EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Bir program tasarısı hazırlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılmakta; belirlenen ihtiyaçlarla şekillenen olası hedefler değerlendirilerek kesinleşmiş hedeflere ulaşılmaktadır. Kesinleşmiş öğretim hedefleri belirlendikten sonra bilişsel, duyuşsal, devinişsel olarak sınıflanan hedefler, aynı zamanda davranışsal ifadeler biçiminde de tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi hedeflerin davranışsal olarak ifade edilmesinin temel gerekçelerinden olamaz? A) Eğitim durumlarında standartlaşmayı sağlamak B) Öğretmenlerin program hedeflerine yönelik benzer anlamları oluşturmalarını sağlamak C) İstendik öğrenci niteliklerini açık ve net bir dille tanımlamak D) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir hâle getirmek E) Programın temele aldığı felsefi dayanakla program hedeflerinin uygunluğunu sağlamak 4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Türkiye’de öğretim programlarının merkezde hazırlanması ve ülkenin tüm okullarında ana hatlarıyla benzer uygulanıyor olması, programların bölgeye ve okul düzeyine uygun hale getirilmesinde sorunlara neden olmaktadır. Üstelik programlar gerçek yaşam durumlarında kullanılamayacak türde çok sayıda bilgi, beceri, tutum ve değeri içermektedir. Aslında öğretmenler, öğretim programlarını ülkenin temel hedefleri doğrultusunda kendileri hazırlayabilmelidir. Ancak bunun için öğretmen yetiştirmeye ve her şeyden önemlisi öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve anlayışlarının gelişmesine daha çok önem verilmelidir. Öğretmen eğitiminde böyle bir yaklaşımın izlenmemesi durumunda, dünyanın en mükemmel programı bile niteliksiz öğretmenlerin elinde verimsiz uygulamalara dönüşecektir.

Ertürk’e (1994) göre “Bir program ne kadar mükemmel olursa olsun, uygulayıcıları öğretmenlerdir.” Dolayısıyla iyi bir program, hazırlanış biçimine en yakın uygulanabilen programdır.

YEDİİKLİM YAYINCILIK

2. VE 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

4. Parçada, eğitim programlarının sahip olması gereken niteliklerden hangisine değinilmemiştir? A) B) C) D) E) Milli Eğitimin Amaçlarına Uygunluk Esneklik İşlevsellik Bilimsellik Çerçeve Özelliği

2. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan bir programın uygulamada farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz? A) B) C) D) E) Bölgesel farklılıklar Öğretmen nitelikleri Öğrenci özellikleri Okulların olanakları Eğitim politikası

3. Hazırlanan programın, uygulamada farklılaşmasında aşağıdaki program türlerinden hangisi en az etkilidir? A) Ekstra C) Örtük E) İşlevsel B) Kuramsal D) İhmal edilen

5. Parçadaki düşünceler, aşağıdaki program tasarım yaklaşımlarından en çok hangisiyle ilgilidir? A) Disiplin C) Çocuk E) Yaşam Şartları
1

B) Süreç D) Yaşantı

DENEME SINAVI

EĞİTİM BİLİMLERİ

6. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin sahip olmaları gereken yeterlikleri belirlemek üzere, tüm üniversitelerdeki öğretmen yetiştirme alanında yayın üreten öğretim üyelerine: “Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi ayrıntılı betimleyiz.” biçiminde bir e-posta göndermiştir. Öğretim üyeleri de görüşlerini yazarak genel müdürlüğe iletmiştir. Genel müdürlük, gönderilen bu dokümanları içerik analizine almış ve Cumhuriyetin 100. yılda uzmanların üzerinde uzlaştıkları öğretmen yeterlikleri belirlemiştir. Daha sonra bu yeterlikleri bir ölçek formu halinde düzenlemiştir. Hazırlanan ölçek, sistemdeki tüm öğretmenlere uygulanmış ve gelecekte ortaya çıkması düşünülen öğretmen yeterlikleri açısından öğretmenlerin olası ihtiyaçları belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında, ihtiyaç alanlarına yönelik öğretmenler için mesleki gelişim programları tasarlanmıştır. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ihtiyaç analizi ve değerlendirilmesinde sırasıyla hangi yaklaşım/ teknikleri kullanmıştır?
YEDİİKLİM YAYINCILIK

8. I. Genellikle entelektüel aristokrat yetiştirmek hedeflendiği için, öğrencinin aklını çalıştırıp çalıştırmadığını yoklayan sorular sorulmalıdır. II. Öğretmen kendi yapıp anlattıklarını, kitabın yazdıklarını öğrencilere sormalı, öğrenciler de yanıtı ezberleyip cevap vermelidir. III. Öğrenciye yaşamda karşılaştığı ya da karşılaşacağı problemler sorulmalı, onlardan bilimsel yöntemi kullanarak bu problemleri çözmesi istenmelidir. Yukarıda sınama durumlarıyla ilgili verilen özellikler sırasıyla hangi eğitim felsefesiyle ilişkilendirilebilir? I A) Esasicilik B) İlerlemecilik C) Daimicilik D) Esasicilik E) Daimicilik II
Daimicilik Esasicilik Esasicilik Daimicilik Yeniden Kurmacılık

III
İlerlemecilik Daimicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık İlerlemecilik

A) B) C) D) E)

Betimsel-Görüşme-Analitik Demokratik-Betimsel-Analitik Farklar-Analitik-Demokratik Analitik-Delphi-Farklar Analitik-Meslek Analizi-Demokratik

7. 1970’lerin başında “Neo Marksistler akımıyla ortaya çıkan Neo Marksistlere göre toplumda egemen bir kapitalist sınıf vardır ve toplumdaki diğer kurumlar gibi okulların da kurulma amaçları egemen sınıfın isteklerini yerine getirmektir. Okullarda resmî program içerisinde olmadığı halde toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilerek kapitalist görüşlerin okullarda aynen uygulandığını böylece kurulu düzene itaat eden, sorgulamayan, uysal bireylerin yetiştirildiğini öne sürmüşlerdir. Neo Marksistlerin bu görüşleri aşağıdaki program türlerinden hangisiyle en iyi açıklanır? A) Formal C) Uygulamadaki E) Örtük B) İhmal edilen D) Ekstra

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin plan hazırlarken dikkate alacağı özelliklerden birisi olamaz? A) Planın, programın amaç ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak B) Öğrencilerin yetenek ve olgunluk düzeylerine göre plan yapmak C) Planın, sınırlı olmayan bir zaman içinde uygulanabilecek şekilde oluşturulmasına gayret etmek D) Planın, ders ve konuların amaçlarını içerecek biçimde oluşmasını sağlamak E) Öngörülen davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl değerlendirileceğini planda vurgulamak

2

sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 9. onun hangi değerlendirme modelini dikkate almasını gerekli kılar? A) Program Öğelerine Yönelik Değerlendirme Modeli B) Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli C) Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli D) Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli E) Stufflebeam Bağlam. öğrenci-öğrenci ve öğrencidiğer kaynaklarla etkileşim süreci (transactions) III. Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). beceri ve duyuşsal giriş özellikleri. öğretmenlerin deneyimleri ve nasıl yetiştirildiği (antecedents). Öğretmenlerin ve yöneticilerin yeni program hakkındaki görüşleri ve programın uzun süreli etkileri (outcomes) IV. I. 12. Bu üç kategoride yer alan değişkenler arasındaki ilişkinin niteliği. Kazanılan bilgi. II. bir işin bir parçasını temsil etmekte ve bir yeterlik kazandırmaktadır. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirlemekte ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlamaktadır. ve 11. öğrenme amaçlarına ve içeriklerine sahip bir öğrenme birimi olarak düşünülmüştür. tutum ve beceriler. Derslerin içeriği ise öğrenme bütününün bir parçasını kapsayan. “Neler Değerlendirilecek?” sorusuna bir program değerlendirme uzmanının yukarıda verdiği yanıtlar. son sınıflarda ise mesleğe (dal) özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. 2004-2005 eğitim ve öğretim yılından itibaren pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır. sınıfta verilmektedir. Mesleki eğitim programlarının temel yapısı oluşturulurken.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 10. Girdi-Süreç ve Ürün Modeli Açıklamasına göre mesleki eğitim programları. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ilk sınıflarda ortak genel kültür dersleri ile ortak alan dersleri. Bu öğrenme birimleri. Buna göre öğretim programları 4 yıllık olarak tasarlanmıştır. Program uygulamaları öncesinde öğrencilerin bilgi. 9. sınıf programı tüm genel. YEDİİKLİM YAYINCILIK 11. Öğrenci-öğretmen. aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangilerine uygun tasarlanmıştır? A) B) C) D) E) Doğrusal-Modüler Sarmal-Çekirdek Piramitsel-Çekirdek Çekirdek-Modüler Sarmal-Piramitsel 3 . meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortak olarak okutulmaktadır. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanarak yürürlüğe giren.

Bu basamağa gelen öğrenciler C ve B basamağında yerine getirdiği görevlerden daha karmaşık görevlerle karşı karşıya kalır. Ardından ikinci bir bozuk para çıkarır ve bu defa ikisini birden atarak öğrencilerin tahminlerini tekrar alır. Öğrenci gerçek yaşam problemleri ile uğraşmalıdır. 13. B ve A olmak üzere üç basamakta ele alınmaktadır. C) Bilişsel süreçlerde örnekten kurala ulaşma sürecidir. Mine Öğretmen sınıfa elinde bozuk para girer ve sınıfın karşısına gelince parayı havaya doğru atar ve yazı mı tura mı diye öğrencilerine sorar. E) Bilinenlerden hareketle bilinmeyenlere ulaşma sürecidir. Aşağıdakilerden hangisi basamaklı öğretim programına göre A düzeyinde yer alan bir etkinliktir? A) Konuyla ilgili bölümlerin okunması ve yorumlayıcı özetlerinin yapılması B) Konuyla ilgili edinilen bilgilere dayanılarak karşılaştırmalı bir raporun hazırlaması C) Konuyla ilgili model ya da numunelerin incelenmesi D) Konuyla ilgili deneylerin yapılması E) Konuyla ilgili bir belgeselin ya da filmin izlenmesi ve not alınması 4 16. Tahminlerin ardından “bugün olasılık konusu ile ilgili bir çalışma yapacağız. Öğrenci beceri gerektiren işleri alan uygulaması ile gerçekleştirmelidir Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılabilecek en etkili yöntemdir? A) B) C) D) E) Beyin fırtınası Gösteri İşbaşında eğitim Gösterip yaptırma Soru-cevap . SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Basamaklı öğretim programında okulda ve okul dışında yapılacak etkinlikler güçlük düzeyi ve aşamalılık ilişkilerine dayanarak C. VE 13. D) Güncel bilgilerden hareketle geçmişi sorgulamadır. Basamaklı öğretim programındaki aşamalılık Bloom taksonomisine benzer bir ilişki gösterdiğine göre A ve C basamağında öğrencilerin gerçekleştirdikleri görevler hangi düzeye yönelik olabilir? A Basamağı A) Bilgi ve kavrama B) Uygulama ve sentez C) Uygulama ve analiz D) Analiz ve sentez E) Uygulama C Basamağı Uygulama ve analiz Bilgi ve kavrama Bilgi ve sentez Bilgi ve kavrama Kavrama ve sentez YEDİİKLİM YAYINCILIK 15. Tümevarım yöntemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bir bütünün bileşenlerine. B basamağı ise C basamağındaki bilgilerin düzenlendiği ve uygulandığı yerdir. C basamağında ise öğrenciler konunun temel hatlarını anlamaya çalışmakta.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 12. Okul ile yaşam arasındaki farklar kapanmalıdır. Mine Öğretmen’in dersin başında yaptığı bu etkinlikler arasında aşağıdakilerden hangisine yönelik bir öğe bulunmamaktadır? A) B) C) D) E) Ön bilgileri hatırlatma Hedeften haberdar etme Dikkat çekme Merak uyandırma Derse güdüleme 12. parçalarına ayrılması sürecidir. tahminlerimizin doğruluğunu artırabilmek için de farklı ve keyifli yollar öğreneceğiz” der. temel bilgi ve becerileri kazanmaktadır. Öğrenciler bu basamaklarda farklı görev ve sorumlulukları yerine getirmekte ve tercih edebilecekleri görevler yoluyla ilgi duydukları konular üzerinde sorumluluk alarak etkinlikleri gerçekleştirmektedirler. A basamağında öğrencilerin eleştirel düşünmeleri olay ya da durumlar üzerinden yeni çıkarımlarda bulunmaları oradan da yeni bilgi edinmeleri sürecini kapsar. B) Öğrencilerin varolan bilgileri derinlemesine incelemesidir. 14.

Sosyal çevresinden yararlanarak öğrenme sürecini kurgulamak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması uygun olmaz? A) Çevrede yapılan sosyal etkinliklere katılımı sağlamak. B) Öğrencilerin sınıf ortamına yaşantısal örnekler getirmesini istemek. öncelik sonralık ya da neden sonuç ilişkileriyle kavramların öğrenilmesini sağlar. Okulun bulunduğu sosyal çevre öğrencinin öğrenme sürecinde öğreticiye yol gösterici etkiye de sahiptir. Mikro öğretim uygulaması öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandırmak için kullanılan bir yoldur. Yatay ve dikey bağlantılar. B) Öğrenciye alıştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamalıdır. C) Öğretimde kullanılan bir materyalin karmaşık olması etki düzeyini artırır.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17. D) Konuları sosyal çevreden yararlanabileceği konuklarla işlemek. Dale’in yaşantı konisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi öğretim materyalleri hazırlamada dikkate alınacak ilkelerinden biri olamaz? A) Görsel ve işitsel materyallerin etkisi etkileşimli materyallere göre daha azdır. C) Sosyal ve çevre problemlerini temele alan projeler yaptırmak. E) Bir materyalin etkisi hedefi gerçekleştirmede süreci ne kadar kolaylaştırabildiğidir. YEDİİKLİM YAYINCILIK 21. Kavramlar arasındaki ilişkilerin kurulmasında oldukça etkili bir yardımcıdır. Sosyal çevre bireyin davranışlarının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Öğrenciler grup içerisinde tartışarak nesli tükenmekte olan canlıların yaşam sürekliliğini sağlamak için çözüm önerileri üretmelerini beklemiştir. Hakan Öğretmen’in kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayrılıp birleşme C) Örnek olay E) Akvaryum B) Münazara D) Anoloji 20. Hakan Öğretmen biyoloji dersinde nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili olarak “Bilim ve Teknik” dergisinden bir makaleyi öğrencileriyle birlikte okumuş ve önceden hazırladığı sorularla öğrencileri yönlendirerek konuyu işlemiştir. Mikro öğretim uygulamasında bir öğretmen adayı aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir? A) Uyguladığı planın etkili olup olmadığına karar vermelidir B) Planı gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yapmalıdır C) Süreci etkili hale getirmek için beden dilini kullanmalıdır D) Sınıf hakimiyetini artırmak için yapacaklarını düşünmelidir E) Kazandırmak istediği hedefler ile kullanacağı öğretim yöntem-teknikler arasındaki ilişkileri kurmalıdır 5 . Bu öğretim tekniğinde adaylara öğretmenlik mesleğine başlamadan temel beceriler kazandırılmaya çalışılır. Yapılandırmacı öğrenme çerçevesinde öğretimi tasarlayan bir öğretmen kavram haritalarını kullanırken aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz? A) Bilginin anlamlı bağlarla birbirine bağlanmasını B) Kavramlar arasında sistematik ilişkilerin kazanılmasını C) Önceki öğrenilenlerle ve yeni öğrenilenler arasında bağ kurulmasını D) Kavramlar arasındaki ilişkilerin keşfedilmesini E) Öğretmenin sunuş yoluyla anlamlı öğrenmeyi sağlamasını 19. E) Dersin hedeflerini çevrenin olanaklarını dikkate alarak belirlemek. 18. D) Öğretim sürecine giren duyu organı sayısı artırılırsa öğretim süreci basitleşir.

aynı sorunla ilgili olarak üst düzeyde yazılmış bir makaleyi dağıtarak. orta ve alt düzeydeki öğrencilerin birlikte ve aynı hızda daha kolay öğrenebilecekleri anlayışına dayandırılmaktadır. öğrencilerin gruplar halinde çalışarak. Arkasından. özellikle tartışmaya açık olanları kartonlara yazıp sınıfın değişik yerlerine asmış. Birçok okulda öğrenci başarılarını artırmak amacıyla seviye grupları oluşturulmaktadır. tüm öğrencilerin kartonlarda yazan önerileri dikkate alarak. kendilerine en uygun gelen önerinin bulunduğu yere giderek. onların kendi aralarında tartışarak bu sorunu çözümlemelerini ve senaryoyu yeniden yazmalarını istemiştir. Bunun nedeni bu öğrencilerin öğretim sürecinden diğer öğrencilerden daha farklı etkilenmeleridir. Ancak birçok eğitimci bu uygulamanın yanlış olduğunu vurgulamaktadır. teknolojik gelişmenin insan ilişkilerinde meydana getirdiği aşınma ve sorunları kurgulayan bir senaryo yazarak öğrencilerine dağıtmış. öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle küçük gruplar oluşturmuş. öğrenciler bir süre düşünüp tartıştıktan sonra her grubun gerekçelerini tüm sınıfa sunmalarını istemiş ve tüm sınıfın benimsediği çözüm önerisini kabul etmiştir. Verilen süre tamamlandıktan sonra grupların çözüm önerilerini dinleyerek. Sınıflarında öğrenme güçlüğü yaşayan kaynaştırma öğrencileri olan öğretmenler öğretim sürecinde daha fazla çaba harcamak zorunda kalmaktadırlar. o öneriyi kabul edilebilir hale getirecek gerekçeler üretmelerini istemiş. Öğretmenin belirlenen konuyu öğretmek ve sorunları çözmek için başvurduğu yöntem/teknikler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? YEDİİKLİM YAYINCILIK 23. makaleyi çözümlemelerini ve konuyu derinlemesine öğrenmelerini istemiştir. Oluşturulan bu gruplar üst. Bu vurgunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğrenciler işbirlikli çalışmalarda zorlanabilirler B) Öğrencileri akademik başarıya göre sınıflamak insan haklarına aykırıdır C) İlgiler ortak olduğu için farklı bakış açılarını kazanmaları zordur D) Yeteneklerin geliştirilmesinde istenilen verim alınamaz E) Öğretmenlerin öğretim süreçlerini düzenlemesi oldukça güçtür A) Problem tabanlı – Köşelenme – Kavram kargaşası B) Örnek olay – Görüş geliştirme – Öykü temelli öğrenme C) Öykü temelli – Münazara – Kuantum öğrenme D) Problem tabanlı – Altı şapkalı – Balık kılçığı E) Örnek olay – Köşelenme – Sokrat semineri 6 . Sınıfında öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenci bulunan bir öğretmen aşağıdaki yollardan hangisini seçerse yanlış bir yol tercih etmiş olur? A) Bilişsel özellikler kadar sosyal özellikleri de geliştirmek için çaba harcamak B) Heterojen gruplarda çalışma yapmasını desteklemek C) Öğrenme görevlerini küçük tutarak kontrolü artırmak D) Bireyselleştirilmiş öğretim tekniğiyle kendi hızlarında ilerlemelerini desteklemek E) Ek çalışmalarla öğrenme becerilerini artırmaya çalışmak 24. Bir öğretmen.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 22.

köşelerde veya odalarda nöbetleşe olarak çalışmaya başlar. Bu tekniğin uygulanması için. akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye en fazla olanak sağlayan. Yukarıda uygulanma biçimine dönük ilkeleri ve özellikleri açıklanan öğretim tekniği hangisidir? A) B) C) D) E) İşbirlikli öğrenme Köşelenme tekniği Sergi tekniği Proje tekniği İstasyon tekniği 27. – Dolayısıyla öğrenciler. Uzman değerlendirmesi.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 25. Aşağıda öğrenme kuram ve yaklaşımları. – Öğrencilerin dayanışma içerisinde. zekâ alanlarına uygun işler üretmesine. öğrenme stillerine veya sınıf düzeyine uygun olarak heterojen gruplara ayrılır. – Öğrenciler zekâ alanlarına. Aşağıda verilen düşünme biçimi ve etkili kullanılabilecek öğretim yöntem / tekniği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Eleştirel düşünme Yansıtıcı düşünme Yaratıcı düşünme Iraksak düşünme Yakınsak düşünme Görüş geliştirme Konuşma halkası İstasyon çalışması Beyin fırtınası İshikawa diyagramı 28. Tam öğrenme yaklaşımına göre. öğretim hizmeti içerisinde yer alan dönüt–düzeltme etkinlikleri. beyin fırtınasından yararlanmasına ve estetik anlayışlarını yansıtmalarına olanak sağlar. bunun dayandığı temel felsefe ile bunu öğrenme sürecinde uygulamaya koyacak öğretim stratejileri birlikte verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Eğitim Felsefesi Kuram-Model Strateji Araştırma Soruşturma Buluş Sunuş A) İlerlemecilik Proje Tabanlı Öğrenme B) Daimicilik C) Esasicilik D) Yeniden Kurmacılık İşbirlikli Öğrenme Geleneksel Öğrenme Yapılandırmacılık Buluş Araştırma Soruşturma E) İlerlemecilik Probleme Dayalı Öğrenme . her bir masa veya köşede ne yapacaklarını önceden bilirler ve ona göre hareket ederler. aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için kullanılır? A) Öğrencideki bilişsel giriş davranışlarını ortaya çıkarmak B) Duyuşsal giriş davranışlarındaki olgunlaşma düzeyini saptamak C) Öğrenciler arasında işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmek D) Öğretim hizmetlerinin niteliğini garanti altına almak E) Öğretim hizmetlerinden daha fazla öğrencinin yararlanmasını sağlamak 7 29. – Gruplar işlenecek konunun özelliklerine göre önceden belirlenmiş masalarda. çoğu zaman öngördüğü hedefler bakımından bu üç değerlendirme biçiminin kullanılmasını zorunlu kılan öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? YEDİİKLİM YAYINCILIK A) B) C) D) E) Görüş geliştirme tekniği Beyin fırtınası tekniği Tezli tartışma tekniği Mikro öğretim tekniği Sanal eğitim tekniği 26.

Bu model öğrencinin kendi bilişsel yapısını oluşturabilmesi için en uygun yolu oluşturmaya çalışmaktadır. Aşağıdaki cevaplardan hangisi “Ne zaman eleştirel düşünür olabiliriz?” sorusuna ait bir yanıt olamaz? A) Mantıklı neden-sonuç ilişkilerini değerlendirdiğimizde B) Alternatif yorum ve açıklamalara açık olunduğunda C) Duygulardan daha çok mantığa güvendiğimizde ve mantığı temel aldığımızda D) Popüler olan düşüncelere açık olduğumuzda E) Karara varmadan önce durumla ilgili olanaklı olduğu ölçüde fazla bilgi edinmeye çalıştığımızda . Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamını düzenlemeye çalışan bir öğretmenin dikkate alması gereken ilkelerden biri değildir? A) Öğrenme sürecinden sorumlu olduğunu öğrenciye açıklamak B) Sınıf ortamını kullanılacak yönteme göre düzenlemek C) Öğrencilerin yapılan küçük yanlışlarını görmezden gelmek D) Öğrencinin gelişim özelliklerine bağlı olarak ortamı düzenlemek E) Sınıf kurallarını belirleyerek uyulmasını sağlamak 33. Bu modeldeki adımlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bilginin transfer edilme aşamasında ön plana çıkar? A) B) C) D) E) Keşfetme Giriş Değerlendirme Derinleştirme Açıklama YEDİİKLİM YAYINCILIK 31. Nesrin Öğretmen dersinde hangi öğretim tekniğini işe koşmuştur? A) B) C) D) E) Benzetim Kavram ağı oluşturma Beyin fırtınası Analoji kurma Örnek olay yaratma 34. Sınıf yönetimi sadece sınıf ortamını disipline etmek değildir. 5-E modeli yapılandırmacılığı uygulamaya koymak için kullanılan yollardan biridir. Öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeyi gerçekleştirmek için diğerlerine oranla daha güçlü bir yoldur? A) B) C) D) E) Soru-cevap Örnek olay Simülasyon Doğaçlama Demonstrasyon 32. Nesrin Öğretmen toprak ve kaya arasındaki ilişkiyi dersinde anlatırken bu ikiliyi anne-baba ve çocuk ilişkisine benzetmiş ve siz nasıl anne ve babalarınızın özelliklerini taşıyorsanız toprak da kayanın izlerini taşır açıklamasını yaparak konusunu ifade etmeye çalışmıştır. Böyle bir ders için öğrenci başarısını etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır? A) Öğrencilerin dersin konuları ile ilgili önkoşul davranışlara sahip olması B) Birbirinden farklı tekniklerle ders işlemenin söz konusu olması C) Öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmiş olmaları D) Öğrencilere yeterli sayıda olumlu pekiştireç verilmesi E) Öğrencilere dersin başında hedefler hakkında bilgi verilmesi 8 35.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 30. Bir derste aşamalılık ilişkisinin yüksek olduğu bilinmektedir. Kazandırılmak istenilen hedeflerin gerçekleştirilebileceği en uygun öğrenme ortamını yaratmayı kapsamaktadır.

hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri bu yaklaşımın temelini oluşturur. koşulları. Yeşil şapka ile düşünme alışkanlığı edinmiştir. neler düşündüklerini sırasıyla söylemelerini istemiştir. Öğrencilerinden. yaratıcı fikir ve değerlendirmelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini istemiştir. kendilerini bu çocukların yerine koyarak onların neler hissettiklerini. her şeyden bir olumsuzluk görme alışkanlığı olan. altı şapkalı düşünme tekniğine göre ne söylenebilir? A) B) C) D) E) Mavi şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. Siyah şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. Öğrencilerin bireysel veya birlikte çalışarak bir şeyler üretmeleri beklenir. Onlara öğrenme sorumluluğu kazandırmak. Ali Öğretmen ise öğrencilerinden “Zorunlu ilköğretim çağında olmasına rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarının sayısını nasıl azaltabiliriz?” sorusuna karşılık olarak özgün. Öğrencilerin genel kavramlara. Kırmızı şapkaya uygun düşünmektedir. değer ve inançlarını da iletişime dönüştürmesini sağlayan özelliklere sahiptir. sürekli tedbirli davranmak isteyen ve riski göze alamayan bir öğrencinin durumu ile ilgili. Hayata olumsuz bakan. kubaşarak öğrenme anlayışını geliştirmek. Aşağıda verilen bilgi türlerinden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın temel özelliklerine uygun değildir? A) Bağlamsal bilgi C) Öznel bilgi E) Yaşamsal bilgi B) Ortak bilgi D) Kesin bilgi . Canan Öğretmen dersinde zorunlu ilköğretim çağında olmasına ve okula çok gitmek istemesine rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla ilgili bir belgeselden kısa bir bölüm izlettirmiştir. Yukarıda özellikleri ve bazı kazanımları dile getirilen öğrenme yaklaşımı hangisidir? A) B) C) D) E) Tam öğrenme Proje tabanlı öğrenme Basamaklı öğretim programı Modüler öğretim Öğrenme istasyonları 9 40. niteliği ve kullanılma biçimiyle ilgili önemli özellikler ortaya koyar. Bilginin oluşumu. Yansıtıcı düşünme bireyin geçmiş deneyimlerini bugüne transfer etmesi veya bugünkü birikimleriyle geleceğe yönelik öngörüde bulunması kadar duygu. Aşağıda verilen yöntem/tekniklerin hangisi yansıtma becerilerini geliştirmede daha az etkilidir? A) B) C) D) E) Programlı öğretim Yaratıcı drama Konuşma halkası Kavramsal karikatür Mikro öğretim Fikir taraması 39. 37. birçok konuda olduğu gibi bilgi konusunda da geleneksel yaklaşımdan önemli farklılıklar gösterir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 36. Sarı şapka ile düşünme tutumu geliştirmiştir. kendi ürünlerini geliştirip sunmalarına olanak sağlamak gibi hedeflere odaklanmıştır. Canan ve Ali Öğretmen’in kullanması gereken en uygun yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir? Canan Öğretmen A) Benzetim B) Görüş geliştirme C) Konuşma halkası D) Konuşma halkası E) İstasyon Ali Öğretmen Doğaçlama Beyin fırtınası Beyin fırtınası Yaratıcı drama YEDİİKLİM YAYINCILIK 38. Yapılandırmacı yaklaşım. düşüncelere ve disiplin ilkelerine odaklanması söz konusudur. Onların işbirliği yaparak.

Geçerli olan bir testin güvenirliği düşüktür. Eğitimdeki testlerde hangi ölçek türünde ölçme sonucu elde edilemediği için çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz? A) Eşit Aralıklı C) Eşit Oranlı E) Sıralama B) Sınıflandırma D) Adlandırma 10 46. E) Cümleleri dinleme. her öğrenciye söz hakkı verebilmek için parmak kaldıran öğrencilerin bu davranışlarını sürekli görmezden gelmesi. Gardner tarafından açıklanan çoklu zekâ boyutlarından sosyal zekâ için aşağıdakilerden hangisi uygun bir etkinlik ya da açıklamadır? 45. Yani ölçme sonucunda elde edilen sayıların matematiksel özellikleri ölçek nitelikleri ile ilgilidir. kendini değerlendirmeye ve bireysel farkındalığa önem verirler. zerafet. Öğrencilerden bu soruların yüzde 70’i ve daha fazlasını doğru yanıtlayanları kazandıkları bölümde birinci sınıftan eğitimlerine devam etmektedir. Soru-cevap yöntemini kullanan bir öğretmenin. Ancak 5 öğrenci tam puan aldığı için onlara puan ekleyememiştir. C) Öğrenirken kişisel çalışmalara. Bu İngilizce sınavında çoktan seçmeli 100 soru bulunmaktadır. maharet ve dakiklik gösterirler. YEDİİKLİM YAYINCILIK 42. Bir öğretmen 30 kişilik sınıfında yaptığı bir sınavda. Bu nedenle öğrencilerin puanlarına 10’ar puan eklemiştir. Güvenirlik geçerlik için bir ön koşuldur. Yukarıda anlatılan örnekte kullanılan değerlendirme türü ve ölçütü hangi seçenekte birlikte doğru olarak verilmiştir? Değerlendirme A) B) C) D) E) Düzey belirleyici Biçimlendirici Değer biçici Yetiştirici Tanılayıcı Ölçüt Mutlak Bağıl Kriter Norm Mutlak 43. . Eğitimde kullanılan testlerle elde edilen ölçme sonuçları arasında asla çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz. grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyarlar. Ölçme sonuçlarının elde edildiği ölçek düzeyine bağlı olarak elde edilen sayı ya da sembollerin matematiksel özellikleri tanımlanır. Testin güvenilir olması geçerliğinin kanıtıdır. D) Fiziksel etkinlik ve işlerde denge. Bir ölçme aracının ve o ölçme aracından elde edilen puanların geçerliği güvenirliği ile sınırlıdır. yorumlama. Bu durumda öğrencilerin puanlarına karışan hata hangi tür hatadır? A) Rastlantısal C) Sabit E) Sistematik B) Durumsal D) Mantıksal A) Öğrenme sürecinde arkadaşlarıyla birlikte çalışma. öğrencilerinin bir kısmının çok yüksek puanlar almış olmasına rağmen çoğu öğrencinin düşük puan aldığını görmüştür. B) Kendilerine özgü dış dünyayla ilgili etkinlikler düzenleyip açık havada zaman geçirmeyi severler. Ancak soruların yüzde 70’inden daha az doğru yanıt verenler bir yıl süreli olarak yabancı dil hazırlık okuluna devam etmektedirler. aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Öğrencilerin parmak kaldırmakta ısrarcı davranmalarına B) Öğretmenin sınıf içindeki otoritesini güçlendirmesine C) Öğrenciler arasındaki iletişim becerisinin geliştirilmesine D) Öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının gerilemesine E) Kalıcı ve sağlam bilgilerin öğrenciler tarafından oluşturulmasına 44.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 41. farklı biçimde ifade etme konusunda duyarlı davranırlar. Geçerlik testin güvenirliğinden bağımsızdır. Bu nedenle bir ölçme aracından elde edilen puanların güvenirliği arttıkça geçerliği de artar. İngilizce eğitim veren bir üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra bir İngilizce sınavına alınmaktadır. Buna göre güvenirlik ve geçerlilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Bir test güvenilir olmadan geçerli olabilir.

Çok sayıda adayın tamamının.0. Fen Lisesi.15 1. D) Öğrenciler geometri ve İngilizce testlerinden oldukça başarısızdırlar. İngilizce. ve 8.40 .0.00 1.0. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamanın doğruluğu yönünde ileri sürülebilecek bir kanıttır? A) Testlerdeki soruların güçlük indekslerinin ortalamasının orta düzeyde olması B) Testlerin objektif olarak puanlanması ve ölçme sonuçlarının objektif olması C) Test puanları yüksek olanların yerleştirildikleri okullarda başarılarının yüksek olması D) Testlerin puan dağılımlarının sola çarpık bir dağılım gösteriyor olması E) Testlerin adayların yetenek düzeyine uygun ve normalden sivri dağılıyor olması 49.50 0. Yapılan Seviye Belirleme Sınavlarının aritmetik ortalaması alınarak başarılarına göre öğrencilerin okullara yerleştirilmesi yapılmaktadır. Genel Lise gibi farklı lise türleri bulunmaktadır.0.0.00 .70 . 7. öğretmenin bağımsız değişkeni ne olur? A) B) C) D) E) Kuvvet ünitesi Öğrenci başarısı Sınıf düzeyi A ve B şubeleri Değerlendirme türleri 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK 50. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde. Bu lise türlerinden bazılarının eğitim düzeylerinin daha iyi olması ve öğrencilerinin üniversite giriş siteminde daha başarılı olmaları nedeniyle daha çok tercih edilmeleri söz konusudur.55 Matematik Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) Matematik testi en yüksek ortalamaya sahiptir. sınıfların sonunda Seviye Belirleme Sınavları yapılmaktadır.Test-tekrar test Duyarlılık – Paralel testler Tutarlılık – Eşdeğer testler İç tutarlılık – Eşdeğer yarılar Objektiflik – Alfa .50 . Öğretmen.80 1. Böyle bir araştırmada.0.30 0.90 . edebiyat.00 0. kullandığı değerlendirme türlerine göre hangi şubenin daha başarılı olduğunu inceleyerek değerlendirme türlerinin öğrencilerin ders başarısına etkisini araştırmak istemektedir.00 0.0. testin bir defa uygulanması ile elde edilen güvenirliğin anlamı ve hesaplama yöntemi birlikte doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Kararlılık . E) Matematik testi puanları artıkça geometri puanları azalmaktadır.0. DERS Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Matematik 0. Bir öğretmen 10. Anadolu Lisesi..30 0.0. B) En düşük ilişki İngilizce ve geometri test puanları arasındadır.60 1.55 1. Bir testin bir defa uygulanması ile elde edilen ölçme sonuçlarına dayalı olarak testin güvenirliğinin bulunmasının farklı yöntemleri vardır. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalarda Seviye Belirleme Sınavlarının “amacına uygun” olduğunu belirtmektedir. ilköğretim ikinci kademe süresince 6. kontenjanları sınırlı olan bu okullara doğrudan alınmaları olanaksız olduğundan. sınıfların fizik dersi “kuvvet ünitesi”nde A şubesinde performansa dayalı değerlendirme B şubesinde biçimlendirici değerlendirme kullanmıştır.25 0.70 0.15 0.60 .40 .00 0.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 47.0.90 . 48.80 . Milli Eğitim Bakanlığına bağlı.25 . Bir grup öğrencinin geometri. C) Dil-anlatım ve matematik testleri benzer özellikleri ölçmektedir. dilanlatım ve matematik testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bu öğretmenlerin testlerin özellikleri şöyledir: Aliye Öğretmen: 50 soru ve 4 seçeneklidir. Behiye Öğretmen testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testine göre. B) Sınıftaki öğrencilerin yarısının bu soruyu doğru. Aliye Öğretmen’in uyguladığı testlerin türü ve sonuçta elde ettiği geçme notuna ilişkin ölçme türü için ne söylenebilir? Test Türü A) B) C) D) E) 12 Ölçme Türü Türetilmiş Fonksiyonel Temel Dolaylı Doğrudan Başarı Seçme Hazırbulunuşluk İzleme Tarama . daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. B) Testteki soru sayısı arttıkça ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı azalır. madde varyansının sıfır çıkması durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Bütün öğrencilerin o soruyu hep birlikte doğru ya da yanlış yanıtlamış olması gerekir. Dönem içinde uygulanan her bir test 50 puan üzerinden. D) Soruların güvenirliği testin güvenirliğini de etkiler. diğer yarısının yanlış yanıtlaması gereklidir. E) Sorunun güvenirliği yüksek olmalıdır çünkü güvenirlik arttıkça. seçimlik sorular verilerek belirli sayıda seçimlik sorunun da yanıtlandırılması istenebilir ya da tüm sorular verilerek bunlardan seçilecek belirli sayıda sorunun yanıtlandırılması istenebilir.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 51.50’ye yakın olması bunun için yeterlidir. Behiye Öğretmen: 50 soru ve 5 seçeneklidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Behiye Öğretmen’in testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testinden daha yüksek olduğunu ileri sürmesinin gerekçesidir? A) Testin varyansı büyüdükçe testin güvenirliği de artar. verilen sorular arasından tercih ederek soruları yanıtlaması isteniyorsa bu tür sınavlara tercihli sınavlar denmektedir. Aliye ve Behiye hanımlar aynı kapsamda ayrı ayrı birer matematik testi geliştirmiştir. Yazılı yoklamalarda tercihli sınav tipinin kullanılması hangi geçerlik türünü kesinlikle etkiler? A) Görünüş D) Uygunluk B) Yapı E) Yordama C) Kapsam 54. D) Madde güçlük düzeyinin 0. güçlük indeksi 0. Aliye Öğretmen ders devam ederken dönem içinde iki sınav ve dönemin sonunda da bir sınav yapmıştır. Bir ilköğretim okulunda Aliye ve Behiye hanımlar matematik öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Tercihli sınavlarda öğrencilere. belirli sayıda soruyu seçerek yanıtlama özgürlüğü verilir. 53. Yanıt verilmesi zorunlu sorularla beraber. sorular konulara göre gruplandırılarak her gruptan belirli sayıda soru seçilip yanıtlandırılması istenebilir. madde varyansı azalır. Tercihli sınavlar birkaç biçimde uygulanabilir. dönem sonunda uygulan test ise 100 puan üzerinden puanlamıştır. Örneğin. Bir testin içerisinde yer alan bir sorunun. YEDİİKLİM YAYINCILIK 52. E) Soruların seçenek sayısı arttıkça tesadüfi hata azalır. Yazılı yoklamalarda öğrencilerin.50’ye yakındır. C) Maddenin ayırıcılık gücü yüksek. Her bir öğrencinin dönem içinde uygulanan testlerden aldıkları puanları toplayarak %40’ı. C) Yapılan puanlamanın objektifliği puanlama yapan kişiye bağlıdır. dönem sonunda uygulan testin ise %60’ını hesaplayıp bunları toplayarak geçme notunu belirlemiştir. Hem dönem içinde yaptığı hem de dönem sonunda yaptığı sınavlarda kritik davranışları yoklayan çoktan seçmeli test kullanmıştır.

Aşağıda madde güçlükleri (pj) ve madde ayırt edicilikleri (rjx) verilmiş soruların hangisi seçilirse testin güvenirliğine katkısı en yüksek olur? pj A) B) C) D) E) 0.23 0. Yukarıdaki tabloda verilen soru için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) B) C) D) E) Doğru yanıt A ise soru pozitif ayırt edicidir. . yaptıkları çalışmalarının ve kazanımlarının kanıtı olan birçok ürünün biriktirildiği. Kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için öğrencilerin izledikleri yolları gösteren. B seçeneği doğruysa soru kolaydır. 57.55 -0. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE YANITLAYINIZ.18 0.65 0.62 0. Doğru yanıt E ise soru zordur. E) Öğrenci gelişiminin süreç içinde tüm aşamalarıyla izlenmesini sağlar.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 55.45 13 58. Yukarıdaki tabloda verilen 2.85 rjx 0. B) Çok ve çeşitli performans görevlerine dayalı pek çok ürün içerir C) Öğrenci başarısını belirlemek için tamamen objektif ölçme sonuçları sağlar.74 0. Doğru yanıt B ise soru negatif ayırt edicidir. Soru No:2 Üst Grup Alt Grup Toplam A 10 28 38 B 53 10 63 C 11 26 37 D 12 27 39 E 14 9 23 Toplam 100 100 200 YEDİİKLİM YAYINCILIK 57.25 0. A ve C seçenekleri eşit ayırt ediciliktedir. VE 58. soru için “teste alınabilir bir soru” denilebilmesi için anahtarlanmış doğru yanıtının hangi seçenek olması beklenir? A) A B) B C) C D) D E) E 56. D) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilerek geliştirilmesini sağlar. hem öğrenme sürecini hem de sonuç olan öğrenme ürünlerini birlikte değerlendirmekte kullanılan değerlendirmeye tümel (portfolyo) değerlendirme denir.49 0. Aşağıdakilerden hangisi tümel değerlendirme için söylenemez? A) Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine olanak sağlar.

8 5. Özdeş iki kaba. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci yanıtları aşağıdaki tabloda verilmiştir.4 4. sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? Ahmet A) B) C) D) E) Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Sezgisel akıl yürütme Ayşe Özelden özele akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme Odaktan laşma uzak- 60. Her soruda doğru yanıta “1”.1 5. NUMARALI SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların mod. ikinci kaptaki su geniş – kısa bir bardağa dökülür. yanlış yanıta “0” puan verilmiştir. 61. VE 60.7 6.2 62. Bu testtin en kolay ve en zor soruları hangileridir? En kolay A) B) C) D) E) 10 3 2 9 6 En zor 2 9 10 3 3 14 Tümevarımsal akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme . eşit seviyede su konduktan sonra kaplardaki suyun eşit olup olmadığı sorulur: Ahmet: Eşit Ayşe: Eşit Ardından birinci kaptaki su dar – uzun. Hangi kaptaki suyun daha çok olduğu sorulur: Ahmet: Uzun bardaktaki su daha fazla Ayşe: Geniş bardaktaki su daha fazla Ahmet ve Ayşe’nin verdiği cevaplar. Yanıtlanmayan soru bulunmamaktadır. Gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kavramlardan hangisi. medyan ve ortalaması kaçtır? Mod A) B) C) D) E) 4 3 4 5 4 Medyan 4 7 5 3 4 Ortalama 4.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 59. karşısındaki örneği açıklamada yetersiz kalır? Örnek A) Bir çocuğun iki tekerlekli bisikleti rahatça sürebiliyor oluşu B) Bir çocuğun çarpma ve bölme işlemi yapabilmesi için öncelikle toplama ve çıkarma işlemi bilmesi gerektiği C) Bir çocuğun boyunun uzaması ve ağırlığının artması D) Henüz altı aylıkken desteksiz ayağa kalkamayan bir çocuğun 11 aylık olduğunda desteksiz ayağa kalkabilmesi E) Bir çocuğun dışkılama büzgeç kaslarını kontrol edebilir hale gelmesi Kavram Olgunlaşma M 1 A B C Ö ğ r e n c i l e r D E F G H I J 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 a 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 d 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 d 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 e 7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 l 8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 e 9 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 r 10 1 0 0 1 0 0 YEDİİKLİM YAYINCILIK Hazırbulunuşluk Büyüme Olgunlaşma Olgunlaşma 0 0 0 0 59.

B) Mantığa bürüme Karşıt tepki geliştirme İlkel idealleştirme C) Bastırılmış cinsel isteklere sahip bir kişinin abartılı ahlakçı tutumlar sergilemesi 63. Aşağıdaki durumlardan hangisi karşısında belirtilen savunma mekanizmasına örnek olamaz? Durum A) İşyerinde kötü bir gün geçiren Ahmet’in eve gelince oğlunun ufak bir yaramazlığına hiddetli tepkiler göstermesi Eşeğinden düşen Nasrettin Hoca’nın “Düşmeseydim de zaten inecektim. Canlandırmacı (Animist) III. I. Kendine odaklanmış (Benmerkezci) II. Omnipotent düşünce tarzlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I. Halının üzerinde çıkan köpükleri gören oğlu halı şampuanı ile de banyo yapılabileceğini düşünerek soyunmaya başlar. Murat’ın annesine yalan söylediği için bisikletin kendisini düşürdüğünü düşünmesinde. “Anneme yalan söylediğim için bisiklet beni düşürdü. Çocuğun bu davranışı Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) 15 Özelden özele akıl yürütme Tümevarımsal düşünme Özümleme Yapaycılık Alışkanlık kazanma . Oğlu köpüklü su içerisinde banyo yapmaktan çok hoşlanmaktadır.” diyen çocuk. Bir gün Ayten Hanım halıları temizlemek için halıya bir miktar halı şampuanı döker ve halıyı ovalamaya başlar. bu yolla cezalandırıldığını düşünmektedir.” demesi Savunma Mekanizması Yer değiştirme Annesine yalan söyleyen Murat. 65. aynı gün içerisinde bisikletten düşüp dizini yaralar. Ayten Hanım.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 63. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. oğluna banyo yaptıracağı zaman küvetin içerisine biraz şampuan atar. VE 64. II ve III C) Yalnız III 66. Piaget’ye göre Murat’ın içinde bulunduğu ahlaki ve bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? Ahlaki Gelişim A) B) C) D) E) Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki özerklik Ahlaki özerklik Bilişsel Gelişim Duyusal motor Somut işlemler İşlem öncesi Somut işlemler YEDİİKLİM YAYINCILIK D) Yoğun cinsel arzuları olan bir adamın çevresine yaklaşan her kadının kendisi baştan çıkartmaya çalıştığını düşünmesi E) Aklımıza kötü bir şey getirip bunu dile getirdiğimizde arkadaşımızın tahtaya vurması Yapma bozma İşlem öncesi 64. yaralandım.

DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 67. Öğretmen Murat : : Murat. Bu kurallara sorgulamadan uymamı ister. Piaget. sert bir adamdır. Bugüne dek babanın sana yaklaşımı nasıl oldu Murat? Babam. Somut işlemler dönemi (7 – 11 yaş) 4. Ceza sık sık uygulanır. Gelişim süreci içerisinde bazı kavramların kazanılmasında gecikme olabilir. Fiziksel değil. Anlıyorum Muratçığım… Öğretmen Murat : : Gerçekleştirilen Davranış A) Ayşe’nin babasına benzeyen diğer erkekleri babasından ayırt edebilmesi B) Murat’ın önüne konan birbirinden farklı uzunluklara sahip 10 çubuğu uzundan kısaya doğru sıralayabilmesi C) İsmet’in sokak ortasında soyunan bir kadının davranışını “terbiyesizlik” olarak değerlendirirken aynı kadının nü resimlere modellik yaparken soyunmasını “sanat” kabul etmesi D) Samet’in suyun buza dönüşebildiği gibi buzun da tekrar suya dönüşebileceğini kabul etmesi E) Arzu’nun bir bardağın yüksekliğinin diğer bardağın genişliğini ödünleyebildiğini anlaması Öğretmen Murat : : : : 10 – 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK Öğretmen Murat Öğretmen Murat : : 10 – 11 10 – 11 Öğretmen : 11 – 12 68. Murat’la yapmış olduğu görüşme esnasında ara sıra ufak notlar almaktadır. Rehber öğretmenin aldığı notlardan birinde Murat’la ilgili olarak “vicdan gelişiminin çok zayıf olduğuna” yer verilmiştir. Bu tür gecikmeler aynı dönemde olduğunda yatay. Okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım. bana biraz babandan bahseder misin? Babam… Çok katı. Bir hata yaptığın zaman tavrı nasıl olur babanın? Hata mı? Öyle bir hakkım yok ki… Anlıyorum Murat… Peki baban cezaya başvurur mu? Evet. hoşgörü yok denecek kadar azdır. Duyusal – motor dönem (0 – 2 yaş) 2. Ne tip cezalar bunlar? Fiziksel ceza uyguluyor mu baban? Hayır. 1971): 1. Ama ben bunları hak ettiğime inanmıyorum. Ona göre verdiği cezalardan ders almalıymışım. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Soyut işlemler dönemi (11 – 20 yaş) Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre. çocukluğumdan beri beni hep belirli bir kalıp içerisinde. İşlem öncesi dönem (2 – 7 yaş) 3. benim bir türlü anlam veremediğim kuralları vardır babamın. aşağıdakilerden hangisi yatay ya da dikey gecikmeye örnek verilemez? İlk Kez Yapılabildiği Yaş Aralığı 5–6 68.âdeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirdi. hafta sonu sokağa çıkmam vb. Kendi belirlediği. bilişsel gelişim dönemlerini dört grupta toplamıştır (Aronfreed. VE 69. farklı dönemde olduğunda ise dikey gecikmeden söz edilir. aşağıdakilerden öncelikle hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? A) İçsel denetim C) Kimlik E) Girişimcilik 16 B) Dışsal denetim D) Başarı . engelleniyor. Anlayış. Murat’ın vicdan gelişiminin çok zayıf olması. Genelde arkadaşlarımla buluşmam.

II. Öğrencilerden gelen cevaplardan biri “Kerpiç” olmuştur. onur. sınıfların boş dersine girmiş ve öğrencilerine toplumun temel yapıtaşını sormuş.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 69. Parçada belirtilen ana baba tutumu. bu tutumun yol açacağı muhtemel kimlik statüsü ve Kohlberg’e göre bu statünün ulaşabileceği en üst düzeyde ahlaki gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ana-Baba Tutumu A) Otoriter B) Otoriter C) Aşırı Koruyucu D) Mükemmeliyetçi E) Mükemmeliyetçi Kimlik Statüsü İpotekli Başarılı İpotekli Başarılı İpotekli Ahlaki Gelişim Geleneksel Gelenek Öncesi Gelenek Öncesi Geleneksel Gelenek Öncesi 71. D) Soyut kavramların gerçekçi şekilde anlaşılabilmesi için çocuğun soyut işlemler dönemine geçmiş olması gerekir. erdem. yaşantılarına göre şekillenmektedir. aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez? A) Bireylerin bilişsel yapıları. 4. YEDİİKLİM YAYINCILIK 70. Marcia’ya göre bireylerin ana baba tutumları. kavram gibi terimlerle ifade edilen soyut anlamların birçoğunu bilmezler. Özerkliğini kazanamamış bir çocuğun ergenlik yıllarında kendine özgü bir kimlik oluşturması ne kadar güçse. E) Somut işlemler dönemindeki çocuklar karşılaştıkları problemleri çözerken özel bir durumla özel başka bir durum arasında genelleme yapamamaktadırlar. Süreklilik II. Yönelimlilik ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir? A) I ve II C) II ve IV E) I. C) Somut işlemler dönemindeki çocuklar olgu. IV ve V 17 . temel güven duygusundan yoksun bir çocuğun da özerkliğini kazanması o kadar güçtür. Bu parça. Bütünlük IV. IV ve V B) II ve III D) II. Bu durumdaki birey büyük ihtimalle yaşamının ilerleyen zamanlarında sürekli “keşke” düşüncesiyle baş başa kalacaktır. Kendine özgü bir kimlik oluşturamayan bireyin yapacağı meslek ve eş seçiminin de ne kadar sağlıklı olacağı tartışmalıdır. Kars’ta öğretmenlik görevine yeni başlayan bir öğretmen. Nöbetleşelik V. Aşamalılık III. ergenlik yıllarındaki kimlik statüleri ve bu statülerle ahlaki gelişim süreci arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu açıklama gelişim sürecinin I. B) Somut işlemler dönemindeki çocukların düşünüşleri kendilerini çevreleyen fiziksel gerçeklikle sınırlıdır.

Etki Hazırbulunuşluk . Annesi okula gitmesi için ısrar edince midesinin bulandığını hisseden Ahmet hemen tuvalete gitmiş. Kendi çizgileri arkadaşı gibi iyi olmadığı için sinirlenmiş ve her defasında defter sayfasını yırtmıştır. C) Öğretmeni sözleriyle Ahmet’in suçluluk duygusu yaşamasını engellemeye çalışmıştır. oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirirken çizgi çekmeyi bırakınca kızması ise (II) yasasına aykırı davranışlardır. İlköğretim birinci sınıfa başlayan Ahmet. kusmuştur. Ahmet’in sabah kalkınca okula gitmek istememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Karşıt tepki oluşturma Karşıt koşullanma İçsel pekiştirme Dolaylı ceza Kaçınma 74.Tekrar Etki – Tekrar YEDİİKLİM YAYINCILIK 72. Ayrıca sabahları çok güçlü baş ağrısı başlamıştır. E) Sabahları mide bulantısı ve baş ağrısı hisseden çocuk “bedenselleştirme” mekanizmasını kullanmıştır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 72. Bu durumu fark eden öğretmeni Ahmet’in yanına gelmiş ve çizdiği çizgilerin son derece güzel olduğunu zamanla daha da güzelleşeceğini söylemiştir. eli ağrıyınca da çizmeyi bırakmıştır. öğretmenden oğlunun durumunu öğrenince çok üzülmüştür. B) Ayşe’nin el becerisi Ahmet’in el becerisinden daha çok gelişmiştir. öğretmenin gösterdiği çizgileri defterine çizdikten sonra kendi çizgileriyle hemen sıra arkadaşı Ayşe’nin çizgilerini karşılaştırmıştır. Eve döndüğünde oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yaptırmaya başlamış. Annesi ise Ahmet’e çizgi çekmeyi bıraktığı için kızmıştır. 73. kendisi okula gidip bu durumun nedenini anlamaya çalışmış. 18 75. Buna karşın Ahmet çok üzülmüş ve bir süre sonra sabahları annesine okula gitmek istemediğini söylemeye başlamıştır. Thorndike’ın kuramına göre yukarıdaki parçada (I) ve (II) rakamlarıyla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisindekiler gelmelidir? A) B) C) D) E) Tekrar – Etki Etki – Hazırbulunuşluk Hazırbulunuşluk . Parçaya ilişkin aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) Ahmet kendi çizgilerini arkadaşı Ayşe’nin çizgileriyle karşılaştırarak “sosyal karşılaştırma” gerçekleştirmiştir. çalar saati kurmayı unuttuğu bir gün yine tam 08:00’de uyanması D) Bir bebeğin hareketli nesnelere seçici algıyla bakması E) Bir çocuğun 10’dan 1’e doğru sayabilmesi . bir sonraki buluşmasında çiçek almaması B) Bir sürücünün kırmızı ışıkta beklemesi C) Çalar saatini her gün saat 08:00’e ayarlayan ve saatin çalmasıyla birlikte uyanan bir kişinin. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış bir davranış değildir? A) Sevgilisiyle ilk buluşmasında çiçek alan bir kişinin. D) Ahmet’in parmak kasları istenen davranış için yeteri kadar olgunlaşmamıştır. Bunun üzerine çocuğunu okula gitme noktasında fazla zorlamamaya karar veren anne. Ancak Ahmet çok çabuk yorulmuş. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Annenin oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yapmaya başlaması (I). oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirmiştir. – 74. sevgilisinin çiçeğe olan alerjisi yüzünden hapşırması üzerine.

Yani pekiştirmenin büyüklüğü performansın gücünü büyük ölçüde etkilemektedir. evlendikten sonra taşındığı evi yerine yanlışlıkla evlenmeden önce oturduğu bekâr evinin bulunduğu durakta iner B) Mahkeme kararıyla adını değiştiren kişiler bazen adını soranlara önceki adlarını söylemektedirler C) Türk Telekom’un servis numaralarını değiştirip üç rakamdan beş rakama çıkarttığı halde birçok kullanıcı önceki alışkanlıklarını devam ettirerek halen üç rakam tuşlamaya devam etmektedirler D) ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2009 yılına kadar ÖSS olarak adlandırılan sınavın adı ÖSYS olarak değiştirildiği halde birçok kişi halen ÖSS demeye devam etmektedir E) Yeni okuma yazma öğrenen bir çocuk “b” harfini rahatlıkla öğrenirken “d” harfini öğrendikten sonra “b” harfini tanımakta güçlük çekmektedir 78. Sevgilisini mutlu edebilmek için her buluşmasına çiçek alarak giden Mehmet. Sevgilisinin mutluluk tepkileri vermemesi ve Mehmet’in çiçek almaktan vazgeçmesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerin hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Alışma – Alışma Alışma – Sönme Sönme – Sönme Sönme – Alışma Sönme – Ket vurma 19 YEDİİKLİM YAYINCILIK 79. sonraki öğrenmenin engellemesine ise ileriye ket vurma denir. Bir hayvana ne kadar büyük bir pekiştirici verilirse hayvanın ona ulaşmak için koşma hızı o denli artmaktadır. Ayşe Öğretmen’in bu uygulaması. Gülen adamlardan beş tane toplayan öğrenciler bunları yıldızla değiştirmekte. Buna göre aşağıdaki ket vurma örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Yeni evlenen bir kişi işyerinden çıktıktan sonra otobüse biner.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 76. Ket vurma / engelleme. Anaokulunda görev yapan Ayşe Öğretmen. Pekiştirme ölçüsündeki değişmeye göre. önceleri sevgilisinin buna çok mutlu olması nedeniyle çiçek almaya devam etmiştir. öğrencilerinin her doğru davranışı için küçük bir karton üzerine basılı gülen adamlardan vermektedir. üç yıldız toplayan öğrenciler ise boyama kitabı kazanmaktadır. bir öğrenmenin kendinden önceki ya da kendinden sonraki öğrenmeyi engellemesidir. performansın hızla değişimini açıklayan bu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Crespi etkisi Pygmalion etkisi Stroop etkisi Kelebek etkisi Zeigarnik etkisi 77. Önceki öğrenmeyi engellemesine geriye ket vurma. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) İçsel pekiştirme Karşıt pekiştirme Dolaylı pekiştirme Olumsuz pekiştirme Simgesel ödülle pekiştirme . Ancak bir süre sonra sevgilisinin çiçek getirdiği halde mutlu olmadığı görünce çiçek götürmekten vazgeçmiştir.

E) Bir konunun en son öğrenilen kısmı. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I. Ali ders esnasında sürekli yaramazlık yaparak öğretmeninin ilgisini çekmek istemektedir. 80. E) Uyarılmışlık düzeyinin orta seviyede olması. YEDİİKLİM YAYINCILIK 81. C) Toplu öğrenme aralıklı öğrenmeden daha etkilidir. Kenan bazı soruların cevaplarını hatırlamakta güçlük çekmiştir. ne zaman sevgilisiyle buluşsa tıraş losyonunun kokusunu aldığı için aklına diş tedavisi gelmekte ve kaygı duymaktadır. B) Parçalara bölerek öğrenme. Bu parçaya ilişkin. 20 83. D) Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlarda ortaya konma ihtimali artacaktır. I. Kenan televizyonda çok sevdiği bir dizinin tekrar bölümünü izledikten sonra uyur. parçalara bölerek öğrenmeden daha etkilidir. II. Ayla. aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Pekiştirilmeyen bilgiler daha çabuk unutulur. başlangıç kısımlarına göre daha iyi hatırlanır. öğrencisinin davranışlarını bazen görmezden gelmekte bazen de öğrencisini uyarmaktadır. B) Öğrenmeden sonra uyarılmışlık düzeyinin düşük tutulması unutmayı azaltır. Ali’nin bu davranışları sınıfın huzurunu bozmaktadır. Ayşe ise Veli’ye yakın bir sınav başarısı elde etmiştir. E) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için sönmeye karşı direnci artacaktır. C) Aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençli olacaktır. Sınavda Veli yöneltilen soruları rahatlıkla cevaplarken. Bu durumda öğrencinin yaramazlık yapma davranışına ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru olur? A) Sürekli pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençsiz olacaktır. sonraki öğrenmeleri unutturur. Veli çalışmasını tamamladıktan hemen sonra uyurken. Ayla zamanla diş doktorunun tıraş losyonunun kokusunu aldığı an kaygılanmaya başlamıştır. Öğrencilerden Ayşe sınava 5 gün kala her gün 1 saat ders çalışırken. Ayla. Ayşe Öğretmen. Ayla. uzun bir süre devam eden diş tedavisinin ardından. D) Aralıklı öğrenme toplu öğrenmeden daha etkilidir. Tıraş losyonunun kokusunun yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakması sönmeyi açıklamaktadır. B) Arada bir cezalandırıldığı için tekrar ortaya çıkmayacaktır. D) Tekrar edilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. öğrenme başarısını artırmaktadır. Ayla’nın sevgilisi de diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunu kullanmaktadır. Veli ve Kenan sınavdan bir gece önce 5 saat çalışır. 82. erkek arkadaşından tıraş losyonunu değiştirmesini istemiş ancak erkek arkadaşı bu teklifi reddetmiştir.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 83. Veli ve Kenan’ın sınav esnasındaki durumlarına bakarak. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. VE 84. bütün halinde öğrenmeden daha etkilidir. Dişine kanal tedavisi uygulanan Ayla. Diş tedavisi esnasında duyulan acı koşulsuz uyarıcıdır. erkek arkadaşıyla her buluşmasında sürekli bu kokuyu almış ve zamanla bu koku yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakmıştır. Ayla’nın sevgilisinin kullandığı tıraş losyonunun kokusunu duyunca kaygılanması tepki genellemesidir. Meral Öğretmen 7 gün sonra sınav yapacağını açıklar. acı verici diş tedavisi esnasında bir yandan da diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunun kokusunu almaktadır. Sınavın ardından on gün geçtikten sonra bile Ayşe’nin çalıştığı birçok konuyu Veli ve Kenan’dan daha iyi hatırlaması uzun vadede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) Bütün halinde çalışma. C) Önceki öğrenmeler. II ve III C) I ve III . III.

cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları zamanla cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmektedir. anne babası tarafından sürekli sertçe uyarılmakta hatta bazen dövülmektedir. olumsuz pekiştirme yoluyla pekişmektedir. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) Öğrenilmiş çaresizlik Tepki genellemesi Uyarıcı genellemesi Sistematik duyarsızlaştırma Kendini gerçekleştiren kehanet 87. Nuri’nin sınavdan başarısız olması. O günden sonra işyerine giderken anahtarlığını sürekli sağ cebine koyar. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanır? A) Batıl davranış C) Fonksiyonel analiz E) Uyarıcı kontrolü B) Rasyonel davranış D) Genelleme 86. azalarak artış şeklinde gerçekleşmektedir. sonraki pekiştirmelerden oldukça yüksektir. II. “Düğüne gider oynar. ölüme gider ağlar.” halk sözü. C) Alışkanlık gücündeki artış. Çocuğun cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmesi edimsel koşullanma süreciyle gerçekleşmektedir. III. Çocuk. Çocuğun anne babası tarafından sertçe uyarılması ve dövülmesi birinci tip cezaya maruz kaldığını göstermektedir. E) Her yeni pekiştirmede. aşağıda verilen koşullanma ilkelerinden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Tepki genellemesi Ayırt edici edim Öğrenmenin genellemesi Karşıt transferans Olumlu habercilik YEDİİKLİM YAYINCILIK 85. daha önce birkaç kez üniversitelerin hazırlamış olduğu yetenek sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Hull. sistematik davranış kuramında alışkanlık gücü ile pekiştirme arasındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi ifade etmiştir: Alışkanlık gücü 1 2 3 4 5 6 7 8 Pekiştirme Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Pekiştirmenin büyüklüğü artırıldıkça alışkanlık gücü de artmaktadır. yıl sonunda umutsuz biçimde müzik bölümünün sınavına girmiş yine başarısız olmuştur. Parçadaki duruma ilişkin I. Müzik öğretmeni olmak isteyen Nuri. Üniversite yılları geldiğinde bu çocuğun bulunduğu şehirde rahatlıkla kazanabileceği çok sayıda nitelikli üniversite olduğu halde. Aşırı hareketli ve çevresi tarafından “yaramaz” olarak nitelendirilen bir çocuk. O gün işyerinde çok fazla satış yapar. Bu yıl ailesinin zorlamasıyla tekrar yetenek sınavlarına hazırlanan Nuri.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 84. D) Yapılan ilk pekiştirmelerin etkisi. II ve III C) I ve II 88. 21 . Ahmet Bey evden çıkarken anahtarlığını beline takmak yerine sağ cebine koyar. benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istediği gözlenmiştir. Çocuğun üniversite yılları gelince benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istemesi. B) Organizma pekiştirildikçe alışkanlık gücü de artmaya devam etmektedir. pekiştiricinin alışkanlık gücü üzerindeki etkisi azalmaktadır.

