NON STERO D ANT ENFLAMATUAR ILAÇLAR (NSAI

)
Cahit Gürsel Bellek 06-10

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI)
Ço u NSA ilaçlar, siklooksijenaz enzimini nonselektif olarak inhibe ederek etkirler. ´ Siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) izoenzimlerinin her ikisini de inhibe ederler. ´ Siklooksijenaz, ara idonik asitten, tromboksan ve prostaglandin yap m nda katalizör görevi görür. ´ Prostaglandinler inflamasyon olu um sürecinde di er görevli maddelerle birlikte iletim molekülü olarak rol oynar.
´

NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI)
Parasetamolun, tedavi dozlar nda yang giderici etkinli i yoktur. ´ Aspirin ve naproksenin, p ht la may engelleyici etkinli i di erlerinden fazlad r. ´ Metamizolun, çok güçlü olmamakla birlikte düz kaslar gev etici etkisi vard r. ´ Bu ilaçlar n çevresel s ya ba l ate yükselmelerinde etkinlikleri yoktur. Solunum merkezini bask alt na almazlar ve ba ml l k ve tolerans olu turmazlar.
´

kas ve eklem a r lar . gut artriti. trombozis ve antiagregant etkinlik(aspirin). ate ve yang sal olaylard r.NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI) ´ Bu grup ilaçlar n endikasyonlar ise yang ya ba l sinir. köpeklerde parvoviral ba rsak bozukluklar (fluniksin). endotoksik ok(fluniksin). adenamatoz kolerektal polip(sulindak). sistemik lupus eritamatazus(aspirin). . ürikozürik etkinlik operasyon ve do um sonras a r lar.

´ . ast m ve böbrek yetmezli i olanlarda dikkatli kullan lmal d r.NON STEROID ANTIENFLAMATUAR(NSAI) Bu grup ilaçlar mümkün oldu unca antikoagulant ve diüretikler ile birlikte kullan lmamal d r. ´ Tek mideli hayvanlarda uzun süreli kullan lmas gerekti inde. mide üzerinde olumsuz etkileri az olan meloksikam veya karprofen kullan lmal d r. ´ Ülser. ´ Ast ml hastalar parasetamol tercih edilmelidir. ´ Bu ilaçlar kullanan hastalarda ödeme e ilim olu ur.

ASETILSALISILIK ASIT(ASPIRIN) A r kesici. ´ Kedilerde kullan m tercih edilmemektedir ve mide üzerine olumsuz etkisi vard r. ate dü ürücü. yang giderici ve antiagregant etkisi vard r. ´ .

bursa ve düz kaslarda olu an yang lar n giderilmesinde kullan l r. ´ Eklem. iskelet kas . ´ . ancak ate dü ürücü ve a r kesici etkinli i dü üktür. tendo. ´ Mide ve kemik ili i üzerine olumsuz etkileri vard r.FENILBUTAZON Yang önleyici etkinli i kuvvetli.

METAMIZOL(DIPIRON. ´ . ´ Ayr ca mide-barsak kanal nda bradikininden kaynaklanan spazml sanc lar n giderilmesinde de etkilidir. NOVALGIN. NOVAMIN SODYUM) Veteriner sahada s kl kla kullan lan a r kesici. ate dü ürücü ve yang gidericidir. ´ Kemik ili i üzerine olumsuz etkileri vard r ve kan tablosu bozuk olan hastalarda kullan lmamal d r.

´ Mide üzerine zararl etkisi en az olan d r. ´ Kediler di er hayvan türlerine göre duyarl d r.PARASETAMOL(ASETAMINOFEN) A r kesici ve ate dü ürücü olarak kullan l r ve bu grubun en güvenli ilac d r. ´ .

ate dü ürücü ve yang giderici etkileri vard r. ankilozlu spondilit. ´ . osteoartrit. ´ Romatoartrit. ´ Antiagregant etkinli e(Alyuvarlar n ya da plateletlerin kümele mesini engelleyen. Kan damarlar nda bu etkiye sahip madde ya da ilaç) de sahiptir. travma ve postoperatif a r larda etkilidir.NAPROKSEN A r kesici. ´ Özellikle at ve köpeklerde kullan m alan bulur.

a r kesici ve yang giderici etkinli i vard r.KETOPROFEN ´ Güçlü ate dü ürücü. .

FLUNIKSIN MEGLUMIN Veteriner sahada en s k kullan lan a r kesici. ate dü ürücü ve yang önleyici bir di er ilaçt r. ´ Septik oklarda da kullan m alan bulur. ´ .

hastal k önleyici) ´ Analjezik (a r ve ate dü ürücü) ´ Anti-Spazmodik (sanc giderici) ´ Antipiretik gibi etkileri çok güçlüdür. .DIKLOFENAK SODYUM END KASYONLARI ´ Non-Steroid Antienflamatuar (enfeksiyon.

DIKLOFENAK SODYUM ´ ´ ´ ´ S r ve atlarda. Artritis. virüs ve di er faktörlerin neden oldu u ate i dü ürür ve etkisi uzundur. Prolapsuslarda ve gastrointestinal sanc larda çok etkilidir. Süte geçmez. Güvenli olup buza ve taylarda uzun süreli uygulanabilir (en fazla 5 gün). . romatoid artritis ve kas hastal klar n n tedavisi (gibi eklem hastal klar n n tedavisinde) yan nda bakteri.

m. (kas içi) (Sadece acil durumlarda damar içi uygulamaya ba vurulur. 5 ml / 100 kg canl a rl k / gün i.DIKLOFENAK SODYUM ´ ´ Bile eni: 50 mg Diklofenak Sodyum / ml Kullan m ekli: Pratik Doz.( .

Buza lar n poliartritislerinde (birden çok eklem iltihaplanmas ) kullan l r. sukuaml deri hastal klar nda bölgeye sürülerek kullan l r. . Meme si illerinde etkilidir. akne. Ekzema.ASET LSAL S L K AS T ´ Endikasyonlar Keratolitik. antifermantatif etkili bir üründür. antifungal. antipiretik.

. Antifungal: Mantar enfeksiyonlar na kar etkilidir. Keratolitik etkili bu madde hücreler aras segmenti y k mlayarak. Antipiretik: Lokal ate dü ürücü. komeositlerin ayr lmas na ve a r keratinize bölgenin yumu amas na yol açar.ASET LSAL S L K AS T ´ Keratolitik: Derideki patolojik tabakalar n y k mlanmas .

ASET LSAL S L K AS T ´ Kullan m ekli Flakonlar nda Pratik Doz. (deri alt ) .c. 1 ml / 50 kg canl a rl a s.

eklem hastal klar nda. akut mastitislerde yang giderici olarak kullan l r. myositis vb. S rlarda yüksek ate ile seyreden solunum sistemi enfeksiyonlar nda. iç organlar n düz kas spazmlar ndan kaynaklanan a r ve sanc lar n sa alt m nda kullan l r.FLUNIKSIN MEGLUMIN ´ ´ ´ ´ ´ Bile imi 1 ml·de 50 mg Fluniksin·e e de er Fluniksin meglumin bulunur. tendinitis. endotoksemilerde. laminitis. . Endikasyonlar Atlarda iskelet-kas sistemi hastal klar (arthritis. do um sonras ekillenen enfeksiyon ve a r larda.) ile birlikte görülen yang ve a r larda.

Köpek : 2 ml/45 kg canl a rl k .FLUNIKSIN MEGLUMIN ´ ´ At : 1 ml/45 kg canl a rl k S r.

kirli beyaz renkli ve çentikli tabletler içindedir. . Ayr ca köpeklerde operasyon sonras olu an a r lar n giderilmesinde de kullan l r. akut ve kronik kas iskelet sistemi hastal klar nda a r ve yang y azaltmak için kullan l r. Endikasyonlar : köpeklerde osteoarthritis gibi.KETOPROFEN ´ ´ Bile eni: rimadyl 20 mg yuvarlak.

.KETOPROFEN ´ Kullan m ekli ve dozu: 2-4 mg/kg günlük oral uygulama eklindedir.

spazmolitik.METAMIZOL ´ ´ ´ ´ B LE M Her ml·de 500 mg Metamizol sodyum içerir. antiromatizmal ve hafif sedatif etkisi vard r. KULLANIM YER /END KASYONLARI Novamizol Enjeksiyonluk Çözelti·nin etkin maddesi olan Metamizol·un analjezik. antipiretik. Analjezik olarak: Her türlü a r ve sanc larda .

tetanoz. tetani ve renal spazmalar n çözülmesinde. prolapsus uteri. post operatif sanc ve a r larda . serviks uteri ve özefagus spazmlar nda. peklik ve ishallerine ba l sanc ve koliklerinde. do um s ras ve sonras ndaki a r ve sanc larda.METAMIZOL ´ Spazmolitik olarak: Barsak. mide ve rumenin gaz.

tendovaginitiste kullan l r. tendinitis. eklem a r s ve lumbagoda. . Antiromatizmal olarak: Kas ve eklem romatizmalar nda. akut ve kronik poliartritis. bron it. gençlik hastal ve di er tüm ate li hastal klarda.METAMIZOL ´ Antipiretik olarak: Pnömoni.

doz hesab yla uygulan r..100 mg / kg c. s rlara 20 40 mg/kg c.a. .METAMIZOL ´ ´ KULLANIM EKL VE DOZU Derin kas içi ( M) ve akut hallerde yava damar içi ( V) olarak atlara 20 ² 60 mg / kg c..a. köpeklere 50 .a. Gerekti inde ayn gün içinde 8 saat arayla ilaç tekrar yap labilir.

dana ve s r. ate li hastal klarda. akut ve kronik nitelikli eklem hastal klar nda ve romatizmal hastal klarda kullan l r. Antibiyotiklerle birlikte ba l ca solunum sistemi enfeksiyonlar nda. rehidrasyon tedavisi ile birlikte buza lardaki ishallerde klinik semptomlar azaltmak için. antibiyotiklerle birlikte akut mastitis tedavisinde tamamlay c tedavi olarak. .MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ Bile imi: Beher ml'de 5 mg meloksikam ve prezervatif olarak 150 mg etanol Endikasyonlar Buza . tendo ve tendo k l f yang lar nda.

Akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklar nda. Köpek. ovariohisterektomi ve kastrasyon ile ili kili postoperatif a r ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Osteoartrit ile ili kili a r . Kedi. ortopedik cerrahi ameliyatlar n sonras ndaki post-operatif a r ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Operasyon öncesi uyguland nda ortopedik cerrahi ameliyatlar. . a r n n giderilmesinde ve enflamasyonun tedavisinde kullan l r. Kolikle ili kili a r n n giderilmesinde kullan l r.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ ´ ´ At.

.12ml/2kg *** S rlarda deri alt ve damar içi. atlarda damar içi. kedilerde deri alt uygulamalar önderilmektedir.4ml/10kg Kedi 0.MELOKSIKAM ´ ´ ´ ´ ´ Pratik dozlar: S rlar: 10ml/100 kg CA Atlar : 12ml/100 kg Köpek 0. köpeklerde deri alt ve damar içi.

. ..BEN NLED N Ç N TE EKKÜRLER.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful