P. 1
_A305__sonlu_eleman_metodu

_A305__sonlu_eleman_metodu

|Views: 395|Likes:

More info:

Published by: Mimarlık Mühendislik on May 08, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. GENELLEME
 • 1.2. SONLU ELEMAN METODU
 • 1.3 NĐÇĐN SONLU ELEMANLAR?
 • 2.1. VARSAYIMLAR
 • 2.2 YAY SABĐTĐ
 • 2.3 SERBESTLĐK DERECESĐ
 • 2.4 UÇ VE DÜĞÜM VEKTÖRLERĐ
 • 2.5. ELEMAN DĐRENGENLĐK MATRĐSĐ
 • 2.6. DĐRENGENLĐK KATSAYILARININ ÇIKARIMI
 • 2.7. NOTASYON
 • 3.1 UYGUNLUK VE DENGE ŞARTLARI
 • 3.2 ELEMAN ALT MATRĐSLERĐ
 • 3.3 BĐR KĐRĐŞ TÜMEL DĐRENGENLĐK MATRĐSĐNĐN TOPLANMASI
 • 3.4. TÜMEL DĐRENGENLĐK MATRĐSĐNĐN TOPLANMASI ĐÇĐN GENEL BASĐT BĐR YÖNTEM
 • 3.5. S(i, J, K)'LAR HAKKINDA EK AÇIKLAMALAR
 • 4.1. RĐJĐT CĐSĐM YER DEĞĐŞTĐRMESĐ
 • 4.2 SINIR ŞARTLARI
 • 5.1 ĐKĐ UCU SABĐTLENMĐŞ ÜNÎFORM BĐR ÖRĐŞ
 • 5.2 DÜZGÜN YAYILI YÜK TAŞIYAN ÜNĐFORM ANKASTRE KĐRĐŞ
 • 5.3 BĐRKAÇ ÖRNEK
 • 6.1. YER DEĞĐŞTĐRMELER VE ZORLANMALAR
 • 6.2 ISIL ZORLANMALAR
 • 6.3 ĐLKEL ZORLANMA
 • 6.4 GERÎLME-ZORLANMA BAĞINTILARI
 • 6.5 DÜZLEM ZORLANMA
 • 6.6 DÜZLEM GERÎLME
 • 6.7 DENGE DENKLEMLERĐ
 • 6.8 UYGUNLUK ŞARTLARI
 • 6.9 SINIR ŞARTLARI
 • 6.10 ASAL GERĐLMELER

YTÜMAKiNE * A305teyim.

com
GĐRĐŞ 1.1. GENELLEME Bilim adamları ve mühendisler alışılmış analitik metotlarla çözümü çok zor hatta imkansız fiziksel problemlerle sık sık karşılaşırlar. Örneğin bir dış kuvvet takımı etkisinde üç boyutlu bir elastik cisim düşünelim. Bu kuvvetlere cismin "kesin" tepkisini hesaplamak için deformasyonlar cinsinden yazılmış denklemlerin bir "kapalı form" çözümünü aramak zorundayız. Bununla birlikte genellikle kompleks geometrik şekilli uygulama problemlerinin böyle bir çözümünü elde etmek aşırı ölçüde zor ve çoğunlukla imkansızdır. Bu tip problemler mühendislik ve diğer bilim dallarında çok sık ortaya çıkmaktadır. Böyle bir problemle karşılaşan çözümleyici doğal olarak "sayısal" adı verilen çözüme başvuracaktır. Başka metotlarla çözülemeyen problemlerin çözümünde kullanılabilen çok sayıda sayısal yol vardır. Sonlu eleman metodu bunlardan biridir. Sonlu eleman metodu yeni bir çözüm yöntemi olup kendisini diğerlerine üstün kılan seçkin özelliklere sahiptir. 1.2. SONLU ELEMAN METODU Bu metotta cismin1 "sonlu" boyutta çok sayıda "elemana" ayrıldığı tasavvur edilir. Metodun adı da buradan gelmektedir. Cisim uzayda n (= l, 2, 3) boyuta sahipe, n—boyutlu sonlu elemanlar sistemine ayrılır. Bir-boyutlu cisimler Şek.l. l a'daki gibi düğümlerle; iki-boyutlu cisimler Şek.l.l b'deki gibi çizgilerle; üç-boyutlu cisimler Şek.l .1c'deki gibi düzlemlerle sonlu elemanlara ayrılacaktır. Bir-boyutlu cisimlerde sonlu elemanlar farklı uzunlukta olabilirler. Ancak iki veya üç-boyutlularda elemanlar, eşit olmayan boyutlarda olabileceği gibi farklı şekillerde de olabilirler. Bununla birlikte, bütün durumlarda cismi temsil eden sonlu elemanlar Şek.l .1 a, b ve c'de görüldüğü gibi düğümlerle bağlanacaktır. Sonuçta cisim, sonlu elemanlar ve onları birbirine bağlayan düğümlerden oluşan bir sistemle yer değiştirmiş olacaktır. Sonlu elemanların düğümlerle bağlanış durumu Şek.l.2 'deki gösterimde en iyi şekilde anlaşılmaktadır. Burada düzgün, birim kalınlıktı biri-üçgen diğeri dikdörtgen iki düzlem sonlu eleman vardır.
1

Genel olarak, "cisim" terimi; yapı, sürekli ortam veya problemin bölgesi anlamında kullanılmaktadır.

2

Şek.1.1 (a) Üç doğrusal sonlu elemana ayrılmış bir boyutlu bir cisim, (b) Üçgen elemanlar sistemi haline getirilmiş iki boyutlu delikli bir cisim, (c) a, b, c, d, e, f, g, b şeklinde 8 özdeş dikdörtgen prizma elemana ayrılmış üç boyutlu bir cisim. Şek.l 2 a'da elemanlar ayrı ayrı, birbirine bağlanmamış biçimde gösterilmiştir. Düğümleri Şek.12b'deki gibi komşu sonlu elemanları uçlarından2 birbirine bağlayan ve onları bir arada tutan "somun - civata" bağlantısı gibi düşünebiliriz, öyle ki düğümler kaldırıldığında elemanlar birbirinden ayrılırlar.

(a) Birim üniform kalınlıklı iki düzlem sonlu eleman . elemanların düğümlerle bağlanışı.

(b) (a) 'daki sonlu

Düğümler kaldırıldığında elemanlar birbirinden ayrılacağından elemanlar arasında fiziksel süreklilik yoktur.

komşu sonlu

Metodun çözümlemesinde bundan sonraki adım, cismi temsil eden elemanların her birinin "eleman direngenlik matrisi"ni (element stiffness matrix) tanımlamaktır. Daha sonra eleman direngenlik matrisleri, "parçalara ayrılmış cismin tamamına ait "tümel direngenlik matrisi"ni (overall stiffness matrix) oluşturmak üzere toplanır. Bu toplamada, cismin sonlu eleman modelindeki bütün düğümlerde kuvvetlerin dengesi ve yer değiştirmelerinin sürekliliği sağlanır. Buradan şu matris denklemine ulaşılır.

Sonlu elemanın "uçları", elemanın Şek.l.2'deki gibi düğümlere bağlandığı köşeler veya son noktalar halinde tanımlanmıştır

2

3

(1. Tümel kuvvet vektörü {P}. parçalara ayrılmış cisimde birim yer değiştirme oluşturacak kuvveti ifade eder. otomatik hesaplama ile birleştirilmekle.[K] . [K] nitelik bakımından. Bu kitapta [ ] işareti kare (veya dikdörtgen) matrisleri. verilen bir problemin sonlu eleman metodu ile çözmek için sırası işte aşağıdaki işlemlerin uygulanması gerekir: (1) Cismi bir sonlu elemanlar sistemi halinde "parçalama" (bölme). botun düğümlere uygulanan dış kuvvetleri. 4 . { } Đşareti vektörü gösterecektir. Cisme etkiyen belirli bir dış kuvvetler ve belirli bir sınır şartları takımı için. cismin tümel direngenlik matrisini tanımlar. Buradan cismin sonlu eleman modelini bir yaya eşdeğer olarak düşünürsek cismin "direngenliği" [K] 'nın "yay sabitine" karşılık olacağı açıktır. cismin "direngenlik" açısından analizinin yapıldığı bir metottur. Yer değiştirmelerden de.l)'in çözümü. (4) {δ} yi tayin etmek için. Bu yüzden. Denk. büyük [K] matrisleri doğar. gerilmeler ve zorlanmalar hesaplanabilir. Denk.2'de anlatılacaktır.(1. genellikle. Denk.1) incelenirse. (l.1)’i çözmek için bilgisayar kullanılması kaçınılmaz hale gelir. Uygulamada bilimsel ve mühendislik problemlerinde.(1. Gerçekten sonlu eleman metodu. Özetlenirse. (2) Cismi temsil eden elemanların her birinin "eleman direngenlik matrisi" ve diğer özelliklerinin çıkarılması. {δ} ise. Yukarıdaki Đşlemleri otomatik hale getirmek için basit programlar yazılabilir. belirlenmiş sınır şartlarıyla Denk. (3) "Tümel direngenlik matrisi" [K] ve "tümel kuvvet vektörü" {P} nin toplama işlemi. Direngenlik kavramı kesim 2. Dolayısıyla sonlu eleman metodu. esası itibariyle.1)'den yegane çözüm olarak düğüm yer değiştirmeleri {δ} bulunur.bütün düğümlerin yer değiştirmelerini göstermektedir. (5) Hesaplanan düğüm yer değiştirmeleri {δ} dan elemanların zorlanmalarının ve gerilmelerinin hesaplanması.

l.3 NĐÇĐN SONLU ELEMANLAR? Diğer sayısal metotlar özellikle sonlu farklar metodu daha eski ve güvenilir olduğu halde. Üç büyüttü cisimlerde. dörtyüzlü (üçgen prizma). 1. Şekil 1. elemanın biçimi. bir düzlem cismi temsil eden böyle bir kombinasyonu göstermektedir. Đki-boyutlu cisimlerde. dikdörtgen prizmadan daha elverişlidir (Şek. sonlu eleman metodu kullanımı neden tercih edilmelidir? Sonlu eleman metodunu.4).çözümü çok zor hatta olanaksız karmaşık fiziksel problemleri hassas olarak çözmekte çok etkin ve zarif bîr araç oluşturur.4. Eğri ve düzgün olmayan sınırlarda. özellikle iç ve dış sınırlarının biçimi (Şek. Şekil 1. Şek»13 ve l . geniş Ölçüde yol göster i d olacaktır. uygulamada karışık bölme yapma belli bir eleman kullanmaktan daha uygun olabilir.4 üç-boyutlu elemanlar: (a) dörtyüzlü ve (b) dikdörtgen prizma. dikdörtgen elemanlardan daha elverişlidir. Verilen bir cismin nasıl bölüneceğinin (elemanlara ayırma) belirlenmesinde cismin geometrisi.3 Đki—boyutlu (düzlem) elemanlar: (a) üçgen.5. (b) dikdörtgen ve (c) dörtgen Şekil 1. üçgen ve dörtgen elemanlar. 1. diğer metotlara üstün kılan başlıca hususlar şunlardır: 5 . cismin şekline bağlı olarak. cismin biçimine bağlı olarak bulunur.l b'deki deliğin çevresi tipik bir iç sınırdır). tipik bazı eleman biçimlerini göstermektedir.

kalıtsal olsa bile (örneğin zamana bağlı) malzeme özellikleri. Çok bağlantılı bölgeler (yani bir veya çok delikli cisimler) veya köşeleri olan bölgeler (Şek. Sonlu elemanlar. Üçgen ve Dörtgen elemanlara bölünmüş bir düzlemsel cisim. Geometri ve malzeme non—lineeriteleri. Sebep-sonuç bağıntılarına ait problemler tümel direngenlik matrisi ile birbirine bağlanan genelleştirilmiş "kuvvetler" ve "yer değiştirmeler' cinsinden formüle edilebilir.1. 4. 3. Sonlu eleman metodunun bu özelliği çözülmesini hem mümkün kılar hem de basitleştirir. 6 . Değişik malzeme veya geometrik özellikleri bulunan problemler ek bir zorluk göstermez. kolaylıkla göz önüne alınabilir. hatta karmaşık şekilli bir cisimde daha güvenilir olabilir. verilen bir cismi temsil edebilir. 2. 1. problemin anlaşılmasını ve Şekil 1.6) zorluk çekilmeksizin incelenebilir. boyutları ve şekillerinin esnekliği nedeniyle.5.

(2) varsayımına uyan cisimlere "geometrik olarak lineer" cisimler denir. Bu kavram sonlu eleman metodunun temelidir.1. VARSAYIMLAR Tersi ifade edilmedikçe bu kitapta aşağıdaki varsayımlar geçerli olacaktır. yer değiştirmeler. Kesim 9. şıkkın sonlu farlar işlemi önemli ölçüde zorluk gösterir. kaldırılır (Bkz. alan ve diğer problemlerde sebep sonuç ilişkilerini hesaplamak için çok etkin bir şekilde kullanılabilir. (3) varsayımı. 2. cismin geometrisinde hesaba katılır ölçüde bir değişiklik oluşturacak kadar büyük ise. 2. metot esası bakımdan bir "direngenlik" metodudur. ĐRENGENLĐK KAVRAMI: KĐRĐŞ ELEMAN 2. 7 . Bu özelliklerin değişimi sürekli fonksiyonlarla ifade edilebiliyorsa bu varsayım. Bu tür davranış.2 YAY SABĐTĐ Okuyucular.8b). (1) Şekil değiştiren cisimde. "geometrik non-lineer" tarzda davranıyor demektir. 3. cismi temsil eden elemanların her biri farklı fakat özellikleri sabit olacaktır. her bir eleman için bu özelliklerin ortalama değerlerinin o elemanın her yerinde sabit kaldığının varsayılacağını ifade etmektedir. Hooke kanunu uyarınca. cismin malzeme ve/ya geometrik özelliklerinin noktadan noktaya değişmesi halinde. sürekli Ortam. kuv- vetlerle lineer bağımlıdırlar. (3) Bir sonlu elemanın geometrik ve malzeme özellikleri her yerinde sabittir. Yukarıda 1. Böylece. non-lineer elastik ve plastik veya viskoelastik malzemelerde görülür. (2) Yer değiştirmeler küçük ve zorlanmalarla lineer bağımlıdırlar. yer değiştirmeler. Bölüm 1'de değinildiği gibi. genelde. 5 ve özellikle 2. (6) Sonlu eleman metodunun çok yönlülük ve esnekliği karmaşık yapılarda. (1) varsayımına uymayan cisimlere "malzeme bakımından lineer olmayan" (non-lineer) cisimler denir.(5) Sınır şartları kolayca uygulanır. Ancak. çeşitli teknik disiplinlerde "yay sabiti" terimiyle sık sık karşılaşmış olabilirler. Analitik ve deneysel metotlardan aha hassas sonuç verir.

kesme kuvveti Q eğilme momenti M’i doğuracaktır. yay sabiti = F/u = aE/h olacaktır.2 b’de gösterilen sonlu elemanlara bölünmesini düşünelim. "Yay sabiti” terimi yerine daha uygun bulduğumuz.3 SERBESTLĐK DERECESĐ Şek. (1) varsayımından dolayı kesim 2. ν ve 8 .2. elastik uzaması u olsun. Daire içine alınmış sayılar. Şimdi. her biri kendine özgü yer değiştirmeler doğuran moment.Şek. Eksenel bir kuvvet etkisindeki. o takdirde. 2.2 a’daki kirişin. Şek. "direngenlik" (stiffness) terimini kullanacağız.1. "burulma direngenliği" olacaktır. "yay sabiti" birim yer değiştirme oluşturmak için gerekli kuvvettir. her bir elemanın uçları a. üniform prizmatik kiriş. Aynı şekilde kirişin serbest ucuna. kesme kuvveti ve benzer kuvvetler ayrı ayrı uygulanabilir.2. 2.1.1 'deki prizmatik üniform kirişe eksenel F kuvveti etkidiğinde. Buna ek olarak. Böylece Denk. bu kiriş bir dış kuvvet takımı etkisinde bulunsun (kuvvetler şekilde gösterilmiştir). eksenel kuvvet F.(2. üç tür iç (reaksiyon) kuvvet yani. uçlar harf yerine sayılarla tanımlanabilir).1)'deki yay sabiti kirişin "eksenel direngenliği" olacaktır. Yer değiştirmeler sırasıyla u. lemsin kesiti a. b harfleriyle gösterilmiştir (uygunluk olsun diye. Şekil 2. kare içine alınmış sayınlar. "eleman numaralarını" göstermektedir. Borada. a E/h büyüklüğü belli bir kiriş için daima sabit kalır. "düğüm numaralarını". Her bir duruma karşı gelen yay sabiti kuvvet / yer değiştirme oranı şeklinde hesaplanabilir. Tanıma göre. Benzer şekilde "eğilme direngenliği". elastisite modülü E ile gösterilirse. Bu dış kuvvetler.

3 9 . üç tür kuvvet ve bunlara karşı gelen yer değiştirmeler meydana gelmektedir. örneğin Fa2. gerçekte onun uçlarının (veya düğümlerinin) m serbestlik dereceli olduğunu söylemiş oluruz. Örneğin {Pai}. eleman a ve b uçlarına sahip ve i = 2’dir. 2. . c. Notasyon.. Bir sonlu elemanın m serbestlik dereceli olduğunuzu söylediğimizde.4 UÇ VE DÜĞÜM VEKTÖRLERĐ Bir sonlu elemanın uç vektörleri. her bir uçta. . Bu nedenle bu kirişin her bir elemanı3 üç serbestlik derecelidir. v. 2. Benzer şekilde. i nolu sonlu elemanın uçları a. Şek. i elemanının a ucundaki bütün iç kuvvetleri kapsar. uçlarının her birinde oluşan kuvvet sayısı ve bunun sonucu olarak yer değiştirmelerin sayıyı şeklinde tanımlanacaktır.2. 2. iki numaralı elemanın a ucundaki eksenel iç kuvvettir. bir elemanı. elemanın “uç kuvvet vektörleri” Daha açık söylenirse. benzer olarak {Pbi} . Bu sonlu elemanın serbestlik derecesi. c’deki birinci indis elemanın ucunu. ikincisi o ucun ait olduğu elemanı tanımlıyor. Sonuç olarak. υbi. ise..υ olsun. o takdirde elemanın "uç kuvvet vektörleri". serbestlik derecesi uçlara (veya düğümlere) aittir.. diyelim 2 numaralı elemanı. {Pci}. Şek. b. 2. izole ederek. {Pbi}.2 c’de gösterildiği gibi elemanın uçlarındaki iç kuvvetleri gösterebiliriz. b’deki elemanlarda. Şekil 2. onun uçlarına aittir. şeklinde tanımlanacaktır. i nolu elemanın b ucundaki dönmeyi gösteriyor. i nin b ucundakileri kapsar..b.2. Şek. Bundan sonra. {Pai}... c'deki özel durumda.2.

{ }T Sembolü.. . Tanımdan.b. Yerden tasarruf etmek için. {δci}. Notasyon. Benzer şekilde{δbi} . b. Böylece "düğüm kuvvet vektörü" {Pk} . k = 1. c. (b) (a)'nın sonlu eleman metodu. {δai}. Öte yandan.. Şek.2. 3. 10 .. k düğümüne eksenel kuvvet Fk kesme kuvveti Qk ve eğilme momenti Mk uygulandığını tasavvur edelim.. Ve dır. (c) 2 elemanının uçlarındaki kuvvetler ve yer değiştirmeler (oklar pozitif yönleri göstermektedir).2. {δbi}. 2. düğüm vektörleri bölünmüş cismin düğümlerine aittir. 4. olur. genellikle bu şekilde transpoze edilmiş formda yazacağız.Şek. yer değiştirme vektörü {δk}. şeklinde tanımlanacaktır. olan i sonlu elemanın uç yer değiştirme vektörleri {δai}. k düğümüne uygulanmış bütün dış kuvvetleri. Şek. Örneğin. i elemanının a ucunda oluşan bütün yer değiştirmeleri kapsıyor. 2. i elemanının b ucundaki yer değiştirmeleri kapsamaktadır ve v. k düğümünde olsun bütün yer değiştirmeleri kapsıyor..2 (a) Her iki ucu sabitlenmiş bir kiriş. 2. c'deki özel durumda yazabiliriz. "transpoze edilmiş" bir vektörü (satırlar sütunlar yerine yazılmış) tanımlıyor. Uçları a. uzun vektörleri.. 2.. b'deki özel durumda.

)'de.a’daki kirişe ait büyüklükler eksenel. Şimdi.5. k düğümündeki sırasıyla eksenel. Uç ve düğüm vektörlerinin diziliş solarının özdeş olmak zorunda bulunduklarının göz önünde tutulması önemlidir.1. Bu prensibi kullanarak birkaç "sebebin" aynı andaki toplam "etki"si. (2.)’e eksenel yer değiştirmeler ve eksenel kuvvetler bilerek dahil edilmemişlerdir. Bu lineer oluşun çok önemli bir sonucu ''süper pozisyon prensibi"dir. kayma ve dönme yer değiştirmeleri ise tanımda.2.2. Denk. bağımsız olarak çıkarılacaktır. bütün uç kuvvetlerin iç kuvvetler olduğuna. Eksenel ve burulma direngenlikleri biraz sonra görüleceği üzere. Denk. A12 vb. Denk. (2. i kiriş elemanı için.1.2..)’deki kesme direngenlikleri. ELEMAN DĐRENGENLĐK MATRĐSĐ (1) varsayımına göre (kesim 2. kuvvetler yer değiştirmelerle lineer bağımlıdır. 2. uç yer değiştirmeleri sebep ve kuvvetleri sonuç olarak ele alıp. düğüm kuvvetlerinin uygulanan dış kuvvetler olduğuna dikkat edilmelidir.5.1). kesme ve eğilme diziminde sıralanmıştır.(2. Bu dizim kabul edildiğinde {δk}’yi aşağıdaki gibi yazmak yanlış olacaktır.Yine uk. her bir sebebin ayrı ayrı etkilerinin toplamıdır. aşağıdaki kuvvet – yer değiştirme bağıntılarını yazabiliriz. kiriş için kabul edilen dizimden farklıdır. Şek. Bu prensibi kullanarak. Çünkü buradaki dizim. 2. i numaralı üniform bir kiriş elemanı düşünelim ve serbestlik derecesi Şek.c’de gösterilen kirişle aynı olsun.) ve (2. Buradaki A11.) nedeniyle. 11 . i elemanının “direngenlik katsayıları”dır. eksenel kuvvetlerden etkilenmezler. Çünkü varsayılan geometrik lineerlik (kesim 2.2.4. seklinde ifade edilebilir. νk ve υk. Yine.

6b)’ye göre. DĐRENGENLĐK KATSAYILARININ ÇIKARIMI Kiriş elemanının direngenlik katsayıları A11. Denk.a) elde edilir. Ancak üstteki denklem.3. Kesim 2.6b) direngenliğin çeşitli kuvvetlerle bağlanışını matris formunda göstermektedir. elemanın uç kuvvetlerini. sebep ve sonuç ilişkilerinden doğan. Denk. nxm sütun ve nxm satırlı olacaktır. uç yer değiştirmelerine bağlayan bir matris olarak tanımlayıp.(2.6a) sembolik formda. Bu matrisi [Ki] ile göstererek.Yukarıdaki eşitlikler matris formunda yazılarak.(2. yapı mekaniğinin elemanter yaklaşımlarından kolaylıkla çıkarılabilir. her iki denklemin tanımladığı direngenlik kavramının.6a)'daki. şeklinde yazılabilir.2'deki tanımdan. o takdirde [Ki]. kiriş elemanı i'nin eleman direngenlik matrisi denir. (2. (2. bütün uç yer değiştirmelerini kapsamaktadır (bkz. lineer sistemlerde. elemanının bütün uç kuvvetlerini. Denk. direngenlik katsayısı A11. bir tek kuvvetle ilgili olduğu halde. Örneğin.6b) ile karşılaştırılırsa. A12 vb. herhangi bir i sonlu elemanının “eleman direngenlik matrisi” [Ki]’yi denk. aynı fiziksel yoruma ulaştığı açıktır. i elemanının direngenlik katsayılarından oluşan kare matrise.6. A11 = Qai 12 . Şimdi. daima simetrik bir matristir.1) F = (eksenel direngenlik) şeklinde yazılıp. (2. genelleştirebiliriz. Denk. kesim 2.a)'da vai = 1 ve diğer bütün yer değiştirmeler sıfır ise.7).6. Denk(2. 2. Denk. Eğer i elemanının. [Ki]. n uçu varsa ve m serbestlik dereceli ise. (2. (2.

i elemanı aşağıdaki yer değiştirmeleri verecek biçimde zorlandığında. Benzer şekilde. şeklinde elde edilecektir. olduğu kolayca gösterilebilir. Şek. Denk. Başka bir deyişle. Eğim-çökme metodundan. kesitin ikinci momenti. 2.şeklinde elde edilecektir. a ucunda meydana gelen kesme kuvvetine eşittir. direngenlik katsayısı A11 . eleman Şek.3a. elamanın elastisite modülü. 2. ve elemanın uzunluğudur. vai = 1 .(2.Iihi sırasıyla.3b’de gösterildiği gibi davranır.5a) A11 = Qai 13 . olduğunda. Burada Ei. vbi = υai = υbi = 0. üstteki yer değiştirmelere uymaya zorlanmış bir kiriş elemanının davranışını göstermektedir. elamanın bu davranışında.

2. Burulma momentleri Tai ve Tbi ve bunlara karşı gelen yer değiştirmeler (burulma açıları) φai ve φbi.4) yazılarak. 2. eleman üstteki yer değiştirmeler zorlandığında a ucunda doğan kesme kuvvetine eşittir. (Şekil (2. Đ elemanının eksenel direngenlik katsayıları olsun. s11 = s22 = -s12 = -s21 =aiEi/hi olduğu gösterilebilir. yer değiştirmeleri. 2. Örneğin.2c’deki okların pozitif yönleri gösterdiğine dikkat ederek.verir.6a)’daki bütün katsayıları hesaplamak için bu işleme devam edileceği açıktır.2c’ye. kirişin kesitidir.1)’i kullanarak ve Şek. Denk.5. Denk. eleman eksenine dik düzlemlerde bulunur. Bundan sonra Denk. BURULMA DĐRENGENLĐĞĐ Şek. Şek. 14 . A12. (2. Burada ai.6’da gösterelim.7a)’dan s12 = Fai elde edilir. elde edilir. ve yazabiliriz. burulma momentleri formunda dördüncü bir serbestlik derecesini dahil edip. (Şek. bu direngenlikler kendilerinin ait olduğu yer değiştirmelerden başkasına etki etmemeleri dolayısıyla bağımsız olarak türetilebilirler. EKSENEL DĐRENGENLĐK Baş tarafta. (2.)’de olduğu gibi süper pozisyon denklemini kullanarak. açıklanıp kabul edilen lineerlik dolayısıyla.2. Şek.5 ve 2.4. Denk. 2. (2. Eğim-çökme metodundan.

5. Bu eşitlik. ve yazılabilir. Önceki yazılışlarda olduğu gibi. Okuyucu. Şek. i11. Burada. 2.deki gibi φai = 0 ve φbi = 1 alarak. “burulma direngenlik faktörü” adı verilen bir büyüklüktür. Gi . eksenel kuvvetler gibi kendi yer değiştirmelerinden başka yer değiştirmeleri etkilemezler (kesim 2. i12 vb.Burulma momentleri.5. üstteki birinci denklemde i12 = Tai elde edilir. burada. 15 . Şek.1 varsayım 2 nedeniyle). “burulma direngenlik katsayıları”dır. Ji elemanının kesit şekline bağlı. Dairesel kesitlerde Ji ye “alanın polar ikinci momenti” adı da verilir. i elemanının rijitlik modülü. eleman yukarıdaki yer değiştirmelere zorlandığında i12 nin a ucunda doğan burulma momentine eşit olduğunu göstermektedir. 2. Üstteki yer değiştirmeleri sağlayan burulma momenti Tai nin bu değeri elemanter mukavemet teorisinden bulunabilir.

(2. gerçekte. b. i elemanının uçları a. (2. uç yer değiştirme vektörleri {δai}. i elemanının a ucundaki bütün iç kuvvetleri kapsamaktadır. Denk.8}'deki matrisde (zamanla kesikli çizgiler kaldırılacak) yerine yazacağız. i elemanı Şek. (2) “Uç yerdeğiştirme vektörü” {δai}. uç kuvvet vektörleri {Pai}. Denk.. Ve sonra. ise. üniform kiriş elemanı i nin [Ki] matrisi olduğu için ucuna ulaşılır. sonlu elemanlarla çözümlemek için.6'daki gibi 4 serbestlik derecelidir.6b)'den. NOTASYON Aşağıdaki notasyon ve tanımlar.. {Pci}. {δci}. b. i elemanının a ucundaki bütün yer değiştirmeleri içerir. c . 2. Verilen bir problemi.7. Tanımdan (kesim 2. {δbi}. 2. “UÇ” VEKTÖRLER (1) “Uç kuvvet vektörü” {Pai}.. başlangıçta. 16 .8)'deki kare matrisin.7). {Pbi}. o takdirde. bu denklemin ve sağ tarafındaki vektörler sırasıyla ve ‘dir. bu ödevde kullanılacak olan bütün sonlu elemanlar için geçerli olacaktır. olacaktır.. cismin bölündüğü bütün elemanların [Ki] leri hesaplanacaktır. c ise. Denk.Çeşitli direngenlikler hesaplandıktan sonra. olacaktır. (2. Elemanın uçları a. bunlar gelecek bölümde anlatılacak yöntemlerle cismin "tümel direngenlik matrisi" adı verilen matrisi elde etmek üzere toplanacaktır.

17 .

Şek. 2.6.

4 – serbestlik – dereceli bir kiriş elemanında, kuvvetler ve yer değiştirmeler, (oklar pozitif yönleri göstermektedir.)

18

“ELEMAN” VEKTÖRLERĐ (1) “Eleman kuvvet vektörü” dolayısıyla, , elemanın tüm uç kuvvetlerini kapsamaktadır;

(2) “Elemanın yer değiştirme vektörü” değiştirmelerini içerir. Böylece,

,

elemanın

tüm

yer

“DÜĞÜM” VEKTÖRLER (1) “Düğüm kuvvet vektörü” {Pk}, k düğümüne uygulanan bütün dış kuvvetleri kapsar. (2) “Düğüm yer değiştirme vektörü” {δk}, k düğümünün bütün yer değiştirmelerini kapsar. “TÜMEL” VEKTÖRLER (1) "Tümel kuvvet vektörü" {P} , parçalara ayrılan cismin bütün düğümlerine uygulanan düğüm vektörlerini içerir. Eğer parçalara ayrılmış cismin N düğümü varsa, o takdirde

19

olur. (2) “Tümel yer değiştirme vektörü” {δ}, parçalara ayrılmış cismin bütün düğüm yer değiştirmelerini içerir. Böylece,

3. TÜMEL DĐRENGENLĐK MATRĐSĐNĐN TOPLANMASI Her bir elemanın [Ki] leri hesaplandıktan sonraki adım, parçalara ayrılmış cismin "tümel direngenlik matrisi" denilen matrisi oluşturmak için bu [Ki] leri toplamaktır. Toplama işlemi, parçalara ayrılmış cismin bütün düğümlerinde denge ve uygunluk şartlarının yerine gelmesi sağlanarak yapılır. Bu bölümde toplama işlemine ait bazı tipik örnekler verilecektir. 3.1 UYGUNLUK VE DENGE ŞARTLARI Şekil değiştiren cisimdeki yer değiştirmelerin "uygunluğu" yani sürekliliği, elasto-mekaniğin temel bir şartıdır. Yer değiştirme uygunluğu, kesim 8.8 de elastisite açısından, kesim 8.9 da da bu uygunluğun sonuçları sonlu eleman açısından ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Tümel direngenlik matrisinin toplanması için burada sadece düğümlerdeki yer değiştirmelerin sürekliliğinin sağlanması gerekecektir. Düğüm uygunluğuna bir örnek olarak, Şek. 2.2b deki parçalara ayrılmış kirişi ele alalım. Sürekliliğin sağlanması için, 1 elemanının b ucunun yer değiştirmelerinin, 2 elemanının a ucunun yer değiştirmelerine eşit olması zorunludur. Bu yer değiştirmelerin her birisi, karşılıklı olarak, bu uçların bağlandığı 2 düğümünün yer değiştirmelerine eşit olmak zorundadır. Yani, 20

örneğin 2 düğümüne (Şek. 2 düğümüne bağlanmış uçlarda oluşan reaksiyonlara eşit olmak zorundadır.ve (3. Denge şartından. düğümlere uygulanan dış kuvvetler. Yüklenen yapıda veya denge halindeki sürekli ortamda. Benzer şekilde bu kiriş için. Yani. Kesim 2. Yukarıdaki dört denklemi aşağıda matris formunda yazacağız: (3.1a) veya bunları kesim 2. {P2}.1a) benzer bir biçimde bu kiriş için Bu denklemlerin ifade ettiği şartlar. 2. bu düğümlerdeki reaksiyonlara eşit olmak zorundadır.2) 21 . kuvvet uygulandığında.7 deki matris notasyonuyla yazarak (3. {P2} = {Pbi}+{Pa2} dır. {P1} = {Pa1} {P3} = {Pa3}+{Pb2} ve {P4} = {Pb3}’dır.7 deki gösterimi izleyerek.2b) uygulanacak dış kuvvet {P2} olacaktır. parçalara ayrılmış kirişin yer değiştirmelerinin sürekliliğini sağlayacaktır.

1). Başka bir örnek için kesim 3. 1). değerlerini alırlar. J. Burada J ve K.. 9. Elamanın iki ucu olduğundan J ve K. J = 1. S(i.5 e bakınız.8) in iki-boyutlu düzeniyle karşılaştırıldığında Şek.. Ancak. i elemanının n ucu var ise.6 daki eleman için tanımdan. eşdeğer kuvvet vektörleri kullanıldığında (Bkz. Bunun sonucu olarak sonlu elemanlara ayrılmış cisimde. J. 2.1.2 ELEMAN ALT MATRĐSLERĐ Toplama işlemi.n ve K = 1. (2. .2. cismi temsil eden sonlu elemanların [Ki] leri “eleman alt matrisleri” adı verdiğimiz matrislere ayrılarak önemli ölçüde basitleştirilir. S(i. eşit boyutlu n2 tane kare alt matrise bölünecektir.6. Öyle ki.3) ile Denk. Bu elemanın [Ki] si Denk. herbir noktasal dış yükün bulunduğu yere bir düğüm konulmalıdır. 22 . Bir örnek5 olarak Şek.2.K)4 lar ile tanımlanacaktır. eşit boyutlu dört kare alt matrisi ayrılacağı açıktır. Elemanın serbestlik derecesi m ise S(i. S(i.2.8) ile tanımlanmıştır. daki kiriş elemanının eleman alt matrislerini ele alalım.7) böyle olması gerekmez..2.K)nın her birinin mxm boyutunda bir kare matrisi olduğu kolayca ispatlanabilir. 3. 4 5 S(i. Kesim 5. Đ elemanının eleman alt matrisleri S(i. J = 1. Şimdi bu matrisi şekildeki gibi kesikli çizgilerle parçalara ayırırsak o takdirde. K) gösterimi. and S(i. J. 2) [Ki] yi bu alt matrisler cinsinden şeklinde yazabiliriz. 2 değerlerini alır sonuç olarak bu elamanın alt matrisleri. Denk. Bu işlem uç-uç’a kuralıyla yapılacaktır.3 ve 9.. (2.1.Burada. SiJK nını yerine seçilmiştir. bu takdirde elemanın [Ki]’si.n. 2.2 ve K = 1.2. özellikle bilgisayar kullanılarak yapıldığında.. dış kuvvetlerin yalnız düğümlere etkilediğini varsaydık. 2). (3.

ve S(i.8). J.1. Ve sonra. S(i. J. 1 elemanı için (Şek.2.(3. denk.2b’deki elamanın S(i.2b).K) lar cinsinden şöyle yazılabilir.5) de i = 1 yazarak. sembolik kuvvet. yukarıdaki S(i. 3. 2). Buradan Denk.3 BĐR KĐRĐŞ TÜMEL DĐRENGENLĐK MATRĐSĐNĐN TOPLANMASI Şek.K) ları Denk.[Ki] nin simetrisi nedeniyle. (2. 1) birbirinin transpozesidir.2.4) de burulmaya ait satır ve sütunlar silinerek açık olarak elde edilebilir. (3. 2.yer değiştirme bağıntısının 23 .

1b)yi kullanarak. Veya denk.olduğu görülür. (3.1a) ve (3. 24 .

2b deki kiriş için yazılmıştır. Yukarıdaki denklem. tümel kuvvet vektörü. Denk. yazabiliriz.7 de. Bu denklemi sembolik formda. (3.Kesim 2. sağ taraftaki vektörler tümel yer değiştirme vektörü olarak tanımlanmıştı. 2.8)deki çarpma işlemi yapıldığında 25 . Şek. bu denklemin sol tarafındaki vektörler.

kesme kuvvetleri. Burada [K] tS(i. Şek. J. 2. Burada [K] .) hesaplanabilir. Çünkü. K) lar cinsindendir. (3. Ayrıca. denklemin biricik çözümüdür. cismin tamamının "tümel direngenlik matrisi"ni tanımlamaktadır. Bir karşılaştırma yapılırsa Denk.6b) nin. vb. ancak o takdirde denklemin çözümü olacaktır. Dış kuvvet vektörü {P} belirlendiğinde. belirlenen sınır şartlarını hesaba katarak [K] yi değiştirmek zorundayız. Bunlar yerine Denk. (2. (33) u çözmeye girişmeden önce. Genelleştirilirse. düğüm kuvvet . Karşıtlık teoreminden tahmin edebileceğimiz gibi [K] daima simetrik bir kare matris olarak bulunacaktır. elemanlara ayrılmış cismin. 26 .2a daki kirişin "tümel direngenlik matrisi" olarak tanımlanacaktır. Denk. (3. Denk. Bu özellik bundan sonraki bölümde tartışılacaktır. bütün sonlu eleman problemlerinde [Ki] ile [K] arasındaki bu farkın göz önünde bulundurulması önemlidir. Bundan sonra iç kuvvetler (momentler. (3. Ve bu. Belirlenen sınır şartlarını dahil ettikten ve {P} yi belirledikten sonra. Denk. Denk. elemanlara ayrılmış cismin toplam N düğümü varsa. bu denklemden düğüm yer değiştirmeleri {δ} çözülebilir. Parçalara bölünmüş kirişin toplam N düğümü varsa ve serbestlik derecesi 3 ise (Şek. 2.9) dan düğüm yer değiştirmeleri {6} çözülebilir.9) un ise parçalara bölünmüş kirişin düğüm kuvvetleri ile düğüm yer değiştirmeleri arasındaki kuvvet-yer değiştirme bağıntısının ifade ettiği görülür. Bu yer değiştirmelerden cismin gerilme ve zorlanmaları hesaplanabilir. kirişin bölündüğü elemanların malzeme ve geometrik özellikleri cinsinden [X] elde edilmiş olur.2c deki gibi) o takdirde. Genelleştirilirse.9a) daki [M] .9) a benzer şekilde bir denklem cinsinden ifade etmek olacaktır. Ancak.yer değiştirme bağıntısını. Denk (3.4) lerdeki ifadeleri yazılırsa.olduğu görülür. uç kuvvetler ile uç yer değiştirmeler cinsinden i kiriş elemanının kuvvet— yer değiştirme bağlantısını ifade ettiği. (3. bir sonlu eleman problemini çözerken ilk iş.

böyle cisimlerde Denk. J.2) ye benzer bir denklemin türetiminin sıkıcı ve çoğunlukla gereksiz bir çaba halini almasıdır. düğümüne bağlı ise.4. 2. Bu yüzden kolaylıkla bilgisayar programı yapılan basit. ve ayrıca J. bu durumda [K] nın. nxm satırı ve nxm sütunu olacağı kolayca ispatlanabilir. S(i. cismin yapısı ne kadar karmaşık olursa olsun. 2 veya 3 boyutlu olduğunda elverişli değildir.ve serbestlik derecesi m ise.8). (3. Daha özel bir söyleyişle cisim i = l. Çoğu kez.(2. K) alt matrisi [K] nın. etkin ve genel bir yöntemin bulunması önemlidir. J) alt matrisi. J. Bu yöntemde parçalara bölünmüş cismin her bir elemanının uçlarının birbirine "komşu" olduklarını tasavvur edeceğiz. malzeme özellikleri değişen problemlerin sonlu eleman çözümünde cisim farklı özellikli elemanlara ayrılmış olacaktır.bir cismin [K] matrisinin toplanmasını sadece bir kontrolle mümkün kılacaktır.. i’nin bütün uçlarının "komşu" olduğu tasavvur edilecek. [K] matrisi S(i.. yol gösterici olmakla birlikte karmaşık problemlerin çözümünde. Bu. Bu yöntem. Dolayısıyla böyle problemler ek bir zorluk getirmezler. K’ya komşu ise. K) cinsinden aşağıdaki basit kurallar izlenerek toplanabilir.3’de verilen toplama işlemi (assembly procedure). J ve K’nın her ikisi i elemanına ait ise. 3 . [K]’nın L satırı ve L sütununda ortaya çıkacaktır. özellikle cisim. 27 . Bunun nedeni. L satırı ve M sütununda ortaya çıkacaktır. eleman sayısı ne kadar olursa olsun. (2) Eğer i elemanının J ucu L.ve ayrıca J kendi kendine komşu ise S(i. elemana bölünmüşse bu durumda. sonlu eleman çözümleme metodunun çok önemli bir özelliğidir. Bu takdirde. 3. Denk.o elemanın malzeme ve geometrik özellikleri cinsinden olduğundan (örneğin. K ucu M düğümüne bağlı. Herhangi bir elemanın [Ki] sı. tümel direngenlik matrisi bilgisayar ile otomatik olarak toplanır. Bu kesimde böyle bir yöntem verilecektir. J. (1) Eğer y ucu L düğümüne. bununla birlikte i’nin uçları i ye ait olmayan herhangi bir uca da komşu olmayacaktır. TÜMEL DĐRENGENLĐK MATRĐSĐNĐN TOPLANMASI ĐÇĐN GENEL BASĐT BĐR YÖNTEM Kesim 3.

elemanın 1 ucu kendisine komşu olduğunda i = l. 2.bu durumda /-l. satır ve 1. S(l. satır ve 1. [K] nın 1. satır ve 2. (3. 1) . Yine 2. kurala göre.[K] nın simetrik olması nedeniyle. 1) . 28 . bu kirişin parçalanmış modeli Şek. J = 2 ve L = 2 . 2. Bu nedenle. Ve yine 2 ucu kendi kendine komşu olduğunda. [K] nın açık formu S(i. satır ve 6. J. 2. ı = l.S(l. -/-l. / = 2. kuralı izleyerek. ÖRNEK l: Şek. sütunda ortaya çıkar (bkz. sütunda ortaya çıkar.Şek. sütunda ortaya çıkar. satır ve 2. 1.1 de yeniden çizilmiştir. yalnız bir simetrik yarısının toplanmasının yeterli olduğuna dikkat edilmelidir.9) a). J = l ve L = 6. 1. ve sonuç olarak S(l. l ucu 2 ucuna komşu olduğun-da. 2. sütunda ortaya çıkar. 1 ucu kendi kendisine komşu olduğunda. J) . J = l ve L = l dir. (3. Denk. Benzer şekilde. 2.! elemanının [X] ya başka iştirakiyoktur. sütununda ortaya çıkacaktır (bkz. 2 ucu 1 ucuna komşu olduğunda. Çünkü / = l.'çünkü.2 de gösterilen elemanların bileşimini ele alalım.K-2.12)). L-l ve M = 2 dir. Burada kolaylık olsun diye.î. Varsayıma göre. / = l. l. (3. uçlar harflerle değil rakamlarla tanımlanmıştır. l.Bu işlem 2 ve 3 elemanları için tekrarlandığında Denk.1 elemanının ucu başka herhangi bir uca komşu değildir. 1. 3. kurala göre 1. Sonuçta S(l. sonuçta S(l. X)ların değerlerinin yerlerine yazılmasıyla elde edilecektir. Denk.9a) daki [K] matrisi elde edilir.2a’daki kirişi ele alalım. yukarıdaki kurallar aşağıda örneklerle gösterilecektir. 1 elemanını dikkate alarak.2).2). Şimdi. 6. K = l L = 2 ve M=l dir. ÖRNEK 2 Şimdi. 2.

4. sütunda ortaya çıkar. 29 . sütunda ortaya çıkar.4 ve / = 6. Bu kuralları kullanarak. sonuç olarak 5(3. l.4) . / = 3. satır ve 6. f = 2. 3. Şek.2 deki durumu incelemek okuyucuya terkedilmiştir. 1).2. 6. elemanın 4 ucu kendisine komşu olduğunda. J . dır. J = l ve L = 6. elemanın 1 ucu kendisine komşuya. sonuç olarak S(2. satır ve 6. 6.3.

Eleman üç uca sahip olduğunda [K. Ancak. bölümün en önemli konusu "eleman alt matrisleri" S(i. 3. J. üç boyutlu sonlu elemanların alt matris kavramıyla aynı şeydir. Burada. (3. 3 ve K = l. Okuyucu başlangıçta bunu biraz karışık ve oldukça mekanik bir yöntem bulabilir. kesim 32). 3. K)larının her biri 2x2’lik bir matristir. şeklinde değişir (bkz.11. 3.K)larını ele alacağız. K) ları daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.5. 2. Konuyu açıklığa kavuşturmak için Şek. K) kavramıyla birlikte verilen yöntem.] . K)'LAR HAKKINDA EK AÇIKLAMALAR Bu kesimde. Bu işlemi Bölüm 15 de kullanacağız. J.1 deki üçgen elemanın S(i. basit olmakla birlikte. Böylece Denk.J. J. S(i. birkaç uygulama yapıldığında bu ortadan kalkacaktır.. elemanın serbestlik derecesi 2 dir. K-)lar cinsinden. Dolayısıyla elemanın S(i.J=1. bilgisayara kolaylıkla programlanabilen oldukça tatmin edici bir toplama işlemidir. iki. J.Şek.] si uç-uca kiralıyla parçalara bölünecek ve S(i. S(i. J. Aynı zamanda J ve K . 30 . bir.2 Üçgen ve dikdörtgen elemanların tipik bir kombinasyonu Bu kesimde. toplam 32 = 9 alt matris içerecektir.3) dekine benzer bir şemayı izleyerek bu elemanın [/C. Bu alt matris kavramı. 2.

tüm "yapı" olduğunda. Biraz zor bir kavram olan "rijit . elemanın [Kf] si alt matrisler cinsinden bulunduktan sonra.şeklinde yazılacaktır. eksenel olarak uygulanmış F. Sınır şartlarıyla ilgili ayrıntılı bir tartışmaya girişmeden önce. (3. bu yapı için Denk.13) deki S(i.cisim" yer değiştirmesini açıklamanın en basit yolu Şek. = ctjEj/hj olmak üzere. (3. dır. Sonuç olarak. ve Fk kuvvetlerinden başka hiçbir dış kuvvetin etkimediğini varsayalım. dır.4.1’de gösterilen tek elemanlı düzgün çubuk "yapı" ile bağlantılı olarak ele alınmasıdır.bu kavramı açıklığa kavuşturacağız. SINIR ŞARTLARI 4. K)’lar i elemanının geometrik ve malzeme özellikleri cinsinden kolaylıkla elde edilebilir.1. [KJ de elemanın tümel direngenlik matrisidir. Buna ek olarak. Yalnız eksenel kuvvetler uygulandığından. J. burada. i'nin "eleman direngenlik matrisi" Denk. (2&) de eksenel kuvvetlerin dışındaki kuvvetlere ait satır ve sütunlar silinerek elde edilebilir. Denk. Şimdi aşağıdaki durumları ele alalım: 31 . k. Bu "yapı"ya şekilde görüldüğü gibi. Sonuç olarak.9) haline gelir.cisim" yer değiştirmeleri olarak bilinen kavramla çok yakından ilgilidir. 4. Bunun sonucunda. Burada i elemanı aynı zamanda. RĐJĐT CĐSĐM YER DEĞĐŞTĐRMESĐ Bir yapı veya sürekli ortam probleminin çözümünde sınır şanlarının hesaba katılması "rijit .

Bu çubuğun tümel direngenlik matrisi. onun tümel direngenlik matrisinin tekil oluşunun bir sonucudur.4. µn ve µk yi "küçük" olarak niteleyelim. µk ve sırasıyla n ve k düğünü erindeki yer Çünkü bu denklem çözüm vermez.1) belirsizdir. Buradan bir yapının rijit cisim yer değiştirmesi.4. Sonuçta. Denk. Bu yüzden.1)'den µn veya µk nın çözülemeyeceği hemen kolayca görülebilir. Sonuç olarak. Genel olarak. . "elastik" teriminin tersi anlamındadır. Burada "rijit" teriminin anlamı. t2 > t.1)'ye göre.1 değiştirmeler.1'deki çubuğun düğümlerinin rijit cisim yer değiştirmeleridir.). zaman aralığında. çubuk üzerindeki bütün noktalar x boyunca aynı rijit cisim yer değiştirmesine sahip olduklarında µn. öteleme. Varsayım 2 (kesim 2. zorlanma (strain) veya gerilme (stress) doğmayacaktır. Yapı ve sürekli ortam mekaniğinde. µk Şek. dönme veya karışık yer değiştirme yapan bir cismin "rijit cisim" yer değiştirmesi yaptığı söylenir. veya µk’yi tayin edip edemeyeceğimizi araştıralım.1)'den µn. (4. anında başladığını tasavvur edelim. µn. çubukta herhangi bir elastiktir.(4. Engelleyici kuvvetlerin bulunmaması halinde.eleman çubuk "yapı" µn. elastik zorlanma ve gerilmelerin bulunmadığı.8) ve bunun sonucu olarak Denk.burada. (2) Fk = Fn. Çubuğun harekete / = 0.(2. zorlanma veya gerilmenin doğmadığı bu tip yerdeğiştirme "rijit-cisim yer değiştirmesi" olarak adlandırılır. Denk. matrisin tersinin mevcut olmayışı anlamına gelmektedir) doğmaktadır.(1) Fk > Fn Newton'un birinci kanununa göre. ŞEKĐL nin matematiksel olarak "tekil" oluşundan (bu.(4. Denk. Burada. Şimdi Denk.1) yalnız küçük yer değiştirmeler için geçerlidir. genelde yapılarda görülebileceği gibi. Tek . zorlanma veya gerilmenin doğmadığı bu tip yer değiştirme “rijit – cisim yer değiştirmesi” olarak adlandırılır. Yapı ve sürekli ortam mekaniğinde cisimde. Engelleyici etkiler mevcut değilse. ŞEKĐL VAR Şek. 32 .(4. (t2 — t. dengeyi bozan (Fk — F J kuvveti çubuğu düzgün ivmeli harekete zorlayacaktır. cisimde. = µk olur. > O çubuk üzerindeki bütün noktaların x boyunca aynı yer-değiştirmeyi yapacakları açıktır.

kabul edelim. öyleyse bu.2'deki yapının "sınır şartı"dır. yer değiştirmesine engel olur ve uygulanan dış kuvvetleri taşımasını sağlar.1 )'den µn ve µk yi çözemeyiz. belirlendikten sonra Denk.9)'dan yer değiştirmeler {§} bulunabilir. ve Fk nın büyüklükleri eşit olup ve Denk. Ve dış kuvvetler {/>} . "belirlenmiş" veya atanmış" yer değiştirmeye sahip bir referansa göre ölçüldüklerinde anlam kazanırlar. veya uk için bir referans değer. n düğümü Şek. 33 .1 )'in çözülememesi. Böylece. buna rağmen bu tekillik. (3. [K] ile birleştirildiğinde. 4.(4. Belirlenen sınır şartları. genelde. Fn. Ancak bu durum.çubuk dengede ve (ut + «„) miktarında uzar.4. tümel direngenlik matrisinin tekilliğini ortadan kaldırmaz ve hala biz Denk.2 SINIR ŞARTLARI Tümel direngenlik matrisinin tekil olmasının nedeni ve Denk. şimdi µn ve µk çubuktaki elastik gerilme ve zorlanmalardan doğan elastik yer değiştirmelerdir. direngenlik matrisinin tekil olması. çünkü yer değiştirmeler bağıl büyüklüklerdir ve tüm bağıl büyüklükler gibi.1 'deki l ve 2 durumlarında olduğu gibi [K] tekil ve Denk. Kabul edilen µn = 0 şartı Şek. cismin tümel direngenlik matrisi [X] tekillikten kurtulur. cismin tümel direngenlik matrisinin tekilliğinin sonucudur. Açıkçası.2'de gösterildiği gibi. Bu kısıtlar. Bu şart uygulamada. cismin belli bir parçasında veya parçalarındaki yer değiştirmelerde* yapılan kısıtlardır. rijit bir mesnete bağlandığında gerçekleşir.1)'den.cisim yer değiştirmesi. elastik – yer değiştirme uk µk = Fk/ki şeklinde elde edilir. elasto-mekanikte sınır şartları.(4. yukarıdaki durumlardan şu sonuç çıkarılabilir: Bir cismin rijit .9) belirsiz olur. olsun.Şimdi. Üstteki (1) durumundan farklı i olarak. µn ve µk nın ölçülebileceği bir "referans" noktasının belirlenmemiş olmasına dayandırılabilir.(3. özel olarak un = 0. sınır şartları cismin çeşitli kısımlarındaki elastik yer değiştirmelerin ölçülebileceği bir referans sağlar. O halde un. Böylece. diyelim sıfır. daima rijit cisim yer değiştirmesine yol açmayabilir. cismi rijit cisim yer değiştirmesi yapmaya götürmeyeceğine bir örnektir.4. Böyle bir referansın sağlanması zorunluluğu vardır.(4. Tersine belirlenen sınır şartları sağlanamazsa kesim 4. cismin rijit cisim .

bu şartlara "doğal" sınır şartları adı verilir. O—biçimli (i parçası ve U biçimli yapıdan oluşan) yapıda gerilmeler meydana gelir.5'deki gibi. Şek. 4. Eğer uçağın tümünü elastik bir yapı 34 . sınır şartlan gerilmelerin bileşkeleri cinsinden de belirlenebilir. Bu şartlar bu yapının [K] matrisini tekillikten kurtarmak için uydurulmuş veya kabul edilmiş sınır şartları değil özgül sınır şartlarıdır.3'deki U biçimli prizmatik kiriş yapıyı ele alalım. A daki düğümün bütün yerdeğiştirmelerinin. Sonra. herhangi bir düğümde "yapay" referans yerdeğiştirme almak zorundayız.5. (3. örneğin. örneğin. i parçası {bu parça başlangıçta e miktarı kadar fazla uzunluktadır). Kirişin iki ucu da sabitlenmiş olduğundan uçlarda düşey yer değiştirme ve açısal dönme yer değiştir meleri sıfırdır ve gerçekte bunlar problemin sınır şartlarıdır. Uçuş halindeki bir uçak buna benzer bir örnek oluşturur. Bu yapının sonlu elemanlarla çözümlemesinde tümel direngenlik matrisi [K] yi toplayarak başlayalım. Bu yüzden bu yapının [X] matrisi özgül olarak "tekirdir. Bu bileşkeler. sıfır olduğunu kabul edebiliriz. keyfi olarak. "yapay" sınır şartlarına bir örnektir. kesim 11. Ancak yapı herhangi bir mesnetle bağlanmamış olduğundan herhangi bir "doğal" sınır şartı da yoktur (bu. tümel direngenlik matrisinin özelliklerini etkilemezler.9)'a benzer bir denklem elde edilir. Bunlar buraya alınmamıştır. kesikli çizgilerle gösterildiği gibi U nün açık ucundan içe doğru zorlanmaktadır. genelde. Şimdi de Şek. Bu nedenle. O halde bu. yapının rijit bir cisim gibi yerdeğiştireceği gerçeğinden anlaşılır). Kimi zaman. Bu denklemden yerdeğiştirme-ler. bir dış kuvvet etkidiğin-de. verilen bir yapı veya sürekli ortam probleminin ya "doğal" ya da "yapay" sınır şartları vardır.1a'daki iki ucu tespit edilmiş kiriş problemini ele alalım. Denk. Sonuçta. bunlardan da gerilmeler hesaplanabilir*. Tekil olmaktan çıkarmak için.Bir kural olarak.

Bu yüzden onları. dış düğüm kuvvetlerini düğüm yerdeğiştirmelerine bağladığından.9). Denk. "dönüşüm" matrislerinin anlatılmasını gerektirir. (3. Belirlenen bütün sınır şartları hesaba katıldıktan sonra. sınır şartlarının yalnız bu şartların belirlendiği düğümlerde sağlanması gereklidir. Bölüm 6. 35 .1 de tartışılacaktır. (35)'a dahil edilmesi işlemi kesim 5.9)'dan. Uygulamada karşılaşılan. *Bu özel problemin çözümü.olarak düşünürsek. verilen bir {P} ile. Bu şartların Denk. çoğu yapı ve sürekli ortam problemleri doğal sınır şartlarına sahiplerdir. Denk. Bu yerdeğiştir-melerden de cismin gerilme ve zorlanmaları tayin edilebilir. bkz. tümel direngenlik matrisini tekil— olmayan (non—singular) yapmak için doğal sınır şartları empoze etmek zorunluluğu vardır. (3. bilinmeyen düğüm yerdeğiştirmeleri {6} bulunabilir. doğal sınır şartları bulunmadığından. bundan sonra kısaca "sınır şartlan" olarak adlandıracağız.

yeni başlayanlar için birkaç genel ipucu verilmiştir. Şimdilik iağıda. Eğri 63 da gibi sayısı benzer değişiyorsa. yapılarda verilecektir.4a sayıda daki gibi. genellikle şunlardır: (1)Her mesnete veya yerdeğiştirmenin belirlendiği noktaya. 5. Bkz. 4.* j ClSMl ELEMANLARA AYIRMAK ÎÇtN ĐPUÇLARI *silen bir problemde. yeterli kesin Buna düğüm düğüm da buna değerlerine ait bir yaklaşırlar. (2)Konsantre (tekil) dış kuvvetin uygulandığı herbir noktaya. 2. tümel direngenlik matrisinin boyutu ve çözümünün hassasi-«>"= derecesi. Direngenlik konulmalıdır. Bu hususta. Şek. düğüm (eğer "eşdeğer kuvvet vektörleri" kullanılmışsa bu gerekli değildir. bir her noktaya. kesim durum örnek 36 * Eğer El'nin değişimi sürekli bir fonksiyonla ifade . sonuçlar vardır. 5. kiriş — api yapılara uygulanabilir. geniş ölçüde. örneğin. kesim 9. Bölme yöntemi ve mantığı kesim 9. (3)Đki veya daha fazla elemanın birleştiği birleşme noktasına.6 da anlatılacaktır. Düğümlerin konulacağı yerler.3 ve 9.5b de. başlıca. 2. Şek.1 b de.7).4b deki ani değiştiği sürekli arttıkça*.4. düğüm. çözümleyicinin önemli ölçüde mahareti ve deneyimi gerek-T-ottedir. Çünkü. Bunlar. 6.1 b de. 1 ve 3 düğümleri. örneğin. (4)Direngenliğin Şek. Şek. Şek. cismin sonlu elemanlar sistemi haline getiriliş tarzıyla :«idenir.5 ve 9. örneğin.

Şek. Bölüm 3 deki gibi sonlu eleman modelinde. 5. 5.5 ÇÖZÜLMÜŞ KĐRĐŞ PROBLEMLERĐ önceki bölümlerde geliştirilen sonlu eleman çözüm metodundaki önemli noktalan göstermek için bu bölümde birkaç kiriş yapı çözümlemesi verilmiştir.bu kirişin elemanlarının S(t.X) lan Denk.1 ĐKĐ UCU SABĐTLENMĐŞ ÜNÎFORM BĐR ÖRĐŞ Başlangıç olarak.2 alınmıştır. Şek.1b de gösterilmiştir.1) birbirlerinin transpozeleridirler. 5. el ile işlem yapmak yorucu ve çoğunlukla imkansızdır. b yerine sırasıyla 1. Bu nedenle. Burulma ve eksene! kuvvetler yoktur. 2)ve S(j. uç rotasyonlarında.5. bu geniş hacimli problemleri tamamen otomatik olarak çözmek için bilgisayar kapasitesi sağlanabildiği takdirde basit bilgisayar programları yazılabilir. ve serbestlik derecesi 2 dir. Böylece. Kirişin sonlu elemanlara bölünmesi Şek. Burada problemin boyut veya karmaşıklığından çok çözüm metodu Özerinde durulmuştur. Pratik problemlerdeki'tümel direngenlik matrisleri genellikle büyük boyutlu olduğundan.4)'lerden eksenel ve burulma terimleri çıkartılarak elde edilebilir. kolaylık olsun diye.1b deki modele ait tümel direngenlik matrisi burada. a. S(i.1a daki problemi ele alalım. 2. kesim 3. Bu nedenle.Bölüm 15 de göreceğimiz gibi. J. şeklinde elde edilir. l.4 deki metot kullanılarak. (3. 37 .

(5. {P} ve {<5} ile birlikte D«nk.3) :«x. J. elemanın S(i. (5. (3. K) la" Denk.modeli. (c). Denk.2)'de yerine yazılmıştır. (a)'nın iki elemanlı . (5.-. Yine sıfır olmayan dış kuvvet sadece Q2 olduğundan ve burada -W'ya is: olduğundan ve {P} {P} = {O O -W O O 0}T Q2M2 -alini alır. (b).1 '(a) Đki ucundan sabitlenmiş üniform bir kiriş. 5.3) çıkarılmıştır. 38 . Herbir eleman için.1)'den hesaplanıp 3-enk.r-îi.11) {P} = {QlMl Q3M3}r {s} = {Vlel v2o2 v3e3y i ine gelir.9)'da yerine konulmuş ve buradan Denl<. (5. Burada toplam düğüm sayısı 3 olduğundanW=3ve Denk. Sonuç [K] matrisi.i [^J nın satır ve sütunları kolay izlenebilsin diye numaralandırılmıştır. (b) modeli kullanılarak (a)'da hesaplanan momentler. (3.10) ve (3.

metot yalnız. Denk. (5. satırı zaten sıfırdır). sıfır olmayan belirli yer değiştirmelere ait satırlar için kullanılmalıdır.4) [K] matrisi aşağıdaki iki metottan biri Đle non-singü-ler yapılabilir Sonlu eleman probleminde (tekil olmaktan çıkarılabilir). (5. diyagonal terim dışındaki terimler sıfıra eşitlenir.3) ün 1.3) deki 4 gibi bir skalar çarpanı varsa bu durumda U ya ait diyagonal terim 1 ile değil l/<? ile değiştirilmelidir.(5. Bu yüzden 1. = 0. Çünkü ü = üj = O dır (bu durumda {P} nin 1. [X] doğal olarak singüler (tekti) olup. B.4) deki bütün yerdeğiştir meler için bu işlem tekrarlanarak Denk. Bu problemde sınır şartları şöyledir. 39 . (5. METOT l Eğer bir düğümde Ü yerdeğiştirmeleri belirlenirse. O ya ait satırdaki diyagonal terim 1 ile değiştirilir. satın sıfır ile değiştirildiğinde sağlanmış olacaktır. (b) {P} nin 1. = Ü3 = 03 = Q (5.4) de vt — Q şartını ele alalım. satırındaki diyagonal terim l/<? ile.3) değiştirildiğinde non—singüler hale gelir ve bu durumda v2 Ve Ü2 yi yegane çözüm olarak elde edebiliriz. Eğer [K] nın Denk. Ve {P} de D ya karşı gelen kuvvet satırında kuvvet terimi yerine U değeri konur.Simetri nedeniyle verilen bir problemde [K] nın sadece simetrik yarısının toplanması gerekir.bu durumda. Denk. ve bu satırdaki diyagonal terim dışındaki terimler sıfır ile değiştirildiğinde. metotta [/C]’nın bilgisayarda saklanmasında yalnız dört "sözcük" gerekliyken burada 36 sözcüğün saklanması gerektiğinden boşuna zaman harcanmasına yol açar. belirlenen sınır şartları dahil edilinceye kadar öyle kalacaktır. (5. Yukarıdaki metodu uygulayarak bu şart. (a) Denk. Bununla birlikte bu metot aşağıda anlatılan 2.

öyleyse bu metot mümkün olan her yerde kullanılmalıdır.3) den. 5.1a daki problemi.. Bundan sonra Z. özellikle sürekli ortam mekaniği problemlerinde bu tasarruf daha çok ı^em kazanır. Yukarıdaki eşitliğin el ile çözümünden. (5.5. (5.4) yardımıyla çıkarılmıştır. satırı da —O' ile değiştirilir. ve 6. Bu durumda sınır şartları ü. Ancak. metoda göre satırını gösteren denklemde. C Bu işlem aşağıdaki gibi yapılır: k düğümündeki yer değiştirmeleri sıfır olarak belirlenmiş olsun. satırdaki diyagonal terim (/ı3/£/) ile. (5. (5. Kısacası.1a daki problemde 1.3 Şek. şeklini alır. (33) da bu satırın ve ilgili sütunun bulunması gereksizdir. 2. Denk. (5. Dk = O ur. 5. ve "j ün satırları ve bunlara karşı gelen sütunlar ratrisinden silinip. satırlar ve bunlara karşı gelen sütunlar :*nk. arak elde edilir.(] dan sıfır olan yer değiştirmeleri gösteren satır ve sütunlar çıkarılıp {P} . ü. Sağ taraf sıfır olduğundan bu satır başka bir yer değiştirmeyi etkilemez.3) küçülerek. metoda göre. Şimdi Denk. Bu yüz-ren Denk. diyagonal dışındaki erimler sıfır ile değiştirilir. . uygun şekilde değiştirilir. şeklini alır. Bu durumda 1. Bu problemde elde edilen saklama hacmindeki tasar--f orta bir bilgisayar için gerçekte çok önemli değil. = 0. Denk. böylece Denk. çözelim. {P} nin 6. Şimdide Şek. 40 . büyük hacimli prob-emlerde.5) deki indirgenmiş [K] yi saklamak için şimdi sadece 4 "sözcük" gerekmektedir. Gerçekten bunlar sonuçların kesin değerleridir.3). 55) in el ile çözümünden kirişin ortasındaki yer değiştirmeler. = t>3 = O ve Ö3 = -0- r 1. 6.. metodu izleyerek u. A ucunun başlangıç dönmesi -()' olarak et ilmesi hali için . Denk.

(5. Bu elen Kum direngenlik matrisi 41 .6b) ve yukarıdaki denklemden. Sınır şartları Denk. belirlenen yer değiştirmelerin sıfır olmaması durumundaki işlemi göstermektedir.7 deki notasyonu kullanarak. metodu kullanarak.4) deki sınır şartları olsun.1 b deki bir elemanını (1 = 1) iç kuvvetlerini hesaplı-yalım. ucun bağlandığı düğümlerdeki yer değiştirmelere eşit olmak zorundadır. i elemanındaki [P] iç kuvvetler^ (f} (S O eşitliğinden elde edilebilir. ĐÇ KUVVETLERĐN HESABI Düğüm yer değiştirmeleri hesaplandıktan sonra yapıyı temsil eden her bir elemandaki iç kuvvetler aşağıdaki gibi bulunabilir: Kesim 3. 5. (2. Bir örnek olarak. Eksenel ve burulma büyüklükleri bulunmadığından n = l ve fe = 2 alarak.1 de gördüğümüz gibi bir uçtaki yer değiştirmeler. Düğüm yer değiştirmeleri {<5B} ve {5k} daha önce hesaplanmıştı. Şek. elde edilir. 5. Bu basit örnek 1.2 deki durumda Kesim 2. Bunun sonucu olarak Şek. Denk.elde edilir.

5.-• Bilgisayara bırakılır. ? nin bütün bileşenleri.J. Burada $(\.1.6) dan iç kuvvetler kolayca hesaplanabilir.na-—ü-^i . uygulanan tekil dış yüklerdir. yani 2 c! ü güm ündeki. 1. Açdcç^r: : v^. sasıt problemde eğilme momentinin kiriş boyunca c!eğiş.3 (a) D. Denk.-«sırinarak kirişin eğilme momenti diyagramı çizilmiştir. 5 . Şek.-dur: Şe\. Ç l-si anırrcan. diğer hes«. Uygulamada iç kuvvetlerin hesabı. iç momentlerini göstermektedir.: Z VZ3VN Y AYILI YÜK TAŞIYAN ÜNĐFORM ANKASTRE KĐRĐŞ Şex. (c) (a) ya iki elemanla yaklaşım.'.?|:şimi tahmin edilemediğinde.1) lerdeı = l elde edilmişlerdir. 5i» : "î I_LX.'-t1' gibi bir nokta yük direk olarak {P} ye dahil edilebilir. i.1 c bu yolla bulunmuş kirişin : -t: —«riusr -ı j isrerTiektedir.-. diğer hesaplamalarda olduğu gibi bilgisayara bırakılır. Şimdi sorj ş. (b) tek elemanla yaklaşım. Uygulamada iç kuvvetlerin hesabı.dir.s-•.. (5. 5. 5.4 _ j. Şek.5a da gösterildiği gibi. 42 . Şimdi.i:§ıirı yayılı p yükünü taşıyan bir ünifoım ankastre kiriş.-r:.-. —iv U yalnız birtek "iç" düğümdeki..K) lar Denk.£.3 I^JKĐ . bir yayılı yükü (P] ye nasıl dahil edebiliriz.—e-— -—. böyle birkaç iç düğüm kondrra: ~~ :.r i -ı. (5.-irs ı: :.

(3. Bu ankastre kirişe önce bir tek elemanla yaklaşalım.1a’daki basit problemde eğilme momentinin kiriş boyunca değişimine ait ön bilgi yardımıyla yalnız bir tek "iç" düğümdeki.Şek. bu durumda Denk. Şek. {P}nin bütün bileşenleri. Şek.3a da gösterildiği gibi. 5. (5. böyle birkaç iç düğüm konulmalıdır. Çünkü tanımdan. bir yayılı yükü {P} ye nasıl dahil edebiliriz. uygulanan tekil dış yüklerdir. 5.9) un aşağıdaki formu alacağı kolayca gösterilebilir Denk. (b) (a) ya tek elemanla yaklaşım.daki yer değirtirmelerin. 5. Kesim 5.1 deki 2. tamamıyla tahmini olarak üzerine etkiyen toplam yükün yarısının.2 DÜZGÜN YAYILI YÜK TAŞIYAN ÜNĐFORM ANKASTRE KĐRĐŞ Şek. (c) (a) ya iki elemanla yaklaşım. Açıkçası iç kuvvetlerin değişimi tahmin edilemediğinde. 5. 43 . 5.7)yi çözerek A.1a daki — W gibi bir nokta yük direk olarak {P} ye dahil edilebilir.3 (a) Düzgün yayılıp yükünü taşıyan bir üniform ankastre kiriş.3b de gösterildiği gibi her bir uçtaki düğümlere tekil düşey bir yük gibi etkidiğini varsayalım. 5. Şimdi soru şudur: Şek. yani 2 düğümündeki. metodu izleyerek. iç momentler hesaplanarak kirişin eğilme momenti diyagramı çizilmiştir.

elde edilir. Şek.3c deki gibi 2 eleman kullanıldığında. Hassas bir çözümleme için yayılı yük taşıyan yapıların çok sayıda elemanlara bölünmesi gerektiğinden ve dolayısıyla [K] nın boyutu önemli ölçüde artacağından bu. Görülüyorki. dır.1 A'da yer değiştirmelerin yakınsaması (Şek. 5. ve bunun çözümü 44 . Şek. Bunlara karşı gelen verdeğiştirmelerin kesin değerleri. sonuçlar. Tablo 5. 5. 5. Ne varki. istenilen bir durum değildir. Tablo 5.7) de yazarak. bu sonuçlar önemli ölçüde hatalıdır.1 de görüldüğü üzere hassasiyet anmaktadır. Yük vektörünü bilinmeyen olarak ele alıp A nın kesin yer değiştirmelerini.3a daki kirişe. Şek.3b deki gibi bir tek elemanla yaklaşıldığında kesin sonuçlar elde etmek için {P} yi nasıl değiştirebileceğimizi araştıralım. Denk.olduğu bulunur. (5. kirişi temsil eden elemanların sayısı artırıldıkça gerçek değerlerine yaklaşmaktadır. 5.3a) Şimdi. sırasıyla.

4 (a) Düzgün yayılı yük taşıyan bir kiriş elemanı. {P. 5. 5.verir. yükleme durumu ve sınır şartlan itibariyle bir veya daha çok eksene göre simetrik olan problemlerde. 2 düğümüne ~P^-/2 nokta yükünün yanısıra pL?/l2 momenti eklenirse. Açıkçası. Şek. 1 düğümünü serbest bırakıp.3 BĐRKAÇ ÖRNEK ÖRNEK l Geometrisi.. 2 düğümü sabitlendiğinde. tümel direngenlik matrisinin sadece cismin herhangi bir simetrik bölgesi için toplanılması yeterlidir. (b) (a) için {Pe} nin şekille tanımı. üniform yayılı yükleri taşıyan parçaları bir tek elemanla temsil etmek için kullanılabilir. "eşdeğer kuvvet vektörü" adı verilen {Pe} ile tanımlayabiliriz.[K] matrisinin boyutunu büyük ölçüde küçültür. Şek.} . Şek. 5.4b {/*. kirişin simetrik yarısından birisi için toplanması yeterlidir. Açıkçası. Bölüm 9 da herhangi bir sonlu elemanın {P.] nin tanımını göstermektedir. Böylece.} sini hesaplamak için genel bir işlem türeteceğiz. olduğu görülür. Bu sonuç. Bununla45birlikte yüklü kirişin şekil değiştirmiş . Şek. 5. bu.4a daki iki serbestlik dereceli eleman için. [K] matrisi Şek J 5b de gösterilen. ankastre kirişin. bir tek elemanlı yaklaşımla çözümlenebileceğini göstermektedir. 5.5a daki problemde. [Pe] tipik bir uygulaması bundan sonraki kesimde verilecektir.

(5. (2Â) den. = 03 = O Şimdi Denk. 5 Jb için. u. S(i.8) de n = l ve k = 2 p = —800 N/m ve 46 . problemin belirlenen sınır şartları şunlardır. 1 düğümüne ait bütün yerdeğiştirmeler yok olduğundan. değiştirilerek Denk. olduğunu gösterebiliriz.biçimiyle uyuşan ek sınır şartı 03 = O da probleme dahil etmek zorundayız. (53) daki kare matrisi yerleştirmeleri yaparak.} ile h = 3 m yazılarak. = 0.1). O halde. K) lar şeklinde parçalayıp ve uygun düzgün yayılı yük {P. J. Bölüm 3 deki metodu kullanarak Şek. kesim 5. Şek. Veya Denk. eksenel ve burulma büyüklüklerine karşı gelen satır ve sütunları silerek. (bulunmadığından) [K] bu düğüme ait büyüklükleri içermeyecektir (metot 2. 5Jb için şunu gösterebiliriz.

47 .

9). Bir örnek olarak. Bununla birlikte.olur. (5. Burada büyüklükler SI birimleri cinsindendir. haline gelir. -2300 0}T (5. (3. 5_5b deki düğüm kuvvetleri. Denk. SI birimi cinsindendir. Aslında {Pe} nin bir dış kuvvet vektörü olduğunu söyleyemeyiz. El.6) dan bulunabilir. (5.6). (5.12) den elde edilir.] yi 48 . i Denk. (5. (53) daki [K. aranan dış kuvvet vektörü M2 A/3}T ={-1200 600 olur. Böyle elemanlar halinde Denk. Sonuç olarak. Denk. k ı = l.11) ve (5. 1 düğümü çıkarıldığından. O. Denk. düzgün yayılı yük taşıyan yapıların yerdeğiştirmelerini hassas olarak hesaplamamıza yarayan bir unsurdur. (5. Herbir elemandaki iç kuvvetler Denk.12) Ö3 = O olduğundan 03 ü gösteren satır ve sütun çıkarılacaktır (metot 2.6a) da verilen iç kuvvetlerden [Pe} çıkarılmalıdır. Sonuç olarak düzgün yayılı yük taşıyan elemanlarda gerçek iç kuvvetleri elde etmek için. kesim 5.1). Denk.14) de yerine yazıp. (5. Sonuç olarak Şek. 5Sb deki 1 elemanını ele alalım n = l. Burada. düzgün yayılı yük taşıyan elemanda yaklaşım aşağıda açıklandığı üzere biraz farklı olacaktır.13) çözümü v2 = -26100-0/£/(m) Ö2 = -121500/£7 (rad) v3 = -49500-0/£/(m) verir. Şek.

= 5E7 7ij=5 yazarak.1 deki l ve 2 varsayımlarını49sağlayan ve rijit cisim yerdeğiştirmeleri engel- .6b de gösterilmiştir. Gelecek bölümde. YER DEĞĐŞTĐRMELER VE ZORLANMALAR Kesim 2. = 10 ve£(/.6b deki durumda. 1 ucundaki eğilme momenti 93 kNm. herhangi bir sonlu elemanın direngenlik ve diğer karakteristiklerinin çıkartabildiği genel bir işlem sunacağız.kullanarak. (5. = £/yazılarak Denk. Benzer tarzda. olduğunu gösterebiliriz. 6. ÖRNEK 2 Şek. vb. Bölüm 3 deki metodu izleyerek. 1 ve 3 düğümlerindeki bütün yerdeğiştirmeler sıfır olduğundan bu düğümlerin [K] da içerilmesi gerekmez.1. 5. virtüel iş prensibine dayanan. ilgili olan sözkonusu bilgileri lineer elastisite yönünden tartışacağız. örneğin.1c) de Etl. 1 elemanı için olduğunu gösterebiliriz olur. 5. kiriş elemanının direngenlik matrisi çıkarılırken. Sonuç olarak. 6 LĐNEER ELASTĐSĐTENĐN TEMELLERĐ Bölüm 2 de. Şek. bu elemandaki gerçek iç kuvvetlerin . yeni başlayanların aşina olduğu elemanter yapı mekaniği çerçevesinde kalmaya özen gösterilmiştir. 5. Bazı temel elastisite bilgilerinin bu işlemin anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştıracağı için şimdi. Burada bütün büyüklükler SI birimleri cinsindendir. Bunun sonlu eleman modeli Şek. (5. ı = 2.1a) verir. sonlu elemanlarla genel bağlamda. Denk.6a dâki problemi ele alalım. /ı.

y. noktadan noktaya değiştiğinden u. yeni bir konuma ulaşır. A daki toplam yerdeğiştirmenin AA* olduğu açıktır. 50 . z eksenlerindeki bileşenleri sırasıyla u. Şek.lenmiş bir elastik cisme. A ve A1 olsun.1 de tipik bir parti külün cisim şekil değiştirmeden önceki ve şekil değiştirdikten sonraki konumu sırasıyla. Yerdeğiştirmeler. 8. v ve w dir. v ve w tamamen konumun fonksiyonlarıdır. bir veya daha çok kuvvet etkidiğinde cisim şekil değiştirir ve içindeki her bir nokta. Bunun x.

) toplamının cismin hacimsel zorlanmasının temsil ettiği gösterilebilir. ex± — dufdx. ve e-. Gerçekten "kübik genişleme" veya kısaca "genişleme" adı verilen (cxx + en + e. $2 de gösterilen ABCD diferansiyel elemanı düşünelim. Böylece.. şekil değiştirmiş biçimi A'B'CD* olsun.Şek. 51 . Bu indisler gerilmelerde de kullanılır. Şek. Eleman.. örneğin. ikinci indis düzlemi tanımlamaktadır. olduğu açıktır. Normal zorlanmalar. J Aynı şekilde. yukarıdaki artış miktarının.. Öç—boyutlu durumda. AB kenarının artışının x ekseni üzerindeki izdüşümünün. "normal" ve "kayma" zorlanmalarının toplamı olarak ifade edilir. hacmindeki değişimlerle ilgilidir. 8. olur. cismin biçiminde hiçbir değişiklik olmaksızın. Cisim bir kuvvet sisteminin etkisinde bulunduğunda. Yani. sırasıyla y ve z ekseni doğrultusunda olur. iki boyutlu şekil değiştirmemiş bir cisimden alınmıştır..2 Bir düzlem elemanın şekfl değiştirmeleri. Cismin toplam deformasyonu. e*r . dır.. AB nin x ekseni üzerindeki izdüşümü Ax e oranı şeklinde tanımlanır. diğer normal zorlanmalar e. x ekseni doğrultusunda ve normali y ekseni olan düzlemde bulunmaktadır. e** ile gösterilen x doğrultusundaki "normal" zorlanma tanımdan. [jVbfosyon: Alt indisin birincisi doğrultuyu. Benzer yolla ilgili yerdeğiştirmeler cinsinden ifade edilebilir.

Bu tarzda öteki kayma zorlanmaları e y» ve e« in. dv 7ı = 3.2 de. 8. (8. düzlem problemlerde 52 (kesim 8. Vin yanında ihmal edilebilir.4) deki elastik zorlanma vektörünün (t) in uç boyutlu bir cisme ait olduğu açıktır. açısal çarpılmaları gösterir. du dv 8. kayıra zorlanması e*r. Yukarıdaki ifade de. özellikle çözümlemede tansörler kullanıldığında yararlı olur. cismin hacminde herhangi bir değişiklik olmaksızın.3b) (8-3c) ( elde edilir. y ı ve 77 . Şek. (8.öte yandan. ov Hx " du as tan yt - l+— ox kolayca gösterilebilir. Bunun sonucunda. ve sonra Denk. Öte yandan. Bu.3) ierin sağ tarafları 1/2 ile çarpılarak ifade edilir. ABCD elemanının açı değişimleridir. Aşağıdaki bağıntı. kayma zorlanmaları.5 ve 8. Burada.2) den. Böylece.3a) ( dw dz du dy 8.4) *. şeklinde tanımlanacaktır.x du yazılabilir.6) . paydadaki du/dx (= e^). Bu altı elastik zorlanma bileşenini matris formunda (8. *. Kimi zaman. şeklinde ifade edeceğiz. kayma zorlanmaları Denk. Denk. dv y *• dw olduğu kolayca ispatlanabilir. (8. Benzer şekilde.

53 .deformasyonlar yalnız x—y düzleminde meydana geliyorsa. o takdirde.

a T. ısıl özeMikleri bütün doğrultularda aynı ise. kolayca hesaplanabilir. genleşme veya büzülme engellenirse. çarpılma olmaksızın.6. Cismin farklı parçalarında yerel sıcaklık değişimine bağlı olarak. pjn normal ısıl zorlanma olduğuaçık-ti£. cisimde yalnız ısıl zorlanmalar doğacaktır. ısıl zorlanmalar. Çünkü. sıcaklık değişimi T olduğunda. kayma ısıl zorlanmaları taşıyamaz ve dolayısıyla yalnız normal (genleşme) ısıl zorlanmalar etkisindedir. hacim değişikliği doğurur. Burada a. elde edilir. cisimde elastik zorlanmalar {(•} nın yamsıra ısıl zorlanmalar da W da doğacaktır.} nin cebirsel toplamı olarak ifade edilebilir.2 ISIL ZORLANMALAR Şimdiye kadar cisimdeki zorlanmaların. Başka bir deyişle. Bu gerilmeler. farklı miktarlarda genleşme veya büzülme oluşur ve bunun sonucu olarak ısıl gerilmeler doğar. termal izotropi dolayısıyla. Oysa. cisim üniform sıcaklık dağılımına sahip ve herhangi bir kısıt bulunmaksızın serbestçe genleşip büzülebiliyorsa. o takdirde. hemen hemen bütün cisimler ısıtıldığında genleşir ve soğutulduğunda büzülür. Bu nedenle. Normal ısıl zorlanmalar. Bizx malzemelerin. Burada sıcaklık artıyorsa T pozitiftir. 54 . cisimde sıcaklık dağılımı üniform değilse de meydana gelecektir. daima termal olarak izotropik ve homoien olduğunu kabul ediyoruz. Cisimdeki toplam zorlanma. [e\\ ve {(. cisimde ısıl gerilmeler doğacaktır. cismin genleşme katsayısı vb. Bu işlemi üç koordinat ekseninde uygulayarak ve kayma ısı! zorlanmaların sıfır olduğunu hatırda tutarak. Eğer cisim "termal olarak izotropik" ise yani. o takdirde.cismin boyuna genleşme katsayısıdır. cismin küçük bir h boyutunun a^' kadar değiştiğini gözönünde tutarak. öte yandan. bir dış kuvvet sistemi etkisinde bir cismin sıcaklığı yükseltilir veya düşürülürse. termal olarak izotropik cisim. uygulanan kuvvetlerden doğduğunu ve cismin izotermal (sabit sıcaklık) şartlar altında bulunduğunu varsaymıştık. eğer.

W . cismin elastik özellikleri. ilkel zorlanmalara sahip bir cisme dış kuvvetler etkidiğinde. gerilmeleri doğuracak zorlanma şudur: M . {e.{e. birbirinden bağımsız iki sabit.3 Birim boyutlu kübe uygulanan gerilmeler. 55 . Çerçevedeki "boyut uygunsuzluğu" (kesim 7 J) ilkel zorlanmaya basit bir örnektir. öyleki. {*|} .8.3 deki kübü ele alalım. ei»> eiyf vb. izotropik ve homojen olduğunu kabul edeceğiz. {e(} nin üç boyutlu genel ifadesi. 6 . Burada.3 ĐLKEL ZORLANMA Dış kuvvetler (ısıl kuvvetlerde dahil olmak üzere) uygulanmadan önce cisimde mevcut olan zorlanmalar "Đlkel zorlanmalar" olarak tanımlanır.} (8-7) 6. ilkel zorlanmanın kartezyen bileşenleridir. Hem ilkel hem de ısıl zorlanma mevcut ise. gerilmeleri meydana getirecek zorlanma şudur: {e} = {€} . cisimde ısıl zorlanmalar yoksa.} ilkel zorlanmanın bütün bileşenlerini kapsar. Şek.6. lineer elastik.} . 8.{«iî Burada.* i«/ (8 b) ' dır. Şimdilik.T \n e /„ .{e.(«ta «IW «i« »U. elastisite modülü E ve poisson oranı v ile tamamen belirlenir. Şek.4 GERÎLME-ZORLANMA BAĞINTILARI Tersi ifade edilmedikçe. ilkel ve ısıl zorlanmaların mevcut olmadığını kabul ederek. cismin malzemesinin. Kübün her bir kenarı gerilmesiz durumda birim boydadır.

Kayrr?.9c) (8. = . ıyx ve t. î «•« = ^ (<*** ~ ™yy . .v<r. exv = ^ txy t/ <?„.va'-'~ w«) ^ *«--?(*„.wrM) (8. Benzer şeMp l e »~ £((T" .vma zorlanmalar! karşılıklı olarak birbirinden bağımsızdır.9b) (8. G cismin malzemesinin rijitlik modülü olup. Doğrultusunda normal gerilmedir.w«.x kayma gerilmeleridir. Hooke kanununa göre.. şeklinde verilmiştir. Burada^ U — x. Yukarıdaki 6 zorlanma bileşeni ifadeleri matris formunda yazılabilir: Ters alma işleminden sonra bu denklemi aşağıdaki formda yazabiliriz. y.txy.ryl *» = -T«' (8.8c) (8-8b) £. Burada.doğrultusunda uzama dolayısıyle normal zorlanma e*x .9a) şeklinde bağlıdır.8a) juğu açıktır.) (8. şerilmeieriyie. 56 .

Ve şeklinde verilmiştir. (8. Denk.Burada A.11) üç boyutta Hooke kanununu ifade etmektedir. iyi—bilinen "Lame sabiti" dir. Bunu komoakt sembolik formda söyle yazacağız: 57 .

Şek.4b de görüldüğü gibi z = Öve : = L uçlarından yeteri kadar uzakta A—A kesitini ele alalım. termal (ısıl) gerilme vektörünün olduğunu gösterebiliriz. bütün yüzeyinde düzgün ya-yılı düşey yük taşımaktadır.4a daki uzun ve üniform kalası ele alalım.11) Uç-boyutlu hal için yazılmıştır. O takdirde. {c} in Denk.} (8. 8.14) de üç—boyutlu termal olarak izotropik cisim için.15) Denk. A-A kesitinde z doğrultusundaki yerdeğiştirmeler ihmal edilecektir. (8.11) ve (8.15) Uç—boyutlu.5 DÜZLEM ZORLANMA Şek.4) de verilmiştir. z ekseninden bağımsız olduğu varsayılabilir.} M = MW . Bu problemler ya "düzlem zorlanma" veya "düzlem gerilme" tipidir. Ve şeklindedir. Denk. (8.{a}. (8. Koordinat eksenlerinden birine dik düzlemlerde özdeş deformasyonlar meydana geliyorsa bu eksen dikkate alınmayabilir. .{er}. Kalas. 8. yazarak. çözümün matematik ifadesini önemli ölçüde basitleştirir. Bundan başka A—A kesiti uçlardan yeteri kadar uzakta olduğundan.12) haline gelir.Burada [</] "elastisite matrisi"dir. kalasdaki deformasyonla-rın. Denk. M .5). Kalas üniform olarak yüklendiği için. elde edilir. Isıl ve ilkel zorlanmalar da mevcut ise. Denk.14) (8. Elastisitedeki problemlerin büyük bir bölümü esas itibariyle iki— boyutlu olarak incelenebilir. Bu sonuç. (8.[<){*. izotropik ve homojen bir cismin genel gerilme-zorlanma bağıntısıdır. Denk. (8. . (8. 6. -[<[{«.7) deki {e} ile değiştirilmesi gerekir. Dolayısıyla. (8. Olduğu kabul edilir ve sonuç olarak 58 .

. Kesitlerde yer değiştirme ve gerilme durumunun aynı olduğu iki boyutlu bir probleme dönüşür.16b) sağlanıyorsa. Denk. o» = vfo.A—A kesitindeki de-formasyonlar. (b) A—A kesiti. vb. °"n z ekseni doğrultusunda. (8. Uzun ağırlık barajları. uzamayı engellemek için gerekli olan normal gerilmedir. (8.) (8. sürekli temeller ve uzun rulmanlı yataklar. Açıktırki. 8. A—A ve paralel kesitler için. paralel kesitlerdeki deformasyonlara özdeştir. Böylece problem. Sonuç olarak.8e) de eız = O olması dolayısıyla. cismin "düzlem zorlanma" durumunda olduğu söylenir. 59 . + ff.4 (a) Tüm yüzeyinde düzgün yayüı düşey yük bulunan Üniform kahnlıklı uzun bir kalas. Bu denklemler A—A daki genime durumunun z ekseni gözönüne alınmaksızın belirlenebileceğini göstermektedir. A—A kesitine paralel bütün Şek.16a) ve (8.17) olduğu görülür. gerilme dağılımının esas itibariyle üç—boyutlu olduğu uçlara yakın kesitler hariç. Denk. düzlem zorlanmanın bilinen örnekleridir.

Diğer gerilme bileşenleri axx. "düzlem gerilme" metodu kullanılabilir. elde edilir. Denk. Denk. Şek. .(8.18) de a. Burada.16b) de verilen sıfır olan zorlanmalara ait satır ve sütunları Denk. Sonuçta. diğer normal gerilmelerle lineer olarak bağımlıdır. 60 . (8. ince bir cismin düzlemi üzerinde uzanan kuvvettir. Bu yüzeylerde. kenarlara uygulanan kuvvetler t boyunca üniform olmak şartıyla. <7« = f n = T» = O dır. 6.z in sıfır olmayan bir sabite eşit olduğu problemlere "genelleştirilmiş" düzlem zorlanma problemleri adı verilir. (8. ve düzlem kuvvetlerin* etkisinde bulunan bir cisme ait elastisite problemlerini çözümlemek için.(8. hassasiyette önemli bir kayıp sözkonusu değildir. * Düzlem içi kuvvet. Denk. (8. Denk. e.6 DÜZLEM GERÎLME Boyutlarından biri diğerlerine göre çok küçük olan. yukarıdaki şartın. cismin kesitinde geçerli olduğunu varsayabiliriz. Çünkü az.8. cyy ve TX)f nin t boyunca değişmediğini kabul etmekle.5 de : = ±t/2 yüzeylerinde uygulanan kuvvetlerin bulunmadığı tipik bir problem gösterilmiştir.x in bulunmadığına dikkat edilmelidir. çok küçük olduğundan.4a) da verilen {e} u kullanılarak.Düzlem zorlanma bünye denklemi.15) de silmek suretiyle elde edilebilir.17) uyarınca. Cismin diğer boyutlarına göre t.

8) de er.(8.9a)). z ekseninin hesaba katılmadığı iki—boyutlu bir problem haline gelir. Şimdi bu üç denklemi matris formunda yazacağız. 61 . dır (Denk. Bu denklemi tersine çevirerek ve Denk. sıfır olmayan kayma gerilmesi sadece. Denk.15) e göre ısıl ve ilkel zorlanmaları dahil ederek. 8.5 Tipik bir düzlem gerilme problemi Böylece problem.(8. burada.(8. = O yazarak.Şek..

x ve doğrultusundaki kütle kuvveti y — pfAxAy x y doğrultusundaki kütle kuvveti olur. y ve z eksenleri doğrultusundaki kütle kuvveti "ivmelerini" tanımlayarak. orta düzlem z = 0. 6. öte yandan. "kütle" ve "atalet" kuvvetleri denilen kuvvetleri de düşünmek zorundayız. Bu gerilmelerin yanısıra. Çekim ve merkezkaç kuvvetleri cismin maruz kalabileceği "kütle" kuvvetlerinin tipik örnekleridir.(8. olduğundan.19). Gösterilen iç gerilmeler.7 DENGE DENKLEMLERĐ Şek. genelde elemana etkiyebi-lecek.8'c). aa = O.4a) ile tanımlanmıştır. ? ve 2 ile sırasıyla x. yine yukarıda yaptığımız işlemleri uygulayacağız. Ancak.6 daki iki— boyutlu elemanı ele alalım. cismin elastik titreşimlere maruz kaldığında. cismin geri kalan kısmının bu eleman üzerindeki etkisini temsil etmektedir. Bu durumda. Sonuçta. J? . z ekseni doğrultusundaki zorlanmanın. gerilme ve zorlanmaların kalınlık boyunca ortalama değerlerini alacağız. cismin parçacıkları.(8. ve Newton'un ikinci kanununa 62 . 8. atalet kuvvetleri. düzlem gerilme problemlerinin bünye denklemidir. bir titreşim hareketine zorlanmaktadır. p cismin yoğunluğunu göstermektedir. bu elemanda. Eğer kenarlara uygulanan kuvvetler dUzlem gerilme analizinin gerektirdiği üzere. Denk.elde edilir. Böyle bir problemin "genelleştirilmiş" düzlem gerilme problemi olduğu söylenir.(8. Denk. Denk. Burada {«}. yalnız. olduğunu gösterir. doğar. plakanın kalınlığı boyunca üniform değil fakat. a göre simetrik ise. Eleman birim kalınlıklı bir cisimden çıkarılmıştır. Burada.

x doğrultusundaki atalet kuvveti x = —p —y AxA)> olduğu açıktır.göre. Yukarıdaki negatif işaret atalet kuvvetlerinin tepkisel niteliğini ifade etmektedir. 8. Şek. Şek.6 daki elemanın dengede olması için. herhangi bir doğrultudaki kuvvet- 63 . Burada t zamanı göstermektedir. 8. Benzer ifade y ekseni için de yazılabilir.6 daki durumda.

kuvvetlerin momentleri toplamı da sıfır olmak zorundadır.6 Đki boyutlu diferansiyel bir elemanda gerilmeler. Denklemi AxAy. üç-boyutlu cisim için. elde edilir. Bu yolla. ler ini n vektörel toplamı sıfır olmak zorundadır. olur. ye bölerek. Bundan dolayı x doğrultusundaki gerilmelerin oluşturduğu kuvvetlerin (kütle ve atalet kuvvetleri de dahil olmak üzere) toplamı. yukarıdaki denklemler şu hale gelir. Keyfi bir noktaya göre. 3. 64 .Şek.

21) in sağ tarafı sıfır olur. 8. yukarıdaki denklemde kütle kuvvetleri ihmal edilebilir. Denk. çeşitli zorlanma bileşenleri arasında. Zorlanma bileşenleri arasındaki bu ara—bağıntı. denge denklemleri sağlansa bile.Benzer şekilde y ve z eksenleri için sırasıyla aşağıdaki denklemler elde edilir.(S. (8.6 da. Yine. gerçekte 65 . zorunlu olarak bir fonksiyonel bağıntının varlığına işaret eder.8 UYGUNLUK ŞARTLARI Denk. V = T*y ve T « .<?y*> en . böyle bir bağıntı olmasaydı ve bunun sonucu olarak. ulaşılır. 8. O noktasına göre bütün kuvvetlerin momentlerini sıfıra eşitleyerek.3). Kütle kuvvetlerinin elemanın ağırlık merkezine etkidiğini ve uygulanan kuvvetlerin yalnız statik kuvvetler olduğunu varsayarak. Şek. Şek.9) bağımlıdır. Burada. saat ibreleri yönünün tersi yöndeki momentler pozitif kabul edilmiştir. örneğin yalnız yerçekimi kuvveti varsa.2 den yerdeğiştirmelerin sürekliliğinin. «*> . v ve w nm türevlerinden kolaylıkla elde edilebileceğini göstermektedir. keyfi değerler kabul etmek mümkün olsaydı. X = Z = O ve 7= —g. Gerçekten. Burada g yerçekimi ivmesidir. kabul ettiğimiz koordinat sistemine göre. Buradan şu sonuca ulaşılır. zorlanma bileşenleri için. 6 zorlanma bileşeninin yerdeğiştirme bileşenleri cinsinden ifade edilebilmesi. Yani. Bu gerilmelerin herbiri karşı gelen zorlanmalarla lineer olarak (Denk.ezr ve exx = ext 6. Ax ve Ay sonsuz küçük olduğundan. cisme etkiyen kuvvetler dengede ise. moment denge şartları. 8.T« olduğu gösterilebilir. dir. mevcut olmadığı kolayca gözlenebilir. bütün kuvvetlerin momentleri sıfıra eşitlenerek yazılır.l) ve (8. t». Benzer bağıntılar zorlanmalarda da yazılabilir. Benzer şekilde. = V Bu şekilde. herhangi bir noktaya göre. eğer cismin bir noktasındaki yerdeğiştirme biliniyorsa o noktadaki 6 zorlanma bileşeninin u.

sonlu eleman metodunda kullanılmadığına işaret edilmelidir.uygunluk şartlarıdır. Bu denklemlerin.8.(S. 6.9 SINIR ŞARTLARI Cismin yüzeyinde.3) den türev işlemleriyle çıkarılabilir.21 ler) doğrudan . dış gerilmeler dengede olmak zorundadır. Bu şartların sağlanması.7 de cismin yüzeyinde sonsuz küçük AB uzunluğu. 8. p "toplam gerilme" ye 66 . Bu şartlar şunlardır: Yukarıdaki bütün denklemler.l) ve (8. şekil değiştiren cismin yer değiştirmelerinin sürekliliğini sağlar. Şek. Denk. iç gerilmelerle. denge denklemlerinde olduğu gibi (Denk.

n ile x arasındaki açı (n. AS . y) açıları. 6. üç boyutlu halde.S yüzeyinin bir elemanı olup. 67 . p. 8.7 deki OAB nin cismin yüzeyinde değilde içinde bulunduğunu tasavvur edelim. OAB nin dengede bulunması için. Yukarıdaki denkleme p nin uygulandığı noktanın "gerilme tan-sörü" adı verilir. p nin doğrultusu normalinin doğrultusuyla çakışır. x) ve (n. n dış normalıyle. cismin yüzeyi üzerindeki her noktada aşağıdaki "sınır" şartlarının sağlanacağını göstermek üzere genişletilebilir. Sonuçta. A) . benzer şekilde. V dışındaki malzeme tarafından uygulanan birim yüzeydeki kuvvet olarak tanımlanan "gerilme vektörü" adı verilir.10 ASAL GERĐLMELER Şek. Burada l. r) « n ile y arasındaki açı maruz bulunsun. p nin x ve y eksenlerindeki bileşenleri sırasıyla. asal düzlemi AB olan bir asal gerilme olsun. cismin keyfi bir V hacmini çevreler. m ve n. asal düzleme dik olduğundan. T) OB = /l tf coş (n.23) e ait koordinat sistemine göre n normalinin doğrultman kosinüsleridir. P* ve Pr olsun. (8. asal gerilme. Bu çözümleme üç—boyutlu durumda. sırasıyle x ve y eksenleri arasındaki açılardır. Elastisite teorisinde p ye V içindeki malzeme üzerine A5 boyunca. (n. Şimdi. v) n. Denk. sekiliden: Burada.O A = /l S coş (/». AB ye diktir. l/î.

.

(8.24) ün "geçersiz olmayan" bir çözümünü bulmak için. Bir invaryantın büyüklüğü koordinat dönüşümlerine bağlı değildir. doğrultman kosinüsleri arasındaki.bunları Denk. Gerilme tansörü cismin belli bir noktasına ait ise. Birçok elastisite probleminde. (8. p3 – p2I + pII – III = 0 Burada. şimdi. l2 + m2 + n2 = l (8.(824) ün bir çözümünün. p1 . o noktadaki asal gerilmeler ve doğrultuları. Denk. Denk. Çünkü. "geçersiz" çözüm olarak adlandırılır ve kabul edilemez.24) çözüm metotlarını ve sonuçlarını bazı ayrıntılarıyla birlikte tartışacağız.23) e yerleştirip. elde edilir. Denk. II ve III’e gerilme tansörünün. sırasıyle birinci.(8. Bu gerilmelerin her birinin doğrultusu aşağıdaki gibi bulunabilir: 69 .(8. ikinci ve üçüncü "invaryantları" adı verilir. Bu nedenle.(8J24) çözülerek tayin edilebilir.26) I. (8. Bu. yeniden düzenleyerek. p2 ve p3. Denk.26) nın üç kökü. l=m=n=0 olduğu söylenebilir. Denk. determinantını sıfıra eşitleyeceğiz ve buradan aşağıdaki p ye bağlı kübik denklem elde edilir.25) bağıntısını sağlamaz. istenen asal gerilme değerleridir. çeşitli noktalarda asal gerilmeleri ve doğrultularını hesaplamak gereklidir.

(8. Düzlem problemlerde Denk.27) nin vektörü {l’1 m’1 n’1} olsun.27) nin. elde edilir. Buna. 70 .8. Şimdi. Denk. cismin x-y düzleminde bulunduğu kabul edilmiştir. p2 ve p3 ün doğrultuları da bulunabilir.27) nin kökleri (özdeğerleri) ve vektörleri (özvektörleri) çoğu bilgisayarlar da bulunan standart hazır "alt programları" kullanarak kolayca hesaplanabilir. şekline indirgenebileceği açıktır. p2 in "normalleştirme" faktörü adı verilebilir. daha elverişlidir. Denk.(8.(8.24)’ün yeniden düzenlenmesiyle elde edilen "özdeğer" denkleminin kökleri ve vektörleri olarak belirlemek.(8. şu hususa dikkat edilmelidir. Bununla birlikte. p2 ve p3 ün gerçek doğrultularını bulmak için hesaplanabilir.Örneğin p1’in doğrultman kosinüsleri.(8.25 ile birlikte) l’1 m’1 ve n’1 çözülür bu yolla. şeklinde tanımlanacaktır. Buna rağmen. Denk. şunu yazabiliriz: Burada. p1’i ve bunları Denk. örneğin P ı köküne karşı gelen Denk. asal gerilmeleri ve doğrultularının.24) de yerine yazarak. Burada.(8. Eğer "normalleştirilmiş" olmazsa.Denk. sırasıyla. uygulamada. l’1 m’1 ve n’1 olsun. r2 ve r3 faktörleri benzer şekilde.27)’nin vektörleri gerçek doğrultman kosinüsleriyle orantılı fakat eşit olmayacaktır. Yukarıdaki denklemlerden (eğer gerekiyorsa. aranan doğrultman kosinüsleri bu vektörle orantılı olduğundan.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->