Hayan ve Eserleri
(Tiirk~ea~I1damalanyla)

"'I;)

lORK TICARET BANKASI il;birliiti ile haztrlanm16tu

Telit hakkt BULVAR GAZETESINE aittir. TERCUMAN TESISLERI'nde dizilmir;; ve basJlrmr;;tJr. ISTANBUL 1985

ogretim iiyesi ve uzomanogretmenlerden olu~an BULVAR OKUL DESTEK ANStKLOPEDisi HA· ZIRLIK .KURULU "EDEBiYA T"· metinlerini ogrencilerin ihtiyacma en uygun ~ekle sokarken. Profesor. yer alan eep kitaplarl- BULVAR· OKUL DESTEK ANSiKLOPEDist'nin devaml olan EDEBtYAT DtZtSt'nde yer alail "CEP KtT APLARI"da her evin kiitiiphanesinde olmasl. orta ogrenim yapan butiin ogreneilerin . asistan.ONSOZ BULV AR. gereken bir "ESERLER BuTONODUR." Dizinin ilk kitabl TURKtYEM her o~eneinin ~antasma rahathkla girebilecek ozel bir haeme sahiptir. ..ve evin ihtiya~ duyaca~ bir ANStKLOPED[yt daha verebilmenin mutlulugu i~indedir . Gazeteniz BULVAR. BULVAR EDEBtYATUiziSt'nde nm her bin §airimiZe ayrUml§ttt . ~iire merakh olan herkesin aradl~m bulaca~ bir hazinede karar kddl. . velilerin. Her ~airin eserlerine a~rhk veren "CEP KiTAPLARI" dizisinde metinler ozelIikle ders kitaplannda yer ahnmayan eserlerden derlendi. Milli Egitim Bakanhgmm KiT AP YAZMA SEFERBERLtGt'oe katxhrken..yamslra. mufredat programmdaki bUtun degi~iklikleri dikkate aldl. omtmenlerin .

Htiseyin ENGtN' Murat TUNQTAN Mahmut KARA.Ali YILMAZ Zeki AK : Nevzat ARTI$ Ismail QELIK Relik ERCAN AhmetDUMAN Meti'n KAYTAK Pikaj-Montaj K!lmera.DOGAN Esat EKIClGtL Uzeyir DARICI . Ayler KIZGINGUL Nihal DERELt tpek BA$ tsa ORUQ ZuhalATLI Bettil FERiK Aynur MERT Dilek ARA$ : Dursun SINIK Rldvan EREN MeUn DEMtR VeliONDER . . Enver DiNDAR : Yilmaz GOKKAYA Metin KORKMAZ Necdet MANAV Fevzi TUNCERi : Erol KARATA$ M..Tashih MeUnAKAR Nihal Yazan AyfilBULUT Dizgi : Sabahattin ASLAl\4 Mehmet SE~UK Ahmet ERDOGAN $tikret YAVA$ .

Arap~a ve Fars~a'Yl ~ok iyi bildigi Kur'an-l Kerim'den yaptlgl iktibaslardan. omruniin sonuna kadar Sarlkoy'de kalarak halln irlJad etmilJtir. Bazl aralJtlrlcI1aronun SarlkoyIii. Fuad Koprulii. sadece bu aSlrlarm degil. (Urum. yUkan illeri kamu mlSr81ile ifade etmi~tir.ilikyapIDllJ. Ancak.r. apdukEmreadh bir lJeyhinderviT lJioImulJ. Gezdim Urum ile ~im'l. bilhassa Tasavvufi Tiirk edebiyatlmnen biiyiik temsilcisidir .l. Ti: I XlI 'tfncii yiizylhn ikinciyansl ile XIV'iincii yiizYlhnba~larmda yalJam~ samlan Yunus Emre.Eger bu kaylt dogru ise Yunus'un 1238 ylhnda dogmUlJolmasl gerekir. Yunus Emre'nin Karamanh olduli:unuiddia edenler de varmr.en peygamber lossalanndan. Kur'an-l Kerim'de gel. Sankoy'de dogmu{l. . s degndir. biitiin TUrk edebiyatmm. . Yunan-Roma mitolOjisinden. Azerbaycan'l.koy'iine ba~h oIan.daha sonra dogdugu koye donerek bir zaviye (kiil. tranh{lairSadl-i ~irazi'den yaptl~ manzum gazel terciimesinden anla~llmaktamr. Anadolu'dur. beyitinden anlalJlldl~na gore.) MevUiniiHiidiivendigar bize nazar kllah Onun gorklii Ilazan ~onliimiiz aynaslmr.manbir ba~ka Yunus oldugunu so:ylerler.iftl. Risaletii'n-Nushiyye'sini 1307 Ylhnda yazIDllJtlr: Soze tarih yedi yiiz yedi-y-idi Yunus dinI bu yolda feda-y-idi. Yunus Emre'nin kendi eserlerinin incelenmesinden de hayatl hakkm~ da -baZlbilgiler elde edebiliyoruz. Abdiilbaki GOlplnarh gibi Yunus. ~ekaylku'n-Nu'inliniyye ve Nefahatii'l-Uns Terciimesi gibi bir klslm eski kaynaklara ve yaygm olan inanca gore Yunus Emre. Ibrahim bin Edhem gibi ermi{lkimselerden.ozii1mii~. Hacl Bektas tiirbe ve kazasma 34km. Tahsil gormii{ltiir. Buna gOre. Bu beyitte zikredilen lJahsm HaCl BektalJ· Vell oimasl da ihtimal dahilindedir). Mevhina Celaleddin-i Rumi ile de gorulJmiilJtiir (Yunus'un yalJam~ ylliarda.Emremiitehasslslarl. Leyla ve . O.iik tekke) kurmulJ. 82 yalJmda iken olmiilJtiir. zannedildigi gihi iimmi de~ildir. Hint-han. Bu koyiin. Hacl Bekta{l Vell Vilay~tname'si.. bu~kii adl ile Sarlkaraman koyii olmasl ihtimall olduk~a kuvvetlidir. bazl1arlda Karamanh oldugunu ile.tfj. ~eyh-i San'~n gibi hikaye kahramamndan. Nigde Or. Uveyse'l-Karani.Adnan Erzi'nin bir mecmuada buldugu kayda gOrelJairimiz 1320 ylhnda. Anadolu'yu.i. Karaman'daki Yunus'un KirilJ~i Baba adlyla tart. Yukan iller ile kastettigi I yer de Azerbaycan'dtr. biiyiik bilgin ve lJeyhlereMevlana iinvaro verilirdi. Suriye'yi dolalJtl~m. tirniii~Ilmlir.Bu mesele hentlz l. meslifede buIunan. Hallac Mansur.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi------EDEBIYAT- YUNUSEMRE HAYA.

0 da cok bunalnu~br. bu kapldan iceriye odu. iletroi~ler. kaplsma gelen ihtiyaCsahiplenn~ bugdayverdigini duymu~tur. dill. ben ne yaptlm. Bu tekkede odun ta~lmak ile vazifelendirilmi~tir.o-artlk geCti.' ". hurcunun. YUIlUs'unah~ getirdigini. Ulu ki~i huzuruna bo~ elle vanlroliZ. der. Klr~ehir'e yakm SulucakarahOyiik'· te Hacl Be~ta~ . bugday nu ister.araftndan destanla~tmlrm~trr.pekiyi der. Tapduk Emre'ye gidip'dervi~i olur. ~ocukkenmektebe gitroi~. Yunus'un toreye uygun.6~ca kurroasl bu fikrin delilleriar. eger himmet alsaydtm bugdaYlda bulurdum.~ts~ lam ilimlerinibildigini de kendisi anlatroaktadtr. sen banahimmet ver.A~ka gelicek gordiim bi!' uzun hece imis. Yolda. Zebur ve Tevrat gibi dort roukaddes kitablokuyup anladtguugosterroektedir.zlm. beyiti~Yunus Erore'nin Kur'an. Hacl Bekta~. AYJ:'l~ tefsir. bir dervi~ ile ona haber salar. Yunus da 0 pire varroaya karar verir.oylece gitmi~. himmet roi? Zavalli Yunus. Elif okuduk otiirii Pazar eyledik goturii YaratIlnu~l ho~ gordiik Yarat. Krrkytl odun~eker. nun bile egrisi giremez. Digerdervi~ler onun hizmetini: ihlaslm. -Soron 6akahrn. tncil. bugdayt bo~altsmlar.. Koyiinde ~if~ilik yaptlgl Ylllardan birinde bir klthk olmu~. bana bugday l8. hocasm8.sikedebiyata g~roi~ a~lklar· dan bahsetroesi. Hacl Bekta~. " b '" DEBTANi· HA YA TI: S8rohnf ve Ozlii~leri ile yiizytllarca Tiirlonilletinin fikir ve his hayabm etkileroi~olan YUBUS mre'nin hayatl halk E t. heybesinin aldtA't adar bugday veri:rler. Bu krrk ytlicinde tekkeye bir tek egri odun getirroez. hadis vb. gottirecek degerli bir ~eyiyok YolA da ah~ toplanu~ HaclBekta~ dergAhli~in. roa oyle yoksul ki. diye dii~iiniirve geri doner. iiromi degll. k Yunus yola koyulur.heybesine doldurrou~.bir turIii alfabey~ donroe~. der. Onunla ilgili efsaneler ~oyletizet1Emebilir: ' '" Yunus. aruz veznini devrinin ~airl. HaclBektalj'a. $eyhinin ktZlm seviyor da .amndan ottirii deyip okuhl blraknu~tlr. diye cevap verir. ziyaret dileginde oldugunu Hacl Bekta~'a. saroirol davram~l Hacl Bekta~'l duygularidmr.karm doyurroaz. VeIladh \)ir pir oldugunu.erinegore olduk~a ba~anh olarak kullanroasl~ Arap~ave Farsca isiro ve slfat tamlamaUmm kusur. diye dii~iinroti~. git nasibini ondan al.asmdasaytlabilir.iyi tahsil gOrmiilj ir ljairdir.der.biz 0 ' ihsamn anahtanm Tapduk Erore'ye verdik.mi kl8. ben hirometi ne yapacaA'tm. Bir glin hecelerken. yoldan gelenilleline baklhr. Sebebini soranlara. Miiritler. Dort kitabm manaSlDokudum hasIl ettim .Mecnun~Hiisrev ve $irin gibi tsl8. Yunus. KlsacaSlYunus.

onun i~in canla baf?la hizmet ediyor diye yoruinlarlar, nslldaf?Irlar.Dedikodular f?eyhin kula~na gidince, yalanclhktan kurtarmak ~inluzlm Yunus'aniklihlar. Fakat Yunus, ben f?eyhimin klzlna lliylk degilim, diye omrunun sonuna kadar bu luza dokunll:1az~ Yunusbu tekkedebir ttirlu feyze erif?emedigini dUf?unup cam slkllffilf? ve derglihtan ka~ffilf? Yolda kendi gibiiki dervif?e rastlaffilf?; onlarla arkadaf? olmuf? Yemek vakti gelince devrif?lerden biriduli etmif?, Tann onlara gayb aleminden bir sofraindirm4;, yemif?ler. ikinci ogundediger dervif?in duasl ile sofra gonderilmif? Slra Yunus'a gelince, "Allah'lm, bende feyz yok, beni utandlrma, yuzumu kara ~lkarma, bunlar kimin yii.zu suyu hurmetinesenden yemek istedHerse lutfet, 0 zatm hurmetine yemek gonder, demif? Bu defa, her zalnankinden daha fazla yemek gehnif? Ertesi gUn dervif?ler Yunus Emre'ye, kimin hurmetine dua ettin, soyle, diye lsrarla sormuf?lar. Yunus, once siz soyleyin, sonra ben, demif? Dervif?ler, biz Tapduk Emre'nin dervi~i Yunus'unyuzu suyu htirmetine dua etmif?tik, derler. Yunus irkilmif?,feyze erdigini, Tanrl katmda itiban oldugunu, fakat kendisinin kendisini bHemedigini anlaffilf? Dervif?lerden aynup 'l'apduk Emre'nin tekkesine donmuf? Sabah, tan yeria.tarken ana baclyl (f?eyhinin kansml) bulup kendisini affettirmesini rica etmif? Ana bacl, Yunus'a, "Sen kaplmn ef?igine yat, bHirsin f?eyhin gozu gormez, sabah namazma~1karken ayagl sana dokunur, bu kim diye bana sorar; ben de, Yunus, derim; bizim Yunus mu diye sorarsa bil ki gonlunden ~lkmaffilf?Sm; hemen ..ayaklanna kapan ve af· dile. Yok eger, hangi Yunus, derse, 0 zalnan anla ki gonlunden ~1kffilf?Sm; rtlk a ~lire yok demif? .Yunus, ana bacmm dedigi ltibi yapffilf? Tapduk,bizim Yunus mu, .deyince, Yunus iki gozu iki ~e§me.,ayaklanna kapanffilf? Seyhi onu affetmi~, fakat, kendi mertebeni ogrimmeden bima inanmadm, ljimdi camm vermen gerek, asliffilataca~m, arkasmdan git, nereye dUf?erse orada Allah'a kavulj deyip aslislmatffilf?Asa, Yunus'un dogdugu yer olan Sankoy'e du~muf? Yumis, koyune gidip tevekkulile ba~lm topragakoymuf? ve Tann'ya kavuf?mu~. SANATI: Yunus Emre, sanatlm hallun hizmet ve faydasma vermif?, halka kendi dili ile hitabetmif?, ifadesi en zor duyguve dUf?unceleri yine halk dili He halka Hetmif?tir. XIII-XIV'uncu yuzyillarda, Anadolu'da, Bat! Turk~esi yazl dilinin dolrnsunda ve gelif?mesinde YunusEmre de muhim roloynaffilf?tlr. Ttirk~'yi son cJ.erecedegtizel kullanmllj, i~lemi~ ve geli~tirmif?tir. On\U1 f?iirlerinde en gtizel, en saf Turk~e ile ka~llaf?mz.Bu dilXIII-XIWunci.i aSlr Turk- isllim medeniyetinin zenginligini aksettiren milli bir dildir. Yunus, f?iirleri ile sadece kendi duygu, dUf?unce vehaylillerini iletmemif?,Turklugun seciye ve ahlliklm da cihanaduyurarak milletinin tercumam olmuf?tur. if?te bu sebeplerden dolaYl her Turk onun eserlerinde kendisini, kendi dilini, kendi i~ dunyaslmbulmuf?, Yunus Emre aSlrlarca sevilerek okunmu~tur.

Yunus, bir tasavvuf ~airidir. Onu anlamak i~intasavvufun ne oldu~· nu da bilmekte fayda var<ilr.Tasavvuf, "ziihd ve takva ile (ibadet ve dinin yasakladI~l ~eylerdenuzak durmakla) .rlihutemizlemek,kendi varh~m, Allah'm sevgisinde eritmek, kalbini dunya Heilgili ~eylerden bOo ~altlp sadece Tanrl'ya tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'm varh~nda ya~amak, onun butiin emirlerine uymak, yasaklanndan ka~mak ve bOylece. nsan i~in en buytik mutluluk olan Allah'm yUzUnugOrmeye i nail olup nzasma kavu~maktlr. Hazret-i Peygamber'in ve arkada~larimn ya~aYl~tarZl ve du~uneeleri, Kur'an-l Kerim'de bildirilenler tasav· vufun men~eini te~kil eder. Sahabe ve onlara tabi olanlann ruhlarma hakim olan Allah korkusu ve zuhd hareketi, giderek ~iddetlenmi~ve tasavvufa donu~mu~tiir. Ancak, ilk zahidlerde gortilen Allah korkusu ~uuru, daha sonrakHerde yerini Allah sevgisine blraknu~tlr. Tasavvuf, aym zamanda, Tann nedir,kimdir; k8.inatni~inyaratllnu~tlr gibi sorularl eevaplamaya ~ahf;lan du~unu~yoludur. Bu felsefenin bir en yaygm olam Vahdet-i Viicut felsefesidir. Vahdet-i Vueut'a (weut birli~i felsefesine)gore, kainatta Tanrl'dan ba~ka hi~bir ~ey ger~ek vuelida sahip de~ildir, her ~ey Tanrl'mn birer gortintusudur. Tek varhk olan Tann, aym zamanda tek gUzel,tek haylr menbmdIr. Tek ve ef;lsiz guzel olan Tanrl kendi giizelli~inigormek i~in evren olarak gortinmu~, (teeellietmi~)'dir. tnsan da onun bir gortintusudUr. tnsanda varhgm yam slrayokluk ozelli~ de vardlr.tnsan, kendi benli~ni,dunyaya olan ba~hh~ml yani yokluk un.surlanm. gidererek varhk unsurunu bulur, boyleee Tann'ya (a~kyolu ile)ulaf;llr. Ba~langJ~taferdi-dimbir hareket ~eklindegeli~entasavvuf, IX ve X'· uneu aSlrlarda ~ekillenmi~,ahl8.kve ibadetlere dair ozel nizamIar ortaya koyan bir okul haline gelmi~tir. X'uneu ve XI'inci aSlrlarda tasav.vuf~ular.tarikatler haIinde te~kilatlandllar. TUrk d1inyU1.bu zumre mensuplanm daha XI'inei aSlrda tanlnu~, tasavvuf ve tarikatlar TUrkler arasmda da yayllnu~tlr. Edebiyata da yanslyan bu inan~lar Ahmet Yesevi (XI'inci aSlr)Heilk usta propagandaelslm bulmu~tur. TUrk Tasavvuf Edebiyatl'nm Anadolu sahasmda en buyuk tistasl Yunus Emre olmu~tur. Tasavvufun ineeliklerini anla~J1lrve samimi bir dil Heanlatan ~airimiz, HaMaf;lkm urpertHerintbizzat ya~anu~,bunu ~iirlerinde~ok ba~anh bir f;lekildeyansltnu~tlr: Benim gonliim, goziim a,ktan. doludur Dilim soyler yari, yiiziim suludur Senin 8fJkmdeniz, ben bir bahClk Bahksudan ~lk8a hemen oUidiir.

•••

Yar yuregim yar, gor ki neler var Bu balk i~inde bize guler var ButUn L.1utasavv1flar gibi 0 da Allah', sevmi~, Cumle yaratdnu,a bir goz He bakmayan Ser'in evliyaslysa bakikatte asidir. diyerek, Allab'm yarattlgl ber insana bir goz ile bakaeak, Yaratdml~l bo~ gorduk, yaratamndan otiiro diyebileeek olgunluga eri~mi§ltir. Hayat, tUUm, k&nat, varhk, yokluk, du.ny8nm fanlli~ gibi hususlarlyine tasavvufun ~er~evesi i~inde ele a1ml§l,gOrU§Jlerini en sade: en gUzel §lekliyIe anlatID1§1tlr. YunusEmre bir halk §lairi degildir, halkm §lamOlr. Halktan ve hayattan aynlmaY1~, balk dill ile soyleyi§l onu halkm §lairi yapIn1~tlr. Yunan sadeee Tiirkiye'ae degil butu.n TUrk diinyiiSmda sevilmi" okunmu§l, §liirleri bestelenmi§l, Anadolu'da onun adma pek ~ok yerde amt-mezarlar yapl1ml§l, hatta ba§lka Yunus'lara ait mezarlar bile buna mal edilmi§ltir. Vefatmdan sonra yediyuz yil ge~mi§l olmasma ragmen unutulmaID1§l, unu dunyaya yaY11ml§ltlr. 0, Tiirk edebiyatlmn en buyiik §lairlerindendir. . ESERLERt: Yunus Emre'nin RisiUettu'n-Nushiyye veDivan oimak iizere iki eseri billnmektedir. Risaletii'n-Nushiyye ruh, akil, nefis, ofke, sablr, kanaat,cimrilik vb. gibi konulan tasavvufa gore a~lklayan, ogut veren, ahlaki- tasavvufi bir mesnevidir. 562 beyitten meydana gelmi§ltir. Batl Tiirk~esi ile yaz,lan ilk divan Yunus Emre'ye aittir. Bu .eserin pek ~okel yazmaslve ta§llamasl nushalarl varmr. Yeni yazl ile de defalarea basl1ml§ltlr. Aneak, bu baskI ve yazm.alann ~oguna, ismi Yunus olan ba§lka §lairler (KAtipzade Yunus, A§llk Yunus vs.) ile A§lIk Pa§la, Sait emre vs. gibi §lairlerin de §liirlerikan§lIn1§ltrr. Yapllanaylklamalar sonunda Yunus Emre'ye ait 330 eivannda iiliirtesbit edilmi§ltir. Bu §liirlerin ~ogu heee, 60 kadan da aruz ol~usii ile yazl1ml§ltlr. Aruz ile yazllan ~iirlerinde, ,ortadlin e§lit.saYlda bj)lunebilen kahplan s~ti~inden, beyitlere dOrtluk ahengi verilmi§l, bOylece milli zevk ya§latIlml§ltlr. Fakat onun en gUzel §liirleri heee vezni ile yazIlanlanmr.· Yunus Emre'nin eserlerinin en gUzel baskllanm Abdiilbaki Golpmarh ile Faruk K. Timurta§l yapIn1§ltlr. Elinizdeki kitapta bulunan §liirler am ge~en bilginlerin eserlerinden se~ilmi§l; orijinal dile, gfizelligi bozmayaeak §lekilde, yer yer mudahale edilmi§ltir. Aynea, ogreneiler ve diger gen~lerin Yunus Emre'yi kolayea aillayabilmelerini saglamak i~in her §liir ya§layan Tiirk~e ile nesre~evrilmi§ltir. Dr. Metin AKAR

20 Ekbn 1985- tstanbul

. neye muhtagtlr? 4. §imdisen nasll. 3 Boyle latif bezenerek boyle ~irin diizenerek Goniil Hakk'a uzayarak dilek denir neye muhtae. Tann'ya uzanarak neyi diler. gOnkO bu dOnya olOmlOdOr. yol boyunea gidiyordum. 1 1. Sana daha ku~ konmaml~. 6. nedir?(Boyle uzamaga gerek yok). Bir gOn sana da yokluk ula§lr.. Boyle latif boyle ~irin g3nliim eydiir birkae. zaman geger (ve) budaga ku§ (aneak) bir defa konar. Boyle ho§ bezenerek.kazankaynar.. GonOI.1 Gider idim ben yol sira yavlak uzaml~ bir agae. bOyleho§. 4 Agae. bOyle gOzel sOslenerek(ne yapmak istiyorsun?). kez konar Dahi sana ku~ konmaml~ ne giivercin ne hod diirrae. sa9 klzar. eksikligin ona gore yOz bin (oldugu hilde soru soruyorsun?) Kuru agaea yol (yordam) soruneaya kadar gezin (ve) yoluna devam et. 3. Yunus. fazlaea uzaml§. kanr devran doner ku~ budaga bir. dallann ate§e girer. ne gOverein. sOsten uzak ya§aYI§a) ge~. 5 . miskinlige (gosteri§tM. ne tura9 ku§u . Agag ya§lanlr. sir ae. Ben. Boyle uzamanlO anlalTl!. (Ustelik) bu. mOnasebetsizlik ni§amdlr. bu kadar tatli uzaml~ biragac (gordam)~ GonIOm(ona) birka~ Slra~(de~·(dedi) 2.Blr giin sana zevil ere yiice kaddin Ine yere Budaklarm oda gire kaynaya kazan klza sa~ 6 YOnus imdi sen bir nice eksikligiin yUzbin anca Kuru agaca yol sorunca teferri.iinkii bu diinya fanidiir Bufodulluk ni~Amdlr gel beri mlskinlige gee. 2 Boyle uzamak ne manadlr e.iclen yoluna gee. (sen neye yararslO?) 5. gel beri. uzun boyun yere iner.

imle olmi.ecelin dma erememi~.(Kiminin) vOcudu cehenneme do~mo~.Iuruyor. heybetine baktlm. .gormez misin.:ibize gelmi~ c:. 8 .ige sardml§ yatar 13 Yunus gerc.Hakk'a ula§ml§ canlan Gormez misinsen bunlannoYbet bize gelmi§ yatar 11 Esilmi§inci di§leri doki. Tann'nrn buyruguna uyup Isiak yerde yatlyor.i§mi. . nice yigit mura- 9. 10. yatlyor.i§ sansac.tela~lannln hepsi bitmi~.ilmi.elerin bagrm deler $01 utaclk ni-reste.i§ yatar 9 Yemi§ kurd ku§ bunu keler nic. san sagIan dokOlmO~.Sabahva\5.GozOnOnkarasl gitmi~ (yapmaga) duracak hig i~i yok. Sen bunlan. 11.ti mezarhga vardlm. Bunu kurt kU~ yemi~. i§i yokdurdurasl Keten bezininpiresi·si.inUn karaslhic.ler gUl gibice yatar 10 Duzaga di. gergek a~lk isen dOnyaya gOzelgorOnmege(dOnyaYI sevmege) ugra~ma.lan Kamu bitmi§ te§Yi§leri emr i. bOton (halkl) olmO~ yatlyorgordOm. kefenbezinin pargasl (da) kemige sanlml~yatlyor.inci di~leri dokOlmO~. 2 7. .ek i§lk isen mUlke suret bezemegil MUlke suret bezeyenler kara toprak olml§ yatar. 12.-Bull/at OkulDestek Ansi~lopedisi -------EDEBiVAT-- 7 Sabahm sinleye yarchm gordi. (kiminin) can Ian Tann'ya ula~ml~.i§ yatar Her.Yunus. $u ufaclk yeni yetme gocuklar gOI gibi solmu~ yatlYQr.Bunlann yanlna vardlm. kertenkele gogsOnO deliyor. omrOnO(canlnl) kaybetmi~ yatlyor.i§ tenleri. Her biri bigare olmu~. Slr.i. (zira)dOnyaya'gOzel gorOnmege 9all~anlar toprak olmu~ yatlyor.nemdeermi§ yatar 12 Gitmi§ gozi.biri bic.ini. 13.imci.ire olmu§ omriin yaYI kllml§yatar 8 Yard 1m bunlann katma bakdlm egel heybetine Nice yigit muridmaerememi§ olmi.

($imdi). mOlkO? Hepsini terketmi~.en. (Can i1e ten) oyle ki dost olmu~tu. Bu (haber) yalan yanh~ ve de· dikodu degil (gergek). bulahm diyerek Y(inus eydUr mlskin olan Hakk'. kolsuz gomlek giydi gidiyor. 19. (amaomOr) kadehi doldu (vadesi yetti) gidi· yor. bedenin sakallna gOldO gidi· yor. all~ veril} yapardl. 0 padi~ah (Tann) huzQ· runa hemen hareket etti. Hani onun mall. 17. gider o 17 Oyle ki'dost olmu~idi 0 Ifjler diiziilmifj idl Belli bilin can suretln sakahna giildii glder 18 Eyler idl sat! pazar blr pul i~ln gene bozar Olmu$ bu diinya (den)bizar yenslz gomlek giydigider 19 Bini dogar binl gider buyruk boyle geldl meger KI ola dUnyaya. bedeni terk ederse. giderse. (Tann'dan) emir boylegeldigi igin. . acaip degil (acaip karl}llamama· 11). ($imdi) iyice bilin ki can. ciimleslnl pAdi'fah dergAhma hemen ame'-ald. seitgiliden haber geldi (de) gidiyor. ne sebep buldu da gidiYor. (dostluk ile i1gili) il}ler yoluna ko· nulmu~tu. DOnyaya doyan var ml.($u). . 16. (Can).seninim derk. suretinden (bedenden) n13 t>'(jO da gidiyor. bini olOr. Daima. pir pur igin (anlal}maYI yeniden bozar(dl). canlara sorallm. . 15. bunda buldu gider 3 14. doyar peymanesl doldu gider 20 Erte gece soyle~lrler Hakk'. gidiyor. (insanlann) bini dogar. 18. Gelin.14 Geliin sorahm canlara surelinden n'oldu gider DUn gUn seninlm der Iken sebep neyl buldu gider 15 Aceb degil glder ise suretl terk eder ise Yanlt~ yalan gaybet degil dostdan haber geldl glder 16 Kant onun miilk ii malt terk eylemi. bu dOnyadan bezmil}.

~ider bikik~lllsldegii 28 Vunus gozun goriirken yarag\Jn eyle bugun Gelmed. .lnde bunlar olesl degn 27 Varaltl Hak diinyayfPeygamber dostluguna Diinx~y.9"I/'.Mlnl eri=-~Iklar'bu yolda (donyMa) ozonto dlJymayacak. 25 (:e.b-I HAl. gidenler gerigelmez. Testinic.n... Tann'YI bulahm. 25. . bin YII (yerinde) dursa da kendi kendinedolamayacaktlr.adlr $Imayasm SIr9a $mdlktan sonra biitiin olasl degi!.i ona varan ger! gelesl deglt 4 21. Yunus der ki.melerden bardagmdoldunnadan korisen Bin yll and a durursa kendidolasl.. _ 23. Sevgilinin kalbini (gOnIOnO)sakm. OlOr iseten c>ler. 21 Mana eri bu yolda mellil oiasl deQiI Mana duyan goniiller hergiz olesi degil 22 Ten fanidir can olmez gldenler gene gelmez Oliir ise ten oliircanlar olesi degil 23 Gevher seven goniiller yUzbin yol eder ise Hak'dan nasip oIma~ hasip oiasl degil 24 Sakmgll.yit I~iler Bu bir kac.Ten OIOmiOdor.. benliginden gegen Tann'YI bu dOnyadabuldu gidiyor. diyerek konu~urlar. 24.:~~melerden doldurmadan(bir kenara) koyari. Manl duyan (a~lk olan) gOnOller asia Olmeyecek.sen. klrmayasln. MOeevher (veya Oz) seven gOnolier yOz bin yol izlese (de) Tann'dan kIsmet olmazsa (onu) elde edemeyecek. Varin gonliin $Irc.2O.ul~y"s A. giin ic. 0 camdlr. eam kml· . . canlar Olmeyecek. . dlktan soma bOtOnolmayaeaktlr. 22.degii 26 $u Hlzlr'la.Sabah ak~am.. can Olmez.

Oraya varan (geri) gelmedi.§ kara topraga §u nazik tenleri gordum 30 Curumu§ toprak ic.zda dillerigordum 33 Kimisi zevk u i$rette kimi sAz u be. (Boyle oldugu Mlde. (Orada) kara topraga kan~ml~ ~u nazik bedenleri gordOm. onlar klyamete kadar 01meyecekler. dOnyaYIPeygamber rattl..26. 27.§ kefenleri gordum 31 y. (Hz. kimse 0 28.~u Hlzlr ile Ilyas. 30. Sabahleyin gezmege9lktlm.§ damar akm.§lamaz olmu§ Bar tutmu§ soylemez olmufj ag.§ ne du§var"halleri gordum 32Yaylalar yaylamaz olmu§ k. kalmayacak.kan tiitunleri gordiim 37 Yunus bunu kanda gordu geliip bize hab'er virdi Akhm yard. DOnyaya gelen gider. bilim §a§tt nitekim §unlan gordum 5 29. VOCl)t toprak i9inde 90rOmO~.k. " 5 29 Teferruc eyleye vard. Damar bo!?anml~. boynun buranlan gordum 36 Kimi zari k. mezarlan gordOm. (bununla) batml!? kefenleri gordOm.AreUe Kimi bela vu mihnette dun" olmu§ gunler!. mezarda gizliceyatlyor.re ten sin ic. ebedi hayat suyu i9ti1er. 0 15 .hp aglar zebaniler cantn daglar Tutu§inu§ sinleri oda c. Muhammed)'in sevgisi ugruna yada oldO).§ Anasma kusupgitmi.m sabahm sinleri gordum Kam}m. bugon hazlrhgml yap.§ kan batm. gozon gorurken.§lalar k. kan akml!?.Tann.inde yatar pinhan Bo§ahm.§ sinleri dolmu§ hep evleri harab olmu§ Kamu endi§eden kalm.lm. Yunus.gordum 34Sogulmu§ §ol kara gozler belirsiz olmu§ay yuzler Kara topragm altmda gUl deren elleri gordum 35 Kimisi boynunu egmi§ tenini topraga salm. geri gelmeyecek.

Aglzdli.2 Ey bic. Kimi zevk' ve eglencede. azabtan kurtulam dive '. 36.. soylemez olmu:? dilleri gordOm . Annesine kOsOp giden ve boynunu egenlerinzavalh hallerinigordOm.Yunus. kimi saz ve mOjdelerde. Mezarlan Ylkllml:? (toprak) dolmu:?. 32. 33. ~u kara gozlerin feri tOkenmi:?. Kimi inleyipaglar. gUl toplayan eller(in haHni) gordOm. gOmde akhm (balil1mdan) gitti..(bu dOnyada) ettigimi bulurum diye (korkuyorum). pas tutmulil. 34.OldOgomeJasalanmam. kl:?lalar kl:?lamaz olmul1(lar). bunu gordOgO zaman geldi bizehaberverdi.. 35.um n'idem. ne gog halleri gordOm .are miskin Yunus gilnahm erokn'eyleyesin Slgmdlm 01 Allah'una dedi hem alv edem dive 38.31.eden deli olmu. OldUgUme kaymnazam eUigimi bulam dive 39 Birgiln gorUnilr gozilme ayblrn vuru~uryilzilme Endi.lemedint. mezarlan ate:?e tutulilmulil.ler korkanm ben ()lem diVe ". Bunlan gordO- . Ey arkada:?larr ey karde:?ler. .ay yOzlerce belirsiz olmu:?Kara topragJn altlnda. evletLhep harabo~mu:? HeLge:?it dO:?unceden uzakla:?ml§. Yaylalar yay. ben olOrOm diye korkuyorum. zebaniler (onlann) camm daglar.sem onakulluk kllayldim Aglayaydlm bu dilnyada yann orda gillem dive 41 Hemen geldim bu .lamaz olmu§(~ar). ~imdi dOn olmulil'o gOnleri gordOm (dO~OndOm). 37. kimi bela ve zahmette gonierini gegiriyorlardl. Kimisi boynunu egmi:?. ben ne kllam dive 40 Eger ger~ek kul irni.dilnyaya nelsime kuUukeyleyi iyi arnel i. bilgim lila:?tl.6 38 Ey yg~hler'ey karde. vOcOdunutopraga sahvermi~. glkan cjumanlan gordOm.

bnome vatan sevgisi dO~tO. 44. Oraya va· ran hemen kallr. dive diye gideyim.bUlbUl olam otem he. $u tahtadan .gUl olam dilm a9dam gul olam Dost baganda . (bundan d. hey dost. (0 zaman) n~ edeyim.m dive (korkuyorum).tli onume hubbU'1 vatan gldem hey dost dlye dlye Anda varan kaltr heman kalam hey dost dlye dlye 44 Gele '01 Azriil tuta assl kllmaz ana ata Blnem '01 aga9tan ata gldem hey dost dlye dlye 45 Halvetlerde me. dive diye kalaYlm.olaYI korkuyorum). . "af· fedeyim" dedi diye Allah'lma slgmd.Bahri olup dost g61Une dalam hey dost dlye dive 7 43. 42.39. gOzOme gOrOnOr. kor· kuyorum) . (bundan dolay. on allm bezl kefen ideler egnlme Dokem. 41. 43 Du.O'ria k. gOnahtn ~ok ne yapacaksm? Hem 0. gOn aYlb. Ey zaval".Aym ~ekilde. Sir.oi dijnyi donlann glyem heY'dost dlye dlye 47 Mecnun olarak yuruyem yuce daglan biiruyem Mum olubam eriyem yanam hey dost dlye dive 48 Gunler gege YII gevrile ustume slnlem obrula Ten 9UrUye topra~ ola tozam hey dost dlye dlye 49 Yunus Emre var yoluna munkirler glrmez yoluna . ne yapay. Hey dost. bu dOnyaya nefsime kulluk eylemeye (mi) geldim. Eger ger~ek kulimi~sem.$u Azrailgelip tuttugu zaman ana baba faydaetmez. ata (ta~buta) bineyim ve hey dost.y dost dive dlye 46 $01 bir be. azaptan kurtulaYlm dive iyi i~ (de) i~lemedim.HWPyOz(}me vuruldugu (an).m. diye dive gideyim. bi~re Yunus. yann orada galevim dive bu dOnyAda aglasaydlm.(bu) du· '~Onceden deli olmu~um.ulluketseydim. 40.

diye diye dalaYlm 50 Geldl ge~tl CSmrumbenlm $01 yel eslp ge~ml$ gibi Hele bana $CSyle (geldl) $01 gCSz aC.". diye diye tozaYlm.ml!} gibi 53 Bu dunyada blr nesneye yanar i~im goynur ozum Yiglt iken CSlenleregCSk eklni biC. . yoluna var.lkaglde katesden kU$ uc. . 46. OstOmde(ki) mezanm oyula (gOke). diye diye Oteyim. Hele bana (bu\~ore) bir gOz aglp yummu$ gibi geldi. Benim OmrOm. hey dost. Yunus Emre.mu$ gibl 52 MlsklnAdem ogla". Mum olarak eriyeyim.ler eklnclye Kimi biter kimi yeter yere tohum sac. dost bi!lQuida bOlbOI olaylm. hey dost diye diye gideyim. 47. vOcut gOrOye.in (ola) C. ~ube~-on ar~m bezi be· denime kefeneyleyeler de. Yalnlzhklarda me~gul olaYlm. 48.mi!} gibi 54 Bir hastaya Yard. hey dost. Balik olup dost gOIOne.lpyummu$ gibi 51 I$bu sCSze· Haktamktlr bu can govdeye kpnuktur Birgi. $u dOnyA elbiselerini (OstOmden) dOkeyim. toprak ola. 49. benzetmi." ic. hey dost. yOce daglan bOrOyeyim. ~Oyle yel esmi~ gibi geldi gegti. d~ima agllan gOI olayllll. Yillar done. GOnler gege.mi!} gibi 55 Blr miskini gCSrduliise bir esklce verdin ise Yann orda sana gele Hak !}arab. hey dost.mi!} gibi 56 VOnus Emre budunyAda lki ki$i kalarderterMeger Hlzlr Ilyas ola Ab-I Hayat i~mi!} gibl 8 50." Ic." ise bir ic. inkArcllarsenin yoluna girmez. Mecnun olarak yOrOyeyim.lm su verdin ise Yann orda kar!}1 gele Hak !}arab. diye diye yanaylm.45.

53. bu dOnyada iki ki~i kallr derler.r ile llyas.kafesten ku~ ugmu~ gibi g. ozOm aCIr. Su can govdeye konuktur. 56.Zavalll insanoglunu ekinciye benzetmi~ler.1 57 Sana ibret gerek ise gel goresin bu sinleri Ger ta$ isen eriyes. Su dOnyada bir ~eye. oIOr). kimi biter (dogar). [Halk rivayetlerine gore.r. Sir hastaya (ziyaret igin) vardlysan. HizJr i1e llyas Peygamber.(bunlar) ebed. Tann ~arabl igmi~ gibi kar~Jna gelir. Yunus Emre. olomsozlOk suyunu bulup igmi~ler. bir yudum su verdiysen (obOr dOnyadayyann orada.in baklp gOricekbunlan 58 ~unlar ki ~oktur mal/an gar nice oldu halleri Sonucu bir gomlek giymi§ onun da yoktur yenleri 59 KaOi mUlke benim diyen ko§k 0 saray begenmeyen ~imdi bir evde yatarlar ta§larolml§ ustunleri 60 Hani 0 ljirin sOzliiler hani 0 gUne§ yiizlUler ~oyle gayib olmu§ bunlar hi~belirmez ni§anlarl 61 Bunlar bir vakt begler idikaplcJlar Gel §imdi gar bilmeyesin korlar idi beg kangldur ya kullan 62 Ne kapi vardlr giresi ne yemek vardlr yiyesi Ne 1§lk vardlr goresi dun .olmu§tur gundOzleri 63. hayat suyu ieen Hlz. yann orada (obOr dOnyada) Tann ~arab. Sfr zavaillyl (bir dervi~i) gordOgOnde. 55. yere tohum sagml~ gibi. 52. igmi~gesine kar~Jna gelir. Sir gOn olur. Birgun senin dahi YOnus benim dediklerin Seni dahi boyleede nitekimetti bunhm kala . geng ya~ta olerek gok ekini bigmi~ gibi (topraga dO~enlere) igim yanar. olOmsOzlOge kavu~mu~lard.r.kargider.r. kimi yeter (olgunla~lr.t. bir eski elbise verdiysen.51. 54. Su soze Tann tamkt.

62. 66 Gozlerim goge slizlildli camm goglisten lizlildli Dilim tetigi bozuldu Allah sana sundum elim 67 U. Nitekim. Ne gormek iginl~tk var.medenkaldl Allah sana sundum ~Ii.Ne girecek kaplSt var. halleri ne oldu.Yunus. 63. 60.Sana ibret gerek ise ~u mezarlan gel(ip) goresin. ko~k ve saray begenmeyen? ~imdi bir evde yatlyorlar. onun da kollan yoktur. 61. 59. biC. (kapllanna)kaplcllar korlar idLGel ~imdi gor. Hani mOlke "benim" diyen. 58. ne yiyecek yemek var.!. .HaI1i 0 tatlt sozlOler? Hani 0 gone~ yOzlOler? Bunlar oyle kaybolmu~ (ki) izleri hig belli degil. Allah sana sundum elim 69 Geldi salacam sarthr dort yana sala verllir II namazlma derilir Allah sana sundum elim 70 Safacaml gotilrdliler makbereme yetirdiler Halka of up oturdular Allah sana sundum elim .Bunlar bir zamanlar beyler idi. bir gOn senin de benim dediklerin (bu donyMa) kallr. gor. Sonunda bir goml~k giymi~. Ostlerinde de ta~lar var.9 57.i1di efen donum Hazrete yontefdimyonlim k Acep nice ola hillim Allah sana sundum elim 68 Vurdular suyum Ihdl kavim karde. gOndOzleri gece olmu~tur. seni de boyle eder. bunlan eden. 64 Sensin kerim sensin rahim Alah sana sundumelim Senden artlk yoktur emim Allah sana sundum elim 65 Ecel geldi vade erdi bu omrlim kadehi doldu Kimdir ki ic. bey hangisidir veya kullan (hangisidir)bilemeyeceksin. . eger ta~isen (bile)eriyesil1. Baktp bunlan goronce.~unlar ki mallan gok idi. climle geldi Esen kalst" kavim karde. 10.

66. Tann'm (bu anda bana yardim et) sana elimiagtlm.I~tel kefen olacakelbisem blC.. Tabutum geldi. Eller namazlml kllmak igintoplanlyor.tlm.lim ne olaeak? Tanrl'm (bu anda bana ac. 65. (bana yardlmet). dort yanda selA veriliyor. 69.meden kalan var m. 68. (bana'ac. (buanda) Tann'm sana elimi ac..-----~iiR-c~"~e§tiler ustume toprak elitiler Hep koyubaOi ka(:hlar Allah sana sundum eJim 72 Yedi tamu sekiz u(:mak herbirinin vardlr yolu Herbir yolda yuzbin ~arlil Allah sana sundum eJim 73 Geldi Munkerile Nekir herbirisi sordu bir dil i1ahi sen cevap vergil Allah sana sundum elim 74 Gorun acepoldu zaman gonUlden eyleyin figan OlOr (:u~ anadan dogan Allah sana sundum elim 75 Yunus tap uzat busozu Allah'ma tutgll yuzu Didardanaylrma bizi Allah sana sundum eiim 10 64.cantm gogsOmden sokOldO. (I~te bu anda). onOmO Tam'I'yadondOrdOm. Tann'm sana elimi agtlm.. mezanma ula~hrdllar.Tabutumu gotOrdOler.) elimi sana ac. 0 (olOm ~erbetinj) h. en bagl~laYlc. sanhyor. bu omrOmOn kadehi doldu. suyumilld'. banayardlm et. (Bu anda).).Gozlerimgog-e (dogru) sOzOldO. Ecel geldi. . (0 Y zaman) acaba M.m. 70. Tann'm sana el.. sen en merhametli olansm. Bu anda) Tann'msana elimi agtlm. Tann'm salla elimi agt. (Mezanmm etraf'na) halka olup(dua etmek igin)oturdular.sm.) 67. Tann'm sana elimi agtlm (beni bagl~la. Senden ba~ka gArem yoktur. ya~ama sOresi sona erdi..i1di. Sen. Bu kimseier sag. esen katsmlar(ben gidiyorum.? (Herkes olecek). dilim harekettenkald! (soylemez oldu).kavim karde~ hep toplandl.(Ate~e) koydular.m.tlm (bana aCI).imi agt.

73.klannda. sekiz Cennet. MOnker ile Nekir (adlt sorgu melekleri) geldi. Anadan dogan (muhakkak) OIOr.m et). YOzOnO Allah'a gevir.klann can Ian olomsOzdOr). 0 zaman sen cevap ver(meme yard. Her birlnin yolu vardlr. Bu cihanda kimse ebed! olarak yOlunu I<.Tann'm.. (yard. Cenazemin kefeninin ipleri ~OzOldOgonde. can lara ezel ebed olmayacak Gum·rih olup bu cihanda kimse bikikalmayacak 77 Bir dona kanbula.~. elimi sana agtlm.lcak yumaymca mismi. beni yalnlz blraklp ka~tlklannda. 77.irubeni dUru.kla bili. gOrOn.mc. Tann'm sana elimi agtlm (bana yardlm et). . (yardlm et). 75. . Tann'm. bu sOzO yeterince uzat (klsa kes). OstOme toprak eljlp att. yOzOnOn gOzelliginden bizl ay. Yedi Cehennem. Bir elbiseye kan bula~t.rma.. (Tasa~vufgular.. her bir yolda yOzbin garlj' (~aljlrtici manzaralar) . 72. Allah'lm. hep birlikte. Tann'm sana elimi agtlm.in Hakk'a ver GonUl gozi gormeyince hicrba§ gozu gormeyecek 11 76. 74.en Erdenhimmet olmay!nca omur gecrer yunmayacak 80 Ylinus imdisen Hakk'a er dun ugun gonli.m et).Aljk ile tanlljlk olan canlara ezelve ebet olmayacak(yania. I~ten gelerek feryAd edin. ' 76 A. elimi agtlm (0 za· man bana yard.kamaymca temiz olmaz.. Zaman acalp oldu. her biri bir dil ile (soru) sordu. ise y. Yunus.71. GonUI pisi Ylkanmaymca da namaz kllmak uygun olmaz. 01).an dev. na- .aybedip kalmayacak. Tann'm sana elimi agtlm.1 olmaz GonUl pisi yunmaymca namaz reviolmayacak 78 GonOlpisln yUd~n iS8 klbr Q klnl kodun ise Ikrir butlin olmaymca erden nazar olmayacak 79 Murdar dunyiya bula.

izi. (yani) kibir ve kini blraktl isen (de.yOzOm sulu (ya~ dolu)dur.Yunus.ena~k.iti. 82.- BulvarOkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT - ---~miYedenff&l9isetemizligini 9 i de ararlar).omOr gelier. Benim gonlom'. Dilim sevgiliyi sayler (Tann'YI zikreder).ini.A~kln ate~ine zlrh. dumanlml goren seher yeli sanlr. (onun igin kalbini temizle).imsuludur 82 Cd agacl gibi yanar vi. 83.ir bana herdem gele·dur 85 Seni sevenlerin ola ml akh Bir dem uslllYlsa her dem delidir 86 Yunus sen toprak 01 eren yo lunda Erenler menziliar~dan uludur 81.im a~ktan doludur Dilim soyler y~ri yi. bu pisliklenannrnadlkya.VOcQdum 6d agaci gibi yanar.GonOldeki (pis)ligi ylkadlysan. ~eyhe inanCllla dair) kabQI beyanl tam olmaymca ermi~ ki~inin sa· na meyli olmaz. Gece gOndOzgonlonO Tann'ya ver. sen ~imdi Tann'ya ula~. yeterli gormezler. Cokal ce~. ermi~ kimseden yardlm olmaz. (onon) oku gayet kes· 23 . bu yolda gayret ederek pis dOnyaya bula~an. Mal toplayarak. 81 Benim gonlUm gozi.gozom a~ktan (a~k ile) doludur." oduna doymez Oku canabatar kallyahdlr 84 Okurum ~ahlml kendi dilimce l?ahlm eydi. 80. kalp lemizli· 78. GonOlgozOAllah'l gormeyince ba~taki goz hili gormeyecek. sava~ elbisesi dayanmaz.imgorene seher yelidir 83. 79.iclidum Ti.

85. (Bunlar) bir an akllh iseler de. Degeri inci . 86. ." ay alnm gene aya verir sabak 90 Goren pervaneleyin niceoda du§mesin Gozlerinin bakl§1 can ahr iki--e. _--_--EDEBIYAT-- kin (sivri)dir. Ben kendidilimile $ah'lmm (Allah'lmm) adml gagmnm. bir bu tarafa bak. yOzonden pegeyi blrak.(Di~lerin ve agzm) otuz iki inciyi mercana dizmi~ gibi. sen (Tann'ya eri~enlerin) vellierin yo!una t?pra~ 01. aym on dordO mOSOn? 88.Seni sevenlerin akh olur mu? (ConkO a~lklar akll ile degil! qOnOI i1e hareket ederler). g~nkO onlann menzili (man en ula~tlklart rOtbe) Ar~ tan bile yOksektlr. YOZOn. 87 Kerem et bir beri bak nikab yuzunden bmik Aym on dordu musun balkmr yuz u yanak 88 Otuz iki mirvan mercAna dizmi§ gibi Klymeti durden olmu§ yara§lr incidenak 89 Sifatm anhgl bulgur u nohut gibi lki ka§. der. $ah'lm da bana her an geledur.lrak 91 ~§km zemzemesinden 8§lk. cana batar.yanagm papldlyor. her an delldlr (dl~ardan baklnca deli gibi gorOnOrler)._ BultJarOkulDestek A nsikloped is i.boynu zencirli Azadhk istemez (Ier)§oyle kalddartutsak 92 Kangl birnesneni ki dll nice §erh eylesin llihi sen beklegil yavuzgOzlerden Irak 93 Boynun geyik boymndan hi~ fark eyleyemedim Gumina veren beni kupeli iki kulak 94 Yunus Hak tecellisin senin yuzunde gordu Care yok aynlmaya ~unsende gorundu Hak 13 87.•. 84. Kerem et. Yunus.

ile. Yunus. sen koru.(Seni) gOren pervane (kelebek) gibi nasll olsun da (a~k) ate~ine dO~mesin? (Zira) gOzlerinin bakl~lcan alan iki ate~ gibi.uzvunu dil nasll anlatsm? Ilahi. (Yalnlz) beni kOpeli iki kulak ~Ophelendiriyor.urur Nice ciger pi. Sende Tann(n1n gOzelliQi) gOrOndO. sen koto gOzlerden onu uzak tut.k 96 Hem cefadlr hem safa Hamza'YI ath Kaf'a A'k iledir Mustafa devletli nesnedir a'k. Hangi bir .oynatlr Kayalarl soyletir kuvvetli nesnedir a.k 98 Kime kim a.itin iy yarenler klymetli nesnedir a.iki verir\ ka~m ay gibi: alnm hilale ders 90. send en aynlmaQa 9are yok. 91. 94. Boynunu.irir key odlu nesnedir 8$k 101 Miskin Yunus n'eylesin derdin kime soylesin Varsm dostu toylasm lezzetli nesnedir a.k 100 Akilleri .k vurdu ok gussa ile kaygl yok Feryad ile ahl c.er kul eyler gonullere yol eyler Sult~nlan kul eyler cur'etl.a"nr deryalara du. geyik boynundan hi9 farkedemedim. 95 I. 93. 89. 92.k Degmelere bitimez hurmetli nesnedir a.ok firkatli nesnedir a$k 99 Denizleri kaynatlr mevce gelir.k . YOton bulgur ve nohut glbnermZ. 97 Daga du. Tann tecellisini senin yOzOnde gordO. A~kmm ezgili sesinden a~lklar boynu incirli (deli gibi)dir.i nesnedir a. . anlatllan (di~lerinin) rengi inciden daha bey~. Boylece esir kaldllar (onlar hOrriyet istemezler).

Muhammed'e "Sen olmasaydtn gokleri yaratmazdlm" demi~tir. ' 96. (Sir kutsi hadise gore. oynatlr. aynhk aCISI veren bir nesnedit. ald. hem sefadlr. A~k devletli bir. Nicelerin i<. zira a~k le!zetli nesnedir. 99. (Halk inanl~tna gore Hz.r benl oldlireler killlim goge savuralar Topraglm orela c. ne ate~1i nesnedir a~k. Herkese kismet 01maz (yazllmaz). Misrada bu soze i~aret var). 98. periler ite sava~ml~tlr). a~k sebebiyle yaratllml~tlr. Sultanlan kul yapar bir cOretii nesnedi(a~k. hOrmetii nesnedir a~k. 97. Ey dostlar. orada cinler. Hamza'YI Kaf dagtna atan da odur. ama ahl. Muhammed) de. benden benl bana senl gerek senl Ben yananm dlinli glinli bana senl gerek senl 103 Ne varhga sevlnlrlm ne yoklugayerlnlrlm Atkin i1e avunurum bana senl gerek senl 104 Atkin it. kime ok vurdu ise onun kayglsl tasasl olmaz. feryadl <.(A~k) hem cefadlr. Allah sevgisi yoluna Kaf dagml a~ml~. (A~k) daga dO~erse (onu yakar) kOI eder.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT14 95.k1an oldlirlir atk denlzlne daldmr Teeelli i1e doldurur bana senl gerek senl 105 Atkin tarablndan 1gem meenun olup daga dlitem Sensln dlin li glinendltem bana senl gerek senl 106 Sufilera sohbet gerek ahilere ahretgerek Mecnun'lara Ley" gerek bana senl gerek senl 107 Eg. i~itin! A~k. Zavalh Yunus ne yaps In? Derdini kime soylesin? Gitsin. Akllli kimseleri ~a~lrtlr. A~k.' oyle 100. klymetli (bir) nesnedir. Hamza. Tann. A~k. sevgitiyi (a~k ite) aglrlasln. 101. Mustafa (yani Hz. Hz. (a~k) denizlerine daldtrlr. kayalan soyletir. nesnedir. dalgl'llandtrlp kuvvetli bir nesnedir a~k. gonOliere (gonOlden gonOle) yol yapar. 102 Atkll. Denizleri kaynatlr.ok olur.aglra bana senl gerek senl .ini yakar.

Eger beni oldOrOp kolomO goge savursalar. Tasavvufa inananlara soh bet gerek. Ben ge· ce gondOz (senin a§lkm ite) yananm.it ~eriat bir gemidir<hakikat deryasldlr . bana sen gereksin. sen. 104.sen gereksin. sen. 107. ne yokluktan dolay. 16 109 Soylerhemek hareisl soylemegin hasldir Soylemegin hare IS' gonullerin pasldlr 110 Gonullerin paSlnt ger sileyim der isen ~ol sozu $oylegil kimsozun hUlasasldlr '111 "Kuli'l-hak" dedi Calab sozu dogru desene Bugun yalan soyleyen erte utanasldlr 112 Ciimle yarahlml§a birgoz ite bakmayan ~er'in evliyaslysahakikatde asidir 113 ~eriat haberini . (a~km) senin sir ve kudretin i1e(a§llklann gonlOnO) doldurur. sen. sen.(bu and a bile topra· Qlmorada "Bana sen gereksin.15 102. Gece gOndoz dO§lOncem sensin. A§lkll'] §larabmdan igeyim. OZOIOyorum. 108. sen. sen" diye gagmr. A§lkm a§llklar OIdOror.erh ite eydem i. 103. iki ci· handa maksadlm (sensin).m Yunus'tur. Mecnun'lara Leyla gerek. bana sen gereksin.a§lk denizine daldmr. bana sen gereksin. 106. (A§lk) ate§lim gOnden gone artar. Bana sen gereklisin. bana (da) . (ben) sadece a§lkm ile avunuyorum. sen. Ne varllgaseviniyorum. ban a. deli olup daga dO§leyim. ahilere (fOtOvvet'ehli olanlara) obOr donya gerek. 105.sen gereksin. bana se'. Benim ad. (Tann'm) a§lkm beni benden aldl. sen. gereksin.

duo . 113. Biz iJim istiyoruz. Eger gonOllerin paslnl sileyim dersen.anasldlr 115 Bundan ic.sesidir 117 Evliya safa·nazar edeli giinden beri Hasll oldu Yunus'a her ne ki olasldlr 109. sozOdogru soylesene. (Tasavvufun prensiple· rinden biri de az konu~maktlr).yann utanacakhr. dinle. sozOen az ~ekli ile soy Ie. 117. Tanrlbize hoca. Tanrl.it eydeyin ey yar Hakikatin katiri . sert olunca tahta.k hod medre. hakikat denizinde yOzen gemidir. Soylemenin halisi. ~eriat mertebesinin evliyasl (derecesinde)dir. az konu~. 115. a~kda medresedir. (Hakika.k kitAbm okuruz C. Evliya. BOton yaratlklara bir goz i1e bakmayan (onIan e~it varllk olarak gormeyen). a~k kitablnl okuyoruz.t. 111.114 0 geminin tahtasl her nice muhkem olsa Deniz mevci katl olsa tahta u. Soylemek i~i de gonOllerin pasldlr. Ey arkada~! Bundan da ileri bir haber soyleyeyim de i~it: Hakikat . ~eriatln ne oldugunu (sana) a~lklayarak soyleyey. $eri· at. 114.~BugOn yalan soyleyen. "Dogru soyle"dedi.· 112.er'iri evliyasidlr 116 Biz tAlib-i ilmleriz a.0 geminin tahtasl ne kadar sag lam olsa (da)deniz(in) dalgasl .eri haber i. . 110. ~eriatilmine gore evJiya olsa bile.im. bize temiz nazar ite bakahdan beri Yunus'a ne oldu ise 01. hakikat mertebe· sinde olanlara gore asidir. par~alanacaktlr. soylememek i~idir (susmak konu~maktan iyi· dir). mertebesinin katiri.alab miiderris bize a. 116. ~eriatln tabirleri ile anlatllamaz).

mak'ta bugday yedi I§i Hak'dan bilenler §eytandan tutmayalar 123 $irin hulklareylegil Sohbetlerde Vunus'u tath sozler soylegil hergiz unutmayalar 17 118. (Eger) klymetini bilirsen (onunla birlikte oldugun) bu zaman nelere deger. Sevgili igin ball yaga ne diye katmamall. Ariflerin araslOda tasavvuf dO~Oncelerini anlatlp bilgig geginmemelL Madem ki sunye oz temizligi gerektir. 121.eriat tortsuz yagdlr tarikat Dost·ie. g6steri~ten uzakla~mak geregi anlatlIlyor). bilenler MOnde bilgiglik taslamamak.. (0 halde) a~ka riya katmamall. yerine getirmeli." bilmeze satmayalar 122 Miskin Adem yamldl Ue.1I ucunu tutup hie. (Susmak.. inal1maII). yahut bilenlerden dinle.--- ~ 118 Arifler ortaslndasufilik satmayalar COn sufiye ihlis oldu a.. 120. tarikat temiz. mumsuz (sOzOlmO§)bal gibidir. (Allah a~kl igin ~eriat ve tarikat bilgilerine inanmall.~ mahdlr). Zavalll Adem (peygamber) yamldl.. $eriat. 119.-. a~klnI samimi olarak ya~amak..~ ~_.in katmayalar 121 Klymetin duyar isen neylit deger i§budem Erenlerin minis.. Cennet'te bugday yedL (Bu) i~i(n) Tann'dan (oldugunu) bilenler ~eytandan (oldugunu) soy Iememeli. tortusuz yag gibidir. (ama) ermi~ kimselerin siriannI cahillere soylememelL 122. ikisi de birlikte ya~an.in ball yaga ne ie. Teslimiyetin ucunu tutup (~eyhe ve onun bilgisine teslim olup) sozo hig uzatmamall. . (0 ne soylerse dinleyip.:.. sozii uzatmayalar < < 120 Mumsuzbaldlr .ka riyi katmayalar 119 Va gel bildiginden Teslimin eyit yihud bilenlerden i. Va gel bildigin (bir ~ey)den bahset. 17 -<--~-~.

uytuk. 126. elhamdii IilIih 130 Dirfilli ptnarolduk irkildik Irmakolduk Aktlk denize dolduk taljtlk elhamdU Iillih 131 Tapduk'un tapusunda kul olduk kapisanda Yunus lTIiskin 9i9 idik piljtik elhamdU Iillih I. $u kudrefdenizini 125. iytik. elhamdO'lillah. kanatlandlk ku§ olduk.$u kar~lki daglan. 30 elhamdO'lillah. sagltk ve ho§luk ile a~tlk. . 124. elhamdO'lillah.123. > 128. halka Tapduk'un bilgilerini saytlk. elhamdO'lillah. tatll sozler sayle. 121. e~tik. 124 Hak'tan gelen ferbeti i9tik elhamdiilillih ~ol kudret denizini ge9tik elhamdu liII~h 125 ~ol karflki daglan meljeleri baglarl Saghk safihk i1e aljbk elhamdu Iillih 126 Kuru idik yalj olduk. ~u safi gonOllere. baglan. elhOmdO'lillah. birbirimize e§ olduk. Sohbetlerde Yunus'u da asia unutmamalt (unutmayacagln1ZI umanm). U9tuk elhamdu 11IIih 127 Vardlglmlz iIIere ljol safi goniiller8 Halka Tapduk minis. kanatlandlk kUlj olduk Birbirimize 8$ oIduk. Vardlglmlz i!lere.l'lillah. atlmlz egerlendi. Allah'tan gelen~erbeti geytik.(Ey okuyucu." 589t1kelhamclu Iillih 128 Beri gel banljahm yad isen bililjelim AlImlz egerlendi eftik elhamdii Iillah 129 lndik Rum'l klljladtk 90k hayr Uljer iljledik Ulj' bahar geldi geri g09tiik. ya§ olduk. me~eleri.Beri gel barl~ahm. yabanci isen bili~elim.Kuru idik. elhamdl. dinleyici!) GOzel davranl~larda bulun.

. kaplsmda kul old uk.· elhamdO'lillah.Taptuk'un huzurunda. DI~andan (ba~kalanndan) sormak yoluyla bulamadlm.. Tann'danula~Irml~. gok haylr ve ~eri~le-----dik. i~te bahar' geldi. 135.istedigimiermi~ ki~ide buldum. Ermi~ kimsenin yOzOnO gorerek Tann'YI buldum. ----. Hakkl buldum er yuzun gormek i1e Ere erdim erde buldum maksudum Bulamadlm tafradan sormak i1e Her yere baktlm ise er oturur GonlUn aldlm yuz yere surmek i1e Hak'dan erer turlu nasib canlara Olmaz imif Ki'be'ye varmak i1e bilmif 01 yol gekip ar(a)mak i1e 134 135 136 Ki'be senin efi9indir Bulamazsm 137 Pmar idim klldl erenler nazar Deniz oldum dort yana Irmak i1e 138 Geldi un Yunus dur u durdum oro Gozum a~h kulaglm burmak lie 19 132. Zavalll Yunus.. 132 133 Aflk oldum erene ermek i1e . elhamdO'lillah. geri gogtOk.Yere her baktlglmda ermi~ ki~iyi gordOm. ta~tlk.- 130. Cantara tOrlOkismet.. yOzOmO yere sOrerek (onun) gonlOnO alQlm. indik Rum Olkesinde (Anadolu'da) kl~ladlk. biriktik Irmak olduk.129. Aktrk denize dolduk. 134.. gig idik (orada) pi~tik.Ermi~ ki~iye ula~mak suretiyle A~lk oldum. . Kcibe'ye varmakla o/mazml~. 133. 131. elhamdO'lilJah. e(mi~ kim· seye ula~tlm.iplik iplik pmar olduk.

(Sir) ses geldi. 138. yol sorup aramakla(onu) bula· 137.:tl. (bOylece) dart yana aynlmak i1e deniz oldum.:Ikancihaber <. Yunus dur! diye.diise bir cur'a Ana ne yad ne bililj ne esrik u ne humar 143 Dost yuzunden nikabl her kim giderdi ise Hicab kalmadl ona ayruk nehayru ne ljer 144 $eriat edebinden korkanm soylemege Yogise eydeyidim dahiaynksl haber 145 Dost klhcmdan YOnusoli. 140. ~eriat. Hi<.kimsene kendinden halden hAlegelmedi Ciimlemizin hAlini ma'§Qk eder mukarre~ 141 A$lklann he{ hAIi ma'ljQk katmda biter Sozun var ona soyle benim arada nem var 142 Her kim aljk kadehinden ie. marifet olmahdlr).:kimse kendiliginden ha.bilmi~ mazsln. kulaglml bOkmek suretiyle gozOmOa<. ayaga kalktlm. tarikat. 01.gel beni a~ktan kurtar. Ey beni (Tann'ya a~lk oldugum i<. Kabe. senin e~igindir. Plnar idim.:in)aYlplayan.:medi.lden hale ge<. A~lklann her halisevgili katlnda meydana <. hakikat.(Zira) hepimizin halini sevgili(yani Tann) kararla~tl~lr. Elinden gelmezise fesat <.:Ikarma. benim arada neyim var(ki!) . 141. (Dart yan.136. (Eger) sozOn varsa O'na sayle. ermi~ kimse bana nazar etti (baktl). 139 Ey beni aylblayan gel beni aljkdan kurtar Elinden gelmez ise soyleme fasid haber 140 Hie.:Ikar(kararla~tmhr).irise gam degil Dost gogiinden uyanan ma'ljuk burcondan dogar 139.

sevgili burcundan dogar.~~~inden bir yudum ivti ise.uzun surer orda yere Bir dem vam deyre girer ncil okur ruhban olur 153 Bil' dem geliir isa gibi olmu§leri diri kJlar Bir dem girer kibr evine Fir'avn i1e HAma~ olur 154Bir dem doner Cebrail'erahmet sae.ar her mahfile Bir dem gelir gum-rah olur miskin Yunus hayran olur . 144. onun ivin haYlr ve~er gibi ~eyler de kalmaz. 21 146 Hak bir gonUl verdi bana ha demeden hayran olur Sir dem gelir §Adi olur bir Clein geli(giryAn olur 147 Bir dem sanasm kl§ gibi §ol zemheri olmu§ gibi Sir dem be§Aretden dogar ho§ bag i1e bostan olur 148 Sir dem gelir soyleyemez bir sozu §erh eyleyemez Bir dem dilinden dur doker dertlilere derman olur Bir dem I.k olu r (batOn insanTiifbnun ivin aynl degerde olur) ve onda ne sarho~luk ne de sarho~luktan gelen ba~ agnsl olur.sevgili klllcmdan olOrse gam degil. Y1Jnus.lkar ar§ uzere bir dem iner tahte's-sera Bir dem sanasm katredir bir dem ta§ar umman olur . $eriata kar~1 duydugum saygldan dolay. yeni bir hayata dogmu~tur). ona ne yabancl. yoksa daha farkll haber diyebilirdim (verebilirdim). Bir dem cehaletde kahr hie. Sevgilinin yOzOnOnperdesini kim giderdi ise (yani Tann'YI kim gorda ise). 143.(Allah yolunda olen diridir. QOnkOdost goganden uyanan. soylemege korkanm. onun ivin arada engel kalmaz.ar Belkis -i1e sultan-I ins u can olur 152 Bir dem vam mescidlere r. nesneyi bilmez olur Bir dem dalar hikmetlere Cali nus u Lokman olur 149 150 151 Sir dem dev olur ya peri viraneler olur ye_ri Bir dem ue. ne tanld. 145.

bir an hikmetlere dalar. (BOtOn dinlere aYnigoz ile bakar). bir an (da) gelir yolunu aZltlr. 153. 151. -148. 22 155 Bize didir gerekdOnyi gerekmez Bize mini gerek diva gerekmez 156 Bize Kidir gecesidir bu gece Ko erte olmasm seher gerekmez . Bir zaman gelir (higbir !}ey) sayleyemez. Firavun'un veziridir). bir zaman (gelir) dilinden inei (gibi degerli sozler) doker. bir zaman geIir kibir evine girer (kibirlenir). veri viraneler olur. (BIJ gonOI) bir an gelir ne~elenir. (Calinus. papaz olur. bir vakit zannedersin (ki) bir damladlr. (BelkIS. bir an gelir aglar. (orada) ineil okur. 154. bir vakit yerin alMa iner (aigallr). bir zaman gider kiliseye girer. 1- 21 146. 150. Lokman da hekimligi ile bilinen bir peygamber veya velidir). 152. Bir an eahillik (iginde) kallr.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBiYAT. (bOyleee) dertlilere derman olur (sozleriyle a!}lklann gonlOne ferahllk verir). Calinus ve Lokman olur. Cebrail'e benzeyerek meelislere rahmet sagar. orada yOzOnO yerlere sOrer (see de eder). 131 yllmda Bergama'da olen me!}hur Yunanll tabip. bir sozO aglklayamaz. Tann bana bir gOnOI verdi (ki) ha demeden (hemen) hayran olur. SabaOlkesinin krali9-esi idi). bir an (da gelir) bir mOjde ile hayat bulur ve ho!} bag He bostan (gibi)olur. miskin Yunus (bu hale) hayran olur (!}a!}lm). Firavun ile Haman olur. Bir zaman bir dev veya peri haline girer. higbir !}eyi bilmez olur. Bir zaman meseitlere Yam. bir zaman da Belkls ile u9ar einlerin ve insanlann sultanl (yani Hz. Bir vakit Ar!}'in Ostoneglkar (yOeelir). Yemen'de. !}U karakl!} olmu!} gibi (soguk ve hissiz oldugunu) zannedersin. (Haman. Bir an kl!} gibi (oldugunu). 149. birvakit (gelir) ta!}lp dipsiz klYISIZ deniz olur. 147. Bir an gelir. Bir zaman gelir isa (peygamber) gibi olOleri diriltir. SOleyman) olur.

bize a§k ~erbetinden sun.t'ek Ansiklopedisi-------EDEBIT . Bu. iddia gerekmez.eri . yUrOr dondan ic.-BulvarOkulDet. bite Cennet'teki keyser gerek· mez. gerekmez. Taptuk'a "Bize utang gerekmez" dive gagmr.eri Yolum otmez bu erkindan ic. 158. 156. 159.eri Nereye bakar isem gonlUm dolusun Seni kandakoyam bendenic. Bize.k lierbetinden sun ey sAki Bize uC.eri 164 Beni benden alana ermez elim Kadem kim basa sultandan ic. dOnya gerekmez. Ey saki. AT- -----------------~--_ 157 Bize a. Bize sevgilinin yOzOgerektir. Biz sarho~olmaYlz va bizde sarho~luktan dolaYI ba~ agnsl olmaz. gece bize Kadir gecesidir.(igki. bOyOk kaplar i1eigki sun. Yunus sarho§ olarak su kOpOnOn onOnde dO§tii.elimbiz Bizesrik olmaYlz Ilumar gerekmez 159 Yunus esriyerek dii.eri 0 bir dilberdurur yoktur'ni§aOl Nilian yoktur bi·ni§andan ic. biz igelim.eri 163 Beni sorman bana bende degilim Suretim bo.. i1ahi a§k demek· tir). Bize mana II (a~k· tan bahseden sozler) gerek.maklie keyser gerekmez 158 Badyalardolud4?lu ic. blrak sabah olmasrn (bize) seher 157. 160 161 162 Severim ben seni candan ic.•~-".tU susakda CaglrJr Tapdug'lna ar·gerekmez 155.

elbise ic. balika izi . 163.mez.0 bir dilberdir.eri 166 Kime degdi iseo dost. kim sultandan i1eriye adlm atabilir ki? 165.er iken Yunus lieli oldl dosta Ki kaldl kaplda ondan ic. kendimde degilim. nazan Onun liulesi var gUnden ic. ben degilim.) 164. 166.eri 168 ~eriat tarikat yoldur varana Hakikat ma'rifet ondan ic.eri 171 Dinin terk edenin klifUrdUr ilii Bu ne kUfurdur imandan ic.eri nereye koyaylm? 162.eri 160.eri 172 Gec. 161. Beni. {Onun)ni~anslzhktan yoktur.Billvar k Destek O III Ansiklopedisi-------ElJEBiYAT165 Tecellidennasib erdikil'11in".-. bu tarzdan oteye de yolum gec. vOcOdum.0 dostun (Tann'nm) bakllil kime degdiise 36 parlaklrgl vardlr.eri 167 Senin alikln beni bend en allptlr Ne liirin dert bu dermandanic. kiminin dilegi bundan da fazla. seni benden ic. Nereye bakar isem gonlOm dolusu sen varsm.ok severim. Beni benden alana gOcOm yetmez.eri 169 SUleyman kUli dilin bilir dediler SUleymanvarSUleyman'danic. bana sormaym.inde bombo~ olarak yOrOr (ben. onun gOneliten'fazla . ni~anl (izi) yoktur. Kimine tecelliden (Allah'm teCellisini gormekten) kismet ula~tl.eri 170 Unuttum din diyanet kaldl benden Bu ne mezhebdurur dinden ic. Kimin maksach bundal'lic. Ben seni canlmdan c.

(bu) dermcmdan degerlT olan tatll bir derttir.bu ki imandan bile i1eridir. bu lias'l bir mezheptir ki dinden de ileridir. 24 173 Padi~ahhk senindir heybetin var YaraUm yeri gogii kudretin var 174 Bi·nifiansm ni~amn kimse bilmez Ege~i bi. Yunus. Senjn al}krn beni bendan afml~tlr. Din va dindarhgl unuttum. i1erdedir. ondan da igeride kaldl.167. d. Dinini terk edenin i§i kOfOrdOr (katir olmu§tur). kaplda.erisinde bir ba§ka SOleyman val' (da ondan biliyor). $eriat ve tarikat giden igin birer yoldur. SOleyman'm ic.gegerkEm dosta tesadOf etti de. (Ama) hakikatin rneyvasl bundan da sonradlr. (0 da rann'. 171. nasll kOfOrdOr 172.r). ins U melek vuhu~ u tuyOr KamununUstUne ibadetin var 176 Ne dunya Ahnet ne kaf u ne kAf Bular katre deryA melekOtun val' 177 Ne reng Une ~ekil ne kad ne kamel Ne cevher ne araz ne surelin var 178 Senindir 8r$ U kiirsi levh u kalem Doner trerh yer durur h~ hikmetin var 179 Bu yUz yigirmi dart bin nebiye Gece mi'ric gUndiiz miinacatlO var 180 Dortyiiz kirk dort tabakat evliyaya Verilmi$ onlara kerimetin val' . Hz.SOleyman ku§lann dilini bilir dediler (ama) Hz.nihAyet ayetin val' 175 Ciimle. bunlar benden (uzakta) katdl. 170. 168. 169.

ne ~eklin. (senin) denizler ka· dar (sonsuz) r!Jhlar ve melekler alemin var.iser Reyagin cumleye c. gok kubbe doner.. 178. melek(ler). Veri gogO yarattm.ok rahmetin var 24 173.181 Aitl bin altlyOz aim. i~aretin yok. sana ibadet eder). KOrsi.ire Oidum i1im ivire beni burda egler misin . kudretin var. Halk arasmdaokunan altl bin altt yoz altml~altl var. 177. la bOyOk degil).OnkObir izin. (korku uyandtrlcl) bOyOklOgOnvar. Ar9. ne boyun. ne Kaf dagl ve ne de diger olmu~ ~eyler (fa. 181. Dart yOz kirk dart gurup evliyaya verilmi~kerametin keramet gosterme imkam vermi~sin). (Tann. Padi§ahhksenindir. (Eskilere gore yer sabittir. 175. 180. Yunus bu i~e nasll ula~acak? 25 183 Ta§tm Vine deli gonOl sular gibi c. vah~i hayvanlar ve u<. Bu (gelmi~ ge<. . 176. (senin) ne h09 hikmetin var.aglar mlsm Aktm vine kanh ya§lm yollarlml baglar mlsm 184 N'idem elim ermez yire bulunmaz derdime c. . ne ahlret.bir ~ekle benzemez). ne belirtin var. gOndOz yalvarma imkanl vermi~sin.an ku~lann ta· maml OstOnde senin ibadetin var (hepsi. bunlar bir damla (hOkmOnde). 179. DOnya durur. 174: Her ne kadar (varlJgma dair) saYlslz delillerin varsa da seni kimse goremez. BatOn varhklara Qok bol rahmetin var (ama). ne cevher (oz). Senin ne rengin. (Onlara ayetin var. Ne dOnya. BOtOn insan(lar). <. altl Okunur halk (izere iyetln var 182 Bu amele Yunus nice gec.insanm tasavvurettigi ve edebilecegi hi<.mi~) yOz yirmi dart bin peygambere gece mirac. 182. Levh ve Kalem senindir. gok doner).

.1 umak Olup c. Ben (senin) yoluna toprak oldum. Yoldaylm. Gozlerimin kanll ya~l. Ne yapaylm. Tarikat arkada§lml kaybettim. bagnmrn yarasl (da) iyile§mez. Irmak olup gaglar mlsm? 186. 190 Acep yerde var m'ola . 188 Karl! daglarm baljmda salklm salklm olan bulut Sac. yine ta~tli1. yine aktm. aglar InIS.oyle garip bencileyim Bagh bath gozi yaljh . derdime gare bulunmaz.185 Yavu kiidlmben yoklafl onulmaz bagnmm bail Gozlerimin kan" ya.tiim sen yolumu ba~lar mlsm .oyle garjp bencileyin 'U ." saglar mlsln 183. sen (de) yolumu mu baglarsm? 188.aglar mlSIn 186 Ben toprak oldum yoluna sen aim gozetirsin $u kar§lma gogiis gerip tat baglrh daglar mlsln 187 Harami gibi yoluma ayklfl in en karh dag Ben yirimden ayn. kar~lma gogOs gerip (yolumu engelleyen) ta§ baglrll daglar (gibi duygusuz) musun? 187. Har'ami gibi yolumu kesen karlr dag! Ben yarimden ayn dO§tOm.m ya. Karlr daglann ba§lnda salklm salklm olan bulut! Saglnl gozop benim igin gizli gizliaglar mlsm? . Vatammdan avare oldum (ayn dO§tOm).m c.oyle garip bencileyin 191 Gezdim Urum lie $am'l yukan iIIeri kamu <. yare elim ermez. (bilmem ki) hasta mlsm. 189.n. illerim hani? YUMs seni ruyasmda gordO. YQII~nml baglar mlsm? 184. Deli ganOI. (yoksa sen) §U.in ya. sag fl1JSm? 26 . beniburada egler misin? 185. sen dahafazlaslnl beklersin.oziip benim ic.dii.sular gibi gaglar mlsln? Kanll ya~lm. Yunus'un cam sarho§oldu.ok istedim bulamadlm ." 189 Esridi Yunus'un calli yoldaylm illerim hani Yunus dihjte gordii seni S@yfI mls.

192 Kimselergarip olmasm hasret oduna yanmasm Hocam kimseler olmasm ljoyle garip bencileyin gokdeYlldlzlm ljoyle garip bencileyin ljoylegarip bencileyin 193 Soyler dilim aglar gozum gariplere goynur ozum Megerki 194' Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gun olem Meger ki sinimdebl.llam 195 Sir garip olmulj diyeler ue.Ne zamanakadar bu dert ile yahanm? Eeel erer bir gan 6larum. 195.:are bulunmaz. YlldlZI yalnlz.Ylldlzlm ~6yle benim gibi garip. Kimseler garip olmasln hasret ate~ine yanmasln. insanlann kaderine bUYlldlzlarnlhOkmeHigine inanlrlardl. 0 zaman mezanmda kendimi ~6yle garip benim gibi bulurum. hig kimse ~6yle benim gibi kimsesiz olmasln. [Eskiler.] 194. gok istedim. Ey Yunus Emrem! Bigare! Derdine <. Bir garip 6lmo~ diyeler.are Var imdi gez ljardan ljara ljoyle garip bencileyin 190. Dilim s6yler.are bulunmaz derdine e. garip olduguigin ~air de kimsesiz kalml~tlr. Tann'm.Aeaba ~u yerde. 193. her insamn g6kte bir yll·. kimsesiz ("ar ml?) 191. gariplere igim yanar. Meger ki g6kte . ~6yle benim gibi kimsesiz bulamadlm. ' . 192. 196. ~6yle benim gibi kimsesiz "ar ml? $6yle benim gibi bagn yarall. ~imdi benim gibi kimsesiz (olarak) ~ehirden ~ehire gez. gundensonra duyalar Soguk su ite yuyalar ljoyle garip benci1eyin 196 Hey Emrem Yiinus bie. dlZI olduguna. g6z0m aglar. og gonden soma duyalar (bu) benim gibi kimsesizi soguk su ile ylkayalar.Anadolu ile $am'l yukan illerin hepsini (Azerbayean'l) gezdim. g6z0 ya~h.

k n'eyledi 203 Miskin Yunus bi~areyim ba. beni a~k ne hale getirdi.k boyadl beni kan~ Ne aklhm ne divane gel gar beni a§k n'eyledl 198 Gah eserim yellergibi gahtozanm yollar gibi Gah akanm seller gibi gel gar beni a.A~k beni kana boyadl. herkese (beni Tann'ya ula~tlra.tan ayaga yareyim Dost ilinden avareyim gel gar bani a§k n'eyledi 197. dertli cigerimde yaralar aganm. Gel gor. ya elimitut beni (bu dO~kOnIOkten) kaldlr. a~k beni ne Mle getirdi. beni a~k ne halegetirdi. Ben (a~k Cite~inde) yana yana yOrOrOm.eyh soranm dilden dile Gurbette halim kim bile gel gar beni a. Ne akJiilylm ne (de) deli. Gel gor. bazanda seller gibi akanm. Akar sular gibi gaglanm. 198. gelgor. . beni a~k ne Mle getirdi. nIp (gergekle kar~lla~mca) OzgOn olurum. 200. cak) ~eyh(in nerede oldugunu} soranm. Bazan yeller gibieser. Ben i1den i1eyOrOrom (dola~mm). . . beni gok aglattm (artlk) gOldOr.k n'eyledi 201 Ben yuriirum ilden ile . ($airin bir am bir anma uymamaktadlr). a~k beni ne hale getirdi? 202. gel gor beni a§k ne hale getirdi. ~eyhimi anarak aglanm. 0 sevgiliyi rOyada gorOrOm. gel gor.---------- - Bulvar Okul Destek Ansiklopedisi ------EDEBiYAT- -'IT- 197 Ben yiiriiriim yana yana a.te goriirum / Uyamp melUl olurum gel gar beni a. bazan yollargibi tozar.k n'eyledi 202 Meenun olarak yiiruriim 01 yari dii.k n'eyledi 199 Akar sulaym ~aglanm dertlieigerim daglanm $eyhim anarak aglanm gelgor beni R§k n'eyledi 200 Ya elim al kaldlr beni ya vashna erdir beni Cok aglattmgiildur beni gel gar beni a.Uya. Mecnun (gibi) olarak yOrOrom. (Tann'm). 199. (ve)ya sana kavu~maga eri~tir. 201. Gel gor.

Gel gor. Yunus Emre der (ki): Ey hoea.(T~nr~.203. 207. bin kere haeea gitmekten iyidir. 29 209 Can. sen elif diybrsun. bir gOnOI yapmak. 206. (Ben) zavalh Yunus. Ba~tan ayaga yara i9indeyim.oktaat klldlm de me Eri Hak' bilmez isen abes yere yelmektir 207 Dart kitabm manasl bellidir bir elifte Sen elif dersin hoca manasl ne demektir 208 Yunus Emre derhoca gereksevar bin hacca Hepisinden iyice bir ganUie girmektir 28 204. Okudug~n Mlde (Allah'l)bilmiyorsan i§tebu kuru (faydaslz) bir emek (hareamak)tlr. <?k. Dortkitabln anlalTll bit elif (harfin)de beHidir (gizlidir. gareslzdurumdaYlm. ilim bilmektir. gOk ibidet ettim deme. '-. (Ey) hoea. kendini bilmektir.'YI) ildimd~~e. 28 204 him i1im bilmektir i1im kendin b!lmektir Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktlr 205 Okumaktan mana ne kifji Hakk'i bilmektir COn okudunbilmezsin ha bir kuru emektir 206 Okudum bildim deme c. ilim. Sevgilinili ilinden de ayrfkalmllilm.m erenler yoluinceden inceyimifj SUleyman'a yol kesen fjol bir kannclYlmlfj . (eger) eVe b hyayl hak bllmlyorsan bu (Ibadet ve tahsil) bOli yere yelmek{ten balika birliey degil)dir. ilim. {bunun)anlaml nedir? (ne de· mektir?) 208. bir gOnOle girmek. Sen kendini bilmezsen ya (bu) nasll okumaktlr? 205. Okumaktan maksat nedir? insanln Tann'YI bilmesidir. toplanm1litlr). alik benl ne Mle getirdi.udum.

43 .:gotOrorOm (sana yardlm ederim) diyen(in sozO)eli eri~inceye kadarml~ (soz. Bu sozO duvan Hz.inceyimi§ 217 Iki. GonlOm der ki.:erken. Beyitte anlatllan~udur: Nasllkannca beyinin i~i ile amaCI gorOnO~te ve hakikatte farkll ve c. kanncaya neden bu sozO soyledigin sormu~. 214 Dort kitabm manasm okudumt1asdett. Goc.im aJydugubana dostu buluncaYlmlli 211 Gotiirmedi kimsene kimsenenin go~unu Go~ gotururlim diyen eli erinceyimi§ 212 A§lgm gozuya$1 diiniigiindunnazakar A§lk kan agladlgl ma'§uk soruncaylml§ 213 Soylerler idi bana a§lk bare olur Geldi ba§tma gordum 0 SOl yerinceyimi§ . [Hz. Kimse kimsenin yOkOnO gotOrmedi (gotormez).210:Gonlum eydir varaylm sana geri geleyim GonU.:ignemesin. (~imdi Tann'ya) gideyim. demi~.GonlOmOn bana uydugu sevgiliyi buluncaya kadar imi~. SOleyman ve ordusu sizi c. 0 da. demi~. (Sevgiliyi bulunca gonOI artlk ~air ve onun akllna bagll kalmaz). hareketi de dl~ardan gorOndOgO gibi degildir . SOleyman. Haramm yenmedigi ele girinceyimi§ 216 Soylerler filan oldumi. yuvalannlza girin de Hz.ka gelincekgordum birulun heceyimi§ 215 Ben dervi§imdiyenler haramlyemeyenler .im A$. ki§i soyle§ir Ylinus'u gorsem diye Biri sayler ben gordum bir a§_lk kocaYlml§ 209.] 210. senin ve ordunun bOyOklOgOnOseyre dallp Tann'YI anmaktan geri kalmasmlar dive soyledim.. SOleyman bir gOnkanncalar ovasmdan gec. Canlm ermi~lerin yolu inceden inceilTli~. SOleyman'm yolunu kesen kanncanm i~i gibi imi~.jsonra) sana geri doneyim. ermi~ kimselerin yolu.:okince bir mamlya dayall ise.. diger kanncalara.ilkiyle mall kaldl o maim irkildigi ISSI Oli. 211. bir kannca.

kslz adem diinyada belli bHin ki yQkturl Herbirsi bir nesneyesevgisi var a~'-kt. mOlk olOmden sonra fayda etmez. 216.r 219 Calabm diinyasmda yiizbin\ tiirlU sevgi var Kabul et kendozune gor kanglsl laYlktlr 220 Biri Rahman·u Rahim biri §eytan . 213. 214.• raeim Onun yazdls}1mii. - 217. 215. iki ki§i(den biri). der. (Ama) a§lgm agl. Ben dervi§im deyip haraml yiyenler(var). sevgili (Mlini) soruncaya kadarml§. ele.inceye kadarml§ (veyaharamlyeyip yemeyenler sozle degil. Bana.212. Falan oldO. (Mal. 0 maim biriktirilmesi. ogrendim (ilahl) a§ka gelince gor· dOm ki bir uzun heceden ibaretmi§.ge<.ince anla§IIIr). Yunus'u gorsem diye soyle§ir.z~usevgisine taaJiukdur 221 Diinyada Peygamber'in bafma geldi bu afk . A§lgm gozya§1 gece gOndOzdurmaz akar.:imasl.ukasl Halik'dir 222 Omer u Osman Ali Mustafa yarenleri Bu dordunun ulusu Ebu Bekr·i Slddlk'dlr 223 Alem fahn Muhammed mi'riea as}leas}lz Calabdan diledis}i ummetine aZlkdlr . Os&zon yerinde oldugUnu ba§lma gelince gordOm. ben g6rdOm. Haramm yenmedigi ele ge<. mall ile mOlkO kaldl derler. Tereemam Cebrail ma'. 218 A. degeri yoktur). Dort kitabm manasml okudum. bir ihtiyar a§lk imi§. a§lk avare olur derlerdi. Biri. sa· hibi olOnceye kadarml§.

Muhammed. 222. seven'var 227 Bu yol uzaktlr menzili c.(hepsi) A~lktlr. 219.224 '{Qnussllna hakikat budurur buyurduju G6ziinle g6rdiijiine d6nOp bakma yazlkdlr 218.:ek budur:GozOn lie gordogO· ne (dOnya nak~ma. miraca c. biri ta~lanan !leytandlr. dOnOn bOyOQOEbO Bekr-i Slddlk't1r. 224.. . Yunus. sana (onun) buyurdugu gerc. 220. .:lktlglzaman Tann'· dandiledigi.0mer.inde bi:ze gUler var 226 Ko gUien gUisiin Hak bizim olsun Gatil ne bilir Hakk'.. 221. Tanrl'mn dOnyAsmda (yani bu dOnyada) yOtbi.z insan yoktur.8iri Rahman ve Rahim'dir.oktur Gec. Peygamber'in arkada~lan(dlr). sevgilisi (de) HAlik olan Tann'dlr. tOrlO sevgi var. dOnya hayatrna) donO" bakma (meyletme) gonahtlr. (bunlardan birini) kendin i~in kabul et (ve) hangisi sana laYlktlr. Hz. Onun sevablnm kar~lhQI sevgisinin (derecesine) baghdlr. onun tercomanl Cebrciil.lyice bilin ki. Bu a~k dOnyada Peygamber'ln (de) ba~ma geldi. Her birinin birnesneye sevgisi var.. 31 225 var yiiregim ya"g6r ki neler var au halk ic. gOr. Bu dor- 223.inde merdanelervar . Alemin ogOncO olan Hz.idi yoktur derin sular var 228 Girdik bu yola a~k ile bile Gurbetlik i1e bizi salar var 229 Ylinus sen bunda meydan isteme Meydan ic. dOnyAda ~ks. Osman ve AIi. Ommetine aZlktlr.

var(dlr).}geyitvermeyen {.(•••• ••. Hak bizim olsun. gatiller (bilgisizler. (da) ybktur.•..fliir. yOC8Efen~a.()~~r kid$gru vara goz odur 1<1 liia~'. Bu yola a:. sen burada meydanisteme. . tJogruy13la giUih ise ereteiin tuttunise Bir haylr da ettin ise birine blndir azdegil YQnus bu sozleri c.tii Perv.z urup Hakk'a uc. . 226. kalbilTli yar.k ile girdik.anlar) var..atar sanki bahyagakatar Halka meti'lann satar yUkii gevherdir tuz degil .ku§ulllur kazdellil .tu hiims-. bizi gurbet ele ganderen (sebep) var. Yunus.. derin sular 228.r(dlr).. (Ey) sevgili.31 225. 229. · . iyinde ercesine (sava:.(A:.· 7' • 227. (yOnkO. Kamerenler geldi 989tl bunlar yuroukaldlg(ic. iyinde neler var (oldugunu) gar..(Yol boyunca.~dura 233 Y~l.~~al.k)yol(u) uzakflr.k)meydan(l) 32 230 Bir kez goniil Ylkhn ise buklldlgln namazdegil Yetmi§ iki millet dahi elln yiiziin yumaz degil . . bu a:.pahiller) ne bilsin(ki)Allah'l seven(ler)va. Blrak gOlengolsOn. Bu halk iyinde bize (bizim halimize) gOlenler var. (bunun dinlenmek i9in)kon~gl (yani yol yok uzundur.

azmadan Yunus bu a. tuz degil. Tann senin bir haynna bin sevap vereeektir. HenOz bu dOnya meydana gelmeden. Ta 5evgiliye kavu!?uneaya kadar bu a!?km eefaslnl gektik. Evliyanm varltglnl. kimselerin vata". (bnlar Tann'nm yakmlnda idiler). 0 yola as! olanlar da ganOllerin pasl o. 234. goz degildir. (Cektik.ar. Padiljah kal'asldlr 238 Mevlana Hudavendgir bize nazar kdah Onun gorfdO nazan gonlijmOz aynasldlr 239 Geyikli'nin 01 Hasan SOl eyitmilj kendindel'1 Kudret dilidir s'oyler kendinin soz nesid'ir 240 Miskin 01 bire miskin gide sen~en kibru kin Ruzgar gelir ge~er pes kime ne kalasldlr 241 Okuyarak yazmadan yamlarak.k sozOnu kim bildi bilesidir 33 235. Halka mallarml satar. boy Ieee yagl bala kat. g6z. bu sozleri bir araya getirir (sayler). ermi~ kimseriin etegini ttlttun (ona bag Ian· dm) ise. gergekligini inkar edenler Allah yoluna (da) as! olmu~tur. Onun yOkO (malt) mOeevherdir. ermi~ . Yunus. (bu) az (IOtuf) degildir. Ostelik bir de haylr i~ledinse." Zira ki 01 dostbeni. 236.gakta durandlr (motevazi olandlr.lmu!?tur (5e· vilmezler). gokler yaratllmadan. 0 5evgili benim derdimin dermanldlr (da ondan). gOnkO). insanlara) yOksekten bakan 233. 237. . Eger dogru yola girdin. Padi~ah kalesi idi. 33 235 Evliyaya munkirler Hak yoluna isidir Oyola asi olan gonullerun pasldlr 236 Tarttlk bu alik celis.m Ii erince ma'lj~ka derdimin devisldtr 237 Henuz bu yer olmadan gokler yaratllmadan Evliyalar vata".

. Ey miskin. sendeki (kalt>indeki) kibir ve kini gider. 239. Soz saylemek onun nesinedir.238. gonOlsOzolmalldlr. bu t Yuzbini to11eyei~in sure gonli~ l~"s ~. kim bilecek? 34 242 Ben dervi.>i) elsiz olmall' (kar§IIIgmda vurmamall)dlr.ilerin gOnl~ gindir dar gerekmez 243 Dervi.r~ervi~iniamf: 2! 'Ui ti_·. kendinden ge~.i miilk U far gerekmez 247 Er elini ald. sogene dilsiz gerekdir Dogene elsiz gerekdir halka beribergerekmez 244 Halk". buyolda utang gerekmez. Dervi~. dar (gOO01)gerekmez. 243.. Mevlana HOdavendigar bize bakt. Dervi§ olan kimseleringonlO geni§tir. sovene (kar§l) dilsiz olmall.! azmadlO. 240. oyle ise kime kalml§tlr? 241.gmdan beri onun mOMrek bakl§1 gonlOmOzon aynasldlr (gontomoz. dogene (kar:.ekmez 245 Eger dervi. Ben dervi§im.ilerin miskinliktir sermayesi Miskinlikten ozge bize mal i. (Zira) bu hayat gelir geger. soyleyen Tann'Oln dilidir. goniilsUz gerekdi.i i. halk ile bir degildir (ya§aYI§ ve davranl§lannda halktan farkll olmak zorundadlr). olan ki. . tlrumar gerekmez 34 242.0 Geyikli'nin Hasan'l kendiliginden bir soz soylemi§.!. ceva? vermemeii(dir). yaOilarak (dogruyoldan) a§k sOzOnOkim bildi.. onun bakl§l ite Tann tecellisine mazhar olmu§tur).bu yola AI' gerekmez Dervi. isendervi.im diyen ki. Fodullugu hulka deOif arada agyar gerekmez 246 Dervi~ olan ki~.n ise ere goniil verdin ise lkrir ife geldin ise pes ere Intir gerekmez 248 Yunus sen gordUgUn eri artlnna gordUgUn biri $udur buclur diyiibeni derv. cUmle 81em sana bili. Yunus okuyarak yazmadlO. diyen ki~i. Dervi~.• .

Dervi~! Eger (gerqekten) dervi~ isen cOmle alen'lsenin 1qin bildik (a~ina)dlr.244. MOnasebetsizligi gOzel huy ile degi~tir.(Madem ki) ermi~ ki~inin elini tuttun. sen gord'OgOnermi~ ki~ideki bir kusuru qogaltarak anlatma. i~ini halk gibi yapmamalldlr. 248. sade hayattlr). 35 249 Mana evine daldlk viicut seyrini klldlk Iki cihan seyrini cumle vucutta bulduk 250 Bu c. Yunus. bin hicaplanciimle viicutta bulduk 251 Yedi yer yedi gogii daglan denizleri Uc.izginengokleri tahte's-sera yerleri Yetri'li.(Dervi~). Der'li~(ler)il1 yOz bini birdir. (ona uymallsm). Gonl0nden ~Opheleri qlka· np atmalldlr.alan suru cumle viicutta bulduk 254 Tevrat ile incil'iFurkan lie Zebur'. sozii cOmle viicutta bulduk 253 Must agdlgl Turu yoksa Beytu'l-ma'mur'u israfil c. 0 halde evliyayl inkar (etmek) olmaz. ~ehir gerekmez. Bunlardaki beyam ciimle viicutta bulduk 255 Yunus'un sozleri hak ciimlemiz dedik saddak Nerde istersen . orada yabanci bulun· maz (bulunmam~lIdlr). budur diyerek (dedikodu yaparak. 245.mak ite tamuyu ciimle viicutta bulduk 252 Gece Ue gundiizii gokte yedi ylldlzl Levhte yazll. mOlk. $udur. 246. Bize (yani dervi~lere) zavalllllktan ba~ka mal. (vOnkO insan ile gozel ahlak) ara(sm)da yabanclyq (yani mOnasebetsizlige) ge· rek yoktur. ona gonOI verdin ve onun (ermi~ligini) tasdik ederek (huzOruna) geldin.orda Hak cumle vucutta bulduk . Dervi~ olan ki~ilerin sermayesi zavalllllktir (gosteri~ten uzak. 247. ahlaki)dagmlkllk (peri~anllk gostermek) dogru degildir.

Iki cihanda bulunan lileylerin hepsini vOcutta bulduk. Mana evine daldlk. yedi (kat) gogo. Bu danem gokleri. osto doz lileye denJr. . Israfti.-. 251. yetmilil bin perdeyi hep vOcutta bulduk. ~abehlzasJnda bulunan ve gok ehlinin klblesi olan bir mabettir.lktlgl Tur daglnl. BeytO'l-mamur'u. nerede istersen oradadlr. Levh'te yazillso' zO (yani l<ur'~n'l) hep vocutta bulduk.nile konUlilmuliltur. Yunus'un sozieri gerc. isreifil'in c.aldlgl sQru hep vOcutta bulduk. Hz. 254. Cennet ile Cehennem'i hep vOcutta bulduk.Tevrat ile Incil'i.mah~~~er gononon b~layacagJnI bildirecektir]. SQrunu galarak klyametin kopacaglnl.rettik. MQsa'nin C. (O'nu) vOcutta (da) bu~uk. tlepimiz gerc.Tur daQtnda Tan. I\un~n'da. 255. denizleri. [Le~h. BeytO'I-mamu. n:asavvuf bilgilerinin l~lIgl altlnda insan vOcuduna baktlk). Tann. [Hz. Zebur i1eKur'an'l (ve) bunlann beyan (ettigi ~eyler)i hep vOcutta bulduk. alilagldaki yerleri. 250. daglan. Yedi (kat) yeri. dorl bOyOk melekten biridir. yuce Kur'an'In Levh'te. 36 256 257 258 259 A§k$lzlara verme ogUt ogudunden ahr degil A§kslz adem hayvan olur hayvan ogUt bilir degil Soz yapalak devleng~ce emekyemeerte gece Onun i§i gozsepektir sahp ordek ahr degil ~ah balaban l}ahin dogan zihi ogmul} onu ogen Dogan za'if olur ise doganhktan kahr degil Kara ta§a su koyarsan elli yll Islatlr isen Heman tal} gene bayagl hunerli tal} olur degil 260 Yunus olma cahillerden Irak olma ehillerden Cihil ne var mu'min ise cihillikten kahr degil . MQsci. Levh-I mahfuz'da bulundugu bildirilir] 253.35 249. Gece ile gOndOzO(yet:!i kat) gokteki yedi ylldlZI. vOcudumuzu sey. dordOncokatgokte.ektir.ek \soyIOyor) dedik. 252.

$ah balaban. mOcevher olmaz. ($ekle degil. ta~ yine adl ta§ olur.'n yoluna varmaz. A~kslz insan )layvan gibiolur. ermi~ ki~inin yolu hilekarllk yolu degildir. degil 263 .. $eyhin yolunda yalmayak.36 256. 260. 259. 257. ba§1kabak yOrOmek gerekir diyorsun (ama nice) ermi:? kimse var ki mal mOI. degll 264 Durmu§ ma'ri'et soyler erene YQnus Emre'm Yol eriyle yoldadlr yolsuza yolda§ degit 37 261. 258.an yola kalmae. sahnca ordek ahp (gelir) sanma. hlrka lie tac.dlfO~dirnmhl yahn 2lyak ae. (Tann'ya ula:?mak i<. (Egitmek iyin) boz tOylO yaylaga gece gOndOz emek verma.ehli olanlardan da uzak kalma. yalm ayakll ve a<.giymek demekdegildir. ilim.: degi!. Cahil. 263.:hk.lk Er vilr." degildir. ~ahin. Kara ta~1 su koyup elli yll Islatsan. yoktur.. Sen yolunda yOrOmezsen hlrkanmbunda -ne SUyUvar? YOrG. Dogan zaYlf olsa da doganllktan geri kalmaz. degil ~ Jnt 1 dervl~ eyleyen hlrkaya muhtie. GOnIOnO dervi§ eyleyen kimsenin hlrkaya ihtiyac.:in ilia a<. dogan . mOminolsa bil~ cahillikten uza'. Yunus. Dervi§lik denilen ~ey.. 262.kedinmi:?.. Gnu oven ne gOzel ovmO~.yolunda yOrO..<. cahillerden olma. oze deger vermelidir). yoksulluk :?art degildir). hayvan ogOt (nedir) bilmez. - . 37 2 262 '= "rv'-lik dedikleri hlrka ile tie. Gnun i~i kostebek (avlamak)tlr.. degil Hlrkanl"i) su~'ar 'Vargllyolunca yurlier .:Iplakilk. A~kslz kimselere ogOt verme. ogOdOno dinlemez. Dersin fjeyhin afjklna yalm ayak bafj aC.

umanm). Ne sOltanlarda.Yunus Emre'm durmu~. 265 Hak Calab'lm Hak Calab'lm sencileyin yak Calab'lm GUnahlanmlz yarhga ey rahmeti c. egerbagl~lamazsan (bu) l. .ok bunlann Uc. Hak Calab'lIn.{ok sert bir aynllk. Tanrr'm. Sunlann gOnahl yok. 266. T&nn'm yOzOmO ak klla(caktlr. sen Yunus'u gOnahl1 kullannla beraber bagl~la. --)'olsuza vol arkada~1 degildir. Tann demektir). (Yann. Hak Calab'lm. ne ko~klerde ne saraylardasm. (Calap. ey merhameti yok olan Calab'lm. (ama Vine de sen) bunlan Cennet'ine koy (da) buraklara binsinlerTann'm. Ne . ne zenginlerde.~M~. Kullar senin (kullann). sen onlann (Tann'slsln). ne iMdetim var.magma koy bunlan binsinler burak Calab'lm 267 Ne sultan ne baylardasm ne ko§k u saraylardasm _ Girdin miskinler gonliine edindin durakCalab'lm 268 Ne i1mim var netaatimne gucum var ne takatim Meger senden inayetim klla yuzum ak Calab'lm' 269 Yarhgagtl sen Ylinus'u gUnahh kullann i1e' Eger yarhgamaz isen key katl firak Calab'lm 265. 268. gocom ne de dermaOlm var. obOr dOnyada)bana yardlm sadpce senden. Miskinlerin gonlOne girdin (oraYI) dural~ edindin Tann'm.m:G'anahlanmlZI bagl~la. Cennet binitidir].!64. 269.ok Calab'lm 266 Kullar senin sen kullann gunahlan c.[Burak. ermi~ ki~iye. senin gibly61li~l. OZOntO(olaCakllr). {OJ yol eri ile (tarikat yolunda dogru giden kimse ile) arkada~tlr. 267. Tann'm. marifete dAir saz saylOyor.Ne i1mim var.

. (OstOmdeki) tae.()AunkereMt'9"~ .im asia i§itmiyor. Marifete dairkontJ~urum (fakat) fazla riyaka. gozOm gitmem gerekenyolda degil.inligedoril11ege gonlUmden kibir gilmez 213 Ho§dervi~im sabnm yok dilimde inkanm ~ok Kulaglmc:langireni hergi%i~imi~itmez . kabUl etmez. bazarda gelicek bin yllhk ayyar etmez 216 ~1~lmdervi~ i~im ho~ dilim tath sozUm ho~ ilia ettigim . G6renler elimi 6per. iesblh elimden hie. Boynumda §eyhlik beratlm var (ama) ibadetim riya. dilimde inkar sozleri e.rllk yapanm.i dervi~im.~ ' i' Allah'ma. ile (gosteri§e dayanlyor). 273. arz eyle $8nettilin 01 etmez . ayn olmaz. 274.'!J". ama sabnm yok. 270. 214 Gorenler elim oper tac u hlrkayabakar $oyle. Gere. dO§Oncem ba§ka ba~ka yerde. 272. 271.samrlar beni zerrecegUnahetmez 215 ~1~lmdanibadetim sohbetim ho§ taatim It.210 Sufiyim halk i~inde tesbih elimdengitmez Dilim ma'rifet soyler gonliim hi~ kabuletme.i~l dinindeg~Uren etmez 211 YunuseksikliQini .kulaglmdan giren sozleri ie.ve hlrkaya baklp benim hig gOnahi§lemedigimi zannederler. IOmdeki kibir gitmezkidervi§likyoluna dOneyim.HalkaraslOda sufiyim(tksavvufu benimsemi~ kimseyim). Dilim marifet soyler (ama soyledigimi) gonlOm hie.Gon.z 211 Boynurnda icazetim riyi ile taatim En<fi§emay" verde goZUm yolum gozetmez 212 Soyleril"l1 ma'r'ifeti saluslamnm kalt Mi~l<.ok.

Madem ki kiinatta Tann'lan birdir. 5.hem hayata zaman oldu tugla. Mara§ i1~ Kayseri'yi fethetti.Blr kutba ba{ih cOmle gOnOller bir olmah Madam kaln~tta birdir Hudalan 4. §ukur dualan (oralardan) ulu Tann'ya yukseldi.ZOlkadr'isild! tig-! Selimi haritadan Engin gOrOndO MlsrO Hieaz'm fezal'an 7.Serdar-I namdar'e t<irametti Amld'i Azdlr seramedan-I kelamm senalan 8. Buyuk feth!n }tumalan (= tuglar) Tebriz'e uc. (0 hilde) bir kutba bagh olan gonuller de bir olmalt(dlr).Tevhide kO$mu$ ehl-i elM-din birer birer Zer-hatla tak-I Ar$'a yaztlsU!1 gazal'an 10.Her yerde remz-j 'emn 0 em an oldu tUglar Hem Hakka.) gormedi. iran'In) her memleketinde §ia zincirini klrmaga azmetti.in dogu§mu§ (olan) yigitlerin rnuzaffer bayraklan yuz §ehre dikildi. Askerin (0) buyuk U1keaqlcl (yigitleri.Her kl$verinde klrmaga zeneir-j $ia'YI Azmetti askerin ulu ki$ver-kO$alarl 5. Iran gokleri boyle bir hali (Ilic. Bir.Tevh!d ICOnbu halkl dO{lO$mO$ ylgitlerin YOz $ehrerekzedlldl muzaffer Iivalan 3.* Okul Destek Ansiklopedisi TOPLAYI$ -----EDEBtYAT-- -15151.Mer'a$'la Kayseriyye'yi fethettiblr dilir YOkseldi Rabb-I Izzet'e $Okran dualan 6. Bu halkl birle§tirmek ic.. idris asaletinde gerek reh-nOmalan g. 2.yigit.---= Bulvar ". 1.tu. 3. 4.Tebriz'e uctu feth-j celliin hOmAlan Blr bOyle hali gOrmedi Iran semalan 2.Rehber Imam-I' Azam'l bilmi$a~air. .

280. Harun'a isyan etmi:?.lldlm eie geldim soldum ise ne oldu 289Alimler ulemalar medresede bulduysa Ben harabat ic.l 283. at ile oynan~n. gOldOm ise ne oldu? 287. GordOm diyeni ate:?te yakarlar. 281. 282. Mansur. 922 ylhnda Bagdat'ta ~eriata uymayan "ene'l. Hz.inde buldum ise ne oldu 290 Ifjit Yunus'u ifjit u~ yinedeli oldu Erenler manasmadald. dum. Cui giyeni 010 sanma. sozonO soyledigi ic.evganmda kaldlm ise ne oldlJ 288 Erenler sohbetinde deste klzllgfil idum AC. (Hz. gordOgO vakit "Ben Tann'Ylm" dedi. gogegekjhni~tir). ·(Tann'm) seni seveni oyle mi (yapmak) gerekir? . Musa devrinde ya~aml~. 285. 284. sakm (Tann'yl) gordOm deme. Allah'. buldum ise ne oldu? Gece gOndOz aghyor. hak" ben Allah'lm. kOIOnOsavurdun. Ate~e yandlrdm. dine uyamhemen yOceyere(goge) glkanrlar. isa gibi. Tann onu serveti ile yerin dibine batlrml~tlr. Karun gibi dOnya seveni de yerin dibine batmrlar. bir . Ermi~ ki~ilerin meydanlnda (arasmda) yuvarlanan too idim Padi~ah gevganmda kaldlm ise ne oldLi? [Cevgan. Onu ate~e yaktlklannl i~ittim. Hz. En a~gl olam (bile) ermi~ bil. Ey Yunus.lm ise ne oldu 41 286. [Mansur. isa islam inancmagore. "padifjah c.:inoldorolmo~torJ. (A~lklann) hepsin! bir gor. 41 286 Ister idim Allah'l buldurn ise ne oldu Aglar idim dun u gun giildum ise ne oldu 287 Erenler meydanmda yuvarlamr top idim . onun karde~i Hz. aSllmaml~./[Karun. istiyordum.

293. 292. ben (de) harabat" i9inde(tekkede) buldum ise ne oldu? (ne olur?) 290. Bilgin(ler) okur (okud\. bu halk (da) ogOt dinlemez. Ermi~ kimselerin bilgisine daldlm ise ne oldu. soldum ise ne oldu? 289. ahlr zamanolaeak. (buna kar~lllk yann obOrdonyada) i9tikleri kan olaeak.ifliin Sevdigin kilii senin canma can olacak . (ileride) o(nun bulunmasl) da ~Opheli olaeak. pis ~eylerden el gekmeden insandan az bir katolak . Bilginler. klyamete yakm verden 91k1P Tann'hk dAvAsl gadecek olan tek gazla bir yaratlktlr. oyuncunun topa vurdugu ucLJegri sopadlr.($imdi) temiz. (klyamet gOnO) bOyIeee sagir olaeak(lar).Ey ulular i~itin. [Deeeal. a911dlme1egeldim. yoksuleti yiyorlar. 295 Ey Vunusimdiseninaljk ite ge9sin9i.(az bir kotO huy) ayrlllr.YAni.. tutmaz. 42 291.lgunu). alimler (Tann'yl) medresede (ilim yoluyla) buldu ise. 42 291 l§ittin hey ululsr ahlrzamanolacak Sag miisiilman seyrekdiir 0 da giiman olacak 292 Danhimendokur tutmazdervi§yolun gozetmez Bu halkogut iljitme~ sag1r hemanolacak 293 Gitti begler miirvefibinmiljler biret atl Yedigi yoksu1eti i9tiOikan olacak 294 Vani az koptueroenelin gekmez murdardan Deccalkopacak yerden onlar uyan olacak . Deceal verden 91kaeakve onlar(Deeeal'a) uyan (kimseler) olaeak. (~imdibeyler) birer ata binmi~ler. olgun muslOman az bulunuyor.}· 288. Erenlerin sohbetinde desteklZl1 gul(gibi) idiril.oyunda. 294. Yunus'u i~it! i~te Vine deli oldu. dervi~(ler) yolunea yOrO· mez.]" . Beylerin comertligi gitti. i~it.

295.u dani§igenc.ek a§lk isen dostun dostuna dost 01 Bu hilde kahr isen dosta degil yara§lk 299 Yetmi§ iki millete kurban 01 8§lk isen Ta i§lklar safmda. bir yOI. Bizkime a~lk isek alernler (de) onaa~lk.inde) ge<. (Eger) sen Allah'a a~lk isen. 2g6 Biz kime a§lk isek alemler ona a§lk Kime degil diyelim bir kaplchr bir tank 297 Biz neyi sever isek ma'§Oka onu sever Dostumuzun dostuna yad endi§e ne laylk 298 Sen gerc. 299. Biz neyi sever isek sevgili (de) onusever.. (Eger) a~lk isen yetmi§l iki millete kurban 01 ki a§llklar arasmda tam sadlk (kul) olasln. (0 sana <. Sen (eger) gen. Eger bu hal· de kallr isen (ba§lkalannlsevmezsen) bu seven kimseye yakl~' maz. Ey Yunus! ~imdi seningOnOn a~k Be (a~k i<.ar . (ayn) var· .i nihan s6ziidiir Dost~8§1k o!anlar iki cihandan farik ~43 296. Dostumuzun dostu hakkmda (diger insanlar hakkmda) ba~ka dO~Once laylk olur mu? (Baton insanlan sevmeHYiz.Ikar. t~mim olasm si~hk 300 Sen Hakk'aa§lk isen Hak sana bpi ac.) 298. (¢OnkO) sevdigin ki~i senin canma can olacak.ok yakln o:lmu~· tur). bir kaplya <. Ko seni begenmegi varhk evini bir ylk 301 His u im muti asi dost kuludur ciimlesi Kime diyebilesin gel evinden ta§ra c. Kime degil diyelim (ki) 297. kendini begenmi~ligi blrak.lk 302 YOnus'un b.:ek a~lk isen sevgJlinin sevdigini sev.sin. 300.

301. (lnsanlann hepsi Allah'm kuludur veonun korumasl altmdadlr) 302. TOccanm. 4303 Benim bunda karanm yok ben bunda 9itmege gel dim Bezirgimm matiim C. (0 zaman Tann) sana bir kapi a<. Ne oldugumu (halimi) a~lk olanlar bilir.biilbiili.0 Tann'mdlr.in ..gi sarho~lugu(ndan)dlr. Allah'a a~lk olanlar (Allah katmda) iki cihanda da farkh (degerde)dir.:acaktlr. "gel evinden dl~an <. Se<.:Ik"diyebilirsin. Ikiligimi degi~tirip birlige ula~maya geldim. 305.ekenn kaplsmda hAlim arz etrnege geldirn 44 303. benonun yOm. Ben dost bah<.:esinin bOlbOIOTann'mm bah<.iyiim o Hicem'in bahc. Benim i~im sevgi i1e ilgili.:esinde sevinip 6tmege geldim. Ben burada (bu dOnyada) duracak degilim.:ingelmedim.in benim illim sevi ic.isyankar ve itaatkar olanlann hepsi (de) Allah'ln kuludur. 304.:ok.hk olma iddiaslndan vazgeg.okalana satmaga geldim 304 Ben gelmedim divi ic. Kime. Deiiligim sev. Dostun evi goniillerdir goniiller yapmaga gel~lm 305 Dost esrigi deliligim illlklar bilir neligim Degllirerek ikiligim birlige bitmege geldim 306 O· Hicem'dir ben 'kuluyum dostbahc.esi . . gizlislr(n ifade eden) sozdOr.esinde llid olup otmege geldim 307 Bunda bilill olan canlar orda bilillirler imill . Yunus'un bu bilgisi. Ben 0 kuluyum. 306. GonOller sevgilinin evidir (onun i9in) gonOller yapmaga geldim. BIIi$erek Hacem ite hilim arz etmegegeldim 308 Yunus Emre 811lkolm'll ma'lluka derdinden olmiill GerC.:kinve slradan olan insanlann. Ben iddia (kavga) i<.alana satmaga geldim. buradan gitmege gel· dim. mahm <.

bu canlm yagma olsun. (Ben de) Tann'm lie blh~lp hAhml arz etmege geldim. bostanul1 yagma olsun.tlm Dost vashna erilltim gumanJm yagma olsun .bahnJ. 313. Kardan ziyandan gegtim.tim gozum hicabm ac. Tann'ya vasil oldum.birlik sofrasma kandlm. 312.bOrc. yazdan kl~tan blktlm. 310. Tortulu ~arablm igtim.tim. a. sevgili(nin) derdinden almfJ~. Varllksefer klldlgl zaman.sevgili orad an.307.tan usandlm yaz u k1lltan ~ostanlar ballm buldum bostimm yagma olsun 314 Yunus ne hOli demillsin bal u lleker yemillsin Ballar. viran gOnOI aydtnlandl cihanlm yagma olsun. dermanlm yagma olsun.buldum kovamm yagma olsun 309: Canlar camm (Tann'YI) buldum.dim dukkanJm yagma olsun 310 Ben benligimden gec.iinsefer klldl dost ondan bize geldi Viran gonUl nurdoldu cihamm yagma olsun 313 Gec. Bostanlar ba~ml buldum.tim dermamm yaQl!'a olsun 312 Varhk c.t~~yada.dC3: bili~irler (birlikte olurlar) iml~. Gergek ermi~ ki~inin kaplSlna hAlimi arz etmege geldini. 311 ikilikden uSandlm birlikhanma kandu1'l Durdi $arabm ic.Bu donyada birbirini tantya~ (veseven) canlar. bize geldi.tim bitmezsagmc. gazOmOn perdesini agtlm. ~Ophelerim yagma olsun. dOkkanim yagma olsun. Bitmez tOkenmez emelden gec. 308.lkilikten usandlm. Yunus Emre a~lk olmu~. 311. 45 309 Canlar canml buldum bu canJm yagma olslJn Assl ziyandal'i gec. . Ben benligimdengegtim.

-BulvarOkulpestek nsiklopedisi-------EDEBIYATA . (0 dervi~in) nefesinden misk ite anbertOter. negOzel demi~sin (sanki) b~1ve ~eker yemi~sin(de gOzel.kovanlmyagma olsun. ( . tath konu~uyorsun).yenmez haram klymetli oldu 321 Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz $eytanlar semirdi kuvvetli oldu . 47 320 MuslUmanlar zamane yath oldu Helal. golgesinde (onunsAyesinde) 90k haYlrlar i~lenir.ok haYlriar i§lene 318 A§lgmgozu ya§1 hem gol ola Ayagmdan saz bitip kaml§lana 319 Cumle §air dost bahc. Yunus. 316. Ballar ball". temizlenip gomQ~ gibi olur. ayagmda saz bitip kamJ~lar"lJr. 314. kalpllgl gidip. buldum.esi bUibulU Yunus Emre arada dUl'I'aclana 315.bu'da~lndan hir yemi~lenir (beslenir). il ve ~e- 317. 318. 46 315 Herkime ki dervi§lik bagl§lana Kaipi gide pik ola giimii§IEme 316 Nefesinden miskileahber tute Budagmdan it u §aryemi§lene • 317 Yapragl hem dertliye derman ola Goigesinde c. A~lgm gozOnOn ya~1 gol olur.Hem (de) yap rag I dertlilere dermah olur. Her kime dervi~lik bagJ~lanJrsa. Yunus Emre (de) aralarmda tura9lanlr. ~airlerin hepsi dost bagmm bOlbOIOdOr. 319. .

er zavalllllktan yOcele~tiler. Helal yenmez. . 324. .Bu zaman fena oldu. 323.0grenci hoca ile kavga eder.322 Hiram ite hamir tuttu cihaOi Fesad ite eden hUrmetil oldu 323 Kime kim Tann'dan haber verlrsen Kaklr ba. Fakirl. haram klymetIi oldu. Nasoha tevbe ucu kutlu oldu 320. Kime Tann'ean haber verirsen. fesat i~ler yapanlar hOrmetli oldu (fesat911ara hOrmetediliyor). 321. Cihanl haram ile i9ki sardl. el gektiler (insanlann) gOnoller(ini) ylkarak 325. MOsIOmarllar!.IO salar huccetli oldu 324 ~agird Ustad He arbede kllar Ogul ata i1e izzetli oldu 325 Fakirler miskinlikden c. 326.ekdi elin GonUllerylkarak heybetli oldu 326 Peygamber verine gec. 322. Bunlar) dellilli oldu (apa9lk gorOnOyor). ogul ata He (aYnl) degerde oldu. Kur'an okuyana (kimse) kulak vermiyor. ba~lnI of key Ie sallar (seni reddeder. Peygamber'in sozo tutulmaz oldu(gundan dolaYI) bOtOn yaratlk·" lar Allah'tan utanlr oldular. 327. ~eytanlar beslenip geli~· ti kuvvetli oldu. Peygamber verine (makamma) gegen hocalar bu halkm ba~ma a(w yOk oldu.en hocalar Bu halklO ba§IOa zahmetli oldu 327 Tutulmaz oldu Peygamber hamsi H'alaylk cUmle Hak'dan utlu oldu 328 YOn us gel a§lkisentovbe eyle.

gozonden kan ya~ akar. Sanastn ki Cennet'ten kOgOk bir pencere aglldl (ve) 0 aytn panltlsmdan alemaydlOlandl.e suya saltptlr ta dururirte gece . bOtOn burglardan yOce bir ay gordOm (de) akhm canrm sarho~ oldu. Kim a~Hkolma- 62 . 48 isenger tovbe et. 331. Halilullah (Hz. h~lim nicedir bilmiyorum 330.icek nobet degmez turraca 334 Kuru agaCI ni'derler kesip oda yakarlar Her kim iljlk olmadl benzer kuru agaca 335 Yunus'u ogen ogsun Yunus'asogensogsUn. 332.lIdl uc.Kuru agaci ne yaparlar? Kesip ate~(t)e yakarlar.. 329. vericiye t()vb.- . Hazret-i Muhammed'in nurudur.iklopedisi-------EDEBiYAT- 328.Yunus (eger) ~Ik mObarek oldu.~Dest'!Il.8u~va1' Oku. munevver oldu Sanasmki ac.maktan'bir.yandtrd. (a~k yolunu inkar eden) mOddelnin gozOne girsek de.e 331 0 Muhammed nurudur Halilullah slrndlr GonUideki c. YOz kereKabe'ye bOyOk haccagitmi~ olsan bile.0. 334. A~lklann sozOnden (dolay!). deric." ljulesindenile". 333. BOlbOller otmeye ba~laYlOca turaca slra gelmez.. GonOldeki ate~i ulu Tann yandlrdl. .nasihat . Kec. Bu gece.4n!.. ibrahim) Slmdlr. 0 bizi gormez.hacca 333 Aljlklann sozunden kan yalj akar gozunden BUlbillJer sQyle. 329 Bir ay gordum bu gece kamu burclardan yuce Esridi akllm camm bflmezem hllim nice 3300 ay.ulu Hoca 332 Muddei bizig6rmezgiizune girer isek Gerekse yU:t kez varsm Kabe'yeulu .~ sonu .ragt.

lar uc.:YUzUnden gUn tutulur ay dogmaga utamr Goren heybete kahr YOsuf-1 Ken'an mlsm 340 Olii gorse dirilir kahbma can gelir Topraktan i'laz gelir Isa bin Meryem misin \' . Bakl~m bin can ahr. Yunus'u 6gen 6gs0n. devler hOk- 83 .an ku. derdin yOrekte kahr.kln'.dlysa (bu) kuru agaca benzer. senl g6rOnce rozgar durur.k yolunu key izle Razl gonUlde gizle soze hakim sen misin 336.lann rengi ugar.er can iC. dine .Or eyler aslana zincir eyler 'Kat! ta.A. (0) kege(sini) suva salml~tlr.1 mumeyler yok~a Ferhad sen misin 342A. goren kendinden geger. Yunus'a sO'len s6vsOn. De'ller hUkmUne girer Belkls SUleyman mlsm 339. Uc.inde can mlsm 337 Bakl'lO bin can ahr derdin yUrekte kahr Gorenkendinden 'lam u"akaKur'an mu~m 338.Bunca gonOI ahp gotoroyorsun. indirir Ibrahim Edhem misin 343 YUzUn didar nOrudur saCm mi'rac dUnUdUr . 341 .unur seni yel gors.klll Hakk'a irgUrUr. 335. clhana sultan mlslll? can lara geger. can !9inde 'can mlsm? ' HOkmQn 337. Goren camn unutur Fahr-i alem sen misin 3441 YOnus sevdigin<gozle a. U9an ku. a~ ••klara Kur'an mlsm? 338. 01 gozler didar gorUr Gorenler ba. sabah ak~am orada durur. (Yunus girecegi yola girmi~tir). 336 Bunca gonUl i1etip cihana sultan mlsm HUkinUn canlara gec.e durur .

777 yllmda~am'daolmo§tor.k imamdlr biz. Bize a~k'!mam. sevdi\}ini gozle. .Ogozler. 340. . aslanazencir olur (aslanipiJe esir eder.r. (Soyle) soze hOkmeden sen misin? ..mirac ~ecesi gibi karad. sevgilinin yOzOdOr. Muhammed mlsm? '. .] . ona uyanz).nr.010 (seni) gorse dirilir. Gorenlerba~ e\}er.... .lbrahim Ethem· misin? [Ibrahim Ethem. ido'nOldeigizle. ay (da) do\}rnayautanir.}oror. Belh padi~ahl iken saltanatl blrakm tasavvuf yoluna giren. Sevgilinin yozOnO gorOnce ~irk yagmalandl(Tann ilekulu ayn varhk olarak qorOs ve bunu anlatan seriat bilgisi ortadankalktl). Tann'nrnyuz(1tj~>j. Klblemiz. 342. 50 345 ! A. onun devrinde. Saba Olkesi~ oin kralic. birhalk hikayesi kahrlimamdlr.sm? [Hz:isa0IQleri diriltme mucizesine sahiptL] 341.. .lka.'. ba\}lar).]· C{~'3'~fYozon(on parlakltgl)ndan gOne~ tutulur. c •••• ". a~k yolunu iylce'izle:.sevgilininyozonden gelen 1~lk gibi oarlakt. Ken'an Olkesinde ya~aml~. 346.'<.(biza~k. YOzOn. gOzelligi He me~hur bir peyg~mber- ditJ . Belkls.: Bundan dolaYI§eriat kaplda kaldl.ft.$'evgitisjnin a~kl yolunakayalan yarmasl ite me~hurdur]. .daima olarak (ona ypneliriz ve) namaz.~: girer. SOleyman'lfl devlerErde hOkmetti\}ine inanlhrd •. topraktan(yani mezardan) sesgelir.r.cl!§eriat 60 345.esiidj. Goren.sertta~l:mum(gibi yumu~~k)eder? YQkS:a~enFer: hat mlsm? [Ferhat. vOcuduna can (tekrar)gelir. 344. gonOI de cemaatiir.. gOnOfcemAat Klblemiz dost yuzu daimdirsalat 346 Dost yuznu gOrUcek §irk yagmalandl Onun9iin kaplda kal. 343.•••. Ken'an Olkesinin Yusuf'umusun?lHz. A~tn (insanl)Allah'a ula~ttrlr. Yunus.rtl.' Goren~a~mp kahr. Meryem o\}lu isa m. A~km dindekan~*hkC.' '.ifJ"\~edir.kllma Mlindeyiz. .alemin o\}OncO Hz... Belkls'm SOleyman'l mlsm? [Hz.Yusuf.S.••. OnderettIA(:tik. ~anml unuruydr'Y9~s~~.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful