ÜNİTE

12

Sosyal Psikoloji

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal psikolojinin içerdiği alanı bilecek, Bireyler arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçleri bilecek, Tutum ve tutum değişmesini anlayacak, Kişilerarası çekiciliği bilecek, Bireylerin üye oldukları grupların onların davranışlarını nasıl etkilediğini bilecek, Grup içinde liderliğin özelliklerini bilecek, Kitle iletişim araçlarının davranışı nasıl etkilediğini kavrayacaksınız.

İçindekiler
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal Psikoloji Bireyler Arasındaki İlişkileri Etkileyen Birey-İçi Süreçler Tutum ve Tutum Değişmesi Kişilerarası Bir Süreç Olarak Çekicilik Grupların Etkileri Kitle İletişim Araçlarının Tutumlara Etkileri Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Öneriler

Bu ünite, sosyal psikoloji konusunda bir özet yapmaktadır. Sosyal psikoloji dersinde öğretilen konuların yaklaşık yalnızca yarısını içermektedir. Daha geniş bilgi edinmeniz için kaynakçada bulunan yazarların kitaplarını inceleyiniz. Konular, günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız türdendir. Bakalım bizim davranışlarımız başkalarının davranışlarını nasıl etkiliyor. Bunu siz de düşününüz.

Kişilerin bireyler üzerindeki izlenimleri sözlü.1. Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler atfedilir. ? Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji bir bireyin davranış. aynı zamanda temel belirleyicisidirler. Şimdi atfetme kuramına göz atalım. Karşılaşma sayısı arttıkça ilişkilerin tümünü etkileyen daha tam ve zengin izlenimler edinirler. karşılıklı olarak izlenim oluştururlar. BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman bilinçli ve bilinçsiz olarak onlar hakkında izlenimler oluştururuz. bu izlenimlere bağlıdır. duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. İlk izlenimler toplumsal etkileşimin yalnızca başlangıcı değil. bir araya gelip gelmeyecekleri. Atfetme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. başkalarının davranış duygu ve düşüncelerinden nasıl etkilenmekte olduğunu gösteren bazı örnekler vermek istiyoruz. Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimiz Nasıl Oluşur? Bir fotoğrafta bulunan ya da caddeden geçen birisine şöyle bir göz atmak bile bize o kişinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir fikir verebilir. nasıl davranacakları. duygu ve düşüncelerimizin.1. davranış. Birbirlerini ne kadar sevecekleri. tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır. Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz. Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse. biz de o yönde fikir açıklayabiliriz. İnsanlar başkalarının kişilikleri hakkında yargıda bulunmak.206 - . sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. Şimdi. 2. SOSYAL PSİKOLOJİ Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri. İki kişi karşılaştığında. . 2. tahminler yapabilmek için izlenimler oluştururlarken o anda var olan bilgi ve ipuçlarından yararlanırlar. Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği. herkesin bu konuda kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir.

Bir bireyin davranışı. Bu bilgiler. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak. Ayırt Edicilik: Yalnız belirli bir durumda. başka insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. ? Atfetme kuramının temel fikri nedir? Bu kuram. Tutarlılık: Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken. Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için. Heider'e göre. Atfetme (Yükleme) Kuramı Fritz Heider bu kuramın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. Kelley bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili olarak karar verirken üç ayrı çeşit bilgiden yararlanıldığını belirtmiştir. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız. tutarsız ve düzensiz olur. insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğini vurgular. yoksa yalnızca size mi? . öğretmen bütün sınıftaki çocuklara mı gülümsüyor.2. çıkan davranış ayırt edicidir.2. güdülerine. Örneğin. Şimdi bunları kısaca inceleyelim: ■ ■ Görüş Birliği: Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey. Bu güdülerden herbirini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir. Kelley (1976) bireylerin çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan bir araştırma yapmıştır. heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye gereksinim duyarız. Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı. ya o kişiye ait özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanır. çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. Bir çok durumlarda çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar. yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğu konusunda görüş birliğine varmaktır. şaşırtıcı.207 - .çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar da çevresel koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır. ■ Görüş Birliği Tutarlılık Ayırt edicilik şeklinde sınıflandırılmıştır. kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini. bütün insanlarda iki temel güdü vardır. o kişinin ne kadar tutarlı davrandığı kanısında yargıya varmamız gerekir. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine.

TUTUM VE TUTUM DEĞİŞMESİ ? Tutum nedir? Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. Örneğin. Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil. Başkalarının davranışlarını dıştan gözlediğimiz için. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. tutumlar şiddet derecesi. hizmetçi bulaşık yıkarken tabağı kırdığında amma beceriksiz. elimizden kaydığını belirtiriz.3. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun . (Smith 1968) Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: ■ Uzun sürelidirler. birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir.2. iş bilmiyor. sakar deriz. Ama kendimiz tabağı kırdığımızda yanlışlıkla düştüğünü. ■ Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. Bilişsel. Kişinin. Bunun dışında. Tutum Alışkanlık Davranış Ortamsal Etkenler Şekil 1. Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı. diğer tutumlarla ilişki. belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur. 1977) Beklenti 3. karmaşıklık.208 - . Kendimiz hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olduğumuz için belirli bir durum hakkında daha sağlıklı karar veririz. duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler. Ortamsal engel kavramı. kararlarımız daha yüzeysel bilgilere dayanır. kendisi ve başkası hakkında yaptığı yüklemeler arasında oluşan farkın iki kaynağı vardır. Temel Yükleme Hatası Başkalarının davranışlarının nedenleri hakkında karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Ross (1977) temel yükleme hatası olarak tanımlar.

Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse. bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse. bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır. ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. Festinger. bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız.güç derecesiyle. söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin.1. uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır. dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. bu iki inanç. böylece konuşmanın inanılırlığı artar. Bu bilişsel çelişki. bireyin sahip olduğu bir inanç. Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi. Belirli bir davranış. bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. Çelişki durumunun varlığı. başkalarına yardım etmek gibi beğenilen. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler. istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. Tutum Değişmesi Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. Dinleyiciler. İkinci farklılıkla ilgili olarak. ? "Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir? Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. . Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız. 3. konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç. Bu kurama göre. Bu nedenle çevreyi.209 - .

bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) ile ilişkilerini incelemiştir. Kadınların. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını. Ayrıca bireylerin birbirlerinden hoşlanmalarının temelinde.2. İki ilişki de olumlu ise olumlu yani çekicilik sözkonusudur. bu durumda ilişkiniz dengelidir. 4. Benzerlik Bireyler kendilerine benzer kişileri peşinen severler. Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kuramıyla Açıklanması Klasik koşullanma kuramları kişiler arası çekiciliğin açıklanmasında kullanılmıştır.4. Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklar.732. Bir arkadaşınız. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır. Çekiciliğin Psikolojik Denge Kuramıyla Açıklanması Heider kişilerarası çekiciliği denge kuramıyla açıklamıştır. s.210 - . eğer bir çocuk bulunduğu ortamdan hoşnutsa o anda çevresinde bulunan bireylerle yakınlaşma hisseder. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa.) Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım. Arkadaşlık ilişkileri üzeride benzerliğin etkisi yaygın ve önemlidir. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız.1. 4. +++ +-++--Dengesiz Durum Dengeli Durum (Kağıtçıbaşı 1977. Kişisel çekiciliğin altında yatan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 4. dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterir. k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. aynı erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusuda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız. bir kişinin (k).2. Buna örnek verecek olursak. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arasında çekiciliktir. Heider. k'nin zihninde denge durumu var demektir. yalnız ben- .1. Bu yaklaşımlardan ilki bilişsel denge ikincisi de öğrenme kuramıdır. özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını. Önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. Heider'e göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde. sorumluluklar taşımasını. ya iç dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak.

4. Bir toplumda birçok kişi. Bedensel Güzellik Sevgi ya da çekiciliği etkileyen diğer bir güçlü etmen de bedensel güzelliktir. Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz.2.211 - . Bu nedenle bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi. dinsel ve mesleki gruba üyedir.4. 5. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz. aşina olduğumuz kimselerin daha hoş ve çekici olduğunu görürüz. Bu yakınlık zaman içeriside aşinalığa yol açar ve sonuç olarak da bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. . ekonomik. aynı sınıfta bulunan.3. Hepimiz.2.zerlik değil. aynı işyerinde çalışan bireylerle daha yakın oluruz. Yanyana oturanların birbirleriyle yakın olması son derece doğaldır. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 4. iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil. GRUPLARIN ETKİLERİ ? Gruplar bireyi nasıl etkiler? Şimdiye kadar. psikolojik açıdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir. Aşinalık Bizce bilinen. çalışamaz. arkadaş çevresi. bireyi odak noktası olarak ele aldık. 4. Genel olarak bedensel güzellik eş seçimini belirlemede önemli rol oynamaktadır.2. yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz. öğrenemezler.2. klüp. destekleyici bir ilişki içinde olmaları da yatar. Reklamlarda güzel ve çekici bireyleri zengin. rahat ve huzurlu bir çağrışımla görürüz. Burada önemli olan. Araştırmacılar sık sık görme ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını söylemişlerdir. birden fazla aile. örgüt. Mekan İçinde Yakınlık Mekan içinde yakınlık kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkiler. etkileşimden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanmadır. aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı. Her zaman bize yakın oturan. siyasal parti.

Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe. bu kuram. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir. grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. Uyma Davranışı Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır.1. sizin çalıştığınız kuruluştan iseler. nasıl bir gruba girerse girsin. özdeşleşme ve benimsemedir. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça. 5. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir. gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. Bunlar itaat. 5. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar. Sosyal Faktörün Kuvveti Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse.1.1. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri. Grup İçinde Liderlik Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar. tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. her bireyin kişisel etkisi azalır. . benimseme de.3. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır.3. Laten'e göre. özdeşleşme. Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse. Sosyal Etki Kuramı Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır. Sayı arttıkça. 5.2.2.1.212 - .5.1. etkileri daha da artar. Bu kimseler. bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek. benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur. iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. liderdir. 5. bilgi. bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir. değer verilen kişi ya da gruba benzeme. 5. İtaat ve özdeşleşmede normatif. başka kuruluşlardan değil. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde. her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür. becerileri.

Kişiler arası çekiciliği farklı yaklaşımlar açıklar. Gazeteler siyasal olayların oluşmasında televizyon ve radyolardan daha önemli rol oynar. 6. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. Tutumlar. Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arası çekiciliktir. sosyal etki kuramı ve liderlik konuları incelendi. Bu ilerlemenin sonucu olarak. Kişisel çekiciliğin altında benzerlik. sohbet ve bilgi açısından bireyin günlük yaşamını etkiler. tutarlılık. Sosyal etki kuramına göre. Genellikle davranışın altında yatan nedeni. Bunlar öğrenme ve bilişsel denge kuramlardır. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider. Bunlar itaat. Uyma davranışında üç farklı süreç olduğunu gördük. Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer bireyler hakkında bir izlenim oluşturmasını etkileyen temel bir psikolojik durumdur. davranışsal biçimleri içerir. Özet Sosyal Psikoloji.Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. bireyin. davranışın temelinde yatan nedenleri anlamaya yöneliktir. Tutumlar uzun süreli bilişsel. diğer insanlarla ilgili düşünce. duygu ve davranışlarını inceler. Televizyondaki diziler. Televizyon gibi radyo da haber kaynağı olarak en sık kullanılan kitle iletişim aracıdır. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili karar verirken görüş birliği. Grup içi ve gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak. haber. bir çok sosyal faktörün bireyi etkilediğini vurguladık. Radyolar müzik.213 - . lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır. Yükleme süreci. günlük sohbetlerin konusu olmuştur. çocuğun toplumsallaşmasında önemli rol oynar. mekan içinde yakınlık ve aşinalık vardır. Gazeteler de kendi görüşleri yönünden kendi okuyucu kitlesini etkiler. ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak. ayırtedicilik davranışları sözkonusudur. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TUTUMLARA ETKİLERİ Kitle iletişim araçları toplumun günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. kişinin özelliğinde ararız. duygu ve davranışlarının düzenli bir biçimde oluşturan eğilimlerdir. . Kitle iletişim araçlarının tutumlarımızı ve davranışlarımızı da etkilediğini vurgulamak gerekiyor. Yükleme süreci. özdeşleşme ve benimsemedir. bedensel güzellik. reklamlar. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. duygusal. Bu araçlar. işlerin daha iyi yürümesini sağlar.

İnsan ve Davranışı. İmge Kitabevi Yayınları. Englewood Cliff. yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. İstanbul. Penrod. 1977. Baron. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A) Güdü C) Tutum E) Düşünce B) Davranış D) Tutum değişikliği Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz. 1. Cem Ofset Yayınları. Jeffrey.Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz.214 - . 1972. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atfetme kuramını ilk defa ortaya atmıştır? A) Adler C) Kelley E) John B) Heider D) Davis 3. Çiğdem. Ali. Cüceloğlu. California. Sosyal Psikolojiye Giriş. New York. C) Bireyin ruhsal davranışlarını inceler. . 1982. Ankara. E) Bireyin duygu ve düşüncelerini inceler. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. 1980. Wrightsman. 2. 1993. 1992. Psikolojinin Temel Kavramları. Doğan. Social Psychology. 1987.s. Sosyal Psikoloji. Academic Press. Social Psychology in the Seventies. Sosyal psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin davranış duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceler. Goldstein H. New Jersey. Bryle. Brooks Cole. Kağıtçıbaşı. 3.Baskı. Steven. D) Bireyin sosyal yönünü inceler. Prentice Hall. B) Bireyin davranışlarını inceler. "Ortamsal Liderlik" modeline göre lideri yaratan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi C) Ailesi E) Ortam B) Yakın çevresi D) Toplum 4. Social Psychology. Social Psychology. İnsanlar ve İnsanlar. Dönmez.R. Cevapladığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. New York. Remzi Kitabevi. L. A. D.

14 C. 5 E. 6 A. 4 C. 5 E. 15 A 5 D.Cevap Anahtarı Ünite 1 1 A. 12 E. 3 E. 6 A Ünite 4 1 D. 6A Ünite 7 1 A. 9 C. 8 B. 5 D. 7 A. 4 C. 10 A. 6 A. 4 E. 6 A. 2 E. 5 A. 3. 2 D. 3 D. 4 A. . 2 D. 3 B. 4 E. 6 A. 11 B. 2 E. 7 C. 8 A Ünite 2 1 C. 4 E. 2 A. 2 A.215 - . 6 B. 3 B. 5 C. 2 D. 7A Ünite 3 1 A. 7 D Ünite 5 1 B. 5 B. 7 B Ünite 6 1 D. 13 D. 3 D.C 4 E. 3 E.

4 C. 2 B. 3 E. 2 A. 4 C. 5 D. 3 A. 4 E. 4. 7 D. 6 D. 10 A Ünite 9 1 E. 3 A. 6 C Ünite 10 1 E. 5B Ünite 12 1 A. 8 D. 3 E. 2 B. 9 B. 5 D. 8 E. 2 A. 9 A Ünite 11 1 B.Ünite 8 1 A. 4 B. 7 B.216 - . 3 E. 5 C. 2 A. 6 E. C .