YÜZEYEL, KUTANÖZ VE SUBKUTAN M KOZLAR

 Yüzeyel mikozlar deri ve saç n en d tabakas n etkilerler. Etkenler cans z dokuda kolonize olduklar ndan doku zedelenmesi çok az olur. Bu nedenle genellikle enfeksiyona kar hücresel cevap geli mez. Primer olarak kozmetik semptomlara yol açar. Tinea versicolor, tinea nigra, siyah ve beyaz piedra bu gruptand r.

T NEA VERS COLOR 
Etkeni Malassezia furfur¶ dur. Lipofilik mayaya benzer bir mikroorganizmad r. Melanin sentezinde görevli olan tirozinaz inhibe eder. Normal deri floras n n parças olarak bulunur. Epidermisin stratum korneum tabakas n tutan, gövdede hipopigmente maküler deri lezyonlar ile karakterize bir mantar enfeksiyonudur.

TANI 
Lezyondan yap lan kaz nt örne inin %10 KOH ile muamelesinden sonra yap lan direkt mikroskopisinde k sa, k vr k septal hifler ve maya benzeri hücreler eklinde görülür. Wood ndaki sar reflesiyle tan n r.

TEDAV 
Lezyonlar tekrarlama e ilimindedir. Kal c tedavi zordur. Selenyum sülfid tedavide kullan l r.

T NEA N GRA 
Avuç içi ve ayak taban nda stratum corneumu tutarak s n rl keskin, düz, kahverengikahverengi-siyah, melanom benzeri maküler lezyonlar olu turur. Kronik bir enfeksiyondur. 19 ya n alt nda ve kad nlarda s k görülür.

P EDRA 
Saç gövdesinin mantar enfeksiyonudur. Saçta k r klara neden olur. ki tipi vard r. Beyaz piedra: Etkeni Trichosporon beigelii¶dir. Saç, sakal, b y k, koltuk alt ve perine bölgesinde görülür, saç gövdesinde yumu ak, beyazdan grimsi sar ya kadar de i en renklerde olabilen lezyonlar olu turabilir.

Tan 
Örne in mikroskopisi ve kültür ile yap l r. 

Siyah piedra: Etkeni Piedrai hortae¶dir. piedra: Saç tutar. Saçta telomorfik, kültürde anamorfik ekli görülür. Tan örne in mikroskopik incelemesinde askuslar n ve askosporlar n görülmesi ile konur.

Tedavi 
K llar tra edilir. Lokal olarak klotrimazol ve mikonazol uygulan r. A r olgularda oral ketokonazol uygulan r.

DER M KOZLARI 
Deri mikozlar nda etken dermatofitlerdir. Dermatofitler keratinaz ve proteaz üreten küf mantarlar d r. Enfekte ki iden direkt temas ile bula r. Dermatofitler üç s n fa ayr l r: Epidermophyton: Deri ve t rnaklar tutarken, asla saç tutmaz. 

Microsporiumlar: Deri ve saç tutarken, asla t rna tutmaz. Genellikle makrokonidyum bazen mikrokonidyum yapar. ( M.canis, M.audounii, M.gypseum) Trichophton türleri: Hem saç, hem deri, hem de t rna infekte eder. S kl kla mikrokonidyum yapar. (T.mentographytes, T. Rubrum, T. nterdigitale, T.Schoenleini, T. nterdi itale spiral ekilli mikrokonidyum yapar)

T NEA KAP T S 
Kafa derisi ve saç n mantar enfeksiyonudur. En s k M. Canis ve T. Tonsurans taraf ndan meydana getirilir. Epidemik tinea capitis: Çocuklarda görülür ve antropofiliktir. Zoofilik tinea capitis (epidemik olmayan) : Hayvanlardan bula r. Primer olarak çocuklarda görülür. 

Siyah Nokta Tineacapitisi : Eri kinle ,saç k r klar yla karakterize ,kronik bir enfeksiyona yol açar.Folliküller koyu renkli konidyalarla dolar. Favus (Tineafavosa) :Çocuk ve eri kinlerde görülür.

Organisma

Hastal k

Doku

Klinik Özellikler

Tan

Malassezia furfur

Pityriasis versicolor

Deri

Hiperpigmente veya hipopigmente maküler lezyonlar eklindedir.Özelli kle gövdenin üst k s mlar nda alacal görünüm olu turur.

Alkali ile muamele edilmi deri örne inin direkt mikroskopisi ile tan konur.Tipik olarak µspagetµspagetköfte¶ görüntüsü vard r.Tan da kültür rutin kullan lmaz.Ya asidinden zengin besiyerinde ürer. Alkali ile muamele edilmi deri örne inin direkt mikroskopisi ile tan konur. Sabouraud dekstrozagarda sar pigment olu turan maya ve küf (dimarfiktir) eklinde ürer.

Exophiala werneckii

Tinea nigra

Deri

Acuç içlerinde grigrisiyah iyi s n rl maküler lezyonlar eklindedir.

Organisma

Hastal k

Doku

Klinik Özellikler

Tan

Exophiala werneckii

Tinea nigra

Deri

Acuç içlerinde grigrisiyah iyi s n rl maküler lezyonlar eklindedir.

Alkali ile muamele edilmi deri örne inin direkt mikroskopisi ile tan konur. Sabouraud dekstrozagarda sar pigment olu turan maya ve küf (dimarfiktir) eklinde ürer. Saç n direkt mikroskopisi ile tan konur.Kültürde aseksüel formu ürer.

Piedraia bortae

Siyah piedra

Saç

Saç boyunca sert kahverengi siyah birikim eklindedir.Bu mantar n seksüel formudur.(asciformudur.(asciascospor). Saçta sar beyaz krema gibi yumu ak granüller eklidedir.

Trichosporon beigelil

Beyaz piedra

Saç

Saç n direkt mikroskopik incelemesi ile tan sabouraud dekstroz agarda ürer.Dimorfiktir.Hifa,a rthrospor ,blastospor eklinde görülebilir.

T NEA BARBAE 
En s k rastlan lan T.rubrumdur. T.verrucosum sakal bölgesi ,boyun ve yüzde akut ya da kronik folliküllittir.Püstüler veya kuru,kepekli lezyonlara yol açar.

Etken

Makrokonidi

Mikrokonidi

Yerle ti i doku Saç ,deri

Floresans

Microsporum

Mekik eklinde Kalem eklinde

Var

Var

Trichophyton

Var

Saç ,deri,t rnak Deri ve t rnak

VarYok

Epidermophyt Lobut(raket) on eklinde Candida Yok

Yok

Yok

Yok

Deri ve t rnak

Yok

T NEA KORPOR S 
En s k rastlanan etken T.rubrum¶dur.Tüysüz derinin mantar enfeksiyonudur.Halkasal lezyonlara yol açar.Lezyonlar n kenarlar aktif olup püstül ve veziküller görülebilir.

T NEA KRUS S 
Candida ve ba ka mayalarla meydana gelebilir.Kas klarda görülen akut ya da kronik mantar enfeksiyonlar d r. Ço unlukla tinea pedis ile beraberdir. kisi birlikte tedavi edilmelidir.

T NEA PED S 
Tinea pedis ayakta görülen akut veya kronik mantar enfeksiyonudur.Atlet aya olarak da adland r l r. En s k dermatofit infeksiyonudur.En önemli komplikasyon sekonder bakteriyel selülittir

T NEA UNGU NUM(ONIKOMIKOZ) 
Eri ik etken T.rubrum¶dur.Genelde cilt mikozunun ilerlemesiyle olu ur.T rnak kal nla r,beyaz-sar kahverengi renk r,beyazal r.Özellikle AIDS hastalar nda h zl seyir gösterir.

TANI 
Mikroskopi: Deriyi tutan enfeksiyonlarda lezyondan kaz nt yap larak örnek elde edilir. Lezyonun d k s mlar daha aktiftir ve etken izole etme ans daha yüksektir.Onikomikoziste örnek t rnak ve t rnak yata n n birle ti i yerden ,tinea kapitis¶te ise k r lan saçlardan örnek al n r.Örnek %10 KOH solüsyonunda 20 dakika kadar bekletildikten sonra mikroskopik inceleme yap l r.Görülmesi gereken mantar sporlar veya hifleridir. 

Kültür: Korunma deriyi kuru ve serin tutma ile sa lan r. Dermatofitler kültürde özel görünümlerde Trichophyton türleri pamu umsu ve kompakt, E.floccosum k vr ml küf kolonileri yapar. Ayr ca T.rubrum k rm z , T.schoenleni balmumu renginde ,E.floccusum beyazbeyaz-sar renkte koloni olu turur.Kültür laktofenol pamuk mavisi ile boyan r. Tinea kapitise sebep olan microsporum türleri karanl k odada wood lambas yla ye il refle verirken favus etkeni sar refle verir. Di er etkenler refle vermezler. 

Tedavinin temelini, enfekte dokunun debridman ve topikal antifungal tedavi olu turur. Tinea capitis µte saçlar k sa kesildikten sonra topikal tedavi uygulan r. Onikomikozis µte t rna n çekilmesi gerekebilir 

Topikal tedavi: Tolnaflat ,undesilenik asit,mikonazol kullan r. Sistematik Tedavi: Yayg n, ciddi Tedavi: enfeksiyon ve topikal tedavi dirençli vakalarda sistematik antifungallerden kullan r.Özellikle onikomikoziste oral griseofulvin. 

DER ALTI M KOZLARI 

Sporotrikoz, miçe ve kromomikozlar en yayg n olan deri alt mikozlar d r.

Cilt hastal

Lezyon Lokalizasyonu

Klinik özellikler

En s k sorunlu mantar türleri

Tinea corporis (halkal lezyon)

Saçs z ,düz deri

Sirküler,yayma tarz nda k zar k lezyonlar ,lezyon kenarlar nda veya merkezde veziküller ,ka nt

T.rubrum E.floccosm

Tinea Pedis(atlet aya )

Çorap giyenlerde Akut,ka nt ,k rm ayak parmaklar z veziküller aras nda Kronik ,ka nt ,kabuklar ma,fissürler

T.rubrum T.mentagrophytes E.floccosum

Cilt hastal

Lezyon Lokalizasyonu

Klinik özellikler

En s k sorunlu mantar türleri

Tinea capitis

Saç derisi Endotriks:Fungus saç kökünü tutar. Ektotriks:Fungus saç yüzeyini tutar

Saç folliküllerinde T.mentagrophytes M,Canis k sa,k r lm sert , k llar bulunan sirküler saçs z alanlar,Kerion nadiren görülür.Mikrosapr um ile enfekte saçlar floresan verir. T rnaklar kal n ve T.rubrum,T.menta kesit grophytes görünümlüdür ve distalden dökülür.Genellikle T.pedis ile birliktelik gösterir

Tinea barbae

Sakal

Cilt hastal

Lezyon Lokalizasyonu

Klinik özellikler

En s k sorunlu mantar türleri

Tinea ungulum

T rnak

T rnaklar kal n ve kesit görünümlüdür ve distalden dökülür.parlakl n kaybetmi tir.T.p edis ile birliktelik gösterir.

T.RubrumT.men tagrophytesE.fl occusum

Dermatofodit

Genellikle el parmaklar n n fleksör yüzlerinde yada vücudunun herhangi bir yerinde

Pruritik vezikülobülloz lezyonlar.

Lezyonlarda fungus bulunmaz.Faka t sekonder bakteriyel enfeksiyon görülebilir

SPORTR KOZ 
Etken dimorfik bir mantar olan sporothrix scheckii¶dir.Bitkilerin üzerinde (gül dikeni,batal k yosunu vs.) bulunur. Diken batmas sonucu vücuda girer. Bu nedenle travmaya s k maruz kalan bölgelerde özellikle ekstremitelerde görülür.

Tan 
Doku örneklerinde küçük,yuvarlak veya , puro eklinde tomurcuklanan mayalar eklinde görülür.kültürde ,silindirik konidioforlar n uçlar nda kümelenmi oval konidyalara sahip hifalar görülür çiçek demeti,asteroid cisimcik.Serolojik olarak en iyi yöntem floresan antikor tekni idir

Tedavi 
Tedavide ilk seçenek oral potasyum iyodürdür.

M ÇETOMA(MADURAM KOZ) 
Toprakta ve bitkilerde bulunan filamentöz mantarlar n travmatik implantasyonu ile deriden bula r. lk bulgu travmatize bölegede görülen a r s z ,nodüllerdir.Nodüller en s k ayak s rt nda görülür.Bu endüre i li i püyle dolu granülomlar fistülize olarak drene olmas takip eder.Ard ndan bu sinüs skarla arak iyile ir.Bu siklus sürekli tekrarlar.Olu an miçetom apseleri daima sterildir.Kemikte destrüksiyon olu abilir.

Tan 

Mikroskobi, kültür ve ELISA ile konur.

Tedavi 
Özellikle mantarlar n sebep oldu u miçetomlarda medikal tedavi tek ba na yeterli de ildir. Cerrahi eksizyon, gerekirse amputasyon yap lmal d r. Aktinomiçeslere ba l miçetomada sülfonamidler kullan l r.

KROMOM KOZLAR 
Toprak mantarlar taraf ndan olu an yava ilerleyen granülomatöz enfeksiyondur. Melanin benzeri pigmentler üretmeleri nedeniyle bu mantarlara topluca dematiatöz mantarlar denir. Kromomikoz 30-50 ya aras erkeklerde s kt r. 30Genellikle ekstremitelerde meydana gelen travma sonras sporlar n yerle mesi ile olu ur. Uzun süre önce dahi olmu olsa travma öyküsü önemlidir. Önce kepekli, daha sonra kabar k, karnabahar benzeri renkli lezyonlara yol açar. Lezyonlar kabuklu abselerdir. Elefantiyazise neden olabilir.

TANI 
Bu mantarlar dokuda bak r renginde karateristik madler cisimcikleri olu tururlar. Akyuvar veya dev hücreler içinde koyu kahverengi, yuvarlak mantar hücreleri görülür. Kültürde siyah renkli koloniler olu tururlar.

TEDAV 
Küçük lezyonlar cerrahi olarak ç kart l r. En etkin ilaç flusitozin¶ dir. Tedavi sonuçlar çok ba ar l de ildir.