ÜNİTE

12

Sosyal Psikoloji

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal psikolojinin içerdiği alanı bilecek, Bireyler arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçleri bilecek, Tutum ve tutum değişmesini anlayacak, Kişilerarası çekiciliği bilecek, Bireylerin üye oldukları grupların onların davranışlarını nasıl etkilediğini bilecek, Grup içinde liderliğin özelliklerini bilecek, Kitle iletişim araçlarının davranışı nasıl etkilediğini kavrayacaksınız.

İçindekiler
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal Psikoloji Bireyler Arasındaki İlişkileri Etkileyen Birey-İçi Süreçler Tutum ve Tutum Değişmesi Kişilerarası Bir Süreç Olarak Çekicilik Grupların Etkileri Kitle İletişim Araçlarının Tutumlara Etkileri Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Öneriler

Bu ünite, sosyal psikoloji konusunda bir özet yapmaktadır. Sosyal psikoloji dersinde öğretilen konuların yaklaşık yalnızca yarısını içermektedir. Daha geniş bilgi edinmeniz için kaynakçada bulunan yazarların kitaplarını inceleyiniz. Konular, günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız türdendir. Bakalım bizim davranışlarımız başkalarının davranışlarını nasıl etkiliyor. Bunu siz de düşününüz.

sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Şimdi atfetme kuramına göz atalım. Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler atfedilir. duygu ve düşüncelerimizin. ? Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji bir bireyin davranış. Kişilerin bireyler üzerindeki izlenimleri sözlü. İnsanlar başkalarının kişilikleri hakkında yargıda bulunmak. . bu izlenimlere bağlıdır. Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği. biz de o yönde fikir açıklayabiliriz. tahminler yapabilmek için izlenimler oluştururlarken o anda var olan bilgi ve ipuçlarından yararlanırlar.206 - . tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır. Karşılaşma sayısı arttıkça ilişkilerin tümünü etkileyen daha tam ve zengin izlenimler edinirler. SOSYAL PSİKOLOJİ Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri. bir araya gelip gelmeyecekleri. İlk izlenimler toplumsal etkileşimin yalnızca başlangıcı değil. 2. BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman bilinçli ve bilinçsiz olarak onlar hakkında izlenimler oluştururuz. İki kişi karşılaştığında. başkalarının davranış duygu ve düşüncelerinden nasıl etkilenmekte olduğunu gösteren bazı örnekler vermek istiyoruz. aynı zamanda temel belirleyicisidirler. Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimiz Nasıl Oluşur? Bir fotoğrafta bulunan ya da caddeden geçen birisine şöyle bir göz atmak bile bize o kişinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir fikir verebilir. herkesin bu konuda kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir. 2. Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse. Birbirlerini ne kadar sevecekleri.1. Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz. Atfetme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. Şimdi. davranış.1. nasıl davranacakları. karşılıklı olarak izlenim oluştururlar.

Kelley bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili olarak karar verirken üç ayrı çeşit bilgiden yararlanıldığını belirtmiştir. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar. şaşırtıcı. Heider'e göre. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız. Bir çok durumlarda çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir. başka insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır. güdülerine. Şimdi bunları kısaca inceleyelim: ■ ■ Görüş Birliği: Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey. ya o kişiye ait özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanır.çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar da çevresel koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır. öğretmen bütün sınıftaki çocuklara mı gülümsüyor. o kişinin ne kadar tutarlı davrandığı kanısında yargıya varmamız gerekir. insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğini vurgular. yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğu konusunda görüş birliğine varmaktır. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak. Bu bilgiler. Atfetme (Yükleme) Kuramı Fritz Heider bu kuramın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. ? Atfetme kuramının temel fikri nedir? Bu kuram. çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini. Ayırt Edicilik: Yalnız belirli bir durumda. Örneğin. yoksa yalnızca size mi? . Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. tutarsız ve düzensiz olur. çıkan davranış ayırt edicidir.2. Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için.2. ■ Görüş Birliği Tutarlılık Ayırt edicilik şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu güdülerden herbirini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir. Kelley (1976) bireylerin çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan bir araştırma yapmıştır. Bir bireyin davranışı. bütün insanlarda iki temel güdü vardır. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. Tutarlılık: Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken. heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye gereksinim duyarız. bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı.207 - .

duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler. Örneğin. Temel Yükleme Hatası Başkalarının davranışlarının nedenleri hakkında karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Ross (1977) temel yükleme hatası olarak tanımlar. (Smith 1968) Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: ■ Uzun sürelidirler. elimizden kaydığını belirtiriz. diğer tutumlarla ilişki. Kendimiz hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olduğumuz için belirli bir durum hakkında daha sağlıklı karar veririz. iş bilmiyor. ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. Başkalarının davranışlarını dıştan gözlediğimiz için.3. ■ Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. Tutum Alışkanlık Davranış Ortamsal Etkenler Şekil 1. Ortamsal engel kavramı. Bunun dışında. birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir. Bilişsel. TUTUM VE TUTUM DEĞİŞMESİ ? Tutum nedir? Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. sakar deriz. tutumlar şiddet derecesi. kararlarımız daha yüzeysel bilgilere dayanır. Kişinin. karmaşıklık.2. Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı. belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur. hizmetçi bulaşık yıkarken tabağı kırdığında amma beceriksiz. kendisi ve başkası hakkında yaptığı yüklemeler arasında oluşan farkın iki kaynağı vardır. 1977) Beklenti 3. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun . Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil.208 - . Ama kendimiz tabağı kırdığımızda yanlışlıkla düştüğünü.

istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler. bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır. Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. bu iki inanç. o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. Tutum Değişmesi Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır. tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler. bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse. Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur. başkalarına yardım etmek gibi beğenilen. Bu nedenle çevreyi. İkinci farklılıkla ilgili olarak. ? "Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir? Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak. Belirli bir davranış. Dinleyiciler. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. . olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. Çelişki durumunun varlığı. Festinger. Bu bilişsel çelişki. bireyin sahip olduğu bir inanç. Bu kurama göre. bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. 3.209 - .güç derecesiyle. dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur.1. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse. herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi. bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin. böylece konuşmanın inanılırlığı artar.

Çekiciliğin Psikolojik Denge Kuramıyla Açıklanması Heider kişilerarası çekiciliği denge kuramıyla açıklamıştır. k'nin zihninde denge durumu var demektir. 4. dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterir. eğer bir çocuk bulunduğu ortamdan hoşnutsa o anda çevresinde bulunan bireylerle yakınlaşma hisseder. s.210 - .1. özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını. Heider'e göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde. Kişisel çekiciliğin altında yatan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 4. yalnız ben- . aynı erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusuda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız.) Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını. Buna örnek verecek olursak. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa. Kadınların. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arasında çekiciliktir. bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) ile ilişkilerini incelemiştir. ya iç dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak. Önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. +++ +-++--Dengesiz Durum Dengeli Durum (Kağıtçıbaşı 1977. 4. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır. Benzerlik Bireyler kendilerine benzer kişileri peşinen severler. İki ilişki de olumlu ise olumlu yani çekicilik sözkonusudur. Bir arkadaşınız.2.1. Heider. Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kuramıyla Açıklanması Klasik koşullanma kuramları kişiler arası çekiciliğin açıklanmasında kullanılmıştır.732. Bu yaklaşımlardan ilki bilişsel denge ikincisi de öğrenme kuramıdır.4. bu durumda ilişkiniz dengelidir. Ayrıca bireylerin birbirlerinden hoşlanmalarının temelinde. bir kişinin (k). Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklar. k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. sorumluluklar taşımasını. Arkadaşlık ilişkileri üzeride benzerliğin etkisi yaygın ve önemlidir.2.

Araştırmacılar sık sık görme ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını söylemişlerdir. aynı sınıfta bulunan. psikolojik açıdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir. Bu nedenle bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi. örgüt.2. yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz. klüp. 4. Her zaman bize yakın oturan. Bedensel Güzellik Sevgi ya da çekiciliği etkileyen diğer bir güçlü etmen de bedensel güzelliktir. Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Bu yakınlık zaman içeriside aşinalığa yol açar ve sonuç olarak da bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz. siyasal parti. etkileşimden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanmadır. çalışamaz.3.2. dinsel ve mesleki gruba üyedir. . aşina olduğumuz kimselerin daha hoş ve çekici olduğunu görürüz. aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı. aynı işyerinde çalışan bireylerle daha yakın oluruz. Aşinalık Bizce bilinen.zerlik değil. arkadaş çevresi.2. rahat ve huzurlu bir çağrışımla görürüz. birden fazla aile. Mekan İçinde Yakınlık Mekan içinde yakınlık kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkiler. GRUPLARIN ETKİLERİ ? Gruplar bireyi nasıl etkiler? Şimdiye kadar. ekonomik. 4. Hepimiz. 4.211 - . 5. öğrenemezler. Burada önemli olan. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil. destekleyici bir ilişki içinde olmaları da yatar. bireyi odak noktası olarak ele aldık. Yanyana oturanların birbirleriyle yakın olması son derece doğaldır. Reklamlarda güzel ve çekici bireyleri zengin.2. Bir toplumda birçok kişi. Genel olarak bedensel güzellik eş seçimini belirlemede önemli rol oynamaktadır.4.

Bunlar itaat.1. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar. 5. her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür.1. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek.2. .212 - . nasıl bir gruba girerse girsin.3. Grup İçinde Liderlik Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar.3. Bu kimseler. her bireyin kişisel etkisi azalır. özdeşleşme. başka kuruluşlardan değil.2. Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe. o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır. liderdir. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde.1. İtaat ve özdeşleşmede normatif.5. Sosyal Faktörün Kuvveti Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır. özdeşleşme ve benimsemedir. 5. bilgi. benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur.1. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur. becerileri. gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir.1. benimseme de. bu kuram. grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. Laten'e göre. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça. bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse. 5. bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir. değer verilen kişi ya da gruba benzeme. Uyma Davranışı Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. 5. 5. Sosyal Etki Kuramı Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır. Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır. Sayı arttıkça. etkileri daha da artar. iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. sizin çalıştığınız kuruluştan iseler.

Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arası çekiciliktir. Genellikle davranışın altında yatan nedeni. Kişiler arası çekiciliği farklı yaklaşımlar açıklar. diğer insanlarla ilgili düşünce. Yükleme süreci. işlerin daha iyi yürümesini sağlar. Sosyal etki kuramına göre. Tutumlar. çocuğun toplumsallaşmasında önemli rol oynar. Kitle iletişim araçlarının tutumlarımızı ve davranışlarımızı da etkilediğini vurgulamak gerekiyor. Bunlar öğrenme ve bilişsel denge kuramlardır. haber. Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. sosyal etki kuramı ve liderlik konuları incelendi. Televizyondaki diziler.Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. duygusal. bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer bireyler hakkında bir izlenim oluşturmasını etkileyen temel bir psikolojik durumdur. bedensel güzellik. özdeşleşme ve benimsemedir. Uyma davranışında üç farklı süreç olduğunu gördük.213 - . 6. kişinin özelliğinde ararız. Gazeteler de kendi görüşleri yönünden kendi okuyucu kitlesini etkiler. tutarlılık. sohbet ve bilgi açısından bireyin günlük yaşamını etkiler. Kişisel çekiciliğin altında benzerlik. . Gazeteler siyasal olayların oluşmasında televizyon ve radyolardan daha önemli rol oynar. duygu ve davranışlarının düzenli bir biçimde oluşturan eğilimlerdir. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider. Grup içi ve gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. Bu ilerlemenin sonucu olarak. Özet Sosyal Psikoloji. lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır. bir çok sosyal faktörün bireyi etkilediğini vurguladık. Tutumlar uzun süreli bilişsel. duygu ve davranışlarını inceler. ayırtedicilik davranışları sözkonusudur. davranışın temelinde yatan nedenleri anlamaya yöneliktir. Televizyon gibi radyo da haber kaynağı olarak en sık kullanılan kitle iletişim aracıdır. günlük sohbetlerin konusu olmuştur. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili karar verirken görüş birliği. reklamlar. Yükleme süreci. Bu araçlar. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. bireyin. Radyolar müzik. Bunlar itaat. ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak. mekan içinde yakınlık ve aşinalık vardır. davranışsal biçimleri içerir. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TUTUMLARA ETKİLERİ Kitle iletişim araçları toplumun günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir.

1977. Cüceloğlu. New York. İnsanlar ve İnsanlar. İmge Kitabevi Yayınları.Baskı. 2. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce.s.Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Dönmez. C) Bireyin ruhsal davranışlarını inceler. 1992. Social Psychology in the Seventies. D) Bireyin sosyal yönünü inceler. Goldstein H. E) Bireyin duygu ve düşüncelerini inceler. Çiğdem. Penrod. Ankara. B) Bireyin davranışlarını inceler. . Academic Press. Sosyal Psikoloji. 3. 1980. D. Wrightsman. Psikolojinin Temel Kavramları. Englewood Cliff.R. A. Social Psychology. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atfetme kuramını ilk defa ortaya atmıştır? A) Adler C) Kelley E) John B) Heider D) Davis 3. Ali. Social Psychology. California. 1982. Sosyal psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin davranış duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceler. L. 1987. New Jersey.214 - . 1993. Remzi Kitabevi. İstanbul. 1. Kağıtçıbaşı. 1972. İnsan ve Davranışı. "Ortamsal Liderlik" modeline göre lideri yaratan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi C) Ailesi E) Ortam B) Yakın çevresi D) Toplum 4. Steven. Cevapladığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. Brooks Cole. Sosyal Psikolojiye Giriş. Social Psychology. Baron. Bryle. Doğan. Prentice Hall. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A) Güdü C) Tutum E) Düşünce B) Davranış D) Tutum değişikliği Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz. yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Jeffrey. Cem Ofset Yayınları. New York.

2 D. 2 E. 15 A 5 D. 4 C. 4 E. 5 B. 13 D. 3 B. 3 D. 7 A. 2 D. 5 C. 7 B Ünite 6 1 D. 5 A. 8 B. 5 D. 4 C. 7A Ünite 3 1 A. 6 B. 7 C. 3 D. 12 E. 14 C. 2 E.Cevap Anahtarı Ünite 1 1 A. 8 A Ünite 2 1 C. 2 A. . 5 E. 6 A. 3 E. 6 A. 3. 2 D. 9 C.C 4 E. 10 A. 11 B. 3 B. 4 E. 7 D Ünite 5 1 B. 6 A. 6 A. 4 A. 4 E.215 - . 6A Ünite 7 1 A. 3 E. 5 E. 6 A Ünite 4 1 D. 2 A.

8 E. 2 A. 2 B. 6 C Ünite 10 1 E. 4 B. 7 B.Ünite 8 1 A. 2 A. 10 A Ünite 9 1 E. 5 C. 3 E. 4 C. 2 A. 9 A Ünite 11 1 B. 5 D. 7 D.216 - . C . 8 D. 5 D. 6 E. 3 A. 4. 9 B. 4 E. 3 E. 3 E. 5B Ünite 12 1 A. 6 D. 3 A. 2 B. 4 C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful