Atatürk ve ölçüler

Uluslararas Ölçülerin Kabulü

Atatürk Devrimleri

Osmanl Devleti nde kullan lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan lanlardan farkl yd . Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili kileri zorla t r yor, baz kar kl klara sebep oluyordu. Osmanl Devleti nin son dönemlerinde bu farkl l gidermek için baz çal malar yap ld . Fakat yeterli de ildi. Cumhuriyetin ilân ndan sonra bu zorluklan ortadan kald rmak için çal malara ba land . Önce 26 Aral k 1925 te ç kar lan bir kanunla, o zamana kadar kullan lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926 dan itibaren de kullan lmaya ba land . Böylece devlet i lerinde kar kl k önlendi. Takvimdeki bu de i ikli in yan nda, alaturka denilen, güne in bat na göre ayarlanan saat yerine, ça da dünyan n kulland saat sistemi kabul edildi. Bat dan al nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 y l nda yap lan bir de i iklikle milletleraras rakamlar kabul edildi. 1931 de kabul edilen bir kanunla eski a rl k ve uzunluk ölçüleri de i tirildi. Eskiden kullan lan ar n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald r ld . Bunlar n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a rl k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a rl k ölçülerinde yap lan bu de i ikliklerle ülkede ölçü birli i sa land . Bu yeniliklerin yan nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 te ç kar lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de i tirilip, cumartesi ö leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.

Uluslararas Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerinin Kabulü (1925-1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim, saat, say ve ölçülerin kullan lmas , hafta tatillerinin cuma günü olmas , takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim), say olarak eski say lar , ölçü olarak da okka, dirhem, ar n, endaze, vb. ölçülerin kullan lmas , Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki

ar n. kilometre Atatürk ün Türk Tarihi ile ilgili Çal malar Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlam ndaki yaz devrimi sonras nda. dirhem. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. say ve ölçülerin kullan lmas . ar n. . ölçülerin kullan lmas . Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. vb. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . kilogram. dirhem. ton. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. saat. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. A rl klar ve Ölçüler. saat ve ölçülerde de i iklik (1925 ve 1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. ölçü olarak da okka. Tatiller ve Soyad Kanunu gibi di er birçok devrimler de gerçekle tirilmi tir. Saat ve Ölçülerde De i iklik (1925 ve 1931) :. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. ton. 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas say labilir. ATATÜRK NKILÂPLARI . Yeni Takvim. kilogram. 1932 y l nda Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen yasa gere ince Türkler soyad ald lar ve Milletin liderine de Türklerin Babas anlam na gelen Atatürk soyad verildi. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram.ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . Bu konudaki baz örnekler aras nda 1924 Hafta sonu Yasas . kilogram. say olarak eski say lar . vb. metre. metre.: Takvim. hafta tatillerinin cuma günü olmas . ölçü olarak da okka. Atatürk tarih konusuna a rl k verdi ve 1931 y l nda Türk Tarih Kurumunu kurdu. say olarak eski say lar . kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. endaze. ölçülerin kullan lmas . say ve ölçülerin kullan lmas . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. Takvim. Burad a. endaze. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). metre. saat. Bunlar n d nda. Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve de erlendirilmektedir. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. hafta tatillerinin cuma günü olmas . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. ton. 1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi.

kilogram ve litre kabul edilmi tir.00263 m.V) zamân nda kullan lan dinar. De erli kuma lar bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullan l rd (endâze 65. Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar uluslar n kulland klar metre. dirhem de 2. Ta man n zor oldu u ve seyahatlerin uzun sürdü ü eski zamanlarda ehirlerde kullan lan dinar ve dirhemler. Nitelik uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk Birim Modern Denkli i[2] merhale 45480 m. Zirai mimari. .5479 g kütlesi olan alt n bir sikke. [1] Uzunluk birimleri Metre hesab yla çar ar n 68 cm'dir. Böylelikle bu bölümle bas mevinde kullan lan punto büyüklükleri de al nabilecekti. fersah berid kulaç ar n endaze rubu hat 5685 m. Bunlar n temelinde slâm Devleti'nin kullan d dinar ve dirhem bulunmaktad r. ÇE TL ÖLÇÜ B R MLER Osmanl döneminde ölçü birimleri . 0. 0.65 m.085 m.25 cm'dir). alaturka saat yerine de uluslararas saat sistemi uygulamas benimsenmi tir. Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 say l kanunla ar n ölçü birimi kald r l p yerine metre sistemi kabul edildi. Bina ve mimar ar n 75. 1933'ten sonra da ar n n bütün çe itleri tamamen ortadan kald r l p metre sistemine geçildi.Beynelmilel (uluslararas ) Saat ve Takvim Hakk ndaki Kanunlar n Kabulü (26 Aral k 1925). Beynelmilel (uluslararas ) Erkam n (Rakamlar n) Kabulü Hakk ndaki Kanun (20 May s 1928) Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). 0.Muhammed (S.89 m. Osmanl mparatorlu u'nda kullan lagelen ve ölçü ve tart da devrime kadar Türkiye Cumhûriyeti'nde de kullan lan çlçü birimleridir. Bunun bir taraf 24 parma a ve her parmak 10 hat'ta bölündü. 227 m.68 m.A.8 cm'dir. Üçüncü Selim Han abanoz a ac ndan bir mimar ar n yapt rd . ar n ve endâze ölçü birimlerinin ast ve üst katlar a a da gösterilmi tir. 0.97 g gümü parayd . 4. Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas kald rarak yerine Miladi Takvim. Di er taraf sadece 20 e it parçaya bölündü. 1. Bu ar n n uzunlu unda zamanla de i iklikler oldu. Bunun ölçü olarak kullan lmas n istedi ve kütüphaneye kald rtt . birbirlerinden farkl olabiliyorken Hz.

697 kg. a rl k ölçüsü olarak da okka. Uzunluk ölçü birimi metre yerine ar n. 0. Dünya ülkelerinin ço unda miladi takvim kullan rken.A rl k birimleri Nitelik a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k Birim çeki kantar Modern Denkli i[3] 225. Saat olarak da Alaturka saat kullan l yordu. dirhem denilen ölçü birimleri kullan l yordu.207 gr. Okka      1 tonilato = 4 çeki 1 çeki = 4 kantar 1 kantar = 44 okka(k yye) 1 batman = 6 okka(k yye) 1 okka(k yye) = 400 dirhem Türkiye'de ölçü birimlerinin de i tirilmesi [de i tir] Cumhuriyetten önce. = 0. bir kanunla ölçü m z metre. Bu nedenle dünyada genel olarak kullan lan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sa lanabilmesi için TBMM haz rlad birimleri ve takvim sistemini de i tirerek bugün kulland ölçü araçlar n kabul etmi tir. miladi takvim.003207 kg. saat gibi H CR TAKV M: Hicri takvim veya Müslüman takvimi ya da slami takvim y l 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan olu an bir takvimdir. .2004 gr.282 kg.449 kg.[4] 56. kilogram. Türkiye'de hicrî takvim kullan l yordu. Türkiye'de kullan lan ölçü birimleri uygar ülkelerin kulland ölçülerden farkl d r. okka dirhem k rat 1. batman 7. 0. batman.0002004 kg.789 kg. = 3.

2422 gündür. ubat. Cemaziyelahir 7. mart. Zilkade 12. Jülyen y l ndan 0. Hicri emsi takvim ve Hicri Kameri takvimolmak üzere ikiye ayr l r. 2000 y l art k y ld r. Rebiülahir 5. 1700 . Aradaki 0.S. sa'n n do um gününün tarih ba lang c olarak al nmas . Jülyen Takvimi'nde refor m yap lmas n emretti. Safer 3. Recep 8. Cemaziyelevvel 6. nisan.1800 . 2000 gibi) art k y l olarak. 1700. haziran. Muharrem 2. Gregoryen takvimindeki. Örne in. ekim. 4 ekim gününü takip eden gün 5 ekim de il.Son iki rakam "00" ile biten y llardan 400'e tam olarak bölünebilen y llar n (1600.M. temmuz ve eylül ay adlar Süryani. 1800 ve 1900 gibi son iki rakam "00" ile biten ancak 400'e tam olarak bölünemeyen y llar n da normal y l olarak kabul edilmesi.0078 gün daha k sa oldu undan ve 400 y lda 3 gün geri kald ndan dolay mevsimler aras nda meydana gelen uyumsuzlu u gidermek amac yla M. Bir dönencel y l ise 365. kas m. Sonu "00" ile biten y llar (yani yüzüncü y llar) ise ve e er 400'e bölünebiliyorlarsa onlar da art k y ld r.Hz.25 gün olarak al nd ndan. Aylar 1. Jülyen Takviminde b ir y l 365. aban 9. Gregoryen Takvimi'ne göre bir y l n ortalama süresi 365. Rebiülevvel 4. aral k ve ocak ay adlar ise Türkçe kökenlidir.S. 3 . 15 ekim olarak uygulanmas . Ramazan 10.Hicri takvim Hz.1900 y llar art k y l de ilken. Zilhicce M LAD TAKV M Bir y l 365. .2422 gün oldu u halde. may s ve a ustos ay adlar Roma. Aç klama: Sonu "00" ile bitmeyen ve 4'e kalans z bölünebilen tüm y llar art k y ld r. evval 11. Yap lan reform neticesinde al nan kararlar: 1 . Gregoris. 325 y l nda toplanan znik Konili'nde 1582 y l na kadar 1257 y l içerisinde Jülyen Takvimi yakla k 10 gün geri kald ndan.0003 gün 1582'den beri biriken hatalar n sonucu olarak 4317 y lda 1 gün fazla olacakt r. 2 . 2425 gündür. Hicri takvim. 1582 y l nda Papa XIII. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini ba lang ç kabul eden ve ay n dünya çevresinde dolan m n esas alan bir takvim sistemidir.

Miladi Takvim GÜNE y l n esas al r. Miladi Takvimde ise ba lang ç Hz.Hicri Takvim AY y l n . Hicri Takvimde ba lang ç tarihi Hazreti Muhammed¶in Mekke¶den Medine¶ye hicret etti i tarih olan 622 y l d r. Bu yüzden ikisi aras nda 11 gün fark vard r. 2). sa¶n n do um tarihi 0 y l d r.Ba lang ç tarihleri farkl d r.H CR TAKV MLE M LAD TAKV M ARASINDAK FARKLAR NELERD R 1). M LAD TAKV M H CR TAKV M ESK ÖLÇÜ B R MLER NDEN B R ÖRNEK .

Kaynakça: http://alkmaar.vikipedi.takvim.blogcu.com/ataturk-un-olculerde-yaptigi-degisiklikler-olculerde-yapila/4144275 www.net/hicri-takvimle-miladi-takvim-arasindaki-farklarnelerdirhttp://www.com http://www.com/takvim_donusum.php .birdunyabilgi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful