P. 1
NMR spektroskopisi

NMR spektroskopisi

|Views: 900|Likes:
Yayınlayan: ozdend

More info:

Published by: ozdend on Apr 29, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2015

pdf

text

original

NMR spektroskopisi

Çal ma ilkesi: Çekirdeklerin 4-900 MHz (75m -0,33m) aral ndaki Radyo frekans aral ndaki elektromanyetik nlar n absorpsiyonuyla dönme enerji seviyelerine uyar lmalar n n ölçümüne dayan r. NMR spektroskopisi kovalent bile iklerin yap lar n n ayd nlat lmas nda kullan l r.
1H, 11B, 13C, 15N, 31P, 19F

vb. NMR lar vard r.

Bu ba l k alt nda 1H NMR incelenecektir. Atom çekirde i ve elektronlar, atomu olu turan yüklü taneciklerdir. Elektronlar kendi eksenleri etraf nda dönerler yani bir "spin" hareketi yaparlar. Atom çekirdeklerinin ço u da spin hareketi yapar. Elektronun ve en basit çekirdek yap ta lar olan proton ve nötronun spin kuantum say s , I, veya spin de erleri 1/2 dir. Atom çekirdeklerinde proton ve nötron say lar çift say l ise (4He, 12C, 160 çekirdeklerinde oldu u gibi) bu çekirdeklerin net spini yoktur(I=0). E er çekirdekteki nötron ve proton say lar tek say l ise, yani nötron ve proton say lar n n toplam çift say l ise, çekirde in net spini tam say l d r. Örne in, 2H, 6Li ve 14N gibi çekirdeklerin net spini I =1 e, 10B çekirde inin net spini 3 e e ittir. Atom çekirde inin proton say s veya nötron say s tek say l ise, spini yar ml de er al r. Buna örnek olarak, spini 1/2 olan 1H,13C, 15N, 19F, 31P, 57Fe, spini 3/2 olan 7Li, 11B, 79Br, 81Br, 35Cl, 37CL, 23Na, 53Cr,63Cu, 61Ni, spini 5/2 olan 55Mn, 127I ve spini 7/2 olan 59CO çekirdekleri verilebilir.

+

+

Bu tablodan her bir atomun NMR da kaç pik verece i (2I+1) bulunur. Do al bolluklar n büyüklü ü bunun daha hassas ölçümleri gösterece ini belirtir.

-I kadard r.. I-1... Uygulanan manyetik alan n manyetik ak yo unlu u (tesla veya gauss) dur. Hz cinsinden yandaki e itlik ile verilir. verilir.... -I Yar m say l I de erleri için.-1/2.0505x10-31 J/G).. I-1.. Manyetik alan içinde gelir. -(I-1). Spin kuantum say s 1/2 olan bir çekirdek için manyetik alanda.. I. spin hareketi yapan yüklü bir taneci in küçük bir m knat s gibi davranaca ve dolay s ile d tan uygulanan bir manyetik alandan etkilenece i anlam na gelir. yani daha yüksek enerjili olan gelir... Periyodik yapar. gelir.Kuantum mekani ine göre spin hareketine giren yüklü bir taneci in aç sal momenti kuantla m olup bu aç sal momentumun belli bir eksen yönünde (2I+1) bile eni vard r..1/2. Bu bile enler herhangi bir manyetik alan n yoklu unda e enerjili olup.. ....... ki düzey aras ndaki fark kadar (EB ± EA) bir enerjiyi absorplayan çekirdek. I. Kendi ekseni etraf nda dönen yüklü bir parçac k dairesel bir elektrik alan olu turaca ndan. (Larmor frekans ) Y. bu ak m bir manyetik alan yarat r. tutulan yüklü bir taneci in olu turdu u manyetik dipol... tek bir nükleer magneton de eri (5. türden olan bu hareketin frekans . kararl yani daha dü ük enerjili olan spin hareketi yapan çekirde in olu turdu u manyetik alan n d ar dan uygulanan manyetik alan ile ayn yönde oldu u duruma kar gelir... manyetik moment F. ise iki manyetik alan n birbirine ters oldu u duruma kar gelir.. 2(1/2) + 1 = 2 enerji düzeyi olu ur. spininin d manyetik alana ters oldu u yüksek enerjili konuma gelir. -(I-1)... bu alan içinde Larmor dönmesi hareketini yapar. Ho... Daha az kararl . Bunlardan daha ur. Bu ise.0. R ! QF Ho 2TI Q. bunlar n say s tam say l I de erleri için.

Alttaki ekilde ise spin kuantum say s I=1. (2I+1) =2 olan bir atomda çekirde e ait manyetik alanda iki tane enerji yar lmas gözlenir. ±1 E +1 .Yandaki ekilde spin kuantum say s I=1/2. (2I+1) =3 olan atomda çekirde e ait 3 adet enerji yar lmas ve buna ba l al nan spektrumda 3 pik gözlenir.

Nükleer Spin Halleri aras ndaki Enerji Fark + (E + Artan manyetik alan kuvveti (E ' Manyetik alan yokken enerji fark da yoktur. . yoktur.

oran n 1. I ve Q de erleri farkl oldu undan. 25°C da ve 14092 G'luk manyetik ak yo unlu unda hidrojen çekirdekleri için 25° hesaplan rsa.99999 bulunur.7927 nükleer magnetondur.7927(5.m IA . Görüldü ü gibi k absorpsiyonu olay gerçekle meden önce bile iki enerji düzeyindeki da l m hemen hemen ayn d r. r. I = 1/2 ve k = 1. r. F = 5.6256 x 10-34 J. Bu r.98x10-26 98x10J dür bu enerjiye kar gelen frekans ise (E = hR 3. NB !e NA  QFHo IkT = 0. çekirdeklerin rezonansa geldikleri frekanslar da farkl d r.050510-31 J/G.NMR spektroskopisi yöntemi ile en fazla incelenen çekirdek olan protonun 14092 Gauss'luk (1T= 10 000 Gauss) manyetik alanda temel enerji düzeyinden uyar lm enerji düzeyine ç kar labilmesi için absorplamas gereken enerji ve bu enerjiye kar gelen frekans kolayca hesaplanabilir.98x10-26 J = (6. k absorpsiyonu olay gerçekle meden önce yüksek enerji düzeyindeki çekirdeklerin dü ük enerji düzeyindeki çekirdeklere oran Boltzmann da l m yasas ile bulunabilir: bulunabilir: Bu oran.mIB) I 1/2 3. s ras yla yüksek ve magnetondur. Manyetik alan içinde. manyetik ak yo unlu u yakla k 14 kG olan proton NMR spektrofotometrelerinde kullan lmas gereken radyo frekans kayna n n 60 MHz'lik ma yaymas gerekir.00000 e e it olmas ile sistem doygunlu a ula r ve art k k absorplamaz.7927 nükleer magneton.381 X 10-23 J/K de erleri ile. Proton için Q= 2. de i ik gerekir. Bu sonuca göre. ( mIB . bulunur. . Her bir çekirde in mI. absorplamaz. hesaplanabilir. (E = 2. Q = 2.00 x 107 s-1 = 60.0 MHz 60. dü ük enerjili düzeyin manyetik kuantum say lar d r.0505x10-31 J/G )(14092 G )(1/2 -(-1/2) = 7927( 0505x10)(14092 )(1 (E= Q FHo (m IA .s) R 98x1010R = 6.

. fotonu ile etkile ti inde proton manyetik rezonansa girece inden. Bu yüzden NMR spektrometreleri bir veya birkaç çekirde in incelenmesi için tasarlanm t r. çekirdek ise manyetik alana z t yönlenir. Elektronlar n çekirde i d . bunlar n atomlarda elektronlarla beraber oldu u dü ünülmedi. mümkündür. Protonun 1/2 olan spin de eri nedeniyle manyetik alan içinde tutuldu unda iki spin enerji düzeyi olu ur. elektronlarla sar l bir çekirde in belli bir radyo dalga fotonu ile rezonansa girebilmesi için d tan uygulanan alan de erini biraz daha artt rmak gereklidir. maddelerin çok büyük bir k sm nda hidrojen atomu bulundu undan yöntemin önce protonlar için incelenmesi uygun olur. yöntemin gücü bu kadarla k s tl de ildir. Kimyada kar la lan r. Buraya kadar çekirdeklerin manyetik rezonanslar tart l rken. Uygun bir radyo dalgas ur. manyetik alana denir. elektronlar n etkisinde olmayan yal n bir çekirde in maruz kald d manyetik alan de eri ile elektron bulutuyla sar l bir çekirde in hissetti i d manyetik alan de eri farkl d r. elektron bulutunun d tan uygulanan manyetik alan içindeki hareketi sonucu bir manyetik alan olu ur ve bu alan d manyetik alana ters yönde olup d tan uygulanan alan n etkisini azalt r.Kimyasal Kayma Her bir çekirdek için ayr bir rezonans frekans n n kullan lmas gereklidir. Bu ünülmedi. Bu r. gereklidir. Elektronlar n bu etkisine gereklidir. nedenle. NMR yöntemiyle bir örnekte hidrojen atomu olup olmad n anlamak ve varsa ne kadar hidrojen atomu oldu unu ölçmek mümkündür. Çekirde i saran r. olur. o çekirde in maruz kald elektron yo unlu una ba l d r ve (W ile gösterilen perdeleme sabiti ile verilir: verilir: Atom manyetik alana maruz kald nda elektronlar uygulanan manyetik alan yönünde veya ters yönde hareket eder. Ancak. kar ne kadar perdeleyece i. ildir. perdeleme etkisi denir.

belli bir frekanstaki radyo dalgas fotonu ile rezonansa olur. H = (Y . gözlenir. Oksijen hissedilmemektedir. elde edilecek C-H NMR piki. manyetik alan taramas s ras nda CH30H gibi bir molekülde O-H ve C-H türü protonlar farkl alan de erlerinde NMR pikleri olu tururlar. atomu karbon atomuna göre daha elektronegatif oldu u için C-H ba ndaki hidrojen atomunun çekirde i. WO-H de erinden daha r.YREF) x106 / Yspektr . büyük olur. C-H türü ve bir tane O-H türü proton oldu undan. molekülde bulunan T elektronlar n n manyetik alan varl nda yapt hareketler sonucu olu an manyetik alan n yönünü de etkiler. etkiler.   Ho . r. Bu nedenle WC-H de eri. girmesi için O-H protonuna göre daha fazla bir manyetik alan uygulanmal d r. C-H protonunun.W) = H e itli ine göre d tan uygulanan Ho manyetik alan iddetinin W kadar olan bir kesri. Ayr ca CH30H molekülünde üç tane tururlar. O-H NMR pikine oranla üç kat daha iddetli olarak gözlenir. Kimyasal verilir. elektron perdelemesi nedeniyle çekirdek taraf ndan hissedilmemektedir.W Ho = Ho( 1 . Böylece. kayman n hangi ölçüde ortaya ç kaca n . Farkl kimyasal çevreye sahip çekirdeklerin uygulanan radyo dalgas fotonu ile farkl manyetik alanlarda rezonansa girmesine kimyasal kayma ad verilir. O-H ba ndaki hidrojen atomu çekirde ine göre daha fazla bir elektron yo unlu unun etkisinde kal r.

ki kom u e de er H aras nda kalan H ler. OH ba ndaki H çekirde i hareketli oldu u için kom u çekirdeklerden etkilenmez. kom u H say lar n n toplam n n 1 fazlas na yar l r. Buradaki n de eri proton spinini etkileyen e de er ve I = 1/2 spinine sahip çekirdeklerin say s d r. Buna göre piklerin iddet oranlar yukar da görülen Pascal üçgeninden bulunabilir. Kom u H ler e de er de ilse kom u H say s toplam n n 2 kat na yar l r. Bu spin-spin yar lmas n n miktar .OH CH3 CH2 n:kom u H say s Spin-spin Etkile mesi Çekirdeklerin spin enerji düzeyleri bu çekirdeklere kom u ve spini olan ba ka çekirdekler taraf ndan de i ikli e u rat l r. Manyetik ve kimyasal çevre yönünden e de er çekirdekler birbirinin NMR hatlar n etkilemez. CH3-CH2-OH molekülünün NMR spektrumu . I spin de erine sahip n tane kom u(en fazla 3 ba uzakl ktaki) çekirdek taraf ndan (2nI + 1) k sma yar l r ve bu hat yar lmas na spin-spin yar lmas denir. Spin-spin etkile mesi sonucu belli bir çekirde in NMR hatt . J ile gösterilen ve birimi Hz olan spin-spin yar lma sabiti ile belirlenir.

106 Spektrometrede kullan lan radyodalga frekans (Hz) .Asetonun 1H NMR spektrumu O C H3 C CH3 Sinyal acetone Yüksek alan Dü ük alan (CH3)4Si TMS Kimyasal kayma H= Sinyalin frekans -TMS nin frekans (Hz).

methyl acetate Dü ük Alan .Metil Asetat n 1H NMR spektrumu O 2 farkl sinyal/ 2 tiphidrojen a CH3 O b H3C C b a Yüksek Alan : Çekirdek perdelenir. Elektronegatif atoma ba l çekirdek perdelenmez. .

3 tip hidrojen O Pikin Integral de eri H say s hakk nda bilgi verir.1H NMR ± 3 sinyal. C H 3C b O H2 C a benzyl acetate 5H b c Dü ük Alanperdelenmez 2H a 3H TMS Yüksek alan -perdelenir .

ntegral de eri C6H5-CH2-CH2-O-CO-CH3 molekülünün 1H NMR spektrumu .

 NMR spektrometreleri .

Normal uygulamalarda radyo frekans jeneratörünün r. Bu bilginin frekans ölçe ine dönü türülmesi amac ile spektrometrenin indedir. çekirdeklerin NMR sinyallerini elde etmek için kullan l r. Bu tür çekirdekler içinde en önemlisi r. elektrom knat s n aç a ç kan s nedeniyle çok iyi so utulmas gerekir. yöntemine FT NMR yöntemi ad da verilir. verilir. olabilir. tir. ölçe indedir. Pulslu Spektrometreler (FT-NMR) (FTNMR spektrumu frekans ya da manyetik alan taramas yerine. bünyesinde bulunan bir bilgisayar yard m ile ters Fourier Transformasyonu i lemi gerçekle tirilir ve frekans ölçekli spektrum elde edilir. durumlarda ise manyetik alan de eri sabit tutulur ve ana radyo frekans kayna n n yayd n n frekans taran r. 13C çekirde idir. Ayr ca gerekir. bulunur. Ancak olur. n demeti örne e pulslar halinde uygulan r. Alette bulunan bir bilgisayar olur. zaman dedektör bu olay bir gerilim dü mesi olarak alg lar. r. 1-30 ms süren pulslar n birkaç saniye aral klarla birbiri pe ine yüzlerce kez idir. kimyasal çevrelere sahip tüm çekirdeklerin ayn anda uyar lmas n sa layacak ekilde bir uyarma yap larak da elde edilebilir. . Spektrometrenin dedektörü olarak bir radyo frekans dedektörü kullan l r. yayd frekans n n sabit kalmas sa lan r ve manyetik alan de eri uygun bir elektronik devre yard m ile de i tirilir. Bunun için geni bir frekans aral na sahip radyo frekans edilebilir. molekülde bulunan ve çe itli yerine. Elektrom knat s n manyetik alan de eri daha kolay de i tirilebildi inden hem manyetik alan taramas hem de birkaç çekirde in ayn spektrometre ile incelenebilmesi mümkün olur. M knat s n kutuplar aras nda 2-3 cm lik bir uzakl k bulunur. 220 MHz ve daha büyük de erleri uygulayan lanamaz. Rezonans oldu u r. ikinci radyo frekans kayna ise seçilen belli bir çekirde i nlamakta kullan l r. Puls eklinde uygulanan uyarmadan sonra elde edilen spektrum bilgisi.NMR spektrometresinde kullan lan m knat s elektrom knat s veya sürekli m knat s olabilir. Bu s rada r. aletlerde süper iletken m knat slar kullan l r ve bunlar n s v helyum s cakl nda (4 K) çal t r lmas gerekir. Radyo frekans r. NMR spektrometrelerinde ayr ca lar. elektrom knat s n kararl l kolayca sa lanamaz. Çift rezonans yönteminin uyguland tirilir. zaman olur. olarak bir radyo frekans jeneratörü kullan l r. n örne e manyetik alan yönüne dik olacak biçimde uygulan r. Bu yöntem özellikle do al bollu u az olan r. piklerin alt ndaki alanlar ölçebilmek için pik alanlar n integre edecek elektronik bir devre yerle tirilmi tir. uygulanmas ile spektrum yüzlerce kez kaydedilmi olur. I k kayna gerekir. yard m yla yüzlerce kez elde edilen bu bilgi k sa bir süre içinde birbirine eklenir ve 13C 13C çekirde inin do al bollu unun çok az olmas ndan kaynaklanan duyarl k dü üklü ü böylece giderilmi olur. Bu yüzden pulslu nmr spektroskopisi edilir.

Nicel analiz için r. Ancak yöntem bu amaçla tirilebilir. gerekir. yakla k %10 kadar çözünebilmesi gereklidir. gereklidir. etmeyen bir yöntemdir. Nitel r. siklohekzan çözücüsünde H = 7. Bu çözücülerin polarl k dereceleri birbirinden oldukça farkl labilir. NMR spektroskopisi ile nicel analiz de gerçekle tirilebilir. labilir. türdendir. hekzadöterodimetilsulfoksit ((CD3)2SO) . için kar mdaki bile enlerin birbiri ile çak mayan piklerinden yararlan l r. analizde kimyasal kayma de erleri tablolardaki de erlerle kar la t r l r. r. r. karbon disülfür (CS2). . hekzadöteroaseton ((CD3)2CO) say labilir.74 ppm kimyasal kayma de erleri ölçülür. Burada benzen kloroforma kar ölçülür. Ayr ca IR. çözücü ile bu gruplar n yapt etkilenirler. Örne in CHCl3 molekülündeki proton için gerekir. oldu undan bir maddenin bir çözücüde elde edilen spektrumu ba ka bir çözücüde elde edilene göre baz küçük de i iklikler gösterebilir.5 mL çözücüde çözülerek 15 cm uzunlu unda 20ve 0. deri imi de i tirilerek de görülebilir. görülebilir. tirilir.3 ppm.5 cm çap nda bir tüp içinde manyetik alana yerle tirilir. proton içermeyen türdendir. döterokloroform (CDCI3) döterobenzen (C6D6). Bu etkile me. Çözücüler. Ayr ca spin-spin r. Bunun yöntemdir. Maddenin çözücü içinde incelenir. örne e hem de kalibrasyon do rusunu olu turmakta kullan lan standart çözeltilere ayn miktarda eklenmesi gerekir. Bu nedenle spektrumun hangi çözücü gösterebilir. erime noktas ve kapal formül gibi bilgilerin de erlendirilmesi de nitel analizi kolayla t r r. NH SH ve OH protonlar na ait NMR sinyalleri kullan lan çözücünün polarl k derecesinden çok önemli ölçüde etkilenirler.1H-NMR Analitik Uygulamalar için 20-50 mg kütlesindeki örnek 0. kullan larak elde edildi inin belirtilmesi gerekir. benzen çözücüsünde ise H = 6. Lewis baz olarak etki göstermekte ve bu yüzden perdeleme derecesi artmaktad r. ço u kez deri imi bilinen bir iç standart maddesi kullan l r. Çözücüler. UV ve GB spektrumlar n n ve kaynama noktas . hidrojen ba lar ndan ötürüdür. saf haldeki bile iklerin nitel analizinde ve yap lar n n belirlenmesinde kullan l r. Bunlar aras nda karbontetraklorür (CCI4). Raman kütle. r. NMR yöntemi ile maddeler genellikle çözelti içinde incelenir. NMR spektrumlar daha çok tirilir. Bu yöntemle baz kar mlar n nicel analizi de yap labilir. ç standart maddesinin hem r. kullan l rken duyarl n çok az oldu u bilinmelidir. NMR spektroskopisi örne i tahrip bilinmelidir. me. Hidrojen ba n n etkisi ayn çözücü ile çal ld nda maddenin ötürüdür. Elde edilen spektrumlar üphelenilen maddenin kataloglardaki spektrumu ile de kar la t r l r. spinyar lma sabitleri ve piklerin alt ndaki alan de erleri kullan larak nitel analiz gerçekle tirilir.

ppm kadar olabilir.    Örne in. alkoller. dir. Karma k bir NMR spektrumunu basitle tirmenin yani birbirine çok yak n ç kan pik gruplar n birbirinden daha belirgin olarak ay rman n daha basit bir yolu örne e kimyasal kayma reaktifi ad verilen para manyetik Eu(III) kompleksini eklemektir. ildir. içinde çözünmü se H = 2. ketonlar.2 10. Molekül içi türden hidrojen ba lar ise s cakl k gözlenir. Bu yolla elde edilen kaymalar 20 r. . Bu nedenle bu yönteme gereklidir. = 10. CH3CH20H bile i inin OH protonuna ait NMR piki bu madde CCl4 çözücüsü in. aminler. Bu maddenin varl nda baz organik bile iklerin NMR pikleri daha büyük kimyasal kayma de erlerine kayar ve birbirinden iyice ayr l r. Aldehitler. ppm dir. ba lanmaya kat lmam elektronlar n bulunmas gereklidir. olu mas sonucu bu protonun hissetti i elektron yo unlu u azal r yani daha az perdelenir ve bu yüzden kimyasal kayma de eri artar. 11.9 ppm olup bu madde saf halde iken elde edilen kimyasal kayma de eri H = 11. eklemektir. ve deri im de i ikliklerinden az etkilendi i için bu tür ba lardaki protonlar n NMR sinyali s cakl a ve deri ime ba l de ildir. salisilaldehitin OH protonunun CCl4 çözeltisindeki kimyasal kayma de eri H in. Bu yöntemin ba ar l olabilmesi için organik molekülde olabilir. eterler.3 ppm de erinde saf s v halinde iken ise H = 5 ppm de erinde gözlenir. Örne in. vurulabilir. Saf halde alkol moleküllerinin aras nda hidrojen ba lar n n gözlenir. hidrojen ba lar bozulaca ndan bu tür protonlara ait NMR sinyali daha küçük kimyasal kayma de erlerinde gözlenir. S cakl n artt r lmas ile artar. esterler ve nitrillerde ba vurulabilir.

Çe itli fonksiyonel gruplara ait kimyasal kayma aral klar .

5-6.8 H C C C 2.6-2.6 H H C Ar 2.9-1.3-2.5 H C C O C 1.8 H C C 2.Çe itli fonksiyonel gruplara ait kimyasal kayma de erleri proton tipi Kimyasal kayma (H). proton tipi ppm Kimyasal kayma (H).5 . ppm H C R 0.5 C C 4.1-2.

5 H C Cl 3.1-4.Çe itli fonksiyonel gruplara ait kimyasal kayma de erleri proton tipi Kimyasal kayma (H). proton tipi ppm Kimyasal kayma (H).7 .7-4.2-2.5-8. ppm H Ar O 6.3-3.1 H C 9-10 H C Br 2.1 H C NR 2.9 H C O 3.

5-5 6-8 HO C 1010-13 .Çe itli fonksiyonel gruplara ait kimyasal kayma de erleri proton tipi Kimyasal kayma (H). ppm H H H NR OR OAr O 1-3 0.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->