Ardından oyun alanının çıkış noktasına şempanzelerin çok sevdiği meyvelerden oluşan bir yiyecek konmuş. İlerleyen süreçte benzer bir durumla karşılaşmayan Ayşe’nin yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başladığı görülmüştür. mama kabına giren bir arı tarafından sokulur. eline mama kaşığını almış yemeğini yerken. Üç yaşındaki Ayşe. Canı çok yanan Ayşe o günden sonra ne zaman arı sesi duysa korkmaya başlar. kafesteki diğer şempanzelerin yanına konmuştur. Ayşe’nin arı sesinden korkmayı öğrenmesi ile zamanla yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başlaması sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Dolaylı öğrenme – Ayırt etmeyi öğrenme Tepkisel koşullanma – Sönme Edimsel koşullanma – Ayırt etmeyi öğrenme Edimsel koşullanma – Alışma Tepkisel koşullanma – Alışma YEDİİKLİM YAYINCILIK 92. Dostluk mantar yemeği gibidir. Oyun alanında önceden dolaştırılan şempanzenin çıkış noktasına daha hızlı ulaşması. oyun alanında dolaştırılmış şempanzenin çıkış noktasına daha çabuk ulaştığı görülmüştür. 91. VE 90. Ayşe’nin arı tarafından ısırılınca hissettiği acı ile korku tepkisine yol açan arı sesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Koşulsuz uyarıcı – Koşullu uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşullu uyarıcı Koşulsuz uyarıcı – Koşulsuz uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşulsuz uyarıcı Koşullu tepki – Koşullu uyarıcı 22 Bu söz aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanma Tepkisel koşullanma Kavrama yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme . Yapılan deneyde bir deneyci. aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) B) C) D) E) Pekiştirme Alışkanlık Gizil öğrenme Algısal ayırt etme Ardışık safha öğrenmesi 89. kucağına aldığı bir şempanzeyi oyun alanında dolaştırmış ve bu alanda yer alan tüm yolları görmesini sağlamıştır. Daha sonra bu şempanze. 90. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 89. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur.

değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II YEDİİKLİM YAYINCILIK B) Yalnız II E) I. felsefeye karşı özel bir ilgisi olduğunu fark etmiştir. birincil güdülenmeye dönüşmüştür. Yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlaması birincil güdülenmedir. II ve III C) Yalnız III 94. Karar vermeden önce gerçekleştirilen birkaç saniyelik düşünme süreci aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Kateksis Eşdeğer inançlar Zihinsel deneme yanılma İçgörü kazanma Dürtü ayrımları . E) Bir anne oğluna “Ödevlerini bitirirsen sokağa çıkabilirsin. Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir? A) Dişi çok ağrıdığı için dişçiye giden Mehmet. Karnesinde takdir belgesi getirebilmek için felsefe dersinden iyi bir puan almak zorunda olan Ahmet. Eşine gömlek almak için alışverişe çıkan bir bayan mavi mi yoksa yeşil renk bir gömlek mi alacağına karar vermeye çalışırken önce eline maviyi alır sonra gözü yeşile takılır. bu kez de dışarıdan gelen sesten rahatsız olup pencereyi kapatır. III. ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlamaya karar verir. Yeşili eline aldığında bu kez aklı mavide kalır. C) Ödevlerini yapmaması halinde hafta sonu dışarı çıkamayacağını bilen Ahmet. olumsuz pekiştirilen davranışların da sıklığı artar. davranışının sonucu olumsuz olursa model alma düzeyi düşük kalır. I. tüm ödevlerini cuma gününe kadar tamamlar. Ahmet yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlamış. Birkaç saniye düşündükten sonra hangisini alacağına karar verir ve kasaya doğru ilerler. C) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa.” demiştir. dişine yapılan kanal tedavisi boyunca canı çok acıdığı için tekrar dişçiye gitmek istemez. model alma sürecinde davranışın sonucu belirleyici olur. D) Modelin statüsü düşük olduğunda. yüksek statülü modeller yüksek düzeyde model alınır. Ahmet’in gerçekleştirdiği davranışlar güdülenme türleri açısından ele alındığında. II. Ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlaması ikincil güdülenmedir. Sosyal öğrenme kuramına göre model alma sürecine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 93. Olumlu pekiştirilen davranışlar kadar. davranışının sonucu olumlu olsa bile bu davranış düşük düzeyde model alınır. düşük statülü modeller düşük düzeyde model alınır. D) Ellerini yıkamadan sofraya oturan çocuğun tatlı yemesine izin verilmemiştir. 23 96. 95. E) Modelin statüsü ile gözlemcinin statüsü eşit ise. İkincil güdülenme. Uzun süreli bir çalışmanın ardından hazırlamış olduğu ödevle öğretmeninin takdirini kazanan Ahmet istediği gibi yüksek bir puan almıştır. B) İçerisi çok havasız olunca pencereyi açan Ayşe. B) Modelin statüsü yüksek olsa bile.

Bu olayda bilgi işleme sürecinin basamakları açıklanmıştır. Ama kendi kendine “Ben çok iyi iş başardım. Mehmet ise “gölgeleme” etkisine neden olmuştur. Bu kablolardan öncelikle kırmızı olan dikkatini çeker (I). 98. aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla gerçekleşen bir davranış olabilir? A) Deney ortamında duyduğu her zil sesinin ardından elektrik şokuna maruz kalan köpeğin. E) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcıların her ikisine de koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Mehmet birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. . Ancak daha önce projeksiyon kurmadığı için nasıl kurulacağı hakkında bilgi sahibi değildir.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 97. dersini projeksiyon cihazıyla işlediğini. C) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. bu esnada eski bilgileriyle yeni öğrendiği bilgileri ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Diğer kabloları da benzer şekilde karşılaştırarak kablolar ile projeksiyon cihazı arasındaki bağlantıyı kurmayı başarır (II). elektrik şoku verilmese bile zil sesi duyar duymaz vücudunun kasılmaya başlaması B) Otobüste gördüğü yaşlı teyzeye yer verdiği gün sözlü sınavdan yüksek bir puan alan öğrencinin artık ne zaman yaşlı bir teyze görse hemen yer vermeye başlaması C) Gözüne limon suyu kaçan bir kişinin gözünün yaşarmaya başlaması D) Arkadaşının yerdeki bir çöpü alıp çöp kutusuna atması yüzünden öğretmen tarafından takdir edildiğini gören çocuğun. Bu basamaklar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? A) B) C) D) E) Dikkat – kodlama – depolama – geribildirim Dikkat – tekrar – güdüleme – uygulama Dikkat – kodlama – depolama – devir Kodlama – devir – dikkat – depolama Kodlama – depolama – dikkat – geribildirim 24 Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ahmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamış. cihaz üzerindeki bağlantı noktasıyla karşılaştırır. Murat bir hafta sonra girdiği sınavda öğretmenini dinlerken bir yandan eski bilgileriyle ilişkilendirdiği konuları rahatlıkla hatırlayabildiğini fark etmiştir. Projeksiyon cihazının bağlantı noktalarını inceler ve elindeki kablolara bakar. Buna göre. Davranışın pekiştirilebilmesi içinse en az bir kez yapılmış olması gerekmektedir. Edimsel koşullanma yoluyla bir davranışın öğrenilebilmesi için pekiştirilmesi gerekir. Mehmet hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. Önce kırmızı kabloyu alır.Deney ortamında köpeğin ikinci dereceden koşullanmasını amaçlayan Ahmet “engelleme”. bunun için bir haftadan beri evde sunum hazırladığını anlatır. Ahmet Öğretmen. Aferin bana” demiştir (III). ertesi gün yerde gördüğü bütün çöpleri çöp kutusuna atmaya başlaması E) Birçok kuşun kış mevsimi yaklaştığında sıcak ülkelere göç etmesi YEDİİKLİM YAYINCILIK 100. okula yeni alınan projeksiyon cihazını kurup kullanmak ister. Arkadaşları ona hiçbir tepki göstermediği. uğraşını tebrik etmediği için biraz üzülür. II ve III rakamları ile numaralandırılmış ifadeler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde yer alan kavramlarla açıklanabilir? A) Benzerlik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme B) Süreklilik – Gizil öğrenme – İçsel pekiştirme C) Phi fenomen – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme D) Benzerlik – Gizil öğrenme – Dışsal pekiştirme E) Süreklilik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme 99. B) Ahmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamış. 3 siyah bir de kırmızı kablo bulunmaktadır. Teneffüste öğretmenler odasına giden Ahmet Öğretmen. D) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Öğretmen derste konuyu anlatırken bir yandan dinleyip bir yandan not alan Murat. Yukarıdaki parçada Gestalt kurama göre I.

Eskiden de bana bağlı bir çocuktu. Ayşe’nin öğretmeni aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapsaydı rehberlik ilke ve anlayışlarına uygun davranmış olurdu? A) Ayşe’nin rehberlik servisiyle bağlantı kurmasını sağlama B) Ayşe’nin yaşadığı psikolojik sorunların çözümüne yardım etme C) Okuldaki diğer öğretmenlerden Ayşe’nin davranış sorunlarına ilişkin yardım alma D) Ayşe’de son zamanlarda görülen sorunların kaynağını belirleme E) Ayşe’nin arkadaşlarını ona sosyal beceri kazandırması için görevlendirme A) B) C) D) E) 102.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 101. Ayşe’nin öğretmeni onun bu davranışlarını ve düşük ders başarısını gerekçe göstererek ebeveynlerine “Çocuğunuz liseyi okuyamaz.Ahmet her akşam belli bir saatte kapının arkasına geçip babasını beklemektedir. aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanarak öğrenme Sınama – yanılma yoluyla öğrenme Modelden öğrenme Edimsel koşullanma Bağsal öğrenme YEDİİKLİM YAYINCILIK 104. son zamanlarda sınıfta hırçın. ancak okula başladıktan sonra bu bağlılık daha da arttı.Abisinin yönelttiği matematik sorusunun cevabını türlü uğraşlarına rağmen bir türlü doğru cevaplayamayan Murat. Ayşe odasına geçmiş telefonda sevgilisiyle konuşurken annesinin ayak sesini duymuş ve hemen telefonu kapatmıştır. boşuna uğraşmayın. Okula çok büyük bir arzu ile hazırlanmasına rağmen ilk günün sabahından beri okula gitmek istemediğini söyledi. önceki yıllarda derslerinde başarılı. Ayşe’nin anne-babası ayrılma aşamasındadırlar. Benimle birlikte kalmak istiyor. Şu an okula gitmiyor. Böylece annesine yakalanmaktan kurtulmuştur.” demiştir. Onun ve kardeşinin hangi ebeveynin yanında kalacağı konusu henüz çözüme kavuşmamıştır. Buna göre. Tüm çabalarıma karşın sınıf içine sokamadım. Babasının ayak seslerini duyunca hemen kapıyı açmakta. babası da kendisini karşıladığı için Ahmet’e bazen şeker. öğle yemeğini yerken sorudaki hileyi fark eder ve abisine “Tüm kuşlar kaçar” diyerek cevap verir. zekâsı normalin üstünde bir çocuktur. Murat’ın çözüme ulaşma şekli. Oysa Ayşe.İlköğretim öğrencisi Ayşe. Yukarıdaki örneklerde yer alan “ayak sesi” tepkisel koşullanma ilkeleri açısından Ahmet ve Ayşe için sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ahmet Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Koşulsuz uyarıcı Ayşe Olumsuz Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumlu Habercilik Koşullu uyarıcı 103. saldırgan davranışlar göstermektedir. bazen çikolata. yanımdan hiç ayrılmıyor.“Çocuğum 6 yaşında bu yıl ilkokula başladı. Okula götürmek için çocuğu zorlamalı mıyım? Nasıl hareket etmeliyim?” diyen bir veliye. bazen de para vermektedir. psikolojik danışmanın vereceği öneriler hangi rehberlik hizmeti ve işleviyle ilgilidir? Rehberlik hizmeti A) B) C) D) E) Psikolojik danışma Müşavirlik Bireyi tanıma Veliyle ilişkiler Müşavirlik Rehberlik işlevi Çare bulucu Çare bulucu Krize müdahale Uyum sağlayıcı Önleyici 25 .

erkeklerin oranı % 48’dir.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 105. dergi. öz yeterlikleri yüksektir. üretim. Okulda zorbalığa maruz kaldıkları için ders başarısında düşüş görülen öğrencilere verilecek rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki problem alanlarından hangisine yönelik olmalıdır? A) B) C) D) E) Eğitsel rehberlik Kişisel-sosyal rehberlik Yöneltici rehberlik Akran eğitimi Uyum sağlayıcı rehberlik 26 108. sıklıkla okuldan korkmakta. aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? A) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri düşük. kendini değersiz hissetme gibi duygular yaşamakta. kaygı. broşür. sınıf öğrencisi Yusuf’a alan ve ders seçimi konusunda yardım etmesi C) Öğrencilere okuldan mezun olduktan sonra devam edebilecekleri üst öğrenim kurumları hakkında sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla bilgi vermesi D) Okuldaki yeteneklerinin altında ya da üstünde başarı gösteren öğrencileri belirlemesi E) Öğrenciler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde akran arabuluculuğuna başvurması . ders çalışma alışkanlıkları düşüktür. sözel yetenekleri düşüktür. sınıf içi etkinliklere katılmaktan kaçınmakta ve bunlara paralel olarak akademik olarak başarısızlık yaşamaktadır. erkeklerin oranı % 77’dir. sınava ilişkin endişeleri artan lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışma yapması B) Gelecekte avukat olmak isteyen lise 1. yayınlar ve diğer yayın organları aracılığı ile çevreye ve velilere tanıtılması. depresyon. Kız öğrencilerin ortaöğretim başarı puanlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olmasına ve ÖSS sayısal puanları açısından iki cins arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın. üretim. Yine aynı yılın verilerine göre sağlık hizmetleri bilim dalında mezun olan kızların oranı % 65. 2002/2003 öğretim yılında öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan kızların oranı % 52. gazete kupürleri vb. öz yeterlikleri düşüktür. C) Kızların sayısal akademik yetenekleri düşük. B) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri yüksek. inşaat gibi alanlardan mezun kızların oranı % 23 dolaylarında iken. E) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. D) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. diğer öğretmenlere öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurabilme konusunda yardımcı olması Yukarıda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden hangisinin kapsamında yürütülen bir çalışmadan söz edilmemektedir? A) B) C) D) E) Çevre ve veli ile ilişkiler İzleme Yöneltme ve yerleştirme Araştırma ve değerlendirme Bilgi toplama ve yayma 107. kendine acıma. duyurulması – Okul rehber öğretmenlerinin. okulu güvensiz bir yer olarak algılamakta. erkeklerin oranı % 35’dir.Okulda zorbalığa uğrayan öğrenciler üzüntü.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre. mesleki olgunlukları yüksektir. kız öğrencilerin mühendislik bilimleri. kendilerine uygun bölümleri seçebilmeleri konusunda rehberlik yapılması – Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bulundukları her sınıfta eğitsel başarı durumları ve her türlü gelişimleri hakkında düzenli bir şekilde bilgi toplanması – Okuldaki her türlü çalışma ve rehberlik hizmetlerinin çeşitli toplantılar. kitap. YEDİİKLİM YAYINCILIK 106. Buna karşın mühendislik bilimleri. inşaat gibi alanları seçmede sınırlılık göstermesi. acizlik. toplanarak öğrencilere sunulması – Üniversiteye devam edecek öğrencilere.– Üst okullar ve mesleklerle ilgili bilgi. kızgınlık.Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmeninin eğitsel rehberlik kapsamında gerçekleştireceği bir uygulama değildir? A) YGS’ye az bir zaman kala.

Öğretmenin sözleri karşısında mahcup olup üzülen Sezen’in derslere her daim hazırlıklı giderek öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışması. bende yakın bir zamanda bir dostumu kaybettim ve bu durumla baş etmek benim için oldukça zor oldu. derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karışan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Mantık C) Gözlem yetersizliği E) Yanıltma B) Genelleme D) Kişisel yanlılık 110. Matematik öğretmenini çok seven Sezen.Akademik ortalaması oldukça yüksek olan Akın’ı. Sezen’in kopya çekmesine öğretmenin verdiği tepki aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Empatik konuşma dili C) Sen dili E) Özdeşim B) Ben dili D) Sempati 113. öldüğünü kabul etmek sana zor geliyor. D) Onu çok seviyorsun.Buna göre. 111. öğrenciyi tanımak için yeterli olabilir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 109. Matematik sınavına yeterince hazırlanamayan Sezen’i kopya çekerken yakalayan öğretmeni ona “Bu davranışı senden hiç beklemezdim. Böylelikle öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışır.Psikolojik testler ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) Testin özelliğine bağlı olarak. grubun genel ilgi alanlarını belirlemek için uygulanabilir. öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir? A) B) C) D) E) Bilme-anlama Kendini gerçekleştirme Güven Sevgi Saygı 112. B) Acını paylaşıyorum. Bu olaydan sonra derslere her daim hazırlıklı gider. E) İlgi envanterleri. C) Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda testler üzerinde değişiklikler yapılabilir. psikolojik danışmanla yaptığı görüşmede “O nasıl ölmüş olabilir. B) Sonuçları kullanılmayacakta olsa. YEDİİKLİM YAYINCILIK Bu durum. öğretmeni liderlik özelliği olan bir öğrenci olarak değerlendirmiş ve bu değerlendirmeyi önceden hazırladığı derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir.” der. öğrencileri bütün yönleri ile tanımak için eldeki tüm testlerin uygulanması gerekir. kültüre bağlı ya da kültürden bağımsız testler tasarlanabilir. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. C) Sen böyle ağlayınca kendimi çaresiz hissediyorum. VE 111. 110. ölemez. Psikolojik danışman aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse öğrenciyle empati kurmuş olur? A) Kişinin bir yakınını kaybettiğinde bu durumu kabul etmesi zaman alır. D) Belirli bir testten elde edilen sonuç. öğretmenin sözleri karşısında çok mahcup olur.En yakın arkadaşını trafik kazasında kaybeden bir öğrenci.” diyerek ağlamaya başlamıştır. öğretmenin anlattıklarını dikkatle dinleyerek öğrenmeye çalışır. E) Sana yardım etmek için ne yapabilirim? 27 . üzülür.

Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerinden biridir? A) Sınıfındaki öğrencilerin alan seçimine yardım etmek için yetenek testi uygulayarak sonuçlarını öğrencilerle paylaşmak B) Sınıf rehberlik planını öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek üzere problem tarama listesi uygulamak C) Sınıfındaki öğrencilerin kişisel sorunlarının çözümüne yardım etmek üzere psikolojik danışma hizmeti sunmak D) Zorba öğrencilere kendini denetleme stratejileri.Akran temelli uygulamalar.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 114. okullarda öğrencileri eğiterek.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon hizmeti kapsamında okullarda yürütülen çalışmalardan biri değildir? A) Okulda uygulanan eğitim programlarının tanıtılması B) Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması C) Okulun yakın çevresinin tanıtılması D) Üst okullar ve mesleklerin tanıtılması E) Sosyal-kültürel etkinliklerin tanıtılması 115. aynı sınıfa uygulanmış olan aşağıdaki tekniklerden hangisinin sonuçlarına bakılarak en iyi anlaşılabilir? A) B) C) D) E) Anket Sosyodrama Bil-kim Öğrenci tanıma fişi Arzu listesi . Akran temelli uygulamalara ilişkin aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır? A) Derste anlatılan bazı konuları anlamakta güçlük çeken öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için akran eğitimi B) Yeni kayıt olan öğrencilerin okulun fiziksel ve sosyal ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için akran danışmanlığı C) Kendi aralarında çatışmalar yaşayan öğrencilerin çatışmalarının çözümüne yardım için akran arabuluculuğu D) Sosyal becerileri yetersiz öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmede akran öğretimi E) Özgüveni yetersiz öğrencilerin özgüvenlerini yükseltmek için akran danışmanlığı 116. birbirlerine yardım etmelerini sağlayacak sistemler kurmayı amaçlayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarıdır.Sosyometri tekniği sonunda grup lideri veya grup dışına itilmiş olduğu tespit edilen öğrencilerin. iletişim ve çatışma çözme becerileri gibi konularda verilecek eğitimleri planlamak E) Sosyal fobi. hangi özelliklerinden dolayı bu statüyü elde ettikleri. sosyal anksiyete gibi sorunlar yaşayan öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardım etmek 28 YEDİİKLİM YAYINCILIK 117.

C) Dicle. VE 120.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 118. . aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) B) C) D) E) M yeteneğinin altında başarılıdır. kendisine öğretilen ahlak değerlerinin hiçbirini reddetmemiştir. Bir sınıftaki öğrencilere başarı ve yetenek testi uygulanmış ve öğrencilerin test sonuçları yüzdelik puana dönüştürülmüştür. M’den daha başarılıdır. M. R ve L. N ve P’den daha başarılıdır. P ve R öğrencilerinin yüzdelik puanları aşağıdaki yetenekbaşarı karşılaştırma grafiğinde verilmiştir. N. M öğrencisi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? A) B) C) D) M’nin başarısızlığının nedenlerini araştırmak P’yi model alması için M’yi teşvik etmek M’ye verimli ders çalışma yollarını tanıtmak M’yi durumuna uygun düşen bir mesleğe yöneltmek E) R’yi M’ye ders çalıştırmak için görevlendirmek 119.Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bir birey özelliğidir? A) Fatma. L ve R yetenekleri ölçüsünde başarılıdır. Bu sınıftaki K. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. L. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. K. K ve N yeteneklerinin üstünde başarılıdır. insanlardan geçici bir süre için de olsa uzaklaşmaktan hoşlanmamaktadır.Yetenek ve başarı puanlarının yorumlanmasında ± 25 yüzdelik puan farkının normal olduğu kabul edildiğinde. 120. 29 TEST BİTTİ. D) Ali. E) Buse. insanlardan onun beklentilerine uygun şekilde davranmalarını istemeye hakkı olmadığına inanmaktadır. kendine inanırsa her türlü engeli aşabileceğine inanmaktadır. sadece olduğu gibi görünmesinin başkalarına bir yararı olmadığını düşünmektedir. YEDİİKLİM YAYINCILIK 119.Grafikte yetenek ve başarı puanları karşılaştırıldığında. B) Mehmet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful