Bir görü ü, fikri,dü ünceyi savunmak,desteklemek,ispatlamak veya sadece bilgi vermek için yaz lan yaz lard r.Makalede temel unsur ¶fikir·dir.toplumu ilgilendiren her konuda yaz labilir.Fikir yaz lar içinde yaz lmas en zor olan türdür.
€

.

.

.

.

.

.

.

Dili samimidir.dü ünce ve görü lerini serbestçe ortaya koydu u fikir yaz lar d r.€ Herhangi bir konu üzerinde yazar n kesin hükümlere varmadan.Sohbetten farkl yönü yazar n kendi kendine konu mas d r.Denemeler k sa olmal ve çekici bir dille yaz lmal d r.Çünkü içtenlikle yaz l r. .Sohbet türüne benzer.

.

.

.

.

.

.

.

€ Günlük olaylar .herhangi bir konuyu.çe itli memleket problemleri. .Akla gelebilecek her konuda yaz labilir.F krada konu derinle tirilmeden önemli noktalara de inilmelidir.belirli bir görü aç s ndan ele alan k sa gazete ve dergi yaz lar d r.

.

.

.

.

.

.

.

€ EDEB YAT EDEB HAYATTIR« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful