ÜNİTE

12

Sosyal Psikoloji

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal psikolojinin içerdiği alanı bilecek, Bireyler arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçleri bilecek, Tutum ve tutum değişmesini anlayacak, Kişilerarası çekiciliği bilecek, Bireylerin üye oldukları grupların onların davranışlarını nasıl etkilediğini bilecek, Grup içinde liderliğin özelliklerini bilecek, Kitle iletişim araçlarının davranışı nasıl etkilediğini kavrayacaksınız.

İçindekiler
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal Psikoloji Bireyler Arasındaki İlişkileri Etkileyen Birey-İçi Süreçler Tutum ve Tutum Değişmesi Kişilerarası Bir Süreç Olarak Çekicilik Grupların Etkileri Kitle İletişim Araçlarının Tutumlara Etkileri Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Öneriler

Bu ünite, sosyal psikoloji konusunda bir özet yapmaktadır. Sosyal psikoloji dersinde öğretilen konuların yaklaşık yalnızca yarısını içermektedir. Daha geniş bilgi edinmeniz için kaynakçada bulunan yazarların kitaplarını inceleyiniz. Konular, günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız türdendir. Bakalım bizim davranışlarımız başkalarının davranışlarını nasıl etkiliyor. Bunu siz de düşününüz.

duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. tahminler yapabilmek için izlenimler oluştururlarken o anda var olan bilgi ve ipuçlarından yararlanırlar. BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman bilinçli ve bilinçsiz olarak onlar hakkında izlenimler oluştururuz. bir araya gelip gelmeyecekleri. Karşılaşma sayısı arttıkça ilişkilerin tümünü etkileyen daha tam ve zengin izlenimler edinirler. İnsanlar başkalarının kişilikleri hakkında yargıda bulunmak.1. sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır.1. 2. Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse. Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz. Birbirlerini ne kadar sevecekleri. tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır. İlk izlenimler toplumsal etkileşimin yalnızca başlangıcı değil. karşılıklı olarak izlenim oluştururlar. biz de o yönde fikir açıklayabiliriz. herkesin bu konuda kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir. başkalarının davranış duygu ve düşüncelerinden nasıl etkilenmekte olduğunu gösteren bazı örnekler vermek istiyoruz. Şimdi atfetme kuramına göz atalım. SOSYAL PSİKOLOJİ Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri. 2. aynı zamanda temel belirleyicisidirler. Şimdi. İki kişi karşılaştığında. Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği. nasıl davranacakları.206 - . davranış. Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimiz Nasıl Oluşur? Bir fotoğrafta bulunan ya da caddeden geçen birisine şöyle bir göz atmak bile bize o kişinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir fikir verebilir. duygu ve düşüncelerimizin. Kişilerin bireyler üzerindeki izlenimleri sözlü. Atfetme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. ? Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji bir bireyin davranış. Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler atfedilir. bu izlenimlere bağlıdır. .

? Atfetme kuramının temel fikri nedir? Bu kuram. o kişinin ne kadar tutarlı davrandığı kanısında yargıya varmamız gerekir. bütün insanlarda iki temel güdü vardır. güdülerine. insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğini vurgular. kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar. ■ Görüş Birliği Tutarlılık Ayırt edicilik şeklinde sınıflandırılmıştır. çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. çıkan davranış ayırt edicidir. Bir bireyin davranışı. Bu güdülerden herbirini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir. ya o kişiye ait özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanır. Bir çok durumlarda çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir. Şimdi bunları kısaca inceleyelim: ■ ■ Görüş Birliği: Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey. Kelley bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili olarak karar verirken üç ayrı çeşit bilgiden yararlanıldığını belirtmiştir. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak.çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar da çevresel koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır. Atfetme (Yükleme) Kuramı Fritz Heider bu kuramın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. şaşırtıcı.2. Kelley (1976) bireylerin çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan bir araştırma yapmıştır.207 - . Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine. bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı. Bu bilgiler. yoksa yalnızca size mi? . tutarsız ve düzensiz olur. Heider'e göre. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız. Örneğin.2. Tutarlılık: Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken. heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye gereksinim duyarız. Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. Ayırt Edicilik: Yalnız belirli bir durumda. Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için. öğretmen bütün sınıftaki çocuklara mı gülümsüyor. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal. yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğu konusunda görüş birliğine varmaktır. başka insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır.

Kişinin. Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı. Temel Yükleme Hatası Başkalarının davranışlarının nedenleri hakkında karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Ross (1977) temel yükleme hatası olarak tanımlar. ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun . hizmetçi bulaşık yıkarken tabağı kırdığında amma beceriksiz. Ama kendimiz tabağı kırdığımızda yanlışlıkla düştüğünü. tutumlar şiddet derecesi. duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler. elimizden kaydığını belirtiriz. ■ Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. 1977) Beklenti 3. Kendimiz hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olduğumuz için belirli bir durum hakkında daha sağlıklı karar veririz. birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir. karmaşıklık. belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur.208 - . Bunun dışında. kendisi ve başkası hakkında yaptığı yüklemeler arasında oluşan farkın iki kaynağı vardır. sakar deriz. TUTUM VE TUTUM DEĞİŞMESİ ? Tutum nedir? Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. kararlarımız daha yüzeysel bilgilere dayanır. Başkalarının davranışlarını dıştan gözlediğimiz için. Tutum Alışkanlık Davranış Ortamsal Etkenler Şekil 1. (Smith 1968) Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: ■ Uzun sürelidirler.2.3. diğer tutumlarla ilişki. Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil. Ortamsal engel kavramı. Örneğin. Bilişsel. iş bilmiyor.

İkinci farklılıkla ilgili olarak. Çelişki durumunun varlığı. Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız. Bu kurama göre. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler. Bu bilişsel çelişki. Belirli bir davranış. . kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler.209 - . Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir. Bu nedenle çevreyi. böylece konuşmanın inanılırlığı artar. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. Dinleyiciler. Tutum Değişmesi Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse. istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır. bireyin sahip olduğu bir inanç. Festinger. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. ? "Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir? Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur. o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. 3. bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç. tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. başkalarına yardım etmek gibi beğenilen. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür.güç derecesiyle. dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur.1. olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz. söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin. herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi. bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. bu iki inanç. bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır.

Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kuramıyla Açıklanması Klasik koşullanma kuramları kişiler arası çekiciliğin açıklanmasında kullanılmıştır.210 - . Buna örnek verecek olursak.2. k'nin zihninde denge durumu var demektir. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arasında çekiciliktir.1. bu durumda ilişkiniz dengelidir. İki ilişki de olumlu ise olumlu yani çekicilik sözkonusudur.1. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa. yalnız ben- .732. Kişisel çekiciliğin altında yatan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 4. 4. dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterir. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını. k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. Çekiciliğin Psikolojik Denge Kuramıyla Açıklanması Heider kişilerarası çekiciliği denge kuramıyla açıklamıştır. Heider. Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklar.) Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım.4. Kadınların. Ayrıca bireylerin birbirlerinden hoşlanmalarının temelinde. aynı erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusuda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız. Bu yaklaşımlardan ilki bilişsel denge ikincisi de öğrenme kuramıdır. Önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. 4. özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız. bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) ile ilişkilerini incelemiştir. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır. Arkadaşlık ilişkileri üzeride benzerliğin etkisi yaygın ve önemlidir. Heider'e göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde. Bir arkadaşınız. bir kişinin (k). eğer bir çocuk bulunduğu ortamdan hoşnutsa o anda çevresinde bulunan bireylerle yakınlaşma hisseder.2. s. Benzerlik Bireyler kendilerine benzer kişileri peşinen severler. ya iç dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak. +++ +-++--Dengesiz Durum Dengeli Durum (Kağıtçıbaşı 1977. sorumluluklar taşımasını.

bireyi odak noktası olarak ele aldık. 4. Mekan İçinde Yakınlık Mekan içinde yakınlık kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkiler. ekonomik. çalışamaz. aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı. Bir toplumda birçok kişi. birden fazla aile.zerlik değil.4.211 - . Bedensel Güzellik Sevgi ya da çekiciliği etkileyen diğer bir güçlü etmen de bedensel güzelliktir.2. aynı işyerinde çalışan bireylerle daha yakın oluruz. Yanyana oturanların birbirleriyle yakın olması son derece doğaldır. yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz. GRUPLARIN ETKİLERİ ? Gruplar bireyi nasıl etkiler? Şimdiye kadar. aşina olduğumuz kimselerin daha hoş ve çekici olduğunu görürüz. . iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil. 4. örgüt. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 5. Reklamlarda güzel ve çekici bireyleri zengin. aynı sınıfta bulunan. etkileşimden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanmadır. Hepimiz. rahat ve huzurlu bir çağrışımla görürüz. Burada önemli olan. Araştırmacılar sık sık görme ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını söylemişlerdir. arkadaş çevresi. klüp. Her zaman bize yakın oturan. destekleyici bir ilişki içinde olmaları da yatar.2. Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. psikolojik açıdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir.3. Bu nedenle bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi. Aşinalık Bizce bilinen. öğrenemezler. siyasal parti. Genel olarak bedensel güzellik eş seçimini belirlemede önemli rol oynamaktadır.2. Bu yakınlık zaman içeriside aşinalığa yol açar ve sonuç olarak da bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. 4. dinsel ve mesleki gruba üyedir.2. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz.

Grup İçinde Liderlik Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar. başka kuruluşlardan değil.2. 5. Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi. Sayı arttıkça.1.1. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek.212 - . Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri. bu kuram. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır. 5. Laten'e göre. her bireyin kişisel etkisi azalır. tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde. becerileri. bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir. etkileri daha da artar. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse. İtaat ve özdeşleşmede normatif. . bilgi.3.2. iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. 5. Bu kimseler. Sosyal Faktörün Kuvveti Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse. 5. nasıl bir gruba girerse girsin. benimseme de. her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür. Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe. Uyma Davranışı Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. Bunlar itaat.5. özdeşleşme. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur.1. Sosyal Etki Kuramı Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır. değer verilen kişi ya da gruba benzeme. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır. 5.3.1. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir.1. grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar. liderdir. o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır. özdeşleşme ve benimsemedir. sizin çalıştığınız kuruluştan iseler. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça. bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir. gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur.

Bu ilerlemenin sonucu olarak. lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır. davranışsal biçimleri içerir. Özet Sosyal Psikoloji. günlük sohbetlerin konusu olmuştur. sosyal etki kuramı ve liderlik konuları incelendi. Bunlar itaat. sohbet ve bilgi açısından bireyin günlük yaşamını etkiler. işlerin daha iyi yürümesini sağlar. 6. Genellikle davranışın altında yatan nedeni. Kitle iletişim araçlarının tutumlarımızı ve davranışlarımızı da etkilediğini vurgulamak gerekiyor. duygusal. . davranışın temelinde yatan nedenleri anlamaya yöneliktir.213 - . Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. Tutumlar uzun süreli bilişsel. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TUTUMLARA ETKİLERİ Kitle iletişim araçları toplumun günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. duygu ve davranışlarını inceler. Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arası çekiciliktir. Yükleme süreci. Bunlar öğrenme ve bilişsel denge kuramlardır. özdeşleşme ve benimsemedir. Gazeteler de kendi görüşleri yönünden kendi okuyucu kitlesini etkiler. Kişisel çekiciliğin altında benzerlik. haber. bedensel güzellik. mekan içinde yakınlık ve aşinalık vardır. Televizyondaki diziler. bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer bireyler hakkında bir izlenim oluşturmasını etkileyen temel bir psikolojik durumdur. duygu ve davranışlarının düzenli bir biçimde oluşturan eğilimlerdir. Radyolar müzik. Kişiler arası çekiciliği farklı yaklaşımlar açıklar. Tutumlar. diğer insanlarla ilgili düşünce. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. Uyma davranışında üç farklı süreç olduğunu gördük. Gazeteler siyasal olayların oluşmasında televizyon ve radyolardan daha önemli rol oynar. Bu araçlar. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Grup içi ve gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak. reklamlar. Sosyal etki kuramına göre. tutarlılık. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili karar verirken görüş birliği. Yükleme süreci.Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak. bir çok sosyal faktörün bireyi etkilediğini vurguladık. Televizyon gibi radyo da haber kaynağı olarak en sık kullanılan kitle iletişim aracıdır. bireyin. ayırtedicilik davranışları sözkonusudur. çocuğun toplumsallaşmasında önemli rol oynar. kişinin özelliğinde ararız.

İstanbul. D) Bireyin sosyal yönünü inceler. Penrod. Sosyal psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin davranış duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceler. 1. E) Bireyin duygu ve düşüncelerini inceler. Ali. 1992. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atfetme kuramını ilk defa ortaya atmıştır? A) Adler C) Kelley E) John B) Heider D) Davis 3. C) Bireyin ruhsal davranışlarını inceler. 1987. Ankara. Steven. yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce.Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Dönmez. Sosyal Psikolojiye Giriş. 1993. 1980. Goldstein H.s. California. Social Psychology. New York. İnsanlar ve İnsanlar. Psikolojinin Temel Kavramları. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A) Güdü C) Tutum E) Düşünce B) Davranış D) Tutum değişikliği Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz. "Ortamsal Liderlik" modeline göre lideri yaratan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi C) Ailesi E) Ortam B) Yakın çevresi D) Toplum 4.Baskı. Remzi Kitabevi. 3. Kağıtçıbaşı. Çiğdem.R. Baron. Jeffrey. L. New York. Brooks Cole. Cem Ofset Yayınları. 1982. Doğan. Academic Press. A. 1972. Bryle. New Jersey. 1977. İmge Kitabevi Yayınları. Cüceloğlu. İnsan ve Davranışı. Social Psychology.214 - . Social Psychology in the Seventies. . Wrightsman. Prentice Hall. Social Psychology. D. B) Bireyin davranışlarını inceler. 2. Englewood Cliff. Sosyal Psikoloji. Cevapladığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.

14 C. 7 D Ünite 5 1 B. 4 A. 3 B. 3 D. 6 A Ünite 4 1 D. 7 B Ünite 6 1 D. 2 D.C 4 E. 2 D. 2 A. 3 E.Cevap Anahtarı Ünite 1 1 A. 5 E. 2 E. 4 E. 5 D. 2 A. 4 C. 6 B. 11 B. 8 B. 12 E. 6 A. 3 E. 5 E. 9 C. 4 E. 8 A Ünite 2 1 C. 2 D. 5 A. 15 A 5 D. 10 A. 3. 6 A.215 - . 7 A. 5 C. 13 D. 4 C. 2 E. 6 A. 5 B. 6A Ünite 7 1 A. 6 A. 7A Ünite 3 1 A. 3 B. 4 E. 3 D. . 7 C.

3 E. 2 A. 2 A. 3 A. 6 C Ünite 10 1 E. 7 B. 7 D. 8 D. 9 A Ünite 11 1 B. 4 C. 6 D.Ünite 8 1 A. 3 E. 4 E. 3 E. C .216 - . 4 C. 8 E. 2 B. 6 E. 9 B. 10 A Ünite 9 1 E. 5B Ünite 12 1 A. 4. 5 D. 4 B. 5 C. 3 A. 2 B. 2 A. 5 D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful