Bir görü ü, fikri,dü ünceyi savunmak,desteklemek,ispatlamak veya sadece bilgi vermek için yaz lan yaz lard r.Makalede temel unsur ¶fikir·dir.toplumu ilgilendiren her konuda yaz labilir.Fikir yaz lar içinde yaz lmas en zor olan türdür.
€

.

.

.

.

.

.

.

Denemeler k sa olmal ve çekici bir dille yaz lmal d r. .Sohbet türüne benzer.dü ünce ve görü lerini serbestçe ortaya koydu u fikir yaz lar d r.Dili samimidir.Sohbetten farkl yönü yazar n kendi kendine konu mas d r.€ Herhangi bir konu üzerinde yazar n kesin hükümlere varmadan.Çünkü içtenlikle yaz l r.

.

.

.

.

.

.

.

belirli bir görü aç s ndan ele alan k sa gazete ve dergi yaz lar d r. .çe itli memleket problemleri.€ Günlük olaylar .herhangi bir konuyu.Akla gelebilecek her konuda yaz labilir.F krada konu derinle tirilmeden önemli noktalara de inilmelidir.

.

.

.

.

.

.

.

€ EDEB YAT EDEB HAYATTIR« .