Atatürk ve ölçüler

Uluslararas Ölçülerin Kabulü

Atatürk Devrimleri

Osmanl Devleti nde kullan lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan lanlardan farkl yd . Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili kileri zorla t r yor, baz kar kl klara sebep oluyordu. Osmanl Devleti nin son dönemlerinde bu farkl l gidermek için baz çal malar yap ld . Fakat yeterli de ildi. Cumhuriyetin ilân ndan sonra bu zorluklan ortadan kald rmak için çal malara ba land . Önce 26 Aral k 1925 te ç kar lan bir kanunla, o zamana kadar kullan lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926 dan itibaren de kullan lmaya ba land . Böylece devlet i lerinde kar kl k önlendi. Takvimdeki bu de i ikli in yan nda, alaturka denilen, güne in bat na göre ayarlanan saat yerine, ça da dünyan n kulland saat sistemi kabul edildi. Bat dan al nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 y l nda yap lan bir de i iklikle milletleraras rakamlar kabul edildi. 1931 de kabul edilen bir kanunla eski a rl k ve uzunluk ölçüleri de i tirildi. Eskiden kullan lan ar n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald r ld . Bunlar n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a rl k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a rl k ölçülerinde yap lan bu de i ikliklerle ülkede ölçü birli i sa land . Bu yeniliklerin yan nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 te ç kar lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de i tirilip, cumartesi ö leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.

Uluslararas Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerinin Kabulü (1925-1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim, saat, say ve ölçülerin kullan lmas , hafta tatillerinin cuma günü olmas , takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim), say olarak eski say lar , ölçü olarak da okka, dirhem, ar n, endaze, vb. ölçülerin kullan lmas , Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki

Takvim. Bu konudaki baz örnekler aras nda 1924 Hafta sonu Yasas . kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. ölçü olarak da okka. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). Tatiller ve Soyad Kanunu gibi di er birçok devrimler de gerçekle tirilmi tir. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. say ve ölçülerin kullan lmas . say olarak eski say lar . 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas say labilir. ATATÜRK NKILÂPLARI . kilogram. ölçü olarak da okka.: Takvim. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. Bunlar n d nda. metre. endaze. Atatürk tarih konusuna a rl k verdi ve 1931 y l nda Türk Tarih Kurumunu kurdu. say olarak eski say lar . ton. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. say ve ölçülerin kullan lmas . kilogram. 1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi. dirhem. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd .ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . ölçülerin kullan lmas . Burad a. hafta tatillerinin cuma günü olmas . endaze. ölçülerin kullan lmas . alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. . vb. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. A rl klar ve Ölçüler. 1932 y l nda Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen yasa gere ince Türkler soyad ald lar ve Milletin liderine de Türklerin Babas anlam na gelen Atatürk soyad verildi. saat ve ölçülerde de i iklik (1925 ve 1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. vb. metre. ton. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. metre. kilogram. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. ar n. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. saat. Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve de erlendirilmektedir. ar n. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. Yeni Takvim. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). saat. Saat ve Ölçülerde De i iklik (1925 ve 1931) :. Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. hafta tatillerinin cuma günü olmas . kilometre Atatürk ün Türk Tarihi ile ilgili Çal malar Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlam ndaki yaz devrimi sonras nda. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. ton. 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu. dirhem.

Bunlar n temelinde slâm Devleti'nin kullan d dinar ve dirhem bulunmaktad r.A. alaturka saat yerine de uluslararas saat sistemi uygulamas benimsenmi tir.Beynelmilel (uluslararas ) Saat ve Takvim Hakk ndaki Kanunlar n Kabulü (26 Aral k 1925). 0. kilogram ve litre kabul edilmi tir.Muhammed (S.5479 g kütlesi olan alt n bir sikke.97 g gümü parayd . fersah berid kulaç ar n endaze rubu hat 5685 m. Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas kald rarak yerine Miladi Takvim. Ta man n zor oldu u ve seyahatlerin uzun sürdü ü eski zamanlarda ehirlerde kullan lan dinar ve dirhemler. Bunun ölçü olarak kullan lmas n istedi ve kütüphaneye kald rtt . Osmanl mparatorlu u'nda kullan lagelen ve ölçü ve tart da devrime kadar Türkiye Cumhûriyeti'nde de kullan lan çlçü birimleridir. Zirai mimari. birbirlerinden farkl olabiliyorken Hz.65 m. Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar uluslar n kulland klar metre. dirhem de 2. 4. 0. 227 m. ar n ve endâze ölçü birimlerinin ast ve üst katlar a a da gösterilmi tir.25 cm'dir). Üçüncü Selim Han abanoz a ac ndan bir mimar ar n yapt rd . 0. Di er taraf sadece 20 e it parçaya bölündü. [1] Uzunluk birimleri Metre hesab yla çar ar n 68 cm'dir. Bu ar n n uzunlu unda zamanla de i iklikler oldu.00263 m. . Böylelikle bu bölümle bas mevinde kullan lan punto büyüklükleri de al nabilecekti. Beynelmilel (uluslararas ) Erkam n (Rakamlar n) Kabulü Hakk ndaki Kanun (20 May s 1928) Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bunun bir taraf 24 parma a ve her parmak 10 hat'ta bölündü. 1.8 cm'dir.V) zamân nda kullan lan dinar. 1933'ten sonra da ar n n bütün çe itleri tamamen ortadan kald r l p metre sistemine geçildi.89 m.68 m. Nitelik uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk Birim Modern Denkli i[2] merhale 45480 m. Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 say l kanunla ar n ölçü birimi kald r l p yerine metre sistemi kabul edildi. De erli kuma lar bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullan l rd (endâze 65. ÇE TL ÖLÇÜ B R MLER Osmanl döneminde ölçü birimleri . 0. Bina ve mimar ar n 75.085 m.

kilogram.003207 kg.0002004 kg. miladi takvim. . a rl k ölçüsü olarak da okka.789 kg. Türkiye'de kullan lan ölçü birimleri uygar ülkelerin kulland ölçülerden farkl d r. batman 7.282 kg.207 gr. = 3. dirhem denilen ölçü birimleri kullan l yordu.697 kg. 0.449 kg. Bu nedenle dünyada genel olarak kullan lan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sa lanabilmesi için TBMM haz rlad birimleri ve takvim sistemini de i tirerek bugün kulland ölçü araçlar n kabul etmi tir.2004 gr. Saat olarak da Alaturka saat kullan l yordu. = 0.A rl k birimleri Nitelik a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k Birim çeki kantar Modern Denkli i[3] 225. batman. saat gibi H CR TAKV M: Hicri takvim veya Müslüman takvimi ya da slami takvim y l 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan olu an bir takvimdir. bir kanunla ölçü m z metre. Okka      1 tonilato = 4 çeki 1 çeki = 4 kantar 1 kantar = 44 okka(k yye) 1 batman = 6 okka(k yye) 1 okka(k yye) = 400 dirhem Türkiye'de ölçü birimlerinin de i tirilmesi [de i tir] Cumhuriyetten önce. okka dirhem k rat 1. Türkiye'de hicrî takvim kullan l yordu. Dünya ülkelerinin ço unda miladi takvim kullan rken. Uzunluk ölçü birimi metre yerine ar n. 0.[4] 56.

25 gün olarak al nd ndan. sa'n n do um gününün tarih ba lang c olarak al nmas . kas m. nisan. Jülyen Takviminde b ir y l 365. 2000 gibi) art k y l olarak. ekim. Recep 8. Zilhicce M LAD TAKV M Bir y l 365. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini ba lang ç kabul eden ve ay n dünya çevresinde dolan m n esas alan bir takvim sistemidir. ubat. aban 9. Ramazan 10. Bir dönencel y l ise 365. Hicri takvim.Son iki rakam "00" ile biten y llardan 400'e tam olarak bölünebilen y llar n (1600. 1700 . 15 ekim olarak uygulanmas . 3 .2422 gündür. 2000 y l art k y ld r.1800 . Jülyen y l ndan 0. . evval 11.0078 gün daha k sa oldu undan ve 400 y lda 3 gün geri kald ndan dolay mevsimler aras nda meydana gelen uyumsuzlu u gidermek amac yla M. Safer 3. Rebiülevvel 4.Hicri takvim Hz. aral k ve ocak ay adlar ise Türkçe kökenlidir.S. Zilkade 12. Cemaziyelevvel 6.Hz. Cemaziyelahir 7. 325 y l nda toplanan znik Konili'nde 1582 y l na kadar 1257 y l içerisinde Jülyen Takvimi yakla k 10 gün geri kald ndan. 2 . Aylar 1.1900 y llar art k y l de ilken.0003 gün 1582'den beri biriken hatalar n sonucu olarak 4317 y lda 1 gün fazla olacakt r.2422 gün oldu u halde. Gregoryen Takvimi'ne göre bir y l n ortalama süresi 365. 4 ekim gününü takip eden gün 5 ekim de il. Yap lan reform neticesinde al nan kararlar: 1 . Örne in. Hicri emsi takvim ve Hicri Kameri takvimolmak üzere ikiye ayr l r. 2425 gündür. 1582 y l nda Papa XIII. haziran. may s ve a ustos ay adlar Roma. Muharrem 2. Gregoryen takvimindeki. Aç klama: Sonu "00" ile bitmeyen ve 4'e kalans z bölünebilen tüm y llar art k y ld r. temmuz ve eylül ay adlar Süryani. Sonu "00" ile biten y llar (yani yüzüncü y llar) ise ve e er 400'e bölünebiliyorlarsa onlar da art k y ld r. Jülyen Takvimi'nde refor m yap lmas n emretti. 1800 ve 1900 gibi son iki rakam "00" ile biten ancak 400'e tam olarak bölünemeyen y llar n da normal y l olarak kabul edilmesi. Rebiülahir 5. Aradaki 0.M. Gregoris. 1700. mart.S.

M LAD TAKV M H CR TAKV M ESK ÖLÇÜ B R MLER NDEN B R ÖRNEK . sa¶n n do um tarihi 0 y l d r. Miladi Takvimde ise ba lang ç Hz.Ba lang ç tarihleri farkl d r. Miladi Takvim GÜNE y l n esas al r. Bu yüzden ikisi aras nda 11 gün fark vard r.Hicri Takvim AY y l n . 2). Hicri Takvimde ba lang ç tarihi Hazreti Muhammed¶in Mekke¶den Medine¶ye hicret etti i tarih olan 622 y l d r.H CR TAKV MLE M LAD TAKV M ARASINDAK FARKLAR NELERD R 1).

com/takvim_donusum.vikipedi.birdunyabilgi.com http://www.takvim.blogcu.php .Kaynakça: http://alkmaar.com/ataturk-un-olculerde-yaptigi-degisiklikler-olculerde-yapila/4144275 www.net/hicri-takvimle-miladi-takvim-arasindaki-farklarnelerdirhttp://www.