Hayan ve Eserleri
(Tiirk~ea~I1damalanyla)

"'I;)

lORK TICARET BANKASI il;birliiti ile haztrlanm16tu

Telit hakkt BULVAR GAZETESINE aittir. TERCUMAN TESISLERI'nde dizilmir;; ve basJlrmr;;tJr. ISTANBUL 1985

. Milli Egitim Bakanhgmm KiT AP YAZMA SEFERBERLtGt'oe katxhrken.ONSOZ BULV AR. omtmenlerin .yamslra. .. gereken bir "ESERLER BuTONODUR. mufredat programmdaki bUtun degi~iklikleri dikkate aldl. BULVAR EDEBtYATUiziSt'nde nm her bin §airimiZe ayrUml§ttt . .KURULU "EDEBiYA T"· metinlerini ogrencilerin ihtiyacma en uygun ~ekle sokarken. orta ogrenim yapan butiin ogreneilerin .ve evin ihtiya~ duyaca~ bir ANStKLOPED[yt daha verebilmenin mutlulugu i~indedir . ~iire merakh olan herkesin aradl~m bulaca~ bir hazinede karar kddl. asistan. ogretim iiyesi ve uzomanogretmenlerden olu~an BULVAR OKUL DESTEK ANStKLOPEDisi HA· ZIRLIK ." Dizinin ilk kitabl TURKtYEM her o~eneinin ~antasma rahathkla girebilecek ozel bir haeme sahiptir. velilerin. yer alan eep kitaplarl- BULVAR· OKUL DESTEK ANSiKLOPEDist'nin devaml olan EDEBtYAT DtZtSt'nde yer alail "CEP KtT APLARI"da her evin kiitiiphanesinde olmasl. Her ~airin eserlerine a~rhk veren "CEP KiTAPLARI" dizisinde metinler ozelIikle ders kitaplannda yer ahnmayan eserlerden derlendi. Profesor. Gazeteniz BULVAR.

Ayler KIZGINGUL Nihal DERELt tpek BA$ tsa ORUQ ZuhalATLI Bettil FERiK Aynur MERT Dilek ARA$ : Dursun SINIK Rldvan EREN MeUn DEMtR VeliONDER . . Htiseyin ENGtN' Murat TUNQTAN Mahmut KARA.Tashih MeUnAKAR Nihal Yazan AyfilBULUT Dizgi : Sabahattin ASLAl\4 Mehmet SE~UK Ahmet ERDOGAN $tikret YAVA$ . Enver DiNDAR : Yilmaz GOKKAYA Metin KORKMAZ Necdet MANAV Fevzi TUNCERi : Erol KARATA$ M..Ali YILMAZ Zeki AK : Nevzat ARTI$ Ismail QELIK Relik ERCAN AhmetDUMAN Meti'n KAYTAK Pikaj-Montaj K!lmera.DOGAN Esat EKIClGtL Uzeyir DARICI .

. Bu beyitte zikredilen lJahsm HaCl BektalJ· Vell oimasl da ihtimal dahilindedir). Buna gOre. Hacl Bekta{l Vell Vilay~tname'si. biitiin TUrk edebiyatmm.i.Adnan Erzi'nin bir mecmuada buldugu kayda gOrelJairimiz 1320 ylhnda. Abdiilbaki GOlplnarh gibi Yunus. Uveyse'l-Karani. Yunus Emre'nin Karamanh olduli:unuiddia edenler de varmr.en peygamber lossalanndan.l. bilhassa Tasavvufi Tiirk edebiyatlmnen biiyiik temsilcisidir . Hallac Mansur.Bu mesele hentlz l. zannedildigi gihi iimmi de~ildir. ~eyh-i San'~n gibi hikaye kahramamndan. Azerbaycan'l. Karaman'daki Yunus'un KirilJ~i Baba adlyla tart. Ti: I XlI 'tfncii yiizylhn ikinciyansl ile XIV'iincii yiizYlhnba~larmda yalJam~ samlan Yunus Emre. . Ancak. apdukEmreadh bir lJeyhinderviT lJioImulJ. yUkan illeri kamu mlSr81ile ifade etmi~tir. Hacl Bektas tiirbe ve kazasma 34km. ~ekaylku'n-Nu'inliniyye ve Nefahatii'l-Uns Terciimesi gibi bir klslm eski kaynaklara ve yaygm olan inanca gore Yunus Emre. bazl1arlda Karamanh oldugunu ile.ozii1mii~. tirniii~Ilmlir. Yunus Emre'nin kendi eserlerinin incelenmesinden de hayatl hakkm~ da -baZlbilgiler elde edebiliyoruz. Arap~a ve Fars~a'Yl ~ok iyi bildigi Kur'an-l Kerim'den yaptlgl iktibaslardan. Anadolu'yu. Risaletii'n-Nushiyye'sini 1307 Ylhnda yazIDllJtlr: Soze tarih yedi yiiz yedi-y-idi Yunus dinI bu yolda feda-y-idi. Fuad Koprulii. Bu koyiin. Tahsil gormii{ltiir. beyitinden anlalJlldl~na gore. tranh{lairSadl-i ~irazi'den yaptl~ manzum gazel terciimesinden anla~llmaktamr. Sankoy'de dogmu{l.iftl.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi------EDEBIYAT- YUNUSEMRE HAYA.Eger bu kaylt dogru ise Yunus'un 1238 ylhnda dogmUlJolmasl gerekir. Leyla ve . Yukan iller ile kastettigi I yer de Azerbaycan'dtr. omruniin sonuna kadar Sarlkoy'de kalarak halln irlJad etmilJtir. 82 yalJmda iken olmiilJtiir. Mevhina Celaleddin-i Rumi ile de gorulJmiilJtiir (Yunus'un yalJam~ ylliarda. Hint-han. biiyiik bilgin ve lJeyhlereMevlana iinvaro verilirdi.Emremiitehasslslarl. Anadolu'dur. Yunan-Roma mitolOjisinden.ilikyapIDllJ. O.. meslifede buIunan. Suriye'yi dolalJtl~m. Ibrahim bin Edhem gibi ermi{lkimselerden.iik tekke) kurmulJ.) MevUiniiHiidiivendigar bize nazar kllah Onun gorklii Ilazan ~onliimiiz aynaslmr.tfj. (Urum. Kur'an-l Kerim'de gel.daha sonra dogdugu koye donerek bir zaviye (kiil. sadece bu aSlrlarm degil.koy'iine ba~h oIan. Bazl aralJtlrlcI1aronun SarlkoyIii.r. bu~kii adl ile Sarlkaraman koyii olmasl ihtimall olduk~a kuvvetlidir. Gezdim Urum ile ~im'l. Nigde Or.manbir ba~ka Yunus oldugunu so:ylerler. s degndir.

sikedebiyata g~roi~ a~lklar· dan bahsetroesi. ben ne yaptlm.araftndan destanla~tmlrm~trr. Ulu ki~i huzuruna bo~ elle vanlroliZ. Hacl Bekta~. der.erinegore olduk~a ba~anh olarak kullanroasl~ Arap~ave Farsca isiro ve slfat tamlamaUmm kusur.~ts~ lam ilimlerinibildigini de kendisi anlatroaktadtr. aruz veznini devrinin ~airl. sen banahimmet ver.bir turIii alfabey~ donroe~. Digerdervi~ler onun hizmetini: ihlaslm.' ". iletroi~ler. Sebebini soranlara. 0 da cok bunalnu~br. heybesinin aldtA't adar bugday veri:rler. ziyaret dileginde oldugunu Hacl Bekta~'a. Zebur ve Tevrat gibi dort roukaddes kitablokuyup anladtguugosterroektedir.heybesine doldurrou~. YUIlUs'unah~ getirdigini. tncil. dill.A~ka gelicek gordiim bi!' uzun hece imis. Yunus'un toreye uygun. hurcunun. Koyiinde ~if~ilik yaptlgl Ylllardan birinde bir klthk olmu~. roa oyle yoksul ki.pekiyi der.iyi tahsil gOrmiilj ir ljairdir.. eger himmet alsaydtm bugdaYlda bulurdum. bu kapldan iceriye odu. Yunus da 0 pire varroaya karar verir.der. bana bugday l8.Mecnun~Hiisrev ve $irin gibi tsl8.6~ca kurroasl bu fikrin delilleriar. der. Onunla ilgili efsaneler ~oyletizet1Emebilir: ' '" Yunus. kaplsma gelen ihtiyaCsahiplenn~ bugdayverdigini duymu~tur. -Soron 6akahrn.oylece gitmi~. Yolda.biz 0 ' ihsamn anahtanm Tapduk Erore'ye verdik. bugday nu ister. diye cevap verir. $eyhinin ktZlm seviyor da . " b '" DEBTANi· HA YA TI: S8rohnf ve Ozlii~leri ile yiizytllarca Tiirlonilletinin fikir ve his hayabm etkileroi~olan YUBUS mre'nin hayatl halk E t. KlsacaSlYunus. HaclBektalj'a. himmet roi? Zavalli Yunus. Yunus. Krrkytl odun~eker. diye dii~iiniirve geri doner. git nasibini ondan al.asmdasaytlabilir. hocasm8. yoldan gelenilleline baklhr.karm doyurroaz. Klr~ehir'e yakm SulucakarahOyiik'· te Hacl Be~ta~ . ben hirometi ne yapacaA'tm. Hacl Bekta~. gottirecek degerli bir ~eyiyok YolA da ah~ toplanu~ HaclBekta~ dergAhli~in. ~ocukkenmektebe gitroi~. Tapduk Emre'ye gidip'dervi~i olur. k Yunus yola koyulur.o-artlk geCti. VeIladh \)ir pir oldugunu. saroirol davram~l Hacl Bekta~'l duygularidmr. Elif okuduk otiirii Pazar eyledik goturii YaratIlnu~l ho~ gordiik Yarat.amndan ottirii deyip okuhl blraknu~tlr. Bir glin hecelerken. nun bile egrisi giremez. bir dervi~ ile ona haber salar.mi kl8. bugdayt bo~altsmlar. Miiritler. Bu tekkede odun ta~lmak ile vazifelendirilmi~tir. iiromi degll. Dort kitabm manaSlDokudum hasIl ettim . diye dii~iinroti~. Bu krrk ytlicinde tekkeye bir tek egri odun getirroez. AYJ:'l~ tefsir. hadis vb.zlm. beyiti~Yunus Erore'nin Kur'an.

onun i~in canla baf?la hizmet ediyor diye yoruinlarlar, nslldaf?Irlar.Dedikodular f?eyhin kula~na gidince, yalanclhktan kurtarmak ~inluzlm Yunus'aniklihlar. Fakat Yunus, ben f?eyhimin klzlna lliylk degilim, diye omrunun sonuna kadar bu luza dokunll:1az~ Yunusbu tekkedebir ttirlu feyze erif?emedigini dUf?unup cam slkllffilf? ve derglihtan ka~ffilf? Yolda kendi gibiiki dervif?e rastlaffilf?; onlarla arkadaf? olmuf? Yemek vakti gelince devrif?lerden biriduli etmif?, Tann onlara gayb aleminden bir sofraindirm4;, yemif?ler. ikinci ogundediger dervif?in duasl ile sofra gonderilmif? Slra Yunus'a gelince, "Allah'lm, bende feyz yok, beni utandlrma, yuzumu kara ~lkarma, bunlar kimin yii.zu suyu hurmetinesenden yemek istedHerse lutfet, 0 zatm hurmetine yemek gonder, demif? Bu defa, her zalnankinden daha fazla yemek gehnif? Ertesi gUn dervif?ler Yunus Emre'ye, kimin hurmetine dua ettin, soyle, diye lsrarla sormuf?lar. Yunus, once siz soyleyin, sonra ben, demif? Dervif?ler, biz Tapduk Emre'nin dervi~i Yunus'unyuzu suyu htirmetine dua etmif?tik, derler. Yunus irkilmif?,feyze erdigini, Tanrl katmda itiban oldugunu, fakat kendisinin kendisini bHemedigini anlaffilf? Dervif?lerden aynup 'l'apduk Emre'nin tekkesine donmuf? Sabah, tan yeria.tarken ana baclyl (f?eyhinin kansml) bulup kendisini affettirmesini rica etmif? Ana bacl, Yunus'a, "Sen kaplmn ef?igine yat, bHirsin f?eyhin gozu gormez, sabah namazma~1karken ayagl sana dokunur, bu kim diye bana sorar; ben de, Yunus, derim; bizim Yunus mu diye sorarsa bil ki gonlunden ~lkmaffilf?Sm; hemen ..ayaklanna kapan ve af· dile. Yok eger, hangi Yunus, derse, 0 zalnan anla ki gonlunden ~1kffilf?Sm; rtlk a ~lire yok demif? .Yunus, ana bacmm dedigi ltibi yapffilf? Tapduk,bizim Yunus mu, .deyince, Yunus iki gozu iki ~e§me.,ayaklanna kapanffilf? Seyhi onu affetmi~, fakat, kendi mertebeni ogrimmeden bima inanmadm, ljimdi camm vermen gerek, asliffilataca~m, arkasmdan git, nereye dUf?erse orada Allah'a kavulj deyip aslislmatffilf?Asa, Yunus'un dogdugu yer olan Sankoy'e du~muf? Yumis, koyune gidip tevekkulile ba~lm topragakoymuf? ve Tann'ya kavuf?mu~. SANATI: Yunus Emre, sanatlm hallun hizmet ve faydasma vermif?, halka kendi dili ile hitabetmif?, ifadesi en zor duyguve dUf?unceleri yine halk dili He halka Hetmif?tir. XIII-XIV'uncu yuzyillarda, Anadolu'da, Bat! Turk~esi yazl dilinin dolrnsunda ve gelif?mesinde YunusEmre de muhim roloynaffilf?tlr. Ttirk~'yi son cJ.erecedegtizel kullanmllj, i~lemi~ ve geli~tirmif?tir. On\U1 f?iirlerinde en gtizel, en saf Turk~e ile ka~llaf?mz.Bu dilXIII-XIWunci.i aSlr Turk- isllim medeniyetinin zenginligini aksettiren milli bir dildir. Yunus, f?iirleri ile sadece kendi duygu, dUf?unce vehaylillerini iletmemif?,Turklugun seciye ve ahlliklm da cihanaduyurarak milletinin tercumam olmuf?tur. if?te bu sebeplerden dolaYl her Turk onun eserlerinde kendisini, kendi dilini, kendi i~ dunyaslmbulmuf?, Yunus Emre aSlrlarca sevilerek okunmu~tur.

Yunus, bir tasavvuf ~airidir. Onu anlamak i~intasavvufun ne oldu~· nu da bilmekte fayda var<ilr.Tasavvuf, "ziihd ve takva ile (ibadet ve dinin yasakladI~l ~eylerdenuzak durmakla) .rlihutemizlemek,kendi varh~m, Allah'm sevgisinde eritmek, kalbini dunya Heilgili ~eylerden bOo ~altlp sadece Tanrl'ya tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'm varh~nda ya~amak, onun butiin emirlerine uymak, yasaklanndan ka~mak ve bOylece. nsan i~in en buytik mutluluk olan Allah'm yUzUnugOrmeye i nail olup nzasma kavu~maktlr. Hazret-i Peygamber'in ve arkada~larimn ya~aYl~tarZl ve du~uneeleri, Kur'an-l Kerim'de bildirilenler tasav· vufun men~eini te~kil eder. Sahabe ve onlara tabi olanlann ruhlarma hakim olan Allah korkusu ve zuhd hareketi, giderek ~iddetlenmi~ve tasavvufa donu~mu~tiir. Ancak, ilk zahidlerde gortilen Allah korkusu ~uuru, daha sonrakHerde yerini Allah sevgisine blraknu~tlr. Tasavvuf, aym zamanda, Tann nedir,kimdir; k8.inatni~inyaratllnu~tlr gibi sorularl eevaplamaya ~ahf;lan du~unu~yoludur. Bu felsefenin bir en yaygm olam Vahdet-i Viicut felsefesidir. Vahdet-i Vueut'a (weut birli~i felsefesine)gore, kainatta Tanrl'dan ba~ka hi~bir ~ey ger~ek vuelida sahip de~ildir, her ~ey Tanrl'mn birer gortintusudur. Tek varhk olan Tann, aym zamanda tek gUzel,tek haylr menbmdIr. Tek ve ef;lsiz guzel olan Tanrl kendi giizelli~inigormek i~in evren olarak gortinmu~, (teeellietmi~)'dir. tnsan da onun bir gortintusudUr. tnsanda varhgm yam slrayokluk ozelli~ de vardlr.tnsan, kendi benli~ni,dunyaya olan ba~hh~ml yani yokluk un.surlanm. gidererek varhk unsurunu bulur, boyleee Tann'ya (a~kyolu ile)ulaf;llr. Ba~langJ~taferdi-dimbir hareket ~eklindegeli~entasavvuf, IX ve X'· uneu aSlrlarda ~ekillenmi~,ahl8.kve ibadetlere dair ozel nizamIar ortaya koyan bir okul haline gelmi~tir. X'uneu ve XI'inci aSlrlarda tasav.vuf~ular.tarikatler haIinde te~kilatlandllar. TUrk d1inyU1.bu zumre mensuplanm daha XI'inei aSlrda tanlnu~, tasavvuf ve tarikatlar TUrkler arasmda da yayllnu~tlr. Edebiyata da yanslyan bu inan~lar Ahmet Yesevi (XI'inci aSlr)Heilk usta propagandaelslm bulmu~tur. TUrk Tasavvuf Edebiyatl'nm Anadolu sahasmda en buyuk tistasl Yunus Emre olmu~tur. Tasavvufun ineeliklerini anla~J1lrve samimi bir dil Heanlatan ~airimiz, HaMaf;lkm urpertHerintbizzat ya~anu~,bunu ~iirlerinde~ok ba~anh bir f;lekildeyansltnu~tlr: Benim gonliim, goziim a,ktan. doludur Dilim soyler yari, yiiziim suludur Senin 8fJkmdeniz, ben bir bahClk Bahksudan ~lk8a hemen oUidiir.

•••

Yar yuregim yar, gor ki neler var Bu balk i~inde bize guler var ButUn L.1utasavv1flar gibi 0 da Allah', sevmi~, Cumle yaratdnu,a bir goz He bakmayan Ser'in evliyaslysa bakikatte asidir. diyerek, Allab'm yarattlgl ber insana bir goz ile bakaeak, Yaratdml~l bo~ gorduk, yaratamndan otiiro diyebileeek olgunluga eri~mi§ltir. Hayat, tUUm, k&nat, varhk, yokluk, du.ny8nm fanlli~ gibi hususlarlyine tasavvufun ~er~evesi i~inde ele a1ml§l,gOrU§Jlerini en sade: en gUzel §lekliyIe anlatID1§1tlr. YunusEmre bir halk §lairi degildir, halkm §lamOlr. Halktan ve hayattan aynlmaY1~, balk dill ile soyleyi§l onu halkm §lairi yapIn1~tlr. Yunan sadeee Tiirkiye'ae degil butu.n TUrk diinyiiSmda sevilmi" okunmu§l, §liirleri bestelenmi§l, Anadolu'da onun adma pek ~ok yerde amt-mezarlar yapl1ml§l, hatta ba§lka Yunus'lara ait mezarlar bile buna mal edilmi§ltir. Vefatmdan sonra yediyuz yil ge~mi§l olmasma ragmen unutulmaID1§l, unu dunyaya yaY11ml§ltlr. 0, Tiirk edebiyatlmn en buyiik §lairlerindendir. . ESERLERt: Yunus Emre'nin RisiUettu'n-Nushiyye veDivan oimak iizere iki eseri billnmektedir. Risaletii'n-Nushiyye ruh, akil, nefis, ofke, sablr, kanaat,cimrilik vb. gibi konulan tasavvufa gore a~lklayan, ogut veren, ahlaki- tasavvufi bir mesnevidir. 562 beyitten meydana gelmi§ltir. Batl Tiirk~esi ile yaz,lan ilk divan Yunus Emre'ye aittir. Bu .eserin pek ~okel yazmaslve ta§llamasl nushalarl varmr. Yeni yazl ile de defalarea basl1ml§ltlr. Aneak, bu baskI ve yazm.alann ~oguna, ismi Yunus olan ba§lka §lairler (KAtipzade Yunus, A§llk Yunus vs.) ile A§lIk Pa§la, Sait emre vs. gibi §lairlerin de §liirlerikan§lIn1§ltrr. Yapllanaylklamalar sonunda Yunus Emre'ye ait 330 eivannda iiliirtesbit edilmi§ltir. Bu §liirlerin ~ogu heee, 60 kadan da aruz ol~usii ile yazl1ml§ltlr. Aruz ile yazllan ~iirlerinde, ,ortadlin e§lit.saYlda bj)lunebilen kahplan s~ti~inden, beyitlere dOrtluk ahengi verilmi§l, bOylece milli zevk ya§latIlml§ltlr. Fakat onun en gUzel §liirleri heee vezni ile yazIlanlanmr.· Yunus Emre'nin eserlerinin en gUzel baskllanm Abdiilbaki Golpmarh ile Faruk K. Timurta§l yapIn1§ltlr. Elinizdeki kitapta bulunan §liirler am ge~en bilginlerin eserlerinden se~ilmi§l; orijinal dile, gfizelligi bozmayaeak §lekilde, yer yer mudahale edilmi§ltir. Aynea, ogreneiler ve diger gen~lerin Yunus Emre'yi kolayea aillayabilmelerini saglamak i~in her §liir ya§layan Tiirk~e ile nesre~evrilmi§ltir. Dr. Metin AKAR

20 Ekbn 1985- tstanbul

Bir gOn sana da yokluk ula§lr. gel beri. Sana daha ku~ konmaml~. 2 Boyle uzamak ne manadlr e. eksikligin ona gore yOz bin (oldugu hilde soru soruyorsun?) Kuru agaea yol (yordam) soruneaya kadar gezin (ve) yoluna devam et. zaman geger (ve) budaga ku§ (aneak) bir defa konar. yol boyunea gidiyordum.kazankaynar.iinkii bu diinya fanidiir Bufodulluk ni~Amdlr gel beri mlskinlige gee. bu kadar tatli uzaml~ biragac (gordam)~ GonIOm(ona) birka~ Slra~(de~·(dedi) 2. sOsten uzak ya§aYI§a) ge~. Boyle uzamanlO anlalTl!. 3.iclen yoluna gee. GonOI. (sen neye yararslO?) 5. 1 1. Tann'ya uzanarak neyi diler. Agag ya§lanlr. (Ustelik) bu. kanr devran doner ku~ budaga bir. Ben.Blr giin sana zevil ere yiice kaddin Ine yere Budaklarm oda gire kaynaya kazan klza sa~ 6 YOnus imdi sen bir nice eksikligiin yUzbin anca Kuru agaca yol sorunca teferri. §imdisen nasll. ne tura9 ku§u . . 4 Agae. bOyleho§. fazlaea uzaml§. Yunus. 6.1 Gider idim ben yol sira yavlak uzaml~ bir agae. nedir?(Boyle uzamaga gerek yok). miskinlige (gosteri§tM. dallann ate§e girer. Boyle ho§ bezenerek. kez konar Dahi sana ku~ konmaml~ ne giivercin ne hod diirrae. sir ae. ne gOverein. 5 . sa9 klzar... 3 Boyle latif bezenerek boyle ~irin diizenerek Goniil Hakk'a uzayarak dilek denir neye muhtae. uzun boyun yere iner. gOnkO bu dOnya olOmlOdOr. Boyle latif boyle ~irin g3nliim eydiir birkae. neye muhtagtlr? 4. bOyle gOzel sOslenerek(ne yapmak istiyorsun?). mOnasebetsizlik ni§amdlr.

inci di~leri dokOlmO~.ini.ti mezarhga vardlm. . Slr. kefenbezinin pargasl (da) kemige sanlml~yatlyor.nemdeermi§ yatar 12 Gitmi§ gozi.Iuruyor. nice yigit mura- 9.gormez misin. 11.Yunus.ecelin dma erememi~. (zira)dOnyaya'gOzel gorOnmege 9all~anlar toprak olmu~ yatlyor.Sabahva\5.GozOnOnkarasl gitmi~ (yapmaga) duracak hig i~i yok. Sen bunlan. (kiminin) can Ian Tann'ya ula~ml~. . san sagIan dokOlmO~. .ler gUl gibice yatar 10 Duzaga di.ire olmu§ omriin yaYI kllml§yatar 8 Yard 1m bunlann katma bakdlm egel heybetine Nice yigit muridmaerememi§ olmi.i.i§ sansac.biri bic. gergek a~lk isen dOnyaya gOzelgorOnmege(dOnyaYI sevmege) ugra~ma. bOton (halkl) olmO~ yatlyorgordOm.i§ yatar Her. 12.Hakk'a ula§ml§ canlan Gormez misinsen bunlannoYbet bize gelmi§ yatar 11 Esilmi§inci di§leri doki.ilmi. Her biri bigare olmu~.i§ yatar 9 Yemi§ kurd ku§ bunu keler nic.elerin bagrm deler $01 utaclk ni-reste.tela~lannln hepsi bitmi~.i§mi. omrOnO(canlnl) kaybetmi~ yatlyor. i§i yokdurdurasl Keten bezininpiresi·si.ek i§lk isen mUlke suret bezemegil MUlke suret bezeyenler kara toprak olml§ yatar. yatlyor.Bunlann yanlna vardlm. 10.imle olmi. Bunu kurt kU~ yemi~.i§ tenleri.inUn karaslhic.lan Kamu bitmi§ te§Yi§leri emr i. 2 7. 8 .imci.:ibize gelmi~ c:. $u ufaclk yeni yetme gocuklar gOI gibi solmu~ yatlYQr.(Kiminin) vOcudu cehenneme do~mo~. kertenkele gogsOnO deliyor. heybetine baktlm.-Bull/at OkulDestek Ansi~lopedisi -------EDEBiVAT-- 7 Sabahm sinleye yarchm gordi.ige sardml§ yatar 13 Yunus gerc. 13. Tann'nrn buyruguna uyup Isiak yerde yatlyor.

(Can i1e ten) oyle ki dost olmu~tu. all~ veril} yapardl. canlara sorallm. (Can). bu dOnyadan bezmil}. pir pur igin (anlal}maYI yeniden bozar(dl).seninim derk. gidiyor. (Tann'dan) emir boylegeldigi igin.14 Geliin sorahm canlara surelinden n'oldu gider DUn gUn seninlm der Iken sebep neyl buldu gider 15 Aceb degil glder ise suretl terk eder ise Yanlt~ yalan gaybet degil dostdan haber geldl glder 16 Kant onun miilk ii malt terk eylemi. kolsuz gomlek giydi gidiyor. 17. mOlkO? Hepsini terketmi~. bunda buldu gider 3 14. acaip degil (acaip karl}llamama· 11). Gelin. . gider o 17 Oyle ki'dost olmu~idi 0 Ifjler diiziilmifj idl Belli bilin can suretln sakahna giildii glder 18 Eyler idl sat! pazar blr pul i~ln gene bozar Olmu$ bu diinya (den)bizar yenslz gomlek giydigider 19 Bini dogar binl gider buyruk boyle geldl meger KI ola dUnyaya. 18. Hani onun mall. ne sebep buldu da gidiYor. DOnyaya doyan var ml. . 15. . giderse. (amaomOr) kadehi doldu (vadesi yetti) gidi· yor. doyar peymanesl doldu gider 20 Erte gece soyle~lrler Hakk'. Bu (haber) yalan yanh~ ve de· dikodu degil (gergek). 0 padi~ah (Tann) huzQ· runa hemen hareket etti. Daima. (insanlann) bini dogar. (dostluk ile i1gili) il}ler yoluna ko· nulmu~tu. ($imdi) iyice bilin ki can. ($imdi). bedenin sakallna gOldO gidi· yor. bulahm diyerek Y(inus eydUr mlskin olan Hakk'. 19. suretinden (bedenden) n13 t>'(jO da gidiyor. ciimleslnl pAdi'fah dergAhma hemen ame'-ald. bedeni terk ederse. bini olOr. seitgiliden haber geldi (de) gidiyor.($u).en. 16.

klrmayasln..9"I/'.i ona varan ger! gelesl deglt 4 21.adlr $Imayasm SIr9a $mdlktan sonra biitiin olasl degi!.Sabah ak~am. diyerek konu~urlar.lnde bunlar olesl degn 27 Varaltl Hak diinyayfPeygamber dostluguna Diinx~y.melerden bardagmdoldunnadan korisen Bin yll and a durursa kendidolasl. .Ten OIOmiOdor. can Olmez. Testinic. benliginden gegen Tann'YI bu dOnyadabuldu gidiyor. Varin gonliin $Irc. 22.ul~y"s A.Mlnl eri=-~Iklar'bu yolda (donyMa) ozonto dlJymayacak. eam kml· .:~~melerden doldurmadan(bir kenara) koyari. gidenler gerigelmez. 25.. dlktan soma bOtOnolmayaeaktlr. 24.n. bin YII (yerinde) dursa da kendi kendinedolamayacaktlr. Yunus der ki. Tann'YI bulahm. .yit I~iler Bu bir kac. Manl duyan (a~lk olan) gOnOller asia Olmeyecek.. . 25 (:e.sen.b-I HAl.~ider bikik~lllsldegii 28 Vunus gozun goriirken yarag\Jn eyle bugun Gelmed. giin ic. Sevgilinin kalbini (gOnIOnO)sakm. OlOr iseten c>ler. _ 23.degii 26 $u Hlzlr'la. .2O. 21 Mana eri bu yolda mellil oiasl deQiI Mana duyan goniiller hergiz olesi degil 22 Ten fanidir can olmez gldenler gene gelmez Oliir ise ten oliircanlar olesi degil 23 Gevher seven goniiller yUzbin yol eder ise Hak'dan nasip oIma~ hasip oiasl degil 24 Sakmgll. MOeevher (veya Oz) seven gOnolier yOz bin yol izlese (de) Tann'dan kIsmet olmazsa (onu) elde edemeyecek. 0 camdlr.. canlar Olmeyecek..

26. bilim §a§tt nitekim §unlan gordum 5 29. boynun buranlan gordum 36 Kimi zari k. Damar bo!?anml~. geri gelmeyecek.AreUe Kimi bela vu mihnette dun" olmu§ gunler!. onlar klyamete kadar 01meyecekler. Sabahleyin gezmege9lktlm.inde yatar pinhan Bo§ahm.§ Anasma kusupgitmi. dOnyaYIPeygamber rattl.~u Hlzlr ile Ilyas. Yunus.§lalar k.§ sinleri dolmu§ hep evleri harab olmu§ Kamu endi§eden kalm. gozon gorurken. (bununla) batml!? kefenleri gordOm.hp aglar zebaniler cantn daglar Tutu§inu§ sinleri oda c. DOnyaya gelen gider. 27. 30..§ kefenleri gordum 31 y.re ten sin ic. (Boyle oldugu Mlde. kimse 0 28. " 5 29 Teferruc eyleye vard. 0 15 . Muhammed)'in sevgisi ugruna yada oldO).k.m sabahm sinleri gordum Kam}m.Tann.kan tiitunleri gordiim 37 Yunus bunu kanda gordu geliip bize hab'er virdi Akhm yard.§lamaz olmu§ Bar tutmu§ soylemez olmufj ag.§ ne du§var"halleri gordum 32Yaylalar yaylamaz olmu§ k. (Orada) kara topraga kan~ml~ ~u nazik bedenleri gordOm.zda dillerigordum 33 Kimisi zevk u i$rette kimi sAz u be. bugon hazlrhgml yap. ebedi hayat suyu i9ti1er.gordum 34Sogulmu§ §ol kara gozler belirsiz olmu§ay yuzler Kara topragm altmda gUl deren elleri gordum 35 Kimisi boynunu egmi§ tenini topraga salm. kan akml!?.§ kara topraga §u nazik tenleri gordum 30 Curumu§ toprak ic.lm.§ damar akm. Oraya varan (geri) gelmedi. mezarda gizliceyatlyor. (Hz.§ kan batm. VOCl)t toprak i9inde 90rOmO~. mezarlan gordOm. kalmayacak.

dilnyaya nelsime kuUukeyleyi iyi arnel i. zebaniler (onlann) camm daglar.eden deli olmu. Kimisi boynunu egmi:?.Yunus. 37. OldUgUme kaymnazam eUigimi bulam dive 39 Birgiln gorUnilr gozilme ayblrn vuru~uryilzilme Endi.31. gUl toplayan eller(in haHni) gordOm. glkan cjumanlan gordOm..sem onakulluk kllayldim Aglayaydlm bu dilnyada yann orda gillem dive 41 Hemen geldim bu . 33. Mezarlan Ylkllml:? (toprak) dolmu:?.Aglzdli.um n'idem. ben olOrOm diye korkuyorum. evletLhep harabo~mu:? HeLge:?it dO:?unceden uzakla:?ml§. gOmde akhm (balil1mdan) gitti. Ey arkada:?larr ey karde:?ler.6 38 Ey yg~hler'ey karde. kimi saz ve mOjdelerde. Annesine kOsOp giden ve boynunu egenlerinzavalh hallerinigordOm.2 Ey bic.lemedint. vOcOdunutopraga sahvermi~. ne gog halleri gordOm . bunu gordOgO zaman geldi bizehaberverdi. pas tutmulil..ay yOzlerce belirsiz olmu:?Kara topragJn altlnda.. azabtan kurtulam dive '. 35. 32. 34.lamaz olmu§(~ar). Kimi inleyipaglar. mezarlan ate:?e tutulilmulil.are miskin Yunus gilnahm erokn'eyleyesin Slgmdlm 01 Allah'una dedi hem alv edem dive 38. Kimi zevk' ve eglencede. bilgim lila:?tl. ~u kara gozlerin feri tOkenmi:?. ~imdi dOn olmulil'o gOnleri gordOm (dO~OndOm).ler korkanm ben ()lem diVe ". .(bu dOnyada) ettigimi bulurum diye (korkuyorum). ben ne kllam dive 40 Eger ger~ek kul irni. Yaylalar yay. kl:?lalar kl:?lamaz olmul1(lar). kimi bela ve zahmette gonierini gegiriyorlardl. Bunlan gordO- .OldOgomeJasalanmam. 36. soylemez olmu:? dilleri gordOm .

39. 42. (bundan d. $u tahtadan . on allm bezl kefen ideler egnlme Dokem.(bu) du· '~Onceden deli olmu~um.bnome vatan sevgisi dO~tO.O'ria k.tli onume hubbU'1 vatan gldem hey dost dlye dlye Anda varan kaltr heman kalam hey dost dlye dlye 44 Gele '01 Azriil tuta assl kllmaz ana ata Blnem '01 aga9tan ata gldem hey dost dlye dlye 45 Halvetlerde me. hey dost.ulluketseydim. ata (ta~buta) bineyim ve hey dost. (bundan dolay.y dost dive dlye 46 $01 bir be. ne yapay. Oraya va· ran hemen kallr.$u Azrailgelip tuttugu zaman ana baba faydaetmez. dive diye kalaYlm. 41. gOn aYlb. (0 zaman) n~ edeyim. Eger ger~ek kulimi~sem. gOzOme gOrOnOr. 43 Du.HWPyOz(}me vuruldugu (an).Aym ~ekilde. Ey zaval". kor· kuyorum) .m.gUl olam dilm a9dam gul olam Dost baganda . dive diye gideyim.Bahri olup dost g61Une dalam hey dost dlye dive 7 43. gOnahtn ~ok ne yapacaksm? Hem 0.m dive (korkuyorum). diye dive gideyim. . azaptan kurtulaYlm dive iyi i~ (de) i~lemedim. bu dOnyaya nefsime kulluk eylemeye (mi) geldim. bi~re Yunus. Hey dost.olaYI korkuyorum).bUlbUl olam otem he. 40. Sir. "af· fedeyim" dedi diye Allah'lma slgmd. 44.oi dijnyi donlann glyem heY'dost dlye dlye 47 Mecnun olarak yuruyem yuce daglan biiruyem Mum olubam eriyem yanam hey dost dlye dive 48 Gunler gege YII gevrile ustume slnlem obrula Ten 9UrUye topra~ ola tozam hey dost dlye dlye 49 Yunus Emre var yoluna munkirler glrmez yoluna . yann orada galevim dive bu dOnyAda aglasaydlm.

Yalnlzhklarda me~gul olaYlm.ml!} gibi 53 Bu dunyada blr nesneye yanar i~im goynur ozum Yiglt iken CSlenleregCSk eklni biC. hey dost.lpyummu$ gibi 51 I$bu sCSze· Haktamktlr bu can govdeye kpnuktur Birgi. diye diye dalaYlm 50 Geldl ge~tl CSmrumbenlm $01 yel eslp ge~ml$ gibi Hele bana $CSyle (geldl) $01 gCSz aC.mi!} gibi 55 Blr miskini gCSrduliise bir esklce verdin ise Yann orda sana gele Hak !}arab. Yillar done.". Mum olarak eriyeyim. OstOmde(ki) mezanm oyula (gOke).lkaglde katesden kU$ uc. inkArcllarsenin yoluna girmez. d~ima agllan gOI olayllll. hey dost diye diye gideyim. benzetmi. . 47. hey dost. Balik olup dost gOIOne.mi!} gibi 56 VOnus Emre budunyAda lki ki$i kalarderterMeger Hlzlr Ilyas ola Ab-I Hayat i~mi!} gibl 8 50. hey dost. toprak ola. 49. ~Oyle yel esmi~ gibi geldi gegti.lm su verdin ise Yann orda kar!}1 gele Hak !}arab.mi!} gibi 54 Bir hastaya Yard. yoluna var. 46. GOnler gege. Yunus Emre. yOce daglan bOrOyeyim. Hele bana (bu\~ore) bir gOz aglp yummu$ gibi geldi. dost bi!lQuida bOlbOI olaylm. vOcut gOrOye. . diye diye tozaYlm.ler eklnclye Kimi biter kimi yeter yere tohum sac.mu$ gibl 52 MlsklnAdem ogla". hey dost. 48.45." ic. Mecnun olarak yOrOyeyim. ~ube~-on ar~m bezi be· denime kefeneyleyeler de. $u dOnyA elbiselerini (OstOmden) dOkeyim." Ic. diye diye Oteyim. diye diye yanaylm.in (ola) C." ise bir ic. Benim OmrOm.

bir yudum su verdiysen (obOr dOnyadayyann orada. 54.kargider. Sir gOn olur. Sfr zavaillyl (bir dervi~i) gordOgOnde. Su soze Tann tamkt.olmu§tur gundOzleri 63. hayat suyu ieen Hlz. yere tohum sagml~ gibi.(bunlar) ebed. bu dOnyada iki ki~i kallr derler. 52.r.r. 55. bir eski elbise verdiysen. Sir hastaya (ziyaret igin) vardlysan. ozOm aCIr.51. Tann ~arabl igmi~ gibi kar~Jna gelir.Zavalll insanoglunu ekinciye benzetmi~ler.in baklp gOricekbunlan 58 ~unlar ki ~oktur mal/an gar nice oldu halleri Sonucu bir gomlek giymi§ onun da yoktur yenleri 59 KaOi mUlke benim diyen ko§k 0 saray begenmeyen ~imdi bir evde yatarlar ta§larolml§ ustunleri 60 Hani 0 ljirin sOzliiler hani 0 gUne§ yiizlUler ~oyle gayib olmu§ bunlar hi~belirmez ni§anlarl 61 Bunlar bir vakt begler idikaplcJlar Gel §imdi gar bilmeyesin korlar idi beg kangldur ya kullan 62 Ne kapi vardlr giresi ne yemek vardlr yiyesi Ne 1§lk vardlr goresi dun . Su dOnyada bir ~eye. olomsozlOk suyunu bulup igmi~ler. Su can govdeye konuktur. yann orada (obOr dOnyada) Tann ~arab. igmi~gesine kar~Jna gelir.r. [Halk rivayetlerine gore.t.kafesten ku~ ugmu~ gibi g. olOmsOzlOge kavu~mu~lard. 56. oIOr).1 57 Sana ibret gerek ise gel goresin bu sinleri Ger ta$ isen eriyes. HizJr i1e llyas Peygamber. kimi yeter (olgunla~lr. geng ya~ta olerek gok ekini bigmi~ gibi (topraga dO~enlere) igim yanar.r ile llyas. kimi biter (dogar). Birgun senin dahi YOnus benim dediklerin Seni dahi boyleede nitekimetti bunhm kala . 53. Yunus Emre.

bir gOn senin de benim dediklerin (bu donyMa) kallr. Sonunda bir goml~k giymi~. bunlan eden.Ne girecek kaplSt var. 66 Gozlerim goge slizlildli camm goglisten lizlildli Dilim tetigi bozuldu Allah sana sundum elim 67 U. onun da kollan yoktur. ne yiyecek yemek var. gOndOzleri gece olmu~tur. 60. 58. biC. 10.Sana ibret gerek ise ~u mezarlan gel(ip) goresin. 63. .HaI1i 0 tatlt sozlOler? Hani 0 gone~ yOzlOler? Bunlar oyle kaybolmu~ (ki) izleri hig belli degil. eger ta~isen (bile)eriyesil1. gor. .!. halleri ne oldu. 61. 59. Ne gormek iginl~tk var.medenkaldl Allah sana sundum ~Ii. Ostlerinde de ta~lar var.9 57. (kapllanna)kaplcllar korlar idLGel ~imdi gor. Hani mOlke "benim" diyen. 62.Yunus. 64 Sensin kerim sensin rahim Alah sana sundumelim Senden artlk yoktur emim Allah sana sundum elim 65 Ecel geldi vade erdi bu omrlim kadehi doldu Kimdir ki ic. climle geldi Esen kalst" kavim karde. bey hangisidir veya kullan (hangisidir)bilemeyeceksin.i1di efen donum Hazrete yontefdimyonlim k Acep nice ola hillim Allah sana sundum elim 68 Vurdular suyum Ihdl kavim karde. Nitekim. Allah sana sundum elim 69 Geldi salacam sarthr dort yana sala verllir II namazlma derilir Allah sana sundum elim 70 Safacaml gotilrdliler makbereme yetirdiler Halka of up oturdular Allah sana sundum elim .~unlar ki mallan gok idi. seni de boyle eder. Baktp bunlan goronce. ko~k ve saray begenmeyen? ~imdi bir evde yatlyorlar.Bunlar bir zamanlar beyler idi.

68. sen en merhametli olansm. en bagl~laYlc. banayardlm et. Bu anda) Tann'msana elimi agtlm. ya~ama sOresi sona erdi. Tann'm sana elimi agtlm. esen katsmlar(ben gidiyorum. dilim harekettenkald! (soylemez oldu).. Eller namazlml kllmak igintoplanlyor.lim ne olaeak? Tanrl'm (bu anda bana ac.cantm gogsOmden sokOldO.meden kalan var m.m. sanhyor. (buanda) Tann'm sana elimi ac. (bana yardlmet).kavim karde~ hep toplandl.(Ate~e) koydular.. Tann'm sana elimi agtlm (beni bagl~la.Tabutumu gotOrdOler.) elimi sana ac. Bu kimseier sag.i1di. Tann'm (bu anda bana yardim et) sana elimiagtlm. onOmO Tam'I'yadondOrdOm. Tann'm sana el. suyumilld'. . bu omrOmOn kadehi doldu. (bana'ac. 69.m.) 67. Ecel geldi. mezanma ula~hrdllar.tlm (bana aCI).I~tel kefen olacakelbisem blC. Tann'm salla elimi agt.).. (I~te bu anda).imi agt.-----~iiR-c~"~e§tiler ustume toprak elitiler Hep koyubaOi ka(:hlar Allah sana sundum eJim 72 Yedi tamu sekiz u(:mak herbirinin vardlr yolu Herbir yolda yuzbin ~arlil Allah sana sundum eJim 73 Geldi Munkerile Nekir herbirisi sordu bir dil i1ahi sen cevap vergil Allah sana sundum elim 74 Gorun acepoldu zaman gonUlden eyleyin figan OlOr (:u~ anadan dogan Allah sana sundum elim 75 Yunus tap uzat busozu Allah'ma tutgll yuzu Didardanaylrma bizi Allah sana sundum eiim 10 64. Senden ba~ka gArem yoktur. (Bu anda).. 70. (0 Y zaman) acaba M. dort yanda selA veriliyor.Gozlerimgog-e (dogru) sOzOldO. 66. Sen.? (Herkes olecek). 65.sm. 0 (olOm ~erbetinj) h. (Mezanmm etraf'na) halka olup(dua etmek igin)oturdular. Tabutum geldi..tlm.

Anadan dogan (muhakkak) OIOr.mc. her bir yolda yOzbin garlj' (~aljlrtici manzaralar) .. (yard. 75. sekiz Cennet. yOzOnOn gOzelliginden bizl ay. can lara ezel ebed olmayacak Gum·rih olup bu cihanda kimse bikikalmayacak 77 Bir dona kanbula. (Tasa~vufgular. beni yalnlz blraklp ka~tlklannda. Yedi Cehennem. .irubeni dUru.kamaymca temiz olmaz.. 72. MOnker ile Nekir (adlt sorgu melekleri) geldi. Zaman acalp oldu. Tann'm. Tann'm sana elimi agtlm. gOrOn. 0 zaman sen cevap ver(meme yard.~.in Hakk'a ver GonUl gozi gormeyince hicrba§ gozu gormeyecek 11 76. Allah'lm. ise y.Tann'm. na- . Tann'm sana elimi agtlm (bana yardlm et).klannda. I~ten gelerek feryAd edin. YOzOnO Allah'a gevir.klann can Ian olomsOzdOr). (yardlm et). Cenazemin kefeninin ipleri ~OzOldOgonde.kla bili. Her birlnin yolu vardlr. elimi sana agtlm.. GonUI pisi Ylkanmaymca da namaz kllmak uygun olmaz. elimi agtlm (0 za· man bana yard.en Erdenhimmet olmay!nca omur gecrer yunmayacak 80 Ylinus imdisen Hakk'a er dun ugun gonli. 77.aybedip kalmayacak.. Yunus. 01).71. ' 76 A. 74.m et). OstOme toprak eljlp att.lcak yumaymca mismi.1 olmaz GonUl pisi yunmaymca namaz reviolmayacak 78 GonOlpisln yUd~n iS8 klbr Q klnl kodun ise Ikrir butlin olmaymca erden nazar olmayacak 79 Murdar dunyiya bula.m et). . 73. Tann'm sana elimi agtlm. hep birlikte. Bu cihanda kimse ebed! olarak yOlunu I<.an dev.Aljk ile tanlljlk olan canlara ezelve ebet olmayacak(yania. her biri bir dil ile (soru) sordu.rma. Bir elbiseye kan bula~t. bu sOzO yeterince uzat (klsa kes).

VOcQdum 6d agaci gibi yanar.iti. Benim gonlom'. Dilim sevgiliyi sayler (Tann'YI zikreder). yeterli gormezler. sen ~imdi Tann'ya ula~." oduna doymez Oku canabatar kallyahdlr 84 Okurum ~ahlml kendi dilimce l?ahlm eydi.- BulvarOkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT - ---~miYedenff&l9isetemizligini 9 i de ararlar). 83. 82.iclidum Ti.A~kln ate~ine zlrh. Cokal ce~. ~eyhe inanCllla dair) kabQI beyanl tam olmaymca ermi~ ki~inin sa· na meyli olmaz. Gece gOndOzgonlonO Tann'ya ver.im a~ktan doludur Dilim soyler y~ri yi.Yunus.yOzOm sulu (ya~ dolu)dur.ena~k.imsuludur 82 Cd agacl gibi yanar vi.gozom a~ktan (a~k ile) doludur. kalp lemizli· 78.ir bana herdem gele·dur 85 Seni sevenlerin ola ml akh Bir dem uslllYlsa her dem delidir 86 Yunus sen toprak 01 eren yo lunda Erenler menziliar~dan uludur 81. GonOlgozOAllah'l gormeyince ba~taki goz hili gormeyecek. dumanlml goren seher yeli sanlr.GonOldeki (pis)ligi ylkadlysan. (onun igin kalbini temizle). Mal toplayarak. bu pisliklenannrnadlkya. (yani) kibir ve kini blraktl isen (de. (onon) oku gayet kes· 23 . bu yolda gayret ederek pis dOnyaya bula~an. 80.ini. 79.omOr gelier. 81 Benim gonlUm gozi. sava~ elbisesi dayanmaz.izi.imgorene seher yelidir 83. ermi~ kimseden yardlm olmaz.

yanagm papldlyor. Degeri inci . Yunus.•. Kerem et. (Bunlar) bir an akllh iseler de.(Di~lerin ve agzm) otuz iki inciyi mercana dizmi~ gibi. $ah'lm da bana her an geledur. her an delldlr (dl~ardan baklnca deli gibi gorOnOrler)._ BultJarOkulDestek A nsikloped is i." ay alnm gene aya verir sabak 90 Goren pervaneleyin niceoda du§mesin Gozlerinin bakl§1 can ahr iki--e. _--_--EDEBIYAT-- kin (sivri)dir. sen (Tann'ya eri~enlerin) vellierin yo!una t?pra~ 01. 84. YOZOn. 85.lrak 91 ~§km zemzemesinden 8§lk. g~nkO onlann menzili (man en ula~tlklart rOtbe) Ar~ tan bile yOksektlr. aym on dordO mOSOn? 88. . Ben kendidilimile $ah'lmm (Allah'lmm) adml gagmnm. yOzonden pegeyi blrak. der. 86. bir bu tarafa bak.Seni sevenlerin akh olur mu? (ConkO a~lklar akll ile degil! qOnOI i1e hareket ederler).boynu zencirli Azadhk istemez (Ier)§oyle kalddartutsak 92 Kangl birnesneni ki dll nice §erh eylesin llihi sen beklegil yavuzgOzlerden Irak 93 Boynun geyik boymndan hi~ fark eyleyemedim Gumina veren beni kupeli iki kulak 94 Yunus Hak tecellisin senin yuzunde gordu Care yok aynlmaya ~unsende gorundu Hak 13 87. cana batar. 87 Kerem et bir beri bak nikab yuzunden bmik Aym on dordu musun balkmr yuz u yanak 88 Otuz iki mirvan mercAna dizmi§ gibi Klymeti durden olmu§ yara§lr incidenak 89 Sifatm anhgl bulgur u nohut gibi lki ka§.

iki verir\ ka~m ay gibi: alnm hilale ders 90.k .urur Nice ciger pi. geyik boynundan hi9 farkedemedim. Tann tecellisini senin yOzOnde gordO.i nesnedir a.a"nr deryalara du. sen koto gOzlerden onu uzak tut. anlatllan (di~lerinin) rengi inciden daha bey~. 94.ile. 97 Daga du.k vurdu ok gussa ile kaygl yok Feryad ile ahl c. (Yalnlz) beni kOpeli iki kulak ~Ophelendiriyor.k 100 Akilleri . Boynunu. sen koru. 89.ok firkatli nesnedir a$k 99 Denizleri kaynatlr mevce gelir. Yunus.er kul eyler gonullere yol eyler Sult~nlan kul eyler cur'etl. 92.oynatlr Kayalarl soyletir kuvvetli nesnedir a.uzvunu dil nasll anlatsm? Ilahi. .irir key odlu nesnedir 8$k 101 Miskin Yunus n'eylesin derdin kime soylesin Varsm dostu toylasm lezzetli nesnedir a.(Seni) gOren pervane (kelebek) gibi nasll olsun da (a~k) ate~ine dO~mesin? (Zira) gOzlerinin bakl~lcan alan iki ate~ gibi.k 98 Kime kim a. 93.k 96 Hem cefadlr hem safa Hamza'YI ath Kaf'a A'k iledir Mustafa devletli nesnedir a'k. Boylece esir kaldllar (onlar hOrriyet istemezler).k Degmelere bitimez hurmetli nesnedir a. A~kmm ezgili sesinden a~lklar boynu incirli (deli gibi)dir.itin iy yarenler klymetli nesnedir a. 91. Hangi bir . send en aynlmaQa 9are yok. Sende Tann(n1n gOzelliQi) gOrOndO. YOton bulgur ve nohut glbnermZ. 95 I.

r benl oldlireler killlim goge savuralar Topraglm orela c. i~itin! A~k.k1an oldlirlir atk denlzlne daldmr Teeelli i1e doldurur bana senl gerek senl 105 Atkin tarablndan 1gem meenun olup daga dlitem Sensln dlin li glinendltem bana senl gerek senl 106 Sufilera sohbet gerek ahilere ahretgerek Mecnun'lara Ley" gerek bana senl gerek senl 107 Eg. nesnedir. Muhammed'e "Sen olmasaydtn gokleri yaratmazdlm" demi~tir. orada cinler. ald. Akllli kimseleri ~a~lrtlr. sevgitiyi (a~k ite) aglrlasln. 102 Atkll.(A~k) hem cefadlr. 101. klymetli (bir) nesnedir. (Halk inanl~tna gore Hz. Hamza'YI Kaf dagtna atan da odur. 99. kayalan soyletir.ini yakar. Herkese kismet 01maz (yazllmaz). hem sefadlr. Allah sevgisi yoluna Kaf dagml a~ml~. Hz. Zavalh Yunus ne yaps In? Derdini kime soylesin? Gitsin. (a~k) denizlerine daldtrlr. feryadl <. ne ate~1i nesnedir a~k. A~k. periler ite sava~ml~tlr). a~k sebebiyle yaratllml~tlr. ' 96.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT14 95. Sultanlan kul yapar bir cOretii nesnedi(a~k. Mustafa (yani Hz.aglra bana senl gerek senl . A~k. Ey dostlar. Hamza.' oyle 100. (A~k) daga dO~erse (onu yakar) kOI eder. kime ok vurdu ise onun kayglsl tasasl olmaz. aynhk aCISI veren bir nesnedit.ok olur. Tann. zira a~k le!zetli nesnedir. Muhammed) de. Denizleri kaynatlr. Misrada bu soze i~aret var). dalgl'llandtrlp kuvvetli bir nesnedir a~k. gonOliere (gonOlden gonOle) yol yapar. A~k devletli bir. ama ahl. oynatlr. 97. Nicelerin i<. 98. benden benl bana senl gerek senl Ben yananm dlinli glinli bana senl gerek senl 103 Ne varhga sevlnlrlm ne yoklugayerlnlrlm Atkin i1e avunurum bana senl gerek senl 104 Atkin it. (Sir kutsi hadise gore. hOrmetii nesnedir a~k.

sen gereksin. (Tann'm) a§lkm beni benden aldl. ne yokluktan dolay. ahilere (fOtOvvet'ehli olanlara) obOr donya gerek. (ben) sadece a§lkm ile avunuyorum. sen. Gece gOndoz dO§lOncem sensin. sen. Eger beni oldOrOp kolomO goge savursalar. sen. sen.erh ite eydem i.m Yunus'tur.(bu and a bile topra· Qlmorada "Bana sen gereksin. bana se'.sen gereksin. 103. Tasavvufa inananlara soh bet gerek. 104. bana sen gereksin.15 102. bana (da) . Mecnun'lara Leyla gerek. sen" diye gagmr. 106.it ~eriat bir gemidir<hakikat deryasldlr . Ne varllgaseviniyorum. A§lkm a§llklar OIdOror. gereksin. bana sen gereksin. Benim ad. sen. ban a. Bana sen gereklisin. (A§lk) ate§lim gOnden gone artar. A§lkll'] §larabmdan igeyim. 107. (a~km) senin sir ve kudretin i1e(a§llklann gonlOnO) doldurur. 16 109 Soylerhemek hareisl soylemegin hasldir Soylemegin hare IS' gonullerin pasldlr 110 Gonullerin paSlnt ger sileyim der isen ~ol sozu $oylegil kimsozun hUlasasldlr '111 "Kuli'l-hak" dedi Calab sozu dogru desene Bugun yalan soyleyen erte utanasldlr 112 Ciimle yarahlml§a birgoz ite bakmayan ~er'in evliyaslysahakikatde asidir 113 ~eriat haberini . OZOIOyorum.a§lk denizine daldmr. Ben ge· ce gondOz (senin a§lkm ite) yananm. deli olup daga dO§leyim. 105. sen. iki ci· handa maksadlm (sensin). bana sen gereksin. sen. 108.

yann utanacakhr. a~kda medresedir. 116. (Hakika. sozOen az ~ekli ile soy Ie. Tanrlbize hoca. 110.it eydeyin ey yar Hakikatin katiri . "Dogru soyle"dedi. bize temiz nazar ite bakahdan beri Yunus'a ne oldu ise 01.~BugOn yalan soyleyen. ~eriatln ne oldugunu (sana) a~lklayarak soyleyey. 115.anasldlr 115 Bundan ic. Ey arkada~! Bundan da ileri bir haber soyleyeyim de i~it: Hakikat . sert olunca tahta. ~eriatilmine gore evJiya olsa bile. Evliya.sesidir 117 Evliya safa·nazar edeli giinden beri Hasll oldu Yunus'a her ne ki olasldlr 109. a~k kitablnl okuyoruz.0 geminin tahtasl ne kadar sag lam olsa (da)deniz(in) dalgasl . 111. (Tasavvufun prensiple· rinden biri de az konu~maktlr). hakikat denizinde yOzen gemidir. 117. hakikat mertebe· sinde olanlara gore asidir.t. sozOdogru soylesene. dinle. soylememek i~idir (susmak konu~maktan iyi· dir).k hod medre.er'iri evliyasidlr 116 Biz tAlib-i ilmleriz a. az konu~. mertebesinin katiri. Biz iJim istiyoruz. Soylemek i~i de gonOllerin pasldlr.k kitAbm okuruz C. ~eriat mertebesinin evliyasl (derecesinde)dir. BOton yaratlklara bir goz i1e bakmayan (onIan e~it varllk olarak gormeyen). par~alanacaktlr. 113.eri haber i. 114.im. Soylemenin halisi. Eger gonOllerin paslnl sileyim dersen.alab miiderris bize a. duo . . Tanrl.114 0 geminin tahtasl her nice muhkem olsa Deniz mevci katl olsa tahta u. ~eriatln tabirleri ile anlatllamaz).· 112. $eri· at.

" bilmeze satmayalar 122 Miskin Adem yamldl Ue. mumsuz (sOzOlmO§)bal gibidir.:.~ mahdlr). tortusuz yag gibidir. 121.. Sevgili igin ball yaga ne diye katmamall. ikisi de birlikte ya~an. (Eger) klymetini bilirsen (onunla birlikte oldugun) bu zaman nelere deger. a~klnI samimi olarak ya~amak. (Allah a~kl igin ~eriat ve tarikat bilgilerine inanmall.in katmayalar 121 Klymetin duyar isen neylit deger i§budem Erenlerin minis. 119. yerine getirmeli. (ama) ermi~ kimselerin siriannI cahillere soylememelL 122. inal1maII).eriat tortsuz yagdlr tarikat Dost·ie. (Susmak.1I ucunu tutup hie..mak'ta bugday yedi I§i Hak'dan bilenler §eytandan tutmayalar 123 $irin hulklareylegil Sohbetlerde Vunus'u tath sozler soylegil hergiz unutmayalar 17 118. (0 ne soylerse dinleyip. tarikat temiz..in ball yaga ne ie.--- ~ 118 Arifler ortaslndasufilik satmayalar COn sufiye ihlis oldu a.. sozii uzatmayalar < < 120 Mumsuzbaldlr ..ka riyi katmayalar 119 Va gel bildiginden Teslimin eyit yihud bilenlerden i. g6steri~ten uzakla~mak geregi anlatlIlyor). $eriat. 17 -<--~-~. bilenler MOnde bilgiglik taslamamak..~ ~_. (0 halde) a~ka riya katmamall. yahut bilenlerden dinle.-. Ariflerin araslOda tasavvuf dO~Oncelerini anlatlp bilgig geginmemelL Madem ki sunye oz temizligi gerektir. Cennet'te bugday yedL (Bu) i~i(n) Tann'dan (oldugunu) bilenler ~eytandan (oldugunu) soy Iememeli.. Teslimiyetin ucunu tutup (~eyhe ve onun bilgisine teslim olup) sozo hig uzatmamall. Va gel bildigin (bir ~ey)den bahset. . 120. Zavalll Adem (peygamber) yamldl.

Allah'tan gelen~erbeti geytik. $u kudrefdenizini 125. Sohbetlerde Yunus'u da asia unutmamalt (unutmayacagln1ZI umanm). 124. me~eleri. elhamdO'lillah. 121. 126. sagltk ve ho§luk ile a~tlk. kanatlandlk kUlj olduk Birbirimize 8$ oIduk.(Ey okuyucu. halka Tapduk'un bilgilerini saytlk." 589t1kelhamclu Iillih 128 Beri gel banljahm yad isen bililjelim AlImlz egerlendi eftik elhamdii Iillah 129 lndik Rum'l klljladtk 90k hayr Uljer iljledik Ulj' bahar geldi geri g09tiik. atlmlz egerlendi. elhamdO'lillah.Kuru idik. 124 Hak'tan gelen ferbeti i9tik elhamdiilillih ~ol kudret denizini ge9tik elhamdu liII~h 125 ~ol karflki daglan meljeleri baglarl Saghk safihk i1e aljbk elhamdu Iillih 126 Kuru idik yalj olduk. ya§ olduk. tatll sozler sayle.123.$u kar~lki daglan. U9tuk elhamdu 11IIih 127 Vardlglmlz iIIere ljol safi goniiller8 Halka Tapduk minis.l'lillah. ~u safi gonOllere. kanatlandlk ku§ olduk. > 128. 30 elhamdO'lillah. Vardlglmlz i!lere. baglan. birbirimize e§ olduk. elhamdO'lillah. uytuk. elhamdl. e~tik.Beri gel barl~ahm. iytik. dinleyici!) GOzel davranl~larda bulun. elhamdii IilIih 130 Dirfilli ptnarolduk irkildik Irmakolduk Aktlk denize dolduk taljtlk elhamdU Iillih 131 Tapduk'un tapusunda kul olduk kapisanda Yunus lTIiskin 9i9 idik piljtik elhamdU Iillih I. yabanci isen bili~elim. elhOmdO'lillah. .

Zavalll Yunus. Kcibe'ye varmakla o/mazml~. Ermi~ kimsenin yOzOnO gorerek Tann'YI buldum.. ta~tlk. elhamdO'lilJah.. biriktik Irmak olduk. i~te bahar' geldi. 135. elhamdO'lillah. Aktrk denize dolduk. . 131.. kaplsmda kul old uk. Cantara tOrlOkismet. geri gogtOk. 133.. Tann'danula~Irml~.- 130.· elhamdO'lillah. yOzOmO yere sOrerek (onun) gonlOnO alQlm.Ermi~ ki~iye ula~mak suretiyle A~lk oldum. Hakkl buldum er yuzun gormek i1e Ere erdim erde buldum maksudum Bulamadlm tafradan sormak i1e Her yere baktlm ise er oturur GonlUn aldlm yuz yere surmek i1e Hak'dan erer turlu nasib canlara Olmaz imif Ki'be'ye varmak i1e bilmif 01 yol gekip ar(a)mak i1e 134 135 136 Ki'be senin efi9indir Bulamazsm 137 Pmar idim klldl erenler nazar Deniz oldum dort yana Irmak i1e 138 Geldi un Yunus dur u durdum oro Gozum a~h kulaglm burmak lie 19 132. DI~andan (ba~kalanndan) sormak yoluyla bulamadlm. gok haylr ve ~eri~le-----dik. 134.129. indik Rum Olkesinde (Anadolu'da) kl~ladlk. gig idik (orada) pi~tik. e(mi~ kim· seye ula~tlm.Yere her baktlglmda ermi~ ki~iyi gordOm.iplik iplik pmar olduk. .Taptuk'un huzurunda. ----.istedigimiermi~ ki~ide buldum. 132 133 Aflk oldum erene ermek i1e .

A~lklann her halisevgili katlnda meydana <.:Ikarma.kimsene kendinden halden hAlegelmedi Ciimlemizin hAlini ma'§Qk eder mukarre~ 141 A$lklann he{ hAIi ma'ljQk katmda biter Sozun var ona soyle benim arada nem var 142 Her kim aljk kadehinden ie.gel beni a~ktan kurtar. ermi~ kimse bana nazar etti (baktl). hakikat. 138. ~eriat. (Eger) sozOn varsa O'na sayle. (bOylece) dart yana aynlmak i1e deniz oldum.diise bir cur'a Ana ne yad ne bililj ne esrik u ne humar 143 Dost yuzunden nikabl her kim giderdi ise Hicab kalmadl ona ayruk nehayru ne ljer 144 $eriat edebinden korkanm soylemege Yogise eydeyidim dahiaynksl haber 145 Dost klhcmdan YOnusoli. ayaga kalktlm.:in)aYlplayan. benim arada neyim var(ki!) . Plnar idim.:tl.lden hale ge<. Kabe. Elinden gelmezise fesat <. (Dart yan. yol sorup aramakla(onu) bula· 137.(Zira) hepimizin halini sevgili(yani Tann) kararla~tl~lr. kulaglml bOkmek suretiyle gozOmOa<.:medi. Ey beni (Tann'ya a~lk oldugum i<. tarikat. 140.:Ikancihaber <. Hi<. 01. marifet olmahdlr). (Sir) ses geldi.:kimse kendiliginden ha. Yunus dur! diye.bilmi~ mazsln.136.:Ikar(kararla~tmhr). senin e~igindir. 139 Ey beni aylblayan gel beni aljkdan kurtar Elinden gelmez ise soyleme fasid haber 140 Hie. 141.irise gam degil Dost gogiinden uyanan ma'ljuk burcondan dogar 139.

k olu r (batOn insanTiifbnun ivin aynl degerde olur) ve onda ne sarho~luk ne de sarho~luktan gelen ba~ agnsl olur. onun ivin haYlr ve~er gibi ~eyler de kalmaz. soylemege korkanm. ona ne yabancl. 144. ne tanld. Bir dem cehaletde kahr hie.lkar ar§ uzere bir dem iner tahte's-sera Bir dem sanasm katredir bir dem ta§ar umman olur . $eriata kar~1 duydugum saygldan dolay. 143.~~~inden bir yudum ivti ise. yeni bir hayata dogmu~tur). 21 146 Hak bir gonUl verdi bana ha demeden hayran olur Sir dem gelir §Adi olur bir Clein geli(giryAn olur 147 Bir dem sanasm kl§ gibi §ol zemheri olmu§ gibi Sir dem be§Aretden dogar ho§ bag i1e bostan olur 148 Sir dem gelir soyleyemez bir sozu §erh eyleyemez Bir dem dilinden dur doker dertlilere derman olur Bir dem I.sevgili klllcmdan olOrse gam degil.sevgili burcundan dogar.ar her mahfile Bir dem gelir gum-rah olur miskin Yunus hayran olur . onun ivin arada engel kalmaz. yoksa daha farkll haber diyebilirdim (verebilirdim). Y1Jnus.uzun surer orda yere Bir dem vam deyre girer ncil okur ruhban olur 153 Bil' dem geliir isa gibi olmu§leri diri kJlar Bir dem girer kibr evine Fir'avn i1e HAma~ olur 154Bir dem doner Cebrail'erahmet sae.ar Belkis -i1e sultan-I ins u can olur 152 Bir dem vam mescidlere r.(Allah yolunda olen diridir. 145. QOnkOdost goganden uyanan. nesneyi bilmez olur Bir dem dalar hikmetlere Cali nus u Lokman olur 149 150 151 Sir dem dev olur ya peri viraneler olur ye_ri Bir dem ue. Sevgilinin yOzOnOnperdesini kim giderdi ise (yani Tann'YI kim gorda ise).

(BOtOn dinlere aYnigoz ile bakar). Firavun ile Haman olur. Tann bana bir gOnOI verdi (ki) ha demeden (hemen) hayran olur. birvakit (gelir) ta!}lp dipsiz klYISIZ deniz olur. orada yOzOnO yerlere sOrer (see de eder). bir zaman geIir kibir evine girer (kibirlenir). bir zaman (gelir) dilinden inei (gibi degerli sozler) doker. 22 155 Bize didir gerekdOnyi gerekmez Bize mini gerek diva gerekmez 156 Bize Kidir gecesidir bu gece Ko erte olmasm seher gerekmez . bir an (da) gelir yolunu aZltlr. bir an (da gelir) bir mOjde ile hayat bulur ve ho!} bag He bostan (gibi)olur. (Calinus. -148. higbir !}eyi bilmez olur. bir zaman gider kiliseye girer. Bir an kl!} gibi (oldugunu). bir sozO aglklayamaz. 1- 21 146. SabaOlkesinin krali9-esi idi). Bir zaman gelir (higbir !}ey) sayleyemez. (BelkIS. 154. Cebrail'e benzeyerek meelislere rahmet sagar. Calinus ve Lokman olur. papaz olur. Firavun'un veziridir). bir an gelir aglar. 149. bir vakit yerin alMa iner (aigallr). veri viraneler olur. bir vakit zannedersin (ki) bir damladlr. SOleyman) olur. (BIJ gonOI) bir an gelir ne~elenir. Lokman da hekimligi ile bilinen bir peygamber veya velidir). Yemen'de. (orada) ineil okur. 131 yllmda Bergama'da olen me!}hur Yunanll tabip. !}U karakl!} olmu!} gibi (soguk ve hissiz oldugunu) zannedersin. Bir zaman gelir isa (peygamber) gibi olOleri diriltir. miskin Yunus (bu hale) hayran olur (!}a!}lm). (bOyleee) dertlilere derman olur (sozleriyle a!}lklann gonlOne ferahllk verir). Bir zaman bir dev veya peri haline girer. Bir an gelir. 151. 147. 153.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBiYAT. 152. Bir zaman meseitlere Yam. bir zaman da Belkls ile u9ar einlerin ve insanlann sultanl (yani Hz. Bir an eahillik (iginde) kallr. bir an hikmetlere dalar. (Haman. Bir vakit Ar!}'in Ostoneglkar (yOeelir). 150.

eri . Taptuk'a "Bize utang gerekmez" dive gagmr. biz igelim. iddia gerekmez. gerekmez.t'ek Ansiklopedisi-------EDEBIT . 159.maklie keyser gerekmez 158 Badyalardolud4?lu ic. Biz sarho~olmaYlz va bizde sarho~luktan dolaYI ba~ agnsl olmaz. yUrOr dondan ic. gece bize Kadir gecesidir. Bu.eri Yolum otmez bu erkindan ic.. Ey saki.k lierbetinden sun ey sAki Bize uC. dOnya gerekmez.-BulvarOkulDet. Bize sevgilinin yOzOgerektir.eri Nereye bakar isem gonlUm dolusun Seni kandakoyam bendenic. 160 161 162 Severim ben seni candan ic. AT- -----------------~--_ 157 Bize a.(igki. blrak sabah olmasrn (bize) seher 157. 158.eri 163 Beni sorman bana bende degilim Suretim bo.elimbiz Bizesrik olmaYlz Ilumar gerekmez 159 Yunus esriyerek dii. i1ahi a§k demek· tir).•~-".tU susakda CaglrJr Tapdug'lna ar·gerekmez 155. bize a§k ~erbetinden sun.eri 0 bir dilberdurur yoktur'ni§aOl Nilian yoktur bi·ni§andan ic. Bize. Bize mana II (a~k· tan bahseden sozler) gerek. 156. bite Cennet'teki keyser gerek· mez.eri 164 Beni benden alana ermez elim Kadem kim basa sultandan ic. Yunus sarho§ olarak su kOpOnOn onOnde dO§tii. bOyOk kaplar i1eigki sun.

0 dostun (Tann'nm) bakllil kime degdiise 36 parlaklrgl vardlr.ok severim.eri nereye koyaylm? 162. bu tarzdan oteye de yolum gec.eri 160. Beni benden alana gOcOm yetmez.eri 170 Unuttum din diyanet kaldl benden Bu ne mezhebdurur dinden ic.eri 171 Dinin terk edenin klifUrdUr ilii Bu ne kUfurdur imandan ic.) 164.eri 169 SUleyman kUli dilin bilir dediler SUleymanvarSUleyman'danic. balika izi . seni benden ic. Nereye bakar isem gonlOm dolusu sen varsm.inde bombo~ olarak yOrOr (ben. kiminin dilegi bundan da fazla. {Onun)ni~anslzhktan yoktur. 161.0 bir dilberdir.eri 168 ~eriat tarikat yoldur varana Hakikat ma'rifet ondan ic. kendimde degilim.eri 167 Senin alikln beni bend en allptlr Ne liirin dert bu dermandanic. 166. Ben seni canlmdan c. Kimine tecelliden (Allah'm teCellisini gormekten) kismet ula~tl.-. bana sormaym. elbise ic. kim sultandan i1eriye adlm atabilir ki? 165. nazan Onun liulesi var gUnden ic. 163.mez.er iken Yunus lieli oldl dosta Ki kaldl kaplda ondan ic. vOcOdum. ni~anl (izi) yoktur. Kimin maksach bundal'lic.eri 166 Kime degdi iseo dost. Beni. onun gOneliten'fazla . ben degilim.Billvar k Destek O III Ansiklopedisi-------ElJEBiYAT165 Tecellidennasib erdikil'11in".eri 172 Gec.

i1erdedir. d. kaplda. 168. 169. nasll kOfOrdOr 172.gegerkEm dosta tesadOf etti de. Din va dindarhgl unuttum.erisinde bir ba§ka SOleyman val' (da ondan biliyor). (Ama) hakikatin rneyvasl bundan da sonradlr. bunlar benden (uzakta) katdl. ondan da igeride kaldl. (0 da rann'.167. ins U melek vuhu~ u tuyOr KamununUstUne ibadetin var 176 Ne dunya Ahnet ne kaf u ne kAf Bular katre deryA melekOtun val' 177 Ne reng Une ~ekil ne kad ne kamel Ne cevher ne araz ne surelin var 178 Senindir 8r$ U kiirsi levh u kalem Doner trerh yer durur h~ hikmetin var 179 Bu yUz yigirmi dart bin nebiye Gece mi'ric gUndiiz miinacatlO var 180 Dortyiiz kirk dort tabakat evliyaya Verilmi$ onlara kerimetin val' . bu lias'l bir mezheptir ki dinden de ileridir. Yunus.bu ki imandan bile i1eridir. Senjn al}krn beni bendan afml~tlr. (bu) dermcmdan degerlT olan tatll bir derttir. Dinini terk edenin i§i kOfOrdOr (katir olmu§tur). Hz.SOleyman ku§lann dilini bilir dediler (ama) Hz.nihAyet ayetin val' 175 Ciimle. SOleyman'm ic. $eriat ve tarikat giden igin birer yoldur. 171. 170. 24 173 Padi~ahhk senindir heybetin var YaraUm yeri gogii kudretin var 174 Bi·nifiansm ni~amn kimse bilmez Ege~i bi.r).

aglar mlsm Aktm vine kanh ya§lm yollarlml baglar mlsm 184 N'idem elim ermez yire bulunmaz derdime c. altl Okunur halk (izere iyetln var 182 Bu amele Yunus nice gec. KOrsi. Bu (gelmi~ ge<.bir ~ekle benzemez).mi~) yOz yirmi dart bin peygambere gece mirac. gok doner). 175.ire Oidum i1im ivire beni burda egler misin . Senin ne rengin.an ku~lann ta· maml OstOnde senin ibadetin var (hepsi. (korku uyandtrlcl) bOyOklOgOnvar. i~aretin yok. kudretin var. (Tann. Yunus bu i~e nasll ula~acak? 25 183 Ta§tm Vine deli gonOl sular gibi c. (Eskilere gore yer sabittir. 182.insanm tasavvurettigi ve edebilecegi hi<. . Padi§ahhksenindir. gok kubbe doner. ne cevher (oz). bunlar bir damla (hOkmOnde).181 Aitl bin altlyOz aim. (senin) denizler ka· dar (sonsuz) r!Jhlar ve melekler alemin var. gOndOz yalvarma imkanl vermi~sin. Levh ve Kalem senindir. 174: Her ne kadar (varlJgma dair) saYlslz delillerin varsa da seni kimse goremez.. <. Ne dOnya. Veri gogO yarattm.ok rahmetin var 24 173. 176. . Halk arasmdaokunan altl bin altt yoz altml~altl var. ne ~eklin. melek(ler). BOtOn insan(lar). Ar9. 178. 181. sana ibadet eder). 177. (Onlara ayetin var. 180. (senin) ne h09 hikmetin var. BatOn varhklara Qok bol rahmetin var (ama).iser Reyagin cumleye c. ne ahlret. vah~i hayvanlar ve u<. ne boyun. la bOyOk degil). ne Kaf dagl ve ne de diger olmu~ ~eyler (fa. ne belirtin var. Dart yOz kirk dart gurup evliyaya verilmi~kerametin keramet gosterme imkam vermi~sin).OnkObir izin. DOnya durur. 179.

YQII~nml baglar mlsm? 184. bagnmrn yarasl (da) iyile§mez.ok istedim bulamadlm . Irmak olup gaglar mlsm? 186.m ya. derdime gare bulunmaz.in ya.oyle garjp bencileyin 'U ." saglar mlsln 183.m c. sag fl1JSm? 26 . Deli ganOI. (bilmem ki) hasta mlsm. beniburada egler misin? 185.sular gibi gaglar mlsln? Kanll ya~lm. kar~lma gogOs gerip (yolumu engelleyen) ta§ baglrll daglar (gibi duygusuz) musun? 187. yine ta~tli1. sen dahafazlaslnl beklersin.dii.oyle garip bencileyim Bagh bath gozi yaljh . Karlr daglann ba§lnda salklm salklm olan bulut! Saglnl gozop benim igin gizli gizliaglar mlsm? . yare elim ermez. yine aktm. sen (de) yolumu mu baglarsm? 188.1 umak Olup c. 189.oyle garip bencileyin 191 Gezdim Urum lie $am'l yukan iIIeri kamu <.n. Vatammdan avare oldum (ayn dO§tOm). Tarikat arkada§lml kaybettim. Gozlerimin kanll ya~l.oziip benim ic.185 Yavu kiidlmben yoklafl onulmaz bagnmm bail Gozlerimin kan" ya. illerim hani? YUMs seni ruyasmda gordO. Yunus'un cam sarho§oldu. 188 Karl! daglarm baljmda salklm salklm olan bulut Sac.tiim sen yolumu ba~lar mlsm . Ben (senin) yoluna toprak oldum. Ne yapaylm. (yoksa sen) §U. Har'ami gibi yolumu kesen karlr dag! Ben yarimden ayn dO§tOm. Yoldaylm. . aglar InIS.aglar mlSIn 186 Ben toprak oldum yoluna sen aim gozetirsin $u kar§lma gogiis gerip tat baglrh daglar mlsln 187 Harami gibi yoluma ayklfl in en karh dag Ben yirimden ayn." 189 Esridi Yunus'un calli yoldaylm illerim hani Yunus dihjte gordii seni S@yfI mls. 190 Acep yerde var m'ola .

are Var imdi gez ljardan ljara ljoyle garip bencileyin 190. ~6yle benim gibi kimsesiz "ar ml? $6yle benim gibi bagn yarall. 0 zaman mezanmda kendimi ~6yle garip benim gibi bulurum. Kimseler garip olmasln hasret ate~ine yanmasln. dlZI olduguna. Dilim s6yler.are bulunmaz derdine e. Ey Yunus Emrem! Bigare! Derdine <.Aeaba ~u yerde.Ne zamanakadar bu dert ile yahanm? Eeel erer bir gan 6larum. hig kimse ~6yle benim gibi kimsesiz olmasln. og gonden soma duyalar (bu) benim gibi kimsesizi soguk su ile ylkayalar.192 Kimselergarip olmasm hasret oduna yanmasm Hocam kimseler olmasm ljoyle garip bencileyin gokdeYlldlzlm ljoyle garip bencileyin ljoylegarip bencileyin 193 Soyler dilim aglar gozum gariplere goynur ozum Megerki 194' Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gun olem Meger ki sinimdebl. her insamn g6kte bir yll·.] 194. g6z0m aglar.Anadolu ile $am'l yukan illerin hepsini (Azerbayean'l) gezdim. 196. gariplere igim yanar. [Eskiler. Meger ki g6kte . garip olduguigin ~air de kimsesiz kalml~tlr. 192. g6z0 ya~h.llam 195 Sir garip olmulj diyeler ue.:are bulunmaz. gok istedim. ~imdi benim gibi kimsesiz (olarak) ~ehirden ~ehire gez. ~6yle benim gibi kimsesiz bulamadlm. insanlann kaderine bUYlldlzlarnlhOkmeHigine inanlrlardl. 193.Ylldlzlm ~6yle benim gibi garip. Tann'm. 195. Bir garip 6lmo~ diyeler. kimsesiz ("ar ml?) 191. YlldlZI yalnlz. gundensonra duyalar Soguk su ite yuyalar ljoyle garip benci1eyin 196 Hey Emrem Yiinus bie. ' .

0 sevgiliyi rOyada gorOrOm. . Ben i1den i1eyOrOrom (dola~mm). Gel gor. gel gor. beni a~k ne hale getirdi.k n'eyledi 202 Meenun olarak yiiruriim 01 yari dii.k n'eyledi 199 Akar sulaym ~aglanm dertlieigerim daglanm $eyhim anarak aglanm gelgor beni R§k n'eyledi 200 Ya elim al kaldlr beni ya vashna erdir beni Cok aglattmgiildur beni gel gar beni a. herkese (beni Tann'ya ula~tlra. Ben (a~k Cite~inde) yana yana yOrOrOm. 198. Bazan yeller gibieser. Mecnun (gibi) olarak yOrOrom. (Tann'm).k boyadl beni kan~ Ne aklhm ne divane gel gar beni a§k n'eyledl 198 Gah eserim yellergibi gahtozanm yollar gibi Gah akanm seller gibi gel gar beni a. bazanda seller gibi akanm.te goriirum / Uyamp melUl olurum gel gar beni a. (ve)ya sana kavu~maga eri~tir.tan ayaga yareyim Dost ilinden avareyim gel gar bani a§k n'eyledi 197. nIp (gergekle kar~lla~mca) OzgOn olurum. 199. ya elimitut beni (bu dO~kOnIOkten) kaldlr. Gel gor. a~k beni ne Mle getirdi. ~eyhimi anarak aglanm. cak) ~eyh(in nerede oldugunu} soranm. dertli cigerimde yaralar aganm. beni a~k ne halegetirdi. ($airin bir am bir anma uymamaktadlr). beni gok aglattm (artlk) gOldOr. 201.Uya. 200. gel gor beni a§k ne hale getirdi.k n'eyledi 201 Ben yuriirum ilden ile . gelgor. Gel gor. Ne akJiilylm ne (de) deli. beni a~k ne Mle getirdi.eyh soranm dilden dile Gurbette halim kim bile gel gar beni a.k n'eyledi 203 Miskin Yunus bi~areyim ba. .A~k beni kana boyadl. a~k beni ne hale getirdi? 202. Akar sular gibi gaglanm. bazan yollargibi tozar.---------- - Bulvar Okul Destek Ansiklopedisi ------EDEBiYAT- -'IT- 197 Ben yiiriiriim yana yana a. .

207.oktaat klldlm de me Eri Hak' bilmez isen abes yere yelmektir 207 Dart kitabm manasl bellidir bir elifte Sen elif dersin hoca manasl ne demektir 208 Yunus Emre derhoca gereksevar bin hacca Hepisinden iyice bir ganUie girmektir 28 204. bin kere haeea gitmekten iyidir.(T~nr~. toplanm1litlr). '-. 206. (Ey) hoea.udum.'YI) ildimd~~e. {bunun)anlaml nedir? (ne de· mektir?) 208. gareslzdurumdaYlm. Gel gor. 28 204 him i1im bilmektir i1im kendin b!lmektir Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktlr 205 Okumaktan mana ne kifji Hakk'i bilmektir COn okudunbilmezsin ha bir kuru emektir 206 Okudum bildim deme c. ilim bilmektir. kendini bilmektir. Sevgilinili ilinden de ayrfkalmllilm.203. Dortkitabln anlalTll bit elif (harfin)de beHidir (gizlidir.m erenler yoluinceden inceyimifj SUleyman'a yol kesen fjol bir kannclYlmlfj . gOk ibidet ettim deme. ilim. Ba~tan ayaga yara i9indeyim. Sen kendini bilmezsen ya (bu) nasll okumaktlr? 205. ilim. Okumaktan maksat nedir? insanln Tann'YI bilmesidir. <?k. 29 209 Can. bir gOnOle girmek. alik benl ne Mle getirdi. bir gOnOI yapmak. Okudug~n Mlde (Allah'l)bilmiyorsan i§tebu kuru (faydaslz) bir emek (hareamak)tlr. (eger) eVe b hyayl hak bllmlyorsan bu (Ibadet ve tahsil) bOli yere yelmek{ten balika birliey degil)dir. Yunus Emre der (ki): Ey hoea. (Ben) zavalh Yunus. sen elif diybrsun.

:ignemesin. SOleyman. demi~.GonlOmOn bana uydugu sevgiliyi buluncaya kadar imi~.ka gelincekgordum birulun heceyimi§ 215 Ben dervi§imdiyenler haramlyemeyenler .. kanncaya neden bu sozO soyledigin sormu~. hareketi de dl~ardan gorOndOgO gibi degildir .210:Gonlum eydir varaylm sana geri geleyim GonU.] 210.jsonra) sana geri doneyim.:erken. SOleyman bir gOnkanncalar ovasmdan gec..im A$.im aJydugubana dostu buluncaYlmlli 211 Gotiirmedi kimsene kimsenenin go~unu Go~ gotururlim diyen eli erinceyimi§ 212 A§lgm gozuya$1 diiniigiindunnazakar A§lk kan agladlgl ma'§uk soruncaylml§ 213 Soylerler idi bana a§lk bare olur Geldi ba§tma gordum 0 SOl yerinceyimi§ . 0 da. GonlOm der ki.ilkiyle mall kaldl o maim irkildigi ISSI Oli. Goc.:gotOrorOm (sana yardlm ederim) diyen(in sozO)eli eri~inceye kadarml~ (soz. ki§i soyle§ir Ylinus'u gorsem diye Biri sayler ben gordum bir a§_lk kocaYlml§ 209. demi~. SOleyman'm yolunu kesen kanncanm i~i gibi imi~. ermi~ kimselerin yolu. Beyitte anlatllan~udur: Nasllkannca beyinin i~i ile amaCI gorOnO~te ve hakikatte farkll ve c. yuvalannlza girin de Hz. SOleyman ve ordusu sizi c. 43 . Bu sozO duvan Hz.:okince bir mamlya dayall ise.inceyimi§ 217 Iki. Canlm ermi~lerin yolu inceden inceilTli~. Haramm yenmedigi ele girinceyimi§ 216 Soylerler filan oldumi. Kimse kimsenin yOkOnO gotOrmedi (gotormez). diger kanncalara. bir kannca. [Hz. 214 Dort kitabm manasm okudumt1asdett. (~imdi Tann'ya) gideyim. senin ve ordunun bOyOklOgOnOseyre dallp Tann'YI anmaktan geri kalmasmlar dive soyledim. (Sevgiliyi bulunca gonOI artlk ~air ve onun akllna bagll kalmaz). 211.

sevgili (Mlini) soruncaya kadarml§.inceye kadarml§ (veyaharamlyeyip yemeyenler sozle degil. Haramm yenmedigi ele ge<. Tereemam Cebrail ma'. a§lk avare olur derlerdi. Yunus'u gorsem diye soyle§ir. 213.:imasl. Dort kitabm manasml okudum. der. - 217. 216.ukasl Halik'dir 222 Omer u Osman Ali Mustafa yarenleri Bu dordunun ulusu Ebu Bekr·i Slddlk'dlr 223 Alem fahn Muhammed mi'riea as}leas}lz Calabdan diledis}i ummetine aZlkdlr .ince anla§IIIr). (Ama) a§lgm agl. sa· hibi olOnceye kadarml§. 215. 214. ele.r 219 Calabm diinyasmda yiizbin\ tiirlU sevgi var Kabul et kendozune gor kanglsl laYlktlr 220 Biri Rahman·u Rahim biri §eytan . 218 A. (Mal. bir ihtiyar a§lk imi§. ben g6rdOm. degeri yoktur). mOlk olOmden sonra fayda etmez.ge<. 0 maim biriktirilmesi.212. mall ile mOlkO kaldl derler. Os&zon yerinde oldugUnu ba§lma gelince gordOm. Falan oldO.z~usevgisine taaJiukdur 221 Diinyada Peygamber'in bafma geldi bu afk . ogrendim (ilahl) a§ka gelince gor· dOm ki bir uzun heceden ibaretmi§.kslz adem diinyada belli bHin ki yQkturl Herbirsi bir nesneyesevgisi var a~'-kt. Biri.• raeim Onun yazdls}1mii. iki ki§i(den biri). Bana. A§lgm gozya§1 gece gOndOzdurmaz akar. Ben dervi§im deyip haraml yiyenler(var).

oktur Gec. dOnOn bOyOQOEbO Bekr-i Slddlk't1r. dOnyAda ~ks.. Bu dor- 223. Tanrl'mn dOnyAsmda (yani bu dOnyada) yOtbi. seven'var 227 Bu yol uzaktlr menzili c. 221. 220. 219. Onun sevablnm kar~lhQI sevgisinin (derecesine) baghdlr. Muhammed.inde merdanelervar . Alemin ogOncO olan Hz.idi yoktur derin sular var 228 Girdik bu yola a~k ile bile Gurbetlik i1e bizi salar var 229 Ylinus sen bunda meydan isteme Meydan ic. Hz. . gOr. biri ta~lanan !leytandlr.8iri Rahman ve Rahim'dir.inde bi:ze gUler var 226 Ko gUien gUisiin Hak bizim olsun Gatil ne bilir Hakk'.(hepsi) A~lktlr. Yunus. sevgilisi (de) HAlik olan Tann'dlr. sana (onun) buyurdugu gerc.224 '{Qnussllna hakikat budurur buyurduju G6ziinle g6rdiijiine d6nOp bakma yazlkdlr 218. tOrlO sevgi var.:lktlglzaman Tann'· dandiledigi. 31 225 var yiiregim ya"g6r ki neler var au halk ic.:ek budur:GozOn lie gordogO· ne (dOnya nak~ma. onun tercomanl Cebrciil. (bunlardan birini) kendin i~in kabul et (ve) hangisi sana laYlktlr. dOnya hayatrna) donO" bakma (meyletme) gonahtlr. miraca c.. Her birinin birnesneye sevgisi var.z insan yoktur.lyice bilin ki. Osman ve AIi. . Ommetine aZlktlr. Bu a~k dOnyada Peygamber'ln (de) ba~ma geldi.. Peygamber'in arkada~lan(dlr). 224. 222.0mer.

ku§ulllur kazdellil .(•••• ••. tJogruy13la giUih ise ereteiin tuttunise Bir haylr da ettin ise birine blndir azdegil YQnus bu sozleri c. iyinde neler var (oldugunu) gar.atar sanki bahyagakatar Halka meti'lann satar yUkii gevherdir tuz degil .k ile girdik.. derin sular 228. bizi gurbet ele ganderen (sebep) var.. (yOnkO. 229. iyinde ercesine (sava:.. .()~~r kid$gru vara goz odur 1<1 liia~'.(Yol boyunca.anlar) var.r(dlr). kalbilTli yar. bu a:.fliir.z urup Hakk'a uc. (da) ybktur. Blrak gOlengolsOn. Yunus. 226.(A:.tu hiims-..~~al. gatiller (bilgisizler.k)meydan(l) 32 230 Bir kez goniil Ylkhn ise buklldlgln namazdegil Yetmi§ iki millet dahi elln yiiziin yumaz degil . · .· 7' • 227.. Bu yola a:. yOC8Efen~a.pahiller) ne bilsin(ki)Allah'l seven(ler)va.~dura 233 Y~l. Hak bizim olsun. . Kamerenler geldi 989tl bunlar yuroukaldlg(ic.tii Perv.var(dlr). (bunun dinlenmek i9in)kon~gl (yani yol yok uzundur.31 225. Bu halk iyinde bize (bizim halimize) gOlenler var. .k)yol(u) uzakflr.•.}geyitvermeyen {. sen burada meydanisteme. (Ey) sevgili.

ermi~ kimseriin etegini ttlttun (ona bag Ian· dm) ise. . Ostelik bir de haylr i~ledinse. (Cektik. bu sozleri bir araya getirir (sayler). gokler yaratllmadan. 0 5evgili benim derdimin dermanldlr (da ondan). boy Ieee yagl bala kat.azmadan Yunus bu a. Padiljah kal'asldlr 238 Mevlana Hudavendgir bize nazar kdah Onun gorfdO nazan gonlijmOz aynasldlr 239 Geyikli'nin 01 Hasan SOl eyitmilj kendindel'1 Kudret dilidir s'oyler kendinin soz nesid'ir 240 Miskin 01 bire miskin gide sen~en kibru kin Ruzgar gelir ge~er pes kime ne kalasldlr 241 Okuyarak yazmadan yamlarak. Ta 5evgiliye kavu!?uneaya kadar bu a!?km eefaslnl gektik. kimselerin vata". (bnlar Tann'nm yakmlnda idiler).gakta durandlr (motevazi olandlr. Evliyanm varltglnl. insanlara) yOksekten bakan 233. tuz degil. 0 yola as! olanlar da ganOllerin pasl o. 236.k sozOnu kim bildi bilesidir 33 235. Tann senin bir haynna bin sevap vereeektir. 234. Onun yOkO (malt) mOeevherdir. 237. HenOz bu dOnya meydana gelmeden.ar. gOnkO). Yunus. ermi~ . Padi~ah kalesi idi. gergekligini inkar edenler Allah yoluna (da) as! olmu~tur. Halka mallarml satar. g6z.lmu!?tur (5e· vilmezler). Eger dogru yola girdin.m Ii erince ma'lj~ka derdimin devisldtr 237 Henuz bu yer olmadan gokler yaratllmadan Evliyalar vata"." Zira ki 01 dostbeni. 33 235 Evliyaya munkirler Hak yoluna isidir Oyola asi olan gonullerun pasldlr 236 Tarttlk bu alik celis. goz degildir. (bu) az (IOtuf) degildir.

bu yola AI' gerekmez Dervi.im diyen ki.gmdan beri onun mOMrek bakl§1 gonlOmOzon aynasldlr (gontomoz. ceva? vermemeii(dir). Ey miskin. 243. gonOlsOzolmalldlr. Dervi~. Ben dervi§im. isendervi.i i.! azmadlO. dogene (kar:.r~ervi~iniamf: 2! 'Ui ti_·. onun bakl§l ite Tann tecellisine mazhar olmu§tur). Mevlana HOdavendigar bize bakt. . buyolda utang gerekmez. soyleyen Tann'Oln dilidir. Dervi~.ekmez 245 Eger dervi. bu t Yuzbini to11eyei~in sure gonli~ l~"s ~. kim bilecek? 34 242 Ben dervi.>i) elsiz olmall' (kar§IIIgmda vurmamall)dlr.i miilk U far gerekmez 247 Er elini ald.!. sendeki (kalt>indeki) kibir ve kini gider. oyle ise kime kalml§tlr? 241. olan ki. (Zira) bu hayat gelir geger. halk ile bir degildir (ya§aYI§ ve davranl§lannda halktan farkll olmak zorundadlr). sogene dilsiz gerekdir Dogene elsiz gerekdir halka beribergerekmez 244 Halk".• . yaOilarak (dogruyoldan) a§k sOzOnOkim bildi.ilerin miskinliktir sermayesi Miskinlikten ozge bize mal i. sovene (kar§l) dilsiz olmall. Soz saylemek onun nesinedir. goniilsUz gerekdi. dar (gOO01)gerekmez.n ise ere goniil verdin ise lkrir ife geldin ise pes ere Intir gerekmez 248 Yunus sen gordUgUn eri artlnna gordUgUn biri $udur buclur diyiibeni derv. tlrumar gerekmez 34 242. Dervi§ olan kimseleringonlO geni§tir.0 Geyikli'nin Hasan'l kendiliginden bir soz soylemi§. Fodullugu hulka deOif arada agyar gerekmez 246 Dervi~ olan ki~. 240. diyen ki~i. 239.ilerin gOnl~ gindir dar gerekmez 243 Dervi.. kendinden ge~. cUmle 81em sana bili...238. Yunus okuyarak yazmadlO.

(Dervi~). 247. 248. sen gord'OgOnermi~ ki~ideki bir kusuru qogaltarak anlatma. 35 249 Mana evine daldlk viicut seyrini klldlk Iki cihan seyrini cumle vucutta bulduk 250 Bu c. bin hicaplanciimle viicutta bulduk 251 Yedi yer yedi gogii daglan denizleri Uc. i~ini halk gibi yapmamalldlr. 0 halde evliyayl inkar (etmek) olmaz. sade hayattlr). Der'li~(ler)il1 yOz bini birdir. 246. (vOnkO insan ile gozel ahlak) ara(sm)da yabanclyq (yani mOnasebetsizlige) ge· rek yoktur.(Madem ki) ermi~ ki~inin elini tuttun. Yunus. ~ehir gerekmez. Bunlardaki beyam ciimle viicutta bulduk 255 Yunus'un sozleri hak ciimlemiz dedik saddak Nerde istersen . Dervi~! Eger (gerqekten) dervi~ isen cOmle alen'lsenin 1qin bildik (a~ina)dlr. $udur. Gonl0nden ~Opheleri qlka· np atmalldlr. MOnasebetsizligi gOzel huy ile degi~tir. budur diyerek (dedikodu yaparak. Bize (yani dervi~lere) zavalllllktan ba~ka mal. ahlaki)dagmlkllk (peri~anllk gostermek) dogru degildir.alan suru cumle viicutta bulduk 254 Tevrat ile incil'iFurkan lie Zebur'.244.orda Hak cumle vucutta bulduk . sozii cOmle viicutta bulduk 253 Must agdlgl Turu yoksa Beytu'l-ma'mur'u israfil c.izginengokleri tahte's-sera yerleri Yetri'li. ona gonOI verdin ve onun (ermi~ligini) tasdik ederek (huzOruna) geldin.mak ite tamuyu ciimle viicutta bulduk 252 Gece Ue gundiizii gokte yedi ylldlzl Levhte yazll. 245. Dervi~ olan ki~ilerin sermayesi zavalllllktir (gosteri~ten uzak. (ona uymallsm). orada yabanci bulun· maz (bulunmam~lIdlr). mOlk.

Mana evine daldlk. 251. alilagldaki yerleri. Yedi (kat) yeri. yedi (kat) gogo.nile konUlilmuliltur. [Le~h. SQrunu galarak klyametin kopacaglnl. .Tevrat ile Incil'i.ek \soyIOyor) dedik. I\un~n'da. ~abehlzasJnda bulunan ve gok ehlinin klblesi olan bir mabettir. BeytO'I-mamu. MQsci. Levh-I mahfuz'da bulundugu bildirilir] 253. nerede istersen oradadlr. Levh'te yazillso' zO (yani l<ur'~n'l) hep vocutta bulduk. Israfti. Gece ile gOndOzO(yet:!i kat) gokteki yedi ylldlZI. 250.Tur daQtnda Tan. osto doz lileye denJr.lktlgl Tur daglnl. Tann. Hz. isreifil'in c. dorl bOyOk melekten biridir.-. tlepimiz gerc. 254. [Hz. vOcudumuzu sey. Bu danem gokleri.aldlgl sQru hep vOcutta bulduk. BeytO'l-mamur'u.35 249. 255. yuce Kur'an'In Levh'te. denizleri.ektir. Cennet ile Cehennem'i hep vOcutta bulduk. MQsa'nin C. 252. Zebur i1eKur'an'l (ve) bunlann beyan (ettigi ~eyler)i hep vOcutta bulduk. dordOncokatgokte.mah~~~er gononon b~layacagJnI bildirecektir]. daglan. Yunus'un sozieri gerc. 36 256 257 258 259 A§k$lzlara verme ogUt ogudunden ahr degil A§kslz adem hayvan olur hayvan ogUt bilir degil Soz yapalak devleng~ce emekyemeerte gece Onun i§i gozsepektir sahp ordek ahr degil ~ah balaban l}ahin dogan zihi ogmul} onu ogen Dogan za'if olur ise doganhktan kahr degil Kara ta§a su koyarsan elli yll Islatlr isen Heman tal} gene bayagl hunerli tal} olur degil 260 Yunus olma cahillerden Irak olma ehillerden Cihil ne var mu'min ise cihillikten kahr degil . yetmilil bin perdeyi hep vOcutta bulduk.rettik. n:asavvuf bilgilerinin l~lIgl altlnda insan vOcuduna baktlk). Iki cihanda bulunan lileylerin hepsini vOcutta bulduk. (O'nu) vOcutta (da) bu~uk.

- . $ah balaban. degil 263 .: degi!. ilim. mOminolsa bil~ cahillikten uza'. 257. A~kslz insan )layvan gibiolur. Gnun i~i kostebek (avlamak)tlr.:hk. 258. yoktur.." degildir. Yunus.. dogan .. Dogan zaYlf olsa da doganllktan geri kalmaz.kedinmi:?. yalm ayakll ve a<. (Tann'ya ula:?mak i<. Dervi§lik denilen ~ey. ba§1kabak yOrOmek gerekir diyorsun (ama nice) ermi:? kimse var ki mal mOI. Gnu oven ne gOzel ovmO~. Kara ta~1 su koyup elli yll Islatsan.yolunda yOrO. 260. 37 2 262 '= "rv'-lik dedikleri hlrka ile tie. degll 264 Durmu§ ma'ri'et soyler erene YQnus Emre'm Yol eriyle yoldadlr yolsuza yolda§ degit 37 261. Dersin fjeyhin afjklna yalm ayak bafj aC.:Iplakilk. hayvan ogOt (nedir) bilmez.:in ilia a<. yoksulluk :?art degildir). ogOdOno dinlemez. Cahil.36 256. (Egitmek iyin) boz tOylO yaylaga gece gOndOz emek verma. GOnIOnO dervi§ eyleyen kimsenin hlrkaya ihtiyac. mOcevher olmaz. ta~ yine adl ta§ olur. sahnca ordek ahp (gelir) sanma.lk Er vilr. 263. ~ahin. oze deger vermelidir).an yola kalmae.dlfO~dirnmhl yahn 2lyak ae.. A~kslz kimselere ogOt verme. hlrka lie tac.ehli olanlardan da uzak kalma.<. cahillerden olma. degil ~ Jnt 1 dervl~ eyleyen hlrkaya muhtie. 262.'n yoluna varmaz. $eyhin yolunda yalmayak. ($ekle degil. ermi~ ki~inin yolu hilekarllk yolu degildir. 259. Sen yolunda yOrOmezsen hlrkanmbunda -ne SUyUvar? YOrG. degil Hlrkanl"i) su~'ar 'Vargllyolunca yurlier .giymek demekdegildir...

!64. Sunlann gOnahl yok. Tanrr'm.{ok sert bir aynllk. Tann demektir). ne iMdetim var. Hak Calab'lIn. Tann'm. 267. ey merhameti yok olan Calab'lm. (Yann. (ama Vine de sen) bunlan Cennet'ine koy (da) buraklara binsinlerTann'm. sen Yunus'u gOnahl1 kullannla beraber bagl~la. Hak Calab'lm. T&nn'm yOzOmO ak klla(caktlr. egerbagl~lamazsan (bu) l. marifete dAir saz saylOyor. Ne sOltanlarda. senin gibly61li~l. ne ko~klerde ne saraylardasm. Miskinlerin gonlOne girdin (oraYI) dural~ edindin Tann'm. Ne . OZOntO(olaCakllr). obOr dOnyada)bana yardlm sadpce senden.Ne i1mim var.magma koy bunlan binsinler burak Calab'lm 267 Ne sultan ne baylardasm ne ko§k u saraylardasm _ Girdin miskinler gonliine edindin durakCalab'lm 268 Ne i1mim var netaatimne gucum var ne takatim Meger senden inayetim klla yuzum ak Calab'lm' 269 Yarhgagtl sen Ylinus'u gUnahh kullann i1e' Eger yarhgamaz isen key katl firak Calab'lm 265. --)'olsuza vol arkada~1 degildir. umanm).m:G'anahlanmlZI bagl~la. {OJ yol eri ile (tarikat yolunda dogru giden kimse ile) arkada~tlr. 265 Hak Calab'lm Hak Calab'lm sencileyin yak Calab'lm GUnahlanmlz yarhga ey rahmeti c. ne zenginlerde. gocom ne de dermaOlm var. . ermi~ ki~iye. 269.[Burak. Kullar senin (kullann).ok bunlann Uc. Cennet binitidir]. 266. 268.Yunus Emre'm durmu~.ok Calab'lm 266 Kullar senin sen kullann gunahlan c.~M~. sen onlann (Tann'slsln). (Calap.

ayn olmaz.samrlar beni zerrecegUnahetmez 215 ~1~lmdanibadetim sohbetim ho§ taatim It. Boynumda §eyhlik beratlm var (ama) ibadetim riya.~ ' i' Allah'ma. gozOm gitmem gerekenyolda degil. iesblh elimden hie. dO§Oncem ba§ka ba~ka yerde. kabUl etmez. 271.'!J". 214 Gorenler elim oper tac u hlrkayabakar $oyle. arz eyle $8nettilin 01 etmez . . IOmdeki kibir gitmezkidervi§likyoluna dOneyim. (OstOmdeki) tae. ama sabnm yok. ile (gosteri§e dayanlyor). Gere.kulaglmdan giren sozleri ie.z 211 Boynurnda icazetim riyi ile taatim En<fi§emay" verde goZUm yolum gozetmez 212 Soyleril"l1 ma'r'ifeti saluslamnm kalt Mi~l<. Marifete dairkontJ~urum (fakat) fazla riyaka. bazarda gelicek bin yllhk ayyar etmez 216 ~1~lmdervi~ i~im ho~ dilim tath sozUm ho~ ilia ettigim . 272.HalkaraslOda sufiyim(tksavvufu benimsemi~ kimseyim).()AunkereMt'9"~ .im asia i§itmiyor. 273. 270.inligedoril11ege gonlUmden kibir gilmez 213 Ho§dervi~im sabnm yok dilimde inkanm ~ok Kulaglmc:langireni hergi%i~imi~itmez . Dilim marifet soyler (ama soyledigimi) gonlOm hie.ok.ve hlrkaya baklp benim hig gOnahi§lemedigimi zannederler.Gon. dilimde inkar sozleri e.i dervi~im. G6renler elimi 6per.210 Sufiyim halk i~inde tesbih elimdengitmez Dilim ma'rifet soyler gonliim hi~ kabuletme.i~l dinindeg~Uren etmez 211 YunuseksikliQini .rllk yapanm. 274.

Her yerde remz-j 'emn 0 em an oldu tUglar Hem Hakka. Iran gokleri boyle bir hali (Ilic.ZOlkadr'isild! tig-! Selimi haritadan Engin gOrOndO MlsrO Hieaz'm fezal'an 7.Serdar-I namdar'e t<irametti Amld'i Azdlr seramedan-I kelamm senalan 8.yigit.Tevhide kO$mu$ ehl-i elM-din birer birer Zer-hatla tak-I Ar$'a yaztlsU!1 gazal'an 10. Askerin (0) buyuk U1keaqlcl (yigitleri.Blr kutba ba{ih cOmle gOnOller bir olmah Madam kaln~tta birdir Hudalan 4.Mer'a$'la Kayseriyye'yi fethettiblr dilir YOkseldi Rabb-I Izzet'e $Okran dualan 6. §ukur dualan (oralardan) ulu Tann'ya yukseldi.---= Bulvar ". iran'In) her memleketinde §ia zincirini klrmaga azmetti.Rehber Imam-I' Azam'l bilmi$a~air. (0 hilde) bir kutba bagh olan gonuller de bir olmalt(dlr). Mara§ i1~ Kayseri'yi fethetti. idris asaletinde gerek reh-nOmalan g.tu.) gormedi.. Buyuk feth!n }tumalan (= tuglar) Tebriz'e uc.in dogu§mu§ (olan) yigitlerin rnuzaffer bayraklan yuz §ehre dikildi.Tebriz'e uctu feth-j celliin hOmAlan Blr bOyle hali gOrmedi Iran semalan 2. 5.* Okul Destek Ansiklopedisi TOPLAYI$ -----EDEBtYAT-- -15151. 3.Her kl$verinde klrmaga zeneir-j $ia'YI Azmetti askerin ulu ki$ver-kO$alarl 5. 2. Madem ki kiinatta Tann'lan birdir.Tevh!d ICOnbu halkl dO{lO$mO$ ylgitlerin YOz $ehrerekzedlldl muzaffer Iivalan 3. Bir. 4. Bu halkl birle§tirmek ic. 1. .hem hayata zaman oldu tugla.

Karun gibi dOnya seveni de yerin dibine batmrlar. sakm (Tann'yl) gordOm deme. 922 ylhnda Bagdat'ta ~eriata uymayan "ene'l. 41 286 Ister idim Allah'l buldurn ise ne oldu Aglar idim dun u gun giildum ise ne oldu 287 Erenler meydanmda yuvarlamr top idim .280. Hz. hak" ben Allah'lm. Allah'. at ile oynan~n. Onu ate~e yaktlklannl i~ittim.lm ise ne oldu 41 286. 282. Musa devrinde ya~aml~. bir . sozonO soyledigi ic.evganmda kaldlm ise ne oldlJ 288 Erenler sohbetinde deste klzllgfil idum AC. 281. En a~gl olam (bile) ermi~ bil. gOldOm ise ne oldu? 287. GordOm diyeni ate:?te yakarlar. isa gibi. (A~lklann) hepsin! bir gor. gordOgO vakit "Ben Tann'Ylm" dedi. ·(Tann'm) seni seveni oyle mi (yapmak) gerekir? . istiyordum. Harun'a isyan etmi:?. Ey Yunus. 285. Ermi~ ki~ilerin meydanlnda (arasmda) yuvarlanan too idim Padi~ah gevganmda kaldlm ise ne oldLi? [Cevgan.inde buldum ise ne oldu 290 Ifjit Yunus'u ifjit u~ yinedeli oldu Erenler manasmadald. (Hz. kOIOnOsavurdun.l 283.:inoldorolmo~torJ. Cui giyeni 010 sanma. Tann onu serveti ile yerin dibine batlrml~tlr. Ate~e yandlrdm. [Mansur. isa islam inancmagore. onun karde~i Hz./[Karun. aSllmaml~. dine uyamhemen yOceyere(goge) glkanrlar. Hz. Mansur. gogegekjhni~tir). "padifjah c. 284. buldum ise ne oldu? Gece gOndOz aghyor. dum.lldlm eie geldim soldum ise ne oldu 289Alimler ulemalar medresede bulduysa Ben harabat ic.

ahlr zamanolaeak.($imdi) temiz. 295 Ey Vunusimdiseninaljk ite ge9sin9i. (klyamet gOnO) bOyIeee sagir olaeak(lar). bu halk (da) ogOt dinlemez. dervi~(ler) yolunea yOrO· mez.YAni. oyuncunun topa vurdugu ucLJegri sopadlr. pis ~eylerden el gekmeden insandan az bir katolak .oyunda. Beylerin comertligi gitti. [Deeeal. alimler (Tann'yl) medresede (ilim yoluyla) buldu ise. Deceal verden 91kaeakve onlar(Deeeal'a) uyan (kimseler) olaeak. Ermi~ kimselerin bilgisine daldlm ise ne oldu. a911dlme1egeldim. 42 291. 292.Ey ulular i~itin.(az bir kotO huy) ayrlllr. Yunus'u i~it! i~te Vine deli oldu. klyamete yakm verden 91k1P Tann'hk dAvAsl gadecek olan tek gazla bir yaratlktlr. ben (de) harabat" i9inde(tekkede) buldum ise ne oldu? (ne olur?) 290. yoksuleti yiyorlar. 42 291 l§ittin hey ululsr ahlrzamanolacak Sag miisiilman seyrekdiir 0 da giiman olacak 292 Danhimendokur tutmazdervi§yolun gozetmez Bu halkogut iljitme~ sag1r hemanolacak 293 Gitti begler miirvefibinmiljler biret atl Yedigi yoksu1eti i9tiOikan olacak 294 Vani az koptueroenelin gekmez murdardan Deccalkopacak yerden onlar uyan olacak . Bilginler. (buna kar~lllk yann obOrdonyada) i9tikleri kan olaeak. (~imdibeyler) birer ata binmi~ler. Erenlerin sohbetinde desteklZl1 gul(gibi) idiril. tutmaz..lgunu). Bilgin(ler) okur (okud\. soldum ise ne oldu? 289.]" . olgun muslOman az bulunuyor.}· 288. (ileride) o(nun bulunmasl) da ~Opheli olaeak. 293. 294. i~it.ifliin Sevdigin kilii senin canma can olacak .

bir yOI.u dani§igenc. Kime degil diyelim (ki) 297.295. Ko seni begenmegi varhk evini bir ylk 301 His u im muti asi dost kuludur ciimlesi Kime diyebilesin gel evinden ta§ra c.) 298. bir kaplya <. Biz neyi sever isek sevgili (de) onusever.ok yakln o:lmu~· tur).sin. (Eger) sen Allah'a a~lk isen.. Sen (eger) gen. Eger bu hal· de kallr isen (ba§lkalannlsevmezsen) bu seven kimseye yakl~' maz. 2g6 Biz kime a§lk isek alemler ona a§lk Kime degil diyelim bir kaplchr bir tank 297 Biz neyi sever isek ma'§Oka onu sever Dostumuzun dostuna yad endi§e ne laylk 298 Sen gerc.lk 302 YOnus'un b. Bizkime a~lk isek alernler (de) onaa~lk. 299.i nihan s6ziidiir Dost~8§1k o!anlar iki cihandan farik ~43 296.inde) ge<. (Eger) a~lk isen yetmi§l iki millete kurban 01 ki a§llklar arasmda tam sadlk (kul) olasln.ek a§lk isen dostun dostuna dost 01 Bu hilde kahr isen dosta degil yara§lk 299 Yetmi§ iki millete kurban 01 8§lk isen Ta i§lklar safmda. Ey Yunus! ~imdi seningOnOn a~k Be (a~k i<. kendini begenmi~ligi blrak. 300.ar . (¢OnkO) sevdigin ki~i senin canma can olacak. t~mim olasm si~hk 300 Sen Hakk'aa§lk isen Hak sana bpi ac.:ek a~lk isen sevgJlinin sevdigini sev. Dostumuzun dostu hakkmda (diger insanlar hakkmda) ba~ka dO~Once laylk olur mu? (Baton insanlan sevmeHYiz.Ikar. (0 sana <. (ayn) var· .

benonun yOm.:esinde sevinip 6tmege geldim.isyankar ve itaatkar olanlann hepsi (de) Allah'ln kuludur.alana satmaga geldim. BIIi$erek Hacem ite hilim arz etmegegeldim 308 Yunus Emre 811lkolm'll ma'lluka derdinden olmiill GerC. Deiiligim sev. TOccanm.ekenn kaplsmda hAlim arz etrnege geldirn 44 303. 306. 304. Ikiligimi degi~tirip birlige ula~maya geldim.:ingelmedim. Ben iddia (kavga) i<.in .hk olma iddiaslndan vazgeg. Benim i~im sevgi i1e ilgili. Ben burada (bu dOnyada) duracak degilim.in benim illim sevi ic. Allah'a a~lk olanlar (Allah katmda) iki cihanda da farkh (degerde)dir. Yunus'un bu bilgisi.:Ik"diyebilirsin. Ben 0 kuluyum. mahm <.gi sarho~lugu(ndan)dlr. 305. buradan gitmege gel· dim.. 301. Kime. Ben dost bah<. GonOller sevgilinin evidir (onun i9in) gonOller yapmaga geldim. (0 zaman Tann) sana bir kapi a<. "gel evinden dl~an <. Ne oldugumu (halimi) a~lk olanlar bilir. Dostun evi goniillerdir goniiller yapmaga gel~lm 305 Dost esrigi deliligim illlklar bilir neligim Degllirerek ikiligim birlige bitmege geldim 306 O· Hicem'dir ben 'kuluyum dostbahc.esinde llid olup otmege geldim 307 Bunda bilill olan canlar orda bilillirler imill .:kinve slradan olan insanlann.iyiim o Hicem'in bahc.:esinin bOlbOIOTann'mm bah<.0 Tann'mdlr.esi . (lnsanlann hepsi Allah'm kuludur veonun korumasl altmdadlr) 302.okalana satmaga geldim 304 Ben gelmedim divi ic.:acaktlr. 4303 Benim bunda karanm yok ben bunda 9itmege gel dim Bezirgimm matiim C.:ok.biilbiili. gizlislr(n ifade eden) sozdOr. . Se<.

312. bu canlm yagma olsun. a.tim. yazdan kl~tan blktlm. Kardan ziyandan gegtim.tim gozum hicabm ac. 311 ikilikden uSandlm birlikhanma kandu1'l Durdi $arabm ic. Gergek ermi~ ki~inin kaplSlna hAlimi arz etmege geldini. (Ben de) Tann'm lie blh~lp hAhml arz etmege geldim.tim dermamm yaQl!'a olsun 312 Varhk c.t~~yada. Ben benligimdengegtim. dOkkanim yagma olsun. viran gOnOI aydtnlandl cihanlm yagma olsun. Tann'ya vasil oldum.sevgili orad an. sevgili(nin) derdinden almfJ~. Yunus Emre a~lk olmu~.tan usandlm yaz u k1lltan ~ostanlar ballm buldum bostimm yagma olsun 314 Yunus ne hOli demillsin bal u lleker yemillsin Ballar.bahnJ.birlik sofrasma kandlm. bostanul1 yagma olsun. Tortulu ~arablm igtim. 308. ~Ophelerim yagma olsun. dermanlm yagma olsun. 313.bOrc. bize geldi. 45 309 Canlar canml buldum bu canJm yagma olslJn Assl ziyandal'i gec.dim dukkanJm yagma olsun 310 Ben benligimden gec.Bu donyada birbirini tantya~ (veseven) canlar.dC3: bili~irler (birlikte olurlar) iml~.lkilikten usandlm.iinsefer klldl dost ondan bize geldi Viran gonUl nurdoldu cihamm yagma olsun 313 Gec. Varllksefer klldlgl zaman.307. Bitmez tOkenmez emelden gec. . 311. Bostanlar ba~ml buldum. gazOmOn perdesini agtlm. 310.buldum kovamm yagma olsun 309: Canlar camm (Tann'YI) buldum.tlm Dost vashna erilltim gumanJm yagma olsun .tim bitmezsagmc.

bu'da~lndan hir yemi~lenir (beslenir). 46 315 Herkime ki dervi§lik bagl§lana Kaipi gide pik ola giimii§IEme 316 Nefesinden miskileahber tute Budagmdan it u §aryemi§lene • 317 Yapragl hem dertliye derman ola Goigesinde c. 318.esi bUibulU Yunus Emre arada dUl'I'aclana 315.-BulvarOkulpestek nsiklopedisi-------EDEBIYATA . negOzel demi~sin (sanki) b~1ve ~eker yemi~sin(de gOzel.ok haYlriar i§lene 318 A§lgmgozu ya§1 hem gol ola Ayagmdan saz bitip kaml§lana 319 Cumle §air dost bahc. .kovanlmyagma olsun.yenmez haram klymetli oldu 321 Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz $eytanlar semirdi kuvvetli oldu . ( . Ballar ball". Yunus. kalpllgl gidip. temizlenip gomQ~ gibi olur. ~airlerin hepsi dost bagmm bOlbOIOdOr. A~lgm gozOnOn ya~1 gol olur. ayagmda saz bitip kamJ~lar"lJr. Her kime dervi~lik bagJ~lanJrsa. golgesinde (onunsAyesinde) 90k haYlrlar i~lenir. 314. 319.Hem (de) yap rag I dertlilere dermah olur. buldum. (0 dervi~in) nefesinden misk ite anbertOter. 316. Yunus Emre (de) aralarmda tura9lanlr. il ve ~e- 317. 47 320 MuslUmanlar zamane yath oldu Helal. tath konu~uyorsun).

. el gektiler (insanlann) gOnoller(ini) ylkarak 325. 324.ekdi elin GonUllerylkarak heybetli oldu 326 Peygamber verine gec. Kur'an okuyana (kimse) kulak vermiyor. fesat i~ler yapanlar hOrmetli oldu (fesat911ara hOrmetediliyor). Peygamber verine (makamma) gegen hocalar bu halkm ba~ma a(w yOk oldu. ~eytanlar beslenip geli~· ti kuvvetli oldu. Fakirl. 323.322 Hiram ite hamir tuttu cihaOi Fesad ite eden hUrmetil oldu 323 Kime kim Tann'dan haber verlrsen Kaklr ba. Nasoha tevbe ucu kutlu oldu 320.en hocalar Bu halklO ba§IOa zahmetli oldu 327 Tutulmaz oldu Peygamber hamsi H'alaylk cUmle Hak'dan utlu oldu 328 YOn us gel a§lkisentovbe eyle. Helal yenmez.0grenci hoca ile kavga eder. Peygamber'in sozo tutulmaz oldu(gundan dolaYI) bOtOn yaratlk·" lar Allah'tan utanlr oldular. haram klymetIi oldu. .er zavalllllktan yOcele~tiler. Cihanl haram ile i9ki sardl. ogul ata He (aYnl) degerde oldu. Bunlar) dellilli oldu (apa9lk gorOnOyor). MOsIOmarllar!. 326. 321. 327. Kime Tann'ean haber verirsen. ba~lnI of key Ie sallar (seni reddeder.Bu zaman fena oldu.IO salar huccetli oldu 324 ~agird Ustad He arbede kllar Ogul ata i1e izzetli oldu 325 Fakirler miskinlikden c. 322.

Yunus (eger) ~Ik mObarek oldu.iklopedisi-------EDEBiYAT- 328.0. Kec. bOtOn burglardan yOce bir ay gordOm (de) akhm canrm sarho~ oldu.~ sonu .nasihat .Kuru agaci ne yaparlar? Kesip ate~(t)e yakarlar.yandtrd.ragt. Bu gece. 334.~Dest'!Il.e suya saltptlr ta dururirte gece .8u~va1' Oku. gozonden kan ya~ akar.maktan'bir. munevver oldu Sanasmki ac. Halilullah (Hz. Kim a~Hkolma- 62 . 329 Bir ay gordum bu gece kamu burclardan yuce Esridi akllm camm bflmezem hllim nice 3300 ay. .4n!. YOz kereKabe'ye bOyOk haccagitmi~ olsan bile. 333. 0 bizi gormez.hacca 333 Aljlklann sozunden kan yalj akar gozunden BUlbillJer sQyle.ulu Hoca 332 Muddei bizig6rmezgiizune girer isek Gerekse yU:t kez varsm Kabe'yeulu . 48 isenger tovbe et.- .lIdl uc.icek nobet degmez turraca 334 Kuru agaCI ni'derler kesip oda yakarlar Her kim iljlk olmadl benzer kuru agaca 335 Yunus'u ogen ogsun Yunus'asogensogsUn. BOlbOller otmeye ba~laYlOca turaca slra gelmez. Hazret-i Muhammed'in nurudur." ljulesindenile". 331.. vericiye t()vb. A~lklann sozOnden (dolay!). 329. Sanastn ki Cennet'ten kOgOk bir pencere aglldl (ve) 0 aytn panltlsmdan alemaydlOlandl. ibrahim) Slmdlr. (a~k yolunu inkar eden) mOddelnin gozOne girsek de.. deric. GonOldeki ate~i ulu Tann yandlrdl.. h~lim nicedir bilmiyorum 330.e 331 0 Muhammed nurudur Halilullah slrndlr GonUideki c. 332.

derdin yOrekte kahr. 335. Goren camn unutur Fahr-i alem sen misin 3441 YOnus sevdigin<gozle a.lann rengi ugar.Or eyler aslana zincir eyler 'Kat! ta.an ku.er can iC.k yolunu key izle Razl gonUlde gizle soze hakim sen misin 336. De'ller hUkmUne girer Belkls SUleyman mlsm 339. 01 gozler didar gorUr Gorenler ba.:YUzUnden gUn tutulur ay dogmaga utamr Goren heybete kahr YOsuf-1 Ken'an mlsm 340 Olii gorse dirilir kahbma can gelir Topraktan i'laz gelir Isa bin Meryem misin \' .kln'. clhana sultan mlslll? can lara geger. can !9inde 'can mlsm? ' HOkmQn 337.1 mumeyler yok~a Ferhad sen misin 342A.lar uc.dlysa (bu) kuru agaca benzer. goren kendinden geger.inde can mlsm 337 Bakl'lO bin can ahr derdin yUrekte kahr Gorenkendinden 'lam u"akaKur'an mu~m 338. Uc. (0) kege(sini) suva salml~tlr.klll Hakk'a irgUrUr.unur seni yel gors. senl g6rOnce rozgar durur. Yunus'u 6gen 6gs0n. 341 .A. Bakl~m bin can ahr. indirir Ibrahim Edhem misin 343 YUzUn didar nOrudur saCm mi'rac dUnUdUr . a~ ••klara Kur'an mlsm? 338. devler hOk- 83 . 336 Bunca gonUl i1etip cihana sultan mlsm HUkinUn canlara gec.Bunca gonOI ahp gotoroyorsun. (Yunus girecegi yola girmi~tir). U9an ku. sabah ak~am orada durur. Yunus'a sO'len s6vsOn.e durur . dine .

Meryem o\}lu isa m. 340. gOzelligi He me~hur bir peyg~mber- ditJ . Ken'an Olkesinde ya~aml~.(biza~k.$'evgitisjnin a~kl yolunakayalan yarmasl ite me~hurdur]. . ay (da) do\}rnayautanir. sevdi\}ini gozle.010 (seni) gorse dirilir. (Soyle) soze hOkmeden sen misin? .~: girer.Yusuf. ~anml unuruydr'Y9~s~~. Muhammed mlsm? '..] .mirac ~ecesi gibi karad.r.kllma Mlindeyiz. 343.sm? [Hz:isa0IQleri diriltme mucizesine sahiptL] 341. .daima olarak (ona ypneliriz ve) namaz. 777 yllmda~am'daolmo§tor. vOcuduna can (tekrar)gelir. aslanazencir olur (aslanipiJe esir eder.' Goren~a~mp kahr. Belkls.'. gOnOfcemAat Klblemiz dost yuzu daimdirsalat 346 Dost yuznu gOrUcek §irk yagmalandl Onun9iin kaplda kal. Klblemiz.. ba\}lar). A~km dindekan~*hkC. Tann'nrnyuz(1tj~>j. Belkls'm SOleyman'l mlsm? [Hz. 346.cl!§eriat 60 345.r.•••.lka. 342. Sevgilinin yozOnO gorOnce ~irk yagmalandl(Tann ilekulu ayn varhk olarak qorOs ve bunu anlatan seriat bilgisi ortadankalktl). Gorenlerba~ e\}er.'<.ifJ"\~edir. YOzOn. .rtl.]· C{~'3'~fYozon(on parlakltgl)ndan gOne~ tutulur. Yunus.k imamdlr biz. .nr.: Bundan dolaYI§eriat kaplda kaldl. gonOI de cemaatiir. Goren. birhalk hikayesi kahrlimamdlr..lbrahim Ethem· misin? [Ibrahim Ethem. .' '. Saba Olkesi~ oin kralic. sevgilinin yOzOdOr.. .alemin o\}OncO Hz. a~k yolunu iylce'izle:.Ogozler.S. OnderettIA(:tik.. topraktan(yani mezardan) sesgelir. onun devrinde..••.esiidj. Bize a~k'!mam. ona uyanz). ido'nOldeigizle. .sertta~l:mum(gibi yumu~~k)eder? YQkS:a~enFer: hat mlsm? [Ferhat.sevgilininyozonden gelen 1~lk gibi oarlakt. A~tn (insanl)Allah'a ula~ttrlr.. Belh padi~ahl iken saltanatl blrakm tasavvuf yoluna giren. Ken'an Olkesinin Yusuf'umusun?lHz..}oror. c •••• ".ft. 50 345 ! A. SOleyman'lfl devlerErde hOkmetti\}ine inanlhrd •. 344.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful