Bulut nedir?

Bulut havadaki su buhar n n yani nemin birle erek olu turdu u ve kilometrelerce yukar da rüzgarlar yard m yla oradan oraya gezen ve bazen de ya mur olarak yer yüzüne dü en kütlelerdir.Özellikle beyaz olanlar pamuk gibi gökyüzünü süslerler. Bulut Nas l Olu ur? Özellikle deniz,göl ve okyanus civar nda hava s nd nda yükselir ve beraberinde nem yüklü tanecikleri de ta r.Bunlar bir nevi havadaki su buhar d r.Bu nem ta yan s cak hava ak m atmosferde yükselirken,atmosferin özelli inden dola y çevresindeki havan n bas nc ve s cakl azal r.(Yukar ç k ld kça s cakl k her yüz metrede yakla k 1 derce dü er ve her 10 metre de barometre yakla k 1 milibar dü er) Etraf ndaki bas nç azald için bu nem ta yan hava molekülleri genle ir ve yo unla arak nemin so umas na neden olur ve sonucunda bulut olu ur.Bulut daha fazla so udukça daha fazla nem yo u mas olur ve su damlac klar daha büyük bulutlar olu turur. Ya mur Nedir? Tepemizde gezinen orta büyüklükteki bir bulutun(yakla k çap 1 kilometre) hacmi 4 milyar metreküptür ve içinde 1 ile 5 milyon kilogram su vard r.Peki bu tonlarca a rl k nas lda kilometrelerce yukar da dü meden gezinebiliyor? Bulutlar n bu kadar a arl a ra men gökyüzünde as l kalabilmelerinin sebebi bu su damlac klar n n çok küçük olmalar d r. Her ne kadar bir kilometre çap ndaki bir bulutta en az ndan 1000 ton su varsa da bu hacimdeki hava 1 milyon tondur, yani bin kez daha a rd r. Bu nedenle de bulutlar içerlerindeki ya mur taneleri iyice olu up, a rla p yere dü ene kadar tepemizde gezinip dururlar. te bulutlar art k ta yamayaca bir kütleye sahip oldu unda yere ya mur olarak inerler. Asl nda ya mur ya arken ya mur damlas olu ma i lemi devam etti inden bulut içindeki suyu bo alt p bir anda kaybolmaz. Bulutlar Neden Beyazd r? Bulutlar olu maya ba lad nda içindeki su damlac klar o kadar küçüktür ki,üzerine gelen klar do rudan yans t rlar ve bu tip bulutlar pamuk gibi bembeyaz gözükürler.Ama zamanla bu su damlac klar birle ip büyüdükçe,yani kal nla t kça gelen daha az yans t rlar ve git gide daha koyu bir renk al rlar. Yukar da dedi imiz gibi her bulutun belli bir ta ma kapasitesi vard ve demekki koyu renkli bulutlar bu kapasiteye yakla m lard r ve bu tür bulutlar ya mur bulutu olarak bilinirler.Ayr ca ya mur bulutlar n nda git gide a rla an su damlac klar bulutun alt na topland ndan,bu tip bulutlar n tabanlar üst taraf na nazaran daha koyu renkte görünür. Y ld r m Nedir? Y ld r m bir ba ka deyi le yeryüzü ile bulutlar aras ndaki artan elektrik potansiyelini dengede tutan bir elektrik bo almas d r.Peki bulutlar neden yüklenir soruna cevap olarak,havan n iyi bir iletken olmamas verilebilinir.Dolay s yla yüksek elektrik yüklü bulutlar olu ur.Fiziki ko ullardan ötürü bulut olu urken,bulutun alt k sm negatif yükle yüklenir ve bulutun alt nda kalan yeryüzü buna tepkiyle pozitif yüklenir.F rt na,rüz ar gibi etkenlerin artmas yla bulutun alt k sm n n negatif yüklenmesi artar,dolay s yla yeryüzününde de bulutun etkidi i yerlerde pozitif yük miktar artar.Bak n z bulutlar nas l yüklenir. te bulutlarla,yeryüzü aras nda giderek artan bu potansiyel fark aradaki yal tkan havay delerek,a ac n dallar gibi çatlaklar halinde bir iletken kanalla yeryüzü ve bulutlar aras nda bir bo alma meydana getirir.E er bu bo lama ve etkile im bulutla bulut aras nda olursa buna im ek ad n veriririz.

doyma oran gibi bulutlar n birbirlerinden çok say da farkl özellikleri vard r.Bulut Türleri Bulutlar n olu mas n n ana ilkesi yükselme. Bu bulutlar genellikle Cirrocumulus ve Altocumulus bulutlar ile Cumulonimbus bulutlar n n üst k s mlar ndan meydana gelir.Ama her bulut ayn de ildir. bazen a r so umu su damlac klar da görülür.Bulutlar dünyan n ekline ayak uydurduklar için bu yükseklik dünyan n enlemleriyle do rudan alakal d r. Cirrus veya Cirrostratus bulutlar n n ekil de i tirmesinden veya parçalar halindeki Altocumuluslerin küçülmesinden meydana gelirler. beyaz ve gölgesiz bulut örtüsüdür. çok ufak buz kristallerinden meydana gelmi tir.so uma ve yo unla mayd . su Bulutlar bulunduklar yere göre yüksek. Cirrocumulus: Kum taneleri veya küçük dalgac klar halinde. çinde ta d miktar . Bulutlar toplu halde olduklar gibi. Cirrocumulusler. ayr ayr parçac klar halinde de görülebilirler.toz parçac klar . Cirrostratus: . oldukça küçük kümeciklerden meydana gelmi ince.yüksekli i. çok ince iplikler halinde veya dar eritler eklinde ba ms z bulutlard r. Bulutlar Kutup Bölgelerinde Orta Enlemlerde Ekvator Civar nda Yüksek Bulutlar 3000-8000 Metre 5000-13 000 Metre 8000-18 000 Metre Orta Bulutlar 2000-4000 Metre 2000-7000 Metre 2000-8000 Metre Alçak Bulutlar 0 -2000 Metre 0 -2000 Metre 0 -2000 Metre Yüksek Bulutlar Cirrus Bulutu: Beyaz renkte.orta ve alçak bulutlar olmak üzere 3 s n fa ayr labilinir. Görünümleri lif veya ipek parlakl ndad r. Cirrus bulutlar . Bu bulutlar tamamen buz kristallerinden ibaret olup.

Stratus lerden çisenti. hale olay n meydana getirmez. düzgün görünüme sahip bulutlard r.Cirrostratuslar gökyüzünü tamamen veya k smen kaplar ve genellikle Hale olay n meydana getirirler. Bu bulut hale olay n göstermez. lif veya düzgün görünü teki grimsi veya mavimsi renkteki bulut tabakas d r. Çok dü ük s cakl klar d nda Stratus. Güne . Güne ve ay n geçirirler Orta Seyiye Bulutlar Altocumulus: Altocumulus bulutlar . Bu bulutlar bazen düzensiz s ralar halinde de meydana gelebilir. Bunlar effaf. Bu bulutlar fazla kal n olmad klar ndan effaf görünürler. genellikle gölgeli. Güne bu bulutlardan görüldü ü zaman. rüzgar n sakin veya hafif oldu u dönemlerde görü ü k s tlayacak ekilde yere yak n seviyelerde görülebilmektedirler . Stratus lerin karakteristik ya çisenti olup. Cirrostratuslar küçük buz kristallerinden olu urlar. Bu bulutlar k smen lif halinde yay lm oldu u gibi ayr ayr durumda olan ince tabakalar. Alt Seviye Bulutlar Stratus: Genellikle gri renkte. Baz k s mlar çok ince oldu undan. beyaz renge sahiptir. bulutun s n rlar kolayca te his edilebilir. beyaz ms lifler halinde düzgün görünümlü bulutlard r. buz prizmalar ve kar grenleri ya meydana gelir. saça benzer. yuvarlak kütlelerden ve tomurcuklardan meydana gelir. sanki buzlu cam arkas ndaym gibi bir görünüm al r. çizgili. Düzgün ekildeki parçac klar n gökyüzünün ancak yar s n kaplayacak kadar geni li e sahip oldu u görülür Altostratus: Gökyüzünün büyük bir k sm n veya tamam n kapatan.

Stratocumulusu meydana getiren elemanlar. genellikle s ralar halinde ve tepeleri düz ekildedir. Alt seviyelerde hava so uktur. B) Cephe Sisleri: Kar la an iki farkl hava kütlesinden s cak olan n so uk olan üzerinde yükselerek so umas neticesinde olu an sislerdir. Yükseklik artt kça s cakl k da artar. gündüz hava s n nca. So uma havan n çi noktas na kadar inerse sis meydana gelir.Sadece 1. Yer ekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya yak n olmal d r. Yerden yukar do ru yükseklik artt kça atmosferde ters bir s cakl k da l m ortaya ç kar. 3) Oro rafik (Yer ekili) Sis: Yatay hareket eden havan n yer ekli etkisiyle yükselerek so umas neticesinde olu an sislerdir.Stratocumulus: Stratocumulus ler gri veya beyaz mtrak renkte. ö leye do ru ortadan kalkar. yada her iki renge birden sahip olan bulutlard r. Sis Türleri 1) Radyasyon sisi: Aç k ve durgun gecelerde s kayb sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yak n hava so ur.Su buhar n n yo u mas veya donarak kristelle mesi sonucu ortaya olu an çok küçük su damlac klar veya buz kristallerinden meydana gelmi tir. Sis Nedir? Sis yer yüzündeki yatay görü mesafesini 1 Km'nin alt na dü üren bir meteolojik bir olayd r. Bu bulutlar toplu halde veya ayr ayr olabilen mozaik görünümünde yuvarlak kütleler ve tomarlardan meydana gelirler. Gece ba lar.8 kilometre yukar da bulunurlar. Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif ya l görülebilinir.Az önce alçak bulutlar bölümünde gördü ümüz Stratus bulutunun yerde veya yere yak n seviyede olu mas olarak ta bilinir. .Sis büyük ölçüde güne e engel olur ve özellikle deniz olmak üzere hava ve kara ula m n da olumsuz yönde etkiler. 2) Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi: S cak ve nemli havan n so uk bir yüzey üz erine hareketi ile alt katmanlar n so uyarak su buhar n n yo unla mas sonucu olu an sislerdir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful