Atatürk ve ölçüler

Uluslararas Ölçülerin Kabulü

Atatürk Devrimleri

Osmanl Devleti nde kullan lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan lanlardan farkl yd . Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili kileri zorla t r yor, baz kar kl klara sebep oluyordu. Osmanl Devleti nin son dönemlerinde bu farkl l gidermek için baz çal malar yap ld . Fakat yeterli de ildi. Cumhuriyetin ilân ndan sonra bu zorluklan ortadan kald rmak için çal malara ba land . Önce 26 Aral k 1925 te ç kar lan bir kanunla, o zamana kadar kullan lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926 dan itibaren de kullan lmaya ba land . Böylece devlet i lerinde kar kl k önlendi. Takvimdeki bu de i ikli in yan nda, alaturka denilen, güne in bat na göre ayarlanan saat yerine, ça da dünyan n kulland saat sistemi kabul edildi. Bat dan al nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 y l nda yap lan bir de i iklikle milletleraras rakamlar kabul edildi. 1931 de kabul edilen bir kanunla eski a rl k ve uzunluk ölçüleri de i tirildi. Eskiden kullan lan ar n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald r ld . Bunlar n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a rl k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a rl k ölçülerinde yap lan bu de i ikliklerle ülkede ölçü birli i sa land . Bu yeniliklerin yan nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 te ç kar lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de i tirilip, cumartesi ö leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.

Uluslararas Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerinin Kabulü (1925-1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim, saat, say ve ölçülerin kullan lmas , hafta tatillerinin cuma günü olmas , takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim), say olarak eski say lar , ölçü olarak da okka, dirhem, ar n, endaze, vb. ölçülerin kullan lmas , Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki

bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. saat ve ölçülerde de i iklik (1925 ve 1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. say ve ölçülerin kullan lmas . dirhem. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. vb. saat. ölçü olarak da okka. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). saat. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. hafta tatillerinin cuma günü olmas . Burad a. . metre. kilogram. Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. Yeni Takvim. 1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu.: Takvim. hafta tatillerinin cuma günü olmas . Saat ve Ölçülerde De i iklik (1925 ve 1931) :. Bu konudaki baz örnekler aras nda 1924 Hafta sonu Yasas . bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. ar n. say olarak eski say lar . Takvim. ölçü olarak da okka. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). Bunlar n d nda. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. Atatürk tarih konusuna a rl k verdi ve 1931 y l nda Türk Tarih Kurumunu kurdu. kilogram. kilogram. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. A rl klar ve Ölçüler. 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas say labilir. Tatiller ve Soyad Kanunu gibi di er birçok devrimler de gerçekle tirilmi tir. Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve de erlendirilmektedir. vb. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . endaze. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. say ve ölçülerin kullan lmas . alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. dirhem. ton. ATATÜRK NKILÂPLARI . metre. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. ton. 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu. ölçülerin kullan lmas . ölçülerin kullan lmas . metre. kilometre Atatürk ün Türk Tarihi ile ilgili Çal malar Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlam ndaki yaz devrimi sonras nda. say olarak eski say lar . endaze. ar n. ton.ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . 1932 y l nda Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen yasa gere ince Türkler soyad ald lar ve Milletin liderine de Türklerin Babas anlam na gelen Atatürk soyad verildi.

227 m. dirhem de 2.89 m. Üçüncü Selim Han abanoz a ac ndan bir mimar ar n yapt rd . Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar uluslar n kulland klar metre.00263 m. Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 say l kanunla ar n ölçü birimi kald r l p yerine metre sistemi kabul edildi. Bu ar n n uzunlu unda zamanla de i iklikler oldu.V) zamân nda kullan lan dinar. Bunun ölçü olarak kullan lmas n istedi ve kütüphaneye kald rtt . birbirlerinden farkl olabiliyorken Hz. 0.68 m. Osmanl mparatorlu u'nda kullan lagelen ve ölçü ve tart da devrime kadar Türkiye Cumhûriyeti'nde de kullan lan çlçü birimleridir. [1] Uzunluk birimleri Metre hesab yla çar ar n 68 cm'dir. Ta man n zor oldu u ve seyahatlerin uzun sürdü ü eski zamanlarda ehirlerde kullan lan dinar ve dirhemler. Beynelmilel (uluslararas ) Erkam n (Rakamlar n) Kabulü Hakk ndaki Kanun (20 May s 1928) Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). fersah berid kulaç ar n endaze rubu hat 5685 m. 0. Bina ve mimar ar n 75. 1933'ten sonra da ar n n bütün çe itleri tamamen ortadan kald r l p metre sistemine geçildi.Muhammed (S. Nitelik uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk Birim Modern Denkli i[2] merhale 45480 m.25 cm'dir). Bunlar n temelinde slâm Devleti'nin kullan d dinar ve dirhem bulunmaktad r.A. Bunun bir taraf 24 parma a ve her parmak 10 hat'ta bölündü. . alaturka saat yerine de uluslararas saat sistemi uygulamas benimsenmi tir. ar n ve endâze ölçü birimlerinin ast ve üst katlar a a da gösterilmi tir.Beynelmilel (uluslararas ) Saat ve Takvim Hakk ndaki Kanunlar n Kabulü (26 Aral k 1925). kilogram ve litre kabul edilmi tir. ÇE TL ÖLÇÜ B R MLER Osmanl döneminde ölçü birimleri . 1. Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas kald rarak yerine Miladi Takvim. 4. Di er taraf sadece 20 e it parçaya bölündü.97 g gümü parayd . 0.085 m. Zirai mimari.65 m.5479 g kütlesi olan alt n bir sikke. De erli kuma lar bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullan l rd (endâze 65. 0.8 cm'dir. Böylelikle bu bölümle bas mevinde kullan lan punto büyüklükleri de al nabilecekti.

miladi takvim.0002004 kg.003207 kg. batman. Uzunluk ölçü birimi metre yerine ar n. = 3.282 kg. Türkiye'de hicrî takvim kullan l yordu.789 kg.2004 gr. saat gibi H CR TAKV M: Hicri takvim veya Müslüman takvimi ya da slami takvim y l 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan olu an bir takvimdir. Türkiye'de kullan lan ölçü birimleri uygar ülkelerin kulland ölçülerden farkl d r. bir kanunla ölçü m z metre. = 0.449 kg.A rl k birimleri Nitelik a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k Birim çeki kantar Modern Denkli i[3] 225. Okka      1 tonilato = 4 çeki 1 çeki = 4 kantar 1 kantar = 44 okka(k yye) 1 batman = 6 okka(k yye) 1 okka(k yye) = 400 dirhem Türkiye'de ölçü birimlerinin de i tirilmesi [de i tir] Cumhuriyetten önce. dirhem denilen ölçü birimleri kullan l yordu. okka dirhem k rat 1. kilogram. Saat olarak da Alaturka saat kullan l yordu.[4] 56. batman 7. a rl k ölçüsü olarak da okka. 0. Dünya ülkelerinin ço unda miladi takvim kullan rken.697 kg. Bu nedenle dünyada genel olarak kullan lan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sa lanabilmesi için TBMM haz rlad birimleri ve takvim sistemini de i tirerek bugün kulland ölçü araçlar n kabul etmi tir. 0. .207 gr.

Aç klama: Sonu "00" ile bitmeyen ve 4'e kalans z bölünebilen tüm y llar art k y ld r. aral k ve ocak ay adlar ise Türkçe kökenlidir.2422 gün oldu u halde. 3 . Cemaziyelevvel 6. 1582 y l nda Papa XIII. Gregoris. Zilhicce M LAD TAKV M Bir y l 365. Sonu "00" ile biten y llar (yani yüzüncü y llar) ise ve e er 400'e bölünebiliyorlarsa onlar da art k y ld r. Yap lan reform neticesinde al nan kararlar: 1 . temmuz ve eylül ay adlar Süryani.0078 gün daha k sa oldu undan ve 400 y lda 3 gün geri kald ndan dolay mevsimler aras nda meydana gelen uyumsuzlu u gidermek amac yla M.M. 325 y l nda toplanan znik Konili'nde 1582 y l na kadar 1257 y l içerisinde Jülyen Takvimi yakla k 10 gün geri kald ndan. haziran. sa'n n do um gününün tarih ba lang c olarak al nmas . Gregoryen takvimindeki. Muharrem 2.Hicri takvim Hz. Cemaziyelahir 7.1800 . Gregoryen Takvimi'ne göre bir y l n ortalama süresi 365.S. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini ba lang ç kabul eden ve ay n dünya çevresinde dolan m n esas alan bir takvim sistemidir. Hicri emsi takvim ve Hicri Kameri takvimolmak üzere ikiye ayr l r. 2000 y l art k y ld r. kas m. Aylar 1. Örne in. aban 9. Jülyen Takviminde b ir y l 365. may s ve a ustos ay adlar Roma. 4 ekim gününü takip eden gün 5 ekim de il.1900 y llar art k y l de ilken. 2 . Aradaki 0. Rebiülahir 5. Rebiülevvel 4. . 1700.Hz.Son iki rakam "00" ile biten y llardan 400'e tam olarak bölünebilen y llar n (1600. Zilkade 12.S. 1700 . Jülyen y l ndan 0. 15 ekim olarak uygulanmas .2422 gündür. mart. 2000 gibi) art k y l olarak. Bir dönencel y l ise 365. Recep 8. evval 11. ekim. Ramazan 10.0003 gün 1582'den beri biriken hatalar n sonucu olarak 4317 y lda 1 gün fazla olacakt r. ubat.25 gün olarak al nd ndan. 2425 gündür. nisan. Safer 3. Hicri takvim. Jülyen Takvimi'nde refor m yap lmas n emretti. 1800 ve 1900 gibi son iki rakam "00" ile biten ancak 400'e tam olarak bölünemeyen y llar n da normal y l olarak kabul edilmesi.

H CR TAKV MLE M LAD TAKV M ARASINDAK FARKLAR NELERD R 1).Ba lang ç tarihleri farkl d r. Miladi Takvim GÜNE y l n esas al r.Hicri Takvim AY y l n . Hicri Takvimde ba lang ç tarihi Hazreti Muhammed¶in Mekke¶den Medine¶ye hicret etti i tarih olan 622 y l d r. Bu yüzden ikisi aras nda 11 gün fark vard r. Miladi Takvimde ise ba lang ç Hz. 2). sa¶n n do um tarihi 0 y l d r. M LAD TAKV M H CR TAKV M ESK ÖLÇÜ B R MLER NDEN B R ÖRNEK .

php .takvim.vikipedi.net/hicri-takvimle-miladi-takvim-arasindaki-farklarnelerdirhttp://www.Kaynakça: http://alkmaar.com/ataturk-un-olculerde-yaptigi-degisiklikler-olculerde-yapila/4144275 www.com http://www.com/takvim_donusum.blogcu.birdunyabilgi.