Bir görü ü, fikri,dü ünceyi savunmak,desteklemek,ispatlamak veya sadece bilgi vermek için yaz lan yaz lard r.Makalede temel unsur ¶fikir·dir.toplumu ilgilendiren her konuda yaz labilir.Fikir yaz lar içinde yaz lmas en zor olan türdür.
€

.

.

.

.

.

.

.

Dili samimidir.Sohbet türüne benzer.dü ünce ve görü lerini serbestçe ortaya koydu u fikir yaz lar d r.Denemeler k sa olmal ve çekici bir dille yaz lmal d r.€ Herhangi bir konu üzerinde yazar n kesin hükümlere varmadan.Çünkü içtenlikle yaz l r.Sohbetten farkl yönü yazar n kendi kendine konu mas d r. .

.

.

.

.

.

.

.

herhangi bir konuyu. .€ Günlük olaylar .Akla gelebilecek her konuda yaz labilir.belirli bir görü aç s ndan ele alan k sa gazete ve dergi yaz lar d r.çe itli memleket problemleri.F krada konu derinle tirilmeden önemli noktalara de inilmelidir.

.

.

.

.

.

.

.

€ EDEB YAT EDEB HAYATTIR« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful