Atatürk ve ölçüler

Uluslararas Ölçülerin Kabulü

Atatürk Devrimleri

Osmanl Devleti nde kullan lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan lanlardan farkl yd . Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili kileri zorla t r yor, baz kar kl klara sebep oluyordu. Osmanl Devleti nin son dönemlerinde bu farkl l gidermek için baz çal malar yap ld . Fakat yeterli de ildi. Cumhuriyetin ilân ndan sonra bu zorluklan ortadan kald rmak için çal malara ba land . Önce 26 Aral k 1925 te ç kar lan bir kanunla, o zamana kadar kullan lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926 dan itibaren de kullan lmaya ba land . Böylece devlet i lerinde kar kl k önlendi. Takvimdeki bu de i ikli in yan nda, alaturka denilen, güne in bat na göre ayarlanan saat yerine, ça da dünyan n kulland saat sistemi kabul edildi. Bat dan al nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 y l nda yap lan bir de i iklikle milletleraras rakamlar kabul edildi. 1931 de kabul edilen bir kanunla eski a rl k ve uzunluk ölçüleri de i tirildi. Eskiden kullan lan ar n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald r ld . Bunlar n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a rl k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a rl k ölçülerinde yap lan bu de i ikliklerle ülkede ölçü birli i sa land . Bu yeniliklerin yan nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 te ç kar lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de i tirilip, cumartesi ö leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.

Uluslararas Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerinin Kabulü (1925-1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim, saat, say ve ölçülerin kullan lmas , hafta tatillerinin cuma günü olmas , takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim), say olarak eski say lar , ölçü olarak da okka, dirhem, ar n, endaze, vb. ölçülerin kullan lmas , Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki

1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi.ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . hafta tatillerinin cuma günü olmas . 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. kilogram. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. Bu konudaki baz örnekler aras nda 1924 Hafta sonu Yasas . kilogram. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). Tatiller ve Soyad Kanunu gibi di er birçok devrimler de gerçekle tirilmi tir. Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. hafta tatillerinin cuma günü olmas . metre. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. say ve ölçülerin kullan lmas . takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). dirhem. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. say olarak eski say lar . Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . say ve ölçülerin kullan lmas . kilometre Atatürk ün Türk Tarihi ile ilgili Çal malar Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlam ndaki yaz devrimi sonras nda. saat ve ölçülerde de i iklik (1925 ve 1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu. ar n. endaze. say olarak eski say lar . metre. kilogram. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . saat. vb. ton. Takvim. ölçülerin kullan lmas . ölçü olarak da okka. ölçü olarak da okka. Burad a. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. 1932 y l nda Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen yasa gere ince Türkler soyad ald lar ve Milletin liderine de Türklerin Babas anlam na gelen Atatürk soyad verildi. Yeni Takvim. metre. . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. ton. 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas say labilir.: Takvim. saat. vb. ölçülerin kullan lmas . Saat ve Ölçülerde De i iklik (1925 ve 1931) :. Atatürk tarih konusuna a rl k verdi ve 1931 y l nda Türk Tarih Kurumunu kurdu. A rl klar ve Ölçüler. ton. Bunlar n d nda. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. ar n. endaze. ATATÜRK NKILÂPLARI . dirhem. Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve de erlendirilmektedir. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle.

0. Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas kald rarak yerine Miladi Takvim. Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 say l kanunla ar n ölçü birimi kald r l p yerine metre sistemi kabul edildi.00263 m. Beynelmilel (uluslararas ) Erkam n (Rakamlar n) Kabulü Hakk ndaki Kanun (20 May s 1928) Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931).89 m. Nitelik uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk Birim Modern Denkli i[2] merhale 45480 m. Zirai mimari. dirhem de 2.97 g gümü parayd . Bu ar n n uzunlu unda zamanla de i iklikler oldu.Muhammed (S. birbirlerinden farkl olabiliyorken Hz. 1933'ten sonra da ar n n bütün çe itleri tamamen ortadan kald r l p metre sistemine geçildi. 227 m. 1. Ta man n zor oldu u ve seyahatlerin uzun sürdü ü eski zamanlarda ehirlerde kullan lan dinar ve dirhemler. Üçüncü Selim Han abanoz a ac ndan bir mimar ar n yapt rd . Bunlar n temelinde slâm Devleti'nin kullan d dinar ve dirhem bulunmaktad r.25 cm'dir). Di er taraf sadece 20 e it parçaya bölündü.65 m. Bina ve mimar ar n 75. . 0. Osmanl mparatorlu u'nda kullan lagelen ve ölçü ve tart da devrime kadar Türkiye Cumhûriyeti'nde de kullan lan çlçü birimleridir. fersah berid kulaç ar n endaze rubu hat 5685 m. ar n ve endâze ölçü birimlerinin ast ve üst katlar a a da gösterilmi tir.5479 g kütlesi olan alt n bir sikke.A. 0. Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar uluslar n kulland klar metre. 4.V) zamân nda kullan lan dinar. Bunun ölçü olarak kullan lmas n istedi ve kütüphaneye kald rtt . [1] Uzunluk birimleri Metre hesab yla çar ar n 68 cm'dir.085 m. De erli kuma lar bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullan l rd (endâze 65.8 cm'dir.Beynelmilel (uluslararas ) Saat ve Takvim Hakk ndaki Kanunlar n Kabulü (26 Aral k 1925). ÇE TL ÖLÇÜ B R MLER Osmanl döneminde ölçü birimleri . Bunun bir taraf 24 parma a ve her parmak 10 hat'ta bölündü. kilogram ve litre kabul edilmi tir.68 m. alaturka saat yerine de uluslararas saat sistemi uygulamas benimsenmi tir. Böylelikle bu bölümle bas mevinde kullan lan punto büyüklükleri de al nabilecekti. 0.

Okka      1 tonilato = 4 çeki 1 çeki = 4 kantar 1 kantar = 44 okka(k yye) 1 batman = 6 okka(k yye) 1 okka(k yye) = 400 dirhem Türkiye'de ölçü birimlerinin de i tirilmesi [de i tir] Cumhuriyetten önce. 0. Dünya ülkelerinin ço unda miladi takvim kullan rken. Uzunluk ölçü birimi metre yerine ar n.A rl k birimleri Nitelik a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k Birim çeki kantar Modern Denkli i[3] 225. dirhem denilen ölçü birimleri kullan l yordu. Türkiye'de kullan lan ölçü birimleri uygar ülkelerin kulland ölçülerden farkl d r. = 3. = 0. batman 7.789 kg. a rl k ölçüsü olarak da okka. okka dirhem k rat 1.282 kg. miladi takvim. bir kanunla ölçü m z metre.697 kg. Saat olarak da Alaturka saat kullan l yordu. Türkiye'de hicrî takvim kullan l yordu. 0.449 kg.[4] 56.003207 kg.2004 gr. . batman.0002004 kg. kilogram. saat gibi H CR TAKV M: Hicri takvim veya Müslüman takvimi ya da slami takvim y l 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan olu an bir takvimdir. Bu nedenle dünyada genel olarak kullan lan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sa lanabilmesi için TBMM haz rlad birimleri ve takvim sistemini de i tirerek bugün kulland ölçü araçlar n kabul etmi tir.207 gr.

kas m. Sonu "00" ile biten y llar (yani yüzüncü y llar) ise ve e er 400'e bölünebiliyorlarsa onlar da art k y ld r. Zilkade 12. Gregoris. Recep 8.M.S. 2000 y l art k y ld r. ubat. nisan. sa'n n do um gününün tarih ba lang c olarak al nmas .25 gün olarak al nd ndan.0003 gün 1582'den beri biriken hatalar n sonucu olarak 4317 y lda 1 gün fazla olacakt r. Örne in. 4 ekim gününü takip eden gün 5 ekim de il. Hicri takvim. Zilhicce M LAD TAKV M Bir y l 365. Aradaki 0.1900 y llar art k y l de ilken. Ramazan 10. Safer 3. Rebiülevvel 4.0078 gün daha k sa oldu undan ve 400 y lda 3 gün geri kald ndan dolay mevsimler aras nda meydana gelen uyumsuzlu u gidermek amac yla M. . Bir dönencel y l ise 365. haziran. 2 .1800 . 2425 gündür. Muharrem 2.S. may s ve a ustos ay adlar Roma. Gregoryen takvimindeki. aban 9. Yap lan reform neticesinde al nan kararlar: 1 . Aç klama: Sonu "00" ile bitmeyen ve 4'e kalans z bölünebilen tüm y llar art k y ld r. Rebiülahir 5.Son iki rakam "00" ile biten y llardan 400'e tam olarak bölünebilen y llar n (1600. Jülyen Takvimi'nde refor m yap lmas n emretti.Hicri takvim Hz. aral k ve ocak ay adlar ise Türkçe kökenlidir. 1800 ve 1900 gibi son iki rakam "00" ile biten ancak 400'e tam olarak bölünemeyen y llar n da normal y l olarak kabul edilmesi. 325 y l nda toplanan znik Konili'nde 1582 y l na kadar 1257 y l içerisinde Jülyen Takvimi yakla k 10 gün geri kald ndan. temmuz ve eylül ay adlar Süryani. Jülyen Takviminde b ir y l 365. ekim. 3 .2422 gündür. 1582 y l nda Papa XIII. Hicri emsi takvim ve Hicri Kameri takvimolmak üzere ikiye ayr l r. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini ba lang ç kabul eden ve ay n dünya çevresinde dolan m n esas alan bir takvim sistemidir. mart.2422 gün oldu u halde. 15 ekim olarak uygulanmas . evval 11. Aylar 1. Jülyen y l ndan 0. 1700 . 1700. Cemaziyelahir 7. Gregoryen Takvimi'ne göre bir y l n ortalama süresi 365. Cemaziyelevvel 6. 2000 gibi) art k y l olarak.Hz.

H CR TAKV MLE M LAD TAKV M ARASINDAK FARKLAR NELERD R 1). Hicri Takvimde ba lang ç tarihi Hazreti Muhammed¶in Mekke¶den Medine¶ye hicret etti i tarih olan 622 y l d r. 2). Miladi Takvim GÜNE y l n esas al r. Bu yüzden ikisi aras nda 11 gün fark vard r. Miladi Takvimde ise ba lang ç Hz.Hicri Takvim AY y l n . sa¶n n do um tarihi 0 y l d r. M LAD TAKV M H CR TAKV M ESK ÖLÇÜ B R MLER NDEN B R ÖRNEK .Ba lang ç tarihleri farkl d r.

blogcu.Kaynakça: http://alkmaar.com/ataturk-un-olculerde-yaptigi-degisiklikler-olculerde-yapila/4144275 www.php .com/takvim_donusum.net/hicri-takvimle-miladi-takvim-arasindaki-farklarnelerdirhttp://www.takvim.com http://www.vikipedi.birdunyabilgi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful