P. 1
bağlamalar (2)

bağlamalar (2)

|Views: 784|Likes:
Yayınlayan: colmania

More info:

Published by: colmania on May 19, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

BAĞLAMALAR

1.GENEL BİLGİLER 1.1. Tanımlar Kabartma yapıları, bir akarsu yatağı veya vadisinde suyu biriktirmek, belirli bir seviyeye yükseltmek, belirli bir seviyede tutmak, başka bir yönde çevirmek gibi çok farklı amaçlara yönelik olarak planlanan sabit veya hareketli kısımları olan yapılardır. Bir kabartma yapısının memba bölgesindeki su derinliğine kabarma yüksekliği, memba ve mansap su seviyeleri arasındaki farka düşüm yüksekliği denir. Kabartma yapıları memba ve mansap su seviyelerinin karşılıklı durumları göz önüne alındığında baraj, bağlama ve taban eşiği olmak üzere üç gruba ayrılır. Barajlar yatağından başka tüm vadiyi kapatan ve akarsuyun rejimini etkileyen yapılardır. Barajlarda suyun mansaba aktarılması için özel yapılara (dip savak, dolu savak, işletme tesisleri, ... gibi)ihtiyaç vardır. Akarsuyun ancak belirli yerlerinde baraj yapılabilir. Bağlamalar, genel olarak yalnız akarsuyun yatağını kapatan, suyu biriktirmekten çok, su seviyesini belirli bir kota kadar yükselten, suyu belirli bir yöne çeviren, istenilen seviyeden arzu edilen miktarda su almayı sağlayan yapılardır. Bağlamalara savak, regülatör veya daha geniş anlamda yardımcı yapıları ile birlikte çevirme yapıları da denir. Taban eşikleri, yapı tepesi ve gövdesi sürekli olarak mansap su seviyesinin altında kalan yapılardır. Bu durumda batmış bir akım meydana gelir. 1.2. Baraj ile Bağlamanın karşılaştırılması Baraj ile bağlama karşılaştırıldığında benzer özellikleri bulunması yanında aralarında önemli bazı farklılıklar da görülür. Bunların başlıcaları: 1. Baraj akarsu yatağından başka tüm vadiyi, bağlama ise genellikle yalnız akarsu yatağını kapatır. 2. Baraj yapılış amacı ne olursa olsun suyu biriktirmek, bağlama ise suyu biriktirmekten çok, su seviyesini belirli bir kota kadar yükseltmek için yapılır. Bir kabartma yapısının hazne hacmi yıllık toplam akımın %20 sinden daha büyük olması durumunda, yapı baraj olarak isimlendirilir. 3. Baraj, suyu depo ettiğinden akarsuyun akım rejimini düzenleyici bir etki yapar ve kurak mevsimlerde minimum debiden daha büyük bir debi sağlayabilir. Bağlamanın akım rejimini düzenleyici etkisi ise çok sınırlıdır ve kurak mevsimlerde minimum debiden daha büyük bir debi alınması mümkün değildir.
1

4. Baraj sabit bir yapıdır. Baraj tepe kotu daima en yüksek hazne su seviyesinin üzerinde planlanır. Bağlamalar ise bağlama gövdesi üzerinden su aşacak şekilde sabit veya hareketli olabilir. 5. Baraj akarsuyun memba bölgelerinde ve bazen orta kesiminde belirli yerlerde yapılabilir. Bağlama ise akarsuyun mansap bölgesi de dahil genellikle her yerinde inşa edilebilir. 6. Barajların yıkılması durumunda haznede toplanan sular büyük mal can kaybına sebep olur. Bağlama gerisinde toplanan su daha az olduğundan, yıkılmaları durumunda barajlara göre daha az hasar meydana gelir. Bunun sonucu olarak baraj proje ve inşaatlarında bağlamalara göre daha katı şartnameler ve kurallar geçerlidir. 7. Baraj gövdesi mansap tarafından topuk uç noktasında bitmesine karşılık bağlamadan geçen suların yapıya ve akarsu yatağına zarar vermemesi için bağlama mansaba doğru bir düşüm yatağı ile devam eder. 8. Barajların boyutlandırılmasında statik etkiler daha önemlidir. Bağlamalarda ise statik etkiler yanında dinamik etkilerde önemlidir. 9. Sabit bağlamalarda üstlerinden su aktığından gövde profili hidrolik koşullara uygun olarak şekillendirilir. Barajlarda ise statik yönden en uygun kesit seçilir. 10. Barajlarda bağlamalara göre kabartma yüksekliği daha büyük olduğundan çevre etkileri daha fazladır. 1.3. Bağlamaların Yapılış Amaçları Bağlamalar, sulama, içme suyu temini,enerji üretimi, taşkın kontrolü, akarsu taşımacılığı, kirlilik kontrolü, gezinti ve dinlenme yeri temini amaçları için yapılabilirler. Bağlamaların yapımı ile aşağıdaki hususların biri veya birkaçı sağlanarak istenen amaca ulaşılır. 1. Memba bölgesindeki suyu belirli bir seviyeye kadar kabartarak istenilen seviyeden su almasını sağlamak, 2. Su alma ağzının önündeki su seviyesi değişimlerini azaltmak, 3. Suyu kabartarak düşüm yüksekliği elde etmek, 4. Su iletim kanalının boyunu kısaltmak, 5. Akarsu yatağındaki kıyı ve taban erozyonunu önlemek ve ilgili yapıları oyulmalara karşı korumak için akış hızını düşürmek, 6. Ulaşım yapılan akarsularda özellikle minimum debilerde gerekli su derinliği sağlamak,
2

7. Yer altı su seviyesini yükseltmek, 8. Sürüntü maddesini ve sınırlı ölçüde de olsa askı maddesini geri tutmak, 9. Akarsuyun biyolojik olarak kendi kendisini temizlemesine yardımcı olmak, 10. Suyun kabartılmasında sınırlıda olsa daima bir depolama söz konusu olduğundan, akışları düzenlemek gibi amaçlardan biri veya birkaçına hizmet etmek için yapılırlar. 1.4. Bağlamaların Çevreye Etkileri Her bağlama yapılış amacına uygun tesislerle birlikte düşünülmeli ve ekonomik yönden ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ayrıca su haklarını, mevcut tesisleri ve bölgedeki su kaynaklarını biyolojik ve diğer yönlerden ne ölçüde etkilediği, sürüntü maddesi ve buz geçişlerini ne ölçüde engellediği incelenmelidir. Tesisin yapımı veya işletilmesi sonucu ortaya çıkabilecek katı madde ve kokuşmuş çamur birikmesi, buz yığılması gibi zararlı etkiler önlenmeli, en azından azaltılmalıdır. Kabartmanın yer altı suyuna ve pınarlara etkisi araştırılmalıdır. Bağlama yapımından sonra akarsuyun mansap bölgesindeki akım şartlarında önemli değişmeler meydana gelebilir. Bağlama üzerinden mansaba geçen sular taşıdıkları katı maddelerin büyük bir kısmını kabartma bölgesinde bıraktıklarından mansap bölgesinde taban ve kıyı aşınmaları meydana gelir ve sonuçta su seviyesi düşer. Bu durum ise mansap bölgesindeki yer altı su seviyesini etkiler. 1.5. Bağlamaların sınıflandırılması Bağlamalar değişik yönlerden aşağıda olduğu gibi sınıflandırılır. a) Proje taşkın debisinin büyüklüğüne göre: 1. Büyük bağlama 3. Küçük bağlama : : Q100>500 100<Q100<500 Q100<100 m3/s, m3/s, m3/s. 2. Orta büyüklükte bağlama :

Burada Q100, 100 yılda gelen taşkın debisidir. b) Yapı ve İşletme Özelliklerine Göre: 1. Dolu Gövdeli Bağlamalar: Kabartmanın dolu gövde ile sağlandığı ve tepe noktası sabit bağlamalardır. Bu tip yapılar sabit bağlamalar ve sifonlar olmak üzere ikiye ayrılır. 2. Hareketli Bağlamalar: Kabartma ayaklar arasındaki kapaklar aracılığı ile sağlanır. Debi değişimlerinde kabartma seviyesi kapaklar ile daha hassas olarak ayarlanabilir. 3

. ekonomi.. hidroloji.katı madde debileri. minimum ve ortalama debiler. kabarma eğrisi ve taşkın su seviyeleri hesaplanır. su alma ağzı. ahşap... 1. çelik ve ahşap gibi geçirimsiz malzemeden veya bunların karışımdan yapılmış sabit veya hareketli bağlamadır (ahşap bağlama.. geoteknik. belirlenir. bağlama kapasitesi.gibi)..gibi).. su yapıları. . Geçirimsiz Bağlama: Taş. . işletme. Planlama Esasları Bağlamaların planlanması. 100. Bu aşamalarda yapılacak başlıca çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.. 3. topografya. Düşüm yatağı. . çalı. makine tekniği. Özellikle taşkın esnasındaki büyük kabarma seviyelerini önlemek için bu tür bir bağlama planlanır. çakıl geçidi ve çökeltim havuzu ile ilgili hidrolik hesaplar yapılır. Yarı Geçirimli Bağlama: Kazıkların yan yana çakılmasıyla oluşturulan kazık bağlamada olduğu gibi istenilen belirli bir kabartma seviyesini sağlamak amacıyla planlanır. ortalama eğim. 2. hidroloji. Ayrıca bağlamanın planlandığı bölgedeki doğa şartları ile de uyum sağlamasına dikkat edilir. tekerrür aralıkları 5.. Bağlama projelerinin hazırlanmasında. Topografya ilgili çalışmalar: Yatak kesitleri çıkarılır.. 10. demet gibi malzemelerin gevşek bir şekilde düzenlenmesi ile oluşturulan ve tam olarak su tutması söz konusu olmayan bir bağlamadır (Kaya dolgu bağlama. Geçirimli Bağlama: Kaya. Karma Bağlamalar: Sabit ve hareketli bağlamanın bir arada uygulanmasıdır. betonarme. hidrolik. kargir bağlama.. hidrolik ve mukavemet ile ilgili olmak üzere dört aşamalı bir çalışma yapılır.6. 4 . c) Su Geçirme Özelliğine Göre 1.3. statik. Hidroloji ile ilgili çalışmalar: Seviye ve debi gidiş ve süreklilik çizgileri. çelik kapaklı bağlama. Hidrolik çalışmalar: Anahtar eğrisi. taşkın yatağı genişliği. inşaat. 250 ve 500 yıl olan taşkınlar. hesaplanır... beton. Sabit bağlamalarda hidrolik profil belirlenir.ile ilgili hususlar göz önüne alınarak yapılır. taş. kafes bağlama.

Aynı şekilde akarsu düzenlenmesi amacıyla planlanan bir bağlama ancak akarsuyun belirli bir bölümünde yapılırsa etkili olur. fazla kazı gerektirmeyen ve su alma ağzı dış kıvrıma gelen bağlama yerleri tercih edilir. Derivasyon: Bağlama yeri seçiminde inşaat esnasındaki derivasyon da bazı durumlarda etkili olur. Kapakların. 5 . tipini ve işletme esaslarını belirleyen önemli kriterdir. bağlamanın boyutları.Mukavemet hesapları: Temel tipi ve boyutları. Bu nedenle geniş ve kararlı bir yatağı olan akarsu kesimleri tercih edilir. 3. Katı Madde ve Buz: Katı maddelerin ve buzun bağlamadan mansaba geçişini kolaylaştırmak için bağlama yeri olarak mümkün olduğu kadar düz veya en azından yatağı düzenli akarsu kesimleri seçilmelidir. kuşaklama seddelerinin yapımı zorunlu olduğundan. 6.Bağlama Yeri Seçimi: 1. Yapılış Amacı: Yer seçiminde birinci derecede etkilidir. 4. kenar ve orta ayakların statik hesapları yapılır ve inşaatına esas teşkil edecek projeler hazırlanır. Böylece su alma ağzındaki şartlar dolaylı olarak bağlama yeri seçimine etki etmektedir. işletme ve bakım masrafları genellikle fazla olur. Akarsudaki katı madde taşınımının türü ve miktarı bağlamanın yerini. bağlama altından sızma. Örnek olarak sulama suyu temin amacıyla planlanan bir bağlamanın yerini ve kabartma kotunu sulama bölgesinin konumu ve topografyası belirler. 5.7. Akarsu Yatağı: Çok dar yataklı akarsu kesimlerinde yapı hacmi küçük olmasına rağmen suyun kabarma etkisi fazla olduğundan yapım. Bir iletim kanalına su alınması durumunda. düşüm yatağı kalınlığı belirlenir. bağlama yeri olarak tercih edilmezler. Zemin Durumu: Akarsu yatağındaki zemin şartları bağlama maliyetini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğundan yer seçiminde önemli bir kriterdir. 1. 2. Topografya: Arazinin çok düz ve alçak olduğu akarsu kesimleri. su alma yapısı için yeterli yer bulunan.

temel şartları. Bağlamanın memba tarafındaki su seviyesini belirleyen kabartma kotu.8. Kabartma Kotunun Belirlenmesi Her bağlama memba tarafında su seviyesinin yükselmesine sebep olur. Alçak bağlamalar katı madde birikmesi sonucu kısa sürede dolarak etkisini yitireceğinden uygun değildir.1. enerji kırıcıların maliyetleri gibi hususlar dikkate alınarak seçilir. akarsuyun eğimi ve o andaki yataktan geçen su miktarına bağlı olarak seçilir. kabarma bölgesindeki meskun yerler. Kabarma su seviyesi ile kabarmadan önceki su seviyesi arasındaki fark 2 cm veya bağlama yapımından sonraki ve önceki su derinlikleri oranı 1. Kabarma uzunluğu. Bir bağlamada kabartma kotu.0m) esas alınarak belirlenmelidir.5-4. memba bölgesindeki yer altı ve yüzeysel su seviyelerinin müsaade edilen mevsimlik en yüksek değerleri. su temini ve atık su şebekeleri ve bölgedeki mevcut su hakları göz önünde bulundurularak ve herkese hizmet eden hedefler ön plana alınarak seçim yapılmalıdır. Özellikle tarım değeri yüksek araziler. inşaat ve işletme masraflarını azaltmak için kabartma yüksekliğini mümkün olduğu kadar büyük tutmak gereklidir. Ayrıca çökeltim havuzunun sonundaki yıkama kanalı genellikle bağlamanın mansabında akarsuya bağlandığından belirli bir yıkama hızı sağlayabilmek için bağlamanın belirli bir yükseklikte planlanması zorunludur. Kabarma seddeleri ile tarım değeri yüksek araziler korunabilir. Akarsu boyunca kademeli olarak birbirini takip eden bağlamalar öngörülmesi durumunda. bağlama yüksekliği. kabarma bölgesinin su altında kalma durumu.01 olduğu noktada kabarma etkisinin son bulduğu kabul edilir.bağlama ile bu nokta arasındaki mesafeye de “kabarma uzunluğu” denir. Bu noktaya bağlamanın “kabarma sınırı”. iletim kanalı sonundaki su yüzü kotuna kanaldaki sürekli ve yersel yük kayıplarını ve su alma yerindeki tüm yersel kayıpları eklemek sureti ile bulunur. bölgenin drenaj durumu. Su alma amaçlı bağlamalarda minimum kabarma yüksekliği çökeltim havuzundaki su derinliği (h=1. Bağlamadan memba yönüne gidildikçe kabarma yüksekliği azalır ve teorik olarak sonsuzda sıfır olur. Bu arada kabarma bölgesine katı madde birikimi sonucu kabarma kotunun zamanla yükseleceğine dikkat edilmelidir. 6 . Mevsimlik belirlenen kabarma seviyeleri hiçbir şekilde aşılmamalıdır. Kabarma bölgesinde değişik debilerde oluşacak su seviyeleri kabarma eğrisi hesapları ile belirlenmelidir.

9. Normal temellerde adi. yüksekliği. 1) Kaya. Bu durumda sızma boyunu arttırmak için özel önlemler gereklidir. Kesonlu temeller. ulaşım yolları ve meskun yerlerin bodrum katları su altında kalabilir. Genellikle bu 7 . yapının planı. Bu gibi yerlerde hareketli bağlama seçilerek kabartma kotu bir ölçüde sabit tutulabilir. Bununla beraber bağlamalar çoğunlukla kum-çakıl zeminler üzerinde inşa edilmiştir. palplanşlı ve kazıklı temeller olmak üzere dört grupta incelenir. akarsuyun akış rejimi ve katı madde debisi. Kil ve çamur üzerinde planlanan bağlama temelleri en pahalı ve güç olanlarıdır. büzülme özellikleri ve boşluk suyu basıncı göz önünde bulundurulmak ve takviye edilmek suretiyle bağlama temeli olarak kullanılabilir. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır. taşkın durumu. boyutları ve yapılış amacı. 2) Kum-Çakıl. Dağlık bölge akarsularında ve dik yamaçlı vadilerde sabit veya hareketli bağlama aynı derecede seçilebileceğinden tip seçimine diğer faktörlere bakılarak karar verilir. Zeminin çamur olması durumunda bunun kaldırılarak yerine taşıma gücü yüksek zemin doldurulması genellikle kaçınılmaz olur. 3) Kil ve Çamur. Geçirgenliğin büyük olması halinde ise alttan sızma sonucu önemli sorunlar ile karşılaşılır.10. memba ve mansap bölgesinde oturanların istekleri gibi bir çok hususlar incelenerek karar verilir. Killi zeminler. Kum-çakıl tabakasının yeterli kalınlıkta olması durumunda yüklerin zemine aktarılması ve yapının stabilitesi yönünden bir sorunla karşılaşılmaz. Bağlama temelleri zemin şartlarına bağlı olarak normal ve kesonlu temeller olarak ikiye ayrılır. Kaya. 1. olmak üzere gruplandırılabilir.1. tesisin işletme debisi. Bağlama Temelleri bağlama yerindeki temel zeminleri. 1. takviyeli. Bağlama Tipinin Seçimi Bir akarsuda planlanan bağlamanın tipine bağlama yerindeki topoğrafik ve geoteknik şartlar. Bağlama Yerinin topoğrafyası: Düz ve ovalık bölge akarsularında sabit bağlama planlanması durumunda taşkın sularının geçişinde kabarma fazla olacağından tarım arazisi. bağlama yapıları için en uygun ve ucuz temel zeminidir. normal temel tiplerinin hiçbirinin ekonomik olarak uygulanamadığı durumlarda seçilir. şişme.

Bu nedenle maksimum ve minimum debi arasındaki farkın çok büyük olması durumunda sabit bağlamalarda taşkın esnasında kabarma seviyesi çok artacağından hareketli bağlama seçimi uygun olur. Minimum ve Maksimum Debiler: Sabit bağlamalarda tepe kotu. Sabit bağlamalarda işletme ve bakım masrafları daha azdır. 4. 6. İşletme ve Bakım Masrafları: Hareketli bağlamalar kapakların açılması için ek enerjiye ihtiyaç gösteren. Katı Madde Debisi: Fazla miktarda katı madde taşınan akarsularda sabit bağlamanın memba tarafı kısa zamanda dolar ve su alma ağzından fazla miktarda sürüntü maddesi girer. 5. Su ihtiyacının karşılanması için bir haznenin gerekmediği. akımların imkan verdiği nisbette eksiksiz alınması II )Alınan suyun mümkün olduğu kadar az katı madde ihtiva etmesi . Maliyetlerin Karşılaştırılması: Yukarıda belirtilen hususlar tek tek incelenerek birbiriyle karşılaştırılır. Bağlama Yerindeki Zemin Durumu: Bağlama ve temel tipi birbiri ile yakından ilgilidir. özellikle taşkın esnasında kapaklar açılarak memba tarafında biriken katı maddelerin yıkanması ve sabit bağlama için söylenen sakıncaların giderilmesi mümkün olur. Bu nedenle katı madde taşınımı fazla olan akarsularda hareketli bağlama seçimi uygun olur. dar vadilerde hareketli bağlama planlamak taşkın debisinin geçişi bakımından uygun olur. Hareketli bağlamalarda. Herbir bağlama tipinin üstünlük ve sakıncaları belirlenir ve maliyetleri hesaplanarak inşa edilecek en uygun bağlama tipine karar verilir. I ) Temini karşılaştırılan debinin. işletme ve bakım masrafları daha büyük olan yapılardır. 2. baraj yapımının ekonomik olmadığı veya mahzurlarının bulunduğu hallerde su doğrudan akarsu yatağından alınır. 3. 8 .gibi durumlarda sabit bağlama daha ekonomiktir. Sabit bağlamalar kumlu-çakıllı zeminler üzerinde başarı ile uygulanmıştır. Hareketli bağlamalarda yalnız orta ayakların taşıma gücü yüksek zeminler üzerinde oturması yeterli olduğundan derin temel isteyen yerlerde hareketli bağlama yapımı daha uygun olur. Akarsulardan su almada iki önemli şartın yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca geniş vadilerde sabit. ihtiyaç debisinin minimum debilerde de emniyetli bir şekilde alınabilmesi için Qmin=Qmin-Qa debisi bağlama üzerinden geçecek şekilde belirlenir.

a) Sabit bağlamalar. Dolu gövdenin tepe noktası sabittir.Çok çeşitli bağlama tipleri geliştirilmiş olmakla birlikte inşaat ve işletme aşamaları bakımından bütün tipler üç bölüme ayrılabilir. Sabit bağlamalarda akarsuyun getirdiği katı maddelerin mansaba geçmesine yardımcı olmak amacıyla su alma ağzının önünde bir de çakıl geçidi öngörülür. akarsu yatağını boydan boya kapatan bir dolu gövde ile sağlanan bağlamalardır. 9 . b) Hareketli bağlamalar. ağız önüne gelen kısmında kapaklı bir bölüm bırakmak gerekir. Dolu gövde aynı zamanda taşkın sularının mansaba verilmesinde dolu savak görevini de üstlenir. Su Napı: Sabit bağlama üzerinden geçen su tabakası olup bir alt ve bir üst yüzeyi vardır. arkasında kabaracak suyun ve yığılacak katı maddelerin basıncına karşı dayanıklı ve hidrolik bakımdan uygun kesit şekline haiz bir duvardır.SABİT BAĞLAMALAR : Sabit bağlama esas itibarı ile suyun önünü kesen. Kabartma Kotu: Bağlama yapımı ile kabartılması istenen suyun minimum kabarma kotudur. 2.1Genel Bilgiler: 1. Su alma ağzı önünde sürüntü maddelerinin yığılması zamanla tıkanmaya sebep olacağı için. Sabit bağlamalarla ilgili bazı terimler aşağıda verilmiştir. Bağlama Tepe Kotu: kabartma kotundan minimum savak yükünü çıkartmak suretiyle bulunur. Çakıl geçitleri yüksek akımlarda zaman zaman açılmak sureti ile ağız önü temizlenir. Debi değişimlerinde memba bölgesindeki su seviyesi de büyük ölçüde değişir.Tanımlar: Kabartma seviyesi ve suların membadan mansaba geçişi. Bu nedenle sabit bağlamalar kabarma seviyesi değişimlerinin zararlı etkileri görülmeyen yerlerde planlanır. Savak Yükü: Bağlama üzerinden geçen suyun bağlama tepe kotu ile kabarma kotu arasındaki yükseklik farkıdır. Bu bölüme çakıl geçidi denir. 2. c) Karma bağlamalar. bağlamanın.

ters filtre.. gemi geçidi gibi yapılar planlanır. f. 10 . e. Anroşman: Bağlamanın mansabındaki akarsu yatağındaki oyulmayı önlemek için düşüm yatağından sonra belirli uzunluktaki taş ve kaya parçaları ile korunan kısımdır. enjeksiyon perdesi. Bir kıyıdan diğerine geçişi sağlayan bir servis köprüsü ön görülmesi durumunda köprü ayakları bağlama gövdesi üzerine oturtulur. 2. Bağlama Yüksekliği: bağlama tepe kotundan akarsu taban kotunu çıkarmak suretiyle bulunur. d. öngörülerek bağlama altından sızma istenilen seviyeye düşürülür. b. Çakıl geçidi dolu gövdeden sürüntü maddesini yönlendiren ayırma duvarı (gido duvarı) ile ayrılır. Bağlama Gövdesi: Akarsu yatağını bir baştan bir başa kapatarak memba su seviyesinin ayarlanmasını sağlayan yapıdır. palplanş.. c. balık geçidi. Bazen bağlama yüksekliği = Bağlama tepe kotu – Düşüm yatağı kotu olarak verilmektedir. su alma yapısı ve özel yapılardır. Düşüm Yatağı: Bağlama üzerinden geçen suyun enerjisini kırarak bağlamaya zarar vermesini ve akarsu yatağının oyulmasını önlemek için dolu gövdenin devamı şeklinde planlanan koruyucu tabakadır.. a.Maksimum Kabarma Kotu: Bağlama tepe kotuna maksimum savak yükünü eklemek suretiyle bulunur. memba örtüsü. Yüksekliğin neye göre verildiği belirtilmelidir. Sabit Bağlamanın Kısımları: Bir sabit bağlamanın ana elemanları esas bağlama yapısı. enerji santralı. Burada bir sabit bağlamanın esas yapısı ile ilgili hususlar verilmiştir. Çakıl Geçidi: Su alma ağzının önünde sürüntü maddesinin yığılmasını önlemek için akarsu yatağının en alçak seviyesinde (talveg) planlanan kapaklı geçitlerdir. Kenar ayaklar: Bağlamayı kıyılarla sınırlayan buradaki toprak etkilerini tutan ve servis köprüsüne mesnet görevi yapan istinat duvarıdır. g. Diğer Tesisler: Bağlamanın yapılış amacına bağlı olarak su alma yapısı. Sızdırmazlık Yapıları: Saplama duvarı.

11 Yapışık Olup Olmadığına Göre: . III) Bağlama Üzerinden Geçen Suyun Nap Alt Yüzeyinin Bağlama Sırt Yüzeyine a. Yapışık naplı bağlamalar. II) Bağlama Tepe Kotu ve Mansap Su Seviyesinin Karşılıklı Durumlarına Göre. Bağlama kreti (tepesi) akım doğrultusuna yaklaşık veya tam paralel ise yan savak (yanal bağlama) olarak isimlendirilir. Yapışık naplı bağlamalarda su napı bağlamaya yapışmamıştır. Kaskatlı sabit bağlamalarda bağlama gövdesi mansaba doğru basamaklı olarak inşa edilerek düşü birkaç parçaya bölünür. altında ve akım mansap su seviyesinin tesiri altında oluşuyorsa batmış akımlı bağlama olarak tanımlanır. Sabit Bağlamaların Sınıflandırılması: Sabit bağlamalar çeşitli yönlerden sınıflandırılabilir. 3-4m olduğu ve temel zemininin sağlam olduğu yerlerde uygulanır. Serbest düşümlü bağlamalarda su napı bağlamaya yapışmamıştır. c.3. Bağlama gövdesi hidrolik profil esas alınarak şekillendirilir. Böylece bağlama üzerinden geçen suyun yönü birkaç kere değiştirilerek suyun geçişi esnasındaki çarpma kayıpları ile kinetik ve potansiyel enerjinin büyük bölümü ısı enerjisine dönüşürtürülür. Kırık bağlama d. Ayrıca akarsuyun buzlanma tehlikesinin minimum olması gerekir. Kaskatlı bağlamalar olmak üzere üç gruba ayrılır. Serbest düşümlü bağlamalar. Düz bağlama b. Verev bağlama c. a. Batmış akımlı bağlamalar olmak üzere iki gruba ayrılır. b. Bağlama üzerinden geçen suyun mansaba en iyi şekilde geçişini sağlamak için bağlamanın mansap yüzeyinden düşüm yatağına geçişi yuvarlatılır. b. I) Plandaki durumuna göre a. Kısmi bağlama olarak sınıflandırılabilir. Bağlama tepe kotu mansap su seviyesi üzerinde ise serbest akımlı. Kavisli bağlama e. En fazla uygulanan sabit bağlama tipidir. Bu tip bağlamalar kabartma yüksekliğinin. Serbest akımlı.

Hesaplarda çakıl geçidi kapasitesi göz önüne alınmaz. Bu ise ancak savak yükünü arttırmak veya savak akım katsayısını büyütmek suretiyle mümkün olur. Sabit Bağlamaların Hesap Esasları: I)Bağlama yüksekliğinin tesbiti II)Bağlama genişliğinin tayini III) Bağlama profilinin (kesit biçiminin) belirlenmesi IV)Çakıl geçidi projelendirilmesi olmak üzere dört bölümde ele alınabilir. 4. En gayrı müsait durumda su alabilmek için. Durum: Qmin-Qa=Q/min>0 Bu durumda bağlama üzerinden Q/min büyüklüğünde debi geçtiğinde oluşacak savak yükü hesaplanır. 5. Durum: Qmin-Qa< O Bu durumda bağlama üzerinden su aşmayacağından bağlama tepe kotu. Bağlama Tepe Kotu ve Uzunluğunun Belirlenmesi: Kabartrma kotu belirlenen bir bağlamadan ihtiyaç debisinin iletim kanalına alınmasında kritik durum minimum debilerde meydana gelir.1 m gibi bir emniyet payı (dalga tesiri) eklenerek bulunur. Savak yükünün büyük seçilmesi durumunda bağlama 12 . 1. kabartma kotundan savak yükü çıkartılarak bulunur. Su alma ağzından istenen miktardan debinin girmesi için bağlama gerisinde suyun belirli bir seviyenin altına düşmemesi gerekir. kabartma kotu alınır veya ona 0. bağlamanın minimum akımda gerekli kabartma kotunu hasıl etmesi. Bu seviyeye bağlamanın kabartma seviyesi denir. Dolayısıyla Kabartma kotu = Suyun varış yeri kotu + isale tesislerinde yük kayıpları + Su almada yük kayıpları olmalıdır. dolayısı ile de bağlama tepe kotunun kabartma kotundan minimum nap yüksekliği kadar aşağıda yapılması gerekir. Bağlama tepe kotu. 2. Kabartma kotunu suyun götürüleceği yerin kotu.Kapaklı sabit bağlamalarda dolu gövde tepesinde kapaklar öngörülür. Bu nedenle bağlama tepe kotunun belirlenmesinde aşağıda olduğu gibi hareket edilir. tesisin en pahalı kısmını oluşturduğundan boyunun mümkün olduğu kadar kısa tutulması istenir. Bağlama gövdesi. su alma ve isale yapılarında meydana gelecek yük kayıpları tayin eder.

5-0.1 ve sivri uçlu ayaklarda yaklaşık 0.01.üzerinden geçen debinin enerjisi de büyük olacağından bağlama mansabındaki oyulmalar ve taban su basıncı artacağından birim genişlikten geçen debinin. Bağlama uzunluğu başlangıçta çakıl geçidi ve diğer yapımlarda dahil olmak üzere akarsu yatağında fazla daralma veya genişleme yapmayacak şekilde seçilmelidir.00 ile 0.) Ka: Kenar ayakların büzülme katsayısı. bt=b-2(n Ko+Ka)h eşitligi ile hesaplanır.00 olarak alınabilir. Bu durumda etkili bağlama tepe uzunluğu. Bağlama uzunluğunun büyük seçilmesi durumunda taşkın esnasında maksimum kabarma kotu küçük fakat bağlama maliyeti büyük olur.035-0. Genellikle Ko değerinin 2. III)Sabit bağlama yerine hareketli bağlama tipi seçmek. Bu durumda aşağıdaki çözümler uygulanır. Bağlama genişliğinin küçük seçilmesi durumunda ise tersi olur. II)Dolu gövde tepesinde kapaklar öngörmek.5 katı alınır.m olacak şekilde belirlenebilir. Sabit bağlamalarda servis köprüsü ayakları ve kenar ayaklar bağlama üzerinden geçen akım çizgilerinde bir büzülmeye neden olurlar.2 arasında değişir. I)Uygun zemin şartlarında taşkın esnasında 8-10 m’ ye varan savak yüklerine müsaade etmek. h : savak üzerindeki su yüküdür. Prensip olarak bağlama uzunluğu buz yığılmalarını ve erezyonu önlemek için akarsu yatağı genişliğinin 0. Burada. bt : Etkili bağlama tepe uzunluğu. n : Orta ayak adedi. Bu nedenle memba bölgesindeki meskun yerlerin ve tarım alanlarının hangi kabarma kotundan itibaren zarar göreceği ve su altında kalacağı ve bu durumun seddeler ile ne ölçüde önlenebileceği incelenerek teknik ve ekonomik yönünden en uygun bağlama uzunluğu belirlenmelidir. b : Ayaklar arasındaki toplam bağlama tepe uzunluğu.m gibi çok büyük birim debilere müsaade etmek zorunda kalınır. Ko: Orta ayakların büzülme katsayısı (bu değer yuvarlak başlıklı ayaklarda 0.6 katından daha küçük olmamalıdır. Büyük taşkın debisi olan akarsularda bu değer esas alındığında sabit bağlama değeri çok büyük çıkacağından özellikle baraj dolu savaklarında 20-30 m3/s. akım çizgilerinin bozulma durumuna göre 0. dikdörtgen kesitli ayaklarda 0. Sabit bağlama uzunluğu çok kaba bir yaklaşım olarak birim genişlikten geçen debi q=5m3/s. 13 . düşüm yatağındaki maksimum hızlar 15m/sn’ yi geçmeyecek şekilde belirlenmesi uygun olur.

Hareketli Bağlamanın Kısımları: Hareketli bağlamalar memba su seviyesini sabit tutmak veya hassas olarak ayarlamak. Yığılan katı maddeleri sürükleyecek hızların sağlanabilmesi için geçit genişliğinin 33. Bu durumda µ1=µ2 =0.2. Çakıl Geçitleri: Eşik önünde aşırı yığılmalar sebebiyle çökeltim havuzuna çakıl girmesine ve su alma ağzının tıkanmasına mani olmak maksadı ile yığılan çakılların zaman zaman mansaba aktarılması için tertip edilen kapaklı geçitlere çakıl geçitleri denir. ye kadar olan bağlamalarda çakıl geçidine bağlama yüksekliğinde bir kapak yapılır.65-0. HAREKETLİ BAĞLAMALAR 3. a) Kapaklar: Ayaklar arasını kapatarak sabit bağlamalardaki dolu gövdenin görevini üstlenen hareketli yapı elemanlarıdır. Q=µ a b √(2gh) bağıntısı ile hesaplanır. Burada. yüzen cisimlerin. kapaktan sonra alçaltılmalıdır. Çakıl geçidinin gido veya ayırma duvarı denilen bir duvarla koridor şeklinde ayrılması katı madde kontrolü için yararlıdır.75 arasında değişen orifis akım katsayısıdır. Bu durumda çakıl geçidinden geçen debi batmış orifis eşitliği olan. Genel bilgiler: 1. Yükseklikleri 2. Yüksek bağlamalarda kapakla birlikte dalgıç perde (su içine doğru uzanan betonarme bir perde) kullanılması işletme ve ekonomi bakımından avantaj sağlar. h : memba ve mansap tarafındaki su seviyeleri farkı. b : çakıl geçidinin genişliği.5m.90-0.5m. µ : 0. Bir hareketli bağlamanın esas yapı elemanları aşağıda verilmiştir. batmış bağlama eşitliği dikkate alınarak hesaplar yapılır.tutulması uygun olmaktadır. Bir çok tipi vardır. 3. a : çakıl geçidinin yüksekliği. Çakıl geçitinin üzerinde dalgıç perde mevcut değilse. Gerekirse genişlik artırılır veya iki çakıl geçidi kullanılır.1. Geçit tabanı akarsu taban seviyesinde tutulmalı. buzun. Büyük kapakların maliyeti yüksek olduğu için geçidin geniş yapılmaması ekonomik bakımdan da faydalıdır.2.95 alınabilir. sürüntü maddesinin ve taşkın debilerinin mansaba geçişlerini sağlamak gibi çok farklı amaçlardan biri veya birkaçını gerçekleştirmek için planlanır. 14 .

b) Segman veya radyal kapaklar. 2. palplanş. 3. Hareketli bağlamaların diğer yapı elemanları. Kapak tipi seçimine tesir eden faktörler şöyle sıralanabilir : 1) Bağlamanın kabartma yüksekliği. Yükseklikleri kapak yüksekliğinin yaklaşık iki katıdır. c) Silindir kapaklar. c) Kenar Ayaklar. Bu faktörlere göre kapaklarda. 1) Feyezanlarda ve donlar sırasında emniyetli kullanım. 3) Su seviyesinde hassas düzenleme sağlama. d) Sektör kapaklar olmak üzere sınıflandırılabilir. 3) Zemin özellikleri. memba örtüsü. ters filtre. d) Düşüm Yatağı. f) Sızdırmazlık Yapıları (saplama duvarı. 2) Minimum kuvvetle kolay ve çabuk hareket kabiliyeti.gibi) sabit bağlamalarda olduğu gibidir. Ara mesafeleri kapak tipine bağlı olarak seçilir. Kapak tipleri ve tip seçimi: Kapaklar biçimlerine ve hareket tarzına göre..b) Orta Ayaklar: Kapaklara ve servis köprüsüne mesnet görevi yapan ve bunların yüklerini zemine aktaran sabit yapılardır. 5) Maliyet .. 5) Güzel görünüm gibi özellikler aranır. 4) İşletme ve bakım masraflarının az olması. işletme ve bakım masrafları. 15 . 4) Bölgenin hidrolojik ve meteorolojik özellikleri. a) Düz veya düşey kapaklar. 2) Bağlamanın bürüt genişliği ve ayaklar arasındaki açıklık. e) Anroşman.

i) Kapaklar doğa görünümünü bozmamalıdırlar. g) Kapak altıdan veya klape üstünden geçen suyun dinamik etkisi. Bütün bunların yanında bir kapak her şeyden önce istenilen kabartma yüksekliğini sağlamalı.4. b) Mansap su basıncı. d) Su seviyesi hassas olarak ayarlanabilmeli. f) Hidrolik. e) Suyun kapağı kaldırma kuvveti. g) Bağlama kapakları aynı açıklıkta ve aynı özellikte olmalı. Kapak Anahtar eğrisi: Kısmen kaldırılmış kapakların altından geçen su miktarı. i) Sıcaklık gerilmeleri. Kapak özellikleri: Kapaklar aşağıdaki hususları yerine getirecek şekilde planlanır. d) Kapak veya klape üzerindeki su ağırlığı. e) Su kayıpları minimum olmalı. Kapakların projelendirilmesi: Kapakların projelendirilmesi çelik yapılarda tecrübe sahibi mühendisler tarafından yapılır. h) Kapakların işletme ve bakım masrafları az olmalı. h) Buz. Kapakların emniyetli olabilmeleri için tesir eden kuvvetlerin önem sırasına göre dikkate alınması gerekir. b) Kapak minimum kuvvetle kolay ve çabuk hareket ettirilmeli. belirli bir debiyi emniyetle geçirmeli ve kabarma seviyesini düzenleyecek şekilde düzenlenmelidir. 6. c) Kapak zati ağırlığı. statik ve dinamik yönden istenilen bütün şartları sağlamalı. 16 . c) Her kabartma seviyesinde çalışabilmeli. f) Buz basıncı. 5. Bu kuvvetler şunlardır: a) Menba su basıncı. tomruk ve navigasyon bağlamalarında gemi çarpmaları. a) Don ve taşkın durumu da dahil her zaman işletme emniyeti olmalı. Kaldırma tertibatının projelendirilmesi makine mühendisleri tarafından yapılır. kapak ve ayaklar nedeniyle akım çizgilerindeki büzülme ve suyun mansaba geçişinde bir hidrolik sıçrama meydana gelip gelmediği gibi hususlar gözönünde bulundurularak hesaplanır.

b.2 0. Q=µ .Ön projelendirmede 0. Kapak altından geçen debi.4 0.55-0. Kapak altından geçen debi . Memba ve mansap su basıncı. Kapağın kendi ağırlığı.8 0.√(2gh) Orifis bağıntısından bulunur. Kaldırma kuvvetleri.62 0.a. Serbest Akım Durumu: Kapak altından geçen akımın sel rejiminde olduğu ve sürtünmeler sonucu enerjisinin bir kısmını kaybederek yüzeysel sıçramayla nehir rejimine geçtiği durumdur. Kapaklara Etki Eden Kuvvetler: Kapakların mukavemet hesapları aşağıdaki kuvvetler esas alınarak yapılır ve işletme mekanizmasının tipi ve boyutları belirlenir. ε : Kapak arasındaki akım çizgilerinin büzülme derecesini gösteren bir katsayıdır. b. 7. c. x: Batmış akım durumu için debi düzeltme katsayısı olup. Klape veya kapak üzerindeki su yükü. a/H ε Burada. h1: ε a. b: Kapakların net genişliği.60 değeri alınır.0 1.√(2gh) Bağıntısından hesaplanır. Daha önce verilen notasyonlara ek olarak .72 1. olup kapak mansabındaki su yüksekliğidir.63 0. a. Bu değer 0.00 .a.a. Şekilde geçen h2 değeri kapağın mansabındaki su derinliğidir.µ .0 0. H: Kabarma yüksekliği. Batmış Akım Durumu: Sıçramanın kapağı bitişik oluşması durumunda batmış akımdan söz edilir.61 0. Q=x.60 arasında değişir. 17 0. tablodan alınır. Burada .b. a: Kapağın açılma miktarı. a/H oranına bağlı olarak aşağıda olduğu gibi değişmektedir. d. µ =ε/√(1+ ε.a/H) bağıntısından bulunan kapak akım kat sayısıdır. ε değerleri .

). 3. Deprem kuvveti. b) Kapakların hareket şekline göre. Isı değişimlerinin etkisi. olmak üzere değişik şekilde hareket ettirilebilir. Otomatik. k. Döner ( silindir kapak). 2. Yükleri doğrudan doğruya temele aktaran ( sektör. 1. klapeler. Yukarı çekilen ( düşey. Son üç işletme şeklinde herhangi bir arızada el ile çalıştırılabilecek bir düzenin de ön görülmesi gerekmektedir.. Statik hesaplarda normal. c) Yükleri aktarma şekline göre. Yükleri ayaklara aktaran ( düşey. 1.. 3. 8. 2.). Elektrikle. 4. Yatırılan ( balık karnı ve çatı tipi kapaklar. buz yükü. Aşağıya indirilen ( sektör. Hidrolik. Tek parçalı veya çok parçalı ( basit kiriş ve çubuk iğne).... 5. Silindir kapaklar olmak üzere gruplandırılabilir.. 4. 2. Kapaklar. . 2. 1 ile 4 arsındaki tüm hareket şeklinin değişik kombinasyonları şeklinde oluşturulan kapaklar olmak üzere sınıflandırılır. Titreşimler sonucu oluşan ek kuvvetler. 3. özel ve aşırı yükleme durumları gözönüne alınır. sektör ve balık karnı kapaklar. Yarı otomatik. radyal ve silindir kapaklar. 5. j... 1. Mesnet şartlarında değişme. h. balık karnı ve çatı tipi kapaklar. g. Buz çarpması. gemi yaslanması. Rüzgar basıncı. i. . radyal.. silindir kapaklar). gibi).. a) Kabartma sağlayan kısmın yapılış şekline göre. Kapakların Sınıflandırılması: Kapaklar çeşitli yönlerden sınıflandırılabilir.) kapaklar olarak sınıflandırılır.e. Gemi çarpması. çift kapak. . El ile. 1. klapeler. f.). Düz ( sürme kapak gibi) veya eğri yüzeyli ( radyal. 18 .

radyal ve silindir kapaklar genellikle küçük açıklıklarda uygulanır. Kapak Tipinin Seçimi : Kapak tipi seçiminde aşağıdaki faktörler göz önüne alınır. Hareketli bağlamalar kullanılan kapak tipine göre sınıflandırılırlar. İklim şartları. a. bağlama maliyeti kadar işletme ve bakım masraflarını da etkileyen önemli faktörlerdir. Buz geçişi. Bunlara hareketli bağlama denir. b. Bağlamanın doğa ile uyumu. j. Kapakların hareket mekanizması. Akarsu seviyesini kabartmak için kapaklar ve bunları tutan ayaklardan teşekkül eden yapılar da kullanılır. Kabartma yüksekliği. l. Bağlamanın işletme şartları. Sürüntü maddesi debisi. Yükleri orta ayaklara aktaran düşey. Bağlama alt yapısını mesnet olarak kullanan klape. c. k. Kapak tip ve sayısı planlama kademesinde tayin edilir. Bağlama yerindeki temel durumu. g. sektör. Kapaklar gelen debiye göre istenildiği kadar açılarak bağlama havuzundaki su seviyesi kabartma kotunda tutulur.9. balık karnı ve çatı tipi kapaklar kabarma yüksekliğinin az. i. Düşey kapaklar küçük açıklık ve büyük kabartma yüksekliklerinde tercih edilirler. 19 . Çeşitli tipte kapaklar için gerekli çelik miktarı ve kaldırma tertibatı gücünü kapak boyutlarının fonksiyonu olarak ifade eden ampirik formüller geliştirilmiştir. f. Kapakların tip ve sayısı. Yüzen cisimlerin miktarı. ayaklar arasındaki açıklık. h. Feyezanlar kapaklar tamamen açılmak suretiyle tesislere zarar vermeksizin savılabilir. kapak açıklığının büyük olduğu yerlerde uygun bir çözümdür. d. Taşkın debisinin büyüklüğü. Bağlamanın brüt uzunluğu. Bakım ve onarım maliyeti. Karar vermek için farklı kapak tiplerine göre ön boyutlandırmalar yapılarak maliyetler ampirik formüllerle hesaplanır ve ekonomik analizler yapılır. e.

√((2i-1)/2.2. K=R+G=µ . bağlama ayaklarında kendi düzleminde bulunan yuvalar içinde dikey yönde hareket eden tüm dikdörtgen kapaklar için kullanılan genel terimdir.ahşap üzerinde çelik: µ =0.25.45. A) Kapak anahtar eğrilerinin çizimi Gibi ana bölümlerde toplanabilir. Burada.10.P+G R:Sürtünme kuvveti. Taşıyıcı kirişler (Pudrelleri) çelik profiller ile teşkil edilen kapaklarda genellikle I profil seçilir.90-0. Çok değişik tipleri mevcuttur. Bunun için profillerin su yüzeyinden itibaren derinlikleri.profilin su yüzeyinden derinliği.70). Birinci sayılar yağsız. H:Kapak önündeki su yüksekliği. . 3.55-0. G:Kapağın kendi ağırlığıdır. Burada.ikinciler ise yağlı durumlar için geçerlidir. µ . hi=H.çelik üzerinde çelik µ =0. Basit Düşey kapaklar: Yukarı çekilen bu tip kapaklar küçük açıklıklar ve kabartma yükseklikleri için yaygın şekilde uygulanır. Kapak yüzey alanı genellikle 15m2 den daha küçüktür.n) eşitliği ile hesaplanır. 20 eşitliği ile hesaplanır.1. C) Proje feyezanında ayakların sebep olacağı kabarmanın hesabı.:Sürtünme katsayısı(ahşap üzerinde ahşap: µ =0. Profil yerleri herbirine eşit yük gelecek şekilde düzenlenir.Düşey Kapaklar: Düşey kapaklar.15-0. Orta ayak adedini azaltmak için kapak açıklığı 3 ile 7m arasında olmak üzere mümkün olduğu kadar büyük seçilir. P:Su basıncı.2. lastik üzerinde çelik 0.Kapak Tipleri: 3.Hareketli bağlamaların proje işleri : A) Kapak ve kaldırma tertibatının projelendirilmesi. 1.34-0. B) Ayakların biçimlendirilmesi ve statik hesaplarının yapılması. Kapağın kaldırılması için gerekli kuvvet. hi:i. K:Kapağı kaldırma kuvveti.

Kabarma seviyesi. 3.basit düşey kapağı hareket ettiren kuvveti azaltmak için dikey oluklu raylar üzerinde hareket eden kapaklardır. Tekerlekli Kapaklar: Bunlar.2. H/L =1/2 ile 1/3). Klapeli Düşey Kapak: İhtiyaç fazlası debilerin küçük olması durumunda düşey kapağın üzerinde bir klape öngörülerek kabartma yüksekliği düzenlenir. Bu tip kapaklar oldukça yaygın olarak uygulanmaktadır. Kapak açıklığına oranı H/L =1/1 ile 1/5 arasında değişir. Debinin büyük olması durumunda alt kapak da bir miktar kaldırılarak hem üstten hem de alttan akım sağlanır. Böylece kayma sürtünmesi yerine daha az olan yuvarlanma sürtünmesinin yer alması gerekir. Çift Düşey Kapaklar: Kabartma yüksekliği fazla olan bağlamalarda kaldırma kuvvetini azaltmak ve tüm kapağı kaldırmadan hem alttan hem üstten akım temin ederek su seviyesini düzenlemek için birbirinden bağımsız hareket edebilen üst ve alt kapaklar öngörülür. Bu tip kapaklar. Üst kapak mansap tarafında tertip edilerek üzerinden geçen suyun alt kapağın üzerine düşmesi önlenir. H<15m. Kapak açıklığı (L) ve kapak yüksekliği (H) basit düşey kapaklara göre daha büyük seçilebilir. üst kapak batık hale getirilerek düzenlenir. Bu tip kapakların fazla miktarda orta ayağa ihtiyaç göstermesi. Düşey kapaklarda sızdırmazlık ahşap kalas.sürtünmelerin kapak hareketini olumsuz yönde etkilemesi en önemli sakıncalarıdır. 4.2. Taşkın esnasında her iki kapak tamamen yukarı çekilir. Kapak ile ayak yuvaları arasına tekerlekli arabaların (yuva katarları) yerleştirilmesi ile Stoney kapakları elde edilir. Radyal Kapaklar: Radyal kapak (segman kapak ) sabit bir yatay eksen etrafında dönecek şekilde mesnetlendirilir.yüzen cisimleri savması için tam açılma zorunluluğu. Kapakların alt ve üstü ] profilleri ile kapatılır.n:Kapakta öngörülen toplam profil sayısıdır. 3.madeni levha ve lastik conta ile sağlanır. kapak ağırlığının. Kabarmayı sağlayan yüzey genellikle dairesel bir yay parçası ile teşkil edilir ve su basıncı bileşkesi silindir merkezinden geçecek şekilde mafsallı olarak 21 . konstruksiyon ve işletme bakımından silindirik ve düşey kapak arasında bulunur. su basıncının sebep olduğu kayma ve dönmeyi karşılayamadığı durumlarda kullanılır. 2. (L< 40 m. H<12 m) . (L<25m. Çok yaygın olarak kullanılan bu tür.

Radyal kapak. mafsalların rüsubatın aşındırıcı etkisinde olması. Kapak 70 derece eğik bir hat üzerindeki düz dişlinin dönmesi ile indirilir veya yükseltilir. Bu durumda radyal kapağın hareketi için yalnız kendi ağırlığının sürtünmelerin yenilmesi gerektiğinden kaldırma kuvveti ihtiyacı azalır.batık ve klapeli silindir kapaklar olmak üzere üç guruba ayrılır. Su seviyesini hassas bir şekilde düzenlemesi. Radyal kapağın hareketlerini temin için düz şerit dişli veya halatlar kullanılır.3 Sektör Kapakları: Bu tip kapaklar. Sektör kapaklarda sınırları verilebilir. sürüntü madde hareketinin fazla ve kapak yüksekliğinin büyük olduğu bağlamalarda kapak tipi olarak tercih edilir. taban eşikleri ve sabit bağlama üzerindeki su seviyesini sabit tutmak amacıyla seçilir. Tam silindir kapaklarda kapak açıklığı ve yüksekliği için. Sonuç olarak radyal kapaklar su basıncının büyük.2. kolu ile eklemli olmasına karşılık kapak uzunluğu boyunca mafsallıdır. 3.mesnetlendirilir. Silindir kapakları küçük tip palangalar ve dişli çark sistemi ile hareket ettirmek mümkündür. yüzen cisimleri kolayca savabilmesi. hareketli parçaların daima su altında bulunması. 3. Kabartma yüksekliğinin 6-7m olduğu yerlerde uygun bir kapak tipidir. Silindir Kapaklar: Bu tip kapaklarda saç levhalar ile teşkil edilen silindir iç kısımlarında rijit hale getirilir.2. Bunlar daima su altında kalırlar ve açık (inik) durumunda bağlama kretine uyacak şekilde planlanır. Böylece döndürme momenti önlenmiş oluşur.4. kabartma yüksekliğine (H) oranı D/H=3/4 olarak seçilmesi durumunda titreşim kuvvetleri minimum olduğu tespit edildiğinden kapağın projelendirilmesinde bu hususa dikkat edilmesi uygun olur. L<50m ve H<15m sınır değerleri verilebilir. tabanda ve memba yüzünde geçirimsizliğin sağlanmasının güçlüğü gibi mahzurları mevcuttur. H<5m ve L<50m 22 . Silindir kapaklar basit. Çok sağlam zemin üzerinde inşa edilen bağlamalarda kapakların hızlı işletilmesi gerektiği durumlarda kapak tipi olarak seçilebilir. Sabit altyapı ve bağlama gövdesinden açılan derin yuvalara girerler. Silindir çapının (D). otomatik kontrol edilebilmesi ve orta ayakların fazla yüksek olmaması gibi üstünlükleri yanında fazla sürüntü maddesi taşınan akarsularda kullanılmaması.

Çatı Kapaklar: Basınç tesiri ile kendi kendine mekanik olarak çalışan bir bağlama tipidir. su seviyesini hassas şekilde düzenler ve yüzen maddeleri çok az bir su kaybı ile mansaba verebilir.6. Kabartma yüksekliği 3-4m olan hareketli bağlamalarda kapak tipi olarak seçilebilir. Balıkkarnı kapaklar genellikle L<55m. Basit Kiriş Kapaklar: 5-6m açıklıklı ve 2-3m kabarma yüksekliği olan düşey kapaklı bağlamalarda dikdörtgen kesitli düşey yedek kanallar öngörmek yeterlidir. servis yolu veya başka bir destek çerçevesine 23 . yukarı uçlarının ise bir köprü. kapakların boyanması.5. Çatı kapaklar. Kapak işletme mekanizması bağlama kretinden aşağıda ise dişli çark sistemi ile. sızdırmazlığı sağlayan kısımların değiştirilmesi gibi nedenlerle suyun bağlamanın belirli bölgesinden uzak tutulması gerekir. Bu amaçla yedek kapaklar ön görülür. yukarda ise zincir dişli sistemi ile işletilir. a.2. H<6m olan yerlerde kullanılır.7. Yedek Kapaklar: Bağlama tesislerinin zaman zaman bakım ve onarımının yapılması.2. ahşap kalas. Balıkkarnı kapaklar. Balıkkarnı Kapaklar: Kapak açıklığının çok büyük olması durumunda burulma momentlerine karşı mukavemeti fazla olan balıkkarnı kapaklar tercih edilebilir. b. her iki tarafı yatayla yaklaşık olarak 400 açı yapacak şekilde tabana boydan boya mafsallı olarak tesbit edilen memba ana klapesi ve mansap tali klapesinden oluşur. Don tehlikesi olan ve fazla miktarda ince sürüntü maddesi taşıyan akarsularda kullanılmaları uygun değildir. Çubuk Kapaklar: Çubuk (iğne) kapaklar. 3. Ekonomik olarak kullanılabilecekleri yükseklik 4. 3.0m mertebesindedir.3. çelik boru veya profillerin su sızdırmaz şekilde genellikle 5:1 eğimli olarak yan yana dikilmesi ve aşağı uçların bağlama tabanındaki bir eşiğe.2. Yükün bütün bağlama yapısına dağılmış olması ve küçük kabarma yüksekliklerinde hassas düzenleme sağlaması gibi üstünlükleri yanında kapak ve işletme mekanizmasının daima su altında kalması mafsalların aşınması ve uzun bir alt yapıya ihtiyaç göstermesi başlıca mahsurlarıdır. İhtiyaç durumunda buralara sürme kalaslar üst üste kaydırılarak yerleştirilir. Uygulama sınırları L<35m ve H<6m olarak verilebilir.

