P. 1
Non Steroid Antienflamatuar

Non Steroid Antienflamatuar

|Views: 442|Likes:
Yayınlayan: Cahit Gursel Bellek

More info:

Published by: Cahit Gursel Bellek on May 16, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2011

pdf

text

original

NON STERO D ANT ENFLAMATUAR ILAÇLAR (NSAI

)
Cahit Gürsel Bellek 06-10

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI)
Ço u NSA ilaçlar, siklooksijenaz enzimini nonselektif olarak inhibe ederek etkirler. ´ Siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) izoenzimlerinin her ikisini de inhibe ederler. ´ Siklooksijenaz, ara idonik asitten, tromboksan ve prostaglandin yap m nda katalizör görevi görür. ´ Prostaglandinler inflamasyon olu um sürecinde di er görevli maddelerle birlikte iletim molekülü olarak rol oynar.
´

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI)
Parasetamolun, tedavi dozlar nda yang giderici etkinli i yoktur. ´ Aspirin ve naproksenin, p ht la may engelleyici etkinli i di erlerinden fazlad r. ´ Metamizolun, çok güçlü olmamakla birlikte düz kaslar gev etici etkisi vard r. ´ Bu ilaçlar n çevresel s ya ba l ate yükselmelerinde etkinlikleri yoktur. Solunum merkezini bask alt na almazlar ve ba ml l k ve tolerans olu turmazlar.
´

adenamatoz kolerektal polip(sulindak).NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI) ´ Bu grup ilaçlar n endikasyonlar ise yang ya ba l sinir. trombozis ve antiagregant etkinlik(aspirin). köpeklerde parvoviral ba rsak bozukluklar (fluniksin). gut artriti. ate ve yang sal olaylard r. . kas ve eklem a r lar . endotoksik ok(fluniksin). sistemik lupus eritamatazus(aspirin). ürikozürik etkinlik operasyon ve do um sonras a r lar.

´ Tek mideli hayvanlarda uzun süreli kullan lmas gerekti inde. ´ Ülser. ´ . ´ Ast ml hastalar parasetamol tercih edilmelidir.NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI) Bu grup ilaçlar mümkün oldu unca antikoagulant ve diüretikler ile birlikte kullan lmamal d r. mide üzerinde olumsuz etkileri az olan meloksikam veya karprofen kullan lmal d r. ´ Bu ilaçlar kullanan hastalarda ödeme e ilim olu ur. ast m ve böbrek yetmezli i olanlarda dikkatli kullan lmal d r.

yang giderici ve antiagregant etkisi vard r.ASETILSALISILIK ASIT(ASPIRIN) A r kesici. ´ . ate dü ürücü. ´ Kedilerde kullan m tercih edilmemektedir ve mide üzerine olumsuz etkisi vard r.

´ Eklem. ´ . ´ Mide ve kemik ili i üzerine olumsuz etkileri vard r. iskelet kas . tendo. ancak ate dü ürücü ve a r kesici etkinli i dü üktür.FENILBUTAZON Yang önleyici etkinli i kuvvetli. bursa ve düz kaslarda olu an yang lar n giderilmesinde kullan l r.

´ . NOVALGIN. ´ Ayr ca mide-barsak kanal nda bradikininden kaynaklanan spazml sanc lar n giderilmesinde de etkilidir. NOVAMIN SODYUM) Veteriner sahada s kl kla kullan lan a r kesici.METAMIZOL(DIPIRON. ate dü ürücü ve yang gidericidir. ´ Kemik ili i üzerine olumsuz etkileri vard r ve kan tablosu bozuk olan hastalarda kullan lmamal d r.

´ Mide üzerine zararl etkisi en az olan d r. ´ .PARASETAMOL(ASETAMINOFEN) A r kesici ve ate dü ürücü olarak kullan l r ve bu grubun en güvenli ilac d r. ´ Kediler di er hayvan türlerine göre duyarl d r.

ankilozlu spondilit. ´ Özellikle at ve köpeklerde kullan m alan bulur. ´ Antiagregant etkinli e(Alyuvarlar n ya da plateletlerin kümele mesini engelleyen.NAPROKSEN A r kesici. ´ . ´ Romatoartrit. Kan damarlar nda bu etkiye sahip madde ya da ilaç) de sahiptir. ate dü ürücü ve yang giderici etkileri vard r. osteoartrit. travma ve postoperatif a r larda etkilidir.

a r kesici ve yang giderici etkinli i vard r. .KETOPROFEN ´ Güçlü ate dü ürücü.

´ Septik oklarda da kullan m alan bulur. ´ . ate dü ürücü ve yang önleyici bir di er ilaçt r.FLUNIKSIN MEGLUMIN Veteriner sahada en s k kullan lan a r kesici.

. hastal k önleyici) ´ Analjezik (a r ve ate dü ürücü) ´ Anti-Spazmodik (sanc giderici) ´ Antipiretik gibi etkileri çok güçlüdür.DIKLOFENAK SODYUM END KASYONLARI ´ Non-Steroid Antienflamatuar (enfeksiyon.

Prolapsuslarda ve gastrointestinal sanc larda çok etkilidir. romatoid artritis ve kas hastal klar n n tedavisi (gibi eklem hastal klar n n tedavisinde) yan nda bakteri. Artritis. . virüs ve di er faktörlerin neden oldu u ate i dü ürür ve etkisi uzundur. Süte geçmez. Güvenli olup buza ve taylarda uzun süreli uygulanabilir (en fazla 5 gün).DIKLOFENAK SODYUM ´ ´ ´ ´ S r ve atlarda.

m. (kas içi) (Sadece acil durumlarda damar içi uygulamaya ba vurulur.DIKLOFENAK SODYUM ´ ´ Bile eni: 50 mg Diklofenak Sodyum / ml Kullan m ekli: Pratik Doz.( . 5 ml / 100 kg canl a rl k / gün i.

Ekzema. akne. sukuaml deri hastal klar nda bölgeye sürülerek kullan l r. antifungal. Meme si illerinde etkilidir. Buza lar n poliartritislerinde (birden çok eklem iltihaplanmas ) kullan l r. . antipiretik. antifermantatif etkili bir üründür.ASET LSAL S L K AS T ´ Endikasyonlar Keratolitik.

komeositlerin ayr lmas na ve a r keratinize bölgenin yumu amas na yol açar.ASET LSAL S L K AS T ´ Keratolitik: Derideki patolojik tabakalar n y k mlanmas . Antifungal: Mantar enfeksiyonlar na kar etkilidir. . Antipiretik: Lokal ate dü ürücü. Keratolitik etkili bu madde hücreler aras segmenti y k mlayarak.

c.ASET LSAL S L K AS T ´ Kullan m ekli Flakonlar nda Pratik Doz. 1 ml / 50 kg canl a rl a s. (deri alt ) .

laminitis.) ile birlikte görülen yang ve a r larda. eklem hastal klar nda. Endikasyonlar Atlarda iskelet-kas sistemi hastal klar (arthritis. myositis vb. S rlarda yüksek ate ile seyreden solunum sistemi enfeksiyonlar nda. endotoksemilerde.FLUNIKSIN MEGLUMIN ´ ´ ´ ´ ´ Bile imi 1 ml·de 50 mg Fluniksin·e e de er Fluniksin meglumin bulunur. . iç organlar n düz kas spazmlar ndan kaynaklanan a r ve sanc lar n sa alt m nda kullan l r. do um sonras ekillenen enfeksiyon ve a r larda. tendinitis. akut mastitislerde yang giderici olarak kullan l r.

Köpek : 2 ml/45 kg canl a rl k .FLUNIKSIN MEGLUMIN ´ ´ At : 1 ml/45 kg canl a rl k S r.

. kirli beyaz renkli ve çentikli tabletler içindedir. Endikasyonlar : köpeklerde osteoarthritis gibi. akut ve kronik kas iskelet sistemi hastal klar nda a r ve yang y azaltmak için kullan l r. Ayr ca köpeklerde operasyon sonras olu an a r lar n giderilmesinde de kullan l r.KETOPROFEN ´ ´ Bile eni: rimadyl 20 mg yuvarlak.

.KETOPROFEN ´ Kullan m ekli ve dozu: 2-4 mg/kg günlük oral uygulama eklindedir.

METAMIZOL ´ ´ ´ ´ B LE M Her ml·de 500 mg Metamizol sodyum içerir. Analjezik olarak: Her türlü a r ve sanc larda . KULLANIM YER /END KASYONLARI Novamizol Enjeksiyonluk Çözelti·nin etkin maddesi olan Metamizol·un analjezik. antiromatizmal ve hafif sedatif etkisi vard r. antipiretik. spazmolitik.

METAMIZOL ´ Spazmolitik olarak: Barsak. tetani ve renal spazmalar n çözülmesinde. mide ve rumenin gaz. post operatif sanc ve a r larda . do um s ras ve sonras ndaki a r ve sanc larda. peklik ve ishallerine ba l sanc ve koliklerinde. serviks uteri ve özefagus spazmlar nda. prolapsus uteri. tetanoz.

gençlik hastal ve di er tüm ate li hastal klarda. Antiromatizmal olarak: Kas ve eklem romatizmalar nda. eklem a r s ve lumbagoda. bron it. tendovaginitiste kullan l r. tendinitis. . akut ve kronik poliartritis.METAMIZOL ´ Antipiretik olarak: Pnömoni.

a.. doz hesab yla uygulan r.METAMIZOL ´ ´ KULLANIM EKL VE DOZU Derin kas içi ( M) ve akut hallerde yava damar içi ( V) olarak atlara 20 ² 60 mg / kg c.. köpeklere 50 .a. Gerekti inde ayn gün içinde 8 saat arayla ilaç tekrar yap labilir. s rlara 20 40 mg/kg c. .a.100 mg / kg c.

dana ve s r. tendo ve tendo k l f yang lar nda. Antibiyotiklerle birlikte ba l ca solunum sistemi enfeksiyonlar nda. ate li hastal klarda. rehidrasyon tedavisi ile birlikte buza lardaki ishallerde klinik semptomlar azaltmak için.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ Bile imi: Beher ml'de 5 mg meloksikam ve prezervatif olarak 150 mg etanol Endikasyonlar Buza . akut ve kronik nitelikli eklem hastal klar nda ve romatizmal hastal klarda kullan l r. . antibiyotiklerle birlikte akut mastitis tedavisinde tamamlay c tedavi olarak.

Operasyon öncesi uyguland nda ortopedik cerrahi ameliyatlar. ortopedik cerrahi ameliyatlar n sonras ndaki post-operatif a r ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Osteoartrit ile ili kili a r . Köpek. . Akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklar nda. a r n n giderilmesinde ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Kolikle ili kili a r n n giderilmesinde kullan l r.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ ´ ´ At. Kedi. ovariohisterektomi ve kastrasyon ile ili kili postoperatif a r ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r.

.4ml/10kg Kedi 0.12ml/2kg *** S rlarda deri alt ve damar içi.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ ´ Pratik dozlar: S rlar: 10ml/100 kg CA Atlar : 12ml/100 kg Köpek 0. kedilerde deri alt uygulamalar önderilmektedir. atlarda damar içi. köpeklerde deri alt ve damar içi.

BEN NLED N Ç N TE EKKÜRLER... .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->