Arkadaşlar, sihir yapılarak kapanmış kısmetleri açan bir dua formülünü size veriyorum .

Size sihir, büyü yoluyla kapanmış kısmetleri açan ve temizleyen bir formül yazıyorum. Bu 3 aşamalı ve 3 güne yayılan bir işlemdir, yapılması biraz zahmetlidir ancak inanılmaz şekilde etklilidir her türlü büyüyü ve sihiri çok eski bile olsa temizler, açar Rabbimin izniyle . İhtiyacı olanlar yapsın çok etkili olduğu belirtilmişti. Bu okuma için gerekli olanlar şöyle; 3 metre kadar biraz kalınca pamuk ipliği 3 küçük parça tane tuz, 3 kaşık gülsuyu, 3 kaşık sirke, 3 diş sarımsak ve 3 ayrı cami çeşmesinden alınacak su. 361 tane Euzü Besmele İhlas suresi Yunus suresinin 81 ve 82 ayetleri, Saffat suresi 7. ayeti ,Sad suresi 41. ayeti ile Falak ve Nas sureleri Salatı Münciye. Bakara suresinden Ayet-el kürsi ve Bakara suresinin son 285 ve 286. ayetleri. Gelelim nasıl yapılacağına:

Perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alınıp temiz çamaşır giyiliyor, giyilecek olan her şey tertemiz yeni yıkanmış olacak. Sonra niyet belirtilerek iki rekât namaz kılınıyor, namaz bitiminde derince bir cam kaseye 3 ayrı camiden alınmış su konuyor ve içine önce tuz, sonra sırasıyla gülsuyu, sirke, 3 diş sarımsak soymadan konuluyor ip dolaşmayacak çeklide batırılıyor. Buraya çok dikkat edilmesi gerekiyor ki ip birbirine dolaşıp karışmasın. Sonra bu suya önce 361 tane Euzü besmele okunuyor sonra da sırasıyla yunus suresinin 81 ve 82. ayetleri, saffat 7. ayet ve sad 41 ayeti 41 defa okunuyor. Bu ayetlerin hepsi önceden bir kağıda yazarak çıkarılıyor okuma kolaylaşsın diye öyle okunuyor. Böylece işlemin ilk bölümü tamamlanmış oluyor.

Ertesi günü sabahtan ipler sudan alınıp kurutuluyor. İyice kuruduktan sonra üzerine niyet tekrarlanarak cuma selasından önce ihlas suresi okunarak 202 tane kolay çözülecek düğümler atılıyor ama ilk 101 tanesi bitince belirleyici bir işaret konuyor veya biraz geniş bir aralık bırakılınıyor ikinci 101 düğüm öyle atılıyor. Sonra bu düğümler aynı gün yani cuma günü akşamı yatsı namazından sonra felak ve nas sureleri okunarak tek tek çözülüyor her

düğümü çözerken bu işlem kim için yapılıyorsa onun adını söyleyerek; ben....kızı..... veya... oğlu.... üzerimde herhangi bir nedenden dolayı kısmet kapalılığı varsa, ya da sihir büyü veya nazar etkisi ile benim her türlü nasibim, rızkım, iş ve evlilik kısmetim kapalıysa ( Durumunuz hangisine uygunsa onu söyleyin.. Bekarlar için: evlilik, iş. Evliler için: iş, rızk, kısmet gibi... ) ben tüm bu kötü etkileri Yüce Allah'ın adı ile ve Allah'ın kelamı olan kuran ayetleri ile temizliyorum ve bu düğümleri açarken önümdeki bütün engelleri kaldırıyor ve her türlü şansımı, kısmetimi, nasibimi açıyorum deniyor ve tek tek ilk 101 lik düğümler bu şeklilde çözülüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri şu; ilk 101 lik düğümlere kadar FELAK suresi okunarak, sonraki 101 lik düğümler ise NAS süresi okunarak çözülüyor. Bu okumalar ve düğüm çözme işlemi sırasında daha önceden üzerine dua okunan su kâsesi okuyanın önünde olacak ve düğümü çözülen ipler tekrar bu suya bırakılacak. Düğüm işlemi tamamlandıktan sonra okunmuş suya 17 tane Ayet-el kürsü ve bakara suresi 285-286 ayetleri yani ameneresulü okunuyor. En son olarak da 21 tane salat-ı münciye okunuyor ve okuma tamamlanıyor.

Bu okunmuş su ve içinde ki çözülen ipler bir gece üstü örtülerek bırakılıyor. Ertesi gün ipler sudan alınıyor, kurutuluyor sonra da kül olana kadar yakılıyor. İpten arta kalanlar ya bir akar suya veya ayak basılamayacak gibi olan evin dışında bir yere, toprağa gömülüyor. Su ise içinden sarımsaklar alınıyor 21 gün boyunca içme suyuna azar azar karıştırılıp içiliyor yemek, çay, kahve suyuna katılarak kullanılıyor eksildikçe üzerine su ilave ediliyor banyo suyuna katılıp bu sudan geçiliyor. Bu su eşyalara, varsa arabaya, iş yerine, yaşanılan alanlara, odalara, salonlara mutfaklara yani banyo ve wc hariç her yere, kullandığınız her eşyanıza hafifçe püskürtülüyor. Böylece tam bir temizlik yapılmış oluyor.

İnşaallah sıkıntısı olan arkadaşlarıma çözüm olur.

Çalışmada geçen dualar arakadaşlar ; Euzü besmele: Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Anlamı : Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile. İhlas Suresi : Bismillâhirrahmânirrahîm.Gul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün(l) lehû küfüven ehad. Anlamı:Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile.

De ki; O Allah, bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç; fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğurulmadı. O’na bir denk de olmadı. Yunus suresi 81. ve 82. ayetler: 81.Fe lemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidın 82.Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun Anlamı: 81. Onlar (iplerini) atınca, Musa dedi ki: "Sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez." 82. "Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır." Saffat suresi 7. Ayet: Ve hıfzam min külli şeytanim marid Anlamı: 7. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Sad Suresi 41. ayet 41. Vezkur abdenâ eyyûb(eyyûbe), iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâb(azâbin). Anlamı: 41. (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti. Nas Suresi : Bismillahirrahmanirrahim Kul e'uzü birabbinnas Melikinnas İlahinnas Min rrilvesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas Minel cinnetivennas Anlamı: De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.” Salatı Münciye: Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîlhayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr. Anlamı: Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât et. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve

belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır. Ayet-el Kürsi :ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Anlamı: ALLAH… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıpkuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri: 285.Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru) 286.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne). Anlamı: 285.Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” 286.Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey

Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”