bn-i Sina: Filozof, hekim ve çok yönlü Fars bilim adam d r.

bn-i Sina, Ku yar isimli bir
hekimin yan nda t p e itimi ald . De i ik konular üzerine 240' günümüze gelen 450 kadar makale yazd . Elimizdeki yaz lar n 150 tanesi felsefe 40 tanesi de t p üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konular n içeren çok geni bir çal ma olan Kitabü' - ifa ( yile me Kitab ) ileEl-Kanun fi't-T b'd r (T bb n Kanunu). Bu ikincisi ortaça üniversitelerinde okutulmu tur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain'de 1650 y l na kadar ders kitab olmu tur.

Oktay Sinano lu:Babas n n(Nüzhet Ha im Sinano lu) bir ba konsolos olarak
görev yapm oldu u Bari'de do du. 1939 y l nda talya'da II.Dünya Sava 'n n ba lamas n n ard ndan ailesiyle Türkiye'ye döndü. Oktay Sinano lu, sonradan TED Koleji olan Ankara Yeni ehir Lisesi'ne 1953 y l nda burslu ö renci olarak girdi ve okulu birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla kimya okumak üzere ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisli i'ni birincilikle bitirdi. 1957'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü sekiz ayda bitirerek yüksek kimya mühendisi oldu. "Alfred Sloan" ödülünü ald . 1959'da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de kuramsal kimya doktoras n tamamlad . 1960'ta Yale Üniversitesi'nde ö retim üyesi (asistan profesör) oldu. 1960-61 y llar nda atom ve moleküllerin çok-elektronlu kuram ile "Doçent" oldu. 1963'te 50 y ld r çözülemeyen bir matematik kuram n bilim dünyas na kazand rarak 26 ya nda "tam profesör" unvan n ald . 20. . yüzy lda Yale Üniversitesi'nde bu san kazanan en genç ö retim üyesidir Dünyada yeni kurulmaya ba layan moleküler biyoloji dal n n ilk profesörlerinden biri oldu. DNA sarmal n n çözelti içinde o biçimde nas l durdu una aç klama getirdi. Dünyan n pek çok yerinde bulu lar ve kuramlar ile ilgili konferanslar verdi. Ya am boyunca Kuantum Mekani i'ne birçok katk da bulunmu bir bilim adam d r. P.A.M.Dirac'in de üzerinde u ra t ancak çözümleyemedi i bir problemi, "Kuantum mekani inde Hilbert uzay n n topolojisi ve içerdi i yüksek simetrileri çözdü. Böylece Kimya bilimini bu topolojik inceleme ile sa lam bir temele oturttu.

Cahit Arf: Cahit Arf, cebir konusundaki çal

malar yla dünyaca ün kazanm t r. Sentetik çal malar,

geometri problemlerinin cetvel ve pergel yard m yla çözülebilirli i konusunda yapt

cisimlerin kuadratik formlar n n s n fland r lmas nda ortaya ç kan de i mezlere ili kin Arf de i mezi ve Arf halkalar gibi literatürde ad yla an lan çal malar n yan s ra "Hasse-Arf Teoremi" ad ile an lan teoremi matematik bilimine kazand rm t r. Cahit Arf, matemati i bir meslek dal olarak de il, bir ya am tarz olarak görmü tür. Ö rencilerine sürekli "Matemati i ezberlemeyin, kendiniz yap n ve anlay n" demi tir. Cahit Arf, "Matematik esas olarak sab r olay d r. Belleyerek (ezberleyerek) de il ke federek anlamak gerekir" demi tir. "Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanatt r" diyerek matemati in sanatsal yönünü vurgulam t r.