P. 1
Yunus Emre

Yunus Emre

|Views: 160|Likes:
Yayınlayan: muamerc

More info:

Published by: muamerc on May 04, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2014

pdf

text

original

Hayan ve Eserleri
(Tiirk~ea~I1damalanyla)

"'I;)

lORK TICARET BANKASI il;birliiti ile haztrlanm16tu

Telit hakkt BULVAR GAZETESINE aittir. TERCUMAN TESISLERI'nde dizilmir;; ve basJlrmr;;tJr. ISTANBUL 1985

asistan. velilerin. ogretim iiyesi ve uzomanogretmenlerden olu~an BULVAR OKUL DESTEK ANStKLOPEDisi HA· ZIRLIK . . ~iire merakh olan herkesin aradl~m bulaca~ bir hazinede karar kddl.ONSOZ BULV AR. omtmenlerin . Profesor. gereken bir "ESERLER BuTONODUR. Milli Egitim Bakanhgmm KiT AP YAZMA SEFERBERLtGt'oe katxhrken.KURULU "EDEBiYA T"· metinlerini ogrencilerin ihtiyacma en uygun ~ekle sokarken. orta ogrenim yapan butiin ogreneilerin . BULVAR EDEBtYATUiziSt'nde nm her bin §airimiZe ayrUml§ttt .. yer alan eep kitaplarl- BULVAR· OKUL DESTEK ANSiKLOPEDist'nin devaml olan EDEBtYAT DtZtSt'nde yer alail "CEP KtT APLARI"da her evin kiitiiphanesinde olmasl.ve evin ihtiya~ duyaca~ bir ANStKLOPED[yt daha verebilmenin mutlulugu i~indedir . Her ~airin eserlerine a~rhk veren "CEP KiTAPLARI" dizisinde metinler ozelIikle ders kitaplannda yer ahnmayan eserlerden derlendi. mufredat programmdaki bUtun degi~iklikleri dikkate aldl." Dizinin ilk kitabl TURKtYEM her o~eneinin ~antasma rahathkla girebilecek ozel bir haeme sahiptir. .yamslra. Gazeteniz BULVAR..

Ayler KIZGINGUL Nihal DERELt tpek BA$ tsa ORUQ ZuhalATLI Bettil FERiK Aynur MERT Dilek ARA$ : Dursun SINIK Rldvan EREN MeUn DEMtR VeliONDER .. Enver DiNDAR : Yilmaz GOKKAYA Metin KORKMAZ Necdet MANAV Fevzi TUNCERi : Erol KARATA$ M. Htiseyin ENGtN' Murat TUNQTAN Mahmut KARA.Tashih MeUnAKAR Nihal Yazan AyfilBULUT Dizgi : Sabahattin ASLAl\4 Mehmet SE~UK Ahmet ERDOGAN $tikret YAVA$ .DOGAN Esat EKIClGtL Uzeyir DARICI . .Ali YILMAZ Zeki AK : Nevzat ARTI$ Ismail QELIK Relik ERCAN AhmetDUMAN Meti'n KAYTAK Pikaj-Montaj K!lmera.

Hallac Mansur.en peygamber lossalanndan.tfj. Hacl Bekta{l Vell Vilay~tname'si. Suriye'yi dolalJtl~m. Uveyse'l-Karani.r. Abdiilbaki GOlplnarh gibi Yunus. Anadolu'yu. Sankoy'de dogmu{l. Karaman'daki Yunus'un KirilJ~i Baba adlyla tart. Ibrahim bin Edhem gibi ermi{lkimselerden. bilhassa Tasavvufi Tiirk edebiyatlmnen biiyiik temsilcisidir .Eger bu kaylt dogru ise Yunus'un 1238 ylhnda dogmUlJolmasl gerekir.iftl. 82 yalJmda iken olmiilJtiir. Leyla ve . Bu beyitte zikredilen lJahsm HaCl BektalJ· Vell oimasl da ihtimal dahilindedir).Adnan Erzi'nin bir mecmuada buldugu kayda gOrelJairimiz 1320 ylhnda. omruniin sonuna kadar Sarlkoy'de kalarak halln irlJad etmilJtir. zannedildigi gihi iimmi de~ildir. Buna gOre. . meslifede buIunan.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi------EDEBIYAT- YUNUSEMRE HAYA. Yunus Emre'nin kendi eserlerinin incelenmesinden de hayatl hakkm~ da -baZlbilgiler elde edebiliyoruz. Arap~a ve Fars~a'Yl ~ok iyi bildigi Kur'an-l Kerim'den yaptlgl iktibaslardan. tirniii~Ilmlir. Yunan-Roma mitolOjisinden. bu~kii adl ile Sarlkaraman koyii olmasl ihtimall olduk~a kuvvetlidir.manbir ba~ka Yunus oldugunu so:ylerler. . Yunus Emre'nin Karamanh olduli:unuiddia edenler de varmr. Tahsil gormii{ltiir.daha sonra dogdugu koye donerek bir zaviye (kiil.iik tekke) kurmulJ. Risaletii'n-Nushiyye'sini 1307 Ylhnda yazIDllJtlr: Soze tarih yedi yiiz yedi-y-idi Yunus dinI bu yolda feda-y-idi. bazl1arlda Karamanh oldugunu ile.) MevUiniiHiidiivendigar bize nazar kllah Onun gorklii Ilazan ~onliimiiz aynaslmr. Azerbaycan'l.ilikyapIDllJ. O. Anadolu'dur. tranh{lairSadl-i ~irazi'den yaptl~ manzum gazel terciimesinden anla~llmaktamr.ozii1mii~. Hint-han. Ancak. beyitinden anlalJlldl~na gore. biitiin TUrk edebiyatmm. Bazl aralJtlrlcI1aronun SarlkoyIii. s degndir. biiyiik bilgin ve lJeyhlereMevlana iinvaro verilirdi. Fuad Koprulii. Nigde Or.l.. Kur'an-l Kerim'de gel. ~ekaylku'n-Nu'inliniyye ve Nefahatii'l-Uns Terciimesi gibi bir klslm eski kaynaklara ve yaygm olan inanca gore Yunus Emre.Emremiitehasslslarl. Gezdim Urum ile ~im'l. Ti: I XlI 'tfncii yiizylhn ikinciyansl ile XIV'iincii yiizYlhnba~larmda yalJam~ samlan Yunus Emre. Bu koyiin. Yukan iller ile kastettigi I yer de Azerbaycan'dtr. Hacl Bektas tiirbe ve kazasma 34km. sadece bu aSlrlarm degil. Mevhina Celaleddin-i Rumi ile de gorulJmiilJtiir (Yunus'un yalJam~ ylliarda.Bu mesele hentlz l.koy'iine ba~h oIan. apdukEmreadh bir lJeyhinderviT lJioImulJ. yUkan illeri kamu mlSr81ile ifade etmi~tir. ~eyh-i San'~n gibi hikaye kahramamndan. (Urum.i.

Yolda.mi kl8.o-artlk geCti. yoldan gelenilleline baklhr. Yunus. beyiti~Yunus Erore'nin Kur'an. hurcunun. Klr~ehir'e yakm SulucakarahOyiik'· te Hacl Be~ta~ .der. bana bugday l8. AYJ:'l~ tefsir.asmdasaytlabilir. Bir glin hecelerken. Krrkytl odun~eker. himmet roi? Zavalli Yunus. Bu tekkede odun ta~lmak ile vazifelendirilmi~tir. HaclBektalj'a. -Soron 6akahrn. Dort kitabm manaSlDokudum hasIl ettim .oylece gitmi~. ben ne yaptlm.heybesine doldurrou~.~ts~ lam ilimlerinibildigini de kendisi anlatroaktadtr.' ". heybesinin aldtA't adar bugday veri:rler. bugday nu ister. Onunla ilgili efsaneler ~oyletizet1Emebilir: ' '" Yunus. Yunus'un toreye uygun.erinegore olduk~a ba~anh olarak kullanroasl~ Arap~ave Farsca isiro ve slfat tamlamaUmm kusur.zlm.iyi tahsil gOrmiilj ir ljairdir. VeIladh \)ir pir oldugunu. gottirecek degerli bir ~eyiyok YolA da ah~ toplanu~ HaclBekta~ dergAhli~in. Hacl Bekta~. der.araftndan destanla~tmlrm~trr. YUIlUs'unah~ getirdigini. roa oyle yoksul ki. Hacl Bekta~. k Yunus yola koyulur.A~ka gelicek gordiim bi!' uzun hece imis. dill. ~ocukkenmektebe gitroi~. saroirol davram~l Hacl Bekta~'l duygularidmr.amndan ottirii deyip okuhl blraknu~tlr. der..bir turIii alfabey~ donroe~.karm doyurroaz. hocasm8. iiromi degll. diye dii~iiniirve geri doner. Tapduk Emre'ye gidip'dervi~i olur. eger himmet alsaydtm bugdaYlda bulurdum. Bu krrk ytlicinde tekkeye bir tek egri odun getirroez. Sebebini soranlara. Yunus da 0 pire varroaya karar verir. Koyiinde ~if~ilik yaptlgl Ylllardan birinde bir klthk olmu~. Zebur ve Tevrat gibi dort roukaddes kitablokuyup anladtguugosterroektedir. ben hirometi ne yapacaA'tm.biz 0 ' ihsamn anahtanm Tapduk Erore'ye verdik. " b '" DEBTANi· HA YA TI: S8rohnf ve Ozlii~leri ile yiizytllarca Tiirlonilletinin fikir ve his hayabm etkileroi~olan YUBUS mre'nin hayatl halk E t. Digerdervi~ler onun hizmetini: ihlaslm. 0 da cok bunalnu~br. bir dervi~ ile ona haber salar. tncil. Ulu ki~i huzuruna bo~ elle vanlroliZ. diye dii~iinroti~. bu kapldan iceriye odu. git nasibini ondan al. iletroi~ler. $eyhinin ktZlm seviyor da . aruz veznini devrinin ~airl. sen banahimmet ver.sikedebiyata g~roi~ a~lklar· dan bahsetroesi. Elif okuduk otiirii Pazar eyledik goturii YaratIlnu~l ho~ gordiik Yarat. KlsacaSlYunus. ziyaret dileginde oldugunu Hacl Bekta~'a.6~ca kurroasl bu fikrin delilleriar.Mecnun~Hiisrev ve $irin gibi tsl8.pekiyi der. Miiritler. nun bile egrisi giremez. diye cevap verir. bugdayt bo~altsmlar. kaplsma gelen ihtiyaCsahiplenn~ bugdayverdigini duymu~tur. hadis vb.

onun i~in canla baf?la hizmet ediyor diye yoruinlarlar, nslldaf?Irlar.Dedikodular f?eyhin kula~na gidince, yalanclhktan kurtarmak ~inluzlm Yunus'aniklihlar. Fakat Yunus, ben f?eyhimin klzlna lliylk degilim, diye omrunun sonuna kadar bu luza dokunll:1az~ Yunusbu tekkedebir ttirlu feyze erif?emedigini dUf?unup cam slkllffilf? ve derglihtan ka~ffilf? Yolda kendi gibiiki dervif?e rastlaffilf?; onlarla arkadaf? olmuf? Yemek vakti gelince devrif?lerden biriduli etmif?, Tann onlara gayb aleminden bir sofraindirm4;, yemif?ler. ikinci ogundediger dervif?in duasl ile sofra gonderilmif? Slra Yunus'a gelince, "Allah'lm, bende feyz yok, beni utandlrma, yuzumu kara ~lkarma, bunlar kimin yii.zu suyu hurmetinesenden yemek istedHerse lutfet, 0 zatm hurmetine yemek gonder, demif? Bu defa, her zalnankinden daha fazla yemek gehnif? Ertesi gUn dervif?ler Yunus Emre'ye, kimin hurmetine dua ettin, soyle, diye lsrarla sormuf?lar. Yunus, once siz soyleyin, sonra ben, demif? Dervif?ler, biz Tapduk Emre'nin dervi~i Yunus'unyuzu suyu htirmetine dua etmif?tik, derler. Yunus irkilmif?,feyze erdigini, Tanrl katmda itiban oldugunu, fakat kendisinin kendisini bHemedigini anlaffilf? Dervif?lerden aynup 'l'apduk Emre'nin tekkesine donmuf? Sabah, tan yeria.tarken ana baclyl (f?eyhinin kansml) bulup kendisini affettirmesini rica etmif? Ana bacl, Yunus'a, "Sen kaplmn ef?igine yat, bHirsin f?eyhin gozu gormez, sabah namazma~1karken ayagl sana dokunur, bu kim diye bana sorar; ben de, Yunus, derim; bizim Yunus mu diye sorarsa bil ki gonlunden ~lkmaffilf?Sm; hemen ..ayaklanna kapan ve af· dile. Yok eger, hangi Yunus, derse, 0 zalnan anla ki gonlunden ~1kffilf?Sm; rtlk a ~lire yok demif? .Yunus, ana bacmm dedigi ltibi yapffilf? Tapduk,bizim Yunus mu, .deyince, Yunus iki gozu iki ~e§me.,ayaklanna kapanffilf? Seyhi onu affetmi~, fakat, kendi mertebeni ogrimmeden bima inanmadm, ljimdi camm vermen gerek, asliffilataca~m, arkasmdan git, nereye dUf?erse orada Allah'a kavulj deyip aslislmatffilf?Asa, Yunus'un dogdugu yer olan Sankoy'e du~muf? Yumis, koyune gidip tevekkulile ba~lm topragakoymuf? ve Tann'ya kavuf?mu~. SANATI: Yunus Emre, sanatlm hallun hizmet ve faydasma vermif?, halka kendi dili ile hitabetmif?, ifadesi en zor duyguve dUf?unceleri yine halk dili He halka Hetmif?tir. XIII-XIV'uncu yuzyillarda, Anadolu'da, Bat! Turk~esi yazl dilinin dolrnsunda ve gelif?mesinde YunusEmre de muhim roloynaffilf?tlr. Ttirk~'yi son cJ.erecedegtizel kullanmllj, i~lemi~ ve geli~tirmif?tir. On\U1 f?iirlerinde en gtizel, en saf Turk~e ile ka~llaf?mz.Bu dilXIII-XIWunci.i aSlr Turk- isllim medeniyetinin zenginligini aksettiren milli bir dildir. Yunus, f?iirleri ile sadece kendi duygu, dUf?unce vehaylillerini iletmemif?,Turklugun seciye ve ahlliklm da cihanaduyurarak milletinin tercumam olmuf?tur. if?te bu sebeplerden dolaYl her Turk onun eserlerinde kendisini, kendi dilini, kendi i~ dunyaslmbulmuf?, Yunus Emre aSlrlarca sevilerek okunmu~tur.

Yunus, bir tasavvuf ~airidir. Onu anlamak i~intasavvufun ne oldu~· nu da bilmekte fayda var<ilr.Tasavvuf, "ziihd ve takva ile (ibadet ve dinin yasakladI~l ~eylerdenuzak durmakla) .rlihutemizlemek,kendi varh~m, Allah'm sevgisinde eritmek, kalbini dunya Heilgili ~eylerden bOo ~altlp sadece Tanrl'ya tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'm varh~nda ya~amak, onun butiin emirlerine uymak, yasaklanndan ka~mak ve bOylece. nsan i~in en buytik mutluluk olan Allah'm yUzUnugOrmeye i nail olup nzasma kavu~maktlr. Hazret-i Peygamber'in ve arkada~larimn ya~aYl~tarZl ve du~uneeleri, Kur'an-l Kerim'de bildirilenler tasav· vufun men~eini te~kil eder. Sahabe ve onlara tabi olanlann ruhlarma hakim olan Allah korkusu ve zuhd hareketi, giderek ~iddetlenmi~ve tasavvufa donu~mu~tiir. Ancak, ilk zahidlerde gortilen Allah korkusu ~uuru, daha sonrakHerde yerini Allah sevgisine blraknu~tlr. Tasavvuf, aym zamanda, Tann nedir,kimdir; k8.inatni~inyaratllnu~tlr gibi sorularl eevaplamaya ~ahf;lan du~unu~yoludur. Bu felsefenin bir en yaygm olam Vahdet-i Viicut felsefesidir. Vahdet-i Vueut'a (weut birli~i felsefesine)gore, kainatta Tanrl'dan ba~ka hi~bir ~ey ger~ek vuelida sahip de~ildir, her ~ey Tanrl'mn birer gortintusudur. Tek varhk olan Tann, aym zamanda tek gUzel,tek haylr menbmdIr. Tek ve ef;lsiz guzel olan Tanrl kendi giizelli~inigormek i~in evren olarak gortinmu~, (teeellietmi~)'dir. tnsan da onun bir gortintusudUr. tnsanda varhgm yam slrayokluk ozelli~ de vardlr.tnsan, kendi benli~ni,dunyaya olan ba~hh~ml yani yokluk un.surlanm. gidererek varhk unsurunu bulur, boyleee Tann'ya (a~kyolu ile)ulaf;llr. Ba~langJ~taferdi-dimbir hareket ~eklindegeli~entasavvuf, IX ve X'· uneu aSlrlarda ~ekillenmi~,ahl8.kve ibadetlere dair ozel nizamIar ortaya koyan bir okul haline gelmi~tir. X'uneu ve XI'inci aSlrlarda tasav.vuf~ular.tarikatler haIinde te~kilatlandllar. TUrk d1inyU1.bu zumre mensuplanm daha XI'inei aSlrda tanlnu~, tasavvuf ve tarikatlar TUrkler arasmda da yayllnu~tlr. Edebiyata da yanslyan bu inan~lar Ahmet Yesevi (XI'inci aSlr)Heilk usta propagandaelslm bulmu~tur. TUrk Tasavvuf Edebiyatl'nm Anadolu sahasmda en buyuk tistasl Yunus Emre olmu~tur. Tasavvufun ineeliklerini anla~J1lrve samimi bir dil Heanlatan ~airimiz, HaMaf;lkm urpertHerintbizzat ya~anu~,bunu ~iirlerinde~ok ba~anh bir f;lekildeyansltnu~tlr: Benim gonliim, goziim a,ktan. doludur Dilim soyler yari, yiiziim suludur Senin 8fJkmdeniz, ben bir bahClk Bahksudan ~lk8a hemen oUidiir.

•••

Yar yuregim yar, gor ki neler var Bu balk i~inde bize guler var ButUn L.1utasavv1flar gibi 0 da Allah', sevmi~, Cumle yaratdnu,a bir goz He bakmayan Ser'in evliyaslysa bakikatte asidir. diyerek, Allab'm yarattlgl ber insana bir goz ile bakaeak, Yaratdml~l bo~ gorduk, yaratamndan otiiro diyebileeek olgunluga eri~mi§ltir. Hayat, tUUm, k&nat, varhk, yokluk, du.ny8nm fanlli~ gibi hususlarlyine tasavvufun ~er~evesi i~inde ele a1ml§l,gOrU§Jlerini en sade: en gUzel §lekliyIe anlatID1§1tlr. YunusEmre bir halk §lairi degildir, halkm §lamOlr. Halktan ve hayattan aynlmaY1~, balk dill ile soyleyi§l onu halkm §lairi yapIn1~tlr. Yunan sadeee Tiirkiye'ae degil butu.n TUrk diinyiiSmda sevilmi" okunmu§l, §liirleri bestelenmi§l, Anadolu'da onun adma pek ~ok yerde amt-mezarlar yapl1ml§l, hatta ba§lka Yunus'lara ait mezarlar bile buna mal edilmi§ltir. Vefatmdan sonra yediyuz yil ge~mi§l olmasma ragmen unutulmaID1§l, unu dunyaya yaY11ml§ltlr. 0, Tiirk edebiyatlmn en buyiik §lairlerindendir. . ESERLERt: Yunus Emre'nin RisiUettu'n-Nushiyye veDivan oimak iizere iki eseri billnmektedir. Risaletii'n-Nushiyye ruh, akil, nefis, ofke, sablr, kanaat,cimrilik vb. gibi konulan tasavvufa gore a~lklayan, ogut veren, ahlaki- tasavvufi bir mesnevidir. 562 beyitten meydana gelmi§ltir. Batl Tiirk~esi ile yaz,lan ilk divan Yunus Emre'ye aittir. Bu .eserin pek ~okel yazmaslve ta§llamasl nushalarl varmr. Yeni yazl ile de defalarea basl1ml§ltlr. Aneak, bu baskI ve yazm.alann ~oguna, ismi Yunus olan ba§lka §lairler (KAtipzade Yunus, A§llk Yunus vs.) ile A§lIk Pa§la, Sait emre vs. gibi §lairlerin de §liirlerikan§lIn1§ltrr. Yapllanaylklamalar sonunda Yunus Emre'ye ait 330 eivannda iiliirtesbit edilmi§ltir. Bu §liirlerin ~ogu heee, 60 kadan da aruz ol~usii ile yazl1ml§ltlr. Aruz ile yazllan ~iirlerinde, ,ortadlin e§lit.saYlda bj)lunebilen kahplan s~ti~inden, beyitlere dOrtluk ahengi verilmi§l, bOylece milli zevk ya§latIlml§ltlr. Fakat onun en gUzel §liirleri heee vezni ile yazIlanlanmr.· Yunus Emre'nin eserlerinin en gUzel baskllanm Abdiilbaki Golpmarh ile Faruk K. Timurta§l yapIn1§ltlr. Elinizdeki kitapta bulunan §liirler am ge~en bilginlerin eserlerinden se~ilmi§l; orijinal dile, gfizelligi bozmayaeak §lekilde, yer yer mudahale edilmi§ltir. Aynea, ogreneiler ve diger gen~lerin Yunus Emre'yi kolayea aillayabilmelerini saglamak i~in her §liir ya§layan Tiirk~e ile nesre~evrilmi§ltir. Dr. Metin AKAR

20 Ekbn 1985- tstanbul

GonOI. sOsten uzak ya§aYI§a) ge~. ne tura9 ku§u . Boyle ho§ bezenerek.. eksikligin ona gore yOz bin (oldugu hilde soru soruyorsun?) Kuru agaea yol (yordam) soruneaya kadar gezin (ve) yoluna devam et. mOnasebetsizlik ni§amdlr. (Ustelik) bu.iclen yoluna gee. sa9 klzar. (sen neye yararslO?) 5. gOnkO bu dOnya olOmlOdOr.. uzun boyun yere iner. neye muhtagtlr? 4. 6. Bir gOn sana da yokluk ula§lr. yol boyunea gidiyordum. nedir?(Boyle uzamaga gerek yok). Boyle uzamanlO anlalTl!. §imdisen nasll. bOyle gOzel sOslenerek(ne yapmak istiyorsun?).iinkii bu diinya fanidiir Bufodulluk ni~Amdlr gel beri mlskinlige gee. . kanr devran doner ku~ budaga bir. Sana daha ku~ konmaml~. miskinlige (gosteri§tM. dallann ate§e girer. 3 Boyle latif bezenerek boyle ~irin diizenerek Goniil Hakk'a uzayarak dilek denir neye muhtae. Yunus. sir ae.kazankaynar. bu kadar tatli uzaml~ biragac (gordam)~ GonIOm(ona) birka~ Slra~(de~·(dedi) 2. Agag ya§lanlr. Boyle latif boyle ~irin g3nliim eydiir birkae. bOyleho§.Blr giin sana zevil ere yiice kaddin Ine yere Budaklarm oda gire kaynaya kazan klza sa~ 6 YOnus imdi sen bir nice eksikligiin yUzbin anca Kuru agaca yol sorunca teferri. 3. 5 .1 Gider idim ben yol sira yavlak uzaml~ bir agae. Tann'ya uzanarak neyi diler. 2 Boyle uzamak ne manadlr e. fazlaea uzaml§. Ben. 4 Agae. zaman geger (ve) budaga ku§ (aneak) bir defa konar. ne gOverein. gel beri. kez konar Dahi sana ku~ konmaml~ ne giivercin ne hod diirrae. 1 1.

.ler gUl gibice yatar 10 Duzaga di. (zira)dOnyaya'gOzel gorOnmege 9all~anlar toprak olmu~ yatlyor.:ibize gelmi~ c:. 13. 10.i§ yatar 9 Yemi§ kurd ku§ bunu keler nic. kertenkele gogsOnO deliyor. $u ufaclk yeni yetme gocuklar gOI gibi solmu~ yatlYQr. Bunu kurt kU~ yemi~.ilmi.ige sardml§ yatar 13 Yunus gerc.imci. 8 .i§ yatar Her.ini.Sabahva\5. 11. kefenbezinin pargasl (da) kemige sanlml~yatlyor.ek i§lk isen mUlke suret bezemegil MUlke suret bezeyenler kara toprak olml§ yatar.Bunlann yanlna vardlm.imle olmi.GozOnOnkarasl gitmi~ (yapmaga) duracak hig i~i yok. yatlyor. omrOnO(canlnl) kaybetmi~ yatlyor.biri bic. Tann'nrn buyruguna uyup Isiak yerde yatlyor.-Bull/at OkulDestek Ansi~lopedisi -------EDEBiVAT-- 7 Sabahm sinleye yarchm gordi. Slr.nemdeermi§ yatar 12 Gitmi§ gozi. heybetine baktlm. Her biri bigare olmu~. san sagIan dokOlmO~. bOton (halkl) olmO~ yatlyorgordOm.inUn karaslhic. i§i yokdurdurasl Keten bezininpiresi·si.ecelin dma erememi~.i. .i§ sansac.elerin bagrm deler $01 utaclk ni-reste. nice yigit mura- 9.ire olmu§ omriin yaYI kllml§yatar 8 Yard 1m bunlann katma bakdlm egel heybetine Nice yigit muridmaerememi§ olmi.Hakk'a ula§ml§ canlan Gormez misinsen bunlannoYbet bize gelmi§ yatar 11 Esilmi§inci di§leri doki.i§ tenleri.tela~lannln hepsi bitmi~.i§mi.gormez misin.Iuruyor. .lan Kamu bitmi§ te§Yi§leri emr i.inci di~leri dokOlmO~. (kiminin) can Ian Tann'ya ula~ml~. 2 7.(Kiminin) vOcudu cehenneme do~mo~. gergek a~lk isen dOnyaya gOzelgorOnmege(dOnyaYI sevmege) ugra~ma.ti mezarhga vardlm. 12. Sen bunlan.Yunus.

acaip degil (acaip karl}llamama· 11). (amaomOr) kadehi doldu (vadesi yetti) gidi· yor. bini olOr. canlara sorallm. . ($imdi). (dostluk ile i1gili) il}ler yoluna ko· nulmu~tu. all~ veril} yapardl. (Can). doyar peymanesl doldu gider 20 Erte gece soyle~lrler Hakk'. suretinden (bedenden) n13 t>'(jO da gidiyor. 0 padi~ah (Tann) huzQ· runa hemen hareket etti. Gelin.14 Geliin sorahm canlara surelinden n'oldu gider DUn gUn seninlm der Iken sebep neyl buldu gider 15 Aceb degil glder ise suretl terk eder ise Yanlt~ yalan gaybet degil dostdan haber geldl glder 16 Kant onun miilk ii malt terk eylemi. 19. bulahm diyerek Y(inus eydUr mlskin olan Hakk'. bu dOnyadan bezmil}. mOlkO? Hepsini terketmi~. 16. giderse. DOnyaya doyan var ml. Hani onun mall. Bu (haber) yalan yanh~ ve de· dikodu degil (gergek). ciimleslnl pAdi'fah dergAhma hemen ame'-ald. 17. bedenin sakallna gOldO gidi· yor.en. .($u). ($imdi) iyice bilin ki can. 15.seninim derk. pir pur igin (anlal}maYI yeniden bozar(dl). (Can i1e ten) oyle ki dost olmu~tu. (Tann'dan) emir boylegeldigi igin. . (insanlann) bini dogar. gidiyor. seitgiliden haber geldi (de) gidiyor. ne sebep buldu da gidiYor. bedeni terk ederse. Daima. bunda buldu gider 3 14. kolsuz gomlek giydi gidiyor. gider o 17 Oyle ki'dost olmu~idi 0 Ifjler diiziilmifj idl Belli bilin can suretln sakahna giildii glder 18 Eyler idl sat! pazar blr pul i~ln gene bozar Olmu$ bu diinya (den)bizar yenslz gomlek giydigider 19 Bini dogar binl gider buyruk boyle geldl meger KI ola dUnyaya. 18.

benliginden gegen Tann'YI bu dOnyadabuldu gidiyor.i ona varan ger! gelesl deglt 4 21.b-I HAl. Testinic. 22.2O. 0 camdlr.n.~ider bikik~lllsldegii 28 Vunus gozun goriirken yarag\Jn eyle bugun Gelmed. 25. 25 (:e. gidenler gerigelmez.yit I~iler Bu bir kac. 24. . MOeevher (veya Oz) seven gOnolier yOz bin yol izlese (de) Tann'dan kIsmet olmazsa (onu) elde edemeyecek. can Olmez.. eam kml· ..lnde bunlar olesl degn 27 Varaltl Hak diinyayfPeygamber dostluguna Diinx~y. .9"I/'.sen. Manl duyan (a~lk olan) gOnOller asia Olmeyecek.degii 26 $u Hlzlr'la. . Yunus der ki.Mlnl eri=-~Iklar'bu yolda (donyMa) ozonto dlJymayacak.melerden bardagmdoldunnadan korisen Bin yll and a durursa kendidolasl..Ten OIOmiOdor. giin ic. _ 23. Tann'YI bulahm. dlktan soma bOtOnolmayaeaktlr. . Varin gonliin $Irc.. Sevgilinin kalbini (gOnIOnO)sakm.:~~melerden doldurmadan(bir kenara) koyari.Sabah ak~am.adlr $Imayasm SIr9a $mdlktan sonra biitiin olasl degi!. klrmayasln. canlar Olmeyecek. 21 Mana eri bu yolda mellil oiasl deQiI Mana duyan goniiller hergiz olesi degil 22 Ten fanidir can olmez gldenler gene gelmez Oliir ise ten oliircanlar olesi degil 23 Gevher seven goniiller yUzbin yol eder ise Hak'dan nasip oIma~ hasip oiasl degil 24 Sakmgll..ul~y"s A. bin YII (yerinde) dursa da kendi kendinedolamayacaktlr. OlOr iseten c>ler. diyerek konu~urlar.

§lamaz olmu§ Bar tutmu§ soylemez olmufj ag. kan akml!?. ebedi hayat suyu i9ti1er. Sabahleyin gezmege9lktlm. mezarda gizliceyatlyor. onlar klyamete kadar 01meyecekler.k. Yunus.§ damar akm. bilim §a§tt nitekim §unlan gordum 5 29. (Boyle oldugu Mlde. gozon gorurken. Oraya varan (geri) gelmedi. geri gelmeyecek.zda dillerigordum 33 Kimisi zevk u i$rette kimi sAz u be.§lalar k. 0 15 .kan tiitunleri gordiim 37 Yunus bunu kanda gordu geliip bize hab'er virdi Akhm yard.§ kara topraga §u nazik tenleri gordum 30 Curumu§ toprak ic. Muhammed)'in sevgisi ugruna yada oldO).26. DOnyaya gelen gider. (Hz.re ten sin ic. kalmayacak. bugon hazlrhgml yap.gordum 34Sogulmu§ §ol kara gozler belirsiz olmu§ay yuzler Kara topragm altmda gUl deren elleri gordum 35 Kimisi boynunu egmi§ tenini topraga salm.lm. Damar bo!?anml~.§ Anasma kusupgitmi. 30.AreUe Kimi bela vu mihnette dun" olmu§ gunler!.hp aglar zebaniler cantn daglar Tutu§inu§ sinleri oda c. VOCl)t toprak i9inde 90rOmO~.Tann. mezarlan gordOm.m sabahm sinleri gordum Kam}m. dOnyaYIPeygamber rattl. (Orada) kara topraga kan~ml~ ~u nazik bedenleri gordOm.§ kefenleri gordum 31 y.§ ne du§var"halleri gordum 32Yaylalar yaylamaz olmu§ k.inde yatar pinhan Bo§ahm. boynun buranlan gordum 36 Kimi zari k.§ sinleri dolmu§ hep evleri harab olmu§ Kamu endi§eden kalm.. " 5 29 Teferruc eyleye vard.§ kan batm. kimse 0 28. (bununla) batml!? kefenleri gordOm.~u Hlzlr ile Ilyas. 27.

kl:?lalar kl:?lamaz olmul1(lar). glkan cjumanlan gordOm. zebaniler (onlann) camm daglar. bunu gordOgO zaman geldi bizehaberverdi.ler korkanm ben ()lem diVe ". ben ne kllam dive 40 Eger ger~ek kul irni. Ey arkada:?larr ey karde:?ler.Yunus. evletLhep harabo~mu:? HeLge:?it dO:?unceden uzakla:?ml§.ay yOzlerce belirsiz olmu:?Kara topragJn altlnda. vOcOdunutopraga sahvermi~.OldOgomeJasalanmam. 35.. mezarlan ate:?e tutulilmulil. ~imdi dOn olmulil'o gOnleri gordOm (dO~OndOm). soylemez olmu:? dilleri gordOm .lemedint. 37. Yaylalar yay. gOmde akhm (balil1mdan) gitti.eden deli olmu. Bunlan gordO- . OldUgUme kaymnazam eUigimi bulam dive 39 Birgiln gorUnilr gozilme ayblrn vuru~uryilzilme Endi. Mezarlan Ylkllml:? (toprak) dolmu:?. ben olOrOm diye korkuyorum. ne gog halleri gordOm .6 38 Ey yg~hler'ey karde. 33.um n'idem.dilnyaya nelsime kuUukeyleyi iyi arnel i.2 Ey bic. Kimisi boynunu egmi:?.sem onakulluk kllayldim Aglayaydlm bu dilnyada yann orda gillem dive 41 Hemen geldim bu . .lamaz olmu§(~ar). ~u kara gozlerin feri tOkenmi:?.. kimi saz ve mOjdelerde.(bu dOnyada) ettigimi bulurum diye (korkuyorum). bilgim lila:?tl. 36. 34. azabtan kurtulam dive '.are miskin Yunus gilnahm erokn'eyleyesin Slgmdlm 01 Allah'una dedi hem alv edem dive 38. 32. gUl toplayan eller(in haHni) gordOm. Kimi zevk' ve eglencede. pas tutmulil. Kimi inleyipaglar. Annesine kOsOp giden ve boynunu egenlerinzavalh hallerinigordOm. kimi bela ve zahmette gonierini gegiriyorlardl..31.Aglzdli.

Ey zaval". Hey dost. ne yapay.gUl olam dilm a9dam gul olam Dost baganda . "af· fedeyim" dedi diye Allah'lma slgmd. dive diye kalaYlm. $u tahtadan . gOn aYlb.(bu) du· '~Onceden deli olmu~um. 40.tli onume hubbU'1 vatan gldem hey dost dlye dlye Anda varan kaltr heman kalam hey dost dlye dlye 44 Gele '01 Azriil tuta assl kllmaz ana ata Blnem '01 aga9tan ata gldem hey dost dlye dlye 45 Halvetlerde me. gOzOme gOrOnOr. bu dOnyaya nefsime kulluk eylemeye (mi) geldim.oi dijnyi donlann glyem heY'dost dlye dlye 47 Mecnun olarak yuruyem yuce daglan biiruyem Mum olubam eriyem yanam hey dost dlye dive 48 Gunler gege YII gevrile ustume slnlem obrula Ten 9UrUye topra~ ola tozam hey dost dlye dlye 49 Yunus Emre var yoluna munkirler glrmez yoluna . (bundan dolay. diye dive gideyim. Oraya va· ran hemen kallr.y dost dive dlye 46 $01 bir be. Sir. hey dost.m. dive diye gideyim.bnome vatan sevgisi dO~tO.olaYI korkuyorum). (bundan d.bUlbUl olam otem he. yann orada galevim dive bu dOnyAda aglasaydlm.O'ria k.Bahri olup dost g61Une dalam hey dost dlye dive 7 43.39. 43 Du. kor· kuyorum) .ulluketseydim.Aym ~ekilde. azaptan kurtulaYlm dive iyi i~ (de) i~lemedim. 42. bi~re Yunus. (0 zaman) n~ edeyim. . on allm bezl kefen ideler egnlme Dokem. Eger ger~ek kulimi~sem. 44.HWPyOz(}me vuruldugu (an).$u Azrailgelip tuttugu zaman ana baba faydaetmez. 41. gOnahtn ~ok ne yapacaksm? Hem 0. ata (ta~buta) bineyim ve hey dost.m dive (korkuyorum).

~Oyle yel esmi~ gibi geldi gegti. Balik olup dost gOIOne.lpyummu$ gibi 51 I$bu sCSze· Haktamktlr bu can govdeye kpnuktur Birgi.lkaglde katesden kU$ uc. d~ima agllan gOI olayllll.". vOcut gOrOye. Yalnlzhklarda me~gul olaYlm.ler eklnclye Kimi biter kimi yeter yere tohum sac. $u dOnyA elbiselerini (OstOmden) dOkeyim. diye diye yanaylm.lm su verdin ise Yann orda kar!}1 gele Hak !}arab. benzetmi. yOce daglan bOrOyeyim. hey dost diye diye gideyim.mi!} gibi 54 Bir hastaya Yard. Mum olarak eriyeyim. hey dost. dost bi!lQuida bOlbOI olaylm. .ml!} gibi 53 Bu dunyada blr nesneye yanar i~im goynur ozum Yiglt iken CSlenleregCSk eklni biC. Benim OmrOm.45. 49. diye diye dalaYlm 50 Geldl ge~tl CSmrumbenlm $01 yel eslp ge~ml$ gibi Hele bana $CSyle (geldl) $01 gCSz aC." Ic." ic. toprak ola. ~ube~-on ar~m bezi be· denime kefeneyleyeler de. hey dost.in (ola) C.mi!} gibi 56 VOnus Emre budunyAda lki ki$i kalarderterMeger Hlzlr Ilyas ola Ab-I Hayat i~mi!} gibl 8 50. Yunus Emre. inkArcllarsenin yoluna girmez. GOnler gege. 46. diye diye tozaYlm.mi!} gibi 55 Blr miskini gCSrduliise bir esklce verdin ise Yann orda sana gele Hak !}arab. hey dost. diye diye Oteyim. 47. Mecnun olarak yOrOyeyim. hey dost. Hele bana (bu\~ore) bir gOz aglp yummu$ gibi geldi.mu$ gibl 52 MlsklnAdem ogla"." ise bir ic. yoluna var. 48. Yillar done. . OstOmde(ki) mezanm oyula (gOke).

1 57 Sana ibret gerek ise gel goresin bu sinleri Ger ta$ isen eriyes. yere tohum sagml~ gibi. hayat suyu ieen Hlz. geng ya~ta olerek gok ekini bigmi~ gibi (topraga dO~enlere) igim yanar. 53.kargider. kimi biter (dogar). yann orada (obOr dOnyada) Tann ~arab. ozOm aCIr.Zavalll insanoglunu ekinciye benzetmi~ler. Su dOnyada bir ~eye.t. 56.r.olmu§tur gundOzleri 63. Tann ~arabl igmi~ gibi kar~Jna gelir. Sir gOn olur.r ile llyas. bir eski elbise verdiysen. igmi~gesine kar~Jna gelir. oIOr). Sfr zavaillyl (bir dervi~i) gordOgOnde. 52. Birgun senin dahi YOnus benim dediklerin Seni dahi boyleede nitekimetti bunhm kala . [Halk rivayetlerine gore. bir yudum su verdiysen (obOr dOnyadayyann orada. bu dOnyada iki ki~i kallr derler.r.in baklp gOricekbunlan 58 ~unlar ki ~oktur mal/an gar nice oldu halleri Sonucu bir gomlek giymi§ onun da yoktur yenleri 59 KaOi mUlke benim diyen ko§k 0 saray begenmeyen ~imdi bir evde yatarlar ta§larolml§ ustunleri 60 Hani 0 ljirin sOzliiler hani 0 gUne§ yiizlUler ~oyle gayib olmu§ bunlar hi~belirmez ni§anlarl 61 Bunlar bir vakt begler idikaplcJlar Gel §imdi gar bilmeyesin korlar idi beg kangldur ya kullan 62 Ne kapi vardlr giresi ne yemek vardlr yiyesi Ne 1§lk vardlr goresi dun . kimi yeter (olgunla~lr.kafesten ku~ ugmu~ gibi g. olomsozlOk suyunu bulup igmi~ler.51. 54. 55.(bunlar) ebed. olOmsOzlOge kavu~mu~lard. Su soze Tann tamkt.r. Yunus Emre. Sir hastaya (ziyaret igin) vardlysan. HizJr i1e llyas Peygamber. Su can govdeye konuktur.

10.Bunlar bir zamanlar beyler idi. Nitekim. biC.Yunus. bir gOn senin de benim dediklerin (bu donyMa) kallr. 60. 62.~unlar ki mallan gok idi. 59. (kapllanna)kaplcllar korlar idLGel ~imdi gor.9 57. bunlan eden.Sana ibret gerek ise ~u mezarlan gel(ip) goresin. Ostlerinde de ta~lar var.!. gOndOzleri gece olmu~tur. ko~k ve saray begenmeyen? ~imdi bir evde yatlyorlar. onun da kollan yoktur.Ne girecek kaplSt var. .medenkaldl Allah sana sundum ~Ii. . Baktp bunlan goronce. 66 Gozlerim goge slizlildli camm goglisten lizlildli Dilim tetigi bozuldu Allah sana sundum elim 67 U. gor. 63. 64 Sensin kerim sensin rahim Alah sana sundumelim Senden artlk yoktur emim Allah sana sundum elim 65 Ecel geldi vade erdi bu omrlim kadehi doldu Kimdir ki ic.HaI1i 0 tatlt sozlOler? Hani 0 gone~ yOzlOler? Bunlar oyle kaybolmu~ (ki) izleri hig belli degil. seni de boyle eder. bey hangisidir veya kullan (hangisidir)bilemeyeceksin. Ne gormek iginl~tk var. halleri ne oldu. Sonunda bir goml~k giymi~. 61. 58. climle geldi Esen kalst" kavim karde. Allah sana sundum elim 69 Geldi salacam sarthr dort yana sala verllir II namazlma derilir Allah sana sundum elim 70 Safacaml gotilrdliler makbereme yetirdiler Halka of up oturdular Allah sana sundum elim .i1di efen donum Hazrete yontefdimyonlim k Acep nice ola hillim Allah sana sundum elim 68 Vurdular suyum Ihdl kavim karde. Hani mOlke "benim" diyen. ne yiyecek yemek var. eger ta~isen (bile)eriyesil1.

Tann'm sana elimi agtlm (beni bagl~la.tlm (bana aCI). (bana yardlmet). Bu anda) Tann'msana elimi agtlm. dort yanda selA veriliyor. 68.) elimi sana ac. Tann'm (bu anda bana yardim et) sana elimiagtlm. onOmO Tam'I'yadondOrdOm.tlm. (buanda) Tann'm sana elimi ac. Eller namazlml kllmak igintoplanlyor. Tann'm salla elimi agt.m. bu omrOmOn kadehi doldu. esen katsmlar(ben gidiyorum. 66.meden kalan var m. Senden ba~ka gArem yoktur. en bagl~laYlc.I~tel kefen olacakelbisem blC. 65.. sanhyor. 70. dilim harekettenkald! (soylemez oldu). Ecel geldi. sen en merhametli olansm.sm... mezanma ula~hrdllar.). 69. (Bu anda).imi agt. . (bana'ac. ya~ama sOresi sona erdi. (0 Y zaman) acaba M. (Mezanmm etraf'na) halka olup(dua etmek igin)oturdular.? (Herkes olecek). 0 (olOm ~erbetinj) h.lim ne olaeak? Tanrl'm (bu anda bana ac. Bu kimseier sag.cantm gogsOmden sokOldO.i1di.m. Tann'm sana elimi agtlm. Tabutum geldi. (I~te bu anda)..Tabutumu gotOrdOler.-----~iiR-c~"~e§tiler ustume toprak elitiler Hep koyubaOi ka(:hlar Allah sana sundum eJim 72 Yedi tamu sekiz u(:mak herbirinin vardlr yolu Herbir yolda yuzbin ~arlil Allah sana sundum eJim 73 Geldi Munkerile Nekir herbirisi sordu bir dil i1ahi sen cevap vergil Allah sana sundum elim 74 Gorun acepoldu zaman gonUlden eyleyin figan OlOr (:u~ anadan dogan Allah sana sundum elim 75 Yunus tap uzat busozu Allah'ma tutgll yuzu Didardanaylrma bizi Allah sana sundum eiim 10 64. suyumilld'. banayardlm et.kavim karde~ hep toplandl. Sen.(Ate~e) koydular..) 67.Gozlerimgog-e (dogru) sOzOldO. Tann'm sana el.

Tann'm sana elimi agtlm.klann can Ian olomsOzdOr).. Anadan dogan (muhakkak) OIOr. bu sOzO yeterince uzat (klsa kes). her biri bir dil ile (soru) sordu. elimi agtlm (0 za· man bana yard.irubeni dUru. 72. beni yalnlz blraklp ka~tlklannda. elimi sana agtlm.en Erdenhimmet olmay!nca omur gecrer yunmayacak 80 Ylinus imdisen Hakk'a er dun ugun gonli. Tann'm sana elimi agtlm (bana yardlm et). 77. gOrOn.kla bili. her bir yolda yOzbin garlj' (~aljlrtici manzaralar) .~. na- . (Tasa~vufgular. sekiz Cennet.mc.lcak yumaymca mismi.an dev. Yunus.aybedip kalmayacak. Zaman acalp oldu. ise y. ..in Hakk'a ver GonUl gozi gormeyince hicrba§ gozu gormeyecek 11 76.71.m et). Tann'm.m et). 73. hep birlikte. Her birlnin yolu vardlr.kamaymca temiz olmaz.Tann'm.klannda. (yard. Yedi Cehennem. Tann'm sana elimi agtlm. ' 76 A. . (yardlm et). yOzOnOn gOzelliginden bizl ay. can lara ezel ebed olmayacak Gum·rih olup bu cihanda kimse bikikalmayacak 77 Bir dona kanbula.rma.. Allah'lm. I~ten gelerek feryAd edin. OstOme toprak eljlp att. Bir elbiseye kan bula~t. 01).Aljk ile tanlljlk olan canlara ezelve ebet olmayacak(yania.1 olmaz GonUl pisi yunmaymca namaz reviolmayacak 78 GonOlpisln yUd~n iS8 klbr Q klnl kodun ise Ikrir butlin olmaymca erden nazar olmayacak 79 Murdar dunyiya bula.. 0 zaman sen cevap ver(meme yard. 75. 74. MOnker ile Nekir (adlt sorgu melekleri) geldi. Cenazemin kefeninin ipleri ~OzOldOgonde. Bu cihanda kimse ebed! olarak yOlunu I<. GonUI pisi Ylkanmaymca da namaz kllmak uygun olmaz. YOzOnO Allah'a gevir.

yOzOm sulu (ya~ dolu)dur. ermi~ kimseden yardlm olmaz. 80.im a~ktan doludur Dilim soyler y~ri yi.- BulvarOkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT - ---~miYedenff&l9isetemizligini 9 i de ararlar).ir bana herdem gele·dur 85 Seni sevenlerin ola ml akh Bir dem uslllYlsa her dem delidir 86 Yunus sen toprak 01 eren yo lunda Erenler menziliar~dan uludur 81. Mal toplayarak. ~eyhe inanCllla dair) kabQI beyanl tam olmaymca ermi~ ki~inin sa· na meyli olmaz.ena~k.ini. Gece gOndOzgonlonO Tann'ya ver. Cokal ce~.gozom a~ktan (a~k ile) doludur. bu pisliklenannrnadlkya. (yani) kibir ve kini blraktl isen (de. 81 Benim gonlUm gozi.imgorene seher yelidir 83. Dilim sevgiliyi sayler (Tann'YI zikreder). 79." oduna doymez Oku canabatar kallyahdlr 84 Okurum ~ahlml kendi dilimce l?ahlm eydi. Benim gonlom'. GonOlgozOAllah'l gormeyince ba~taki goz hili gormeyecek.VOcQdum 6d agaci gibi yanar. bu yolda gayret ederek pis dOnyaya bula~an.iti.omOr gelier.imsuludur 82 Cd agacl gibi yanar vi. dumanlml goren seher yeli sanlr. (onon) oku gayet kes· 23 . 83. yeterli gormezler. 82.GonOldeki (pis)ligi ylkadlysan.izi. sen ~imdi Tann'ya ula~. (onun igin kalbini temizle).iclidum Ti. sava~ elbisesi dayanmaz. kalp lemizli· 78.Yunus.A~kln ate~ine zlrh.

Kerem et. 85. . _--_--EDEBIYAT-- kin (sivri)dir. YOZOn. her an delldlr (dl~ardan baklnca deli gibi gorOnOrler). yOzonden pegeyi blrak. (Bunlar) bir an akllh iseler de.Seni sevenlerin akh olur mu? (ConkO a~lklar akll ile degil! qOnOI i1e hareket ederler). 84. bir bu tarafa bak.boynu zencirli Azadhk istemez (Ier)§oyle kalddartutsak 92 Kangl birnesneni ki dll nice §erh eylesin llihi sen beklegil yavuzgOzlerden Irak 93 Boynun geyik boymndan hi~ fark eyleyemedim Gumina veren beni kupeli iki kulak 94 Yunus Hak tecellisin senin yuzunde gordu Care yok aynlmaya ~unsende gorundu Hak 13 87.(Di~lerin ve agzm) otuz iki inciyi mercana dizmi~ gibi.lrak 91 ~§km zemzemesinden 8§lk.•. 87 Kerem et bir beri bak nikab yuzunden bmik Aym on dordu musun balkmr yuz u yanak 88 Otuz iki mirvan mercAna dizmi§ gibi Klymeti durden olmu§ yara§lr incidenak 89 Sifatm anhgl bulgur u nohut gibi lki ka§.yanagm papldlyor. der. aym on dordO mOSOn? 88. Ben kendidilimile $ah'lmm (Allah'lmm) adml gagmnm. sen (Tann'ya eri~enlerin) vellierin yo!una t?pra~ 01. Degeri inci ." ay alnm gene aya verir sabak 90 Goren pervaneleyin niceoda du§mesin Gozlerinin bakl§1 can ahr iki--e. 86. Yunus._ BultJarOkulDestek A nsikloped is i. g~nkO onlann menzili (man en ula~tlklart rOtbe) Ar~ tan bile yOksektlr. $ah'lm da bana her an geledur. cana batar.

Sende Tann(n1n gOzelliQi) gOrOndO.(Seni) gOren pervane (kelebek) gibi nasll olsun da (a~k) ate~ine dO~mesin? (Zira) gOzlerinin bakl~lcan alan iki ate~ gibi. Hangi bir .ile. 93.urur Nice ciger pi. Boynunu. . 95 I.i nesnedir a. (Yalnlz) beni kOpeli iki kulak ~Ophelendiriyor.k vurdu ok gussa ile kaygl yok Feryad ile ahl c. A~kmm ezgili sesinden a~lklar boynu incirli (deli gibi)dir.iki verir\ ka~m ay gibi: alnm hilale ders 90.k 96 Hem cefadlr hem safa Hamza'YI ath Kaf'a A'k iledir Mustafa devletli nesnedir a'k.k 100 Akilleri . 91. send en aynlmaQa 9are yok. 92.a"nr deryalara du.k Degmelere bitimez hurmetli nesnedir a. Boylece esir kaldllar (onlar hOrriyet istemezler).k .oynatlr Kayalarl soyletir kuvvetli nesnedir a. anlatllan (di~lerinin) rengi inciden daha bey~.er kul eyler gonullere yol eyler Sult~nlan kul eyler cur'etl.ok firkatli nesnedir a$k 99 Denizleri kaynatlr mevce gelir. 94. Yunus. 97 Daga du. YOton bulgur ve nohut glbnermZ.k 98 Kime kim a.uzvunu dil nasll anlatsm? Ilahi. geyik boynundan hi9 farkedemedim.itin iy yarenler klymetli nesnedir a.irir key odlu nesnedir 8$k 101 Miskin Yunus n'eylesin derdin kime soylesin Varsm dostu toylasm lezzetli nesnedir a. Tann tecellisini senin yOzOnde gordO. sen koto gOzlerden onu uzak tut. sen koru. 89.

gonOliere (gonOlden gonOle) yol yapar. Hamza.ini yakar. Tann. Muhammed'e "Sen olmasaydtn gokleri yaratmazdlm" demi~tir. 98. Sultanlan kul yapar bir cOretii nesnedi(a~k. 97. Hz. a~k sebebiyle yaratllml~tlr. Mustafa (yani Hz. (Sir kutsi hadise gore. hem sefadlr. Muhammed) de. Misrada bu soze i~aret var).r benl oldlireler killlim goge savuralar Topraglm orela c. Nicelerin i<.k1an oldlirlir atk denlzlne daldmr Teeelli i1e doldurur bana senl gerek senl 105 Atkin tarablndan 1gem meenun olup daga dlitem Sensln dlin li glinendltem bana senl gerek senl 106 Sufilera sohbet gerek ahilere ahretgerek Mecnun'lara Ley" gerek bana senl gerek senl 107 Eg. ne ate~1i nesnedir a~k. Zavalh Yunus ne yaps In? Derdini kime soylesin? Gitsin. Herkese kismet 01maz (yazllmaz). ' 96. periler ite sava~ml~tlr). Akllli kimseleri ~a~lrtlr. A~k. A~k devletli bir. feryadl <. sevgitiyi (a~k ite) aglrlasln. klymetli (bir) nesnedir. Ey dostlar.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT14 95. ama ahl.aglra bana senl gerek senl .' oyle 100. benden benl bana senl gerek senl Ben yananm dlinli glinli bana senl gerek senl 103 Ne varhga sevlnlrlm ne yoklugayerlnlrlm Atkin i1e avunurum bana senl gerek senl 104 Atkin it. (Halk inanl~tna gore Hz. Hamza'YI Kaf dagtna atan da odur. kayalan soyletir. kime ok vurdu ise onun kayglsl tasasl olmaz. hOrmetii nesnedir a~k. 99. zira a~k le!zetli nesnedir. (a~k) denizlerine daldtrlr.(A~k) hem cefadlr. A~k. ald. Allah sevgisi yoluna Kaf dagml a~ml~. aynhk aCISI veren bir nesnedit. (A~k) daga dO~erse (onu yakar) kOI eder. 101. Denizleri kaynatlr. dalgl'llandtrlp kuvvetli bir nesnedir a~k. orada cinler. nesnedir. i~itin! A~k. 102 Atkll.ok olur. oynatlr.

(a~km) senin sir ve kudretin i1e(a§llklann gonlOnO) doldurur. iki ci· handa maksadlm (sensin). 108. Tasavvufa inananlara soh bet gerek. (Tann'm) a§lkm beni benden aldl. (A§lk) ate§lim gOnden gone artar. A§lkll'] §larabmdan igeyim. sen. 103. sen. 16 109 Soylerhemek hareisl soylemegin hasldir Soylemegin hare IS' gonullerin pasldlr 110 Gonullerin paSlnt ger sileyim der isen ~ol sozu $oylegil kimsozun hUlasasldlr '111 "Kuli'l-hak" dedi Calab sozu dogru desene Bugun yalan soyleyen erte utanasldlr 112 Ciimle yarahlml§a birgoz ite bakmayan ~er'in evliyaslysahakikatde asidir 113 ~eriat haberini . A§lkm a§llklar OIdOror. ahilere (fOtOvvet'ehli olanlara) obOr donya gerek. 104. Ne varllgaseviniyorum. bana sen gereksin. bana (da) . Eger beni oldOrOp kolomO goge savursalar. gereksin. 105. sen. 106. ne yokluktan dolay.erh ite eydem i.sen gereksin.sen gereksin.a§lk denizine daldmr. Benim ad. ban a.(bu and a bile topra· Qlmorada "Bana sen gereksin. sen. sen" diye gagmr. deli olup daga dO§leyim. Gece gOndoz dO§lOncem sensin.15 102. bana se'. (ben) sadece a§lkm ile avunuyorum. Mecnun'lara Leyla gerek. bana sen gereksin. sen.it ~eriat bir gemidir<hakikat deryasldlr .m Yunus'tur. sen. OZOIOyorum. sen. 107. Ben ge· ce gondOz (senin a§lkm ite) yananm. bana sen gereksin. Bana sen gereklisin.

114.· 112. 111.anasldlr 115 Bundan ic. sozOen az ~ekli ile soy Ie. ~eriatln ne oldugunu (sana) a~lklayarak soyleyey.er'iri evliyasidlr 116 Biz tAlib-i ilmleriz a. Biz iJim istiyoruz. 113. ~eriatilmine gore evJiya olsa bile. par~alanacaktlr. Soylemek i~i de gonOllerin pasldlr. Eger gonOllerin paslnl sileyim dersen. . "Dogru soyle"dedi.114 0 geminin tahtasl her nice muhkem olsa Deniz mevci katl olsa tahta u. dinle.it eydeyin ey yar Hakikatin katiri . Evliya. a~kda medresedir. sert olunca tahta. sozOdogru soylesene.im. Ey arkada~! Bundan da ileri bir haber soyleyeyim de i~it: Hakikat .k hod medre. (Hakika.alab miiderris bize a. bize temiz nazar ite bakahdan beri Yunus'a ne oldu ise 01. soylememek i~idir (susmak konu~maktan iyi· dir).yann utanacakhr. mertebesinin katiri.0 geminin tahtasl ne kadar sag lam olsa (da)deniz(in) dalgasl . $eri· at. 110. 115. 117. hakikat denizinde yOzen gemidir. a~k kitablnl okuyoruz.~BugOn yalan soyleyen. ~eriat mertebesinin evliyasl (derecesinde)dir. duo . hakikat mertebe· sinde olanlara gore asidir. 116. Soylemenin halisi. Tanrl. (Tasavvufun prensiple· rinden biri de az konu~maktlr).t. BOton yaratlklara bir goz i1e bakmayan (onIan e~it varllk olarak gormeyen).sesidir 117 Evliya safa·nazar edeli giinden beri Hasll oldu Yunus'a her ne ki olasldlr 109.k kitAbm okuruz C. ~eriatln tabirleri ile anlatllamaz). Tanrlbize hoca.eri haber i. az konu~.

in ball yaga ne ie. 17 -<--~-~.--- ~ 118 Arifler ortaslndasufilik satmayalar COn sufiye ihlis oldu a. yerine getirmeli.. (0 halde) a~ka riya katmamall.in katmayalar 121 Klymetin duyar isen neylit deger i§budem Erenlerin minis. 119. Va gel bildigin (bir ~ey)den bahset. Zavalll Adem (peygamber) yamldl. (Eger) klymetini bilirsen (onunla birlikte oldugun) bu zaman nelere deger.-.. (0 ne soylerse dinleyip. g6steri~ten uzakla~mak geregi anlatlIlyor).. tortusuz yag gibidir. $eriat. (Susmak.ka riyi katmayalar 119 Va gel bildiginden Teslimin eyit yihud bilenlerden i. Sevgili igin ball yaga ne diye katmamall. Cennet'te bugday yedL (Bu) i~i(n) Tann'dan (oldugunu) bilenler ~eytandan (oldugunu) soy Iememeli.." bilmeze satmayalar 122 Miskin Adem yamldl Ue. yahut bilenlerden dinle. Ariflerin araslOda tasavvuf dO~Oncelerini anlatlp bilgig geginmemelL Madem ki sunye oz temizligi gerektir.eriat tortsuz yagdlr tarikat Dost·ie. (ama) ermi~ kimselerin siriannI cahillere soylememelL 122. inal1maII). mumsuz (sOzOlmO§)bal gibidir. ikisi de birlikte ya~an.1I ucunu tutup hie.~ mahdlr). 120.:. Teslimiyetin ucunu tutup (~eyhe ve onun bilgisine teslim olup) sozo hig uzatmamall. bilenler MOnde bilgiglik taslamamak. (Allah a~kl igin ~eriat ve tarikat bilgilerine inanmall.~ ~_. tarikat temiz. sozii uzatmayalar < < 120 Mumsuzbaldlr .. .mak'ta bugday yedi I§i Hak'dan bilenler §eytandan tutmayalar 123 $irin hulklareylegil Sohbetlerde Vunus'u tath sozler soylegil hergiz unutmayalar 17 118. a~klnI samimi olarak ya~amak... 121.

yabanci isen bili~elim. 30 elhamdO'lillah. ~u safi gonOllere. me~eleri.123. $u kudrefdenizini 125.Kuru idik.l'lillah. . atlmlz egerlendi. elhamdl. 124. halka Tapduk'un bilgilerini saytlk. baglan. elhamdO'lillah. Vardlglmlz i!lere. elhamdO'lillah. tatll sozler sayle. 124 Hak'tan gelen ferbeti i9tik elhamdiilillih ~ol kudret denizini ge9tik elhamdu liII~h 125 ~ol karflki daglan meljeleri baglarl Saghk safihk i1e aljbk elhamdu Iillih 126 Kuru idik yalj olduk. e~tik. Sohbetlerde Yunus'u da asia unutmamalt (unutmayacagln1ZI umanm). Allah'tan gelen~erbeti geytik." 589t1kelhamclu Iillih 128 Beri gel banljahm yad isen bililjelim AlImlz egerlendi eftik elhamdii Iillah 129 lndik Rum'l klljladtk 90k hayr Uljer iljledik Ulj' bahar geldi geri g09tiik.$u kar~lki daglan. kanatlandlk ku§ olduk. birbirimize e§ olduk. elhamdii IilIih 130 Dirfilli ptnarolduk irkildik Irmakolduk Aktlk denize dolduk taljtlk elhamdU Iillih 131 Tapduk'un tapusunda kul olduk kapisanda Yunus lTIiskin 9i9 idik piljtik elhamdU Iillih I. kanatlandlk kUlj olduk Birbirimize 8$ oIduk. sagltk ve ho§luk ile a~tlk. uytuk. 121.(Ey okuyucu. ya§ olduk. elhamdO'lillah. > 128. iytik. dinleyici!) GOzel davranl~larda bulun. elhOmdO'lillah. U9tuk elhamdu 11IIih 127 Vardlglmlz iIIere ljol safi goniiller8 Halka Tapduk minis.Beri gel barl~ahm. 126.

e(mi~ kim· seye ula~tlm. Ermi~ kimsenin yOzOnO gorerek Tann'YI buldum.Yere her baktlglmda ermi~ ki~iyi gordOm. Zavalll Yunus. yOzOmO yere sOrerek (onun) gonlOnO alQlm. elhamdO'lilJah. 132 133 Aflk oldum erene ermek i1e .. . Cantara tOrlOkismet. indik Rum Olkesinde (Anadolu'da) kl~ladlk.. i~te bahar' geldi. biriktik Irmak olduk. gok haylr ve ~eri~le-----dik.- 130. DI~andan (ba~kalanndan) sormak yoluyla bulamadlm. Kcibe'ye varmakla o/mazml~.Ermi~ ki~iye ula~mak suretiyle A~lk oldum.· elhamdO'lillah. 135. gig idik (orada) pi~tik. geri gogtOk. Tann'danula~Irml~.Taptuk'un huzurunda. ----. . kaplsmda kul old uk. 131. elhamdO'lillah.129. 134. ta~tlk.iplik iplik pmar olduk.. Aktrk denize dolduk.. Hakkl buldum er yuzun gormek i1e Ere erdim erde buldum maksudum Bulamadlm tafradan sormak i1e Her yere baktlm ise er oturur GonlUn aldlm yuz yere surmek i1e Hak'dan erer turlu nasib canlara Olmaz imif Ki'be'ye varmak i1e bilmif 01 yol gekip ar(a)mak i1e 134 135 136 Ki'be senin efi9indir Bulamazsm 137 Pmar idim klldl erenler nazar Deniz oldum dort yana Irmak i1e 138 Geldi un Yunus dur u durdum oro Gozum a~h kulaglm burmak lie 19 132. 133.istedigimiermi~ ki~ide buldum.

(bOylece) dart yana aynlmak i1e deniz oldum.:Ikarma.kimsene kendinden halden hAlegelmedi Ciimlemizin hAlini ma'§Qk eder mukarre~ 141 A$lklann he{ hAIi ma'ljQk katmda biter Sozun var ona soyle benim arada nem var 142 Her kim aljk kadehinden ie.:medi. benim arada neyim var(ki!) .:in)aYlplayan. (Dart yan. kulaglml bOkmek suretiyle gozOmOa<. ~eriat.gel beni a~ktan kurtar.:Ikar(kararla~tmhr).:tl.136. tarikat. ayaga kalktlm.bilmi~ mazsln. Elinden gelmezise fesat <. 01. Yunus dur! diye. 140. 139 Ey beni aylblayan gel beni aljkdan kurtar Elinden gelmez ise soyleme fasid haber 140 Hie.diise bir cur'a Ana ne yad ne bililj ne esrik u ne humar 143 Dost yuzunden nikabl her kim giderdi ise Hicab kalmadl ona ayruk nehayru ne ljer 144 $eriat edebinden korkanm soylemege Yogise eydeyidim dahiaynksl haber 145 Dost klhcmdan YOnusoli. Hi<. hakikat. Kabe. A~lklann her halisevgili katlnda meydana <. (Eger) sozOn varsa O'na sayle. marifet olmahdlr). ermi~ kimse bana nazar etti (baktl). yol sorup aramakla(onu) bula· 137.irise gam degil Dost gogiinden uyanan ma'ljuk burcondan dogar 139. 138. Plnar idim. senin e~igindir.:Ikancihaber <. 141. (Sir) ses geldi. Ey beni (Tann'ya a~lk oldugum i<.(Zira) hepimizin halini sevgili(yani Tann) kararla~tl~lr.:kimse kendiliginden ha.lden hale ge<.

ar her mahfile Bir dem gelir gum-rah olur miskin Yunus hayran olur .lkar ar§ uzere bir dem iner tahte's-sera Bir dem sanasm katredir bir dem ta§ar umman olur . 144. 145. Y1Jnus. QOnkOdost goganden uyanan.sevgili burcundan dogar. ne tanld.sevgili klllcmdan olOrse gam degil. yoksa daha farkll haber diyebilirdim (verebilirdim).(Allah yolunda olen diridir. soylemege korkanm. 21 146 Hak bir gonUl verdi bana ha demeden hayran olur Sir dem gelir §Adi olur bir Clein geli(giryAn olur 147 Bir dem sanasm kl§ gibi §ol zemheri olmu§ gibi Sir dem be§Aretden dogar ho§ bag i1e bostan olur 148 Sir dem gelir soyleyemez bir sozu §erh eyleyemez Bir dem dilinden dur doker dertlilere derman olur Bir dem I. 143. ona ne yabancl. Sevgilinin yOzOnOnperdesini kim giderdi ise (yani Tann'YI kim gorda ise).uzun surer orda yere Bir dem vam deyre girer ncil okur ruhban olur 153 Bil' dem geliir isa gibi olmu§leri diri kJlar Bir dem girer kibr evine Fir'avn i1e HAma~ olur 154Bir dem doner Cebrail'erahmet sae.~~~inden bir yudum ivti ise. nesneyi bilmez olur Bir dem dalar hikmetlere Cali nus u Lokman olur 149 150 151 Sir dem dev olur ya peri viraneler olur ye_ri Bir dem ue. onun ivin arada engel kalmaz. onun ivin haYlr ve~er gibi ~eyler de kalmaz.ar Belkis -i1e sultan-I ins u can olur 152 Bir dem vam mescidlere r. Bir dem cehaletde kahr hie.k olu r (batOn insanTiifbnun ivin aynl degerde olur) ve onda ne sarho~luk ne de sarho~luktan gelen ba~ agnsl olur. $eriata kar~1 duydugum saygldan dolay. yeni bir hayata dogmu~tur).

(orada) ineil okur. Bir an gelir. 149. Calinus ve Lokman olur. bir zaman geIir kibir evine girer (kibirlenir). 22 155 Bize didir gerekdOnyi gerekmez Bize mini gerek diva gerekmez 156 Bize Kidir gecesidir bu gece Ko erte olmasm seher gerekmez . bir an (da gelir) bir mOjde ile hayat bulur ve ho!} bag He bostan (gibi)olur. bir an (da) gelir yolunu aZltlr. 131 yllmda Bergama'da olen me!}hur Yunanll tabip. (Haman. Cebrail'e benzeyerek meelislere rahmet sagar. Firavun'un veziridir). bir zaman (gelir) dilinden inei (gibi degerli sozler) doker. veri viraneler olur. !}U karakl!} olmu!} gibi (soguk ve hissiz oldugunu) zannedersin. bir zaman da Belkls ile u9ar einlerin ve insanlann sultanl (yani Hz. (Calinus. higbir !}eyi bilmez olur. Bir zaman bir dev veya peri haline girer. (BelkIS. orada yOzOnO yerlere sOrer (see de eder). miskin Yunus (bu hale) hayran olur (!}a!}lm). Bir zaman gelir (higbir !}ey) sayleyemez. -148. bir an gelir aglar. 151. bir vakit zannedersin (ki) bir damladlr. Bir zaman gelir isa (peygamber) gibi olOleri diriltir. birvakit (gelir) ta!}lp dipsiz klYISIZ deniz olur. Bir an kl!} gibi (oldugunu). bir vakit yerin alMa iner (aigallr). Bir vakit Ar!}'in Ostoneglkar (yOeelir). Lokman da hekimligi ile bilinen bir peygamber veya velidir). (BOtOn dinlere aYnigoz ile bakar). SabaOlkesinin krali9-esi idi). bir sozO aglklayamaz. Tann bana bir gOnOI verdi (ki) ha demeden (hemen) hayran olur. (bOyleee) dertlilere derman olur (sozleriyle a!}lklann gonlOne ferahllk verir). SOleyman) olur. 1- 21 146. (BIJ gonOI) bir an gelir ne~elenir. bir an hikmetlere dalar. 153. Firavun ile Haman olur. bir zaman gider kiliseye girer. 154. Bir an eahillik (iginde) kallr. 147. papaz olur. 150.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBiYAT. 152. Yemen'de. Bir zaman meseitlere Yam.

Biz sarho~olmaYlz va bizde sarho~luktan dolaYI ba~ agnsl olmaz. Yunus sarho§ olarak su kOpOnOn onOnde dO§tii.eri .•~-".eri 164 Beni benden alana ermez elim Kadem kim basa sultandan ic. Bize. blrak sabah olmasrn (bize) seher 157.-BulvarOkulDet.elimbiz Bizesrik olmaYlz Ilumar gerekmez 159 Yunus esriyerek dii. i1ahi a§k demek· tir). Bu. Taptuk'a "Bize utang gerekmez" dive gagmr.(igki.eri Nereye bakar isem gonlUm dolusun Seni kandakoyam bendenic. yUrOr dondan ic.tU susakda CaglrJr Tapdug'lna ar·gerekmez 155.. dOnya gerekmez. 160 161 162 Severim ben seni candan ic. Ey saki. 158.maklie keyser gerekmez 158 Badyalardolud4?lu ic. 156. iddia gerekmez. bOyOk kaplar i1eigki sun.eri 163 Beni sorman bana bende degilim Suretim bo. bize a§k ~erbetinden sun.k lierbetinden sun ey sAki Bize uC. biz igelim. bite Cennet'teki keyser gerek· mez.eri 0 bir dilberdurur yoktur'ni§aOl Nilian yoktur bi·ni§andan ic. 159. gece bize Kadir gecesidir. Bize sevgilinin yOzOgerektir.eri Yolum otmez bu erkindan ic.t'ek Ansiklopedisi-------EDEBIT . Bize mana II (a~k· tan bahseden sozler) gerek. gerekmez. AT- -----------------~--_ 157 Bize a.

bu tarzdan oteye de yolum gec.eri 166 Kime degdi iseo dost.eri 167 Senin alikln beni bend en allptlr Ne liirin dert bu dermandanic.) 164. kiminin dilegi bundan da fazla. Kimin maksach bundal'lic.eri 170 Unuttum din diyanet kaldl benden Bu ne mezhebdurur dinden ic. ni~anl (izi) yoktur. ben degilim. Beni benden alana gOcOm yetmez.mez. Beni.0 dostun (Tann'nm) bakllil kime degdiise 36 parlaklrgl vardlr. bana sormaym. elbise ic.eri nereye koyaylm? 162. Ben seni canlmdan c.Billvar k Destek O III Ansiklopedisi-------ElJEBiYAT165 Tecellidennasib erdikil'11in". 166.-. 163. vOcOdum. Kimine tecelliden (Allah'm teCellisini gormekten) kismet ula~tl. kim sultandan i1eriye adlm atabilir ki? 165. nazan Onun liulesi var gUnden ic.eri 160. 161. kendimde degilim. seni benden ic.eri 172 Gec.eri 169 SUleyman kUli dilin bilir dediler SUleymanvarSUleyman'danic.0 bir dilberdir.eri 168 ~eriat tarikat yoldur varana Hakikat ma'rifet ondan ic. {Onun)ni~anslzhktan yoktur.inde bombo~ olarak yOrOr (ben.er iken Yunus lieli oldl dosta Ki kaldl kaplda ondan ic. Nereye bakar isem gonlOm dolusu sen varsm. balika izi . onun gOneliten'fazla .ok severim.eri 171 Dinin terk edenin klifUrdUr ilii Bu ne kUfurdur imandan ic.

nasll kOfOrdOr 172. ins U melek vuhu~ u tuyOr KamununUstUne ibadetin var 176 Ne dunya Ahnet ne kaf u ne kAf Bular katre deryA melekOtun val' 177 Ne reng Une ~ekil ne kad ne kamel Ne cevher ne araz ne surelin var 178 Senindir 8r$ U kiirsi levh u kalem Doner trerh yer durur h~ hikmetin var 179 Bu yUz yigirmi dart bin nebiye Gece mi'ric gUndiiz miinacatlO var 180 Dortyiiz kirk dort tabakat evliyaya Verilmi$ onlara kerimetin val' .r). ondan da igeride kaldl. (Ama) hakikatin rneyvasl bundan da sonradlr. SOleyman'm ic. 24 173 Padi~ahhk senindir heybetin var YaraUm yeri gogii kudretin var 174 Bi·nifiansm ni~amn kimse bilmez Ege~i bi. Hz.167. Din va dindarhgl unuttum. bunlar benden (uzakta) katdl. (bu) dermcmdan degerlT olan tatll bir derttir. 169. (0 da rann'.nihAyet ayetin val' 175 Ciimle. bu lias'l bir mezheptir ki dinden de ileridir. d. Yunus. 168. $eriat ve tarikat giden igin birer yoldur.SOleyman ku§lann dilini bilir dediler (ama) Hz.erisinde bir ba§ka SOleyman val' (da ondan biliyor). Senjn al}krn beni bendan afml~tlr. 170.gegerkEm dosta tesadOf etti de.bu ki imandan bile i1eridir. i1erdedir. Dinini terk edenin i§i kOfOrdOr (katir olmu§tur). kaplda. 171.

(Eskilere gore yer sabittir. 179. . 180. (senin) ne h09 hikmetin var.181 Aitl bin altlyOz aim. altl Okunur halk (izere iyetln var 182 Bu amele Yunus nice gec. Levh ve Kalem senindir. ne boyun. . ne ~eklin. (senin) denizler ka· dar (sonsuz) r!Jhlar ve melekler alemin var.iser Reyagin cumleye c. BOtOn insan(lar). 175. bunlar bir damla (hOkmOnde).ok rahmetin var 24 173. 182. 176. ne belirtin var. Padi§ahhksenindir. Yunus bu i~e nasll ula~acak? 25 183 Ta§tm Vine deli gonOl sular gibi c. ne cevher (oz). DOnya durur. 177. KOrsi. sana ibadet eder). 178. 181..mi~) yOz yirmi dart bin peygambere gece mirac. Bu (gelmi~ ge<. gok doner). (Tann. <. Veri gogO yarattm. (Onlara ayetin var. ne ahlret. i~aretin yok. BatOn varhklara Qok bol rahmetin var (ama).OnkObir izin. gok kubbe doner. Ne dOnya. ne Kaf dagl ve ne de diger olmu~ ~eyler (fa.aglar mlsm Aktm vine kanh ya§lm yollarlml baglar mlsm 184 N'idem elim ermez yire bulunmaz derdime c. la bOyOk degil). (korku uyandtrlcl) bOyOklOgOnvar.insanm tasavvurettigi ve edebilecegi hi<. Senin ne rengin. Dart yOz kirk dart gurup evliyaya verilmi~kerametin keramet gosterme imkam vermi~sin). 174: Her ne kadar (varlJgma dair) saYlslz delillerin varsa da seni kimse goremez. vah~i hayvanlar ve u<.bir ~ekle benzemez).ire Oidum i1im ivire beni burda egler misin . kudretin var. Halk arasmdaokunan altl bin altt yoz altml~altl var. Ar9. gOndOz yalvarma imkanl vermi~sin. melek(ler).an ku~lann ta· maml OstOnde senin ibadetin var (hepsi.

Tarikat arkada§lml kaybettim.tiim sen yolumu ba~lar mlsm .m c. yare elim ermez.dii. Karlr daglann ba§lnda salklm salklm olan bulut! Saglnl gozop benim igin gizli gizliaglar mlsm? . Gozlerimin kanll ya~l. yine aktm. (yoksa sen) §U. Vatammdan avare oldum (ayn dO§tOm). aglar InIS. Har'ami gibi yolumu kesen karlr dag! Ben yarimden ayn dO§tOm. Ne yapaylm. .m ya. YQII~nml baglar mlsm? 184. 190 Acep yerde var m'ola ." saglar mlsln 183.oyle garip bencileyin 191 Gezdim Urum lie $am'l yukan iIIeri kamu <. (bilmem ki) hasta mlsm. sag fl1JSm? 26 . Ben (senin) yoluna toprak oldum.oyle garjp bencileyin 'U . Yunus'un cam sarho§oldu.185 Yavu kiidlmben yoklafl onulmaz bagnmm bail Gozlerimin kan" ya. bagnmrn yarasl (da) iyile§mez. yine ta~tli1.aglar mlSIn 186 Ben toprak oldum yoluna sen aim gozetirsin $u kar§lma gogiis gerip tat baglrh daglar mlsln 187 Harami gibi yoluma ayklfl in en karh dag Ben yirimden ayn. 188 Karl! daglarm baljmda salklm salklm olan bulut Sac. sen (de) yolumu mu baglarsm? 188.ok istedim bulamadlm .in ya. illerim hani? YUMs seni ruyasmda gordO.oyle garip bencileyim Bagh bath gozi yaljh . Deli ganOI. beniburada egler misin? 185.sular gibi gaglar mlsln? Kanll ya~lm.n. 189." 189 Esridi Yunus'un calli yoldaylm illerim hani Yunus dihjte gordii seni S@yfI mls. Irmak olup gaglar mlsm? 186. Yoldaylm. kar~lma gogOs gerip (yolumu engelleyen) ta§ baglrll daglar (gibi duygusuz) musun? 187. derdime gare bulunmaz. sen dahafazlaslnl beklersin.oziip benim ic.1 umak Olup c.

192 Kimselergarip olmasm hasret oduna yanmasm Hocam kimseler olmasm ljoyle garip bencileyin gokdeYlldlzlm ljoyle garip bencileyin ljoylegarip bencileyin 193 Soyler dilim aglar gozum gariplere goynur ozum Megerki 194' Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gun olem Meger ki sinimdebl.:are bulunmaz.Ylldlzlm ~6yle benim gibi garip. Tann'm. Kimseler garip olmasln hasret ate~ine yanmasln. g6z0 ya~h. og gonden soma duyalar (bu) benim gibi kimsesizi soguk su ile ylkayalar. YlldlZI yalnlz. [Eskiler. hig kimse ~6yle benim gibi kimsesiz olmasln. gariplere igim yanar. ' .Aeaba ~u yerde.llam 195 Sir garip olmulj diyeler ue. dlZI olduguna. ~6yle benim gibi kimsesiz bulamadlm. 195.are Var imdi gez ljardan ljara ljoyle garip bencileyin 190. Ey Yunus Emrem! Bigare! Derdine <. 193. 196. ~6yle benim gibi kimsesiz "ar ml? $6yle benim gibi bagn yarall. g6z0m aglar. insanlann kaderine bUYlldlzlarnlhOkmeHigine inanlrlardl.Anadolu ile $am'l yukan illerin hepsini (Azerbayean'l) gezdim. Meger ki g6kte .] 194. garip olduguigin ~air de kimsesiz kalml~tlr. Dilim s6yler. gok istedim. Bir garip 6lmo~ diyeler. 0 zaman mezanmda kendimi ~6yle garip benim gibi bulurum.are bulunmaz derdine e. gundensonra duyalar Soguk su ite yuyalar ljoyle garip benci1eyin 196 Hey Emrem Yiinus bie. her insamn g6kte bir yll·. 192. ~imdi benim gibi kimsesiz (olarak) ~ehirden ~ehire gez. kimsesiz ("ar ml?) 191.Ne zamanakadar bu dert ile yahanm? Eeel erer bir gan 6larum.

gel gor. Ben (a~k Cite~inde) yana yana yOrOrOm. Akar sular gibi gaglanm. (Tann'm). . Ne akJiilylm ne (de) deli. nIp (gergekle kar~lla~mca) OzgOn olurum. . Gel gor.k n'eyledi 199 Akar sulaym ~aglanm dertlieigerim daglanm $eyhim anarak aglanm gelgor beni R§k n'eyledi 200 Ya elim al kaldlr beni ya vashna erdir beni Cok aglattmgiildur beni gel gar beni a. . Gel gor.te goriirum / Uyamp melUl olurum gel gar beni a.---------- - Bulvar Okul Destek Ansiklopedisi ------EDEBiYAT- -'IT- 197 Ben yiiriiriim yana yana a. beni a~k ne hale getirdi. Ben i1den i1eyOrOrom (dola~mm). ~eyhimi anarak aglanm. beni a~k ne Mle getirdi. dertli cigerimde yaralar aganm. Gel gor. (ve)ya sana kavu~maga eri~tir. cak) ~eyh(in nerede oldugunu} soranm.k boyadl beni kan~ Ne aklhm ne divane gel gar beni a§k n'eyledl 198 Gah eserim yellergibi gahtozanm yollar gibi Gah akanm seller gibi gel gar beni a. a~k beni ne hale getirdi? 202. a~k beni ne Mle getirdi. 201. herkese (beni Tann'ya ula~tlra.k n'eyledi 201 Ben yuriirum ilden ile .k n'eyledi 202 Meenun olarak yiiruriim 01 yari dii. Bazan yeller gibieser. ya elimitut beni (bu dO~kOnIOkten) kaldlr. Mecnun (gibi) olarak yOrOrom. 200. gel gor beni a§k ne hale getirdi. gelgor. 199. 0 sevgiliyi rOyada gorOrOm. beni a~k ne halegetirdi.k n'eyledi 203 Miskin Yunus bi~areyim ba. ($airin bir am bir anma uymamaktadlr). bazan yollargibi tozar.A~k beni kana boyadl.Uya.tan ayaga yareyim Dost ilinden avareyim gel gar bani a§k n'eyledi 197. bazanda seller gibi akanm. beni gok aglattm (artlk) gOldOr. 198.eyh soranm dilden dile Gurbette halim kim bile gel gar beni a.

Ba~tan ayaga yara i9indeyim. Dortkitabln anlalTll bit elif (harfin)de beHidir (gizlidir. <?k. (Ben) zavalh Yunus. sen elif diybrsun.(T~nr~. toplanm1litlr). gOk ibidet ettim deme. '-.'YI) ildimd~~e. 206. 207. (eger) eVe b hyayl hak bllmlyorsan bu (Ibadet ve tahsil) bOli yere yelmek{ten balika birliey degil)dir. ilim. Gel gor. bir gOnOle girmek.udum. Okumaktan maksat nedir? insanln Tann'YI bilmesidir. Okudug~n Mlde (Allah'l)bilmiyorsan i§tebu kuru (faydaslz) bir emek (hareamak)tlr.203. ilim bilmektir. alik benl ne Mle getirdi. bir gOnOI yapmak. Sen kendini bilmezsen ya (bu) nasll okumaktlr? 205. (Ey) hoea. 29 209 Can. bin kere haeea gitmekten iyidir.m erenler yoluinceden inceyimifj SUleyman'a yol kesen fjol bir kannclYlmlfj . ilim. gareslzdurumdaYlm. Sevgilinili ilinden de ayrfkalmllilm. 28 204 him i1im bilmektir i1im kendin b!lmektir Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktlr 205 Okumaktan mana ne kifji Hakk'i bilmektir COn okudunbilmezsin ha bir kuru emektir 206 Okudum bildim deme c. kendini bilmektir.oktaat klldlm de me Eri Hak' bilmez isen abes yere yelmektir 207 Dart kitabm manasl bellidir bir elifte Sen elif dersin hoca manasl ne demektir 208 Yunus Emre derhoca gereksevar bin hacca Hepisinden iyice bir ganUie girmektir 28 204. Yunus Emre der (ki): Ey hoea. {bunun)anlaml nedir? (ne de· mektir?) 208.

senin ve ordunun bOyOklOgOnOseyre dallp Tann'YI anmaktan geri kalmasmlar dive soyledim.im aJydugubana dostu buluncaYlmlli 211 Gotiirmedi kimsene kimsenenin go~unu Go~ gotururlim diyen eli erinceyimi§ 212 A§lgm gozuya$1 diiniigiindunnazakar A§lk kan agladlgl ma'§uk soruncaylml§ 213 Soylerler idi bana a§lk bare olur Geldi ba§tma gordum 0 SOl yerinceyimi§ . Beyitte anlatllan~udur: Nasllkannca beyinin i~i ile amaCI gorOnO~te ve hakikatte farkll ve c.GonlOmOn bana uydugu sevgiliyi buluncaya kadar imi~. (~imdi Tann'ya) gideyim. (Sevgiliyi bulunca gonOI artlk ~air ve onun akllna bagll kalmaz). SOleyman'm yolunu kesen kanncanm i~i gibi imi~.. [Hz. diger kanncalara. Canlm ermi~lerin yolu inceden inceilTli~. SOleyman bir gOnkanncalar ovasmdan gec. 211.210:Gonlum eydir varaylm sana geri geleyim GonU. Goc. demi~.:gotOrorOm (sana yardlm ederim) diyen(in sozO)eli eri~inceye kadarml~ (soz. ermi~ kimselerin yolu.:erken. yuvalannlza girin de Hz..:ignemesin.ilkiyle mall kaldl o maim irkildigi ISSI Oli.] 210. GonlOm der ki. hareketi de dl~ardan gorOndOgO gibi degildir .inceyimi§ 217 Iki. kanncaya neden bu sozO soyledigin sormu~. SOleyman. 214 Dort kitabm manasm okudumt1asdett. Kimse kimsenin yOkOnO gotOrmedi (gotormez).:okince bir mamlya dayall ise. Haramm yenmedigi ele girinceyimi§ 216 Soylerler filan oldumi.im A$.jsonra) sana geri doneyim. demi~.ka gelincekgordum birulun heceyimi§ 215 Ben dervi§imdiyenler haramlyemeyenler . 43 . 0 da. bir kannca. Bu sozO duvan Hz. SOleyman ve ordusu sizi c. ki§i soyle§ir Ylinus'u gorsem diye Biri sayler ben gordum bir a§_lk kocaYlml§ 209.

(Ama) a§lgm agl. Haramm yenmedigi ele ge<.ge<. Os&zon yerinde oldugUnu ba§lma gelince gordOm. der.ukasl Halik'dir 222 Omer u Osman Ali Mustafa yarenleri Bu dordunun ulusu Ebu Bekr·i Slddlk'dlr 223 Alem fahn Muhammed mi'riea as}leas}lz Calabdan diledis}i ummetine aZlkdlr . iki ki§i(den biri).inceye kadarml§ (veyaharamlyeyip yemeyenler sozle degil. (Mal. ben g6rdOm. - 217. 215. mOlk olOmden sonra fayda etmez.ince anla§IIIr). Yunus'u gorsem diye soyle§ir. 213. bir ihtiyar a§lk imi§.kslz adem diinyada belli bHin ki yQkturl Herbirsi bir nesneyesevgisi var a~'-kt. ele. 214. 216. Biri. A§lgm gozya§1 gece gOndOzdurmaz akar. Ben dervi§im deyip haraml yiyenler(var).r 219 Calabm diinyasmda yiizbin\ tiirlU sevgi var Kabul et kendozune gor kanglsl laYlktlr 220 Biri Rahman·u Rahim biri §eytan . 218 A. Falan oldO. Tereemam Cebrail ma'. Bana. mall ile mOlkO kaldl derler. a§lk avare olur derlerdi. sevgili (Mlini) soruncaya kadarml§.z~usevgisine taaJiukdur 221 Diinyada Peygamber'in bafma geldi bu afk . Dort kitabm manasml okudum. 0 maim biriktirilmesi.:imasl. degeri yoktur).212. ogrendim (ilahl) a§ka gelince gor· dOm ki bir uzun heceden ibaretmi§.• raeim Onun yazdls}1mii. sa· hibi olOnceye kadarml§.

Hz. Ommetine aZlktlr.8iri Rahman ve Rahim'dir. Bu a~k dOnyada Peygamber'ln (de) ba~ma geldi.224 '{Qnussllna hakikat budurur buyurduju G6ziinle g6rdiijiine d6nOp bakma yazlkdlr 218. gOr.. 224.. Onun sevablnm kar~lhQI sevgisinin (derecesine) baghdlr. Peygamber'in arkada~lan(dlr). (bunlardan birini) kendin i~in kabul et (ve) hangisi sana laYlktlr. seven'var 227 Bu yol uzaktlr menzili c.(hepsi) A~lktlr.inde merdanelervar .z insan yoktur. Muhammed.:lktlglzaman Tann'· dandiledigi. dOnyAda ~ks. Yunus. .:ek budur:GozOn lie gordogO· ne (dOnya nak~ma.. Tanrl'mn dOnyAsmda (yani bu dOnyada) yOtbi. dOnya hayatrna) donO" bakma (meyletme) gonahtlr. Her birinin birnesneye sevgisi var. sevgilisi (de) HAlik olan Tann'dlr. Bu dor- 223. 219. onun tercomanl Cebrciil. biri ta~lanan !leytandlr. 31 225 var yiiregim ya"g6r ki neler var au halk ic. . 222.inde bi:ze gUler var 226 Ko gUien gUisiin Hak bizim olsun Gatil ne bilir Hakk'. sana (onun) buyurdugu gerc. 220. dOnOn bOyOQOEbO Bekr-i Slddlk't1r. miraca c.oktur Gec. tOrlO sevgi var. Alemin ogOncO olan Hz.lyice bilin ki. Osman ve AIi. 221.idi yoktur derin sular var 228 Girdik bu yola a~k ile bile Gurbetlik i1e bizi salar var 229 Ylinus sen bunda meydan isteme Meydan ic.0mer.

yOC8Efen~a.pahiller) ne bilsin(ki)Allah'l seven(ler)va. .31 225.z urup Hakk'a uc.k)yol(u) uzakflr.var(dlr). (bunun dinlenmek i9in)kon~gl (yani yol yok uzundur.~~al. (yOnkO.(A:.. 229. (Ey) sevgili. (da) ybktur. · .•.tu hiims-.(•••• ••.fliir..~dura 233 Y~l. gatiller (bilgisizler.k ile girdik. . sen burada meydanisteme.. Kamerenler geldi 989tl bunlar yuroukaldlg(ic. kalbilTli yar.ku§ulllur kazdellil .· 7' • 227.k)meydan(l) 32 230 Bir kez goniil Ylkhn ise buklldlgln namazdegil Yetmi§ iki millet dahi elln yiiziin yumaz degil . Blrak gOlengolsOn.tii Perv.()~~r kid$gru vara goz odur 1<1 liia~'. Bu yola a:.atar sanki bahyagakatar Halka meti'lann satar yUkii gevherdir tuz degil . 226.(Yol boyunca. iyinde neler var (oldugunu) gar. iyinde ercesine (sava:. bu a:.r(dlr).}geyitvermeyen {.anlar) var. derin sular 228. Hak bizim olsun... Bu halk iyinde bize (bizim halimize) gOlenler var. Yunus. bizi gurbet ele ganderen (sebep) var. tJogruy13la giUih ise ereteiin tuttunise Bir haylr da ettin ise birine blndir azdegil YQnus bu sozleri c. .

Eger dogru yola girdin. (Cektik. gOnkO). ermi~ .azmadan Yunus bu a. bu sozleri bir araya getirir (sayler). 237. Yunus. 0 5evgili benim derdimin dermanldlr (da ondan).k sozOnu kim bildi bilesidir 33 235. kimselerin vata". g6z. Evliyanm varltglnl. Halka mallarml satar. ermi~ kimseriin etegini ttlttun (ona bag Ian· dm) ise. (bu) az (IOtuf) degildir. . (bnlar Tann'nm yakmlnda idiler). boy Ieee yagl bala kat. 234. Tann senin bir haynna bin sevap vereeektir.ar. Ostelik bir de haylr i~ledinse. gokler yaratllmadan." Zira ki 01 dostbeni.m Ii erince ma'lj~ka derdimin devisldtr 237 Henuz bu yer olmadan gokler yaratllmadan Evliyalar vata". Onun yOkO (malt) mOeevherdir. tuz degil. 236.gakta durandlr (motevazi olandlr. goz degildir. Ta 5evgiliye kavu!?uneaya kadar bu a!?km eefaslnl gektik. gergekligini inkar edenler Allah yoluna (da) as! olmu~tur. HenOz bu dOnya meydana gelmeden. 0 yola as! olanlar da ganOllerin pasl o. Padi~ah kalesi idi. 33 235 Evliyaya munkirler Hak yoluna isidir Oyola asi olan gonullerun pasldlr 236 Tarttlk bu alik celis. insanlara) yOksekten bakan 233. Padiljah kal'asldlr 238 Mevlana Hudavendgir bize nazar kdah Onun gorfdO nazan gonlijmOz aynasldlr 239 Geyikli'nin 01 Hasan SOl eyitmilj kendindel'1 Kudret dilidir s'oyler kendinin soz nesid'ir 240 Miskin 01 bire miskin gide sen~en kibru kin Ruzgar gelir ge~er pes kime ne kalasldlr 241 Okuyarak yazmadan yamlarak.lmu!?tur (5e· vilmezler).

ilerin gOnl~ gindir dar gerekmez 243 Dervi.• . onun bakl§l ite Tann tecellisine mazhar olmu§tur). diyen ki~i. olan ki. 239. gonOlsOzolmalldlr. tlrumar gerekmez 34 242. ceva? vermemeii(dir). cUmle 81em sana bili. halk ile bir degildir (ya§aYI§ ve davranl§lannda halktan farkll olmak zorundadlr). oyle ise kime kalml§tlr? 241. . sendeki (kalt>indeki) kibir ve kini gider. dogene (kar:.!. dar (gOO01)gerekmez. Dervi~. Ey miskin. Ben dervi§im...bu yola AI' gerekmez Dervi.238. Soz saylemek onun nesinedir. Dervi~. goniilsUz gerekdi. yaOilarak (dogruyoldan) a§k sOzOnOkim bildi.i i.gmdan beri onun mOMrek bakl§1 gonlOmOzon aynasldlr (gontomoz. (Zira) bu hayat gelir geger. kim bilecek? 34 242 Ben dervi.>i) elsiz olmall' (kar§IIIgmda vurmamall)dlr.n ise ere goniil verdin ise lkrir ife geldin ise pes ere Intir gerekmez 248 Yunus sen gordUgUn eri artlnna gordUgUn biri $udur buclur diyiibeni derv. bu t Yuzbini to11eyei~in sure gonli~ l~"s ~. Yunus okuyarak yazmadlO.ekmez 245 Eger dervi. buyolda utang gerekmez. Fodullugu hulka deOif arada agyar gerekmez 246 Dervi~ olan ki~. kendinden ge~. isendervi.ilerin miskinliktir sermayesi Miskinlikten ozge bize mal i. 240. Dervi§ olan kimseleringonlO geni§tir. Mevlana HOdavendigar bize bakt. sogene dilsiz gerekdir Dogene elsiz gerekdir halka beribergerekmez 244 Halk".i miilk U far gerekmez 247 Er elini ald.im diyen ki.r~ervi~iniamf: 2! 'Ui ti_·. soyleyen Tann'Oln dilidir. 243.! azmadlO.. sovene (kar§l) dilsiz olmall.0 Geyikli'nin Hasan'l kendiliginden bir soz soylemi§.

izginengokleri tahte's-sera yerleri Yetri'li.orda Hak cumle vucutta bulduk . 246.(Dervi~). Yunus. budur diyerek (dedikodu yaparak. (vOnkO insan ile gozel ahlak) ara(sm)da yabanclyq (yani mOnasebetsizlige) ge· rek yoktur. Dervi~! Eger (gerqekten) dervi~ isen cOmle alen'lsenin 1qin bildik (a~ina)dlr. sen gord'OgOnermi~ ki~ideki bir kusuru qogaltarak anlatma. (ona uymallsm). $udur. ~ehir gerekmez. sozii cOmle viicutta bulduk 253 Must agdlgl Turu yoksa Beytu'l-ma'mur'u israfil c. mOlk. MOnasebetsizligi gOzel huy ile degi~tir. Dervi~ olan ki~ilerin sermayesi zavalllllktir (gosteri~ten uzak. 245. Bunlardaki beyam ciimle viicutta bulduk 255 Yunus'un sozleri hak ciimlemiz dedik saddak Nerde istersen . 0 halde evliyayl inkar (etmek) olmaz. i~ini halk gibi yapmamalldlr.244. Der'li~(ler)il1 yOz bini birdir. Bize (yani dervi~lere) zavalllllktan ba~ka mal.alan suru cumle viicutta bulduk 254 Tevrat ile incil'iFurkan lie Zebur'. 35 249 Mana evine daldlk viicut seyrini klldlk Iki cihan seyrini cumle vucutta bulduk 250 Bu c. bin hicaplanciimle viicutta bulduk 251 Yedi yer yedi gogii daglan denizleri Uc. orada yabanci bulun· maz (bulunmam~lIdlr). 248. ona gonOI verdin ve onun (ermi~ligini) tasdik ederek (huzOruna) geldin. 247.mak ite tamuyu ciimle viicutta bulduk 252 Gece Ue gundiizii gokte yedi ylldlzl Levhte yazll. ahlaki)dagmlkllk (peri~anllk gostermek) dogru degildir. Gonl0nden ~Opheleri qlka· np atmalldlr. sade hayattlr).(Madem ki) ermi~ ki~inin elini tuttun.

