EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Bir program tasarısı hazırlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılmakta; belirlenen ihtiyaçlarla şekillenen olası hedefler değerlendirilerek kesinleşmiş hedeflere ulaşılmaktadır. Kesinleşmiş öğretim hedefleri belirlendikten sonra bilişsel, duyuşsal, devinişsel olarak sınıflanan hedefler, aynı zamanda davranışsal ifadeler biçiminde de tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi hedeflerin davranışsal olarak ifade edilmesinin temel gerekçelerinden olamaz? A) Eğitim durumlarında standartlaşmayı sağlamak B) Öğretmenlerin program hedeflerine yönelik benzer anlamları oluşturmalarını sağlamak C) İstendik öğrenci niteliklerini açık ve net bir dille tanımlamak D) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir hâle getirmek E) Programın temele aldığı felsefi dayanakla program hedeflerinin uygunluğunu sağlamak 4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Türkiye’de öğretim programlarının merkezde hazırlanması ve ülkenin tüm okullarında ana hatlarıyla benzer uygulanıyor olması, programların bölgeye ve okul düzeyine uygun hale getirilmesinde sorunlara neden olmaktadır. Üstelik programlar gerçek yaşam durumlarında kullanılamayacak türde çok sayıda bilgi, beceri, tutum ve değeri içermektedir. Aslında öğretmenler, öğretim programlarını ülkenin temel hedefleri doğrultusunda kendileri hazırlayabilmelidir. Ancak bunun için öğretmen yetiştirmeye ve her şeyden önemlisi öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve anlayışlarının gelişmesine daha çok önem verilmelidir. Öğretmen eğitiminde böyle bir yaklaşımın izlenmemesi durumunda, dünyanın en mükemmel programı bile niteliksiz öğretmenlerin elinde verimsiz uygulamalara dönüşecektir.

Ertürk’e (1994) göre “Bir program ne kadar mükemmel olursa olsun, uygulayıcıları öğretmenlerdir.” Dolayısıyla iyi bir program, hazırlanış biçimine en yakın uygulanabilen programdır.

YEDİİKLİM YAYINCILIK

2. VE 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

4. Parçada, eğitim programlarının sahip olması gereken niteliklerden hangisine değinilmemiştir? A) B) C) D) E) Milli Eğitimin Amaçlarına Uygunluk Esneklik İşlevsellik Bilimsellik Çerçeve Özelliği

2. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan bir programın uygulamada farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz? A) B) C) D) E) Bölgesel farklılıklar Öğretmen nitelikleri Öğrenci özellikleri Okulların olanakları Eğitim politikası

3. Hazırlanan programın, uygulamada farklılaşmasında aşağıdaki program türlerinden hangisi en az etkilidir? A) Ekstra C) Örtük E) İşlevsel B) Kuramsal D) İhmal edilen

5. Parçadaki düşünceler, aşağıdaki program tasarım yaklaşımlarından en çok hangisiyle ilgilidir? A) Disiplin C) Çocuk E) Yaşam Şartları
1

B) Süreç D) Yaşantı

DENEME SINAVI

EĞİTİM BİLİMLERİ

6. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin sahip olmaları gereken yeterlikleri belirlemek üzere, tüm üniversitelerdeki öğretmen yetiştirme alanında yayın üreten öğretim üyelerine: “Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi ayrıntılı betimleyiz.” biçiminde bir e-posta göndermiştir. Öğretim üyeleri de görüşlerini yazarak genel müdürlüğe iletmiştir. Genel müdürlük, gönderilen bu dokümanları içerik analizine almış ve Cumhuriyetin 100. yılda uzmanların üzerinde uzlaştıkları öğretmen yeterlikleri belirlemiştir. Daha sonra bu yeterlikleri bir ölçek formu halinde düzenlemiştir. Hazırlanan ölçek, sistemdeki tüm öğretmenlere uygulanmış ve gelecekte ortaya çıkması düşünülen öğretmen yeterlikleri açısından öğretmenlerin olası ihtiyaçları belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında, ihtiyaç alanlarına yönelik öğretmenler için mesleki gelişim programları tasarlanmıştır. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ihtiyaç analizi ve değerlendirilmesinde sırasıyla hangi yaklaşım/ teknikleri kullanmıştır?
YEDİİKLİM YAYINCILIK

8. I. Genellikle entelektüel aristokrat yetiştirmek hedeflendiği için, öğrencinin aklını çalıştırıp çalıştırmadığını yoklayan sorular sorulmalıdır. II. Öğretmen kendi yapıp anlattıklarını, kitabın yazdıklarını öğrencilere sormalı, öğrenciler de yanıtı ezberleyip cevap vermelidir. III. Öğrenciye yaşamda karşılaştığı ya da karşılaşacağı problemler sorulmalı, onlardan bilimsel yöntemi kullanarak bu problemleri çözmesi istenmelidir. Yukarıda sınama durumlarıyla ilgili verilen özellikler sırasıyla hangi eğitim felsefesiyle ilişkilendirilebilir? I A) Esasicilik B) İlerlemecilik C) Daimicilik D) Esasicilik E) Daimicilik II
Daimicilik Esasicilik Esasicilik Daimicilik Yeniden Kurmacılık

III
İlerlemecilik Daimicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık İlerlemecilik

A) B) C) D) E)

Betimsel-Görüşme-Analitik Demokratik-Betimsel-Analitik Farklar-Analitik-Demokratik Analitik-Delphi-Farklar Analitik-Meslek Analizi-Demokratik

7. 1970’lerin başında “Neo Marksistler akımıyla ortaya çıkan Neo Marksistlere göre toplumda egemen bir kapitalist sınıf vardır ve toplumdaki diğer kurumlar gibi okulların da kurulma amaçları egemen sınıfın isteklerini yerine getirmektir. Okullarda resmî program içerisinde olmadığı halde toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilerek kapitalist görüşlerin okullarda aynen uygulandığını böylece kurulu düzene itaat eden, sorgulamayan, uysal bireylerin yetiştirildiğini öne sürmüşlerdir. Neo Marksistlerin bu görüşleri aşağıdaki program türlerinden hangisiyle en iyi açıklanır? A) Formal C) Uygulamadaki E) Örtük B) İhmal edilen D) Ekstra

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin plan hazırlarken dikkate alacağı özelliklerden birisi olamaz? A) Planın, programın amaç ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak B) Öğrencilerin yetenek ve olgunluk düzeylerine göre plan yapmak C) Planın, sınırlı olmayan bir zaman içinde uygulanabilecek şekilde oluşturulmasına gayret etmek D) Planın, ders ve konuların amaçlarını içerecek biçimde oluşmasını sağlamak E) Öngörülen davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl değerlendirileceğini planda vurgulamak

2

tutum ve beceriler. onun hangi değerlendirme modelini dikkate almasını gerekli kılar? A) Program Öğelerine Yönelik Değerlendirme Modeli B) Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli C) Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli D) Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli E) Stufflebeam Bağlam. Öğrenci-öğretmen. YEDİİKLİM YAYINCILIK 11. 9. sınıf programı tüm genel. Öğretmenlerin ve yöneticilerin yeni program hakkındaki görüşleri ve programın uzun süreli etkileri (outcomes) IV. 12. 9. Kazanılan bilgi. aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangilerine uygun tasarlanmıştır? A) B) C) D) E) Doğrusal-Modüler Sarmal-Çekirdek Piramitsel-Çekirdek Çekirdek-Modüler Sarmal-Piramitsel 3 . ilk sınıflarda ortak genel kültür dersleri ile ortak alan dersleri. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. öğretmenlerin deneyimleri ve nasıl yetiştirildiği (antecedents). sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlamaktadır. Bu üç kategoride yer alan değişkenler arasındaki ilişkinin niteliği. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirlemekte ve 10. Bu öğrenme birimleri. bir işin bir parçasını temsil etmekte ve bir yeterlik kazandırmaktadır. Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). II. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Buna göre öğretim programları 4 yıllık olarak tasarlanmıştır. I. son sınıflarda ise mesleğe (dal) özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. “Neler Değerlendirilecek?” sorusuna bir program değerlendirme uzmanının yukarıda verdiği yanıtlar. Program uygulamaları öncesinde öğrencilerin bilgi. 2004-2005 eğitim ve öğretim yılından itibaren pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanarak yürürlüğe giren. öğrenci-öğrenci ve öğrencidiğer kaynaklarla etkileşim süreci (transactions) III. beceri ve duyuşsal giriş özellikleri. Derslerin içeriği ise öğrenme bütününün bir parçasını kapsayan. sınıfta verilmektedir. Girdi-Süreç ve Ürün Modeli Açıklamasına göre mesleki eğitim programları. Mesleki eğitim programlarının temel yapısı oluşturulurken. meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortak olarak okutulmaktadır. ve 11.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 10. öğrenme amaçlarına ve içeriklerine sahip bir öğrenme birimi olarak düşünülmüştür.

VE 13. Bu basamağa gelen öğrenciler C ve B basamağında yerine getirdiği görevlerden daha karmaşık görevlerle karşı karşıya kalır. Aşağıdakilerden hangisi basamaklı öğretim programına göre A düzeyinde yer alan bir etkinliktir? A) Konuyla ilgili bölümlerin okunması ve yorumlayıcı özetlerinin yapılması B) Konuyla ilgili edinilen bilgilere dayanılarak karşılaştırmalı bir raporun hazırlaması C) Konuyla ilgili model ya da numunelerin incelenmesi D) Konuyla ilgili deneylerin yapılması E) Konuyla ilgili bir belgeselin ya da filmin izlenmesi ve not alınması 4 16. Öğrenci gerçek yaşam problemleri ile uğraşmalıdır. Okul ile yaşam arasındaki farklar kapanmalıdır. parçalarına ayrılması sürecidir.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 12. tahminlerimizin doğruluğunu artırabilmek için de farklı ve keyifli yollar öğreneceğiz” der. Mine Öğretmen’in dersin başında yaptığı bu etkinlikler arasında aşağıdakilerden hangisine yönelik bir öğe bulunmamaktadır? A) B) C) D) E) Ön bilgileri hatırlatma Hedeften haberdar etme Dikkat çekme Merak uyandırma Derse güdüleme 12. B) Öğrencilerin varolan bilgileri derinlemesine incelemesidir. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Basamaklı öğretim programında okulda ve okul dışında yapılacak etkinlikler güçlük düzeyi ve aşamalılık ilişkilerine dayanarak C. Öğrenciler bu basamaklarda farklı görev ve sorumlulukları yerine getirmekte ve tercih edebilecekleri görevler yoluyla ilgi duydukları konular üzerinde sorumluluk alarak etkinlikleri gerçekleştirmektedirler. Mine Öğretmen sınıfa elinde bozuk para girer ve sınıfın karşısına gelince parayı havaya doğru atar ve yazı mı tura mı diye öğrencilerine sorar. temel bilgi ve becerileri kazanmaktadır. 14. Öğrenci beceri gerektiren işleri alan uygulaması ile gerçekleştirmelidir Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılabilecek en etkili yöntemdir? A) B) C) D) E) Beyin fırtınası Gösteri İşbaşında eğitim Gösterip yaptırma Soru-cevap . C basamağında ise öğrenciler konunun temel hatlarını anlamaya çalışmakta. B basamağı ise C basamağındaki bilgilerin düzenlendiği ve uygulandığı yerdir. B ve A olmak üzere üç basamakta ele alınmaktadır. D) Güncel bilgilerden hareketle geçmişi sorgulamadır. A basamağında öğrencilerin eleştirel düşünmeleri olay ya da durumlar üzerinden yeni çıkarımlarda bulunmaları oradan da yeni bilgi edinmeleri sürecini kapsar. 13. C) Bilişsel süreçlerde örnekten kurala ulaşma sürecidir. Ardından ikinci bir bozuk para çıkarır ve bu defa ikisini birden atarak öğrencilerin tahminlerini tekrar alır. Tümevarım yöntemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bir bütünün bileşenlerine. Tahminlerin ardından “bugün olasılık konusu ile ilgili bir çalışma yapacağız. Basamaklı öğretim programındaki aşamalılık Bloom taksonomisine benzer bir ilişki gösterdiğine göre A ve C basamağında öğrencilerin gerçekleştirdikleri görevler hangi düzeye yönelik olabilir? A Basamağı A) Bilgi ve kavrama B) Uygulama ve sentez C) Uygulama ve analiz D) Analiz ve sentez E) Uygulama C Basamağı Uygulama ve analiz Bilgi ve kavrama Bilgi ve sentez Bilgi ve kavrama Kavrama ve sentez YEDİİKLİM YAYINCILIK 15. E) Bilinenlerden hareketle bilinmeyenlere ulaşma sürecidir.

Dale’in yaşantı konisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi öğretim materyalleri hazırlamada dikkate alınacak ilkelerinden biri olamaz? A) Görsel ve işitsel materyallerin etkisi etkileşimli materyallere göre daha azdır. B) Öğrencilerin sınıf ortamına yaşantısal örnekler getirmesini istemek. Okulun bulunduğu sosyal çevre öğrencinin öğrenme sürecinde öğreticiye yol gösterici etkiye de sahiptir. 18. Hakan Öğretmen biyoloji dersinde nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili olarak “Bilim ve Teknik” dergisinden bir makaleyi öğrencileriyle birlikte okumuş ve önceden hazırladığı sorularla öğrencileri yönlendirerek konuyu işlemiştir. E) Dersin hedeflerini çevrenin olanaklarını dikkate alarak belirlemek. Öğrenciler grup içerisinde tartışarak nesli tükenmekte olan canlıların yaşam sürekliliğini sağlamak için çözüm önerileri üretmelerini beklemiştir. Bu öğretim tekniğinde adaylara öğretmenlik mesleğine başlamadan temel beceriler kazandırılmaya çalışılır. Mikro öğretim uygulamasında bir öğretmen adayı aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir? A) Uyguladığı planın etkili olup olmadığına karar vermelidir B) Planı gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yapmalıdır C) Süreci etkili hale getirmek için beden dilini kullanmalıdır D) Sınıf hakimiyetini artırmak için yapacaklarını düşünmelidir E) Kazandırmak istediği hedefler ile kullanacağı öğretim yöntem-teknikler arasındaki ilişkileri kurmalıdır 5 . D) Konuları sosyal çevreden yararlanabileceği konuklarla işlemek. öncelik sonralık ya da neden sonuç ilişkileriyle kavramların öğrenilmesini sağlar. Yapılandırmacı öğrenme çerçevesinde öğretimi tasarlayan bir öğretmen kavram haritalarını kullanırken aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz? A) Bilginin anlamlı bağlarla birbirine bağlanmasını B) Kavramlar arasında sistematik ilişkilerin kazanılmasını C) Önceki öğrenilenlerle ve yeni öğrenilenler arasında bağ kurulmasını D) Kavramlar arasındaki ilişkilerin keşfedilmesini E) Öğretmenin sunuş yoluyla anlamlı öğrenmeyi sağlamasını 19. Sosyal çevresinden yararlanarak öğrenme sürecini kurgulamak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması uygun olmaz? A) Çevrede yapılan sosyal etkinliklere katılımı sağlamak. B) Öğrenciye alıştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamalıdır. Yatay ve dikey bağlantılar. Sosyal çevre bireyin davranışlarının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Hakan Öğretmen’in kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayrılıp birleşme C) Örnek olay E) Akvaryum B) Münazara D) Anoloji 20. C) Öğretimde kullanılan bir materyalin karmaşık olması etki düzeyini artırır. Kavramlar arasındaki ilişkilerin kurulmasında oldukça etkili bir yardımcıdır. C) Sosyal ve çevre problemlerini temele alan projeler yaptırmak. E) Bir materyalin etkisi hedefi gerçekleştirmede süreci ne kadar kolaylaştırabildiğidir. D) Öğretim sürecine giren duyu organı sayısı artırılırsa öğretim süreci basitleşir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17. Mikro öğretim uygulaması öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandırmak için kullanılan bir yoldur. YEDİİKLİM YAYINCILIK 21.

kendilerine en uygun gelen önerinin bulunduğu yere giderek. orta ve alt düzeydeki öğrencilerin birlikte ve aynı hızda daha kolay öğrenebilecekleri anlayışına dayandırılmaktadır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 22. aynı sorunla ilgili olarak üst düzeyde yazılmış bir makaleyi dağıtarak. öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle küçük gruplar oluşturmuş. makaleyi çözümlemelerini ve konuyu derinlemesine öğrenmelerini istemiştir. Sınıflarında öğrenme güçlüğü yaşayan kaynaştırma öğrencileri olan öğretmenler öğretim sürecinde daha fazla çaba harcamak zorunda kalmaktadırlar. Öğretmenin belirlenen konuyu öğretmek ve sorunları çözmek için başvurduğu yöntem/teknikler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? YEDİİKLİM YAYINCILIK 23. öğrencilerin gruplar halinde çalışarak. özellikle tartışmaya açık olanları kartonlara yazıp sınıfın değişik yerlerine asmış. onların kendi aralarında tartışarak bu sorunu çözümlemelerini ve senaryoyu yeniden yazmalarını istemiştir. Verilen süre tamamlandıktan sonra grupların çözüm önerilerini dinleyerek. Birçok okulda öğrenci başarılarını artırmak amacıyla seviye grupları oluşturulmaktadır. öğrenciler bir süre düşünüp tartıştıktan sonra her grubun gerekçelerini tüm sınıfa sunmalarını istemiş ve tüm sınıfın benimsediği çözüm önerisini kabul etmiştir. Bir öğretmen. o öneriyi kabul edilebilir hale getirecek gerekçeler üretmelerini istemiş. Oluşturulan bu gruplar üst. Sınıfında öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenci bulunan bir öğretmen aşağıdaki yollardan hangisini seçerse yanlış bir yol tercih etmiş olur? A) Bilişsel özellikler kadar sosyal özellikleri de geliştirmek için çaba harcamak B) Heterojen gruplarda çalışma yapmasını desteklemek C) Öğrenme görevlerini küçük tutarak kontrolü artırmak D) Bireyselleştirilmiş öğretim tekniğiyle kendi hızlarında ilerlemelerini desteklemek E) Ek çalışmalarla öğrenme becerilerini artırmaya çalışmak 24. Bunun nedeni bu öğrencilerin öğretim sürecinden diğer öğrencilerden daha farklı etkilenmeleridir. teknolojik gelişmenin insan ilişkilerinde meydana getirdiği aşınma ve sorunları kurgulayan bir senaryo yazarak öğrencilerine dağıtmış. Bu vurgunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğrenciler işbirlikli çalışmalarda zorlanabilirler B) Öğrencileri akademik başarıya göre sınıflamak insan haklarına aykırıdır C) İlgiler ortak olduğu için farklı bakış açılarını kazanmaları zordur D) Yeteneklerin geliştirilmesinde istenilen verim alınamaz E) Öğretmenlerin öğretim süreçlerini düzenlemesi oldukça güçtür A) Problem tabanlı – Köşelenme – Kavram kargaşası B) Örnek olay – Görüş geliştirme – Öykü temelli öğrenme C) Öykü temelli – Münazara – Kuantum öğrenme D) Problem tabanlı – Altı şapkalı – Balık kılçığı E) Örnek olay – Köşelenme – Sokrat semineri 6 . tüm öğrencilerin kartonlarda yazan önerileri dikkate alarak. Arkasından. Ancak birçok eğitimci bu uygulamanın yanlış olduğunu vurgulamaktadır.

çoğu zaman öngördüğü hedefler bakımından bu üç değerlendirme biçiminin kullanılmasını zorunlu kılan öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? YEDİİKLİM YAYINCILIK A) B) C) D) E) Görüş geliştirme tekniği Beyin fırtınası tekniği Tezli tartışma tekniği Mikro öğretim tekniği Sanal eğitim tekniği 26. köşelerde veya odalarda nöbetleşe olarak çalışmaya başlar. Bu eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Eğitim Felsefesi Kuram-Model Strateji Araştırma Soruşturma Buluş Sunuş A) İlerlemecilik Proje Tabanlı Öğrenme B) Daimicilik C) Esasicilik D) Yeniden Kurmacılık İşbirlikli Öğrenme Geleneksel Öğrenme Yapılandırmacılık Buluş Araştırma Soruşturma E) İlerlemecilik Probleme Dayalı Öğrenme . akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye en fazla olanak sağlayan. her bir masa veya köşede ne yapacaklarını önceden bilirler ve ona göre hareket ederler. – Dolayısıyla öğrenciler. zekâ alanlarına uygun işler üretmesine. – Öğrenciler zekâ alanlarına. öğretim hizmeti içerisinde yer alan dönüt–düzeltme etkinlikleri. – Gruplar işlenecek konunun özelliklerine göre önceden belirlenmiş masalarda. Aşağıda verilen düşünme biçimi ve etkili kullanılabilecek öğretim yöntem / tekniği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Eleştirel düşünme Yansıtıcı düşünme Yaratıcı düşünme Iraksak düşünme Yakınsak düşünme Görüş geliştirme Konuşma halkası İstasyon çalışması Beyin fırtınası İshikawa diyagramı 28. Aşağıda öğrenme kuram ve yaklaşımları. öğrenme stillerine veya sınıf düzeyine uygun olarak heterojen gruplara ayrılır. bunun dayandığı temel felsefe ile bunu öğrenme sürecinde uygulamaya koyacak öğretim stratejileri birlikte verilmiştir. aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için kullanılır? A) Öğrencideki bilişsel giriş davranışlarını ortaya çıkarmak B) Duyuşsal giriş davranışlarındaki olgunlaşma düzeyini saptamak C) Öğrenciler arasında işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmek D) Öğretim hizmetlerinin niteliğini garanti altına almak E) Öğretim hizmetlerinden daha fazla öğrencinin yararlanmasını sağlamak 7 29. – Öğrencilerin dayanışma içerisinde. Yukarıda uygulanma biçimine dönük ilkeleri ve özellikleri açıklanan öğretim tekniği hangisidir? A) B) C) D) E) İşbirlikli öğrenme Köşelenme tekniği Sergi tekniği Proje tekniği İstasyon tekniği 27. Bu tekniğin uygulanması için. beyin fırtınasından yararlanmasına ve estetik anlayışlarını yansıtmalarına olanak sağlar.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 25. Uzman değerlendirmesi. Tam öğrenme yaklaşımına göre.

Böyle bir ders için öğrenci başarısını etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır? A) Öğrencilerin dersin konuları ile ilgili önkoşul davranışlara sahip olması B) Birbirinden farklı tekniklerle ders işlemenin söz konusu olması C) Öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmiş olmaları D) Öğrencilere yeterli sayıda olumlu pekiştireç verilmesi E) Öğrencilere dersin başında hedefler hakkında bilgi verilmesi 8 35. Nesrin Öğretmen dersinde hangi öğretim tekniğini işe koşmuştur? A) B) C) D) E) Benzetim Kavram ağı oluşturma Beyin fırtınası Analoji kurma Örnek olay yaratma 34. 5-E modeli yapılandırmacılığı uygulamaya koymak için kullanılan yollardan biridir. Öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeyi gerçekleştirmek için diğerlerine oranla daha güçlü bir yoldur? A) B) C) D) E) Soru-cevap Örnek olay Simülasyon Doğaçlama Demonstrasyon 32. Sınıf yönetimi sadece sınıf ortamını disipline etmek değildir. Nesrin Öğretmen toprak ve kaya arasındaki ilişkiyi dersinde anlatırken bu ikiliyi anne-baba ve çocuk ilişkisine benzetmiş ve siz nasıl anne ve babalarınızın özelliklerini taşıyorsanız toprak da kayanın izlerini taşır açıklamasını yaparak konusunu ifade etmeye çalışmıştır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 30. Bu model öğrencinin kendi bilişsel yapısını oluşturabilmesi için en uygun yolu oluşturmaya çalışmaktadır. Kazandırılmak istenilen hedeflerin gerçekleştirilebileceği en uygun öğrenme ortamını yaratmayı kapsamaktadır. Bir derste aşamalılık ilişkisinin yüksek olduğu bilinmektedir. Aşağıdaki cevaplardan hangisi “Ne zaman eleştirel düşünür olabiliriz?” sorusuna ait bir yanıt olamaz? A) Mantıklı neden-sonuç ilişkilerini değerlendirdiğimizde B) Alternatif yorum ve açıklamalara açık olunduğunda C) Duygulardan daha çok mantığa güvendiğimizde ve mantığı temel aldığımızda D) Popüler olan düşüncelere açık olduğumuzda E) Karara varmadan önce durumla ilgili olanaklı olduğu ölçüde fazla bilgi edinmeye çalıştığımızda . Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamını düzenlemeye çalışan bir öğretmenin dikkate alması gereken ilkelerden biri değildir? A) Öğrenme sürecinden sorumlu olduğunu öğrenciye açıklamak B) Sınıf ortamını kullanılacak yönteme göre düzenlemek C) Öğrencilerin yapılan küçük yanlışlarını görmezden gelmek D) Öğrencinin gelişim özelliklerine bağlı olarak ortamı düzenlemek E) Sınıf kurallarını belirleyerek uyulmasını sağlamak 33. Bu modeldeki adımlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bilginin transfer edilme aşamasında ön plana çıkar? A) B) C) D) E) Keşfetme Giriş Değerlendirme Derinleştirme Açıklama YEDİİKLİM YAYINCILIK 31.

Bilginin oluşumu. kubaşarak öğrenme anlayışını geliştirmek. Yapılandırmacı yaklaşım. Onların işbirliği yaparak. altı şapkalı düşünme tekniğine göre ne söylenebilir? A) B) C) D) E) Mavi şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. koşulları. Aşağıda verilen bilgi türlerinden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın temel özelliklerine uygun değildir? A) Bağlamsal bilgi C) Öznel bilgi E) Yaşamsal bilgi B) Ortak bilgi D) Kesin bilgi . Yukarıda özellikleri ve bazı kazanımları dile getirilen öğrenme yaklaşımı hangisidir? A) B) C) D) E) Tam öğrenme Proje tabanlı öğrenme Basamaklı öğretim programı Modüler öğretim Öğrenme istasyonları 9 40. düşüncelere ve disiplin ilkelerine odaklanması söz konusudur. Kırmızı şapkaya uygun düşünmektedir. Siyah şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. Aşağıda verilen yöntem/tekniklerin hangisi yansıtma becerilerini geliştirmede daha az etkilidir? A) B) C) D) E) Programlı öğretim Yaratıcı drama Konuşma halkası Kavramsal karikatür Mikro öğretim Fikir taraması 39. Öğrencilerin bireysel veya birlikte çalışarak bir şeyler üretmeleri beklenir. Ali Öğretmen ise öğrencilerinden “Zorunlu ilköğretim çağında olmasına rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarının sayısını nasıl azaltabiliriz?” sorusuna karşılık olarak özgün. Hayata olumsuz bakan. Yansıtıcı düşünme bireyin geçmiş deneyimlerini bugüne transfer etmesi veya bugünkü birikimleriyle geleceğe yönelik öngörüde bulunması kadar duygu. kendilerini bu çocukların yerine koyarak onların neler hissettiklerini. Canan ve Ali Öğretmen’in kullanması gereken en uygun yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir? Canan Öğretmen A) Benzetim B) Görüş geliştirme C) Konuşma halkası D) Konuşma halkası E) İstasyon Ali Öğretmen Doğaçlama Beyin fırtınası Beyin fırtınası Yaratıcı drama YEDİİKLİM YAYINCILIK 38. sürekli tedbirli davranmak isteyen ve riski göze alamayan bir öğrencinin durumu ile ilgili. Sarı şapka ile düşünme tutumu geliştirmiştir. değer ve inançlarını da iletişime dönüştürmesini sağlayan özelliklere sahiptir. niteliği ve kullanılma biçimiyle ilgili önemli özellikler ortaya koyar. yaratıcı fikir ve değerlendirmelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini istemiştir. her şeyden bir olumsuzluk görme alışkanlığı olan. Yeşil şapka ile düşünme alışkanlığı edinmiştir. hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri bu yaklaşımın temelini oluşturur. birçok konuda olduğu gibi bilgi konusunda da geleneksel yaklaşımdan önemli farklılıklar gösterir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 36. Canan Öğretmen dersinde zorunlu ilköğretim çağında olmasına ve okula çok gitmek istemesine rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla ilgili bir belgeselden kısa bir bölüm izlettirmiştir. Öğrencilerinden. neler düşündüklerini sırasıyla söylemelerini istemiştir. 37. kendi ürünlerini geliştirip sunmalarına olanak sağlamak gibi hedeflere odaklanmıştır. Onlara öğrenme sorumluluğu kazandırmak. Öğrencilerin genel kavramlara.

C) Öğrenirken kişisel çalışmalara. Yani ölçme sonucunda elde edilen sayıların matematiksel özellikleri ölçek nitelikleri ile ilgilidir. Eğitimdeki testlerde hangi ölçek türünde ölçme sonucu elde edilemediği için çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz? A) Eşit Aralıklı C) Eşit Oranlı E) Sıralama B) Sınıflandırma D) Adlandırma 10 46. kendini değerlendirmeye ve bireysel farkındalığa önem verirler. her öğrenciye söz hakkı verebilmek için parmak kaldıran öğrencilerin bu davranışlarını sürekli görmezden gelmesi. İngilizce eğitim veren bir üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra bir İngilizce sınavına alınmaktadır. B) Kendilerine özgü dış dünyayla ilgili etkinlikler düzenleyip açık havada zaman geçirmeyi severler. Bu nedenle bir ölçme aracından elde edilen puanların güvenirliği arttıkça geçerliği de artar. maharet ve dakiklik gösterirler. Gardner tarafından açıklanan çoklu zekâ boyutlarından sosyal zekâ için aşağıdakilerden hangisi uygun bir etkinlik ya da açıklamadır? 45. Ölçme sonuçlarının elde edildiği ölçek düzeyine bağlı olarak elde edilen sayı ya da sembollerin matematiksel özellikleri tanımlanır. Eğitimde kullanılan testlerle elde edilen ölçme sonuçları arasında asla çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz. Yukarıda anlatılan örnekte kullanılan değerlendirme türü ve ölçütü hangi seçenekte birlikte doğru olarak verilmiştir? Değerlendirme A) B) C) D) E) Düzey belirleyici Biçimlendirici Değer biçici Yetiştirici Tanılayıcı Ölçüt Mutlak Bağıl Kriter Norm Mutlak 43. zerafet. Geçerlik testin güvenirliğinden bağımsızdır. Ancak soruların yüzde 70’inden daha az doğru yanıt verenler bir yıl süreli olarak yabancı dil hazırlık okuluna devam etmektedirler. grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak 5 öğrenci tam puan aldığı için onlara puan ekleyememiştir. Soru-cevap yöntemini kullanan bir öğretmenin. Bu İngilizce sınavında çoktan seçmeli 100 soru bulunmaktadır. E) Cümleleri dinleme. aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Öğrencilerin parmak kaldırmakta ısrarcı davranmalarına B) Öğretmenin sınıf içindeki otoritesini güçlendirmesine C) Öğrenciler arasındaki iletişim becerisinin geliştirilmesine D) Öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının gerilemesine E) Kalıcı ve sağlam bilgilerin öğrenciler tarafından oluşturulmasına 44. farklı biçimde ifade etme konusunda duyarlı davranırlar. öğrencilerinin bir kısmının çok yüksek puanlar almış olmasına rağmen çoğu öğrencinin düşük puan aldığını görmüştür. YEDİİKLİM YAYINCILIK 42. Bir öğretmen 30 kişilik sınıfında yaptığı bir sınavda. . Öğrencilerden bu soruların yüzde 70’i ve daha fazlasını doğru yanıtlayanları kazandıkları bölümde birinci sınıftan eğitimlerine devam etmektedir.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 41. Bu nedenle öğrencilerin puanlarına 10’ar puan eklemiştir. Buna göre güvenirlik ve geçerlilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Bir test güvenilir olmadan geçerli olabilir. Testin güvenilir olması geçerliğinin kanıtıdır. Bu durumda öğrencilerin puanlarına karışan hata hangi tür hatadır? A) Rastlantısal C) Sabit E) Sistematik B) Durumsal D) Mantıksal A) Öğrenme sürecinde arkadaşlarıyla birlikte çalışma. Geçerli olan bir testin güvenirliği düşüktür. yorumlama. Bir ölçme aracının ve o ölçme aracından elde edilen puanların geçerliği güvenirliği ile sınırlıdır. D) Fiziksel etkinlik ve işlerde denge. Güvenirlik geçerlik için bir ön koşuldur.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalarda Seviye Belirleme Sınavlarının “amacına uygun” olduğunu belirtmektedir. C) Dil-anlatım ve matematik testleri benzer özellikleri ölçmektedir.15 0.55 1. ve 8.0.00 0.0.80 1. Fen Lisesi. Yapılan Seviye Belirleme Sınavlarının aritmetik ortalaması alınarak başarılarına göre öğrencilerin okullara yerleştirilmesi yapılmaktadır.0.Test-tekrar test Duyarlılık – Paralel testler Tutarlılık – Eşdeğer testler İç tutarlılık – Eşdeğer yarılar Objektiflik – Alfa .90 . 48.30 0.0.60 1. Anadolu Lisesi.55 Matematik Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) Matematik testi en yüksek ortalamaya sahiptir.90 .80 .25 .0.50 . Bir testin bir defa uygulanması ile elde edilen ölçme sonuçlarına dayalı olarak testin güvenirliğinin bulunmasının farklı yöntemleri vardır. Bir grup öğrencinin geometri.0. B) En düşük ilişki İngilizce ve geometri test puanları arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamanın doğruluğu yönünde ileri sürülebilecek bir kanıttır? A) Testlerdeki soruların güçlük indekslerinin ortalamasının orta düzeyde olması B) Testlerin objektif olarak puanlanması ve ölçme sonuçlarının objektif olması C) Test puanları yüksek olanların yerleştirildikleri okullarda başarılarının yüksek olması D) Testlerin puan dağılımlarının sola çarpık bir dağılım gösteriyor olması E) Testlerin adayların yetenek düzeyine uygun ve normalden sivri dağılıyor olması 49. ilköğretim ikinci kademe süresince 6. kullandığı değerlendirme türlerine göre hangi şubenin daha başarılı olduğunu inceleyerek değerlendirme türlerinin öğrencilerin ders başarısına etkisini araştırmak istemektedir. Böyle bir araştırmada.50 0.30 0. Genel Lise gibi farklı lise türleri bulunmaktadır.25 0.00 0. 7. öğretmenin bağımsız değişkeni ne olur? A) B) C) D) E) Kuvvet ünitesi Öğrenci başarısı Sınıf düzeyi A ve B şubeleri Değerlendirme türleri 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK 50.0. E) Matematik testi puanları artıkça geometri puanları azalmaktadır.70 . Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde. edebiyat. Bu lise türlerinden bazılarının eğitim düzeylerinin daha iyi olması ve öğrencilerinin üniversite giriş siteminde daha başarılı olmaları nedeniyle daha çok tercih edilmeleri söz konusudur. kontenjanları sınırlı olan bu okullara doğrudan alınmaları olanaksız olduğundan.40 . Öğretmen. Çok sayıda adayın tamamının. İngilizce.0. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. dilanlatım ve matematik testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.00 1. testin bir defa uygulanması ile elde edilen güvenirliğin anlamı ve hesaplama yöntemi birlikte doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Kararlılık ..00 .70 0.0.15 1. sınıfların fizik dersi “kuvvet ünitesi”nde A şubesinde performansa dayalı değerlendirme B şubesinde biçimlendirici değerlendirme kullanmıştır.40 .EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 47. sınıfların sonunda Seviye Belirleme Sınavları yapılmaktadır. Bir öğretmen 10.60 . D) Öğrenciler geometri ve İngilizce testlerinden oldukça başarısızdırlar.00 0. DERS Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Matematik 0.0.

E) Sorunun güvenirliği yüksek olmalıdır çünkü güvenirlik arttıkça. Yazılı yoklamalarda öğrencilerin. diğer yarısının yanlış yanıtlaması gereklidir. 53. dönem sonunda uygulan testin ise %60’ını hesaplayıp bunları toplayarak geçme notunu belirlemiştir. Bir testin içerisinde yer alan bir sorunun. Aliye ve Behiye hanımlar aynı kapsamda ayrı ayrı birer matematik testi geliştirmiştir.50’ye yakın olması bunun için yeterlidir. Örneğin. güçlük indeksi 0. daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. B) Testteki soru sayısı arttıkça ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı azalır. D) Madde güçlük düzeyinin 0. sorular konulara göre gruplandırılarak her gruptan belirli sayıda soru seçilip yanıtlandırılması istenebilir. Bu öğretmenlerin testlerin özellikleri şöyledir: Aliye Öğretmen: 50 soru ve 4 seçeneklidir. verilen sorular arasından tercih ederek soruları yanıtlaması isteniyorsa bu tür sınavlara tercihli sınavlar denmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Behiye Öğretmen’in testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testinden daha yüksek olduğunu ileri sürmesinin gerekçesidir? A) Testin varyansı büyüdükçe testin güvenirliği de artar. belirli sayıda soruyu seçerek yanıtlama özgürlüğü verilir. Aliye Öğretmen’in uyguladığı testlerin türü ve sonuçta elde ettiği geçme notuna ilişkin ölçme türü için ne söylenebilir? Test Türü A) B) C) D) E) 12 Ölçme Türü Türetilmiş Fonksiyonel Temel Dolaylı Doğrudan Başarı Seçme Hazırbulunuşluk İzleme Tarama . Hem dönem içinde yaptığı hem de dönem sonunda yaptığı sınavlarda kritik davranışları yoklayan çoktan seçmeli test kullanmıştır. C) Yapılan puanlamanın objektifliği puanlama yapan kişiye bağlıdır. Tercihli sınavlarda öğrencilere.50’ye yakındır. Tercihli sınavlar birkaç biçimde uygulanabilir. Yanıt verilmesi zorunlu sorularla beraber. YEDİİKLİM YAYINCILIK 52. Dönem içinde uygulanan her bir test 50 puan üzerinden. C) Maddenin ayırıcılık gücü yüksek. Her bir öğrencinin dönem içinde uygulanan testlerden aldıkları puanları toplayarak %40’ı. B) Sınıftaki öğrencilerin yarısının bu soruyu doğru. Yazılı yoklamalarda tercihli sınav tipinin kullanılması hangi geçerlik türünü kesinlikle etkiler? A) Görünüş D) Uygunluk B) Yapı E) Yordama C) Kapsam 54. Behiye Öğretmen testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testine göre. D) Soruların güvenirliği testin güvenirliğini de etkiler. Behiye Öğretmen: 50 soru ve 5 seçeneklidir. dönem sonunda uygulan test ise 100 puan üzerinden puanlamıştır. Aliye Öğretmen ders devam ederken dönem içinde iki sınav ve dönemin sonunda da bir sınav yapmıştır. madde varyansının sıfır çıkması durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Bütün öğrencilerin o soruyu hep birlikte doğru ya da yanlış yanıtlamış olması gerekir. Bir ilköğretim okulunda Aliye ve Behiye hanımlar matematik öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. E) Soruların seçenek sayısı arttıkça tesadüfi hata azalır. seçimlik sorular verilerek belirli sayıda seçimlik sorunun da yanıtlandırılması istenebilir ya da tüm sorular verilerek bunlardan seçilecek belirli sayıda sorunun yanıtlandırılması istenebilir.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 51. madde varyansı azalır.

49 0.62 0. E) Öğrenci gelişiminin süreç içinde tüm aşamalarıyla izlenmesini sağlar.85 rjx 0.18 0.55 -0. hem öğrenme sürecini hem de sonuç olan öğrenme ürünlerini birlikte değerlendirmekte kullanılan değerlendirmeye tümel (portfolyo) değerlendirme denir. Soru No:2 Üst Grup Alt Grup Toplam A 10 28 38 B 53 10 63 C 11 26 37 D 12 27 39 E 14 9 23 Toplam 100 100 200 YEDİİKLİM YAYINCILIK 57. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE YANITLAYINIZ. Aşağıdakilerden hangisi tümel değerlendirme için söylenemez? A) Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine olanak sağlar.23 0. Yukarıdaki tabloda verilen 2. yaptıkları çalışmalarının ve kazanımlarının kanıtı olan birçok ürünün biriktirildiği. soru için “teste alınabilir bir soru” denilebilmesi için anahtarlanmış doğru yanıtının hangi seçenek olması beklenir? A) A B) B C) C D) D E) E 56. Kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için öğrencilerin izledikleri yolları gösteren. B seçeneği doğruysa soru kolaydır. Yukarıdaki tabloda verilen soru için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) B) C) D) E) Doğru yanıt A ise soru pozitif ayırt edicidir. D) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilerek geliştirilmesini sağlar. VE 58. Aşağıda madde güçlükleri (pj) ve madde ayırt edicilikleri (rjx) verilmiş soruların hangisi seçilirse testin güvenirliğine katkısı en yüksek olur? pj A) B) C) D) E) 0. B) Çok ve çeşitli performans görevlerine dayalı pek çok ürün içerir C) Öğrenci başarısını belirlemek için tamamen objektif ölçme sonuçları sağlar.25 0. 57. Doğru yanıt B ise soru negatif ayırt edicidir. . Doğru yanıt E ise soru zordur.65 0.45 13 58.74 0. A ve C seçenekleri eşit ayırt ediciliktedir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 55.

karşısındaki örneği açıklamada yetersiz kalır? Örnek A) Bir çocuğun iki tekerlekli bisikleti rahatça sürebiliyor oluşu B) Bir çocuğun çarpma ve bölme işlemi yapabilmesi için öncelikle toplama ve çıkarma işlemi bilmesi gerektiği C) Bir çocuğun boyunun uzaması ve ağırlığının artması D) Henüz altı aylıkken desteksiz ayağa kalkamayan bir çocuğun 11 aylık olduğunda desteksiz ayağa kalkabilmesi E) Bir çocuğun dışkılama büzgeç kaslarını kontrol edebilir hale gelmesi Kavram Olgunlaşma M 1 A B C Ö ğ r e n c i l e r D E F G H I J 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 a 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 d 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 d 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 e 7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 l 8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 e 9 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 r 10 1 0 0 1 0 0 YEDİİKLİM YAYINCILIK Hazırbulunuşluk Büyüme Olgunlaşma Olgunlaşma 0 0 0 0 59. Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların mod. ikinci kaptaki su geniş – kısa bir bardağa dökülür. NUMARALI SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. medyan ve ortalaması kaçtır? Mod A) B) C) D) E) 4 3 4 5 4 Medyan 4 7 5 3 4 Ortalama 4.7 6.8 5. Hangi kaptaki suyun daha çok olduğu sorulur: Ahmet: Uzun bardaktaki su daha fazla Ayşe: Geniş bardaktaki su daha fazla Ahmet ve Ayşe’nin verdiği cevaplar. Yanıtlanmayan soru bulunmamaktadır.1 5. Özdeş iki kaba. 61.4 4. Gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kavramlardan hangisi.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 59. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci yanıtları aşağıdaki tabloda verilmiştir. yanlış yanıta “0” puan verilmiştir. sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? Ahmet A) B) C) D) E) Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Sezgisel akıl yürütme Ayşe Özelden özele akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme Odaktan laşma uzak- 60.2 62. Her soruda doğru yanıta “1”. eşit seviyede su konduktan sonra kaplardaki suyun eşit olup olmadığı sorulur: Ahmet: Eşit Ayşe: Eşit Ardından birinci kaptaki su dar – uzun. Bu testtin en kolay ve en zor soruları hangileridir? En kolay A) B) C) D) E) 10 3 2 9 6 En zor 2 9 10 3 3 14 Tümevarımsal akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme . VE 60.

Halının üzerinde çıkan köpükleri gören oğlu halı şampuanı ile de banyo yapılabileceğini düşünerek soyunmaya başlar.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 63. II ve III C) Yalnız III 66. 65. Canlandırmacı (Animist) III.” demesi Savunma Mekanizması Yer değiştirme Annesine yalan söyleyen Murat. aynı gün içerisinde bisikletten düşüp dizini yaralar. Aşağıdaki durumlardan hangisi karşısında belirtilen savunma mekanizmasına örnek olamaz? Durum A) İşyerinde kötü bir gün geçiren Ahmet’in eve gelince oğlunun ufak bir yaramazlığına hiddetli tepkiler göstermesi Eşeğinden düşen Nasrettin Hoca’nın “Düşmeseydim de zaten inecektim. Ayten Hanım. B) Mantığa bürüme Karşıt tepki geliştirme İlkel idealleştirme C) Bastırılmış cinsel isteklere sahip bir kişinin abartılı ahlakçı tutumlar sergilemesi 63. VE 64.” diyen çocuk. bu yolla cezalandırıldığını düşünmektedir. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Murat’ın annesine yalan söylediği için bisikletin kendisini düşürdüğünü düşünmesinde. Omnipotent düşünce tarzlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I. Bir gün Ayten Hanım halıları temizlemek için halıya bir miktar halı şampuanı döker ve halıyı ovalamaya başlar. Kendine odaklanmış (Benmerkezci) II. “Anneme yalan söylediğim için bisiklet beni düşürdü. oğluna banyo yaptıracağı zaman küvetin içerisine biraz şampuan atar. Piaget’ye göre Murat’ın içinde bulunduğu ahlaki ve bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? Ahlaki Gelişim A) B) C) D) E) Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki özerklik Ahlaki özerklik Bilişsel Gelişim Duyusal motor Somut işlemler İşlem öncesi Somut işlemler YEDİİKLİM YAYINCILIK D) Yoğun cinsel arzuları olan bir adamın çevresine yaklaşan her kadının kendisi baştan çıkartmaya çalıştığını düşünmesi E) Aklımıza kötü bir şey getirip bunu dile getirdiğimizde arkadaşımızın tahtaya vurması Yapma bozma İşlem öncesi 64. I. yaralandım. Oğlu köpüklü su içerisinde banyo yapmaktan çok hoşlanmaktadır. Çocuğun bu davranışı Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) 15 Özelden özele akıl yürütme Tümevarımsal düşünme Özümleme Yapaycılık Alışkanlık kazanma .

VE 69. Murat’la yapmış olduğu görüşme esnasında ara sıra ufak notlar almaktadır. Kendi belirlediği. Öğretmen Murat : : Murat. Anlayış. Ne tip cezalar bunlar? Fiziksel ceza uyguluyor mu baban? Hayır. Genelde arkadaşlarımla buluşmam. sert bir adamdır. 1971): 1. Duyusal – motor dönem (0 – 2 yaş) 2. Gelişim süreci içerisinde bazı kavramların kazanılmasında gecikme olabilir. Soyut işlemler dönemi (11 – 20 yaş) Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre. benim bir türlü anlam veremediğim kuralları vardır babamın. Ona göre verdiği cezalardan ders almalıymışım. Somut işlemler dönemi (7 – 11 yaş) 4. İşlem öncesi dönem (2 – 7 yaş) 3. Bu tür gecikmeler aynı dönemde olduğunda yatay. farklı dönemde olduğunda ise dikey gecikmeden söz edilir. Okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 67. hoşgörü yok denecek kadar azdır. Ceza sık sık uygulanır. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.âdeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirdi. bana biraz babandan bahseder misin? Babam… Çok katı. çocukluğumdan beri beni hep belirli bir kalıp içerisinde. aşağıdakilerden öncelikle hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? A) İçsel denetim C) Kimlik E) Girişimcilik 16 B) Dışsal denetim D) Başarı . engelleniyor. Bu kurallara sorgulamadan uymamı ister. Ama ben bunları hak ettiğime inanmıyorum. aşağıdakilerden hangisi yatay ya da dikey gecikmeye örnek verilemez? İlk Kez Yapılabildiği Yaş Aralığı 5–6 68. Piaget. hafta sonu sokağa çıkmam vb. Fiziksel değil. Bugüne dek babanın sana yaklaşımı nasıl oldu Murat? Babam. Anlıyorum Muratçığım… Öğretmen Murat : : Gerçekleştirilen Davranış A) Ayşe’nin babasına benzeyen diğer erkekleri babasından ayırt edebilmesi B) Murat’ın önüne konan birbirinden farklı uzunluklara sahip 10 çubuğu uzundan kısaya doğru sıralayabilmesi C) İsmet’in sokak ortasında soyunan bir kadının davranışını “terbiyesizlik” olarak değerlendirirken aynı kadının nü resimlere modellik yaparken soyunmasını “sanat” kabul etmesi D) Samet’in suyun buza dönüşebildiği gibi buzun da tekrar suya dönüşebileceğini kabul etmesi E) Arzu’nun bir bardağın yüksekliğinin diğer bardağın genişliğini ödünleyebildiğini anlaması Öğretmen Murat : : : : 10 – 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK Öğretmen Murat Öğretmen Murat : : 10 – 11 10 – 11 Öğretmen : 11 – 12 68. Murat’ın vicdan gelişiminin çok zayıf olması. Rehber öğretmenin aldığı notlardan birinde Murat’la ilgili olarak “vicdan gelişiminin çok zayıf olduğuna” yer verilmiştir. bilişsel gelişim dönemlerini dört grupta toplamıştır (Aronfreed. Bir hata yaptığın zaman tavrı nasıl olur babanın? Hata mı? Öyle bir hakkım yok ki… Anlıyorum Murat… Peki baban cezaya başvurur mu? Evet.

Bütünlük IV. yaşantılarına göre şekillenmektedir. Öğrencilerden gelen cevaplardan biri “Kerpiç” olmuştur. aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez? A) Bireylerin bilişsel yapıları. ergenlik yıllarındaki kimlik statüleri ve bu statülerle ahlaki gelişim süreci arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. C) Somut işlemler dönemindeki çocuklar olgu. YEDİİKLİM YAYINCILIK 70. IV ve V 17 . Kendine özgü bir kimlik oluşturamayan bireyin yapacağı meslek ve eş seçiminin de ne kadar sağlıklı olacağı tartışmalıdır. Marcia’ya göre bireylerin ana baba tutumları. Süreklilik II. Bu parça. E) Somut işlemler dönemindeki çocuklar karşılaştıkları problemleri çözerken özel bir durumla özel başka bir durum arasında genelleme yapamamaktadırlar. Aşamalılık III.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 69. B) Somut işlemler dönemindeki çocukların düşünüşleri kendilerini çevreleyen fiziksel gerçeklikle sınırlıdır. Yönelimlilik ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir? A) I ve II C) II ve IV E) I. IV ve V B) II ve III D) II. D) Soyut kavramların gerçekçi şekilde anlaşılabilmesi için çocuğun soyut işlemler dönemine geçmiş olması gerekir. II. temel güven duygusundan yoksun bir çocuğun da özerkliğini kazanması o kadar güçtür. bu tutumun yol açacağı muhtemel kimlik statüsü ve Kohlberg’e göre bu statünün ulaşabileceği en üst düzeyde ahlaki gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ana-Baba Tutumu A) Otoriter B) Otoriter C) Aşırı Koruyucu D) Mükemmeliyetçi E) Mükemmeliyetçi Kimlik Statüsü İpotekli Başarılı İpotekli Başarılı İpotekli Ahlaki Gelişim Geleneksel Gelenek Öncesi Gelenek Öncesi Geleneksel Gelenek Öncesi 71. Özerkliğini kazanamamış bir çocuğun ergenlik yıllarında kendine özgü bir kimlik oluşturması ne kadar güçse. erdem. Kars’ta öğretmenlik görevine yeni başlayan bir öğretmen. Parçada belirtilen ana baba tutumu. Nöbetleşelik V. sınıfların boş dersine girmiş ve öğrencilerine toplumun temel yapıtaşını sormuş. Bu durumdaki birey büyük ihtimalle yaşamının ilerleyen zamanlarında sürekli “keşke” düşüncesiyle baş başa kalacaktır. 4. kavram gibi terimlerle ifade edilen soyut anlamların birçoğunu bilmezler. Bu açıklama gelişim sürecinin I. onur.

Annenin oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yapmaya başlaması (I). – 74. öğretmenden oğlunun durumunu öğrenince çok üzülmüştür. bir sonraki buluşmasında çiçek almaması B) Bir sürücünün kırmızı ışıkta beklemesi C) Çalar saatini her gün saat 08:00’e ayarlayan ve saatin çalmasıyla birlikte uyanan bir kişinin. İlköğretim birinci sınıfa başlayan Ahmet. Parçaya ilişkin aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) Ahmet kendi çizgilerini arkadaşı Ayşe’nin çizgileriyle karşılaştırarak “sosyal karşılaştırma” gerçekleştirmiştir. Annesi okula gitmesi için ısrar edince midesinin bulandığını hisseden Ahmet hemen tuvalete gitmiş. Kendi çizgileri arkadaşı gibi iyi olmadığı için sinirlenmiş ve her defasında defter sayfasını yırtmıştır. oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirmiştir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. çalar saati kurmayı unuttuğu bir gün yine tam 08:00’de uyanması D) Bir bebeğin hareketli nesnelere seçici algıyla bakması E) Bir çocuğun 10’dan 1’e doğru sayabilmesi . kendisi okula gidip bu durumun nedenini anlamaya çalışmış. kusmuştur. 73. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış bir davranış değildir? A) Sevgilisiyle ilk buluşmasında çiçek alan bir kişinin. oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirirken çizgi çekmeyi bırakınca kızması ise (II) yasasına aykırı davranışlardır. Thorndike’ın kuramına göre yukarıdaki parçada (I) ve (II) rakamlarıyla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisindekiler gelmelidir? A) B) C) D) E) Tekrar – Etki Etki – Hazırbulunuşluk Hazırbulunuşluk . Bu durumu fark eden öğretmeni Ahmet’in yanına gelmiş ve çizdiği çizgilerin son derece güzel olduğunu zamanla daha da güzelleşeceğini söylemiştir. D) Ahmet’in parmak kasları istenen davranış için yeteri kadar olgunlaşmamıştır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 72. Eve döndüğünde oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yaptırmaya başlamış. E) Sabahları mide bulantısı ve baş ağrısı hisseden çocuk “bedenselleştirme” mekanizmasını kullanmıştır. eli ağrıyınca da çizmeyi bırakmıştır. Ahmet’in sabah kalkınca okula gitmek istememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Karşıt tepki oluşturma Karşıt koşullanma İçsel pekiştirme Dolaylı ceza Kaçınma 74. Ancak Ahmet çok çabuk yorulmuş.Tekrar Etki – Tekrar YEDİİKLİM YAYINCILIK 72. öğretmenin gösterdiği çizgileri defterine çizdikten sonra kendi çizgileriyle hemen sıra arkadaşı Ayşe’nin çizgilerini karşılaştırmıştır. sevgilisinin çiçeğe olan alerjisi yüzünden hapşırması üzerine. Buna karşın Ahmet çok üzülmüş ve bir süre sonra sabahları annesine okula gitmek istemediğini söylemeye başlamıştır. C) Öğretmeni sözleriyle Ahmet’in suçluluk duygusu yaşamasını engellemeye çalışmıştır. Annesi ise Ahmet’e çizgi çekmeyi bıraktığı için kızmıştır. B) Ayşe’nin el becerisi Ahmet’in el becerisinden daha çok gelişmiştir. Ayrıca sabahları çok güçlü baş ağrısı başlamıştır.Etki Hazırbulunuşluk . 18 75. Bunun üzerine çocuğunu okula gitme noktasında fazla zorlamamaya karar veren anne.

sonraki öğrenmenin engellemesine ise ileriye ket vurma denir. Sevgilisinin mutluluk tepkileri vermemesi ve Mehmet’in çiçek almaktan vazgeçmesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerin hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Alışma – Alışma Alışma – Sönme Sönme – Sönme Sönme – Alışma Sönme – Ket vurma 19 YEDİİKLİM YAYINCILIK 79. Ancak bir süre sonra sevgilisinin çiçek getirdiği halde mutlu olmadığı görünce çiçek götürmekten vazgeçmiştir. Önceki öğrenmeyi engellemesine geriye ket vurma. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) İçsel pekiştirme Karşıt pekiştirme Dolaylı pekiştirme Olumsuz pekiştirme Simgesel ödülle pekiştirme . Bir hayvana ne kadar büyük bir pekiştirici verilirse hayvanın ona ulaşmak için koşma hızı o denli artmaktadır. Ayşe Öğretmen’in bu uygulaması. Yani pekiştirmenin büyüklüğü performansın gücünü büyük ölçüde etkilemektedir. Buna göre aşağıdaki ket vurma örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Yeni evlenen bir kişi işyerinden çıktıktan sonra otobüse biner. Sevgilisini mutlu edebilmek için her buluşmasına çiçek alarak giden Mehmet. Pekiştirme ölçüsündeki değişmeye göre. önceleri sevgilisinin buna çok mutlu olması nedeniyle çiçek almaya devam etmiştir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 76. bir öğrenmenin kendinden önceki ya da kendinden sonraki öğrenmeyi engellemesidir. Anaokulunda görev yapan Ayşe Öğretmen. performansın hızla değişimini açıklayan bu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Crespi etkisi Pygmalion etkisi Stroop etkisi Kelebek etkisi Zeigarnik etkisi 77. evlendikten sonra taşındığı evi yerine yanlışlıkla evlenmeden önce oturduğu bekâr evinin bulunduğu durakta iner B) Mahkeme kararıyla adını değiştiren kişiler bazen adını soranlara önceki adlarını söylemektedirler C) Türk Telekom’un servis numaralarını değiştirip üç rakamdan beş rakama çıkarttığı halde birçok kullanıcı önceki alışkanlıklarını devam ettirerek halen üç rakam tuşlamaya devam etmektedirler D) ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2009 yılına kadar ÖSS olarak adlandırılan sınavın adı ÖSYS olarak değiştirildiği halde birçok kişi halen ÖSS demeye devam etmektedir E) Yeni okuma yazma öğrenen bir çocuk “b” harfini rahatlıkla öğrenirken “d” harfini öğrendikten sonra “b” harfini tanımakta güçlük çekmektedir 78. üç yıldız toplayan öğrenciler ise boyama kitabı kazanmaktadır. öğrencilerinin her doğru davranışı için küçük bir karton üzerine basılı gülen adamlardan vermektedir. Gülen adamlardan beş tane toplayan öğrenciler bunları yıldızla değiştirmekte. Ket vurma / engelleme.

öğrencisinin davranışlarını bazen görmezden gelmekte bazen de öğrencisini uyarmaktadır. Bu durumda öğrencinin yaramazlık yapma davranışına ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru olur? A) Sürekli pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençsiz olacaktır. bütün halinde öğrenmeden daha etkilidir. öğrenme başarısını artırmaktadır. Sınavda Veli yöneltilen soruları rahatlıkla cevaplarken. II. Ayla. Ayla zamanla diş doktorunun tıraş losyonunun kokusunu aldığı an kaygılanmaya başlamıştır. parçalara bölerek öğrenmeden daha etkilidir. C) Aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençli olacaktır. B) Parçalara bölerek öğrenme. Ayla. başlangıç kısımlarına göre daha iyi hatırlanır. Kenan bazı soruların cevaplarını hatırlamakta güçlük çekmiştir. D) Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlarda ortaya konma ihtimali artacaktır. C) Toplu öğrenme aralıklı öğrenmeden daha etkilidir. B) Arada bir cezalandırıldığı için tekrar ortaya çıkmayacaktır. 80. VE 84. erkek arkadaşından tıraş losyonunu değiştirmesini istemiş ancak erkek arkadaşı bu teklifi reddetmiştir. Veli ve Kenan’ın sınav esnasındaki durumlarına bakarak. Meral Öğretmen 7 gün sonra sınav yapacağını açıklar. erkek arkadaşıyla her buluşmasında sürekli bu kokuyu almış ve zamanla bu koku yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakmıştır. Ali ders esnasında sürekli yaramazlık yaparak öğretmeninin ilgisini çekmek istemektedir. Tıraş losyonunun kokusunun yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakması sönmeyi açıklamaktadır. E) Uyarılmışlık düzeyinin orta seviyede olması. B) Öğrenmeden sonra uyarılmışlık düzeyinin düşük tutulması unutmayı azaltır. Dişine kanal tedavisi uygulanan Ayla. sonraki öğrenmeleri unutturur. Sınavın ardından on gün geçtikten sonra bile Ayşe’nin çalıştığı birçok konuyu Veli ve Kenan’dan daha iyi hatırlaması uzun vadede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) Bütün halinde çalışma. acı verici diş tedavisi esnasında bir yandan da diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunun kokusunu almaktadır. Ayla. Ayla’nın sevgilisi de diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunu kullanmaktadır. I. YEDİİKLİM YAYINCILIK 81. ne zaman sevgilisiyle buluşsa tıraş losyonunun kokusunu aldığı için aklına diş tedavisi gelmekte ve kaygı duymaktadır. C) Önceki öğrenmeler. Veli çalışmasını tamamladıktan hemen sonra uyurken. Ayla’nın sevgilisinin kullandığı tıraş losyonunun kokusunu duyunca kaygılanması tepki genellemesidir. uzun bir süre devam eden diş tedavisinin ardından. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. E) Bir konunun en son öğrenilen kısmı. II ve III C) I ve III . Kenan televizyonda çok sevdiği bir dizinin tekrar bölümünü izledikten sonra uyur. Bu parçaya ilişkin. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I. Ayşe ise Veli’ye yakın bir sınav başarısı elde etmiştir. Ayşe Öğretmen. Diş tedavisi esnasında duyulan acı koşulsuz uyarıcıdır. aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Pekiştirilmeyen bilgiler daha çabuk unutulur.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 83. E) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için sönmeye karşı direnci artacaktır. Öğrencilerden Ayşe sınava 5 gün kala her gün 1 saat ders çalışırken. D) Aralıklı öğrenme toplu öğrenmeden daha etkilidir. D) Tekrar edilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. 82. III. 20 83. Ali’nin bu davranışları sınıfın huzurunu bozmaktadır. Veli ve Kenan sınavdan bir gece önce 5 saat çalışır.

D) Yapılan ilk pekiştirmelerin etkisi. II. cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları zamanla cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmektedir. yıl sonunda umutsuz biçimde müzik bölümünün sınavına girmiş yine başarısız olmuştur. daha önce birkaç kez üniversitelerin hazırlamış olduğu yetenek sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Hull. Üniversite yılları geldiğinde bu çocuğun bulunduğu şehirde rahatlıkla kazanabileceği çok sayıda nitelikli üniversite olduğu halde. azalarak artış şeklinde gerçekleşmektedir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 84. sonraki pekiştirmelerden oldukça yüksektir. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) Öğrenilmiş çaresizlik Tepki genellemesi Uyarıcı genellemesi Sistematik duyarsızlaştırma Kendini gerçekleştiren kehanet 87. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanır? A) Batıl davranış C) Fonksiyonel analiz E) Uyarıcı kontrolü B) Rasyonel davranış D) Genelleme 86. O gün işyerinde çok fazla satış yapar. Bu yıl ailesinin zorlamasıyla tekrar yetenek sınavlarına hazırlanan Nuri. Aşırı hareketli ve çevresi tarafından “yaramaz” olarak nitelendirilen bir çocuk. Ahmet Bey evden çıkarken anahtarlığını beline takmak yerine sağ cebine koyar. O günden sonra işyerine giderken anahtarlığını sürekli sağ cebine koyar. olumsuz pekiştirme yoluyla pekişmektedir. Çocuk. aşağıda verilen koşullanma ilkelerinden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Tepki genellemesi Ayırt edici edim Öğrenmenin genellemesi Karşıt transferans Olumlu habercilik YEDİİKLİM YAYINCILIK 85. Nuri’nin sınavdan başarısız olması. benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istediği gözlenmiştir. “Düğüne gider oynar. Çocuğun üniversite yılları gelince benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istemesi. anne babası tarafından sürekli sertçe uyarılmakta hatta bazen dövülmektedir. sistematik davranış kuramında alışkanlık gücü ile pekiştirme arasındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi ifade etmiştir: Alışkanlık gücü 1 2 3 4 5 6 7 8 Pekiştirme Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Pekiştirmenin büyüklüğü artırıldıkça alışkanlık gücü de artmaktadır. ölüme gider ağlar. Parçadaki duruma ilişkin I. 21 . B) Organizma pekiştirildikçe alışkanlık gücü de artmaya devam etmektedir. Müzik öğretmeni olmak isteyen Nuri. Çocuğun anne babası tarafından sertçe uyarılması ve dövülmesi birinci tip cezaya maruz kaldığını göstermektedir. pekiştiricinin alışkanlık gücü üzerindeki etkisi azalmaktadır. III. C) Alışkanlık gücündeki artış.” halk sözü. Çocuğun cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmesi edimsel koşullanma süreciyle gerçekleşmektedir. II ve III C) I ve II 88. E) Her yeni pekiştirmede.

eline mama kaşığını almış yemeğini yerken. Oyun alanında önceden dolaştırılan şempanzenin çıkış noktasına daha hızlı ulaşması. Ardından oyun alanının çıkış noktasına şempanzelerin çok sevdiği meyvelerden oluşan bir yiyecek konmuş. VE 90. 90. Üç yaşındaki Ayşe. kafesteki diğer şempanzelerin yanına konmuştur. İlerleyen süreçte benzer bir durumla karşılaşmayan Ayşe’nin yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başladığı görülmüştür. Canı çok yanan Ayşe o günden sonra ne zaman arı sesi duysa korkmaya başlar. aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) B) C) D) E) Pekiştirme Alışkanlık Gizil öğrenme Algısal ayırt etme Ardışık safha öğrenmesi 89. 91. Ayşe’nin arı tarafından ısırılınca hissettiği acı ile korku tepkisine yol açan arı sesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Koşulsuz uyarıcı – Koşullu uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşullu uyarıcı Koşulsuz uyarıcı – Koşulsuz uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşulsuz uyarıcı Koşullu tepki – Koşullu uyarıcı 22 Bu söz aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanma Tepkisel koşullanma Kavrama yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme . Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur. Daha sonra bu şempanze. kucağına aldığı bir şempanzeyi oyun alanında dolaştırmış ve bu alanda yer alan tüm yolları görmesini sağlamıştır. Yapılan deneyde bir deneyci. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ayşe’nin arı sesinden korkmayı öğrenmesi ile zamanla yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başlaması sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Dolaylı öğrenme – Ayırt etmeyi öğrenme Tepkisel koşullanma – Sönme Edimsel koşullanma – Ayırt etmeyi öğrenme Edimsel koşullanma – Alışma Tepkisel koşullanma – Alışma YEDİİKLİM YAYINCILIK 92. mama kabına giren bir arı tarafından sokulur. oyun alanında dolaştırılmış şempanzenin çıkış noktasına daha çabuk ulaştığı görülmüştür.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 89. Dostluk mantar yemeği gibidir.

Uzun süreli bir çalışmanın ardından hazırlamış olduğu ödevle öğretmeninin takdirini kazanan Ahmet istediği gibi yüksek bir puan almıştır. I. değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II YEDİİKLİM YAYINCILIK B) Yalnız II E) I. felsefeye karşı özel bir ilgisi olduğunu fark etmiştir. model alma sürecinde davranışın sonucu belirleyici olur. olumsuz pekiştirilen davranışların da sıklığı artar. D) Modelin statüsü düşük olduğunda. Olumlu pekiştirilen davranışlar kadar. 95. Ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlaması ikincil güdülenmedir. II ve III C) Yalnız III 94. Ahmet’in gerçekleştirdiği davranışlar güdülenme türleri açısından ele alındığında. D) Ellerini yıkamadan sofraya oturan çocuğun tatlı yemesine izin verilmemiştir. 23 96. Yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlaması birincil güdülenmedir. İkincil güdülenme. Karar vermeden önce gerçekleştirilen birkaç saniyelik düşünme süreci aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Kateksis Eşdeğer inançlar Zihinsel deneme yanılma İçgörü kazanma Dürtü ayrımları . tüm ödevlerini cuma gününe kadar tamamlar. C) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa. davranışının sonucu olumlu olsa bile bu davranış düşük düzeyde model alınır. birincil güdülenmeye dönüşmüştür. yüksek statülü modeller yüksek düzeyde model alınır. düşük statülü modeller düşük düzeyde model alınır. E) Modelin statüsü ile gözlemcinin statüsü eşit ise. ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlamaya karar verir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 93. Karnesinde takdir belgesi getirebilmek için felsefe dersinden iyi bir puan almak zorunda olan Ahmet. bu kez de dışarıdan gelen sesten rahatsız olup pencereyi kapatır. dişine yapılan kanal tedavisi boyunca canı çok acıdığı için tekrar dişçiye gitmek istemez. Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir? A) Dişi çok ağrıdığı için dişçiye giden Mehmet. Sosyal öğrenme kuramına göre model alma sürecine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa. Yeşili eline aldığında bu kez aklı mavide kalır. B) Modelin statüsü yüksek olsa bile. B) İçerisi çok havasız olunca pencereyi açan Ayşe. Ahmet yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlamış.” demiştir. II. Eşine gömlek almak için alışverişe çıkan bir bayan mavi mi yoksa yeşil renk bir gömlek mi alacağına karar vermeye çalışırken önce eline maviyi alır sonra gözü yeşile takılır. Birkaç saniye düşündükten sonra hangisini alacağına karar verir ve kasaya doğru ilerler. III. davranışının sonucu olumsuz olursa model alma düzeyi düşük kalır. E) Bir anne oğluna “Ödevlerini bitirirsen sokağa çıkabilirsin. C) Ödevlerini yapmaması halinde hafta sonu dışarı çıkamayacağını bilen Ahmet.

okula yeni alınan projeksiyon cihazını kurup kullanmak ister. Ama kendi kendine “Ben çok iyi iş başardım. D) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Önce kırmızı kabloyu alır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 97. Arkadaşları ona hiçbir tepki göstermediği. B) Ahmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamış. bunun için bir haftadan beri evde sunum hazırladığını anlatır. Diğer kabloları da benzer şekilde karşılaştırarak kablolar ile projeksiyon cihazı arasındaki bağlantıyı kurmayı başarır (II). Mehmet ise “gölgeleme” etkisine neden olmuştur. Murat bir hafta sonra girdiği sınavda öğretmenini dinlerken bir yandan eski bilgileriyle ilişkilendirdiği konuları rahatlıkla hatırlayabildiğini fark etmiştir. dersini projeksiyon cihazıyla işlediğini. Mehmet hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. Ahmet Öğretmen. Yukarıdaki parçada Gestalt kurama göre I. . Davranışın pekiştirilebilmesi içinse en az bir kez yapılmış olması gerekmektedir. 3 siyah bir de kırmızı kablo bulunmaktadır. C) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. Projeksiyon cihazının bağlantı noktalarını inceler ve elindeki kablolara bakar. aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla gerçekleşen bir davranış olabilir? A) Deney ortamında duyduğu her zil sesinin ardından elektrik şokuna maruz kalan köpeğin. Ancak daha önce projeksiyon kurmadığı için nasıl kurulacağı hakkında bilgi sahibi değildir. Bu kablolardan öncelikle kırmızı olan dikkatini çeker (I). ertesi gün yerde gördüğü bütün çöpleri çöp kutusuna atmaya başlaması E) Birçok kuşun kış mevsimi yaklaştığında sıcak ülkelere göç etmesi YEDİİKLİM YAYINCILIK 100. II ve III rakamları ile numaralandırılmış ifadeler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde yer alan kavramlarla açıklanabilir? A) Benzerlik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme B) Süreklilik – Gizil öğrenme – İçsel pekiştirme C) Phi fenomen – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme D) Benzerlik – Gizil öğrenme – Dışsal pekiştirme E) Süreklilik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme 99. cihaz üzerindeki bağlantı noktasıyla karşılaştırır. Teneffüste öğretmenler odasına giden Ahmet Öğretmen. Buna göre. elektrik şoku verilmese bile zil sesi duyar duymaz vücudunun kasılmaya başlaması B) Otobüste gördüğü yaşlı teyzeye yer verdiği gün sözlü sınavdan yüksek bir puan alan öğrencinin artık ne zaman yaşlı bir teyze görse hemen yer vermeye başlaması C) Gözüne limon suyu kaçan bir kişinin gözünün yaşarmaya başlaması D) Arkadaşının yerdeki bir çöpü alıp çöp kutusuna atması yüzünden öğretmen tarafından takdir edildiğini gören çocuğun. 98. Aferin bana” demiştir (III). uğraşını tebrik etmediği için biraz üzülür. Edimsel koşullanma yoluyla bir davranışın öğrenilebilmesi için pekiştirilmesi gerekir. E) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcıların her ikisine de koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Mehmet birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu olayda bilgi işleme sürecinin basamakları açıklanmıştır.Deney ortamında köpeğin ikinci dereceden koşullanmasını amaçlayan Ahmet “engelleme”. bu esnada eski bilgileriyle yeni öğrendiği bilgileri ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Öğretmen derste konuyu anlatırken bir yandan dinleyip bir yandan not alan Murat. Bu basamaklar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? A) B) C) D) E) Dikkat – kodlama – depolama – geribildirim Dikkat – tekrar – güdüleme – uygulama Dikkat – kodlama – depolama – devir Kodlama – devir – dikkat – depolama Kodlama – depolama – dikkat – geribildirim 24 Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ahmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamış.

Murat’ın çözüme ulaşma şekli. boşuna uğraşmayın. zekâsı normalin üstünde bir çocuktur.Abisinin yönelttiği matematik sorusunun cevabını türlü uğraşlarına rağmen bir türlü doğru cevaplayamayan Murat. Ayşe’nin öğretmeni onun bu davranışlarını ve düşük ders başarısını gerekçe göstererek ebeveynlerine “Çocuğunuz liseyi okuyamaz. Yukarıdaki örneklerde yer alan “ayak sesi” tepkisel koşullanma ilkeleri açısından Ahmet ve Ayşe için sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ahmet Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Koşulsuz uyarıcı Ayşe Olumsuz Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumlu Habercilik Koşullu uyarıcı 103.“Çocuğum 6 yaşında bu yıl ilkokula başladı. Babasının ayak seslerini duyunca hemen kapıyı açmakta.Ahmet her akşam belli bir saatte kapının arkasına geçip babasını beklemektedir. Eskiden de bana bağlı bir çocuktu. babası da kendisini karşıladığı için Ahmet’e bazen şeker. Onun ve kardeşinin hangi ebeveynin yanında kalacağı konusu henüz çözüme kavuşmamıştır.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 101. Ayşe’nin anne-babası ayrılma aşamasındadırlar. psikolojik danışmanın vereceği öneriler hangi rehberlik hizmeti ve işleviyle ilgilidir? Rehberlik hizmeti A) B) C) D) E) Psikolojik danışma Müşavirlik Bireyi tanıma Veliyle ilişkiler Müşavirlik Rehberlik işlevi Çare bulucu Çare bulucu Krize müdahale Uyum sağlayıcı Önleyici 25 . Okula götürmek için çocuğu zorlamalı mıyım? Nasıl hareket etmeliyim?” diyen bir veliye.İlköğretim öğrencisi Ayşe. Böylece annesine yakalanmaktan kurtulmuştur. saldırgan davranışlar göstermektedir. aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanarak öğrenme Sınama – yanılma yoluyla öğrenme Modelden öğrenme Edimsel koşullanma Bağsal öğrenme YEDİİKLİM YAYINCILIK 104. Tüm çabalarıma karşın sınıf içine sokamadım. bazen de para vermektedir. son zamanlarda sınıfta hırçın. önceki yıllarda derslerinde başarılı. Buna göre. Okula çok büyük bir arzu ile hazırlanmasına rağmen ilk günün sabahından beri okula gitmek istemediğini söyledi. Şu an okula gitmiyor. Oysa Ayşe. ancak okula başladıktan sonra bu bağlılık daha da arttı. Ayşe odasına geçmiş telefonda sevgilisiyle konuşurken annesinin ayak sesini duymuş ve hemen telefonu kapatmıştır.” demiştir. bazen çikolata. yanımdan hiç ayrılmıyor. Benimle birlikte kalmak istiyor. öğle yemeğini yerken sorudaki hileyi fark eder ve abisine “Tüm kuşlar kaçar” diyerek cevap verir. Ayşe’nin öğretmeni aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapsaydı rehberlik ilke ve anlayışlarına uygun davranmış olurdu? A) Ayşe’nin rehberlik servisiyle bağlantı kurmasını sağlama B) Ayşe’nin yaşadığı psikolojik sorunların çözümüne yardım etme C) Okuldaki diğer öğretmenlerden Ayşe’nin davranış sorunlarına ilişkin yardım alma D) Ayşe’de son zamanlarda görülen sorunların kaynağını belirleme E) Ayşe’nin arkadaşlarını ona sosyal beceri kazandırması için görevlendirme A) B) C) D) E) 102.

B) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri yüksek. erkeklerin oranı % 48’dir. dergi. mesleki olgunlukları yüksektir. kaygı. D) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. üretim. depresyon. sözel yetenekleri düşüktür. acizlik. kendilerine uygun bölümleri seçebilmeleri konusunda rehberlik yapılması – Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bulundukları her sınıfta eğitsel başarı durumları ve her türlü gelişimleri hakkında düzenli bir şekilde bilgi toplanması – Okuldaki her türlü çalışma ve rehberlik hizmetlerinin çeşitli toplantılar. 2002/2003 öğretim yılında öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan kızların oranı % 52. öz yeterlikleri yüksektir.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre. erkeklerin oranı % 77’dir. sınava ilişkin endişeleri artan lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışma yapması B) Gelecekte avukat olmak isteyen lise 1. yayınlar ve diğer yayın organları aracılığı ile çevreye ve velilere tanıtılması. inşaat gibi alanlardan mezun kızların oranı % 23 dolaylarında iken. E) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. okulu güvensiz bir yer olarak algılamakta. Buna karşın mühendislik bilimleri. sıklıkla okuldan korkmakta.– Üst okullar ve mesleklerle ilgili bilgi. aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? A) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri düşük. toplanarak öğrencilere sunulması – Üniversiteye devam edecek öğrencilere. ders çalışma alışkanlıkları düşüktür. Yine aynı yılın verilerine göre sağlık hizmetleri bilim dalında mezun olan kızların oranı % 65. duyurulması – Okul rehber öğretmenlerinin. Okulda zorbalığa maruz kaldıkları için ders başarısında düşüş görülen öğrencilere verilecek rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki problem alanlarından hangisine yönelik olmalıdır? A) B) C) D) E) Eğitsel rehberlik Kişisel-sosyal rehberlik Yöneltici rehberlik Akran eğitimi Uyum sağlayıcı rehberlik 26 108. kendine acıma. C) Kızların sayısal akademik yetenekleri düşük. kitap. kendini değersiz hissetme gibi duygular yaşamakta. üretim. diğer öğretmenlere öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurabilme konusunda yardımcı olması Yukarıda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden hangisinin kapsamında yürütülen bir çalışmadan söz edilmemektedir? A) B) C) D) E) Çevre ve veli ile ilişkiler İzleme Yöneltme ve yerleştirme Araştırma ve değerlendirme Bilgi toplama ve yayma 107. gazete kupürleri vb.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 105. Kız öğrencilerin ortaöğretim başarı puanlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olmasına ve ÖSS sayısal puanları açısından iki cins arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın. öz yeterlikleri düşüktür.Okulda zorbalığa uğrayan öğrenciler üzüntü. YEDİİKLİM YAYINCILIK 106. sınıf öğrencisi Yusuf’a alan ve ders seçimi konusunda yardım etmesi C) Öğrencilere okuldan mezun olduktan sonra devam edebilecekleri üst öğrenim kurumları hakkında sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla bilgi vermesi D) Okuldaki yeteneklerinin altında ya da üstünde başarı gösteren öğrencileri belirlemesi E) Öğrenciler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde akran arabuluculuğuna başvurması . kızgınlık.Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmeninin eğitsel rehberlik kapsamında gerçekleştireceği bir uygulama değildir? A) YGS’ye az bir zaman kala. broşür. inşaat gibi alanları seçmede sınırlılık göstermesi. kız öğrencilerin mühendislik bilimleri. sınıf içi etkinliklere katılmaktan kaçınmakta ve bunlara paralel olarak akademik olarak başarısızlık yaşamaktadır. erkeklerin oranı % 35’dir.

Öğretmenin sözleri karşısında mahcup olup üzülen Sezen’in derslere her daim hazırlıklı giderek öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışması. öğrencileri bütün yönleri ile tanımak için eldeki tüm testlerin uygulanması gerekir. öldüğünü kabul etmek sana zor geliyor.Psikolojik testler ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) Testin özelliğine bağlı olarak. 111. B) Acını paylaşıyorum. kültüre bağlı ya da kültürden bağımsız testler tasarlanabilir. D) Onu çok seviyorsun. YEDİİKLİM YAYINCILIK Bu durum. Matematik öğretmenini çok seven Sezen. Böylelikle öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışır. grubun genel ilgi alanlarını belirlemek için uygulanabilir. Matematik sınavına yeterince hazırlanamayan Sezen’i kopya çekerken yakalayan öğretmeni ona “Bu davranışı senden hiç beklemezdim. Sezen’in kopya çekmesine öğretmenin verdiği tepki aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Empatik konuşma dili C) Sen dili E) Özdeşim B) Ben dili D) Sempati 113. C) Sen böyle ağlayınca kendimi çaresiz hissediyorum. C) Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda testler üzerinde değişiklikler yapılabilir. öğrenciyi tanımak için yeterli olabilir. öğretmenin sözleri karşısında çok mahcup olur. üzülür.” der.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 109. psikolojik danışmanla yaptığı görüşmede “O nasıl ölmüş olabilir. Bu olaydan sonra derslere her daim hazırlıklı gider. E) Sana yardım etmek için ne yapabilirim? 27 .Buna göre.En yakın arkadaşını trafik kazasında kaybeden bir öğrenci.” diyerek ağlamaya başlamıştır. D) Belirli bir testten elde edilen sonuç. bende yakın bir zamanda bir dostumu kaybettim ve bu durumla baş etmek benim için oldukça zor oldu. Psikolojik danışman aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse öğrenciyle empati kurmuş olur? A) Kişinin bir yakınını kaybettiğinde bu durumu kabul etmesi zaman alır. derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karışan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Mantık C) Gözlem yetersizliği E) Yanıltma B) Genelleme D) Kişisel yanlılık 110.Akademik ortalaması oldukça yüksek olan Akın’ı. 110. B) Sonuçları kullanılmayacakta olsa. öğretmenin anlattıklarını dikkatle dinleyerek öğrenmeye çalışır. E) İlgi envanterleri. öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir? A) B) C) D) E) Bilme-anlama Kendini gerçekleştirme Güven Sevgi Saygı 112. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ölemez. öğretmeni liderlik özelliği olan bir öğrenci olarak değerlendirmiş ve bu değerlendirmeyi önceden hazırladığı derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. VE 111.

Sosyometri tekniği sonunda grup lideri veya grup dışına itilmiş olduğu tespit edilen öğrencilerin. hangi özelliklerinden dolayı bu statüyü elde ettikleri. Akran temelli uygulamalara ilişkin aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır? A) Derste anlatılan bazı konuları anlamakta güçlük çeken öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için akran eğitimi B) Yeni kayıt olan öğrencilerin okulun fiziksel ve sosyal ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için akran danışmanlığı C) Kendi aralarında çatışmalar yaşayan öğrencilerin çatışmalarının çözümüne yardım için akran arabuluculuğu D) Sosyal becerileri yetersiz öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmede akran öğretimi E) Özgüveni yetersiz öğrencilerin özgüvenlerini yükseltmek için akran danışmanlığı 116. sosyal anksiyete gibi sorunlar yaşayan öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardım etmek 28 YEDİİKLİM YAYINCILIK 117. okullarda öğrencileri eğiterek.Akran temelli uygulamalar. iletişim ve çatışma çözme becerileri gibi konularda verilecek eğitimleri planlamak E) Sosyal fobi. aynı sınıfa uygulanmış olan aşağıdaki tekniklerden hangisinin sonuçlarına bakılarak en iyi anlaşılabilir? A) B) C) D) E) Anket Sosyodrama Bil-kim Öğrenci tanıma fişi Arzu listesi .Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon hizmeti kapsamında okullarda yürütülen çalışmalardan biri değildir? A) Okulda uygulanan eğitim programlarının tanıtılması B) Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması C) Okulun yakın çevresinin tanıtılması D) Üst okullar ve mesleklerin tanıtılması E) Sosyal-kültürel etkinliklerin tanıtılması 115. birbirlerine yardım etmelerini sağlayacak sistemler kurmayı amaçlayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarıdır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 114.Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerinden biridir? A) Sınıfındaki öğrencilerin alan seçimine yardım etmek için yetenek testi uygulayarak sonuçlarını öğrencilerle paylaşmak B) Sınıf rehberlik planını öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek üzere problem tarama listesi uygulamak C) Sınıfındaki öğrencilerin kişisel sorunlarının çözümüne yardım etmek üzere psikolojik danışma hizmeti sunmak D) Zorba öğrencilere kendini denetleme stratejileri.

R ve L. L ve R yetenekleri ölçüsünde başarılıdır. K. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. K ve N yeteneklerinin üstünde başarılıdır. 120. C) Dicle. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Bir sınıftaki öğrencilere başarı ve yetenek testi uygulanmış ve öğrencilerin test sonuçları yüzdelik puana dönüştürülmüştür. B) Mehmet.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 118. M’den daha başarılıdır. kendine inanırsa her türlü engeli aşabileceğine inanmaktadır.Yetenek ve başarı puanlarının yorumlanmasında ± 25 yüzdelik puan farkının normal olduğu kabul edildiğinde. sadece olduğu gibi görünmesinin başkalarına bir yararı olmadığını düşünmektedir. M. E) Buse. N ve P’den daha başarılıdır. L. . kendisine öğretilen ahlak değerlerinin hiçbirini reddetmemiştir. M öğrencisi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? A) B) C) D) M’nin başarısızlığının nedenlerini araştırmak P’yi model alması için M’yi teşvik etmek M’ye verimli ders çalışma yollarını tanıtmak M’yi durumuna uygun düşen bir mesleğe yöneltmek E) R’yi M’ye ders çalıştırmak için görevlendirmek 119. D) Ali. N. Bu sınıftaki K. P ve R öğrencilerinin yüzdelik puanları aşağıdaki yetenekbaşarı karşılaştırma grafiğinde verilmiştir. YEDİİKLİM YAYINCILIK 119. aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) B) C) D) E) M yeteneğinin altında başarılıdır. insanlardan onun beklentilerine uygun şekilde davranmalarını istemeye hakkı olmadığına inanmaktadır. insanlardan geçici bir süre için de olsa uzaklaşmaktan hoşlanmamaktadır. 29 TEST BİTTİ.Grafikte yetenek ve başarı puanları karşılaştırıldığında.Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bir birey özelliğidir? A) Fatma. VE 120.