P. 1
Atatürk ve ölçüler

Atatürk ve ölçüler

|Views: 216|Likes:
Yayınlayan: Muhammed Bardakcı

More info:

Published by: Muhammed Bardakcı on May 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

Atatürk ve ölçüler

Uluslararas Ölçülerin Kabulü

Atatürk Devrimleri

Osmanl Devleti nde kullan lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan lanlardan farkl yd . Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili kileri zorla t r yor, baz kar kl klara sebep oluyordu. Osmanl Devleti nin son dönemlerinde bu farkl l gidermek için baz çal malar yap ld . Fakat yeterli de ildi. Cumhuriyetin ilân ndan sonra bu zorluklan ortadan kald rmak için çal malara ba land . Önce 26 Aral k 1925 te ç kar lan bir kanunla, o zamana kadar kullan lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926 dan itibaren de kullan lmaya ba land . Böylece devlet i lerinde kar kl k önlendi. Takvimdeki bu de i ikli in yan nda, alaturka denilen, güne in bat na göre ayarlanan saat yerine, ça da dünyan n kulland saat sistemi kabul edildi. Bat dan al nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 y l nda yap lan bir de i iklikle milletleraras rakamlar kabul edildi. 1931 de kabul edilen bir kanunla eski a rl k ve uzunluk ölçüleri de i tirildi. Eskiden kullan lan ar n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald r ld . Bunlar n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a rl k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a rl k ölçülerinde yap lan bu de i ikliklerle ülkede ölçü birli i sa land . Bu yeniliklerin yan nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 te ç kar lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de i tirilip, cumartesi ö leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.

Uluslararas Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerinin Kabulü (1925-1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim, saat, say ve ölçülerin kullan lmas , hafta tatillerinin cuma günü olmas , takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim), say olarak eski say lar , ölçü olarak da okka, dirhem, ar n, endaze, vb. ölçülerin kullan lmas , Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki

say olarak eski say lar . 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas say labilir. A rl klar ve Ölçüler. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . 1932 y l nda Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen yasa gere ince Türkler soyad ald lar ve Milletin liderine de Türklerin Babas anlam na gelen Atatürk soyad verildi. Bu konudaki baz örnekler aras nda 1924 Hafta sonu Yasas . Saat ve Ölçülerde De i iklik (1925 ve 1931) :. ölçülerin kullan lmas . ölçü olarak da okka. say ve ölçülerin kullan lmas . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip.: Takvim. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). . alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. vb. kilogram. metre. kilometre Atatürk ün Türk Tarihi ile ilgili Çal malar Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlam ndaki yaz devrimi sonras nda. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. vb. saat. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. ATATÜRK NKILÂPLARI . kilogram. metre. ölçülerin kullan lmas . say olarak eski say lar . ton. saat. kilogram. hafta tatillerinin cuma günü olmas . Yeni Takvim. dirhem. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . ölçü olarak da okka. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. endaze. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. ton. Bunlar n d nda. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. metre. ar n. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. 1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi. Atatürk tarih konusuna a rl k verdi ve 1931 y l nda Türk Tarih Kurumunu kurdu. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve de erlendirilmektedir. ar n. ton. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. hafta tatillerinin cuma günü olmas . kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. say ve ölçülerin kullan lmas . 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. Burad a. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). saat ve ölçülerde de i iklik (1925 ve 1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. endaze. Tatiller ve Soyad Kanunu gibi di er birçok devrimler de gerçekle tirilmi tir. dirhem. Takvim.ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu.

Üçüncü Selim Han abanoz a ac ndan bir mimar ar n yapt rd .97 g gümü parayd . Ta man n zor oldu u ve seyahatlerin uzun sürdü ü eski zamanlarda ehirlerde kullan lan dinar ve dirhemler. Bina ve mimar ar n 75. Nitelik uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk Birim Modern Denkli i[2] merhale 45480 m.00263 m. Di er taraf sadece 20 e it parçaya bölündü. 227 m. 4. [1] Uzunluk birimleri Metre hesab yla çar ar n 68 cm'dir.25 cm'dir). alaturka saat yerine de uluslararas saat sistemi uygulamas benimsenmi tir.68 m. Beynelmilel (uluslararas ) Erkam n (Rakamlar n) Kabulü Hakk ndaki Kanun (20 May s 1928) Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Böylelikle bu bölümle bas mevinde kullan lan punto büyüklükleri de al nabilecekti.Muhammed (S.65 m. Bunlar n temelinde slâm Devleti'nin kullan d dinar ve dirhem bulunmaktad r. 1933'ten sonra da ar n n bütün çe itleri tamamen ortadan kald r l p metre sistemine geçildi. Bunun ölçü olarak kullan lmas n istedi ve kütüphaneye kald rtt . 0. . ar n ve endâze ölçü birimlerinin ast ve üst katlar a a da gösterilmi tir.5479 g kütlesi olan alt n bir sikke. Zirai mimari. Osmanl mparatorlu u'nda kullan lagelen ve ölçü ve tart da devrime kadar Türkiye Cumhûriyeti'nde de kullan lan çlçü birimleridir. Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar uluslar n kulland klar metre.8 cm'dir. De erli kuma lar bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullan l rd (endâze 65. ÇE TL ÖLÇÜ B R MLER Osmanl döneminde ölçü birimleri .A. Bu ar n n uzunlu unda zamanla de i iklikler oldu. 0. Bunun bir taraf 24 parma a ve her parmak 10 hat'ta bölündü. Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas kald rarak yerine Miladi Takvim.085 m.Beynelmilel (uluslararas ) Saat ve Takvim Hakk ndaki Kanunlar n Kabulü (26 Aral k 1925). Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 say l kanunla ar n ölçü birimi kald r l p yerine metre sistemi kabul edildi. birbirlerinden farkl olabiliyorken Hz. 0.V) zamân nda kullan lan dinar. 0. kilogram ve litre kabul edilmi tir. fersah berid kulaç ar n endaze rubu hat 5685 m. 1. dirhem de 2.89 m.

0. a rl k ölçüsü olarak da okka.207 gr.789 kg. dirhem denilen ölçü birimleri kullan l yordu. Okka      1 tonilato = 4 çeki 1 çeki = 4 kantar 1 kantar = 44 okka(k yye) 1 batman = 6 okka(k yye) 1 okka(k yye) = 400 dirhem Türkiye'de ölçü birimlerinin de i tirilmesi [de i tir] Cumhuriyetten önce. okka dirhem k rat 1.282 kg.449 kg. = 3.003207 kg. Bu nedenle dünyada genel olarak kullan lan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sa lanabilmesi için TBMM haz rlad birimleri ve takvim sistemini de i tirerek bugün kulland ölçü araçlar n kabul etmi tir. 0. Uzunluk ölçü birimi metre yerine ar n. batman. kilogram.2004 gr. batman 7. = 0.0002004 kg.[4] 56. Dünya ülkelerinin ço unda miladi takvim kullan rken.697 kg. saat gibi H CR TAKV M: Hicri takvim veya Müslüman takvimi ya da slami takvim y l 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan olu an bir takvimdir. Türkiye'de hicrî takvim kullan l yordu. miladi takvim. bir kanunla ölçü m z metre. Türkiye'de kullan lan ölçü birimleri uygar ülkelerin kulland ölçülerden farkl d r.A rl k birimleri Nitelik a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k Birim çeki kantar Modern Denkli i[3] 225. Saat olarak da Alaturka saat kullan l yordu. .

Zilhicce M LAD TAKV M Bir y l 365. mart. . evval 11. Sonu "00" ile biten y llar (yani yüzüncü y llar) ise ve e er 400'e bölünebiliyorlarsa onlar da art k y ld r. 4 ekim gününü takip eden gün 5 ekim de il. Rebiülahir 5.1900 y llar art k y l de ilken. Cemaziyelevvel 6.Son iki rakam "00" ile biten y llardan 400'e tam olarak bölünebilen y llar n (1600. Gregoris. Muharrem 2. Recep 8. Hicri takvim. may s ve a ustos ay adlar Roma. aral k ve ocak ay adlar ise Türkçe kökenlidir. 1582 y l nda Papa XIII.Hicri takvim Hz. 2000 y l art k y ld r. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini ba lang ç kabul eden ve ay n dünya çevresinde dolan m n esas alan bir takvim sistemidir.0003 gün 1582'den beri biriken hatalar n sonucu olarak 4317 y lda 1 gün fazla olacakt r. Bir dönencel y l ise 365. Gregoryen Takvimi'ne göre bir y l n ortalama süresi 365. 15 ekim olarak uygulanmas . Hicri emsi takvim ve Hicri Kameri takvimolmak üzere ikiye ayr l r. Jülyen Takviminde b ir y l 365.S. Jülyen Takvimi'nde refor m yap lmas n emretti.0078 gün daha k sa oldu undan ve 400 y lda 3 gün geri kald ndan dolay mevsimler aras nda meydana gelen uyumsuzlu u gidermek amac yla M. 2425 gündür. Ramazan 10. haziran.Hz.2422 gün oldu u halde. Jülyen y l ndan 0. nisan. Aradaki 0. 2 . ubat. Rebiülevvel 4. temmuz ve eylül ay adlar Süryani. Zilkade 12. Gregoryen takvimindeki.25 gün olarak al nd ndan. Örne in. Cemaziyelahir 7. 1800 ve 1900 gibi son iki rakam "00" ile biten ancak 400'e tam olarak bölünemeyen y llar n da normal y l olarak kabul edilmesi. Aylar 1. Safer 3. kas m. sa'n n do um gününün tarih ba lang c olarak al nmas . 3 . aban 9.1800 . Yap lan reform neticesinde al nan kararlar: 1 . 1700.M. 325 y l nda toplanan znik Konili'nde 1582 y l na kadar 1257 y l içerisinde Jülyen Takvimi yakla k 10 gün geri kald ndan.2422 gündür. 1700 . Aç klama: Sonu "00" ile bitmeyen ve 4'e kalans z bölünebilen tüm y llar art k y ld r. 2000 gibi) art k y l olarak.S. ekim.

sa¶n n do um tarihi 0 y l d r. Bu yüzden ikisi aras nda 11 gün fark vard r. Miladi Takvim GÜNE y l n esas al r. Miladi Takvimde ise ba lang ç Hz. 2). M LAD TAKV M H CR TAKV M ESK ÖLÇÜ B R MLER NDEN B R ÖRNEK .Ba lang ç tarihleri farkl d r. Hicri Takvimde ba lang ç tarihi Hazreti Muhammed¶in Mekke¶den Medine¶ye hicret etti i tarih olan 622 y l d r.H CR TAKV MLE M LAD TAKV M ARASINDAK FARKLAR NELERD R 1).Hicri Takvim AY y l n .

birdunyabilgi.vikipedi.php .net/hicri-takvimle-miladi-takvim-arasindaki-farklarnelerdirhttp://www.takvim.com http://www.com/ataturk-un-olculerde-yaptigi-degisiklikler-olculerde-yapila/4144275 www.com/takvim_donusum.blogcu.Kaynakça: http://alkmaar.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->