Atatürk ve ölçüler

Uluslararas Ölçülerin Kabulü

Atatürk Devrimleri

Osmanl Devleti nde kullan lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan lanlardan farkl yd . Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili kileri zorla t r yor, baz kar kl klara sebep oluyordu. Osmanl Devleti nin son dönemlerinde bu farkl l gidermek için baz çal malar yap ld . Fakat yeterli de ildi. Cumhuriyetin ilân ndan sonra bu zorluklan ortadan kald rmak için çal malara ba land . Önce 26 Aral k 1925 te ç kar lan bir kanunla, o zamana kadar kullan lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926 dan itibaren de kullan lmaya ba land . Böylece devlet i lerinde kar kl k önlendi. Takvimdeki bu de i ikli in yan nda, alaturka denilen, güne in bat na göre ayarlanan saat yerine, ça da dünyan n kulland saat sistemi kabul edildi. Bat dan al nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 y l nda yap lan bir de i iklikle milletleraras rakamlar kabul edildi. 1931 de kabul edilen bir kanunla eski a rl k ve uzunluk ölçüleri de i tirildi. Eskiden kullan lan ar n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald r ld . Bunlar n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a rl k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a rl k ölçülerinde yap lan bu de i ikliklerle ülkede ölçü birli i sa land . Bu yeniliklerin yan nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 te ç kar lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de i tirilip, cumartesi ö leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.

Uluslararas Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerinin Kabulü (1925-1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim, saat, say ve ölçülerin kullan lmas , hafta tatillerinin cuma günü olmas , takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim), say olarak eski say lar , ölçü olarak da okka, dirhem, ar n, endaze, vb. ölçülerin kullan lmas , Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki

say ve ölçülerin kullan lmas . bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken.: Takvim. vb. metre. dirhem. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . Bu konudaki baz örnekler aras nda 1924 Hafta sonu Yasas . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . kilogram. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. ATATÜRK NKILÂPLARI . bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. saat ve ölçülerde de i iklik (1925 ve 1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. ölçülerin kullan lmas . Burad a. ölçü olarak da okka. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. saat. A rl klar ve Ölçüler. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. ar n. Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve de erlendirilmektedir. 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas say labilir. kilogram. . vb. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. Takvim. say olarak eski say lar . Atatürk tarih konusuna a rl k verdi ve 1931 y l nda Türk Tarih Kurumunu kurdu. Saat ve Ölçülerde De i iklik (1925 ve 1931) :. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). 1932 y l nda Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen yasa gere ince Türkler soyad ald lar ve Milletin liderine de Türklerin Babas anlam na gelen Atatürk soyad verildi. Tatiller ve Soyad Kanunu gibi di er birçok devrimler de gerçekle tirilmi tir. hafta tatillerinin cuma günü olmas . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. 1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi. saat. Yeni Takvim. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. endaze. ton. kilometre Atatürk ün Türk Tarihi ile ilgili Çal malar Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlam ndaki yaz devrimi sonras nda. 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu. ton. ar n. metre.ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . hafta tatillerinin cuma günü olmas . dirhem. Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. say olarak eski say lar . metre. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). endaze. ölçü olarak da okka. ölçülerin kullan lmas . kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. Bunlar n d nda. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. say ve ölçülerin kullan lmas . ton. kilogram. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram.

V) zamân nda kullan lan dinar. birbirlerinden farkl olabiliyorken Hz.8 cm'dir.25 cm'dir).085 m. Beynelmilel (uluslararas ) Erkam n (Rakamlar n) Kabulü Hakk ndaki Kanun (20 May s 1928) Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). 4. Di er taraf sadece 20 e it parçaya bölündü. kilogram ve litre kabul edilmi tir. Bunlar n temelinde slâm Devleti'nin kullan d dinar ve dirhem bulunmaktad r.89 m. Böylelikle bu bölümle bas mevinde kullan lan punto büyüklükleri de al nabilecekti.A. Bina ve mimar ar n 75. alaturka saat yerine de uluslararas saat sistemi uygulamas benimsenmi tir. Nitelik uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk Birim Modern Denkli i[2] merhale 45480 m. De erli kuma lar bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullan l rd (endâze 65.68 m. Ta man n zor oldu u ve seyahatlerin uzun sürdü ü eski zamanlarda ehirlerde kullan lan dinar ve dirhemler.5479 g kütlesi olan alt n bir sikke. 1933'ten sonra da ar n n bütün çe itleri tamamen ortadan kald r l p metre sistemine geçildi.97 g gümü parayd . 0. [1] Uzunluk birimleri Metre hesab yla çar ar n 68 cm'dir. Bunun bir taraf 24 parma a ve her parmak 10 hat'ta bölündü. 0. Zirai mimari.Muhammed (S. fersah berid kulaç ar n endaze rubu hat 5685 m. Bunun ölçü olarak kullan lmas n istedi ve kütüphaneye kald rtt . 0. . Osmanl mparatorlu u'nda kullan lagelen ve ölçü ve tart da devrime kadar Türkiye Cumhûriyeti'nde de kullan lan çlçü birimleridir. Üçüncü Selim Han abanoz a ac ndan bir mimar ar n yapt rd . Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar uluslar n kulland klar metre. Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 say l kanunla ar n ölçü birimi kald r l p yerine metre sistemi kabul edildi. 0. 227 m. Bu ar n n uzunlu unda zamanla de i iklikler oldu. ar n ve endâze ölçü birimlerinin ast ve üst katlar a a da gösterilmi tir.00263 m.65 m. 1. Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas kald rarak yerine Miladi Takvim. dirhem de 2. ÇE TL ÖLÇÜ B R MLER Osmanl döneminde ölçü birimleri .Beynelmilel (uluslararas ) Saat ve Takvim Hakk ndaki Kanunlar n Kabulü (26 Aral k 1925).

Dünya ülkelerinin ço unda miladi takvim kullan rken.697 kg. dirhem denilen ölçü birimleri kullan l yordu.[4] 56. . Bu nedenle dünyada genel olarak kullan lan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sa lanabilmesi için TBMM haz rlad birimleri ve takvim sistemini de i tirerek bugün kulland ölçü araçlar n kabul etmi tir.282 kg. Türkiye'de kullan lan ölçü birimleri uygar ülkelerin kulland ölçülerden farkl d r.207 gr. Saat olarak da Alaturka saat kullan l yordu.003207 kg. okka dirhem k rat 1. Okka      1 tonilato = 4 çeki 1 çeki = 4 kantar 1 kantar = 44 okka(k yye) 1 batman = 6 okka(k yye) 1 okka(k yye) = 400 dirhem Türkiye'de ölçü birimlerinin de i tirilmesi [de i tir] Cumhuriyetten önce.2004 gr. batman 7. 0. batman. bir kanunla ölçü m z metre. = 3.0002004 kg.A rl k birimleri Nitelik a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k Birim çeki kantar Modern Denkli i[3] 225.789 kg. = 0. saat gibi H CR TAKV M: Hicri takvim veya Müslüman takvimi ya da slami takvim y l 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan olu an bir takvimdir. a rl k ölçüsü olarak da okka.449 kg. miladi takvim. Uzunluk ölçü birimi metre yerine ar n. kilogram. 0. Türkiye'de hicrî takvim kullan l yordu.

2425 gündür. kas m. 1582 y l nda Papa XIII. Aradaki 0.0078 gün daha k sa oldu undan ve 400 y lda 3 gün geri kald ndan dolay mevsimler aras nda meydana gelen uyumsuzlu u gidermek amac yla M. Hicri takvim. 2000 y l art k y ld r. Hicri emsi takvim ve Hicri Kameri takvimolmak üzere ikiye ayr l r.0003 gün 1582'den beri biriken hatalar n sonucu olarak 4317 y lda 1 gün fazla olacakt r.Hicri takvim Hz. Gregoryen takvimindeki. Jülyen Takviminde b ir y l 365. temmuz ve eylül ay adlar Süryani. Zilhicce M LAD TAKV M Bir y l 365.Son iki rakam "00" ile biten y llardan 400'e tam olarak bölünebilen y llar n (1600.2422 gündür. aral k ve ocak ay adlar ise Türkçe kökenlidir. may s ve a ustos ay adlar Roma. aban 9. 4 ekim gününü takip eden gün 5 ekim de il. Jülyen y l ndan 0. Gregoryen Takvimi'ne göre bir y l n ortalama süresi 365. sa'n n do um gününün tarih ba lang c olarak al nmas . Rebiülevvel 4. Cemaziyelevvel 6.2422 gün oldu u halde.Hz. 2 . mart. Gregoris.S. 3 .S. Bir dönencel y l ise 365. Cemaziyelahir 7. Zilkade 12. Aç klama: Sonu "00" ile bitmeyen ve 4'e kalans z bölünebilen tüm y llar art k y ld r. Örne in. Ramazan 10. Recep 8. Sonu "00" ile biten y llar (yani yüzüncü y llar) ise ve e er 400'e bölünebiliyorlarsa onlar da art k y ld r. 325 y l nda toplanan znik Konili'nde 1582 y l na kadar 1257 y l içerisinde Jülyen Takvimi yakla k 10 gün geri kald ndan. 2000 gibi) art k y l olarak. nisan. Safer 3. .25 gün olarak al nd ndan.1900 y llar art k y l de ilken. Jülyen Takvimi'nde refor m yap lmas n emretti. Rebiülahir 5. Aylar 1. Yap lan reform neticesinde al nan kararlar: 1 . ekim. 1700. ubat. Muharrem 2. 1700 . evval 11. haziran.M. 15 ekim olarak uygulanmas . 1800 ve 1900 gibi son iki rakam "00" ile biten ancak 400'e tam olarak bölünemeyen y llar n da normal y l olarak kabul edilmesi.1800 . Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini ba lang ç kabul eden ve ay n dünya çevresinde dolan m n esas alan bir takvim sistemidir.

Miladi Takvimde ise ba lang ç Hz. M LAD TAKV M H CR TAKV M ESK ÖLÇÜ B R MLER NDEN B R ÖRNEK . Hicri Takvimde ba lang ç tarihi Hazreti Muhammed¶in Mekke¶den Medine¶ye hicret etti i tarih olan 622 y l d r. sa¶n n do um tarihi 0 y l d r. Miladi Takvim GÜNE y l n esas al r.H CR TAKV MLE M LAD TAKV M ARASINDAK FARKLAR NELERD R 1). Bu yüzden ikisi aras nda 11 gün fark vard r. 2).Ba lang ç tarihleri farkl d r.Hicri Takvim AY y l n .

com http://www.com/ataturk-un-olculerde-yaptigi-degisiklikler-olculerde-yapila/4144275 www.net/hicri-takvimle-miladi-takvim-arasindaki-farklarnelerdirhttp://www.com/takvim_donusum.takvim.blogcu.php .vikipedi.Kaynakça: http://alkmaar.birdunyabilgi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful