ÜNİTE

12

Sosyal Psikoloji

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal psikolojinin içerdiği alanı bilecek, Bireyler arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçleri bilecek, Tutum ve tutum değişmesini anlayacak, Kişilerarası çekiciliği bilecek, Bireylerin üye oldukları grupların onların davranışlarını nasıl etkilediğini bilecek, Grup içinde liderliğin özelliklerini bilecek, Kitle iletişim araçlarının davranışı nasıl etkilediğini kavrayacaksınız.

İçindekiler
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal Psikoloji Bireyler Arasındaki İlişkileri Etkileyen Birey-İçi Süreçler Tutum ve Tutum Değişmesi Kişilerarası Bir Süreç Olarak Çekicilik Grupların Etkileri Kitle İletişim Araçlarının Tutumlara Etkileri Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Öneriler

Bu ünite, sosyal psikoloji konusunda bir özet yapmaktadır. Sosyal psikoloji dersinde öğretilen konuların yaklaşık yalnızca yarısını içermektedir. Daha geniş bilgi edinmeniz için kaynakçada bulunan yazarların kitaplarını inceleyiniz. Konular, günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız türdendir. Bakalım bizim davranışlarımız başkalarının davranışlarını nasıl etkiliyor. Bunu siz de düşününüz.

Karşılaşma sayısı arttıkça ilişkilerin tümünü etkileyen daha tam ve zengin izlenimler edinirler. Birbirlerini ne kadar sevecekleri.206 - . tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır. İnsanlar başkalarının kişilikleri hakkında yargıda bulunmak. İki kişi karşılaştığında. Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler atfedilir. Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği. tahminler yapabilmek için izlenimler oluştururlarken o anda var olan bilgi ve ipuçlarından yararlanırlar. sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. Atfetme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimiz Nasıl Oluşur? Bir fotoğrafta bulunan ya da caddeden geçen birisine şöyle bir göz atmak bile bize o kişinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir fikir verebilir. duygu ve düşüncelerimizin. BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman bilinçli ve bilinçsiz olarak onlar hakkında izlenimler oluştururuz. bir araya gelip gelmeyecekleri. 2. ? Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji bir bireyin davranış. SOSYAL PSİKOLOJİ Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri. aynı zamanda temel belirleyicisidirler. davranış. İlk izlenimler toplumsal etkileşimin yalnızca başlangıcı değil. nasıl davranacakları. karşılıklı olarak izlenim oluştururlar.1. .1. Şimdi atfetme kuramına göz atalım. Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz. bu izlenimlere bağlıdır. Kişilerin bireyler üzerindeki izlenimleri sözlü. biz de o yönde fikir açıklayabiliriz. duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Şimdi. 2. Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse. başkalarının davranış duygu ve düşüncelerinden nasıl etkilenmekte olduğunu gösteren bazı örnekler vermek istiyoruz. herkesin bu konuda kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir.

insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğini vurgular. ya o kişiye ait özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanır. Bir bireyin davranışı. çıkan davranış ayırt edicidir. tutarsız ve düzensiz olur. Örneğin. ? Atfetme kuramının temel fikri nedir? Bu kuram. o kişinin ne kadar tutarlı davrandığı kanısında yargıya varmamız gerekir. Ayırt Edicilik: Yalnız belirli bir durumda. Atfetme (Yükleme) Kuramı Fritz Heider bu kuramın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal. Tutarlılık: Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken. ■ Görüş Birliği Tutarlılık Ayırt edicilik şeklinde sınıflandırılmıştır. şaşırtıcı. çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. Kelley bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili olarak karar verirken üç ayrı çeşit bilgiden yararlanıldığını belirtmiştir.2. bütün insanlarda iki temel güdü vardır. Heider'e göre. Bu bilgiler. bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı. Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak. heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye gereksinim duyarız.çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar da çevresel koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır. Şimdi bunları kısaca inceleyelim: ■ ■ Görüş Birliği: Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir.2. öğretmen bütün sınıftaki çocuklara mı gülümsüyor. güdülerine. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine.207 - . Bu güdülerden herbirini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız. Bir çok durumlarda çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir. başka insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır. yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğu konusunda görüş birliğine varmaktır. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar. Kelley (1976) bireylerin çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan bir araştırma yapmıştır. yoksa yalnızca size mi? . kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini. Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için.

kendisi ve başkası hakkında yaptığı yüklemeler arasında oluşan farkın iki kaynağı vardır. tutumlar şiddet derecesi. Ama kendimiz tabağı kırdığımızda yanlışlıkla düştüğünü. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun . Bunun dışında.3.208 - . ■ Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler. iş bilmiyor. ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. Bilişsel. belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur. hizmetçi bulaşık yıkarken tabağı kırdığında amma beceriksiz. sakar deriz. Temel Yükleme Hatası Başkalarının davranışlarının nedenleri hakkında karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Ross (1977) temel yükleme hatası olarak tanımlar. Örneğin. birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir. Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı. karmaşıklık. kararlarımız daha yüzeysel bilgilere dayanır.2. Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil. Ortamsal engel kavramı. elimizden kaydığını belirtiriz. (Smith 1968) Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: ■ Uzun sürelidirler. Kendimiz hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olduğumuz için belirli bir durum hakkında daha sağlıklı karar veririz. Başkalarının davranışlarını dıştan gözlediğimiz için. Tutum Alışkanlık Davranış Ortamsal Etkenler Şekil 1. TUTUM VE TUTUM DEĞİŞMESİ ? Tutum nedir? Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. 1977) Beklenti 3. Kişinin. diğer tutumlarla ilişki.

bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir. Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur.1.güç derecesiyle. bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler. bu iki inanç. konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler. kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. Çelişki durumunun varlığı. başkalarına yardım etmek gibi beğenilen. Bu nedenle çevreyi. 3. Bu kurama göre. ? "Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir? Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak. istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi. Bu bilişsel çelişki. tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. Festinger. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. böylece konuşmanın inanılırlığı artar. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. Belirli bir davranış.209 - . bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç. olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz. bireyin sahip olduğu bir inanç. Dinleyiciler. bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse. uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. . İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. Tutum Değişmesi Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. İkinci farklılıkla ilgili olarak. söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin.

Buna örnek verecek olursak. s. 4. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını.210 - . k'nin zihninde denge durumu var demektir. bir kişinin (k). İki ilişki de olumlu ise olumlu yani çekicilik sözkonusudur. Heider'e göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde.1. Kadınların. Ayrıca bireylerin birbirlerinden hoşlanmalarının temelinde. Bu yaklaşımlardan ilki bilişsel denge ikincisi de öğrenme kuramıdır.732. yalnız ben- . dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterir. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arasında çekiciliktir. bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) ile ilişkilerini incelemiştir. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır. sorumluluklar taşımasını. 4. +++ +-++--Dengesiz Durum Dengeli Durum (Kağıtçıbaşı 1977. Önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. Bir arkadaşınız. Kişisel çekiciliğin altında yatan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 4. bu durumda ilişkiniz dengelidir.2. Heider.1. eğer bir çocuk bulunduğu ortamdan hoşnutsa o anda çevresinde bulunan bireylerle yakınlaşma hisseder. k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kuramıyla Açıklanması Klasik koşullanma kuramları kişiler arası çekiciliğin açıklanmasında kullanılmıştır.2.4. Benzerlik Bireyler kendilerine benzer kişileri peşinen severler. Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklar. ya iç dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak. aynı erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusuda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız.) Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa. Çekiciliğin Psikolojik Denge Kuramıyla Açıklanması Heider kişilerarası çekiciliği denge kuramıyla açıklamıştır. özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını. Arkadaşlık ilişkileri üzeride benzerliğin etkisi yaygın ve önemlidir.

zerlik değil.2. Hepimiz.2.211 - . yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz. aşina olduğumuz kimselerin daha hoş ve çekici olduğunu görürüz. Her zaman bize yakın oturan. 4. Bedensel Güzellik Sevgi ya da çekiciliği etkileyen diğer bir güçlü etmen de bedensel güzelliktir. Bir toplumda birçok kişi. iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil. 4. Mekan İçinde Yakınlık Mekan içinde yakınlık kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkiler. etkileşimden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanmadır. birden fazla aile. . Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. destekleyici bir ilişki içinde olmaları da yatar. klüp. 5. örgüt. Reklamlarda güzel ve çekici bireyleri zengin. Yanyana oturanların birbirleriyle yakın olması son derece doğaldır.2.4. ekonomik. aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. arkadaş çevresi. Genel olarak bedensel güzellik eş seçimini belirlemede önemli rol oynamaktadır. bireyi odak noktası olarak ele aldık. öğrenemezler. Bu nedenle bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi. psikolojik açıdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir. dinsel ve mesleki gruba üyedir. aynı işyerinde çalışan bireylerle daha yakın oluruz. GRUPLARIN ETKİLERİ ? Gruplar bireyi nasıl etkiler? Şimdiye kadar. 4.3.2. Burada önemli olan. rahat ve huzurlu bir çağrışımla görürüz. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz. aynı sınıfta bulunan. Aşinalık Bizce bilinen. Bu yakınlık zaman içeriside aşinalığa yol açar ve sonuç olarak da bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. siyasal parti. Araştırmacılar sık sık görme ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını söylemişlerdir. çalışamaz.

Bu kimseler. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. . başka kuruluşlardan değil. 5. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir. Sayı arttıkça. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça.1. Laten'e göre. liderdir. etkileri daha da artar. sizin çalıştığınız kuruluştan iseler. Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri. benimseme de.212 - .2. İtaat ve özdeşleşmede normatif. her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür.3. Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe. tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. 5.2. gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek. Grup İçinde Liderlik Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar. bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir.1. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir.3. Sosyal Etki Kuramı Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır. Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi. Bunlar itaat. bilgi. 5.1. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde. bu kuram. iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur. özdeşleşme. grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar.1. 5. 5. becerileri. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır.5. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar. bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir. özdeşleşme ve benimsemedir. her bireyin kişisel etkisi azalır. nasıl bir gruba girerse girsin. Uyma Davranışı Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse. değer verilen kişi ya da gruba benzeme. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır.1. Sosyal Faktörün Kuvveti Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse. o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır.

sosyal etki kuramı ve liderlik konuları incelendi. bir çok sosyal faktörün bireyi etkilediğini vurguladık. Gazeteler de kendi görüşleri yönünden kendi okuyucu kitlesini etkiler. mekan içinde yakınlık ve aşinalık vardır. Kişiler arası çekiciliği farklı yaklaşımlar açıklar. Kitle iletişim araçlarının tutumlarımızı ve davranışlarımızı da etkilediğini vurgulamak gerekiyor. tutarlılık. Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. Kişisel çekiciliğin altında benzerlik. Bunlar öğrenme ve bilişsel denge kuramlardır. günlük sohbetlerin konusu olmuştur. Genellikle davranışın altında yatan nedeni. sohbet ve bilgi açısından bireyin günlük yaşamını etkiler. Gazeteler siyasal olayların oluşmasında televizyon ve radyolardan daha önemli rol oynar. ayırtedicilik davranışları sözkonusudur.213 - . Tutumlar uzun süreli bilişsel. çocuğun toplumsallaşmasında önemli rol oynar. Sosyal etki kuramına göre. davranışsal biçimleri içerir. reklamlar. bireyin. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. Televizyondaki diziler. duygu ve davranışlarının düzenli bir biçimde oluşturan eğilimlerdir. Bunlar itaat. diğer insanlarla ilgili düşünce. duygusal. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider. lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır. Televizyon gibi radyo da haber kaynağı olarak en sık kullanılan kitle iletişim aracıdır. ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak. duygu ve davranışlarını inceler. Radyolar müzik. Yükleme süreci. kişinin özelliğinde ararız. haber. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. davranışın temelinde yatan nedenleri anlamaya yöneliktir. bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer bireyler hakkında bir izlenim oluşturmasını etkileyen temel bir psikolojik durumdur. Bu ilerlemenin sonucu olarak. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili karar verirken görüş birliği. . Yükleme süreci. işlerin daha iyi yürümesini sağlar. Tutumlar. Grup içi ve gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak. Özet Sosyal Psikoloji.Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. Uyma davranışında üç farklı süreç olduğunu gördük. Bu araçlar. Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arası çekiciliktir. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TUTUMLARA ETKİLERİ Kitle iletişim araçları toplumun günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. özdeşleşme ve benimsemedir. bedensel güzellik. 6.

Remzi Kitabevi. 1980. New Jersey. . Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atfetme kuramını ilk defa ortaya atmıştır? A) Adler C) Kelley E) John B) Heider D) Davis 3. B) Bireyin davranışlarını inceler. Çiğdem. C) Bireyin ruhsal davranışlarını inceler. 2. D.s. Ali. New York. Sosyal Psikoloji. Social Psychology. "Ortamsal Liderlik" modeline göre lideri yaratan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi C) Ailesi E) Ortam B) Yakın çevresi D) Toplum 4. Brooks Cole. Steven. 1982. Cevapladığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. Kağıtçıbaşı. 1972. Academic Press. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A) Güdü C) Tutum E) Düşünce B) Davranış D) Tutum değişikliği Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz.214 - . Social Psychology. Sosyal Psikolojiye Giriş. Social Psychology in the Seventies. 1993. 1987. 1977. A. E) Bireyin duygu ve düşüncelerini inceler. İstanbul. 1992. California. Englewood Cliff. İmge Kitabevi Yayınları. Goldstein H. Prentice Hall. Penrod. Wrightsman. Ankara. Social Psychology. D) Bireyin sosyal yönünü inceler. Jeffrey. Dönmez. Bryle. Cüceloğlu.Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. New York. Doğan.Baskı. Baron. 3. yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Cem Ofset Yayınları. İnsanlar ve İnsanlar.R. 1. İnsan ve Davranışı. Sosyal psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin davranış duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceler. L. Psikolojinin Temel Kavramları.

8 A Ünite 2 1 C. 3. 3 B. 7 A. 7 B Ünite 6 1 D. . 2 D. 4 C. 4 E. 4 C. 4 E. 6 A. 2 A. 14 C. 4 A. 5 B. 3 D. 3 B. 13 D. 5 D. 5 E. 5 A. 6A Ünite 7 1 A. 3 E. 9 C. 2 E. 5 C. 7A Ünite 3 1 A. 2 A. 2 D. 6 A. 6 A Ünite 4 1 D. 5 E. 15 A 5 D. 8 B. 2 E. 7 C. 2 D. 7 D Ünite 5 1 B. 11 B. 3 E. 12 E.215 - . 6 A. 4 E.Cevap Anahtarı Ünite 1 1 A. 6 B. 3 D. 10 A.C 4 E. 6 A.

3 A. 2 A. 7 D. 9 B. 8 E. 2 A. 7 B. 3 A. 3 E. 5 D. 9 A Ünite 11 1 B.Ünite 8 1 A. 4 C. 4 C. 3 E. 4. 5 D. 8 D. 4 B.216 - . 10 A Ünite 9 1 E. C . 2 B. 5B Ünite 12 1 A. 2 A. 4 E. 6 C Ünite 10 1 E. 6 D. 5 C. 6 E. 2 B. 3 E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful