Bir görü ü, fikri,dü ünceyi savunmak,desteklemek,ispatlamak veya sadece bilgi vermek için yaz lan yaz lard r.Makalede temel unsur ¶fikir·dir.toplumu ilgilendiren her konuda yaz labilir.Fikir yaz lar içinde yaz lmas en zor olan türdür.
€

.

.

.

.

.

.

.

€ Herhangi bir konu üzerinde yazar n kesin hükümlere varmadan.Denemeler k sa olmal ve çekici bir dille yaz lmal d r.Sohbet türüne benzer. .Dili samimidir.Çünkü içtenlikle yaz l r.dü ünce ve görü lerini serbestçe ortaya koydu u fikir yaz lar d r.Sohbetten farkl yönü yazar n kendi kendine konu mas d r.

.

.

.

.

.

.

.

Akla gelebilecek her konuda yaz labilir.belirli bir görü aç s ndan ele alan k sa gazete ve dergi yaz lar d r.F krada konu derinle tirilmeden önemli noktalara de inilmelidir.çe itli memleket problemleri.€ Günlük olaylar .herhangi bir konuyu. .

.

.

.

.

.

.

.

€ EDEB YAT EDEB HAYATTIR« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful