P. 1
Sallanan Sandalye

Sallanan Sandalye

|Views: 440|Likes:
Yayınlayan: Cansu Kurnaz

More info:

Published by: Cansu Kurnaz on Apr 25, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2011

pdf

text

original

Sallanan Sandalye taraf ndan 20 May s 2010 tarihinde yaz ld NatB y l nda Koltuklar Sallan r

E er bir sallanan sandalye sat n almak için karar verdiyseniz, size ev tutun kendiniz ve ba kalar için do ru olan seçmek sa layacakt r sandalye sat n almadan önce dü ünebilirsiniz birkaç ey vard r. Onlar y llard r var uyku bebek koymak için nazik sallanan hareket kullanabilece iniz yeni annelerin içini dinlenmek için bir sandalye olarak ya l insanlar taraf ndan kullan lmaktad r. u anda piyasada mevcut sandalye iki gruba ayr labilir. Bu gruplar n bir ve daha modern bir planör hangi ileri geri kayd rarak sallanan hissediyorum sa layan güncelle tirilmi bir yoludur yay üzerinde ileri geri hangi rock geleneksel ah ap sandalye ve koltuklar sallanan içerir. Bu tür iki farkl özellikleri olan ve sizin durumunuza uygun sandalye sat n almadan önce al nmas gereken bir çok ey var demektir farkl stilleri mevcuttur. sallanan sandalye için al veri kolayca emin sat n kolay ve sorunsuz yapmak için yapabilece iniz birkaç ey var zaman. Bu Sandalyenin üzerinde bir garanti için kontrol ve sandalye ve koltuk alan n n büyüklü ü dikkate al narak, daha koyu bir renk (özellikle bebekler ve küçük çocuklar ile ki i) seçerek, hangi modeli ve biti karar, ma aza sandalye denedi iniz içerir. sallanan sandalye uygun ve rahat olup olmad n karar verme tek gerçek yol dikkate

almak ve onlar denemek mobilya ma azalar ziyaret eden modelleri tespit etmektir. Her bir koltuk tipi ve dizayn farkl bir çok karar için en iyi yol sandalye ve kaya oturmak ya da kayma oldu unu hissediyorum. asl nda sandalyede oturan By size s ra sallanan veya kayma hareketi testi olarak sandalyenin rahat test edebilirsiniz. dikkate sonraki ey hangi modeli olacak hem tak m hem de ayn odada olacak di er mobilya maç olarak ihtiyac var. Sallanan ve stilleri ve renkleri geni bir dizi gibi sallanan

özellikle pek çok durumda daha koyu bir renk seçmek için daha iyi olur senin sandalye için renk seçerken rahatlat c bir bebek veya küçük çocuk. Bu sallanan sandalye kolay ve basit boya birkaç kutu ekleyerek beyaz sallanan sandalye haline onlar da desen. Sallanan sandalye en geleneksel ah ap sallanan sandalye olmak ortak ile birçok farkl tarz ve türleri mevcuttur. Birçok ailelerin ev için mükemmel bir sallanan sandalye ve fidanl k oda özellikle ar yoruz. Zaman sallanan sandalye kullanarak olacak olan ebeveynler. gibi özellikleri de di er özellikleri test etmek için önemli oldu unu. O uzanm mekanizmalar süzülürler. bir isim ya da bir renk sandalye di er mobilya maç yapmak için s çrama ile ki iselle tirilebilir. ayarlanabilir ba l k ve hem de kullan c dostu old u unu ve konfor sa lamak için Beyaz Sandalye Sallanan taraf ndan 19 May s 2010 yaz ld NatB y l nda Koltuklar Sallan r Sallanan sandalye y l son çift üzerinde salon oda ve fidanl klarda mobilya daha popüler bir parças haline gelmi tir. kuma n renk yan s ra ayn zamanda gerekti inde y kanabilir bir malzeme seçmek için bir avantajd r. . Birçok bebek veya kre odalar belirli bir tema bebek bir erkek veya k z ve çok mobilya gibi olan kolay renkli aksesuarlar ile uyumlu olabilir beyaz olarak bir nötr renk olacak olmas na ba l olacakt r. kre ler için nötr ya da beyaz mobilya için talep çok küçük çocuklu aileler aras nda popüler olan beyaz sallanan sandalye sonuçland . Baz sallanan sandalye önce garanti ve ko ullar hakk nda sormal s n z sat n almak oldukça pahal bir yat r m olabilir. Ayn zamanda planör sandalye mekanizmas garanti kapsam nda olup kayma emin olmak için sat n alma insanlar için önemlidir.sandalye ya da oldukça kolay kayma di er mobilya e leme yapar geleneksel ah ap gelip sandalye kayma.

sallanan sandalye sallanan sandalye nispeten yeni bir tür olan ve y llard r sahip geleneksel ah ap sandalyeler için harika bir alternatif sunmak kayar m. beyaz bir sallanan sandalye için al veri ba ka büyük boy sandalye sallanan birçok farkl türde boya basit bir kat beyaz bir sandalyeye dönü türülebilir olmas d r. . Bu yönleriyle de ancak a a daki s n rl de ildir. kre beyaz bir sallanan sandalyede olan bir di er yarar baz kolay bak m ve onar m ile uzun y llar sürebilir olmas d r. ne tür bir karar verirken yerinizi do ru bir sat n alma taahhüdünde önce planör rockers bir kaç de i ik yö nlerini dikkate almak önemlidir içindir. Ah ap sallanan sandalye Bu tip ve sandalye sallanan planör gibi genellikle sallanan sandalye di er türleri çok daha ucuzdur beyaz renk sallanan sandalye kolayca odadaki di er mobilya uyumlu olmas anlam na gelir. Planör rockers bu sandalyeleri konforu art rmak ve daha yumu ak bir sallanan hareket sa lamak geleneksel sallanan sandalye üzerinde birçok ekstra özelliklere sahip. sallanan sandalye planör. Sallanan sandalye de ki iselle tirmek için renkli bir ipucu ile boyanabilir. Bu sallanan sandalye sat n alan birçok ki i rahat ve sadece bir sallanan sandalye sa layabilir gev eme etkilendik. Beyaz renk kolayca geri z mparalanabilir ve biraz i aretli veya donuk bak yor zaman yeniden boyanmas . Sallanan Sandalye Gliding taraf ndan 18 May s 2010 tarihinde yaz ld NatB y l nda Gliders Kayma sallanan sandalye sallanan sandalye piyasada en popüler türlerinden biri haline gelmi tir. Bu oda veya kre için sallanan sandalye sa bulma daha kolay ve sahip oldu u anlam na gelen bir 'kendin yap' yönü de ki isel bir dokunu kat yor.bir fidanl k ve tercih Birçok hane genellikle beyaz renklidir sallanan sandalye ah ap bir türü seçin bebe in odas nda bir sallanan sandalye var.

Kre sallanan sandalye bir bir ek ikincisi olarak d ar ç kmadan önce ve bir . alan ölçmek için ödeyebilece i bir çocuk gibi küçük bir odada bir kayma sallanan sandalye bulmak için planl yorsan z hem bo ta oldu unda ve ne zaman kullan l yor rocker için yeterli alan var . Planör mekanizma sallayan sandalye bir çocuk taraf ndan oynan r e er sallanan aras sandalye önleyecek bir çocuk kilidi olmas gerekir. Bunu oturup ve denemek önemlidir bu sizin ihtiyaçlar n z için do ru sandalye almak emin olmak için en iyi yol olarak sat n almadan önce sallanan sandalye planör. E er bir kayma sallanan sandalyede karar verirken dü ünmelisiniz ki son ey nas l rahat sallanan sandalye olmas d r. sandalye sallanan planör bir ba ka yönü de geleneksel ah ap sandalyeler çok daha fazla pahal olmas d r.Planör sallanan sandalye planör sandalye i gal edecek alan daha büyük olaca E er sandalye emin olmak için kaplayaca anlam na gelir ki daha geleneksel ah ap sallanan sandalye daha boyut olarak çok daha büyüktür. fiyat bu art in aat kar malzemeler ve bir ah ap sallanan sandalye nispeten basit kayma mekanizmas n n mühendislik kaynaklanmaktad r. bebek ve genç iken çocuk büyüdükçe daha sonra zaman sallanan sandalye sonra bir çal ma ya da oturma odas gibi evin bir ba ka odas na ta nm olabilir Birçok ki i ayar kre te sandalye sallanan var. Bu kilit kayma mekanizmas yakaland n ya da sallanan sandalye dü me çocuklardan küçük parmaklar durdurmak için önemlidir. Kre Sandalye Sallanan Sallanan sandalye yeni bir bebek do du unda bir çocuk için sat n al nan herhangi bir ev özellikle de büyük bir katk d r. küçük çocuklar n evin bir parças ise o kanat rocker sandalye ile oynamaya ve kendini yaralad çocuklar önleyecek baz güvenlik özellikleri varsa dikkate al nmas gerekmektedir tutun.

planör sallanan sandalye sa lam bir temel ve kayalar sandalye metal bir mekanizma vard r sistem kayma ederken sallanan sandalye bu iki model aras ndaki fark iki yuvarlak raylar üzerinde sallanan taraf ndan geleneksel sallanan sandalye çal r. Sandalye renkleri geni bir ürün yelpazesi içinde gelir ve ayn zamanda gerçekten oda dekor sallanan sandalye parças haline getirmek için yast k ve battaniye ekleyebilirsiniz. Wicker Chair Sallan r taraf ndan. sandalye Her iki model de lehte ve her ve birçok ki i ile ilgili aleyhte hangi tip sallanan sandalye kre üzerine tercih ettikleri bir karar vermek için yerel bir mobilya ma azas nda iki model denemek istiyorum var. Geleneksel sallanan sandalye genellikle iki ucuz bir seçenek ama oldukça hala ve yast klar ve battaniyeler ekstra konfor için ile giydirilen gibi oda dekoru ile maç için iyi bir sat n vard r. E er sallanan sandalye yersiz görünmüyor böylece bu renk düzeni ile oturmal sat n sallanan sandalye. karar çok daha kolay hale getirmek için öncelikle kendi sat n almadan önce a a daki hususlar dikkate al nmas gerekmektedir. sandalye sallanan bir çocuk sat n almak isteyen dikkate al nmas gereken son ey çok para sat n almak için bütçe olmu tur nas l. 15 May s 2010 tarihinde yaz ld NatB y l nda Koltuklar Sallan r . geleneksel ah ap sallanan sandalye sat n alacak ya da daha modern bir sallanan sandalye kayma için yükümlüdürler.kre rocker hem de sonra da sizin ihtiyaçlar n za uygun seçmek çok sallanan sandalye bir sat n alma bir kaç ey göz önünde bulundurmak önemlidir bu yüzden her türlü tasar m ve stil gelir Çal ma veya oturma odas . Ne zaman sallanan sandalye kre türü birçok ki i hem çevrimiçi hem de üzerinden mobilya ç k lar mevcut sandalye sallanan aral nda taraf ndan bo ulmu olmak yerinizi için uygundur karar. onlar ve bir kre rocker olarak son yap l r gibi sallanan sandalye kanat tarz baz lar oldukça pahal ve daha sonra evin ba ka bir bölümünde mobilya parças olarak. Zamanla birçok ki i zaten oda için renk düzeni üzerinde karar verdik sallanan sandalye bir anaokulu seçmek için haz r z. yap lmas gereken bir sonraki karar.

bir ey için biraz sallanan sandalye piyasada sonra koltu u sallanan bir has r sizin için sallanan sandalye sadece tip olabilir farkl bak yor tüketici için. Do al elyaf bu lif dokunan olmak ve di li mümkün oldu u ancak do al lif çok güçlü olmad için baz s n rlamalar var sandalye çok farkl bir görünüm sallanan verir. sandalye rahat ve sizin için uygun oldu undan emin olmak için 'sat n almadan önce Bebek Koltu u Sallanan taraf ndan 14 May s 2010 tarihinde yaz ld NatB y l nda Kre Mobilyalar . Onlar farkl malzeme tipleri. vinil ve plastik ile yap lan Sallanan sandalye ancak do al elyaflar sahip oldu u detay için ayn benzersiz bir görünüm veya ilgi olmayan bu sallanan sandalye çok daha dayan kl sandalye sallanan do al elyaftan daha güçlü ve ayn zamanda çok sat n almak için ucuzdur mekan kullan m için uygun edilmektedir. do al elyaf ile yap lan bir has r sallanan sandalye sat n almadan önce dü ünmelisiniz bir a rl k limiti olacak. Has r sallanan sandalye do al elyaf. karar verirken ne sallanan sandalye bu tür hakk nda birkaç ey göz önünde bulundurmak önemlidir ihtiyac n z kar layacak has r sallanan sandalye türü.minderler ve Osmanl lar gibi aksesuarlar her tür gelir sandalye sallanan kanat üzerine ah ap geleneksel sandalyelerinden sallanan sandalye çok farkl türleri vard r. Onlar ve kendilerine ait bir s n f vard r bu güzel malzeme birçok tasar m ya da sallanan sandalye yan s ra birçok farkl renk içine imal edilebilir. Zaman sizin durumunuza do ru bir seçim ki sandalye sallanan has r hakk nda birkaç gerçekleri göz önüne almak önemlidir bir sat n alma. Bu malzemelerin her sallanan sandalye belirli bir görünüm de dikte bu lifler ile yap lan bir sallanan sandalye kullan m s n rlamalar verir. tasar m ve stil yan s ra mevcut iç ve d deneyin "Bu da önemlidir. vinil ve plastik içeren üç ana malzeme türleri mevcuttur.

Sandalye tüm bebeklerin ve ayr ca sallanan sandalye sallanan sandalye ise istikrarl olmas sa lam bir temel olmas gerekir çocuklar n ihtiyaçlar n kar lamak için hareket sallanan aral nda sorunsuz ta nmas gerekir. dolgu içeren bir Osmanl kolay ve d ar almak için. . Onlar kullanma ve sallanan veya eylem sürgülü bir temizli i kolay olmal d r. daha geni koltuk alan . Bir kuma veya malzeme kolayca temizlenir seçilmesi de sallanan sandalye bir bebek seçerken dikkat edilmesi gereken bir özelliktir. Birçok anne onlar hafifçe uyku çocuklar n n rock yard mc olur kolay. sallanan hareket bebek ve rahat hissetmek yava ça uykuya dalmak için pürüzsüz olmas için ihtiyac oldu u önemlidir. Sandalyeler piyasadaki di er sallanan sandalye benzer ama sallanan sandalye kolay ve bir yeti kin ve çocuk için rahat bir kaç ekstra özelliklere sahip. kolay temizlenir kuma ve k lan özelliklere dahil sallanan sandalye bebe in ellerinizi bir bebek ve battaniye ve i e gibi di er bebek e yalar ta yan dolu oldu unda.bebekler ve küçük çocuklar ile bir evin kre ya da ya am alan için en popüler mobilyalar biri sallanan sandalye bir bebek. Bebekler ve çocuklar a r ve hantal onlar yem veya hafifçe önemlidir sallanan sandalye ve koltuk alan nda çok ekstra bir oda uyu olarak alabilirsiniz. planör rocker daha sa lam bir temel. Birçok irket de Osmanl lar ve yast klar da konforu art rmak e le en sunuyoruz. sandalye sallanan bebek bir ba ka özelli i dengesiz koltuk alan konforlu bir yeti kin ve küçük bir çocuk veya bebek kar lamak için daha geni olmas d r. Çok sallanan sandalye hem çocuk hem de ebeveyn dinlenmek için yard m sallanan hareket ile ayak basarak sadece ameliyat olmak için tasarlanm t r. Küçük çocuklar ve bebekler ile temas ey sizin i aretleri ve lekeleri göstermek de il ve kolay temizlenebilir bir kuma örtü seçmeniz önemlidir bu yüzden kirli gidecek. Bu ekstra özelliklerden baz lar ve sallanan veya sürgülü eylem kolay kullan m. pürüzsüz sallama hareketi seviyorum.

sallanan sandalye Bu tür pek çok popüler kuma ve tasar m seçene i mevcuttur. Sallanan Sandalye planör stilleri ve tasar mlar geni bir ürün yelpazesi gelir.Son fakat siz kolayca sandalye içinde ve d nda elde edebilirsiniz oldu unu dü ünmelisiniz en önemli özelliklerinden biri. daha az a nma baz yer . Pürüzsüz sallanan eylem de sallanan hareket geleneksel bir sallanan sandalye çok daha yumu ak sallanan eylem sa layan kontrol mekanizmas olarak sandalye planör sallanan büyük bir özelli idir. Bu avantajlar düzgün sallanan eylem. kolay kullan m ve kontrol sallanan hareket üzerinde konforu artm . Planör sallanan sandalye genellikle yast kl silah ile in a edilmi bir yast kl s rt ve birçok insan n bir renk ve desen mevcut mobilya veya kre bir dekor tema uyan seçebilmektedirler. Bu sandalyeler ço u kolayca sallanan . Rock sandalye de sandalye kaya için gerekli gücü minimum kontrol etmek kolayd r sa layan mekanizma süzülürler. artan konfor d vard r sa lad nda bir sallanan sandalye planör birçok yararlar ah ap raylar ile geleneksel sallanan sandalye üzerinde kayma sallanan sandalye sahibi için . döner hareket geleneksel bir sallanan sandalye daha hal veya katlarda tasar mlar . nda elde edebilmek için ihtiyaç Ço u Sallanan Sandalye Glider taraf ndan 13 May s 2010 tarihinde yaz ld NatB y l nda Gliders Birçok insan sallanan sandalye de kabul edece ini Bu insanlar dinlenebilece iniz sandalye en rahat tipi biri oldu unu kabul edece ini kayalar sandalye bile geleneksel ekilde in a edilir sandalye sallanan daha iyi bir planör mekanizmaya sahip sandalye sallanan ki e ri sallanan hareket olu turmak bacaklar ba l . E er bebek veya çocuk ve battaniye ve i e gibi di er eyler gibi eyler tutarak olacak bebek sallanan sandalyede olaca n ve rahat yard m olmadan sallanan sandalye içinde ve d zaman . kolay kuma ve temizlemek için birçok planörü de Osmanl lar ve konforu art rmak için yast klar ile gelen sandalyeler. seçim için sandalye daha büyük bir yelpazesine sahip dahil.

kam Sallanan sandalye size çok geçerli mobilya maç olacak birini bulmak için aramak zorunda kalmazs n z hangi tür ve stilleri geni bir ürün yelpazesi bulunmaktad r. kolay kullan m yan s ra sandalye sallanan kayma baz modellerinde de yan yana gelen sandalye ta mak için kullan labilecek bir dönme hareketi var. Kayma rockers bu temel üzerinde sallanan mekanizma sandalyenin tümünü ve sallanan hareket yok iken hareket etmeyen bir taban var.sandalye almak için ayak ba parma ile kapal zorlayabilir ki ta mak kolayd r. oldukça sprey ayn zamanda daha uzun ömürlü hale getirecek sallanan sandalye için bir miktar koruma . bu sallanan sandalyeler çok rahat ve sat n almak ve di er sallanan sandalye daha korumak ço u ucuzdur. sallanan sandalye planör sahip ba ka büyük yarar sandalye bu tip daha az muhtemel hal bir yama giymek ya da ah ap bir zemin markas d r. onlar çok renk mevcuttur. tüketicilerin kolayl kla aksesuarlar ekleyebilir. Bu sallanan sandalye ve pek çok renk ve stil mevcuttur kolayca mobilya ve dekor her türlü ile e le tirilebilir. Onlar farkl tasar mlar mevcut geni bir ürün yelpazesi gibi rock ve planör di er türleri üzerin den pek çok avantaj var. Kam sallanan sandalye ev hem de baz durumlarda kre ve bebek odas mevcut dekor yap l r ile s abilece i bir rahatlat c sandalye ar yorsan z daha çok popülerdir. Bu özelliklerin bir kayma sallanan sandalye konforu art rmak için çok yararl d r. baston tarz geni bir ürün yelpazesi mevcuttur. Kam Sandalye Sallanan 2010 tarihinde 12 May s Yaz l NatB içinde Koltuklar Sallan r Bir baston sallanan sandalye herhangi bir ev ya da kre için harika bir ek olabilir. Sallanan sandalye planör de Osmanl lar ve yast klar gibi aksesuarlar ile birlikte gelir. Bu özellik daha sandalyeden ve almak için yard m yard mc olabilir. Geleneksel sallanan sandalye hemen hemen her zaman sallanan hareket ve raylar kaya o sandalyenin do as gere i katta bir nokta giyerler.

sandalye sallanan planör tipi aksine. baston olarak sat n almak pahal de il gibi Onlar çok az sat n al nabilir. Onlar kayalar n yay eklindeki raylar üzerinde sa arkaya ve öne do ru sallanan sandalye ve koltuk ta mak için metal bir kayma mekanizmas kullanmak yeni kayma sallanan sandalye üzerine geleneksel ah ap sandalye gibi stilleri ve tasar mlar mevcuttur.sa layan di er yarar vard r kam boya kolay olarak bu sallanan sandalye de geni bir ürün yelpazesi ve renkleri mevcuttur. sallanan sandalye kre için popüler ö elerdir. sallanan sandalye bir baston da korumak için sallanan sandalye ve kayma di er türleri çok daha kolayd r. yürüyerek veya rock sandalye kolayla t r r Osmanl lar aittir ve kullan c sallanan sandalye daha fazla kontrol imkan Baz kam sallanan sandalye mevcuttur. baston sallanan sandalye sa lad oldu unu. onlar hiçbir sonra bak m n kolayla t r r mekanizma kayma zorla t rm t r. bu tür rahatlat c gibi birçok durum için sandalyeler rahat ve uygun hale aksesuarlar var. Özellikle parke yap lm bir di er avantaj sat n alma fiyat önemli bir tasarruf sandalye sallanan sandalye sallanan Birçok di er türleri oldukça yüksek bir fiyata sahip olmaktan in a edilmi malzemeler nedeniyle pahal d r. kam mevcuttur Sallan r sandalye de bebek veya konfor ve hareket sallanan sandalye gibi ya l insanlar için beslenme. Bebek Rocker birçok anne hafifçe uyku bebek rock sandalyenin sallanan hareket olarak kullanmak Bebek rockç lar m . Birçok insan da sandalye rahat yapabilir ve odadaki di er mobilya maç sallanan sandalye için battaniye ve yast k ekleyin. Hangi karar verirken bebek rocker kre için üzerine ucuz ah ap geleneksel sallanan sandalye aras nda de i en piyasa bunlar geni bir ürün yelpazesi oldu una dikkat etmek .

Daha pahal bir sandalye ah ap yay yerine sandalye rock sistem kayma ve maksimum konfor sunmak için di er birçok özelliklere sahip kullan m planör türüdür. bebek rockers ve kayma türü daha geleneksel ah ap sallanan sandalye daha pahal d r ama uyku bebek almaya çal rken büyük çok daha düzgün bir hareket var. kre kullan m için modern sallanan sandalye hem anne ve bebek için maksimum konfor sa larken. Bebek rocker da sandalye derinden sars l r oldu u ya da kayma olup kullan m kolay ve sessiz olmal d r.önemlidir uygundur daha pahal deri koltuklar di er konforlu özellikleri bir yük bitirmek glide . Ucuz olanlar hangi kaya iki ah ap yay üzerinde geleneksel tarz sandalyeler vard r. bunlar oturup al k de iliz anneler için özellikle oturmak için tehlikeli olabilece i bir yuva vermek dü ürmeyiniz. Geleneksel ah ap sallanan sandalye ve en kre mobilya ile e le en bir ömür boyu hiçbir hareketli parçaya sahip olmas nedeniyle son olacakt r. Bir de mekanizma kayma oldu unu kontrol etmek önemlidir sandalye kayma sat n alan yoksa sars nt l anla mazl k noktalar ile pürüzsüz bir hareket sa lar. tasar m ve kullan lan rocker türüne göre farkl fiyat aral klar mevcuttur. ama pelu kanepe gibi özel mekanizmalar sandalye devrilme tehlikesi yoktur. Bir bebek rocker veya kre sandalye sallanan in aat. nda almak gerekir kadar Kre için kullan n Sandalyeler Modern Sallan r Sallanan sandalye her zaman kre ho bir yan vard r. parke yap labilir en çok kulland n z metal veya fiberglas ve plastik sentetik malzemeler gibi. modern için kre sandalye sallanan ama. geleneksel rock ile gelen güvenlik sorunlar ortadan kald ran geli tirilmi tir. Bu çok elinizde bir bebek koltu u içinde ve d önemlidir. böylece sabit. Bu karar bir Sizin için en do ru zaman önemli oldu unu size a a daki dikkatinizden kaçm bir al veri yapana kadar. Asl nda. popüler türü modern çok bir sallanan sandalye kanad d r fidanl k. Onlar da çok stil ve tasar mlar gelebilir. Sandalye ve de d ar ç kmak için de kolay kolay olmal d r. Neyse ki. sandalye iyi in a halinde sandalyenin muayene yoluyla bir sat n belirleyecek önce. Geleneksel vs Modern Kre için Sandalyeler Sallan r rockç lar gibi geleneksel. hiç ho kre sahnesinde bir rocker olarak sallanan ise bebe i emziren bir çiçeklenme anne olmadan tamamlanm say lmaz. dü ünülmesi gereken bir sonraki özelli i bir rocker veya bir planör ihtiyac n z kar layacak olup olmad d r. geleneksel rockers "eski moda s n f". sa lam temeller üzerinde kaya sa lar. Baz rockç lar bile. Bir planör da hangi koltuk ileri geri . ne olursa olsun sallanan sandalye kre bir rocker veya planör tipi sandalye iyi in a edilmelidir e er. Sallanan sandalye olarak de il veya onu sallanan vard r onu uyku bebek uyanmak çok sakin olmas gerekir. Bu sandalyeleri size mesafe sürecek bir sandalye istiyorum ayar n bir kre kullan lan özellikle kullan m çok olsun.

büyük beden deste iyle. baz modern rock gibi size koltuk kendisinden kaynaklanan rahatlat c müzik dinlemek. böylece stereo bile enler eylem ve hatta ba lant lar masaj gibi elektronik özellikleri ile birlikte gelir. onlar sabit bir kaide üzerinde oldu undan. "konfor" faktörü dikkate alarak. Yap lacak ilk ey. bir al veri yaparken daha titiz olmak gerekir. Tek büyük eklenti Üzerinde bebe in i e uzanabilece imiz sa lam kol dayama yeri tepsi bulunmamakta. Size ya de i tirmek ve bu özel di liler korumak için ula labilir olmal d r. . yi bir modern rocker ve çok yüksek veya çok yumu ak sert olmamal hem ba ve s rt için yeterli destek vermelidir. E er rock ya da kayma sandalye izin mekanizmalar daha yak ndan bakmak isteyebilirsiniz. üzerinde otururken Bebe inizin beslenmesi olaca ndan. kre için modern sallanan sandalye modern sallanan sandalye geleneksel rockers göre kesinlikle daha pahal oldu undan. kendi yerel al veri merkezleri ya da mobilya ma azalar nda rockers kontrol etmektir. üzerine oturarak taraf ndan sandalye deneyin. dö emelik dökülmeleri ve lekelere kar dayan kl olmal d r. Ne geleneksel rockers daha fazla güvenlik özellikleri oldu unu daha iyi modern sallanan sandalye yapar."kayar" bir sabit yere sahip. böylece rocker kilitleyebilirsiniz. Henüz ba ka bir çe it koltuk iplik yetenekli ve bir ofis koltu u gibi döner vard r. modern sallanan sandalye gebelik ve do um sonras a ama e lik eden a r ve di er vücut a r lar geri rahatlatmak için yard mc olur. Baz modern rock hatta özel özellikleri ile birlikte gelir. maksimum stres yard m için. bebek emzirdi edilirken Ayr ca. sallanan s ras nda veya kayma rocker g c rt olmad ndan emin olun. yast kl koltuklar ve kol dayama büyük konfor sa lar. dö emelik malzemenin not al n. Siz de bunu oturuyor olmad nda hareket etmez. bebe in parmaklar ezme rocker hakk nda (emekleme a amas nda ortak bir olay) veya devrilme sandalye kendisi endi elenmenize gerek yok.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->