Eğitim ve Demokrasi

:
Bir yaşam biçimi olan demokrasi, öğrenilmek zorundadır. Demokratik ülkelerde bu işlevin yerine getirilmesi, öncelikle eğitim sisteminden beklenir. Bunun için, her şeyden önce eğitim sistemi, tüm

kuruluşları ve belirlenen amaçlarıyla, bu amaçlara ulaşmada kullanılacak öğretim programları ve izlenecek yöntemleriyle, demokratik olmak zorundadır (Güçlüol, 1990,VII).

Demokratik eğitim, amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan; öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde, öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoş görüye, kişiliğe değer ve önem veren; bizzat demokrasi ilke ve kurallarının, insan haklarının yaşatılarak öğretildiği eğitim olup özgürlüğe zaman içinde gelişme yetisi kazandıran eğitimdir. Hedefi, bağımsız, dünyaya bakışında sorgulayıcı ve çözümleyici olan ve yine de demokrasinin kuralları ile uygulamaları derinlemesine bilen yurttaşlar yetiştirmektir (TDV;1992,42). Çünkü insanlar hem kendileri, hem de çocukları için özgürlüğü zaman içinde olanaklı kılan toplumsal ve siyasal düzenlemeler hakkında doğuştan bilgi sahibi değildirler; bunları öğrenmeleri gerekir.

Özetle: 1. Sağlıklı bir demokrasi, büyük çapta, demokratik bir yurttaşlık kültürünün gelişmesine bağlıdır. Eğitim, herhangi bir toplumun ama özellikle demokrasinin yaşamsal bileşenlerinden biridir (TDV, 1992,41-42).
2. Demokrasinin işlemesi, eğitim seviyesi yüksek vatandaşlar gerektirir. Diğer bir anlatımla, eğitim

düzeyinin düşük olması demokrasinin önündeki en önemli engellerdendir. Demokrasi için gerekli

başkalarıyla iş birliği yapmakta becerikli. kazandıran eğitim. 2002. hem de haklarını savunabilmenin ön koşulu eğitimdir (Karakütük. 2002. ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin ilgi ve yeteneklerine göre gelişme imkanını sağlama amacını güden bir eğitim sistemidir”.26-30). diğer bir değişle eğitim programı ve ders kitaplarının çağdaş ve bilimsel bir öze kavuşturulması. Çağlar (1977.2 olan katılım. eğitim hakkından yararlanmanın demokratikleştirilmesi. eğitimin içeriğinin demokratikleştirilmesi. öğrenmeye ve araştırmaya tutkulu. 1. Yukarıda adı geçen koşulları yaşatarak. eğitilmiş bireylerce sağlanabilir. kendinin ve toplumun sağlığını koruyan ve üretici olan bireydir (Başaran. Türkiye’de demokratik eğitim 1949 yılında toplanan IV.MEŞ. bir insan olarak yaratılmış olmakla.1 Eğitimin Demokratikleşmesi için Gerekli Koşullar: Eğitimin demokratikleştirilmesi. demokratik eğitimle ilgili ilkeleri şu şekilde belirlemiştir: 1. bireyin. Bu gereklilikleri kullanarak demokratik eğitim tekrar tanımlanabilir. Milli Eğitim Şurasının gündem konusu olmuş. eğitim yönetiminin ve denetiminin demokratikleştirilmesi beklenir (Tanilli. 3.9). Öte yandan hem iyi yurttaş olmanın. 2 . şahsiyet ve haysiyetine saygı gösteren ve cins. düşüncelerini özgürce söyleyen. Demokratik eğitimde bireyden. 100). 1989. 02-06 Şubat 1998 tarihinde EĞİTİM SEN’ce yapılan kurultayın adı da “Demokratik Eğitim”’dir. Demokratikleşmiş birey. demokratik eğitimdir. öğrenciden ya da katılımcıdan başlanır. 10-11). Demokrat yurtaşlar. Eğitimin demokratikleştirilmesiyle. demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürdükleri gibi. 1987. demokrasiyi her koşul ve ortamda da savunmak durumundadırlar (Karakütük.58): “Her şeyden önce. rejimin demokratikleştirilmesinin bir parçasıdır.9). Şurada demokratik eğitimin esaslarını ve şartlarını belirlerken demokratik eğitim şu şekilde tanımlanmıştır (IV.

Demokratik eğitimde “seçme ve seçilme”. Demokratik eğitimde her bireyin kişiliğine saygı gösterilir. “yardımlaşma duygusu”. “adalet”. “toplumsal eğitim”. politik eğitim gerekli görülmekte bu eğitimin öğrencileri katılım için yetiştireceği düşünülmektedir (Wyett. 7. 6. ancak bunlardan değiştirilmesi istenen olursa. “kendine güven duygusu”.37). “sorumluluk duygusu”. Demokratik eğitim. ortak tutum ve ilişkide olan bir çok bireyin yaygın olarak sürekli uğraşmaları. “zihinsel eğitim”. Demokraside karar veren. 5. insanları kendi yaptıklarının ve duygularının anlamını düşünmekten alıkoyan sınıf. sahip olduğu kapasite oranında geliştirmeye yöneliktir. 4. herkes eşit haklara sahiptir.84). Demokratik eğitimde yasa ve kurallara uyulur. Demokratik eğitimde ayrıcalık yoktur. yanlızca Türkiye’nin eğitim sisteminin konusu değildir. “Ahlak eğitimi” önemli kavramlardır (Binbaşıoğlu. yandaş insancıl yaşam içinde deneyimleri yaymaya. 2000. Her birey kendi yaptığını diğerlerinin yaptığına dayandırır ve başkalarının eylemlerinin kendisini yönlendireceğini düşünürse. toplumun bireyleri ya da onların seçtiği kişiler olduğu gibi. öğrenenlerin bunlarla ilgii görüşlerini özgürce açıklamalarına olanak sağlanır. bireyin yeteneklerini. Demokratik eğitim. bir hükümet biçiminden daha fazla anlam taşır. 3. John Dewey 1916 yılında yazdığı “Demokrasi ve Eğitim” adlı kitabında demokrasiyi şu şekilde tanımlamıştır: “Demokrasi. 1999). ırk ve milliyet duvarlarının yıkılmasına neden olur” der (1996. ortaklaşmaya dayalıdır. Demokrasinin temelindeki ahlaki değerler demokratik eğitimle öğrencilere verilir ve bu değerler okulda yaşatılır. 1.2 Demokrasinin Yaşatıldığı Okul ve Sınıf Ortamları: 3 . Özellikle liberal/demokratik toplumlarda. “eleştirme ve eleştirilme”.Öncelikle.3 2. “arkadaşlık”. demokratik eğitimde de öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin kendi kararlarını vermeleri sağlanır.

Demokrasinin bir yaşam biçimine dönüştürülmesinde. kuralların oluşturulması sürecinde söz 4 . “bir dünya görüşü ve yaşama biçimidir”(Bursalıoğlu.1991).242). 1990. Bu gereklilik örgün eğitim sistemi içinde “demokrasi eğitiminin” insan ilişkileri üzerine kurulu bağımsız bir ders olmasıyla karşılanabilir. dernekler. yanlız devley yönetimi alanında değil. Bunlar: devlet. Okul bir aile ocağı olmalıdır (IV. bir yönetim biçimi olarak sistemi tanımanın. insan ilişkileri üzerinde de durması.1987.4 Bir toplumda demokrasinin işlemesi için üç önemli kurum bulunmaktadır. yetkeci bir okulda çatışma yaşaması kaçınılmazdır. her halde bir kamu yönetimi biçimi olarak demokrasinin işlemesini güçleştirecektir. Üstelik sınıf yönetimi çerçevesinde her sınıfta kurallar ve düzenlemelerin oluşturulması. Başka bir deyişle demokratik değerler. Demokrasi. Bu kurumlardan birinde demokrasinin varlığı yeterli değildir. partiler ve benzeri toplumsal kurumlar için de geçerli olmalıdır (Özbudun. okul ve ailedir.62).114). Öğrenciler. kuralları ve düzenlemeleri oluştururken öğretmene yardım etmeli. bu eğitim sisteminin gereksinim duyduğu özgür hava içinde öğrencilere verilmesi gerekir. Ders öğretmenin ve öğrencilerin günlük yaşamdan getirecekleri egemen olma. zaman ve enerji kaybını önler. Öğrenciler. Erttürk’ün de belirttiği gibi. sistemin vatandaşlara yüklediği hak ve görevleri göstermenin yanında. bir yönetim biçimi olmanın yanında. davranışa dönüştürülmemesi. sendikalar. demokrasi eğitimine ilişkin bir dersin. Demokratik eğitimin. çatışmaların uzlaşma ya da birleştirme yoluyla çözümlenmesi yönünde beceri ve tutum kazandırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir (Ertürk. okul topluluğunun her çalışma alanında. aileler.7). uzlaşma ve birleştirme davranışlarının çözümlenmesi yapılarak işlenebilir (Miser. bu üç kurumun değerlerinin birbirini desteklemesi gerekir. ekonomik kuruluşlar.MEŞ. Bu bağlamda düşünüldüğünde. okulun demokratik havasını her an yaşamaları ve hatta koklamaları gerekir. Örneğin demokratik bir ailede yaşayan öğrencinin. Bireysel ve kümesel düzeyde demokrasinin benimsenmemesi. yerel topluluklar.

Sönmez tarafından. Tablo-1 : Uygulanan Kurallar ve Kurallara Uymayanlara Uygulanan Yaptırımlar KURALLAR YAPTIRIMLAR 1. Yinelerse. seçilme ve yaptırım boyutları uygulanmıştır. arkadaşlarını şikayet etmeme. Sönmez’in yaptığı araştırmada yer alan okuldaki uygulanan kurallar ve kurallara uymayanlara uygulanan yaptırımlar. 64-72). veliler ve sınıfça koyulmuştur ve beş yıl içinde geliştirilmiştir. sınıfa hesap vermişlerdir. Arkadaşından ve sınıftan özür dileyecek. 2003. aşağıda Tablo-1’de aktarılmaktadır. Yinelerse. Demokrasinin seçme. Tüm öğrenciler sınıf ve kol başkanı olduktan sonra. gelinirse.5 sahibi olması ve sürece katılması. Başkan olamayacak. ödevleri yapma. 2. Sınıfa geç gelinmeyecek. Ankara’da bir ilköğretim okulunda. Öğrencilerce oluşturulan sınıf anayasası ve sınıf mahkemesi yoluyla. kullanmama. Bu yolla öğrenciler demokrasinin uygulanmasında önemli deneyimler kazanabilirler. ederse. Kurallar ve yaptırımlar. Bir dönem etkinliklere alınmayacak. Arkadaşlarıyla kavga etmeyecek. kuralların içselleştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır. derse geç gelmeme. Sınıf bir kez özürü kabul edecek. 1990-1995 yılları arasında beş yıl süreyle dizgeli eğitim yaklaşımıyla doğrudan demokrasi uygulaması yapılmıştır (Sönmez. Yargılanacak. geç gelen 1. öğrenci rehberlik servisine gönderilecek. fakat ikinci kez yinelenirse. velisiyle gelecek. Sınıf ve kol başkanları birer haftayla seçilmiş ve seçilenler bir hafta sonunda. öğrenci 5 . kavga ve küfür etmeme. sınıfı ve giysilerini kirletmeme davranışları kazandırılmıştır. söz almadan konuşmama. başkasının malını ve okul eşyasını habersiz almama. Bu krallardan hiçbir zaman ödün verilmemiştir. Aklanmayanlara (ibra olmayanlar) yaptırım uygulanmıştır. öğrenci o gün sınıfı temizleyecek ve çöpleri dökecek. Sınıf mahkemesine çıkarılacak. 2. ikinci kez aday olmuşlardır. kırmama. Neden geç geldiğini dersin sonunda söyleyecek.

Velisi temiz olacak. Aşağıda. Tablo-2 : Uygulanan Kurallar ve Beş Yıllık Veriler KURALLAR 1. sınıf n: 44 yok 4. sınıf n: 44 yok 3. gelinirse. 3. Bir dönem toplu etkinliklere habersiz almayacak. velisiyle gelecek. Uyarılacak. 4. 6. sınıf n: 44 1. konuşursa. gönderilecek. Sınıfta söz almadan konuşmayacak. 3. 65. sınıf n: 44 yok Velisine Yinelerse. ederse. Tırnaklar kesilecek. durum bildirilecek. el yüz ve giysiler 8. 7. Sınıf mahkemesine çıkarılacak. Sınıftan özür dileyecek. Yinelerse. alırsa ve alınmayacak. Çamurlu ayakkabılarla 6. kırmayacak. sınıf başkanının belirleyeceği bir kişinin 3. Çöp sepetine attırılacak. 5. sınıf n: 45 yok 5. rehberlik Zarar ona öğrenci servisine 6 . Şikayeti dinlenmeyecek. 2. Özür 9. öğrencilerin mevcut kurallara uyumları takip edilmiş ve sonuçları kaydedilmiştir. beş yıl içinde. Sözkonusu araştırma neticesinde. kırarsa. Uyarılacak. 9. olmazsa. 5. ödetilecek. öğrencilerin belirtilen kurallara uyma ve uymaması ile ilgili veriler Tablo-2’de sunulmuştur. Ona söz hakkı verilmeyecek. Arkadaşlarını şikayet etmeyecek. Sınıfa geç gelinmeyecek. Ödevleri yapacak. 8. Kaynak : Sönmez. sınıfa davet edilip. 12 / % 27 28 / % 44 12 / % 27 12 / % 27 yok 7 / % 16 yok 1 / % 02 yok yok yok 2. ederse. Çöpleri çöp sepetine atacak. Ödevleri yapacak. gelinmeyecek. derse alınacak. Bir gün onunla oynanmayacak. Yargılanacak. yapmazsa. Yargılanacak. Ayakkabılar ve sınıf ona temizletilecek.Arkadaşlarının ve sınıfın malzemelerini dileyecek Başkan olamayacak. sınıfa 7. Arkadaşlarıyla kavga etmeyecek. gelinirse. durum ona bildirilecek. yapmazsa. Sınıf mahkemesine çıkarılacak. Çöp atıldığı yerden ona aldırılacak. Öğrenci rehberlik servisine gönderilecek. Gerekli temizlik yapıldıktan sonra. 4.6 rehberlik servisine gönderilecek. Ödevini. denetiminde teneffüslerde yapacak. 2003. atmazsa.

42 / % 95 6 / % 14 yok yok yok yok yok yok yok yok konuşursa. 24 / % 55 gelinirse. 66. Çamurlu ayakkabılarla sınıfa gelinmeyecek. 3 / % 07 yok yok yok yok yok yok yok yok 7. diğer belirleyici faktörlerdir. Kaynak : Sönmez. uyulmama nedeni de araştırılmıştır. Tırnaklar kesilecek. Çöpleri çöp sepetine atacak. 6. ederse. Böylece. Sınıfta söz almadan konuşmayacak. Tablo-3 : Sınıf İçi Disiplin Uygulamaları ve Demokratik sınıf Modeli Otorite Uygulamaları Sınıf İçi Disiplin Uygulamaları ve Sorunları Demokratik Sınıf. mevcut duruma göre şekillenecektir. bu noktada. Elbette ki her durum için aynı davranış uygun olmayacaktır. 2003. 9. kırmayacak.Arkadaşlarının ve sınıfın malzemelerini 3 / % 07 16 / % 36 4 / % 09 yok yok yok habersiz almayacak. atmazsa. 8. Arkadaşlarını şikayet etmeyecek. uygulamanın başarısına katkı sağlamaktadır. 5. alırsa ve kırarsa. bizzat uygulayıcılar tarafından konulması. demokrasinin sınıf ortamına nasıl taşınabileceğinin somut bir göstergesidir. Disiplin Modeli. kurallara uymamanın altında yatan nedenler sorgulanmak suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Davranış ve yaklaşım tarzı. olmazsa. EK-A’da yer alan tabloda sınıf içerisinde öğretmenin öğrencilere ve okul içerisinde müdürün öğretmenleri karar sürecine ortak etmeleri açısından izleyebilecekleri farklı hareket tarzları sunulmaktadır. Bu meyanda. Sınıf içerisinde uygulanabilecek farklı otorite uygulamaların ve demokratik yaklaşımların ortaya çıkarabileceği olumlu veya olumsuz sonuçlar. aşağıda Tablo-3’te aktarılmaktadır. Muhtemel 7 . el yüz ve giysiler temiz olacak. Yapılan uygulama. yok yok yok yok Sönmez’in araştırmasında aynı zamanda. astların karara esas teşkil eden unsurlar hakkında bilgileri ve eldeki mevcut zaman.7 4. Kuralların. öğrencilerin kurallara uymadıkları zamanlarda.

istenilmeyen davranışların ortaya çıkışını fark edememek. takdir edildiğini keyfi cezalandırma yerine. Değişime açık. Öğrencileri küçümsemek. öğrenciden çekinmek. 90. Sözel. itekleme. 2003. sembolik iletişimi kullanarak. sınıfta olanları görmezden gelme ya da her şeyi kendisine yontma yaklaşımı çerçevesinde. tehdit. 8 . otoriteyi şefkate dönüştürme yeteneği geliştirmek. Her şeyin en doğrusunu kendisinin bildiğini anlamak. Meslektaşlarının değerlendirmelerinden yapıyorum” diyememek. sıkıntıya ve hatta acınılacak hale düşürecektir. Sessizliğin nedenini öğrenci kendisi anlamlandırır. demokratik okulda gerçekleştirilebilir. oydaşıma sağlamak. yargılamak. Demokratik tavır sergilemek. proaktif bir dil seçmek. katkıları değerlendirmek ve karar sürecine öğrencileri de katarak uygulamak. Sınıf içerisinde öğretmenlerin sergileyecekleri aşırı otoriter davranışların öğretmeni “kuma kafasını sokan devekuşu” misali.8 Sorunları Öğrenciye bağırma. öğrenciyi başarısızlıkları cezalandırmak. azarlama. Otoriteyi (meşru gücü) kendi elinde tutmak. demokratik bireyler olamlarını sağlayacaktır. gerçeğe en yakın olanını bulmak. Sınıfta sükunete aşırı önem vermesinden dolayı. Öğrencilerin kendi kavramlarını oluşturmalarında destek olmalı. üzerine yürümek. 2. Demokratik tavır ve davranışlar ise öğrencilerin demokrasiyi içselleştirmelerini ve çevrelerine duyarlı. öğrenciye ödev ve sorumluluk bilinci kazandırmak. Kaynak : Üstün ve Demirbağ. ilgili Uygulamalarını okul yönetimi. Aşırı kontrol sağlamak için değişimi istememek. yasal (rasyonel) sonuçları düşünmek. Sınıf içi kurallarını rasyonel bir şekilde işletmek. akıl ve mantıkla çelişen kuralları tartışmak. anlayışlı. kendi görev ve sorumluluklarını öğrencilerinki ile karşılaştırmak. Demokratik eğitim. veliler ve “yanlış meslektaşları ile tartışarak. sınıfta kendisini başarılı görmek. kendisi çekinmek ile ve kabul etmek. Demokrasinin temel ilkeleriyle tutarlı olmalı. varsaymak. ussal yolla uygulamak. Dewey ve Kelly’nin önerdiği demokratik okul: 1. yanlışlıkları. öfke ve yanlıştan dönmemek.

6. Toplumsal. 5. Okul çeşitli seçmeli dersler sunmalı. genel kültür. Öğretmenlerin demokratik ilkeleri kendi yaşamlarına sindirmiş olmaları.23). eş güdüm ve iletişim düzeneği sağlanmalı 9. 6.1998). Okul çalışanları arasında mesleki etkileşim ve dayanışma olmalı. Okul yönetimi. öğrencilere yardımcı olan bir rol vermelidir (Wyett. 8. 7. Demokratik eğitimin bir önemli boyutu da öğretmenlerdir. Yoğun hizmet içi eğitim yapılmalı. Eğitim yönetimi alanında yetişmiş yeterli kişilerin yönetici olarak atanması ya da seçilmesi. Araç. Demokrasiyi yaşam biçimi olarak uygulayamayan öğretmenlerden. somut düşünceleri kazandırmalı.9 3. Esnek olmalı. 1998’de EĞİTİM SEN’ ce düzenlenen Demokratim Eğitim Kurultayın’da demokratik okulun başlıca özelliklerini: 1. gereç ve uygun ortam olmasa bile nitelikli öğretmenle iyi bir eğitim sağlanabilir. Öğretmene. 2002. 5. çözümünü kolaylaştırır. Soyut düşüncelerden önce. Merkezi yönetimin. 3. öğretmenlerin öğrencilerin. Eğitim teknolojisini etkin kullanmalı diye tanımlamışlardır. diğer üç boyut 9 . Öğrenci merkezli olmalı 2. Bu nedenle son yıllarda öğretmenin yeterlilik alanlarına. Yaratıcı sorun çözme becerisi kazandırmalı. alan bilgisi ve öğretmenlik bilgisine “dördüncü boyut” tanımlamasıyla Atatürk ilke ve Devrimlerinin kazandırılması da eğitim kamuoyunda önemle vurgulanmaktadır. etkili ve demokratik olmalı. demokratik eğitim beklemek hayalcilik olur. drste bu ilkeleri öğrencilerin yaşamına dönüştürmelerini kolaylaştırır. okulda karşılaşılan sorunlar konusunda yetkiyi. Çevreye açık olmalı. Öğrencilerin etkin katılımını sağlamalı. velilerin öğretime doğrudan katılması demokratik eğitim için önemlidir (Karakütük. sorunların çözüm süresini azalttığı gibi. kültürel ve sanatsal ve sportif etkinlikler sunmalı. Oysa Atatürk ilke ve Devrimlerinin dördüncü boyut olarak değil. 4. 4. Okullar arası işbirliği . okul yöneticilerine vermesi.

eşitlik.” Demokratik değerlerin literatürde yer alma sıklığına göre yapılan değerlendirmede sıralama. Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmesi.336) Köy Enstitülerindeki demokratik eğitimi söyle tanımlar: “İşlerin. Bunlara ek olarak. güvenlik. demokratlaştırmayı besleyip geliştiriyordu. özgüven. Atatürk ilke ve Devrimlerini özümseyememiş öğretmenlerin. 2003. Ülkemizde demokratik eğitimin örnek bir uygulaması olan Köy Enstitülerinde. gerçekten cumhururiyetçi. öğrencilere bilimsel düşünce ve davranış kazandırmaya çalışması. 1989. onlara tarafsız olarak davranması ve eşit olarak görmesi demokratik eğitim açısından önemlidir.62-63). yaşama saygı. ortak akıl ve ve ortak yaşamın yarattığı bu ilişkiler. birlikte eğlenilmesi. ezbercilikten uzak. 55). adalet. 2002.23). öğretmenlerin elindedir (Karakütük. Türkoğlu(200. 10 . öğrencilerin etkin olduğu bir ortamda sürdürmek. Öğretmenin. demokrasinin yaşama uyarlanarak. gereken eleştirilerin yüzyüze saygı ve sevgiyle yapılması. tam bağımsızlık ilkesinin bölünmez bir parçası olan eğitimde ve kültürde bağımsızlığın gerçek örneklerinden biridir. yetki ve sorumlulukların paylaşılması. dürüstlük. iyiyi arayış. Ortak iş. gerçekten ulusal kuruluşlardır (Tanilli. imece ve takım yönetim. duyarlılık ve sorumluluk şeklinde ortaya çıkmaktadır.10 içerinde kazandırılması gerekir. hoşgörü. özgürlük. bu ortamın tatlı sert disiplin anlayışı gibi etkenler enstitülerdekidemokratik yaşamın ve yeni eğitimin göstergeleridir. barış. öğretmen ilşkilerini demokratlaştıran. işbirliği. Köy Enstitüleri. Derslerin öğrencilerin katılımını sağlayan. farklılıkları kabul etme. 2002. öğrenci. Okullar yalnızca demokrasinin ne olduğuyla ilgili bilgilerin verildiği yerler olarak değil. bireylerin bundan sonraki yaşamlarında demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak seçebilmelerini sağlayacak kurumlardır (Kıncal ve Işık. sağlamlaştıran etkenlerin başında geliyordu. demokratik ve laik eğitim ve öğretimi ne kadar sağlayabileceklerini belirlemek için bir araştırmaya bile gerek yoktur (Karakütük. gelişim.22). enstitülerin ”kümebaşılık” düzenlemesi. demokratik eğitimin vaz geçilmez kuralları uygulanmıştır.

Görevlerde dengeyi gözetir. 3. inanır. davranışları kolayca sezer. 2.Bireyleri sorgularken kendisini 2. 3. Çalışma arkadaşlarının adil 3. Özgüvenin gerekliliğine inanaır. öğrencilerin hazırlanmasına yöneliktir.Çevreye duyarlıdır.11 mükemmellik ve etkililik de birkaç yazar tarafından demokratik değer olarak belirtilmiştir (Kıncal ve Işık. 4. özgürlüklerini kullanabilmesi için gerekli önlemleri alır. 5.Cömerttir. 2. 6. Hak ve özgürlüklerin bilincindedir.Uzlaşmadan yanadır. 3. Katılımcı yaklaşıma sahiptir. Çalışanlar arasında ekip ruhuna 3. Aşağıda Tablo-4’de belirtilen demokratik değerler ile örnek davranışlar aktarılmaktadır. 2. YAŞAMA SAYGI 1. 4. 4. Eşitliğe inanır. Tercihlerinde dürüstlük 11 . 2. Öz disipline sahiptir. konusu 6. eylemi gerekliliğine 1. 6. Kararlarının arkasında durur.Çalışma arkadaşlarının 3. Tablo-4 : Demokratik Değerler ve Örnek Davranışlar ADALET 1. Adaletin gerekliliğine inanır.Aşırılıktan kaçınır. 2.Yaşam sevinciyle doludur. 3. objektif 2. EŞİTLİK 1.Başkalarının sınırlayıcı değildir. Özgüveni arttırıcı önlemler alır.Toplumsal değerlere duyarlıdır. tepkiler için ÖZGÜRLÜK 1.Hoşgörünün gerekliliğine inanır. İşbirliğine inanır. Özgürlüğün sınırlarını bilir. Adil davranır. 2. 4. 4. Özgürlükleri kısıtlayıcı eylemi yoktur. 4. 4.Kültürel değerleri korur.Evrensel değerlere duyarlıdır. 5. Öz eleştiri yapar. 2. Çalışanlara eşit davranır. 1. Olayları abartmaz.İletişimde toleranslıdır. Tüm eylem ve davranışları. alanını davranışlar sergiler. Başkalarının özel yaşamına ilişkin bilgileri ifşa etmez. 5. aykırı 4.Farklı davranmasını sağlar. 3. İŞBİRLİĞİ 1. Tutarsız davranış sergilemez. Eleştirilere açıktır. ön 7. 54-58).Sabırlıdır. Adalet ilkesine kriterlere sahiptir. Bardağın dolu kısmını görür. 4. Yaşamın kutsallığını bilir. DÜRÜSTLÜK 1.Yanındaki bireyleri onurlandırıcı 5. 3. ÖZGÜVEN 1. Kendisine karşı özgüveni vardır. 2003. Dürüstlüğün HOŞGÖRÜ DUYARLILIK yaşam söz yaşama sahip olmayı sağlar.

Var olanla yetinmez. düşüncesine ve farklı oluşuna saygı duyulur. bazıları ise dolaylı olarak ilişkilidir. demokrasi kavramıyla doğrudan ilişkili.12 plandadır. 12 . Buradan hareketle. 3. kendi bünyesinde farklı değerleri barındırmaktadır.Daha inanır. 2003.Daha iyisinin arayışı içindedir. Öğretmenlerin okul ve sınıf ortamında sergileyebilcekleri demokratik davranışlardan bir kısmı.Gelişime açıktır. iyisinin onların yerine koyar.Yenilikler için zemin hazırlar. 4. özellikle demokratik davranış sergileyen öğretmenler. demokraside insanın varlığına. İYİYİ ARAYIŞ 1. Demokrasi kavramının özünde insana saygı yatmaktadır. Bu değerlerin bir kısmı. Demokrasiyi tanım olarak bilmek yeterli değildir. SORUMLULUK olabileceğine 1.Sorumluluğun inanır. Böylece. aşağıda Tablo-5’te aktarılmaktadır. davranışlarımıza yansıtmaktır. 2. FARKLILIKLARA SAYGI gerekliliğine GÜVENLİK BARIŞ GELİŞİM 3. Asıl olan demokrasiyi özümsemek.Yeni teknolojileri kullanmaya önem verir. ETKİLİLİK Kaynak : Kıncal ve Işık.Yetki ve sorumluluğu dengeli MÜKEMMELLİK dağıtır. öğrencilere demokrasi konusunda model oluşturabilirler. 54 Tablo-4 gözlendiği gibi demokrasi kavramı. 5. 6.Sorumluluklarının bilincindedir. 2.

öğretmenlerin bu demokratik davranış ve yaklaşımları sergileyerek. öğretmen. 4. Öğrencilerin olayları tarafsız ve eleştirel bir gözle değerlendirebilmelerini sağlama. Sınıf gösterileri veya diğer grup etkinliklerinde. 11. Öğrencilerin birbirlerinin düşüncelerine saygı göstermeleri için çaba sarf etme. Tablo-5’te örnek demokratik öğretmen davranışları ve yaklaşımlarından sadece bazıları aktarılmıştır. 2003. bir karara varılmasını sağlama. 12.3 Demokratik Bir Eğitim için Neler Yapılabilir? Eğitim sisteminde ve okulda demokrasinin sağlanabilmesi öncelikle ülke yönetimi. Öğrencilerin gerçeklerle kişisel görüşlerini birbirinden ayırabilmelerine yardım etme. Dersin konusunu işlerken sınıfın genel havasıyla ilgilenme. Sınıfta yapılan dersler ve diğer faaliyetlerin hedef. yaptırmak yerine. Sınıf içinde düşünce olarak azınlıkta kalan öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkate alma ve tartışılmasına olanak sağlama. güncel bir olayı öğrencilerle tartışmaya zaman ayırma. 19. Öğrencilere düşüncelerinin değerli olduğu. 16.13 Tablo-5: Örnek Demokratik Öğretmen Davranışları ve Yaklaşımları 1. 21. ders içerikleri ve öğretim yöntemleri boyutlarını büyüteç altına almayı gerektirir. yöntem ve araç-gereçlerinin seçiminde öğrenci görüşlerine başvurma. öğrencilerin istekleri doğrultusunda grup oluşturmalarına olanak sağlama. Öğrencilerin az bildiği ya da hiç bilmediği konularla ilgili görüşlerini söylemelerini sağlama. sınıfın tepkisini bir yaptırım gücü olarak kullanma. 2. Bir ya da birkaç öğrenci sınıfça belirlenmiş davranış kurallarına aykırı davrandığında. 18. eğitim ve okul yönetimi. İstenmeyen bir davranışa karşı. Kaynak : Aydoğan ve Kukul. 3. 8. Öğrencilerin kendi görüşlerini herhangi bir etki altında kalmadan özgürce açıklamalarına olanak sağlama. Öğrencilerle ilgili özel bilgileri açıklamaktan kaçınma. veli. 17. bu davranışın nedenlerinin sınıfça tartışılıp. öğrencilerin çoğunluğunca benimsenen kararlara uyma. 14. kendi fikirlerini oluşturabilmelerine rehberlik etme. öğrenci. Yapılan oylamalarda öğrencilerin kapalı oy haklarını kullanmalarına olanak sağlama. 1. 6. 9. Öğrencilerin düşüncelerinize karşı kendi düşüncelerini savunduklarında olgunlukla karşılama. içerik. Tanımlamadan ziyade. 7. ders programları. İşlenecek ders konusuyla birlikte sınıfta yakın bir zamanda olmuş. Öğrencileri düşüncelerinden dolayı suçlamaktan kaçınma. Bu nedenle eğitim sistemimizde ve okullarımızda demokratik eğitimin işler duruma getirilmesinde şu öneriler yapılabilir: 13 . öğrencilerine örnek teşkil etmeleri daha faydalı olacaktır. Bütün öğrencileri sınıf etkinliklerine ve diğer grup etkinliklerine katılmaya özendirme. önemsendiği ya da kabul edildiği hissi verme. 10. 20. 5. Bu demokratrik davranış ve yaklaşımları arttırmak mümkündür. Sınavların türleri ve zamanlarının belirlenmesinde öğrencilerin görüşlerini alma. Sınıf faaliyetleri ile ilgili olarak. Öğrencilere dağru ya da yanlışın ne olduğunu söyleyip. 29-30. 22. Sınıfça karar alınması gereken konularda öğrenci oylarına başvurma. 13. 15.

31).14 1. sistemin demokratik ve laik ilkeler ile Atatürk İlke ve Devrimleri’ne uygun işlemesi konusunda yoğun çaba göstermelidirler (Karakütük. 31).35). Kararlar alınırken. 2003. sınavların türü ve zamanın belirlenmesinde öğrenci görüşlerini almalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. Eğitim ve okul yöneticilerine. politik sistemlerin istemlerine göre değil. il ve ülke düzeyinde benzer bir bileşimle oluşturulmalı tabandan tavana demokratik bir örgütlenme sağlanmalıdır (Karakütük. derslerin ve faaliyetlerin içerik ve yöntemlerinin seçiminde öğrenci katılımını arttırmalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. Milli Eğitim Bakanlığınca Müfredat Laboratuvar Okullarında (MLO) bu tür bir örgütlenme başlatılmaya çalışılmaktadır. velilerin kendi aralarından seçecekleri temsilciden oluşmalı. 5. kurul. eğitim sendikası temsilcisi de kurulda yer almalıdır. 14 .35). okul yöneticilerinde eğitim yönetimi alanında eğitim görmüş olanlar arasından atanmalı ya da bu özellikleri taşıyanlar arasından öğretmenlerce seçilmelidir (Karakütük. sınıfta oturma düzeni konusunu öğrencilerin isteğine bırakmalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. okul yöneticisi. Eğitim sistemi ve okulun yönetimi. eğitim yönetimi ve denetimi alanında eğitim almaları zorunlu olmalıdır. 3. Eğitim sisteminde görev yapan ya da eğitim denetmenlerinin. Öğretmen hiçbir zaman sınıfta kural koymamalıdır. 2. ilk ve ortaöğretim okullarında okul kurulu oluşturulmalı. öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri temsilci. 6. eğitim yönetimi alanında uzmanlık ve yeterliliğe göre görev verilmeli. öğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri temsilci. demokratik ilkeler doğrultusunda işlemelidir. 31). Okul düzeyindeki bu örgütlenme ilçe. 4. Öğretmen ve öğretim üyeleri. Örneğin. Öğretmen ve öğretim üyeleri.35). bu kararları uygulayacak ve kararlardan etkilenecek kişiler kararların alınma sürecine katılmalıdır. 2002. 2003. 2002. 2003. Öğretmenler. Denetmenler. 2002.

2003. 72). 2003. 31). sınıf içinde herhangi bir olaydan dolayı azınlıkta kalan öğrencilerin görüşlerini daha fazla dikkate almalı ve tartışılmasına olanak sağlamalıdırlar (Aydoğan ve Kukul.35). Bunun için sınıf başkanları seçimlerinde ya da okul öğrenci temsilcisi seçiminde genel seçimlerde olduğu gibi. öğrencilerin sınıf kurallarına aykırı davranmasında hemen ceza verme yerine. 9. 2002. savunurlar ve uymayanları uyarırlar (Sönmez. Aksi takdirde. alan bilgisi ve öğretmenlik bilgisi alanlarında yeterli kılınmaları kadar. öğretmence ve başkalarınca konulan kurallara içtenlikle uymazlar. eğitsel. tartışılmasına zemin hazırlamalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. Öğretmenler. 12. 10.15 Çünkü öğrenciler. Konulan kurallara ve yaptırımlara öğretmen de uymalıdır. Velilerin katılmadığı bir eğitim sürecinin başarıya ulaşması beklenmemelidir. Öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinde genel kültür. bu tür davranışları öğrencilerin görüşlerine sunma yoluyla. Okullarda eğitici kollar. okul yönetimi içinde birer alt yönetsel. 2003. 31).35). Öğretmenler ve öğretim üyeleri. Okullarda okul aile işbirliği desteklenmeli ve geliştirilmelidir (Karakütük. 7. 8. Bunun yerine sınıfça tartışarak. Korkudan yapar gibi görünürler. 72).36). Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemelerine uygun ortam yaratılmalıdır. Okullarda öğrencilerin demokrasiyi yaşamaları sağlanmalıdır. 2003. öğrencilerin öğretmene olan güveni zedelenir (Sönmez. 2002. demokratik bir süreçle seçilmelidir (Karakütük. toplumsal ve bir bakıma da demokratik yapı olarak kurulup çalışmalarını sürdürürler. 2002. Demokratik davranışı içselleştirme aracı 15 . nedenini bularak kydukları kurallara sahip çıkarlar. Mesleği öğretmenlik olmayanların atanmamaları sağlanmalıdır (Karakütük. 11.

2003. Öğretmenler. Öğretmenler ve öğretim üyeleri. Demokratik eğitim. 16. 17. 2002. diğer çalışanlar ev hatta aileler arasında demokrasinin öngördüğü ilişkiler ağının olması gerekir (Kepenekçi. forumlar düzenlenmeli. Öğrencilerin seçebileceği ders sayıları artırılması da demokratiklik açısından son derece gereklidir (Karakütük. panaller. 2003. seminerler. herhangi bir olay. Ders içeriklerinin ve kitaplarının bilimsel ilkelere göre hazırlanması. öğretmenler. 72). 13. kuralların ve yaptırımların hiçbir işlevi kalmaz. durum ve alınacak karar konusunda öğrencilerin görüşlerini alırken. yani yöneticiler. Herkese bu kurallar ve yaptırımlar uygulanmalıdır.16 olarak kullanılabilecek kol faaliyetlerine daha fazla zaman ayrılmalı ve faaliyetler desteklenmelidir (Özpolat. eğitim sisteminde görev yapan her kesin laikliğin temel ilkelerine uygun davranış göstermeleriyle olanaklıdır. öğrenciler. (Karakütük. 31). bazen uygulanmazsa. Okulda ve okuldakilerle ilişki içerisindeki tüm bireyler. Okulda bilimsel etkinlikler. 53). 15. açık oturumlar. sınıf ortamının düzenlenmesi ile ilgili olarak. 31). Sınıfça konulan kurallardan ve yaptırımlardan ödün verilmemelidir. 2001). bilgi yarışmaları ve münazaralar yapılmalıdır. öğrencilerin görüşlerini ve beğenilerini dikkate alarak düzenleme yoluna gitmelidirler (Aydoğan ve Kukul.36). kapalı oy kullanma yoluna gitmeye ağırlık vermelidirler (Aydoğan ve Kukul. 2003.36). 16 . 19. 18. istendik davranışlar öğrencilere kazandırılamaz (Sönmez. Eğitimin demokratikleşmesi için başta okulların demokratik bir yapıya kavuşturulmaları gerekir. 2003. 14. Yani bu kurallar ve yaptırımlar bazen uygulanır. 2002. demokratik ve laikliğe aykırı içeriğin ayıklanması bu çerçevede önemlidir.

ahlak. Okulda ve sınıfta. 17 . laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. kişilik ve teşebbüse değer veren. (Değişik: 16/6/1983 . geniş bir dünya görüşüne sahip. akt. sosyo -ekonomik düzey. Ülkenin rejimi demokratikleştikçe eğitim de demokratikleşecek. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. zihin. eğitim hakkının tüm vatandaşlar için ulaşılabilir bir hak olmasının. Ülkedeki yönetimin demokratikleştirilmesi ile rejimin demokratikleştirilmesi arasında doğrusal bir orantı vardır. ayrım yapılmamalıdır. hür ve bilimsel düşünme gücüne. dil ve benzeri özelliklerine bakılmadan okulun tüm öğrencilerine eşit biçimde davranılmalı. maddesi demokratik eğitim ile ilgili tüm içeriği kapsamaktadır: Madde 2 . ailesini. yönetici ve öğretmenlerce öğrencilerin geldiği yer.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. eğitim programlarının.Türk Milletinin milli.der. insan haklarına saygılı. Beden. topluma karşı sorumluluk duyan. Tanilli (1989. 2003. Eğitimin demokratikleştirilmesi ve öğrencilerin demokrasiyi içselleştirebilmeleri için. ahlaki. müdürler. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. vatanını. 45)eğitimin demokratikleşmesinden. başta ders kitapları olmak üzere tüm eğitim materyallerinin ve eğitim yöntemlerinin demokratikleştirilmesi ile eğitim yönetimi ve denetiminin demokratikleştirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. insani. uzmanlar ve yöneticiler ve ailelere büyük görev düşmektedir. cinsiyet. müfettişler. yapıcı. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere.2842/1 md. 45). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunun 2.Türk Milletinin bütün fertlerini. başta öğretmenler olmak üzere. 2003.Türk Milli Eğitiminin genel amacı. koruyan ve geliştiren. Eğitimin demokratikleşmesi de ülkenin daha demokratik olmasına hizmet edecektir (Kepnekçi. 2.insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. Kepenekçi. köken. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan.17 20. 1.

18 kaynak: 80.40.59/education.251.edu.ankara.doc 18 .tr/aksoy/ere/irban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful