P. 1
sosyoloji kuramları

sosyoloji kuramları

|Views: 1,216|Likes:
Yayınlayan: Ashin San

More info:

Published by: Ashin San on May 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

Anthony GIDDENS ve Dönüşümcü Sosyoloji

Günümüz Britanya’lı sosyologlarından Antony Giddens,bir çözümleme biçimi olarak sosyolojinin ve bir anlama&açıklama çabası olarak da sosyal teorinin temel sorunlarını eleştirel bir yaklaşımla ve usta bir dille özetleyen çağdaş sosyal teorinin önde gelen isimlerinden biridir.Giddens'ın ünü daha çok,kökeni çok eskilere dayanan ve sosyoloji tarihinde ciddi tartışmalara neden olan yapı-eylem ikiciliğini(yapılaşma teorisiyle) aşma çabasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi sosyal bilimlerdeki önemli tartışmalardan biri birey ve toplum arasındaki ilişkilerin niteliğidir. Sosyal yapıyı, ontolojik olarak kendisini oluşturan unsurlardan önce tutan yapısal-işlevselci,toplum merkezli makro sosyoloji ve eylemde bulunan bir varlık olarak bireyi ön plana çıkaran ama yapı,çatışma ve güç konularını ihmal eden, aktör merkezli mikro sosyoloji adeta iki kutba bölünmüş,sosyoloji tarihi boyunca sonu gelmeyen tartışmalarla Gouldner'in deyimiyle "batı sosyolojisinde bir kriz" patlak vermiştir.

Giddens,yapılaşma teorisi ve kavramlarını oluştururken birçok sosyologtan etkilenmiştir. Bir yandan Kıta Avrupası'ndan,kapitalizm ve sanayi toplumu analizlerinde Marx; modernlik ve modernleşme eksenli analizlerinde Weber, Giddens'ın esin kaynağı olurken, bir çözümleme biçimi olarak Amerikan sosyolojisinin yeniden-kurucu babalarından, 'sosyolojik tasarım'ı ile ünlenmiş Charles Wright Mills, Giddens'ı etkileyen sosyologlar arasına girmiştir.Ayrıca 'Being and Time' adlı eseriyle Martin Heidegger,Giddens'ın zaman ve mekan konusundaki fikirlerinin; İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure de yapı kavramındaki fikirlerinin kaynağı olmuştur.Giddens,sosyal teorisini, eleştirel bir yaklaşımla oluşturan ve sosyolojiyi yenibaştan tanımlayarak yapılandıran bir sosyolog olması nedeniyle Jürgen Habermas'a benzetilmektedir. Bununla birlikte Giddens, genel anlamda, Marx'ın:

"insanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar ama diledikleri gibi yapmazlar; insanlar tarihi kendileri tarafından seçilmiş şartlar altında değil,doğrudan içinde bulundukları,verili ve geçmişten aktarılmış şartlar altında yaparlar." vecizesinden etkilendiğini belirtmektedir.(1)

Parsons'un geliştirdiği,insan aktörünü dışlayan sosyal sistem yaklaşımı 1950'li yıllarda sosyoloji araştırmalarının temel çerçevesini oluşturmuş,buna karşılık aktörün önemi vurgulayan anlayış da 1960'lı yıllarda sosyolojiye egemen olmaya başlamıştır.Bunun sonucu olarak da insan aktörünü sosyal teorinin merkezine yerleştiren etnometodoloji ve sembolik etkileşimcilik gibi yorumsamacı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.Bu yaklaşımlar Parsons'un yaklaşımının aksine mikro aktörlere aşırı bir vurgu yaparken makro aktörleri geri plana itmiştir.

Giddens,Parsons'un yapısal-işlevselci kuramına yönelttiği eleştirisinde, yapının insan davranışı üzerindeki etkisinin onu sınırladığı ve 'bireylerin hareketleri şu veya bu şekilde toplumsal güçlerin ürünüdür' şeklindeki görüşünü şiddetle eleştirmiş ve bu yaklaşımın, aktörü kültürel bir kukla olarak görüp onun kendisinin düşünümsel (reflexive) davranabileceğini gözardı etmekle suçlamıştır.Giddens "Central Problems in Social Theory" de bu toplumsal sistem anlayışını sistemlerin kendilerini meydana getiren toplumsal aktörlerin üstünde olan özelliklerin ortaya çıkmasıyla karakterize edilmediği, bilakis, yapılaşmış ve rutinleşmiş toplumsal pratiklerle üretildiği ve yeniden üretildiği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Ona göre, toplumsal sistemlerin sistematik özellikleri, sistemin kendisinden çok toplumsal eylemin doğasından doğar.

Ayrıca Giddens,Durkheim'ın "Sosyolojik Metodun Kuralları" adlı eserindeki,sosyolojinin mümkün olduğunca doğa bilimlerini kendine örnek alarak sosyal gerçekleri çözümlemesi gerektiği düşüncesini ve Comte'un, bu düşüncenin doğuşuna neden olan görüşlerini eleştirmiştir: "Comte,bilim maddi dünyada olayları kontrol altına almamızı nasıl sağlıyorsa, bizim de aynı şekilde kendi kaderimizi biçimlendirebileceğimize inanıyordu. Ünlü ilkesi ‘Prevoir pour pouvoir’ (geleceği kestirmek,iktidar sahibi olmak demektir) bu düşünceyi ifade ediyor...Eğer toplumsal eylemi tabiat kanunlarıyla belirlenen bir mekanik olaylar dizisi olarak kabul edersek hem geçmişi yanlış anlamış,hem de sosyolojik çözümlemenin gelecekteki olayları etkilemekte ne denli yardımcı olabileceğini kavrayamamış oluruz. İşte bu yüzden Comte'un “Prevoir pour pouvoir” düşüncesinin sosyal teknoloji olarak anlaşılmasına katılamayız."(2)

Onun anlayışına göre "sosyoloji gerçekte gözlenebilen konularla ilgilenir,ampirik araştırmalara dayanır ve olgulara anlam kazandıracak kurumları ve genellemeleri formüle etmek üzere yapılacak girişimleri de kapsar.Ancak insanoğlu yaratılışı gereği maddi nesnelerle aynı özelliklere sahip değildir.Kendi davranışlarımızın incelenmesinin bazı çok önemli açılardan tabiattaki fenomenlerin incelenmesinden bütünüyle farklı olması gerekir...sosyolojinin asıl odak noktası 'ileri' ya da 'sanayileşmiş' toplumlardaki kurumların ve bu kurumların dönüşüm (transformasyon) şartlarının incelenmesidir." (3)

Gerçekten Giddens,sosyolojinin,geleneksel toplumlar ile modern toplumlar arasındaki derin toplumsal dönüşümleri anlamaya yönelik çabalardan doğduğunu; değişimler devam edip hız kazandıkça,anlama girişimlerinin de daha büyük önem kazandığını ileri sürmektedir.

Giddens,yukarıda bahsetmiş olduğumuz batı sosyolojisindeki krizin nedeni olarak bu iki zıt düşünce geleneklerinin çok rijit bir tutumla tek yönlü kapsayıcı bir sosyal teori oluşturma çabasını görür.Ona göre sosyal teori sistematik bir yeniden yapılanmaya gereksinim duymaktadır.Bu bağlamda Giddens'ın çalışmaları farklı ve zıt sosyal düşünce geleneklerinin bir sentezi olarak düşünülebilir.Ona göre, 'dünyayı nasıl biliyoruz?' biçimindeki epistemolojik sorular yerine ontolojik sorularla uğraşılması gerekir.Giddens yapmaya çalıştığını 'bir eylem ve bir yapı kuramı olarak insan toplumunun ontolojisi yapmak' olarak özetlemiştir.Yani,Giddens kendini bir praxis kuramcısı olarak görmektedir.Yapılaşma kuramı bir praxis olarak genelde sosyal bilimlerin özelde de sosyolojinin karşı karşıya geldiği krizi aşmak için önerilmiştir.

Yapılaş(tır)ma Kuramı

sosyolojide eylem ile yapı arasında gözlenen geleneksel bölünmeyi aşmaya çalışan Giddens'a göre. Yapıyı oluşturan kurallar uygulamalarında sürekli olarak dönüşüme uğrarlar.toplumsal fenomenler ile olayların her zaman bir olumsallık içerdiğini ve açık uçlu olduğunu ısrarla vurgulayarak. Yapılar sadece zamansal olarak ortaya çıktıkları anda mevcutturlar. Aktörün eylemleri kurallardan ve kaynaklardan etkilenmektedir. Giddens'ın bu kavramlara atfetmiş olduğu anlamlardan da anlaşılacağı üzere yapılaş(tır)ma kuramı.Özel mülkiyet paraya.eylemi belirleyen dışsal bir güç olarak yapı yerine.geniş zaman ve mekan olgusu ve amaçlanmayan sonuçlar'ı sayar.Yapı ise yapısal setler olarak somuta indirgenebilir.aktörlerin kendi pratikleriyle ürettiği ve yeniden ürettiği kurallar ve kaynaklardır.hizmet sözleşmesi.Buna karşılık dil ise bir özneye sahip değildir. aksine eylemin gerçekleşmesinde yer almaktadır.Aynen öyle de sosyal hayattaki yapılar sadece sosyal eylemde ortaya çıkar. yine kendi eylemlerini etkileyen yapıları bilinçsizce yeniden üretmektedirler.eylem ve yapı birbirinin zıddı değil.Örneğin .bir ikiliğin birbirini tamamlayan unsurlarıdır.Yapılaşma bize.Yapılar toplumsal aktörlerin dışında duran şeyler değil.kâr.bunu Saussure'den esinlendiği konuşma ile dil arasındaki ilişkiyi örnek vererek açıklamaktadır.Konuşmacılar tarafından kullanılıncaya kadar dilin bir varlığı da yoktur.Bunların başlıcaları olarak: 'yapı.o da sistemdir.diğer aktörlerin yaptırımı.kapalı sistemler diye nitelediği evrim kuramı ile işlevselcilik gibi kuramları eleştirir ve reddeder.sermaye.özgül bir toplumun fiilen nasıl işlediğini ortaya koymaktan çok.(4) Yapısalcı ve işlevselci okullar sistem ve yapı kavramını aynı anlamda kullanırken Giddens bu iki kavram arasında bir ayrım yapmaktadır.farklı eylemler seçebilen ve belli ölçüde yapıdaki sosyal ilişkileri dönüştürebilme kapasitesine sahip olan varlık' anlamında bir kavramdır.Giddens aktörün eylem özgürlüğünü kısıtlayan birtakım etkenler olduğunu da ilave eder.Sistemler sürekli yeniden üretildikleri için zaman ve mekandan soyutlanamazlar. 'herhangi bir şeyi değiştirme veya başarabilme yeteneği'dir.'günlük hayatın sürüp gitmekte olan bir parçası olarak dünyada farklılık yapabilme yeteneğine sahip olan. Dolayısıyla yapı.çeşitli yapıları bünyesinde barındırırlar.dünyada ne tür şeyler varolduğunu belirlemeyi öngören bir toplumsal ontolojidir.Bir yapı ancak eyleyen bir varlık olarak bir aktörün eylemini pratiğe dökmesi ile vücut bulur.kuralları ve kaynakları koyar.Buna karşı Giddens yapı kavramının tümden terkedilmesine de karşıdır çünkü yapı ve eylem sürekli olarak birbirini üreten bağımlı bir ilişkiler zinciridir.Bundan dolayı yapılar organize ettiği eylemin hem nedeni hem de sonucudur.Ona göre konuşma bir eylem. para.'Konuşma'.Ayrıca zamanın ve .toplumu incelediğimiz zaman nelere baktığımızı anlatır.Yapı.Giddens'a göre insanlar bilinçli olarak yaptıkları eylemler ile.Sosyal sistemler sosyal yeniden üretimin sürekliliği sayesinde zaman ve mekanda oluşurken yapılar zaman ve mekanda yoktur.onu gerçekleştirecek bir 'özne'nin varlığını zorunlu kılar.Yapıları ürettiğini ve yapılar tarafından üretildiğini savunduğu 'toplumsal pratikler' üzerinde yoğunlaşarak. Giddens'a göre aktör ise.ona göre kapitalist toplumun temelini oluşturan yapısal set şu şekilde belirtilebilir:Özel mülkiyet.fiilen olup bitenler hakkında net hipotezler ortaya atmaktan ya da gelişme yasaları saptamaktan ziyade.Ona göre yapı ve eylem arasında ikisinin birbirine bağımlılığını sağlayan bir olgu vardır. eyleme bir engel teşkil etmemekte.Giddens.para sermayeye.sanal bir varlığa sahiptirler.dil ise yapıdır.Giddens'ın anlayışına göre eylem de.Toplumsal etkileşim sistemleri olan sosyal sistemlerin kendileri yapı olmamakla beraber.sistem ve eylemde mevcut olmakla beraber bunların hiçbirine indirgenemez.Yapıyı kurallar ve kaynaklar olarak tanımlayan Giddens.Bu yapı setleri arasında bir dönüşüm vardır.sermaye işçi çalıştırmaya ve kâr yapmaya dönüştürülmektedir.Giddens'a göre yapı eylem veya aktörün varlığı dışında bir varlığa sahip değildir.Giddens.Bu anlamlarda.

Sosyal bilimsel kavramlar günlük söylemin bir parçası haline gelirken.mekanın toplum kuramı ve toplum analizi açısından önemini vurgulayan Giddens'ın tarihsel sosyolojisi.toplumları birbirine bağlayan farklı yolları inceleyen bir yorum getirmektedir.Örneğin halk arasında kullanılan 'kara gün dostu' kavramı.bilgili aktörler tarafından yeniden üretilmesini açıklamaktadır.nesnel bir sosyolojinin peşinde koşmaması gerektiğini savunmaktadır.Yapılaşma kuramının amacı sosyal hayatın maharetli bir biçimde.sosyolojide birincil ilişkileri tanımlamada sosyologlar tarafından kullanılırken.saldırgan ve rahatsız davranışları.Bu anlamda zaten yapılaşma kuramı zaman ve mekân boyutlarında gerçekleştirilmesi ve yeniden gerçekleştirilmesi anlamını taşımaktadır. -kentleşme sürecinde kırsaldan kente gelen bir göçmenin zamanla.günlük hayatta yaratılan anlamlı sosyal dünya ile sosyal bilimcilerin kullandığı üstdillerden oluşur. tuhaf.'meçhul dost' kavramı da halk tarafından benimsenip kullanılmaya başlanmıştır.1990) adlı eserinde güveni "bir kişinin ya da sistemin inandırıcılığına güven duyma" şeklinde tanımlamakta ve bu kavramın doğurduğu başlıca sorunların yararlı bir özetini sunmaktadır.bireyin ve toplumun oluşmasını sağlayan sosyal pratikleri incelemelidir.Giddens sosyal bilimcinin toplum üzerindeki araştırmasının sosyal hayat üzerindeki etkilerini hiçe sayarak. 'Capitalism and Modern Social Theory' de (1971) sosyolojideki klasik düşünürleri gözden geçirerek başlamış. anne babaların çocuklarına temel bir güven bir . Özetle söyleyecek olursak Giddens'a göre sosyal teori. (double hermeneutics) Bu kavram sosyal bilimcinin kullandığı kavramlarla sıradan insanların kullandığı kavramlar arasındaki örtüşmeyi ifade etmektedir.başkalarına ve 'sorgulanmayan' yaşam tarzına duyulan 'temel güven'in gelişmesiyle. 'The Consequences of Modernity' (Modernliğin Sonuçları. Giddens'ın literatüründe önemli bir yer işgal eden bir diğer kavram da 'güven'dir.Çünkü sosyal bilimcinin. Yapılaşma kuramını açık bir şekilde anlatan tek bir açıklama yoktur.dinamik yapıdaki toplum mekanizmasını anlamaya çalışırken kullandığı kavramlar zamanla kamusal söylemin bir parçası haline gelmektedir.Sosyal pratikler de kuralların zaman boyunca ve farklı fiziki mekanlarda dönüşümüyle ortaya çıkmaktadır.Giddens. mekansal çevresindeki insanlara kendini yakın hissetmesini sağlayan anlamındaki.Psikoloji ve psikanalizdeki çeşitli gelenekler.Giddens bu projesine.Çünkü ona göre sosyal bilim.fakat gündelik amaçlarda toplum üyelerinin çoğunun yetiştirilme tarzı.(5) Yapılaşma kuramı çerçevesinde Giddens'ın üzerinde durduğu bir kavram da 'çifte yorumsamacılık'tır.güvenin bazı özelliklerinin tartışılmakta olan her toplum tipi için geçerli olduğu kanısındadır. İnsanın durumu özünde belirsiz ve tehdit edici bir şeydir.onları derinlere kök salmış endişelerden korur. daha sonra 'Central Problems in Social Theory'(1979) ile 'The Constitution of Society'(1984) yapılanmanın başlıca formülasyonlarını ortaya koymaya girişmiştir. sosyal bilimler de insanların gündelik hayatlarında yarattıkları anlamlardan yararlanırlar. sosyal bilimciler tarafından keşfedilen.

Üstelik bilgi edindiği durumlarda bile. Giddens'ın.Tecrübelerimiz ve tarih göstermiştir ki insanlar.modernliğin sahneye çıkışının temel güvenin hem kaynaklarını hem de nesnelerini özünde değiştirdiğinin ileri sürmüşlerdir.bunun sonucunda iç benlik ile dış çevrenin güvenilmez ve düşman öğeler olarak algılanmasına bağlarlar. Bazı sosyologlar Antony Giddens'ın çalışmalarındaki kuram diye ifade edilen çoğu görüşün aslında toplum felsefesinin alanına girdiği.ileri sürüldüğü günden bu yana birçok eleştiriye hedef olmuştur. yani kişisel kimliğin sürekliliğine. esas olarak insan hakkında metafiziksel spekülasyonlardan oluştuğu iddia etmişlerdir.Dolayısıyla modernlik çift uçlu bir eğilimdir.insanların 'biz' anlayışı ile hareket ederek sosyal yapıyı etkilemesini ve üretmesini de göz ardı etmesi teorisinin diğer bir kusurudur.çünkü bunların.aktörün eylemde bulunması mümkün olmayabilir.modernlik akrabalık bağlarının ön plandaki rolünü ortadan kaldırır. .Ayrıca Giddens bilgiyi manipüle eden durumlardan (inanç ve ideoloji gibi) kuramında hiç söz etmemektedir.Bu 'yerinden çıkarma mekanizmaları'.Bunlardan bazıları eleştiriden çok aşağılayıcı bir hakaret niteliğindedir. çeşitli 'yerinden çıkarma mekanizmaları'na bağlamaktadır.toplumsal ilişkileri toplumsal bağlardan koparan ve 'onları zamanın ve mekanın belirsiz sürelerinde yeniden yapılaştıran'. toplumsal ilişkilerin zaman ve mekan içinde uzaklaştığının.Giddens'in 'ben' üzerinde yoğunlaşıp.Bu çalışmalarda gözlenen genel konsensüse göre. pre-modern koşullara göre daha soyut bir güveni gerekli kılan iki sınıfa ayrılabilir:sembolik araçlar(örneğin para) ile uzmanlık sistemleri(güven düşünümsel bilgi gövdesine konulmuştur). Klasik dönem yazıları ile daha yakın dönemdeki yazılar.güven aşılayamaması.ayrıca güven talebini de arttırmaktadır.yerel cemaat bağlarını yıkar ve dinin otoritesi ile geleneğe bağlılığı tartışmalı bir konuma getirir.(6) Giddens'ın genel olarak sosyolojik görüşleri ve özel olarak da yapılaşma kuramı.gündelik hayatta kendilerini saran sosyal yapılar hakkında hiç de o kadar bilgi ve bilinç sahibi değildirler. bir yandan 'ontolojik güvenliğimizi'. toplumsal yaşam hakkında somut ya da test edilebilir önermeler yerine.Öte yandan.toplumsal ve maddi ortama duyduğumuz güveni tehdit ederken. eylemde bulunan bir aktör olarak insanın eylem özgürlüğünü aşırı abarttığı da diğer bir eleştirinin merkez noktasını oluşturmaktadır. öbür yandan soyut toplumlardaki risk ve endişe ihtimalini.Çünkü.Giddens bu sonuçları.güveni muhafaza etme ve bununla eşanlamlı olarak güvenin olmamasına hoşgörü ile yaklaşma becerisinin öğrenilmesini gerektirmektedir.

Frankfurt okulu düşünürleri.e. M. Herbert Marcuse.806) Frankfurt Okulu: 1923 yılında Marxizme.Ankara’ sunulan kişisel bir bildiri.SOSYOLOJİ.Bilim ve Sanat Yayınları(Syf.yaptıkları eleştirilerinde ve karşılaştıkları problemlerde Freud ve Weber gibi düşünürlerin düşünce ve kuramlarından faydalanarak Marxist toplum kuramını varoluşçuluk ve psikanalizle yeniden kurma çabasına girmişlerdir.e.)MARSHALL. yapı değişim kuramları açısından "tekerleği yeniden icat etmek"le.g.) 2..Ulusal Sosyal Bilimler Kongresine ‘12-14 Kasım 1997.(7) ALINTILAR: 1.Avrupadaki sol hareketlerin Moskova'nın denetimi altına giren hareketler şeklinde gelişmesi Rus Devriminin Stalinizm'e dönüşmesi ve nihayet Faşizm ve Nazizm'in yükselişi etkili olmuştur.) GIDDENS.289) 7.g. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllardaki ağır yenilgisi.Batı Avrupada'ki sol işçi sınıfı hareketlerinin I.ODTÜ. (Syf. Özellikle Marxizmden etkilenmiş olan Frankfurt Okulu Hegel’in diyalektiği ve Marxın idealistliğinden esinlenmekle birlikte genel olarak Marxist bir çerçeve içinde kalmıştır. Engin Yıldırım.13.e. (5. Dr.E.Eylem ve yapı karşılıklı olarak birbirlerini sürekli oluşturduklarından belli bir zaman diliminde.SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ.21 .Şu halde 'eylem&yapı'nın ayrılmaz bir bütün olduğu ve bu ikili arasında bir ayrım yapmanın mümkün olmadığı gerçeği ortaya çıkar.ANTONY GIDDENS’IN YAPILANMA TEORİSİ.Sakarya Üniv.(1998). Max Horkheimer ve ilerleyen yıllardaki en önemli temsilcisi Jürgen Habermas tarafından belirlenmiştir.(1997). (Syf.)a.Adorno.F Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi).(Doç.Ne var ki Marx’ın yaptığı eleştirilerden çok onun eleştiri yöntemini .belli bir alanda yapısal özellikleri veya insanların yaratıcı veya dönüştürücü özelliklerini ele almayı oldukça zorlaştırmaktadır.İ. Okulun ortaya çıkışında.)YILDIRIM. Birey Yayınları (Çevirenler:Dr.806) 6. Jon Clarck ve arkadaşlarının eleştirisi ise Giddens'ı sosyolojik eylem.23) 3. Ruhi Esengül-Dr.)a.İsmail Öğretir)(Syf.)a.Yapı-eylem arasındaki bu etkileşimin sürekli değiştiği de gözönünde bulundurulduğunda Giddens'ın teorisinin zayıflığı ve tutarsızlı ortaya çıkmaktadır. geleneksel bilim felsefesi anlayışına bir tepki olarak doğan Frankfurt Okulunun temel savları kurucuları Thedor W.(1999). İ. özelde yapılanma kuramını hiçbir şey anlatmamakla ve ampirik temelden yoksun olmakla (Parsons'un kuramsal çalışmalarıyla paralellik kurarak)suçlayan oldukça incitici nitelikte eleştiriler yöneltmişlerdir. mevcut sosyoloji kuramlarına. (Syf.19) 5.A.B.g.4.Eleştirel bir Yaklaşım.G.

Onun ütopyası. toplumsal çıkarların ve çelişkilerin düşüncede nasıl ifade edildiği ve baskı sistemlerinde nasıl üretildiğiyle ilgilenmek olmalıdır.Hegel bu düşünceyi "gerçek olan akılcıdır" şeklinde ifade etmişti. yy. Yani Frankfurt okulu düşünürleri Marx’ın ekonomi politiğe yaptığı katkıyı önemsemekle birlikte bu katkının günümüz toplumlarını anlamada yetersiz kaldığını söylemişlerdir. genel görüşlerine uygun bir epistemoloji geliştirerek bilginin tarihsel olarak koşullandığı görüşünü korurken. György Lukacs’ın. kapitalizm eleştirisinin çerçevesi içinde kalmanın olanaksızlığını savunmuşlardır. herkesin bilgilere eşit olarak sahip olabileceği ve kamusal tartışmalara katılabileceği "ideal bir söz durumu" dur. “Knowledge and Human Interests”de (1968) .sisteme yardımcı bir araç konumuna getirilmiştir. kurumlar ve teoriler arasındaki çelişkileri ortaya çıkarmak.Marx’ın yaşadığı dönemde yaptığı eleştirilerin günümüzde geçerli olmadığını ve bu yüzden kuramın çağdaş koşulların ışığı altında yeniden yapılandırılması gereğinin ortaya çıktığını söyleyen Frankfurt Okulu düşünürleri.baskıcı sistemlere ilişkin analizin tahakküm ve baskının kökleri konusunda uyanışa yol açacağını.Frankfurt Okulu düşünürlerine göre kültür endüstrisinin sunduğu kaçış gerçek bir kaçış değildir.hepimizin bir dil kullanıyor olmamızdan yola çıkmaktadır. Tüm kapalı sistemleri eleştiri yoluyla çözmeyi amaçlayan eleştirel kuramcılar.Buna göre kültür endüstrisinin öncelikli amacının bireyin kapitalizmi benimsemesini kolaylaştırmaktır.Kapitalizmin oldukça hızlı ve temelli değişiminden dolayı. Dolayısıyla akılcı toplum. Bu anlayış doğrultusunda okulun ilk önemli icraatı.ağır şartlar altında çalıştırdığı insanları denetim altında tutup. birbirimizi anlayıp birlikte çalışabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz ve bizi .Marx’ın 19. ekonomizm ve kaba maddeciliği şiddetle eleştirmişlerdir.İnsan olmamız nedeniyle hepimiz akılla düşünme özelliğine ya da potansiyeline sahibiz.toplumsal düzenin ihmal ettiği insanın gizli kalmış potansiyellerini ortaya çıkarması gerektiğini savunmuşlardır.Zira onun sağladığı kaçış ve dinlenme.Fonksiyonalizm ve benzeri günümüz sosyoloji kuramları kapitalizmin bu hilesi sonucunda asıl işlevini yitirmiş. ideolojileri geriletip bilinçlenmeyi hızlandıracağını savunmuştur. buna bağlı olarak ekonomik determinizmi.Sistem. öğretisinin içeriğinden daha çok önem taşıdığı görüşünden etkilenmiştir. Bu yüzden bu sosyolojileri şiddetli bir şekilde eleştiren okulun düşünürlerine göre sosyolojinin gerçek işlevi sistemdeki boşlukları.bazı grupları iktisadi ve siyasi sürece katılmaktan alıkoyan ya da yine bazı grupları sistematik bir şekilde güçsüzleştiren toplumun akıldışı bir toplum olacağı rahatlıkla söylenebilir.Onlara göre bilgilerimizin ve ortak insani yönlerimizin kaynağı hepimizin akılcı varlıklar olmamıza bağlıdır. Habermas bizim akılcı niteliklere sahip olmamızdan değil. kendi eleştirel yönteminin .Simon ve Fourrier gibi ütopik sosyalistlerin düşüncelerine yaptıkları eleştirilerin çok ikircikli olduğunu ve daha sonraki Marxist düşünürlerin ütopik sosyalistleri toptan mahkum etmesinin büyük bir hata olduğunu belirten Frankfurt Okulu düşünürleri gerçek bir eleştirel kuramın.Habermas sistematik bir toplum kuramı oluşturma arzusu taşıması ve araçsal düşünceye kendi şemasında uygun bir yer bulma isteğiyle ilk kuşak eleştirel kuramcılardan ayrılır.Eleştirel kuramın Hegel'in bu düşüncesinden istifade ettiğini söylemek mümkündür. Marx ve Engels’in Owen. işte günümüz sosyolojileri bunu yapmaktadır.benimsemiş olan Frankfurt Okulu. ağır ve sıkıcı işlerinden çok az bir çaba ile geçici bir kaçış sağlayarak oyalanma ve zihinsel uzaklaşma yaratır.Bu şekilde Marx’ın eleştiri yöntemini temel alan bir "eleştirel kuram" geliştirmişlerdir.Habermas gerçekten araçsal aklı sahici bir düzleme yerleştirir ve psikanalizi bir "kurtarıcı bilim" modeli olarak kullanılır.S.ağır şartlar altında yaşamaktan bunalan toplumu bu durumdan kurtarmak için görsel. bu manipülasyonu meşru kılacak veya en azından gizleyecek bir maskeye ihtiyaç duymaktadır.Frankfurt okulu düşünürleri bu durumu kültür endüstrisi olarak adlandırmıştır. Eleştirel kuramcıların diğer eleştirdikleri bir nokta ise modern toplumdur.Frankfurt Okulu'nun yakın zamandaki en büyük temsilcisi olan Habermas'ın çalışmalarında ise farklı bir model görülmektedir. eleştirinin öncelikle özeleştiri şeklinde gerçekleşmesi gerektiği inancı ile felsefelerinin gereği olarak ortaya çıkan otokritik olmuştur.işitsel ve yazılı medya organlarını kötüye kullanarak onları yalancı bir rahatlama ve uyumaya durumuna sokar ve insanlar geçici olarak sorunlarından uzaklaşır. Marx’ın. Yine kültür endüstrisinin olumlayıcı kültürü.Bu düşünce ile günümüz ileri kapitalizmini analiz edip eleştiri süzgecinden geçiren Frankfurt Okulu düşünürleri. insanların ortaklaşa sahip oldukları üç bilişsel ilgi saptamıştır: Çevremiz tanır ve denetlemeye çalışırken duyduğumuz ve böylece bizi ampirik bilimlere yönelten teknik ilgi .reaksiyon gösterme ve başkaldırma ihtimaline karşı bilgiyi ve popüler kültür öğelerini manipüle etmek suretiyle varlığını devam ettirmektedir. Durum böyle olunca kapitalizm.Bu da bizim elimize şu anda varolan toplumları eleştirebilmemizi sağlayan standart bir ölçü verecektir.diğer yandan da bu bilgiye ilişkin doğruluk iddialarının toplumsal veya sınıfsal çıkarlardan bağımsız olarak rasyonel bir biçimde değerlendirilebileceğini ileri sürmüşlerdir.günlük yaşamın sorumluluğundan.içinde yaşadığımız çevre koşullarını oluşturup dönüştürme sürecine hepimizin katıldığı bir toplumdur. Onlara göre günümüz kapitalizmi.Bu temel üzerinden akılcı bir toplum modeli çıkarmak mümkündür.insanları yalnızca yaşamlarındaki temel baskılardan uzaklaştırmaya ve çalışma azimlerini yeniden yaratmaya hizmet eder.Aynı bakış açısıyla.

çok yönlü ve etkin bir varlık olan insana mekanik ve determinist bir çerçeve içinde sanki çıplak olgular ve nesneler olarak yaklaşır.1937 de yayımlanan iki denemesinde pozitivizmi sistematik olarak kritik etmiş ve neticede Frankfurt Okulu'nun pozitivizme yönelik genel görüşlerini oluşturmuştur. * Pozitivizm dışsal dünyadaki nesneleri göründüğü biçimiyle algılayarak. kendi felsefesinin gerek ahlak gerekse epistemoloji alanındaki sonuçları kavrayamayışı nedeniyle yoksul bir felsefedir. * Pozitivizm olgu ve değer arasında kesin bir çizgi koyarak bilgiyi insan duygularından arındırır.onların kapitalizmi toplumsal ve tarihsel olarak zorunlu olarak değil de olumsal bir üretim tarzı olmasından dolayı yanlış bir özü betimlediğini savunan ekonomi politik eleştirisi eleştirel kuramcılarda. iletişimin özgür olduğu ve toplumsal eşitsizlikler. anlama ve iletişim kurma çabalarımızda kendimizi çarpıtmalardan kurtarma arzumuzu yansıtan ve bizi psikanaliz gibi eleştirel bilimlere yönelten kurtarıcı ilgi. Frankfurt Okulu düşünürleri ayrıca kültür ve modernizmle ilgili problemler üzerinde yoğunlaşmış ve bu bağlamda.ekonominin değil de kültürün önemini vurgulamış ve müzik.dış baskılar ya da içsel bastırmalar gibi etkenlerle çarpıtılmadığı bir ideal duruma işaret eder.Marx’ın kendisinin klasik ekonomi politiğe yönelik eleştirisidir. Her şeyden kötüsü de pozitivistlerin kendilerini olgular ve değerleri birbirinden ayrı tutmayı başarmış gibi göstermeleri oluşuydu. Frankfurt Okulu düşünürlerine göre eleştirel kuram Aydınlanma biliminin tek yanlı akılcılığının sınırlı kaynaklarından daha fazlasına ihtiyaç duyar. Eleştirel kuramcılar içinde pozitivizme ilk tepki.Onun eleştirisi daha çok mantıkçı pozitivistleri hedef alır mahiyettedir.yeterli ve doğru bir bilim görüşü olarak gören ve her tür bilginin doğa bilimleriyle özde aynı bilişsel yapıya sahip olması gerektiğini savunan kişi olarak tanımlayan eleştirel kuramcılar.buna göre. * Pozitivizm.Oysa ki pozitivizm ancak yöneldiği amacın farkına vardığı zaman kendisini belirli bir bilgi olarak tanımlayabilir.varolan toplumsal düzen tarafından ihmal edilmiş potansiyellerinin su yüzüne çıkarılması için ihtiyaç vardır. Horkheimer tarafından ortaya konulan ve genel çerçevesi oluşturulan pozitivizmin eleştirileri daha sonra okulun en önemli düşünürlerinden Habermas tarafından geliştirilmiştir.araçsal aklın eşdeyişle toplumsal yaşamın. bürokrasi ve örgütlülüğünün yayılması sonucu. pozitivizmin en büyük yanılgısı kendini belirli bir amaca yönelik belirli bir bilgi türü olarak görüp bilgiyi tekeline almasıdır.yorumbilimsel bilimlere yönelten pratik ilgi.Modern toplumda.yani insanın bastırılmış güçlerinin.işlevini yerine getirmiş ve artık bugün bir fonksiyonu kalmamıştır. Horkheimer'e göre pozitivizm kendi üzerinde düşünemeyişi. doğa bilimlerinin insana ve insanla doğrudan ilgili olan konulara uygulanmasına şiddetle karşı çıkmışlar ve bunun insanın potansiyel güçleriyle özgürlüğünün yadsınmasından başka bir şey olmadığını öne sürmüşlerdir. öz ve şekil arasında bir ayırım yapamamıştır.sanata ütopik düşünceye fantezi ve imgeleme işte bunun için.Bu konudaki eleştirel görüşlerine "Knowledge and Human Interests" adlı çalışmasında yer veren Habermas'a göre.Buna göre A.araçları.Buna göre Eleştirel kuramcılar determinist bir toplumbilimin kapitalizmin temel yasalarını saptayacağı ve onun gelecekteki çöküşünü tahmin edebileceği anlayışının Doğudaki Stalinizm ve Batıdaki Stalinizm’e sadık komünist .edebiyat ve estetik alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Pozitivizme ilişkin sözkonusu eleştiri. bilginin kaynağı olarak bireyin duyumlarını ölçüt almaları. kuramın mimarlarından olan Horkheimer'den gelmiştir. Habermas'ın ideali .Smith ve Richardo’nun kapitalizmi sanki doğal bir sistemmiş gibi tasvir etmelerine karşın.Eleştirel kuramcılar tarafından ayrıca Marx’ın düşüncelerinin pozitivist bir yaklaşımla fosilleştirilmesi işlemine de yöneltilmiştir.önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda verimli olarak kullanmaya yönelik ilginin yayılması suretiyle daha çok rasyonelleştiğini dile getiren Frankfurt Okulu düşünürleri.tüm gerçek bilgilerin bilimsel matematiksel kavramsallaştırmanın koşullarına uygun olması gerektiğini savunmaları ve bundan dolayı karşı çıkıp reddettikleri metafizikten hiç de geri kalmayan başka bir metafiziğe teslim olduklarının farkında olmamaları gibi nedenlerden ötürü mantıkçı pozitivistleri şiddetle eleştirmiştir. Horkheimer.mantığı matematikle özdeşleştirmeleri. Hepimizin birlikte yaşayıp çalışarak semboller kullanan hayvanlar olmamız .daha çok pozitivizme ilişkin genel bir eleştiri için bir model olarak alınmıştır.kapitalist toplumun temel ilkesi olan araçsal akılcılığa karşı tavır almışlardır. Eleştirel kuramcılara göre Marx’ın eleştirel yönteminin en iyi uygulamalarından biri. Horkheimer.Pozitivizmin kendisini tanıması ise ancak yadsıdığı kavram ve kategorileri kullanmasıyla mümkündür.ideal söz durumu kavramına dayalıdır.Habermas'a göre pozitivizm toplumsal bilimlerde toplumlara yön verme bilincinin oluşturulması gereksinimiyle ortaya çıkmış. Bu çerçevede pozitivisti empirik bilim anlayışını uygun.geleneksel eleştirel kuramda görüldüğü gibi akılcı bir toplum nosyonuna değil.

saptanmış olan belirli amaçlara en iyi ve sağlam biçimde ulaşma olanağı verecek araçların seçimiyle ilgilenen formel akılcılık açısında rasyonalize eder ve toplumun bu açıdan rasyonalizasyonu eleştirel kuramın savunucularına göre bir takım irrasyonel sonuçların ortaya çıkışını engellemez.daha çok pozitivizmin kendisidir. İşlevselci yaklaşım sürekli olarak gelişip değişime uğramış ve zamanla ‘yapı’ kavramının da kurama dahil edilmesiyle yapısal-işlevselcilik şekline dönüşmüştür.. ikinci olarak da 1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların başlarında Malinowski ve Radcliffe-Brown yazılarında ortaya çıktı. KAYNAKÇA: * BOTTOMORE. Durkheim’dan etkilenen Malinowski ve RadcliffeBrown’un antropolojik çalışmalarıyla işlevselcilik akımı tam olarak doğmuştur. toplumsal olguları.Eleştirel kuramcılara göre.Kuramın sözde bilimselliği.DÜŞÜNCE AKIMLARI Sarmal Yayınları İŞLEVSELCİ (Fonksiyonalist) KURAM : Sosyolojik işlevselcilik.araçsal akılcılığı temsil ettiğini öne sürmüşlerdir. onu üreten asıl neden ile yerine getirdiği işlev ayrı ayrı incelenmelidir. İlk önce Comte.Marxist kuramı çok ayrıntılı olarak ve derinlemesine bilenler tarafından alınmalıdır.yani klasik Marxsizmi. Durkheim biyolojideki kavramlarla toplum arasında benzerlikler kurmuştur. marxsist kuramdaki kimi boşlukları sosyoloji ve psikolojiden aldığı ödünç bir takım öğelerle kapattığı ve nihayet kapitalist toplumda. özellikle de doğa bilimlerinin gerçek bilginin tek geçerli türü olma iddiası olduğunu söyleyebiliriz.Necati 20. Bu kuramın öncüleri Comte. toplumsal bir fenomeni açıklamak için.Ahmet FELSEFE SÖZLÜĞÜ Ekin Yayınları * MARSHALL. Ona göre ‘‘bütün ahlâki sistemler toplumsal örgütlenmenin bir işlevine karşılık gelmekte ve her toplum ‘anormal durumlar’ dışında aksamadan çalışması açısından zorunlu bir ahlâk geliştirmektedir.Bolşevik Partinin demokratik merkeziyetçiliğini haklı kılmıştır.revizyonist bir hareket olarak görülür. örf ve âdetleri açıklayabilmek için bu öğelerin yerine getirdikleri işlevleri ya da rolleri dikkate almak gerektiği düşüncesi bu metodun hareket noktasıdır. olay ve olguları.aynı bağlamda bürokrasi ve kapitalizmin tek yanlı bir akılcılığı. Toplumsal kurum. Değişik bilimlerde ve özellikle biyolojide başvurulan işlevsel çözümleme yöntemi sosyolojide işlevselcilik adı verilen geleneğin doğmasına yol açmıştır.R (1994) BİLİM OLARAK SOSYAL TEORİ İmge Yayınları * CEVİZCİ.ekonomik determinizmini eleştirmek suretiyle. Bu açıdan ele alındığında. Spencer ve Durkheim’ın yazılarında.J KEAT. Spencer ve Durkheim’dır. sadece tek başlarına ve .eleştirel kuram bilimin ve kapitalizmin rasyonel temellerine ilişkin bir eleştiri ve incelemeden başka bir şey değildir. işçi sınıfının mücadelesi yoluyla gelişecek devrimsel bir değişim olanağını yadsıdığı için.’’ Durkheim’ın bütüncül işlevselciliği. Frankfurt Okulu. Toplumsal kurumların yalnızca özgül toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere varolduğu şeklindeki argümanıyla işlevselciliği etkileyen ilk kişi Durkheim olmuştur.Kararlar sıradan işçiler ya da köylüler tarafından değil de. toplumu.Şu halde Sovyet Marxizm’ndeki bürokratik otoriteryanizmi doğuran şey Frankfurt Okulu düşünürlerine göre Marx’ın kendisi değil de. İşlevselcilik aslında sosyoloji ilk ortaya çıkan kuramsal yaklaşımdır. İlk başta kuramsal bir yaklaşım olarak gelişen işlevselcilik. Comte toplumu biyolojik bir organizmaya benzetmişse de bu konu üzerinde fazla durmamıştır. Bu benzerliklerin en ünlüsü tıpkı her organın bedenin çalışmasına katkıda bulunması gibi toplumun da organik bir bütün olarak her parçasının birbirinin devamını sağladığı organik analojidir. toplum içinde yerine getirdikleri işlevlere göre inceleyen bir yaklaşımdır.ahlaki ya da siyasi konuları kuramsal ya da teknik uzmanlıklarla ilgili konulara dönüştürmek suretiyle.özet olarak eleştirel kuramın esas hedefinin araçsal akılcılığın.Gordon SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ Bilim ve Sanat Yayınları * BOZKURT.partilerin büyük yanlışlarının en önemli kaynağı olduğu şeklindeki sert ve ağır eleştiriyi çekinmeden yapmışlardır.tüm bu düşünceleri nedeniyle.parti liderleriyle entelektüellerini eleştiriden korumuştur. Yani Frankfurt Okulu düşünürlerine göre tarihsel maddeciliğin bilimsel statüsü ya da pozitivizm kaynaklı bilimsellik iddiası.Bundan dolayı. Aydınlanma ve modernliğe ilişkin değerlendirme ve eleştirilerinde çok büyük ölçüde ünlü sosyolog Weber’in toplumun rasyonalizasyonuyla ilgili görüşlerine dayanan eleştirel kuramcılar. dönüşüme uğrattığı.Tom (1994) FRANKFURT OKULU Vadi Yayınları * URRY. 1950’li yıllarda savunucuları tarafından sosyolojik bir yöntem olarak görülmeye ve tanımlanmaya başlamıştır. Durkheim ise Comte’un düşüncesini geliştirerek işlevselciliğin temellerini atmıştır.. yy. bürokrasi ve kapitalizm. toplumsal fenomenleri (görüngü). .

uzunca bir süreden sonra Robert K. Çünkü ona göre evrimciler kendi kuramlarını kanıtlamak için işlerine gelen öğeleri tek başına ele alıp incelemektedirler. Merton ve Talcott Parsons’un çalışmalarıyla sosyoloji literatürüne geri dönmüştür. Antropolojik çözümleme . Her parçanın anlamı.Bu düşünürlere göre işlevsel çözümleme sosyolojik kuram ve araştırmanın anahtarı konumundadır.Her kültür öğesi bir gereksinimi karşılar.yararlıdır ve zorunludur. Hiçbir kültürde rastlantısal. Ancak işlevselciliğin modern biçimiyle gelişimi antropologlarca sağlanmıştır. verileri yetersizdir.) Tüm toplumsal öğelerin bütünün korunmasına katkıda bulunduğu varsayılır. Malinowski evrimci antropolojiyi bilimsel bulmamış ve karşı çıkmıştır. yararsız bir öğe bulunmaz. Bunların başlıcalarını şöyle sayabiliriz: Mutlak İşlevselcilik. 2. İşlevselcilik. Radcliffe-Brown ise Birmanya kıyılarındaki Andaman Adaları’nda araştırmalar yaptı. bir fenomenin varlığını ya da bir eylemin yapılmasını sonuçlarına göre (yani istikrarlı bir toplumsal bütünün korunmasına katkısına göre) ortaya koyar. bir öğeler yapısı olarak tanımlanır. Merton’un deyimiyle ‘gözlemlenebilir nesnel sonuçlar’la ilgilenmektedir. Yani durkheim’a göre. Bunları şöyle özetleyebiliriz: 1. 6. sistem içinde özel bir işlevi yerine getirdiği bütünle ilişkisi içinde ortaya çıkar. Polonya kökenli antropolog Malinowski.) Toplum. 3. böylece. Kültür. Yeni İşlevselcilik. Yani işlevselci yaklaşım toplumu bütüncül çerçeve içinde açıklamaya çalışır. aynı zamanda o olguların işlevlerini ‘genel uyumun sağlanmasına katkısı’ bağlamında ele almaya çalışıyordu. yüzyıl antropolojisi spekülatif (kurgusal)dır. İşlevselci Kuramda Farlı Görüşler: İşlevselcilik kendi içinde birden çok farklı görüş içerir. 19. İşlevsel açıklama. Radcliffe-Brown da önemli ölçüde Malinowski ile aynı görüşleri paylaşır. 5.)İşlevin temelini oluşturan ‘güdü’ ve ‘amaç’ gibi özel etkenlerle değil. Malinowski Pasifik’te Trabriand Adaları’nda. Şimdi işlevselcilik içindeki farklı yaklaşımlara dönebiliriz: Mutlak İşlevselcilik: İşlevsel düşüncenin esas öncüsü Durkheim’dır. Toplum.nedensel bağlamda değil. Bu antropologlar ilkel toplumların kültürlerini ilk defa yerinde incelemişlerdir. mutlak işlevselciliğin en önemli temsilcisidir.) İşlevselciliğin tüm türlerinde Pareto’dan alınmış ‘sistem’ kavramı merkezî bir yer tutar. kalıplaşmış bir biçime sahip. 4. Antropolojik alan çalışmalarının öncüsü Durkheim’dan etkilenen Radcliffe Brown (1881-1955) ve Bronislaw Malinowski (1884-1942) dir. Göreli (veya genel) İşlevselcilik. birbiriyle bağlantısı olan parçalardan meydana gelen bir bütündür. Çağdaş antropoloji. dünyadaki farklı kültürler üzerinde araştırmalar yapmıştır.Fakat işlevselciliğin tüm çeşitlerinde görülen bazı ortak özellikler ve sayıltılar vardır.) Toplumsal sistemlerin varlıklarını sürdürmesi ve koruması belli koşulara bağlıdır. bütünleşmenin temelidir. Yapısal İşlevselcilik. neden ve işlev.) Toplumdaki çatışma ve çelişki öğelerinden çok uyum ve tutarlılık öğelerine vurgu yapar. Malinowski’ye göre her toplumun kendine özgü orijinalliği vardır. organik bir bütün olan toplumun varlığının korunmasına yönelik amaçlarla ilgiliydi.

Bu. Merton.Ona göre toplumda bazı öğeler bozucu işleve sahip olabilir.Merton her toplumsal öğenin zorunlu olarak bir işlevi yerine getirdiği fikrine karşı çıkmıştır.o toplumun devamlılığına katkısını ortaya koymak demektir. Göreli (Genel) İşlevselcilik: Robert K. Cohen’dir. insanların temel toplumsal değerlere bağlanmasını sağlayarak. . Durkheim gibi birçok işlevselci yazarın yaptığı bir karşılaştırmadır.toplumsal kurumlar ve bunlar arasındaki ortakyaşar (sembiyotik) ilişkilerde odaklanan bir betimlemedir ve bu haliyle dengeyi. Robert K. parçanın bütünle nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştırmışlardır.toplumun devamına katkıda bulunur. Spencer.her işlevi diğerlerinden ayırt etmeğe yarar. Yapısal İşlevselcilik: (Herbert Spencer.Durkheim’a göre din.Alexander işlevselciliğin bir çok varyasyonu olduğunu ve bu yüzden onun en iyi şekilde genel bir okul olarak anlaşılabileceğini savunmuştur. Merton’un görüşleri işlevselci kuramda göreli ya da genel işlevselcilik olarak bilinir.işlevsiz olabilir. Her iki antropolog da toplumdaki birey ve kurumları anlamak için o toplumu veya kültürü bir bütün olarak ele almamız gerektiğini söyler. işlevselcilik dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olduğu için genel işlevselci ve işlevselciliğin giderek yapısal-işlevselciliğe dönüşmesinden dolayı da Merton yapısal işlevselci olarak bilinir. Çünkü toplumun farklı parçaları birbiriyle yakın ilişki içindedir. Kingsley Davis. diğerlerinin hepsi dikkate alınmadan anlaşılamayacağı ölçüsünde iç içe geçtiğini belirtiyordu. ‘işlevsel açıdan birbiriyle ilintili bir sistem’ meydana getirdiğini savunup kökenler (tarihsel geçmişin izini sürmeyi) reddetmiştir. kültürel ve psikolojik öğelerinin tümünü ele alması gerektiğini. Wilbert Moore) Yeni İşlevselcilik: 1970-80’li yıllarda işlevselci yaklaşımın yıldızı sönmeye başlamış fakat ardından kendini yenileyerek yeniden canlanmaya başlamıştır. kan pompalayarak organizmanın yaşamını sürdürmesinde hayati bir rol oynar . Özetle bu iki antropolog toplumsal fenomenlerin kaynaklarının ne olduğunu irdelemekten ziyade bu fenomenlerin genel bağlama (toplumsal bütüne) nasıl uyum sağladığını. analizin referans noktalarından biri sayar.Yapısal-işlevselcilik bölümünde Merton’un görüşlerine kapsamlı olarak değinilecektir.yapısal farklılaşmayı ise toplumsal değişimin bir biçimi olarak görmektedir.Ona göre işlevselcilik bize açıklamalar sunan bir kuram değil.belli bir süreden sonra işlev değiştirebilir ve bazı işlevi birden çok öğe yerine getirebilir veya bir öğe birden çok işlev yerine getirebilir. Radcliffe-Brown ise her kültürün ‘genel yasalar ya da işlevlerin’ geçerli olduğu.Toplumsal bir fenomenin işlevini çözümlemek. Comte. Malinowski antropolojinin. Talcott Parsons. zira bu öğelerin içlerinden herhangi birisinin. komünal yaşamın toplumsal. Amerikalı yeni işlevselciler.Yeni-işlevselcilik adı verilen bu oluşumun öncüleri ABD’den Jeffrey Alexander.A.Bunu anlamanın en iyi yolu insan bedeniyle benzerlik kurmaktır.Fakat esasen Merton bir yapısal işlevselcidir.Örneğin dinsel inanç ve gelenekleri ancak diğer kurumlarla ilişkisi bağlamında çözümleyebiliriz. Almanya’dan Niklas Luhman. Parsonscu sosyolojiyi toplumsal değişime ve çatışmaya açıklık kazandırabilecek bir perspektif şeklinde geliştirmenin mümkün olduğuna işaret etmişlerdir.Merton’a göre işlevler gizli veya açık olabilir. Britanya’dan G.Örneğin kalp. Malinowski’nin mutlak işlevselciliğine karşı çıktığı için göreli işlevselci .

Giddens’a göre. Amerikan kapitalizminin hakim değerlerini yansıtan ve toplumdaki ‘güç’ gerçeğini açıklayamayan bir ‘büyük teori’ örneği saymaktadır. çatışma ve yapısal çelişkileri açıklamada yetersiz olduğu iddiasıdır. O halde insanlar ve eylemleri tek gerçekliktir. Wright Mills ise 1950’li yıllardaki işlevselciliği. Birçok işlevselci düşünür bölünme ve çatışma yaratan faktörler pahasına. Halbuki Parsons’ın tarihsel gelişmeyi sistemler ve alt-sistemlerin farklılaşması ve yeniden bütünleşmesi şeklinde yorumlayan evrim kuramı. toplumsal değişim. sahip olmadıkları nitelikler vermektedir.Temel problemi olarak toplumsal düzenin korunmasını gören bir toplum teorisi. yeniden bütünleşmenin gerçekleşmesine kadar olan değişimi ve en azından geçici çatışmaları açıklayabilmektedir. toplumlara. İşlevselcilik 1960’ların sonlarında çeşitli çevrelerin sürekli saldırılarına maruz kalmıştır. ayrıcalığın sürdürülmesinden yana olan duyguları yansıtmaktadır. insan eyleminin ve sonuçlarının tarihsel anlatıları olarak yeniden yazılabilir.. Alvin Gouldner. İşlevselciler sürekli toplumların gereksinmeleri ve hedefleri varmış gibi varsayarlar. ideolojiler ve dinler gibi üst yapıların. Parsons’ın toplumsal düzeni açıklarken aynı zamanda toplumsal istikrarsızlığa ve dağınıklığa yol açabilecek öğelerde odaklanması. Ve buradan hareketle toplumlara ya da sistemlere. Bunlardan biri. Parsons’ın çalışmaları arasında çatışma ve iktidarın kaynağı ile ilgili birçok tartışma vardır. dipteki üretim ilişkileri tarafından ve bu ilişkileri korumak üzere üretildiğini öngören bir boyutun olduğu göz önüne alınırsa Parsons’ın yaptığı gibi toplumsal çelişkilerin kabulü ve işlevsel açıklamanın yan yana olabileceği görülür.İşlevselciliğe Yöneltilen Eleştiriler: Giddens’in Eleştirisi:İşlevselcilik sosyolojide önde gelen kuramsal geleneklerdendir. sosyal bilimler adına tarafsız bir metodoloji oluşturamayan muhafazakâr (tutucu) bir ideolojinin ifadesi olduğu dile getirilir. Parsons’ı eleştirirken şöyle der: ‘İşlevselcilik. Yapısal İşlevselcilik: . işlevselci açıklamaların hepsi. Marxizm’de toplumsal görünümün yüzeydeki öğeleri olan siyasal sistemler. Birçok eleştirmene göre işlevsel çözümleme. toplumsal bütünleşmeyi sağlayan faktörler üzerinde gereğinden fazla durmuştur. Diğer bir eleştiride ise istikrar ve organik analojinin temel alınması onu ideolojik bakımdan tutucu bir çizgiye soktuğu şeklindedir.’ C. Başka bir iddiada da işlevselciliğin. her sosyolojik teorinin hem statik (durağan) hem de dinamik (hareketli) analizini birleştirmesi gerektiği anlamında açıkça ikna edicidir. bireylerin üzerinde varoluş atfedemeyiz. yeterli bir toplumsal değişim ve çatışma analizi sunamıyordu. Toplumsal istikrar ve düzen ihtiyacını açıklamaya çalışırken..

yaratıcılık ve seçiciliğe çok az yer bırakan. Toplumlar ve kurumları. barbar bir yapıdan barışçı. kendini oluşturan öğeler ve bunlar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu bir bütündür.Sistemin herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişme. neredeyse yapısal işlevselciliğin sosyolojinin kendisinden ayırt edilemeyeceğini savunuyordu. İki organizmanın da üç sistemden yararlandığını söyle: *Beslenme.Bu yaklaşımda toplum.Parsons. Mark Abrahamson’un belirttiği gibi yapısal işlevselcilik. basit homojen yapılardan heterojen ve karmaşık yapılara doğru evrilir. Bu ilkenin hiçbir kısıtlama olmadan uygulanması halinde mümkün olan en iyi toplumun ortaya çıkacağına inanmıştır. evrim yasalarına uygun olarak bireyin gelişmesine olanak tanıması ve devletin bu sürece hiçbir şekilde müdahale etmemesini savunur. Yapı. Coser ve Rosenberg yapısal-işlevselcilerin sosyolojik kavramları tanımlamada birbirinden farklılık gösterdiğini söylemişlerdir. Spencer’ın tasarladığı toplumsal evrim yasaları üç maddede özetlenebilir: *Toplumlar. * Toplum. sistem. Ama yine toplumun birliği.Bu sistemin öğelerinin işlevsel olarak birbirine bağlı olduğunu savunur. Herbert Spencer ve Görüşleri: Liberal bireyselci ideoloji ile sosyal evrimciliğin ilkelerini kuramında birleştirmiştir. O halde.Bu dengesizlik diğer kısımlarda da değişime yol açar. Önceki işlevselcilikte de bu böyledir. *Toplumlar hacimce büyürler. belirli bir yöne doğru. Kingsley Davis.1876’da yazdığı ‘Principles of Sociology’ adlı eserinde biyolojik ve sosyal organizmalar arasında benzerlik kurmuş ve bunlar arasında paralellik gösteren yönleri göstermiştir. *Dağıtım ve *Ayarlama Yapısal İşlevselcilik: Yapısal işlevselcilik. sistemin dinamik özelliklerini dikkate almayı gerektirir. Merton. medenî yapılara doğru evrilmektedir. Darwin’in ‘en uyumluların hayatta kalabilmesi’ kuralını benimsemiş olan Spencer. ‘görece durağan ve kalıplaşmış toplumsal birimler . Spencer’a göre toplumlar savaşçı. toplum ve insan doğasına yönelik bazı varsayımlara sahiptir. sistem. Böyle olmakla beraber.Ve değişim kısmen veya tamamen sistemin yeniden örgütlenmesiyle sonuçlanır. Fakat yapısal işlevselciliğin esas kurucusunun Spencer olduğunu öne süren yazarlar da vardır. Toplumsal işlevi açıklamak için önce toplumu bir sistem olarak ele alır ve bu sistemin en önemli işlevini ise ‘bütünleşme’ olarak görür. birbiriyle ilişkili öğelerin oluşturduğu bir sistem olarak dikkate alınır. Spencer toplumu bir organizmaya benzetmektedir. standart sosyoloji kullanımına dayalı iki anahtar kavramın tanımını yapmak olanaklıdır. sürekli ve zorunlu bir süreçtir. toplumsal olarak kurulmuştur.Yapısal işlevselcilik aslında işlevselciliğin devamı niteliğindedir ve çoğu zaman işlevselcilikle eşanlamlı kullanılmaktadır. Spencer’a göre toplumlar ve toplumsal kurumlar yapısal farklılaşma süreçleri yaşayarak değişen zaman ve çevre koşullarına uygun olarak evrim geçirirler. Sistem. *Toplumlarda ilerleyici bir bütünleşme vardır. düz-çizgisel (lineer). Sisteme işlevleri yönünden bakmak. Davis ve Moore’dur.Yapısal işlevselci yaklaşımın. düzenli bir biçimde birbirleri ile ilişkili olan parçaları içerdiği varsayılır. yani durağan yapılar ve bu öğelerin aralarındaki ilişkileri. Evrim. Genel işlevselciliğin temel sayıltılarını kabul etmekle birlikte yapı kavramına da vurgu yapmaktadır. sosyal fenomenlerin incelenmesinde toplumun hem yapısını hem de işlevlerini göz önünde bulundurur. canlılar gibi geliştikçe farklılaşır. Sosyal Darwinciliğin Viktorya dönemindeki en büyük temsilcisiydi. alt-sistemler ve altsistemler arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur. sistemde dengesizliğe neden olur. istikrarlılığı ve harmonisi abartılmaktadır. Bu öğeler sistemin bütünlüğünden ayrı tutularak anlaşılamaz. Yapısal işlevselcilik denince akla gelen ilk isimler Parsons. toplumsal sınırlılıklar veya normlar tarafından belirlenmiştir.spencer. Bir İngiliz düşünür ve biyolog olan Spencer sosyolojide biyolojik okulun kurucuları arasında yer alır. normatif istemlere uygun bir biçimde. toplumu bir işlevler bütünü olarak kabul eden işlevselci akımı sosyolojide ilk başlatanlardandır. yani dinamik özellikleri içine alan bir bütündür. kendisini oluşturan öğeler. yapısal yönü biyolojik modelden gelir ve tipolojik kavramları kullanarak bir sistemin durağan özelliklerini tamamlamaya yöneliktir. Kişiler eylemlerinde bazı tercihlere sahiptir ama buna rağmen bu seçenekler. * İnsan.

gözlemlenen nesnel sonuçlardır. toplumsal kurum veya yapıları kullanırken sık sık ‘sistem’ kavramını kullanırlar. Buna göre toplumlar.) Yapısal Farklılaşma: Toplum içindeki farklı alt sistemler ile kurumların gün geçtikçe daha çok uzmanlaşmasını kapsamaktadır. bütünü oluşturan parçaların uyum ve ayarlanması için gerekli toplumsal etkinliklerin sonuçlarıdır. toplumun farklı öğeleri arasındaki düzenli ilişkiler. İşlev belirli bir sistemin adaptasyon ya da uyum problemine çözüm yolları sunan. birbirine bağlı parçalardan oluşan bir sistem olarak tanımlanır. antipsikolojik bakış açısına geçişin başlıca simasıdır. görece istikrarlı. Sosyoloji adına tamamlanmış. birbirleriyle bağlantılı statü ve pozisyonları içeren bir yapıdır. Sistem. Merton’un İşlevselci Modeli: . toplumsal sistemleri ya da toplumları oluşturan.) Daha karmaşık olan toplumu bir arada tutmayı sağlayan değerler sisteminin kurulması. Yapısal işlevselcilik olarak adlandırılan ama kendisinin ‘toplumsal eylem sosyolojisi’ ya da ‘eylem kuramı’ demeyi yeğlediği kuramı. bölünen ve yeniden bölünen amip bölünmesine benzer.’ (aile. Şöyle bir tanım yapılabilir: Toplumsal davranışlarda yinelenen kalıplardır. Weber gibi sosyolojinin bir toplumsal eylem bilimi olduğunu görüşündedir. hedefe ulaşma. Parsons ve İşlevsel Modeli: Parsons’ın görüşleri Durkheim’ınkiler gibi toplumsal normlara vurgu yaptığından normatif işlevselcilik olarak da bilinir. entegrasyon ve örüntü sürdürmedir. değerler vb. yalın olarak bütünü oluşturan birbiriyle ilişkili parçaların örgütlenmesidir.) Farklılaşma süreci. Parsons’a göre her sistem ayakta kalabilmek için dört işlevsel gereksinimi karşılamak zorundadır.) Uyum ve yeniden bütünleşme süreci. karşılıklı beklentiler aracılığı ile bir arada tutunan.Durkheim’ın bütüncül toplum anlayışıyla Weber’in bireyi ön plana çıkaran yaklaşımının bir sentezini yapmaya çalışmıştır. Parsons’a göre bu süreç üç aşamayı içerir: 1.dizisidir.toplumsal sistemlerin bir denge sağlamaya eğilimli olmaları Parsonsçı kuramın öncüllerinde içkin biçimde vardır. din. Yapı: Üzerinde anlaşmaya varılmış bir tanımı yoktur. kişiler arası ilişkiler bütünleri olarak tanımladığı yapılar üzerinde yoğunlaştırır. Toplum.normlar. (roller. 2. bütüncül. Bunlar. Parsons’a göre denge sınırı muhafaza etme sistemidir. Ortak değer yargıları toplumsal birlik ve konsensüsün (oydaşma) temelini oluşturur. Toplumsal sistem. Veya. uyum. yönetim vb. yapısal farklılaşmaya dayalı bir toplumsal değişim süreciyle basitten karmaşığa doğru ilerler. Yapısal işlevselcilere göre yapı. ilk dönem Amerikan sosyolojisinin ağırlıkla bireyci olan sosyal psikolojik teorisinden savaştan sonraki.) Yapısal işlevselciler. İşlev ise. bütünleyici bir kuram oluşturma çabasına girmiştir.Bu süreç en basit biçimiyle. Talcott Parsons. Parsons. Yapı terimi yapısal-işlevselciliğin merkezî öğesidir. 3. gözlemlenebilir kalıplaşmış toplumsal pratiklerdir. toplumsal sistem için yaptığı şu tanımlamayla açımlanır:fiziksel özelliklerden etkilenmiş bir ortamda vuku bulan bir etkileşimler sürecindeki bireysel aktörler çoğulculuğu. Dikkatini.

Merton’un. Aktör hedeflerine ulaşmak için kendisini sınırlayan durumları dikkate alır. bir eylem sistemi olarak dikkate alınır. Merton’a göre işlev konusunda iki önemli yanlış yapılmaktadır. Merton’un toplum kavrayışı Durkheim’ınkinden farklı değildir. Türlerine Göre: İşlevsel ve Karşı işlevsel 2. Merton karşı-işlev. değişmenin katalizörleri olan karşı-işlev (dys********) ve anomi kavramlarını ele alışında açıklanabilir. Burada aktör. Radcliffe-Brown ve Malinowski’nin küçük kültürleri inceleyip bunların işlevleri tanımlamalarını eleştirmiştir. Niteliklerine Göre: Gizli işlev ve Açık işlev Merton işlevin iki temel özelliği üzerinde durur.Merton işlev kavramının türlerine ilişkin olarak çeşitli tanımlar yapar. işlevsel sonuçların net dengesi. Merton’un ‘yapısal işlevselcilik’ deyimine karşı çıktığını. örgütlenmiş sosyal davranışların bütünü. Sosyal davranışlar örgütlenmiş bir biçimde karşılıklı ilişkili olmayı gerektirir. Çatışma ve sapkın davranışların yapısal kaynaklarına olanak vermesi açısından dinamiktir.)Sosyal sistem . seçme imkanı bulunan araçların komutundadır.bütünü oluşturan parçaların tümünden farklı ve daha büyük olarak ele alınmıştır. yapıları oluşturan statü ve rolleri olanlar olarak soyut bir pozisyonda kalır. toplumsal olarak yapılanmış alternatifler arasındaki seçimdir. ‘işlevsel çözümleme’nin sosyolojik kuramların tümünün ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda Merton’la aynı fikirdedir. kendine özgü bir gerçeklik. makalelerinde ön plana çıkmaktadır. 1. durağan bir gerçeklik değildir. aktörlerin gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşılamak zorundadır. Parsons sosyal sistem analizinde sadece yapısalcı değil işlevselcidir de: Ona göre 1. 1. amaçların sonucu olarak işlev Merton’un İşlevsel Çözümleme Paradigması: Merton’un modeli. Halbuki günümüz toplumlarında kültürel ve sosyal bütünlüğü parçalayıcı özellikte . bireyi veya eylemde bulunan bir grup insanı belirtir. bulunduğu sosyal ya da kültürel sisteme yaptığı yalnızca olumlu katkıları dikkate almak. Parsons: Parsons bir eylem kuramı geliştirmiştir.)Sistemin organik tipindeki her çeşit hedef. aktör hedeflerinde. bir sosyolojik birimin içinde. Bireyin eğilimi sadece kendini bağlamaz. Çünkü bu kültürler istikrarlı ve bütünleşmiş kültürlerdir.)Sistemin organik tipi olarak işlev b. Parsons. İkinci yanlış ise öznel bir nitelik taşıyan güdü ile nesnel nitelik taşıyan işlevin birbirine karıştırılmasıdır.) Toplumun işlevsel bütünlüğü: Merton. Birincisi. bütünleşmiş ve normlarıyla üyelerini kontrol etmektedir. 3. işlevsel çözümleme için bazı temel kavramları tanımlama ve işlevselci postülalarda bulunan bazı belirsizlikleri açıklama çabasıdır.Merton’un kendine ait bir kuramı yokmuş gibi görünmesine karşın. açık ve gizli işlevler gibi kavramları işlevsel kurama sokmuştur. onun yerine daha basit ve daha uygun olan ‘işlevsel çözümleme’ deyimini tercih ettiğini söyler. araçlarına ve durumuna denk düşecek değerler. Bu ilke. işlevsel alternatif. normlar ve inançlar tarafından yönetilir. işlevsel çözümlemede hakim olan üç postüla belirler ve bunları değiştirmeye çalışır.)Sosyal sistem. Toplumsal yapılar. Parsons. Toplum. 2.varlığını sürdürmek için diğer sistemlerden zorunlu olarak destek almak zorundadır.Birey. a. ‘sosyolojik çözümlemede toplumsal yapıda yoğunlaşmanın önemi’ şeklinde dile getirilebilecek bir tema. Merton’un toplumsal aktörü ne ‘hoşlandığını yapan özgür bir ruh’ ne de davranışları tamamen önceden belirlenmiş otomatik robotlardır. Bu yüzden. Bu sınırlamalar sosyal veya sosyal olmayan nesnelerden oluşur. kısmen de denetlenebilir bir durum içinde bulunur. Merton. toplumsal yapının belkemiğini oluşturduğunu tasarladığı esas süreç.)Sosyal sistem üyelerinin düzensiz davranışları üzerinde minimum düzeyde de olsa bir kontrole sahip olmalıdır. bu aktör bir hedef veya hedeflere sahiptir. Parsons bu eylem sisteminin yapısal alt sistemlere işlevsel zorunluluklara sahip olduğunu ileri sürer. Merton’da toplumsal yapı. bireysel ve eylemi şu şekilde açıklar: eylemin bir aktörü vardır.

İşlevin mi yoksa o işlevi yerine getiren öğenin mi zorunlu olduğu belirsizdir.)Toplumsal oluşumlar psikolojisi davranışlar. *Toplumsal bütünü mikroskopik parçalara ayırıp. Merton şu örneği verir: New Mexico’daki Hopi Kızılderililerin yağmur dansının yağmur getireceğine inanılır.toplumsal oluşumlar ve temellendirilmiştir.Amaç şimdiki toplumu çözümlemektir.Sosyal psikolojinin gelişmesini sağlamışlardır. Halbuki Merton’a göre pozitif ve negatif işlevler göz önünde bulundurularak işlevsel sonuçların kesin dengesine göre düşünülmesi gerekir. Merton’a göre işlevsel alternatifler vardır. psikoloji ile sosyoloji arasında bir köprü görevi gören sosyal psikolojinin doğuşunu sağlanmıştır. toplumsal etkinliğe katılan(lar) tarafından bilinen ve niyetlenilen işlevlerdir. tüm standartlaşmış toplumsal veya kültürel formların pozitif işlevlere sahip olduğuna inanır. Açık ve örtük işlev diye işlevi ikiye ayırır. Örneğin bir dinin iki mezhebi (İrlanda örneğinde olduğu gibi) toplumsal bütünlüğe zarar da vermektedir.Bununla toplumda uyum ve dengenin sürdürülmesi amaçlanmıştır.Chicago Okulu revaçtadır.Genel olarak birey ve bireysel davranışlar üzerinde durmaktadırlar. bu insanların birbirine olan toplumsal bağlarını güçlendirir.Açık işlev.bir işlevler bütünü olarak görülür. toplumsal bütünlüğü tehdit eden. *Toplum. Merton’a göre karşı işlev.)Bireysel özellikler ile tipsel veriler arasındaki karşılıklı ilişkiler ele alınarak toplumsallaştırma süreci içinde davranışlar incelenmiş.Yapısal işlevselciliğin arkasında Darwinci düşünceyi görebiliriz.) Zorunluluk: Her toplumdaki yaşamsal işlevi olan öğelerin varlığı zorunludur. *Bu çözümlemeleri bireysel davranışlar düzeyinde ele alır. Amerikan Sosyolojisinin Genel Özellikleri: *Tarihsel Olmayışı:Önemli olan. olanı betimlemektir.Toplumun incelenmesi bu işlevlerin incelenmesiyle mümkündür.(örtük işlev) Merton bir de işlev & karşı işlev ayrımı yapar.Bunları şöyle sayabiliriz: 1.Zamanla Amerikan sosyolojisinin bu dar alanı içinde bir farklılaşma ortaya çıkmıştır. Örtük işlev ise katılımcıların farkında olmadıkları etkinliklerin sonuçlarıdır. Merton’a göre bu postülada bir belirsizlik vardır. . 2.işlevler de vardır.bunları bütünden soyutlayarak ayrı ayrı inceler.Weber’in toplum konusundaki görüşlerinden ve Gabriel Tard’ın görüşlerinden etkilendiğini görüyoruz. Tönnies’in birey konusundaki görüşleri. İşlevsel bir öğe bir başka öğenin yerine geçebilir veya onun yerini alabilir.İşlevselcilik Amerikan sosyolojisine damgasını vurmuştur.Amerikan sosyolojisine genel olarak bakınca Spencer’in organik yaklaşımı. olarak hatta adlandırabileceğimiz bu akımda bireysel toplumun kendisi psikolojik motivasyonla 2. YAPISAL İŞLEVSELCİLİK (Strüktürel Fonksiyonalizm) Savaş yıllarında Avrupa’da sosyoloji çalışmaları durmuş ABD’de ise gelişmiştir. 3.Bu özellik pragmatik bir karaktere sahiptir. değişiklik yaratma eğiliminde olan toplumsal etkinliklerdir.(açık işlev) Aynı zamanda yağmur dansı. *Bunun doğal sonucunda psikolojik yaklaşım ortaya çıkmıştır.) Evrensel işlevselcilik: Evrensel işlevselcilik.Bireysel davranışı toplumsal etkinliklerin nedeni olarak görürler.Toplum bireye indirgenmektedir.

4. değişimi zorlayan bir iç yönelme olmakla beraber toplumsal sistemin temelinde yatan değer yargısı sisteminin oluşturduğu ve biçimlediği uyum ve denge koşulları içinde yönlenen ve aynı zamanda koşullarla sınırlanan bir süreçtir.iktisadi tarihi.bir işlevi olduğu için vardır.İnsan.Çünkü aktörün rolü vardır.Bu yöneliş.özünde değişmez ancak farklılaşır.Amaç mevcut toplumsal sistemin korunmasıdır.bir gereksinimi karşılama ve öteki parçalarla ahenkli bir bütünleşme demektir.(Bunun arkasında ‘uzmanlaşma’ düşüncesi vardır.Bu modeller değişmeyi 1. esasen aynı yapı tarafından meydana getirilen işlevlerin zamanla çoğalmaları ve özelleşmeleri sonucunda birbirinden ayrılarak kendilerini yerine getirecek yeni yapılar yaratmaları demektir.Alt-sistemlerin (doğa-kültür-kişilik) temel etkileşiminin yol açtığı rol farklılaşması toplumsal sistem içinde değişmenin bir ölçütü ve görünümüdür.Yapısal işlevselci yaklaşımın değişimi yansıtan “yapısal farklılaşma” kavramı.) 2.)Toplumsal yapı . yaklaşımın değişmeyi açıklamadaki kuramsal yetersizliğidir.kültürel yapı ayrımı yaparak (Merton) bu iki yapının uyum veya uyumsuzluğu ortaya koyarak açıklamaya çalışılır.Rasyonalizasyon otomatik bir süreç değil. toplumsal sistemlerin temelleridir.Dolayısıyla rasyonelleşme. Çalışmaları daha hala sosyolojinin birçok ilgi alanına ışık tutan Weber. 2.Bu. Yapısal işlevselci kuramlar büyük kuramlardan etkilenmiştir. Yapısal işlevselci yaklaşımda değer yargısı sistemi bir veri gibidir.)Evrimci büyük modellerin yaklaşımını benimseyerek işlevsel farklılaşma düşüncesi ile.) Bir de yapısal işlevselcilerin kendi keşfettikleri kavramlar vardır: 1.. antik toplumları.değişme anlayışlarının özünü oluşturur.Bu. bilim ve teknolojiden ve düşünce sisteminden kaynaklanır. (Sosyal evrim.Toplum. vs.*Değişimi farklılaşma olarak görür.toplumsal sistemin temelini oluşturan değer yargısı sisteminin oluşturduğu bir süreçtir.bunu statüsüne göre yerine getirir.Bu iki sosyolog içinde Weber’in çalışmaları çok daha karmaşık.değişen işlevlere uygun yapıların oluşturulması veya işlevlerin o yeni yapılara uygun hale getirilmesidir. 3.Farklılaşma:Yapıların değişmeye başlamasıyla. WEBER ve YORUMLAYICI (ANLAYICI) SOSYOLOJİ: 1864-1920 yılları arasında yaşayan ünlü Alman düşünürü ve sosyoloğu Max Weber.Durkheim ile birlikte modern sosyolojinin kurucularından kabul edilir.İşlev de bir gereksinimden doğar.bir bilim olarak sosyolojinin genel kavramsal çerçevesini çizmiş ve tutarlı bir sosyal bilimler felsefesi geliştirmiştir. .büyüme ve farklılaşma şeklinde olur. kavramlar bu kuramın temel kavramlarıdır.)Yapılar ve İşlevler Arasındaki İlişki: Her yapı.modern toplumun temel özelliklerini sağlam bir biçimde tespit edip ortaya koymuş. gözü olduğu için görmez.İşlev yapıdan önce gelir ve kendileri yerine getirecek yapıların oluşum ve gelişimini sağlarlar. anlaşılması güç ve iddialıdır.Bu nedenle her toplumsal birim yapısal işlevselci modelde toplumsal sistem için vazgeçilmez niteliktedir.Denge ve uyum değişime karşıdır. sosyolojiye önemli katkılar sağlamış.)Toplumun alt-sistemlerini açıklarken bireyi aktör olarak ele alır.)Toplumsal yapı ve toplumsal birimlerin toplumsal sistem içinde işlevselliği düşüncesi:İşlevsel olma. hukuk ve müzik sosyolojisini ve daha birçok alanı kapsayan bir dizi araştırmaları kaleme almıştır.Değer yargısı sistemi yapısal işlevselci yaklaşımda karizmatik bir niteliğe sahiptir.farklılaşma.Statü haklar ve sorumluluklar bütünüdür.)Toplumun değer yargısı sistemi içinde oluşan ve biçimlenen toplumsal rol.Weber’in etkisiyle rasyonelleşme önem verilmiştir.denge.Yapısal farklılaşma.görme işlevini yerine getirmek için göz oluşur. Bu özelliklerinden dolayı Weber. tüm büyük dünya dinlerini.Her şey değer yargısı sistemi içinde şekillenir.

bir yandan evrimci pozitivizme ve diğer yandan da dogmatik Marxizm’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.Marxizm ekonomik bir determinizm biçimi. . Fakat Weber’in akıl hocaları gerçekte çok zengindir. Weber her şeyden önce sosyolojinin insan davranışlarıyla ilgili olarak. büyük oranda sınıf çatışmalarının toplumun gelişmesinde temel dinamik süreci biçimlendirdiği şeklindeki Marxist genellemeye hücumun oluşturduğu söylenebilir.öbür yandan bu nesnel gerçekliği yeniden ürettikleri kadarıyla bilimseldi. O da sosyolojinin yalnızca eyleme ilişkin öznel bir yorum olmadığı ve sosyologların yalnızca toplumsal dinamiklerin birbirlerini nasıl etkilediğini değil. Marxizmin bilgiyi ideoloji olarak.Weber.Örneğin dünya insanlar için ne ifade etmektedir.(2)Yani Weber’in sosyolojisi . çalışanlar için bürokrasi ne anlama gelmektedir.sadece iktisadi düzen içinde geçerli olan düzenin bir bölümüdür.aynı zamanda toplumsal olayların insanlar için taşıdığı anlamları da araştırmaları gerektiğidir.(3) Max Weber toplumsal yaşamın anlaşılmasında etkisi altında kaldığı Marx’tan toplumsal sınıfların analizinde de ayrılmaktadır. Simmel’in geliştirdiği kapitalizm ve para kuramlarını temel almıştır.. doğa bilimlerininkine benzer genel geçer yasalara ulaşamayacağını. Weber için ise sınıf topluluk içinde gelişebilecek birkaç grup tipinin yalnızca biridir.(1) Bu çerçeve içinde öncelikle pozitivizme karşı tavır alan Weber’in sosyolojisini. insan ilişkilerini belirleyen nedenlerin yalnızca ekonomik çıkarlar olmadığı ve insanları birbirine bağlayan gerçek bağların da ekonomik kökenli olmadığı görüşleriyle Marx’tan ayrılır.İnsan özneler kurucu bir rol oynamadıkları gibi. insanlar dünyayı nasıl tanımlamaktadır.sınıfsal ve ekonomik çıkarların bilinçteki yansıması olarak tanımladığını düşünüyordu:Kavramlar.bir yandan sosyalizmin ve komünizmin tarihsel kaçınılmazlığına giden yolu işaret ederken. Marx için sınıf.Bu yaklaşımıyla Weber tarihin materyalist açıklamasını reddetmektedir.Örneğin Marxizm’in Kapitalizm ile ilgili çözümlemelerine alternatif olarak getirdiği Protestan Ahlakı tezini oluştururken önemli ölçüde W.Sosyolojini yöntem ve felsefi analizlerinde Neo-Kantçı bir bakış açısını benimseyen Weber önemli ölçüde Marx’ın da etkisinde kalmıştır.tarihsel evrim geçiren bir bütünün pasif nesneleriydi.topluluğun şeklini veren toplum analizinin temel ölçütüdür.Sınıf çatışmalarına Marx’ın verdiği önemi vermemektedir. Ona göre sınıf. Şu halde toplum da bütünüyle üretim tarzının ve gelişme yasalarının egemen olduğu bir sistemdi. Weber’in tanımına göre. özerkliğin izinin bile görülmediği basit gölge fenomenlerdi.düşünce tarzları ile ekonomik çıkarlar arasında kesin bir işlevsel ilişki bulunduğu savını ileri süren bir teoriydi:fikirler ister dinsel ister ekonomik olsun. insan toplumları söz konusu olduğunda evrim niteliği taşıyan bir gelişmeyi doğrulayıp temellendiremeyeceğini öne sürmüştür. Sombart ile G.Bu anlayış doğrultusunda Weber anlam üzerinde durur ve yorumlu anlamanın önemine değinir. Weber. Weber’in Yorumlayıcı Sosyoloji anlayışı: Weber çalışmalarında bir noktayı özellikle vurgulamıştır.Ona göre ekonomik gerçekler önemli fakat bununla birlikte fikir ve değerler daha da önemlidir.

