P. 1
KPSS SARI KİTAP

KPSS SARI KİTAP

|Views: 184|Likes:
Yayınlayan: nilcupid

More info:

Published by: nilcupid on May 02, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI Ğİİ İİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ ÖĞRETİM İLKE VE ÖĞRETİM İ YÖNTEMLERİ PROGRAM GELİŞTİRME İŞİ • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • REHBERLİK

Gelişim Psikolojisİ

1
yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. Öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme örüntüsüne göre doğal olarak gelişme demektir. En güzel örneği; döllenmiş yumurtanın ana rahminde dokuz ay on gün gibi sabit bir sürede düzenli bir sıra izleyerek gelişmesi ve fetüsün doğuma hazır hale gelmesidir. 1. Gelişimsel açıdan "olgunlaşma" hangi anlama gelmektedir? (2001 KPSS-3)

Eğitim psikolojisi (gelişim+öğrenme).

• Eğitim ortamlarını etkili biçimde düzenlemeyi amaçlar Uygulamalı bir bilim dalıdır Psikolojinin bulgularını eğitim ortamlarında kullanır.

Eğitim psikolojisinin çalışmaları yedi temel alanı kapsamaktadır; 1. Gelişim Öğrenme Öğretme Güdüleme Değerlendirme Kavramların gelişimi Problem çözmeyi öğrenme

2.
3. 4. 5. 6. 7.

A) Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele
alınma becerisinin kazanılması B) Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi C) Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi

D) Toplum tarafından kabul gören davranışların
Problem çözme; en geniş anlamıyla sınamayı (denemeyi) öğrenmedir. Gelişim psikolojisi, bireylerin hayatları boyunca geçirdikleri her türlü değişim ve bireyler arasmdaki gelişimsel farklılıkları inceleyen bilimdir Gelişim psikolojisi; öğrenilmesi E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması 2. Bir anne bebeğine dokuz aylıktan itibaren tuvalet eğitimi vermeye başlamış ve onu lazımlığa alıştırmaya çalışmıştır. Ancak bebek bir buçuk yaşında lazımlığa oturma alışkanhğı kazanmıştır. Bebeğin lazımlığa oturma davranışını bir buçuk yaşında kazanması, hareket gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu göstermektedir? (2003 KPSS-81) A) Davresel tepki C) Kalıtım D)Geribildirim E) Olgunlaşma Öğrenme Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir. Hazırbulunuşluk Yeni bir öğrenme yaşantısı için kişisel yeterliklerin tümüdür. Olgunlaşmanın yanında önceki öğrenmelçri, ilgileri, tutumları, güdülenmişlik düzeyleri, yetenekleri, genel sağlık durumunu kapsayan kavramdır. Diğer bir deyişle bireyin eğitim pazarına getirdiği özelliklerin tümüdür. Kritik dönem Gelişim açısından önemli zaman dilimleridir. Çocukların bazı gelişim dönemlerinde ve yaşlarda belli tür öğrenmelere karşı yüksek duyarlılık gösterme eğiliminde oldukları dönemlerdir. Bu kavramların birbiriyle ilişkilerini değerlendirirsek; • Gelişimde önce büyüme ve olgunlaşma sonra öğrenme oluşur.

• • •

Öğretmene, gelişim süreçleri hakkında bilgi verir Davranışlarda meydana gelen değişiklikleri inceler İnsan davranışlarındaki biyolojik değişiklikleri inceler Tüm gelişim süreçlerini içine alır

B) Çevre
Öğretmenler öğrencilerinin değişik yaş dönemlerinde değişim gelişim özellikleri sergilediklerini bilmeli ona göre eğitim ortamları oluşturmalıdır. Her yaş döneminin gelişim özelliği birbirinden farklıdır. Aynı zamanda aynı yaş grubundaki bireylerin gelişimlerinde de bireysel farklılıklar görülebilmektedir. Öğrencilerin okul başarılarını etkileyen birçok gelişim boyutu vardır. Eğer bir kişi, çocuklaıı yetişkinlerin küçültülmüş bir modeli olarak görüyorsa gelişim psikolojisi hakkında çok az bilgisinin olduğu ileri sürülebilir. GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Büyüme Vücudun boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır. Gelişme Bireyin büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimi ile sürekli ilerleme kaydeden değişmesidir. Olgunlaşma Vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme

Gelişim Psikolojisl Olgunlaşma bir anlamda öğrenmenin önkoşuludur. Olgunlaşma kalıtımsal özellik taşır. Birçok psikomotor olgunlaşmaya bağlıdır. davranışın yapılması

Örneğin çocuğun konuşmayı öğrenmesi için kritik dönemi iki yaş civarıdır. Zaman kavramı bu dönem için önemlidir. Gelişim döneminde yenilikler ve değişimlerin oluşturduğu zaman bölümünü ifade eder. Diğer yaş grupları bu etkileşime girmemiş veya girememiş olabilir. Örnek; günümüzde ergenler arasında bilgisayar, cep telefonu, intemet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Çocukların çoğunluğu artık anaokuluna gitmektedir.

• Olgunlaşma,

kişinin doğuştan getirmiş olduğu potansiyelin zaman içinde ortaya çıkmasını ifade eder. Olgunlaşma ve etkileşiminin bir sonucudur. Buradaki bireyin önceki öğrenmelerini ifade eder. öğrenme öğrenme

• Hazırbulunuşluk,

3.
Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıda-kilerden hangisi en iyi özetler? (2001 KPSS-1) A) Farklı dönemlerde farklı gelişimsel sorunların olması nitelikte

GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A. B. C. Kalıtım Çevre Kritik Dönem

B)

Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çocuğun eğitimle ilgili olması azalıp, biyolojik sorunların artması

I.Kahtım Anne babadan genetik yolla geçen özelliklerdir. Cinsiyet, göz rengi, zeka kapasitesi, fiziksel özellikler, yaratıcılık ve düşünme kapasitesi, problem çözme becerileri, bazı kişilik özellikleri vb. 2. Çevre Çevre bir anlamda içinde yaşadığımız ortamdır. Çevrenin etkisi döllenmeden itibaren başlar. Bazı fiziksel görünüm özellikleri, zekanın kullanım oranı, eğitim düzeyi, bazı kişilik ve karakter özellikleri çevre etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Çevrenin bireyin gelişimi üzerindeki etkileri değişik boyutlardadır; • Doğum öncesi etkiler • Doğum sırasındaki etkiler • Doğum sonrasındaki etkiler • Ana babanın yetiştirme tarzı • Aile parçalanması • Hormonlar • Ailede kaçıncı çocuk olduğu vb. 3. Kritik dönem • Her davranışın bireylerce kazanılması gereken dönemleri bulunur. Eğer bu davranışlar ilgilı oldukları dönemde (yaşta) kazanılmazsa sonraki dönemlerde kazanılmasında güçlükler görülür. 4.

C) Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların

D) Çocukluk yıliarında ortaya çıkan

gelişimsel sorunlarm giderilmesi en zor olan sorunlar olması

Orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi A) Büyüme B) Yaş Gelişimle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi "çocuk, gelişim sürecinin belirli dönemlerinde, belli tür öğrenmeleri daha yoğun gerçekleştirir" ifadesini açıklar? (2002 KPSS-73) C) Kritik dönem D) Zaman E) Gelişme

E)

6.

12 aylık bir çocuğun annesine, "Bu aylarda onunla sık sık konuşmalısınız. Bu dönem onun sözcük dağarcığının gelişeceği bir dönemdir." denildiğinde, gelişim açısından aşağıdakilerden hangisinin önemi. vurgulanmaktadır? (2002 KPSS-76) A) Çevre B) Kritik dönem C) Deneyim D) Olgunlaşma E) Uyarıcı zenginliği

Çocukların bazı gelişim dönemlerinde bazı tür öğrenmelere karşı duyarlılık gösterdikleri, çevre etkilerine karşı daha duyarlı oldukları. düzenlenen öğrenme yaşantılarını diğer dönemlerden daha hızlı kazandıkları döneme kritik dönem denir.

Ünsal'ın babası polistir Ünsal oyunlarında babası gibi polis olmakta, polis rolünü

oynamaktadır. Bu durumu aşağıdakilerden hangisine örnek verebiliriz? (2004 KPSS-3) A) Yansıtma B) Özdeşini kurma C) Transfer D) Pekiştirme E) Belirtme .

D. Her ikisi de dokuz yaşına geldiklerinde ameliyat olurlar ve işitme yeteneklerine kavuşarak. • Gelişim baştan ayağa. Bu durum gelişimin hangi ilkesiyte açıklanır? (2004 KPSS-2) A) Gelişimde bireysel farklar vardır. çevre ürünüdür. göğsü yardımıyla topu tutarken. 10. Olgunlaşma Çevre Kalıtım SON ÇOCUKLUK GELİŞİMİN BOYUTLARI A. • Gelişim genelden özele doğrudur. B) Gelişim bir bütündür. internette sohbet etmekte (chat) ve cep telefonu kullanmaktadır. Aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisi internet ve cep telefonu gibi yeni iletişim araçlarının ve boş zaman etkinliklerinin ortaya çıkmasını açıklamak. C. • Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir • Gelişim nöbetleşe devam eder. • Gelişim bir bütündür. B. içten dışa doğrudur. konuşmayı öğrenmesine rağmen. iki yaşında işitme kaybına uğrayana oranla konuşmayı daha güç öğrenir ve konuşma becerisi açısından geride kalır. Daha önceleri küçük nesneleri ağzı dar şişenin içine sokmakta zorlanırken. iki yaşında işitme kaybına uğrayan karde-şine oranta geri kalmasını açıklar? (2003 KPSS-82) • Gelişimde kritik dönemler vardır. GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ (HAVİGHURST) Robert Havighurst 1948 yılında gelişimsel görevler üzerinde yoğunlaşan insan gelişimi konusunda bir kuram ortaya çıkarmıştır.5 yaşındadır. artık bu davranışı rahatlıkla yapmaktadır. Özellikle ergenler günümüzde çok fazla internet kullanmakta. konuşmayı da öğrenirler. Özden'in bu davranışı zaman İçinde kazanması ne ile açıklanabilir? (2004 KPSS-4) A) B) C) D) E) Geribildirim Zeka . Özden 1. kasları geliştikçe yalmzca elleri ile topu tutabilmedir.Gelişim Psikolojisİ 7. C) Tarihsel zaman 9. Fiziksel Gelişim Zihinsel Gelişim Dil Gelişimi Sosyal Gelişim GELİŞİM DÖNEMLERİ I2 18 24 İLKÇOCUKLUK 8. Aşağıdakilerden hangisi doğum sırasında işitme kaybına uğrayan çocuğun. Tek yumurta ikizi olarak doğan çocuklardan biri doğum sırasında diğeri de geçirdiği bir kaza sonucu iki yaşında işitme yeteneklerini kaybederler ve konuşmayı da öğrenemezler. • Gelişimde bireysel farklıklılar vardır. kalıtımın etkilerinin bir A) Konuşma becerisi açısından genetik olarak belirlenmiş bireysel farklar vardır B) Gelişim süresince bazı becerilerin kazanılması açısından kritik dönemler vardır C) Yaş ilerledikçe dil öğrenme de güçleşir D) Dil öğrenme becerisi büyük ölçüde biyolojik olgunlaşma düzeyine bağlıdır E) İnsanlar kendilerini konuşmayı öğrenmeyi yetenekli kılan bir yapı ile doğarlar .tadır? (2003 KPSS-80) A) B) D) E) Olgunlaşma Büyüme Kritik dönem Hazırbulunuşluk BEBEKLİK ERİNLİK Lii 1 I 4 GENÇLİK 1 ÇOCUKLUK ERGENLJK GELIŞİMİN İLKELERİ • Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür. Ahmet top oynarken önceleri elleri kolları. Ancak ikizlerden doğum sırasında işitme kaybına uğrayan. ile E) Gelişim. C) Gelişimde kritik dönemler vardır D) Gelişim genelden özele doğrudur.

8. Okul dönemi gelişim görevleri • El göz koordinasyonunu sağlama ince motor kas • • • • gelişimini sağlama. Ergenlikte gelişim görevleri • Mezoderm: Orta tabakadır. Duyu organları. tırnak ve dişlerin bir kısmı oluşur. ağırlık ve hacimsel artışla birlikte vücudun sistemlerinin kendilerinden beklenen fonksiyonları da kapsar. Doğum öncesi fiziksel gelişim Bebeklik Dönemi fıziksel gelişim (0-2 ) İlk Çocukluk Dönemi fiziksel gelişim (2-6 ) Okul Döneminde fiziksel gelişim (6-12 ) Ergenlik Döneminde fıziksel gelişim (12-18) • O dönemde yerine getirilmeyen görevler mutsuzluğa yol açar. . Toplumsal kuralları öğrenmeye başlama A. Embriyo gelişerek vücut organlarını meydana getirecek tabakalar meydana getirmeye başlar. Fiziksel Gelişim Dönemleri: • Bireylerin gelişiminin dönemler halinde gerçekleştiği ve her dönemin gelişim görevleri olduğunu belirtmektedir. Okul öncesi dönem gelişim görevleri • • • • • • Yürümeyi ve koşmayı öğrenme Öz bakım becerilerini geliştirme El göz koordinasyonu sağlama Cinsiyet farklarını öğrenme Mode! alma (aile) sosyal ilişkiler kurma. • Kalp atışı düzenlidir. Doğum öncesi fiziksel gelişim Bireyin hayatı anne ve babadan gelen 23 çift kromozomun anne karnındaki yumurtada birleşmesiyle başlar. beden gelişimi ve psiko-motor gelişim olarak iki boyutta incelenir. Bu dönemde.5. aydan itibaren başlar. ayda) • 4. solunum. Zigot: Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir. Fetüs: 3. Bunları kısaca ele alırsak. Fiziksel gelişim. Ağırlığı ise 2500-4300 gramdır. • Doğduğunda boyu 50 cm.(4. akciğer gibi önemli organlar meydana gelir. A. dış deri. Gelişim dönemleri ortak özellikleri kapsayan yaş aralıklarıyla ifade edilir. kas ve sinir sistemleri koordineli olarak çalışırlar. E. saç. Bunlar fiziksel gelişim.Gelişim Psikolojisl • Kritik dönem kavramından hareketle bu modeli geliştirmiştir. DölüfcDöllenmeden sonraki (zigot) ilk 1-2 haftalık döneme denir. B. Genetik yapısı 23 anneden 23 babadan olmak üzere toplam 46 kromozomdan oluşur. Bunlar. aylarda çalışmaya başladığı iddia edilmektedir. Devinimsel Gelişim: Zihin ve kas kooordinasyonuna dayalı davranışların gelişimidir. C. • örnek: 2 yaş civarında konuşmayı öğrenemeyen çocuk sonraki dönemlerde konuşma güçlüğü çeker. Devinimsel gelişimde • Bu dönemde beyinde elektriksel etkinlikler meydana gelir. karaciğer. aylarda temel vücut yapısı tamamlanır. Yeni ve değişik oyunlar öğrenme Yaşıtlarıyla olan ilişkilerini zenginleştirme Okul programına uyma ( okuma yazma öğrenme) Sorumluluk alma • Ekdoderm: En dıştaki tabakadır. Bedensel Gelişim: Boy. iskelet sistemleri ile • Duyusal bağımsızhk kazanma • • • • • Karşı cinsleriyle ilişkiler geliştirme Toplumsal sorumluk alma Meslek seçimi Aile kavramına ilgi gösterme evlilik Bağımsız bir birey olarak hareket edebilme salgı ve dolaşım sistemleri meydana gelir. • Bebek görünümü vardır. D. bilişsel gelişim. sinir sistemi. • Birçok reflex gelişir. FİZİKSEL VE DEVİNİMSEL GELİŞİM Gelişim genel olarak üç bölümde incelenebilir. Kas. Sindirim. aydan sonra beyne gönderilen uyaranlara tepki vermeye başlar • Beynin 7. duyu organları. Embriyo: 3-8 hafta arasındaki döneme denir. • 5. • Endoderm: İç tabakadır. Cinsiyet belirlenebilir. • Beynin gelişmesiyle birlikte organizma artık hem biyolojik hem de psikolojik bir varlık demektir. psiko-sosyal gelişim.

Sekizind ayda destekfe ayakta durabilir. FETÜS şeklinde bir geiışım sırası işlemektedir. Bebeklik Dönemi Fiziksel Gelişim (0-2 yaş) • Bedensel Gelişim: Doğum öncesi gelişimden sonra fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. 12 aylık olunca bağımsız olarak yürüyebilir.5 yaşlarında tamamlanır. İlk Çocukluk Dönemi fiziksel gelîşim (2-6 yaş) • Bedensel Gelişim: Bedensel gelîşim bebeklik dönemine göre daha yavaştır Sinîr sîstemî geüşiminî büyük ölçûde tamamlar. Bebek bir yaşında doğumdaki boyunun yaklaşık yarısı kadar uzar. Kız bebekfer boy ve ağırlık olarak erkeklere göre daha yavaş gelişirter. Bebekte bu dönemde refleksif ve denetimsiz vücuî hareketleri gözlenir. KROMOZOM. Dış görünüştür Androjeni: Bireyin kendi cinsiyetini reddetmeden erkek ve dişi özelliklerini potansiyeüer ölçüsünde taşımasıdır. • O. Bebeklerin koklama ve tat alma duyulan da çok getişmiştir. Farklı tat ve kokulan ayırt edebilirier. Genotip : Anne babadan kalıtım yoluyla geçen yapılan ifade eder Fenotip: Genetik yapının çevrenin etkisiyle oluşan dışandan gözlenebilen şeklidir. • Yumurta ve speımde 23'er kromozom bulunur Bunlar birfeşince zigotu oluşturur 46 kromozom meydana gelir • Her kromozom içinde yaklaşık 20. . Altı aya kadar renkleri ve şekîlleri ayırt edebilirfer. 1 çifttir. Okul Döneminde Fîziksel Gelişim (6-12 yaş) • Bedensel Gdişim: bedensel gelişim bir önceki döneme göre daha yavaştır Dokuz yaşına kadar erkek çocuklar kızlara göre daha uzun ve ağırdıriar Kız çocuklann 10-15yaş aras: boy ve ağıriıklan yaşıtı olan erkekleri geçer Fakat ericekîer daha harekeîli ve fîziksei etkînükiere yoğun îigî duyariar Sinır sistemi geüşimi îamamfansr Kalp atış hızı yetişkine çok yakındır. büyük puntolu kitapian incelemeye daha mûsaîttir. Bebeğin sinir sistemi gelişim îlkelerine uygun olarak merkezden uçlara. GEN. • Kadının cinsiyet kromozomları her zaman XX düzenindedir. Altı ayiık bebek doğum ağırlığının iki katına ulaşır Bebeğin kalp atışs yetişkinin yaklaşık iki katı kadardır. • DNA. Dokunma duyusu en geiişmiş duyudur Bu duyuyu çevresini tanımada da kullanır C. • Psiko-motor Gelişim: Bebek doğduğunda vücudunu kontrol edecek güçte değildir. Bunun nedeni ise karmaşık ve spesifik bir yapıya sahip olmasıdır. Çocuk yaklaşık 12-30 aylar arasında altını ıslatmamayı öğrenir Süt dişieri 5-8 aylarda çıkmaya başlar ve yakiaşık olarak 2. EMBRİYO. ZİGOT. Çocuk yaklaşık dönem doğum öncesi dönemdir. Beş yaşına kadar beyin ağıriığı yetişkinin % 90 ına ulaşır Kalp atış hızı ilköğretime başlayınca yetişkine ulaşır Psiko-motor Gelişîm: Bu dönemde çocukfann etkinlık seviyeleri çok yüksektir Uzun süre bir yerde oturamazlar Kaba motor hareketi sağlayan kaslannı daha sık kullanıriar Çocuğun hareket sayısı ve hareketlennin niteliğînde artma göztenir Dönemin sonlanna doğru iki tekeriekli bisiklete binebilirler Yazma çîzme gibi küçük kas becerilerinde acemilik göztenîr Duyulann Geüşimi: Çocuğun görme duyusu. Özellikle annesinin sesini iyi tanır.Gelışım Psikolojisİ • İnsan yaşamında fiziksel gelişîmin en yoğun olduğu ayda elinden tutularak yuruyebîlîr. Çünkü göz geiişimi diğer duyulara göre daha geç tamamlanır. içten dışa doğru gelişir. DÖLÜT. 22 çifttir Genozom: Cinsiyet kromozomlardır. Beş ayiık bebek başının kontrolünü sağlayabilir Bebek yedî aylık olunca kendi başına oturabilir. Onun ayda emekler ve on birind • • Duyulann Gelişimi: Yeni doğan bebeğin işîtme duyusu oldukça gelişmîştir Tanıdık ve yabancı sesleri ayırt edebilir.000 gen bulunur • Kişinin tüm genetik özelliklennın kodlandığı DNA !ar bu genlerde bulunur • Genler baskın ve çekinik olmak üzere iki çeşittir • Down sendromu genetîk bir bozukluktur Bireyde fiziksel ve zihinsel bozukluklar görülür • Erkeğin cinsîyet kromozomları XY düzenîndedir. Otozom: vücut kromozomlarıdır. îç salgı bezieri bu dönemde oldukça önemlidir Troid bezî yeterince salgı öretmese bedenseS ve zîhînsei gelişim yavaşlar Gırîlağın iki yanındakî bu bez yeterii salgıyı sağlayamazsa çocuk edügenL îembeî ve sindirim güçlüğü çeker Psiko-motor Geiişim: küçök kas becenleo geiişir Bu sayede güzel sanaîlar müzik ve el işâerine îlgi duyariar Ergenlik Döneminde fiziksel geiişim (12-18 yaş) • E. B.

ayak ve beden gelişir. Evresinde küçük kas becerileri ve görme algısı tam olarak gelişmediği için kalın kalem ve büyük puntolu kitaplar kullanılmalıdır. erkeklerde ise kas dokusu fazlalaşır. Ergenliğin son döneminde vücut koordinasyonu yetişkinlik düzeyine ulaşır. Kızlar 1112. sınıf arkadaşlarına göre uzun boylu ve kilolu otan bir 7sınıf öğrencisini. İki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte. Bu durum yaramazlık olarak değerlendirilmemelidir. Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellik ile açıklanır? (2001 KPSS-4) A) Yatkınhk B) Özerklik E) Merak C) Üretkenlik • D) Özdeşim 12. Ergenlik dönemi fiziksel gelişimin (0-2) yaş döneminden sonra en yoğun olduğu dönemdir. Kızlarda yağ dokusu. az su içmesini ve sulu gıdalardan kaçınılmasını söylemek D) (drarını kaçırmaması uyarmak için çocuğu sık sık E) Durumu çocuğun ailesine ileterek soruna birlikte çözüm aramayı önermek . 13. Ergenlik dönemindeki gencin fıziksel özellikleri etkiler. 11. Küçük kas gelişiminde yetersizlik gösteren öğrencilere resim ve yazı çalışmaları yaptırılmalıdır. 0-2 yaş ve ergenlik dönemidir.Gelişim Psikolojisİ • Bedensel gelişim: Ergenliğin ilk dönemine buluğ (erinlik) dönemi denir. Öğrenciferin enerjilerini olumlu olarak kullanabilecekleri spor. • C) Çocuğa. Çocuklarda sinir sisteminin gelişimi okul öncesi dönemde tamamlanır. sınıftaki bir öğrenci. El. İlköğretim döneminde görsel algılama ve küçük kas becerileri normale döner. Daha sonra zihin ve kas koordinasyonu gelişerek bu uyumsuzluk ortadan kalkar. A) Bireysel farklılığı. Bu dönemde cinsiyet salgı bezleriaktif hale gelerek cinsiyet hormonu üretir. müzik gibi etkinliklere yönlendirilmelidir. kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir. kızlarda ise adet görme bu dönemin belirtileridir. benlik algısına D) Ergenlikte ortaya çıkan bedensel farklılıklara E) Okul başarısını etkileyecek bir davranış şekli olması • • Fiziksel Gelişimin Eğitim Açısından Sonuçları • Okul öncesi dönem çocukların uzun süre bir yerde oturmaları mümkün değildir. Erkelerde ses tonu. okulda bazen idrarını kaçırmakta ve kendisi de bu durumdan rahatsız olmaktadır. doğum öncesi. Bir öğretmen. Hızlı fizyolojik değişme vücut yapısında büyük farklılıklara neden olur. • Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemler. erkekler ise 13-15 yaşları arasında buluğa ererler. "Dev adam. Vücudun tüm organları değişiklikten etkilenir. öğrendyi incitebilecek şekilde etiketlemesi göstermesi B) Öğrencinin özellikleriyle yakından ilgilendiğini C) Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması dikkat çekmesi • Çocuğun kız veya erkek olduğunu bilmesi bir diğer anlamıyla farkına varması ilk çocukluk döneminde gerçekleşir. Bu durumda. Psiko-motor Gelişim: ergenlik dönemindeki yoğun fizyolojik değişim devinimsel becerilerde acemilik gözlenmesine neden olur. İlköğretim 1. gel buraya" diye çağırmaktadır Gelişim Psikolojisi açısından öğretmenin bu davranışı neden sakıncalıdır? (2001 KPSS-9) Fiziksel gelişim özet. Bu dönemde yoğun fizyolojik ve hormonal değişim yaşanır. sınıf öğretmeni için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-84) A) Çocuğu doktora göndermek B) Okul yönetimine haber vermek • İlköğretimin I. Ergenin kısa zaman diliminde geçirdîği fiziksel değişim ve gelişim bazı sorunları da beraberinde getirir.

(2004KPSS-12) Buna göre üniversite üçüncü sınıfta olan İbrahim'in karşı cinsle duygusal ilişkiler kurmakta başarılı ve kendi cinsinden sosyal arkadaşlıkları olduğu da düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2002 KPSS-71) A) B) C) D) E) Androjen cinsel rol kimliğine sahiptir Erkek cinsel rol kimliği gelişmemiştir Homoseksüel eğilimlere sahiptir Kadın cinsel rol kimliği gelişmiştir Kefıdini kontrol edemeyen bir yapıdadır A) Uzun sürse de ayakkabısını kendisi bağlayıncaya kadar çocuğa yardım etmeden beklemek önceden çatal ve bıçakla küçük parçalara ayırmak yanlışlarından öğrenmesine fırsat vermek korumak B) Çocuğun yiyeceği et. hızlı bedensel değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkabilecek durumlardan değildir?(2002 KPSS77) 20. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemine erken giren bireyler için söylenemez? (2002 KPSS-72) A) Arkadaşları tarafından lider olarak kabul edilirler B) Zeka düzeyleri yaşıtlarında daha yüksektir C) Sosyal gelişim düzeyleri yaşıtlarından farklılaşır D) Cinsel rol kimliklerini kazanmaya başlarlar E) Kimhk gelişimi ile ilgili karmaşalar başlar 19. Bu yüzden de arkadaşları hızlandırmasına yardımcı olabilmek için anne ve tarafından "fazla duygusal ve kız gibi davranmakla" babası aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? suçlanmaktadır. 3 yaşındaki Mehmet'in davranış gelişimini tutamamaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ergenlik dönemindeki gelişim özellikleri ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? (2003 KPSS-90) A) Gençlerin ayna önünde geçirdikleri zamanın artması A) Ergenlerin meslek seçimine yönelik olarak bilgi toplamaya başlanan bir dönemdir kurabilecekleri kişiler aralar B) Dış görünüşlerinin iyi olmadığına ilişkin kaygılar oluşması C) Bedensel değişımin sakarlıklara neden olması B) Ergenler bu dönemde model alarak özdeşim C) Ergenler bu dönemde sosyal rollerdeki cinsiyete bağlı farklılaşmaları öğrenirler D) Reddedilme korkusuyla sosyal etkınliklerden kaçınma E) Kendine özgü bir değerler ve kav sistemi oluşturma ramlar D) Ergenler bu dönemde kimlik geliştirme çabaları sırasında karmaşa yaşarlar E) Ergenler bu dönemde her konuda ailelerinin dediklerini yapmaya çalışırlar 17. Aşağıdakilerden hangisi kişi üzerinde arkadaş gruplarının etkisinin ve baskısının en fazia olduğu dönemdir? (2003 KPSS-79) A) Ortaöğretim B) Yükseköğretim C) Temel öğretim D) İlköğretim E) Okulöncesi 16. Ahmet duygusal bir film izlediğinde göz yaşlarını 18. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde.Gelişim Psikolojisİ 14. tavuk gibi besinleri C) Çocuğun davranışlarına hiç sınır koymayıp D) Çocuğu olabildiğince sınırlayarak kazalardan E) Çocuğun her işini başkasına yaptırmak 15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ergenlik döneminin hemen başında çıkan özelliklerden biri yeralmaz? (2004 KPSS-11) A) Karşı cinse ilginin artması B) Bireyin kendisini farklı ve üstün bulması C) Arkadaşlara yönelimin artması D) Ahlaki değerlendirmelerde Başkalarının tepkisinin önemsenmesi E) Zihinsel gelişimin en üst düzeyine erişmesi .

.. Zihinsel. Piaget'e göre zihinsel gelişim DENGE-DENGESİZLİKYENİDEN DENGE süreci olarak tanımlanır. dünyayla baş etme yolları. özümleme. Böylece onu özümlemeye çalışır. Piaget'e göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler 12345Olgunlaşma Yaşantı Uyum Örgütleme Dengeleme • • > Her yaşantı özümleme ve düzenlemeyi kapsar. fikir. uyma ve organize etme şeklinde devam eder. Bilişsel gelişim. Önce zeka kavramı ile ilgilenmiştir. Çalışmalarını çocuklar üzerinde yapmıştır. Daha sonra özümleme ve uyum süreçleri ile denge yeniden kurulur. Uyma (düzenleme): Var olan şemalar yeterli değilse uymaya çalışılır. Önemli kavramları Piaget'e göre insanlar doğuştan iki temel zihinsel eğilimle dünyaya gelirler. kalıtım ve çevrenin ürünüdür. Örnek iki aylık çocuğa çıngırak verdiğimizde onu ağzına götürür (dünyayı tanıma şeması emmedir). 'r En temel zihinsel yapılardır Balık tutma gibi davranışsal ya da balık tutmayı bilme gibi bilişsel olabilir. Karşılaşılan yeni obje. Mevcut yapıyı (şemayı) yeni durumlara. Beynimizdeki şemalar sürekli dengeleme eğilimindedir. Başka yazarlar şemayı "bilişsel yapı" olarak ifade etmektedirler. Yukarıdaki koyun örneğinde çocuk koyunlarla ilgili yeni bir şema oluşturur ve eski şemalarda yeniden düzenleme yapar. Dengeleme: Örgütleme işleminin uzantısıdır. Daha sonra görme. Dünyayı algılama ve anlamaya dönük bilişsel süreç ve etkinliklerdir. Örnek: Kuşlarla ilgili şeması olan çocuk konuşan papağan gördüğünde "bu ne?" diye soracaktır. anlama çabası yeni şemalar oluşturma. . Örnek. Çocuğun ilk defa gördüğü koyuna "köpek" demesi özümlemedir. Ona göre zeka çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir. öğrenmeyi ve anlamayı içeren zihinsel faaliyetlerdir. Biliş. atar (şemaları farkhlaşmaya başlamıştır) 7 yaşında Ayşe isimli öğrenci 'andımız'ı okurken "büyüklerimi saymak ne demek?" dediğimizde 'anne." şeklinde saymaya başlar. dokuz aylık çocuk ise sallar. şekillendirme sürecine düzenleme denir. Çocuk için yeni olan şeyler bilişsel dengeyi bozar. organizmanın kendini ve çevresini anlama süreci olarak ifade edilebilir. uyma) ve dengeleme > > > • • Örgütleme(Organizasyon): Süreçleri sistemli ve tutarlı halde koordine etme ve fıkir ile eylemleri birleştirme çabasıdır. abi. Bebeğin ilk şeması emme ve yakalama reflexleridir. Örgütleme. yapılarıdır. Eğer var olan şemalar yeterli değilse uymaya çalışılır. Bilişsel gelişim ile ilgili en çok kabul gören yaklaşım Jean Piaget'in geliştirdiği kuramdır. işitme. Bireyin çevresiyle etkileşerek çevreye ve çevresindeki değişmelere uyum sağlamasıdır. Zihin yeni bilgilerden dolayı her zaman dengede durmaz. vurma ve itme şemaları gelişir Bireyin öğrenme aracıdır Yeni gelen bilginin içine yerleştirileceği çerçevedir. Bir anlamda çevre ile başa çıkmaktır. Bireylerin dünyayı tanıma. Uyum Sağlama (Adaptasyon) Çevreye uyma yeteneğidir. tutma. Birey yeni karşılaştığı olay ve nesneleri beynindeki şemalarla açıklamaya çalışır. Kuş olduğunu öğrendiğine kuşlar şemasında "konuşan kuşlar da var " diyerek oluşan dengesizlik durumu dengeye kavuşacaktır. Bilişsel gelişim akıl yürütme. Bütünlüğün dengeli ve tutarlı olmasını ifade eder. Bunun yanında Bruner ve Vygotsky'nin bilişsel gelişim kuramlarına da yer verilmiştir. baba. Piaget'e göre gelişim. döndürür. Yeni bilgiler sürekli dengeyi bozar. Zihinsel sürece aşırı yüklenme sonucu kafanın karışması buna örnektir. çözme. düşünme ve dil gelişimi kapsar. Özümleme ve uyma (Düzenleme) Özümleme: Var olan şemalarla açıklamaya çalışma sürecidir.. objelere.8 BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) GELİŞİM Gelişim Psikolojisİ Şema: Çevreyle etkileşim sonucu oluşan davranış ve düşünce kalıplarıdır. bilişsel süreçler çocuğun dünyayı anlamasını sağlar. Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramı > > > > Kuramının temelinde çocuklarla yetişkinlerin dünyalarının farklı olduğu görüşü oluşturur. İki aşamalıdır. olayı daha önceden kendisinde var olan bilişsel yapının içine almasına denir. uyum sağlama (özümleme. Bireyin çevresindeki problerrileri anlama. olaylara göre yeniden biçimlendirme.

Çevresindeki olay ve nesneleri çeşitli sembollerle ifade etme Başlangıçtaki ben merkezlilik giderek azalır Somut işlemler dönemi (7-11 yaş) bağlı düşünme (duyu organlarına düşünme) yoluyla problem çözme vardır Mantıksal düşünme geüşir Birden fazla özelliğe göre sınıflama ve sıralama Tersine çevirebilme kazanılmıştır. • Dil hızla gelişir • Sözcüklerin yüzeysel anlamıyla harfi harfine anlaşıldığı dönemdir. 3. fikir. • Bu dönemde mantıksal düşünme gelişmemiştir. Eylemsel evre çocuk bu evrede nesnelerle doğrudan etkileşimde bulunarak. değer ve inanç sistemi yapılanır • Fikir dünyasıyla aktif olarak ilgilenilir. > Aynı evredekilerin gelişim oranlarında farklılıklar vardır. Olay ya da nesnelerin yalnızca bir yönüne odaklanma söz konusudur. İşlemi tersine çevirebilme ile yakından ilgilidir.B\r işlemi tersinden düşünemezler. Saklanan nesneleri bulma yeteneğinin kazamlmasıdır. Yaklaşık 9 aylık olduğunda kazanılır. İmgesel evre: bilgi. 3. Örnek. Duyusal Motor dönem (0-2 yaş) • Kendisini dış dünyadan ayırt etme • Refleksif davranışlardan amaçlı davranışlara geçme • Nesnenin devamlılığı: Bir varhğın göz önünden kaybolmasıyla tamamen yok olmadığıdır. omlet yemediği gün "bu gün kahvaltı etmedik" demesi • Sembolik oyun ve düşünme vardır • Animizm: cansız nesnelere canlılık özelliği yüklemek Soyut işlemler dönemi (11 yaş ve üstü) • Soyut düşünme başlar • Üst düzey zihinsel düşünebilme (tümdengelim. Bu evrelerle ilgili 4 temel kural vardır. değerlendirme) • İdeal. doktorlar vb. • Akıl yürütme vardır • Ergen ben merkezüliği görülür • Olasılıklı düşünme vardır. Örnek: karşıdan karşıya geçişlerde odaklaşma kazalara neden olmaktadır. bilişsel gelişimin evreler halinde gerçekleştiğini savunur. 1. 1. sprey koltuk altına sıkılır. • Piaget işlem terimini mantıksal düşünme olarak almaktadır. tümevarım. ağırlığının değişmeyeceği ilkesidir. sentez. konumu değişse de miktarının. 'r Gelişim kuramları evrenin tipik özelliğini belirler. (Korunum: objelerin şekli. İşlem öncesi dönem (2-7 yaş) Tersine çevirememe." Tek özelliğe göre sınıflama ve sıralama vardır İlk akıl yürütme faaiiyetleri (düşünme) başlar Korunum ilkesi kazanılmamıştır.Gelişim Psikolojisİ PİAGET'YE GÖRE BİLİŞSEL GELIŞIM DÖNEMLERI Piaget bilişsel gelişimin dönemler halinde gerçekleştiğini öne sürmüştür. > Evreler değişmez bir şekilde belli sıra ile ortaya çıkarlar > Sonraki öncekinin kazanımını içerecek şekilde hiyerarşi oluşturur. yaşayarak öğrenir. Evre: Çocuğun birçok değişik durumdaki düşünce ve davranışının altında yatan zihinsel süreçlerinin özelliklerini yansıtan zaman süreci olarak tanımlanmıştır.) Örnek. Dönem kuramcılarından olan piaget. analiz. yaparak. Sembolik evre: Hayatın tümüyle formüller ve simgeler yoluyla kavranmasıdır. . • Kolektif monolog. Odaklaşma: Korunum kavramıyla yakından ilgilidir. Örnek. Bilim adamları. BRUNER'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Bruner'e göre bilişsel gelişim yaşam boyu devam eder ve üç aşamada gerçekleşir. Ben merkezlilikten uzaklaşılır Korunum ilkesi kazanılmıştır Yaparak yaşayarak öğrenme bu dönemde daha etkilidir • Somut • • • • • • 4. top oynama gibi. Bisiklete binme. Durum veya yaşantılar imgelerle beyne aktarılır. para deneyi. sözcükler ve kavramlar yoluyla edinilir. hacminin. "2 kere 8 kaç eder?". 2. ben merkezliliğin bir başka biçimidir. yaygın biçimde sembolik sistemi kullanır. Bu tipik özellikler o evredeki bireylerin tamamında bulunmayabilir. "peki 8 kere 2 kaç eder?" Cevap: "biz daha sekizleri görmedik. düşünceler etkinliklere yansıtılır. • Ben merkezci düşünme ve konuşma vardır (egosantrizm: çocuğun kendi bakış açısının olabilecek tek bakış açısı olabileceğine inanmasıdır) • Özelden özele akıl yürütme: İki özel durum arasında bağlantı kurarak akıl yürütmektir. Örnek: Her gün kahvaltıda omlet yiyen çocuğun. • Dikkatini belli nesnelere odaklayabilir • Döngüsel tepkiler görütür • Taklit ve oyunlar görülür 2.

içinden şiş geçirilmiş portakaldan yararlanmak. yardımseverlik gibi toplumsal özellikler kültürleme yoluyla edinilir.5 yaşındaki Ebru'nun yatağının yanında bir müzik kutusu bulunmaktadır. soyut işlemler dönemi ise 12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır. Piaget'e göre bu çocuk hangi bilişsel gelişim evresindedir? (2004 KPSS-5) A) B) C) D) E) Didaktik evre Somut işlemler evresi Duyusal devinim evresi Soyut işlemler evresi İşlem Öncesi evre 22. Buna göre. > Bilişsel gelişimde bilginin çözümlenmesi. Paraları tanırken. Piaget'in bilişsel getişim kuramında yeralan aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? (2004 KPSS-6) A) B) Geriye dönebilirlik Nesne sürekliliği "Küplerdeki kil çok" der çünkü sayı boyutunda bağımlılık vardır "İkisinde de aynı" der. somut işlemler dönemi 7-11 yaş. Zihinsei gelişim bağlamında "kritik dönem" nasıl açıklanır? (2001 KPSS-2) A) Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem A) Dünyanın. bu eylemi drama ile canlandırmak Uzay yolculuğunu anlatmak için. işlenmesi ve depolanması sıralı bir şekilde olur > Bilişsel gelişimde kişisel farkındalık önemli bir aşamadır > Sosyal farkındalık bilincinin elde edilmesi önemlidir. İşbirliği. Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için. çünkü miktar konumunu kazanmıştır. Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda su doldurulmuş aynı büyüklükte iki bardak gösterilmiş ve hangisinde daha fazla su olduğu sorulmuştur. Bu işlemin yapılmasmda dil önemli bir olgudur. kodlanması. D) "Küplerdeki kil çok" der. ilköğretim üçüncü sınıf düzeyine uygun degildir ? (2001 KPSS-6) Bruner'e göre öğrenme özellikleri. onun gözü önünde. Piaget'ye göre. Ona göre tüm öğrenmelerin kaynağı sosyal çevredir. Yani topluma ait düşünce ve inanç özelliklerinin çocuğa aktarılmasıdır. Bireyin belli bir bilişsel yeterlik kazanması içinde bulunduğu kültüre bağlıdır. aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi. ekseni etrafında döndüğünü öğretmek için. çünkü görelilik ilkesi henüz öğrenmemiştir. E) "Toptaki kil çok" der. öğrencilerden. Öğrenme bir bakıma kültürlemedir. 21. Bilişsel gelişimin son aşaması Piaget'ye göre hangi dönemde tamamlanır? (2002 KPSS-74) A) B) C) D) E) Üniversiteye giriş yılları 11. A) B) C) "İkisinde de aynf'der. Bu çocuğun "Bu üç bardakta mı yoksa diğer bardakta mı daha çok su var?" sorusuna aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir? (2001 KPSS-5) 26.diğinde top sayısının değiştiğini düşünüyorsa. Bir çocuk Sıra üzerindeki topların yerleri değiştiril. yaşın sonu Okula başlama yılları Ergenliğin sonu yetişkinliğin ilk yılları Yaşlılık dönemi B) C) D) E) Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem 25. > Bilişsel gelişim birçok boyuttaki artışın ürünüdür. çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz C) Korunum D) Dönüşebilirlik E) Çoklu sınıflama . Bu durum. kullanılmakta olan metal ve kağıt paralarla nelerin satın alınabileceğini göstermek. bilişsel gelişimde sosyal çevre ve kültürel yapının önemini vurgulamıştır. VYGOTSKY'NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Vygotsky.10 Gelişim Psikolojisİ 23. eline tebeşir tozu sürüp öğrencilerle tokalaşmak Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için. çünkü devamlılığı kavramını kazanmıştır nesnelerin 1. bardaklardan birindeki su üç bardağa paylaştırılmıştır. kendilerini sınıf yerine bir uzay kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek B) C) D) E) 24. Bilişsel geiişimde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Müzik kutusu yatağın yanından alınıp başka bir yere bırakılınca Ebru müzik kutusunun var olmaya devam ettiğini anlamaktadır. Çocuktan "İkisinde de aym" yanıtı alındıktan sonra.

Aşağıdakilerden hangisi Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı ite ilgili olarak doğru bir açıklamadır? (2003 KPSS-83) A) B) Benmerkezci düşünce Algının seçiciliği 31. Bu biçimde yanıt veren çocuk hangi bilişsel gelişim aşamasındadır? (2003 KPSS-86) A) B) C) D) E) Duyusal motor dönem Özümseme (asimilasyon) yapamadığı Ben merkezci düşündüğü bir dönem Miktar korunumunun kazanılmadığı bir Soyut işlemsel dönem C) Birleştirmeci (kombinasyonel) düşünce D) Empatik düşünce E) Tümevarıma düşünce dönem dönem 29. ayakkabıları ken. çok kek yemek istiyorum" der. Çocuğa "keki üçe mi böleyim. annesi oyuncağı arkasına sakladığında. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2004 KPSS-10) A) B) Benmerkezci düşünce Algının seçiciliği 11 30. Çocuk da "çok açım beşe bölersen kek daha çok olur üçe bölme beşe böl. Aşağıdakilerden hangisi bebekteki bu davranış değişiminin nedenidir? (2003 KPSS-85) A) Soyut işlemsel dönemde bulunması B) Ben merkezci düşünce biçiminin etkili olması C) Somut işlemsel dönemde olması C) Birleştirmeci (kombinasyonel) düşünce D) Empatik düşünce E) Tümevarıma düşünce D) Kendini çevresindeki nesnelerden ayırt edememesi E) Nesne devamlılığını kazanmamış olması 28.şurken. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun.Gelişim Psikolojisl 27. Ali ergenlik dönemini yaşamaktadır Başkalarının kendisini anlamadığım yaşadıklarının yalnızca kendisinin başına geldiğini düşünmektedir. Dört yaşındaki bir çocuk babaannesi ile telefonda konu. Yedi aylık bir bebek annesi ile oyun oynarken. yeni ayakkabılarını göstererek "babaanne bak ayakkabılarım ne güzel" der. Ancak dokuz aylık olduğunda. bebek annesinin arkasına doğru emeklemeye başlamaktadır. beşe mi böleyim?" diye sorar. Bir anne çocuğuna tabakta bir dilim kek verir ve çocuğunun yemesini kolaylaştırmak için keki bölmeye başlar. annesi bebeğin oyuncağı arkasına sakladığında.disi gördüğü için babaannesinin de gördüğünü san.masının nedenidir? (2003 KPSS84) A) B) C) Soyut işlemsel dönemde bulunması Ben merkezci düşünce biçiminin etkili olması Somut işlemsel dönemde olması D) Kendinı çevresindeki nesnelerden ayırt edememesi E) Nesne devamlılığını kazanmamış olması . bebek hemen dikkatini başka tarafa vermektedir.

32. İlköğretim beşinci sınıftaki Ayşe ile onun beş yaşındaki kardeşi Ahmet'in bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (2002 KPSS-69) Ayşe A) Somut işlemler B) Soyut işlemler C) Soyut işlemler D) Somut işlemler E) İşlem öncesi Ahmet işlem öncesi somut işlemler işlem öncesi duyusal motor duyusal motor .

okuma sözcük dağarcığını geliştirir. TV. Her birey doğuştan bir 'Dil Kazanma Mekanizmasına" sahiptir. . Çünkü duygu ve düşünceler ses organları kullanılarak ifade edilir. Dil gelişimi ile ilgili kuramlar 3 grupta toplanabilir. Davranışçı Yaklaşım Sosyal Öğrenem Yaklaşımı Psiko-linguistik Kuram Davranışçı Yaklaşım Dilin pekiştirmeler yoluyla kazanıldığını savunmaktadır. Birey anlamları geliştirdikçe sembolleri daha kolay öğrenmekte ve uzun süre hatırlayabilmektedir. • • İşitme engeli olan çocuklar özel eğitim almazsa toplumsal yalnızlığa itilir. Bebekte sesli iletişim ağlama ile başlar. 3. Psiko-linguistik Kuram (Chomsky) Davranışçı ve sosyal öğrenme kuramlarına eleştiri getirmiştir. Farkh çevrelerden gelen çocuklar burada gelişme imkanı bulur. • Örnek: Anne su 5. Çevre çocuğun dili öğrenip öğrenemeyeceğini değil. Bebekler sesleri tekrar ederken gündelik dildeki kelimelere benzer sesler çıkardıklarında çevresi tarafından pekiştirilirler.12 DİL GELİŞİMI Gelişim Psikolojisİ göre önemli olan çevredir. Beden dilini kullanma bir tür dil kullanımıdır. bir tür toplumsal semboller bütünü olup. Dil gelişimi bilşsel gelişimle paralellik gösterir. ma-ma gibi • En geç bu dönemin sonuna kadar annesinin sesini tanımaya başlarlar 3. ana babanın model olması. Yanlışlar düzeltilir. 2. 1. hangi dili öğreneceğini belirler. • Otoriter ve az konuşulan ev ortamları dilin gelişimini olumsuz etkiler. DİL GELİŞİM AŞAMALARI 1. Sosyal Öğrenme Yaklaşımı Bu yaklaşıma göre dil. Dil aynı zamanda psikomotor bir davranıştır. Onlara (18-24 Aylar) • Sözcüklerin birleştirilme dönemidir • Kullanılan kelime sayısı artar • İki kelime peş peşe söylenerek anlamlı cümle kurulur • Kelimeler arasında bağlaç kullanılmadan sözcüklerin kullanılma biçimidir. öğrenme. çocuğun taklit etmesi ve düzeltici geribildirim vermesi biçiminde gelişir. Pekiştirilen sesler sık tekrar edilir. Bu onları yalnızlığa iter. • Dünyadaki bütün çocuklar konuşmayı yaklaşık 2-4 yaşları arasında öğrenirler. Dil. • Bebeksi konuşma bireyin yalnızlığa itilmesine yol açar. Agulama-Babıldama Dönemi (0-6 Ay) • İlk bir ay sadece ağlarlar • Bebek çeşitli sesler çıkarır • İhtiyaçları için ağlar • Sesleri bilinçsizce çıkarır. çocuğun çevresinde konuşulan dili içselleştirmesini. Biyolojik yaklaşımdır. Bilişsel yaklaşım: dil öğrenmenin bilişsel gelişime dayalı olduğu görüşündedirler. Bu kurama göre çocuklar doğuştan dil öğrenme donanımıyla dünyaya gelirler. İlk Gramer Süreci (24-60 Aylar) • Cümleler ve gramer kuralları hızla öğrenilir • Kelime haznesi genişler • Kurallı ve grameri uygun cümleler gelişir. Telgrafik Konuşma Dönemi Eğitim öğretimde iletişimin sağlıklı ve etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için dil gelişimi çok önemlidir. algı. • Okul. akıl yürütme ile ilgilidir. • Ana dilini ilk 10 yılda öğrenemeyen çocuklar ya zor öğreniyor ya da hiç öğrenemiyor. Dil kazanma mekanizması. • İki dili birlikte öğrenen çocuklar birlikte oldukları akranlarının dilini onlar kadar kolay ve doğru kullanamazlar. refleksiftir • Ağlayarak sosyal iletişim kurarlar 2. • Dünyada bütün kültürlerde çocuklar ilk yıldaki tüm sesleri ortak üretirler. düşünceler arasındaki ilişki bu semboller aracılığıyla gerçekleşir. Böylece dil gelişmeye devam eder. kurallarını anlamasını ve daha sonra gramer kurallarına uygun olarak konuşmasını sağlar. En önemli özelliği de bütün çocuklara eşit bir ortam sağlanmasıdır. • Bir dilin temel sesleri o dilin fonemidir. Heceleme Dönemi (6-12 Aylar) • Sesleri kendi kendilerine tekrarlar • Konuşma organları olgunlaşmıştır • Heceler çıkarılmaya başlar • Örnek: ba-ba. Tek sözcük Dönemi (12-18 Aylar) • Konuşmanın başlangıcı sayılır • Konuşmada kritik dönemdir • Tek sözcükle çok şeyler anlatılmaya çalışılır • Morgem: Tek sözcükle çok şeyin anlatılmasına verilen isimdir. Dil. Normal gelişen her çocuk dil öğrenir. • Çocuğun konuşmasındaki en önemli gelişme okula başlamasıyla gerçekleşir. 4.

Üç ana düzeyden oluşur. sınıfa doğru bu sayının 50 bine çıktığını belirtmektedir.Gelişim Psikolojisİ Dil gelişimi ile ilgili notlar. çevre. AHLAK GELİŞİMİ 13 Ahlak Haklılık arayışıdır. Toplumsal kurallara uyma sürecidir. Piaget ve Kohlberg Ahlak gelişimini incelemişlerdir. • 6 yaş çocuğunun dil bilgisi yönünden kısa tümceleri doğru kurabilme yeteneğini kazandığı yaştır. Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kuramı Ahlaki ikilemleri kapsayan hikayelere çocukların verdikleri tepkilere bakarak kuramını geliştirmiştir. A. • Çocuğun konuşmasının içeriği onun yalnızca zekası ile değil aynı zamanda toplumsallaşmışfık düzeyi ile de ilgilidir. Kurallara uymayanlara ceza otomatik olarak verilmelidir. 5. Bunlar A. Geri kalmış ülke insanlarının bu dönemde olduğu iddia . bağlaç. • Davranışın iyi ya da kötü olması. Piaget'nin Ahlak Gelişim Kuramı Ahlak gelişiminin bilişsel gelişimle paralel seyrettiğini belirtmiştir. • Kız çocuklar erkeklere göre erken konuşmaya başlarlar • Oyun dil gelişimini olum etkiler • Yetişkinler dil gelişiminde olumlu örnek olmalıdırlar • Konuşmayı öğrenme döneminde birden fazla dil kullanılmamalıdır. İyi kötü.10 yaşları arası tümceler gittikçe uzun olmaya başlar. Bu bölümde onların görüşlerine yer verilecektir. • Okul öncesi dönemde kural kavrarm olmadığından ahlak da yoktur. Dışsal Kurallara Bağlılık Dönemi (6-12 Yaş) 33. ek vb bazılarını kullanmadan konuşma) konuşma Öğelerin (telgrafik • Çocuk kuralların değişmezliğine inanır • Kurallara uymayanın cezalandırılması gerektiğini düşünür. • Yabancı araştırmalar. ilköğretim I. Dil gelişimi açısından çocuğun bu sözü aşağıdakiierden hangisine örnektir? (2001 KPSS-7) A) Duyu organlarıyla alınan bilgıyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına getişimi) dönüştürme (kavram B) Özne. Bir çocuk annesinden su isterken "Anne su" diyor. Her düzey kendi içinde iki dönemden oluşmuştur. • Otoriteye kayıtsız uyma söz konusudur • Davranışın gerisindeki neden dikkate alınmaz • Davranışın temelinde ödüle ulaşmak veya cezadan kaçmak yatar • 2 yaşın altında kural kavramı yoktur. 6. yüklem. C) Kurallart. Özerklik Dönemi (12 yaş ve üstü) D) Kuralları yalnızca öğrenilen örnekle sınırlı olarak kullanma eğilimi (eksik kurallaştırma) E) Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğitimi (alıcı dil) • Çocuğun diğer çocuklarla giderek artan ilişkileri ve kuralların değişebilirliği düşüncesi gelişir • Kurallar insanlar tarafından oluşturulur. doğru yanhş kavramları kültürel kural ve değerlere açıktır. sosyo-ekonomik faktörlerden etkilenir. • Dil gelişimi aile. altında yatan nedene bağlıdır. ilişkilı olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimi (aşırı kurallaştırma) B. Çocukların konuşmalarını geliştirmeleri için fırsatlar oluşturulmalıdır. Çocukların Ahlak gelişimlerini anlamada kuralları nasıl yorumladıkları önemlidir. Henüz gelişmemiştir. Sınıfta 20-24 bin kelime. • Çocuklarla bebeksi değil normal konuşulmalıdır. Ahlak gelişiminin temel olarak iki dönemde incelendiğini belirtmiştir. Gerektiğinde değişebilir. Gelenek Öncesi Düzey (0-9 Yaş) Dışa bağımlı dönemdir. Bu örneklere verilen cevaplar doğrultusunda 6 yargı aşaması oluşturmuştur. Ahlak gelişimi ile ilgili olarak çocukların oyunlarını gözlemiştir.

• Kurulu sosyal düzen eleştirilmeden kabul edilir. Evre İyi Çocuk Eğilimi (Kişiler arası uyum) Bu Düzeyde geçerliği ve uygulanırlığı olan ahlaki değerleri ve ilkeleri. Karşılıklı ilişkilerde sürekli kendini düşünür • "Sen benim sırtımı kaşı. yararı gözetilerek toplum tarafından incelenip kabul edilmiş ilkelere uygun davranıştır. • Tüm insanlar eşittir düşüncesi hakimdir • İnsan hakları evrensel değerleri temel ölçüttür. yerleşmiş kurallar ve sosyal düzeni korumaktır. ödül getiren davranışlar doğrudur • Çıkarcılık egemendir • "Sen bana yardım et. • Bu ilkeler somut ahlak kuralları olmayıp genel soyut ilkelerdir. Çünkü soyut düşünce. saygı. • Hak. Gelenek Ötesi Düzey (İnsan hakları. 1.14 Gelişim Psikolojisİ edilmektedir. sosyal düzenin yasa ve kurallarıyla değil. kişinin kendi vicdanıyla ve kendi geliştirdiği ahlak ilkeleriyle tanımlanır. B. insan haklarını ve insana saygıyı içerebilirler. bende sana yardım edeyim" anlayışı egemendir. Aile arkadaş grubu yada çevrenin beklentileri kendi başına değer taşır. İlk düzeyde otorite kişinin tamamen dışındadır. • Bu en yüksek devrede doğru ve yanlış. Evre Saf Çıkarcı Eğilim • Önemli olan kendi istek ve ihtiyaçlarıdır • İhtiyacı karşılayan. özgürlük kavramları çerçevesinde doğru ve yanlışı bireyler belirler • Ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur Kohlberg'e göre yetişkinlerin çoğu geleneksel düzeydedir. görüş birliğine varma teknikleri önemsenir. göreceli anlayış ve yordama özellikleri vardır. Bu düzeyde olan bireyler piaget'nin zihinsel gelişim düzeyinde soyut işlemler düzeyindedirler. Ancak doğru ve yanlışın kişisel değer sorunu olduğu da kabul edilir. evrensel adalet ilkelerini. • Bunlar. 5. Seçilen referans grup çocuk için bir model oluştur. Yasal görüş kabul edilmekle birlikte. Model grubun doğruları çocuk için de doğrudur. Kohlberg ahlak dönemlerini saptayabilmek için deneklerine hikayeler vererek. topluma daha fazla yarar sağlayabilmek için yasalann değişebileceğine inanır. evrensel değerler 15 yaş ve üstü) • Otoriteye mutlak uyum • • • • Yapılan davranışın fiziksel sonucu önemli Cezadan korktuğu için kurallara uyar Otorite yoksa yasak davranışı yapabilir Örnek: Kırmızı ışıkta geçme • Üç tabak kıran çocuk mu yoksa 10 tabak kıran mı çok suçludur? Diye sorulduğunda "10 tabak kıran daha suçludur" cevabı verilir. bunları ortaya koyan grup yada kişilerin yetkilerinden ve kişinin bu gruplarla özdeşleşmesinden bağımsız olarak tanımlama çabası görülür. sadakat. Evre Sosyal Anlaşmalara ve Yasalara Uyma Eğilimi • Bu devrede doğru davranış. Piaget'nin dışsal kurallara bağlılık dönemi ile aynı paraleldedir. Bireyin fıkir ve değerlerinde farklılıklar gösterdiği bu devrede. başkalarını memnun eden. onlara yardımcı olan yada onlar tarafından takdir edilen davranıştır Güven. Doktoriar bir ilacın onu • • • • • • Başkalarını mutlu etmek önemlidir 4. Gelenek sonrası düzeye çok az sayıda kişi ulaşır. Bu hikayelerden bir örnek verirsek "Hans adlı bir adamın karısı az rastlanan bir kanser tütünden ölmek üzeredir. İtaat ve Ceza Yönelimi C. Evre. Evre Kanun ve Düzen Eğilimi Temel güdü toplumsal düzen korunmalıdır • Başkalarını memnun edecek davranışlarda bulunmak değil. 3. Geleneksel Düzey (9-15 yaş) Başkaları dikkate alınır. karşılıklı ilişkilerin devamhlığı ve minnettarlık önemlidir Başkalarının görüşü önemli Çevresinden onay almak ve takdir edilmek ister Temel güdü grup tarafından kabul edilmektir Somut işlemler dönemidir. insan hakları ve toplum • • • • • • 6. 2. Yasalar toplum yararına olarak çoğunluk tarafmdan konulmalıdır Kurallar toplum yararına değiştirilebilmelidir Yetişkinlerin % 25den azı bu dönemdedir Evre Evrensel Ahlak İlkeleri • İyi davranış. her hikaye hakkında çeşitli sorular sormuştur. adalet. ben de seninkini " anlayışı hakimdir. • Kurallar varsa herkes uymak zorundadır • Kanuna ve düzene uyma eğilimi baskındır • Kurallar sorgulanmaz • Birçok yetişkin bu dönemde kalır .

Gelişim Psikolojisİ 15 35. Evre Hans suçludur. Hans tanıdığı herkesten borç alarak ancak 1000 dolar toplayabilir. Karısı da onun için böyle yapardı.16 yaşında pahalıya mal olmuştur. Evre Hans suçludur. Evre ve Hans suçsuzdur. ondan ilacı ya daha ucuza arasındaki farklılığın nedenidir? (2003 KPSS-87) vermesini ya da paranın yarısını sonra almayı kabul A) Yaşantılarının öznelliği etmesini ister. Bu ilaç olarak aşağıdaki yorumları yapmışlardır. izledikleri bir kapkaç olayı ile ilgili bir eczacınm keşfettiği bir çeşit radyumdur. İnsanlar toplum içinde birbirlerinin özel eşyalarına saygı göstermek zorundadır. İnsan karısı (kocası) için böyle davranmalıdır. Gelenek Öncesi II. Kanunlara aykırı davranmıştır. Radyuma 200 dolar yaşındaki kapkaçcıların çok kötü işler yaptığı. Bunun üzerine çaresiz kalan Hans C) Genetik özellikleri eczaneye girip karısı için ilacı çalar. Evre insanlar onu • • Hans suçludur. Gelenek ötesi V. 5 yaşındaki ise kapkaçcıların çok miktarda para verdiği halde ilacın küçük bir miktarı için 2000 dolar çaldığı ile ilgili olarak yorumlar yapmışlardır. Suçsuzsa neden E) Duygusal özellikleri suçsuzdur?" Bu soruya şu cevaplar verilebilir: • • Hans suçludur. suçluysa neden suçludur?." düşüncesi yerahr?(2002KPSS-75) A) Kanun ve düzen eğilimi B) Evrensel Halek ilkeleri C) Geleneksel ahlaki değerler D) Saf çıkarıcı eğilim E) iyi çocuk eğilimi . istemektedir. Eczacıya karısının ölmek Aşağıdakilerden hangisi bu üç kardeşin tepkileri üzere olduğunu söyler. Hans suçlu mudur D) Kişilik özellikleri ?. Polisler onu yakalar cezalandırır. Geleneksel III. Geleneksel IV. İnsanlara hiçbir şekilde yarar sağlamaz. 10 de 10 misli fazlaya satmaktadır. İnsan hayatı önemlidir. Televizyonda haberleri izleyen üç farkiı yaş kurtarabileceğini söylerler. Kanuniar toplumsal düzeni sağlamaya yarar. Bir insanın hayatı olduğunda hırsızlık yapılabilir. Karısı için böyle yapmıştır. B) Ahlak gelişim düzeyleri ondan para kazanacağım' diyerek Hans'ın isteğini kabul etmez. Bu ilaç aynı şehirde oturan grubundan kardeş. Evre Hans suçsuzdur. Kohlberg'in anlak gelişim kuramının hangi evresinde "sebebi ne olursa olsun savaş her koşulda yanlıştır. her söz şeyden konusu • • 34. Gelenek Öncesi I. Hans toplumsal düzenî bozmuştur. anlaşmalarla sorunlar çözülmelidir. Toplumdaki ayıplartar. fakat eczacı ilacı maliyetinden olan kapkaç olayının toplum düzenini bozduğu. Fakat eczacı 'Hayır ilacı ben keşfettim.

edimsel. yapısal ve psiko-seksüel kuramları vardır. Kişilik gelişim kuramları olarak Freud'un Psikoseksüel kuramı ve Erikson'un Psiko sosyal Kuramı ele alınarak incelenecektir. Temel biyolojik itkilerden oluştuğu için kişiliğin en erken gelişen bölümüdür. Kişiliğin ölçülmesi uygun treydin seçilmesine bağlıdır. Çoğu bireyin iç dünyası ile ilgilidir. A. Ancak EGO bunun nasıl yapılacağını düzenler yani ilkel yöntemlerle değil toplumsal kurallara göre yapılmasını sağlayarak bireyin ev sahibinden uygun bir dille aç olduğunu belirtmesini ister. Kişiliğin en ilkel boyutudur. Yapısal kişilik kuramı (kişilik yapısı) İD : İlkel benlik olarak bilinir. Güven.16 Gelişim Psikolojisİ PSIKANALITIK KURAM Freud tarafından geliştirilmiştir. İD kabul edilemeyecek isteklerini bastırmak 2. yasaklanmış istek. • • • Bilinç: farkında olduğumuz yaşantıların bulunduğu yerdir Bilinçaltı: (bilinç öncesi) Bilincinde olmadığımız. Kusursuz olmaya çalışmak Misafirliği giden bir insan aç ise İD ile hareket ettiğinde açlığını bir an önce gidermek ister. Topografik kişilik kuramı (bilinç sınıflaması) KİŞİLİK GELİŞİM KURAMLARI Kişilik: bireyi başkalarından ayıran doğuştan getirdiği veya sonradan kazanılan özellikler bütünüdür. Ego: id den sonra gelişen ve gerçeklik ilkesine göre çalışan kişilik boyutudur. Davranış kalıplarının genel adına treyt denir. değerlerimiz. Bunlar. • Psikososyal gelişim kuramı: Erikson tarafından kişiliğin gelişimi ömür boyu ele alınır. sevgi ve olumlu yargılarla ilgilidir. • Bireyi diğer insanlardan yıran noktalardır • Davranışların tutarlı ve devamlı olan kısımlarıdır • Gelişimsel özellik göstermekle birlikte kalıcı özelliklerdir. yeteneklerimiz. Özgüven: Bireyin kendine yönelik olumlu yargılarının örüntüsüdür. Onun için önemli olan açlığın giderilmesi doyurulmasıdır. model alma • Fenomenolojik yaklaşım: Bireyin öznel algıları üzerinde yoğunlaşır. Bireyin kendi kimliğinin farkında olmasıdır. Benlik: Bireyin gelişimsel özellikleriyle kendini algılaması ve değerlendirmesidir. Kimseye sormadan bulduklarını yiyebilir. Freud'a göre burada kişiliğin büyük bir kısmı bulunur. kendini. İD den kaynaklanan ve hemen doyuma ulaşmayı itkileri toplumsal değerlere uyumlu hale getirmek egonun görevidir. inançlarımız. Süper Ego: Toplum tarafından hoş karşılanmayan ve ego tarafından ketlenmeyen İD itkilerini saygın toplumsal amaçlara yönelterek. dürtü. duygu. Haz ilkesine göre çalışır ve biyolojik gereksinimlerin derhal giderilmesini gerektirir. yapısal. tutumlarımız. EGO yu törel amaçlara yönlendirmek 3. • Psikanalitik kuram: freud'un topografık. Kişilik. bunu yapmamasjnı bu davranışın kesinlikle yanlış olduğunu söyler ve bastırmaya çalışır. • Sosyal etkileşim kuramları: kişilik. biraz zorlayınca bilince çıkardığımız bölgedir. düşünceler burada barınır. B. duygu. Kişilik Kuramları • Bio-fızyolojik yaklaşım: Hormonal süreçler ve beden şekli kişiliği etkiler • Treyt kuramları: Durum kuramlarıdır. Duygularımız. psikoseksüel kişilik kuramı olarak üç kuramdan oluşur. Doyuma hemen ulaşma isteği taşır. Kişiliğin tüm belirtileri dışarıdan gözlenemez. huyumuz. Ergenlik dönemine kadar olan gelişim freud'un psikoseksüel gelişim kuramı ile aynıdır. Özsaygı (Benlik saygısı): Bireyin kendi fiziksel ve zihinsel özelliklerine yönelik değer atfetmesidir. görüşlerimiz gibi bütün özelliklerimiz kişiliğimizi oluşturur. Kişinin sosyal boyutunu oluşturur. klasik. . Birey. dünyayı ve olayları yorumlama biçimi kişiliğin temelini oluşturur. Topografik. Erikson'un kuramında kişiliğin gelişiminde toplumsal faktörlerin rolü ve kişiliğin şekillenmesinde bireyin içinde yaşadığı kültürün etkisi önemlidir. doyuma ulaşmasını sağlar Süper egonun görevleri: 1. toplumsal etkileşim süreçlerinde gerçekleşen üç tür öğrenme stilinden oluşur. Bilinç dışı: Bilincin dışında olan ve özel tekniklerle bilince çıkartılan yerdir. Arzu. Süper ego ise. Dolayısıyla id kişiliğin temel sistemidir.

Erkek çocuklarda bu ilgiye oedipos karmaşası. Gelişimsel süreç beş evrede incelenmiştir. Tepkici bir karakter yapısının oluşmasına neden olur. Evreden diğerine geçiş evredeki ihtiyaç giderilmese bite tamamlanır. • çocukluğun ilk yılları (0-6 yaş) kişiliğin oluşumunda çok önemlidir. kızlarda ise elektra karmaşası denir. Bu dönemdeki en önemli faaliyet tuvalet eğitimidir. Bireyin erken dönemdeki yaşantıları bilinirse davranışların nedenleri anlaşılabilir. Bu dönemin amacı gencin ana babasından bağımsızlaşarak aile dışındaki karşı cinsten kişilerle olgun ilişkiler kurabilmeyi öğrenmesidir.çocuklar hem cinsleri ile oyun oynamayı tercih ederler. Her evre başedilmesi gereken bir gereksinimi ortaya koyar. Oral Dönem: 0-1 yaş Doğumdan sonraki ilk bir yılı kapsar. Çocuk hazır olmadığı bir takım şeyleri kendisinden bekleyen anneye öfke duyar. Karşı cinsten ebeveyne ilgi gösterir. Bu öfkeyi sık sık dışkı yaparak dile getirir ve böylece anneyi protesto eder. Latent (Gizil) Dönem 7-11 yaş: bu dönemdeki çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını okulda geçirdiklerinden psişik enerjileri ders ve spor gibi geleneksel faaliyetlere yönelir. Anal dönem: 1-3 yaş çocuğun tuvalet eğitimini öğrendiği dönemdir. Sağlıklı biçimlerde geçirilemeyen gizil dönemde çocuk içsel dürtülerini denetimini sağlayamaz ve enerjisini öğrenme ve beceri geliştirmeye yöneltemez. Sağlıklt yaşamın amacı 'sevmek ve çahşmaktır" Genç bu dönemde cinsel yönden olgunlaşmaya başlar artık çocuk olmaktan çıkıp çocuk sahibi olacak bir olgunluğa ulaşmaktadır. Dönemin sonlarına doğru çocuklar kendi cinsiyetindeki ebeveynleri ile özdeşim kurarak cinsiyet rollerini kazanmaya başlarlar. Bir sonraki evrenin başanlı olması bir önceki evrenin başarılı geçirilmesinde büyük etkendir. Genital uyarımdan haz almaktadır. Erkek çocuğun cinsel organı vücudun en önemli parçasıdır. Böylece erkek ve kadın biçimdeki toplumsal rollere hazırlık başlar. Bu konuda piaget'den farklı düşünür. Aşırı bir denetim mekanizmasının geliştirerek obsesif (Takıntılar) karakter yapısınm yerleşmesine neden olur. Freud 'a göre her evre başarı ile atlatılmalıdır. Çocuk annenin gereksiz ve zamansız baskıları sonucu cezalandırılmamak ve annenin onayını kaybetmemek için çözümü dışkıyı yapmamakta bulur. dil ve dudaklar bebeğin temel haz alma bölgeleridir.Gelişim Psikolojisİ C. Ağız. Cinsel ihtiyaçlar açısından sessiz ve sakin bir dönemdir. Bu dönemdeki en önemli uyarıcı faaliyet beslenmedir. Piaget'e göre bir evre tamamen bittikten sonra diğer bir evre başlamaktadır. Bir önceki dönemde örtülü olan cinsel enerji artık cinsel organlar ve cinsel ilişki üzerine odaklanmıştır. Bu eğitim sırasında annenin tutumu iler ik i yı ll ar da ço cu ğu n k ar ak te r ya pı sı nı belirlernektedir. Freud düşüncesine göre patronundan kötü muamele gören bir işçinin hıncını çocuklarından ve karısından çıkarmaya çalışması. fallik. genital. duygularını. Fallik Dönem: 3-7 yaş arası dönemdir. Kız çocukları neden aynı organa sahip olmadıklarını merak ederler. aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? (2004 KPSS-112 ) A) Sublimasyon B) Yansıtma C) Bastırma D) Yer değiştirme E) Reddetme SAVUNMA MEKANİZMALARI "uyum mekanizmalan" da denilen savunma mekanizmaları. • Kişilik gelişimi psiko-seksüel evreleri içerir. Tuvalet eğitimin barışçı yollardan tamamlanmaması durumu (çocuğu hazır olmadığı halede zorlamak veya cezalandırmak) çocukta iki tür tepkiden birinin gelişmesine neden olur. 36. Genital Dönem: 12-Genç yetişkinlik: freud'a göre bu dönem yetişkinlik süresince devam etmektedir. anal. Cinsel dürtüler durgunlaşmış denetim altına alınmıştır. Çocuk okul çağındadır. gizil. çoğunlukla doyurulmamış temel . Cinselliğin üzerinde önemle durmuştur. Oral. Bu dönemde ihtiyaçlarm gereğince doyurulmaması veya aşırı doyurulması çocuğun bu döneme bağımlı kalmasına neden olur. Ağıza almak ve ısırmak sonradan gelişecek karakter özelliklerine ilk örnek olurlar. Bu nedenle çocuk her şeyi ağzına götürür. Anne memesi çocuğun çevre ile ifetişim kurduğu başhca nesnedir. Temel haz kaynağı cinsel organlardır. Bebeğin temel haz alma bölgesi dışkılama bölgesidir. Çocuk bu dönemde ağız yoluyla haz alma söz konusudur. Kişilik bozuklukları bu evrelerin başarı ile tamamlanmamasından kaynaklamr. Psiko Seksüel Gelişim Kuramı 17 Freud'un insanın gelişimi ile ilgili iki önemli görüşü vardır. Bu gereksinimlerin karşılanıp karşılanmaması çocuğun ilerideki davranışlarını. Bu dönem cinsel bölgelerin uyarılmasından heyecan duyma ve cinselliğe aşırı ilgi biçiminde belirir 3 yaşından itibaren erkek çocuk kendisini babaya benzetir. Uyumlu anne baba çocuk ilişkisi var ise bu dönem hiçbir iz bırakmadan ve kalıntıları yetişkin yaşama aktarılmadan atlatılır. insanlarla ilişkilerini etkileyecektir. Buda tutucu bir karakter yapısının gelişmesine neden olur. Ortak noktalan ise evrelerin bir sırayı takip ettiğidir.

çıkarcı ve bencil olan birinin böyle davranmamayı istememesi nedeniyle unutması. Bir yaşantmın tamamen bilinçsiz olarak baskı alınması durumuna ise represyon denir. ihtiyaçların neden olduğu iç huzursuzlukların (geriiîmin) giderilmesi amacıyla kullanılır. üzüntü ve kaygı veren duygu. Engellenme 2. aşağı tükürsen sakal) Sevmediğimiz.18 Gelişim Psikolojisİ Pastayı çöVsevme ve ayhı zamanda kflo âftriaktan korkma durumunda yaşanan çatışmadır. utanç ya da suçluluk doğuran eski deneyimlerimizi bilinç altına . bencilce tutumlar. Örnek. B. Bir yaşantının bilinçli olarak örtbas edilmesine supresyon. Organizmada birbirine ters düşen iki güdünün rekabeti durumudur.Aynı nesneye doğru hem yanaşma hem de kaçınma isteği durumudur. yılgınlık. düşler ya da dil sürçmelerindeki sembolik anlatımlarda olduğu gibi zaman zaman tekrar bilince çıkabilir. Sınava çalışmak istemeyen öğrencinin aynı zamanda sınıfta da kalmak istememesi durumunda yaşadığı çatışmadır. Engellenme sonucu insanların gösterdiği en önemli tepki saldırganlıktır. görmemek değişik derecelerde oldukça yaygın olarak kullanılan bir ilkel savunma biçimidir. Ayakkabıcı dükkanında çok beğendiğimiz iki ayakkabıdan birini seçmek zorunda kaldığımızda yaşadığımız çatışma türüdür. kafeye arkadaşlarla buluşmaya gitmek (Eğlenme ihtiyacı) ile Kütüphaneye gidip ders çahşmak (gelişme ihtiyacı) bizi aynı anda iki ayrı yöne çekerler. 2. BASTIRMA Herhangi bir davranışın içsel ya da çevresel bir nedenle bloke edilmesidir. Bunun dışında. dünyada okumaktan daha önemli şeylerde var" demesi. Çatışmalar 1. SAVUNMA MEKANİZMALARI İhtiyaçların doyurulamamasının iki temel nedeni olabilir. aşırı duyarlılık. Benlik için tehlikeli olarak algılanan ve bunaltı doğurabilecek bir gerçeği yok saymak. Birçok özürlerimizi. Aynı şekilde "kedi ulaşamadığı ciğere pis der" sözü bu mekanizmaya iyi bir örnektir. Çatışmayı üç grupta inceleyebiliriz: Bu güdüler birbirine zıt ayrı yönlere çekerek birbirleriyle savaşırlar. A. Örneğin ağır hasta bir yakınınıza yetişmek için otobüs terminaline gidiyorsunuz ve bilet bulamıyorsunuz. psikanalitik yaklaşıma göre ego'yu korumayı amaç edinir. öfke ve kızgınlık. Kaçınma-kaçınma: İki ya da daha çok olumsuz durum ya da nesne karşısında kalmaktır (yukarı tükürsen bıyık. B unlar. MANTIĞA BÜRÜME (Bahane bulma) Rasyonelleştirme Çatışma. istemediğimiz iki durumdan birini seçmek durumunda kaldığımızda yaşadığımız çatışmadır. Genellikle toplumsal baskı ve beklentilerin yarattığı çatışma durumlarında kullanılan ve mantıklı bahaneler bulma olarak adlandırılabilecek bu mekanizma kişi tarafından çoğu zaman sözlü olarak ifadelendirilir. Örnek. 3. hem olumsuz yanlarının bulunması durumunda ortaya çıkar (iki sevgiiinin birlikteyken sürekli kavga etmeleri ama ayrı kaldıklarında birbirlerini özlemeleri). ENGELLENME Savunma mekanizmaları. Örneğin komşunun çocuklarının okuldaki başarısını kıskanan kadının kendi çocuklarında görmediği bu özelliğin yarattığı eksiklik duygusunu "ne de olsa herşey okumak değildir. Freud'a göre hiçbir dürtü tam bir başarı ile bastı rı lamaz. 2. bezginlik gibi davranışlar gözlenebilir. aşırı bağımlılık. Bu nedenle ego savunma mekanizmaları olarak adlandırılır. çevreden kaçma. Bilinç altına itilen ya da bastırılan bu dürtü ve yaşantılar çeşitli şekillerde davranışlarımızı etkilemeye devam ederler. 1. düşünce ve yaşantıların bilinçten itilmesidir. 1. Yanaşma-yanaşma: İki ya da daha çok olumlu değerli amaç nesnesi yan yana bulunduğunda ve kişi bunlardan birini seçmek zorunda kaldığında ortaya çıkar. Belirli bir durumda kişi için kabul edilmesi güç ve kaygı yaratıcı olan bir açıklamayı gösterme yerine acı ve kaygı vermeyecek bir neden ya da açıklamayı ileri sürme eğilimidir. YADSIMA (İnkar-Denial) C. ÇATIŞMA Bilinç altına itme olarak da isimlendirilen bastırma mekanizmasında kişi Acı. Bu ihtiyaçlarımız (güdülerimiz) fızyolojik ya da toplumsal nitelikli olabilir. Yanaşma-kaçınma: Bir amaç nesnesinin hem olumlu.

gereksinim ya da yaşam olaylarının dışarıya aktarılıp. "bana kızıyorlar benden nefret ediyorlar" diye düşünebilir. Aşırı hayal kurma bireyin gerçek kimliğini kaybetmesine neden olabilir. İçinde öfke ve kin duyguları olan bir kişi. HAYAL KURMA YOLUYLA AVUNMA İç ve dış nedenlerle ihtiyaçların ve güdülerin karşılanamadığı durumlarda hayal kurma yoluyla doyum sağlama yoluna gidilmesidir. yansıtılıp. Çocuklukta en yalın biçimiyle gözlemlenebilen yıkıcı eğilimler yetişkinlik döneminde toplum tarafından onaylanmayacağından böyle bir insan örneğin iyi bir patlayıcı madde ya da silah uzmanı olarak bu eğilimini yüceltebilir. kızarması. 10. yetersrzliğîni bir başka alanda başarı sağlayarak kapatması çabasıdır. Yansıtma mekanizmasında kişi. Geçirdiği çocuk felci yüzünden sakat kalan bir kişinin yoğun çalışmaları sonucu olimpiyat yüzme şampiyonu olarak hareket yetersizliğini ödünlemiştir.itmekle kalmayız. kendi içindeki bilinçdışı dürtü ve eğilimlerin tam karşıtı tepkiler vererek de benliğini savunabilir. duyduğu kıskançlık ve husumeti. çirkin güzel olur. ahlakçı bir tutumla bastırılmaya çalışılabilir. eğilim ve istekler doğal amaçlarından çevrilerek. GERİLEME (Regression) Temel ihityaçların ve isteklerin karşılanmaması sonucu meydana gelen doyumsuzluk veya kaygı hallerinde bireyin bulunduğu durumdan daha ilkel bir olgunluk düzeyinde davranmasıdır. Fakir zengin olur. kendi içinde yadsıdığı bir dürtüyü (ki bu toplumca onaylanmayan bir dürtüdür) başkalarında görür ya da başkalarının bu dürtüyü kendisinde gördüğünü sanır. Bir gencin 10 yaşındaki bir çocuk gibi bağırıp çağırması ya da ağlaması 11. YÜCELTME (Sublimation) Kişi. 7. YANSITMA (Projection) Bazı duygu. Çatışmaya ve bunaltıya neden olabilecek ve benlikçe kabul edilmeyen bir dürtü asıl yöneleceği nesne yerine başka bir nesneye yönelerek çatışma ve bunaltı bir derece azaltılabilir ya da önlenebilir Davranışı yönlendiren dürtü ya da neden aynı kaldığı halde hedef değişebilir. 6. Burada hem yadsıma (bende kızma yok). bağnaz. toplumca onaylanmayan ilkel nitelikteki dürtü. nefret ve kabalık eğifimlörine karşı kişi. aşırı derecede kibar ve nazik. Rüyalar ya da hayal aleminde ihtiyaçlar giderilmeye çalışır. Kardeşini kıskanan çocuğun aşırı derecede iyi bir abla ya da ağabey olmaya çalışması. Öfke. YER DEĞİŞTİRME (Displacement) Bir dürtünün ya da duygunun asıl nesnesinden başka bir nesneye yöneltilmesidir. Başarısız bir öğrencinin başarılı olan bir öğrencinin tüm davranışlarını taklit etmesi. Okulda başarısız olan bir çocuğun ştmanklık yaparak ilgi çekmeye çalışması. 9. içindeki kin. Dersi dinlemeyen bir öğrencinin bu durumu kabul etmemesi. cezalandırılacağı korkusuyla doğrudan kardeşine değil. Benlikçe kabul edilmeyen birçok dürtü ve gereksinimler aşırı baskıcı. Başkalarına düşmanlık duyguları besleyen biri bu duygulann kendisinde yarattığı suçluluk duygusundan kurtulmak için karşısındaki kişileri kendisine kötülük yapmakla suçlamasıdır 5. ÖZDEŞİM (İdentification) Kişinin kendisine örnek aldığı bir başkasının özelliklerirıi kendi kişiliğine katması. kendi oyuncaklarına yönelterek onları kırıp tahrip edebilir. onun gibi duyması. ÖDÜNLEME (Compensation) 19 Özdeşim kurulan kişinin birçok özelliğini taklit eder. 4. Bir yetişkinin kaygılandığında kekelemesi.İstenmeyen olay ve durumları kabul etmemedir. sonra benimsemeye başlar. dürtü. Yüceltme mekanizmasında. Örneğin. hem de yansıtma (onlarda var) düzeneği işlemektedir. kızma en çok Psikolojisl yadsınan duygulardır. dışarıdaymış ya da dışarıdan kendisine yöneltiliyormuş gibi algılanmasıdır.Yeni doğan kardeşinin ailede tüm ilgiyi topladığını gözleyen çocuk. Hayatta başarısız olan birinin tuttuğu takımın başarısına aşırı sevinç tepkisi vermesi. pislik ve kirlîlik eğilimlerine karşı anormal derecede titiz ve temiziik düşkünü olabilir. KARŞIT TEPKİ KURMA (Reaction-Formation) Kişinin herhangi bir eksikliğini. bunları hiç yaşanmamış gibi Gelişim de algılayabiliriz. . 8. Yer değiştirmedeki güdü çoğunlukla kişinin açıkça gösteremediği saldırganlıktır. düşünmesi ve davranması yoluyla ulaşmak istediği amaca ulaştığını sanmasıdır. 4 yaşındaki bir çocuğun korkunca altını ıslatması. Saldırgan olan birinin Boks sporuna başlaması. Öfkesi belli olduğu halde kişi bunun hiç farkında olmaksızın yadsıyabilir. (Patrona kızıp acısını evdekilerden çıkarma). Örneğin yakışıklı olmayan birinin işinde başarılı olarak yükselmesi ve böylece beğeni toplaması. toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülürler.

Ağız bu dönemde vücudun en duyarlı bölgesidir. kendisinin denetimindeki bu özerklik duygusu. Çocukta ilk benlik duygularının temeli bu dönemde atılır. kendi bedeni üzerinde bunları yapmaya çalışacaktır. Bu dönemde çocuk her şeyi kendi ağzı ile yaşar. Çocuğun etrafındakiler bu dönemde onu kendi işlerini yapıp. bulmak. Daha önceki pasif dönem. Evre: Özerklik/Utanç ve Kuşku (1-3 Yaş) Erik H. çevresini de etkileyebildiğini görür.Erikson (1902-1994) bir Alman psikanalist Erikson bu şekilde insan ego gelişimini sekiz evreye aytrarak incelemiştir. zamanla sınırlı olmayıp gelişim süreklidir. Aynı şekilde aile tarafından uygulanabilen aşırı koruyucu tutumlar da çocuğun özdenetimini ya da yargılama yeteneğini zayıf bırakacağından özgür iradesinin gelişimini sekteye uğratacaktır. Bu sayede çevresindekilerden ayrı bir varlık olduğunu öğrenmeye başlar. ağlayıp. başka bir döneme taşınabildiği gibi ağır stres altında da o sorunlar yeniden açığa çıkabilmektedir. aşırı koruyucu olunursa öfke. Bu dönemde çocuk konuşmaya başlar. Bu donemin ilerlemesi ile çocukta emekleme. Çocuk her şeyi ağzına götürerek öğrenir. ümitsizlik şeklinde tavırlar. Bu dönemde yardımı reddederek tek başına etkinlikte bulunmayı isteme davranışı çok belirgindir. 2. çevresindekileri ve dış dünyayı kontrol edebileceği hissi gelişir. Doğumdan ilk 1. kaygı ya da öfke göstermeden bu duruma dayanabilmesidir. tuvalete gitme. Çocuğun çevresi ve iç dünyası her iki durumda da sabit ve düzenli olup. ileri dönemlerde adaletli yaşamı. yere sağlam basma. uyumunun varlığı istekli ve rahat bir şekilde beslenmesi. Bu durumda kişide ileri dönemde utanç ve şüphe gibi tutumlar baskın hale gelebilecektir.5 yaş dönemine dek sürer. Aile eğer çocuğa karşı aşırı koruyucu olmadan. Beslenme. çocuğun iç kontrolünü sağlaması yolundaki gelişimi olumsuz etkilenerek. çocukta özgüven duygusu gelişerek. Ana-babanın bebeğe güven verici bir şekilde besleyici yaklaşımı . içekapanıklık (şizoid kişilik). Bu durumda ısırma isteğini frenlemeyi öğrenirken. Aile tarafından çok erken dönemde ya da aşırı bir baskı ile dışkı eğitimi ya da başka eğitimler uygulanacak olursa. dış ve iç dünyası birbiri ile uyumlu ve sorunsuzdur. çocukta ileri dönemde dış dünyaya karşı olumlu beklentiler içinde oluşun temelini atar. alkol-madde bağımlılıkları gelişebilir. tuvalet kontrolü oluşur.20 PİSKO-SOSYAL GELİŞİM KURAMI (Erikson) Gelişim Psikolojisİ ayakta durup. Bu dönemdeki bebeklerde beslenme. emmek ve gıda almaktır. yürüyebilme. paranoid ya da sanrısal bozukluklar. ebeveynlerin yokluğu ya da yanlış tutumları nedeniyle sağlıklı bir şekilde geçilememesi halinde ileri dönemde kişilerde kötümserlik. deneme -yanılma yolu ile öğrenimi engellenirse. Çocuğun kendine özgü davranışlarının farkında olduğu dönemdir. . Bir bebeğin çevresi ile iyi bir ilişkisinin. Çocuklukta gelişen. İstenen ve verilen ne varsa o anda alınır. Bu olmaz. Evre: Temel Güven/Güvensizlik (0-1 Yaş) Bu dönem Freud'un oral dönem olarak adlandırdığı evredir. Çocuğun bu dönemdeki ilk sosyal başarısı anne-baba gözü önünde olmadığında. Bu dönemin uygun bir şekilde yaşanamaması. Bu dönem 1-3 yaş arasını kapsamaktadır. 6. çocuk cezalandırılıp. güven iyimserlik kazanılması gereken temel özelliklerdendir. 1. gerileme ya da yanlış gelişimlere yol açılabilir. temizlik. Bu dönemde çocuğun özgür iradesini kullanarak. duygusal yakınlık ve fiziksel temas gibi temel gereksinimleri karşıianırken kendilerine ve diğer insanlara güvenmeyi öğrenir veya güvensizlik duygusu oluşur. Erikson'un basamakları. Freud'un anal dönem olarak adlandırdığı dönemdir. yardımsız kendi ayakları üzerinde durma konusunda cesaretlendirmelidir. dışkılama gibi aşamaları gerçekleştirme için özgüven duygusu gelişmeye başlar. uykunun düzenliliği. memenin ağzından çekildiğini fark eder. aktif hale dönüşür. Kişilerde bazı sorunlar bir dönemden. seçimler yapıp. korku duymadan. Asal işlev anne memesini arayıp. yürüme. Isırma ile zevk almaya başlar. Bu da dediğim dedik ve her şeyin detaylarına inen bir davranış yapısı oluşabilecektir. aydan itibaren dişlerin çıkışı ile birlikte ısırma dürtüsü gelişir. Anneye bağımlılık azalır. bir sonraki basamağa rahatça geçer. şüphe ve utangaçlık kendini göstermeye başlar. tuvaletini yapmayı öğrenir. Bu dönemlerin her birinde az ya da çok içsel kriz yaşanmaktadır. Bu dönemde umut. çevreyi keşfetme ve konuşma gibi çeşitli faaliyetleri sırasında yeterlilik duygusu geliştirir veya yetenekleri hakkında kuşku duyar. Bebek anne memesini ısırınca. yeterli özgürlük ve desteği verirse. Bazen de yoğun stres ile kişilerde daha önceki basamaklara geri dönüş gözlenebilir. rahat idrar çıkarma ve dışkılaması ile belirlidir. Eğer kriz başarılı bir şekilde atlatılmışsa kişi güç kazanarak.

Evre Başarılı olma/Aşağılık duygusu (Okut Dönemi) Freud'un fallik-oedipal dönem olarak adlandırdığı dönemdir. kurumlara güvenin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. kendi ya da yaşıtlarımn cinsel organlarına dokunma davranışlarına yol açar. Kendinden yaşça büyük ya da daha deneyimlileri izleyerek araç-gereç kullanmayı öğrenir. çevresiyle uyumlu bir şekilde görevler üstlenir. ufak planlar yapmaya başlar. Ancak. 3. başladığı işi bitirmenin keyfine varmaya başlar. kıskançlık. Bu dönem başarılı bir şekilde aşılırsa sorumluluk. onlarla nasıf ilişki kurabileceğini öğrenir. Annenin bir numarası olma amacı ve bu uğurda sergilenen tavırlar. Bir şeyier yaparak. Kendini örnek aldığı kişilerle özdeşleştirerek. Bu değişim ile birlikte. Okul çağı dönemidir. ebeveynler tarafından konulan aşırı sınırlamalar çocuğun girişkenliğini engeller ve suçluluk hissetmesine neden olur. suçluluk duygularına yol açmaktadır. yeterli ve üretken olmayı öğrenirler. cezalandırılma sonucunda çocuğun kendi cinsel organının kesileceği ya da tahrip edileceği şeklinde korkuları başlayabilmektedir. Çok güçlü bir süper ego gelişimine neden olarak. uygun bir şekilde sağlamrsa çocukta inisiyatif kullanabilme yetisi ve tutku sahibi olma özelliği gelişir. yeni şeyler öğrenme ve bir şeyler üretmenin hazzını yaşamaya başlar. korkutarak öntemeye çalışırsa. başkaları ile rekabet ve çevredekilere fiziksel olarak zarar verme görülür. • • oedipus (erkek çocuğun anneye yönelmesi) elektra (kız çocuğun babaya yönelmesi) kompleksleri denen karşıt cins ebeveyne yakınlaşıp. Eğer bu dönemde saldırgan dürtülerine hakim olabilmesi. Kısaca kazanılması gereken özellik kendi kendini kontrol etme yeterliğidir. buna düşünsel gelişim de eklenmektedir. inisiyatif kullanmaya başlar. eşya ve amaca uygun nesneleri kullanarak. çocuğun kendi içinde ana-babanın kendine koyduğu yasaklar ve uygulanan eleştirileri mumla aratan bir denetleme kurumu . Eğer aile bu davramşları aşırı bir şekilde bastırıp. Bu dönem başarılı bir şekilde yaşanamaz ise. ileri dönemde cinsel alanda sorunlu ve baskılanmış bireyler oluşur. kendi cinsinden olan ebeveyni rakip gibi görme şeklindeki gelişimsel düşüncelerden kurtulup. öğrenme ve işi başarma özel bir öneme sahiptir. 3 yaş ile 7 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Bu dönemdeki çocuklar yetişkinlere özgü bazı faaliyetleri yapabilmeyi isterler. Evre: Girişkenlik/Suçluluk (3-7 Yaş) 21 Bu dönemde cinsel organların uyarılabilmesi görülmektedir. Yeni beceriler kazanarak. Sorumluluklar üstlenmeye. cinsel organlarla ilgili yoğun düşünceler. Çocukta aşırı bir merak. 7 yaş ile 11 yaş arası dönemi kapsamaktadır. çeşitli alanlarda roller üstlendiği şeklinde düşlemler kurar. yaşıtları ile ilişkileri artarak. Çocuğun cinselliğe olan giderek artan merakı grup içi cinsel oyuntara. artık daha bir amaca yönelik. mutluluk ve başarı duygusunu daha çok tadar. suçluluk duyguları ve kaygıya neden olabilir. Bu dönemde çocuk cinsel açıdan bir durgunluk dönemine girerken. çevresindekileri kendi ahlak kalıpları içine girmeye zorlama şekfinde davranışlara yol açabilir. kendi insiyatifini ortaya koyarak. Yaşıtlan ile oynayarak. kendinde geüşen ahlak kuralları ve yaşam prensipleri çerçevesinde daha az çatışmalar ve suçluluk duyguları hissederek yaşamayı öğrenir. kişisel disiplin özellikleri gelişir. Bu dönemde sergilenen düşünsel ve vücutsal çaba sonucu sağlananlar ve elde edilen hazzın çevrece yoğun eleştirisi. işbirliği yapma. etkinliğini başlatabilme yeteneğini geliştirmelidir. Vücut daha bir gelişmekte. Bir önceki donemde varolan özerklik. İleri dönemde. konversiyon bozukluğu da denen somatoform dissosiyasyonlara. çocuk sınırlarını bilerek.baskın bir süper ego gelişebilir. Başarısızlık durumunda ise aşağılık duygusuna kapılır ve hiçbir şey yapmazlar. daha mantıklı ve uyumludur. Karşılaştığı başarısızlıkları tolere edebilmeye. olmazsa kendine başka hedefler belirlemeye çalışır.Gelişim Psikolojisİ yasalara saygıyı. suç ve girişim arasındaki çatışma ileri dönemde yaygın anksiyete bozukluğu. Gelişen çocuk kendi işlevlerinde daha etkin olup. Çocukta alet kullanma üretme çabası gözlenir. 4. fobik bozukluklara ve psikosomatik bozukluklara yol açabilecektir. Eğer çocuk bu dönem öncesini ve bu dönemi başarılı bir şekilde geçememiş ise aşağılık ve yetersizlik duyguları geliştirir. el ve vücut becerisi geliştirir. Bu dönem uygun bir şekilde yaşanırsa. cezalandırılma korkusu başlamakta. Bir işi planlama. uyarılma sonucu ayıplanma. Bu gelişen taslak ileride ahlak kavramını oluşturacaktır.Bu dönemde çocuk. ileride ya hep ya hiç tarzında düşünme. . Bu dönemde yasaklanmış dürtülerin baskılanması ile kişide suç ve kaygı duyguları oluşur. Freud'un latent dönem olarak adlandırdığı dönemdir. Bu dönemde amaçlı olma. Çocuğun iskelet-kas sistemi üzerine hakimiyetinin artışı ve dil becerilerinin gelişimi ile dış dünyanın keşfı ve orada rol almak şeklinde üstünlük-büyüklük düşünceleri başlar.

diğerlerinden farklı olarak sahip olduğu özelliklerin verdiği haz duyguları yaşanmaya başlar. iş ve okul arkadaşları ile karşılaşamaması ya da onlar arasında zayıf-uygunsuz bir noktada bulunmaları halinde. Ancak bu aşklar daha masum ve kendini arayışın bir uzantısı olarak kısa sürelidir. Henüz yeterli olgunluğa kavuşmamış olan kişilik yapısı. politik ve mesleki kimliklerini oluşturmaya çalışır. kendi duygusal ya da ruhsal gelişimini kısıtlayabilir. düşünce ve alışkanlıklar sorgulanmaya başlar. ayrılıklar ile kendini gösterir. sabırlı. başkalarının varlığında ya da denetiminde görev alma başladığından işbölümü. Uygun kişilerin örnek alınması bu süreci kolaylaştırmaktadır. Daha önce yaşanılan evden ve ebeveynlerinden ayrılıp. Birey yaşıtları ya da çevresindekilerce onaylanma. Buna karşın olumsuzluk durumunda hangi rolleri gerçekleştirecekleri konusunda karmaşa yaşarlar. daha önceki evrelerin başarılı bir şekilde yaşanması yatmaktadır. Benzer düşünce yapısmdakilerle bir araya gelerek kuvvetli görünmeye ve ortak bir kimlik oluşturmaya çalışabilirler. sosyal ve fıziksel becerilerde yeterlilik duygusunu kazanmalıdır. öğretmen. Özdeşim dönemidir. alkol-madde kullanımı gibi davranışlar belirebilir. Oku! ya da mesleğe hazırlık dönemi ilk olarak ailede başlar. yanlış kişileri örnek alabilirler. kimük geliştirmesine neden olan etmenler: Düşünce sistemindeki değişiklikler Cinsel rolierdeki yenilik ve değişiklikler Meslek seçimi Ana baba tutumları Otoriteyle olan ilişkiler (öğretmen vb. Kendilerini güçlü görebilmek için bir takım özellikleri ön plana çıkararak. Bu evrede ahlaki değerlerde değişim gözlenebilmekte. Bu dönemde birey kendinin en iyisini (olumlu ya da olumsuz anlamda) araştırıp bularak gelecekteki erişkinliğin dünyasına adım atmak için yer bulmaya çalışır. saygı duyulma gereksinimini bu şekilde sağlayabilmektedir. onların tarzlarını edinmeye başlarlar. Kişiler kimlik krizlerini aşabilmek için. sosya!. Bu evrede cinsel kimlik sorunları başlayabilmektedir. patron. Daha önceki inanç. İlk gençlik aşkları yaşanmaya başlar. düşüncede. çocuğun kendisiyle aynı cinsiyetteki ebeveyn ile kendini uygunsuz bir şekilde karşılaştırması gibi durumlarda aşağılık ve yetersizlik hissi gelişebilir. Çevrelerince nasıl görülüp.22 Gelişim Psikolojisİ seçimleri yeğleme sonucunda psikotik türde ya da suça yönelik davranışlara neden olmaktadır. düşlemlerini sadece iş üzerine yoğunlaştıracak olursa. çevreden uzaklaşıp tek başına yaşama ya da uygun olmayan 5. aşağılanması ya da aşırı koruyucu tavırlarda bulunulması. Vücutsal büyüme ve cinsel gelişim gözlenir. Kendisine göre üst konumdaki kişileri örnek alamayıp. Bir kimlik geliştirme bu evrenin asıl amacıdır. Aileden ayrılamamak ve uzamış bağımlılık davranışları oluşabilir. mesleki vb. ortak kimlik sunan bir takım çeşitli alt grup ya da çetelere girebilmekte ya da yerel kahramanları örnek alabilmektedirler. Olumlu kimlik geliştirme belirtileri: • Kendimle mutluyum • Karşı cinsle iyi anlaşırım • Ailem beni sever • Bana bir şey olmaz kendime bakabilirim Olumsuz kimlik geliştirme belirtileri: • Kimse benden hoşlanmıyor Gencin • • • • • 6. Karşı cinsle arkadaşlıkta sevgi ağır basar. ancak sonrasında her alanda olduğu gibi burada da taşlar yerine oturmaktadır. değerlendirildikleri ve hangi mesleğe daha uygun oldukları şeklinde düşünceleri bulunmaktadır. dışlama hatta onlara karşı saldırı içine girebilmektedirler. alanlarda kendini bir yere ait hissedememe. Bu dönemde zihinsel. hedeflerini.) Bu yaş grubunda çocuğun anlayışlı. Sağlıklı bir kimlik hisşinin temelinde. önemli kişilere benzemeye. Bu dönemde kendinden farklı yapıda. Çocuğa ayrım uygulanması. Bu gruplarda suç işleme. alışkanlıklarda olanları kabul etmeme. Kişide cinsel. Bu dönemde diğer kişilerle birlikte ortak bir şeyler yapma. Evre Kimlik Kazanma/Rol Kargaşası (11-18 yaş ergenlik) Bu dönemde ergenler "ben kimim?" sorusuna cevap arayarak cinsel. Bu aşama ana-babalık ya da eş olmak yolunda kendisini ruhsal ve sosyal olarak hazırlamada önemli bir basamaktır. Bu dönemde kişide rol kargaşası oluşması önemli bir sorundur. kendi ayakları üzerinde durarak hayatını yaşamak bu dönemdeki önemli bir hedeftir. Eğer büyüyen çocuk hayatını. yetersizlik ya da aşağılık duyguları gelişir. ilişkilerinde de iniş-çıkışlar. Birey kendisini yetersiz hissedebilir. ilgili ana baba. Evre: Yakınlık/Yalnızlık (18-21 yaş genç yetişkinlik) Bu dönemdeki genç yetişkinler sevgi dostluğu paylaşabilecekleri birilerini aralar (eş seçimi) bunu .

kendini diğerlerinden ayrı kılan özellik ve yeteneklerin. Ölüm korkusu belirgindir. yukarıda belirtilen sekizinci evrede beklentilerini gerçekleştirmiş olgun kişilerin varlığı ve bunlarm kendileri gibi araştırmacı. olanları düzeltsem ya da farklı yaşasam şeklinde yaklaşmaz. üstün. Kişi üretkenlik ile duraklama arasında seçimini yapma aşamasındadır. dürüst ve mutlu olmasını bilen kişüeri yetiştirmesi ile mümkündür.Gelişim Psikolojisİ başaramadıklarında düş kırıklığına uğrama korkusuyla insanlardan uzaklaşırlar. kaynaşmaya başlar. eleştirel bakış açısına neden olabilir. Bu dönemde üretkenlik. yaşamını anlamlı hale getirmeye çalışmakta veya amacına ulaşamadığı için umutsuzluğa kapılmaktadır. Bu döneme dek kişi ruhsal. insanları bu alana sokmamak. Bu döneme dek olan basamakları uygun bir şekilde. huzur içindedir. Bu dönemde alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımına rastlanmaktadır. kendisi ile barışıktır. hayata yeni başlayanları olumlu amaca yöneltmek ve yükselen nesli oluşturmak. Başarılı ve düzenli bir evlilik ya da aile ilişki yapısı yakınlık kurma kapasitesine bağlıdır. sosyal ve cinsel gelişimini uygun hız ve rotada tamamlamamışsa. 7. Dost ve eş ilişkileri ile bazen taviz vererek. çevresindekileri kendisi için zararlı ya da tehdit edici görerek kendinden uzak tutmaya. yaşanan hayattan tatmin olunmuştur) ya da umutsuzluk (hayatın anlamı yoktur ve boş geçmiştir hissi vardır) arasında bir çatışma yaşar. korku. Bu kişiler evlenip. Birey. Hastalık hastalığı. çalışkan. bu aşamada çok kesin olarak bilinentanıdık ile bilinmeyen-yabancı arasına bir hat çekilip. bazen karşılıklı özveri alışverişleri ile ilişkilerini sürdürebilme alışkanlığı kazanılır. sürdürülebilmesi. Yakın ilişki kurmamak. Bu içe kapanma. nefret ve ölüm korkusu içindedir. yakınlarını etrafında tutmak için değişik çabalar içine girilmesi. hakkıyla geçilemediği durumlarda derin bir pişmanlık. Çocukluk döneminde yaşanan olumsuzluklar. psikosomatik hastalıklara rastlanmaktadır. Evre: Üretkenlik / Durgunluk (yetişkinlik) 23 İletişim kurmak bu gibi durumda sadece obsesif bir yakınlık anlamındadır. Kendi yolunu kendisi çizmiştir ve sonuçlarından kendisi sorumludur. Hayata keşke tekrar başlayıp. Evre Benlik Bütünlüğü/Umutsuzluk (Yaşlılık) 65 yaş üzeri yaşlılık dönemini kapsamaktadır. Bilinen bir deyimle 'kılavuzumuzun karga olmamasr gerekir. gerçek ve içten olmayan bir yakınlaşmaya gereksinim duyarlar. çocuk sahibi olabilmelerine karşın gene de herkese uzaktırlar. değersizlik ve depresif düşünce yumağı ile karşılaşılır. Bu aşamaya gelene dek elde edilen kimlik başkalarının kimlikleriyle daha çok bir araya gelmeye. pişmanlık duyguları taşımaz. Aynı zamanda ev dışında olup. daha küçükleri.. muasır medeniyet düzeyine yöneltmektir. Bu devredeki temel hedef bir başkası ile yakın iletişim kurulmasıdır. Geçmişteki şaşaalı sahte yükselme dönemi bitmiş ve çöküş öncesi duraklama dönemi başlamıştır. bu aşamada bazı kişilerin sahip olup. Hayatını eksi ve artıları ile kabul etmiştir. gerçek bir dostluk değildir. Ana-baba ya da diğer büyükler ölümden korkmayacak bir olgunluğa ulaşabilmişler ise çocuklar da aile okulunda öğrendikleri ile yaşamın sorunları ve sorumluluklarından korkmayacak. Bu durumda. Bütünlüğü yaşayan kişi bilgedir. Ümitsizlik. sabırlı. Toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi. Sanki kendileri çocuktur ve kendileri ile ilişki halindedirler. Etrafına güven duygusu ve olumlu diğer duyguları yansıtır. kişilik yapısının kısaca benliğin kaybı korkusuna yol açtığından bunlardan kaçınma gözlenebilir. onları göğüsleyebilecek özgüven ve beceriye sahip Orta yaş dönemini kapsamaktadır. bu amaçla kendi güvenlik çemberini çok dar tutarak. 8. kaf dağında görme türü gibi sahte rahatlatıcı düşünce ve hareket yapıları ve sonunda her şeye karşı inancın tükenmeye başladığı. Bu dönemde kişi bütünlük (hayat dolu dolu ve üretken bir şekilde yaşanmıştır. Bu hissin yaşanmadığı ve önceki basamakların sorunlu olup. depresyon. sağlıkiı ve bilge düzeyine erişmiş. kuşku. Aslında bu dönem çok öncelerden sinyallerini vermiştir. gençlere karşı olumsuz. gerekirse bu amaçla onlarla mücadele etme davranışlarına yol açmaktadır. kendinden öyle ya da böyle uzaklaştırarak. Benzerleriyle bile savaşmaya dayanan ilişkiler yaşanabilir. risk alamama. Eğer kimlik krizi çözülmüşse cinsel yaşantı.Birlikteliğin kurulup. hayata olumsuz bakışlar gibi. Geçmişini "Yapabileceklerimin en doğru ve iyisini yaptım" şeklinde değerlendirerek. monotoniuğu kıran aktivitelerle uğraşmak anlamındadır. olanları düzeltmek olanaksızdır ve ne yazık ki ekilenler biçilmektedir. Hayattaki yeri ve rolünü kabul etmiştir. . Artık geçmişe tekrar dönmek.. bunların etkisini gidermeye çalışan kendini aşırı değerli. Kişi artık geri dönemeyecek ya da geçmişi değiştiremeyecek bir aşamadadır. çok zedelenmeden ve büyük hatalar yapıp çevresini yıkmadan çıkmışsa bir rahatlık ve olgunluk içindedir. Bu dönemde birey anlamlı ve üretken iş yaşamı ve çeşitli faaliyetleri dışında gelecek kuşaklara katkıda bulunmakta veya durgunlaşıp içine kapanmaktadır. birisini sevememe ve kendi kendinin kurdu olmasına yol açar. kısır bir ortam içine sürüklenilebilir. arkadaşlık ilişkileri ve tüm sosyal iletişimler kişi için korkutucu olmaktan uzaktır. Bu da yalnız kalma duygusu ve kendi çevresine yüksek duvarlar örerek.

24 Gelişim Psikolojisl 41. Bunu da yapabilirsin" demiştir. Melis küçüklüğünden beri voleybol oyuncusu olmak istemektedir. onları öpüp sarılarak onlardan ayrılmakta ve sınıfına giderek arkadaşları ve öğretmeni ile uyum içinde davranışlar sergilemektedir.biyolojik temeller C) Öğrencilere gelişim sorumluluklar vermek düzeylerine uygun D) Öğrencileri alacakları görevleri başarmaları için cesaretlendirmek E) Öğrencilerin performanslarının olumlu yönlerini değerlendirmek 40. Bir öğretmen. kişilik gelişimi aşağıdakilerden hangilerine bağlı olarak ortaya çıkar? (2002 KPSS-78) A) Biyolojik temeller. Erikson'un "Psikososyal Gelişim Kuramı"na göre.psiko-seksüel temeller E) Psiko-seksüel temeller . Böyle bir çocuk ne tür bir bağlanma davranışı sergilemektedir. Bu durum karşısında Melis ne olmak istediği konusunda kararsızlığa düşer. Matematik işlemlerinde çok başarılısın. sınıf arkadaşları kadar hızlı okumayan öğrencisine. ? (2003 KPSS-89) A) B) C) D) E) Kuşkulu Kaçınan Kaygılı Güvenli Saplantıiı . 37. öğretmen bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna (kriz) çözüm bulmaya çalışmaktadır? (2001 KPSS-8) A) B) Başarıya karşı aşağılık duygusu Kimliğe karşı rol karmaşası C) Girişimcilik suçluluk D) Yakınlık uzaklık E) Kimlik kazanma . ilköğretim öğrencilerinin çalışkanlık ya da beceriklilik duygularını geliştirmek için izlenebilecek yollarla ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? (2003 KPSS-88) C) Olumsuz bir kimlik belirlenmesi A) Öğrencilere çok iyi örnekler göstermek ve onların ve onların davranışlarını bu örneklerle kıyaslamak ortamlar hazırlamak B) Öğrencilere eksikliklerini giderecekleri 39. Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramına göre. annesi gıda mühendisidir. Melis'in babası doktor. doktor ya da gıda mühendisi olması için zorlar.fiziksel çevre C) Kişisel deneyimler. "Senin de yakında çok hızlı okuyabileceğini biliyorum. Aile içi eğitim.fiziksel çevre D) Ahlak gelişimi . Erikson'a göre Meltem'in bu sorunu aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisindeki bir aksamadan kaynaklanabilir? (2004 KPSS-8) A) B) Özerklik kuşku ve utanç Güven güvensizlik olacaklardır. 21 Yaşındaki Meltem kimsenin samimiyetine inanmadığı için karşı cinsle yakın ilişki kurmakta zorlanmaktadır.bocalama C) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku D) Girişkenliğe karşı suçtuluk E) Üretkenliğe karşı durgunluk 38. bu beklentinin nasıl biretki yapması beklenir? (2002 KPSS-70) A) B) D) E) Zihinsel süreçlerinin çok hızlı gelişmesi Cinsel kimlik arayışında karmaşa yaşaması Temel güven duygusu gelişiminin engellenmesi Toplumsal rolleri konusunda karmaşa yaşaması Aşağıdakilerden hangisi Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre. 43. döneminde sürekli yüksek beklentilerle karşılaşan gencin üzerinde. Erikson'un gelişim kuramına göre. Melis'in bu kararını onaylamaz. aile içi demokrasi ve ahlak anlayışı toplumun yükselip.sosyal çevre B) Kişiler arası ilişkiler. Erikson'a göre Melis'in bu durumu aşağıdaki kavramlarm hangisine örnektir? (2004 KPSS-7) A) Kimlik kazanma B) Olumsuz kimlik C) Kimlik karmaşası D) Kimlik araştırması E) Kimliğin değişmesi Anasınıfı öğrencisi bir çocuk annesi ve babası tarafından okula bırakıldığında. Anne ve babası. kaliteli hale gelmesinde asıl öneme sahiptir. ergenlik 42.

çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. Çok faktörlü zeka testlerinden ülkemizde de en çok kullanılanlara Stanfort-Binet ve VVechsler zeka testleri örnek verilebilir. sonuç çıkarma. Çok faktörlü zeka testleri. zekanın birçok alt faktörden oluştuğunu ve bunların hepsinin ölçülmesi gerektiğini öne sürerler. imgeler. faklı sesleri tanıma ve yeni sesler. Ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma. Zeka iie ilgili olarak normalden ayrılanlar iki grup altında toplanabilir. beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Zeka ile ilgili çalışmalar 1920li yıllara uzanmaktadır. İnsanın tek bir zeka türüne değil bir çok farklı zeka türüne sahip olduğunu ileri sürmektedir. 44. dildeki kompleks anlamları değerlendirme.Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. Çoklu zeka kuramının dayandığı temeller. mizah. Spearman zekanın bir "g" faktörü adını verdiği bir genel faktör ve ve bazı alt yeteneklerden oluştuğunu belirtmiştir. düşünce ve davranışlarını anlama. sözel ve sözsüz iletişim kurma. Erikson'un bireyin yaşam 25 ÇOKLU ZEKA KURAMI Gardner tarafından ortaya konmuştur. bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir. ritimlerle düşünme. KİŞİLER ARASI-SOSYAL ZEKA: Grup içerisinde işbirlikçi çalışma. geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma. Günümüze kadar üzerinde uzlaşılabilmiş zeka tanımı henüz yapılmamıştır. BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKA: Hareketlerle. 2. MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA: Sayılarla düşünme. notalar.Gelişim Psikolojisİ Atatürk'ün "Öğretmenler Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" ifadesi. Bacanlı (2000). Resimler. Çok faktörlü zeka testleri daha çok kabul görmüştür. Zekanın ölçülmesi ile ilgili çalışmalar günümüzde halen devam etmektedir. 1. sayılar. Gardner'a göre bilmemizi ve öğrenmemizi sağlayan bu zeka alanları şunlardır.Her insan çeşitli zeka alanlarından her birini yeterli bir düzeyde geliştirebilir. kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme. ritimler üretme becerisidir. hikaye anlatma. eleştirel düşünme. MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKA: Sesler. şiir okuma. üç boyutiu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir.Zeka Engelliler 2. insanların duygu. GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA: Üç boyutlu bir nesnenin şekil ve görüntüsünü görmeden zihinde canlandırma ayrıntıları görebilme söz konusudur. kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir. Bu kuramın temelinde biyolojik ve kültürel etkenler olduğu savunulur. zeka bölümü sınırlarını ve toplumdaki yüzdelerini tablo halinde vermiştir. Çoklu zeka kuramının amacı eğitimde bireylerin neler yapabileceğinin düşünülmesidir. SÖZEL-DİLSEL ZEKA: Kelimelerle düşünme ve ifade etme.Çeşitli zeka alanları genellikle bir arada karmaşık bir yapıda çalışırlar 4. Zeka Bölümünün Sınırları Nüfuz °A ZB Sınırları 0-24 ~~1 25-49 >2 70-79 80-89 90-109 110-119 120-129 130+ 50-69 J 7 16 50 16 7 2 . Zeka testleri tek faktörlü ve çok faktörlü olmak üzere genelde iki gruba ayrılırlar.Üstün Zekalılar Her iki grup da eğitim açısından yardıma muhtaç durumdadırlar. mecazi anlatım.Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin bir çok yolu bulunmaktadır. benzetme. problem çözme. şekiller ve çizgilerle düşünme. Spearman zeka ile ilgili çalışmaları başlatmıştır. 1. 3. hesaplama. mantıksal ilişkiler kurma. gramer bilgisi. soyut ve simgesel düşünme. Zeka konusunda bireysel farklılıklar vardır. hipotezler üretme. jest ve mimiklerle kendini ifade etme. Her iki grup için de özel programlar hazırlanmalıdır. Çoklu zeka kuramına göre insanda sekiz ayrı zeka türü vardır. sürecindeki hangi gelişimsel örtüşmektedir? (2004 KPSS-113 ) A) B) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık Üretkenliğe karşı durgunluk görevi ile C) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç D) Temel güvene karşı güvensiztik E) Kimlik edinmeye karşı kimlik krizi ZEKA Zekanın ne olduğu uzun zamandan beri psikologların üzerinde çahştıkları bir konudur.

Oktaylar. Goleman'ın Duygusal Zeka kuramı 5 ögeden oluşmaktadır. Nobel Yayın Dağıtım. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 185. 2. Ziya. . Enver (Ed. 2. 10. H. duygusal tepki derecesini. yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Empati yayınevi. Eğer insanların gerçekleştirmek istedikleri bir amacı varsa bu amaç etrafında kolayca motive olabilirler. sevecen bir tavırla yaklaşması. Bireyin. Bireyler olumsuz bir olay ve olumsuz olayın sonucunda yoğun bir duygulanım yaşıyorsa kendi kendilerini sakinleştirebilmelidirler. llişkileri Yürütebilme (Temel Sosyal Becerilere Sahip Olma) GOLEMAN'IN DUYGUSAL ZEKA KURAMI Duygusal zeka bireyin öz denetimini sağlaması. 1998 Yeşüyaprak. (Ed.).26 Gelişim Psikolojisİ 4. Arkadaş Yayınevi. Genel Psikoloji. A. (Ed. 9. insanların en derin duygularına karşı empatik bir anlayış ve tutum içerisinde olması ve kişiler arası ilişkilerde rahat. 3. Remzi Kitabevi. Ankara. 1987 Kaya. Davranış Bilimlerine Giriş. Bununla birlikte bireyler her türlü alınganlıktan rahat bir şekilde kurtulabilirler. (Ed). kendi kendini güdülemesi. Duyguları İdare Edebilme (Sıkıntı verici Duygularla baş etme) 4. No: 1027. 5. 2002 Baymur. araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Duygularını tanımladıktan sonra kendi potansiyellerinin farkına varır. kendini değerlendirebilme ve kendisiyie ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. 2004 Selçuk. KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA: İnsanın kendi duygularını. Yani birey karşısındakinin hal ve hareketlerini. Özbilinç (Kendi duygularının Farkında Olma) Bireyler Kişiler arası ilişkileri yürütürken ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurabilmelidirler. 2003 Gazi Bireylerin kendilerini tanıması ile ilgilidir. Özkatp. 2000 Bacanlı. düşünme sürecini tanıma. DOĞACI-VAROLUŞÇU ZEKA: Doğadaki tüm canlıları tanıma. İstanbul. 3. Aynı zamanda yoğun kaygı ve karamsarlıklardan kendilerini soyutlayabilmeliler ve olumsuz bir deneyim sonrası kendi kendilerini toparlayacak gücü kendilerinde bulabilmelidirler. Eskişehir. kendine karşı yönelen engellemelere direnç gösterebilmesi. F. Eğitim Psikolojisi. 2004 Eğitim Bilimleri KPSS.C.). Ankara. ifade edebilme. T. Öğretmen Adayları için KPSS Pegem A Yayıncılık. (Ed. 1995 Senemoğlu. Eğitim Psikolojisi. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. 1. Tan. Kendini Harekete Geçirme (Kendini Başarıya Doğru Güdüleme ) 7 8. Gelişim ve Öğrenme. Ş. Istanbul. C. Anadolu Üniversitesi Yayınları. En önemlisi de o amaç için dikkatlerini bir noktaya toplayabilirler. karşısındaki kişinin belli bir durumda ne düşündüğünü ve ne hissettiğini anlama gücüne sahip olmasıdır.). Kendi kendine "ben neleri yapabilirim? Neleri yapamam?" sorularına cevap arar. Ankara. esnek ve saydam olabilmesidir. Yani bireyler kendilerini en olmsuz bir olayda bile yatıştırmasını bilmelidirler. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. Akman. Ankara 2004 İnsanların harekete geçebilmesi için bir amaç gerekmektedir. Ankara. Hakan. duygusal değişimleri düzenleyebilmesi. Kısaca kişiler arası iletişim bir sanattır ve bu sanat daha çok başkalarının duygularını idare etme becerisidir. 1994 Erden. Ankara. Yargı Yayınevi. 6. N Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kitabevi. 11. T. Binnur. isteklerini erteleyebilmesi. his ve düşüncelerini kavrayabilmesidir. Y. Ankara. Pegem A yayıncılık. Bireyler daha oluşma aşamasındaki duyguların farkına varır ve o duyguları tanımaya çalışır. 2004 Öğreti. 5. Empati (Başkalarını Duygularını Anlama) paylaşma.C. M. H. Nobe! Yayın Dağıtım. Z. Öğretmen Adayları için KPSS. Gelişim ve Öğrenme.

Reflexler ertelenebilir. Öğrenme sonucu kazanılan davranışlar değildir. hepsi öğrenme ile kazanılır. Bu davranışlar tecrübe ve eğitim öğretim yoluyla olmak üzere iki türlü kazanılır.öğrenme Psikolojisl İnsan davranışlarının büyük bir çoğunluğu öğrenme yoluyla kazanılmıştır. • • • Sürekli eleştirilen çocuk kınama ve ayıplamayı öğrenir. İstendik Davramşlar: Formal ve informal ortamlarda kazanılan davranışlardır. İnsanlarda içgüdü yoktur. Sonradan kazanılan davranışlar: İstendik ve istenmedik davranışlardır. Öğrenilmiş davranışlardır. karmaşık bir davranış örüntüsü olmalıdır. içgüdüsel davranış vardır. Örnek. Basit bir tepki olması. TEMEL KAVRAMLAR Öğrenme: Bireyde kendi yaşantıları yoluyla. Kopya çekme. arıların ba! yapması. Örnek. Diğer bir deyişle organizmanın dışarıdan gözlenebilen ya da kendisince hissediiebilen tepki ve hareketlerinîn tümüne denir. yemeğin kokusundan yemeğin pişip pişmediğini anlaması Usta sürücünün motordaki ses değişikliğini fark etmesi Yol soran birisine yol tarifi yapmak • • • • Yaşantı: Bireyin çevre ile etkileşimi sonucu kalan izlerdir. öğrenmelerin istendik davranışların toplamıdır. göz kırpma. başka türlerde olmamalıdır. • Her ikisinde yaşantı yoluyla değişiklikler oluşur. Aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse. Annelik Geçici davranışlar: Alkol. nefes alma. Davranış: Organizmanın hertürlü etkinliğidir. Doğuştan getirilen türe özgü davranış örüntülerine denir. Reflex: Doğuştan getirilen. hastalık ve yorgunluk sonucu ortaya çıkan davranışlardır. Eğitim öğrenmeyi kapsar. İstenmedik Davranışlar: Forma! ve informal ortamlarda kazanılan davranışlardır. hırsızlık gibi davranışlar örnek verilebilir. ilaç. Alay edilip aşağılanmışsa sıkılıp utanmayı öğrenir. Belli bir uyarıcının bulunması. Eğitim. Öğrenme sonucu kazanılan davranışlar değildir. Örnek. • A. ipek böceğinin koza örmesi Reflex ve içgüdü karşılaştırması: öğrenilmiş davranışlar nelerdir? • İki tekerlekli bisiklette dengeyi sağlama Aşçının. tutum kazanmak. Eğitim: Bireylerde kendi yaşantıiarı yoluyla istendik davranışlar meydana getirme sürecidir. • • • Davranışta bir değişiklik olmalıdır Davranıştaki değişiklik nispeten kalıcı izli olmalıdır Davranıştaki değişiklik yaşantı ürünü olmalıdır Davranış çeşitleri 27 A. emmeye bağlı arama refleksi öğrenilmemiştir. Okullarda kazanılan akademik bilgilerin tamamı. Bu davranışlar ailede ve sokakta kazanılabilir. EğitimÖğrenme iüşkisi. Doğuştan gelen davranışlar: İçgüdüsel ve reflex davranışlar. mutlu olmayı öğrenir. yutma. emme. Kuşların göç etmesi. evde ve çevrede kazanıian toplumsal roller vb. Yaşantılardan etkilenmenin en güzel örneğini çocuklar oluşturur. Bu davranışlar çevre ile etkileşim sonucu gelişir. Öğrenmenin olabilmesi için. Doğuştan gelmelidir. dizimize vurulduğu zaman ayağımızı kaldırmamız. kişilik özellikleri kazanmak vb. Belli bir dilin öğrenilmesi. içgüdüler ertelenemez Reflex basit bir davranıştır. içgüdü karmaşık bir davranıştır. davranışında meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. bir türün tüm üyelerinde olmalıdır. İçgüdü: Doğuştan getirdiğimiz diğer bir davranış grubudur. belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğilimidir. • Eğitim davranışlarda istendik yönde değişiklikler oluşturur. • • . İçgüdünün 4 özelliği vardır. • B. Reflex'in üç özelliği vardır. • • • Doğuştan getirilmesi.

yüzüne rüzgar gelince gözlerini E) Aşçının kokusunu pişmediğini anlaması aldığı yemeğin pişip . öğrenme yoluyla kazanılan bir davranışa örnek degildir? (2001 KPSS-11) A) Çocuğun. Bu başarısızlığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? (2001 KPSS-13) A) B) C) D) E) Fiziksel yoksunluk Kullanılan öğrenme yönteminin yetersizliği Genel uyarılmışlık hali Zeka düzeyi öğrenmeye hazır olma düzeyi İstendik davranışlar Eğitim sonucu gerçekleşen riavranıslart İstenmedik davranışlar Kötü kültürel koşullar altında kazanılan davranışlar.III C) II.28 Öğrenme Psikolojisl Doğuştan gelen Davranışlar -Refleksler DAVRANIŞ Geçici davranışlar (hastahk AJkol aşın kavpr v s^ I Sonradan kazanılan davranışlar (Öğrenme sonucu aprr. bisiklete bindiğinde dengesini kurması B) Bir kişinin evinin bulunduğu yeri tarif etmesi C) Oto tamircisinin motordaki sesin nedenini kısa sürede bulması kırpması 49. 48. Bir anne iki yaşındaki oğluna ezbere 100'e kadar saymayı öğretmeye çalışmakta. • öğrenme. öğrenme doğrudan doğruya ölçülemez. Uyarıcılar içsel ya da dışsal olabilir.p. öğrenme ise ne yapabileceğini ifade eder. yorgunluk gibi çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. B) Sürücünün kavşaklara yaklaştığında hızını keserek trafık ışıklarını kontrol etmesi başını o yöne doğru çevirmesi terk etmesi C) Üç aylık bir bebeğin yüzüne dokunulduğunda D) Alkol bağımlısı olan bir kimsenin. Öğrenme ile performans arasındaki farklar. açık ya da gizli olabilir. I) Narkoz ve ilaç gibi etkenlere bağlı olarak oluşma II) Kalıcı özellik taşıma III) Yaşantılar sonucunda görülme IV)Organlarm olgunlaşmasıyla ortaya çıkma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri. III I) E) IV • • Uyarıcı: Duyu organlarını harekete geçiren ve tepkiye yol açan herhangi bir nesne ya da enerjiye denir. öğrenilmiş veya öğrenilmemiş birçok etken performansı etkilemektedir. bu alışkanlığı E) Çocuğun yemeklerden fırçalaması sonra dişlerini 45. Aşağıdakilerden hangisi. Performans organizmanın ne yaptığını. bir davranışın öğrenilmiş davranış olabilmesi için gerekli degildir? (2002 KPSS-79) A) IV. fakat bunu başaramamaktadır. Tepkiler basit ya da karmaşık. güdü. Yanlış eğitim sonucu ortaya çıkan davranışlar) Performans: İcra veya edim de denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin öğrenmesine etki eden dış etkenlerdendir? (2002 KPSS-81) A) B) C) D) Güdülenmişlik düzeyi Tutum ve alışkanlıklar Bilişsel gelişim düzeyi ilgi ve yetenek D) Çocuğun. 47. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir? (2002 KPSS-80) A) Öğrencinin kendisine verilen sayıyı çarpanlanna ayırarak sonucu söylemesi Tepki: Uyarıcılann organizmayı etkilemesi sonucu organizmanın gösterdiği herhangi bir davranışa denir.performansı oluşturan unsurlardan sadece biridir Performans doğrudan gözlenip ölçülebilir. Organizmanın bizzat yaptığı şeyler olup.Hpsipn 46.I B) IV. öğrenme.

E) öğretim materyali .

Güdüler organizma içindeki ihtiyaçlardan doğar ve bu ihtiyaçların giderilmesi için organizmayı harekete geçirir. Yani davranışın şu ya da bu yönde olmasını sağlar. Buradaki "durum" ifadesi dürtü. bir şey yok. Böylece organizmanın istenen tepkide bulunabilme artar. yaş açısından o olgunluğa ulaşmamıştır. ama heyecanlanınca yapamadım" demiştir. Güdüler genellikle içse! veya dışsal uyarıcılar tarafından uyarılmaktadır. Bu durum karşısında öğrenme psikolojisini dikkate alarak aşağıdaki sözlerden hangisini söyleyemeyiz? (2004 KPSS-14) Organizmanın verimli bir öğrenme sağlayabilmesi için hazır ve tetikte bulunmasıdır. ihtiyaç. Güdü. Güdü. C) Sınavda heyecanlanacak heyecanınızı kontrol edin. davranış değişikliğini de denetler. İnsan uçmayı öğrenemez ancak kuşlar uçabilir. Diğer bir deyişle Organizmanın temelindeki potansiyel güçlerin göreve hazır bir duruma ulaşmasıdır. istek. pekiştirme için de gereklidir. Organizma Organizma türe özgü hazır oluş durumunda olsa bile olgunlaşma olmadan öğrenemez. Erşen girdiği ehliyet sınavında başarısız olmuştur. Organizmanın öğrenmeye güdülenmiş olması bireyin öğrenmesini kolaylaştırır. s Kaygı A) İyi araba kullanıp kullanamadığınıza ancak buradaki performansınıza verebiliriz. Örneğin. Örneğin susuzluk dürtüsü organizmayı su ihtiyacını karşılamak için harekete geçmeye zorlar. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde öğrenilmiş davranışların bir özelliği verilmemistir? (2004KPSS-13) A) B) C) D) E) Yaşantı sonucunda oluşması Kalıcı izli olması Önceki davranışlardan farklı olması Süreklilik göstermesi Olgunlaşma ile ortaya çıkması 29 İki aylık bir bebek yürüyemez. Güdünün uyandırılması sonucunda organizma bu güdüyü doyurmak için harekete geçmektedir. güdü. Güdüler bizi harekete geçiren güçlerdir. s Güdülenme (Motivasyon) Organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçiren durumdur. Öğrenenle ile ilgili faktörler S Türe özgü hazır oluş öğrenecek olan organizmanın istenüen davranışı göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması demektir. Aşın ve düşük düzeydeki kaygı öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir. . "Canım ders çalışmak istemiyor" diyen öğrenci aslında yeterli genel uyarılmışlık haline ulaşmamıştır. davranışı oluşturan en önemli koşuldur. bakarak karar B) Biraz daha alıştırma yaparsanız gelecek sınavda başarılı olma şansınız artar. Organizma bu donamımdan yoksun olduğunda öğrenemez. Öğrenmede güdüler üç nedenle önemlidir. s • Olgunlaşma Organların kendilerinden beklenen görevleri yapabilecek duruma gelmesi durumudur. "Aslında araba kullanmayı çok iyi bilirim.öğrenme Psikolojisl 50. E) Araba kullanmayla ilgili yaşantılarınız arttıkça daha az hata yapmaya başlayacaksınız. 1. çalışma alışkanlıkları gibi etkenler genel uyarılmışlık halini etkileyen faktörlerdendir. 3. olabilir. D) Araba kullanmayı ne kadar iyi öğrenirseniz heyecanlanma olasılığınız o kadar azalır. 2. hırs vb. ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A. s Kaygı ve genel uyarılmışlık hali 51. Güdü. Benlik kavramı. Olgunlaşma yaş ve zeka açılarından ele alınmaktadır. Yatakta ders çalışmak öğrencinin genel uyarılmışlık haline girmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Yani davranışı bir amaca doğru başlatan ve sürdüren bir iç şarttır. Aynı zamanda bazı insanlar yaş olarak olgunlaşmış olsalar bile zeka gelişimleri açısından yeterli olgunluğa ulaşmamış olabilirler. Örnek: aç olmayan organizmaya et gösterilse de salya salgılamaz. Yani davranışın sürdürülmesini-tekrarını sağlar. Güçlü bir istek ya da dürtünün gerçekleşmeyecek gibi göründüğü durumlarda ortaya çıkan tedirgin edici bir duygudur.

Öğrenme malzemesinin çevredeki uyarıcılardan ayırt edilebilir olmasıdır. öğrenilen bilgiler kısa sürede unutulmaz. Negatif transfer (olumsuz aktarma): Geçmiş yaşantıların öğrenmeyi olumsuz etkilemesine denir. Kalıtım ve çevrenin rolü vardır. iyi bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediği veya ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekir. Güdülerin içsel-dışsal. Öğretim Yöntemi ile ilgili Konunun Yapısı öğrenmede konunun bütün olarak verilmesi parçalara bölerek verilmesinden daha etkilidir. C. Sadece sınav zamanında çalışan öğrenciler bu gruba girer. Sınav sorularının kısa sürede cevaplanması geribildirimdir. yetenek. Bu açıdan bir derste öğrenilen kavramlar diğer bir dersteki öğrenilen kavramlarla ters düşmemelidir. Öğrenilecek malzeme öğrencilerin amaçlarına. ilgi. . Öğrenciler konuyu kısa zamanda öğrenmekte ve sınavda başarılı olmaktadırlar. benlik tasarımı gibi farklılıklar öğrenmeyi etkileyen bireysel farklılıklardır. güven. Öğrenci yaptıkları ve söylediklerinin ne derece doğru olduğunu bilirse daha kolay öğrenir. Buna karşın öğrenilen bilgi kısa sürede unutulmaktadır. Bu etkileşim dinleme-okuma-yazmaanlatma şeklinde olabilir. Diğer uyaranlar arasından öğrenilecek malzeme ile ilgili uyaranlar kolayca ayırt edilebilir nitelikte olmalıdır. Beyaz uyarıcılar içinde siyah bir uyaranın dikkat çekmesi gibi öğrenilecek konu da öğrencinin dikkatini çekmelidir. Diğer bir deyişle psikofizik enerjinin bir noktada toplanmasıdır. Dinlemede öğrenci pasiftir. birincil-ikincil. • Dikkat: Bilincin bir noktada toplanması haline denir. Bazı öğrenciler öğrenilecek konuyu günde 2 saatten bir haftada öğrenirler buna aralıklı öğrenme denir. S Katılım (öğrenci aktivitesi) Daha önceden deneyimli oluş ya da konu ile tanışıklığın bulunması (eski yaşantılar) yeni öğrenmeleri etkiler Yetişkin kişiler hemen hemen hiç bir öğrenmeye sıfırdan başlamazlar. beklentilerine uygun olmalıdır. Bu ön öğrenmeler öğrenmeyi kolaylaştıracağı gibi zorlaştırabilir. s Öğrenmenin Aktarılması Pozitif transfer (olumlu aktarma): Geçmiş yaşantıların öğrenmeyi kolaylaştırmasına denir. s Öğrenmeye Ayrılan Zaman Öğrenen bireyler arasında bir konunun öğrenilmesine ayrılan zaman bakımından farklılıklar vardır. Bunu bilmeyen öğrenci yavaş öğrenir. Iki parmak yöntemiyle daktilo yazmayı öğrenen birisi on parmak ile yazmaya çalıştığında zorlanır ve daha yavaş yazar. Okullardaki eğitimde her konu daha önce öğrenilmiş olması gereken başka konularla bağlantılıdır. Birey öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak önbilgilere (ön öğrenmeler) sahip olmalıdır.30 öğrenme Psikolojisl Faktörler s harekete geçerek su aramaya başlar. s Eski Yaşantılar B. Suyun içilmesiyle birlikte susuzluk dürtüsü doyurulmuş olur. Süreğen hastalıklar ve duyu organlarındaki bozukluklar öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. s Bireysel Farkhlıklar Algısal Ayırt Edilebilirlik Zeka. Bazı öğrenciler de öğrenilecek konuyu yoğun bir biçimde bir günde öğrenirler buna toplu öğrenme denir. Konu anlamlı ve kolayca birbirine bağlanabilir nitelikte olmalıdır. Sistematik çalışmadır. tutum. Buna karşın anlatmaya doğru gidildikçe öğrenci aktifleşmekte ve öğrenme artmaktadır. Önceki öğrenme yeni öğrenmeyi olumsuz etkiler. s Fizyolojik Durum Öğrenilecek olanla etkileşim öğrenme çabasına girmedir. s Öğrenme Malzemesi ile ilgili faktörler Öğrenme için sağlıklı bir fizyolojik yapı gereklidir. döngüsel olma gibi özellikleri vardır. Öğrenme zayıf olmaktadır. Otomobil kullanmayı öğrenen birisinin başka bir model ya da marka otomobili de kullanabilmesi. s Geribildirim (Dönüt) Sonuçların bilgisi de denebilir.

Lise öğrencilerine yönelik böyle bir önerinin temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-73) 55. Kavramsal gruplandırma birçok bilgi veya kavramın öğrenilmesi durumunda çok etkilidir. onun dersteki doğru davranışlarını bisküvi vererek ödüllendirmektedir. Anlamsal çağrışım dizileri oluşturulmalı ve bunların sayısı çoğaltılmalıdır. inek. karvb. veriniz. Küçük yaşlarda bir müzik aleti çalmaya başlayan bir kimseyle. Süt. yumurta. Çalışma ortamınızı düzenlerken ışık ve ısının uygun olmasına. ■/ Kavramsal Gruplandırma 53. ileri yaşlarda müzikle ilgilenen bir bireyin müzik aletini çalma becerisi uzun bir zaman aynı düzeyde olmaz. Aşağıda kavramsal gruplandırmaya örnek verilmiştir. gruplar alt gruplara ayrılabiliyorsa öğrenilmesi kolaylaşır. Bu tür bilgiler daha kalıcıdır. kahvaltı. Bütünleştirmede öğrenilecek malzeme basamaklar haline getirilmelidir. pamuk.Öğrenme Psikolojisİ s Anlamsal Çağrışım 31 Anlamlı bir şekilde öğrenilen bilgi anlamsız bilgilerden daha kolay hatırlanabilir. öğrenilen yeni konu daha önce öğrenilen konularla ilişkisi sağlanmış olmalıdır. evde yetiştirilmesine yardım edilmelidir ödevlerin E) Genel uyarılmışhk düzeyinin düşmeme si için. çalışırken engellenmelidir sürekli oturmaları C) Okuldaki başarılarının artması için evde mutlaka sınıfa benzer bir ortamda çalışmaları sağlanmalıdır \ Taşlar I Metaller \ Değerl 1 \ I J Değersiz Yaygm Nadjr 1 \ D) öğrencilerin hepsinde aynı düzeyde ilerleme olması gerektiğinden. (Bacanlı. artık sevmediğini düşünmüştür ihmal edilmiştir B) Öğrenme hızının öğrenciden örenciye göre C) Öğrenme için öncelikle genel bir uyarılmışlık durumunun gerekli olması olması E) Öğrencinin evde kendi kendine çalışabileceği bir yere ihtiyacın olması D) Ders çalışmanın planla çaba gerektiren bir uğraş D) Çocuğun davranışını etkileyen diğer faktörler E) Öğrenme etkinlikleri çocuğun leştirebileceklerinin üstündedir gerçek- . Yukarıdaki durumda öğrenmeyi olumsuz etkileyen temel etken aşağıdakilerden hangisinde açıklanmaktadır? (2002 KPSS-108) A) Öğrenme kullanılan bilişsel bireyden bireye değişebilmesi değişebilmesi yaklaşımların A) Aç olması nedeniyle çocuğun dikkati bisküviye yönelmiştir B) C) Çocuk sürekli aynı ödülü almaktan sıkılmıştır Çocuk annesinin kendisini. Özel eğitim görmekte olan zihinsel engelli bir çocuğun öğretmeni. Kavramlar gruplara. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin etkisini açıklayıcı bir örnektir? (2002 KPSS-83) A) B) C) D) E) Sosya! çevre Yetenek Deneyim i Yaşantı Olgunlaşma Zaman İyi organize edilmiş gruplar halindeki bilgiler kolay öğrenilir. çocuğun annesi bisküviyi almak için daha çok çalışacağını düşünerek. çay. bir masa ve sandalyede çalışmasına özen gösteriniz. bu onların B) Hareketsizlik onların fiziksel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Örnek: Peynir kavramı öğretilirken buna yakın ya da ilişkili olan kavramlarla ilişkisinin kurulması bu kavramın öğrenilmesini kolaylaştırır. Bu durumda öğrenme malzemeleri birtakım grupla halinde bütünleştirilmelidir. çocukların ödevlerini masa başında yapmalarına dikkat edilmelidir Alaşım 52. 2000) Mineraller 54. bir öğretmenin velilere çocukların çalışma koşullarıyla ilgili verebileceği önerilerden en doğru olanıdır? (2002 KPSS-99) A) Çocuklarınızın çalışırken istediği biçimde ve odada olmasına izin özgürlüğünü arttırır. Ünite ve konular iyi bir şekilde gruplanarak verilmelidir. beyaz. onu okula kahvaltı etmeden götürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi.

kediler topları ön ayakları tutmuş ve ön ayakları ile toplarla oynamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi köpeklerle kediler arasındaki Topu kutuya atmayı öğrenme açısından gözlenen bu farkı en doğru biçimde açıklamaktadır? (2003 KPSS-50) A) önceki öğrenilenlerin aktarımı B) Güdülenme C) Genel uyarılmışlık hali D) Türe özgü hazıroluş E) Olgunlaşma Aşağıdaktlerden hangisi ilköğretim birincisıtıtfa başlayan bir öğrencinin. C) Türkçe pop müzik şarkılarının çok hareketli D) Yetişkinlikteki öğrenmenin çok hızlı bir biçimde gerçekleşmesi E) Türkçe pop şarkılarının çok popüler kişiler tarafından söylenmesi D) Hatice. "Bireyin.bir davranışın ayırt edici uyarıcı tarafından kontrol edilmesi söz konusudur? (2004 KPSS-31) A) Servet. yeteneğinden daha fazladır. ders aralarında bahçeye çıkmak yerina sınıfta oturmayı tercih etmektedir E) Metin.32 56. hiçbir zaman bu şarkıları dikkatle dinlememiştir. Ingilizce sınavında Matematik sınavından daha başarılı olmuştur. öğrenme Psikolojisl 59. Aşağıdakilerden hangisi. Bir üniversitesinin psikoloji bölümünde öğrenme psikolojisi alanında yapılan bir deneyde. Öğretim yılının ilk aylarında iyi bir başarı gösterip. 61. Aşağıdakilerden hangisi. ikisine de aynı ölçüde çalıştığı . köpeklere ve kedilere kutuya küçük toplan atmaları öğretilmeye çalışılmıştır. . bir konuyu tam olarak öğrenebilmesi için o konunun gerektirdiği gelişim ve güdülenme düzeyine ulaşmış olması gerekir. ilerleyen aylarda başarısının düşmesinin nedenlerinden değildir? (2003 KPSS-56) A) Öğrenme yaklaşımının ancak ilk aylarda verilen konular için yeterli olması B) öğrenme isteğinin ilk aylarda daha fazla olması C) Öğrenme yeteneğinin azalması D) Olgunlaşma düzeyinin ancak ilk aylardaki konula Öğrenmeye yeterli olması E) Okul öncesi eğitimde almış olduğu bilgilerin ilk aylardaki öğrencisine katkı sağlamış olması 57. ancak bir gün durup dururken bir Türkçe pop müzik şarkısmın müziğini sözleriyle birlikte söyleyebildiğini fark etmiştir. sabah erken saatlerde çalıştığında okuduklarını daha kolay anlayabilmektedir. diğer derslerde uslu bir biçimde otururken Müzik dersinde sınıfın disiplinini bozan davranışlar sergilemektedir. bir Öğrencinin sınıftaki diğer arkadaşlarına oranla matematik dersindeki konuları öğrenmede çok fazla güçlük yasamasının nedenlerinden değildir? (2003KPSS-51) 60." ifadesini aşağıdakilerden hangisi açıklar? (2004 KPSS-19) A) Eğitim düzeyi B) Genelleme düzeyi C) Zeka düzeyi D) Kahtım E) Hazırbulunuşluk A) Genel uyarılmıştık hali B) Derse ilişkin tulum C) Zeka düzeyi D) Geçmişteki öğrenmelerin aktarımı E) öğretme yöntemi 58. Köpekler topları ağızları ile kutuya atmayı kısa sürede öğrenmişlerdir. Evde kızı Türkçe pop müzik şarkısı dinleyen bir baba. B) Gözde'nin müzik yeteneği resim B) Bazı öğrenmelerin bilinçli bir çaba göstermeden gerçekleşmesi olması C) Suat. Ancak çok sayıda deneme yapılmasına rağmen kedilerin bu davranışı öğrenemedikleri görülmüştür. babanın bir Türkçe pop şarkısını sözü ve müziği ile birlikte tekrarlayabilmesini doğru olarak açıklamaktadır? (2003 KPSS-55) A) Bazı Türkçe pop şarkılarının radyoda ve televizyonda birçok kanalda yayınlanması Aşağıdaki örneklerin hangisinde. halde.

Ancak sıntflama o kadar önemli değildir. ölçülebilen uyarıcı ve tepkilere indirgemiştir. Gözlenen davranış değişikliği meydana geldiğinde öğrenme gerçekleşmiş olarak kabul edilir. Geştalt kuram (VVertheimer. Benlik Kuramı (Rogers) 3. Hayvanlar üzerindeki davranışları açıklanabilir. deneysel söndürme gibi teknikler geliştirmişlerdir. 13. Bir çok kaynak Davranışçılar ve bilişselciler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM Deneysel. Hisler ve diğer bilişsel süreçlere kuşkuyla bakılır. 11. Bağ kuramı (Thorndike) 4. İnsanların öğrenmesi ile canlıların öğr4enmesi birbirine benzerdir. Iki temel öğesi vardır. Öğrenme uyarıcı ve tepki arasındaki ilişki çerçevesinde incelenebilir. 1. düşünce.Öğrenme Psikolojisİ ÖĞRENME KURAMLARI Tüm öğrenme durumlarını açıklayan tek bir kuram yoktur. 8. Farklı öğrenme durumları için farklı kuramlar geliştirilmiştir. İçsel yaşantıları reddeder. 33 4. • • • Uyarıcı: Organizmayı harekete geçiren iç ve dış uyarıcılar Tepki: Uyarıcının organizmada meydana getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişmeler Davranışçı yaklaşımın üzerinde durduğu konu bireyin ne düşündüğü değil ne yaptığıdır. Beyin temelli öğrenme modeli Burada yapılan smıflamalar farklı kaynaklarda farklı şekillerde yapılmaktadır. Ihtiyaçlar Hiyerarşisi (Maslow) 2.DAVRANIŞÇI KURAMLAR: Süreç odaklıdıriar. karakutuya girip çıkanları dikkate alırlar. 1. Duygu. Davranış bozukluklarını yanlış öğrenmelere bağlamışlardır. Klasik. Etkisi 1960 lara kadar sürmüştür. Öğrenme çevresel uyarıcılar tarafından şartlanmayı içermektedir. C. sistematik duyarsızlaştırma. Klasik koşullanma (Pavlovv) 2. 7. Davranışçı yaklaşımın temel sayıltıları. 5. Öğrenmeyi gözlenebilen. U-T ilişkisi ve pekiştiricinin etkisi ile açıklamaya çalışmıştır. Köhler. işaret öğrenme (Tolman) 2. Thomdike. (NÖROFİZYOLOJİK KURAM) 1. 1. Karakutuya değil. Edimsel koşullanma (skinner) BİÜŞSEL AĞIRLIKLI . yeniden koşullama. sonuç odaklıdırlar. Dolayısıyla öğrenme organizmanın kontrol edilmesi anlamındadır. E. Bu amaçla karşıt koşullama. DAVRANIŞÇI KURAMLAR: Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine odaklanırlar. Ilk anahtar sözcük davranıştır. VVatson Skinner önde gelen temsilcilerindendir. 6. araştırmalarla insan . güdü gibi özellikler gözlenip ölçülemediği için bilimsel olarak araştırılamaz ancak uyarıcılar ve tepkiler araştırılabilir. D. Kofka) 2. Bitişik kuramlar (Vvatson. Öğrenme uyarıcı-tepki ilişkisi içinde açıklanır. Davranış bozuklukları yeni öğrenmelerle düzeltilebilir. Sosyal öğrenme (Bandura) BİLİŞSEL KURAMLAR: Öğrenmenin zihindeki oluşumuna odaklanırlar. Öğrenmeler ölçülebilir ve gözlenebilir olaylar üzerinde odaklanarak incelenebilir. İnsan davranışını tamamen reflexler. Bilgi-işlem kuramı İNSANCIL (HÜMANİSTİK) KURAMLAR: Öğrenmenin nasıl daha iyi olabileceğine odaklanırlar. 12. Kurucusu VVatson'dur.Guthrie) 3. 1. bilimsel bir yaklaşımdır. Hangi kuramın hangi ilkeyi savunduğunu kavramak yeterli olacaktır. Pavlov. Insan davranışlarının gözlenebilir hale getirilmesi üzerinde çalışmışlardır. 2. 9. İnsan zihnini bir karakutuya benzetirler. Tüm öğrenmeler aynı basit kurallarla kısa ve öz bir şekilde ifade ediiir. A. 1. İnsan doğduğunda zihni boş bir levha gibidir. operant ve gözlem yoluyla olmak üzere üç temel öğrenme süreci vardır. B. Belli başlı öğrenme kuramları aşağıdaki gibidir. 10.

limon resmi vb. Köpeklerin yiyecek vermeden salya salgılamaları dikkatini çekmiştir. şok. Koşulsuz uyarıcı pekiştireç görevi görmektedir. başlangıçta nötr olan uyarıcıya organizmanın tepki vermeyi öğrenmesidir. 3-5 sn. Yani yeni bir uyarıcının tepki oluşturma gücünü kazanmasıdır. Klasik koşullanmanın 3 temel kuralı vardır. Matematik dersinde tahtada üç bilinmeyenli denklemi çözmediği için matematik öğretmeninden eleştiri alan bir öğrenci "Ben aslında üç bilinmeyenli denklem çözümünü çok iyi öğrenmiştim" der.Öğrenme Psikolojisl 62. Matematik öğretmeni de bunun üzerine "Ben üç bilinmeyenli denklem çözümünü öğrenip öğrenemediğini ancak tahtadaki denklemi çözüşüne bakarak anlayabilirim" karşılığını verir. Yukarıdaki Örnekte matematik öğretmeninin öğrenciye verdiği yanıt aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir? (2003 KPSS-49) A) öğrenme yaşantılar sonucu ortaya çıkar 34 Koşullu uyaran Doğal ortamda organizmanın doğal uyaranlardan birine verdiği tepkiyi vermeyeceği uyarandır. Klasik koşullanma bir "tepkisel şartlanmadır". Örnek. KLASİK KOŞULLANMANIN TEMEL KAVRAMLARI Bitişiklik Bu koşullanma türünde koşullu ve koşulsuz uyarıcıların verilme zamanları birbirine yakın olması önemlidir. Koşullu ve koşutsuz uyarıcıların arka arkaya verümesi olayı bitişiklik olarak adlandınlmaktadır. Pekiştirme Koşullanmanın gerçekleşmesi için önemli bir başka ilke ise pekiştirmedir. Yani yeni bir uyarıcının tepki oluşturma gücünü kazanmasıdır. Pavlov (1849-1936) bu durumu deneysel ortamda ayrıntılı oiarak incelemiştir. Klasik şartlanma ile insanlarda: • Korkular hızla şartlanabilir • Şartlanma için duygular kullanılabilir • Reflekslerden yararlanılabilir B) öğrenme varlığı ancak gözlenilen davranışlarla anlaşılabilen içsel bir süreçtir dernektir C) Hatırlanamayan bir şey öğrenilmemiş D) Öğrenilen bazı bilgiler unutulabilir E) Her davranış değişimi öğrenme sonucunda olmamaktadır KLASİK KOŞULLANMA (TEPKİSEL ŞARTLANMA) Klasik koşullanma. 1-Koşulsuz uyarıcı doğal bir uyarıcı olmalıdır (et). iğne resmi. Koşulsuz tepki Organizmanın doğal ortamda koşulsuz uyaranı aldığında gösterdiği doğal tepkilerdir. kediye toptan korkmayı öğretebiliriz. Köpekler Pavlov'un ayak seslerini duyunca salya salgılamaya başlamışlardır. . Genç kız arkadaşının hoşlandığı müzikten hoşlanır. 3-Uyarıcı tepkiden hemen önce verilmelidir. Zil. ayıların tef çalındığında oynamaları da aynı şekilde bir öğrenmedir. Beyaz kediden korkan çocuk pamuktan da korkar. öğrenilmiş davranışa temel olan doğal uyarıcı bulunabiliyorsa o zaman davranışın klasik koşullanma yöntemiyle öğrenildiği söylenebilir. acı. ışık. Koşulsuz uyaran Doğal olarak organizmanın tepkide bulunacağı uyarandır. Klasik koşullanma yolu ile öğrenmeyi Pavlov açıklamıştır. içecek. Klasik koşullanma deneyinde pekiştirme. Yiyecek. Tepki Yok Nötr Uyarıcı (Zil) Koşulsuz Uyarıcı (Yiyecek) Koşulsuz Tepki (Salya) Koşulsuz Uyarıcı Koşullu (Yiyecek) Uyarıcı (Zil) Koşullu Uyarıcı (Zil) Koşullu tepki (Salya) Koşulsuz Tepki (Salya) Öğrenilmiş davranışa temel olan doğal uyarıcı bulunabiüyorsa o zaman davranışın klasik koşullanma yöntemiyle öğrenildiği söylenebilir. 2-Koşulsuz uyarıcı ile koşulsuz tepki arasında doğal bir bağ olmalıdır. iğne batırılırsa canı yanar Koşullu tepki Organizmanın koşullu uyarana gösterdiği tepkidir. iğnenin acısı vb. limon suyu. Matematik öğretmenini seven çocuk matematik dersini sever. Örnek: Etyenirse saly6a akar. Oysa bu durum yiyecek verildikten sonra oluşmalıdır. Klasik koşullanma bir "tepkisel şartlanmadır". koşulsuz uyarıcının meydana getirdiği etkidir.

Gölgeleme İki koşullu uyarıcının aynı anda verilmesi durumudur. Albert'in beyaz tavşandan korkması korku şartlanmasına ömektir. Öğrenilmiş Çaresizlik Organizma ne kadar çaba harcarsa harcasın durumunu değiştiremeyeceğini öğrenmesidir Bu durumda pasif kalmakta ve pasifliğini tüm istenmeyen durumlara genellemektedir. Sonunda bölmeden atlamanın kendisini şoktan kurtardığını öğrenmiş ve şoktan kaçınmayı başarmıştır. koşullu tepkiyi (salya) meydana getiren koşullu uyarıcıya da ikincil pekiştireçadını vermektedir. Kaçınma şartlanması insanlarda da benzer şekilde oluşmaktadır. zıplamak.Öğrenme Psikolojisl Pavlov koşulsuz tepkiyi salyayı meydana getiren koşulsuz uyarıcıya birincil pekiştireç. Derece şartl uyarcıdır) b-lşık + Zil -> Salya . Köpek ilk zamanlar şokun devamında havlamak. Kaçınma Koşullanması Bir kişiden. Kaçınma şartlanmasının ortaya çıkması için önce korku ve kaçma şartlanmasının olması gerekmektedir. dolaşmak gibi çeşitli hareketler yaparak şoktan kaçmaya çalışmış fakat kaçamamıştır.Işık cSalya (Burada ışık II. Bazı öğrencilerin . Bu olaya gölgeleme denir. koşullu tepki olan salya davranışına neden olmuyorsa sönme gerçekleşir. depresyon ve sonucu kabullenmeye istekliliktir. Uyarıcılardan biri diğerine göre daha güçlü olduğu durumda koşullu tepki güçlü olan uyarıcıya verilir. kaçma ise operant şartlanmaya girmektedir. 2000) Bir köpek tabanı elektrik şoku vermeye elverişli bir kutuya konur. Bu deneyde verilen ses koşullu uyarıcıdır. Ayırt etme Genellemenin tersi ayırt etmedir. Klasik koşullanmanın eğitim açısından önemi Birbiriyle yakınlıkları olsa bile uyarımlar arasındaki farkı anlayabilmedir. Derece şartl + ı uyancıdır. Koşullu uyarıcının benzerlerine koşullu tepkinin ortaya çıkmamasıdır. elektrik şoku verildiğinde köpek. Ses ve ışık birlikte verildiğinde Salya tepkisi sese verilirken ışığa verilmemiştir. Kendiliğinden geri geime Koşullanmaya bir süre ara verilmesine karşın Koşullu uyarıcının (zil) verildiği durumlarda deneğin koşullu tepkiyi (Salya) gösterdiği gözlenmiştir. Ses uyarıcısı ışık uyarıcısını gölgelemiştir. Orijinal sese benzer farklı seslerde verildiğinde deneğin salya salgılaması bir genellemedir. Küçük çocukların sobaya „■ ilk dokunduklarında önce korkarak kaçma davranışı göstermeleri ve bir iki tecrübeden sonra sobadan kaçınmayı öğrenmeleri kaçınma şartlanmasıdır. Duygusal tepkilerin hepsi doğaldır. Hangi tepkilerin hangi uyarıcıya karşı yapılacağı ve tepkilerde görülen zenginlik öğrenmenin sonucudur. Sönme Koşullanmadan bir süre sonra pekiştireç verilmezse koşullu uyarana koşullu tepkinin verilmemesidir. Koşullu uyarıcının benzerlerine de koşullu tepkinin gösterilmesidir. koşulsuz uyarıcı (yiyecek) olmadan koşullu uyarıcının (ses) verilmesi gerekir.) ► Salya 35 Örneğin deneğin farklı tonlardaki sesi ayırt ederek orijinal ses dışındaki seslerde koşullu tepkiyi (salya) göstermediği gözlenmiştir. Pavlov' un deneyinde. bir nesneden veya bir durumdan kaçınmayı öğrenme klasik ya da operant olabilmektedir. koşullu tepkiyi oluşturmaması durumudur. Dereceli şartlandırma (Üst düzey şartlandırma): Herhangi bir şartlı uyarana karşı kazanılan şartlı tepki organizmaya yerleştikten sonra aynı sistem içinde yürütülen çalışmalarla başka bir şartlı uyarıcıya karşı da şartlanmanın oluşmasıdır. Nötr bir uyancıyla korku tepkisinin eşleştirilmesine korku koşullanması denir.-bu bölmeden atlayıp şoktan kurtulma olanağına sahiptir. Sönmenin gerçekleşmesi için. 1.Zil (Burada zıl. a. Kutunun önünde bir bölme olup. pasiflik. Belirtileri. korku. Koşullu uyarıcının. Örnek: (Selçuk. Önemli koşullanma ilkelerinden birisi olan genelleme. Genelleme Aynı türden olan ya da birbirine benzer uyarıcıya karşı daha önce kazanılan tepkinin verilmesidir. koşullu uyarıcı olan ses. Bu durum Kendiliğinden geri gelme olarak adlandırılır. Bunlardan korku şartlanması klasik.

65. Örneğin E) Genelleme öğrencilerde kendilerine olan özgüvenin geliştirilmesi • • • Olumlu benlik kavramının geliştirilmesi. D) Çocuğun azarlanarak vitrinden uzaklaştırılması E) Çocuğun bir daha alışverişe götürülmemesi . Bir banka reklamında güven verici bir kişi ile birlikte kredi kartı birleştirilmekte ve kredi kartlarına karşı bir süre sonra tek başına güven biri hizmet olarak algılanmasına neden olmaktadır. oyuncak yerine. örnek: bir üniversite öğrencisinin sezonun sonra da sadece sahipsiz köpeklerden korkması ilk maçında hakemin başlangıç düdüğü ile birlikte aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? (2001 binlerce kuşun sahaya dolmasını sağlamak amacıyla KPSS-17) yaptığı işlemler şartlanmadır. Sınav korkusunun. Okula karşı olumlu tutum oluşturulması. Ailesiyle birlikte alışverişe çıkan bir çocuk. Çocukların normal olarak yapması gereken etkinlikleri ceza aracı olarak kullanmamak gereklidir. aşağıdakilerden hangisîni önermesi en uygundur? (2001 KPSS71) A) Çocuğa. Küçük çocuklara yaramazlık yaptıkları zaman iğneciye. okul içi ve okul dışı Sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan bir yaşantıları meydana gelen şartlandırmaların bir çocuğun önceleri tüm köpeklerden. A) İşaret öğrenme B) Transfer Klasik koşulmamanın eğitim öğretim ortamında C) Ayırt etme kullanımı sınırlıdır. Öğrencilere yapabilecekleri problemler verip kendilerine özgüven kazanmaları sağlanabilir. pol is e v er ec ek le ri ni s öy le me k ç oc ukları n hemşirelerden polislerden korkmalarına (koşullanmalarına) neden olmaktadır. istediği her oyuncağın alınmayacağını Diğer önemli bir nokta ise öğrencileri öğrenilmiş çaresizlikten kurtarıp. isterse çikolata C) Sorunun o an çözülebilmesi için istediği oyuncağın alınması çocuğun Sonuç olarak öğrencilerimizi çok iyi tanımalı ve ihtiyaçları doğrultusunda klasik koşullanmadan yararlanmalıyız. Klasik koşullanma ilkeleri eğitim alanından çok reklam sektöründe oldukça etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu konuda öğretmenlere ve anne babalara büyük görevler düşmektedir. bir süre sonucudur. kaygısının azaltılması. Planlı ve düzenli bir şekilde kullanıldığında oldukça verimii sonuçlar alınacaktır. okula zamanında gitme ve ödevlerinin zamanında yapma gibi davranışları alışkanlık haline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisi en çok rol oynar? (2001 KPSS-18) A) B) C) D) E) Klasik (tepkiset) koşullanma Bilişsel öğrenme Edimsel (operant) koşullanma Sosyal öğrenme Psikomotor öğrenme Matematik dersine karşı olumsuz tutum geliştirmiş bir öğrenciyi klasik koşullanma ile matematik dersini seven başarılı olan bir duruma getirmek mümkün olabilmektedir. Buna karşın duyuşsal özelliklerin D) özümseme kazandırılmasında önemli roller üstlenebilir. istekleri yerine getirmeyince ağlamaktadır. bazı öğrencilerin öğretmenlere ya da belli derse 63.öğrenme Psikolojisl okula. 36 64. Öğretmenin Anne-babaya. Bir öğrencinin. her seferinde kendisine bir şeyler alınmasını istemekte. kesin bir dille söylenmesi alınacağının söylenmesi B) Çocuğa. Bu duruma çare bulamayan aile çocuğun öğretmeninden yardım istemektedir. Oysaki eğitim öğretim ortamında klasik koşullanma ilkeleri tesadüfen kullanılmaktadır. kendilerine olan özgüven kazandırılabilir. karşı kaygıları ve yersiz korkuları.

bebek çocuk arabasına her oturtulduğunda dışarı çıkacaklarmış gibi sevinç gösterilerinde bulunmaya başlar. Aşağıdakilerden hangisi bir bebeğin açlıktan ağlarken annesinin elindeki biberonu görünce susmasını açıklayan öğrenme yaklaşımıdır? (2003 KPSS-58) A) B) C) D) E) Klasik koşullanma Edimsel koşullanma Gözlem yoluyla öğrenme Bilişsel öğrenme Model alarak öğrenme 66. bu olaydan sonra her kedi gördüğünde korkup kaçmaktadır Aşağıdakilerden hangisi çocuğun kedilerden korkup kaçma davranışına örnektir? (2002 KPSS-87) A) C) D) E) Edimsel koşullanma Sosyal öğrenme Bilişsel öğrenme Klasik koşullanma 71. Her hafta düzenli olarak devam ettiği derste. Bir süre sonra. Koşullu uyarıcı III. "Anne bebeğini dışarı çıkaracağı zaman onu çocuk arabasına bindirmektedir. Kuyruğuna bastığı bir kedi tarafından tırmalanıncaya kadar kedilerden korkmayan çocuk. Aşağıdakilerden hangisi klasik (tepkisel) koşullanma sürecinde en öncelikli zorunluluktur? (2002 KPSS-88) A) B) C) D) E) Belirli aralıklarla tekrar Koşullu uyarıcının ayırt edilmesi Davranıştan sonra pekiştireç verilmesi Koşulsuz uyarıcı ile nötr uyarıcının eşlenmesi Davranışın adım adım geliştirilmesi 72. Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma öğrenilmiştir? (2003 KPSS-59) A) B) C) D) E) Sağlıklı beslenme alışkanlığı Güzel yemek yapma becerisi Karanlık korkusu Saldırgan davranışlarda bulunma alışkanltğı Düzenli ödev yapma alışkanlığı ile B) Kavrayarak öğrenme 68. Bir sure sonra bebek. Koşulsuz uyarıcı II. Aşağıdakilerden hangisi koşullanma yoluyla öğrenmede babanın yerini tutan öğedir? (2003 KPSS-60) A) B) C) D) E) Olumsuz pekiştirme Koşullu tepki Koşulsuz tepki Koşulsuz uyarıcı Genelleme 69. her defasında babanın sakalları bebeğin yüzünü acıttığı için bebek ağlamaktadır. babasının yanına yaklaştığını görür görmez ağlamaya başlamıştır. Nötr uyarıcı öğelerinden hangilerinin işlevini gerçekleştirir? (2002 KPSS-85) A) I ve II D) III ve I B) I ve III E) Yalnız C) III ve II 67.öğrenme Psikolojisl 37 70. öğretim elemanının derse devama önem vermediğini gören öğrenci bir süre sonra o derse devam etmemeye başlamıştır." Örneğinde çocuk arabası klasik koşullanmadaki I. Sakalları olan bir baba bebeğini her akşam eve geldiğinde öpmekte. Bu öğrencinin davranışı edimsel koşullanma ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2002 KPSS-3) A) Bağ kurma B) Genelleme E) Bitişiklik C) Sönme D) Ayırt etme .

. bu olay defalarca tekrarlandığı takdirde ıslık sesi kendi başına ayak sıçratma tepkisini ortaya çıkartmaya başlar. üç ay sonra ablası tatil için eve döndüğünde. Ali'nin. Bir çocuk evde kardeşlen ile oyun oynarken. bu dar beye verilen tepki koşulsuz tepkidir. Matematik Ödevini yapmayan bir öğrenci hediye ettiği kalemle girdiği sınavdan çok öğretmenine hasta olduğunu söylemesi üzerine yüksek puan alması sonucunda. Yukarıda verilen tepkisel koşullanma örneğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2004 KPSS-23) A) Islık sesi koşulsuz uyancı. Ancak. bir ıslık sesi duyar ve hemen arkasından diz kapağımızın altındaki bir noktaya darbe alırsak. kardeşlerinin oynadığı oyuncağı istediğinde ağlayarak annesinin yanına gitmekte ve annesi kardeşlerinin elinden oyuncağı alıp kendisine vermektedir. tepki koşullu tepkidir. B) Diz kapağının altına vurulan darbe koşullu uyarıcı. Diz kapağımızın altındaki belirti bir noktaya vurulduğunda ayağımız sıçrar: bir ıslık sesi böyle bir tepki ortaya çıkarmaz. Çocuk anaokuluna başladığında arkadaşlarının oynadığı bir oyuncağı istediği zaman ağlayarak öğretmeninin yanma gider. B) Unutma C) Islık sesi koşullu uyarıcı. A) Öğrenmenin aktarılması B) Genelleme Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin İngilizce C) Batıl inanç öğretmenine de hasta otduğunu söyleyerek zayıf D) Koşullu tepki not almaktan kurtulmaya çalışmasını açıklar? (2003 KPSS-77) E) Koşulsuz tepki A) B) C) D) E) Model alma öğrenmenin genellenmesi Koşullu uyarıcı Ayırt etmeyi öğrenme Olumsuz aktarma 38 74. Oynayacağı tiyatro oyununa hazırlanan oyuncu makyaj yaparken makyaj fırçasını görüne batırmış ve gözü fena halde yaşarmıştır. daha sonraki zayıf not almaz. bu sese verilen D) Diz kapağının altına vurulan darbe koşulsuz uyarıcı. Aynı öğrenci bir başka gün sonra sınavlarda da aynı kalemi kullanmasını ingilizce dersinde de ödevini yapmadığında. . Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar? (2004 KPSS-22) A) B) C) D) E) Tepkisel Koşullanma Uyarıcı genellemesi Algısal değişmezlik Ayırt etmeyi öğrenme Olumsuz koşullanma A) Duyarsızlaşma B) C) D) E) Olumsuz aktarma Kendiliğinden geri gelme Olumlu pekiştirme Karşıt tepki oluşturma 75. Ertesi gün fırçayı eline alır almaz gözünün tekrar yaşardığını fark etmiştir. yine "Seni anneme söylerim" demeye başlaması. ablası üç aylık bir ayrılıktan sonra eve geri döndüğünde. ıslık sesi koşullu tepkidir. Ablası üniversite sınavını kazanıp başka bir şehirde yaşamaya başlar. Çocuğun zamanla bu davranışı yapmaması aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2003 KPSS76) A) C) D) E) Kendiliğinden geri gelme Sönme Pekiştirme Sistematik duyarsızlaştırma 78. ablasının artık durumdan sıkılıp. Ancak öğretmeni arkadaşlarının elinden oyuncağı alıp ona vermediği için zamanla bu davranışı yapmamaya başlar. AIı ablası ile aralarmda çıkan her anlaşmazlıkta yine "Seni anneme söyleyeceğim" demeye başlar. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin annesinin 76. aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2003 KPSS-75) 77. diz kapağının altına vurulan darbe koşullu tepkidir.öğrenme Psikolojisl 73. nitelendirir? 2003 KPSS-71) öğretmenine hasta olduğu için ödevini yapamadığı söyler. birkaç kez üst üste "Istiyorsan git söyle" demesi üzerine bu davranışını göstermemeye başlar. E) Diz kapağının altına vurulan darbe koşulsuz tepki. bu darbeye verilen tepki koşullu tepkidir. 18 yaşındaki ablası ile aralarında her anlaşmazlık çıktığında "Seni anneme söyleyeceğim" diyen 7 yaşındaki Ali.

bu isteğini ona iletmeyi ertelemesinin doğru olacağını düşünür. aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? (2004 KPSS-35) A) B) Geriye doğru ket vurma Ceza . İstanbul'da yaşayan Nurdan İzmir'e gittiğinde cüzdanını çaldırmıştır. Ne zaman Izmir lafını duysa midesine kramp girmektedir. saçların şampuanın kullanılmasından öncesi ve sonraki durumun gösterilmesi mankenlere yaptırılması oyuncuların yer alması 84. Ancak. Tepkisel koşullama ilkelerine göre. Aslı ders başladığı halde sırasına oturmayıp sınıfta dolaşmaktadır Yerine oturmayıp dolaştığı için öğretmeni Aslı'yı azarlamış ve Aslı hemen sırasına oturmuştur bu yaşantıdan sonra Aslı öğretmenini sınıfın kapısında görür görmez hemen sırasına oturmaya başlamıştır. B) Yeni üretilen bir otomobilin tanıtımının güzel C) Deterjan reklamında ev hanımı rolündeki D) Yaşam E) sigortası reklamında yaptırmanın yararlarının . bu ilkeden yararlanılmaya çalışılmaktadır? (2004 KPSS-25) D) Tepkisel koşullama E) Sosyal öğrenme A) Kepek şampuanı reklamında. 81. emniyet kemeri takan ve takmayan sürücülerin kaza sonrasındaki durumlarının gösterilmesi 85. olumlu duygusal tepki uyandıran bir uyarıcıyla eşleştirilen bir nötr uyarıcı. bir süre sonra tek başına aynı olumlu tepkiyi uyandırır. anlatılması sigorta Emniyet kemeri kullanmayı özendirmek için. Ash'nın davranışında görülen bu değişme.Öğrenme Psikolojisl 79. Aşağıdaki durumların hangisinde. Bu örnekteki İzmir sözcüğü aşağıdakiierden hangisinin işlevini yerine getirmektedir? (2004 KPSS-24) 39 82. akşam eve gelince babasından kendisine bir cep telefonu almasını istemeye karar verir. Gül. Bu örnekte babasının yüzündeki öfkeli A) Nötr C) Koşullu ifade Gül'ün davranışını kontrol eden ne tür bir uyarıcıdır? (2004 KPSS-36) B)Koşuls uz D) Ayırt edici E) Pekiştirici C) İç görü kazanma A) Pekiştirici uyarıcı C) Birincil pekiştireç B) Koşullu uyarıcı D) Koşulsuz uyarıcı E) Olumsuz pekiştireç 80. işinden dönen babasının yüzündeki öfkeli ifadeyi görünce.

Bir köpek. Fazla naz âşık usandırır. Denize düşen yılana sarılır. oradan bir süre geçtikten sonra sahibi ıslık çaldığında köpeğin tekrar ön ayaklarından birini uzatarak tokalaşma hareketi yapmaya başladığı gözlenmiştir. sahibi ıslık çaldığında artık bu davranışı yapmaz hale gelmiştir. köpeğin bu davranışı ön ayağını uzattığında yiyecek verilmeyerek söndürülmüş ve köpek.: . koşullama yoluyla Öğrenmede gözlenen "uyarıcı genellemesi" olgusunu çağrıştırmaktadır? (2004 KPSS-38) A) B) C) D) E) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu durum aşağıdakilerden açıklanabilir? (2004 KPSS-37) hangisiyle A) Genelleme B) Koşullu uyarım C) Koşulsuz tepkileme D) Olumsuz davranış E) Sönmeye direnç Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi.83. Göz görmeyince gönül katlanır Yumuşak atın çiftesi pek olur. Köpeğin ıslık sesini duyduğunda tekrar ön ayaklarından birini uzatmaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (2004KPSS-41) A) B) C) D) E) Tepki genellemesi Ayırıma varma Kendiliğinden geri gelme Ayırt etmeyi öğrenme Olumlu aktarma . Daha sonra. Sinema alanında uzman film eleştirmeni bir konuşması sonunda övgüler almıştır. Bu övgüierden sonra her konuda görüş belirtir olmuştur. Ancak. sahibi ıslık çaldığı zaman ön ayaklarından birini uzatarak tokalaşma hareketi yaptığında kendisine yiyecek verileceğini Öğrenmiştir.

• Öğrenmede koşullu ve koşulsuz uyaranlar birbirlerine çok yakın zamanlarda verilmelidir. pekiştirme ve etki yasasını reddeder. 1-WATSON VVatson için en önemli şey uyarıcı-tepki ikileminin tekrarlanma sıklığıdır. Bitişiklik kuramları içerisinde VVatson ve Guthrie ele alınmıştır. Organizmanın hareket tepkilerine önem verir. koşullanma yoluyla her kişiliğe getirilebilir. beyaz oyuncak) uyarıcı genellemesiyle korkmuştur. karşılaştığı buna benzer bir başka matematik problemini de çözmekten hoşlanmaz. Çocuk bundan sonra gördüğü beyaza benzer her şeyden (beyaz sakallı dede. • Korku koşullanması Küçük bir çocuk (Albert) beyaz renkli fare ile oynarken arkasından ani bir gürültü (ses) yapılarak fareden korkması sağlanmıştır. Aslında bir anlamda klasik koşullanmadır. Bu uyarıcılar alışkanlıklara bir bütünlük ve devamlılık kazandırır. Yani insan. Guthrie'nin önerdiği sistemde şartlı uyarıcılar aslında hareket tepkilerinin meydana getirdiği uyarıcılardır. örnek. • Öğrenmede çevrenin (uyarıcıların) etkisi üzerinde durmuştur. filmi izlettirilmiştir. VVatson'un kuramı Thorndike'ın etki yasasından farklıdır. Bilişsel süreçlere tamamen karşı çıkmıştır. korkmama da öğrenilir. suçlu. Bitişikliği. Yaptığımız şeyi öğreniriz. etki ilkesini ve haz duygusunu kabul etmemiştir. Bunun için önce çocuğa korktuğu şeyden (fare) korkmayan çocukların oynadığı bir oyun. Eve her girdiğinde mantosunu ve çantasını yere atan çocuğunu annesi her seferinde azarlar ve onları yerine astırır • • • ." Anlayışını getirmiştir. Daha sonra sevmediği şey (fare) yavaş yavaş gösterilerek (fare bir kafes içerisinde yavaş yavaş yaklaştırılır) korku ortadan kaldırılmıştır. İlk defada bir uyarıcıyla başlayan daha sonra uyarıcısız da gerçekleşti ver davranış bir alışkanlık halini aldı. davranışın kalıtımsal olmayıp insanın çocukluğundan beri çevresindeki belli uyarıcılarla belli tepkilerin birleşmesi sonucu U-T bağlarının birbiri üzerine şartlanma yoluyla inşa edilmesi sonucunda geliştiği görüşünü savunur. Bütün davranışlar koşullanma yoluyla öğrenilebilir. öğrenmeyi açıklamıştır. Bebekler koşullanma yoluyla. Korku insanlarda tek denemede gerçekleşebilir. öğrenmeyi davranış gelişiminin temel süreci olarak kabul etmiş ve " bir insan ne öğrenmişse odur. Bu fikri ile eğitimde fırsat eşitsizliğinin önemini kafalara yerleştirmiştir • Davranışçıların kurucusu olarak kabul edilir. uyarıcı-tepki bitişikliği olarak • Okulda matematik problemi çözmekten zevk almayan bir öğrenci. Korku öğrenilmişse. bir uyarıcıya karşı yapılan tepkinin daha sonra aynı (benzer) uyarıcıyla karşılaşıldığında da gösterilme eğilimi olarak açıklar. Çünkü onun çalışmasında memnuniyet ve hoşnutsuzluk gibi psikolojik kavramlara yer yoktur.GUTHRİE Guthrie'ye göre çağrışımsal U-T bağlarının kuruluşunun tek yasası işaret ve tepki bitişikliğidir. Guthrie. Eğitimde ikaz etme ve tavsiyede bulunma yerine doğru davranışın bizzat yaptırlması gerekir. öğrenilmiş bir davranışın çok çeşitli durumlarda işe yaramasını sağlar. Ona göre düşünce açıklanabilir ve konuşmada öğrenilebilecek basit bir davranış biçimidir. Labirentte koşmayı ilk kez öğrenen farenin diğer tekrarları otomatik olarak yaptığını fark etti. • Öğrenmenin tek yasası bitişikliktir. • Bitişikliği uyarıcı-tepki bitişikliği olarak ele alır. Bunun yerine herhangi bir uyarıcıya verilecek tepki. ressam haline getirile bilir. Bir başka deyişle zor olan bir problemi çözmekten hoşlanmayan bir öğrenci benzer nitelikte bir problemle karşılaşınca yine çözmekten hoşlanmayacaktır. Genelleme. elektrik çarpması vb. VVatson. müzisyen. Basit bir labirent yapıp koridorun sonunda yiyecek koydu. BİTİŞİKLİK KURAMLARI Bitişik kuramcılara göre öğrenme tek denemede bile gerçekleşebilir. tv. Tekrar. Burada yapılan işlem genellemedir. o uyarıcıya verilen en son ve en çok tekrarlanan tepki olacaktır demiştir. 2.40 öğrenme Psikolojisi Sistematik duyarsızlaştııma Tepkiye neden olan durum parçalara ayrılıp her parçada duyarsızlaştırma (örnek rahatlama tekniği) yapılır. boğulma tehlikesi. Ceza bitişikle ilgilidir. tekrarlar beceriyi geliştirir. Pekiştirme ve ödülü kabul etmemişlerdir. En son ve En Sık ilkesi VVatson öğrenmede ödüllendirme ve ya pekiştirmeden söz etmemiş. • Koşullanmada pekiştirmeyi. VVatson. diğer kuramcılar gibi öğrenmenin sonuçlarıyla ilgilenmez. öğrenmede ödüle veya pekiştirmeye gerek yoktur. istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması üzerine yoğunlaşmışlardır.

" Öğrencinin öğrenmeye karşı ihtiyaç duyması gerekir. Aynı zamanda alıştırma önemlidir. Bu nedenle okui dışında ne yapması gerekiyorsa okul içinde de aynı şeyi yapmalıdır. • Atı eğere alıştırmak için. öğrencilere verilecek uyarıcılar onların dikkatlerini çekmelidir ki beklenen tepkiyi versinler. Tavuk yiyen köpeğin boynuna ölü tavuk asılır. Kedi korku yaratan uyarıcıdır. • • . bu fikre karşı çıkan babaya bu durumu yavaş yavaş kabul ettirir. Örneğin derste arkadaşı ile konuşan bir çocuğa kızıp bağırmak yerine bir soru sormak ve ya tahtada bir problem çözmek daha etkili olacaktır. Kibrit yakarak tehlike saçan bir çocuğu anne bir sürü kibrit vererek bıkıncaya kadar yakmasını ister. Çünkü öğrenci yaptığı şeyi öğrenir bir başka deyişle yaparak yaşayarak öğrenme önemlidir. kediden korkan çocuğa annesi kedi hediye eder. Eğitim açısından Gutheri'nin görüşleri Eğitim hedeflerini önceden belirlemek gerekir. Bıktırma yönteminde (doyurma. Öğrenciye bu ihtiyaç hissettirilmelidir. Bu kez davranış düzelir. eğlenceli okul öyküleri anlatılır. Bireyin istemediği uyarıcı en azdan en çoğa doğru belirli düzeylerde verilir. İstenmeyen davranışa zıt bir davranış olması önemlidir. • Çocuğunu özel okula göndermek isteyen anne. • Zeytin yemeyi sevmeyen birine zeytin azar azar parçalayarak verilir. Kişi biner ve at eğeri atmaktan vazgeçinceye kadar koşturulur. anneye karşı duyulan güven. eğer anne daha baskın bir uyarıcı ise. Kötü alışkanlıkların (öğrenmelerin) yok edilmesi 1. 2. atın üstüne eğer yerleştirilir. Eşik Yöntem (Alıştırma Yöntemi) İstenmeyen davranışları. Örnek. Ceza yerinde kullanıldığında etkilidir. ona zıt olan onunla rekabet edebilecek istenen davranışı meydana getiren uyarıcı sunulur. • Kibritle oynayan çocuğa ya da sigara alışkanlığı olan bireye uygulanan işlemler. Dikkat çekici bir uyarıcıya beklenen tepki verilebilir. Çünkü istenen tepkileri alabilmek için hangi uyarıcıları vermememiz gerektiğini bilmeliyiz. Ancak öğrenme açısından değil ona göre öğrenme tek denemede oluşur ancak becerinin ve performansın geliştirilmesi için tekrarlar önemlidir. Okula yakın yerlerde gezintiye çıkılır. İkisi birlikte sunulduğunda. Örneğin . Uyulmayacak emirler yada yerine getirilmeyecek nasihatler verilmemelidir. Anne ise sevilen güven duyulan uyarcıdır. Bireye yapmaktan kaçındığı ve hoşlanmadığı davranış. Örnek: sigarayı bırakmak isteyen birinin sakız çiğneyerek sigarayı unutmaya çalışması. istenen davranışlara dönüştürmeyi sağlayan bir öğrenme tekniğidir. hoşlandığı ve yapmak istediği bir davranış ile birlikte yaptırılır . okul bahçesinde oyun oynanır ve çocuk alıştırılır. taşırma da denir) bireyin ilgisini çeken herhangi bir durumla yoğun bir şekilde yüzleşmesi sağlanarak kendisine çekici gelen durum belli bir süre sonra artık bıkkınlık verecek duruma gelir. kediyi tek başına gördüğünde de ondan korkmayacaktır. Öğrenme-öğretme ortamı düzenlenirken. "Dikkat edilen şey yapılan şey için işaret haline gelir. Öğrenmeye yön veren en önemli etmen hazır oluştur. Koşullandırılmış istenmeyen tepkileri söndürmeyi amaçlar. Zıt Tepki Yöntemi Bu yöntemde istenmeyen davranışı meydana getiren uyarıcı ile birlikte. Çünkü öğrenmenin kızması gürültüyü azaltmayacak artıracaktır. Okul yaşamın gerçek temsücisi olmalıdır. okul arkadaşlarının eve gelmesi sağlanır. 3. Bıktırma Yöntemi Istenmeyen davranış organizmaya biktırıncaya ve sıkılıncaya kadar yaptırılır. kediye karşı da oluşacak.öğrenme Psikolojisİ 41 • bu hep böyle devam eder . Bitişiklik kuramını savunması nedeni ile hangi tepkiler bireye kazandırılacak hangileri kazandırılmayacak önceden bilinmelidir. Organizma istenmeyen davranışı yapmaktan sıkıldığı için davranış sönme eğilimine girer.Daha sonra annesi kızının manto ve şapkayı atmasını saptayan uyancının onu azarlaması olduğunu anlayarak diğer seferinde manto ve çantasını alarak dışarı çıkmasını ister ve içeri girer girmez manto ve çantayı asmasını ister. • Okula korktuğu için gitmek istemeyen gitmeyen çocuğa.

belli bir b) Bir kişi etkinlik göstermeye hazır olduğu halde. bir uyarıcı karşısında oluşan Bu kuram. küçük sistemli C) Ausubel adımlarla meydana gelir. uyarıcı ve tepkinin sinirsel bir bağla 1. İnsan ya da hayvan olsun. Thorndike'nin Öğrenme Kuramının Temel Yasaları. Pavlov'un gittiği yoldan yoluyla öğrenme olarak da bilinir. Çocuk. Kedi burada deneme yanılma yolu ile ramcılarından hangisinin görüşlerini uygukafesten çıkmayı öğrenmiştir. Bu nedenle onun kuramı bağlaşımcılık olarak 1. büyük atlamalardan çok. Kediyi bir kanunu" dur. etkinliği Thomdike'a göre öğrenmenin en temel formu denemeyapmasına izin verilmesi ona mutluluk verir. sigaradan bıktınncaya kadar sonunda tesadüfen pedal basmış ve dışarı çıkmayı sigara dumanı içine çekmesini sağlamıştır. Thorndike. kafesten kaçma. fakat eline Organizma amaca ulaşmak için değişik davranışlar kalem almasına izin verilmezse. bağlantı ya da çağrım Thordike öğrenmeyi açıklarken. etkinlik göstermeye hazır ise. "etki Bu durumu yaptığı deneyle açıklamıştır. Thorndike bu duruma daha sonra seçme ve bağlama 2. Kedi ve köpekler üzerinde yaptığı birinin diğerini hatırlatması temeline dayanır.Etki yasası (Araçsal Koşullanma) adını vermiştir. Etki (Araçsal Koşullanma) koşullar ve davranış eğilimleri değil. Haz ile sonuçlanan. gitmiştir. Ona göre öğrenmede BAĞLAŞIMCILIK deneme yanılma yoluyla doğrudan seçme ve bağlama vardır. İlgilendiği konu sadece uyarıcı 2.Hazır bulunuşluluk yasası bağlandığına ifade etmiştir. Thorndike'ın kuramı Bağ kuramı. Throndike'a göre öğrenme doğrudandır ve düşünme veya usa vurma ARAÇSAL KOŞULLANMA (Thorndike) yoluyla yönlendirilemez. lamaktadır? (2002 KPSS-104) Öğrenme Küçük Adımlarla Oluşur A) Guthrie B) Thorndike öğrenme. Çocuk. Bir baba sigara içmeye özen en çocuğunun önüne saldırmış aralıklardan kaçmaya çalışmıştır. çalışacaktır. Araçsat koşullanma adı verilen etki kafese koymuştur. araştırmaların sonunda kendisine ait olan öğrenme Bağlaşımcılık yasalarını ve bunların içinde en önemtileri olan "etki" yasasmı ortaya koymuştur. En sigaraları koyarak. duygusal uyarıcılar ile harekete geçiriciler arasında kurulan bir bağ olarak görmektedir. Seçme Ve Bağlama a) Bir kişi. Öğrenen organizma aynı problemle kızgınlık duyar. aşağıdaki öğrenme kuçıkmıştır. para kazanma gibi çeşitli amaçlara ulaşmak yazı yazmaya hazır ve buna izin verilirse. ilk Eğer bir davranış o çevrede bir doyuma ulaşıyorsa denemelerde hayvan epeyce bir çaba harcamış ancak aynı ortamda o davranışın oluşma olasılığı başarılı olamamıştır. götürmeyen başarısız tepkileri eler. Tekrar (Alıştırma) uyarıcı ve tepkiyi bir arada tutan şeyin ne olduğudur. Problem çözme süresi. Öğrenme psikolojisine getirdiği en önemli katkı. bazıları yaratır. Thorndike çağrışımı. c) Bir kişi etkinliği yapmaya hazır olmadığı halde öğrenici olan organizma. haz duyar. bir yiyeceğe yapmaya zorlanırsa kızgınlık duyar. Organizmada davranış eğiliminin mevcut olduğu durumlarda ancak öğrenmeye yönelik davranıştan söz edilir. aym zamanda 3. bireyde kızgınlık yaratır. karşılaştığında amaca ulaştıran tepkileri seçer. yanılma öğrenmesidir. yavaş yavaş oluşur. Bunlardan bazıları amacına ulaştırır. öğrenme durumunda olan organizma. başarıya götüren tepkiler kalıcı hale gelir. Hazır bulunuşluluk adlandırılmaktadır. kalem tutmaya hazır. düzgün ulaşma.öğrenme Psikolojisl 86. Thomdike.Çocuk. D) Bruner ardışık denemelerin sonucunda yavaş yavaş E) Skinner kısaldığından öğrenme birden bire iç görüsel bir şekilde değil. problemlerie karşılaştığında kendisi amaca etkinliğin yaptırılmaması. yazmaktan zorunda olduğu problemli bir durumla karşılaştırılır. Kedi kafesten dışarıya çıkmaya kanununa göre tepki sonuçları tarafından kontrol edilir. başarmıştır. Ancak dışarı çıkabilmesi için bir pedala basması yada bir zinciri çekmesi gerekmektedir. düzgün yazı yazmaya zorlanırsa ulaştırmaz. Daha sonraki denemelerde hayvan saldırma davranışını bırakarak pedala basarak dışarı Bu durumda baba. Sonuç olarak gelecekte bir davranışm 42 . çocukta kızgınlık yapar. iki uyarıcının aynı anda tekrar tekrar ortaya davranışın gelecekteki davranışları etkilediğini çıkmasıyla iki uyarıcının bağlantılı duruma gelmesi ve söylemiştir. Kafesin içindeki her şeye artmaktadır.

Eğitim bilimsel bir nitelik taşımalıdır. öğrenci etkin olmalı. 87.öğrenme ortamında öğretmen değil. diğer önemsiz ayrıntıları eler. Çünkü ceza. hedef davranışa yöneltecek uyarıcıların dikkati çekici nitelikte olması gerekir. Bu özeilikler öğrendye kazandırılacak davranışlardır. Kısaca tekrar kanuna göre yaparak öğrenir.Tekrar yasası Tekrar ederek öğreniniz. Thorndike'ın sisteminde ceza yoktur. Aşağıdakilerden hangisi açıklar? (2002 KPSS-97) bu durumu en iyi A) Anlamlı öğrenme B) Sosyal öğrenme C) Kavrayarak öğrenme D) Deneme-Yanılma yoluyla öğrenme E) Uyarıcı-tepki zincirleme . Thomdike'ın "benzer öğeler transfer teorisi"ne göre iki durum arasındaki ortak öğeler ne kadar çok olursa. Thorndike'ın Eğitime İlişkin Görüşleri Öğretimin düzenlenmesine. Uyarıcı ve tepki arasındaki bağ kullanılmadıkça zayıflar Buna kullanmama yasası denir. İçsel pekiştireç yerine dışsal pekiştireçler daha önemlidir. kendi malzemeleriyle E) Sadece pişmiş şeklini gördüğü yemeği. Öğrenme küçük birimler halinde oluştuğundan. Öğrenciye kazandırılacak davranışlann öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması gerekir. Buna kullanma yasası denir.Öğrenme Psikolojisl olup olmayacağının şu anki davranışlara bağlı olduğu söylenebilir. yani davranışın. elindeki malzemelerle yapmaya çalışması 88. Bu nedenle öncelikle hedef ve davranışlar belirlenmelidir. ölçülebilir özellikler taşımalıdır. öğretme-öğrenme sürecinde. Uyarıcı ve tepki arasındaki bağ kullanıldıkça güçlenir. Bu hedef davranışları belirlerken öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. Bu durumda. Öğretme-öğrenme ortamının gerçek yaşamın bir temsilcisi olmasına özen gösterilmelidir. etki pekiştirilirse uyarıcı tepki arasındaki bağ güçlenir. (Hazır bulunuşluk kanunu) Thorndike için güdüleme. Öğrenci. öğrenme adım adım sağlanmahdır. Dört yaşındaki bir çocuk yap-boz oynarken çeşitli parçaları rastgele bir araya getirmekte. tekrar etmediğimizde unuturuz. Tepki cezalandırılırsa uyarıcı ve tepki arasındaki bağ zayıflar. öğrenciye kazandırılacak hedef davranışları belirleyerek başlamalıdır. Öğretme. yapmayarak unuturuz. Diğer bir deyîşle. eğer bu parçalar birlikte bir bütün oluşturmuyorsa vazgeçmektedir. uyarıcı ile tepki arasındaki bağı zayıflatmaz. 43 Doğru tepkiler hemen pekiştirilmeli. Skinner'in edimsel koşullanma teorisinin temellerini oluşturmuştur. yaparak yaşayarak öğrenmelidir. Kolaydan zora doğru olmalıdır. Öğrenci öğretmenin anlattıkları ile değil kendi kendine yaptığı çağrışımlarla öğrenmelidir. transfer o kadar yüksek olur. uyarıcı durumdaki dikkati çeken baskın öğelere tepkide bulunur. 3. sonuçları tarafından şekillendirildiği ilkesi. ■ Thorndike'in etki kanunu. Bunun için çıktıların nesnel olarak gözlenebilir. uyarıcının yol açtığı tepkinin sonucu rahatsız edici ise uyarıcı ve tepki arasındaki bağ zayıflar. öğrenciye haz veren durumun belirlenmesi için önemlidir. Hiç yapmadığı bir yemeği ilk kez yapacak bir bayanın bu yemeği deneme-yanılma yoluyla yaptığını aşağıdakilerden hangisiyle anlayabiliriz? (2002 KPSS-93) A) Arkadaşının yemeği hazırlarken yaptıklarını hatırlayarak uygulamaya çalışması Televizyon programından izlemesi ve uygulaması hazırlaması pişirmesi B) yemeğin tarifini C) Yemek kitabındaki açıklamalara uyarak yemeği D) Annesinin tarifini alarak. yanlışlar tekrar edilmeden düzeltilmelidir. Bu nedenle öğrenciye geribildirim (dönüt) verebilmek için düzenli olarak sınav yapmak gerekmektedir. Eğer uyarıcının yol açtığı tepkinin sonucu haz verici ise uyarıcı ve tepki arasındaki bağ güçlenir.

gibi taktikleri teker teker kullanarak amacına ulaşmak ister. Gönül'ün bir uzatma kablosu alarak sorunu çözebileceğini anlaması aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? (2004 KPSS-16) A) B) C) D) E) Koşullanma yoluyla öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme Gözlem yoluyla öğrenme İç görü kazanma Ayırt etmeyi öğrenme 90. Evine müzik seti alan Sönül bu müzik setini odada istediği yere koyduğunda kablosunun elektrik prizine yetişmediğini görür. sorulara yanıt vermeme. oyuncak dolabından hoşuna giden oyuncağı alabilmesinin tek yolunun izin istemek olduğunu bu şekilde öğrenmesi. öğrenme Psikolojisi Bir öğrenci fen bilgisi dersinde yaptığı deneyde. fakat başarılı olamaz.44 89. Bunun üzerine Elif evinde uyguladığı yemek yememe. prizin yerini değiştirme gibi çeşitli çözüm yollarını denedikten sonra. değişik renkteki sıvıları değişik oranlarda birbiri ile karıştırmış ve hangi renkteki sıvıları hangi oranda karıştırdığında istediği renkte sıvı elde edeceğini bulmuştur. bir uzatma kablosuyla sorunun çözülebileceğini anlar. Anaokuluna yeni başlayan Elif çok hoşuna giden bir oyuncak bebeği almak üzere oyuncak dolabının yanına gelir. Öğrencinin istediği renkteki sıvıyı nasıl elde edeceğini bu biçimde bulması aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine örnektir? (2003 KPSS-53) A) B) C) D) E) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme Kavrama yoluyla öğrenme Bilişsel öğrenme Model alma yoluyla öğrenme Gözlem yoluyla öğrenme 91. Sonunda Elif. dolaptan oyuncak almanın. Elifin. yere yatıp tepinme. öğrenmeyle ilgili aşağıdaki kavramların hangisine örnek olabilir? (2004 KPSS-15) A) B) C) D) E) Tepkisel koşullama Sınama yanılma Sosyal öğrenme Genelleme Model alma . izin istemekten başka yolunun olmadığını öğrenir. Ancak öğretmeni Elife izin istemeden dolaptan oyuncak alamayacağını söyler. Mobilyaların yerini değiştirme. küsme.

kendisinin geliştirmiş olduğu skinner kutusu ile bilinmekte aynı zamanda programlı öğretimin kurucusudur. fizyolojik değildir. Örnek: Köpeklere attığımız topu geri getirmelerini öğretmek. Klasik koşullanma ile operant koşullanma arasındaki farklar aşağıda verilmiştir. Sonra verilir. Skinner operant koşullanmayı klasik koşullanmadan farklı olarak T-U şeklinde formüle etmiştir. sana çok yakışmış" derse. olumlu. okumak. Skinner. Her ikisinde de genelleme. düşünme ve eylemlerini seçme sansına sahiptir. (ses. yazmak. Edim Herhangi bir ihtiyaç durumunda organizmanın kendiliğinden ortaya koyduğu davranışlara denir. o kazağı artık giymek istemezsiniz. birçok sosyal davranışlar. çevremizde sevilen biri olmaya çalışmak gibi yaşamımızı sürdürürken gerçekleştirdiğimiz davranışların büyük bir bölümü edimseldir. Örnek: Skinner kutusundaki fare manivelaya basıncaya kadar bir sürü davranış yapar. Davranışın organizmanın belli bir gereksinimini gidermesi önemlidir. Örneğin yeni aldığınız bir kazağı giydiğiniz zaman arkadaşlarınız "Kazağın çok güzel. Yeni kazağınızı giydiğiniz gün değer verdiğiniz bir arkadaşınız size yakışmadığını söylerse. Bunlar tepkiden farklıdır. öğretme makinaları kavramından bahsetmiştir. Pekiştirme yapılan davranıma bağımlıdır. 92. Fizyolojiktir. Dil öğrenme. Hoş olan veya hoş olmayan sonuçların bireylerin davranışlarında yarattığı değişikliklere denir. Organizmanın günlük davranış repertuarında bulunan bir davranışın pekiştirilmesi ve böylelikle aynı davranışın yeniden ortaya çıkmasının ya da ceza ile ortaya çıkmamasının sağlanmasıdır. Davranışın sonucunda organizmanm aldığı karşılıklar pekiştireçlerdir. fare manivelaya tesadüfen basar. Uyarıcı bellidir. ayırdetme ve sönme vardır. konuşmak. Tepki (davranış Tesadüfen keşfedilir. problem çözmek. Tenis oynamayı öğrenme. Davranışlarımızın büyük bir çoğunluğu içinde bulunduğumuz çevresel koşulları değiştirebilen davranışlardır. Davranış sonucunda organizmanın hoşuna giden bir durum ortaya çıkar. Örnek. Operant öğrenmede organizma eylemlerinde serbesttir. Tepkiden farklı olduğu için bu davranışlara edimsel (operant) adını vermiştir. Bunu yerine. Bir davranışın sonuçları olumlu olursa o davranışın görülme sıklığı artar. Bunun sonucunda pekiştireç alır. Uyarıcı belli değildir. ardından pekiştireç alır. OPERANT KOŞULLANMA Organizma aktiftir Tepki rastlantısaldır. Edimsel koşullanma ödüle götüren ya da cezadan kurtaran bir davranımın yapılmasını öğrenmektir. Kafesteki her şey olabilir. ışık) Pekiştirme yapılan davranımdan bağımsızdır Pekiştireç: Koşulsuz uyarıcıdır. işe gitmek. Davranışın sonucunda organizmanın hoşuna gitmeyen bir durum ortaya çıkarsa. Operant öğrenmede önemli olan davranışın sonucu ve doğurduğu etkidir. problem çözme olumsuz pekiştireç kavramları vardır. Daha sonra tesadüfen manivelaya basar. Pekiştireç alınca farenin maniveiaya basma davranışmı yeniden gösterme olasılığı artar. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla bir davranışın tekrarlanma olasılığının kontrol edebilmek için önkoşuldur? (2003 KPSS65) A) Davranışa uygun bir ayırt edici uyana bulunması B) Bir ayırt edici uyarıcının davranışı kontro! etmesi C) Davranışın en az bir kez yapılmış olması D) Davranışın biçimlendirilmesi E) Davranışın pekiştirilmesi . Koşutlu koşulsuz kavramları yoktur.Öğrenme Psikolojisl 45 EDİMSEL (OPERANT) KOŞULLANMA (Skinner) Skinner. KLASİK KOŞULLANMA Organizma pasiftir Uyarıcıya yönelik tepki vardır. o kazağı giyme davranışınız devam eder. Ders çalışmak.

Hakan rastladığı kişilere çekinmeden selam vermeye ve onların hatırlarını sormaya başlar. ilk başiarda. Bir psikolog utangaçlık şikayetiyle kendisine başvuran Hakan'a tedavi sürecinin ilk adımı olarak.46 93. Ders sırasında sürekli olarak söz alıp dersin akışını bozan bir öğrencisinin bu davranışını onun söz alma isteğini görmezden gelerek engellemeye çalışan bir Öğretmen. ikincil olumlu pekiştireçler Olumsuz Pekiştireçler a. çocuğun ders çalışmaya başlamamasının ve televizyon izlemeye devam etmesinin nedenlerinden değildir? (2003 KPSS66) A) ödülün davranıştan hemen sonra verilmemesi B) Maça gitmenin uygun bir ödül olmaması C) Babanın oğluna ödül almanın yararlarını iyi anlatamaması 95. Komşularının bu tür bir yakınlığa olumlu tepki vermelerinin bir sonucu olarak. televizyon izleyen oğluna eğer televizyon izlemeyi bırakıp ödevlerini yaparsa hafta sonu birlikte futbol maçı izlemeye gideceklerini söyler. Öğrenme Psikolojisİ Bir baba akşam ödev yapmayıp. Aşağıdakilerden hangisi. 1. aşağıdaki davranış kontrol tekniklerinden hangisin kullanmaktadır? (2004 KPSS-40) 94. Pekiştireçler kendi içinde ikiye ayrılır. aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanabilir? (2004 KPSS-26) A) B) C) D) E) Kavrama yoluyla Öğrenme Bilişsel öğrenme Tepkisel koşullama Dolaylı öğrenme Edimsel koşullama A) B) C) D) E) Sistematik duyarsızlaştırma Karşıt koş ulama Olumsuz pekiştirme Sönmeye tabi tutma Olumlu pekiştirme PEKİŞTİRME Bir davranımın yapılma sıklığınm artırılması eylemidir. Sınıfta sürekli konuşarak öğretmeninin dikkatini çekmeyi başaran bir öğrencinin aynı yolu kullanarak bu amaca ulaşması engellendiğinde. Ancak zamanla öğrenci daha fazla konuşmakla öğretmeninin dikkatinin çekilemeyeceğini kabullenmeye başlar ve daha az konuşur. Ikincil olumsuz pekiştireçler 2. oturduğu apartmandaki komşularına her rastladığında "Merhaba nasılsınız?" deme görevi verir. Yapılan bir davranışın taktir edilmesi Pekiştireç Bir davranışın yapılma sıklığını artıran uyarıcıya denir. aşağıdaki süreçlerden hangisinin başladığına işaret etmektedir? (2004 KPSS34) A) B) C) D) E) Sönme Ceza Olumsuz pekiştirme Kaçınma Kendiliğinden geri gelme D) Televizyon izlemeyip ödev yapmanın çocuk için hoşa gitmeyen bir davranış olması E) ödev yapmayıp yerine televizyon izleme davranışının sönmeye karşı dirençli olması 96. su. koşullanma ilkeleri çerçevesinde. Bir diğer ifadeyle ortama konulduğunda ya da ortamdan çekildiğinde bir davranımın yapılma sıklığını artıran uyarıcıya denir. Öğrencinin öğretmenin dikkatinin konuşarak çekilemeyeceğini kabullenmeye başlaması. Birincil olumsuz pekiştireçler b. Birincil olumlu pekiştireçler b. . Olumlu Pekiştireçler a. konuşma davranışında bir artma olur. aferin vb. Yemek. Fakat babanın vaat ettiği ödüle rağmen oğlu televizyon izlemeye devam eder ve ödevlerini yapmaz. Hakan'ın selam verme davranışında görülen değişme.

Olumlu Öğren Pekiştir me Psikolo eç jisİ Ortama konuldu ğunda davranış ın yapılma sıklığını artıran uyarıcıla rdır 4 7 .

.

davranışın öğrenilmesinde temel oluşturur uyarıcı. erkenden bitiren öğrencinin. Ceza ğinde. Aşağıdakilerden hangisinde olumsuz pekiştireç kullanılmıştır? (2002 KPSS-92) A) Derste tamdan olumlu um çıkarılır avranışın yapılma azalır arkadaşının saçını çeken öğrenciyi. tama olumsuz bir n gelir öğrenme Psikolojisi 97. Bu öğrencinin girişimlerinden vazgeçmesine. davranışın oluşturduğu doyuma bağlıdır Davranış organizmadan değil. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. bu emi atlatmasını rla beklemek. öğretmenin görmezden gelmesi ödevlerini. E) r istenmeyen anış çocuğun im eminin bir liği ise. 99. Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen. çevreden gelen uyancılarla D) Davranışın me meydana ek. öğretmenin onun hareketierini bir türlü fark etmemesi üzerine bu girişimlerden vazgeçmiştir. bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. edimsel koşulanmada ne ad verilir? 2001 KPSS-99) A) Birincil pekiştirme B) Sönme C) Olumlu pekiştirme D) Olumsuz pekiştirme E) ikincil pekiştirme 101. arkadaşlarıyla oyun oynamasına izin vermesi oyuncaklarını almak için kavga çıkaran çocuğa. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (2001 KPSS-15) 48 98. an verilmelidir B) Koşullu E) umlu ekiştireçler avranış . koşulsuz uyarıcıdan önce verilmelidir C) Davranış içinde bulunulan çevrenin bütün olarak algılanmasıyia oluşur devamlılığı. görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması ontrol ortadan tlığında olumsuz avranış yine pılır B) Söndürülecek davranışlann şiddetinde. nmeyen nışı bıktırıncaya yaptırmak. nen anış ldüğünde hemen ştirmek. başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi geri gelme olasılığının bulunması sağlamamış olması C) Kardeşinin C) Söndürülen davranışın kendiliğinden a alternatif amalar: Pekiştire nmeyen Ç anışa kullanırk en olan en mı dikkat ştirmek. dilecek D) Ailenin davranışlarında tutarlılık D) Oyuncaklarını E) Ağlama davranışının uzun bir geçmişe sahip olması noktalar. aynı oyuncaklardan alınması düzeyli kuilanmadığı ve sürekli kıran bir çocuğun oyuncaklarının elinden alınması Çikolata yemesine izin verilmeyen çocuğa. nmeyen anışı mezlikten gelip.Ceza meyen davranışın an ortamdan hoş ir uyaranın esidir. Edimsel koşullanmayı aşağıdakilerden hangisi açıklar? (2002 KPSS-86) A) Tekrar. öğretmenin beğenisini kazanmak için uzun bir süre çeşitli girişimlerde bulunan bir öğrenci. yemeğini yediği için çikolatasının geri verilmesi B) ganizma hangi vranışı pmasının uygun acağını bilemez A) Söndürme.

KPSS-89) ba ze A) Kavrayarak n öğrenme ya B) Edimsel nlı (operant) ş koşullanma ok C) Klasik u (tepkisel) m koşullanma ak D) Gizil (örtük) ta öğrenme dır E) Sosyal . Öğretmenin böyle bir yol seçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-103) A) Müzik dersine olan ilgiden yararlanarak Türkçe dersine olan ilgiyi artırmak B) Öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olarak ifade becerilerini geliştirmek konuları tüm derslere yayabilmek için dersleri birleştirmek C) öğrenilecek . ce kendisinden li böyle bir şey ke istenmediği halde li m her sabah el babasının eri ayakkabılarını ba silmeye devam ze eder. Bu durum n aşağıdakilerden do hangisine ğr örnektir? (2002 u. Öğrencilerin müzik dersinden çok hoşlandıklarını bilen öğretmen. metinlerle ilgili şarkılardan yararlanma yoluna gitmiştir. aş öğretmenin la O yapacağı etkiti ku r davranıştır? m (2002 KPSS-100) ay ı A) Okumaye yazmanın önemini ni anlatmak öğ B) Okuyabilenleri re örnek göstermek n C) Daha basit m ek te ol an bir öğ re 100. Türkçe dersinde. öğrenme Bö yle bir du ru m da aş ağ ıd aki ler metinleri okutmak D) Görmesinde problem olup olmadığını araştırmak E) Her okumadan sonra doğru olup olmadığını belirtmek D) öğrencileri derslerin işleniş yöntemlerini belirlemede söz sahibi yapmak Türkçe dersine daha fazla önem verdiği için müzik dersini geçiştirmek E) 103. Bir öğretmen üçüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde çok sıkıldıklarını gözlemlemektedi r.b den hangisi 102.Babasının ayakkabılarını nc sildiğinde i babasının dö kendisine rt harçlık verdiğini he gören çocuk.

Ancak öğretmen öğrencinin yavaş yavaş ödev yapmaktan vazgeçtiğini gözlemiştir. Okula yeni başlayan Tuba ve Tekin evde istediklerini yaptırmak için küsme davranışı kazanmışlardır. öğrencilerin. Bir öğrenci diğer ders öğretmenlerine arkadaşları ile ilgili herhangi bir şikayette bulunmazken. Tuba sevmez küsme okulu 107. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerini açıklar? (2002 KPSS-107) A) Öğrenciler dersten sıkıldığı için fısıldaşmaların artması B) Istenen davranışın öğrenci gelişimine uygun olması 1O8. Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin ödev yapmaktan vazgeçmesinin nedenidir? (2003 KPSS-64) A) Bazı davranışların alışkanlık haline gelmesi için çok uzun süre pekiştirilmesi gerekir B) Öğretmen yeterli kullanmamıştır miktarda pekiştireç C) istenmeyen davranış için verilen tepkinin caydırıcı olmaması çabalaması D) Öğrencilerin öğretmenin dikkatini çekmek için E) istenmeyen davranışın pekiştirilmiş olması sürekli vurgulanarak C) Öğretmen öğrencinin düzenli ödev yapma alışkanlığını kazanması için uygun pekiştireç seçmemiştir biralışkanlıktır D) Düzenli ödev yapma alışkanlığı kazanılması zor E) Öğretmen yanlış pekiştirme tarifesi seçmiştir . her derste arkadaşlarını şikayet etmektedir. Bu iki durumda Tuba ve Tekin'in davranışlarının nasıl bir gelişme göstermesi beklenebilir? 2002 KPSS-105) 106. Bir öğretmen kendisi ders anlatırken. öğrencisine ödevim yaptığı için her gün ödül vermiştir. İngilizce öğretmenine. Tekin'in davranışı devam eder E) Tekin'in istekleri karşılandığı için davranışı ortadan kalkarken. derse katılmadığı. yönergelere uymadığı zamanlarda onu görmezden gelirken. Yukarıdaki örnekte İngilizce öğretmeni Öğrencinin arkadaşlarını şikayet etme davranışını kontrol eden ne tür bir uyarıctyı temsi! etmektedir? (2003 KPSS-62) A) B) C) D) E) Koşulsuz Koşullu Nötr Genelleme Ayırt etme 105. fısıldaşmaların öğrenciler arasmda gittikçe yaygınlaştığını görmüştür. 49 Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim öğretmeninin ödevlerini düzenli yapmayan bir öğrencisine düzenli ödev yapma alışkanlığı kazandırmak amacı ile başvurabileceği yollardan en az etkisi olanıdır? (2003 KPSS-61) A) Öğrenciye ilgilendiği konularda ödevler vermek B) Düzenli bir biçimde ödev yapmanın yararlarım sürekli sınıfta anlatmak C) Öğrenciye her ödev yapışında ödül vermek A) Tuba ve Tekin küsme davranışını göstermeye devam ederler D) Düzenli ödev yapan tüm öğrencileri sınıf önünde ödüllendirmek E) Öğrenciye düzenli ödev yapan sevdiği bir arkadaşı ile birlikte çalışmasını önermek B) Okula ve öğretmene alıştıkça kendiliğinden ortadan kalkar birlikte devam.Öğrencisine ödev yapma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir ilköğretim öğretmeni. Tuba'nın öğretmeni küsüp.Öğrenme Psikolojisİ 104. kendiaralarında konuşmasının istenmeyen bir davranış olduğunu belirttiği ve her defasında uyarıda butunduğu halde. önemsiz olduğunu düşündüğünde de görmezden gelmektedir. Tekin'in öğretmeni bazen ilgi göstermekte. öğretmen bir hafta sonunda öğrencisinin düzenli ödev yapma alışkanlığı kazandığını düşünerek ödül vermeyi kesmiştir. eder davranış C) Her ikisinin de davranışı daha seyrek olmakla D) Tuba'nın davranışı ortadan kalkarken. konuşmadığı.

gürültü yapma davranışının artma nedenine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2004 KPSS-27) A) öğrencilere güzel yazı yazmanın önemini açıklamak söylemek ve resimleri evde yapmalarını A) Çocuğun gürültü yapma davranışı babası tarafından pekiştirilmektedir. Baba oğlunu azarlamayı düşünmüş fakat sonra azarlayarak A) öğrencinin söz alarak yaptığı konuşmaları susturmaktan vazgeçerek oğlu ile yumuşak bir ses pekiştirmek tonu ile konuşmuştur. C) öğrencilerin yazı yazma alıştırmalarını daha istekli biçimde yapacakları düşüncesiyle önce resim yapmalarına izin vermek D) Resim yapmayı sıkıcı bir hale getirerek öğrencilerin yazı yazmayı tercih etmelerini sağlamak E) En güzel resmi yapan öğrencinin daha az yazı yazacağını söylemek . yazı yazma alıştırması yapmalarını sağlamak için uygulayacağı en uygun yöntemdir? (2003 KPSS-70) 113. konuşma eğilimini pekiştirmek 50 D) Öğrenciyi kendini iyi hissettiği konularda konuşması için güdülemek E) öğrenci söz almak islediğinde ona söz vermek Yukarıdaki örnekte babanın hangi davranışı üzerinde ne tür bir pekiştirme olmuştur? (2003 KPSS-72) A) Evde sınav kağıdı okuma davranışı olumlu pekişmiştir 110. onların. B) öğrencilere. yaşındaki oğlu sürekli olarak gürültü yapmaktadır. öğrencilerinin yazı yazmaktan hoşlanmayıp resim yapmayı tercih etmeleri durumunda. ancak dört davranışını artırmak için. Ancak Bilgen'in gürültü yapmasında artış olduğu görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim ikinci sınıf öğretmeninin. en az etkili olan yoldur? (2003 KPSS-68) bu nedenle çalışamamaktadır. öğretmenin izleyeceği. Babası bunu engellemek için masallar okumak tadır.öğrenme Psikolojisl 109. yazı yazma alıştırmasını tamamlayanların resim yapabileceklerini söylemek B) Çocuğa gürültü yapmasının neden yanlış C) Çocuğun gürültü yapma davranışına olumsuz D) Çocuk gürültü yaptığı için cezalandırılması gerekirken cezalandırılmamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde söz 112. tir C) Oğlunun yaptığı gürültüden davranışı olumsuz pekişmiştir rahatsız olma D) Oğlu ile yumuşak bir ses tonu ile konuşma davranışı olumlu pekişmiştir 111. Bilgen'in. gürültü yaparak çevresini rahatsız etmektedir. olduğu anlatılmamaktadır. Bilgen. Öğretmen olan bir baba evde sınav kağıtlarını almaktan çekinen bir öğrencinin söz alma okumak için masa başına oturur. E) Baba çocuğunun gürültü yapmamayı öğrenmesini sağlayacak bir model olmamaktadır. Çocuğuna tuvalet eğitimi veren bir anne. Annenin çocuğuna verdiği çikolatanın yerine getirdiği işlev nedir? (2003 KPSS-69) A) B) C) D) E) İpucu Koşulsuz uyarıcı Koşullu uyarıcı Birincil pekiştireç Ikincil pekiştireç B) Oğluna sesiz kaldığında birlikte çocuk bahçesine gitmeyi vaat etme davranışı olumsuz pekişmiştirğlunun sesiz kalması için onu azarlaması davranışı olumlu pekişmiş. çocuğunun kendi başına tuvalete her gidişinin ardından onu çikolata ile Ödüllendirmektedir. ona "Eğer bir saat sessiz durursan sınav kağıtlarını okuduktan sonra birlikte B) Öğrenciye söz alıp alamayacağını sık sık çocuk bahçesine gideriz" demiştir. pekiştiren verilmektedir. Çocuk bunun sormak üzerine gürültü yapmamış ve baba da sınav C) Başlangıçta ilgisiz konularda da olsa öğrencinin kağıtlarını okuyabilmiştir.

sebze yedirmek için "Sebze yemeğini bitirdikten sonra. akademik ve sosyal davranışların geliştirilmesinde etkili bir biçimde kullanılabilir. C) Olumsuz pekiştirmenin gerçekleşebilmesi için D) Olumsuz pekiştirme istenmedik davranışların. Simgesel Ödülle Pekiştirme Davranışı değiştirmek için doğrudan ödül yerine o ödüle ulaştıran simgesel ödüllerin kullanılmasıdır.pekiştirici bir uyarıcının ortamdan çıkmasıyla da gerçekleşebilir. puan. arada sırada başansına yüksek puan vermesi *** en iyi pekiştirme. çok yavaş yerleşir. Değişken Zaman Aralıklı Pekiştirme Davranış değişen zaman aralıkları sonunda pekiştirilir. Ççocuğa şeker. sokağa çıkma izni gibi doğrudan doğruya ihtiyacını karşılayacak bir ödül yerine. yavaş yerleşir. tatlı yiyebilirsin" denebilir. Çabuk kaybolur. "Şu kadar yazı yazarsanız. Kumar alışkanlığı buna örnektir. yıldız. SabitZaman Aralıklı Pekiştirme Davranış belirli zaman aralıkları sonunda pekiştirilir. bir program çerçevesinde düzenlenir. oyuncak. öğrencilerin bazı başarılarını pekiştirmesi. Yavaş kaybolur. Değişken Oran Aralıklı Farklı sayıda tekrar sonunda davranış pekiştirilir. Bu nedenle öğrenme gerçekleştikten sonra pekiştireçler belli aralıklarla verilmelidir. Çok yavaş kaybolur. Memur maaşları. okulda özellikle yavaş öğrenen ve özürlü çocuklarda. Çok sık görülen (tercih edilen) davranış pekiştireç olarak kullanılarak. simgesel ödüller verilir. Öğretmenin bir seferinde 5 problemi doğru çözeni. Simgesel ödülle pekiştirme. sınavlardan önce çalışıp. doğru yanıtladıkları her 5 problem için tam puan verilmesi. teneffüse çıkabiürsiniz" şeklinde okulda da çok kullanılır. öğrenciler için teneffüsler bu tip pekiştirmelere örnektir. Simgesel ödülle pekiştirme. Örneğin. Olumsuz pekiştirme ile ceza arasmdaki farka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004 KPSS-30) 51 A) Olumsuz pekiştirme davranışın tekrarlanma olasılığını artırır. Davranış yavaş kayboîur. Öğrencilerin yazılı ve sözlü Premack ilkesi (Büyükannenin Kuralları) Davranışın davranışlarla pekiştirilmesidir. sebze yemeğini sevmeyen. Davranış çok yavaş kaybolur. ceza ise azaltır. günlük yövmiyeler. Davranış çabuk yerleşir. diğer seferinde 7 problemi doğru çözeni ödüllendirmesi bu tür pekiştirme tarifesine örnek verilebilir. Organizmanın sıralamasında alt sıralarda yer alan bir davranışı yaptırmak için üst sıralarda yer alan bir ihtiyacın pekiştireç olarak kullanılmasıdır. E) Olumsuz pekiştirme sadece ortamdan itici bir uyancının çıkması ile gerçekleşirken ceza. değişken oranlı pekiştirmedir. Bu programı öğretmen kendisi hazırlayabüeceği gibi.cezada ise ortama itici bir uyarıcının girmesi söz konusudur. az gösterilen (tercih edilmeyen) davranış ortaya çıkarılmaya çalışılır. oyuncak. sonra çalışmamaları verilebilir. sabit oranlı pekiştirmedir. ancak tatlıyı çok seven bir çocuğa. Çocuk bu simgesel ödülleri toplayarak daha sonra gerçek ödüle dönüştürür. öğrenciyle birlikte de . Sabit Oran Aralıklı Pekiştirme Belli sayıda tekrar edilen davranış pekiştirilir. Okulda öğretmenin. ceza ise istenilen davranışların tekrarlanma olasılığını azaltır. Okulda da öğrencilere yaptıkları her ödev için not ya da yıldız verilmesi. yavaş yerleşir. başlangıçta ortamda itici bir uyarıcının bulunması gerekliyken cezanın gerçekleşmesi için böyle bir gereklilik yoktur. B) Olumsuz pekiştirmede ortamdan itici bir uyarıcının çıkması. PEKİŞTİRME TARİFELERİ Sürekli Pekiştirme Her doğru davranış pekiştiriür. Örneğin işçilere ürettikleri parça başına ücret verilmesi bu tür pekiştirmeye örnek gösterilebilir. Aralıktf Pekiştirme Pekiştireç çok sık verilirse değerini yitirir ve pekiştireç olma özelliğini kaybeder.öğrenme Psikolojisİ 114. çok yavaş yerleşir. Bu durumda öğrenciler yaptıkları doğru davranış sayısını artırarak istediği kadar pekiştireç alabilirler. para vb.

Biçimlendirme. beklenen davranışa yakın olarak görülen bir tepkinin pekiştirilmesiyle başlayan ve kademeli bir şekilde istenen tepkiye daha yaklaşan tepkilerin pekiştirilmesi ve en sonunda da istenen tepkinin kazandırılmasıyla sonlanan bir süreçtir. ödüllendirmenin cezadan daha etkili olması alması olması C) Her doğru yanıtı pekiştirmenin çok zaman D) Isınıfın başlangıcında pekiştirmenin çok önemli E) Aralıklı pekiştirenin davranışa süreklilik kazandırması . renkli kartonlardan yapılmış küçük çiçek figürleri vb. böylece oğlunun her gün 2 saat düzenli bir biçimde matematik problemi çözer duruma gelmesini sağlar. psiko-motor ve duyuşsal davranışların kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi annenin oğlunun her gün düzenli bir biçimde matematik problemi çözmesini sağlamak için kullandığı tekniktir? (2003 KPSS-63) A) B) C) D) E) Edimsel koşullanma Kademeli yaklaşma Kavrama yoluyla öğretme Karşıt koşullanma Sistematik duyarsızlaştırma 117. KPSS-102) Değiştirilecek davranışlar belirlendikten sonra simgesel ödülün ne olacağına ve her davranışın karşılığında kaç simge verileceğine öğrencilerle birlikte karar verilir. Örnek: çocuğun konuşmayı öğrenmesi. Tesadüfen meydana gelen iki olay batıl davranışın gelişmesine neden olabilir. Anne oğlunun ödül alabilmek için gerekli olan problem çözme süresini her gün arttırır. Biçimlendirme / Şekillendirme / Kademeli Yaklaştırma Amaca götürücü alt düzey davranışları belirleme ve pekiştirmedir. Simgeler belirlendikten sonra elde edilen simgelerin nasıl harcanacağına. boncuk verme. bir hayvana takla atmayı öğretmek Edimsel koşullama süreci normal koşullarda çok zaman alır. "29 Ekim" törenlerinde şiir okuyacak bir öğrencinin işlemlerin yapılması gerekir. sınıfta disiplinin Sağlanmasında. Batıl davranış. Skinner kutusuna konan hayvanın kendi başına manivelaya basarak yiyeceği elde etmesi beklenirse. Değiştirilmek istenilen davranışların belirlenmesi: ardından teneffüslerde birkaç arkadaşına okuması Programın başarıya ulaşması için öncelikle öğrencide ve sınıf önünde okuması gibi alıştırmalar yaptırılır. ilk gün 10 dakika problem çözdüğü taktirde kendisine bir ödül vereceğini söyler ve oğlu 10 dakika problemi çözünce ödülü verir. olabilir. sınıfında görev yapan bir öğretmen önce öğrencilerin her doğru yanıtını. Simgesel ödül. Edimsel koşullanmanın getirdiği ilkeler günümüzde halen geçerliğini korumaktadır. Edimsel koşullanma özellikle çocuk eğitiminde. (Tesadüfi pekiştirme) A) B) C) D) E) Pekiştirme Genelleme Kademeli yaklaştırma Uyarıcı ayırt etme Sönme 52 116. Program hazırlanırken aşağıdaki 115. Biçimlendirmenin temeli. Oysa edimsel koşullamada bir başka yaklaşım olan biçimlendirme ile hayvanın daha kısa sürede yiyeceği elde etmesi sağlanabilir. bir süre sonra da ikinci ve üçüncü doğru yanıtını pekiştirmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-16) A) öğrenmenin pekiştirmesine soru-yanıt yönteminin elverişli olması B) Öğrenmede.Ömek: Rövaşata ile go! atmayı öğretmek. yani birincil pekiştireçlerin neler olacağına ve bunlarm kaç simgeye bedel olduğuna karar verilmesi gerekir. hayvan ya ölür yada tesadüfen yiyeceği elde etmeyi öğrenir. hangi davranışların değiştirilmek istendiğine karar verilmesi gerekir. Bu amaçla öğrencinin sınıftaki Bu durumda edimsel koşullanma ilkelerinden davranışları incelenir ve bu davranışlardan istenen ve hangisinin uygulandığı görülmektedir? (2002 istenmeyenler belirlenir. Pekiştireçler seçilirken öğrencinin ihtiyaç ve tercihleri göz önünde bulundurulmalıdır. Pekiştireçlerin bedeli. orpanizmanın beklenen en vakın tepkisi pekiştirilerek. Alt düzey amaçlar gerçekleştikçe pekiştirme yukarı çekilir. İlköğretim 1. çocuk için çekiciliğine göre. Bir anne matematik dersi iyi olmayan ve matematik problemi çözmek istemeyen ilköğretim öğrencisi oğluna. tören gününde heyecanlanmaması ve rahat olması için önce aile bireyleri önünde şiirini okuması. öğrencinin adına açılan bir kartona yıldız çizme ya da yapıştırma. aşarılı bir öğrenci olması. kademe kademe amaç davranışa ulaşmasını saalamaktır.öğrenme Psikolojisl hazırlayabilir. çocukla birlikte belirlenmelidir.

Dışarı çıkmak isteyen çocuğuna "Odanı düzeltirsen dışarı çıkmana izin veririm. Aşağıdakilerden hangisi. bu davranışın sönmeye karşı dirençli olma olasılığı daha yüksek olacaktır? (2004 KPSS-32) C )Sürekli A) Değişken aralıklı D) Sabit oranlı B) Değişken oranlı E) Sabit aralıklı B) Kişinin hedef davranışa düzeyinin belirlenmesi hedef tanımlanması performans açıkça kişiye C) Kazandınlacak davranışın kadar D) Yeni davranış oluşuncaya geribildirim verilmesi E) Hedef davranışla ilgisi olmayan davranışların cezalandırılması ." diyen bir annenin kullandığı davranış kontrol tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-28) A) B) C) D) E) Karşıt koş ulama Sistematik duyarsızlaştırma Büyükanne kuralı (Premack İlkesi) Kademelilik İlkesi Aralıklı pekiştirme 119. Mete'nin eşyalarını düzenleme davramşını aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine göre pekiştirmeye devam ederse. Bir öğretmenin. buna karşılık antrenman. kişiye yeni bir davranışın kazandırılmasında yararlanılan yöntemlerdir. öğrencilerin tahmin edemeyeceği değişik ders saatlerinde küçük sınavlar yapması hangi pekiştirme tarifesine örnektir? (2003 KPSS-57) A) B) C) D) E) Sürekli Değişken aralıklı Sabit aralıklı Değişken oranlı Sabit aralıklı 122. Öğrenme ilkeleri çerçevesinden bakıldığında. edimsel koşullanmaya göre. eşyalarını her düzenleyişinde çeşitli şekillerde pekiştirmiş ve bir sure sonra Mete dışardan geldiğinde kendiliğinden eşyalarını düzenlemeye başlamıştır. kendi aralarında maç yaparak geçirmekten çok hoşlandıklarım fark eden bir basketbol koçu onlara fizik gücü artırıcı idmanı gerektiği gibi yaptıklarında kendi aralarında maç yapmalarına izin vereceğini. yapılma olasılığı düşük olan davranışları kazandırmak için kullanmak olduğunu vurgulamak C) Fizik gücü artırıcı idmanların çok gerekli D) Kademeli yaklaşma yoluyla. öğrencilerine doğru çözdükleri her üç alıştırma için bir artı vermektedir.öğrenme Psikolojisİ 118.Şekil verme ya da biçimlendirme. Sınıfta dört işlem alıştırmaları yaptıran bir öğretmen. fizik gücü arttırıcı idman yapma alışkanlığı kazandırmak 12O. öğrencilerin sürekli çalışmasını sağlamak amacı ile. şeki! verme ya da biçimlendirme işlem basamaklarından değildir? (2003 KPSS-67) A) Hedef davranıra götürecek basamaklarının belirlenmesi olan ait davranış E) Kendi aralarında maç yaparken gösterdikleri davranışları pekiştirme yoluyla şekillendirmeye çalışmak 123. basketbol koçunun öğrencilerine yalnızca fizik gücü artırıcı idman yaptıkları günlerde kendi aralarında maç yapmalarına izin vereceğini söylemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (2004 KPSS-29) A) Fizik güce çok önem verdiğini dolaylt bir şekilde anlatmak B) Yapılma olasılığı yüksek olan davranışları. Aşağıdakilerden hangisi bu örnekteki öğretmenin kullandığı pekiştireç tarifesidir? (2002 KPSS-91) A) B) C) D) E) Sabit oranlı Sabit aralıklı Tesadüfi Değişken aralıklı Değişken oranlı 53 121. Öğrencilerinin fizik güçlerini artırıcı idman yapmayı sevmediklerini. Anne. Mete'ye dışardan geldiğinde eşyalarını düzenleme alışkanlığı kazandırmak isteyen annesi. edimsel koşullanma yaklaşımında kullanılan. yapmadıklarında vermeyeceğini söyler.

(Afehn. çevreyi keşfetme sürecidir. Eğitimde cezadan kaçmak gereklidir. uyum sağlayabilir bir özelliğe sahiptir. Öğrencinin olumlu davranışları pekiştirilmeli olumsuz davranışları görmezden gelinmelidir. 4. öğrenme ortamında bireysel farklılıklar göz önüne alınmalıdır. 125. Bu noktada Guthrie ile aynı. değiştirme Kademeli yaklaşma Aralıklı pekiştirme İŞARET-ÖĞRENME (Tolman) Tolman'ın kuramı amaçlı davranışçılık. örneğin. s Amaçtı davranış EĞİTİM AÇISINDAN SKİNNER'İN GÖRÜŞLERİ 1. Sınıf içinde ikincil pekiştireçler daha çok kullanılmalıdır. Davranışı küçük parçalara. basit bir U-T değil.s) ona göre dışsal Ona göre davranış. . işaret gestaltya da beklenti kuramı olarak da bilinir. 3. Gürsel öğretmen her sabah uyandığında kapısının önüne bırakılmış olan gazetesini almaktadır. çamaşır yıkama. Ancak öğrenciye verilen pekiştirici uyarıcının pekiştirici olma özelliğini belirlemesi bakımından önemlidir. s Bütüncü davranış 2. Hangi davranış ne zaman hangi aralıkla pekiştirilecektir? Öğrenilen her davranış hemen pekiştirilmelidir. öğretim bireyselleştirilmelidir. topa yaptığı her düzgün vuruştan sonra onu ödüllendirmiş."Dikkatin nereye yöneleceğini belirler. Çünkü skinner'e göre uyarıcı-tepki arasındaki bağ önemli değildir. en sonunda da sadece kaleye isabet eden vuruşlarını ödüllendirmeye başlamıştır. Beden eğitimi Öğretmeni Emre Bey'in. Okuldaki disiplin problemleri eğitim öğretim ortamının iyi planlanamamasından kaynaklanmaktadır. Beden eğitimi Öğretmeni Emre Bey. sınavda cevapları yazma bütüncül davranışlardır. okullarda programlı öğretim uygulanmalıdır. 124. Özetle Davranışlar. Tolman'a göre davranış amaçlıdır. Her gün arabasıyla iş yerine giden kişinin arabası bozulursa otobüs. Tolmana göre öğrenme. daha sonra sadece kalenin yakınından geçen vuruşlarını. Bu nedenle planlama önemlidir. bir arkadaşının arabasıyla gitme gibi davranışlara dönüşebilir. Organizmanın gereksinim duyuluncaya kadar göstermediği öğrenmeler örtük öğrenmelerdir. Skinner'e göre güdeieme önemlidir. okula yeni başlayan bir öğrencisine gol vuruşu yapmayı öğretmek amacıyla. Hedeflehn davranışsal tanımlamaları yapılmalıdır. ilk başlarda. Eğitim öğretim sürecinden önce hedef ve davranışlar belirienmelidir. Çünkü güdülenme sadece "algısal vurgulayıcıdır. İşe arabayla gitme.54 öğrenme Psikolojisl pekiştireçler içsel pekiştireçlerden daha önemlidir. Öğrenmenin görevleri davranışları biçimlendirmektir. amaca yöneliktir. taksi. Gürsel öğretmenin her sabah kapının önüne bakma davranışı aşağıdaki pekiştirme türlerinden hangisine Örnek olabilir? (2004 KPSS-33) A) B) C) D) E) Değişken aralıklı Sabit oranlı Rastgele Sabit aralıklı Değişken oranlı 5. elementlere ayırarak çalışmak davranışın anlamını kaybettirmektedir. Her öğrenci aynı hızda öğrenemez ilkesine sahiptir. Skinner ve Hull ile farklı görüştedir. Tepki ya doğal olarak meydana gelir yada biçimlendirilir. öğrencisine gol vuruşu yapmayı öğretmek için kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-39) A) B) C) D) E) Sistematik duyarsızlaştırma Karşıt koş ulama Davranış. Pekiştirme ilkelerini bilmek önemlidir. Davranış ulaşılacak amaç doğrultusunda çevre koşullarına göre değiştirilebilir. Tolmana göre organizma çevreden birçok şey öğrenir ancak tüm öğrenmeleri etkinlik olarak göstermez. 6. yemek pişirme. Bu keşfetme sürecinde organizma bazı olayların başka olaylara yol açtığını ya da bir işaretin diğer bir işarete götürdüğünü öğrenir ve bunları kullanarak amacına ulaşır. • Amaçlıdır • Bütüncüldür • Bilişseldir Toiman'a göre öğrenme için güdüienme gerekii değildir. çok güze! olmuş v. Thorndike.

Örnek. Eğer organizma bir amaç için bir çözüm üretecekse. ticaret yapmak. Annesinin boş (ip) makaralarıyla oynamayı. çeşitli şekillerde birleştirmeyi çok seven bir çocuk. s En az çaba ilkesi Organizma zihninde oluşturduğu haritalar ile kendisini amaca ulaştıracak olan en kısa yolu seçmektedir. Davranış tek bir kas hareketinden değil bir çok kas hareketinin bileşimden olaşabilir. bilmediğimiz bir şehre gittiğimizde yaşadığımız durum b. Böylece amaca ulaşılır. kendisine verilen aynı renk ve şekildeki makaralardan üzerinde farklı bir marka yazılı olan makarayı "bu farkh" diyerek kabul etmemiştir. Örnek: Farelerin yer öğrenmesi deneyi . Bilişsel harita kavramından bahsetmiştir. Bu kavramlar daha sonra gestalt yaklaşımda da görülecektir. Kısa çözüm yollan için alternatifler arar. Uyarıcı sırasıyla gelirse beklenti güçlenir. İhtiyaç ortaya çıkınca avukatın bürosuna gideriz. Öğrenci öğrenme sürecine amaçlı. Ona göre her davranışın bir amacı vardır. Bilişsel harita Yer öğrenmesidir. Örnek. Kapı zili. s Sönme organizmanın beklentilerine uygun durum oluşmazsa sönme gerçekleşir. Bunu denemeyanılma ile gerçekleştirir.00 olduğunda yatma zamanına işaret eder. Gizli.Öğrenme Psikolojisl 55 s Beklenti Tolman'a göre kuramın temel sayıltısı şudur. Uyarıcı. işe gitmek. uyarıcı-uyarıcı ilişkisidir. Organizma amaca ulaştıracak en uygun davranışı seçer. niyetli ve planlı olarak katılır. I. B s Davranış Diğer kuramcılar davranışı kas hareketlerine indirgeyerek çalışmışlarıdır. Önceden pekiştirilen davranışlar pekiştirilmez ise örtük sönme gerçekleşir. Organizma bilgiyi. zil sesi. Bu durum aşağıdakilerden açıklanabilir? (2002 KPSS-94) A) B) C) D) E) Gizli (örtük) öğrenme Kavrama yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Gestalt öğrenme Edimsel (operant) koşullanma hangisi ile 2. çevresel olaylara dikkat etme ve onları keşfetmesinin bir sonucu olarak kazanılmaktadır. Amaca yönelik I. 126. a. Organizma araştırarak bazı olayların belirli başka olaylara yol açtığını keşfeder. Gece saat 12. Oysaki bir farenin labirentte yiyecek araması sırasında bir çok farklı davranış vardır. Örnek. Bu nedenle öğrenme uyarıcı-tepki değil. Bunun için ödül gerekli değildir. s Performans Tolaman'a göre öğrenilenlerin gerek duyulduğunda gözlenebilir davranışa dönüştürülmesine denir. Yer (işaret) öğrenme Amaca ulaşmak için çevre hakkında bilgi toplanır. Bir olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili senaryo vardır. Bilişsel senaryo Uzun süreli bellekteki işlemsel hafıza bilgilerine denir. s Deneme yanılma Bütüncü Kuramı davranışçı-gestalt birleşimidir. Tolman'a göre öğrenme çevreyi keşfetme sürecidir. ekmek almak. Örneğin A avukatının bürosunu bilebiliriz ancak avukata ihtiyacımız olan kadar bu bilgiyi bellekte saklarız. bütüncüldür. pazara gitmek İki öğrenme kavramı geliştirmiştir. su içmek. Çevremizle ilgili zihnimizde oluşturduğumuz haritadır. zile basma. Böylece amaca ulaştırır. Amacımız neyse zihnimiz bilinçsizce bizi o amaca götürecek kayıtlı tüm şemaları harekete geçirir. İpuçları ve ihtiyaç kaynakları kullanılarak öğrenilir. Kendi içinde ikiye ayrıhr. öğrenmeyi davranış kuramlarında olduğu gibi küçük birimlerle değil bütüncül olarak ele almasıdır. Tolman'ın kuramının temelinde diğer davranışçılardan farklı olarak. maymun deneyi. 1. Diğer kuramcılar davranışı küçük birimler incelemişler bütünü gözden kaçırışlardır. Tepki ve II. Davranış amaca yöneliktir. (örtük) öğrenme Kişinin farkında olmadan öğrenmesidir. planlıdır. Bir işaretin başka bir işarete organizmayı götürdüğünü ifade etmiştir. Örneğin bir matematik problemi bir çok değişik yoldan çözülebilir organizma bunların hepsini öğrenmiş olabilir ancak organizma en kısa olan yolu seçecektir.

Temel Kavramlar Dolaylı pekiştireç Seçilen modelin yaptığı davranışların ödüllendirilmesi o davranışın taklit edilmesini güçlendirir Bandura'nın kuramı model alma. Pekiştireç Taklit edilen davranış çevrede beğenildiysö tekrar edilir. ilgili davranışı gösteren biri model alınarak öğrenilir. insanlardaki taklit etme güdüsüdür.. Dikkat Model alınan davranışın doğru taklit edilebilmesi için öncelikle model alınan davranışa dikkat edilmesi gerekir. Sosyal hayatta karşılaştığımız birçok öğrenme durumları sadece koşullanma teorileriyle açıklanamaz. Çocuklar. Bu bazen tam taklit olmayabilir: çevre şartları. Bandura'ya göre davranış bilişsel. Statüsü ve çekiciliği yüksek modellere dikkat edilir. Giyimde. Bandura'ya göre öğrenme ile performans birbirinden farklıdır. taklit.. gözlem yoluyla öğrenme kuramı olarak da bilinir. Bandura. Bebekler konuşmayı. 4. . Kişi. giyim. Gençler. Cinsiyet rolleri. Gözledikleri davranışlardan pekiştirilenleri taklit ederken. öğretmen geldiği zaman sessiz durma. Günlük yaşantımızda gözleyerek öğrendiğimiz pek çok davranış vardır. iyi ve kötü davranışların yaygınlaşmasmda en önemli etken. sosyal öğrenmede başkalarının tecrübelerinden yararlanarak öğrenir. birçok karmaşık davranışı. beğenilmediyse tekrar edilmez ve zamanla söner. zaman vs model alınan davranışın biraz farklı üretilmesine neden olur. bireyin bu davranışın sonucunu yaşayarak öğrenmesi gerekmez. Temel olan bireyin başkalarını gözleyerek öğrenmesidir. oyun oynama gibi. Yemek. uzun pekiştirmeler olmadan sadece gözleyerek öğrendikleri görülmektedir. anne baba ve kardeşlerden öğrenilir. köpek ve salıncaktan korkabilir. önündeki arabanın bir çukura ya da kasise girerek sarsıldığını gözleyen sürücü. bireyin fiziksel gücü ve imkanları. Yeniden Üretme (uygulama) Model alınan davranışın gösterilmesi için bireyin gözlemlerini kendi davranışına dönüştürebilmesi gerekir. Sosyologlar. insanların çevrelerindeki kişüerin davranışlarını gözlediklerini. Çünkü gözlenen davranış genellikle gözlemden hemen sonra taklit edilmeyebilir. Zihni tamamen devre dışı bırakarak bütün öğrenmeleri açıklayamayız. toplumsal kurumların ve kültürün bir kalıp gibi bütün insan davranışlarını şekillendirdiğini iddia ederler. eğlence. halk oyunları. Gözlem yoluyla öğrenilenler güdüleninceye kadar ya da ihtiyaç duyuluncaya kadar performansa dönüştürülmezler. moda. davranışsal ve çevre etkileşimi ile olur. insan davranışlarının tamamen sosyal olarak oluştuğunu. Koşullu öğrenmede birey kendi tecrübelerine dayandığı halde. Bu özelliklerinden ötürü gözlem yoluyla öğrenmenin bilişsel boyutu da vardır. ulusal ve hatta ekonomik davranışlar ne tam olarak koşullanma ile ne de bilişsel teorilerle tam olarak açıklanamaz. 2. örneğin. arabasına zarar vermemek için gözlediği davranışı taklit etmez. Birey gözlediği davranışı yeri geldiği zaman da kullanabilir. gözlenen davranışların bireyin belleğine kodlanması ve gerektiği zaman hatırlanması gerekir. Davranışların büyük çoğunluğu diğer insanlarla etkileşim yoluyla olur. Hatırlama Gerektiğinde taklit etmek içinü modelin tüm davranışlarını belleğe kodlamak gerekir. ilgi duydukları alanlarda ünlü kişileri model alarak davranış oluşturur ve geliştirirler. eğlence vb. sonucu olumlu olmayan davranışları taklit etmezler. 3. çevresinde bulunan kişileri taklit ederek öğrenir. Insanlarm. Yemek yeme. duygularıyla beraber tüm dikkatini beğendiği ve taklit etmek istediği davranışa yöneltir.56 SOSYAL ÖĞRENME KURAMI (Bandura) öğrenme Psikolojisl Bir davranışın öğrenilmesi için. Bandura'ya göre model alınan. buradan bazı sonuçlar çıkararak kendileri için yararlı olan davranışı yaptıklarını öne sürmüştür. parmak kaldırarak söz isteme. örneğin köpek tarafından ısırılan ya da salıncaktan düşen bir çocuğu gözleyen biri. Davranış belleğe görsel. çevrelerindeki kişilerin davranışlarını ve bu davranışların sonucunu sürekli gözlerler. teknolojik gelişmelerin yayılmasında. Öğrenme sürecinin 4 temel aşaması 1. Sosyal hayatta öğrenilenlerin çoğu klasik koşullanma teorileriyle açıklanamaz. Bu nedenle modeli taklit etme de bir tür edimsel koşullanmadır. Örneğin yemek yeme. sözel ya da sembolik olarak kodlanabilir.

psikolojik durum Sosyal öğrenme kuramına göre eğitimde göz önünde bulundurulması gereken noktalar Öğretmenler. fareden korkma Dolayh ceza Seçilen modelin yaptığı davramşların cezalandırılması bireyin o davranışları yapma eğilimini azaltır. ilköğretim altıncı sınıftaki bir öğrenci kitaplarını çantada taşımak yerine çok sevdiği üniversite öğrencisi olan bir ablası gibi kucaklayarak taşımaya başlamıştır. doğru davranan öğrenciler pekiştirilerek. davranışlarını belirlediğini savunan biyolojik yaklaşım Bireyin. dolaylı yaşantı. Özyeterlik Kişinin kendi kapasitesinin farkında olmasıdır. Bu nedenle çocuklann izledikleri filmler dikkatle seçilmeli. Sınıf disiplinini sağlamada. Çevrenin Yeni değerler. 1. davranışlarını tepkisel koşullanma yoluyla kazandığını savunan klasik (tepkisel) koşullanma yaklaşımı 128.. Yeni bilişse! (problem çözme. özyeterliği etkileyen unsurlar: Yaşantı. Bu nedenle öğretmenin sınıfta ve sınıf dışında öğrencilere çok iyi bir model oluşturması gerekir. inançlar kazanılabiür ve eşyaların nası! kullanılacağı öğrenilebilir Duygulan açma. çocuklara kötü model oluşturacak filmler gösterilmemeüdir. kopya çeken öğrenciye ceza verilmesi. Araştırmalar çocuklarrn özellikle safdırgan davranışları daha çok taklit ettiklerini göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin gerçekleştirdiği öğrenmeye örnektir? (2002 KPSS96) A) Modelden öğrenme B) Kavrayarak öğrenme C) Edimsel (operant) koşullanma D) Örtük öğrenme E) Klasik (tepkisei) koşullanma 3. . kaygı gibi duygular geliştirebilir. bu öğrencilerin diğer öğrencüer tarafından model alınması sağlanmalıdır. Burada öğrencilerin geiişimsel hazır o!ma durumlanna da dikkat etmelidir. diğerlerini görmezlikten gelme 129. Bir öğretmenin sınıf içindeki davranışlarıyla öğrencilere olumlu örnekler oluşturmaya çalışması ve yeri geldikçe bu davranışlarının nedenlerini de açıklaması. aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsemiş olduğunu gösterir? (2001 KPSS-10) A) Bireyin. roman ve film kahramanlarından model alabilecekleri kişilere çekmelidir. Trafik kazası. Örnek. Öğrencilerde istendik davranışlar oluşturmak için. etkili okuma) ve psikomotor beceriler öğrenilebilir 2. öğrencilerin dikkatini gerçek hayattan. Öğretmen en çok model alınan kişilerden biridir.Öğrenme Psikolojisİ Dolaylı duygusallık Birey başkalarının yaşantılarını gözieyerek dolaylı olarak korku. Öğretmenin bu tutumu. Model alma yoluyla kazanılan ürünler. kaçınılan davranışlar 57 127. el becerilerinin öğretilmesinde bu teoriden yararlanılmahdır. etkili iletişim kurma gibi beceriler kazanıîabilir 5. davranışlarını pekiştir yoluyla kazandığını savunan edimsel (operant) koşulama yaklaşımı öğrenme yaklaşımı öğrenme yaklaşımı B) Düşünme süreçlerine ağırlık veren bilişsel C) Bireyin modelden öğrendiğini savunan sosyal D) E) Bireyin genetik özelliklerinin. Bireyin karşılaşacağı problemi ne derece çözebileceğine ilişkin kendisine olan inancı ve yargısıdır. 4. sözel ikna.. Sınıfta parmak kaldırmadan söz alan öğrencilerini bu alışkanlıktan vazgeçirmek isteyen bir öğretmenin izleyebileceği en uygun yol aşağrdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-79) A) Parmak kaldırarak söz alınması gerektiği kuralını hatırlatma uyarma B) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri C) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri derse alamayacağını söyleme vermek D) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencilere ceza E) Parmak kaldırarak söz isteyen öğrencilere söz verme. Önceden yapılmaktan yapılmaya başlanabiiir.

edilmesini sağlaması öğrencinin takdir toplum aldığının tarafından çevresi A) Füsun'un D) örnek alınan dışlanması bireyin konuşma tarzı ve konuşurken yaptığı hareketler babasından çok annesine benzer yemek almak için sıraya girdiklerini görünce. Modelden öğrenen bireyin davranışlarının 133. onu yapan kişi için yaradığı sonuçlar tarafından kontrol edilir E) İstenmeyen bir durumla sonuçlandığı görülen bir davranışın taklit edilme olasılığı azalır 132. Bir Türkçe öğretmeni veli toplantısında "eğer çocuklarınızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istiyorsanız. Klasik koşullanma C. B) Okula yeni başlayan bir çocuk arkadaşlarının E) öğrencinin birini örnek tarafından fark edilmesi C) Sigara içen bir arkadaşının çok kötü bir biçimde öksürdüğüne tanık olan bir çocuk. İki kız kardeşten küçük olan Serpil sürekli olarak ablasını model almakta ve onun davranışlarını taklit etmektedir. evde kitap okuyarak çocuklarınıza ömek olunuz. Edimsel koşullanma B. Ancak ablasının çok aşırı makyaj yapması sonucu cilt sorunları yaşadığını gözlemlemesi nedeni ile makyaj yapmamaktadır. Bilişsel öğrenme D. yaldızının saçlarına benzer şekilde kestirir. A) Öğrenen bireyin yaşça büyük olması Aşağıdaki örneklerden hangisin. Türkçe öğretmeninin bu önerisi aşağıdaki kuramlardan hangisi ile açıklanabilir? (2003 KPSS-74) A.58 öğrenme Psikolojisl 130. Sosyal öğrenme kuramlarına bir çocuğun gözlediği sıklaşmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? modellerin davranışlarını taklit etme olasılığını (2002 KPSS-98) artıran ya da azaltan bazı etkenler vardır." önerisinde bulunmuştur. sigaraya başlamaktan vazgeçer. B) Çocuklar kendilerinden yaşça büyük olan herkesi model almazlar olasılığı azalır C) Eğer bir davranış pekiştirilmezse tekrarlanma D) Davranışın tekrarlanma olasılığı. Aşağıdakilerden hangisi Serpil'in makyaj yapmamasının nedenidir? (2003 KPSS-73) A) Yaş ilerledikçe taklit edilen davranış sayısı azalır D) Bir genç. gitar dersi almaya başlar. e t k en le rd en he rh an gi bi ri ne yapılmamaktadır? (2004 KPSS-42) de bu vu rg u B) öğrenen ile model alınan bireylerin akran olması C) Örnek alınan davranışın. Sosyal öğrenme kuramı E. kendisi de sıraya girer. 131. Bilgiyi işleme kuramı . saçlarını hayran olduğu bir pop E) Bir arkadaşmın gitar çaldığı için popüler olduğuna tanık olan bir genç.

şekil-zemin. Davranışçılar. 2. 4. algılama. GESTALT YAKLAŞIM (VVertheimer. Öğrenme gözlenemeyen bazı bağlantılarm oluşmasmı da içerebifir Bilgi örgütlenir. uyarıcıları seçerek. dikkatini kontrol ederek. Bilişsel kuramcılar ise insanların doğal çevre içinde değişik durumlarda nasıl öğrendikleri üzerinde araştırmalara ağırlık vermektedirler. Koffka. Bilişsel yaklaşıma göre öğrenme. Bilişsel yaklaşımın dayandığı temel ilkeler Bazı öğrenme süreçleri yalnızca insana özgü olabilir. . bir örgütlemedir. basitlik'tir. kokusu tadı ve şekli algılanır. 7. Öğrenme: Kişinin karşılaştığı birdurumu algılaması ve yorumundaki değişmedir. istediği yer ve zamanda uygulama yetisine sahiptir. 1. algılama ile ilgili çalışmalarına dayanmaktadır. Köhler) Öncelikle algılama ve problem çözme süreçleriyle ilgilenmişlerdir. uyarıcının birey tarafından algılanmasından itibaren bireyde meydana gelen içsel süreçler ve öğrenmeye etki eden bireysel özellikler ile ilgilenmişlerdir. Davranışçı kuramlar. 3. Gestalt Kurama Göre "Algılama" Gestalt yaklaşıma göre algı bir örgütlemedir. 2. 8. bütünlük içinde algılar. Pragnanz yasası. davranışa neden o!an ve davranışı takip eden uyarıcıları incelerken. Bilişsel Süreçler. Davranışçı yaklaşıma göre davranış öğrenilir. Bu nedenle bilişsel araştırmalar insanlar üzerinde yapılır. VVertheimer birçok algı yasası ortaya koymuş ama diğer kuramcılarla birlikte bunları daha genel ortak bir yasada toplamaya çalışmışlar ve buna "Pragnanz" adını vermişlerdir. yaptığı davranışın doğruluğu hakkında dönüt sağlar. yakınlık. Zihindeki bilgi birikimleri Bu bilgi birikimleri arasındaki bağlantılar Bu bağlantılar arasında yapılan işlemlerdir. zihinsel yapıdaki değişmedir. Yalnızca öğrenme vardır. Öğrenme ile ilgili görüşleri. bilişsel kuramcılar. öğrenme ve bellekle ilgili çalışmalarda yol gösterici bir ilke olmuştur. Gestalt: Almanca'da şekil form parçaların toplamı değil entegre olmuş bütün gibi anlamları vardır. Algısal Örgütleme yasalarından en önemlileri. Bilişsel yaklaşımda ise öğrenen. Bilişsel yaklaşıma göre ise bilgi öğrenilir. Koffka ve Kurt Lewin (Alan Kuramı)'dir. Bilgide meydana gelen değişme davranışa yansır. Davranışçı yaklaşımda öğrenen. Bilişsel yaklaşım içinde temel olarak gestalt yaklaşım ve bilgiyi işleme kuramı incelenecektir. Uyarıcı -» Organizma (bilişsel süreçler) -> Davranış / Tepki Öncüleri Gestalt yaklaşımdır. Davranışçı yaklaşımda öğrenme ve hafıza ayrımı yoktur. onları anlamlı hale getirip kodlayarak öğrenme sürecine aktif olarak katılır. tamamlama.Öğrenme Psikolojisİ 59 BİLİŞSEL YAKLAŞIMLAR Öğrenmeye bakışı aşağıdaki formülle açıklanmaktadır. 3. Onlara göre algısal örgütleme yasaları öğrenmeyi açıklamaya yardım etmektedir. Bu durum bireyin öğrenilen bilgileri belli bir yerde depolama kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Davranışçı öğrenme yaklaşımı ile bilişsel öğrenme yaklaşımları arasındaki temel farklılıkiar 1. Davranışçı yaklaşımda pekiştireç davranışı kuvvetlendirir ve dıştan verilen pekiştireçler öğrenmede önemli rol oynar. Bilişsel yaklaşımlar insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinse! süreçleri incelerler. Zihinsel olaylar araştırmanın odağıdır. Örneğin bir elemanın rengi. çoğunlukla hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak öğrenmeyi açıklayan genel kuralları bulmaya çalışmışlardır. Kuram öncüleri alman VVertheimer Köhler. benzerlik. Birey bütünü parçalarına ayrıştırarak değil. Diğer özellikleri daha sonraki algılarla tanınır. 9. zihinsel 5. Geştaltçılara göre organizma dünyayı bütün olarak algılar. Birey öğrenme sürecine aktif olarak katılır. uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekiştireç almak için aktif olmalıdır. Öğrenme daha önce öğrenilenle yeni öğrenileni ilişkilendirme sürecidir. Birey belli bir zaman ve yerde öğrendiği bilgiyi. Bilişsel kuramcılara göre dıştan verilen pekiştireçler öğrenen için. 6. Gestaltçılara göre ise elma bir bütün olarak algılanır. Gestalt kuramcılara göre algı. Önemli olan zihinde ne olup bittiğidir.

algılamanın simetrik. örnek: • Birbirine yakın ve benzer uyarıcılar birlikte algılanır.. şekile. renk. Kalabahk bir yerde konuştuğumuz kişinin ses tonlarının benzerliği nedeniyle onu diğerlerinden ayırt edebilir ve konuşmaya devam edebiliriz. Zemin ise uyaranların bulunduğu ortamdır. Böylece gestalt'a ulaşmaktadır. örnek:. Benzerlik Yasası Şekil. düzenli • Algıda eksik olduğu hissedilen parçaları bir şekilde organize edilmiş fıgürleri algılama bütünleştirme eğilimi vardır. parçalar devamlı (ilişkili) olduğunu göstermektedir. İç görü yoluyla kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır... düzgün olan iyi bir biçime.. cinsiyet gibi pek çok özellik bakımından birbirine benzer maddeler birlikte gruplanarak algılanma eğilimindedir. Şekil-zemin ilişkisi Şekil o anda öğrenilen şeydir. ön çözümden çözüme geçiş ani ve tamdır. İç görü yoluyla edinilen çözüme dayalı performans genellilikle pürüzsüz ve hatasızdır. OOO OOO Yukarıdaki şekiller renk ve şekil benzerliği nedeniyle gruplanarak algılanmaktadırlar. sesleri tamamlayarak algılama eğilimindedir. çizgiler vb birimler birlikte gruplanarak algılanma eğilimindedir. 3.. Yakınlık yasası Organizma bir alandaki öğeleri. okul-öğrenci vb. • Basit parçalar daha kolay algılanır. Örnek:. öğretmenin sesi şekildir. Zeki olanlar iç görüsel çözüme daha kısa sürede ulaşırlar Köhler'in maymunlar üzerinde yapmış olduğu araştırma içgörüsel öğrenmeye örnektir. 4.. Davranışçıların deneylerinde organizma labirenti çözümfemek için gerekli bütün ögeleri görmemekte. Organizmanın iyi biçim. 6. 5. hayvanın problemi ve problemin çözümü için gerekli olan bütün ögeleri göfmesini sağlamaktır. Zil çaldığında zil sesine dikkat eden öğrenciler için öğretmenin sesi o andan itibaren zemin olmuştur. Müzikteki ritm algılaması. örnek: Bu örnekte kesik çizgiler halinde verilen çizgiler kare olarak algılanmaktadır.. birey basit. Yukandaki noktalar üçlü gruplar halinde algılanmaktadır. . Gestalt yaklaşımda i se çö zü me a ni de n ve zi hi ns el ol ar ak ulaşmaktadır. 3.. düzenli.. Bu yasa. eğilimindedir. Okyanus-gemi. zaman içinde birbirine değişik yakınlıklarda bulunan vuruşlara dayaîıdır. 1. 4. Gestalt yaklaşıma göre problem çözmede böyle bir deney düzeni.. Devamlılık Yasası Aynı yönde giden noktalar. Tamamlama Yasası Organizma. 2. bütüne doğru • Aynı yönde giden çizgiler. Örnek: olarak algılanır. 60 o Algısal Örgütleme Yasaları 1. Basitlik Yasası Diğer unsurlar eşit olduğu taktirde. diğer problemlerin çözümüne kolaylıkla uygulanabilir.öğrenme Psikolojisl Pragnanz: Denge durumu yasasıdır. Örneğin kapı değişik durumlarda farklı görülmesine rağmen biz kapıyı hangi açıda olursa olsun aynı kapı olarak algılarız. Algısal Değişmezler Bir objenin değişik koşullar altında aynı biçimde görülmesine. tamamlanmamış etkinlikleri.. Bir sınıfta sınıf ortamı zemin. algılanmasına'algısal değişmezlik denir. doku. Dikkat ettiğimiz uyarandır. Thorndike'ın ifade ettiği gibi deneme yanılma yaparak küçük adımlarla çözüme yaklaşmaz. Yukarıdaki şekilde öncelikle elips ve kare algılanmakta ikisi arasındaki yarım ay ise algılanmamaktadır. iyi şekil iyi bütün olma eğilimidir.. 5. İç görü yoluyla kazanılan bir ilke. nesneleri birbirlerine olan yakınlıklarına göre gruplandırarak algılama eğilimindedir. İÇGÖRÜSEL ÖĞRENME VE PROBLEM ÇÖZME Gestalt yaklaşımın öğrenme türleri İç görüsel öğrenmenin temel özellikleri. 2. şekilleri.. aktif olarak deneme yanılmalardan sonra çözüme ulaşmaktadır.

İki tür problem çözmeden bahsetmiştir. aşağıdaki problem çözme türlerinden hangisine örnektir? (2003 KPSS-54) A) Tümevarım yoluyla Hazır modellerler Deneme-yanılma yoluyla Kavrama yoluyla Öğrencinin her şeyi yeniden keşfetmesine (buluş) gerek yoktur. orjinaldir. İçgörüsel öğrenmeyi okullarda uygulamaya çalışmıştır. 135. ilkeleri öğrenmelidir. Burada öğrencinin psikolojik ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. 61 geliştirtmelidir. Öğrenmede öğrenilen bilginini yeni durumlara ve problemlere transfer edilmesi önemlidir . olayları anlamadan ezberler. Öğrenci yeni bilgileri kendi varolan bilgi sisteminin içine yerleştirerek öğrenir. Kısaca. Gestalt yaklaşıma göre Eğitimde göz önünde bulundurulması gerekenler Kurama göre. Turgufun bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2004 KPSS-17) A) B) C) D) E) Kavrama yoluyla öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme Gözlem yoluyla öğrenme Edimsel koşullama Örtük (gizil) Öğrenme . c. Öğrencinin üretici düşünmesini sağlamak için problemin doğasını anlamalı.Öğrenme Psikolojisİ uygun çözümü aniden ve zihinsel olarak bulduktan sonra harekete geçmektedir. Öğretmen öğrenciye rehberlik etmeli çözümleri öğrenci kendisi bulmalıdır. kutunun üst kısmında bir düğme olduğunu ve bu düğmeye basıldığında kutunun açıldığını fark etmiştir. 134. hangi sırayla bir araya getirilmesi gerektiğini beürlemiş ve uçağı yapmıştır. b. Turgut aldığı model uçağın parçalarını tek tek incelemiş. Gestalt yaklaşıma göre problem ya çözülür ya da çözülmez. Eğitimci eğitim ortamını öğrencinin ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Küçük çocuğun düğme ile kutu arasındaki ilişkiyi fark edip kendisini sonuca ulaştıracak çözümü buiması. bezerlik. Çözüm birey tarafından bulunur. problemin doğasını temel yapısını anlamayı gerektirir. kuralları. • A Türü Çözümler: Gestalt ilkelerine dayalıdır. birey bütünü anlamlı parçalarına göre ayrıştırarak değil. gestalt psikolojinin ilkelerini eğitime uygulamıştır. URETICI DUŞUNME VVertheimer. İç görüsel problem çözme ve üretici düşünme B) Tümdengelim yoluyla C) D) E) 136. Körü körüne ezbere yapılmamalıdır. Ne kadar çok problem çözülürse iç görüsel problem çözme ve üretici düşünme de o kadar iyi gelişir. anlamlı örgütlenmiş bütünler halinde algılar. ve uzun süre hatırlanır. kolayca genellenebilir. Öğrenci böylece konular arasındaki ilişkileri kavraya bilecektir. içgörüseldir. bütünlük içindefci duruma bileşik bir tepkidir. Böyle bir öğrenme katıdır. Üniteler bilinenden bilinmeyene doğru aşamalandırılmalıdır. bir seri ayn uyaranlara ayrı tepkilerin sonucu değil. aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi vurgutamaktadır? (2002 KPSS-84) A) B) C) D) E) Bilgi-işiem modeü Sosyal öğrenme Edimsel koşullanma Gestalt öğrenme Klasik koşullanma a. Içi seker dolu olan bir kutuyu açmaya çahşan bir küçük çocuk. bu nedenle öğrencilere ev ödevleri verilmelidir. Eşya ya da olaylar tek başlarına değil organize edilmiş bir bütünlük içinde anlam kazanırlar." görüşünü. însanlar gördüklerini bir bütün olarak algılar Bir nesnenin ya da parçanın algılanışı onun diğer parçalarla otan ilişkisine bağlıdır. kolayca unutulur. Bu nedenle algıda basitlik. Öğretmen önceden işlenen ve öğrenilen konular hakkında yeni derslerde öğrencilerin hatırlamasını sağlayarak. Tekrarlar bu kuramda öğrenme için önemlidir. şekil zemin ilişkileri önemlidir. Öğrenci. Sadece sınırlı durumlarda uygulanabilir. yalınlık devamlılık. • B Türü Çözümler: Anlamadan ezberlemeye dönüktür. Gestalt yaklaşımın öğrenme ilkeleri. bunların nastl. Dersin başında dersin temel çerçevesi öğrenciye verilmelidir. olguları. İnsanlar çevrelerini bir düzen içinde görürler. yeni öğrenmelerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamalıdır. bir süre hiçbir davranışta bulunmadan kutuyu inceledikten sonra ansızın. "Kavrama.

Duyusal Kayıt Çevreden gelen uyarıcılar duyu organları yolu ile duyusal kayıta gelirler. A. Birey okuduğu ya da işittiği bir cümlenin sonu gelmeden başlangıçtaki sözleri unutsaydı cümleyi anlamlandırması olanaksız olurdu. Birey öğrenme sürecinde aktiftir. Aynı sınıfta iki öğrenci ders dinliyor. Duyusal kayıt. Duyusal belleğin işitsel bilgi için yaklaşık dörtsaniye. Kısa süreli belleğin kapasitesinin sınırlı olması nedeniyls işlenemeyen bilgi. Bruner (Buluş yoluyla öğrenme). daha sonra Piaget. Kısa süreli belleğin kapasitesinin yaklaşık 7±2 birimlik bilgi olduğunu • • Biliş: insan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür. Bilişsel faaliyetler: Dıştan ahnan uyarımların algılanması. görsel bilgi için yaklaşık bir saniye süren. önceki bilgilerle karşılaştinlması. İşlenen bilgi bir sonraki sisteme yani kısa süreli belleğe geçer. öğrenme süreci bilgisayarm işleyişine benzetilmiştir. 5 duyu ile algılama durumudur. Kimi yazarlar bilginin duyusal kayıtta kalış süresinin yarım saniyeden daha az olduğunu belirtirler. Ancak dikkat ve algı süreçleri ile bu bilginin bir kısm! alınırve kısa süreli belleğe gönderilir. ALGİ Organizmanın duyumları yorumlayıp anlamlı hale getirme sürecidir. hatırlanması ile zihinsel ürünlerin kalite ve mantık yönünden değerlendirilmesi. Birey dikkat ve algı süreçleri yoluyla bu bilgiyi işleme şansına sahiptir. ALGIDA SEÇİCİLİK / DİKKAT Insanın duyu organlarına gelen binlerce uyarandan birine yönelmesidir. Bilgiyi işleme kuramına göre üç tür bellek vardır. hem de kapasitesi sınırlıdır.62 BİLGİYİ İŞLEME KURAMI öğrenme Psikolojisl Bilgi işlem kuramına göre öğrenmenin riasıl gerçekleştiği iki boyutta incelenmiştir. elde edilen bilgilerin belleğe depolanması. Dersin sonunda öğretmenin sorduğu soruları biri doğru olarak yanıtlarken. Duyusal kayıtın içerdiği bilgi özgün uyarıcının tam bir kopyasıdır. ses. Başka bir söylemle biz vurma ve kalem izini gerçek kalktıktan sonra duyumsarız. Gagne (Öğretim durumları modeli) gibi psikoiog ve eğitimcilerin katkıları ile giderek gelişmiş ve bilişsel kuramlaradı altmda toplanmıştır. Almanya'da bir grup bilim adamı. diğeri yanıtlayamıyor. duyusal kayıttan kaybolur. Geçmiş yaşantı ve birikimler (öğrenme) önemlidir. yüzyıl başında. B. depolama ve hatırlamasıyla ilgilenirler. 1-Duyum 2-Algı DUYUM Organizmanın iç ve dış uyarıcılan. sistemin ikinci öğesi olan kısa süreli belleğe geçer. uyancmm tam bir kopyasmın tutulduğu bilgi deposu olmasıdır. sınırsız kapasitesi ile bilgininçok kısa tutulduğu bir bellek türüdür. Aynı şekilde işitsel duyular da ses kalıpları olarak kodlanır. öğrenme işine etkin olarak katılması. Bu iki öğrenciye öğretmen tarafından sunulan uyarıcılar aynı olmasına rağmen. Örneğin. Görsel duyular duyusal kayıt tarafından aynı fotoğraf gibi kısa bir süre için kodlanır. vurmayı hemen duyumsanz. Duyusal kayıtın varlığı insan yaşamında kritik bir öneme sahiptir. Kısa süreli bellek. Bunlar. Işığın parlaklığı. kendisine sunulan uyarıcıları seçmesi. 3. Beklentiler öğrenmede önemli bir etkendir. Bireyin yeni gelen bir bilgiyi öğrenebilmesi için. Kısa süreli belleğin hem bilgi tutma süresi. Süre 0.5 /4 sn. Duyusal kayıtın kapasitesinin sınırsız olmasına karşın gerekli bilgiler işlenmezse kaybolur ya da varolan bilgi yeni bilgi tarafından itilir. Gözlerimizin önünde bir kalemi ya da parmağımızı sallarsak objeden geriye kalan gölgeyi fark ederiz . Kısa Süreli Bellek Duyusal kayıttan dikkat ve algı süreçleri sonunda ayrılan bilgi . Uzun süreli bellek. XX. Vivaldi'nin "4 Mevsimi" olarak algılar. niçin biri diğerinden daha iyi öğrenmiştir? Çünkü öğrenme bireyseldir. Duyusal kayıtın kapasitesi çok geniş olmasına karşın bilginin kalış süresi çok kısadır. Gestalt psikologlarıyla başlayan öğrenmedeki bilişsel süreçlere yönelik çalışmalar. Ausubel (Sunuş yoluyla öğrenme). örneğin. Böylece duyusal kayıt her duyu için farklı kodlama biçimlerinin olduğu . bunları kendisi için anlamlı hale getirmesi ve en uygun tepkiyi üretmesi gerekir. Organizmanın bilgiyi işleme biçimleri 2 türlüdür. tat vb. yeni bilgilerin oluşturulması. örgütleme. 2. öğrenmede rol oynayan doğrudan gözlenemeyen bilişsel süreçlerle ilgilenmeye başlamıştır. Sesi duyar. BİLGİ DEPOLARI (BELLEK TÜRLERİ) Bireyin bilgiyi toplama. . BİLGİ DEPOLARI (BELLEK TÜRLERİ) BİLİŞSEL SÜREÇLER A. 1. Elimizle diğer kolumuza hafifçe vurursak.

tutarlı.bazı kestirimlere göre. sesler. (2) zihinsel tekrar gerekir. Matematikte temel işlemler. tatlar. Kısa süreli bellekte bilginin kalma süresi yaklaşık 20-30 saniyedir Bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalması . problem çözmek için stratejiler. Kişisel yaşantılarla ilgili bölümdür. özetle. Gruplama adı verilen bu işlemle kısa süreli belleğin kapasitesi artırılır . hatta doldurmaya yaşamımız yeterli değildir. 2. Uzun süreli bellek. kuşun imgesi kısa süreli belleğe geçer. Kısa süreli belleğe gelen bilgi. uygun biçimde kodlanmamış ve uygun yere yerleştirilmemişse. 1. yabancı dil bilgisi diğer görevlerin uygun olarak yerine gelmesini sağlarlar. bilgi üzerinde düşünmek ve onu yinelemekle sağlanır. iyi öğrenilmiş bilginin dayanıklılığın yüksek olduğunu belirtilmektedir. olaylar. c. 5 7 2 8 9 10 olan 7 birimlik bir sayı dizisi 57 28 9 10 olarak gruplanırsa 4 birim haline gelir. Otomatik işlemler uzun süreli bellekten gelir. önemli ve travmatik olaylar ayrıntılı hatırlanır.tanımlama aynı anda gelir. a. sınır bir milyondan fazladır ve bazı olaylar sonsuza dek kalmaktadır Uzun süreli bellekte bilgiyi. sözcük dağarcığı. UZUN SÜRELİ BELLEK TÜRLERİ 1. Yürürken konuşma ve dinleme gibi. Bireye gerekli değilse unutulur. Kısa süreli belleğin iki yaşamsal işlevi vardır. kodlanarak ya da uzun süreli bellekteki bilgilerle ilişkilendirilerek bilgi işlenir.Öğrenme Psikolojisİ belirtilmektedir. uzun süre saklayan kısmına uzun süreli bellek adı verilmektedir. Özetîe uzun süreli belleğin kapasitesi çok geniştir. dedikodular anısal bellekte tutulur Anılar güç sarf edilmeden öğrenilir. duygular. uzun süreli belleğe bilgi hızla girmez. örnek. duyusal kayıt ve uzun süreli bellekten gelir. Uzun süreli bellekte birçok farklı bilgi bulunur. çalışan belleğin bir başka durumla çalışmasına izin verirler. yer ve olaylarla ilgilidir. 2. Kısa süreli bellekte kalan bilgi tekrar yoluyla büyük bir olasılıkla uzun süreli belleğe geçer. Ancak bir birimde bulunması gerekli bilgi miktarı ne büyüklükte olmalıdır sorusu henüz yanıtlanmamıştır. özel bir günde giydiğimiz giysi. Örneğin. gerektiğinde kullanıma hazır olarak beklemektedir. Örneğin. Zihinsel işlemterin yapılmasıdır. güç harcamadan. yaptığımız gezi anısal beilektedir. Olgu hafızası olarak da bilinir. 63 Uzun Süreli Bellek Bilgiyi işleme modelinde bilgiyi. Anısal bellek (Epizodik hafıza) Bu nedenle çalışan bellek olarak da adlandırılır. daha fazla bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalması için. kitaplara milyonlarca girişi olan bir kütüphaneye benzetmektedir. çünkü. çünkü yeni olaylar öncekini bozabilir. bilgiyi her istendiğinde kullanılmaya izin veren bir ağa sahiptir. ancak bilgi. Kısa süreli belleğin kapasitesinin sınırlılığı nedeniyle geçiş yaptırılamayan bilgi yeni gelen bilgilerin zorlamasıyla kayboîur. Fakat anıların birbirine karışma eğilimi vardır. Kısa süreli belleğe bilgi. uygun ve özgür olarak bir işi yerine getirirken. Kısaca. Görsel imgeler. Bunun yanı sıra olağan ve sürekli yinelenen olayların anımsanması zordur. Uzun süreli bellekte bilgiler kaybolmaz. uzun süreli belleği. semantik sözcüğünün anlamını bilmek. Bilgiyi kısa süre için de o!sa depolamaktır. kavramlar. . geri getirmede zorluklarla karşılaşılır. Bu konudaki problem. küçük parçaları ilişkilendirerek geniş parçalar haline getirme. Uzun süreli belleğin kurallar. Dünyayla ilgili genel kültür bilgilerinin saklandığı hafızadır. Düzenlenmiş bilgiler. biraz zaman ve güç gerekir. genellemeler. dili anlamaya yarayan kurallar. (1) gruplama. istediğimiz uzunlukta ve mikîarda depolar ve asla unutmayız . kokular. anlamsal bellekte sözel ve görsel kodların . yemekte yediklerimiz. özerk. Belirli birzaman. Kapasitesi sınırsızdır. Otomatiklikle bireyler hızlı. aynı anda uzun süreli bellekten kuşlara ilişkin bilgi araştırılır ve kuşun hangi tür olduğu beiirlenir. Bireyin başından geçen olayların saklandığı bellektir. örneğin. birey bir kuş ile karşılaştığında. bilgiyi geri getirmede zorluk çekilir. Kısa süreli bellekte zihinsel tekrarın öğrenmede önemi büyüktür. Ancak bireyler her birimin büyüklüğünü artırarak kapasiteyi fazlalaştırabilirler. Eğer otomatiklik başarılı değilse öğrenciler problem çözme ya da yazma gibi karmaşık işlemleri yerine getirirken yetersiz kalırlar ve daha fazla bilişsel güç harcarlar. Bilgiyi korumak için tekrar edilir. problem çözme becerileri gibi genel bilgilerin yer aldığı bölümdür. Ancak kısa süreli bellekte olduğu gibi. Bu nedenle. Genellikle her ikisi aynı anda olur. gerektiği zaman doğru bilgiyi bulmaktır. özellikle iyi öğrenilmiş bilgiyi. şakalar. b. Anlamsal bellek (Semantik Hafıza) Uyarıcı saldırısı altında kalan birey birçok işlerde otomatik hale gelerek problemlerini kolaylıkla çözebilir. Ancak. kuşa ilişkin tüm bilgiler uzun süreli bellekte depolanmıştır. çocuklukta geçirilen deneyimler gibi. Tekrar edilerek. Yaşamımızda başimizdan geçen tüm olaylar.

Gruplama ile olanaklıdır. Belli bir nesneye dikkat etmek (algıda seçidlik ve diğer algı kuralları devreye b. kendiliğinden aynmına varır. Beklentiler bir olay ya da objeye hazır olmayı etkiler. kişinin belli bir uyarıcı ya da uyarıcı durumunu algılamasında öîkin hazırhk ve yönelmelerden kuruludur". Sürekli tekrar b. "Akjının aktif ve seçici bir yanı olup. bireyin öznel bilgileri. örneğin. Bilgiyi işleme süreci dikkat ile başlar. yeni ve beklenen bir uyaran daha çok dikkati çeker. Süzücü dikkat: Belli bir nesneye dikkat edilmez. Seçici dikkat bireyin denetimi altındadır. birbirine bağlı düşünceler. Birey içten ve çevreden gelen uyarıcıların bir kısmına bilinçli olarak. bilginin uzun süreli belleğe geçişinde çocukların kullandığı ilk bellek stratejisidir. önerme. Tekrar sürecinde bireyin rolü önemlidir. ilişkiler ve işlemler setidir. bilişsel güçlerini yöneltme yeteneğine sahiptirler. Anlamsal bellekte bilgi önerme ağları ve şemalar biçiminde depolanır. Şöyle ki. Ayrıca aralıklı tekrar sürekli tekrardan daha etkilidir. kapasitesi ise gruplama yapılarak artırıiabilir. Başka bir söylemle. yoğun. Şema birbirine bağlı düşünceler. BİLİŞSEL SÜREÇLER Bilginin Duyusal Kayıttan Kısa Süreli Belleğe Aktarılmasını Sağiayan Süreçler Dikkat Uyarıcı ya da uyancıîara tepkiye yönelmedir. Örneğin. sesli ve zihinde yapılır. hangi bilgînin kısa süreli belleğe geçip geçmeyeceğini belirler. doğru ya da yanlış olduğuna karar verilebilecek bilginin en küçük parçasıdır. dikkat. Başka bir söylemle. Başka bir söylemle. İşlemsel bellek girer. 3. örneğin. Bireyler tüm durum-etkinlik kurallarını gerekli bir biçimde belirtemezler ama gerekeni yaparîar. haberleri genel olarak dinlemek buna örnek verilebilir. Algılama "bireyin zihinsel kuruluşu. Bir başka söylemle. bir kısmına ise hiç bir çaba sarf etmeden. materyali büyük bir olasılıkla zor buîacaklardır. Duyusal bilginin yorumlanması ya da anlamlandırılması işlemidir. a. problem çözme durumlarında bilgi ağlarmı yönlendirir ve kullanır. a. Aralıklı tekrarın uzun süreli bellekte tutulma olasılığı daha yüksektir. ilişkiler setidir. Ne kadar çok kelime haznemiz var ise (tanıyorsanız) o kadar kolay okur ve anlarsımz. etkin olmalıdır. Galatasaray maçının sonucuna gibi bir habere dikkat etmek. geçmiş yaşantılan. güdüîenmişlik düzeyi ve pek çok başka içsel faktörlerden etkilenir. Algı büyük ölçüde geçmiş yaşantılara dayalıdır. Kısa süreli belleğin zaman sınırlılığı sürekli tekrar. Tekrar iki biçimde. Dikkatin ilgili uyarıcıya yönelmesi iki şekilde gerçekleşir. öğrenciler çalışacakları materyalin zor olduğunu düşünüyorlarsa. Belleğe Bilginin Uzun Süreli Kullaniian Süreçler Açık ve örtük tekrar Bilgi yeterli sıklıkta tekrarlanırsa uzun süreli belleğe geçer. gerçeği yorumlamadaki beklentileriyle algılanan kendi gerçeğidir Tanıma Yeni gelen uya. Algıyı etkileyen bir başka etken de beklentilerdir. uyarıcıya anlam vermesi olanaksızdır. bireyin seçicilik yeteneğine dayanır. . gerçeğin aynısı değildir. Bireyler. İşlem ne denli çok yinelenirse o denli doğal tepkiye dönüşür." Bu durumda dikkat ve algı süreçleriyle kısa süreli belleğe giren bilgi.çevrede belirli bilgi kaynaklarına. Bir uyaranın anlamlandırılabilmesi için öncelikle bireyin. İşlemsel bellek durum-etkinlik kuralları deposudur.öğrenme Psikolojisi 64 birlikte ağ gibi birbirine bağlanarak bilginin depolandığını belirtir. Büyük. Kısa Süreli Bellekte Bügiyi Sakiama Süreçteri Kısa süreii bellekte bilgiyi saklama. Etkili öğrenme. Dikkatin yönelmediği uyarıcılar kaybolur. herhangi bir değişikliğin farkına varmak.önerme ağı ise bilgi birimleri setidir. Eğer birey karşılaştığı uyarana ilişkin hiçbir bilgiye sahip değilse. Şemalar bilgi ağlarını içerir ve karar verme. aralıklı tekrar uzun süreli bellekten geri getirmeyi kolaylaştırmaktadır. öğrenciler tekrar yolu ile ülkelerin başkentlerinin adlarını. Seçici dikkat. ancak oluştuktan sonra anımsanması çok kolaydır. tekrar süreci ile öğrenen birey pasif değil.rıcıların özelliklerinin uzun süreü bellekteki bilgilerle karşılaştırılması eylemidir. İşlemsel bellekte işlemlerin basamaklarının oluşması uzun zaman alır. Örnek. kavramlar. Aktarılmasında Belli bir işlemin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerin saklandığı bellek bölümüdür. Birçok psikolog da bilginin hem görsel hem de sözel olarak kodlanmasının Algı anımsamayı kolaylaştırdığını kabul etmektedir. dikkat seçici ve kendiliğinden olabilmektedir. sözcüklerin söylenişini tekrarla öğrenirler. Bilgiyi daha geniş ölçüde düzenleyen veri yapıları da şema olarak adlandırılır. o uyaranla ilgili bilgilerinin olması gerekir. Tekrar.yüzmenin öğrenilmesi zaman alır ancak unutulmaz.

Bir başka söylemle doğal bağlantının varolmadığı durumlarda. bilişsel resimler içine kodlanır. hem de mevcut şemanın anlamı artırılır. Yapıda yer alan bir kavram hem genel açıklamaları hem de belirli örnekleri öğrenme ve anımsamada bireye yardımcı olur. 4382108 yerine 438 21 08 gibi. kendi öğrenme sorumluluğunu taşıyan etkin bir kişidir. Örgütlemenin bir başka özelliği de parça. kodlamaya yardım eden önemli bir süreçtir. ilişkiler kurmakla gerçekleşir. bir kitabın içeriğinin ilk sayfalarda verilmesi Bir okuma materyalini örgütleme. Uzun süreli bellekte bulunan şemalara yeni gelen bilginin eklenmesi ve varolan şemanın yeniden düzenlenerek bağlanması öğrenme sürecinde önemlidir. Bilginin anlamlılığını artırarak kodlama sürecini zenginleştirmede dört temel öğe vardır Bilginin anlamlandırılmasını artıran unsurlar I. Böyle durumlarda bilgiyi uzun süreli belleğe yerleştirmek için bellek destekleyici ipuçları kullanılır. Bilgiyi işleme kuramına göre. birey bilginin pasif bir alıcısı değil. Örnek telefon numaralarının kolay hatırlanacak hale getirilmesi. Bilginin uzun süreli belleğe yerleştirilmesinde en etkili strateji olan eklemleme. 3. bilgiyi bir sünger gibi içine çekmez. Etkinlik. Örnek. Anlamlandırma için görsel imgeler kullanma materyalin ana fikrini belirleme. torba) Kodlama Bilginin bellek sistemine yerleştirilmesidir.Öğrenme Psikolojisl 65 örgütleme. Örgütleme. Düzenleme ya da bilgiyi gruplama. . 2. öğrenen kişinin etkin olmasıdır. Örgütleme. İmajlar kullanmak. Eklemleme yeni materyalle daha tanıdık. bilinen materyal arasında ilişki kurma olarak tanımlanabilir. Böylece var olan bilgilerle mümkün olduğu kadar çok bağlantılar oluşturulur. özet çıkarma. tutarlı yapılar oluşturma gibi işlemler olup.Etkinlik. Bellek destekleyici sınıflandırılır. İmajların kullanıldığı bellek destekleyici ipuçlarında bilgi. Anlamlılık. 2. Ezber Sözel malzemenin ritmik hale getirilerek işitsel malzemeyle eşleştirilmesidir. Bellek destekleyici ipuçları. bölüm ya da başlıkların aşamalı bir ilişkiyi içermesidir. Kodlama. soru oluşturup bunlara cevaplar hazırlama gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. 4. Küçük parçalar bütün ile uyumludur ve birlikte büyük parçayı oluştururlar. Bilgi işlem kuramının bilgisayarın işleyişine benzetilmesi. Sözel semboller kullanmada ise yeni bilgi ile daha anlamlı sözei yapılar arasında bağlar oluşturulur. Örneğin. Bellek destekleyici ipuçları. 3. uzun süreli bellekte varolan bilgi ile kısa süreli bellekteki bilginin ilişkilendirilerek transfer edilmesidir. bilgi birimleri arasında ilişkiyi ve anlamlandırmayı artırma sürecidir. 4. Birey. Kodlama olmadan çevreden gelen bilginin çoğu geçici olarak depolanır. Bilgiyi işleme kuramında en önemli süreç kodlamadır. okuyucunun bölüm ve alt bölümlerini yeniden düzenlemesidir. Sözel sembollerdir. Bu nedenle örgütlemedeki gibi mantıksal bir temeli olmayabilir. A. içerikle doğal olarak varolmayan ilişkileri kurarak kodlamaya yardımcı olurlar. Eklemleme uzun süreli bellekte varolan şemaya yeni bilgi ilişkilendirildiğinde oluşur. böylece eklemleme yapılamayabilir. Kavram haritası: Birbirine benzer özelliklere sahip olay düşünce ve nesnelere ilişkin bütünlük özelliği taşıyan bilgilerin uzun süreli belleğe yerleştirilmesi için en uygun yoldur. dolap) Plastikten yapılmış maddeler (klavye. Ancak kodlamanın etkili olması gerekir. ipuçları iki biçimde 1. öğrenme malzemesinin uyarıcıların birbiriyle bağdaştırılarak anlamsal veya kavramsal gruplandırmalannı yapmadır. Eklemleme. geniş ya da karmaşık bilgiler için öğrenme ve anımsamayı kolaylaştırıcı bir süreç olarak işlev görür. Kodlamanın etkili olması ise anlamlandırma ile olanaklıdır. metni kendi cümleleriyle yorumlama. Örgütlemede kavram haritaları kullanılır. çağrışımlar oluşturarak bağlantı yaratırlar. Bellek Destekleyici İpuçları örgütleme ve eklemleme etkili kodlama stratejileridir. Örgütleme. Ancak tüm bilgiler bu stratejileri kullanmaya uygun olmayabilir. B. Yeni bilgi varolan şemaya eklenerek hem yeni bilgiye anlam verilir. bilgi tek ya da yenidir. Örnek: a) b) Ağaçtan yapılmış maddeler (kağıt. Anlamlandırma Daha öznel yaşantılara dayanır. uzun süreli bellekteki bir düşünce ve diğer düşünceler arasında mümkün olduğunca bağlantılar. Eklemleme. onun yerine uzun süreli belleğinde depolamak için bilgiyi düzenler ve yapılandırır. Örnek.

lki parmak daktilo bilenin 10 parmağı öğrenememesi • Okulun yanındaki çarşı GÖRMEYE değerdir. bilginin başlangıçta iyi eklemlenmesi. zincirleme. Yerleşim. Örnek: Türkiye' de araba kullanan birinin İngiltere'de araba kullanmayı öğrenmeyi zorlaştırması. bir öğrenci yeni bir programlama dilini öğrenirken hesap makinelerinin nasıl çalıştığına ilişkin ön bilgiyi geri getirecektir. Örnek: Beş duyu ilkokul çocuklarına öğretilirken aşağıdaki örnek kullanılabilir. çok sayıda ilişki kurulması. Örnek. Öğrenme malzemesinin YENİ öğrenmeyi kolylaştırması ya da zorlaştırmasıdır. Alışkanlık çatışması da denir. Hatırlamada tutumlar: Bireyin tutumu da anımsamada rol oynamaktadır. Doğru kodlanmış bilgiler. Öğrenme hem sunulana hem de buna uyum sağlayan mevcut bilgiye bağlıdır. üç-uç Anahtar sözcük. Ama yanındaki kasabın KOKUSU kötüdür.Yeni yazı öğrenenin eski yazıyı unutması İleriye Ket Vurma Eski öğrenilenlerin yeni öğrenilenleri unutturmasına denir. iki-içi. Genellikle hoşnutluk duygusu uyandıranların iyi. bireyin kayıtsız kaldığı durumların ise çabuk unutulduğu kabul edilir. bireylerin yeteneklerindeki ayrılıklardır. Pozitif transfer önceden öğrenilmiş bilginin sonraki bilgileri öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Yani ileriye dönüktür. bazen kasıtlı olarak belli bilgi ya da yaşantıları unuttuğumuzu ya da bastırdığımızı söyler. Bireyin öğrenme ve öğrendiği şeyi anımsama isteği akılda tutmayı kolaylaştırır. Bu ayrılıklar öğrencilerin öğrenim başında öğrenme düzeyleri aynı olduğunda ortaya çıkar. Yani etkisi geçmişe de dönüktür. . bir-kir. Geri getirme uzun süreli bellekten. Hatırlanacak bilgi coğrafi yer veya mekansal bölme ile ilişkilendirilir. Aşağıda açıklanacağı gibi ileriye ket vurma ile negatif transfer aynı anlama geliyor gibi görünse de biri unutma diğeri öğrenmeyle ilgilidir. • Zincirleme. Örneğin. Freud. hentbolü bilenin basketbolü kolay öğrenebilmes Negatif transfer Önceden öğrenilmiş bilginin sonraki bilgilehn öğrenilmesini zorlaştırmasıdır. Hatırlamada vetenekler : Anımsamada önemli bir etmen. İyi bilinen bir mekan ile yeni öğrenilen bilgi eşleştirilir. Örnek. Burada yapılan işlem tanımadık kelimeye karşılık tanıdık bir anahtar kelime kullanmaktır. Kasabın yanındaki lokalden güzel müzik DUYUKMAKTADIR. bilginin aranıp bulunarak etkin duruma getirilmesidir. Danimarka. A. Onun yanındaki dondurmacının dondurmalarını TATMAK ayrı bir zevktir. bireyde mevcut şemalarda ilişkilendirilmiş ise. Niyagara. Ket Vurma Hatırlama ve unutma ile ilgilidir. Bilgiyi korumada yetenekli öğrenciler. Baş harfler ve kafiye oluşturma olarak iki gruptur. Öğrenme malzemesinin niteliğinden çok. Transfer (Aktarım) Önceki öğrenmenin şimdiki öğrenmeyi etkilemesi olayıdır. sık sık unutturmasıdır. • • Baş harfler: Bilkauyansende Kafiye oluşturma: İsveç. anahtar sözcük olmak üzere dörde ayrılır. Çünkü yeni bilgiler ön bilgi ile ilişkilendirilirse anlamlı hale gelir. örnek. KET VURMA / TRANSFER Karışma: Karışma. iyi olanları unutmadığımızı açıklamaktadır.Ne yaygara. Türkiye'nin başkenti Ankara Geri Getirme Ve Unutma öğrenme sürecinde ön bilginin geri getirilmesi öğrenme düzeyini etkiler. acı yaşantıların az hatırlandığı. Tanıdık olmayan bilgi tanıdık kelimelere benzetilir. askı sözcük. Lokalin üstündeki pet-shop'ta yavru köpeklere DOKUNARAK sevmeye izin verilmektedir. Yeni oluşturma öğrenilen bilgi ile hikaye • • Askı sözcük. Penisilin. iyi örgütlenmesi onun geri getirilmesini kolaylaştıracaktır. Geriye Ket Vurma Yeni öğrenilenlerin önceki öğrenilenleri unutturmasına denir.66 • öğrenme Psikolojisl İmajlar Kullanmak: Yerleşim. Norveç. önceki ya da sonraki öğrenmenin diğerini unutturmasıdır.Beni silin. Böyiece geri getirilip kullanılan varolan bilgi birimi öğrenileni etkileyebilir. bir öğrenme durumunda önceden öğrenilenlerin ya da yeni öğrenilenlerin öğrenmeyi bozmasıdır. örnek. ortalama yetenekli ve düşük yetenekli öğrencilerden daha iyidirler. Şöyle ki. Ancak bu neden acı veren yaşantıları unuturken. Sözel semboller: Öğrenilecek bilginin kendi içinde bir anlam oluşturmadır. anımsama daha kolay olmaktadır.

Güdüsel süreçlerle ilgilidir. Bir öğrenci. Düşünme sürecini değerlendirme ve yönetmek'tir. Sistem farklılığına rağmen yeni TV'yi kullanmayı eskisinden daha kısa sürede öğrenmiştir. düzenleme gibi. matematik dersindeki öğrenme isteklerini tamamlayarak başarı düzeyini yükseltiyor. şematize etme. Örneğin. Yavuz. aynı zamanda bilişsel güç ve zayıflıklarının da farkındadır. Eğer öğrenme gerçekleşmezse yürütücü biliş. 1. onu elde etmeyi amaçlaması gibi birey tarafından bilinçli olarak denetlenebilen durumlardır. Güdüsel süreçler bireyin bir şeyi elde etmeye niyet etmesi.Sürekli olarak önceki elektronik posta adresinin akla gelmesi nedeniyle yeni elektronik posta adresinin öğrenilmesinde güçlük çekilmesi. A) Olumsuz aktarma B) C) D) E) Olumsuz pekittirme Olumlu pekiştirme Sönme Genelleme Yürütücü kontrol Bireyin tüm biliş süreçlerini denetleyen sisteme verilen addır.Öğrenme Psikolojisİ 137. Bireyin nasıl öğrendiğinin farkındalılığıdır. Bu öğrenci fizik dersindeki çabalarında bir değişiklik yapmadığı halde. Bilgiyi işleme ile ilgili tüm süreçlerdir. onun bu dersteki başarısında da yükselme oluyor. Aşağıdakilerden hangisi ev kadının yeni fırında kek pişirmekte zorlanmasmın nedenidir? (2003 KPSS-78) 141. Özetleme. 2. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (2004 KPSS-21) A) Geriye doğru ket vurma B) C) D) E) Olumlu transfer Kodlama Ileri doğru ket vurma Öğrenme . a. eklemleme. İki işlevi vardır. . Suat'ın şarkının sözlerini eksiksiz söylemesi aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabîlir? (2004 KPSS-18) A) B) C) D) E) Dış kaynaklı pekiştirme iç kaynaklı pekiştirme Hatırlama Bilinçaltı öğrenmenin tekrarlanması b. Yürütücü Biliş Bireyin kendi biliş yapısı ve öğrenme özelliklerinin farkında olmasıdır. duruma uygun doğru süreçleri işe koşar. Bir eğlence sırasında arkadaşlarının ısrarı üzerine. Yürütücü bilişli bir öğrenci. okulda öğrenilenlerin evde uygulanması gibi. 140. sözlerini tam olarak bilmediğini düşündüğü. Yürütücü biliş. düşünme biçiminin farkındadır. 139. Yürütücü biliş. çalışma sistemi eski TV'sinden çok farklı olan yeni bir TV almıştır. Bireylere öğrenme durumlarında öğrenip öğrenmediklerini sınamalarına yardımcı olur. son günlerin popüler bir türküsünü onlarla birlikte söyleyen Suat. bunun üzerine de yaptığı kek yanmıştır. aşağıdakilerden hangisinde örnektir? (2001 KPSS-100) A) B) C) D) E) Zihinde canlandırma Bilişsel öğrenme Negatif transfer Olumlu aktarma Genelleme 67 Yavuz'un yeni TV'yi kullanmayı kısa sürede Öğrenmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? (2004 KPSS-20) A) B) C) D) E) Uyancı kontrolü Alışkanlık Öğrenmenin aktarılması Algısal değişmezlik Uyarıcı genellemesi 138. nasıl çalışacağına karar verirken yalnızca materyali öğrenmeye odaklanmaz. Koşullu bilginin uygulanmasıdır. Bu durum. Bir ev kadını alıştığından farklı özellikte bir fırında kek pişirdiğinde yanlış düğmelere basmış ve yanlış ısı ayarlamaları yapmıştır. şarkı bitince şarkının sözlerini baştan sona kadar eksiksiz söyleyebildiğini hayretle fark eder. Yürütücü kontrol sistemi bireyin kendi öğrenmesinin iki temel yönünü denetlemektedir.

yaklaşık bir saniye içinde silinir. Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenme. Bireyler yürütücü biliş yetenekleri açısından ayrılırlar ve bu ayrılık gelişme sürecinde ortaya çıkar. 3 4. 5-7 yaşlarından gelişmeye başlar ve okul yılları süresince gelişir. bilginin belleğe depolanma biçimine göre değişir. objelerin büyüklüğü. Bu nedenle kısa süreli bellekteki bilgiler anında hatırlanırken. duyusal kayıt. Zamanda ve mekanda birbirine yakın uyarıcılar bir bütün olarak algılanır. Uzun süreli bellek. iyi örgütlenmiş bilgiler çabuk hatırlanırken. Koruyucu tekrarda bilgiler hiçbir değişikliğe uğratılmadan. Ancak. Tanıma. öğrenilmiş ipuçları dikkat çeker. Kısa süreli bellek. Bu sırada uyarıcının izi yaklaşık bir saniye duyuya kayıt olur. Duyulara kaydolan bilgilerin hangilerinin kısa süreli belleğe transfer olacağını tanıma ve dikkat süreçleri belirler. . yeni gelen bilgilerin eskilerle örgütlenerek saklandığı yerdir. zaman ve hareket göreli olarak algılanır. Birey çevresindeki obje. Bu nedenle duyusal kayıt. Her bireyin aldığı uyarımlan örgütleme biçimi farklıdır. Tüm duyu organlarının. çalışan bellek olarak da adlandırılır. Yabancı ve farklı uyarıcılar dikkat çekicidir. Yürütücü biliş yeteneklerinde bireyler arası ayrılıklar. orta derecede karmaşık uyarıcılar daha dikkat çekicidir. 2. renkler. yeni bilgi eski bilgilerle ilişkilendirilerek tekrarlanır. duyusal kayda geten bilgilerin davranışa dönüşmesini ya da uzun süreli belleğe kodlanmasını sağlar. Kısa süreli bellekte etkin olan bilgiler. 4. örgütleme. Algı görelidir. Birbirine benzer uyarıcılar bir grup olarak algılanırlar. anlık bellek olarak da isimlendirilir. öğrenme gerçekleşip gerçekleşmediğini Psikolojisl sürekli 2. biyolojik ve yaşantı farklılığı nedeniyle oluşmaktadır. duyu organlarına gelen uyarımlara anlam vermek için. Bilgilerin burada kalma süresi de çok uzundur. Çevremizdeki uyarıcılardan hangisini seçeceğimiz dikkatimize bağlıdır. 3. aynı biçimde tekrar edilerek hem kısa süreli bellekte korunabilir. duyu organları yoluyla sinirleri uyarır. Bu özelliğinden dolayı kısa süreli bellek. Algıyı Etkileyen Faktörler 1. Düzenleyici tekrarda ise. örgütleme. Bu modele göre öğrenmeyi etkileyen temel yapılar. Uzun süreli belleğin kapasite sınırları belli değildir. Bu belleğin kapasitesi oldukça sınırlıdır. Yürütücü biliş yetenekleri. kısa ve uzun süreli belleklerdir. Kısa süreli belleğe gelen bilgilerin uzun süreli belleğe depolanması genellikle iki süreçle sağlanmaktadır. öğrenmeyi etkileyen belli başlı süreçler ise tanıma. uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanması için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. algı ve dikkat. Algı: Duyu organlarına gelen uyarımların anlamlı hale getirilmesi sürecine algı denir. Bireyin beklenti ve ihtiyaçlan dikkati etkiler. Farklı uyarıcılar farklı fikirler olarak algılanırlar. Uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanma süresi. bireyin sahip olduğu bazı yapılar ve bu yapılarla bağlantılı süreçler sonucunda gerçekleşir. onları örgütlerler. depolama ve hatırlamadır. Sesler. duyusal kayıt yapma yeteneği vardır Duyusal kayda gelen bilgiler çok kısa zamanda. Kısa süreli belleğin bilgiyi koruma süresi ise yaklaşık 20 saniyedir. uzun süreli bellekte edilgen biçimde durur. Algıda Seçicilik ve Dikkat Organizma evreden gelen uyarıcıların bazılarını seçer. Çok yalın ve karmaşık uyarıcılardan çok. Kısa süreli bellek sürekli çalışır. modeli. diğerleri daha uzun zamanda hatırlanır. Bilgiyi işleme sürecinin ilk aşaması duyusal kayıüır. Özet Bilgiyi işleme kuramı. 1. Buna algıda seçicilik denir. Bilgiyi işleme kuramındaki öğrenme bilgisayarın çalışmasına benzetilmektedir. Bu nedenle örgütlü olmayan uyarıcılann hatırlanması ve anlaşılması güçtür. hem de uzun süreli belleğe işlenebilir. Bu süreç duyusal kayıt olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada çevredeki uyarıcı. bilgiyi kodlama. Bu yolla yeni gelen bilgiler birey için anlamlı hale gelir. depolama ve hatırlama aşamalarıyla ilgilenir. yeni gelen uyarıcıların özelliklerinin uzun süreli bellekteki bilgilerle karşılaştırılması eylemidir. yürütücü biliş becerilerinin kazanılmasında öğretimin etkisi. 5. organik bir bozukluk olmadığı durumlarda. olgunlaşmanın etkisinden daha fazladır.öğrenmenın 68 izler. Bu nedenle iki kişi aynı uyarıcıya baksalar da farklı şeyler görebilirler. insanlar. bireyin bilgiyi toplama. Bunlar tekrar ve gruplandırmadır. olay ve fıkirleri anlamlı bir bütün haline getirmeye çalışır.

öğrenci öğretmenine kesinlikle doğru yaptığını yinelemektedir. Bir lise öğrencisi. aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu öğrenciler için uygulayabileceği yardım stratejilerinden biri değildir? (2001 KPSS-102) A) Dikkat dağılmasını önlemek için fiziksel çevrede düzenlemeler yapmak Bu öğrencilere. sınıfında görev yapan bir öğretmen. sınıftaki birkaç öğrencinin dikkatlerini yoğunlaştırmada güçlük çektiklerini gözlemiştir. Bilişsel psikoloji ilkelerine göre.Öğrenme Psikolojisl 69 Uzun süreli belleğe depolanan bilgilerin türü ve örg ü t l e n i ş b i ç i m i n e g ö r e ü ç t ü r l ü b ellek tanımlanmaktadır: Anlamsal bellek bilginin anlamlı hale gelmesini sağlar. E) B) C) D) E) Dersi işlerken öğrencilerin karşılayacak önlemler almak BİLİŞSEL ÖĞRENME TÜRLERİ Bilişsel öğrenmeler düşünme ve kavrama sistemlerinde meydana gelen ve semboller kullanılarak . Bu bellekte birbiriyle ilintili bilgiler bir araya gelerek önermeler ağını oluşturur. Bu tür bilgilerin saklandığı yer anısal bellek olarak tanımlanmaktadır. bir süre sonra ise bu oyuncağa eskisi gibi heyecan belirtileri göstermemsi aşağıdaki süreçlerden hangisi ile açıklanabilir? (2001 KPSS-14) A) B) C) D) E) Alışkanlık kazanma Bireyselleştirme Özümseme Duyarlık kazanma Aigı azalması 145. Anısal bellek ise. kendilerini gözleme ve denetleme tekniklerini öğretmek ihtiyaçlarını C) Sınav sorularını yanıtlarken nerelerde hata yaptığını kendisiyle birlikte incelemek D) Diğer öğrencilerin de beklentilerinin altında not aldığını söyleyerek öğrenciyi rahatlatması Başarısız oluğu konularda özel öğretmenlerden ders almasını önermek 144. bu durumları nedeniyle bazı konuları öğrenemeyeceklerini söylemek Derste öğrenilmesi gereken önemli bilgileri daha açık bir biçimde vurgulamak Dikkat dağınıklığı ile baş edebilmeleri için bu öğrencilere. Bilgilerin kodlanması için de fazla bir çabaya ihtiyaç yoktur. Anısal bellek anlamlı belleğe göre daha güçlüdür. Öğretmenin bu sözü aşağıdaki görüşlerden hangisinin benimsediğini gösterir? (2001 KPSS81) A) Kalıcı bir öğrenme için düzenli çalışılması gerektiği B) Sınavlara son günlerde çalışan öğrenci çok zeki ise yüksek puan alabileceği olacağı C) Dere ilgisiz olan öğrencilerin mutlaka başarısız D) E) Öğrencinin bir daha gösteremeyeceği asla bu başarıyı Her ders için farklı bir çalışma tekniğinin kullanılabileceği 142. Dersinin sınavına son gün çalışıp başarılı olan bir öğrenciye öğretmeni bu başarıya çok sevinmemesi gerektiğini belirtmiştir. öğrenilen malzemenin hatırda tutulmasını zorlaştırır? (2001 KPSS-101) A) B) C) D) E) Anlamlı olması Sık kullanılması Karmaşık olması İlgi çekici olması Birden çok duyuya hitap etmesi 143. yaşadığımız olayların depolandığı yerdir. Öğretmenin bu öğrenciye yapabileceği en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS80) A) Bundan sonraki sınavlarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlamak B) Sınav sorularını incelemesini istemek sınıftaki öğrencilerle 146. Aşağıdakilerden hangisi. kimya dersinden sürekli olarak beklendiğinin çok altında not almaktadır. Dört aylık bir bebeğin sesli ve renkli bir oyuncağa gülmesi ve kollarını açması. Kavramlar ve ilkelerle ilgili şemalar bu bellekte yer alır. Insanlar katıldıkları bir düğünle ilgili her türlü ayrıntıyı bir bütün olarak hatırlarlar. İlköğretimin 4.

Yaratıcı düşünceyi kullanarak probtem çözme: Bilişsel yeteneğin imgesel (hayal gücü) ve sezgisel boyutlarını içine alan ve çok yönlü düşünme biçimleri olarak ifade edilen yaratıcı düşünme . Problem Çözmeyi Öğrenme Bilişsel öğrenmenin en üst düzeyidir. b. Problem. ilke öğrenme. Diğerleri söner. f. problem merkezli öğrenmenin özelliklerinden biri degildir? (2001 KPSS-105) Problem Çözmeye İlişkin Yaklaşımlar. Seziş yoluyla öğrenme organizmanın içinde butunduğu duruma ya da probleme özgü olarak ortaya çıkar. birdenbire. c. bilinenden bilinmeyene. ırmak şehir isimleridir. Birey daha önce öğrendiği çözüm yollarını uzun süreli belleğinde örgütler ve benzer durumla karşılaştığında aynı çözümü uygular. Öğrenilenler her duruma uyarlanamaz. Kavrama yoluyla problem çözme: (Köhler. okul vb. dağ. Kavram Haritaları (Ağı) Kullanmak: Kavramın ilişki içerisinde otduğu diğer kavramlarla anlamlı bağlantılar kurularak bir şemada gösterilmesidir. bitki. tanımı. 4. bireyin karşılaştığı güçlüktür. Kavram analizi yapmak: Adı. Örnek. Gestalt) Birey. Haftanın günleri. geçmiş yaşantılar ile edindiği tecrübelerden faydalanarak aniden. Basit olguları öğrenme. Sonuca götüren (pekiştirilen) davranışlar öğrenilir. John Dewey Problem çözmenin aşamalarını aşağıdaki gibi sıralamıştır. d. a. bireye alışılmışın ve var olanın dışında yeni yollar arayarak probleme çözüm üretmeyi sağlar. e. Sözel Zincirleri Öğrenme. Birbirini takip eden olguların oluşturduğu bilgilerdir. zihinsel olarak problemi çözer. Bilşsel öğrenme ürünleri. problem çözmeyi öğrenme olarak basitten karmaşığa doğru gelişen bir süreç izler. a.öğrenme Psikolojisl gerçekleşen öğrenmelerdir. kavram öğrenme. düşünce ve nesnelere isim vererek gruplandırma yapmaktır. . "Türkiye'nin başkenti Ankara'dır". Aşağıdakilerden hangisi seziş yoluyla öğrenmenin özelliklerinden biri değildir? (2002 KPSS-95) A) öğrenilenlerin unutulması oldukça zordur B) Öğrenmenin gerçekleşmesinde ip uçları' yararlı olmaktadır C) öğrenilenler her türlü duruma uyarlanabilir D) Öğrenilenlerin birdenbire ortaya çıktığı görülür E) öğrenme organizmanın hazır olduğu bir anda ortaya çıkar 148. Basitten karmaşığa. kritik özellikleri b. Kavramların somut ve görsel anlamda öğrenilmesini sağlar. hayvan. gün. c. Aşağıdakilerden hangisi. örnek-zıt örnek 70 Deneme-Yanılma yoluyla problem çözme: (Thorndike. çarpım tablosu vb. Olay ve eleman arasındaki ilişkidir. İlkeler doğada ve toplumdaki genel ya da özel belirli düzenliliklerin anlatımıdır. Kavramların öğretiminde kullanılan teknikler şunlardır. 3. sözel bilgiler. sahip olduğu bilişsel yapılar. trafik. Anlamlı bilgilerin olmadığı. Hazır modeller yoluyla problem çözme: Birey belli bir problemin çözümünü öğrendikten sonra benzer durumlarda da aynı yolu kullanarak problemi çözer. Kavram Öğrenme Birbirine benzer özelliklere sahip olay. davranışçı yaklaşım) Birey problem durumu karşısında (uyarıcı) çeşitli davranışlar sergiler. böcek. İlke (Kural) Öğrenme İki ya da daha fazla kavram arasındaki ilişkiyi belirten ifadelere ilke (kural) denir. problem hakkında ön bilgilerin eksik olduğu durumlarda kullanılır. örnekleri. 1. Örnek: Boşluğa bırakılan nesneler yerçekiminin etkisiyle yere düşer. 2. Problemin hissedilmesi Problemi tanımlama ve bilgi toplama Çözüm yolları üretme (hipotez) Çözüm önerilerini test etme Uygulama üzerinde çalışma Sonuca ulaşma ve problemi çözme 147. Sözel Bilgileri Öğrenme Herkesin ezbere bildiği ay. Birey buna çözüm arayarak bilgi ve becerisini kullanır ve geliştirir. örnek olmayanları. Kavram öğretiminin İlkeleri: Somuttan soyuta.

4. Beynin nasıl öğrendiğinin farkında olunmadan yapılan eğitim rastgele ve amaçsız bir eğitimdir. şekiller. bütüncü artistik bilgiyi işlemek için uygundur. soluk alma. Duyu organlarından gelen uyarıcıları anlamlaştırır ve duygu haline getirir. İşitmeyi sağlar. sözel. 10. tehditle kilitlenir 12. Algılama. sıniflandırma) Duygular örüntülemede önemli rol oynar Beyin parçaları ve bütünü aynı anda algılar. bilincin. Her yarım küre de 2 lob'dan oluşur. b. 1. gibi fonksiyonları yerine getirir Nörobilim ve bilişsel yaklaşımla bağlantılı bir öğrenme yaklaşımıdır. Korteks (Beyin kabuğu. iradenin merkezidir. Konuşma ve düşünme gibi karışık olayları idare eder. 2. problemin çözümü için sorumluluk alması B) öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilerine sunması C) Düşünme süreçlerinin kullanılması için fırsatlar sağlaması D) Çözüm için belli bir formül ya da kalıbın olmaması E) öğrencilerin bilgi toplamada etkin olarak rol alması . müzik.öğrenme Psikolojisİ 71 A) Öğrencilerin. sentez. Ezberleyerek öğrenme: Olgu ve becenlerle ilgilenir. Beynin iki yarı küresi sinirsel bir bağ aracılığı ile iletişim kurmakta herhangi bir öğrenmeye iki yarı küre de katkıda bulunmaktadır. 2. bütünleştirme görevini üstlenir. konuşma. Duyuları birleştirip. Bunlar. Beyin iki yarım küreden meydana gelmiştir. matematik. 9. öğrenme. öğrenme. üç boyutlu düşünme. gülümseme gibi basit motor devinimler beyin işlevinin birer ürünü ise duygulanım. hayal kurma. dikkat çekici. Sol beyin Vücudun sağ yanını kontrol eder. 3. Öğrenme kasıtlı ve kasıtsız süreçlerden oluşur İki tür bellek vardır. Bu kurama göre öğrenmede beyinde olan kimyasal değişikliklerdir. Temporal lob (Şakak lobu): Şakaklar hizasındadır. . renkler. Çağdaş nörobiyolojiye göre davranışın beyin işlevinin bir yansıması olduğu görüşü hakimdir. Görme ve ışık Beynin görevleri Beyin zekanın. algının. Ritm. ardışıklık. Her iki beyin her etkinlikte yer alır. Konuşma merkezidir. uzaysal. 8. Öğrenme hem doğrudan odaklanılan hem de yan uyancılardan algılanan bilgileri içerir. analiz. a. 11. üsteleme. Ayrıca istemli ve istemsiz motor hareketlerin yapılmasını sağlar. sağ beyin bütün bilgileri organize eder. görüntüler. düşünme beste yapma gibi karmaşık duygusal ve bilişsel davramşlar da beyin işlevinin birer ürünüdür. Oksipital lob merkezidir. 5. (Örgütleme. 7. Olgular ve beceriler uzaysal bellekte depolandığında daha iyi öğrenilir. Hiçbir beyin diğerine benzemez Bu yaklaşıma göre en iyi öğrenme gerçek problemleri çözerek gerçekleşir. Sol beyin parça bilgileri. zarı) İnsan davranışlarını kontrol eder. Kuram ile ilgili olarak Hebb ilgilenmiştir. Frontal Lob (alın lobu): Alnımızın arka bölümüdür. Bu görüşe göre duygusal-zihinsel süreçler beynin bir dizi işlevinin ürünüdür. yazma. NÖRO-FİZYOLOJİK KURAM (BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME) İnsan öğrenmeierini beyin fonksiyonları ile ele almıştır. 1. düşünme. algısal . Sağ Beyin Vücudun sol yanını kontrol eder. bütünü görme. Sözcükler.Dikkat etkilidir. Öğrenme zihni zorlayan etkinliklerle artar. 4. 3. Beyin paralel işlemcidir Öğrenme fizyolojik bir olaydır Beyin kendisine ulaşan vehlere anlam yüklemeye çalıştr Anlam yükleme örüntüleme yotuyla olur. mantık . heyecan. (Ense lobu): Duyu ve hareket 6. biünçlilik ve kişilik bütünlüğü vb. Uzamsal bellek: Günlük yaşantılarla ilgilenir. matematiksel. Öğrencilerin etkin katılımı şarttır. Nasıl ki yürüme. hatırlama. Parietal lob (Çeper lob): merkezidir. Insan beyninin yapısı ve işlevleri üzerinde durmuştur. sayılar. bilinçli davranışlar. Beyindeki uyarılmaların sonunda beyinde olan kimyasal değişiklikleri yakından inceleyerek kuramını geliştirmiştir. Beyin temelli öğrenmenin 12 ilkesi vardır. mantıksal bilgiyi işlemek için daha uygundur.

Rogers. "yönlendirici olmayan" birterapi yaklaşımıdır. değer verilen ortamlarda öğretilmelidir. Danışan merkezli terapi Yönlendirici olmayan psikolojik danışma yaklaşımıdır. başkalarının kendini nasıl algıladığına bağlt olması durumudur. Akıl verme yoktur. kişiliği.)b. Bu yaklaşıma göre insan değerlidir. bireyselliğe. . ilişkinin şimdi ve buradalığı. değerleri. empati ve dürüstlük olmalıdır. neyin nasıl bir ortamda öğrenilmesi gerektiğinin üzerinde durur. Bireyin davranışını anlamak için onun iç referans noktasını bilmek gerekir (Fenomenolojik alanı nedir? v. yaşam felsefesi v. 1. Rogers'a göre insan doğuştan iyidir. Rogers'ın kuramının temel ilkeleri. insancıl yaklaşım iki temel ilkeyi savunur. İnsancıllık (hümanizm) Temelde insana. insan olmanın değerine. "yansıtmacı". kişisel eylemleri belirleme hakkına önemi vurgulayan felsefı akımdır. koşulsuz kabul. Temelde iki unsur önemlidir: 1-Öğrenci biriciktir 2-Öğretmen özerktir. saydamlık. Benlik tasarımı Bireyin olmak istediği benliktir. öğrenciye saygı gösteren. saygı. Insancı yaklaşımın önemli kavramları. danışanın farkındalılığını artırmaktır.b. özgür ortamlarda eğitmeliyiz. örneğin. insancıl yaklaşıma göre özellikle davranışçı yaklaşım insanı ihmal etmektedir. Öğrenciyi merkeze alan. güç olarak ortaya çıkmıştır. c. Diğer kuramlardaki gibi katı ilkelerden çok belli bazı temel ilkeler konusunda anlaşmış bilim adamlannın görüşlerinden oluşmaktadır. dürüstlük. göz önünde bulundurularak. Maslow. tutarlılık ilkelerinin önem kazandığı terapidir. düşünceleri yaygınlaşmıştır. Öğrencinin biricikliği: Öğrenci önemlidir. Bu yaklaşıma göre güvenli bir sınıf ortamında saygı. Amaç. işbirliğine dayalı öğrenmede yüz yüze iletişim ve kazan-kazan prensibi vardır. Özben bireyin gerçek benliğidir. *İnsancıl yaklaşım bireyselliği savunmasına karşın işbirliğine de önem verir. kendini gerçekleştirme. 2. Gestalt yaklaşımdan yarartanan ve bireyi merkeze alan bir yaklaşımdır. saydamlık. a. ve Combs başta gelen temsilcilerindendir. Davranışçı ve bilişsel yaklaşımdan sonra 3. onu kendisi yapan şeydir. çevreyle etkileşim sonucunda oluşur. empati. empati. 72 İNSANCIL (HÜMANİST) KURAMLAR Öğrenmenin nasıl olduğunun değil. Değerlendirme beynin ihtiyaç duyduğu dönütü sağlar. fenomenoloji (içe bakış). kötü sözler söylenilmemelidir.b. Olumlu bir potansiyele sahiptir. Rogers'ın eğitimle ilgili görüşleri. ideal benliktir.öğrenme Psikolojisl insancıl yaklaşımı ilk ortaya atan kişi Yapılandırmacı yaklaşımda olduğu gibi öğrenciler maslov'dur. saygı. Gestalt yaklaşımın ilkelerinden yararlanmışlardır. Danışma ve terapide danışan ya da terapi yardımı alan kişinin bir birey olarak kişiliği. Bu açıdan insancıl yaklaşım varoluşçudur. Öğretmenin özerkliği: Öğretmen sınıfta daha önceden verilen kararların uygulayıcısı olmamalıdır. Davranışların çoğu bireyin benlik kavramıyla tutarlıdır. İnsan yaşamı boyunca kendini gerçekleştirmeye yönelik etkinliklerde bulunması gerekir. Önemli olan dünyanın başkalarına nasıl göründüğü değil. onun gelişimini öne alan. Fenomenoloji Dış dünyanın ne olduğundan çok bireyin ona nasıl bir anlam yüklediğidir. Ayna Teorisi Bireyin kendini algılayışı. Değerlendirme çok önemlidir. kararlılık gibi kavramlardır. Benlik Bir kimsenin öz varlığı. bireye nasıl göründüğüdür. Benlik. güdü. Eğitimin merkezinde öğretilmesi gereken davranış değil öğrenci bulunmaktadır. danışma sürecinin iki eşit insan ilişkisi içinde ( "bensen" ilişkisi). Bu nedenle çocuklara kötü davranılmamalı. Bu yaklaşıma göre öğretimde öğrenci biriciktir. hoşgörülü. Rogers'ın önemli kavramları. Eğitimle ilgili olarak daha çok Rogers'ın yaparak yaşayarak öğrenirler. tutarlılık. İnsancıl kuramlar. Bu kuramda insani değerler öğretilmeli ve bu. benlik. İnsanın kendini gerçekleştirmesi için fırsat verilmelidir.

Bu algılar doğrudan ya da dolaylı yaşantılar sonucunda gelişir. • Benlik Çevreyle etkileşim sonucunda kişinin geliştirdiği ben algıları ve bu algılara bağlı değerlerdir. Geleneksel yaklaşımla bağdaştırılabilecek ve onun içinde uygulanabilecek biryaklaşımdır. yapıcı çatışma çözümleri gibi konular yapılmalı ve öğretilmelidir. 9. Deger açıklama yaklaşımı: Öğrencilerin değerlerinin farkına varmalarını sağlamaktır. 3. 2. Bireysel kimliği öne çıkarmaz. b-Öğretmenlerin sınıfta yapabilecekleri etkinlikler ve ders programları geliştirilmiştir. . 5. Yüz yüze bir yöntemdir. Teme! kazanç işbirliği ve grupla çalışma becerilerinin kazanılmasıdır. rol oynamaya yer verilir. Bireysel sorumluluğa önem verilir. geliştirmek. Yeterlik ve olgunluğu artırmaya yönelik bir yöneliş sürecidir. • Organizmanm benimsediği davranış biçimlerinin çoğu benlik kavramıyla tutarlıdır. Benlik duygusu ve duyguların geliştirilmesine önem verilir. c-Amaç öğrencilerin değerlerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Yani kişinin dünyayı nasıl gördüğünü hatta nasıl algılayıp yorumladığını dikkate almak gerekir. Öğrencilerin biricikliği önemli değildir. İşbirliğine dayalı öğrenme: Öğrencilerin grup içinde ancak yarışmacı değil işbiriikçi bir ortamda öğrenmelerini öngörmektedir. Eğitimde benlik duygusu ve bireysel kimliğin gelişimi önemlidir. Öğretmen kolaylaştırıcıdır. Çevreyle etkileşimin bir sonucu olarak benlik yapısı oluşur. Bireysel değerler kabul edilir ve geliştirilir. Eğitim anlayışı öğrenci merkezlidir. 8. Düşünce ve duygulara. Gruplar birbirleriyle yarışırlar. Bireysel çalışma olanakları sağlanır. Öğrenciler ortak bir amaca ulaşmak için birükte çalışırlar. sürdürmek. Benlik duygusu ve duyguların geliştirilmesi önemli değildir. Değer ve ilgiler belirlenir. • 7. Okul. Yaşayan organizmayı gerçekleştirmek. öğrencilerin öğrenme stillerine uygun ortamlar sağlamaya çalışır. Öğretmen belli değerleri öğrencilere kabul ettirmeye çalışmaz. 1970'lerde popülerlik kazanmıştır. • Kendini Gerçekleştirme Rogers'ın önemli kavramlarmdan biridir. d-öğrenciye saygı göstermek esastır. • Davranışı anlamanm en iyi noktası bireyin iç referans noktasıdır. oyunlara. Değerlerin açıklığa kavuşturulması önemli değildir. 6. Aynı öğretmeni bazı öğrencilerin sevip. Grup etkinliklerine. însancıl yaklaşımla öğrenmede sınıfta uygulanacak önemli noktalar: • İnsancıl yaklaşımm ilkeleri 1. diğerlerinin sevmemesi gibi Organizmanın temel bir hedefi ve amacı vardır. bilgilerden daha çok önem verilir. 3.öğrenme Psikolojisİ 73 • • Her birey sürekli değişen yaşantı dünyasının merkezidir Organizma yaşadığı ve algıladığı şekliyle bir alana "fenomenolojik alana" tepkide bulunur. Geleneksel Eğitim Anlayışının İlkeleri: • Yalnızca akademik başarı için mücadele eder. yaratıcılık ve katılım vurgulanır. Açık ve içten iletişim kurulur. 2. • • • • 4. İnsancıl sınıf yaklaşımları 1. Açık ve içten iletişim önemli değildir. Bu gruplara genellikle "bilgi/öğrenme çemberleri adı verilir. Birlikte çalışmanın esası. e-Öğretmen kolaylaştırıcı rolündedir. birilerinden daha iyi olmak değil birileriyle daha iyi yapmaktır. Her düşünceye saygı göstermek esastır. Tam işlevli kişi anlamına gelir. Öğretmen stilleri yaklaşımı: Öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenir. Kişin potansiyellerini ortaya çıkarması demektir. öğrencilerin bireysel kimlikleri ön plana çıkartılır. dürüst kişiler arası iletişim. 4-6 kişilik gruplar oluşturulur. Bireyin gelişimi için etkili insan ilişkileri.

Sosyal öğrenme yaklaşımına göre güdülenmeyi etkileyen üç ana etken vardır. ne hissettiği engelleyemeyeceği kadar güçlü isteğe verilen isimdir. 1. sınıf Dürtü ortamıdır. Güdülemek insan ya da hayvanlardaki belli güdüleri harekete geçirerek canlıyı eyleme itmektir. Dış dünyanın ne olduğu değil bireyin ne anlam yüklediği (olguya karşı anlam) İtki (tepi) Bir iş yapmak. Ihtiyacın giderilmesi (rahatlama) gelişim Kabul etmeye karşı araştırma Güdüler nasıl kazanılmaktadır? Statükoya karşı değişim Davranışçı yaklaşım: Şartlanma ve modelden öğrenme yollarıyla öğrenilmektedir. Davranışlar. gelişme ve yeni tecrübeleri entegre etmek için halihazırda var olan pozitif bir eğilimi beslemektir. İçten gelen gerilimdir. Güdülenmede pekiştireç önemli etkendir. Beklenen sonuçlar olumlu ise ve yapılacak iş yarar sağlayacaksa güdülenme gerçekleşir. Bireyin geçmiş yaşantılarına dayalı olarak veya başka kişilerin yaşantılarını gözleyerek bir işin sonucunu tahmin eder. İnsancı sınıf ortamının özellikleri. Motivasyon Bireyin öğrenmeye istekli hale getirilmesidir. Dikkatle dinleme öğrencilere karşı gerçekçi olma Kendine karşı gerçekçi olma lyi bir disipün sağlama Reddedilmeyle başa çıkma (öğrencilerin tepki vermelerini kişisel olarak algılamama) Kendini düşünme) çağırma (Kendisi hakkında olumlu GÜDÜ Organizmayı harekete geçiren durumdur. 5. Ihtiyacı gidermeye yönelik davranış Başkalarının düşüncelerini almaya karşı kişisel C. özyeterlik. Güdülenme öğretmenin öğrenciye veya sınıfta dışsal olarak yaptığı bir şey değildir. . 6. öğretmek zordur. örnek. a) Bireyin amacına ulaşma beklentisi b) Amacın birey için değeri c) Bireyin yapılacak işe yönelik tepkisi Birey ilk iki maddeye olumlu cevaplar veriyorsa özyeterlik duygusu gelişecektir. 3. Her öğrenciye ulaşma (isimlerini öğrenme) 2. örnek. İnsancıl yaklaşım güdülenmeyi. yararları ve hedefleridir • Amaç ve hedefleri belirlemelerine yardım etmektir • Güvenli bir sınıf ortamı oluşturularak öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğretim yoları kullanılır Çağrılı Öğretim (Purkey) Çağrılı öğretmenlerin 7 özelliği aşağıdaki gibidir. Güdüleyici Eyleme geçirici ya da yönlendirici unsurlardır. korumak değil (korumaya karşı değişme) öğrencinin uyması değil özgür olması (uymaya Güdülerin döngüsel olma özelliği vardır. Dışsal güdülemeye dayalı bir yaklaşımdır. Fizyolojik ya da psikolojik olabilir. • Rahat ve işbirliği olan • Öğretimin temeli öğrendlerin ilgileri. Güdülenme Bireyin işinin yönünü. bilişsel yaklaşımların özelliklerini içerir ve yeni boyutlar ekler. Bireyin belli bir işi başaracak yeteneğe sahip olduğu ile ilgili algısıdır. Kimse asla motivasyonsuz değildir. İnsancıl Yaklaşım: "Aslında bütün insanlar güdülenmiştir." İfadesi bu yaklaşımın güdülemeye bakış açısını yansıtmaktadır. 7. harekete geçmek için duyulan ve bireyin Dış dünyaya verilen tepki değil. 4. insanların büyüme ve gelişmelerine neden olan etkin bir iç güdü olarak görmektedir. öğrenciye zorla bir şey Varolan durumu sürekli geliştirmek önemli. çevresel değişkenler ve kişisel ö<elliklerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. (tepkiye karşı duygu) Birey toplum adına yok olmamalı (topluma karşı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin birey) güdülenmiş olmaları gerekir. ihtiyacın hissedilmesi Edilgen öğrenme değil etkin öğrenme B.74 • • • • • • • • • • öğrenme Psikolojisl Içerikten çok öğrenme yöntemi ve etkinlikleri. Bazen insanlar bizim onlann yapmasını tercih ettiğimiz şey için güdülenmemiş olabilirler. gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç ve dış dürtünün etkisi ile eyleme geçmektir. Aksine büyüme. Ancak onların tamamen motivasyonsuz olduğunu söylemek doğru değildir. sabah okula gitmek istemeyen müdür örneği Sosyal öğrenme yaklaşımı: Davranışçı. Bilinçli veya bilinçsiz davranışa yön veren harekete geçiren güç anlamında kullanılmaktadır. karşı özgürlük) A.

Güvenlik ihtiyacı: Kendine güven ve emniyet içinde. cinsellik . öğrenci için özendirici hedefler seçilerek ya da pekiştireçler kullanılarak geliştirilirse bu durumda güdüleme dışsaldır. baskı. Bir ait düzeydeki ihtiyaç giderilince. içsel güdülerde kişinin içinden gelen etkiler (ilgi. Birincil güdüler (Doğuştan gelen güdüler): Organizmanın yaşamını sürdürmesi rçin gerekli olan ve doğuştan getirilen güdülerdir. Bireyin daha çok sosyal çevrede edindiği güdülerdir. bilişsel yaklaşımda ise içsel etkenler önemlidir. tanınma Bilişsel İhtiyaçlar: Bilme . güdülenmenin temelinde ihtiyaçlar vardır. Neden bazı öğrenciler notlarım etkilemeyeceğini bildikleri halde bazı etkiniiklerle ilgilenirler.İhtiyaçlar (Soyut. • İhtiyaçlar evrenseldir • İhtiyaçlar hiyerarşik bir sıra izler. yeterli olma.Amaçlar (Derslerle ilgili amaçları) Maslovv Maslow'a göre. Yemek yemesi yemeği sevdiğinden değil. Organizmanın açlık.Uyarılma (genel uyarılmışlık hali) b. matematiğe ilgi duyan bir çocuk ona "yap" demeden kendisi istediği için matematik çalışıyorsa içsel olarak güdülenmiş demektir. ihtiyaç) söz konusudur. İkincil güdüler Edinilen/kazanılan güdüler): Yaşamsal önemi olmayan ama organizmayı davranışa yönlendiren durumlardır. Örneğin.düzen ve güzellik Kendini Gerçekleştirme: Potansiyelin ortaya çıkması 75 c. bir üst düzeydeki ihtiyacı giderici güdü önem kazanacaktır. çevre ve diğer kişisel etkenlerin etkifeşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. rica gibi etkilerle ortaya çıkar. g. a. merak. Örnek. davranışlar. Çünkü amaçlarını gerçekleştirme gibi içsel ihtiyaç onu etkilemektedir. e. açlığının ya da uykusuzluğunun farkında olmayabilir. Güdülenme biliş. Bilişsel Yaklaşım: Var olan düzeni ve dünya işlerini anlama ve denge kurabilme ihtiyacından dolayı güdüleniriz. Güdülenmeyi etkileyen kişisel etkenler. GÜDÜLEME 1-İçsel Güdülenme: Birey "doyum" elde etmek için bir işi başarmak istiyorsa bu içsel güdülenmedir. başarı güdüsü. Kişisel etkenler. Ancak bir üst sıradaki ihtiyaç için bir alt sıradaki temel ihtiyaç feda edilemez. Bir üst ihtiyaç bir alt sıradaki ihtiyaç için feda edüebilir.anlama ve keşfetme Estetik ihtiyaç: Simetri. kabul edilme ve bir yere ait olma Takdir edilme ihtiyacı: Başarıya ulaşma. b. hiç geribildirim almamaya tercih ederler. başkalarınca Benimsenme. güdüleri birincil ve ikincil güdüler olmak üzere ikiye ayırmaktadır.susuzluk gibi hayati ihtiyaçlarından kaynaklanır ve fizyolojik dürtüler olarak adlandırılır. İhtiyaçların hiyerarşik sıralamasını aşağıdaki gibidir.su. Bütün öğrencilerdeki içsel ihtiyaçlar farklıdır. d. f. ceza. Hoşlandığı bir dersin sınavına çalışan bir öğrenci yorgunluğunun. somut. klinrk gözlemlerine dayanarak ihtiyaçları bir sıraya koymuştur. annesinin "yemeğini yemezsen oyun oynayamazsın" demesi üzerine yemeğini yemeye başlayan çocuk dışsal olarak güdülenmiştir. Bir üst sıradaki ihtiyacın ortaya çıkabilmesi. Davranışçı yaklaşımda dışsal etkenler önemli görülürken. • • Maslovv. Örneğin. Maslow. 2-Dışsal Güdülenme: Bireyin güdülenmesi dışsal etkilerle. Fizyolojik ihtiyaçlar: Yiyecek .inançlar d. için kendinden bir öncekinin en azından biraz doyurulması gerekir. Bazı öğrenciler neden derslerin önemsiz yerleriyle ilgilenirler Neden öğrenciler olumsuz geribildirim almayı. tehlikeden uzak hissetmek Ait olma ve sevgi ihtiyacı: Başkalarıyla ilişki kurma. basit ya da karmaşık Olabilir) c. oksijen uyku. a.Öğrenme Psikolojisl Ellerimizin donmasını beklemeden eldivenlerimizi giyeriz. oyun oynamak için yemeği araç olarak kullanmasıdır. • • • • Başlangıçta başarısız olmalarına rağmen neden bazı öğrenciler problem çözmeye devam eder. Maslovv'a göre o anda en çok ihtiyaç duyulan güdü en baskın olandır. Dışsal güdü dışarıdan gelen ödül.

anlaşılması kolay olmalı. Bu nedenle kandi öğrenmesini sağlayacak öğrenci öğreneceği konuya çeşitli yöntemler kullanarak dikkatini toplamalıdır Anahtar sözcüklerin ya da temel fikirlerin altını çizme Öğrencinin öğrenme hedefine sahip olması (hedeften haberdar olmalıdır) Metnin kenarına not almak A) Ödevlerini başkalarına yaptıran öğrencileri cezalandırması puan vermesi B) ödevlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek düşük C) ödevlerini başkalarına yaptıranlara yeni ödevler vererek yeni ödevleri değerlendirmesi a.beslenme .statü kazanma ÖĞRENME STRATEJİLERİ Bir öğrenme malzemesinin nasıl öğrenileceğinin öğrenciye öğretilmesi ile ilgili bir konudur. mümkün olduğunca kişiselleştirilmelidir. Iklim değişkenleri (sınıf düzenli.güvenlikte olma . birkaç öğrencinin bu ödevi başkalarına yaptırdığını fark eder. öğrencilerinin ruh sağlığını bozmadan yapacağı en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? 2002 KPSS-106) E) Kendini gerçekleştirme .sevme ve sevllme .sevme ve sevilme . sıcak (2003 KPSS-52) davranma) A) Bir öğrencinin annesinin azarlamaması için ders çalışması 2.sevme ve sevilme . (Bacanlı. 1. kendinin yapmadığını ortaya Çıkarması .statü kazama .statü kazanma .sevme ve sevilme A) Derste konuların hangi sırayla işleneceğini söyleme durması B) Ders anlatırken tüm sınıfı görebilecek şekilde C) Konuyu anlattıktan sonra öğrencilere özet yaptırması D) E) Konuyla ilgili bol bol alıştırma yaptırması Derste öğrenilecek bilgilerden yararlanacaklarını anlatması nasıl B) Güvenlikte olma . önem vermesi nedeni i!e değişik alanlarda kitap Katılım sağlanmalıdır. Maslovv'un ihtiyaçlar hiyerarşisini dikkate alarak hangi seçenekte doğru bir sıralama yapılmıştır? (2004 KPSS-9) A) Güvenlikte olma .kendini gerçekleştirme D) Beslenme . Bir öğretmenin öğrencilerini güdülemesinin en etkili yolu aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-101) çikolata 76 E) Bir öğrencinin Türkçe öğretmeninin önerdiği bir kitabı okuması 152.öğrencilerine ev ödevi veren öğretmen. içten güdülenme ve dıştan güdülenme olmak üzere Bu modele göre öğrenci güdülenmesini artırmada etkili ikiye ayrılmaktadır.öğrenme Psikolojisl Öğrenme odaklı sınıf modeli (Eggen ve Kauchak) 151. güven verici. hafif düzeyde yarışma B) Bir gencin babasının araba almaya söz vermesi olmalıdır) üzerine üniversite sınavını kazanmak için ders çalışması 3.statü kazanma sevme ve sevilme .kendini gerçekleştirme beslenme . Öğrencilerin kendi öğrenmelerini kendilerinin sağlamasını amaç edinir. D) ödevlerini başkalarına yaptırmanın büyük bir suç olduğunu anlatması E) ödevleri tahtada yaptırarak öğrencileric.güvenlikte olma . Bu öğretmenin. öğretmen nitelikleri (iyi model. Öğretim değişkenleri Konuya uygun giriş C) Bir gencin kendim her konuda geliştirmeye yapılmalı.statü kazanma . öğrenmeyi etkileyen etmenlerden olan güdülenme.beslenme .kendini gerçekleştirir C) Beslenme . DİKKAT STRATEJİLERİ Öğrenci etkinliklerinin birincisi dikkati konuya çekmektir. coşku. olan 3 faktör vardır.güvenlikte olma . 2000) Aşağıdaki hangisi içten güdülenme örneğidir? 1. okuması D) Bir çocuğun annesinin kendisine vermesi için ıspanak yemeğini yemesi 149.kendini gerçek 15O.

ön öğrenmelerin hatırlatılmasında b. 3. 4. Eski ve yeni bilgi arasında ilişkiler kurmayı sağlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. 1987 Kaya. F. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 185. organize ederek anlamlandınlmasını sağlar. 2004 Tan. Öğretmen Adaylan için KPSS. b. 2003 Hakan. Yayın No:1. Örnek: önce kurtuluş savaşını başlatan etkeni öğrenecekse önce "Kurtuluş Savaşı" hakkındaki bilgisini kendi kendine hatırlatmalıdır. Çağdaş İnsanda Normaldışı Davranışlar. Genel Psikoloji. 2000 Bacanlı. bilginin ana hatlarını belirleyebilir 2. 10. Not alma. Ankara. Ankara.Hüsnü Arıcı ve Ark. E. (Ed). Daha sonra Kurtuluş Savaşını başlatan olayları uygun stratejiler kullanarak yeni bilgiyi anlamlandıracaktır (kodlayacaktır). belli bir konuda hangi fıkirlerin en temel fikirler olduğunu. Su pompası ile kalp arasındaki benzetimin kurulması gibi. YARARLANILAN KAYNAKLÂR 1. Eğitim Psikolojisi. Nobel Yayın Dağıtım. konunun ya da okuduğu herhangi bir metnin anahatlarını oluşturma. 1995 Senemoğlu. Yeşilyaprak. kitaptaki bilgiyi aynen tekrar etmektir. T. Ankara. Uyarıcıları sunma c. Çevirenler. Bilgiyi hiyerarşik bir biçimde şematize etme. öğrencinin o konudaki temel fıkir ve yan fikirler arasındaki ilişkileri görmesine yardım eder. C. Remzi Kitabevi. 5. Ş. Arkadaş Yayınevi. C. 2002 Baymur. ANLAMLANDIRMAYI (KODLAMA) GÜÇLENDİRİCİ STRATEJİLER a. 1992 Geçtan. 1978 Morgan. Zihinsel tekrar. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Gazi Kitabevi. b. A. kavramları not alma. Şemalar. Ankara. Bu amaçla şemalar kullanılabilir. özetlemenin ilkeleri • Anlamak için okumak • önemli fıkirleri ayırt etmek • Bilgiyi kendi sözcükleriyle ifade etme 77 c.). • Ana hatları oluşturma. ÖRGÜTLEME STRATEJİLERİ Öğrencinin yeni bilgiyi anlamlandırma düzeyini yükseltici stratejilerdir. B E LL E K DE S TE K L EY İ C İ S T R A T E J İ L E R Özellikle sözcüklerin. Pegem A Yayıncılık. Bunlar öğrenilecek materyali yeniden yapılandırarak. kavram şeması (haritası) ve ağı oluşturma etkili örgütleme stratejilerindendir. Eğitim Psikolojisi. B. önemli fıkirleri. Benzetimler. İstanbul. • 5. Öğrenme rehberi sağlama özellikle ilk ikisi öğrencilerin öğrenme hedeflerine uygun olarak ön koşul kavramlar ve materyallerin anlamlarını kendi kendilerine hatırlattıklarmda öğrenmeyi gerçekleştirmektedir. Z. H. Gruplama: Hayvanların bir listesini öğrenmek durumunda olan bir öğrenci hayvanları kategorilere ayırarak bilgiyi organize edip öğrenebilirGrafik çizebilir. Örnek.). N. H. Öz et le me . İnsan ve Davranışı. 6. Gelişim ve Öğrenme. özetleme a. Z. 1984 4. Şematize etme (haritalama). 7. Öğretmen Adayları için KPSS. 8. 1994 Erden. Gelişim ve Öğrenme. anahtar sözcükleri. Y. 11. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. Akman. Yayın No:69. 13. 9. İstanbul. Yeni bilginin eski bilgiyle benzerliklerini kurarak yeni bilgiyi anlamamızı sağlar.C. 2. Uzamsal temsilciler oluşturma. Eğitim Bilimleri KPSS. Remzi Kitabevi. 2004 Selçuk. Pegem A yayıncılık. Özellikle karmaşık materyali öğrenme durumunda anahatları çıkarma stratejisinden daha etkilidir. Y az ıl ı ma te ry al i öz et le medir. (Ed). daha sonra uzun ^üreli belleğe yerleştirmek için gerekli olan ileri işlemlere hazır halde tutmayı sağlar ve ayrıca ezberleme için kullanılır. Yargı Yayınevi. 2004 Oktaylar. Ankara. M. istanbul. (Ed). kitabın kenarına not almak gibi. EKLEMLEME STRATEJİLERİ En önemlisi benzetimler kurmaktır. öğretmenin sunduğu bilgileri yeniden organize ederek başka bir kağıda not almak. Öğreti. Bölümün ünitenin. diğerleriyle nasıl ilişkilendiğini açık olarak görmemize ve bilgiyi anlamlandırmamıza yardım eder. konunun ana hatlarını çıkarma. Ankara. 12. Ankara 2004 Cüceloğlu. Öğrencinin bilgiyi anlamlandırmasına ve uzun süreli belleğe anlamlı olarak yerleştirmesine yardım eder. yeni bilgiyi daha önceden bilinen eski bilgiyle somut olarak açıklamamıza yardım eder. Zihinsel tekrar stratejileri bilgiyi. . T. Not alma hem dikkat hem eklemleme hem de örgütleme stratejisidir. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. olguların öğrenilmesi ve hatırlanmasında bellek destekleyici öğrenme stratejileri sıkça kullanılmalıdır. Ankara.öğrenme Psikolojisl KISA SÜRELİ BELLEKTE DEPOLAMAYI ARTIRAN STRATEJİLER Kısa süreli bellekteki bilginin miktarını ve kalış süresini artırmanın yolları a. (Ed. fıkirler arasındaki ilişkilerin görsel temsilcileri olduğundan. ilkelerin. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. 3. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları. Empati yayınevi.

sınıfta ve diğer durumlarda öğretimi yönlendirmede kullanılır Öğretim Stratejisi: Dersin amaçlanna yön veren oldukça genel bir çerçevedir. öâretimin geliştirilmesi geniş ölçüde. Eğitim de öğretim de süregeldiği toplumun spsyal. öğrencilerin araştırıp bulmaları veya ham bilgileri işleyerek daha sistemli bilgiler oluşturmaları isteniyorsa. öğretim materyallerini düzenlemede. yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesidir. öğretim stratejileri. yöntemleri ve tekniklerini seçme ve gerçekleştirmede etkili olan felsefı bir bakış açısı olarak tammlayabilir. kyliücel. Öğretmenlerin sınıf içinde sorun yaratan tutum ve davranışları. öğretenler. "kfjgfptnriff (hııhış) y^hıyln rğr^tim ntrnt°ji°i" J9 3^ • • • Öğrenme-öğretim kuramlarına ve analizine. politik ve ekonomik. okul aile birliği çaltşmalarına katkıda bulunması sayılabilir. Bütün derslerde tek bir yöntem veya teknik kullanan öğretmen çok başarılı olamaz. Öğrenenler. o zaman öğrenci merkezli öğretim stratejileri izlemek gerekir. Bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle öğretmen sunuşunun ağırlıklı olduğu bir strateji izlenir. öğrencilerle iletişimi. öğretmenin davranış bozuklukları karşısında nasıl davranması gerektiği. Öğretim Modeli: öğretim modeli. Öğretim güdümlüdür . Öğretimin araçlarla desteklenmesine. sınıfın dikkatini canlı tutacak soru-cevap ve örnek verme teknikleri ile anlatımın sıkıcılığı giderilir. öğretmen davranışlarının öğrenmeye etkisi gibi konular bunlardan bazılarıdır. planlıdır . konular. destgkJidir. olgularmdan etkilenir. Eğer hazır sistemli bilgiler verme yerine. öğretmenin niteliğine bağlıdır. ^ • • öğrenciler arasında karşılaştırma yapan öğrencisini bir birey olarak algılamayan Sınıf ortamı içinde öğrencisinde kabul duygusu geliştirmeyen Herkesin herşeyi öğrenemeyeceği anlayışına sahip olan öğrenci davranışlarını sürekli denetleyen öğrencileri çalışmalarında sürekli zorlayan öğrencilerin ilgi ve beklentilerini dikkate almayan Pasif ve sessiz bir sınıf ortamı oluşturan öğrencilerde bağımlı davranışlar oluşturan işbirliğinden çok rekabete önem veren • • • • • • • • ÖĞRETİMDE STRATEJİ. öğretmenin öğretmenlikle ilgili yeterliliğini olumlu yönde etkileyecek olan etkenler içinde okul ve sınıftaki davranışları. okul içi ve dışı konular için geçerli ilkeler geliştirilmesi. Örneğin. TEKNİK KAVRAMLARI Öğretim yaklaşımları değişik konulara açıklık getirirler. Öğretim sürecine her boyutta yön verir. öğrencinin öğrenmesine rehberlik etme faaliyetidir. öğretim veya öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir. Böyle bir öğrenme ancak öğrencinin katılımı ile mümkündür. Yukarıda belirtilen öğrenmeye rehberlik etme anlayışında hareket eden bir eğitimci öğrenciyi daha aktif kılmak için gerekli önlemleri alır.78 GİRİŞ öğretim llke ve Yöntemleh Etkili öğretim öğrenme olayının doğasını ve değişik gelişim alanlarındaki öğrencilerin nasıl öğrendiklerini anlamayı gerektirir. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenin tutum ve davranışları öğrencinin sınıf ortamına uyumu ve kişilik gelişiminde önemli sorunlarm kaynağmı oluşturabilir. Burada dersin akışını güzelleştirecek. YÖNTEM. ÖĞRETİM Öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davramşlann gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. öğretim yaklaşımı olarak da ifade edilebilir. kendisini merkezden çıkarıp yönlendirici konumuna çekerek oluşturduğu öğretim stratejisine. öğretmenin. öğretmenlerin koşullara göre nası! davranması gerektiği. programlıdır . • Öğrencilerin her birini ayrı bir birey olarak algılamama • öğrencilerin özdeğer ve özsaygı duygularının gelişmesine olanak tanımayan Yanlış yapma davranışlannı doğal kabul etmeyen Empati duygusu geliştirmeyen Cezayı tek davranış değiştirme değişkeni olarak kabul eden öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce anlatımlarına önemli sınırlamalar getiren Bireysel farklılıklara önem vermeyen • • • • • . Bu önlemlerden biri de farklı yöntem ve teknikleri işe koşmaktır. öğretim sürecinde önemli olan bireyin gereksinim duyacağı. Modeller eğitim programını şekillendirmede. meslektaşlarıyla ilişkileri.

sorulan soru ve verilen örneklerle öğrencileri öğrenmeye hazır hale getirerek öğrencilerin konuyu analiz ve sentez yoluyla geliştirmelerini ve pekiştiricilerle öğrencilerin konu hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır. araştırma ve inceleme yoluyla problem ™-?n\£^ Bu. Hedefler ile ilgili olarak en uygun Strateji. Bu şekilde yetişen öğrenciler. Öğretim yöntemi: Öğretimin amaçlarma ulaşmak için öğretmenlerin öğretim amaçlarını. geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün olup olmadığmı test eder. tanımlar. öğrenme ortamındaki uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki iiişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmektedir. sonra yöntem seçilir. Öncelikle strateji belirlenir. Bir başka öğretim stratejisi. Bireyin öğrenmeye güdülendiğinin en güçlii kanı. öğretme. bu stratejiyi uygulayan öğretmenler hem yöntem hem de araç-gereç yönünden öğrencilere yardım etmelidirler. konuyu öğretim tekniklerini kullanmalannı ifade eder. çevredeki problemleri algılar. onun hangi açıdan gelişmesini sağlar? (2001 KPSS-49) A) B) Eğitim psikolojisi İletişim kurma Mesleki yerlilik Alan bilgisi Eğitim felsefesi Gösteri BİLGİ SUNUŞ ANLATMA Beyin fırtınası TARTIŞMA KAVRAMA BULUŞ ÖRNEK OLAY Soru cevap Beyin fırtınası UYGULAMA ANALİZ SENTEZ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA GÖSTERİP YAPTIRMA PROBLEM ÇÖZME PROJE Benzetim Drama Rol Yapma İkili ve Grup çalışması 9 D) E) . problem çözme gibi yöntemler kullanılabilir. 153. Bu stratejide örnek olay . laboratuar. Bu bilgilendirmenin öncelikli amacı aşağıdakiler-den hangisi değildir? (2004 KPSS-75) AJ Hedeften haberdar etme B) Öğrenmeye güdüleme C) İlgi ve dikkat çekme D) Zamanı verimli ve etkili kullanma E) Birbirlerini destekleme konusunda olanaklar yaratma 154. Öğretmenlerin öğrenmeyi en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için dersin içeriğine konun özelliğine göre seçtikferi yoldur. Yalnız. Öğretmenin bu tutumu. Yöntem ve Teknik Demirel 1 tarafından aşağıdaki tabloda verilmiştir. gelecekte karşılaşacakları problemleri de bilimsel zihniyet ve yöntemlerle çözmeyi öğrenmiş olurlar. öğretim sürecinin başlangıcında öğrencileri dersin hedefleri ve içeriği konusunda bilgilendirmelidir. Bir öğretmen. Burada öğretmenin görevi. Öğretmen. öğrencileri bilimsel araştırma yöntemlerine alıştırma yaklaşımıdır. Örneğin bir fizik öğretmeni elektrik konusunda anlatım tekniğini tercih ederken dalga konusunda soru cevap tekniğini kullanabilir.öğretim İlke ve Yöntemleri 79 denilmektedir. materyallerini. Öğrenci. Öğretim Teknikferi: Seçilen öğretim yöntemine uygun olan daha spesifık öğretimsel davranışlardır. verileri toplar.tı aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-76) A) Kurallara uyarak öğretmenin davranışlarını özen göstererek izleme B) Konuyla ilgili soruları yanıtlama C) Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme D) Davranışlarıyla olduğunu gösterme derse katılmaya istekli E) Başkalarına bir şeyler öğretme isteği duyma HEDEF BİLİŞSEL ALAN STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK 155.

) Edebiyat öğretmeni elindeki kasetçalarla birlikte sınıfa girip kaseti taktıktan sonra elindeki kitabı açarak fonda oluşturduğu hoş nnüzik eşliğinde şiir okumaya başladı. Ders tamamlandığında öğrenciler dersin bitmesini istemediklerini dile getirdiler. 160. Bu etkinlik özellikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için düzenlenmiştir? A) B) C) D) E) Sanatın topluma etkilerini kavramak Hoş bir sınıf ortamı oluşturma Müzik dinleme ahşkanlığını geliştirme İşbirliği içinde çalışma Şiir sevgisini kazandırma 157. aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyaç kendiliğinden en aza iner? (2001 KPSS-114) A) B) C) D) E) öğretmenin sınıfı ve dersi yönetmesine Araç gereçten yararlanmaya Malzeme tüketimine Sınıfın temizlenip eşyaların düzenlenmesine öğretmenin disiplin sağlamak için önlem almasına .Etkili bir öğretme-öğrenme süreci oluşmuş bir sınıfta.Fondaki müzik eşliğinde şiir okuması hangi amaca hizmet eder? A) B) C) D) E) Doğru davramşları pekiştirme Uygun bir ortam yaratma Yeni davranışları düzeltme Sınıfta disiplin sağtama öğrenme eksikliklerini belirleme B) Pasif ve sessiz oluşturulması sınıf topluluğunun C) öğrenicilerin bağımlı davranmaya özendirilmesi D) İşbirliğinden çok. Öğretmenin elinde bir kitap ve kasetçalarla derse girmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2001 KPSS-53-56) A) B) C) D) E) öğrencileri kontrol etme Hedeften haberdar etme Dönüt verme Derse hazırlık Güdüleme 161. rekabete önem verilmesi E) Bireysel ayrılıkların göz önünde tutulması 159. Öğretmenin teşekkür ederek şiiri okumaya devam etmesi hangi amaca hizmet eder? A) B) C) D) E) Dikkat çekme Öğrenmeler arasında ilişki kurma Hedeften haberdar etme Davranışı ödüllendirme öğrenmeleri kontrol etme (157-158 soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayın. Aşağıdakilerden hangisinin öğrencîlerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesi beklenemez? (2001 KPSS-52) A) öğrencilerin alınmaması ilgi ve beklentilerinin bir dikkate 158.80 öğretim llke ve Yöntemleri 156. Öğretmen de teşekkür edip şiirleri okumaya devam etti.

mantıksal düşünme becerisi. Öğrenmede öğretim hizmetlerinin niteliği. güdüleme durumu ve öğrenme yeteneğinin sosyal-kültürel belirleyicilerini kapsamaktadır. Bunlardan birincisi öğrenme-öğretme sürfidnin haşlanflicında öğrepri giriş Ö7ftlliklftri Hiğnri hizmetinin inp nğrntim uyaylanma niteliğidir. entelektüel yeteneğini. Genel bilişsel giriş davranışları olarak isimlendirilen bu faktörler. 5. iletişim becerisi. Duyuşsal giriş özellikleri okul. öğrencinin ön öğrenmelerini. Özellikle matematik. öğrenme-öğretme etkinliklerine karşı tutumu. ilgisi. Öğrencinin öğrenme ünitesindeki performansını doğrudan etkileyen bu özellikler. armmnnınrln hı iH alınır. Giriş davranışları kazanılmadan öğrencinin öğretme-öğrenme sürecinde etkin olmasını beklemek oldukça güçtür. Tam öğrenme Modeli Işbirliğine Dayalı Öğretim / Çoklu Zeka Kuramı Programlı Öğretim Yapılandırmacılık Öğrenci giriş özelliklerini iki grupta incelemek mümkündür. Giriş davranışları. Tamamlayıcı öğretim etkinlikleri yapıldıktan sonra yeni üniteye geçilir. Bilişsel giriş davranışları öğrenme ünitesi ya da bilgi birimlerinin öğrenilmesine etki eden ön öğrenmeler ve bilişsel faktörlerdir. dinleme becerisi. öğrenci özellikleri ve öğrenme ürünleri değişkenlerinin etkili olacağı belirtilir. fen bilgisi ve yabancı dil derslerinde bilişsel giriş davranışları büyük önem taşır. Derste öğretmen tarafından kontrol edilebilecek özellik özel bilişsel giriş davranışlarıdır. 2. ön öğrenmeler çoğu zaman bir önceki ünite yada bilgi biriminde öğrencinin öğrenme yeterliliğini ifade ederken bilişsel faktörler ise daha genel ve ön öğrenmeyi de etkileyen zihinsel işlemlerdir. . Uygulamada. Bu nedenle öğretme sürecinin başında öğrencinin ön koşul davranışları kazanıp kazanmadığı belirlenmelidir Öğrenme ünitesinin başında etkili olan ikinci bir değişken ise duyuşsal giriş özellikleridir. problem çözme becerisi v. öğretmen ya da öğrencinin kendisinden kaynaklanabilir. duyuşsal giriş özellikleridir. duyuşsal giriş özelliklerini öğretme sürecinde olumlu duruma getirmek için öğrencinin başarılı olma gereksinimini karşılamak gerekmektedir. Örneğin: matematikte iki bilinmeyenli denklemler. ders. Öğrencinin öğrenme sürecine girebilmesi için öğrenciye kazandırılması planlanan hedef davranışların ön koşul olan öğrenmelere sahip olması gerekmektedir. bilişsel giriş davranışları $. 3. Genellikle duyuşsal giriş özellikleri öğrencilerin öğrenme yaşantılarının ürünü olarak ortaya çıkar. özellikle ilköğretimin ilk yıllarında şekillenmekte ve zamanla çok zor değişebilmektedir. Öğrencinin konuya. Aşağıdaki şekiller bu duruma örnektir. Üniteler arasında ön şart ilişkiler ve öğrenme aşamalıkları varsa bu tür derslerde Öğrenci başarısının en önemli faktörü olmaktadır. tarihte bir olayın nedenlerinin kavranması o olayın ve ilgili olguların öğrenilmesini gerektirir. Hem davranışçı hem de bilissel yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiştir. Öğrencinin giriş özellikleri belirlendiğinde ve öğretim hizmetinin niteliği artırıldığmda her öğrenci tam öğrenmeye ulaşabilir. her ünitenin bilimiodg izleme testteri uygulanarak eksik ve yanlış öğrenmeler belirlenir. kendine güveni ve süreçte göstereceği çabası onun öğrenme ürünlerini etkileyecektir. iyi planlanır ve uygulanırsa öğrendlerde tam öğrenme gerçekleştirilebilir. bir biünmeyenli denklemlerin. 4. öğrenme stratejileri-sitilleri. öğrencilerin öğrenme düzeyini başka bir ifade ile öğrenme ürünlerini etkileyen iki bağımsız değişken vardır. okuduğunu anlama gücü.________Öğretim kontrol riltınn etkinliklerinin. gelişimini. Bu tür derslerde ünite başmda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tamamlanmazsa yani gerekli şart ön bilgiler öğrencilere kazandırılmazsa ilerleyen ünitelerde başarısızlık daha da artacaktır. Bu amaçla da her öğrencinin bireysel hızına uygun olarak seçeneklik öğretme-öğrenme yolları ile öğrenmesini sağlamak. Ijygnn nfirenrnn nrtrnnı nnğHnrtığınrH har hirayin öötgûfibiteeeğrnî savunur. sözel-işlemsel yetenekler.öğretim İlke ve Yöntemleri 81 BÖLÜM 1 ÖĞRETİM MODEL VE YAKLAŞIMLARI 1. Bilişsel Giriş Davranışları Öğretimin Niteliği Duyuşsal Giriş Özellikleri öğrenme Ürünleri SORU Aşağıda yer alan iinlü bir bilim adamı teori eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (2004 KPSS-86) A) Vygotsky İşbirlikçi öğrenme B) Bruner Buluş yoluyla öğrenme C) Ausubel Anlamlı öğrenme D) Glaser Çoklu zekâ E) Bloom Tam öğrenme TAM ÖĞRENME MODELİ (BLOOM) Sistem yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş bir modeldir.b gibi özelliklerdir. güdüsü. yabancı dilde pasif cümlş yapıları aktif cümle yapılarının. Bunlar (a.

. öğretmen dersten önce bu konunun önkoşulu olarak bir bilinmeyenli denklemler konusunu gözden geçirmiştir. 6. 3. s öğrenci katılımı sağlama s dönüt-düzeltme etkinliklerinin uygulanması gerekir. 1. ipuçları gelişim düzeyine uygun olmalıdır. öğrencinin Duyuşsal giriş özelliklerine uygun olmalıdır. 2. 5. 4. Yukarıda verilen dört değişken için dikkat edilmesi gereken noktalar. Öğrencinin içinde yaşadığı sosyo-kültürel özelliklere uygun olmalıdır. Örneğin: Öğretmenler. Bloom'a göre öğrencilerin özelliklerine (bilişsel ve duyuşsal) ve öğrenme ünitesinin hedeflerine uygun olarak s ipucu verme. Dönüt: öğrenciye öğrenmelerinin doğruluğu yanlışlığı hakkında bilgi vehlen mesajlann bütünüdür. s pekiştirme. Tam Öğrenme Modelinin Uygulanması 1. öğrencinin istenilen davranışı yapmasına uygun olmalıdır. bazı öğrenciler diğerlerinden daha yavaş bazıları ise diğerlerinden daha hızlı öğreneceklerdir. Bu nedenle olumlu ve olumsuz pekiştireçler verilmelidir. öğrencilerin giriş davranışiarındaki eksiklikler tamamlanır. Bloom'un modelinin bağımlı değişkeni öğrenme ürünleridir. öğrenme hızı. Bunlar. Konuyu öğretmeye başlamadan daha önceki konularda önkoşul öğrenme ve davranışların neler olduğunu belirleyiniz. Dersin anlamlı hale getirilmesi öğretmenin ders materyallerini düzenli olarak vermesini. Eğitimin başarısının etkisi öğrenciden öğrenciye farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Öğrencinin kendini öğrenmeye verme. öğrencinin Fiziksel sosyal ruh sağlığına uygun olmalıdır. Bu problem uygun eğitim düzeyini sağlamak için öğretmenlerin önceden hazırlanmalarını gerektirir. ünitelerin içerisinde uygun öğretim etkinlikleriyle öğretim hizmetinin gerekleri yerine getirilirse öğrenme ürünleri de yüksek düzeyde olacaktır. öğrencilerin önkoşul öğrenmelerindeki yetersizliği ya da öğrenme eksikliğini tamamlaymız. Dönütler öğrenme düzeyini belirledikleri gibi öğretim hizmetleri niteliklerde belirleyici özelliklere sahiptir. Uygulamadaki görünümü ile öğretimin öğrencinin ihtiyaçlarına uygunluk derecesi. öğrenme sürecine katılma derecesi. Katılma: Öğrenciye verilen ip uçları ile öğrencinin açık yada gizli olarak öğrenme birimiyle ilgilenmesi. öğretim sürecinde gerçekleştirilen her türlü etkinlik bu kapsam altındadır. öğretim etkinliklerinin sonuçları hakkında bilgi vermektir. Bu sınıf organizasyonunda öğrencilerin sınıfa getirdikleri belki de en zor problemdir. Dönüt. öğrencilere düzenli olarak dönüt verilmelidir. organize etmesini gerektirir. Eğitimin niteliğinin en önemli göstergesi dersin öğrencilere anlamlı gelmesidir. öğrenciler farklı bilgi düzeylerinde. Çünkü onların daha önceden sahip olmaları gereken fakat bunu başarabilmek için yeterli zaman verilmediğinden dolayı oluşan önemli eksiklikleri vardır. Dersin başında öğretmen öğrencilere bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili sorular yöneltmiş ve değerlendirme yapmıştır. Pekiştirme: Pekiştireçler davranışların ortaya çıkma olasılığını yükseltir. öğrencinin bilişsel başarısı. 2. hem öğrenciye davranışlarının doğruluğu hakkında bilgi verir hem de öğretmene öğrenme-öğretme sürecinin etkili olup olmadığı hakkında bilgi sağlar. Tam öğrenme modelinin ikinci temel öğesi öğretim hizmetinin niteliğidir. Yapılan 3. . . Ünite ya da konunun hedef-davranışlarını ve öğrenme içeriğini ayrıntılı olarak belirleyiniz. öğrencilerin önkoşul öğrenmelere ne derece sahip olduğunu belirleyiniz. bu ilgisini istenen davranışı ortaya koyana kadar sürdürmesidir.82 öğretim İlke ve Yöntemleri dolayısıyla eğitme sistemini etkileyicilik ve seçicilikten kurtarmak gerekmektedir. Hangi yöntem ya da teknik kullanılırsa kullanılsın bu dört değişken yerinde ve etkili bir şekilde uygulanmalıdır. Öğrencinin bilişsel giriş davranışlarına uygun olmalıdır. 3. Ör: Matematikte iki bilinmeyenli denklemler konusu işlenecektir. 4. duyuşsal özellikleri ve becerileridir. Katılma öğretim hizmeti niteliğinin bir göstergesidir. Dönüt. eksik ve yanlış öğrenmelerin düzeltilmesi fırsatını verir. 2. beceri oranlarında ve farklı güdülerle sınıfa gelirler. öğrenmeyi belirleyen değiştirilebilir değişkenleri etkileyerek öğrenmedeki bireysel farklılıkları en aza indirmeye ve hatta yok etmeye çalışan "tam öğrenme" modelinin başarısmda rol oynayan üç önemli etken şunlardır: 1. öğretmenler genellikle derslerini çok iyi öğreteceklerinden emin oldukları halde. bütün öğrencilerine kişisel ihtiyaçlarına uygun materyaller verebilir veya onların kendi seviyelerinde çalışmalarına izin verebilirler. Dönütler. Kazandırılacak hedef davranışların öğrenilebilmesi için gerekli önkoşul öğrenmelerin önceden gerçekleşmiş olma derecesi.

Tüm hedef-davranışları yoklayan sorular sormaya dikkat ediniz. Bu görüş. D) Öğrencilerin hoşlandığı oyun. müzik vb. Beklenen 162.Öğretim Ilke ve Yöntemleh 83 değerlendirmelerde öğrencilerin yaklaşık üçte birinin bir bilinmeyenli denklemle ilgili uygulama düzeyinde problemleri çözemediği görülmüştür. En az %70'lik tam öğrenme ölçütüne göre öğrencilerin düzeylerini değerlendiriniz. Öğretmen anlatım. aşağıdaki öğretme Ögrenme yaklaşımlarından hangisinin temelini oluşturur? (2004 KPSS-66) A) Buluş yoluyla öğrenme B) Sunuş yoluyla öğrenme C) Araştırma yoluyla öğrenme Q} Tam öğrenme E) Modelden öğrenme A) Pekiştireç B) Katılım C) Dönüt-Düzeltme D) İpucu E) Hazırbulunuşluk 166. Bu sonuç üzerine öğretmen ilave soru ve örnek problem çözümleriyle bir bilinmeyenli denklemler konusunun tam olarak öğrenilmesini sağlamıştır. Bir öğretim hizmeti. öncekilerden farklı bir yöntemle yapılan öğretim yapılan öğretim C) Programlı öğretim olanaklarından yararlanarak D) Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama E) Grup içi eksikliklerinin gözden ^1 yoluyla birbirinden öğrenme geçirilmesi . öncekilerden farklı bir yöntemle öğretim yapılabilir. ikinci konu B) Önkoşul * kazandırılmalı niteliğindeki davranışlar C) Öğrenme sürecinin çeşitli aşamalarında uygun pekiştireçler kullanılmalı etkinliklerden yararlanılmalı 6. Öğretmenin bu etkinliği yerine getirmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-2) A) Öğrencilerin dikkatini üzerine Çekmek B) Sınıf içi ileticimi en üst düzeye çıkarmak 7. Tekrar konuyu anlatma. C) İçerik hakkında gerekli bilgiyi vermek D) Öğrencilerin ^ sağlamak derse karşı güdülenmelerini 9.Öğrenilecek davranışların arasında sıkı bir aşamalılığı varolduğu (sonra öğrenilenlerin ön öğrenmelere dayandığı) bir derste öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlamak için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? (2004 KPSS-77) A) Hatalar anında düzeltilmeli 5. 8. Tekrar izlemeye yönelik değerlendirme yaparak tam öğrenme standardmın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediniz. sınıftaki öğrencilerin hazırbulunuşiuk düzeylerine uygun olursa ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınırsa sınıftaki tüm öğrencilerin öğretimin hedefleri doğrultusundaki öğrenme düzeyleri birbirine yakınlaşır ve böylelikle sınıfın başarı düzeyi yükselir. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme sürecinde kullanılan tamamlayıcı öğrenme faaliyetlerinden biri değildir? (2002 KPSS-26) A) Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim B) Ek süre içinde. Ünitenin hedef-davranışları gerçekleştirildikten sonra izlemeye yönelik değerlendirme yapınız. Yeni hedef ve davranışların kazandırılması için öğretim etkinliklerini planlayınız ve uygulayınız. 163. Verilen ek süre içinde. Aşağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme yaklaşımında öğretim hizmetinin niteliğini artıran öğelerden biri değildir? (2003 KPSS-14) 10. örnek sayısını artırma. takım çalışmaları ya da ödev çalışmaları yaptırmız. öğretmen veya öğretici tarafından birebir öğretim yapılabilir. düzeye ulaşılmışsa bölümüne ya da üniteye geçiniz. E) Öğretimi somut Örneklerle gerçekleştirilmeli 164. Derse giriş yapan öğretmenin yapması gereken en önemli giriş etkinliklerinden biri de Öğrencilerin derse karşı ilgilerini üst düzeye çıkarmaktır. Programlı öğretimin olanaklarından faydalanılarak öğretim etkinlikleri düzenlenebilir. E) Öğrencileri hedeften haberdar etmek 165. Tam öğrenme sîandardına ulaşamayan öğrencilerin öğrenme eksikliklerini tamamlamak için ilave öğretim etkinlikleri planlayınız. En son dersteki öğretim etkinliklerinin tekrarı yapılabilir. soru-cevap ve problem çözme yöntemlerini kullanarak iki bilinmeyenli denklemler konusunu işlemiştir.

işbirliğine dayah öğretimin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar (takımlar) halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır işbirliğine dayalı öğretimde. Kümeye amblem yapılır. işbirliği içindeki gruplarda öğrencilerin amaçları her üyenin öğrenmesini en üst düzeye çıkarmak ve üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerini korumaktır. Kümeler oluşturulduktan sonra beyin fırtınası yoluyla kümenin adı belirlenir. gruptaki her üye kendi grubundaki diğer arkadaşlan başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilir ve diğer arkadaşlarının da başarılı olması için elinden gelen gayreti sarf eder. öğrencileri kaynaştırmak. ikinci turda oylamaya geçilir. hangi öğrenebileceğini bildirme davranışı nasıl 4. başarı ve kişisel özellikleri açısından heterojen olarak belirlenirler. işbirliğine dayalı öğretim yönteminin esaslarına göre oluşturulmuş takımlarda takım üyeleri yetenek. gruplardaki işbirliği ve verimin artması için takımların oluşturulmasından. "Biz" ruhunu kazandırmak ve kümenin başarısı için çalışma anlayışını kazandırmaktır. 8. 9.84 öğretim Ilke ve Yöntemleri 167. bireysel olarak yapılan çalışmaların birleştirilerek grup üretimine katkısının sağlanması ve elde edilen sonuçların birlikte tartışılarak yorumlanıp ürün halinde ortaya çıkarılması söz konusudur. Bütün etkinliklerde amaç öğrencilerde küme birliğinj oluşturmak. Öğrencilerde empati kurma yeteneği geliştirir. Geleneksel gruplarda ise lider öğretmen tarafından seçilir ve bütün gruptan sorumlu olur. işbirliği içerisinde olan gruplarda üyelerin kendi üzerlerine aldıkları ve bireysel olarak yüklendikleri sorumlulukları vardır. Sonunda elde edilen başarı gruptaki tek-tek tüm üyelerin katkısıyla oluşmuş grubun ve gruptaki bireylerin başarısıdır. . Işbirliği yaparak çalışan gruplarda sosyal ve kişiler arası ilişkilerdeki beceriler ve beraber çalışmanın gereği öğrencilere doğrudan öğretilmektedir. kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerden eksik olup olmadığını kontrol etme 5. takımların araştırma veya tartışmaların yapıldığı konularla ilgili olarak veriler toplaması. Küme elemanlarınca kümeye ait bir "küme cıngılı" oluşturulur. Her bir üyenin grup üretimine katkısı. 6. 10. Kümenin amblemini öğrenciler yakalarına takarlar. İşbirliğine Dayalı Öğretimin Özellikleri 1. B) öğrenciye. Işbirliği yaparak çalışmaları beklenen gruplarda üyeler arasında olumlu dayanışma vardır 2. işbirliği gruplarında bireyin amaçlarına ulaşması diğer arkadaşlannın da kendi amaçlarına ulaşmasını destekleyicidir. cinsiyet. Işbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş takımlardaki tüm üyeler takımın öğrenme ve başarısından sorumludurlar. başarısı veya başarısızlığı takım ve takımın içerisindeki tüm bireyler tarafından paylaşılmaktadır. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM Vygotsky tarafmdan geliştirilmiştir. En çok oyu alıncaya kadar seçim yapılarak oylamaya devam edilir ve küme adı belirlenir. 3. Aşağıdaki verilenierden hangisi bir dönüttür? 2002 KPSS-14) A) öğrenciye. varsa eksik ve yanlışlarını bildirme D) Öğrenciyi bekleyen davranışı göstermeye istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma E) Öğrencinin. gösterdiği davranışın doğru olup / olmadığını. ilk turda herkes isim söyleme hakkına sahiptir. takım ürünlerinin değerlendirilmesine kadar ki tüm aşamaların planlanmasını içermektedir. beklenen davranışı öğretmek için yapacağı hazırlıkları açıklama C) öğrenciye. Gruptaki öğrencilerin birbiriyle rekabeti yoktur. Öğrenme birimlerini küçük ünitelere ayırarak bir birim öğrenilmeden diğer birime geçmeye olanak sağlamayan uygun ortam sağladığında her bireyin öğrenebileceğini savunan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-64) A) B) C) D) E) Programlı öğrenme Proje temelli öğretim Yapısalcılık Davranışçılık Tam öğrenme 7. İşbirliğine dayalı öğretim yöntemlerinin uygulandığı gruplarda öğretmen gözlem yaparak grupta işbirliği içerisinde çalışırken ortaya çıkan problemleri analiz eder ve her gruba görevlerini ne şekilde yerine getirmeleri konusunda rehber olur. işbirliğine dayalı öğretim öyle düzenlenir ki. işbirliği içinde olan gmplarda bütün üyeler liderlik görevini paylaşırlar. 168. İşbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş gruplarda öğretmenin esas rolü. ikili çalışmaya uygundur.

BedenselKinestetik Zeka: Hareketlerle.Ritmik Zeka: Sesler. birbirlerine yardımcı olurlar. Doğacı . Mantıksal-Matematiksel Zeka. Her bireyin zeka düzeyi özerk güçler yada yetenekler tarafından oluştuğunu ileri sürmektedir. kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme. düşünce ve davranışlarını anlama. Bu kuramın temelinde biyplojik ve kültürel etkenler olduğu savunulur. şekiller ve çizgilerle düşünme. Sayılarla düşünme. hesaplama. geometrik şekiller gibi soyut semboilerle tanışma. bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir. benzetme. İşbirlikli grup çalışmalarında karşılaşılan en önemli güçlüklerin başında grupların oluşturulması gelmektedir. düşünme sürecini tanıma. hikaye anlatma.Sosyal Zeka: Grup içerisinde işbirlikçi çalışma. mantıksal ilişkiler kurma. kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir. problem çözme. Sonunda konuyu birleştirerek zamanı gelince sınıfta konu anlatılır. İnsanın tek bir zeka türüne değil bir çok farklı zeka türüne sahip olduğunu ileri sürmektedir. Kelimelerle düşünme ve ifade etme.Varoluşçu Zeka: Doğadaki tüm canlıları tanıma. gramer bilgisi. eksik noktalar tamamlanır. mizah. alt konulan birbirlerine aktarırlar.Ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma. Daha sonra kümelerin en iyi şekilde hazırlanması için süre verilir. araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. şiir okuma. insanların duygu. Konunun alt kümeleri küme elamanları tarafından demokratik bir yöntemle ve ilgileri göz önüne alınarak paylaştırılır. sayılar. beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir.öğretim İlke ve Yöntemleri 85 Kubaşık öğrenme kümeleri öğrenme kümeleri oluşturulduktan sonra bütün kümelere aynı konu verilir. 170. Bu sekiz zeka türü: Sözel. kendini değerlendirebüme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. Kişiler Arası . 169. ritimlerle düşünme. sözel ve sözsüz iletişim kurma. çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Kişisel-İçsel Zeka: İnsanın kendi duygularını. tek tek öğrencilerin ürünü yerine' grubun ürününü dikkate alması öğrenme i sürecinde nasıl bir etki yaratır? (2002 KPSS-22) A) B) C) D) E) öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri Grupta çalışmaya katılım ve ilginin azalması Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması öğrenciler arası etkileşimin azalması . hipotezler üretme. mecazi anlatım. Öğrenciler birbirlerine sorular sorarlar. Öğrenciler konuları hazırlarken belli zamanlarda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunurlar. duygusal tepki derecesini.Dilsel Zeka. üç boyutlu nesnşleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Resimler. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen. dildeki kompleks anlamları değerlendirme. paylaşma. imgeler. ifade edebilme. Öğretmenlerin gruptarı oluştururken aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak dikkate alması gerekmektedir? (2003 KPSS-17) A) Gruplar bırakrlmalıdır oluşturulurken öğrencilere B) Gruplar öğretmen tarafından oluşturulmalıdır C) Heterojen bir grup yapısı oluşturulmaya özen 1 gösterilmelidir D) Birbiriyle çalışmak isteyen öğrenciler bir araya getirilmelidir E) Gruplar cinsiyetlere göre oluşturulmalıdır 171.Kalan eksiklikler öğretmen tarafından tamamlanır. jest ve mimiklerle kendini ifade etme. İşbirliğine dayalı öğretim yöntemleri yoğun olarak kullanıldığında aşağıdakilerden en çok hangisi gelişir? (2004 KPSS-69) A) B) C) p) E) Sözlü ve yazılı iletişim becerisi Analitik düşünme Düzenli çalışma alışkanlığı Işbölümü ve dayanışma Yaratıcı düşünme ÇOKLU ZEKA KURAMI (Gardner) Gardner tarafından ortaya konmuştur. sonuç çıkarma. soyut ve simgesel düşünme. Görsel Ve Uzamsal Zeka: üç boyutfu bir nesnenin şekil ve görüntüsünü görmeden zihinde canlandırma ayrıntıları görebilme söz konusudur. Çoklu zeka kuramına göre insanda sekiz ayrı zeka türü vardır. faklı sesleri tanıma ve yeni sesler. Müziksel . notalar. eleştirel düşünme. ritimler üretme becerisidir.

Aşağıdakilerden hangisi "çoklu zeka kuramı"ndaki içsel zekayı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerden biri değildir? (2002 KPSS-21) A) B) C) D) E) Bireysel çalışma Bireysel farkları değerlendirme Bireysel okuma Bireysel sorumluluk alma Bireysel hedefler oluşturma 175. dinleme merkezi. gösteri merkezi. kütüphane. spor salonu. pekiştirmenin kalabalık sınıflarda her öğrenciye verilmemesi vb. 6 Küçük adımlar. Bir okulda. bilgi işlem merkezi. okulun değişik yerlerinde şu merkezler (köşeler) kurulmuştur. bireysel farklılıklar. işteknik merkezi. anında düzeltme. • Küçük adımlar ilkesi • öğrenmeye etkin katılım ilkesi • Sonuç hakkında anında bilgi alma ilkesi • Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi • Doğru cevaplar ilkesi Bireylere kazandırılacak bilgi miktarının hızla artması. öğrencinin aktif katılımını gerektir. öğrenci programın uygulanması sonucunda belirli davranışları kazanacak bireydir. B) Ders işlerken. yüzme havuzu Bu düzenlemeler aşağıdaki öğretme öğrenme yaklaşımlarından özellikle hangisinin uygulanması için gereklidir? (2001 KPSS-106) A) Farklı duyu ve yetenekleri kullanarak öğrenme B) Eğitsel geziler yöntemiyle öğrenme C) Soru-yanıt. Programlı öğretimin ilkeleri. A) Sosyal öğrenme kuramı B) öğrenmede bilgiyi işleme kuramı C) Bireyselleştirilmiş öğretinaJturamı D) Çoklu zeka kuramı E) Tam öğrenme kuramı . başarı.86 öğretim llke ve Yöntemleh 176. spor. yöntem ve tekniklerinden » yararlanmalı D) Her öğrenci için ayrı bir öğretim et kinliği hazırlamalı E) öğrencilere. Çoklu zeka kuramına göre üç boyutlu düşünme. duyuşsal ve psikomotor özellikleri olan öğrenciler için öğretim sürecini nası! düzenlemelidir? (2002 KPSS-23) A) Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı PROGRAMLI ÖĞRETİM (Skinner) Bireyin kendi kendine öğrenmesini esas alan ve içeriğin öğrenilebilecek küçük parçalara ayrılarak belirli bir sıra ve düzen içinde bireye sunulduğu ve öğrenildikçe yeni bir bilgi parçasma geçmenin esas olduğu bir öğretim yöntemidir. açıklama yapar. yardımlaşma sorumluluğunu vermeli 174. Program içeriğin planıdır Araç hizmeti sunmaya yarayan yardımcıdır 3. etkin katılım. 6 öğretimin bireylerin hızına göre düzenlenmesi esasına dayanır.3 Skinner'in geliştirdiği öğretme tekniğidir. bireysel hız ilkeleri uygulanır. yöntemiyle öğrenme D) örnek olay inceleme yöntemiyle öğrenme E) Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme 172. kademeli ilerleme. Bu yöntem günümüzde özellikle bilgisayar destekli öğretim ortamında farklı özellikleriyle uygulanmaktadır. öğretimin bireyselleştirilmesi ve tam öğrenme ilkesi temel alınmıştır. müzik. gerektiğinde ipucu. harita ve şemaları okuma hangi zeka türünün özellikleri arasındadır? (2002 KPSS-6) A) Sözel zeka B) Doğa zekası Ç) Uzamsal zeka D) Sosyal zeka E) Mantıksal-matematiksel zeka 173.araç ve öğrenci üç temel öğedir. kalabalık sınıflar.Yalmzca sözel ve sayısal alanlarda değil. v' Davranışçı öğrenme ekolünün okul iklimine uygulanmasıdır. güzel sanatlar merkezi. sınıftaki ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı C) Çeşitli öğretim strateji. düzeltmeler yardımıyla doğruyu bulmaya çalışırlar. 2. Böylece en az hata yapılarak öğrenme gerçekleştirilir.Öğretmen birbirinden farklı bilişsel.2 öğrenciler öğretmenin rehberliğinde işlenen konuyu inceler. 1. s Bireyselleştirilmiş öğretim felsefesi esas alınır. dans. bilimsel araştırma merkezi. dönüt. s Program. müzik odası. iletişim ve resim gibi alanlarda da kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-19).

YAPILANDIRMACILIK Yapılandırmacılık temelde öğrenme kuramı değildir. Programlı öğretimin sınırlılıkları. Yeni öğrenilen bilgiye derinden nüfuz edebilme önemlidir. aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya çalışmaktadır? (2001 KPSS-61) B) C) D) E) Bireysel hız Etkin katılım Küçük adımlar Beyin fırtınası Oranlı pekiştirme uygulama Yapılandırmacılıkta bilginin ezbere alınması değil bilginin transferi ve yeniden kurulması söz konusudur. Aşağıda Demirel 1 tarafından aktarılan geleneksel sınıf ve yapılandırmacı sınıf karşılaştırması verilmiştir. . üzerinde düşünecekleri somut yaşantılar kazandınlmaya çalışıhr/ öğrencileri buluşa yöneltecek sorular soruluy Kazandıkları somut yaşantılar üzerinde düşünmeleri sağlamp/ öğrendiklerini birleştirip. Öğrencilerin sahip olabileceği kavram yanılgılarını araştırıp ortaya çıkararak öğrenmenin zayıf bir temel üzerine yapılanmamasını sağlar. değil. Piaget'nin zihinsel gelişim kuramına dayanır. Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenilebilecei^ basamaklara bölünür ve öğrencilerin bunları basitten karmaşığa öğrenmeleri sağlanır. Bu açıklamaya dayalı olarak.Öğrencilerin. programlı öğretimin hangi ilkesinin temele alındığı söylenebilir? (2003 KPSS-1) A) Bireysel hız B) Etkin katılım Ç) Küçük adımlar D) Anmda düzeltme E) Başarı Öğrenme ortamında öğrenci aktiftirv' Düşünme biçimlerinin değerlendirilmesu hedeflenir Problem çözme üzerine odaklanıjır/' öğrencilere. Bu yönetimi kullanan bir öğretmen. içeriğin küçük parçalar halinde verilmesinin en önemli nedeni bireyin ilerleyişini yönetecek şekilde organize edilmesidir. öğrencilerin ne bildiğini anlayabilmek amacıyla onların etkinlikler yapmasını sağlar. Programlı öğretimde. öğretmenin rehberliğinde islenen konuyla ilgili örnekleri inceledikleri.Öğretim Ilke ve Yöntemleh 87 sorunlar programlı öğretimle bireyselleştirilmiş eğitimi zorunlu kılmaktadır. bütünleştirm. 177.eye yöneltme söz konusudur. açtklamalar yaptıkları. Öâretmenin pörev '. s Materyalin hazırlanması uzmanlık gerektiren zor bir iştir s Materyal iyi hazırlanmamışsa öğrenciler için sıkıcı olabilir s Okul öğrenmelerinde kazandırılmak istenen tüm davranışların adım adım öğretilmesi her zaman mümkün değildir S Üst düzey ve karmaşık davranışların öğrenilmesi programlı materyallerle zordur. Merak uyandırma ve planlama Araştırma_ve keşfetme ve derinleştirme Paylaşma ve yaşantıya 178. öğrencilerin öğrenm pigrinj V s 176. Öğrenenin deneyim kazanmasına ve onun bu deneyimlerini düşünmesine dayanır. Öğrencilerin konu hakkında ne bilmek istediklerini de cevabını bilmeyi istedikleri soruları düşünmelerini ve sormalarını ister. Şilgiyi temelden kurmava davanı r. Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme süreci aşağıdaki basamakları içerir. gerekli ipucu ve dönütler yardımıyla doğruyu bulmaya çalıştıkları öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-21) A) B) C) D) E) Buluş yolu stratejisi Sunuş yolu stratejisi Programlandırılmış öğretim işbirliğine dayalı öğretim Yapılandırınacı öğretim Öğretim aşamasında öğretmen öğrencilerin konu hakkında ne bildiklerini ortaya çıkarır. öğrenilen bir bilgiyi yeni bir duruma çevirme ve uygulama önemlidir.

Bu sayede fikirleri yeniden formülize etmek. Verilenlerden hangisi. Öğretmenin görevi. onların buluşa yöneltecek sorular C) öğrencilere. Değertendirme. öğretmenler. öğretim ile birlikte yapılır ve öğrencilerin sergiledikleri işlere ve tümel değertendirmeye dönüktür. Öğretmenler öğrencilere çevre ayarlaması yapan ve onlarla etkileşim içinde olan kişilerdir. öğretmenler öğrencilerini belirli bir programa göre hazırlanmış geleneksel sıkıcı eğitim ortamından kurtarmalıdır. öğretimden ayrı olarak öğrenci öğrenmeleıini kontrol etmek için yapılır ve genellikle de testlerle ölçülür. 179. Bunların yanında dünyanın karmaşık bir yer olduğu. Öarenciler aruDİar halinde çalışır. öğrenenin deneyim kazanmasına ve onun bu II. gerçeğinde bir yorum sorunu olduğu öğrencilerle paylaşılmalıdır. üzerine yaşantılar kazandırma sorma düşünecekleri somut B) öğrenciler. öğretmenler tarafından içi doldurulan bir boşluk gibi algılanır. kazandırdıkları somut yaşantılar üzerinde düşündürme E) öğrencileri. öğrencilerin öğrenmelerini sağlamaktır. deneyimlerini düşünmesine dayanır. öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin geçerliliği için doğru yanıtları araşttrır. öğrenci ilgileri öğretimin merkezinde olmalıdır. Değerlendirme. Program etkinliklerinde ağırlık daha çok birinci elden elde edilen veriler ve kullanılan materyaller üzerindedir. Öğrenciler bireysel olarak çalışır. etkinlikler sonunda * öğreneceklerini baştan söyleme ne D) öğrencileri. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırrçıacı yaklaşımın (constructivism) kullanıldığı öğretim etkinliğinin Özelliklerinden biri değildir? (2003 KPSS-22) A) öğrenme ortamında durumdadır öğrenci etkin B) Konu merkezli bir yapı hakimdir C) ilk kaynaklara ulaşılmak hedeftir D) Düşünme biçimlerinin temel alınır değerlendirilmesi E) Problem çözme üzerine odaklanılır Yapılandırmacılık yaklaşımında sınıf ortamı öğrencilere sınırsız olanaklar sunmalıdır. öğrencilerin derslerde gecen temel kavramları anlayıp anlamadıklarını temele alır.88 Geleneksel sınıf öğretim İlke ve Yöntemleri Bilgiyi yapılandıran sınıf Eğitim programı tümdenaelim voluvla ve temel kavramlara ağırlık verilerek işlenir öğrenci sorunlanna göre program yönlendirilir. ilişkileri kurmak ve belirli sonuçlara ulaşmak mümkün olur.. Eğitim programı tûmevarım yolla ve temci becerilere ağırlık verjlerek işlenir. öğrenciler yaşamla ilgili kuramları oluşturmaya katkı getiren düşünürler olarak görülür. öğretmekle değil. 181. I. önceden belirienmişsabit programların uygulanması esastır. öğrendiklerini birleştirip yönetme . II. Program. Piaget'nin zihinsel gelişim kuramına dayalıdır. yapılandırmacı öğrenme kuramının öğretme davranışlarından biri değildir? (2002 KPSS-18) A) öğrencilere. Yukandaki özelliklen barmdıran Öğretme öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-62) A) Çoklu zekâ kuramı B) Eleştirel düşünme Ç) Yapılandırmacılık D) Yaşam boyu öğrenme E) Seviye grupları uygulaması 180. öğretmenler.

^ s s s Belirli fikirleri üretmek (beyin fırtınası) Karmaşık bir yapıyı düzenlemek (uzun metinler) Karmaşık fikirleri iletmek Eski ve yeni bilgileri birleştirerek öğrenmeye yardımcı olmak s Anlamayı ve yanlış anlamayı ortaya çıkarabilmek Kavram haritalan değişik biçimlerde kullanılmaktadır. Kavram haritalannın kullanım amaçları. Konunun sunulmasına geçmeden önce. s Örgütleyici bilgiler çok önemlidir. Sunuş yoluyla öğretme stratejisi 2. Yeni öğrenmeye geçmeden önce öncekilerin tam olarak öğretilmesi gerekir. Genellikle bilgi basamağındaki davranışların kazandmlması amacıyla kullanılır. s Kavramlar. Öğretilecek konu aşamalı bir biçimde ayrıntılaştırılmalı. şema ve diğer görsel örnekler olabitir. Bu tür örgütleme biçimine karşılaştırıcı örgütleme denir. Sözel örneklerin yanında resim. Bu bilgiler eskilerle yeni bilgiler arasında köprü kurulmasını sağlar. Ausubel'in öğretim sürecine katkıları şu başlıklar altında özetlenebilir. resim ve grafiklerin anlatımla desteklenmesi gerekir. sunuş yoluyla öğretim olarak adlandırılmaktadır. Öğrenme sürecinde öğretmen-öğrenci. Ausubel'e göre öğrenme yeni bilgilerin öğrenilmesi bilişsel yapıda var olan bilgiyle birleşerek anlam kazanması halinde gerçekleşmektedir. sonra somut kavramlara geçilmelidir. bu bilgiyle bütünleşerek anlam kazandıracak olan organize edici bilgilere gereksinim vardır. ilkeler. öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim önemlidir. • Öğrenciye sunulan materyallerin onun için anlamlı olması sağlanmalıdır. s Olaylar zinciri v Balık kılçığı s örümcek ağı s Kümeleme s Döngü s Karşılasştırma s Hikaye formu s S s s s s Anlamlı öğrenmeyi sağlayabilmek için. örgütleyici bir kavram ya da ilke. ilişkilendirilerek anlamlaştırılarak algılanır. s öğrenmenin anlamlı olması için bilginin mutlaka birey tarafından bulunması gerekmez. bunların her biri örgütleyici olabilir. Dersin ya da ünitenin başında verilebilecek özet bilgiler. Ömekler önemlidir. yenilerin birleştirilmesiyle sağlanır. fıkirler bireye sunulur. . Bu örgütleme biçimine açıklayıcı örgütleyici de denir. sonra ayrıntılar verilmelidir. Araştırma-inceleme yoluyla öğretme (problem çözme) s Problem çözüm formatı s Venn şeması Antamlı Öğrenme:. kendi işine yarayacağını düşündüğü bilgileri anlamlı bulur. Öğrenmede bol örneklerin. Başlangıç sunusunu öğretmen yapar arkasından öğrenciler fikirlerini açıklarlar. konu başlıklarının listesi. pekiştirilmesinde etkili olur. Kavram haritaları anlamlı öğrenme için kullanılan bir tekniktir. birey bunları alır. Öğrenci kendi ihtiyaçlarını karşılayan. şema. Buluş yoluyla öğretme stratejisi 3. Tümdengelim yaklaşımına dayandığı için önce genet kavramlar sonra bu kavramların kapsamındaki özel ve dar kavramlar sunulur. stratejisi SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME STRATEJİSİ Bilişsel yaklaşımı temele alan bir stratejidir ve AusubeL tarafından geliştirilmiştir.Öğretim İlke ve Yöntemleri 89 BÖLUM 2 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Belli başlı öğretim stratejileri şunlardır: 1. yeni bilgilerin öğretilmesine geçmeden önce. Çoğunlukla kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri anlatmada kullanılır. Konuyla ilgili öğrencinin en küçük bilgi deney ya da yaşantısı değerlendirilmelidir. Öğretim adım adım ilerler ve ders ön organize edicilerle başlar. öğrenciöğrenci arasında uzlaşmalı birleşme önemlidir. konunun kavramsal ve örgütleyici birtanıtımı yapılmalıdır. Aynı şekilde anlamlı öğrenme de Ausubel tarafından geliştirilmiştir. olgular. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin temel görevi farklı örneklerle konuları öğrencüere açıklamaktır. şemalar. çeşitli görsel araçların. öğretimin düzenlenmesi sırasında bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu strateji ile bilgiler. Bundan dolayı. •s Öğrenmede önce soyut kavramlar açıklanmalı. ilke ve kavramlar öğrenciye sunulur ve öğrenci tarafından örgütlenerek. Kavram Haritası: Birtakım kavramları ya da bilgi bütününü grafıksel gösterimlerden yararlanarak ilişkilendirme tekniğidir. Anlamlı öğrenme eski öğrenilenlerle. konunun yaşatılarak. önce temel bilgiler. Bu nedenle geliştirdiği model. Öğrencilerin kendi görüşleri ve tartışma olanakları da.

fıkirleri en somut yollarla. Açıklayıcı Örgütleyiciler: Bunlar.ön koşul öğrenmelerin hatırlanmasını sağlama 4.özellikleri yada ilkeleri vurgulamaları 9. s öğretimi ses tonu. bireyin daha önce hiç karşılaşmadığı bir konu hakkında ön bilgi edinmesini sağlayan örgütleyicilerdir. Sunuş Yoluyla Öğrenme Adımları Şöyle Listelenebilir: IDikkati çekme 2.Performansı değerlendirme 9.öğrenciler konuyu keşfedince işlem bitirilebilir.Hatırlama ve transferi güçlendirme 182.öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması 6. öğrenilecek bilginin sunulmasından önce verilmesi gerekir. s öğrencileri hedeften haberdar etmelidir. öğrencinin çok sayıda duyu organını harekete geçirecek biçimde sunmaları gerekmektedir.öğrenme rehberi sağlama ö.öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırması 7. Bilgi örgütlenir. öğrenmeyi daha etkili olarak sağlamaktadır. Bu öğretmen bu amacına aşağıdakilerden hangisiyle kolaylıkla ulaşabilir? (2001 KPSS-44) A) B) Kavramların farklı dillerde karşılığını bulmak Kavram ağı oluşturmak C) Kavramların tanımlarını yazmak D) Kavramları örnek olan ve olmayan olay. örgütleyiciler.Performansı ortaya çıkarma (öğrencinin davranışı göstermesini sağlama) 7. aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-78) A) B) C) D) E) Buluş yoluyla öğrenme Tanı öğrenme Yapılandırmacılık (constructivism) Anlamlı öğrenme Çoklu zekâ kuramı • öğrencinin anlamlı öğrenmeye niyetli olması gerekir. Öğretmen. hatırlamasını sağlama 183. durum ""*■ veya nesneleri bulmak E) Kavramların somutluk ve soyutluk derecesini incelemek . Örgütleyici Bilgiler Sunuş yoluyla öğretim modelinde en önemli kavramlardan biri örgütleyicilerdir.Uyarıcı materyali sunma (yeni öğrenmelerle ilgili) ö.Öğretmenin ve öğrencilerin teşhis ettiği özelliklerijlişkileri yada ilkeleri vurgulaması 8. Yeni gelen bilgiler bireyin önceden sahip olduğu bilişsel yapılarla ilişkilendirilerek anlamlı hale gelir. öğretmenler sunuş yoluyla öğretimi kullanırken.Öğretmenin örnekler sunması 2. öğrencilerin yeni gelen bilgiler ile hali hazırda sahip oldukları bilgiler arasında köprü kurmalarını sağlayan bilgilerdir.öğretmenin örnekleri açıklaması 3.öğrencilerin yeni örnekler vermesi Yukarıdaki basamakların izlenmesi koşul değildir. öğrenilecek materyalle ilgili ön bilgilere sahip olmalıdır.öğrenciyi hedeften haberdar etme.öğrencilerin ek örnekleri açıklaması ve örneklerle karşılaştırması 5. Herhangi bir konu ile ilgili ön öğrenmenin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlandığı durumlarda sunuş yokuyla öğretim. sunulacak malzemenin özelliğine göre ikiye ayrılır. jest ve mimiklerle desteklemelidir. s Bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanmalıdır. Aksi takdirde öğrenci ezberleme yolunu seçecektir. Bir kavramı derinlemesine inceletmek isteyen bir öğretmen. Öğretme öğrenme durumlarında kavram haritalarını en cok kullanıldıaı kuram.Dönüt sağlama 8.90 • öğretim ilke ve Yöntemleh öğrenci.öğrencilerin tanımlamalarıjlişkileri.öğretmenin ek örnek vermesi 4. örgütleyicilerin. Örgütleyiciler. Bu örgütleyiciler yeni öğrenilecek materyal göreli olarak bilindik ise ve ön bilgiler ile ilişkili ise kullanılır j Öğrenme Basamakları (Ausubel) I.Sunuş yolu stratejisinde öğretmenin temel görevi nedir? (2003 KPSS-18) A) Öğrenciler sevketmek etmek araştırma ve incelemeye B) Sorunların çözümünde öğrencilere rehberlik C) Öğrencilerin doğruyu bulmaları için yönlendirmek D) öğrencileri işbirlikli çalınmalara özendirmek E) Farklı ömeklerle konulan öğrencilere **" açıklamak 184. 3. kavramla ilişkili olan bütün çalışmaları kullanmaktadır. Karşılaştırıcı Örgütleyiciler: Öğrencinin yeni gelen bilgileri daha önceki bilgilerle karşılaştırmasını sağlayan örgütleyicilerdir. s Dersi önemli konuları toparlayarak bitirmelidir.

bilgiler doğrudan doğruya nesnelerle ilişki kurularak kazanılır. Bu amaçla öğretmen öğrencilere çok fazla örnek sunmalıdır. yöntemler. s Öğrenciler öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır. sayıları gruplayarak daha kolay ve çabuk ezberleyebileceklerini söylüyor ve bir örnek gösteriyor 5. birey bilişsel gelişim sırasında eylemsel. Bu yaklaşıma örnek-kural yöntemi de denir. Belli bir alanla ilgili temel fikirler. 9. öğrenmenin sağlanması için yeni bilgilerin eylemselden. şema. . ilkeler. duyu organlarının tümünü kullanarak. Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen. başarılı olma ve birlikte çalışmadır. Böylece öğretmen öğrencilerin bildiklerinden hareketle verilen örnek üzerinde adım adım incelemeler yaptırarak yeni bir kuralı bulmalarını sağlar. Sezgisel düşünce öğrencilerin karşılaştığı yeni bir durumla ilgili dönenceler kurmalarını ve bu dönenceleri sınamalarını sağlar. 2. ilkeler kümesi ya da formül ile ifade edilebilir. Böylece öğrencilerden öğrendiklerini gerekçelerle açıklama imkanı sağlanmış olur. inceleyerek genel yapıyı keşfedBr. • İmgesel dönemde bireyin belleğindeki modeller daha çok görsel imgelerle oluşur. semboliğe doğru düzenlenmesi gerekir. Öğretim kuramında önemle üzerinde durulan özelliklerden biri öğrenilecek konunun yapısıdır. Bunun için genelden özele ve tümevarım kullanılır. analiz ve değerlendirme basamağı ile Duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarında davranış değişikliği gerçekleştirmek için kullanılır. Birey semboller kullanarak. ^Öğrenme en genel kavramla başlamah. somut yaşantı geçirmeden yeni modeller geliştirebilir.Öğretim Ilke ve Yöntemleri 91 185. Öğrencilerin bu örnekler ve yaşantılar üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri. öğrencilerin temel yapıyı kendi kendilerine bulması olduğunu öne sürmektedir. Bu nedenle öğretimde resim ve fotoğraflardan yararlanılabilir. kavramlar. Tümevarım yaklaşımı sezgisel düşünmeyi gerektirir. Öğretimin amacı öğrencilere konunun temel yapısını kavratmaktır. D) Sunuşunu ses tonu değişiklikleri. 1. Bir tür problem çözmedir. Sorunun temel yapısını örneklerden yola çıkarak öğrencilerin bulması sağlanır. 186. imgesel ve sembolik olmak üzere üç farklı biçimde bilgi edinir. s Öğrenciyi harekete geçiren en önemli güdü merak. 5 sayılarının 513-925 şekilde gruplana^ileceğini belirtiyor. Bu nedenle öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde bilgiler gelişim döneminin özelliklerine uygun olarak sunulmalıdır. Bu açıdan problem çözmedir. okulda temel yapının öğrenilmesinde en iyi yolun. jest ve mimiklerle destekleme E) Sunuşunu. 3. s Konunun temel yapısı basit bir şekil. özel kavramlar bu genel kavramı n altı nda örgütlenmelidir. Bu nedenle kuramının adı buluş yoluyla öğrenmedir. kavram ve ilkeler arasındaki ilişkiler konunun yapısını oluşturur. Öğretmen bu önerisivle. yaşayarak öğrenir. Öğrenci örneklerdeki benzerlik ve farklılıkları gözleyerek. Buluş yoluyla öğrenmenin önemli özelliklerinden biri verilen örneklerdeki benzerlik ve farklılıklar incelenerek ilke ve genellemelere ulaşmasının sağlanmasıdır. Bruner. Bu dönemde çocuk. öğrencilerine hangi konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır? (2001 KPSS-62) A) B) C) Zekayı geliştirme Hatırda tutmayı kolaylaştırma/ E) Kavram geliştirme Sunuş yoluyla öğrenmeyi sağlama Öğrencileri farklı alanlar-da kullanma • Sembolik dönemde ise dil ve semboller önem kazanır. aşağıdakilerden hanisinden kaçınmalıdır? (2001 KPSS-60) A) Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma B) Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak ^ konunun bütün boyutlarını açıklama C) öğrencileri neleri bilgilendirme öğrenecekleri konusunda Bilişsel alanın Kavrama. ilke ve genellemelere varmaları amaçlanır. önemli kısımları toplayarak bitirme • Evlemsel dönemde. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETME STRATEJİSİ Bilişsel yaklaşımı temel alarak BrunerMarafından geliştirilen bu modelde öğretmen öğrenciler&O^etîT ömekler sunarak onların yaşantılar geçirmelerini sağlar. Bruner'e göre. s Bruner e göre öğrenciler konunun temel yapısını tümevarım yoluyla keşfederler. Bir öğretmen öğrencilerine. soruna çözüm önermeleri.

problem çözmeye uğraşıyorsa. ilkeleri. özellikleri keşfedinceye kadar örneklerle çalışır. Ayrıca. içsel pekiştireçler üzerinde durulmaktadır." Öğretmen: Tahtaya kim paralel kenar çizmek ister.) "ilköğretim okulundaki bir matematik dersinde.öğrencilerin tanımlamaları. Sunuş yoluyla öğretimde tanımlamalar.öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırması 7. öğrencilerin ek örnekleri açıklaması ve ilk örneklerle karşılaştırılması 5. bilgiyi analiz etmeye uygulamaya. buluş yoluyla öğretimde öğretmen tanımlamaları. öğretmen sorular sorarak öğrencilerin kendilerine sağlanan verileri analiz etmelerini. • öğrenciler. • öğrencilerin sözel ipuçları. Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilere belli yaşantılar kazandırılıp öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri. Öğrencilerin yeni örnekler vermesi Sunuş ve buluş yoluyla öğretimin yapılacağı derslerin planlanma aşamaları birbirine benzemekle beraber uygulama aşaması tamamen farklılık gösterir. Buluş yoluyla öğrenmenin en önemli üstünlüğü öğrencinin merak güdüsünü uyandırması ve güdülenmişlik düzeyini cevapları buluncaya kadar. Buluş Yoluyla Öğretimin Sınıfta Uygulanması Buluş yoluyla öğretim kuramı sınıfta kullanılırken bazı etkinliklere yer verilmesi gerekir. genellemelere varmaları yaklaşımıdır? (2002 KPSS-20) A) B) C) D) E) Buluş yoluyla öğrenme öğretimde proje yönetimi Bireyselleştirilmiş öğretim Sunuş yoluyla öğretim Tam öğrenme I.öğretmenin Örnek olmayan durumlar sunması 6. resim ve şemalarla. ilkeyi bulmaya. Buluş yoluyla öğrenme özellikle matematik. kavramlar arasındaki ilişkileri görmeleri sağlanmalıdır. öğrenciye zaman verilerek ve gerektiğinde ipuçları sağlanarak öğrencinin problemi kendi kendine çözmesi sağlanmalıdır. paralel kenarın alanı ile ilgili olarak öğretmen ve öğreniciler arasında şöyle bir etkileşim gözleniyor. ilişkileri ya da ilkeleri vurgulaması 8. Öğrenci konunun yapısını. Eğer öğrenci bir kavramı. Buluş Yoluyla Listelenebilir: Öğrenme Adımları Şöyle tarafından öğrenciye sunulurken. öğretmenin görevi öğrenciye rehberlik etmektir. • öğrenciler. Bir diğer üstünlüğü de öğrencileri bağımsız olarak problem çözmeye yönlendirmesidir. çalışmalarını sürdürebilmesidir. çözümlemeleri bulmasını sağlar 187. Öğrenme esnek ve buluş yoluyla olmalıdır. sentez yapmaya zorlanmaktadır. öğrenmede pekiştireçler önemli rol oynamaktadır. genellemeieri öğrencilerin bulması için rehberiik eder.öğretmenin örnekler sunması 2. yolu stratejisi zaman açısından önemlidir 188. Buna kılavuzlanmış buluş yolu da denir. Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen. kavramları. (bir süre bekler) Ali sen kalkar mısın? Ali: (Ali çizer) öğretmenim çizdim. sezgisel düşünmeleri için teşvik edilmelidir. öğretmenin ek örnekler vermesi 4.öğrencilerin örnekleri açıklaması 3.92 öğretim Ilke ve Yöntemleri Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımında. temel kavram ya da ilkeyi bulabilmeleri için sorularla yönlendirilmelidir. Dıştan verilen pekiştireçlerden çok.. Sunuş yolu stratejisi ile buluş yolu stratejisi arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-19) A) Buluş yolu belirlenir stratejisinde hedefler önce B) Sunuş yolu stratejisinde öğrenci katılımı ^ sağlanır fc\ Sunuş yolu stratejisi öğretmen merkezlidir D) Buluş yolu stratejisinde amaç öğrenmeyi sağlamaktır E) Sunuş. fen bilimleri ve dil öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek bir stratejidir. örnekleri sunar. • öğrencilere öğretilecek kavramla ilgili örnekler ve örnek olmayanlar birlikte verilmelidir. ilkeler öğretmen (189-191 soruları aşağıdaki örnek öğretim etkinliğine göre cevaplayınız. . fikirler arasındaki temel ilişkileri. soruna çözüm önermeleri. ellerindeki somut bilginin gerisindeki ilkeleri. öğrenciler bilgiyi alıp özümlemekten çok.

Bu doğrultuda öğretimde yöntem olarak problem çözme yöntemi kullanılır. ev ödevleri. daha önce öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesi için yaptırılan uygulamalar. Fakat. Birçok yazar araştırma yoluyla öğretim 189. Problem çözme basamaklarıni kullanır. Bu öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisine ver veritmemiştir? A) B) C) Kavramlar arasında ilişki kurma öğrenci katılımını sağlama öğrenciye düşünme süresi verme Varılacak noktayı söyleme öğreniciyi sorularla yönlendirme . öğrenilenleri açıklamalarını istemek ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETME STRATEJİSİ J. Devvey tarafından geliştirilmiştir. kağıttan paralel kenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir E) Paralel kenarın alanının nasıl ^ öğrencilere önceden söylenebilir bulunacağı Öğretmen. Öğretmenin öğrencilerden verdiği bir konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamalarını sağlaması. Araştırma yoluyla öğretim modellerinde öğrenci kendi gayretleriyle öğrenir. Bu örnek için aşağıdaki önerilerden hangisine uyulması durumunda öğretimin etkisi en aza iner? A) Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlaması istenir B) Öğrencilerin tahtaya gelme yerine oldukları yerden konuşmaları istenebilir. bunlar arasındaki ilişkileri belirleyip sonuca ulaşmalarını sağlamasıdır. öğretmen: Evet arkadaşlar paralel kenarın alanı taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Bu durumda öğrenci olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıları ortaya koyarsa en üst düzeyde öğrenme gerçekleşmiş olur. düşünme yararlanmaya özendirmek D) Ulaşılması ** söylemek gereken sonucu süreçlerinden öğrencilere gerekçeleriyle E) Öğrencilerden. Öğretmen: Peki bu dikdörtgenin alanı yanı zamanda hangi şeklin alanı olur? (bir süre bekler) Deniz sen söyler misin? Deniz: Paralel kenarın. incelemeye yönlendirir. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir öğretmenîn yapmaması gereken bir davranıştır? (2001 KPSS107) A) Konuyu değişik ömeklerle açıklamak B) Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak C) öğrencileri. Demek ki paralel kenarın alanını taban uzunluğu ile yüksekliği çarparak bulabiliriz. (2001 KPSS57-59) 192. D) Her öğrencinin. bu dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Hatırlayın (bir süre bekler) Evet Suat sen cevaplayabilir misin? Suat: Taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız. C) Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir öğretmen: Kenar uzunluklarını isimlendirir misiniz? (bir süre bekler) Evet Çiğdem. sen tahtada gösterebiür misin? Çiğdem tahtaya aşağıdaki işlemi yapar.Öğretim İlke ve Yöntemleri 93 Öğretmen: Bu paralel kenarı dikdörtgene çevirebilir misin? Nasıl çevirebiliriz? (bir süre bekler) Evet Hülya sen cevap verebilir misin? Hülya: Sol taraftaki üçgeni sağ tarafa taşırız 191. Yukarıdaki ders uygulaması içerisinde öğretmen hangi yöntem ya da yaklaşıma yer vermiştir? A) B) C) D) E) örnek verme Sınıftartışması Buluş yoluyla Problem çözme Sunuş yoluyla öğretim 190. öğrenilmiş bir ilkenin doğrulanması için yaptırılan laboratuar deneyleri kendi başma araştırma yöntemini oluşturmaz. Modelde öğrenci etkinlikleri ön plandadır. olayı değişik boyutlarıyla ele almalannı. öğretmen öğrenciyi araştırmaya.

öğretim llke ve Yöntemleri aşağıdaki BÖLÜM3 ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenci Niteliklerine İlişkin Öğrenme İlkeleri 1. Bir öğretmen. öğrencilerde ilgi ve merak uyandırarak öğrenme isteğini artırır. onlardan bu olayı değişik boyutlarıyla ele alıp bunlar arasındaki ilişkileri belirleyerek sonucu sınıfa sunmalarını istemiştir.öğretme için gerekli şartlardan biri öğrencinin başarı güdüsüdür. Gerekli bilgileri veya verileri toplama. 2. öğrencilerin süreçten zevk almasına ve olumlu beklentiler geliştirmesine neden olur. Başarı güdüsü düşük öğrenciler kolay ulaşabilecekleri hedefleri seçerler. genel yeteneği. Etkin bir öğretimde öğrenci aktif durumdadır. röportaj vb. sonuca varma. şeklinde gruplayan E) Olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıian ortaya koyan 2. toplumu yakından ilgilendiren bir olayla ilgili olarak dergi ve gazetelerde yer alan köşe yazısı. Aynı zamanda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynar. Toplanan bilgilerin yorumlarından genellemelere gitme. . 193. Bu nedenle öğrenci öğrenmeye ihtivac duvmalı aynı zamanda kendisine olan özpüveni yerinde olmalıdır. Motivasyon öğrencilerde öğrenmeyi sağlamada önemlidir. s Uyarılma (kaygı) s ihtiyaçlar (başarı ihtiyacı) s inançlar s Amaçlar öğrenmeye isteklilik ne kadar çok ise öğrenmede o kadar iyi olacaktır. öğretimi düzenlerken öğrencilerin bu gibi özellikleri göz önüne alınmalıdır. sağlığı. Herkesin herşeyi başaramayacağı anlayışına sahiptirler. yaşı. resim .s onun öğrenmesini etkileyen faktörlerdir. öğrencinin güdülenmesi disiplin sornnunun ortadan kalkmasına. Bu durumda. sorunu sezme. resim. Öğrencinin geçmi$ yaşantıları öğrenme için önemlidir (önkoşul öğrenmeler). Başarı güdüsü yüksek olan öğrenciler karşılaştıkları güçlüklerden yılmazlar. Öğrenmeye ilişkin motivasyonu yüksektir. öğrencinin güdülenmislik düzeyi: Güdülenmeyi etkileyen kişisel faktörleri dört grupta toplayabiliriz. 3. bilgilerin ömğrenci için anlamlı olmasına öğrenmenin kalıcı izli olmasına neden olur. Verileri düzenleme ve yorumlama. toplamış. bunları öğrencilerine vermiş. gelişim düzeyi. önceden Problem durumunu algılama. içinde yaşadığı kültürel koşullar v. 3. Ulaşılan genellemeyi yazılı olarak başkalarına iletme. yazı.vb. 4. Bu nedenle eğitim ortamı düzenlenirken. ûğrencinin cesitli özellikleri: kişilik özellikleri. Başarısızlıklarının nedenlerini dışarıda aramazlar (içsel güdüleme). Bu yeteneklere sahip öğrencinin hem motivasyonu hem de başarma güdüsü yüksektir. Etkili öğrenme. aşağıdakilerden hangisini yapan öğrenci daha üst düzeyde bir bilişsel davranış göstermiştir? (2001 KPSS-104) A) Olayın başlangıcını yine olayı görenlerin ağzından belirten sunan B) Olaya ilişkin yazılanların bir listesini hatırlayarak C) Olayda kimlerin rol aldığmı ve neler yaptıklarını sıralayan D) Olayla ilgili malzemeyi. içinde yaşadığı toplum. Karşılaşabileceği sorunlar karşısında neler yapabileceğini bilen. alternatif çözümler üretebilen bir yeteneğe sahiptir. problemi belirleme.94 stratejisindeki öğrenci etkinliklerinin davranışlardan oluştuğunda birleşirler: 1. sorunları çözerken soruna bilimsel yaklaşabilen. Başarısızhklarının nedenlerini dış etkenlere bağlarlar. öğrenme problemlerini geçiştirme eğilimindedirler.

Davranışçı açıdan bakıldığında davranışîar sonuçlan tarafından kontro! edilir yapıian bir davranış memnuniyet verici ise yapılmaya devam eder sonuç olumsuz ise yapılma sıklığı azalacaktır. aynı yaş grubunda da olsalar. bir yaş grubundaki öğrenciierin aynı geüşim seviyesinde bulunacakiarı. Öğretimi düzenlemede bireysei farkları göz önüne almak önemlidir. öğrencinin öğrenmesi gereken ünite yada konu kapsamı birbirini destekleyici şekilde mantıklı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmeli ve organize edilmiş olmalıdır. Ayrıca bu ükenin mükemmel işleyebilmesi için. öğrenciler kendilerine sunulan bilgileri ne kadar somutlaştırabilirlerse o kadar iyi öğreneceklerdir. bir çok öğrenme modelinin bir arada kullanıtmasıyla etkili olacaktır. öğrencinin davranışı gerçekleştirmesi ile mümkündür. Öğretim Etkinliklerine İlişkin Öğrenme İlkeleri 1. 9. bilgiyi yeniden örgütleyip genelleye bilmesine imkan vermelidir. özümsemesine ve ayırt etmesine. Bu nedenle öğrenciye verilecek oîan materyalin. Öğrencinin amaçlarına uymayan bir içerikte öğrencinin öğrenmeye güdülenmesi beklenmemelidir. her öğrencinin 5. Bu nedenle öğrencinin beklenen davranışı tekrar etmesi sağlanmalıdır. 10. Buradaki eğitim düzenlemelerinde gelişim ve öğrenme psikolojisinin sonuçlarına dikkat edilir. sınıfın ortalama seviyesine göre düzenlenir. 4. Öğretim hizmetleri hem konu odakh hem de öğrenci merkezli olarak düzenlenmelidir. bilginin temel çerçevesini görmesine. Bu seviyenin altındaki ve üstündeki öğrencilerin dersin dışında kalma tehlikesi vardır. Örneğin dolaşım sistemini şehrin su şebekesine benzetmek gibi Öğrencinin mümkün oiduğunca bütün duvu organlarına hitap etmek öğrenüecek birimin somutlaşmasına ve kalıcılaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. öğrenimin gerçekleşmesi. Tekrarlar öğrenmevi güçlendirmektedir. 3. 6. Bu nedenle öğrencilerin transfere ve genellemeler yapabilecekleri etkinlikler düzenlenmelidir. Çocuğa görelik (veya ögrencive görelik ) ilkesi Bu ilkeye "çocuğa uygunluk" veya öğretimi "bireyselleştirme" ilkesi de denir. kullandığı yürütücü biliş stratejisini yeniden yapılandırmasma yardımcı olur. 2. 8. Bu nedenle sunumlarda gerçekçi benzetmeler yaprnak önemlidir. b) . Bu nedenle sınama durumları kurulmalıdır. Bu nedenle öğrenciye sunulacak bilgi. Hem davranışçı kuramlardan hem de bilişsel kuramlardan yararlanmak gerekmektedir.Öğretim İlke ve Yöntemleri 95 öğrenilmesi gerekeler yeni ünitelere konulara geçmeden tamamlanmalıdır (hazırbulunuşluk düzeyi). Bu çalışmalar içinden iki ilke çıkmıştır: öğretimde "seviyeye uygunluk" ve "öğretimin bireyseüeştirilmesi" ilkeieri. Bilişsel yaklaşıma göre ise dönüt oldukça önemlidir. a) 3. Thorndike'ın etki kanunu. çeşit materyallerle desteklenmelidir. öğrenme sitili birbirinden farklılık göstercbilir. Öğretim esnasında öğretimi ve öğrenmeyi etkileyen içsel ve dıssal faktörler göz önüne alınmalıdır. Anlarnlı bir şekilde öğrenilen bilgi anlamsız şekilde öğrenilen bilgiden daha kahcıdır. Organizmanın sahip olduğu bijgiyi korumasına yeniden yapılandırmasına. Öğretimin içeriği öğrencinin ihtiyaçları ve beklentileri ile uygun hale getirilmelidir. Seviyeye uygunluk ilkesi. Bunun için yaparak yaşayarak öğrenme sağlanmaiıdır. İçerik Özellikleriyle İlgili Öğrenme İlkeleri 1. Öğrencilere sorulacak sorular onlardan beklenen performansı gösterici nitelikte olması gerektiği gibi aynı zamanda eksik öğrenmelerini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. benzer ruhsai özelükler gösterecekleri varsayımma dayanır. zaten her şey bu ilkeye göre düzenlenecektir. Öğretimi "yıllık sınıflar sistemi" üzerine kurduğumuzda. Çocuk bir yetişkin olarak. 1. öğrenme. 7. Pekiştirilen davranışların görülme sıklığı artmaktadır. aynı yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin de birbirine eşit olması gerekir. hattâ yetişkinin küçük modeli olarak düşünülmemeli. fizyolojik ve psikolojik olarak tamamen kendine has bir birey olarak görülmelidir. 4. Ders. Transfer ve genellemeler oldukça önemlidir. Öğrencilere sunulan bilginin somut olmasına önem verilmedir. Öğrenme ilkelerini özetlemek gerekirse. Her öğrencinin öğrenme hızı. Öğrenmede somutlastırma önemiidir. 2. Öğretimin bireyselleştirilmesi ilkesi.

"Somuttan sovuta " ilkesi Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. yakın köy-kasaba-bölge-ülke çevresinden uzağa ilkesi birçok derste rahatlıkla kullanılabilir ve bu ilkeye uyma. Hayata yakınlık ilkesi Okul ve öğretim ortamı hayattan kopuk. konuya ve seviyeye uygun olarak kendi tekniklerini geliştirmelidirler. Bu. Çocuklara öğretirken kullanılan dil. Açıklık ilkesi Öğrenci. ilgi ve eğilimlerinin. 2. Soyut konuların öğretiminde somut konulardan faydalanılmalıdır. girişimci kişüer olarak istenmesi. sadece yer ve yaşayış açısından değil zaman açısından da böyledir. Yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak. Bunun için de. hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın çevresinden hareket etmelidir. içinde yaşanılan katılımcı demokrasi ve rekabete dayalı liberal ekonomi şartları zorlayınca öğretimde aktiflik ilkesinin önemi de arttı Sınaî ve ekonomik değişiklikler sonucu yeni insanlarm hayata katılan. belki dersleri ve konuları gereği. özellikle ilkokul öğrencilerinde. sadece öğretmenin anlattıklarını dinleyerek pasif olarak almaya çalışan bir konumda tutuyordu. daha sonra soyuta ulaşılmalıdır. öğrenci mümkünse ders konusu olan eşya ve nesnelerle doğrudan karşı karşıya getirilmeli. grafık. 4. örneklerini sınıfa getirerek. 6. "Bilinenden bilinmevene" ilkesi Ders kitabı hazırlarken ve sınıfta ders anlatırken. Bütün öğrencileri eşit şekilde geliştirmeye çalışırsak. Eğer öğretmen sadece sözel anlatıma dayalı olarak ders işliyorsa. yakın aile ve okul çevresinden uzağa. bitkileri kurutulmuş olarak. en az emek ve enerji sarf edilerek. bazı olaylart fotoğraf. gerçek hayata yakın olmalıdır. oradaki gerçeklikten uzak olmayan. oniarın soyut kavramlarla anlatılmasından daha kolay öğrenir. örneklerin verilmesinde. sesini.s. ve hattâ . ilgi ve çalışma temposuna göre diğer öğrencileri rahatsız etmeden ilerlemiş olur. film. normalin altındaki ve üstündeki öğrenciler önemli zarar görecektir. Tasarruf (ekonomi ) ilkesi Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman. yetenek. istenilen düzenli bir öğrenme de sağlanamaz. kuşları kafeste veya dondurulmuş. harita. çalışma istek ve gayretlerinin farklı olduğu varsayımına dayanır. anlatım sırasında verilen ömekler hayatın içinden seçilmelidir. gerektiğinde eskileri doğrulayarak geliştirmek. Çocukların bazı ders konularını bağımsızca seçip kendine özgü tekniklerle "yaparak-yaşayarak" öğrenmesi esası getirildi. Plânsız ve metotsuz olarak yapılan dersler çok sınırlı olan öğretim zaman ve imkânlarını israf edeceği gibi. bu mümkün olmuyorsa resmini. balıkları akvaryumda. görsel-işitsel olarak algılayabilmelidir. Ders konuları. öğrencinin hayatla bağlantısını koparmayan bir yaşantı sunmalıdır. hayata yakın. plân. öğrencideki bilgi sisteminin çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır. Okulların ders programlarında doğa ve günlük sosya! hayatla ilgili dersler artınca. gözle görüp. ders konusu ile ilgili hayvan. oradaki öğretim de hayatın doğrudan kendisi olmalıdır. şeklinde anlamayı daha kolaylaştıran unsurlarını kullanarak öğretimde açıklık ilkesine uyulmuş olur. içinde yaşadığı doğayı ve toplumu her an yeniden değerlendirip değiştirmeye çalışan. yeni bilgi ve tecrübelerin bunlar üzerine kazandırılması çok daha kolay olacaktır. öğrencinin o zamana kadarki bilgi ve tecrübelerinden hareket ederek. "Yakından uzaga" ilkesi Öğrenciye öğretilecek bilgilerin düzenlenmesinde. öte yandan pedagoji ve psikolojide öğrencinin aktif öğrenmesinin daha etkili olduğu kanaati ortaya çıkınca. derste işlenen tüm konuları somut olarak görebilmeli. okulun da öğrenci yetiştirirken tavrını değiştirmesine neden oldu. Bu sebeple öğretimde öğrencilere öncelikle somut şeyler öğretilmeli. yapay bir ortam olmamalı. oluşturulan sosyal ortam vs. öğrenciyi derse katmayan. ses kaydı vs. insan her zaman somut olarak gördüğü. eliyle tuttuğu gerçek eşyalar daha anlamlıdır. modelini v. en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir. öğretim içten farklılaştırılmış olur ve her öğrenci kendi zeka. 5. Oysa öğretim organizasyonunu tek tek öğrencilerle daha iyi ilgilenebilecek.96 öğretim Ilke ve Yöntemleri yeteneklerinin. Aktivite llkesi "Ögrenci eylemi" veya "Iş ilkesi" Eski okul. bu ilke doğrultusundaki faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Okul öğrencileri hayat için hazırladığına göre. bazı şeylerin plastik kalıplarını kullanarak. Bu nedenle. onların bireysel çalışmalarını değerlendirebilecek şekilde yapabilirsek. Geleneksel "öğrenme" veya "aydınlanma" okuluna karşı "iş okulu" akımları gelişti. öğrencinin anlayacağı kelime ve cümle yapıları ile son derece açık ve anlamlı bir ders işlemelidir. fotoğrafı veya başka bir simgesi gösterilmelidir. öğrencileri doğrudan doğaya ve olay yerine götürüp gözlem yaptırarak. öğrenmenin düzeyini yükseltir. Yakın zamandan uzağa. 8. Sınıfta yapılan deneyler de. grafiği. öğretim baştan sona her yönden plânlanmalıdır. 7. 3. bu mümkün olmadığı zaman o nesne veya olayın modeli. algıladığı şeyleri. bitki vs. Hem öğretmen öğretirken hem de öğrenci öğrenirken ekonomik ve pratik metot ve teknikler bulmalı. zekalarının.

Öğrencilerin derste öğrendikleri transfer etmelerine en çok katkı getiren etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-73) B) Hedeflerini kolay erişilebilecek olanlardan seçme C) Dış etkenlere sığınma A) Farklı D) Herkes her şeyi öğrenemez düşüncesini benimseme E) öğrenmiş gibi görünerek karşılaştığı öğrenme sorunlarını geçiştirme. öğretmenler için önemli sonuçlardan biri de. başarı güdüsü yüksek olan bir öğrenci tarafından geneilikle sergifenen bir davranıştır? (2004 KPSS-67) A) Karşılaştığı güçlüklerden yılmama 197. içeriğin tutarlılığını test E) Eğitim hedefleriyle etmelidir. İlkokullarda toplu öğretim uygulamasının yapılmasının gerekçesi de budur. hem topluma hem de kendine zararlı olabilecek insanlar yetişmiş olur. Aşağıdakilerden hangisi. öğrenme güçlüğü taşıyan bir öğrenciyi sınıftaki diğer öğrencilerin öğrenme düzeyine ulaştırmaktır.öğretim ilke ve Yöntemleri 97 9-Bütünlük ilkesi Çocuk bedensel ve ruhsal kuvvetler (düşünce. olayları ve kendisine öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıralanmış bir halde kavrayamaz. Bu ilke aynı zamanda bilgilerin birbirine bağlı ve birbirini tamamlar mahiyette sunulması demektir. Aşağıdakilerden hangisi. genel oîarak varlıkları ve olayları toptan algılama durumundadır." 196. varlıkları. veya bunun tersi durumlarda dengesiz. Zaten bedensel ve ruhsal kuvvetler sürekli olarak birbirlerini etkilerler ve birbirine bağlıdırlar. D) öğrencinin derecesi öğrenme sürecinden doyum E) Kazanılan davranışların. duygu. öğrenme güdüsünün (motivasyon) bir göstergesi değildir ? (2004 KPSS-68) A) öğrenme sürecinin öğrencide yarattığı ilgi ve merak uyandırma düzeyi 198. Bir öğretmen belirti bir konunun öğrenme sürecindeki ilk öğretme öğrencilerin hedef belirli öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaiıdır? (2004 KPSS-74) A) öğrenme güçlüğü yaşan öğrencileri rehberlik servisine göndermelidir için ailelerle görüşmelidir. teknik ve araç gereçlerde değişiklik yaparak öğretme öğrenme sürecini farklı biçimde tekrarlamalıdır. irade gibi) bakımından bir bütün olarak ele alınmalı ve her yönü dengeli olarak eğitilmelidir. Bir öğretmen sınıfında böyle bir öğrenciyle karşılaşırsa aşağıdakilerden hangi yaklaşımı izlememelidir? (2004 KPSS-72) A) Öğrenciyi derste ikili ya da grupla çalışmaya yöneltme B) Ön koşul öğrenme eksiklerini belirlenip giderilmesi konusunda okul Rehberlik servisiyle iş birliği yapma gerektiğini aksi takdiri sınıfı tekrarlaması gerekeceğini söyleme alma C) Öğrenciye sınıfın genel düzeyine uyması D) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyini dikkate E) Ilgili ön öğrenmelerdeki giderilmesi çalışmalarında işbirliğinden yararlanma eksiklikle'rin okul aile 194. O. okul B) Öğrenme sürecinin bireysel ihtiyaçları ve amaçlan karşılama düzeyi C) Öğrencinin başarısına ilişkin beklenti düzeyi B) Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini belirlemek C) Yöneticilerin desteğini alma için yaşanan sorunu okul yönetimine bildirmelidir. . problemleri çözmek derste öğrenilenleri kullanma' B) Ders kitabında sunulan ömekleri tekrarlama C) Öğrendiklerini başkalarına anlatma D) Derste çözülen problemlerin çözümlerini kontrol etme E) Derste tutulan notları düzenli hale getirerek deftere yazma 195. Öğretim hedefleri sınıflamasındaki yeri D) Kullandığı yöntem. Sadece bedeni geliştirip zihnî ve ahlâkî yönler geliştirilmezse. "İlkokul çağındaki çocuk. Etkili öğrenmenin sağlanmasında belirleyici olan etmenlerden biri öğrencinin başarı güdüsünün yüksek olmasıdır.

Bunun sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-8) A) öğrencilerin Dikkat Dağınıklığını Engellemek B) Anlatımda Çeşitliliği Sağlamak C) öğrencilerin Dersten Sıkılmasını Engellemek 202. B) öğrencinin C) Teorik alt yapı bütünüyle tamamlanmalıdır Öğretim etkinliklerinde öğrenci merkezli yaklaşımı kullanmayı tercih eden bir öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisine diğerterine oranla daha çok ağırlık verir? (2003 KPSS-15) A) B) C) D) E) Işbirlikli çalışmalara öğrencinin ihtiyaçlarına Konunun ayrıntılarına Gerçek yaşam . Bu bağlamda öğrenciler öğretim sürecine bizzat katılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin güdülenerek yapılan etkinliklere bizzat katılması sonucu ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir? (2003 KPSS-10) A) Sınıfta disiplin sorunlarının ortadan kalkması B) Öğrenci merkezli oluşturulması bir sınıf ortamının C) Sınıf içindeki etkilerimi en üst düzeye çıkartmak D) Her öğrenciye uygun içerik düzenlemek E) Ders süresini öğrencilerin ihtiyacma göre düzenlemek C) Verilen bilginin öğrenci için anlamlı olması D) öğretmenin bilgi aktarıcılık rolünün artması E) Etkinlikler sonucu daha kalıcı izli yaşantıların oluşması 200.98 Öğretim llke ve Yöntemleri 203. . Bir öğretim etkinliğinin öğrenci düzeyine uygun olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yerine getirilmesi gerekmektedir? (2003 KPSS-4) 204. Öğretim etkinliklerinde öğretmenin öğrencilerine verdiği dönütün sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-6) A) öğrenci halalarının zamanında düzeltilmesi B) Bol örnekle etkinliklerin desteklenmesi C) öğrenci öğretmen etkileşiminin sağlanması A) Etkinlikleri öğrencilerin yerine getirmesini B) C) D) E) sağlamak Bireysel çalınma etkinlilerine yer vermek Açık ve anlaşılır bir şekilde içerik organizasyonu yapmak öğrencilerin farklı öğrenme stratejileri kullanmalarını sağlamak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate almak D) öğrenci dikkatinin sürekli olarak üst düzeyde tutulması E) Sınıf içerisindeki disiplin sorunlarının en aza indirilmesi 201. B) Farklı yöntem ve tekniklere yer vermek 1 99. Bu açıklama aşağıda verilen öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? (2003 KPSS-9) D) Içeriği Daha Kısa Sürede Aktarmak E) lletilmek istenen Mesajı Dalın Güçlü Ve Etkili İletmek A) öğrenci becerilerinin üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olunmalıdır sağlanmalıdır yaşayarak öğrenmesi 206. Bireysei farklılıkları dikkate almak amacıyla öğretmen sınıf içi etkinlikleri düzenlerken öncelikle aşağıdakilerden hangisini yerine getirmelidir? (2003 KPSS-3) A) İçeriği bol örnekle desteklemek. Öğretim etkinliklerinde öğrenci ne kadar etkin rol alırsa başarısı da o derece artacaktır. Sınıf içinde etkinlikleri gerçekleştirirken öğretmen jest ve mimiklerini de kullanmalıdır.sorunlarına Üst düzey grup etkileşimine D) öğrencilere çok kazandırılmalıdır yönlü bakış açıları yönleriyle E) öğrencilerin içeriği bütün kavraması sağlanmalıdır. Aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi diğerlerine oranla daha etkili ve kalıcı izli Öğrenmeleri sağtar? (2003 KPSS-5) A) B) C) D) E) Yaparak yaşayarak öğrenmek Internet aracılığıyla yenilikleri takip etmek Hem dinlemek hem de izlemek Kaynak kitaplardan okumak Aralıklarla tekrar yapmak 205.

Bir öğretmen dersin başında öğrencilere bir takım resimler göstermiş ve onlardan. öğrenme ortamında işe koşulacak görsel-işitsel araçları seçerken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir? (2001 KPSS-66) A) B) C) D) E) Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olma Dersin öğretim programına uyumlu olma Dil. Öğretim etkinliklerinin bu şekilde organize edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-7) A) öğrencilerin becerilerini çıkarmaya yardımcı olmak B) Gerçek yaşamla kurabilmek üst düzeye ilişkiyi 210. görüntü. Bir öğretmen öğrencilerin sınıf içi güdiilenmeterini sağlamak amacıyla aşağıdaki alanlardan en çok hangisinden yararlanmalıdır? (2002 KPSS-28) A) Eğitim sosyolojisi B) Gelişim psikolojisi C) öğrenme psikolojisi D) Psikolojik antropoloji E) Sosyal psikoloji 211. ses vb. aşağıdakilerden hangisine en az hizmet eder? (2001 KPSS-116) A) öğrencilerin konuya dikkatlerini toplamalarını sağlamaya B) C) Dersi güncel olaylarla ilişkilendirmeye öğrencileri derse güdülemeye sağlamaya okul arasındaki C) öğrencilerin yetkin oldukları yetiştirilmelerini sağlamak olmak alanlarda D) Öğrencilerin derse zihinsel hazırlık yapmasını E) Daha önce öğrenilen bilgilerle bağlantı kurmaya D) Kişilik gelişiminin oluşmasında yardımcı E) Öğrencilerin derse olan ilgilerini artırmak 208. Öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada aşağıdakiierden hangisi etkili bir yol değildir? (2002 KPSS-17) 212.Yeni teknolojilerin ve eğitimdeki kullanımları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin gelecekte en yaygın eğitim ortamı olması beklenir? (2001 KPSS-67) A) B) Basılı eğitim malzemeleri Hareketli film . Öğrenme-öğretme sürecini uygun araç gerçeklerle desteklemenin temel amacı nedir? (2001 KPSS-65) A) B) C) D) E) Sözden ekonomi sağlamak Dersi eğlenceli kılmak Etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak Sınıfla işbirliğini geliştirmek Öğrenci katılımını sağlamak 209. Aşağıdakilerden hangisi. Sınıf içi etkinlikler düzenlenirken öğrencilerin ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler. Öğretmenin bu davranışı. Açısından nitelikli olması Uzun süredir kullanılıyor olması Öğrenci ihtiyaçlarını karşılayabilmesi A) öğrencilerin yönlendirmek çalışmalarını uygun sorularla B) Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak C) Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışını pekiştirmek D) Dersin işlenişinden bireysel çalışmalarından yararlanmak E) ve grup Katılım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek 213. bu resimlere bakarak o gün işlenecek konuyu tahmin etmelerini istemiştir. örnekler ve uygulamalar bu doğrultuda gerçekleştirilmelidir.Öğretim llke ve Yöntemleri 99 207.

C) D) E) Etkileşimli bilgisayar Hareketsiz film. slayt vb. Radyo ve televizyon .

yetenek ve ilgileri. öğretim idareci ve öğretmen öğrenci için ise sıkıcıdır. bağımsız ve güçlü olduğu ve kendi kendini yönlendireceği kabul edilir. öğrenci sisteme bağlı olarak yönetilir. motivasyonları. okul-aile işbirliğinde sürdürülen bir çalışma olduğu için. 6. bunlardan en idealinin hangisi olduğu konusu. çoğu kez öğretim yönteminin en kuvvetli belirleyicisidir. öğrencilerin içinde yetiştikieri çevre v. yöntem seçiminde etkili olabilir. laboratuar. Eğitimi 8. 4. 4. 3. her öğrenci grubuna. o günkü motivasyonu ve psikolojik durumu da öğretim yöntemi seçimini etkilemektedir. ışık. fen derslerinde laboratuar kullanma ile öğretmenin yetişme biçimi. bu durum çeşitli etmenlerden kaynaklanabilir. o yöntem kullanılmalıdır. tepegöz. cinsiyet. havaya anlatılan bir ders. 7. Eğitim. 6. politik tip. Öğretimde verilmez. 5. Anlatım Tartışma örnek Olay Problem Çözme Proje tabanlı öğretim Bireysel Çalışma öğretim llke ve Yöntemleri öğrencinin yaşına.s. mezun olduğu okul. Fizik-Kimya derslerindeki bazı konular doğrudan laboratuar çalışması gerektirebilir. 2. 4. Bir öğretim yönteminin seçimini etkileyen faktörler şunlardır: 1) Dersin içeriği: Dersin içindeki konuların tabiatı. 3) Öğretmenin özellikleri: Ders yöntemini öğretmen seçtiği için. öğretmen konunun uzmanıdır! her şeyi bilir ve bilgilen öğrenciyi aktarmakla görevlidir. hazırlama olmak öğretmen belirlenen öğretilmesi ile ilgilenir. 2. TV-video. Bilgi edinmede Özgür olarak. ne zaman 6.s. hiçtartışma ortamı açmayan öğretmenlerde de. 2) Öğrencilerin özellikleri: Öğrencilerin yaş. sınıflaki öğrencilerin özelliklerine göre. ailelerin sosyoekonomik ve kültürel özellikleri. slayt projeksiyon. için kolaydır. Bir derste öğretmenin seçtiği yöntem kadar. arasında ilişki kuramaz. hangi yöntemle en iyi şekilde öğretilebilecekse. Bilgisayar. sıcaklık gibi faktörler de ders yöntemi seçiminde etkilidir. Öğrenci Merkezli Öğretim 1. Ayrıca öğretmenin yaşı. her konuya. 5. 9. Meselâ. Eğer bunlar sağlanmazsa. Konu. nasıl ve öğrenileceğine kendisi karar verir. göre değişir. 4) Öğretim araç-gereçlerinin durumu: Okulda ders araçlarının olup olmaması da öğretim yöntemi seçimini etkiler. iyi bir kütüphane gibi bir öğretim için çok gerekli olan dersin esas araç-gereçlerinin veya yardımcı aletlerin olup olmaması dersteki yöntem seçimini etkiler. öğrencinin olgun. Öğrenci.100 BÖLÜM 4 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1. karanlığa atılan bir taş gibidir. " Öğrenci Öğrenmeyi Öğrenir. Her tipin değişik yaklaşım ve davranışları. öğrenen bireysel farkları olan değerli bir varlık olarak görülür ve zengin öğrenme ortamları hazırlanır. ailenin ekonomik ve kültürel seviyesi de farklı yöntemleri gerektirebilir. Bu konuda değişik yaklaşım ve uygulamalar vardır. estetik tip v. bireyi geleceğe görür. Resim. 3. beden eğitimi gibi derslerin özel ortam ve araçlara ihtiyacı vardır. Devam zorunluluğu vardır. çeşitli kaynaklara başvurur. dindar tip. ekonomik tip. öğrenci öğretmeni rehber olarak görür bilgiyi kendisi araştırır. Değişik öğretmen tipleri vardır: teorik tip. v. Öğretmen Merkezti Öğretim 1. .Öğretmen. Derslerinde soru sorulmasına hiç izin vermeyen. her öğretim düzeyine uygun olmayabilir. ders yönteminde önemli değişiklikler yapmak gerekir. Değişik durumlarda değişik yöntemlerin kullanılması gerekir. Devam. 5. Hattâ aletlerden başka bina. öğrencinin sorumluluğundadır ve ayrıca öğrenci devamını sağlayacağı ortam yaratma zorunluluğu vardır. gerektiğinde değişik yöntemieri uygulayabilmelidir. bu seçimde onun özelliklerinin de etkili olacağı son derece açıktır. 3. öğrenilecek konunun özelliklerine Öğretim yöntemi seçimini etkileyen faktörler Her öğretim yöntemi her derse. veya bazen eski metinlerin okunup açıklanması gereklidir. Değişik yaşlarda değişik yöntemler kullanılabilir. Edebiyat dersinde bazı edebi eserlerin okunup ev ödevi şeklinde hazırlanması. Öğrencilerin özellikleri dikkate alınmadan yapılan ders. yani mezun olduğu okul arasında bir ilişki vardır. sınıf. öğrencinin bireyselliğin değer Öğretmen bilginin otorite oian tek kaynağıdır. öğrenci geçmişte öğrendikleri ile öğrenecekleri 10.s. müzik. Iyi yetişmiş bir öğretmen. uygulayacağı strateji ve öğretilecek konu ile öğrenci arasında nerede durması gerektiği konusu da önemlidir. 2. kıdemi. cinsiyeti. nevin. değişik yöntemleri olabilir.

2 Yararlı Yönleri s Bilgileri kalabalık gruplara sunmak açısından yararlıdır.Öğretim ilke ve Yöntemleh 101 6. konuların açıklanmasında. s Soru-cevap ve tartışma teknikleri kullanılarak etkisini artırmahdır. Beden dili. özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların açıklanmasında kullanılır. Uygun örnekler verilmelidir. Eğitimi her türlü değişme ve gelişmelere göre bireyi problem çözmeye hazırlama olarak görür öğrenci hem içeriği hem de öğrenme yollarını seçer. öğrenci konular arasında yapmasını bilir. Üst düzey zihinsel zihinsel öğrenmelerin gerçekleştirilmesi güçtür s Uzun ve sık konuşma biçimi kolayca sıkıcı hale gelebilir s Sözel iletişime dayanması nedeniyle somut ve nesnelere dayalı bilgileri öğretmek için ek açıklamalara gerek vardır. Süre iyi ayarlanmalıdır.3 . 2.3 Sınıfta bir Öğretim tekniği olarak kullanılabilir. fazla miktardaki konuları kalabalık gruplara aktarabilmedeki avantajlardan dolayı fazla kullanılan bir yöntem olmasına rağmen etkili öğrenmeyi sağlamadaki gücü zayıftır. sentez s Konu. Çünkü. Seminer Tekniği Konferans Tekniği Seminer Tekniği Bir konuşmacının bir konu hakkında en fazla yarım saat konuşma yaparak bilgi vermesi ve daha sonra izleyicilerin konu hakkında konuşmacıya soru sormaları biçiminde uygulanan bir tekniktir. konuşma sırasında izleyicilerle iletişim kurulmaz. öğretilmesi şeklinde uygulanır. Anlatım yöntemi kısa zamanda. s Uygulanması kolay ve ekonomiktir. öğrencileri güdülemek. Sınıf ortamında bir konunun öğretmen tarafından anlatılarak. Öğrenci ilgi ve yetenekler doğrultusunda neleri ve ne kadar öğreneceğini kendisi seçer. ona göre eğitilmiştir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanının kazandırılmasında kullanılır. ses tonu etkili kullanılmalıdır. s Öğretmen merkezli olduğu için. düzenli bir biçimde sunulabilir. ANLATIM YÖNTEMİ öğ r e t m e n i n m e r k e z d e o l d u ğ u b i r ö ğret im yaklaşımıdır. sunu sırasmda öğretmenin sürpriz bir bilgi ile karşılaşmayacağı için öğretmenin kendine güvenini artırır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğinin yeterliliğine katkısı en az olandır? (2002 KPSS-8) A) Okul ve smıftaki davranışlar B) Meslektaşlarla ilişkiler C) öğrencilerle iletişim D) Okul aile işbirliğine katkı E) özel yaşamdaki tercihler Konular basit. 3 Anlatma Yönteminin Edilecek Hususlar s s s s Uygulanmasında Dikkat 215. 1. 7. 8. 214. En eski öğretim yöntemi olarak kabul edilir. 9. Öğretim yöntem ve teknikleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha arka planda yer almaktadır? (2003 KPSS-24) A) Sınıf ortamının fiziksel yapısı B) Okulun gerekli araç-gereç donanımı C) Kazandırılması planlanan hedef ve davranışlar D) Ders konusunun özellikleri E) Okul yönetiminin istekleri t s Dinleyiciler söylenenleri koşulsuz kabul etmek durumundadır. Konuşmacı konuşmasını ayakta ya da oturarak yapar.3 Sakıncalı Yönleri s Dinleyenlerin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirlemek güçtür ^ Dinleyiciler oldukça pasiftir karşılanıp 10.zor ama başta öğrenci olmak üzere hepsi için zevklidir. örneğin işlenecek konu ya da konulan önceden öğrencilere paylaştırıp. Öğretmen ve idareciler için . s Kısa zamanda daha çok bilgi sunulabilir. Daha çok üst düzey akademik çalışmalarda ve lisansüstü eğitim de kullanılır. Bu yöntemle kullanılan teknikler 1. kısa ve öz ifadelerle sunulmahdır. A.2 Anlatım yöntemi bir dersin girişinde. öğrenci daha çok pasif durumdadır. onların hazırlıklarını seminer biçiminde sunmalan sağlanabilir.

Tartışmaya katılanlar birbirlerini görecek şekilde otururlar. Öğretmen. herhangi bir konuyu özetlemede ve bir konu ile ilgili bilgi aktarmada kullanılır. büyük grupların küçük gruplara bölünmesiyle oluşturulur.3 Sınıf ortamında bir öğretim tekniği olarak kullanılabilir.3 Anlatım Yöntemi ile ilaili özet bilgiler2 s öğretmen merkezli bir yöntemdir.102 2. s s s s s s s s s s s s Büyük Grup Tartışmaşy Küçük Grup Tartışması^ PaneL Münazara Beyin Fırtınası Zıt Panel Sempozyum Çember Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Açık Oturum Forum Kollegyum Şimdi bunlardan bazılarını (tartışma çeşitlerini) kısaca açıklayacak olursak. Panel Bir konunun çeşitli boyutlarının her bir konuşmacı tarafından açıklandığı 3-5 kişiden oluşan gruplara . Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. kalabalık sınıflara vermede etkilidir. Sınıf mevcudunun küçük gruplara bölünemeyecek kadar az olduğu 7-10 öğrencinin bulunduğu durumlarda kullanılır. TARTIŞMAYÖNTEMİ Bir konu yada problem ile ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek. Belirli bir zaman içinde önceden belirlenmiş konu ile ilgili tartışma yapılır. her grup bir konunun alt boyutlarını da inceleyebilir. s Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ve bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Her iki durumda da öğrencilere önceden konferans konusu bildirilmeli. aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa. s Bir çok konuyu. Bütün gruplar aynı konuyu tartıştıkları gibi. konu üzerinde düşünme. öğrencilerin öğretmeöğrenme sürecine etkin katılımını sağlamada yetersiz kalır? (2001 KPSS-115) A) Buluş yöntemi B) Rol oynama yöntemi C) Problem çözme yöntemi D) Soru-yanıt yöntemi E) Anlatım yöntemi Tartışma Yönteminde Kullanılan Teknikler (Tartışma çeşitleri) Bu tekniklerden bazılar daha sonraki bölümlerde açıklanacaktır. Grup6Ç gibi planlamalar yapılır. Konuşmanın tamamlanmasından sonra izleyiciler konuşmacıya sorular sorabilirler. dinleme. fısıltı ile (düşük bir sesle) aralarında tartışacak demektir. sınıf 6'şar kişiden oluşan gruplara bölünecek ve her grup konuyu 6 dk. Konferans Tekniği öğretim İlke ve Yöntemleh Genellikle bîr uzmanın üst düzeyde bilgi gerektiren bir konuda izleyici bir gruba bilgi vermesini amaçlayan bir tekniktir. Sonuçta sınıftaki tüm gruplar konu ile ilgili görüşlerini açıklarlar. Bunun için bütün grup elemanlarının sayısı da dikkate alınarak Grup22. 3 2. 1. 217. Küçük Grup Tartışması (Vızıltı Grupları) 216. Büyük Grup Tartışması B. Grup44. kendini ifade etme. Sunu süresi konuya göre esneklik gösterebilir. 3. Sınıfın tamamı tartışmaya katılır. Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin en önemli ve belirgin yararıdır? (2003 KPSS-29) A) öğrencilere kazandırmak konuşma alışkanlığını B) Düşünme becerilerinin gelişimini sağlamak C) Demokratik yaşama alışkanlığı kazandırmak D) Dinleme becerisi kazandırmak E) Yeni fikirlerin üretilmesine olanak tanımak Tartışmalara daha fazla katılımı sağlamak amacıyla. Tartışmayı bir lider yönetir. kısa sürede. nottutmaları önerilmelidir. örneğin Grup66'nın anlamı. s Dersin giriş bölümünde.2 Bu yöntemde soru sorma. aynı konuda farklı görüşlerin olabileceğini anlama ve öğrenilenlerin içselleştirilmesi gibi yararları vardır. Ancak uygulama daha çok konferans vermek üzere sınıfa bir uzman getirilmesi ya da öğrencilerin konferansın yapıldığı ortama götürülmesi şeklinde uygulanabilir. soru sormak için hazırlık yapmaları. anlaşılmast güç konuları açıklamak ve verilen bilgileri irdelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

bir başkan ve beş konuşmacıdan oluşan bir ekip oluşturarak konunun farklı boyutlarına hazırlanıp sınıfta tartışmalarını istemiştir. Başkan . Bunun belirlenmesinde isteğe bağlılık ya da kura çekme yöntemi uygulanabilir. Tüm katılanların konuşmalarını tamamlamalarından sonra liderin kapanış konuşması ile tartışma sona erer3 8. Belli bir konunun lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere iki grup oluşturulur. Münazarada genellikle bir de dinleyici grup vardır. Ancak küçük notlar alabilirler.3 218. 5. soru grubu hazırladığı sorulan sorar. Sonra grup ikiye bölünür. Süre tamamlanınca. Başkanın özet konuşması yapmasıyla oturum bitirjlir. Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-119) A) B) C) D) E) Çember tartışma Kollegyum Sempozyum Brifing Panel diğeri cevap grubudur. Konuşmacılar yüzleri izleyicilere dönük biçimde otururlar. Lider bir açış konuşması yapar. üyeler başkandan söz alarak konuşurlar. ya da önceden hazırlıklı olarak panele katılırlar. Bu grup beğendikleri konuşmacıları alkışlayarak jüriyi etkilemeye çalışırlar. Münazara Bir konuda karşı fikirlerin tartışıldığı iki grubun bulunduğu tartışmalara denir. 6. onun ilgili konuşmacıya iletmesi biçiminde de organize edilebilir. Tartışılacak konu sınıfa duyurulur. izleyici grubun görebileceği ve duyabileceği bir konumda. ortada lider olacak biçimde oturur. cevap grubu da bunlar cevaplar. tartışma konusu ile ilgili açış konuşmasını yaptıktan sonra. Bu çalışma için sınıf içinde gruplara 10-15 dk. Bu sırada sekreter verilen cevaplan not almalıdır. Sorular direkt konuşmacılara yöneltilebileceği gibi. lidere verilip. kendilerine tanınan süre içinde savundukları görüşün haklılığını göstermek ve diğer tarafın görüşlerini ve fikirlerini çürütmek için karşılıklı konuşurlar. Grup. Konuşmacılara sıra ile söz verir. ile konuşmacıları ve konularını izleyenlere tanıtır. açıklamalar yapabilir. Çember Tekniği Genellikle 10-15 öğrencinin katıldığı. cevap veren grup da soru soran konumuna geçirilebilir. bir süre verilir.4 4. Lider zaman zaman ilave sorular sorup.öğretim llke ve Yöntemleri 103 panel denir. Konuşmacılar oturdukları yerden ya da ayakla/kürsüde konulannı sunarlar. içinde sunusunu yapar. katılanlara sıra ile sorulannı yöneltir. Açık Oturum Bir grubun önünde konuşma yapılmasıdır. Sempozyum İki ya da daha fazla konuşmacının daha çok bilimsel bir konuyu izleyenlere sunmaları ve sonuçta da konunun soru cevaplarla büyük grup tartışması biçiminde ete alındığı bir tekniktir. 3 7. Zıt Panel Tekniği Genellikle daha önce Öğrenilmiş konuların tekrarında uygulanır. Konuşmaların tamamlanmasından sonra izleyenlerin sorulan alınır.Toplumsa! sorunlan sınıf ortamına getirerek bu sorunlara çözüm yolları arayan bir öğretmen. çember şeklinde oturarak lider yönetiminde kendilerine sorulan soruları cevapladıkları bir tartışma tekniğidir. Bu gruplardan biri soru. cevap grubu da muhtemel/sorulabileceğini düşündüğü soruların cevaplarını hazırlar. Gerekli görülürse ikinci bîr konuşma turu daha yapılabilir. Sorulacak soruların önceden konuşmacılara brldirilmesi yararlı olur. Çünkü panelde konuşmacıların yazılı bir metine bağlı olarak konuşmaları pek uygun değildir. Ancak öğrencilerin önceden hazırlık yaptıkları bir konuda da uygulanması mümkündür. Başkan sorunun içeriğine göre konuşmacıların cevap vermesini sağlar. Konuşmalar sırasında hatalı cevaplar olursa liderin düzeltmesinde yarar vardır. Panelden farkı. Ayrıca öğretmen isterse münazaradan sonra ele alınan konu üzerinde büyük grup îartışması da yaptırabilir. Daha sonra kazanan taraf jüri tarafından açıklanır. Tüm konuşmacıların sunularını tamamlamasından sonra başkanın yönetiminde izleyicilerin sorulan alınır. Her bif konuşmacıya 1-2 dakikalık konuşma süresi verir. Son aşamada lider bir sonuç konuşması yapar. Eğer cevap verilmezse soru grubu kendi sorusunu cevaplayabilir. Gruptan bir kişi lider olur. Çoğunlukla bu sunular sırasında dinleyicilerle bir iletişim kurulmaz. Her bir konuşmacı 10-20 dk. Bir başkan sıra. Hatta bu anda bir değişiklikle soru soran grup cevap veren. öncelikle bir lider ve sorulara verilecek cevaplan not alacak bir sekreter belirlenmesi gereklidir. Teknik uygulanırken önce bir lider/yönetici seçilir. Daha çok bilimsel toplantılarda kullanılan bir tekniktir. Soru grubu soracağı sorulan. söz ustalığı Çabuk cevap hazırlama gibi yetenekleri geliştirdiği için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Konuşmacılar ya konunun uzmanıdır. Fazla bilimsel olmamakla birlikte bir fikri savunma. Her iki grup ayrıca kendi içinde 3-4-5 ya da 6'şar kişilik gruplara ayrılır. Öğretmen yanıltıcı ve konu dışı soru sorulmasını ve hep aynı kişilerin soru sormasını ve cevap vermesini engellemelidir. Toplantı öncesi konuya ilişkin tüm hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler. Tartışmaya katılacak 10^-15 öğrenci çember biçiminde oturur. Lider. konuyu duyurur ve konuşmacıları tanıtır.

eleştiri yapmaya ve katkıda bulunmaya çalışabilir.2 Sınıftaki tüm öğrencileri aktif hale getirir. Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullamldığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-46) £) örnek olay yöntemi B) Gösteri yöntemi C) Proje yöntemi D) Soru-Yanıt yöntemi E) Problem çözme yöntemi s Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve kavrama düzeyindeki hedeflerin kazandmlmasında kullanılır. Problem çözme. Bu yöntem. istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır. öğretmen ya da liderin denetiminde gerçekleştirilir. Forum tekniğinde kişi ya da kişiler (öğrenci) bir konu ya da sorun hakkında bilgi verirler. davranışları Gerçek hayatta karşılaşılan problemler sınıf ortamında çözülerek öğrenme sağlanır. sorgulama ve yansıtıcı düşünme gibi terimleri içermektedir. s Bilişsel alanın uygulama. S öğrencilere karşılıklı konuşma.3 öğrenci merkezlidir. ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Gerçek hayatta ortaya çıkan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir. Sunulan örnek olayın güncel yaşamdan. öğrencilerin bilgi toplama ve problem çözmede etkin rol almajarı sağlanmış olur. Düşünme süreçlerinin kullanılması için zengin fırsatlar sağlanır. olması. Tartışma sırasında hangi konularda görüşler alınacağı önceden planlanmalıdır.2 C.2 9. Bir tartışma ortamı oluşturulur. senaryo biçimindeki filmler. anlayış. tartışarak bir sonuca varmak için yapılır. Analiz etme gücü kazandırır. Değişik görüşlere sahip kişi yada grupların herhangi bir konudaki sorunları. B öylece öğrenciler benzer problemlerle karşılaştıklarında nasıl davranacakları yönünde bir deneyim sahibi de olabilirler. Uzman kişiler tartışmaya katkıda bulunarak açıklamalar yapar.2 örnek olay yöntemi olmuş ya da olması muhtemel bir olayın öğrencilere sunulması ve sonrasında örnek olay içindeki problem çerçevesinde sorulan sorularla tartışma ortamı oluşturulması esasına dayalı bir yöntemdir. öğrenciler problemin çözümünde bireysel ya da grup içinde sorumluluk alırlar.104 öğretim ilke ve Yöntemleh üyelere söz vererek oturumu yönetir. sentez ve değerlendirme düzeylerindeki hedef alanlarının kazandırmasında kullanılır. iki panel grubu vardır. ömek Olav Incelemesi Yöntemi ile ilgili özet bilailer: Buluş yoluyla öğretim stratejisinde. D. ön hazırlık çok önemlidir. Sununun sonunda dinleyiciler konuşmacılara sorular yöneltir. anılardan. . Problem çözme. hoş görülü olma gibi özellikleri kazandırır. Kollegyum Uzmanların iki panel grubu oluşturarak aynı konuda fıkirlerini belirttikleri tartışmaya denir. Tüm sınıf tartışmaya katılabilir. Gerçek bir olay üzerinde uygulama yapmayı öğretir. Toplantıya katılanlar. Problem çözme becerisi kazandırır. karar verme. çeşitli kitaplardan alınmış parçalarda olabilir. genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Gerçek bir olay bulunmaması durumunda da. Forum Dinleyicilerinde görüşlerini açıklayabildiği. -Buluş yoluyla Öğretim stratejisinin kavrama. gazetelerden. analiz ve sentez ve değerlendirme basamaklarında davranış geliştirmede kullanılır. ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. 10. bir problemin çözümünde. soru sormaya. bir konu etrafında yapılan tartışmalara denir. eleştirisel düşünme. Birinci grup uzman kişiler. Kavrama ve üst düzeydeki kazandırmada kullanılır. 2 s Araştırma Yoluyla öğrenme Yaklaşımı'nda kullanılır. olası olaylar yazılabilir. bilimsel yöntem.2 Tartışma Yöntemi ile ilaili özet bilailer: s öğrencileri herhangi düşündürerek. öğrencilerin ilgisini çekmesi açısından önemlidir. örnek olay yazılı metin biçiminde olabildiği gibi. konuları bilgileri farklı yönlerden yöntemdir. analiz. bir konu üzerinde açıklamayı ve verilen tanımay» sağlayan bir 219. Problemin tek bir çözüm yolu yoktur. Bazen de panelden sonra yapılır. PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ Bireylerde üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini sağlamayı amaçlar. Kendine soru yöneltilen kişi o sorunun cevabını verebilecek en yetkili kişi olarak açıklama yapar.

Öğretmen ve öğrenciler değerlendirmeyi birlikte yaparlar. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde. s Proje temelli öğrenmede tek çözüm yoktur. E. Bu yöntemde genelde öğrencinin bireysel ve grup olarak gerçekleştirdiği öğrenme etkinliğinin sonucunda bir ürün yada performans ortaya koyması söz konusudur. s -Buluş yoluyla öğretim stratejisinde uygulama düzeyindeki hedef alantarının kazandırılmasında etkilidir. 222. sorgulama. problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kullanılır. 1. bilgiyi yeniden düzenleme. Aşağıdakilerden hangisinin temel özelliği bireylerde üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktır? (2003 KPSS-26) A. Problem çözme İşbirliğine dayalı çalısına Laboratuvar çalışmaları Demostrasyon Inceleme-araştırma 221. B. Aşağıdakilerden verilen özelliklerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin özetliklerinden biri değildir? (2001 KPSS-120) A) Mantıksal düşünmeyi ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirme B) Güdülenmeyi ve etkin katılımı sağlama A) öğrenci problemlerinin çözümünde bireysel ya da grup içinde sorumluluk alma sonuca ulaşmasını istemesi fırsatlar sağlama B) öğretmenin sonucu söyleyerek öğrencilerin bu C) Düşünme süreçlerinin kuilanılması için zengin D) Tek bir çözüm yolunun olmaması E) Bilgi toplama ve problem çözmede etkin ro! alma C) Düşünme becerilerini uygulama olanakları yaratma D) Öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirme E) Bilişsel alanın bilgi basamağındaki öğrenmelerin kazanılmasına çalışma . C. sorgulama.2 John Devvey'in İlerlemeci eğitim ilkelerinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. paylaşma gibi özellikler gelişir. çalışma. s Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. irdeleme gibi çatışmalar yaparak etkim öğrenmeye ulaşır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen planlama ve organizasyonda arka planda yer alır ve rehberlik yapar. Aşağıdakilerden hangisi. öğrenme. Problemin hissedilmesi (farkına varma) Problemi tanımlama Problemin çözümüne (hipotezler) oluşturma yönelik denenceler E. analiz ve yorumlama Denenceleri test ederek doğruluklarını bulma Çözümü uygulama ve önerilerde bulunma Yukarıda verilen basamaklar John Dewey tarafından geliştirilmiştir. yaratıcılık. S Konular derinlemesine öğrenilir. bu görüşü benimseyenlerin ulaşmak İstediği sonuçlardan biri değildir? (2004 KPSS-79) Veri toplama. s Araştırma. 4.öğretim İlke ve Yöntemleri 105 Problem çözme yönteminde aşağıdaki basamaklar kullanılır. üst düzey düşünme. problem çözme. bilimsel yöntemi ve problem çözme aşamalarını kullanarak öğrenmesinin sağlanmasıdır. 3. Problem Cözme Yöntemi ile ilaili özet bilailer: s -öğrencinin problem çözme sürecinde türlü alternatifleri geliştirerek. Proje Temelli Öğrenme Yönteminin Özellikleri2 --■. Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırma ve bireysel projeler üzerinde çalışma olanakları sunulmalıdır. 6. s Öğrenciler bireyse! ve grup haünde çalışır ve işbiriiği. yaratıcılık. 220. 2. sorumluluk. Birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır. öğrencinin bağımsızlığını kazanmasını. PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİ Öğrencilerin grup olarak yada bireysel olarak bir problem yada senaryo üzerinde yerine getirdiği bir tür problem çözme etkinliğidir. D. s Öğrenciyi hayata hazırlar. Değerlendirme ürüne ve sürece yönelik olarak yapılır. Araç-gereç yapımı. s Proje tasarısmı öğretmen ve öğrenci birlikte yapar. estetik nitelikli projeler olabilir. ekip halinde çalışabilmesini ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. 5.

106

öğretim Ilke ve Yöntemleri

223. Aşağıdakilerden hangisi Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının kullanıldığı eğitim uygulamalarının temel özellikleri içerisinde yer almaz? (2003 KPSS-20) A. B. C. D. E. Bir senaryo çerçevesinde rol dağılımlar: Süreç ve ürünün birlikte değerlendirilmesi Sınıf içi ve dışı araştırmaya dayalı etkinlikler Sabi! bir içeriğe bağlı konular listesi işbirlikli çalışma

226. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hanisi öğrencilerin etkin katılımını, özendirme gücü açısından en zavıftır?

A) Ülkenin genel yönleriyle tanıtılacağını gruba
bırakması

B) Sunuşta, nelerden yararlanabileceğine ilişkin
ömekler vermesi C) Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi D) öğrencilerin seçimlerini dikkate alması

224.

I. Çalışmalar genellikle bir senaryo çerçevesinde
yürütülür

E) Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi

II. öğrenciler grup halinde Ya da bireysel olarak
sorumluluklarmı yerine getirirler III. süreç sonunda ortaya bir ürün konulur

F. BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ
öğrencilerin yeteneklerine göre ilerlemelerini sağlamak, bağımstz çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kullanılır. Bir öğrencinin bir konuyu yaparak yaşayarak öğrenme yoludur. öğrenciler bir konuyu kendi başına öğrenmek istediği ya da kendi başına çalışmak istediği zaman kullanılır. Araştırma-inceleme yoluyla öğretim modelinde ve tam öğrenme modelinde kullanılır. Uygulama, analiz, sentez düzeyindeki davranışları kazandırmada kullanılır. öğrenilecek bilginin belli olduğu, fakat öğrenme yollarının çeşitli olduğu durumlarda kullanılır. Tam Öğrenme Modelinde ve Araştırma-inceleme Yoluyla öğretim Stratejisinde kullanılır. 6 Özellikleri

IV. Değerlendirme de ortaya konulan ürün kadar
öğrenme süreci de önemlidir. Yukarıda özellikleri verilen öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-23) A) B) C) D) E) Buluş yolu stratejisi Yansıtıcı düşünme Proje Tabanlı öğrenme Tümevarıma öğrenme Tam öğrenme yaklaşımı

225. ve 226. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. (2001 KPSS-50-51) Bir öğretmen vatandaşlık dersinde "İnsan Haklarını Engelleyen Etmenler" konusunu işlerken sınıfı 4 ya da 5'erli gruplara ayırmış ve bu etmenlerden birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmesini istemiştir. Gruplara, seçtikleri etmenleri ve çözüm önerilerini anlatırken sergi, drama, gazete, pano vb. Hazırlama yoluna gidebileceklerini söylemiş; çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir.

S

öğrenci merkezlidir s

Yaparak yaşayarak

öğrenmeyi esas alır s kazandırır s

Bağımsız çalışma alışkanlığı

öğrenci kendi hızında ilerler S

öğrencilerin kendi öğrenme yollarını kullanmasına imkan verir6 Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler S s Amaç ve konu iyi belirlenmelidir. Çalışma planı oluşturulmalıdır öğrencinin yaptığı çalışmalar dosyalanmalıdır Dosya öğrenciyle birlikte değerlendirilmelidir Gerekli düzeltmeler yapılmalıdır6

225. Öğretmen aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır? A) B) C) D) E) Gözlem yoluyla öğrenme Proje temelli öğrenme Yansıtıcı düşünme Benzetim (simülasyon) yoluyla öğrenme Yaratıcı drama

s s s

öğretim İlke ve Yöntemleri

107
tekniklerini
BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ s Bireyselleştirilmiş öğretim s Programlı öğretim s Bilgisayar destekli öğretim • • • • •

227. Aşağıdaki durumlardan hangisi için öğrenciye proje ya da ev ödevi verilmesi daha önemlidir? (2002 KPSS-3) A) B) C) öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmede Konuların tekrar edilmesinde Konulann günlük yaşamla ilişkilendirmesinde bağımsız hazır çalışma bulunuşluk yeterliliği düzeyini

BÖLÜM 5 ÖGRETİM TEKNİKLERİ
Başlıca öğretim sınıflandırılabilir.1
GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Beyin fırtınası Gösteri
■/

aşağıdaki
SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Gezi Gözlem Görüşme Sergi Proje ödev

gibi

D) öğrencilere
E)

Soru-cevap Drama Rol Oynama Benzetim Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

kazandırmada öğrencilerin yükseltmede

s s •

Mikro öğretim Eğitsel oyunlar

228. Aşağıdaki durumlardan hangisi için öğrenciye proje ya da ev ödevi verilmesi daha önemlidir? (2002 KPSS-15) A) öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmede B) Konulann tekrar edilmesinde C) Konulann günlük yaşamla ilişkilendirmesinde

A. GRUPLA ÖGRETIM TEKNIKLERI
1. Beyin fırtınası Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düşünme ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir.1 s Sıra dışı fikirlerin açıklanmasına fırsat verir Grupta problem çözmekle görevlendirilen üyeler mümkün olduğu kadar çok fikir ileri sürerler. Fikirler ile ilgili yorum, eleştiri yapılamaz fikirler kağıtlara yazılır sonrada üzerinde îartışma yapılır. Bir ana fıkre ulaşılmaya çalışılır2 S Sınırlayıcı olmayan bir yol izlenir.

D) öğrencilere

bağımsız hazır

çalışma bulunuşluk

yeterliliği düzeyini

kazandırmada

E) Öğrencilerin yükseltmede

s Süre sınırlaması vardır. Doğal konuşma yapılır iyi-kötü, doğru-yanlış gibi yargılamalar kullanılmaz. Fikirlerin niteliğinden çok niceliği önemlidir.2 s Gruptaki herkes fıkrini söyleyebilir. Düşüncelerin üretilmesine ve geliştirilmesine önenrT verilir. Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcılann serbest konuşabilmeieri sağlanır. Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilere fırsat verilmez. 229. Aşağıda verilen durumların hangisinde, beyin fırtınası tekniği verimli bir biçimde uygulanamaz? (2004 KPSS-82) A) Süreç boyunca fikirler düzeltilip yönlendirilirse dışı verilirse yol izlenirse fikirlerin açıklanmasına değer

B) Sıra

C) Kullanılan yaklaşımda smırlayıcı olmayan bir
D) Süre açısından sınırlılık getirilirse E) Gruptaki herkese sorular yönetilirse

108

öğretim İlke ve Yöntemleri

230. Bir soruna çözüm bulmak amacıyla, bireylerin eleştiriye yer vermeyen bir ortamda düşüncelerini açıkladıkları, orijinal fikirlerin üretimini sağlamayı hedefleyen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-27) A) B) C) D) E) Tartışma Benzetim Rol yapma Beyin fırtınası Soru-cevap

özellikle spor, fen, müzik ve sanat alanlarında kullanılmaktadır. Göze ve kulağa hitap ettiği için öğrenme düzeyi yüksektir. öğrencilerin ilgilerini çekmektedir. Gösteri kısa ve öğrencilerin anlayacağı hızda olmalıdır. Analiz, sentez, değerlendirme düzeyinde davranışların kazandırılması amaçlanmamaktadır. 233. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi etkinliklerde ağırlıklı olarak gösterip yaptırma tekniğine yer veren bir öğretmenin hedefleri arasında yer almamaktadır? (2003 KPSS-25)

A) öğrencilerin olayları analiz edebilmelerim
231. Belirtilenlerden hangisi "beyin fırtınası" tekniğinin başarısı engeller? (2002 KPSS-25) A) Düşüncelerin üretilmesine ve geliştirilmesine önem verilmesi B) Düşüncelerin niteliğe de niceliğe de önem verilmesi sağlamak

B) öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak

C) Psiko-motor becerileri kazandırmak
D) öğrenilen bilgilerin uygulamasmı sağlamak E) Beceri gelişimini sağlamak 234. Aşağıdaki durumlardan hangisi için gösterip yaptırma yaklaşımı uygundur? (2002 KPSS-24) A) Devinişsel (psikomotor) beceri kazandırma B) Olgu ve olayları açıklama C) Kavram geliştirme D) Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma E) işbirliği ve paylaşımı artırma 3. Soru-cevap öğretmenin konuyla ilgili önceden hazırladığı soruları sınıfta öğrencilere sorması ve öğrencilerin cevaplaması yöntemidir. öğretmen öğrencilerin düşünme ve yorum yapmalarına olanak sağlayan sorular hazırlamalıdır. Bu teknik, konunun ne kadar anlaşıldığı hakkında dönüt verir. Öğrenci soru sorulacağı için sürekli hazır haldedir. Soru Sorarken Dikkat Edilecek Noktalar s Sorular tüm sınıfa sorulmalı, biraz beklenmeli, daha sonra cevabı verecek öğrencinin adı söylenmelidir. Böylece öğrencilerin tümü şoruyu dinleyecek ve cevaplamaya çalışacaktır. s Soruyu yalnızca bir öğrencinin cevaplamasına izin verilmelidir. s Cevap için uygun yeterli zaman tanınmalıdır.

C) özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların
serbest konuşabümelerinin sağlanması önlenmesi, bırakılması değerlendirilmenin

D) Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin

sonraya

E) Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi, görüşlerin düzenlenmesi

232. Amacr, kısa sürede çok sayıda fîkir üretmek, sorunlara çözüm getirmek ve yaratıcılığı geliştirmek olan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-108) A) B) C) D) E) Problem çözme Beyin fırtınası Güdümlü tartışma Gösteri (demonstrasyon) Grupla öğretim

2. Gösterip yaptırma Bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araçgerecin yada makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak, göstererek ve açıklayarak sonrada öğrenciye yaptırarak öğrenmeyi sağladığı bir yöntemdir. Daha çok psiko-motor davranışların, Bilişsel alanın uygulama basamağının, karmaşık bazı olayların gösterilerek öğrenilmesinde kullanılır. En etkili yönü bir becerinin ustaca ve en uygun bir şekilde nasıl yapılabileceğinin öğretilmesidir, 2 Bu nedenle öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Genellikle psikomotor becerileri kazandırmak amacıyla kullanılır. öğrenilen bilgilerin uygulanmasını gerektirir. Amaç beceri geliştirmektir.

s Öğrencilerden tam cevap beklenmelidir. öğretmen Önemli noktaları açıklamak için soruyu cevaplamamalıdır. Eğer öğrenci soruyu cevaplamakta güçlük çekiyorsa bir başka öğrencinin ona yardım etmesi sağlanmalıdır.

öğretim llke ve Yöntemleri

109

öğrencilerin bir konu üzerinde düşünmelerini sağlar. Öğrencinin ne düşündüğünü ifade etme fırsatı verir. İyi anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturur. Düzeltilmesi için fırsatlar oluşturur. Öğrencilerde sözlü anlatım becerileri geliştirir. Doğru cevap veren öğrencilere "iyi", "güzel", gibi sözlerle pekiştirilmeli, yanlış cevap veren öğrencilere "şimdi hatırlayamadın, arkadaşını iyi dinle sana tekrar soracağım" gibi sözler söylenmelidir. Doğru cevaplar hemen pekişirilmelidir. Doğru cevaplar için ipuçları verilmeli, yanlış cevaplar düzeltilmelidir. Mümkün olduğunca farklı türden sorular sormaya dikkat edilmelidir. Bunlar; Kapalı uçlu bilgiyi yoklayan sorular, ilişkisel-birleştirici sorular, genişletme-açık uçlu sorular şeklinde olabilir. Örnek; Genişletme- Trafik kazalarını önlemek için neler önerirsiniz? Kapalı uçlu- İstanbul'u kim fethetmiştir? İlişkisel- Problem çözme ile araştırma- inceleme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi açıklayınız

237. Öğrencilerin sınıf ortamında bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını isteyen öğretmenin ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-45) A) Sözdağarcığını zenginleştirmek B) Tartışma kurallarını öğretmek C) Yaşantıların paylaşılmasını sağlamak D) Sözlü anlatım becerisini geliştirmek E) Öğrencilerin sağlamak heyecanla baş edebilmesini

235. Dersini işferken bir öğrenciye soru soran ve bu Öğrenciden yanhş yanıt alan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisi izlemesi gereken en uygun yoldur? (2004 KPSS-71) A) Ceza kullanması

4. Rol Oynama Rol yapma tekniği; bir fikir, durum yada olayın başkasının kimliğine bürünüp o kişi gibi davranmaya çalışmasıdır. Burada öğrencinin neler söyleyeceği önceden belirlenmiştir. Önceden öğrenciye rolün nasH canlandırılacağı konusunda rehberlik yapılır. Rol yapma bittikten sonra durum yada olay sınıfça tartışılır. Ayrıca rol yapan öğrenciye neler hissettiği sorulur. Bu teknikte sadece problemin çözümü değil katıtanların insanı anlaması, insan ilişkilerinde olumlu tavır geliştirmeleri ve empati yoluyla başkalarını anlamaları sağlanır. 5. Drama Doğaçlama, rol oynama ve tiyatro tekniklerinden yararlanarak öğrencilerin yaşantıyı, bir olayı, bir fikri veya soyut bir kavramı oyunsu süreçlerle canlandırmasıdır. Bir tiyatro oyununun sahneye konuluşundaki gibi dramada öğrenciler kendilerini o atmosferin içinde hissederier. Drama öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğreten bir tekniktir. Drama yönteminden birçok derste yararlanılır. Örneğin: Tarih dersinde ilkçağ konusu işlenirken öğrenciler kendi aralarında grup oluşturur. Giyim, mekan, insan ilişkileri, üretim gibi konularda hazırlanarak sınıfta bunu oynayabilirler ve sonuçta konuyu tartışırlar. Drama da yer alan Öğrenciler bir anlamda olayın bir parçası olurlar. Drama onlara rolünü oynadıkları kişiliklerle konuşma olanağı sağlar Drama bireysel deneyimlerin gelişmesine katkı sağlar. Öğrenciler duygularını, davranışlarım, fikirlerini ve ilişkilerini geliştirirler. Dramanın genel olarak iki türü vardır. Bunlar doğal drama ve biçimsel dramadır.3 Doğal dramada oyuncular kendilerini diledikleri gibi ifade ederler. Amaç bireylere serbest konuşma alışkanlığı kazandırmak, onların duygu ve düşüncelerini kendi sözcükleriyle istedikleri gibi

B) Öğrencinin,

doğru yanıtt bulmasını sağlayacak başka bir soru yöneltmesi

C) öğrenciye, yanlış yanıt verdiğini söylemesi D) Öğrenciye doğru yanıt veren öğrencileri örnek göstermesi E) Öğrencinin söz hakkını kısıtlaması

236. Öğretim süreçlerinde, öğrencilerin bir konu üzerinde düşüncesini ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamada, iyi anlaşılmayan noktaları açığa çıkarmada, düzeltmesi için fırsatlar y ar at ma da ve p ek iş ti rm e iş le memde kullanılabilecek en uygun yöntem ve teknik, aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-83) A) B) C) D) E) Anlatma Problem çözme Soru-yanıt Tartışma Bireysel çalışma

Beyaz Şapka: Tarafsız Kırmızı Şapka: Duygusal. Uçak eğitimi. Öğrenme düzeyi oldukça yüksektir. • Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kullanılır. pandomim ve diğer bazı oyunlar da biçimsel dramaya örnek verebilir. tutularak oluşan süreç içinde kaydedilir. 6 239. önceden hazırlanmış bir metin olmadan rol alanların kendi yaratıcılık özelliklerini kullanarak oluşturdukları rolleri sundukları bir Öğretim yöntemidir. Gerçek durumlar model yada sanal ortamda (bilgisayar) yaratılabilir. 238. Yukarıda özellikleri sıralanan öğretme öğrenme yönteminin ya da tekniğinin adı nedir? (2004) A) B) C) D) E) Münazara Programlı öğretim Bireyselleştirilmiş öğretim Mikro eğitim Görüşme 240. istenildiği anda başka bir düşünme biçimine geçiş mümkün olabilmektedir. Uygulama sırasında şapkalar değiştirilerek.3 Şapkaların renkleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir. bilişsel.3 mevcut problemin çözümü konusunda görüşler üretmeleri istenilmektedir. Mikro öğretim öğretmen eğitimde kullanılan ve az sayıdaki öğrencinin grup çalışmalarıyla gerçekleştirdiği. Dersler kısa tutulur. Bunda oyunlar daha ciddi ve planlıdır.-. resimlerle hikaye sahneleme. analizci 8. Rol oynamada birey. Teknik. Bu teknikte bilgisayardan sıkça yararlanılır. kadavra üzerinde ameliyat vb. Bunlar arasında serbest oyunlar. radyo ve TV haber ve yayınlarını taklit etme ve gölge oyunları doğal dramaya örnek olabilir. s Rol oynama ile drama arasındaki fark. biçimsel drama türü olarak kabul ediiebilecek bir biçimi de yaratıcı dramadır: Yaraîıcı dramayı genel hatları ile inceîemekte yarar vardır. araç gereç gerektirmez.3 Dramanın. oyuncular tarafından paylaşılmış. sunu video. 6. Yaratıcı Drama Yaratıcı drama. • Kaydedilen süreç sınıf içinde izlenerek tartışılır. Drama da ise bireyde gelecekte veya başka ortamlarda karşılaşabileceği durumlara muhtemel çözüm yollarını oynayarak hazırlıklı olmayı içerir. • öğretim becerileri gözlem ve dönütlere göre tekrarlanır böylelikle bu beceriler geliştirilmeye çalışılır. Altı Şapkaiı Düşünme Tekniği öğrencilere yeni fıkır üretmenin yollan öğretilmeye çalışılmakta. Gerçek ortam ve araçlar kullanılarak yapılması tehlikeli ve pahalı olan durumlarda başvurulması gereken bir yöntemdir. Âşağıdaki yöntem ve teknikler dikkate alındığında hangisinde öğretmen etkinliği diğerierine oranla daha baskındır? (2003 KPSS-28) A) B) C) D) E) Gösterip yaptırma örnek olay Tanışma Benzetim Düz anlatım • Dersler 515 dk. Her öğrenci konusunu sunar.110 Öğretim İlke ve Yöntemleh açıklama yapmalarına imkan sağlamaktadır. Öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersin video kayıtlarma bakıiarak davranış düzeftme ve geliştirme yöntemine en ad verilir? (2002 KPSS19) A) B) C) D) E) Ekiple öğretim Mikro öğretim işbirliğine dayalı öğretim Birebir öğretim Programlı öğretim 7. duyuşsal ve psiko-motor becerileri kazandırmada etkili olabilen. Oynanacak oyun ya da hikaye. düşüncenin sadeleştirilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Benzetim öğrencilerin bir konuyu gerçekmiş gibi ele alarak üzerinde çalışma yaptıkları bir tekniktir. hikayeleri sahneleme. Her iki drama türünün pek çok çeşidi vardır. teyp vb. kayda alınır. başka birinin kimliğine bürünerek dünyaya başkasının penceresinden bakmaya çalışır. provası yapılmıştır. Dersten sonra sunu birlikte izlenir ve tartışılır ve değerlendirilir. bir tekniktir.2 Yüz yüze eğitimin gerçekleştirildiği sınıf içi uygulamaları kapsayan bir tekniktir. • öğrenci sayısının az olması önemlidir. kişisel Siyah Şapka: Kötümser Sarı Şapka: İyimser Yeşi! Şapka: Yenilikçi. Böylece birey giydiği şapkanın gerektirdiği biçimde düşünce üretmeye çalıştığı için. üretken Mavi Şapka: Serinkanlı. Yavaş öğrenen öğrenciler için faydalıdır. Kuklalar. öğrencilerden düşüncelerini kullanılan şapkaların gerektirdiği biçimde ortaya koymaları ve . altı farklı renkte şapka ve bunlara yüklenen anlama göre görüş oluşturma esasına dayanmaktadır. 3 Kendilerini geliştirirler. Bicimsel drama daha çok yetişkin bireylere yöneliktir.

Öğrencilerin öğretim etkinliklerinden sorumlu olmaları amaçlanmaktadır.öğretim ilke ve Yöntemleh 111 somut yaşantılar sağlamak ve okul-yaşam arasındaki bağı kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaret tekniğidir. Gezi sonuçları sınıfta tartışılmalı ve raporlaştırılmalıdır. animasyonlu olarak hazırlanan eğitim CD leri aracılığı ile öğrenme zevkli ve ilgi çekici hale gelir. BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1. öğrencilere ilk elden 4. öğretmene yardımcı olan. Yapılması gereken bireysel çalışmalar. fuarlar. tarzı önemlidir. öğrenciye neşeli ve rahat ortam sağlanmakta. Yetersizlik ve eksiklikleri tamamlamada kullanılır Beceri geliştirmede kullanılır Bireysel hızda ilerlemeyi sağlar 3. Uygulama basamağındaki davranışların kazanılmasında başvurulabilir. s öğrenciler için. Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller modeli) Öğrenci merkezli bir öğretim tekniğidir. Beceri çeliştirme çalışmaları Planlı grup çalışmaları Düzey geliştirme çalışmalan yapılır. öğrenme sürecinde ürettikleri ürünlerin değerlendiği ve paylaşmayı sağlayan bir tekniktir. s Bilgisayar öğretmenin yerine geçen bir araç değil. üretkenlikleri. Konular oyuna dönüştürülerek ilgi çekici duruma getirilir. Bu teknikte öğrencilerin yaratıcılığı. Öğretmenin rolü öğrenci merkezli öğrenme etkinlikleri düzenlemektir. öğrenme stili. Öğrencilerin gerçek hayat içinde ya da yapay ortamlarda (laboratuar. Uygulama basamağındaki davranışlann kazandırılmasında kullanılır. Öğrenci aynı zamanda yaparak-yaşayarak ve planlı iş yapma alışkanlıkları kazanır2 öğrenme araç ve ürünlerini gezip görmek. 6 . Eksikleri tamamlamak. insanları bir plan dahilinde izlemeye dayalı bir tekniktir. 9. öğrencinin öğrenme hızına bağlı olarak öğretim tasarlanır.2 Gezi iyi planianmalıdır. Gözlem Bir nesneyi. resim. hareketli.Eğitsel gezilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-47) A) Boş zamanları değerlendirmek B) Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirme C) Ilk elden somut yaşantılar sağlama D) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltme E) Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak Bilgisayar öğretiminde öğretmene yardımcı bir öğretim aracı olarak kullanılır. bilmeceler. 2 Kart oyunları. Programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim bu yaklaşıma hizmet eder. renkli. olay ya da durumla ilgili bilgi toplamak amacıyla yapılır. davranışları pekiştirmek ve geliştirmek. bulmacalar buna örnektir. becerileri geliştirilir ve öğrenme süreci ile ilgi çekici. Ev Ödevi Öğrencilerin sınıf dışında yaptığı ek öğrenme etkinliği olarak gerçekleştirilir. sınıf) olayları. şiir. sınıf içi çalışmalara da değişiklik getirmektedir. heykel sergileri gibi etkinliklerle ortaya konulur. Belirli bir nesne. * s s V Dönüşümlü günlük çalışmalar. ünitede geçen konuları doğal ortamında görmek. nesneleri. Bir sınıfı oluşturan öğrenciler arasındaki öğrenme ve bireysel farklılıklarının giderilerek her öğrenciye hızına uygun öğretim yapılması sürecidir. SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERJ 1. 2.6 B. öğrencilerin bireysel ayrılıklarına göre farklı çalışmalar yaptırılmasını gerektirir. gelecek konulara hazırlık yapmak amacıyla kullanılır. Her öğrenciye ayrı ayrı ödev verilebileceği gibi grup ödevleri de verilebilir. Gezi Okul ve sınıf çalışmalarını tamamlamak. Bilgisayar Destekli Öğretim 241. tanımak amacıyla yapılır. öğretimi tamamlayıcı bir destek aracıdır 2. kitap. Özellikle duyuşsal davranışların kazanılmasında etkilidir. sınıf sergileri. Özellikleri. durumu gözleyerek doğrudan bilgi edinme yoludur. 6 C. Sergi öğrencilerin. Eğitsel oyunlar öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir tekniktir. doyum sağlayıcı bir anlama kavuşur. Hazırlanan ürünler.2 Doğrudan bilgi edinme yollarından biridir. Gezi yapılacak kurumdan ve okul müdürlüğünden izin alınarak gezi programının bütün boyutları öğrencilerle birlikte planlanmalı ve yürütülmelidir.

2001 Demirel. B) öğrenciler arasında iletişimi kuvvetlendirmek. 2004 s öğrenciye öncelikle sınıfta anladığı ve öğrendikleri konuların tekrarını ve alıştırmasını yapmaya dönük ödev verilmelidir.2 242. Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı. öğrencinin bireysel yapabileceği içerikte verilmelidir. D) Ailedeki diğer bireylerin de öğrenmeye katkısını E) öğrenci başarısını daha çok ölçmeyle yapmak. 4. 243. 2004 Taşpınar. Hasan Can. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere verilen ev ödevlerinin en çok kullanıldığı durumdur? (2003 KPSS-30) A) öğrencinin hoş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak. Ankara: Anı Yayıncılık. C) Okulda kazanılan davranışların pekiştirilmesini sağlamak.112 Ödevlerin özellikleri s ödev açık. V. Uzman kişinin açıklamaları ve bilgileri konuyu yaşayan birisi olması sebebiyle daha gerçekçi ve etkileyici olabilir. s ödev. 6. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Yargı Yayınevi. Şeref. M. Görüşme Öğrenme konusuyla ilgili bilgileri uzman kişilerden alarak sınıf ortamında aktarmaya dayalı bir tekniktir. Mutlaka eğitsel bir değer taşımalıdır. Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı KPSS Ankara: Pegem A Yayınları 2004 Oktaylar. öğrencinin gelişim düzeyine uygun ve normal süre için verilmelidir. Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. 2003 Tan. s Ödev. Program Geliştirmede Öğretmen Ei Kitabı. 5.2 5. aşağıdakilerden öncelikle hangisine dikkat etmelidir? (2001 KPSS-113) A) Eğitsel değer taşımasına B) Uzun zaman almamasına C) Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olmasına D) Bilgi toplamayı gerektirmesine E) Bireysel olarak yapılabilmesine . s s s ödevlerle ilgili öğrenciye anında dönüt verilmelidir. 3. Ankara: Pegem Yayınları. Örnek Çözümlü KPSS. Bir öğretmen ödev verirken. Ankara. sağlamak. KPSS Eğitim Bilimleri Ankara: Empati Yayınevi. 2004 Sönmez. E n ç o k o k u l d a k a z a n ı l a n d a v r a nı şları n pekiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Elazığ: Üniversite Kitabevi. özcan. 2. Zor ve karmaşık ödevleri yapamayan öğrenciler başkalarından yardım istemekte ve bu sürede olumsuz psikolojik d ur um la r yaşamaktadırlar. Uzrnan kişi sınıf ortamına getirilebilir veya görüşme ziyaret etme şeklinde gerçekleştirilir. net ve anlaşılır olmalı öğretim llke ve Yöntemleh YARARLANILAN KAYNAKLAR 1.

bulunulan ortama göre öğretim yoluyla şekillenir gerçekleşir Başlangıçtan sonuna Bireyin yaşadığı kontrollü kadar kontrollü yada kontrolsüz her ortamda gerçekleşir ortamlarda gerçekleşir Çoğunlukla okul vb. Eğitimde planlanmış etkinliklerin önemi büyüktür. yaşantılarla kazanılır. doğduğu andan başlayarak çevresinin etkisindedir. Eğitimin hedeflerine ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesine eğitim programı denir Amaç. öğrenme yeteneği olmadan eğitim olmaz. öğretme ise öğrenme etkinliklerini yönlendirme ya da kılavuzlama işidir.(1) 5. uğraş verir. Okulda ifadesi ile okul içinde yapılan tüm etkinlikler ile sınıfta öğretilen tüm dersleri içine alan öğretimi. s Bireyin bir başkası tarafından eğitilmesidir. yaşam boyu devam eder. O halde öğretim nedir ? Öğretim Bu davranış değişikliğini okulda planlı ve programlı bir şekilde yapılması sürecidir. Çoğunlukla öğretmen Planlı olmadığı için.Toplumsal (Kültür aktarımı) 2. okulda. insanın insan olarak çevresiyle etkileştiği güne kadar uzanır.e FORMAL EĞİTİM INFORMAL EGITIM Amaçlı ve planlıdır Amaçlı ve planlı değil. Başkalarının etkisi altında yeni davranışlar kazanması onun eğitilmesi demektir Eğitim Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoiuyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. bu davranışların nasıl kazandırılacağının. Bireyi geliştirici (Bireylere iş.(1) Eğitim her yerde. Bunlar karşılaştırmalı olarak şöyle açıklanabilir.(1) Formal Eğitim (Kasıtlı Eğitim) Bireyin kendisi ya da bir başkası tarafından kazanılacak davranışların planlanıp kontrol edildiği eğitimdir. Planlı. düzenli. bireylere olumlu davranış kazandırmaktır Formal eğitimin gerçekleştiği ortamlar içinde okulun ayrı bir önemi vardır. Bu tür çabaların ve etkinliklerin en yoğun olduğu alan. Okulda bireyler çoğunlukla öğretim yoluyla davranış kazanırlar. Eğitim bir bakıma kasıtlı kültürleme yolu olarak görüldüğünden eğitim programlarının planlı olması gereği bu deyişle kendiliğinden ortaya çıkmakladır. Eğitim süreci. I. Eğitim kurumlarının işlevleri dört ana başlık altında toplanabilir. Bireysel. ilgi alanlarını geliştirir) Program Gelecekle ilgili yaşanılması istenenlere ulaşmak için. İnformal Eğitim Bireyin farkma varmadan gerçekleştirdiği öğrenmelere denir. yerlerde oluşur işyerinde. Öğretim Programı Eğitim programı içinde önemli bir yeri olan okuldaki dersler ve bununla ilgili etkinliklerle sınırlandmlmış o!an bir kılavuzdur. "eğitim"dir Eğitim programı Bireyin okul içi ve okul dışı planlı tüm eğitim etkinliklerini içine alan öğrenme yaşantıları planıdır. Siyasal (Yönetici yetiştirme) 3. kısaca yaşamın her anında oluşur Olumlu davranışlar yanında istenmeyen davranışlarda oluşabilir süreklidir. tarafından planlanır. arkadaş grubu içinde. Bu anlamda birey. planlı ve yöntemli" insan çabalarının ve etkinliklerinin ana öğesi durumuna gelir. elde bulunan imkanları düzenlemektir.Program Geliştirme 113 GİRİŞ Eğitim insanı temel alır ve onun öğrenmesiyle başlar. Eğitimin başlangıcı. çok boyutludur. gelişigüzeldir. amaçlt ve düzenli bir şekilde gerçekleşir. Zaman ve yer açısından sınırsızdır ve her şeyden önemli olarak da kültürü oluşturur. Ekonomik (insan gücü yetiştirme) 4. öğrenenlere öğrenme yaşantıları sağlamak eğitim programları aracılığı ile olmaktadır. toplumsal ve kültürel yaşamın her alanında "bilinçli. s formal eğitimin birey dışındaki unsurlarca kontrol edilmesidir.9 Bireye kazandırılması düşünülen davranışların ne olduğu. yaşam boyu devam eden süreçle sürekli öğrenme arzusunda olan bireydir. Bireyi öğrenme sürecinin temeline aldığımızı ve onu bir öğrenen olarak gördüğümüzü kabul edebiliriz. onları gözleyip taklit ederek öğrenir.1 . kuşkusuz. kazandırılıp kazandırılmadığının nasıl anlaşılacağının gösterildiği dokümana denir. ancak öğretim daha çok okulda yapılmaktadır. okul dışında derken de okul çevresinde ve program dışı etkinlikler olarak dile getirilen örtük program etkinliklerini kapsadığı söylenebilir. Birey davranışlarının hemen tamamını başkalanyla etkileşerek. Öğrenen.9 6.

içerikleri. Bu program öğretim programını içine almakta. kişisel inanç ve değerlerimizle ilgilenmemize. öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasmdaki dinamik ilişkiler bütünüdür. En geniş kapsamlı program eğitim programıdır. Bu tanımda. bireyin davranışında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. 1. Temel olarak dört felsefeden söz edilebilir Bunlar. "istendik" sözcüğü ile anlatılmak istenen temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-93) A) B) C) D) E) Eğitimin hedefleriyle ilgili olma Bireyin isteklerini dikkate alma Güncel gereksinimleri karşılama Bireye fıziksel güç kazandırma Toplumsal yardımlaşmayı artırma Bir ders içerisinde hedeflerin bireylere nasıl kazandırılacağına ilişkin etkinliklerin düzenlendiği planlardır. ders programlan da öğretim programını oluşturmaktadır. PROGRAM GELİŞTİRMENİN FELSEFİ TEMELLERİ Felsefe. söz konusu yargının diğer yargılarla uyuşmasına bağlıdır. Eğitim.(3) Bir eğitim programında yer alan dört temel öğenin birbirleri arasmdaki ilişkiler bütününe program geliştirme denir. Gerek bireyi. bir okul için düşünce tarzını. gerçek bilgi ise aklın ürünü olan bilgidir. Müfredat Bir dersin yalnızca ünitelerinin ve konularının belirlendiği listedir. Çünkü idealist görüşte tutarlılık kavramı önemli bir yer tutar. Hedef 2.(4) Her üç program kavramını bütün olarak düşündüğümüzde şunlar söylenebilir. içerik.<2) Ölçme ve Değerlendirme (sınama durumları) öğrencide gözlenmeye karar verilen istendik davranışların kazanıhp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir. Gerçeğe giden yolun sadece bilimsel yöntem olduğunu kabul etmez. idealistlerin öngördükleri gibi zihnin . Bu görüşe göre okul kültürel mirası oluşturan değerleri öğretmelidir. bir yargının doğruluğu.(3) 1. görüşleri. Içerik 3. Konuların düzeneği olarak da ifade edilir. Bu dört Öğe. Gerçekçiler. Dış dünyanın insan algılarından bağımsız olduğu varsayımından hareket eden gerçekçilikte. öğretim programını oluşturan derslerin planlandığı ve bu planlama içinde derslerin amaçlan. Bir başka deyişle. Idealizmde gerçek akıldır ve madde bir bakıma onun ürünüdür.(4) Realizm (Gerçekçilik) Bu görüşe göre varolan her şey gerçektir. Belli bir zaman süresi içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır. Bu görüşte değerler mutlaktır ve değişmez bir yapıya sahiptir. sezgisel düşüncenin de bilimsel tutum kadar önemli olduğunu savunur. öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme esaslarının yer aldığı bir kılavuz plan olarak tanımlayabiliriz.*2* Öğrenme-Öğretme Süreçleri Eğitim durumlandır. (esasicilik) Program Geliştirme Eğitim programının hedef. Felsefe. Felsefe. maddenin varlığına olan inanç temeldir.(2) İçerik Bir programın içinde bulunması gereken konuların düzenlenmiş bütünüdür. doğru ve güzelin evrensel olduğunu savunan bu görüşe göre. bu görüşü modern bilimin temelini oluşturan nesnelliği yansıtmasına olanak vermiştir.9 7 244. öğrencilere yaşayan değerler ve bu değerlerle nasıl yaşayacağı öğretilmelidir.114 Program Geliştirme Ders Programı öğretim programı kavramında sözü edilen dersler için hazırlanmış bir programdır. var olma nedenimizi ve bir ölçüde nereye gideceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Duygu ve arzulardan öte akla bağımlı olması. Bir savın ya da inancın doğruluğu. kim olduğumuzu. iyi.(2) 2. gerekse toplumu ve konu-alanım ele ahrken neye önem verileceğinin temelinde felsefı görüş ve tutumlar vardır. Gerçeklerle ilgili olarak. dile getirdiği nesne ya da olgunun var olmasına bağlıdır. öğrenme-öğretme süreci 4. ölçme ve değeıiendirme (sınama durumları) Hedef Yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özelliklerdir. inançları yansıttığı ve hedef ile içeriği etkilediğinden program geliştirmede önemli bir yer tutar. İdealizm (İdealistlik) İdealist görüş gerçekçiliği ruhsal sayan bir felsefe öğretisidir. gerçeğin temellendirilmesine dayalı bir bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen ürünlerin dirik bir bütünüdür.

Her bir öğrencinin. Yeniden kurmacılığın bazen varoluşçulukla da ilgisi vardır. Esasicilik) 245. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık. sağlam ve doğru karakterli insan tipi yetiştirme işiyle uğraş vermelidir. yardımcı olmak Aşağıdakilerin hangisinde bu vurgulamaları ön plana çıkaran eğitim felsefesi akımları doğru sıralanmıştır? (2004 KPSS-87) I A) Daimicilik B) Yeniden kurmacılık C) Ilerlemecilik D) İlerlemecilik E) Esasicilik II Esasicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık Daimicilik Daimicilik III ilerlemecilik Esasicilik Esasicilik Yeniden Kurmacılık Yeniden Kurmacılık IV Yeniden Kurmacılık •Daimicilik Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik EGITIM FELSEFELERI Eğitim de diğer bilimler gibi nereye yöneleceği konusunda felsefeden yararlanmalıdır. Bu görüşü benimseyen eğitim anlayışında bireysel özellikler ve çocuğun etkin katılımı önemlidir. bir düşüncenin. İnsan doğasının en önemli yanı akıldır. sürekli deneme ve düzeltmelere olanak tanır. yaşama hazırlıktan öte yaşamın kendisidir. Bu nedenle. Eğitim. Böylesi bir yaklaşımda öğretmenin rolü. Daimicilik 2. Eğitime yön veren dört temel felsefe vardır. bir kavramın ya da bir kuramın bir eylem planı ya da tasarısından başka bir şey olmadığını ve doğruluğun da yalnızca bu düşüncenin başarısından oluştuğu görüşüdür. Daimicilik-realizmden. esasicilik. (Daimicilik. birey. Bu görüşte önyargıların yeri yoktur. 4. Existentialism (Varotuşçuluk) Varoluşçu görüşe göre eğilimin amacı özgürlüklerin artmasıdır.(Yeniden kurmacılık) . Varoluşçu öğretmen. ne de sorun yaratan durumlarda danışman olarak hizmet eden yararcı bir davranış kalıbı değildir. kendi değerler sisteminin özgürce ve yetişkinlerin zorlaması olmasızın geliştirilmesine izin verilmeli ve yardımcı olunmalıdır. W. Bu nedenle. Çocuğun tüm yaşamı bir bütün olduğundan eğitim. Bunlara göre insanın doğası ve ahlaki ilkeleri değişmez. James'e göre yararcılık. yüzyılda Amerika'da ortaya çıkan bir felsefi akımdır. 19. İnsanların bu değişmez gerçeklere göre yetiştirilmesi gerekir. ona hazırlıktır. Daimicilik görüşünün temel ilkeleri şunlardır: s s s Değişmeyen Evrensel Bir Eğitim Entellektüel Eğitim Eğitim hayalın bir kopyası değil. eğitim süreci. Yeniden Kurmacılık Bu dört felsefeden her biri köklerini daha önce adı geçen dört temel felsefeden alır. İlerlemecilik 4. Yararcılığın özü. Fakat bu görüşün eğilim sürecine yaklaşımındaki kesin tutum. Yararcılık. Amprizm'den daha köklü ve daha az sorunla karşılaşacak bir yöntemdir ve deneyim felsefesinin daha akılcı ve eleştirici bir uygulamasıdır.(llerlemecilik ve yeniden kurmacılık) 3. Daimicilik (Prennialism) Bu görüşü savunanlar eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde dururlar.idealizm ve realizmden. Bir fikrin. Esasicilik 3. öğretmen ve öğrenci konularına ilişkin varolan uygulamaları reddetmesi onun uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. bilgi düzeyi. II. bu görüşü sistematik bir eğitim kuramı olarak görmeyenlerin sayısı oldukça fazladır.Program Geliştirme 115 Sosyal ve demokratik yaşamı geliştirme yetiştirmek kendi dünyasını yaratması yerine. eaitimde insan zihninin gelismesine (entelektüel egitime) önem verilmesi gerekir. yardıma gereksinim duyan öğrencinin yardımına koşan ve kişiliğin geliştirilmesine yardım etme zorunluluğunda olan bir kişidir.grup etkileşimi. insan zihnînin yaşadığı çevre ile bilgi alışverişinde bulunduğunu varsayarlar. Bireylere zihinsel yetilerini geliştirmelerinde Pragmatizm (Yararcılık) Yararcılık. insan deneyimine dayandığmdan eğilim amaç ve yöntemlerinde esnekliğe. Toplumu yeniden yapılandırarak geliştirmek IV. Zihinsel açıdan üst düzeyde seçkin bireyler III. bir inancın ve bir hipotezin sonuçlarını değerlendirerek gerdeğe varma yoludur. 1. 1. ne rekabet eden bir kişilik olarak hizmet eden idealci ve bilgi veren gerçekçi. Gerçekçi görüş temelde idealist görüşe karşıt olarak oluşturulmuş bir görüştür. Buna bağlı olarak eğitimde çıkış noktası konu değil çocuktur. I.yararcılıktan (pragmatizm) ilham alır.

konu alanının çok iyi özümlenmeni oluşturur. • Geniş Alanlı Tasarım: Konuları mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmektir. Brameid bu akımın temsilcilerindendir Bu akımdaki temel görüşlere göre eğitimin amacı. Bu görüşe göre geçmişten gelen temel bilgi ve değerlerin önemli yanlan korunup yeni kuşaklara öğretilirse. 1. tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran bir tasarım yaklaşımıdır. Isaac Bergson ve T. Esasiciler daha çok programların konu alanı üzerinde durur ve zamanın tecrübesinden geçmiş kalıcı temel konuların ve değerlerin seçimine önem verirler. Konu. ilerlemeciliğin bir devamı olup son gelişen akımlardan biridir.Merkezli Program Tasarımlan Eğilim uygulamalarında en yaygın kullanılan bir tasarım şeklidir. Bu görüşün dayandığı temel ilkeler şunlardır: s öğrenmenin doğasında çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlama vardır. öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir. akademik disiplinler üzerinde yoğunlaşmasına karşın. "Eleştirici düşünce" bu yaklaşımın en önemli ürünlerinden biridir. Program tasarımı. politika. Esasicilik (Essentialism) Esasicilik. antropoloji. Bu görüşe göre insanları eğitilmiş olarak kabul edebilmek için bütün insanların sahip olması gereken esaslar vardır. • SüreçTasarımı: Her konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine. yeni kuşaklar için geçmişin başarıları üstüne daha mükemmel bir uygarlık yaratabilirler. bir programın hangi öğelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. 5 1. Eğitimciler yeni bilgi ve çevredeki değişmeler ışığında politika ve yöntemlerini ayarlamaya hazır olmalıdır. pragmatik felsefenin eğitime uygulanışıdır. Okullarda uygulanan eğitim programlarının büyük bir çoğunluğu bu tasarım yaklaşımıyla düzenlenmiştir. insanı farkh kılan bir. yeniden inşa Eğitim programı tasarımı. Konu Merkezli Program Tasarımları 2 Öğrenen Merkezli Program Tasanmlan 3. Yeniden Kurmacılık (Retonstrııctionism) Bu eğitim akımı. Eğitim programları tasarımlannı geliştirmede genelde üç temel yaklaşım izlenmektedir. eğitimin özü topluma uyum. Bu görüşe göre eğitim. Bu nedenle de eğitimin sürekli bir gelişim içinde olduğu öne sürülür. bir felsefeye dayalı olmaktan çok doğrudan doğruya bir eğilim hareketi olarak ortaya çıkmıştır. • Konu Tasarımı: Aklın. Sorun Merkezli Program Tasarımları Bütün yaklaşımlarda programın öğeleri aynıdır. Ülkemizde de son ilköğretim (1-8) programlarında Tarih ve Coğrafya.Sosyal ve demokratik yaşamı geliştirmeyi amaç edinir. bu öğelerin düzenlenişi. Daha çok ilk ve orta okullarda uygulanmaktadır. unsur olduğuna ve bilginin aranması ve elde edilmesinde buna gerek olduğuna inanılmasıdır. Pragmatik felsefe. eğitimin davranış bilimlerinin bulgularına dayalı olarak.3 Bunlar. John Devvey. Bu akımın önemli özelliği.116 s Program Geliştirme Çocuklara ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanıtacak bilgiler verilmelidir. . s Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır. 4. Okul yeni bir toplumsal gelişmeye imkan verecek biçimde geleceğe yönelik olmalıdır. sosyoloji ve tarih bir araya getirilerek sosyal bilgiler dersi oluşturulur. s Eğilimde ve öğretimde girişim öğrenciden çok öğretmende olmalıdır. ekonomi. • Disiplin Tasarımı: Bu yaklaşımda eğitim programı. Akımın dayandığı felsefe yararcıiıktır (pragmatizm). tecrübenin sürekli olarak yeniden inşa edilmesindedir. PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARl / 2. Burada amaç. Bu şekilde farklı dersler olan coğrafya. Fark. Bu işte esas güç öğretmenlerdedir. toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmek olarak kabul edilmektedir. •/ Eğitim sürecinin özünü. 3. öğretmen otoritesinin sınıfta yeniden yerine oturtulmasını savunurlar. Eğitim yeni bir toplumsa! düzen yaratmaya girişmelidir. Bu yaklaşımda konuların ne şekilde verildiği ve hu bitgilerin nasıl kullanılabileceği önemli görülmektedir. endüstriyel tasarım kavramında da olduğu gibi öğretimin düzenlenmesini anlamlı bir bütünlük içinde ele almayı amaçlar. öğeler arası ilişkiler ve temele alınan değerdedir. aslı yine de konu tasarımı ile aynıdır. dış dünyaya uyum değil. değişmeyi gerçeğin esası olarak görür. Sosyal Bilgiler adı altında birleştirilmiştir. Bu akımın bir görüşüne göre de toplumsal değişmede temel sorumluluk okullardadır. İlerlemecilik (Progressivism) llerlemecilîk. açık seçik bir sosyal reform hareketi geliştirmede önemli araçlardan biridir. Bu yaklaşım dört ana şekilde görülür. s Büyük kitaplar (klasik eserler) eğitimi edileceğine inanılmasıdır.

Taba modeli 2. Sadece etkin. bu yaklaşımın ana düşüncesidir. ilgi ve yetenekleri üzerinde durur. İhtiyaçların belirlenmesi Amaçların belirlenmesi Içeriğin seçimi içeriğin düzenlenmesi Öğrenme yaşantılarının seçimi Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması Program öğelerinin sırası ve ilişkilerinin kontrolü • Yasam Sartları Tasarımı: Bu tasarımla. Kimi savunucuları daha da ileri giderek. konu merkezlidir ve genel eğitim üzerinde odaklaşmıştır. 3. Yenilikçi durumsal model 7. Taba. ihtiyaçların belirlenmesinden sonra ister. hedeflere dayalı ve deneyim içerisine kök salan öğrenme. Taba Modeli Amaçların belirlenmesini. ihtiyaçları. Demirel modeli 1. hümanistik psikolojiyi ön planda tutmuşlardır. çünkü bizzat okulların öğrencinin gelişmesini engelleyici olduğunu ileri sürmüşlerdir. toplumun iyileştirilmesine katkıda bulunabileceklerine inanırlar. Konu alanını merkeze alan tasarımların felsefi temellerinin idealizm ve klasik realizm olduğu ve dayandığı eğitim felsefesinin ise daimicilik ve esasicilik olduğu söylenebilir. C. 2. her bir konu alanının kendine özgü yapısı ile ele alınarak düzenlemelidir. Konu alanı deseninde öğrencinin sadece bilgiyi kazanmış olması. Programın öğelerinin organize edilmesinde hareket noktası öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarıdır. • Hümanistik Tasarımlar: Bu tasarımcılar. PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ Yapılacak i$ ve islemlerin sırası program geliştirme modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. F. çevresi ile programdaki birbirleriyle bağdaştırılması. • Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı: Butasarımcılartoplumun sosyal. bizzat öğretmen her öğrenciye uygun olanı. Bu tasarımcılar hayatın gerçek problemlerini ön planda tuttukları için kişinin durumunu da göz önünde bulundururlar. öğrenci sisteme girmeden önce yapılır. Sistem yaklaşımı modeli 6. 50'li yılların davranışsal psikolojisi ve eğitim programı tasanmlarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. B. Bu psikolojik yaklaşımda insan davranışı basit bir etki-tepki ilişkisinden çok daha karmaşık olduğu ileri sürülmüştür. En yaygın olan program modelleri. Programda bulunması gereken temel öğeleri ortaya koymak için yapılan işlemler farklılaşmaktadır. Tasarımlar. velilere çocuklarım okula hiç göndermemelerini. G. Program geliştirmede tümevarım yaklaşımını ele alır. Süreç yaklaşımı modeli 5. okulun işlev ve İşgörüsünün tamamen gözden geçirilip değiştirilmesinin gerektiğini ileri sürmüşierdir. eğitimciler öğrencilerin kavrayışlarını geliştirmekte ve "gerçek" dünya ile ilgili sorunları konusunda genelleme becerisi kazanmalarında yardımcı olmaktadırlar. politik. istenilen davranışlara dönüşebilir. • Yasantı Merkezli Tasarımlar: Çocukların ihtiyaçları ve ilgilerinin önceden tasarlanamayacağı fıkri ön plandadır. 1. D. Eğitim programı. MEB modeli 8. Bu tasarımcılardan Pestallozzi "kişiler kendilerini en iyi kendi doğatarında bulabilir" demiştir. Öğrenen Merkezli Tasarımlar öğrencinin programın merkezi olduğu ve her konunun ona göre düzenlenmesi gerektiği görüşüdür. • Romantik (RadikaO Tasarımlar: Savunucuları. Model aşağıdaki basamakları içerir. Toplumun değişen yaşam ortamına uyum sağlaması ve bu amaca ulaşabilmek için eğitimde yapılması gerekenlerin ortaya konması. A. Program tasarımı ile eğitimcilerin. öğrenmesi için yeterli görülmektedir. ekonomik gelişmelerinin program tasarımı ile bağlantısı konusu üzerinde ilgilenirler. toplumun yaşamına göre düzenlenecekse öğrencinin içinde bulunduğu . üç ana varsayım üzerine kurulmuştur. • Cekirdek (CORE) Tasarımı: Bu tasarım da • Cocuk Merkezli Tasarımlar: Ûğrencinin ilgisi ve ihtiyaçları ön plandadır. uygulama alanında vermelidir. 1. "kişi yaşadığını öğrenir" görüşü. öğrenen merkezli program tasarımına pekyakınlığı yoktur. Bu nedenle eğitim programı tüm ihtiyaçları önceden belirlemez. E. Sorun Merkezli Tasarımlar Sorun merkezli tasarımlar öğrencilerin toplumsal sorunları.Program Geliştirme 117 konuların 3. 2. Tyler modeli 3. Konular. Bu tasanın. Tyler modeli 4.

taksonomik sınıflama Içerik seçimi. Bu süreç sırasıyla yapılması gereken bazı işlemleri içerir. 2 A. Aşağıda verilen işlemlerin yapılmasını gerekli görmektedir. Değerlendirme PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ Program geliştirme işlemi bir süreçtir. B. analizi-değerlendirilmesi Hedeflerin belirlenmesi. Ana konu başlıkları D. uygun ders planlarının yazılması. Demirel Modeli İhtiyaç saptama. A. Alan testinden sonra düzeltme. ünite planları. Tyler Modeli Amaçların belirlenmesini amaçların kaynaklarını ve süzgeçlerini belirledikten sonra istemektedir. C. Çerçeve-amaç-süreç. Toplum. F. hizmet içi eğitim. Durum Çözümlemesi B. Genel Amaçlar B. Değerlendirme 7. Bunlar. Model dört aşamadan oluşmaktadır. Alan testi. Gelişme: Amaçların davranışlara dönüştürülmesi. öğrenme yaşantılarının sağlanması F. öğrenme ortamının desenlenmesi C. Taba-Tyler Modeli Her iki modelin ortak yönleri ele alınarak geliştirilmiş bir modeldir. E. Amaçlar C. MEB Modeli Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan program geliştirme modelidir. genel uygulama. uzak. düzenlenmesi öğrenme ortamının düzenlenmesi. Modelin işleyiş planı aşağıdaki gibidir. Öğrenme yaşantılarının değerlendirilmesi 3.118 Program Geliştirme 2. 1 A. D.1 A. Birey. A. çoklu ortamların seçilmesi Programın denenmesi. Değerlendirme: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli dönüt sağlanması 6. genel. A. konu alanı programın kaynağını oluşturur. genel değerlendirmeden sonra tekrar 8. Program Geliştirmenin Planlanması . toplum. Komisyon üyelerinin seçimi B. Içerik Bağlam C. öğretim stratejileri. ihtiyaçların belirlenmesi B. öğretim materyallerinin geliştirilmesi.1 A. B. özel. komisyonların oluşturulması. öğrenme-öğretme programı desenleme. Sistem Yaklaşımı Modeli Wulf ve Schave tarafından geliştirilen bu model üç aşamada ele alınmaktadır. Yenilikçi Durumsal Modet Skillbeck tarafından geliştirilmiştir. Olası genel amaçların öğrenme psikolojisi ve eğitim felsefesinin süzgecinden geçirilmesi D. öğrenme Durumlan D. Oku! merkezli program geliştirme anlayışına odaklanmaktadır. Dönüte özellikle yer verilmiştir. Rasyonel Planlama modeli olarak da bilinir. öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi G. Süreç Yaklaşımı Modeli Stenhouse tarafmdan ortaya konan ve daha çok öğretmenlerin ders planı yapmalarındaki yaklaşımlardan yola çıkılarak geliştirilen modeldir. Problemin tanımı: Amacın belirlenmesi. C. uygulama D. Öğrenme yaşantılarının yönlendirilmesi H. öğretim materyalleri E. genel değerlendirme F. ders kitapları. Aşağıda verilen aşamaları izlemektedir. Işlemleri Tekrar Belirleme Bitir 4. Kaynaklardan hareketle ortaya konulabilecek olası genel amaçlara Birey. 3 5. Eğitim felsefesi ve öğrenme psikolojisi süzgecinden geçirildikten sonra kesinleşmiş öğretim amaçlarına karar verilir. Hedefler C. sonucun değerlendirilmesi. Konu Alanı kaynaklık eder. Alan testinin uygulanması Bir yıl uygulamadan sonra tekrar veya gene! uygulama BAŞLA ÖĞRENME İHTİYAÇLARI BELİRLEME GENEL AMAÇLARI BELİRLEME AMAÇLARI SAPTAMA I^AŞANTILARINI BELİRLEME ÖĞRENME YAŞANTILARINI DÜZENLE DEĞERLENDİRME YAP İÇERİĞİ SEÇ İÇERİĞI ^ SONUÇ YETERLİ Mi? " Evet DÜZENLEME Ayrıntılı Işleri Formüle et Havır NOT. Kesinleşmiş öğretim araçlarınm belirlenmesi E.

> Tüm program geliştirme çalışmalarında koordinasyonu sağlar. Bunlar. V Milli eğitim Bakanlığı temsilcileri. C. sarmal programlama. Gerektiğinde katılması gerekenlerdir. zaman. Hazırlama: Her ünite için öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla sınama durumları oluşturma 6 Düzey belirleme Testi Hazırlama: Birkaç ünite sonunda (ara sınav) ya da dönem sonunda (yıl sonu sınavı9 öğrenci öğrenme ve başarı düzeyini belirlemek için sınama durumları oluşturma 6 6.6 Hedefler gözlenebilir ya da ölçülebilir öarenci davranışları olarak ifade edilir. araç-gereç 7.3 I. izleme Testi Yada Performans Testi b. Program geliştirme uzmanıj \ Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı Konu alanı uzmanları (Alt ve üst sınıf düzeylerinden. Eğitim durumlan hazırlama 7.6 5. Içerik analizi yapma 6.6 3. Sınama durumları 1. A. yakın ders alanlarından^ ^" c. Program Tasarısı Hazırlama Programın Denenmesi Programın Değerlendirme PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI Planlama kendi içinde yedi alt basamaklardan oluşmaktadır. s Program geliştirme alan uzmanı(üniversiteji>' s öğretmen örgütlerinin temsilcileri S Konu alanı uzmanları ve temsilcileri^ •/ Veli temsilcileri. değerlendirilmesi. Çalışma Gruplarının oluşturulması Program geliştirme birçok kişinin işbirliği içinde çalışmasmı gerektiren bir işlemdir. Hedefyazma 5. yöntem-teknikler. çekirdek programlama. > Hazırianan programları kabul yada değiştirmede karar organı olarak görev yapar. Bunlar. GRUP: Program danışma üyeleri grubu Program Karar ve Koordinasyon Grubu Hangi alanlarda program geliştirme çalışmalannın yapılacağına karar verilir. basitten karmaşığa. Eğitim Durumlarını Hazırlama öğretim stratejileri. öğretim hizmetleri. İçerik Analizi Yapma Somuttan soyuta. s Eğitim Psikologu s Eğitim Sosyologu s Eğitim Felsefecisi s Eğitim Ekonomisti s Eğitim Denetçisi s Eğitim Teknoloğu s İletişim Uzmanı 2. ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli görev yapan bir gruptur. uygulanması. proje merkezli programlama6 Daha sonra öğrenme konuları ve hedef alanları arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla belirtke tablosu yapma 6. ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirileceğini belirleyerek birzaman takvimi hazırlanır. Bu belirlemeler ışığı altında çalışma gruplarını üç grupta toplayabiliriz. Program geliştirme çalışma planı 3. 63 ? Toplumun beklentileri ve ihtiyaçları nelerdir? ? Bireyin ihtiyaçları nelerdir? ? Konu alanı ile ilgili ihtiyaçları nelerdir? 4. piramitsel programlama. Çalışma gruplarınm oluşturulması 2. s Öğrenci temsilcisi Ülkemizdeki tüm eğitim çalışmaları. süre. D. > Ülkede başat olan eğitim felsefesinin bu programlara yansıtılması sağlanır. modüler programlama. GRUP: Program karar ve koordinasyon grubu II.Program Geliştirme 119 öğretmenler ve alandan üniversite öğretim elemanları s Dilbilim uzmanı Program Danışma Grubu Program çalışma grubuna danışma yapacak uzmanlardan oluşur. Program Çalışma Grubu Programın hazırlanması. Ihtiyaç saptama 4. > Grupta •/ s •/ bulunan üyeler. 1. Doğrusal programlama. Bu nedenle program hazırlamada en yetkili organ MEB ve buna bağlı olan Talim Terbiye Kurulu'dur. . GRUP: Program çalışma grubu III. > Grupta Bulunan Üyeler şunlardır. bilinenden bilinmeyene. Program Geliştirme Çalışma Planı Program geliştirme sürecinde hangi işlemlerin. her düzeyde eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi MEB sorumluluğu altında yürütülmektedir. Sınama Durumları a. İhtiyaç Saptama Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. Hedef Yazma Hedef yazma ilkelerine uygun olarak ifade edilir.

Okul ortamı ve eğitim birimleri genellikle bu yöntemle ihtiyaç değerlendirmesi yoluna gider. Yüksek sayıda insan grubunun katılımı ihtiyacı belki çok geçerli kılar. Programın hazırlanması için bir program ihtiyacının ortaya çıkması ve bu ihtiyacın en iyi şekilde karşılanması için de gerçek ihtiyacın ne olduğunun saptaması lazımdır. Birçok insanın ihtiyaç değerlendirme süreci içinde olması insan ilişkileri ve halkla bütünleşme özelliğine sahip olması bu yaklaşımın en önemli özelliğidir. Bunlar aşağıda özetlenmiştir. Farklar Yaklaşımı Bu yaklaşım gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır Bu yaklaşıma göre ihtiyaç. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate alma amacıyla yapılacak bir çalışma değitdir? (2001 KPSS-38) A) Yıllık planda. Aşağıdaki kurumlardan hangisi ilk ve orta öğretim okullarında okutulan dersler ve bu dersler ile ilgili program. Program geliştirme çalışmaları hangi etkinlikle başlamaktadır? (2003 KPSS-110) A) B) C) E) ihtiyacın saptanması Hedeflerin belirlenmesi Eğilim durumlarmın organize edilmesi içeriğin organize edilmesi D) Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi 247. Bu farkın boyutu mevcut bir problemin varlığını ya da yokluğunu da ortaya koymaya yarar. 3 1. ama. "Eğitim programının sürekli olarak geliştirilmesi gerekir. Program Geliştirme 249. kaynak kitap ve ders saatleri konusunda yetkili en üst kuruldur? (2001 KPSS-86) A) 6 Programı Deneme -Düzeltme ve Sonuçları Raporlaştırma Programın piJot okullarda bir yıl süreyle uygulanması. 2. Milli eğitim şurası Milli eğitim müdürlüğü Teftiş kurulu başkanlığı ilgili genel müdürlük Talim terbiye kurulu B) C) D) E) 246. Programı Uygulama Program ulusal düzeyde uygulanır. Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan ekipte. savunmaya değer bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli ve yararlı olan husus ya da güçlü istek olarak ifade edilmektedir. beklenilen beceri düzeyi ile gerçek/varolan beceriler arasında farkla ortaya çıkar." Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa uygun değildir? (2001 KPSS-36) A) ilk uygulamada yüzde yüz öğrenme sağlayacak etkinlikte program hazırlamanın çok güç olması İHTİYAÇ SAPTAMA İhtiyaç. ünite veya konuların sürelerini dikkate alma planlama alma B) Ünite veya dersleri süresi içinde bitecek şekilde C) Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate D) Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma E) Yetiştirilmeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma . Demokratik Yaklaşım İhtiyaç. B) Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması C) Eğitim teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmesi D) Konu alanlarındaki bilgi birikiminde önemli değişiklikler olması E) Bilginin sürekli ve birikimli olarak değişmesi 248. bu o ihtiyacın çok değerli olduğu anlamına gelmez. Normlar ve standartlardan yararlanılarak ihtiyaçtan doğan problemin ortadan kaldırılması yolları aranır. aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu degildir? (2001 KPSS-34) A) B) C) D) E) Okul yöneticisi Program geliştirme uzmanı ölçme ve değerlendirme uzmanı Konu alanı uzmanı Branş öğretmeni 250.3 ihtiyacın analiz edilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar vardır. uygulama sonuçlarına göre düzeltmelerin yapılması 6 9.120 8. toplumdaki baskı gruplarının isteklerinden hareketle ortaya çıkar.

PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Bu bölümde bir eğitim programının hazırlanmasında temel öğelerinden bahsedilecektir. Amaç Eğitim-öğretim süreci sonunda ulaşılması istenilen düzey yada sonuçtur. ölçmeye kılavuzluk için davranışların belirlenmesi gerekir. öğretimin nasıl yapılacağını. eğitim bilimlerindeki temel kavramlar bilgisi. Bu yaklaşımda eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranır. iyi vatandaş. Eğitim kavramının tanımını söyleme/verilenler arasından seçip işaretleme. HEDEFLER I. 252. Ölçme araçlan-Testler 1. yöntem ve teknikleri. Hedeflerin Davranışlara Dönüştürülme Nedenleri Ölçme-Değerlendirmeyi Yapmak. eksikliği ile ortaya çıkan zararla o nesnenin varlığının ortaya koyacağı. Hedef II.Program Geliştirme 121 3. Örneğin. süre. I. öğretimi yönlendirmek. Analitik Yaklaşım Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. Mevcut durumdan yararlanılarak geleceğe yönelik durumlar hakkında karar verilir. s s s s s önce öğrenciye kazandırılacak hedefler belirlenir Bu hedefler davranışa dönüştürülür Hedef davranışları kazandırmaya yardımcı olacak içerik belirlenir Hedef davranışlara uygun yöntem ve teknikler belirlenir. Örneğin. Bütün bu etkinlikler sonucunda hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyacak sınama durumları planlanır. Meslek Analizi 1. Atatürk ilke ve inkılaplarını söyleyebilme6 Bir eğitim programında hedefler belirlenirken o toplumun bireylerini neden eğitiyoruz sorusunu sürekli hatırlamamız gerekmektedir. Eğitim Durumlannı Belirlemek. Raporları değerlendirme c. uygulanacak öğretim stratejilerini. içerik II. Öğretim Programının Etkisini Artırmak Standartlaşmayı Sağlama Öğrenciye nasıl öğreneceğine ilişkin bilgiler vermek Eğitimde hedefler üç düzeyde belirtilmektedir2. iletişim becerilerine sahip olması. Sınama durumları (Değerlendirme) . fen bilgisi dersine ilgi duyma6 Davranış Öğretim hedeflerinin gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenci tepkileri olarak ifade edilmesidir. sağlayacağı yarardan hareketle ihtiyaç belirlenir. Literatür tarama b. etkinlikleri belirlenir. Bir nesnenin yokluğu. Bunlar. Delphi tekniği-Anket geliştirme 1. günde 3 defa dişlerini fırçalama. Eğitim durumları (Öğrenme-öğretme durumları) II. araç ve gered seçmede gerçekleştirilecek davranışların belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim bilimleri olanında gefecekteki yönelimlerin neler olacağını ortaya koymak amacıyla yapılacak bir çalışmada ihtiyacın ortaya konulabilmesi için hangi yaklaşımın kullanılması daha doğru olacaktır? 2003 KPSS114) A) A) A) A) E) Betimsel Yaklaşım Farklar Yaklaşımı Analitik Yaklaşım Demokratik Yaklaşım Süreç Yaklaşımı Bunlar. İhtiyaç Belirleme Değerlendirme Teknikleri 1. Gözlem 1. Progel-Dacum Tekniği 1. iyi öğretmen. Örneğin. 4. Program geliştirme amacıyla ihtiyaç belirleme sürecinde aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi kullanılmaz? (2004 KPSS-91) A) A) A) A) E) Görüşme Test Mikro öğretim Delphi Kaynak tarama B. Eğitim durumları.6 Hedef Öğretim faaliyetleri ile öğrenciye kazandırılacak özelliklerya da niteliklere hedef denir. Bir eğitim programını oluşturan temel ögelerde bulunması gereken özellikler şunlardır. Kaynak tarama a. iyi insan. Görüşme-Grup toplantıları 1. Mevcut programı inceleme 251. Betimsel Yaklaşım Belirli olgu ya da eğitim yaşantılarından ortaya çıkan durumla ilgilenilir. bir eğitim programını oluşturan temel ögelerdir.

ilgi. aşağıdakilerden hangisine yer verilmesi gerekmez? (2004 KPSS-92) A) Içinde yaşadığı toplumun bireye sağladığı olanaklar A) Toplumun sosyokültüre! ve ekonomik özellikleri A) Toplumdaki bireylerin kendini gerçekleştirme düzeyleri . 1. Hedefler bu ölçütler açısmdan incelendikten sonra kesinleştirilmelidir. kültürel ve ekonomik özellikleri Toplumun insan gücü ihtiyacı Bireyler ile toplumun beklentilerinin uygunluğu 255. ekonomik.sınama içerik . 2. Bir eğitim programını oluşturan 89 temel öğelerde bulunması gereken özelliklerle ilgili doğru ifade aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (2004 KPSS-89) A) Hedeflerde. aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunlu degildir? (2001 KPSS-35) A) A) A) A) E) Toplumun ihtiyaçlarının Konu-alan ilişkilerinin Bireyin ihtiyaçlarının Eğitim ekonomisi bulgularının Toplumun eğitim felsefesinin A) Eğitim durumları. "ne öğretelim?"1 sorusuna yanıt aramalıdır.veli Hedef .öğrenci .teknikler Konu alanı Bireyin özellikleri (Kişilik. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının boyutlarından biri değildir? (2002 KPSS-1) A) A) A) A) E) Hedef ve davranış Konular Eğitim durumlan Toplum ihtiyaçları Değerlendirme 258. E) Temel öğeler birbirinden bağımsız işlemelidir.içerik . Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde program geliştirmenin öğeleri doğru olarak verilmiştir? (2003 KPSS-109) A) Öğretmen . 254. 2. A) Hedefleri gerçekleştirebilecek kapsam belirlenmelidir.122 Program Geliştirme Uzak Hedefler: Ülkenin politik felsefesini yansıtan ve oldukça genel olarak belirtilen hedeflerdir Genel Hedefler: Uzak hedefin yorumu aynı zamane/a da okulun işgörüsünü yansıtan hedeflerdir Özel Hedefler: öğrenciye kazandırılması uygun görülen özellikler ve bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış olan hedeflerdir Eğitim hedeflerini belirlemede Uzak ve Genel hedeflerin dışında dört kaynak vardır. A) ölçme değerlendirme etkinlikleri sadece bilişsel hedeflerin kazanılma düzeyini belirlemelidir. Toplumun sosyal. içinde yaşadığı toplumun bireye sağladığı olanaklar b. c. Doğa Eğitim hedeflerinin belirlenmesinde. içinde bulunulan zaman ve koşullarla ilgili kesin bilgiler yer almalıdır. Eğitim hedeflerînin kaynaklarından toplumsal boyuta ilişkin yapılacak araştırmalarda. Toplumsal gerçek: a. psikolojik ölçütler göz önüne alınmalıdır.eğitim durumları . toplumsal. Aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi hedef davranışlara bağlı değildir? (2002 KPSS-115) A) A) A) A) E) Ölçme durumları öğrenme yaşantıları Toplumsal gereksinimler Eğitimin niteliği Değerlendirme kriterleri 256. tutum vb) 257. Eğitimde hedeflerin belirlenmesi aşamasında.öğretmen -öğrenci A) A) A) durumları E) Hedefler . felsefı.değerlendirme Okul yönetimi -veli . 253. d. 2.yöntemler .öğretme faaliyetleri .

A) Toplumun insan . gücü gereksinmeleri E) Bireyler ile toplum beklentilerinin uygunluğu .

jAlma Tepkide bulunma Değer verme örgütleme . nefret. 1. Değerlendirme 2.Program Geliştirme 123 k.Bu taksonomiye bir anlamda insan öğrenmelerinin sınıflandınlması da denilebilir. Öğrenilmiş davranışların zihin-kas koordinasyonu sonucu ortaya çıkan kısmına denir. Bloom'un taksonomisine göre öğretim programının hedefleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Duyuşsal Alan gh. Kavrama c. öğrenilmiş davranışların zihinsel yönü ağır basan kısmıdır 1. Bu alanda beceriler ön plandadır. 1. basitten karmaştğa doğru sıralanmıştır. Bu sınıflamada belli bir alana giren hedefler kolaydan zora. Sentez f. Bu alanda bireyin özellikleri ön plandadır. Hayvancılığa uygun coğrafi yapının ve iş imkanlarının bulunduğu bir bölgede okullarında hayvancılıkla ilgili hedeflere öncelik verilmesi aşağıdakilerden hangisinin etkisidir? (2002 KPSS-112) A) özel hedefler araştırma sonuçlarına uygun olarak belirlenmelidir A) Eğitimin hedefleri belirlenirken toplumsal çevrenin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır A) A) Eğitimin hedefleri belirlenirken değişik yollar izlenebilir Bireylerin eğitimden beklentileri zamandan zamana değişebilir E) Konu alanındaki yenilikler eğitimin hedefleri üzerinde etkilidir Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması (Taksonomisi) Hedeflerin aşamalı olarak smıflandınlmasında yaygın olarak kabul edilen görüş Bloom ve arkadaşlarmın geliştirdikleri smıflandırmadır. korku. öğrenilmiş davranışların Duygusal yönü ağır basan kısmıdır. Devinimsel (Psiko-motor) Alan. Bilişsel Alan. Bilişsel alan a. Duyuşsal Alan. Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması 1. Kişilik haline getirme 259. . i. tutum ve güdülenmiştik gibi duygusal yönlerin baskın olduğu alandır. Sevgi. Uygulama d. ilgi. Bilgi b. Analiz e.

yazma. Beceri haline getirme o. Duruma uydurma p. tartışma" gibi ibareler konulur. Bu nedenle öğrenme sürecini değil sürecin sonunda ortaya çıkacak özellik önemlidir. Davranış cümlelerinin sonuna "tanımlama. Ölçüt davanıklı hedefler yer. zaman ve birim gibi ölçütlerine göre belirlenir.3. 1. Örneğin: "1 dakika 200 kelimeyi okuyabilme" yada "100 metreyi 12 saniyede koşabilme" gibi 1. "Cümlenin öğeleri" şeklindeki bir ifade konu başhğı olduğu için hedef olamaz. kavrayabilme" gibi ibareler konulur. Buna göre hedefler tek bir davranışla değil. Hedef davranış olarak ifade edilerek somut ve en özel öğrenci tepkisi olarak ifade edilir. Cümlenin öğelerini kavratma şeklindeki bir hedef ifadesi öğretmenin davranışını içerdiği için yanlıştır. Hedef öğretmenin ne yapacağını değil. Kılavuz denetiminde yapma n. Devinişsel Alan (Psiko-motor) I. 1. Örneğin. bulma. Uyarılma m. öğrencinin ne yapacağını ifade etmesidir. becerisi. Hedef cümlelerinin sonuna "bilgisi. - 1. örneğin. Hedefler genel ifadelerle (doğrudan gözlenemeyen) belirlenir. 1. Yeterliğe yada performansa dayalı öğretim uygulamalarında daha çok ölçüt dayanıklı hedef belirlenir. gücü. açıklama. . söyleme. yeteneği. Hedeflere ulaşma düzeyi ancak gözlenebilir ve ölcülebilir öğrenci tepkileri (istenilir davranışlar) olarak davranışa dönüştürülerek belirlenir. işaret etme. Hedef yetiştireceğimiz öğrencide bulunmasını istediğimiz ve öğretim faaliyetleri yoluyla kazandınlabilir nitelikler yada özelliklerdir. ilgililik. Bu nedenle öğretim sürecindeki konu başlıkları yada öğretmenin kullanacağı yöntemler hedef olamaz. 1. farkında olma. Hedef öğrenme ürününe dönüktür . Cümlenin öğelerini kavrayabilme örneğinde olduğu gibi hedef öğrenci davranışı açısından ifade edilmelidir. gösterme. Hedefler kapsamlı ve sınırlı olarak belirlenmelidir. davranışlar grubuyla ifade edilmelidir. Yaratma Hedeflerde Aranacak Bazı Özellikler1 1. Davranış ise hedeflerin somut ifadelerle (gözlenebilen veva ölcülebilen) belirlenmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi hedeflerin sahip olması gereken niteliklerden değildir? (2002 KPSS-113) A) Eğitim ortamında gerçekleştirilebilir olma öğrenci davranışı olarak ifade edilebilme Gözlenebilir ve ölçülebilir olma A) A) A) öğrencilerin kendi çabalarıyla ulaşabilecekleri nitelikte olma E) öğrencinin hazır bulunuşluğuyla erişilebilir olma . 1. hedefler herkesin ortak anlayacağı ve açıklayacağı bir dille ifade edilmelidir. 1. hedefler öğrencinin Öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmasını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. Örneğin. Hedefler binişik olmamalı. 8. Çok boyutlu olmalıdır. 1. Yani "Atatürk'ün hayatını kavrayabilme ve saygı duyma" şeklinde hem bilişsel hem de duygusal özellikler bir arada değil. Hedef-Davranışlar öğretim sürecini başlatan. Hiyerarşik bir düzende sıralanmalıdır.2. 260. Genellik ve sınırlılık. Kritik Davranış Her hedefi temsil eden davranışlar arasında önem derecesi yüksek ve olmazsa olmaz anlamında öncelikli davranışlara kritik davranıs denir. Konu alam ile ilişiklik. hedefler hangi özellikleri kazandıracağını belirtecek kadar genel ve kazandıracağı özellikleri başka özelliklerle karıştırmayacak kadar sınırlı olmalıdır. hedefler ilgili oldukları konu alanını temsil edecek ve kapsayacak değerlendirmelere sahip olarak belirlenmelidir. 8. Hedef aynı anlamla birden çok özelliği içermemelidir. 8. bitişik (tamamlayıcı) olmalıdır. 24 8. 1 Program Geliştirme 261. Davranışlar ilgili oldukları hedefleri nitelik ve nicelik olarak ivi temsil etmelidir (kapsamalıdır) Davranışlar hedefe ulaşmayı sağlayacak düzeyde zenginleştirilmiş olarak belirlenmelidir. yönlendiren ve ölçmeye kılavuzluk yapan önemli bir program öğesidir. İstenen sonuçlan ve başarı düzeyini kesin ve açık bir biçimde dile getirme gerekliliği eğitim hedeflerinin hangi ilkesiyle doğrudan ilgilidir? (2004 KPSS-90) A) öğrenci davranışına dönük olmalıdır. öğretmen etkinliklerini içermelidir. A) A) A) E) Evrensel kültür değerleriyle ilişkili olmalıdır. ayrı ayrı hedefler olarak ifade edilmelidir. 1. "Atatürk'ün hayatını kavrayabilme" hedefinde "Atatürk'ün ilkelerinin önemini açıklayabilme" davranışı önem derecesi yüksek olan bir kritik davranıştır. Açık-seçiklik. 8. Hedef-Davranış Belirleme İlkeleri Öğrenci yaşantısına dönüklük.

Açıklama / yeteriiliği başka değerlere tercih artırma/ yardım etme / etme. analiz etme / karşıtaştırma / şematik olarak gösterme / saptama / ayırdetme / duruma konumunu alma yardım ilişkileri belirieme gösterildiği Bir otomobili usta öğretici alarak denetiminde altında (denemeb a ş ın a E n je k s iy o nu yapma. u y g u n nitelik. öneride veı mekt en tartışma / pratik yapma / oynama işaret etme / altını çizme Bir değeri kabul etme. Yöntem Çevirme / yonjmlama / kestinme/ söyteme /yazma / ana hattını bulma / özetleme / ömek verme/tablolaştırma / grafıkle / Şe mayla / Simgeyle / QOSt£fTTlB Hatıriama Tanıma Tanımlama / hatırlama / tanıma söyleme / yazma / seçme / isimlendirme / eşleştirme / sıraya koyma / listeleme / gösterme / kabul etme / kontrol etme karşı l ı k İzleme / onaylama / bulunma / istekli olma.paylaşma / birteştirme / HEDEF ALANLARI VE ÖRNEKLER BİÜŞSEL ALAN HEDEFLERİ Hedef Düzeyi Özelliği Eylem Olarak İfade Edilmesi BİLGİ • Kavramlar • Olgular • Araç-gereçler • Sıralamalar • Sınıflamalar . uyumlu Tartışma değer kuramsallaştırma . Otomobili başlangıç vücudu getirme hareket çalıştırmak hazır için ANALİZ Bir ögelerine bütünü ayırma./ / Çevirme KAVRAMA Yorumlama / Açıklama ^/icitsıııc İlişkileri/ nedenleri yazma / söyleme/ değiştirerek yazma / yeniden sıraya koyma tahmin etme / sonucu kestirme / sonucu butma / ayırt etme / yeniden dûzenleme / değiştirme / öteleme / ulama UYGULAMA Bilgiyi kullanma Uygulama Gösterme Deneme Kullanma Çizme Yapma / Çalıştırma / ilişki Kurma / Kullanma / KİŞİLİK HALİNE GETİRME sistemine dahil etme karşılaştırma / örgütleme / formüle etme Davranış ölçütü haline gözden getirme. seçici dikkat TEPKİDE BULUNMA Uysal t ı k. yapabilme ve sürede beceriyi Da ha bir be ce riyi bilgisayarın ayarlarını yapabilme yakıtlar kullanarak ön ce kaz and ığ ı kulla na ra k kişisel dışındaki çalışan bir k u ra lın a biçimde parçalara ayırma / hatlarını gösterme ana / yapma. özdeşleşme geçirme / değerierie değiştirme / tamamlama/ akranlanyla iist ve altlanyla karşılaştırma Hazırlama / Hesaplama / İlkeyt uygulama / problem çözme PSİKOMOTOR ALAN HEDEFLERİ Hedef Düzeyi UYARILMA Özelliği Eylem Olarak İfade Edilmesi Beceriyi becerinin KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA Beceriyi gibi izleme. kendi başına ettirebilme denetim yapma yanılma) bölümlere ayırma SENTEZ Özgün oluşturma bir bütün Birleştirme/ üretme planlama / / yaratma tasarlama özetleme / / / BECERİ HALİNE GETİRME K e nd i denetimsiz istenilen yeterlik yapma sınıflama yapma / derleme / organize etme / geliştirme / yeniden düzenleme / örgütleme / karar verme / formüle etme DEĞERLENDİRME Bir ölçüte dayalı Yargılama / değeriendirme / açıklama/ karşılaştırma / irdeleme / ispat etme / karar verme / standardize etme DURUMA UYDURMA Kazanılan ilk karşılaştığı yargıda bulunma durumda kullanma YARATMA Yeni ve orijinal bir Bilinen d u ru mu koyma. kendini adama destekleme / inkar etme / protesto etme / tartışma ÖRGÜTLEME Değerieriyle hale getirme. o rt a y a yakıtları benzeri bir araç yapabilme olmayanı yapma . almaya Ayırt etme / ayırma / isteklilik.Program Geliştirme 125 DUYUŞSAL ALAN HEDEFLERİ Hedef Düzeyi Özelliği Eylem Olarak İfade Edilmesi ALMA Farkında olma. vermede karşı l ı k mutlu olma DEĞER VERME kontrollü.

Program Geliştirme 262. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanın uygulama basamağında gerçekleşen süreçtir? (2002KPSS-114)

265.
I. Noktalama işaretlerini kullanarak bir metin oluşturabilme

A)

öğrenilen ilkeleri yeni karşılaşılan bir durumda kullanma

I.

Araba kullanmak için vücudunu hazır hale getiriş

A)

Tamamlanmış bir ürünün işlem basamaklarını söyleme A) Tamamlanmış bir durumun ögelerini belirleme A) Yeni ve özgün bir ürün tasarlama

III.

Çevre kirli/iğinin çözümüne yönelik orijinal fikirler üretebilme

III.

Yasaların toplumsal gerekliliğine inanış

yaşamındaki

E) Tamamladığı ürünü verilen ölçütlerle karşılaştırma 263. Devinimsel (psikomotor) becerilerin gelîştirilmesinde öğretmenin kullanabileceği en etkıli yol aşağfdakilerden hangisidir? ? (2002 KPSS-118)

Yukarıda verilen hedef örneklerinden hangileri bilişsel alana yönelik yazılmıştır? (2003 KPSS112) A) I ve II D) I ve III B) II ve IV E) II ve III C) III ve IV

A) A)

Anlatım yöntemi Gösterip yaptırma

C) Problem çözme D) Soru-cevap

Hedef Davranış Yazmada Farklı Yaklaşımlar Eğitim Programlarını hazırlarken hedef davranışların yazılmasında farklı yaklaşımlar izlemektedir. Daha çok program özellikleri dikkate alındığında bu farktı yaklaşımın olduğu gözlenmektedir. Bunlar 3 • Aşamalı Hedef Yazma yaklaşımı: Bu yaklaşımda Bloom'un aşamalı sınıflara yaklaşımı (bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez değerlendirme yada bilişsel, duygusal, devrimsel) temele alınmaktadır. Yeterliğe Dayalı Amaç Yazma Yaklaşımı: Program sonunda öğrencilerin hangi standartta ne yapabileceğini belirtir. Örneğin; Hesap makinesi ile üç ondalıklı 25 sayı verildiğinde (koşullar) bütün sayıların 1 dakika içinde hatasız olarak (standart), sabit bir sayı ile çarparak sonucu yazabilme (davranış) Modüler Amaç Yazma Yaklaşımı: Aşamalık özelliği göstermeyen, bağımsız üniteler yada modüller için kullanılır. örnekir Ders: Türkçe Amaç: Bu üniteyi çalıştıktan sonra; llk öğretim Türkçe Programında yer alan genel ve özel amaçların nitelik ve önemini kavrayabilecek, ilköğretim okullarındaki; Türkçe Programmın özet amaçlarını sıralayabilecek. Amaçları davranışa dönüştürmenin ve öğrencilere kazandırmanın gereğini kavrayabilmek,

E) Deneme yanılma Sosyal Bilgiler dersi çevremizi tanıyalım ünitesi ile ilgili temel verileri istenilen anlatım biçimine çevirebilme.

264.

I. I.

Matematik dersi sayılar ünitesiyle ilgili temel kavramlarm anlam bilgisi İngilizce dersi temel dil becerileriyle ilgili öğrendiklerini yeni durumlarda kullanabilme. •

I.

Hayat Bilgisi dersinde toplumsal yaşam kurallarının gerekliliğine inanış.

I.

Beden eğilimi dersi üç adım atlama ile ilgili öğrendiklerini hatasız olarak yerine getirebilme. Yukarıda verilen hedef örnekleri dikkate almdığında hangi seçenekte hedef örnekleri taksonomlk açıdan doğru olarak eşleştrrilmiştir? (2003 KPSS-112)

A) A)
A)

Kavrama, Bilgi, Uygulama, Değer verme. Beceri haline getirme Değer verme, Bilgi, Analiz, Sentez, Kavrama Bilgi, Kavrama, Uygulama, Analiz, Sentez

A)

Amiliz, Bilgi, Kavrama, Değer verme, Uygulama E) Değerlendirme, Kavrama, Uygulama, Analiz, Kılavuzla yapma

Program Geliştirme

127

Dil Öğretim ilkelerini Türkçe öğretimde etkili bir şekilde uygulayabileceksiniz

266. Aşağıdaki davranışlardan hangisi "suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde öğreniidiğini" gösteren bir kanıt olamaz? (2001 KPSS-40) A) A) A) A) Olayı değişik bir örnekle açıklama Olayı kendi ifadesiyle açıklama Olayın kitaptaki tanımını söyleme Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme

düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. Örnek; hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilgisi gibi. 2. Sarmal Programlama Yaklaşımı Bu tip programda içerik doğrusal bir sıra izlemez. Daha önce öğrenilmiş olan bazı konular, gerektikçe tekrar edilebilir. Bu tekrarlar, tercihan konuyu sadece hatırlatmaktan çok kapsamını da genişletmelidirler. içeriği bu tip yaklaşımla hazırlanmış programlar daha esnektirler. Ancak öğrenilecek konular ve öğrenme süresi kontrollüdür. Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesi söz konusu olduğunda bu düzenlemeden yararlanılır. Her konunun kendi içindeki konulan arasında da bîr ardışıklık söz konusudur. özellikle dil öğretim programlarının içeriğini düzenlemede bu yaklaşımdan yararlanılmakladır. Örnek; Türkçe, yabancı dil, matematik gib. 3. Modüler Programlama Yaklaşımı İçerik düzenlenirken konular öbekler halinde düzenlenir. Bu öbeklerin (ya da modüllerin) birbiriyle ilişkili olması beklenemez. Bu programla öğretim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Konuların hangi sırayla öğrenileceği açısından esnektir, ancak yine de program çıktısı açısından kontrollü bir yaklaşım özelliği taşır. öğrenme üniteleri modüllere ayrılır. Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı yaklaşımla düzenlenebilir. Modüller arasında aşamalı bir bağ olması önemli değildir; önemli olan her modülün anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. Örnek; Beden Eğitimi dersi. Koşmalar, atlamalar, futbol, voleybol gibi birbiriyle bağ olmadan üniteler halinde düzenlenebilir. 4. Piramitsel ve Çekirdek Programlama Yaklaşımı

E) Olayı resmederek ifade etme

II.

İÇERİK Bir öğretim programında içeriğin belirlenmesi işlemi "ne ögretelim?" sorusuna cevap aramadır. Bu nedenle içerik hedeflerle tutarlı olmalıdır. Türkiye'de Okul öncesi, İlköğretim ve Orta Öğretim kademelerinin içeriği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İçerik belirlemede bazı ilkelere uyulması gerekmektedir. içerik; Program hedefleriyle tutarlı, Somuttan soyuta, Basitten karmaşığa, Yakından uzağa, Bilinenden bilinmeyene,

Genelden özele,
Anlamlı, Gerçekçi, Güncel olmalıdır. öğrenci seviyesine uygun olmalı Bireyin ilgi ve gereksinimlerine uygun olmalı Bilimsel açıdan geçerli olmalıdır Kendi içinde tutarlı olmalıdır Bunlara ek olarak içerik ile ilgili olarak bir ders kitabmda bulunması gereken özellikler şunlardır; öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun, sade ve anlaşılır bir dili olmalıdır Bol uygulama, örnek ve çalışmalara yer vermelidir. Görsel içeriği bol olmalıdır Öğrencilerin algılama ve anlamalarını sağlayacak somut görsel ögelerle desteklenmelidir Sade bir düzen içinde hazırlanmış olmalıdır. İçerik düzenlemede Farklı Yaklaşımlar (Stratejiler) 3 1. Doğrusal Programlama Yaklaşımı Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların

Piramitsel yaklaşımda ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı giderek uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve daraldığı bir yaklaşım tarzıdır. Bu yaklaşıma göre içerik, ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiş konular bütününden oluşur. Program esnek değildir. öğrencinin programa başlamadan önceki ve programı bitirdikten sonraki durumu kesinlikle bilinmektedir. Öğrenci, programt bitirdikten sonra o alanın uzmanı olur. Çekirdek programda ise ilk önce ortak öğrenilecek konular verilir. Sonra öğrencilere seçenekler sunularak İlgi duyduğu alanlarda ders almaları sağlanabilir. Sözgelimi Fen Bilgisi konuları çekirdek programla, Fizik,

128

Program Geliştirme

Kimya, Biyoloji konuları da ilgi alanlarıyla alınır ve buna göre içerik düzenlemesi yapılır. 5. Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı Konu Ağı-Proje merkezli program yaklaşımında öğrencilere konulann ağı bir harita gibi çıkartılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler. Konular küçük projeler olarak da belirlenebilir. 6. Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı Baştan içerik belli değildir. İçerik düzenlemesi öğrencilerin ihtiyaçları ve sorularına göre oluşturulur. Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre dayanır. Özellikle ilkokul düzeyinde öğrenci sorulan çok değerli bir öğrenme yaşantısı oluşturabilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha sınırlı ve özel uzmanlık alanlarına ilişkin sorulara göre programların içerikleri düzenlenir. Belirtke Tablosu (Hedef-İçerik Tablosu)2 Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla, program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine belirtke tablosu denir. Belirtke tablosunun hazırlanmasında üç aşama önemlidir. 1. Öğretim hedeflerini belirleme, Üst yatay bölüme yazılır 1. Ders içeriğini belirleme, Dikey boyuta içerik yazılır 1. Iki boyutlu bir çizelge hazırlama; Hedeflerle içerik arasındaki ilişki tabloda gösterilir Bu tablo sayesinde hangi konuların hangi hedeflerin gerçekleşmesine hizmet ettiği ve dersin bütününde ne kadar ağırhk taşıması gerektiği kolaylıkla görülebilir.

268. Aşağıdakilerden hangisi İlköğretimin ilk basamağında dikkate alınması gereken ilkelerden biri değildir? (2002 KPSS-117) A) A) A) A) E) öğrenciye görelik Soyuttan somuta Yakından uzağa Basitten karmaşığa Bilinenden bilinmeyene

269. Aşağıdakilerden hangisi bir ders için hazırlanan ve hedeflerle konular arasındaki ilişkiyi gösteren belirtke tablosunun en önemli faydasıdır? (2002 KPSS-30) A) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak

özetleme A) A) Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi öğretim planlarına temel oluşturması

A)

Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi E) Dersin ünitelerinin (konularının) sırasın! belirlemesi

270. Konuların yeri geldikçe tekrarlandığı, konuların kendi içinde ve birbirleriyle ardışıklık ilişkisinin bulunduğu, özellikle dil öğretiminde ağırlıklt olarak kullanılan bir programlama yaklaşımıdır. Yukarıda açıklaması verilen programlama yaklaşımı hangisidir? (2003 KPSS-115) A) Piramitsel Yaklaşım A) Sarmal Yaklaşım A) Modüler Yaklaşım A) Doğrusal Yaklaşım E) Çekirdek Yaklaşım

267. Aşağıdakilerden hangisi içeriğin biçimlendiriimesinde öğretmenlerin sorması gereken sorulardan değildir? (2002 KPSS-116)

271. İçerik belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınma zorunluluğu yoktur? (2003 KPSS-119) A) Bilgiler somuttan soyuta doğru sıralanmalı

A)
A) mi? A) A)

öğrencilerin seviyesine uygun mu? Hedeflerin gerçekleşmesine hizmet eder Bireyin ilgi ve gereksinmelerine uygun mu? içerik bilimsel açıdan geçerli mi?

A)

öncelikle kolay daha sonra karmaşık bilgilere yer verilmeli A) Bîlgiler yakın çevreden uzağa doğru bir yapı oluşturmalı A) E) Bilgilerin kendi içerisinde tutarlığı olmalı içerik öğretmen niteliklerine uygun bir yapıda organize edilmeli

E) İçerik öğretim stratejilerine uygun mu?

Program Geliştirme

129

272. Bir ders kitabında bulunması gereken özellikler açısından aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?(2004KPSS-81)

yöntem ve tekniklerin konu ve öğrenci için uygunluğu

A)

öğrenci düzeyine uygun soyutlukta, yalın ve anlaşılır bir anlatım dilinin olması

A)

Hazırlık çalışmaları, alıştırmalar ve uygulama sorularını içermesi

A)

Yapısının farklı öğretme öğrenme yaklaşımlarıyla örüntülenmesi A) Konu sunumlarının çeşitli görsel uyaranlarla zenginleştirilmesi E) Soyut kavramları içermesi

273. Aşağıdaki programlama modellerinden hangisinde, ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer alması, ileriki yıllarda alanın gittikçe daralarak uzmanlaşmanın küçük birimlerde olması söz konusudur? (2004 KPSS-88) A) Piramitsel A) Doğrusal A) Sarmal A) Modüler E) Çekirdek

274. Öğretme öğrenme süreçlerinde öğretmenin öğrenciyi temele alarak içeriği düzenli ve anlamlı bîr bütünlük içinde sunmasının öğrenciye sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-94) A) öğretimin hedeflerine daha etkili ulaşılması

A)

İçerikte ön plana çıkan ayrıntılara odaklanılması A) A) İşbirliği içinde çalışılması Materyallerin daha ekonomik kullanılması

E) öğretimin eğlenceli olarak algılanması III. ÖĞRENME-ÖĞRETME DURUMLARI Program geliştirme çalışmalarının süreç boyutudur. Belirlenen hedef davranışların öğrencilere nasıl kazandırılacağı sorusuna cevap aranır. Öğretim durumlarında öğrenci, öğretmen, yöntem, teknik, araç-gereç, strateji, içerik vb. konuların birbirleriyle etkileşimleri ile ilgili etkinlikler söz konusudur. Öğrenme- öğretme sürecinin planlanması aşamasında öncelikle kullanmayı planladığımız

belirlenmiş eğitim hedeflerine ulaşabilmek için konularm. 1. 1. 1. Hedef-içerik ilişkisini ve uygun stratejiyi. Ünite ve Günlük plan 6 Öğretimi Planlamanın Sağladığı Faydalar Eğitim-öğretim sürecine yön verir. s s s Eğitim programının uygulamaya konulduğu öğretim hizmetlerinin programı uygulamaya dönük olarak düzenlendiği Öğrencinin bu hizmetler aracılığıyla öğretim programıyla etkileşime geçtiği bir süreçtir. A. Yıllık. öğrenme yaşantılarının ve değerlendirme sürecinin tasarlanması sürecidir. Öğretimde üç tür plan türü kullanılır. kullanılacak strateji ve yöntemlerin ve değerlendirme esaslannın belirlendiği ve zamana dağıtıldığı genel bir tasarıdır. Giriş etkinlikleri Gelişme etkinlikleri Sonuç etkinlikleridir. Böylece öğretim süresince karşılaşılabilecek sorunlar en alt düzeye indirgenmiş olur. işlenecek konularm. Bu konu aynı zamanda eğitim öğretimde planlar konusu ile yakından ilgilidir. araç-gereç belirlenmesini sağlar. . Kısaca söylemek gerekirse öğrenme-öğretme süreci. uygulamanın tutarlılığını sağlar. Bu üç konu aşağıda ayrınttlı biçimde ele alınmıştır. öğrenme yaşantıları ve öğretme yaşantılarıdır. Konuların zamanını ve süresini düzenler Yıllık Plan Bir öğretim yılı için hazırlanan ve gerçekleştirilmeye çalışılacak hedeflerin. ÖĞRETME YAŞANTILARI Bunlar.belirlenmelidir. Eğitim Öğretimde Planlama Eğitim ve öğretimde planlama. yöntem. Öğretmene yol gösterir Değerlendirmenin geçerliliğini ve güvenirliliğini sağlar. Bireye söz konusu davranışların nasıl kazandırılacağı konusunda düzenlenecek etkinlikleri iki aşamada sınıflandırılabilir.

Günlük plan genel olarak üç ana bölümden oluşur: Ders Planı: 0 dersin özel hedef davranışlarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim faaliyetlerinin sistematik bir biçimde planlanmasıdır. gezi-gözlem s Diğer zümre öğretmenlerle işbirliği s ödevler ve konusu s Değerlendirme S Düşünceler Ünite Planı Bir ünite içindeki öğrenme-öğretme etkinliklerinin bu üniteye ayrılan ders saatleri içinde gerçekleşecek biçimde sıra ve düzene konması amacıyla hazırlanan bir plandır. Günlük Plan (Ders Planı) Bir günde yada bir derste yapılacak bütün öğretim etkinliklerinin tasarımının yapıldığı bir plandır. Analiz—Araştırma yoluyla öğretim 1. Ünite bilgileriyle ilişkili konular ve etkinlikler bütünüdür. s özet ve tekrar.2000). ses tonu. Sentez—Buluş yoluyla öğretim 275. Öğretimde yararlanılan. S Süre S Amaçlar-hedefler s Konular s Yöntemler-teknikler s Kaynak. S Hedeften haberdar etme. ^ Güdüleme (Motivasyon) S Konunun önemi. resim.130 Program Geliştirme Yıllık planda bulunan başlıca bölümler. Uygulama—proje tabanlı öğretim 1. GİRİŞ ^Dikkat Çekme s Soru sorma. s Bir sonraki konunun açıklanması. S Gelecekte ne işe yarayacak. gelişme ve sonuç etkinlikleri düzenlenmelidir Hedef düzeyine göre uygun öğretim Yaklaşımlan 1. SONUÇ v Kalıcılığı sağlama. Ünite planı 1. Burada öğrenme-öğretme süreçlerinin etkili ve verimli kullanılması temel amaçtır. v^Gözden Geçirme (önceki öğrenmelerin hatırlanması) GELİŞME s ön bilgilerle ilişkiler kurma S Davranışı ortaya çıkarma etkinlikleri V Strateji. tartışma. V Günlük yaşamdan örnek. yöntem-teknik. Ders planı (günlük plan) Aşağıdakilerden hangisinde kapsamı en geniş olanlardan en dar olana doğru sınırlanmıştır? (2001 KPSS-3) A) 2-1-3 D) 1-3-2 B) 3-12 E) 12-3 C) 3-2-1 . s Yaşamla ilişkisi. 1. Eğitim Durumlarının Değişkenleri s Pekiştireç. Ünite planları birbirine yakın ve ilişkilen-dirilmiş konuların belirli zaman içerinde bir bütün olarak işlenmesini sağlar. grafik kullanmak. s Konular ve alt bölümler. S Şekil. Bilgi—Bireyselleştirilmiş öğretim. s Soru-cevap. S Derse araç-gereçle girmek. s Araç-gereç kullanımı. Kavrama—Bilgisayar destekli öğretim 1. bu kritik davranışlarının öğretilmesi için hangi öğretmeöğrenme etkinliklerinden yararlanılacağı belirlenmeye çalışılır (Yılmaz. Sunuş yoluyla öğretim 1. s örnekler. s İpucu s Dönüt s Düzeltme •s Öğrencinin derse katılımı Eğitim Durumtarının Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken İtketer1 öğrencilerin öğrenmelerini en üst düzeye çıkarmahdır öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalıdır öğrencilerin yaş ve olgunluğuyla tutarlı olmalıdır Hedef davranışa uygun olmalıdır Öğrenci özelliklerine uygun'düzenlenmelidir Ekonomik olmalıdır Etkinlikler arasında yatay ve dikey kaynaşıklık sağlanmalıdır Giriş. s Değerlendirme . Yıllık plana dayalı olacak dersin özel hedeflerinden hangilerinin bu ünitede gerçekleştirilmeye çalışılacağının. araç-gereçler •/ Deney. bu amaçla hangi kritik davranışların öğretileceğinin. Yıllık plan 1. S Beden dili.

öğretmen. aile. hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme A) öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya çalışırken karşılaştıkları güçlükleri giderme E) öğrencileri. öğretim program. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerle etkili bir iletişim kurmada iletinin en temel özelliğidir? (2002 KPSS-11) A) A) A) A) E) Beden diliyle iletilmesi Göz temasıyla desteklenmesi Dolaylı olarak iletilmesi Sözel olarak iletilmesi Açık. milli ve dini bayramlar ve yerel kurtuluş günleri ile ilgili konuların ele alınma (İşleniş) zamanı belirlenirken aşağıdakilerden hangisi önceliklidir? (2004 KPSS-93) A) A) öğrencilere. ünite planı. Aşağıdakilerden hangisi. hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirme 277. öğrenci. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme sürecinin en önemli değişkenidir? (2002 KPSS10) A) Öğrenciler A) Veliler A) Içerik A) Değerlendirme E) öğretmen E) ölçme-değerlendirme için kriterler oluşturmak 278. Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliklerinin ilk aşamasıdır? (2002 KPSS-9) A) A) A) A) Öğrencilerin ilgileri Öğretim yöntem ve teknikleri Okul yönetiminin istekleri Öğretim programının amaçları E) Yönetici. Öğretim planları (yıllık plan. öğrenilmesi hedeflenen davranışların öğrencilerde görülebilmesi için ortam yaratırlar. ders kitabı öğretmen. öğretmenler. öğretmenin bu görevini yerine getirmek için yararlanabileceği yöntemlerden biri değildir? (2001 KPSS-39) 279. ders planı) hazırlamanın temel amacı hangisidir? (2001 KPSS-41) A) Öğrenim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek B) B) B) Okulun çevresi ile itişkilerini güçlendirmek Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek Okul yönetimi işlerini kolaytaştırmak 280. öğrenci 281. net ve anlaşılır olması . Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme-öğretme sürecindeki üc temel öğe doğru olarak verilmiştir? (2001 KPSS-85) A) A) A) A) Okul. Hayat bilgisi dersinde. Öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerinde toplama dersin hangi bölümünün başlıca amacıdır? (2001 KPSS-94) A) A) A) Derse hazırlanma Plan yapma Geçiş bölümleri A) Giriş bölümü E) Gözden geçirme E) Öğretim araç gereçleri 282. veli Öğretim hizmeti. çevre öğretmen. hedeflenen davranışları gösterdiklerinde pekiştireç verme İlgili konuların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programındaki sıralanışı A) A) A) E) Bayramın ya da kurtuluş gününün tarihi Bu günlerin ve konuların derslerle ilişkisi öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri Bu gün ve konuların diğer konularla uygunluğu A) Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını pekiştirme A) öğrencileri. veli 278.Program Geliştirme 131 276. öğrenci.

bireysel çalışmaları için zaman kalmasını sağlama E) Okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi 284. duyduğu konuları belirleyip bunlara ağırlık vererek 289. i ve III II. I. ihtiyaç ve beklentileri Sınıfın fıziki özellikleri ve yapısı öğretim aracının temel özellikleri A) A) A) E) öğrencilerin ilgi. III ve I III. II ve III II. Ders programı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-2) A) Anlatılacak konulan belirleme A) A) A) öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma Ders saatlerine göre davranma Öğrenci özelliklerine göre hareket etme A) A) A) A) E) I. l lv el E) Farklı ders kitaplarını birleştirme . öğrenme yaşantıları kazandırma planı" olarak tanımlanabilir. III ve I II. ihtiyaç ve beklentilerini karşılama öğretmenin beklentilerini karşılama Öğretim etkinliklerine süreklilik sağlama öğretmenlere. Eğitim programını "eğitilecek bireylere. Bu tanıma göre eğitim programında hangi boyut ağırhk kazanmaktadır? (2002 KPSS-111) A) A) A) A) E) Hedefvedavranışlar Konular ölçme değerlendirme öğrenme ürünleri Öğrenme-öğretme süreçleri A) E) Kullanmayı planladığı yöntem ve tekniklerin konu ve öğrenci için uygunluğunu belirleyerek Öğrenciler in ihtiyaç. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme üzerinde en çok etkili olması beklenen öğretmen davranışıdır? (2002 KPSS-16) A) A) A) A) E) Konuyla ilgili araç gereç kullanma Konuyu farklı örneklerle sunma Öğrencileri kontrol altına tutma Uygun pekiştirme işlemlerinden yararlanma Konuyu ayrıntılı bir biçimde ele alma 288.132 Program Geliştirme 283. Bir ders planının esnek ve işlevsel olmasının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-4) A) Öğrencileri bireysel çalışma yöneltme davranışlar A) A) A) Öğrencilerin ilgi. Derse karşı tutum Derse ilgi Derse özgüven Yukarıda verilenlerin öğrenmedeki değişkenliği açıklama gücü bakımından en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? (2002 KPSS-5) 286. Bir öğretmen öğrenme-öğretme sürecini planlama aşamasında aşağıdakilerden hangisine öncelik verirse öğretim sürecinde karşılaşabileceği sorunları en asgari düzeye indirmiş olur? (2003 KPSS-118) A) A) Değerlendirme ölçütlerini (inceden belirleyerek Dersin saatlerini önceden belirleyip hu plana düzenli olarak uyarak A) Ünitelerin aşamalılık ilişkisi gösterip göstermediğini saptayarak 285. I. Bir derste kullanılacak araç seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? (2002 KPSS-13) A) öğrencilere kazandırılması gereken 287. I.

1. içeriğin temel kavram ve ilkelere dayandırılarak anlamlı ve somuttan soyuta bir bütünlük gösterecek şekilde yapılandırılması. Aynı sınıfta bulunan değişik bilgi ve davranışlara sahip öğrencilerin öğrenme güçlüklerini aşmada aşağıdakilerden hangisi daha çok önem kazanır? (2002 KPSS-7) B. öğrencinin zihinsel gelişim durumuna uygun olarak düzenlendiğinde aynı konunun her yaş düzeyinde öğretilebileceği önemle vurgulanır. Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemi (Keller Planı) Her öğrenicinin kendi yetenek düzeyine uygun bir biçimde yönlendirilmesi.Bilgisayar destekli öğretim Uygulama . Eğitim programlarının hedefı eğitim durumlarında işe koşula öğretme öğrenme yaklaşımlarına ışık tutar. Öğrenme Stratejileri Öğrenme stratejüeri kısa süreli bellekten bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması sürecinde kullanılan stratejilerdir. öğrenilenlerin kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin "anında düzeltme".Proje tabanlı öğretim Analiz . yaparak-yaşayarak öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve karmaşıklık düzeyi. ÖGRENME YAŞANTILARI öğrenme yaşantıları başlığı altında bireyin öğrenme sırasında kullandığı yöntem. Anlamlandırma Örgütleme Tekrar A) öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklere sokmak A) Sınıftaki öğrenciler arasındaki etkileşimi sınıflandırmak A) Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmek A) Her öğrenci için ayrı bir program uygulamak E) öğretfnen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmek Öğrenme Modelleri Bireyin öğrenmesinin hangi koşullarda nasıl gerçekleştiğini açıklamaya 1. Bu bağlamda.Bireyselleştirilmiş öğretim Kavrama . Bilgi ünitelerinin adım adım öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek şekilde düzenlenmesini öngören "küçük adımlar". bilinenden bilinmeyene ve kolaydan zora doğru olması gerektiğine ilişkin "kademeli ilerleme" ve öğrencinin öğrenme zamanını kendi ilerlememesine uygun olarak ayarlaması gerektiğine ilişkin olarak da "bireysel hız" ilkeleri programlı öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Programlı Öğrenme Pekiştirme ilkeleri temele alınarak geliştirilmiş bu modelde. teknik ve stratejileri incelenecektir.Program Geliştirme 133 290. öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi iki önemli yeniliktir. 291. Aşağıdakilerden hangisi. öğrenme işinin öğrencinin kendisi tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan "etkin katılım".Sunuş yoluyla öğretim 292. öğrenmede ilerlemenin basitten karmaşığa. öğrencilerin başarmak zorunda olduğu güdülenmeyi arttırıcı soruların öğrencilerin başarabileceği güçlükte olmasını öngören "başan".Araştırma yoluyla öğretim Sentez . öğretme öğrenme sürecindeki yaşantıların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? (2004 KPSS-95) A) A) Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılama Öğrencinin öğrenmelerini üst düzeye taşıma A) Hedefle ilgili davranışı kazandırma Öğrencinin diğer yaşantılarından bağımsız A) olma E) Öğrencinin yaş ve olgunluğuyla tutarlı olma . 1. kendi düzeylerine uygun öğrenme tekniklerinin uygulanması ve sonuçta her bireyin kendine özgü düzeylerde davranması 3. öğrencinin öğrenme hazır oluşunu yükseltecek bireysel yaşantıların sağlanması. 1. Bu modelde. aşağıda veri|en hedef düzeyi öğretim yaklaşımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (2004 KPSS-80) A) A) A) A) E) Bilgi . 2. Buluş Yoluyla Öğrenme Modeli Bu modele göre öğrenme bir keşfetme işidir.

öğrenci nitelikleri. öğrenme ürünlerinin düzeyi ve niteliği artmakta. öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen ögeler. gözlenebilen davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir. 4. sürdürülmesi. öğrenme ürünleri ana değişkenleridir. öğrencini her birimi başarma derecesini belirlemek üzere değerlendirme yöntemleri belirlenir. ancak tam öğrenme modeli uygulandığında başarıya ilişkin puan dağılımı daralarak öğrenci davranışları öğretimin hedefleri doğrultusunda birbirine yaklaşır ve tüm öğrenciler başarılı olabilir sayıtlısına dayanan tam öğrenme modelinin: a) öğrenci nitelikleri. değerlendirilmesine ÖGRETİM denir Öğretimin yöneticisi ÖĞRETMENDİR. kapsayan duyuşsal özelliklerini içermektedir. Bireyselleştirilmiş öğretimin temele alındığı bir dersin düzenlenmesinde öncelikle materyal ya da konu beJirlenir. öğrencilerin neyi öğreneceğini açıklayıcı ipuçları. Gagne'nin Öğretim etkinlikleri modeli Gagne'ye göre öğrenme. öğrencilerin yetenek düzeylerine değil. Daha sonra belirlenen materyal ya da konu kendi içinde bütünlüğü olan birimlere ayrılır. tutum. nefret vb. tutum gibi özelliklerin öğrenmeye etkisini anlatır? (2002 KPSS-3) A) A) A) A) E) Duyuşsal giriş özellikleri Bilişsel giriş davranışları Öğretim yönetiminin amaca uygunluğu öğretim araç gereçlerinin yeterliliği öğretim hizmetinin etkililiği 294. Öğrenme süreçlerini sağlayacak öğretim etkinliklerini belirlemiştir. 293. öğretim hizmetinin niteliği. Bloom'un Tam Öğrenme Modeli Başarı. öğrenme rehberi sağlamaya örnek: J7(pi) sayısını öğretirken çevreden konserve kutuları. okula karşı tutum. s s • S s İpuçları Pekiştirme Katıhm Dönüt Düzeltmedir. Aşağıdakilerden hangisi ilgi. İÇSEL ÖĞRENME SÜREÇLERİ Dikkat Beklenti Kısa süreli belleğe geri getirme Seçici algı Kodlama Tepkide bulunma Tepkiyi güçlendirme ipuçlarıyla geri getirme DIŞSAL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ Dikkati çekme öğrenciyi hedeften haberdar etme Önkoşul öğrenmeleri hatırlatma (ön bilgi) Yeni uyarıcıları sunma Öğrenme rehberi sağlama öğrencinin davranışı göstermesini sağlama Dönüt / değerlendirme sağlama Hatırlama ve transferi güçlendirme öğrenci nitelikleri ve öğretim hizmetinin niteliği gereken düzeye ulaşınca tam öğrenme gerçekleşmekte. öğrenciler arasındaki başarı farkları en aza inmektedir. İçsel öğrenme süreçleri ile bunu destekleyen dışsal öğretim etkinlikleri aşağıda verilmiştir. Son olarak da bir öğrenme biriminden diğerine öğrenicinin kendi hızıyla ilerlemesine olanak tanınır. öğrencilerin bir dizi öğrenme ünitesini öğrenebilmeleri için gerekli olan bilgi. Kodlama. güdülenmişlik. öğrenmeyi destekleyici etkinliklerin planlanması. Gagne modelini bilgi işlem kuramına uygun olarak geliştirmiştir. öğrenci nitelikleri ve öğrenme ürünleri değişkenlerinin düzenlenmesi gerekir.134 Program Geliştirme temeline dayanır. öğretim hizmetinin niteliği. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modeline göre öğretim hizmetlerinin niteliğini belirleyen ögelerden biri değildir? (2002 KPSS-110) A) A) A) A) E) Katılım Pekiştirme Dönüt-düzeltme İpuçları Giriş davranışları a) a) 5. Etkili bir ders için öğrenme aşamalarını belirlemiştir. öğretimin niteliğine ve öğrencilere yeteri kadar zaman tanınmasına bağlıdır. Bir derste öğrencilerin başarıları geniş bir dağılım gösterebilir. Üçüncü aşamada. beceri ve yeterliklerini kapsayan bütün bilişsel giriş özellikleri ile öğrencilerin bir dersle ilgili duyuşsal giriş özellikleri. bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi süreci olan pekiştirme Tam öğrenme modeline göre okulda öğretilenleri tüm bireyler öğrenebilir. kişinin kendine yönelik tutumu (akademik benlik tasarımı) sevgi. . Ancak bunun için öğretim hizmetinin niteliği. ilgi.

örgütleyiciler yardımıyla basitten karmaşığa doğru düzenlendiğinde ön öğrenmeler ile öğrenilecek malzeme arasında bağ kurulacağı. Diğer bir deyişle her öğrencinin bir üniteyi öğrenebilmek için ihtiyaç duyduğu sure birbirinden farklıdır. bisiklete binme. Ancak bu sure bazı öğrenciler için az. Gerekli bilgi ve bedensel olgunluk şarttır. Problem çözme. Belli bir gruptaki farklı maddeleri öğrenme örneğin ağaçlar içerisinde çam ağacını ayırt etmeyi öğrenme Farklı anahtarlar. Yani her farklı birey (ve bilgi) tipi. farklı öğretim tipleri gerektirir. farklı trafik ışıkları. nesnelere karşı vaziyet alış. Eğer öğrencinin öğrenmesi- 3.Yazın hava ısınır. Açık-seçik ve bütün halinde bir öğrenme ve anlatma olmalıdır. İki yada daha fazla sözlü uyaran tepki birimini birleştirmektir. Bildiği kural ve ilkeleri kullanarak yeni bir problemi çözmeyi öğrenme Sözel bilgiler İsimler. SÖzel bağ kurma. bilişsel stratejiler. Uyaran-tepki bağlantısını otomatikleştirme 3. Ayırt etmeyi öğrenme. şiir ezberleme 5. Operant koşullanma Bilişsel stratejiler: Her bireyin öğrenirken. Carroll'a göre öğretmenler bir ünitenin öğretilmesi için belli birzaman ayırırlar. 5. yoksa ezberlemeye mi? Değişik yaklaşım ve yorumları var mı? Analiz ve sentez gücü. örneğin soğuk. Bunu sağlayan öğrenme rehberidir. Öğrenci. Daha sonra çevrelerini çaplarına böldürülür. zihinsel beceriler. 3) Sebat: Öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye harcadığı zaman. insanlann bilgi birikimleri ve kendi bilgi sistemleri içine yerleştirerek öğrenildiği savunulur.14 sayısını buldurur. Örneğin İnsanın yavruları olur. Gagne'ye göre öğrenme ürünleri Entelektüel Becerileri (Basitten karmaşığa) 1 . Uyarıcıya soyut bir karşılık verme. içerik. araba kullanma. Bu modelin beş öğesi bulunmaktadır. kişilere. problem çözerken kullandığı kendine has yöntemler. fonksiyonlar vs. korkular. bazıları için ise çok uzun olabilir. motor beceriler ve tutumlar. anlatan kişiye. . Böylece anlamlı öğrenme ve hatırlama için ipuçları sağlanmış olur. ikisi de öğretme sürecine ilişkindir: 1) Yetenek: bir öğrenme birimini en iyi koşullarda öğrenmek için gereken zaman. beş ana öğrenme ürünü belirlemiştir: sözel bilgiler. çözüm geliştirme yolları vs. Yazı yazma basketbol oynamak. Her doğru öğrenme pekiştireçlerle desteklenmelidir. Şartlı refleks. Büyüklüğü ne olursa olsun 2. Belli bir uyarıcıya tepki vermedir. 4) Fırsat: Öğrenme için verilen zaman.Öğrenmenin farklı seviyeleri veya tipleri vardır. örneğin araba kullanmak.Program Geliştirme 135 Tutumlar Olaylara. Bunların çevreleri ve çapları ölçtürülür. Öğrenme işarete verilen tepkidir. ("Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır") 6. özellikler. Buna. Ausebel tarafından geliştirilmiştir. Bu öğelerden üçü öğrenci niteliklerine.İşaret öğrenme. Gagne. Bir bilgiye nasıl yaklaşıyor. Uyaran-davramm arasında bağ kurma. ev aletlerini kullanma. Anlamlı Öğrenme Bilişsel yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen ve Sunuş yoluyla öğretimin etkili olduğu temel sayıtlısına dayanan anlamlı öğrenme. kavanoz kapağı getihlir. Psiko motor beceriler Ayakkabı bağlama. 2) Öğretimden yararlanma yeteneği: öğrencinin belli bir öğrenme birimini öğrenebilmesi için hazır oluşu. Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli Sistem yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen Bu modele göre öğrenme düzeyi: etkin olarak öğrenmede geçen zamanın öğrenme için gerekli zamana oranının bir fonksiyonudur. Bu sürecin sonunda edinilecek öğrenme ürünleri vardır. yeni bilginin. İlke ve ilişkileri öğrenme İki yada daha fazla kavramı ilişkilendirme. benzerlik ve farklılıkların daha iyi kavranacağı ve anlamlı öğrenmenin gerçekleşeceği vurgulanmaktadır. sıcak. kavramlar. insan sınıflama yapabilme 5. Uyarıcılara arda ardına tepki vermek. Basit zincirleme. Öğrenilecek konuya. Örneğin otur komutuna öğrencinin uyarak uyması. anlamaya mı çalışıyor. Konu ile ilgili gerekli yeni kelimeleri öğrenmelidir. öğrenme alanının genel bilgi ve kavramlarını önceden bilmelidir. Kavram öğrenme. hatırlarken. 7. sınıfa karşı olumlu bir vaziyet alış en başta şarttır. Bu sure öğrenme için harcanan süredir. 2. öğrenme için gerekli süre denir. farklı tepkiler 5. Bu öğrenme modelinde. 5) Öğretimin Niteliği: Yeteneğe bağlı olan sürenin dışında ek zaman gerektirmeyecek öğretme hizmetidir. Örneğin yılan görünce korku tepkisinin verilmesi. örneğin yabancı dilde birkaç kelime öğrenme konuşma. ada.

öğrencilerin hedeften haberdar edilmesine. aktif olarak katıldığı sure çok önemlidir. Öğrencinin öğrenme için ayrılan zaman tam olarak kullanması. öğrenme süreci. Carroll'un modelinde tam öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrencilerin yetenekleri. bellek ve özel yeteneğine.Araştırma incelemeye Dayalı öğrenme -• işbirliğine Dayalı öğrenme E) Sunuş Yoluyia Öğrenme . olgunlaşma ise gelişmenin ön koşuludur 296. öğrenme işinin başında bu özellikler açısından farklılıklar olduğu söylenebilir.Bulus Yoluyla öğrenme . öğretim materyallerinin basitten karmaşığa doğru sunulma sırasına. Ancak öğrenciler. öğrencilerin küçük gruplar halinde ortak bir amaç doğrultusunda çalışabilecekleri bir yapıda organize edilmiştir. güdülenme ve öğretimi anlama düzeyleri.136 Program Geliştirme için gerekli olan sure harcanan sureden fazlaysa. öğretimin niteliği. sıkıntı. öğrenme güçlüklerinin teşhis edilerek eksikliklerin tamamlanmasına bağlıdır.Buluş Yoluyla Öğrenme İşbirliğine Dayalı öğrenme 8. Geleneksel öğretimde genellikle bu farklılıklar göz önünde bulunmaksızın tüm öğrencilere aynı öğretim fırsatı sağlanmaktadır. öğretmenin öğrenme için harcadığı sürenin yanı sıra. II. öğretim materyallerinin niteliğine. Öğrenme için gerekli olan süre. Böylece öğrenciler arasındaki yeteneklerin normal dağılım gösterdiği okul öğrenmelerinin sonucunda eğitimin bitiminde gerçekleşen öğrenmeler de öğrenciler arasında norrmal dağılım göstermektedir.Tam Öğrenme Eğitim Durumunun Özelfikleri "Belli bir zaman süresi içerisinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlar" olarak tanımlanan eğitim durumları hedefe görelik. tam öğrenme gerçekleşemez. öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tam öğrenme düzeyine erişebilirler. niteliği ve öğrenme için verilen zaman her öğrencinin ihtiyacına uygun olursa. Diğer bir deyişle öğrenciler bu özellikler açısından birbirlerinden oldukça farklıdırlar. II.tam öğrenmede önemli rol oynar. Glaser'in Temel Öğretme Modeli Bu modelde öğretme süreci dört aşamadan oluşur. yukarıdaki durumun aksine. öğrencinin. Farklı öğrenme yaklaşımları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi öğretimle ilgili bir ilke değildir? (2003 KPSS-116) A) A) A) Verilen ödüllün birey için önemli olması öğrenme isteğini artırır Belli koşullar sağlanırsa birey herşeyi öğrenebilir Aralıklarla yapılan tekrarlar kalıcılığı artırır A) E) öğrenciler işbirliği içerisinde çalışırlarsa öğrenme kolayladır öğrenme olgunlaşmanın. bu zaman ötesinde çalışmayı isteyip istememesi. çalışma koşullarındaki zorluk. öğretme yolları ve değerlendirmedir. öğrenme üniteleri küçük birimlere ayrılmalı ir bir ünite tam öğrenilmeden bir diğerine geçilmemelidir. engellemelere direnme gücü ve başarısızlık karsısında yılgınlık göstermemesi. öğrenciler arasında daha. öğretmenin temel görevi öğrencinin bilgiye ulaşması ve elde ettiği bilgiler ışığında karşılaştığı problemleri çözebilmesi için una rehberlik esmektir. öğrenmeyi etkileyen güdülenme ile ilgili durum ve etkendir 8u nedenle öğrencinin öğrenmeye karsı güdülenmesi . öğrencilerin bireysel özellikleridir. öğrenene görelik ve ekonomiklik olmak üzere üç temel özelliğe sahip olmalıdır. sözel. A) A) Programlı öğretim -Araştırma incelemeye Dayalı öğrenme . giriş davranışları. Öğrencilerin öğretim ortamına istekle. Carroll'a göre. . kendisine sağlanan öğretimin niteliğine ve öğretimi anlama becerisine bağlıdır.Tam Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme A) Tam öğrenme . Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında hangi seçenekte verilen açıklama ile öğrenme-öğretme yaklaşımları doğru olarak eşleştirilmiştir? (2003 KPSS-117) A) Işbirliğine Dayalı öğrenme . Bunlar: öğretme hedefleri. 295. Bu nedenle. yine yetenek bakımından normal dağılım gösterir fakat öğretimin çeşidi.işbirliğine Dayalı öğrenme Tam Öğrenme .

psikomotor) uygun olup olmadığının belirlenmesi.1 1. Öğretimin niteliği 1. İçerik 1. s Program geliştirmeye dayanak sağlama s Öğretimin niteliğine ilişkin veri sağlama Değerlendirme işlemi ölçme sonuçlarına dayalı olarak ve amaca uygun olmalıdır Temele alınan ölçüt uygun olmalıdır 1. s Hedefler öğrenci ihtiyaçlarına uygun mu? s Hedef ifadeleri yeterince açık mı? s Hedefler konu alanının özelliklerine uygun mu? s Hedefler toplumun beklentilerine uygun mu? Program değerlendirme çalışmalarının amaçları.Program Geliştirme 137 Belirtke tablosunu hazırlama Davranışları bilişsel. F) SINAMA DURUMLARI (DEĞERLENDİRME) 297. duyuşsal ve devinimsel (psikomotor) olarak gruplama Her gruptaki davranışları düzeylerine göre sıralama öğrenme düzeylerini ortaya koyacak araçları hazırlama 1. doğaçlama. E) Davranışlara ulaşma düzeyini beliriemede en uygun yol seçilmiş mi? PROGRAMIN DENEME UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRME 1. Belirlenen davranışları kazandırmak için düzenlenen eğitim durumları öğrencinin ihtiyaçlarını giderici nitelikte olmalıdır. problem çözme gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır. Davranış alanlarına uygun ölçme araçları belirlenmelidir Soru tiplerinin davranış alanlarına (bilişsel. 1. 1. 1. Ölçme ve değerlendirme ögelerine bakılarak yapılmalıdır. Araştırma inceleme yoluyla öğretim (Sonuç) Bireysel. grup projeleri verilmeli. Davranışlara ulaşma düzeyini belirlemede en uygun yolun seçilip seçilmediği belirlenmelidir . 3. Eğitim durumu. Sınama durumlan ile ilgili olarak aşağıda verilen işlemlere yer verilmelidir. öncelikle işe koşulduğu hedefe hizmet edici nitelikte olmalıdır. 1. 1.İ Hedef ögesi değerlendirilirken şu sorular sorulmalıdır. nasıl öğrenileceği konusunda öğrenciye anlatma söz konusudur. Sunuş yoluyla öğretim (Gelişme) Ne öğrenileceği. Hedefler 1. 2. 1. Yaşantı. duyuşsal. Anlatım ve gösteri yöntemi benimsenmelidir. öğrenene Görelik. Hedefe Görelik. Ömeğin. benzetim tekniğinden yararlanılabilir. ÖĞRETME MODELLERİ 1. Aşağıdaki süreçlerin hangisinde bu uygulamalar söz konusudur? (2004 KPSS-85) A) A) A) A) E) Sınama durumlarının hazırlanmasında Yöntem ve tekniklerin uygulanmasında İhtiyaç analizinde Hedeflerin belirlenmesinde Içeriğin belirlenmesinde 298. Ölçme ortamı uygun şartları taşımalıdır 1. Belirtke tablosu hazırlanmalıdır C. Geçerli ölçme sonuçlarına ulaşılabilir olmalıdır 1. Güvenilir ölçme sonuçlarına ulaşılabilir olmalıdır 1. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde ölçme yöntemi değerlendirilirken yanıtlanması gereken öncelikli sorulardan biri değildir? (2004 KPSS-96) A) A) mi? A) mi? A) Uygulanan ölçme yöntemi yeni mi? Geçerli ölçme sonuçlarına ulaşılabiür Temele alınan ölçüt uygun mu? Güvenilir Ölçme sonuçlarma ulaşılabilir Sınama durumları. Bu aşama ölçme ve değerlendirme iştemlerini içerir. araç-gereç ve öğretme zamanı açısından ucuza mal edilmelidir. Ekonomiklik. Buluş yoluyla öğretim (Giriş) Tartışma ve soru cevap etkinliklerine yer verilmelidir. Öğrenen geçirdiği eğitimsel yaşantıdan haz duymalıdır. Programın değerlendirilmesi. öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediğimiz davranışların kazanılıp kazanılmadığımn kontrol edilmesidir. Drama. Bunların nasıl yapılacağı açıklanmalıdır. ölçme ve değerlendirme amacı belirlenmelidir 1. Böylece gerçek ortamın benzeri bir ortam oluşturulabilir. Öğretim programı hazırlanırken ölçme ve değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgiler de yer almalıdır.

Bu yaklaşımda önce hangi hedefe ulaşıldığına bakılır. Uygulamanın değeriendirilmesi 1. Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli öğrenciler. değerlendirme standartlan ve değerleri belirlenmeli. Provus Farklar Yaklaşımı ve Değerlendirme Modeli Değerlendirmenin bileşenleri. Denemede görev alacak personele eğitici kursların verilmesi 1. sınıflama. Ürün değerlendirmesi ile programın zayıf ve üstün yanları tespit edilir Eğitim programlarının değerlendirilmesinde çeşitli modeller uygulanmaktadır. uygulama ve yeniden düzenlemedir. a. Hedefe Dayalı değerlendirme Tyler tarafından geliştirilmiştir. Betimleme. Uygulama planının yapılması 1. oluşturma. Süreç değerlendirmesi. Süreç ve Ürün Modeii Dört alanda kararlar verilmelidir. uygulama süreci test edilmeli. d. aynı zamanda tüm öğelerin kontrol. Eğitimin programlarının değerlendirme öğesi. Yapılan bu deneme uygulaması sonuçlarına göre asıl uygulamaya geçilir ya da değerlendirmeye alınarak program geliştirme süreçlerine geri dönülür. ürün-sonuç ve çıktıların benzer program çıktılarıyla karşıtaştırılması evreleri vardır. Eisner'in Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli Niteliksel incelemeye ağırlık verilir.1 1. bilgilerin analizi. Bu amaçla tasarımın her bir basamağı değerlendirilir. Programın etkililiğini ve maliyet/fayda ilişkisini ortaya koymak ve programın daha etkili hale getirilmesi için gerekli verileri elde etmek için yapılır. öğretmenler. Bu ilkeden hareketle eğitim programlarının değerlendirme ve geliştirme süreciyle ilgili Öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2004 KPSS-97) A) A) A) A) Sürekli ve dirik olduğu Çok yönlü ve çok amaçlı olduğu Nesnel ve bilimset olduğu Belli ilkelere ve sayıtlara dayandığı 6. Stake'in Uygunluk-Olasılık Modeli Girdi.138 Program Geliştirme s Programın işlemeyen ögelerini belirleme ■/ öğretim etkinliklerini geliştirici veri sağlama Bu aşamaya kadar hazırlanan öğretim programı asıl uygulamadan önce mutlaka deneme uygulaması yapılmalıdır. yöneticiler ve sıradan vatandaşlar değerlendirmede yer almalı. Program geliştirme modeline dayanır. davranış olarak ifade etme. Programın hedefler. Ürün değerlendirmesi. hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının göstergesini belirleme. edimle standardı karşılaştırma. Programın uygulanması 1. ölçme araçları geliştirilmeli. veri toplama. öğrenme yaşantıları ve değerlendirme olmak üzere üç temel ögesi vardır. 299. ölçme tekniklerini geliştirme ve seçme. verilerle hedefleri karşılaştırma Stufflebeam'ın Bağlam. b. ÜÇ temel boyutu vardır. Bunlara göre değerlendirme yapılmalıdır. Uygulamada olan programın değerlendirilmesidir. Hedefleri belirleme. yapılaştırma. c. (geribildirim) mekanizmasıdır. farkhlığı belirlemedir. süreçler. Asıl uygulama ile ilgili karar verilmesi Değerlendirme işlemleri hem deneme uygulamasında hem de asıl uygulamaya geçildikten sonra yapılabilir. planlama. program standartları ve edinimini belirleme. uygulanabilirliği konusunda öneriler geliştirilmelidir 4. Program Değerlendirme Yaklaşımları Değerlendirme program geliştirme sürecinin son basamağıdır. E) Fırsat eşitliğini ve eğitim hakkını ön plana çıkarttığı . Yere! birimlerin görüşleri alınmalıdır. geliştirilen programın uygulama öncesinde aksayan yönlerini tespit etmek için yapılır. yorumlama ve değerlendirmedir. 5. 2. e. Deneme okulu yönetici ve öğretmenlerinin belirlenmesi 1. süreç ve çıktı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Bu işlemleri yapmak uzmanlık gerektirir. f. İki tür değerlendirme vardır: Süreci değerlendirme ve ürünü değerlendirme. hedefler uygulanabilir biçime dönüştürülmeli. g. Ulaşılamayan hedeflerin nedenleri araştırılır. Girdi. Tasarım. Deneme okulunun belirlenmesi 1.1 1. 3. Deneme uygulaması aşamaları aşağıdaki sırayı takip etmelidir. Süreç değerlendirilmesiyle birlikte program uygulamaya hazır hale gelir.

1994 8 E) Deneme programının ve öğretim materyalinin değerlendirilmesi 1985 9 Elazığ: Üniversite Kitabevi. I. Program geliştirme çalışmalarında "hazırlanan programın ve öğretim materyalinin işe koşulmasından sonra hangi aşama gelmektedir? (2003 KPSS-111) A) Deneme yapılacak okulun ve sınıfların seçilmesi A) Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi Demirel. VI YARARLANILAN KAYNAKLAR 1 Tan. N. II. Yargı Yayınevi. III. Örnek Çözümlü KPSS. KPSS Eğitim Bilimleri Ankara: Empati Yayınevi. Veysel. II. Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Alkım Yayınevi. Okulda Öğrenme ve Öğretme. IV. I. VI II. Eğitimde Program Geliştirme. Emine. Anı Yayıncılık. V. IV. IV. öğrencilerin davranış yeterlilikleriyle ilgili verileri topla I. V. Ankara. aşağıdaki seçeneklerden hangisinde süreç doğru olarak sıralanmıştır? (2003KPSS-120) 301. V! E) V. I. Pegem Yayınları. Aşağıdakilerden hangisi program değerlendirme çalışmalarının amaçlarından değildir?(2002 KPSS-120) A) A) A) A) E) Program geliştirmeye dayanak sağlama öğretmenin sınıf yönetiminde etkisini artırma Öğretimin niteliğine ilişkin veri sağlama Programın işlemeyen ögelerini belirleme öğretim etkinliklerini geliştirici veri sağlama C) C) III. Pegem A yayıncılık 2004 4 Şener. Taşpınar. Ankara. 2004 . Programın hedefierini belirle Hedefleri sınıfla ve davranış olarak ifade et I.Veysel. Hasan Can. 2004 7 A) Programın oku! yöneticisi ve öğretmenlere tanıtılması A) Programın uygulamasının planlanması Sönmez.Program Geliştirme 139 ölçme tekniklerini ve araçlarını belirie 300. Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı. Tezi Sönmez. I. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek durumlan sapla I. Ankara. Şeref. Mehmet. Program değerlendirme çalışmalarında hedef ögesi değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi sorulması gereken bir soru değildir?(2002 KPSS-119) A) Hedefler ölçme ilkelerine uygun mu? A) Hedefler öğrenci ihtiyaçlarına uygun mu? A) Hedef ifadeleri yeterince açık mı? A) Hedefier konu alanının özelliklerine uygun mu? E) Hedefler toplumun beklentilerine uygun mu? 303. 1999 5 6 Oktaylar. Program Geliştirmede Öğretmen El Kftabı. III. Özcan. Ankara. Elde edilen verilerle hedefleri karşılaştır Hedefe dayalı değerlendirme modeli dikkate alındığında. I. 2004 2 Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı KPSS Ankara: Pegem A Yayınlan 2004 3 302. Öğretmen El Kitabı. I. Fidan.

10 4 ______Program Geliştirme .

Ölçütler kendi içinde iki gruba ayrılır. Uzunluk ve ağırlıkların ölçülmesi doğrudan ölçmedir. Ölçmenin üç aşaması vardır 111ölçülecek bir niteliğin olması. zaman. yetenek testleri vb. cevap verenlerin o sorudan alacakları 10 puandır" demesi ölçme kuralı belirlemesidir. gözlem sonucunun sayı veya sembollerle gösterilmesidir. örnek.ölçme ve Değerlendirme 141 Eğitim-öğretim sürecinde çeşitli sorulara cevap aranır. araç-gereç. Ölçme türleri: 1. Bağıl Ölçüt: Önceden belli olmayan gruba bağlı olarak ortaya çıkan. Yaylı kanfarla ağırlığı ölçmek. Ölçüm: ölçme işlemi sonunda elde edilen sayı veya semboldür. Ne öğretelim? öğretilecek içerik belirlenir. normdur.Standart olanlar: (m. Ölçme Kurah: ölçme işini yaparken niteliğin hangi miktarına ne değerverileceğinin belirlenmesidir. ölçme sonucudur. stadardize edilmiş ölçme araçlarıdır.Doğrudan ölçme 2Dolaylı ölçme Doğrudan ölçme. Yazılı yoklama yapan bir öğretmenin "4. örnek. ölçme kuralının ölçme için. yöntem. Temel kavramlar Ölçme: Bir niteliğin (değişkenin) gözlenip. Önceden kesin olarak belirlenmiş ya da gruba bağlı olarak çıkarılmış tipik bir puandır. Ölçme araçları iki grupta incelenir. kg. "Bu dersten başarılı sayılmak için grubun ortalaması ya da ortalamanın üstünde puan almak gerekir" ifadesinde kullanılan ölçüt bağıl ölçüttür. Örnek. teknik. soruya tam olarak . -Öğrenci başarısı -öğrenci akışı -yerleştirme -sistemden çıkarma gibi olabilir. Eğitimde başarının ölçülmesi ile ilgili yapılan ölçümler dolaylı ölçmedir. Ölçüt: ölçme sonuçlarından hareket edilerek ölçümlerin yeterliliği hakkında bir karara varırken kullanılan kritere denir. 1- Mutlak Ölçüt: Önceden belirlenmiş olan sabit kritere denir. 1. Metre ile odanın boyunun ölçülmesi. gruba göre değişen kritere denir. 1Mutlak ölçüt Bağıl ölçüt Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki fonksiyonları Amaçlara ne kadar ulaşıldığını belirler Öğrencilere ne kadar öğrendikleri hakkında bilgi verir Öğretmenin ne kadar öğrettiği hakkında bilgi verir Programın etkililiği hakkında bilgi verir Öğrenciyi motive eder öğrenci hakkında verilecek kararlara yardımcı olur Yöneticilere eğitim-öğretimin sonuçları hakkında bilgi verir. standarttır. ortam) Ne öğrettik? ölçme ve değerlendirme ile belirlenir. Burada 60 puan ölçümdür. • Ölçme kuralı ile ölçüt arasındaki fark. Dolaylı ölçme. Kullanılan ölçme aracıyla ölçülen özelliğin birbirine benzemesi durumunda yapılan ölçmeye denir. "60 puan alanlar geçer" ifadesi bir ölçüttür. Bunlar. ölçütün ise değerlendirme için belirlenmiş olmalarıdır. Amaca uygun sayı ve sembollerle gösterilmesi Nitelik: Ölçmeye konu olan özelliktir. Ölçülecek değişkenin dolaysız bir şekilde gözlenemediği durumlarda o değişkenin göstergesi olduğu düşünülen başka bir değişkenle ölçülmesine denir. "50 alanlar bu dersten başarılı sayılırlar" ifadesinde kullanılan ölçüt mutlak ölçüttür. Eğitimde gerek başarı gerekse başka alanlardaki alınan kararlarının hatadan mümkün olduğunca arınık olması gerekir. Niteliğin gözlenebilmesi. Niçin öğretelim? Amaç ve hedefler belirlenir. Sınıftaki öğrencilerin sayısı vb. I. -Hava sıcaklığı 25 derece -120 km hızla gidiyordu -Ahmet daha başarılıdır -Bu dağ daha yüksektir -Sınıfta 25 öğrenci vardır -Hastanın tansiyonu 612'dir Bunların hepsi birer ölçmedir. Eğitimle ilgili olarak uygulanan programlarda çeşitli kararlar veritmesi gerekmektedir. Nasıl öğretelim? Eğitim durumları (strateji. Ayşe fızik sınavından 60 puan aldı. standart testler) herkes tarafından kabul edilmiş. Örnek.

m. yaygın olmasıdır. Bu gibi özellikler üzerindeki ölçümlere karışmış olabilecek hatanm en çok ne kadar olabileceği. öğrenci sayısı. Ölçme yollarına çeşitli yollardan hata karışır. Bu nedenle ya aynı kişi üzerinde ölçme işleminin olanaklar ölçüsünde birbirine benzşr koşullar altında tekrarlanması ve hem kişinin özelliğinde meydana gelmiş olabilecek değişmenin hem de koşulların değişmiş olmasından gelebilecek etkilerin dikkate alınması ya da bu amaçla değişik kişilerden yaralanılması ve bu son halde söz konusu olabilecek başka etki kaynaklarının dikkate alınması yoluna gitmek gerekmektedir. . kilo. bir başka deyişle kararın isabet derecesi. herkes tarafından farklı uzunluklar algılanmaktadır. kabul edilmesi. Burada doğallık yoktur. En duyarlı araçlarla yapılan ölçmelerde bile bir miktar hata payı vardır. örneğin: metre dediğimiz zaman uzunluğu ölçerken kullanılan birimin (metre) birbirine eşit olmasını ifade eder. ll.Ölçmede Birim ölçme araçları birimlerden oluşur. Eğitimde yapılan ölçümlere değişik kaynaklardan hata karışmaktadır. Ömek. Markette un ölçmek için "ton" biriminin kullanılması amaca uygun değildir. Tanımlanmış birim: Bir değişkenin ne kadarlık miktarına bir (1) birim denileceği uzmanlar tarafından tanımlanmış birimlerdir.40 cm hata karışmıştır. ölçmelere bir miktar hata karışmaktadır.ölçülen değer Her ölçme sonucunda ölçmenin amacı neyse onunla ilgili bir karara varılır. Örneğin. • Bir ölçme sonucundaki hata miktarı o ölçme işleminde kullanılan birimin yarısı kadardır. aynı kişi üzerinde. Bir karış dediğimiz zaman kullanılan birim eşit olmamakta. Bir değişkenin hangi miktarına ya da niteliğine bir (1) birim denileceği uzmanlar tarafından belirlenmemiş birimlerdir. aynı koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak tekrarlanması olanaksız gibidir. Birimler hem ölçme işlemini kolaylaştırır hem de ölçümlerin neyi ifade ettiğini daha net bir şekilde ifade eder. Örneğin "bir miktar tuz" ifadesi yerine "2 kg tuz" ifadesi daha anlaşılır ve herkes tarafından aynı boyutta algılanan bir anlam ifade etmektedir. 1- Birimlerin amaca uygunluğu: Ölçme işlemine uygun birim kullanmayı ifade eder. lira.142 ölçme ve Değerlendirme 2. Bu nedenle onun ne kadar olduğunu ölçmeye çalışırız.40 cm olduğu bilinen bir masanın boyu aynı koşullarda birbirinden bağımsız tekrarlanan ölçme sonuçlarının ortalaması alınarak 105. Dikkat edilirse burada ölçülecek özellik ile ilgili bir miktar belirlenmiş ve bu miktar birim olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle hata kaynakları ve özellikle bu kaynaklann ölçme sonuçlarını nasıl etkilediği bilinmelidir. 1Birimlerin eşitliği: Bir ölçme aracında ölçülen değişken açısından her bir (1) birim denilen miktarın birbirinin aynı olmasını ifade eder. Birim ne kadar küçülürse hata miktarı o kadar azalır. ağırlık ve sıcaklık gibi ölçümler için gerçekleştirilen ölçeklerin neyi ölçtüğü açıktır. 1- Birimlerin genelliği: Birçok kişi tarafından ilinmesi. yani hata sımrı belirlenebilmektedir. yapılacak ölçmenin hatasız olma derecesine bağlıdır. Kararın isabetli olabilmesi için ölçmenin hatasız olması gerekir. Örneğin. Sonuçları sayılarla ifadelendirirken çoğu halde bu birimler kullanılır. dakikada yazıîan kelime sayısı gibi ölçmelerde kullanılan birim doğaldır. saat. Ülkemizde ağırlık için kg yaygın bir birimdir. karış. metre gibi. Gerçek değeri bilmediğimiz için de ne kadar hata karıştığını bilemeyiz.Standart olmayanlar: (adım. ölçme sonuçlarını anlaşılır bir birimle ifade etmek ölçümlerin taşıdığı anlamı daha iyi bir şekilde kavramamıza yardımcı olur.0 cm bulunmuş ise bu ölçüme 0. Gerçek durumlarda. beden eğitimi dersinde öğrenci sayısının sayılmasında doğal birim kullanılır. ölçme hatası = Gerçek değer . Her bir öğrenci bir birimdir. öğretmen yapısı testler) Kişiden kişiye değişiklik gösteren belli bir standardı olmayan ölçme araçlarıdır. saat gibi. kilovat. Davranışsal özellikler söz konusu olunca ölçme işleminin. Gerçek uzunluğu 105. ölçmek istediğimiz bir özelliğin gerçek değerini bilemeyiz. Doğa bilimlerindeki uzunluk. Ölçme hatası: ölçülen özelliğin gerçek değeri ölçme sonuçlarından hesaplanan değeri arasındaki farktır. Doğal birim: Birimlerde doğallık vardır. Ölçmede kullanılacak birimlerde üç özellik olmalıdır. Aynı şekilde sınıftaki sıra sayısı.

Sabit hata: Bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hatalara denir. ölçmeyi yapan kişiye ve ölçme koşullarına bağlı olarak değişen ölçümden ölçüme belli oranda artan ya da azalan hatalara denir. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken budur. Yanlış bölmelenmiş bir cetvelle birkaç defa ölçme yapıldığında aynı hatayı ölçme sayısı kadar tekrarlamış oluyoruz. 2. yorum ve yargıya dayanır Daha çok kişisel kanılara dayanır 143 ölçmenin amacı hatasız ölçümdür. Tesadüfi (rasgele) hata : Genellikle kaynakları iyi bilinmeyen. Bazı durumlarda pratik amaçlar için uzmanlar tarafından ölçülen özelliğin belü bir durumu ya da miktarında sıfır noktası kullanılmaktadır. yorum yapılmasıdır. Özellik . Sıfır (0) derecede ısı yok demek değildir. Hata miktarı her ölçmede aynıdır. odanın sıcaklığı. Diğer bir anlamı da ölçme araçları üzerindeki bölmeleri ya da belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölmelenmiş ölçme aracını ifade eder. V. her ölçmede 1 cm kısa ölçecektir. Ölçmede sıfır noktası 1Doğal sıfır: Ölçülen özelliğin 0 (sıfır) noktasmda yokluğu anlamına geldiği durumda kullanılan sıfır gerçek sıfırdır. O halde burada önemli olan ölçmelere karışan hatayı en aza indirmektir. Öğrencinin bir sınavdan 70 puan alması bir ölçmedir. öğretmen sınavda 100 puanlık soru sorar. Örnek: sınavda boş kağıt veren ya da kopya çekerken yakalanan öğrenciye sıfır verildiğinde verilen sıfır öğrencinin o konu ile ilgili olarak hiçbir bilgisinin olmadığı anlamına gelmemektedir. ölçememe) ölçme aracından kaynaklanan hatalar (basım hataları) III. öğrencinin cinsiyetine bağlı bir sistematik hata yapmış olur 1- Tammlanmış sıfır: Ölçülecek özelliğin 0 (sıfır) noktasında yokluğu anlamına gelmediği durumda kullanılan sıfıra denir.Ölçme kuralı . eşyanın ağırlığı. Bu durumda öğretmen 80 üzerinden bir değerlendirme yapmış olacaktır." Dediğimizde o anda öğrencinin yokluğu anlamına gelmektedir. 1Mutlak değerlendirme 1Bağıl değerlendirme olmak üzere ikiye ayrılır. ölçmeyi yapan kişi dikkatsiz bir şekilde ölçüm yapmışsa.Ölçüt .ölçme ve Değeıiendirme Ölçmede Hata kaynakları ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanan hatalar. Masanın uzunluğu. Ölçme sonuçlarının gerçek değerinden büyük veya küçük olduğunu bilemeyiz. Öğrencinin geçip geçmeyeceğine karar vermek değerlendirmedir.Ölçüm . Sonuç. ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan Kuralsız olarak artan ya da azalan hatalara denir. Örnek. Ölçme sonuçlarna bir anlam yüklemektir. Ölçmede Hata türleri 1.Değeriendiıme Değerlendirme kullanılan ölçüte bağlı olarak. Değerlendirme: ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak karar verilmesi. bir cetvel yanlışlıkla 0-30 cm yerine 1-30 cm olarak bölmelenmiş olsun. ölçmede kullanılan ölçek ya da birimlerin 4 çeşidi vardır: 2. Bu durumda araç 1 cm kısadır. Ölçmeyi yapan kişi ölçme Özelliğin miktarını gösterir Değerlendirmenin alt başlığıdır Değerlendirmeden öncedir Daha çok gözleme dayanır Daha objektiftir Değerlendirme Miktarın yeterli olup olmadığı ile ilgilidir Ölçmeyi de içine alır ölçmeden sonra gelir Daha çok karşılaştırma. Bu mümkün değildir. tesadüfi hata ortaya çıkar. "şu anda sınıftaki öğrenci sayısı sıfırdır. Bununa karar verebilmek için bir ölçüte ihtiyaç vardır. 20 puanlık soruyu kimse cevaplandıramamış. En hassas ölçmelere bile istenmeden bir miktar hata karışmaktadır. (özelliği tam olarak belirleyememe. Termometre için de aynı şey geçerlidir. hücrenin boyu bile hatalı ölçülmektedir. . Yani hatalı ölçme aracıyla birden çok ölçme yapılırsa bu sistematik hatadır. ölçme işlemi sonucunda gerçeğe en yakın değeri elde etmeye yönelik çaba göstermektir. o andaki ruh hali) ölçülen özellikten kaynaklanan hatalar. Sistematik hata: Ölçülen büyüklüğe. örnek. öğrenim. sağlık. Ölçek: Nesnelere verilen sayıların anlamlarını. IV. nesnelere sayılar vermede uyulmasf gereken kuralları ve kısaltmaları belirtmek için kullanılan kavramdır. aynı şekilde bir öğretmen yazılı yoklama cevaplarını puanlarken kız öğrencilere erkeklerden daha fazla puan verirse.

Eşit aralıklı ölçeklerle yapılan ölçmelerle ilgili sonuçlarda tüm matematiksel işlemler (4 işlem) yapılabilmektedir. Sonuç olarak bu tür ölçeklerdeki değişkenlere ilişkin frekanslar dışında sayısal veri yoktur. Dikkat edilirse öğrencinin grup içindeki yeri hakkında bilgi verir. Elde edilen sayısal sonuçlarla ilgili olarak ortanca ve yüzdelik belirlenir.ÖğrenciIeri boy sırasına. Oranlı ölçekler: Eşit oranlı ölçek birimlerinde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın gerçek sıfır olduğu. Ölçme ve Değerlendirme 1. Bu tür ölçeklerde sınıflar oluşturulduğu için bu sınıfa giren tüm elemanlar eşit kabul edilirler. Sınıflama (Adlandırma) ölçekleri: Nesneleri belli yönlerinden benzeyip benzemediklerine göre sınıflandırmadır. Eğitim ve psikolojideki ölçmelerde en çok kullanılan ölçekler sıralama ve eşit aralıklı ölçeklerdir. Buna karşın zeka bölümü 110 olan birinin zeka bölümü 55 olan birinden iki kat zeki olduğu söylenemez. 1. Sıralama ölçekleri: Nesneleri belli özelliğe sahip oma miktarı bakımından sıraya dizme işlemidir. aldıkları nota göre. pekiyi-iyi-orta-geçer gibi. 1. Örnek. sınavlar. sıfır noktasında ölçülen özelliğin yokluğu anlamına geldiği ölçek türleridir. Örnek. 1. Nesnelerin farklılık ve benzerlileri belirlenir. kararın dayandığı ölçümlerin Bazı ölçümlere bütün matematiksel işlemler yapılabilirken bazılarına yapılamaz. Dolayısıyla frekanslara dayalı analizler dışında işlem yapılamaz.144 1. Sınıflama (Adlandırma) ölçekleri Sıralama ölçekleri Eşit aralıklı ölçekler Oranlı ölçekler doğruluğu ve yerindeliği. Aynı sınıfa giren elemanlar aynı sembolle ifade eldirler. Sınıflama ve oranlı ölçekler çok ender kuüanılır. Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler ölçme ve değerlendirmede verilen kararların . Örnek: kız. Elde edilen ölçümlerle ilgili olarak oranlama işlemleri yapılamaz. 1. takvim. zeka testleri. Birimler arası fark yan iki ölçüm arasındaki fark anlamlıdır. erkek. 1. boyu kısa olanlar. Eşit aralıklı ölçekler: Ölçek birimlerinde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın tanımlanmış olduğu ölçek türüdür. boyu uzun olanlar. 1. Sıralar sayı ile veya sıfatla ifade edilebilir. termometre. ölçme aracını kullanan kişilerin ortaklaşa kabul ettikleri bir başlangıç noktasından başlar ve birimler eşit olarak bölmelenmiştir.

Fakat hataları aynı değildir. Bunun için metal çubuğun gerçek boyunun ne olduğu bilinmelidir.3 cm' dir. Bu nedenle bir ölçmeci tarafından elde edilen ölçmelerin ortalamasının gerçek değere. Onun ölçmelerinde de hata vardır. ölçrhelerde ne kadar hata olduğu bilinse hangisinin daha fazla hata yaptığı bilinebilir.1 mm 120. öğrenci ise milimetrenin onda birini ölçen bir kumpas kullanmıştır. ölçme aracının ölçtüğü özelliği ne derce duyarlı ve tutarlı (kararlı) ölçtüğünü iie ilgilidir. Kullanışlılık GÜVENİRLİK Güvenirlik.3 cm 12. 1. öğrencinin ölçmeleri gerçeğe daha yakın ama gerçeğin kendisi değildir. Öğrenci 12. Üç öğrenci aynı çubuğu beşer defa ölçerek şu sonuçlan bulmuş olsunlar. bir öğretmenin üç öğrenciye laboratuarda bir metal çubuğun boyunu ölçtürdüğünü düşünelim.1 cm 12. ölçmelerin birbirinden daha yakın olması beklenir.2 cm 2. öğrencinin ortalaması 12. Buradan hareketle konuyu biraz daha irdelersek 1. öğrenciler milimetrik bir cetvel kullanmış. Çubuğun boyu hiç değişmediğine göre ölçmelerdeki değişkenliğin ölçme hatalarından doğduğunu söyleyebiliriz. 3. Buradaki duyarlık ölçme aracının hassas ölçmesidir. öğrencinin ortalaması 12. Tutarlılık. Öğrenci 12. 2. Duyarlık. ölçmelerin . 1.2 mm 120.3 cm 12. örneğin.hatasız ve ölçütün uygun olmasına bağlıdır. 3.1 cm 12.5 cm 12. öğrencilerin ikisi de hata yapmışlardır. Geçerlik 1. Güvenirlik. öğrenci bile beş ölçmede aynı sonucu bulamamıştır. ölçme aracının ölçülen özelliği gerçek değerine en yakın biçimde yansıtma biçimine denir. ve 2.3 mm 120.6 cm 3.2 mm 120.2 mm 1. Ölçme aracmın kararlı bir yapıya sahip ve grubun ölçülen özelliğinin de değişmediği sonucuna varılır.2 cm 12. Buna göre 1.0 cm 12. ve 2.2 cm 12. 1. Öğrenci 120. Çubuğun gerçek boyunun bilmeye imkan yoktur. Tekrarlanan ölçümlerde sonuçların birbirine uymasıdır.2 cm. Bu nedenle ölçme araçlarında bazı özelliklerin aranması gerekmektedir. Daha hassas bir ölçüm yapan 3. Ölçme aracının ölçtüğü özelliği ne derece hatalardan arınık olarak ölçtüğüdür.

yazıların okunamaması. ölçme aracının düzensiz hazırlanmış olması. 1. 1. 1. Birölçme aracının güvenirliğini etkileyen başlıca hata kaynakları: ölçme sonuçları uygulama koşullarından gelebilecek tesadüfi hatalardan arınık demektir. O halde buradaki hata nasıl bir hatadır? Bu sorunun yanıtı tesadüfı hatadır. İki puan birbirini tutmuyorsa ölçme araç ve işlemlerinde hata bulunduğu kanısına varılır. öiçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan hatalar. ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar. 1. öğrencidir. ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanan hatalar. yazılı sınavyerine sözlü sınavın kullanılması. Bu durumda en az hata yapan öğrenci 3. Sınavın yapıldığı ortamın sınav için uygun olmaması. puanlama yaparken dikkatsiz olması. Tutariılık.Test-tekrar test yöntemi (Kararlılık katsayısı): Bir testi aynı öğrenci grubuna birkaç gün arayla iki defa uygulama yöntemidir. sevmediği öğrencilere az puan vermesi. tekrarlanan ölçümlerde sonuçların birbirine uymasıydı. Eğer yüksek bir güvenirlik bulunmuşsa . ölçme aracından kaynaklanan hatalar. Bu nedenle bir sınavdan alınan puanların güvenirliğini kestirmek amacıyla çeşitli güvenirlik yöntemleri bulunmuştur. Açık seçik. gürültü vb. anlaşılır sorular olmaması. ışık. Ölçmecinin yanlı davranması. Isı. Öğrencinin sınav için güdülenmemesi. Eğitim ve psikoloji gibi alanlarda ölçmelerin tekrarı çoğu zaman mümkün değildir. isteksizliği. Daha öncede belirtildiği gibi bir ölçme sonucu. Y uk ar ıd aki ö rn ek te ö lç me ha ta sı nı n kestirilmesi ölçmelerin tekrarı sayesinde olmuştur. İşte ölçmelerin güvenirliği burada söz konusudur. Uygulama koşullarından şüpheleniyorsak bu yöntemi kullanabiliriz. Burada aynı araçla yapılan iki ölçme arasındaki tutarlılık güvenirliği gösterir. Sevdiği öğrencilere fazla puan. içindeki tesadüfi hataların azlığı oranında güvenilir sayılır. İki uygulama arasında ölçülen yetenekler bakımından değişme olmamışsa güvenilir olduğu söylenebilir. 11Test-tekrar test yöntemi Paralel testler (eşdeğer formlar) yöntemi Testi yarılama (iki yarıya bölme) yöntemi 1- 1..ölçme ve Değerlendirme 145 ortalaması gerçek değer olarak kabul edilirse o halde ölçmelerin ortalamadan farkları hata sayılır. ilgisizüği. yorgun ya da hasta olması. 1. ölçme aracının özelliğinden kaynaklanan hatalar.

ölçme sonuçları tesadüfi hatalardan ne derece arınık ise güvenirlik katsayısında o derece üst sınıra yakındır. iki uygulama arasında geçen süre içinde öğrencilerin ölçülen değişkene ait gerçek puanlarında değişme olmadığı Birinci uygulamanın ikinci uygulamadan elde edilecek puanı etkilemediği Çoğu durumda bu mümkün değildir.00 ile + 1. geçmişse ve testin kararlı bu yargının değişmediği Bunu bir örnekle açıklarsak. N X Y IXY 20 18 18 17 16 13 8 6 6 5 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 10 9 9 7 3 4 4 1 10 10 8 8 7 6 5 2 2 4 IX = 65 IY = 62 Z XY = (I*) rxy = N N Yukarıdaki formülü uyguladığımızda korelasyon katsayısının r = 0. Yukarıdaki ölçmelerin (0.81 olduğunu görürüz. .81) üst sınıra yakın yani güvenirlik katsayısının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.Eğer iki ölçme arasında uzun bir zaman güvenirük katsayısı yüksek bulunmuşsa olduğu (testte ölçülen özelliklerin) ve doğruiuğu oranında ölçülen özelliğin söylenebilir.1. ölçüme (Y) diyelim. 1. Test-tekrar test yöntemiyle elde edilen puanların güvenirliği ile ilgili yorum yaparken iki temel sayıtlıdan hareket etmemiz gerekmektedir. bunun için Pearson çarpım moment korelasyon katsayısı formülünü (rxy) kullanabiliriz. 2. ölçüme (X). öğrencilerin yaptıkları hatalar. Şimdi bunun anlamı nedir? Güvenirlik katsayısı .00 arasında değişir. Şimdi bu X ve Y ölçümler arasındaki tutarlılığı ölçersek yani iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki güvenirlik katsayısını (r) bulmaya çalışırsak. Sınavların uygulama ortamları. şans başarısı gibi etkenler iki uygulama arasındaki puanların değişmesine neden olabilir.

iki eşdeğer araç hazırlamanın veya bir aracı iki defa uygulamanın mümkün olmadığı hallerde uygulanan bir yöntemdir. Eğer aynı ölçme aracı ile bir birey için sonsuz sayıda ölçme yapılsa. o sınavdan elde edilen puanm güvenirliği arttırır. iki yarı puanları arasındaki tutarlılığa bakma yöntemine denir. Test puanlarının standart kayması ve güvenirlik katsayısı biliniyorsa bu istatistik (Se = ölçmenin 1. bir bireyin aldığı puanlar belli bir dağılım gösterecektir. sınav günü hasta ya da yorgun oluşu. 3. Böyle bir dağılımın standart kayması ölçmenin standart hatası olarak adlandırılır. Formülü ise şöyledir. 1. ve niteliği bakımından denk olmalıdır.Testi yarıtama (iki yarıya bölme) yöntemi: (İç tutarlılık katsayısı) Testin maddelerini görünüşte eşdeğer iki yarıya ayırarak. rx = Güvenirlik Katsayısı' dır. Se = ölçmenin Standart Hatası Sx = Standart Kayma. Güçlük düzeyi: Bir sınavda kullanılacak sorular o smavı cevaplandıracak bireylerin . çift numaralı sorular olarak ikiye ayırırız. Iki testin maddelerinin kapsamı. çoğu zaman o sınavdan elde edilen toplam puanın güvenirliği de artar. kişinin evren puanının iyi bir tahminidir. 1. Güvenirliği Etkileyen Faktörler 1.146 ölçme ve Değerlendirme 2. Ölçmenin Standart Hatası Pratikteki ölçme durumlarının çoğunda gözlenmiş tek bir puan. Zaman: Sınav süresi öğrencilerin hemen hepsinin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek uzunlukta olmalıdır. Hataların büyüklüğünü araştırmak için aynı kişi ile ilgili daha çok gözleme sahip olmalıyız. Bütün soruları gruba uygular maddeleri tek numaralı sorular. hızlı okuma ve anlama becerilerinin düşük olması. buna karşın testin güvenirliğini azaltır. ayrı ayrı testlerden elde edilmiş gibi işlem görürler. ölçmenin hatası hakkında hiçbir şey söylemez. Bir testi birçok kez aynı kişilere uygulamak hem güç hem de uygulama sonuçları yanıltıcı olabilir. Seçmeli testlerde uygulanır. 71. Güdüleme: Sınavda cevaplayıcılar her soruyu dikkatle ve hızla cevaplanmaya teşvik edilmelidir. Testin uzun olması: Bir sınavda kullanılan soru sayısı artıkça. Böyle hesaplanan ölçme güvenirliği bir testin iki eşdeğer formu arasındaki tutarlılık anlamına gelir. öğrencilerin yeterince güdülenmediği sınavlarda cevaplar tesadüfi kalacağı. Bu dağılımın ortalaması. Eğitim ve Psikolojideki ölçmelerde ölçmenin standart hatasını hesaplamak için başka yöntemlerle dolaylı bir biçimde tahmin edilmelidir. Testin uygulama koşulları: Sınavda kullanılan soruların açıkça anlaşılır ve kesinlikle cevaplanabilir olması. Bu formlar biri diğerinin yerine kullanılabilecek ölçüde aynı davranışları ölçen formlar olmalıdır. Bu iki eşdeğer yarıdan elde edilmiş puanlar takımı. öğrencinin sınav ortamma ilişkin rahatsızlıkları. Test gelişigüzel cevaplanmışsa ve testin iki yarısı farklı davranışlan ölçüyorsa (sayısal. 1. Bu yöntem aslında bir iç tutarlılık katsayısı verir. sözel gibi) düşük çıkabilir.Paralel testler (eşdeğer formlar) yöntemi: (Eşdeğerlilik katsayısı) Birbiriyle eşdeğer iki formun hazırlanarak bu iki formun anı zamanda aynı gruba uygulanması sonucu elde edilen sonuçların korelasyonuna bakma yöntemidir. Standart Hatası) kolayca hesaplanabilir. ya da birçok soru cevapsız kalacağr için sınav puanfarının güvenirliği düşer. Şans başarısı: Öğrencinin cevabını hiç bilmediği bir soruyu şans yardımıyla cevaplayabilmesi puanını artırır. Testi yarılama yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı genelde testin tekrarı yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısından yüksek olur. Testin yalnızca bir kez uygulanmasına dayalı olduğu için bu yöntem diğerlerine göre daha avantajlıdır ve yaygın kullanılır. smavla iigili açıklamaları anlayamaması güvenirliğr olumsuz etkiler. 1.

Fizik. Kopya çekme davranışı: Sınavda kopya çekilerek elde edilen puan öğrencinin gerçek bilgisini göstermekten uzaktır. yoklanan grubun öğrencilerini birbirinden yeterince ayıramaz. Aynı testte birden fazla özellik (Edebiyat.yaklaşık olarak yarısı tarafından doğru cevaplandırılabilecek güçlükte olmalıdır. Test maddeierinin homojenliği: Testte yer alan maddeler ölçtükleri özellik bakımmdan birbirine ne kadar benzer olursa testin güvenirliği o kadar yüksek olur. Tarih. . 1. Çok güç sorulardan oluşan bir sınavda aynı sakıncayı ortaya çıkarır. Çok kolay sorulardan oluşan bir sınav. 1. Biyoloji) ölçülüyorsa o testin güvenirliği düşer.

Bir test hepten geçerli veya hepten geçersiz olmaktan öte daha çok veya daha az geçerli olabilir. ölçme ve Değerlendirme 147 Eğitimde çok kullanılan yazılı sınavlar. tıpkı puanlama hatalarında olduğu gibi çoğu halde tesadüfi hata türündedir. sözlü sınavlar. Aracın veya yöntemin ölçülmek istenen değişkenin ölçüsü olabüecek bir puan vermesi. bütün puanlayıcılar aynı cevaba aynı puanı verebilmelidir.) hedef davranışlar denir. bu niteliği sağlayabileceği derecede geçerli puanlar verir. (Turgut. bu ölçüyü başka değişkenlerle karıştırmaması beklenir. kısa cevap gerektiren testler ve çoktan seçmeli testler gibi araç ve yöntemler çoğu zaman bir derste o dersin programına uygun olarak geliştirilmesi hedef alınan davranışları ölçmek için uygulanır. Örn. Bir araç veya yöntem. ölçebiliyorsa. Bunun için öyle bir puanlama yöntemi bulunmalıdır ki. Uygulama hataları: ölçme işleminin herhangi bir basamağında yapılan dikkatsizlik hataları. bir "okuduğunu anlama testi" okuduğunu anlama yeteneğini ölçmede yüksek bir geçerliğe sahip olabilir. Geçerlik. yani onu başka özelliklerle kanştırmadan ölçmesi gerekir. ölçme aracının amaca hizmet etme derecesidir. tutum. onu başka değişkenlerden ne derece arınık olarak ölçtüğüdür. GEÇERLİK Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilme derecesidir. Bir testin geçerliği bir derece sorunudur. duyuşsal davranışlar vb. 9. Duyarlılık: Duyarlığı yüksek bir araç veya yöntem daima güvenirliği yüksek sonuçlar verir. O halde bir 9. 9.2. Puanlama: Her sınav objektif yollarla puanlandırılabilir. Bir ölçme aracının geçerli olabilmesi için onun sadece ölçmek için düzönlendiği özelliği ölçmesi. beceri. Eğitimde kullanılan araç ve yöntemlerle ölçülmek istenen değişkenler bireylerin yeteneği. başarısı gibi deyimlerle tanımlanmaya çalışılan değişkenlerdir. Söz konusu davranışlara (bilgi. Sonuç olarak testin puanlamasının yansız olması güvenirliğini artırır. Kullanılacak araç bu duyarlı olmalıdır. Fakat aynı test matematikte "problem çözme yeteneğini" ölçmede geçerliğe sahip değildir. Bir anlamda testin uygunluğudur. Bir ölçme aracının veya yönteminin onunla ölçülmek istenen değişkeni ölçüp ölçmediği. .1993) Ölçme araç ve yöntemlerinin nitelikleri arasında en önemlisi geçerliktir.

test bir programdaki başarıyı ölçmek için hazı r l a n m ı ş s a , o t e s t o p r o g r a m ı n h e def davranışlarını yeterince temsil edebilmeli, onları başka davranışlarla karıştırmamalı yeterince duyarlıkla ölçmelidir. Geçerlik ve güvenirlik arasındaki ilişki ıçın Bir ölçme aracının geçerli olabilmesi öncelikle güvenilir olması gerekir. Güvenilir bir ölçme aracı her zaman geçerli olmayabilir. Örneğin bir metre eksik imal edilmişse masanın boyunu her ölçmede aynı sonuç elde ederiz. Bu sonuç güvenilir bir sonuçtur. Buna karşın söz konusu metre masanın boyunu ölçmek için geçeıü değildir. Özellikle eğitimde kullanılan başlıca geçerlik türleri şöyledir; 1. Kapsam geçerliği 1. Yordama geçerliği 1. Yapı geçerliği 1. Görünüş geçerliği 1. Kapsam geçerliği: Ölçme araç ve yöntemlerinin kapsamlarına ve içeriklerine bakılarak varılan geçerlik yargılarına kapsam geçerliği denir. Bir bütün olarak testin ve testteki her bir maddenin amaca ne derece hizmet ettiğidir. Bir testin kapsam geçerliği; A. O testteki toplam maddelerin ölçülecek davranışları ve konu içeriğini ömekleme derecesine, Testteki sorulan soruların ilgili davranışları ölçmede uygun olup olmadığına bağlıdir.

B.

Kapsam geçerliğinden söz edebilmemiz için bu iki koşulun yerine gelmesi gerekir. bunun için belirtke tablosuna uygun ölçüm yapılmalıdır. Böylece ölçülmesi gereken kritik özellik dışarıda kalmamalıdır. Öğrenci başarısmı ölçmede kullanılan başarı testlerinin geçerliğini bulmada kullanılan en uygun yöntem kapsam geçeıiiğidir. Bunun için en uygun yol uzman görüşlerine başvurmaktır. Kapsam geçerliliğinde testi oluşturan maddelerin (gerçekte) ölçülen davranışlar evrenini temsil etme düzeyi hakkında bir karara varma işlemidir. Bir ölçme aracının hem konu ve davranış boyutuna bakılarak hem de test maddelerinin ölçülmek istenen davranışları ölçmede uygun olup olmadığına bakilarak karar verilen bir geçerlilik yargısıdır.

148

Ölçme ve Değerlendirme

Bir ölçme aracı belirtke tablosundaki hedef davranışlar yerine yazım güzelliği, kişilik gibi ölçme amacının dışında olan davranışları ölçüyorsa ve buna dayalı değerlendirme yapılmışsa o testin geçerliği düşüktür. Kapsam geçerliği iki biçimde ölçülebilir; 2.

geldikten sonra iki puan grubu arasındaki korelasyona bakılır. Elde edilen korelasyon değeri giriş sınavında kullanılan testin girilen okuldaki başarıyı yordama derecesi olarak kabul edilir. öğrencilerin giriş testi puanları yordayıcı, öğrencilerin başarıları ise ölçüttür. Uygunluk geçerliği (mevcut hal geçerliği): Bu durumda geçerliği aranılan testin ölçütü olan puanları beklemeye gerek yoktur. Puanlar elimizde hazır durumdadır. Örneğin bir dershanenin KPSS sınavından birkaç gün önce yaptıkları deneme sınavı testi puanları ile ölçüt olan KPSS sınavı puanları zaman bakımmdan hemen hemen aynı zamana denk gelmektedir.

1.

Mantıksal yol: Konu alanı uzmanlarının görüşlerinin alınması yöntemidir. Hazırlanan ölçme aracı uzmanlara gösterilerek ölçülecek konu alanını yeterince temsil edrp etmediğinin sorulmasıdır.

1.

istatistiksel yol: Aynı alanda daha önce geliştirilmiş, aynı davranışları ölçen ve geçerliği yüksek bir test ile yeni hazırladığımız iki testin aynı gruba uygulayıp öğrencilerin bu testlerden elde ettikleri puanları arasındaki korelasyona bakma yöntemidir. 2. Ölçüt (Yordama, Uygunluk) geçerliği: Yordama: İstatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden yaralanılarak bilinmeyen durumlar hakkında yapılan geleceğe yönelik tahminlerde bulunma işlemidir. Birtahmin işidir. Testten elde edilen puanlarla testin yordamak için düzenlendiği değişkenin doğrudan ölçüsü olan ve daha sonra elde edilen ölçüt arasındaki korelasyon da yordama geçerliğidir. Korelasyon katsayısının büyüklüğü yüksek yordama geçerliğine işarettir. Eğitimde bir öğrencinin ya da grubun gelecekteki başarı durumunun nasıl olacağını tahmin etmek için kullanılır. Örneğin; ÖYS sınavları, uygulanan testlerden elde edilen puanlar, adayların üniversitedeki ve gelecekteki başarılarının yordayıcısı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan testlerin amaca hizmet etme derecesi yani yordama geçerliğinin olması gerekmektedir. Ölçüt geçerliğinin hangi anlamda tanımlandığı kriter ya da ölçülen değişkene ait ölçümlerin elde edilme zamanları arasındaki farka bağlı olarak iki grupta incelenebilir; 1. Yordama geçerliği: Yordama geçerliği aranan test uygulanır, o testin yordayacağı özellik ya da puan elde ediünceye kadar beklenir. Bir okulun giriş sınavında kullanılan testin o okuldaki başanyı yordama derecesine bakmak istediğimizde testi uyguladıktan sonra o öğrencilerin o okulda ders notları ortalamalarını beklememiz gerekmektedir. Söz konusu puanlar

3. Yapı geçerliği: ölçme işleminin teorik bir yapıyı (özelliği) ölçüp ölçmediğinin belirlenmesidir. Buna ilişkin bir geçerlik seviyesi aramaktır. Birbiri ile ilgili olduğu düşünülen belli öğelerin yada öğeler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu bir örüntüye yapı denir. Bu bir ölçüde bilimsel kuram geliştirme süreciyle aynıdır. Psikolojide yapı sözcüğü atılganlık, güvensizlik, içe dönüklük, dışa dönüklük, zeka gibi tanımlanabilir belli kişilik özellikleri için kullanılır. Eğitimde ölçmeye çalışılan bazı özellik yada değişkenler birer kuramsal yapıdır. Bu özeliiklerin ölçülmesi için araç geliştirmede izlenen yol, önce söz konusu özellik yada özellikleri belirlemek yani yapıyı tanımlamak, sonra da tanımlanmış yapıdan sınanabilir denenceler çıkarmak ve çıkarılan denenceleri sınamak için deneysel ve istatistiksel çalışmalar yapmaktır. Yapı geçerliği çalışmasında ölçmeye çalıştığımız özelliği nasıl tanımladıysak testin de bize bu tanıma uygun veri sağlamasını bekleriz. Çoğu zaman yapı geçerliği için faktör analizi tekniği ile kanıt aranır. Eğitimde ölçülmek istenen özellikleri ölçmeye yarayan testlerin geliştirilmesinde önce zekanın yada kritik düşünmenin ne olduğunun tanımı yapılır. Daha sonra bu soyutlanmış yapılardan ölçülebilir davranışlar çıkarılır. Daha sonra bu davranışları ölçecek test maddeleri geliştirilir. Kişinin verdiği cevaplara bakarak o kişi hakkında yorumda bulunulur. Yorumun geçerliği buraya kadar oian aşamaların geçerliliğine bağlıdır. 4. Görünüş geçerliği: Birtestin gerçekten ne ölçtüğüyle değil, onun ne ölçüyor göründüğü ile ilgilidir. Bir testin görünüş geçerliği, o testin ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir. Görünüş geçerliği olan birtest kapağında ne yazılıysa onu ölçüyor görünür. Örneğin; kapağında "Fizik testi" yazılı olan

Ölçme ve Değerlendirme

149

bir testin içinde fizikle ilgili sorular varsa söz konusu testin geçerliği vardır denilir. Bunun için konu alanı uzmanlarının görüşü yeterlidir. Geçerliği Artırıcı Önlemler Ölçme yöntemi: Bir testte kullanılan yöntem (yazlı, yoklama, sözlü yoklama, testler) öğrencinin alacağı puanı (hata miktarını) etkileyebilir. 1. İstenmeyen özelliklerin ölçülmesî: Her soru, o araçla ölçülmek istenen davranışlardan en az bir tanesini yoklamalı, başka özellikleri ölçmemelidir. Örneğin; matematik bilgisini ölçerken yazı güzelliği, tertip düzen gibi özelliklerin ölçülmesi geçerliği düşürür.

ve ekonomi gibi etkenlerin o araç ve yöntemin kullanılmasına etkileri kullanışlılık olarak ifade edilmektedir. Kullanışlığı artıran önlemler güvenirliği ve geçerliği de dolaylı olarak artırır.

1.

1. Ölçülecek özelliği tam olarak ölçen sorular: Her soru, o soruyla ölçülmek istenen bilgi ve becerilere sahip öğrencilerin tereddütsüz doğru cevaplandırılabileceği ve bu bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmayanların doğru cevaplandırılamayacağı nitelikte olmalıdır.

4.

Kapsamlı ve dengeli dağılım: Sınav belli bir sürede okutulan konular ve o konulara dayanılarak geliştirilmesi beklenen bilgi, beceri ve yetenekler bakımından hem kapsayıcı hem de dengeli ohnalıdır.

4.

Güvenirlik: Herhangi bir puanın geçerliği için ön şart, onun güvenirliğidir. Güvenirlikten yoksun bir puan sadece tesadüfı hataları gösterir. Hatada geçerli ölçü olamaz. Her ölçme sonucu güvenirliği oranında geçerîik kazanır. Fakat güvenirliğin sağlanmış olması geçerliğinde mutlaka sağlanacağı anlamına gelmez.

4.

Sınavın güçlük derecesi: Sınavın ve ölçme araçlarının güçlüğü de geçerliğe etki eder. Güçlük derecesi o sınavdan elde edilecek puanların kullanılacağı amaca göre ayarlanmalıdır.

4.

Aynı sınavların her yıl kullanılması, kopya, sınav süresinin yetersizliğinden boş bırakma, soruları sınavdan önce açıklama, derslerde sınav sorularının çözülmesi, öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınavı yanda bırakması, gürültü, hastalık gibi nedenlerle sağlıklı bir cevaplandırmanın yapılmayışı gibi etkenler güvenirliği ve geçerliği düşürür.

4.

Hedeflere uygun soru hazırlamak, etkili bir

sınav planı geçerliği artırır. Kullanışlılık Araç ve yöntemin uygulanabileceği eğitim seviyesi, uygulama süresi, ölçmeden istediği beceriler, maliyet

ölçme araç ve yöntemlerinin kullanışlılığı hakkında bir yargıya varırken göz önünde bulundurulması gereken noktalar şöyledir;

1.

Ölçülecek belirlenmesi: Öğrencilerin

davranışların hangi davranışlarının ölçüleceği

1.

Ekonomi; Araç ve yöntem maliyet yönünden ekonomik olmalı, öğretmene, öğrenciye, yöneticiye ağır mali yük getirmemelidir.

1.

Hazırlama süresi; Her araç ve yöntem bir hazırlık gerektirir. Testlerde bu süre daha uzun, yazılı yoklamada daha kısadır. Hazırlama süresi kısa olan bir sınav tercih edilmelidir. Yalnız kalabalık gruplarda yazılı yoklamaların cevaplarının puanlanması zorluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. 1. Uygulama süresi; Bir yöntemin kullanılışlığı, verdiği puanın önemine oranla, uygulamada gerektirdiği zaman azaldıkça artar.

1.

Hazırlayıcı ve uygulayıcıların nitelikleri; Bir aracın uygulanması ne kadar özel beceriler gerektirirse, kullanışlığı da o oranda sınırlanır.

5.

Cevapların Nitelikleri; Öğrenciler cevaplama yönergesini kolayca anlayabilir ve cevaplarını kolayca kaydedebilirlerse, o araç kullanışlıdır.

5.

Uygulama kolaylıkları; Testlerde sayfa düzeni, baskı mükemmelliği, cevap kağıdmm düzeni, yazılı yoklamada soruların yazılı verilmesi gibi konular uygulama kolaylığı o araçlann kullanılışlığını artırır.

5.

Puanlama kolaylıkları; Testlerde cevap kağıdının ayrı olması, iyi düzenlenmesi, cevapların optik okuyucu ile puanlanabilmesi, puanlama anahtarının olması kullanılışlığı artırır.

5.

Puanları yorumlama kolaylıkları; Bir araç yorumlamaya yardımcı, yorumlamayı kolaylaştırıcı ve yorumda hatayı azaltıcı araçlarla beslenirse daha kullanışlı olur.

SINAVPLANI Öğretmenlerin bir sınav öncesinde uyması gereken kuralları içeren sınav planı aşağıdaki konuları kapsamalıdır; 1.
Sınavın amacının belirlenmesi; Sınavlar çeşitli amaçlar için yapılmaktadır. Öğrenci başarısını (öğrenme düzeylerini) belirleme, seçme yapma, tanıma ve yerleştirmeye yönelik, öğrenme eksikliklerini belirleme amaçlarına yönelik sınavlar yapılmaktadır.

Belirtke tablosunu hazırlama: Belirtke tablosu seçilecek soruların evreni yeterince temsil edip etmedikleri. Birey ya da bireyler hakkında bilgi toplama yolları. bu hedef davranışlara ilişkin kritik (olmazsa olmaz) davranışların göz önüne alınıp alınmadığı konularında öğretmene bilgi sağlar. smavın amacı. puanlama hatalarının nasıl önleneceği ile ilgili konuları içerir. 1. Soruların yazımı: Öğretmen soruları yazarken yazım hataları yapmamaya. Standart testler ii. 3. II. İlgi ölçekleri c. Bireyi yeri ve zamanı önceden belli test durumları içine sokmak Test: Bireylerin belli özelliklerini ölçmek için düzenlenen ve onu alan herkes için aynı olan sorular ya da işlerden oluşan bir ölçme aracıdır. Testler. Otobiyografi: Bireyin kendisini anlatmasını istemek 2. Çoğaltma aşamasında öğrencilerin eline geçmesini sağlayan dikkatsizlikler yapmamalıdır. Güçlük düzeyi (0. Soru sayısını belirlemede dikkate alınması gereken noktalar vardır. Başarı testleri i. dershaneîerin geliştirdiği sınavlar. Standart Testler: Bir grup uzman tarafından standart koşullarda ve normlara göre hazırlanmış ve kitapçık haline getirilmiş testlere denir. test dışı teknikler ve testler olmak üzere başlıca iki türlüdür. . öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığımız hedef davranışların sınav kapsamına alınıp alınmadığı. sınavın zorluk düzeyi. Özel yetenek testleri b.50) civarında olmalıdır. Sonuç (0. kontrol listeleri. soru tipi. Anadolu Lisesi Sınavlar. Test dışı teknikler. Sınav süresi. Testierin sınıflandırılması 1. Bu tür testlerin geçerliği. dereceleme ölçekleri) 3. Öğretmen Yapımı Testler: Öğretmenlerin kendileri tarafından hazırlanan ve uygulanan başarı testlerine denir. ÖSS. 3. Yazlı yokîama buna ömektir. 3. Yetenek testleri i. Kağıt Kalem Testleri: Sınava giren öğrencilerin basılı durumdaki sorulann cevaplarını yazılı olarak ifade ettiği testlerdir. duyuşsal. soruların güçlük derecesi. 3. Soruşturma: Bireyi tanıyanların bireyi anlatmasını istemek (Biyografi) Soru sayısının belirlenmesi: Kaç soru sorulacağının tespit edilmesi aşamasıdır. Gözlem: Bireyi gerçek yaşamda gözlemek (Vaka kayıtları.00) ile (1. Smavın amacı. 3. Soru tipini belirleme: Soru tipinin belirlenmesinde hedef davranışlar (bilişsel. soru tipi ve sınava giren en zayıf öğrencinin durumu göz önüne alınmalıdır. II. VIII. Sınav ne çok zor ne çok kolay olmalıdır. Bu tür testler güvenirliği ve geçerliği istatistiki yöntemlerle belirlenip uygulanır ve objektif sonuçlar verir. Fizik dersi için Fizik ile ilgili davranışlar ölçülmelidir. VII. Öğretmen yapımı testler 3. IX. TEST VE TEST GELİŞTİRME SÜRECİ 3. Sınavın güçlük derecesini belirleme: Öğrenme düzeyi ve başarının ölçülmesinde sorular orta güçlükte olmalıdır. B. Tipik davranış testleri a. Genel yetenek testleri ii. 1.150 ölçme ve Değerlendirme belirlenmelidir. soru sayısı. A. Her Puanlamanın nasıl olacağını belirleme: sorunun önem derecesine göre puan ağırlığının belirlenmesi. Tutum ölçekleri Maksimum yeterlik testleri a. Sınavın süresini belirleme: Birçok değişken göz önüne alınmalıdır. 1.00) arasında değişir. Örnek. güvenirliği düşük testlerdir. Kişilik testleri b. Bunun için sınava giren öğrencilerin sayısı soruyu doğru cevap verenlerin sayısına bölünerek bulunur. psikomotor) ve konunun özelliği dikkate alınmalıdır. eksik ve anlaşılmaz cümleler yazmamaya dikkat etmelidir.

Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenme'nin yeri ve önemi giderek ön plana çıkmaktadır. iletişim becerilerine sahip ekip halinde çalışabilen. Örneğin 50 maddelik çoktan seçmeli başarı testi bir güç testidir. Buna göre öğrenci bilginin pasif alıcısı değil. Kötü. bireylere hazır alıp bilgilerin aktarıldığı öğretim modelleri ve buna bağlı ölçme uygulamaları ile 21. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Son yıllarda eğitim bilimlerinde meydana gelen hızlı gelişmelerin sonucunda eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecini yakından etkileyen aşağıdaki yenilikler ortaya çıkmıştır. Yarı yapılandırılmış (gözlem gibi) ölçme araçları kullanılır. Bu tür testler geçerliği ve güvenirliği ve objektifliği yüksek olan testlerdir. Portfolyo Değerlendirme: Öğrencinin öğrenme sürecindeki performansının ve başarısının kaydedildiği. bilginin aktif düzenleyicisi ve davranışa dönüştürücüsüdür. yazılı yoklama X. Öğrencilerin yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklere göre ölçüldüğü Portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) uygulamaları bu yaklaşımın en önemli tekniğidir. Güç Testi: Öğrenciye yeterli zaman verilerek belli güçlük düzeyine sahip sorular sorularak performansının ölçüldüğü testlerdir. bilginin öğrenci tarafından zihinde yapılandırılan bir değer olduğu sonucuna ulaşmıştır. İzlenimci yaklaşım: Öğrencilerin özelliklere sahip olma dereceleri belirlenerek ifade edilir. öğrencinin etkinlikte bulunmalarını sağlamak Öğrencinin öğretim programı dışındaki faaliyetlerini de kapsayan çok yönlü gelişimi hakkında bilgi vermek 1. iyi. puanlayıcıya göre değişmediği. Seçmeli Testler: Öğrencinin verilen bir grup seçenekten doğru olanı seçtiği ve işaretlediği testlerdir. değerlendirme) ölçülmesinde kullanılır. Psikometrikyaklaşım: Öğrencinin özelliklere sahip olma dereceleri sayılarla ifade edilir. puanlayıcının görüş ve duygularının puanlamaya etkilediği testlerdir. Süreç ağırlıklıdır. Hız Testi: Belirli bir süre içerisinde öğrencinin kaç doğru cevabı verebileceğinin ölçüldüğü testlerdir. öğrencinin yıl içerisinde yaptığı tüm ödev ve çalışmalarının ömeklerinin bulunduğu böylece gelişiminin izlendiği bir değerlendirme biçimidir. çok iyi gibi. Subjektîf Testler: Puanlamasının. 4. puanlayıcının görüş ve duygulannm puanlamayı etkilemediği testlerdir. 4. Öğrencinin yeterliliğini ölçmeye çalışan ve alternatif ölçme uygulaması olarak kabul edilen Portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) uygulamaları da günümüzde en önemli öğretim ve ölçme uygulaması olarak kabul edilmektedir. kavrama. ikinci bir dili kullanabilme gibi özelliklerini öğrencilere öğrencilere kazandırmak mümkün görülmemektedir. Bilme. Bu tür testlerde hiçbir öğrenci soruların tamamını cevaplayamaz. örnek. öğrencinin bilgiye ulaştığı ve gerçekçi koşullarda uygulamaya çalıştığı performans testleri almaya başlamıştır. Bu yaklaşım hem üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesi hem de hem de bunların objektif olarak puanlanmasını sağlayan çağdaş bir ölçme yaklaşımı olarak görülmektedir. Bilginin doğasına ilişkin tartışmalar. sentez gibi bilişsel becerilerin ölçülmesinde kullanılır. orta. yüzyıl bilgi toplumu bireyinin. Sonuçağırlıklıdır. Sözlü yoklama. uygulama. bilgiyi üreten problem çözme gücü yüksek. Okullarımızda hala uygulanmakta olan. analiz. 1. Uzlaştırıcı (Eklektik) yaklaşım: Klasik ölçme değerlendirme yaklaşımlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. yapılandırılmış (standart) testler kullanılır. Bütün bu gelişmelerin sonucunda öğrencilerdeki bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan standart testlerin yerini. 4. değerlendirme objektiftir. ÖĞRENCİNİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI 1. Üst düzey zihinsel becerilerin (sentez.Ölçme ve Değerlendirme 151 XI. Eğitim-öğretim sürecinde portfolyoların kullanılma amacı ve teme! ilkeleri Öğrencilerin gelişim sürecini izlemek Öğrencileri ilgili alanları ve yetenekleri açısından tanımak. puanlamacıya göre değiştiği. Değerlendirme subjektiftir. 4. Örnek. . Objektif Testler: Puanlamasının. Çoktan seçmeli ve D-Y testleri 4. Bu nedenle öğretim stratejileri ve yöntemleri ile ölçme yaklaşımları da değişmektedir.

152

ölçme ve Değerlendirme

öğrenciyi öğrenme sürecinde aktif kılmak ve özgüvenini artırmak Gelecek eğitim kurumlarındaki öğretmenlerine öğrenciyi tanıtmak öğrencilerin ekiple çalışma yeteneklerini geliştirmek Öğrencinin belirlemek gerçek öğrenme düzeyini

sayılarla değil, bir metin, bir cümle ya da bir paragrafla açıklanmaktadır. XIV. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI XV. YAZILI YOKLAMALAR Hazsrlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması, ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. En önemli avantajı, uygulama, analiz, sentez gibi üst düzey zihinsel işlemler gerektiren hedefleri yoklayabilmesidir.

Klasik ölçme araçlarının dışında ölçme sürecine yenilik getirmek Değerlendirme sürecine öğrenciyi ve öğretmeni de katmak Öğrenci ölçütleri öğretmenle birlikte belirler. öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyusal davranışlarının birlikte gelişmesini sağlar. Öğretimi öğrenci merkezli duruma getirir. öğrencide sorumluluk geliştirir Sınırlığı; öğrencilerin aralarındaki rekabeti kaldırdığı için birbirlerinin çalışmalarını kopya edebilirler. Objektif değerlendirme yapılmasındaki zorluklar bir diğer sınırlıktır. KLASİK (GELENEKSEL) VE ÇAĞDAŞ (ALTERNATİF) DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ XII. Klasik değerlendirme yöntemleri Değerlendirme sürecinde yalnızca öğretmen aktiftir. öğretmen merkezli eğitim uygulamaları değerlendirilir. Ürün (sonuçodaklıdır). Ezber ve bellemeye dayalıdır. Kağıt-kalem ya da standart testler kullanılır. Geribildirim ve sonuç not olarak verilir. Ölçüt önceden konulmuştur ve rekabet söz konusudur. Puanlama sayısal sembollerle ifade edilir. Öğrenci düzeyini gösteren esas sembol nottur. XIII. Çağdaş değerlendirme yöntemieri Değerlendirme sürecinde öğretmen ve öğrenci birlikte aktiftir. Ailesi de değerlendirme sürecine katılır. Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları değerlendirilir. Süreç odaklıdır. Düşüme ve değerlendirmeye dayalıdır. Çok boyutlu ve değişik tipte ödev, ürün ya da performans örnekleri kullanılır. Geribildirim süreç içerisinde öğrenciye ulaştırılır. Ölçüt, öğrencüerle belirlenir ve grubun başarısı bireyin başarısını da etkiler. Puanlama, belirli betimsel değerlere göre verilmektedir. (Rubrik puanlama). Puanlar

Yazılı Yoklamaların Özellikleri 1. 1. 1. Az sayıda soru sorulur Öğrenciye cevap özgürlüğü tanır Şans başarısı yoktur

1.

Yazılı yoklamada cevaplayıcı, cevabını kendi düşünüp bulmak zorundadır. Buna karşın objektif testlerin bazılarında verilen cevapların arasından doğru olanı seçmek, bazılannda ise verilen cevabın doğru yada yanlış olduğuna karar vermek söz konusudur.

1.

Yazılı yoklamada cevaplayıcı, cevabını yazılı olarak ifade etmek zorundadır.

1.

Yazılı yoklamada cevaplar çoğu durumda sınırlı değildir. Her cevaplayıcı, cevaplarını dilediği gibi ifade etme bağımsızlığına sahiptir. Şişirme söz konusu olabilir.

1.

Genellikle, bir yazılı yoklama sorusuna verilen cevapları tamamen yanlış veya doğru olarak iki sınıfa ayırmak mümkün değildir. Çoğu zaman cevaplar tam doğru, kısmen doğru, tamamen yanlış gruplarından birindedir. 1. Yazılı yoklamada cevapların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer.

1.

Cevaplama işlemi, cevaplayıcının çok zamanını alır. Bu durum soru sayısını kısıtlar. Dolayısıyla objektif testlere göre daha dar alan yoklanmış olur.

1.

Yazılı yoklamaların puanlanması güçtür. Puanlanması subjektiftir. (puanlayıcı yanlılığını

katabilir)

1.

Bir yazılı yoklamanın hazırlanması için gerekli zaman, genellikle diğer ölçme araçlarına oranla

2. Ölçme ve Değerlendirme

153

kısa, uygulamadan sonra yapılan puanlama işlemleri için gerekli zaman ise oldukça uzundur.

12.

Yazılı yoklama sorularının güçlük derecesini objektif yöntemlerle kestirmek zordur.

istendiğini anlamayan bir öğrenci istenen cevabı değil, farklı bir cevap yazar. Bunun yanında cevabı bilmeyen bir öğrenci kasıtlı olarak sorulan soruyu başka yana çeker ve cevaplandırır.

20.

12.

Yazılı Yoklamaların Kullanılmasının Gerekli Olduğu Durumlar

Dikkatsiz okunmuş ve gelişigüzel puanlanmış yazılı yoklamalardan alınan sonuçların güvenirliği de düşük olur. Puanların, bir puanlamadan

12.

Kişileri geleceğini etkileyen önemli kararlar, mümkün olduğunca güvenilir test puanlarına dayanmalıdır. Böyle durumlarda yazılı yoklamalar kullanılmamalıdır.

12.

Sınava girecek öğrenci grubu küçükse ve

testin ileride tekrar kullanılması düşünülmüyorsa,

12.

Kompozisyon becerilerinin ölçülmesinde yazılı yoklama daha uygundur. Amaç bu olduğu zaman, yazı ve kompozisyon hem bir iletişim aracı hem de sınavın ölçmek istediği özelliktir. Bu durumda puanlanacak olan şeyler; ifade özelliği, kompozisyon mükemmelliği, orijinalliği, imla kurallarına uymadır.

12.

Sentez ve değerlendirme düzeyindeki önemti davranışlar ölçülmek

daha karmaşık ve isteniyorsa,

12.

Öğretmenin, sınav öncesinde test hazırlamak için fazla zamanı yok ve sınav sonunda okumak için yeterli zamanının olduğu durumlarda,

12.

İyi nitelikte seçmeli test maddesi yazmada becerisi az olan buna karşın eleştiri ve dikkatli bir okuyucu olan öğretmenlerin yazılı yoklama tercih etmeleri daha uygundur. Çoktan seçmeli testler gibi testleri geliştirmede yeterli değilse tercih etmelidir.

20.

Yazılı Yoklamalarda Güvenirliği Etkileyen Etmenler

20.

Sorulabilecek oluşu güvenirliği sınırlar.

soru

sayısının

sınırlı

20.

Soruların belirsizliği yani açıkça anlaşılmayan sorular güvenirliği önemli derecede etkiler. Ne

diğerine veya bir puanlayıcıdan diğerine hiç değişmemesi halinde puanlama güvenirliği yüksektir. 1. Soru güçlüğünün sınavın amacına göre ayarlanamaması durumunda güvenirlik düşer. Bir sınavın güvenirliği, bütün diğer etkenler sabit kalmak şartıyla, ancak her soru sınıfın %50'si tarafından cevaplandırılabileceği zaman en yüksek değerini bulur. Yazılı Yoklamalarda Geçerliği Etkileyen Etmenler Sınıflarda kullanılan ölçme araçlarının geçerliği hiçbir zaman tam değildir. Çünkü herhangi bir derste kazandırılması amaç edilen bilgi, beceri vb. ancak bir kısmı sınavlarda yoklanabilir.

1.

Derste işlenen birçok konunun yazılı yoklamaya alınamaması geçerliği düşürür.

1.

Sınav süresinin sınırlı olması nedeniyle sınavda sorulan soruların derste işlenen konuları temsil etme oranı küçüldükçe puanların geçerliği düşer.

1.

Yazılı yoklama sorularının belirsizleşmesi ve cevapların sınırlanmaması geçerliği düşürür.

1.

Yazılı yokiama amacmın dışında kalan becerilerin puanlamaya etki etmesi geçerliği düşürür. Bunlar; okunaklı yazmak, iyi kompoze edebilmek, kısa ve kesin yazabilmek, çabuk yazabilmek gibi becerilerdir. Eğer bunlar puanlamayı etkiliyorsa ölçme amacının dışında olduğu için geçerliği düşürür.

1.

Puanlamadaki yanlı davranışlarda geçerliği düşürür. Cevaplayıcılara olumlu ve olumsuz bakış veya bazı cevaplara çok, bazı cevaplara az puan verilmesi gibi etkenler. Yazılı Yoklamaların Kullanışlılığı Yazılı Yoklamalar, sınavdan önceki hazırlık zamanı dar olan durumlarda kullanışlıdır. Soru hazırlamanın nispeten kolay oluşu da kullanışlılığı artırır. Buna karşın yazılı yoklama hazırlamadaki kurallara ciddi biçimde uyulmaması durumunda ve okunacak cevap kağıtlarının çok olması durumunda kullanışlılığı azalır. Y az ıl ı y ok la ma la r bi lg i y ok la ma k am ac ıyla kullanıldığı zaman yazı ve kompozisyon sınavda sadece bir iletişim aracıdır. Bu ayırıma dikkat etmek gerekmektedir.

Mümkünse sınav kağıdı birden fazla puanlayıcı tarafından okunmalıdır (puanlama güvenirliği) Yazılı yoklamalarda dikkat edilecek noktalar 1. Bunun terside olabilir. Sınıflama 1. Uzun cevap gerektiren az sayıdaki sorular yerine (geçerliği ve güvenirliği düşürdüğü için) kısa cevaplı çok sayıda soru kullanılmalıdır 1. 1. Bunlar. 1. Sıralama 1. 1. özellikle anahtarla puanlama yapılmayan durumlarda iyi bir kağıttan sonra okunan orta bir kağıt zayıf görünür. 1. okuduğu kağıdın kime ait olduğunu bilmemelidir. Yazı güzelliğinin veya okunaksızlığının.154 ölçme ve Değerlendirme Puanlama: Yazılı yoklamaların puanlanmasında kullanılabilecek 4 yöntem vardır. Bunu önlemek için kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunmalıdır. Bütün sınav kağıtlarındaki sorular sıra ile okunmalıdır. lyi bir sınav planı yapılmahdır 1. Birkaç üyeden oluşan bir komisyonun bir 1. ifade düzgünlüğünün vb. Önce tüm birinci sorular. Sorular açık. Puanlayıcı. yanıltıcı etkilerin hatalara sebep olduğu bilinmelidir. SÖZLÜ SINAVLAR . Genel izlenimle puanlama 1. sonra tüm ikinci sorular şeklinde okunmalıdır. 1. 1. Yazılı yoklamaların puanlamasında dikkat edilecek noktalar. 1. Bu durumda öğrenci önemli davranışları ölçen sorular üzerinde durmayı tercih etmekte ve sorular arasındaki puan eşitliği olumsuz etkilenmektedir. Cevap anahtarı kullanılmalıdır 1. 1. Seçimlik soru mümkün olduğu kadar sorulmamalıdır. Anahtar ile Puanlama Sözlü sınav: Soruların genellikle sözlü olarak sorulduğu ve cevapların sözlü olarak verildiği sınav türüne denir. Açık kitap sınavından kaçınmak gerekir. net ve anlaşılır olmalıdır.

genellikle sözlü sorulur. Sınav bireysel olarak uygulandığı zaman bir sınıf kalabalığındaki gruplarda bile. 1. Gerçekte bu sınav türünün esasında soruların yazılı verilmesini engelleyecek bir neden yoktur. Öğretmenin sınıftaki öğrencilerden birini yazı tahtası önüne çağırıp birkaç soru sorması ve genellikle sözlü olarak verilen cevaplara not vermesi de okullarımızda çok kullanılan bir sözlü sınav türüdür. sözlü sınavlarda da cevaplayıcılara düşünme zamanı. Fakat soruların sözlü sorulması gelenekselleşmiştir. istenirse. sözlü sınavların bireysel olarak uygulanması zorunludur. Sözlü sınavlarda bir defada ancak bir tek cevaplayıcı dinlenebilir. uygulama çok zaman alır. . Sınav bireysel olarak uygulandığından ve sınavı tamamlamış bireylerle henüz sınava alınmamış bireyleri birbirinden ayrı tutmak zor olduğundan her bireye ayrı sorular sorma zorunluluğu doğar. 1. 1. Sınavı yapan kişi ile sınava tabi tutulan kişi arasında karşılıklı ve devamlı bir etkileşim vardır. Bazı sözlü sınav çeşitlerinde cevabın yazı tahtasına yazdırıldığı görülse de sözlü sınavların çoğunda cevapların sözlü olarak verilmesi zorunludur. 1. sınavın cevaplayıcı ile sınavı yapan kişilerin yüz yüze karşılıklı konuşmalarına olanak veren bir yapıda yapılmasıdır. 1. Cevaplar kaydedilmediği için puanlama ya cevaplar dinlenirken yada cevaplama tamamlandıktan sonra yapılır. Bu etkileşim sınavın niteliklerini etkiler. Böyle olunca cevaplayıcının soruları tekrar gözden geçirme imkanı kalmaz. Cevaplama çoğu zaman üzerinde iyice düşünülüp tasarlanmadan yapılır. 1. Bu durum sözlü sınavlarda puanlamanın sadece genel izlenimle yapılmasına yol açmıştır. Sözlü Sınavların Özellikleri 1. Böyle yapıldığı için puanların güvenilirliği genellikle çok düşük olur. Bu nedenle. hatta cevaplarını tasarlayabilmeleri için kağıt bile verilebilir.cevaplayıcıya sorular sorması ve sözlü cevaplara hemen not vermesi biçiminde yapılan sınav. Cevaplar sözlü olarak verilir. Sorular. Bunun nedeni. sözlü sınavların en çok başvurulan türlerinden biridir. Ülkemizde sözlü sınavlar bütün sakıncalarına rağmen hala kullanılmaktadır.

. bir ibare veya en çok bir cümle ile cevaplayabileceği maddelerden meydana gelmiş test tipine kısa cevaplı test denir.. Bunlar başka bir deyişle sözlü sınavların yararları veya üstünlükleri de denebilir.. Bir ölçme aracının tesadüfi hatalardan arınık derecesi o aracın . cevapların verilenler arasından seçilmeyip cevaplayıcı tarafından bulunması ve yazılması özelliği ile ayrılır. Cevaplayıcının bir kelime.. nihayet.. Sözfü sınav sırasında öğrencinin yazılı smavlarda ölçülemeyen genel görünüş. Kısa cevap Gerektiren Testlerin Özellikleri Cevaplayıcı. öğrenciyi sınav heyecanı ve korkusundan kurtarmak kolay olur. cevapları düşünüp bulmak E. 1. B. F.2. A. Cevaplayıcı. soruların güçlük düzeyinden ve sınavın yapıldığı ortamdan (öğrencilerin huzurunda) kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler yeterli olabilir Puanlama güvenirliği düşüktür... Cevabı kompoze etme külfeti hemen hemen önemsiz dereceye iner. Daha tam bir cevap almış olur... ve yazmak zorundadır. Soru yapısından madde. 1.. 1. seçme veya sınıflama gerektiren testlerden ise. Bu özelliği ile kısa cevap gerektiren testler. Ingilizce. Soru yapısına örnek. 1. 1. Yazılı sınavlarda görüien kopya. istediği cevabı verme bağımsızlığına sahiptir. cevaplayıcının düşünebileceği ve doğru bildiği cevaptır. Sözlü sınav öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı etkileşim yarattığı için sınav tecrübeleriyle öğrenmeye daha fazla imkan verir... konuşma etkililiği vb. Cevaplar kısadır. Türkçe gibi sözlü ifade becerisini geliştirmeyi ve ölçmeyi amaçlayan derslerde kullanılabilir..... Kısa cevap gerektiren testlerin hazırlanması... kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülebilir.. Bu yapıdaki test maddeleri cevapîayıcınm sorulan bilgiyi hatırlama veya bulma yeteneğini yoklar.. Puanlama objektifliği yüksektir.. Sözlü sınav öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı etkileşim içinde olur.. öğrencilerin kişilik özellikleri puanı etkiler Sözlü ifade yeteneği. bir cevabın açıklanmasını. Bu özelîiği ile seçmeli testlere yaklaşır. Eksik cümle yapısında madde. cevabı gereksiz şişirme ve başka yana çekme olayları sözlü sınavlarda kolayca önlenebilir. Uygulaması çok zaman alır Farklı soruların hazırlanması gerekmektedir Her sorunun güçlük düzeyi farklı olabilir Öğretmenin yaklaşımından.... bir sayı. 1. gibi kişisel nitelikleri de gözlenip ölçülebilir. Eksik cümle yapısına örnek... Kısa cevaplı test maddeleri yapı bakımından şöyle gruplanır. sözlü ifade yeteneği. Sonuç olarak..... Puanlara hata karıştığı için geçerlik ve güvenirliği düşüktür. C.. Puanlama işlemi nispeten kolaydır. Bu tür testlerle bilgi. Bu test çeşidi ayrıntılı cevap veya kompozisyon gerektiren yazılı yoklamalardan cevapların kısalığı ile. cevapta ileri sürülen bir düşüncenin gerçeklerle savunulmasını isteyebilir. ölçmek istediğimiz özelliği başka özelliklerle karıştırılmadan ölçülmesine ne denir?. Sözlü sınavlar.. Kısa olmakla birlikte her cevap.ile ilgilidir. . yazılı yoklamalara yaklaşır... etkili konuşabilme gibi özellikler öğretmeni etkileyebilir. Sözlü sınavda ayırtman.. genişletilmesini... D. Bir ölçme aracının. ölçme^ ve Değerlendirme 155 KISA CEVAP GEREKTİREN (BOŞLUK DOLDURMALI) TESTLER Sözü Sınavların Kullanılacağı Durumlar Sözü sınavların kullanılmasını savunanlar aşağıdaki nedenleri belirtirler.. 1.

.diğer yapılardaki testlere göre daha kolaydır.

bir sayfa düzeninde okuma ve algılama kolaylığı. her maddeye verilmesi beklenen doğru cevaba bir puan verilmesi yeterlidir. Beklenen cevaptan çok farklı veya yanlış bir cevaba negatif puan verilmesini savunanlar da vardır. bir doğruyu götürür) 1. Bir maddenin yanlışhğı. Düzeltme formülünü kullanarak (bir yanlış cevap. cevapları kaydetme kolaylığı. açıklığr kaydedilmeden mümkün olduğu kadar kısa yazılmalıdır. Soruların güçlük derecesi farklı ise maddelere ayrı puan verilebilir.2. Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır 1. puanlama yöntemi gibi genel açıklamaların yanında. Şans başarısı yüksektir. 2. Madde. Bu oran % 50 'dir. Puanlaması kolay ve objektiftir 1. puanlama ekonomi gibi ölçütler Doğru-Yanlış Testlerinin Özellikleri 1. DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİ Her madde kesinlikle doğru yada kesinlikle yanlış olmahdır. cevapların kaydedileceği de belirtilmelidir. Fakat yanlış bilginin diğer doğru bilgileri yok etmesi akla yakın değildir. yanlış olanların başına ise "Y" koyunuz. Cümle yanlış ise yanlış kısımlarını çizerek doğruyu yazmalarını istemek 1. 1. 2. bulunmasıyla. 1. Anahtar. 1. Cevaplayıcıdan her maddeyi okuması. kolaylığı. Sonraları teknik özellikleri daha üstün maddelerin . ilkelerin ve genellemelerin yoklanması ve belli bir konuda seçme yapılması istenildiğinde kullanılabilir. cevaplama sırasında öğrencilerin sorularının cevaplandırılmayacağı. ( ) Bir dik üçgenin alanı dik kenar uzunlukları çarpımının yarısına eşittir. eğ it im de t estlerin kullanılmaya başladığı yıllarda çok tutuluyordu. Puanlama önce bir puanlama anahtarı hazırlanmalıdır. Her testte maddeler kullanışlı. 1. B u y ap ıdak i te st le r. Doğru-Yanlış Maddelerinin Yazılmasında Dikkat Edilecek Noktalar Her maddede sadece bir ana fıkir bulunmalıdır. verilmelidir. örnek. 56 1 Ölçme ve Değerlendirme Testin Düzenlenmesi Testin başında bir yönerge bulunması zorunludur. Yönergede. Bu düzenlemede. Her madde kısa ve açık yazıîmalıdır. ( ) Bir eşkenar dörtgenin alanı. Her doğru cevaba bir puan verilmesi yeterlidir. Cümle yanlış ise yanlış kısımların altını çizdirmek 1. cevaplama süresi. 1. 1. önemsiz veya aldatıcı bir noktada olmamalıdır. köşegenlerinin çarpımına eşittir. Bazıları yanlış bazıları doğru önermeler şeklinde verilen maddelerden oluşur. cevaplamanın nasıl yapılacağı. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D". madde kapsamındaki fikre göre onu ya doğru yada yanlış olarak sınıflaması istenir. okuma ve çoğaltmada dikkate alınır. gereksiz ayrmtılarla şişirilmemeli. doğru-yanlış testleri daha seyrek kullanılıroldu. Doğru-Yanlış Testlerinde şans başarısını ortadan kaldırmada üç yol bulunur.

Yani çok sayıda soru sorularak kapsam geçerliği sağlanır. analiz ve kısmen de olsa değerlendirme düzeyindeki davranışlan ölçmede etkilidir. güvenirliğin ve puanlama güvenirliğinin yüksek olmasıdır) Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır. . Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır. (bunun nedeni geçerliğin.ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER Çoktan seçmeli Testler: Sorulan bir testin cevabını verilen cevaplar arasından seçtiren maddelerden oluşan testlere denir. uygulama. kavrama. Bilgi.

1. 1. bağımsız olarak kendi başına puanlanabilen en küçük birimdir. Bu durumda şans faktörünü ortadan kaldırmak için düzeltme formülü kullanılır. Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılabilir. İlköğretim 1. 1. Test formu Madde takımı Test maddesi Madde kökü Seçenekler Çeldiriciler Doğru cevap Test Maddesi: Bir testte. Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme yapılabilir. doğru cevap olarak verilen ifadelerdir. Düzeltme formülünün uygulanması için geçerli olan kural şudur. ve test maddelerinin 1. 1. Hazırlanması ifadesi uzmanlık gerektirir. Bir çoktan seçmeli test maddesi aşağıdaki bölümlerden oluşur. 1.8. Madde Kökü: Madde ile ne sorulduğunu ifade veya ima eden ve sorunun çözümü için gerekli bilgileri veren kısımdır. daha üst seviyeleri için 5 seçenekli sorular kullanılır.3. 1. 1. Seçenekler (Şıklar): Madde kökündeki soruya olası .2. Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir.7. 1.6. Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür. 1. Şans başarısı vardır. 1.4. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı bulabilir. smıflar için 3 seçenek. 1. puanlaması az zaman alır. Hazırlanması uzun zaman alır. 5. smıflar için 4 seçenek. "Seçenek sayısı -1 yanlış bir doğruyu götürür" Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak befirlenir.ölçme ve Değerlendirme 157 Çoktan seçmeli testlerin özelliklerî: 1.

Diğer bir deyişle anahtara göre yanlış seçeneklerdir. Test Formu: Bir test maddesinin cevaplama yönergesi de dahil olmak üzere. madde köküne ve maddelerin gruplanışına göre meydana getirilen üç sınıf aşağıda tartışılmaktadır. a) Doğru cevabı gizli maddeler. yapı bakımından birbirinden farklı bir çok çeşidi vardır. 2) Madde Köküne Göre Smıflama a) a) a) Kökü soru kipinde olan maddeler. Çeldiriciler: Bir maddenin doğru yada en doğru en doğru cevabı dışında kalan seçeneklere denir. Ortak seçenekü maddeler. sağ tarafta cevaplar bulunur. Madde Takımı: Bir paragraf. Kökü eksik cümle olan maddeler. EŞLEŞTİRMELİ TESTLERİ Test maddeleri iki sütun halinde sıralanır. grafık gibi ortak bir materyal üzerinde temellenmiş olan iki yada daha çok maddedir. Seçmeli Testlerin Başlıca Çeşitleri Seçmeli testlerde kullanılan maddelerin. Bu bölümde madde yapısının belirgin özelliklerini esas alan bir sınıflamaya gidilmiştir. cevabı en doğru olan maddeler.Doğru Cevap: Madde yazarını doğru cevap olarak belirttiği seçenektir. ifadelerle cevapları eşleştirmelidir. a) Anahtarlanmış. a) Bileşik cevap gerektiren maddeler. a) Anahtarlanmış. bir şekil. yazıldığı zaman aldığı şekildir. . Sol tarafta ifadeler. Böylece doğru cevaba. Bunları şöyle gruplandırabiliriz. Kökü olumsuz maddeler 3) Maddelerin gruplanışına göre sınıflama a) a) Ortak köklü maddeler. Öğrenci. cevapları birden fazla olan maddeler. Çoktan seçmeli Test Maddelerinin Başlıca Çeşitleri 1) Doğru Cevaba Göre Sınıflama a) Doğru cevabı kesin ve biricik olan maddeler. tablo.

Madde kökleri ile seçeneklerinin uzunlukları ve anlatım biçimleri benzer olmalıdır.158 Ölçme ve Değerlendirme Ifadelerin başına cevaplardaki harfleri getirerek veya bazen çizgilerle birleştirerek de yapılmaktadır. Madde analizi sonuçlarına uygun olan sorular belirlenir. 1. 7. İŞ-PERFORMANS TESTLERİ Özellikle psiko-motor düzeyindeki hedeflerin (becerileri) ölçülmesinde kullanılan bir test türüdür. Çok sayıda soru yer alır. Deneme sonunda çalışmayan sorular elenerek asıl test ortaya çıkar. Cevaplar ifadelerden biraz fazla olmalıdır. cevaplar kısa olmalıdır. Zayıf maddeler çıkartılır. öğrencilerin ürün ya da performans ortaya koyabilme güçleri. Deneme uygulaması. Deneme uygulamasından sonra herhengi bir soruya verilen doğru ya da yanlış cevaplar ile boş bırakılma durumuna göre testin madde istatistikleri yapılır. madde analizi ve madde seçimi. ama özellikteki gruba uygulanır. anlaşılırlık gibi noktalara dikkat edilir. b. Eşleştirmeli soru mümkün olduğunca aynı konuda sorulardan oluşmalıdır. Süre. Seçenekler. yoksa sondaki cevaplar kendiliğinden ortaya çıkar. Teste son şeklinin verilmesi 8. belli bir sıraya veya düzene göre verilmelidir. İfadeler biraz uzun cümlelerle yazılabilir. Gerekli düzeltmeier yapılır. işin (becerinin) yapılmasında izlenen yol işin (becerinin) yapılma hızı İşin (becerinin) kalitesi BİR ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLME AŞAMALARI 1. Belirtke tablosunun hazırlanması 1. 1. İş-performans testleri üç bölümden oluşur a. Testte ölçülecek niteliklerin (hedeflerin) belirlenmesi. 7. Model testin (deneme formunun) hazırlanması. Belirtke tablosu yardımıyla yapılır. değişik formatlara göre geliştirilen bu tür testlerle ölçülebilir. Pilot uygulama (deneme uygulaması) Sınavın uygulanacağı gerçek gruba benzer . Maddelerin (soruların) belirlenmesi ve yazımı (soru tipi. Maddelerin geçirilmesi (redaksiyon). Testin amacının belirlenmesi 1. (soruların) gözden 1. güçlüğü). c.

testin güvenirliğini artırıcı bir etkendir? A) Soruların güçlük düzeyinin yüksek olması A) Cevaplama süresinin kısa olması A) Sorularda yoruma açık ifadeler kullanılması A) Puanların bir puanlayıcıdan diğerine değişmesi E) Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması 2001 KMS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR 304. Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı. Sınav planının ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir? A) A) A) A) E) Soru türü Sınav kapsamı Soru yazma Sınavın amacı öğrenme hedefleri 308. Bir okulda aynı dersi veren iki öğretmenin. ölçme A) Bir sınavdaki yanıtların nasıl puanlanacağı.2. "İkinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir" diyen bir kişi bu iddiasını aşağıdakilerden hangisiyle desteklenebilir? A) Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar A) Puanlamanın nesnelliği sonuçlarına karşılaşabilecek hatayı azaltır. ölçme ve Değerlendirme 159 KPSS SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR 307. Bir öğretmen sınav sorularına verilen yanıtları dört beş gün arayla iki kez puanlamış. Aşağıdakilerden hangisi . aynı konularda yaptıkları sınavlardaki soru sayıları ve yanıtları planlama biçimleri şöyledir: E) öznel puanlama güvenirliğini düşürür yöntemleri puanların 1. dersteki öğretme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine olanak sağlamaktadır? A) A) A) Tanıma ve yerleştirme testleri Kişilik testleri Zeka testleri A) izleme testleri E) Başarı testleri 305. 1. Öğretmen bu çabasıyla aşağıdakilerden hangisini belirlemeye çalışmaktadır? A) A) A) A) E) Puanlama güvenirliğini Soruların doğruluğunu Soruların güçlük derecesini Puanlama anahtarının tutarlılığını Sınavın geçerliliğini 306. öğretmen: 50 soru sormuş ve her soruya 1 puan vermiştir. kullanılan soru tipine göre değişir A) Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan soruların güçlüğünden etkilenir . bu iki puanlamadan elde ettiği sonuçları karşılaştırarak aralarındaki tutarlılığa bakmıştır. öğretmen: 20 soru sormuş ve her soruya 5 puan vermiştir.

309. Bir matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik etkinliklere ağrılık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi sınavın artırıcı etkenlerden biri değildir? geçerliliğini A) Yanıtların puanlamasında yanlış davranılması A) Sınav sorularının güçlük indeksi A) Soruların tek bir üniteden hazırlaması A) Çeldiricilerin uzun cümlelerden oluşması E) Sınavda her hedef-davranışla ilgili sorular sorulması 310. Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır? A) A) A) A) E) Puanlayıcı güvenirliğini Testin objektifliğini Sınavın kullanışlılığını Testin kapsam geçerliliğini Soruların ayırt etme gücünü .

Öğretmenin. Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların.Test III. soruları cevaplayınız. Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken. Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı simetriktir? A) 313.Test Aritmetik Ortalama 65 35 40 40 60 Mod 75 55 40 25 40 Ortanca 70 40 40 30 45 Standart Kayma 7 6 8 9 16 A) Puanlamadan hataları artırması A) E) Sınavın kapsam geçerliliğini düşürmesi Sınavların tahminle cevaplandırılma olasılığını artırması 315. öğretmen merkezli olduğunu A) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu A) Eğitimde başarıya ilişkin kararlann çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını A) öğrenci noktalarının öğretmenin kanılarından etkilendiğini . Bu durum. öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır. öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur? A) Testin kullanışlığını artırmak A) Puanların güvenirliğini yükseltmek A) Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırmak A) Puanlamayı kolaylaştırmak E) Yanlış öğrenmeleri belirlemek 31-32-33. Test II.Test V. aşağıdaki tabloya göre 31 2.Test IV. Testler I. iyi ezberleyenler olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisi kanıtlaması bu görüş için güçlü bir destek oluşturur? E) B) II C) D)IV E)V Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu A) öğretimin. iyi öğrenmeden çok. bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yararlanması en uygun olur? A) B) C) D) E) Tamamlama Doğru-yanlış Yazılı yoklama Çoktan seçmeli Kısa-cevap 314.160 Ölçme ve Değerlendirme 311. Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. B oş lu k d ol du rm al ı s ın av t ürün ün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? A) öğrencilerin hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi A) Öğrencilerin öğrenme güdülerini zayıflatması kaynaklanabilecek Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. öğrenci merkezli değil.

Test I.Test IV. Test II. Test V.Test A) B) C) D) E) 317.Test V.Test III. Öğrenciler arasındaki farklılaşma en çok hangi testtedir? B) C) E)V D)IV . En yüksek ve en düşük ortalama öğrenme düzeyleri hangi testlerde olmuştur? En Yüksek I.Test En Düşük IV. Test II.Test II.316.

Seçme sınavı testinin kullanılması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur? A) Bir programda hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının belirlenmesi A) Öğrencilerin bir konudaki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması A) Sıklıkla öğrenmelerin belirlenmesi karşılaşılan yanlış A) Ingilizcisi en ileri düzeyde olan üç kişinin belirlenmesi E) Bir ünite işlendikten sonra.Ölçme ve Değerlendirme 161 321. hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi 320. Aşağıda verilenlerden hangisi ders dışı etkinliklerin hedefîeriyle doğrudan ilgili değildir? A) Bu etkinlikler. araçların güvenirliğin dikkate alınması B) A) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması E) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılmayacağına karar verilmesi sayılıp Ağırlıklandırmada. Öğrencilerin kompozisyon yazma becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki sınav türlerinden hangisini seçmesi en uygun olur? A) D-Ytestleri A) Çoktan seçmeli testler A) Yazılı yoklama A) Eşleştirmeli testler E) Kısa cevaplı testler 323. Aşağıdaki özeliklerden hangisi dolaylı yoldan ölçülebilir? A) Boy uzunluğu A) Akademik başarı A) Kitap sayısı A) Devam edilen ders sayısı E) Arkadaş sayısı 322. araçların geçerliğinin dikkate alınması E) Karar vermede kullanılacak ölçülün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi 319. Aşağıdaki işlemidir? durumların hangisi bir ölçme A) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanının belirlenmesi A) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması B) Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi A) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi B) Ağırlıklandırmada. kararın doğruluğunu artırıcı tedbirler arasında yer almaz? A) Amaca uygun yararlanılması nitelikli bir ölçütten 2002 KPSS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR 318. öğrencilerin ve çevrenin belirli gereksinimlerini karşılar nitelikte olmalıdır A) Bu etkinliklere ilgi duyan öğrenciler katılmalıdır A) Bu etkinlikler. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla ölçme sonucuna bakılarak yapılacak bir değerlendirmede. ders saatleri dışında kalan sürelerde düzenlenmelidir .

A) Bu etkinlikler. öğretici nitelikte olmalıdır . okulun ve çevrenin bütün olanaklarından yararlanılarak yapılmalıdır E) Bu etkinlikler.

Aşağıdaki öğrenci sayıların verilen beş ayrı sınıfa 100 soruluk bir test uygulanmış ve öğrencilerin testten aldıkları puanların dağılımına ilişkin grafikler. Aşağıda verilen üç amaç için hangi değerlendirme türleri kullanılmalıdır? I) öğrencilerin birbirlerine göre başarı düzeylerini belirlemeyerek ileri ve geri öğrencileri için ek önlemler alma A) I) Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunlan tamamlayıcı etkinliklerle giderme Öğrencilerin testle ölçülen özellik bakımından birbirlerine benzer olduğunu A) Test puanları ranjının (en büyük ve en küçük puan arasındaki farkın) büyük olduğunu I) Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma I. aşağıdaki davranış düzeylerinin hangisine ulaştığını gösterir? A) A) A) A) E) A) Kavrama B) Uygulama C) Analiz D) Sentez E) Değerlendirme 1 \ X = 60 s =7 / / Y = 80 s =9 r v X = 60 \ X = 40 = s 15 D)IV X = 60 s=6 E)V 326. Yapılan bir sınavdan öğrencilerin aldıkları puanlara ilişkin değişkenliğin az olduğu görülmüştür.162 ölçmeve Değerlendirme 327. Amaç III.Amac A Bağıl Mutlak Bağıl ) B ) C ) D ) E ) Mutlak Bağıl Mutlak Bağıl Mutlak Mutlak Bağıl Bağıl Bağıl Mutlak Bağıl Mutlak A) Test için verilen cevaplama süresinin yeterli olduğunu A) Test puanlarının "normal dağılım"a benzer bir dağılım gösterdiğini E) öğrencilerin testle başarılı olduklarını 328. aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları aşagıda gösterilmiştir? 325. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ölçme aracı veya yönteminin objektif olduğunu gösterir? A) A) A) Testin puanlanmasında bağımsız puanlayıcılar kullanıldığında aynı sonuca ulaşılması A) A) E) Bilgisayarda "kelime işlem" programını kullanma Topluluk karşısında konuşma Testin bilen öğrenciler ile bilmeyen öğrencileri ayırabilmesi A) Testi oluşturan maddelerin açık ve anlaşılır yazılması A) Sınav ortamının öğrencileri . Duyuşsal alan hedefleri içerisinde yer alan davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) Fen bilgisine yönelik tutum Bir müzik aleti çalma Toplama işlemi beceresi 329. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 324. Amaç II. Bir öğrencinin özgün bir öykü yazması.

olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlemesi E) Testin puanlaması için ayrılacak sürenin çok uzun olmaması .

. Cevaplamanın nasıl yapılacağının belirlenmesi 5.Sorulann test düzenine konulması Boş bırakılan 2. Aşağıdakilerden hangisinde lendirme yapılmıştır? A) A) A) 60 soruluk bir sınavda 35 soruyu doğru cevaplayan öğrencileri başarılı saymak Ünite için belirlenen davranışların % 70 'ine sahip olanları bir sonraki programa kabul etmek Yabancı dil yeterlik sınavından 30 ile 40 puan aralığında puan alanları C kuruna kabul etmek A) Öğrencinin sadece cevaplarının değil. ve 5. sınav sırasında kopya çekilmesi engellenememiştir E) Testteki maddelerin güçlük derecesi yüksek olmasına rağmen puanlamaya hata karışmam. 3. basamakları verilenler arasından seçiniz.. II. Aşağıdakilerden hangisi "anlatım becerisi"ni ölçen bir yazılı sınavdan elde edilen puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz? A) Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması 333. 100 metreyi 10 saniyenin altında koşanlar finale kaldı... Ölçülecek davranışların belirlenmesi 5... Soruların yazılması A) D) 2.... Puanlama kuralının belirlenmesi 2.... aynı zamanda sınıftaki genel durumunun da dikkate alınarak puan verilmesi A) A) Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlann ortalamasının alınması Sınıf ortalamasının öğrencileri başarılı saymak üstünde puan alan E) Final sınavında 65 puanın altında kalan öğrencileri başarısız saymak A) Cevapların aynı puanlayıcı tarafından... II.. 3En başarılı 5 öğrenciye ödül verilmesi Ayşe ÖSS'den 150 puan aldı Masanın uzunluğu 90 cm'dir..... Test yönergesinin hazırlanması 5.Aşağıda test planının basamakları sırası ile verilmektedir. I. çok sayıda soru sorulması 334.. Kullanılacak soru türlerinin belirlenmesi 5 6. Bir "testin güvenirliği yüksek olduğu halde geçerliğrn düşük olması" durumunu aşağıdakilerden hangisi açıklar? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde değerlendirme yapılmıştır? A) Yalnız D) I ve B) Yalnız IV E) II ve IV C) I ve II A) Testin hazırlanması güç ve zaman alıcı olduğu halde puanlaması kolay olmaktadır A) uygun olduğu halde programdaki kapsamamaktadır Soru sayısı ve soruların güçlük düzeyi tüm konuları 335... II. 331.. Sınıflama ölçeğinden elde edilen veriler için en uygun istatistik aşağıdakilerden hangisidir? A) A) A) A) E) Ortanca Ortalama Yüzdelikler Mod Korelasyon hesaplamaları E) . sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlaması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması E) Çabuk cevaplanabilen türden..aktadır A) A) 2..ölçme ve Değerlendirme 163 bağılı değer- 330. Belirtke tablosunun hazırlanması 3. Cevaplama süresinin saptanması 2. Soruların yazılması 5. A) Test programındaki konuların tümünü kapsadığı halde bilen öğrenciyle bilmeyeni ayıramamaktadır A) Test puanlarının kararlılığı yüksek olmasına rağmen. Cevaplamanın nasıl yapılacağının belirlenmesi 2003 KPSS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR 332... ölçülecek davranışlann belirlenmesi 5... Sınavın amacının belirlenmesi 2.. 1..... Soru düzeltme çalışmalarının yapılması 2.

I I. Aşağıdakilerden hangisi test düşüren faktörlerden biri değildir? geçerliğini Bir öğretim programının başında. "Test puanının yüksek olması kazandırılmak istenilen bilgi ve beceriler açısından bireyin ileri düzeyde olduğunu gösterir. II." Bu varsayımı kanıtlamaya yönelik çalışmatar testin hangi niteliği hakkında bilgi sağlar? A) A) A) A) E) Kullanışlılığı Güvenirliği Geçerliği Objektifliği Tutarlılığı A) A) A) A) E) I ve II Yalnız II II ve III Yalnız III I ve III . II A) Testteki maddelerin ayırt edici oiması A) Soruların güçlük düzeyleri A) Sınav süresinin yetersizliği A) Aynı soruların sınavdan önce çözülmüş olması E) Kopya yapılmış olması 339. III. II. I. III II. l.yerleştirme Değer biçme 342. I. Doğru-Yanlış testleri yerine çoktan seçmeli testteri tercih eden bir öğretmenin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru sayısını azaltmak A) Şansla doğru cevabı bulma olasılığını azaltmak A) Puanlama güvenirliğini artırmak A) Daha ekonomik bir test formu oluşturmak E) Testin uygulanma süresini azaltmak 337. Doğru-Yanlış seçme gerektiren soru türünün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? A) A) A) A) E) Öğrencileri ezbere yöneltmesi Cevabın kişiye göre değişmesi' Şans başarısının çok yüksek olması Sadece hatırlama davranışı gerektirmesi Hazırlanmasının zor olması 340. Başlangıç noktası 1 olan 30 cm lik bir cetvel ile 3 metrelik bir uzunluğu n ölçülmesi III. Her defasında 2 kg eksik ölçüm yapan bir baskül ile öğrencilerin ağırlıklarının beürlenmesi Yukarıda verilen ölçme işlemlerinin hangisi ya da hangilerinde sistematik hata yapılmaktadır? 343.yetiştirme Tanıma . II. I II. Biçimlendirme .164 Ölçme ve Değerlendirme 336. uygulama aşamasında ve sonunda yukarıda verilen değerlendirme türleri için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) A) A) A) E) I. İzleme testleri kullanılmasının sağladığı en önemlî avantaj aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin derse karşı ilgilerini diri tutmak eksiklerini belirlemek için 341. III III.öğretmenin her öğrencinin puanına 5 puan faziadan eklemesi II. Bir öğretmenin cevap kağıtlarını aynı dersi veren diğer öğretmenlere de puanlattırmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) A) Değerlendirme için ölçüt belirleme lyi bir cevap anahtarı oluşturma A) Puanlama güvenirliğini artırma A) Puanların geçerliğini sağlama E) Puanlamayı kolaylaştırma A) Öğrenme bilgi sağlamak A) öğrencilere sınav deneyimi kazandırmak sürekli kontrol «- A) öğrencilerde edildikleri duygusunu yaratmak E) Öğrenme düzeyi açısından bireysel farkhlıkları belirlemek 338. III. II.

sınavı kazandı. Büyüklük sırasına konulmuş puanlardan Sapma tam ortadaki fark Varya ns D)Mod E) Medyan A) Başarısız öğrencilerin doğru cevapladığı bir maddedir. II. A) A) D) E) I=F M=B III=C IV=D Öğrencilerin kendi değerlendirmelerine olanak tanır. IV . E) Öğrencilerin somut ulaşmasını sağlar. SORULARı AŞAĞIDAKi BiLGiLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ Öğrencilerin bilgi ve becerilerini birleştirmesinin bir göstergesidir. IV I. "ölçme" ve "değerlendirme" kavramlarını örneklendirme bakımından. Özgün olarak ve başanlannı yansıtır. I. aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştr? Ûlçme A)l. Yukarıdaki maddelerden hangisi kolay ve ayırt edici nitelikte bir sorudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ifadeleri. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinde portfolyo kullanmamn yararlarından biri değildir? A) Öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerinin birkaydını sağlar. II. 4.IV III. III D) II. sınavdan 10 üzerinden 7 puan aldı. 346. II C)ll.27 0. Başarılı öğrencilerin doğru cevaplayamadığı bir maddedir. IV 346. Genel olarak orta güçlükte bir maddedir.85 Madde Ayırıcılığı 0. Didem 185'in üzerinde puan aldığı için II. Başak.47 0. Ekrem sınavda en yüksek puanı aldı. madde için aşağıda verilenlerin hangisi en doğru seçenektir? A) A) Kolay ve ayırt edici bir maddedir.56 0. 347. II.55 -0. ve tek tip hedeflere Madde No 1 2 3 4 5 Madde Güçlüğü Pj 0. II. III Değerlendirme II. Dağılımının maksimum ve minimum değerleri arasındaki fark Dağılımda frekansı en çok olan değer Yukarıda verilen tanımlar ile istatistiksel kavramlar arasında bir eşleme yapıldığında doğru eşlemenin yapıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I=E A) II=F III=B IV=A I=C B) I=A II=D III=E IV=B C) I=D II=E III=C IV=B 348.ölçme ve Değerlendirme 344.50 2004 KPSS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR 349.32 0. III. öğrencilerin öğrenmelerini II=E III=A IV=D yetenek A) 345. 345.18 0. Yukarıdaki maddelerden hangisinin mutlaka testten çıkarılması gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 B) I. A) E) Zor ve ayırt edici bir maddedir.33 0. Elif "pekiyi' ile sınıfını geçti. A) II.62 0. TANIMLAR Her puanın aritmetik ortalamadan sapmasının karelerinin toplamının puan sayısına oranı KAVRAMLAR A) A) tik Ranj Aritme 165 347.

Bu testi birkaç hafta arayla öğrencilere iki kez uygulamış ve bu iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu 0. Hesaplanan bu değer testin aşağıda verilen hangi Özelliği hakkında bilgi verir? A) A) A) A) E) KR20 güvenirliği Testtekrar test güvenirliği Kullanışhlığı Yapı geçerliği Kapsam geçerliği 350. A) Öğrenciler testten yüksek puan almışlardır. Buna göre. Bu ölçülerden 80 ile ifade edilen büyüklük gerçekten de 40 ile ifade edilenin iki katı ise bu ölçme işleminde aşağıdaki ölçek türlerinden hangisi kullanılmış olabilir? A) A) A) A) E) Sınıflama türü Sıralama türü Adlandırma Eşit aralıklı tür Eşit oranlı tür 47.80 olarak hesaplamıştır. bağıl değerlendirmeye örnek oluşturamaz? hedefleriyle tutarlı A) Programın öğrenmelerinin B) B) B) farkın E) Sınav puanlarının dağılımının Standartlaştırılmış bir testin normlannın Yetenek düzeylerine dayalı beklentilerin öntest ve sontest puanlan arasındaki 353. A) Sınıfın yüzde 20'si ortalamanın altında puan almıştır. diğeri 40'tır. Bu korelasyon değerine dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Sınıfın yüzde 20'si başarısızdır. Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin ölçüt alınması. E Bu testte 0. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 352.166 Ölçme ve Değerlendirme 349.80 öğrenme 351. Bir öğretmen. aşağıdakilerin hangisinde verilen iki değişken arasında hesaplanacak korelasyon negatif olması beklenir? A) A) A) A) E) Çalışma saati başarı düzeyi Gelir düzeyi satın alma gücü İlgi olumlu tutum Zeka yaratıcılık Yorulma öğrenme hızı . Aşağıdaki sorulardan hangisinin. Türkçe kelime bilgisini yoklayan bir test hazırlamıştır. VE 48. A) E) Test puanlarının tutarlılığı yüksektir. bilişsel atan sınıflamasına göre diğerlerinden daha yüksek düzeydeki bir hedef davranışı ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir? A) A) A) A) E) ATP ne demektir? Kök hücre çalışmaları neler getirebilir? Doku çeşitleri nelerdir? Biyoloji biliminin konulan nelerdir? Biyoloji hangi alt alanlarla ilgilenir? 354. Bir ölçme işleminde elde edilen ölçülerden biri 80. İki değişkenden birisinin değerleri artarken diğerinin düşmesi değişken arasında negatif korelasyon olduğunu gösterir.

VE 54.80 0. verilen bir ölçüte göre gruplama 355.ölçme ve Değerlendirme 167 53.60 0.30 0. Aşağıdaki davranışlardan hangisi . diğer sınav tiplerine göre "öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları" yazılı yoklama türü sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülebilir? A) A) Görüşünü. Bir ölçme aracının yordama geçerliligini belirleyebilmek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapıtmalıdır? A) Bir ölçme aracından elde edilen aritmetik ortalamayla aynı amaçla hazırlanmış faklı bir ölçme aracından elde edilen aritmetik ortalama arasında anlamlı fark olup olmadığını belirleme A) Bir grubun belirli bir testten elde ettiği puanlarla. nedenleriyle birlikte açıklama Bir kavramı veya ilkeyi tanımlama oluşturan Öğeler A) Bir bütünü arasındaki ilişkiyi belirtme A) Bilgilerinden yararlanarak yeni bir problemi çözme .90 A) B) C) D) E) 356. geçeriiği daha önceden belirlenmiş başka bir testten elde ettiği puantar arasındaki korelasyonu hesaplama A) Öğrencilerin belirli bir öğretim programı sonundaki başarılarıyla bu öğretim programına seçme amacıyla kullanılan ölçme aracından elde ettikleri puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak A) Aynı davranışları ölçtüğü düşünülen iki ölçme aracını aynı gruba aynı koşullarda uygulayıp bu uygulama sonunda elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu hesaplama E) E) Bir testi. ölçülmek istenen özelliğe sahip oluş dereceleri farklı iki gruba uygulama ve bu uygulama sonucunda elde edilen puanların gruplar arasındaki farkı yansıtıp yansıtmadığın belirleme 357. Aşağıda standart sapması ve güvenirlik katsayısı verilen testlerden hangisinin standart hatası en küçüktür? Standart Sapma 3 4 2 3 2 Güvenirlik Katsavısı 0.50 0. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ E) Olgu ve olayları.

Alt eğitim düzeyindeki öğrencilere daha uygun olması. öğretmen. II ve V E)lll.I. Aşağıdakilerden hangisi. Daha çok objektif puanlanması Kapsam geçerliğinin daha yüksek olması I. bilimsel tutum ve davranışlarını. 358. Özelliklerini de dikkate alarak başarıları hakkında karar verir. öğretmenin bu bilgileri elde etmesinde önemli rol oynar? A) A) A) A) E) Kağıt kalem testleri Performans testleri Günlükler Gözlem formları Portfolyolar . edindikleri bilgi ve bulguları paylaşabilme vb. Yukarıdakilerden hangileri kısa cevaplı yazılı yoklamaların uzun cevaplı yazılı yoklamalara olan üstünlükler indendir? A) I. araştırma ve inceleme yapabilme becerilerini.sorumluluk alma düzeylerini. Yukarıdakilerden hangileri çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin yazılı yoklamalara olan üstünlüklerindendir? A) I ve II D) III ve IV B) II ve III E) IV ve V C) II ve IV 359. öğrencileri değerlendirirken. IVveV B) I. ekiple çalışabilmelerini. IVveV C)ll. sınav sonuçlarıyla birlikte öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılma düzeylerini. öğrencilerin aktif olduğu öğretme öğrenme yöntemlerinde. sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginliklerini. Sentez ve değerlendirme basamaklarındaki davranışların yoklanmasına elverişli olması I. gözlem. I. öğrencinin islediği cevabı yazma olanağına sahip olması I. II ve III D)ll. IHveV 359.

VE 364. Bu açıklamalar. öğrencilerin bazı becerileri. Performans testi Gözlem formu Görüşme formu Portfolyo Standart test 363. Bu beş testteki puanlar üzerinden bu testlerin hangisi için hesaplanacak ortalama madde güçlüğü en küçüktür? 5 30 55 60 Puan Yukarıda verilen dağılımın modu kaçtır? A)10 B)28 C)30 D)55 E)60 A) Biyoloji D) Kimya B) Matematik E) Tarih C) Fizik 362.. Test Biyoloji Matematik Fizik Kimya Tarih Soru Sayısı 10 45 19 12 14 (X) 4. Aşağıdakilerden hangisi medde analizi ile elde edilecek bilgilerden yararlanılarak elde edilemez? A) Testin zorluk derecesinin belirlenmesi Testteki maddelerin ölçülmek istenilen davranışlarla tutarlılığının incelenmesi C) Testteki maddelerin çeldiricilerinin beklenene yakın biçimde çalışılıp çalışılmadığına bakılması A) B) D) Testin ölçülmek istenen nitelikleri ne derece bir tutarlılıkta ölçtüğünün araştırılması E) Testin başarılı ve başarısız öğrencileri birbirinden ayırabilme derecesine bakılması .4 7. nin ölçülmesinde diğer ölçıme araçlarından daha güvenilir geçerli ve objektif ölçüler sağlar. ve zayıf yönlerini analiz etmesini sağlar.2 11. Becerilerin çeşitliliği bakımından öğrencinin ne derece yeterli olduğunun ölçülmesini ve analizini sağlar.2 39. tekrar öğretme. Öğretim sonuçlarını.168 Ölçme ve Değerlendirme 360.3 11. Sınıfın hangi testteki mutlak başarı düzeyi en yüksektir? A) Biyoloji D) Kimya Frekans B) Matematik E) Tarih C) Fizik 10 364. aşağıda verilen hangi ölçme aracıyla ilgilidir? A) A) A) A) E) 361. çalışma veya uygulama sırasında doğrudan doğruya ölçmeye yarar. özellikle eksiklikleri teşhis etme. yanlışları düzeltme yönünden önemlidir. Farklı dersler için hazırlanan ve soru sayılan aşağıdaki tabloda parantez içinde verilen beş test bir gruba uygulanmış ve ham puanlar üzerinden elde edilen aritmetik ortalamalar. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Öğrencinin kendi öğrenmeleriyle ilgili olarak güçlü. (X) tabloda gösterilmiştir.8 363.

.Rehberli k Toplumda değişmeler ve toplumu oluşturan bireylerin görüşleri rehberliğe olan ihtiyacı artırmıştır. Beslenme.) 1. Rehberlik çalışmalarının etkili sonuç vermesi belli bir süre gerektirir. Bunları kısaca özetlersek. Rehberlik yardımı ile kendi kişiliğini anlayan birey bu hizmetin sonucunda.Rehberlik hizmetlerinin merkezînde birey vardır. verimli ve çevresine sağlıklı uyum yapabilen bireyler olmalannı sağlamaktır. 3. Her öğrenci geliştirilebilecek bir kapasiteye sahiptir. sağlık kontrolleri vb. program ve sistem içinde sunulabilir. A. Sosyal ve kültürel hizmetler (boş zaman eğitimi. Sağlık hizmetleri (sağlık eğitimi. kredi.Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Bireysel farklılıklara verilen önemin artması Karmaşıklaşan toplum yapısı Özgürlükçü ve modern eğitim sistemlerinin gelişmesi İş yaşamında mesleklerin çeşitlenmesi İnsana verilen değerin artması Zamanı ve kaynakları verimli kullanma ihtiyacının ortaya çıkması Öğrenci Kişilik Hizmetleri Öğrenci Kişilik Hizmetleri. l. Rehberlik bilimsel çalışmalann uygulamalara yansımasıdır. Bu bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak rehberlik yardımı belirli bir plân.Rehberlik bireye vardım etme sürecidir. Öğrenci kişilik hizmetleri okulda. Rehberliğin psikolojik bir yardım olma özelliği onu başka yardım hizmetlerinden belirgin bir c şekilde ayırır. Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilke ve yöntemler bulunmaktadır. gerçekçi kararlar alması. Bu hizmetlerin amacı. bireylerin bütünüyle gelişebilmelerini. çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolo jik ya rdı md ır Rehberliğin tanımında önemli noktalar vurgulanan l. sosyal etkinlikler. öğretim faaliyetlerinin dışında kalan öğrencinin kişiliğinin duygusal ve sosyal yanlarının da gelişrnesine yardım etkinliklerini içerir. Bunun için. sanat. Amacı. sağlık vb hizmetleri içerir. olumsuz yönlerini azaltmaktır. problemlerini çözmesi. Öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamında şu hizmetler yer alır. Kendi dünyasını daha gerçekçi bir gözle anlayabilir. . barınma. rehberlik. Okul ortamında rehberliğin ilgilendiği esas grup öğrencilerdir. 1. kapasitelerini geliştirmesi. günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Eğ itim sü re cin i etkileye n faktörlerin olumlu yönlerini artırmak. bannma. Öğrenci kişilik hizmetleri okullarda öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında yer alan ve amacı öğretim ve yönetim hizmetleriyle karşılanamayan gereksinimlerin giderilmesi olan profesyonel hizmetler grubudur. bireyin okulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinden etkili bir şekilde yararlanmasını sağ la ma ktı r. S. Rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir. spor. Kendini gerçekleştirme psikolojik danışma ve rehberlik yardımının bütün boyutlarını içine alan bir kavramdır.Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. kurslar. : Çevresine daha sağlıklı ve dengeli bir uyum gösterebilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri 1.) REHBERLIGIN TANIMI 169 Kendini anlaması. Sosyal yardım hizmetleri (burs. kültürel etkinliler vb. öğrenci türlü kişilik özellikleri bulunan ve gelişmekte olan bireydir. beslenme hizmetleri) 1. eğitimden en iyi şekilde yararlanmalarını. Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır. Özel yetiştirme hizmetleri (özel kurslar) 1. eğitsel kollar.Rehberllk bir süreçtir.

kendi kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirebilmesi.Felsefi Temeller (Toplumun insana bakış açısı) Rehberlik hizmetleri Öğretim okullarda zorunlu değildir Öğretim ile Rehberlik Faaliyetlerinin Karşılaştırılması _________________________ yapılan planlı. verilen hizmetler ve verilen hizmetler ve hizmeti verenler farklıdır hizmeti verenler farklıdır Küçük gruplara yapılsa da daha çok bireylere Gruplara yapılır yapılır ____ ____ Kendini anlama ve Ölçme ve değerlendirme değerlendirme vardır Özdisiplin vardır vardır Bireyin iç dünyasına. çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapabilmesi psikolojik danışma ve rehberlik yardımının esasını oluşturan ve bireyin kendini gerçekleştirme düzeyini geliştiren belirgin sonuçlardandır. değişmekte olan bir dünyanın değişmekte olan bir parçasıdır. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar? (2001 KPSS-110) A) Bireyin çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplamak A) Bireyin ihtiyaçlarını belirleyip okulun yakın çevresini buna göre düzenlemek A) Bireye. insan değerlerine saygılı. REHBERLİĞİN AMACI Rehberliğin en genel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine. ne yapması gerektiğini söylemek A) Bireyin kendisini tanımasına ve çevresindeki olanakları fark etmesine yardımcı olmak E) Bireyin sorunlarını belirlemek REHBERLİĞİN TEMELLERİ I. kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi. duygularını açıklayan. Disiplin sorunu vardır dünyasrha Bireyin nesnel öznel yöneliktir. Psikolojik temeller bireysel aynlıklar duyguların yaşamdaki önemi Öğretimde bireye bilgi anlama potansiyelini kullanması aktanlır ve sağlıklı kararlar almasmı sağlamaktır kullanılan yöntemler. kendini kabul eden. Özellikle bireyin kendini anlaması.Toplumsal temeller Kültür boşluğu (maddi kültürün manevi kültürden hızlı gelişmesi) Yabancılaşma Kuşak çatışması İş yaşamındaki değişiklik III. kendine saygılı. REHBERLİĞİN KONUSU Rehberliğin konusu bireydir. problemlerini çözebilmesi. psikolojik sağlığı yerinde olan çağdaş insanda bulunması gereken özelliklere sahiptir. yaratıcı. kim olacağı konusunda tutarlı. dünyasına yöneliktir Bilgilerin Kültür mirasını bireye bütünselleştirilmesi ve yaşam amaçları aktarır açısından değerlendirilmesi yerıne vardır Yargılama Toplumun algılama vardır değer programı yargıları aktarılır. Yetişme farklıdır günah. yasak) programı İlgili herkesin katkısı Yetişme gerekir ____ farklıdır Öğretmen tek başına yürütebilir_________ . kendi ve başkaları hakkında iyi düşüncelere sahip. Kendini gerceklestiren birevler. kullanılan yöntemler. onları benimseyici ve geliştirici. uyum sağlamasına ve karar vermesine yardım etmektir.170 Rehberli k • kişilik ve benlik gelişimine verilen önemin artması II. Örneğin okulda verilen rehberlik hizmetlerinin konusu öğrenci ve öğretmendir. değişmeye ve yeni yaşantılara açık. Yeterli bir kişiliğe sahip. zamanı iyi kullanıp. verimli. gerçekçi bir ben kavramına sahip. olanak vs ortamı seçebilir. geçmişten çok geieceğe yönelik. kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetleridir Oğretim sınıf içi etkinliklerle yürütülür Sınıf içi ve özel ortamlardaki etkinliklerle yürütülür bireyin kendini ve başkalarmı • Bütiin kapasite ve yeteneklerini en uygun düzeyde geliştirecek fırsat. (Ayıp.

Bu uzmanlar Türk Milli Eğitim sistemini bireysel farklılıkiara önem verilmediği. Bu hizmetlerin başarıya ulaşması sonucu bir yıl sonra "Meslek Seçimi" adında bir kitap yazan Parsons bu çalışmalarıyla rehberlik hareketinin başlatıcısı olmuştur. 1953-1954 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsünde Pedagoji ve Eğitim bölümlerinin öğretim programında ilk kez Rehberlik dersi açılmıştır Bu yıllarda rehberlik konusunda yayınların artmaya başladığı görülmüştür. bu konu ile ilgili çeşitli seminer ve konferanslar düzenlemişlerdir.Rehberli k Rehberlik Hizmetlerinin Gelişimi İlk rehberlik uygulamaları mesleki rehberliğe yönelik olarak başlamıştır. Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır Bu ifadeyle demokratik toplumlarda özgür bir bireyin kendi gereksinimleri doğrultusunda seçim yapabilme. 1974-1975 öğretim yılında bütün orta dereceli okullarda "yaygın" olarak rehberlik hizmetleri başlamıştır. İster psikolojik danışman ister öğretmen olsun rehberlik hizmeti sunan her birey. Bu ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Zira psikolojik danışma yardımının etkili olabilmesi. rehberlik yardımı sunan görevlilerin danışanlarla olan ilişkilerinde otoriter. eleştirici ve yönlendirici tutum ve davranışlardan kaçınmalarını ve danışanlara insancı bir anlayışla yaklaşmalarını vurgular. buyurgan. 1955 de Ankara Demirlibahçe ilkokulunda ilk rehberlik merkezi açılmıştır.mektedir. Bu durum günümüzde eğitim kurumlanna bu özelliklere sahip bireyler yetiştirme sorumluluğunu yüklemektedir. Genel müdürlükten daha önce açılmış olan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ise sonradan genel müdürlüğe bağlanmıştır. yaptıkları incelemeler sonucu raporlar hazırlayarak yeni uygulamalann başlatılmasını sağlamışlardır. 1908'de Boston'da F. bu yardımın gerçekleştiği ortam içinde danışanın kendini hiçbir kaygı ve kuşkuya kapılmaksızın rahat hissetmesine bağh bulunmaktadır. Dolayısıyla eğitimin tamamlayıcı bir yanını oluşturan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin insanın biriciküğini kabul eden. demokratik toplumun özerk bireyi olabilmesi doğrultusunda bireyin gelişimini dikkate alan bir anlayışa dayalı olması gerekir. değerli ve önemli . Günümüzde Rehberlik hizmetleri. 1954 yılında altı ilde "Rehberlik ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur. Parsons iş arayanlara yardım hizmetleri verdiği bir büro açmıştır. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN İLKELERİ Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin uygulanmasında alandaki kişilerce kabul edilen ve uyulan temel ilkeler bulunmaktadır. karar verebilme ve toplumsa! yaşamda özerk bir birey olarak davranabilme hakkına sahip olduğu anlatılmak istenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 1970-1971 öğretim yılında 24 okulda rehberlik çalışmalarını resmen başlatmıştır. Bu yıllarda Amerikalı uzmanlar eğitim sistemimizde incelemeler yapmak üzere Türkiye'ye davet edilmiş. 1960 yılından sonra kalkınma planlarında ve Milli Eğitim Şuralarında rehberlik anlayışına ve hizmetlerine yer verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu eleştirilerle ilgili olarak okullarda rehberlik uygulamalarının başlatılması gerektiğini vurgulamışlar. rehberlik yardımından yararlanan her danışanı salt insan olduğu için değerli bir varlık olarak görebilmeli ve onu hiçbir koşula bağlı olmaksızın olduğu gibi kabul etmelidir. Bu gelişmeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı gerekli çalışmaları gerçekleştirmiş ve 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesine bağlı olmak üzere Test ve Araştırıma Bürosu kurulmuştur. birey ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate almayan tek tip programların uygulandığı yönünde eleştirmişlerdir. Psikolojik danışma ve rehberliğin demokratik ve insancı bir anlayışa dayalı olması. Bu büroya "Boston Meslek Bürosu" adını vermiş ve kendisine başvuranların ilgi ve yeteneklerini saptayıp kendilerine uygun işlere yerieşmelerine yardımcı olmuştur. Ülkemizde rehberlik çalışmaları 1950'li yıllarda başlamıştır. Danışan ancak saygı gördüğü. 1983 yılına kadar daire başkanlığı olan ve daha genel müdürlük olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 171 Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütül.

2. müdür yardımcılan. Bunun yanı sıra öğrenciyi merkeze almayan eğitim sistemleri. yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişebilmesine olanak tanımamaktadır. Bu ilkeye göre rehberlik görevi sadece bu alanda profesyonel eğitim almış olan rehber öğretmenlerin ya da psikolojik danışmanların yerine getirmesi gereken bir görev değildir. öğretim programları öğrencilerin yeteneklerin. 4. sınıf rehberlik öğretmenleri ve hatta veliler gibi bir çok bireyi yakından ilgilendirmekte ve her birine kendilerine özgü görevler yüklemektedir. rehberlik yardımından yararlanan bir öğrencinin bu yardım sonucunda artık kendini her yönü ile daha iyi tanıyabilir bir duruma ulaşabilmiş olması gereğini vurgulamaktadır. Böyle bir durum ise rehberliğin bir gelişim düzeyine ulaşabilmesine yardım etme hizmeti olduğu biçimindeki bir anlayışla çelişir. deyim yerindeyse herkesi a'ynı doğrultuda aynı bilgiler ile donatmayı hedefler ki böyle bir eğitim anlayışı içinde bireyin özgürce yaratıcılığını ortaya koyabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi tehlikeye düşer. Rehberlik yardımımn esası. Rehberlik. eğitim sistemlerinin programı merkeze alan geleneksel anlayıştan uzaklaşarak. öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışından hareket etmeleri gereğini vurgulamaktadır. branş öğretmenleri. Çünkü öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıklan dikkate almayan ve eğitim öğretim etkinliklerini öğrencilerin ihtiyaçlan. Rehberlik hizmetlerini yerine getirmekte yükümlü olan tüm bu görevlilerin vermiş oldukları hizmetlerin etkili olabilmesi. Rehberlik anlayışı. Böyle bir durum ise ancak bir çok rehberlik görevlisinin işbirliği ile üstesinden gelebilecekleri bu hizmetin verimli olabilmesi için önemli bir engel oluşturacaktır. öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarım. öncelikle rehberliğin ne olduğu. bulunduğu. bu örnekte olduğu gibi bir anlayış birliğinin olmaması. Örneğin bir okuldaki rehberlik görevlilerinden kimilerinin rehberliğin problemli öğrenciler için gerekli bir hizmet olduğuna dair yanlış bir rehberlik anlayışı içinde olduklarını düşünelim. her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir eğitim sistemini öngörür Bu rehberiik ilkesi. bu okuldaki rehberlik görevlilerinin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmadıklarının belirtisidir. Esasen rehberliğin bir önemli amacı da kısaca bundan ibarettir. Rehberliğin kimlere yönelik bir hizmet olduğu konusunda. . bir okulda öğrenci ile yakından ilişkili olan müdür. işbirliği yapabilmeleri hiç mümkün olamayacaktır. yetenekleri ve bireysel özelliklerine uygun olacak bir biçimde düzenlemeyen geleneksel eğitim anlayışına dayalı. ilgileri. ilgileri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde düzenlenir ve Tıer bireye kendi potansiyeli doğrultusunda gelişebilme fırsatı tanınır. eleştirilmediği ve nihayet kendini özgür hissettiği bir ortamda kendini olduğu gibi ortaya koyabilecek ve hiç kaygıya kapılmadan kişiliğini araştırmaya yönelebilecektir. Öğrenciye merkeze alan eğitim yaklaşımlarında ise. kendini danışanın yerine koyarak onun duygulanna nüfuz edebilmesi (empatik anlayış içinde olması) ve danışanla olan ilişkilerinde içten ve dürüst davranabilmesi gerekir. Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir.172 Rehberli k Zira rehberliğin ne olduğunda aynı görüşte olmayan bireylerin. problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeterli bir durufaa gelmelerini sağlamaktır Rehberliğin bu ilkesi. Bu nedenle rehberlik hizmeti sunan her görevlinin danışana koşulsuz kabul göstermesi. Okuldaki kimi rehberlik görevlileri ise rehberliğin sadece problemli öğrencilere yönelik bir hizmet olmadığını fakat tüm öğrencilere yönelik olması gerektiğini biliyor olsun. 3. Bu ilkeye göre rehberlik ayrıca bir öğrencinin bundan böyle karşı karşıya geldiği bir problemin üstesinden kendi başına gelebilmesi gerektiğine de işaret etmektedir. programı merkeze alan eğitim sistemleri. ve nasıl verilmesi gerektiğinde ortak bir anlayış içinde buluşmalarını gerektirmektedir. bireyin kendi ilgi. Rehberlik anlayışı adı verilen bu ortak anlayış ise bütün bu rehberlik görevlilerinin rehberliğin ilkelerini ve kavramlarını doğru olarak anlayabilmiş olmalannı gerektirmektedir.

Esasen psikolojik yardım ilişkisi içinde danışmanın görevi. örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlennin programlı ve planlı bir biçimde verilmesi. Belli bir programa dayalı olmayan psikolojik danışma ve rehberlik etkinlikleriyle. Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları türlü yönleri ile tanımak gerekir. bireysel ve toplumsal sommluluklarını üstlenebilmesi için vazgeçilmezdir. Rehberlik bedensel. programlı. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gelişigüzel. öğrencilerin nitelikleri. duygusal sorunları olmayan geniş bir öğrenci kitlesinin kişiliklerinin diğer boyutlarını geliştirmeye yönelik yardımlardan mahrum bırakılmalarma neden olabilir. Kendini her yönü ile tanıyan bir öğrenci ise bu özelliklerine uygun düşen seçimlere yönelebilme olanağı elde eder. Bu nedenle kimi okulla'rda bazı rehberlik hizmetlerini. her başı sıkıştığında bireyin bir profesyonele başvurarak kendi sorunlannın çözümünü başkasından beklemek anlamına gelmemektedir. Öte yandan kişiliğin bedensel.Rehberli k Bu ilkeye göre rehberlik. psikolojik özellikleri gibi bir çok yönüyle tanımak gerekir. bu hizmetlerin etkililiği için gerekli bir koşuldur. sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir Bu ilkeye göre rehberlik hizmeti öğrencilerin bütüncül bir kişilik geliştirebilmelerine yönelik biryardım hizmeti olarak sunulmalıdır. 5. aynı kademede olsalar bile okuldan okula farklılaşabilmektedir. kimi okullarda da bunlardan farklı rehberlik hizmetlerini ön plana almak gerekir. onu yetenekleri. ilgileri. bu okulların rehberlik programları ile bu programlar doğrultusundaki rehberlik uygulamalarının farkh olmasını gerektirmektedir. Kendi özellikleriyle uyuşan kararlar alabilir. kendine ve topluma yararlı bir birey olabilmesi. Okulların yapıları. Çünkü kişisel kapasiteleri açısından diğerlerinden farklı olan bir öğrenci. tutumları. rehberliğin bireyin bütün yönleri ile gizil güçleri elverdiğince geliştirebilmesi ve kendisini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi yolunda ilerleyerek. amaçlan. bireyin kendi sorunlarının kaynağına inerek bu sorunlarının çözüm yollarını görebilmesine ve kendi seçimleri ve kararları doğrultusunda bunlarla başa çıkabilir hale gelmesine yardım etmektedir. ögrencilerin her türden . sahip olduklan olanaklar. Rehberlik hizmetleri plânlı. Farklı öğretim kademelerindeki öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının da farkiılaşması. değerleri. Öğrenciyi tanıyarak. Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırmalıdır Rehberlik. okulöncesi kurumlardan üniversiteye kadar her kademedeki okullarda verilen bir yardım hizmetidir. ancak kendi kapasitesi ölçüsünde bir gelişim gösterebilecektir. B ir ey in t am a nl am ı il e ke nd in i gerçekleştirebilmesi ve yaşamını mutlu bir biçimde sürdürebilmesi. Aslında her türlü özelliği ile öğrenciyi tanımanın amacı onu kendisine tanıtmak içindir. 173 6. Öte yandan aynı kademelerdeki okullara devam eden öğrencilerin gelişim gereksinimleri aynı değildir. zihinsel. zihinsel. ve psikolojik olan her yönü ile geliştirilmesi gereği. Bir öğrenciye rehberlik yardımı verirken. el yordamıyla verilebilecek bir hizmet olarak görülmemeli. 7. aksine belli bir plan ve program içinde yürütülmelidir. onun kendisini tanımasını sağlamak. her öğrencinin kendi kapasitesi ölçüsünde gelişebileceğidir. ancak bütün bu yönlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirebilmesiyle olanaklıdır. sosyal. 8. Rehberliği sadece duygusal sorunlan olan öğrencilere yönelik bir hizmet olarak görmek. Bireyin bütün yönlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirebilmesiyle kastedilen. ailelerinin sahip olduğu olanaklar. hangi yönlerini ne ölçüde geliştirebileceği konusunda bir anlayış geliştirebilmesi için gerekli olmaktadır.

Uygun bir okul rehberlik programı. gönüllülük ve psikolojik danışma ilişkisinde gizlilik esastır. Rehberlikten yararlanmak istemeyen bireye zorla rehberlik yardımı vermek doğru olmadığı gibi yararlı da değildir. Rehberlik hizmetlerini sunarken kapasiteleri. yetenek düzeyleri ve kapasiteleri ne olursa olsun bireyler salt insan oldukları için saygıya değerdir. sosyal ve bedensel gelişimleri ihmal edilebilmektedir. 12. yapabildikleri ve sahip oldukları ne olursa olsun. Çağdaş eğitim anlayışında okulun görevi. 9. Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını dışlayan okullann işlevlerini tam olarak yerine getiremeyecekleri anlatılmak istenmektedir. Öğrencinin ihtiyacının niteliğine göre belirli bir süre gerektirir. . Rehberlik hizmetlerinde farklara saygı esastır. öğrencilerin zihinsel. çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi temeline dayandırıl. Okul rehberlik programlan dinamik bir özellik taşımalıdır. Rehberlik hizmetlerine etkili bir biçimde yer veren okullarda. sosyal ve psikolojik olan tüm yönleriyle en uygun bir biçimde gelişmeleri hedeflenmiştir. Rehberlik programlarının yenilenmesi ve giderek geliştirilmesinde okulun bu durumu da dikkate alması gerekir.174 rehberlik gereksinimlerinin düşünülemez. 10. Gerçektende rehberlik uygulamalanna yer verilmeyen okullarda gerçekleştirilen öğrenmeöğretme etkinlikleri büyük ölçüde öğrencilerin zihinsel gelişimleri üzerinde odaklaşmakta. Sadece öğretim hizmeti ile bu amaca ulaşılması İlgileri. hiçbir değişiklik yapmadan her yıl aynen uygulamak doğru değildir. daha değerli ve önemli biri olduğunu göstermez. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik. hem yardım alan bireyin hem de bu yardımı sunan bireyin gönüllülüğüne bağlı bir hizmettir. Rehberlik hizmetlerinde bir diğer önemli ilke ise. 13. Okulda etkili bir öğretim programı için. Öte yandan öğrencilerin çevrelerinde kendilerine açık olan fırsat ve olanaklar da zaman içinde farklılaşabilir. Okuldaki öğrencilerin nitelikleri ve gereksinimleri değiştikçe sistemli olarak rehberlik programlarının da buna göre düzenlenmesi gerekir. Dahası rehberliği gelişim süresi boyunca öğrencilerin farklı dönemlerdeki gelişim gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir yardım hizmeti olarak düşündüğümüzde sürekli bir yardım hizmeti olduğunu ve bireyin rehberlik yardımına ihtiyacı olduğu sürece bu yardımdan yararlanması gerektiğini kabul etmek gerekir. Özellikle başkalarınca bilinmesinden danışanın rahatsız olacağı özel bilgileri başkalarına aktarmamak. Bunun yanı sıra rehberlik yardımı. Bu gereklilik ise her okulda örgütlü ve planlı bir biçimde rehberlik hizmetlerinin işe koşulmasını zorunlu kılar. psikolojik danışma ilişkisinde danışanın mahremiyetine saygı göstermektir. Öğrencilerin her yönü ile gelişmelerine yardım edilmesi de gerekmektedir. bireysel Öte yandan bir okuldaki rehberlik çalışmalarının hangi düzeyde etkili olduğu. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.malıdır. öğretim hizmetlerinin öğrenciyi merkeze alan bir anlayış içinde. bunları dikkate almaksızın. ancak belli bir plan ve program içinde yürütülen rehberlik çalışmalarıyla gerçekçi cevaplar verilebilir. bedensel. tüm bireylere sadece insan oldukları için saygı göstermek gerekir. Psikolojik danışma ilişkisinde danışandan elde edilen bilgilerin danışanın izni olmadan başkalan ile paylaşılmaması gerekir. Rehberli k karşılanabileceği mümkün değildir. Bir bireyin diğerine göre üstün yönleri olması. rehberlik etkinliklerinin gözardı edilmesi nedeniyle bu okullardaki öğrencilerin duyuşsal. Okul rehberlik programlarını bir kez geliştirdikten sonra. Psikolojîk danışma ve rehberlîk tüm öğrencilere yönelik bir yardım hizmetidir. niçin gerçekleştirilemediği ve gelecekte rehberlik programının nasıl daha işlevsel bir hale getirilebileceğine ilişkin sorunlara. 11. etkili bir rehberlik programına gerek vardır. rehberlik programında nelerin. Rehberlik yardımı anlık bir olay değildir. rehberlik ilkelerine uygun öğretim etkinlikleri biçiminde gerçekleştirilebilmesi daha da kolaylaşabilir. danışmanlann mutlaka uymaları gereken önemli bir etik ilkedir.

91) A) A) A) A) E) Yararlanılacak teknikler izlenecek programlar Rehberliğin temei ilkeleri Öğrencilerin gereksinimleri Gerçekleştirilecek uygulamalar Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yanlış Anlayışlar Psikolojik Danışma ve Rehberlikte yaygın olan yanlış anlayışlardan bazıları aşağıda verilmiştir. meslekî ve eğitsel sorunlar ve tüm kişisel sorunlar Psikolojik Danışma ve rehbeıiiğin yakınılan ilgilendiği konulardır. Problemli olsun olmasın okuldaki her öğrencinin kişiliğinin doyurulması ve potansiyellerinin geliştirilmesi rehberlikte vazgeçilmez bir ilke olmaktadır. e nva nt e rle r. sadece araçtırlar: Psikolojik Danışma ve Rehberlikte belirli amaçlar için türlü testler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımında. 3. Ancak. 4. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Buna göre. . Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımını tek yönlü olarak yardım edenin karşı tarafa bazı şeyler aktarması biçiminde anlamak çok yanlıştır. an ket le r ve b ilg i f işle ri kullanılabilir. kuşkusuz duygusal süreçler esastır. sürecin özelliğine işaret eden bu durumu.Psikolojik Danışma ve Rehberlikte kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil. 175 l. Duyguların açıklanması ve anlaşılması bu yardımın özünü oluşturur.Rehberli k Psikolojik danışma ve rehberliğin bütün öğrencilere yönelik olmasıyla da psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin kimilerinin sandığı gibi sadece problemli olarak nitelenen öğrencilerin problemleriyle başa çıkmaları için yapılan bir yardım olmadığı anlatılmaya çalışılmaktadır. bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenme anlamında almamak gerekir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı ile birey sahip bulunduğu gücü kullanma ve daha da geliştirme olanağına kavuşur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı bütün bireylere dönüktür ve her bireyin kendini gerçekleştirme yolunda bu yardımdan kazanacağı şeyler vardır. hem de yardımı alan önemlidir. bir bütün olarak bireyin tüm gelişimiyle yakından ilgilenir. Bunlardan elde edilen bilgiler 365. Bunlar arasındaki etkileşim karşılıklıdır.Psikolojik Danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak. duygusal. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir? (2001 KPSS-89) A) A) A) A) E) Tüm bireylere açık olması Öğüt vererek gerçekleştirilmesi Eğitimin ayrılmaz bir parçası olması Her bireyin değerli olduğuna inanılması Hizmetlerin bir bütün olması 366. Bu bakımdan. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımında hem yardımı veren. onu kayırmak. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı ile birey karşılaştığı sorunları çözmede kendi kendine yeterli bir düzeye erişebilir. Bunun için. 2. zihinsel ve hatta fiziksei nitelik gösteren her türlü gelişim sorunu. Farklı öğretim kademelerindeki rehberlik uygulamalarında aynen geçerliğini koruyan hangisidir? (2003 KPSS. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşları tarafından fazla sevilmediğini düşünen ergenlik dönemindeki bir gence en etkili yardımdır? (2002 KPSS-65) A) A) A) A) E) Yeni insanlarla tanışmak Yalnız hareket etmeye alıştırmak Sosyal becerilerini geliştirmek Öğütler vermek Yalnızlığını teselliyle gidermek 367. sosyal.Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir: Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı ancak karşılıklı bir etkileşim sonucu gerçekleştirilebilir.Psikolojik Danışma ve Rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. her sıkıntıya düştüğünde bireye kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur: Rehberlik anlayışında birey güçlü ve değerli bir varlıktır.

Disiplinde irdeleme. Eğitimle kaynaştırılmış rehberlik 1. Rehberlik yardımının merkezi bireyin kendisidir. Gelişimsel rehberlik model 1. Okullarda Psikolojik Danışma ve rehberliği bir disiplin ve kontrol aracı olarak görmek k e s i n l i k l e y a n l ı ş t ı r . eleştirme. 5.Rehberlik bir disiplin görevi değildir: rehberlik yargılamaz ve ceza vermez. gösterişin ötesine geçemezler. uygulamalarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı vermekle yükümlü personelin ve özellikle uzmanların okul disiplin işlemlerinde etkin rol almaktan ve disiplin kurulu üyeliğine seçilmekten kaçınmaları gerekir. B u ra d a sa d e ce .176 Rehberli k Buna göre. Her ikisi de bireylerin gelişmesini ve uyumlu olmalannı sağlamaya çalışmaktadır. sorunun çözülmesinde yardımcı olacak bir kaynağa işaret etmekten öteye geçmemelidir. bu iki alandaki özellikler incelenir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımında bu amaçla kullanılmayan ve sonuçları öğrencilere yansımayan tüm bilgiler. Ö ze ll ik le ö ğ re t m e n le r rehberlik yardımı verme işi ile baş başa kaldıklannda bu noktaya dikkat etmek zorundadırlar. bireyin kendini tanımasına yardım esastır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir: Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımında yardımı alan bireyin bu yardımı almaya hazır ve istekli oluşu önemli bir noktadır. Klinik yaklaşım olarak ele alınan rehberlik 1. Çünkü. Ancak. 7. Bu modele göre bireylerin özellikleri ile mesleğin gerektirdiği nitelikler araştırılır. d isip lin işle mle ri ile Psikolojik Danışma ve Rehbertiği birbirinden ayrı tutma gereği vurgulanmak istenmektedir. REHBERLİK MODELLERİ Rehberlik alanında ortaya çıkan modeller şunlardır. 6. 1. dosyalar dolusu kadar da çok olsa. Yardım konusu olan sorunla ilgili daha çok bilinçlenmek ve gerekli kararı almak üzere bireye yardım esastır. Eğitimde kaynaştırılmış rehberlik (Bruner) Bu görüşün savunucusu Bruner'e göre eğitim ve rehberliğin amaçları aynıdır. bireylerin kendilerine uygun mesleklere yönlendirilmeleri sağlanır. Bunun için de yardım eden tarafın bilgi aktarmak gibi bir g ö re vi yo kt u r. Ancak. Klinik yaklaşım olarak ele alınan rehberlik Rehberliğin bu modelinde bireyin tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle özelliklerinin belirlenmesine ve böylece kendisine uygun kararlar vermesine yardım edilmektedir. Rehbeıiiği karar verme sürecine yardım olarak ele alan model 1. disiplin anlayışı i le re h b e rl ik a n la y ı şı n ı n b i rb ir i il e bağdaşmaması okullarda disiplin işlemlerinin gereksiz olduğu anlamına alınmamalıdır. Bireyin problemini ortaya çıkarmak önemlidir. 2. 4. Mesleki yardım süreci olarak rehberlik 1. rehberlik yardımında gerektiğinde bireye verilecek bilgi. Bu model rehberlik hizmetlerini. yargılama ve gerekirse ceza verme vardır. Bütün bunlar rehberlik anlayışında yeri olmayan unsurlardır. meslek seçimine yardım süreci olarak görmektedir. 3.Psikolojik Danışma ve Rehberfik bu yardımı alan birey bakımmdan akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir: Psikolojik Danışma ve rehberliği öğretim çalışmalanna eklenmiş ve bu çalışmaların uzantısı gibi görmek yanlıştır. Klinik modelde bireyin kişilik özelliklerinin tanınması önemlidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı ile öğrenci davranışlannın değişebileceği ve böylece öğrencilerin çevresine daha sağlıklı ve dengeli bir uyum yapabilecekleri açısından Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile okul disiplini arasında ancak dolaylı bir bağlantı kurulabilir. Karar verme sürecine yardım olarak rehberlik . Genel bir kural olarak. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte. bu bilgilerin bireye dönük olarak etkili bir biçimde kullanılması gerekir. Mesleki yardım süreci olarak rehberlik (Parsons) si st e ma t i k b ir b iç im d e g ru p la n d ı r ı l ı yapılabilir. Geliştirilen birçok testin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

• Bireysel psikolojik danışma. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı re hb e rlik hizme t le rin in ya şa mın tüm dönemlerinde sürekli olarak verilmesi gerektiğini savunur. Hizmetin Verildiği Kişi Sayısına Göre a. Sağlık alanında rehberlik c. Diğer modeller bireyin bir bütün olarak gelişimine önem vermemişlerdir. Bireysel psikolojik danışma-grupla psikolojik danışma 3. olarak ayırmak Bireyin uygun seçimler yapabilmesi. iş ve meslek seçimi gibi kararlar verme sürecindeyken bireye yapılan yardımlardır. Yüksek öğretimde rehberlik . Verilen Hizmetin İşlevine Göre a. danışmanla danışan arasındaki ilişkinin niteliği. Yöneltici rehberlik c. Dolayısıyla bu modelde bireyin benlik gelişimi önemlidir. Bireysel rehberlik Grup rehberliği Psikolojik danışmayı da. Okul öncesi eğitimde rehberlik b. kararlar alabilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için kimi bilgilere gereksinimi vardır. Kişisel rehberlik 5. Ayarlayıcı rehberlik d. Tek tek bireylere ya da gruplara sunulabilecek olan bu tür bilgilendirmede. rehberlik hizmetlerinin daha ayrıntılı anlaşılması içindir. Gelişimsel Rehberlik 177 Günümüzde en çok kabul gören ve en kapsamlı modeldir. Mesleki rehberlik c. Rehberlik çeşitleri 5 grupta incelenmiştir. 5. Hizmetin Rehberlik Verildiği Kişi Sayısına Göre Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin belirli bir anda yöneldiği kişi sayısı ölçüt alındığında rehberlik hizmetlerini. bireyin kendisini ve çevresini tanıyan. Hizmetin Yoğunlaştığı Problem Alanına Göre a. REHBERLİK TÜRLERİ Rehberlik hizmetlerinin sınıflandırılması bu hizmetlerle erişilmesi hedeflenen temel amaçlar ve hizmetin sunulmasında uyulması gereken temel ilkeler değişmemektedir. Endüstri alanında rehberlik A. 2. Tamamlayıcı rehberlik f. psikolojik danışma İlişkisinde olduğu gibi özel bir etkileşim gerektirmemektedir.grup rehberliği b. çevresini tanıyan ve bu çevrede denge kurarak doğru seçimler yapabilen kişi kendini gerçekleştirebilir. Önleyici rehberlik e. danışanların psikolojik gelişimlerinden Öle. Gelişimsel rehberlik modelinde bireyin tek bir yönüyle değil. bir bütün olarak gelişmesi. Eğitsel rehberlik b. Hizmetin Verildiği Öğretim Kademesine Göre a. yürütülen ve değerlendirilen hizmetlerdir. bilişsel süreçleri üzerinde odaklanmaktadırlar Oysa psikolojik danışmada danışanın daha çok duyuşsal Özelliklerine yoğunlaşılmaktadır. Bireysel rehberlik. Karar vermede bireyin değerleri önemli bir role sahip olduğundan bu yaklaşımda bireyin değerler sistemini incelemek önemlidir. Geliştirici rehberlik 4. Sınıflamalarda amaç. Eğitim alanında rehberlik b. Rehberlik hizmetleri bir bütünlük içinde planlanan. kendisine uygun seçimler yapabilen bir duruma gelmesi amaçlanmaktadır. Rehberlik türleri incelenirken bunların birbirinden kopuk olduğu düşünülmemelidir. bir danışan vebir psikolojik danışman arasında kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.Grup rehberliğini ilgilendiren bilgi verme hizmetleri. Sosyal yardım alanında rehberlik : d. Hizmetin Verildiği Hizmet alanlarına Göre Rehberlik a. Orta öğretimde rehberlik d. Sadece tek bir problemle ilgilenmişlerdir. Bireysel psikolojik danışma • Grupla psikolojik danışma mümkündür. Uyum sağlayıcı rehberlik b. 1. Psikolojik danışma ilişkisi bu âlânda yetişmiş gerekil bilgi ve beceri donanımına sahip kişilerce p ro f e syo ne l o la ra k ve rilme si g e re ke n hizmetlerdir. İlköğretimde rehberlik c.Rehberli k Rehberliği karar verme sürecine yardım olarak tanımlayanlara göre rehberlik. Kendi benliğini doğru tanımlayabilen.

o na d ön üt ve rme k ve do ğ ru davranışları pekiştirmek gerekir. bedenini kullanma. b. Bu yaş döneminin özelliklerini dikkate alarak. sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsar. merakını giderme. bağımsızlığını kazanma gibi ihtiyaçları karşılarlar. İlköğretim rehberlik programında bilgi servisi. Bu anlamda çocuğun okulu sevmesi. dil. sosyal ve uyum sorunlarını çözmesine yardım edilmelidir. d. okumaya-eğitime karşı güdülenmesi ve bazı temel becerileri kazanması amaçlanır. Eğitsel açıdan okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedefleri esastır. duyuşsal. Resmi ve özel anaokulu ve ana sınıfı adıyla çocukları aynı zamanda ilköğretime hazırlayan okul öncesi eğitim kurumları önemli işlevleri yerine getirmektedir. programlanmış bir eğitim ortamında gerçekleştiren bir eğitim kademesidir. Okul öncesi eğitim kurumları. Bu dönemde çocuğun ilgilerini. yetenek ve becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek. amaçlarının ve okullardaki öğrencilerin gelişim gereksinimlerinin birbirinden farklı olması. Hizmetin Verildiği Öğretim Kademesine Göre Rehberlik a. c. Okul öncesi eğitim döneminde çocuklann her yönüyle sağlıklı gelişmeleri. seçilen teknikler. Sonuç. farklı öğretim kademelerinde verilen rehberlik hizmetlerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Okul öncesi eğitimde rehberlik İlköğretimde rehberlik Orta öğretimde rehberlik Yüksek öğretimde rehberlik Okulların yapı ve işlevlerinin. Genel olarak hangi eğitim basamağında verilirse verilsin rehberlik hizmetlerinin amacı ve genel ilkeleri değişmez. çocuğun kendini kabul özgüvenini geliştirme. Ancak bu genel amaç içinde yer alan daha alt ve özel amaçlar ve bunları gerçekleştirmede uygulanacak programiar. Öğrencilerin kişisel gelişimi ile ilgili olarak çocuğun özgüven kazanmasında olumlu bir benlik kavramı geliştirmesinde ve başkalanyla dengeli ilişkiler içinde birlikte yaşamayı öğrenmesinde böyle bir ortamın önemi büyüktür. Mesleki rehberlik alanında ise bu dönem mesleki gelişim sürecinin başlangıcı kabul edildiğinden çocuğun bu döneme özgü mesleki gelişim görevlerini gerçekleştirmesine yönelik etkinlikler planlanır.178 Rehberli k Bu dönemde rehberlik hizmetleri kişisel açıdan. B. oyun oynama. çocuğa kendini sınama ve tanıma olanaklan sunmak. okul ortamına uyum sa ğ la ma la rı ve ka pa sit e le rin i ort a ya koyabilmeleri için eğitim çalışmalan rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülmelidir. Bir bakıma ilköğretim süresince verilecek olan rehberliğin amacı öğrencilerin kendilerini tanımalannı sağlamaktır. benlik kavramım oluşturma. Okul öncesi eğitimde rehberlik: 2. İlköğretim düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verilmesi. Gerek yönlendirmenin isabetli olması gerekse bireyin tüm olarak gelişimine yardım için ilköğretim süresince öğrencinin tanınması ve onun kendini tanıyıp kabul etmesi gereklidir. kullanılacak teknik ve yöntemler değişebilir. 1. İlköğretimde Rehberlik: 3-6 yaş arası zorunlu eğitim çağına gelmemiş çocukların sosyal. daha üst öğretim basamaklarında sunulacak olan rehberlik hizmetlerinin verimliliğini artıracaktır. Rehberlik eğitimi kapsamında çocuklarda eğitim isteği uyandıracak bir sınıf ortamı oluşturulmasına yön elik et kin likler geniş bir yer tuta r. Rehberlik hizmetleri sunularak bu ihtiyaçların yeterli düzeyde yerine getirilmesiyle sağlıklı ve uyumlu bireylerin yetiştirilmesi beklenebilir. • Grupla psikolojik danışmada ise bir psikolojik danışman ile birden çok danışanın bulunduğu bir grupla terapötik ilişki kurma şeklidir. bilişsel zihinsel ve psikomotor gelişimini. Bu dönemin sonlannda erinliğin yaşanması özellikle rehberlik hizmetlerini gerekli kılmaktadır. İlköğretimde rehberliğin amaçlarından biri bireyin her yönü ile tanınmasıdır. çocuğun bilişsel. bireyi tanımak ve bireyin kendini gerçekçi bir şekilde anlamasına yardım etmek için ona . Rehberlik hizmetleri yoluyla kazandınlacak niteliklerin önemli bir bölümü için kritik dönemler ilköğretim çağı içerisindedir. Okul öncesi dönemde olduğu gibi bireyin gelişimine elverişli ortam hazırlanması önemini korumaktadır. çocuğun yaptıklarını izle me k. hayal ve istekleri açığa vurma.

Barınma. kendi başına karar verme ve bunların sorumluluğunu yüklenme durumundadır. "bilgi verme. Yüksek öğretimdeki öğrenciler. Bu yaşta öğrenci. yerleştirme" hizmetlerinin kapsamına girer. Öte yandan mesleksel rehberlik kapsamında meslekleri tanıma. Orta öğretim. yaşam felsefesi oluşturması ve kimliğini belirlemesi gibi önemli süreçleri yaşaması. değer sistemlerini oluşturmaya başlaması . Bireyin kimlik bütünlüğünü kazanması. ilköğretimin son yıllarında önem kazanmaktadır.92) A) Velilerle işbirliği yapmak Gelişimsel rehberliğe ağırlık vermek Grup rehberliğine öncelik vermek hakkında olumlu 179 kapsar. eğitim olanakları konusunda bilgilendirme. sanat. İlköğretim öğrencisinin sosyalleşerek başarılı bir kişilik geliştirebilmesinde ağırlıklı bir öneme sahip olan kişi kimdir? (2004 KPSS-117 ) A) Rehber öğretmen A) Sınıf öğretmeni A) Müdür A) Müdür Baş Yardımcısı E) Eğitsel Kol öğretmeni Orta Öğretimde Rehberlik: Yüksek 3. Velilerle işbirliği yapmak bu dönem rehberlik hizmetlerinin üzerinde önemle durması gereken bir konudur. 15-18 yaş grubunu döneminin sonlarında olmaları. mesleğe yönelmesi. meslek seçimi. okula uyum. onlara sunulacak rehberlik hizmetlerini farkhlaştırmaktadır. düzenli çalışma alışkanlığı edinmesi. . farklı eğitim ve meslek seçenekleri sosyal gelişime yardımcı olacak olanak ve fırsatlar hakkında bilgi vermek yine rehberliğin amaç ve işlevleri içinde yer alır. Sonuç. sağlıklı hedefler belirlemesi. 4. Bu anlayışla ergenlerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri. yöneltme. . 368. Bu dönemde bireyin bedensel açıdan değişmesi. Eğitsel ve mesleksel rehberlik etkinlikleri ilköğretimde de rehberlik programının ağırlıklı alanlarıdır. özel yeteneklerinin gelişimi. Bireylere bir meslek kazandırmayı. beslenme.Rehberli k kendisi hakkında toplanmış objektif bilgiler verme üzerinde odaklanmaktadır. gerçekçi planlamalar yapıp doğru kararlar almasına yardım edebilir. Rehberlik hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan dönemdir. Ayrıca öğrenciye yeni başladığı kurumu ve çevresini tanıtma ve onun bu yeni ortama alışmasına yönelik yardım etkinlikleri "oryantasyon. Aşağıdakilerden hangisi İlköğretim öğrencilerine yönelik rehberlik hizmetleri için "olmazsa olmaz" bir gereklilik değildir? (2003 KPSS. spor. Sonuç. mesleksel kararlaralma ve uygulama. özellikle okula uyum problemleri ve sınıf içindeki tutumu açısmdan rehberliğe ihtiyacı vardır. Orta ögretim basamağına rastlayan ve ergenlik olarak adlandırılan dönem insan hayatının en fırtınalı dönemidir. ev ve aile ortamından ayrılmakta. onları yüksek öğretime ve hayata hazırlamayı amaçlayan eğitim basamağıdır. mesleksel yönelimin sağlıklı olmasına yardım gibi hizmetler. seçenekleri inceleme. zararlı alışkanlık ve arkadaşlıklarla şiddet ve teröre yönelik gruplara katılması önlenmeye çalışılırken. akademik . Bu nedenle eğitim alanında rehberlik hizmetleri ilk olarak orta öğretim kurumlannda başlamıştır. Bireye toplumda açık gelişme olanakları. Bu hizmetler. verimli çalışma yollarının tanıtılması. rehberlik hizmetlerine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi ve giderilmesi eğitsel planlamalann yapılması ve yürütülmesi. Bireyi tanımak ve bireyin kendini gerçekçi bir şeklide anlamasını sağlamaya yönelik hizmettir. Yüksek Öğretimde Rehberlik: öğretimdeki öğrencilerin ergenlik A) A) A) Meslekler tutumlar kazandırmak E) Hizmetin profesyoneller tarafından getirilmesine ağırlık vermek yerine 369. kültür faaliyetlerine katılması ve ergenlik gibi önemli bir kritik evrenin sağlıklı bir şekilde atlatılması için rehberliğe ihtiyaç vardır. (duruma alıştırma)" hizmetlerini oluşturur. Rehberlik hizmetlerinin örgütlü ve programlı olarak yürütülmesiyle ergenin. sağlıklı ilişkiler kurabilecekleri demokratik bir ortam sağlanabilir. Bu dönemde ergenlerin kişisel. mesleksel ve eğitimsel problemlerinin yoğunlaştığı bilinmektedir. eğitsel kararlar almasına tercihler yapmasına yönelik hizmetler ilköğretimde sunulacak belli başlı eğitsel rehberlik hizmetleri kapsamındadır.

Örnek. Okullarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri uyumsuzluklardır. seçtiği bir meslek için hazırlama gibi sorunlara en uygun çözümü bulmak durumundadır. müdahale stratejileri ve eğitim programları geliştirilmelidir. 5. Rehberlik ise gence bu konuda gereken desteği vermelidir. kendini. ders. batıdaki ergen hamileliği problemini önlemeye yönelik cinsel eğitim programı. tavırlar. Öğrencilerin gelişim özellikleri çok iyi belirlenmeli. duygusal ve psiko-sosyal yönlerden sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmesidir. okul türleri ve meslek sayısı arttığından rehberliğin bu yönü öze! bir önem kazanmıştır. Uyum sağlayıcı rehberlik Yöneltici rehberlik Ayarlayıcı rehberlik Önleyici rehberlik Tamamlayıcı rehberlik Geliştirici rehberlik Eğitim planlayıcı ve programlayıcılanna yönelik verilen ve bireysel farklılıklara uygun programlar geliştirmeleri konusunda yol göstermektir. eğitim anlayışının değişmesiyle birlikte rehberliğin ayarlayıcı yönünün önemi de artmıştır. öğrencinin doğru Rehberliğin bir diğer işlevi de ögretim etkinliklerini tamamlayıcı etkinliklerdir. Bu görüşe göre bir önceki gelişim dönemini başarıyla geçenlerin bir sonraki gelişim dönemini başarıyla atlatacaklandır. bedenle ilgili meydana gelecek değişim-gelişimlere öğrencileri hazırlamak için yapılan çalışmalar. Tamamlayıcı Rehberlik Bîreyin ilgi ve yeteneklerine alan. zihinsel. inançlar. rehberlik hizmetleri ile birükte sürdürüldüğünde. "Neler problem olabilir?" sorusuna cevap bulmak önemlidir. Uyum sağlayıcı rehberlikte amaç uyum sorunu gösteren bireyin yaşadığı problemlerin nedenini ortaya koymak ve çözüm yolları bulmasına yardımcı olmaktır. mali destek. yürüten ve değerlendiren görevliler olarak öğretmenlerin rehberlik konusunda bilgilendirilmeleri ve gelişimsel rehberlik anlayışını benimsemeieri önem taşımaktadır. Sonuç. . 1. Günümüzde okulların programları. Önleyici rehberlik Problem ortaya çıkmadan problem olabilecek durumları tahmin etmek ve onları durdurmaya çalışmaktır. Yöneltici rehberlik Gelişimsel rehberlik anlayışının ortaya çıkışıyla rehberliğin geliştirici işlevi de önem kazanmıştır. sağlık gibi birçok sorunu halletme. Yukarıda bahsedilen konulara çözüm bulmak görevi gencin kendisine aittir. Kimliğini bulmaya çalışmaktadır. Bireyler kendi özeüiklerine uygun alan ve mesleklerde daha verimli ve rnutlu olacaklarından. bireysel veya grupla psikolojik danışma yardımı vehlebilir. 1. Çağdaş eğitim anlayışı bireysel farklılıklara uygun programlar geliştirmeyi gerekli kıldığından. kişilik bütünlüğü ve kimlik kazanma. Bu yüzden öğretimi planlayan. flört ve aile kurma. Yani eğitim programlarının gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak düzenlenmesi üzerinde durur. 6. 2. eğitimde istenilen kaliteye ve verimliliğe ulaşılabilmektedir. değerler. Yurt. Örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri. 1. Ayarlayıcı rehberlik başarı. C. burs ve yeni şehre ya da okula uyum sağlamak için de rehberliğe ihtiyaç vardır. 1. 3. davranışlar üzerinde daha bilinçli bir şekilde kafa yormaktadır. Örf. kız-erkek ve arkadaş ilişkileri. Verilen Hizmetin İşlevine Göre Rehberlik 1. Geliştirici rehberlik 1. 1. Uyum sağlayıcı rehberlik Okullarda uyum sorunu gösteren öğrencilere yardım eden etkinlikleri kapsar. adet. okul ve meslek seçmesine yardım etkinliklerin/ içermektedir.180 Rehberli k seçimler yapmasını sağlamak son derece önemlidir. Bu yaş dönemi öğrencileri daha çok kişisel rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışma hizmetleri isterler. madde bağımlılığını önlemek için çalışmalar. Toplumun sorunları ile daha yakından ilgilenmektedirler. Uyum sorunu gösteren öğrenciye. 4. Okul rehberlik programlarında öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak bedensel.

Öğrencilerin kişiliklerinin zihinsel. verimli çalışma alışkanlıkları kazandırma. Huzurevleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi sosyal yardım kurumlannda ve bazı sanayi kuruluşlarında bireylerin uyum sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmetlerine yer verilmeye başlanmıştır. Okullarda öğrencilerin bedeni. Kişisel rehberlik 1. ilgi ve yetenekleri yönünde bir öğrenim görebilmeleri. Eğitim alanında rehberlik 1. Mesleki rehberlik hizmetleri bireyin özelliklerinin tanınması. işçi sendikaları. Eğitsel rehberlik 1.Rehberli k D. 3. Hizmetin Yoğunlaştığı Problem Alanına Göre rehberlik 1. okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlama. Kişisel Rehberlik Öğrencilerin "kişisel-sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerine denir. yeteneklerini geliştirme ve zamanı iyi kullanma gibi yardımlan içermektedir. işçi bulma kurumu gibi kurumlarda da 2. alan ve ders konusunda sağlıklı eğitsel tercihler yapma. Endüstri alanlarındaki sanayi kuruluşlan. kendi problemlerini çözebilmeleri. öğrencilere okul seçme.95) E. kendi niteliklerine uygun meslekleri seçmeleri. Eğitsel Rehberlik Eğitim kurumlarında yürütülen rehberlik etkinlikleri büyük ölçüde eğitsel ağırlıklı rehberlik hizmetleridir. Sağlık kurumlannda rehberlik hizmetlerinin koruyucu mh sağlığı işlevini üstlenmektedir. öğrenme güçlüklerinden kurtularak okulda başarılı olma. . Mesleki Rehberlik Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları. seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri konusunda yapılan yardımlara mesleki rehberlik denir. çeşitli alanlarda beklenen uyumları sağlayabilmeleri. İnsanın olduğu her yerde fıziksel sağlığa olduğu kadar psikolojik sağlığa da destek olmak gerektiği anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte rehberlik hizmetleri diğer kurumlarda da yerini almaya bağlamıştır. hangi rehberlik anlayışı ile ilişkili bir hedeftir? (2003 KPSS. yaratıcı ve üretken bireyler olabilmelerine yardım etme amacı. bir mesleğe ve işe yönelebilmeleri hususlarında kendilerine sistemli ve sürekli bir yardım sağlamak amacıyla rehberlik çalışmaları düzenlenmesi gerekmektedir. zihni. Eğitsel rehberlik. toplumda bireye açık olan mesleklerin gerektirdiği niteliklerin belirlenmesi ve bu iki kaynaktan elde edilen bilgiler ışığında bireyin nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelikler arasında bağlantılar kurarak bireyin kendine uygun bir mesleki tercih yapması üzerinde odaklaşmaktadır. Bireyin çocukluktan yetişkinliğe eğitimin çeşitli kademelerinde "kendini ve başkalarını anlaması ve kabul etmesi. aile ve toplum olgusunu kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesi" gibi alanlarda yeterlik kazanması. ilgi ve ihtiyaçlarını. yapıcı. Endüstri alanında rehberlik Rehberlik hizmetleri ilk olarak eğitim kurumlarında bir ihtiyaç olarak belirmiş ye yapılanarak hızlı bir gelişme göstermiştir. günlük yaşam becerilerini kazanması. Sağlık alanında rehberlik 1. ahlaki ve sosyal yollardan Milli Eğitimin amaçlarına uygun bir şekilde gelişebilmeleri. çevresindeki olanakları görerek sağlıklı kararlar almalarına yönelik olarak sürdürülen hizmetler eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal yardım alanında rehberlik 1. sosyal ve duygusal olan bütün yönleriyle dengeli ve sağlıklı biçimde gelişerek. Hizmetin Verildiği Hizmet alanlarına Göre Rehberlik 1. Mesleki rehberlik 1. Bireylerin kendi yeteneklerini. A) A) A) A) E) Edimsel iyileştirici önleyici Ayarlayıcı Bilgi sağlayıcı 181 370. bedensel. Bu nedenle rehberlik hizmetlerine eğitim kurumlannda daha yaygın olarak rastlanmaktadır. kişisel ve sosyal gelişimini sağlıklı sürdürebilmesi için verilen rehberlik hizmetleridir.

okulun bulunduğu sosyokültürel çevre. Öğrenci gelişimine yönelik olması Zamanı etkin bir şekilde kullanan bir program olması Okulun açıldığı ilk günden başlayarak okulun kapandığı son güne kadar sürmesi Klinik (sorun çözücü) odaklı değil. Grup rehberliği hizmetleri A) Programlar problemli ve engelli 1. E) Programlar öğrenci ihtiyaçlarına göre her yıl yenilenmelidir Yeni duruma-ortama alıştırma (oryantasyon) hizmetleri Bu hizmet alanı öğrencilerin okulu ve okulun ola n akla n n ı tan ım a la rı a m a c ıy la su n u lan hizmetleri kapsar. Çevre ve aile ilişkiler 1. Program ve plan hazırlama.182 Rehberli k Rehberlik etkinlikleri programı hazırlanırken okulda bulunan öğrencilerin gelişim düzeyleri (ilk veya orta). Öğrenciyi tanıma hizmetleri 103) 1. Plan-program hazırlama hizmetleri planı hazırlarlar. 1. Psikolojik danışma hizmetleri A) Her yıl aynı program uygulanmalıdır 1. 371.1. Bu hizmetler öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırdığı gibi okulun . Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri öğrencilere 1. A) Öğrenci karşısında açık vermekten kaçınmak Hazırlanan program Okul Rehberlik ve Psikolojik E) Uzman olmadığı konularda suskun kalmayı Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu tarafmdan benimsemek incelenir. diğer hizmet alanlarının içeriğini ve hizmetlerin hangi öğrenci grubuna nasıl bir sıra ile hangi personel tarafından verileceğini açıklığa kavuşturur. A) Yeniliklere açık davranışla! sergilemek Ha z ırla n a n p ro g ra m işle v s e l v e s ü re k li A) Mükemmelliyetçiliğe önem vermek geliştirilebilir bir özelliğe sahip olm alıdır. Herkes gibi kendisinin de hata yapabileceğini kabul eden bir öğretmen için en uygun olan Okul rehberlik programı okuldaki rehberlik ve davranış biçimi hangisidir? (2003 KPSS-99 ) psikolojik danışma servisinde görevli psikolojik danışm an tarafından öğretim yılı başında A) Kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak hazırlanır. Bu uyumsuzlukların doğurduğu problemlerle başa çıkma konusunda rehberlik yardımının işgörenler açısından önemi anlaşılmıştır. Sanayi kuruluşlannda otomasyon yanında işlerin çeşitlenerek daha karmaşık hale gelmesi çalışanlarda birtakım uyumsuzluklara yol açmaktadır. mesleğe yöneltme. eğitim temelli olması son yıllarda rehberlik hizmetlerine yer verilmeye başlandığı görülmektedir. İş ve işçi bulma kurumu mesleki rehberlik alanında önemli bir işlevi ye rine ge tirm ek te dir. Araştırma ve değerlendirme hizmetleri A) Her okul türü aynı programı uygulamalıdır Bunları kısaca açıklamak gerekirse. Hazırlanan program doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunulur. Bilgi verme hizmetleri 1. mesleklere yatkınlık ve uygunluklarını saptamak. bu kurumun önemli bir boşluğu doldurduğu söylenebilir. Her sınıfın sınıf rehber öğretmenleri de V E RD İĞİ H İZM E TLE R (RE HBE RLİK okul için hazırlanan yıllık rehberlik programı Hİ ZM E T ALA NLA RI) doğrultusunda sorumlu oldukları sınıftaki öğrenciler için yıllık rehberlik hizmetleri çalışma 1. İş araya nla ra meslekler konusunda bilgi vermek. Sevk (yardım almaya yönlendirme) yönelik olmalıdır hizmetleri A) Aynı ildeki tüm okullar aynı 1. Okul rehberlik programları ile ilgili olarak hizmetleri aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2004 KPSS1. okulun türü. Konsültasyon (müşavirlik) hizmetleri uygulamalıdır 1. meslekte yetiştirme gibi rehberlik hizmetlerini yürütmekle. Hazırlanacak kapsamlı rehberlik programı modelinin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir. 2. Ancak bir yıl için hazırlanan program mutlak değişmez bir program B İR O KU LD A K İ R E H B E RL İK S E RV İ S İ Nİ N değildir. okulun personel ve fiziksel olanakları ve öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekir. İzleme hizmetleri programı 1. Yeni duruma-ortama alıştırma (oryantasyon) 372. Plan-program hazırlama hizmetleri Okul rehberlik hizmetleri belirli bir program ve plan içinde yürütülür.

otobiyografi. Bunlardan bir kısmı dışandan bilgi toplamaya dayalı olan test. Okula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bu tür hizmetlere daha çok gereksinimleri vardır. Bir kısmı da öğrencinin kendisini ve çevresini nasıl algılayıp. yorumladığını anlamamıza yardımcı olan görüşme.54) Yetenekler A) Öğrencinin kendi yeteneklerini tanimasını sağlama' A) Öğrencilerin sosyalleşmeleri için etkinlikler düzenleme A) Öğrencilerin psikolojik problemlerini belirleme A) Öğrencilerin çalışma yollarını ve stratejilerini belirleme E) 3. Bu bilgiler ancak öğrencilerin bilgisi ve izni ile öğrencilerin yararına olmak koşulu ile üçüncü kişilere verilebilir. 373. sosyometri. uygulanan programlar hakkında bilgi verme Okulun fıziksel durumu hakkında bilgi verme Okulun eğitim programı hakkında bilgi verme Ders dışı etkinlikler hakkında bilgi verme Okul kuralan hakkında bilgi verme Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi verme Okul çevresi hakkında bilgi verme 183 İlgiler Kişilik özellikleri. Ancak uygulama aşamasındaki görevlerin önemli bir kısmı sınıf rehber öğretmenleri tarafından yürütülür. Aşağıda öğrencilerle ilgili farklı alanlarda toplanacak bilgi alanlarına yer verilmiştir. kimdir bu tekniği. Hizmetler daha çok toplu biçimde ve bilgi verme şeklinde sunulur. Aşağıdakilerden hangisi okulun ilk günlerinde' öğrencilere sunulması gereken rehberlik hizmetlerindendir? (2002 KPSS. Kişisel bilgiler Aile ve ev durumu Sağlık ve fiziksel durumu . gözlem. öğretmen ve öğrenci durumu. olay (vak'a) kaydı gibi tekniklerdir. Öğrencileri tanımada kullanılan çeşitli teknikler vardır. sınıf rehber öğretmeni ve okul yönetimi bu bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdürler. çeşitli envanterler ve soru listeleri gibi tekniklerdir. Öğrencilere okulu ve okul kurallarını tanıtma Öğrenciyi tanıma hizmetleri Öğrenciyi tanıma etkinliklerinden elde edilen bilgiler diğer rehberlik etkinliklerine yön verir. değerler ve benlik tasarımı Akademik durum Öğrencinin yaşadığı çevre Öğrencilere ait toplanan bu bilgiler sistemli ve düzenli bir şekilde dosyaya kaydedilir. dereceleme ölçekleri. Bu bilgilerin çoğu gizlilik derecesi yüksek olan bilgilerdir. Bu hizmetler genellikle eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günlerde verilir.Rehberli k olanaklarından yüksek düzeyde yarar sağlamasını ve problemlerle karşılaşmasını önleyen hizmetlerdir. Okulun tarihçesi. Hizmetlerin sunumunda okuldaki tüm personel görev almalıdır. Bu kapsamda verilecek hizmetler özetle aşağıdaki gibidir. Okul psikolojik danışmanı.

öğrencilerin bulundukları eğitim programı ve gidebilecekleri üst eğitim kurumları hakkındaki bilgilerden oluşur. sosyal bilgi. öğrencilerin kendi ilgi. Öğrencilerin yönelmeyi düşündükleri meslekler hakkında ayrıntılı bilgilere gereksinimleri vardır. yetenek ve kişilik ö ze llikle rin e uyg un b ir me sleğ i seçmelerine yardım etmektir. öğrenciler okul döneminde kritik gelişim döneminde olmaları nedeniyle onla ra. mesleki ve kişisel sosyal alanlarla ilgili bilgilerdir.4. Mesleki bilgi. Eğitsel bilgi. öğrencilerin ilgi ve yetenekleri d o ğ r u l t u su n d a b i r e ğ i t i m p r o g r a m ı n a yönelmeleri ve bunda başarılı olmalarıdır. Bunlar daha sonra ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. arkadaş ve diğer sosyal . eğitsel. sosyal gelişim ve uyumla rı nı kolaylaştıracak aile. Bilgi verme hizmetleri Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiler. Eğitsel bilgileri vermenin amacı. Kişisel.

ego ve süperego'dan oluşur Tedavi yöntemi: rüya analizi ve serbest çağrışımdır Sorunların kaynağını 0-6 yaş çocukluk döneminde aramak gerekir b. Eğer bu ilişki bir danışman ve birden çok (genellikle 8-12) danışan arasında kurulmuşsa buna "grupla psikolojik danışma" denilmektedir. toplumsal kurallarla bireyin doğal gelişimi engellendiği zaman ortaya çıkar Birey doğuştan iyidir. Psikolojik danışma hizmetleri Psikolojik danışma bireylerin kendilerini tanımalarını. a. Öğrencilerin ihtiyaçlarma göre bu sayı değişmekle birlikte genellikle görüşme sayısı 8-10 arasındadır. aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik danışmanın dezavantajlarından biridir? (2004 KPSS-109 ) İnsan davranışlan kişinin biyolojik ihtiyaçları ve cinsel güdülerinin etkisiyle oluşur İnsan davranışları bilinçaltı süreçlerle bağlantılıdır Kişilik id. Kendini geliştirme gücüne sahiptir. Psikolojik danışma süreci içinde yardım alan kişiye "danışan". 374. model alma (taklit) c. Psikolojik Danışma Kuramları Psikolojik Danışma Kuramları genel olarak 4 başlık altında toplanabilir. Birey güçlü bir benlik algısı sayesinde kendini gerçekleştirebilir. koşulsuz kabul. yönlendirme. Tedavi: Danışana saygı duyma. başarısız kimlik örüntüsünden kurtarma yoluyla olur. Akıl ve davranış duyguları yönetir Tedavi: Bireyin mantıksız. 5. güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri etkili biçimde çözmek amacıyla yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan profesyonel bir yardım hizmetidir. yardım veren uzmana da "danışman" denilmektedir. Bu nedenle kendini yönetme. Psikolojik danışma hizmeti ancak bu alanda yetişmiş ve yeterliliği olan uzman kişiler tarafından sunulur. Bireysel ve grupla psikolojik danışma karşılaştırıldığında. benzer sorunlar üzerinde konuşabilme A) Belirli sorunların çözümünde başkalarının deneyimlerinden yararlanma A) Köklü sorunların çözümünde yeterince etkili olamama E) Başkalarının da sorunları görerek teselli olma olabildiğini . gerçekçi. özgürdür. Psikanalitik Yaklaşım Tedavi: Sistematik duyarsızlaştırma. düşünerek olaylara yaklaşması sayesinde olur. Eğer bilgi toplamak amacıyla görüşme yapılıyorsa öğrenciyle kurulan ilişki psikolojik danışma değildir. Nihai amacı da bireyin karar ve rme ve p ro b le m çö zme be ce rile rin i geliştirerek kişisel gelişimini sağlamaktır. Bilişsel Yaklaşım değer Bireyin gelişimi akılcı. Bu hizmet bir danışan ile danışman arasında kurulan ilişki ise buna "bireysel psikolojik danışma" denilmektedir. yanhş. verme. teknik ve ilkeleri vardır. yeniden biçimlendirme. Psikolojik danışmanın kendlne özgü çeşitli kuram. tutarlı. empati d. Davranışçı Yakiaşım Kişilik doğumdan sonraki olumlu ve olumsuz öğrenmeler üzerine kurulur Uyumsuzluklann nedeni olumsuz öğrenmelerdir A) Gruba ait olma ve başkalarınca kabul edilip benimsenme duygusunu yaşama A) Benzer sorunlara sahip olan insanlarla.184 Rehberli k Olumsuz davranışın öğrenilmesi olumlu davranış da öğretilebilir yoluyla çevreleriyle ilişkilerini zenginleştirecek kişilerarası ilişkilere yönelik bilgiler verilebilir. atılganlık eğitimi. yıkıcı düşüncelerini değiştirme. İnsancı Varoluşçu Yaklaşım Birey değerlidir. denetleme gücü kendindedir Ruhsal sorunlann kaynağı.

psikolog. rehberlik servisinin hangi faaliyetleri kapsamında yer alır? (2001 KPSS-97) A) B) C) D) E) Konsültasyon Bilgi toplama Alıştırma Bilgi verme İzleme 378. 9. Okulda psikolojik danışman yok ise öğrencinin ilgili rehberlik ve . etmedilerse iş durumlarına. Aşağıdakilerden hangisi okullarımızda gözlenen en yaygın rehberlik hizmetlerindendîr? (2003 KPSS. Öğrencilerin yaşadıklan ruh sağlığı ile ilgili problemlere yardımcı olabilecek meslek grupları içinde Psikiyatrist. hem de sunulan rehberlik çalışmalarının etkililiğini öğrenmede ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Grup rehberliği hizmetleri 185 araştırma merkezine başvurması sağlanmalıdır.Rehberli k 375. ettilerse başarı durumlarına. gerekse okul dışındaki bir kuruma-uzmana sevk çalışmalarında öğretmen hassas davranmalıdır. psikolojik danışman. meslekleri tanıma. değersizlik ve başarısızlık duyguları yaşayan ve uyumsuzluk sergileyen bireylere sorunları ile başa çıkabilmeleri için Öncelikle verilmesi gereken rehberlik hizmeti hangisidir? (2004KPSS-111) A) Bireyi tanıma A) Psikolojik danışma A) Yöneltme A) izleme E) Bilgilendirme 376. 7. Bu tür çalışmalarda daha çok öğrencilerin kendileriyle ilgili veya olgusal konularda (karar verme. öğrencinin dile getirdiği sorunun niteliğine göre kendi yeterliliği dışında ise öğrenciyi mutlaka yardım almak üzere psikolojik danışmaya yönlendirmelidir. Gerek okuldaki psikolojik danışmana sevk. Sevk (Yardım almaya yön!endirme) hizmetleri 377. İzleme hizmetleri İzleme çalışmaları. Rogers'in insancı yaklaşımında en fazla vurgulanan. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri Öğrenciyi tanıma hizmetlerinden öğrenci hakkında elde edilen bilgiler ışığında onun yönelebileceği okullar veya programların neler olduğunu bilmesi ve kendisi için en uygun olanını seçmesi sürecinde sunulan hizmetler yöneltme ve yerleştirme hizmetleri olarak adlandınlmaktadır. ilişkin bilgileri toplayarak ilgililere duyurmak. Grup rehberliği hizmetleri 10-15 kişilik gruplarla ya da sınıftaki tüm öğrencilerle yürütülen hizmetlerdir. hem öğrencinin değişim ve gelişimini takip etmek amacıyla. 8. aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-114) A) Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı A) Programı merkeze alan eğitim anlayışı A) Bilinçaltı A) Mantık dışı düşünceler E) Kişiliğin aşırı uçlarını birleştirme 6. Alanlarını seçen bu öğrencilerin yerleştikleri alanların kendilerine uygun olup olmadığını. verdikleri kararların isabettiliğini ve alanlannda başarılı ve mutlu olup olmadıklarmı izleme çalışmalarıyla takip edilmesi gerekir. Yalnızlık. Öğrencilerin okuldaki bir programa veya bir üst eğitim kurumuna yöneltilip yerleşmesine yardım edilebildiği gibi bir mesleğe veya bir işe yöneltilip yerleştirilmesi de bu hizmetler içinde yer alır. sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı ) öze l eğ it im uzmanı bun lann başltcalandır. Mezunların sonraki yıllarda öğrenime devam edip etmediklerine. etkili ders çalışma gibi) bilgilenmelerini sağlayarak gelişimlerine yardımcı olmak hedeflenir. sınıf öğrencilerine alan seçiminde rehberlik hizmeti sunduğumuzu düşünelim.93) A) A) A) Müşavirlik Araştırma ve değerlendirme İzleme A) Yöneltme E) Değerlendirme Öğretmen. sosyal ilişkiler. Örneğin bir okuldaki 9.

kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yardım hizmetlerini kapsar. öğretmenlerin ve velilerin özellik. çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve okuldaki tüm olanakların bu anlayışa uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. KİŞİSEL REHBERLİK Ders notlarının ilk başlarmda belirtitdiği gibi gelişimsel rehberlik modeli anlayışı günümüzde en çok kabul gören ve en yaygın rehberlik anlayışlıdır. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler ve kanıtlar doğrultusunda bir okulda uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma programı geliştirlerek yenilenmelidir. 379. okul yönetiminin ve okul psikolojik danışmanının sorumluluğundadır.186 Rehberli k yapılabildiği kuruluşlar ve çevredeki diğer okullar gibi kurumlan kapsar. sosyal. Gelişimsel rehberlik anlayışı. Çevre ve aile ile ilişkiler Öğrencilerin çevredeki olanaklardan yararlanmalann! sağlamak önemlidir. Bireyi tüm kişilik özelliklerinin toplamından farklı bir bütün olarak ele alan psikolojik danışma kuramının adı nedir? (2003 KPSS-101 ) A) A) A) A) E) Psikoanalitik yaklaşım Geştalt Davranışçı Varoluşçu Gerçekçi 10. Çevre ile ilişkilerin etkili biçimde kurulması. ihtiyaç ve beklentileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanın yanında yaşanan bir sorunun çözümü için yol gösterici bilgiler edinmek için araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapmak gerekir. öğrencini büyüme. Konsültasyon (müşavirlik) hizmetleri Doğrudan öğrencilere dönük olmayan. Araştırma ve değerlendirme hizmetleri Uygulanan bir programın sonuçları hakkından bilgiler edinmek. okul amaç ve vizyonunun anlaşılması ve öğrencilerde hedeflenen zihinsel. okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmasını. Bu hizmetler yürütülürken bireyin bir gelişme süreci içinde olduğu. okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması. Böyle bir çalışma velilere de yapılabilir. anlaması. Konsültasyon çalışmaları kapsamında yapılabilecek işler aşağıda özetlenmiştir. öğrencinin kendini tanıması. öğürencilere sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yönelik olan hizmetlerdir. Velilere okulun amacını. Bu çalışmaların amacı. Kişisel rehberlik. kültürel ve sportif etkinliklerin 12. kişiler arası ilişkilerde becerili. Ayrıca okul aile birlikleri ve okul koruma dernekleri de çevre ve aile ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli olan birimlerdir. gelişme süreci içinde. Kendine güvenen. duygusal ve sosyal davranışlann kazanılmasını desteklemektir. Aile ile ilişkileri geliştirmek. gözlenen davranışların . psikolojik yardım ve sağlık hizmeti sunan. üstün ve sınırlı yönleri ile kendini kabul etmesi ve geliştirmesini amaçlar. program ve politikasını tanıtma Öğrencilerin okulda öğrendiklerinin evde pekiştirilmesini sağlama Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya çevirme Okulda daha etkin bir öğrenme ortamı oluşturma Okulda almacak kararlara katılımı sağlama Bazı öğrenciler için alınan özel önlemlere herkesin katılımını sağlama Olumsuz öğretmen davranışlannı değiştirme Öğrenme ve çalışma güçlüğü çeken öğrencileri tanıma ve bunlarla ilgili olan öğretmenlerle işbirliği yapma Öğretmenin bir öğrencinin sorunuyla çalışırken bunu başarması için gerekli desteği sağlama 11. öğrencilerin. Bu olanaklar. Kişisel-sosyal Eğitsel Mesleki Gelişim alanlannda temel ihtiyaçlarını karşılama ve b u a la n la r d a d ö n e me ö zg ü g e li şi m görevlerini yerine getirmede gerekli yeterlilikleri kazandırmayı amaçlar. Konsültasyon çalışmalarını planlama ve yü r ü t m e so ru ml u l u ğ u p s iko lo ji k danışmanlardadır.

Ancak bir tehdit veya güvensizlik karşısında kalırsa. Bu güdü bireyi tüm yaşam sürecinde daha iyiyi yapmak. sosyal ortaya çıkabilmekte. bir duyguyu oluşurken fark edebilme 1) Duyguları idare edebilme: Duyguları uygun biçimde idare edebilme 1) Kendini harekete geçirebilme: Duyguları bir amaç doğrultusunda harekete geçirmek 4) Başkalarının duygularını anlayabilme: empatı. Normal koşullar altında benliği geliştirici davranışlar ortaya koyar. güvensizliğin veya engellenmenin sonucudur. Gerçekte birey doğası gereği iyidir. benliği savunucu davranışlar . daha mükemmeli elde etmeye yöneliktir.Rehberli k kalıcı olmadığı. İnsancıl yaklaşımdaki bir öğretmenin oluşturacağı olumlu stnıf ortamı kişisel rehberliğin birinci koşuludur. kendini başkalarınm yerine koyabilme 5} îlişkileri kişilerarası beceriler. içinde bulunulan gelişim basamağına özgü olup değişebileceği unutulmamalıdır. yürütebilme: Etkili ilişki kurabilme. çaresiz 187 bazen kaldığı Kişisef rehberliğin hedefleri aynı zamanda duygusal zekanın gelişimine yöneliktir. Bu nedenle insancıl yaklaşımın eğitim ilkeleri üzerinde durmak gerekmektedir. 1) Davranış bozuklukları. Günümüzde üzerinde çok konuşulan kavramlardan biri olan "duygusal zeka" kavramı ve eğitim sürecinde duygusal zekanın nasıl geliştirilebileceği tartışmaları da kişisel rehberlik hizmetlerine farklı bir bakış açısı getirmiştir. saldırganlaşmakta. 1) Özbilinç: Kendini tanıma. Duygusal Zeka Bu kavram aşağıdaki özellikleri yetenekleri kapsamaktadır. Hümanistik (insancıl) yaklaşımın eğitim ilkeleri 1) İnsanın tek ve temel güdüsü "kendini gerçekleştirme" ihtiyacından kaynaklanır.

İnsancıl eğitim ve öğretmen Rogers'a göre eğitimde geleneksel olarak vurgulanan zihinsel bilgi ve becerilerin yanı sıra kişiler arası değerler ve duygular gibi duyuşsal davranışların bir arada kazandırılması önemlidir. 3) Davranışları yönlendirmede dışsal koşulların yanında içsel koşullar da etkilidir. içten ve dıştan gelen uyarıcılara. Kişi kendini nasıl algılıyorsa öyle davranır. (fenomenoloji) 3) İnsanın davranışlarını tayin eden en önemli gerçek onun kendini algılayış biçîmidir. kendi verdiği anlama göre tepkide bulunur. kişinin kendi ihtiyaç ve beklentilerine göre biçimlenir. Kişi herhangi bir durumda. • Her bireyde doğal bir öğrenme isteği vardır . Öznel gerçeğin merkezi benlik ve ona iüşkin olan tasanmlar bütünüdür.durumlarda gerçekleri yok sayma ve çarpıtma gibi davranış bozuklukları görülebilir. Aynı durumda aynı uyarıcıları alan farklı kişiler farklı tepkide bulunurlar. Bunun için de öğrenmede aşağıdaki ilkelere uyulması gerekmektedir. Burada önemli olan bireyin uyarıcıları nasıl algıladığıdır. Eğer ihtiyaç ve inançlarımız tehdit altındaysa gerçekieri algılama zorlaşır ve gerçeklere uygun davranış değişmeleri de güçleşir. 3) İnsan davranışlarını. onun öznel gerçeği tayin eder. Dış dünyadaki nesnel gerçeklere verilen tüm anlam. Herkesin kendine özgü ve farklı bir gerçeği vardır. Bir kimsenin davranışlannın nedenini anlayabilmek veya yordayabilmek için onun benlik tasarımını bilmek ve olaylara onun algı çerçevesinden bakabilmek gerekir. oluşum halinde olan bir varlıktır. İnsan hem kendi yaradılışının hem de çevresinin sayısız olanakları içinde gelişimini sürdüren. Sadece bizim ihtiyaç ve inançlanmızla tutarlı olan yaşantılar bir anlam kazanır ve algılanır. 3) İnsan davranışlarını değiştirebilmek içîn önce onun öznel gerçeğini değiştirmek gerekir.

Özgüven: Kişinin kendine yönelik olumlu yargılarının olması. Anne babalara. Demokratik olmayan aile ortamlan. Öğrenme. Deneyimleri üzerinde düşünme (reflettive thinking) yoluyla kendini geliştirebilen kişinin.188 Anlamlı öğrenme. Bu kavramla ilişkili kavramlar. kendini sevmesi ve kendiyle barışık olması ve kendini tanıması gibi durumlarla ilişkili bir kavramdır. çocukların sorularında onlara yardımcı olmak için neler yapabilecekler konusunda bilgi veren bir öğretmen. aile. En küçük başarısızlıklar. Algılama ve anlamlaştırma sorunudur A) Yanlış öğrenci cevaplarına hoşgörüsüz davranmak A) Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınmak A) İlkeli ve kararlı davranmak A) öğrencilerin kişiliğine saydı göstermek E) öğrenciler arasında ayrım yapmamak 381. Rehberli k Benlik tasarımı: Kişinin sahip olduğu tüm özelliklerin olumlu veya olumsuz farkına varmasıdır. enerjilerini boşaltma fırsatı vermelerini 382. kendini ve durumu kontrol edebileceği inancı. aşağıdakilerden hangisini önermemelidir? (2001 KPSS-75) A) Çocuklara anlayışla yaklaşmaiarını A) Çocukların motivasyonlarını desteklemelerini A) Çocukların öz bakımını üstlenmelerini A) Çocukların sabırla dinlenmesini E) Çocuklarına. aşağıdaki özeltiklerden hanginse sahip olması beklenemez? (2001 KPSS-77) A) A) A) A) E) Eleştirileri hoşgörü ile karşılama Sabit fikirli olmama lleri görüşlü olma Değişimi savunma Kendi görüşlerini ön planda tutma . Aşağıda öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin güven duygularını olumsuz vönde etkiler? (2001 KPSS-74) Öğretmen insan ilişkilerinin temeline alınması gereken. Çocuk ve ergenlerde kendilerinin başkalarıyla karşılaştınlması veya kendi kendilerini karşılaştırmaları da özgüven üzerinde zedeleyici olabilmektedir. yeni koşullara uyum sağlamada yardımcı olmalıdır. Gelişimsel özellikleri. sosyal ve diğer konularda sorun yaşayacaktır. Benlik: kişinin kendine yönelik yapılan tüm değerlendirmelerin algısıdır. bireyi değişen dünyada gereksinimlerini karşılamaya yeterli hale getirmeli. çevre çocuğun akranlarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesini olumlu yada olumsuz yönde etkileyebilmektedir. sahip olunması gereken özelliklere ilişkin algılamasıdır. Benlik Benlik tasarımı İdeal benliktir. korku ve tehdidin olmadığı özgür bir ortamda gerçekleşir Öğrenme. çocuğun sürekli başarısızlıklarıyla yüzleştirilmesi. İdeal Benlik: Kişinin kendisi veya sosyal olarak empoze edilen. Kendine güveni eksik olan kişi. Bireyin Uyumuna Yönelik Problem Alaniarı Gelişen büyüyen çocuğun sürekli olarak arkadaş veya akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilme ve geliştirebilme becerileriyle donatılması gerekmektedir. öğrencinin kendisi tarafından başlatıldığı zaman etkin ve anlamlıdır. reddedilme. performans eksikliği ve fiziksel eksiklikler kolayca özgüvenin olumsuzlaşmasına neden olabilmektedir. öğrenilen konu bireyin kendi amaç ve ihtiyaçları ile ilişkili olarak algılandığında gerçekleşir Öğrenme. Benlik Saygısı (Özsaygı): Kişinin kendi fiziksel ve zihinsel özelliklerine yönelik değer atfetmesidir. belirli zihinsel ve fiziksel yetersizliklere sahip olması düşük benlik saygısı ile yakından ilgilidir. Saygı (koşulsuz kabul) İçtenlik (dürüstlük ve içtenlik) Empati Gibi çok önemli ilkeleri sınıf koşullarında uygulanmasına önem vermelidir. Olumlu ve olumsuz olabilir. akademik. 380.

kendini gerçekleştirmiş bir bireyin özelliği degildir? 2001 KPSS-98) A) Sadece yetişkin ve kültürlü kişilerin doğru karar verebileceklerini düşünmek 387. "Sosyal ve psikolojik durumu ne olursa olsun her birey önemlidir" anlayışı aşağıdaki psikolojik danışma ve rehberlik kavramlarından hangisini açıklamaktadır? (2002 KPSS-55 ) A) A) A) A) E) Koşulsuz kabul Empati Özerkfik Değerlilik Özdeşim 384. Aşağıdakilerden hangisi. Saydamlık Saygı 189 386. Aşağıdakilerden hangisi "keıslini gerçekleştirme" kavramı ile örtüşmez? (2002 KPSS-56) A) A) Birey yeterli bir kişiliğe sahiptir Kendine karşı yargılayıcı tutumlara sahiptir başkaları hakkında A) Dış dünyayı ve diğer insanlan oldukları gibi kabullenmek A) Bir konunun farkh biçimlerde ele almabileceği görüşünde olmak A) Kendisi ve olumlu düşünceleri vardır A) E) A) Tüm insanların eşit değerde olduğuna inandığmı ortaya koymak E) Sorunları kişiselleştirmeden. nesnel bir biçimde ele alabilmek Kim olduğunu gerçekçi bir gözle algılar Kendine saygı duyar ve olduğu gibi kabul eder 385.Rehberli k 383. Bir sınıf öğretmeni yakın arkadaş olan öğrencisinin birbirine darıldıklarını fark etmiştir. darılmalarına yol açan olayla ilgili duygularını uygun bir dille ifade etmelerine yardımcı olmak A) öğrencileri derhal rehberlik servisine göndererek sorunun çözülmesini istemek A) Bu öğrencilerin . barışmazlarsa bu durumu disiplin kuruluna bildireceğini söylemek .ikisine de yakın olan başka bir öğrenciden onları barıştırmasını istemek A) Öğrencilere. iki E) Durumu okul idaresine bildirmek Bu öğretmenin izleyeceği en uygun yol aşağı dakilerden hangisidir? (2001 KPSS-118 ) A) Öğrencilerin. Öğretmenin öğrencinin söylediklerini adeta onunla birlikte yaşayarak hissetmesi şeklinde tanımlanabilecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-91) A) A) A) A) E) Antipati Koşulsuz kabul Empati.

Bireyin iç dünyasım da anlamak görüşünü savunur? (2002 KPSS-57) A) A) A) A) E) Fenomonolojik yaklaşım Bilişsel yaklaşım Akılcı-duygusal yaklaşım Sosyal öğrenme yaklaşımı Davranışçı yaklaşım gerekir" . Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi "insanı yalnızca dıştan görülen belirtilere bakarak anlamak mümkün değildir.388.

Aşağıdakilerden hangisinin öğrenci öğretmen ilişkilerinin sağlıklı olabilmesi için gerekli değildir? (2002 KPSS-58) A) öğretmenin öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci ihtiyaçlarını temele alması A) A) öğretmenin olayları değerlendirirken kendini öğrencinin yerine koyabilmesi Annene karşı olan duygularını.190 Rehberli k 392. Başkalan ile göz teması kurmaktan çekinen bır öğrencinin durumuna aşağıdakilerden hangisi bir açıklama getiremez? (2002 KPSS-63) A) A) A) A) E) Farklı görünme çabası Sosyal ilişkilerde kaygı Çekingen yapıda olması Kendine güven eksikliği İletişim kurmakta çekingenlik 391. "sıskalaşmışsın" yerine incelmişsin" dediğimizde kullanmış olduğumuz iletişim dilidir? (2002 KPSS-59) A) A) A) A) E) Sen dili Öz saygı geliştirici dil Ben dili Biz dili öz saygı zedeleyici dil 393. ona her koşulda itaat etmelisin E) Annene kırgın olduğunu belli etmenin farklı yollannı araştırmalısın 390. karşımızdaki kişiye "şişkolaşmışsın" yerine "bîraz kilo almış görünüyorsun". Annesi ile sürekli çatışma yaşadıklarını belirterek danışma almak isteyen bireye verilecek danışmanlık hizmetlerinden hangisi "hümanist yaklaşımın bireye saygı ilkesi" ile bağdaşmaz? (2002 KPSS-62 ) 389. onu kırmadan ifade etmeye çalışmalısın A) Annenin davranışlarını doğru değerlendirip değerlendirmediğini tekrar düşünmelisin A) ve. Aşağıdakilerden hangisi. kendisinin de onlardan biri olduğunu söylemek A) Benzer hatalı davranışları gösterenlerin karşılaştığı sonuçlan ona anlatmak A) Çocuğun uygun davranışlarını ödüllendirip hatalı davranışlarına pekiştireç vermemek A) Çocuğa uygun davranış modellerini gösterip bunları öğrenmesini sağlamak A) Fazla tehlikeli sayılmayacak şekilde hatalı davranışın sonuçlannı yaşamasını sağlamak . Aşağıda verilen çocuğun hatalı davranışlarını değiştirmede kullanılabilecek yaklaşımlardan hangisi onun "kendine saygısr" na en çok zarar veren yaklaşımdı?? (2002 KPSS-61) E) Bu tip hatalı davranışları yapanların kötü çocuklar olduğunu. bütün olarak ele alıp etraflıca değerlendirmelisin A) Annenin senin için yaptığı fedakarlıkları tahmin etmen imkansız. dürüst davranması öğretmenin sınıf içinde her zaman içten A) A) öğretmenin tüm öğrencilerine eşit ölçüde değer ve önem vermesi E) öğretmen ile ailelerin sosyo-kültürel düzeylerinin denk olması Annenle ilgili yaşantılarını.

ehliyet sahibi olup A) Sınav sırasında hiç değildim. Aynı zamanda çok olumsuz benlik kavramına sahip olan Ali'nin bu sınavdaki durumu açıklamak için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanma ihtîmali yüksektir? (2002 KPSS-64) A) Bu sınava yeterince hazırlanamamıştım. beklediğimden çok heyecanlandım rahat A) Zaten birçok insan ilk girişte ehliyet sınavında başarı sağlayamıyor E) Sınav komisyonu çok titiz bir değerlendirme yaptı. düşük not verdi . bir dahaki sefere başarabilirim A) Hiçbir zaman araba kullanamayacağım . Ali sürücü belgesi almak için girdiği sınavda başarısız olmuştur.394.

çocuklarının bu duruma uyumu için yapmaları gerekenlerden değildir? (2002 KPSS66) 191 399. sorunu görmezden gelmeye yönelmek 396. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere yönelik kişisel rehberlik hizmetleriyle yakından ilişkili bir yardımdır? (2003 KPSS.94) A) Kişilerarası ilişkileri geliştirmek A) Etkiü çalışma becerileri kazandırmak A) Meslek seçimine yönelik yardımlar vermek A) Üst öğretim kurumlarını tanıtmak E) Çevresinde kemlisine açık olan fırsat ve olanakları hakkında bilgi vermek 401.97) A) Çocuğa karşı davranışlarının tutarlı olmasına çalışmak A) A) Çocuklarıyla hemen her gün görüşmeye devam etmek A) Çocuklarına azalmadığını göstermek olan sevgilerinin A) Ortaya çıkacak sorunları anlayışla karşılayarak çözmek E) Çocukların sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdürmek Her sorunun tek bir çözüm yolu olabileceği düşüncesinden hareket çimek A) Bir sorunla başa çıkmada farklı seçeneklerden yararlanmak A) Problemlerin çözümünde. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı kişilik özelliği geliştirmiş bireylerde gözlenebilecek bir davranış biçimidir? (2003 KPSS. Aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişime katkı sağlayan birincil kaynaklardan değildir? 2002 KPSS-67) A) A) A) A) E) Aıle Kitaplar Arkadaşlar Akran gruplan Okul 400. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun şiddet içeren davranışlar göstermesine neden olur? (2002 KPSS-68) A) A) A) A) Engelleme Fikir uyuşmazlığı Bağımlılık Uyum davranışları Kişiliğin temel özelliğini bireyin benlik kavramının oluşturduğunu kabul eden psikolojik danışma görüşü hangisidir? (2003 KPSS-102 ) A) A) A) A) E) Davranışçı Psikoanalitik inşa ne ı-varoluşçu Eklektik Bilimsel E) Mutsuzluk 398. Aşağıdakilerden hangisi.Rehberli k 395. Maslovv'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alan ve ancak daha alt düzeydeki ihtiyaçların karışlanmış olması koşuluna bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaç hangisidir? (2003 KPSS-100) A) A) A) A) E) Saygı Güvenlik Kendini gerçekleştirme Açhk Kendini kabul 397. Aşağıdakilerden hangisi boşanmış anne babaların. içtenlik ve dürüstlük ilkesiyle uyuşmayan bir öğretmen davranışıdır? (2003 KPSS-104) A) Öğrencileri uygun olmayan davranışları için uyarmak A) Öğrencinin her tür davranışını onaylamak A) Öğrencilerine bilmediği bir konuyu bilmediğini söyleyebilmek A) Kendisinin de hataları olabileceğini kabul . probleme neden olan etmenleri ortadan kaldırmaya çalışmak A) Sorunlarıyla haşa çıkınken deneyimli bireylerin tavsiyelerine göre davranmak E) Bir sorun ile karşılaştığında.

etmek E) Göründüğü gibi olmak. olduğu gibi görünmek .

durumuna en uygun olan hitap şekli hangisidir? (2004 KPSS-108 ) A) Konuyla ilgili başka sormak istediğiniz var mı? Derste sürekli sıkıldığınızdan söz ediyorsunuz? Niçin. aşağıdakilerden hangisi için önemli bir fırsat oluşturabilir? (2004 KPSS-107 ) A) A) A) A) E) Yanılgıya düşmeme Lider olma Kendini kanıtlama Gelişme ve büyüme Başkalarıyla mücadele etme A) En uygun alternatifi belirleyebilecek olan bilgileri toplama A) Seçilen altematifin işlevsel olup olmadığını değerlendirme E) Seçilen alternatifi uygulamaya koyma 404. Ali'nin bu tür davranışları. aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha etkili olabilecek bir yöntemdir? (2003 KPSS-105) Bu konuda öğrenciye açıklayıcı bilgiler sunmak A) A) Bu tür davranışlar postere n öğrencileri cezalandırmak A) A) E) öğrencilerin bu türden davranışlarda bulunmalarını yasaklamak Bu tür davranışlar sergileyen öğrencileri sınıfta teşhir etmek Sınıfa bu tur davranışları da içeren bir kurallar listesi asmak 403. A) . A) Başarınız beni çok mutlu etti. Öğrencileriyle ilişkilerinde insancı yaklaşımın "saydamlık ilkesi "ne bağlı kalan bir Öğretmenin. Aşağıdakilerden hangisi öz saygısı yüksek olan bir bireyi betimlememektedir? (2004 KPSS-104 ) A) A) A) A) E) Kendine güvenen Duygularını açığa vurabilen Riski göze alabilen Savunma mekanizmalarına başvuran Kendini değerli bulan 408. aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-105 ) A) A) A) A) E) Ketlenme öğrenilmiş çaresizlik Kendini gerçekleştiren "kehanet" Genellenmiş kaygı Düşük engellenme eşiği Arkadaşının hassas bir özel eşyasını kurcalamaktan kendini alıkoyamayan bir ilkokul SORU öğrencisinin bu türden davranışlarının düzeltilmesinde. Rehberiik anlayışı açısından bireyin olumsuz deneyimleri. Evinize giderken caddeyi dikkatli geçin. Arkadaşlarının kendisinden hoşlanmadığını düşünen Ali. arkadaşlarından uzak durmaya çalışmakta ve onlarla birlikte olduğunda çekingen davranışlar sergilemektedir. A) Ders bitti. Karar verirken. arkadaşlarının ondan gerçekten hoşlanmamasına yol açmakta ve sonuçta Ali'nin düşüncesi pekişmektedir. karar verme stratejiferine uygun davranan bir öğrencinin atması gereken ilk adım hangisidir? (2003 KPSS-106) A) A) Amaçlara yönelik alternatifleri saptama Amaçları belirleme 407. Bu duruma uygun düşen örnek.192 402. Rehberli k 405.

E) Tüm derslerinizde bu kadar şansız mısınız? .

Babasının hastalığına üzülerek sınıfta ağlamaya başlayan bir Öğrencisiyle konuşan bir Öğretmen bu Öğrencisine aşağıdakilerden hangisini söylerse onunla empatik bir ilişki içinde olur? (2004 KPSS-118 ) A) A) A) A) E) Çoktandır hasta mıydı? Üzülme. başanyı artırma" konusunda yardımdır.Rehberli k 409. sen mi aldın? A) Saati alanı gören biri var mı E) Çocuklar beni çok üzdüğünüz" biliyor musunuz? 411. iyileşir Tıp her şeye çare bulur. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmada etkili değildir? (2004 KPSS-120) A) Stres nedeni olan davranışın sorumluluğunu kabullenmek A) Bilişsel bir yaklaşımla stres kaynaklarını kontrol etmek A) Stres kaynaklarını ortadan kaldırmak için çevreyi harekete geçirmek A) Bedensel tepkileri kontrol ederek stresi azaltmaya çalışmak E) Bedensel tepkilerle bilişsel değiştirmeye çalışmak EĞİTSEL REHBERLİK Rehberlik hizmetlerinden beklenen önemli işlevlerden biri de "öğrenmeyi kolaylaştırma. karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek ve böylece uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik davranışları . açık uçlu bir soru kullanmış olur? (2004 KPSS-119 ) A) Bu sınıfta böyle olaylar hep olur mu? A) Bu olay nasıl gerçekleşti? A) Veli. Bu alanda yapılan hizmetlere "eğitsel rehberlik" denir. korkma Ona kötü bir şey olacak diye korkuyorsun Yurt dışında tedavi olsun hizmetlerdir. sınıfa aşağıdakilerden hangi soruyu yöneltirse. Sınıfta saati çalınan bir öğrencinin durumuyla ilgilenen bir öğretmen. Eğitsel rehberlik: eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlikler kazandırmak. öğrenmesini kolaylaştırmak. 193 410.

okul başarısı düşük bir öğrenciyle etkileşimi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekîr? (2001 KPSS-90) A) A) A) A) E) Sabırlı olması Gayret göstermeye teşvik etmesi Başarılarını takdir etmesi Hoşgörülü olması Yanlışlarını cezalandırması 413. öğrenme engellerini aşma.52) A) A) A) A) E) Düzeltici (sağaltıcı) rehberlik Kişisel rehberlik Uyum sağlayıcı rehberlik Eğitsel rehberlik Mesleki rehberlik . yetenek. Bu nedenle takım çalışması esastır. diğer personelin işbirliğini gerektirir. verimli ders çalışma yolları.Eğitsel rehberliğin amacı. öğrenmeye güdülenme. öğretmen. uzman. eğilim ve özelliklerine uygun bir eğitsel ortam yaratmak Okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamak Eğitsel rehberliğin kapsamı Öğrencinin "öğrenmeyi öğrenmesi"ni sağlamaya çalışır. 412. yeteneklerini geliştirme. Aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin görev alanına bir ortaöğretim kurumunda öğrencinin kendisine uygun seçimlik dersleri ve etkinlikleri seçmesini sağlamak girer? (2002 KPSS. öğrendiklerini unutmadan bellekte saklama. Öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması Etkin ders çalışma becerilerini kazanması Eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ya da ortadan kaldırma Öğrencilerin ilgi. Bu amaçla öğrenciye zamanı iyi kullanma. Bir öğretmenin. sınavlara hazırlanma. Eğitsel rehberlik hizmetleri öğrencilere tek tek değil gruplar halinde sunulur. eğitsel seçimler yapma gibi pek çok konuda öğrencinin olumlu tutum ve alışkanhklar geliştirmesine yardım hizmetleridir. Okuldaki Yönetici. Velilere yönelik bu amaçla verilen hizmetler de eğitsel rehberlik kapsamındadır. kaynaklardan yararlanma. plan yapma ve uygulama.

Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak isteyen bir psikolojik danışmanın dikkate alacağı en son özellik aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS. Bireyin çocukluktan başlayarak kendisi ve meslekler hakkında geliştirdiği algısal çerçeve ile koşulların etkileşimi içinde oluşan bir süreçtir. Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme Meslek ve iş sahibi olmanın temelinde bazı psiko-sosyal etmenler yatar. model oyuncaklar yapma konusunda çok becerikli olan bir ilkokul öğrencisine sınıf içinde uygun öğrenci davranışları kazandırmak isteyen bir Öğretmenin yapması gereken en uygun davranış hangisidir? (2004 KPSS-116) 414. Günümüzde bireyin bir meslek seçmesinin bir anda verilen bir karar olmadığı. seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir. Bireyi (öğrenciyi) tanıma 1.194 Rehberli k 417. Sınıfta öğretmenin işlediği ders üzerinde dikkatini toplamakta güçlük çekerek arkadaşlarını rahatsız eden.60) A) Alana duyulan ilgi A) Duygusal sorunlar C) ilgi duyduğu sanat dalları 0) Ders çalışma koşulları E) Aile sorunları A) Öğrenciyi derslerde ilgi ve yeteneklerini sergileyebileceği çalışmalara yönlendirmek A) Okul idarecilerine başvurmak A) öğrenciyle ders saatleri dışında ilgilenmek 415. Mesleki Rehberlik: Gençlerin çeşitli meslekieri tanımları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri. Gizil güçleri geliştirme >■. 1. Psikolojik doyum Sosyal gereksinim Meslek seçerken verdiğimiz karar. 416. buna karşın resim yapma. Meslek alanlarını tanıma 1. Verimli ders çalışma yöntemlerini hayata geçirebilme açısından uygun olmayan yaklaşım hangisidir? (2004 KPSS-115) A) Bir çalışma çalışmak programına bağlı kalarak B) Günlük etkinlikler için hazırla nacak planda çalışmaya ayrıian zamanı belirtmek B) Verimli sonucun aralıklı bir çalışma ile olanaklı olabileceğini dikkate almak B) Çalışma planında eğlenme ve dinlenmeye yeterince zaman ayırmak E) Çalışma ortamını her türden uyarıcıya açık tutacak biçimde düzenlemek Mesleki rehberlik hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir. mesleki gelişim süreci içinde biçimlenip ortaya çıktığı kabul . bizim ileride iş bulup bulamayacağımızı ya da iş yaşamında mutlu ve başanlı olup olamayacağımızı belirler. Etkili çalışma alışkanlıkları geliştirememekten dolayı akademik başansı düşük olan bir Öğrenciye yapılması gereken rehberlik yardımı hangisidir? (2004 KPSS-110) A) A) A) A) E) Eğitsel rehberlik Mesleki rehberlik Kişisel rehberlik Sosyal rehberlik İyileştirici rehberlik A) Arkadaşlarından ders saatinde bu öğrenciyle konuşmamalarını istemek E) öğrenciyi ailesine şikayet etmek MESLEKİ REHBERLİK Meslek seçimi bir anda verilen bir karar değildir.

edilen bir anlayıştır. Mesleki gelişim oldukça .

bilgileri değerlendirerek. Meslekleri keşfetme ve araştırma Bu dönem ortaokul yılları olan 12-15 yaşlarını kapsar. yaşadığı çevrenin özellikleri. Hazırlık 18-23 yaşları arasını kapsayan bir dönemdir. Bu model üç boyuta sahiptir. Çalışmalarını 1909 yılında başlatmıştır. seçt iğ i alan . 3. değerler sistemi. 5. 1. istihdam koşulları. (5-12 yaş arası) çocuk bu dönemde. yetenekler.Rehberli k karmaşık bir süreçtir. Bu dönemde birey kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına koyar. İşe yerleştirme Bireyin iş dünyasında yerini alarak çalışmaya başladığı dönemdir. okul öncesi ve oku! içi eğitimi. aldığı eğitim ve özel hazırlık faaliyetlerinin etkileri de eklenebilir. 1. oku l ve ya ya ptığı etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlar. yeni yönleri keşfetmeye anlamaya başlar. Çocuk bu dönemde kişilerin ve mesleklerin ortak olan yönlerini ve farklı nitelikleri üzerinde daha çok bilgi sahibi olmaya. Çocukluktan ergenliğe. genç yetişkinliğe kadar uzanan bir gelişim sürecini kapsadığını. 15-18 yaşlannı kapsayan bu dönemde. 1. meslek seçimi için bireyin gelişim sürecinin izlenmesi ve çeşitli aşamalarda ya rd ı m e d il me si g e re k t iğ i g ö rü şü n e dayanmaktadır. Bireyin incelenmesi b. ilişşki kurduğu kişiler. diğer kişilik özellikleri. dönemlerini 3 ö. bilgi birikimi oluşturmaya ve o alanda mesleki tutumlar geliştirerek mesleği icra etmeye hazır duruma gelir. amaçlar ve motivasyon yönünden farklılıklann ve benzerliklerin farkına varmaya başlar. Birey bu dönemde hayalinde canlandırdığı bazı meslekleri bilinçsizce seçer . bireyin ihtiyaçları. Mesleki Gelişim kuramları Parsons Modeli Mesleki rehberlikle ilgili ilk çalışmalan yafran Amerikalı bilim adamıdır. Mesleklerle ilgili beceriler geliştirmeye. Bu kuram üç temel unsuru vurgular. benlik kavramı. Karar verme Gencin lise yıllarını. 1. Bunlara bireyin yaşamında karşılaştığı rastlantıların. Mesleki gelişim incelemiştir. çeşitli mesleklerin varlığını görmeye ve anlamaya başlar. genel ve özel yetenekleri. piyasadaki arz-talep durumu gibi etmenler gelir. a. 2. Bu ideal ve düşünceier başlangıçta geçici olabilir ancak giderek daha açık ve temel bir plan yapmaya başlar. Aynı zamanda o meslek alanında iş araştırmaya başlar ve hazırlık dönemini uzatarak sürdürebilir.Mesleklerin incelenmesi c. ilgileri.Fantezi seçim dönemi (5-11 yaş).Bireyin özellikleri ile mesleğin özelliklerinin eşleştirilmesi Ginzberg'in Gelişim Kuramı Meslek seçiminin bir anda gerçekleşen bir olay olmadığını belirtmiştir. Uyanış ve farkmda olma Meslekleri keşfetme ve araştırma Karar verme Hazırlık İşe yerleştirrne Uyanış ve farkında olma 195 4. toplumdaki mevcut iş alanları. inceleme ve araştırma dönemi bir bakıma çoğumuz için ömür boyu sürer. Meslekleri keşfetme. Mesleki gelişim süreci aşamaları . Genç böylece mesleki karannı oluşturur. çevresindeki insanların farklı uğraşları olduğunu. birbirine uydurmaya ve geleceğe ilişkin idealler oluşturmaya başlar. 1. Mesleği icra ederken bif yandan da mesleki gelişimini sürdürür. Meslek seçimi bir süreçtir Bu süreç büyük ölçüde geri dönülmezdir "seçim" süreci daima bir uzlaşmayı içerir dönemde Okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul dönemini kapsar. 1. Bu süreci etkileyen etmenlerin başında bireyin ailesi. birey artık kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak. Mesleki gelişim beş aşamada gerçekleşir. İlkokulun son yıllarında ise kendisi ve diğer insanlar arasında ilgiler. Bire y. eşleştirmeye.

Yazar. titiz. Gerçekçi dönem (17 yaş ve üzeri). Daha sonra geçiş basamağı ve sınama ve izleme basamağı gelir. dekoratör j.51) Meslek seçiminin belli bir gelişim dönemi içinde birey ile çevrenin etkileşimi sonucu oluşan benlik tasanmının sonucu olduğunu ileri sü rmüştür.Gerçekçi Tip: Objeler. avukat I. yaratıcıdır. Maslov'un ihtiyaçlar hiyerarşisini esas almıştır. Roe'nun Kuramı: e. A) A) A) A) E) Yetenekleri İhtiyaçları İnançları Beklentileri Tutumları ^ 420. Sosyal Tip: İnsanlarla iletişlmi güçlüdür. birine sahip Roe'ya göre meslekler psikolojik ihtiyaçları karşılamak üzere seçilir. sorgulayıcıdırlar. n. m . Özdeşleşme sonucu gelişir. ressam. yönetici. makine mühendisi vb h. sekreter Süper'in Benlik Kuramı A) Her birey çaba gösterirse her mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilir A) İyi bir meslek. coşkulu. nesnelerle. Orta öğretim öncesi öğrencinin meslek seçmesine yardım etmek isteyen rehber öğretmen öncelikle bireyin hangi özelliğini ortaya çıkarmalıdır? (2002 KPSS. Meslek seçimine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? (2001 KPSS. Birey bu dönemde ne olmak istiyorsa o mesleği seçer. Sosyal yaşamı düzenlidir. Holland'ın Kişilik Kuramı Bireylerin 6 kişilik tipinden olduklarını ileri sürmüştür.Yerleşme evresi (25-44 yaş): Mesleği netleşmiştir. Sanatçı Tip: Heyecanlı. esnek olmayan. Sanatsal düşünceler ağır basar.Geçici seçim dönemi (11-17 yaş). Mesle k seçimin i 5 evrede incelemiştir.1 4 ya ş) : H a ya l dönemidir. Psikologlar. sayılar ve not tutma etkinliklerle uğraşmaktan hoşlanan kişilerdir. o. Satıcı. halkta ilişkiler uzmanı k. Tamirci.Araştırma (Keşfetme) evresi (14-24 yaş arası): Meslek düşüncelerinde önce geçici denemeler yapılır. ilk girdiği mesleğe yaşam boyu çalışmalıdır A) Her birleyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır. Veznedar. Araştırmacı.Araştırıa Tip: Zihinsel etkinliklere ağırlık verirler.69) g.Girişimci Tip: Kendine güvenen sorumluluk alan kişilerdir.Çöküş evresi (65 ve üstü): Emeklilik. pazarlamacı.Koruma evresi (45-64 yaş): Mesleği ile ilgili var olan benliğini korur. Bilim adamları i. q. f. yaş ilerlemesiyle yeni bir benlik kazanır.196 Rehberli k p. E) Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidirler 419. Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlikle ilgili olmayan bir rehberlik uygulamasıdır? (2003 KPSS-107) A) Öğrencilere gidebilecekleri üst okulları tanıtmak A) Öğrencinin kendisini her yönü ile tanıyabilmesine yardım etmek C) Öğrencilere uygulamak ilgi ve yetenek testleri D) Öğrencilerde kentlilerine uygun kararlar verebilmek yeterliği geliştirmek . B ü yü m e e vr e s i ( 0 . makinalarla uğraşmayı severler. kişiye yüksek mevki ve kazanç sağlayan meslektir A) Birey. Geleneksel Tip: Dikkatli. öğretmenler. 418. Birey bu dönemde meslek seçiminde sık sık karar değiştirir. Ona göre hayatın ilk yıllarında yaşanan doyum ve hayal kırıklıkları ilerideki meslek seçimini etkilemektedir.

E) Öğrencilere duygusal sorunlarıyla edebilmelerinde yardımcı olmak baş .

İl düzeyinde örgütlenme İllerdeki örgütlenme İl Milli Eğitim Müdürlükleri . A. Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik etkintikleri içerisinde yer almamaktadır? (2004 KPSS-106) A) Bireyi kendisine tanıtmak A) Üst eğitim kurumlarını tanıtmak A) Bireyin karar verme gücünü kolaylaştırmak A) Ilgi ve yetenek testlerini kullanmak E) Oryantasyon etkinlikleri gerçekteştirmek REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜLENMESİ Rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi. Talim ve Terbiye Dairesi. İlköğretim. Mesleki ve Teknik Öğretim. Merkezi düzeyde.04. Ortaöğretim. Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü" 30. 1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan "Özel Eğitim. 1.Rehberli k 421. Okul düzeyinde Olmak üzere 3 kademelidir. Bakanlık bünyesinde yer alan. B. Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi okullarda yapılan rehberlik hizmetlerini bakanlık düzeyinde destekleyen kuruluşlardır. Aşağıdakilerden hangisi Özdeşim kavramı ile açıklanabilecek bir mesleki yönelimdir? (2003 KPSS-108) 197 olan "Rehberlik ve Araştırma bünyesinde A) Kentli ilgi ve yeteneklerine uygun olan bir mesleğe yönelmek A) Sevdiği ve beğendiği bir kişinin mesleğine yönelmek A) Toplumda statüsü ve geliri yüksek olan bir mesleğe yönelmek A) Ailesinin talep ve beklentilerine uygun olan bir mesleğe yönelmek E) Kolayca ulaşabileceğini düşündüğü eğlenceli bir mesleğe yönelmek 422.1992 gün ve 3797 sayılı yasa ile kurulmuştur. İl düzeyinde. Merkezde örgütlenme Ülkemizde eğitim hizmetlerinin en üst kuruluşu Milli Eğitim Bakanlığıdır. 1.

metropol illerde metropolü oluşturan ilçelerden birer^ okul müdürü Değişik türden eğitim öğretim kurumlanndaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan en az üç psikolojik danışmandan oluşur. Bu merkezler iki bölümden oluşmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim Bölümü İl düzeyinde örgütlenme şemada görüldüğü gibidir. il ve ilçelerde yapılması düşünülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçlan belirler. d. • Eylül ayında yapılacak toplantıda. c. Bu Komisyonun Görevleri.Merkezleri " ile sağlanmıştır. Çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir. aşağıda verilen Danışma Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ya da Şube Müdürü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Knmicvnnıı ▼ Rehberlik ve Araştırma Merkezi ▼ Okul Müdürtükleri T Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu a. e. İlde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlçelerdeki şube Müdürleri Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü/müdürleri Rehberlik ve Araştırma merkezinin / merkezlerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanlan İlköğretim ve Orta öğretim kurumlarından seçilen birer okul müdürü. b. . f.

Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okulun her türlü imkanlarmın kullanılmasına yardımcı olur. diğeri ikinci yarıyılın ilk haftası ve öğretim yılının sonunda olmak üzere yılda eri az üç defa toplanır. öğrenci. Okul Müdürünün Görevleri Rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulunu kurar. Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalannın sonuçlarını değerlendirir. Ve bunların sağlanması yönünde karar alır. yönetici. Öğretim yılı içerisinde. Her iki toplantıda alınan kararların. Okul Düzeyinde Örgütlenme 1974-1975 öğretim yılından itibaren tüm orta dereceli okul programlarında rehberlik faaliyetlerine yer verilmesi yasal olarak uygulamaya geçmiştir. Öğrenci ve öğrenci velileriyle yapılacak toplantıları planlar. Müdür yardımcıları Rehber öğretmenler Okul müdürünün her sınıf seviyesinden seçeceği en az birer sınıf rehber öğretmeni Okul müdürünün seçeceği disiplin kurulu üyelerinden bir temsilci Okul . okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden meydana gelir. Bugünkü uygulamada okul müdürü okulunda rehberlik çalışmalarını organize edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur.198 Rehberli k Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu Rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulu. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Merkez müdürlüğü Merkez müdür yardımcılığı Rehberlik ve Psikolojik Hizmetleri Bölümü Başkanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Başkanlığından oluşur C. öğrenci-rehber öğretmen arasındaki ilişkilerde göz önünde bulundurulması gereken esasları tespit eder.aile birliğinde görevli bir öğretmen Okul öğrenci temsilcisi Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulunun Görevleri Okul rehberlik hizmetleri bürosunca hazırlanan yıllık rehberlik planını inceler ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır. toplantının yapıldığı ay içerisinde ildeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri bölümünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar. 17 nisan 2001 tarihinde uygulamaya konan 24376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile il ve ilçelerde RehberÜk hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişi ve birimlerin görevleri açıklığa kavuşturulmuştur. Danışma Bölümü OKUL MÜDÜRÜ OKUL MÜDÜR YARDIMCISI Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Koordinatör Psikolojik Danışman Psikolojik Danışman Sınıf rehber Öğretmeni Diğer öğretmenler . bu kurula başkanlık eder. Rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulu. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur. Öğretim yılı içerisinde yapılan faaliyetleri değerlendirmek üzere okul müdürünün uygun gördüğü tarihte toplantı yapılır. Adı geçen yönetmelik son yönetmeliktir. bir okulun öğretime başlayacağı tarihten bir hafta önce. Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan diğer konuları inceler ve gerekli tedbirleri alır. öğrenci-öğretmen. Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık planın hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını takip eder.

ilgileri. Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmaya olan ihtiyaçlan. ilgili okullara ve işyerlerine öğrencilerle birlikte geziler düzenler. başansızlık. Okulda yapılacak her türlü test. okulu ve yakın çevreyi tanıtan çalışmalar yapar. test ve diğer ihtiyaçları tespit eder ve bunların temini için gerekli tedbirleri alır. çalışmaları planlar. okul ve meslek seçimi. Üstün zekalı ve üstün özel yetenekli öğrencilerle. Öğrencilerin genel ve özel yetenekleri ile. rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri. sonuçlannı toplu dosyalara işler. Rehberlik hizmetleri ile ilgili konularda rehberlik bürosu personeli ile işbirliği içinde çalışır ve ortaya çıkacak güçlüklerin giderilmesine yardımcı olur. araç-gereç vb. Okulun öğretim programı. Öğrencilerin gidebileceği üst okullar. problemleri ve başanlarını etkileyen faktörler hakkında inceleme ve araştırma yapar. Okul Rehber Öğretmeninin Görevleri • Okul rehberlik programını hazırlar . Okula yeni gelen öğrencilere. Okulda iş ve meslekleri tanıtıcı programlar hazırlar. Rehberlik programı gereğince çevre ilişkilerini planlar. Danışmanlığını yaptığı öğrencilerin uyum ve gelişim durumlannı takip eder ve sonuçlarını değerlendirir.Rehberli k • Okulda birden fazla rehber öğretmen bulunduğu taktirde. Psikolojik tedavi görmesi gereken öğrencileri ılgıli sağlık kurumlanna gönderir. Rehberlik programının uygulanışında sınıf rehber öğretmenlerine yardım eder. Eğitici çalışmaları programlamada ilgili ve sorumlu öğretmenlere yardım eder. kişilik özellikleri ve bilgi seviyeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla test. envanter ve anket gibi psikolojik ölçme araçları uygular. Öğretim programları. aralarından birini okul rehberlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere koordinatör rehber öğretmen olarak görevlendirir ve rehber öğretmenler arasındaki görev bölümünü belirten çizelgenin hazırlanmasınj sağlar. sonuçları üzerinde öğretmenlere ve okul yöneticilerine tekliflerde bulunur. Ders yılı sonunda rehberlik uzmanları ile toplantı yaparak gelecek yıl için toplu dosya. problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri tespit eder. araç-gereç. sürekli başarısızhk ve devamsızlık konularını ve bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri rehberlik hizmetleri bürosuna gönderir. çalışabileceği iş ve meslekler hakkında bilgi toplar ve bu bilgileri öğrencilere duyurur. kişisel ve sosyal uyum problemleri vb. özel ihtiyaçlan olan öğrencileri tespit eder ve bunları koordinatör rehber öğretmene bildirir. konularda öğrencilere psikolojik danışma yapar. disiplin kuralları ve ihtiyaç duyulan diğer konular hakkında açıklayıcı bilgiler hazırlar ve öğrencilere duyurulmasını sağlar. Uygulanmakta olan rehberlik programının ne ölçüde gerçekleştiği hususunda Öğretmenler Kurulu'na bilgi verir. sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği yaparak. problemli çocukları. Kişisel ve ailevi problemlerinin çözümü için gerekli çalışmalan yapar. Sınıf rehber öğretmenleriyle görüşerek. uygulanan yönetmelikler ve bunlarda yapılan değişikler. Okuldaki rehberlik uygulamalarını değerlendirir ve bu konuda okul müdürüne tekliflerde bulunur. Okul Müdür Yardımcısının Görevleri Öğrencilerden ve velilerden gelen problemleri. öğrenme güçlükleri. idaresi arasındaki 199 Bu programın uygulanmasında sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder. Özel ve kişisel bilgileri gizli tutar. Rehber öğretmenlerle birlikte okul rehberlik programını ve programın yıllık uygulama planını hazırlayarak okuf müdürünün onayına sunar ve RAM'a gönderilmesini sağlar. Koordinatör Rehber Öğretmenin Görevleri Rehberlik hizmeti verir Rehberlik bürosu ile okul eşgüdümü sağlar.

öğrenci hakkında bilgi toplamak Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Rehberlik hizmetleri bürosunca verilen yıllık çalışma planı çerçevesinde kendi sınıfı İçin yıllık bir çalışma planı hazırlar. bölüm. test ve benzerlerini uygular. gelişim dosyasının tutulması) Problemi tespit edilen öğrencilerle mülakat yapar. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının görevlerindendir? (2001 KPSS-96) A) öğrencinin devam durumunu izlemek A) öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri mü düre iletmek A) Başarıyı engelleyen etmenleri araştırmak A) öğretmeni olmayan sınıfın dersine girmek E) Sınavlarda gözetmenlik yapmak 424. fiş. Kendisine başvuran bir öğrencide. ciddi psikolojik sorunların belirtisi olabilecek davranışlar gören bir psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının izlemesi gereken en sağlıklı yol aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-117) A) ûğrenciye psikolojik testle uygulayarak teşhis koymaya çalışmak A) Veliyle iletişime geçerek durumun bir uzman tarafından incelenmesini sağlamak A) öğretmenleriyle konuşarak öğrenciye gerekli hoşgörüyü göstermelerini istemek A) Uygun bir tedavi planı geliştirerek uygulamak E) öğrencinin arkadaşlarından. Öğrencilerin eğitici kol çalışmalarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlar Rehber öğretmenlerle işbirliği yaparak öğrenciyi tanımak için gerekli bilgileri toplamak için form. seçmeli ders. Rehber öğretmenle işbirliği yaparak. kendisinin 423. işbirliği yaptığı rehber öğretmene her türlü yardımda bulunur. Kendisi genel bilgileri işler. iş ve meslek seçimlerinde öğrencilere yardım eder. gözlem kartları. Rehberlik saatlerinde sınıfa girer Sorumlu olduğu sınıfla ilgili çalışmalarda. öğretmenler ve aileleriyle işbirliği içinde çalışır ve sonuçları rehber öğretmenle birlikte toplu dosyaya işler.200 Rehberli k anket. okul. Kişisel ve ailevi problemlerinin çözülmesi için gerektiğinde okul yönetimi. (örnek. .

Okulda rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2001 KPSS-109) A) Okul rehberlik hizmetlerinin sorumlusu müdürdür A) Okulda rehberlik kuruiunun yanı sıra okul danışma kurulu da olmalıdır A) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sadece psikolojik danışman sorumludur A) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenlere düşen bazı görevler vardır E) Rehberlik kurulunda verilmelidir öğrencilere de yer . ilgi ve yeteneklerine uygun olan eğitsel okullarda görev almalarını sağlamak A) öğrencilere meslekleri tanıtıcı bilgiler vermek E) Sınıf ortamında sorun yaşayan öğrencilere çözüm yolları önermek 426. Sınıf öğretmeninin rehber uzmanlara yardım amacıyla aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirilmesi en uygun olur? (2001 KPSS72) A) öğrencilerin test ve diğer ölçme araçlarını uygulamak A) öğrencilerin toplu dosyalarını tutmak A) öğrencilerin. 425. Diğer Öğretmenler Okul Müdürünün Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile ilgili vereceği görevleri yapar. Sınıf içinde bir problemle karşılaşan öğretmenin yapması gereken l|k____{§ aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-92) A) Rehberlik servisine göndermek A) Problemi. belirtileriyle saptamak A) Çözüm yollarını araştırmak A) Okul idaresine haber vermek E) Öğrenci velisini çağırmak 427.yapabileceği değerlendirmeleri yapar ve sonuçlan rehber öğretmenle birlikte öğrenci toplu dosyasına işler.

Okul rehberlik hizmetlerine yardımcı olmak için branş öğretmenlerî aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevlidir? (2002 KPSS-50 ) A) öğrencilere meslekleri tanıtmak A) yakın çevresindeki öğrencilerin ailevi problemlerini belirlemek A) öğrencilerin özel sorunlarını çözmeye yardım etmek A) öğrencilerin alanları beiiriemek yetenekli oldukları E) öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini konularıyla ilişkilendirmek dersin 430. karar stratejilerinin gelişmesine yardım sağlama verme A) öğrencilerin çalışma alışkanlık ve tutumlarının gelişmesinde yardım sağlama A) öğrencilere meslek dallarını ve yönlendirmek için çalışmalar yapma tanıtmak A) Öğrencilerin duygusal sorunlarını çözmelerine yardım etme E) Öğrencilerin gerçekleştiremediği davranışların belirlenmesine çalışma hedef 431. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi bir okulun rehbertik ve psikolojik danışmanlık biriminin görevlerinden değildir? (2002 KPSS-53 ) A) öğrencilerin. Öğrencilerin hakkında toplanan bilgilerin gizliliğinin korunmasında aşağıdakilerden hangisinin daha öncelikli bir önemi vardır? (2003 KPSS-96) A) A) A) öğrencinin fıziksel gelişimi Akademik haşan düzeyi Ailesinin sosyokültürel yapısı . "öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenerek uygun okul programlarına yönlendirilmesi" hizmetinin en üst düzeyindeki sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-49 ) A) Okulmüdürü A) Koordinatördanışman A) Psikolojik danışman A) Milli eğitim müdürü E) Sınıf öğretmeni A) Psikolojik özellikleriyle yasal durumu E) ilgi ve yetenekleri 201 429.Rehberli k 428.

Beklenen. 1. 1. Öğrencinin geliştirdiği benlik algısı onun ruh sağlığı. Bireyin bir uğraştan hoşlanıp hoşlanmama derecesi Kişilik. Bireyin kendini nasıl gördüğüdür. Yetenekler İlgiler Kişilik Benlik Sağlık Başarı Sosyal Destek sistemi s Yetenek. Birey kendini yüzlerce sıfatla değerlendirebilir. işbirljği gücü gibi çok sayıda özelliğin dinamik örgüsüdür. uyum sorunlarının çözümüne yardımcı olmak. eğitsel ve mesleki olarak doğru karar vermesine destek olmak işin öncelikle bireyi iyi tanımak gerekir Bireyi tanımada amaç bireyin kendine has . alışkanlıkları. tavırları. 1. aşağıdaki rehbeıiik görevlilerinden hangisine daha uygun düşer? (2003 KPSS-103) A) A) A) A) E) Psikolojik danışma Dal öğretmeni Koordinatör rehber Müdür yardımcısı Eğitsel Kol öğretmeni BÎREYİ TANIMA TEKNÎKLERİ Bireyin tanınması gereken yönleri. "Zeki biriyim ama insan ilişkilerim kötü" gibi.432. Başanyı etkileyen önemli bir özelliktir. 1. 1. Öğrencilerin derse karşı ilgilerinin değeriendirilmesi. Başarı durumu geçmiş ve şimdi olmak üzere bilinmelidir. Algı. Örnek. yetenekleri. Bir işi ya da aktiviteyi ustalıkla yapabilme gücü İlgi. Beden sağlığıdır. duygusal ve sosyal yönlerden bir bütün olarak gelişmesini sağlamak. Bireyin zihinsel. Bazılan olumlu. 1. Başarı. Sağlık. bazılan olumsuz olabilir. meslek seçimi ve okul başansı ile anlamlı olarak ilişkilidir. her bireyin kendini çeşitli yönleriyle daha çok olumlu olarak algılamasıdır. Bireyin ilgileri. 1. mizacı duygusallığı. Bir diğer deyişle Bireyin süreklilik arzeden özellikleri bütünüdür.

zayıf ve güçlü yönleri. uygulanan tekniğin özellikleri. bireylerin ilgj ve yetenekleri. bireylerin ilgileri. a) Genel Yetenek Testleri: Bireyin her çeşit performansı ve davranışı için gerekli olan genel güce verilen isimdir. Testlerde. resim. Vak'a incelemesi II. kişilik özellikleri. arak evrendeki kişi sayısı kadar da kişilik bulunduğu bilinmektedir. başarı ve başarısızlıkları. tutumlan vb. Daha çok özel sanatlarda yetenekli olan bireyleri teşhis ve seçme. Tek bir tekniği kullanarak bireyi bütün yönleri ile tanımak mümkün değildir. Birey sürekli değişen bir varlıktır.202 Rehberli k 2. Sonuçlar bireyin kendini daha iyi tanıması amacıyla kullanılmayacaksa bu teknikleri uygulamaya gerek yoktur. sonuçların yorumlanması ve bireyi tanımada göz önüne alınacak ilkeleri bilen alanın uzmanı kişilerce uygulanması gerekliliğidir. Stanford-Binet Zeka Testi Thurstone Temel Kabiliyetler Testi (TKT) • VVechsler Zeka Testi b) Özel Yetenek Testleri: Bireyin bazı özel alanlardaki başarısı için gerekli güçtür. müzik • Farklı Yetenekler Testi 2. çok sayıdaki bireysel ve farklı özelliklerden oluşan karmaşık ve dinamik bir bütündür.Gözleme dayalı teknikler 1. psikolojik özellikleri hakkında bilgi toplamaya yarayan ölçme araçlarıdır. Dolayısıyla teknikleri kullanmadan önce bireyin hangi yönü hakkmda bilgi edinilmek istendiği ortaya konmalıdır. Araçların geçerlik ve güvenirlik özellikleri ne kadar İyi olursa olsun bireyi tanımada tek bir teknikle bilgi toplamak yeterli olmadığından eldeki bilgilerle başka tekniklerle toplanan bilgiler birleştirilmeli ve birlikte ele alınmalıdır.Kendini anlatma teknikleri 1. Bir diğer önemli nokta bu tekniklerin. Anket 1. Bireylerin bu uyarıcılara verdikleri cevaplar değerlendirilerek yorumlanır. Gözlem . mekanik. Envanterler Bireyin kişilik. Bireylerin zihinsel ve akademik yeteneklerini saptamak amacıyla kullanılır. İlgi Envanterleri. Yetenek testleri Maksimum performansı ölçen testlerdir. Bu nedenle bireyi tanımada kullanılan tekniklerin uygulamasında süreklilik olmalıdır. Bireyi tanıma teknikleri testler ve test dışı teknikler olarak sınıflanmaktadır. Test dışı teknikler I. Kimdir bu? 1. özelliklerini ortaya çıkararak. yetiştikleri çevrenin geliştirici ve engelleyici etkileri gibi pek çok özelliklerinin aynntılı olarak bilinmesi gerekir Bireyi tanımada kullanılan tekniklerin uygulanmasının bir amaç değil araç olduğu unutulmamalıdır. Yetenek testleri 1. Problem tarama listeleri 1. Yetenek testleri. bireyin ölçülmek istenen niteliğine ilişkin davranış ifadeleri veya sorular bulunur. Görüşme 1.Testler profesyonel kişilerce uygulanmalıdır 1. Her tekniğin ayrı bir amacı vardır. Psikodrama 1. 2. Bireyin tanınması için. İlgi Envanterleri Kişilik Envanterleri Tutum Envanterleri Başarı testleri B. 2. yetenekleri. Arzu listeleri IILSosyometrik teknikler 1. yerleştirme amacıyla kullanılmaktadır. Bireyin geleceğe yönelik başansını yordamak amacıyla da kullanılmaktadır. kişisel ve sosyal uyum sorunları. değer yargılan. Bireyin kişiliği. Örnek. Otobiyografi 1. Envanterler "kendini anlatma" yaklaşımına sahiptir. Çoğu araştırmacıya göre zeka bir yetenektir. Asıl amaç kişinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. ilgi ve tutumları ile ilgili tipik davranışlan ölçen araçlardır. Sosyometri 1. sürekli gelişimi ve uyumunu sağlamaktır. A. Psikolojik danışma ve rehberlikte uygulanacak test ve test dışı tekniklerin geçerli ve güvenilir ölçme araçları olmasına özen gösterilmelidir. Sosyodrama TESTLER Testler. Testler 1. Olay kaydı (anekdot) Derecelendirme ölçekleri Oyun terapisi 2. uyumları.

ilgi duyduğu ve sevmediği nesne ve etkinlikleri tanımak için uygulanan. Öğrencilerin derslere karşı tutumu. Anekdotun özetlenmesi İçin gözlenen . 2. Olay Kaydı (Anekdot) Tutum. 4. ilgi. Gelişigüzel Sistemli Gelişigüzel gözlemde bireyi tanımanın amacı ve göziem planı önceden oluşturulmaz. ilgi ve değerleri ölçer Strong Meslekî İlgi testi Bildemer (Bilgisayar destekü meslek tercih programı) Kişinin sevdiği. Gözlem Bireyin belli zaman ve durumlarda gösterdiği davranışları sisternli bir şekilde gözleyerek sonuçlan kaydetme işidir. Kişilik testlerini uygulamak. Bireylerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları alanlan belirleyerek mesleki ve eğitsel konularda uygun kararlar vermelerini sağlamak amacıyla kullanılır. ne zaman ve hangi davranışlarının gözleneceği önceden planlanır. Sistemli gözlemde kimin nerede. 5. Gözlem araç ve gereç kullanmayı.Rehberli k Envanterler içinde ilgi. Tutum Envanterleri Tutumlar dolaylı olarak ölçülen özellikler olduğundan ölçülmesi güçtür. duygusal. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Edvvards Kişilik Envanteri Hacettepe Kişilik Envanteri Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi Good Enough Resim Çizme Testi. gerektirmediği için kullanılması kolay bir teknik olmakla birlikte bazı sınırlılıklara sahiptir. Belli bir durumda bireyin tüm davranışlarına dikkat etmek güç olduğundan gözlem sonuçları yüzeyse! olabilir. Başarı testleri psikolojik danışma ve rehberlikte psikolojik testlere oranla daha az kullanılan araçlardır TEST DIŞI TEKNİKLER A. İlköğretim 8. sınıfta kullanılması uygundur) Kendini Değerlendirme Envanteri (Lise I. Tutum ölçekleri de konunun uzmanı kişiler tarafından geliştirilmeli. çoğunlukla da akademik ve mesleki eğilimleri saptamaya yarayan testlere ilgi testleri (ilgi envanterleri) denir Kişinin bir alanda başarılı olması o işin gerektirdiği yeteneklere sahip olması yanında işe ilgi duymasmı da gerektirir. babaların çocuk yetiştirmede takındıkları bireyin herhangi bir düşünce sistemine tutumu vb. Kişilik bireyin doğuştan getirdiği ve sonradan edindiği tüm özelliklerinin etkileşiminin oluşturduğu bir bütündür. Kuder İlgi Alanları Tercihi Envanteri Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (Yetenek ve ilgiyi ölçer. bireyin bir şeye yönelik olarak hoşlanıphoşlanmama. Sınıf düzeyinde Yetenek. uygulanmalı ve değerlendirilmelidir. anne tutum. kişilik ve tutum 203 gösterdiği. karşıt tutum İlgi envanterleri ise. Yetenek ve ilgilerine uygun alanlarda etkinlik gösteren bireylerin daha başarılı oldukları gözlenmektedir. Kişiliğin bu karmaşıklığı ölçülmesini güç kılmaktadır. alışkanlık. Bireyin genel ve özel zihinsel yetenekleri. Kişilik Envanterlerî Bireyin kişilik özellikleri hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılır. fıziksel Özellikleri. bir başka deyişle öğrenilenlerin ölçülmesi amacıyla belirli bilgi düzeyleri için yine belirli ünite ya da ders alanlarında hazırlanmış testlerdir. özellikleri ölçmek için ölçekleri kullanılabilir. değerlendirmek ve yorumlamak ölçme teknikleri ve psikoloji konularında yeterli eğitimi almış uzman kişilerce yapılmalıdır. tutum. ihtiyaç ve uyum düzeyi gibi özeliklerinin hepsi kişiliği meydana getiren yapılardır. değer verip-vermeme şeklinde Gözlem sonuçlarının objektif olarak kaydedilmesi yöntemidir. Başarı testleri Öğretimin. 3. envanterleri sayılabilir. düşünsel ve davranışsal eğilimleri ifade eder. Gözleme dayalı teknikler 1.

Bu teknik okullarda öğrenme ve uyum güçlüğü gösteren veya özel eğitime muhtaç olan öğrencilerin Problem tarama listesi bireylerin uyum ve gelişimini engelleyen sorunların ortaya çıkarılması için kullanılan bir tekniktir. Anekdotlarda gözlenen davranış. sonuçlar bireysel veya grup olarak değerlendirilmektedir. Oyun terapisi hem bir bilgi toplama aracı hem de bir terapi yöntemidir. ilgileri. Derecelendirme Ölçekleri Derecelendirme ölçeği gözlem sonuçlarının kaydedilmesinde kullanılan araçlardan birisidir. Psikodrama Psikodrama bireyin duygularını. gösterdikleri davranış bozukluklarının sebeplerini anlamak için oyun ortamından yararlanmak anlamlı olmaktadır. 2. Vaka İncelemesi Vaka incelemesi. Bu gözlemlerden çocuğun korkulan. 5. sevdikleri dersler ve etkinlikler gibi konularda bilgi toplamaktır. sağlık durumları. 4. öfkeleri. amaçlı ve planlı olarak yapılan konuşmadır. Anekdotlarda gözlemci yorumu gözlemcinin öznel yargılarından uzak olduğu taktirde faydalı bilgiler sağlayabilir ancak yorumun objektif olmayabileceği unutulmamalıdır. Otobiyografi. aile içi ilişkilerini.204 Rehberli k özgeçmişlerini. düşünce ve görüşleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla oldukça sık kullanılmaktadır. Dolayısıyla çocukların duyguları ve davranışlarını incelemek. öğrencilerin kişisel nitelikleri. Otobiyografi tekniğinde amaç bireyin davranışlarının altında yatan etkenleri ortaya çıkarmak olduğundan bu bilgileri bireyle paylaşmak gerekir. toplanan bilgiler ışığında bireyin sorununun nedenlerini ortaya koymak ve uygun çözümler üretmektir. çocukların duygu ve davranışlarının bir oyun ortamında gözlenmesi tekniğidir. Problem Tarama Listesi bireyi tanıtan bilgiler. Bu teknikte çeşitli problem alanlarına il'işkin olarak listelenmiş ifadeler kullanılmaktadır. 4. bireyi tanıyan ve gözlemi yapan kişi tarafından işaretlenmesini esas alır Derecelendirme ölçekleri gözlenen niteliğin bireyde ne derece olduğunu saptamaya ve gözlem sonuçlarını sayısal verilere dönüştürmeye yarar. ihtiyaç ve istekleri hakkında bilgi edinilmektedir. Oyun Terapisi Oyun terapisi. Kendini anlatma teknikleri 1. gözlemci ve gözlemcinin yorumunun kaydedileceği formlar kullanılır.Derecelendirme ölçekleri sayısal. Rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalannda anketin asıl amacı. Bireyden kendisini yansıtan ifadeleri işaretlemesi istenmekte. sorunu olan kişinin tüm yönleriyle derinlemesine incelenmesidir. bireyin kendisi hakkında istediği her konuda yazması veya istenen konularda yazması olmak üzere iki şekilde yazdırılabilir. . grafiksel ve betimsel dereceleme ölçekleri olarak farklı türlere ayrılır. Vaka incelemesinde bir çok test ve test dışı teknik bir arada kullanılarak sorunu olan birey hakkında çeşitli bilgiler toplanır. Tekniğinin amacı. yer. Görüşme kişi ile yüz yüze. tarih. ev ve aile durumları. 5. Anket Anket bireylerin belli bir konudaki bilgi. korkulannı kısaca iç dünyasını bir oyun içinde rol oynayarak anlatması tekniğidir. 3. sosyal yaşâm ve kişiler arası ilişkilerini araştırmak amacıyla kullanılabilir. Derecelendirme ölçeği. gözlenen davranış. 3. düşünce ve görüşleri hakkında bilgi toplamak için hazırlanmış soru gruplarıdır. B. Anket öğrencilerin duygu. Çocuklar kendilerini oyun aracılığıyla ifade ederler. olay veya durumlar objektif bir şekilde betimlenmelidir. kaygılarını. bir bireyin belli bir konuda çeşitli davranış özellikleri hakkında sıralanmış açıklayıcı ifade ya da cümlelerin. Otobiyografi Otobiyografı bireyin kendisi hakkındaki bilgilerin yine kendisi tarafından yazılı olarak anlatılmasıdır. Görüşme Görüşme bireyi tanımada en yaygın olarak kullanılan tekniklerden biridir.

Arzu Listeleri Çocuğa sorulan sorular sonucu doyurulmamış gereksinimleri.). 3. sıkıntı ve sorunlarını ifade etme olanağı bulurlar. Görüşme İlke ve teknikleri. C." veya "Başkalarıyla iyi geçinen kimdir?" olarak düzenlenebilir. Kaya. Ankara. Kimdir-bu tekniğinde bireylere olumlu ve olumsuz davranış ifadelerinden oluşan bir liste verilir ve bireyden her davranışın yanma grupta bu davranışı kimin gösterdiğini düşünüyorsa o kişinin adını yazması istenir.). 2. sosyal ilişkiler kurma ve toplumsal rollere ilişkin yeni davranışlar edinme gibî konularda yardımcı olan bir tekniktir. (Ed. İstanbul. 6. (Ed. Öğretmen Adayları için KPSS. İleri Matbaası. ifade etme. güçlükleri yenmelerini sağlamaktır. Alaaddinin sihirli lambası elinizde olsa ne yapardınız? C. Özgüven. 205 Bu teknikte amaç. 1980 1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Yıldız. Ş.Öğretmen Adayları için KPSS. Örneğin sosyometri uygulamasında amaç sınıfta kimlerin kimlerle arkadaşlık yaptığı ve yakın ilişkiler kurduğunu öğrenmekse öğrencilere "sınıfta en gevdiğiniz ve birlikte olduğunuz üç arkadaşınızın adını yazınız" şeklinde bir yönerge verilebilir. Binnur. ortak bir sosyal soruna ilişkin rolleri paylaşarak uzman kişinin yönetiminde oynamalar. olumlu ve olumsuz davranışlar düz ifade veya soru cümlesi şeklinde olabilir. Z. 2003 8. Yeşilyaprak. 2004 1. Can. Kişi ifadelerin yanma kendi ismini de yazabilir. Empati yayınevi. Ankara 2004 1. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Baymur. Her davranışın yanma birden çok isim yazılabileceği gibi kişiler birden çok davranışın yanına da yazılabilir. E. Yargı Yayınevi. Sosyometrik teknikler 1. arzuları. Ankara. (Ed. Kimdir-Bu Grup içjndeki sosyal ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan sosyometrik bir tekniktir. Öğreti. Sosyometri tekniği bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu.Rehberli k Psikodrama daha çok psikolojik danışmada kullanılan terapötik bir tekniktir ve devam eden bir grup terapisi sürecinde gerekli görüldüğünde terapist tarafından uygulanmaktadır. bireylerin toplumsal gelişimlerini sağlamak ve kişilerarası ilişkilerde yaşadıkları. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. Pegem A yayıncılık. Sosyometri Grubu oluşturan bireylerin birbirleriyle ilişkilerini ve etkileşim biçimlerini değerlendirmeye yarayan bir tekniktir. Oktaylar. Genel Psikoloji. 2004 1. Psikodramada birey kendisini oynarken sosyodramada bir başkasını canlandırmaktadır. 1994 1. Sosyodrama Sosyodrama bir grup bireyin yaşadıklar. G. Rehberlik ve Psikoiojik Danışma ÖSYM yayınları. Örneğin listedeki ifadelerden biri "Başkalarıyla iyi geçinir. Ankara. Kimdir-bu tekniğinde. Sosyodrama bireylere kendilerini tanıma. H. tekniğidir. Tan.). Pegem A Yayıncılık. Kuzgun . Ankara 1992 1. Sosyodramada bireyler kendilerini değil sosyal sorunla ilgili olarak bir başkasının rolünü oynarlar. Remzi Kitabevi. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. İ. (editör). 2004 . Örnek. Eğitim Bilimleri KPSS. grup içindeki ait gruplar ve bireylerin rolleri hakkında bilgi verir. F. gerginlik.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->