Kapaklar en yüksek su seviyesinden 0. Ha=hmax+he İfadesi yazılabilir.3.0m daha yüksek yapılarak bir hava payı bırakılır. hmax: mak. Genellikle büyük açıklıklarda ve orta büyüklükteki kabartma yüksekliklerinde (yaklaşık 5m ye kadar) tercih edilir.dayandırılması ile oluşturulur.16 0. Orta Ayakların Boyutlandırılması: Hareketli bağlamaların en önemli yapı elamanlarından biri olan orta ayaklar.13 Orta ayak genişliği büyük ölçüde seçilen kapak tipine bağlı olup minimum genişliği 2m.0m arasında değişir. 3.5-1. maksimum genişliği ise 6-7m olarak verilebilir. Kabartma yüksekliği. kapaklara gelen yükleri zemine aktarmak. Düşey yönde hareket eden kapakların kullanıldığı bağlamalarda kapakları çeken mekanizmalar orta ayağın üstüne yerleştirildiğinden kapak yüksekliği (hk) maksimum su yüksekliğine eşit kabul edilmek suretiyle minimum orta ayak yüksekliği.25 0. kapakları hareket ettiren mekanizmaları taşımak gibi önemli görevler üstlenir. he : Emniyet (hava) payı olup minimum değerleri 0. Orta ayakların minimum yüksekliği için.20 0.12 0. Ha=hmax+ hk+he=2 hmax+ he İfadesiyle hesaplanır. Bununla beraber bazı durumlarda düşüm yatağının ortasında da son bulabilirler. Orta Ayaklar: 1. Burada.10 0. Orta ayaklar düşüm yatağının sonuna kadar uzatılarak boyları belirlenir. Kapak Açıklığı L(m) 10 20 30 Kabartma Yüksekliği 3 7 3 7 3 7 Ayak genişliği/Kapak Açıklığı=ba/L 0.5-1. Orta ayakların genişliği için ön projelerde aşağıdaki değerler esas alınabilir. kapaklara mesnet görevi yapmak. 24 .

Genellikle daire ve ya daire parçalarının bileşimi şeklinde yapılır. Burada. Kapak tipi ve temelin taşıma gücü gözönüne alınarak en büyük açıklık seçilir. A: Ayak enkesit alanı. kapağı hareket ettiren mekanizmanın ağırlığı. Orta ayaklarda esas kapak veya yedek kapaklarla ilgili birçok yuva mevcuttur. 25 .5x 0. Ayak tabanındaki farklı gerilmeler nedeniyle yuvalarda kayma ve çekme gerilmeleri meydana gelir. kapak ve orta ayağa etki eden su basıncı. genişliği ise 1 ila 4 m arasında değişir ve bağlama tabanında ayak tepesine kadar devam eder. servis köprüsü ağırlığı ve taban su basıncıdır. σ=N/A+Mx/Wx+My/Wy eşitliği ile belirlenir. ayağın kendi ağırlığı. Kapak çeşidine bağlı olarak bu yuvaların derinliği 0. Yedek kapaklar için yuva boyutları 0. Ayakların Projelendirilmesi: Orta ayaklar arasındaki açıklık kapak boyutları ile yakından ilgilidir. Ayaklarda meydana gelen en büyük gerilmeler. buz ve rüzgar basıncı kuvvetleridir. My. MX. Yuva kesitlerinde çatlak meydana geleceği göz önüne alınarak kayma ve çekme gerilmelerinin demir donatı ile karşılanacağı dikkate alınarak hesap yapılmalıdır.2.7-2 m. N: Toplam düşey kuvvetler. Orta ayakların memba uç kısmı (burnu) suyu karşılayacağı için akıma karşı minimum direnç gösterecek şekilde projelendirilir. Ayaklara düşey yönde etki eden başlıca kuvvetler. kapak ağırlığı. Yatay yönde tesir eden başlıca kuvvetler ise. Ayaklar arasında büyük akış hızları meydana gelmesi durumunda ayak yüzeyindeki betonun aşınmasını önlemek için sert taşlar ile kaplama yapmak gerekir.5 m olarak seçilir. Ayakların boyutlandırılmasında inşaat. işletme ve onarım esnasındaki yükleme durumları yarı ayrı gözönüne alınır. Wy : Akım doğrultusuna dik eğilme momenti ve mukavemet momentidir. Bu gerilmeleri minimuma indirmek için kapak yuvaları mümkün olduğu kadar ayağın memba kısmında teşkil edilir. WX : Akım doğrultusundaki eğilme momenti ve mukavemet momenti.

∂2 ψ/∂. Bu tanelerin hareketi ile meydana gelen gözeneklerden daha büyük tanelerde taşınır. 5. Akarsu yatağının bir kısmı sabit bir kısmı da hareketli bağlama ile kapatılır. Akarsuyun minimum debisi alınan debiden büyük ise sızma kayıplarına ehemmiyet verilmeyebilir. Darcy kanununa uyduğu temel kabulleriyle bağlama altından sızan suyun tüm karakteristik değerleri teorik olarak potansiyel akım teorisiyle incelenebilir. Bu süreç devam ettiği takdirde zemin gözenekli bir hal alır ve borucuklar teşekkül eder. Bir akım ağında herhangi bir noktada akım çizgisiyle eşpotansiyel çizgisi birbirine diktir.Y2=0 şeklindeki Laplace differansiyel denklemleri ile verilbilir.Akım Ağının Belirlenlemesi: İdeal akışkanlarda akım hızının bir f fonksiyonun gradyeni olarak ifade edildiği akımlara potansiyel akım denir. Akım ağının matematiksel ifadesi.1. 3. Bunların oluşturdukları ağa akım ağı denir. 2. ∂2φ /∂. Bu tip bir bağlama da karma bağlama sayılabilir. 1. Akım ağının çizilebilmesi için ele alınan sızma probleminin hidrolik sınır şartlarının belirlenmesi gerekmektedir.Y2=0 . akış olayının düzlemsel bir plan içinde cereyan ettiği ve hızlar küçük olduğundan laminer akımın geçerli olduğu.Suyun içinden aktığı zeminin homojen olduğu. Geçirimli zeminlere oturan bağlamalarda zemindeki sızmalar önemli problemler doğurur. dolayısıyla daha pahalı yapıların inşasını gerektirir. φ ve ψ fonksiyonları sıra ile akım ve potansiyel fonksiyonlarıdır.GEÇİRİMLİ ZEMİNLERDE BAĞLAMA İNŞAATI: 5. Fakat sızan sular zemindeki ince tanelerin yıkanmasına sebep olur. Akarsuyun taban yüzeyi bir eşpotansiyel çizgisidir. su napının atmosfer basıncına sahip olduğu en üst akım çizgisidir. 26 . Potansiyel akımda rastlanan en önemli sınır şartları aşağıda verilmiştir. Taban su basıncının büyük olası daha ağır.4.X2+∂2φ /∂. Bazen da kapaklar sabit bağlama savağı gibi biçimlendirilen yüksekçe bir eşik üzerine yerleştirilirler. Geçirimsiz yüzeyler bir akım çizgisidir. Borulanma dnen bu olay düşüm yatağının ve dolayısıyla bağlamanın stabilitesini etkiler.X2+∂2 ψ/∂. Sızmanın sebep olduğu bir başka problem büyük taban su basınçlarına hasıl olmasıdır.KARMA BAĞLAMALAR: Karma bağlamalar sabit ve hareketli bağlamanın karışımından ibarettir. Serbest sızma yüzeyi.

5 3.Sızmanın borulanma etkisi sızma yolunu uzatmak suretiyle önlenebilir.8 Lane’ nin sızma ile ilgili çalışmalarda ulaştığı sonuçlar şöyle özetlenebilir: a) Yapılan kritik sızma yolu yatay uzunlukların üçte biri ile düşey uzunluklar toplamına eşit bir ağırlıklı mesafedir. 450’den büyük açılı uzunluklar düşey diğerleri yatay kabul edilir.0 6.5 3.0 1.0 3. b) Ters filtreler ile dren menfez veya boruları kullanıldığı takdirde tavsiye edilen C değerleri %10 küçültülebilir. Lane.5 7. 27 . a) Bağlama arkasındaki zemin (menba örtüsü) ile kaplanarak.0 5.0 2.0 2. Zemin Cinsi Çok ince kum veya silt İnce kum Orta kum Kaba kum Küçük çakıl Orta çakıl Kaba çakıl Çakıllı kaya parçaları Yumuşak kil Orta kil Sert kil C 8. borulanma olmaması için gerekli sızma yolu uzunluğunu menba ve mansap su seviyeleri farkının bir fonksiyonu olarak Lg = C. Taban suyu basıncını azaltmak için ise ters filitrelerle donatılmış menfes ve dren boruları kullanılır. c) Palplanş çakılarak veya parafuy (saplama) duvarı yapılarak gerçekleştirilebilir. daha önce yapılan çalışmaları da değerlendirmek suretiyle. Sızma yolunun uzatılması.0 4. b) Düşüm yatağı gerekenden daha uzun yapılarak.hf Şeklinde ifade etmiş ve C için tablodaki değerler verilmiştir.

palplanş v. gerekli sızma yolu uzunluğundan küçük çıkarsa aradaki fark menba örtüsü. Eğer mansapta zemin tamamen geçirimsiz bir tabaka ile kaplanmış olsa hiç sızma olamayacak ve bu noktada basınç hidrostatik basınca eşit olacaktır. Toplam potansiyel çizgisi aralık sayısı Nd ile gösterilirse bir aralığa tekabül eden potansiyel farkı ∆h = hf / Nd olur. Zemin çizgileri birer eş potansiyel çizgisi ve geçirimsiz tabaka çizgisinin de akım çizgileri arasında kalan alanların mümkün olduğu kadar kareye yakın olması arzu edilir. uzunluğunun 3.Nc şeklinde hesaplanır. (a) daki esaslara göre bulunan ağırlıklı sızma yolu uzunluğu L. Bu dörtgen alanların köşelerinden geçen çizgilerin de düzgün eğriler olması gerekir. Bu denklem dik olarak kesişen iki eğri takımını gösterir.c) Taban su basınçları. kullanılarak kapatılır. Akım çizgilerine dik eğrilere eş potansiyel çizgileri denir. Gerekli sızma boyunun sağlanması için menba örtüsü kullanılırsa.s. Zemin seviyesinden hc kadar aşağıda bir c noktası düşünelim. yapı ile zemin arasındaki çizgi boyunca basınç azalmasının menbadan mansaba doğru ağırlıklı mesafelerle orantılı olduğu kabul edelerek hesaplanabilir. Menba ve mansap su seviyeleri farkı ( toplam hidrolik yük ) hf olsun. Bu özellik bir kriter olarak kullanılarak akım ve eş potansiyel çizgileri değiştirilerek ideal bir akım ağı elde edilmeye çalışılır. palplanş çakılacaksa palplanş boyunun (Lg-L)/2 kadar olması gerekir.∆h.X2+∂2φ /∂. 28 . Sıma dolayısı ile basınç düştüğü için noktadaki basınç hidrostatik basınçtan potansiyel farkı kadar az olur. Tabanın belirli noktalarında basınç bu şekilde hesaplanarak taban su basıncı diyagramı çizilir. potansiyel akım kabul edilerek Laplace denklemi diye bilinen ∂2φ /∂. Homojen bir zeminde sızma.Z2=0 diferansiyel denklemi ile temsil edilebilir.(Lg-L) kadar. Bir eş potansiyel çizgisi üzerinde piyezometrik yükseklik sabittir. Menba taraftan c noktasına kadar mevcut potansiyel çizgileri aralık sayısı Nc ile gösterilirse c de basınç Pc Pc = hf + h2 + hc –( Nc / Nd ) hf = hf + h2 + hc . Eğri takımının biri akım çizgilerine tekabül eder. Taban su basıncı dağılımı Lane’nin teklif ettiği gibi basınç düşmesine ağırlıklı mesafelerle orantılı olduğu kabulüne dayanılarak bulunabileceği gibi akım ağı çizilmek suretiyle de hesaplanabilir.

Hidrolik sıçramadan sonraki su derinliği momentum prensibinin uygulanması ile bulunur.Bütün debilerde h2<h3 olması hali 29 . q ise birim genişlikten geçen debidir.3. baraj dolu-savağı. 1. Dikdörtgen kesitli yatay bir kanalda bu derinlik h2= -h1/2+√(2q2/gh1+h12/4) denklemi ile hesaplanır. dolu-savak.4. Sel rejiminde akım yatak taban ve kıyılarında oyulmalara sebep olur. b) Zararlı enerjinin en kısa mesafede kırılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması. Düşüm yatağı tipleri: Bağlamaların mansabında meydana gelen üç sıçrama durumu yukarıda anlatılmıştır. Kayalar. 5. suyun kinetik enerjisinin büyük kısmı aşırı çevrintiler dolayısıyla ısıya dönüşerek kaybolur. Zayıf zeminlerde 1m/sn civarındaki hızlar bile önemli oyulmalar meydana getirir. Oyulmalar yapıların stabilitelerinin bozulmasına dolayısıyla harabolmalarına ve yıkılmalarına yol açar. çoğunlukla oyulmaya karşı dayanıklı ise de tortul kayalar büyük hızlarda hırpalanır ve zamanla oyulmaya maruz kalır. dip-savağı gibi yapıların önlerine oyulmalara mani olmak maksadı ile inşa edilen yapılara düşüm yatağı denir. Sıçrama sırasında. 5. Hasıl olacak sıçrama tipi debiye bağlı olarak değişebilir. gerektiği yukarıdaki açıklamaların ışığı altında ortaya çıkmaktadır. zararlı enerjinin kırılmasında hakim rol oynar.2. Sabit bağlamalarda h1 Bernoulli teoremi kullanılarak bulunabilir. Bağlama. Düşüm yatakları: Sabit bağlama savağı. a) Azami enerji kırılmasını sağlayacak bir sıçramanın veya çevrintilerin meydana getirilmesi. Hidrolik sıçramanın enerji kırıcı etkisi: Büyük yüklerin doğurduğu hızlı akımlar normal yatak şartlarında fazla devam edemez.Bütün debilerde h2=h3 olması hali 2.5. Karşılaşılması mümkün beş durum vardır. Burada h1 sıçramadan önceki su derinliği. taban eşiği yapıların üstünden akan ve bağlama kapaklarından veya baraj dip savaklarından çıkan sular büyük potansiyel enerjilerin çok az kayıpla kinetik enerjiye dönüşmesi dolayısıyla sel rejiminde akarlar. Bu sebeple hidrolik sıçrama. bir hidrolik sıçrama ile rejim değişikliği olur. Düşüm yataklarının oyulmaya karşı etkilerini azamiye çıkarmak ve oyulma problemini ekonomik şekilde halletmek için.

Dolayısıyla bağlama önünün düz bir beton tabakası ile kaplanması yeterlidir.k. Sınıf: Sıçrama anahtar eğrisinin tamamen mansap anahtar eğrisi altında kalması bütün debilerde sıçramanın batmış olacağını gösterir. büyük debilerde h2<h3 olması hali 5.cos• )X((√(((8. Havuz tipi düşüm yataklarının dayandığı prensip yatağı h2-h3 kadar aşağı indirmek sureti ile sıçramadan sonraki su yüzü ile mansap su yüzünü aynı seviyeye getirmektir.Küçük debilerde h2<h3. Geriye doğru çevrintiler sürüntü maddelerini tekne içerisine sıçratabilir. Bu denklemde. Alçak tekne tipi düşüm yatakları da kullanılabilir.Küçük debilerde h2>h3. Sınıf: Sıçrama anahtar eğrisinin tamamı mansap anahtar eğrisinin üstünde kaldığı takdirde havuz tipi. Tekne tipi düşüm yatakları suyu mansaba fırlatırlar. varsa gözlem vericilerinden faydalanmak daha uygun olur. Meyilli düşüm yataklarında sıçramadan sonraki su derinliğinin hesabı için . Bu maddeler tekneyi aşındıracağı için çıkışlarını kolaylaştırmak gerekir. blok engelli veya tali bağlamalı düşüm yatakları kullanılır. Meyilli düşüm yataklarında eğim. Havuz 30 .Bütün debilerde h2>h3 olması hali 4.3. Bu tip yapılara düz düşüm yatağı denir. Mansaba düşen su bir miktar oyulmaya sebep olursa da çevrintiler kazılan maddeleri bağlamaya doğru sürükleyeceğinden tehlike doğurmaz. 1.k alınabilir. bütün akımlarda sıçramanın düşüm yatağı üzerinde kalmasını sağlayacak büyüklükte olmalıdır.58-0.021. ortalama ve minimum debinin hasıl edeceği h2 ve h3 değerleri hesaplanarak sıçrama ve mansap anahtar eğrileri çizilir. h2=h1/(2. Sıçrama anahtar eğrisinin tamamı mansap anahtar eğrisinin altında kaldığı takdirde bir başka çözüm de düşüm yatağını tekne biçiminde tertip etmektir. 3.cos3• )/(1-2φ tg• ))+1)-1) denklemi kullanılır. Bu tip yapılara meyilli düşüm yatağı denir. k=Fr12=V12/(gh1) ve Fr1<50 için φ =2. Sıçramanın düşüm yatağı üzerinde tam teşekkülünü sağlamak için yanlara akımı sınırlayan duvarların ve yatak sonuna küçük bir eşiğin yapılması uygundur. Sıçramayı serbest teşekkül ettirebilmek için düşüm yatağının eğik olarak yapılması iyi bir çözümdür. büyük debilerde h2>h3 olması hali Düşüm yatağı tipinin seçimi için maksimum. Sınıf: Sıçrama ve mansap anahtar eğrilerinin üst üste düşmesi bütün debilerde ideal bir sıçramanın olacağını gösterir. Mansap anahtar eğrisinin çiziminde. 2.

Bu formüller aşağıda verilmiştir. dolayısıyla da sıçramadan sonraki derinliği azaltmaktır. tali bağlama önündeki sıçramanın h 2 derinliği ise h3 e eşit kılınır.5h2 L=6.5(1. Ancak küçük debilerde sıçramanın boğulmasını önlemek için yatağa yeterli bir eğim verilmesi gerekebilir. Blokların şaşırtmalı biçimde tertibi daha iyi sonuç verebilir. Küçük yapılarda tali bağlama yerine eşik yapılması uygundur.Sınıf: Sıçrama anahtar eğrisi küçük debilerde mansap anahtar eğrisinin altında büyük debilerde ise üstünde kaldığı takdirde düşüm havuzu veya tali bağlamalı düşüm yatağı uygun olur.eşiğinin sebep olacağı kayıp dikkate alınırsa.5. 5.Fr1 L=Ho(h2-h1) L=4. Sıçrama uzunluğunun hesabı için bir çok ampirik formül geliştirilmiştir. Dolayısıyla tabi bağlamanın yüksekliği tayin edilirken kabartma kotu olarak h2 alınır. Sınıf: Sıçrama anahtar eğrisinin küçük debilerde mansap anahtar eğrisi üstünde büyük debilerde ise altında kalması halinde. 4. havuz derinliğinin 0. Sıçramadan sonraki su derinliğinin mansap su derinliğinden fazla olması halinde bir çözüm de savak uzunluğunu artırarak yükü. duruma göre bloklar veya eşiklerle techiz edilmiş meyilli düşüm yatakları veya tekne tipi düşüm yatakları kullanılabilir.2(h2-h1) L=2. Bu durumda sel rejimindeki akımın enerjisini kırarak sıçramanın yakında teşekkülünü sağlamak için yatak üzerine bloklar yapılır.9h2-h1) Düşüm yatağı uzunluğu bu formüllerden biri veya benzer formüllerden hesaplanabilir. 5. 31 .h1. L=6. Tali bağlamanın önüne de düşüm yatağı yapılmalıdır. Böylece tam bir sıçrama suni olarak teşekkül ettirilmiş ve zararlı enerji kırılmış olur. Tali bağlamlı düşüm yataklarında h1 derinliğindeki hızlı akımın etki edeceği sıçramanın h2 derinliği küçük bir bağlama veya eşik arkasında suyun kabartılması ile temin edilir.Düşüm yataklarının boyutlandırılması Düşüm yataklarının uzunlukları sıçramanın teşekkül edeceği yere bağlıdır.75(h2-h3) kadar olması yeterlidir.

la/b=k.5-4. Farklı sıçrama tiplerine göre takip edilecek yol aşağıda özetlenmiştir.7. Emniyet için hesapta bulunan kalınlıkların 1.5 salınımlı sıçrama 4.Fr=1-1.5/h21.Sızma Suyu Miktarı: Homojen bir zeminde iki akım çizgisi arasından (bir akım borusundan) birim genişlikten sızan su miktarı Darcy Kanunu esas alınarak. Taban su basıncı dağılımı bilindiği taktirde yatak kalınlığının hesabı çok kolaydır. 1.72.Düz veya dişli eşiklerin blok engellerin konum ve boyutlarının belirlenmesi için de bir takım ampirik bağıntılar mevcuttur. Tekne tipi düşüm yataklarında profilin eğrilik yarıçapları da tecrübeye dayanılarak tayin edilir. h2 sıçrama yüksekliğine ve v2 sıçramadan sonra ortalama hızı göstermek üzere. ∆q=vA=k.25 katı alınır.Hidrolik sıçrama tipleri: Yatay tabanlı kanallarda meydana gelen hidrolik sıçramalar farklı şekillerde olabilirler.0 karalı sıçrama 5.5-9. Buresu of Reclamalione nin çalışmaları sonunda sıçrama tipleri Fr sayısına bağlı olarak tasnif edilmiştir. Burada ∆q :Bağlama altında iki akım çizgisi arasından sızan su miktarı.6.5 zayıf sıçrama 3.(H01.8.Fr>9.a. v :Sızma hızı.7 dalgalı sıçrama 2.) formülü ile hesaplanabilir.H/(b.Fr=4. Düşüm yatağı kalınlığının tayininde ise yatağın zati ağırlığı ve üzerindeki suyun ağırlığı sayesinde taban su basıncına karşı koyduğu düşünülür.Düşüm yataklarının anroşmanla korunması Düşüm yataklarının sonunda oyulmalarını önlemek için anroşman yapılır. 5.∆h.0 şiddetli sıçrama Düşüm yatağı projelendirilmesinde bu sıçrama tiplerinin hepsiyle karşılaşmak mümkündür. Ho enerji yüksekliğini. En güvenilir yöntem model deneyleri yapmaktır.5).v2 (m.Fr=2.n) eşitliği ile hesaplanabilir. 5.Fr=1.7-2. 5. anroşman boyu La=1. 32 .

H+y) eşitliği ile hesaplanır.9. H : Toplam yük kaybıdır (n. Herhangi bir A noktasındaki basınç değeri. Sızma Suyu Basıncı: Bağlama altında çizilen akım ağı yardımıyla taban su basıncı dağılımı da belirlenebilir. Sonuç olarak bağlama tabanında akım ağı çizildikten sonra yukarıdaki formül eşitliği yardımıyla birim genişlikten birim zamanda sızan su miktarı kolayca hesaplanır. 33 . ∆h:İki eş potansiyel çizgi arasındaki yük kaybı (potansiyel düşümü). q=m.k. ni: Membadan mansaba doğru numaralandırılan potansiyel çizgisinin A noktasındaki nin aralık numarası. 5. b : Bir akış alanının akım çizgileri doğrultusundaki kenar uzunluğu (iki eş potansiyel çizgi arasındaki uzaklık). 5.Kritik Sızma Boyu: Bağlamanın altından sızan suyun akış hızı belirli bir kritik değerin üzerine çıkarsa zemin parçacıklarını da beraberinde sürükleyerek temelin altında erozyon meydana gelmesine sebep olur ve sızma basıncı tesiriyle mansap eteğindeki zemin kütlesi yukarı doğru kalkabilir ve tünel şeklinde geçitler(su damarları) oluşabilir.A :Akım yönüne dik birim kesit alanı. ∆q=m.H/n eşitliği ile hesaplanır. H: Memba ve mansap su seviyeleri farkı n: Potansiyel çizgilerin toplam aralık sayısı.10. a : Akış alanının akım çizgilerine dik yöndeki genişliği (iki akım çizgisi arasındaki uzaklık). P=γ ((1-ni/n). Burada. ∆h). Bu şekilde oluşan borulanma olayı sızma boyunu suretiyle önlenebilir. y: A noktasının mansap su yüzeyinden itibaren ölçülen derinliğidir. toplam akım çizgisi aralık sayısı m ve akım alanlarının kare şeklinde olduğu (a=b) esas alınarak bağlama altındaki birim genişlikten sızan su miktarı. n : Eş potansiyel çizgilerinin toplam aralık sayısı. Kritik sızma boyu ilk defa Bligh tarafından incelenmiştir. k :Geçirimlilik katsayısı. Akım çizgileri arasından geçen debiler birbirine eşit.

5 3. 2.H eşitliği yardımıyla hesaplanır. Daha sonra Lane .0 2.0 6.6 5. 2. C: zemin cinsine bağlı sızma katsayısı.sızma boyu için L=C.0 3. 1.. Memba ve mansap su seviyeleri arasındaki farkı azaltmak. H: memba ve mansap su seviyeleri arasında oluşabilecek en büyük yükseklik (basınç) farkıdır.5 7. Temel zeminin geçirgenliğini azaltmak.BAĞLAMALARDA ÖZEL YAPILAR: 1. C katsayıları (Lane) için aşağıdaki değerler verilebilir. şeklinde sıralanabilir.6 Zemin Cinsi İnce çakıl Orta çakıl Kaba çakıl Kaya (taş ve çakıl) Kil C 4. geçirimsiz memba örtüsü.eşitliğini aynen kullanmakla beraber sızma boyu ve C katsayılarını yeniden tanımlamıştır. silt İnce kum Orta kum Kaba kum Lem C 8.0-1. 4.borulanma olayında.11. Lane. palplanş.düşey uzunlukların kendisi..Zeminlerde müsaade edilen birim boydaki maksimum basınç değişimi 1/C olmak üzere borulanma olmaması için minimum sızma boyu. 3.gibi). Zemin Cinsi Çok ince kum.Taban Su Basıncının Azaltılması: Bağlamalarda taban su basıncını (alttan kaldırma kuvvetini) azaltmak amacıyla alınabilecek başlıca önlemler. Eklüz.300 civarındaki yapı üzerinde yaptığı inceleme sonucunda . 6. L=C. L=L düşey+ L yatay /3 ifadesi ile hesaplanır.yatay uzunlukların ise üçte biri esas alınarak. Sızma boyunu uzatmak (saplama duvarı. Bu durum zeminlerde düşey yönde oluşabilecek en büyük geçirgenliğin yatay yöndeki geçirgenliğe göre daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır. Lane metodunda kritik sızma boyu. Tabanda filtre teşkil etmek.sızma çizgisinin düşey kısımlarının yatay kısımlarından 3 kat daha etkili olduğunu tespit etmiştir. Su alma yapısı.H . Burada. L: minimum sızma boyu .0-1.0 3.5 3. 34 .0 5.

7.0 m kadar bir su derinliği olmalıdır.1. Perdeler düşey. Üstleri genellikle kapatılmaz.maksimum eğimleri 0.7m.5-0. dolu gövde ve çakıl geçidinden bir ayrım duvarı ile ayrılır. Ayrıca girişte bir aydınlatma düzeni yapılır.3. 7. genellikle 2m genişliğinde.3m olarak planlanır.5-2. Sal (tomruk) geçidi. Girişinde düşü yapılarak su sesiyle balıklar çağrılır.2m3/s mertebesindedir. kütük ve tomruk taşınan akarsularda inşa edilen bağlamlarda dolu gövde üzerinde bırakılan geçittir. Halbuki hareketli bağlamalarda feyezanlar kapakların tamamen açılması ile yapılara zarar vermeksizin savılabilir.2)-12 m ve taban eğimi 1/50(en fazla 1/20)-1/100 olacak şekilde projelendirilir. 4. gezgin balıkların bulunduğu akarsulardaki bağlamalarda balıkların memba ile mansap arasındaki geçişlerini sağlamak için için öngörülür. Sal geçidi.07 ve her 3 m` lik kot farkında bir dinlenme havuzu öngörülür.BAĞLAMA TİPİNİN SEÇİLMESİ Bağlama tipinin seçimine tesir eden ana faktörler ve nasıl mütalaa edildikleri aşağıdaki paragraflarda anlatılmıştır. Girişlerinde en az 1. Kayak geçidi. Balık Geçidi.yarıklı veya max Ø 0. Balık geçitleri dikdörtgen kesitli. 5.2.3-1. 7. Bu sebeple geniş ve yüksek yamaçlı vadilerde sabit bağlama aksi takdirde hareketli bağlama daha uygun olur. Balık geçitleri kenar duvarlarının yanında yer alırlar. Balık geçitlerinden geçen su miktarı 0. Kademe perdeleri beton veya ahşap olabilir. Sabit bağlama yapıldığı takdirde kabarma büyük olur ve taşmaların önlenmesi için sedde yapılması gerekebilir. tabanı 1/10-1/30 eğimli ve su derinliği 0. Topografik Yapı: Bağlama arkasında suyun aşırı derecede kabarması taşmalara sebep olabilir. Girişte bir kapak öngörülür.40m çapındaki delikler şaşırtmacalı olarak tertiplenir.genişliği 3(min. odun. Tomrukların dolu gövde üzerinden dikine düşerek düşüm havuzuna zarar vermesi önlenmelidir. Maksimum ve minimum debi: Maksimum debi minimum debiden çok farklı ise feyezan suları sabit bağlamalarda büyük kabarmalara sebep olur. Geçit su derinliği 0. Bağlamanın ve diğer yapıların emniyetlerinin sağlanması 35 .

7. Bu da su almaya engel olabilir. Bu kısmın tam dolması halinde sürüntü maddeleri su alma ağzı önünde yığılmaya başlar. Buna karşılık sürüntü maddelerinin ayaklarda yaptığı aşınma önemli bir problem olabilir.5. İşletme dikkatli takip ister. 7. Sabit bağlamalarda böyle değildir.3. Zemin şartları: Sabit bağlamalarda temelin sağlam zemine kadar indirilmesi gerekir. Böyle durumlarda hareketli bağlama daha ekonomik olabilir.maliyeti artırır.Bakım ve işletme: Hareketli bağlamalar sürekli bakım gerektirir.4. 36 . 7. Diğer taraftan sabit bağlamaların hiç değilse bağlama havuzu doluncaya kadar akarsu katı madde dengesinin etkileyeceği ve mansapta oyulmalara yol açacağı hatırda bulunmalıdır. Hareketli bağlamalarda ise bağlama havuzunun katı madde ile dolma problemi yoktur. Dolayısıyla çürük zeminlerde sabit bağlama inşası daha büyük yatırım gerektirebilir. Hareketli bağlamaların işletmeleri için de daimi personel bulundurulur. Kapakların ayda bir defa kontrol edilmeleri feyezanlar sırasında arıza ihtimalini azaltır. Sürüntü maddesi miktarı: Sabit bağlamalarda gelen sürüntü maddesi bağlama arkasında yığılır. Hareketli bağlamalarda ise sadece ayakların sağlam zemine oturması yeterlidir. Maksimum debi ile minimum debinin arasındaki fark çok büyük değilse sabit bağlama daha uygundur.

Cevat ERKEK. DR. Cevat ERKEK. Dr. Prof. Prof. KAYNAKLAR Su Kaynakları Mühendisliği : AĞIRALİOĞLU. B. Mutlu SÜMER. Prof. Cevat ERKEK. Dr. Necati 37 .8. Sulama Kurutma Hidrolik Hidrolik Ders Notları : : : Prof. Necati Prof. Dr. Dr. Su Kaynakları Problemleri AĞIRALİOĞLU. Prof. Dr. Prof. Mehmet Emin KARAHAN: : Prof. İstemi ÜNSAL. Dr. Dr.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->