NON STERO D ANT ENFLAMATUAR ILAÇLAR (NSAI

)
Cahit Gürsel Bellek 06-10

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI)
Ço u NSA ilaçlar, siklooksijenaz enzimini nonselektif olarak inhibe ederek etkirler. ´ Siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) izoenzimlerinin her ikisini de inhibe ederler. ´ Siklooksijenaz, ara idonik asitten, tromboksan ve prostaglandin yap m nda katalizör görevi görür. ´ Prostaglandinler inflamasyon olu um sürecinde di er görevli maddelerle birlikte iletim molekülü olarak rol oynar.
´

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI)
Parasetamolun, tedavi dozlar nda yang giderici etkinli i yoktur. ´ Aspirin ve naproksenin, p ht la may engelleyici etkinli i di erlerinden fazlad r. ´ Metamizolun, çok güçlü olmamakla birlikte düz kaslar gev etici etkisi vard r. ´ Bu ilaçlar n çevresel s ya ba l ate yükselmelerinde etkinlikleri yoktur. Solunum merkezini bask alt na almazlar ve ba ml l k ve tolerans olu turmazlar.
´

köpeklerde parvoviral ba rsak bozukluklar (fluniksin). ürikozürik etkinlik operasyon ve do um sonras a r lar. ate ve yang sal olaylard r. kas ve eklem a r lar .NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI) ´ Bu grup ilaçlar n endikasyonlar ise yang ya ba l sinir. . sistemik lupus eritamatazus(aspirin). adenamatoz kolerektal polip(sulindak). gut artriti. endotoksik ok(fluniksin). trombozis ve antiagregant etkinlik(aspirin).

ast m ve böbrek yetmezli i olanlarda dikkatli kullan lmal d r. ´ Ast ml hastalar parasetamol tercih edilmelidir. ´ Ülser.NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI) Bu grup ilaçlar mümkün oldu unca antikoagulant ve diüretikler ile birlikte kullan lmamal d r. ´ . ´ Tek mideli hayvanlarda uzun süreli kullan lmas gerekti inde. mide üzerinde olumsuz etkileri az olan meloksikam veya karprofen kullan lmal d r. ´ Bu ilaçlar kullanan hastalarda ödeme e ilim olu ur.

´ Kedilerde kullan m tercih edilmemektedir ve mide üzerine olumsuz etkisi vard r. ´ . ate dü ürücü.ASETILSALISILIK ASIT(ASPIRIN) A r kesici. yang giderici ve antiagregant etkisi vard r.

ancak ate dü ürücü ve a r kesici etkinli i dü üktür. tendo.FENILBUTAZON Yang önleyici etkinli i kuvvetli. ´ Eklem. ´ Mide ve kemik ili i üzerine olumsuz etkileri vard r. ´ . iskelet kas . bursa ve düz kaslarda olu an yang lar n giderilmesinde kullan l r.

NOVALGIN. ´ Ayr ca mide-barsak kanal nda bradikininden kaynaklanan spazml sanc lar n giderilmesinde de etkilidir. ´ . ate dü ürücü ve yang gidericidir.METAMIZOL(DIPIRON. NOVAMIN SODYUM) Veteriner sahada s kl kla kullan lan a r kesici. ´ Kemik ili i üzerine olumsuz etkileri vard r ve kan tablosu bozuk olan hastalarda kullan lmamal d r.

PARASETAMOL(ASETAMINOFEN) A r kesici ve ate dü ürücü olarak kullan l r ve bu grubun en güvenli ilac d r. ´ Mide üzerine zararl etkisi en az olan d r. ´ Kediler di er hayvan türlerine göre duyarl d r. ´ .

´ Antiagregant etkinli e(Alyuvarlar n ya da plateletlerin kümele mesini engelleyen. Kan damarlar nda bu etkiye sahip madde ya da ilaç) de sahiptir. ´ .NAPROKSEN A r kesici. travma ve postoperatif a r larda etkilidir. ate dü ürücü ve yang giderici etkileri vard r. ´ Romatoartrit. ankilozlu spondilit. osteoartrit. ´ Özellikle at ve köpeklerde kullan m alan bulur.

a r kesici ve yang giderici etkinli i vard r. .KETOPROFEN ´ Güçlü ate dü ürücü.

ate dü ürücü ve yang önleyici bir di er ilaçt r. ´ . ´ Septik oklarda da kullan m alan bulur.FLUNIKSIN MEGLUMIN Veteriner sahada en s k kullan lan a r kesici.

DIKLOFENAK SODYUM END KASYONLARI ´ Non-Steroid Antienflamatuar (enfeksiyon. . hastal k önleyici) ´ Analjezik (a r ve ate dü ürücü) ´ Anti-Spazmodik (sanc giderici) ´ Antipiretik gibi etkileri çok güçlüdür.

Prolapsuslarda ve gastrointestinal sanc larda çok etkilidir. romatoid artritis ve kas hastal klar n n tedavisi (gibi eklem hastal klar n n tedavisinde) yan nda bakteri. Süte geçmez. Güvenli olup buza ve taylarda uzun süreli uygulanabilir (en fazla 5 gün). virüs ve di er faktörlerin neden oldu u ate i dü ürür ve etkisi uzundur. Artritis. .DIKLOFENAK SODYUM ´ ´ ´ ´ S r ve atlarda.

DIKLOFENAK SODYUM ´ ´ Bile eni: 50 mg Diklofenak Sodyum / ml Kullan m ekli: Pratik Doz.( .m. 5 ml / 100 kg canl a rl k / gün i. (kas içi) (Sadece acil durumlarda damar içi uygulamaya ba vurulur.

Buza lar n poliartritislerinde (birden çok eklem iltihaplanmas ) kullan l r. Ekzema. . antifungal. sukuaml deri hastal klar nda bölgeye sürülerek kullan l r. akne.ASET LSAL S L K AS T ´ Endikasyonlar Keratolitik. antipiretik. Meme si illerinde etkilidir. antifermantatif etkili bir üründür.

komeositlerin ayr lmas na ve a r keratinize bölgenin yumu amas na yol açar. Keratolitik etkili bu madde hücreler aras segmenti y k mlayarak. Antifungal: Mantar enfeksiyonlar na kar etkilidir.ASET LSAL S L K AS T ´ Keratolitik: Derideki patolojik tabakalar n y k mlanmas . Antipiretik: Lokal ate dü ürücü. .

ASET LSAL S L K AS T ´ Kullan m ekli Flakonlar nda Pratik Doz. (deri alt ) . 1 ml / 50 kg canl a rl a s.c.

FLUNIKSIN MEGLUMIN ´ ´ ´ ´ ´ Bile imi 1 ml·de 50 mg Fluniksin·e e de er Fluniksin meglumin bulunur. akut mastitislerde yang giderici olarak kullan l r. . iç organlar n düz kas spazmlar ndan kaynaklanan a r ve sanc lar n sa alt m nda kullan l r. eklem hastal klar nda. S rlarda yüksek ate ile seyreden solunum sistemi enfeksiyonlar nda. Endikasyonlar Atlarda iskelet-kas sistemi hastal klar (arthritis.) ile birlikte görülen yang ve a r larda. laminitis. do um sonras ekillenen enfeksiyon ve a r larda. tendinitis. myositis vb. endotoksemilerde.

Köpek : 2 ml/45 kg canl a rl k .FLUNIKSIN MEGLUMIN ´ ´ At : 1 ml/45 kg canl a rl k S r.

Endikasyonlar : köpeklerde osteoarthritis gibi. akut ve kronik kas iskelet sistemi hastal klar nda a r ve yang y azaltmak için kullan l r. kirli beyaz renkli ve çentikli tabletler içindedir. Ayr ca köpeklerde operasyon sonras olu an a r lar n giderilmesinde de kullan l r. .KETOPROFEN ´ ´ Bile eni: rimadyl 20 mg yuvarlak.

KETOPROFEN ´ Kullan m ekli ve dozu: 2-4 mg/kg günlük oral uygulama eklindedir. .

spazmolitik. antiromatizmal ve hafif sedatif etkisi vard r. KULLANIM YER /END KASYONLARI Novamizol Enjeksiyonluk Çözelti·nin etkin maddesi olan Metamizol·un analjezik.METAMIZOL ´ ´ ´ ´ B LE M Her ml·de 500 mg Metamizol sodyum içerir. antipiretik. Analjezik olarak: Her türlü a r ve sanc larda .

serviks uteri ve özefagus spazmlar nda. post operatif sanc ve a r larda . peklik ve ishallerine ba l sanc ve koliklerinde. do um s ras ve sonras ndaki a r ve sanc larda. tetanoz. prolapsus uteri. tetani ve renal spazmalar n çözülmesinde. mide ve rumenin gaz.METAMIZOL ´ Spazmolitik olarak: Barsak.

eklem a r s ve lumbagoda. Antiromatizmal olarak: Kas ve eklem romatizmalar nda. tendinitis. . bron it. akut ve kronik poliartritis.METAMIZOL ´ Antipiretik olarak: Pnömoni. gençlik hastal ve di er tüm ate li hastal klarda. tendovaginitiste kullan l r.

. köpeklere 50 .a.a. . doz hesab yla uygulan r. Gerekti inde ayn gün içinde 8 saat arayla ilaç tekrar yap labilir. s rlara 20 40 mg/kg c..METAMIZOL ´ ´ KULLANIM EKL VE DOZU Derin kas içi ( M) ve akut hallerde yava damar içi ( V) olarak atlara 20 ² 60 mg / kg c.100 mg / kg c.a.

antibiyotiklerle birlikte akut mastitis tedavisinde tamamlay c tedavi olarak.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ Bile imi: Beher ml'de 5 mg meloksikam ve prezervatif olarak 150 mg etanol Endikasyonlar Buza . . dana ve s r. akut ve kronik nitelikli eklem hastal klar nda ve romatizmal hastal klarda kullan l r. rehidrasyon tedavisi ile birlikte buza lardaki ishallerde klinik semptomlar azaltmak için. tendo ve tendo k l f yang lar nda. Antibiyotiklerle birlikte ba l ca solunum sistemi enfeksiyonlar nda. ate li hastal klarda.

Kedi. . Kolikle ili kili a r n n giderilmesinde kullan l r. Osteoartrit ile ili kili a r .MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ ´ ´ At. Operasyon öncesi uyguland nda ortopedik cerrahi ameliyatlar. a r n n giderilmesinde ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. ortopedik cerrahi ameliyatlar n sonras ndaki post-operatif a r ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Köpek. ovariohisterektomi ve kastrasyon ile ili kili postoperatif a r ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklar nda.

12ml/2kg *** S rlarda deri alt ve damar içi. .4ml/10kg Kedi 0.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ ´ Pratik dozlar: S rlar: 10ml/100 kg CA Atlar : 12ml/100 kg Köpek 0. köpeklerde deri alt ve damar içi. kedilerde deri alt uygulamalar önderilmektedir. atlarda damar içi.

.BEN NLED N Ç N TE EKKÜRLER. ..