SQrunu galarak klyametin kopacaglnl. isreifil'in c. 251. Levh-I mahfuz'da bulundugu bildirilir] 253. Tann.Tevrat ile Incil'i. yuce Kur'an'In Levh'te.ektir.rettik. dordOncokatgokte. Iki cihanda bulunan lileylerin hepsini vOcutta bulduk.ek \soyIOyor) dedik. BeytO'l-mamur'u. 255.aldlgl sQru hep vOcutta bulduk. ~abehlzasJnda bulunan ve gok ehlinin klblesi olan bir mabettir. Hz. [Le~h. 254.-. vOcudumuzu sey. BeytO'I-mamu. dorl bOyOk melekten biridir. denizleri. nerede istersen oradadlr. tlepimiz gerc.nile konUlilmuliltur. Mana evine daldlk. yedi (kat) gogo. osto doz lileye denJr. I\un~n'da. [Hz. Zebur i1eKur'an'l (ve) bunlann beyan (ettigi ~eyler)i hep vOcutta bulduk. alilagldaki yerleri. MQsci.lktlgl Tur daglnl. yetmilil bin perdeyi hep vOcutta bulduk. 252. (O'nu) vOcutta (da) bu~uk. daglan.35 249. 250. Levh'te yazillso' zO (yani l<ur'~n'l) hep vocutta bulduk. Gece ile gOndOzO(yet:!i kat) gokteki yedi ylldlZI. Bu danem gokleri. Yunus'un sozieri gerc. Israfti. MQsa'nin C. . Cennet ile Cehennem'i hep vOcutta bulduk. 36 256 257 258 259 A§k$lzlara verme ogUt ogudunden ahr degil A§kslz adem hayvan olur hayvan ogUt bilir degil Soz yapalak devleng~ce emekyemeerte gece Onun i§i gozsepektir sahp ordek ahr degil ~ah balaban l}ahin dogan zihi ogmul} onu ogen Dogan za'if olur ise doganhktan kahr degil Kara ta§a su koyarsan elli yll Islatlr isen Heman tal} gene bayagl hunerli tal} olur degil 260 Yunus olma cahillerden Irak olma ehillerden Cihil ne var mu'min ise cihillikten kahr degil .mah~~~er gononon b~layacagJnI bildirecektir]. Yedi (kat) yeri.Tur daQtnda Tan. n:asavvuf bilgilerinin l~lIgl altlnda insan vOcuduna baktlk).

ilim.: degi!. hlrka lie tac.:hk. (Egitmek iyin) boz tOylO yaylaga gece gOndOz emek verma. 37 2 262 '= "rv'-lik dedikleri hlrka ile tie. Yunus. $ah balaban.lk Er vilr.. degil 263 .:in ilia a<.:Iplakilk.dlfO~dirnmhl yahn 2lyak ae. Dervi§lik denilen ~ey. GOnIOnO dervi§ eyleyen kimsenin hlrkaya ihtiyac. Dogan zaYlf olsa da doganllktan geri kalmaz. - . 259." degildir. ta~ yine adl ta§ olur. 258. degil ~ Jnt 1 dervl~ eyleyen hlrkaya muhtie. 263.. mOminolsa bil~ cahillikten uza'. hayvan ogOt (nedir) bilmez. sahnca ordek ahp (gelir) sanma. cahillerden olma. degll 264 Durmu§ ma'ri'et soyler erene YQnus Emre'm Yol eriyle yoldadlr yolsuza yolda§ degit 37 261. A~kslz kimselere ogOt verme. ba§1kabak yOrOmek gerekir diyorsun (ama nice) ermi:? kimse var ki mal mOI. Kara ta~1 su koyup elli yll Islatsan... Sen yolunda yOrOmezsen hlrkanmbunda -ne SUyUvar? YOrG. yalm ayakll ve a<.giymek demekdegildir. dogan . (Tann'ya ula:?mak i<. Gnu oven ne gOzel ovmO~. oze deger vermelidir). Gnun i~i kostebek (avlamak)tlr. degil Hlrkanl"i) su~'ar 'Vargllyolunca yurlier . ~ahin.'n yoluna varmaz.<.yolunda yOrO. mOcevher olmaz.. $eyhin yolunda yalmayak. ($ekle degil. yoksulluk :?art degildir). Cahil.an yola kalmae. Dersin fjeyhin afjklna yalm ayak bafj aC. yoktur. ogOdOno dinlemez. 262. 257.kedinmi:?. A~kslz insan )layvan gibiolur.. 260.ehli olanlardan da uzak kalma. ermi~ ki~inin yolu hilekarllk yolu degildir.36 256.

269. Ne sOltanlarda. 265 Hak Calab'lm Hak Calab'lm sencileyin yak Calab'lm GUnahlanmlz yarhga ey rahmeti c. ermi~ ki~iye.{ok sert bir aynllk. Ne .m:G'anahlanmlZI bagl~la. ey merhameti yok olan Calab'lm. Tanrr'm. Hak Calab'lIn. senin gibly61li~l. . gocom ne de dermaOlm var.magma koy bunlan binsinler burak Calab'lm 267 Ne sultan ne baylardasm ne ko§k u saraylardasm _ Girdin miskinler gonliine edindin durakCalab'lm 268 Ne i1mim var netaatimne gucum var ne takatim Meger senden inayetim klla yuzum ak Calab'lm' 269 Yarhgagtl sen Ylinus'u gUnahh kullann i1e' Eger yarhgamaz isen key katl firak Calab'lm 265. obOr dOnyada)bana yardlm sadpce senden.!64. ne iMdetim var.~M~. Miskinlerin gonlOne girdin (oraYI) dural~ edindin Tann'm. 267. sen Yunus'u gOnahl1 kullannla beraber bagl~la. Kullar senin (kullann). OZOntO(olaCakllr).Ne i1mim var. 268. Tann demektir). marifete dAir saz saylOyor. Cennet binitidir]. umanm). T&nn'm yOzOmO ak klla(caktlr. 266.Yunus Emre'm durmu~. --)'olsuza vol arkada~1 degildir. (Calap. (Yann. ne ko~klerde ne saraylardasm. Hak Calab'lm. ne zenginlerde. Tann'm.ok Calab'lm 266 Kullar senin sen kullann gunahlan c. {OJ yol eri ile (tarikat yolunda dogru giden kimse ile) arkada~tlr. (ama Vine de sen) bunlan Cennet'ine koy (da) buraklara binsinlerTann'm.ok bunlann Uc. egerbagl~lamazsan (bu) l. sen onlann (Tann'slsln).[Burak. Sunlann gOnahl yok.

iesblh elimden hie. IOmdeki kibir gitmezkidervi§likyoluna dOneyim. 273.ok. kabUl etmez. dO§Oncem ba§ka ba~ka yerde.inligedoril11ege gonlUmden kibir gilmez 213 Ho§dervi~im sabnm yok dilimde inkanm ~ok Kulaglmc:langireni hergi%i~imi~itmez . (OstOmdeki) tae. Dilim marifet soyler (ama soyledigimi) gonlOm hie. Boynumda §eyhlik beratlm var (ama) ibadetim riya. G6renler elimi 6per. ayn olmaz.'!J". 272. .i~l dinindeg~Uren etmez 211 YunuseksikliQini . Gere. ama sabnm yok. ile (gosteri§e dayanlyor).Gon.samrlar beni zerrecegUnahetmez 215 ~1~lmdanibadetim sohbetim ho§ taatim It.kulaglmdan giren sozleri ie. dilimde inkar sozleri e.HalkaraslOda sufiyim(tksavvufu benimsemi~ kimseyim). arz eyle $8nettilin 01 etmez . 274. bazarda gelicek bin yllhk ayyar etmez 216 ~1~lmdervi~ i~im ho~ dilim tath sozUm ho~ ilia ettigim .z 211 Boynurnda icazetim riyi ile taatim En<fi§emay" verde goZUm yolum gozetmez 212 Soyleril"l1 ma'r'ifeti saluslamnm kalt Mi~l<. 270.~ ' i' Allah'ma. 271.im asia i§itmiyor.i dervi~im.()AunkereMt'9"~ . Marifete dairkontJ~urum (fakat) fazla riyaka.ve hlrkaya baklp benim hig gOnahi§lemedigimi zannederler. gozOm gitmem gerekenyolda degil.rllk yapanm. 214 Gorenler elim oper tac u hlrkayabakar $oyle.210 Sufiyim halk i~inde tesbih elimdengitmez Dilim ma'rifet soyler gonliim hi~ kabuletme.

. (0 hilde) bir kutba bagh olan gonuller de bir olmalt(dlr).Mer'a$'la Kayseriyye'yi fethettiblr dilir YOkseldi Rabb-I Izzet'e $Okran dualan 6.Her kl$verinde klrmaga zeneir-j $ia'YI Azmetti askerin ulu ki$ver-kO$alarl 5. Madem ki kiinatta Tann'lan birdir.in dogu§mu§ (olan) yigitlerin rnuzaffer bayraklan yuz §ehre dikildi.---= Bulvar ". 2. Bir..) gormedi.yigit. Buyuk feth!n }tumalan (= tuglar) Tebriz'e uc. Askerin (0) buyuk U1keaqlcl (yigitleri.Serdar-I namdar'e t<irametti Amld'i Azdlr seramedan-I kelamm senalan 8.* Okul Destek Ansiklopedisi TOPLAYI$ -----EDEBtYAT-- -15151.ZOlkadr'isild! tig-! Selimi haritadan Engin gOrOndO MlsrO Hieaz'm fezal'an 7. 1.Tebriz'e uctu feth-j celliin hOmAlan Blr bOyle hali gOrmedi Iran semalan 2.hem hayata zaman oldu tugla.Rehber Imam-I' Azam'l bilmi$a~air. iran'In) her memleketinde §ia zincirini klrmaga azmetti. 3. Iran gokleri boyle bir hali (Ilic. 5. Bu halkl birle§tirmek ic.tu. Mara§ i1~ Kayseri'yi fethetti. 4. §ukur dualan (oralardan) ulu Tann'ya yukseldi.Her yerde remz-j 'emn 0 em an oldu tUglar Hem Hakka.Blr kutba ba{ih cOmle gOnOller bir olmah Madam kaln~tta birdir Hudalan 4. idris asaletinde gerek reh-nOmalan g.Tevh!d ICOnbu halkl dO{lO$mO$ ylgitlerin YOz $ehrerekzedlldl muzaffer Iivalan 3.Tevhide kO$mu$ ehl-i elM-din birer birer Zer-hatla tak-I Ar$'a yaztlsU!1 gazal'an 10.

Musa devrinde ya~aml~. onun karde~i Hz. Allah'. gordOgO vakit "Ben Tann'Ylm" dedi. gogegekjhni~tir). sakm (Tann'yl) gordOm deme.l 283. Ermi~ ki~ilerin meydanlnda (arasmda) yuvarlanan too idim Padi~ah gevganmda kaldlm ise ne oldLi? [Cevgan.lm ise ne oldu 41 286. (Hz. buldum ise ne oldu? Gece gOndOz aghyor. Karun gibi dOnya seveni de yerin dibine batmrlar. istiyordum. En a~gl olam (bile) ermi~ bil. "padifjah c. GordOm diyeni ate:?te yakarlar. dum./[Karun. bir . kOIOnOsavurdun. 284. Hz. 922 ylhnda Bagdat'ta ~eriata uymayan "ene'l. 41 286 Ister idim Allah'l buldurn ise ne oldu Aglar idim dun u gun giildum ise ne oldu 287 Erenler meydanmda yuvarlamr top idim . Ey Yunus.evganmda kaldlm ise ne oldlJ 288 Erenler sohbetinde deste klzllgfil idum AC. 282. hak" ben Allah'lm. at ile oynan~n.lldlm eie geldim soldum ise ne oldu 289Alimler ulemalar medresede bulduysa Ben harabat ic. Onu ate~e yaktlklannl i~ittim. 281. Tann onu serveti ile yerin dibine batlrml~tlr.280. [Mansur. Cui giyeni 010 sanma. gOldOm ise ne oldu? 287.:inoldorolmo~torJ. isa gibi. Mansur. Ate~e yandlrdm. sozonO soyledigi ic. isa islam inancmagore. dine uyamhemen yOceyere(goge) glkanrlar. ·(Tann'm) seni seveni oyle mi (yapmak) gerekir? .inde buldum ise ne oldu 290 Ifjit Yunus'u ifjit u~ yinedeli oldu Erenler manasmadald. 285. (A~lklann) hepsin! bir gor. Hz. Harun'a isyan etmi:?. aSllmaml~.

Bilgin(ler) okur (okud\.]" .YAni. (ileride) o(nun bulunmasl) da ~Opheli olaeak. (klyamet gOnO) bOyIeee sagir olaeak(lar). 294. a911dlme1egeldim.lgunu). soldum ise ne oldu? 289. Ermi~ kimselerin bilgisine daldlm ise ne oldu. bu halk (da) ogOt dinlemez. ben (de) harabat" i9inde(tekkede) buldum ise ne oldu? (ne olur?) 290. ahlr zamanolaeak. i~it.oyunda. dervi~(ler) yolunea yOrO· mez. 292. 42 291 l§ittin hey ululsr ahlrzamanolacak Sag miisiilman seyrekdiir 0 da giiman olacak 292 Danhimendokur tutmazdervi§yolun gozetmez Bu halkogut iljitme~ sag1r hemanolacak 293 Gitti begler miirvefibinmiljler biret atl Yedigi yoksu1eti i9tiOikan olacak 294 Vani az koptueroenelin gekmez murdardan Deccalkopacak yerden onlar uyan olacak . pis ~eylerden el gekmeden insandan az bir katolak . olgun muslOman az bulunuyor. 295 Ey Vunusimdiseninaljk ite ge9sin9i.($imdi) temiz. Deceal verden 91kaeakve onlar(Deeeal'a) uyan (kimseler) olaeak. Yunus'u i~it! i~te Vine deli oldu. Erenlerin sohbetinde desteklZl1 gul(gibi) idiril. 293. Beylerin comertligi gitti.ifliin Sevdigin kilii senin canma can olacak .(az bir kotO huy) ayrlllr. (buna kar~lllk yann obOrdonyada) i9tikleri kan olaeak.Ey ulular i~itin. yoksuleti yiyorlar. klyamete yakm verden 91k1P Tann'hk dAvAsl gadecek olan tek gazla bir yaratlktlr. alimler (Tann'yl) medresede (ilim yoluyla) buldu ise.}· 288. 42 291. Bilginler. oyuncunun topa vurdugu ucLJegri sopadlr. tutmaz.. [Deeeal. (~imdibeyler) birer ata binmi~ler.

Biz neyi sever isek sevgili (de) onusever.Ikar. bir yOI. (ayn) var· .295.sin. (Eger) a~lk isen yetmi§l iki millete kurban 01 ki a§llklar arasmda tam sadlk (kul) olasln.) 298. 300. bir kaplya <.ar . kendini begenmi~ligi blrak. (¢OnkO) sevdigin ki~i senin canma can olacak.. t~mim olasm si~hk 300 Sen Hakk'aa§lk isen Hak sana bpi ac. (Eger) sen Allah'a a~lk isen. Ey Yunus! ~imdi seningOnOn a~k Be (a~k i<.ek a§lk isen dostun dostuna dost 01 Bu hilde kahr isen dosta degil yara§lk 299 Yetmi§ iki millete kurban 01 8§lk isen Ta i§lklar safmda. Eger bu hal· de kallr isen (ba§lkalannlsevmezsen) bu seven kimseye yakl~' maz. 2g6 Biz kime a§lk isek alemler ona a§lk Kime degil diyelim bir kaplchr bir tank 297 Biz neyi sever isek ma'§Oka onu sever Dostumuzun dostuna yad endi§e ne laylk 298 Sen gerc.ok yakln o:lmu~· tur).inde) ge<.i nihan s6ziidiir Dost~8§1k o!anlar iki cihandan farik ~43 296.:ek a~lk isen sevgJlinin sevdigini sev.u dani§igenc. (0 sana <.lk 302 YOnus'un b. 299. Bizkime a~lk isek alernler (de) onaa~lk. Sen (eger) gen. Kime degil diyelim (ki) 297. Ko seni begenmegi varhk evini bir ylk 301 His u im muti asi dost kuludur ciimlesi Kime diyebilesin gel evinden ta§ra c. Dostumuzun dostu hakkmda (diger insanlar hakkmda) ba~ka dO~Once laylk olur mu? (Baton insanlan sevmeHYiz.

"gel evinden dl~an <. buradan gitmege gel· dim.hk olma iddiaslndan vazgeg. Allah'a a~lk olanlar (Allah katmda) iki cihanda da farkh (degerde)dir. Yunus'un bu bilgisi. Ben burada (bu dOnyada) duracak degilim. Ikiligimi degi~tirip birlige ula~maya geldim. Ben dost bah<. 4303 Benim bunda karanm yok ben bunda 9itmege gel dim Bezirgimm matiim C. Ben iddia (kavga) i<. BIIi$erek Hacem ite hilim arz etmegegeldim 308 Yunus Emre 811lkolm'll ma'lluka derdinden olmiill GerC. (0 zaman Tann) sana bir kapi a<.:acaktlr. mahm <.ekenn kaplsmda hAlim arz etrnege geldirn 44 303. Deiiligim sev. Ne oldugumu (halimi) a~lk olanlar bilir. 301. 306. .iyiim o Hicem'in bahc.esinde llid olup otmege geldim 307 Bunda bilill olan canlar orda bilillirler imill . 304.:ok.biilbiili.:ingelmedim. Dostun evi goniillerdir goniiller yapmaga gel~lm 305 Dost esrigi deliligim illlklar bilir neligim Degllirerek ikiligim birlige bitmege geldim 306 O· Hicem'dir ben 'kuluyum dostbahc. TOccanm.gi sarho~lugu(ndan)dlr..0 Tann'mdlr.isyankar ve itaatkar olanlann hepsi (de) Allah'ln kuludur.:esinin bOlbOIOTann'mm bah<. Ben 0 kuluyum. Se<.:Ik"diyebilirsin. Benim i~im sevgi i1e ilgili.alana satmaga geldim. benonun yOm.:kinve slradan olan insanlann. (lnsanlann hepsi Allah'm kuludur veonun korumasl altmdadlr) 302.:esinde sevinip 6tmege geldim.okalana satmaga geldim 304 Ben gelmedim divi ic. 305. Kime. gizlislr(n ifade eden) sozdOr.esi .in .in benim illim sevi ic. GonOller sevgilinin evidir (onun i9in) gonOller yapmaga geldim.

dim dukkanJm yagma olsun 310 Ben benligimden gec. 310.iinsefer klldl dost ondan bize geldi Viran gonUl nurdoldu cihamm yagma olsun 313 Gec. 311. Bostanlar ba~ml buldum.lkilikten usandlm.birlik sofrasma kandlm. Tortulu ~arablm igtim.tim dermamm yaQl!'a olsun 312 Varhk c. a. Varllksefer klldlgl zaman. gazOmOn perdesini agtlm. sevgili(nin) derdinden almfJ~.tan usandlm yaz u k1lltan ~ostanlar ballm buldum bostimm yagma olsun 314 Yunus ne hOli demillsin bal u lleker yemillsin Ballar. bostanul1 yagma olsun. Yunus Emre a~lk olmu~. 308. 45 309 Canlar canml buldum bu canJm yagma olslJn Assl ziyandal'i gec. bize geldi.t~~yada. 311 ikilikden uSandlm birlikhanma kandu1'l Durdi $arabm ic.307. . bu canlm yagma olsun. dOkkanim yagma olsun.bahnJ. Ben benligimdengegtim.buldum kovamm yagma olsun 309: Canlar camm (Tann'YI) buldum. (Ben de) Tann'm lie blh~lp hAhml arz etmege geldim.sevgili orad an.dC3: bili~irler (birlikte olurlar) iml~. viran gOnOI aydtnlandl cihanlm yagma olsun. 313. Kardan ziyandan gegtim. dermanlm yagma olsun. ~Ophelerim yagma olsun.tlm Dost vashna erilltim gumanJm yagma olsun . 312.tim.tim bitmezsagmc. Gergek ermi~ ki~inin kaplSlna hAlimi arz etmege geldini. Tann'ya vasil oldum.bOrc.tim gozum hicabm ac.Bu donyada birbirini tantya~ (veseven) canlar. Bitmez tOkenmez emelden gec. yazdan kl~tan blktlm.

esi bUibulU Yunus Emre arada dUl'I'aclana 315. Yunus. ( . 46 315 Herkime ki dervi§lik bagl§lana Kaipi gide pik ola giimii§IEme 316 Nefesinden miskileahber tute Budagmdan it u §aryemi§lene • 317 Yapragl hem dertliye derman ola Goigesinde c. . Yunus Emre (de) aralarmda tura9lanlr. 318. temizlenip gomQ~ gibi olur. 316. 47 320 MuslUmanlar zamane yath oldu Helal. tath konu~uyorsun). il ve ~e- 317. golgesinde (onunsAyesinde) 90k haYlrlar i~lenir. ayagmda saz bitip kamJ~lar"lJr. (0 dervi~in) nefesinden misk ite anbertOter.ok haYlriar i§lene 318 A§lgmgozu ya§1 hem gol ola Ayagmdan saz bitip kaml§lana 319 Cumle §air dost bahc. A~lgm gozOnOn ya~1 gol olur. 319. Ballar ball".yenmez haram klymetli oldu 321 Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz $eytanlar semirdi kuvvetli oldu .kovanlmyagma olsun.Hem (de) yap rag I dertlilere dermah olur. kalpllgl gidip. ~airlerin hepsi dost bagmm bOlbOIOdOr. negOzel demi~sin (sanki) b~1ve ~eker yemi~sin(de gOzel. buldum. 314.bu'da~lndan hir yemi~lenir (beslenir).-BulvarOkulpestek nsiklopedisi-------EDEBIYATA . Her kime dervi~lik bagJ~lanJrsa.

326. 324. Cihanl haram ile i9ki sardl.ekdi elin GonUllerylkarak heybetli oldu 326 Peygamber verine gec. Peygamber'in sozo tutulmaz oldu(gundan dolaYI) bOtOn yaratlk·" lar Allah'tan utanlr oldular. 327. Kur'an okuyana (kimse) kulak vermiyor.322 Hiram ite hamir tuttu cihaOi Fesad ite eden hUrmetil oldu 323 Kime kim Tann'dan haber verlrsen Kaklr ba. ~eytanlar beslenip geli~· ti kuvvetli oldu. el gektiler (insanlann) gOnoller(ini) ylkarak 325. Helal yenmez. Bunlar) dellilli oldu (apa9lk gorOnOyor).er zavalllllktan yOcele~tiler. Fakirl.Bu zaman fena oldu. Peygamber verine (makamma) gegen hocalar bu halkm ba~ma a(w yOk oldu.en hocalar Bu halklO ba§IOa zahmetli oldu 327 Tutulmaz oldu Peygamber hamsi H'alaylk cUmle Hak'dan utlu oldu 328 YOn us gel a§lkisentovbe eyle. 322. 321. ba~lnI of key Ie sallar (seni reddeder.0grenci hoca ile kavga eder. haram klymetIi oldu. ogul ata He (aYnl) degerde oldu. MOsIOmarllar!. 323. .IO salar huccetli oldu 324 ~agird Ustad He arbede kllar Ogul ata i1e izzetli oldu 325 Fakirler miskinlikden c. Kime Tann'ean haber verirsen. fesat i~ler yapanlar hOrmetli oldu (fesat911ara hOrmetediliyor). Nasoha tevbe ucu kutlu oldu 320. .

ragt. h~lim nicedir bilmiyorum 330.nasihat . gozonden kan ya~ akar. 48 isenger tovbe et. Halilullah (Hz.8u~va1' Oku." ljulesindenile". Bu gece.- . (a~k yolunu inkar eden) mOddelnin gozOne girsek de. A~lklann sozOnden (dolay!). 331. 0 bizi gormez.0.. Kec.4n!.~ sonu . bOtOn burglardan yOce bir ay gordOm (de) akhm canrm sarho~ oldu.icek nobet degmez turraca 334 Kuru agaCI ni'derler kesip oda yakarlar Her kim iljlk olmadl benzer kuru agaca 335 Yunus'u ogen ogsun Yunus'asogensogsUn. GonOldeki ate~i ulu Tann yandlrdl. 329 Bir ay gordum bu gece kamu burclardan yuce Esridi akllm camm bflmezem hllim nice 3300 ay.ulu Hoca 332 Muddei bizig6rmezgiizune girer isek Gerekse yU:t kez varsm Kabe'yeulu .Kuru agaci ne yaparlar? Kesip ate~(t)e yakarlar. 333. 332.hacca 333 Aljlklann sozunden kan yalj akar gozunden BUlbillJer sQyle.yandtrd.maktan'bir.. YOz kereKabe'ye bOyOk haccagitmi~ olsan bile. BOlbOller otmeye ba~laYlOca turaca slra gelmez. Kim a~Hkolma- 62 . Hazret-i Muhammed'in nurudur. vericiye t()vb. deric.. 329.e suya saltptlr ta dururirte gece .~Dest'!Il. . 334.iklopedisi-------EDEBiYAT- 328. Sanastn ki Cennet'ten kOgOk bir pencere aglldl (ve) 0 aytn panltlsmdan alemaydlOlandl. munevver oldu Sanasmki ac.e 331 0 Muhammed nurudur Halilullah slrndlr GonUideki c.lIdl uc.Yunus (eger) ~Ik mObarek oldu. ibrahim) Slmdlr.

er can iC. a~ ••klara Kur'an mlsm? 338. indirir Ibrahim Edhem misin 343 YUzUn didar nOrudur saCm mi'rac dUnUdUr .Bunca gonOI ahp gotoroyorsun. dine .klll Hakk'a irgUrUr. derdin yOrekte kahr. sabah ak~am orada durur. Bakl~m bin can ahr.:YUzUnden gUn tutulur ay dogmaga utamr Goren heybete kahr YOsuf-1 Ken'an mlsm 340 Olii gorse dirilir kahbma can gelir Topraktan i'laz gelir Isa bin Meryem misin \' . 01 gozler didar gorUr Gorenler ba. 341 . (Yunus girecegi yola girmi~tir). senl g6rOnce rozgar durur. 336 Bunca gonUl i1etip cihana sultan mlsm HUkinUn canlara gec. 335. can !9inde 'can mlsm? ' HOkmQn 337.1 mumeyler yok~a Ferhad sen misin 342A.dlysa (bu) kuru agaca benzer.lann rengi ugar. clhana sultan mlslll? can lara geger. Yunus'u 6gen 6gs0n. Yunus'a sO'len s6vsOn.unur seni yel gors. De'ller hUkmUne girer Belkls SUleyman mlsm 339. U9an ku.kln'. Goren camn unutur Fahr-i alem sen misin 3441 YOnus sevdigin<gozle a.A.k yolunu key izle Razl gonUlde gizle soze hakim sen misin 336.lar uc.Or eyler aslana zincir eyler 'Kat! ta.inde can mlsm 337 Bakl'lO bin can ahr derdin yUrekte kahr Gorenkendinden 'lam u"akaKur'an mu~m 338. (0) kege(sini) suva salml~tlr.an ku. goren kendinden geger.e durur . devler hOk- 83 . Uc.

}oror. 340.mirac ~ecesi gibi karad.S.k imamdlr biz. gOnOfcemAat Klblemiz dost yuzu daimdirsalat 346 Dost yuznu gOrUcek §irk yagmalandl Onun9iin kaplda kal.nr.010 (seni) gorse dirilir. a~k yolunu iylce'izle:.(biza~k. 344. topraktan(yani mezardan) sesgelir. . birhalk hikayesi kahrlimamdlr. Belkls'm SOleyman'l mlsm? [Hz. 777 yllmda~am'daolmo§tor. ay (da) do\}rnayautanir. 343.r.ft. onun devrinde. 346. gonOI de cemaatiir.. . ~anml unuruydr'Y9~s~~..'<. SOleyman'lfl devlerErde hOkmetti\}ine inanlhrd •.•••.sevgilininyozonden gelen 1~lk gibi oarlakt.Yusuf.esiidj. .lka.sm? [Hz:isa0IQleri diriltme mucizesine sahiptL] 341. 342.daima olarak (ona ypneliriz ve) namaz. Sevgilinin yozOnO gorOnce ~irk yagmalandl(Tann ilekulu ayn varhk olarak qorOs ve bunu anlatan seriat bilgisi ortadankalktl). Belh padi~ahl iken saltanatl blrakm tasavvuf yoluna giren.lbrahim Ethem· misin? [Ibrahim Ethem. gOzelligi He me~hur bir peyg~mber- ditJ .cl!§eriat 60 345.: Bundan dolaYI§eriat kaplda kaldl. A~km dindekan~*hkC. A~tn (insanl)Allah'a ula~ttrlr. OnderettIA(:tik. Goren.rtl. Meryem o\}lu isa m. Ken'an Olkesinin Yusuf'umusun?lHz.••.Ogozler. Ken'an Olkesinde ya~aml~. sevgilinin yOzOdOr. .]· C{~'3'~fYozon(on parlakltgl)ndan gOne~ tutulur. vOcuduna can (tekrar)gelir. . .' '. YOzOn. Yunus.alemin o\}OncO Hz.] .. Bize a~k'!mam.r. Muhammed mlsm? '.'. ona uyanz).ifJ"\~edir.sertta~l:mum(gibi yumu~~k)eder? YQkS:a~enFer: hat mlsm? [Ferhat. sevdi\}ini gozle. .. ba\}lar). (Soyle) soze hOkmeden sen misin? .' Goren~a~mp kahr. Klblemiz.. Gorenlerba~ e\}er. c •••• "... Belkls.$'evgitisjnin a~kl yolunakayalan yarmasl ite me~hurdur]. Tann'nrnyuz(1tj~>j.~: girer. Saba Olkesi~ oin kralic. aslanazencir olur (aslanipiJe esir eder. 50 345 ! A.kllma Mlindeyiz. ido'nOldeigizle..

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->