P. 1
Yunus Emre

Yunus Emre

|Views: 158|Likes:
Yayınlayan: muamerc

More info:

Published by: muamerc on May 04, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2014

pdf

text

original

Hayan ve Eserleri
(Tiirk~ea~I1damalanyla)

"'I;)

lORK TICARET BANKASI il;birliiti ile haztrlanm16tu

Telit hakkt BULVAR GAZETESINE aittir. TERCUMAN TESISLERI'nde dizilmir;; ve basJlrmr;;tJr. ISTANBUL 1985

. BULVAR EDEBtYATUiziSt'nde nm her bin §airimiZe ayrUml§ttt . . yer alan eep kitaplarl- BULVAR· OKUL DESTEK ANSiKLOPEDist'nin devaml olan EDEBtYAT DtZtSt'nde yer alail "CEP KtT APLARI"da her evin kiitiiphanesinde olmasl. omtmenlerin . . Her ~airin eserlerine a~rhk veren "CEP KiTAPLARI" dizisinde metinler ozelIikle ders kitaplannda yer ahnmayan eserlerden derlendi.yamslra. ~iire merakh olan herkesin aradl~m bulaca~ bir hazinede karar kddl. Gazeteniz BULVAR. asistan. velilerin. Profesor. mufredat programmdaki bUtun degi~iklikleri dikkate aldl. ogretim iiyesi ve uzomanogretmenlerden olu~an BULVAR OKUL DESTEK ANStKLOPEDisi HA· ZIRLIK .ve evin ihtiya~ duyaca~ bir ANStKLOPED[yt daha verebilmenin mutlulugu i~indedir .ONSOZ BULV AR.KURULU "EDEBiYA T"· metinlerini ogrencilerin ihtiyacma en uygun ~ekle sokarken." Dizinin ilk kitabl TURKtYEM her o~eneinin ~antasma rahathkla girebilecek ozel bir haeme sahiptir. gereken bir "ESERLER BuTONODUR. orta ogrenim yapan butiin ogreneilerin .. Milli Egitim Bakanhgmm KiT AP YAZMA SEFERBERLtGt'oe katxhrken.

.DOGAN Esat EKIClGtL Uzeyir DARICI . Ayler KIZGINGUL Nihal DERELt tpek BA$ tsa ORUQ ZuhalATLI Bettil FERiK Aynur MERT Dilek ARA$ : Dursun SINIK Rldvan EREN MeUn DEMtR VeliONDER .Tashih MeUnAKAR Nihal Yazan AyfilBULUT Dizgi : Sabahattin ASLAl\4 Mehmet SE~UK Ahmet ERDOGAN $tikret YAVA$ ..Ali YILMAZ Zeki AK : Nevzat ARTI$ Ismail QELIK Relik ERCAN AhmetDUMAN Meti'n KAYTAK Pikaj-Montaj K!lmera. Enver DiNDAR : Yilmaz GOKKAYA Metin KORKMAZ Necdet MANAV Fevzi TUNCERi : Erol KARATA$ M. Htiseyin ENGtN' Murat TUNQTAN Mahmut KARA.

Gezdim Urum ile ~im'l. Bazl aralJtlrlcI1aronun SarlkoyIii.tfj. Azerbaycan'l. . O. apdukEmreadh bir lJeyhinderviT lJioImulJ. Hacl Bekta{l Vell Vilay~tname'si.iik tekke) kurmulJ. Anadolu'dur.manbir ba~ka Yunus oldugunu so:ylerler. bilhassa Tasavvufi Tiirk edebiyatlmnen biiyiik temsilcisidir . Yukan iller ile kastettigi I yer de Azerbaycan'dtr.Bu mesele hentlz l. bu~kii adl ile Sarlkaraman koyii olmasl ihtimall olduk~a kuvvetlidir. ~ekaylku'n-Nu'inliniyye ve Nefahatii'l-Uns Terciimesi gibi bir klslm eski kaynaklara ve yaygm olan inanca gore Yunus Emre. Yunus Emre'nin Karamanh olduli:unuiddia edenler de varmr. biiyiik bilgin ve lJeyhlereMevlana iinvaro verilirdi. Ancak.r. Kur'an-l Kerim'de gel. beyitinden anlalJlldl~na gore.en peygamber lossalanndan. Nigde Or. s degndir.Emremiitehasslslarl. Bu beyitte zikredilen lJahsm HaCl BektalJ· Vell oimasl da ihtimal dahilindedir). Leyla ve .Eger bu kaylt dogru ise Yunus'un 1238 ylhnda dogmUlJolmasl gerekir. tirniii~Ilmlir. biitiin TUrk edebiyatmm. Ti: I XlI 'tfncii yiizylhn ikinciyansl ile XIV'iincii yiizYlhnba~larmda yalJam~ samlan Yunus Emre. Yunan-Roma mitolOjisinden. tranh{lairSadl-i ~irazi'den yaptl~ manzum gazel terciimesinden anla~llmaktamr. Ibrahim bin Edhem gibi ermi{lkimselerden. ~eyh-i San'~n gibi hikaye kahramamndan.koy'iine ba~h oIan. Abdiilbaki GOlplnarh gibi Yunus. Hacl Bektas tiirbe ve kazasma 34km.iftl. Karaman'daki Yunus'un KirilJ~i Baba adlyla tart.Adnan Erzi'nin bir mecmuada buldugu kayda gOrelJairimiz 1320 ylhnda. omruniin sonuna kadar Sarlkoy'de kalarak halln irlJad etmilJtir. . Buna gOre. Sankoy'de dogmu{l. Arap~a ve Fars~a'Yl ~ok iyi bildigi Kur'an-l Kerim'den yaptlgl iktibaslardan. Mevhina Celaleddin-i Rumi ile de gorulJmiilJtiir (Yunus'un yalJam~ ylliarda. Bu koyiin. (Urum.) MevUiniiHiidiivendigar bize nazar kllah Onun gorklii Ilazan ~onliimiiz aynaslmr.ilikyapIDllJ. Hint-han. Risaletii'n-Nushiyye'sini 1307 Ylhnda yazIDllJtlr: Soze tarih yedi yiiz yedi-y-idi Yunus dinI bu yolda feda-y-idi. Tahsil gormii{ltiir.daha sonra dogdugu koye donerek bir zaviye (kiil. Uveyse'l-Karani..ozii1mii~.i. bazl1arlda Karamanh oldugunu ile. meslifede buIunan.l. Yunus Emre'nin kendi eserlerinin incelenmesinden de hayatl hakkm~ da -baZlbilgiler elde edebiliyoruz. 82 yalJmda iken olmiilJtiir. yUkan illeri kamu mlSr81ile ifade etmi~tir. sadece bu aSlrlarm degil.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi------EDEBIYAT- YUNUSEMRE HAYA. Hallac Mansur. Anadolu'yu. Fuad Koprulii. Suriye'yi dolalJtl~m. zannedildigi gihi iimmi de~ildir.

hurcunun. Bir glin hecelerken. bugday nu ister. git nasibini ondan al. Krrkytl odun~eker. KlsacaSlYunus.Mecnun~Hiisrev ve $irin gibi tsl8. k Yunus yola koyulur. der. diye cevap verir. heybesinin aldtA't adar bugday veri:rler.sikedebiyata g~roi~ a~lklar· dan bahsetroesi. ziyaret dileginde oldugunu Hacl Bekta~'a.pekiyi der.biz 0 ' ihsamn anahtanm Tapduk Erore'ye verdik. 0 da cok bunalnu~br. Ulu ki~i huzuruna bo~ elle vanlroliZ. Elif okuduk otiirii Pazar eyledik goturii YaratIlnu~l ho~ gordiik Yarat. Koyiinde ~if~ilik yaptlgl Ylllardan birinde bir klthk olmu~. eger himmet alsaydtm bugdaYlda bulurdum.heybesine doldurrou~.6~ca kurroasl bu fikrin delilleriar. saroirol davram~l Hacl Bekta~'l duygularidmr. Yunus.bir turIii alfabey~ donroe~. Dort kitabm manaSlDokudum hasIl ettim . iiromi degll. AYJ:'l~ tefsir. dill. hocasm8. nun bile egrisi giremez.amndan ottirii deyip okuhl blraknu~tlr. beyiti~Yunus Erore'nin Kur'an. diye dii~iinroti~. diye dii~iiniirve geri doner. Yunus'un toreye uygun. iletroi~ler. Hacl Bekta~. bir dervi~ ile ona haber salar. himmet roi? Zavalli Yunus.mi kl8. der. bu kapldan iceriye odu.oylece gitmi~. $eyhinin ktZlm seviyor da . HaclBektalj'a. Onunla ilgili efsaneler ~oyletizet1Emebilir: ' '" Yunus. tncil. hadis vb.zlm. " b '" DEBTANi· HA YA TI: S8rohnf ve Ozlii~leri ile yiizytllarca Tiirlonilletinin fikir ve his hayabm etkileroi~olan YUBUS mre'nin hayatl halk E t. ~ocukkenmektebe gitroi~. Zebur ve Tevrat gibi dort roukaddes kitablokuyup anladtguugosterroektedir. Digerdervi~ler onun hizmetini: ihlaslm. aruz veznini devrinin ~airl. Yunus da 0 pire varroaya karar verir.asmdasaytlabilir. ben hirometi ne yapacaA'tm.karm doyurroaz. Hacl Bekta~.o-artlk geCti. bugdayt bo~altsmlar. Tapduk Emre'ye gidip'dervi~i olur. YUIlUs'unah~ getirdigini. Klr~ehir'e yakm SulucakarahOyiik'· te Hacl Be~ta~ .' ".araftndan destanla~tmlrm~trr. Sebebini soranlara. roa oyle yoksul ki.iyi tahsil gOrmiilj ir ljairdir. -Soron 6akahrn. Bu tekkede odun ta~lmak ile vazifelendirilmi~tir.. gottirecek degerli bir ~eyiyok YolA da ah~ toplanu~ HaclBekta~ dergAhli~in. ben ne yaptlm.A~ka gelicek gordiim bi!' uzun hece imis. VeIladh \)ir pir oldugunu. kaplsma gelen ihtiyaCsahiplenn~ bugdayverdigini duymu~tur. Bu krrk ytlicinde tekkeye bir tek egri odun getirroez.der. bana bugday l8. sen banahimmet ver. yoldan gelenilleline baklhr. Miiritler. Yolda.erinegore olduk~a ba~anh olarak kullanroasl~ Arap~ave Farsca isiro ve slfat tamlamaUmm kusur.~ts~ lam ilimlerinibildigini de kendisi anlatroaktadtr.

onun i~in canla baf?la hizmet ediyor diye yoruinlarlar, nslldaf?Irlar.Dedikodular f?eyhin kula~na gidince, yalanclhktan kurtarmak ~inluzlm Yunus'aniklihlar. Fakat Yunus, ben f?eyhimin klzlna lliylk degilim, diye omrunun sonuna kadar bu luza dokunll:1az~ Yunusbu tekkedebir ttirlu feyze erif?emedigini dUf?unup cam slkllffilf? ve derglihtan ka~ffilf? Yolda kendi gibiiki dervif?e rastlaffilf?; onlarla arkadaf? olmuf? Yemek vakti gelince devrif?lerden biriduli etmif?, Tann onlara gayb aleminden bir sofraindirm4;, yemif?ler. ikinci ogundediger dervif?in duasl ile sofra gonderilmif? Slra Yunus'a gelince, "Allah'lm, bende feyz yok, beni utandlrma, yuzumu kara ~lkarma, bunlar kimin yii.zu suyu hurmetinesenden yemek istedHerse lutfet, 0 zatm hurmetine yemek gonder, demif? Bu defa, her zalnankinden daha fazla yemek gehnif? Ertesi gUn dervif?ler Yunus Emre'ye, kimin hurmetine dua ettin, soyle, diye lsrarla sormuf?lar. Yunus, once siz soyleyin, sonra ben, demif? Dervif?ler, biz Tapduk Emre'nin dervi~i Yunus'unyuzu suyu htirmetine dua etmif?tik, derler. Yunus irkilmif?,feyze erdigini, Tanrl katmda itiban oldugunu, fakat kendisinin kendisini bHemedigini anlaffilf? Dervif?lerden aynup 'l'apduk Emre'nin tekkesine donmuf? Sabah, tan yeria.tarken ana baclyl (f?eyhinin kansml) bulup kendisini affettirmesini rica etmif? Ana bacl, Yunus'a, "Sen kaplmn ef?igine yat, bHirsin f?eyhin gozu gormez, sabah namazma~1karken ayagl sana dokunur, bu kim diye bana sorar; ben de, Yunus, derim; bizim Yunus mu diye sorarsa bil ki gonlunden ~lkmaffilf?Sm; hemen ..ayaklanna kapan ve af· dile. Yok eger, hangi Yunus, derse, 0 zalnan anla ki gonlunden ~1kffilf?Sm; rtlk a ~lire yok demif? .Yunus, ana bacmm dedigi ltibi yapffilf? Tapduk,bizim Yunus mu, .deyince, Yunus iki gozu iki ~e§me.,ayaklanna kapanffilf? Seyhi onu affetmi~, fakat, kendi mertebeni ogrimmeden bima inanmadm, ljimdi camm vermen gerek, asliffilataca~m, arkasmdan git, nereye dUf?erse orada Allah'a kavulj deyip aslislmatffilf?Asa, Yunus'un dogdugu yer olan Sankoy'e du~muf? Yumis, koyune gidip tevekkulile ba~lm topragakoymuf? ve Tann'ya kavuf?mu~. SANATI: Yunus Emre, sanatlm hallun hizmet ve faydasma vermif?, halka kendi dili ile hitabetmif?, ifadesi en zor duyguve dUf?unceleri yine halk dili He halka Hetmif?tir. XIII-XIV'uncu yuzyillarda, Anadolu'da, Bat! Turk~esi yazl dilinin dolrnsunda ve gelif?mesinde YunusEmre de muhim roloynaffilf?tlr. Ttirk~'yi son cJ.erecedegtizel kullanmllj, i~lemi~ ve geli~tirmif?tir. On\U1 f?iirlerinde en gtizel, en saf Turk~e ile ka~llaf?mz.Bu dilXIII-XIWunci.i aSlr Turk- isllim medeniyetinin zenginligini aksettiren milli bir dildir. Yunus, f?iirleri ile sadece kendi duygu, dUf?unce vehaylillerini iletmemif?,Turklugun seciye ve ahlliklm da cihanaduyurarak milletinin tercumam olmuf?tur. if?te bu sebeplerden dolaYl her Turk onun eserlerinde kendisini, kendi dilini, kendi i~ dunyaslmbulmuf?, Yunus Emre aSlrlarca sevilerek okunmu~tur.

Yunus, bir tasavvuf ~airidir. Onu anlamak i~intasavvufun ne oldu~· nu da bilmekte fayda var<ilr.Tasavvuf, "ziihd ve takva ile (ibadet ve dinin yasakladI~l ~eylerdenuzak durmakla) .rlihutemizlemek,kendi varh~m, Allah'm sevgisinde eritmek, kalbini dunya Heilgili ~eylerden bOo ~altlp sadece Tanrl'ya tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'm varh~nda ya~amak, onun butiin emirlerine uymak, yasaklanndan ka~mak ve bOylece. nsan i~in en buytik mutluluk olan Allah'm yUzUnugOrmeye i nail olup nzasma kavu~maktlr. Hazret-i Peygamber'in ve arkada~larimn ya~aYl~tarZl ve du~uneeleri, Kur'an-l Kerim'de bildirilenler tasav· vufun men~eini te~kil eder. Sahabe ve onlara tabi olanlann ruhlarma hakim olan Allah korkusu ve zuhd hareketi, giderek ~iddetlenmi~ve tasavvufa donu~mu~tiir. Ancak, ilk zahidlerde gortilen Allah korkusu ~uuru, daha sonrakHerde yerini Allah sevgisine blraknu~tlr. Tasavvuf, aym zamanda, Tann nedir,kimdir; k8.inatni~inyaratllnu~tlr gibi sorularl eevaplamaya ~ahf;lan du~unu~yoludur. Bu felsefenin bir en yaygm olam Vahdet-i Viicut felsefesidir. Vahdet-i Vueut'a (weut birli~i felsefesine)gore, kainatta Tanrl'dan ba~ka hi~bir ~ey ger~ek vuelida sahip de~ildir, her ~ey Tanrl'mn birer gortintusudur. Tek varhk olan Tann, aym zamanda tek gUzel,tek haylr menbmdIr. Tek ve ef;lsiz guzel olan Tanrl kendi giizelli~inigormek i~in evren olarak gortinmu~, (teeellietmi~)'dir. tnsan da onun bir gortintusudUr. tnsanda varhgm yam slrayokluk ozelli~ de vardlr.tnsan, kendi benli~ni,dunyaya olan ba~hh~ml yani yokluk un.surlanm. gidererek varhk unsurunu bulur, boyleee Tann'ya (a~kyolu ile)ulaf;llr. Ba~langJ~taferdi-dimbir hareket ~eklindegeli~entasavvuf, IX ve X'· uneu aSlrlarda ~ekillenmi~,ahl8.kve ibadetlere dair ozel nizamIar ortaya koyan bir okul haline gelmi~tir. X'uneu ve XI'inci aSlrlarda tasav.vuf~ular.tarikatler haIinde te~kilatlandllar. TUrk d1inyU1.bu zumre mensuplanm daha XI'inei aSlrda tanlnu~, tasavvuf ve tarikatlar TUrkler arasmda da yayllnu~tlr. Edebiyata da yanslyan bu inan~lar Ahmet Yesevi (XI'inci aSlr)Heilk usta propagandaelslm bulmu~tur. TUrk Tasavvuf Edebiyatl'nm Anadolu sahasmda en buyuk tistasl Yunus Emre olmu~tur. Tasavvufun ineeliklerini anla~J1lrve samimi bir dil Heanlatan ~airimiz, HaMaf;lkm urpertHerintbizzat ya~anu~,bunu ~iirlerinde~ok ba~anh bir f;lekildeyansltnu~tlr: Benim gonliim, goziim a,ktan. doludur Dilim soyler yari, yiiziim suludur Senin 8fJkmdeniz, ben bir bahClk Bahksudan ~lk8a hemen oUidiir.

•••

Yar yuregim yar, gor ki neler var Bu balk i~inde bize guler var ButUn L.1utasavv1flar gibi 0 da Allah', sevmi~, Cumle yaratdnu,a bir goz He bakmayan Ser'in evliyaslysa bakikatte asidir. diyerek, Allab'm yarattlgl ber insana bir goz ile bakaeak, Yaratdml~l bo~ gorduk, yaratamndan otiiro diyebileeek olgunluga eri~mi§ltir. Hayat, tUUm, k&nat, varhk, yokluk, du.ny8nm fanlli~ gibi hususlarlyine tasavvufun ~er~evesi i~inde ele a1ml§l,gOrU§Jlerini en sade: en gUzel §lekliyIe anlatID1§1tlr. YunusEmre bir halk §lairi degildir, halkm §lamOlr. Halktan ve hayattan aynlmaY1~, balk dill ile soyleyi§l onu halkm §lairi yapIn1~tlr. Yunan sadeee Tiirkiye'ae degil butu.n TUrk diinyiiSmda sevilmi" okunmu§l, §liirleri bestelenmi§l, Anadolu'da onun adma pek ~ok yerde amt-mezarlar yapl1ml§l, hatta ba§lka Yunus'lara ait mezarlar bile buna mal edilmi§ltir. Vefatmdan sonra yediyuz yil ge~mi§l olmasma ragmen unutulmaID1§l, unu dunyaya yaY11ml§ltlr. 0, Tiirk edebiyatlmn en buyiik §lairlerindendir. . ESERLERt: Yunus Emre'nin RisiUettu'n-Nushiyye veDivan oimak iizere iki eseri billnmektedir. Risaletii'n-Nushiyye ruh, akil, nefis, ofke, sablr, kanaat,cimrilik vb. gibi konulan tasavvufa gore a~lklayan, ogut veren, ahlaki- tasavvufi bir mesnevidir. 562 beyitten meydana gelmi§ltir. Batl Tiirk~esi ile yaz,lan ilk divan Yunus Emre'ye aittir. Bu .eserin pek ~okel yazmaslve ta§llamasl nushalarl varmr. Yeni yazl ile de defalarea basl1ml§ltlr. Aneak, bu baskI ve yazm.alann ~oguna, ismi Yunus olan ba§lka §lairler (KAtipzade Yunus, A§llk Yunus vs.) ile A§lIk Pa§la, Sait emre vs. gibi §lairlerin de §liirlerikan§lIn1§ltrr. Yapllanaylklamalar sonunda Yunus Emre'ye ait 330 eivannda iiliirtesbit edilmi§ltir. Bu §liirlerin ~ogu heee, 60 kadan da aruz ol~usii ile yazl1ml§ltlr. Aruz ile yazllan ~iirlerinde, ,ortadlin e§lit.saYlda bj)lunebilen kahplan s~ti~inden, beyitlere dOrtluk ahengi verilmi§l, bOylece milli zevk ya§latIlml§ltlr. Fakat onun en gUzel §liirleri heee vezni ile yazIlanlanmr.· Yunus Emre'nin eserlerinin en gUzel baskllanm Abdiilbaki Golpmarh ile Faruk K. Timurta§l yapIn1§ltlr. Elinizdeki kitapta bulunan §liirler am ge~en bilginlerin eserlerinden se~ilmi§l; orijinal dile, gfizelligi bozmayaeak §lekilde, yer yer mudahale edilmi§ltir. Aynea, ogreneiler ve diger gen~lerin Yunus Emre'yi kolayea aillayabilmelerini saglamak i~in her §liir ya§layan Tiirk~e ile nesre~evrilmi§ltir. Dr. Metin AKAR

20 Ekbn 1985- tstanbul

(Ustelik) bu. neye muhtagtlr? 4. GonOI. 2 Boyle uzamak ne manadlr e. Bir gOn sana da yokluk ula§lr.Blr giin sana zevil ere yiice kaddin Ine yere Budaklarm oda gire kaynaya kazan klza sa~ 6 YOnus imdi sen bir nice eksikligiin yUzbin anca Kuru agaca yol sorunca teferri. ne tura9 ku§u . 1 1. mOnasebetsizlik ni§amdlr. Yunus. 3 Boyle latif bezenerek boyle ~irin diizenerek Goniil Hakk'a uzayarak dilek denir neye muhtae.kazankaynar. (sen neye yararslO?) 5. kanr devran doner ku~ budaga bir. eksikligin ona gore yOz bin (oldugu hilde soru soruyorsun?) Kuru agaea yol (yordam) soruneaya kadar gezin (ve) yoluna devam et. sOsten uzak ya§aYI§a) ge~. 5 . sa9 klzar. nedir?(Boyle uzamaga gerek yok). 3. kez konar Dahi sana ku~ konmaml~ ne giivercin ne hod diirrae. dallann ate§e girer. ne gOverein. bu kadar tatli uzaml~ biragac (gordam)~ GonIOm(ona) birka~ Slra~(de~·(dedi) 2. 4 Agae. . uzun boyun yere iner. fazlaea uzaml§.. bOyle gOzel sOslenerek(ne yapmak istiyorsun?). Boyle latif boyle ~irin g3nliim eydiir birkae.iclen yoluna gee. Ben. miskinlige (gosteri§tM. bOyleho§.1 Gider idim ben yol sira yavlak uzaml~ bir agae. sir ae. gel beri. Tann'ya uzanarak neyi diler. Boyle ho§ bezenerek. yol boyunea gidiyordum. Agag ya§lanlr. Sana daha ku~ konmaml~.. §imdisen nasll. Boyle uzamanlO anlalTl!.iinkii bu diinya fanidiir Bufodulluk ni~Amdlr gel beri mlskinlige gee. gOnkO bu dOnya olOmlOdOr. zaman geger (ve) budaga ku§ (aneak) bir defa konar. 6.

.elerin bagrm deler $01 utaclk ni-reste. Her biri bigare olmu~.Iuruyor.inci di~leri dokOlmO~.ler gUl gibice yatar 10 Duzaga di.ecelin dma erememi~.tela~lannln hepsi bitmi~.ek i§lk isen mUlke suret bezemegil MUlke suret bezeyenler kara toprak olml§ yatar.GozOnOnkarasl gitmi~ (yapmaga) duracak hig i~i yok. 8 . heybetine baktlm.i§ yatar Her.imle olmi. nice yigit mura- 9.i§ sansac.(Kiminin) vOcudu cehenneme do~mo~.:ibize gelmi~ c:. $u ufaclk yeni yetme gocuklar gOI gibi solmu~ yatlYQr.Sabahva\5.Yunus.i§ yatar 9 Yemi§ kurd ku§ bunu keler nic. kefenbezinin pargasl (da) kemige sanlml~yatlyor. gergek a~lk isen dOnyaya gOzelgorOnmege(dOnyaYI sevmege) ugra~ma.ilmi.ti mezarhga vardlm. (zira)dOnyaya'gOzel gorOnmege 9all~anlar toprak olmu~ yatlyor. i§i yokdurdurasl Keten bezininpiresi·si. . 11.ire olmu§ omriin yaYI kllml§yatar 8 Yard 1m bunlann katma bakdlm egel heybetine Nice yigit muridmaerememi§ olmi. Tann'nrn buyruguna uyup Isiak yerde yatlyor. 10. bOton (halkl) olmO~ yatlyorgordOm.imci.i§ tenleri.ige sardml§ yatar 13 Yunus gerc.Hakk'a ula§ml§ canlan Gormez misinsen bunlannoYbet bize gelmi§ yatar 11 Esilmi§inci di§leri doki.gormez misin.i. 13.lan Kamu bitmi§ te§Yi§leri emr i.nemdeermi§ yatar 12 Gitmi§ gozi. Slr. (kiminin) can Ian Tann'ya ula~ml~. omrOnO(canlnl) kaybetmi~ yatlyor. yatlyor.i§mi. 2 7. san sagIan dokOlmO~.inUn karaslhic. kertenkele gogsOnO deliyor.Bunlann yanlna vardlm. 12. .biri bic.-Bull/at OkulDestek Ansi~lopedisi -------EDEBiVAT-- 7 Sabahm sinleye yarchm gordi. Sen bunlan.ini. Bunu kurt kU~ yemi~.

0 padi~ah (Tann) huzQ· runa hemen hareket etti. . (Tann'dan) emir boylegeldigi igin. bedenin sakallna gOldO gidi· yor.($u). (Can). gidiyor. 17. giderse. DOnyaya doyan var ml. (insanlann) bini dogar. Gelin. gider o 17 Oyle ki'dost olmu~idi 0 Ifjler diiziilmifj idl Belli bilin can suretln sakahna giildii glder 18 Eyler idl sat! pazar blr pul i~ln gene bozar Olmu$ bu diinya (den)bizar yenslz gomlek giydigider 19 Bini dogar binl gider buyruk boyle geldl meger KI ola dUnyaya.en. .seninim derk. mOlkO? Hepsini terketmi~. Daima. all~ veril} yapardl. pir pur igin (anlal}maYI yeniden bozar(dl). Hani onun mall. 15. bu dOnyadan bezmil}. canlara sorallm. kolsuz gomlek giydi gidiyor. ne sebep buldu da gidiYor. Bu (haber) yalan yanh~ ve de· dikodu degil (gergek). bini olOr. suretinden (bedenden) n13 t>'(jO da gidiyor. (Can i1e ten) oyle ki dost olmu~tu. seitgiliden haber geldi (de) gidiyor. 16. bunda buldu gider 3 14. . bulahm diyerek Y(inus eydUr mlskin olan Hakk'. acaip degil (acaip karl}llamama· 11). 19. bedeni terk ederse.14 Geliin sorahm canlara surelinden n'oldu gider DUn gUn seninlm der Iken sebep neyl buldu gider 15 Aceb degil glder ise suretl terk eder ise Yanlt~ yalan gaybet degil dostdan haber geldl glder 16 Kant onun miilk ii malt terk eylemi. (dostluk ile i1gili) il}ler yoluna ko· nulmu~tu. doyar peymanesl doldu gider 20 Erte gece soyle~lrler Hakk'. (amaomOr) kadehi doldu (vadesi yetti) gidi· yor. 18. ($imdi). ($imdi) iyice bilin ki can. ciimleslnl pAdi'fah dergAhma hemen ame'-ald.

giin ic. 0 camdlr.n. 22.i ona varan ger! gelesl deglt 4 21.ul~y"s A.Mlnl eri=-~Iklar'bu yolda (donyMa) ozonto dlJymayacak. Yunus der ki.yit I~iler Bu bir kac.degii 26 $u Hlzlr'la.. 25 (:e. dlktan soma bOtOnolmayaeaktlr. 21 Mana eri bu yolda mellil oiasl deQiI Mana duyan goniiller hergiz olesi degil 22 Ten fanidir can olmez gldenler gene gelmez Oliir ise ten oliircanlar olesi degil 23 Gevher seven goniiller yUzbin yol eder ise Hak'dan nasip oIma~ hasip oiasl degil 24 Sakmgll. canlar Olmeyecek.sen. Tann'YI bulahm.. .melerden bardagmdoldunnadan korisen Bin yll and a durursa kendidolasl. Varin gonliin $Irc. 24. OlOr iseten c>ler. can Olmez.Sabah ak~am.2O..:~~melerden doldurmadan(bir kenara) koyari. 25.9"I/'. gidenler gerigelmez. bin YII (yerinde) dursa da kendi kendinedolamayacaktlr. klrmayasln..Ten OIOmiOdor. _ 23. Manl duyan (a~lk olan) gOnOller asia Olmeyecek. MOeevher (veya Oz) seven gOnolier yOz bin yol izlese (de) Tann'dan kIsmet olmazsa (onu) elde edemeyecek. . . benliginden gegen Tann'YI bu dOnyadabuldu gidiyor.adlr $Imayasm SIr9a $mdlktan sonra biitiin olasl degi!. . diyerek konu~urlar.~ider bikik~lllsldegii 28 Vunus gozun goriirken yarag\Jn eyle bugun Gelmed. eam kml· .b-I HAl. Testinic..lnde bunlar olesl degn 27 Varaltl Hak diinyayfPeygamber dostluguna Diinx~y. Sevgilinin kalbini (gOnIOnO)sakm.

Muhammed)'in sevgisi ugruna yada oldO).§lalar k.§ kan batm.AreUe Kimi bela vu mihnette dun" olmu§ gunler!. kimse 0 28.§ damar akm. (Hz.gordum 34Sogulmu§ §ol kara gozler belirsiz olmu§ay yuzler Kara topragm altmda gUl deren elleri gordum 35 Kimisi boynunu egmi§ tenini topraga salm. kan akml!?. geri gelmeyecek. 30.26. Yunus. " 5 29 Teferruc eyleye vard.§ sinleri dolmu§ hep evleri harab olmu§ Kamu endi§eden kalm. (Boyle oldugu Mlde.lm. boynun buranlan gordum 36 Kimi zari k.. (Orada) kara topraga kan~ml~ ~u nazik bedenleri gordOm. 0 15 . Oraya varan (geri) gelmedi.Tann. mezarlan gordOm.inde yatar pinhan Bo§ahm.§ kara topraga §u nazik tenleri gordum 30 Curumu§ toprak ic. dOnyaYIPeygamber rattl.~u Hlzlr ile Ilyas. Sabahleyin gezmege9lktlm.zda dillerigordum 33 Kimisi zevk u i$rette kimi sAz u be.kan tiitunleri gordiim 37 Yunus bunu kanda gordu geliip bize hab'er virdi Akhm yard. ebedi hayat suyu i9ti1er. Damar bo!?anml~. kalmayacak. bilim §a§tt nitekim §unlan gordum 5 29.hp aglar zebaniler cantn daglar Tutu§inu§ sinleri oda c. gozon gorurken.§ Anasma kusupgitmi.re ten sin ic. mezarda gizliceyatlyor.§ ne du§var"halleri gordum 32Yaylalar yaylamaz olmu§ k. DOnyaya gelen gider. onlar klyamete kadar 01meyecekler. 27. bugon hazlrhgml yap.§ kefenleri gordum 31 y. VOCl)t toprak i9inde 90rOmO~.k.m sabahm sinleri gordum Kam}m.§lamaz olmu§ Bar tutmu§ soylemez olmufj ag. (bununla) batml!? kefenleri gordOm.

um n'idem.. ~u kara gozlerin feri tOkenmi:?.(bu dOnyada) ettigimi bulurum diye (korkuyorum).ler korkanm ben ()lem diVe ". Annesine kOsOp giden ve boynunu egenlerinzavalh hallerinigordOm. evletLhep harabo~mu:? HeLge:?it dO:?unceden uzakla:?ml§. Kimi inleyipaglar. Kimisi boynunu egmi:?. bunu gordOgO zaman geldi bizehaberverdi. . ~imdi dOn olmulil'o gOnleri gordOm (dO~OndOm). soylemez olmu:? dilleri gordOm . Ey arkada:?larr ey karde:?ler. 33.Yunus. 34. mezarlan ate:?e tutulilmulil. glkan cjumanlan gordOm. ben olOrOm diye korkuyorum. azabtan kurtulam dive '.31.lemedint. OldUgUme kaymnazam eUigimi bulam dive 39 Birgiln gorUnilr gozilme ayblrn vuru~uryilzilme Endi. 32. zebaniler (onlann) camm daglar. 35. 37.eden deli olmu. vOcOdunutopraga sahvermi~. kimi saz ve mOjdelerde.dilnyaya nelsime kuUukeyleyi iyi arnel i. Mezarlan Ylkllml:? (toprak) dolmu:?.2 Ey bic. Kimi zevk' ve eglencede. kimi bela ve zahmette gonierini gegiriyorlardl. gOmde akhm (balil1mdan) gitti.ay yOzlerce belirsiz olmu:?Kara topragJn altlnda. Yaylalar yay. Bunlan gordO- . gUl toplayan eller(in haHni) gordOm. pas tutmulil.OldOgomeJasalanmam. kl:?lalar kl:?lamaz olmul1(lar). ne gog halleri gordOm ... bilgim lila:?tl.sem onakulluk kllayldim Aglayaydlm bu dilnyada yann orda gillem dive 41 Hemen geldim bu . ben ne kllam dive 40 Eger ger~ek kul irni.Aglzdli.lamaz olmu§(~ar). 36.are miskin Yunus gilnahm erokn'eyleyesin Slgmdlm 01 Allah'una dedi hem alv edem dive 38.6 38 Ey yg~hler'ey karde.

Bahri olup dost g61Une dalam hey dost dlye dive 7 43.HWPyOz(}me vuruldugu (an). (0 zaman) n~ edeyim.bnome vatan sevgisi dO~tO. hey dost.gUl olam dilm a9dam gul olam Dost baganda . 42. yann orada galevim dive bu dOnyAda aglasaydlm.y dost dive dlye 46 $01 bir be.$u Azrailgelip tuttugu zaman ana baba faydaetmez. Ey zaval". "af· fedeyim" dedi diye Allah'lma slgmd. Oraya va· ran hemen kallr. diye dive gideyim.39. dive diye gideyim.ulluketseydim.m. bi~re Yunus. gOn aYlb. 43 Du. dive diye kalaYlm.Aym ~ekilde. kor· kuyorum) . gOnahtn ~ok ne yapacaksm? Hem 0. $u tahtadan .oi dijnyi donlann glyem heY'dost dlye dlye 47 Mecnun olarak yuruyem yuce daglan biiruyem Mum olubam eriyem yanam hey dost dlye dive 48 Gunler gege YII gevrile ustume slnlem obrula Ten 9UrUye topra~ ola tozam hey dost dlye dlye 49 Yunus Emre var yoluna munkirler glrmez yoluna .m dive (korkuyorum). on allm bezl kefen ideler egnlme Dokem. (bundan d. Hey dost. 44. . 40. bu dOnyaya nefsime kulluk eylemeye (mi) geldim. (bundan dolay.O'ria k.tli onume hubbU'1 vatan gldem hey dost dlye dlye Anda varan kaltr heman kalam hey dost dlye dlye 44 Gele '01 Azriil tuta assl kllmaz ana ata Blnem '01 aga9tan ata gldem hey dost dlye dlye 45 Halvetlerde me. ata (ta~buta) bineyim ve hey dost. azaptan kurtulaYlm dive iyi i~ (de) i~lemedim. Sir.bUlbUl olam otem he. gOzOme gOrOnOr. ne yapay.olaYI korkuyorum). 41. Eger ger~ek kulimi~sem.(bu) du· '~Onceden deli olmu~um.

hey dost.".mi!} gibi 55 Blr miskini gCSrduliise bir esklce verdin ise Yann orda sana gele Hak !}arab.in (ola) C. . Yillar done. hey dost diye diye gideyim. $u dOnyA elbiselerini (OstOmden) dOkeyim. Benim OmrOm. d~ima agllan gOI olayllll. 49. hey dost." Ic. ~ube~-on ar~m bezi be· denime kefeneyleyeler de. ~Oyle yel esmi~ gibi geldi gegti. benzetmi. OstOmde(ki) mezanm oyula (gOke). . 46.lm su verdin ise Yann orda kar!}1 gele Hak !}arab. Mum olarak eriyeyim. inkArcllarsenin yoluna girmez. Yunus Emre. 47. Hele bana (bu\~ore) bir gOz aglp yummu$ gibi geldi. toprak ola. yOce daglan bOrOyeyim. hey dost.mi!} gibi 56 VOnus Emre budunyAda lki ki$i kalarderterMeger Hlzlr Ilyas ola Ab-I Hayat i~mi!} gibl 8 50. Balik olup dost gOIOne. diye diye Oteyim. 48.ler eklnclye Kimi biter kimi yeter yere tohum sac. Mecnun olarak yOrOyeyim. GOnler gege. vOcut gOrOye. diye diye yanaylm. yoluna var. Yalnlzhklarda me~gul olaYlm.45. hey dost. diye diye dalaYlm 50 Geldl ge~tl CSmrumbenlm $01 yel eslp ge~ml$ gibi Hele bana $CSyle (geldl) $01 gCSz aC." ic.lpyummu$ gibi 51 I$bu sCSze· Haktamktlr bu can govdeye kpnuktur Birgi.lkaglde katesden kU$ uc.ml!} gibi 53 Bu dunyada blr nesneye yanar i~im goynur ozum Yiglt iken CSlenleregCSk eklni biC." ise bir ic.mu$ gibl 52 MlsklnAdem ogla".mi!} gibi 54 Bir hastaya Yard. diye diye tozaYlm. dost bi!lQuida bOlbOI olaylm.

r. yere tohum sagml~ gibi. olomsozlOk suyunu bulup igmi~ler. 52. 54. yann orada (obOr dOnyada) Tann ~arab. Birgun senin dahi YOnus benim dediklerin Seni dahi boyleede nitekimetti bunhm kala . bir eski elbise verdiysen. Sir gOn olur. Su soze Tann tamkt. Sir hastaya (ziyaret igin) vardlysan.Zavalll insanoglunu ekinciye benzetmi~ler. bir yudum su verdiysen (obOr dOnyadayyann orada.r ile llyas. oIOr). geng ya~ta olerek gok ekini bigmi~ gibi (topraga dO~enlere) igim yanar. HizJr i1e llyas Peygamber. Yunus Emre. hayat suyu ieen Hlz. Su can govdeye konuktur. [Halk rivayetlerine gore.r.(bunlar) ebed.in baklp gOricekbunlan 58 ~unlar ki ~oktur mal/an gar nice oldu halleri Sonucu bir gomlek giymi§ onun da yoktur yenleri 59 KaOi mUlke benim diyen ko§k 0 saray begenmeyen ~imdi bir evde yatarlar ta§larolml§ ustunleri 60 Hani 0 ljirin sOzliiler hani 0 gUne§ yiizlUler ~oyle gayib olmu§ bunlar hi~belirmez ni§anlarl 61 Bunlar bir vakt begler idikaplcJlar Gel §imdi gar bilmeyesin korlar idi beg kangldur ya kullan 62 Ne kapi vardlr giresi ne yemek vardlr yiyesi Ne 1§lk vardlr goresi dun . bu dOnyada iki ki~i kallr derler.kafesten ku~ ugmu~ gibi g.t.51. 55. olOmsOzlOge kavu~mu~lard. ozOm aCIr.olmu§tur gundOzleri 63. 53.r. 56. Su dOnyada bir ~eye.kargider. Sfr zavaillyl (bir dervi~i) gordOgOnde. kimi biter (dogar). Tann ~arabl igmi~ gibi kar~Jna gelir. kimi yeter (olgunla~lr. igmi~gesine kar~Jna gelir.1 57 Sana ibret gerek ise gel goresin bu sinleri Ger ta$ isen eriyes.

gor.Sana ibret gerek ise ~u mezarlan gel(ip) goresin.Ne girecek kaplSt var. seni de boyle eder.i1di efen donum Hazrete yontefdimyonlim k Acep nice ola hillim Allah sana sundum elim 68 Vurdular suyum Ihdl kavim karde.medenkaldl Allah sana sundum ~Ii. 63. onun da kollan yoktur. 64 Sensin kerim sensin rahim Alah sana sundumelim Senden artlk yoktur emim Allah sana sundum elim 65 Ecel geldi vade erdi bu omrlim kadehi doldu Kimdir ki ic. (kapllanna)kaplcllar korlar idLGel ~imdi gor. gOndOzleri gece olmu~tur. . halleri ne oldu. ne yiyecek yemek var. 62. biC. 58.HaI1i 0 tatlt sozlOler? Hani 0 gone~ yOzlOler? Bunlar oyle kaybolmu~ (ki) izleri hig belli degil. Nitekim. climle geldi Esen kalst" kavim karde. Ostlerinde de ta~lar var. ko~k ve saray begenmeyen? ~imdi bir evde yatlyorlar. Ne gormek iginl~tk var.!.9 57. Allah sana sundum elim 69 Geldi salacam sarthr dort yana sala verllir II namazlma derilir Allah sana sundum elim 70 Safacaml gotilrdliler makbereme yetirdiler Halka of up oturdular Allah sana sundum elim . bir gOn senin de benim dediklerin (bu donyMa) kallr. eger ta~isen (bile)eriyesil1.Bunlar bir zamanlar beyler idi. 60.~unlar ki mallan gok idi. . 10. Baktp bunlan goronce. 61. bey hangisidir veya kullan (hangisidir)bilemeyeceksin. Hani mOlke "benim" diyen. Sonunda bir goml~k giymi~.Yunus. bunlan eden. 59. 66 Gozlerim goge slizlildli camm goglisten lizlildli Dilim tetigi bozuldu Allah sana sundum elim 67 U.

Tabutum geldi. Bu kimseier sag. 70. 68.-----~iiR-c~"~e§tiler ustume toprak elitiler Hep koyubaOi ka(:hlar Allah sana sundum eJim 72 Yedi tamu sekiz u(:mak herbirinin vardlr yolu Herbir yolda yuzbin ~arlil Allah sana sundum eJim 73 Geldi Munkerile Nekir herbirisi sordu bir dil i1ahi sen cevap vergil Allah sana sundum elim 74 Gorun acepoldu zaman gonUlden eyleyin figan OlOr (:u~ anadan dogan Allah sana sundum elim 75 Yunus tap uzat busozu Allah'ma tutgll yuzu Didardanaylrma bizi Allah sana sundum eiim 10 64.cantm gogsOmden sokOldO.m. 69.I~tel kefen olacakelbisem blC. dilim harekettenkald! (soylemez oldu).tlm. suyumilld'..Tabutumu gotOrdOler.) elimi sana ac.? (Herkes olecek). Sen. (I~te bu anda). banayardlm et. Senden ba~ka gArem yoktur.m.kavim karde~ hep toplandl. esen katsmlar(ben gidiyorum.imi agt. onOmO Tam'I'yadondOrdOm. sanhyor.sm. Eller namazlml kllmak igintoplanlyor. (bana'ac.. (Mezanmm etraf'na) halka olup(dua etmek igin)oturdular..(Ate~e) koydular.i1di. (buanda) Tann'm sana elimi ac. 66. 65.) 67. (Bu anda). ya~ama sOresi sona erdi.meden kalan var m. Bu anda) Tann'msana elimi agtlm..Gozlerimgog-e (dogru) sOzOldO. dort yanda selA veriliyor.tlm (bana aCI). Tann'm (bu anda bana yardim et) sana elimiagtlm. en bagl~laYlc. 0 (olOm ~erbetinj) h. Ecel geldi.lim ne olaeak? Tanrl'm (bu anda bana ac.. Tann'm sana elimi agtlm (beni bagl~la. mezanma ula~hrdllar. (0 Y zaman) acaba M.). sen en merhametli olansm. . Tann'm sana elimi agtlm. Tann'm salla elimi agt. Tann'm sana el. (bana yardlmet). bu omrOmOn kadehi doldu.

her bir yolda yOzbin garlj' (~aljlrtici manzaralar) . 74.klannda. 72. Tann'm. Tann'm sana elimi agtlm. elimi sana agtlm. (yard.Aljk ile tanlljlk olan canlara ezelve ebet olmayacak(yania.m et). MOnker ile Nekir (adlt sorgu melekleri) geldi. hep birlikte. ' 76 A.irubeni dUru. GonUI pisi Ylkanmaymca da namaz kllmak uygun olmaz. Tann'm sana elimi agtlm. Tann'm sana elimi agtlm (bana yardlm et). Cenazemin kefeninin ipleri ~OzOldOgonde. gOrOn.mc. yOzOnOn gOzelliginden bizl ay.kamaymca temiz olmaz.. elimi agtlm (0 za· man bana yard.~. Bu cihanda kimse ebed! olarak yOlunu I<. Bir elbiseye kan bula~t. .aybedip kalmayacak. na- . Her birlnin yolu vardlr. 73. beni yalnlz blraklp ka~tlklannda..en Erdenhimmet olmay!nca omur gecrer yunmayacak 80 Ylinus imdisen Hakk'a er dun ugun gonli. Yedi Cehennem. ise y.. YOzOnO Allah'a gevir. Zaman acalp oldu. her biri bir dil ile (soru) sordu.71. 0 zaman sen cevap ver(meme yard. 75. sekiz Cennet. OstOme toprak eljlp att.in Hakk'a ver GonUl gozi gormeyince hicrba§ gozu gormeyecek 11 76.klann can Ian olomsOzdOr). Allah'lm. 01)..1 olmaz GonUl pisi yunmaymca namaz reviolmayacak 78 GonOlpisln yUd~n iS8 klbr Q klnl kodun ise Ikrir butlin olmaymca erden nazar olmayacak 79 Murdar dunyiya bula.Tann'm. I~ten gelerek feryAd edin.rma. .m et). can lara ezel ebed olmayacak Gum·rih olup bu cihanda kimse bikikalmayacak 77 Bir dona kanbula. Anadan dogan (muhakkak) OIOr. (Tasa~vufgular. 77.an dev.kla bili. Yunus. (yardlm et).lcak yumaymca mismi. bu sOzO yeterince uzat (klsa kes).

(yani) kibir ve kini blraktl isen (de. ermi~ kimseden yardlm olmaz. bu pisliklenannrnadlkya.ir bana herdem gele·dur 85 Seni sevenlerin ola ml akh Bir dem uslllYlsa her dem delidir 86 Yunus sen toprak 01 eren yo lunda Erenler menziliar~dan uludur 81. 80. Dilim sevgiliyi sayler (Tann'YI zikreder). ~eyhe inanCllla dair) kabQI beyanl tam olmaymca ermi~ ki~inin sa· na meyli olmaz. dumanlml goren seher yeli sanlr." oduna doymez Oku canabatar kallyahdlr 84 Okurum ~ahlml kendi dilimce l?ahlm eydi.im a~ktan doludur Dilim soyler y~ri yi.- BulvarOkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT - ---~miYedenff&l9isetemizligini 9 i de ararlar). bu yolda gayret ederek pis dOnyaya bula~an. yeterli gormezler.Yunus. (onun igin kalbini temizle).izi.imgorene seher yelidir 83. 83. (onon) oku gayet kes· 23 .omOr gelier. Mal toplayarak. Benim gonlom'.VOcQdum 6d agaci gibi yanar. kalp lemizli· 78. sen ~imdi Tann'ya ula~.GonOldeki (pis)ligi ylkadlysan.ena~k. GonOlgozOAllah'l gormeyince ba~taki goz hili gormeyecek.gozom a~ktan (a~k ile) doludur. 79.iclidum Ti. 82.iti.A~kln ate~ine zlrh. Gece gOndOzgonlonO Tann'ya ver.yOzOm sulu (ya~ dolu)dur. sava~ elbisesi dayanmaz. 81 Benim gonlUm gozi.imsuludur 82 Cd agacl gibi yanar vi.ini. Cokal ce~.

cana batar. 87 Kerem et bir beri bak nikab yuzunden bmik Aym on dordu musun balkmr yuz u yanak 88 Otuz iki mirvan mercAna dizmi§ gibi Klymeti durden olmu§ yara§lr incidenak 89 Sifatm anhgl bulgur u nohut gibi lki ka§. Ben kendidilimile $ah'lmm (Allah'lmm) adml gagmnm.yanagm papldlyor. 85. YOZOn. bir bu tarafa bak. $ah'lm da bana her an geledur. Kerem et. 84. aym on dordO mOSOn? 88. her an delldlr (dl~ardan baklnca deli gibi gorOnOrler). der. .•.lrak 91 ~§km zemzemesinden 8§lk.Seni sevenlerin akh olur mu? (ConkO a~lklar akll ile degil! qOnOI i1e hareket ederler)." ay alnm gene aya verir sabak 90 Goren pervaneleyin niceoda du§mesin Gozlerinin bakl§1 can ahr iki--e. 86. Yunus. Degeri inci ._ BultJarOkulDestek A nsikloped is i. (Bunlar) bir an akllh iseler de. g~nkO onlann menzili (man en ula~tlklart rOtbe) Ar~ tan bile yOksektlr. _--_--EDEBIYAT-- kin (sivri)dir.(Di~lerin ve agzm) otuz iki inciyi mercana dizmi~ gibi. sen (Tann'ya eri~enlerin) vellierin yo!una t?pra~ 01.boynu zencirli Azadhk istemez (Ier)§oyle kalddartutsak 92 Kangl birnesneni ki dll nice §erh eylesin llihi sen beklegil yavuzgOzlerden Irak 93 Boynun geyik boymndan hi~ fark eyleyemedim Gumina veren beni kupeli iki kulak 94 Yunus Hak tecellisin senin yuzunde gordu Care yok aynlmaya ~unsende gorundu Hak 13 87. yOzonden pegeyi blrak.

95 I. sen koto gOzlerden onu uzak tut.itin iy yarenler klymetli nesnedir a.oynatlr Kayalarl soyletir kuvvetli nesnedir a.ile.urur Nice ciger pi. 93. 92.iki verir\ ka~m ay gibi: alnm hilale ders 90. sen koru. Boynunu. Yunus.k 98 Kime kim a. Hangi bir . Boylece esir kaldllar (onlar hOrriyet istemezler).k vurdu ok gussa ile kaygl yok Feryad ile ahl c. (Yalnlz) beni kOpeli iki kulak ~Ophelendiriyor. send en aynlmaQa 9are yok. Tann tecellisini senin yOzOnde gordO.k . 97 Daga du.k 100 Akilleri .irir key odlu nesnedir 8$k 101 Miskin Yunus n'eylesin derdin kime soylesin Varsm dostu toylasm lezzetli nesnedir a. 91.ok firkatli nesnedir a$k 99 Denizleri kaynatlr mevce gelir.i nesnedir a. YOton bulgur ve nohut glbnermZ. Sende Tann(n1n gOzelliQi) gOrOndO.uzvunu dil nasll anlatsm? Ilahi.a"nr deryalara du.(Seni) gOren pervane (kelebek) gibi nasll olsun da (a~k) ate~ine dO~mesin? (Zira) gOzlerinin bakl~lcan alan iki ate~ gibi. 89.er kul eyler gonullere yol eyler Sult~nlan kul eyler cur'etl. anlatllan (di~lerinin) rengi inciden daha bey~. A~kmm ezgili sesinden a~lklar boynu incirli (deli gibi)dir.k 96 Hem cefadlr hem safa Hamza'YI ath Kaf'a A'k iledir Mustafa devletli nesnedir a'k.k Degmelere bitimez hurmetli nesnedir a. 94. geyik boynundan hi9 farkedemedim. .

Tann. Ey dostlar. Nicelerin i<. Muhammed'e "Sen olmasaydtn gokleri yaratmazdlm" demi~tir. Akllli kimseleri ~a~lrtlr.(A~k) hem cefadlr. oynatlr. (Halk inanl~tna gore Hz. A~k. nesnedir. i~itin! A~k. sevgitiyi (a~k ite) aglrlasln. klymetli (bir) nesnedir. benden benl bana senl gerek senl Ben yananm dlinli glinli bana senl gerek senl 103 Ne varhga sevlnlrlm ne yoklugayerlnlrlm Atkin i1e avunurum bana senl gerek senl 104 Atkin it. (A~k) daga dO~erse (onu yakar) kOI eder.' oyle 100.ini yakar. ne ate~1i nesnedir a~k.ok olur. Hamza'YI Kaf dagtna atan da odur. 102 Atkll. feryadl <. Muhammed) de. aynhk aCISI veren bir nesnedit. dalgl'llandtrlp kuvvetli bir nesnedir a~k. Allah sevgisi yoluna Kaf dagml a~ml~. ama ahl. a~k sebebiyle yaratllml~tlr. A~k. zira a~k le!zetli nesnedir. Zavalh Yunus ne yaps In? Derdini kime soylesin? Gitsin. gonOliere (gonOlden gonOle) yol yapar. periler ite sava~ml~tlr). Sultanlan kul yapar bir cOretii nesnedi(a~k. Hz. Hamza. 99. Misrada bu soze i~aret var). hOrmetii nesnedir a~k. kime ok vurdu ise onun kayglsl tasasl olmaz. A~k devletli bir. ' 96. 98.aglra bana senl gerek senl .r benl oldlireler killlim goge savuralar Topraglm orela c. (Sir kutsi hadise gore. orada cinler. 101. hem sefadlr. ald. kayalan soyletir. Mustafa (yani Hz.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT14 95. 97. (a~k) denizlerine daldtrlr. Herkese kismet 01maz (yazllmaz).k1an oldlirlir atk denlzlne daldmr Teeelli i1e doldurur bana senl gerek senl 105 Atkin tarablndan 1gem meenun olup daga dlitem Sensln dlin li glinendltem bana senl gerek senl 106 Sufilera sohbet gerek ahilere ahretgerek Mecnun'lara Ley" gerek bana senl gerek senl 107 Eg. Denizleri kaynatlr.

sen. bana sen gereksin. (Tann'm) a§lkm beni benden aldl. Ben ge· ce gondOz (senin a§lkm ite) yananm. iki ci· handa maksadlm (sensin). 107. (ben) sadece a§lkm ile avunuyorum. A§lkll'] §larabmdan igeyim. bana sen gereksin. Eger beni oldOrOp kolomO goge savursalar.sen gereksin. Benim ad. bana sen gereksin. sen. Gece gOndoz dO§lOncem sensin. 16 109 Soylerhemek hareisl soylemegin hasldir Soylemegin hare IS' gonullerin pasldlr 110 Gonullerin paSlnt ger sileyim der isen ~ol sozu $oylegil kimsozun hUlasasldlr '111 "Kuli'l-hak" dedi Calab sozu dogru desene Bugun yalan soyleyen erte utanasldlr 112 Ciimle yarahlml§a birgoz ite bakmayan ~er'in evliyaslysahakikatde asidir 113 ~eriat haberini .sen gereksin. ban a.a§lk denizine daldmr. (a~km) senin sir ve kudretin i1e(a§llklann gonlOnO) doldurur. sen" diye gagmr. deli olup daga dO§leyim. 108.15 102. bana (da) .erh ite eydem i. sen. 106. 104. Tasavvufa inananlara soh bet gerek. sen.(bu and a bile topra· Qlmorada "Bana sen gereksin. sen. (A§lk) ate§lim gOnden gone artar. ahilere (fOtOvvet'ehli olanlara) obOr donya gerek. Ne varllgaseviniyorum. sen. OZOIOyorum. bana se'. ne yokluktan dolay. Bana sen gereklisin.it ~eriat bir gemidir<hakikat deryasldlr . A§lkm a§llklar OIdOror. 105. gereksin. 103. sen. Mecnun'lara Leyla gerek.m Yunus'tur.

par~alanacaktlr. Biz iJim istiyoruz. ~eriatilmine gore evJiya olsa bile. duo . 114. 116. sert olunca tahta.114 0 geminin tahtasl her nice muhkem olsa Deniz mevci katl olsa tahta u.yann utanacakhr. az konu~. 115.0 geminin tahtasl ne kadar sag lam olsa (da)deniz(in) dalgasl .~BugOn yalan soyleyen.eri haber i. a~k kitablnl okuyoruz. ~eriatln ne oldugunu (sana) a~lklayarak soyleyey. Evliya. soylememek i~idir (susmak konu~maktan iyi· dir). ~eriatln tabirleri ile anlatllamaz). a~kda medresedir. hakikat denizinde yOzen gemidir.alab miiderris bize a.er'iri evliyasidlr 116 Biz tAlib-i ilmleriz a. (Hakika. 113.t.im.· 112. 111. Tanrlbize hoca.k hod medre.sesidir 117 Evliya safa·nazar edeli giinden beri Hasll oldu Yunus'a her ne ki olasldlr 109. Soylemenin halisi. bize temiz nazar ite bakahdan beri Yunus'a ne oldu ise 01. "Dogru soyle"dedi. Eger gonOllerin paslnl sileyim dersen. sozOen az ~ekli ile soy Ie. $eri· at. Soylemek i~i de gonOllerin pasldlr. . hakikat mertebe· sinde olanlara gore asidir.k kitAbm okuruz C. Ey arkada~! Bundan da ileri bir haber soyleyeyim de i~it: Hakikat . BOton yaratlklara bir goz i1e bakmayan (onIan e~it varllk olarak gormeyen). mertebesinin katiri.anasldlr 115 Bundan ic. dinle.it eydeyin ey yar Hakikatin katiri . 117. ~eriat mertebesinin evliyasl (derecesinde)dir. (Tasavvufun prensiple· rinden biri de az konu~maktlr). sozOdogru soylesene. Tanrl. 110.

yerine getirmeli. tortusuz yag gibidir. Cennet'te bugday yedL (Bu) i~i(n) Tann'dan (oldugunu) bilenler ~eytandan (oldugunu) soy Iememeli.eriat tortsuz yagdlr tarikat Dost·ie.. . g6steri~ten uzakla~mak geregi anlatlIlyor)." bilmeze satmayalar 122 Miskin Adem yamldl Ue. 121.~ mahdlr). yahut bilenlerden dinle.:. (Susmak. sozii uzatmayalar < < 120 Mumsuzbaldlr ... 119. inal1maII). $eriat. 17 -<--~-~. 120.in ball yaga ne ie. tarikat temiz.-. Sevgili igin ball yaga ne diye katmamall.in katmayalar 121 Klymetin duyar isen neylit deger i§budem Erenlerin minis. Ariflerin araslOda tasavvuf dO~Oncelerini anlatlp bilgig geginmemelL Madem ki sunye oz temizligi gerektir..ka riyi katmayalar 119 Va gel bildiginden Teslimin eyit yihud bilenlerden i. mumsuz (sOzOlmO§)bal gibidir. (Allah a~kl igin ~eriat ve tarikat bilgilerine inanmall.--- ~ 118 Arifler ortaslndasufilik satmayalar COn sufiye ihlis oldu a. Zavalll Adem (peygamber) yamldl. Va gel bildigin (bir ~ey)den bahset. (0 halde) a~ka riya katmamall. a~klnI samimi olarak ya~amak.mak'ta bugday yedi I§i Hak'dan bilenler §eytandan tutmayalar 123 $irin hulklareylegil Sohbetlerde Vunus'u tath sozler soylegil hergiz unutmayalar 17 118.. Teslimiyetin ucunu tutup (~eyhe ve onun bilgisine teslim olup) sozo hig uzatmamall. bilenler MOnde bilgiglik taslamamak. (Eger) klymetini bilirsen (onunla birlikte oldugun) bu zaman nelere deger...1I ucunu tutup hie.~ ~_. (ama) ermi~ kimselerin siriannI cahillere soylememelL 122. ikisi de birlikte ya~an. (0 ne soylerse dinleyip.

elhamdO'lillah. Allah'tan gelen~erbeti geytik.(Ey okuyucu. 126. baglan. dinleyici!) GOzel davranl~larda bulun.$u kar~lki daglan. iytik. yabanci isen bili~elim. kanatlandlk ku§ olduk. halka Tapduk'un bilgilerini saytlk. elhamdO'lillah. uytuk. elhamdO'lillah. $u kudrefdenizini 125. kanatlandlk kUlj olduk Birbirimize 8$ oIduk. 121. Sohbetlerde Yunus'u da asia unutmamalt (unutmayacagln1ZI umanm). sagltk ve ho§luk ile a~tlk.Kuru idik. 124.123. elhamdii IilIih 130 Dirfilli ptnarolduk irkildik Irmakolduk Aktlk denize dolduk taljtlk elhamdU Iillih 131 Tapduk'un tapusunda kul olduk kapisanda Yunus lTIiskin 9i9 idik piljtik elhamdU Iillih I. me~eleri. U9tuk elhamdu 11IIih 127 Vardlglmlz iIIere ljol safi goniiller8 Halka Tapduk minis. 30 elhamdO'lillah. ~u safi gonOllere. tatll sozler sayle. e~tik." 589t1kelhamclu Iillih 128 Beri gel banljahm yad isen bililjelim AlImlz egerlendi eftik elhamdii Iillah 129 lndik Rum'l klljladtk 90k hayr Uljer iljledik Ulj' bahar geldi geri g09tiik.l'lillah. . ya§ olduk. 124 Hak'tan gelen ferbeti i9tik elhamdiilillih ~ol kudret denizini ge9tik elhamdu liII~h 125 ~ol karflki daglan meljeleri baglarl Saghk safihk i1e aljbk elhamdu Iillih 126 Kuru idik yalj olduk.Beri gel barl~ahm. elhamdl. elhOmdO'lillah. atlmlz egerlendi. birbirimize e§ olduk. > 128. Vardlglmlz i!lere.

Ermi~ kimsenin yOzOnO gorerek Tann'YI buldum. geri gogtOk. 131. kaplsmda kul old uk.. 135.129. 134. e(mi~ kim· seye ula~tlm. Zavalll Yunus. .istedigimiermi~ ki~ide buldum..Taptuk'un huzurunda.Ermi~ ki~iye ula~mak suretiyle A~lk oldum.. Kcibe'ye varmakla o/mazml~. . yOzOmO yere sOrerek (onun) gonlOnO alQlm. Tann'danula~Irml~. 132 133 Aflk oldum erene ermek i1e . indik Rum Olkesinde (Anadolu'da) kl~ladlk.- 130. Hakkl buldum er yuzun gormek i1e Ere erdim erde buldum maksudum Bulamadlm tafradan sormak i1e Her yere baktlm ise er oturur GonlUn aldlm yuz yere surmek i1e Hak'dan erer turlu nasib canlara Olmaz imif Ki'be'ye varmak i1e bilmif 01 yol gekip ar(a)mak i1e 134 135 136 Ki'be senin efi9indir Bulamazsm 137 Pmar idim klldl erenler nazar Deniz oldum dort yana Irmak i1e 138 Geldi un Yunus dur u durdum oro Gozum a~h kulaglm burmak lie 19 132. Cantara tOrlOkismet.Yere her baktlglmda ermi~ ki~iyi gordOm. gok haylr ve ~eri~le-----dik.iplik iplik pmar olduk. ----. Aktrk denize dolduk.· elhamdO'lillah.. i~te bahar' geldi. elhamdO'lilJah. ta~tlk. elhamdO'lillah. 133. DI~andan (ba~kalanndan) sormak yoluyla bulamadlm. biriktik Irmak olduk. gig idik (orada) pi~tik.

01. ~eriat. ermi~ kimse bana nazar etti (baktl). (bOylece) dart yana aynlmak i1e deniz oldum.:Ikarma. benim arada neyim var(ki!) . senin e~igindir. Ey beni (Tann'ya a~lk oldugum i<. yol sorup aramakla(onu) bula· 137.(Zira) hepimizin halini sevgili(yani Tann) kararla~tl~lr.:Ikar(kararla~tmhr).:kimse kendiliginden ha.:Ikancihaber <.irise gam degil Dost gogiinden uyanan ma'ljuk burcondan dogar 139.bilmi~ mazsln. Yunus dur! diye.:medi. (Sir) ses geldi. 138. ayaga kalktlm.136. (Eger) sozOn varsa O'na sayle. marifet olmahdlr). hakikat. Elinden gelmezise fesat <. 139 Ey beni aylblayan gel beni aljkdan kurtar Elinden gelmez ise soyleme fasid haber 140 Hie. Hi<. 141.lden hale ge<. Plnar idim. 140. tarikat. Kabe.kimsene kendinden halden hAlegelmedi Ciimlemizin hAlini ma'§Qk eder mukarre~ 141 A$lklann he{ hAIi ma'ljQk katmda biter Sozun var ona soyle benim arada nem var 142 Her kim aljk kadehinden ie.:tl. A~lklann her halisevgili katlnda meydana <. (Dart yan.gel beni a~ktan kurtar.diise bir cur'a Ana ne yad ne bililj ne esrik u ne humar 143 Dost yuzunden nikabl her kim giderdi ise Hicab kalmadl ona ayruk nehayru ne ljer 144 $eriat edebinden korkanm soylemege Yogise eydeyidim dahiaynksl haber 145 Dost klhcmdan YOnusoli. kulaglml bOkmek suretiyle gozOmOa<.:in)aYlplayan.

~~~inden bir yudum ivti ise.k olu r (batOn insanTiifbnun ivin aynl degerde olur) ve onda ne sarho~luk ne de sarho~luktan gelen ba~ agnsl olur. yoksa daha farkll haber diyebilirdim (verebilirdim). $eriata kar~1 duydugum saygldan dolay. nesneyi bilmez olur Bir dem dalar hikmetlere Cali nus u Lokman olur 149 150 151 Sir dem dev olur ya peri viraneler olur ye_ri Bir dem ue. yeni bir hayata dogmu~tur).sevgili klllcmdan olOrse gam degil. Y1Jnus.ar Belkis -i1e sultan-I ins u can olur 152 Bir dem vam mescidlere r. 143. onun ivin haYlr ve~er gibi ~eyler de kalmaz. soylemege korkanm. onun ivin arada engel kalmaz. Sevgilinin yOzOnOnperdesini kim giderdi ise (yani Tann'YI kim gorda ise). QOnkOdost goganden uyanan.(Allah yolunda olen diridir. Bir dem cehaletde kahr hie.sevgili burcundan dogar.ar her mahfile Bir dem gelir gum-rah olur miskin Yunus hayran olur . 21 146 Hak bir gonUl verdi bana ha demeden hayran olur Sir dem gelir §Adi olur bir Clein geli(giryAn olur 147 Bir dem sanasm kl§ gibi §ol zemheri olmu§ gibi Sir dem be§Aretden dogar ho§ bag i1e bostan olur 148 Sir dem gelir soyleyemez bir sozu §erh eyleyemez Bir dem dilinden dur doker dertlilere derman olur Bir dem I. 144. 145. ne tanld. ona ne yabancl.uzun surer orda yere Bir dem vam deyre girer ncil okur ruhban olur 153 Bil' dem geliir isa gibi olmu§leri diri kJlar Bir dem girer kibr evine Fir'avn i1e HAma~ olur 154Bir dem doner Cebrail'erahmet sae.lkar ar§ uzere bir dem iner tahte's-sera Bir dem sanasm katredir bir dem ta§ar umman olur .

149. SOleyman) olur. Bir an gelir. Bir an kl!} gibi (oldugunu). Cebrail'e benzeyerek meelislere rahmet sagar. bir zaman geIir kibir evine girer (kibirlenir). Firavun ile Haman olur. veri viraneler olur. (Haman. birvakit (gelir) ta!}lp dipsiz klYISIZ deniz olur. (BelkIS. Bir zaman gelir (higbir !}ey) sayleyemez. 153. (BOtOn dinlere aYnigoz ile bakar). Tann bana bir gOnOI verdi (ki) ha demeden (hemen) hayran olur. !}U karakl!} olmu!} gibi (soguk ve hissiz oldugunu) zannedersin. 150. Bir zaman gelir isa (peygamber) gibi olOleri diriltir. 154. papaz olur. bir an gelir aglar. bir vakit yerin alMa iner (aigallr). 151. Lokman da hekimligi ile bilinen bir peygamber veya velidir). 152. (orada) ineil okur. 1- 21 146. orada yOzOnO yerlere sOrer (see de eder). (BIJ gonOI) bir an gelir ne~elenir. Bir zaman meseitlere Yam. SabaOlkesinin krali9-esi idi). 147. bir an (da gelir) bir mOjde ile hayat bulur ve ho!} bag He bostan (gibi)olur. (bOyleee) dertlilere derman olur (sozleriyle a!}lklann gonlOne ferahllk verir). bir zaman (gelir) dilinden inei (gibi degerli sozler) doker. miskin Yunus (bu hale) hayran olur (!}a!}lm). bir an (da) gelir yolunu aZltlr. bir an hikmetlere dalar. Bir vakit Ar!}'in Ostoneglkar (yOeelir). -148. Bir zaman bir dev veya peri haline girer. Yemen'de. 131 yllmda Bergama'da olen me!}hur Yunanll tabip. bir sozO aglklayamaz. 22 155 Bize didir gerekdOnyi gerekmez Bize mini gerek diva gerekmez 156 Bize Kidir gecesidir bu gece Ko erte olmasm seher gerekmez .-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBiYAT. Calinus ve Lokman olur. (Calinus. Firavun'un veziridir). bir zaman gider kiliseye girer. higbir !}eyi bilmez olur. bir zaman da Belkls ile u9ar einlerin ve insanlann sultanl (yani Hz. bir vakit zannedersin (ki) bir damladlr. Bir an eahillik (iginde) kallr.

elimbiz Bizesrik olmaYlz Ilumar gerekmez 159 Yunus esriyerek dii.-BulvarOkulDet. yUrOr dondan ic. 158. Ey saki.•~-". biz igelim.t'ek Ansiklopedisi-------EDEBIT .(igki.eri 164 Beni benden alana ermez elim Kadem kim basa sultandan ic. 156. gece bize Kadir gecesidir. Bize. i1ahi a§k demek· tir). bite Cennet'teki keyser gerek· mez. bize a§k ~erbetinden sun. Bu.maklie keyser gerekmez 158 Badyalardolud4?lu ic. Taptuk'a "Bize utang gerekmez" dive gagmr. gerekmez. dOnya gerekmez.eri 0 bir dilberdurur yoktur'ni§aOl Nilian yoktur bi·ni§andan ic.k lierbetinden sun ey sAki Bize uC. 160 161 162 Severim ben seni candan ic.tU susakda CaglrJr Tapdug'lna ar·gerekmez 155. Yunus sarho§ olarak su kOpOnOn onOnde dO§tii. Biz sarho~olmaYlz va bizde sarho~luktan dolaYI ba~ agnsl olmaz. Bize sevgilinin yOzOgerektir.eri . AT- -----------------~--_ 157 Bize a. Bize mana II (a~k· tan bahseden sozler) gerek..eri Nereye bakar isem gonlUm dolusun Seni kandakoyam bendenic.eri 163 Beni sorman bana bende degilim Suretim bo. bOyOk kaplar i1eigki sun.eri Yolum otmez bu erkindan ic. 159. blrak sabah olmasrn (bize) seher 157. iddia gerekmez.

eri 169 SUleyman kUli dilin bilir dediler SUleymanvarSUleyman'danic. bu tarzdan oteye de yolum gec.ok severim.eri nereye koyaylm? 162. kiminin dilegi bundan da fazla. 163.) 164.eri 168 ~eriat tarikat yoldur varana Hakikat ma'rifet ondan ic.mez. elbise ic.eri 160. Ben seni canlmdan c. onun gOneliten'fazla . Beni benden alana gOcOm yetmez.0 dostun (Tann'nm) bakllil kime degdiise 36 parlaklrgl vardlr.eri 170 Unuttum din diyanet kaldl benden Bu ne mezhebdurur dinden ic.eri 171 Dinin terk edenin klifUrdUr ilii Bu ne kUfurdur imandan ic.Billvar k Destek O III Ansiklopedisi-------ElJEBiYAT165 Tecellidennasib erdikil'11in". Nereye bakar isem gonlOm dolusu sen varsm. kendimde degilim. 161. Kimin maksach bundal'lic. kim sultandan i1eriye adlm atabilir ki? 165. seni benden ic.eri 172 Gec.eri 167 Senin alikln beni bend en allptlr Ne liirin dert bu dermandanic. {Onun)ni~anslzhktan yoktur.inde bombo~ olarak yOrOr (ben.-. nazan Onun liulesi var gUnden ic. Kimine tecelliden (Allah'm teCellisini gormekten) kismet ula~tl. ni~anl (izi) yoktur.er iken Yunus lieli oldl dosta Ki kaldl kaplda ondan ic. vOcOdum. ben degilim. bana sormaym.eri 166 Kime degdi iseo dost. Beni. 166.0 bir dilberdir. balika izi .

nasll kOfOrdOr 172. ins U melek vuhu~ u tuyOr KamununUstUne ibadetin var 176 Ne dunya Ahnet ne kaf u ne kAf Bular katre deryA melekOtun val' 177 Ne reng Une ~ekil ne kad ne kamel Ne cevher ne araz ne surelin var 178 Senindir 8r$ U kiirsi levh u kalem Doner trerh yer durur h~ hikmetin var 179 Bu yUz yigirmi dart bin nebiye Gece mi'ric gUndiiz miinacatlO var 180 Dortyiiz kirk dort tabakat evliyaya Verilmi$ onlara kerimetin val' . i1erdedir. SOleyman'm ic. (bu) dermcmdan degerlT olan tatll bir derttir. 168. 24 173 Padi~ahhk senindir heybetin var YaraUm yeri gogii kudretin var 174 Bi·nifiansm ni~amn kimse bilmez Ege~i bi.r). $eriat ve tarikat giden igin birer yoldur. kaplda. Senjn al}krn beni bendan afml~tlr. 169. Yunus. d.nihAyet ayetin val' 175 Ciimle. 171.167. bunlar benden (uzakta) katdl. ondan da igeride kaldl. bu lias'l bir mezheptir ki dinden de ileridir. Dinini terk edenin i§i kOfOrdOr (katir olmu§tur).SOleyman ku§lann dilini bilir dediler (ama) Hz. (0 da rann'. Hz. (Ama) hakikatin rneyvasl bundan da sonradlr.bu ki imandan bile i1eridir. Din va dindarhgl unuttum. 170.erisinde bir ba§ka SOleyman val' (da ondan biliyor).gegerkEm dosta tesadOf etti de.

OnkObir izin.iser Reyagin cumleye c. Ne dOnya. sana ibadet eder). ne ahlret. (senin) ne h09 hikmetin var. KOrsi.ire Oidum i1im ivire beni burda egler misin . 179. (Tann. i~aretin yok.insanm tasavvurettigi ve edebilecegi hi<. 175. <. 174: Her ne kadar (varlJgma dair) saYlslz delillerin varsa da seni kimse goremez.mi~) yOz yirmi dart bin peygambere gece mirac. altl Okunur halk (izere iyetln var 182 Bu amele Yunus nice gec. ne ~eklin.ok rahmetin var 24 173. Dart yOz kirk dart gurup evliyaya verilmi~kerametin keramet gosterme imkam vermi~sin). . 176. Ar9. la bOyOk degil).aglar mlsm Aktm vine kanh ya§lm yollarlml baglar mlsm 184 N'idem elim ermez yire bulunmaz derdime c. ne boyun. gOndOz yalvarma imkanl vermi~sin. . Halk arasmdaokunan altl bin altt yoz altml~altl var. (Eskilere gore yer sabittir. Padi§ahhksenindir. ne cevher (oz). melek(ler). kudretin var. Yunus bu i~e nasll ula~acak? 25 183 Ta§tm Vine deli gonOl sular gibi c. gok doner). 182. 178.181 Aitl bin altlyOz aim.. (senin) denizler ka· dar (sonsuz) r!Jhlar ve melekler alemin var.bir ~ekle benzemez). BatOn varhklara Qok bol rahmetin var (ama). BOtOn insan(lar). DOnya durur. (Onlara ayetin var. gok kubbe doner. Veri gogO yarattm. bunlar bir damla (hOkmOnde). Bu (gelmi~ ge<. vah~i hayvanlar ve u<. Senin ne rengin. ne belirtin var. (korku uyandtrlcl) bOyOklOgOnvar. ne Kaf dagl ve ne de diger olmu~ ~eyler (fa. 180. 177. Levh ve Kalem senindir.an ku~lann ta· maml OstOnde senin ibadetin var (hepsi. 181.

beniburada egler misin? 185.dii. sen dahafazlaslnl beklersin. Tarikat arkada§lml kaybettim. sag fl1JSm? 26 . Har'ami gibi yolumu kesen karlr dag! Ben yarimden ayn dO§tOm." 189 Esridi Yunus'un calli yoldaylm illerim hani Yunus dihjte gordii seni S@yfI mls.m c.sular gibi gaglar mlsln? Kanll ya~lm.ok istedim bulamadlm . illerim hani? YUMs seni ruyasmda gordO.oyle garjp bencileyin 'U .185 Yavu kiidlmben yoklafl onulmaz bagnmm bail Gozlerimin kan" ya.m ya. yare elim ermez. Yunus'un cam sarho§oldu. derdime gare bulunmaz. Karlr daglann ba§lnda salklm salklm olan bulut! Saglnl gozop benim igin gizli gizliaglar mlsm? . Irmak olup gaglar mlsm? 186.oyle garip bencileyin 191 Gezdim Urum lie $am'l yukan iIIeri kamu <. bagnmrn yarasl (da) iyile§mez.oziip benim ic. Yoldaylm. yine ta~tli1.tiim sen yolumu ba~lar mlsm . Ne yapaylm.aglar mlSIn 186 Ben toprak oldum yoluna sen aim gozetirsin $u kar§lma gogiis gerip tat baglrh daglar mlsln 187 Harami gibi yoluma ayklfl in en karh dag Ben yirimden ayn.oyle garip bencileyim Bagh bath gozi yaljh . 188 Karl! daglarm baljmda salklm salklm olan bulut Sac. (bilmem ki) hasta mlsm.n. aglar InIS. Deli ganOI. Vatammdan avare oldum (ayn dO§tOm). Gozlerimin kanll ya~l.1 umak Olup c. 190 Acep yerde var m'ola . Ben (senin) yoluna toprak oldum. 189. . (yoksa sen) §U. YQII~nml baglar mlsm? 184.in ya." saglar mlsln 183. yine aktm. kar~lma gogOs gerip (yolumu engelleyen) ta§ baglrll daglar (gibi duygusuz) musun? 187. sen (de) yolumu mu baglarsm? 188.

insanlann kaderine bUYlldlzlarnlhOkmeHigine inanlrlardl. Bir garip 6lmo~ diyeler. 193.Aeaba ~u yerde. YlldlZI yalnlz. hig kimse ~6yle benim gibi kimsesiz olmasln. 192. ' . ~6yle benim gibi kimsesiz bulamadlm. dlZI olduguna.Ylldlzlm ~6yle benim gibi garip. [Eskiler. og gonden soma duyalar (bu) benim gibi kimsesizi soguk su ile ylkayalar. gariplere igim yanar. Kimseler garip olmasln hasret ate~ine yanmasln.llam 195 Sir garip olmulj diyeler ue. ~6yle benim gibi kimsesiz "ar ml? $6yle benim gibi bagn yarall.are bulunmaz derdine e. 0 zaman mezanmda kendimi ~6yle garip benim gibi bulurum. ~imdi benim gibi kimsesiz (olarak) ~ehirden ~ehire gez. g6z0 ya~h.] 194. g6z0m aglar. Meger ki g6kte . Tann'm. Dilim s6yler.Anadolu ile $am'l yukan illerin hepsini (Azerbayean'l) gezdim.192 Kimselergarip olmasm hasret oduna yanmasm Hocam kimseler olmasm ljoyle garip bencileyin gokdeYlldlzlm ljoyle garip bencileyin ljoylegarip bencileyin 193 Soyler dilim aglar gozum gariplere goynur ozum Megerki 194' Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gun olem Meger ki sinimdebl. 196. gok istedim. kimsesiz ("ar ml?) 191.:are bulunmaz.are Var imdi gez ljardan ljara ljoyle garip bencileyin 190. gundensonra duyalar Soguk su ite yuyalar ljoyle garip benci1eyin 196 Hey Emrem Yiinus bie. Ey Yunus Emrem! Bigare! Derdine <. 195.Ne zamanakadar bu dert ile yahanm? Eeel erer bir gan 6larum. garip olduguigin ~air de kimsesiz kalml~tlr. her insamn g6kte bir yll·.

eyh soranm dilden dile Gurbette halim kim bile gel gar beni a. beni a~k ne halegetirdi. a~k beni ne Mle getirdi.k n'eyledi 201 Ben yuriirum ilden ile . bazan yollargibi tozar. . gel gor. Mecnun (gibi) olarak yOrOrom. .---------- - Bulvar Okul Destek Ansiklopedisi ------EDEBiYAT- -'IT- 197 Ben yiiriiriim yana yana a. (ve)ya sana kavu~maga eri~tir. gelgor.k n'eyledi 199 Akar sulaym ~aglanm dertlieigerim daglanm $eyhim anarak aglanm gelgor beni R§k n'eyledi 200 Ya elim al kaldlr beni ya vashna erdir beni Cok aglattmgiildur beni gel gar beni a. Ne akJiilylm ne (de) deli. 199. Ben i1den i1eyOrOrom (dola~mm). 201.tan ayaga yareyim Dost ilinden avareyim gel gar bani a§k n'eyledi 197. Bazan yeller gibieser. Gel gor.A~k beni kana boyadl. 198. beni a~k ne hale getirdi.Uya. Gel gor. a~k beni ne hale getirdi? 202. ($airin bir am bir anma uymamaktadlr). cak) ~eyh(in nerede oldugunu} soranm. herkese (beni Tann'ya ula~tlra. beni gok aglattm (artlk) gOldOr.k boyadl beni kan~ Ne aklhm ne divane gel gar beni a§k n'eyledl 198 Gah eserim yellergibi gahtozanm yollar gibi Gah akanm seller gibi gel gar beni a. ~eyhimi anarak aglanm. 0 sevgiliyi rOyada gorOrOm. Gel gor.k n'eyledi 203 Miskin Yunus bi~areyim ba. 200. ya elimitut beni (bu dO~kOnIOkten) kaldlr. Ben (a~k Cite~inde) yana yana yOrOrOm. (Tann'm).te goriirum / Uyamp melUl olurum gel gar beni a. dertli cigerimde yaralar aganm. bazanda seller gibi akanm. Akar sular gibi gaglanm. beni a~k ne Mle getirdi. gel gor beni a§k ne hale getirdi. nIp (gergekle kar~lla~mca) OzgOn olurum. .k n'eyledi 202 Meenun olarak yiiruriim 01 yari dii.

udum. bin kere haeea gitmekten iyidir. (eger) eVe b hyayl hak bllmlyorsan bu (Ibadet ve tahsil) bOli yere yelmek{ten balika birliey degil)dir.(T~nr~. Sevgilinili ilinden de ayrfkalmllilm. toplanm1litlr). bir gOnOle girmek. ilim. 207. (Ey) hoea. Gel gor. alik benl ne Mle getirdi. gOk ibidet ettim deme. (Ben) zavalh Yunus. Yunus Emre der (ki): Ey hoea. 29 209 Can. sen elif diybrsun. ilim. 206. Okumaktan maksat nedir? insanln Tann'YI bilmesidir. {bunun)anlaml nedir? (ne de· mektir?) 208. gareslzdurumdaYlm.'YI) ildimd~~e. Ba~tan ayaga yara i9indeyim. 28 204 him i1im bilmektir i1im kendin b!lmektir Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktlr 205 Okumaktan mana ne kifji Hakk'i bilmektir COn okudunbilmezsin ha bir kuru emektir 206 Okudum bildim deme c. <?k. bir gOnOI yapmak. ilim bilmektir.m erenler yoluinceden inceyimifj SUleyman'a yol kesen fjol bir kannclYlmlfj . Dortkitabln anlalTll bit elif (harfin)de beHidir (gizlidir. kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya (bu) nasll okumaktlr? 205.203. Okudug~n Mlde (Allah'l)bilmiyorsan i§tebu kuru (faydaslz) bir emek (hareamak)tlr. '-.oktaat klldlm de me Eri Hak' bilmez isen abes yere yelmektir 207 Dart kitabm manasl bellidir bir elifte Sen elif dersin hoca manasl ne demektir 208 Yunus Emre derhoca gereksevar bin hacca Hepisinden iyice bir ganUie girmektir 28 204.

demi~. yuvalannlza girin de Hz. ki§i soyle§ir Ylinus'u gorsem diye Biri sayler ben gordum bir a§_lk kocaYlml§ 209. Kimse kimsenin yOkOnO gotOrmedi (gotormez). Haramm yenmedigi ele girinceyimi§ 216 Soylerler filan oldumi. SOleyman. (~imdi Tann'ya) gideyim.im aJydugubana dostu buluncaYlmlli 211 Gotiirmedi kimsene kimsenenin go~unu Go~ gotururlim diyen eli erinceyimi§ 212 A§lgm gozuya$1 diiniigiindunnazakar A§lk kan agladlgl ma'§uk soruncaylml§ 213 Soylerler idi bana a§lk bare olur Geldi ba§tma gordum 0 SOl yerinceyimi§ . GonlOm der ki. kanncaya neden bu sozO soyledigin sormu~. Goc. 214 Dort kitabm manasm okudumt1asdett.. SOleyman bir gOnkanncalar ovasmdan gec. 211. [Hz. Bu sozO duvan Hz. demi~.ka gelincekgordum birulun heceyimi§ 215 Ben dervi§imdiyenler haramlyemeyenler .jsonra) sana geri doneyim. SOleyman ve ordusu sizi c.inceyimi§ 217 Iki. bir kannca.GonlOmOn bana uydugu sevgiliyi buluncaya kadar imi~.:okince bir mamlya dayall ise. ermi~ kimselerin yolu. SOleyman'm yolunu kesen kanncanm i~i gibi imi~. diger kanncalara.ilkiyle mall kaldl o maim irkildigi ISSI Oli. Canlm ermi~lerin yolu inceden inceilTli~.. (Sevgiliyi bulunca gonOI artlk ~air ve onun akllna bagll kalmaz).:gotOrorOm (sana yardlm ederim) diyen(in sozO)eli eri~inceye kadarml~ (soz.:ignemesin. hareketi de dl~ardan gorOndOgO gibi degildir .] 210. 0 da. 43 . Beyitte anlatllan~udur: Nasllkannca beyinin i~i ile amaCI gorOnO~te ve hakikatte farkll ve c.:erken.210:Gonlum eydir varaylm sana geri geleyim GonU. senin ve ordunun bOyOklOgOnOseyre dallp Tann'YI anmaktan geri kalmasmlar dive soyledim.im A$.

Haramm yenmedigi ele ge<.kslz adem diinyada belli bHin ki yQkturl Herbirsi bir nesneyesevgisi var a~'-kt. (Ama) a§lgm agl.212. ben g6rdOm.• raeim Onun yazdls}1mii. 214. 216. degeri yoktur). Os&zon yerinde oldugUnu ba§lma gelince gordOm. Biri.inceye kadarml§ (veyaharamlyeyip yemeyenler sozle degil.ukasl Halik'dir 222 Omer u Osman Ali Mustafa yarenleri Bu dordunun ulusu Ebu Bekr·i Slddlk'dlr 223 Alem fahn Muhammed mi'riea as}leas}lz Calabdan diledis}i ummetine aZlkdlr . (Mal. iki ki§i(den biri). bir ihtiyar a§lk imi§. der.z~usevgisine taaJiukdur 221 Diinyada Peygamber'in bafma geldi bu afk .ge<. mall ile mOlkO kaldl derler. 213. Falan oldO.ince anla§IIIr).:imasl. A§lgm gozya§1 gece gOndOzdurmaz akar. mOlk olOmden sonra fayda etmez. 0 maim biriktirilmesi. Dort kitabm manasml okudum. Tereemam Cebrail ma'. 215. Yunus'u gorsem diye soyle§ir. sevgili (Mlini) soruncaya kadarml§. Bana. ele. Ben dervi§im deyip haraml yiyenler(var). - 217. 218 A.r 219 Calabm diinyasmda yiizbin\ tiirlU sevgi var Kabul et kendozune gor kanglsl laYlktlr 220 Biri Rahman·u Rahim biri §eytan . ogrendim (ilahl) a§ka gelince gor· dOm ki bir uzun heceden ibaretmi§. sa· hibi olOnceye kadarml§. a§lk avare olur derlerdi.

222.:lktlglzaman Tann'· dandiledigi.. .inde merdanelervar . Peygamber'in arkada~lan(dlr). Muhammed. tOrlO sevgi var. biri ta~lanan !leytandlr. (bunlardan birini) kendin i~in kabul et (ve) hangisi sana laYlktlr... Onun sevablnm kar~lhQI sevgisinin (derecesine) baghdlr. Yunus.0mer. dOnya hayatrna) donO" bakma (meyletme) gonahtlr. miraca c.inde bi:ze gUler var 226 Ko gUien gUisiin Hak bizim olsun Gatil ne bilir Hakk'. 220. Bu dor- 223. Tanrl'mn dOnyAsmda (yani bu dOnyada) yOtbi. Her birinin birnesneye sevgisi var. Alemin ogOncO olan Hz. seven'var 227 Bu yol uzaktlr menzili c.lyice bilin ki. 31 225 var yiiregim ya"g6r ki neler var au halk ic.:ek budur:GozOn lie gordogO· ne (dOnya nak~ma. onun tercomanl Cebrciil. Ommetine aZlktlr. gOr. dOnOn bOyOQOEbO Bekr-i Slddlk't1r.(hepsi) A~lktlr. Bu a~k dOnyada Peygamber'ln (de) ba~ma geldi. sana (onun) buyurdugu gerc. 219. dOnyAda ~ks.8iri Rahman ve Rahim'dir.oktur Gec.z insan yoktur. 224. Hz. 221. . sevgilisi (de) HAlik olan Tann'dlr.224 '{Qnussllna hakikat budurur buyurduju G6ziinle g6rdiijiine d6nOp bakma yazlkdlr 218. Osman ve AIi.idi yoktur derin sular var 228 Girdik bu yola a~k ile bile Gurbetlik i1e bizi salar var 229 Ylinus sen bunda meydan isteme Meydan ic.

pahiller) ne bilsin(ki)Allah'l seven(ler)va. . Hak bizim olsun. Bu halk iyinde bize (bizim halimize) gOlenler var.(•••• ••.k)meydan(l) 32 230 Bir kez goniil Ylkhn ise buklldlgln namazdegil Yetmi§ iki millet dahi elln yiiziin yumaz degil .· 7' • 227.tu hiims-. bu a:.(Yol boyunca. (yOnkO. iyinde ercesine (sava:.z urup Hakk'a uc.. Blrak gOlengolsOn.•. tJogruy13la giUih ise ereteiin tuttunise Bir haylr da ettin ise birine blndir azdegil YQnus bu sozleri c.. kalbilTli yar. bizi gurbet ele ganderen (sebep) var.(A:. .~dura 233 Y~l. sen burada meydanisteme. . Kamerenler geldi 989tl bunlar yuroukaldlg(ic.. iyinde neler var (oldugunu) gar. 226.fliir..tii Perv. Bu yola a:. (Ey) sevgili. · .anlar) var.31 225. (bunun dinlenmek i9in)kon~gl (yani yol yok uzundur.}geyitvermeyen {.k)yol(u) uzakflr.~~al.k ile girdik. gatiller (bilgisizler. Yunus. 229.. yOC8Efen~a.ku§ulllur kazdellil .r(dlr).atar sanki bahyagakatar Halka meti'lann satar yUkii gevherdir tuz degil . derin sular 228.()~~r kid$gru vara goz odur 1<1 liia~'.var(dlr). (da) ybktur.

insanlara) yOksekten bakan 233. 0 yola as! olanlar da ganOllerin pasl o. Padiljah kal'asldlr 238 Mevlana Hudavendgir bize nazar kdah Onun gorfdO nazan gonlijmOz aynasldlr 239 Geyikli'nin 01 Hasan SOl eyitmilj kendindel'1 Kudret dilidir s'oyler kendinin soz nesid'ir 240 Miskin 01 bire miskin gide sen~en kibru kin Ruzgar gelir ge~er pes kime ne kalasldlr 241 Okuyarak yazmadan yamlarak. Padi~ah kalesi idi. . (bu) az (IOtuf) degildir. 33 235 Evliyaya munkirler Hak yoluna isidir Oyola asi olan gonullerun pasldlr 236 Tarttlk bu alik celis. 237. Onun yOkO (malt) mOeevherdir. 236. Halka mallarml satar. Tann senin bir haynna bin sevap vereeektir. (Cektik. Yunus. gokler yaratllmadan. bu sozleri bir araya getirir (sayler). Eger dogru yola girdin. boy Ieee yagl bala kat. ermi~ kimseriin etegini ttlttun (ona bag Ian· dm) ise." Zira ki 01 dostbeni. goz degildir. gergekligini inkar edenler Allah yoluna (da) as! olmu~tur. g6z. gOnkO). tuz degil. HenOz bu dOnya meydana gelmeden.lmu!?tur (5e· vilmezler).gakta durandlr (motevazi olandlr. Ta 5evgiliye kavu!?uneaya kadar bu a!?km eefaslnl gektik. 0 5evgili benim derdimin dermanldlr (da ondan). (bnlar Tann'nm yakmlnda idiler). kimselerin vata".k sozOnu kim bildi bilesidir 33 235. Ostelik bir de haylr i~ledinse. Evliyanm varltglnl. ermi~ .ar.azmadan Yunus bu a. 234.m Ii erince ma'lj~ka derdimin devisldtr 237 Henuz bu yer olmadan gokler yaratllmadan Evliyalar vata".

. cUmle 81em sana bili. olan ki. Dervi~. Fodullugu hulka deOif arada agyar gerekmez 246 Dervi~ olan ki~. dogene (kar:.bu yola AI' gerekmez Dervi. soyleyen Tann'Oln dilidir.n ise ere goniil verdin ise lkrir ife geldin ise pes ere Intir gerekmez 248 Yunus sen gordUgUn eri artlnna gordUgUn biri $udur buclur diyiibeni derv.. kendinden ge~.238. diyen ki~i. buyolda utang gerekmez. halk ile bir degildir (ya§aYI§ ve davranl§lannda halktan farkll olmak zorundadlr). gonOlsOzolmalldlr.i i. Mevlana HOdavendigar bize bakt. Dervi~. isendervi. Dervi§ olan kimseleringonlO geni§tir.gmdan beri onun mOMrek bakl§1 gonlOmOzon aynasldlr (gontomoz.• . onun bakl§l ite Tann tecellisine mazhar olmu§tur). yaOilarak (dogruyoldan) a§k sOzOnOkim bildi. kim bilecek? 34 242 Ben dervi.ilerin miskinliktir sermayesi Miskinlikten ozge bize mal i. oyle ise kime kalml§tlr? 241.!. goniilsUz gerekdi.>i) elsiz olmall' (kar§IIIgmda vurmamall)dlr. sendeki (kalt>indeki) kibir ve kini gider.0 Geyikli'nin Hasan'l kendiliginden bir soz soylemi§. sogene dilsiz gerekdir Dogene elsiz gerekdir halka beribergerekmez 244 Halk".r~ervi~iniamf: 2! 'Ui ti_·. ceva? vermemeii(dir). tlrumar gerekmez 34 242. (Zira) bu hayat gelir geger. Ey miskin. dar (gOO01)gerekmez. Soz saylemek onun nesinedir. sovene (kar§l) dilsiz olmall. 240.i miilk U far gerekmez 247 Er elini ald.im diyen ki. .! azmadlO. Ben dervi§im. Yunus okuyarak yazmadlO.ilerin gOnl~ gindir dar gerekmez 243 Dervi. 239. bu t Yuzbini to11eyei~in sure gonli~ l~"s ~. 243..ekmez 245 Eger dervi.

$udur. 0 halde evliyayl inkar (etmek) olmaz. i~ini halk gibi yapmamalldlr. Bunlardaki beyam ciimle viicutta bulduk 255 Yunus'un sozleri hak ciimlemiz dedik saddak Nerde istersen . sade hayattlr).mak ite tamuyu ciimle viicutta bulduk 252 Gece Ue gundiizii gokte yedi ylldlzl Levhte yazll. budur diyerek (dedikodu yaparak. 35 249 Mana evine daldlk viicut seyrini klldlk Iki cihan seyrini cumle vucutta bulduk 250 Bu c. Der'li~(ler)il1 yOz bini birdir. sozii cOmle viicutta bulduk 253 Must agdlgl Turu yoksa Beytu'l-ma'mur'u israfil c. ona gonOI verdin ve onun (ermi~ligini) tasdik ederek (huzOruna) geldin. Yunus.(Dervi~). 246. Dervi~! Eger (gerqekten) dervi~ isen cOmle alen'lsenin 1qin bildik (a~ina)dlr. ~ehir gerekmez. (vOnkO insan ile gozel ahlak) ara(sm)da yabanclyq (yani mOnasebetsizlige) ge· rek yoktur. 248. Dervi~ olan ki~ilerin sermayesi zavalllllktir (gosteri~ten uzak.(Madem ki) ermi~ ki~inin elini tuttun. bin hicaplanciimle viicutta bulduk 251 Yedi yer yedi gogii daglan denizleri Uc. 247. (ona uymallsm). sen gord'OgOnermi~ ki~ideki bir kusuru qogaltarak anlatma.alan suru cumle viicutta bulduk 254 Tevrat ile incil'iFurkan lie Zebur'. Gonl0nden ~Opheleri qlka· np atmalldlr. ahlaki)dagmlkllk (peri~anllk gostermek) dogru degildir. MOnasebetsizligi gOzel huy ile degi~tir.244. orada yabanci bulun· maz (bulunmam~lIdlr).izginengokleri tahte's-sera yerleri Yetri'li. Bize (yani dervi~lere) zavalllllktan ba~ka mal. mOlk.orda Hak cumle vucutta bulduk . 245.

Zebur i1eKur'an'l (ve) bunlann beyan (ettigi ~eyler)i hep vOcutta bulduk. . Tann. [Le~h. Israfti.-. nerede istersen oradadlr. osto doz lileye denJr. MQsa'nin C.lktlgl Tur daglnl. 36 256 257 258 259 A§k$lzlara verme ogUt ogudunden ahr degil A§kslz adem hayvan olur hayvan ogUt bilir degil Soz yapalak devleng~ce emekyemeerte gece Onun i§i gozsepektir sahp ordek ahr degil ~ah balaban l}ahin dogan zihi ogmul} onu ogen Dogan za'if olur ise doganhktan kahr degil Kara ta§a su koyarsan elli yll Islatlr isen Heman tal} gene bayagl hunerli tal} olur degil 260 Yunus olma cahillerden Irak olma ehillerden Cihil ne var mu'min ise cihillikten kahr degil .35 249. (O'nu) vOcutta (da) bu~uk. 255. isreifil'in c. dorl bOyOk melekten biridir. Bu danem gokleri. yuce Kur'an'In Levh'te. Levh'te yazillso' zO (yani l<ur'~n'l) hep vocutta bulduk. vOcudumuzu sey. Mana evine daldlk. tlepimiz gerc. MQsci. 250. daglan. dordOncokatgokte. BeytO'l-mamur'u.nile konUlilmuliltur. Levh-I mahfuz'da bulundugu bildirilir] 253.Tevrat ile Incil'i. Gece ile gOndOzO(yet:!i kat) gokteki yedi ylldlZI. Cennet ile Cehennem'i hep vOcutta bulduk.ek \soyIOyor) dedik.ektir. 254. yedi (kat) gogo. denizleri. yetmilil bin perdeyi hep vOcutta bulduk.mah~~~er gononon b~layacagJnI bildirecektir]. SQrunu galarak klyametin kopacaglnl. n:asavvuf bilgilerinin l~lIgl altlnda insan vOcuduna baktlk). Yunus'un sozieri gerc. [Hz. 252.rettik.aldlgl sQru hep vOcutta bulduk. Iki cihanda bulunan lileylerin hepsini vOcutta bulduk. 251. Yedi (kat) yeri. ~abehlzasJnda bulunan ve gok ehlinin klblesi olan bir mabettir. BeytO'I-mamu.Tur daQtnda Tan. Hz. alilagldaki yerleri. I\un~n'da.

Cahil. ogOdOno dinlemez. sahnca ordek ahp (gelir) sanma..kedinmi:?. cahillerden olma. mOcevher olmaz. ermi~ ki~inin yolu hilekarllk yolu degildir." degildir.giymek demekdegildir.. 258. GOnIOnO dervi§ eyleyen kimsenin hlrkaya ihtiyac.. degil 263 ..:Iplakilk.'n yoluna varmaz.. A~kslz insan )layvan gibiolur. 259. yoktur. Yunus.ehli olanlardan da uzak kalma. ta~ yine adl ta§ olur. Sen yolunda yOrOmezsen hlrkanmbunda -ne SUyUvar? YOrG. (Tann'ya ula:?mak i<. mOminolsa bil~ cahillikten uza'. Dogan zaYlf olsa da doganllktan geri kalmaz. ~ahin. ($ekle degil.lk Er vilr. degll 264 Durmu§ ma'ri'et soyler erene YQnus Emre'm Yol eriyle yoldadlr yolsuza yolda§ degit 37 261.36 256. 37 2 262 '= "rv'-lik dedikleri hlrka ile tie. Gnun i~i kostebek (avlamak)tlr. 263. Kara ta~1 su koyup elli yll Islatsan. A~kslz kimselere ogOt verme.. ilim. yoksulluk :?art degildir). yalm ayakll ve a<. Gnu oven ne gOzel ovmO~. ba§1kabak yOrOmek gerekir diyorsun (ama nice) ermi:? kimse var ki mal mOI. (Egitmek iyin) boz tOylO yaylaga gece gOndOz emek verma. Dersin fjeyhin afjklna yalm ayak bafj aC. $ah balaban. oze deger vermelidir).an yola kalmae.dlfO~dirnmhl yahn 2lyak ae.<. 262. - .yolunda yOrO. dogan . $eyhin yolunda yalmayak.: degi!. 257. Dervi§lik denilen ~ey.:in ilia a<. degil Hlrkanl"i) su~'ar 'Vargllyolunca yurlier . hlrka lie tac. degil ~ Jnt 1 dervl~ eyleyen hlrkaya muhtie.:hk. 260. hayvan ogOt (nedir) bilmez.

Miskinlerin gonlOne girdin (oraYI) dural~ edindin Tann'm. Hak Calab'lIn. marifete dAir saz saylOyor. ey merhameti yok olan Calab'lm. sen onlann (Tann'slsln). ermi~ ki~iye.{ok sert bir aynllk. Ne . Sunlann gOnahl yok. T&nn'm yOzOmO ak klla(caktlr.m:G'anahlanmlZI bagl~la. 266. (ama Vine de sen) bunlan Cennet'ine koy (da) buraklara binsinlerTann'm. 267. {OJ yol eri ile (tarikat yolunda dogru giden kimse ile) arkada~tlr. . Hak Calab'lm.[Burak. umanm). gocom ne de dermaOlm var.magma koy bunlan binsinler burak Calab'lm 267 Ne sultan ne baylardasm ne ko§k u saraylardasm _ Girdin miskinler gonliine edindin durakCalab'lm 268 Ne i1mim var netaatimne gucum var ne takatim Meger senden inayetim klla yuzum ak Calab'lm' 269 Yarhgagtl sen Ylinus'u gUnahh kullann i1e' Eger yarhgamaz isen key katl firak Calab'lm 265. 269. OZOntO(olaCakllr). sen Yunus'u gOnahl1 kullannla beraber bagl~la. 268. egerbagl~lamazsan (bu) l. Tann demektir). (Yann. ne ko~klerde ne saraylardasm. Ne sOltanlarda. obOr dOnyada)bana yardlm sadpce senden. ne zenginlerde. Kullar senin (kullann). (Calap.Yunus Emre'm durmu~.ok Calab'lm 266 Kullar senin sen kullann gunahlan c. Tanrr'm. ne iMdetim var.ok bunlann Uc. senin gibly61li~l. 265 Hak Calab'lm Hak Calab'lm sencileyin yak Calab'lm GUnahlanmlz yarhga ey rahmeti c. Tann'm. --)'olsuza vol arkada~1 degildir. Cennet binitidir].~M~.Ne i1mim var.!64.

ayn olmaz. 214 Gorenler elim oper tac u hlrkayabakar $oyle.ve hlrkaya baklp benim hig gOnahi§lemedigimi zannederler. ile (gosteri§e dayanlyor).kulaglmdan giren sozleri ie.rllk yapanm. 271. dO§Oncem ba§ka ba~ka yerde.samrlar beni zerrecegUnahetmez 215 ~1~lmdanibadetim sohbetim ho§ taatim It. 270.HalkaraslOda sufiyim(tksavvufu benimsemi~ kimseyim). arz eyle $8nettilin 01 etmez . Gere. 272. kabUl etmez. ama sabnm yok.~ ' i' Allah'ma. bazarda gelicek bin yllhk ayyar etmez 216 ~1~lmdervi~ i~im ho~ dilim tath sozUm ho~ ilia ettigim . Dilim marifet soyler (ama soyledigimi) gonlOm hie.Gon. IOmdeki kibir gitmezkidervi§likyoluna dOneyim. Marifete dairkontJ~urum (fakat) fazla riyaka. iesblh elimden hie. gozOm gitmem gerekenyolda degil.im asia i§itmiyor. 273. dilimde inkar sozleri e.z 211 Boynurnda icazetim riyi ile taatim En<fi§emay" verde goZUm yolum gozetmez 212 Soyleril"l1 ma'r'ifeti saluslamnm kalt Mi~l<. Boynumda §eyhlik beratlm var (ama) ibadetim riya.()AunkereMt'9"~ .210 Sufiyim halk i~inde tesbih elimdengitmez Dilim ma'rifet soyler gonliim hi~ kabuletme.ok.i dervi~im. . 274. (OstOmdeki) tae.i~l dinindeg~Uren etmez 211 YunuseksikliQini . G6renler elimi 6per.'!J".inligedoril11ege gonlUmden kibir gilmez 213 Ho§dervi~im sabnm yok dilimde inkanm ~ok Kulaglmc:langireni hergi%i~imi~itmez .

2.Rehber Imam-I' Azam'l bilmi$a~air. Madem ki kiinatta Tann'lan birdir. Bu halkl birle§tirmek ic. §ukur dualan (oralardan) ulu Tann'ya yukseldi..* Okul Destek Ansiklopedisi TOPLAYI$ -----EDEBtYAT-- -15151. Iran gokleri boyle bir hali (Ilic. (0 hilde) bir kutba bagh olan gonuller de bir olmalt(dlr). 1. 5.yigit.Serdar-I namdar'e t<irametti Amld'i Azdlr seramedan-I kelamm senalan 8. Buyuk feth!n }tumalan (= tuglar) Tebriz'e uc.---= Bulvar ".ZOlkadr'isild! tig-! Selimi haritadan Engin gOrOndO MlsrO Hieaz'm fezal'an 7.Blr kutba ba{ih cOmle gOnOller bir olmah Madam kaln~tta birdir Hudalan 4. iran'In) her memleketinde §ia zincirini klrmaga azmetti.Tevh!d ICOnbu halkl dO{lO$mO$ ylgitlerin YOz $ehrerekzedlldl muzaffer Iivalan 3.in dogu§mu§ (olan) yigitlerin rnuzaffer bayraklan yuz §ehre dikildi. 4. Mara§ i1~ Kayseri'yi fethetti.Tebriz'e uctu feth-j celliin hOmAlan Blr bOyle hali gOrmedi Iran semalan 2. . 3.Mer'a$'la Kayseriyye'yi fethettiblr dilir YOkseldi Rabb-I Izzet'e $Okran dualan 6.tu.) gormedi.Her kl$verinde klrmaga zeneir-j $ia'YI Azmetti askerin ulu ki$ver-kO$alarl 5.Tevhide kO$mu$ ehl-i elM-din birer birer Zer-hatla tak-I Ar$'a yaztlsU!1 gazal'an 10. Askerin (0) buyuk U1keaqlcl (yigitleri.Her yerde remz-j 'emn 0 em an oldu tUglar Hem Hakka. idris asaletinde gerek reh-nOmalan g.hem hayata zaman oldu tugla. Bir.

·(Tann'm) seni seveni oyle mi (yapmak) gerekir? . 285. [Mansur. onun karde~i Hz. dum. isa gibi. "padifjah c. 922 ylhnda Bagdat'ta ~eriata uymayan "ene'l. Karun gibi dOnya seveni de yerin dibine batmrlar.inde buldum ise ne oldu 290 Ifjit Yunus'u ifjit u~ yinedeli oldu Erenler manasmadald. Harun'a isyan etmi:?. Hz.lldlm eie geldim soldum ise ne oldu 289Alimler ulemalar medresede bulduysa Ben harabat ic. (Hz. buldum ise ne oldu? Gece gOndOz aghyor. 41 286 Ister idim Allah'l buldurn ise ne oldu Aglar idim dun u gun giildum ise ne oldu 287 Erenler meydanmda yuvarlamr top idim . GordOm diyeni ate:?te yakarlar. Tann onu serveti ile yerin dibine batlrml~tlr. Onu ate~e yaktlklannl i~ittim. Mansur. En a~gl olam (bile) ermi~ bil. hak" ben Allah'lm.l 283.:inoldorolmo~torJ. bir .280. Cui giyeni 010 sanma. 281./[Karun. gordOgO vakit "Ben Tann'Ylm" dedi. sakm (Tann'yl) gordOm deme. (A~lklann) hepsin! bir gor.lm ise ne oldu 41 286. kOIOnOsavurdun. 284. Ermi~ ki~ilerin meydanlnda (arasmda) yuvarlanan too idim Padi~ah gevganmda kaldlm ise ne oldLi? [Cevgan. istiyordum. Allah'. sozonO soyledigi ic.evganmda kaldlm ise ne oldlJ 288 Erenler sohbetinde deste klzllgfil idum AC. Hz. Ey Yunus. 282. Ate~e yandlrdm. dine uyamhemen yOceyere(goge) glkanrlar. at ile oynan~n. aSllmaml~. gOldOm ise ne oldu? 287. gogegekjhni~tir). Musa devrinde ya~aml~. isa islam inancmagore.

294. (~imdibeyler) birer ata binmi~ler.. Bilgin(ler) okur (okud\.Ey ulular i~itin.}· 288. oyuncunun topa vurdugu ucLJegri sopadlr. a911dlme1egeldim. Ermi~ kimselerin bilgisine daldlm ise ne oldu. (klyamet gOnO) bOyIeee sagir olaeak(lar). 293. i~it. Yunus'u i~it! i~te Vine deli oldu. ben (de) harabat" i9inde(tekkede) buldum ise ne oldu? (ne olur?) 290. Deceal verden 91kaeakve onlar(Deeeal'a) uyan (kimseler) olaeak.($imdi) temiz. Beylerin comertligi gitti. 295 Ey Vunusimdiseninaljk ite ge9sin9i. alimler (Tann'yl) medresede (ilim yoluyla) buldu ise.oyunda. yoksuleti yiyorlar. Erenlerin sohbetinde desteklZl1 gul(gibi) idiril. dervi~(ler) yolunea yOrO· mez. tutmaz.YAni. (ileride) o(nun bulunmasl) da ~Opheli olaeak. klyamete yakm verden 91k1P Tann'hk dAvAsl gadecek olan tek gazla bir yaratlktlr. (buna kar~lllk yann obOrdonyada) i9tikleri kan olaeak. olgun muslOman az bulunuyor.(az bir kotO huy) ayrlllr. ahlr zamanolaeak. 42 291 l§ittin hey ululsr ahlrzamanolacak Sag miisiilman seyrekdiir 0 da giiman olacak 292 Danhimendokur tutmazdervi§yolun gozetmez Bu halkogut iljitme~ sag1r hemanolacak 293 Gitti begler miirvefibinmiljler biret atl Yedigi yoksu1eti i9tiOikan olacak 294 Vani az koptueroenelin gekmez murdardan Deccalkopacak yerden onlar uyan olacak .]" . 42 291.ifliin Sevdigin kilii senin canma can olacak .lgunu). [Deeeal. bu halk (da) ogOt dinlemez. pis ~eylerden el gekmeden insandan az bir katolak . Bilginler. soldum ise ne oldu? 289. 292.

lk 302 YOnus'un b.ok yakln o:lmu~· tur).i nihan s6ziidiir Dost~8§1k o!anlar iki cihandan farik ~43 296. 2g6 Biz kime a§lk isek alemler ona a§lk Kime degil diyelim bir kaplchr bir tank 297 Biz neyi sever isek ma'§Oka onu sever Dostumuzun dostuna yad endi§e ne laylk 298 Sen gerc. Bizkime a~lk isek alernler (de) onaa~lk. 300.295. 299. bir kaplya <. Ey Yunus! ~imdi seningOnOn a~k Be (a~k i<. (Eger) a~lk isen yetmi§l iki millete kurban 01 ki a§llklar arasmda tam sadlk (kul) olasln. t~mim olasm si~hk 300 Sen Hakk'aa§lk isen Hak sana bpi ac. Kime degil diyelim (ki) 297.. bir yOI. (¢OnkO) sevdigin ki~i senin canma can olacak. Sen (eger) gen. (Eger) sen Allah'a a~lk isen. Eger bu hal· de kallr isen (ba§lkalannlsevmezsen) bu seven kimseye yakl~' maz.) 298. (0 sana <.ar .u dani§igenc. Dostumuzun dostu hakkmda (diger insanlar hakkmda) ba~ka dO~Once laylk olur mu? (Baton insanlan sevmeHYiz.inde) ge<.:ek a~lk isen sevgJlinin sevdigini sev.sin.Ikar. (ayn) var· . kendini begenmi~ligi blrak. Biz neyi sever isek sevgili (de) onusever. Ko seni begenmegi varhk evini bir ylk 301 His u im muti asi dost kuludur ciimlesi Kime diyebilesin gel evinden ta§ra c.ek a§lk isen dostun dostuna dost 01 Bu hilde kahr isen dosta degil yara§lk 299 Yetmi§ iki millete kurban 01 8§lk isen Ta i§lklar safmda.

0 Tann'mdlr. buradan gitmege gel· dim. benonun yOm.in benim illim sevi ic. BIIi$erek Hacem ite hilim arz etmegegeldim 308 Yunus Emre 811lkolm'll ma'lluka derdinden olmiill GerC. Ben burada (bu dOnyada) duracak degilim. . Ben iddia (kavga) i<. Deiiligim sev. 4303 Benim bunda karanm yok ben bunda 9itmege gel dim Bezirgimm matiim C.esinde llid olup otmege geldim 307 Bunda bilill olan canlar orda bilillirler imill .. TOccanm. Allah'a a~lk olanlar (Allah katmda) iki cihanda da farkh (degerde)dir. GonOller sevgilinin evidir (onun i9in) gonOller yapmaga geldim. 305. Ben dost bah<.:ok.alana satmaga geldim.esi .gi sarho~lugu(ndan)dlr. 304. gizlislr(n ifade eden) sozdOr.hk olma iddiaslndan vazgeg.isyankar ve itaatkar olanlann hepsi (de) Allah'ln kuludur.:kinve slradan olan insanlann.:ingelmedim.:Ik"diyebilirsin. "gel evinden dl~an <. Ne oldugumu (halimi) a~lk olanlar bilir.:esinin bOlbOIOTann'mm bah<. Yunus'un bu bilgisi. Kime. (0 zaman Tann) sana bir kapi a<.ekenn kaplsmda hAlim arz etrnege geldirn 44 303.okalana satmaga geldim 304 Ben gelmedim divi ic.biilbiili. 301. Benim i~im sevgi i1e ilgili. Ben 0 kuluyum. mahm <.iyiim o Hicem'in bahc.:acaktlr. Se<. Dostun evi goniillerdir goniiller yapmaga gel~lm 305 Dost esrigi deliligim illlklar bilir neligim Degllirerek ikiligim birlige bitmege geldim 306 O· Hicem'dir ben 'kuluyum dostbahc. Ikiligimi degi~tirip birlige ula~maya geldim.:esinde sevinip 6tmege geldim.in . (lnsanlann hepsi Allah'm kuludur veonun korumasl altmdadlr) 302. 306.

312. 310.tan usandlm yaz u k1lltan ~ostanlar ballm buldum bostimm yagma olsun 314 Yunus ne hOli demillsin bal u lleker yemillsin Ballar.sevgili orad an. dOkkanim yagma olsun. a. Yunus Emre a~lk olmu~. Varllksefer klldlgl zaman. Bitmez tOkenmez emelden gec. 311. Tann'ya vasil oldum. bostanul1 yagma olsun. . gazOmOn perdesini agtlm. 313.tim gozum hicabm ac. 308.tlm Dost vashna erilltim gumanJm yagma olsun .t~~yada.tim bitmezsagmc.dC3: bili~irler (birlikte olurlar) iml~. (Ben de) Tann'm lie blh~lp hAhml arz etmege geldim. sevgili(nin) derdinden almfJ~. yazdan kl~tan blktlm.307.bahnJ. 45 309 Canlar canml buldum bu canJm yagma olslJn Assl ziyandal'i gec.tim.birlik sofrasma kandlm. bu canlm yagma olsun.Bu donyada birbirini tantya~ (veseven) canlar.dim dukkanJm yagma olsun 310 Ben benligimden gec. bize geldi. Tortulu ~arablm igtim. Ben benligimdengegtim. ~Ophelerim yagma olsun.iinsefer klldl dost ondan bize geldi Viran gonUl nurdoldu cihamm yagma olsun 313 Gec. Kardan ziyandan gegtim. 311 ikilikden uSandlm birlikhanma kandu1'l Durdi $arabm ic.tim dermamm yaQl!'a olsun 312 Varhk c. dermanlm yagma olsun. Gergek ermi~ ki~inin kaplSlna hAlimi arz etmege geldini.bOrc.lkilikten usandlm. Bostanlar ba~ml buldum. viran gOnOI aydtnlandl cihanlm yagma olsun.buldum kovamm yagma olsun 309: Canlar camm (Tann'YI) buldum.

tath konu~uyorsun). buldum. 316. golgesinde (onunsAyesinde) 90k haYlrlar i~lenir. A~lgm gozOnOn ya~1 gol olur.-BulvarOkulpestek nsiklopedisi-------EDEBIYATA .esi bUibulU Yunus Emre arada dUl'I'aclana 315.kovanlmyagma olsun. temizlenip gomQ~ gibi olur. 47 320 MuslUmanlar zamane yath oldu Helal. Yunus. ~airlerin hepsi dost bagmm bOlbOIOdOr. il ve ~e- 317. (0 dervi~in) nefesinden misk ite anbertOter. 319. 46 315 Herkime ki dervi§lik bagl§lana Kaipi gide pik ola giimii§IEme 316 Nefesinden miskileahber tute Budagmdan it u §aryemi§lene • 317 Yapragl hem dertliye derman ola Goigesinde c. negOzel demi~sin (sanki) b~1ve ~eker yemi~sin(de gOzel.Hem (de) yap rag I dertlilere dermah olur.yenmez haram klymetli oldu 321 Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz $eytanlar semirdi kuvvetli oldu . 318. Her kime dervi~lik bagJ~lanJrsa. ayagmda saz bitip kamJ~lar"lJr. .ok haYlriar i§lene 318 A§lgmgozu ya§1 hem gol ola Ayagmdan saz bitip kaml§lana 319 Cumle §air dost bahc. Yunus Emre (de) aralarmda tura9lanlr. Ballar ball". 314.bu'da~lndan hir yemi~lenir (beslenir). kalpllgl gidip. ( .

326. 324. Kime Tann'ean haber verirsen. MOsIOmarllar!. el gektiler (insanlann) gOnoller(ini) ylkarak 325. Bunlar) dellilli oldu (apa9lk gorOnOyor). 323. ~eytanlar beslenip geli~· ti kuvvetli oldu. Kur'an okuyana (kimse) kulak vermiyor. Peygamber verine (makamma) gegen hocalar bu halkm ba~ma a(w yOk oldu. . 321. Nasoha tevbe ucu kutlu oldu 320. Fakirl. haram klymetIi oldu. ogul ata He (aYnl) degerde oldu. . Peygamber'in sozo tutulmaz oldu(gundan dolaYI) bOtOn yaratlk·" lar Allah'tan utanlr oldular. 327.322 Hiram ite hamir tuttu cihaOi Fesad ite eden hUrmetil oldu 323 Kime kim Tann'dan haber verlrsen Kaklr ba. Cihanl haram ile i9ki sardl.er zavalllllktan yOcele~tiler.0grenci hoca ile kavga eder. 322.ekdi elin GonUllerylkarak heybetli oldu 326 Peygamber verine gec.IO salar huccetli oldu 324 ~agird Ustad He arbede kllar Ogul ata i1e izzetli oldu 325 Fakirler miskinlikden c.en hocalar Bu halklO ba§IOa zahmetli oldu 327 Tutulmaz oldu Peygamber hamsi H'alaylk cUmle Hak'dan utlu oldu 328 YOn us gel a§lkisentovbe eyle. Helal yenmez. fesat i~ler yapanlar hOrmetli oldu (fesat911ara hOrmetediliyor).Bu zaman fena oldu. ba~lnI of key Ie sallar (seni reddeder.

" ljulesindenile"..- .8u~va1' Oku. . (a~k yolunu inkar eden) mOddelnin gozOne girsek de. GonOldeki ate~i ulu Tann yandlrdl.lIdl uc.Yunus (eger) ~Ik mObarek oldu. bOtOn burglardan yOce bir ay gordOm (de) akhm canrm sarho~ oldu.e suya saltptlr ta dururirte gece . 329. YOz kereKabe'ye bOyOk haccagitmi~ olsan bile.0.maktan'bir. munevver oldu Sanasmki ac. 333.4n!. deric. 332. Halilullah (Hz. A~lklann sozOnden (dolay!).ulu Hoca 332 Muddei bizig6rmezgiizune girer isek Gerekse yU:t kez varsm Kabe'yeulu .~Dest'!Il. Bu gece. 331.e 331 0 Muhammed nurudur Halilullah slrndlr GonUideki c.nasihat .yandtrd. 329 Bir ay gordum bu gece kamu burclardan yuce Esridi akllm camm bflmezem hllim nice 3300 ay.ragt.~ sonu . Sanastn ki Cennet'ten kOgOk bir pencere aglldl (ve) 0 aytn panltlsmdan alemaydlOlandl..icek nobet degmez turraca 334 Kuru agaCI ni'derler kesip oda yakarlar Her kim iljlk olmadl benzer kuru agaca 335 Yunus'u ogen ogsun Yunus'asogensogsUn. ibrahim) Slmdlr.hacca 333 Aljlklann sozunden kan yalj akar gozunden BUlbillJer sQyle. Kim a~Hkolma- 62 . BOlbOller otmeye ba~laYlOca turaca slra gelmez.. Hazret-i Muhammed'in nurudur. 334. gozonden kan ya~ akar. 0 bizi gormez. h~lim nicedir bilmiyorum 330. 48 isenger tovbe et.Kuru agaci ne yaparlar? Kesip ate~(t)e yakarlar. vericiye t()vb.iklopedisi-------EDEBiYAT- 328. Kec.

Yunus'u 6gen 6gs0n. 341 .A. (Yunus girecegi yola girmi~tir). De'ller hUkmUne girer Belkls SUleyman mlsm 339. 335.Or eyler aslana zincir eyler 'Kat! ta. Yunus'a sO'len s6vsOn.unur seni yel gors. derdin yOrekte kahr.inde can mlsm 337 Bakl'lO bin can ahr derdin yUrekte kahr Gorenkendinden 'lam u"akaKur'an mu~m 338.lar uc.k yolunu key izle Razl gonUlde gizle soze hakim sen misin 336. dine .kln'. indirir Ibrahim Edhem misin 343 YUzUn didar nOrudur saCm mi'rac dUnUdUr .an ku. U9an ku. 01 gozler didar gorUr Gorenler ba. devler hOk- 83 .1 mumeyler yok~a Ferhad sen misin 342A. clhana sultan mlslll? can lara geger. can !9inde 'can mlsm? ' HOkmQn 337. Goren camn unutur Fahr-i alem sen misin 3441 YOnus sevdigin<gozle a. Uc.er can iC.Bunca gonOI ahp gotoroyorsun.dlysa (bu) kuru agaca benzer. Bakl~m bin can ahr. senl g6rOnce rozgar durur. 336 Bunca gonUl i1etip cihana sultan mlsm HUkinUn canlara gec.e durur .lann rengi ugar. goren kendinden geger. sabah ak~am orada durur. (0) kege(sini) suva salml~tlr. a~ ••klara Kur'an mlsm? 338.:YUzUnden gUn tutulur ay dogmaga utamr Goren heybete kahr YOsuf-1 Ken'an mlsm 340 Olii gorse dirilir kahbma can gelir Topraktan i'laz gelir Isa bin Meryem misin \' .klll Hakk'a irgUrUr.

. 777 yllmda~am'daolmo§tor. Goren.(biza~k. .sertta~l:mum(gibi yumu~~k)eder? YQkS:a~enFer: hat mlsm? [Ferhat. Belkls.' '. A~km dindekan~*hkC. (Soyle) soze hOkmeden sen misin? .ft.' Goren~a~mp kahr. 343.. Belkls'm SOleyman'l mlsm? [Hz. sevdi\}ini gozle.: Bundan dolaYI§eriat kaplda kaldl.lka.S. YOzOn. gOzelligi He me~hur bir peyg~mber- ditJ . . Ken'an Olkesinde ya~aml~. ona uyanz).Ogozler. Meryem o\}lu isa m..esiidj.] . Klblemiz.sevgilininyozonden gelen 1~lk gibi oarlakt. Tann'nrnyuz(1tj~>j.. 346.r.daima olarak (ona ypneliriz ve) namaz. . vOcuduna can (tekrar)gelir. Sevgilinin yozOnO gorOnce ~irk yagmalandl(Tann ilekulu ayn varhk olarak qorOs ve bunu anlatan seriat bilgisi ortadankalktl). .~: girer.'<. Saba Olkesi~ oin kralic.cl!§eriat 60 345. 50 345 ! A. OnderettIA(:tik.kllma Mlindeyiz. Belh padi~ahl iken saltanatl blrakm tasavvuf yoluna giren. gonOI de cemaatiir. Ken'an Olkesinin Yusuf'umusun?lHz.rtl.$'evgitisjnin a~kl yolunakayalan yarmasl ite me~hurdur]..mirac ~ecesi gibi karad. 340.••.'. Yunus. . sevgilinin yOzOdOr. 342. ba\}lar).sm? [Hz:isa0IQleri diriltme mucizesine sahiptL] 341.]· C{~'3'~fYozon(on parlakltgl)ndan gOne~ tutulur.alemin o\}OncO Hz.r.ifJ"\~edir. ~anml unuruydr'Y9~s~~.010 (seni) gorse dirilir. 344. ido'nOldeigizle. gOnOfcemAat Klblemiz dost yuzu daimdirsalat 346 Dost yuznu gOrUcek §irk yagmalandl Onun9iin kaplda kal. A~tn (insanl)Allah'a ula~ttrlr. c •••• ". onun devrinde.}oror. aslanazencir olur (aslanipiJe esir eder. birhalk hikayesi kahrlimamdlr. ay (da) do\}rnayautanir.•••.k imamdlr biz. Gorenlerba~ e\}er..lbrahim Ethem· misin? [Ibrahim Ethem.. Muhammed mlsm? '. topraktan(yani mezardan) sesgelir. a~k yolunu iylce'izle:.. Bize a~k'!mam. .nr. . SOleyman'lfl devlerErde hOkmetti\}ine inanlhrd •.Yusuf.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->