Bir görü ü, fikri,dü ünceyi savunmak,desteklemek,ispatlamak veya sadece bilgi vermek için yaz lan yaz lard r.Makalede temel unsur ¶fikir·dir.toplumu ilgilendiren her konuda yaz labilir.Fikir yaz lar içinde yaz lmas en zor olan türdür.
€

.

.

.

.

.

.

.

.€ Herhangi bir konu üzerinde yazar n kesin hükümlere varmadan.Dili samimidir.Denemeler k sa olmal ve çekici bir dille yaz lmal d r.Sohbetten farkl yönü yazar n kendi kendine konu mas d r.Sohbet türüne benzer.Çünkü içtenlikle yaz l r.dü ünce ve görü lerini serbestçe ortaya koydu u fikir yaz lar d r.

.

.

.

.

.

.

.

€ Günlük olaylar .F krada konu derinle tirilmeden önemli noktalara de inilmelidir.Akla gelebilecek her konuda yaz labilir.çe itli memleket problemleri.herhangi bir konuyu.belirli bir görü aç s ndan ele alan k sa gazete ve dergi yaz lar d r. .

.

.

.

.

.

.

.

€ EDEB YAT EDEB HAYATTIR« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful