P. 1
Bulut ve Bulut Türleri

Bulut ve Bulut Türleri

|Views: 41|Likes:
Yayınlayan: BEFEGA

More info:

Published by: BEFEGA on May 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

pdf

text

original

Bulut nedir?

Bulut havadaki su buhar n n yani nemin birle erek olu turdu u ve kilometrelerce yukar da rüzgarlar yard m yla oradan oraya gezen ve bazen de ya mur olarak yer yüzüne dü en kütlelerdir.Özellikle beyaz olanlar pamuk gibi gökyüzünü süslerler. Bulut Nas l Olu ur? Özellikle deniz,göl ve okyanus civar nda hava s nd nda yükselir ve beraberinde nem yüklü tanecikleri de ta r.Bunlar bir nevi havadaki su buhar d r.Bu nem ta yan s cak hava ak m atmosferde yükselirken,atmosferin özelli inden dola y çevresindeki havan n bas nc ve s cakl azal r.(Yukar ç k ld kça s cakl k her yüz metrede yakla k 1 derce dü er ve her 10 metre de barometre yakla k 1 milibar dü er) Etraf ndaki bas nç azald için bu nem ta yan hava molekülleri genle ir ve yo unla arak nemin so umas na neden olur ve sonucunda bulut olu ur.Bulut daha fazla so udukça daha fazla nem yo u mas olur ve su damlac klar daha büyük bulutlar olu turur. Ya mur Nedir? Tepemizde gezinen orta büyüklükteki bir bulutun(yakla k çap 1 kilometre) hacmi 4 milyar metreküptür ve içinde 1 ile 5 milyon kilogram su vard r.Peki bu tonlarca a rl k nas lda kilometrelerce yukar da dü meden gezinebiliyor? Bulutlar n bu kadar a arl a ra men gökyüzünde as l kalabilmelerinin sebebi bu su damlac klar n n çok küçük olmalar d r. Her ne kadar bir kilometre çap ndaki bir bulutta en az ndan 1000 ton su varsa da bu hacimdeki hava 1 milyon tondur, yani bin kez daha a rd r. Bu nedenle de bulutlar içerlerindeki ya mur taneleri iyice olu up, a rla p yere dü ene kadar tepemizde gezinip dururlar. te bulutlar art k ta yamayaca bir kütleye sahip oldu unda yere ya mur olarak inerler. Asl nda ya mur ya arken ya mur damlas olu ma i lemi devam etti inden bulut içindeki suyu bo alt p bir anda kaybolmaz. Bulutlar Neden Beyazd r? Bulutlar olu maya ba lad nda içindeki su damlac klar o kadar küçüktür ki,üzerine gelen klar do rudan yans t rlar ve bu tip bulutlar pamuk gibi bembeyaz gözükürler.Ama zamanla bu su damlac klar birle ip büyüdükçe,yani kal nla t kça gelen daha az yans t rlar ve git gide daha koyu bir renk al rlar. Yukar da dedi imiz gibi her bulutun belli bir ta ma kapasitesi vard ve demekki koyu renkli bulutlar bu kapasiteye yakla m lard r ve bu tür bulutlar ya mur bulutu olarak bilinirler.Ayr ca ya mur bulutlar n nda git gide a rla an su damlac klar bulutun alt na topland ndan,bu tip bulutlar n tabanlar üst taraf na nazaran daha koyu renkte görünür. Y ld r m Nedir? Y ld r m bir ba ka deyi le yeryüzü ile bulutlar aras ndaki artan elektrik potansiyelini dengede tutan bir elektrik bo almas d r.Peki bulutlar neden yüklenir soruna cevap olarak,havan n iyi bir iletken olmamas verilebilinir.Dolay s yla yüksek elektrik yüklü bulutlar olu ur.Fiziki ko ullardan ötürü bulut olu urken,bulutun alt k sm negatif yükle yüklenir ve bulutun alt nda kalan yeryüzü buna tepkiyle pozitif yüklenir.F rt na,rüz ar gibi etkenlerin artmas yla bulutun alt k sm n n negatif yüklenmesi artar,dolay s yla yeryüzününde de bulutun etkidi i yerlerde pozitif yük miktar artar.Bak n z bulutlar nas l yüklenir. te bulutlarla,yeryüzü aras nda giderek artan bu potansiyel fark aradaki yal tkan havay delerek,a ac n dallar gibi çatlaklar halinde bir iletken kanalla yeryüzü ve bulutlar aras nda bir bo alma meydana getirir.E er bu bo lama ve etkile im bulutla bulut aras nda olursa buna im ek ad n veriririz.

Cirrus veya Cirrostratus bulutlar n n ekil de i tirmesinden veya parçalar halindeki Altocumuluslerin küçülmesinden meydana gelirler.yüksekli i.doyma oran gibi bulutlar n birbirlerinden çok say da farkl özellikleri vard r. Cirrocumulus: Kum taneleri veya küçük dalgac klar halinde. ayr ayr parçac klar halinde de görülebilirler. Cirrostratus: .Bulut Türleri Bulutlar n olu mas n n ana ilkesi yükselme. Cirrocumulusler. oldukça küçük kümeciklerden meydana gelmi ince.toz parçac klar . bazen a r so umu su damlac klar da görülür. çok ince iplikler halinde veya dar eritler eklinde ba ms z bulutlard r. çok ufak buz kristallerinden meydana gelmi tir.Bulutlar dünyan n ekline ayak uydurduklar için bu yükseklik dünyan n enlemleriyle do rudan alakal d r. Bulutlar Kutup Bölgelerinde Orta Enlemlerde Ekvator Civar nda Yüksek Bulutlar 3000-8000 Metre 5000-13 000 Metre 8000-18 000 Metre Orta Bulutlar 2000-4000 Metre 2000-7000 Metre 2000-8000 Metre Alçak Bulutlar 0 -2000 Metre 0 -2000 Metre 0 -2000 Metre Yüksek Bulutlar Cirrus Bulutu: Beyaz renkte. Cirrus bulutlar .orta ve alçak bulutlar olmak üzere 3 s n fa ayr labilinir. çinde ta d miktar . Bu bulutlar tamamen buz kristallerinden ibaret olup. Bu bulutlar genellikle Cirrocumulus ve Altocumulus bulutlar ile Cumulonimbus bulutlar n n üst k s mlar ndan meydana gelir. beyaz ve gölgesiz bulut örtüsüdür. Görünümleri lif veya ipek parlakl ndad r.Ama her bulut ayn de ildir. su Bulutlar bulunduklar yere göre yüksek. Bulutlar toplu halde olduklar gibi.so uma ve yo unla mayd .

Cirrostratuslar gökyüzünü tamamen veya k smen kaplar ve genellikle Hale olay n meydana getirirler. Stratus lerin karakteristik ya çisenti olup. Bunlar effaf. çizgili. Güne bu bulutlardan görüldü ü zaman. yuvarlak kütlelerden ve tomurcuklardan meydana gelir. rüzgar n sakin veya hafif oldu u dönemlerde görü ü k s tlayacak ekilde yere yak n seviyelerde görülebilmektedirler . hale olay n meydana getirmez. lif veya düzgün görünü teki grimsi veya mavimsi renkteki bulut tabakas d r. Cirrostratuslar küçük buz kristallerinden olu urlar. Baz k s mlar çok ince oldu undan. sanki buzlu cam arkas ndaym gibi bir görünüm al r. Düzgün ekildeki parçac klar n gökyüzünün ancak yar s n kaplayacak kadar geni li e sahip oldu u görülür Altostratus: Gökyüzünün büyük bir k sm n veya tamam n kapatan. buz prizmalar ve kar grenleri ya meydana gelir. Güne ve ay n geçirirler Orta Seyiye Bulutlar Altocumulus: Altocumulus bulutlar . beyaz renge sahiptir. Alt Seviye Bulutlar Stratus: Genellikle gri renkte. Stratus lerden çisenti. genellikle gölgeli. Bu bulutlar k smen lif halinde yay lm oldu u gibi ayr ayr durumda olan ince tabakalar. Bu bulutlar fazla kal n olmad klar ndan effaf görünürler. saça benzer. Çok dü ük s cakl klar d nda Stratus. beyaz ms lifler halinde düzgün görünümlü bulutlard r. Bu bulutlar bazen düzensiz s ralar halinde de meydana gelebilir. Bu bulut hale olay n göstermez. düzgün görünüme sahip bulutlard r. bulutun s n rlar kolayca te his edilebilir. Güne .

Stratocumulusu meydana getiren elemanlar. Yükseklik artt kça s cakl k da artar. 3) Oro rafik (Yer ekili) Sis: Yatay hareket eden havan n yer ekli etkisiyle yükselerek so umas neticesinde olu an sislerdir. Gece ba lar.Su buhar n n yo u mas veya donarak kristelle mesi sonucu ortaya olu an çok küçük su damlac klar veya buz kristallerinden meydana gelmi tir.Sis büyük ölçüde güne e engel olur ve özellikle deniz olmak üzere hava ve kara ula m n da olumsuz yönde etkiler. So uma havan n çi noktas na kadar inerse sis meydana gelir.Sadece 1. B) Cephe Sisleri: Kar la an iki farkl hava kütlesinden s cak olan n so uk olan üzerinde yükselerek so umas neticesinde olu an sislerdir. Alt seviyelerde hava so uktur. Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif ya l görülebilinir. 2) Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi: S cak ve nemli havan n so uk bir yüzey üz erine hareketi ile alt katmanlar n so uyarak su buhar n n yo unla mas sonucu olu an sislerdir. Yer ekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya yak n olmal d r. yada her iki renge birden sahip olan bulutlard r. genellikle s ralar halinde ve tepeleri düz ekildedir. Sis Nedir? Sis yer yüzündeki yatay görü mesafesini 1 Km'nin alt na dü üren bir meteolojik bir olayd r. . gündüz hava s n nca. Yerden yukar do ru yükseklik artt kça atmosferde ters bir s cakl k da l m ortaya ç kar.Az önce alçak bulutlar bölümünde gördü ümüz Stratus bulutunun yerde veya yere yak n seviyede olu mas olarak ta bilinir. ö leye do ru ortadan kalkar.8 kilometre yukar da bulunurlar.Stratocumulus: Stratocumulus ler gri veya beyaz mtrak renkte. Sis Türleri 1) Radyasyon sisi: Aç k ve durgun gecelerde s kayb sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yak n hava so ur. Bu bulutlar toplu halde veya ayr ayr olabilen mozaik görünümünde yuvarlak kütleler ve tomarlardan meydana gelirler.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->