ÜNİTE

12

Sosyal Psikoloji

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal psikolojinin içerdiği alanı bilecek, Bireyler arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçleri bilecek, Tutum ve tutum değişmesini anlayacak, Kişilerarası çekiciliği bilecek, Bireylerin üye oldukları grupların onların davranışlarını nasıl etkilediğini bilecek, Grup içinde liderliğin özelliklerini bilecek, Kitle iletişim araçlarının davranışı nasıl etkilediğini kavrayacaksınız.

İçindekiler
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal Psikoloji Bireyler Arasındaki İlişkileri Etkileyen Birey-İçi Süreçler Tutum ve Tutum Değişmesi Kişilerarası Bir Süreç Olarak Çekicilik Grupların Etkileri Kitle İletişim Araçlarının Tutumlara Etkileri Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Öneriler

Bu ünite, sosyal psikoloji konusunda bir özet yapmaktadır. Sosyal psikoloji dersinde öğretilen konuların yaklaşık yalnızca yarısını içermektedir. Daha geniş bilgi edinmeniz için kaynakçada bulunan yazarların kitaplarını inceleyiniz. Konular, günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız türdendir. Bakalım bizim davranışlarımız başkalarının davranışlarını nasıl etkiliyor. Bunu siz de düşününüz.

İki kişi karşılaştığında.1. bu izlenimlere bağlıdır. bir araya gelip gelmeyecekleri. ? Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji bir bireyin davranış. İnsanlar başkalarının kişilikleri hakkında yargıda bulunmak. . Şimdi. herkesin bu konuda kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir. 2. 2. SOSYAL PSİKOLOJİ Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri. Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimiz Nasıl Oluşur? Bir fotoğrafta bulunan ya da caddeden geçen birisine şöyle bir göz atmak bile bize o kişinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir fikir verebilir. Atfetme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse. Kişilerin bireyler üzerindeki izlenimleri sözlü.206 - . Birbirlerini ne kadar sevecekleri. nasıl davranacakları. BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman bilinçli ve bilinçsiz olarak onlar hakkında izlenimler oluştururuz. Şimdi atfetme kuramına göz atalım. Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz. davranış. aynı zamanda temel belirleyicisidirler. biz de o yönde fikir açıklayabiliriz. İlk izlenimler toplumsal etkileşimin yalnızca başlangıcı değil. Karşılaşma sayısı arttıkça ilişkilerin tümünü etkileyen daha tam ve zengin izlenimler edinirler. sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. başkalarının davranış duygu ve düşüncelerinden nasıl etkilenmekte olduğunu gösteren bazı örnekler vermek istiyoruz. tahminler yapabilmek için izlenimler oluştururlarken o anda var olan bilgi ve ipuçlarından yararlanırlar. tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır. karşılıklı olarak izlenim oluştururlar. Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği. duygu ve düşüncelerimizin.1. Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler atfedilir.

tutarsız ve düzensiz olur. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız. Atfetme (Yükleme) Kuramı Fritz Heider bu kuramın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için. şaşırtıcı. Heider'e göre. bütün insanlarda iki temel güdü vardır. ■ Görüş Birliği Tutarlılık Ayırt edicilik şeklinde sınıflandırılmıştır. yoksa yalnızca size mi? .çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar da çevresel koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır. insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğini vurgular. Örneğin. öğretmen bütün sınıftaki çocuklara mı gülümsüyor. Tutarlılık: Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken. Ayırt Edicilik: Yalnız belirli bir durumda. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. Bu bilgiler. çıkan davranış ayırt edicidir.207 - . Bir bireyin davranışı. Kelley bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili olarak karar verirken üç ayrı çeşit bilgiden yararlanıldığını belirtmiştir. güdülerine. heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye gereksinim duyarız.2. yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğu konusunda görüş birliğine varmaktır. ? Atfetme kuramının temel fikri nedir? Bu kuram. Bir çok durumlarda çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine. Bu güdülerden herbirini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir. Şimdi bunları kısaca inceleyelim: ■ ■ Görüş Birliği: Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey. kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini. bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı.2. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar. başka insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır. Kelley (1976) bireylerin çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan bir araştırma yapmıştır. çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. ya o kişiye ait özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanır. o kişinin ne kadar tutarlı davrandığı kanısında yargıya varmamız gerekir. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak.

duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.2. ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. sakar deriz. karmaşıklık. iş bilmiyor. Başkalarının davranışlarını dıştan gözlediğimiz için. Tutum Alışkanlık Davranış Ortamsal Etkenler Şekil 1. 1977) Beklenti 3. Bunun dışında. birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir. Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil.3. elimizden kaydığını belirtiriz. hizmetçi bulaşık yıkarken tabağı kırdığında amma beceriksiz. kararlarımız daha yüzeysel bilgilere dayanır. TUTUM VE TUTUM DEĞİŞMESİ ? Tutum nedir? Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. kendisi ve başkası hakkında yaptığı yüklemeler arasında oluşan farkın iki kaynağı vardır. duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler. tutumlar şiddet derecesi. Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı. (Smith 1968) Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: ■ Uzun sürelidirler. ■ Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. Kendimiz hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olduğumuz için belirli bir durum hakkında daha sağlıklı karar veririz.208 - . Örneğin. Ama kendimiz tabağı kırdığımızda yanlışlıkla düştüğünü. belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur. Temel Yükleme Hatası Başkalarının davranışlarının nedenleri hakkında karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Ross (1977) temel yükleme hatası olarak tanımlar. diğer tutumlarla ilişki. Ortamsal engel kavramı. Kişinin. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun . Bilişsel.

güç derecesiyle. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. Dinleyiciler. bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır. ? "Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir? Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. bu iki inanç. olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz. istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız. Bu nedenle çevreyi. Belirli bir davranış. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. 3. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse. bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. başkalarına yardım etmek gibi beğenilen.1. Festinger. konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler. . bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir. Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur. herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi. uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. Tutum Değişmesi Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. Çelişki durumunun varlığı. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler. bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. böylece konuşmanın inanılırlığı artar. İkinci farklılıkla ilgili olarak. Bu bilişsel çelişki. Bu kurama göre.209 - . söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin. kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. bireyin sahip olduğu bir inanç.

) Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını.210 - .4. Kişisel çekiciliğin altında yatan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 4. Bir arkadaşınız. bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) ile ilişkilerini incelemiştir. dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterir.1. s. bir kişinin (k). ya iç dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak. Önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. Çekiciliğin Psikolojik Denge Kuramıyla Açıklanması Heider kişilerarası çekiciliği denge kuramıyla açıklamıştır.732. Kadınların. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arasında çekiciliktir. Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklar. Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kuramıyla Açıklanması Klasik koşullanma kuramları kişiler arası çekiciliğin açıklanmasında kullanılmıştır. bu durumda ilişkiniz dengelidir. 4. sorumluluklar taşımasını. Ayrıca bireylerin birbirlerinden hoşlanmalarının temelinde.2. +++ +-++--Dengesiz Durum Dengeli Durum (Kağıtçıbaşı 1977. k'nin zihninde denge durumu var demektir. Arkadaşlık ilişkileri üzeride benzerliğin etkisi yaygın ve önemlidir. k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. Heider. eğer bir çocuk bulunduğu ortamdan hoşnutsa o anda çevresinde bulunan bireylerle yakınlaşma hisseder. İki ilişki de olumlu ise olumlu yani çekicilik sözkonusudur. aynı erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusuda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız. Bu yaklaşımlardan ilki bilişsel denge ikincisi de öğrenme kuramıdır.1. özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız. yalnız ben- . Benzerlik Bireyler kendilerine benzer kişileri peşinen severler. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır.2. 4. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa. Heider'e göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde. Buna örnek verecek olursak.

Hepimiz. klüp. siyasal parti. aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı. çalışamaz. Yanyana oturanların birbirleriyle yakın olması son derece doğaldır. Reklamlarda güzel ve çekici bireyleri zengin. öğrenemezler.3.2. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz. psikolojik açıdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir.2. arkadaş çevresi. . Genel olarak bedensel güzellik eş seçimini belirlemede önemli rol oynamaktadır. iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil. aynı sınıfta bulunan. 5. bireyi odak noktası olarak ele aldık. Burada önemli olan.211 - . etkileşimden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanmadır. yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz. dinsel ve mesleki gruba üyedir. Araştırmacılar sık sık görme ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını söylemişlerdir.4. Bedensel Güzellik Sevgi ya da çekiciliği etkileyen diğer bir güçlü etmen de bedensel güzelliktir. 4. Bu yakınlık zaman içeriside aşinalığa yol açar ve sonuç olarak da bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. Bir toplumda birçok kişi. Her zaman bize yakın oturan. 4.2. Mekan İçinde Yakınlık Mekan içinde yakınlık kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkiler. 4. Bu nedenle bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi.2.zerlik değil. ekonomik. destekleyici bir ilişki içinde olmaları da yatar. GRUPLARIN ETKİLERİ ? Gruplar bireyi nasıl etkiler? Şimdiye kadar. rahat ve huzurlu bir çağrışımla görürüz. aşina olduğumuz kimselerin daha hoş ve çekici olduğunu görürüz. Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. örgüt. birden fazla aile. Aşinalık Bizce bilinen. aynı işyerinde çalışan bireylerle daha yakın oluruz.

1. her bireyin kişisel etkisi azalır. her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür. Bunlar itaat. bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir. bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir. Uyma Davranışı Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri. 5. 5. Sosyal Etki Kuramı Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır.3. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur. bu kuram. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır. 5. iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler.3. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir. . Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır. sizin çalıştığınız kuruluştan iseler. Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse.212 - . 5. Bu kimseler. benimseme de. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar.1. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça. Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe.2. Laten'e göre. etkileri daha da artar. 5. bilgi. Sayı arttıkça. İtaat ve özdeşleşmede normatif. Grup İçinde Liderlik Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar. o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır. gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. Sosyal Faktörün Kuvveti Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde. değer verilen kişi ya da gruba benzeme. özdeşleşme ve benimsemedir.1.5.1. grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar. özdeşleşme. nasıl bir gruba girerse girsin. liderdir. becerileri.1. başka kuruluşlardan değil. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur.2.

kişinin özelliğinde ararız. 6. bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer bireyler hakkında bir izlenim oluşturmasını etkileyen temel bir psikolojik durumdur. haber. özdeşleşme ve benimsemedir. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Tutumlar uzun süreli bilişsel. Genellikle davranışın altında yatan nedeni. duygusal. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. Kişiler arası çekiciliği farklı yaklaşımlar açıklar. Kişisel çekiciliğin altında benzerlik. diğer insanlarla ilgili düşünce. mekan içinde yakınlık ve aşinalık vardır. duygu ve davranışlarını inceler. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. ayırtedicilik davranışları sözkonusudur. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider. davranışsal biçimleri içerir. Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. Bunlar öğrenme ve bilişsel denge kuramlardır. Bu araçlar. bireyin. lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır. Tutumlar. tutarlılık. bedensel güzellik. sosyal etki kuramı ve liderlik konuları incelendi.213 - . davranışın temelinde yatan nedenleri anlamaya yöneliktir. Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arası çekiciliktir. Uyma davranışında üç farklı süreç olduğunu gördük. Yükleme süreci. Kitle iletişim araçlarının tutumlarımızı ve davranışlarımızı da etkilediğini vurgulamak gerekiyor. işlerin daha iyi yürümesini sağlar. günlük sohbetlerin konusu olmuştur. Yükleme süreci. çocuğun toplumsallaşmasında önemli rol oynar. . ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak.Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. sohbet ve bilgi açısından bireyin günlük yaşamını etkiler. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TUTUMLARA ETKİLERİ Kitle iletişim araçları toplumun günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Gazeteler siyasal olayların oluşmasında televizyon ve radyolardan daha önemli rol oynar. duygu ve davranışlarının düzenli bir biçimde oluşturan eğilimlerdir. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili karar verirken görüş birliği. Grup içi ve gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak. Özet Sosyal Psikoloji. Televizyondaki diziler. bir çok sosyal faktörün bireyi etkilediğini vurguladık. reklamlar. Televizyon gibi radyo da haber kaynağı olarak en sık kullanılan kitle iletişim aracıdır. Bunlar itaat. Radyolar müzik. Sosyal etki kuramına göre. Bu ilerlemenin sonucu olarak. Gazeteler de kendi görüşleri yönünden kendi okuyucu kitlesini etkiler.

Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. L.Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Kağıtçıbaşı. 1987. Baron. E) Bireyin duygu ve düşüncelerini inceler. 1992. . duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A) Güdü C) Tutum E) Düşünce B) Davranış D) Tutum değişikliği Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz. Social Psychology in the Seventies. Social Psychology. D) Bireyin sosyal yönünü inceler. New York. Sosyal Psikolojiye Giriş. 1982. New York. Academic Press. Ali. B) Bireyin davranışlarını inceler. 3. yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz.s. Dönmez. Social Psychology. Penrod. C) Bireyin ruhsal davranışlarını inceler. Remzi Kitabevi. 1. Steven. D. İmge Kitabevi Yayınları. 1993. İnsanlar ve İnsanlar. New Jersey. Doğan. A. 1980. Englewood Cliff. Cem Ofset Yayınları.R. Cevapladığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.214 - . Bryle. Social Psychology. 1972. California. Sosyal Psikoloji. İstanbul. Jeffrey. Sosyal psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin davranış duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceler. "Ortamsal Liderlik" modeline göre lideri yaratan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi C) Ailesi E) Ortam B) Yakın çevresi D) Toplum 4. 2. Brooks Cole. Cüceloğlu.Baskı. Goldstein H. Wrightsman. İnsan ve Davranışı. Çiğdem. Ankara. 1977. Prentice Hall. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atfetme kuramını ilk defa ortaya atmıştır? A) Adler C) Kelley E) John B) Heider D) Davis 3. Psikolojinin Temel Kavramları.

11 B. 3 D. 13 D. . 3 E. 5 D. 4 A. 6 A. 2 E.C 4 E. 9 C. 3 D. 10 A. 4 E. 7 A. 2 D. 3 E. 6 A. 6A Ünite 7 1 A. 14 C. 5 E. 2 A. 2 D. 2 E. 15 A 5 D. 8 A Ünite 2 1 C. 6 A. 2 D.Cevap Anahtarı Ünite 1 1 A. 4 E. 4 C. 6 B. 3 B. 7 C. 7 D Ünite 5 1 B. 5 C. 8 B. 5 A. 7 B Ünite 6 1 D. 6 A Ünite 4 1 D.215 - . 12 E. 4 E. 4 C. 3 B. 6 A. 3. 7A Ünite 3 1 A. 5 B. 5 E. 2 A.

C . 6 D. 4 E. 3 A. 4 C. 6 E. 2 A. 10 A Ünite 9 1 E. 2 B. 4 C. 9 A Ünite 11 1 B. 4 B. 8 D. 2 A. 5 D. 5 D. 5 C.Ünite 8 1 A. 8 E. 9 B. 6 C Ünite 10 1 E. 7 B.216 - . 4. 5B Ünite 12 1 A. 7 D. 2 A. 3 A. 3 E. 3 E. 3 E. 2 B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful