EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Bir program tasarısı hazırlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılmakta; belirlenen ihtiyaçlarla şekillenen olası hedefler değerlendirilerek kesinleşmiş hedeflere ulaşılmaktadır. Kesinleşmiş öğretim hedefleri belirlendikten sonra bilişsel, duyuşsal, devinişsel olarak sınıflanan hedefler, aynı zamanda davranışsal ifadeler biçiminde de tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi hedeflerin davranışsal olarak ifade edilmesinin temel gerekçelerinden olamaz? A) Eğitim durumlarında standartlaşmayı sağlamak B) Öğretmenlerin program hedeflerine yönelik benzer anlamları oluşturmalarını sağlamak C) İstendik öğrenci niteliklerini açık ve net bir dille tanımlamak D) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir hâle getirmek E) Programın temele aldığı felsefi dayanakla program hedeflerinin uygunluğunu sağlamak 4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Türkiye’de öğretim programlarının merkezde hazırlanması ve ülkenin tüm okullarında ana hatlarıyla benzer uygulanıyor olması, programların bölgeye ve okul düzeyine uygun hale getirilmesinde sorunlara neden olmaktadır. Üstelik programlar gerçek yaşam durumlarında kullanılamayacak türde çok sayıda bilgi, beceri, tutum ve değeri içermektedir. Aslında öğretmenler, öğretim programlarını ülkenin temel hedefleri doğrultusunda kendileri hazırlayabilmelidir. Ancak bunun için öğretmen yetiştirmeye ve her şeyden önemlisi öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve anlayışlarının gelişmesine daha çok önem verilmelidir. Öğretmen eğitiminde böyle bir yaklaşımın izlenmemesi durumunda, dünyanın en mükemmel programı bile niteliksiz öğretmenlerin elinde verimsiz uygulamalara dönüşecektir.

Ertürk’e (1994) göre “Bir program ne kadar mükemmel olursa olsun, uygulayıcıları öğretmenlerdir.” Dolayısıyla iyi bir program, hazırlanış biçimine en yakın uygulanabilen programdır.

YEDİİKLİM YAYINCILIK

2. VE 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

4. Parçada, eğitim programlarının sahip olması gereken niteliklerden hangisine değinilmemiştir? A) B) C) D) E) Milli Eğitimin Amaçlarına Uygunluk Esneklik İşlevsellik Bilimsellik Çerçeve Özelliği

2. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan bir programın uygulamada farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz? A) B) C) D) E) Bölgesel farklılıklar Öğretmen nitelikleri Öğrenci özellikleri Okulların olanakları Eğitim politikası

3. Hazırlanan programın, uygulamada farklılaşmasında aşağıdaki program türlerinden hangisi en az etkilidir? A) Ekstra C) Örtük E) İşlevsel B) Kuramsal D) İhmal edilen

5. Parçadaki düşünceler, aşağıdaki program tasarım yaklaşımlarından en çok hangisiyle ilgilidir? A) Disiplin C) Çocuk E) Yaşam Şartları
1

B) Süreç D) Yaşantı

DENEME SINAVI

EĞİTİM BİLİMLERİ

6. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin sahip olmaları gereken yeterlikleri belirlemek üzere, tüm üniversitelerdeki öğretmen yetiştirme alanında yayın üreten öğretim üyelerine: “Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi ayrıntılı betimleyiz.” biçiminde bir e-posta göndermiştir. Öğretim üyeleri de görüşlerini yazarak genel müdürlüğe iletmiştir. Genel müdürlük, gönderilen bu dokümanları içerik analizine almış ve Cumhuriyetin 100. yılda uzmanların üzerinde uzlaştıkları öğretmen yeterlikleri belirlemiştir. Daha sonra bu yeterlikleri bir ölçek formu halinde düzenlemiştir. Hazırlanan ölçek, sistemdeki tüm öğretmenlere uygulanmış ve gelecekte ortaya çıkması düşünülen öğretmen yeterlikleri açısından öğretmenlerin olası ihtiyaçları belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında, ihtiyaç alanlarına yönelik öğretmenler için mesleki gelişim programları tasarlanmıştır. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ihtiyaç analizi ve değerlendirilmesinde sırasıyla hangi yaklaşım/ teknikleri kullanmıştır?
YEDİİKLİM YAYINCILIK

8. I. Genellikle entelektüel aristokrat yetiştirmek hedeflendiği için, öğrencinin aklını çalıştırıp çalıştırmadığını yoklayan sorular sorulmalıdır. II. Öğretmen kendi yapıp anlattıklarını, kitabın yazdıklarını öğrencilere sormalı, öğrenciler de yanıtı ezberleyip cevap vermelidir. III. Öğrenciye yaşamda karşılaştığı ya da karşılaşacağı problemler sorulmalı, onlardan bilimsel yöntemi kullanarak bu problemleri çözmesi istenmelidir. Yukarıda sınama durumlarıyla ilgili verilen özellikler sırasıyla hangi eğitim felsefesiyle ilişkilendirilebilir? I A) Esasicilik B) İlerlemecilik C) Daimicilik D) Esasicilik E) Daimicilik II
Daimicilik Esasicilik Esasicilik Daimicilik Yeniden Kurmacılık

III
İlerlemecilik Daimicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık İlerlemecilik

A) B) C) D) E)

Betimsel-Görüşme-Analitik Demokratik-Betimsel-Analitik Farklar-Analitik-Demokratik Analitik-Delphi-Farklar Analitik-Meslek Analizi-Demokratik

7. 1970’lerin başında “Neo Marksistler akımıyla ortaya çıkan Neo Marksistlere göre toplumda egemen bir kapitalist sınıf vardır ve toplumdaki diğer kurumlar gibi okulların da kurulma amaçları egemen sınıfın isteklerini yerine getirmektir. Okullarda resmî program içerisinde olmadığı halde toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilerek kapitalist görüşlerin okullarda aynen uygulandığını böylece kurulu düzene itaat eden, sorgulamayan, uysal bireylerin yetiştirildiğini öne sürmüşlerdir. Neo Marksistlerin bu görüşleri aşağıdaki program türlerinden hangisiyle en iyi açıklanır? A) Formal C) Uygulamadaki E) Örtük B) İhmal edilen D) Ekstra

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin plan hazırlarken dikkate alacağı özelliklerden birisi olamaz? A) Planın, programın amaç ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak B) Öğrencilerin yetenek ve olgunluk düzeylerine göre plan yapmak C) Planın, sınırlı olmayan bir zaman içinde uygulanabilecek şekilde oluşturulmasına gayret etmek D) Planın, ders ve konuların amaçlarını içerecek biçimde oluşmasını sağlamak E) Öngörülen davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl değerlendirileceğini planda vurgulamak

2

I. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. öğrenci-öğrenci ve öğrencidiğer kaynaklarla etkileşim süreci (transactions) III. son sınıflarda ise mesleğe (dal) özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. 12. Öğretmenlerin ve yöneticilerin yeni program hakkındaki görüşleri ve programın uzun süreli etkileri (outcomes) IV. sınıf programı tüm genel. Program uygulamaları öncesinde öğrencilerin bilgi. onun hangi değerlendirme modelini dikkate almasını gerekli kılar? A) Program Öğelerine Yönelik Değerlendirme Modeli B) Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli C) Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli D) Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli E) Stufflebeam Bağlam. ilk sınıflarda ortak genel kültür dersleri ile ortak alan dersleri. Kazanılan bilgi. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlamaktadır. bir işin bir parçasını temsil etmekte ve bir yeterlik kazandırmaktadır. Mesleki eğitim programlarının temel yapısı oluşturulurken. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirlemekte ve 10. II. YEDİİKLİM YAYINCILIK 11. aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangilerine uygun tasarlanmıştır? A) B) C) D) E) Doğrusal-Modüler Sarmal-Çekirdek Piramitsel-Çekirdek Çekirdek-Modüler Sarmal-Piramitsel 3 . Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). ve 11. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanarak yürürlüğe giren. Bu üç kategoride yer alan değişkenler arasındaki ilişkinin niteliği. 9. 9.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 10. 2004-2005 eğitim ve öğretim yılından itibaren pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır. öğrenme amaçlarına ve içeriklerine sahip bir öğrenme birimi olarak düşünülmüştür. Girdi-Süreç ve Ürün Modeli Açıklamasına göre mesleki eğitim programları. beceri ve duyuşsal giriş özellikleri. “Neler Değerlendirilecek?” sorusuna bir program değerlendirme uzmanının yukarıda verdiği yanıtlar. tutum ve beceriler. Öğrenci-öğretmen. Bu öğrenme birimleri. Derslerin içeriği ise öğrenme bütününün bir parçasını kapsayan. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. Buna göre öğretim programları 4 yıllık olarak tasarlanmıştır. sınıfta verilmektedir. öğretmenlerin deneyimleri ve nasıl yetiştirildiği (antecedents). meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortak olarak okutulmaktadır.

parçalarına ayrılması sürecidir. Ardından ikinci bir bozuk para çıkarır ve bu defa ikisini birden atarak öğrencilerin tahminlerini tekrar alır. Tahminlerin ardından “bugün olasılık konusu ile ilgili bir çalışma yapacağız. B) Öğrencilerin varolan bilgileri derinlemesine incelemesidir. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Tümevarım yöntemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bir bütünün bileşenlerine. Öğrenci beceri gerektiren işleri alan uygulaması ile gerçekleştirmelidir Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılabilecek en etkili yöntemdir? A) B) C) D) E) Beyin fırtınası Gösteri İşbaşında eğitim Gösterip yaptırma Soru-cevap .DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 12. A basamağında öğrencilerin eleştirel düşünmeleri olay ya da durumlar üzerinden yeni çıkarımlarda bulunmaları oradan da yeni bilgi edinmeleri sürecini kapsar. D) Güncel bilgilerden hareketle geçmişi sorgulamadır. C basamağında ise öğrenciler konunun temel hatlarını anlamaya çalışmakta. Okul ile yaşam arasındaki farklar kapanmalıdır. 14. Aşağıdakilerden hangisi basamaklı öğretim programına göre A düzeyinde yer alan bir etkinliktir? A) Konuyla ilgili bölümlerin okunması ve yorumlayıcı özetlerinin yapılması B) Konuyla ilgili edinilen bilgilere dayanılarak karşılaştırmalı bir raporun hazırlaması C) Konuyla ilgili model ya da numunelerin incelenmesi D) Konuyla ilgili deneylerin yapılması E) Konuyla ilgili bir belgeselin ya da filmin izlenmesi ve not alınması 4 16. B ve A olmak üzere üç basamakta ele alınmaktadır. temel bilgi ve becerileri kazanmaktadır. Mine Öğretmen’in dersin başında yaptığı bu etkinlikler arasında aşağıdakilerden hangisine yönelik bir öğe bulunmamaktadır? A) B) C) D) E) Ön bilgileri hatırlatma Hedeften haberdar etme Dikkat çekme Merak uyandırma Derse güdüleme 12. 13. Bu basamağa gelen öğrenciler C ve B basamağında yerine getirdiği görevlerden daha karmaşık görevlerle karşı karşıya kalır. VE 13. Basamaklı öğretim programındaki aşamalılık Bloom taksonomisine benzer bir ilişki gösterdiğine göre A ve C basamağında öğrencilerin gerçekleştirdikleri görevler hangi düzeye yönelik olabilir? A Basamağı A) Bilgi ve kavrama B) Uygulama ve sentez C) Uygulama ve analiz D) Analiz ve sentez E) Uygulama C Basamağı Uygulama ve analiz Bilgi ve kavrama Bilgi ve sentez Bilgi ve kavrama Kavrama ve sentez YEDİİKLİM YAYINCILIK 15. Mine Öğretmen sınıfa elinde bozuk para girer ve sınıfın karşısına gelince parayı havaya doğru atar ve yazı mı tura mı diye öğrencilerine sorar. E) Bilinenlerden hareketle bilinmeyenlere ulaşma sürecidir. B basamağı ise C basamağındaki bilgilerin düzenlendiği ve uygulandığı yerdir. Basamaklı öğretim programında okulda ve okul dışında yapılacak etkinlikler güçlük düzeyi ve aşamalılık ilişkilerine dayanarak C. Öğrenci gerçek yaşam problemleri ile uğraşmalıdır. tahminlerimizin doğruluğunu artırabilmek için de farklı ve keyifli yollar öğreneceğiz” der. C) Bilişsel süreçlerde örnekten kurala ulaşma sürecidir. Öğrenciler bu basamaklarda farklı görev ve sorumlulukları yerine getirmekte ve tercih edebilecekleri görevler yoluyla ilgi duydukları konular üzerinde sorumluluk alarak etkinlikleri gerçekleştirmektedirler.

B) Öğrenciye alıştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamalıdır. Sosyal çevresinden yararlanarak öğrenme sürecini kurgulamak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması uygun olmaz? A) Çevrede yapılan sosyal etkinliklere katılımı sağlamak. C) Sosyal ve çevre problemlerini temele alan projeler yaptırmak. Yatay ve dikey bağlantılar. B) Öğrencilerin sınıf ortamına yaşantısal örnekler getirmesini istemek. Mikro öğretim uygulamasında bir öğretmen adayı aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir? A) Uyguladığı planın etkili olup olmadığına karar vermelidir B) Planı gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yapmalıdır C) Süreci etkili hale getirmek için beden dilini kullanmalıdır D) Sınıf hakimiyetini artırmak için yapacaklarını düşünmelidir E) Kazandırmak istediği hedefler ile kullanacağı öğretim yöntem-teknikler arasındaki ilişkileri kurmalıdır 5 . Öğrenciler grup içerisinde tartışarak nesli tükenmekte olan canlıların yaşam sürekliliğini sağlamak için çözüm önerileri üretmelerini beklemiştir. Hakan Öğretmen biyoloji dersinde nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili olarak “Bilim ve Teknik” dergisinden bir makaleyi öğrencileriyle birlikte okumuş ve önceden hazırladığı sorularla öğrencileri yönlendirerek konuyu işlemiştir. C) Öğretimde kullanılan bir materyalin karmaşık olması etki düzeyini artırır. Kavramlar arasındaki ilişkilerin kurulmasında oldukça etkili bir yardımcıdır. 18. öncelik sonralık ya da neden sonuç ilişkileriyle kavramların öğrenilmesini sağlar. Bu öğretim tekniğinde adaylara öğretmenlik mesleğine başlamadan temel beceriler kazandırılmaya çalışılır. Hakan Öğretmen’in kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayrılıp birleşme C) Örnek olay E) Akvaryum B) Münazara D) Anoloji 20. Okulun bulunduğu sosyal çevre öğrencinin öğrenme sürecinde öğreticiye yol gösterici etkiye de sahiptir. D) Öğretim sürecine giren duyu organı sayısı artırılırsa öğretim süreci basitleşir. E) Bir materyalin etkisi hedefi gerçekleştirmede süreci ne kadar kolaylaştırabildiğidir. YEDİİKLİM YAYINCILIK 21. Dale’in yaşantı konisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi öğretim materyalleri hazırlamada dikkate alınacak ilkelerinden biri olamaz? A) Görsel ve işitsel materyallerin etkisi etkileşimli materyallere göre daha azdır. D) Konuları sosyal çevreden yararlanabileceği konuklarla işlemek.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17. Yapılandırmacı öğrenme çerçevesinde öğretimi tasarlayan bir öğretmen kavram haritalarını kullanırken aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz? A) Bilginin anlamlı bağlarla birbirine bağlanmasını B) Kavramlar arasında sistematik ilişkilerin kazanılmasını C) Önceki öğrenilenlerle ve yeni öğrenilenler arasında bağ kurulmasını D) Kavramlar arasındaki ilişkilerin keşfedilmesini E) Öğretmenin sunuş yoluyla anlamlı öğrenmeyi sağlamasını 19. E) Dersin hedeflerini çevrenin olanaklarını dikkate alarak belirlemek. Mikro öğretim uygulaması öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandırmak için kullanılan bir yoldur. Sosyal çevre bireyin davranışlarının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bunun nedeni bu öğrencilerin öğretim sürecinden diğer öğrencilerden daha farklı etkilenmeleridir. öğrenciler bir süre düşünüp tartıştıktan sonra her grubun gerekçelerini tüm sınıfa sunmalarını istemiş ve tüm sınıfın benimsediği çözüm önerisini kabul etmiştir. Birçok okulda öğrenci başarılarını artırmak amacıyla seviye grupları oluşturulmaktadır. Bir öğretmen. kendilerine en uygun gelen önerinin bulunduğu yere giderek. orta ve alt düzeydeki öğrencilerin birlikte ve aynı hızda daha kolay öğrenebilecekleri anlayışına dayandırılmaktadır. Sınıfında öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenci bulunan bir öğretmen aşağıdaki yollardan hangisini seçerse yanlış bir yol tercih etmiş olur? A) Bilişsel özellikler kadar sosyal özellikleri de geliştirmek için çaba harcamak B) Heterojen gruplarda çalışma yapmasını desteklemek C) Öğrenme görevlerini küçük tutarak kontrolü artırmak D) Bireyselleştirilmiş öğretim tekniğiyle kendi hızlarında ilerlemelerini desteklemek E) Ek çalışmalarla öğrenme becerilerini artırmaya çalışmak 24. makaleyi çözümlemelerini ve konuyu derinlemesine öğrenmelerini istemiştir. o öneriyi kabul edilebilir hale getirecek gerekçeler üretmelerini istemiş. Oluşturulan bu gruplar üst. Sınıflarında öğrenme güçlüğü yaşayan kaynaştırma öğrencileri olan öğretmenler öğretim sürecinde daha fazla çaba harcamak zorunda kalmaktadırlar. öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle küçük gruplar oluşturmuş. aynı sorunla ilgili olarak üst düzeyde yazılmış bir makaleyi dağıtarak. Arkasından. teknolojik gelişmenin insan ilişkilerinde meydana getirdiği aşınma ve sorunları kurgulayan bir senaryo yazarak öğrencilerine dağıtmış. özellikle tartışmaya açık olanları kartonlara yazıp sınıfın değişik yerlerine asmış. onların kendi aralarında tartışarak bu sorunu çözümlemelerini ve senaryoyu yeniden yazmalarını istemiştir. öğrencilerin gruplar halinde çalışarak.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 22. Verilen süre tamamlandıktan sonra grupların çözüm önerilerini dinleyerek. tüm öğrencilerin kartonlarda yazan önerileri dikkate alarak. Bu vurgunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğrenciler işbirlikli çalışmalarda zorlanabilirler B) Öğrencileri akademik başarıya göre sınıflamak insan haklarına aykırıdır C) İlgiler ortak olduğu için farklı bakış açılarını kazanmaları zordur D) Yeteneklerin geliştirilmesinde istenilen verim alınamaz E) Öğretmenlerin öğretim süreçlerini düzenlemesi oldukça güçtür A) Problem tabanlı – Köşelenme – Kavram kargaşası B) Örnek olay – Görüş geliştirme – Öykü temelli öğrenme C) Öykü temelli – Münazara – Kuantum öğrenme D) Problem tabanlı – Altı şapkalı – Balık kılçığı E) Örnek olay – Köşelenme – Sokrat semineri 6 . Ancak birçok eğitimci bu uygulamanın yanlış olduğunu vurgulamaktadır. Öğretmenin belirlenen konuyu öğretmek ve sorunları çözmek için başvurduğu yöntem/teknikler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? YEDİİKLİM YAYINCILIK 23.

– Gruplar işlenecek konunun özelliklerine göre önceden belirlenmiş masalarda. beyin fırtınasından yararlanmasına ve estetik anlayışlarını yansıtmalarına olanak sağlar.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 25. akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye en fazla olanak sağlayan. öğrenme stillerine veya sınıf düzeyine uygun olarak heterojen gruplara ayrılır. – Öğrenciler zekâ alanlarına. çoğu zaman öngördüğü hedefler bakımından bu üç değerlendirme biçiminin kullanılmasını zorunlu kılan öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? YEDİİKLİM YAYINCILIK A) B) C) D) E) Görüş geliştirme tekniği Beyin fırtınası tekniği Tezli tartışma tekniği Mikro öğretim tekniği Sanal eğitim tekniği 26. Bu tekniğin uygulanması için. Yukarıda uygulanma biçimine dönük ilkeleri ve özellikleri açıklanan öğretim tekniği hangisidir? A) B) C) D) E) İşbirlikli öğrenme Köşelenme tekniği Sergi tekniği Proje tekniği İstasyon tekniği 27. her bir masa veya köşede ne yapacaklarını önceden bilirler ve ona göre hareket ederler. Uzman değerlendirmesi. zekâ alanlarına uygun işler üretmesine. Aşağıda verilen düşünme biçimi ve etkili kullanılabilecek öğretim yöntem / tekniği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Eleştirel düşünme Yansıtıcı düşünme Yaratıcı düşünme Iraksak düşünme Yakınsak düşünme Görüş geliştirme Konuşma halkası İstasyon çalışması Beyin fırtınası İshikawa diyagramı 28. aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için kullanılır? A) Öğrencideki bilişsel giriş davranışlarını ortaya çıkarmak B) Duyuşsal giriş davranışlarındaki olgunlaşma düzeyini saptamak C) Öğrenciler arasında işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmek D) Öğretim hizmetlerinin niteliğini garanti altına almak E) Öğretim hizmetlerinden daha fazla öğrencinin yararlanmasını sağlamak 7 29. bunun dayandığı temel felsefe ile bunu öğrenme sürecinde uygulamaya koyacak öğretim stratejileri birlikte verilmiştir. köşelerde veya odalarda nöbetleşe olarak çalışmaya başlar. Aşağıda öğrenme kuram ve yaklaşımları. Tam öğrenme yaklaşımına göre. – Dolayısıyla öğrenciler. öğretim hizmeti içerisinde yer alan dönüt–düzeltme etkinlikleri. – Öğrencilerin dayanışma içerisinde. Bu eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Eğitim Felsefesi Kuram-Model Strateji Araştırma Soruşturma Buluş Sunuş A) İlerlemecilik Proje Tabanlı Öğrenme B) Daimicilik C) Esasicilik D) Yeniden Kurmacılık İşbirlikli Öğrenme Geleneksel Öğrenme Yapılandırmacılık Buluş Araştırma Soruşturma E) İlerlemecilik Probleme Dayalı Öğrenme .

Bu model öğrencinin kendi bilişsel yapısını oluşturabilmesi için en uygun yolu oluşturmaya çalışmaktadır. Sınıf yönetimi sadece sınıf ortamını disipline etmek değildir. Nesrin Öğretmen dersinde hangi öğretim tekniğini işe koşmuştur? A) B) C) D) E) Benzetim Kavram ağı oluşturma Beyin fırtınası Analoji kurma Örnek olay yaratma 34. Bir derste aşamalılık ilişkisinin yüksek olduğu bilinmektedir. Aşağıdaki cevaplardan hangisi “Ne zaman eleştirel düşünür olabiliriz?” sorusuna ait bir yanıt olamaz? A) Mantıklı neden-sonuç ilişkilerini değerlendirdiğimizde B) Alternatif yorum ve açıklamalara açık olunduğunda C) Duygulardan daha çok mantığa güvendiğimizde ve mantığı temel aldığımızda D) Popüler olan düşüncelere açık olduğumuzda E) Karara varmadan önce durumla ilgili olanaklı olduğu ölçüde fazla bilgi edinmeye çalıştığımızda . Böyle bir ders için öğrenci başarısını etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır? A) Öğrencilerin dersin konuları ile ilgili önkoşul davranışlara sahip olması B) Birbirinden farklı tekniklerle ders işlemenin söz konusu olması C) Öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmiş olmaları D) Öğrencilere yeterli sayıda olumlu pekiştireç verilmesi E) Öğrencilere dersin başında hedefler hakkında bilgi verilmesi 8 35.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 30. 5-E modeli yapılandırmacılığı uygulamaya koymak için kullanılan yollardan biridir. Öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeyi gerçekleştirmek için diğerlerine oranla daha güçlü bir yoldur? A) B) C) D) E) Soru-cevap Örnek olay Simülasyon Doğaçlama Demonstrasyon 32. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamını düzenlemeye çalışan bir öğretmenin dikkate alması gereken ilkelerden biri değildir? A) Öğrenme sürecinden sorumlu olduğunu öğrenciye açıklamak B) Sınıf ortamını kullanılacak yönteme göre düzenlemek C) Öğrencilerin yapılan küçük yanlışlarını görmezden gelmek D) Öğrencinin gelişim özelliklerine bağlı olarak ortamı düzenlemek E) Sınıf kurallarını belirleyerek uyulmasını sağlamak 33. Bu modeldeki adımlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bilginin transfer edilme aşamasında ön plana çıkar? A) B) C) D) E) Keşfetme Giriş Değerlendirme Derinleştirme Açıklama YEDİİKLİM YAYINCILIK 31. Nesrin Öğretmen toprak ve kaya arasındaki ilişkiyi dersinde anlatırken bu ikiliyi anne-baba ve çocuk ilişkisine benzetmiş ve siz nasıl anne ve babalarınızın özelliklerini taşıyorsanız toprak da kayanın izlerini taşır açıklamasını yaparak konusunu ifade etmeye çalışmıştır. Kazandırılmak istenilen hedeflerin gerçekleştirilebileceği en uygun öğrenme ortamını yaratmayı kapsamaktadır.

Aşağıda verilen bilgi türlerinden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın temel özelliklerine uygun değildir? A) Bağlamsal bilgi C) Öznel bilgi E) Yaşamsal bilgi B) Ortak bilgi D) Kesin bilgi . Siyah şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. neler düşündüklerini sırasıyla söylemelerini istemiştir. kendilerini bu çocukların yerine koyarak onların neler hissettiklerini. kendi ürünlerini geliştirip sunmalarına olanak sağlamak gibi hedeflere odaklanmıştır. koşulları. Hayata olumsuz bakan. Yansıtıcı düşünme bireyin geçmiş deneyimlerini bugüne transfer etmesi veya bugünkü birikimleriyle geleceğe yönelik öngörüde bulunması kadar duygu. Onlara öğrenme sorumluluğu kazandırmak. Yapılandırmacı yaklaşım. birçok konuda olduğu gibi bilgi konusunda da geleneksel yaklaşımdan önemli farklılıklar gösterir. altı şapkalı düşünme tekniğine göre ne söylenebilir? A) B) C) D) E) Mavi şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri bu yaklaşımın temelini oluşturur.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 36. Yukarıda özellikleri ve bazı kazanımları dile getirilen öğrenme yaklaşımı hangisidir? A) B) C) D) E) Tam öğrenme Proje tabanlı öğrenme Basamaklı öğretim programı Modüler öğretim Öğrenme istasyonları 9 40. sürekli tedbirli davranmak isteyen ve riski göze alamayan bir öğrencinin durumu ile ilgili. Sarı şapka ile düşünme tutumu geliştirmiştir. Öğrencilerin genel kavramlara. Öğrencilerin bireysel veya birlikte çalışarak bir şeyler üretmeleri beklenir. Canan ve Ali Öğretmen’in kullanması gereken en uygun yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir? Canan Öğretmen A) Benzetim B) Görüş geliştirme C) Konuşma halkası D) Konuşma halkası E) İstasyon Ali Öğretmen Doğaçlama Beyin fırtınası Beyin fırtınası Yaratıcı drama YEDİİKLİM YAYINCILIK 38. Onların işbirliği yaparak. Ali Öğretmen ise öğrencilerinden “Zorunlu ilköğretim çağında olmasına rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarının sayısını nasıl azaltabiliriz?” sorusuna karşılık olarak özgün. yaratıcı fikir ve değerlendirmelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini istemiştir. Yeşil şapka ile düşünme alışkanlığı edinmiştir. değer ve inançlarını da iletişime dönüştürmesini sağlayan özelliklere sahiptir. Öğrencilerinden. kubaşarak öğrenme anlayışını geliştirmek. Kırmızı şapkaya uygun düşünmektedir. 37. her şeyden bir olumsuzluk görme alışkanlığı olan. Aşağıda verilen yöntem/tekniklerin hangisi yansıtma becerilerini geliştirmede daha az etkilidir? A) B) C) D) E) Programlı öğretim Yaratıcı drama Konuşma halkası Kavramsal karikatür Mikro öğretim Fikir taraması 39. niteliği ve kullanılma biçimiyle ilgili önemli özellikler ortaya koyar. Canan Öğretmen dersinde zorunlu ilköğretim çağında olmasına ve okula çok gitmek istemesine rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla ilgili bir belgeselden kısa bir bölüm izlettirmiştir. düşüncelere ve disiplin ilkelerine odaklanması söz konusudur. Bilginin oluşumu.

C) Öğrenirken kişisel çalışmalara. öğrencilerinin bir kısmının çok yüksek puanlar almış olmasına rağmen çoğu öğrencinin düşük puan aldığını görmüştür. Testin güvenilir olması geçerliğinin kanıtıdır. Bir öğretmen 30 kişilik sınıfında yaptığı bir sınavda. Ancak soruların yüzde 70’inden daha az doğru yanıt verenler bir yıl süreli olarak yabancı dil hazırlık okuluna devam etmektedirler. Geçerlik testin güvenirliğinden bağımsızdır. B) Kendilerine özgü dış dünyayla ilgili etkinlikler düzenleyip açık havada zaman geçirmeyi severler. Eğitimde kullanılan testlerle elde edilen ölçme sonuçları arasında asla çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz. aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Öğrencilerin parmak kaldırmakta ısrarcı davranmalarına B) Öğretmenin sınıf içindeki otoritesini güçlendirmesine C) Öğrenciler arasındaki iletişim becerisinin geliştirilmesine D) Öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının gerilemesine E) Kalıcı ve sağlam bilgilerin öğrenciler tarafından oluşturulmasına 44. Güvenirlik geçerlik için bir ön koşuldur. Bu nedenle öğrencilerin puanlarına 10’ar puan eklemiştir. her öğrenciye söz hakkı verebilmek için parmak kaldıran öğrencilerin bu davranışlarını sürekli görmezden gelmesi. Ölçme sonuçlarının elde edildiği ölçek düzeyine bağlı olarak elde edilen sayı ya da sembollerin matematiksel özellikleri tanımlanır. Bu İngilizce sınavında çoktan seçmeli 100 soru bulunmaktadır. Yani ölçme sonucunda elde edilen sayıların matematiksel özellikleri ölçek nitelikleri ile ilgilidir. Öğrencilerden bu soruların yüzde 70’i ve daha fazlasını doğru yanıtlayanları kazandıkları bölümde birinci sınıftan eğitimlerine devam etmektedir. İngilizce eğitim veren bir üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra bir İngilizce sınavına alınmaktadır. kendini değerlendirmeye ve bireysel farkındalığa önem verirler. Buna göre güvenirlik ve geçerlilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Bir test güvenilir olmadan geçerli olabilir. Bir ölçme aracının ve o ölçme aracından elde edilen puanların geçerliği güvenirliği ile sınırlıdır. maharet ve dakiklik gösterirler. Geçerli olan bir testin güvenirliği düşüktür. YEDİİKLİM YAYINCILIK 42. yorumlama. Yukarıda anlatılan örnekte kullanılan değerlendirme türü ve ölçütü hangi seçenekte birlikte doğru olarak verilmiştir? Değerlendirme A) B) C) D) E) Düzey belirleyici Biçimlendirici Değer biçici Yetiştirici Tanılayıcı Ölçüt Mutlak Bağıl Kriter Norm Mutlak 43. . Soru-cevap yöntemini kullanan bir öğretmenin. Eğitimdeki testlerde hangi ölçek türünde ölçme sonucu elde edilemediği için çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz? A) Eşit Aralıklı C) Eşit Oranlı E) Sıralama B) Sınıflandırma D) Adlandırma 10 46. Ancak 5 öğrenci tam puan aldığı için onlara puan ekleyememiştir. Bu nedenle bir ölçme aracından elde edilen puanların güvenirliği arttıkça geçerliği de artar. Bu durumda öğrencilerin puanlarına karışan hata hangi tür hatadır? A) Rastlantısal C) Sabit E) Sistematik B) Durumsal D) Mantıksal A) Öğrenme sürecinde arkadaşlarıyla birlikte çalışma. Gardner tarafından açıklanan çoklu zekâ boyutlarından sosyal zekâ için aşağıdakilerden hangisi uygun bir etkinlik ya da açıklamadır? 45. E) Cümleleri dinleme. grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyarlar. farklı biçimde ifade etme konusunda duyarlı davranırlar.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 41. D) Fiziksel etkinlik ve işlerde denge. zerafet.

edebiyat. Bu lise türlerinden bazılarının eğitim düzeylerinin daha iyi olması ve öğrencilerinin üniversite giriş siteminde daha başarılı olmaları nedeniyle daha çok tercih edilmeleri söz konusudur. Böyle bir araştırmada.40 . Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamanın doğruluğu yönünde ileri sürülebilecek bir kanıttır? A) Testlerdeki soruların güçlük indekslerinin ortalamasının orta düzeyde olması B) Testlerin objektif olarak puanlanması ve ölçme sonuçlarının objektif olması C) Test puanları yüksek olanların yerleştirildikleri okullarda başarılarının yüksek olması D) Testlerin puan dağılımlarının sola çarpık bir dağılım gösteriyor olması E) Testlerin adayların yetenek düzeyine uygun ve normalden sivri dağılıyor olması 49. öğretmenin bağımsız değişkeni ne olur? A) B) C) D) E) Kuvvet ünitesi Öğrenci başarısı Sınıf düzeyi A ve B şubeleri Değerlendirme türleri 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK 50.30 0. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde. Öğretmen. Bir öğretmen 10.0.50 . Genel Lise gibi farklı lise türleri bulunmaktadır. Bir grup öğrencinin geometri.70 0.Test-tekrar test Duyarlılık – Paralel testler Tutarlılık – Eşdeğer testler İç tutarlılık – Eşdeğer yarılar Objektiflik – Alfa .30 0. DERS Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Matematik 0.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 47.50 0.0.0.00 0. sınıfların fizik dersi “kuvvet ünitesi”nde A şubesinde performansa dayalı değerlendirme B şubesinde biçimlendirici değerlendirme kullanmıştır. Bir testin bir defa uygulanması ile elde edilen ölçme sonuçlarına dayalı olarak testin güvenirliğinin bulunmasının farklı yöntemleri vardır. B) En düşük ilişki İngilizce ve geometri test puanları arasındadır. 7.00 .80 . Çok sayıda adayın tamamının.15 0.0. testin bir defa uygulanması ile elde edilen güvenirliğin anlamı ve hesaplama yöntemi birlikte doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Kararlılık .60 .25 0. Anadolu Lisesi.00 1.0.55 1.00 0. ve 8. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalarda Seviye Belirleme Sınavlarının “amacına uygun” olduğunu belirtmektedir.40 . D) Öğrenciler geometri ve İngilizce testlerinden oldukça başarısızdırlar. sınıfların sonunda Seviye Belirleme Sınavları yapılmaktadır.60 1.70 . İngilizce.0.90 . C) Dil-anlatım ve matematik testleri benzer özellikleri ölçmektedir.0. Fen Lisesi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. 48. E) Matematik testi puanları artıkça geometri puanları azalmaktadır. Yapılan Seviye Belirleme Sınavlarının aritmetik ortalaması alınarak başarılarına göre öğrencilerin okullara yerleştirilmesi yapılmaktadır.00 0.25 .0. ilköğretim ikinci kademe süresince 6..90 .80 1.0.15 1.55 Matematik Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) Matematik testi en yüksek ortalamaya sahiptir. kullandığı değerlendirme türlerine göre hangi şubenin daha başarılı olduğunu inceleyerek değerlendirme türlerinin öğrencilerin ders başarısına etkisini araştırmak istemektedir. kontenjanları sınırlı olan bu okullara doğrudan alınmaları olanaksız olduğundan. dilanlatım ve matematik testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.0.

E) Sorunun güvenirliği yüksek olmalıdır çünkü güvenirlik arttıkça. Aliye Öğretmen ders devam ederken dönem içinde iki sınav ve dönemin sonunda da bir sınav yapmıştır. YEDİİKLİM YAYINCILIK 52. Tercihli sınavlar birkaç biçimde uygulanabilir. Bir ilköğretim okulunda Aliye ve Behiye hanımlar matematik öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. 53. Her bir öğrencinin dönem içinde uygulanan testlerden aldıkları puanları toplayarak %40’ı. D) Madde güçlük düzeyinin 0. belirli sayıda soruyu seçerek yanıtlama özgürlüğü verilir.50’ye yakındır. Yazılı yoklamalarda tercihli sınav tipinin kullanılması hangi geçerlik türünü kesinlikle etkiler? A) Görünüş D) Uygunluk B) Yapı E) Yordama C) Kapsam 54. Yazılı yoklamalarda öğrencilerin. Hem dönem içinde yaptığı hem de dönem sonunda yaptığı sınavlarda kritik davranışları yoklayan çoktan seçmeli test kullanmıştır. madde varyansının sıfır çıkması durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Bütün öğrencilerin o soruyu hep birlikte doğru ya da yanlış yanıtlamış olması gerekir. E) Soruların seçenek sayısı arttıkça tesadüfi hata azalır. Bir testin içerisinde yer alan bir sorunun. D) Soruların güvenirliği testin güvenirliğini de etkiler. diğer yarısının yanlış yanıtlaması gereklidir. verilen sorular arasından tercih ederek soruları yanıtlaması isteniyorsa bu tür sınavlara tercihli sınavlar denmektedir. Örneğin. Aliye Öğretmen’in uyguladığı testlerin türü ve sonuçta elde ettiği geçme notuna ilişkin ölçme türü için ne söylenebilir? Test Türü A) B) C) D) E) 12 Ölçme Türü Türetilmiş Fonksiyonel Temel Dolaylı Doğrudan Başarı Seçme Hazırbulunuşluk İzleme Tarama . madde varyansı azalır. C) Yapılan puanlamanın objektifliği puanlama yapan kişiye bağlıdır. Bu öğretmenlerin testlerin özellikleri şöyledir: Aliye Öğretmen: 50 soru ve 4 seçeneklidir. Behiye Öğretmen: 50 soru ve 5 seçeneklidir. Dönem içinde uygulanan her bir test 50 puan üzerinden. C) Maddenin ayırıcılık gücü yüksek. seçimlik sorular verilerek belirli sayıda seçimlik sorunun da yanıtlandırılması istenebilir ya da tüm sorular verilerek bunlardan seçilecek belirli sayıda sorunun yanıtlandırılması istenebilir.50’ye yakın olması bunun için yeterlidir.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 51. dönem sonunda uygulan testin ise %60’ını hesaplayıp bunları toplayarak geçme notunu belirlemiştir. Behiye Öğretmen testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testine göre. dönem sonunda uygulan test ise 100 puan üzerinden puanlamıştır. Tercihli sınavlarda öğrencilere. daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. Aliye ve Behiye hanımlar aynı kapsamda ayrı ayrı birer matematik testi geliştirmiştir. B) Testteki soru sayısı arttıkça ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı azalır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Behiye Öğretmen’in testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testinden daha yüksek olduğunu ileri sürmesinin gerekçesidir? A) Testin varyansı büyüdükçe testin güvenirliği de artar. sorular konulara göre gruplandırılarak her gruptan belirli sayıda soru seçilip yanıtlandırılması istenebilir. B) Sınıftaki öğrencilerin yarısının bu soruyu doğru. Yanıt verilmesi zorunlu sorularla beraber. güçlük indeksi 0.

55 -0. D) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilerek geliştirilmesini sağlar.49 0. B seçeneği doğruysa soru kolaydır. Aşağıdakilerden hangisi tümel değerlendirme için söylenemez? A) Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine olanak sağlar.45 13 58. Yukarıdaki tabloda verilen soru için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) B) C) D) E) Doğru yanıt A ise soru pozitif ayırt edicidir. E) Öğrenci gelişiminin süreç içinde tüm aşamalarıyla izlenmesini sağlar.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 55.74 0.23 0. Doğru yanıt B ise soru negatif ayırt edicidir.62 0.25 0. Kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için öğrencilerin izledikleri yolları gösteren. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE YANITLAYINIZ. Aşağıda madde güçlükleri (pj) ve madde ayırt edicilikleri (rjx) verilmiş soruların hangisi seçilirse testin güvenirliğine katkısı en yüksek olur? pj A) B) C) D) E) 0. A ve C seçenekleri eşit ayırt ediciliktedir. B) Çok ve çeşitli performans görevlerine dayalı pek çok ürün içerir C) Öğrenci başarısını belirlemek için tamamen objektif ölçme sonuçları sağlar. . VE 58. Doğru yanıt E ise soru zordur. soru için “teste alınabilir bir soru” denilebilmesi için anahtarlanmış doğru yanıtının hangi seçenek olması beklenir? A) A B) B C) C D) D E) E 56.85 rjx 0.65 0. hem öğrenme sürecini hem de sonuç olan öğrenme ürünlerini birlikte değerlendirmekte kullanılan değerlendirmeye tümel (portfolyo) değerlendirme denir. yaptıkları çalışmalarının ve kazanımlarının kanıtı olan birçok ürünün biriktirildiği. Soru No:2 Üst Grup Alt Grup Toplam A 10 28 38 B 53 10 63 C 11 26 37 D 12 27 39 E 14 9 23 Toplam 100 100 200 YEDİİKLİM YAYINCILIK 57. 57.18 0. Yukarıdaki tabloda verilen 2.

karşısındaki örneği açıklamada yetersiz kalır? Örnek A) Bir çocuğun iki tekerlekli bisikleti rahatça sürebiliyor oluşu B) Bir çocuğun çarpma ve bölme işlemi yapabilmesi için öncelikle toplama ve çıkarma işlemi bilmesi gerektiği C) Bir çocuğun boyunun uzaması ve ağırlığının artması D) Henüz altı aylıkken desteksiz ayağa kalkamayan bir çocuğun 11 aylık olduğunda desteksiz ayağa kalkabilmesi E) Bir çocuğun dışkılama büzgeç kaslarını kontrol edebilir hale gelmesi Kavram Olgunlaşma M 1 A B C Ö ğ r e n c i l e r D E F G H I J 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 a 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 d 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 d 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 e 7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 l 8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 e 9 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 r 10 1 0 0 1 0 0 YEDİİKLİM YAYINCILIK Hazırbulunuşluk Büyüme Olgunlaşma Olgunlaşma 0 0 0 0 59.7 6. 61. ikinci kaptaki su geniş – kısa bir bardağa dökülür. sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? Ahmet A) B) C) D) E) Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Sezgisel akıl yürütme Ayşe Özelden özele akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme Odaktan laşma uzak- 60.4 4. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci yanıtları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her soruda doğru yanıta “1”. eşit seviyede su konduktan sonra kaplardaki suyun eşit olup olmadığı sorulur: Ahmet: Eşit Ayşe: Eşit Ardından birinci kaptaki su dar – uzun. yanlış yanıta “0” puan verilmiştir. Yanıtlanmayan soru bulunmamaktadır. NUMARALI SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.2 62. VE 60. Gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kavramlardan hangisi.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 59. Bu testtin en kolay ve en zor soruları hangileridir? En kolay A) B) C) D) E) 10 3 2 9 6 En zor 2 9 10 3 3 14 Tümevarımsal akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme . Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların mod.8 5. medyan ve ortalaması kaçtır? Mod A) B) C) D) E) 4 3 4 5 4 Medyan 4 7 5 3 4 Ortalama 4. Hangi kaptaki suyun daha çok olduğu sorulur: Ahmet: Uzun bardaktaki su daha fazla Ayşe: Geniş bardaktaki su daha fazla Ahmet ve Ayşe’nin verdiği cevaplar.1 5. Özdeş iki kaba.

Omnipotent düşünce tarzlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I. Kendine odaklanmış (Benmerkezci) II. 65. VE 64. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.” diyen çocuk. Aşağıdaki durumlardan hangisi karşısında belirtilen savunma mekanizmasına örnek olamaz? Durum A) İşyerinde kötü bir gün geçiren Ahmet’in eve gelince oğlunun ufak bir yaramazlığına hiddetli tepkiler göstermesi Eşeğinden düşen Nasrettin Hoca’nın “Düşmeseydim de zaten inecektim. Ayten Hanım. Halının üzerinde çıkan köpükleri gören oğlu halı şampuanı ile de banyo yapılabileceğini düşünerek soyunmaya başlar. Piaget’ye göre Murat’ın içinde bulunduğu ahlaki ve bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? Ahlaki Gelişim A) B) C) D) E) Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki özerklik Ahlaki özerklik Bilişsel Gelişim Duyusal motor Somut işlemler İşlem öncesi Somut işlemler YEDİİKLİM YAYINCILIK D) Yoğun cinsel arzuları olan bir adamın çevresine yaklaşan her kadının kendisi baştan çıkartmaya çalıştığını düşünmesi E) Aklımıza kötü bir şey getirip bunu dile getirdiğimizde arkadaşımızın tahtaya vurması Yapma bozma İşlem öncesi 64. bu yolla cezalandırıldığını düşünmektedir.” demesi Savunma Mekanizması Yer değiştirme Annesine yalan söyleyen Murat. “Anneme yalan söylediğim için bisiklet beni düşürdü. I. B) Mantığa bürüme Karşıt tepki geliştirme İlkel idealleştirme C) Bastırılmış cinsel isteklere sahip bir kişinin abartılı ahlakçı tutumlar sergilemesi 63.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 63. Canlandırmacı (Animist) III. Bir gün Ayten Hanım halıları temizlemek için halıya bir miktar halı şampuanı döker ve halıyı ovalamaya başlar. Çocuğun bu davranışı Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) 15 Özelden özele akıl yürütme Tümevarımsal düşünme Özümleme Yapaycılık Alışkanlık kazanma . aynı gün içerisinde bisikletten düşüp dizini yaralar. Murat’ın annesine yalan söylediği için bisikletin kendisini düşürdüğünü düşünmesinde. oğluna banyo yaptıracağı zaman küvetin içerisine biraz şampuan atar. II ve III C) Yalnız III 66. Oğlu köpüklü su içerisinde banyo yapmaktan çok hoşlanmaktadır. yaralandım.

Ama ben bunları hak ettiğime inanmıyorum. aşağıdakilerden öncelikle hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? A) İçsel denetim C) Kimlik E) Girişimcilik 16 B) Dışsal denetim D) Başarı . Okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım. Murat’la yapmış olduğu görüşme esnasında ara sıra ufak notlar almaktadır. Anlıyorum Muratçığım… Öğretmen Murat : : Gerçekleştirilen Davranış A) Ayşe’nin babasına benzeyen diğer erkekleri babasından ayırt edebilmesi B) Murat’ın önüne konan birbirinden farklı uzunluklara sahip 10 çubuğu uzundan kısaya doğru sıralayabilmesi C) İsmet’in sokak ortasında soyunan bir kadının davranışını “terbiyesizlik” olarak değerlendirirken aynı kadının nü resimlere modellik yaparken soyunmasını “sanat” kabul etmesi D) Samet’in suyun buza dönüşebildiği gibi buzun da tekrar suya dönüşebileceğini kabul etmesi E) Arzu’nun bir bardağın yüksekliğinin diğer bardağın genişliğini ödünleyebildiğini anlaması Öğretmen Murat : : : : 10 – 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK Öğretmen Murat Öğretmen Murat : : 10 – 11 10 – 11 Öğretmen : 11 – 12 68. İşlem öncesi dönem (2 – 7 yaş) 3.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 67. bilişsel gelişim dönemlerini dört grupta toplamıştır (Aronfreed. Ceza sık sık uygulanır. Murat’ın vicdan gelişiminin çok zayıf olması. bana biraz babandan bahseder misin? Babam… Çok katı. Öğretmen Murat : : Murat. Anlayış. benim bir türlü anlam veremediğim kuralları vardır babamın. farklı dönemde olduğunda ise dikey gecikmeden söz edilir. Kendi belirlediği. Ne tip cezalar bunlar? Fiziksel ceza uyguluyor mu baban? Hayır. Fiziksel değil. Ona göre verdiği cezalardan ders almalıymışım. Bugüne dek babanın sana yaklaşımı nasıl oldu Murat? Babam. engelleniyor. Duyusal – motor dönem (0 – 2 yaş) 2. VE 69. Genelde arkadaşlarımla buluşmam. sert bir adamdır. hafta sonu sokağa çıkmam vb. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. çocukluğumdan beri beni hep belirli bir kalıp içerisinde. Somut işlemler dönemi (7 – 11 yaş) 4. Bu tür gecikmeler aynı dönemde olduğunda yatay. hoşgörü yok denecek kadar azdır. Bu kurallara sorgulamadan uymamı ister. Rehber öğretmenin aldığı notlardan birinde Murat’la ilgili olarak “vicdan gelişiminin çok zayıf olduğuna” yer verilmiştir. Gelişim süreci içerisinde bazı kavramların kazanılmasında gecikme olabilir. Soyut işlemler dönemi (11 – 20 yaş) Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre.âdeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirdi. Piaget. 1971): 1. Bir hata yaptığın zaman tavrı nasıl olur babanın? Hata mı? Öyle bir hakkım yok ki… Anlıyorum Murat… Peki baban cezaya başvurur mu? Evet. aşağıdakilerden hangisi yatay ya da dikey gecikmeye örnek verilemez? İlk Kez Yapılabildiği Yaş Aralığı 5–6 68.

Kars’ta öğretmenlik görevine yeni başlayan bir öğretmen. ergenlik yıllarındaki kimlik statüleri ve bu statülerle ahlaki gelişim süreci arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Süreklilik II. Kendine özgü bir kimlik oluşturamayan bireyin yapacağı meslek ve eş seçiminin de ne kadar sağlıklı olacağı tartışmalıdır. Aşamalılık III. Bu durumdaki birey büyük ihtimalle yaşamının ilerleyen zamanlarında sürekli “keşke” düşüncesiyle baş başa kalacaktır. E) Somut işlemler dönemindeki çocuklar karşılaştıkları problemleri çözerken özel bir durumla özel başka bir durum arasında genelleme yapamamaktadırlar. IV ve V B) II ve III D) II. aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez? A) Bireylerin bilişsel yapıları. temel güven duygusundan yoksun bir çocuğun da özerkliğini kazanması o kadar güçtür. onur. Öğrencilerden gelen cevaplardan biri “Kerpiç” olmuştur. Bu parça. D) Soyut kavramların gerçekçi şekilde anlaşılabilmesi için çocuğun soyut işlemler dönemine geçmiş olması gerekir. erdem.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 69. Bütünlük IV. Nöbetleşelik V. Yönelimlilik ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir? A) I ve II C) II ve IV E) I. B) Somut işlemler dönemindeki çocukların düşünüşleri kendilerini çevreleyen fiziksel gerçeklikle sınırlıdır. sınıfların boş dersine girmiş ve öğrencilerine toplumun temel yapıtaşını sormuş. yaşantılarına göre şekillenmektedir. II. bu tutumun yol açacağı muhtemel kimlik statüsü ve Kohlberg’e göre bu statünün ulaşabileceği en üst düzeyde ahlaki gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ana-Baba Tutumu A) Otoriter B) Otoriter C) Aşırı Koruyucu D) Mükemmeliyetçi E) Mükemmeliyetçi Kimlik Statüsü İpotekli Başarılı İpotekli Başarılı İpotekli Ahlaki Gelişim Geleneksel Gelenek Öncesi Gelenek Öncesi Geleneksel Gelenek Öncesi 71. Marcia’ya göre bireylerin ana baba tutumları. Özerkliğini kazanamamış bir çocuğun ergenlik yıllarında kendine özgü bir kimlik oluşturması ne kadar güçse. kavram gibi terimlerle ifade edilen soyut anlamların birçoğunu bilmezler. YEDİİKLİM YAYINCILIK 70. Bu açıklama gelişim sürecinin I. Parçada belirtilen ana baba tutumu. 4. IV ve V 17 . C) Somut işlemler dönemindeki çocuklar olgu.

kusmuştur. Ancak Ahmet çok çabuk yorulmuş. öğretmenden oğlunun durumunu öğrenince çok üzülmüştür. 73. öğretmenin gösterdiği çizgileri defterine çizdikten sonra kendi çizgileriyle hemen sıra arkadaşı Ayşe’nin çizgilerini karşılaştırmıştır. eli ağrıyınca da çizmeyi bırakmıştır. Ahmet’in sabah kalkınca okula gitmek istememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Karşıt tepki oluşturma Karşıt koşullanma İçsel pekiştirme Dolaylı ceza Kaçınma 74. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış bir davranış değildir? A) Sevgilisiyle ilk buluşmasında çiçek alan bir kişinin. Kendi çizgileri arkadaşı gibi iyi olmadığı için sinirlenmiş ve her defasında defter sayfasını yırtmıştır.Tekrar Etki – Tekrar YEDİİKLİM YAYINCILIK 72. Buna karşın Ahmet çok üzülmüş ve bir süre sonra sabahları annesine okula gitmek istemediğini söylemeye başlamıştır. çalar saati kurmayı unuttuğu bir gün yine tam 08:00’de uyanması D) Bir bebeğin hareketli nesnelere seçici algıyla bakması E) Bir çocuğun 10’dan 1’e doğru sayabilmesi . – 74. oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirirken çizgi çekmeyi bırakınca kızması ise (II) yasasına aykırı davranışlardır. D) Ahmet’in parmak kasları istenen davranış için yeteri kadar olgunlaşmamıştır. C) Öğretmeni sözleriyle Ahmet’in suçluluk duygusu yaşamasını engellemeye çalışmıştır. kendisi okula gidip bu durumun nedenini anlamaya çalışmış. Annesi okula gitmesi için ısrar edince midesinin bulandığını hisseden Ahmet hemen tuvalete gitmiş. Thorndike’ın kuramına göre yukarıdaki parçada (I) ve (II) rakamlarıyla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisindekiler gelmelidir? A) B) C) D) E) Tekrar – Etki Etki – Hazırbulunuşluk Hazırbulunuşluk .DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 72. bir sonraki buluşmasında çiçek almaması B) Bir sürücünün kırmızı ışıkta beklemesi C) Çalar saatini her gün saat 08:00’e ayarlayan ve saatin çalmasıyla birlikte uyanan bir kişinin. sevgilisinin çiçeğe olan alerjisi yüzünden hapşırması üzerine. Bunun üzerine çocuğunu okula gitme noktasında fazla zorlamamaya karar veren anne. Annenin oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yapmaya başlaması (I). Eve döndüğünde oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yaptırmaya başlamış. İlköğretim birinci sınıfa başlayan Ahmet. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. E) Sabahları mide bulantısı ve baş ağrısı hisseden çocuk “bedenselleştirme” mekanizmasını kullanmıştır.Etki Hazırbulunuşluk . 18 75. Bu durumu fark eden öğretmeni Ahmet’in yanına gelmiş ve çizdiği çizgilerin son derece güzel olduğunu zamanla daha da güzelleşeceğini söylemiştir. oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirmiştir. Annesi ise Ahmet’e çizgi çekmeyi bıraktığı için kızmıştır. Parçaya ilişkin aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) Ahmet kendi çizgilerini arkadaşı Ayşe’nin çizgileriyle karşılaştırarak “sosyal karşılaştırma” gerçekleştirmiştir. B) Ayşe’nin el becerisi Ahmet’in el becerisinden daha çok gelişmiştir. Ayrıca sabahları çok güçlü baş ağrısı başlamıştır.

sonraki öğrenmenin engellemesine ise ileriye ket vurma denir. öğrencilerinin her doğru davranışı için küçük bir karton üzerine basılı gülen adamlardan vermektedir. önceleri sevgilisinin buna çok mutlu olması nedeniyle çiçek almaya devam etmiştir. Sevgilisini mutlu edebilmek için her buluşmasına çiçek alarak giden Mehmet. evlendikten sonra taşındığı evi yerine yanlışlıkla evlenmeden önce oturduğu bekâr evinin bulunduğu durakta iner B) Mahkeme kararıyla adını değiştiren kişiler bazen adını soranlara önceki adlarını söylemektedirler C) Türk Telekom’un servis numaralarını değiştirip üç rakamdan beş rakama çıkarttığı halde birçok kullanıcı önceki alışkanlıklarını devam ettirerek halen üç rakam tuşlamaya devam etmektedirler D) ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2009 yılına kadar ÖSS olarak adlandırılan sınavın adı ÖSYS olarak değiştirildiği halde birçok kişi halen ÖSS demeye devam etmektedir E) Yeni okuma yazma öğrenen bir çocuk “b” harfini rahatlıkla öğrenirken “d” harfini öğrendikten sonra “b” harfini tanımakta güçlük çekmektedir 78. Yani pekiştirmenin büyüklüğü performansın gücünü büyük ölçüde etkilemektedir. Gülen adamlardan beş tane toplayan öğrenciler bunları yıldızla değiştirmekte. performansın hızla değişimini açıklayan bu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Crespi etkisi Pygmalion etkisi Stroop etkisi Kelebek etkisi Zeigarnik etkisi 77. Bir hayvana ne kadar büyük bir pekiştirici verilirse hayvanın ona ulaşmak için koşma hızı o denli artmaktadır.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 76. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) İçsel pekiştirme Karşıt pekiştirme Dolaylı pekiştirme Olumsuz pekiştirme Simgesel ödülle pekiştirme . Buna göre aşağıdaki ket vurma örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Yeni evlenen bir kişi işyerinden çıktıktan sonra otobüse biner. Önceki öğrenmeyi engellemesine geriye ket vurma. Ancak bir süre sonra sevgilisinin çiçek getirdiği halde mutlu olmadığı görünce çiçek götürmekten vazgeçmiştir. Anaokulunda görev yapan Ayşe Öğretmen. Sevgilisinin mutluluk tepkileri vermemesi ve Mehmet’in çiçek almaktan vazgeçmesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerin hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Alışma – Alışma Alışma – Sönme Sönme – Sönme Sönme – Alışma Sönme – Ket vurma 19 YEDİİKLİM YAYINCILIK 79. Ayşe Öğretmen’in bu uygulaması. Ket vurma / engelleme. Pekiştirme ölçüsündeki değişmeye göre. bir öğrenmenin kendinden önceki ya da kendinden sonraki öğrenmeyi engellemesidir. üç yıldız toplayan öğrenciler ise boyama kitabı kazanmaktadır.

Veli ve Kenan’ın sınav esnasındaki durumlarına bakarak. B) Arada bir cezalandırıldığı için tekrar ortaya çıkmayacaktır. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Kenan televizyonda çok sevdiği bir dizinin tekrar bölümünü izledikten sonra uyur. I. II. Ayla. Veli çalışmasını tamamladıktan hemen sonra uyurken. Ayla zamanla diş doktorunun tıraş losyonunun kokusunu aldığı an kaygılanmaya başlamıştır. Ayla’nın sevgilisi de diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunu kullanmaktadır. Dişine kanal tedavisi uygulanan Ayla. Diş tedavisi esnasında duyulan acı koşulsuz uyarıcıdır. Meral Öğretmen 7 gün sonra sınav yapacağını açıklar. Veli ve Kenan sınavdan bir gece önce 5 saat çalışır. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I. Tıraş losyonunun kokusunun yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakması sönmeyi açıklamaktadır. C) Aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençli olacaktır. erkek arkadaşıyla her buluşmasında sürekli bu kokuyu almış ve zamanla bu koku yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakmıştır. III. Kenan bazı soruların cevaplarını hatırlamakta güçlük çekmiştir. sonraki öğrenmeleri unutturur. D) Tekrar edilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. 82. D) Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlarda ortaya konma ihtimali artacaktır. Ayla’nın sevgilisinin kullandığı tıraş losyonunun kokusunu duyunca kaygılanması tepki genellemesidir. B) Öğrenmeden sonra uyarılmışlık düzeyinin düşük tutulması unutmayı azaltır. E) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için sönmeye karşı direnci artacaktır. C) Önceki öğrenmeler. Ali’nin bu davranışları sınıfın huzurunu bozmaktadır. E) Uyarılmışlık düzeyinin orta seviyede olması. YEDİİKLİM YAYINCILIK 81. Ayla. aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Pekiştirilmeyen bilgiler daha çabuk unutulur. II ve III C) I ve III . acı verici diş tedavisi esnasında bir yandan da diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunun kokusunu almaktadır. Ayla. B) Parçalara bölerek öğrenme. 20 83. parçalara bölerek öğrenmeden daha etkilidir. Ayşe Öğretmen. öğrenme başarısını artırmaktadır. Bu parçaya ilişkin. ne zaman sevgilisiyle buluşsa tıraş losyonunun kokusunu aldığı için aklına diş tedavisi gelmekte ve kaygı duymaktadır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 83. Ali ders esnasında sürekli yaramazlık yaparak öğretmeninin ilgisini çekmek istemektedir. başlangıç kısımlarına göre daha iyi hatırlanır. Bu durumda öğrencinin yaramazlık yapma davranışına ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru olur? A) Sürekli pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençsiz olacaktır. VE 84. Sınavın ardından on gün geçtikten sonra bile Ayşe’nin çalıştığı birçok konuyu Veli ve Kenan’dan daha iyi hatırlaması uzun vadede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) Bütün halinde çalışma. erkek arkadaşından tıraş losyonunu değiştirmesini istemiş ancak erkek arkadaşı bu teklifi reddetmiştir. 80. C) Toplu öğrenme aralıklı öğrenmeden daha etkilidir. Sınavda Veli yöneltilen soruları rahatlıkla cevaplarken. Öğrencilerden Ayşe sınava 5 gün kala her gün 1 saat ders çalışırken. Ayşe ise Veli’ye yakın bir sınav başarısı elde etmiştir. D) Aralıklı öğrenme toplu öğrenmeden daha etkilidir. bütün halinde öğrenmeden daha etkilidir. E) Bir konunun en son öğrenilen kısmı. uzun bir süre devam eden diş tedavisinin ardından. öğrencisinin davranışlarını bazen görmezden gelmekte bazen de öğrencisini uyarmaktadır.

Bu yıl ailesinin zorlamasıyla tekrar yetenek sınavlarına hazırlanan Nuri. cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları zamanla cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmektedir. olumsuz pekiştirme yoluyla pekişmektedir. pekiştiricinin alışkanlık gücü üzerindeki etkisi azalmaktadır. E) Her yeni pekiştirmede. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I. Çocuğun üniversite yılları gelince benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istemesi. aşağıda verilen koşullanma ilkelerinden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Tepki genellemesi Ayırt edici edim Öğrenmenin genellemesi Karşıt transferans Olumlu habercilik YEDİİKLİM YAYINCILIK 85. Nuri’nin sınavdan başarısız olması. Aşırı hareketli ve çevresi tarafından “yaramaz” olarak nitelendirilen bir çocuk. Parçadaki duruma ilişkin I. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) Öğrenilmiş çaresizlik Tepki genellemesi Uyarıcı genellemesi Sistematik duyarsızlaştırma Kendini gerçekleştiren kehanet 87. D) Yapılan ilk pekiştirmelerin etkisi. benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istediği gözlenmiştir. Hull. II ve III C) I ve II 88.” halk sözü. II. Çocuğun cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmesi edimsel koşullanma süreciyle gerçekleşmektedir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 84. O günden sonra işyerine giderken anahtarlığını sürekli sağ cebine koyar. 21 . sistematik davranış kuramında alışkanlık gücü ile pekiştirme arasındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi ifade etmiştir: Alışkanlık gücü 1 2 3 4 5 6 7 8 Pekiştirme Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Pekiştirmenin büyüklüğü artırıldıkça alışkanlık gücü de artmaktadır. O gün işyerinde çok fazla satış yapar. III. Ahmet Bey evden çıkarken anahtarlığını beline takmak yerine sağ cebine koyar. Çocuğun anne babası tarafından sertçe uyarılması ve dövülmesi birinci tip cezaya maruz kaldığını göstermektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanır? A) Batıl davranış C) Fonksiyonel analiz E) Uyarıcı kontrolü B) Rasyonel davranış D) Genelleme 86. sonraki pekiştirmelerden oldukça yüksektir. yıl sonunda umutsuz biçimde müzik bölümünün sınavına girmiş yine başarısız olmuştur. Üniversite yılları geldiğinde bu çocuğun bulunduğu şehirde rahatlıkla kazanabileceği çok sayıda nitelikli üniversite olduğu halde. Çocuk. “Düğüne gider oynar. ölüme gider ağlar. Müzik öğretmeni olmak isteyen Nuri. daha önce birkaç kez üniversitelerin hazırlamış olduğu yetenek sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. azalarak artış şeklinde gerçekleşmektedir. C) Alışkanlık gücündeki artış. anne babası tarafından sürekli sertçe uyarılmakta hatta bazen dövülmektedir. B) Organizma pekiştirildikçe alışkanlık gücü de artmaya devam etmektedir.

eline mama kaşığını almış yemeğini yerken. aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) B) C) D) E) Pekiştirme Alışkanlık Gizil öğrenme Algısal ayırt etme Ardışık safha öğrenmesi 89.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 89. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ardından oyun alanının çıkış noktasına şempanzelerin çok sevdiği meyvelerden oluşan bir yiyecek konmuş. Canı çok yanan Ayşe o günden sonra ne zaman arı sesi duysa korkmaya başlar. oyun alanında dolaştırılmış şempanzenin çıkış noktasına daha çabuk ulaştığı görülmüştür. VE 90. Dostluk mantar yemeği gibidir. Ayşe’nin arı tarafından ısırılınca hissettiği acı ile korku tepkisine yol açan arı sesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Koşulsuz uyarıcı – Koşullu uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşullu uyarıcı Koşulsuz uyarıcı – Koşulsuz uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşulsuz uyarıcı Koşullu tepki – Koşullu uyarıcı 22 Bu söz aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanma Tepkisel koşullanma Kavrama yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme . mama kabına giren bir arı tarafından sokulur. Oyun alanında önceden dolaştırılan şempanzenin çıkış noktasına daha hızlı ulaşması. kafesteki diğer şempanzelerin yanına konmuştur. Üç yaşındaki Ayşe. 91. Yapılan deneyde bir deneyci. Daha sonra bu şempanze. 90. Ayşe’nin arı sesinden korkmayı öğrenmesi ile zamanla yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başlaması sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Dolaylı öğrenme – Ayırt etmeyi öğrenme Tepkisel koşullanma – Sönme Edimsel koşullanma – Ayırt etmeyi öğrenme Edimsel koşullanma – Alışma Tepkisel koşullanma – Alışma YEDİİKLİM YAYINCILIK 92. kucağına aldığı bir şempanzeyi oyun alanında dolaştırmış ve bu alanda yer alan tüm yolları görmesini sağlamıştır. İlerleyen süreçte benzer bir durumla karşılaşmayan Ayşe’nin yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başladığı görülmüştür. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur.

ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlamaya karar verir.” demiştir. C) Ödevlerini yapmaması halinde hafta sonu dışarı çıkamayacağını bilen Ahmet. düşük statülü modeller düşük düzeyde model alınır. Yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlaması birincil güdülenmedir. Ahmet’in gerçekleştirdiği davranışlar güdülenme türleri açısından ele alındığında. davranışının sonucu olumsuz olursa model alma düzeyi düşük kalır. Yeşili eline aldığında bu kez aklı mavide kalır. Karnesinde takdir belgesi getirebilmek için felsefe dersinden iyi bir puan almak zorunda olan Ahmet. C) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa. II ve III C) Yalnız III 94. 95. Olumlu pekiştirilen davranışlar kadar. III. yüksek statülü modeller yüksek düzeyde model alınır. 23 96. felsefeye karşı özel bir ilgisi olduğunu fark etmiştir. İkincil güdülenme. I. II. dişine yapılan kanal tedavisi boyunca canı çok acıdığı için tekrar dişçiye gitmek istemez. Birkaç saniye düşündükten sonra hangisini alacağına karar verir ve kasaya doğru ilerler. birincil güdülenmeye dönüşmüştür. Uzun süreli bir çalışmanın ardından hazırlamış olduğu ödevle öğretmeninin takdirini kazanan Ahmet istediği gibi yüksek bir puan almıştır. Ahmet yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlamış. E) Bir anne oğluna “Ödevlerini bitirirsen sokağa çıkabilirsin. Karar vermeden önce gerçekleştirilen birkaç saniyelik düşünme süreci aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Kateksis Eşdeğer inançlar Zihinsel deneme yanılma İçgörü kazanma Dürtü ayrımları . B) Modelin statüsü yüksek olsa bile. tüm ödevlerini cuma gününe kadar tamamlar. D) Modelin statüsü düşük olduğunda. D) Ellerini yıkamadan sofraya oturan çocuğun tatlı yemesine izin verilmemiştir. Sosyal öğrenme kuramına göre model alma sürecine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa. Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir? A) Dişi çok ağrıdığı için dişçiye giden Mehmet. olumsuz pekiştirilen davranışların da sıklığı artar. bu kez de dışarıdan gelen sesten rahatsız olup pencereyi kapatır. Eşine gömlek almak için alışverişe çıkan bir bayan mavi mi yoksa yeşil renk bir gömlek mi alacağına karar vermeye çalışırken önce eline maviyi alır sonra gözü yeşile takılır. model alma sürecinde davranışın sonucu belirleyici olur. değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II YEDİİKLİM YAYINCILIK B) Yalnız II E) I. E) Modelin statüsü ile gözlemcinin statüsü eşit ise. Ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlaması ikincil güdülenmedir. davranışının sonucu olumlu olsa bile bu davranış düşük düzeyde model alınır. B) İçerisi çok havasız olunca pencereyi açan Ayşe.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 93.

Bu kablolardan öncelikle kırmızı olan dikkatini çeker (I). Buna göre.Deney ortamında köpeğin ikinci dereceden koşullanmasını amaçlayan Ahmet “engelleme”. Yukarıdaki parçada Gestalt kurama göre I. Projeksiyon cihazının bağlantı noktalarını inceler ve elindeki kablolara bakar. Bu olayda bilgi işleme sürecinin basamakları açıklanmıştır. Aferin bana” demiştir (III). ertesi gün yerde gördüğü bütün çöpleri çöp kutusuna atmaya başlaması E) Birçok kuşun kış mevsimi yaklaştığında sıcak ülkelere göç etmesi YEDİİKLİM YAYINCILIK 100. 3 siyah bir de kırmızı kablo bulunmaktadır. Mehmet hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. Mehmet ise “gölgeleme” etkisine neden olmuştur. Mehmet birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. dersini projeksiyon cihazıyla işlediğini. C) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. Bu basamaklar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? A) B) C) D) E) Dikkat – kodlama – depolama – geribildirim Dikkat – tekrar – güdüleme – uygulama Dikkat – kodlama – depolama – devir Kodlama – devir – dikkat – depolama Kodlama – depolama – dikkat – geribildirim 24 Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ahmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamış. Ancak daha önce projeksiyon kurmadığı için nasıl kurulacağı hakkında bilgi sahibi değildir. II ve III rakamları ile numaralandırılmış ifadeler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde yer alan kavramlarla açıklanabilir? A) Benzerlik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme B) Süreklilik – Gizil öğrenme – İçsel pekiştirme C) Phi fenomen – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme D) Benzerlik – Gizil öğrenme – Dışsal pekiştirme E) Süreklilik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme 99. . 98. cihaz üzerindeki bağlantı noktasıyla karşılaştırır. Teneffüste öğretmenler odasına giden Ahmet Öğretmen. Öğretmen derste konuyu anlatırken bir yandan dinleyip bir yandan not alan Murat. Ama kendi kendine “Ben çok iyi iş başardım. D) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. okula yeni alınan projeksiyon cihazını kurup kullanmak ister. aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla gerçekleşen bir davranış olabilir? A) Deney ortamında duyduğu her zil sesinin ardından elektrik şokuna maruz kalan köpeğin. E) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcıların her ikisine de koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. elektrik şoku verilmese bile zil sesi duyar duymaz vücudunun kasılmaya başlaması B) Otobüste gördüğü yaşlı teyzeye yer verdiği gün sözlü sınavdan yüksek bir puan alan öğrencinin artık ne zaman yaşlı bir teyze görse hemen yer vermeye başlaması C) Gözüne limon suyu kaçan bir kişinin gözünün yaşarmaya başlaması D) Arkadaşının yerdeki bir çöpü alıp çöp kutusuna atması yüzünden öğretmen tarafından takdir edildiğini gören çocuğun.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 97. Önce kırmızı kabloyu alır. Murat bir hafta sonra girdiği sınavda öğretmenini dinlerken bir yandan eski bilgileriyle ilişkilendirdiği konuları rahatlıkla hatırlayabildiğini fark etmiştir. Diğer kabloları da benzer şekilde karşılaştırarak kablolar ile projeksiyon cihazı arasındaki bağlantıyı kurmayı başarır (II). Ahmet Öğretmen. Edimsel koşullanma yoluyla bir davranışın öğrenilebilmesi için pekiştirilmesi gerekir. B) Ahmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamış. bunun için bir haftadan beri evde sunum hazırladığını anlatır. Davranışın pekiştirilebilmesi içinse en az bir kez yapılmış olması gerekmektedir. bu esnada eski bilgileriyle yeni öğrendiği bilgileri ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Arkadaşları ona hiçbir tepki göstermediği. uğraşını tebrik etmediği için biraz üzülür.

Tüm çabalarıma karşın sınıf içine sokamadım. son zamanlarda sınıfta hırçın.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 101. yanımdan hiç ayrılmıyor. önceki yıllarda derslerinde başarılı. Şu an okula gitmiyor. ancak okula başladıktan sonra bu bağlılık daha da arttı. Babasının ayak seslerini duyunca hemen kapıyı açmakta. Buna göre.İlköğretim öğrencisi Ayşe. Ayşe’nin öğretmeni onun bu davranışlarını ve düşük ders başarısını gerekçe göstererek ebeveynlerine “Çocuğunuz liseyi okuyamaz. psikolojik danışmanın vereceği öneriler hangi rehberlik hizmeti ve işleviyle ilgilidir? Rehberlik hizmeti A) B) C) D) E) Psikolojik danışma Müşavirlik Bireyi tanıma Veliyle ilişkiler Müşavirlik Rehberlik işlevi Çare bulucu Çare bulucu Krize müdahale Uyum sağlayıcı Önleyici 25 . Okula götürmek için çocuğu zorlamalı mıyım? Nasıl hareket etmeliyim?” diyen bir veliye. bazen de para vermektedir.“Çocuğum 6 yaşında bu yıl ilkokula başladı.” demiştir. Ayşe’nin anne-babası ayrılma aşamasındadırlar. Benimle birlikte kalmak istiyor.Ahmet her akşam belli bir saatte kapının arkasına geçip babasını beklemektedir. Böylece annesine yakalanmaktan kurtulmuştur. saldırgan davranışlar göstermektedir. Ayşe odasına geçmiş telefonda sevgilisiyle konuşurken annesinin ayak sesini duymuş ve hemen telefonu kapatmıştır. aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanarak öğrenme Sınama – yanılma yoluyla öğrenme Modelden öğrenme Edimsel koşullanma Bağsal öğrenme YEDİİKLİM YAYINCILIK 104. babası da kendisini karşıladığı için Ahmet’e bazen şeker. Ayşe’nin öğretmeni aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapsaydı rehberlik ilke ve anlayışlarına uygun davranmış olurdu? A) Ayşe’nin rehberlik servisiyle bağlantı kurmasını sağlama B) Ayşe’nin yaşadığı psikolojik sorunların çözümüne yardım etme C) Okuldaki diğer öğretmenlerden Ayşe’nin davranış sorunlarına ilişkin yardım alma D) Ayşe’de son zamanlarda görülen sorunların kaynağını belirleme E) Ayşe’nin arkadaşlarını ona sosyal beceri kazandırması için görevlendirme A) B) C) D) E) 102. Eskiden de bana bağlı bir çocuktu. zekâsı normalin üstünde bir çocuktur. Okula çok büyük bir arzu ile hazırlanmasına rağmen ilk günün sabahından beri okula gitmek istemediğini söyledi. Yukarıdaki örneklerde yer alan “ayak sesi” tepkisel koşullanma ilkeleri açısından Ahmet ve Ayşe için sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ahmet Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Koşulsuz uyarıcı Ayşe Olumsuz Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumlu Habercilik Koşullu uyarıcı 103. boşuna uğraşmayın. öğle yemeğini yerken sorudaki hileyi fark eder ve abisine “Tüm kuşlar kaçar” diyerek cevap verir. bazen çikolata. Oysa Ayşe. Onun ve kardeşinin hangi ebeveynin yanında kalacağı konusu henüz çözüme kavuşmamıştır. Murat’ın çözüme ulaşma şekli.Abisinin yönelttiği matematik sorusunun cevabını türlü uğraşlarına rağmen bir türlü doğru cevaplayamayan Murat.

sözel yetenekleri düşüktür. okulu güvensiz bir yer olarak algılamakta. üretim. duyurulması – Okul rehber öğretmenlerinin. erkeklerin oranı % 77’dir. kendini değersiz hissetme gibi duygular yaşamakta. sıklıkla okuldan korkmakta. C) Kızların sayısal akademik yetenekleri düşük.Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmeninin eğitsel rehberlik kapsamında gerçekleştireceği bir uygulama değildir? A) YGS’ye az bir zaman kala. sınava ilişkin endişeleri artan lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışma yapması B) Gelecekte avukat olmak isteyen lise 1. kitap. dergi. Buna karşın mühendislik bilimleri. acizlik. kızgınlık. B) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri yüksek. YEDİİKLİM YAYINCILIK 106. öz yeterlikleri düşüktür. Okulda zorbalığa maruz kaldıkları için ders başarısında düşüş görülen öğrencilere verilecek rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki problem alanlarından hangisine yönelik olmalıdır? A) B) C) D) E) Eğitsel rehberlik Kişisel-sosyal rehberlik Yöneltici rehberlik Akran eğitimi Uyum sağlayıcı rehberlik 26 108. yayınlar ve diğer yayın organları aracılığı ile çevreye ve velilere tanıtılması. broşür. 2002/2003 öğretim yılında öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan kızların oranı % 52. kız öğrencilerin mühendislik bilimleri. erkeklerin oranı % 35’dir. kendilerine uygun bölümleri seçebilmeleri konusunda rehberlik yapılması – Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bulundukları her sınıfta eğitsel başarı durumları ve her türlü gelişimleri hakkında düzenli bir şekilde bilgi toplanması – Okuldaki her türlü çalışma ve rehberlik hizmetlerinin çeşitli toplantılar. öz yeterlikleri yüksektir. üretim. kaygı. mesleki olgunlukları yüksektir.Okulda zorbalığa uğrayan öğrenciler üzüntü. Yine aynı yılın verilerine göre sağlık hizmetleri bilim dalında mezun olan kızların oranı % 65. ders çalışma alışkanlıkları düşüktür. sınıf içi etkinliklere katılmaktan kaçınmakta ve bunlara paralel olarak akademik olarak başarısızlık yaşamaktadır. sınıf öğrencisi Yusuf’a alan ve ders seçimi konusunda yardım etmesi C) Öğrencilere okuldan mezun olduktan sonra devam edebilecekleri üst öğrenim kurumları hakkında sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla bilgi vermesi D) Okuldaki yeteneklerinin altında ya da üstünde başarı gösteren öğrencileri belirlemesi E) Öğrenciler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde akran arabuluculuğuna başvurması . aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? A) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri düşük.– Üst okullar ve mesleklerle ilgili bilgi. gazete kupürleri vb. toplanarak öğrencilere sunulması – Üniversiteye devam edecek öğrencilere. Kız öğrencilerin ortaöğretim başarı puanlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olmasına ve ÖSS sayısal puanları açısından iki cins arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın. erkeklerin oranı % 48’dir. inşaat gibi alanlardan mezun kızların oranı % 23 dolaylarında iken. E) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. D) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 105.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre. depresyon. diğer öğretmenlere öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurabilme konusunda yardımcı olması Yukarıda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden hangisinin kapsamında yürütülen bir çalışmadan söz edilmemektedir? A) B) C) D) E) Çevre ve veli ile ilişkiler İzleme Yöneltme ve yerleştirme Araştırma ve değerlendirme Bilgi toplama ve yayma 107. inşaat gibi alanları seçmede sınırlılık göstermesi. kendine acıma.

öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir? A) B) C) D) E) Bilme-anlama Kendini gerçekleştirme Güven Sevgi Saygı 112. öldüğünü kabul etmek sana zor geliyor. E) İlgi envanterleri. C) Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda testler üzerinde değişiklikler yapılabilir. VE 111. 110.Akademik ortalaması oldukça yüksek olan Akın’ı.” der. 111. D) Belirli bir testten elde edilen sonuç. C) Sen böyle ağlayınca kendimi çaresiz hissediyorum. kültüre bağlı ya da kültürden bağımsız testler tasarlanabilir. üzülür. ölemez. grubun genel ilgi alanlarını belirlemek için uygulanabilir. B) Acını paylaşıyorum.En yakın arkadaşını trafik kazasında kaybeden bir öğrenci. E) Sana yardım etmek için ne yapabilirim? 27 . öğrenciyi tanımak için yeterli olabilir. psikolojik danışmanla yaptığı görüşmede “O nasıl ölmüş olabilir.Buna göre. öğrencileri bütün yönleri ile tanımak için eldeki tüm testlerin uygulanması gerekir.” diyerek ağlamaya başlamıştır. Matematik sınavına yeterince hazırlanamayan Sezen’i kopya çekerken yakalayan öğretmeni ona “Bu davranışı senden hiç beklemezdim. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. B) Sonuçları kullanılmayacakta olsa. Psikolojik danışman aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse öğrenciyle empati kurmuş olur? A) Kişinin bir yakınını kaybettiğinde bu durumu kabul etmesi zaman alır.Psikolojik testler ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) Testin özelliğine bağlı olarak. bende yakın bir zamanda bir dostumu kaybettim ve bu durumla baş etmek benim için oldukça zor oldu. öğretmenin sözleri karşısında çok mahcup olur.Öğretmenin sözleri karşısında mahcup olup üzülen Sezen’in derslere her daim hazırlıklı giderek öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışması. öğretmeni liderlik özelliği olan bir öğrenci olarak değerlendirmiş ve bu değerlendirmeyi önceden hazırladığı derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 109. Bu olaydan sonra derslere her daim hazırlıklı gider. Sezen’in kopya çekmesine öğretmenin verdiği tepki aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Empatik konuşma dili C) Sen dili E) Özdeşim B) Ben dili D) Sempati 113. öğretmenin anlattıklarını dikkatle dinleyerek öğrenmeye çalışır. Böylelikle öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışır. derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karışan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Mantık C) Gözlem yetersizliği E) Yanıltma B) Genelleme D) Kişisel yanlılık 110. Matematik öğretmenini çok seven Sezen. YEDİİKLİM YAYINCILIK Bu durum. D) Onu çok seviyorsun.

okullarda öğrencileri eğiterek. hangi özelliklerinden dolayı bu statüyü elde ettikleri.Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerinden biridir? A) Sınıfındaki öğrencilerin alan seçimine yardım etmek için yetenek testi uygulayarak sonuçlarını öğrencilerle paylaşmak B) Sınıf rehberlik planını öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek üzere problem tarama listesi uygulamak C) Sınıfındaki öğrencilerin kişisel sorunlarının çözümüne yardım etmek üzere psikolojik danışma hizmeti sunmak D) Zorba öğrencilere kendini denetleme stratejileri.Akran temelli uygulamalar. Akran temelli uygulamalara ilişkin aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır? A) Derste anlatılan bazı konuları anlamakta güçlük çeken öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için akran eğitimi B) Yeni kayıt olan öğrencilerin okulun fiziksel ve sosyal ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için akran danışmanlığı C) Kendi aralarında çatışmalar yaşayan öğrencilerin çatışmalarının çözümüne yardım için akran arabuluculuğu D) Sosyal becerileri yetersiz öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmede akran öğretimi E) Özgüveni yetersiz öğrencilerin özgüvenlerini yükseltmek için akran danışmanlığı 116. aynı sınıfa uygulanmış olan aşağıdaki tekniklerden hangisinin sonuçlarına bakılarak en iyi anlaşılabilir? A) B) C) D) E) Anket Sosyodrama Bil-kim Öğrenci tanıma fişi Arzu listesi .Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon hizmeti kapsamında okullarda yürütülen çalışmalardan biri değildir? A) Okulda uygulanan eğitim programlarının tanıtılması B) Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması C) Okulun yakın çevresinin tanıtılması D) Üst okullar ve mesleklerin tanıtılması E) Sosyal-kültürel etkinliklerin tanıtılması 115.Sosyometri tekniği sonunda grup lideri veya grup dışına itilmiş olduğu tespit edilen öğrencilerin. iletişim ve çatışma çözme becerileri gibi konularda verilecek eğitimleri planlamak E) Sosyal fobi. sosyal anksiyete gibi sorunlar yaşayan öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardım etmek 28 YEDİİKLİM YAYINCILIK 117. birbirlerine yardım etmelerini sağlayacak sistemler kurmayı amaçlayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarıdır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 114.

insanlardan onun beklentilerine uygun şekilde davranmalarını istemeye hakkı olmadığına inanmaktadır. 29 TEST BİTTİ.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 118. D) Ali. B) Mehmet. K. N. L ve R yetenekleri ölçüsünde başarılıdır. . Bu sınıftaki K. M öğrencisi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? A) B) C) D) M’nin başarısızlığının nedenlerini araştırmak P’yi model alması için M’yi teşvik etmek M’ye verimli ders çalışma yollarını tanıtmak M’yi durumuna uygun düşen bir mesleğe yöneltmek E) R’yi M’ye ders çalıştırmak için görevlendirmek 119. aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) B) C) D) E) M yeteneğinin altında başarılıdır. L. kendisine öğretilen ahlak değerlerinin hiçbirini reddetmemiştir. 120. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Bir sınıftaki öğrencilere başarı ve yetenek testi uygulanmış ve öğrencilerin test sonuçları yüzdelik puana dönüştürülmüştür. C) Dicle. sadece olduğu gibi görünmesinin başkalarına bir yararı olmadığını düşünmektedir. M. E) Buse.Yetenek ve başarı puanlarının yorumlanmasında ± 25 yüzdelik puan farkının normal olduğu kabul edildiğinde. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. P ve R öğrencilerinin yüzdelik puanları aşağıdaki yetenekbaşarı karşılaştırma grafiğinde verilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bir birey özelliğidir? A) Fatma. insanlardan geçici bir süre için de olsa uzaklaşmaktan hoşlanmamaktadır. M’den daha başarılıdır. N ve P’den daha başarılıdır. VE 120. K ve N yeteneklerinin üstünde başarılıdır.Grafikte yetenek ve başarı puanları karşılaştırıldığında. YEDİİKLİM YAYINCILIK 119. R ve L. kendine inanırsa her türlü engeli aşabileceğine inanmaktadır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful