ÜNİTE

12

Sosyal Psikoloji

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal psikolojinin içerdiği alanı bilecek, Bireyler arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçleri bilecek, Tutum ve tutum değişmesini anlayacak, Kişilerarası çekiciliği bilecek, Bireylerin üye oldukları grupların onların davranışlarını nasıl etkilediğini bilecek, Grup içinde liderliğin özelliklerini bilecek, Kitle iletişim araçlarının davranışı nasıl etkilediğini kavrayacaksınız.

İçindekiler
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal Psikoloji Bireyler Arasındaki İlişkileri Etkileyen Birey-İçi Süreçler Tutum ve Tutum Değişmesi Kişilerarası Bir Süreç Olarak Çekicilik Grupların Etkileri Kitle İletişim Araçlarının Tutumlara Etkileri Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Öneriler

Bu ünite, sosyal psikoloji konusunda bir özet yapmaktadır. Sosyal psikoloji dersinde öğretilen konuların yaklaşık yalnızca yarısını içermektedir. Daha geniş bilgi edinmeniz için kaynakçada bulunan yazarların kitaplarını inceleyiniz. Konular, günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız türdendir. Bakalım bizim davranışlarımız başkalarının davranışlarını nasıl etkiliyor. Bunu siz de düşününüz.

SOSYAL PSİKOLOJİ Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri. Kişilerin bireyler üzerindeki izlenimleri sözlü. Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse. davranış. aynı zamanda temel belirleyicisidirler. . duygu ve düşüncelerimizin.206 - .1. İnsanlar başkalarının kişilikleri hakkında yargıda bulunmak. Karşılaşma sayısı arttıkça ilişkilerin tümünü etkileyen daha tam ve zengin izlenimler edinirler. Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler atfedilir. tahminler yapabilmek için izlenimler oluştururlarken o anda var olan bilgi ve ipuçlarından yararlanırlar. Şimdi. biz de o yönde fikir açıklayabiliriz. sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. bu izlenimlere bağlıdır. BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman bilinçli ve bilinçsiz olarak onlar hakkında izlenimler oluştururuz. Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği. tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır. Birbirlerini ne kadar sevecekleri. Atfetme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. İki kişi karşılaştığında. karşılıklı olarak izlenim oluştururlar. Şimdi atfetme kuramına göz atalım. İlk izlenimler toplumsal etkileşimin yalnızca başlangıcı değil. ? Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji bir bireyin davranış. herkesin bu konuda kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir.1. nasıl davranacakları. başkalarının davranış duygu ve düşüncelerinden nasıl etkilenmekte olduğunu gösteren bazı örnekler vermek istiyoruz. 2. Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz. 2. duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimiz Nasıl Oluşur? Bir fotoğrafta bulunan ya da caddeden geçen birisine şöyle bir göz atmak bile bize o kişinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir fikir verebilir. bir araya gelip gelmeyecekleri.

2. yoksa yalnızca size mi? . Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız. Bu bilgiler.2. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar. yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğu konusunda görüş birliğine varmaktır. Kelley (1976) bireylerin çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan bir araştırma yapmıştır. Bir bireyin davranışı. Bu güdülerden herbirini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir. Şimdi bunları kısaca inceleyelim: ■ ■ Görüş Birliği: Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey. heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye gereksinim duyarız. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal. Heider'e göre. güdülerine. bütün insanlarda iki temel güdü vardır. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. öğretmen bütün sınıftaki çocuklara mı gülümsüyor. ? Atfetme kuramının temel fikri nedir? Bu kuram. Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için.207 - . Kelley bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili olarak karar verirken üç ayrı çeşit bilgiden yararlanıldığını belirtmiştir. şaşırtıcı. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine. tutarsız ve düzensiz olur. Atfetme (Yükleme) Kuramı Fritz Heider bu kuramın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini. ■ Görüş Birliği Tutarlılık Ayırt edicilik şeklinde sınıflandırılmıştır. o kişinin ne kadar tutarlı davrandığı kanısında yargıya varmamız gerekir. ya o kişiye ait özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanır. bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı. Tutarlılık: Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak. Örneğin. başka insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır. insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğini vurgular. Bir çok durumlarda çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir. Ayırt Edicilik: Yalnız belirli bir durumda. çıkan davranış ayırt edicidir.çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar da çevresel koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır.

Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı. kendisi ve başkası hakkında yaptığı yüklemeler arasında oluşan farkın iki kaynağı vardır.3. sakar deriz.208 - . Temel Yükleme Hatası Başkalarının davranışlarının nedenleri hakkında karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Ross (1977) temel yükleme hatası olarak tanımlar. karmaşıklık. (Smith 1968) Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: ■ Uzun sürelidirler. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun . hizmetçi bulaşık yıkarken tabağı kırdığında amma beceriksiz. Ama kendimiz tabağı kırdığımızda yanlışlıkla düştüğünü.2. iş bilmiyor. Kendimiz hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olduğumuz için belirli bir durum hakkında daha sağlıklı karar veririz. kararlarımız daha yüzeysel bilgilere dayanır. TUTUM VE TUTUM DEĞİŞMESİ ? Tutum nedir? Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur. duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler. diğer tutumlarla ilişki. birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir. 1977) Beklenti 3. elimizden kaydığını belirtiriz. Ortamsal engel kavramı. ■ Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. Tutum Alışkanlık Davranış Ortamsal Etkenler Şekil 1. Bunun dışında. Örneğin. tutumlar şiddet derecesi. Kişinin. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. Başkalarının davranışlarını dıştan gözlediğimiz için. Bilişsel. Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil.

Belirli bir davranış. İkinci farklılıkla ilgili olarak. Festinger. Çelişki durumunun varlığı. bu iki inanç.209 - . Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur. konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. Bu bilişsel çelişki. Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. ? "Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir? Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse. istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. . Bu kurama göre. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. başkalarına yardım etmek gibi beğenilen. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler. bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. Dinleyiciler. o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi. 3. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız.1. Tutum Değişmesi Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır. tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir.güç derecesiyle. bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse. söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin. bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. Bu nedenle çevreyi. böylece konuşmanın inanılırlığı artar. bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç. ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir. bireyin sahip olduğu bir inanç. olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz.

aynı erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusuda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız. Kadınların.732.2. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arasında çekiciliktir. k'nin zihninde denge durumu var demektir. Heider'e göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde. k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa. Kişisel çekiciliğin altında yatan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 4. bu durumda ilişkiniz dengelidir.1. Arkadaşlık ilişkileri üzeride benzerliğin etkisi yaygın ve önemlidir. bir kişinin (k). Benzerlik Bireyler kendilerine benzer kişileri peşinen severler. Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kuramıyla Açıklanması Klasik koşullanma kuramları kişiler arası çekiciliğin açıklanmasında kullanılmıştır. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını. Bir arkadaşınız. yalnız ben- . ya iç dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak. sorumluluklar taşımasını. +++ +-++--Dengesiz Durum Dengeli Durum (Kağıtçıbaşı 1977.4. Buna örnek verecek olursak. bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) ile ilişkilerini incelemiştir. Ayrıca bireylerin birbirlerinden hoşlanmalarının temelinde. Önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır.2. Heider. s. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız.210 - . İki ilişki de olumlu ise olumlu yani çekicilik sözkonusudur.) Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım. Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklar. Çekiciliğin Psikolojik Denge Kuramıyla Açıklanması Heider kişilerarası çekiciliği denge kuramıyla açıklamıştır. Bu yaklaşımlardan ilki bilişsel denge ikincisi de öğrenme kuramıdır. 4. özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını. eğer bir çocuk bulunduğu ortamdan hoşnutsa o anda çevresinde bulunan bireylerle yakınlaşma hisseder. 4. dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterir.1.

destekleyici bir ilişki içinde olmaları da yatar. Aşinalık Bizce bilinen. 4. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. aşina olduğumuz kimselerin daha hoş ve çekici olduğunu görürüz. birden fazla aile.2.3.zerlik değil. GRUPLARIN ETKİLERİ ? Gruplar bireyi nasıl etkiler? Şimdiye kadar. . Hepimiz. ekonomik. aynı işyerinde çalışan bireylerle daha yakın oluruz. Bu yakınlık zaman içeriside aşinalığa yol açar ve sonuç olarak da bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. rahat ve huzurlu bir çağrışımla görürüz.211 - . Bedensel Güzellik Sevgi ya da çekiciliği etkileyen diğer bir güçlü etmen de bedensel güzelliktir.2. Araştırmacılar sık sık görme ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını söylemişlerdir. Reklamlarda güzel ve çekici bireyleri zengin. aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı. Yanyana oturanların birbirleriyle yakın olması son derece doğaldır. etkileşimden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanmadır. psikolojik açıdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir. siyasal parti. klüp. 4. çalışamaz. arkadaş çevresi. Burada önemli olan. Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz.4. Genel olarak bedensel güzellik eş seçimini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz.2. öğrenemezler. örgüt. 5. dinsel ve mesleki gruba üyedir. bireyi odak noktası olarak ele aldık. iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil. Her zaman bize yakın oturan. Bir toplumda birçok kişi. 4. aynı sınıfta bulunan. yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz.2. Mekan İçinde Yakınlık Mekan içinde yakınlık kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi.

1. özdeşleşme. özdeşleşme ve benimsemedir. bilgi. her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır.3.1. iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. her bireyin kişisel etkisi azalır. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir. Uyma Davranışı Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. 5. 5. 5. bu kuram. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar. Bu kimseler. benimseme de. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek. Sayı arttıkça. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir.2. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır. etkileri daha da artar. gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir. Laten'e göre. tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur.1.5. o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır. 5. Sosyal Etki Kuramı Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça.1. bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir.2. 5. Sosyal Faktörün Kuvveti Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde. Grup İçinde Liderlik Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar. . Bunlar itaat.212 - . Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi. Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri.3. becerileri. nasıl bir gruba girerse girsin. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur. sizin çalıştığınız kuruluştan iseler. Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe. değer verilen kişi ya da gruba benzeme. grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar. benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur. İtaat ve özdeşleşmede normatif. başka kuruluşlardan değil. liderdir.1.

Bunlar itaat. bireyin. Gazeteler siyasal olayların oluşmasında televizyon ve radyolardan daha önemli rol oynar. duygu ve davranışlarını inceler. Bunlar öğrenme ve bilişsel denge kuramlardır. ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Televizyon gibi radyo da haber kaynağı olarak en sık kullanılan kitle iletişim aracıdır. Radyolar müzik. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili karar verirken görüş birliği. çocuğun toplumsallaşmasında önemli rol oynar. Gazeteler de kendi görüşleri yönünden kendi okuyucu kitlesini etkiler. sosyal etki kuramı ve liderlik konuları incelendi. mekan içinde yakınlık ve aşinalık vardır. duygu ve davranışlarının düzenli bir biçimde oluşturan eğilimlerdir.Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider. davranışsal biçimleri içerir. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. Kişiler arası çekiciliği farklı yaklaşımlar açıklar. haber. işlerin daha iyi yürümesini sağlar. bedensel güzellik. özdeşleşme ve benimsemedir. Tutumlar. diğer insanlarla ilgili düşünce. kişinin özelliğinde ararız. . KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TUTUMLARA ETKİLERİ Kitle iletişim araçları toplumun günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. Uyma davranışında üç farklı süreç olduğunu gördük. Tutumlar uzun süreli bilişsel. Sosyal etki kuramına göre. ayırtedicilik davranışları sözkonusudur. bir çok sosyal faktörün bireyi etkilediğini vurguladık. Grup içi ve gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak. Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arası çekiciliktir.213 - . bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer bireyler hakkında bir izlenim oluşturmasını etkileyen temel bir psikolojik durumdur. lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır. Kişisel çekiciliğin altında benzerlik. 6. sohbet ve bilgi açısından bireyin günlük yaşamını etkiler. tutarlılık. Bu ilerlemenin sonucu olarak. Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. duygusal. Genellikle davranışın altında yatan nedeni. Bu araçlar. Yükleme süreci. Özet Sosyal Psikoloji. günlük sohbetlerin konusu olmuştur. Yükleme süreci. reklamlar. davranışın temelinde yatan nedenleri anlamaya yöneliktir. Televizyondaki diziler. Kitle iletişim araçlarının tutumlarımızı ve davranışlarımızı da etkilediğini vurgulamak gerekiyor.

1987. 3. Baron. 1972. New Jersey. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. B) Bireyin davranışlarını inceler. Sosyal psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin davranış duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceler. C) Bireyin ruhsal davranışlarını inceler. Ali. Kağıtçıbaşı.Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. D. Steven. E) Bireyin duygu ve düşüncelerini inceler. Çiğdem. Dönmez. 1993. Englewood Cliff. İstanbul. Cevapladığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. Bryle. Jeffrey. 1. Goldstein H. A. New York. Social Psychology. New York. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A) Güdü C) Tutum E) Düşünce B) Davranış D) Tutum değişikliği Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz. Sosyal Psikoloji. 1982. 2. 1977. L. California.s. Social Psychology in the Seventies. Ankara. İnsan ve Davranışı. 1992. Psikolojinin Temel Kavramları. Social Psychology. "Ortamsal Liderlik" modeline göre lideri yaratan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi C) Ailesi E) Ortam B) Yakın çevresi D) Toplum 4. Social Psychology. Doğan. Cüceloğlu.Baskı. Brooks Cole. İmge Kitabevi Yayınları. Cem Ofset Yayınları. İnsanlar ve İnsanlar.214 - . 1980.R. Sosyal Psikolojiye Giriş. Penrod. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atfetme kuramını ilk defa ortaya atmıştır? A) Adler C) Kelley E) John B) Heider D) Davis 3. Academic Press. Remzi Kitabevi. D) Bireyin sosyal yönünü inceler. . Prentice Hall. Wrightsman.

7 C.Cevap Anahtarı Ünite 1 1 A. 4 C. 5 E. 5 C.C 4 E. 4 A. 2 D. 4 E. 5 B. 3 B. 3 D. 2 A.215 - . 2 A. 6 A. 6 A. 3 D. 13 D. 6 B. 11 B. 3 B. 2 D. 6 A. 12 E. 4 E. 7 A. . 2 E. 5 A. 4 E. 8 A Ünite 2 1 C. 5 D. 5 E. 7A Ünite 3 1 A. 3 E. 7 B Ünite 6 1 D. 6 A. 8 B. 15 A 5 D. 2 D. 6A Ünite 7 1 A. 10 A. 9 C. 7 D Ünite 5 1 B. 3. 2 E. 6 A Ünite 4 1 D. 14 C. 4 C. 3 E.

6 D. 4. 8 E. 2 B. 7 D. 10 A Ünite 9 1 E. 3 E. 2 A. 5 C. 2 A. 5 D. 3 E. C . 2 B. 7 B. 3 E.Ünite 8 1 A. 5B Ünite 12 1 A. 8 D. 6 E. 2 A. 4 E. 4 C. 3 A. 4 C.216 - . 9 A Ünite 11 1 B. 4 B. 6 C Ünite 10 1 E. 9 B. 3 A. 5 D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful