P. 1
Atatürk ve ölçüler

Atatürk ve ölçüler

|Views: 216|Likes:
Yayınlayan: Muhammed Bardakcı

More info:

Published by: Muhammed Bardakcı on May 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

Atatürk ve ölçüler

Uluslararas Ölçülerin Kabulü

Atatürk Devrimleri

Osmanl Devleti nde kullan lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan lanlardan farkl yd . Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili kileri zorla t r yor, baz kar kl klara sebep oluyordu. Osmanl Devleti nin son dönemlerinde bu farkl l gidermek için baz çal malar yap ld . Fakat yeterli de ildi. Cumhuriyetin ilân ndan sonra bu zorluklan ortadan kald rmak için çal malara ba land . Önce 26 Aral k 1925 te ç kar lan bir kanunla, o zamana kadar kullan lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926 dan itibaren de kullan lmaya ba land . Böylece devlet i lerinde kar kl k önlendi. Takvimdeki bu de i ikli in yan nda, alaturka denilen, güne in bat na göre ayarlanan saat yerine, ça da dünyan n kulland saat sistemi kabul edildi. Bat dan al nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 y l nda yap lan bir de i iklikle milletleraras rakamlar kabul edildi. 1931 de kabul edilen bir kanunla eski a rl k ve uzunluk ölçüleri de i tirildi. Eskiden kullan lan ar n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald r ld . Bunlar n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a rl k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a rl k ölçülerinde yap lan bu de i ikliklerle ülkede ölçü birli i sa land . Bu yeniliklerin yan nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 te ç kar lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de i tirilip, cumartesi ö leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.

Uluslararas Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerinin Kabulü (1925-1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim, saat, say ve ölçülerin kullan lmas , hafta tatillerinin cuma günü olmas , takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim), say olarak eski say lar , ölçü olarak da okka, dirhem, ar n, endaze, vb. ölçülerin kullan lmas , Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki

kilogram. Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve de erlendirilmektedir. Burad a. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. say olarak eski say lar . ölçülerin kullan lmas . 1932 y l nda Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen yasa gere ince Türkler soyad ald lar ve Milletin liderine de Türklerin Babas anlam na gelen Atatürk soyad verildi. metre. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. say ve ölçülerin kullan lmas . 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. ATATÜRK NKILÂPLARI . Bunlar n d nda. A rl klar ve Ölçüler. saat ve ölçülerde de i iklik (1925 ve 1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. ton. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. metre. ölçülerin kullan lmas . kilogram. ton. dirhem. say ve ölçülerin kullan lmas . ar n. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. Takvim. kilogram. hafta tatillerinin cuma günü olmas . saat. vb. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. metre. 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas say labilir. ar n. saat. hafta tatillerinin cuma günü olmas . vb. ölçü olarak da okka. Bu konudaki baz örnekler aras nda 1924 Hafta sonu Yasas . Atatürk tarih konusuna a rl k verdi ve 1931 y l nda Türk Tarih Kurumunu kurdu. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. Yeni Takvim. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. endaze. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . endaze. ölçü olarak da okka. kilometre Atatürk ün Türk Tarihi ile ilgili Çal malar Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlam ndaki yaz devrimi sonras nda.ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu. . 1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi. ton. say olarak eski say lar .: Takvim. dirhem. Saat ve Ölçülerde De i iklik (1925 ve 1931) :. Tatiller ve Soyad Kanunu gibi di er birçok devrimler de gerçekle tirilmi tir.

. alaturka saat yerine de uluslararas saat sistemi uygulamas benimsenmi tir. Di er taraf sadece 20 e it parçaya bölündü. Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 say l kanunla ar n ölçü birimi kald r l p yerine metre sistemi kabul edildi. Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas kald rarak yerine Miladi Takvim. Böylelikle bu bölümle bas mevinde kullan lan punto büyüklükleri de al nabilecekti. 1933'ten sonra da ar n n bütün çe itleri tamamen ortadan kald r l p metre sistemine geçildi. [1] Uzunluk birimleri Metre hesab yla çar ar n 68 cm'dir. 4. Osmanl mparatorlu u'nda kullan lagelen ve ölçü ve tart da devrime kadar Türkiye Cumhûriyeti'nde de kullan lan çlçü birimleridir. kilogram ve litre kabul edilmi tir. 0. 0. Nitelik uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk Birim Modern Denkli i[2] merhale 45480 m.5479 g kütlesi olan alt n bir sikke. Bunun bir taraf 24 parma a ve her parmak 10 hat'ta bölündü. Ta man n zor oldu u ve seyahatlerin uzun sürdü ü eski zamanlarda ehirlerde kullan lan dinar ve dirhemler.085 m.89 m.65 m. birbirlerinden farkl olabiliyorken Hz.68 m. Beynelmilel (uluslararas ) Erkam n (Rakamlar n) Kabulü Hakk ndaki Kanun (20 May s 1928) Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). dirhem de 2. 0. ar n ve endâze ölçü birimlerinin ast ve üst katlar a a da gösterilmi tir. Zirai mimari. fersah berid kulaç ar n endaze rubu hat 5685 m. 1.25 cm'dir). ÇE TL ÖLÇÜ B R MLER Osmanl döneminde ölçü birimleri . 0.8 cm'dir. Üçüncü Selim Han abanoz a ac ndan bir mimar ar n yapt rd .97 g gümü parayd .A. Bu ar n n uzunlu unda zamanla de i iklikler oldu. 227 m. Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar uluslar n kulland klar metre. De erli kuma lar bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullan l rd (endâze 65.V) zamân nda kullan lan dinar.Muhammed (S. Bunlar n temelinde slâm Devleti'nin kullan d dinar ve dirhem bulunmaktad r. Bina ve mimar ar n 75.00263 m. Bunun ölçü olarak kullan lmas n istedi ve kütüphaneye kald rtt .Beynelmilel (uluslararas ) Saat ve Takvim Hakk ndaki Kanunlar n Kabulü (26 Aral k 1925).

0. Saat olarak da Alaturka saat kullan l yordu. saat gibi H CR TAKV M: Hicri takvim veya Müslüman takvimi ya da slami takvim y l 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan olu an bir takvimdir.449 kg. batman 7.[4] 56. bir kanunla ölçü m z metre. dirhem denilen ölçü birimleri kullan l yordu. = 3. batman. kilogram. Uzunluk ölçü birimi metre yerine ar n. Dünya ülkelerinin ço unda miladi takvim kullan rken.789 kg. = 0.A rl k birimleri Nitelik a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k Birim çeki kantar Modern Denkli i[3] 225. Okka      1 tonilato = 4 çeki 1 çeki = 4 kantar 1 kantar = 44 okka(k yye) 1 batman = 6 okka(k yye) 1 okka(k yye) = 400 dirhem Türkiye'de ölçü birimlerinin de i tirilmesi [de i tir] Cumhuriyetten önce. okka dirhem k rat 1. . Bu nedenle dünyada genel olarak kullan lan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sa lanabilmesi için TBMM haz rlad birimleri ve takvim sistemini de i tirerek bugün kulland ölçü araçlar n kabul etmi tir. miladi takvim.697 kg. Türkiye'de kullan lan ölçü birimleri uygar ülkelerin kulland ölçülerden farkl d r. Türkiye'de hicrî takvim kullan l yordu. 0.282 kg.003207 kg.0002004 kg. a rl k ölçüsü olarak da okka.2004 gr.207 gr.

kas m. 2000 y l art k y ld r.S.1900 y llar art k y l de ilken. Yap lan reform neticesinde al nan kararlar: 1 . Muharrem 2.0078 gün daha k sa oldu undan ve 400 y lda 3 gün geri kald ndan dolay mevsimler aras nda meydana gelen uyumsuzlu u gidermek amac yla M. sa'n n do um gününün tarih ba lang c olarak al nmas . aban 9. Hicri takvim. Jülyen Takviminde b ir y l 365.Hz. Hicri emsi takvim ve Hicri Kameri takvimolmak üzere ikiye ayr l r. nisan. Cemaziyelevvel 6. Aç klama: Sonu "00" ile bitmeyen ve 4'e kalans z bölünebilen tüm y llar art k y ld r. Aradaki 0.2422 gün oldu u halde. evval 11. Gregoris. 1800 ve 1900 gibi son iki rakam "00" ile biten ancak 400'e tam olarak bölünemeyen y llar n da normal y l olarak kabul edilmesi. 2425 gündür.0003 gün 1582'den beri biriken hatalar n sonucu olarak 4317 y lda 1 gün fazla olacakt r. Bir dönencel y l ise 365. Ramazan 10. Zilkade 12. mart. 1700. Örne in. aral k ve ocak ay adlar ise Türkçe kökenlidir. Rebiülevvel 4. Gregoryen Takvimi'ne göre bir y l n ortalama süresi 365. Sonu "00" ile biten y llar (yani yüzüncü y llar) ise ve e er 400'e bölünebiliyorlarsa onlar da art k y ld r. Zilhicce M LAD TAKV M Bir y l 365.Hicri takvim Hz.25 gün olarak al nd ndan. 2 . Jülyen Takvimi'nde refor m yap lmas n emretti. . 3 . Aylar 1. 325 y l nda toplanan znik Konili'nde 1582 y l na kadar 1257 y l içerisinde Jülyen Takvimi yakla k 10 gün geri kald ndan. 1582 y l nda Papa XIII. ekim.1800 .Son iki rakam "00" ile biten y llardan 400'e tam olarak bölünebilen y llar n (1600. Rebiülahir 5. Jülyen y l ndan 0. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini ba lang ç kabul eden ve ay n dünya çevresinde dolan m n esas alan bir takvim sistemidir. may s ve a ustos ay adlar Roma. 2000 gibi) art k y l olarak. 1700 . ubat. Cemaziyelahir 7. Gregoryen takvimindeki. 4 ekim gününü takip eden gün 5 ekim de il. temmuz ve eylül ay adlar Süryani. haziran. Recep 8.2422 gündür. Safer 3.S.M. 15 ekim olarak uygulanmas .

Ba lang ç tarihleri farkl d r. Bu yüzden ikisi aras nda 11 gün fark vard r. 2). sa¶n n do um tarihi 0 y l d r.H CR TAKV MLE M LAD TAKV M ARASINDAK FARKLAR NELERD R 1). Miladi Takvimde ise ba lang ç Hz. M LAD TAKV M H CR TAKV M ESK ÖLÇÜ B R MLER NDEN B R ÖRNEK .Hicri Takvim AY y l n . Hicri Takvimde ba lang ç tarihi Hazreti Muhammed¶in Mekke¶den Medine¶ye hicret etti i tarih olan 622 y l d r. Miladi Takvim GÜNE y l n esas al r.

com/ataturk-un-olculerde-yaptigi-degisiklikler-olculerde-yapila/4144275 www.com/takvim_donusum.birdunyabilgi.net/hicri-takvimle-miladi-takvim-arasindaki-farklarnelerdirhttp://www.com http://www.takvim.blogcu.vikipedi.php .Kaynakça: http://alkmaar.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->