Atatürk ve ölçüler

Uluslararas Ölçülerin Kabulü

Atatürk Devrimleri

Osmanl Devleti nde kullan lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan lanlardan farkl yd . Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili kileri zorla t r yor, baz kar kl klara sebep oluyordu. Osmanl Devleti nin son dönemlerinde bu farkl l gidermek için baz çal malar yap ld . Fakat yeterli de ildi. Cumhuriyetin ilân ndan sonra bu zorluklan ortadan kald rmak için çal malara ba land . Önce 26 Aral k 1925 te ç kar lan bir kanunla, o zamana kadar kullan lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926 dan itibaren de kullan lmaya ba land . Böylece devlet i lerinde kar kl k önlendi. Takvimdeki bu de i ikli in yan nda, alaturka denilen, güne in bat na göre ayarlanan saat yerine, ça da dünyan n kulland saat sistemi kabul edildi. Bat dan al nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 y l nda yap lan bir de i iklikle milletleraras rakamlar kabul edildi. 1931 de kabul edilen bir kanunla eski a rl k ve uzunluk ölçüleri de i tirildi. Eskiden kullan lan ar n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald r ld . Bunlar n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a rl k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a rl k ölçülerinde yap lan bu de i ikliklerle ülkede ölçü birli i sa land . Bu yeniliklerin yan nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 te ç kar lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de i tirilip, cumartesi ö leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.

Uluslararas Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerinin Kabulü (1925-1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim, saat, say ve ölçülerin kullan lmas , hafta tatillerinin cuma günü olmas , takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim), say olarak eski say lar , ölçü olarak da okka, dirhem, ar n, endaze, vb. ölçülerin kullan lmas , Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki

ar n. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. ton. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). Bunlar n d nda. Saat ve Ölçülerde De i iklik (1925 ve 1931) :. ar n. dirhem. hafta tatillerinin cuma günü olmas . Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip.: Takvim. say olarak eski say lar . metre. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu. endaze. ton. say olarak eski say lar . 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. 23 Mart 1931 de ç kar lan yasayla da gram. takvimin ba lang c olarak Hazreti Muhammet in Mekke den Medine ye göç etti i tarih olan 622 y l n n al nmas (hicri takvim). bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. kilometre Atatürk ün Türk Tarihi ile ilgili Çal malar Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlam ndaki yaz devrimi sonras nda. Türk toplumu ile Bat toplumlar aras ndaki ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . kilogram. ölçülerin kullan lmas . ton. say ve ölçülerin kullan lmas . bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. Burad a. metre. bir yandan Bat ülkeleriyle ili kiler kolayla t r l rken. Atatürk tarih konusuna a rl k verdi ve 1931 y l nda Türk Tarih Kurumunu kurdu. Bu konudaki baz örnekler aras nda 1924 Hafta sonu Yasas . 1932 y l nda Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen yasa gere ince Türkler soyad ald lar ve Milletin liderine de Türklerin Babas anlam na gelen Atatürk soyad verildi. saat ve ölçülerde de i iklik (1925 ve 1931) Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. say ve ölçülerin kullan lmas . kilogram. Cumhuriyet döneminden önce Bat uluslar ndan ayr takvim. endaze. kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle. kilogram. 1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi. 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas say labilir. metre. vb. Takvim. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. Tatiller ve Soyad Kanunu gibi di er birçok devrimler de gerçekle tirilmi tir. ölçü olarak da okka. ölçülerin kullan lmas . . saat. Yeni Takvim. alaturka saat yerine Bat da kullan lan alafranga saatin kabul edilmesiyle. hafta tatillerinin cuma günü olmas . dirhem. ATATÜRK NKILÂPLARI . saat. Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve de erlendirilmektedir. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip. ölçü olarak da okka. bir yandan da yurdun her yerinde tutarl bir ölçü ve a rl k düzeni kurulmu oldu. 26 Aral k 1925 te miladi takvimin kabul edilip.ili kilerde büyük kar kl k ve güçlüklere yol açmaktayd . vb. A rl klar ve Ölçüler.

Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar uluslar n kulland klar metre. Zirai mimari. ÇE TL ÖLÇÜ B R MLER Osmanl döneminde ölçü birimleri . Bunlar n temelinde slâm Devleti'nin kullan d dinar ve dirhem bulunmaktad r. Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 say l kanunla ar n ölçü birimi kald r l p yerine metre sistemi kabul edildi.V) zamân nda kullan lan dinar. 1933'ten sonra da ar n n bütün çe itleri tamamen ortadan kald r l p metre sistemine geçildi. alaturka saat yerine de uluslararas saat sistemi uygulamas benimsenmi tir. dirhem de 2. 227 m. Böylelikle bu bölümle bas mevinde kullan lan punto büyüklükleri de al nabilecekti. Beynelmilel (uluslararas ) Erkam n (Rakamlar n) Kabulü Hakk ndaki Kanun (20 May s 1928) Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931).65 m. ar n ve endâze ölçü birimlerinin ast ve üst katlar a a da gösterilmi tir. Nitelik uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk uzunluk Birim Modern Denkli i[2] merhale 45480 m.89 m. 0. 4. Bu ar n n uzunlu unda zamanla de i iklikler oldu.5479 g kütlesi olan alt n bir sikke.68 m. Osmanl mparatorlu u'nda kullan lagelen ve ölçü ve tart da devrime kadar Türkiye Cumhûriyeti'nde de kullan lan çlçü birimleridir.Beynelmilel (uluslararas ) Saat ve Takvim Hakk ndaki Kanunlar n Kabulü (26 Aral k 1925). Üçüncü Selim Han abanoz a ac ndan bir mimar ar n yapt rd .8 cm'dir. Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas kald rarak yerine Miladi Takvim. Ta man n zor oldu u ve seyahatlerin uzun sürdü ü eski zamanlarda ehirlerde kullan lan dinar ve dirhemler. .Muhammed (S. [1] Uzunluk birimleri Metre hesab yla çar ar n 68 cm'dir. Bunun bir taraf 24 parma a ve her parmak 10 hat'ta bölündü. 0. De erli kuma lar bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullan l rd (endâze 65.00263 m. birbirlerinden farkl olabiliyorken Hz. 0.A. fersah berid kulaç ar n endaze rubu hat 5685 m. kilogram ve litre kabul edilmi tir. Bina ve mimar ar n 75.085 m. 0.25 cm'dir). Di er taraf sadece 20 e it parçaya bölündü. 1.97 g gümü parayd . Bunun ölçü olarak kullan lmas n istedi ve kütüphaneye kald rtt .

batman. = 0. kilogram.207 gr. = 3. a rl k ölçüsü olarak da okka.2004 gr.[4] 56. Bu nedenle dünyada genel olarak kullan lan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sa lanabilmesi için TBMM haz rlad birimleri ve takvim sistemini de i tirerek bugün kulland ölçü araçlar n kabul etmi tir. Türkiye'de hicrî takvim kullan l yordu. Saat olarak da Alaturka saat kullan l yordu. okka dirhem k rat 1. Türkiye'de kullan lan ölçü birimleri uygar ülkelerin kulland ölçülerden farkl d r.789 kg.A rl k birimleri Nitelik a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k a rl k Birim çeki kantar Modern Denkli i[3] 225.003207 kg.0002004 kg.449 kg. 0. Uzunluk ölçü birimi metre yerine ar n. bir kanunla ölçü m z metre. . Dünya ülkelerinin ço unda miladi takvim kullan rken. batman 7.697 kg.282 kg. saat gibi H CR TAKV M: Hicri takvim veya Müslüman takvimi ya da slami takvim y l 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan olu an bir takvimdir. miladi takvim. Okka      1 tonilato = 4 çeki 1 çeki = 4 kantar 1 kantar = 44 okka(k yye) 1 batman = 6 okka(k yye) 1 okka(k yye) = 400 dirhem Türkiye'de ölçü birimlerinin de i tirilmesi [de i tir] Cumhuriyetten önce. dirhem denilen ölçü birimleri kullan l yordu. 0.

Jülyen Takvimi'nde refor m yap lmas n emretti. may s ve a ustos ay adlar Roma.Hz. Rebiülevvel 4. Ramazan 10.Hicri takvim Hz.M.25 gün olarak al nd ndan.2422 gün oldu u halde.1900 y llar art k y l de ilken. 2000 y l art k y ld r.0078 gün daha k sa oldu undan ve 400 y lda 3 gün geri kald ndan dolay mevsimler aras nda meydana gelen uyumsuzlu u gidermek amac yla M. Gregoris. Recep 8.Son iki rakam "00" ile biten y llardan 400'e tam olarak bölünebilen y llar n (1600. 1800 ve 1900 gibi son iki rakam "00" ile biten ancak 400'e tam olarak bölünemeyen y llar n da normal y l olarak kabul edilmesi. Zilkade 12.S. nisan. Aylar 1. Zilhicce M LAD TAKV M Bir y l 365. ubat. Aradaki 0. Cemaziyelevvel 6. Hicri emsi takvim ve Hicri Kameri takvimolmak üzere ikiye ayr l r. Bir dönencel y l ise 365. Hicri takvim. temmuz ve eylül ay adlar Süryani. sa'n n do um gününün tarih ba lang c olarak al nmas . 325 y l nda toplanan znik Konili'nde 1582 y l na kadar 1257 y l içerisinde Jülyen Takvimi yakla k 10 gün geri kald ndan. 1700 . aban 9. Sonu "00" ile biten y llar (yani yüzüncü y llar) ise ve e er 400'e bölünebiliyorlarsa onlar da art k y ld r. 1700. Yap lan reform neticesinde al nan kararlar: 1 .1800 .S. .0003 gün 1582'den beri biriken hatalar n sonucu olarak 4317 y lda 1 gün fazla olacakt r. kas m. mart. aral k ve ocak ay adlar ise Türkçe kökenlidir. Jülyen y l ndan 0. Gregoryen Takvimi'ne göre bir y l n ortalama süresi 365. Cemaziyelahir 7. ekim. Muharrem 2. 1582 y l nda Papa XIII. evval 11. 15 ekim olarak uygulanmas . 3 . 2425 gündür. haziran. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini ba lang ç kabul eden ve ay n dünya çevresinde dolan m n esas alan bir takvim sistemidir. Rebiülahir 5. Gregoryen takvimindeki. Örne in. 2 . Safer 3.2422 gündür. 2000 gibi) art k y l olarak. Aç klama: Sonu "00" ile bitmeyen ve 4'e kalans z bölünebilen tüm y llar art k y ld r. 4 ekim gününü takip eden gün 5 ekim de il. Jülyen Takviminde b ir y l 365.

Hicri Takvim AY y l n . M LAD TAKV M H CR TAKV M ESK ÖLÇÜ B R MLER NDEN B R ÖRNEK . Bu yüzden ikisi aras nda 11 gün fark vard r. Miladi Takvimde ise ba lang ç Hz. Hicri Takvimde ba lang ç tarihi Hazreti Muhammed¶in Mekke¶den Medine¶ye hicret etti i tarih olan 622 y l d r.Ba lang ç tarihleri farkl d r.H CR TAKV MLE M LAD TAKV M ARASINDAK FARKLAR NELERD R 1). sa¶n n do um tarihi 0 y l d r. Miladi Takvim GÜNE y l n esas al r. 2).

vikipedi.Kaynakça: http://alkmaar.com http://www.com/takvim_donusum.birdunyabilgi.php .net/hicri-takvimle-miladi-takvim-arasindaki-farklarnelerdirhttp://www.takvim.blogcu.com/ataturk-un-olculerde-yaptigi-degisiklikler-olculerde-yapila/4144275 www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful