Bir görü ü, fikri,dü ünceyi savunmak,desteklemek,ispatlamak veya sadece bilgi vermek için yaz lan yaz lard r.Makalede temel unsur ¶fikir·dir.toplumu ilgilendiren her konuda yaz labilir.Fikir yaz lar içinde yaz lmas en zor olan türdür.
€

.

.

.

.

.

.

.

.dü ünce ve görü lerini serbestçe ortaya koydu u fikir yaz lar d r.Denemeler k sa olmal ve çekici bir dille yaz lmal d r.Çünkü içtenlikle yaz l r.Sohbet türüne benzer.Sohbetten farkl yönü yazar n kendi kendine konu mas d r.Dili samimidir.€ Herhangi bir konu üzerinde yazar n kesin hükümlere varmadan.

.

.

.

.

.

.

.

çe itli memleket problemleri. .F krada konu derinle tirilmeden önemli noktalara de inilmelidir.Akla gelebilecek her konuda yaz labilir.belirli bir görü aç s ndan ele alan k sa gazete ve dergi yaz lar d r.herhangi bir konuyu.€ Günlük olaylar .

.

.

.

.

.

.

.

€ EDEB YAT EDEB HAYATTIR« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful