Hayan ve Eserleri
(Tiirk~ea~I1damalanyla)

"'I;)

lORK TICARET BANKASI il;birliiti ile haztrlanm16tu

Telit hakkt BULVAR GAZETESINE aittir. TERCUMAN TESISLERI'nde dizilmir;; ve basJlrmr;;tJr. ISTANBUL 1985

Milli Egitim Bakanhgmm KiT AP YAZMA SEFERBERLtGt'oe katxhrken. Her ~airin eserlerine a~rhk veren "CEP KiTAPLARI" dizisinde metinler ozelIikle ders kitaplannda yer ahnmayan eserlerden derlendi. ~iire merakh olan herkesin aradl~m bulaca~ bir hazinede karar kddl. orta ogrenim yapan butiin ogreneilerin .KURULU "EDEBiYA T"· metinlerini ogrencilerin ihtiyacma en uygun ~ekle sokarken.yamslra. ogretim iiyesi ve uzomanogretmenlerden olu~an BULVAR OKUL DESTEK ANStKLOPEDisi HA· ZIRLIK .. omtmenlerin .. gereken bir "ESERLER BuTONODUR. Profesor. BULVAR EDEBtYATUiziSt'nde nm her bin §airimiZe ayrUml§ttt ." Dizinin ilk kitabl TURKtYEM her o~eneinin ~antasma rahathkla girebilecek ozel bir haeme sahiptir. yer alan eep kitaplarl- BULVAR· OKUL DESTEK ANSiKLOPEDist'nin devaml olan EDEBtYAT DtZtSt'nde yer alail "CEP KtT APLARI"da her evin kiitiiphanesinde olmasl. Gazeteniz BULVAR.ve evin ihtiya~ duyaca~ bir ANStKLOPED[yt daha verebilmenin mutlulugu i~indedir . . . mufredat programmdaki bUtun degi~iklikleri dikkate aldl.ONSOZ BULV AR. velilerin. asistan.

DOGAN Esat EKIClGtL Uzeyir DARICI . Ayler KIZGINGUL Nihal DERELt tpek BA$ tsa ORUQ ZuhalATLI Bettil FERiK Aynur MERT Dilek ARA$ : Dursun SINIK Rldvan EREN MeUn DEMtR VeliONDER .Ali YILMAZ Zeki AK : Nevzat ARTI$ Ismail QELIK Relik ERCAN AhmetDUMAN Meti'n KAYTAK Pikaj-Montaj K!lmera.Tashih MeUnAKAR Nihal Yazan AyfilBULUT Dizgi : Sabahattin ASLAl\4 Mehmet SE~UK Ahmet ERDOGAN $tikret YAVA$ .. Enver DiNDAR : Yilmaz GOKKAYA Metin KORKMAZ Necdet MANAV Fevzi TUNCERi : Erol KARATA$ M. . Htiseyin ENGtN' Murat TUNQTAN Mahmut KARA.

sadece bu aSlrlarm degil. Yukan iller ile kastettigi I yer de Azerbaycan'dtr. Azerbaycan'l.daha sonra dogdugu koye donerek bir zaviye (kiil. Bu beyitte zikredilen lJahsm HaCl BektalJ· Vell oimasl da ihtimal dahilindedir).i. Leyla ve . Hacl Bektas tiirbe ve kazasma 34km. (Urum. tirniii~Ilmlir. Fuad Koprulii. Risaletii'n-Nushiyye'sini 1307 Ylhnda yazIDllJtlr: Soze tarih yedi yiiz yedi-y-idi Yunus dinI bu yolda feda-y-idi. Hallac Mansur. Yunus Emre'nin kendi eserlerinin incelenmesinden de hayatl hakkm~ da -baZlbilgiler elde edebiliyoruz. O. Anadolu'yu. Arap~a ve Fars~a'Yl ~ok iyi bildigi Kur'an-l Kerim'den yaptlgl iktibaslardan.Bu mesele hentlz l. bazl1arlda Karamanh oldugunu ile. Buna gOre. meslifede buIunan. 82 yalJmda iken olmiilJtiir.iik tekke) kurmulJ. Anadolu'dur. Karaman'daki Yunus'un KirilJ~i Baba adlyla tart. Hacl Bekta{l Vell Vilay~tname'si. bu~kii adl ile Sarlkaraman koyii olmasl ihtimall olduk~a kuvvetlidir. ~eyh-i San'~n gibi hikaye kahramamndan. Uveyse'l-Karani.Emremiitehasslslarl. Gezdim Urum ile ~im'l. s degndir.l.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi------EDEBIYAT- YUNUSEMRE HAYA.r. zannedildigi gihi iimmi de~ildir. Ancak.tfj. biiyiik bilgin ve lJeyhlereMevlana iinvaro verilirdi. Nigde Or.manbir ba~ka Yunus oldugunu so:ylerler. Ibrahim bin Edhem gibi ermi{lkimselerden.iftl..en peygamber lossalanndan. apdukEmreadh bir lJeyhinderviT lJioImulJ. Hint-han. tranh{lairSadl-i ~irazi'den yaptl~ manzum gazel terciimesinden anla~llmaktamr. biitiin TUrk edebiyatmm. omruniin sonuna kadar Sarlkoy'de kalarak halln irlJad etmilJtir. . Yunan-Roma mitolOjisinden. Suriye'yi dolalJtl~m. Kur'an-l Kerim'de gel. Mevhina Celaleddin-i Rumi ile de gorulJmiilJtiir (Yunus'un yalJam~ ylliarda.Adnan Erzi'nin bir mecmuada buldugu kayda gOrelJairimiz 1320 ylhnda. Sankoy'de dogmu{l.koy'iine ba~h oIan. Abdiilbaki GOlplnarh gibi Yunus.ilikyapIDllJ. Tahsil gormii{ltiir. Yunus Emre'nin Karamanh olduli:unuiddia edenler de varmr. . Ti: I XlI 'tfncii yiizylhn ikinciyansl ile XIV'iincii yiizYlhnba~larmda yalJam~ samlan Yunus Emre. Bu koyiin. beyitinden anlalJlldl~na gore. ~ekaylku'n-Nu'inliniyye ve Nefahatii'l-Uns Terciimesi gibi bir klslm eski kaynaklara ve yaygm olan inanca gore Yunus Emre. Bazl aralJtlrlcI1aronun SarlkoyIii.ozii1mii~. bilhassa Tasavvufi Tiirk edebiyatlmnen biiyiik temsilcisidir .Eger bu kaylt dogru ise Yunus'un 1238 ylhnda dogmUlJolmasl gerekir. yUkan illeri kamu mlSr81ile ifade etmi~tir.) MevUiniiHiidiivendigar bize nazar kllah Onun gorklii Ilazan ~onliimiiz aynaslmr.

Hacl Bekta~. sen banahimmet ver. Koyiinde ~if~ilik yaptlgl Ylllardan birinde bir klthk olmu~. himmet roi? Zavalli Yunus. HaclBektalj'a. Bu tekkede odun ta~lmak ile vazifelendirilmi~tir.araftndan destanla~tmlrm~trr. der.der. hurcunun. Zebur ve Tevrat gibi dort roukaddes kitablokuyup anladtguugosterroektedir.mi kl8. bu kapldan iceriye odu. git nasibini ondan al.oylece gitmi~.. Tapduk Emre'ye gidip'dervi~i olur. Sebebini soranlara. Bu krrk ytlicinde tekkeye bir tek egri odun getirroez.iyi tahsil gOrmiilj ir ljairdir. Elif okuduk otiirii Pazar eyledik goturii YaratIlnu~l ho~ gordiik Yarat.A~ka gelicek gordiim bi!' uzun hece imis. ziyaret dileginde oldugunu Hacl Bekta~'a. gottirecek degerli bir ~eyiyok YolA da ah~ toplanu~ HaclBekta~ dergAhli~in. Digerdervi~ler onun hizmetini: ihlaslm. ~ocukkenmektebe gitroi~. k Yunus yola koyulur. eger himmet alsaydtm bugdaYlda bulurdum. aruz veznini devrinin ~airl. 0 da cok bunalnu~br. YUIlUs'unah~ getirdigini. Yunus. kaplsma gelen ihtiyaCsahiplenn~ bugdayverdigini duymu~tur.sikedebiyata g~roi~ a~lklar· dan bahsetroesi. iletroi~ler. VeIladh \)ir pir oldugunu.karm doyurroaz. Ulu ki~i huzuruna bo~ elle vanlroliZ. Onunla ilgili efsaneler ~oyletizet1Emebilir: ' '" Yunus.' ". bugdayt bo~altsmlar. diye dii~iiniirve geri doner. $eyhinin ktZlm seviyor da . diye cevap verir. Miiritler. saroirol davram~l Hacl Bekta~'l duygularidmr. ben ne yaptlm. bana bugday l8. -Soron 6akahrn. hadis vb. KlsacaSlYunus.asmdasaytlabilir.bir turIii alfabey~ donroe~. bir dervi~ ile ona haber salar. hocasm8. bugday nu ister. Bir glin hecelerken. Hacl Bekta~. Klr~ehir'e yakm SulucakarahOyiik'· te Hacl Be~ta~ . Yunus da 0 pire varroaya karar verir. der. diye dii~iinroti~.Mecnun~Hiisrev ve $irin gibi tsl8.zlm. tncil. yoldan gelenilleline baklhr. AYJ:'l~ tefsir.amndan ottirii deyip okuhl blraknu~tlr. " b '" DEBTANi· HA YA TI: S8rohnf ve Ozlii~leri ile yiizytllarca Tiirlonilletinin fikir ve his hayabm etkileroi~olan YUBUS mre'nin hayatl halk E t. Krrkytl odun~eker. dill. roa oyle yoksul ki.~ts~ lam ilimlerinibildigini de kendisi anlatroaktadtr.pekiyi der. Yunus'un toreye uygun.6~ca kurroasl bu fikrin delilleriar. ben hirometi ne yapacaA'tm.erinegore olduk~a ba~anh olarak kullanroasl~ Arap~ave Farsca isiro ve slfat tamlamaUmm kusur. iiromi degll. Dort kitabm manaSlDokudum hasIl ettim . heybesinin aldtA't adar bugday veri:rler.heybesine doldurrou~.o-artlk geCti. beyiti~Yunus Erore'nin Kur'an.biz 0 ' ihsamn anahtanm Tapduk Erore'ye verdik. nun bile egrisi giremez. Yolda.

onun i~in canla baf?la hizmet ediyor diye yoruinlarlar, nslldaf?Irlar.Dedikodular f?eyhin kula~na gidince, yalanclhktan kurtarmak ~inluzlm Yunus'aniklihlar. Fakat Yunus, ben f?eyhimin klzlna lliylk degilim, diye omrunun sonuna kadar bu luza dokunll:1az~ Yunusbu tekkedebir ttirlu feyze erif?emedigini dUf?unup cam slkllffilf? ve derglihtan ka~ffilf? Yolda kendi gibiiki dervif?e rastlaffilf?; onlarla arkadaf? olmuf? Yemek vakti gelince devrif?lerden biriduli etmif?, Tann onlara gayb aleminden bir sofraindirm4;, yemif?ler. ikinci ogundediger dervif?in duasl ile sofra gonderilmif? Slra Yunus'a gelince, "Allah'lm, bende feyz yok, beni utandlrma, yuzumu kara ~lkarma, bunlar kimin yii.zu suyu hurmetinesenden yemek istedHerse lutfet, 0 zatm hurmetine yemek gonder, demif? Bu defa, her zalnankinden daha fazla yemek gehnif? Ertesi gUn dervif?ler Yunus Emre'ye, kimin hurmetine dua ettin, soyle, diye lsrarla sormuf?lar. Yunus, once siz soyleyin, sonra ben, demif? Dervif?ler, biz Tapduk Emre'nin dervi~i Yunus'unyuzu suyu htirmetine dua etmif?tik, derler. Yunus irkilmif?,feyze erdigini, Tanrl katmda itiban oldugunu, fakat kendisinin kendisini bHemedigini anlaffilf? Dervif?lerden aynup 'l'apduk Emre'nin tekkesine donmuf? Sabah, tan yeria.tarken ana baclyl (f?eyhinin kansml) bulup kendisini affettirmesini rica etmif? Ana bacl, Yunus'a, "Sen kaplmn ef?igine yat, bHirsin f?eyhin gozu gormez, sabah namazma~1karken ayagl sana dokunur, bu kim diye bana sorar; ben de, Yunus, derim; bizim Yunus mu diye sorarsa bil ki gonlunden ~lkmaffilf?Sm; hemen ..ayaklanna kapan ve af· dile. Yok eger, hangi Yunus, derse, 0 zalnan anla ki gonlunden ~1kffilf?Sm; rtlk a ~lire yok demif? .Yunus, ana bacmm dedigi ltibi yapffilf? Tapduk,bizim Yunus mu, .deyince, Yunus iki gozu iki ~e§me.,ayaklanna kapanffilf? Seyhi onu affetmi~, fakat, kendi mertebeni ogrimmeden bima inanmadm, ljimdi camm vermen gerek, asliffilataca~m, arkasmdan git, nereye dUf?erse orada Allah'a kavulj deyip aslislmatffilf?Asa, Yunus'un dogdugu yer olan Sankoy'e du~muf? Yumis, koyune gidip tevekkulile ba~lm topragakoymuf? ve Tann'ya kavuf?mu~. SANATI: Yunus Emre, sanatlm hallun hizmet ve faydasma vermif?, halka kendi dili ile hitabetmif?, ifadesi en zor duyguve dUf?unceleri yine halk dili He halka Hetmif?tir. XIII-XIV'uncu yuzyillarda, Anadolu'da, Bat! Turk~esi yazl dilinin dolrnsunda ve gelif?mesinde YunusEmre de muhim roloynaffilf?tlr. Ttirk~'yi son cJ.erecedegtizel kullanmllj, i~lemi~ ve geli~tirmif?tir. On\U1 f?iirlerinde en gtizel, en saf Turk~e ile ka~llaf?mz.Bu dilXIII-XIWunci.i aSlr Turk- isllim medeniyetinin zenginligini aksettiren milli bir dildir. Yunus, f?iirleri ile sadece kendi duygu, dUf?unce vehaylillerini iletmemif?,Turklugun seciye ve ahlliklm da cihanaduyurarak milletinin tercumam olmuf?tur. if?te bu sebeplerden dolaYl her Turk onun eserlerinde kendisini, kendi dilini, kendi i~ dunyaslmbulmuf?, Yunus Emre aSlrlarca sevilerek okunmu~tur.

Yunus, bir tasavvuf ~airidir. Onu anlamak i~intasavvufun ne oldu~· nu da bilmekte fayda var<ilr.Tasavvuf, "ziihd ve takva ile (ibadet ve dinin yasakladI~l ~eylerdenuzak durmakla) .rlihutemizlemek,kendi varh~m, Allah'm sevgisinde eritmek, kalbini dunya Heilgili ~eylerden bOo ~altlp sadece Tanrl'ya tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'm varh~nda ya~amak, onun butiin emirlerine uymak, yasaklanndan ka~mak ve bOylece. nsan i~in en buytik mutluluk olan Allah'm yUzUnugOrmeye i nail olup nzasma kavu~maktlr. Hazret-i Peygamber'in ve arkada~larimn ya~aYl~tarZl ve du~uneeleri, Kur'an-l Kerim'de bildirilenler tasav· vufun men~eini te~kil eder. Sahabe ve onlara tabi olanlann ruhlarma hakim olan Allah korkusu ve zuhd hareketi, giderek ~iddetlenmi~ve tasavvufa donu~mu~tiir. Ancak, ilk zahidlerde gortilen Allah korkusu ~uuru, daha sonrakHerde yerini Allah sevgisine blraknu~tlr. Tasavvuf, aym zamanda, Tann nedir,kimdir; k8.inatni~inyaratllnu~tlr gibi sorularl eevaplamaya ~ahf;lan du~unu~yoludur. Bu felsefenin bir en yaygm olam Vahdet-i Viicut felsefesidir. Vahdet-i Vueut'a (weut birli~i felsefesine)gore, kainatta Tanrl'dan ba~ka hi~bir ~ey ger~ek vuelida sahip de~ildir, her ~ey Tanrl'mn birer gortintusudur. Tek varhk olan Tann, aym zamanda tek gUzel,tek haylr menbmdIr. Tek ve ef;lsiz guzel olan Tanrl kendi giizelli~inigormek i~in evren olarak gortinmu~, (teeellietmi~)'dir. tnsan da onun bir gortintusudUr. tnsanda varhgm yam slrayokluk ozelli~ de vardlr.tnsan, kendi benli~ni,dunyaya olan ba~hh~ml yani yokluk un.surlanm. gidererek varhk unsurunu bulur, boyleee Tann'ya (a~kyolu ile)ulaf;llr. Ba~langJ~taferdi-dimbir hareket ~eklindegeli~entasavvuf, IX ve X'· uneu aSlrlarda ~ekillenmi~,ahl8.kve ibadetlere dair ozel nizamIar ortaya koyan bir okul haline gelmi~tir. X'uneu ve XI'inci aSlrlarda tasav.vuf~ular.tarikatler haIinde te~kilatlandllar. TUrk d1inyU1.bu zumre mensuplanm daha XI'inei aSlrda tanlnu~, tasavvuf ve tarikatlar TUrkler arasmda da yayllnu~tlr. Edebiyata da yanslyan bu inan~lar Ahmet Yesevi (XI'inci aSlr)Heilk usta propagandaelslm bulmu~tur. TUrk Tasavvuf Edebiyatl'nm Anadolu sahasmda en buyuk tistasl Yunus Emre olmu~tur. Tasavvufun ineeliklerini anla~J1lrve samimi bir dil Heanlatan ~airimiz, HaMaf;lkm urpertHerintbizzat ya~anu~,bunu ~iirlerinde~ok ba~anh bir f;lekildeyansltnu~tlr: Benim gonliim, goziim a,ktan. doludur Dilim soyler yari, yiiziim suludur Senin 8fJkmdeniz, ben bir bahClk Bahksudan ~lk8a hemen oUidiir.

•••

Yar yuregim yar, gor ki neler var Bu balk i~inde bize guler var ButUn L.1utasavv1flar gibi 0 da Allah', sevmi~, Cumle yaratdnu,a bir goz He bakmayan Ser'in evliyaslysa bakikatte asidir. diyerek, Allab'm yarattlgl ber insana bir goz ile bakaeak, Yaratdml~l bo~ gorduk, yaratamndan otiiro diyebileeek olgunluga eri~mi§ltir. Hayat, tUUm, k&nat, varhk, yokluk, du.ny8nm fanlli~ gibi hususlarlyine tasavvufun ~er~evesi i~inde ele a1ml§l,gOrU§Jlerini en sade: en gUzel §lekliyIe anlatID1§1tlr. YunusEmre bir halk §lairi degildir, halkm §lamOlr. Halktan ve hayattan aynlmaY1~, balk dill ile soyleyi§l onu halkm §lairi yapIn1~tlr. Yunan sadeee Tiirkiye'ae degil butu.n TUrk diinyiiSmda sevilmi" okunmu§l, §liirleri bestelenmi§l, Anadolu'da onun adma pek ~ok yerde amt-mezarlar yapl1ml§l, hatta ba§lka Yunus'lara ait mezarlar bile buna mal edilmi§ltir. Vefatmdan sonra yediyuz yil ge~mi§l olmasma ragmen unutulmaID1§l, unu dunyaya yaY11ml§ltlr. 0, Tiirk edebiyatlmn en buyiik §lairlerindendir. . ESERLERt: Yunus Emre'nin RisiUettu'n-Nushiyye veDivan oimak iizere iki eseri billnmektedir. Risaletii'n-Nushiyye ruh, akil, nefis, ofke, sablr, kanaat,cimrilik vb. gibi konulan tasavvufa gore a~lklayan, ogut veren, ahlaki- tasavvufi bir mesnevidir. 562 beyitten meydana gelmi§ltir. Batl Tiirk~esi ile yaz,lan ilk divan Yunus Emre'ye aittir. Bu .eserin pek ~okel yazmaslve ta§llamasl nushalarl varmr. Yeni yazl ile de defalarea basl1ml§ltlr. Aneak, bu baskI ve yazm.alann ~oguna, ismi Yunus olan ba§lka §lairler (KAtipzade Yunus, A§llk Yunus vs.) ile A§lIk Pa§la, Sait emre vs. gibi §lairlerin de §liirlerikan§lIn1§ltrr. Yapllanaylklamalar sonunda Yunus Emre'ye ait 330 eivannda iiliirtesbit edilmi§ltir. Bu §liirlerin ~ogu heee, 60 kadan da aruz ol~usii ile yazl1ml§ltlr. Aruz ile yazllan ~iirlerinde, ,ortadlin e§lit.saYlda bj)lunebilen kahplan s~ti~inden, beyitlere dOrtluk ahengi verilmi§l, bOylece milli zevk ya§latIlml§ltlr. Fakat onun en gUzel §liirleri heee vezni ile yazIlanlanmr.· Yunus Emre'nin eserlerinin en gUzel baskllanm Abdiilbaki Golpmarh ile Faruk K. Timurta§l yapIn1§ltlr. Elinizdeki kitapta bulunan §liirler am ge~en bilginlerin eserlerinden se~ilmi§l; orijinal dile, gfizelligi bozmayaeak §lekilde, yer yer mudahale edilmi§ltir. Aynea, ogreneiler ve diger gen~lerin Yunus Emre'yi kolayea aillayabilmelerini saglamak i~in her §liir ya§layan Tiirk~e ile nesre~evrilmi§ltir. Dr. Metin AKAR

20 Ekbn 1985- tstanbul

bOyle gOzel sOslenerek(ne yapmak istiyorsun?). fazlaea uzaml§. eksikligin ona gore yOz bin (oldugu hilde soru soruyorsun?) Kuru agaea yol (yordam) soruneaya kadar gezin (ve) yoluna devam et. uzun boyun yere iner. (sen neye yararslO?) 5. . Tann'ya uzanarak neyi diler. bOyleho§. sOsten uzak ya§aYI§a) ge~. §imdisen nasll. gOnkO bu dOnya olOmlOdOr. miskinlige (gosteri§tM. zaman geger (ve) budaga ku§ (aneak) bir defa konar. 5 .1 Gider idim ben yol sira yavlak uzaml~ bir agae. GonOI. yol boyunea gidiyordum. sa9 klzar.Blr giin sana zevil ere yiice kaddin Ine yere Budaklarm oda gire kaynaya kazan klza sa~ 6 YOnus imdi sen bir nice eksikligiin yUzbin anca Kuru agaca yol sorunca teferri. kanr devran doner ku~ budaga bir. 4 Agae. Sana daha ku~ konmaml~.kazankaynar. (Ustelik) bu. Yunus. ne tura9 ku§u . ne gOverein. 6.iinkii bu diinya fanidiir Bufodulluk ni~Amdlr gel beri mlskinlige gee. gel beri. Boyle ho§ bezenerek. nedir?(Boyle uzamaga gerek yok). sir ae. 2 Boyle uzamak ne manadlr e. mOnasebetsizlik ni§amdlr. Boyle latif boyle ~irin g3nliim eydiir birkae. Boyle uzamanlO anlalTl!. dallann ate§e girer. kez konar Dahi sana ku~ konmaml~ ne giivercin ne hod diirrae. Bir gOn sana da yokluk ula§lr... bu kadar tatli uzaml~ biragac (gordam)~ GonIOm(ona) birka~ Slra~(de~·(dedi) 2.iclen yoluna gee. neye muhtagtlr? 4. 3 Boyle latif bezenerek boyle ~irin diizenerek Goniil Hakk'a uzayarak dilek denir neye muhtae. 3. Ben. Agag ya§lanlr. 1 1.

lan Kamu bitmi§ te§Yi§leri emr i.Bunlann yanlna vardlm. 2 7.ti mezarhga vardlm. Bunu kurt kU~ yemi~. nice yigit mura- 9. yatlyor.i§ yatar Her. kefenbezinin pargasl (da) kemige sanlml~yatlyor.tela~lannln hepsi bitmi~. . Tann'nrn buyruguna uyup Isiak yerde yatlyor. 10. omrOnO(canlnl) kaybetmi~ yatlyor.-Bull/at OkulDestek Ansi~lopedisi -------EDEBiVAT-- 7 Sabahm sinleye yarchm gordi. san sagIan dokOlmO~. Her biri bigare olmu~.inUn karaslhic.ek i§lk isen mUlke suret bezemegil MUlke suret bezeyenler kara toprak olml§ yatar.imci.biri bic.i§mi.Yunus.ilmi.ecelin dma erememi~.ire olmu§ omriin yaYI kllml§yatar 8 Yard 1m bunlann katma bakdlm egel heybetine Nice yigit muridmaerememi§ olmi.:ibize gelmi~ c:.i. Sen bunlan.gormez misin. .ini.Iuruyor. gergek a~lk isen dOnyaya gOzelgorOnmege(dOnyaYI sevmege) ugra~ma.inci di~leri dokOlmO~.ler gUl gibice yatar 10 Duzaga di.i§ tenleri. 11.Hakk'a ula§ml§ canlan Gormez misinsen bunlannoYbet bize gelmi§ yatar 11 Esilmi§inci di§leri doki.GozOnOnkarasl gitmi~ (yapmaga) duracak hig i~i yok. (zira)dOnyaya'gOzel gorOnmege 9all~anlar toprak olmu~ yatlyor.Sabahva\5.elerin bagrm deler $01 utaclk ni-reste. $u ufaclk yeni yetme gocuklar gOI gibi solmu~ yatlYQr. 8 . .ige sardml§ yatar 13 Yunus gerc. bOton (halkl) olmO~ yatlyorgordOm. (kiminin) can Ian Tann'ya ula~ml~. 13. 12.imle olmi.(Kiminin) vOcudu cehenneme do~mo~.nemdeermi§ yatar 12 Gitmi§ gozi. Slr.i§ yatar 9 Yemi§ kurd ku§ bunu keler nic. heybetine baktlm.i§ sansac. kertenkele gogsOnO deliyor. i§i yokdurdurasl Keten bezininpiresi·si.

bu dOnyadan bezmil}. 18. all~ veril} yapardl. suretinden (bedenden) n13 t>'(jO da gidiyor. 17. doyar peymanesl doldu gider 20 Erte gece soyle~lrler Hakk'. Hani onun mall. bini olOr.seninim derk.14 Geliin sorahm canlara surelinden n'oldu gider DUn gUn seninlm der Iken sebep neyl buldu gider 15 Aceb degil glder ise suretl terk eder ise Yanlt~ yalan gaybet degil dostdan haber geldl glder 16 Kant onun miilk ii malt terk eylemi. ne sebep buldu da gidiYor. bedenin sakallna gOldO gidi· yor. kolsuz gomlek giydi gidiyor. gider o 17 Oyle ki'dost olmu~idi 0 Ifjler diiziilmifj idl Belli bilin can suretln sakahna giildii glder 18 Eyler idl sat! pazar blr pul i~ln gene bozar Olmu$ bu diinya (den)bizar yenslz gomlek giydigider 19 Bini dogar binl gider buyruk boyle geldl meger KI ola dUnyaya. (Can i1e ten) oyle ki dost olmu~tu. DOnyaya doyan var ml. pir pur igin (anlal}maYI yeniden bozar(dl). 15. gidiyor. ($imdi) iyice bilin ki can. bulahm diyerek Y(inus eydUr mlskin olan Hakk'. (dostluk ile i1gili) il}ler yoluna ko· nulmu~tu. (amaomOr) kadehi doldu (vadesi yetti) gidi· yor. acaip degil (acaip karl}llamama· 11). ($imdi).en. . canlara sorallm. bunda buldu gider 3 14. Gelin. 0 padi~ah (Tann) huzQ· runa hemen hareket etti. (insanlann) bini dogar.($u). . 16. ciimleslnl pAdi'fah dergAhma hemen ame'-ald. (Can). seitgiliden haber geldi (de) gidiyor. mOlkO? Hepsini terketmi~. Bu (haber) yalan yanh~ ve de· dikodu degil (gergek). Daima. bedeni terk ederse. (Tann'dan) emir boylegeldigi igin. 19. . giderse.

sen.~ider bikik~lllsldegii 28 Vunus gozun goriirken yarag\Jn eyle bugun Gelmed. 25 (:e.. ..adlr $Imayasm SIr9a $mdlktan sonra biitiin olasl degi!. bin YII (yerinde) dursa da kendi kendinedolamayacaktlr.. benliginden gegen Tann'YI bu dOnyadabuldu gidiyor.Mlnl eri=-~Iklar'bu yolda (donyMa) ozonto dlJymayacak. can Olmez. dlktan soma bOtOnolmayaeaktlr. Yunus der ki.melerden bardagmdoldunnadan korisen Bin yll and a durursa kendidolasl.degii 26 $u Hlzlr'la.yit I~iler Bu bir kac. canlar Olmeyecek. .lnde bunlar olesl degn 27 Varaltl Hak diinyayfPeygamber dostluguna Diinx~y.b-I HAl. MOeevher (veya Oz) seven gOnolier yOz bin yol izlese (de) Tann'dan kIsmet olmazsa (onu) elde edemeyecek. Manl duyan (a~lk olan) gOnOller asia Olmeyecek.i ona varan ger! gelesl deglt 4 21..Sabah ak~am. Testinic. eam kml· . Sevgilinin kalbini (gOnIOnO)sakm. 21 Mana eri bu yolda mellil oiasl deQiI Mana duyan goniiller hergiz olesi degil 22 Ten fanidir can olmez gldenler gene gelmez Oliir ise ten oliircanlar olesi degil 23 Gevher seven goniiller yUzbin yol eder ise Hak'dan nasip oIma~ hasip oiasl degil 24 Sakmgll. diyerek konu~urlar. giin ic. .n. 25. 0 camdlr.Ten OIOmiOdor. klrmayasln. _ 23.:~~melerden doldurmadan(bir kenara) koyari. 24.2O. . Varin gonliin $Irc. Tann'YI bulahm. OlOr iseten c>ler. gidenler gerigelmez. 22..ul~y"s A.9"I/'.

§ kefenleri gordum 31 y.hp aglar zebaniler cantn daglar Tutu§inu§ sinleri oda c. bilim §a§tt nitekim §unlan gordum 5 29. 0 15 . boynun buranlan gordum 36 Kimi zari k. Sabahleyin gezmege9lktlm. gozon gorurken.kan tiitunleri gordiim 37 Yunus bunu kanda gordu geliip bize hab'er virdi Akhm yard.§lalar k. geri gelmeyecek.Tann.k.AreUe Kimi bela vu mihnette dun" olmu§ gunler!. dOnyaYIPeygamber rattl. Muhammed)'in sevgisi ugruna yada oldO). (bununla) batml!? kefenleri gordOm.~u Hlzlr ile Ilyas. (Boyle oldugu Mlde. (Hz. Damar bo!?anml~. bugon hazlrhgml yap.zda dillerigordum 33 Kimisi zevk u i$rette kimi sAz u be. ebedi hayat suyu i9ti1er.m sabahm sinleri gordum Kam}m. VOCl)t toprak i9inde 90rOmO~.§ kara topraga §u nazik tenleri gordum 30 Curumu§ toprak ic.§ damar akm. kalmayacak.gordum 34Sogulmu§ §ol kara gozler belirsiz olmu§ay yuzler Kara topragm altmda gUl deren elleri gordum 35 Kimisi boynunu egmi§ tenini topraga salm. kan akml!?. " 5 29 Teferruc eyleye vard.§ ne du§var"halleri gordum 32Yaylalar yaylamaz olmu§ k. mezarlan gordOm. kimse 0 28.re ten sin ic. Oraya varan (geri) gelmedi.§ sinleri dolmu§ hep evleri harab olmu§ Kamu endi§eden kalm.lm.. (Orada) kara topraga kan~ml~ ~u nazik bedenleri gordOm.§lamaz olmu§ Bar tutmu§ soylemez olmufj ag.26. 30.§ Anasma kusupgitmi. Yunus. 27.§ kan batm. onlar klyamete kadar 01meyecekler. mezarda gizliceyatlyor.inde yatar pinhan Bo§ahm. DOnyaya gelen gider.

37.Aglzdli.are miskin Yunus gilnahm erokn'eyleyesin Slgmdlm 01 Allah'una dedi hem alv edem dive 38. soylemez olmu:? dilleri gordOm . evletLhep harabo~mu:? HeLge:?it dO:?unceden uzakla:?ml§.um n'idem.ler korkanm ben ()lem diVe ". glkan cjumanlan gordOm. kimi bela ve zahmette gonierini gegiriyorlardl. Ey arkada:?larr ey karde:?ler. kimi saz ve mOjdelerde. mezarlan ate:?e tutulilmulil.lemedint.31. ~u kara gozlerin feri tOkenmi:?. Mezarlan Ylkllml:? (toprak) dolmu:?. zebaniler (onlann) camm daglar. bunu gordOgO zaman geldi bizehaberverdi.eden deli olmu. ne gog halleri gordOm . 36. vOcOdunutopraga sahvermi~. Annesine kOsOp giden ve boynunu egenlerinzavalh hallerinigordOm. 32.OldOgomeJasalanmam. ben ne kllam dive 40 Eger ger~ek kul irni.ay yOzlerce belirsiz olmu:?Kara topragJn altlnda. bilgim lila:?tl. 34. 35. OldUgUme kaymnazam eUigimi bulam dive 39 Birgiln gorUnilr gozilme ayblrn vuru~uryilzilme Endi.2 Ey bic. Kimisi boynunu egmi:?. . gOmde akhm (balil1mdan) gitti. gUl toplayan eller(in haHni) gordOm.dilnyaya nelsime kuUukeyleyi iyi arnel i. ~imdi dOn olmulil'o gOnleri gordOm (dO~OndOm). Kimi inleyipaglar. Kimi zevk' ve eglencede.. kl:?lalar kl:?lamaz olmul1(lar). Yaylalar yay.6 38 Ey yg~hler'ey karde. azabtan kurtulam dive '. Bunlan gordO- . 33.lamaz olmu§(~ar)..(bu dOnyada) ettigimi bulurum diye (korkuyorum)..sem onakulluk kllayldim Aglayaydlm bu dilnyada yann orda gillem dive 41 Hemen geldim bu .Yunus. pas tutmulil. ben olOrOm diye korkuyorum.

kor· kuyorum) .bnome vatan sevgisi dO~tO. bu dOnyaya nefsime kulluk eylemeye (mi) geldim.Aym ~ekilde.Bahri olup dost g61Une dalam hey dost dlye dive 7 43.HWPyOz(}me vuruldugu (an).bUlbUl olam otem he. ne yapay. hey dost. diye dive gideyim. 40. Hey dost.ulluketseydim. yann orada galevim dive bu dOnyAda aglasaydlm.(bu) du· '~Onceden deli olmu~um. 43 Du. "af· fedeyim" dedi diye Allah'lma slgmd. 42. gOn aYlb. gOzOme gOrOnOr.y dost dive dlye 46 $01 bir be. on allm bezl kefen ideler egnlme Dokem.gUl olam dilm a9dam gul olam Dost baganda .O'ria k. 41. (bundan dolay. dive diye gideyim. azaptan kurtulaYlm dive iyi i~ (de) i~lemedim. (0 zaman) n~ edeyim.$u Azrailgelip tuttugu zaman ana baba faydaetmez. bi~re Yunus. Oraya va· ran hemen kallr. . 44. Ey zaval".m dive (korkuyorum). (bundan d. Sir. gOnahtn ~ok ne yapacaksm? Hem 0. $u tahtadan .oi dijnyi donlann glyem heY'dost dlye dlye 47 Mecnun olarak yuruyem yuce daglan biiruyem Mum olubam eriyem yanam hey dost dlye dive 48 Gunler gege YII gevrile ustume slnlem obrula Ten 9UrUye topra~ ola tozam hey dost dlye dlye 49 Yunus Emre var yoluna munkirler glrmez yoluna .tli onume hubbU'1 vatan gldem hey dost dlye dlye Anda varan kaltr heman kalam hey dost dlye dlye 44 Gele '01 Azriil tuta assl kllmaz ana ata Blnem '01 aga9tan ata gldem hey dost dlye dlye 45 Halvetlerde me. ata (ta~buta) bineyim ve hey dost.39.m. Eger ger~ek kulimi~sem. dive diye kalaYlm.olaYI korkuyorum).

hey dost. 49. hey dost. d~ima agllan gOI olayllll." ise bir ic.mu$ gibl 52 MlsklnAdem ogla"." Ic. . ~Oyle yel esmi~ gibi geldi gegti.lpyummu$ gibi 51 I$bu sCSze· Haktamktlr bu can govdeye kpnuktur Birgi.mi!} gibi 55 Blr miskini gCSrduliise bir esklce verdin ise Yann orda sana gele Hak !}arab. diye diye dalaYlm 50 Geldl ge~tl CSmrumbenlm $01 yel eslp ge~ml$ gibi Hele bana $CSyle (geldl) $01 gCSz aC. ~ube~-on ar~m bezi be· denime kefeneyleyeler de. Yillar done. Mum olarak eriyeyim. yoluna var. $u dOnyA elbiselerini (OstOmden) dOkeyim.45. hey dost. 47.mi!} gibi 54 Bir hastaya Yard. hey dost diye diye gideyim. 46. diye diye tozaYlm. Yunus Emre. Yalnlzhklarda me~gul olaYlm.ml!} gibi 53 Bu dunyada blr nesneye yanar i~im goynur ozum Yiglt iken CSlenleregCSk eklni biC. Balik olup dost gOIOne.".lm su verdin ise Yann orda kar!}1 gele Hak !}arab. 48. Hele bana (bu\~ore) bir gOz aglp yummu$ gibi geldi.lkaglde katesden kU$ uc. Mecnun olarak yOrOyeyim. toprak ola. Benim OmrOm. hey dost. GOnler gege.mi!} gibi 56 VOnus Emre budunyAda lki ki$i kalarderterMeger Hlzlr Ilyas ola Ab-I Hayat i~mi!} gibl 8 50.ler eklnclye Kimi biter kimi yeter yere tohum sac. diye diye Oteyim." ic. . diye diye yanaylm. vOcut gOrOye.in (ola) C. inkArcllarsenin yoluna girmez. yOce daglan bOrOyeyim. benzetmi. dost bi!lQuida bOlbOI olaylm. OstOmde(ki) mezanm oyula (gOke).

[Halk rivayetlerine gore.r ile llyas.t. 52. Tann ~arabl igmi~ gibi kar~Jna gelir.r.1 57 Sana ibret gerek ise gel goresin bu sinleri Ger ta$ isen eriyes.kargider. kimi biter (dogar). 56.kafesten ku~ ugmu~ gibi g. 54. Sir gOn olur. geng ya~ta olerek gok ekini bigmi~ gibi (topraga dO~enlere) igim yanar. bir eski elbise verdiysen. ozOm aCIr. olomsozlOk suyunu bulup igmi~ler. Su dOnyada bir ~eye.r. HizJr i1e llyas Peygamber. Yunus Emre.r.in baklp gOricekbunlan 58 ~unlar ki ~oktur mal/an gar nice oldu halleri Sonucu bir gomlek giymi§ onun da yoktur yenleri 59 KaOi mUlke benim diyen ko§k 0 saray begenmeyen ~imdi bir evde yatarlar ta§larolml§ ustunleri 60 Hani 0 ljirin sOzliiler hani 0 gUne§ yiizlUler ~oyle gayib olmu§ bunlar hi~belirmez ni§anlarl 61 Bunlar bir vakt begler idikaplcJlar Gel §imdi gar bilmeyesin korlar idi beg kangldur ya kullan 62 Ne kapi vardlr giresi ne yemek vardlr yiyesi Ne 1§lk vardlr goresi dun . Su can govdeye konuktur. kimi yeter (olgunla~lr. Birgun senin dahi YOnus benim dediklerin Seni dahi boyleede nitekimetti bunhm kala . 55. bu dOnyada iki ki~i kallr derler. yann orada (obOr dOnyada) Tann ~arab. oIOr). hayat suyu ieen Hlz.olmu§tur gundOzleri 63. Sfr zavaillyl (bir dervi~i) gordOgOnde. Su soze Tann tamkt. Sir hastaya (ziyaret igin) vardlysan.(bunlar) ebed. bir yudum su verdiysen (obOr dOnyadayyann orada.Zavalll insanoglunu ekinciye benzetmi~ler. yere tohum sagml~ gibi. olOmsOzlOge kavu~mu~lard.51. 53. igmi~gesine kar~Jna gelir.

66 Gozlerim goge slizlildli camm goglisten lizlildli Dilim tetigi bozuldu Allah sana sundum elim 67 U. 10. 64 Sensin kerim sensin rahim Alah sana sundumelim Senden artlk yoktur emim Allah sana sundum elim 65 Ecel geldi vade erdi bu omrlim kadehi doldu Kimdir ki ic. .9 57. Sonunda bir goml~k giymi~. ne yiyecek yemek var. Baktp bunlan goronce. 59.HaI1i 0 tatlt sozlOler? Hani 0 gone~ yOzlOler? Bunlar oyle kaybolmu~ (ki) izleri hig belli degil. Hani mOlke "benim" diyen. Ne gormek iginl~tk var. bir gOn senin de benim dediklerin (bu donyMa) kallr. onun da kollan yoktur.!.medenkaldl Allah sana sundum ~Ii. 60. gOndOzleri gece olmu~tur. 62. Nitekim.Bunlar bir zamanlar beyler idi. gor. ko~k ve saray begenmeyen? ~imdi bir evde yatlyorlar.Yunus. (kapllanna)kaplcllar korlar idLGel ~imdi gor. Allah sana sundum elim 69 Geldi salacam sarthr dort yana sala verllir II namazlma derilir Allah sana sundum elim 70 Safacaml gotilrdliler makbereme yetirdiler Halka of up oturdular Allah sana sundum elim . 58. seni de boyle eder. eger ta~isen (bile)eriyesil1.Sana ibret gerek ise ~u mezarlan gel(ip) goresin. climle geldi Esen kalst" kavim karde.Ne girecek kaplSt var.~unlar ki mallan gok idi. biC. halleri ne oldu. . bey hangisidir veya kullan (hangisidir)bilemeyeceksin.i1di efen donum Hazrete yontefdimyonlim k Acep nice ola hillim Allah sana sundum elim 68 Vurdular suyum Ihdl kavim karde. bunlan eden. Ostlerinde de ta~lar var. 63. 61.

(bana'ac.sm. Sen. Tann'm sana elimi agtlm. 68. Tann'm salla elimi agt.). dilim harekettenkald! (soylemez oldu). (Mezanmm etraf'na) halka olup(dua etmek igin)oturdular. bu omrOmOn kadehi doldu. 65.kavim karde~ hep toplandl. Ecel geldi... Tabutum geldi. (bana yardlmet).i1di. suyumilld'. Eller namazlml kllmak igintoplanlyor. (0 Y zaman) acaba M. 69. Bu anda) Tann'msana elimi agtlm.tlm. esen katsmlar(ben gidiyorum. .I~tel kefen olacakelbisem blC. mezanma ula~hrdllar. sanhyor.m. en bagl~laYlc. Tann'm sana el.-----~iiR-c~"~e§tiler ustume toprak elitiler Hep koyubaOi ka(:hlar Allah sana sundum eJim 72 Yedi tamu sekiz u(:mak herbirinin vardlr yolu Herbir yolda yuzbin ~arlil Allah sana sundum eJim 73 Geldi Munkerile Nekir herbirisi sordu bir dil i1ahi sen cevap vergil Allah sana sundum elim 74 Gorun acepoldu zaman gonUlden eyleyin figan OlOr (:u~ anadan dogan Allah sana sundum elim 75 Yunus tap uzat busozu Allah'ma tutgll yuzu Didardanaylrma bizi Allah sana sundum eiim 10 64. sen en merhametli olansm.? (Herkes olecek). Senden ba~ka gArem yoktur.Tabutumu gotOrdOler.m.lim ne olaeak? Tanrl'm (bu anda bana ac. (buanda) Tann'm sana elimi ac. dort yanda selA veriliyor. banayardlm et..(Ate~e) koydular. ya~ama sOresi sona erdi.imi agt.tlm (bana aCI). 70..meden kalan var m.Gozlerimgog-e (dogru) sOzOldO. (Bu anda).. 0 (olOm ~erbetinj) h. 66.) 67. Tann'm sana elimi agtlm (beni bagl~la. Tann'm (bu anda bana yardim et) sana elimiagtlm. Bu kimseier sag. onOmO Tam'I'yadondOrdOm.) elimi sana ac.cantm gogsOmden sokOldO. (I~te bu anda).

Yunus.en Erdenhimmet olmay!nca omur gecrer yunmayacak 80 Ylinus imdisen Hakk'a er dun ugun gonli.rma. can lara ezel ebed olmayacak Gum·rih olup bu cihanda kimse bikikalmayacak 77 Bir dona kanbula. her biri bir dil ile (soru) sordu. ise y. (Tasa~vufgular.. 0 zaman sen cevap ver(meme yard. . 75.71. Cenazemin kefeninin ipleri ~OzOldOgonde. 73.lcak yumaymca mismi.. sekiz Cennet. hep birlikte.kla bili. 72.m et). ' 76 A. OstOme toprak eljlp att. Zaman acalp oldu. Bu cihanda kimse ebed! olarak yOlunu I<. (yard. I~ten gelerek feryAd edin. 01).. elimi agtlm (0 za· man bana yard. Tann'm. na- . her bir yolda yOzbin garlj' (~aljlrtici manzaralar) .. Tann'm sana elimi agtlm. beni yalnlz blraklp ka~tlklannda. Her birlnin yolu vardlr. yOzOnOn gOzelliginden bizl ay.1 olmaz GonUl pisi yunmaymca namaz reviolmayacak 78 GonOlpisln yUd~n iS8 klbr Q klnl kodun ise Ikrir butlin olmaymca erden nazar olmayacak 79 Murdar dunyiya bula. 74.~. Tann'm sana elimi agtlm (bana yardlm et). GonUI pisi Ylkanmaymca da namaz kllmak uygun olmaz. Allah'lm. (yardlm et).irubeni dUru. . YOzOnO Allah'a gevir.in Hakk'a ver GonUl gozi gormeyince hicrba§ gozu gormeyecek 11 76. Anadan dogan (muhakkak) OIOr. gOrOn.klann can Ian olomsOzdOr). Tann'm sana elimi agtlm.m et). Yedi Cehennem.klannda.aybedip kalmayacak. 77.mc.Aljk ile tanlljlk olan canlara ezelve ebet olmayacak(yania. Bir elbiseye kan bula~t. elimi sana agtlm. bu sOzO yeterince uzat (klsa kes). MOnker ile Nekir (adlt sorgu melekleri) geldi.an dev.Tann'm.kamaymca temiz olmaz.

Benim gonlom'. sen ~imdi Tann'ya ula~.VOcQdum 6d agaci gibi yanar. 82.ir bana herdem gele·dur 85 Seni sevenlerin ola ml akh Bir dem uslllYlsa her dem delidir 86 Yunus sen toprak 01 eren yo lunda Erenler menziliar~dan uludur 81.ini.izi. yeterli gormezler. (onon) oku gayet kes· 23 . 80.im a~ktan doludur Dilim soyler y~ri yi. sava~ elbisesi dayanmaz. kalp lemizli· 78. bu yolda gayret ederek pis dOnyaya bula~an.imgorene seher yelidir 83.imsuludur 82 Cd agacl gibi yanar vi.iclidum Ti. (yani) kibir ve kini blraktl isen (de.ena~k.A~kln ate~ine zlrh.- BulvarOkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT - ---~miYedenff&l9isetemizligini 9 i de ararlar). Mal toplayarak.GonOldeki (pis)ligi ylkadlysan.Yunus. Cokal ce~. Dilim sevgiliyi sayler (Tann'YI zikreder). 83.yOzOm sulu (ya~ dolu)dur.gozom a~ktan (a~k ile) doludur.omOr gelier. Gece gOndOzgonlonO Tann'ya ver. 81 Benim gonlUm gozi. (onun igin kalbini temizle). 79. GonOlgozOAllah'l gormeyince ba~taki goz hili gormeyecek. bu pisliklenannrnadlkya. ~eyhe inanCllla dair) kabQI beyanl tam olmaymca ermi~ ki~inin sa· na meyli olmaz. ermi~ kimseden yardlm olmaz. dumanlml goren seher yeli sanlr.iti." oduna doymez Oku canabatar kallyahdlr 84 Okurum ~ahlml kendi dilimce l?ahlm eydi.

yOzonden pegeyi blrak. 84. sen (Tann'ya eri~enlerin) vellierin yo!una t?pra~ 01. Kerem et. aym on dordO mOSOn? 88.(Di~lerin ve agzm) otuz iki inciyi mercana dizmi~ gibi. . cana batar.•.lrak 91 ~§km zemzemesinden 8§lk. der.Seni sevenlerin akh olur mu? (ConkO a~lklar akll ile degil! qOnOI i1e hareket ederler)." ay alnm gene aya verir sabak 90 Goren pervaneleyin niceoda du§mesin Gozlerinin bakl§1 can ahr iki--e. 86._ BultJarOkulDestek A nsikloped is i.boynu zencirli Azadhk istemez (Ier)§oyle kalddartutsak 92 Kangl birnesneni ki dll nice §erh eylesin llihi sen beklegil yavuzgOzlerden Irak 93 Boynun geyik boymndan hi~ fark eyleyemedim Gumina veren beni kupeli iki kulak 94 Yunus Hak tecellisin senin yuzunde gordu Care yok aynlmaya ~unsende gorundu Hak 13 87. bir bu tarafa bak. Degeri inci . _--_--EDEBIYAT-- kin (sivri)dir. $ah'lm da bana her an geledur. 85.yanagm papldlyor. (Bunlar) bir an akllh iseler de. Ben kendidilimile $ah'lmm (Allah'lmm) adml gagmnm. her an delldlr (dl~ardan baklnca deli gibi gorOnOrler). g~nkO onlann menzili (man en ula~tlklart rOtbe) Ar~ tan bile yOksektlr. Yunus. 87 Kerem et bir beri bak nikab yuzunden bmik Aym on dordu musun balkmr yuz u yanak 88 Otuz iki mirvan mercAna dizmi§ gibi Klymeti durden olmu§ yara§lr incidenak 89 Sifatm anhgl bulgur u nohut gibi lki ka§. YOZOn.

sen koru.k vurdu ok gussa ile kaygl yok Feryad ile ahl c. anlatllan (di~lerinin) rengi inciden daha bey~.ok firkatli nesnedir a$k 99 Denizleri kaynatlr mevce gelir.k 96 Hem cefadlr hem safa Hamza'YI ath Kaf'a A'k iledir Mustafa devletli nesnedir a'k.urur Nice ciger pi. 94. 89. 91. YOton bulgur ve nohut glbnermZ.uzvunu dil nasll anlatsm? Ilahi. Boynunu.(Seni) gOren pervane (kelebek) gibi nasll olsun da (a~k) ate~ine dO~mesin? (Zira) gOzlerinin bakl~lcan alan iki ate~ gibi. Yunus. .iki verir\ ka~m ay gibi: alnm hilale ders 90.k 100 Akilleri .i nesnedir a.itin iy yarenler klymetli nesnedir a.ile. Tann tecellisini senin yOzOnde gordO.irir key odlu nesnedir 8$k 101 Miskin Yunus n'eylesin derdin kime soylesin Varsm dostu toylasm lezzetli nesnedir a.k . 97 Daga du. 93.er kul eyler gonullere yol eyler Sult~nlan kul eyler cur'etl. 95 I. (Yalnlz) beni kOpeli iki kulak ~Ophelendiriyor.k Degmelere bitimez hurmetli nesnedir a. sen koto gOzlerden onu uzak tut. 92. Sende Tann(n1n gOzelliQi) gOrOndO. Hangi bir . A~kmm ezgili sesinden a~lklar boynu incirli (deli gibi)dir. Boylece esir kaldllar (onlar hOrriyet istemezler).a"nr deryalara du.oynatlr Kayalarl soyletir kuvvetli nesnedir a.k 98 Kime kim a. send en aynlmaQa 9are yok. geyik boynundan hi9 farkedemedim.

(A~k) hem cefadlr. A~k. feryadl <. Muhammed) de. A~k devletli bir. (Halk inanl~tna gore Hz. hem sefadlr. Ey dostlar. Zavalh Yunus ne yaps In? Derdini kime soylesin? Gitsin. Akllli kimseleri ~a~lrtlr. i~itin! A~k.k1an oldlirlir atk denlzlne daldmr Teeelli i1e doldurur bana senl gerek senl 105 Atkin tarablndan 1gem meenun olup daga dlitem Sensln dlin li glinendltem bana senl gerek senl 106 Sufilera sohbet gerek ahilere ahretgerek Mecnun'lara Ley" gerek bana senl gerek senl 107 Eg.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT14 95. dalgl'llandtrlp kuvvetli bir nesnedir a~k. Denizleri kaynatlr. ald. aynhk aCISI veren bir nesnedit. klymetli (bir) nesnedir.ok olur. Tann. 99. ne ate~1i nesnedir a~k.' oyle 100. Muhammed'e "Sen olmasaydtn gokleri yaratmazdlm" demi~tir. Nicelerin i<. sevgitiyi (a~k ite) aglrlasln. 101.ini yakar. Sultanlan kul yapar bir cOretii nesnedi(a~k.r benl oldlireler killlim goge savuralar Topraglm orela c. Mustafa (yani Hz.aglra bana senl gerek senl . Hamza. kime ok vurdu ise onun kayglsl tasasl olmaz. Hamza'YI Kaf dagtna atan da odur. 98. gonOliere (gonOlden gonOle) yol yapar. A~k. Hz. kayalan soyletir. 102 Atkll. orada cinler. Misrada bu soze i~aret var). hOrmetii nesnedir a~k. benden benl bana senl gerek senl Ben yananm dlinli glinli bana senl gerek senl 103 Ne varhga sevlnlrlm ne yoklugayerlnlrlm Atkin i1e avunurum bana senl gerek senl 104 Atkin it. Allah sevgisi yoluna Kaf dagml a~ml~. (a~k) denizlerine daldtrlr. oynatlr. ama ahl. (Sir kutsi hadise gore. ' 96. Herkese kismet 01maz (yazllmaz). (A~k) daga dO~erse (onu yakar) kOI eder. periler ite sava~ml~tlr). a~k sebebiyle yaratllml~tlr. 97. zira a~k le!zetli nesnedir. nesnedir.

Benim ad. 16 109 Soylerhemek hareisl soylemegin hasldir Soylemegin hare IS' gonullerin pasldlr 110 Gonullerin paSlnt ger sileyim der isen ~ol sozu $oylegil kimsozun hUlasasldlr '111 "Kuli'l-hak" dedi Calab sozu dogru desene Bugun yalan soyleyen erte utanasldlr 112 Ciimle yarahlml§a birgoz ite bakmayan ~er'in evliyaslysahakikatde asidir 113 ~eriat haberini .15 102.a§lk denizine daldmr.sen gereksin. 103. 106. 105. Eger beni oldOrOp kolomO goge savursalar. 108.erh ite eydem i. Mecnun'lara Leyla gerek. bana sen gereksin. 107.(bu and a bile topra· Qlmorada "Bana sen gereksin. bana (da) . ban a. Bana sen gereklisin. bana se'. sen. (ben) sadece a§lkm ile avunuyorum. 104. gereksin. deli olup daga dO§leyim. sen. (a~km) senin sir ve kudretin i1e(a§llklann gonlOnO) doldurur. Gece gOndoz dO§lOncem sensin. iki ci· handa maksadlm (sensin). bana sen gereksin. A§lkll'] §larabmdan igeyim. bana sen gereksin. (Tann'm) a§lkm beni benden aldl. (A§lk) ate§lim gOnden gone artar. Tasavvufa inananlara soh bet gerek. A§lkm a§llklar OIdOror. Ne varllgaseviniyorum. sen.m Yunus'tur. Ben ge· ce gondOz (senin a§lkm ite) yananm. OZOIOyorum.it ~eriat bir gemidir<hakikat deryasldlr . ahilere (fOtOvvet'ehli olanlara) obOr donya gerek. sen. sen. ne yokluktan dolay.sen gereksin. sen. sen. sen" diye gagmr.

mertebesinin katiri. 111.t. sozOen az ~ekli ile soy Ie.· 112. Soylemenin halisi. ~eriatln tabirleri ile anlatllamaz).im. duo . dinle. par~alanacaktlr.sesidir 117 Evliya safa·nazar edeli giinden beri Hasll oldu Yunus'a her ne ki olasldlr 109. sozOdogru soylesene. "Dogru soyle"dedi.k kitAbm okuruz C. $eri· at. 113. soylememek i~idir (susmak konu~maktan iyi· dir). 114. 117. .eri haber i. Soylemek i~i de gonOllerin pasldlr.0 geminin tahtasl ne kadar sag lam olsa (da)deniz(in) dalgasl . 110.er'iri evliyasidlr 116 Biz tAlib-i ilmleriz a. az konu~.yann utanacakhr. 116. ~eriat mertebesinin evliyasl (derecesinde)dir.anasldlr 115 Bundan ic. bize temiz nazar ite bakahdan beri Yunus'a ne oldu ise 01.alab miiderris bize a. a~kda medresedir. Eger gonOllerin paslnl sileyim dersen.114 0 geminin tahtasl her nice muhkem olsa Deniz mevci katl olsa tahta u. (Hakika. a~k kitablnl okuyoruz. Tanrl. sert olunca tahta. BOton yaratlklara bir goz i1e bakmayan (onIan e~it varllk olarak gormeyen). ~eriatln ne oldugunu (sana) a~lklayarak soyleyey. hakikat mertebe· sinde olanlara gore asidir.it eydeyin ey yar Hakikatin katiri . 115. ~eriatilmine gore evJiya olsa bile.k hod medre. Evliya. (Tasavvufun prensiple· rinden biri de az konu~maktlr). Ey arkada~! Bundan da ileri bir haber soyleyeyim de i~it: Hakikat .~BugOn yalan soyleyen. hakikat denizinde yOzen gemidir. Tanrlbize hoca. Biz iJim istiyoruz.

.1I ucunu tutup hie.in ball yaga ne ie. Zavalll Adem (peygamber) yamldl. sozii uzatmayalar < < 120 Mumsuzbaldlr .mak'ta bugday yedi I§i Hak'dan bilenler §eytandan tutmayalar 123 $irin hulklareylegil Sohbetlerde Vunus'u tath sozler soylegil hergiz unutmayalar 17 118. 17 -<--~-~. (ama) ermi~ kimselerin siriannI cahillere soylememelL 122. ikisi de birlikte ya~an.eriat tortsuz yagdlr tarikat Dost·ie.. mumsuz (sOzOlmO§)bal gibidir.. Sevgili igin ball yaga ne diye katmamall. (Eger) klymetini bilirsen (onunla birlikte oldugun) bu zaman nelere deger. inal1maII). (0 halde) a~ka riya katmamall. yerine getirmeli. Teslimiyetin ucunu tutup (~eyhe ve onun bilgisine teslim olup) sozo hig uzatmamall.. (Allah a~kl igin ~eriat ve tarikat bilgilerine inanmall. 121. bilenler MOnde bilgiglik taslamamak. 120.:. Ariflerin araslOda tasavvuf dO~Oncelerini anlatlp bilgig geginmemelL Madem ki sunye oz temizligi gerektir. a~klnI samimi olarak ya~amak." bilmeze satmayalar 122 Miskin Adem yamldl Ue.. tortusuz yag gibidir.-. yahut bilenlerden dinle. (0 ne soylerse dinleyip. $eriat.~ mahdlr). g6steri~ten uzakla~mak geregi anlatlIlyor). tarikat temiz... 119. Cennet'te bugday yedL (Bu) i~i(n) Tann'dan (oldugunu) bilenler ~eytandan (oldugunu) soy Iememeli. (Susmak.in katmayalar 121 Klymetin duyar isen neylit deger i§budem Erenlerin minis..--- ~ 118 Arifler ortaslndasufilik satmayalar COn sufiye ihlis oldu a.ka riyi katmayalar 119 Va gel bildiginden Teslimin eyit yihud bilenlerden i.~ ~_. Va gel bildigin (bir ~ey)den bahset.

tatll sozler sayle.$u kar~lki daglan. .Kuru idik. elhamdO'lillah.Beri gel barl~ahm. iytik. baglan. e~tik. 30 elhamdO'lillah. Vardlglmlz i!lere." 589t1kelhamclu Iillih 128 Beri gel banljahm yad isen bililjelim AlImlz egerlendi eftik elhamdii Iillah 129 lndik Rum'l klljladtk 90k hayr Uljer iljledik Ulj' bahar geldi geri g09tiik. me~eleri. dinleyici!) GOzel davranl~larda bulun. > 128. Sohbetlerde Yunus'u da asia unutmamalt (unutmayacagln1ZI umanm). 124. Allah'tan gelen~erbeti geytik. kanatlandlk kUlj olduk Birbirimize 8$ oIduk. halka Tapduk'un bilgilerini saytlk. atlmlz egerlendi. elhamdO'lillah. elhamdl. birbirimize e§ olduk. yabanci isen bili~elim. 126. ya§ olduk. 124 Hak'tan gelen ferbeti i9tik elhamdiilillih ~ol kudret denizini ge9tik elhamdu liII~h 125 ~ol karflki daglan meljeleri baglarl Saghk safihk i1e aljbk elhamdu Iillih 126 Kuru idik yalj olduk.(Ey okuyucu. elhamdO'lillah. U9tuk elhamdu 11IIih 127 Vardlglmlz iIIere ljol safi goniiller8 Halka Tapduk minis.l'lillah.123. $u kudrefdenizini 125. sagltk ve ho§luk ile a~tlk. elhamdii IilIih 130 Dirfilli ptnarolduk irkildik Irmakolduk Aktlk denize dolduk taljtlk elhamdU Iillih 131 Tapduk'un tapusunda kul olduk kapisanda Yunus lTIiskin 9i9 idik piljtik elhamdU Iillih I. uytuk. ~u safi gonOllere. elhOmdO'lillah. 121. kanatlandlk ku§ olduk.

. Zavalll Yunus. 131. DI~andan (ba~kalanndan) sormak yoluyla bulamadlm.- 130. 133. 135. Hakkl buldum er yuzun gormek i1e Ere erdim erde buldum maksudum Bulamadlm tafradan sormak i1e Her yere baktlm ise er oturur GonlUn aldlm yuz yere surmek i1e Hak'dan erer turlu nasib canlara Olmaz imif Ki'be'ye varmak i1e bilmif 01 yol gekip ar(a)mak i1e 134 135 136 Ki'be senin efi9indir Bulamazsm 137 Pmar idim klldl erenler nazar Deniz oldum dort yana Irmak i1e 138 Geldi un Yunus dur u durdum oro Gozum a~h kulaglm burmak lie 19 132. Cantara tOrlOkismet. . ta~tlk. biriktik Irmak olduk. elhamdO'lilJah.Yere her baktlglmda ermi~ ki~iyi gordOm. yOzOmO yere sOrerek (onun) gonlOnO alQlm. 134. indik Rum Olkesinde (Anadolu'da) kl~ladlk. Aktrk denize dolduk. . elhamdO'lillah.iplik iplik pmar olduk.. Kcibe'ye varmakla o/mazml~.Ermi~ ki~iye ula~mak suretiyle A~lk oldum. 132 133 Aflk oldum erene ermek i1e . ----. gig idik (orada) pi~tik. geri gogtOk. kaplsmda kul old uk. gok haylr ve ~eri~le-----dik.129..· elhamdO'lillah.Taptuk'un huzurunda. Tann'danula~Irml~. i~te bahar' geldi.. Ermi~ kimsenin yOzOnO gorerek Tann'YI buldum.istedigimiermi~ ki~ide buldum. e(mi~ kim· seye ula~tlm.

:medi. yol sorup aramakla(onu) bula· 137.136. tarikat. 141. (Sir) ses geldi. Yunus dur! diye. senin e~igindir.:Ikancihaber <. hakikat. Hi<. Elinden gelmezise fesat <.(Zira) hepimizin halini sevgili(yani Tann) kararla~tl~lr. Kabe.kimsene kendinden halden hAlegelmedi Ciimlemizin hAlini ma'§Qk eder mukarre~ 141 A$lklann he{ hAIi ma'ljQk katmda biter Sozun var ona soyle benim arada nem var 142 Her kim aljk kadehinden ie. ayaga kalktlm.bilmi~ mazsln.irise gam degil Dost gogiinden uyanan ma'ljuk burcondan dogar 139.:kimse kendiliginden ha.:Ikarma.:Ikar(kararla~tmhr). ~eriat.diise bir cur'a Ana ne yad ne bililj ne esrik u ne humar 143 Dost yuzunden nikabl her kim giderdi ise Hicab kalmadl ona ayruk nehayru ne ljer 144 $eriat edebinden korkanm soylemege Yogise eydeyidim dahiaynksl haber 145 Dost klhcmdan YOnusoli. 139 Ey beni aylblayan gel beni aljkdan kurtar Elinden gelmez ise soyleme fasid haber 140 Hie.lden hale ge<. benim arada neyim var(ki!) . (bOylece) dart yana aynlmak i1e deniz oldum. Plnar idim. A~lklann her halisevgili katlnda meydana <.:tl.gel beni a~ktan kurtar. ermi~ kimse bana nazar etti (baktl). marifet olmahdlr). kulaglml bOkmek suretiyle gozOmOa<. (Dart yan.:in)aYlplayan. 140. (Eger) sozOn varsa O'na sayle. 138. 01. Ey beni (Tann'ya a~lk oldugum i<.

ona ne yabancl. 143. yoksa daha farkll haber diyebilirdim (verebilirdim). ne tanld.sevgili burcundan dogar.(Allah yolunda olen diridir.uzun surer orda yere Bir dem vam deyre girer ncil okur ruhban olur 153 Bil' dem geliir isa gibi olmu§leri diri kJlar Bir dem girer kibr evine Fir'avn i1e HAma~ olur 154Bir dem doner Cebrail'erahmet sae. Y1Jnus.~~~inden bir yudum ivti ise. 21 146 Hak bir gonUl verdi bana ha demeden hayran olur Sir dem gelir §Adi olur bir Clein geli(giryAn olur 147 Bir dem sanasm kl§ gibi §ol zemheri olmu§ gibi Sir dem be§Aretden dogar ho§ bag i1e bostan olur 148 Sir dem gelir soyleyemez bir sozu §erh eyleyemez Bir dem dilinden dur doker dertlilere derman olur Bir dem I. 144. onun ivin haYlr ve~er gibi ~eyler de kalmaz. soylemege korkanm. yeni bir hayata dogmu~tur). Sevgilinin yOzOnOnperdesini kim giderdi ise (yani Tann'YI kim gorda ise).ar her mahfile Bir dem gelir gum-rah olur miskin Yunus hayran olur .k olu r (batOn insanTiifbnun ivin aynl degerde olur) ve onda ne sarho~luk ne de sarho~luktan gelen ba~ agnsl olur. nesneyi bilmez olur Bir dem dalar hikmetlere Cali nus u Lokman olur 149 150 151 Sir dem dev olur ya peri viraneler olur ye_ri Bir dem ue. Bir dem cehaletde kahr hie. 145.ar Belkis -i1e sultan-I ins u can olur 152 Bir dem vam mescidlere r. onun ivin arada engel kalmaz. $eriata kar~1 duydugum saygldan dolay.lkar ar§ uzere bir dem iner tahte's-sera Bir dem sanasm katredir bir dem ta§ar umman olur . QOnkOdost goganden uyanan.sevgili klllcmdan olOrse gam degil.

SabaOlkesinin krali9-esi idi). bir an gelir aglar. (bOyleee) dertlilere derman olur (sozleriyle a!}lklann gonlOne ferahllk verir). bir an (da gelir) bir mOjde ile hayat bulur ve ho!} bag He bostan (gibi)olur. papaz olur. (Haman. 150. 149. Bir zaman bir dev veya peri haline girer. (BelkIS. !}U karakl!} olmu!} gibi (soguk ve hissiz oldugunu) zannedersin. bir zaman geIir kibir evine girer (kibirlenir). bir an (da) gelir yolunu aZltlr. (Calinus. Cebrail'e benzeyerek meelislere rahmet sagar. Bir an kl!} gibi (oldugunu). (orada) ineil okur. orada yOzOnO yerlere sOrer (see de eder). bir vakit zannedersin (ki) bir damladlr. bir sozO aglklayamaz. Bir zaman meseitlere Yam. bir vakit yerin alMa iner (aigallr). Bir zaman gelir isa (peygamber) gibi olOleri diriltir. bir zaman (gelir) dilinden inei (gibi degerli sozler) doker. 151. bir zaman gider kiliseye girer. Firavun ile Haman olur. veri viraneler olur. 22 155 Bize didir gerekdOnyi gerekmez Bize mini gerek diva gerekmez 156 Bize Kidir gecesidir bu gece Ko erte olmasm seher gerekmez . 1- 21 146. Yemen'de. 152.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBiYAT. bir zaman da Belkls ile u9ar einlerin ve insanlann sultanl (yani Hz. -148. 153. Bir an gelir. 147. (BIJ gonOI) bir an gelir ne~elenir. 154. Bir zaman gelir (higbir !}ey) sayleyemez. higbir !}eyi bilmez olur. Bir an eahillik (iginde) kallr. bir an hikmetlere dalar. SOleyman) olur. Tann bana bir gOnOI verdi (ki) ha demeden (hemen) hayran olur. Lokman da hekimligi ile bilinen bir peygamber veya velidir). (BOtOn dinlere aYnigoz ile bakar). birvakit (gelir) ta!}lp dipsiz klYISIZ deniz olur. 131 yllmda Bergama'da olen me!}hur Yunanll tabip. Calinus ve Lokman olur. miskin Yunus (bu hale) hayran olur (!}a!}lm). Firavun'un veziridir). Bir vakit Ar!}'in Ostoneglkar (yOeelir).

bite Cennet'teki keyser gerek· mez.(igki.t'ek Ansiklopedisi-------EDEBIT .-BulvarOkulDet.eri 164 Beni benden alana ermez elim Kadem kim basa sultandan ic.elimbiz Bizesrik olmaYlz Ilumar gerekmez 159 Yunus esriyerek dii. Bu.eri Nereye bakar isem gonlUm dolusun Seni kandakoyam bendenic. dOnya gerekmez. gerekmez. Yunus sarho§ olarak su kOpOnOn onOnde dO§tii.•~-". Bize sevgilinin yOzOgerektir.eri . biz igelim. 156. bize a§k ~erbetinden sun..eri 163 Beni sorman bana bende degilim Suretim bo. Bize mana II (a~k· tan bahseden sozler) gerek. AT- -----------------~--_ 157 Bize a. 160 161 162 Severim ben seni candan ic. bOyOk kaplar i1eigki sun.maklie keyser gerekmez 158 Badyalardolud4?lu ic. blrak sabah olmasrn (bize) seher 157. Ey saki. 159. 158.k lierbetinden sun ey sAki Bize uC. Biz sarho~olmaYlz va bizde sarho~luktan dolaYI ba~ agnsl olmaz.eri Yolum otmez bu erkindan ic.eri 0 bir dilberdurur yoktur'ni§aOl Nilian yoktur bi·ni§andan ic. Taptuk'a "Bize utang gerekmez" dive gagmr.tU susakda CaglrJr Tapdug'lna ar·gerekmez 155. Bize. iddia gerekmez. i1ahi a§k demek· tir). yUrOr dondan ic. gece bize Kadir gecesidir.

161.eri 168 ~eriat tarikat yoldur varana Hakikat ma'rifet ondan ic. Ben seni canlmdan c.eri 169 SUleyman kUli dilin bilir dediler SUleymanvarSUleyman'danic. seni benden ic.Billvar k Destek O III Ansiklopedisi-------ElJEBiYAT165 Tecellidennasib erdikil'11in". Nereye bakar isem gonlOm dolusu sen varsm. balika izi .er iken Yunus lieli oldl dosta Ki kaldl kaplda ondan ic. Kimine tecelliden (Allah'm teCellisini gormekten) kismet ula~tl.eri 172 Gec.eri 160. 166. Beni. nazan Onun liulesi var gUnden ic.eri 167 Senin alikln beni bend en allptlr Ne liirin dert bu dermandanic.eri nereye koyaylm? 162.eri 166 Kime degdi iseo dost.eri 170 Unuttum din diyanet kaldl benden Bu ne mezhebdurur dinden ic.ok severim. bana sormaym.0 bir dilberdir.eri 171 Dinin terk edenin klifUrdUr ilii Bu ne kUfurdur imandan ic. ni~anl (izi) yoktur.-. kendimde degilim.) 164. elbise ic. Beni benden alana gOcOm yetmez. Kimin maksach bundal'lic. {Onun)ni~anslzhktan yoktur. ben degilim. onun gOneliten'fazla . kiminin dilegi bundan da fazla. kim sultandan i1eriye adlm atabilir ki? 165. 163.0 dostun (Tann'nm) bakllil kime degdiise 36 parlaklrgl vardlr. vOcOdum. bu tarzdan oteye de yolum gec.inde bombo~ olarak yOrOr (ben.mez.

(0 da rann'. 169. 168. bunlar benden (uzakta) katdl.SOleyman ku§lann dilini bilir dediler (ama) Hz.bu ki imandan bile i1eridir. d. (Ama) hakikatin rneyvasl bundan da sonradlr. 24 173 Padi~ahhk senindir heybetin var YaraUm yeri gogii kudretin var 174 Bi·nifiansm ni~amn kimse bilmez Ege~i bi. Din va dindarhgl unuttum. 170. 171. Hz. Dinini terk edenin i§i kOfOrdOr (katir olmu§tur).gegerkEm dosta tesadOf etti de. Yunus. bu lias'l bir mezheptir ki dinden de ileridir.erisinde bir ba§ka SOleyman val' (da ondan biliyor). (bu) dermcmdan degerlT olan tatll bir derttir. SOleyman'm ic. kaplda. Senjn al}krn beni bendan afml~tlr. i1erdedir. $eriat ve tarikat giden igin birer yoldur. ins U melek vuhu~ u tuyOr KamununUstUne ibadetin var 176 Ne dunya Ahnet ne kaf u ne kAf Bular katre deryA melekOtun val' 177 Ne reng Une ~ekil ne kad ne kamel Ne cevher ne araz ne surelin var 178 Senindir 8r$ U kiirsi levh u kalem Doner trerh yer durur h~ hikmetin var 179 Bu yUz yigirmi dart bin nebiye Gece mi'ric gUndiiz miinacatlO var 180 Dortyiiz kirk dort tabakat evliyaya Verilmi$ onlara kerimetin val' . nasll kOfOrdOr 172. ondan da igeride kaldl.r).nihAyet ayetin val' 175 Ciimle.167.

Padi§ahhksenindir. 174: Her ne kadar (varlJgma dair) saYlslz delillerin varsa da seni kimse goremez. 181.iser Reyagin cumleye c.an ku~lann ta· maml OstOnde senin ibadetin var (hepsi. Bu (gelmi~ ge<. gOndOz yalvarma imkanl vermi~sin.ok rahmetin var 24 173. <. i~aretin yok. Yunus bu i~e nasll ula~acak? 25 183 Ta§tm Vine deli gonOl sular gibi c. Halk arasmdaokunan altl bin altt yoz altml~altl var. Dart yOz kirk dart gurup evliyaya verilmi~kerametin keramet gosterme imkam vermi~sin). (Onlara ayetin var. melek(ler). DOnya durur. altl Okunur halk (izere iyetln var 182 Bu amele Yunus nice gec. 180. bunlar bir damla (hOkmOnde). (Tann.. gok doner). ne boyun. BatOn varhklara Qok bol rahmetin var (ama).insanm tasavvurettigi ve edebilecegi hi<. gok kubbe doner. Ar9. 175. . (senin) ne h09 hikmetin var. BOtOn insan(lar). 178. ne cevher (oz). (senin) denizler ka· dar (sonsuz) r!Jhlar ve melekler alemin var. .mi~) yOz yirmi dart bin peygambere gece mirac. 177. Levh ve Kalem senindir. (korku uyandtrlcl) bOyOklOgOnvar. ne belirtin var.aglar mlsm Aktm vine kanh ya§lm yollarlml baglar mlsm 184 N'idem elim ermez yire bulunmaz derdime c. (Eskilere gore yer sabittir. 182. vah~i hayvanlar ve u<. Ne dOnya.OnkObir izin. Veri gogO yarattm.ire Oidum i1im ivire beni burda egler misin . sana ibadet eder). Senin ne rengin.bir ~ekle benzemez). 176.181 Aitl bin altlyOz aim. KOrsi. kudretin var. ne Kaf dagl ve ne de diger olmu~ ~eyler (fa. 179. ne ~eklin. la bOyOk degil). ne ahlret.

aglar InIS." 189 Esridi Yunus'un calli yoldaylm illerim hani Yunus dihjte gordii seni S@yfI mls. yine aktm.oyle garjp bencileyin 'U . illerim hani? YUMs seni ruyasmda gordO. Irmak olup gaglar mlsm? 186.aglar mlSIn 186 Ben toprak oldum yoluna sen aim gozetirsin $u kar§lma gogiis gerip tat baglrh daglar mlsln 187 Harami gibi yoluma ayklfl in en karh dag Ben yirimden ayn. kar~lma gogOs gerip (yolumu engelleyen) ta§ baglrll daglar (gibi duygusuz) musun? 187. Karlr daglann ba§lnda salklm salklm olan bulut! Saglnl gozop benim igin gizli gizliaglar mlsm? . Tarikat arkada§lml kaybettim. (yoksa sen) §U. Ben (senin) yoluna toprak oldum.oyle garip bencileyim Bagh bath gozi yaljh ." saglar mlsln 183. YQII~nml baglar mlsm? 184.m c.in ya. Har'ami gibi yolumu kesen karlr dag! Ben yarimden ayn dO§tOm. Deli ganOI.oyle garip bencileyin 191 Gezdim Urum lie $am'l yukan iIIeri kamu <. 190 Acep yerde var m'ola . . Gozlerimin kanll ya~l.m ya. 188 Karl! daglarm baljmda salklm salklm olan bulut Sac. sen (de) yolumu mu baglarsm? 188. Yunus'un cam sarho§oldu.oziip benim ic. (bilmem ki) hasta mlsm. Yoldaylm.tiim sen yolumu ba~lar mlsm . yare elim ermez. bagnmrn yarasl (da) iyile§mez.185 Yavu kiidlmben yoklafl onulmaz bagnmm bail Gozlerimin kan" ya.ok istedim bulamadlm . derdime gare bulunmaz. yine ta~tli1. Ne yapaylm. sen dahafazlaslnl beklersin.n.sular gibi gaglar mlsln? Kanll ya~lm. 189.dii.1 umak Olup c. sag fl1JSm? 26 . beniburada egler misin? 185. Vatammdan avare oldum (ayn dO§tOm).

g6z0m aglar. 196. 193. 195. gundensonra duyalar Soguk su ite yuyalar ljoyle garip benci1eyin 196 Hey Emrem Yiinus bie.are bulunmaz derdine e.Ne zamanakadar bu dert ile yahanm? Eeel erer bir gan 6larum. og gonden soma duyalar (bu) benim gibi kimsesizi soguk su ile ylkayalar.are Var imdi gez ljardan ljara ljoyle garip bencileyin 190. Meger ki g6kte .llam 195 Sir garip olmulj diyeler ue. g6z0 ya~h. ~6yle benim gibi kimsesiz "ar ml? $6yle benim gibi bagn yarall. [Eskiler. insanlann kaderine bUYlldlzlarnlhOkmeHigine inanlrlardl. ~6yle benim gibi kimsesiz bulamadlm. Kimseler garip olmasln hasret ate~ine yanmasln. kimsesiz ("ar ml?) 191. Tann'm. hig kimse ~6yle benim gibi kimsesiz olmasln. Bir garip 6lmo~ diyeler. YlldlZI yalnlz. ' . 0 zaman mezanmda kendimi ~6yle garip benim gibi bulurum. dlZI olduguna. garip olduguigin ~air de kimsesiz kalml~tlr.Anadolu ile $am'l yukan illerin hepsini (Azerbayean'l) gezdim. gok istedim.] 194.192 Kimselergarip olmasm hasret oduna yanmasm Hocam kimseler olmasm ljoyle garip bencileyin gokdeYlldlzlm ljoyle garip bencileyin ljoylegarip bencileyin 193 Soyler dilim aglar gozum gariplere goynur ozum Megerki 194' Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gun olem Meger ki sinimdebl. Dilim s6yler. ~imdi benim gibi kimsesiz (olarak) ~ehirden ~ehire gez.Aeaba ~u yerde.:are bulunmaz. her insamn g6kte bir yll·.Ylldlzlm ~6yle benim gibi garip. gariplere igim yanar. 192. Ey Yunus Emrem! Bigare! Derdine <.

. nIp (gergekle kar~lla~mca) OzgOn olurum.k n'eyledi 199 Akar sulaym ~aglanm dertlieigerim daglanm $eyhim anarak aglanm gelgor beni R§k n'eyledi 200 Ya elim al kaldlr beni ya vashna erdir beni Cok aglattmgiildur beni gel gar beni a. Ne akJiilylm ne (de) deli.k boyadl beni kan~ Ne aklhm ne divane gel gar beni a§k n'eyledl 198 Gah eserim yellergibi gahtozanm yollar gibi Gah akanm seller gibi gel gar beni a. 201.k n'eyledi 201 Ben yuriirum ilden ile . a~k beni ne Mle getirdi. beni a~k ne Mle getirdi. bazan yollargibi tozar. Gel gor. gel gor beni a§k ne hale getirdi. Akar sular gibi gaglanm. beni a~k ne halegetirdi. ya elimitut beni (bu dO~kOnIOkten) kaldlr.k n'eyledi 202 Meenun olarak yiiruriim 01 yari dii. ~eyhimi anarak aglanm. . cak) ~eyh(in nerede oldugunu} soranm. . Mecnun (gibi) olarak yOrOrom. a~k beni ne hale getirdi? 202. 0 sevgiliyi rOyada gorOrOm. ($airin bir am bir anma uymamaktadlr).---------- - Bulvar Okul Destek Ansiklopedisi ------EDEBiYAT- -'IT- 197 Ben yiiriiriim yana yana a.Uya. Gel gor.A~k beni kana boyadl. Ben (a~k Cite~inde) yana yana yOrOrOm. gel gor.eyh soranm dilden dile Gurbette halim kim bile gel gar beni a. bazanda seller gibi akanm. 200. Ben i1den i1eyOrOrom (dola~mm).te goriirum / Uyamp melUl olurum gel gar beni a. herkese (beni Tann'ya ula~tlra. 199.tan ayaga yareyim Dost ilinden avareyim gel gar bani a§k n'eyledi 197. beni gok aglattm (artlk) gOldOr. dertli cigerimde yaralar aganm. Bazan yeller gibieser. 198. (ve)ya sana kavu~maga eri~tir.k n'eyledi 203 Miskin Yunus bi~areyim ba. beni a~k ne hale getirdi. (Tann'm). gelgor. Gel gor.

(Ben) zavalh Yunus. Ba~tan ayaga yara i9indeyim.'YI) ildimd~~e. gareslzdurumdaYlm. ilim. 207. (Ey) hoea. 28 204 him i1im bilmektir i1im kendin b!lmektir Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktlr 205 Okumaktan mana ne kifji Hakk'i bilmektir COn okudunbilmezsin ha bir kuru emektir 206 Okudum bildim deme c. '-. {bunun)anlaml nedir? (ne de· mektir?) 208. Sevgilinili ilinden de ayrfkalmllilm. sen elif diybrsun.203. kendini bilmektir. ilim. Okudug~n Mlde (Allah'l)bilmiyorsan i§tebu kuru (faydaslz) bir emek (hareamak)tlr. bin kere haeea gitmekten iyidir.m erenler yoluinceden inceyimifj SUleyman'a yol kesen fjol bir kannclYlmlfj . Okumaktan maksat nedir? insanln Tann'YI bilmesidir. toplanm1litlr). gOk ibidet ettim deme. Gel gor. Dortkitabln anlalTll bit elif (harfin)de beHidir (gizlidir. alik benl ne Mle getirdi.(T~nr~. bir gOnOle girmek.udum. 206. (eger) eVe b hyayl hak bllmlyorsan bu (Ibadet ve tahsil) bOli yere yelmek{ten balika birliey degil)dir. Sen kendini bilmezsen ya (bu) nasll okumaktlr? 205. Yunus Emre der (ki): Ey hoea.oktaat klldlm de me Eri Hak' bilmez isen abes yere yelmektir 207 Dart kitabm manasl bellidir bir elifte Sen elif dersin hoca manasl ne demektir 208 Yunus Emre derhoca gereksevar bin hacca Hepisinden iyice bir ganUie girmektir 28 204. bir gOnOI yapmak. ilim bilmektir. <?k. 29 209 Can.

43 . hareketi de dl~ardan gorOndOgO gibi degildir . ermi~ kimselerin yolu. [Hz. yuvalannlza girin de Hz. 0 da.:okince bir mamlya dayall ise.] 210. demi~.ilkiyle mall kaldl o maim irkildigi ISSI Oli.:ignemesin. SOleyman'm yolunu kesen kanncanm i~i gibi imi~. Beyitte anlatllan~udur: Nasllkannca beyinin i~i ile amaCI gorOnO~te ve hakikatte farkll ve c. SOleyman.GonlOmOn bana uydugu sevgiliyi buluncaya kadar imi~.im A$.jsonra) sana geri doneyim. GonlOm der ki. 211.. (Sevgiliyi bulunca gonOI artlk ~air ve onun akllna bagll kalmaz). SOleyman bir gOnkanncalar ovasmdan gec. ki§i soyle§ir Ylinus'u gorsem diye Biri sayler ben gordum bir a§_lk kocaYlml§ 209. senin ve ordunun bOyOklOgOnOseyre dallp Tann'YI anmaktan geri kalmasmlar dive soyledim. demi~. diger kanncalara.ka gelincekgordum birulun heceyimi§ 215 Ben dervi§imdiyenler haramlyemeyenler .:erken.im aJydugubana dostu buluncaYlmlli 211 Gotiirmedi kimsene kimsenenin go~unu Go~ gotururlim diyen eli erinceyimi§ 212 A§lgm gozuya$1 diiniigiindunnazakar A§lk kan agladlgl ma'§uk soruncaylml§ 213 Soylerler idi bana a§lk bare olur Geldi ba§tma gordum 0 SOl yerinceyimi§ . 214 Dort kitabm manasm okudumt1asdett. bir kannca.inceyimi§ 217 Iki.. (~imdi Tann'ya) gideyim.:gotOrorOm (sana yardlm ederim) diyen(in sozO)eli eri~inceye kadarml~ (soz. Canlm ermi~lerin yolu inceden inceilTli~. kanncaya neden bu sozO soyledigin sormu~. Goc. Kimse kimsenin yOkOnO gotOrmedi (gotormez). Bu sozO duvan Hz. SOleyman ve ordusu sizi c.210:Gonlum eydir varaylm sana geri geleyim GonU. Haramm yenmedigi ele girinceyimi§ 216 Soylerler filan oldumi.

sa· hibi olOnceye kadarml§. a§lk avare olur derlerdi. 213. Dort kitabm manasml okudum.inceye kadarml§ (veyaharamlyeyip yemeyenler sozle degil. der.ukasl Halik'dir 222 Omer u Osman Ali Mustafa yarenleri Bu dordunun ulusu Ebu Bekr·i Slddlk'dlr 223 Alem fahn Muhammed mi'riea as}leas}lz Calabdan diledis}i ummetine aZlkdlr .:imasl. sevgili (Mlini) soruncaya kadarml§. Os&zon yerinde oldugUnu ba§lma gelince gordOm. Yunus'u gorsem diye soyle§ir. 215. ele.212. Falan oldO.r 219 Calabm diinyasmda yiizbin\ tiirlU sevgi var Kabul et kendozune gor kanglsl laYlktlr 220 Biri Rahman·u Rahim biri §eytan . Haramm yenmedigi ele ge<.kslz adem diinyada belli bHin ki yQkturl Herbirsi bir nesneyesevgisi var a~'-kt. Bana. Biri. 214. Ben dervi§im deyip haraml yiyenler(var). 218 A. (Ama) a§lgm agl. 0 maim biriktirilmesi. 216. (Mal. iki ki§i(den biri).ge<. Tereemam Cebrail ma'. degeri yoktur). ben g6rdOm.ince anla§IIIr). mOlk olOmden sonra fayda etmez. - 217. ogrendim (ilahl) a§ka gelince gor· dOm ki bir uzun heceden ibaretmi§. A§lgm gozya§1 gece gOndOzdurmaz akar.z~usevgisine taaJiukdur 221 Diinyada Peygamber'in bafma geldi bu afk .• raeim Onun yazdls}1mii. bir ihtiyar a§lk imi§. mall ile mOlkO kaldl derler.

dOnOn bOyOQOEbO Bekr-i Slddlk't1r. Hz. Yunus.(hepsi) A~lktlr.. Muhammed. 221. . 222. dOnyAda ~ks. 31 225 var yiiregim ya"g6r ki neler var au halk ic. tOrlO sevgi var.inde bi:ze gUler var 226 Ko gUien gUisiin Hak bizim olsun Gatil ne bilir Hakk'.:lktlglzaman Tann'· dandiledigi. . Onun sevablnm kar~lhQI sevgisinin (derecesine) baghdlr.8iri Rahman ve Rahim'dir.lyice bilin ki. 224. Tanrl'mn dOnyAsmda (yani bu dOnyada) yOtbi. Peygamber'in arkada~lan(dlr). 220. biri ta~lanan !leytandlr. (bunlardan birini) kendin i~in kabul et (ve) hangisi sana laYlktlr. Bu a~k dOnyada Peygamber'ln (de) ba~ma geldi. gOr.z insan yoktur. Osman ve AIi.idi yoktur derin sular var 228 Girdik bu yola a~k ile bile Gurbetlik i1e bizi salar var 229 Ylinus sen bunda meydan isteme Meydan ic.224 '{Qnussllna hakikat budurur buyurduju G6ziinle g6rdiijiine d6nOp bakma yazlkdlr 218. sevgilisi (de) HAlik olan Tann'dlr. dOnya hayatrna) donO" bakma (meyletme) gonahtlr. Alemin ogOncO olan Hz. onun tercomanl Cebrciil.oktur Gec. Ommetine aZlktlr. Bu dor- 223.:ek budur:GozOn lie gordogO· ne (dOnya nak~ma. Her birinin birnesneye sevgisi var..inde merdanelervar . 219.. sana (onun) buyurdugu gerc. miraca c.0mer. seven'var 227 Bu yol uzaktlr menzili c.

. . Bu halk iyinde bize (bizim halimize) gOlenler var. iyinde neler var (oldugunu) gar.var(dlr). · .tu hiims-. bu a:.~dura 233 Y~l.31 225.(A:.ku§ulllur kazdellil . (Ey) sevgili. .(Yol boyunca.•.atar sanki bahyagakatar Halka meti'lann satar yUkii gevherdir tuz degil .. yOC8Efen~a. Kamerenler geldi 989tl bunlar yuroukaldlg(ic.tii Perv..k)yol(u) uzakflr. kalbilTli yar.anlar) var.(•••• ••. (da) ybktur. 229.()~~r kid$gru vara goz odur 1<1 liia~'..k)meydan(l) 32 230 Bir kez goniil Ylkhn ise buklldlgln namazdegil Yetmi§ iki millet dahi elln yiiziin yumaz degil . bizi gurbet ele ganderen (sebep) var.z urup Hakk'a uc.fliir. sen burada meydanisteme.r(dlr). gatiller (bilgisizler. iyinde ercesine (sava:. Yunus. Hak bizim olsun. (yOnkO.· 7' • 227.}geyitvermeyen {. (bunun dinlenmek i9in)kon~gl (yani yol yok uzundur. 226. Bu yola a:.pahiller) ne bilsin(ki)Allah'l seven(ler)va. Blrak gOlengolsOn.~~al.k ile girdik.. . tJogruy13la giUih ise ereteiin tuttunise Bir haylr da ettin ise birine blndir azdegil YQnus bu sozleri c. derin sular 228.

Halka mallarml satar. goz degildir. HenOz bu dOnya meydana gelmeden. (bu) az (IOtuf) degildir.m Ii erince ma'lj~ka derdimin devisldtr 237 Henuz bu yer olmadan gokler yaratllmadan Evliyalar vata". Onun yOkO (malt) mOeevherdir. Eger dogru yola girdin. g6z. 33 235 Evliyaya munkirler Hak yoluna isidir Oyola asi olan gonullerun pasldlr 236 Tarttlk bu alik celis." Zira ki 01 dostbeni. boy Ieee yagl bala kat. Tann senin bir haynna bin sevap vereeektir. insanlara) yOksekten bakan 233. (bnlar Tann'nm yakmlnda idiler). kimselerin vata". 237. gergekligini inkar edenler Allah yoluna (da) as! olmu~tur. gOnkO). (Cektik. 234. 0 5evgili benim derdimin dermanldlr (da ondan). 236. Ta 5evgiliye kavu!?uneaya kadar bu a!?km eefaslnl gektik. ermi~ .lmu!?tur (5e· vilmezler). tuz degil. bu sozleri bir araya getirir (sayler).azmadan Yunus bu a. Yunus. 0 yola as! olanlar da ganOllerin pasl o.ar. Padi~ah kalesi idi. ermi~ kimseriin etegini ttlttun (ona bag Ian· dm) ise.gakta durandlr (motevazi olandlr. Ostelik bir de haylr i~ledinse. . Padiljah kal'asldlr 238 Mevlana Hudavendgir bize nazar kdah Onun gorfdO nazan gonlijmOz aynasldlr 239 Geyikli'nin 01 Hasan SOl eyitmilj kendindel'1 Kudret dilidir s'oyler kendinin soz nesid'ir 240 Miskin 01 bire miskin gide sen~en kibru kin Ruzgar gelir ge~er pes kime ne kalasldlr 241 Okuyarak yazmadan yamlarak. gokler yaratllmadan. Evliyanm varltglnl.k sozOnu kim bildi bilesidir 33 235.

im diyen ki. 239. (Zira) bu hayat gelir geger.ilerin gOnl~ gindir dar gerekmez 243 Dervi. isendervi. Mevlana HOdavendigar bize bakt.>i) elsiz olmall' (kar§IIIgmda vurmamall)dlr. Dervi~.r~ervi~iniamf: 2! 'Ui ti_·. cUmle 81em sana bili..ilerin miskinliktir sermayesi Miskinlikten ozge bize mal i. kim bilecek? 34 242 Ben dervi.• . ceva? vermemeii(dir). soyleyen Tann'Oln dilidir. bu t Yuzbini to11eyei~in sure gonli~ l~"s ~. Soz saylemek onun nesinedir.! azmadlO.ekmez 245 Eger dervi.i miilk U far gerekmez 247 Er elini ald. Dervi§ olan kimseleringonlO geni§tir. goniilsUz gerekdi. gonOlsOzolmalldlr.i i. Ey miskin. dar (gOO01)gerekmez. 240. 243.gmdan beri onun mOMrek bakl§1 gonlOmOzon aynasldlr (gontomoz. halk ile bir degildir (ya§aYI§ ve davranl§lannda halktan farkll olmak zorundadlr). Fodullugu hulka deOif arada agyar gerekmez 246 Dervi~ olan ki~. Yunus okuyarak yazmadlO. onun bakl§l ite Tann tecellisine mazhar olmu§tur). oyle ise kime kalml§tlr? 241.n ise ere goniil verdin ise lkrir ife geldin ise pes ere Intir gerekmez 248 Yunus sen gordUgUn eri artlnna gordUgUn biri $udur buclur diyiibeni derv. sovene (kar§l) dilsiz olmall.bu yola AI' gerekmez Dervi. sendeki (kalt>indeki) kibir ve kini gider. diyen ki~i..!. kendinden ge~.238. olan ki. dogene (kar:. tlrumar gerekmez 34 242. sogene dilsiz gerekdir Dogene elsiz gerekdir halka beribergerekmez 244 Halk". . Dervi~. yaOilarak (dogruyoldan) a§k sOzOnOkim bildi. Ben dervi§im. buyolda utang gerekmez..0 Geyikli'nin Hasan'l kendiliginden bir soz soylemi§.

Dervi~ olan ki~ilerin sermayesi zavalllllktir (gosteri~ten uzak. Yunus. Dervi~! Eger (gerqekten) dervi~ isen cOmle alen'lsenin 1qin bildik (a~ina)dlr. (vOnkO insan ile gozel ahlak) ara(sm)da yabanclyq (yani mOnasebetsizlige) ge· rek yoktur. Bunlardaki beyam ciimle viicutta bulduk 255 Yunus'un sozleri hak ciimlemiz dedik saddak Nerde istersen . orada yabanci bulun· maz (bulunmam~lIdlr). sozii cOmle viicutta bulduk 253 Must agdlgl Turu yoksa Beytu'l-ma'mur'u israfil c. budur diyerek (dedikodu yaparak. Gonl0nden ~Opheleri qlka· np atmalldlr.(Dervi~). ona gonOI verdin ve onun (ermi~ligini) tasdik ederek (huzOruna) geldin.244. Der'li~(ler)il1 yOz bini birdir. i~ini halk gibi yapmamalldlr. (ona uymallsm). $udur. ~ehir gerekmez. 245.mak ite tamuyu ciimle viicutta bulduk 252 Gece Ue gundiizii gokte yedi ylldlzl Levhte yazll. 247. 248. ahlaki)dagmlkllk (peri~anllk gostermek) dogru degildir.alan suru cumle viicutta bulduk 254 Tevrat ile incil'iFurkan lie Zebur'. sade hayattlr). 246. Bize (yani dervi~lere) zavalllllktan ba~ka mal.izginengokleri tahte's-sera yerleri Yetri'li. MOnasebetsizligi gOzel huy ile degi~tir. bin hicaplanciimle viicutta bulduk 251 Yedi yer yedi gogii daglan denizleri Uc.orda Hak cumle vucutta bulduk . sen gord'OgOnermi~ ki~ideki bir kusuru qogaltarak anlatma.(Madem ki) ermi~ ki~inin elini tuttun. 0 halde evliyayl inkar (etmek) olmaz. mOlk. 35 249 Mana evine daldlk viicut seyrini klldlk Iki cihan seyrini cumle vucutta bulduk 250 Bu c.

~abehlzasJnda bulunan ve gok ehlinin klblesi olan bir mabettir. osto doz lileye denJr. Levh-I mahfuz'da bulundugu bildirilir] 253. MQsa'nin C. Mana evine daldlk.-. (O'nu) vOcutta (da) bu~uk. isreifil'in c. Yunus'un sozieri gerc. dordOncokatgokte. [Hz. yetmilil bin perdeyi hep vOcutta bulduk. n:asavvuf bilgilerinin l~lIgl altlnda insan vOcuduna baktlk). SQrunu galarak klyametin kopacaglnl. BeytO'l-mamur'u.35 249.ektir.rettik. alilagldaki yerleri. Yedi (kat) yeri.mah~~~er gononon b~layacagJnI bildirecektir]. 252. dorl bOyOk melekten biridir.aldlgl sQru hep vOcutta bulduk. 251.lktlgl Tur daglnl. 36 256 257 258 259 A§k$lzlara verme ogUt ogudunden ahr degil A§kslz adem hayvan olur hayvan ogUt bilir degil Soz yapalak devleng~ce emekyemeerte gece Onun i§i gozsepektir sahp ordek ahr degil ~ah balaban l}ahin dogan zihi ogmul} onu ogen Dogan za'if olur ise doganhktan kahr degil Kara ta§a su koyarsan elli yll Islatlr isen Heman tal} gene bayagl hunerli tal} olur degil 260 Yunus olma cahillerden Irak olma ehillerden Cihil ne var mu'min ise cihillikten kahr degil .Tur daQtnda Tan. denizleri.Tevrat ile Incil'i. yedi (kat) gogo. vOcudumuzu sey. nerede istersen oradadlr. [Le~h. Tann. 250. Israfti.ek \soyIOyor) dedik. Hz. MQsci. Cennet ile Cehennem'i hep vOcutta bulduk. daglan. 254. I\un~n'da. Iki cihanda bulunan lileylerin hepsini vOcutta bulduk. yuce Kur'an'In Levh'te. tlepimiz gerc. Bu danem gokleri. Levh'te yazillso' zO (yani l<ur'~n'l) hep vocutta bulduk. BeytO'I-mamu.nile konUlilmuliltur. 255. . Gece ile gOndOzO(yet:!i kat) gokteki yedi ylldlZI. Zebur i1eKur'an'l (ve) bunlann beyan (ettigi ~eyler)i hep vOcutta bulduk.

lk Er vilr. 257. Dervi§lik denilen ~ey. hlrka lie tac.:hk. ~ahin. ($ekle degil. mOminolsa bil~ cahillikten uza'. dogan . ba§1kabak yOrOmek gerekir diyorsun (ama nice) ermi:? kimse var ki mal mOI. (Egitmek iyin) boz tOylO yaylaga gece gOndOz emek verma.ehli olanlardan da uzak kalma.dlfO~dirnmhl yahn 2lyak ae." degildir.. ogOdOno dinlemez. yoktur.:in ilia a<. Dogan zaYlf olsa da doganllktan geri kalmaz. 262. cahillerden olma. (Tann'ya ula:?mak i<.kedinmi:?. - . Kara ta~1 su koyup elli yll Islatsan. yoksulluk :?art degildir). degil ~ Jnt 1 dervl~ eyleyen hlrkaya muhtie.'n yoluna varmaz. Sen yolunda yOrOmezsen hlrkanmbunda -ne SUyUvar? YOrG. Yunus. degil Hlrkanl"i) su~'ar 'Vargllyolunca yurlier . ilim. GOnIOnO dervi§ eyleyen kimsenin hlrkaya ihtiyac.36 256. A~kslz kimselere ogOt verme. $ah balaban.:Iplakilk. hayvan ogOt (nedir) bilmez. 37 2 262 '= "rv'-lik dedikleri hlrka ile tie. oze deger vermelidir). degll 264 Durmu§ ma'ri'et soyler erene YQnus Emre'm Yol eriyle yoldadlr yolsuza yolda§ degit 37 261. A~kslz insan )layvan gibiolur. 260.. ta~ yine adl ta§ olur. degil 263 .: degi!. 263.... Gnu oven ne gOzel ovmO~. sahnca ordek ahp (gelir) sanma.<. Gnun i~i kostebek (avlamak)tlr. mOcevher olmaz. Cahil. 258. $eyhin yolunda yalmayak.yolunda yOrO.giymek demekdegildir. yalm ayakll ve a<. Dersin fjeyhin afjklna yalm ayak bafj aC. ermi~ ki~inin yolu hilekarllk yolu degildir..an yola kalmae. 259.

Cennet binitidir]. --)'olsuza vol arkada~1 degildir.ok Calab'lm 266 Kullar senin sen kullann gunahlan c. {OJ yol eri ile (tarikat yolunda dogru giden kimse ile) arkada~tlr. ermi~ ki~iye. (ama Vine de sen) bunlan Cennet'ine koy (da) buraklara binsinlerTann'm. Ne . ne ko~klerde ne saraylardasm. 265 Hak Calab'lm Hak Calab'lm sencileyin yak Calab'lm GUnahlanmlz yarhga ey rahmeti c. ne iMdetim var. Miskinlerin gonlOne girdin (oraYI) dural~ edindin Tann'm. Sunlann gOnahl yok.[Burak. gocom ne de dermaOlm var. (Yann. sen onlann (Tann'slsln).Ne i1mim var. 269. marifete dAir saz saylOyor. Tann'm.!64. ey merhameti yok olan Calab'lm. egerbagl~lamazsan (bu) l. Tann demektir).~M~. Hak Calab'lm. .magma koy bunlan binsinler burak Calab'lm 267 Ne sultan ne baylardasm ne ko§k u saraylardasm _ Girdin miskinler gonliine edindin durakCalab'lm 268 Ne i1mim var netaatimne gucum var ne takatim Meger senden inayetim klla yuzum ak Calab'lm' 269 Yarhgagtl sen Ylinus'u gUnahh kullann i1e' Eger yarhgamaz isen key katl firak Calab'lm 265. Kullar senin (kullann). obOr dOnyada)bana yardlm sadpce senden. senin gibly61li~l. sen Yunus'u gOnahl1 kullannla beraber bagl~la. Ne sOltanlarda. T&nn'm yOzOmO ak klla(caktlr. Tanrr'm.{ok sert bir aynllk. 267.Yunus Emre'm durmu~. umanm).ok bunlann Uc.m:G'anahlanmlZI bagl~la. 266. Hak Calab'lIn. ne zenginlerde. 268. (Calap. OZOntO(olaCakllr).

kulaglmdan giren sozleri ie.samrlar beni zerrecegUnahetmez 215 ~1~lmdanibadetim sohbetim ho§ taatim It. dilimde inkar sozleri e.rllk yapanm. 272. dO§Oncem ba§ka ba~ka yerde.inligedoril11ege gonlUmden kibir gilmez 213 Ho§dervi~im sabnm yok dilimde inkanm ~ok Kulaglmc:langireni hergi%i~imi~itmez . gozOm gitmem gerekenyolda degil. G6renler elimi 6per.i~l dinindeg~Uren etmez 211 YunuseksikliQini .z 211 Boynurnda icazetim riyi ile taatim En<fi§emay" verde goZUm yolum gozetmez 212 Soyleril"l1 ma'r'ifeti saluslamnm kalt Mi~l<.~ ' i' Allah'ma.Gon.()AunkereMt'9"~ . 271. ayn olmaz.ve hlrkaya baklp benim hig gOnahi§lemedigimi zannederler. (OstOmdeki) tae. arz eyle $8nettilin 01 etmez . Marifete dairkontJ~urum (fakat) fazla riyaka. Dilim marifet soyler (ama soyledigimi) gonlOm hie.im asia i§itmiyor. ile (gosteri§e dayanlyor). IOmdeki kibir gitmezkidervi§likyoluna dOneyim. iesblh elimden hie. ama sabnm yok. 273.'!J". 214 Gorenler elim oper tac u hlrkayabakar $oyle. Boynumda §eyhlik beratlm var (ama) ibadetim riya. .i dervi~im.HalkaraslOda sufiyim(tksavvufu benimsemi~ kimseyim).ok. Gere.210 Sufiyim halk i~inde tesbih elimdengitmez Dilim ma'rifet soyler gonliim hi~ kabuletme. 274. 270. kabUl etmez. bazarda gelicek bin yllhk ayyar etmez 216 ~1~lmdervi~ i~im ho~ dilim tath sozUm ho~ ilia ettigim .

yigit.Her yerde remz-j 'emn 0 em an oldu tUglar Hem Hakka. iran'In) her memleketinde §ia zincirini klrmaga azmetti. 2.Tevhide kO$mu$ ehl-i elM-din birer birer Zer-hatla tak-I Ar$'a yaztlsU!1 gazal'an 10. .Mer'a$'la Kayseriyye'yi fethettiblr dilir YOkseldi Rabb-I Izzet'e $Okran dualan 6. Bir. (0 hilde) bir kutba bagh olan gonuller de bir olmalt(dlr).hem hayata zaman oldu tugla.---= Bulvar ". 1.Rehber Imam-I' Azam'l bilmi$a~air. Mara§ i1~ Kayseri'yi fethetti.Tevh!d ICOnbu halkl dO{lO$mO$ ylgitlerin YOz $ehrerekzedlldl muzaffer Iivalan 3.tu. 3.Tebriz'e uctu feth-j celliin hOmAlan Blr bOyle hali gOrmedi Iran semalan 2. 5.Blr kutba ba{ih cOmle gOnOller bir olmah Madam kaln~tta birdir Hudalan 4. Madem ki kiinatta Tann'lan birdir. Buyuk feth!n }tumalan (= tuglar) Tebriz'e uc. Bu halkl birle§tirmek ic.) gormedi. §ukur dualan (oralardan) ulu Tann'ya yukseldi.in dogu§mu§ (olan) yigitlerin rnuzaffer bayraklan yuz §ehre dikildi.Her kl$verinde klrmaga zeneir-j $ia'YI Azmetti askerin ulu ki$ver-kO$alarl 5.Serdar-I namdar'e t<irametti Amld'i Azdlr seramedan-I kelamm senalan 8. Askerin (0) buyuk U1keaqlcl (yigitleri.. 4.ZOlkadr'isild! tig-! Selimi haritadan Engin gOrOndO MlsrO Hieaz'm fezal'an 7.* Okul Destek Ansiklopedisi TOPLAYI$ -----EDEBtYAT-- -15151. idris asaletinde gerek reh-nOmalan g. Iran gokleri boyle bir hali (Ilic.

sakm (Tann'yl) gordOm deme. sozonO soyledigi ic.l 283./[Karun.lm ise ne oldu 41 286. 284. ·(Tann'm) seni seveni oyle mi (yapmak) gerekir? . isa gibi. hak" ben Allah'lm. Karun gibi dOnya seveni de yerin dibine batmrlar. isa islam inancmagore. Mansur. dine uyamhemen yOceyere(goge) glkanrlar. GordOm diyeni ate:?te yakarlar.inde buldum ise ne oldu 290 Ifjit Yunus'u ifjit u~ yinedeli oldu Erenler manasmadald. Allah'. 281. Harun'a isyan etmi:?. bir . En a~gl olam (bile) ermi~ bil.evganmda kaldlm ise ne oldlJ 288 Erenler sohbetinde deste klzllgfil idum AC. istiyordum. kOIOnOsavurdun. buldum ise ne oldu? Gece gOndOz aghyor. gOldOm ise ne oldu? 287. Hz. 922 ylhnda Bagdat'ta ~eriata uymayan "ene'l. Ey Yunus. Tann onu serveti ile yerin dibine batlrml~tlr. 285.:inoldorolmo~torJ. gordOgO vakit "Ben Tann'Ylm" dedi. [Mansur. Musa devrinde ya~aml~.280. gogegekjhni~tir). Ermi~ ki~ilerin meydanlnda (arasmda) yuvarlanan too idim Padi~ah gevganmda kaldlm ise ne oldLi? [Cevgan. (A~lklann) hepsin! bir gor. "padifjah c. 282. dum. at ile oynan~n. onun karde~i Hz. (Hz. Cui giyeni 010 sanma. aSllmaml~.lldlm eie geldim soldum ise ne oldu 289Alimler ulemalar medresede bulduysa Ben harabat ic. Onu ate~e yaktlklannl i~ittim. 41 286 Ister idim Allah'l buldurn ise ne oldu Aglar idim dun u gun giildum ise ne oldu 287 Erenler meydanmda yuvarlamr top idim . Ate~e yandlrdm. Hz.

42 291.]" . soldum ise ne oldu? 289. Beylerin comertligi gitti. bu halk (da) ogOt dinlemez. oyuncunun topa vurdugu ucLJegri sopadlr. Bilgin(ler) okur (okud\. (buna kar~lllk yann obOrdonyada) i9tikleri kan olaeak. olgun muslOman az bulunuyor. a911dlme1egeldim. [Deeeal.Ey ulular i~itin. (ileride) o(nun bulunmasl) da ~Opheli olaeak.($imdi) temiz. yoksuleti yiyorlar. 292. Erenlerin sohbetinde desteklZl1 gul(gibi) idiril. ben (de) harabat" i9inde(tekkede) buldum ise ne oldu? (ne olur?) 290.YAni.}· 288. klyamete yakm verden 91k1P Tann'hk dAvAsl gadecek olan tek gazla bir yaratlktlr. i~it. Bilginler..ifliin Sevdigin kilii senin canma can olacak . 294. 295 Ey Vunusimdiseninaljk ite ge9sin9i. Deceal verden 91kaeakve onlar(Deeeal'a) uyan (kimseler) olaeak. alimler (Tann'yl) medresede (ilim yoluyla) buldu ise. (~imdibeyler) birer ata binmi~ler. tutmaz. Yunus'u i~it! i~te Vine deli oldu. dervi~(ler) yolunea yOrO· mez.(az bir kotO huy) ayrlllr. (klyamet gOnO) bOyIeee sagir olaeak(lar). 293. Ermi~ kimselerin bilgisine daldlm ise ne oldu. 42 291 l§ittin hey ululsr ahlrzamanolacak Sag miisiilman seyrekdiir 0 da giiman olacak 292 Danhimendokur tutmazdervi§yolun gozetmez Bu halkogut iljitme~ sag1r hemanolacak 293 Gitti begler miirvefibinmiljler biret atl Yedigi yoksu1eti i9tiOikan olacak 294 Vani az koptueroenelin gekmez murdardan Deccalkopacak yerden onlar uyan olacak . ahlr zamanolaeak.oyunda.lgunu). pis ~eylerden el gekmeden insandan az bir katolak .

inde) ge<. bir kaplya <.u dani§igenc. 300. (0 sana <. (Eger) sen Allah'a a~lk isen. Kime degil diyelim (ki) 297. Sen (eger) gen. kendini begenmi~ligi blrak.295.ek a§lk isen dostun dostuna dost 01 Bu hilde kahr isen dosta degil yara§lk 299 Yetmi§ iki millete kurban 01 8§lk isen Ta i§lklar safmda. bir yOI. Biz neyi sever isek sevgili (de) onusever. Ko seni begenmegi varhk evini bir ylk 301 His u im muti asi dost kuludur ciimlesi Kime diyebilesin gel evinden ta§ra c. Dostumuzun dostu hakkmda (diger insanlar hakkmda) ba~ka dO~Once laylk olur mu? (Baton insanlan sevmeHYiz. Ey Yunus! ~imdi seningOnOn a~k Be (a~k i<. (ayn) var· . 2g6 Biz kime a§lk isek alemler ona a§lk Kime degil diyelim bir kaplchr bir tank 297 Biz neyi sever isek ma'§Oka onu sever Dostumuzun dostuna yad endi§e ne laylk 298 Sen gerc. (Eger) a~lk isen yetmi§l iki millete kurban 01 ki a§llklar arasmda tam sadlk (kul) olasln.:ek a~lk isen sevgJlinin sevdigini sev. Eger bu hal· de kallr isen (ba§lkalannlsevmezsen) bu seven kimseye yakl~' maz.sin.) 298.ok yakln o:lmu~· tur).ar . (¢OnkO) sevdigin ki~i senin canma can olacak.lk 302 YOnus'un b.Ikar.i nihan s6ziidiir Dost~8§1k o!anlar iki cihandan farik ~43 296. 299.. Bizkime a~lk isek alernler (de) onaa~lk. t~mim olasm si~hk 300 Sen Hakk'aa§lk isen Hak sana bpi ac.

"gel evinden dl~an <. Ikiligimi degi~tirip birlige ula~maya geldim.esi . Ben burada (bu dOnyada) duracak degilim. 4303 Benim bunda karanm yok ben bunda 9itmege gel dim Bezirgimm matiim C. Allah'a a~lk olanlar (Allah katmda) iki cihanda da farkh (degerde)dir. mahm <. 301. buradan gitmege gel· dim. Kime.:Ik"diyebilirsin.isyankar ve itaatkar olanlann hepsi (de) Allah'ln kuludur.iyiim o Hicem'in bahc. TOccanm. (lnsanlann hepsi Allah'm kuludur veonun korumasl altmdadlr) 302. BIIi$erek Hacem ite hilim arz etmegegeldim 308 Yunus Emre 811lkolm'll ma'lluka derdinden olmiill GerC.:kinve slradan olan insanlann. gizlislr(n ifade eden) sozdOr. Dostun evi goniillerdir goniiller yapmaga gel~lm 305 Dost esrigi deliligim illlklar bilir neligim Degllirerek ikiligim birlige bitmege geldim 306 O· Hicem'dir ben 'kuluyum dostbahc. Benim i~im sevgi i1e ilgili.hk olma iddiaslndan vazgeg. Ben dost bah<.esinde llid olup otmege geldim 307 Bunda bilill olan canlar orda bilillirler imill .:esinde sevinip 6tmege geldim.in benim illim sevi ic.0 Tann'mdlr. 304.ekenn kaplsmda hAlim arz etrnege geldirn 44 303.:esinin bOlbOIOTann'mm bah<.. .okalana satmaga geldim 304 Ben gelmedim divi ic. GonOller sevgilinin evidir (onun i9in) gonOller yapmaga geldim.:acaktlr. 305. Ne oldugumu (halimi) a~lk olanlar bilir. 306. Se<. Deiiligim sev.gi sarho~lugu(ndan)dlr.biilbiili. Ben iddia (kavga) i<.alana satmaga geldim. Yunus'un bu bilgisi. benonun yOm.:ingelmedim. (0 zaman Tann) sana bir kapi a<.in .:ok. Ben 0 kuluyum.

tim gozum hicabm ac.bOrc. 313.tim dermamm yaQl!'a olsun 312 Varhk c. 311.buldum kovamm yagma olsun 309: Canlar camm (Tann'YI) buldum.birlik sofrasma kandlm. 310. a.Bu donyada birbirini tantya~ (veseven) canlar.sevgili orad an.iinsefer klldl dost ondan bize geldi Viran gonUl nurdoldu cihamm yagma olsun 313 Gec.dim dukkanJm yagma olsun 310 Ben benligimden gec. (Ben de) Tann'm lie blh~lp hAhml arz etmege geldim. dOkkanim yagma olsun. yazdan kl~tan blktlm. Yunus Emre a~lk olmu~. Gergek ermi~ ki~inin kaplSlna hAlimi arz etmege geldini. ~Ophelerim yagma olsun. 312.tan usandlm yaz u k1lltan ~ostanlar ballm buldum bostimm yagma olsun 314 Yunus ne hOli demillsin bal u lleker yemillsin Ballar. Tann'ya vasil oldum.307.lkilikten usandlm. gazOmOn perdesini agtlm. sevgili(nin) derdinden almfJ~. 45 309 Canlar canml buldum bu canJm yagma olslJn Assl ziyandal'i gec. bostanul1 yagma olsun. Bostanlar ba~ml buldum. Tortulu ~arablm igtim. Varllksefer klldlgl zaman. Kardan ziyandan gegtim.t~~yada. dermanlm yagma olsun. . Bitmez tOkenmez emelden gec. bu canlm yagma olsun.tlm Dost vashna erilltim gumanJm yagma olsun .tim bitmezsagmc. 308. bize geldi. 311 ikilikden uSandlm birlikhanma kandu1'l Durdi $arabm ic. Ben benligimdengegtim.bahnJ. viran gOnOI aydtnlandl cihanlm yagma olsun.dC3: bili~irler (birlikte olurlar) iml~.tim.

46 315 Herkime ki dervi§lik bagl§lana Kaipi gide pik ola giimii§IEme 316 Nefesinden miskileahber tute Budagmdan it u §aryemi§lene • 317 Yapragl hem dertliye derman ola Goigesinde c. golgesinde (onunsAyesinde) 90k haYlrlar i~lenir.esi bUibulU Yunus Emre arada dUl'I'aclana 315.kovanlmyagma olsun.Hem (de) yap rag I dertlilere dermah olur.-BulvarOkulpestek nsiklopedisi-------EDEBIYATA . Yunus Emre (de) aralarmda tura9lanlr. kalpllgl gidip. buldum.yenmez haram klymetli oldu 321 Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz $eytanlar semirdi kuvvetli oldu .ok haYlriar i§lene 318 A§lgmgozu ya§1 hem gol ola Ayagmdan saz bitip kaml§lana 319 Cumle §air dost bahc. Ballar ball".bu'da~lndan hir yemi~lenir (beslenir). tath konu~uyorsun). 316. temizlenip gomQ~ gibi olur. Yunus. negOzel demi~sin (sanki) b~1ve ~eker yemi~sin(de gOzel. il ve ~e- 317. . (0 dervi~in) nefesinden misk ite anbertOter. 314. 47 320 MuslUmanlar zamane yath oldu Helal. 318. A~lgm gozOnOn ya~1 gol olur. ayagmda saz bitip kamJ~lar"lJr. ( . Her kime dervi~lik bagJ~lanJrsa. ~airlerin hepsi dost bagmm bOlbOIOdOr. 319.

el gektiler (insanlann) gOnoller(ini) ylkarak 325.IO salar huccetli oldu 324 ~agird Ustad He arbede kllar Ogul ata i1e izzetli oldu 325 Fakirler miskinlikden c.er zavalllllktan yOcele~tiler. Kur'an okuyana (kimse) kulak vermiyor. MOsIOmarllar!. 322. ba~lnI of key Ie sallar (seni reddeder. Helal yenmez.en hocalar Bu halklO ba§IOa zahmetli oldu 327 Tutulmaz oldu Peygamber hamsi H'alaylk cUmle Hak'dan utlu oldu 328 YOn us gel a§lkisentovbe eyle. 324. Kime Tann'ean haber verirsen. ogul ata He (aYnl) degerde oldu. Cihanl haram ile i9ki sardl. . haram klymetIi oldu.ekdi elin GonUllerylkarak heybetli oldu 326 Peygamber verine gec.322 Hiram ite hamir tuttu cihaOi Fesad ite eden hUrmetil oldu 323 Kime kim Tann'dan haber verlrsen Kaklr ba. Peygamber verine (makamma) gegen hocalar bu halkm ba~ma a(w yOk oldu. 326. 323. . Peygamber'in sozo tutulmaz oldu(gundan dolaYI) bOtOn yaratlk·" lar Allah'tan utanlr oldular. 321.0grenci hoca ile kavga eder. ~eytanlar beslenip geli~· ti kuvvetli oldu. fesat i~ler yapanlar hOrmetli oldu (fesat911ara hOrmetediliyor). 327. Fakirl. Nasoha tevbe ucu kutlu oldu 320.Bu zaman fena oldu. Bunlar) dellilli oldu (apa9lk gorOnOyor).

e suya saltptlr ta dururirte gece . Hazret-i Muhammed'in nurudur. 0 bizi gormez. 334. Halilullah (Hz.icek nobet degmez turraca 334 Kuru agaCI ni'derler kesip oda yakarlar Her kim iljlk olmadl benzer kuru agaca 335 Yunus'u ogen ogsun Yunus'asogensogsUn. Kec.~Dest'!Il.- .. 329 Bir ay gordum bu gece kamu burclardan yuce Esridi akllm camm bflmezem hllim nice 3300 ay. (a~k yolunu inkar eden) mOddelnin gozOne girsek de.4n!. YOz kereKabe'ye bOyOk haccagitmi~ olsan bile. BOlbOller otmeye ba~laYlOca turaca slra gelmez.ragt. Sanastn ki Cennet'ten kOgOk bir pencere aglldl (ve) 0 aytn panltlsmdan alemaydlOlandl.ulu Hoca 332 Muddei bizig6rmezgiizune girer isek Gerekse yU:t kez varsm Kabe'yeulu .e 331 0 Muhammed nurudur Halilullah slrndlr GonUideki c. bOtOn burglardan yOce bir ay gordOm (de) akhm canrm sarho~ oldu. munevver oldu Sanasmki ac. A~lklann sozOnden (dolay!).8u~va1' Oku. Kim a~Hkolma- 62 . vericiye t()vb.iklopedisi-------EDEBiYAT- 328." ljulesindenile".Yunus (eger) ~Ik mObarek oldu.lIdl uc. 333. 329. Bu gece.maktan'bir.nasihat . h~lim nicedir bilmiyorum 330.. ibrahim) Slmdlr.Kuru agaci ne yaparlar? Kesip ate~(t)e yakarlar. .. 332. 48 isenger tovbe et. GonOldeki ate~i ulu Tann yandlrdl. gozonden kan ya~ akar.yandtrd. deric. 331.~ sonu .hacca 333 Aljlklann sozunden kan yalj akar gozunden BUlbillJer sQyle.0.

sabah ak~am orada durur. senl g6rOnce rozgar durur.Bunca gonOI ahp gotoroyorsun. (Yunus girecegi yola girmi~tir).A.1 mumeyler yok~a Ferhad sen misin 342A.kln'. U9an ku. clhana sultan mlslll? can lara geger. can !9inde 'can mlsm? ' HOkmQn 337. a~ ••klara Kur'an mlsm? 338. dine . 01 gozler didar gorUr Gorenler ba.inde can mlsm 337 Bakl'lO bin can ahr derdin yUrekte kahr Gorenkendinden 'lam u"akaKur'an mu~m 338. Yunus'u 6gen 6gs0n.unur seni yel gors.e durur . goren kendinden geger. 341 . indirir Ibrahim Edhem misin 343 YUzUn didar nOrudur saCm mi'rac dUnUdUr .Or eyler aslana zincir eyler 'Kat! ta. 336 Bunca gonUl i1etip cihana sultan mlsm HUkinUn canlara gec.klll Hakk'a irgUrUr. (0) kege(sini) suva salml~tlr.lann rengi ugar.lar uc.k yolunu key izle Razl gonUlde gizle soze hakim sen misin 336.:YUzUnden gUn tutulur ay dogmaga utamr Goren heybete kahr YOsuf-1 Ken'an mlsm 340 Olii gorse dirilir kahbma can gelir Topraktan i'laz gelir Isa bin Meryem misin \' . De'ller hUkmUne girer Belkls SUleyman mlsm 339.dlysa (bu) kuru agaca benzer. Uc. Bakl~m bin can ahr. derdin yOrekte kahr. devler hOk- 83 .er can iC. 335.an ku. Goren camn unutur Fahr-i alem sen misin 3441 YOnus sevdigin<gozle a. Yunus'a sO'len s6vsOn.

Belh padi~ahl iken saltanatl blrakm tasavvuf yoluna giren. 340.r. c •••• ". ..' '.sevgilininyozonden gelen 1~lk gibi oarlakt. 344.k imamdlr biz.sm? [Hz:isa0IQleri diriltme mucizesine sahiptL] 341.lbrahim Ethem· misin? [Ibrahim Ethem. Bize a~k'!mam.daima olarak (ona ypneliriz ve) namaz.010 (seni) gorse dirilir... Yunus. . Sevgilinin yozOnO gorOnce ~irk yagmalandl(Tann ilekulu ayn varhk olarak qorOs ve bunu anlatan seriat bilgisi ortadankalktl).$'evgitisjnin a~kl yolunakayalan yarmasl ite me~hurdur]. Meryem o\}lu isa m.'<. Goren. A~km dindekan~*hkC. birhalk hikayesi kahrlimamdlr.' Goren~a~mp kahr.cl!§eriat 60 345. Ken'an Olkesinin Yusuf'umusun?lHz. gOzelligi He me~hur bir peyg~mber- ditJ . vOcuduna can (tekrar)gelir. OnderettIA(:tik.ifJ"\~edir..sertta~l:mum(gibi yumu~~k)eder? YQkS:a~enFer: hat mlsm? [Ferhat. ay (da) do\}rnayautanir. sevgilinin yOzOdOr. Saba Olkesi~ oin kralic. .. 346.Yusuf. Tann'nrnyuz(1tj~>j. ~anml unuruydr'Y9~s~~.~: girer. aslanazencir olur (aslanipiJe esir eder.rtl.•••. ona uyanz). 342.lka.nr. .••. Belkls.. ba\}lar). . gOnOfcemAat Klblemiz dost yuzu daimdirsalat 346 Dost yuznu gOrUcek §irk yagmalandl Onun9iin kaplda kal. SOleyman'lfl devlerErde hOkmetti\}ine inanlhrd •.] . a~k yolunu iylce'izle:.alemin o\}OncO Hz. YOzOn. . sevdi\}ini gozle...r. Gorenlerba~ e\}er. 50 345 ! A. 777 yllmda~am'daolmo§tor. (Soyle) soze hOkmeden sen misin? .: Bundan dolaYI§eriat kaplda kaldl. gonOI de cemaatiir.kllma Mlindeyiz. .Ogozler.}oror.S.'. 343. Klblemiz. onun devrinde. Muhammed mlsm? '. ido'nOldeigizle. topraktan(yani mezardan) sesgelir.(biza~k. Belkls'm SOleyman'l mlsm? [Hz.]· C{~'3'~fYozon(on parlakltgl)ndan gOne~ tutulur.esiidj.ft. A~tn (insanl)Allah'a ula~ttrlr.mirac ~ecesi gibi karad. Ken'an Olkesinde ya~aml~.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful