Hayan ve Eserleri
(Tiirk~ea~I1damalanyla)

"'I;)

lORK TICARET BANKASI il;birliiti ile haztrlanm16tu

Telit hakkt BULVAR GAZETESINE aittir. TERCUMAN TESISLERI'nde dizilmir;; ve basJlrmr;;tJr. ISTANBUL 1985

KURULU "EDEBiYA T"· metinlerini ogrencilerin ihtiyacma en uygun ~ekle sokarken. asistan." Dizinin ilk kitabl TURKtYEM her o~eneinin ~antasma rahathkla girebilecek ozel bir haeme sahiptir. omtmenlerin .. . gereken bir "ESERLER BuTONODUR. Milli Egitim Bakanhgmm KiT AP YAZMA SEFERBERLtGt'oe katxhrken.ONSOZ BULV AR. mufredat programmdaki bUtun degi~iklikleri dikkate aldl.ve evin ihtiya~ duyaca~ bir ANStKLOPED[yt daha verebilmenin mutlulugu i~indedir . . velilerin. yer alan eep kitaplarl- BULVAR· OKUL DESTEK ANSiKLOPEDist'nin devaml olan EDEBtYAT DtZtSt'nde yer alail "CEP KtT APLARI"da her evin kiitiiphanesinde olmasl. Her ~airin eserlerine a~rhk veren "CEP KiTAPLARI" dizisinde metinler ozelIikle ders kitaplannda yer ahnmayan eserlerden derlendi.. ogretim iiyesi ve uzomanogretmenlerden olu~an BULVAR OKUL DESTEK ANStKLOPEDisi HA· ZIRLIK . orta ogrenim yapan butiin ogreneilerin . Gazeteniz BULVAR. ~iire merakh olan herkesin aradl~m bulaca~ bir hazinede karar kddl.yamslra. BULVAR EDEBtYATUiziSt'nde nm her bin §airimiZe ayrUml§ttt . Profesor.

Ali YILMAZ Zeki AK : Nevzat ARTI$ Ismail QELIK Relik ERCAN AhmetDUMAN Meti'n KAYTAK Pikaj-Montaj K!lmera. Enver DiNDAR : Yilmaz GOKKAYA Metin KORKMAZ Necdet MANAV Fevzi TUNCERi : Erol KARATA$ M. . Htiseyin ENGtN' Murat TUNQTAN Mahmut KARA..Tashih MeUnAKAR Nihal Yazan AyfilBULUT Dizgi : Sabahattin ASLAl\4 Mehmet SE~UK Ahmet ERDOGAN $tikret YAVA$ . Ayler KIZGINGUL Nihal DERELt tpek BA$ tsa ORUQ ZuhalATLI Bettil FERiK Aynur MERT Dilek ARA$ : Dursun SINIK Rldvan EREN MeUn DEMtR VeliONDER .DOGAN Esat EKIClGtL Uzeyir DARICI .

. Uveyse'l-Karani. Tahsil gormii{ltiir.Bu mesele hentlz l. Yunan-Roma mitolOjisinden. (Urum.Eger bu kaylt dogru ise Yunus'un 1238 ylhnda dogmUlJolmasl gerekir. Leyla ve . Hallac Mansur. Kur'an-l Kerim'de gel. Anadolu'yu.Adnan Erzi'nin bir mecmuada buldugu kayda gOrelJairimiz 1320 ylhnda. O.daha sonra dogdugu koye donerek bir zaviye (kiil. biiyiik bilgin ve lJeyhlereMevlana iinvaro verilirdi.ilikyapIDllJ.i.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi------EDEBIYAT- YUNUSEMRE HAYA.l.tfj.iftl. Mevhina Celaleddin-i Rumi ile de gorulJmiilJtiir (Yunus'un yalJam~ ylliarda. Sankoy'de dogmu{l. Ancak. Bu beyitte zikredilen lJahsm HaCl BektalJ· Vell oimasl da ihtimal dahilindedir).r. Hacl Bektas tiirbe ve kazasma 34km. apdukEmreadh bir lJeyhinderviT lJioImulJ. s degndir. Bu koyiin. bilhassa Tasavvufi Tiirk edebiyatlmnen biiyiik temsilcisidir . sadece bu aSlrlarm degil. . Azerbaycan'l. Fuad Koprulii. Hacl Bekta{l Vell Vilay~tname'si. Risaletii'n-Nushiyye'sini 1307 Ylhnda yazIDllJtlr: Soze tarih yedi yiiz yedi-y-idi Yunus dinI bu yolda feda-y-idi. tranh{lairSadl-i ~irazi'den yaptl~ manzum gazel terciimesinden anla~llmaktamr. Arap~a ve Fars~a'Yl ~ok iyi bildigi Kur'an-l Kerim'den yaptlgl iktibaslardan.) MevUiniiHiidiivendigar bize nazar kllah Onun gorklii Ilazan ~onliimiiz aynaslmr. bazl1arlda Karamanh oldugunu ile. meslifede buIunan. Ti: I XlI 'tfncii yiizylhn ikinciyansl ile XIV'iincii yiizYlhnba~larmda yalJam~ samlan Yunus Emre. bu~kii adl ile Sarlkaraman koyii olmasl ihtimall olduk~a kuvvetlidir. omruniin sonuna kadar Sarlkoy'de kalarak halln irlJad etmilJtir. Yunus Emre'nin Karamanh olduli:unuiddia edenler de varmr. Buna gOre.Emremiitehasslslarl.ozii1mii~.manbir ba~ka Yunus oldugunu so:ylerler. Yunus Emre'nin kendi eserlerinin incelenmesinden de hayatl hakkm~ da -baZlbilgiler elde edebiliyoruz. Anadolu'dur. beyitinden anlalJlldl~na gore. Karaman'daki Yunus'un KirilJ~i Baba adlyla tart. Bazl aralJtlrlcI1aronun SarlkoyIii.iik tekke) kurmulJ. zannedildigi gihi iimmi de~ildir. Abdiilbaki GOlplnarh gibi Yunus. Gezdim Urum ile ~im'l. Ibrahim bin Edhem gibi ermi{lkimselerden. . ~eyh-i San'~n gibi hikaye kahramamndan. Suriye'yi dolalJtl~m.en peygamber lossalanndan. Hint-han. biitiin TUrk edebiyatmm. ~ekaylku'n-Nu'inliniyye ve Nefahatii'l-Uns Terciimesi gibi bir klslm eski kaynaklara ve yaygm olan inanca gore Yunus Emre. 82 yalJmda iken olmiilJtiir. Yukan iller ile kastettigi I yer de Azerbaycan'dtr. tirniii~Ilmlir.koy'iine ba~h oIan. yUkan illeri kamu mlSr81ile ifade etmi~tir. Nigde Or.

biz 0 ' ihsamn anahtanm Tapduk Erore'ye verdik. dill. der.der. Koyiinde ~if~ilik yaptlgl Ylllardan birinde bir klthk olmu~. hadis vb.zlm. ben hirometi ne yapacaA'tm.erinegore olduk~a ba~anh olarak kullanroasl~ Arap~ave Farsca isiro ve slfat tamlamaUmm kusur. himmet roi? Zavalli Yunus.asmdasaytlabilir. roa oyle yoksul ki. k Yunus yola koyulur. Yunus da 0 pire varroaya karar verir.amndan ottirii deyip okuhl blraknu~tlr. bana bugday l8. Yunus. heybesinin aldtA't adar bugday veri:rler.mi kl8. Onunla ilgili efsaneler ~oyletizet1Emebilir: ' '" Yunus. bu kapldan iceriye odu. beyiti~Yunus Erore'nin Kur'an. Digerdervi~ler onun hizmetini: ihlaslm. saroirol davram~l Hacl Bekta~'l duygularidmr.iyi tahsil gOrmiilj ir ljairdir. KlsacaSlYunus. Miiritler. kaplsma gelen ihtiyaCsahiplenn~ bugdayverdigini duymu~tur. hurcunun. Zebur ve Tevrat gibi dort roukaddes kitablokuyup anladtguugosterroektedir.bir turIii alfabey~ donroe~. Hacl Bekta~. aruz veznini devrinin ~airl. sen banahimmet ver. bugday nu ister. hocasm8. -Soron 6akahrn. eger himmet alsaydtm bugdaYlda bulurdum.sikedebiyata g~roi~ a~lklar· dan bahsetroesi. Tapduk Emre'ye gidip'dervi~i olur. Bir glin hecelerken. Bu tekkede odun ta~lmak ile vazifelendirilmi~tir. ben ne yaptlm. Elif okuduk otiirii Pazar eyledik goturii YaratIlnu~l ho~ gordiik Yarat. AYJ:'l~ tefsir.' ". gottirecek degerli bir ~eyiyok YolA da ah~ toplanu~ HaclBekta~ dergAhli~in. ziyaret dileginde oldugunu Hacl Bekta~'a. Krrkytl odun~eker.. git nasibini ondan al.A~ka gelicek gordiim bi!' uzun hece imis. Bu krrk ytlicinde tekkeye bir tek egri odun getirroez. Yolda. Hacl Bekta~. diye dii~iinroti~. Yunus'un toreye uygun.pekiyi der. Ulu ki~i huzuruna bo~ elle vanlroliZ.araftndan destanla~tmlrm~trr.Mecnun~Hiisrev ve $irin gibi tsl8. iiromi degll. der.o-artlk geCti.~ts~ lam ilimlerinibildigini de kendisi anlatroaktadtr. VeIladh \)ir pir oldugunu. iletroi~ler. $eyhinin ktZlm seviyor da .karm doyurroaz. tncil. HaclBektalj'a. nun bile egrisi giremez. diye dii~iiniirve geri doner.heybesine doldurrou~. Sebebini soranlara. YUIlUs'unah~ getirdigini. bir dervi~ ile ona haber salar. Dort kitabm manaSlDokudum hasIl ettim .oylece gitmi~. 0 da cok bunalnu~br. Klr~ehir'e yakm SulucakarahOyiik'· te Hacl Be~ta~ . diye cevap verir. " b '" DEBTANi· HA YA TI: S8rohnf ve Ozlii~leri ile yiizytllarca Tiirlonilletinin fikir ve his hayabm etkileroi~olan YUBUS mre'nin hayatl halk E t. yoldan gelenilleline baklhr. ~ocukkenmektebe gitroi~. bugdayt bo~altsmlar.6~ca kurroasl bu fikrin delilleriar.

onun i~in canla baf?la hizmet ediyor diye yoruinlarlar, nslldaf?Irlar.Dedikodular f?eyhin kula~na gidince, yalanclhktan kurtarmak ~inluzlm Yunus'aniklihlar. Fakat Yunus, ben f?eyhimin klzlna lliylk degilim, diye omrunun sonuna kadar bu luza dokunll:1az~ Yunusbu tekkedebir ttirlu feyze erif?emedigini dUf?unup cam slkllffilf? ve derglihtan ka~ffilf? Yolda kendi gibiiki dervif?e rastlaffilf?; onlarla arkadaf? olmuf? Yemek vakti gelince devrif?lerden biriduli etmif?, Tann onlara gayb aleminden bir sofraindirm4;, yemif?ler. ikinci ogundediger dervif?in duasl ile sofra gonderilmif? Slra Yunus'a gelince, "Allah'lm, bende feyz yok, beni utandlrma, yuzumu kara ~lkarma, bunlar kimin yii.zu suyu hurmetinesenden yemek istedHerse lutfet, 0 zatm hurmetine yemek gonder, demif? Bu defa, her zalnankinden daha fazla yemek gehnif? Ertesi gUn dervif?ler Yunus Emre'ye, kimin hurmetine dua ettin, soyle, diye lsrarla sormuf?lar. Yunus, once siz soyleyin, sonra ben, demif? Dervif?ler, biz Tapduk Emre'nin dervi~i Yunus'unyuzu suyu htirmetine dua etmif?tik, derler. Yunus irkilmif?,feyze erdigini, Tanrl katmda itiban oldugunu, fakat kendisinin kendisini bHemedigini anlaffilf? Dervif?lerden aynup 'l'apduk Emre'nin tekkesine donmuf? Sabah, tan yeria.tarken ana baclyl (f?eyhinin kansml) bulup kendisini affettirmesini rica etmif? Ana bacl, Yunus'a, "Sen kaplmn ef?igine yat, bHirsin f?eyhin gozu gormez, sabah namazma~1karken ayagl sana dokunur, bu kim diye bana sorar; ben de, Yunus, derim; bizim Yunus mu diye sorarsa bil ki gonlunden ~lkmaffilf?Sm; hemen ..ayaklanna kapan ve af· dile. Yok eger, hangi Yunus, derse, 0 zalnan anla ki gonlunden ~1kffilf?Sm; rtlk a ~lire yok demif? .Yunus, ana bacmm dedigi ltibi yapffilf? Tapduk,bizim Yunus mu, .deyince, Yunus iki gozu iki ~e§me.,ayaklanna kapanffilf? Seyhi onu affetmi~, fakat, kendi mertebeni ogrimmeden bima inanmadm, ljimdi camm vermen gerek, asliffilataca~m, arkasmdan git, nereye dUf?erse orada Allah'a kavulj deyip aslislmatffilf?Asa, Yunus'un dogdugu yer olan Sankoy'e du~muf? Yumis, koyune gidip tevekkulile ba~lm topragakoymuf? ve Tann'ya kavuf?mu~. SANATI: Yunus Emre, sanatlm hallun hizmet ve faydasma vermif?, halka kendi dili ile hitabetmif?, ifadesi en zor duyguve dUf?unceleri yine halk dili He halka Hetmif?tir. XIII-XIV'uncu yuzyillarda, Anadolu'da, Bat! Turk~esi yazl dilinin dolrnsunda ve gelif?mesinde YunusEmre de muhim roloynaffilf?tlr. Ttirk~'yi son cJ.erecedegtizel kullanmllj, i~lemi~ ve geli~tirmif?tir. On\U1 f?iirlerinde en gtizel, en saf Turk~e ile ka~llaf?mz.Bu dilXIII-XIWunci.i aSlr Turk- isllim medeniyetinin zenginligini aksettiren milli bir dildir. Yunus, f?iirleri ile sadece kendi duygu, dUf?unce vehaylillerini iletmemif?,Turklugun seciye ve ahlliklm da cihanaduyurarak milletinin tercumam olmuf?tur. if?te bu sebeplerden dolaYl her Turk onun eserlerinde kendisini, kendi dilini, kendi i~ dunyaslmbulmuf?, Yunus Emre aSlrlarca sevilerek okunmu~tur.

Yunus, bir tasavvuf ~airidir. Onu anlamak i~intasavvufun ne oldu~· nu da bilmekte fayda var<ilr.Tasavvuf, "ziihd ve takva ile (ibadet ve dinin yasakladI~l ~eylerdenuzak durmakla) .rlihutemizlemek,kendi varh~m, Allah'm sevgisinde eritmek, kalbini dunya Heilgili ~eylerden bOo ~altlp sadece Tanrl'ya tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'm varh~nda ya~amak, onun butiin emirlerine uymak, yasaklanndan ka~mak ve bOylece. nsan i~in en buytik mutluluk olan Allah'm yUzUnugOrmeye i nail olup nzasma kavu~maktlr. Hazret-i Peygamber'in ve arkada~larimn ya~aYl~tarZl ve du~uneeleri, Kur'an-l Kerim'de bildirilenler tasav· vufun men~eini te~kil eder. Sahabe ve onlara tabi olanlann ruhlarma hakim olan Allah korkusu ve zuhd hareketi, giderek ~iddetlenmi~ve tasavvufa donu~mu~tiir. Ancak, ilk zahidlerde gortilen Allah korkusu ~uuru, daha sonrakHerde yerini Allah sevgisine blraknu~tlr. Tasavvuf, aym zamanda, Tann nedir,kimdir; k8.inatni~inyaratllnu~tlr gibi sorularl eevaplamaya ~ahf;lan du~unu~yoludur. Bu felsefenin bir en yaygm olam Vahdet-i Viicut felsefesidir. Vahdet-i Vueut'a (weut birli~i felsefesine)gore, kainatta Tanrl'dan ba~ka hi~bir ~ey ger~ek vuelida sahip de~ildir, her ~ey Tanrl'mn birer gortintusudur. Tek varhk olan Tann, aym zamanda tek gUzel,tek haylr menbmdIr. Tek ve ef;lsiz guzel olan Tanrl kendi giizelli~inigormek i~in evren olarak gortinmu~, (teeellietmi~)'dir. tnsan da onun bir gortintusudUr. tnsanda varhgm yam slrayokluk ozelli~ de vardlr.tnsan, kendi benli~ni,dunyaya olan ba~hh~ml yani yokluk un.surlanm. gidererek varhk unsurunu bulur, boyleee Tann'ya (a~kyolu ile)ulaf;llr. Ba~langJ~taferdi-dimbir hareket ~eklindegeli~entasavvuf, IX ve X'· uneu aSlrlarda ~ekillenmi~,ahl8.kve ibadetlere dair ozel nizamIar ortaya koyan bir okul haline gelmi~tir. X'uneu ve XI'inci aSlrlarda tasav.vuf~ular.tarikatler haIinde te~kilatlandllar. TUrk d1inyU1.bu zumre mensuplanm daha XI'inei aSlrda tanlnu~, tasavvuf ve tarikatlar TUrkler arasmda da yayllnu~tlr. Edebiyata da yanslyan bu inan~lar Ahmet Yesevi (XI'inci aSlr)Heilk usta propagandaelslm bulmu~tur. TUrk Tasavvuf Edebiyatl'nm Anadolu sahasmda en buyuk tistasl Yunus Emre olmu~tur. Tasavvufun ineeliklerini anla~J1lrve samimi bir dil Heanlatan ~airimiz, HaMaf;lkm urpertHerintbizzat ya~anu~,bunu ~iirlerinde~ok ba~anh bir f;lekildeyansltnu~tlr: Benim gonliim, goziim a,ktan. doludur Dilim soyler yari, yiiziim suludur Senin 8fJkmdeniz, ben bir bahClk Bahksudan ~lk8a hemen oUidiir.

•••

Yar yuregim yar, gor ki neler var Bu balk i~inde bize guler var ButUn L.1utasavv1flar gibi 0 da Allah', sevmi~, Cumle yaratdnu,a bir goz He bakmayan Ser'in evliyaslysa bakikatte asidir. diyerek, Allab'm yarattlgl ber insana bir goz ile bakaeak, Yaratdml~l bo~ gorduk, yaratamndan otiiro diyebileeek olgunluga eri~mi§ltir. Hayat, tUUm, k&nat, varhk, yokluk, du.ny8nm fanlli~ gibi hususlarlyine tasavvufun ~er~evesi i~inde ele a1ml§l,gOrU§Jlerini en sade: en gUzel §lekliyIe anlatID1§1tlr. YunusEmre bir halk §lairi degildir, halkm §lamOlr. Halktan ve hayattan aynlmaY1~, balk dill ile soyleyi§l onu halkm §lairi yapIn1~tlr. Yunan sadeee Tiirkiye'ae degil butu.n TUrk diinyiiSmda sevilmi" okunmu§l, §liirleri bestelenmi§l, Anadolu'da onun adma pek ~ok yerde amt-mezarlar yapl1ml§l, hatta ba§lka Yunus'lara ait mezarlar bile buna mal edilmi§ltir. Vefatmdan sonra yediyuz yil ge~mi§l olmasma ragmen unutulmaID1§l, unu dunyaya yaY11ml§ltlr. 0, Tiirk edebiyatlmn en buyiik §lairlerindendir. . ESERLERt: Yunus Emre'nin RisiUettu'n-Nushiyye veDivan oimak iizere iki eseri billnmektedir. Risaletii'n-Nushiyye ruh, akil, nefis, ofke, sablr, kanaat,cimrilik vb. gibi konulan tasavvufa gore a~lklayan, ogut veren, ahlaki- tasavvufi bir mesnevidir. 562 beyitten meydana gelmi§ltir. Batl Tiirk~esi ile yaz,lan ilk divan Yunus Emre'ye aittir. Bu .eserin pek ~okel yazmaslve ta§llamasl nushalarl varmr. Yeni yazl ile de defalarea basl1ml§ltlr. Aneak, bu baskI ve yazm.alann ~oguna, ismi Yunus olan ba§lka §lairler (KAtipzade Yunus, A§llk Yunus vs.) ile A§lIk Pa§la, Sait emre vs. gibi §lairlerin de §liirlerikan§lIn1§ltrr. Yapllanaylklamalar sonunda Yunus Emre'ye ait 330 eivannda iiliirtesbit edilmi§ltir. Bu §liirlerin ~ogu heee, 60 kadan da aruz ol~usii ile yazl1ml§ltlr. Aruz ile yazllan ~iirlerinde, ,ortadlin e§lit.saYlda bj)lunebilen kahplan s~ti~inden, beyitlere dOrtluk ahengi verilmi§l, bOylece milli zevk ya§latIlml§ltlr. Fakat onun en gUzel §liirleri heee vezni ile yazIlanlanmr.· Yunus Emre'nin eserlerinin en gUzel baskllanm Abdiilbaki Golpmarh ile Faruk K. Timurta§l yapIn1§ltlr. Elinizdeki kitapta bulunan §liirler am ge~en bilginlerin eserlerinden se~ilmi§l; orijinal dile, gfizelligi bozmayaeak §lekilde, yer yer mudahale edilmi§ltir. Aynea, ogreneiler ve diger gen~lerin Yunus Emre'yi kolayea aillayabilmelerini saglamak i~in her §liir ya§layan Tiirk~e ile nesre~evrilmi§ltir. Dr. Metin AKAR

20 Ekbn 1985- tstanbul

kazankaynar. zaman geger (ve) budaga ku§ (aneak) bir defa konar. sOsten uzak ya§aYI§a) ge~. Bir gOn sana da yokluk ula§lr. bOyle gOzel sOslenerek(ne yapmak istiyorsun?). sa9 klzar. 1 1. 4 Agae. sir ae. miskinlige (gosteri§tM.. yol boyunea gidiyordum. 3.. (Ustelik) bu. gOnkO bu dOnya olOmlOdOr. Agag ya§lanlr. gel beri. §imdisen nasll. Boyle ho§ bezenerek. neye muhtagtlr? 4. Tann'ya uzanarak neyi diler. . 5 . nedir?(Boyle uzamaga gerek yok). 2 Boyle uzamak ne manadlr e.Blr giin sana zevil ere yiice kaddin Ine yere Budaklarm oda gire kaynaya kazan klza sa~ 6 YOnus imdi sen bir nice eksikligiin yUzbin anca Kuru agaca yol sorunca teferri. uzun boyun yere iner. 6. fazlaea uzaml§. ne gOverein. Ben. Boyle uzamanlO anlalTl!. bOyleho§.iinkii bu diinya fanidiir Bufodulluk ni~Amdlr gel beri mlskinlige gee. bu kadar tatli uzaml~ biragac (gordam)~ GonIOm(ona) birka~ Slra~(de~·(dedi) 2. Yunus. mOnasebetsizlik ni§amdlr. (sen neye yararslO?) 5. kez konar Dahi sana ku~ konmaml~ ne giivercin ne hod diirrae. 3 Boyle latif bezenerek boyle ~irin diizenerek Goniil Hakk'a uzayarak dilek denir neye muhtae. ne tura9 ku§u . eksikligin ona gore yOz bin (oldugu hilde soru soruyorsun?) Kuru agaea yol (yordam) soruneaya kadar gezin (ve) yoluna devam et. GonOI. Sana daha ku~ konmaml~.iclen yoluna gee. kanr devran doner ku~ budaga bir. Boyle latif boyle ~irin g3nliim eydiir birkae.1 Gider idim ben yol sira yavlak uzaml~ bir agae. dallann ate§e girer.

i§ sansac.Hakk'a ula§ml§ canlan Gormez misinsen bunlannoYbet bize gelmi§ yatar 11 Esilmi§inci di§leri doki.imci.ek i§lk isen mUlke suret bezemegil MUlke suret bezeyenler kara toprak olml§ yatar.ire olmu§ omriin yaYI kllml§yatar 8 Yard 1m bunlann katma bakdlm egel heybetine Nice yigit muridmaerememi§ olmi.ilmi.-Bull/at OkulDestek Ansi~lopedisi -------EDEBiVAT-- 7 Sabahm sinleye yarchm gordi. (zira)dOnyaya'gOzel gorOnmege 9all~anlar toprak olmu~ yatlyor.i§ yatar 9 Yemi§ kurd ku§ bunu keler nic. 2 7.i. 10.ti mezarhga vardlm. Bunu kurt kU~ yemi~. 12.i§ tenleri. (kiminin) can Ian Tann'ya ula~ml~.elerin bagrm deler $01 utaclk ni-reste.nemdeermi§ yatar 12 Gitmi§ gozi. Sen bunlan.:ibize gelmi~ c:. gergek a~lk isen dOnyaya gOzelgorOnmege(dOnyaYI sevmege) ugra~ma.lan Kamu bitmi§ te§Yi§leri emr i.inUn karaslhic.gormez misin. $u ufaclk yeni yetme gocuklar gOI gibi solmu~ yatlYQr.ige sardml§ yatar 13 Yunus gerc. bOton (halkl) olmO~ yatlyorgordOm. Slr. 8 .Yunus.imle olmi.Sabahva\5.(Kiminin) vOcudu cehenneme do~mo~. 11. .ecelin dma erememi~. 13.ler gUl gibice yatar 10 Duzaga di.GozOnOnkarasl gitmi~ (yapmaga) duracak hig i~i yok. kertenkele gogsOnO deliyor. heybetine baktlm. .Iuruyor. nice yigit mura- 9.Bunlann yanlna vardlm.i§ yatar Her. kefenbezinin pargasl (da) kemige sanlml~yatlyor. i§i yokdurdurasl Keten bezininpiresi·si. omrOnO(canlnl) kaybetmi~ yatlyor.i§mi. yatlyor.biri bic. Her biri bigare olmu~. . Tann'nrn buyruguna uyup Isiak yerde yatlyor. san sagIan dokOlmO~.tela~lannln hepsi bitmi~.inci di~leri dokOlmO~.ini.

ciimleslnl pAdi'fah dergAhma hemen ame'-ald. (Can i1e ten) oyle ki dost olmu~tu. bedenin sakallna gOldO gidi· yor. bini olOr. gidiyor. bulahm diyerek Y(inus eydUr mlskin olan Hakk'. . pir pur igin (anlal}maYI yeniden bozar(dl). (amaomOr) kadehi doldu (vadesi yetti) gidi· yor. ($imdi). (Can). ne sebep buldu da gidiYor. gider o 17 Oyle ki'dost olmu~idi 0 Ifjler diiziilmifj idl Belli bilin can suretln sakahna giildii glder 18 Eyler idl sat! pazar blr pul i~ln gene bozar Olmu$ bu diinya (den)bizar yenslz gomlek giydigider 19 Bini dogar binl gider buyruk boyle geldl meger KI ola dUnyaya. 19. bunda buldu gider 3 14. . (dostluk ile i1gili) il}ler yoluna ko· nulmu~tu. mOlkO? Hepsini terketmi~. 0 padi~ah (Tann) huzQ· runa hemen hareket etti. Gelin. seitgiliden haber geldi (de) gidiyor.14 Geliin sorahm canlara surelinden n'oldu gider DUn gUn seninlm der Iken sebep neyl buldu gider 15 Aceb degil glder ise suretl terk eder ise Yanlt~ yalan gaybet degil dostdan haber geldl glder 16 Kant onun miilk ii malt terk eylemi. doyar peymanesl doldu gider 20 Erte gece soyle~lrler Hakk'.en. 16. suretinden (bedenden) n13 t>'(jO da gidiyor. Daima. 15. 18.($u). acaip degil (acaip karl}llamama· 11). Hani onun mall. kolsuz gomlek giydi gidiyor. 17. Bu (haber) yalan yanh~ ve de· dikodu degil (gergek). . ($imdi) iyice bilin ki can. all~ veril} yapardl. (insanlann) bini dogar. bedeni terk ederse. DOnyaya doyan var ml.seninim derk. bu dOnyadan bezmil}. canlara sorallm. (Tann'dan) emir boylegeldigi igin. giderse.

Testinic. Sevgilinin kalbini (gOnIOnO)sakm. 0 camdlr.~ider bikik~lllsldegii 28 Vunus gozun goriirken yarag\Jn eyle bugun Gelmed. dlktan soma bOtOnolmayaeaktlr. gidenler gerigelmez.adlr $Imayasm SIr9a $mdlktan sonra biitiin olasl degi!..yit I~iler Bu bir kac.:~~melerden doldurmadan(bir kenara) koyari. canlar Olmeyecek.Ten OIOmiOdor. eam kml· . ..sen. klrmayasln.b-I HAl. 22. MOeevher (veya Oz) seven gOnolier yOz bin yol izlese (de) Tann'dan kIsmet olmazsa (onu) elde edemeyecek..i ona varan ger! gelesl deglt 4 21. 21 Mana eri bu yolda mellil oiasl deQiI Mana duyan goniiller hergiz olesi degil 22 Ten fanidir can olmez gldenler gene gelmez Oliir ise ten oliircanlar olesi degil 23 Gevher seven goniiller yUzbin yol eder ise Hak'dan nasip oIma~ hasip oiasl degil 24 Sakmgll.Sabah ak~am. benliginden gegen Tann'YI bu dOnyadabuldu gidiyor. _ 23.Mlnl eri=-~Iklar'bu yolda (donyMa) ozonto dlJymayacak. giin ic.melerden bardagmdoldunnadan korisen Bin yll and a durursa kendidolasl.lnde bunlar olesl degn 27 Varaltl Hak diinyayfPeygamber dostluguna Diinx~y. 24.ul~y"s A.degii 26 $u Hlzlr'la. Tann'YI bulahm. .n. bin YII (yerinde) dursa da kendi kendinedolamayacaktlr. OlOr iseten c>ler. diyerek konu~urlar. . . Yunus der ki.9"I/'. Varin gonliin $Irc. 25 (:e. 25.. can Olmez..2O. Manl duyan (a~lk olan) gOnOller asia Olmeyecek.

.gordum 34Sogulmu§ §ol kara gozler belirsiz olmu§ay yuzler Kara topragm altmda gUl deren elleri gordum 35 Kimisi boynunu egmi§ tenini topraga salm. bugon hazlrhgml yap.26. (Hz. 30.re ten sin ic.m sabahm sinleri gordum Kam}m.AreUe Kimi bela vu mihnette dun" olmu§ gunler!.zda dillerigordum 33 Kimisi zevk u i$rette kimi sAz u be. Oraya varan (geri) gelmedi.kan tiitunleri gordiim 37 Yunus bunu kanda gordu geliip bize hab'er virdi Akhm yard.§ kefenleri gordum 31 y.§ kan batm. bilim §a§tt nitekim §unlan gordum 5 29. mezarlan gordOm. (bununla) batml!? kefenleri gordOm. DOnyaya gelen gider.Tann.§ ne du§var"halleri gordum 32Yaylalar yaylamaz olmu§ k. (Orada) kara topraga kan~ml~ ~u nazik bedenleri gordOm. (Boyle oldugu Mlde. gozon gorurken.§ kara topraga §u nazik tenleri gordum 30 Curumu§ toprak ic. boynun buranlan gordum 36 Kimi zari k.k. mezarda gizliceyatlyor. 27.§ sinleri dolmu§ hep evleri harab olmu§ Kamu endi§eden kalm. kalmayacak.§ damar akm.~u Hlzlr ile Ilyas.hp aglar zebaniler cantn daglar Tutu§inu§ sinleri oda c. ebedi hayat suyu i9ti1er. " 5 29 Teferruc eyleye vard.§lalar k. VOCl)t toprak i9inde 90rOmO~.lm. dOnyaYIPeygamber rattl. 0 15 . onlar klyamete kadar 01meyecekler. kimse 0 28. Sabahleyin gezmege9lktlm.§lamaz olmu§ Bar tutmu§ soylemez olmufj ag. Yunus. kan akml!?.inde yatar pinhan Bo§ahm.§ Anasma kusupgitmi. Muhammed)'in sevgisi ugruna yada oldO). geri gelmeyecek. Damar bo!?anml~.

azabtan kurtulam dive '. gOmde akhm (balil1mdan) gitti. 36. Kimi zevk' ve eglencede.are miskin Yunus gilnahm erokn'eyleyesin Slgmdlm 01 Allah'una dedi hem alv edem dive 38.2 Ey bic. 32. .lamaz olmu§(~ar).ler korkanm ben ()lem diVe ". OldUgUme kaymnazam eUigimi bulam dive 39 Birgiln gorUnilr gozilme ayblrn vuru~uryilzilme Endi. kimi saz ve mOjdelerde. 35.. ~imdi dOn olmulil'o gOnleri gordOm (dO~OndOm).OldOgomeJasalanmam.Aglzdli. pas tutmulil. evletLhep harabo~mu:? HeLge:?it dO:?unceden uzakla:?ml§. bunu gordOgO zaman geldi bizehaberverdi.lemedint.eden deli olmu. ~u kara gozlerin feri tOkenmi:?. zebaniler (onlann) camm daglar.. Kimisi boynunu egmi:?.Yunus.(bu dOnyada) ettigimi bulurum diye (korkuyorum). bilgim lila:?tl. ben ne kllam dive 40 Eger ger~ek kul irni. 37. Kimi inleyipaglar. Bunlan gordO- .dilnyaya nelsime kuUukeyleyi iyi arnel i. glkan cjumanlan gordOm. gUl toplayan eller(in haHni) gordOm.ay yOzlerce belirsiz olmu:?Kara topragJn altlnda. kl:?lalar kl:?lamaz olmul1(lar). Ey arkada:?larr ey karde:?ler. kimi bela ve zahmette gonierini gegiriyorlardl. vOcOdunutopraga sahvermi~. ne gog halleri gordOm .6 38 Ey yg~hler'ey karde. mezarlan ate:?e tutulilmulil. soylemez olmu:? dilleri gordOm . 34. Mezarlan Ylkllml:? (toprak) dolmu:?.um n'idem. Yaylalar yay.31.sem onakulluk kllayldim Aglayaydlm bu dilnyada yann orda gillem dive 41 Hemen geldim bu . 33.. ben olOrOm diye korkuyorum. Annesine kOsOp giden ve boynunu egenlerinzavalh hallerinigordOm.

yann orada galevim dive bu dOnyAda aglasaydlm.O'ria k.bUlbUl olam otem he.olaYI korkuyorum). ata (ta~buta) bineyim ve hey dost.39.HWPyOz(}me vuruldugu (an). diye dive gideyim. (bundan dolay. 41. Ey zaval". azaptan kurtulaYlm dive iyi i~ (de) i~lemedim. Oraya va· ran hemen kallr.ulluketseydim. bi~re Yunus. dive diye kalaYlm. 44.m dive (korkuyorum). gOnahtn ~ok ne yapacaksm? Hem 0.(bu) du· '~Onceden deli olmu~um. Eger ger~ek kulimi~sem. . Hey dost.m. gOn aYlb. Sir. (0 zaman) n~ edeyim.y dost dive dlye 46 $01 bir be.oi dijnyi donlann glyem heY'dost dlye dlye 47 Mecnun olarak yuruyem yuce daglan biiruyem Mum olubam eriyem yanam hey dost dlye dive 48 Gunler gege YII gevrile ustume slnlem obrula Ten 9UrUye topra~ ola tozam hey dost dlye dlye 49 Yunus Emre var yoluna munkirler glrmez yoluna .Bahri olup dost g61Une dalam hey dost dlye dive 7 43. $u tahtadan . 42. "af· fedeyim" dedi diye Allah'lma slgmd. hey dost.gUl olam dilm a9dam gul olam Dost baganda . dive diye gideyim. kor· kuyorum) . ne yapay.bnome vatan sevgisi dO~tO. on allm bezl kefen ideler egnlme Dokem. gOzOme gOrOnOr.Aym ~ekilde. bu dOnyaya nefsime kulluk eylemeye (mi) geldim. 43 Du. (bundan d. 40.$u Azrailgelip tuttugu zaman ana baba faydaetmez.tli onume hubbU'1 vatan gldem hey dost dlye dlye Anda varan kaltr heman kalam hey dost dlye dlye 44 Gele '01 Azriil tuta assl kllmaz ana ata Blnem '01 aga9tan ata gldem hey dost dlye dlye 45 Halvetlerde me.

Hele bana (bu\~ore) bir gOz aglp yummu$ gibi geldi. yOce daglan bOrOyeyim. Benim OmrOm. Balik olup dost gOIOne.lpyummu$ gibi 51 I$bu sCSze· Haktamktlr bu can govdeye kpnuktur Birgi. hey dost diye diye gideyim.mi!} gibi 55 Blr miskini gCSrduliise bir esklce verdin ise Yann orda sana gele Hak !}arab. 46. ~Oyle yel esmi~ gibi geldi gegti. vOcut gOrOye.ml!} gibi 53 Bu dunyada blr nesneye yanar i~im goynur ozum Yiglt iken CSlenleregCSk eklni biC. $u dOnyA elbiselerini (OstOmden) dOkeyim.ler eklnclye Kimi biter kimi yeter yere tohum sac.lm su verdin ise Yann orda kar!}1 gele Hak !}arab. inkArcllarsenin yoluna girmez. OstOmde(ki) mezanm oyula (gOke). ~ube~-on ar~m bezi be· denime kefeneyleyeler de. 47. diye diye yanaylm. dost bi!lQuida bOlbOI olaylm. hey dost. Yalnlzhklarda me~gul olaYlm.mu$ gibl 52 MlsklnAdem ogla".mi!} gibi 54 Bir hastaya Yard." Ic.mi!} gibi 56 VOnus Emre budunyAda lki ki$i kalarderterMeger Hlzlr Ilyas ola Ab-I Hayat i~mi!} gibl 8 50. GOnler gege. benzetmi. 49. d~ima agllan gOI olayllll. diye diye dalaYlm 50 Geldl ge~tl CSmrumbenlm $01 yel eslp ge~ml$ gibi Hele bana $CSyle (geldl) $01 gCSz aC." ic. Yunus Emre. hey dost.45. Yillar done. Mum olarak eriyeyim."." ise bir ic.in (ola) C. diye diye Oteyim.lkaglde katesden kU$ uc. . Mecnun olarak yOrOyeyim. 48. hey dost. yoluna var. hey dost. toprak ola. . diye diye tozaYlm.

yann orada (obOr dOnyada) Tann ~arab. olomsozlOk suyunu bulup igmi~ler.kafesten ku~ ugmu~ gibi g. yere tohum sagml~ gibi. kimi biter (dogar). Su soze Tann tamkt. Su can govdeye konuktur.(bunlar) ebed. Tann ~arabl igmi~ gibi kar~Jna gelir. olOmsOzlOge kavu~mu~lard.r. bir eski elbise verdiysen. 54.r.r.in baklp gOricekbunlan 58 ~unlar ki ~oktur mal/an gar nice oldu halleri Sonucu bir gomlek giymi§ onun da yoktur yenleri 59 KaOi mUlke benim diyen ko§k 0 saray begenmeyen ~imdi bir evde yatarlar ta§larolml§ ustunleri 60 Hani 0 ljirin sOzliiler hani 0 gUne§ yiizlUler ~oyle gayib olmu§ bunlar hi~belirmez ni§anlarl 61 Bunlar bir vakt begler idikaplcJlar Gel §imdi gar bilmeyesin korlar idi beg kangldur ya kullan 62 Ne kapi vardlr giresi ne yemek vardlr yiyesi Ne 1§lk vardlr goresi dun .51. 56. Birgun senin dahi YOnus benim dediklerin Seni dahi boyleede nitekimetti bunhm kala . ozOm aCIr. igmi~gesine kar~Jna gelir. Yunus Emre. [Halk rivayetlerine gore. hayat suyu ieen Hlz. kimi yeter (olgunla~lr.t.Zavalll insanoglunu ekinciye benzetmi~ler. Sfr zavaillyl (bir dervi~i) gordOgOnde.r ile llyas. bir yudum su verdiysen (obOr dOnyadayyann orada. 52. Su dOnyada bir ~eye.1 57 Sana ibret gerek ise gel goresin bu sinleri Ger ta$ isen eriyes.olmu§tur gundOzleri 63. 53. oIOr).kargider. Sir hastaya (ziyaret igin) vardlysan. Sir gOn olur. geng ya~ta olerek gok ekini bigmi~ gibi (topraga dO~enlere) igim yanar. 55. bu dOnyada iki ki~i kallr derler. HizJr i1e llyas Peygamber.

bunlan eden. Allah sana sundum elim 69 Geldi salacam sarthr dort yana sala verllir II namazlma derilir Allah sana sundum elim 70 Safacaml gotilrdliler makbereme yetirdiler Halka of up oturdular Allah sana sundum elim . climle geldi Esen kalst" kavim karde.Sana ibret gerek ise ~u mezarlan gel(ip) goresin.medenkaldl Allah sana sundum ~Ii. Baktp bunlan goronce. seni de boyle eder.Bunlar bir zamanlar beyler idi. .~unlar ki mallan gok idi. bir gOn senin de benim dediklerin (bu donyMa) kallr.9 57. 59.i1di efen donum Hazrete yontefdimyonlim k Acep nice ola hillim Allah sana sundum elim 68 Vurdular suyum Ihdl kavim karde. 66 Gozlerim goge slizlildli camm goglisten lizlildli Dilim tetigi bozuldu Allah sana sundum elim 67 U. onun da kollan yoktur. eger ta~isen (bile)eriyesil1. ko~k ve saray begenmeyen? ~imdi bir evde yatlyorlar. 63.!. 62. halleri ne oldu. Nitekim. 60. gOndOzleri gece olmu~tur. 64 Sensin kerim sensin rahim Alah sana sundumelim Senden artlk yoktur emim Allah sana sundum elim 65 Ecel geldi vade erdi bu omrlim kadehi doldu Kimdir ki ic. Hani mOlke "benim" diyen. gor. 58. ne yiyecek yemek var. 10. bey hangisidir veya kullan (hangisidir)bilemeyeceksin. 61.Ne girecek kaplSt var. biC.HaI1i 0 tatlt sozlOler? Hani 0 gone~ yOzlOler? Bunlar oyle kaybolmu~ (ki) izleri hig belli degil. (kapllanna)kaplcllar korlar idLGel ~imdi gor. Ostlerinde de ta~lar var. Sonunda bir goml~k giymi~.Yunus. . Ne gormek iginl~tk var.

.tlm (bana aCI).) elimi sana ac. onOmO Tam'I'yadondOrdOm. dilim harekettenkald! (soylemez oldu).tlm.m.Gozlerimgog-e (dogru) sOzOldO. en bagl~laYlc. Ecel geldi. Tann'm sana el.i1di.lim ne olaeak? Tanrl'm (bu anda bana ac. 69. mezanma ula~hrdllar. Bu kimseier sag..). (buanda) Tann'm sana elimi ac. sen en merhametli olansm. Eller namazlml kllmak igintoplanlyor.) 67. (I~te bu anda). 0 (olOm ~erbetinj) h. (bana'ac. Tann'm (bu anda bana yardim et) sana elimiagtlm. 70.m. (bana yardlmet). 65. Tann'm sana elimi agtlm. Tann'm salla elimi agt.kavim karde~ hep toplandl.cantm gogsOmden sokOldO. (Mezanmm etraf'na) halka olup(dua etmek igin)oturdular.imi agt. suyumilld'.. . banayardlm et. Tabutum geldi.I~tel kefen olacakelbisem blC. 66. (Bu anda).Tabutumu gotOrdOler..-----~iiR-c~"~e§tiler ustume toprak elitiler Hep koyubaOi ka(:hlar Allah sana sundum eJim 72 Yedi tamu sekiz u(:mak herbirinin vardlr yolu Herbir yolda yuzbin ~arlil Allah sana sundum eJim 73 Geldi Munkerile Nekir herbirisi sordu bir dil i1ahi sen cevap vergil Allah sana sundum elim 74 Gorun acepoldu zaman gonUlden eyleyin figan OlOr (:u~ anadan dogan Allah sana sundum elim 75 Yunus tap uzat busozu Allah'ma tutgll yuzu Didardanaylrma bizi Allah sana sundum eiim 10 64. bu omrOmOn kadehi doldu. Sen. dort yanda selA veriliyor.(Ate~e) koydular. Bu anda) Tann'msana elimi agtlm. 68.meden kalan var m.sm. Senden ba~ka gArem yoktur.. Tann'm sana elimi agtlm (beni bagl~la. (0 Y zaman) acaba M. ya~ama sOresi sona erdi.? (Herkes olecek). esen katsmlar(ben gidiyorum. sanhyor.

aybedip kalmayacak.1 olmaz GonUl pisi yunmaymca namaz reviolmayacak 78 GonOlpisln yUd~n iS8 klbr Q klnl kodun ise Ikrir butlin olmaymca erden nazar olmayacak 79 Murdar dunyiya bula. Tann'm sana elimi agtlm. Anadan dogan (muhakkak) OIOr. 74. gOrOn.lcak yumaymca mismi. GonUI pisi Ylkanmaymca da namaz kllmak uygun olmaz. Zaman acalp oldu. beni yalnlz blraklp ka~tlklannda.klannda. her biri bir dil ile (soru) sordu. .Aljk ile tanlljlk olan canlara ezelve ebet olmayacak(yania. OstOme toprak eljlp att.an dev. sekiz Cennet.en Erdenhimmet olmay!nca omur gecrer yunmayacak 80 Ylinus imdisen Hakk'a er dun ugun gonli. ise y.. 77. elimi agtlm (0 za· man bana yard.. 01). yOzOnOn gOzelliginden bizl ay. hep birlikte. Bir elbiseye kan bula~t. elimi sana agtlm.. Tann'm. Her birlnin yolu vardlr.in Hakk'a ver GonUl gozi gormeyince hicrba§ gozu gormeyecek 11 76. Cenazemin kefeninin ipleri ~OzOldOgonde. Yunus. her bir yolda yOzbin garlj' (~aljlrtici manzaralar) .kamaymca temiz olmaz. Allah'lm. 0 zaman sen cevap ver(meme yard. Bu cihanda kimse ebed! olarak yOlunu I<.irubeni dUru.Tann'm. 73. (yard. (Tasa~vufgular. YOzOnO Allah'a gevir. bu sOzO yeterince uzat (klsa kes).rma.. can lara ezel ebed olmayacak Gum·rih olup bu cihanda kimse bikikalmayacak 77 Bir dona kanbula.~.kla bili. 72. 75. Yedi Cehennem. Tann'm sana elimi agtlm.m et). Tann'm sana elimi agtlm (bana yardlm et). na- .71.m et). (yardlm et).mc.klann can Ian olomsOzdOr). . MOnker ile Nekir (adlt sorgu melekleri) geldi. I~ten gelerek feryAd edin. ' 76 A.

imsuludur 82 Cd agacl gibi yanar vi. (onun igin kalbini temizle).im a~ktan doludur Dilim soyler y~ri yi.GonOldeki (pis)ligi ylkadlysan. Gece gOndOzgonlonO Tann'ya ver.ir bana herdem gele·dur 85 Seni sevenlerin ola ml akh Bir dem uslllYlsa her dem delidir 86 Yunus sen toprak 01 eren yo lunda Erenler menziliar~dan uludur 81.VOcQdum 6d agaci gibi yanar." oduna doymez Oku canabatar kallyahdlr 84 Okurum ~ahlml kendi dilimce l?ahlm eydi. Cokal ce~.gozom a~ktan (a~k ile) doludur.ini. 83.Yunus. bu yolda gayret ederek pis dOnyaya bula~an.- BulvarOkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT - ---~miYedenff&l9isetemizligini 9 i de ararlar). bu pisliklenannrnadlkya.ena~k. 82.omOr gelier. (yani) kibir ve kini blraktl isen (de. GonOlgozOAllah'l gormeyince ba~taki goz hili gormeyecek. 81 Benim gonlUm gozi. kalp lemizli· 78. Dilim sevgiliyi sayler (Tann'YI zikreder). dumanlml goren seher yeli sanlr.imgorene seher yelidir 83. 79.iclidum Ti. ermi~ kimseden yardlm olmaz. yeterli gormezler. Mal toplayarak. Benim gonlom'. sava~ elbisesi dayanmaz. 80. sen ~imdi Tann'ya ula~.A~kln ate~ine zlrh. (onon) oku gayet kes· 23 .iti.izi.yOzOm sulu (ya~ dolu)dur. ~eyhe inanCllla dair) kabQI beyanl tam olmaymca ermi~ ki~inin sa· na meyli olmaz.

der. _--_--EDEBIYAT-- kin (sivri)dir. Ben kendidilimile $ah'lmm (Allah'lmm) adml gagmnm. Yunus. 84. 87 Kerem et bir beri bak nikab yuzunden bmik Aym on dordu musun balkmr yuz u yanak 88 Otuz iki mirvan mercAna dizmi§ gibi Klymeti durden olmu§ yara§lr incidenak 89 Sifatm anhgl bulgur u nohut gibi lki ka§. g~nkO onlann menzili (man en ula~tlklart rOtbe) Ar~ tan bile yOksektlr. aym on dordO mOSOn? 88." ay alnm gene aya verir sabak 90 Goren pervaneleyin niceoda du§mesin Gozlerinin bakl§1 can ahr iki--e. Kerem et. YOZOn. Degeri inci .(Di~lerin ve agzm) otuz iki inciyi mercana dizmi~ gibi. yOzonden pegeyi blrak. 86. (Bunlar) bir an akllh iseler de.yanagm papldlyor. .boynu zencirli Azadhk istemez (Ier)§oyle kalddartutsak 92 Kangl birnesneni ki dll nice §erh eylesin llihi sen beklegil yavuzgOzlerden Irak 93 Boynun geyik boymndan hi~ fark eyleyemedim Gumina veren beni kupeli iki kulak 94 Yunus Hak tecellisin senin yuzunde gordu Care yok aynlmaya ~unsende gorundu Hak 13 87.•. 85.lrak 91 ~§km zemzemesinden 8§lk. sen (Tann'ya eri~enlerin) vellierin yo!una t?pra~ 01. cana batar. $ah'lm da bana her an geledur. bir bu tarafa bak. her an delldlr (dl~ardan baklnca deli gibi gorOnOrler)._ BultJarOkulDestek A nsikloped is i.Seni sevenlerin akh olur mu? (ConkO a~lklar akll ile degil! qOnOI i1e hareket ederler).

92.k . 93. geyik boynundan hi9 farkedemedim.k 100 Akilleri .i nesnedir a. 95 I. 97 Daga du.itin iy yarenler klymetli nesnedir a. sen koto gOzlerden onu uzak tut. Tann tecellisini senin yOzOnde gordO.ile. Hangi bir .k Degmelere bitimez hurmetli nesnedir a. anlatllan (di~lerinin) rengi inciden daha bey~. Boylece esir kaldllar (onlar hOrriyet istemezler).k 98 Kime kim a. Sende Tann(n1n gOzelliQi) gOrOndO.k vurdu ok gussa ile kaygl yok Feryad ile ahl c. Boynunu.irir key odlu nesnedir 8$k 101 Miskin Yunus n'eylesin derdin kime soylesin Varsm dostu toylasm lezzetli nesnedir a. 89. 94. send en aynlmaQa 9are yok.urur Nice ciger pi. 91.(Seni) gOren pervane (kelebek) gibi nasll olsun da (a~k) ate~ine dO~mesin? (Zira) gOzlerinin bakl~lcan alan iki ate~ gibi. A~kmm ezgili sesinden a~lklar boynu incirli (deli gibi)dir.ok firkatli nesnedir a$k 99 Denizleri kaynatlr mevce gelir. Yunus.iki verir\ ka~m ay gibi: alnm hilale ders 90. .er kul eyler gonullere yol eyler Sult~nlan kul eyler cur'etl. sen koru. YOton bulgur ve nohut glbnermZ.oynatlr Kayalarl soyletir kuvvetli nesnedir a. (Yalnlz) beni kOpeli iki kulak ~Ophelendiriyor.a"nr deryalara du.k 96 Hem cefadlr hem safa Hamza'YI ath Kaf'a A'k iledir Mustafa devletli nesnedir a'k.uzvunu dil nasll anlatsm? Ilahi.

nesnedir. Nicelerin i<. aynhk aCISI veren bir nesnedit. A~k. ama ahl. Tann. 97. Sultanlan kul yapar bir cOretii nesnedi(a~k. 101. ald. Hamza'YI Kaf dagtna atan da odur. orada cinler. Zavalh Yunus ne yaps In? Derdini kime soylesin? Gitsin. (a~k) denizlerine daldtrlr. A~k. a~k sebebiyle yaratllml~tlr. Hz.' oyle 100. ' 96. hOrmetii nesnedir a~k.r benl oldlireler killlim goge savuralar Topraglm orela c. 102 Atkll.ini yakar. kime ok vurdu ise onun kayglsl tasasl olmaz.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBIYAT14 95. dalgl'llandtrlp kuvvetli bir nesnedir a~k. i~itin! A~k. Denizleri kaynatlr.k1an oldlirlir atk denlzlne daldmr Teeelli i1e doldurur bana senl gerek senl 105 Atkin tarablndan 1gem meenun olup daga dlitem Sensln dlin li glinendltem bana senl gerek senl 106 Sufilera sohbet gerek ahilere ahretgerek Mecnun'lara Ley" gerek bana senl gerek senl 107 Eg. kayalan soyletir. gonOliere (gonOlden gonOle) yol yapar. (A~k) daga dO~erse (onu yakar) kOI eder. Muhammed'e "Sen olmasaydtn gokleri yaratmazdlm" demi~tir. feryadl <. Ey dostlar.(A~k) hem cefadlr. 98. oynatlr. (Sir kutsi hadise gore. (Halk inanl~tna gore Hz. periler ite sava~ml~tlr). Herkese kismet 01maz (yazllmaz).aglra bana senl gerek senl . Akllli kimseleri ~a~lrtlr. Mustafa (yani Hz. klymetli (bir) nesnedir. Muhammed) de. zira a~k le!zetli nesnedir. Allah sevgisi yoluna Kaf dagml a~ml~. Misrada bu soze i~aret var). Hamza. hem sefadlr. sevgitiyi (a~k ite) aglrlasln. benden benl bana senl gerek senl Ben yananm dlinli glinli bana senl gerek senl 103 Ne varhga sevlnlrlm ne yoklugayerlnlrlm Atkin i1e avunurum bana senl gerek senl 104 Atkin it. 99. A~k devletli bir.ok olur. ne ate~1i nesnedir a~k.

104. 105. 108. sen" diye gagmr. Gece gOndoz dO§lOncem sensin. gereksin.m Yunus'tur. sen.(bu and a bile topra· Qlmorada "Bana sen gereksin. bana (da) . deli olup daga dO§leyim. ne yokluktan dolay.a§lk denizine daldmr. A§lkll'] §larabmdan igeyim. sen. (A§lk) ate§lim gOnden gone artar. OZOIOyorum. Benim ad.it ~eriat bir gemidir<hakikat deryasldlr . (Tann'm) a§lkm beni benden aldl.sen gereksin. sen. Mecnun'lara Leyla gerek. (a~km) senin sir ve kudretin i1e(a§llklann gonlOnO) doldurur. Eger beni oldOrOp kolomO goge savursalar. 16 109 Soylerhemek hareisl soylemegin hasldir Soylemegin hare IS' gonullerin pasldlr 110 Gonullerin paSlnt ger sileyim der isen ~ol sozu $oylegil kimsozun hUlasasldlr '111 "Kuli'l-hak" dedi Calab sozu dogru desene Bugun yalan soyleyen erte utanasldlr 112 Ciimle yarahlml§a birgoz ite bakmayan ~er'in evliyaslysahakikatde asidir 113 ~eriat haberini . Ne varllgaseviniyorum.sen gereksin. A§lkm a§llklar OIdOror. 106. 103. Bana sen gereklisin. bana sen gereksin. sen. Tasavvufa inananlara soh bet gerek. bana sen gereksin. sen. ahilere (fOtOvvet'ehli olanlara) obOr donya gerek. sen.15 102. Ben ge· ce gondOz (senin a§lkm ite) yananm. (ben) sadece a§lkm ile avunuyorum. bana se'. iki ci· handa maksadlm (sensin). 107. sen. bana sen gereksin. ban a.erh ite eydem i.

mertebesinin katiri. "Dogru soyle"dedi. dinle. duo .0 geminin tahtasl ne kadar sag lam olsa (da)deniz(in) dalgasl . par~alanacaktlr.yann utanacakhr. 113. Biz iJim istiyoruz. 117. ~eriatilmine gore evJiya olsa bile. soylememek i~idir (susmak konu~maktan iyi· dir). Soylemenin halisi.k hod medre. 114. 116. ~eriatln tabirleri ile anlatllamaz). hakikat denizinde yOzen gemidir.· 112.t.~BugOn yalan soyleyen. Tanrlbize hoca. Evliya. . a~k kitablnl okuyoruz. Tanrl.it eydeyin ey yar Hakikatin katiri . BOton yaratlklara bir goz i1e bakmayan (onIan e~it varllk olarak gormeyen). ~eriatln ne oldugunu (sana) a~lklayarak soyleyey.eri haber i.alab miiderris bize a. az konu~. sozOen az ~ekli ile soy Ie. sozOdogru soylesene. 111. (Tasavvufun prensiple· rinden biri de az konu~maktlr).im. sert olunca tahta. bize temiz nazar ite bakahdan beri Yunus'a ne oldu ise 01.sesidir 117 Evliya safa·nazar edeli giinden beri Hasll oldu Yunus'a her ne ki olasldlr 109. Eger gonOllerin paslnl sileyim dersen.k kitAbm okuruz C. ~eriat mertebesinin evliyasl (derecesinde)dir. a~kda medresedir.anasldlr 115 Bundan ic. 110.er'iri evliyasidlr 116 Biz tAlib-i ilmleriz a. Ey arkada~! Bundan da ileri bir haber soyleyeyim de i~it: Hakikat . 115. $eri· at. Soylemek i~i de gonOllerin pasldlr. (Hakika.114 0 geminin tahtasl her nice muhkem olsa Deniz mevci katl olsa tahta u. hakikat mertebe· sinde olanlara gore asidir.

Zavalll Adem (peygamber) yamldl.--- ~ 118 Arifler ortaslndasufilik satmayalar COn sufiye ihlis oldu a. (0 ne soylerse dinleyip." bilmeze satmayalar 122 Miskin Adem yamldl Ue. sozii uzatmayalar < < 120 Mumsuzbaldlr . (0 halde) a~ka riya katmamall. a~klnI samimi olarak ya~amak. ikisi de birlikte ya~an. tarikat temiz. 17 -<--~-~.~ mahdlr). inal1maII). (Allah a~kl igin ~eriat ve tarikat bilgilerine inanmall.in ball yaga ne ie..1I ucunu tutup hie. Ariflerin araslOda tasavvuf dO~Oncelerini anlatlp bilgig geginmemelL Madem ki sunye oz temizligi gerektir.. 121. 119.mak'ta bugday yedi I§i Hak'dan bilenler §eytandan tutmayalar 123 $irin hulklareylegil Sohbetlerde Vunus'u tath sozler soylegil hergiz unutmayalar 17 118..~ ~_. yerine getirmeli.. (Eger) klymetini bilirsen (onunla birlikte oldugun) bu zaman nelere deger. yahut bilenlerden dinle.:. . bilenler MOnde bilgiglik taslamamak.in katmayalar 121 Klymetin duyar isen neylit deger i§budem Erenlerin minis.eriat tortsuz yagdlr tarikat Dost·ie.-. $eriat. mumsuz (sOzOlmO§)bal gibidir. 120. (Susmak. Cennet'te bugday yedL (Bu) i~i(n) Tann'dan (oldugunu) bilenler ~eytandan (oldugunu) soy Iememeli. g6steri~ten uzakla~mak geregi anlatlIlyor). (ama) ermi~ kimselerin siriannI cahillere soylememelL 122. Teslimiyetin ucunu tutup (~eyhe ve onun bilgisine teslim olup) sozo hig uzatmamall.. Sevgili igin ball yaga ne diye katmamall. Va gel bildigin (bir ~ey)den bahset.. tortusuz yag gibidir.ka riyi katmayalar 119 Va gel bildiginden Teslimin eyit yihud bilenlerden i..

yabanci isen bili~elim. Vardlglmlz i!lere. 124 Hak'tan gelen ferbeti i9tik elhamdiilillih ~ol kudret denizini ge9tik elhamdu liII~h 125 ~ol karflki daglan meljeleri baglarl Saghk safihk i1e aljbk elhamdu Iillih 126 Kuru idik yalj olduk.123. baglan. elhamdO'lillah. birbirimize e§ olduk. kanatlandlk kUlj olduk Birbirimize 8$ oIduk." 589t1kelhamclu Iillih 128 Beri gel banljahm yad isen bililjelim AlImlz egerlendi eftik elhamdii Iillah 129 lndik Rum'l klljladtk 90k hayr Uljer iljledik Ulj' bahar geldi geri g09tiik. elhOmdO'lillah. sagltk ve ho§luk ile a~tlk. elhamdO'lillah.Beri gel barl~ahm. halka Tapduk'un bilgilerini saytlk. e~tik.(Ey okuyucu. iytik. $u kudrefdenizini 125. elhamdO'lillah. 126. 30 elhamdO'lillah. atlmlz egerlendi.Kuru idik.$u kar~lki daglan. ~u safi gonOllere. 124. . uytuk. dinleyici!) GOzel davranl~larda bulun. > 128. tatll sozler sayle. elhamdl. Sohbetlerde Yunus'u da asia unutmamalt (unutmayacagln1ZI umanm). me~eleri. Allah'tan gelen~erbeti geytik. U9tuk elhamdu 11IIih 127 Vardlglmlz iIIere ljol safi goniiller8 Halka Tapduk minis. ya§ olduk. kanatlandlk ku§ olduk.l'lillah. 121. elhamdii IilIih 130 Dirfilli ptnarolduk irkildik Irmakolduk Aktlk denize dolduk taljtlk elhamdU Iillih 131 Tapduk'un tapusunda kul olduk kapisanda Yunus lTIiskin 9i9 idik piljtik elhamdU Iillih I.

Yere her baktlglmda ermi~ ki~iyi gordOm.- 130. indik Rum Olkesinde (Anadolu'da) kl~ladlk. 134. Zavalll Yunus.. biriktik Irmak olduk. 131. e(mi~ kim· seye ula~tlm.. ta~tlk.Taptuk'un huzurunda. Kcibe'ye varmakla o/mazml~. Cantara tOrlOkismet. elhamdO'lillah. geri gogtOk.129.istedigimiermi~ ki~ide buldum. ----. gig idik (orada) pi~tik.. yOzOmO yere sOrerek (onun) gonlOnO alQlm. Hakkl buldum er yuzun gormek i1e Ere erdim erde buldum maksudum Bulamadlm tafradan sormak i1e Her yere baktlm ise er oturur GonlUn aldlm yuz yere surmek i1e Hak'dan erer turlu nasib canlara Olmaz imif Ki'be'ye varmak i1e bilmif 01 yol gekip ar(a)mak i1e 134 135 136 Ki'be senin efi9indir Bulamazsm 137 Pmar idim klldl erenler nazar Deniz oldum dort yana Irmak i1e 138 Geldi un Yunus dur u durdum oro Gozum a~h kulaglm burmak lie 19 132. DI~andan (ba~kalanndan) sormak yoluyla bulamadlm. gok haylr ve ~eri~le-----dik. elhamdO'lilJah. Tann'danula~Irml~. 135. i~te bahar' geldi. 132 133 Aflk oldum erene ermek i1e . . Ermi~ kimsenin yOzOnO gorerek Tann'YI buldum..· elhamdO'lillah. 133.Ermi~ ki~iye ula~mak suretiyle A~lk oldum.iplik iplik pmar olduk. kaplsmda kul old uk. . Aktrk denize dolduk.

Plnar idim. ayaga kalktlm.(Zira) hepimizin halini sevgili(yani Tann) kararla~tl~lr.:kimse kendiliginden ha. ermi~ kimse bana nazar etti (baktl). 141. (bOylece) dart yana aynlmak i1e deniz oldum.:tl. ~eriat. (Sir) ses geldi.lden hale ge<. 01. Hi<.136.irise gam degil Dost gogiinden uyanan ma'ljuk burcondan dogar 139. marifet olmahdlr). 139 Ey beni aylblayan gel beni aljkdan kurtar Elinden gelmez ise soyleme fasid haber 140 Hie. benim arada neyim var(ki!) . Ey beni (Tann'ya a~lk oldugum i<.:Ikarma. 138. 140. Yunus dur! diye. (Eger) sozOn varsa O'na sayle.:Ikancihaber <. hakikat.kimsene kendinden halden hAlegelmedi Ciimlemizin hAlini ma'§Qk eder mukarre~ 141 A$lklann he{ hAIi ma'ljQk katmda biter Sozun var ona soyle benim arada nem var 142 Her kim aljk kadehinden ie. A~lklann her halisevgili katlnda meydana <. yol sorup aramakla(onu) bula· 137.diise bir cur'a Ana ne yad ne bililj ne esrik u ne humar 143 Dost yuzunden nikabl her kim giderdi ise Hicab kalmadl ona ayruk nehayru ne ljer 144 $eriat edebinden korkanm soylemege Yogise eydeyidim dahiaynksl haber 145 Dost klhcmdan YOnusoli.:Ikar(kararla~tmhr). kulaglml bOkmek suretiyle gozOmOa<.:in)aYlplayan. Elinden gelmezise fesat <.:medi. (Dart yan.bilmi~ mazsln. Kabe. senin e~igindir.gel beni a~ktan kurtar. tarikat.

ne tanld.ar her mahfile Bir dem gelir gum-rah olur miskin Yunus hayran olur .(Allah yolunda olen diridir. $eriata kar~1 duydugum saygldan dolay. Bir dem cehaletde kahr hie. 145.~~~inden bir yudum ivti ise.ar Belkis -i1e sultan-I ins u can olur 152 Bir dem vam mescidlere r. soylemege korkanm.sevgili burcundan dogar. yeni bir hayata dogmu~tur).uzun surer orda yere Bir dem vam deyre girer ncil okur ruhban olur 153 Bil' dem geliir isa gibi olmu§leri diri kJlar Bir dem girer kibr evine Fir'avn i1e HAma~ olur 154Bir dem doner Cebrail'erahmet sae. 144.sevgili klllcmdan olOrse gam degil.k olu r (batOn insanTiifbnun ivin aynl degerde olur) ve onda ne sarho~luk ne de sarho~luktan gelen ba~ agnsl olur. nesneyi bilmez olur Bir dem dalar hikmetlere Cali nus u Lokman olur 149 150 151 Sir dem dev olur ya peri viraneler olur ye_ri Bir dem ue. 143. Sevgilinin yOzOnOnperdesini kim giderdi ise (yani Tann'YI kim gorda ise). onun ivin haYlr ve~er gibi ~eyler de kalmaz. yoksa daha farkll haber diyebilirdim (verebilirdim). Y1Jnus.lkar ar§ uzere bir dem iner tahte's-sera Bir dem sanasm katredir bir dem ta§ar umman olur . QOnkOdost goganden uyanan. onun ivin arada engel kalmaz. 21 146 Hak bir gonUl verdi bana ha demeden hayran olur Sir dem gelir §Adi olur bir Clein geli(giryAn olur 147 Bir dem sanasm kl§ gibi §ol zemheri olmu§ gibi Sir dem be§Aretden dogar ho§ bag i1e bostan olur 148 Sir dem gelir soyleyemez bir sozu §erh eyleyemez Bir dem dilinden dur doker dertlilere derman olur Bir dem I. ona ne yabancl.

Lokman da hekimligi ile bilinen bir peygamber veya velidir). SabaOlkesinin krali9-esi idi). 152. Calinus ve Lokman olur. higbir !}eyi bilmez olur. 153. Bir an eahillik (iginde) kallr. Bir zaman meseitlere Yam. 154. Firavun ile Haman olur. (BelkIS. (BIJ gonOI) bir an gelir ne~elenir. 147. Bir zaman gelir (higbir !}ey) sayleyemez. 149. miskin Yunus (bu hale) hayran olur (!}a!}lm). Bir zaman bir dev veya peri haline girer. SOleyman) olur. 22 155 Bize didir gerekdOnyi gerekmez Bize mini gerek diva gerekmez 156 Bize Kidir gecesidir bu gece Ko erte olmasm seher gerekmez . bir zaman gider kiliseye girer. bir zaman geIir kibir evine girer (kibirlenir). 150. Bir vakit Ar!}'in Ostoneglkar (yOeelir). Bir an kl!} gibi (oldugunu). bir vakit yerin alMa iner (aigallr). !}U karakl!} olmu!} gibi (soguk ve hissiz oldugunu) zannedersin. Cebrail'e benzeyerek meelislere rahmet sagar. bir an (da) gelir yolunu aZltlr. bir zaman da Belkls ile u9ar einlerin ve insanlann sultanl (yani Hz. Bir an gelir. Yemen'de. Tann bana bir gOnOI verdi (ki) ha demeden (hemen) hayran olur. bir vakit zannedersin (ki) bir damladlr.-Bulvar OkulDestek Ansiklopedisi-------EDEBiYAT. bir zaman (gelir) dilinden inei (gibi degerli sozler) doker. -148. 131 yllmda Bergama'da olen me!}hur Yunanll tabip. bir an hikmetlere dalar. orada yOzOnO yerlere sOrer (see de eder). Firavun'un veziridir). veri viraneler olur. (BOtOn dinlere aYnigoz ile bakar). 151. bir an (da gelir) bir mOjde ile hayat bulur ve ho!} bag He bostan (gibi)olur. (Haman. Bir zaman gelir isa (peygamber) gibi olOleri diriltir. (bOyleee) dertlilere derman olur (sozleriyle a!}lklann gonlOne ferahllk verir). (Calinus. papaz olur. bir sozO aglklayamaz. (orada) ineil okur. bir an gelir aglar. 1- 21 146. birvakit (gelir) ta!}lp dipsiz klYISIZ deniz olur.

159.•~-". biz igelim. Yunus sarho§ olarak su kOpOnOn onOnde dO§tii. blrak sabah olmasrn (bize) seher 157.eri 0 bir dilberdurur yoktur'ni§aOl Nilian yoktur bi·ni§andan ic. Ey saki.t'ek Ansiklopedisi-------EDEBIT .eri 164 Beni benden alana ermez elim Kadem kim basa sultandan ic. Bize mana II (a~k· tan bahseden sozler) gerek. Taptuk'a "Bize utang gerekmez" dive gagmr.(igki.eri Nereye bakar isem gonlUm dolusun Seni kandakoyam bendenic.tU susakda CaglrJr Tapdug'lna ar·gerekmez 155.. bOyOk kaplar i1eigki sun. Bize sevgilinin yOzOgerektir. gece bize Kadir gecesidir. dOnya gerekmez. iddia gerekmez. 160 161 162 Severim ben seni candan ic. Biz sarho~olmaYlz va bizde sarho~luktan dolaYI ba~ agnsl olmaz. Bize. bite Cennet'teki keyser gerek· mez. bize a§k ~erbetinden sun. 158. 156.eri .maklie keyser gerekmez 158 Badyalardolud4?lu ic.-BulvarOkulDet. gerekmez. i1ahi a§k demek· tir). yUrOr dondan ic.eri 163 Beni sorman bana bende degilim Suretim bo.elimbiz Bizesrik olmaYlz Ilumar gerekmez 159 Yunus esriyerek dii.k lierbetinden sun ey sAki Bize uC. AT- -----------------~--_ 157 Bize a. Bu.eri Yolum otmez bu erkindan ic.

bu tarzdan oteye de yolum gec. nazan Onun liulesi var gUnden ic. kiminin dilegi bundan da fazla. 166.eri 170 Unuttum din diyanet kaldl benden Bu ne mezhebdurur dinden ic.er iken Yunus lieli oldl dosta Ki kaldl kaplda ondan ic.eri 169 SUleyman kUli dilin bilir dediler SUleymanvarSUleyman'danic. ni~anl (izi) yoktur. elbise ic. Kimine tecelliden (Allah'm teCellisini gormekten) kismet ula~tl.inde bombo~ olarak yOrOr (ben.eri 160.eri 171 Dinin terk edenin klifUrdUr ilii Bu ne kUfurdur imandan ic. kendimde degilim. vOcOdum. 163.eri 166 Kime degdi iseo dost. Beni.0 dostun (Tann'nm) bakllil kime degdiise 36 parlaklrgl vardlr. ben degilim.) 164. Ben seni canlmdan c. kim sultandan i1eriye adlm atabilir ki? 165.-.mez.eri 168 ~eriat tarikat yoldur varana Hakikat ma'rifet ondan ic.0 bir dilberdir.eri 172 Gec.eri nereye koyaylm? 162. Beni benden alana gOcOm yetmez. Kimin maksach bundal'lic. balika izi . 161.ok severim. onun gOneliten'fazla . bana sormaym.Billvar k Destek O III Ansiklopedisi-------ElJEBiYAT165 Tecellidennasib erdikil'11in". {Onun)ni~anslzhktan yoktur. seni benden ic. Nereye bakar isem gonlOm dolusu sen varsm.eri 167 Senin alikln beni bend en allptlr Ne liirin dert bu dermandanic.

nasll kOfOrdOr 172. 169. (0 da rann'. $eriat ve tarikat giden igin birer yoldur.r).gegerkEm dosta tesadOf etti de.bu ki imandan bile i1eridir. d. i1erdedir. (Ama) hakikatin rneyvasl bundan da sonradlr. Dinini terk edenin i§i kOfOrdOr (katir olmu§tur). bu lias'l bir mezheptir ki dinden de ileridir. Din va dindarhgl unuttum.erisinde bir ba§ka SOleyman val' (da ondan biliyor).167. 171. 168. 24 173 Padi~ahhk senindir heybetin var YaraUm yeri gogii kudretin var 174 Bi·nifiansm ni~amn kimse bilmez Ege~i bi. Senjn al}krn beni bendan afml~tlr. 170.SOleyman ku§lann dilini bilir dediler (ama) Hz. Hz.nihAyet ayetin val' 175 Ciimle. SOleyman'm ic. kaplda. Yunus. ins U melek vuhu~ u tuyOr KamununUstUne ibadetin var 176 Ne dunya Ahnet ne kaf u ne kAf Bular katre deryA melekOtun val' 177 Ne reng Une ~ekil ne kad ne kamel Ne cevher ne araz ne surelin var 178 Senindir 8r$ U kiirsi levh u kalem Doner trerh yer durur h~ hikmetin var 179 Bu yUz yigirmi dart bin nebiye Gece mi'ric gUndiiz miinacatlO var 180 Dortyiiz kirk dort tabakat evliyaya Verilmi$ onlara kerimetin val' . bunlar benden (uzakta) katdl. ondan da igeride kaldl. (bu) dermcmdan degerlT olan tatll bir derttir.

Yunus bu i~e nasll ula~acak? 25 183 Ta§tm Vine deli gonOl sular gibi c. Levh ve Kalem senindir.. Ne dOnya. (Tann. ne Kaf dagl ve ne de diger olmu~ ~eyler (fa. ne ahlret. . 176. 182. 177. la bOyOk degil). (Onlara ayetin var.ok rahmetin var 24 173. Senin ne rengin. BOtOn insan(lar). altl Okunur halk (izere iyetln var 182 Bu amele Yunus nice gec.an ku~lann ta· maml OstOnde senin ibadetin var (hepsi. 181. gOndOz yalvarma imkanl vermi~sin. 174: Her ne kadar (varlJgma dair) saYlslz delillerin varsa da seni kimse goremez. ne cevher (oz). Dart yOz kirk dart gurup evliyaya verilmi~kerametin keramet gosterme imkam vermi~sin).insanm tasavvurettigi ve edebilecegi hi<. Veri gogO yarattm. sana ibadet eder).181 Aitl bin altlyOz aim. gok kubbe doner. 179. i~aretin yok. ne belirtin var. Padi§ahhksenindir. Halk arasmdaokunan altl bin altt yoz altml~altl var. Ar9.aglar mlsm Aktm vine kanh ya§lm yollarlml baglar mlsm 184 N'idem elim ermez yire bulunmaz derdime c. 175.OnkObir izin. (korku uyandtrlcl) bOyOklOgOnvar. (Eskilere gore yer sabittir. gok doner). ne boyun. ne ~eklin. 178. <.ire Oidum i1im ivire beni burda egler misin . kudretin var. Bu (gelmi~ ge<. .bir ~ekle benzemez). melek(ler). DOnya durur. KOrsi. 180. (senin) ne h09 hikmetin var. (senin) denizler ka· dar (sonsuz) r!Jhlar ve melekler alemin var. vah~i hayvanlar ve u<.mi~) yOz yirmi dart bin peygambere gece mirac. BatOn varhklara Qok bol rahmetin var (ama).iser Reyagin cumleye c. bunlar bir damla (hOkmOnde).

ok istedim bulamadlm ." saglar mlsln 183.tiim sen yolumu ba~lar mlsm . . YQII~nml baglar mlsm? 184.m c." 189 Esridi Yunus'un calli yoldaylm illerim hani Yunus dihjte gordii seni S@yfI mls. Tarikat arkada§lml kaybettim. (bilmem ki) hasta mlsm.m ya.aglar mlSIn 186 Ben toprak oldum yoluna sen aim gozetirsin $u kar§lma gogiis gerip tat baglrh daglar mlsln 187 Harami gibi yoluma ayklfl in en karh dag Ben yirimden ayn.185 Yavu kiidlmben yoklafl onulmaz bagnmm bail Gozlerimin kan" ya. 188 Karl! daglarm baljmda salklm salklm olan bulut Sac. illerim hani? YUMs seni ruyasmda gordO.oziip benim ic. Yunus'un cam sarho§oldu. Irmak olup gaglar mlsm? 186. Karlr daglann ba§lnda salklm salklm olan bulut! Saglnl gozop benim igin gizli gizliaglar mlsm? . bagnmrn yarasl (da) iyile§mez. derdime gare bulunmaz. (yoksa sen) §U. sag fl1JSm? 26 . sen (de) yolumu mu baglarsm? 188.1 umak Olup c.oyle garip bencileyin 191 Gezdim Urum lie $am'l yukan iIIeri kamu <.dii.oyle garjp bencileyin 'U . yine ta~tli1.oyle garip bencileyim Bagh bath gozi yaljh .n. Deli ganOI. sen dahafazlaslnl beklersin. 189. aglar InIS. Gozlerimin kanll ya~l. 190 Acep yerde var m'ola . Ne yapaylm. Yoldaylm. beniburada egler misin? 185. kar~lma gogOs gerip (yolumu engelleyen) ta§ baglrll daglar (gibi duygusuz) musun? 187. Har'ami gibi yolumu kesen karlr dag! Ben yarimden ayn dO§tOm. yine aktm. yare elim ermez. Vatammdan avare oldum (ayn dO§tOm).sular gibi gaglar mlsln? Kanll ya~lm.in ya. Ben (senin) yoluna toprak oldum.

~6yle benim gibi kimsesiz "ar ml? $6yle benim gibi bagn yarall. dlZI olduguna. Meger ki g6kte . 192. insanlann kaderine bUYlldlzlarnlhOkmeHigine inanlrlardl. ~6yle benim gibi kimsesiz bulamadlm. gariplere igim yanar. 195. gok istedim. Dilim s6yler.Ylldlzlm ~6yle benim gibi garip.Ne zamanakadar bu dert ile yahanm? Eeel erer bir gan 6larum. gundensonra duyalar Soguk su ite yuyalar ljoyle garip benci1eyin 196 Hey Emrem Yiinus bie. 0 zaman mezanmda kendimi ~6yle garip benim gibi bulurum.are bulunmaz derdine e.Aeaba ~u yerde. her insamn g6kte bir yll·.:are bulunmaz. [Eskiler. ~imdi benim gibi kimsesiz (olarak) ~ehirden ~ehire gez. Ey Yunus Emrem! Bigare! Derdine <.Anadolu ile $am'l yukan illerin hepsini (Azerbayean'l) gezdim.llam 195 Sir garip olmulj diyeler ue. Kimseler garip olmasln hasret ate~ine yanmasln. og gonden soma duyalar (bu) benim gibi kimsesizi soguk su ile ylkayalar.are Var imdi gez ljardan ljara ljoyle garip bencileyin 190. hig kimse ~6yle benim gibi kimsesiz olmasln. g6z0m aglar.192 Kimselergarip olmasm hasret oduna yanmasm Hocam kimseler olmasm ljoyle garip bencileyin gokdeYlldlzlm ljoyle garip bencileyin ljoylegarip bencileyin 193 Soyler dilim aglar gozum gariplere goynur ozum Megerki 194' Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gun olem Meger ki sinimdebl. ' . Bir garip 6lmo~ diyeler.] 194. 196. kimsesiz ("ar ml?) 191. 193. garip olduguigin ~air de kimsesiz kalml~tlr. Tann'm. YlldlZI yalnlz. g6z0 ya~h.

k n'eyledi 202 Meenun olarak yiiruriim 01 yari dii. nIp (gergekle kar~lla~mca) OzgOn olurum. Gel gor. Akar sular gibi gaglanm.k n'eyledi 203 Miskin Yunus bi~areyim ba. gel gor. cak) ~eyh(in nerede oldugunu} soranm. ($airin bir am bir anma uymamaktadlr). beni a~k ne hale getirdi.tan ayaga yareyim Dost ilinden avareyim gel gar bani a§k n'eyledi 197. gelgor. herkese (beni Tann'ya ula~tlra. bazan yollargibi tozar. 0 sevgiliyi rOyada gorOrOm.k n'eyledi 199 Akar sulaym ~aglanm dertlieigerim daglanm $eyhim anarak aglanm gelgor beni R§k n'eyledi 200 Ya elim al kaldlr beni ya vashna erdir beni Cok aglattmgiildur beni gel gar beni a. 201. (Tann'm). . beni a~k ne Mle getirdi. a~k beni ne hale getirdi? 202.eyh soranm dilden dile Gurbette halim kim bile gel gar beni a. . Ben (a~k Cite~inde) yana yana yOrOrOm. dertli cigerimde yaralar aganm. beni gok aglattm (artlk) gOldOr. 199. Mecnun (gibi) olarak yOrOrom.---------- - Bulvar Okul Destek Ansiklopedisi ------EDEBiYAT- -'IT- 197 Ben yiiriiriim yana yana a. gel gor beni a§k ne hale getirdi. Gel gor. Bazan yeller gibieser.k boyadl beni kan~ Ne aklhm ne divane gel gar beni a§k n'eyledl 198 Gah eserim yellergibi gahtozanm yollar gibi Gah akanm seller gibi gel gar beni a. beni a~k ne halegetirdi. (ve)ya sana kavu~maga eri~tir. 200. ~eyhimi anarak aglanm.te goriirum / Uyamp melUl olurum gel gar beni a. Ne akJiilylm ne (de) deli. . Ben i1den i1eyOrOrom (dola~mm). bazanda seller gibi akanm.A~k beni kana boyadl. ya elimitut beni (bu dO~kOnIOkten) kaldlr. a~k beni ne Mle getirdi. Gel gor.k n'eyledi 201 Ben yuriirum ilden ile . 198.Uya.

ilim. Gel gor. <?k. (Ben) zavalh Yunus. gareslzdurumdaYlm. ilim. gOk ibidet ettim deme. Sen kendini bilmezsen ya (bu) nasll okumaktlr? 205. (Ey) hoea. sen elif diybrsun.(T~nr~. kendini bilmektir.m erenler yoluinceden inceyimifj SUleyman'a yol kesen fjol bir kannclYlmlfj . 207. Okumaktan maksat nedir? insanln Tann'YI bilmesidir.udum. Sevgilinili ilinden de ayrfkalmllilm. toplanm1litlr).'YI) ildimd~~e. Yunus Emre der (ki): Ey hoea. (eger) eVe b hyayl hak bllmlyorsan bu (Ibadet ve tahsil) bOli yere yelmek{ten balika birliey degil)dir. Okudug~n Mlde (Allah'l)bilmiyorsan i§tebu kuru (faydaslz) bir emek (hareamak)tlr. Ba~tan ayaga yara i9indeyim. {bunun)anlaml nedir? (ne de· mektir?) 208. bir gOnOle girmek. Dortkitabln anlalTll bit elif (harfin)de beHidir (gizlidir.203. alik benl ne Mle getirdi. 28 204 him i1im bilmektir i1im kendin b!lmektir Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktlr 205 Okumaktan mana ne kifji Hakk'i bilmektir COn okudunbilmezsin ha bir kuru emektir 206 Okudum bildim deme c.oktaat klldlm de me Eri Hak' bilmez isen abes yere yelmektir 207 Dart kitabm manasl bellidir bir elifte Sen elif dersin hoca manasl ne demektir 208 Yunus Emre derhoca gereksevar bin hacca Hepisinden iyice bir ganUie girmektir 28 204. 29 209 Can. 206. bin kere haeea gitmekten iyidir. ilim bilmektir. '-. bir gOnOI yapmak.

:ignemesin.GonlOmOn bana uydugu sevgiliyi buluncaya kadar imi~. Haramm yenmedigi ele girinceyimi§ 216 Soylerler filan oldumi.ka gelincekgordum birulun heceyimi§ 215 Ben dervi§imdiyenler haramlyemeyenler . [Hz. 43 . bir kannca. kanncaya neden bu sozO soyledigin sormu~.jsonra) sana geri doneyim. Beyitte anlatllan~udur: Nasllkannca beyinin i~i ile amaCI gorOnO~te ve hakikatte farkll ve c. Bu sozO duvan Hz. (~imdi Tann'ya) gideyim. GonlOm der ki..:gotOrorOm (sana yardlm ederim) diyen(in sozO)eli eri~inceye kadarml~ (soz. diger kanncalara. Goc. 211.im A$. Kimse kimsenin yOkOnO gotOrmedi (gotormez). hareketi de dl~ardan gorOndOgO gibi degildir . 214 Dort kitabm manasm okudumt1asdett. ermi~ kimselerin yolu. senin ve ordunun bOyOklOgOnOseyre dallp Tann'YI anmaktan geri kalmasmlar dive soyledim.:okince bir mamlya dayall ise. yuvalannlza girin de Hz. (Sevgiliyi bulunca gonOI artlk ~air ve onun akllna bagll kalmaz).inceyimi§ 217 Iki. 0 da. demi~. Canlm ermi~lerin yolu inceden inceilTli~.210:Gonlum eydir varaylm sana geri geleyim GonU. SOleyman. demi~.] 210. SOleyman bir gOnkanncalar ovasmdan gec.. SOleyman'm yolunu kesen kanncanm i~i gibi imi~.:erken. SOleyman ve ordusu sizi c.im aJydugubana dostu buluncaYlmlli 211 Gotiirmedi kimsene kimsenenin go~unu Go~ gotururlim diyen eli erinceyimi§ 212 A§lgm gozuya$1 diiniigiindunnazakar A§lk kan agladlgl ma'§uk soruncaylml§ 213 Soylerler idi bana a§lk bare olur Geldi ba§tma gordum 0 SOl yerinceyimi§ . ki§i soyle§ir Ylinus'u gorsem diye Biri sayler ben gordum bir a§_lk kocaYlml§ 209.ilkiyle mall kaldl o maim irkildigi ISSI Oli.

z~usevgisine taaJiukdur 221 Diinyada Peygamber'in bafma geldi bu afk .212. (Ama) a§lgm agl.ukasl Halik'dir 222 Omer u Osman Ali Mustafa yarenleri Bu dordunun ulusu Ebu Bekr·i Slddlk'dlr 223 Alem fahn Muhammed mi'riea as}leas}lz Calabdan diledis}i ummetine aZlkdlr . Tereemam Cebrail ma'. a§lk avare olur derlerdi.ge<. ele.r 219 Calabm diinyasmda yiizbin\ tiirlU sevgi var Kabul et kendozune gor kanglsl laYlktlr 220 Biri Rahman·u Rahim biri §eytan . ogrendim (ilahl) a§ka gelince gor· dOm ki bir uzun heceden ibaretmi§. - 217.ince anla§IIIr). sa· hibi olOnceye kadarml§. Haramm yenmedigi ele ge<. (Mal. A§lgm gozya§1 gece gOndOzdurmaz akar. bir ihtiyar a§lk imi§. sevgili (Mlini) soruncaya kadarml§. degeri yoktur). ben g6rdOm. 218 A. 216. Os&zon yerinde oldugUnu ba§lma gelince gordOm. mall ile mOlkO kaldl derler. Yunus'u gorsem diye soyle§ir. Biri.kslz adem diinyada belli bHin ki yQkturl Herbirsi bir nesneyesevgisi var a~'-kt.inceye kadarml§ (veyaharamlyeyip yemeyenler sozle degil. 213. Falan oldO. 214. der. mOlk olOmden sonra fayda etmez. Bana. Ben dervi§im deyip haraml yiyenler(var). Dort kitabm manasml okudum. iki ki§i(den biri).:imasl. 0 maim biriktirilmesi.• raeim Onun yazdls}1mii. 215.

221. Hz.inde bi:ze gUler var 226 Ko gUien gUisiin Hak bizim olsun Gatil ne bilir Hakk'.lyice bilin ki. Muhammed. seven'var 227 Bu yol uzaktlr menzili c.0mer. Alemin ogOncO olan Hz. sana (onun) buyurdugu gerc.inde merdanelervar .. Her birinin birnesneye sevgisi var. gOr.:ek budur:GozOn lie gordogO· ne (dOnya nak~ma. 31 225 var yiiregim ya"g6r ki neler var au halk ic. 220.oktur Gec. Bu a~k dOnyada Peygamber'ln (de) ba~ma geldi. Onun sevablnm kar~lhQI sevgisinin (derecesine) baghdlr. . sevgilisi (de) HAlik olan Tann'dlr. 222. 219.:lktlglzaman Tann'· dandiledigi. Peygamber'in arkada~lan(dlr). Osman ve AIi. biri ta~lanan !leytandlr.. (bunlardan birini) kendin i~in kabul et (ve) hangisi sana laYlktlr.224 '{Qnussllna hakikat budurur buyurduju G6ziinle g6rdiijiine d6nOp bakma yazlkdlr 218. Tanrl'mn dOnyAsmda (yani bu dOnyada) yOtbi..z insan yoktur.idi yoktur derin sular var 228 Girdik bu yola a~k ile bile Gurbetlik i1e bizi salar var 229 Ylinus sen bunda meydan isteme Meydan ic. dOnyAda ~ks. Bu dor- 223. 224.8iri Rahman ve Rahim'dir. tOrlO sevgi var. dOnOn bOyOQOEbO Bekr-i Slddlk't1r. . miraca c. Yunus. onun tercomanl Cebrciil. dOnya hayatrna) donO" bakma (meyletme) gonahtlr. Ommetine aZlktlr.(hepsi) A~lktlr.

(A:..tu hiims-. tJogruy13la giUih ise ereteiin tuttunise Bir haylr da ettin ise birine blndir azdegil YQnus bu sozleri c.()~~r kid$gru vara goz odur 1<1 liia~'. (Ey) sevgili.z urup Hakk'a uc. 226. Hak bizim olsun.ku§ulllur kazdellil . iyinde ercesine (sava:.. .r(dlr). derin sular 228. (bunun dinlenmek i9in)kon~gl (yani yol yok uzundur.k)yol(u) uzakflr. 229.31 225.fliir. kalbilTli yar. .· 7' • 227. yOC8Efen~a. (da) ybktur.}geyitvermeyen {..~~al.~dura 233 Y~l. (yOnkO. iyinde neler var (oldugunu) gar.anlar) var.pahiller) ne bilsin(ki)Allah'l seven(ler)va. Yunus.tii Perv.(Yol boyunca.. bizi gurbet ele ganderen (sebep) var.. · .k ile girdik. Bu halk iyinde bize (bizim halimize) gOlenler var. bu a:.var(dlr).k)meydan(l) 32 230 Bir kez goniil Ylkhn ise buklldlgln namazdegil Yetmi§ iki millet dahi elln yiiziin yumaz degil . Kamerenler geldi 989tl bunlar yuroukaldlg(ic.•.(•••• ••. sen burada meydanisteme.atar sanki bahyagakatar Halka meti'lann satar yUkii gevherdir tuz degil . . Blrak gOlengolsOn. Bu yola a:. gatiller (bilgisizler.

236. kimselerin vata".ar. gergekligini inkar edenler Allah yoluna (da) as! olmu~tur." Zira ki 01 dostbeni. (Cektik.gakta durandlr (motevazi olandlr. boy Ieee yagl bala kat. Halka mallarml satar. g6z. 33 235 Evliyaya munkirler Hak yoluna isidir Oyola asi olan gonullerun pasldlr 236 Tarttlk bu alik celis.k sozOnu kim bildi bilesidir 33 235. ermi~ . ermi~ kimseriin etegini ttlttun (ona bag Ian· dm) ise. (bnlar Tann'nm yakmlnda idiler). gOnkO). Tann senin bir haynna bin sevap vereeektir. 0 yola as! olanlar da ganOllerin pasl o. goz degildir. 234. Evliyanm varltglnl. Eger dogru yola girdin. Padi~ah kalesi idi. Ostelik bir de haylr i~ledinse. (bu) az (IOtuf) degildir. Ta 5evgiliye kavu!?uneaya kadar bu a!?km eefaslnl gektik. . bu sozleri bir araya getirir (sayler). 0 5evgili benim derdimin dermanldlr (da ondan). Onun yOkO (malt) mOeevherdir. tuz degil. HenOz bu dOnya meydana gelmeden.m Ii erince ma'lj~ka derdimin devisldtr 237 Henuz bu yer olmadan gokler yaratllmadan Evliyalar vata".azmadan Yunus bu a. gokler yaratllmadan.lmu!?tur (5e· vilmezler). Yunus. Padiljah kal'asldlr 238 Mevlana Hudavendgir bize nazar kdah Onun gorfdO nazan gonlijmOz aynasldlr 239 Geyikli'nin 01 Hasan SOl eyitmilj kendindel'1 Kudret dilidir s'oyler kendinin soz nesid'ir 240 Miskin 01 bire miskin gide sen~en kibru kin Ruzgar gelir ge~er pes kime ne kalasldlr 241 Okuyarak yazmadan yamlarak. 237. insanlara) yOksekten bakan 233.

Ey miskin.0 Geyikli'nin Hasan'l kendiliginden bir soz soylemi§.i i.r~ervi~iniamf: 2! 'Ui ti_·. Dervi~. dar (gOO01)gerekmez..! azmadlO. isendervi. (Zira) bu hayat gelir geger. halk ile bir degildir (ya§aYI§ ve davranl§lannda halktan farkll olmak zorundadlr). sogene dilsiz gerekdir Dogene elsiz gerekdir halka beribergerekmez 244 Halk". gonOlsOzolmalldlr. kim bilecek? 34 242 Ben dervi. kendinden ge~. soyleyen Tann'Oln dilidir. tlrumar gerekmez 34 242. ceva? vermemeii(dir).• . 239. dogene (kar:. Soz saylemek onun nesinedir.. sovene (kar§l) dilsiz olmall.i miilk U far gerekmez 247 Er elini ald.bu yola AI' gerekmez Dervi. Dervi§ olan kimseleringonlO geni§tir. Yunus okuyarak yazmadlO. bu t Yuzbini to11eyei~in sure gonli~ l~"s ~. . Dervi~.gmdan beri onun mOMrek bakl§1 gonlOmOzon aynasldlr (gontomoz. onun bakl§l ite Tann tecellisine mazhar olmu§tur). oyle ise kime kalml§tlr? 241. buyolda utang gerekmez. sendeki (kalt>indeki) kibir ve kini gider..ilerin miskinliktir sermayesi Miskinlikten ozge bize mal i. Mevlana HOdavendigar bize bakt.n ise ere goniil verdin ise lkrir ife geldin ise pes ere Intir gerekmez 248 Yunus sen gordUgUn eri artlnna gordUgUn biri $udur buclur diyiibeni derv. 240.238. goniilsUz gerekdi. olan ki.!. yaOilarak (dogruyoldan) a§k sOzOnOkim bildi.>i) elsiz olmall' (kar§IIIgmda vurmamall)dlr. Fodullugu hulka deOif arada agyar gerekmez 246 Dervi~ olan ki~. 243.ilerin gOnl~ gindir dar gerekmez 243 Dervi. diyen ki~i.ekmez 245 Eger dervi. cUmle 81em sana bili. Ben dervi§im.im diyen ki.

MOnasebetsizligi gOzel huy ile degi~tir.alan suru cumle viicutta bulduk 254 Tevrat ile incil'iFurkan lie Zebur'.(Dervi~). 0 halde evliyayl inkar (etmek) olmaz. mOlk. 246. ahlaki)dagmlkllk (peri~anllk gostermek) dogru degildir. i~ini halk gibi yapmamalldlr. bin hicaplanciimle viicutta bulduk 251 Yedi yer yedi gogii daglan denizleri Uc. (ona uymallsm). orada yabanci bulun· maz (bulunmam~lIdlr). ~ehir gerekmez. 35 249 Mana evine daldlk viicut seyrini klldlk Iki cihan seyrini cumle vucutta bulduk 250 Bu c. Bunlardaki beyam ciimle viicutta bulduk 255 Yunus'un sozleri hak ciimlemiz dedik saddak Nerde istersen .mak ite tamuyu ciimle viicutta bulduk 252 Gece Ue gundiizii gokte yedi ylldlzl Levhte yazll. Der'li~(ler)il1 yOz bini birdir. $udur.(Madem ki) ermi~ ki~inin elini tuttun. Gonl0nden ~Opheleri qlka· np atmalldlr. (vOnkO insan ile gozel ahlak) ara(sm)da yabanclyq (yani mOnasebetsizlige) ge· rek yoktur. sen gord'OgOnermi~ ki~ideki bir kusuru qogaltarak anlatma. sozii cOmle viicutta bulduk 253 Must agdlgl Turu yoksa Beytu'l-ma'mur'u israfil c. Bize (yani dervi~lere) zavalllllktan ba~ka mal. Dervi~! Eger (gerqekten) dervi~ isen cOmle alen'lsenin 1qin bildik (a~ina)dlr. 248. budur diyerek (dedikodu yaparak. 245.244.orda Hak cumle vucutta bulduk . 247. ona gonOI verdin ve onun (ermi~ligini) tasdik ederek (huzOruna) geldin. Yunus. Dervi~ olan ki~ilerin sermayesi zavalllllktir (gosteri~ten uzak.izginengokleri tahte's-sera yerleri Yetri'li. sade hayattlr).

yedi (kat) gogo.ektir. Cennet ile Cehennem'i hep vOcutta bulduk.-. 36 256 257 258 259 A§k$lzlara verme ogUt ogudunden ahr degil A§kslz adem hayvan olur hayvan ogUt bilir degil Soz yapalak devleng~ce emekyemeerte gece Onun i§i gozsepektir sahp ordek ahr degil ~ah balaban l}ahin dogan zihi ogmul} onu ogen Dogan za'if olur ise doganhktan kahr degil Kara ta§a su koyarsan elli yll Islatlr isen Heman tal} gene bayagl hunerli tal} olur degil 260 Yunus olma cahillerden Irak olma ehillerden Cihil ne var mu'min ise cihillikten kahr degil . Yedi (kat) yeri.nile konUlilmuliltur. Mana evine daldlk. Israfti. SQrunu galarak klyametin kopacaglnl. Iki cihanda bulunan lileylerin hepsini vOcutta bulduk. Levh-I mahfuz'da bulundugu bildirilir] 253. 251. Tann. 250. n:asavvuf bilgilerinin l~lIgl altlnda insan vOcuduna baktlk). MQsci. Yunus'un sozieri gerc.mah~~~er gononon b~layacagJnI bildirecektir]. BeytO'l-mamur'u. yetmilil bin perdeyi hep vOcutta bulduk.ek \soyIOyor) dedik. 254. isreifil'in c. daglan. Gece ile gOndOzO(yet:!i kat) gokteki yedi ylldlZI. . vOcudumuzu sey. I\un~n'da. Zebur i1eKur'an'l (ve) bunlann beyan (ettigi ~eyler)i hep vOcutta bulduk. (O'nu) vOcutta (da) bu~uk. [Le~h.Tevrat ile Incil'i. denizleri.aldlgl sQru hep vOcutta bulduk. 252. yuce Kur'an'In Levh'te. BeytO'I-mamu. [Hz. Levh'te yazillso' zO (yani l<ur'~n'l) hep vocutta bulduk. dordOncokatgokte.rettik. osto doz lileye denJr. alilagldaki yerleri. Bu danem gokleri. MQsa'nin C. 255. dorl bOyOk melekten biridir. ~abehlzasJnda bulunan ve gok ehlinin klblesi olan bir mabettir. tlepimiz gerc.Tur daQtnda Tan. nerede istersen oradadlr. Hz.35 249.lktlgl Tur daglnl.

kedinmi:?. 257. degll 264 Durmu§ ma'ri'et soyler erene YQnus Emre'm Yol eriyle yoldadlr yolsuza yolda§ degit 37 261. Cahil.ehli olanlardan da uzak kalma. 260. GOnIOnO dervi§ eyleyen kimsenin hlrkaya ihtiyac. 258.. ba§1kabak yOrOmek gerekir diyorsun (ama nice) ermi:? kimse var ki mal mOI." degildir. Dogan zaYlf olsa da doganllktan geri kalmaz.: degi!. ermi~ ki~inin yolu hilekarllk yolu degildir.lk Er vilr. - . ilim. A~kslz insan )layvan gibiolur. yoksulluk :?art degildir). Gnu oven ne gOzel ovmO~. (Egitmek iyin) boz tOylO yaylaga gece gOndOz emek verma. $eyhin yolunda yalmayak.. degil ~ Jnt 1 dervl~ eyleyen hlrkaya muhtie.:in ilia a<. hlrka lie tac. 262..'n yoluna varmaz. Sen yolunda yOrOmezsen hlrkanmbunda -ne SUyUvar? YOrG. degil 263 .. $ah balaban. degil Hlrkanl"i) su~'ar 'Vargllyolunca yurlier . cahillerden olma. yoktur. mOcevher olmaz.<. Dervi§lik denilen ~ey. 37 2 262 '= "rv'-lik dedikleri hlrka ile tie. yalm ayakll ve a<.yolunda yOrO. Dersin fjeyhin afjklna yalm ayak bafj aC. ogOdOno dinlemez. A~kslz kimselere ogOt verme. oze deger vermelidir).an yola kalmae.dlfO~dirnmhl yahn 2lyak ae.. 259.. sahnca ordek ahp (gelir) sanma.36 256. dogan . mOminolsa bil~ cahillikten uza'.giymek demekdegildir. ($ekle degil. 263.:hk. (Tann'ya ula:?mak i<. ta~ yine adl ta§ olur.:Iplakilk. ~ahin. Yunus. hayvan ogOt (nedir) bilmez. Gnun i~i kostebek (avlamak)tlr. Kara ta~1 su koyup elli yll Islatsan.

. 268. egerbagl~lamazsan (bu) l.m:G'anahlanmlZI bagl~la. ne iMdetim var. {OJ yol eri ile (tarikat yolunda dogru giden kimse ile) arkada~tlr. ne ko~klerde ne saraylardasm.magma koy bunlan binsinler burak Calab'lm 267 Ne sultan ne baylardasm ne ko§k u saraylardasm _ Girdin miskinler gonliine edindin durakCalab'lm 268 Ne i1mim var netaatimne gucum var ne takatim Meger senden inayetim klla yuzum ak Calab'lm' 269 Yarhgagtl sen Ylinus'u gUnahh kullann i1e' Eger yarhgamaz isen key katl firak Calab'lm 265. Ne .ok bunlann Uc. 266. umanm).[Burak.!64.{ok sert bir aynllk. Hak Calab'lIn. Ne sOltanlarda. 269. senin gibly61li~l. (ama Vine de sen) bunlan Cennet'ine koy (da) buraklara binsinlerTann'm. OZOntO(olaCakllr). ey merhameti yok olan Calab'lm.ok Calab'lm 266 Kullar senin sen kullann gunahlan c. T&nn'm yOzOmO ak klla(caktlr. 267. Miskinlerin gonlOne girdin (oraYI) dural~ edindin Tann'm. obOr dOnyada)bana yardlm sadpce senden.Yunus Emre'm durmu~. Hak Calab'lm.Ne i1mim var. --)'olsuza vol arkada~1 degildir. Tann'm. (Calap. Sunlann gOnahl yok. Cennet binitidir]. marifete dAir saz saylOyor. ermi~ ki~iye. Tanrr'm. Kullar senin (kullann). Tann demektir). ne zenginlerde. sen onlann (Tann'slsln). sen Yunus'u gOnahl1 kullannla beraber bagl~la.~M~. gocom ne de dermaOlm var. (Yann. 265 Hak Calab'lm Hak Calab'lm sencileyin yak Calab'lm GUnahlanmlz yarhga ey rahmeti c.

.'!J". ile (gosteri§e dayanlyor).samrlar beni zerrecegUnahetmez 215 ~1~lmdanibadetim sohbetim ho§ taatim It.z 211 Boynurnda icazetim riyi ile taatim En<fi§emay" verde goZUm yolum gozetmez 212 Soyleril"l1 ma'r'ifeti saluslamnm kalt Mi~l<. dO§Oncem ba§ka ba~ka yerde. G6renler elimi 6per. 271. Boynumda §eyhlik beratlm var (ama) ibadetim riya. kabUl etmez. ama sabnm yok.ve hlrkaya baklp benim hig gOnahi§lemedigimi zannederler. ayn olmaz. bazarda gelicek bin yllhk ayyar etmez 216 ~1~lmdervi~ i~im ho~ dilim tath sozUm ho~ ilia ettigim . arz eyle $8nettilin 01 etmez . 270.im asia i§itmiyor.ok. Gere.kulaglmdan giren sozleri ie.rllk yapanm. Dilim marifet soyler (ama soyledigimi) gonlOm hie. IOmdeki kibir gitmezkidervi§likyoluna dOneyim.inligedoril11ege gonlUmden kibir gilmez 213 Ho§dervi~im sabnm yok dilimde inkanm ~ok Kulaglmc:langireni hergi%i~imi~itmez . 272.i~l dinindeg~Uren etmez 211 YunuseksikliQini .210 Sufiyim halk i~inde tesbih elimdengitmez Dilim ma'rifet soyler gonliim hi~ kabuletme.~ ' i' Allah'ma. iesblh elimden hie.HalkaraslOda sufiyim(tksavvufu benimsemi~ kimseyim). dilimde inkar sozleri e. 214 Gorenler elim oper tac u hlrkayabakar $oyle.Gon. gozOm gitmem gerekenyolda degil. 274.()AunkereMt'9"~ .i dervi~im. Marifete dairkontJ~urum (fakat) fazla riyaka. (OstOmdeki) tae. 273.

3.in dogu§mu§ (olan) yigitlerin rnuzaffer bayraklan yuz §ehre dikildi.tu. 1.Tevhide kO$mu$ ehl-i elM-din birer birer Zer-hatla tak-I Ar$'a yaztlsU!1 gazal'an 10. Bu halkl birle§tirmek ic.Her yerde remz-j 'emn 0 em an oldu tUglar Hem Hakka. Buyuk feth!n }tumalan (= tuglar) Tebriz'e uc.Her kl$verinde klrmaga zeneir-j $ia'YI Azmetti askerin ulu ki$ver-kO$alarl 5. (0 hilde) bir kutba bagh olan gonuller de bir olmalt(dlr).Serdar-I namdar'e t<irametti Amld'i Azdlr seramedan-I kelamm senalan 8.* Okul Destek Ansiklopedisi TOPLAYI$ -----EDEBtYAT-- -15151. §ukur dualan (oralardan) ulu Tann'ya yukseldi. Askerin (0) buyuk U1keaqlcl (yigitleri. iran'In) her memleketinde §ia zincirini klrmaga azmetti.) gormedi. 4. 2..yigit.Tebriz'e uctu feth-j celliin hOmAlan Blr bOyle hali gOrmedi Iran semalan 2. Iran gokleri boyle bir hali (Ilic. idris asaletinde gerek reh-nOmalan g. Mara§ i1~ Kayseri'yi fethetti.ZOlkadr'isild! tig-! Selimi haritadan Engin gOrOndO MlsrO Hieaz'm fezal'an 7. 5.hem hayata zaman oldu tugla.Tevh!d ICOnbu halkl dO{lO$mO$ ylgitlerin YOz $ehrerekzedlldl muzaffer Iivalan 3.Mer'a$'la Kayseriyye'yi fethettiblr dilir YOkseldi Rabb-I Izzet'e $Okran dualan 6. .---= Bulvar ". Madem ki kiinatta Tann'lan birdir.Blr kutba ba{ih cOmle gOnOller bir olmah Madam kaln~tta birdir Hudalan 4.Rehber Imam-I' Azam'l bilmi$a~air. Bir.

aSllmaml~. isa islam inancmagore. 282.evganmda kaldlm ise ne oldlJ 288 Erenler sohbetinde deste klzllgfil idum AC.:inoldorolmo~torJ. Ey Yunus. "padifjah c. dine uyamhemen yOceyere(goge) glkanrlar. [Mansur. Musa devrinde ya~aml~. Ate~e yandlrdm. gogegekjhni~tir). Mansur. En a~gl olam (bile) ermi~ bil. Allah'. isa gibi.280.l 283.lm ise ne oldu 41 286.inde buldum ise ne oldu 290 Ifjit Yunus'u ifjit u~ yinedeli oldu Erenler manasmadald. 285. GordOm diyeni ate:?te yakarlar. sozonO soyledigi ic. Tann onu serveti ile yerin dibine batlrml~tlr. 41 286 Ister idim Allah'l buldurn ise ne oldu Aglar idim dun u gun giildum ise ne oldu 287 Erenler meydanmda yuvarlamr top idim . (Hz. buldum ise ne oldu? Gece gOndOz aghyor. hak" ben Allah'lm. Karun gibi dOnya seveni de yerin dibine batmrlar. bir . (A~lklann) hepsin! bir gor. 922 ylhnda Bagdat'ta ~eriata uymayan "ene'l. sakm (Tann'yl) gordOm deme. Hz. Cui giyeni 010 sanma. kOIOnOsavurdun. Hz. istiyordum. dum. gordOgO vakit "Ben Tann'Ylm" dedi.lldlm eie geldim soldum ise ne oldu 289Alimler ulemalar medresede bulduysa Ben harabat ic. 281. 284. gOldOm ise ne oldu? 287. Ermi~ ki~ilerin meydanlnda (arasmda) yuvarlanan too idim Padi~ah gevganmda kaldlm ise ne oldLi? [Cevgan. onun karde~i Hz./[Karun. Onu ate~e yaktlklannl i~ittim. ·(Tann'm) seni seveni oyle mi (yapmak) gerekir? . at ile oynan~n. Harun'a isyan etmi:?.

ahlr zamanolaeak. a911dlme1egeldim. Bilginler. tutmaz. soldum ise ne oldu? 289.}· 288. Erenlerin sohbetinde desteklZl1 gul(gibi) idiril.ifliin Sevdigin kilii senin canma can olacak . 295 Ey Vunusimdiseninaljk ite ge9sin9i. klyamete yakm verden 91k1P Tann'hk dAvAsl gadecek olan tek gazla bir yaratlktlr. Deceal verden 91kaeakve onlar(Deeeal'a) uyan (kimseler) olaeak. (buna kar~lllk yann obOrdonyada) i9tikleri kan olaeak. (ileride) o(nun bulunmasl) da ~Opheli olaeak. (~imdibeyler) birer ata binmi~ler.lgunu). 294.Ey ulular i~itin. yoksuleti yiyorlar.]" . 42 291 l§ittin hey ululsr ahlrzamanolacak Sag miisiilman seyrekdiir 0 da giiman olacak 292 Danhimendokur tutmazdervi§yolun gozetmez Bu halkogut iljitme~ sag1r hemanolacak 293 Gitti begler miirvefibinmiljler biret atl Yedigi yoksu1eti i9tiOikan olacak 294 Vani az koptueroenelin gekmez murdardan Deccalkopacak yerden onlar uyan olacak ..oyunda. [Deeeal. Beylerin comertligi gitti. Bilgin(ler) okur (okud\. Yunus'u i~it! i~te Vine deli oldu. ben (de) harabat" i9inde(tekkede) buldum ise ne oldu? (ne olur?) 290. pis ~eylerden el gekmeden insandan az bir katolak . bu halk (da) ogOt dinlemez. Ermi~ kimselerin bilgisine daldlm ise ne oldu. dervi~(ler) yolunea yOrO· mez.(az bir kotO huy) ayrlllr. 293.($imdi) temiz. oyuncunun topa vurdugu ucLJegri sopadlr. olgun muslOman az bulunuyor. (klyamet gOnO) bOyIeee sagir olaeak(lar). alimler (Tann'yl) medresede (ilim yoluyla) buldu ise. 42 291. 292.YAni. i~it.

Ikar. (¢OnkO) sevdigin ki~i senin canma can olacak. Eger bu hal· de kallr isen (ba§lkalannlsevmezsen) bu seven kimseye yakl~' maz. Biz neyi sever isek sevgili (de) onusever. Kime degil diyelim (ki) 297. Ko seni begenmegi varhk evini bir ylk 301 His u im muti asi dost kuludur ciimlesi Kime diyebilesin gel evinden ta§ra c.ar . (0 sana <.295.ek a§lk isen dostun dostuna dost 01 Bu hilde kahr isen dosta degil yara§lk 299 Yetmi§ iki millete kurban 01 8§lk isen Ta i§lklar safmda. 300. Bizkime a~lk isek alernler (de) onaa~lk.inde) ge<.u dani§igenc. bir yOI. (ayn) var· .) 298. 2g6 Biz kime a§lk isek alemler ona a§lk Kime degil diyelim bir kaplchr bir tank 297 Biz neyi sever isek ma'§Oka onu sever Dostumuzun dostuna yad endi§e ne laylk 298 Sen gerc.. (Eger) a~lk isen yetmi§l iki millete kurban 01 ki a§llklar arasmda tam sadlk (kul) olasln. kendini begenmi~ligi blrak. Dostumuzun dostu hakkmda (diger insanlar hakkmda) ba~ka dO~Once laylk olur mu? (Baton insanlan sevmeHYiz. bir kaplya <. Ey Yunus! ~imdi seningOnOn a~k Be (a~k i<. (Eger) sen Allah'a a~lk isen. Sen (eger) gen. t~mim olasm si~hk 300 Sen Hakk'aa§lk isen Hak sana bpi ac.sin.ok yakln o:lmu~· tur).:ek a~lk isen sevgJlinin sevdigini sev.i nihan s6ziidiir Dost~8§1k o!anlar iki cihandan farik ~43 296. 299.lk 302 YOnus'un b.

305. Se<.esinde llid olup otmege geldim 307 Bunda bilill olan canlar orda bilillirler imill .in benim illim sevi ic.hk olma iddiaslndan vazgeg. Ikiligimi degi~tirip birlige ula~maya geldim. benonun yOm. Ben dost bah<.:kinve slradan olan insanlann.:esinde sevinip 6tmege geldim. Ben 0 kuluyum.:Ik"diyebilirsin.0 Tann'mdlr. Deiiligim sev.ekenn kaplsmda hAlim arz etrnege geldirn 44 303.:acaktlr.alana satmaga geldim.iyiim o Hicem'in bahc. 4303 Benim bunda karanm yok ben bunda 9itmege gel dim Bezirgimm matiim C.biilbiili. . Allah'a a~lk olanlar (Allah katmda) iki cihanda da farkh (degerde)dir. (lnsanlann hepsi Allah'm kuludur veonun korumasl altmdadlr) 302. TOccanm. buradan gitmege gel· dim. Kime. Ben burada (bu dOnyada) duracak degilim.:ingelmedim.isyankar ve itaatkar olanlann hepsi (de) Allah'ln kuludur.:ok.in . Dostun evi goniillerdir goniiller yapmaga gel~lm 305 Dost esrigi deliligim illlklar bilir neligim Degllirerek ikiligim birlige bitmege geldim 306 O· Hicem'dir ben 'kuluyum dostbahc. gizlislr(n ifade eden) sozdOr. Yunus'un bu bilgisi. Ben iddia (kavga) i<.okalana satmaga geldim 304 Ben gelmedim divi ic. 301. GonOller sevgilinin evidir (onun i9in) gonOller yapmaga geldim. 304. "gel evinden dl~an <. Benim i~im sevgi i1e ilgili. 306. BIIi$erek Hacem ite hilim arz etmegegeldim 308 Yunus Emre 811lkolm'll ma'lluka derdinden olmiill GerC. (0 zaman Tann) sana bir kapi a<.. Ne oldugumu (halimi) a~lk olanlar bilir.:esinin bOlbOIOTann'mm bah<. mahm <.gi sarho~lugu(ndan)dlr.esi .

t~~yada. Gergek ermi~ ki~inin kaplSlna hAlimi arz etmege geldini. Varllksefer klldlgl zaman. Ben benligimdengegtim.sevgili orad an. 313. dOkkanim yagma olsun.307. Kardan ziyandan gegtim. 312. (Ben de) Tann'm lie blh~lp hAhml arz etmege geldim.tim gozum hicabm ac.lkilikten usandlm.bOrc. yazdan kl~tan blktlm. Tortulu ~arablm igtim.iinsefer klldl dost ondan bize geldi Viran gonUl nurdoldu cihamm yagma olsun 313 Gec. gazOmOn perdesini agtlm. bize geldi. 311 ikilikden uSandlm birlikhanma kandu1'l Durdi $arabm ic.tlm Dost vashna erilltim gumanJm yagma olsun . sevgili(nin) derdinden almfJ~. 308. viran gOnOI aydtnlandl cihanlm yagma olsun.buldum kovamm yagma olsun 309: Canlar camm (Tann'YI) buldum. 45 309 Canlar canml buldum bu canJm yagma olslJn Assl ziyandal'i gec.dC3: bili~irler (birlikte olurlar) iml~.dim dukkanJm yagma olsun 310 Ben benligimden gec. ~Ophelerim yagma olsun.bahnJ.tan usandlm yaz u k1lltan ~ostanlar ballm buldum bostimm yagma olsun 314 Yunus ne hOli demillsin bal u lleker yemillsin Ballar.tim dermamm yaQl!'a olsun 312 Varhk c. Bitmez tOkenmez emelden gec. Yunus Emre a~lk olmu~. 311. bostanul1 yagma olsun.tim bitmezsagmc.Bu donyada birbirini tantya~ (veseven) canlar.tim.birlik sofrasma kandlm. . dermanlm yagma olsun. 310. bu canlm yagma olsun. Tann'ya vasil oldum. a. Bostanlar ba~ml buldum.

-BulvarOkulpestek nsiklopedisi-------EDEBIYATA . tath konu~uyorsun).yenmez haram klymetli oldu 321 Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz $eytanlar semirdi kuvvetli oldu . 316. Ballar ball". negOzel demi~sin (sanki) b~1ve ~eker yemi~sin(de gOzel. 318.bu'da~lndan hir yemi~lenir (beslenir).Hem (de) yap rag I dertlilere dermah olur. A~lgm gozOnOn ya~1 gol olur. 314. Yunus. il ve ~e- 317. buldum. 46 315 Herkime ki dervi§lik bagl§lana Kaipi gide pik ola giimii§IEme 316 Nefesinden miskileahber tute Budagmdan it u §aryemi§lene • 317 Yapragl hem dertliye derman ola Goigesinde c. ~airlerin hepsi dost bagmm bOlbOIOdOr.kovanlmyagma olsun. Her kime dervi~lik bagJ~lanJrsa. 47 320 MuslUmanlar zamane yath oldu Helal.ok haYlriar i§lene 318 A§lgmgozu ya§1 hem gol ola Ayagmdan saz bitip kaml§lana 319 Cumle §air dost bahc. kalpllgl gidip. Yunus Emre (de) aralarmda tura9lanlr. 319. (0 dervi~in) nefesinden misk ite anbertOter. ( . golgesinde (onunsAyesinde) 90k haYlrlar i~lenir.esi bUibulU Yunus Emre arada dUl'I'aclana 315. . ayagmda saz bitip kamJ~lar"lJr. temizlenip gomQ~ gibi olur.

Kime Tann'ean haber verirsen. Kur'an okuyana (kimse) kulak vermiyor.322 Hiram ite hamir tuttu cihaOi Fesad ite eden hUrmetil oldu 323 Kime kim Tann'dan haber verlrsen Kaklr ba. 323.0grenci hoca ile kavga eder. 324. el gektiler (insanlann) gOnoller(ini) ylkarak 325. 326. Helal yenmez. Nasoha tevbe ucu kutlu oldu 320.IO salar huccetli oldu 324 ~agird Ustad He arbede kllar Ogul ata i1e izzetli oldu 325 Fakirler miskinlikden c. ogul ata He (aYnl) degerde oldu. haram klymetIi oldu. 321. ba~lnI of key Ie sallar (seni reddeder. Peygamber verine (makamma) gegen hocalar bu halkm ba~ma a(w yOk oldu.ekdi elin GonUllerylkarak heybetli oldu 326 Peygamber verine gec. Cihanl haram ile i9ki sardl.er zavalllllktan yOcele~tiler. Fakirl. fesat i~ler yapanlar hOrmetli oldu (fesat911ara hOrmetediliyor). . .Bu zaman fena oldu. 327.en hocalar Bu halklO ba§IOa zahmetli oldu 327 Tutulmaz oldu Peygamber hamsi H'alaylk cUmle Hak'dan utlu oldu 328 YOn us gel a§lkisentovbe eyle. Bunlar) dellilli oldu (apa9lk gorOnOyor). MOsIOmarllar!. ~eytanlar beslenip geli~· ti kuvvetli oldu. 322. Peygamber'in sozo tutulmaz oldu(gundan dolaYI) bOtOn yaratlk·" lar Allah'tan utanlr oldular.

maktan'bir. 334.8u~va1' Oku. (a~k yolunu inkar eden) mOddelnin gozOne girsek de. . 333.iklopedisi-------EDEBiYAT- 328.- .~Dest'!Il. Kim a~Hkolma- 62 . GonOldeki ate~i ulu Tann yandlrdl.e suya saltptlr ta dururirte gece . BOlbOller otmeye ba~laYlOca turaca slra gelmez..yandtrd. Bu gece. h~lim nicedir bilmiyorum 330.0.~ sonu . 329 Bir ay gordum bu gece kamu burclardan yuce Esridi akllm camm bflmezem hllim nice 3300 ay.nasihat . vericiye t()vb. munevver oldu Sanasmki ac.ulu Hoca 332 Muddei bizig6rmezgiizune girer isek Gerekse yU:t kez varsm Kabe'yeulu ." ljulesindenile". 332. 0 bizi gormez. gozonden kan ya~ akar.Kuru agaci ne yaparlar? Kesip ate~(t)e yakarlar.4n!.Yunus (eger) ~Ik mObarek oldu. bOtOn burglardan yOce bir ay gordOm (de) akhm canrm sarho~ oldu.e 331 0 Muhammed nurudur Halilullah slrndlr GonUideki c.hacca 333 Aljlklann sozunden kan yalj akar gozunden BUlbillJer sQyle.. 48 isenger tovbe et. Hazret-i Muhammed'in nurudur.icek nobet degmez turraca 334 Kuru agaCI ni'derler kesip oda yakarlar Her kim iljlk olmadl benzer kuru agaca 335 Yunus'u ogen ogsun Yunus'asogensogsUn. 329.lIdl uc. A~lklann sozOnden (dolay!). Sanastn ki Cennet'ten kOgOk bir pencere aglldl (ve) 0 aytn panltlsmdan alemaydlOlandl. 331. Halilullah (Hz.. Kec. YOz kereKabe'ye bOyOk haccagitmi~ olsan bile. deric.ragt. ibrahim) Slmdlr.

Yunus'u 6gen 6gs0n. Goren camn unutur Fahr-i alem sen misin 3441 YOnus sevdigin<gozle a. derdin yOrekte kahr. indirir Ibrahim Edhem misin 343 YUzUn didar nOrudur saCm mi'rac dUnUdUr .lar uc. Bakl~m bin can ahr. clhana sultan mlslll? can lara geger.inde can mlsm 337 Bakl'lO bin can ahr derdin yUrekte kahr Gorenkendinden 'lam u"akaKur'an mu~m 338. senl g6rOnce rozgar durur. goren kendinden geger. Uc.:YUzUnden gUn tutulur ay dogmaga utamr Goren heybete kahr YOsuf-1 Ken'an mlsm 340 Olii gorse dirilir kahbma can gelir Topraktan i'laz gelir Isa bin Meryem misin \' .Or eyler aslana zincir eyler 'Kat! ta. Yunus'a sO'len s6vsOn.klll Hakk'a irgUrUr. De'ller hUkmUne girer Belkls SUleyman mlsm 339. devler hOk- 83 .k yolunu key izle Razl gonUlde gizle soze hakim sen misin 336. a~ ••klara Kur'an mlsm? 338. sabah ak~am orada durur. can !9inde 'can mlsm? ' HOkmQn 337.e durur .unur seni yel gors.er can iC.kln'.lann rengi ugar.dlysa (bu) kuru agaca benzer.an ku. 341 . 336 Bunca gonUl i1etip cihana sultan mlsm HUkinUn canlara gec.A. (0) kege(sini) suva salml~tlr. 335.Bunca gonOI ahp gotoroyorsun. 01 gozler didar gorUr Gorenler ba.1 mumeyler yok~a Ferhad sen misin 342A. dine . (Yunus girecegi yola girmi~tir). U9an ku.

}oror.. Sevgilinin yozOnO gorOnce ~irk yagmalandl(Tann ilekulu ayn varhk olarak qorOs ve bunu anlatan seriat bilgisi ortadankalktl)..alemin o\}OncO Hz....mirac ~ecesi gibi karad. Klblemiz. c •••• ".'<.]· C{~'3'~fYozon(on parlakltgl)ndan gOne~ tutulur. Goren.•••.$'evgitisjnin a~kl yolunakayalan yarmasl ite me~hurdur].Yusuf. OnderettIA(:tik. 343. (Soyle) soze hOkmeden sen misin? .: Bundan dolaYI§eriat kaplda kaldl. 344.. Muhammed mlsm? '. Bize a~k'!mam. 346. A~km dindekan~*hkC.010 (seni) gorse dirilir. Belh padi~ahl iken saltanatl blrakm tasavvuf yoluna giren.Ogozler. .. ido'nOldeigizle. . sevgilinin yOzOdOr. YOzOn.kllma Mlindeyiz. a~k yolunu iylce'izle:. gOzelligi He me~hur bir peyg~mber- ditJ .(biza~k..cl!§eriat 60 345. 342. Yunus. aslanazencir olur (aslanipiJe esir eder. ba\}lar). A~tn (insanl)Allah'a ula~ttrlr.lka.daima olarak (ona ypneliriz ve) namaz. onun devrinde.S. gonOI de cemaatiir. ona uyanz).esiidj.' '. . Belkls. 340.k imamdlr biz.sm? [Hz:isa0IQleri diriltme mucizesine sahiptL] 341. .ft. topraktan(yani mezardan) sesgelir. ay (da) do\}rnayautanir. Ken'an Olkesinin Yusuf'umusun?lHz. gOnOfcemAat Klblemiz dost yuzu daimdirsalat 346 Dost yuznu gOrUcek §irk yagmalandl Onun9iin kaplda kal.sertta~l:mum(gibi yumu~~k)eder? YQkS:a~enFer: hat mlsm? [Ferhat.rtl.r. sevdi\}ini gozle. birhalk hikayesi kahrlimamdlr.sevgilininyozonden gelen 1~lk gibi oarlakt. .nr. . Belkls'm SOleyman'l mlsm? [Hz. SOleyman'lfl devlerErde hOkmetti\}ine inanlhrd •. Meryem o\}lu isa m.'.~: girer.lbrahim Ethem· misin? [Ibrahim Ethem. Ken'an Olkesinde ya~aml~.] . 50 345 ! A.' Goren~a~mp kahr.••. Tann'nrnyuz(1tj~>j. 777 yllmda~am'daolmo§tor. . Gorenlerba~ e\}er. Saba Olkesi~ oin kralic. vOcuduna can (tekrar)gelir. ~anml unuruydr'Y9~s~~.ifJ"\~edir.r.