Buna göre Kalvinist teolojide üç önemli öğe göze çarpmaktadır:Birincisi.İkincisi . yapılan eylem konusunda yeterli bir açıklama sağlayan öznel bir anlamdır.Bununla birlikte Weber birçok makul görünen güdüsel hipotezin daha sonra reddedildiğini söyler.Böylece insan.Weber rasyonel eylem hakkında iki önemli örnek verir:Birincisi mantıksal (veya matematiksel) bir tezin ileri sürülmesi örneğidir.aylak aylak dolaşmasıdır.Kısaca Asetizm öğretisine göre öte dünyaya yönelik eylemlerin önemi ortadan kalkmaktadır.İnsan ürettiklerini har vurup harman savurmamalıdır.Weber anlam düzeyinde yeterli olma talebinin karşılanabilmesi için güdüsel örüntünün rasyonel olduğunun gösterilebilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.davranışların perde arkasını kültürel öğelere bağlamak suretiyle psikolojiyle sosyolojiyi bileştirmek ister gibidir. tüketimden arta kalanı tasarruf etmelidir. 2.önyargılarımız ve algılama tarzımıza göre bir anlama sahiptir.Max Weber sosyolojiyi şöyle tanımlamaktadır: “Sosyal eylemin gerek yerine getirilmesinin gerek etkilerinin nedensel açıklamasını vermek amacıyla.insan Tanrının yeryüzündeki krallığını kurup zaferini artırmak için yeryüzüne indirilmiştir.Fakat açıklayıcı anlama bu doğrudan anlaşılan eylemin arkasındaki güdülerin bilgisiyle ilgilidir.Çünkü güdüsel açıklama bizim kişisel tecrübelerimiz. Weber yukarıdaki tanımında bahsettiği “yorumlayıcı anlama” ya açıklayıcı (veya güdüsel) anlama ve gözlemsel (veya doğrudan) anlama arasında bir ayrım yapmak suretiyle varmaktadır. Weber bu metodolojik yaklaşımı ile Kapitalizmin ortaya çıkışını da açıklamıştır.Burada sonucun öncüllerin tümdengelimsel bir metodla çıkarsandığını görürüz.Aynı şekilde sinirli bir insanı da doğrudan gözlemleyerek sinirli olduğunu anlayabiliriz. 3.Her iki olayda da rasyonel anlamaya sahip olduğumuz söylenebilir.alışkanlıklarımız.İnsan çok basit ve sade bir yaşam geçirmelidir.İnsanın durmadan çalışması ve üretmesi gerekmektedir.16.insanın ilahi merhamete mazhar olmadığı sürece doğa ve bedenin günah ve ölüm demek olduğuna inanmaktır.Ona göre Kapitalizmi doğuran tek neden sosyal sınıflar arasındaki ilişki değildir.Bu şekilde bireylerin toplumsal eylemleri ve bunların içerdiği anlamlar üzerine kurulu bir sosyoloji anlayışını benimseyen Weber.Weber aynı zamanda Protestan Ahlakı’nın kaynağının Kalvinist teoloji olduğunu saptamış ve Calvin’in Asetizm öğretisini çözümlemeye çalışmıştır.toplumsal yaşamın değişik alanlardaki nedensel ilişkisini araştırmalı ve anlamalıdır.eylemde bulunan aktöre ve onu gözlemleyene.Bu anlayış doğrultusunda Asetizm öğretisi içinde şöyle bir anlayış ortaya çıkmıştır: Tanrının sevdiği bir kul olmak için şunlara dikkat etmek gerekir: 1. az önceki örnekte birinin 2x2=4 yazmasına ilişkin açıklayıcı anlamaya sahip olmamız demek.Tasarruflar yatırıma dönüştürülmelidir. ve 17.. Yüzyıl Avrupa’sında kapitalizmin ortaya çıkışı maddi koşullara ek olarak bir değer ve tutumlar dizisinin de etkisinde olmuştur. sosyal eylemin yorumlayıcı anlaşılmasına yönelen bir bilimdir.Weber’in güdüden anladığı. bürokrasinin toplumu nasıl ve hangi ölçüde şekillendirdiği gibi..En büyük günah veya insan onuruna yakışmayan en büyük davranış. Eylem sosyaldir zira eylemde bulunan birey (veya bireyler)ona öznel bir anlam yakıştırırlar ve başkalarının davranışını dikkate alırlar.insanın aziz olup olmaması Tanrının bileceği bir iştir ve insanın kaderinde yoksa artık o kimse kendi gayreti ile bir iş başaramaz.Üçüncüsü de.insanın vaktini boşa harcamasıdır.(5) .Örneğin birisi 2x2=4 gibi bir önerme yazdığında biz bunun anlamını hiç düşünmeden doğrudan gördüğümüz gibi algılar ve anlarız. Örneğin dinin toplumsal olayları (ve özellikle de ekonomiyi) nasıl etkilediği.”(4) Yukarıdaki tanımından da anlaşılacağı gibi Weber’in sosyolojik yaklaşımına göre sosyoloji kavrayıcı olmalı yani toplumsal davranışların anlamını kavramalı.bizim o anki koşularda o kişinin o eylemde bulunmasının kesin olarak nedenini anlamamız demektir.”Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde dinsel değerlerin toplumsal gelişmedeki rolünü göstermiştir.İkincisi de belirli bir hedefe ulaşmada en etkin aracın seçimiyle ilgili olan eylemdir.Örneğin.

büyünün ortadan kaldırılıp.(8) Weber.siyaset alanında geleneksel meşruiyet tarzlarının siyasi partiye dayalı karizmatik bir liderlikle değiştirilmesini.Weber bu ideal tipler olarak adlandırdığı kuruluşlardan hareketle insan gerçeğine varmayı amaçlar.hızlı bir gelişme içine girmişlerdir.Katolikliğin yaygın olduğu Fransa Almanya’dan daha geri kalmıştır.Weber’e göre Asetizmin bu öğretilerini birleştirince müteşebbis tanımı ortaya çıkmaktadır. Weber’in anlaşılması güç.deneysel.ilgilendiği toplumsal konularda kavramları anlamak ve açıklamak için temelde iki yöntem kullanmaktadır: -İdeal tip analizi -Tarihi analiz Weber’e göre toplumsal yapının anlaşılabilmesi bu yapının belirli özelliklerinin bilinmesine bağlıdır.ahlak alanında ahlaki disiplin ve eğitimin büyük bir güçle vurgulanmasını.(6) Rasyonalizasyonun her alanda izlerini süren ünlü düşünür söz konusu rasyonalizasyonun bir kaynağının Protestan ahlakının yol açtığı kültürel değişmelerde bulduğunu savunmuştur.Weber’e göre rasyonalizasyon insan eylemlerinin her yönünü ölçüm ve kontrole elverişli hale getiren süreçleri gösterir.diğer bir teknik olarak benimsediği olay ve olguların tarihi analizi üzerinde durur.kurumların belli amaçların gerçekleştirilebilmesi için. uygarlık tipleri önerir. büyük gelişme farkları saptanabilir.O bir ortalama durum.Sözgelimi bürokrasi toplumsal bir olgu olarak ne olduğunun anlaşılabilmesi için onu diğer olgulardan ayıran özellikler ve temel karakteristikleri saptanmalıdır.daha etkili ve yeterli araçlar haline getirilmesine işaret eder.ekonomi alanında.din alanında ilahiyatın vahiy temeli üzerinde değil de entelektüel bir temel üzerindeki gelişimi sayesinde.hukuk alanında keyfi yasa koyuculuğun ortadan kaldırılıp.evrensel yasaların meydana getirdiği temel üzerinde.Protestan ahlakını. Asetizm öğretisini benimseyen toplumlar.Buna göre Weberci anlamı içinde rasyonalizasyon.Weber ideal tipler olarak sosyal ilişki tipleri.bazı çelişkiler içeren.bilim alnında da bireysel yaratıcılıktan çok araştırma ekipleriyle eşgüdümlü bir deneysel araştırma planının. din.Çünkü sosyal bilimler.fabrika ve üretimin bürokratik yollardan düzenlenmesiyle.uyumsuz ve oldukça karmaşık fikirleri ortaya atıldığı günden beri ciddi eleştirilere hedef olmuştur: Örneğin kapitalizmin doğuşunu Protestan Ahlakı’na bağlamak günümüzde bu ahlakı benimsememiş hatta dini değerleri ciddiyete almamış bazı uzak doğu ülkelerinin gelişmişliği gerçeği ile uyuşmamaktadır.tümdengelimsel hukuki bir akıl yürütme anlayışının benimsenmesini.karın gelişmiş muhasebe teknikleri kullanılarak hesaplanmasını.Örneğin bürokrasinin ortaya çıkış nedenleri bazı tarihsel olaylarda gizlidir ve bundan dolayı bürokrasinin ortaya çıkış nedenlerini bu olaylarda aramak gerekir. grup tipleri. iktidar.Almanya’da katolik ve protestan mezheplerini kabul eden bölgeler karşılaştırıldığında.toplumsal eylemlerin özgül tarihsel ortamlarıyla birlikte anlaşılması ve nedensel açıklamalarının yapılmasına ilgi duyar.Ancak bu ideal tipler gerçek değildir fakat gerçekle ilişkileri vardır.Öncelikle pozitivizme karşı tavır alan ve toplumda gelişmeyi yansıtan yasalara yer .dini ayinlerin yerine kişisel sorumluluk ve inisiyatifinin geçirilmesini. Diğer bir eleştiri ise Weber’in rasyonalizm ve pozitivizm konusundaki görüşlerine ilişkindir.bir varsayım veya gerçeğin bir tasviri değil.Başka bir deyişle rasyonalizasyon geleneksel uygulamaların reformdan geçirilmesine ve bu uygulamalarla özdeşleşmiş amaçlara daha iyi etkili bir biçimde ulaşma olanağı verecek süreçlerin ortaya çıkışına. Weber daha sonra.Weber bu konuda yalnızca kendi içinde bulunduğu toplumu göz önüne alıp dış dünyadaki diğer durumları göremediği için ciddi bir hata yapmıştır.devlet denetimi ve yönetimi altında olan bilim politikalarının geliştirilmesini ifade eder.Bu anlayış temelinde Weber böylece karşılaştırmalı bir temel üzerinde bir “ideal tip” formu geliştirir ve onun ayırd edici özelliklerine vurgu yapar.keyfi ve ütopya niteliğinde bir özellik taşıyan tiptir.

Buğdaycı.Fukuyama’ya göre Weber. Bilim ve Sanat Yayınları *SAYIN.J (1994). İmge Yayınları 5.Birey Yayıncılık 3.)SWINGEWOOD.ve bu sebepten karmaşık görüşleri çeşitli şekillerde yorumlanmış iddiaları da hücuma uğramış veya savunulmuştur.8.(7) Weber’in sosyolojisine bir diğer eleştiri de Amerikalı siyaset bilimci Fukuyama tarafından yapılmaktadır..) KEAT. Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin metodolojik birliği konusundaki tartışmalarda en önemli kişi kabul edilen Weber.Antony (1999) İLERİ TOPLUMLARIN SINIF YAPISI . Ege Üniversitesi Yayınları *DOĞAN.6.Alan (1998) SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN KISA TARİHİ.Francis(1998) GÜVEN.)SAYIN.R VE URRY. Sistem Yayıncılık .)Cevizci.)FUKUYAMA.”(9) ALINTILAR: 1.bununla birlikte rasyonalizasyonu.R VE URRY. BİLİM OLARAK SOSYAL TEORİ.)GIDDENS. Ekin Yayınları *MARSHALL. BİLİM OLARAK SOSYAL TEORİ.insan eyleminin açıklaması ve anlaşılması ile sosyal bilimlerin nesnellik problemi konusunda natüralizm ve anti naturalizmin aşırı formları arasında oldukça dolayımlanan bir tavır geliştirmeye çalışmış.7. Bilim ve Sanat Yayınları 4.İş Bankası Yayınları KAYNAKÇA: *KEAT. Önal (1994). “ din ve ideoloji gibi kültürel ürünlerin temeldeki ekonomik güçler tarafından yaratılmadığını..Önal (1994) SOSYOLOJİYE GİRİŞ Üniversite Yayınları 9.olmadığını söyleyen Weber.Ahmet Felsefe Sözlüğü 2.Ahmet FELSEFE SÖZLÜĞÜ. İsmail (1996) SOSYOLOJİ (Kavramlar ve Sorunlar).Çeviren Osman Akınhay Bilim ve Sanat Yayınları *CEVİZCİ.Gordon (1999). kapitalist batı toplumlarındaki en temel ve en belirgin öğe olarak kabul etmiştir. İmge Yayınları *SWINGEWOOD. SOSYAL ERDEMLER VE REFAHIN YARATILMASI Çeviren A.. SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ.Alan (1998) Çeviren Osman Akınhay SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN KISA TARİHİ.aksine kültürün kendisinin belli biçimlerdeki ekonomik davranışları ürettiğini öne sürerek Marx’ın teorisini tersine çevirmiştir.J (1994). SOSYOLOJİYE GİRİŞ.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->