Hayan ve Eserleri
(Tiirk~ea~I1damalanyla)

"'I;)

lORK TICARET BANKASI il;birliiti ile haztrlanm16tu

Telit hakkt BULVAR GAZETESINE aittir. TERCUMAN TESISLERI'nde dizilmir;; ve basJlrmr;;tJr. ISTANBUL 1985

velilerin. . Milli Egitim Bakanhgmm KiT AP YAZMA SEFERBERLtGt'oe katxhrken. BULVAR EDEBtYATUiziSt'nde nm her bin §airimiZe ayrUml§ttt . yer alan eep kitaplarl- BULVAR· OKUL DESTEK ANSiKLOPEDist'nin devaml olan EDEBtYAT DtZtSt'nde yer alail "CEP KtT APLARI"da her evin kiitiiphanesinde olmasl.. asistan.. Her ~airin eserlerine a~rhk veren "CEP KiTAPLARI" dizisinde metinler ozelIikle ders kitaplannda yer ahnmayan eserlerden derlendi." Dizinin ilk kitabl TURKtYEM her o~eneinin ~antasma rahathkla girebilecek ozel bir haeme sahiptir. Gazeteniz BULVAR. . orta ogrenim yapan butiin ogreneilerin . mufredat programmdaki bUtun degi~iklikleri dikkate aldl. omtmenlerin . ~iire merakh olan herkesin aradl~m bulaca~ bir hazinede karar kddl.ve evin ihtiya~ duyaca~ bir ANStKLOPED[yt daha verebilmenin mutlulugu i~indedir . Profesor.ONSOZ BULV AR.yamslra. gereken bir "ESERLER BuTONODUR.KURULU "EDEBiYA T"· metinlerini ogrencilerin ihtiyacma en uygun ~ekle sokarken. ogretim iiyesi ve uzomanogretmenlerden olu~an BULVAR OKUL DESTEK ANStKLOPEDisi HA· ZIRLIK .

Tashih MeUnAKAR Nihal Yazan AyfilBULUT Dizgi : Sabahattin ASLAl\4 Mehmet SE~UK Ahmet ERDOGAN $tikret YAVA$ . Enver DiNDAR : Yilmaz GOKKAYA Metin KORKMAZ Necdet MANAV Fevzi TUNCERi : Erol KARATA$ M.. . Htiseyin ENGtN' Murat TUNQTAN Mahmut KARA.Ali YILMAZ Zeki AK : Nevzat ARTI$ Ismail QELIK Relik ERCAN AhmetDUMAN Meti'n KAYTAK Pikaj-Montaj K!lmera.DOGAN Esat EKIClGtL Uzeyir DARICI . Ayler KIZGINGUL Nihal DERELt tpek BA$ tsa ORUQ ZuhalATLI Bettil FERiK Aynur MERT Dilek ARA$ : Dursun SINIK Rldvan EREN MeUn DEMtR VeliONDER .

Bu mesele hentlz l. meslifede buIunan. Arap~a ve Fars~a'Yl ~ok iyi bildigi Kur'an-l Kerim'den yaptlgl iktibaslardan. tranh{lairSadl-i ~irazi'den yaptl~ manzum gazel terciimesinden anla~llmaktamr. s degndir.. . 82 yalJmda iken olmiilJtiir. Yukan iller ile kastettigi I yer de Azerbaycan'dtr. Risaletii'n-Nushiyye'sini 1307 Ylhnda yazIDllJtlr: Soze tarih yedi yiiz yedi-y-idi Yunus dinI bu yolda feda-y-idi. Uveyse'l-Karani. Bu koyiin. Yunus Emre'nin kendi eserlerinin incelenmesinden de hayatl hakkm~ da -baZlbilgiler elde edebiliyoruz. .daha sonra dogdugu koye donerek bir zaviye (kiil. omruniin sonuna kadar Sarlkoy'de kalarak halln irlJad etmilJtir. Anadolu'yu. Anadolu'dur. ~ekaylku'n-Nu'inliniyye ve Nefahatii'l-Uns Terciimesi gibi bir klslm eski kaynaklara ve yaygm olan inanca gore Yunus Emre. Fuad Koprulii. Nigde Or.l. Hint-han. ~eyh-i San'~n gibi hikaye kahramamndan. (Urum. beyitinden anlalJlldl~na gore. Yunan-Roma mitolOjisinden. Sankoy'de dogmu{l. zannedildigi gihi iimmi de~ildir. Ti: I XlI 'tfncii yiizylhn ikinciyansl ile XIV'iincii yiizYlhnba~larmda yalJam~ samlan Yunus Emre.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi------EDEBIYAT- YUNUSEMRE HAYA.en peygamber lossalanndan. bu~kii adl ile Sarlkaraman koyii olmasl ihtimall olduk~a kuvvetlidir. Tahsil gormii{ltiir.iik tekke) kurmulJ. Buna gOre. Hacl Bektas tiirbe ve kazasma 34km. bilhassa Tasavvufi Tiirk edebiyatlmnen biiyiik temsilcisidir .Emremiitehasslslarl.tfj.r. Hallac Mansur. Azerbaycan'l. Ancak. Yunus Emre'nin Karamanh olduli:unuiddia edenler de varmr. yUkan illeri kamu mlSr81ile ifade etmi~tir. sadece bu aSlrlarm degil. Bu beyitte zikredilen lJahsm HaCl BektalJ· Vell oimasl da ihtimal dahilindedir). Gezdim Urum ile ~im'l.i.iftl. Mevhina Celaleddin-i Rumi ile de gorulJmiilJtiir (Yunus'un yalJam~ ylliarda. apdukEmreadh bir lJeyhinderviT lJioImulJ.) MevUiniiHiidiivendigar bize nazar kllah Onun gorklii Ilazan ~onliimiiz aynaslmr. Hacl Bekta{l Vell Vilay~tname'si. Suriye'yi dolalJtl~m.manbir ba~ka Yunus oldugunu so:ylerler.koy'iine ba~h oIan. biiyiik bilgin ve lJeyhlereMevlana iinvaro verilirdi. Leyla ve . bazl1arlda Karamanh oldugunu ile. Kur'an-l Kerim'de gel. tirniii~Ilmlir. biitiin TUrk edebiyatmm. Abdiilbaki GOlplnarh gibi Yunus.Adnan Erzi'nin bir mecmuada buldugu kayda gOrelJairimiz 1320 ylhnda. Karaman'daki Yunus'un KirilJ~i Baba adlyla tart.ozii1mii~. Bazl aralJtlrlcI1aronun SarlkoyIii. O.ilikyapIDllJ.Eger bu kaylt dogru ise Yunus'un 1238 ylhnda dogmUlJolmasl gerekir. Ibrahim bin Edhem gibi ermi{lkimselerden.

pekiyi der. diye dii~iinroti~. iletroi~ler. himmet roi? Zavalli Yunus. Ulu ki~i huzuruna bo~ elle vanlroliZ. hadis vb. der.mi kl8. Digerdervi~ler onun hizmetini: ihlaslm. roa oyle yoksul ki. diye cevap verir. aruz veznini devrinin ~airl.A~ka gelicek gordiim bi!' uzun hece imis.o-artlk geCti. Hacl Bekta~. diye dii~iiniirve geri doner.oylece gitmi~. nun bile egrisi giremez. Klr~ehir'e yakm SulucakarahOyiik'· te Hacl Be~ta~ .biz 0 ' ihsamn anahtanm Tapduk Erore'ye verdik. Hacl Bekta~. Tapduk Emre'ye gidip'dervi~i olur.heybesine doldurrou~.asmdasaytlabilir. gottirecek degerli bir ~eyiyok YolA da ah~ toplanu~ HaclBekta~ dergAhli~in.araftndan destanla~tmlrm~trr. Yunus. Zebur ve Tevrat gibi dort roukaddes kitablokuyup anladtguugosterroektedir. Yunus'un toreye uygun. Bir glin hecelerken.iyi tahsil gOrmiilj ir ljairdir. eger himmet alsaydtm bugdaYlda bulurdum.. VeIladh \)ir pir oldugunu. tncil.zlm.sikedebiyata g~roi~ a~lklar· dan bahsetroesi. $eyhinin ktZlm seviyor da . ben hirometi ne yapacaA'tm.~ts~ lam ilimlerinibildigini de kendisi anlatroaktadtr. k Yunus yola koyulur. kaplsma gelen ihtiyaCsahiplenn~ bugdayverdigini duymu~tur. bu kapldan iceriye odu. YUIlUs'unah~ getirdigini. git nasibini ondan al. " b '" DEBTANi· HA YA TI: S8rohnf ve Ozlii~leri ile yiizytllarca Tiirlonilletinin fikir ve his hayabm etkileroi~olan YUBUS mre'nin hayatl halk E t. bana bugday l8.karm doyurroaz. beyiti~Yunus Erore'nin Kur'an.Mecnun~Hiisrev ve $irin gibi tsl8.6~ca kurroasl bu fikrin delilleriar. Bu krrk ytlicinde tekkeye bir tek egri odun getirroez. KlsacaSlYunus. ben ne yaptlm. der. sen banahimmet ver. saroirol davram~l Hacl Bekta~'l duygularidmr. iiromi degll. Yunus da 0 pire varroaya karar verir. Bu tekkede odun ta~lmak ile vazifelendirilmi~tir.amndan ottirii deyip okuhl blraknu~tlr. Yolda. yoldan gelenilleline baklhr. Sebebini soranlara. Miiritler.bir turIii alfabey~ donroe~. bugday nu ister. Onunla ilgili efsaneler ~oyletizet1Emebilir: ' '" Yunus.der. ~ocukkenmektebe gitroi~. heybesinin aldtA't adar bugday veri:rler. hurcunun. Dort kitabm manaSlDokudum hasIl ettim . ziyaret dileginde oldugunu Hacl Bekta~'a.' ". AYJ:'l~ tefsir. 0 da cok bunalnu~br. dill. hocasm8. Elif okuduk otiirii Pazar eyledik goturii YaratIlnu~l ho~ gordiik Yarat. Koyiinde ~if~ilik yaptlgl Ylllardan birinde bir klthk olmu~. bir dervi~ ile ona haber salar. -Soron 6akahrn.erinegore olduk~a ba~anh olarak kullanroasl~ Arap~ave Farsca isiro ve slfat tamlamaUmm kusur. Krrkytl odun~eker. HaclBektalj'a. bugdayt bo~altsmlar.

onun i~in canla baf?la hizmet ediyor diye yoruinlarlar, nslldaf?Irlar.Dedikodular f?eyhin kula~na gidince, yalanclhktan kurtarmak ~inluzlm Yunus'aniklihlar. Fakat Yunus, ben f?eyhimin klzlna lliylk degilim, diye omrunun sonuna kadar bu luza dokunll:1az~ Yunusbu tekkedebir ttirlu feyze erif?emedigini dUf?unup cam slkllffilf? ve derglihtan ka~ffilf? Yolda kendi gibiiki dervif?e rastlaffilf?; onlarla arkadaf? olmuf? Yemek vakti gelince devrif?lerden biriduli etmif?, Tann onlara gayb aleminden bir sofraindirm4;, yemif?ler. ikinci ogundediger dervif?in duasl ile sofra gonderilmif? Slra Yunus'a gelince, "Allah'lm, bende feyz yok, beni utandlrma, yuzumu kara ~lkarma, bunlar kimin yii.zu suyu hurmetinesenden yemek istedHerse lutfet, 0 zatm hurmetine yemek gonder, demif? Bu defa, her zalnankinden daha fazla yemek gehnif? Ertesi gUn dervif?ler Yunus Emre'ye, kimin hurmetine dua ettin, soyle, diye lsrarla sormuf?lar. Yunus, once siz soyleyin, sonra ben, demif? Dervif?ler, biz Tapduk Emre'nin dervi~i Yunus'unyuzu suyu htirmetine dua etmif?tik, derler. Yunus irkilmif?,feyze erdigini, Tanrl katmda itiban oldugunu, fakat kendisinin kendisini bHemedigini anlaffilf? Dervif?lerden aynup 'l'apduk Emre'nin tekkesine donmuf? Sabah, tan yeria.tarken ana baclyl (f?eyhinin kansml) bulup kendisini affettirmesini rica etmif? Ana bacl, Yunus'a, "Sen kaplmn ef?igine yat, bHirsin f?eyhin gozu gormez, sabah namazma~1karken ayagl sana dokunur, bu kim diye bana sorar; ben de, Yunus, derim; bizim Yunus mu diye sorarsa bil ki gonlunden ~lkmaffilf?Sm; hemen ..ayaklanna kapan ve af· dile. Yok eger, hangi Yunus, derse, 0 zalnan anla ki gonlunden ~1kffilf?Sm; rtlk a ~lire yok demif? .Yunus, ana bacmm dedigi ltibi yapffilf? Tapduk,bizim Yunus mu, .deyince, Yunus iki gozu iki ~e§me.,ayaklanna kapanffilf? Seyhi onu affetmi~, fakat, kendi mertebeni ogrimmeden bima inanmadm, ljimdi camm vermen gerek, asliffilataca~m, arkasmdan git, nereye dUf?erse orada Allah'a kavulj deyip aslislmatffilf?Asa, Yunus'un dogdugu yer olan Sankoy'e du~muf? Yumis, koyune gidip tevekkulile ba~lm topragakoymuf? ve Tann'ya kavuf?mu~. SANATI: Yunus Emre, sanatlm hallun hizmet ve faydasma vermif?, halka kendi dili ile hitabetmif?, ifadesi en zor duyguve dUf?unceleri yine halk dili He halka Hetmif?tir. XIII-XIV'uncu yuzyillarda, Anadolu'da, Bat! Turk~esi yazl dilinin dolrnsunda ve gelif?mesinde YunusEmre de muhim roloynaffilf?tlr. Ttirk~'yi son cJ.erecedegtizel kullanmllj, i~lemi~ ve geli~tirmif?tir. On\U1 f?iirlerinde en gtizel, en saf Turk~e ile ka~llaf?mz.Bu dilXIII-XIWunci.i aSlr Turk- isllim medeniyetinin zenginligini aksettiren milli bir dildir. Yunus, f?iirleri ile sadece kendi duygu, dUf?unce vehaylillerini iletmemif?,Turklugun seciye ve ahlliklm da cihanaduyurarak milletinin tercumam olmuf?tur. if?te bu sebeplerden dolaYl her Turk onun eserlerinde kendisini, kendi dilini, kendi i~ dunyaslmbulmuf?, Yunus Emre aSlrlarca sevilerek okunmu~tur.

Yunus, bir tasavvuf ~airidir. Onu anlamak i~intasavvufun ne oldu~· nu da bilmekte fayda var<ilr.Tasavvuf, "ziihd ve takva ile (ibadet ve dinin yasakladI~l ~eylerdenuzak durmakla) .rlihutemizlemek,kendi varh~m, Allah'm sevgisinde eritmek, kalbini dunya Heilgili ~eylerden bOo ~altlp sadece Tanrl'ya tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'm varh~nda ya~amak, onun butiin emirlerine uymak, yasaklanndan ka~mak ve bOylece. nsan i~in en buytik mutluluk olan Allah'm yUzUnugOrmeye i nail olup nzasma kavu~maktlr. Hazret-i Peygamber'in ve arkada~larimn ya~aYl~tarZl ve du~uneeleri, Kur'an-l Kerim'de bildirilenler tasav· vufun men~eini te~kil eder. Sahabe ve onlara tabi olanlann ruhlarma hakim olan Allah korkusu ve zuhd hareketi, giderek ~iddetlenmi~ve tasavvufa donu~mu~tiir. Ancak, ilk zahidlerde gortilen Allah korkusu ~uuru, daha sonrakHerde yerini Allah sevgisine blraknu~tlr. Tasavvuf, aym zamanda, Tann nedir,kimdir; k8.inatni~inyaratllnu~tlr gibi sorularl eevaplamaya ~ahf;lan du~unu~yoludur. Bu felsefenin bir en yaygm olam Vahdet-i Viicut felsefesidir. Vahdet-i Vueut'a (weut birli~i felsefesine)gore, kainatta Tanrl'dan ba~ka hi~bir ~ey ger~ek vuelida sahip de~ildir, her ~ey Tanrl'mn birer gortintusudur. Tek varhk olan Tann, aym zamanda tek gUzel,tek haylr menbmdIr. Tek ve ef;lsiz guzel olan Tanrl kendi giizelli~inigormek i~in evren olarak gortinmu~, (teeellietmi~)'dir. tnsan da onun bir gortintusudUr. tnsanda varhgm yam slrayokluk ozelli~ de vardlr.tnsan, kendi benli~ni,dunyaya olan ba~hh~ml yani yokluk un.surlanm. gidererek varhk unsurunu bulur, boyleee Tann'ya (a~kyolu ile)ulaf;llr. Ba~langJ~taferdi-dimbir hareket ~eklindegeli~entasavvuf, IX ve X'· uneu aSlrlarda ~ekillenmi~,ahl8.kve ibadetlere dair ozel nizamIar ortaya koyan bir okul haline gelmi~tir. X'uneu ve XI'inci aSlrlarda tasav.vuf~ular.tarikatler haIinde te~kilatlandllar. TUrk d1inyU1.bu zumre mensuplanm daha XI'inei aSlrda tanlnu~, tasavvuf ve tarikatlar TUrkler arasmda da yayllnu~tlr. Edebiyata da yanslyan bu inan~lar Ahmet Yesevi (XI'inci aSlr)Heilk usta propagandaelslm bulmu~tur. TUrk Tasavvuf Edebiyatl'nm Anadolu sahasmda en buyuk tistasl Yunus Emre olmu~tur. Tasavvufun ineeliklerini anla~J1lrve samimi bir dil Heanlatan ~airimiz, HaMaf;lkm urpertHerintbizzat ya~anu~,bunu ~iirlerinde~ok ba~anh bir f;lekildeyansltnu~tlr: Benim gonliim, goziim a,ktan. doludur Dilim soyler yari, yiiziim suludur Senin 8fJkmdeniz, ben bir bahClk Bahksudan ~lk8a hemen oUidiir.

•••

Yar yuregim yar, gor ki neler var Bu balk i~inde bize guler var ButUn L.1utasavv1flar gibi 0 da Allah', sevmi~, Cumle yaratdnu,a bir goz He bakmayan Ser'in evliyaslysa bakikatte asidir. diyerek, Allab'm yarattlgl ber insana bir goz ile bakaeak, Yaratdml~l bo~ gorduk, yaratamndan otiiro diyebileeek olgunluga eri~mi§ltir. Hayat, tUUm, k&nat, varhk, yokluk, du.ny8nm fanlli~ gibi hususlarlyine tasavvufun ~er~evesi i~inde ele a1ml§l,gOrU§Jlerini en sade: en gUzel §lekliyIe anlatID1§1tlr. YunusEmre bir halk §lairi degildir, halkm §lamOlr. Halktan ve hayattan aynlmaY1~, balk dill ile soyleyi§l onu halkm §lairi yapIn1~tlr. Yunan sadeee Tiirkiye'ae degil butu.n TUrk diinyiiSmda sevilmi" okunmu§l, §liirleri bestelenmi§l, Anadolu'da onun adma pek ~ok yerde amt-mezarlar yapl1ml§l, hatta ba§lka Yunus'lara ait mezarlar bile buna mal edilmi§ltir. Vefatmdan sonra yediyuz yil ge~mi§l olmasma ragmen unutulmaID1§l, unu dunyaya yaY11ml§ltlr. 0, Tiirk edebiyatlmn en buyiik §lairlerindendir. . ESERLERt: Yunus Emre'nin RisiUettu'n-Nushiyye veDivan oimak iizere iki eseri billnmektedir. Risaletii'n-Nushiyye ruh, akil, nefis, ofke, sablr, kanaat,cimrilik vb. gibi konulan tasavvufa gore a~lklayan, ogut veren, ahlaki- tasavvufi bir mesnevidir. 562 beyitten meydana gelmi§ltir. Batl Tiirk~esi ile yaz,lan ilk divan Yunus Emre'ye aittir. Bu .eserin pek ~okel yazmaslve ta§llamasl nushalarl varmr. Yeni yazl ile de defalarea basl1ml§ltlr. Aneak, bu baskI ve yazm.alann ~oguna, ismi Yunus olan ba§lka §lairler (KAtipzade Yunus, A§llk Yunus vs.) ile A§lIk Pa§la, Sait emre vs. gibi §lairlerin de §liirlerikan§lIn1§ltrr. Yapllanaylklamalar sonunda Yunus Emre'ye ait 330 eivannda iiliirtesbit edilmi§ltir. Bu §liirlerin ~ogu heee, 60 kadan da aruz ol~usii ile yazl1ml§ltlr. Aruz ile yazllan ~iirlerinde, ,ortadlin e§lit.saYlda bj)lunebilen kahplan s~ti~inden, beyitlere dOrtluk ahengi verilmi§l, bOylece milli zevk ya§latIlml§ltlr. Fakat onun en gUzel §liirleri heee vezni ile yazIlanlanmr.· Yunus Emre'nin eserlerinin en gUzel baskllanm Abdiilbaki Golpmarh ile Faruk K. Timurta§l yapIn1§ltlr. Elinizdeki kitapta bulunan §liirler am ge~en bilginlerin eserlerinden se~ilmi§l; orijinal dile, gfizelligi bozmayaeak §lekilde, yer yer mudahale edilmi§ltir. Aynea, ogreneiler ve diger gen~lerin Yunus Emre'yi kolayea aillayabilmelerini saglamak i~in her §liir ya§layan Tiirk~e ile nesre~evrilmi§ltir. Dr. Metin AKAR

20 Ekbn 1985- tstanbul

ne gOverein. neye muhtagtlr? 4. nedir?(Boyle uzamaga gerek yok). (sen neye yararslO?) 5. Boyle latif boyle ~irin g3nliim eydiir birkae. dallann ate§e girer.. 2 Boyle uzamak ne manadlr e. §imdisen nasll. (Ustelik) bu. Boyle uzamanlO anlalTl!. Ben.Blr giin sana zevil ere yiice kaddin Ine yere Budaklarm oda gire kaynaya kazan klza sa~ 6 YOnus imdi sen bir nice eksikligiin yUzbin anca Kuru agaca yol sorunca teferri. mOnasebetsizlik ni§amdlr. gel beri. eksikligin ona gore yOz bin (oldugu hilde soru soruyorsun?) Kuru agaea yol (yordam) soruneaya kadar gezin (ve) yoluna devam et. sOsten uzak ya§aYI§a) ge~. ne tura9 ku§u . Tann'ya uzanarak neyi diler. uzun boyun yere iner. miskinlige (gosteri§tM. 4 Agae. Bir gOn sana da yokluk ula§lr. 1 1.iinkii bu diinya fanidiir Bufodulluk ni~Amdlr gel beri mlskinlige gee. sir ae.iclen yoluna gee. 3. fazlaea uzaml§. Yunus. bu kadar tatli uzaml~ biragac (gordam)~ GonIOm(ona) birka~ Slra~(de~·(dedi) 2. bOyle gOzel sOslenerek(ne yapmak istiyorsun?). bOyleho§. Agag ya§lanlr. gOnkO bu dOnya olOmlOdOr. kez konar Dahi sana ku~ konmaml~ ne giivercin ne hod diirrae. Sana daha ku~ konmaml~. GonOI.. . Boyle ho§ bezenerek. 6.1 Gider idim ben yol sira yavlak uzaml~ bir agae. yol boyunea gidiyordum. kanr devran doner ku~ budaga bir. zaman geger (ve) budaga ku§ (aneak) bir defa konar. 3 Boyle latif bezenerek boyle ~irin diizenerek Goniil Hakk'a uzayarak dilek denir neye muhtae. sa9 klzar. 5 .kazankaynar.

i§mi.Iuruyor.ilmi. . 10.(Kiminin) vOcudu cehenneme do~mo~.i§ sansac.Bunlann yanlna vardlm.-Bull/at OkulDestek Ansi~lopedisi -------EDEBiVAT-- 7 Sabahm sinleye yarchm gordi. Tann'nrn buyruguna uyup Isiak yerde yatlyor.ti mezarhga vardlm. 2 7. Her biri bigare olmu~. 13.Yunus.lan Kamu bitmi§ te§Yi§leri emr i.elerin bagrm deler $01 utaclk ni-reste. san sagIan dokOlmO~. yatlyor.i§ yatar 9 Yemi§ kurd ku§ bunu keler nic.ler gUl gibice yatar 10 Duzaga di. kefenbezinin pargasl (da) kemige sanlml~yatlyor.imle olmi. Bunu kurt kU~ yemi~. (zira)dOnyaya'gOzel gorOnmege 9all~anlar toprak olmu~ yatlyor. 12. i§i yokdurdurasl Keten bezininpiresi·si.:ibize gelmi~ c:.ecelin dma erememi~. 8 .i§ yatar Her.ek i§lk isen mUlke suret bezemegil MUlke suret bezeyenler kara toprak olml§ yatar.gormez misin.Hakk'a ula§ml§ canlan Gormez misinsen bunlannoYbet bize gelmi§ yatar 11 Esilmi§inci di§leri doki.GozOnOnkarasl gitmi~ (yapmaga) duracak hig i~i yok.biri bic. . gergek a~lk isen dOnyaya gOzelgorOnmege(dOnyaYI sevmege) ugra~ma. omrOnO(canlnl) kaybetmi~ yatlyor. 11. bOton (halkl) olmO~ yatlyorgordOm.ige sardml§ yatar 13 Yunus gerc.Sabahva\5. heybetine baktlm.ini.imci.inci di~leri dokOlmO~.tela~lannln hepsi bitmi~.i. kertenkele gogsOnO deliyor. .nemdeermi§ yatar 12 Gitmi§ gozi. $u ufaclk yeni yetme gocuklar gOI gibi solmu~ yatlYQr. nice yigit mura- 9.inUn karaslhic. Sen bunlan.i§ tenleri. (kiminin) can Ian Tann'ya ula~ml~.ire olmu§ omriin yaYI kllml§yatar 8 Yard 1m bunlann katma bakdlm egel heybetine Nice yigit muridmaerememi§ olmi. Slr.

gidiyor. bunda buldu gider 3 14. bedeni terk ederse. ($imdi). (Can). . pir pur igin (anlal}maYI yeniden bozar(dl). doyar peymanesl doldu gider 20 Erte gece soyle~lrler Hakk'. mOlkO? Hepsini terketmi~. (Can i1e ten) oyle ki dost olmu~tu. . (insanlann) bini dogar. Gelin. acaip degil (acaip karl}llamama· 11). 18. Daima. 19. (Tann'dan) emir boylegeldigi igin. ne sebep buldu da gidiYor. gider o 17 Oyle ki'dost olmu~idi 0 Ifjler diiziilmifj idl Belli bilin can suretln sakahna giildii glder 18 Eyler idl sat! pazar blr pul i~ln gene bozar Olmu$ bu diinya (den)bizar yenslz gomlek giydigider 19 Bini dogar binl gider buyruk boyle geldl meger KI ola dUnyaya. (amaomOr) kadehi doldu (vadesi yetti) gidi· yor. bedenin sakallna gOldO gidi· yor. canlara sorallm. Hani onun mall. 15. 0 padi~ah (Tann) huzQ· runa hemen hareket etti. DOnyaya doyan var ml. 16.($u). bini olOr. seitgiliden haber geldi (de) gidiyor. giderse. 17. kolsuz gomlek giydi gidiyor. suretinden (bedenden) n13 t>'(jO da gidiyor. (dostluk ile i1gili) il}ler yoluna ko· nulmu~tu. bulahm diyerek Y(inus eydUr mlskin olan Hakk'. all~ veril} yapardl. ($imdi) iyice bilin ki can. Bu (haber) yalan yanh~ ve de· dikodu degil (gergek). bu dOnyadan bezmil}.seninim derk. .en. ciimleslnl pAdi'fah dergAhma hemen ame'-ald.14 Geliin sorahm canlara surelinden n'oldu gider DUn gUn seninlm der Iken sebep neyl buldu gider 15 Aceb degil glder ise suretl terk eder ise Yanlt~ yalan gaybet degil dostdan haber geldl glder 16 Kant onun miilk ii malt terk eylemi.

Yunus der ki.ul~y"s A.~ider bikik~lllsldegii 28 Vunus gozun goriirken yarag\Jn eyle bugun Gelmed. Tann'YI bulahm. bin YII (yerinde) dursa da kendi kendinedolamayacaktlr.i ona varan ger! gelesl deglt 4 21.lnde bunlar olesl degn 27 Varaltl Hak diinyayfPeygamber dostluguna Diinx~y. OlOr iseten c>ler. _ 23. MOeevher (veya Oz) seven gOnolier yOz bin yol izlese (de) Tann'dan kIsmet olmazsa (onu) elde edemeyecek. can Olmez..:~~melerden doldurmadan(bir kenara) koyari.degii 26 $u Hlzlr'la. 25.n. 0 camdlr.Ten OIOmiOdor. benliginden gegen Tann'YI bu dOnyadabuldu gidiyor. Sevgilinin kalbini (gOnIOnO)sakm. giin ic. 22. canlar Olmeyecek... eam kml· . Testinic. . Varin gonliin $Irc.9"I/'.. .sen. Manl duyan (a~lk olan) gOnOller asia Olmeyecek. .yit I~iler Bu bir kac.Sabah ak~am. 24. dlktan soma bOtOnolmayaeaktlr.adlr $Imayasm SIr9a $mdlktan sonra biitiin olasl degi!. diyerek konu~urlar.b-I HAl. 25 (:e.melerden bardagmdoldunnadan korisen Bin yll and a durursa kendidolasl. 21 Mana eri bu yolda mellil oiasl deQiI Mana duyan goniiller hergiz olesi degil 22 Ten fanidir can olmez gldenler gene gelmez Oliir ise ten oliircanlar olesi degil 23 Gevher seven goniiller yUzbin yol eder ise Hak'dan nasip oIma~ hasip oiasl degil 24 Sakmgll. klrmayasln. gidenler gerigelmez..2O.Mlnl eri=-~Iklar'bu yolda (donyMa) ozonto dlJymayacak. .

kimse 0 28. mezarlan gordOm. VOCl)t toprak i9inde 90rOmO~.m sabahm sinleri gordum Kam}m. geri gelmeyecek.26.re ten sin ic. Sabahleyin gezmege9lktlm..AreUe Kimi bela vu mihnette dun" olmu§ gunler!.§ sinleri dolmu§ hep evleri harab olmu§ Kamu endi§eden kalm.lm. bugon hazlrhgml yap. Muhammed)'in sevgisi ugruna yada oldO).§ Anasma kusupgitmi.§ damar akm.Tann.§ kan batm.~u Hlzlr ile Ilyas. ebedi hayat suyu i9ti1er. 0 15 . Damar bo!?anml~. boynun buranlan gordum 36 Kimi zari k.kan tiitunleri gordiim 37 Yunus bunu kanda gordu geliip bize hab'er virdi Akhm yard. kalmayacak.§ kefenleri gordum 31 y.k. (bununla) batml!? kefenleri gordOm. DOnyaya gelen gider. onlar klyamete kadar 01meyecekler.§lalar k. (Boyle oldugu Mlde.gordum 34Sogulmu§ §ol kara gozler belirsiz olmu§ay yuzler Kara topragm altmda gUl deren elleri gordum 35 Kimisi boynunu egmi§ tenini topraga salm. 30.hp aglar zebaniler cantn daglar Tutu§inu§ sinleri oda c. " 5 29 Teferruc eyleye vard.§ kara topraga §u nazik tenleri gordum 30 Curumu§ toprak ic.zda dillerigordum 33 Kimisi zevk u i$rette kimi sAz u be.§lamaz olmu§ Bar tutmu§ soylemez olmufj ag. mezarda gizliceyatlyor. (Orada) kara topraga kan~ml~ ~u nazik bedenleri gordOm.§ ne du§var"halleri gordum 32Yaylalar yaylamaz olmu§ k.inde yatar pinhan Bo§ahm. bilim §a§tt nitekim §unlan gordum 5 29. Oraya varan (geri) gelmedi. gozon gorurken. (Hz. kan akml!?. Yunus. 27. dOnyaYIPeygamber rattl.

Kimi inleyipaglar. ben ne kllam dive 40 Eger ger~ek kul irni. vOcOdunutopraga sahvermi~. gUl toplayan eller(in haHni) gordOm.Aglzdli. kimi saz ve mOjdelerde. gOmde akhm (balil1mdan) gitti. kl:?lalar kl:?lamaz olmul1(lar). Annesine kOsOp giden ve boynunu egenlerinzavalh hallerinigordOm.OldOgomeJasalanmam. ~imdi dOn olmulil'o gOnleri gordOm (dO~OndOm).lamaz olmu§(~ar). 35. evletLhep harabo~mu:? HeLge:?it dO:?unceden uzakla:?ml§.2 Ey bic. Kimi zevk' ve eglencede. bunu gordOgO zaman geldi bizehaberverdi.are miskin Yunus gilnahm erokn'eyleyesin Slgmdlm 01 Allah'una dedi hem alv edem dive 38. zebaniler (onlann) camm daglar.ler korkanm ben ()lem diVe ". . bilgim lila:?tl. Kimisi boynunu egmi:?.um n'idem. Bunlan gordO- . azabtan kurtulam dive '.ay yOzlerce belirsiz olmu:?Kara topragJn altlnda.. soylemez olmu:? dilleri gordOm . OldUgUme kaymnazam eUigimi bulam dive 39 Birgiln gorUnilr gozilme ayblrn vuru~uryilzilme Endi.eden deli olmu. 33. ~u kara gozlerin feri tOkenmi:?.dilnyaya nelsime kuUukeyleyi iyi arnel i. kimi bela ve zahmette gonierini gegiriyorlardl. mezarlan ate:?e tutulilmulil..lemedint. Ey arkada:?larr ey karde:?ler. ne gog halleri gordOm . Yaylalar yay.6 38 Ey yg~hler'ey karde. glkan cjumanlan gordOm.sem onakulluk kllayldim Aglayaydlm bu dilnyada yann orda gillem dive 41 Hemen geldim bu . 37.31. pas tutmulil.(bu dOnyada) ettigimi bulurum diye (korkuyorum)..Yunus. 32. 34. 36. Mezarlan Ylkllml:? (toprak) dolmu:?. ben olOrOm diye korkuyorum.

azaptan kurtulaYlm dive iyi i~ (de) i~lemedim. "af· fedeyim" dedi diye Allah'lma slgmd. dive diye kalaYlm. gOzOme gOrOnOr. diye dive gideyim. Oraya va· ran hemen kallr. kor· kuyorum) .O'ria k.m.y dost dive dlye 46 $01 bir be. hey dost. dive diye gideyim. gOnahtn ~ok ne yapacaksm? Hem 0.Aym ~ekilde.gUl olam dilm a9dam gul olam Dost baganda . gOn aYlb. on allm bezl kefen ideler egnlme Dokem.$u Azrailgelip tuttugu zaman ana baba faydaetmez. bu dOnyaya nefsime kulluk eylemeye (mi) geldim.m dive (korkuyorum). (bundan d. yann orada galevim dive bu dOnyAda aglasaydlm. 43 Du. 42. Eger ger~ek kulimi~sem. Ey zaval".39. 41. 44.Bahri olup dost g61Une dalam hey dost dlye dive 7 43.oi dijnyi donlann glyem heY'dost dlye dlye 47 Mecnun olarak yuruyem yuce daglan biiruyem Mum olubam eriyem yanam hey dost dlye dive 48 Gunler gege YII gevrile ustume slnlem obrula Ten 9UrUye topra~ ola tozam hey dost dlye dlye 49 Yunus Emre var yoluna munkirler glrmez yoluna .tli onume hubbU'1 vatan gldem hey dost dlye dlye Anda varan kaltr heman kalam hey dost dlye dlye 44 Gele '01 Azriil tuta assl kllmaz ana ata Blnem '01 aga9tan ata gldem hey dost dlye dlye 45 Halvetlerde me. (0 zaman) n~ edeyim. $u tahtadan .HWPyOz(}me vuruldugu (an).bnome vatan sevgisi dO~tO. Sir. bi~re Yunus. ne yapay.(bu) du· '~Onceden deli olmu~um. (bundan dolay. .ulluketseydim.olaYI korkuyorum). 40. Hey dost. ata (ta~buta) bineyim ve hey dost.bUlbUl olam otem he.

hey dost diye diye gideyim. hey dost. benzetmi. Mecnun olarak yOrOyeyim. Yalnlzhklarda me~gul olaYlm. Hele bana (bu\~ore) bir gOz aglp yummu$ gibi geldi.lkaglde katesden kU$ uc.mi!} gibi 54 Bir hastaya Yard.in (ola) C.45.ml!} gibi 53 Bu dunyada blr nesneye yanar i~im goynur ozum Yiglt iken CSlenleregCSk eklni biC." Ic. d~ima agllan gOI olayllll. yOce daglan bOrOyeyim. 47. diye diye tozaYlm." ic. hey dost.mi!} gibi 56 VOnus Emre budunyAda lki ki$i kalarderterMeger Hlzlr Ilyas ola Ab-I Hayat i~mi!} gibl 8 50. 48. diye diye dalaYlm 50 Geldl ge~tl CSmrumbenlm $01 yel eslp ge~ml$ gibi Hele bana $CSyle (geldl) $01 gCSz aC. dost bi!lQuida bOlbOI olaylm. 46. toprak ola. Benim OmrOm. diye diye yanaylm. diye diye Oteyim. OstOmde(ki) mezanm oyula (gOke). $u dOnyA elbiselerini (OstOmden) dOkeyim. inkArcllarsenin yoluna girmez.mi!} gibi 55 Blr miskini gCSrduliise bir esklce verdin ise Yann orda sana gele Hak !}arab. Yunus Emre. GOnler gege.". Mum olarak eriyeyim. hey dost." ise bir ic.mu$ gibl 52 MlsklnAdem ogla". Yillar done. . yoluna var. 49.ler eklnclye Kimi biter kimi yeter yere tohum sac. Balik olup dost gOIOne. vOcut gOrOye. . ~ube~-on ar~m bezi be· denime kefeneyleyeler de.lpyummu$ gibi 51 I$bu sCSze· Haktamktlr bu can govdeye kpnuktur Birgi.lm su verdin ise Yann orda kar!}1 gele Hak !}arab. hey dost. ~Oyle yel esmi~ gibi geldi gegti.

53. Su can govdeye konuktur. Su dOnyada bir ~eye.r. [Halk rivayetlerine gore.r.1 57 Sana ibret gerek ise gel goresin bu sinleri Ger ta$ isen eriyes. 56. kimi yeter (olgunla~lr. bir eski elbise verdiysen. olomsozlOk suyunu bulup igmi~ler. Su soze Tann tamkt. yere tohum sagml~ gibi. Sfr zavaillyl (bir dervi~i) gordOgOnde. geng ya~ta olerek gok ekini bigmi~ gibi (topraga dO~enlere) igim yanar. ozOm aCIr.r.(bunlar) ebed. bu dOnyada iki ki~i kallr derler. 52. 54. hayat suyu ieen Hlz.kafesten ku~ ugmu~ gibi g. olOmsOzlOge kavu~mu~lard.r ile llyas. yann orada (obOr dOnyada) Tann ~arab. bir yudum su verdiysen (obOr dOnyadayyann orada. oIOr). Tann ~arabl igmi~ gibi kar~Jna gelir. 55. Birgun senin dahi YOnus benim dediklerin Seni dahi boyleede nitekimetti bunhm kala .t.Zavalll insanoglunu ekinciye benzetmi~ler.in baklp gOricekbunlan 58 ~unlar ki ~oktur mal/an gar nice oldu halleri Sonucu bir gomlek giymi§ onun da yoktur yenleri 59 KaOi mUlke benim diyen ko§k 0 saray begenmeyen ~imdi bir evde yatarlar ta§larolml§ ustunleri 60 Hani 0 ljirin sOzliiler hani 0 gUne§ yiizlUler ~oyle gayib olmu§ bunlar hi~belirmez ni§anlarl 61 Bunlar bir vakt begler idikaplcJlar Gel §imdi gar bilmeyesin korlar idi beg kangldur ya kullan 62 Ne kapi vardlr giresi ne yemek vardlr yiyesi Ne 1§lk vardlr goresi dun . HizJr i1e llyas Peygamber.olmu§tur gundOzleri 63. Sir hastaya (ziyaret igin) vardlysan. Yunus Emre. kimi biter (dogar).kargider. igmi~gesine kar~Jna gelir.51. Sir gOn olur.

bunlan eden. eger ta~isen (bile)eriyesil1.Sana ibret gerek ise ~u mezarlan gel(ip) goresin. bir gOn senin de benim dediklerin (bu donyMa) kallr. onun da kollan yoktur. Ostlerinde de ta~lar var. Allah sana sundum elim 69 Geldi salacam sarthr dort yana sala verllir II namazlma derilir Allah sana sundum elim 70 Safacaml gotilrdliler makbereme yetirdiler Halka of up oturdular Allah sana sundum elim . 10. 64 Sensin kerim sensin rahim Alah sana sundumelim Senden artlk yoktur emim Allah sana sundum elim 65 Ecel geldi vade erdi bu omrlim kadehi doldu Kimdir ki ic. 58. .~unlar ki mallan gok idi. biC. Sonunda bir goml~k giymi~. bey hangisidir veya kullan (hangisidir)bilemeyeceksin. Nitekim.HaI1i 0 tatlt sozlOler? Hani 0 gone~ yOzlOler? Bunlar oyle kaybolmu~ (ki) izleri hig belli degil.medenkaldl Allah sana sundum ~Ii.i1di efen donum Hazrete yontefdimyonlim k Acep nice ola hillim Allah sana sundum elim 68 Vurdular suyum Ihdl kavim karde.9 57. ko~k ve saray begenmeyen? ~imdi bir evde yatlyorlar.Yunus. gOndOzleri gece olmu~tur.!. Baktp bunlan goronce. Ne gormek iginl~tk var. 59. ne yiyecek yemek var. 62. seni de boyle eder. halleri ne oldu.Ne girecek kaplSt var. 66 Gozlerim goge slizlildli camm goglisten lizlildli Dilim tetigi bozuldu Allah sana sundum elim 67 U.Bunlar bir zamanlar beyler idi. Hani mOlke "benim" diyen. . climle geldi Esen kalst" kavim karde. 60. 63. 61. gor. (kapllanna)kaplcllar korlar idLGel ~imdi gor.

Senden ba~ka gArem yoktur. Bu anda) Tann'msana elimi agtlm. Tann'm sana el. sanhyor.. (Bu anda).-----~iiR-c~"~e§tiler ustume toprak elitiler Hep koyubaOi ka(:hlar Allah sana sundum eJim 72 Yedi tamu sekiz u(:mak herbirinin vardlr yolu Herbir yolda yuzbin ~arlil Allah sana sundum eJim 73 Geldi Munkerile Nekir herbirisi sordu bir dil i1ahi sen cevap vergil Allah sana sundum elim 74 Gorun acepoldu zaman gonUlden eyleyin figan OlOr (:u~ anadan dogan Allah sana sundum elim 75 Yunus tap uzat busozu Allah'ma tutgll yuzu Didardanaylrma bizi Allah sana sundum eiim 10 64.tlm.meden kalan var m. (bana yardlmet). dort yanda selA veriliyor..) elimi sana ac. suyumilld'.(Ate~e) koydular. en bagl~laYlc.imi agt. 68. (I~te bu anda).. esen katsmlar(ben gidiyorum. 66. (bana'ac. Tann'm sana elimi agtlm. 65. dilim harekettenkald! (soylemez oldu). Sen. (buanda) Tann'm sana elimi ac. mezanma ula~hrdllar. (0 Y zaman) acaba M. Tann'm salla elimi agt. 0 (olOm ~erbetinj) h.m.lim ne olaeak? Tanrl'm (bu anda bana ac.? (Herkes olecek).I~tel kefen olacakelbisem blC. ya~ama sOresi sona erdi. Tabutum geldi. 69. . bu omrOmOn kadehi doldu.).i1di. Tann'm sana elimi agtlm (beni bagl~la..tlm (bana aCI).cantm gogsOmden sokOldO. banayardlm et.Gozlerimgog-e (dogru) sOzOldO.m. 70. (Mezanmm etraf'na) halka olup(dua etmek igin)oturdular. sen en merhametli olansm.. onOmO Tam'I'yadondOrdOm.) 67.kavim karde~ hep toplandl. Bu kimseier sag.sm.Tabutumu gotOrdOler. Ecel geldi. Tann'm (bu anda bana yardim et) sana elimiagtlm. Eller namazlml kllmak igintoplanlyor.

.m et). 73. ise y.klannda. elimi agtlm (0 za· man bana yard. GonUI pisi Ylkanmaymca da namaz kllmak uygun olmaz. 77. beni yalnlz blraklp ka~tlklannda. OstOme toprak eljlp att. can lara ezel ebed olmayacak Gum·rih olup bu cihanda kimse bikikalmayacak 77 Bir dona kanbula. Bir elbiseye kan bula~t. elimi sana agtlm. yOzOnOn gOzelliginden bizl ay.m et). MOnker ile Nekir (adlt sorgu melekleri) geldi. Tann'm sana elimi agtlm. her bir yolda yOzbin garlj' (~aljlrtici manzaralar) .Aljk ile tanlljlk olan canlara ezelve ebet olmayacak(yania.71. Yunus. 0 zaman sen cevap ver(meme yard. ' 76 A. Cenazemin kefeninin ipleri ~OzOldOgonde. hep birlikte. Tann'm sana elimi agtlm. I~ten gelerek feryAd edin. YOzOnO Allah'a gevir.mc. 01). (yard. Tann'm.rma. her biri bir dil ile (soru) sordu. Allah'lm. (Tasa~vufgular. Bu cihanda kimse ebed! olarak yOlunu I<.kla bili. Tann'm sana elimi agtlm (bana yardlm et)...in Hakk'a ver GonUl gozi gormeyince hicrba§ gozu gormeyecek 11 76.Tann'm. . bu sOzO yeterince uzat (klsa kes). sekiz Cennet.1 olmaz GonUl pisi yunmaymca namaz reviolmayacak 78 GonOlpisln yUd~n iS8 klbr Q klnl kodun ise Ikrir butlin olmaymca erden nazar olmayacak 79 Murdar dunyiya bula. gOrOn.klann can Ian olomsOzdOr). 74. 75. (yardlm et). na- . Her birlnin yolu vardlr.kamaymca temiz olmaz. Anadan dogan (muhakkak) OIOr. Yedi Cehennem.~. 72. Zaman acalp oldu. .aybedip kalmayacak.irubeni dUru.lcak yumaymca mismi..an dev.en Erdenhimmet olmay!nca omur gecrer yunmayacak 80 Ylinus imdisen Hakk'a er dun ugun gonli.

ir bana herdem gele·dur 85 Seni sevenlerin ola ml akh Bir dem uslllYlsa her dem delidir 86 Yunus sen toprak 01 eren yo lunda Erenler menziliar~dan uludur 81. Mal toplayarak. ermi~ kimseden yardlm olmaz.Yunus." oduna doymez Oku canabatar kallyahdlr 84 Okurum ~ahlml kendi dilimce l?ahlm eydi. Cokal ce~. (onun igin kalbini temizle).im a~ktan doludur Dilim soyler y~ri yi. 79. 82.gozom a~ktan (a~k ile) doludur. GonOlgozOAllah'l gormeyince ba~taki goz hili gormeyecek. sen ~imdi Tann'ya ula~. 83. kalp lemizli· 78.ini. dumanlml goren seher yeli sanlr.izi.imsuludur 82 Cd agacl gibi yanar vi.A~kln ate~ine zlrh. (onon) oku gayet kes· 23 . Benim gonlom'.imgorene seher yelidir 83. Dilim sevgiliyi sayler (Tann'YI zikreder). Gece gOndOzgonlonO Tann'ya ver.VOcQdum 6d agaci gibi yanar.ena~k. ~eyhe inanCllla dair) kabQI beyanl tam olmaymca ermi~ ki~inin sa· na meyli olmaz.- BulvarOkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT - ---~miYedenff&l9isetemizligini 9 i de ararlar). 80.iti. bu yolda gayret ederek pis dOnyaya bula~an.omOr gelier. bu pisliklenannrnadlkya. 81 Benim gonlUm gozi. (yani) kibir ve kini blraktl isen (de.GonOldeki (pis)ligi ylkadlysan.iclidum Ti.yOzOm sulu (ya~ dolu)dur. yeterli gormezler. sava~ elbisesi dayanmaz.

Ben kendidilimile $ah'lmm (Allah'lmm) adml gagmnm. 84. cana batar.boynu zencirli Azadhk istemez (Ier)§oyle kalddartutsak 92 Kangl birnesneni ki dll nice §erh eylesin llihi sen beklegil yavuzgOzlerden Irak 93 Boynun geyik boymndan hi~ fark eyleyemedim Gumina veren beni kupeli iki kulak 94 Yunus Hak tecellisin senin yuzunde gordu Care yok aynlmaya ~unsende gorundu Hak 13 87." ay alnm gene aya verir sabak 90 Goren pervaneleyin niceoda du§mesin Gozlerinin bakl§1 can ahr iki--e.•. yOzonden pegeyi blrak. der. YOZOn. g~nkO onlann menzili (man en ula~tlklart rOtbe) Ar~ tan bile yOksektlr.yanagm papldlyor. 86. bir bu tarafa bak. _--_--EDEBIYAT-- kin (sivri)dir._ BultJarOkulDestek A nsikloped is i. her an delldlr (dl~ardan baklnca deli gibi gorOnOrler).Seni sevenlerin akh olur mu? (ConkO a~lklar akll ile degil! qOnOI i1e hareket ederler). $ah'lm da bana her an geledur. Yunus. Kerem et. sen (Tann'ya eri~enlerin) vellierin yo!una t?pra~ 01. 85. 87 Kerem et bir beri bak nikab yuzunden bmik Aym on dordu musun balkmr yuz u yanak 88 Otuz iki mirvan mercAna dizmi§ gibi Klymeti durden olmu§ yara§lr incidenak 89 Sifatm anhgl bulgur u nohut gibi lki ka§.(Di~lerin ve agzm) otuz iki inciyi mercana dizmi~ gibi. (Bunlar) bir an akllh iseler de. Degeri inci .lrak 91 ~§km zemzemesinden 8§lk. . aym on dordO mOSOn? 88.

Sende Tann(n1n gOzelliQi) gOrOndO.oynatlr Kayalarl soyletir kuvvetli nesnedir a.k vurdu ok gussa ile kaygl yok Feryad ile ahl c.(Seni) gOren pervane (kelebek) gibi nasll olsun da (a~k) ate~ine dO~mesin? (Zira) gOzlerinin bakl~lcan alan iki ate~ gibi.ok firkatli nesnedir a$k 99 Denizleri kaynatlr mevce gelir.k 100 Akilleri . sen koto gOzlerden onu uzak tut. 92. A~kmm ezgili sesinden a~lklar boynu incirli (deli gibi)dir. geyik boynundan hi9 farkedemedim. anlatllan (di~lerinin) rengi inciden daha bey~. (Yalnlz) beni kOpeli iki kulak ~Ophelendiriyor. YOton bulgur ve nohut glbnermZ.k .uzvunu dil nasll anlatsm? Ilahi.iki verir\ ka~m ay gibi: alnm hilale ders 90. Boynunu. 89.k 96 Hem cefadlr hem safa Hamza'YI ath Kaf'a A'k iledir Mustafa devletli nesnedir a'k. send en aynlmaQa 9are yok. 95 I. 93. 91. Yunus.itin iy yarenler klymetli nesnedir a.urur Nice ciger pi. 97 Daga du.er kul eyler gonullere yol eyler Sult~nlan kul eyler cur'etl. Hangi bir . Tann tecellisini senin yOzOnde gordO. Boylece esir kaldllar (onlar hOrriyet istemezler).ile.k 98 Kime kim a. sen koru.i nesnedir a.a"nr deryalara du.irir key odlu nesnedir 8$k 101 Miskin Yunus n'eylesin derdin kime soylesin Varsm dostu toylasm lezzetli nesnedir a.k Degmelere bitimez hurmetli nesnedir a. 94. .

nesnedir.r benl oldlireler killlim goge savuralar Topraglm orela c. feryadl <. (a~k) denizlerine daldtrlr. Mustafa (yani Hz. 102 Atkll. dalgl'llandtrlp kuvvetli bir nesnedir a~k.ok olur. Hz.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT14 95. A~k devletli bir. Tann. aynhk aCISI veren bir nesnedit. benden benl bana senl gerek senl Ben yananm dlinli glinli bana senl gerek senl 103 Ne varhga sevlnlrlm ne yoklugayerlnlrlm Atkin i1e avunurum bana senl gerek senl 104 Atkin it. ne ate~1i nesnedir a~k. Muhammed'e "Sen olmasaydtn gokleri yaratmazdlm" demi~tir. i~itin! A~k. Sultanlan kul yapar bir cOretii nesnedi(a~k. oynatlr. Ey dostlar. hem sefadlr. ' 96. Allah sevgisi yoluna Kaf dagml a~ml~. a~k sebebiyle yaratllml~tlr. 101. (Halk inanl~tna gore Hz. kayalan soyletir. A~k. zira a~k le!zetli nesnedir. Herkese kismet 01maz (yazllmaz). Nicelerin i<. Misrada bu soze i~aret var). Hamza. ald. A~k. Zavalh Yunus ne yaps In? Derdini kime soylesin? Gitsin. gonOliere (gonOlden gonOle) yol yapar. orada cinler. Denizleri kaynatlr.aglra bana senl gerek senl . 98.(A~k) hem cefadlr. klymetli (bir) nesnedir. ama ahl. sevgitiyi (a~k ite) aglrlasln. 99.k1an oldlirlir atk denlzlne daldmr Teeelli i1e doldurur bana senl gerek senl 105 Atkin tarablndan 1gem meenun olup daga dlitem Sensln dlin li glinendltem bana senl gerek senl 106 Sufilera sohbet gerek ahilere ahretgerek Mecnun'lara Ley" gerek bana senl gerek senl 107 Eg. 97. (Sir kutsi hadise gore. Akllli kimseleri ~a~lrtlr.ini yakar.' oyle 100. (A~k) daga dO~erse (onu yakar) kOI eder. kime ok vurdu ise onun kayglsl tasasl olmaz. hOrmetii nesnedir a~k. Hamza'YI Kaf dagtna atan da odur. Muhammed) de. periler ite sava~ml~tlr).

gereksin. 103. sen" diye gagmr. Ben ge· ce gondOz (senin a§lkm ite) yananm.(bu and a bile topra· Qlmorada "Bana sen gereksin. 105. sen.sen gereksin. sen. (A§lk) ate§lim gOnden gone artar.sen gereksin. sen. sen. bana (da) . sen. Tasavvufa inananlara soh bet gerek. bana sen gereksin. A§lkm a§llklar OIdOror. Bana sen gereklisin. A§lkll'] §larabmdan igeyim. 104. OZOIOyorum.15 102. Benim ad. ban a. Mecnun'lara Leyla gerek. Ne varllgaseviniyorum. (Tann'm) a§lkm beni benden aldl. 106.erh ite eydem i. 16 109 Soylerhemek hareisl soylemegin hasldir Soylemegin hare IS' gonullerin pasldlr 110 Gonullerin paSlnt ger sileyim der isen ~ol sozu $oylegil kimsozun hUlasasldlr '111 "Kuli'l-hak" dedi Calab sozu dogru desene Bugun yalan soyleyen erte utanasldlr 112 Ciimle yarahlml§a birgoz ite bakmayan ~er'in evliyaslysahakikatde asidir 113 ~eriat haberini . 108. ahilere (fOtOvvet'ehli olanlara) obOr donya gerek. iki ci· handa maksadlm (sensin). (ben) sadece a§lkm ile avunuyorum. bana sen gereksin. (a~km) senin sir ve kudretin i1e(a§llklann gonlOnO) doldurur. 107.m Yunus'tur.a§lk denizine daldmr. deli olup daga dO§leyim. Gece gOndoz dO§lOncem sensin. bana sen gereksin.it ~eriat bir gemidir<hakikat deryasldlr . Eger beni oldOrOp kolomO goge savursalar. sen. ne yokluktan dolay. sen. bana se'.

k kitAbm okuruz C. (Hakika. ~eriatilmine gore evJiya olsa bile. Soylemenin halisi. "Dogru soyle"dedi. hakikat mertebe· sinde olanlara gore asidir. 114. a~kda medresedir.k hod medre. Biz iJim istiyoruz. sert olunca tahta. bize temiz nazar ite bakahdan beri Yunus'a ne oldu ise 01.it eydeyin ey yar Hakikatin katiri .sesidir 117 Evliya safa·nazar edeli giinden beri Hasll oldu Yunus'a her ne ki olasldlr 109.114 0 geminin tahtasl her nice muhkem olsa Deniz mevci katl olsa tahta u. $eri· at. hakikat denizinde yOzen gemidir. sozOdogru soylesene.im. par~alanacaktlr. az konu~.0 geminin tahtasl ne kadar sag lam olsa (da)deniz(in) dalgasl . mertebesinin katiri. .· 112.alab miiderris bize a. Eger gonOllerin paslnl sileyim dersen.anasldlr 115 Bundan ic. dinle.t. 111. soylememek i~idir (susmak konu~maktan iyi· dir). sozOen az ~ekli ile soy Ie.yann utanacakhr. 110. 117. ~eriatln tabirleri ile anlatllamaz). (Tasavvufun prensiple· rinden biri de az konu~maktlr). duo . 115.eri haber i. Soylemek i~i de gonOllerin pasldlr. a~k kitablnl okuyoruz. ~eriat mertebesinin evliyasl (derecesinde)dir. Tanrlbize hoca.er'iri evliyasidlr 116 Biz tAlib-i ilmleriz a. BOton yaratlklara bir goz i1e bakmayan (onIan e~it varllk olarak gormeyen). Tanrl. 113.~BugOn yalan soyleyen. ~eriatln ne oldugunu (sana) a~lklayarak soyleyey. Evliya. Ey arkada~! Bundan da ileri bir haber soyleyeyim de i~it: Hakikat . 116.

" bilmeze satmayalar 122 Miskin Adem yamldl Ue. (Eger) klymetini bilirsen (onunla birlikte oldugun) bu zaman nelere deger. (Susmak. a~klnI samimi olarak ya~amak.. Cennet'te bugday yedL (Bu) i~i(n) Tann'dan (oldugunu) bilenler ~eytandan (oldugunu) soy Iememeli. Va gel bildigin (bir ~ey)den bahset.in katmayalar 121 Klymetin duyar isen neylit deger i§budem Erenlerin minis. (Allah a~kl igin ~eriat ve tarikat bilgilerine inanmall. yerine getirmeli. sozii uzatmayalar < < 120 Mumsuzbaldlr .--- ~ 118 Arifler ortaslndasufilik satmayalar COn sufiye ihlis oldu a. tortusuz yag gibidir.. Teslimiyetin ucunu tutup (~eyhe ve onun bilgisine teslim olup) sozo hig uzatmamall.ka riyi katmayalar 119 Va gel bildiginden Teslimin eyit yihud bilenlerden i.:. $eriat. yahut bilenlerden dinle. g6steri~ten uzakla~mak geregi anlatlIlyor). mumsuz (sOzOlmO§)bal gibidir. 17 -<--~-~. (ama) ermi~ kimselerin siriannI cahillere soylememelL 122.. Sevgili igin ball yaga ne diye katmamall. tarikat temiz. bilenler MOnde bilgiglik taslamamak.1I ucunu tutup hie.. 121. ikisi de birlikte ya~an. . 120. (0 ne soylerse dinleyip... (0 halde) a~ka riya katmamall.in ball yaga ne ie. Zavalll Adem (peygamber) yamldl.-.eriat tortsuz yagdlr tarikat Dost·ie.mak'ta bugday yedi I§i Hak'dan bilenler §eytandan tutmayalar 123 $irin hulklareylegil Sohbetlerde Vunus'u tath sozler soylegil hergiz unutmayalar 17 118. inal1maII).. 119.~ mahdlr). Ariflerin araslOda tasavvuf dO~Oncelerini anlatlp bilgig geginmemelL Madem ki sunye oz temizligi gerektir.~ ~_.

elhamdO'lillah. elhamdO'lillah. e~tik. U9tuk elhamdu 11IIih 127 Vardlglmlz iIIere ljol safi goniiller8 Halka Tapduk minis. elhOmdO'lillah. uytuk. ." 589t1kelhamclu Iillih 128 Beri gel banljahm yad isen bililjelim AlImlz egerlendi eftik elhamdii Iillah 129 lndik Rum'l klljladtk 90k hayr Uljer iljledik Ulj' bahar geldi geri g09tiik. sagltk ve ho§luk ile a~tlk. ya§ olduk. elhamdii IilIih 130 Dirfilli ptnarolduk irkildik Irmakolduk Aktlk denize dolduk taljtlk elhamdU Iillih 131 Tapduk'un tapusunda kul olduk kapisanda Yunus lTIiskin 9i9 idik piljtik elhamdU Iillih I.(Ey okuyucu. Allah'tan gelen~erbeti geytik. Sohbetlerde Yunus'u da asia unutmamalt (unutmayacagln1ZI umanm). atlmlz egerlendi.l'lillah. yabanci isen bili~elim. birbirimize e§ olduk. elhamdO'lillah. Vardlglmlz i!lere.123. 30 elhamdO'lillah. ~u safi gonOllere.Beri gel barl~ahm. 124 Hak'tan gelen ferbeti i9tik elhamdiilillih ~ol kudret denizini ge9tik elhamdu liII~h 125 ~ol karflki daglan meljeleri baglarl Saghk safihk i1e aljbk elhamdu Iillih 126 Kuru idik yalj olduk. dinleyici!) GOzel davranl~larda bulun. me~eleri. kanatlandlk ku§ olduk. elhamdl. baglan.Kuru idik.$u kar~lki daglan. 124. tatll sozler sayle. kanatlandlk kUlj olduk Birbirimize 8$ oIduk. iytik. $u kudrefdenizini 125. 126. halka Tapduk'un bilgilerini saytlk. > 128. 121.

Ermi~ kimsenin yOzOnO gorerek Tann'YI buldum. ----. gok haylr ve ~eri~le-----dik.. Cantara tOrlOkismet. yOzOmO yere sOrerek (onun) gonlOnO alQlm.· elhamdO'lillah. gig idik (orada) pi~tik.129.Yere her baktlglmda ermi~ ki~iyi gordOm.. 132 133 Aflk oldum erene ermek i1e . Tann'danula~Irml~. DI~andan (ba~kalanndan) sormak yoluyla bulamadlm. elhamdO'lilJah.. 133.. geri gogtOk. ta~tlk. kaplsmda kul old uk.Taptuk'un huzurunda. indik Rum Olkesinde (Anadolu'da) kl~ladlk. Kcibe'ye varmakla o/mazml~. 135. 134.Ermi~ ki~iye ula~mak suretiyle A~lk oldum.- 130. 131.istedigimiermi~ ki~ide buldum. Zavalll Yunus. Aktrk denize dolduk. e(mi~ kim· seye ula~tlm. elhamdO'lillah. Hakkl buldum er yuzun gormek i1e Ere erdim erde buldum maksudum Bulamadlm tafradan sormak i1e Her yere baktlm ise er oturur GonlUn aldlm yuz yere surmek i1e Hak'dan erer turlu nasib canlara Olmaz imif Ki'be'ye varmak i1e bilmif 01 yol gekip ar(a)mak i1e 134 135 136 Ki'be senin efi9indir Bulamazsm 137 Pmar idim klldl erenler nazar Deniz oldum dort yana Irmak i1e 138 Geldi un Yunus dur u durdum oro Gozum a~h kulaglm burmak lie 19 132. .iplik iplik pmar olduk. biriktik Irmak olduk. i~te bahar' geldi. .

ayaga kalktlm.bilmi~ mazsln. 01. kulaglml bOkmek suretiyle gozOmOa<.:in)aYlplayan.gel beni a~ktan kurtar. 138.:medi. yol sorup aramakla(onu) bula· 137.:kimse kendiliginden ha. Kabe. Yunus dur! diye. 140. hakikat. 141.(Zira) hepimizin halini sevgili(yani Tann) kararla~tl~lr.kimsene kendinden halden hAlegelmedi Ciimlemizin hAlini ma'§Qk eder mukarre~ 141 A$lklann he{ hAIi ma'ljQk katmda biter Sozun var ona soyle benim arada nem var 142 Her kim aljk kadehinden ie.diise bir cur'a Ana ne yad ne bililj ne esrik u ne humar 143 Dost yuzunden nikabl her kim giderdi ise Hicab kalmadl ona ayruk nehayru ne ljer 144 $eriat edebinden korkanm soylemege Yogise eydeyidim dahiaynksl haber 145 Dost klhcmdan YOnusoli. (bOylece) dart yana aynlmak i1e deniz oldum. benim arada neyim var(ki!) . Elinden gelmezise fesat <. Ey beni (Tann'ya a~lk oldugum i<. A~lklann her halisevgili katlnda meydana <. senin e~igindir. (Dart yan.irise gam degil Dost gogiinden uyanan ma'ljuk burcondan dogar 139. 139 Ey beni aylblayan gel beni aljkdan kurtar Elinden gelmez ise soyleme fasid haber 140 Hie.:tl. ermi~ kimse bana nazar etti (baktl).:Ikar(kararla~tmhr).:Ikancihaber <.lden hale ge<. tarikat. Plnar idim. Hi<. (Sir) ses geldi. (Eger) sozOn varsa O'na sayle.136. ~eriat. marifet olmahdlr).:Ikarma.

144. onun ivin arada engel kalmaz. ona ne yabancl. yoksa daha farkll haber diyebilirdim (verebilirdim).uzun surer orda yere Bir dem vam deyre girer ncil okur ruhban olur 153 Bil' dem geliir isa gibi olmu§leri diri kJlar Bir dem girer kibr evine Fir'avn i1e HAma~ olur 154Bir dem doner Cebrail'erahmet sae. nesneyi bilmez olur Bir dem dalar hikmetlere Cali nus u Lokman olur 149 150 151 Sir dem dev olur ya peri viraneler olur ye_ri Bir dem ue.~~~inden bir yudum ivti ise. Bir dem cehaletde kahr hie. soylemege korkanm. yeni bir hayata dogmu~tur). onun ivin haYlr ve~er gibi ~eyler de kalmaz. Y1Jnus. $eriata kar~1 duydugum saygldan dolay. 145.sevgili burcundan dogar. Sevgilinin yOzOnOnperdesini kim giderdi ise (yani Tann'YI kim gorda ise). ne tanld.ar Belkis -i1e sultan-I ins u can olur 152 Bir dem vam mescidlere r. 143.(Allah yolunda olen diridir.k olu r (batOn insanTiifbnun ivin aynl degerde olur) ve onda ne sarho~luk ne de sarho~luktan gelen ba~ agnsl olur.ar her mahfile Bir dem gelir gum-rah olur miskin Yunus hayran olur . 21 146 Hak bir gonUl verdi bana ha demeden hayran olur Sir dem gelir §Adi olur bir Clein geli(giryAn olur 147 Bir dem sanasm kl§ gibi §ol zemheri olmu§ gibi Sir dem be§Aretden dogar ho§ bag i1e bostan olur 148 Sir dem gelir soyleyemez bir sozu §erh eyleyemez Bir dem dilinden dur doker dertlilere derman olur Bir dem I. QOnkOdost goganden uyanan.sevgili klllcmdan olOrse gam degil.lkar ar§ uzere bir dem iner tahte's-sera Bir dem sanasm katredir bir dem ta§ar umman olur .

Firavun'un veziridir). Tann bana bir gOnOI verdi (ki) ha demeden (hemen) hayran olur. bir an (da gelir) bir mOjde ile hayat bulur ve ho!} bag He bostan (gibi)olur. SabaOlkesinin krali9-esi idi). Bir zaman bir dev veya peri haline girer. (Haman. Bir an eahillik (iginde) kallr. (BIJ gonOI) bir an gelir ne~elenir. Calinus ve Lokman olur. bir an hikmetlere dalar. !}U karakl!} olmu!} gibi (soguk ve hissiz oldugunu) zannedersin. 151. -148. 154. Firavun ile Haman olur. 147. (orada) ineil okur. bir zaman geIir kibir evine girer (kibirlenir). veri viraneler olur. (Calinus. bir an (da) gelir yolunu aZltlr. 131 yllmda Bergama'da olen me!}hur Yunanll tabip. orada yOzOnO yerlere sOrer (see de eder). Bir zaman gelir (higbir !}ey) sayleyemez. 153. Bir zaman gelir isa (peygamber) gibi olOleri diriltir. Bir an kl!} gibi (oldugunu). higbir !}eyi bilmez olur. 22 155 Bize didir gerekdOnyi gerekmez Bize mini gerek diva gerekmez 156 Bize Kidir gecesidir bu gece Ko erte olmasm seher gerekmez . (BOtOn dinlere aYnigoz ile bakar). bir zaman gider kiliseye girer. bir zaman (gelir) dilinden inei (gibi degerli sozler) doker. SOleyman) olur. birvakit (gelir) ta!}lp dipsiz klYISIZ deniz olur. bir zaman da Belkls ile u9ar einlerin ve insanlann sultanl (yani Hz. (BelkIS. bir vakit yerin alMa iner (aigallr). Cebrail'e benzeyerek meelislere rahmet sagar. bir sozO aglklayamaz. 1- 21 146. Bir zaman meseitlere Yam. Yemen'de. papaz olur. miskin Yunus (bu hale) hayran olur (!}a!}lm). (bOyleee) dertlilere derman olur (sozleriyle a!}lklann gonlOne ferahllk verir). 152.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBiYAT. bir an gelir aglar. Bir vakit Ar!}'in Ostoneglkar (yOeelir). 150. Lokman da hekimligi ile bilinen bir peygamber veya velidir). bir vakit zannedersin (ki) bir damladlr. 149. Bir an gelir.

eri . i1ahi a§k demek· tir). bOyOk kaplar i1eigki sun. Bize. Biz sarho~olmaYlz va bizde sarho~luktan dolaYI ba~ agnsl olmaz. biz igelim. Taptuk'a "Bize utang gerekmez" dive gagmr. Yunus sarho§ olarak su kOpOnOn onOnde dO§tii.eri 0 bir dilberdurur yoktur'ni§aOl Nilian yoktur bi·ni§andan ic. bite Cennet'teki keyser gerek· mez. 159. 156.-BulvarOkulDet.eri Yolum otmez bu erkindan ic. gerekmez. yUrOr dondan ic.•~-". bize a§k ~erbetinden sun.tU susakda CaglrJr Tapdug'lna ar·gerekmez 155. Bize mana II (a~k· tan bahseden sozler) gerek. Ey saki.maklie keyser gerekmez 158 Badyalardolud4?lu ic. 160 161 162 Severim ben seni candan ic.eri 164 Beni benden alana ermez elim Kadem kim basa sultandan ic.elimbiz Bizesrik olmaYlz Ilumar gerekmez 159 Yunus esriyerek dii. dOnya gerekmez.k lierbetinden sun ey sAki Bize uC. 158. iddia gerekmez.eri Nereye bakar isem gonlUm dolusun Seni kandakoyam bendenic.t'ek Ansiklopedisi-------EDEBIT . blrak sabah olmasrn (bize) seher 157. Bu.eri 163 Beni sorman bana bende degilim Suretim bo.(igki.. Bize sevgilinin yOzOgerektir. gece bize Kadir gecesidir. AT- -----------------~--_ 157 Bize a.

eri 166 Kime degdi iseo dost. 166. Nereye bakar isem gonlOm dolusu sen varsm.ok severim. 163. ni~anl (izi) yoktur. kendimde degilim. {Onun)ni~anslzhktan yoktur. bu tarzdan oteye de yolum gec. kim sultandan i1eriye adlm atabilir ki? 165. seni benden ic.eri nereye koyaylm? 162. elbise ic. ben degilim.0 bir dilberdir.mez.Billvar k Destek O III Ansiklopedisi-------ElJEBiYAT165 Tecellidennasib erdikil'11in".-. nazan Onun liulesi var gUnden ic.) 164. kiminin dilegi bundan da fazla. Kimine tecelliden (Allah'm teCellisini gormekten) kismet ula~tl. vOcOdum. Kimin maksach bundal'lic. Beni. 161. onun gOneliten'fazla .eri 172 Gec.eri 169 SUleyman kUli dilin bilir dediler SUleymanvarSUleyman'danic.0 dostun (Tann'nm) bakllil kime degdiise 36 parlaklrgl vardlr. Ben seni canlmdan c.eri 170 Unuttum din diyanet kaldl benden Bu ne mezhebdurur dinden ic. Beni benden alana gOcOm yetmez. balika izi .er iken Yunus lieli oldl dosta Ki kaldl kaplda ondan ic.eri 171 Dinin terk edenin klifUrdUr ilii Bu ne kUfurdur imandan ic.inde bombo~ olarak yOrOr (ben. bana sormaym.eri 167 Senin alikln beni bend en allptlr Ne liirin dert bu dermandanic.eri 168 ~eriat tarikat yoldur varana Hakikat ma'rifet ondan ic.eri 160.

169. SOleyman'm ic. 168.erisinde bir ba§ka SOleyman val' (da ondan biliyor).gegerkEm dosta tesadOf etti de. $eriat ve tarikat giden igin birer yoldur. bunlar benden (uzakta) katdl. Dinini terk edenin i§i kOfOrdOr (katir olmu§tur). (bu) dermcmdan degerlT olan tatll bir derttir.nihAyet ayetin val' 175 Ciimle. bu lias'l bir mezheptir ki dinden de ileridir. (0 da rann'.167. kaplda. 24 173 Padi~ahhk senindir heybetin var YaraUm yeri gogii kudretin var 174 Bi·nifiansm ni~amn kimse bilmez Ege~i bi. 171. Yunus. Hz. Din va dindarhgl unuttum.bu ki imandan bile i1eridir. ins U melek vuhu~ u tuyOr KamununUstUne ibadetin var 176 Ne dunya Ahnet ne kaf u ne kAf Bular katre deryA melekOtun val' 177 Ne reng Une ~ekil ne kad ne kamel Ne cevher ne araz ne surelin var 178 Senindir 8r$ U kiirsi levh u kalem Doner trerh yer durur h~ hikmetin var 179 Bu yUz yigirmi dart bin nebiye Gece mi'ric gUndiiz miinacatlO var 180 Dortyiiz kirk dort tabakat evliyaya Verilmi$ onlara kerimetin val' . Senjn al}krn beni bendan afml~tlr.r). nasll kOfOrdOr 172. i1erdedir. 170. (Ama) hakikatin rneyvasl bundan da sonradlr.SOleyman ku§lann dilini bilir dediler (ama) Hz. ondan da igeride kaldl. d.

ne ~eklin.. sana ibadet eder). i~aretin yok. Yunus bu i~e nasll ula~acak? 25 183 Ta§tm Vine deli gonOl sular gibi c. BOtOn insan(lar). melek(ler). 174: Her ne kadar (varlJgma dair) saYlslz delillerin varsa da seni kimse goremez. (Tann. DOnya durur. 177. KOrsi.an ku~lann ta· maml OstOnde senin ibadetin var (hepsi. . Levh ve Kalem senindir. ne ahlret. Bu (gelmi~ ge<. (senin) ne h09 hikmetin var. vah~i hayvanlar ve u<. gOndOz yalvarma imkanl vermi~sin. 178. (senin) denizler ka· dar (sonsuz) r!Jhlar ve melekler alemin var.bir ~ekle benzemez).mi~) yOz yirmi dart bin peygambere gece mirac. Padi§ahhksenindir. ne boyun. <. altl Okunur halk (izere iyetln var 182 Bu amele Yunus nice gec.ok rahmetin var 24 173.iser Reyagin cumleye c. gok kubbe doner.insanm tasavvurettigi ve edebilecegi hi<. . kudretin var. Ne dOnya. (Onlara ayetin var.OnkObir izin. 180. Dart yOz kirk dart gurup evliyaya verilmi~kerametin keramet gosterme imkam vermi~sin). Veri gogO yarattm. la bOyOk degil).ire Oidum i1im ivire beni burda egler misin .aglar mlsm Aktm vine kanh ya§lm yollarlml baglar mlsm 184 N'idem elim ermez yire bulunmaz derdime c. 181. (Eskilere gore yer sabittir. bunlar bir damla (hOkmOnde). gok doner). 176. 182. Halk arasmdaokunan altl bin altt yoz altml~altl var. ne Kaf dagl ve ne de diger olmu~ ~eyler (fa.181 Aitl bin altlyOz aim. ne cevher (oz). Ar9. 175. ne belirtin var. Senin ne rengin. BatOn varhklara Qok bol rahmetin var (ama). (korku uyandtrlcl) bOyOklOgOnvar. 179.

Tarikat arkada§lml kaybettim.tiim sen yolumu ba~lar mlsm .m c. Irmak olup gaglar mlsm? 186. Vatammdan avare oldum (ayn dO§tOm). 188 Karl! daglarm baljmda salklm salklm olan bulut Sac.1 umak Olup c.oyle garip bencileyim Bagh bath gozi yaljh . yine ta~tli1. Ben (senin) yoluna toprak oldum. sen dahafazlaslnl beklersin. illerim hani? YUMs seni ruyasmda gordO. aglar InIS.sular gibi gaglar mlsln? Kanll ya~lm. Ne yapaylm.oziip benim ic.oyle garjp bencileyin 'U . yine aktm. sen (de) yolumu mu baglarsm? 188.in ya.m ya.aglar mlSIn 186 Ben toprak oldum yoluna sen aim gozetirsin $u kar§lma gogiis gerip tat baglrh daglar mlsln 187 Harami gibi yoluma ayklfl in en karh dag Ben yirimden ayn. . YQII~nml baglar mlsm? 184. Deli ganOI. Har'ami gibi yolumu kesen karlr dag! Ben yarimden ayn dO§tOm. Gozlerimin kanll ya~l." 189 Esridi Yunus'un calli yoldaylm illerim hani Yunus dihjte gordii seni S@yfI mls.oyle garip bencileyin 191 Gezdim Urum lie $am'l yukan iIIeri kamu <. Yunus'un cam sarho§oldu. bagnmrn yarasl (da) iyile§mez. sag fl1JSm? 26 ." saglar mlsln 183. Yoldaylm. derdime gare bulunmaz.ok istedim bulamadlm . kar~lma gogOs gerip (yolumu engelleyen) ta§ baglrll daglar (gibi duygusuz) musun? 187. (yoksa sen) §U. Karlr daglann ba§lnda salklm salklm olan bulut! Saglnl gozop benim igin gizli gizliaglar mlsm? . 189. (bilmem ki) hasta mlsm. yare elim ermez.n. beniburada egler misin? 185. 190 Acep yerde var m'ola .dii.185 Yavu kiidlmben yoklafl onulmaz bagnmm bail Gozlerimin kan" ya.

kimsesiz ("ar ml?) 191.are Var imdi gez ljardan ljara ljoyle garip bencileyin 190. Bir garip 6lmo~ diyeler. [Eskiler. Dilim s6yler. ~6yle benim gibi kimsesiz "ar ml? $6yle benim gibi bagn yarall. Kimseler garip olmasln hasret ate~ine yanmasln. 0 zaman mezanmda kendimi ~6yle garip benim gibi bulurum. YlldlZI yalnlz. her insamn g6kte bir yll·. garip olduguigin ~air de kimsesiz kalml~tlr.Aeaba ~u yerde. 196.Ylldlzlm ~6yle benim gibi garip. 195. Meger ki g6kte .llam 195 Sir garip olmulj diyeler ue. Tann'm. Ey Yunus Emrem! Bigare! Derdine <. ~imdi benim gibi kimsesiz (olarak) ~ehirden ~ehire gez. 193.are bulunmaz derdine e. gariplere igim yanar. hig kimse ~6yle benim gibi kimsesiz olmasln. og gonden soma duyalar (bu) benim gibi kimsesizi soguk su ile ylkayalar. g6z0m aglar. g6z0 ya~h. 192. gok istedim. dlZI olduguna.] 194. ~6yle benim gibi kimsesiz bulamadlm.Anadolu ile $am'l yukan illerin hepsini (Azerbayean'l) gezdim. insanlann kaderine bUYlldlzlarnlhOkmeHigine inanlrlardl. ' .Ne zamanakadar bu dert ile yahanm? Eeel erer bir gan 6larum.:are bulunmaz.192 Kimselergarip olmasm hasret oduna yanmasm Hocam kimseler olmasm ljoyle garip bencileyin gokdeYlldlzlm ljoyle garip bencileyin ljoylegarip bencileyin 193 Soyler dilim aglar gozum gariplere goynur ozum Megerki 194' Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gun olem Meger ki sinimdebl. gundensonra duyalar Soguk su ite yuyalar ljoyle garip benci1eyin 196 Hey Emrem Yiinus bie.

gel gor. gel gor beni a§k ne hale getirdi. ($airin bir am bir anma uymamaktadlr). Gel gor. dertli cigerimde yaralar aganm. Ne akJiilylm ne (de) deli. cak) ~eyh(in nerede oldugunu} soranm.k n'eyledi 202 Meenun olarak yiiruriim 01 yari dii.k n'eyledi 199 Akar sulaym ~aglanm dertlieigerim daglanm $eyhim anarak aglanm gelgor beni R§k n'eyledi 200 Ya elim al kaldlr beni ya vashna erdir beni Cok aglattmgiildur beni gel gar beni a. beni gok aglattm (artlk) gOldOr.k boyadl beni kan~ Ne aklhm ne divane gel gar beni a§k n'eyledl 198 Gah eserim yellergibi gahtozanm yollar gibi Gah akanm seller gibi gel gar beni a. beni a~k ne halegetirdi. 200. ya elimitut beni (bu dO~kOnIOkten) kaldlr. bazanda seller gibi akanm. 198. . gelgor. Mecnun (gibi) olarak yOrOrom. (Tann'm). 0 sevgiliyi rOyada gorOrOm. Akar sular gibi gaglanm.k n'eyledi 201 Ben yuriirum ilden ile . Ben (a~k Cite~inde) yana yana yOrOrOm. Ben i1den i1eyOrOrom (dola~mm). herkese (beni Tann'ya ula~tlra. Gel gor. ~eyhimi anarak aglanm.A~k beni kana boyadl. . bazan yollargibi tozar.---------- - Bulvar Okul Destek Ansiklopedisi ------EDEBiYAT- -'IT- 197 Ben yiiriiriim yana yana a. 199. (ve)ya sana kavu~maga eri~tir.Uya. 201.te goriirum / Uyamp melUl olurum gel gar beni a. Bazan yeller gibieser.tan ayaga yareyim Dost ilinden avareyim gel gar bani a§k n'eyledi 197. beni a~k ne hale getirdi. a~k beni ne hale getirdi? 202. beni a~k ne Mle getirdi.eyh soranm dilden dile Gurbette halim kim bile gel gar beni a. a~k beni ne Mle getirdi. Gel gor.k n'eyledi 203 Miskin Yunus bi~areyim ba. . nIp (gergekle kar~lla~mca) OzgOn olurum.

udum.m erenler yoluinceden inceyimifj SUleyman'a yol kesen fjol bir kannclYlmlfj . Sen kendini bilmezsen ya (bu) nasll okumaktlr? 205. Ba~tan ayaga yara i9indeyim. Yunus Emre der (ki): Ey hoea. 206. <?k. Okumaktan maksat nedir? insanln Tann'YI bilmesidir. bir gOnOle girmek. Gel gor. Okudug~n Mlde (Allah'l)bilmiyorsan i§tebu kuru (faydaslz) bir emek (hareamak)tlr. {bunun)anlaml nedir? (ne de· mektir?) 208. bin kere haeea gitmekten iyidir. (eger) eVe b hyayl hak bllmlyorsan bu (Ibadet ve tahsil) bOli yere yelmek{ten balika birliey degil)dir.oktaat klldlm de me Eri Hak' bilmez isen abes yere yelmektir 207 Dart kitabm manasl bellidir bir elifte Sen elif dersin hoca manasl ne demektir 208 Yunus Emre derhoca gereksevar bin hacca Hepisinden iyice bir ganUie girmektir 28 204.'YI) ildimd~~e. kendini bilmektir. Sevgilinili ilinden de ayrfkalmllilm. 29 209 Can. 207. gareslzdurumdaYlm. gOk ibidet ettim deme. ilim. 28 204 him i1im bilmektir i1im kendin b!lmektir Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktlr 205 Okumaktan mana ne kifji Hakk'i bilmektir COn okudunbilmezsin ha bir kuru emektir 206 Okudum bildim deme c.203. Dortkitabln anlalTll bit elif (harfin)de beHidir (gizlidir. bir gOnOI yapmak. (Ben) zavalh Yunus. sen elif diybrsun. '-. ilim. ilim bilmektir. (Ey) hoea. alik benl ne Mle getirdi. toplanm1litlr).(T~nr~.

demi~.im A$.ilkiyle mall kaldl o maim irkildigi ISSI Oli. SOleyman bir gOnkanncalar ovasmdan gec. SOleyman'm yolunu kesen kanncanm i~i gibi imi~. Kimse kimsenin yOkOnO gotOrmedi (gotormez).. ki§i soyle§ir Ylinus'u gorsem diye Biri sayler ben gordum bir a§_lk kocaYlml§ 209.:gotOrorOm (sana yardlm ederim) diyen(in sozO)eli eri~inceye kadarml~ (soz.jsonra) sana geri doneyim. 43 . (Sevgiliyi bulunca gonOI artlk ~air ve onun akllna bagll kalmaz). GonlOm der ki.:ignemesin. Beyitte anlatllan~udur: Nasllkannca beyinin i~i ile amaCI gorOnO~te ve hakikatte farkll ve c. SOleyman ve ordusu sizi c. kanncaya neden bu sozO soyledigin sormu~.im aJydugubana dostu buluncaYlmlli 211 Gotiirmedi kimsene kimsenenin go~unu Go~ gotururlim diyen eli erinceyimi§ 212 A§lgm gozuya$1 diiniigiindunnazakar A§lk kan agladlgl ma'§uk soruncaylml§ 213 Soylerler idi bana a§lk bare olur Geldi ba§tma gordum 0 SOl yerinceyimi§ . 0 da.:erken. yuvalannlza girin de Hz. 211.inceyimi§ 217 Iki. senin ve ordunun bOyOklOgOnOseyre dallp Tann'YI anmaktan geri kalmasmlar dive soyledim. 214 Dort kitabm manasm okudumt1asdett. bir kannca. ermi~ kimselerin yolu. [Hz. diger kanncalara. Goc.GonlOmOn bana uydugu sevgiliyi buluncaya kadar imi~.210:Gonlum eydir varaylm sana geri geleyim GonU. hareketi de dl~ardan gorOndOgO gibi degildir . (~imdi Tann'ya) gideyim.:okince bir mamlya dayall ise..] 210. Canlm ermi~lerin yolu inceden inceilTli~.ka gelincekgordum birulun heceyimi§ 215 Ben dervi§imdiyenler haramlyemeyenler . Haramm yenmedigi ele girinceyimi§ 216 Soylerler filan oldumi. Bu sozO duvan Hz. demi~. SOleyman.

Tereemam Cebrail ma'.kslz adem diinyada belli bHin ki yQkturl Herbirsi bir nesneyesevgisi var a~'-kt. ele. degeri yoktur). Bana. - 217. Os&zon yerinde oldugUnu ba§lma gelince gordOm. Ben dervi§im deyip haraml yiyenler(var).inceye kadarml§ (veyaharamlyeyip yemeyenler sozle degil. 213. Biri. bir ihtiyar a§lk imi§.ukasl Halik'dir 222 Omer u Osman Ali Mustafa yarenleri Bu dordunun ulusu Ebu Bekr·i Slddlk'dlr 223 Alem fahn Muhammed mi'riea as}leas}lz Calabdan diledis}i ummetine aZlkdlr .z~usevgisine taaJiukdur 221 Diinyada Peygamber'in bafma geldi bu afk . 0 maim biriktirilmesi. sa· hibi olOnceye kadarml§. mall ile mOlkO kaldl derler. 216. A§lgm gozya§1 gece gOndOzdurmaz akar.ge<.:imasl.r 219 Calabm diinyasmda yiizbin\ tiirlU sevgi var Kabul et kendozune gor kanglsl laYlktlr 220 Biri Rahman·u Rahim biri §eytan . a§lk avare olur derlerdi. Falan oldO. iki ki§i(den biri). mOlk olOmden sonra fayda etmez. Dort kitabm manasml okudum. ogrendim (ilahl) a§ka gelince gor· dOm ki bir uzun heceden ibaretmi§. Yunus'u gorsem diye soyle§ir.212. ben g6rdOm.ince anla§IIIr). sevgili (Mlini) soruncaya kadarml§. der. 214. 218 A. Haramm yenmedigi ele ge<. (Mal. (Ama) a§lgm agl.• raeim Onun yazdls}1mii. 215.

224 '{Qnussllna hakikat budurur buyurduju G6ziinle g6rdiijiine d6nOp bakma yazlkdlr 218. Osman ve AIi. (bunlardan birini) kendin i~in kabul et (ve) hangisi sana laYlktlr.0mer. tOrlO sevgi var. Peygamber'in arkada~lan(dlr). 222. onun tercomanl Cebrciil. Bu dor- 223. dOnyAda ~ks.(hepsi) A~lktlr. Onun sevablnm kar~lhQI sevgisinin (derecesine) baghdlr. 221. 224.inde bi:ze gUler var 226 Ko gUien gUisiin Hak bizim olsun Gatil ne bilir Hakk'. Her birinin birnesneye sevgisi var.oktur Gec. dOnOn bOyOQOEbO Bekr-i Slddlk't1r. miraca c.. .idi yoktur derin sular var 228 Girdik bu yola a~k ile bile Gurbetlik i1e bizi salar var 229 Ylinus sen bunda meydan isteme Meydan ic.8iri Rahman ve Rahim'dir. 219. 220. Ommetine aZlktlr. dOnya hayatrna) donO" bakma (meyletme) gonahtlr. Tanrl'mn dOnyAsmda (yani bu dOnyada) yOtbi.. Muhammed. Alemin ogOncO olan Hz.lyice bilin ki.:ek budur:GozOn lie gordogO· ne (dOnya nak~ma. gOr.. Yunus. sevgilisi (de) HAlik olan Tann'dlr. 31 225 var yiiregim ya"g6r ki neler var au halk ic. .:lktlglzaman Tann'· dandiledigi.z insan yoktur. seven'var 227 Bu yol uzaktlr menzili c. Hz. Bu a~k dOnyada Peygamber'ln (de) ba~ma geldi.inde merdanelervar . biri ta~lanan !leytandlr. sana (onun) buyurdugu gerc.

var(dlr). Bu yola a:. Kamerenler geldi 989tl bunlar yuroukaldlg(ic.. 229.}geyitvermeyen {. · . kalbilTli yar.z urup Hakk'a uc. Hak bizim olsun.k)meydan(l) 32 230 Bir kez goniil Ylkhn ise buklldlgln namazdegil Yetmi§ iki millet dahi elln yiiziin yumaz degil .~~al. derin sular 228. (da) ybktur.anlar) var. tJogruy13la giUih ise ereteiin tuttunise Bir haylr da ettin ise birine blndir azdegil YQnus bu sozleri c.~dura 233 Y~l.tu hiims-. Yunus. (bunun dinlenmek i9in)kon~gl (yani yol yok uzundur. yOC8Efen~a. (Ey) sevgili. 226. Blrak gOlengolsOn.ku§ulllur kazdellil ..(Yol boyunca. . gatiller (bilgisizler.tii Perv. bizi gurbet ele ganderen (sebep) var.(A:..· 7' • 227. iyinde ercesine (sava:.fliir. sen burada meydanisteme. iyinde neler var (oldugunu) gar.31 225.k)yol(u) uzakflr.. . (yOnkO. . bu a:.r(dlr).pahiller) ne bilsin(ki)Allah'l seven(ler)va.•.atar sanki bahyagakatar Halka meti'lann satar yUkii gevherdir tuz degil .()~~r kid$gru vara goz odur 1<1 liia~'.k ile girdik.. Bu halk iyinde bize (bizim halimize) gOlenler var.(•••• ••.

goz degildir. 0 yola as! olanlar da ganOllerin pasl o." Zira ki 01 dostbeni. (bnlar Tann'nm yakmlnda idiler). Tann senin bir haynna bin sevap vereeektir.k sozOnu kim bildi bilesidir 33 235.gakta durandlr (motevazi olandlr. 33 235 Evliyaya munkirler Hak yoluna isidir Oyola asi olan gonullerun pasldlr 236 Tarttlk bu alik celis. Padiljah kal'asldlr 238 Mevlana Hudavendgir bize nazar kdah Onun gorfdO nazan gonlijmOz aynasldlr 239 Geyikli'nin 01 Hasan SOl eyitmilj kendindel'1 Kudret dilidir s'oyler kendinin soz nesid'ir 240 Miskin 01 bire miskin gide sen~en kibru kin Ruzgar gelir ge~er pes kime ne kalasldlr 241 Okuyarak yazmadan yamlarak. ermi~ . boy Ieee yagl bala kat. 0 5evgili benim derdimin dermanldlr (da ondan). 234. gokler yaratllmadan. 236.azmadan Yunus bu a.ar. Halka mallarml satar. kimselerin vata". insanlara) yOksekten bakan 233.lmu!?tur (5e· vilmezler). Padi~ah kalesi idi. 237. . tuz degil.m Ii erince ma'lj~ka derdimin devisldtr 237 Henuz bu yer olmadan gokler yaratllmadan Evliyalar vata". bu sozleri bir araya getirir (sayler). (bu) az (IOtuf) degildir. Yunus. ermi~ kimseriin etegini ttlttun (ona bag Ian· dm) ise. Onun yOkO (malt) mOeevherdir. gOnkO). Evliyanm varltglnl. Ostelik bir de haylr i~ledinse. HenOz bu dOnya meydana gelmeden. g6z. Ta 5evgiliye kavu!?uneaya kadar bu a!?km eefaslnl gektik. Eger dogru yola girdin. gergekligini inkar edenler Allah yoluna (da) as! olmu~tur. (Cektik.

(Zira) bu hayat gelir geger. dogene (kar:. dar (gOO01)gerekmez. Soz saylemek onun nesinedir. yaOilarak (dogruyoldan) a§k sOzOnOkim bildi. Ey miskin. kim bilecek? 34 242 Ben dervi.• . buyolda utang gerekmez. halk ile bir degildir (ya§aYI§ ve davranl§lannda halktan farkll olmak zorundadlr).im diyen ki. 243. onun bakl§l ite Tann tecellisine mazhar olmu§tur). Dervi§ olan kimseleringonlO geni§tir. oyle ise kime kalml§tlr? 241.! azmadlO. ceva? vermemeii(dir). .i miilk U far gerekmez 247 Er elini ald.!.i i. soyleyen Tann'Oln dilidir. olan ki.ekmez 245 Eger dervi. Mevlana HOdavendigar bize bakt. kendinden ge~. diyen ki~i. gonOlsOzolmalldlr. bu t Yuzbini to11eyei~in sure gonli~ l~"s ~.238. goniilsUz gerekdi. tlrumar gerekmez 34 242. sendeki (kalt>indeki) kibir ve kini gider.r~ervi~iniamf: 2! 'Ui ti_·.. Ben dervi§im. Fodullugu hulka deOif arada agyar gerekmez 246 Dervi~ olan ki~. Yunus okuyarak yazmadlO. sogene dilsiz gerekdir Dogene elsiz gerekdir halka beribergerekmez 244 Halk". Dervi~.ilerin miskinliktir sermayesi Miskinlikten ozge bize mal i. 240. 239.bu yola AI' gerekmez Dervi. isendervi. cUmle 81em sana bili..0 Geyikli'nin Hasan'l kendiliginden bir soz soylemi§.n ise ere goniil verdin ise lkrir ife geldin ise pes ere Intir gerekmez 248 Yunus sen gordUgUn eri artlnna gordUgUn biri $udur buclur diyiibeni derv.ilerin gOnl~ gindir dar gerekmez 243 Dervi.gmdan beri onun mOMrek bakl§1 gonlOmOzon aynasldlr (gontomoz.. sovene (kar§l) dilsiz olmall.>i) elsiz olmall' (kar§IIIgmda vurmamall)dlr. Dervi~.

i~ini halk gibi yapmamalldlr. ona gonOI verdin ve onun (ermi~ligini) tasdik ederek (huzOruna) geldin. 247. Der'li~(ler)il1 yOz bini birdir. (ona uymallsm). 245. sozii cOmle viicutta bulduk 253 Must agdlgl Turu yoksa Beytu'l-ma'mur'u israfil c. 0 halde evliyayl inkar (etmek) olmaz. (vOnkO insan ile gozel ahlak) ara(sm)da yabanclyq (yani mOnasebetsizlige) ge· rek yoktur. 246.izginengokleri tahte's-sera yerleri Yetri'li. Yunus.244.orda Hak cumle vucutta bulduk . 35 249 Mana evine daldlk viicut seyrini klldlk Iki cihan seyrini cumle vucutta bulduk 250 Bu c. MOnasebetsizligi gOzel huy ile degi~tir.mak ite tamuyu ciimle viicutta bulduk 252 Gece Ue gundiizii gokte yedi ylldlzl Levhte yazll. Gonl0nden ~Opheleri qlka· np atmalldlr.(Madem ki) ermi~ ki~inin elini tuttun. orada yabanci bulun· maz (bulunmam~lIdlr). sade hayattlr). Bunlardaki beyam ciimle viicutta bulduk 255 Yunus'un sozleri hak ciimlemiz dedik saddak Nerde istersen .alan suru cumle viicutta bulduk 254 Tevrat ile incil'iFurkan lie Zebur'. Dervi~! Eger (gerqekten) dervi~ isen cOmle alen'lsenin 1qin bildik (a~ina)dlr. $udur. Bize (yani dervi~lere) zavalllllktan ba~ka mal. bin hicaplanciimle viicutta bulduk 251 Yedi yer yedi gogii daglan denizleri Uc.(Dervi~). mOlk. Dervi~ olan ki~ilerin sermayesi zavalllllktir (gosteri~ten uzak. 248. ~ehir gerekmez. ahlaki)dagmlkllk (peri~anllk gostermek) dogru degildir. budur diyerek (dedikodu yaparak. sen gord'OgOnermi~ ki~ideki bir kusuru qogaltarak anlatma.

n:asavvuf bilgilerinin l~lIgl altlnda insan vOcuduna baktlk).35 249.Tevrat ile Incil'i. tlepimiz gerc. Mana evine daldlk. Bu danem gokleri. [Hz. yedi (kat) gogo. 254. Gece ile gOndOzO(yet:!i kat) gokteki yedi ylldlZI. Zebur i1eKur'an'l (ve) bunlann beyan (ettigi ~eyler)i hep vOcutta bulduk. BeytO'I-mamu. 255. Levh-I mahfuz'da bulundugu bildirilir] 253. nerede istersen oradadlr.ek \soyIOyor) dedik. SQrunu galarak klyametin kopacaglnl.mah~~~er gononon b~layacagJnI bildirecektir]. 250. Hz. Yunus'un sozieri gerc. dorl bOyOk melekten biridir. 36 256 257 258 259 A§k$lzlara verme ogUt ogudunden ahr degil A§kslz adem hayvan olur hayvan ogUt bilir degil Soz yapalak devleng~ce emekyemeerte gece Onun i§i gozsepektir sahp ordek ahr degil ~ah balaban l}ahin dogan zihi ogmul} onu ogen Dogan za'if olur ise doganhktan kahr degil Kara ta§a su koyarsan elli yll Islatlr isen Heman tal} gene bayagl hunerli tal} olur degil 260 Yunus olma cahillerden Irak olma ehillerden Cihil ne var mu'min ise cihillikten kahr degil .lktlgl Tur daglnl. Yedi (kat) yeri. alilagldaki yerleri. yuce Kur'an'In Levh'te. yetmilil bin perdeyi hep vOcutta bulduk. MQsa'nin C. .aldlgl sQru hep vOcutta bulduk.rettik. MQsci. [Le~h. Tann. Levh'te yazillso' zO (yani l<ur'~n'l) hep vocutta bulduk. I\un~n'da. 252. (O'nu) vOcutta (da) bu~uk. BeytO'l-mamur'u.Tur daQtnda Tan. 251.nile konUlilmuliltur.-. daglan. denizleri. dordOncokatgokte. Israfti. Iki cihanda bulunan lileylerin hepsini vOcutta bulduk.ektir. osto doz lileye denJr. Cennet ile Cehennem'i hep vOcutta bulduk. vOcudumuzu sey. ~abehlzasJnda bulunan ve gok ehlinin klblesi olan bir mabettir. isreifil'in c.

Dervi§lik denilen ~ey. 263. A~kslz insan )layvan gibiolur.ehli olanlardan da uzak kalma..:Iplakilk." degildir. ogOdOno dinlemez. yalm ayakll ve a<.yolunda yOrO. degil ~ Jnt 1 dervl~ eyleyen hlrkaya muhtie. Dersin fjeyhin afjklna yalm ayak bafj aC.:hk. mOcevher olmaz. dogan . ermi~ ki~inin yolu hilekarllk yolu degildir. degil 263 .. Cahil.kedinmi:?. oze deger vermelidir). Yunus. sahnca ordek ahp (gelir) sanma. yoktur.. ba§1kabak yOrOmek gerekir diyorsun (ama nice) ermi:? kimse var ki mal mOI. ta~ yine adl ta§ olur.36 256. hayvan ogOt (nedir) bilmez..: degi!.giymek demekdegildir. ilim.'n yoluna varmaz.lk Er vilr. Dogan zaYlf olsa da doganllktan geri kalmaz.. A~kslz kimselere ogOt verme.an yola kalmae. yoksulluk :?art degildir). 260.<. cahillerden olma. 258. degll 264 Durmu§ ma'ri'et soyler erene YQnus Emre'm Yol eriyle yoldadlr yolsuza yolda§ degit 37 261. ~ahin. Gnun i~i kostebek (avlamak)tlr. (Egitmek iyin) boz tOylO yaylaga gece gOndOz emek verma. ($ekle degil. GOnIOnO dervi§ eyleyen kimsenin hlrkaya ihtiyac. mOminolsa bil~ cahillikten uza'. degil Hlrkanl"i) su~'ar 'Vargllyolunca yurlier . $ah balaban. 37 2 262 '= "rv'-lik dedikleri hlrka ile tie..:in ilia a<. (Tann'ya ula:?mak i<. Kara ta~1 su koyup elli yll Islatsan.dlfO~dirnmhl yahn 2lyak ae. - . Sen yolunda yOrOmezsen hlrkanmbunda -ne SUyUvar? YOrG. Gnu oven ne gOzel ovmO~. 259. $eyhin yolunda yalmayak. hlrka lie tac. 257. 262.

ok Calab'lm 266 Kullar senin sen kullann gunahlan c. Hak Calab'lIn.[Burak. umanm). obOr dOnyada)bana yardlm sadpce senden.m:G'anahlanmlZI bagl~la.Ne i1mim var. Tann demektir). ne iMdetim var. Ne .!64. --)'olsuza vol arkada~1 degildir. egerbagl~lamazsan (bu) l. (ama Vine de sen) bunlan Cennet'ine koy (da) buraklara binsinlerTann'm. Hak Calab'lm. 267. gocom ne de dermaOlm var. . sen onlann (Tann'slsln). OZOntO(olaCakllr). Ne sOltanlarda.magma koy bunlan binsinler burak Calab'lm 267 Ne sultan ne baylardasm ne ko§k u saraylardasm _ Girdin miskinler gonliine edindin durakCalab'lm 268 Ne i1mim var netaatimne gucum var ne takatim Meger senden inayetim klla yuzum ak Calab'lm' 269 Yarhgagtl sen Ylinus'u gUnahh kullann i1e' Eger yarhgamaz isen key katl firak Calab'lm 265. 269. Sunlann gOnahl yok. (Yann.Yunus Emre'm durmu~. (Calap. Cennet binitidir].~M~. {OJ yol eri ile (tarikat yolunda dogru giden kimse ile) arkada~tlr. Miskinlerin gonlOne girdin (oraYI) dural~ edindin Tann'm. 268. T&nn'm yOzOmO ak klla(caktlr. ermi~ ki~iye. Tann'm. 266. ne zenginlerde. ne ko~klerde ne saraylardasm.ok bunlann Uc. marifete dAir saz saylOyor.{ok sert bir aynllk. senin gibly61li~l. Tanrr'm. 265 Hak Calab'lm Hak Calab'lm sencileyin yak Calab'lm GUnahlanmlz yarhga ey rahmeti c. sen Yunus'u gOnahl1 kullannla beraber bagl~la. Kullar senin (kullann). ey merhameti yok olan Calab'lm.

i dervi~im. ile (gosteri§e dayanlyor).ok.Gon. G6renler elimi 6per. (OstOmdeki) tae. arz eyle $8nettilin 01 etmez . 272. ama sabnm yok.HalkaraslOda sufiyim(tksavvufu benimsemi~ kimseyim). 270. iesblh elimden hie. Gere. gozOm gitmem gerekenyolda degil.kulaglmdan giren sozleri ie. Boynumda §eyhlik beratlm var (ama) ibadetim riya. 271. IOmdeki kibir gitmezkidervi§likyoluna dOneyim. ayn olmaz. Marifete dairkontJ~urum (fakat) fazla riyaka. 214 Gorenler elim oper tac u hlrkayabakar $oyle.im asia i§itmiyor.()AunkereMt'9"~ . .210 Sufiyim halk i~inde tesbih elimdengitmez Dilim ma'rifet soyler gonliim hi~ kabuletme.'!J".z 211 Boynurnda icazetim riyi ile taatim En<fi§emay" verde goZUm yolum gozetmez 212 Soyleril"l1 ma'r'ifeti saluslamnm kalt Mi~l<. Dilim marifet soyler (ama soyledigimi) gonlOm hie.ve hlrkaya baklp benim hig gOnahi§lemedigimi zannederler.~ ' i' Allah'ma.inligedoril11ege gonlUmden kibir gilmez 213 Ho§dervi~im sabnm yok dilimde inkanm ~ok Kulaglmc:langireni hergi%i~imi~itmez . kabUl etmez. dilimde inkar sozleri e. 274. dO§Oncem ba§ka ba~ka yerde. bazarda gelicek bin yllhk ayyar etmez 216 ~1~lmdervi~ i~im ho~ dilim tath sozUm ho~ ilia ettigim . 273.i~l dinindeg~Uren etmez 211 YunuseksikliQini .rllk yapanm.samrlar beni zerrecegUnahetmez 215 ~1~lmdanibadetim sohbetim ho§ taatim It.

Tebriz'e uctu feth-j celliin hOmAlan Blr bOyle hali gOrmedi Iran semalan 2. Madem ki kiinatta Tann'lan birdir.Blr kutba ba{ih cOmle gOnOller bir olmah Madam kaln~tta birdir Hudalan 4. Bir. 3. iran'In) her memleketinde §ia zincirini klrmaga azmetti.tu.Tevhide kO$mu$ ehl-i elM-din birer birer Zer-hatla tak-I Ar$'a yaztlsU!1 gazal'an 10. Mara§ i1~ Kayseri'yi fethetti. (0 hilde) bir kutba bagh olan gonuller de bir olmalt(dlr).---= Bulvar ".* Okul Destek Ansiklopedisi TOPLAYI$ -----EDEBtYAT-- -15151.Serdar-I namdar'e t<irametti Amld'i Azdlr seramedan-I kelamm senalan 8. Bu halkl birle§tirmek ic. 1.hem hayata zaman oldu tugla..ZOlkadr'isild! tig-! Selimi haritadan Engin gOrOndO MlsrO Hieaz'm fezal'an 7. 2. idris asaletinde gerek reh-nOmalan g. 5. 4.Tevh!d ICOnbu halkl dO{lO$mO$ ylgitlerin YOz $ehrerekzedlldl muzaffer Iivalan 3.Her yerde remz-j 'emn 0 em an oldu tUglar Hem Hakka.in dogu§mu§ (olan) yigitlerin rnuzaffer bayraklan yuz §ehre dikildi. §ukur dualan (oralardan) ulu Tann'ya yukseldi. Askerin (0) buyuk U1keaqlcl (yigitleri.yigit.Her kl$verinde klrmaga zeneir-j $ia'YI Azmetti askerin ulu ki$ver-kO$alarl 5.Rehber Imam-I' Azam'l bilmi$a~air.Mer'a$'la Kayseriyye'yi fethettiblr dilir YOkseldi Rabb-I Izzet'e $Okran dualan 6. Iran gokleri boyle bir hali (Ilic.) gormedi. . Buyuk feth!n }tumalan (= tuglar) Tebriz'e uc.

(A~lklann) hepsin! bir gor.280. gordOgO vakit "Ben Tann'Ylm" dedi. gogegekjhni~tir). gOldOm ise ne oldu? 287.l 283. istiyordum. Hz. at ile oynan~n. Harun'a isyan etmi:?. Mansur. Cui giyeni 010 sanma. Onu ate~e yaktlklannl i~ittim. bir . Ey Yunus. "padifjah c. buldum ise ne oldu? Gece gOndOz aghyor. Ermi~ ki~ilerin meydanlnda (arasmda) yuvarlanan too idim Padi~ah gevganmda kaldlm ise ne oldLi? [Cevgan. dum. 922 ylhnda Bagdat'ta ~eriata uymayan "ene'l. onun karde~i Hz. Allah'. aSllmaml~. isa islam inancmagore. Ate~e yandlrdm.:inoldorolmo~torJ. [Mansur. 284.lm ise ne oldu 41 286. Karun gibi dOnya seveni de yerin dibine batmrlar. 281. kOIOnOsavurdun.lldlm eie geldim soldum ise ne oldu 289Alimler ulemalar medresede bulduysa Ben harabat ic.evganmda kaldlm ise ne oldlJ 288 Erenler sohbetinde deste klzllgfil idum AC.inde buldum ise ne oldu 290 Ifjit Yunus'u ifjit u~ yinedeli oldu Erenler manasmadald. GordOm diyeni ate:?te yakarlar. Musa devrinde ya~aml~. isa gibi. Hz. (Hz. sozonO soyledigi ic. 41 286 Ister idim Allah'l buldurn ise ne oldu Aglar idim dun u gun giildum ise ne oldu 287 Erenler meydanmda yuvarlamr top idim . hak" ben Allah'lm. Tann onu serveti ile yerin dibine batlrml~tlr. sakm (Tann'yl) gordOm deme. dine uyamhemen yOceyere(goge) glkanrlar. En a~gl olam (bile) ermi~ bil. 282. ·(Tann'm) seni seveni oyle mi (yapmak) gerekir? . 285./[Karun.

(az bir kotO huy) ayrlllr. Bilgin(ler) okur (okud\.]" . (klyamet gOnO) bOyIeee sagir olaeak(lar). Yunus'u i~it! i~te Vine deli oldu. tutmaz. oyuncunun topa vurdugu ucLJegri sopadlr. Ermi~ kimselerin bilgisine daldlm ise ne oldu.YAni. 294.oyunda. yoksuleti yiyorlar.lgunu). ben (de) harabat" i9inde(tekkede) buldum ise ne oldu? (ne olur?) 290. 42 291. i~it. dervi~(ler) yolunea yOrO· mez. 292.}· 288. a911dlme1egeldim. [Deeeal. Beylerin comertligi gitti. soldum ise ne oldu? 289. olgun muslOman az bulunuyor. Deceal verden 91kaeakve onlar(Deeeal'a) uyan (kimseler) olaeak. (ileride) o(nun bulunmasl) da ~Opheli olaeak. Bilginler. 295 Ey Vunusimdiseninaljk ite ge9sin9i. ahlr zamanolaeak.Ey ulular i~itin. klyamete yakm verden 91k1P Tann'hk dAvAsl gadecek olan tek gazla bir yaratlktlr. alimler (Tann'yl) medresede (ilim yoluyla) buldu ise. Erenlerin sohbetinde desteklZl1 gul(gibi) idiril. (buna kar~lllk yann obOrdonyada) i9tikleri kan olaeak. (~imdibeyler) birer ata binmi~ler..ifliin Sevdigin kilii senin canma can olacak . 293. bu halk (da) ogOt dinlemez. pis ~eylerden el gekmeden insandan az bir katolak . 42 291 l§ittin hey ululsr ahlrzamanolacak Sag miisiilman seyrekdiir 0 da giiman olacak 292 Danhimendokur tutmazdervi§yolun gozetmez Bu halkogut iljitme~ sag1r hemanolacak 293 Gitti begler miirvefibinmiljler biret atl Yedigi yoksu1eti i9tiOikan olacak 294 Vani az koptueroenelin gekmez murdardan Deccalkopacak yerden onlar uyan olacak .($imdi) temiz.

299. bir yOI.. Bizkime a~lk isek alernler (de) onaa~lk. Eger bu hal· de kallr isen (ba§lkalannlsevmezsen) bu seven kimseye yakl~' maz.i nihan s6ziidiir Dost~8§1k o!anlar iki cihandan farik ~43 296. (Eger) a~lk isen yetmi§l iki millete kurban 01 ki a§llklar arasmda tam sadlk (kul) olasln. Biz neyi sever isek sevgili (de) onusever. kendini begenmi~ligi blrak. t~mim olasm si~hk 300 Sen Hakk'aa§lk isen Hak sana bpi ac.Ikar.u dani§igenc.295. Ko seni begenmegi varhk evini bir ylk 301 His u im muti asi dost kuludur ciimlesi Kime diyebilesin gel evinden ta§ra c. (ayn) var· .inde) ge<. Dostumuzun dostu hakkmda (diger insanlar hakkmda) ba~ka dO~Once laylk olur mu? (Baton insanlan sevmeHYiz. (¢OnkO) sevdigin ki~i senin canma can olacak.ok yakln o:lmu~· tur). 300. (Eger) sen Allah'a a~lk isen.ek a§lk isen dostun dostuna dost 01 Bu hilde kahr isen dosta degil yara§lk 299 Yetmi§ iki millete kurban 01 8§lk isen Ta i§lklar safmda.) 298. (0 sana <. 2g6 Biz kime a§lk isek alemler ona a§lk Kime degil diyelim bir kaplchr bir tank 297 Biz neyi sever isek ma'§Oka onu sever Dostumuzun dostuna yad endi§e ne laylk 298 Sen gerc.lk 302 YOnus'un b.:ek a~lk isen sevgJlinin sevdigini sev.sin. bir kaplya <. Kime degil diyelim (ki) 297. Sen (eger) gen. Ey Yunus! ~imdi seningOnOn a~k Be (a~k i<.ar .

:ingelmedim. BIIi$erek Hacem ite hilim arz etmegegeldim 308 Yunus Emre 811lkolm'll ma'lluka derdinden olmiill GerC.:esinde sevinip 6tmege geldim.. 306. 301.:Ik"diyebilirsin. Dostun evi goniillerdir goniiller yapmaga gel~lm 305 Dost esrigi deliligim illlklar bilir neligim Degllirerek ikiligim birlige bitmege geldim 306 O· Hicem'dir ben 'kuluyum dostbahc.okalana satmaga geldim 304 Ben gelmedim divi ic. Benim i~im sevgi i1e ilgili. 4303 Benim bunda karanm yok ben bunda 9itmege gel dim Bezirgimm matiim C. Ben iddia (kavga) i<. Ben 0 kuluyum.:kinve slradan olan insanlann.iyiim o Hicem'in bahc.in benim illim sevi ic.0 Tann'mdlr. TOccanm. Ne oldugumu (halimi) a~lk olanlar bilir. (0 zaman Tann) sana bir kapi a<. . Ikiligimi degi~tirip birlige ula~maya geldim. GonOller sevgilinin evidir (onun i9in) gonOller yapmaga geldim.alana satmaga geldim. Allah'a a~lk olanlar (Allah katmda) iki cihanda da farkh (degerde)dir. Ben dost bah<. Ben burada (bu dOnyada) duracak degilim. Kime. benonun yOm. mahm <. "gel evinden dl~an <.hk olma iddiaslndan vazgeg.in .:acaktlr.ekenn kaplsmda hAlim arz etrnege geldirn 44 303.esinde llid olup otmege geldim 307 Bunda bilill olan canlar orda bilillirler imill .biilbiili.esi . Yunus'un bu bilgisi.isyankar ve itaatkar olanlann hepsi (de) Allah'ln kuludur. buradan gitmege gel· dim. gizlislr(n ifade eden) sozdOr. (lnsanlann hepsi Allah'm kuludur veonun korumasl altmdadlr) 302. 305.gi sarho~lugu(ndan)dlr. Deiiligim sev.:esinin bOlbOIOTann'mm bah<. 304. Se<.:ok.

Varllksefer klldlgl zaman. sevgili(nin) derdinden almfJ~. yazdan kl~tan blktlm.lkilikten usandlm. bostanul1 yagma olsun.307. Tortulu ~arablm igtim. dermanlm yagma olsun. Ben benligimdengegtim.iinsefer klldl dost ondan bize geldi Viran gonUl nurdoldu cihamm yagma olsun 313 Gec. bize geldi. 312.tim.tim dermamm yaQl!'a olsun 312 Varhk c. .tim bitmezsagmc.buldum kovamm yagma olsun 309: Canlar camm (Tann'YI) buldum.dC3: bili~irler (birlikte olurlar) iml~.birlik sofrasma kandlm. dOkkanim yagma olsun.tan usandlm yaz u k1lltan ~ostanlar ballm buldum bostimm yagma olsun 314 Yunus ne hOli demillsin bal u lleker yemillsin Ballar.Bu donyada birbirini tantya~ (veseven) canlar. ~Ophelerim yagma olsun. Bostanlar ba~ml buldum. Yunus Emre a~lk olmu~.tlm Dost vashna erilltim gumanJm yagma olsun . 308. Kardan ziyandan gegtim.t~~yada. Gergek ermi~ ki~inin kaplSlna hAlimi arz etmege geldini.dim dukkanJm yagma olsun 310 Ben benligimden gec. viran gOnOI aydtnlandl cihanlm yagma olsun. gazOmOn perdesini agtlm. Bitmez tOkenmez emelden gec. 310. 311 ikilikden uSandlm birlikhanma kandu1'l Durdi $arabm ic.sevgili orad an. Tann'ya vasil oldum.bOrc. (Ben de) Tann'm lie blh~lp hAhml arz etmege geldim. 45 309 Canlar canml buldum bu canJm yagma olslJn Assl ziyandal'i gec. a. 313. 311.tim gozum hicabm ac. bu canlm yagma olsun.bahnJ.

Her kime dervi~lik bagJ~lanJrsa.-BulvarOkulpestek nsiklopedisi-------EDEBIYATA . negOzel demi~sin (sanki) b~1ve ~eker yemi~sin(de gOzel. Ballar ball". Yunus Emre (de) aralarmda tura9lanlr. kalpllgl gidip. 318. (0 dervi~in) nefesinden misk ite anbertOter. ( . 46 315 Herkime ki dervi§lik bagl§lana Kaipi gide pik ola giimii§IEme 316 Nefesinden miskileahber tute Budagmdan it u §aryemi§lene • 317 Yapragl hem dertliye derman ola Goigesinde c. .kovanlmyagma olsun. Yunus. tath konu~uyorsun). il ve ~e- 317.Hem (de) yap rag I dertlilere dermah olur. temizlenip gomQ~ gibi olur.yenmez haram klymetli oldu 321 Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz $eytanlar semirdi kuvvetli oldu . 47 320 MuslUmanlar zamane yath oldu Helal.ok haYlriar i§lene 318 A§lgmgozu ya§1 hem gol ola Ayagmdan saz bitip kaml§lana 319 Cumle §air dost bahc.esi bUibulU Yunus Emre arada dUl'I'aclana 315. golgesinde (onunsAyesinde) 90k haYlrlar i~lenir. A~lgm gozOnOn ya~1 gol olur. 314. 319. 316.bu'da~lndan hir yemi~lenir (beslenir). ayagmda saz bitip kamJ~lar"lJr. ~airlerin hepsi dost bagmm bOlbOIOdOr. buldum.

Helal yenmez. el gektiler (insanlann) gOnoller(ini) ylkarak 325. Peygamber'in sozo tutulmaz oldu(gundan dolaYI) bOtOn yaratlk·" lar Allah'tan utanlr oldular. Bunlar) dellilli oldu (apa9lk gorOnOyor). 326. Nasoha tevbe ucu kutlu oldu 320. 324. 323. fesat i~ler yapanlar hOrmetli oldu (fesat911ara hOrmetediliyor). ogul ata He (aYnl) degerde oldu. MOsIOmarllar!. Fakirl. Kime Tann'ean haber verirsen. Kur'an okuyana (kimse) kulak vermiyor. Cihanl haram ile i9ki sardl. Peygamber verine (makamma) gegen hocalar bu halkm ba~ma a(w yOk oldu. haram klymetIi oldu. ~eytanlar beslenip geli~· ti kuvvetli oldu. 321. ba~lnI of key Ie sallar (seni reddeder.Bu zaman fena oldu. .322 Hiram ite hamir tuttu cihaOi Fesad ite eden hUrmetil oldu 323 Kime kim Tann'dan haber verlrsen Kaklr ba.en hocalar Bu halklO ba§IOa zahmetli oldu 327 Tutulmaz oldu Peygamber hamsi H'alaylk cUmle Hak'dan utlu oldu 328 YOn us gel a§lkisentovbe eyle. 322. 327.er zavalllllktan yOcele~tiler. .0grenci hoca ile kavga eder.IO salar huccetli oldu 324 ~agird Ustad He arbede kllar Ogul ata i1e izzetli oldu 325 Fakirler miskinlikden c.ekdi elin GonUllerylkarak heybetli oldu 326 Peygamber verine gec.

~Dest'!Il. 329 Bir ay gordum bu gece kamu burclardan yuce Esridi akllm camm bflmezem hllim nice 3300 ay.Kuru agaci ne yaparlar? Kesip ate~(t)e yakarlar. ibrahim) Slmdlr. Kec. 329.icek nobet degmez turraca 334 Kuru agaCI ni'derler kesip oda yakarlar Her kim iljlk olmadl benzer kuru agaca 335 Yunus'u ogen ogsun Yunus'asogensogsUn.. bOtOn burglardan yOce bir ay gordOm (de) akhm canrm sarho~ oldu. Kim a~Hkolma- 62 . 48 isenger tovbe et. Bu gece.e 331 0 Muhammed nurudur Halilullah slrndlr GonUideki c. Sanastn ki Cennet'ten kOgOk bir pencere aglldl (ve) 0 aytn panltlsmdan alemaydlOlandl. 331.iklopedisi-------EDEBiYAT- 328. GonOldeki ate~i ulu Tann yandlrdl.. 0 bizi gormez.0. A~lklann sozOnden (dolay!). 333. (a~k yolunu inkar eden) mOddelnin gozOne girsek de.ragt.ulu Hoca 332 Muddei bizig6rmezgiizune girer isek Gerekse yU:t kez varsm Kabe'yeulu .~ sonu . . deric. 334. 332.nasihat .e suya saltptlr ta dururirte gece .- . vericiye t()vb. BOlbOller otmeye ba~laYlOca turaca slra gelmez.Yunus (eger) ~Ik mObarek oldu. gozonden kan ya~ akar. h~lim nicedir bilmiyorum 330.4n!.maktan'bir.8u~va1' Oku." ljulesindenile". munevver oldu Sanasmki ac.hacca 333 Aljlklann sozunden kan yalj akar gozunden BUlbillJer sQyle. YOz kereKabe'ye bOyOk haccagitmi~ olsan bile.. Halilullah (Hz. Hazret-i Muhammed'in nurudur.lIdl uc.yandtrd.

Bakl~m bin can ahr. 335. derdin yOrekte kahr. (0) kege(sini) suva salml~tlr. Yunus'u 6gen 6gs0n. Goren camn unutur Fahr-i alem sen misin 3441 YOnus sevdigin<gozle a.inde can mlsm 337 Bakl'lO bin can ahr derdin yUrekte kahr Gorenkendinden 'lam u"akaKur'an mu~m 338. goren kendinden geger.an ku.unur seni yel gors. a~ ••klara Kur'an mlsm? 338. Uc. can !9inde 'can mlsm? ' HOkmQn 337. dine . 01 gozler didar gorUr Gorenler ba. U9an ku. (Yunus girecegi yola girmi~tir).Bunca gonOI ahp gotoroyorsun.dlysa (bu) kuru agaca benzer. sabah ak~am orada durur. devler hOk- 83 . senl g6rOnce rozgar durur.kln'.k yolunu key izle Razl gonUlde gizle soze hakim sen misin 336.er can iC.:YUzUnden gUn tutulur ay dogmaga utamr Goren heybete kahr YOsuf-1 Ken'an mlsm 340 Olii gorse dirilir kahbma can gelir Topraktan i'laz gelir Isa bin Meryem misin \' .A. Yunus'a sO'len s6vsOn. clhana sultan mlslll? can lara geger. indirir Ibrahim Edhem misin 343 YUzUn didar nOrudur saCm mi'rac dUnUdUr . 341 .Or eyler aslana zincir eyler 'Kat! ta.klll Hakk'a irgUrUr. 336 Bunca gonUl i1etip cihana sultan mlsm HUkinUn canlara gec. De'ller hUkmUne girer Belkls SUleyman mlsm 339.lar uc.lann rengi ugar.e durur .1 mumeyler yok~a Ferhad sen misin 342A.

sevgilininyozonden gelen 1~lk gibi oarlakt. topraktan(yani mezardan) sesgelir.r. . Ken'an Olkesinin Yusuf'umusun?lHz. Muhammed mlsm? '.k imamdlr biz.cl!§eriat 60 345.mirac ~ecesi gibi karad.sertta~l:mum(gibi yumu~~k)eder? YQkS:a~enFer: hat mlsm? [Ferhat. a~k yolunu iylce'izle:. birhalk hikayesi kahrlimamdlr.}oror. 342.sm? [Hz:isa0IQleri diriltme mucizesine sahiptL] 341.'<.(biza~k. . ay (da) do\}rnayautanir. Belkls'm SOleyman'l mlsm? [Hz.ft.' '.ifJ"\~edir. Klblemiz.~: girer. ~anml unuruydr'Y9~s~~. 346. sevgilinin yOzOdOr.' Goren~a~mp kahr. Belh padi~ahl iken saltanatl blrakm tasavvuf yoluna giren. 777 yllmda~am'daolmo§tor. OnderettIA(:tik. (Soyle) soze hOkmeden sen misin? .r. Bize a~k'!mam.: Bundan dolaYI§eriat kaplda kaldl.daima olarak (ona ypneliriz ve) namaz.nr. ona uyanz).$'evgitisjnin a~kl yolunakayalan yarmasl ite me~hurdur].lka.010 (seni) gorse dirilir.Yusuf.S. . Tann'nrnyuz(1tj~>j. aslanazencir olur (aslanipiJe esir eder. 340. ba\}lar). Gorenlerba~ e\}er. sevdi\}ini gozle. Yunus. A~km dindekan~*hkC. YOzOn..••. Saba Olkesi~ oin kralic...] .rtl.alemin o\}OncO Hz..kllma Mlindeyiz.'. . 344. Ken'an Olkesinde ya~aml~. . Meryem o\}lu isa m.•••. onun devrinde.. vOcuduna can (tekrar)gelir. gOnOfcemAat Klblemiz dost yuzu daimdirsalat 346 Dost yuznu gOrUcek §irk yagmalandl Onun9iin kaplda kal. ido'nOldeigizle. 50 345 ! A. Sevgilinin yozOnO gorOnce ~irk yagmalandl(Tann ilekulu ayn varhk olarak qorOs ve bunu anlatan seriat bilgisi ortadankalktl). gonOI de cemaatiir.]· C{~'3'~fYozon(on parlakltgl)ndan gOne~ tutulur. Belkls. SOleyman'lfl devlerErde hOkmetti\}ine inanlhrd •. 343. Goren. A~tn (insanl)Allah'a ula~ttrlr..Ogozler.esiidj. c •••• ". .. .lbrahim Ethem· misin? [Ibrahim Ethem.. gOzelligi He me~hur bir peyg~mber- ditJ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful