NON STERO D ANT ENFLAMATUAR ILAÇLAR (NSAI

)
Cahit Gürsel Bellek 06-10

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI)
Ço u NSA ilaçlar, siklooksijenaz enzimini nonselektif olarak inhibe ederek etkirler. ´ Siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) izoenzimlerinin her ikisini de inhibe ederler. ´ Siklooksijenaz, ara idonik asitten, tromboksan ve prostaglandin yap m nda katalizör görevi görür. ´ Prostaglandinler inflamasyon olu um sürecinde di er görevli maddelerle birlikte iletim molekülü olarak rol oynar.
´

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI)
Parasetamolun, tedavi dozlar nda yang giderici etkinli i yoktur. ´ Aspirin ve naproksenin, p ht la may engelleyici etkinli i di erlerinden fazlad r. ´ Metamizolun, çok güçlü olmamakla birlikte düz kaslar gev etici etkisi vard r. ´ Bu ilaçlar n çevresel s ya ba l ate yükselmelerinde etkinlikleri yoktur. Solunum merkezini bask alt na almazlar ve ba ml l k ve tolerans olu turmazlar.
´

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI) ´ Bu grup ilaçlar n endikasyonlar ise yang ya ba l sinir. trombozis ve antiagregant etkinlik(aspirin). gut artriti. ürikozürik etkinlik operasyon ve do um sonras a r lar. sistemik lupus eritamatazus(aspirin). endotoksik ok(fluniksin). ate ve yang sal olaylard r. köpeklerde parvoviral ba rsak bozukluklar (fluniksin). adenamatoz kolerektal polip(sulindak). . kas ve eklem a r lar .

´ Bu ilaçlar kullanan hastalarda ödeme e ilim olu ur. ´ Tek mideli hayvanlarda uzun süreli kullan lmas gerekti inde.NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI) Bu grup ilaçlar mümkün oldu unca antikoagulant ve diüretikler ile birlikte kullan lmamal d r. ´ Ülser. ´ Ast ml hastalar parasetamol tercih edilmelidir. ast m ve böbrek yetmezli i olanlarda dikkatli kullan lmal d r. mide üzerinde olumsuz etkileri az olan meloksikam veya karprofen kullan lmal d r. ´ .

ASETILSALISILIK ASIT(ASPIRIN) A r kesici. yang giderici ve antiagregant etkisi vard r. ate dü ürücü. ´ Kedilerde kullan m tercih edilmemektedir ve mide üzerine olumsuz etkisi vard r. ´ .

ancak ate dü ürücü ve a r kesici etkinli i dü üktür. ´ Eklem. ´ . bursa ve düz kaslarda olu an yang lar n giderilmesinde kullan l r. iskelet kas .FENILBUTAZON Yang önleyici etkinli i kuvvetli. ´ Mide ve kemik ili i üzerine olumsuz etkileri vard r. tendo.

´ Kemik ili i üzerine olumsuz etkileri vard r ve kan tablosu bozuk olan hastalarda kullan lmamal d r. NOVALGIN. NOVAMIN SODYUM) Veteriner sahada s kl kla kullan lan a r kesici.METAMIZOL(DIPIRON. ´ Ayr ca mide-barsak kanal nda bradikininden kaynaklanan spazml sanc lar n giderilmesinde de etkilidir. ´ . ate dü ürücü ve yang gidericidir.

´ .PARASETAMOL(ASETAMINOFEN) A r kesici ve ate dü ürücü olarak kullan l r ve bu grubun en güvenli ilac d r. ´ Kediler di er hayvan türlerine göre duyarl d r. ´ Mide üzerine zararl etkisi en az olan d r.

´ Romatoartrit. Kan damarlar nda bu etkiye sahip madde ya da ilaç) de sahiptir. osteoartrit. ´ . ´ Özellikle at ve köpeklerde kullan m alan bulur. ´ Antiagregant etkinli e(Alyuvarlar n ya da plateletlerin kümele mesini engelleyen. travma ve postoperatif a r larda etkilidir. ankilozlu spondilit. ate dü ürücü ve yang giderici etkileri vard r.NAPROKSEN A r kesici.

a r kesici ve yang giderici etkinli i vard r. .KETOPROFEN ´ Güçlü ate dü ürücü.

FLUNIKSIN MEGLUMIN Veteriner sahada en s k kullan lan a r kesici. ate dü ürücü ve yang önleyici bir di er ilaçt r. ´ Septik oklarda da kullan m alan bulur. ´ .

hastal k önleyici) ´ Analjezik (a r ve ate dü ürücü) ´ Anti-Spazmodik (sanc giderici) ´ Antipiretik gibi etkileri çok güçlüdür. .DIKLOFENAK SODYUM END KASYONLARI ´ Non-Steroid Antienflamatuar (enfeksiyon.

. virüs ve di er faktörlerin neden oldu u ate i dü ürür ve etkisi uzundur.DIKLOFENAK SODYUM ´ ´ ´ ´ S r ve atlarda. romatoid artritis ve kas hastal klar n n tedavisi (gibi eklem hastal klar n n tedavisinde) yan nda bakteri. Güvenli olup buza ve taylarda uzun süreli uygulanabilir (en fazla 5 gün). Süte geçmez. Artritis. Prolapsuslarda ve gastrointestinal sanc larda çok etkilidir.

5 ml / 100 kg canl a rl k / gün i.m. (kas içi) (Sadece acil durumlarda damar içi uygulamaya ba vurulur.( .DIKLOFENAK SODYUM ´ ´ Bile eni: 50 mg Diklofenak Sodyum / ml Kullan m ekli: Pratik Doz.

antipiretik. sukuaml deri hastal klar nda bölgeye sürülerek kullan l r. . Buza lar n poliartritislerinde (birden çok eklem iltihaplanmas ) kullan l r.ASET LSAL S L K AS T ´ Endikasyonlar Keratolitik. akne. Meme si illerinde etkilidir. Ekzema. antifungal. antifermantatif etkili bir üründür.

komeositlerin ayr lmas na ve a r keratinize bölgenin yumu amas na yol açar. Keratolitik etkili bu madde hücreler aras segmenti y k mlayarak. .ASET LSAL S L K AS T ´ Keratolitik: Derideki patolojik tabakalar n y k mlanmas . Antipiretik: Lokal ate dü ürücü. Antifungal: Mantar enfeksiyonlar na kar etkilidir.

ASET LSAL S L K AS T ´ Kullan m ekli Flakonlar nda Pratik Doz. (deri alt ) .c. 1 ml / 50 kg canl a rl a s.

tendinitis. akut mastitislerde yang giderici olarak kullan l r. iç organlar n düz kas spazmlar ndan kaynaklanan a r ve sanc lar n sa alt m nda kullan l r. do um sonras ekillenen enfeksiyon ve a r larda. Endikasyonlar Atlarda iskelet-kas sistemi hastal klar (arthritis. myositis vb. endotoksemilerde. eklem hastal klar nda. laminitis. .) ile birlikte görülen yang ve a r larda. S rlarda yüksek ate ile seyreden solunum sistemi enfeksiyonlar nda.FLUNIKSIN MEGLUMIN ´ ´ ´ ´ ´ Bile imi 1 ml·de 50 mg Fluniksin·e e de er Fluniksin meglumin bulunur.

FLUNIKSIN MEGLUMIN ´ ´ At : 1 ml/45 kg canl a rl k S r. Köpek : 2 ml/45 kg canl a rl k .

Ayr ca köpeklerde operasyon sonras olu an a r lar n giderilmesinde de kullan l r. akut ve kronik kas iskelet sistemi hastal klar nda a r ve yang y azaltmak için kullan l r. . kirli beyaz renkli ve çentikli tabletler içindedir. Endikasyonlar : köpeklerde osteoarthritis gibi.KETOPROFEN ´ ´ Bile eni: rimadyl 20 mg yuvarlak.

KETOPROFEN ´ Kullan m ekli ve dozu: 2-4 mg/kg günlük oral uygulama eklindedir. .

METAMIZOL ´ ´ ´ ´ B LE M Her ml·de 500 mg Metamizol sodyum içerir. antipiretik. KULLANIM YER /END KASYONLARI Novamizol Enjeksiyonluk Çözelti·nin etkin maddesi olan Metamizol·un analjezik. spazmolitik. Analjezik olarak: Her türlü a r ve sanc larda . antiromatizmal ve hafif sedatif etkisi vard r.

peklik ve ishallerine ba l sanc ve koliklerinde. post operatif sanc ve a r larda .METAMIZOL ´ Spazmolitik olarak: Barsak. tetanoz. tetani ve renal spazmalar n çözülmesinde. prolapsus uteri. mide ve rumenin gaz. do um s ras ve sonras ndaki a r ve sanc larda. serviks uteri ve özefagus spazmlar nda.

gençlik hastal ve di er tüm ate li hastal klarda. tendinitis. bron it.METAMIZOL ´ Antipiretik olarak: Pnömoni. . tendovaginitiste kullan l r. eklem a r s ve lumbagoda. akut ve kronik poliartritis. Antiromatizmal olarak: Kas ve eklem romatizmalar nda.

.a.100 mg / kg c. Gerekti inde ayn gün içinde 8 saat arayla ilaç tekrar yap labilir. köpeklere 50 ..METAMIZOL ´ ´ KULLANIM EKL VE DOZU Derin kas içi ( M) ve akut hallerde yava damar içi ( V) olarak atlara 20 ² 60 mg / kg c..a.a. s rlara 20 40 mg/kg c. doz hesab yla uygulan r.

rehidrasyon tedavisi ile birlikte buza lardaki ishallerde klinik semptomlar azaltmak için. antibiyotiklerle birlikte akut mastitis tedavisinde tamamlay c tedavi olarak. akut ve kronik nitelikli eklem hastal klar nda ve romatizmal hastal klarda kullan l r. ate li hastal klarda. tendo ve tendo k l f yang lar nda.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ Bile imi: Beher ml'de 5 mg meloksikam ve prezervatif olarak 150 mg etanol Endikasyonlar Buza . Antibiyotiklerle birlikte ba l ca solunum sistemi enfeksiyonlar nda. . dana ve s r.

Köpek. Kolikle ili kili a r n n giderilmesinde kullan l r. ortopedik cerrahi ameliyatlar n sonras ndaki post-operatif a r ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Osteoartrit ile ili kili a r . Operasyon öncesi uyguland nda ortopedik cerrahi ameliyatlar. Akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklar nda.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ ´ ´ At. . a r n n giderilmesinde ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Kedi. ovariohisterektomi ve kastrasyon ile ili kili postoperatif a r ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r.

kedilerde deri alt uygulamalar önderilmektedir. köpeklerde deri alt ve damar içi.12ml/2kg *** S rlarda deri alt ve damar içi.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ ´ Pratik dozlar: S rlar: 10ml/100 kg CA Atlar : 12ml/100 kg Köpek 0.4ml/10kg Kedi 0. . atlarda damar içi.

.BEN NLED N Ç N TE EKKÜRLER...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful