P. 1
demokratik bir ortam olarak sınıf

demokratik bir ortam olarak sınıf

|Views: 1,301|Likes:
Yayınlayan: Mesut Yılmaz

More info:

Published by: Mesut Yılmaz on May 22, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2011

pdf

text

original

Eğitim ve Demokrasi

:
Bir yaşam biçimi olan demokrasi, öğrenilmek zorundadır. Demokratik ülkelerde bu işlevin yerine getirilmesi, öncelikle eğitim sisteminden beklenir. Bunun için, her şeyden önce eğitim sistemi, tüm

kuruluşları ve belirlenen amaçlarıyla, bu amaçlara ulaşmada kullanılacak öğretim programları ve izlenecek yöntemleriyle, demokratik olmak zorundadır (Güçlüol, 1990,VII).

Demokratik eğitim, amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan; öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde, öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoş görüye, kişiliğe değer ve önem veren; bizzat demokrasi ilke ve kurallarının, insan haklarının yaşatılarak öğretildiği eğitim olup özgürlüğe zaman içinde gelişme yetisi kazandıran eğitimdir. Hedefi, bağımsız, dünyaya bakışında sorgulayıcı ve çözümleyici olan ve yine de demokrasinin kuralları ile uygulamaları derinlemesine bilen yurttaşlar yetiştirmektir (TDV;1992,42). Çünkü insanlar hem kendileri, hem de çocukları için özgürlüğü zaman içinde olanaklı kılan toplumsal ve siyasal düzenlemeler hakkında doğuştan bilgi sahibi değildirler; bunları öğrenmeleri gerekir.

Özetle: 1. Sağlıklı bir demokrasi, büyük çapta, demokratik bir yurttaşlık kültürünün gelişmesine bağlıdır. Eğitim, herhangi bir toplumun ama özellikle demokrasinin yaşamsal bileşenlerinden biridir (TDV, 1992,41-42).
2. Demokrasinin işlemesi, eğitim seviyesi yüksek vatandaşlar gerektirir. Diğer bir anlatımla, eğitim

düzeyinin düşük olması demokrasinin önündeki en önemli engellerdendir. Demokrasi için gerekli

hem de haklarını savunabilmenin ön koşulu eğitimdir (Karakütük. Çağlar (1977.2 olan katılım. rejimin demokratikleştirilmesinin bir parçasıdır. Demokrat yurtaşlar. başkalarıyla iş birliği yapmakta becerikli. 3.1 Eğitimin Demokratikleşmesi için Gerekli Koşullar: Eğitimin demokratikleştirilmesi. diğer bir değişle eğitim programı ve ders kitaplarının çağdaş ve bilimsel bir öze kavuşturulması. Şurada demokratik eğitimin esaslarını ve şartlarını belirlerken demokratik eğitim şu şekilde tanımlanmıştır (IV. 1987. düşüncelerini özgürce söyleyen. Bu gereklilikleri kullanarak demokratik eğitim tekrar tanımlanabilir.26-30). 100).58): “Her şeyden önce. eğitim hakkından yararlanmanın demokratikleştirilmesi. bir insan olarak yaratılmış olmakla. 2002.9). öğrenciden ya da katılımcıdan başlanır. eğitilmiş bireylerce sağlanabilir. 2002. Türkiye’de demokratik eğitim 1949 yılında toplanan IV. demokratik eğitimle ilgili ilkeleri şu şekilde belirlemiştir: 1. Demokratik eğitimde bireyden. eğitimin içeriğinin demokratikleştirilmesi. Eğitimin demokratikleştirilmesiyle. 02-06 Şubat 1998 tarihinde EĞİTİM SEN’ce yapılan kurultayın adı da “Demokratik Eğitim”’dir. 1. demokratik eğitimdir. demokrasiyi her koşul ve ortamda da savunmak durumundadırlar (Karakütük. 2 . Yukarıda adı geçen koşulları yaşatarak. bireyin. 10-11).9). öğrenmeye ve araştırmaya tutkulu. şahsiyet ve haysiyetine saygı gösteren ve cins. kazandıran eğitim.MEŞ. ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin ilgi ve yeteneklerine göre gelişme imkanını sağlama amacını güden bir eğitim sistemidir”. Demokratikleşmiş birey. kendinin ve toplumun sağlığını koruyan ve üretici olan bireydir (Başaran. eğitim yönetiminin ve denetiminin demokratikleştirilmesi beklenir (Tanilli. Öte yandan hem iyi yurttaş olmanın. 1989. Milli Eğitim Şurasının gündem konusu olmuş. demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürdükleri gibi.

“zihinsel eğitim”.84). Demokratik eğitimde ayrıcalık yoktur. Özellikle liberal/demokratik toplumlarda. 3. bir hükümet biçiminden daha fazla anlam taşır. “eleştirme ve eleştirilme”. “kendine güven duygusu”. 2000. Demokratik eğitimde “seçme ve seçilme”. 4. Demokraside karar veren. John Dewey 1916 yılında yazdığı “Demokrasi ve Eğitim” adlı kitabında demokrasiyi şu şekilde tanımlamıştır: “Demokrasi. 6. ancak bunlardan değiştirilmesi istenen olursa. “toplumsal eğitim”. yandaş insancıl yaşam içinde deneyimleri yaymaya. Demokratik eğitim. Demokratik eğitim. herkes eşit haklara sahiptir. “arkadaşlık”. 1. 1999). toplumun bireyleri ya da onların seçtiği kişiler olduğu gibi.Öncelikle. öğrenenlerin bunlarla ilgii görüşlerini özgürce açıklamalarına olanak sağlanır.2 Demokrasinin Yaşatıldığı Okul ve Sınıf Ortamları: 3 . insanları kendi yaptıklarının ve duygularının anlamını düşünmekten alıkoyan sınıf.3 2. 7. yanlızca Türkiye’nin eğitim sisteminin konusu değildir. 5. “adalet”. Demokratik eğitimde yasa ve kurallara uyulur. bireyin yeteneklerini. “sorumluluk duygusu”. “yardımlaşma duygusu”. ortaklaşmaya dayalıdır. Demokrasinin temelindeki ahlaki değerler demokratik eğitimle öğrencilere verilir ve bu değerler okulda yaşatılır. sahip olduğu kapasite oranında geliştirmeye yöneliktir. demokratik eğitimde de öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin kendi kararlarını vermeleri sağlanır. Her birey kendi yaptığını diğerlerinin yaptığına dayandırır ve başkalarının eylemlerinin kendisini yönlendireceğini düşünürse. ırk ve milliyet duvarlarının yıkılmasına neden olur” der (1996. politik eğitim gerekli görülmekte bu eğitimin öğrencileri katılım için yetiştireceği düşünülmektedir (Wyett. Demokratik eğitimde her bireyin kişiliğine saygı gösterilir. ortak tutum ve ilişkide olan bir çok bireyin yaygın olarak sürekli uğraşmaları. “Ahlak eğitimi” önemli kavramlardır (Binbaşıoğlu.37).

insan ilişkileri üzerinde de durması. davranışa dönüştürülmemesi. bu eğitim sisteminin gereksinim duyduğu özgür hava içinde öğrencilere verilmesi gerekir.114).62). Bu bağlamda düşünüldüğünde. kuralların oluşturulması sürecinde söz 4 . yetkeci bir okulda çatışma yaşaması kaçınılmazdır. her halde bir kamu yönetimi biçimi olarak demokrasinin işlemesini güçleştirecektir. demokrasi eğitimine ilişkin bir dersin. Öğrenciler. Bu gereklilik örgün eğitim sistemi içinde “demokrasi eğitiminin” insan ilişkileri üzerine kurulu bağımsız bir ders olmasıyla karşılanabilir. bu üç kurumun değerlerinin birbirini desteklemesi gerekir. yerel topluluklar. sistemin vatandaşlara yüklediği hak ve görevleri göstermenin yanında. sendikalar. Demokrasi. Ders öğretmenin ve öğrencilerin günlük yaşamdan getirecekleri egemen olma. Bireysel ve kümesel düzeyde demokrasinin benimsenmemesi. “bir dünya görüşü ve yaşama biçimidir”(Bursalıoğlu. bir yönetim biçimi olarak sistemi tanımanın.MEŞ.7). yanlız devley yönetimi alanında değil. ekonomik kuruluşlar. aileler.242).4 Bir toplumda demokrasinin işlemesi için üç önemli kurum bulunmaktadır. okulun demokratik havasını her an yaşamaları ve hatta koklamaları gerekir. Okul bir aile ocağı olmalıdır (IV. çatışmaların uzlaşma ya da birleştirme yoluyla çözümlenmesi yönünde beceri ve tutum kazandırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir (Ertürk. Demokratik eğitimin. kuralları ve düzenlemeleri oluştururken öğretmene yardım etmeli. uzlaşma ve birleştirme davranışlarının çözümlenmesi yapılarak işlenebilir (Miser. Örneğin demokratik bir ailede yaşayan öğrencinin. zaman ve enerji kaybını önler. Başka bir deyişle demokratik değerler. Bu kurumlardan birinde demokrasinin varlığı yeterli değildir.1987. bir yönetim biçimi olmanın yanında. okul topluluğunun her çalışma alanında. Erttürk’ün de belirttiği gibi. dernekler.1991). Bunlar: devlet. 1990. Üstelik sınıf yönetimi çerçevesinde her sınıfta kurallar ve düzenlemelerin oluşturulması. okul ve ailedir. Demokrasinin bir yaşam biçimine dönüştürülmesinde. Öğrenciler. partiler ve benzeri toplumsal kurumlar için de geçerli olmalıdır (Özbudun.

Bu yolla öğrenciler demokrasinin uygulanmasında önemli deneyimler kazanabilirler. Demokrasinin seçme. öğrenci rehberlik servisine gönderilecek. söz almadan konuşmama. Sönmez’in yaptığı araştırmada yer alan okuldaki uygulanan kurallar ve kurallara uymayanlara uygulanan yaptırımlar. seçilme ve yaptırım boyutları uygulanmıştır. 64-72). Kurallar ve yaptırımlar. veliler ve sınıfça koyulmuştur ve beş yıl içinde geliştirilmiştir. gelinirse. başkasının malını ve okul eşyasını habersiz almama. derse geç gelmeme. kırmama. 2003. velisiyle gelecek. Sınıf ve kol başkanları birer haftayla seçilmiş ve seçilenler bir hafta sonunda. Arkadaşlarıyla kavga etmeyecek. Bir dönem etkinliklere alınmayacak. arkadaşlarını şikayet etmeme. sınıfı ve giysilerini kirletmeme davranışları kazandırılmıştır. Sınıfa geç gelinmeyecek. ikinci kez aday olmuşlardır. Yinelerse. Sönmez tarafından. Yargılanacak. aşağıda Tablo-1’de aktarılmaktadır. geç gelen 1. Başkan olamayacak. fakat ikinci kez yinelenirse. kullanmama. Sınıf bir kez özürü kabul edecek. kuralların içselleştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır. Tablo-1 : Uygulanan Kurallar ve Kurallara Uymayanlara Uygulanan Yaptırımlar KURALLAR YAPTIRIMLAR 1. Öğrencilerce oluşturulan sınıf anayasası ve sınıf mahkemesi yoluyla. ederse. 1990-1995 yılları arasında beş yıl süreyle dizgeli eğitim yaklaşımıyla doğrudan demokrasi uygulaması yapılmıştır (Sönmez. Ankara’da bir ilköğretim okulunda. kavga ve küfür etmeme. 2. öğrenci o gün sınıfı temizleyecek ve çöpleri dökecek. Arkadaşından ve sınıftan özür dileyecek. Tüm öğrenciler sınıf ve kol başkanı olduktan sonra. Aklanmayanlara (ibra olmayanlar) yaptırım uygulanmıştır. öğrenci 5 . Yinelerse. 2. sınıfa hesap vermişlerdir. ödevleri yapma. Sınıf mahkemesine çıkarılacak. Neden geç geldiğini dersin sonunda söyleyecek.5 sahibi olması ve sürece katılması. Bu krallardan hiçbir zaman ödün verilmemiştir.

sınıf n: 44 yok 4. 5. 7. beş yıl içinde. 65. sınıfa 7. Uyarılacak. Tablo-2 : Uygulanan Kurallar ve Beş Yıllık Veriler KURALLAR 1. Çöpleri çöp sepetine atacak. sınıfa davet edilip. öğrencilerin mevcut kurallara uyumları takip edilmiş ve sonuçları kaydedilmiştir. 9. 6. 12 / % 27 28 / % 44 12 / % 27 12 / % 27 yok 7 / % 16 yok 1 / % 02 yok yok yok 2. Yargılanacak. Aşağıda.6 rehberlik servisine gönderilecek. Yinelerse. atmazsa.Arkadaşlarının ve sınıfın malzemelerini dileyecek Başkan olamayacak. denetiminde teneffüslerde yapacak. Sınıfta söz almadan konuşmayacak. sınıf n: 45 yok 5. alırsa ve alınmayacak. Yargılanacak. olmazsa. gönderilecek. 4. 3. Bir gün onunla oynanmayacak. Tırnaklar kesilecek. Sınıf mahkemesine çıkarılacak. 2. Sınıfa geç gelinmeyecek. 5. Çöp sepetine attırılacak. kırarsa. gelinirse. kırmayacak. konuşursa. derse alınacak. Velisi temiz olacak. Çöp atıldığı yerden ona aldırılacak. Bir dönem toplu etkinliklere habersiz almayacak. rehberlik Zarar ona öğrenci servisine 6 . 3. sınıf n: 44 1. Kaynak : Sönmez. Sözkonusu araştırma neticesinde. Uyarılacak. gelinmeyecek. Ödevleri yapacak. 2003. Arkadaşlarını şikayet etmeyecek. Çamurlu ayakkabılarla 6. Şikayeti dinlenmeyecek. durum bildirilecek. Ona söz hakkı verilmeyecek. ederse. yapmazsa. Öğrenci rehberlik servisine gönderilecek. Arkadaşlarıyla kavga etmeyecek. 8. Ödevleri yapacak. Gerekli temizlik yapıldıktan sonra. öğrencilerin belirtilen kurallara uyma ve uymaması ile ilgili veriler Tablo-2’de sunulmuştur. Sınıftan özür dileyecek. sınıf n: 44 yok Velisine Yinelerse. Sınıf mahkemesine çıkarılacak. yapmazsa. velisiyle gelecek. sınıf başkanının belirleyeceği bir kişinin 3. ederse. durum ona bildirilecek. Ödevini. sınıf n: 44 yok 3. gelinirse. Ayakkabılar ve sınıf ona temizletilecek. 4. ödetilecek. el yüz ve giysiler 8. Özür 9.

Kaynak : Sönmez. Davranış ve yaklaşım tarzı. Muhtemel 7 . Tablo-3 : Sınıf İçi Disiplin Uygulamaları ve Demokratik sınıf Modeli Otorite Uygulamaları Sınıf İçi Disiplin Uygulamaları ve Sorunları Demokratik Sınıf. atmazsa. ederse. Tırnaklar kesilecek. mevcut duruma göre şekillenecektir. 6. kurallara uymamanın altında yatan nedenler sorgulanmak suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. aşağıda Tablo-3’te aktarılmaktadır. Çöpleri çöp sepetine atacak. 9. Yapılan uygulama. 66. 5. Böylece. 8. diğer belirleyici faktörlerdir. alırsa ve kırarsa. kırmayacak. astların karara esas teşkil eden unsurlar hakkında bilgileri ve eldeki mevcut zaman. olmazsa. demokrasinin sınıf ortamına nasıl taşınabileceğinin somut bir göstergesidir. 24 / % 55 gelinirse. Sınıfta söz almadan konuşmayacak. 3 / % 07 yok yok yok yok yok yok yok yok 7. el yüz ve giysiler temiz olacak.7 4. 42 / % 95 6 / % 14 yok yok yok yok yok yok yok yok konuşursa. yok yok yok yok Sönmez’in araştırmasında aynı zamanda. Bu meyanda. bu noktada.Arkadaşlarının ve sınıfın malzemelerini 3 / % 07 16 / % 36 4 / % 09 yok yok yok habersiz almayacak. EK-A’da yer alan tabloda sınıf içerisinde öğretmenin öğrencilere ve okul içerisinde müdürün öğretmenleri karar sürecine ortak etmeleri açısından izleyebilecekleri farklı hareket tarzları sunulmaktadır. uygulamanın başarısına katkı sağlamaktadır. Sınıf içerisinde uygulanabilecek farklı otorite uygulamaların ve demokratik yaklaşımların ortaya çıkarabileceği olumlu veya olumsuz sonuçlar. Elbette ki her durum için aynı davranış uygun olmayacaktır. bizzat uygulayıcılar tarafından konulması. uyulmama nedeni de araştırılmıştır. öğrencilerin kurallara uymadıkları zamanlarda. Kuralların. Arkadaşlarını şikayet etmeyecek. Disiplin Modeli. 2003. Çamurlu ayakkabılarla sınıfa gelinmeyecek.

Otoriteyi (meşru gücü) kendi elinde tutmak. azarlama. Sözel. Değişime açık. Aşırı kontrol sağlamak için değişimi istememek. öğrenciden çekinmek. sembolik iletişimi kullanarak. ussal yolla uygulamak. Her şeyin en doğrusunu kendisinin bildiğini anlamak. sıkıntıya ve hatta acınılacak hale düşürecektir. gerçeğe en yakın olanını bulmak. proaktif bir dil seçmek. istenilmeyen davranışların ortaya çıkışını fark edememek.8 Sorunları Öğrenciye bağırma. 8 . Sınıfta sükunete aşırı önem vermesinden dolayı. yanlışlıkları. varsaymak. sınıfta kendisini başarılı görmek. Sessizliğin nedenini öğrenci kendisi anlamlandırır. üzerine yürümek. veliler ve “yanlış meslektaşları ile tartışarak. 2003. Demokratik tavır ve davranışlar ise öğrencilerin demokrasiyi içselleştirmelerini ve çevrelerine duyarlı. itekleme. Demokratik eğitim. kendi görev ve sorumluluklarını öğrencilerinki ile karşılaştırmak. Dewey ve Kelly’nin önerdiği demokratik okul: 1. kendisi çekinmek ile ve kabul etmek. katkıları değerlendirmek ve karar sürecine öğrencileri de katarak uygulamak. Sınıf içerisinde öğretmenlerin sergileyecekleri aşırı otoriter davranışların öğretmeni “kuma kafasını sokan devekuşu” misali. anlayışlı. Meslektaşlarının değerlendirmelerinden yapıyorum” diyememek. Demokrasinin temel ilkeleriyle tutarlı olmalı. demokratik bireyler olamlarını sağlayacaktır. Demokratik tavır sergilemek. 90. tehdit. otoriteyi şefkate dönüştürme yeteneği geliştirmek. sınıfta olanları görmezden gelme ya da her şeyi kendisine yontma yaklaşımı çerçevesinde. 2. ilgili Uygulamalarını okul yönetimi. öfke ve yanlıştan dönmemek. Kaynak : Üstün ve Demirbağ. akıl ve mantıkla çelişen kuralları tartışmak. oydaşıma sağlamak. Sınıf içi kurallarını rasyonel bir şekilde işletmek. öğrenciyi başarısızlıkları cezalandırmak. takdir edildiğini keyfi cezalandırma yerine. öğrenciye ödev ve sorumluluk bilinci kazandırmak. yargılamak. yasal (rasyonel) sonuçları düşünmek. demokratik okulda gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin kendi kavramlarını oluşturmalarında destek olmalı. Öğrencileri küçümsemek.

Merkezi yönetimin. okulda karşılaşılan sorunlar konusunda yetkiyi. 4. Okul yönetimi. demokratik eğitim beklemek hayalcilik olur. Öğrencilerin etkin katılımını sağlamalı. 4. Okul çalışanları arasında mesleki etkileşim ve dayanışma olmalı. öğretmenlerin öğrencilerin. 5. genel kültür. sorunların çözüm süresini azalttığı gibi. 2002. Toplumsal. okul yöneticilerine vermesi. alan bilgisi ve öğretmenlik bilgisine “dördüncü boyut” tanımlamasıyla Atatürk ilke ve Devrimlerinin kazandırılması da eğitim kamuoyunda önemle vurgulanmaktadır. Yaratıcı sorun çözme becerisi kazandırmalı. kültürel ve sanatsal ve sportif etkinlikler sunmalı. Soyut düşüncelerden önce. Eğitim teknolojisini etkin kullanmalı diye tanımlamışlardır. velilerin öğretime doğrudan katılması demokratik eğitim için önemlidir (Karakütük. 6. eş güdüm ve iletişim düzeneği sağlanmalı 9. drste bu ilkeleri öğrencilerin yaşamına dönüştürmelerini kolaylaştırır. Öğrenci merkezli olmalı 2. Oysa Atatürk ilke ve Devrimlerinin dördüncü boyut olarak değil. somut düşünceleri kazandırmalı.23). Esnek olmalı. Okul çeşitli seçmeli dersler sunmalı. 6. Eğitim yönetimi alanında yetişmiş yeterli kişilerin yönetici olarak atanması ya da seçilmesi. Yoğun hizmet içi eğitim yapılmalı. diğer üç boyut 9 .9 3. Demokrasiyi yaşam biçimi olarak uygulayamayan öğretmenlerden. 1998’de EĞİTİM SEN’ ce düzenlenen Demokratim Eğitim Kurultayın’da demokratik okulun başlıca özelliklerini: 1. öğrencilere yardımcı olan bir rol vermelidir (Wyett. 7. çözümünü kolaylaştırır. gereç ve uygun ortam olmasa bile nitelikli öğretmenle iyi bir eğitim sağlanabilir. Bu nedenle son yıllarda öğretmenin yeterlilik alanlarına. 8. Öğretmenlerin demokratik ilkeleri kendi yaşamlarına sindirmiş olmaları. etkili ve demokratik olmalı. Okullar arası işbirliği . 3. Çevreye açık olmalı. Araç. Demokratik eğitimin bir önemli boyutu da öğretmenlerdir.1998). Öğretmene. 5.

demokratik eğitimin vaz geçilmez kuralları uygulanmıştır. 10 . eşitlik.10 içerinde kazandırılması gerekir. demokrasinin yaşama uyarlanarak.” Demokratik değerlerin literatürde yer alma sıklığına göre yapılan değerlendirmede sıralama. Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmesi. demokratlaştırmayı besleyip geliştiriyordu. 2003. ezbercilikten uzak.62-63). farklılıkları kabul etme. gereken eleştirilerin yüzyüze saygı ve sevgiyle yapılması. barış. Ortak iş. dürüstlük. işbirliği. bu ortamın tatlı sert disiplin anlayışı gibi etkenler enstitülerdekidemokratik yaşamın ve yeni eğitimin göstergeleridir. yaşama saygı. 2002. 2002. Okullar yalnızca demokrasinin ne olduğuyla ilgili bilgilerin verildiği yerler olarak değil. demokratik ve laik eğitim ve öğretimi ne kadar sağlayabileceklerini belirlemek için bir araştırmaya bile gerek yoktur (Karakütük. özgüven. özgürlük. bireylerin bundan sonraki yaşamlarında demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak seçebilmelerini sağlayacak kurumlardır (Kıncal ve Işık. onlara tarafsız olarak davranması ve eşit olarak görmesi demokratik eğitim açısından önemlidir.22). Öğretmenin. Bunlara ek olarak. hoşgörü.336) Köy Enstitülerindeki demokratik eğitimi söyle tanımlar: “İşlerin. Ülkemizde demokratik eğitimin örnek bir uygulaması olan Köy Enstitülerinde. 1989. öğretmen ilşkilerini demokratlaştıran. güvenlik. ortak akıl ve ve ortak yaşamın yarattığı bu ilişkiler. öğretmenlerin elindedir (Karakütük. sağlamlaştıran etkenlerin başında geliyordu. enstitülerin ”kümebaşılık” düzenlemesi.23). 55). gelişim. gerçekten ulusal kuruluşlardır (Tanilli. Derslerin öğrencilerin katılımını sağlayan. Atatürk ilke ve Devrimlerini özümseyememiş öğretmenlerin. öğrencilere bilimsel düşünce ve davranış kazandırmaya çalışması. öğrenci. imece ve takım yönetim. Köy Enstitüleri. iyiyi arayış. adalet. gerçekten cumhururiyetçi. yetki ve sorumlulukların paylaşılması. birlikte eğlenilmesi. tam bağımsızlık ilkesinin bölünmez bir parçası olan eğitimde ve kültürde bağımsızlığın gerçek örneklerinden biridir. öğrencilerin etkin olduğu bir ortamda sürdürmek. duyarlılık ve sorumluluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Türkoğlu(200.

Toplumsal değerlere duyarlıdır. Çalışanlar arasında ekip ruhuna 3. 4. 3. Adaletin gerekliliğine inanır. 3.Evrensel değerlere duyarlıdır. 4. 54-58). Adalet ilkesine kriterlere sahiptir.Farklı davranmasını sağlar. 2003. ön 7. DÜRÜSTLÜK 1. Tutarsız davranış sergilemez. alanını davranışlar sergiler. Bardağın dolu kısmını görür. 2.Aşırılıktan kaçınır.Bireyleri sorgularken kendisini 2. 2. tepkiler için ÖZGÜRLÜK 1. Öz disipline sahiptir. Eşitliğe inanır. inanır. Başkalarının özel yaşamına ilişkin bilgileri ifşa etmez. Görevlerde dengeyi gözetir.Başkalarının sınırlayıcı değildir. aykırı 4.Kültürel değerleri korur.Cömerttir. 5. İŞBİRLİĞİ 1. İşbirliğine inanır.Hoşgörünün gerekliliğine inanır. Özgüveni arttırıcı önlemler alır. 4. Özgüvenin gerekliliğine inanaır. 4. Öz eleştiri yapar. Çalışma arkadaşlarının adil 3. konusu 6. eylemi gerekliliğine 1. Çalışanlara eşit davranır. Kararlarının arkasında durur. Tüm eylem ve davranışları.Çalışma arkadaşlarının 3.Sabırlıdır. 3. Eleştirilere açıktır. 6. Hak ve özgürlüklerin bilincindedir. davranışları kolayca sezer. öğrencilerin hazırlanmasına yöneliktir. YAŞAMA SAYGI 1. 2. Katılımcı yaklaşıma sahiptir.Çevreye duyarlıdır. 2. Kendisine karşı özgüveni vardır. objektif 2. 6. 3. Dürüstlüğün HOŞGÖRÜ DUYARLILIK yaşam söz yaşama sahip olmayı sağlar. 2. 3. Tablo-4 : Demokratik Değerler ve Örnek Davranışlar ADALET 1.11 mükemmellik ve etkililik de birkaç yazar tarafından demokratik değer olarak belirtilmiştir (Kıncal ve Işık. Tercihlerinde dürüstlük 11 . Olayları abartmaz. Özgürlüğün sınırlarını bilir. EŞİTLİK 1.Uzlaşmadan yanadır. 4. 1. 4. özgürlüklerini kullanabilmesi için gerekli önlemleri alır. 4.Yaşam sevinciyle doludur. 4.Yanındaki bireyleri onurlandırıcı 5. Özgürlükleri kısıtlayıcı eylemi yoktur. Yaşamın kutsallığını bilir.İletişimde toleranslıdır. Adil davranır. 5. 2. ÖZGÜVEN 1. 5. 3. Aşağıda Tablo-4’de belirtilen demokratik değerler ile örnek davranışlar aktarılmaktadır. 2.

Var olanla yetinmez.Gelişime açıktır.Daha iyisinin arayışı içindedir. düşüncesine ve farklı oluşuna saygı duyulur. İYİYİ ARAYIŞ 1. bazıları ise dolaylı olarak ilişkilidir. 3. davranışlarımıza yansıtmaktır. Böylece. demokraside insanın varlığına.Sorumluluğun inanır.Yenilikler için zemin hazırlar. 2. özellikle demokratik davranış sergileyen öğretmenler. FARKLILIKLARA SAYGI gerekliliğine GÜVENLİK BARIŞ GELİŞİM 3. Öğretmenlerin okul ve sınıf ortamında sergileyebilcekleri demokratik davranışlardan bir kısmı. 4. Demokrasiyi tanım olarak bilmek yeterli değildir. SORUMLULUK olabileceğine 1.Daha inanır. iyisinin onların yerine koyar. 5. Buradan hareketle.Yeni teknolojileri kullanmaya önem verir. öğrencilere demokrasi konusunda model oluşturabilirler. Asıl olan demokrasiyi özümsemek.12 plandadır. demokrasi kavramıyla doğrudan ilişkili. 54 Tablo-4 gözlendiği gibi demokrasi kavramı. Bu değerlerin bir kısmı. ETKİLİLİK Kaynak : Kıncal ve Işık. 6. aşağıda Tablo-5’te aktarılmaktadır. 2. 12 . kendi bünyesinde farklı değerleri barındırmaktadır.Yetki ve sorumluluğu dengeli MÜKEMMELLİK dağıtır.Sorumluluklarının bilincindedir. Demokrasi kavramının özünde insana saygı yatmaktadır. 2003.

19. 3.13 Tablo-5: Örnek Demokratik Öğretmen Davranışları ve Yaklaşımları 1. 4. 14. öğretmen. öğrencilerine örnek teşkil etmeleri daha faydalı olacaktır. 29-30. Bu nedenle eğitim sistemimizde ve okullarımızda demokratik eğitimin işler duruma getirilmesinde şu öneriler yapılabilir: 13 . güncel bir olayı öğrencilerle tartışmaya zaman ayırma. 2003. 22. Öğrencilere düşüncelerinin değerli olduğu. Öğrencilerin gerçeklerle kişisel görüşlerini birbirinden ayırabilmelerine yardım etme. Bütün öğrencileri sınıf etkinliklerine ve diğer grup etkinliklerine katılmaya özendirme. 16. Öğrencilere dağru ya da yanlışın ne olduğunu söyleyip. Sınıf gösterileri veya diğer grup etkinliklerinde. Sınıf faaliyetleri ile ilgili olarak. İşlenecek ders konusuyla birlikte sınıfta yakın bir zamanda olmuş. 2. Sınıf içinde düşünce olarak azınlıkta kalan öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkate alma ve tartışılmasına olanak sağlama. İstenmeyen bir davranışa karşı. Yapılan oylamalarda öğrencilerin kapalı oy haklarını kullanmalarına olanak sağlama. Bu demokratrik davranış ve yaklaşımları arttırmak mümkündür. ders programları. Kaynak : Aydoğan ve Kukul. bu davranışın nedenlerinin sınıfça tartışılıp. 13. Öğrencilerin olayları tarafsız ve eleştirel bir gözle değerlendirebilmelerini sağlama. 10. Sınıfça karar alınması gereken konularda öğrenci oylarına başvurma. eğitim ve okul yönetimi. yaptırmak yerine. kendi fikirlerini oluşturabilmelerine rehberlik etme. sınıfın tepkisini bir yaptırım gücü olarak kullanma. bir karara varılmasını sağlama. ders içerikleri ve öğretim yöntemleri boyutlarını büyüteç altına almayı gerektirir. 7. Öğrencilerin birbirlerinin düşüncelerine saygı göstermeleri için çaba sarf etme. öğretmenlerin bu demokratik davranış ve yaklaşımları sergileyerek. Öğrencilerle ilgili özel bilgileri açıklamaktan kaçınma. 21. 5. Sınıfta yapılan dersler ve diğer faaliyetlerin hedef. Bir ya da birkaç öğrenci sınıfça belirlenmiş davranış kurallarına aykırı davrandığında. Dersin konusunu işlerken sınıfın genel havasıyla ilgilenme. 6. Öğrencilerin düşüncelerinize karşı kendi düşüncelerini savunduklarında olgunlukla karşılama. 20. Öğrencilerin kendi görüşlerini herhangi bir etki altında kalmadan özgürce açıklamalarına olanak sağlama. 12. Tablo-5’te örnek demokratik öğretmen davranışları ve yaklaşımlarından sadece bazıları aktarılmıştır. veli. 17. önemsendiği ya da kabul edildiği hissi verme. 8. Öğrencileri düşüncelerinden dolayı suçlamaktan kaçınma. Öğrencilerin az bildiği ya da hiç bilmediği konularla ilgili görüşlerini söylemelerini sağlama. yöntem ve araç-gereçlerinin seçiminde öğrenci görüşlerine başvurma. öğrenci. Sınavların türleri ve zamanlarının belirlenmesinde öğrencilerin görüşlerini alma. Tanımlamadan ziyade. 1.3 Demokratik Bir Eğitim için Neler Yapılabilir? Eğitim sisteminde ve okulda demokrasinin sağlanabilmesi öncelikle ülke yönetimi. içerik. 15. 9. öğrencilerin istekleri doğrultusunda grup oluşturmalarına olanak sağlama. 18. 11. öğrencilerin çoğunluğunca benimsenen kararlara uyma.

eğitim yönetimi alanında uzmanlık ve yeterliliğe göre görev verilmeli. Öğretmen hiçbir zaman sınıfta kural koymamalıdır. Denetmenler. Öğretmen ve öğretim üyeleri.35). Okul düzeyindeki bu örgütlenme ilçe. Kararlar alınırken. 3. sınavların türü ve zamanın belirlenmesinde öğrenci görüşlerini almalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. politik sistemlerin istemlerine göre değil. öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri temsilci. sınıfta oturma düzeni konusunu öğrencilerin isteğine bırakmalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. Eğitim ve okul yöneticilerine. Öğretmenler. 4.35). 2002.14 1. Eğitim sisteminde görev yapan ya da eğitim denetmenlerinin. eğitim yönetimi ve denetimi alanında eğitim almaları zorunlu olmalıdır. 5. 31). 2003. sistemin demokratik ve laik ilkeler ile Atatürk İlke ve Devrimleri’ne uygun işlemesi konusunda yoğun çaba göstermelidirler (Karakütük. 14 . demokratik ilkeler doğrultusunda işlemelidir. Eğitim sistemi ve okulun yönetimi. Öğretmen ve öğretim üyeleri. okul yöneticisi. 6. okul yöneticilerinde eğitim yönetimi alanında eğitim görmüş olanlar arasından atanmalı ya da bu özellikleri taşıyanlar arasından öğretmenlerce seçilmelidir (Karakütük. eğitim sendikası temsilcisi de kurulda yer almalıdır. 2003. 2002. derslerin ve faaliyetlerin içerik ve yöntemlerinin seçiminde öğrenci katılımını arttırmalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. velilerin kendi aralarından seçecekleri temsilciden oluşmalı. ilk ve ortaöğretim okullarında okul kurulu oluşturulmalı. il ve ülke düzeyinde benzer bir bileşimle oluşturulmalı tabandan tavana demokratik bir örgütlenme sağlanmalıdır (Karakütük. 2003. 2002.35). bu kararları uygulayacak ve kararlardan etkilenecek kişiler kararların alınma sürecine katılmalıdır. 2. Örneğin. kurul. 31). Milli Eğitim Bakanlığınca Müfredat Laboratuvar Okullarında (MLO) bu tür bir örgütlenme başlatılmaya çalışılmaktadır. 31). öğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri temsilci.

7. alan bilgisi ve öğretmenlik bilgisi alanlarında yeterli kılınmaları kadar. Öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinde genel kültür. 8. 12. savunurlar ve uymayanları uyarırlar (Sönmez. Okullarda öğrencilerin demokrasiyi yaşamaları sağlanmalıdır. toplumsal ve bir bakıma da demokratik yapı olarak kurulup çalışmalarını sürdürürler. 9.15 Çünkü öğrenciler. Bunun yerine sınıfça tartışarak. okul yönetimi içinde birer alt yönetsel. Demokratik davranışı içselleştirme aracı 15 .35). Velilerin katılmadığı bir eğitim sürecinin başarıya ulaşması beklenmemelidir.35). Korkudan yapar gibi görünürler. 11. 2002. Konulan kurallara ve yaptırımlara öğretmen de uymalıdır. 2003. Mesleği öğretmenlik olmayanların atanmamaları sağlanmalıdır (Karakütük. 31). öğretmence ve başkalarınca konulan kurallara içtenlikle uymazlar. Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemelerine uygun ortam yaratılmalıdır. tartışılmasına zemin hazırlamalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. nedenini bularak kydukları kurallara sahip çıkarlar. öğrencilerin sınıf kurallarına aykırı davranmasında hemen ceza verme yerine. 72). 2002. demokratik bir süreçle seçilmelidir (Karakütük. 2003. Aksi takdirde. Bunun için sınıf başkanları seçimlerinde ya da okul öğrenci temsilcisi seçiminde genel seçimlerde olduğu gibi. Okullarda eğitici kollar. 72).36). Öğretmenler ve öğretim üyeleri. öğrencilerin öğretmene olan güveni zedelenir (Sönmez. Okullarda okul aile işbirliği desteklenmeli ve geliştirilmelidir (Karakütük. eğitsel. bu tür davranışları öğrencilerin görüşlerine sunma yoluyla. 2002. 2003. 2003. sınıf içinde herhangi bir olaydan dolayı azınlıkta kalan öğrencilerin görüşlerini daha fazla dikkate almalı ve tartışılmasına olanak sağlamalıdırlar (Aydoğan ve Kukul. 10. Öğretmenler. 31).

Öğretmenler ve öğretim üyeleri. 18. bazen uygulanmazsa. eğitim sisteminde görev yapan her kesin laikliğin temel ilkelerine uygun davranış göstermeleriyle olanaklıdır. 14. 17. bilgi yarışmaları ve münazaralar yapılmalıdır. 2003. 2002. 72). 53). Öğrencilerin seçebileceği ders sayıları artırılması da demokratiklik açısından son derece gereklidir (Karakütük.36). 31). (Karakütük. forumlar düzenlenmeli. açık oturumlar. 2003. kuralların ve yaptırımların hiçbir işlevi kalmaz. öğrenciler. kapalı oy kullanma yoluna gitmeye ağırlık vermelidirler (Aydoğan ve Kukul. 2003.16 olarak kullanılabilecek kol faaliyetlerine daha fazla zaman ayrılmalı ve faaliyetler desteklenmelidir (Özpolat. durum ve alınacak karar konusunda öğrencilerin görüşlerini alırken. Ders içeriklerinin ve kitaplarının bilimsel ilkelere göre hazırlanması. sınıf ortamının düzenlenmesi ile ilgili olarak. Demokratik eğitim. demokratik ve laikliğe aykırı içeriğin ayıklanması bu çerçevede önemlidir. Eğitimin demokratikleşmesi için başta okulların demokratik bir yapıya kavuşturulmaları gerekir. panaller. 31). diğer çalışanlar ev hatta aileler arasında demokrasinin öngördüğü ilişkiler ağının olması gerekir (Kepenekçi. 15.36). 16 . seminerler. öğretmenler. istendik davranışlar öğrencilere kazandırılamaz (Sönmez. 2001). Yani bu kurallar ve yaptırımlar bazen uygulanır. Herkese bu kurallar ve yaptırımlar uygulanmalıdır. 13. 16. Okulda ve okuldakilerle ilişki içerisindeki tüm bireyler. Sınıfça konulan kurallardan ve yaptırımlardan ödün verilmemelidir. Okulda bilimsel etkinlikler. herhangi bir olay. öğrencilerin görüşlerini ve beğenilerini dikkate alarak düzenleme yoluna gitmelidirler (Aydoğan ve Kukul. 2002. 2003. Öğretmenler. yani yöneticiler. 19.

Türk Milli Eğitiminin genel amacı. Ülkenin rejimi demokratikleştikçe eğitim de demokratikleşecek. başta öğretmenler olmak üzere. müfettişler. Ülkedeki yönetimin demokratikleştirilmesi ile rejimin demokratikleştirilmesi arasında doğrusal bir orantı vardır. topluma karşı sorumluluk duyan. koruyan ve geliştiren. akt. eğitim programlarının. Kepenekçi. Okulda ve sınıfta.insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. insan haklarına saygılı. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. müdürler. insani. Beden.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Tanilli (1989. 17 . 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunun 2. 2003. laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. vatanını.2842/1 md. ahlaki. 1. uzmanlar ve yöneticiler ve ailelere büyük görev düşmektedir. 45). kişilik ve teşebbüse değer veren.17 20. (Değişik: 16/6/1983 . yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. dil ve benzeri özelliklerine bakılmadan okulun tüm öğrencilerine eşit biçimde davranılmalı. sosyo -ekonomik düzey.Türk Milletinin milli. zihin. cinsiyet.Türk Milletinin bütün fertlerini. Eğitimin demokratikleşmesi de ülkenin daha demokratik olmasına hizmet edecektir (Kepnekçi. 45)eğitimin demokratikleşmesinden. geniş bir dünya görüşüne sahip. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. yapıcı. ahlak. maddesi demokratik eğitim ile ilgili tüm içeriği kapsamaktadır: Madde 2 .der. 2. hür ve bilimsel düşünme gücüne. eğitim hakkının tüm vatandaşlar için ulaşılabilir bir hak olmasının. ailesini. yönetici ve öğretmenlerce öğrencilerin geldiği yer. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. köken. Eğitimin demokratikleştirilmesi ve öğrencilerin demokrasiyi içselleştirebilmeleri için. ayrım yapılmamalıdır. başta ders kitapları olmak üzere tüm eğitim materyallerinin ve eğitim yöntemlerinin demokratikleştirilmesi ile eğitim yönetimi ve denetiminin demokratikleştirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 2003.

doc 18 .40.tr/aksoy/ere/irban.251.18 kaynak: 80.ankara.59/education.edu.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->