâdeler Tasnifi" bölümünde bulunmaktadır. YILDIZ SADÂRET MARUZATI EVRAK LİSTESİ Katalog No 464 465 466 467 468 Y. büyük bir ekseriyetle haricî meselelere. Bu evraka ait Yıldız Sadâret Hususî Maruzât Evrakı ismiyle 13 cilt katalog hazırlanmış olup bu kataloglar 1294-1323/1877-1905 tarihleri arasındaki belgeleri ihtiva etmektedir. Yıldız Sadâret Hususî Maruzâtı.A. dahilî veya haricî bazı mesele ve hâdiseler hakkında padişaha bilgi vermek maksadıyla.2. Girid hâdisâtı. İtalya'nın Afrika'ya dahli ve benzeri hâdiselere dairdir. SADÂRET RESMÎ MARUZÂT EVRAKI (Y.HUS) Sadâret makamının.RES TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1293-1308 1308-1317 1317-1327 Miladî 1876-1891 1891-1899 1899-1909 Katalog Tertibi Analitik Envanter 3. Devletler arası münasebetler ve Osmanlı Devleti'nin takip ettiği siyaset ile dış basında Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren yazılar ve bunlarla ilgili yazışmalar bu fonda ehemmiyet arzeder.HUS TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1294-1302 1302-1304 1304-1307 1307-1309 1309-1311 Miladî 1877-1885 1885-1887 1887-1890 1890-1892 1892-1893 Analitik Envanter Katalog Tertibi 340 . saraya takdim ettiği hususî maruzâtı muhtevî olup umumiyetle beyân-ı hâl ve arz-ı malumattan ibarettir. Yıldız Arşivi'nde mevcut Sadâret resmî tezkireleri irâdeleri çıkmadığı için sarayda kalan tezkirelerdir. Mısır meselesi. yapılan işlerin neticeleri. Yıldız Sadâret Resmî Maruzât katalogları üç cilt olup 1292-1327/1876-1909 tarihleri arasındaki belgeleri ihtiva etmektedir.RES) 8 Rebîülevvel 1296/1 Mart 1879 tarihli "Meclis-i Vükelâ Dahilî Nizamnâmesi" hükümetin bütün icraatını hükümdarın müsaadesi şartına bağlamış olduğundan hükümetçe herhangi bir işe girişilmeden önce Sadâret makamının istizan maksadıyla saraya sunduğu resmî tezkireler bu bölümde toplanmıştır. SADÂRET HUSUSÎ MARUZÂT EVRAKI (Y.A.A. özellikle Şarkî Rumeli. Ermeni meseleleri. Katalog No 461 462 463 Y.A.

ve benzeri vesikalardan oluşmaktadır. mühimmat ve cephâneler için yapılan ödemeler. Vesikalardaki diğer belli başlı konuları ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Adlî Konular: Adliye ve Mezâhib Nezâreti jurnallerinde görüldüğü gibi mahkemelere intikal eden meseleler. sarayların tamirine vesaireye yapılan ödemeler ile Maliye Hazinesince ödenen memur maaşları. İdarî ve Mülkî Konular: Tayin. Ayrıca ahalinin Mâbeyn'e doğrudan gönderdikleri arzuhâl. Maârif. daha evvel bahsi geçen Yıldız Tasnifi bölümlerinin ihtiva ettiği vesikaların dışında kalan Seraskerlik. ataşemiliterlerin bulundukları ülkelerin askerî ahvâline dair verdiği bilgilerden oluşmaktadır. taltif ve benzeri hususlar ile gümrük idarelerindeki muamelât.HUS Analitik Envanter 4. MÜTENEVVÎ MARUZAT EVRAKI (Y. fabrikaların tevsîi için harcamalar. Zabtiye jurnallerindeki gibi muhtelif yerlerde cereyan eden adi vukuat.A. Evkâf. Adliye ve Mezâhib Nezâreti. 341 .Katalog No 469 470 471 472 473 474 475 476 1019 1020 TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1311-1312 1312-1312 1312-1313 1313-1315 1315-1318 1318-1320 1320-1321 1321-1323 1323-1325 1325-1326 Miladî 1893-1894 1894-1894 1895-1896 1896-1897 1897-1900 1900-1903 1903-1904 1904-1905 1905-1907 1907-1908 Katalog Tertibi Y. şehzadelere. Tophâne-i Âmire. vâlide sultanlara ayrılan tahsisatlar. Malî Konular: Hazine-i Hâssaca saray erkânına. terfi. asayiş. şikâyet. Mütenevvî Maruzat Evrakı'nın ekserisi askerî konularla alakalıdır. askerî erzak ve tâyinatlar. istîzân.MTV) Mütenevvî Maruzât Evrakı. Bahriye. Ermeni meselesi ve şekâvet ve sınır hâdiseleri. teşekkürnâme ve mahzar gibi vesikalar da bu bölüm evrakı arasında bulunmaktadır. ayrıca sıhhiye jurnallerinde görüldüğü üzere sağlık ve ölüm hadiseleri. arîza. Bunlar genellikle içte ve dışta cereyan eden hâdiseler. nişan. Ticaret-Nâfia ve Zabtiye Nezâretleri ile diğer nezâretler ve Meşîhat Dairesince Mâbeyn'e doğrudan sunulan tezkire.

YILDIZ PERAKENDE EVRAKI Perakende Evrak Bölümü. Buna göre.MTV TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1293-1304 1304-1308 1308-1310 1310-1311 1311-1312 1312-1313 1313-1314 1314-1315 1315-1316 1316-1318 1318-1319 1320-1321 1321-1323 1323-1327 Miladî 1876-1887 1887-1891 1891-1892 1892-1893 1893-1894 1894-1895 1895-1896 1896-1897 1897-1898 1899-1901 1901-1902 1902-1903 1903-1905 1905-1909 Analitik Envanter Katalog Tertibi 5. Katalog No 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 Y. Yıldız Perakende Evrakı . Perakende Evrak Bölümü'ne ait olan belgelerin analitik tasnifi tamamlanmış olup. "Yıldız Perakende Evrakı Sadâret. 1293-1319/1876-1909 tarihleri arasındaki maruzât evrakını mübeyyindir. Mâbeyn Başkitâbeti Dairesi'nde biriken belge. Yıldız fonları arasında dosya sayısı açısından en fazla olanı ve belge cinsi açısından da çeşitlilik arzeden bölümüdür. Yıldız Mütenevvî Maruzât Evrakı ismiyle 14 ciltlik katalog serisi hazırlanmış olup. katalogları bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. Dârüssaâde Ağalığı. Padişah sarayının Selamlık Dairesi hakkında kullanılan bir tabirdir. Sultan İkinci Abdülhamid'in saltanat yıllarına ait (18761909) "maruzât" adıyla saraya sunulan yazılar ile Mâbeyn-i Hümâyûn'da günlük muamelât neticesinde biriken evrakı ihtiva eder. Yıldız sarayı döneminde yayımlanan salnâmelerde "Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne" başlığı altında zikredilen dairede. Gazete ve Cetvelleri Mâbeyn.Haricî Konular: Osmanlı Devleti'nin muhtelif vesilelerle yabancı devletlerden ve Devlet-i Aliyye'ye bağlı hidivlik ve prensliklerden aldığı muhaberâta dair bilgiler ile Bulgaristan Komiserliği'nden o bölge ahvâli hakkında gönderilen jurnaller. Gazete ve Cetvelleri". gazete ve cetveller. Nezâret ve Devâir Maruzâtı" olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Serkurenâlık.Mâbeyn Belge. Son devir Osmanlı devlet teşkilatında Mâbeyn denilince saray kastedilmiştir. Başki342 . Bu fona ait. "Yıldız Perakende Evrakı Mabeyn Belge. a. Mâbeyn Müşirliği.

Mabeyn Başkitâbeti (Y.PRK. GAZETE VE CETVELLERİ KATALOĞLARI LİSTESİ Katalog No 1182 1183 1184 1275 1161 1255 1260 1261 1271 1278 1064 1071 495 496 Teşrifât-ı Umumiye Dairesi Tahrirât-ı Ecnebiye ve Mâbeyn Mütercimliği Mabeyn Müşiriyeti Mâbeyn Erkânı ve saray Görevlileri Arîzaları Serkurenâlık Evrakı Yaverân ve Maiyyet-i Seniyye Erkân-ı Harbiye Dairesi Nâme-i Hümâyûnlar Arzuhâl ve Jurnaller Mabeyn Cetvelleri Gazeteler Kısmı Y. YILDIZ PERAKENDE EVRAKI MABEYN BELGE. Mütercimlik.AZJ Y.MM Y.PRK.PRK. Hazine-i Hümâyûn Kethüdâlığı vesair makamların görevlilerinin adlarına yer verilmiştir. Teşrifât-ı Umumiye ve Yaverân Daireleri. kumandanlıklara.MBC Y. Perakende Evrakı .tâbet ve Tahrirât-ı Ecnebiye Kitâbeti.PRK.PRK. Fakat Mâbeyn Dairesi'ndeki büroların bunlardan ibaret olmadığı Perakende Evrak içindeki belgelerden ve saray katiplerinin yazdıkları "hatırât" türü eserlerden anlaşılmaktadır.BŞK) 1272-1330/1855-1912 yıllarını kapsayan bu kataloglar.TKM Y.PRK.PRK. mutasarrıflıklara. Aşağıda tablo hâlinde sunulan listede.BŞK 1272-1330 1855-1912 3 BÖLÜM ADI Kodu TARİH Hicrî Miladî Katalog Adedi Katalog Türü a1.SRN Y. Mâbeyn başkâtibince kaleme alınan ve irâde-i seniyyeyi hâvi tezkire su343 . belgelerine rastlanan diğer Mâbeyn birimleri olarak görülmektedir. Bunların içinde görevi.NMH Y. mâbeyn cetvellerinin tutulduğu ve biriktirildiği makam olarak zikredilebilir. Maruzât-ı Rikâbiye Dairesi.SGE Y. elçiliklere ve müfettişliklere ve Dersaâdet'teki nezâretlere yazılan telgraf suretleri.TŞF Y. Başkitâbet Dairesi'ndeki makam ve görevlilerin yazışmalarına ait kataloglar toplu olarak verildikten sonra her birime ait bilgiler kendi başlıkları altında yer almıştır.PRK.PRK.MYD Y.GZT 1293-1326 1267-1327 1295-1316 1292-1330 1293-1326 1293-1327 1284-1327 1262-1327 1295-1327 1266-1340 1850-1922 1876-1908 1850-1909 1878-1898 1875-1912 1876-1908 1876-1909 1867-1909 1845-1909 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 DES Analitik ve İndeksli Mâbeyn Başkitâbeti Y.PRK. Mâbeyn Daire-i Kitâbeti'nin Vezâifine Dair Nizamnâme ile belirlenmiş olan Başkitâbet Dairesi. valiliklere.PRK.PRK. Şifre Odası.

Mâbeyn başkâtibinin çeşitli hususlarda padişaha sunduğu bilgileri hâvi arîzaları. Durkas Cemiyeti gibi ecnebilerin kurdukları cemiyetlerin sundukları arîzaların tercümeleri gibi. 5. 3.retleri. prens.Teşrifât-ı Umumiye İdaresi Maruzâtı (Y.PRK. elçi vesâir zevâta nişan taltifi ve selâmlık resimleri. malûmât kabilinden tutulmuş ve padişaha arz olunmuş olan liste suretleri gibi belgelerden oluşmaktadır.BŞK TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1272-1310 1310-1315 1315-1330 Miladî 1855-1893 1893-1898 1898-1912 Analitik ve indeksli Katalog Tertibi a2.TKM) 1267-1327/1850-1909 tarihlerini ihtiva eden ve 6485 belgeden meydana gelen bu katalogda yer alan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1.TŞF) 1293-1326/1876-1908 tarihlerini ihtiva eden ve 1924 adet belgeden meydana gelen bu katalog. Çeşitli konularda ecnebi şahısların takdim ettiği layihalar ile ecnebî şirketlerin tekliflerini hâvi arzuhâlleri. sefîrlerden gelen evrakların tercümeleri ve sefirlerin padişahla görüştüklerinde yaptıkları konuşma ve nutuklar. Misafirîn-i Ecnebiye Teşrifâtçılığı (Ferik Ahmed Ali).TŞF TARİH Hicrî 1293-1326 Miladî 1876-1908 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli a3. hesap pusulaları ve manifestolar. Perakende Evrakı .PRK. Mütercimi belli olmayan tercümeler. kral. Katalog No 1182 1183 1184 Y. sefîr vesâir zevâtla yapılan yemekli toplantılar ve görüşmelerin muhtevâsı ile ilgili evrak. Mâbeyn kâtiplerinin padişaha sundukları tahrirât hülasaları.PRK. devlet başkanları.PRK. 6. Tercümesi bulunmayan yabancı dildeki arîzalar. 4. Bazısı tercüme edilmiş. aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalar ve belge türlerinden oluşmaktadır: Teşrifât-ı Umumiye Dairesi antetli belgeler. Padişaha hitaben yabancı dilde yazılmış arzuhâl ve jurnaller. bazısı tercüme edilmemiş yabancı dildeki matbu dökümanlar. İmzası bulunmayan tercüme edilmiş arîzalar. Asılları bulunup tercümeleri bulunmayan belgeler ile asılları bulunmayıp tercümeleri bulunan belgeler. 2. Perakende Evrakı . Katalog No 1275 TASNİFİN KODU Y. 344 .Tahrirât-ı Ecnebiye ve Mâbeyn Mütercimliği (Y.

tüfengîler. (Y. Mâbeyn-i Hümâyûn eczahâneneleri görevlileri. Perakende Evrakı . Mâbeyn-i Hümâyûn tulumba müdürü. Dârüssaâde Ağalığı maruzâtı. çantacı.PRK. Ahur-ı Hazret-i Şehriyarî.Mâbeyn Mütercimliği'ne ait olduğu hâlde özelliklerinden dolayı bu katalogda yer almayan iki belge türü daha bulunmaktadır: 1. seribrikdar. saraya ait çiftliklerin teftişini yapan memurların maruzâtı. Katalog No 1255 TASNİFİN KODU Y. Katalog No 1161 TASNİFİN KODU Y.TKM TARİH Hicrî 1267-1327 Miladî 1850-1909 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli a4.SGE) 1292-1330/1875-1912 yıllarını ihtiva eden ve 2216 adet belgeden meydana gelen bu katalog. Hazine-i Hümâyûn Kethüdâlığı. Serkimyâger-i hazret-i Şehriyarî Bonkofski. serseccadeci.MM) 1295/1316-1878/1898 yıllarını ihtiva eden ve 175 adet belgeden meydana gelen bu katalog. Kızlarağalığı. kuşçular.PRK. saray imam ve müezzinleri. vâlide sultanların özel tabibleri ve Mâbeyn tabiblerinin arzları. Eslihahâne görevlileri. Yıldız sarayı Tamirhâne Nâzırı. Sertabib-i Şehriyarî. Hadâik-ı Hâssa-i Şâhâne nâzırı.Mâbeyn Erkânı ve saray Görevlileri (Y. aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalardan ve belge türlerinden oluşmaktadır. Marangozhâne nâzırı. saray dışındaki işler için görevlendirilen şahısların arzları. Ateşemiliterlik kataloğunda yer alacaktır. Şehbenderlik. hanım sultanlar ve cariyeler ile ilgili belgeler.PRK. Mâbeyn Müşîriyeti'nin padişaha sunduğu arîzalar ile görevi belli olmayan kişilerin Mabeyn Müşiriyeti'ne hitaben yazdıkları belgelerden oluşmaktadır.PRK. Dersaâdet'te bulunan ecnebî sefâretlerin padişaha takdim olunmak üzere Hariciye Nezâreti'ni devre dışı bırakarak Mâbeyn'e gönderdikleri lâyiha ve takrirler Yıldız Perakende Elçilik. Padişaha takdim edilmek üzere yabancı yaverler ve paşalar tarafından verilen lâyihalar Yıldız Perakende Evrakı Yaverân ve Maiyyet-i Seniyye Erkân-ı Harbiye Dairesi Kataloğu'nda yer alacaktır. 2. vâlide sultan. saray muhafızları gibi saray çalışanları. bahçıvan. kilârî.Mabeyn Müşîriyeti.MM TARİH Hicrî 1295-1316 Miladî 1878-1899 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli a5. Perakende Evrakı . Katalog No 1260 TASNİFİN KODU Y. saraya girip çıkanların isimlerinin kaydedildiği listeler. şehzadeler.PRK.SGE TARİH Hicrî 1292-1330 Miladî 1875-1912 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli 345 .

imparator ve diğer devlet başkanlarının gerek Başkitâbet. prens. Perakende Evrakı .MYD TARİH Hicrî 1293-1327 Miladî 1876-1909 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli a8.PRK. Perakende Evrakı . arzuhâller.Serkurenâlık Evrakı (Y.NMH) 1284-1327/1867-1909 yıllarını kapsayan ve 2277 adet belgeden meydana gelen bu katalog aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalar ve belge türlerinden meydana gelmektedir.PRK. mektuplar.Arzuhâller ve Jurnaller (Y. padişahın akrabalarına vesair kişilere gönderdiği vilâdet.MYD) 1293-1327/1876-1909 tarihlerini ihtiva eden bu katalogda saray ve diğer makamlar ile yaverler. methiyeler.PRK.PRK. jurnaller.SRN) 1293/1326-1876/1908 tarihlerini ihtiva eden ve 1076 adet belgeden meydana gelen bu katalog Serkurenâlığın sarayla ve diğer makamlarla yaptığı yazışmalardan oluşmaktadır. cülûs. Padişaha gelen ve padişah adına yazılan nâme türü evrak.Yaverân ve Maiyyet-i Seniyye Erkân-ı Harbiye Dairesi (Y.PRK. Katalog No 1271 TASNİFİN KODU Y. Katalog No 1261 TASNİFİN KODU Y.a6.SRN TARİH Hicrî 1293-1326 Miladî 1876-1908 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli a7. bayram tebrikleri.AZJ TARİH Hicrî 1310-1327 1262-1311 Miladî 1893-1909 1845-1894 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli 346 . gerek Hariciye ve gerek sefâretler kanalıyla padişaha gönderdikleri ve onun tarafından yazılan nâmeler. Katalog No 1064 1071 TASNİFİN KODU Y.AZJ) Yıldız Perakende evrakının 1262-1327/1845-1909 tarihlerini ihtiva eden kataloglar. Katalog No 1278 TASNİFİN KODU Y. imzasız lâyiha ve mütalaalar. erkân-ı harp gibi görevlilerin yaptıkları yazışmalar yer almaktadır. Perakende Evrakı .PRK.PRK.NMH TARİH Hicrî 1284-1327 Miladî 1867-1909 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli a9. kral. şahısların tebrik ve teşekkürlerini ihtiva eden belgelerden oluşmaktadır.Nâme-i Hümâyûnlar (Y. taziyet gibi konuları hâvi tebrik ve teşekkür yazıları.PRK. Perakende Evrakı .

PRK. TARİH Hicrî 1295-1320 1296-1327 1296-1298 1297-1298 1297-1298 1297-1312 1303-1327 1303-1311 1308-1328 Miladî 1878-1902 1879-1909 1875-1881 1880-1881 1880-1880 1880-1894 1885-1905 1885-1893 1890-1910 347 .MBC TARİH Hicrî 1295-1327 Miladî 1878-1909 Dosya/Belge Adedi 103/10. Başkitâbet'e. Resmî evrakın giriş-çıkış kaydını tutan. Hülâsa-i maruzât-ı hususiye. 15 ana başlık altında toplanmak suretiyle tasnif edilmiştir. içindeki evrak çıkarılmış olan boş zarflar. devrin belge saklama usullerine işaret etmektedir. telhîs ve benzeri evrak.a10. gönderilen makam. Katalogda. tahrirât ve arzuhâllerin kaydına mahsus. işlem cinsi ve özel günler için değişik şekillerde düzenlenen bu cetvel ve listeler. zarf. Mâbeyn'in çeşitli bürolarına ve saray dışına havale edilen yazıların Başkitâbet tarafından takip edilmesi defterler ile yapıldığı gibi bu katalogda yer alan cetvel ve listeler ile de yapılmıştır. Başkitâbet'ten. daire-i hususî (padişah makamı) ile devlet daireleri ve şahıslar arasındaki yazışmayı idare eden "Başkitâbet" makamı. Başkitâbet ve devlet daireleri arasında belge teslim ve takdimi ile bilgi verme konularındaki muamele seyrini takip etmek mümkündür. YILDIZ TASNİFİ PERAKENDE EVRAK MÂBEYN CETVELLERİ BELGE KATALOĞU ÇİZELGESİ Katalog No 495 TASNİFİN KODU Y. saray Hazine-i Evrakı'nı elinde bulundurmaktadır. Mâbeyn Başkitâbeti'ne ait olup. liste.305 Katalog Tertibi DES (Konu Başlıklı) YILDIZ TASNİFİ PERAKENDE EVRAK MÂBEYN CETVELLERİ KATALOĞU'NUN AYRINTILI DÖKÜMÜ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KONU BAŞLIKLARI Hülasa-i maruzât cetvelleri.PRK. Mâbeyn Cetvelleri (Y. telgraf. İrâdesi çıkan maruzâtın Başkitâbet tarafından teslim alındığına dair arîzalar. Resmî ve hususî tarzda takdim olunan tezkirelerin. Bâb-ı Âlî'den takdim olunan maruzât-ı hususiye müzekkereleri. içinden çıkarılan belgelerin muhtevası özet hâlinde verilen boş zarflar. Cetvellerin tertibinden Daire-i Hususiye. Başvekalet'e yazılan tezkire-i hususiyeler.754 adet cetvel. Perakende Evrakı. Başvekâlet tezkireleri üzerine sâdır olan irâdeleri hâvi hâmiş ve suretleri. saray Sekreterliği'nin çalışma usullerini ortaya koymaktadır. Padişaha takdim olunan maruzâtın hülasaları. Bâb-ı Âlî ve diğer bazı dairelerden gelen tezkire-i hususiye hülasaları.MBC) Yıldız Perakende Evrakı bölümü içinde Mâbeyn cetvelleri ayrı bir yer tutmaktadır. Değişik maksatla 1295-1328 yılları arasında hazırlanmış 15.

İngilizce. Katalog No 496 TASNİFİN KODU Y. aralarında az miktarda Arapça. Bulgarca. İtalyanca.Sıra No 10 11 12 13 14 15 KONU BAŞLIKLARI Başkitâbet'ten yazılan tezâkir ve muharrerâtın hülasa kayıt cetvelleri. Mâbeyn'e gelen ve giden evrak için muhtelif şekillerde tutulmuş cetveller. iki bölüm hâlinde tasnif edilmiştir. Mâbeyn'e devâir. belge ve evrak adetleri ile gazete ve mecmuanın ismi. gazetelerin dosya ve gömlek sıra numaraları. Sırpça. Bu gazeteler hicrî tarihe göre kronolojik sıraya konulmuştur. Ermenice. Bu dosyadaki gazeteler kendi içerisinde kronolojik sıraya konularak kataloğa yazılmıştır. 20 Safer 1279 tarihiyle 7 Zilhicce 1340 tarihleri arasındaki günleri ihtiva etmektedir.GZT) Bu fona ait arşiv malzemesi Almanca. 47 numarada 64 numaralı dosyaya kadar olan gazeteler Türkçe olup. 5 Zilkade 1275-7 Zilhicce 1340/6 Haziran 1859-1 Ağustos 1922 tarihleri arasındaki günleri ihtiva etmektedir. Türkçe.PRK.215 gömlekten oluşmaktadır. vilayet ve muhtelif mahallerden gelen evrakın takdimine dair günlük hülasa listeleri.PRK. 64 numaralı dosya ise. İlk 46 dosyadaki gazeteler Batı dillerinde kaleme alınmış yabancı gazeteler olup. Bu gazeteler 13 Ağustos 1850-8 Temmuz 1922 tarihleri arasındaki günleri ihtiva etmektedir. Farsça. Arapça. Urduca ve Yunanca yazılmış gazete. Farsça ve Urduca gazeteler de vardır.Gazeteler Kısmı (Y. tarihleri. miladî tarihe göre kronolojik sıraya konulmuştur. Fransızca. Perakende Evrakı . gazete küpürleri ve mecmualardan mürekkep 64 dosya 3. Gazeteler koleksiyonu 64 dosya olup. TARİH Hicrî 1309-1326 1310-1326 1296-1327 1311-1313 1296-1311 1295-1327 Miladî 1891-1908 1891-1908 1878-1909 1893-1895 1875-1893 1878-1909 a11. Cevaplı maruzât-ı resmiye hülasaları. Kataloğa. Sadâret'in resmî ve hususî surette tebliğ ettiği irâde-i seniyyelerin Mâbeyn'e takdim olunan hülasa pusulaları. İspanyolca. Rusça. sonradan ortaya çıkan gazetelerin dahil edilmesiyle oluşturulmuştur. Ekseriya Sultan İkinci Abdülhamid devrini ve kısmen sonraki devri kapsayan bu gazetelerin bir kısmı küpür ya da tek sayfa hâlindedir.GZT TARİH Hicrî 1266-1340 Miladî 1850-1922 Katalog Tertibi DES (Konu Başlıklı) 348 . Sadâret'e takdim olunan tezkireden mühim olanları mübeyyin cetveller. basıldığı şehir ve lisanı yazılmıştır. Birçoğunun kenarlarına kalem görevlileri tarafından notlar düşülmüştür.

PT Y.A Y.PRK.PRK.b.PRK.PRK. NEZÂRET VE DEVÂİR MARUZÂTI KATALOGLARI LİSTESİ Katalog No 1231 1267 1080 1258 1061 1062 1063 1070 1079 1101 1102 1254 1273 1069 1068 1232 1277 1078 1276 1256 BÖLÜM ADI Sadâret Maruzâtı Dahiliye Nezâreti Maruzâtı Hariciye Nezâreti Maruzâtı Şûrâ-yı Devlet Maruzâtı Hazine-i Hâssa Maruzâtı KODU Y.TNF Y. Yıldız Perakende Evrakı . Katalogların listesi toplu olarak verildikten sonra her birime ait bilgiler kendi başlığı altında sıralanmıştır. Sadâret Hususî ve Mütenevvî Maruzât başlıkları altında tasnif edilen yazışmaların dışında kalan ve Başkitâbet'te tutulan listelere kaydolunarak saraya sunulan maruzât bu fonda toplanmıştır.PRK.PRK.PRK.ASK 1246-1327 1830-1909 6 Evkaf Nezâreti Maruzâtı Meşîhat Dairesi Maruzâtı Adliye ve Mezâhib Nezâreti Maruzâtı Zabtiye Nezâreti Maruzâtı Maliye Nezâreti Maruzâtı Maârif Nezâreti Maruzâtı Posta ve Telgraf Nezâreti Maruzâtı Ticaret ve Nâfıa Nezâreti Maruzâtı Orman.PRK.AZN Y.PRK.PRK.MŞ Y.HR Y.Sadâret.PRK. Maâdin ve Ziraat Nezâreti Maruzâtı Y.PRK.OMZ 1214-1314 1230-1326 1278-1327 1282-1327 1262-1331 1284-1326 1293-1316 1284-1327 1294-1327 1800-1897 1815-1908 1861-1909 1866-1909 1845-1913 1867-1908 1876-1898 1867-1909 1877-1909 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Analitik ve İndeksli 349 . YILDIZ PERAKENDE EVRAKI SADÂRET.HH Hicri TARİH Miladi 1876-1909 1872-1909 1876-1909 1872-1912 1847-1910 Katalog Adedi 1 1 1 1 1 Katalog Türü 1293-1327 1289-1327 1293-1327 1289-1330 1264-1328 Askerî Maruzât Y.ŞD Y.ML Y.EV Y. Sadâret Resmî.MF Y. Nezâret ve Devâir Maruzûtı Yıldız sarayı Arşivi Başkitâbet Dairesi'nin kayıt sistemine göre.PRK.PRK.PRK.ZB Y.DH Y.

A TARİH Hicrî 1293-1327 Miladî 1876-1909 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli b2. Divan-ı Hümâyûn Kalemi'nde yazılan lâyiha suretleri ve Sadâret'e hitaben yazılan arzuhâl.PRK.PRK.MK Hicri TARİH Miladi 1877-1908 1861-1908 1876-1909 1877-1922 1876-1908 1876-1908 Katalog Adedi 1 1 1 1 1 1 Katalog Türü 1294-1326 1277-1326 1293-1327 1294-1341 1293-1326 1293-1326 Analitik ve İndeksli Y.PRK. aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalar ve belge türlerinden oluşmaktadır: Dahiliye Müsteşarlığı.KOM Y. tezkire ve tahrirâtlar. Vilayât Kalemi.Dahiliye Nezâreti Maruzâtı (Y.DH) 1289-1327/1872-1909 yıllarını ihtiva eden ve 2647 adet belgeden meydana gelen bu katalog.PRK. 350 . Dahiliye Mektubî Kalemi.ŞH Y. arîza. diğer nezâretlerden Sadâret'e yazılan tezkirelerin suretleri. Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn.PRK. Tekâüd Sandığı Nezâreti. saray ile aşağıdaki makamlarla yapılan yazışmalardan meydana gelmiştir.EŞA Y.UM Y.PRK. vilayetlerden Dahiliye Nezâreti vasıtasıyla ile gelen yazılar.DFE Y. Sadâret Maruzâtı. Sadrıazam tarafından Mâbeyn'e yazılan tezkire-i hususiye ve resmiyeler. Umûr-ı Tıbbiye Nezâreti. Matbuât-ı Dâhiliye Müdüriyeti.PRK. Divan-ı Hümâyûn Kalemi. Tesrî-i Muamelât ve Islâhât Komisyonu.PRK. Mülkiye İntihâb Komisyonu.M 1251-1326 1253-1326 1835-1908 1837-1908 3 1 b1. Perakende Evrakı . Sicill-i Ahvâl İdâre-i Umumîsi. Dahiliye Nezâreti'ni ilgilendiren talimatlar ve Mülkiye Müfettişliği yazıları.PRK. Perakende Evrakı .A) 1293-1327/1876-1909 tarihlerini ihtiva eden ve 1988 adet belgeden oluşan bu katalog.Katalog No 1257 1253 1181 1259 1060 1252 1099 1100 1264 1274 BÖLÜM ADI Sıhhiye Nezâreti Maruzâtı Defter-i Hakani Nezâreti Şehremâneti Maruzâtı Komisyonlar Maruzâtı Elçilik ve Şehbenderlik Maruzâtı Müfettişlik ve Komiserlikler Tahrirâtı Umum Vilayetler Tahrirâtı Müteferrik Evrak KODU Y. Vilayât-ı Şâhâne Kapı Kethüdâlığı. Vilayât-ı Mümtâze ve Muhtâre Kalemi. İntihâb-ı Memûrîn Komisyonu. Katalog No 1231 TASNİFİN KODU Y.PRK. Bâbıâlî Sicill-i Ahvâl Müdüriyet-i Umumiyesi. Dârülaceze. Haremeyn Encümeni. Sadâret-i Uzmâ Müsteşarlığı.Sadâret Maruzatı (Y.SH Y.PRK. Takvim-i Vekâyi Müdürlüğü.

Kethüdalığı. Bidâyet Mahkemesi. Hariciye antetini taşıyan gazete ve risalelerden yapılan iktibasların tercümeleri. İstînâf Hukuk Mahkemesi.HR TARİH Hicrî 1293-1327 Miladî 1876-1909 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli b4. Perakende Evrakı . Topkapı sarayı Hazine-i Hümâyûn İdaresi.Şûrâ-yı Devlet Maruzâtı (Y. Katalog No 1258 TASNİFİN KODU Y. Tanzimat Dairesi. genellikle "Hariciye nâzırı" imzalı ve "Hariciye Nezâreti" antetli tezkireler. Şûrâ-yı Devlet Muavinliği. mektup gibi evrakın tercümeleri. Hariciye müsteşarı ve mektupçusunun maruzâtı.PRK. Şûrâ-yı Devlet âzaları. 6898 adet belgeden müteşekkil bu fonun başlıca konuları şunlardır: Hazine-i Hâssa nâzırı imzalı tezkireler. Perakende Evrakı . Ceyb-i Hümâyûn masârıfât cetvelleri.Hariciye Nezâreti Maruzâtı (Y.ŞD) 1289-1330/1873-1912 tarihlerini ihtiva eden ve 527 adet belgeden meydana gelen bu katalog. sultan ve şehzade kethüdâları maruzâtı ve Hazine-i Hâssa ile alakalı yazışmalar.DH TARİH Hicrî 1289-1327 Miladî 1872-1909 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli b3. Perakende Evrakı.Katalog No 1267 TASNİFİN KODU Y. Hariciye antetini taşıyan ve elçilikler.PRK. Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi.PRK. Hazine-i Hümâyûn. İstatistik Encümeni ve İhtilâf Mercii Encümeni. saray ile Hazine-i Hâssa Nezâreti yazışmalarını ihtiva etmektedir. ecnebi devlet başkanları ve üst düzey yetkililerden gelen tahrirât. Ebniye-i Seniyye Anbarı Dairesi ve mühendislerinin keşif defterleri. Katalog No 1080 TASNİFİN KODU Y. Istabl-ı Âmire İdaresi.PRK. Divan-ı Hümâyûn Tercümanlığı ve Matbuât-ı Ecnebiye Müdürlüğü ile saray arasında yapılan yazışmalardan meydana gelmiştir. 351 .ŞD TARİH Hicrî 1289-1330 Miladî 1873-1912 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli b5. Temyiz Mahkemesi.HR) Yıldız Perakende evrakının 1293-1327/1876-1909 tarihlerini ihitiva eden ve 6577 belgeden oluşan bu katalog. Emlâk-i Hümâyûn İdaresi maruzâtı ve cetvelleri.PRK.HH) Yıldız Perakende evrakının 1264-1328/1847-1910 yıllarına ait bu katalog.PRK. Hazine-i Hâssa Nezâreti Evrakı (Y. aşağıdaki makamlarla yapılan yazışmalardan oluşmaktadır. Mefruşât-ı Hümâyûn İdaresi ve Hereke Fabrikası Müdüriyeti. Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dairesi. Hariciye Nezâreti Matbuât-ı Ecnebiye Müdüriyetince yapılan gazete tercümeleri ile Umûr-ı Şehbenderiye Müdüriyeti.

Haydarpaşa İstasyonu Memurluğu.PRK.ASK) Yıldız Perakende Evrakı Bölümü'nün 1246-1316/1830-1899 tarihlerine ait bu kataloglar. Umum Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Müfettişliği. askerî konularda yazıldığı anlaşılan. Bahr-i Sefîd Boğazı Umumî Filo Kumandanlığı. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Birinci Şube Müdürlüğü. Dersaâdet Liman İdaresi. Katalog No 1062 1063 1070 1079 1101 1102 Y. lâyiha ve sair evrak. Tophâne-i Âmire Meclisi. Bahriye Nezâreti. Rükûb-ı Şâhâneye Mahsus Vapur-ı Hümâyûn Kumandanlığı. Hatt-ı İmtiyaz Müfettişliği. Hâssa Piyade İkinci Fırka Kumandanlığı. İzmir Hidemât-ı Hastagân-ı Askeriye Komisyonu. İtfaiye Alay Kumandanlığı.Evkaf Nezâreti Maruzâtı (Y. Ordu müfettişlikleri. Techizât-ı Askeriye Nezâreti. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi. 10777 belgenin yer aldığı bu katalogda genellikle aşağıdaki makamlarla yapılan yazışmalar yer almaktadır: Bâb-ı Seraskerî. Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne ve Umûr-ı Tıbbiye-i Mülkiye Nezâreti. Askerî Ceza ve Piyâde-i Dahiliye Kanunnâmeleri Tadîlât Komisyonu.ASK TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1246-1306 1312-1316 1306-1312 1316-1321 1320-1322 1322-1327 Miladî 1830-1889 1895-1899 1889-1895 1899-1904 1903-1905 1905-1909 Analitik ve İndeksli Katalog Tertibi b7.PRK. İâne-i Tesisât-ı Askeriye Komisyonu. rapor. Hatt-ı Âlî İnşaat ve Muamelât Nezâreti. Bahr-i Sefîd Boğazı Muhafızlığı. Tersâne-i Âmire İdaresi.PRK.HH TARİH Hicrî 1264-1328 Miladî 1847-1910 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b6.EV) 1214-1314/1800-1897 tarihlerini ihtiva eden ve 669 adet belgeden meydana gelen bu katalog. Taşkışla Divan-ı Harbî Riyâseti. Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Dairesi. Teşrifât-ı Askeriye Nezâreti. Medîne-i Münevvere Muhafızlığı. askeri makamlarla Yıldız sarayı arasındaki yazışmaları kapsar. Askerî Tekâüd Sandığı Nezâreti. Tophâne-i Âmire Müşiriyeti.Askerî Maruzât Evrakı (Y. Yıldız Hastahânesi Tabibliği. askerî unvanlı şahısların yazıları. aşağıdaki makamlarla yapılan yazışmalardan ve belge türlerinden oluşmaktadır: 352 . Yıldız Perakende . Perakende Evrakı . Şûrâ-yı Bahriye. Tersâne-i Âmire'nin imalât ve ihracâtını gösteren cetveller. Topçu İkinci Fırka Kumandanlığı Eslihahâne ve Mühimmât-ı Nâriye Müfettişliği.PRK.Katalog No 1061 TASNİFİN KODU Y. Harbiye Nezâreti. Dersaâdet Jandarma Meclisi. fakat makamı ve unvanı belli olmayan şahıslara ait yazı.

hayrât vs. Masârıfât-ı Umumiye İdaresi. Draman Mevkii Polis Komiser353 . Katalog No 1254 TASNİFİN KODU Y. vilayet nâiblerinin yazıları.PRK. Perakende Evrakı . Meşîhat Müsteşarlığı.Adliye ve Mezâhib Nezâreti (Y. Evkâf Beytülmâl Kassâmlığı İdaresi. Meclis-i Mesâlih-i Talebe.PRK.MŞ TARİH Hicrî 1230-1326 Miladî 1815-1908 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b9. Perakende Evrakı .PRK.AZN TARİH Hicrî 1278-1327 Miladî 1861-1909 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b10.PRK. Müftülükler.MŞ) Bu katalog. Katalog No 1273 TASNİFİN KODU Y. Meclis-i Tedkikât-ı Şer‘iyye. aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalar ve belge türlerinden oluşmaktadır: Şehyülislâm arzları. Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişliği. Evkâf-ı Hümâyûn Mektubî Kalemi.AZN) 1278-1327/1861-1909 tarihlerini ihitiva eden bu katalog saray ile Adliye ve Mezâhib Nezâreti arasındaki yazışmaları ihtiva etmektedir. Teftiş-i Mesâhif-i Şerîfe Meclisi. çeşitli vakıflara ait gelir-gider defterleri ve ahalî-i Haremeyn İdaresi.PRK .Meşîhat Dairesi Evrakı (Y. Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi.Zabtiye Nezâreti Maruzâtı (Y. Dersaâdet Polis Memurluğu.EV TARİH Hicrî 1214-1314 Miladî 1800-1897 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b8. inşaatlara ait masraf ve keşif defterleri). Katalog No 1069 TASNİFİN KODU Y. Beşiktaş Polis Memurluğu.Evkâf-ı Hümâyûn nâzırı. Üsküdar Mutasarrıflığı. Evkâf-ı Hümâyûn Cihât İdaresi. cami ve dergâhlardaki görevlilerin maaş ve tayinatlarına ait cetveller. Mahkeme-i Teftiş-i Evkâf (Müfettişliği). Evkâf Muhasebeciliği. çeşitli vakıfların tevliyetiyle ilgili hesap pusulaları. Mahkeme-i Teftiş-i Evkâf Müsteşarlığı. Hamidiye Erzak Anbarı. 6505 belgeden ibaret olan bu katalogda. medreseler ile ilgili yazılar. Vâridât-ı Umumiye İdaresi. Meclis-i İdare-i Emvâl-i Eytâm. vakf-ı hümâyûn mütevelliliğine ait çeşitli masraf senetleri.PRK. Beyoğlu Mutasarrıflığı. vakfiye suretleri.ZB) Yıldız Perakende evrakının 1282-1327/1866-1909 tarihlerini ihtiva eden bu katalogda genellikle Zabtiye makamıyla Yıldız Sarayı arasındaki yazışmalar yer almaktadır. Perakende Evrakı . dergâhlar ile ilgili yazılar ve şerî hüccetler. nukûd-ı mevkûfe cetvelleri. Hazine-i Evkâf. inşaat-ı sınâiye iş‘ârât (cami.

Maliye Nezâretince tanzim olunup Bâbıâlî'ye takdim olunan muvâzene-i umumiye (genel bütçe) hülasaları. kütüphâneler ve mekâtib ile saray arasında yapılan yazışmalardan ve belge türlerinden oluşmaktadır: Katalog No 1277 TASNİFİN KODU Y. Bank-ı Osmanî Maruzâtı. Maliye Komisyonunca tanzîm olunan vâridât ve masârıfât cetvelleri.Posta ve Telgraf Nezâreti Maruzâtı (Y. Düyûn-ı Umumiye Komiserliği'nin Maliye Nezâreti'ne sunduğu lâyiha ve tezkireler.Maliye Nezâreti Maruzâtı (Y. Rusûmât Emâneti'nin vâridât bütçesini gösteren cetveller. Meskûkât İdaresi.MF TARİH Hicrî 1284-1326 Miladî 1867-1908 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b13. Polis Müfettişleri maruzâtı.PRK. Müzehâne-i Âmire.ML) 1262-1331/1845-1913 yıllarını ihitiva eden ve 6155 belgeden meydana gelen bu katalog.PRK. vilayet muvâzenelerini gösteren cetveller.ZB TARİH Hicrî 1282-1327 Miladî 1866-1909 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b11. Dersaâdet Rıhtım Şirketi İdaresi'nin maruzâtı.MF) 1284-1326/1867-1908 tarihlerini ihtiva eden ve 637 adet belgeden meydana gelen bu katalog. Rasathâne-i Âmire.PRK. Divan-ı Muhasebât'ın maruzâtı.PT) Yıldız Perakende evrakının 1293-1316/1876-1898 tarihlerini ihtiva eden ve 3524 adet belgeden oluşan bu katalog genellikle saray ve Posta ve Telgraf Nâzırı. Düyûn-ı Umumiye İdare Meclisince tanzim olunan vâridât ve masârıfât defterleri. Galata Pos354 . Umûr-ı Maliye Komisyonu Riyâseti'nin karar cetvelleri. Tiyatrolar Müfettişliği ve Karakolhâneler Müfettişliği gibi makamlarla yapılan yazışmalar sonucu teşekkül etmiş evrak yer almaktadır.PRK. Perakende Evrakı . A‘şâr ve Ağnâm Emâneti. Vergi Emâneti. aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalar ve belge türlerinden oluşmaktadır: Rusûmât Emâneti'nin maruzâtı. Gümrük. malmüdürlerinin Mâbeyn'e sunduğu maruzât. Hapishâne-i Umumiye Müdüriyeti.PRK. Katalog No 1232 TASNİFİN KODU Y. vilayetlere gönderilen Maliye müfettişlerinin tahkikat raporları.Maârif Nezâreti Maruzâtı (Y. Hazine-i Maliye'nin vâridât ve masârıfât cetvelleri.PRK. Katalog No 1068 TASNİFİN KODU Y. vilayet defterdarlarının Mâbeyn'e sunduğu maruzât. Matbaa-i Âmire.ML TARİH Hicrî 1262-1331 Miladî 1845-1913 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b12. Perakende Evrakı .liği. Perakende Evrakı .

Orman Heyet-i Fenniyesi. Ticaret ve Nâfia Nezâreti Tercüme Odası Kâtibliği. Kağıthâne Menâbi Suları İdare-i Dâimesi. Zâbıta-i Sıhhiye-i Hayvaniye Komisyonu. Ankara Vilayeti Nâfia Komisyonu. Perakende Evrakı .PRK. Kağıthâne Menâbi‘ Suları İnşaât Komisyonu. Ziraat Nezâreti Maruzâtı (Y. Vilayât Orman ve Maâdin Muâmelât müdüriyetleri tarafından yazılan yazılarla Maâdin Nizamnâmesi ve lâyihalar ve alan ve gönderen makam belli olmamakla beraber konu itibarı ile orman. Simkeşhâne. Dersaâdet Tahvilât Borsası tarafından neşrolunan resmî fiyat cetvelleri. Katalog No 1256 TASNİFİN KODU Y. Ticaret ve Nâfia Nezâreti mühendislerinin mütalaaları.TNF) 1284-1327/1868-1909 tarihlerini ihtiva eden ve 1221 adet belgeden meydana gelen bu katalog.PRK. maden ve ziraat ile ilgili belgeler. Ziraat Bankası. aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalar ve belge türlerinden oluşmaktadır.Ticaret ve Nâfia Nezâreti Maruzâtı (Y. Hanya Şifre Memurluğu. Turuk ve Meâbir İdaresi. Maâdin. Matbaa-i Âmire. yabancı şirketlerle yapılan sözleşmeler.OMZ TARİH Hicrî 1294-1327 Miladî 1877-1909 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli 355 . İnşaat Müdüriyeti. Manastır Posta ve Telgraf Müfettişliği. Bakteriyolojihâne Baytar Müdürlüğü.tahânesi. Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi.PRK. Maâdin ve Ziraat Nezâreti. Sanayi Mektebi. Halep Telgraf ve Posta Başmüdürlüğü.PT TARİH Hicrî 1293-1316 Miladî 1876-1898 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b14. Katalog No 1078 TASNİFİN KODU Y.PRK. Desaâdet Telgraf Merkezi. Hamidiye Hicaz Demiryolu Komisyonu.PRK. Maâdin Heyet-i Fenniyesi. Ereğli Maâdin-i Hümâyûn Komisyonu. Orman. Beyoğlu Telgraf Merkezi ve Muhaberât-ı Umumiye Müdüriyeti gibi makamlar arasında yapılan yazışmalardan oluşmuştur. Tarik İdarehânesi ve ticaret mahkemeleri. Ziraat Heyet-i Fenniyesi. Maâdin ve Ziraat Nezâreti Müfettiş-i Umumiyesi.TNF TARİH Hicrî 1284-1327 Miladî 1867-1909 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b15. Halkalı Ziraat Mektebi.Orman. aşağıdaki makamlarla yapılan yazışmalar ve belge türlerinden oluşmaktadır: Orman. Hicaz Demiryolu Komisyonu. Katalog No 1276 TASNİFİN KODU Y. Perakende Evrakı . Mülkiye Baytar Mektebi. Demiryolu İdaresi.OMZ) 1294-1327/1877-1909 yıllarını ihtiva eden ve 492 adet belgeden meydana gelen bu katalog.

Defter-i Hakanî Nezâreti Maruzâtı (Y. belediye dairelerinin maruzâtı. Defterhâne Umûr-ı Zâbıtasına Memur Serkomiser.Şehremâneti Maruzâtı (Y. 356 . Defter-i Hakanî Senedât-ı Umumiye Müdür Muavinliği. Perakende Evrakı . Karantinalar Müfettiş-i Umumiyesi. Hıfz-ı Sıhha-i Umumiye Komisyonu. vilayetlerde bulunan Sıhhiye Müfettişlikleri. Katalog No 1257 TASNİFİN KODU Y. Defter-i Hakanî Nezâreti Evrak Başkitâbeti. Perakende Evrakı .ŞH) 1293-1327/1876-1909 tarihlerini ihtiva eden ve 4392 adet belgeden oluşan katalog. Muhacirîn Hastahânesi'nin günlük kayıtlarını gösteren jurnaller ve Dersaâdet ve Bilâd-ı Selâse'de vefat eden kimselerin isim.PRK.SH TARİH Hicrî 1294-1326 Miladî 1877-1908 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b17. Defter-i Hakanî Nezâreti Mektupçuluğu. Sened-i Hakanî ve vilayetlerin Defter-i Hakanî dairelerinden gelen yazılar. saraya. şehremini tarafından Mâbeyn'e takdim kılınan vukuat jurnalleri.PRK. Çatalca Mutasarrıflığı ve Şile Kaymakamlığı'nın Şehrâmeti'ne olan maruzâtı ve Su Nezâreti'nin Şehremâneti'ne olan maruzâtlarını kapsamaktatır. şehremini tarafından sunulan arîzalar. Defter-i Hakanî Nezâreti Senedât Umûr-ı Şer‘iyesi Memurluğu. Defter-i Hakanî Nezâreti Sicill-i Ahval Müdüriyeti.PRK. Dersaâdet Fenerler Müdüriyeti maruzâtı. Katalog No 1253 TASNİFİN KODU Y. Defter-i Hakanî Nezâreti Muhasebesi.PRK. yaş ve hastalıklarını gösteren sıhhî jurnaller.SH) 1294-1326/1877-1908 yıllarını kapsayan ve 1370 adet belgeden meydana gelen bu katalog.DFE) 1277-1326/1861-1908 tarihlerini kapsayan ve 164 belgeden oluşan katalog.PRK. Defter-i Hakanî Senedât Sandığı.Sıhhiye Nezâreti Maruzâtı (Y. Gazhâne İdaresi Müdüriyeti maruzâtı. Perakende Evrakı . Hendesehâne-i Şehremâneti tarafından tertib edilen keşif defterleri. Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye Riyâseti. bazı bölgelerde bulunan tahaffuzhâne nâzırları tarafından gönderilen belgeler. Defter-i Hakanî Nezâreti Senedât-ı Umumiye Müdüriyeti. Karantinalar Başkitâbeti ve Sicil Şubesi Müdüriyeti.DFE TARİH Hicrî 1277-1326 Miladî 1861-1908 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b18. aşağıdaki makamlarla yapılan yazışmalardan ve belge türlerini ihtiva etmektetir. Şehremâneti Muhasebeciliği.b16. aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalar ve belge türlerinden oluşmaktadır.

357 . elçilik. Dârüşşafaka Eytâm-ı Müslimîn Komisyon-ı Mahsusu. Encümen-i Mahsus ve Muâyene Komisyonu.KOM TARİH Hicrî 1294-1341 Miladî 1877-1922 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli b20.PRK. Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik Maruzâtı (Y. Maliye Komisyon-ı Âlîsi. Techizât ve Tesisât-ı Askeriye Komisyonu.PRK. Katalog No 1259 TASNİFİN KODU Y. Rumeli Vilayâtı Komisyonu. Perakende Evrakı . Yıldız Perakende Elçilik.PRK. Musâbîn-i Memurîn-i Mülkiye İâne Komisyonu. Encümen-i Teftiş Komisyonu. genellikle aşağıdaki makamlarla yapılan yazışmalardan ve belge türlerinden oluşurlar. Kandiye Laşid Muhacirîn Komisyonu. Hicaz Teftiş Komisyonu. Muhacirîn Dul ve Eytâmhânesi ile Mektebi'nin günlük mevcutlarını gösterir jurnaller.PRK. Alasonya Menzil Komisyonu. 1. Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik adı altında toplanan bu belgeler. aşağıdaki makamlarla saray arasında yapılan yazışmalardan ve belge türlerinden oluşmaktadır: Teftiş-i Umumî-i Askerî Komisyonu.Katalog No 1181 TASNİFİN KODU Y.EŞA) Yıldız Perakende evrakı içerisinde yer alan 1293-1326/1876-1908 tarihlerini ihtiva eden katalog. Elçilikler. Komisyon-ı Mahsus Dairesi (Necib Melhame). Ankara Vilayeti İskân-ı Muhacirîn Komisyonu. Aşâir Komisyonu. Muâyene ve Teftiş Komisyonu. Lahey Konferansı Heyet-i Murahhasa-i Osmâniyesi (Turhan Paşa).ŞH TARİH Hicrî 1293-1327 Miladî 1876-1909 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b19. Türk-Yunan Komisyonu Üyeliği. Mülkiye İâne Komisyonu. Bâbıâlî Teshîlât Sandığı Komisyonu. Hamidiye Etfâl Hastanesi.KOM) Bu katalog. Mirât-ı Seniyye-i Hicâziye İnşaât Komisyonu.Elçilik. Anadolu'nun bazı vilayâtına mahsus İâne Komisyonu. Askerî Ceza ve Piyade Kanunnâmeleri Tadilât Komisyonu. Hamidiye Hicaz Demiryolu (İâne) Komisyonu. Perakende Evrakı . şehbenderlik ve ateşemiliterliklerle Yıldız Sarayı arasındaki yazışmaları kapsar. Umum Komisyon-ı Muhacirîn. muharebe-i ahîrede olan evlâd-ı şühedâ ve malûlîn-i askeriye İâne Sergisi Komisyonu. Şehbenderlikler ve Ateşemiliterliklerin doğrudan saraya gönderdikleri belgeler. İntihâb-ı Memurîn Komisyonu. Muhacirîn-i İslâmiye Komisyonu.Komisyonlar Maruzâtı (Y. Kaht Komisyon-ı Âlîsi (Derviş Paşa). Mübâyaât ve Tetkik-i Masârıfât Komisyonu. Emlâk-i Hümâyûn Komisyonu. İâne Komisyon-ı Askerîsi.

Perakende Evrakı .M) 1253-1326/1837-1908 tarihlerini kapsayan ve 790 adet belgeden meydana gelen bu katalog.PRK.UM) 1251-1326/1835-1908 tarihlerini ihtiva eden bu kataloglar. Katalog No 1274 TASNİFİN KODU Y. Perakende Evrakı .PRK. Katalog No 1252 TASNİFİN KODU Y.PRK.MK) 1293-1326/1876-1908 tarihlerini ihtiva eden ve 4273 adet belgeden oluşan bu katalog. Müfettişlik ve Komiserlik'te görevli personelin yazıları ile gönderen ve alanı belli olmayan fakat Rumeli vilayâtı.PRK.Umum Vilayetler Tahrirâtı (Y.Müfettişlikler ve Komiserlikler Tahrirâtı (Y. Sefaretlerde bulunan müsteşar. aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: Müfettişlik ve Komiserlikler tahrirâtı. lâyiha ve müsveddeler.2. şirket vesair kuruluşlardan doğrudan saraya gönderilen belgeler. Bulgaristan Komiserliği. bu fona ait müteferrik belgelerden oluşmaktadır.PRK. saray ile valilikler.Müteferrik (Y. Dış devletlerde bulunan komite.MK TARİH Hicrî 1293-1326 Miladî 1876-1908 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli b22. tercüman ve maslahatgüzâr gibi görevlilerin kendi mühürleriyle Başkitâbet'e gönderdikleri belgeler. Perakende Evrakı . Katalog No 1060 TASNİFİN KODU Y.EŞA TARİH Hicrî 1293-1326 Miladî 1876-1908 Katalog Tertibi Analitik ve indeksli b21.M TARİH Hicrî 1253-1326 Miladî 1837-1908 Katalog Tertibi Analitik ve İndeksli 358 . Mısır Fevkalâde Komiserliği. mutasarrıflıklar ve devlet tarafından tahkikat için gönderilen resmî şahıslarla yapılan yazışmalardan meydana gelmektedir. Katalog No 1099 1100 1264 Y.UM TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1251-1310 1311-1319 1319-1326 Miladî 1835-1893 1894-1901 1901-1908 Analitik ve İndeksli Katalog Tertibi b23. Bulgaristan ve Mısır Fevkalâde Komiserliği ile ilgili yazı.PRK.PRK. Rumeli Vilayâtı Müfettişliği ve Rumeli vilayetleriyle ilgili belgeler. 3.

Kuvâ-yı Milliye faaliyetleri. Dahiliye Nezâreti'nin görev alanı. sansür. mülkî memurların tayininden yeni kurulan vilayetlerin nizamâtının teşkiline. Ayrıca Şûrâ-yı Devlet ve Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'den Sadâret'e takdim kılınacak mazbataların muamelâtı da Dahiliye Nezâreti vasıtasıyla icra olunur. limanlara gelen ve giden yolcu sayıları ile eşyanın kayıtlarının tutulduğu Jurnal Defterleri. çetecilik faaliyetleri gibi Osmanlı Devleti'nin son yıllarında karşılaştığı meseleler yer almaktadır.V. çete faaliyetleri. surre alaylarının hazırlıkları. Bu nezâretin önemli birimlerinden birisi olan Kalem-i Mahsus Müdüriyeti'ne ait katalogda İtilâf Devletleri'nin işgal hareketleri. asayiş vukuatı. şifre anahtarlarının yazılı bulunduğu Şifre Defterleri. DAHİLİYE NEZÂRETİ BELGELERİ (DH) Gerek Sadâret'e bağlı olduğu dönemde. Dahiliye Nezâreti. tabiî âfetler ve zarar gören ahaliye yapılan yardımlar. gerekse müstakil olduğu dönemde. Ayrıca nezâretin yazışmalarının hülasa kayıtlarını ihtiva eden Gelen-Giden Defterleri. arkeolojik kazı izinleri vb. Kataloğu hazırlanan kalem ve dairelere ait belgelere dair muhteva bilgileri ve çizelgeler aşağıdadır: 359 . devlet teşkilatında görev alan memurların sicillerinin tutulduğu Sicill-i Ahval Komisyonu Defterleri'ni kapsamaktatır. asker ve jandarma tensîki. günlük haftalık ya da aylık olarak düzenlenen asayiş olayları. NEZÂRETLER 1. seferberlik. Heyet-i Teftişiye gibi kalemler tarafından işleri yürütülen Dahiliye Nezâreti'nin bu birimlere ait evrak grupları. Emniyet-i Umumiye. devletin iç işleriyle alakalı konular olmuştur. Yunan işgali ve mezâlimi. teslim alınan evrakın kayıtlı olduğu Zimmet Defterleri. Sadâret'in Dahiliye'ye ait direktiflerini uygulamakla mükelleftir. yangın ve deprem gibi durumlarda gerekli muamelenin icrasından eğitim ve öğretim işlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak. Muhaberât-ı Umumiye. çekirge istilası. VİLÂYET-MÜFETTİŞLİKLER (TAŞRA ARŞİVLERİ) VE BÜYÜK DAİRELERE AİT BELGELER A. Matbuât. zabtiye ve belediye işlerinden matbuâta. konuları ihtiva eder. mezhep çatışmaları. memur tayinleri. NEZÂRETLER.

a. Dahiliye Nezâreti Evrak Odası'nda tutulan ve gelen-giden evrakın kayıtlarının tutulduğu kayıt defterlerinde rumî Ağustos 1325 tarihinden başlayarak 25. 360 . f. İdarî (Elif). c.KMS) Kalem-i Mahsus Müdüriyeti. Belgelerin muhtevası şu şekildedir: a. Tasnif sırasında orijinal 112 ve 122 numaralı dosyalar çıkmamıştır. Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Belgeleri (DH. Dahiliye nâzırının dahilî ve haricî işleri ile gizli ve hususî haberleşmesini temin ve nâzır ile yapılacak görüşmeleri düzenlemek için 22 Muharrem 1332/21 Aralık 1913'de kurulmuştur. katoloğun sonunda genel indeks verilmiştir. Yunan işgali ve mezâlimi.944 umum numarasına kadar olan vesikalar Muhaberât-ı Umumiye ismiyle tasnif edilmiştir. d. 1327/1909 tarihinde idarî sistemde yapılan değişiklik sonunda yerini Muhaberât-ı Umumiye Dairesi'ne bırakmış ve bu tarihten sonra Mektubî Kalemi'nin görevini bu daire yüklenmiştir. Muhaberât-ı Umumiye İdaresi Belgeleri (DH. Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Kataloğu'ndaki belgeler kronolojik sıralı olup. e. İtilâf Devletleri'nin işgal hareketleri. Katalog No 666 TASNİFİN KODU DH. Çetecilik faaliyetleri. Memur tayin ve azilleri.000 adet belge bulunmaktadır. Bu belgeler Muhaberât-ı Umumiye Dairesi Evrakı ile aynı özellikleri göstermekte olup konularına göre ayrılmıştır.KMS TARİH Hicrî 1332-1341 Miladî 1913-1922 Belge Adedi 28. Hukuk ve Mütenevvia olarak dört şubeye ayrılmıştır. Siyasî.000 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. vilayetler ve nezâretlerle ilgili yazışmaları yapardı. Mektubî Kalemi. Kuvâ-yı Milliye faaliyetleri. Bu evrakın müsvedde belgelerinde de Muhaberât-ı Umumiye Dairesi anteti vardır. Madalya itâsı ile muhtelif konular. 1332-1341/1913-1922 yıllarını hâvi toplam 28. İdare. Rumî Eylül 1326 (hicrî 1328) tarihinden itibaren ise bu daire. Hukuk (Ha) ve Mütenevvia ise (Mim) ile gösterilmiştir. Fakat bu dört şubenin tasnifi ayrı olarak yapılmış ve katalogları hazırlanmıştır.MUİ) Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi. nezâretin kendi teşkilatı içindeki yazışmalarıyla diğer daireler. Bunlar defterlerde ve müsvedde belgelerinden rumuzlarla Siyasî (Sin). b. Kalem-i Mahsus Müdüriyeti ile ilgili katalogda.

İdarî Kısım Belgeleri (DH. idarî ve mütenevvia diye ayrılarak siyasî olanları biraraya getirilmiş ve üzerlerine orijinal karton ve dosya numaraları verilmiş belgelerdir. Siyasî Kısım Belgeleri (DH. Bunlar arasında mülkî taksimattaki düzenlemeler.SYS) Dahiliye Nezâreti'nin siyasî işlerine bakan müstakil bir kalemi yoktu. Ayrıca. hukuk. ayrı bir kalem veya daireye ait belgeler olmayıp. Altı yıllık bir dönemi ihtiva eden bu kaleme ait Dahiliye Nezâreti Hukuk Kalemi Evrakı ismiyle 2 ciltlik katalog hazırlanmıştır. inzibatî vakalara aittir.İD) Dahiliye Nezâreti İdare Evrakı birçok değişik konuları ihtiva etmektedir. evrak memurlarınca ayrılmış ve fihrist defterlerinde rumuzlanmış belgelerdir. bu bölümde kamu ve şahıs hukukunun korunması için Dahiliye Nezâreti ile taşra teşkilatı ve mahallî idareler arasındaki yazışmalarla ilgili vesikalar da mevcuttur.040 Katalog Tertibi Analitik Envanter bb.126 43.H) Hukuk kısmı belgeleri.H TARİH Hicrî 1328-1331 1328-1333 Miladî 1910-1912 1910-1915 Belge Adedi 11.Katalog No 667 668 669 670 TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1327-1328 1327-1328 1327-1328 1329 Miladî 1909-1910 1909-1910 1909-1910 1910 Belge Adedi 2. Katalog No 654 655 TASNİFİN KODU DH. Hukuk Kısmı Belgeleri (DH.MUİ ba. Muhaberât-ı Umumiye Dairesi'nin evrak memurlarınca konularına göre siyasî.395 2. 1327-1334/1909-1916 tarihlerini ihtiva etmektedir. Bunlar. belediye meclisleri ile idare meclisleri azalarının seçimi.286 3. Katalog No 674 675 TASNİFİN KODU DH.689 3. müstakil olarak Dahiliye Nezâreti'nin siyasî bir bürosunca vücuda getirilmiş belgeleri kapsamayıp. gayr-ı müslim ve ecnebilere ait mektepler ile kilise inşaatlarına ruhsat ve361 .831 Katalog Tertibi Analitik Envanter DH.905 Katalog Tertibi Analitik Envanter bc. Katalogları araştırmaya sunulan siyasî vesikalar.SYS TARİH Hicrî 1327-1333 1327-1334 Miladî 1909-1915 1909-1916 Belge Adedi 22. Hukuk bölümündeki vesikaların ekseriyeti. Muhaberât-ı Umumiye'nin.517 8.

Katalog No 643 TASNİFİN KODU DH. iltica haberleri.615 Katalog Tertibi Analitik Envanter 362 . köy. işgal altında kalma.000 11. yangın. zehâir ve iâşelerin toplanarak sevkedilmeleri.MTV TARİH Hicrî 1320-1339 Miladî 1902-1921 Belge Adedi 15.738 3.903 belgeden oluşmaktadır. askere alma işlemleri ve seferberlik.503 adet özet. eğitim ve öğretim.552 Katalog Tertibi Analitik Envanter bd. meseleleri. azil ve taltifleri. nişan verilmesi ve diğer taltifler. Hicaz Demiryolu. deprem.İD TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1327-1340 1328-1335 1328-1335 Miladî 1909-1921 1910-1917 1910-1917 Belge Adedi 3. Mütenevvia tasnifi içerisinde yer alan belgeler hemen her türlü konuyu ihtiva etmektedir. sel felaketi gibi durumlarda gerekli muamele icrası ile dârüleytâm vesair konulara rastlamak mümkündür. Her dosya kendi içinde kronolojik sıraya konulmuştur.rilmesi. madalya.MTV) Mütenevvia kısmı evrakı orijinaline sadık kalınarak tasnif edilmiştir. tensikât. tarihi itibarıyla Mütenevvia içerisinde mütalaa edilmemesi gerekirken orijinalliğine binâen burada yer almıştır. İdarî Kısım Belgeleri'nin 3 cilt kataloğu bulunmaktadır. askeriyenin ihtiyaçlarının karşılanması. Tasnif sırasında dosyaların orijinal tertibi muhafaza edilmiştir.İUM TARİH Hicrî 1332-1341 1332-1341 Miladî 1914-1912 1914-1922 Belge Adedi 13. Osmanlı topraklarında çeşitli arkeolojik kazılara müsaade edilmesi ve eski eser kaçakçılığının önlenmesi gibi değişik konuları zikredebiliriz. azil.582 3. izin. Mütenevvia Kısmı Belgeleri (DH. Katalog No 681 682 683 DH. memurların tayin. 15. Ancak bu tasnifte ağırlık itibarıyla ile şu konulara rastlanmaktadır: Tabiî âfetler ve âfetzedelere yapılan yardımlar. Bu sebeple kataloğun başlangıcındaki 1320-1323 ve 1327 tarihli belgeler. Katalog No 646 647 TASNİFİN KODU DH. yabancı seyyahlara tanınan kolaylıklar. Katalogda belgeler kronolojik sıra içerisinde verilmiş ve indeks hazırlanmıştır. emlâk ve arazi işleri.903 Katalog Tertibi Analitik Envanter c. arazi davaları. İdâre-i Umumiye Belgeleri (DH. 66 adet orijinal dosya içerisinde bulunan bu belgeler bazı dosyalar kabarık olduğundan tekrar gözden geçirilerek 76 dosyada toplanmıştır. muhakeme vs. vakıflar. Katalog toplam 3.İUM) Bu fon içinde memurların tayin. nahiye ve kaza teşkilleri.

M) kodu altında tasnife tâbi tutulmuştur.251 11. akar ve emvalin idaresi. Tahrirat Kalemi (DH. içme suyu. 1326'dan itibaren Sicill-i Nüfus İdaresi'ne bağlı olarak İstatistik Kalemi ve Tahrirat Kalemi bulunmaktadır. vilayâta ait bilcümle emlâk.322 Katalog Tertibi DH.İUM Analitik Envanter d. bimarhâne ve dârülaceze gibi hayır müesseselerinin tesisi.UMVM TARİH Hicrî 1331-1341 Miladî 1913-1922 Belge Adedi 4. 363 .SN) Dahiliyeî Nezâreti Sicill-i Nüfus İdare-i Umumiyesi belgeleri. otobüs. amele ve fukaraya mahsus gece mektepleri ve liva idâdîleri tesisi ve bunların idaresi. pazar ve panayırlar ihdâsı ve ticaretin gelişmesi için gerekli sair işlemlerin yapılması. otomobil işletmek ve muhtelif sanayi kollarına ait fabrikalar tesisi için ruhsat vermek. hastahâne. arazinin sulanması.SN. vilayet dahilindeki göl ve bataklıkların ıslâhı.SN. vilayât dahilinde eytâmhâne. icab eden yerlere ticaret odaları ve ticaret borsaları tesisi.475 9.SN. açılması ve tamiri Nâfia Nezâreti'ne ait umumî yolların dışındaki vilayet dahilindeki yolların yapılması. bu müdüriyetin vazifesidir.THR) ve Müteferrik (DH.M) başlıkları altında tasnif edilmiştir.336 6. İstatistik (Hesâbât) Kalemi'ne ait evrak katalog teşkil edebilecek bir sayıda zuhur etmediğinden Sicill-i Nüfus İdâre-i Umumiyesi (DH. Katalog No 684 TASNİFİN KODU DH. Umûr-ı Mahalliye-i Vilayât Müdüriyeti Belgeleri (DH.Katalog No 648 649 650 651 652 653 TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1333-1341 1332-1341 1330-1336 1329-1336 1335-1336 1329-1341 Miladî 1914-1922 1914-1922 1912-1917 1912-1916 1916-1917 1911-1922 Belge Adedi 10.465 9. vilayet bütçesinin tetkik ve tasdiki.UMVM) Osmanlı devlet teşkilatında 1331/1912'de yapılan idarî değişikliklerden sonra Dahiliye Nezâreti bünyesinde ihdâs edilen Umûr-ı Mahalliye-i Vilayât Müdüriyeti'nin görevleri 22 Muharrem 1332/21 Aralık 1913'de yürürlüğe giren Dahiliye Nezâreti Nizamnâmesi'nde belirtilmiştir.020 Katalog Tertibi Analitik Envanter e.239 8. mahallî ihtiyaçlara uygun sanayiin talimi. Sicill-i Nüfus İdâre-i Umumiyesi Belgeleri (DH. Buna göre. sanayi odalarının açılması. Bu birimde bulunan evraka ve salnâmelere göre. tramvay. hülasa belediye işleriyle alakalı bütün mahallî hizmetlerin takibi ile bu konuda nezâretin murakebe hakkını kullanmak ve diğer nezâretler ile vilayetler arasındaki muhaberâtı idare ve ifa etmek. sanayi mektepleri. vilayet dahilinde ziraatın gelişmesi ve ıslâhı için gerekli çalışmaların yapılması. şehir ve kasabalarda geliri belediyeye ait olmak üzere ışıklandırma.

MB. bedelli veya bedelsiz tezkire-i Osmâniye. sıhhiye jurnalleri. tâbiiyyet ilmühaberi.M DH.M TARİH Hicrî 1327-1342 1327-1342 1327-1342 1327-1343 Milâdî 1909-1922 1909-1922 1909-1922 1909-1924 Belge Adedi 4.Dahiliye Nezâreti Sicill-i Nüfus İdare-i Umumiyesi veya Dahiliye Nezâreti Nüfus İdare-i Umumiyesi başlıklı müsvedde evrak ve aynı ifadeyi taşıyan antetli evrak ile il nüfus müdürlükleri ve ilçe nüfus memurluklarıyla yapılan yazışmaları ihtiva eden nüfus fonu.178 3.324 Analitik Envanter Katalog Tertibi f. Mebânî-i Emîriye ve Hapishâneler İdare-i Umumiyesi.MB. tevellüdat ve vefayât ilmühaberi. Dahiliye Nazırı Halil Bey'in teklifi üzerine yapılan müzakerede Dahiliye Nezâreti'ne bağlı olmak üzere "Hapishâneler İdaresi" adıyla bir idare teşkil edilmiştir. şehremanetinden gelen hastalık.SN. İdare Kalemi Hesâbat. bir muavinliği hâvi iki kalemden müteşekkildir. tecdîd-i münâkahat ilmühaberi.273 5. Dosya ve Tahrirat olmak üzere üç. Fen Kalemi ise Heyet-i Fenniye ve İstatistik olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. Bu kataloglardan 671 numaralı olanı müteferrik konularla ilgili olduğu için "Müteferrik" olarak ayrı hazırlanmıştır.HPS) Meclis-i Mebusân'da 1327/1911-1912 senesi bütçesi görüşülürken. bir şube müdürünün idaresinde. bâkir veya dul kadının nikâh ilmühaberi. Mebânî-i Emîriye ve Hapishâneler Müdüriyeti Belgeleri (DH. Katalog No 676 677 678 679 DH.MB. tamirat ve kiraya verilmesine dair muhaberât bu idareye devredilerek Hapishâneler İdaresi'ne "Mebânî-i Emîriye ve Hapishâneler İdaresi" unvanı verilmiştir. ihtida ve irtidad hadiselerinde bu şahısların isimlerini hâvi listeler.HPS.487 5.177 3.HPS TASNİFİN KODU DH. Katalog No 671 672 673 1272 DH.101 Analitik Envanter Katalog Tertibi 364 . mürûr tezkiresi.265 4.121 3. doğum ve ölüm kayıtları. genel olarak şu belge nev‘ilerinden oluşmaktadır: Mahalle imam ve muhtarları tarafından verilen ilmühaberler. bedelli ve bedelsiz pasaport ve pasavan. Bir müddet sonra da taşradaki hükûmet konaklarının inşaat. tebdil-i mekan ilmühaberi. taahhüdât ilmühaberi.SN.THR TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1326-1330 1330-1333 1333-1336 1287-1341 Milâdî 1908-1912 1912-1915 1915-1918 1870-1922 Belge Adedi 3.

firarîlerin takip ve yakalanmaları ile ilgili konuları ihtiva eder. Asayiş ve güvenliğe ait konuların çeşitliliğinin yanı sıra polislerle ilgili işlemlerin (özlük hakları. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Belgeleri (DH. yaralama ve gasp olayları ile bunların failleri hakkında yapılan muameleler. Bulgar eşkiyasının saldırıları. çeşitli bölgelerden gelen mecmua talepleri ve bu taleplerin karşılanması gibi konuları ihtiva etmektedir. jandarma muamelâtı.EUM. Belgeler ihtiva ettikleri konular itibarıyla ait oldukları şube müdüriyetlerine göre tasnife tâbi tutulmuştur. meydana gelen siyasî olaylara ait raporlar.) yürütülmesi de görev alanına girdiğinden. Polis Mecmuası Kalemi Belgeleri (DH.EUM EMN) 1329/1913 senesinde tesis edilen Emniyet Kalemi. Emniyet Kalemi Belgeleri (DH.EUM) Zaptiye Nezâreti'nin 1326/1910 senesinde lağvedilmesinden sonra Osmanlı Devleti'nde asayiş ve güvenlikle ilgili muamelelerin yürütülmesi için Dahiliye Nezâreti'ne bağlı olarek 1327 senesinde "Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti" teşkil edilmiştir. Katalog No 685 TASNİFİN KODU DH. Emniyet Kalemi evrakı. katil. Polis Mecmuası Kalemi ve Takibât-ı Adliye Kalemi'dir. ceza. eşkiya ile jandarma arasındaki çatışmalar. mecmua abone defterlerini muntazaman tutmak ve abonelere ait yazışmaları yürütmekti. Bunlar: Emniyet Şubesi.EMN TARİH Hicrî 1329-1332 Milâdî 1911-1914 Belge Adedi 2. vilayetlerce her ay tanzim edilen ve merkeze gönderilen cinayet istatistik cetvelleri. gasbettikleri malların geri alınması.g. yeni karakollar inşa edilmesi. emeklilik vs. Osmanlı Devleti dahilinde emniyet ve asayişin temini ile ilgili şubedir.EUM. 365 . Emniyet-i Umumiye merkez teşkilatında 1331 senesinde yapılan değişikliklerden sonra kurulan şubelerdendir.PMC) Polis Mecmuası Müdüriyeti. abone kaydı ve abone ücreti tahsilatıyla ilgili muameleleri. Belgeleri: polis mecmuasının yayını. Görevi: Polis Mecmuası'nın zamanında ve düzenli yayınlanmasını sağlamak. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti bünyesinde muhtelif şubeler kurulmuştur. terfi. Evrakının aynı mahiyyette olması sebebiyle İstitlaât Şubesi'ne ait evrak da bu kalemin evrakı arasında tasnif edilmiştir. kır bekçileri ve reji kolcuları.934 Katalog Tertibi Analitik Envanter gb. 1332 yılında merkez teşkilatında yapılan değişiklikler sonucu lağvedilmiştir. Osmanlı tebaasından olup yurtdışında bulunan (Belçika-Romanya) şahısların durumları hakkında yapılan muhaberât. ga. tayin.

EUM MTK) Muhaberât ve Tensîkât Müdüriyeti 1331'de Tahrirat Kalemi'nin lağvedilmesiyle onun yerine kurulmuş olup.Katalog No 1017 TASNİFİN KODU DH. hırsızlık gibi suçlar ve suçlularla ilgili muameleler ile halktan müsâdere edilen silahlara ait listelerden oluşmaktadır. yabancı devletlerden sürülen şahısların araştırılması. Görevi: Siyasî ve adlî istatistiklerle ilgili muameleleri yürütmek.EUM. Bu fonda bulunan belgeler genel olarak şu konuları ihtiva etmektedir: Vilayetlerden her ay gönderilen hırsızlık. Belgeleri: Cerâim-i umumiye ve vukuât-ı âdiye istatistik cetvelleri. yaralama ve gasp gibi suçlara ait cerâim istatistik cetvelleri. yangın. 1327'de kurulup.EUM. Takibât-ı Adliye Kalemi Belgeleri (DH.EUM. yankesicilik. vilayetlerce tanzim edilip gönderilen intihar. 366 . Katalog No 1018 TASNİFİN KODU DH.237 14/1. 1331'de lağvedilmiş ve yerine aynı vazifeyi ifa edecek olan "Muhaberât ve Tensikat Müdüriyeti" kurulmuştur.THR TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1327-1328 1328-1331 1327-1331 Milâdî 1909-1910 1910-1913 1909-1913 Dosya/Özet Adedi 40/2. işsiz ve serserilerle dilencilerin memleketlerine veya uygun bölgelere gönderilmeleri. deniz kazası ve kazâen telef gibi olaylara ait vukuat istatistik cetvelleri ile polis okullarıyla alâkalı her türlü muamelât.EUM.ADL TARİH Hicrî 1333-1338 Milâdî 1914-1919 Belge Adedi 1.249 Katalog Tertibi Analitik Envanter ge.PMC TARİH Hicrî 1331-1342 Milâdî 1913-1922 Belge Adedi 838 Katalog Tertibi Analitik Envanter gc. aranılan suçluların yakalanması için gerekli faaliyetlerde bulunmaktır. durumu şüpheli görülenler.942 Katalog Tertibi Analitik Envanter gd. Tahrirat Kalemi Belgeleri (DH.467 49/3. Muhaberât ve Tensîkât Müdüriyeti Belgeleri (DH. Katalog No 1021 1032 1320 DH. dolandırıcılık.THR) Tahrirat Kalemi Emniyet-i Umumiye'nin merkez ve taşra ile olan muhaberatını yerine getirirdi.ADL) Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti siyasî kısmında bulunan Tatbikât-ı Adliye Müdüriyeti 1333 yılında Muhaberât ve Tensikat Müdüriyeti'nin lağvıyla kurulmuştur. 1333 yılına kadar devam etmiştir.EUM. firarîlerin takibi ve yakalanması.

). âdâba aykırı hareketlerde bulunanlarla ilgili belgeler (Ramazan'da alenen oruç yiyenler.EUM. 367 . ile ilgili talepleri. katil. Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti Evrak Odası Belgeleri (DH. polis karakollarının durumları.AYŞ) Asayiş Müdüriyeti. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde Rum ve Ermenilerin Müslüman halka tecavüzleri. polis memurlarının tayin.).222 Katalog Tertibi Analitik Envanter gg. Kuvâ-yı Milliye'nin faaliyetleri. çocuklarına geleneklere uygun olmayan kıyafetler giydirenler vs. cerâim istatistik cetvelleri ve vukuat raporları.).EUM.MTK TARİH Hicrî 1331-1336 Milâdî 1912-1917 Dosya/Özet Adedi 80/2. Asayiş Kalemi Belgeleri (DH. diğer şubelerin görev alanına girmeyen muhtelif konular (kandillerde camilerin ışıklandırılması. işgal kuvvetlerinin kontrolü ve bu işgal kuvvetlerinin halka karşı muameleleri ile jandarma kuvvetlerine ve resmî görevlilere yönelik kötü muamelelerinin takibi. düşman donanmalarının faaliyetleri. Katalog No 1022 TASNİFİN KODU DH.). jandarma kuvvetleri muamelâtı (komutan tayinleri vs. hırsızlık ve tecavüz olayları. polis mektepleri ile ilgili işlemler.EUM. arttırılması. yaralama. Bu fonda bulunan belgeler genel olarak şu konuları ihtiva etmektedir: Şekâvet ve çeteler. intihar vs. vukuât-ı zabıta istatistik cetvelleri (yangın.VRK TARİH Hicrî 1327-1340 Milâdî 1909-1921 Dosya/Özet Adedi 24/2. içkili eğlenceler tertipleyerek halkı rahatsız edenler. deniz kazaları. Emniyet-i Umumiye'ye gelen veya gönderilen evrakın kaydedildiği şubedir. yeni hicrî yılın tebrik merasimleri. vilayet polis kadrolarının azaltılması. yayınlanan genelgelerin ilgili birimlere tebliği.757 Katalog Tertibi Analitik Envanter gf. Katalog No 1033 TASNİFİN KODU DH. tiyatro faaliyetleri için izin talepleri vs.Bu fonda bulunan belgeler genel olarak şu konuları ihtiva etmektedir: Cinayet hariç diğer adlî suçlarla ilgili olarak vilayetlerce tanzim edilip merkeze gönderilen cerâim-i umumiye istatistik cetvelleri (yaralama. Bu fonda bulunan belgeler genel olarak şu konuları ihtiva etmektedir: Polis olmak isteyen kimselerin verdikleri arzuhaller. cemiyetlerin faaliyetleri ve bunların takibi. Emniyet-i Umumiye'de 1337 yılında yapılan yeni düzenleme neticesinde kurulmuştur.VRK) Evrak Müdiriyeti.).EUM. polis nizamnâmesinin hazırlanması ve vilayetlere gönderilmesi. nakil. hırsızlık. maaş zammı vs. kız kaçırma vs.

EUM. polislere ait taltif.466 30/2. Muhâsebe Kalemi Belgeleri (DH.MEM TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1329-1332 1332-1335 1335-1342 Milâdî 1911-1913 1913-1916 1916-1924 Dosya/Özet Adedi 40/3.MEM) Memurin Kalemi Müdüriyeti 1329 yılında.250 40/3. yer değiştirme gibi konularla ilgili işlemler.Katalog No 1034 1035 TASNİFİN KODU DH. emeklilik. tecziye.AYŞ TARİH Hicrî 1337-1338 1337-1338 Milâdî 1919-1920 1919-1920 Dosya/Özet Adedi 34/3. Bu fonda bulunan belgeler genel olarak şu konuları ihtiva etmektedir: Polislerin sicilleri ile ilgili muameleler. terfi. Sicil Kalemi Belgeleri (DH EUM. Hazine'ye borcu olan emniyet mensuplarının borçlarını tahsil için gerekli muamelenin yapılması.EUM. Katalog No 1041 1042 1043 DH. Bu fonda bulunan belgeler genel olarak şu konuları ihtiva etmektedir: Polislerin sicilleri ile ilgili muameleler. 1329 yılında da lağvedilerek yerine Memurîn Müdüriyeti kurulmuştur. Memurîn Kalemi Belgeleri (DH. vukuat cetvelleri ve künye defterleri. 368 . azil. tayin.MH) Bu fonda bulunan belgeler genel olarak şu konuları ihtiva etmektedir: Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti bütçesinin tanzimi.EUM. yer değiştirme gibi konularla ilgili işlemler.261 Katalog Tertibi Analitik Envanter gı. terfi.EUM.EUM. Katalog No 1036 TASNİFİN KODU DH. tayin. tecziye. nakil veya özel görevle başka bir yere giden emniyet mensuplarının harcırahlarının hesabı ve ödenmesi. ihtiyaca yetmeyen masraflar için tahsisât-ı muntazama veya tahsisât-ı fevkalâde istihsâli.SCL TARİH Hicrî 1327-1329 Milâdî 1909-1911 Dosya/Özet Adedi 14/1.753 Katalog Tertibi Analitik Envanter gi. vilayetlerden gelen masraf cevellerinin incelenmesi ve hesab-ı katî ve cetvellerinin gönderilmesi.410 Katalog Tertibi Analitik Envanter gh. lağvedilen Sicil Kalemi'nin yerine kurulmuştur.SCL) Sicil Kalemi 1327 yılında kurulmuş. vukuat cetvelleri ve künye defterleri. polislere ait taltif. her vilayetin kadrosuna göre maaş ve diğer masrafların tespit edilerek havalenâme gönderilmesi. tayin. azil. Emniyet-i Umumiye merkez şubelerinin harcamaları ile ilgili muamelelerin kontrolü.152 48/3.

Katalog No 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1065 DH. Polis Mecmuası abone bedellerinin tahsili. Emniyet-i Umumiye Kalem-i Umumî Müdüriyeti (DH. şahıslar hakkında cereyan eden muameleler. muhasebeye ait muamelelerin düzenli ve doğru bir şekilde yürütülmesi için hesap kayıtlarının özel defterlere kaydedilmesi.475 3. sürgündeki şahısların ve mahkûmların af taleplerini hâvi arzuhaller. bu evrakın kayıt muameleleri ile ilgili dosyaların tanzimi görevleri bulunan Kalem-i Umumî Belgeleri şu konuları ihtiva eder: Tamimlerin neşri.240 3.933 2.KLH) 1332-1340/1914-1921 yıllarını ihtiva eden bu katalogda. gelenlerin şubelere tebliği (muharrerât-ı umumiyeler).805 Analitik Envanter Katalog Tertibi gj. Katalog No 1262 TASNİFİN KODU DH. Emniyet-i Umumiye Kalem-i Mahsus Müdüriyeti (DH. şubelerle alâkasız olan.KLU) 1332-1341/1914-1923 yıllarını ihtiva eden bu katalogda.730 2.MH TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1327-1330 1330-1332 1332-1334 1334-1335 1335-1338 1338-1341 1327-1341 Milâdî 1910-1912 1912-1914 1914-1916 1916-1917 1917-1920 1920-1923 1910-1923 Dosya/Özet Adedi 4. mahrem ve hususî olmayan yazışmaların icrası.KLH TARİH Hicrî 1332-1340 Milâdî 1914-1921 Özet Adedi 1. Katalog No 1263 TASNİFİN KODU DH.338 4.215 Katalog Tertibi Analitik Envanter 369 .EUM.305 Katalog Tertibi Analitik Envanter gk. muhalefet.EUM. hususî ve mahrem haberleşmenin icrası görevleri bulunan Kalem-i Hususî'nin belgeleri şu konuları ihtiva eder: Cerâim-i siyasiye raporları ve durumu şüpheli şahısların hüviyetlerinin tahkiki.863 3. sürgüne gönderilenlerin ailelerine yevmiye tahsisi. telgraf ve haberleşme işlemleri. haber alma ve casusluğa ait evrakın kayıt ve tasnifi ile müsveddelerinin dosya hâline getirilmesi.EUM.Emniyet-i Umumiye bütçesi ile ilgili her türlü muhaberâtın ifası. yedi şube müdürü tarafından müsveddesi hazırlanan ve hususî mahiyette bulunmayan evrakın temize çekilmesi.KLU TARİH Hicrî 1332-1341 Milâdî 1914-1923 Özet Adedi 3. cerâim-i siyasiye raporları. kaza ve vilayetlerin nüfusunu gösteren cetveller.EUM.EUM. bazı hadiselerde faydası görülen şahısların taltifleri.

1.EUM. ölüm gibi hadiselerinde doldurulan vukuat pusulaları da merkeze gönderiliyordu. Doldurulan beyannâme vilayet tarafından merkeze gönderilmekteydi. Emniyet-i Umumiye. (Kendilerinden beyannâme alınarak ikâmet tezkeresi verilmesi. Katalog No 1265 TASNİFİN KODU DH. 1328-1329/1910-1911 yılları arasındaki yazışmaları ihtiva eden bu katalogda yer alan belgeler şu konuları ihtiva eder: 370 . Tahrirat. b. Yine ecnebîlerin taşınma.) Bunların haricinde diğer belgelerin ihtiva ettiği konuları şöylece sıralayabiliriz: a.ECB) 1330-1341/1912-1923 yıllarını ihtiva eden bu katalogda. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Kısm-ı Adlî Kalemi (DH. İhraç: Devlet aleyhinde bulunan ecnebîlerin hudut haricine çıkarılmaları. Beyannâme suretleri.) c.gl.EUM. görevi ecnebîlerin hüviyetlerini tedkik. ecnebî tebaasından olduğu iddia edilenlerin durumlarının araştırılması. İkamet: Memalik-i Osmâniye dâhilinde ikamet edecek olan yabancı teb‘a mensupları ile ilgili muameleler. d. Tâbiiyyet: Osmanlı tabiiyyetine girme talebinde bulunanlardan durumlarının tahkiki sonucu talebi kabul edilenlere "Tezkire-i Osmânî" verilmesi. uzaklaştırma ve tard muâmelâtı ile ilgilenmek olan Ecânib Kalemi'nin belgeleri iki kısma ayrılmıştır. Sorumluluk sahalarında ikamet eden ecnebîler ile ilgili olarak vilayetlerce tanzim edilen listeler. Haklarında cezaî hüküm bulunan ecnebîler ile ilgili ve vilayetler tarafından tanzim edilen vukuât-ı âdiye cetvelleri.KADL) Emniyet-i Umumiye bünyesindeki her türlü adlî olayın evrakıyla ilgilenen Kısm-ı Adlî Kalemi kısa bir süre faaliyet göstermiş ve daha sonra yerine Emniyet Şubesi kurulmuştur. tezkire. Avusturyalı Musevîler ve Bosnalı Müslümanlar hariç diğer ecnebîlerin ihracı. Değişik karakter arzeden bu belgeler diğerlerinden ayrılmıştır. vukuat pusulaları (Memâlik-i Osmâniye'de seyahat edecek veya herhangi bir sebeple yer değiştirecek olan yabancı ülke mensupları.395 Katalog Tertibi Analitik Envanter gm.ECB TARİH Hicrî 1330-1341 Milâdî 1912-1923 Özet Adedi 8. Ecânib Kalemi (DH. müzekkire gibi normal yazışma evrakı. İngiltere ile yapılan anlaşma gereği. doğum. e. 2. nakl-i mekân eden ecnebîlerin vukuat pusulası doldurmaları.EUM. bu durumu bulundukları yerdeki emniyet âmirliğine bildirmek ve beyannâme doldurmak zorundaydılar.

cemiyetler ve yardım sandıklarınca yürütülen faaliyetlerin takibi. dolandırıcılık. Karadağ. anarşistlerin takip ve yakalanmaları.2. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti İkinci Şube (DH. Arnavut çetecilerin faaliyetleri. Ermeni meselesi. Avrupa matbuatında çıkan haberler. devlet aleyhinde faaliyette bulunanlar.EUM. Arnavutluk ve Karadağ ilgi sahası içindedir. Protestan muhacirlerin durumu. İsviçre ve Avusturya'ya gitmek isteyenlerin ve buralardan gelmek isteyenlerin seyahat izin talepleri.Şb) Birinci Şube'nin görevi. Sırbistan.689 Katalog Tertibi Analitik Envanter 371 .365 Katalog Tertibi Analitik Envanter gn.KADL TARİH Hicrî 1328-1329 Milâdî 1910-1911 Özet Adedi 3. Ermeni tehciri esnasında karşılaşılan meselelerin halli ve Kürt aşiretlerinin kontrol altında bulundurulmasıdır. intihar. bozgunculuk yapan.1. durumu şüpheli olan.2. çeşitli vilayetlere sürgüne gönderilenlerin talepleri.). Sırbistan.Osmanlı Devleti ile alâkalı yerli. Mahmud Şevket Paşa'nın katli. yankesicilik olayları ve bunların faillerinin takibi. serseri ve dilenciler hakkındaki muameleler (hudut harici sürgün vs. Arnavutluk.Şb TARİH Hicrî 1332-1337 Milâdî 1914-1919 Özet Adedi 2. yangın. asker veya hapishâne firarilerinin aranmaları. Kürt Meselesi.EUM. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Birinci Şube (DH. suçlar ve suçlularla ilgili olarak vilayetlerce tanzim edilen ve merkeze gönderilen "hurûf-ı hecâ" (alfabetik) istatistik cetvellerinin muhafazası. katil. yabancı gazetelerde çıkan yazılar. Katalog No 1266 TASNİFİN KODU DH. hükûmet ve padişah aleyhinde konuşup faaliyet gösterenler hakkında yapılan tahkikat.Şb TARİH Hicrî 1332-1335 1332-1339 Milâdî 1914-1916 1914-1921 Özet Adedi 5. boğulma gibi olayların incelenmesi. Katalog No 1270 TASNİFİN KODU DH.963 Katalog Tertibi Analitik Envanter go. Arnavutluk.Şb) İkinci Şube'nin görevi. Ermeni aileleri. tiyatro faaliyetlerinin takibi. çeşitli sebeplerle Arnavutluk. hükûmet aleyhine faaliyette bulunan şahısların durumlarının tahkiki.EUM. kayıp şahısların. Katalog No 1407 1408 TASNİFİN KODU DH. yaralama. Arnavutluk'taki bağımsızlık hareketleri.1. Sırbistan ve Karadağ bölgelerinden gelen muhacirler. 1332-1337/1913-1919 yıllarını kapsayan bu katalogda yer alan belgelerin ihtiva ettiği konuları şu şekilde sıralayabiliriz: 31 Mart Vakası. hırsızlık.EUM. Sırbistan ve Karadağ olayları.722 9.EUM. bütün gayrimeşru faaliyetler olup. vilayetler.

silahlanma. Ankara. İtalyanların askerî harekâtı. Hicaz. Rum kilise ve mekteplerinin faaliyetleri). şekâvet vb. Yunanlıların ve Rum çetecilerin saldırıları.5. Emniyet-i Umumiye Üçüncü Şube'ye ait.Şb) Zor.EUM. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Beşinci Şube (D. Aydın. Eskişehir.4. 1332-1337/1914-1919 yıllarını kapsayan bu katalogda yer alan belgeler şu konuları ihtiva etmektedir: Yunan teb‘ası (Osmanlı topraklarında yaşayan Yunanlıların seyahatleri.3. Bilhassa Ege ve Trakya bölgesindeki Rum çetelerini takip etmek ve bölge ahalisinin devlet aleyhindeki faaliyetlerini engellemekle görevlidir.EUM. Rumlar (seyahat talepleri. İngiltere.Şb) Rumlar ve Yunanlıları ilgilendiren Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 3. Kudüs. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Dördüncü Şube (DH. Rumlara silah dağıtılması). Yunanistan ve İtalya'dır. sahile asker çıkarma. Yunan Hükûmetinin faaliyetleri (askerî hazırlıklar. sürgüne gönderilmeleri. şüpheli Arapların durumlarının tahkiki. Antalya. Bursa ve İzmit ile Bulgaristan ve Romanya'deki casusluk olayları ile ilgilenmek. çeşitli bölgelere sevkleri. gasp.Şb TARİH Hicrî 1332-1335 Milâdî 1914-1916 Özet Adedi 5. Çatalca. hırsızlık. sürgünde bulunan Arapların sürgün yerlerini değiştirme talepleri. Çanakkale. Katalog No 1282 TASNİFİN KODU DH. tahsil ve tedavi gibi sebeplerle yurt dışına gitmek isteyen veya dışarıdan geri dönmek isteyen Arapların seyahat müsaadesi talepleri. Arap kabileleri arasındaki muameleler. hudut harici edilmeleri veya haklarında yapılan tahkikat). Kastamonu. Edirne. Araplar arasında meydana gelen katil. yer değiştirecek Arapların kendilerine ve ailelerine iane talepleri.3. Karesi. Medine. Yemen.Şb TARİH Hicrî 1332-1337 Milâdî 1914-1919 Özet Adedi 5. Katalog No 1283 TASNİFİN KODU DH. Bağdat'ın İngilizler tarafından işgali.4.EUM. Karahisâr-ı Sahip. Medine ahalisinden bazı şahısların değişik bölgelere sevkleri.856 Katalog Tertibi Analitik Envanter gp. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Üçüncü Şube (DH. Arapların kontrol altında tutulmaları.EUM.gö. Hicaz Demiryolu inşaatında çalışacak amelelerin silah taşıma talepleri gibi konuları ihtiva etmektedir. Beyrut. Kütahya. hu372 . olayların takibi.940 Katalog Tertibi Analitik Envanter gr. Osmanlı sahillerini gözetleme). haklarında yapılan tahkikat. Şube'nin görev alanı. Yunan Donanması (yeni gemi alımı. Konya. Fransa ve İspanya'da Arapların bulundukları bölgelerdeki aşiretleri kontrol altında bulundurmak ve Araplarla ilgili muamelâtı yürütme görevi Dördüncü Şube'ye ait olup 1332-1335/1914-1916 yıllarına ait olan belgeler.Şb) Bolu. İçel. Cebel-i Lübnan.EUM. İstanbul. Niğde. Suriye. Halep.

girip çıkan yolcuları aramak ve tahkik etmek.6. Osmanlı topraklarında bulunan Bulgarlar. eşkıya tecavüzleri. asker firarîleri. İngiliz harp gemileri (gözetleme. Yunanistan. düşman donanmalarını gözetleme ve bombardıman.EUM. kır bekçileri ve reji kolcuları. Şube'ye ait 1332/1339-1914/1921 tarihlerini kapsayan bu katalogdaki belgeler. İngiltere ve Romanya tebaasından olan şahısların sevkleri.6.dut kapılarını kontrol altında tutmak.583 1.Şb) Görev yeri Arz-ı Filistin olan ve Siyonist faaliyetlerin takibi. şam polisince ele geçirilen Yahudi ve Siyonist paraları. katolik ruhbanı.EUM. Katalog No 1312 TASNİFİN KODU DH.Şb TARİH Hicrî 1332-1339 Milâdî 1914-1921 Özet Adedi 11. esas itibarıyla kaçakçılığın önlenmesi. jandarma muamelâtı ve firarî mahkûmlar gibi konuları ihtiva etmektedir. özellikle gayrimüslim aileleri kontrol altında tutmak. Marunî Cemaati (Dürzîler) gibi konuları ihtiva etmektedir. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Yedinci Şube (DH. bu amaçla hudut kapılarının kontrolü olan 6.EUM. Basra'nın Zübeyr Karyesi'ndeki A‘cemi Bey ve çetesinin şekaveti. Amerika. düvel-i muhâsamadaki Osmanlı tebaasının durumu. Karadağ.). bölgenin umumî durumu.254 1. Katalog No 1340 1341 1342 DH.Şb TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1332-1334 1334-1336 1336-1337 Milâdî 1914-1915 1915-1918 1918-1919 Özet Adedi 2. katolikler. yabancı devletler adına casusluk yapanların tahkiki.385 Katalog Tertibi Analitik Envanter gş. Osmanlı topraklarında bulunan. bombardıman vs.Şb) Görev alanı bütün vilayetler ile Almanya ve Avusturya olan ve görevi ise. Romanya'daki askeri tedbirler ve faaliyetler. İtalya. hudut kapılarının kontrolü.7.406 Katalog Tertibi Analitik Envanter gs.5. düşman uçakları. sürülmeleri. İngilizlerin faaliyetleri. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Altıncı Şube (DH. yabancı devletlerle irtibat hâlinde olanlarını takip etmekle görevli olan Beşinci Şube'ye ait olan ve 1332-1337/1914-1919 yıllarını kapsayan bu kataloglarda yer alan belgeler şu konuları ihtiva etmektedir: Harp esirlerinin durumu. memleket dahilindeki siyonistlerle dışarıda bulunanların yardımlaşma ve irtibatına mani olmak gibi bir görevi üstlenen Yedinci Şube'ye ait olan 1327-1336/1909-1918 yıllarına ait belgelerden oluşan bu katalog. asker firarileri. Fransa. Osmanlı topraklarında bulunan seferethâne ve konsoloslukların nakilleri ve kiraları. Anadolu'da bulunan yabancı devletlere ait müesseseler.EUM. yurt dışına çıkarılmaları ve seyahatleri ile ilgili işlemler. 373 . Rusya.

çizme. Katalog No 1279 1280 1281 DH.EUM. açık münâkasa. emniyet müfettişliklerinde ve istıtlâât memurluklarında görevli polisler ile ilgili işlemler gibi konuları ihtiva etmektedir. telgraf aleti gibi araç gereçlerin temini.758 Katalog Tertibi Analitik Envanter gu. kundura.224 Katalog Tertibi Analitik Envanter 374 .LVZ) Gerek Dersaâdet ve gerekse taşrada bulunan polis memurlarının elbise ve techizat ihtiyaçlarını. daktilo.EUM. tabiiyet. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Seyrüsefer Kalemi (DH. gazeteler yoluyla ilan vermek gibi konuları ihtiva etmektedir. merkezce tedariki mümkün olmayan ihtiyaçlar için ilgili yerlere havalenâme gönderilmesi. kalpak.548 3.SSM) Görevi esas itibarıyla. vs.EUM. telefon. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Levazım Kalemi (DH. seyahat edecek yolcular hakkında muameleleri gösteren talimatnâmeler. Seyahat Varakası ile seyahat eden yabancılarla ilgili bilgiler (sayıları.EUM.538 2. bisiklet.Katalog No 1313 TASNİFİN KODU DH. pasaport vize işlemleri. kimlikleri) ve raporlar. bilumum kırtasiye gereçlerini tedarik etmekle görevli olan Levazım Kalemi bünyesinde bir Levazım Komisyonu mevcuttur. ferahi gibi giyeceklerinin temini. muameleleri. bazı özel kişilere seyahatleri esnasında kolaylık sağlanması. seyahat varakası talepleri.Şb TARİH Hicrî 1327-1336 Milâdî 1909-1918 Özet Adedi 596 Katalog Tertibi Analitik Envanter gt. tamiri.SSM TARİH Hicrî 1333-1340 1332-1341 Milâdî 1915-1921 1914-1922 Özet Adedi 7. otomobil. motor gibi ulaşım araçlarının satın alınması. yurt içinde ve yurt dışında seyahat edecek yolcuların listeleri. sandal. polis memurlarının silah ihtiyaçlarının karşılanması.360 2. Katalog No 1317 1318 TASNİFİN KODU DH. Bu kaleme ait 1328-1333/1910-1915 yıllarına ait belgelerden oluşan katalog. merkez dairenin ısınma ve aydınlanma malzemelerini. Balkan treni ile gidip gelenlerin listesi.7. dersaâdet ve taşrada görevli bütün Emniyet-i Umumiye mensuplarının elbise. yurda giriş ve çıkışların denetlenmesi. kaput. ısınma ve aydınlanma malzemelerinin temini. kapalı zarf veya pazarlık usûlü alım yapmak. yurt içindeki seyahatlerin kontrolü olan Seyrüsefer Kalemi'ne ait olan 1333-1340/1915-1921 yıllarına ait belgelerden oluşan bu katalog. tren veya vapurla gelip giden yolcuların kontrolü.LVZ TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1328-1333 1327-1341 1327-1341 Milâdî 1910-1915 1909-1923 1909-1923 Özet Adedi 5.EUM.

bu çalışmaların yanında bazen diğer nezâret ve devlet dairelerinin acele ve gizli muhaberâtının şifrelendiği bir aracı büro durumunda da bulunmaktadır. Katalog No 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 DH. Kalem-i Mahsus ve Evrak Odası aracılığı ile Dahiliye nazırına bağlı olarak çalışan müstakil bir büro şeklinde hizmet verdiği görülmektedir. Bilhassa Osmanlı Devleti yönetiminin taşra birimleri ile âcil yaptığı muhâberatta.ŞFR) Dahiliye Nezâreti'ne bağlı kalemler arasında yer alan Şifre Kalemi'nin müstakil bir kalem olarak teşkilat içerisinde yer alması 1914 yılına rastlar.088 2. Şifre Kalemi'nin şu ana kadar 10 cilt kataloğu hazırlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.005 2.HMŞ) 1327-1328/1909-1910 tarihlerinde idarî teşkilatın yeniden düzenlemesi sırasında. Devlet teşkilatında bürokrasinin değişmesi ve devlet ihtiyaçlarına göre şekillenmesi sırasında değişik safhalardan geçmiş olan Şifre Odası.h.640 vesikadan ibarettir. nizam. Dahiliye Nezâreti'nin alt birimleri arasında. tâlimat lâyihaları ve evâmir-i umumiyye mecmualarını tanzim etmek. Dahiliye Nezâreti'ne ait kanun. Şifre Kalemi Belgeleri (DH. Şifre Kalemi'nin. telgraf ile haberleşme usûlünün devlet muhâberatına girmesiyle "Şifre Kalemi"nin önemi de artmıştır. Şifre kalemi belgeleri 20. Dahiliye Nezâreti Hukuk Müşavirliği Belgeleri (DH. 375 . çeşitli büro ve müdürlükler içinde yer almıştır.034 2. Şifre Kalemi'nin.020 2.ŞFR TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1332 1332-1333 1333 1333-1334 1334-1335 1335 1335-1336 1336-1337 1337-1337 1337-1340 Milâdî 1914 1914-1915 1915 1915-1916 1916-1916 1916-1917 1917-1918 1918-1918 1918-1919 1919-1922 Belge Adedi 2. umumiyetle Dahiliye Nezâreti'nin ve ona bağlı birimlerin diğer vilayetler ve mutasarrıflıklar ile yaptığı muhâberatta aracı olduğu anlaşılmaktadır.323 Analitik Envanter Katalog Tertibi ı. Bu kalemin gördüğü vazifeler daha önce "Nezâret Dâva Vekili" tarafından ifa ediliyordu. kanunî meseleler ve idarî nizamlar hakkında mütâlaa beyan etmek ve nezârete ait dâvaları ikâme ve tâkip etmek üzere "Hukuk Müşâvirliği Kalemi" ihdâs edilmiştir. 1332-1334/1914-1915 tarihleri arasında.015 2.006 2.977 2. Ancak.000 2.172 1. Umumiyetle Dahiliye Nezâreti'ne "şifre" ile çekilen telgrafların asıllarını hâvidir.

481 3.HMŞ TARİH Hicrî 1308-1340 1305-1342 Milâdî 1890-1921 1887-1922 Belge Adedi 2. eski eser kaçakçılığı.S) 1312/1894 yılında kurulan bu komisyon. ziraatin geliştirilmesi ve ıslahı için yapılan çalışmalar. mümkün olduğu kadar kalemin orijinal tasnifine uygun olarak hareket edilmeye çalışılmıştır.S TARİH Hicrî 1312-1318 1318-1326 Milâdî 1894-1900 1900-1909 Belge Adedi 6. Katalog No 1910-1911 TASNİFİN KODU DH.Hukuk Müşavirliği belgelerinin tasnifini yaparken.TMİK. adından da anlaşılacağı gibi ıslahat ve muamelâtın hızlandırılması için kurulmuştur. Ermeni meselesi.435 Katalog Tertibi Analitik Envanter i. İlk 9 dosya.TMİK.M TARİH Hicrî 1313-1315 Milâdî 1895-1897 Belge Adedi 12. Bu kalemde 28 dosya içerisinde 5.TMİK.TMİK. aşiret çatışmaları gibi konular yer almaktadır. sosyal ve ekonomik konulardaki diğer ıslahat faaliyetleri. muhacirîn-i İslâmiye'nin iskânı. Katalog No 1324 1325 TASNİFİN KODU DH.869 3. Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan yabancıların yönetimde nüfusları oranında temsil ve istihdamları.TMİK. Konular da konu başlığına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. kendi içerisinde kronolojik sıraya konularak.M) kısmı katalogunda. gayr-ı müslim müesseselerinin tamir ve inşaası. jandarma teşkilatının kurulması. Dahiliye Nezâreti Tesrî-i Muamelât (DH. Katalog No 644 645 TASNİFİN KODU DH. Bu fonda yer alan belgelerin konuları genel olarak şöyledir: Rumeli ve Anadolu vilayetlerindeki ıslahat faaliyetleri. 1305-1342/1887-1924 tarihleri arasındaki vesikaları ihtiva eden bu fonun 2 cilt kataloğu hazırlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Dahiliye Nezâreti Tesrî-i Muamelât ve Islahat Komisyonu ia.150 adet belge mevcuttur. zabtiye alaylarının jandarmaya tahvili. özellikle Anadolu Vilâyâtı Müfettişi Şakir Paşa'nın denetimi altındaki ıslahat hareketleri. vergi düzenlemeleri ve vergi tahsilinin tahsildarlara bırakılması. idari ve mülki taksimattaki değişiklikler. her konu kendi içinde kronolojik sıraya konularak tasnif edilmiştir. Dahiliye Nezâreti Tesrî-i Muamelât (DH.908 Katalog Tertibi Analitik Envanter ib.026 Katalog Tertibi Analitik Envanter 376 . bundan sonra gelen dosyalar ise konularına göre.M) Tesri-i Muâmelât ve Islâhât Komisyonu'nun Muamelât (DH.

(Bu müsvedde evrakına belli dönemlerde müteselsil sıra numarası verilmiş olup.) 5. Dahiliye Mektubî Kalemi antetli kağıtlara temize çekilen şifreli telgrafların çözümlü halleri. daha önceki dönemlerde bu kalemin fonksiyonunun Sadâret bünyesindeki Dahiliye Kalemi tarafından yürütüldüğü bilinmektedir. Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi Perakende Evrakı (DH. Dahiliye Nezâreti teşkilatı içinde 1295/1878 tarihinden itibaren görülmekle birlikte. Bu kaleme ait belgeler ana hatlarıyla beş grupta sınıflandırılabilirler: 1.MKT 1285-1297 1868-1910 517.MKT) Dahiliye Nezâreti'nin kuruluşundan itibaren. bazen de yazışmanın başlangıcı mahiyetinde olan bu belgeler 1286-1327 senelerini ihtiva etmektedir. Dahiliye Mektubî Kalemi antetli kağıtlara temize çekilmiş evrak. Nezâretin diğer kalemlerine ait haricî yazılar da Mektubî Kalemi vasıtasıyla yapılmış olduğundan Nezâreti ilgilendiren her konuda evrak bulunmaktadır.PRK): Bazen müsvedde evrakının ekleri. Nezâret'e gelen tahrirat. 2. Dosya Usulü olarak tasnif edilen bu seri 1-2854 numaralı dosyalardan oluşmaktadır. Dahiliye Mektubî Kalemi'ne ait belgeler iki seri hâlinde tasnif edilmiştir: ja. Mektubî Kalemi.) 4. 3. nezâretin diğer nezâretlerle veya vilayetlerle olan bilumum yazışmaları Mektûbî Kalemi tarafından yürütülmüştür.j. Dahiliye Mektubî Kalemi antetli evrakı. Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi (DH. 377 . herhangi bir konuda dış yazısı yazılmak üzere Mektubî Kalemi'ne gönderilen müzekkireleri. (Bunlar gönderilen makama gitmemiş veya nezârette kalmış olan tahrirat ve tezkirelerdir. tezkire ve arzuhaller. Nezârete bağlı diğer kalemler arasında evrakının çokluğu ve belgelerde geçen konularının çeşitliliği bu kalemin önemli bir konumda olduğunu göstermektedir.MKT.093 Analitik Envanter TASNİFİN KODU TARİH Hicrî Milâdî Belge Adedi Katalog Tertibi jb. Nezâret'e bağlı kalemlerin. Mektubî Kalemi Orijinal Katalog No 1326-1634 132 adet katalog DH. 1711 Numaralı Dahiliye Nezâreti Evrakı Dosya Usulü Envanteri Kataloğu'nda yer almaktadır. bunlar orijinal olarak tasnif edilmiştir.

745 Katalog Tertibi Analitik Envanter l.Tarihsiz 1281-Tarihsiz 1330-Tarihsiz 1286-1331 1266-1341 1277.321 29. Katalog No 1685 TASNİFİN KODU DH. Dahiliye Nezâreti Sicill-i Ahval İdaresi Memurin (DH.LVZ DH. 1254 (m. doğum tarihi ve görevleri bilgisayar ortamına aktarılarak bu katalog hazırlanmıştır.MDK DH.MH DH. Tasnif sırasında elde mevcut zarflardaki görevliler ada göre alfabetik şekilde sıralanarak dosyalanmıştır.921 DES Katalog Tertibi 378 .538 299 119. adı geçen görevlinin hangi defterin hangi sahifesinde yer aldığı gösterilmiştir.MEM) Dahiliye Nezâreti Sicil-i Ahval İdaresi'ne ait müstakil olarak bulunan sicil zarfları Babıali memurlarından bir kısmının sicil kayıtlarından oluşmaktadır.237 Katalog Tertibi DES k.209 7. Görevlilerin adı.İMK DH.PRK TARİH Hicrî 1285-1297 Milâdî 1868-1910 Belge Adedi 632. Dahiliye Nezâreti Evrakı Dosya Usulü Envanter Kataloğu Osmanlı Devlet teşkilatında Sadaret Kethüdası tarafından yürütülen dahilî işlerin 1251 (m. 1868) yılında ikinci kez kurulmuşsa da kısa süre sonra fesh edilmiş ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bir daha fesh edilmemek üzere 1294 (m.DİM DH.SAİD:MEM TARİH Hicrî 1227-1308 Milâdî 1812-1891 Belge Adedi 5. Sadaret makamı altında Sadaret Müsteşarı tarafından yürütülmeye başlanır.MKT.431 4.095 70.HZK DH. baba adı. Dahiliye Nezâreti 1285 (m. Ayrıca zarflarda yer alan şahıslardan “Sicil Defterleri”nde kaydı bulunabilenlerin özetleri sonuna atıfta bulunulmuş. Katalog No TASNİFİN KODU DH. 1837)'te Dahiliye Nezâreti adı altında yürütüldüğünü görüyoruz.DACZ DH.801 332. 1876) senesinde son kez kurulmuştur.SAİD.HTMU 1711 DH.EO DH.Tarihsiz Milâdî 1910 1914 1868-1923 1903-1923 1913 1864 1911 1869-1912 1850-1923 1860 Belge Adedi 1. 1835) yılında Mülkiye Nezâreti adı altında. doğum yeri. iki sene sonra da 1253(m. 1838) yılında Sadaret'in Başvekalet'e tahvil edilmesi sırasında tekrar dahili işler.503 2.MHC TARİH Hicrî 1340-1340 1333-Tarihsiz 1285-1341 1321-1341 1332. Bu belgeler aynı zamanda arşivimizde eskiden beri “Sicil Defterleri” olarak bilinen büyük sicil defter serisinin içindeki bazı kayıtların tevsiki mahiyetindedir.409 22.Katalog No 1711 TASNİFİN KODU DH.

Tanzimat sonrası seksen yıllık bir dönemi ihtiva etmektedir.TTK DH. sefâret ve şehbenderliklerle yapılan yazışmalar. Tanzimat'la birlikte teşkilatlanan Hariciye Nezâreti'ne paralel olarak oluşan "merkez arşivi" ile sefâret ve konsolosluklarda teşekkül eden "taşra arşivi" olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.MKT. Osmanlı Devleti'nin Tanzimat öncesi döneminin dış ilişkilerine ait evrakı. ticaret anlaşmaları.969 5. Sefâret-i Seniyyelerdeki Evrakın Hıfzı ve Kaydı hakkındaki talimatnâme ile. Hariciye Nezâreti fonunda.730 1.SMU DH. Hukuk ve Mütenevvia adları altında aşağıda açıklandığı şekilde kısımlara ayrılarak dosyalandığı anlaşılmaktadır.491 104 1.246 17. gerekse taşra arşivlerindeki evrak. köle 379 . ayrı seriler hâlinde dosyalanmış olan Mektubî Kalemi. İdarî. Umûr-ı Hukukiye-i Muhtelita Müdüriyeti ve Tercüme Odası gibi birimlerin dışındaki Hariciye Nezâreti evrakının düzenli bölümünün.203 Katalog Tertibi 1711 DH. Bu düşünce doğrultusunda Atina.PRK DH. hukukî. 1885/1303 tarihli. Çok az miktarda Tanzimat öncesi döneme ait evrak bulunmakla birlikte gerek merkez. günümüze kadar genel olarak düzenli bir şekilde korunmuş.MTF TARİH Hicrî 1285-1327 1291-1332 1317-1339 1285-Tarihsiz 1331-Tarihsiz 1314-1330 1288-1327 Milâdî 1868-1910 1874-1913 1899-1921 1868 1912 1896-1912 1870-1910 Belge Adedi 632.Katalog No TASNİFİN KODU DH. Bu sebeple Hariciye Nezâreti Arşivi devletin dış ilişkileriyle ilgili. Merkez Arşivi evrakının bir kısmı. Osmanlı döneminden belli bir tasnif düzeni içerisinde günümüze intikal eden dosya ve fihristlerin incelenmesi sonucu. bu tarihten itibaren Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'na devredilmiştir. Belgrad ve Viyana elçiliklerindeki Osmanlı dönemi belgeleri ile Cakarta'dan bir miktar işlem görmemiş evrak getirilmiştir. HARİCİYE NEZÂRETİ BELGELERİ Hariciye Nezâreti Arşivi. Sadâret Arşivi fonları içerisinde bulunan belgeleri kronolojik olarak tamamlayıcı niteliktedir. idarî konulardaki çok önemli meselelerin yanısıra. siyasî. Siyasî.VŞKK DES 2. 1985 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Hariciye Nezâreti Arşivi. Hukuk Müşavirliği İstişare Odası.MMK DH. Osmanlı döneminde.SAİD DH. Sadâret Arşivi'nin fonları içerisinde bulunmaktadır.237 13. taşra arşivlerine ait evrakların ise tahribattan kurtarılması için 1950'li yıllarda Türkiye'ye nakli düşünülmüştür.

Ermeni Patrikliği gibi nezâret ve devâirle yaptığı yazışmalar da merkezî yazışmalardır. nezâretin gerek İstanbul'daki diğer nezâret ve dairelerle gerekse taşradaki kurum ve kuruluşlarla olan yazışmalarını sağlayan önemli bir kalemdir. evlilik konularındaki nâmeler. Kalemin müdürü olan mektubî ilk defa 1268 yılı Devlet Salnâmesi'nde yer almıştır. Rusûmât Emaneti. Kalem-i Mahsus evrakı değişik konu tasniflerinin içinde yer almıştır. nezâretin kuruluşunu müteakip teşekkül ettirilmiştir. Mektubî Kalemi. Bu yazışmalar sadrıazamın onayından sonra ilgili yerlere gönderilmiştir. Kalemin görevi. mübeyyiz. rütbe. a. kaymakamlık ve diğer idarî kuruluşlarla sefâret-i seniyye. mümeyyiz. özel kalem müdürü durumundaki mektubî efendinin maiyyetinde çalışan müsevvid. Seraskerlik. Sırbistan'daki Müslüman halkın dinî meseleleri. Bu yıldan sonra bütün kurum ve kuruluşlarıyla müstakil bir hal almıştır.ticaretinin men‘i. "İsveç ve Norveç". "Rum". Taşra yazışmaları valilik. Kalem 1327/ 1909 yılında Kalem-i Mahsus Müdürlüğü'ne çevrilmiştir. yabancı devlet başkanlarına gönderilen ve onlardan gelen. Nâzırın Özel Kalem Müdürlüğü'nü yürüten Mektubî Kalemi. "Ermeni". defter kayıtlarına uygun olarak "mesalih". "Rusya". sınırların dışında kalan topraklara ait tapu tahkikleri yer alır. Maliye Nezâreti. Belgelerin bir diğer özelliği ise arka yüzlerinde. Zaptiye Nezâreti. vefat. Evrakın hıfzıyla görevli olan Mektubî Hariciye Evrak Odası da mektubî efendiye bağlı olarak çalışmaktadır. 1263 yılından itibaren belgenin arka yüzünde hülâsası yer almış ve bu kalem evrakının sonuna kadar bu usul devam etmiştir. nazır adına yazılacak yazıları hazırlamak ve gerekli onayları aldıktan sonra Evrak Odası vasıtasıyla ilgili yerlere gönderilmesini sağlamaktadır. nişan ve madalya tevcihleri.MKT) 1251/1835 yılında Reisülküttablık'ın yerine kurulan Hariciye Nezâreti 1295 yılına kadar Bâb-ı Âlî'nin içinde yer almış ve Sadâret'le iç içe vazife icra etmiştir. "İtalya". Rum Patrikliği. Hariciye Nezâreti 1295 yılına kadar Sadâret'le iç içe vazife icra ettiğinden doğrudan kendi adına yazışma kabul edip cevap verdiği gibi. Mektubî Kalemi. İlk yıllarda (1254-1263). Mektubî Kalemi Belgeleri (HR. şehbenderlikler ve nezâretin İstanbul dışındaki görevlileriyle yaptığı yazışmalardan oluşmaktadır. Mektubî Kalemi evrakının arka yüzünde "hariciye" kaydı vardı. 380 . "İngiltere". serhalife ve mühimme müdüründen oluşmaktadır. Sadâret. Dahiliye Nezâreti. cülûs. daha çok doğum. "Yunan". Sadâret adına da yazışmalar yapmıştır. mutasarrıflık. Mektubî Kalemi 1919 yılı Devlet Salnâmesi'nde Kalem-i Mahsus Müdürlüğü ile beraber tekrar yer almıştır.

Gerek Osmanlı tebaasından olan yabancıların. Hariciye Nezâreti Mektubi Kalemi belgelerine ait katalog çalışmalarına devam edilmektedir. Hukuk Müşavirliği İştişare Odası Belgeleri (HR. zenci esirlerin ticaretinin men‘i. Fon evrakında alacak tahsilleri sayı itibariyle oldukça fazla bir yer işgal etmektedir. Topkapı Saray-ı Hümâyûnu. nezâret konuyu ilgili nezâret. şehbenderhâne ve konsoloslukların kira. umumî. sultanların cülûsu münasebetiyle yayınlanan hatt-ı hümâyûnların halka duyurulması.ISO) Ondokuzuncu asrın son çeyreğinden sonra. iş takibinde bulunan bazı zevata tavassut vb. Aynı şekilde Sadâret adına tezkire ve tahrirat yazma usulü de terkedilmiş ve nezâret sadece kendi adına yazışma yapmaya başlamıştır. memleketin çeşitli yerlerinde yapılan inceleme ve teftiş raporları. nişan imalinin sağlanması. personel giderleri ve düzenlenen balo ve parti masraflarının karşılanması. Çünkü konusu siyasî. selatîn camileri ve müzeleri gezmek isteyen yabancılara ruhsat temini. devletlerarası ilişkilerde milletlerarası hukukun ön plâna çıkması ve batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarının artmaya başlaması üzerine bu hukukun bilinmesi. konularla ilgili fonlar içinde yer almıştır. Osmanlı topraklarında yaşayan yabancıların haklarının korunması. gerekse başka tebaalıların birbirinden ve Osmanlı tebaalı Müslümanlardan olan alacaklarının tahsili ve maaş anlaşmazlıklarının giderilmesi bu kabildendir ki ilgili sefâretlerin müracaatlarına mebnî. mefruşat. mütareke ve idarî gibi daha önemli konuları hâiz mektubî evrakı. Osmanlı bürokrasisinin daha iyi 381 .HMŞ.MKT TARİH Hicrî 1254-1271 1271-1276 Milâdî 1838-1854 1854-1859 Belge Adedi 6. sefâret-i seniyye. sınır anlaşmazlıklarının giderilmesi. diğer devletlerin Osmanlı Devleti hakkında takındıkları tavır ve politikaları. şehbenderlik ve konsolosluk görevlilerinin tayini ve özlük haklarının temini. ihraç edilen mühimmat ve makinalarla ilgili sefâret takrirlerinin ilgili kurumlara irsali ile ilgili yazılar. daire ve valiliklere ileterek hallini temin etmektedir. Mektubî Kalemi yazışmalarının muhteviyatı. telgraf hatlarının inşasında çalışan görevlilerin özlük haklarının sağlanması. bayram ve yılbaşı dolayısıyla gönderilen tebriklere teşekkür yazıları.508 36. konuları ihtiva etmekte olup 5 adet kataloğu bulunmaktadır.865 Katalog Tertibi Analitik Envanter b. sefârethâne. terfi. Belgelerde geçen diğer konuları şu başlıklar altında vermek mümkündür: Zararlı yayınların gümrükten geçiş ve intişarına fırsat verilmemesi. "telgraf" gibi kayıtlar bulunmasıdır. kilise yapım ve tamiri ile ilgili evrak da sayı itibariyle oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. harb."İran". ağırlıklı olarak şahsî ve talî meselelerden oluşmaktadır. Ancak bu usul 1295 yılında terkedilmiştir. Katalog No 971-973 1690-1797 TASNİFİN KODU HR.

dergi vs. Hukuk Müşavirliği bir üst kurul olup. Katalog No 970 TASNİFİN KODU HR. iştişarî organ niteliğindedir. Bu devirden sonra idarî organları genişleyen Hariciye Nezâreti'nin vazifeleri hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından artarak yeni şûbeler ihdâs edilmeye başlanmıştır. Hazırlanan katalogda özel dosya numaraları "orijinal karton no" sütununda gösterilmiştir. Brezilya ile yapılan sulh ve dostluk mukavelesi. İstişare Odası Kataloğu'nda mevcut dosya 158 adettir. Bitiş tarihi 1340/1921 olmasına rağmen az da olsa bu tarihten sonraki yıllara ait belgelere rastlanmaktadır. Bu fonda. Umumî Harp neticesinde yapılan muâhedeler. Boğazlar Meselesi. İştişare Odası'na havale edilen herhangi bir hukukî mevzuyu hukuk müşavirleri tetkik ederek o mevzu hakkında rey ve görüşlerini belirtip muavinlere havale ederler. Kapitülasyonların lağvı. Muavinler de müşavirlerin izahatı doğrultusunda ilgili mercîlere görüşlerini Türkçe veya Fransızca olarak bildirirlerdi. Osmanlı Devleti'ndeki ecnebî müesseselere ve benzeri konulara ait belgeler yer almaktadır. Bu bölümlere ait evrak 1846-1922/1262-1341 yıllarını ihtiva etmektedir. Lahey Konferansı. 382 . İstişare Odası evrakı.428 adet belge. gazete. Hariciye Nezâreti'ne bağlı kalem olarak ihdâs edilen "İstişare Odası" devlet salnâmelerine göre 1883/1301 tarihinde kurulmuştur.işlemesi için ihtiyaç hâline gelmiştir. Hukuk müşâvirleri. Beynelmilel Paris Sıhhiye Konferansı. Adalar Meselesi.H) Bu katalog Hariciye Nezâreti Hukuk Kısmı'nın "Osmanlı Sefâretleri" ve "Osmanlı Şehbenderlikleri" bölümlerine ait evrakının dosya usulü envanteridir.428 Katalog Tertibi DES c. İştişare Odası'na ait belgelerin başlangıç tarihi 1299/1883'tür. kuruluşundan itibaren teşkil edilen orijinal bir tasnif sistemi ile devralınmıştır. Fas Meselesi. İstişare Odası müdürü. muavinler. Konu ve tarih bütünlüğüne göre tertip edilen belge takımları gömleklenerek "özel dosyalara" yerleştirilmiş ve "umum numara" ile müteselsilen numaralandırılmıştır. malzemedir. 78.799 varak ihtiva etmektedir. Hukuk Kısmı Belgeleri (HR. Fakat bu belgeler daha çok kitap.222 ana gömlek içinde 41.HMŞ. Bu dosyaların da bir veya bir kaçı bir araya getirilerek karton kutulara yerleştirilmiştir ki toplamn 84 adettir. evrak memurları ve kâtiplerden müteşekkil personele sahip olan İstişare Odası'nda. 1.İŞO TARİH Hicrî 1290-1342 Milâdî 1873-1923 Belge Adedi 41. Çünkü her müessesenin gelişiminde ve problemlerinin çözümünde milletlerarası hukukun bilinmesi ve bu sahada uzman kadroların yetiştirilmesi gerekli görülmekte idi.

Daha sonra endikatördeki Fransızca ve Osmanlıca metinlerin tercüme ve transkripsiyonları yapılarak bu katalog hazırlanmıştır. Stokholm. şehbenderliklerin bulunduğu ülkeler. Bükreş.756 960/42. müstakil mutasarrıflıklar. Brüksel. Katalog No 975 1097 TASNİFİN KODU HR. Amerika. böylece evrakın tercümesinin asılları ile irtibatlandırılması sağlanmıştır. Bölüm: Osmanlı Şehbenderlikleri: Hariciye Nezâreti'nin Osmanlı şehbenderlikleri ile yaptığı yazışmalardan oluşmaktadır.Hukuk Kısmı Evrakı. Fransa. "Tercüme Evrakı" da ayrı bir bölüm hâlinde tasnif edilerek Hukuk Kısmı Evrakı'nın ikinci kataloğunun sonuna konulmuştur. Hariciye Nezâreti'nin Osmanlı sefâretleri ve Osmanlı şehbenderlikleri ile yaptığı yazışmalardan. Madrid ve Paris sefâretleridir. Bölüm: Osmanlı Sefâretleri: Hariciye Nezâreti'nin Osmanlı sefâretleri ile yaptığı yazışmalardan meydana gelmektedir. Gerek evrakın tasnifi yapılırken gerekse bu kataloğun hazırlanmasında yukarıda zikredilen endikatörlerin sistemi ile bölüm ve konu başlıklarına büyük oranda sadık kalınmıştır. Lahey. müstakil mutasarrıflıklar. şehirler ve daha küçük birimler alfabetik olarak sıralanmıştır. Berlin. Hukuk kısmı evrakının kataloğu iki cilt olarak hazırlanmıştır. Avusturya-Macaristan. ecnebî sefâretleri. Tercüme bölümünde. Katalogda konu başlığı teşkil eden şehbenderliklerden bazıları Almanya. resmî ve gayr-ı resmî şirket ve kurumlarla yaptığı yazışmalardan meydana gelmektedir. esas itibariyle şahsî dâvalara münhasır olmak üzere Osmanlı sefâretleri. Birinci cilt. Hariciye Nezâreti'nin. vesikanın konu başlıklarının asıl evrakın bulunduğu bölümlerdeki başlıklarıyla benzer olması gözetilmiş. ecnebî sefâretleri. Kiev.H TARİH Hicrî Milâdî 1262-1341 1846-1922 1884-1914 Dosya/Belge Adedi 319/81. ikinci cilt ise. Hariciye Nezâreti'ne ait evrak gruplarında olduğu gibi yabancı dildeki asılları ile tercümeleri ayrı ayrı muhafaza edildiğinden. Araştırmaya sunulan bu kataloğ iki bölümden oluşmuştur: 1. Bulgaristan. resmî ve gayr-ı resmî şirketler ve kurumlarla adlî. Katalogda konu başlığı teşkil eden sefâretlerden bazıları Atina. Hukuk kısmı evrakının 1919 yılında hazırlanmış. Londra. nezâretler. ikisi asıl evraka ait Fransızca ve kısmen Osmanlı Türkçesi. Habeşistan ve Hollanda'daki Osmanlı şehbenderlikleridir. vilayetler.883 Katalog Tertibi DES 383 . Hukuk Kısmı Evrakı'nın. diğeri ise tercümesi yapılmış evraka ait olmak üzere üç adet endikatörü günümüze intikal etmiştir. 2. Osmanlı şehbenderlikleri. Bu bölümde. Belçika. nezâretler. hukukî konularda yaptığı yazışmalardan oluşmuştur. vilayetler. Bu bölümde sefâretler alfabetik olarak sıralanıp tasnif edilmiştir. Belgrad.

Gerek evrakın tasnifi yapılırken. Fransa. cülûs ve taç giyme tebrikleri. vefat taziyeleri. bazı suikastler. gerekse bu kataloğun hazırlanmasında yukarıda zikredilen endikatörlerin sistemi ile bölüm ve konu başlıklarına büyük oranda sadık kalınmıştır. Hariciye Nezâreti memurları ve ecnebî temsilcilerin nasb ve tayinleri. İkinci Bölüm: Nâmeler: Yabancı elçilerin güven mektupları. Mütenevvia Kısmı Belgeleri (HR. Bunlar: Birinci Bölüm: Osmanlı ve Yabancı Temsilcilikler ile İlgili Konular: Osmanlı Devleti'nin dış temsilcileri ile yabancı ülke temsilcilerinin görevleri gereği katıldıkları çeşitli törenlerle ilgili yazışmalar ve bunların uğradığı suikast ve kazalar ile özlük işleri hakkındaki belgelerden oluşmaktadır. kabulleri. Madalyalar.d. her ülkeye ait vesikalar kendi içerisinde kronolojik olarak düzenlenmiştir. Hariciye memurları hakkında yapılan şikâyetler. Amerika.MTV) Mütenevvia Kısmı. Napoli ve Rusya gibi konu başlıklarından teşekkül etmektedir. tahta çıkışlar. Endikatördeki Fransızca ve Osmanlıca metinlerin tercümesi ve transkripsiyonları yapılarak bu katalog hazırlanmıştır. Rütbeler: Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında karşılıklı olarak verilen nişanlar. Üçüncü Bölüm: Nişanlar. Ayrıca Mütenevvia endikatöründe kayıtlı olan nâmelerin dışında Hariciye evrakının diğer bölümlerinde yer alan nâmeler tespit edilerek bu bölümde toplanmıştır. İsveç. tarihî ve önemli yerleri ziyaret için yabancılara verilen izinler ve bazı ticarî muâhedeler hakkındaki yabancı ülke hükümdarlarıyla Osmanlı hükümdarlarının mektupları gibi belgelerden oluşmaktadır. hediye ve ihsanlara ait belgelerle bu husustaki nizamnâmeler384 . Belçika. rütbeler ve unvanlar. İdarî ve Hukuk kısımlarına dahil olmayan evraklardan oluşmuştur. Mütenevvia kısmı evrakının 1919 yılında hazırlandığı anlaşılan. teşrifat merasimleri ve diğer kutlamalar. rütbe ve nişan verilmesi. Danimarka. doğumlar. kabuller. nutuklar. Katalog. Osmanlı padişah ve şehzadelerinin seyahatleri. evlenme ve doğumlarda yapılan kutlamalar. İtalya. temsilcilik ihdâsı ve ilgâsı gibi konular yer almaktadır. İngiltere. Hollanda. deniz kazaları ve tabiî âfetlerde yapılan yardımlarla ilgili evrakların yanında Hariciye Nezâreti'nin Siyasî. İran. Katalogda. isimlerine göre alfabetik olarak sıraya konulmuş. Mütenevvia Kataloğu altı bölüm hâlinde düzenlenmiştir. rütbe tevcihi ve tenzili hakkında teklifler. İspanya. diğeri de tercümesi yapılmış evraklara ait Osmanlı Türkçesi olmak üzere iki adet endikatörü günümüze intikal etmiştir. Avusturya. birisi asıl evraklara ait ve Fransızca. Belgelerle alâkalı ülkeler.

Tercüme bölümünde. Hariciye Nezâreti'ne ait diğer evrak gruplarında olduğu gibi yabancı dildeki asılları ile tercümeleri ayrı ayrı muhafaza edildiğinden.SYS 1845-1922 Analitik Evanter TASNİFİN KODU TARİH (Milâdî) Katalog Tertibi 385 . yabancı konsolosluk ve manastır görevlilerinin kabul ve tayinleri hakkında yapılan yazışmalardan meydana gelmektedir.den oluşmuştur. Katalog No 1092-1093 1095-1096 1223-1224 1584-1587 HR. Dördüncü Bölüm: Yabancı ve Osmanlı Konsolosluk Heyetleri ile Temsilciliklerine Ait Meseleler: Osmanlı Devleti tarafından gönderilen ve diğer ülkelerden gelen temsilcilerin yola çıkışları ve görev yerlerine ulaşmaları.SYS) Siyasî Kısım Evrakı.000 Katalog Tertibi DES e. bu temsilciler hakkında şikâyetler. Kabine değişikleri. üniformalar ve ianeler bu katalogda yer alan konu başlıklarından bazılarıdır. böylece evrakın tercümesi asılları ile irtibatlandırılmıştır. tahlisiye. unvanlar ve unvan talepleri gibi konu başlıklarından oluşmaktadır. bu usûl gözetilerek "tercüme evrakı" ayrı bir bölüm hâlinde düzenlenmiştir. nişanlar-madalyalar. Beşinci Bölüm: Muhtelif Konular: Devlet adamları ve hanedan mensuplarının seyahatleri. senet ve diğer madalyalar. vesikanın konu başlıklarının asıl evrakın bulunduğu bölümlerdeki konu başlıklarıyla benzer olması gözetilmiş.MTV TARİH Hicrî 1257-1341 Milâdî 1842-1922 Dosya/Belge Adedi 754/157. Altıncı Bölüm: Tercüme Evrakı: Bu katalogdaki diğer bölümlerde kayıtlı (çoğu Fransızca olmak üzere) yabancı dillerde yapılan yazışmalardan gerekli görülenlerin Tercüme Odası tarafından yapılan tercümeleridir. Osmanlı padişah ve şehzadelerinin seyahatleri. Katalog. protokoller. Siyasî Kısmı Belgeleri (HR. devletler arasında karşılıklı verilen arsa ve arazilere ait belgelerden oluşmaktadır. Hariciye Nezâreti'nin iç ve dış siyasî olaylar ve meseleler ile ilgili yıptığı yazışmalardan oluşmuştur. yapancı protokol. Mütenevvia Kısımı Evrakı'nın. Fonun bir adet Dosya Envanter Katalogu. diğer ülkelerdeki Osmanlı vatandaşlarıyla Osmanlı Devleti'ndeki yabancı uyrukluların himayeleri. Katalog No 974 TASNİFİN KODU HR. gösteriler. 10 adet de analitik katalogu mevcuttur. Osmanlı teşrifatı.

Londra Sefareti ile İngiltere Hükümeti arasındaki yazışmaları. Bab-ı Ali Sicill-i Ahval Müdüriyet-i (İdare-i) Umumiyesi ve Bab-ı Ali Memurin-i Mülkiye Komisyonu'nun Hariciye Nezâreti birimlerinde çalışan memurlarla ilgili olarak Hariciye Nezâreti Sicill-i Ahval Müdüriyeti ile yaptığı yazışmalarla sicil kayıtlarının tutulduğu komisyon kararlarından oluşmaktadır. Londra Evrakı. Katalog No 1572 TASNİFİN KODU HR.TO) Hariciye Nezâreti Tercüme Odası Evrakı. Fon.SFR.SAİD) Hariciye Nezâreti Sicill-i Ahval Müdüriyeti Evrakı. Tercüme Odası Belgeleri (HR.SFR.SAİD TARİH Hicrî 1289-1343 Milâdî 1872-1925 Belge Adedi 4.TO TARİH Milâdî 1845-1923 Belge Adedi 113. yabancı sefaretler. aşağıda genel olarak sıralanan konularda Hariciye Nezâreti ile Londra Sefareti arasındaki yazışmaları.3 TARİH Milâdî 1831-1884 Belge Adedi 9. Katalog No 1705 TASNİFİN KODU HR. Dışişleri Bakanlığı'ndan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.f. Evrak.997 Katalog Tertibi Analitik Envanter g. genel olarak 1893 senesi öncesine ait evrakı kapsamaktadır.3) Londra Sefareti Evrakı.377 Katalog Tertibi Analitik Envanter 386 . Osmanlı sefaretleri. Hariciye Nezâreti Londra Sefareti Belgeleri (HR. aynı zamanda Sicill-i Ahval Defterleri'nde de yer almaktadır. Sefaretle İngiltere'deki şehbenderlikler arasındaki yazışmaları ve Sefarete gönderilen özel mektup ve yazışmaları kapsamaktadır. provenans tasnif sistemi prensiplerine uygun olarak orijinal kayıt defterleriyle irtibatlandırılmak suretiyle orijinal kayıt sırasına uygun olarak tasnif edilmiş ve daha sonra söz konusu defter kayıtlarının transkripsiyonu yapılarak katalog oluşturulmuştur. Osmanlı şehbenderlikleri ile muhtelif yabancı kişi ve kuruluşlardan gelen yazıların tercüme müsveddelerinden oluşmaktadır. Tasnif esnasında evrak da yine asli düzenine uygun olarak yukarıdaki başlıklar halinde seriler oluşturacak şekilde tasnif edilmiştir. Katalog No 378-1405 28 adet TASNİFİN KODU HR. Hariciye Nezâreti Sicill-i Ahval Müdüriyeti belgeleri içinde sicil dosyaları bulunan memurların sicil kayıtları. Sicill-i Ahval İdare-i Umumiyesi Belgeleri (HR.981 Katalog Tertibi Analitik Envanter h.

SFR. ı. çoğunluk dikkate alınarak Rumî tarihle tarihlenmiştir.SFR. 1.SFR.377 adet belge ile ilgili katalog çalışmaları tamamlanmış olup.20) Dışişleri Bakanlığı'ndan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne intikal eden Hariciye Nezâreti Tahran Sefareti Belgeleri R. daha sonra sadrıazamlara meşrut olan vakıfların çoğalmasıyla genişlemiştir.938 Katalog Tertibi Analitik Envanter i. 48. 1848-1914 yıllarını kapsamaktadır. kalan kısmının Londra Sefareti Evrakı ile ilgili katalog çalışmaları devam etmektedir. Bayezid'in İstanbul'da ve diğer yerlerde yaptırdı387 .20 TARİH Rumi 1256-1341 Milâdî 1840-1925 Belge Adedi 38.9. 1840-1925 yıllarını kapsamaktadır.SFR.054 Katalog Tertibi Analitik Envanter 3. Belgeler bu endikatörden hareketle tasnif edilmiş. 1256-1341/M.4) Dışişleri Bakanlığı'ndan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne intikal eden Hariciye Nezâreti Paris Sefareti belgeleri. % 40 oranında Farsça ve Fransızca belge bulunan fon belgeleri tasnif edilirken. Katalog No 1684 TASNİFİN KODU HR. Katalog No 1573-1582 10 cilt TASNİFİN KODU HR. Tahran Sefareti Belgeleri (HR. 2. Evkâf Nezâreti'nin kuruluşuna kadar vakıflar çeşitli birimler ve kişiler tarafından yönetilmişlerdir. Sadrıâli Nezâreti: “Sadrıazamların nezâretine şart edilmiş” olan vakıfların genel idaresi demektir.938 adet belge ile ilgili katalog çalışmaları tamamlanarak araştırmaya açılmıştır. Genel yönetimi vakfiyelerindeki şartlara göre değişen bu nezâretler şunlardır. Çoğunluğu Fransızca olan Paris Sefareti Evrakı'nın yine sefarette hazırlanmış bir endikatörü mevcut bulunmaktadır. Şeyhülislâm Nezâreti: “Şeyhülislâmların nezâretine şart edilmiş” olan vakıfların genel idaresi demektir.4 TARİH Milâdî 1848-1914 Belge Adedi 48. belge grupları endikatördeki kayıtlara göre konulandırılmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in vakıflarının nezâretini sadrıazamlara vermesiyle 868/1464 tarihinde doğmuş. Kalan kısmının ise tasnif çalışmaları devam etmektedir. Paris Sefareti Belgeleri (HR. Sultan II. EVKÂF-I HÜMÂYÛN NEZÂRETİ BELGELERİ Evkâf Nezâreti hakkında bilgi daha önce Evkâf Defterleri kısmında verilmişti.

Dârüssaâde Ağası (Haremeyn Evkâfı) Nezâreti: Bu nezâret Muharrem 995/ Aralık 1586 tarihinde kurulmuştur. Evkâf Nezâreti Katalogları: Nezâretin belgeleri için 5 cilt kalatog hazırlanmıştır. 388 . 3. Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti kuruluşunda. Bu nezâret kapı halifeleri tarafından idare edilirdi. Gedikler Kitabeti ve Ruznamçecilik kalemleri de Evkâf'ın işlerini yürütmek için ihdâs edilmiştir. nezârete gelen havalesiz belgeler. Evkâf-Kesedarlık (EV. Bâbüssaâde (Kapı) Ağası Nezâreti: Harem-i hümâyûndaki kadınlar ve sultanlar ile kapı ağaları ve mensuplarından vakıflarının nezâretini kapı ağalarına şart edenlerin vakıflarının genel idaresi demektir. Bu nezârete bütün ulema ve şeyhülislâm müntesipleri vakıflarının nezâretleri. bir müddet devam eden büyük birimler ise zamanla işlevleri küçülerek kaldırılmış veya isim değiştirmiştir. Zimmet Halifeliği ve Sergi Halifeliği adı altında üç birimden oluşuyordu. ferağ ve intikal temessüklerini yazmak ve yeni zabt olunan vakıfların muhasebelerini görmek bu kalemin vazifeleri arasındadır. Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti 21 Safer 1242/24 Eylül 1826 tarihinde kurularak nazırlığa eski Darphâne Nazırı ve Mütevelli Kaymakamı Hacı Yusuf Efendi getirilmiştir. I. Bu gelişim ve değişimleri nizamnâme ve salnâmelerdeki kayıtlardan takip etmemiz mümkündür. 2 Recep 996/28 Mayıs 1588 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre Dârüssaâde ağalarına Haremeyn Evkâfı nezâreti verilmiştir. Bu şekilde gittikçe gelişen iş hacmiyle berâber kalem sayısı da artmıştır. Cildi: 1165 Numaralı Evkâf Nezâreti Kataloğu a. Tahrirat ve tezkire müsveddeleri ile telhis ve takrirler bu kalemde bulunmaktadır. b. mazbata ve ilamlar ile havale edilmeyen arz ve istilâmlar bulunmaktadır. Hürrem Sultan'ın 952/1545 tarihinde vakıflarının nezâretini Kapı Ağası Hadım Mehmet Ağa'ya şart etmesiyle doğmuştur. Zamanla ana birimler doğmuş. takrirleri ve inhâları yazmakla görevlidir. Evkâf-Başkitâbet (EV.BKB): Yazı işlerinde Kesedar'a yardımcılık etmek. 4. Kesedarlık. Hasılatının bir miktarı veya tamamı Haremeyn-i Şerifeyn halkına şart koşulmuş olan vakıfların genel idaresi demektir. şeyhülislâmlara şart edilerek genişlediğinden tezkireci efendiler tarafından idare edilirdi.KSD): Nezârete ait bütün vakıflar için gereken ilamları. Daha sonra Tahrirat Başkitâbeti.ğı eserleri için kurduğu vakıfların nezâretini 912/1506 tarihinde Şeyhülislâm Alaeddin Ali Efendi'ye vermesiyle doğmuştur. Bu kalemde.

Bu kalemde. beratlar (ilk yıllarda) bulunmaktadır. 389 . kayyumluk. vazîfelilerin maaşlarını hazineden sarfetmek. günlük ödemeler ile ilgili kayıtlar bulunmaktadır. Hazine'den (devlet kasasından) ödenecek paranın miktarını gösteren ve istihkak sahibine verilen vesika hakkında kullanılan bir tabirdir. g. bir müddet sonra bu kalemde yürütülmeye başlanmıştır.THR): Nezâretin diğer nezâret ve vilayetlerle yaptığı yazışmaları yürütmekle görevlidir. imâret-i âmirelere verilen tayinatlar ile ilgili belgeler bulunmaktadır. Evkâf-Evâmir-i Maliye (EV. muhteviyatı tamamen ödendiğinde istirdat olunurdu. vakıfların gelir ve giderlerini gösteren muhasebe cetvelleri. Evkâf-Ruznamçe (EV.RZN): Bütün cami ve imaretler gibi hayır eserlerinin tamirleri. h. zimmet pusulalarının tahriri bulunmaktadır. f. Evkâf-Evkâf Muhâsebesi (EV. İmâret-i Âmire için yapılan mübâyaa senetleri tahvilleri. Kesedarlık ve Başkitâbet kalemlerinde görülen işlemler. tamire muhtaç olan mahallerin keşif defterleri. dersiâmlık gibi vakıflarla ilgili vazîfeler için verilen beratlar bu kalemde tertip ve tanzim olunurdu.GDK): Bütün vakıf gediklerinin mukataaları cibâyeti (gelirlerini tahsil). Ödeme yapıldıkça sergiden düşülür. Ruznamçe'ye havale edilen belgeler.ZMT): Bağlı vakıfların mukataat ve iltizâmât mazbatalarını. taşradaki vakıfların muhasebe defterleri.EMH): Vakıfların gelirlerini kaydederek hazineye teslim etme. Evkâf-Tahrirat (EV. zimmet hucceti. hem de aylık hesaplarını görerek Divan-ı Muhâsebât'a icmal vermek. sene başlarında bütçe ve sene sonlarında kesin hesaplarını çıkarmak ile görevlidir. e. d.SRG): Sergi. hitâbet. Bu kalemde. imâmet. satın alma işlerini ve harcamalarını yapmakla görevlidir. maaş tahvilleri. düzenlenmeleri. 1324/1908'e kadar devlet tarafından ödenmesi gereken paralar malî sıkıntılar sebebiyle zamanında ödenemediğinden dolayı imkân hasıl oldukça ödenmek üzere alacak sahiplerine "sergi" adıyla bir vesika verilirdi. Bu kalemde. imâret tayinat defterleri.c. vâridât ve masrafların hem icrâ edilmesini kontrol etmek. duâgû vesâir vazîfelilerin aylıkları. "Muhâsebe-i Evkâfa" havaleli belgeler. muhâsebeden kayıt çıkarılmasıyla ilgili belgeler.EVM): Tevliyet. Evkâf-Sergi Halifeliği (EV. kefil senetleri. Hazine'ye giren ve çıkan paralar için verilen tahviller. ı. Bu kalemde. tahsilatına dikkat etmek ve muhasebelerini görmekle görevli idi. Evkâf-Zimmet Halifeliği (EV. iltizam ve icar (kira) bedelleri zimmet pusulalarını düzenlemek. Evkâf-Gedik Kitâbeti (EV. mahlûlâtın ferağ ve intikallerini kaydetmek yazmak ve zimmet halifesine yardım etmekle görevlidir.

Evkâf-Haremeyn Muhasebesi (EV.GDK EV.EVM EV. Ayasofya-i Kebir Evkâfı Evkâf Haremeyn Muhasebesi Haremeyn Muh.SRG): Hazineye ait her türlü vakıf harcamalarını yapmak ve evkâfın genel muvâzenesinin günlük işlemlerini idareye memur idi.i.EEYB EV.HMH. Yine vakıfların vakfiyeleri gereğince her sene muhâsebeleri görülerek muhâsebe sûretinin bu dairedeki kaydı yapılırdı. Beşir Ağa Evkâfı Haremeyn Muh.HMH. hanım sultan ve ileri gelen devlet adamlarının kurmuş oldukları vakıfların kayıtlarını ihtiva eden belgelerden oluşan ve kurucusunun ismi verilen bazı kalemler de mevcuttur ki.HMH. Emir Sultan Evkâfı TARİH Hicrî 1243-1263 1247-1267 1272-1264 1242-1264 1066-1257 1243-1254 1243-1255 1243-1251 1243-1254 1242-1257 1243-1253 1840-1848 1828-1848 1656-1842 1828-1839 1828-1848 1828-1836 1828-1839 1827-1842 1828-1838 Milâdî 1828-1847 Belge adedi 28. evkâfın gelir ve giderlerini gösterir (yıllık muhâsebe) cetvelleri. Haremeyn musakkafâtına ait gedik muaccelâtı ve muaccelât gelirlerinin tahsil işleri. saydığımız bu kalemlerin yanı sıra. ia. îrâd ve masraf kayıtları.HMH.DİBR EV. Damat İbrahim Paşa Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Eyüb Sultan Evkâfı Haremeyn Muh.662 32. ferağ ve intikal kayıtları.AYSF EV.HMH Fon Adı Evkâf Nezâreti Başkitabeti Evkâf Muhasebesi Evamir-i Maliye Gedik Kitabeti Haremeyn Muh.HMH.HMH. Kudüs) evkâfı gelirlerine ait defterleri tutar ve bu gelirlerin tahsil ve sarfı ile uğraşırdı.ZMT): Vakıfların zimmet pusulalarını düzenlemek ve vakıf gelirlerinin tahsilatını yapmakla görevlidir. selâtin camileri. vakıflarda görevli vazîfelilerin maaş kayıtlarını gösteren belge türleri bulunmaktadır. Evkâf-Haremeyn Muhasebesi Sergi (EV.137 38.EMRS DES 390 . Medine. Katalog No FON KODU EV. Evkâf-Haremeyn Muhasebesi Zimmet Halîfeliği (EV.675 12. vazîfe tevcihi ile ilgili berat sûretleri. Evkâf-Haremeyn Muhasebesi Gedik (EV.EMH EV. temessük verilmesi bu kalemin vazîfeleri arasındadır. temessük verilmesi.HMH. ib.HMH): Bu kalem. aşağıda listesi verilen bu kalemlerde.HMH.271 15. ic. büyük camiler ve mukaddes beldeler (Mekke. Defterdar Avni Efendi Evkâfı Haremeyn Muh.DFAV EV.HMH.224 3.BKB EV.191 399 75 154 240 128 Katalog Tertibi 1165 EV. Ayrıca.GDK): Vakıf musakkafâtının kiralanması.BŞRA EV. padişah.

HMH.GTRH.SBZT 1242-1257 1827-1842 1.NROS EV. ÖMRB Fon Adı Haremeyn Muhasebesi Gedik Haremeyn Muh.HMH.197 EV.HMH. Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Mahmud Paşa-yı Veli Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Malikane Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Nur-i Osmaniye Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Öküz Mehmed P.GZSL 1239-1255 1824-1840 330 EV.HMH.262 94 149 Katalog Tertibi EV.LALE 1165 EV.HMH.MHDV EV.HMT 1243-1249 1243-1249 1244-1248 1243-1255 1244-1264 1243-1255 1243-1254 1243-1254 1243-1256 1244-1254 1243-1256 1828-1834 1824-1834 1829-1833 1828-1840 1829-1848 1828-1840 1828-1839 1828-1839 1828-1841 1829-1839 1828-1841 12 66 6 3.MDMN EV. Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sultan Ahmed I. Gülbahar Hatun Hatuniye Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Gazi Turhan Bey ve Ömer Bey Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Gazi Süleyman Paşa Evkâfı Haremeyn Muh. III Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sultan Bayezid-i Veli Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Çelebi Sultan Mehmed Evkâfı TARİH Hicrî 1249-1264 1243-1254 1243-1253 Milâdî 1834-1848 1828-1839 1828-1838 Belge adedi 7.277 7.MVLN EV.HMH.KMST EV.HMH.092 273 417 53 471 30 1.SAMD EV.HMH.HMH.533 DES EV.ÖMMT EV.HMH. Hekimoğlu Ali Paşa Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Haremeyn Müfettişliği Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Hasekibaşı Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Kara Mustafa Paşa Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Laleli Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Medine Mün.HMH.HSB EV.HMH.HMH.HMH.GLBH EV. II.HMH.MLK EV.HMH.HMH.HALİ 1244-1254 1829-1839 59 EV.HMH.GDK EV.Katalog No FON KODU EV.SÇLB 1243-1255 1828-1840 307 391 .

SSÜL EV.SMHD EV.SRG EV.HMH.448 198 EV.SORN EV.SFTH EV.VLSG 1247-1253 1832-1838 2 EV.SSLM EV.SMRD EV.HMH.VLSC EV.HMH. III Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sinan Paşa Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sultan Orhan Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sergi Haremeyn Muhasebesi Sultan Selim Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sultan Süleyman Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sultan Yıldırım Beyazid Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Şehzade Sultan Mehmed Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Valide Sultan Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Atik Valide Sultan Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Cedid Valide Sultan Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Valide Gevher Sultan Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Valide Handan Sultan Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Valide Mihrişah Sultan Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Valide Nakş-ı Dil Sultan Evkâfı TARİH Hicrî 1243-1256 1243-1257 1227-1256 1243-1256 1243-1256 1243-1254 1243-1264 1243-1258 1240-1257 1243-1253 Milâdî 1828-1841 1828-1842 1812-1841 1828-1841 1828-1841 1828-1839 1828-1848 1828-1843 1825-1842 1828-1838 Belge adedi 537 751 778 890 39 185 31.VLSN 1243-1252 1828-1837 27 392 .SHMD EV.HMH.SNAN EV.HMH.HMH.HMH.HMH.HMH.152 952 556 186 Katalog Tertibi EV.ŞMMD DES 1243-1256 1243-1251 1243-1256 1243-1255 1828-1841 1828-1842 1828-1841 1828-1840 1.HMH.HMH.VLSM 1243-1257 1828-1842 301 EV.HMH.HMH.HMH.VLSA EV. II.SYIL 1165 EV.HMH.VLS EV.HMH.HMH.Katalog No FON KODU Fon Adı Haremeyn Muhasebesi Fatih Sultan Mehmed Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sultan Hamid Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sultan Mahmud Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Sultan Murad I.HMH.VLSH 1243-1256 1828-1841 285 EV.170 956 1.

daha sonra da (h. Mektubi Kalemi (EV. Mektubi Kalemi Cihat (EV. Cildi: 1713 Numaralı Evkâf Nezâreti Kataloğu Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi (EV. Mektubi Kalemi Evamir (EV. Evkâf Beratlar (EV.BRT Fon Adı Mektubi Kalemi Mektubi Kalemi Cihât Mektubi Kalemi Evamir Evkâf Berat TARİH Hicrî 1274-1339 1286-1330 1272-1340 1124-1331 Milâdî 1857-1921 1869-1912 1855-1922 1712-1913 Belge adedi 589.CHT 1712 EV. 1273) Mektubi Kalemi'ne dönüşmüştür.KSD EV.Katalog No FON KODU Fon Adı Haremeyn Muhasebesi Valide Safiye Sultan Evkâfı Haremeyn Muhasebesi Zimmet Halifeliği Evkâf Kesedarlık Evkâf Ruznamçe Evkâf Sergi Halifeliği Evkâf Tahrirat Evkâf Zimmet Halifeliği TARİH Hicrî 1243-1251 1251-1264 1243-1264 1242-1264 1243-1264 1242-1264 1244-1264 Milâdî 1829-1836 1828-1848 1828-1848 1827-1848 1828-1848 1846-1848 1828-1848 Belge adedi 14 6.RZN EV.CHT): Yıllar içerisinde iş yoğunluğunun artması sebebi ile teşkilat içerisinde bazı değişikliklere gidilmiş ve Mektubi Kalemi de kendi içeresinde sınıflara ayrılarak (h.392 31.228 21.MKT.THR EV.MKT EV. Cildi: 1712 Numaralı Evkâf Nezâreti Kataloğu a. bütçe ve kesin hesapları çıkarmak görevlerini yürütmüştür.VLSS EV. masraflar ve maaşları hazineden karşılamak.EVM EV. takside bağlanmış gelirleri tahsil etmek.BRT): Evkâf Nezâreti belgeleri içerisindeki beratlardır.ZMT 1165 EV.500 5. d.245 59.) görev tevcih etmiştir.785 DES 7.574 10.HMH. Katalo g No FON KODU EV. tüm vakıf gelirlerini kayd etme.169 158. b.EVM): Vakıflarda çalışanlara belge düzenleme işlemlerini yürütür.637 Katalog Tertibi EV.1307) yılından itibaren ortaya çıkan bu birim vakıf çalışanlarına (müezzin. imam vb. 1254).803 Katalog Tertibi III.MH): Muhasebe Kalemi.MKT): Nezâret'in sekretarya işlemlerini yürüten kalem başlangıçta Tahrirat Kalemi (h. gelir ve giderleri çıkararak Divan-ı Muhasebat'a sunmak.MKT.MKT.MKT.HMH.SRG EV. Masarıfat-ı Umumiye Dairesi'nden verilecek suretler üzerine bütün vazifeler. 393 .ZMT DES II. c.461 79.

MSF): Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi'ne bağlı bir birim olarak h. Yekûn teşkil etmeyen birimlerin evrakı doğrudan Muhasebe Kalemi evrakı içinde mütalaa edilmiştir. Havalenâme ve Hesab-ı Kat‘i Kalemi. cilt kataloglara müracaat edilebilir. 1288 yılında kurulan Masarıfat-ı Umumiye Kalemi. Hicaz levazımatı vesaireyi satın alma. Anbarlar İdaresi. Evkâf Nezâreti Evrakı 4. Ruznamçe (1267-1289). Masarıfat-ı Umumiye Kalemi (1288-1326). mahlulatın ferağ ve intikallerini kaydetmek ve zimmet halifesine yardım etmektir .MSF Fon Adı Masarıfat Muhasebe TARİH Hicrî 1288-1337 Milâdî 1871-1919 Belge adedi 983.MH. Senedat Müdürlüğü (1272-1297). ve 5. Levazım Müdüriyeti.MH. tamirat. Tahsisat-ı Hayriye Kalemi. Muamelât Kalemi. tahsilat pusulaları. Cildi: 1715 Numaralı Evkâf Nezâreti Kataloğu a. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Gedikler Kitabeti (EV.LVZ): İstanbul'daki bütün hayır kuruluşlarının ihtiyacı olan mefruşat. Cildi: 1714 Numaralı Evkâf Nezâreti Kataloğu Evkâf Nezâreti Muhasebe Masarıfat Kalemi (EV. Vezne Müdüriyeti (1326-1341). Katalog No 1713 FON KODU EV. gelen belgeler ile giden yazıların aynen kaydedildiği müsveddelerden oluşmaktadır.073 Katalog Tertibi DES V. kodlanarak. Zimmet Halifeliği (1261-1270). Varidat-ı Umumiye Dairesi (1270-1312).279. Yukarıdaki birimlerden belgeleri yekûn teşkil edenler. Heyet-i Keşfiye Kalemi. ayrı ayrı seriler oluşturulmuştur. vilayetlerden sipariş edilen eşyanın ve evkâf idarele394 .866 Katalog Tertibi DES IV.MH Fon Adı Muhasebe Kalemi TARİH Hicrî 1242-1344 Milâdî 1826-1925 Belge adedi 2. maaşların ödenmesi. Bunlar: Bütçe.MH. Evkâf Muhasebe Kalemi belgeleri esas itibariyle. Katalog No 171 FON KODU EV. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Levazım Müdürlüğü (EV. Tamirat ve İnşaat Kalemi (1270-1312). Hamidiye İmaret Anbar Memurluğu (1311-1326).MH. masrafların hesaplanması ve işlemlerinin yapılması görevini yürütmüştür. b. inşaat vb. Sergi Halifeliği (1275-1297).GDK): Bütün vakıf gediklerinin mukataalarını tahsil etmek. arzuhal ve tezkireler üzerinde vakıf kayıtlarına ve ilmühaberlere de sıkça rastlanmaktadır. Hesabat Kalemi. Özellikle varidat ve masarıfat cetvelleri. Terekât ve Nükûd-ı Mevkufe Müdüriyeti. eşya ve levazımının satın alınıp gerekli yerlere gönderilmesi. Muhasebeye bağlı birimlerden olup ayrıca tasnif edilen fonlar için. Tahsilat Dairesi (1270-1304).Yıllar içerisinde Evkâf Muhasebe Kalemi'ne bağlı bazı birimler kurulup lağv edildiği görülmektedir.

muhtac-ı tamir olan mahallerin keşf defterleri. dört şubeden oluşmuştur: ga) İnşaat ve Tamirat Müdüriyeti gb) Merkez Hey’et-i Fenniye ve İnşaiyesi 395 . satın alma işlerini ve harcamalarını yapmak ile görevlidir.SRG): Sergi. nezâretteki demirbaş eşyanın kaydının tutulması ile korunması.ri için gerekli defter ve kırtasiye levazımatının tedarik edilip yerlerine gönderilmeleri. bunlara ait olan işlemin yapılması. duagû vesair vazifelilerin aylıkları. e. Ödeme yapıldıkça sergiden düşülür muhteviyatı tamamen ödenince istirdat olunurdu.RZN): Cami ve imaretler gibi bütün hayır eserlerinin tamirleri ve döşenmelerini. c. g. tahsil edilemeyenler için gereken muamelâtın yapılması işlerini yürütmüştür. 1272-1297 yılları arası faliyet gösteren bu birimin görevini daha sonra Defterhâne yüklenmiştir. imaret-i amirelere verilen tayinatlar ve Ruznamce'ye havale edilen belgeler bulunmaktadır. vakıf gelirlerinin tahsili. 1272 yılında Evkâf-ı Hümâyûn Hazinesi'nde kurulan Senedat İdaresi tarafından Sened-i Hakani verilmeye başlanmıştır.MH.SND): Tanzimat'tan önce mülklerin tasarrufu kişilere “hüccet”lerle verilirken. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Tahsilat Dairesi (EV. Birara (1301 yılında) Deavi Vekilliği ile birleşen daire 1302 yılından itibaren müstakil bir daire olarak görev yürütmeye devam etmiştir.MH.MH. Eski eserlerin bakım ve tamirini üstlenmiş olan kalem. Bu kalemde. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Tamirat ve İnşaat Kalemi (EV.TİK): Memuriyet düzeyinde 1313 yılından 1326'ya kadar görev yürüttüğü görülen birimin.MH. Bu kalemde. Hazine'ye giren ve çıkan paralar için verilen tahviller. Günlük ödemeler ile ilgili kayıtlar bulunmaktadır. Senedat İdaresi esas itibariyle ferağ ve intikal muameleleri. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Ruznamçe (EV. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Sergi Halifesi (EV.MH. maaş tahvilleri. 1324/1908'e kadar devlet tarafından ödenmesi gereken paralar malî sıkıntılar sebebiyle zamanında ödenemediğinden dolayı imkan hasıl oldukça ödenmek üzere alacak sahiplerine "Sergi" adıyla vesika verilirdi. anbarların ve imaretlerin idaresi ile görevlidir. 1327 yılında bir idare şeklini aldığı görülmektedir. f. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Senedat Müdürlüğü (EV.TH): Gedik ve Zimmet'in lağv edilmesi ile 1270 yılında kurulan Tahsilat Dairesi. İmaret-i Amire için yapılan mübayaa senetleri tahvilleri. istihkak sahibine Hazineden (Devlet kasasından) ödenecek paranın miktarını gösterir vesika hakkında kullanılan bir tabirdir. bu konudaki kayıtların tutulması ve senedlerin düzenlenmesi işini yürütmüştür. d.

ZMT): Bağlı vakıfların mukataat ve iltizamat mazbatalarını.TH EV.309 adet vakfiye yer almaktadır. yine vakıf gelirlerinin muamelelerinin kayıt merkezidir.SRG EV.MH. 440-1331/1048-1913 yıllarına ait 1.TİK EV. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Zimmet Halifesi (EV. kefil senetleri.MH. tahsilatına dikkat etmek ve muhasebelerini görmekle görevli idi. vakıfların gelir ve giderlerini gösteren muhasebe cetvelleri.722 101.ZMT Fon Adı Gedikler Kitabeti Levazım Müdürlüğü Ruznamçe Senedat Müdürlüğü Sergi Halifesi Tahsilat İdaresi Tamirat ve İnşaat Kalemi Varidat İdaresi Zimmet Halifesi TARİH Hicrî 1242-1271 1285-1339 1244-1302 1272-1299 1251-1297 1258-1337 1270-1338 1262-1327 1244-1327 Milâdî 1826-1855 1868-1921 1828-1885 1855-1882 1835-1880 1842-1919 1854-1920 1845-1910 1828-1910 Belge adedi 17.RZN EV.236 5.284 27. Bâb-ı Defterî Haremeyn Muhasebesi Defterleri arasında da vakfiyeler bulunmaktadır.MH.MH.261 243.MH. imaret tayinat defterleri.MH. Osmanlı Arşivi'nde bulunan vakfiyeler bir araya toplanarak Vakfiyeler Kataloğu oluşturulmuştur.gc) Merkez Hey’et-i Fenniye ve Miyahiyesi gç) Taşra Hey’et-i Fenniye ve İnşaiyesi h.MH.VRD EV.GDK EV. i. Bu kalemde. 1312 sonrasında ise Muhasebe bünyesinde. Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti belgelerinden ayrı olarak değerlendirilmiş ve tasnifi ayrıca yapılmıştır. iltizam ve icar (kira) bedelleri zimmet pusulalarını düzenlemek. Bu katalogda.247 117.SND 1715 EV.816 DES Katalog Tertibi Vakfiyeler.628 27.309 Katalog Tertibi Analitik Envanter Ayrıca.687 3. zimmet pusulalarının tahriri bulunmaktadır. 396 .MH.MH. 1270-1312 yılları arası görev yürütmüştür.LVZ EV. Evkâf Nezâreti Muhasebe Kalemi Varidad İdaresi (EV.MH. Katalog No 962 TASNİFİN KODU Vakfiyeler TARİH Hicrî 440-1331 Milâdî 1048-1913 Vakfiye Adedi 1. taşradaki vakıf muhasebe defterleri. İlk zimmet halifesi Mehmet Arif Efendidir.VRD): Evkâf-ı Hümâyûn Hazinesi'ne ait her türlü gelirleri toplamakla görevli olan Varidat-ı Umumiye Dairesi. Katalog No FON KODU EV.MH. zimmet hücceti.677 491.

tarım. Hicaz Demiryolu ile Şirket-i Hayriye gibi ulaşım ağını oluşturan kurumlara ait belgeler de bu fon içinde yer alırlar. masarıfât makbuzları. Tasnif çalışmaları sırasında belgelerinden ayrılmış. Ayrıca. ZABTİYE NEZÂRETİ BELGELERİ (ZB) Zabtiye Nezâreti'ne ait mevcut arşiv malzemesinin ekserisini. Gümüşhacıköy. maden arama izinleri. Samsun. yol. devâir ve vilayetlerden gelip gerekli muameleleri yapılan yazışmalar ile esas iti397 . 1846 yılında kurulan Ziraat ve 1848'de kurulan Nâfia Nezâretleri bir süre sonra lağvedilerek Ticaret Nezâreti'ne ilhak olundu.598 adet evrak bulunmakta olup. Plân ve Kroki Kataloğu'na ilave edilmek üzere ayrılmışlardır. küçük sanayinin modernize edilmesine yönelik çalışmalar. nâfia ve maden gibi ülkenin reforma ihtiyaç duyan önemli alanları aynı birim tarafından yönetilmeye başlandı. MEÂDİN VE ZİRÂAT NEZÂRETLERİNE AİT BELGELER 1839 Mayıs'ında kurulan Ticaret Nezâreti ilk dönemlerde ticarî dâvalara bakan bir kurum niteliğindeydi. Daha sonra Orman ve Maâdin Nezâretleri de bu birime dahil oldu. Orman Maâdin Nezâretleri Belgeleri TARİH Hicrî 1255-1328 Milâdî 1839-1910 Belge Adedi 832. Konya ve Hindiye-Habbaniye (Fırat ve Dicle üzerine kurulmuş) sulama projeleri arşivdeki Harita. Sıhhiye Nezâreti'ne ait 762.4.311 defteri. madenlerin yeri. Katalog No 997 FONUN ADI Ticâret. maden piyasası fiyatları ve mukâvelenâmeler bu fonun defter ve belgelerinin konularından bazılarıdır. Ergani vb. mutasarrıflık ve karantinalarla yaptığı yazışmaların kayıt defterlerinin yanısıra. Nâfia. Ziraat. vilayet.258 adet belgesi bulunmaktadır. ORMAN. esnaf ve sanatkar cemiyetleri ile sanayi ve ticaret odalarının kurulması.258 Katalog Tertibi Analitik Envanter 5. hastaların etnik ve dinî kökenleri ile hastalık ve vefat istatistikleri. köprü ve demiryollarının tamiri. nezârete diğer nezâret. meslek okullarının açılması. muhasebeleri ve mültezimlerinin kayıtları. belgelerin tasnifi devam etmektedir. 6. vefat ilmuhabirleri ve muhasebe kayıtları bulunmaktadır. SIHHİYE NEZÂRETİ BELGELERİ (SH) Nezâretin devlet daireleriyle. müstakil ve dosya içine yerleştirilemeyecek halde bulunan. Paris. resmî ve sivil binaların (Sirkeci Postanesi) plânları. Venedik. TİCARET. Bu nezâretin 2. NÂFİA. Böylece ticaret. Frankfurt. 832. Fabrikaların tesisi. Katana vb.

MKB) Maarif Nezâreti'nin kurulmasından önce de mevcut ise de Nezâret'in kurulmasıyla görevleri belirli bir çerçeve altına alınmıştır. Zabtiye Nezâreti Evrakından. okullara ve eğitime ait bütün nizamnâ398 . 635-702. Her ne kadar bu meclis evrakı nezâret öncesi sayılsa da Maarif Nezâreti belgeleri arasında değerlendirilmiştir. 1273/1857'de Maarif Nezâreti kurulmuştur. her nezâret ve daire ile vilayetlerin adlarına göre açılmış Gelen Evrak Hülâsa Kayıt Defterleri'ne kaydedilip numara verildikten sonra gerekli muameleleri tamamlanarak muhafaza edildiği anlaşılmaktadır. Bu fona ait 188. Maarif Nezâreti'ne ait kalemleri ve görevlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz: a. Zabtiye Nezâreti'nin sözü edilen birimlerle yaptığı yazışmalara dair gelen evrakın. 710859 numaralı dosyaların özetlerinin yapılmaması sebebiyle bu dosyalardan araştırma yapmak isteyen araştırıcılar. teslim ve tesellüm senetleri gibi evrakın oluşturduğu görülmektedir. 158-299. Osmanlı Arşivi'nde Maarif Nezâreti belgelerinin içerisinde Maarif Meclisi dönemine ait belgelere de rastlanmaktadır. MAARİF NEZÂRETİ (MF. Katalog No 1098 1218 1219 1220 1221 1222 1225 1226 1227 1228 1229 1230 ZB TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1262-1325 1262-1325 1311-1323 1323-1325 1301-1324 1308-1327 1317-1341 1308-1327 1308-1341 1308-1326 1308-1325 1282-1325 Milâdî 1846-1908 1846-1908 1894-1906 1906-1908 1884-1907 1891-1910 1900-1923 1891-1910 1891-1923 1891-1909 1891-1908 1866-1908 Analitik ve İndeksli Katalog Tertibi DES 7. Meclis-i Kebîr-i Maarif (MF. Tedrîsât İdâresi tarafından verilecek talimat ve ders cetvelleri ile ders kitaplarını seçmek. 32-39.394 adet evrak bulunmaktadır. 498-587. 125-155.bariyle bu yazılara verilen cevapları hâvi Mektubî ve Muhasebe kalemleri müsveddeleri ve Muhasebe Kalemi'nin muamelâtına ait makbuz.d) Tanzimatla birlikte Osmanlı Devletinde önce 1261/1845'te Maarif Meclisi teşkil edilmiş. Zabtiye Nezâreti Evrakı Dosya Usulü Envanteri'ne müracaat edebilirler.

Osmanlı cemaatleri ve cemiyetleri veya şirketlerce açılan özel okul ve kursların denetiminden sorumludur. Nezâret dairesiyle. Dârülhayr Müdüriyeti (MF. Tedrîsât-ı Husûsiye Kalemi (MF. terfi kayıtlarını işlemek. bç. çeşitli vilayetlerde bulunan yetim ve kimsesizlere yönelik yurt ve okulların muamelâtını yürütmüştür. Dersaâdet ve Bilâd-ı Selâse'deki yabancı okulları denetleme ve onların işlemlerini yürütme görevini üstlenmiştir.EYT) 1335/1917 yılında kurulmuş olup. bb. Merkez Teşkilatı ba. bf. nasb. bu kalemin görevleri arasında sayılabilir. Dârüleytâm Müdüriyeti (MF. bg.me ve kanun layihaları hakkında fikir beyan ve mütalaa etmek. incelenmesi ve isimlerinin belirlenmesi için kurulmuştur. İstanbul'da ve taşrada bulunan bütün okulların eğitim araç ve gereçlerinin temin edilmesinden sorumludur. 1294/1877 yılında Maarif Nezâreti'ne bağlanmıştır. bd. b. biyografi ve hizmet cetvellerini tanzim etmektir. Kütüphâne-i Umumî (MF.HYR) 1321-1327/1884-1909 yılları arasında faaliyetini sürdürmüş olup kimsesiz ve fakir çocukların öğrenimiyle ilgilenmiştir. nakil. Bu kalemin varlığına Nazeret'in son yıllarında rastlanılamamıştır. Ders kitaplarının. Sicill-i Ahvâl Şubesi (MF. Mebûsân ve Âyân meclislerine ait kanun layihalarının basım ve çoğaltılmasından sorumludur.LVZ) 1328/1910 yılında kurulmuş olup. be. 399 .HUS) 1328/1910 yılında kurulmuş olup.MA) 1280/1864 yılında açılan Matbaa-i Âmire (Devlet matbaası).KTU) 1303/1886 yılında bütün vakıf kütüphânelerindeki kitapların araştırılması. Matbaa-i Âmire Müdüriyeti (MF. görevi bütün maarif memurlarının azil. bc. Levazım Kalemi (MF.MGM) 1311-1327/1894-1909 yılları arasında faaliyetini sürdürmüş olup.SCL) 1299/1882 yılında kurulmuş olup. Mekâtib-i Gayrimüslime ve Ecnebiye Müfettişliği (MF.

bo. Müze-i Hümâyûn Müdüriyeti (MF.İMF) Merkez Teşkilatı bünyesinde Dersaâdet'te bulunan okulların işleriyle ilgilenmiştir.bğ. Tedrisât-ı İbtidâiye Kalemi (MF. Maarif Muhâsebe Kalemi (MF. Osmanlı topraklarındaki kazılara nezâret etmek. bı. Telif ve Tercüme Dairesi (MF. bk.TTD) 1283/1867 yılında kurulmuş olup.HTF) 1287/1870 yılında kurulmuş olup. okullar için gerekli olan ve maarifin gelişmesine yardımcı eserleri takip etmiştir. okullar ile memur ve muallimlerin durumunu ve tedrîsâtın işleyişini teftiş etmek görevini yürütmüştür. bütün mülkiye mektepleri ve ilmî müesseselere ait bilgileri toplayarak önceki senelerle mukayese etmektir.ALY) 1328/1910 yılında kurulmuş olup. Tedrisât-ı Tâliye Dairesi (MF. bl. bh. bm. 1319/1901 yılında Sıhhiye Müfettişliği adını almıştır.HFS) Kuruluş tarihi kesin olarak bilinememekle beraber. bi.MH) Maarif Nezâreti'nin bütün gelirlerinin tahsili. diploma verilmesi gibi işlemleri takip etmektir. Orta öğretim kurumları sayılan idâdî ve sultânî mekteplerinin idaresi ve nezâretiyle görevlidir. ders kitaplarının seçimi. görevi ilköğretime ait bütün özel ve devlet kurumlarına nezâret etmek. Tedrîsât-ı Âliye Dairesi (MF. İstatistik Kalemi (MF. bulunan eski eserlerin saklanması ve yurt dışına kaçırılmasını önlemektir. bj. İstanbul Maarif Müdüriyeti (MF.MÜZ) 1291/1874 yılında kurulmuş olup.İST) 1310/1892 yılında kurulmuş olup.TLY) 1297/1880 yılında kurulmuştur. maaş ve masrafların ödenmesi ve bunlarla ilgili kayıtların tutulması görevlerini üstlenmiştir. görevi. 400 . görevi. Hıfzıssıhha-i Mekâtib (MF. Asıl görevi okulların sağlık işlerini takib etmektir. tedâriki. yüksekokulların işlerini yürütmekle yükümlüdür. Heyet-i Teftişiye Kalemi (MF. bn.İBT) 1297/1880 yılında kurulmuş olup.

550 2. bp. tahrirat ve dilekçeleri dosya usûlüne göre kaydetmek ve dağıtım işlerini yapmakla görevlidir.739 52. Mekâtib-i İbtidâiye cc2.EYT MF. Kaza ve Nahiye Maarif Encümenleri Taşrada.HUS 1164 MF.KTU MF. Mekâtib-i Tâliye cc3.620 151.bö. Mektubi Kalemi (MF. Bu idârî birimlere bağlı olan okulları dört ana başlık altında ifade etmemiz mümkündür: cc1.İMF MF. Vilayet Maarif Meclisleri cc.802 7.İST MF.ALY MF.238 3.LVZ Tedrisat-ı Aliye Dairesi Darü'l-Eytam Hıfzıssıhha-i Mekatib Heyet-i Teftişiye Kalemi Tedrisat-ı Hususiye Kalemi Darü'l-Hayr Tedrisat-ı İbtidaiye Kalemi İstanbul Maarif Müdüdiyeti İstatistik Kalemi Kütübhâne-i Umumî Levazım Kalemi TARİH Hicrî 1289-1341 1332-1341 1281-1341 1308-1341 1297-1341 1305-1328 1289-1341 1322-1341 1309-1341 1298-1340 1283-1341 Milâdî 1873-1922 1914-1922 1865-1922 1891-1922 1880-1922 1888-1911 1873-1922 1905-1922 1892-1922 1881-1922 1867-1922 Belge Adedi 55. Taşra Teşkilatı ca.HFS MF.868 19.286 4.HTF MF.981 11. Osmanlı eğitim ve öğretimi yukarıda belirtilen idari birimler tarafından yürütülmekte idi. c. Mekâtib-i Husûsiye Katalog No TASNİFİN KODU MF.201 DES Katalog Tertibi 401 .VRK) Nezâret'e gelen ve Nezâret'ten merkez dairelerle vilayetlere yazılan tezkire.HYR MF.İBT MF. Mekâtib-i Âliye cc4.889 6.MKT) Maarif Nezâreti'nin kuruluşundan itibaren nezâretin diğer nezâretlerle veya vilayetlerle olan bilumum yazışmalarını yürüten kalemdir. Vilayet Maarif Müdürlükleri cb. Evrak Odası (MF.176 1.

SCL MF.MGM MF. Başta padişah olmak üzere Osmanlı Hanedânına maaş bağlanması ve bu paranın Darbhâne kanalıyla her ay Ceyb-i Hümâyûn'a aktarılması. Padişaha ait bütün gelirler.MH MF. Matbah-ı Âmire (sarayın her türlü yiyecek ve erzak harcamaları için yapılacak ödemeler. Saray'a ait bütün masrafların ödendiği bir iç hazine hâline gelmesine yol açmıştır. HAZİNE-İ HÂSSA NEZÂRETİ (HH. Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi'nin bilinen görevinin dışında. devletin esas hazinesine aktarılmış ve karşılığında masraflar için her ay verilmek üzere padişaha maaş bağlanması kararı alınmıştır. Nitekim 1260'lı yıllarda Ceyb-i Hümâyûn yerine 402 .207 39.Katalog No TASNİFİN KODU MF.363 12.MÜZ MF. Aslında bu uygulama.TLY MF. padişaha yapılan bu tahsîsâttan karşılanmaktaydı.MA Matbaa-i Amire Müdiriyeti Mekatib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği Muhasebe Kalemi Meclis-i Kebir-i Maarif Müze-i Hümâyûn Müdüriyeti Sicill-i Ahval Şubesi Tedrisat-ı Taliye Dairesi Telif ve Tercüme Dairesi Evrak Odası Mektubi Kalemi TARİH Hicrî 1290-1341 Milâdî 1874-1922 Belge Adedi 424 Katalog Tertibi MF. padişaha ait bütün gelirlerin toplandığı ve buna mukabil padişah tarafından yapılacak harcamalarla.073 Analitik Envanter 8.543 DES 482 22. saray ve kasr-ı hümâyûnların mefrûşâtı.295 11.131.017 1.534 257.TTD MF.d) Tanzimatın ilânı ile her kurumda olduğu gibi Maliye teşkilatında da bir takım köklü değişiklikler olmuştur. yine padişah tarafından bendegâna verilecek hediyelerin bedelleri ve sâir harcamalar. tamirleri. Tahsîsât-ı Seniyye adı verilen bu ödenek. sûr-ı hümâyûn ve vilâdet-i hümâyûn masrafları.VRK 1644-1683 40 adet MF:MKT 1289-1341 1266-1341 1286-1341 1289-1340 1297-1341 1296-1341 1284-1340 1268-1341 1289-1341 1873-1922 1850-1922 1870-1922 1873-1922 1880-1922 1879-1922 1868-1922 1852-1922 2. padişahın isteği üzerine inşâ edilecek binaların inşa masrafları. her ay Darbhâne Nezâreti'ne aktarılır ve harcamalar Darbhâne yönetiminde bulunan Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi tarafından yapılırdı. Sultan İkinci Mahmud zamanında başlayan bir değişimin devamı niteliğindedir.829 186. Enderûn-ı Hümâyûn ve sarayda çalışan bütün görevlilerin maaşları Darbhâne-i Âmire'nin masrafları.MKB 1164 MF.

6. 5. 2. Hereke Fabrikası (HH. Ebniye Ambarı Müdürlüğü (HH.EMK): Padişah ve hanedan mensuplarına ait mal ve çiftliklerin idaresinin yürütüldüğü kalemdir.HRK): Hereke Fabrikası'nın idaresinin yapıldığı kalemdir. 8. Erzak Ambarı Müdürlüğü (HH.HTA): Saray ve nezârete bağlı birimlerin odun ve kömür ihtiyaçlarının karşılandığı bir kalemdir. Bir kısmı da Mâbeyn-i Hümâyûn belgeleri içerisinde yer almaktadır. Bunun yanısıra tasnif esnasında kalemi olmayana demir fabrikası. Encümen İdaresi (HH. onarım ve inşası için gerekli çalışmaların yapıldığı kalemdir. Emlâk-i Hümâyûn Kalemi (HH. 3.HBA): Saray ve bağlı birimlerin hububat ihtiyaçlarının karşılandığı kalemdir. Hububat Ambarı Müdürlüğü (HH.ERA): Sarayların ve Nezârete bağlı birimlerin erzak ihtiyaçlarının karşılandığı kalemdir. Evrakın tasnifinde nezâretin kuruluş tarihi esas alınmıştır. 7. 9. Bu nezâretin 1266 yılı öncesi evrakı Darbhâne Nezâreti içerisindedir. basma fabrikası. Hukuk Müşavirliği (HH. Depo Müdürlüğü (HH. 10.DPO): Nezârete bağlı birimlerin levâzımâtının tedariki ile ilgilenir. Hazine-i Hâssa Nezâreti belgelerini inceleyeceklerin."Özel Hazine" anlamına gelen Hazine-i Hâssa tabiri de kullanılmaya başlanmış ve Receb 1263/Haziran 1847'de çıkan bir irâdeyle "Ceyb-i Hümâyûn" ismi kesin olarak "Hazine-i Hâssa" şeklinde değiştirilmiştir. 403 . Hazine-i Hâssa Nezâreti Kalemlerini şöyle sıralayabiliriz: 1. Darbhâne Nezâreti ve Mâbeyn-i Hümâyûn belgelerine de bakmaları gerekmektedir. Feshâne Müdürlüğü (HH. ipek fabrikası gibi diğer bütün fabrikaların evrakı da bu birim altında toplanmıştır.ENC): Nezâretin işlerinin yürütülmesi için gereken kararların alınması ve işlerin takibi için kurulan komisyon ve meclislerin evrakının bulunduğu kalemdir.FSH): Feshâne Fabrikasının idaresini yürüten kalemdir. Tanzimatla birlikte sikke darbının Maliye Nezâreti'ne verilmesinden sonra Darbhâne Nezâreti'nin asıl görevi Ceyb-i Hümâyûn Hazinesini idare etmek olmuştur. 4.EBA): Padişaha ait saray ve köşklerin her türlü bakım. Zamanla bir karışıklığa meydan vermemek için 18 Rebîulevvel 1266/1 Şubat 1850 tarihli bir irâde ile Darbhâne Nezâreti'nin adı da Hazine-i Hâssa Nezâreti olarak değiştirilmiştir. Hatab Ambarı Müdürlüğü (HH.HMŞ): Nezâretin hukukî konulardaki danışmanlığının yürütüldüğü bir kalemdir.

HMŞ HH. evrak takibatını yapan ve gerekli olanları saklayan bir kalemdir.HRK HH.SAİD): Nezâret'e bağlı birimlerde çalışan personelin her türlü kaydının tutulduğu kalemdir.MH): Nezârete bağlı birimlerin muhâsebe işlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmakla yükümlü bir kalemdir.M): Nezâret'te hangi birime ait olduğu tam tesbit edilemeyen evrakların bulunduğu bir bölümdür.486 602 13.997 DES Katalog Tertibi 1267-1343 1266-1342 1266-1343 1266-1342 1266-1342 1266-1330 1271-1344 1268-1342 1266-1339 1266-1341 1266-1332 1278-1341 404 .947 61.VRK): Nezâret'e gelen her türlü evrakın kayıtlarını tutan. 17.196 62. Sicil Kalemi (HH. Istabl-i Âmire İdâresi (HH. 16. Kuyudât Kalemi (HH.İ HH. Evrak Odasınca kaydedilmesi gereken hususların kaydının tutulduğu bir kalemdir.MFŞ): Sarayların her türlü tefrîşât işlerinin yürütülmesinden sorumlu bir kalemdir. 20.HBA HH.164 65. Tahrirat Kalemi (HH.424 5. Muhasebe Kalemi (HH.213 2. 15.İ): Nezâret'in işleyişi ile ilgili padişah irâdelerinin toplandığı bir kalemdir.KYD TASNİFİN KODU Depo Müdürlüğü Ebniye Anbarı Müdürlüğü Emlak-ı Hümâyûn İdaresi Encümen İdaresi Erzak Anbarı Müdürlüğü Feshâne Müdürlüğü Hububat Anbarı Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Hereke Fabrikası İdaresi Istabl-ı Amire İdaresi İradeler Kuyudat Kalemi Hicrî TARİH Milâdî 1849-1925 1849-1924 1849-1925 1849-1924 1849-1924 1849-1912 1855-1926 1852-1924 1849-1921 1849-1923 1849-1914 1862-1923 Belge Adedi 3.ERA HH.11. Mefruşat Kalemi (HH.MTA): Saray ve saraylara bağlı mutfakların ihtiyaçlarının karşılanması ve çalışanların idaresinin yapıldığı kalemdir.FSH 1323 HH.EBA HH. 13. Evrak Kalemi (HH. 14. İrâdeler (HH.THR): Nezâret'in sekreterya görevini üstlenen bu birim diğer nezâretlerle olan yazışmaları da yapan bir kalemdir.EMK HH. 18. 19.KYD): Resmî ya da gayr-ı resmî şahısların nezâretle olan yazışmalarında gereken kayıtları çıkaran.273 250.427 46. Matbah-ı Âmire İdâresi (HH. 12.820 24. yetiştirilmesi ve buralarda çalışan personelin idaresini yürüten bir kalemdir.ENC HH.ISB HH.503 70. Katalog No HH. Müteferrik (HH.DPO HH.ISB): Saraylar bünyesindeki ahırlarda bulunan hayvanların bakımı.

234 131. Abdülme405 .M HH. Evrak iki bölüm halinde ve aşağıda gruplandırıldığı şekilde hizmete sunulmuştur. Konularına göre: Konularına göre tasnif edilmiş olan Hazine-i Hâssa Tahrirat Kalemi Evrakı.2492 159. bu başlıklar altında gömlek tarihlerine göre kronolojik olarak sıralanmıştır. doğum tarihi. Hazine-i Hâssa Sicil-i Ahval İdaresi (HH.494 11. 1.SAİD. doğum yeri ve görevlerine ait bilgiler yer almaktadır.SAİD HH. Dosya Usulü Envanter sistemine göre hazırlanmış olun bu katalogda. Konular başlıklandırılmamış.MFŞ HH.MTA TASNİFİN KODU Müteferrik Mefruşat Müdürlüğü Muhasebe Kalemi Matbah-ı Amire Sicill-i Ahval Kalemi Tahrirat Kalemi Evrak Odası Hatab Anbarı Hicrî TARİH Milâdî 1849-1924 1852-1924 1849-1924 1849-1924 1850-1924 1849-1924 1849-1924 1849-1924 Belge Adedi 9.MH 1323 HH.026 34.933 103. dolayısıyla konularına göre sıralanmıştır.256 Katalog Tertibi Analitik Envanter 9.HTA DES a.349 43.Katalog No HH.THR HH. MÂBEYN EVRAKI (MB) Mâbeyn Evrakı adı altında Osmanlı Arşivi'nde bulunan fon. Katalog No 1686 TASNİFİN KODU HH. nezâret.THR) Nezâret'in sekreteryasını yürüten bu kalem. Dolmabahçe Sarayı'ndan Hazine-i Hâssa Evrakı ile birlikte intikal eden belgelerden oluşmaktadır.dosya sırasına göre. Katalog No 1251 1323 TASNİFİN KODU HH.MEM) Hazine-i Hassa Nezâreti İdaresi altında bulunan saray görevlilerinin adı.VRK HH. Vilayetler ve bağlı yerlerle. nezâretten diğer makamlara gönderilecek tezkire ve tahrîrâtı kaleme alır. Hazine-i Hâssa Nezâreti Tahrirat Kalemi (HH. 2.770 50. belgenin orijinal tasnifi de korunmuştur. ancak içindekiler bölümünde konuların hangi sayfadan başladıklarına işaret edilmiştir. baba adı. ilgili olduğu mahal veya birim adına göre başlıklandırılmış.945 131.SAİD.MEM TARİH Hicrî 1241-1343 Milâdî 1825-1925 Belge Adedi 10. bu bölümde -önceden tasnif edildiği şekli ile.349 Katalog Tertibi DES b.175 Katalog Tertibi 1266-1342 1268-1342 1266-1342 1266-1342 1267-1342 1266-1342 1266-1342 1266-1342 HH.THR TARİH Hicrî 1266-1341 1266-1342 Milâdî 1850-1922 1849-1923 Belge Adedi 389. daire ve muhtelif birimlere göre: Bu bölümde evrak.

Avrupa seyahatinden avdeti dolayısıyla arz-ı sadâkat ve sitâyişten bahis olarak İstanbul Rum Patriği Gregorius ve Patrikhâne Sinod heyetini teşkil eden Metropolitler mühürleriyle Rum cemaati namına Sultan Abdülaziz'e sunulan teşekkür ve şükran arîzası. Katalog No 1322 TASNİFİN KODU MB MB.cid döneminde başlayan bu fonda. cülûs tebrikleri. Bu fon iki seri hâlinde tasnif edilmiştir. İstanbul'da kolera felâketi sırasında her türlü tedâbir-i sıhhiye ile fukarâ ve ahalinin korunmasından mütevellit şükranlarına dair Üsküdar cihetindeki mahalle muhtarlarının mühürleriyle Sultan Abdülaziz'e sunulan teşekkürnâme. NEV‘İ Teşekkürnâme TARİH Hicrî Milâdî 1849 13 Şükran arîzası 1284 1867 14 Teşekkürnâme 1282 1865 15 Mahzar 1268 1851 406 . Girid Valisi Mustafa Naili Paşa'nın Kandiye'de doğan oğlu olup. BÜYÜK DAİRELERE AİT BELGELER 1. Bu belge ve defterler analitik envanter sisteme göre tasnif edilmiş olup. II. İntikal eden belgelerin 13 adedi defter. 1. fona ait döküm belgelerin aşağıda verilmiştir. bayramlaşma vs. Bu belgeler 1156-1288/1743-1871 tarihleri arasındadır. Mabeyn-İrâde (MB. serkurenâya yazılan yazılar ve saray görevlilerinin günlük harcamaları 2. Kandiye Kaymakamlığı'nda bulunan eski Bosna Valisi Veliyüddin Rıfat Paşa'nın Kandiye'de ibkâsı istirhamına dair. Mahmud dönemine ait birkaç belgeye de rastlanmaktadır. Kandiye İslâm ve Yahudi ahalisi namına mûteberân mühürleriyle Abdülmecid'e sunulan mahzar.İ TARİH Hicrî 1233-1342 1251-1339 Milâdî 1818-1923 1836-1921 Dosya/Gömlek Adedi 922/139. MİLLÎ EMLÂK'TAN DEVRALINAN BELGELER TASNİFİNE AİT LİSTE Sıra No 12 KONUSU Sultan Abdülmecid'in kaht felâketine yardım olarak bin altın göndermesi sebebiyle İrlanda asilzadegânı ve ahalisi tarafından yazılan teşekkürnâme. MİLLÎ EMLAK'TAN DEVRALINAN BELGELER Nisan 1941 tarihinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne Millî Emlâk Müdürlüğü'nden 36 adet arşiv malzemesi intikal etmiştir.649 195/31. 23 adedi ise vesikadır.866 Katalog Tertibi Dosya Usulü Envanter B.İ): Sadâret tarafından gönderilen arz tezkirelerinin altına Başkitâbet tarafından yazılan derkenârın (yani irâdenin) müsveddeleri. Mâbeyn (MB): Maruzât-ı Rikâbiye arzuhalleri.) için yazılan davetiyeler. serkurenâ tarafından yazılan arz tezkireleri. sarayda yapılan törenler (düğün.

Bulgar Eksarhlığının teşekkülünden dolayı Yanbolu. Bulgar Eksarhlığı'nın teşekkülünden ve Eksarhlığa Eftim Efendi'nin tâyininden dolayı Tırnova kazası Bulgar cemaati mûteberân ve muhtarlarının Sultan Sultan Abdülaziz'e sundukları şükran arîzası. Radomir kazaları Bulgar reis-i ruhanîleriyle cemaat mûteberlerinin sundukları teşekkürnâme. Aynı meseleden dolayı Üsküp.Sıra No KONUSU İstanbul'da koleranın tedavisi hususunda her türlü sıhhî tedbirlerin ittihazından dolayı İstanbul Rum cemaatinin şükranlarını hâvi patrik ve metropolidlerin ve cemaat muteberlerinin imzalarıyla Sultan Abdülaziz'e sunulan teşekkürnâme. Napolyon tarafından Sultan Abdülaziz'e tevcih olunan Legion d'Honneur nişanının büyük kordon rütbesinin gönderilmesi vesilesiyle dostâne temenniyat izhârını mutazammın nâme. Padişahın haremlerinden altıncı kadına bir kıratın dörtte biri mikdarında ferâşet-i şerife tevcihine dair. Vlasotinça kazaları Bulgar reis-i ruhani ve muteberlerinin mührüyle Sultan Abdülaziz'e sunulan şükran arîzası İtalyan Hayat Sigorta Kumpanyasının 1869 tarihinde Milano'dan Sultan Abdülaziz'e gönderdiği hürmet izhârını mutazammın yaldızlı matbua. Kozana. Fransa Hükûmeti'nin İstanbul Sefiri De la Valette'in geri çağrılması hakkında III. İştib. Şehzade Ahmed Cemâleddin Efendi'ye bir kıratın dörtte biri mikdarında ferâşet-i şerife tevcihine dair. Sultan Abdülaziz'in seyahatten avdeti münasebetiyle ipek üzerine basılmış neşriyatı. Münire Sultan'a bir kıratın dörtte biri mikdarında ferâşet-i şerife tevcihine dair. Napolyon'dan getirdiği itimadnâme. Karinâbâd. Fransa İmparatoru III. NEV‘İ TARİH Hicrî Milâdî 16 Teşekkürnâme 1282 1865 17 Teşekkürnâme 1284 1867 18 Arîza 1288 1871 19 Teşekkürnâme 1288 1871 20 Şükran arîzası Yaldızlı matbua Teşekkürnâme Teşekkürnâme Teşekkürnâme Tevcih Tevcih Tevcih -- 1288 1871 21 -- -- 22 23 24 25 26 27 28 1288 1288 1288 1260 1264 1262 -- 1871 1871 1871 1844 1847 1845 -- 29 30 Nâme İtimadnâme 1861 1861 31 Nâme 1862 407 . Aydos kazaları ve İslimye sancağı namına Sultan Abdülaziz'e sunulan teşekkürnâme. Zağra-i Cedîd. İvranya. Kumanova kazaları namına sunulan teşekkürnâme. Journal de Constantinople gazetesinin. Aynı meseleden dolayı Leskofça. Aynı meseleden dolayı Samako kazası ahalisi namına sunulan teşekkürnâme. Avrupa seyahatinden avdeti vesilesiyle Yahudilerin sevinç ve şükranlarına dair Hahambaşı Kaymakamı ve Musevî cemaatinin mûteberlerinin mühür ve imzalarıyla Sultan Abdülaziz'e sunulan teşekkürnâme. Kratova. Palanka. Aynı meseleden Köstendil. Napolyon'un Sultan Abdülaziz'e gönderdiği nâme. Fransa Hükûmeti'nin İstanbul Elçisi olarak gönderdiği De Mastier'in III.

KB) 4 Haziran 1878 tarihinde İngiltere'ye devredilen Kıbrıs'ın. genellikle Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki merkezî devlet dairelerine aittir. Osmanlı Arşivi'nde bulunan taşra arşivleri evrakı. mutasarrıflığın taşradan ve Bâb-ı Âlî'den postayla gelen evrakın konularını ihtiva eden hülâsa varakala408 . a.Sıra No 32 KONUSU Fransa İmparatoru III. mutasarrıflığın merkez birimlerinin evrakı ile Lefkoşe'deki diğer dairelerle yaptığı yazışmalardan oluşmuştur. "Venedik'in Şâyân-ı Dikkat Binaları" adlı eserden bir nüshanın Sultan Abdülaziz'e takdimi vesilesi ile Antonski imzasıyla gönderilen mektup. 1. Sultan Abdülaziz tarafından tevcih olunan Nişân-ı Âli-i Osmanî dolayısıyla teşekkürünü hâvi nâmesi. 1. merkezî evrak fonlarından ayrı tutulmuştur. NEV‘İ Nâme TARİH Hicrî Milâdî 1863 33 Mektup 1864 34 İtimadnâme 1862 C. ayrıca gelen-giden olarak ayrılmış ve bu grupların bazı bölümleri kayıt numarası bulunan ve bulunmayan evrak hâlinde sınıflandırılmıştır. İstanbul dışından getirilen belge ve defterler taşra evrakı olması dolayısıyla. Napolyon'un. İspanya Devleti tarafından İstanbul Fevkâlede Murahhas Büyükelçiliği'ne tayin olunan Gerarda de Sauza'nın takdim ettiği İspanyolca itimadnâme. kayıt defterlerinin tertibi göz önüne alınarak aşağıda gösterildiği şekilde dört ana grupta toplanmıştır. VİLÂYET VE MÜFETTİŞLİKLERE (TAŞRA ARŞİVLERİNE) AİT BELGELER Bilindiği gibi Osmanlı Arşivi'nde muhafaza edilen arşiv malzemesi. mutasarrıflık olarak yönetildiği döneme ait biriken evrak bu tarihte Sadâret Yâveri Sami Paşa tarafından teslim alınarak İstanbul'daki Hazine-i Evrak'a teslim edilmiştir. Bu belgeler tasnif edilirken. Bu seriler. Kıbrıs Mutasarrıflığı'nın Lefkoşe'de Bulunan Birimlerinin Evrakı ile Konsolosluk ve Kaza Kaymakamlıklarıyla Yaptığı Yazışmalar Bu bölüm evrakı üç ayrı başlık altında toplanmıştır. Kıbrıs ve Rumeli Müfettişliği evrakıdır. KIBRIS MUTASARRIFLIĞI BELGELERİ (TAŞRADAN GELEN BELGELER) (TŞR. Belgeler tertip edilirken cins olarak özellikleri bulunanlar seri teşkil edecek şekilde düzenlenmiştir. Taşra evrakı (TŞR) kodu altında tasnif edilmiştir. Bu belgeler. Böylece araştırmacıların belgelere kolaylıkla ulaşabilmeleri amaçlanmıştır. Birinci başlıkta toplanan.

arzuhaller ile bunların haricindeki. Müftülük. Kıbrıs Muhasebeciliği'nin derkenar müsveddeleri. Dersaâdet'teki Devâirle Yapılan Yazışmalar Kıbrıs Mutasarrıflığı'nın İstanbul'da bulunan merkezî devlet daireleriyle yaptığı yazışmalar iki başlık hâlinde düzenlenmiştir. Değirmenlik. memur ve asker maaşlarının ödendiğine dair teslim-tesellüm senetleri. Piskoposluk. Tahrir Mümeyyizliği. 2. kendi içerisinde kayıt numarası bulunan ve bulunmayan belgeler olarak ayrı ayrı ele alınarak tasnif edilmiştir. Dahiliye Nezâreti 3. ikinci olarak da nezâret ve devairle yapılan yazışmalardır. Lefkoşe'deki merkez memurluğunun haricinde Limason ve Tuzla'da olmak üzere iki ayrı daire daha oluşturulmuştur. İkinci başlıkta. Deâvî Nezâreti ile Defter-i Hakanî Nezâreti 409 . daha sonra. Kıbrıs'ta bulunan yabancı devletlerin konsolosluklarıyla Kıbrıs Mutasarrıflığı arasındaki yazışmalar da ayrı bir başlık altında toplanmıştır. Bu gruba giren belgeler. Bu dairelerin evrakları da ayrı ayrı tasnif edilmiştir. 3. Kıbrıs İdare Meclisi'nin karar müsveddeleri. Mahkeme-i Ticâret Riyaseti. Girne. Telgraf yazışmaları da ilgili olduğu kaymakamlığın belgelerinin sonuna getirilmiştir. Nezâret ve Devâir başlığı altında aşağıda yeralan müesseseleri zikretmek mümkündür: 1. Limason. Bahriye Nezâreti 2. Bütün bu evrak nezâret ve devâirin adlarına göre alfabetik sıraya dizilerek tasnif edilmiştir. Nezâretler ve Devâir olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Liman Riyaseti.rı. Evkâf Muhasebeciliği. Gelen-giden olarak ayrılan belgeler. Magosa ve Tuzla Kaymakamlıkları adı altında ve evraklar gelen-giden şeklinde ayrılarak düzenlenmiştir. Topçu Kaymakamlığı. Bank-ı Osmani Şubesi vb. Defter-i Hakanî Memuriyeti. alfabetik sıraya dizilerek Baf. dairelerle yapılan yazışmalardır. Meclis-i Temyiz. Mâbeyn ve Sadâret B. mutasarrıflığın kendine bağlı kaza kaymakamlıklarına gönderdiği genelgeler. b. Kıbrıs Muhasebeciliği. Nakibüleşrâflık. varidât-masârıfât cetvelleri. kaza kaymakamlıklarıyla yapılan yazışmalar. Nüfus Mukayyidliği. Birincisi önemine binâen Mâbeyn ve Sadâret'le yapılan yazışmalar. Âşâr Müdürlüğü. Telgraflar da bölümlerin sonlarında yer almıştır. Kıbrıs Rusumât Nezâreti. 1290/1873 yılına kadar müdüriyet veya memuriyet unvanlarıyla tek elden idare olunagelmiş iken. Bunlar: A. "Mutasarrıflığın Lefkoşe'deki diğer dairelerle yaptığı yazışmalar" başlığında toplanmıştır.

Sıhhiye Nezâreti 15. Hazine-i Hassa 8. Evkâf Nezâreti 6. Ticaret ve Nâfia 17. Meşihat 11. Seraskerlik 14. Cezâir-i Bahr-i Sefîd ve Diğer İdarî Merkezlerle Yapılan Yazışmalar Cezâir-i Bahr-i Sefîd vilayeti ile yapılan yazışmalar defter kayıtları gözönüne alınarak sınıflandırılmıştır. Maliye Nezâreti 10. Tophâne-i Âmire 18.936 Katalog Tertibi DES 410 . Divan-ı Ahkâm-ı Adliye 5. Zaptiye Nezâreti 19. Bunların haricinde kalan ve hiçbir bölüme dahil edilmeyen evrak ise bu bölümde "Diğer Evrak" başlığı altında toplanmıştır. Ayrıca yazışmalar. KIBRIS MUTASARRIFLIĞI BELGE KATALOĞU ÇİZELGESİ Katalog No 994 TASNİFİN KODU TŞR. Şehremaneti ve Şûrâ-yı Devlet 16. Rusûmât Nezâreti 13. d. Maarif Nezâreti 9. telgraf muhaberâtları her iki grup evrakın sonlarında yer almıştır. Kıbrıs Kapı Kethüdâlığı c. Bunun yanısıra vilayete bağlı orman müfettişliği ve bakaya memurluğunun mutasarrıflık ile doğrudan yazışma yaptıkları evrakın ayrı bir deftere kaydedildiği tespit edilmiş ve evrak bu sistem dahilinde düzenlenmiştir.KB TARİH Hicrî 1259-1295 Milâdî 1843-1878 Dosya/Belge Adedi 268/51.4. kendi içerisinde kayıt numaralı ve kayıt numarasız evrak olarak düzenlenmiş. Hariciye Nezâreti 7. Kaza Kaymakamlıkları Haricindeki Diğer Küçük Yerleşim Birimleriyle Yapılan Yazışmalar Kıbrıs'ta bulunan kaza kaymakamlıkları haricindeki küçük yerleşim yerleriyle yapılan yazışmalar alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Posta ve Telgraf Nezâreti 12. Buna göre Dersaâdet'den yazılan ve vilayet aracılığıyla gelen genelge suretleri "numara" ile Vilayet'den yazılan genelge sûretlerininde "umum" şeklinde ayrı defterlere kaydedildikleri görülmüştür.

Rum ve Bulgar papaz ve daskallarının bölücü faaliyetleri. konsolosların faaliyetleri. Sefâret ve Müfettişlikler Evrakı 5. Rumeli Müfettişliği Edirne. Rumeli Müfettişliği Jandarma Müşiriyet ve Kumandanlığı Evrakı 4. Rumeli Müfettişliği buralardan Bulgar. Rumeli Müfettişliği Kosova Evrakı 6. âdi türden adlî ve hukukî vakalar.1. Selanik. kaza. yabancı devletlerin zabitleri tarafından yürütülen jandarma ve polis teşkilatı. Sırp ve Arnavut eşkiya çeteleri ile fesat komitelerinin zararlı faaliyetleri. Rumeli Müfettişliği Konsolosluk. iktisadî. malî. RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ BELGELERİ (TAŞRADAN GELEN BELGELER) (TFR) 1902 yılında ihdâs edilen Rumeli Müfettişliği. Bu kataloglara dair bilgiler aşağıda verilmiştir.ŞKT) Arzuhaller. maaş talepleri. siyasî. Kosova. Yanya ve İşkodra Evrakı 3. 1318-1327/1900-1909 tarihleri arasındaki Müfettiş-i Umumîlik kaydını taşıyan pul ve bazı özel mühürleri hâvi dilekçe yahut telgraf nevinden veya mektup 411 . Rum-Bulgar mezheb çatışmaları. jandarma ve polis tenkisatı. idarî yolsuzluklar. umumiyetle şu hususlar yer almaktadır: Tayin ve terfî işleri. diğer idarî. işlerin süratle yapılabilmesi için iyi bir denetleyici ve organizatör olmuştur. Patrikhâne faaliyetleri gibi önemli konularda gelen yazıların dışında. Rumeli Müfettişliği Umum Evrak 12. Rumeli Müfettişliği Defterleri Kataloğu Bu fona ait 288. Rumeli Müfettişliği Arzuhalleri (TFR. Rumeli Müfettişliği Arzuhalleri 2. Rum. vergi ve iltizâm işleri. Kendisini aşan konularda padişah ve sadrıazamın emirlerine göre hareket eden Rumeli Müfettişliği. Rumeli Müfettişliği Manastır Evrakı 8. Rumeli Müfettişliği Makâmât Evrakı 7. Rumeli Müfettişliği Sadâret ve Başkitâbet Evrakı 10. a. nahiye ve köylerine ait tahrirat kayıtlarını ihtiva etmektedir.2.213 belge ve 244 defter. 1. ziraî. Rumeli Müfettişliği Müteferrik Evrak 9. adlî ve ticarî konulardaki bütün resmî yazıları ihtiva etmektedir. Rumeli Müfettişliği Evrakı'nda. 37 adet belge ve 1 adet defter kataloğu hâlinde tasnif edilmişlerdir. Rumeli Müfettişliği Selanik Evrakı 11. bölgenin imâr faaliyetleri. Yanya. çete ve eşkiyâ faaliyetleri. Rumeli Müfettişliği evrakı 12 bölüm olarak tasnif edilmiştir. Manastır. Edirne ve İşkodra ile bu vilayetlere bağlı sancak.

428 4. imar faaliyetleri.ED) Yanya (TFR. diğer vilayetlerin evrakından daha az olmasından dolayı birleştirilmiştir.1.1.YN-TFR.türünden evraktır.M) kataloğuna bakılması gerekmektedir. Rumeli Müfettişliği Jandarma Müşiriyet ve Kumandanlığı Evrakı (TFR.534 3.574 3. idarî yolsuzluk şikâyetleri vesairedir. çete ve eşkiya faaliyetleri.780 1.İŞ) Bu üç vilayetin evrak mevcudu.1. Rumeli Müfettişliği Edirne. Berlin Anlaşması'nın 23. gayriresmî şahıslar tarafından takdim edilen evrak. Kumandanlık. Edirne.İŞ) TARİH Hicrî 1320-1327 1319-1327 1320-1327 Milâdî 1902-1909 1901-1909 1902-1909 Belge Adedi 1. vergi ve iltizâm talepleri. maaş talepleri. mâlî. hem "Zeyl" kısmına.1.YN) İşkodra (TFR.618 2. durumuna göre istidâ veya mahzar olarak belirtilmiştir. Makedonya'daki polis ve jan412 .ED-TFR. âdi türden adlî ve hukukî vakalar.1. hem de Müteferrik (TFR. Başka kalemlerin evrakına karışıp da sonradan farkedilen belgeler. Ekleri bulunmayan evrakın ekleri için. Tensikat. Katalog 1319-1327/1902-1909 tarihleri arasındaki belgeleri ihtiva etmekte olup.1. Yanya ve İşkodra'ya ait evrakın dökümü aşağıdaki şekildedir: Katalog No 456 TASNİFİN KODU Edirne (TFR.1.AS) Rumeli Müfettişliği ile Müşiriyet.366 Katalog Tertibi Analitik Envanter c.770 3.787 2. adlî. Konu itibariyle. Bunlardan resmî müesseselerce tanzim edilen evrak ve mazbata.981 Analitik Envanter Katalog Tertibi b. eşkiyâ olayları.1.ŞKT TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1318-1322 1322-1323 1329 1323-1324 1325 1320-1327 Milâdî 1900-1904 1904-1905 1905 1905-1906 1906 1902-1909 Belge Adedi 4. Muhteviyatı genellikle tayin ve terfi istekleri. Maddesi'nin Rumeli'de Islahat yapılmasını öngörmesi ve büyük devletlerin baskılarıyla 1904 yılında Avusturya ve Rusya'nın bir araya gelerek hazırladıkları bir ıslâhat hareketini yürütmek üzere atadığı umum müfettişin yanında bir Rus ve bir Avusturyalı memurun bulunması. Yanya ve İşkodra Evrakı (TFR. Tensikat ve bunlara bağlı kumandanlıklar arası yazışmalar bu bölümde yer almıştır. Katalog No 445 446 447 448 449 450 TFR.1. idarî ve askerî her türlü resmî yazışmaları hâvidir. âdi suçlar. tabiî âfetler. Rum-Bulgar mezhep çekişmeleri. kataloğun en son kısmında "Zeyl" başlığı altında toplanmıştır.

Sefâret ve Müfettişlikler Evrakı (TFR.SFR-TFR. polis. 413 .AS TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1318-1323 1324-1325 1326-1327 Milâdî 1900-1905 1906-1908 1908-1909 Belge Adedi 11.667 1.KV) Kosova evrakında Kosova'ya bağlı sancak. maliye.1. sefâret ve konsolosluklarla yapılan yazışmaları hâvi olmakla birlikte inzibat. Kataloglardaki belgeler 1318-1327 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir. Rum. jandarma ve polis teşkilatı. katoloğun en son kısmında "Zeyl" başlığı altında toplanmıştır. Jandarma Müşiriyet ve Kumandanlığı'na ait fon. 1320-1327/1902-1909 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir.124 Katalog Tertibi Analitik Envanter d.1. kiliseler arasındaki çekişmeler. Fransız ve İngiliz subayların da bulunduğu jandarma birliklerine verilmiştir.1. Kosova vilayeti evrakının tasnifi sırasında genel olarak şu konular tespit edilmiştir: Bulgar.066 Katalog Tertibi Analitik Envanter e.1. 3 katalogdan müteşekkildir. Bunun üzerine İtalyan De Corci Paşa Tensikât'ın başına getirilmiş ve Makedonya bölgelere ayrılarak güvenlik bu generalin emrindeki Avusturyalı. adliye. orman.TF TARİH Hicrî 1321-1327 1320-1327 1320-1327 Milâdî 1903-1909 1902-1909 1902-1909 Belge Adedi 1. Rumeli Müfettişliği Konsolosluk. Sırp ve Arnavut çetelerinin faaliyetleri ile bu çetelerle yapılan müsâdemeler.1.1. hudut.734 8.KNS TFR. Avusturya ve Rus konsoloslarının. Rum ve Bulgar daskal ve papazların ifsat faaliyetleri. Başka kalemlerin evrakına karışıp da sonradan farkedilen evrak.KNS-TFR.051 1. diğer vilayetlere nispetle daha fazladır. azınlıkları bahâne ederek Müfettişliğin işlerine karışmaları. Katalog No 453 454 455 TFR. banka. Katalog No 457 TASNİFİN KODU TFR.darma örgütlerinin ıslâhı işinin bir Avrupalı genarale verilmesi ve bunun emrine gereği kadar yabancı subayın atanması gibi maddelerden oluşmaktadır. vergi tahsilatları.1.TF) Bu fon. kaza ve nahiyelerin yazışmaları yer almaktadır. posta ve telgraf müfettişlikleriyle yapılan resmî yazışmaları da ihtiva etmektedir. nâfia.SFR TFR. Rus. yeni bütçelerin hazırlanması. Rumeli Müfettişliği Kosova Evrakı (TFR. İtalyan. Rumeli Müfettişliği'nin kurulduğu yıllarda Müfettişliğin merkezinin Kosova olması sebebiyle. Fona ait evrak birlikte kataloglanmış olup.054 10.1. bu vilayetten yapılan yazışmalar.

MN) Bu katalogdaki belgeler. yine bunlarla irtibatlı olarak konularına göre cetveller. Ulah gibi gayrimüslimlerin eğitim.1.1. nakil.KV TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1306-1321 1321-1322 1322 1323 1324 1325 1326 1327 Milâdî 1889-1903 1903-1904 1904-1905 1905-1906 1906-1907 1907-1908 1908-1909 1909 Belge Adedi 5. kundaklama gibi müteferrik olaylar.1. yabancı zabitler vasıtasıyla yürütülen jandarma tensikâtı ile polis ve orman tensikatı. yaralama. künyeler ve bazı nezâretlerin genelgeleri. Bulgaristan'a firar edip tekrar geri dönenler. 414 . tahkikât raporları. kaza ve nahiyelerin yazışmalarını ihtiva etmekte olup. Katalog No 458 TASNİFİN KODU TFR.129 5.KV olarak kodlanmıştır. bazı öldürme. Rumeli Müfettişliği Manastır Evrakı (TFR. Rumeli Müfettişliği Makamât Evrakı (TFR.bekçi. âdi olaylar ve benzeri bütün idârî. siyasî. harita ve projeler. Evrakın muhtevâsı genel olarak şöyledir: Askerî ve mülkî memurların tâyin.1. zirâî. 6 cilt olarak kataloglanmıştır. bölgede yapılan imar-iskân faaliyetleri ile meydana gelen siyasî. muhtar ve ihtiyar meclisi âzâlarının seçimi. Bulgar.MKM) Makamât evrakı.273 7.500 8. ticarî konularda ilgili nezâretlerle yapılan yazışmalar. Bu fona ait kataloglar 8 ciltten müteşekkil olup.857 4. iktisadî. öğretim ve dinî meseleleri. belgeleri 1320-1327/1902-1909 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir. TFR.152 9. Rum.756 Analitik Envanter Katalog Tertibi f. taltif ve emeklilik işlemleri.634 9.terfi. Makamât Evrakı Kataloğu 1 cilt olup. Rumeli Müfettiş-i Umumîliği ile nezâretler arasında yapılan yazışmaları hâvidir. mâlî. Kosova Evrakı belgeleri 1306-1327/1889-1909 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir.824 8.MKM TARİH Hicrî 1320-1327 Milâdî 1902-1909 Belge Adedi 18.1. vilayet dahilinde yapılan imar faaliyetleri. 1319-1325/1902-1907 tarihleri arasında Rumeli Müfettişliği ile Manastır Valiliği ve Manastır'a bağlı sancak. hesap pusulaları.261 Katalog Tertibi Analitik Envanter g. Katalog No 430 431 432 433 434 435 436 437 TFR.

865 Katalog Tertibi Analitik Envanter 77 Bu kataloglar için bkz. katalogda ayrıca Rumeli Müfettişliği ile alâkalı fotoğraflar da bulunmaktadır.758 Katalog Tertibi TF. ecnebî fabrikalar ve bankaların Fransızca yazılarını da hâvidir77. Orman ve Maâdin. vilayetlerin rejimi.Katalog No 424 425 426 427 428 429 TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1319-1322 1322-1323 1323 1324 1325 1326-1327 Milâdî 1902-1904 1904-1905 1905-1906 1906-1907 1907-1908 1908-1909 Belge Adedi 8. komitelerin ve çete reislerinin birbirlerine yazdıkları gizli mektupları.552 7.1. Ayrıca. Bulgar. Katalog No 460 TASNİFİN KODU Müteferrik (TFR. Müteferrik evrak belgeleri 1 cilt katalogda toplanmış olup. konsoloslara ve ruhanî reislere verdikleri arzuhalleri ve şikâyet mektuplarını.A) Bu fon 1320-1327/1902-1909 tarihleri arasında Rumeli Müfettişliği'nin Başkitâbet ve Sadâret ile yaptığı yazışmaları hâvidir.414 10.013 12.732 6.M) Fotoğraflar (TFR. Posta ve Telgraf nezâretleri ile Osmanlı ve Ziraat bankaları. Albümler ve Fotoğraflar kısmı.1.1. Sırp ve Rum tebaanın sivil ajanlara.MN Analitik Envanter h. Duyûn-ı Umumiye. Kapı Kethüdâlıkları. Katalogları 2 cilttir.A TARİH Hicrî 1320-1323 1324-1327 Milâdî 1902-1906 1906-1909 Belge Adedi 12.654 97 Katalog Tertibi Analitik Envanter ı.FTĞ) Bu seri. Rumeli Müfettişliği Müteferrik Evrak (TFR.076 5. Belgeler 1297-1338/1880-1920 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir. Katalog No 451 452 TASNİFİN KODU TFR. Rusûmât.581 5.FTĞ) TARİH Hicrî 1297-1338 1313-1325 Milâdî 1880-1920 1895-1907 Belge Adedi 7.1.M-TFR.1.1. Muamelât-ı Maliye Direktörlüğü gibi resmî müesseselerle yapılan resmî yazışmalarla birlikte diğer fonlara konulmayan veya başka fondaki evraka ait olup da birleştirilemeyen bazı kopuk belgeler ile hesap pusulaları ve gelir-gider cetvellerini ihtiva etmektedir. Maliye Kupon İdâresi. 415 .1. Rumeli Müfettişliği Sadâret ve Başkitâbet Evrakı (TFR.

vilayet dahilinde yapılan bayındırlık ve imar çalışmaları. hapishâneler ve mahkûmlar hakkında bilgiler. fikrî tesiri gibi yönleriyle. Müfettişliğin çalışma yaptığı yıllarda fikrî gruplardaki canlılık. denizle bağlantısı ve özellikle Bulgaristan sınırındaki eşkiyâ hareketleri bakımından çok dikkat çeken önemli bir merkezdir. Sırp ve Arnavud çetelerinin faaliyetleri. İşkodra ve Yanya vilayetleriyle Üçüncü Ordu Müşiriyeti. telgraf tellerini kesme gibi suçlar. Rum ve Bulgar papaz ve öğretmenlerinin menfî faaliyetleri ve kiliseler arasındaki çekişmeler. Rumeli Müfettişliği Umum Evrak (TFR.1. Burada sözü edilen evrak. resmî ve gayriresmî şahıslar hakkında yapılan tahkikatlar. Katalog No 438 439 440 441 442 443 444 TFR.057 7. siyasî ve âdi olarak işlenen öldürme. Tensikât Dairesi. 416 .1.1. yaralama. vukuat olmadığına dair bilgi. Rum. Dersaâdet'le yakın ilişkisi. Selânik vilayeti evrakı genel olarak şu konuları ihtiva etmektedir: Bulgar. Edirne. Bulgaristan'a firar edip tekrar geri dönenler. yeni bütçelerin hazırlanması.j.000 4. bekçi.161 Analitik Envanter Katalog Tertibi k. Jandarma Kumandanlıkları. Rumeli Müfettişliği Selânik Evrakı (TFR. esas itibariyle Vilayet-i Selâse olarak bilinen Selânik.SL) Selânik Evrakı 1320-1327/1902-1909 tarihleri arasındaki Rumeli Müfettişliği ile Selânik Valiliği ve Selânik'e bağlı sancak (mutasarrıflık) kaza ve nahiyelere ait resmî yazışmaları ihtiva etmektedir. özellikle Avusturya ve Rus konsoloslarının. Maliye Komisyonu.848 8. yolları tahrip etme. bombalama. jandarma ve polis tensikâtı. Selânik vilayeti. Osmanlı ve Ziraat Bankaları gibi müesseselere tamim şeklinde gönderildiği için "Umum Evrak" adını almıştır.SL TASNİFİN KODU TARİH Hicrî 1320-1321 1321-1322 1322 1324 1324-1325 1325-1326 1327 Milâdî 1902-1904 1904-1905 1905-1906 1906-1907 1907-1908 1908-1909 1909 Belge Adedi 6.899 8.UM) Umum evrak. bunlarla yapılan müsâdemeler ve eşkiyânın takibi. Umumî Müfettişlik içinde büyük bir önemi vardır. kundaklama. vilayet tahsilatı. ihtiyar meclisi âzâlarının seçimi ve bunların vazifeleriyle ilgili yazışmalar. meskene tecavüz. maaşların ödenmesi gibi müteferrik konular.362 8. Ulaşım. çoğunluğun Müslüman Türklerden oluşması. Manastır ve Kosova vilayetleriyle yapılan her türlü resmî yazışmaları hâvidir. azınlıkların şikâyetlerini bahane ederek Müfettişliğin işlerine karışmaları. ihtidâ hareketleri.054 7. muhtar.

UM TARİH Hicrî 1320-1327 Milâdî 1902-1909 Belge Adedi 21. kataloğun en son kısmında "Zeyl" başlığı altında toplanmıştır.174 Katalog Tertibi Analitik Envanter 417 .Başka kalemlerin evrakına karışıp da sonrada farkedilen evraklar.1. Katalog No 459 TASNİFİN KODU TFR.

Satın alamadıklarını istinsah etmiştir. Osmanlı Vilayât-ı Şarkiyesi ve Şeyh Emin-i Tokadî Hazretleri'nin Tercüme-i Hâli gibi eserler yazmıştır.VI. Osman'dan önce TARİH Hicrî 676-681 699 739-758 761-788 792 811 815 811-823 826-853 855-885 886-920 918-926 Milâdî 1278-1282 1300 1338-1357 1360-1386 1390 1409 1412 1409-1420 1423-1449 1451-1480 1481-1514 1512-1520 Belge Adedi 2 1 5 13 1 1 1 5 15 71 90 37 * Ali Emirî: 1857'de Diyarbakır'da doğmuş ve 1924'te İstanbul'da vefat etmiş büyük bir kütüphâneci. Vesikalar. DİĞER BELGE TASNİFLERİ A. Ali Emirî. ALİ EMİRÎ TASNİFİ BELGELERİ (AE) Ali Emirî Efendi başkanlığında bir heyet tarafından 1918-1921 seneleri arasında gerçekleştirilen bir tasnif olmasından dolayı Ali Emirî Tasnifi adı verilmiştir. Ancak padişahlar kronolojik olarak sıralanmalarına rağmen. Divan-ı Hümâyûn'a ait meseleler. 54. Tarih ve Edebiyat adlı bir dergi çıkarmış. 1916'da Fatih'te kurduğu Millet Kütüphânesi'nin müdürlüğünü vefatına kadar yaptı. Murad II. Bayezid I. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından başlayarak Sultan Abdülmecid zamanına kadar gelen vesikaları ihtiva eder. Katalog No I. Belgeler analitik envanter sisteme göre tasnif edilmiştir. 418 .. Sultan İkinci Ahmed'e kadar olan dönemi ihtiva eden ilk 7 katalog Latin harflerine çevrilmiştir. inşa ve tamir gibi konularda vesikalar bulunmaktadır. Evinde 721 adet istinsah ettiği eser mevcuttu. Sultan Dördüncü Mehmed döneminden itibaren çoğalmaya başlar. padişahların saltanat sıraları esas alınarak tasnif edilmiştir. Vesikalar. timar ve zeâmet tevcihleri. cildi katalogların indeksidir. Harput ve Erzurum'da defterdarlık. Selim PADİŞAH DEVRİ I. maarif. 54 adet katalog hazırlanarak araştırmaya açılan bu fonun. edebiyat araştırmacısı ve tarihçidir. Yanya. Mehmed II. her gittiği yerden kitap toplamıştır. Padişah değiştikçe sıra numarası 1'den itibaren numaralanmıştır. yabancı ülkelerle münasebetler. Ayrıca birinci cildin sonunda o kataloğa ait indeks mevcuttur. Ali Emirî Tasnifi'nde siyasî ve askerî konulara ait belgeler. Murad I. her padişaha ait vesikalar kendi içlerinde tam olarak kronolojik değildir. Osman Orhan I. Bayezid 1 Emir Süleyman Musa Çelebi Çelebi Mehmed II. İşkodra ve Yemen'de maliye müfettişliği yapmış. Muhtelif Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde kâtiplik ve muhasebecilik görevlerinde bulunmuştur. Nevâdir-i Eslâf ve Levâmiü'l-Hamidiyye.

741 1.516 7. Osman III. Ahmed I.336 15. her konu kendi bölümü içinde kaba bir kronolojik sıra takip etmektedir. Mustafa I. Vilayet-i Sitte-yi Teftiş ve Islahat Komisyonu'nda (1895-1896) çalıştı. Mustafa II. Sadaret Mektubî Kalemi müdür muavini (1908) Vilâyât-ı Mümtâze Kalemi müdürü oldu.(İstanbul 1870-1957) Şehzadebaşı Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra. Katalog No 55 KATALOĞUN MAHİYETİ Adliye TARİH Hicrî 896-1143 Milâdî 1491-1730 Belge Adedi 916 Katalog Tertibi Analitik * İbnülemin Mahmud Kemal İNAL: Türk tarihçisi ve yazarı. Farsça. Mehmed II.107 123 - III.125 adet belgesi vardır.090 21.534 22. 829-1290/1425-1873 yılları arasındaki muhtelif konuları hâvi 47. din bilimleri.Katalog No I. Süleyman II. Selim IV.932 10. İBNÜLEMİN TASNİFİ BELGELERİ (İE) İbnülemin Mahmud Kemal'in başkanlığında kurulan tasnif heyeti. Mehmed 2 I. 1921 yılından itibaren belgeleri konularına göre tasnif etmiştir. Selim III. Türk-İslam Eserleri Müzesi'ni kurdu ve müzenin müdürlüğünü yaptı. İbnülemin Tasnifi 23 ana bölüm altında toplanmış olup. Mahmud III. Süleyman II. Özel olarak Arapça.522 3. Mustafa II. Ahmed II.195 2. bir süre Mülkiye'de okudu. Ahmed I. 30 kataloğu bulunan bu tasnifin. 419 . Osman IV. Hukuk Mektebi'ne devam etti. Murad Sultan İbrahim 3-6 7 8 9-12 13-18 19-23 24-26 27-34 35-41 42-48 49 50-52 53 54 IV. Vilâyât-ı Mümtâze ve Muhtâre Kalemi'nde (1892). Murad PADİŞAH DEVRİ TARİH Hicrî 927-976 974-982 982-1003 1003-1012 1012-1026 1031-1032 1027-1031 1032-1048 1049-1058 1056-1099 1099-1102 1102-1107 1105-1115 1115-1145 1143-1168 1168-1171 1171-1187 1187-1203 1203-1222 1222-1223 1224-1255 1255-1277 Milâdî 1521-1569 1567-1574 1574-1595 1595-1604 1603-1617 1621-1623 1617-1622 1622-1639 1639-1648 1646-1688 1688-1691 1691-1695 1694-1703 1703-1733 1730-1755 1754-1758 1757-1774 1773-1789 1789-1807 1807-1808 1809-1839 1839-1860 - Belge Adedi 625 71 597 328 886 38 48 941 579 12.381 29. Fransızca. Abdülhamid III.906 24. hadis ve hat sanatını öğrendi. Mahmud Sultan Abdülmecid İNDEKS B.501 25. Biyografi ve tarih alanında bir çok eserler verdi. Mustafa III.

701 1. C.010 329 569 248 12.690 3. İstanbul Dârülmuallimîn (Erkek Muallim Mektebi) Edebiyat Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Kilisli Muallim Rıfat.903 98 665 303 Katalog Tertibi Envanter Analitik Envanter Bu fonla ilgili olarak Mustafa Yörük tarafından hazırlanan İbnülemin Tasnifi'nde Geçen Vakıf Adları adlı indeks çalışması 1025 katalog numarası ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.311 786 2. yazar ve kütüphâneci Muallim Cevdet.217 7. Bakü İslâm Cemaati'nin dave- 420 . MUALLİM CEVDET TASNİFİ BELGELERİ (C) 1931 yılında Maliye deposundaki bir kısım belgelerin ihmal ve gaflet sonucu Bulgaristan'a satılması üzerine 8 Ekim 1932 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararıyla Muallim Cevdet'in başkanlığında yeni bir tasnif heyeti oluşturulmuştur.250 191 2.Katalog No 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 KATALOĞUN MAHİYETİ Askeriye Bahriye Dahiliye Darphâne Defter-i Atîka Muhallefât Muharrerât-ı Umumiye Muâfiyet ve İmtiyazât Saray Mesâlihi Ensab Hariciye Hatt-ı Hümâyûn Hil‘at Maâdin Maliye Sıhhiye Tevcihât Timar ve Zeâmet Vakıf Umûr-ı Nâfia Şükr ü Şikâyet Müsted‘iyât TARİH Hicrî 957-1143 1100-1143 1093-1143 930-1228 933-1287 1003-1255 995-1225 905-1142 1009-1140 947-1141 902-1119 1060-1260 829-1141 906-1290 906-1138 1019-1248 941-1141 903-1143 899-1143 986-1280 1012-1142 953-1147 1116-1217 876-1142 866-1140 1106-1261 931-1255 953-1242 993-1135 Milâdî 1550-1730 1689-1730 1682-1730 1523-1813 1527-1870 1594-1839 1586-1810 1500-1729 1601-1728 1540-1728 1496-1707 1650-1844 1426-1729 1500-1873 1501-1726 1610-1832 1534-1729 1498-1730 1494-1730 1578-1864 1603-1730 1546-1735 1704-1803 1472-1730 1462-1728 1695-1845 1525-1839 1547-1827 1584-1723 Belge Adedi 8.245 1. * Muallim Cevdet İNANÇALP: 1883 yılında Bolu'da doğan eğitimci.089 204 50 110 113 147 3.

sadrıazamların tahrirî olarak ve kısaca arzettikleri meseleler dolayısıyla telhis denilen kâğıdan üzerine tiyle Bakü'ye gitti (1907) ve Azerbaycan'ın uyanış hareketlerinde önemli rol oynayan Dârülmuallimîn'in açılmasını sağladı.019 8.743 7.731 54. padişahların yazılı emirleri anlamında kullanılmaktadır. CEVDET TASNİFİ BELGE KATALOGLARI LİSTESİ Katalog No 85/85-1 86-93/1-13 KATALOĞUN MAHİYETİ Adliye Askeriye Bahriye Belediye Dahiliye Darphâne Evkâf Eyâlât-ı Mümtâze Hariciye İktisat Maârif Maliye Nâfia Sıhhiye Saray Timar Zaptiye TARİH Hicrî 1123-1293 960-1314 1015-1302 1067-1295 1012-1298 1075-1282 1060-1322 1112-1288 1025-1313 1063-1293 989-1304 965-1305 1106-1320 1070-1306 1002-1310 981-1299 1012-1299 Milâdî 1711-1876 1553-1897 1606-1887 1656-1878 1603-1881 1664-1866 1650-1904 1700-1871 1616-1896 1653-1876 1581-1887 1557-1888 1597-1903 1659-1889 1593-1893 1573-1882 1603-1882 Belge Adedi 6.550 Katalog Tertibi 94-95/1-3 96/1-2 97-99/1-4 100 101-104/1-9 105 106-107/1-2 108 109/1-3 110-113/1-9 114 115 116/1-3 117/1-2 118/118-1 Analitik Envanter D. Muallim Cevdet 1935'te istifa ederek ayrıldığı hâlde tasnif 1937 yılına kadar sürmüştür. 17 ana bölüm altında 960-1322/1553-1904 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 216.486 3.937 2. 1916-1931 yıları arasında çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.351 1. Cevdet Tasnifi adı verilen bu çalışmada belgeler konularına göre tasnif edilmiş.328 2. Rus Hükûmeti'nin şüphelenmesi üzerine memlekete döndü ve açtırdığı okul kapatıldı. bu görevi ancak 3 ay yürütebildi ve 52 yaşında iken vefat etti. Bu arada Rusça ve Latince öğrendi. Ağaoğlu Ahmed'in gazetesinde makaleler yazdı.032 9.597 17. HATT-I HÜMÂYÛN TASNİFİ (HAT) Hatt-ı hümâyûn.451 9. Bu mektebin programını yaptı ve orada gerekli olan dinî ve millî neşriyatın temini için bir matbaa tesis ettirdi. Bu tasnif. Avrupa'ya giderek Cenevre'de pedagoji tahsili yaptı.261 9. konferanslar verdi. Yayınlanmış pek çok eseri bulunmaktadır.785 1. umumiyetle padişahların el yazılarına verilen isim olup.572 adet belgeden oluşup 87 adet katalogu mevcuttur. 421 . sıhhî sebeplerle 1935 yılında memuriyetten ayrıldı.984 12. fakat kronolojik olarak kataloglarına geçirilmemiştir.242 31.281 33. Hatt-ı hümâyûnlar. Pedagoji ve tarih araştırmaları yaptı. 3 ay sonra İstanbul Kütüphâneleri Tasnif Heyeti Reisliği'ne getirilen Muallim Cevdet. 1932 yılında Arşiv'de Tasnif Hey'eti Reisliği'ne getirilen ve burada üç yıl çalışan Muallim Cevdet.794 4.emekli bazı devlet memurları ve tarih uzmanı kimseler bu heyette yer almıştır.

yazıldığı gibi. Osmanlı Arşivi'nin en önemli tasniflerinden biri olan Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi belgeleri. eşsiz güzellikleri ile sanatsal değer taşıyan müzehhep ferman ve beratlar yıpranmaması amacı ile araştırmaya açılamamıştır.No 401-422/1-8 Tarih Hicrî 1049-1271 Milâdî 1640-1855 Hatt-ı Hümâyûn Adedi 95. Ancak araştırıcıların arşivde bulunan bu görsel fonu tanımaları amacı ile muhtelif yıllarda bu fonda bulunan bazı belgelerin fotoğrafları ve özetleri kitap halinde yayınlanmıştır. Sultan Birinci Mahmud'dan önceye ve İkinci Mahmud devrinden sonraya ait vesikalara da rastlanmaktadır. Bu ikincisine beyaz üzerine hatt-ı hümâyûn denirdi. bu tarihte hazırlanan fihrist defterleri 1940 yılına kadar kullanılmıştır. HATT-I HÜMÂYÛN KATALOGLARI Kat. Yeni yapılan düzenlemelerle Hatt-ı Hümayun'ların tamamı bilgisayar ortamında kataloglanmış ve dijital görüntüleri ile araştırmaya açılmıştır. 886-1329/1482-1911 tarihlerini kapsayan fonda 1. 63. Yayın No. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.134 E. 422 . Bu tasnif. * Bu fermanlardan 180 adedi Osmanlı Fermanları adıyla yayınlanmıştır. doğrudan doğruya da sâdır olurdu. Sultan Birinci Mahmud'dan Sultan İkinci Mahmud devri sonuna kadar olan 112 senelik dönemi ihtiva etmekle beraber. MÜZEHHEB FERMANLAR Arşivimizde bulunan muhtelif fonların içinden çıkan müzehhep berat ve fermanlar eskiden beri ayrılarak müstakil bir seri oluşturulmuştur. Osmanlı Fermanları. İstisnaî olarak.319 adet ferman ve berat mevcuttur*. Hatt-ı hümâyûnlarla ilgili ilk tasnif 1883 yılında yapılmış olup. Bkz. Günümüzde ise artık belgelerin asıllarının araştırmaya açılması yerine elektronik ortamda görüntülerinin araştırmaya açılması imkanı ortaya çıkmıştır. Sultan Üçüncü Murad devrine kadar padişahlar nadiren ve pek mahdut meseleler dolayısıyla yazılı emirler verirlerken. Sultan Üçüncü Selim ve İkinci Mahmud devirlerine aittir. Ne var ki muhteva zenginliğinin yanında. vesikaların çoğu. Bu amaçla yeniden düzenlenen Müzehhep Ferman ve Beratlar fonundan araştırıcılar sadece bilgisayar ortamında yararlanabileceklerdir. Âmedî Kalemi'nin evrakı olan hatt-ı hümâyûnların toplanmasından meydana gelmiştir. bu padişahtan itibaren hatt-ı hümâyûnlar çoğalmıştır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları. İstanbul 2003.

423 . MUÂHEDELER TASNİFİ Bu fon. Osmanlı Devleti ile bazı yabancı devletlerin 1783-1921 yılları arasında akdettikleri muâhedelerin orijinal belgelerinden meydana gelmiştir. tasdiknâme ve protokolün yeni yapılmakta olan düzenleme ile bilgisayar ortamında görüntüleri araştırmaya açılacaktır. 469 adet muâhede.F.

.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI ARŞİVİ'NDE MEVCUT DİĞER ARŞİV MALZEMESİ İLE BAŞKA ARŞİV MERKEZLERİNE AİT KATALOGLAR .

.

1909 tarihinde Harita Komisyonu bünyesindeki Nirengi Kısmı. Komisyon'un hazırladığı programa göre: 1. 1885 yılına kadar Erkân-ı Harbiye'in lüzûm gördüğü yerlerin mevzî haritaları ve bölge plânları yapılmış. Fotoğraf ve mühürler ise muhtelif kataloglarda birer bölüm hâlindedir. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Asya bölümündeki topraklarının 1/200. PLAN-PROJE-KROKİ. HARİTA.000 ölçeğindeki istikşaf haritalarını hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu tarihte Fransa'dan getirilen harita uzmanları ve harita öğrenimi gören Türk haritacıları bir araya getirilerek Harita Komisyonu teşkil edilmiştir.OSMANLI ARŞİVİ'NDE MEVCUT DİĞER ARŞİV MALZEMESİ İLE BAŞKA ARŞİV MERKEZLERİNE AİT KATALOGLAR Osmanlı Arşivi'nde bulunan belge ve defter serilerinin yanısıra diğer arşiv malzemesi ana serileri tamamlayan bir mahiyet arzetmektedir. genç subaylar Fransa. Haritacılık çalışmaları askerî ihtiyaçlardan doğmuş. İngiltere ve Prusya'ya öğrenime gönderilmiştir. Şubesi kurulmuş ve zamanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu şubeye Batı Anadolu ve Balkanlar bölgesindeki Türk topraklarının haritalarını yapmak görevi verilmiştir. 427 . 1880 yılında Erkân-ı Harbiye 5. bir çok kaynaklardan ve Avrupa'da yapılan atlaslardan istifadeyle meydana getirilmiştir. bu haritalar o günkü ihtiyaçları karşılamıştır. Bu atlas. Bunlar sırasıyla aşağıda verilmiştir.000. harita ve plan-proje-kroki kataloglarıdır. Aşağıda sıra ile bunların muhteva bilgileri ve çizelgeleri verilmiştir. I. A. ALBÜM VE FOTOĞRAF İHTİVA EDEN KATALOGLAR Osmanlı Arşivi'nde hazırlanan müstakil kataloglar. ülkenin nirengi şebekesini kurup.H) Türkiye'de ilk ayrıntılı yeni atlas 1800'lü yıllarda Müderris Abdurrahman Efendi tarafından Üsküdar'da yaptırılan Tabhâne-i Hümâyûn'da basılmıştır. Harp Okulu'nun kuruluşundan sonra Batı bilim ve tekniğine yönelme ihtiyacı duyularak. HARİTALAR (HRT. Önemli bölgelerin 1/25.

vs. 4. 4.000. bu haritaların yapımında Bonn projeksiyon metodu kullanılacak. Daha önce araştırmaya açılmış olan Haritalar Katalogu. proje ve kroki tanımları esas alınmıştır. 428 . boylam başlangıcı olarak Ayasofya Câmii kubbesi aleminden geçen boylam dairesi alınacak ve bütün paftalar 40x50 cm. Cetvel. Haritaların orijinalleri araştırıcıya verilmemekle birlikte. 2008 yılında yapılan ilaveler ve yeni düzenleme ile (2597 adet) bilgisayar ortamında araştırmaya açılmıştır. Bu proğram gereğince arazi çalışmalarına başlanmış ve ilk olarak İstanbul ve çevresinin nirengisi çıkartılmıştır. 3. 5. resim. katalog Osmanlı siyasî sınırları dahilindeki vilayetlerin alfabetik sıralanışına göre numaralanmıştır. fotoğraf. proje ve krokilerin çoğu İstanbul ile alâkalıdır. ölçüsünde yapılacaktı.2. Arabistan yarımadası ile Trablusgarb ve Bingazi'nin 1/100. Alfabetik ve indeksli olan katalogdaki plan. Anadolu. 5. jurnal. Bu haritada Osmanlı Devleti'nin mülkî taksimâtına göre vilayetlerin tespiti yapılmıştır.000. levha. Osmanlı siyasî sınırları haricindeki plân. 1. B.000 ölçekli haritaları yapılacak. Kale plânları. proje ve krokiler. Tasnif edilen malzeme 1. Katalog hazırlanırken "Coğrafî Terimler Sözlöğü"ndeki plan. Osmanlı Devleti'nin Asya kıtasındaki topraklarının 1/200. Bunlar şu şekilde bölümlere ayrılmıştır.P) Osmanlı Arşivi'nde bulunan plân. Çizimlerin üzerinde bulunan açıklayıcı bilgiler aynen kaydedilmiş olup.099 adettir ve 1207-1330/1792-1912 yıllarını ihtivâ etmektedir. Suriye ve Irak'ın 1/50. PROJE VE KROKİLER (PLK.000. proje ve krokilere ait kataloğun hazırlanmasında. bu katalogda 3 numarada kayıtlı 1311 tarihli Dünya Atlası'ndan istifade edilmiştir. 3. proje ve krokiler. Bu çalışmalar aralıklarla devam etmiş ve 365. 2. PLAN. bilgisayar ortamında haritaların oldukça kaliteli görüntüleri araştırıcıya sunulmaktadır. Rumeli. Ait oldukları bölge ve sahası tespit edilemeyen proje ve krokiler.000 km2 lik alanın çeşitli ölçeklerde haritaları yapılmıştır79. Osmanlı siyasî sınırları dahilindeki plân. Balkan Harbi'nden sonra Rumeli'de kalan toprakların 1/25.

Tırnovacık yolu üzerindeki Domuz Deresi inişinde yol yapımını gösterir fotoğraf. mektep ve manastır resimleri.1. Yıldız Tasnifi Defterleri. ALBÜM VE FOTOĞRAFLAR Osmanlı Arşivi'nde bugüne kadar yapılan tasnifler neticesinde bazı fonlarda fotoğraf ve resimlerin mevcut olduğu görülmüştür. Bir bina resmi. yol yapımı çalışmaları sebebiyle çekilen resimler ile ele geçen bazı eşkiyaya ait fotoğraflardan oluşmaktadır. Yıldız Esas Evrakı Sadrıazam Kâmil Paşa Evrakı. Rumeli Müfettişliği Müteferrik Evrakı (TFR.PLAN. PROJE VE KROKİLERİN AİT OLDUKLARI YERLER Katalog No Adana Ankara Aydın Bağdat 985 Beyrut Biga Bosna Bulgaristan Cezâir-i Bahr-i Sefîd Edirne Erzurum Halep Hicaz Hüdâvendigâr İstanbul İzmit Kafkasya Kastamonu MAHALLER Kosova Kudüs-i Şerif Selanik Suriye Trabzon Yanya Galos Körfezi Kafkasya Karadağ Köstence Liverpol Malta Moldavan Niş Paris Romanya Tırnova Tolcı Analitik Envanter Katalog Tertibi C.FTG. Rumeli Müfettişliği Müteferrik Evrakı Kataloğu'nda Bulunan Resimler Katalog No Dosya No 1 1 1 460 1 1 1 1 4 5 6 7 1320 1320 1320 1320 1 2 1 1 Sıra No 1 2 3 Tarih 1313 1315 1320 Adet 1 4 1 AÇIKLAMA Üsküp'te ele geçirilen eşkiya ve malzemelerini gösteren fotoğraf. Pirlepe kazası köy bekçilerinden birine ait fotoğraf.f). Bu malzemeler Arşivimizde genel olarak şu fonlarda bulunmaktadır. Tırnovacık yolu üzerinde Domuz Deresi'ndeki yol çalışmalarını gösterir fotoğraf. a. a. Tırnovacık yolu üzerindeki Domuz ve Şeytan dereleri mevkiinde yol düzenlemesini gösterir fotoğraf. Fotoğraf ve resimler 1313-1325/1895-1908 tarihlerini ihtivâ etmekte olup. toplam 137 adettir. c. b. Bir mektebin açılış törenini gösterir resim. Katalog Tertibi Analitik Envanter 429 . Bunlar genellikle yeni yapılan bina ve köprülerin fotoğrafları.

Vilâyât-ı Selâse jandarma tensikinde vazifeli ecnebi subayları gösterir fotoğraf. Manastır-Yanya yolunda yeniden inşa olunan basık kemerli köprünün resmi. Manastır-Dihova-Prepol yolu üzerinde inşa olunan basık kemerli kârgir köprünün resmi. Palanka-Kumanova yolunda Şaça Deresi mevkiinde yapılan köprünün fotoğrafı. Manastır-Yanya yolunda Britandol Deresi üzerinde yeniden inşa olunan köprünün resmi. Devebağırdan-Palanka yolu üzerinde yol açma çalışmalarını gösterir fotoğraf. Kumanova-Palanka yolu üzerinde Eğridere'nin Çiftehanlar Köprüsü'nü gösterir fotoğraf. Kırbulak-Vardar demiryolu köprüsünün fotoğrafı.Katalog No Dosya No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sıra No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tarih 1320 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 Adet 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 AÇIKLAMA Deçan Manastırı'nın fotoğrafı. Çiftehanlar-Palanka arasında kenarları kaldırımlı araba yolunun resmi. Manastır-Serfiçe-Alasonya yolu üzerinde inşa olunan basık kemerli kârgir köprünün resmi. Katalog Tertibi 460 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Analitik Envanter 430 . Eşrafdan birinin âilesini gösteren resim. Razlık'da inşa edilmekde olan hapishâne ve jandarma dairesini gösterir fotoğraf. Manastır şehri civarında Kurd Deresi üzerinde inşa olunan köprülerin resmi. Devebağırdan-Palanka yolundaki tepenin ıslâhında çalışanları gösterir fotoğraf. Kumanova-Palanka yolunda Mustaniçe Deresi üzerine inşa olunan köprünün resmi. Eğridere mevkiindeki selden yıkılan yolun tamirat çalışmalarını gösterir fotoğraf. Manastır-Yanya yolu üzerinde inşa olunan tam kemerli kârgir köprünün resmi. Zelenkova'da halkın yardımlarıyla inşa edilmekte bulunan hükûmet konağının resmi. Kesriye Hastanesi heyet-i sıhhiyesi ile hastalarının fotoğrafı. Palanga-Devebağırdan yolunda Cedilova Deresi üzerinde geçiş yeri olarak kullanılan bölümü gösterir fotoğraflar. Manastır-Yanya yolu üzerinde inşa olunan tam kemerli kârgir köprünün resmi. Manastır-Yanya yolunda Carayzover Deresi üzerinde inşa olunan köprünün resmi.

Katalog No Dosya No 1 1 Sıra No 31 32 Tarih 1322 1322 Adet 1 1 AÇIKLAMA Açılışı yapılan Gümülcine hükûmet konağının resmi. Hıristo Mato ve Üsküp Komite Reisi Elisova Tanof'a ait iki adet fotoğraf ve fotoğrafları gönderen şahsın mektubu. Gümülcine sancağı hükûmet dairesinin açılışını gösterir fotoğraf. Katalog Tertibi 1 33 1322 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1323 1323 1323 1323 1323 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 2 3 1 1 1 460 Analitik Envanter 1 1 1 431 . Yakalanan bir grup Sırp eşkiyasının resmi. Florina'da inşa olunan merkez jandarma dairesinin resmi. üzeri demirden yapılacak olan köprünün müceddeden inşa olunan kârgir ayaklarının ve muvakkat geçidin resmi. Ölü ve sağ olarak ele geçirilen Sırp eşkiyasını gösterir fotoğraf. Üsküp'de inşa ve ikmal olunarak açılışı yapılan Hamidiye Mekteb-i Sanayii'nin resmi. Kırçova kazasını gösterir fotoğraf. Florina'da ahalinin yardımlarıyla inşa edilip açılışı yapılan askerî hastanenin resmi. Gümülcine jandarma ve polis dairesini gösterir fotoğraf. Manastır-Selânik yolunda Besteriçe Deresi üzerinde inşa olunan kârgir köprünün resmi. Manastır-Ekşisu-Florina yolunda Bokova Deresi üzerinde vaki olup kısmen yeniden inşa olunan köprünün resmi. Manastır-Selânik yolunun Satsilova Deresi üzerinde yeniden inşa olunan köprünün resmi. Manastır-Selânik yolu Bokova Deresi üzerinde vâki olup bir kısmı tamir ve bir kısmı da yeniden inşa edilen kârgir köprünün resmi. Bir yol yapım çalışması esnasında çekilmiş olan görevli dört şahsın resmi. Karasu üzerinde inşa olunan 137 metre uzunluğundaki ahşap köprünün resmi. Bir köy bekçisinin beş adet fotoğrafı. Sırp eşkiyasının çektirmiş olduğu bir fotoğraf. Manastır şehri civarında ve Otlukhâne yakınlarında inşa olunan basık kemerli kârgir köprünün resmi. Manastır-Pirlepe-Kırbulak yolu Şemeniçe Deresi üzerinde vâki olup. Manastır'da bir askerî töreni gösterir fotoğraf. Yıkılmış bazı bina ve cesed fotoğrafları. Drama'da cülûs-ı hümâyûn münasebetiyle icra kılınan törenin resmi.

İstoyan Eltalharsete. Üsküp Jandarma Kumandanları Mektebi'nin önünde yapılan askerî bir tören esnasında çekilen fotoğraf. (16. Katalog Tertibi 1 1 1 1 59 60 61 62 1325 1325 1325 1325 1 1 1 1 1 63 1325 1 460 1 64 1325 Analitik Envanter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 -- 1 3 2 1 1 Betyote köyünde yakalanan ve Drapos cinayetini işleyen Yunanlı eşkiyânın resmi. İlko. Eşkiya olması muhtemel bir topluluk resmi. Manastır'da bir kışla resmi. Selânik'te yakalanan bir grup kaçakçının ve askerlerin resmi. Bir Hıristiyan köy bekçisinin fotoğrafları Bir Sırp köy bekçisinin fotoğrafı. Resnaki.Katalog No Dosya No 1 1 1 1 1 Sıra No 54 55 56 57 58 Tarih 1324 1324 1324 1324 1325 Adet 3 1 1 1 1 AÇIKLAMA Bir Sırp bekçiye ait üç adet fotoğraf. Yüksek rütbeli olduğu tahmin edilen bir şahsa ait fotoğraf sureti. Todorosine. Taşko. Sabovonko. Ölü olarak bulunan bir şahsa ait fotoğraf. 4 1 1 3 1 1 432 . Besim ve Talha adlarında üç bekçinin toplu fotoğrafı. Çeşitli suçlardan yakalanmış Nikola. Tırnovacık yolu üzerinde vâki Şeytan Deresi Geçidi'nde inşa olunacak köprü mevkiiyle değirmen binasını gösterir fotoğraf. Bir köprü inşasını gösteren fotoğraf. Bir grup asker resmi. Manastır Gurebâ Hastanesi'nin çeşitli bölümlerini ve çalışanlarını gösterir fotoğraflar.846 numaralı Selânik evrakının ekidir). 1325 senesinde Siroz'da inşa olunan hapishânenin resimleri. Abdu. Trayçe adlı şahısların toplu resmi. İştip kışlasında yapılan su yolunun açılışını gösteren fotoğraflar. Yeni inşa edilmekte bulunan bir hükûmet konağının resmi. Üsküp Jandarma Kumandanları Mektebi önünde yapılan bir törenin fotoğrafı. Jivko Tsukiç adlı Sırb'a ait pasaport. Cülûs-ı hümâyûn yıldönümü münasebetiyle yapılan törenden alınan fotoğraf. Resna. Florina'da yapılan resmî daireleri gösterir fotoğraf.

Dolmabahçe Sarayı. Kâmil Paşa'nın Halep Valiliği dönemine ait fotoğrafı. Yusuf Hikmet Bayur'a ait bazı resimler. Kâmil Paşa'nın Aydın Valiliği döneminde. Yıldız Esas Evrakı . Kâmil Paşa'nın oğlu Said Paşa ve Abdullah Bey mevcud). Kâmil Paşa'nın İstanbul'dan polis tazyikiyle ikinci ayrılışında Beyrut'tan geçerken İhtiram Kıtası ve Vali Hâzım Bey tarafından karşılanışını gösterir fotoğraf.b. Eski İzmir'in asansörden görünüşünü hâvi kartpostal. Pierre Loti'den bir manzarayı hâvi kartpostal. Kâmil Paşa'nın mutasarrıflık zamanına ait fotoğrafı. Almanların yaptığı bir kazıyı denetleme sırasında çekilmiş fotoğrafı. Kırım'da Alupka kasabasına dair kartpostal. Analitik Envanter Katalog Tertibi c. Kâmil Paşa Evrakı'ndaki Resimler Katalog No 477 Dosya No 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 478 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 86/41 4110 4111 4112 4113 4114 4116 4117 4118 4119 4120 4121 1 1 1 4 3 1 1 8 1 4 1 Sıra No 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 Adet 1 2 1 1 1 1 1 1 AÇIKLAMA Kâmil Paşa'nın oğlu Said Paşa'nın fotoğrafı. Sadâret dönemine ait fotoğrafı. Şeyh Sünusi'nin Haydarpaşa'da karşılanışını gösteren fotoğraf.Sadrıazam M. Aydın Kuvve-i Takibiyye ve Çakırcalı'nın tenkiline ait Kumandan Binbaşı Anzavur'un İngiltere sefirine verdiği fotoğraf. Veliahd Abdülmecid'in. Kâmil Paşa'ya verdiği kendi fotoğrafı. Kâmil Paşa'nın I. Hilmi Kâmil Bayur'un Moskova elçiliği dönemine ait fotoğrafların negatifi. Kâmil Paşa'ya ait fotoğraf. (Enver ve Cemal Paşalar da mevcud). Analitik Envanter Katalog Tertibi -- -- 433 . Berlin'de bir hastahâne inşasına dair plân ve yazışmalar. Kâmil Paşa'nın çeşitli dönemlere ait üç fotoğrafı. Kırım'da Yalta kasabasına dair kartpostal. Türk Parlamentosu'nun bir görüntüsünü hâvi fotoğraf. İzmid'den yapılan askerî sevkiyata dair kuvvet cedvellerini hâvi defter. Yıldız Tasnifi Defterleri'ndeki Resimler Katalog No Dosya No Sıra No 404 405 406 407 Tarih 1317 1314 1320 1323 6 Adet 33 7 KONU Yanya'da inşa olunan Hamidiye Kız Rüşdiye Mektebi'ne ait 33 fotoğrafı hâvi albüm. (Eşref Paşa. Kırşehir'de açılan halk sergisine ait fotoğraflar. Galata Köprüsü ve Boğaz manzarasını hâvi kartpostallar.

Erzurum'da kârgir olarak yapılan 114 köprüden her birine ve şehrin tezyînine müteâllik bazı inşaat fotoğraflarlarını hâvi albüm. Selanik Hamidiye Câmi-i Şerifi'nin fotoğraflarını hâvi albüm.Katalog No Dosya No Sıra No 408 409 410 Tarih Adet 31 28 KONU Dârülaceze'ye ait albüm. Karadeniz Boğazı'nda Telli mevkiinde denemeleri yapılan projektörlerin albümü. Katalog Tertibi 1321 9 411 1309 1 412 413 1321 1322 7 2 414 1321 20 415 416 --- 1319 1324 37 15 417 1326 36 Analitik Envanter 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 1326 34 1 1321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ayrıca Ali Fuat Türkgeldi ve Cavit Baysun'dan satın alınan evrak içerisinde de resimler bulunmaktadır. Komitacılara ait Manastır'da çekilen fotoğraf. 434 . Resmî bir binaya ait fotoğraf. 1901 yılında İstanbul'da meydana gelen veba salgını hakkında tanzim edilmiş olan resimli istatistik. 1320 yılında Erzurum'da yapılan hastahâne ve Sanayi Mektebi'nin resimlerini hâvi albüm. Avusturya-Macaristan İmparatoru Fransua Jozef'in saltanatının 60. Dârülaceze'ye ait albüm. Üzerinde âyet ve dualar bulunan flamalara ait fotoğraf. 1321 yılında Diyarbekir'de yapılan Ziraat ve Sanayi Sergisi'ne ait albüm. yıldönümü münasebetiyle Viyana'da düzenlenen geçit törenine ait albüm (1. Askerî bir binaya ait fotoğraf Sofya'da müftülük yapan bir zâtın türbesine ait fotoğraf. Bir nahiye merkezine ait fotoğraf. Komitacılara ait Manastır'da çekilen fotoğraf. Şikago sergisine iştirak eden devletler adına sergi yerinde yaptırılan binalarla mezkûr devlet hükümdarlarının resimlerini hâvi levha. Demirkapı Vapuru'nun fotoğrafı. cilt). Komitacılara ait Manastır'da çekilen fotoğraf. yıldönümü münasebetiyle Viyana'da düzenlenen geçit törenine ait albüm (2. Komitacıların toplu fotoğrafı. cilt). Avusturya-Macaristan İmparatoru Fransua Jozef'in saltanatının 60. Bükreş Arnavud Komitesi'nin Filibe şubesi üyelerinin fotoğrafı.

ses ve görüntü bandı. 9 Temmuz 1903'te Dahiliye Müsteşarlığı'na vekâleti ile Meşrutiyet'in ilanına kadar bu iki vazifeyi birden götürdü. harita. yazışma yoluyla veya şahısların doğrudan başvurusu üzerine arşivlik değer taşıyan malzemeyi değerlendirmeye tâbi tutmak suretiyle kabul etmektedir. kültürel. idarî. ALİ FUAT TÜRKGELDİ EVRAKI (HSD. film. kültürel. Buna göre. proje. toplamak. 3 Şubat 1935'de vefat etmiştir. 8 Temmuz 1867'de İstanbul Acıbadem'de doğmuştur. 28 Haziran 1901'de Dahiliye Mektubçusu oldu. 19 adet defter. baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi" ifade etmektedir. dinî. 5 Aralık 1901'de mülâzemetle Dahiliye Mektubî Kalemi'ne girdi. 27 Ekim 1920'de Sadaret Müsteşarlığı'na tayin olunarak İstanbul Hükûmeti'nin ilgasına kadar bu vazifede kaldı. "Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit etmek. 435 . defter. gerektiğinde satın almak" ifadesiyle verilen yetkiye dayanarak. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in Üçüncü Maddesinde tarif edilen malzemelerdir. sosyal. * Ali Fuat TÜRKGELDİ: Tanzimat devri ricâlinden Dahiliye Müsteşarı Celâl Bey'in torunu ve Tercüme Odası Mühimme Müdürü Cemal Bey'in oğludur. jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya. görevlerini belirleyen 3056 Sayılı Kanun'da. 60 resim ve bir albümden mürekkeb arşiv malzemesi tasnif edilerek kataloğu hazırlanmış olup. örf ve âdetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak. mühür. Bu kabulde ölçü. "Arşiv malzemesi: Türk devlet ve millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup. ilmî. bir kısmının kataloğu hazırlanmış. Türk Milleti'nin geleceğine tarihî. kamu kurum ve kuruluşlarının işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken. Kuvâ-yı Milliye'yi âsî ilan eden hatt-ı Hümâyûna itirazı yüzünden 1920'de Şûra-yı Devlet Maliye ve Nâfia Dairesi Riyaseti'ne nakille Saray'dan çıkarıldı. bir kısmı da ilgili bölümlere ilave edilmiştir. 31 Temmuz 1912'de Mâbeyn Başkitâbeti'ne tayin edildi. estetik. tasnifi aşağıdaki şekilde gruplandırılarak yapılmıştır. 8 Eylül 1909'da Dahiliye Müsteşarı oldu.167 adet belge. ÖZEL ŞAHISLARDAN İNTİKAL EDEN (SATIN ALINAN) ARŞİV MALZEMESİ Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. ayrıca ait olduğu devrin ahlâk. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi ile Lisan Mektebi'ni bitirdi. Perakende ve toplu halde bir çok özel ve tüzel kişilerden satın alınan arşiv malzemesinin. hukukî. damga. düzenlemeye. biyografik.AFT) Ali Fuat Türkgeldi'nin torunu Gülbin Türkgeldi'den 6 Aralık 1991 tarihinde satın alınan 3. tespite yarayan.II. fotoğraf. hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye. askerî. edebî. bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihî. Bunların başlıcaları şunlardır: A. plan. siyasî.

bazı önemli eski metinleri de yayımladı. Cavit Baysun'un* terekesinden satın alma yoluyla intikal ederek kataloğu hazırlanan evrak. Belgeler Vesikalar kronolojik olarak dizilmiştir. Fotoğraflar 1'den 54'e kadar numara verilen resimlerin sayısı 60'tır. Cavit BAYSUN: Tarihçi. Defterler Hatırât. dosyalarda hatt-ı dest denilen mektuplar bulunmaktadır. dosyada bulunmaktadır. dosyalar Cumhuriyet dönemi evrakı olup.CB) Osmanlı Arşivi'nde Ord. Prof. muhtelif konularda yazılan mütalaât ve müsveddelerden oluşan 19 adet defter 18. dosyaya yerleştirilmişlerdir. Cevdet Paşa'nın Tezâkir'i ve Gelibolu'lu Âli'nin Mevâidü'n-Nefâis fi Kavâidi'l-Mecâlis'i önemlidir. kendi içinde tarih sıralaması yapılmıştır. * M. Satınalma Komisyonunca numara verilen resimlerden 25 numaralı resim iki adet. 436 . Merkezi Şam şehri olan Beşinci Ordu Komutanlığı evrakı zikredilebilir. 2. Yakın tarihimizin aydınlanmasına ışık tutacak olan bu evrak incelendiğinde. Bu arada Türkiyât Enstitüsü Müdürlüğü ve İslâm Ansiklopedisi Murahhas Müdürlüğü'nde bulundu. Halep Vilayeti Tahkik Memuriyeti. Mahallî idareler evrakı olarak Karesi Vilayeti. dosyadaki evrak daha sonra bu kataloğa eklendiğinden. Ü. CAVİT BAYSUN EVRAKI (HSD. Bunlar arasında Mustafa Reşit Paşa'nın siyasal yazıları. Bunların sıralamasında. 3. Resimlerden dosya içine koyulabilenler 20 ve 21. 10-15.183 belge 60 resim 1 albüm Analitik Envanter Katalog Tertibi B. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarih Kürsüsü'nde doçentliğe atanmış bilim adamlarımızdandır. dosyalarda tarihsiz belgeler vardır. 1-6. miladî tarihle kronolojik sıralama yapılmıştır. 19. daha çok mahallî idareler ve şahısların elinde bulunan evrakı ihtiva ettiği anlaşılmaktadır. Katalog No TASNİFİN ADI TARİH Hicrî Milâdî Belge Adedi 19 defter 991 Ali Fuat Türkgeldi Evrakı 1080-1380 1670-1961 3. Ortaçağ ve Yeniçağ tarihi dallarında dersler veren ve araştırmalar yapan Baysun. 1960'ta ordinaryüs profesör oldu. orijinal numaraların muhafazası için tarih sıraları esas alınmamıştır. Cavit Baysun (1899-1968). değişik zamanlarda çeşitli makamlardan toplanmış Osmanlı dönemi arşiv malzemesini ihtiva etmektedir. 38 ve 39 numaralardaki resimler ise 8 adettir. İslâm Ansiklopedisi'nde tarih alanındaki pek çok maddenin yazarı olan Baysun. 7-9. Bizans. Dârülfünûn Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1937'de İ. dosyalardaki belgelerin tarihi hicrî tarihe çevrilmiştir. 16-17. Dr. öğretim üyesi ve araştırmacı olan M. 37.1.

i‘lâm. mürâsele senedi. Bu belgeler. eğitim. Birinci Bölüm. Mısır. Ankara 1990. Özel arşiv niteliği taşıyan bu evraklar hazırlanan kataloğa alınmamış ayrı dosyalar içinde muhafaza edilmiştir. * Sivaslı Ali Baba Zaviyesi ile ilgili geniş bilgi için bakınız Saim Savaş. imar faaliyetleri. buyruldu. muhtelif türde manzûmeler. tezkire. Bu bölümdeki 766 adet belge kronolojik olarak tasnif edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. temessük ve diğer evrakdan müteşekkil olup 804 adettir. berat. arzuhaller. maliye. Hollanda gibi çeşitli ülkelerin devlet başkanlarından gönderilen nişanların beratları. hüccet. Katalog No 993 TASNİFİN KODU Cavit Baysun Evrakı TARİH Hicrî 788-1332 Milâdî 1386-1914 Dosya/ Belge Adedi 4/766 Katalog Tertibi Analitik Envanter C. mektuplar. 788 tarihiyle Sultan Murad Hüdâvendigar'ın hatt-ı hümâyûn suretidir. Yemen ahvâli. terfi. Fransa. Avusturya. SİVASLI ALİ BABA ZAVİYESİ EVRAKI (HSD. Bu belgelerin konuları arasında. Almanya. Danimarka. maden işletmeciliği. tahkikât ve istintak raporları. biyografi. muhacirlerin idare. İspanya. isyan haberleri. Asırda Sivas'ta Kurulan Ali Baba Zaviyesi'nin Dinî Sosyal ve Ekonomik Fonksiyonları Hakkında Bir Araştırma". derlemeler ve fotoğraflardır. Ankara Ü. kayıt defterleri. İtalyanlarla Osmanlılar arasında yapılan Adalar ve Trablusgarb'a dair anlaşmanın gizli maddelerini gösteren defter bulunmaktadır.SABZ) Osmanlı Arşivi tarafından Cavit Avcı'dan satın alınan Ali Baba Zaviyesi Evrakı. En önemli belgeler arasında Saray teşrifatçıbaşısı ve Divan-ı Hümâyûn tercümanı olan Münir Bey'e Belçika. mikrofilm. Sosyal Bilimler Enstitüsü. taltifât. 437 . malzemenin niteliğine göre iki ana bölümde değerlendirilmiştir. nâme-i hümâyûn. kataloğun sonunda yer almıştır. "16. Cavit Baysun'a. teşrifât. azil ve memuriyet talepleri. şehadetnâmeler gibi Osmanlı diplomatiği bakımından çeşitlilik arzeden vesikalardır. muhasebe kayıtları. Cavit Baysun terekesinin ilk belgesi. fetvâ. mazbata. basılmamış doktora tezi. berat. İkinci Bölüm ise. askerî. tahrirât. hatt-ı hümâyûn. bazı kişilere tevcih olunan nişanlar. tezkire. vakıf muamelâtı. muâhede. arkadaşlarına ve bazı şahıslara ait özel evrak. tayin. arşiv malzemesi niteliği taşımayan. 980-1334/1572-1916 yılları arasında zaviyeye ve mahallî idarelere ait ferman.Tereke evrakı. i‘lâm. Genellikle Fransızca yazılı olan yabancı dil belgeler. Osmanlı dönemine ait muhtelif resmî belgelerdir. teşekkür. buyruldu. Hicaz. telgraf. iâşe ve iskânları için komisyon teşkili gibi hususları saymak mümkündür. nizamnâme.

3 cilt Anadolu ve Rumeli yoklama. bünyelerinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv malzemesi bulunduran kurumların bu döneme ait çıkardıkları kataloglar Arşivimizde araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.Bu belgeler. 51 cilt vakıf. 202 cilt vakf-ı cedîd olmak üzere toplam 2. 162 cilt icmâl. 438 .322 adet tahrir defterine ait ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Evkâf ve Derdest Defterleri'nin Toplu Kataloğu'nda 203 cilt mufassal. 1. YURT İÇİ VE YURT DIŞI ARŞİV MERKEZLERİNE AİT ARŞİV MALZEMESİ VE KATALOGLAR A. 1364 cilt ruznamçe. TE. Katalogların ihtiva ettiği belgelerin orijinalleri ilgili kurumlarda olup. araştırmacıları diğer kurumlardaki Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşiv malzemesi hakkında bilgilendirmek gayesiyle kurumumuzda bulundurulmaktadır. YURT İÇİ ARŞİVLERİNE AİT KATALOGLAR Osmanlı Arşivi'nden başka. 169 cilt derdest. TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ TAHRİR DEFTERLERİ KATALOĞU Aslıhan Doğan tarafından lisans tezi olarak hazırlanan Tapu Kadastro Kuyûd-ı Kadîm Arşivi Mufassal. KATALOĞUN FİHRİSTİ BELGE CİNSİ Fermanlar Beratlar Buyruldular (Beylerbeyi) Tezkireler Hüccet ve İlâmlar Fetvalar Mürâsele Senetleri Müteferrik Tarihi 1081-1252 115-1284 1050-1266 1090-1309 1063-1286 Tarihsiz 1074-1255 980-1334 Adedi 57 53 37 60 74 294 52 135 Katalog No 992 TASNİFİN ADI Sivaslı Ali Baba Zaviyesi Evrakı TARİH Hicrî 980-1334 Milâdî 1572-1916 Dosya/ Belge Adedi 8/804 Katalog Tertibi Analitik Envanter III. 80 cilt müstahfazat. 88 cilt cebe. İcmâl.ABZ (Taşra Evrakı Ali Baba Zaviyesi) kodu altında cinslerine göre 8 dosya hâlinde tasnif edilmiştir. bu kataloglar.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKFİYELER KATALOĞU Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu katologlar 10 cilt olup vakıfın adı dikkate alınarak alfabetik olarak hazırlanmıştır. Kronolojik olarak hazırlanmış olan katalogdaki künyeler. hudut olayları. uzatılması ve kaldırılması. âfetzedelere yardım ve borçların ertelenmesi. 3. belediyelere terk edilecek arazi ve arsalar. emeklilik erteleme. inşası illere bırakılan yollar için verilecek ödenekler. il bütçelerinin tasdiki. vatandaşlığa alma. 1923-1973 yılları arasındaki bakanlar kurulu kararlarını ihtiva etmekte olup 37 cilttir. yurt dışına gönderilecek öğrencilere verilecek ödenekler. kooperatif. valilerin. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı. yasak yayınlar. iskan. Katalog iki ayrı düzende hazırlanmıştır. kültür. cezaların affı. Bakanlar Kurulu Kararları Kataloğu Katalog. tüzüklerin kabulü. fahrî konsolosluk ihdası. konferans. birden fazla bakanlığı ilgilendiren yönetmelikler. döviz işleri. Bu fon. gelecek yıllara sârî taahhüde girilmesi. kararnâmenin tarih ve sayısına. banka kurulması ve sözleşmelerinin tasdiki. askerlik süreleri.2. kurumlara göre hazırlanmış katalogdaki künyeler ise. madenlerin veya hisselerinin devri. yurt dışında geçici görevlendirilen memurlara verilecek harcırahlar. ihalelerin muteber sayılması. pazarlıkla satın alma yetkisi verilmesi. CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI KATALOGLARI a. Tasnif edilmiş ve taşıdığı tarihin üzerinden 50 yıl geçmiş Bakanlar Kurulu Kararları'nın. vatandaşlıktan çıkarma. milletler arası emlâk. Türk parasının kıymetinin korunması. kararnâmenin ilgili olduğu kurum ve kuruluşa göre düzenlenmiştir. 439 . şirket. bulaşıcı hastalıklarla ve zararlı haşeratla mücadele. gümrük muafiyetleri. orman köylülerine kerestelik ağaç verilmesi ve irtifa hakkı. emaneten iş yaptırma yetkisi verilmesi. bütçelerdeki ödeneklerde aktarma yapılması. sözleşmelerde yapılacak değişiklikler. teciller. erken terhis. hükûmet adına kongre. konsey toplantılarına katılacakların tespiti. vakıf mallarının satılması veya başka bir kuruma tahsisi. göçmen işleri. yabancıların çalıştırılması. vergi nisbetleri. araştırma hizmetine sunulması maksadıyla bu katalog hazırlanmıştır. bilgisayar ortamında alınan indeksli dökümüdür. diplomatik pasaport verilmesi. "Temel Belge Sistemi"ne aktarılan Bakanlar Kurulu Kararları'na ait bilgilerin. anlaşmalar. kadro ihdasları. sıkıyönetim ilânı. ihtisas mevkîlerinin tespiti. Bakanlar Kurulunca karara bağlanan ve bu katalogda yer alan işlerden bazıları şunlardır: Hükûmetlerin kanun teklifleri. Ankara imar plânlarının tasdiki. derneklerin kamu yararına sayılması. dostluk. elçilerin ve orgenerallerin tayinleri. maden imtiyazları. seferberlik tedbirleri. ticaret vb.

1924-1949 yılları arasında başbakanlık yapmış şahsiyetlerin yaptığı hizmetleri. Müşterek Kararnâmeler Kataloğu Müşterek kararnâmeler. Katalog iki ayrı düzende hazırlanmıştır. ziraatın geliştirilmesi için akar sulardan ve göllerden yararlanma. denizyolu. c. bataklıkların kurutulması. Bu mevzuata bağlı olarak. d. göllerde taşımacılık yapılması. şehir içi ulaşım. kurumlara göre hazırlanmış katalogdaki künyeler ise. elektrik üretimi. Müşterek Kararnâmelerin hazırlanmasına ait mevzuat zamanla değişmiştir. cumhurbaşkanının imzasından başka. yer adlarında yapılacak değişiklikler. belediye kurulması. kararnâmenin ilgili olduğu kurum ve kuruluşa göre düzenlenmiştir. Yönetici tayinleri. sınır tespitleri. Konya ve Trabzon gibi bazı illerin şehirleşme. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Kataloğu Başbakanlık Teşkilatında önemli bir yeri hâiz olan. elektrik dağıtımı. şehirlerin aydınlatılması. İstiklâl Madalyası verilmesi vb. b. yer adlarında yapılan değişikliklerin tespiti. cezaların kaldırılması. halkın hükûmetten. bu işlere ait fiyat tarifeleri. Kurumlara göre düzenlenen kataloğun indeksleri ise toplu olarak hazırlanmıştır.Ciltlerin sonunda ayrı bir bölüm hâlinde indekslere yer verilmiştir. Kronolojik olarak hazırlanmış olan katalogdaki künyeler. başbakan ile ilgili bakanın imzasını taşır. söz konusu işleri yürüten şir440 . halkla olan ilişkileri. Bu katalog. araştırmacıların hizmetine sunulan birinci el kaynaktır. rıhtım ve liman tesisleri kurulması. trafo merkezleri kurulması. konularda Müşterek Kararnâmeler çıkarılmaktadır. subaylığa nasb. uyuşmazlık. ilçelerin idarî bağlılıklarının ve bütçe değişikliklerinin incelenmesi gibi konularda yapılacak ilmî araştırmalarda kullanılacak orijinal belgelere ulaşmak için. su temini. bütçelerde yapılacak değişiklikler. tramvay ve tünel işletmeleri. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nün 1924-1949 yılları arasında oluşan evrakı olup kataloğun sonunda indeksi mevcuttur. Bu katalogtaki belgelerin. dolayısı ile devletten beklentilerinin neler olduğunu göstermesi açısından önemi büyüktür. demiryolu. Müşterek Kararnâme konularında farklılıklar olmuştur. Bu kararnâmeler başbakan veya ilgili bakan tarafından yürütülür. yurt içi ve yurt dışı hava ulaştırması. Bayındırlık Bakanlığı Kataloğu Bu katalogda yer alan arşiv malzemesi. Osmanlı Devleti'nin son dönemleri ile Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Cumhuriyet'in onuncu ve onbeşinci kuruluş yıllarına ait İstanbul ve İzmir illeri başta olmak üzere Bursa. yöneticilerin biyografilerinin ve kurumların tarihçelerinin hazırlanması. kararnâmenin tarih ve sayısına.

kaybedilen Osmanlı topraklarıyla. Ayrıca. Isparta. Erzurum. tehcire uğrayan veya iskân yerleri değiştirilen Arap. Amasya. muhacir. Muğla. Konya. bunların çalıştırdıkları elemanlar. Tekirdağ. Devrek ve Beyoğlu Müftülüklerine aittir. yurt dışında özellikle Yemen'de kalan memur ve ailelerinin Türkiye'ye getirilmesi. Kırım ve diğer yerlerden gelen mülteci. Diyanet İşleri Başkanlığı Kataloğu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı'na devredilen ve bu katalogda yer alan arşiv malzemesi. İzmir. şirketlerin millîleşme safhaları. Kocaeli. Diyarbakır. Fatsa. Türklerin bulunduğu Kafkasya. mübâdil ve gayr-ı mübâdillerin ülkemiz topraklarına yerleştirilmesi. f. alınan kararlar ile yabancı uyruklu teknik elemanların çalışmalarıyla ilgili değişik konulara ait ayrıntılı belgeleri ihtiva etmektedir. Kütahya. Siirt. Toprak İskân Genel Müdürlüğü Kataloğu Bu fonda. Katalogda yer alan belgelerin ait olduğu iller sırasıyla. sürgün edilen veya askere alınan şahısların ailelerine yardım edilmesi. Bilecik. İran. defterler ise Erzurum. Sakarya. bazı il ve ilçelere ait merkezde oluşan evrak ve defterlerden meydana gelmektedir. toplantılarının gündemi. Bu katalogda yer alan belgelerin 1928 yılı harf inkılâbına kadar olan kısmı eski harfli. Manisa. yukarıda sayılan işleri yürüten kuruluşlar. Bolu. Ordu.ketler ve çalıştırdıkları elemanların kimlikleri. Mübâdele Anlaşması çerçevesinde Balkanlardan gelen mübâdillere Rumlardan kalan emvâl-i metrûkenin dağıtımı. bu tarihten sonraki döneme ait belgeler ise yeni harflidir. iskân. mübadil ve mültecilerin üretici hâle getirilmesi ile bunlar arasında görülen salgın hastalıklarla mücadele edilmesi gibi konuları da ihtiva etmektedir. Fonun teşkilinde iller baz alınarak. İçel. Samsun. Ayrıca bir ciltlik indeksi mevcuttur. Artvin. Muğla. Rum ve Ermenilerin iaşe. memleket dahilinde bütün şirketlerin ihale işlemlerinde Türkçe'yi kullanmaları gibi orijinal ve değişik konulu belgeler ortaya konulmaktadır. Bu fon 1907-1944 yılları arasındaki belgeleri ihtiva etmekte olup 2 cilttir. Edirne. Giresun. tedavi ve nakil masraflarının karşılanması ile ilgili belgeler bulunmaktadır. ülkeye gelen muhacir. Bu fondaki arşiv malzemesinin Osmanlı Devleti'nin sonu ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarını kapsaması sebebiyle. 441 . İstanbul Boğazı'na ait ilk tüp geçit projesi. Kocaeli. Antalya. Adapazarı. Kayseri. Bursa. e. İstanbul. il ve ilçe müftülüklerine ait evrak kendi içerisinde tarih sırasına göre tasnif edilmiştir. Zonguldak.

Fabrikalar. 3. 3. Erkân-ı Harbiye. Tersâne.Bu fondaki arşiv malzemesinin 1928 Harf İnkılâbı'na kadar olan kısmı eski harfli. KIBRIS ŞER‘İYE SİCİLLERİ Kıbrıs arşivlerinde bulunan 988-1238/1580-1823 yılları arasındaki 31 adet Şer‘iye Sicili'nin fotokopileri arşivimize kazandırılarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. bu ülkelere gönderdiği uzmanların yaptıkları çalışmalar neticesi. 442 . Islâhat Umumî Evrakı ve Mektepler. personel. Diyanet-Ordu. Gemiler. Diyanet-cemiyetler ilişkileri. Ramazan. Şûrâ-yı Bahrî Bölümü Kataloğu. 2. 4) Bölümü. YURT DIŞI ARŞİV MERKEZLERİNE AİT KATALOGLAR Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün arşivcilik konusunda çeşitli devletlerle yaptığı ikili işbirliği protokolleri çerçevesinde. Limanlar. bu tarihten sonrakiler ise yeni harflidir. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KATALOGLARI Deniz Kuvetleri Komutanlığı'nın. zekât. 5. 4. Muhasebe Bölümü Kataloğu. 2. Daireler. yapılan inkılâpların Diyanet camiasındaki etkileri ve uygulamaları. Sandıklar ve Müteferrik Bölümler Kataloğu. Muhakemât ve Hukuk Müşavirliği Bölümleri Kataloğu. kurban gibi dinî konuları ihtiva etmektedir. 1. Fondaki konular ise. (1. B. ezan. arşivimize getirilen belge fotokopisi ve mikrofilmlerin katalogları hazırlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu kataloglar hakkında şu bilgileri vermek mükündür: 1. BULGARİSTAN ARŞİVLERİNDEKİ OSMANLI EVRAKI Bu ülke arşivlerindeki Osmanlı Devleti döneminde oluşan mahallî evrak ile 1931 yılında ülkemiz tarafından Bulgaristan'a satılan Osmanlı dönemi evrakından alınan fotokopi ve mikrofilmlerin kataloğu hazırlanarak Bulgaristan'daki Osmanlı Evrakı adıyla neşredilmiştir. Tarihî Deniz Arşivi Belge Kataloğu. Divan-ı Harp. fitre. 4. aşağıda başlıkları verilen 6 cilt kataloğu mevcuttur. 2. özlük işleri. Kur’an. Komodorluk. 6.

İlk olarak 1997 yılında çalışmalar sonuçlandırılmış. 443 . katalogların veritabanına uygun halde yazımına ağırlık verilmiş ve tüm kataloglar bilgisayar ortamında çıkarılmaya başlamıştır. Bu çalışmalar 2001 yılı sonunda tamamlanmış ve 2002 yılı başından itibaren veritabanı araştırma salonunda ve internet ortamında araştırmacıların hizmetine açılmıştır.XX. 6. 2000 yılına kadar devam eden bu süreçten sonra 1992 yılında hazırlanan fizibilite raporu güncellenmiş. MAKEDONYA DEVLET ARŞİVİ'NDEKİ OSMANLI EVRAKI Bu ülke arşivlerinde bulunan Osmanlı dönemine ait arşiv malzemelerinin fotokopi ve mikrofilmleri alınarak kataloğu hazırlanmış ve Makedonya'daki Osmanlı Evrakı adıyla neşredilmiştir. 5. Gelişen teknolojilerden azami derecede yararlanmak ve tasnif hizmetlerinde kullanmak amacıyla 1992 yılında “sistem analizi” yapılmış ve “fizibilite raporu” hazırlanarak teknik alt yapı konusunda kararlar alınmıştır. MACARİSTAN MİLLÎ ARŞİVİ'NDE BULUNAN TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ BELGELER Macaristan Millî Arşivi tarafından İngilizce olarak hazırlanmış olan Macaristan Milli Arşivin'de Bulunan Türk Tarihi ile İlgili Belgelerin Listesi adlı katalog. RUSYA FEDERASYONU ARŞİVLERİNDEKİ OSMANLI EVRAKI Rusya Federasyonu arşivlerinden fotokopileri getirilen belgelerden oluşan bu katalog 1023-1309/1614-1892 yılları arasında Osmanlı-Rus münasebetiyle ilgili belgeleri ihtiva etmekte olup 998 katalog numarası ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. araştırmacıların bu ülke arşivlerindeki Osmanlı evrakı hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak düşüncesiyle 993 katalog numarası ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. IV. 4.3. GÜRCİSTAN ARŞİVLERİNDEKİ TÜRKİYE İLE İLGİLİ BELGELER Gürcistan arşivlerinden fotokopileri getirilen belgelerden oluşan bu katalog XVI. O günün şartlarında yayın ve katalog çıkarmak amacıyla bilgisayarlar alınmış ve kullanılmıştır. yüzyıllar arasındaki Osmanlı-Gürcü münasebetiyle ilgili belgeleri ihtiva etmekte olup 1052 numara ile araştırmacıların hizmetine