EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Bir program tasarısı hazırlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılmakta; belirlenen ihtiyaçlarla şekillenen olası hedefler değerlendirilerek kesinleşmiş hedeflere ulaşılmaktadır. Kesinleşmiş öğretim hedefleri belirlendikten sonra bilişsel, duyuşsal, devinişsel olarak sınıflanan hedefler, aynı zamanda davranışsal ifadeler biçiminde de tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi hedeflerin davranışsal olarak ifade edilmesinin temel gerekçelerinden olamaz? A) Eğitim durumlarında standartlaşmayı sağlamak B) Öğretmenlerin program hedeflerine yönelik benzer anlamları oluşturmalarını sağlamak C) İstendik öğrenci niteliklerini açık ve net bir dille tanımlamak D) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir hâle getirmek E) Programın temele aldığı felsefi dayanakla program hedeflerinin uygunluğunu sağlamak 4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Türkiye’de öğretim programlarının merkezde hazırlanması ve ülkenin tüm okullarında ana hatlarıyla benzer uygulanıyor olması, programların bölgeye ve okul düzeyine uygun hale getirilmesinde sorunlara neden olmaktadır. Üstelik programlar gerçek yaşam durumlarında kullanılamayacak türde çok sayıda bilgi, beceri, tutum ve değeri içermektedir. Aslında öğretmenler, öğretim programlarını ülkenin temel hedefleri doğrultusunda kendileri hazırlayabilmelidir. Ancak bunun için öğretmen yetiştirmeye ve her şeyden önemlisi öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve anlayışlarının gelişmesine daha çok önem verilmelidir. Öğretmen eğitiminde böyle bir yaklaşımın izlenmemesi durumunda, dünyanın en mükemmel programı bile niteliksiz öğretmenlerin elinde verimsiz uygulamalara dönüşecektir.

Ertürk’e (1994) göre “Bir program ne kadar mükemmel olursa olsun, uygulayıcıları öğretmenlerdir.” Dolayısıyla iyi bir program, hazırlanış biçimine en yakın uygulanabilen programdır.

YEDİİKLİM YAYINCILIK

2. VE 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

4. Parçada, eğitim programlarının sahip olması gereken niteliklerden hangisine değinilmemiştir? A) B) C) D) E) Milli Eğitimin Amaçlarına Uygunluk Esneklik İşlevsellik Bilimsellik Çerçeve Özelliği

2. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan bir programın uygulamada farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz? A) B) C) D) E) Bölgesel farklılıklar Öğretmen nitelikleri Öğrenci özellikleri Okulların olanakları Eğitim politikası

3. Hazırlanan programın, uygulamada farklılaşmasında aşağıdaki program türlerinden hangisi en az etkilidir? A) Ekstra C) Örtük E) İşlevsel B) Kuramsal D) İhmal edilen

5. Parçadaki düşünceler, aşağıdaki program tasarım yaklaşımlarından en çok hangisiyle ilgilidir? A) Disiplin C) Çocuk E) Yaşam Şartları
1

B) Süreç D) Yaşantı

DENEME SINAVI

EĞİTİM BİLİMLERİ

6. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin sahip olmaları gereken yeterlikleri belirlemek üzere, tüm üniversitelerdeki öğretmen yetiştirme alanında yayın üreten öğretim üyelerine: “Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi ayrıntılı betimleyiz.” biçiminde bir e-posta göndermiştir. Öğretim üyeleri de görüşlerini yazarak genel müdürlüğe iletmiştir. Genel müdürlük, gönderilen bu dokümanları içerik analizine almış ve Cumhuriyetin 100. yılda uzmanların üzerinde uzlaştıkları öğretmen yeterlikleri belirlemiştir. Daha sonra bu yeterlikleri bir ölçek formu halinde düzenlemiştir. Hazırlanan ölçek, sistemdeki tüm öğretmenlere uygulanmış ve gelecekte ortaya çıkması düşünülen öğretmen yeterlikleri açısından öğretmenlerin olası ihtiyaçları belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında, ihtiyaç alanlarına yönelik öğretmenler için mesleki gelişim programları tasarlanmıştır. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ihtiyaç analizi ve değerlendirilmesinde sırasıyla hangi yaklaşım/ teknikleri kullanmıştır?
YEDİİKLİM YAYINCILIK

8. I. Genellikle entelektüel aristokrat yetiştirmek hedeflendiği için, öğrencinin aklını çalıştırıp çalıştırmadığını yoklayan sorular sorulmalıdır. II. Öğretmen kendi yapıp anlattıklarını, kitabın yazdıklarını öğrencilere sormalı, öğrenciler de yanıtı ezberleyip cevap vermelidir. III. Öğrenciye yaşamda karşılaştığı ya da karşılaşacağı problemler sorulmalı, onlardan bilimsel yöntemi kullanarak bu problemleri çözmesi istenmelidir. Yukarıda sınama durumlarıyla ilgili verilen özellikler sırasıyla hangi eğitim felsefesiyle ilişkilendirilebilir? I A) Esasicilik B) İlerlemecilik C) Daimicilik D) Esasicilik E) Daimicilik II
Daimicilik Esasicilik Esasicilik Daimicilik Yeniden Kurmacılık

III
İlerlemecilik Daimicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık İlerlemecilik

A) B) C) D) E)

Betimsel-Görüşme-Analitik Demokratik-Betimsel-Analitik Farklar-Analitik-Demokratik Analitik-Delphi-Farklar Analitik-Meslek Analizi-Demokratik

7. 1970’lerin başında “Neo Marksistler akımıyla ortaya çıkan Neo Marksistlere göre toplumda egemen bir kapitalist sınıf vardır ve toplumdaki diğer kurumlar gibi okulların da kurulma amaçları egemen sınıfın isteklerini yerine getirmektir. Okullarda resmî program içerisinde olmadığı halde toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilerek kapitalist görüşlerin okullarda aynen uygulandığını böylece kurulu düzene itaat eden, sorgulamayan, uysal bireylerin yetiştirildiğini öne sürmüşlerdir. Neo Marksistlerin bu görüşleri aşağıdaki program türlerinden hangisiyle en iyi açıklanır? A) Formal C) Uygulamadaki E) Örtük B) İhmal edilen D) Ekstra

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin plan hazırlarken dikkate alacağı özelliklerden birisi olamaz? A) Planın, programın amaç ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak B) Öğrencilerin yetenek ve olgunluk düzeylerine göre plan yapmak C) Planın, sınırlı olmayan bir zaman içinde uygulanabilecek şekilde oluşturulmasına gayret etmek D) Planın, ders ve konuların amaçlarını içerecek biçimde oluşmasını sağlamak E) Öngörülen davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl değerlendirileceğini planda vurgulamak

2

Program uygulamaları öncesinde öğrencilerin bilgi. öğrenci-öğrenci ve öğrencidiğer kaynaklarla etkileşim süreci (transactions) III. meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortak olarak okutulmaktadır. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirlemekte ve 10. 12. ve 11. ilk sınıflarda ortak genel kültür dersleri ile ortak alan dersleri. son sınıflarda ise mesleğe (dal) özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. “Neler Değerlendirilecek?” sorusuna bir program değerlendirme uzmanının yukarıda verdiği yanıtlar. öğretmenlerin deneyimleri ve nasıl yetiştirildiği (antecedents). Girdi-Süreç ve Ürün Modeli Açıklamasına göre mesleki eğitim programları. tutum ve beceriler. bir işin bir parçasını temsil etmekte ve bir yeterlik kazandırmaktadır. I. 9. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenci-öğretmen. 2004-2005 eğitim ve öğretim yılından itibaren pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. Buna göre öğretim programları 4 yıllık olarak tasarlanmıştır. Kazanılan bilgi. sınıf programı tüm genel. Mesleki eğitim programlarının temel yapısı oluşturulurken. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanarak yürürlüğe giren. Bu öğrenme birimleri. öğrenme amaçlarına ve içeriklerine sahip bir öğrenme birimi olarak düşünülmüştür. II. sınıfta verilmektedir. 9. onun hangi değerlendirme modelini dikkate almasını gerekli kılar? A) Program Öğelerine Yönelik Değerlendirme Modeli B) Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli C) Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli D) Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli E) Stufflebeam Bağlam. Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). Bu üç kategoride yer alan değişkenler arasındaki ilişkinin niteliği. Öğretmenlerin ve yöneticilerin yeni program hakkındaki görüşleri ve programın uzun süreli etkileri (outcomes) IV. beceri ve duyuşsal giriş özellikleri. aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangilerine uygun tasarlanmıştır? A) B) C) D) E) Doğrusal-Modüler Sarmal-Çekirdek Piramitsel-Çekirdek Çekirdek-Modüler Sarmal-Piramitsel 3 . YEDİİKLİM YAYINCILIK 11. Derslerin içeriği ise öğrenme bütününün bir parçasını kapsayan. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlamaktadır.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 10.

Basamaklı öğretim programında okulda ve okul dışında yapılacak etkinlikler güçlük düzeyi ve aşamalılık ilişkilerine dayanarak C. temel bilgi ve becerileri kazanmaktadır. B basamağı ise C basamağındaki bilgilerin düzenlendiği ve uygulandığı yerdir. C) Bilişsel süreçlerde örnekten kurala ulaşma sürecidir. B ve A olmak üzere üç basamakta ele alınmaktadır. Tümevarım yöntemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bir bütünün bileşenlerine. Ardından ikinci bir bozuk para çıkarır ve bu defa ikisini birden atarak öğrencilerin tahminlerini tekrar alır. Mine Öğretmen’in dersin başında yaptığı bu etkinlikler arasında aşağıdakilerden hangisine yönelik bir öğe bulunmamaktadır? A) B) C) D) E) Ön bilgileri hatırlatma Hedeften haberdar etme Dikkat çekme Merak uyandırma Derse güdüleme 12. Öğrenci beceri gerektiren işleri alan uygulaması ile gerçekleştirmelidir Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılabilecek en etkili yöntemdir? A) B) C) D) E) Beyin fırtınası Gösteri İşbaşında eğitim Gösterip yaptırma Soru-cevap . tahminlerimizin doğruluğunu artırabilmek için de farklı ve keyifli yollar öğreneceğiz” der. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 12. Mine Öğretmen sınıfa elinde bozuk para girer ve sınıfın karşısına gelince parayı havaya doğru atar ve yazı mı tura mı diye öğrencilerine sorar. C basamağında ise öğrenciler konunun temel hatlarını anlamaya çalışmakta. Öğrenciler bu basamaklarda farklı görev ve sorumlulukları yerine getirmekte ve tercih edebilecekleri görevler yoluyla ilgi duydukları konular üzerinde sorumluluk alarak etkinlikleri gerçekleştirmektedirler. 14. Basamaklı öğretim programındaki aşamalılık Bloom taksonomisine benzer bir ilişki gösterdiğine göre A ve C basamağında öğrencilerin gerçekleştirdikleri görevler hangi düzeye yönelik olabilir? A Basamağı A) Bilgi ve kavrama B) Uygulama ve sentez C) Uygulama ve analiz D) Analiz ve sentez E) Uygulama C Basamağı Uygulama ve analiz Bilgi ve kavrama Bilgi ve sentez Bilgi ve kavrama Kavrama ve sentez YEDİİKLİM YAYINCILIK 15. A basamağında öğrencilerin eleştirel düşünmeleri olay ya da durumlar üzerinden yeni çıkarımlarda bulunmaları oradan da yeni bilgi edinmeleri sürecini kapsar. 13. E) Bilinenlerden hareketle bilinmeyenlere ulaşma sürecidir. VE 13. Bu basamağa gelen öğrenciler C ve B basamağında yerine getirdiği görevlerden daha karmaşık görevlerle karşı karşıya kalır. Tahminlerin ardından “bugün olasılık konusu ile ilgili bir çalışma yapacağız. Aşağıdakilerden hangisi basamaklı öğretim programına göre A düzeyinde yer alan bir etkinliktir? A) Konuyla ilgili bölümlerin okunması ve yorumlayıcı özetlerinin yapılması B) Konuyla ilgili edinilen bilgilere dayanılarak karşılaştırmalı bir raporun hazırlaması C) Konuyla ilgili model ya da numunelerin incelenmesi D) Konuyla ilgili deneylerin yapılması E) Konuyla ilgili bir belgeselin ya da filmin izlenmesi ve not alınması 4 16. parçalarına ayrılması sürecidir. B) Öğrencilerin varolan bilgileri derinlemesine incelemesidir. D) Güncel bilgilerden hareketle geçmişi sorgulamadır. Öğrenci gerçek yaşam problemleri ile uğraşmalıdır. Okul ile yaşam arasındaki farklar kapanmalıdır.

Hakan Öğretmen’in kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayrılıp birleşme C) Örnek olay E) Akvaryum B) Münazara D) Anoloji 20. Okulun bulunduğu sosyal çevre öğrencinin öğrenme sürecinde öğreticiye yol gösterici etkiye de sahiptir. C) Öğretimde kullanılan bir materyalin karmaşık olması etki düzeyini artırır. 18. Kavramlar arasındaki ilişkilerin kurulmasında oldukça etkili bir yardımcıdır. Sosyal çevre bireyin davranışlarının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. D) Konuları sosyal çevreden yararlanabileceği konuklarla işlemek. E) Bir materyalin etkisi hedefi gerçekleştirmede süreci ne kadar kolaylaştırabildiğidir. Sosyal çevresinden yararlanarak öğrenme sürecini kurgulamak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması uygun olmaz? A) Çevrede yapılan sosyal etkinliklere katılımı sağlamak. öncelik sonralık ya da neden sonuç ilişkileriyle kavramların öğrenilmesini sağlar. Dale’in yaşantı konisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi öğretim materyalleri hazırlamada dikkate alınacak ilkelerinden biri olamaz? A) Görsel ve işitsel materyallerin etkisi etkileşimli materyallere göre daha azdır. Bu öğretim tekniğinde adaylara öğretmenlik mesleğine başlamadan temel beceriler kazandırılmaya çalışılır. YEDİİKLİM YAYINCILIK 21. Mikro öğretim uygulaması öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandırmak için kullanılan bir yoldur. Yatay ve dikey bağlantılar. D) Öğretim sürecine giren duyu organı sayısı artırılırsa öğretim süreci basitleşir. C) Sosyal ve çevre problemlerini temele alan projeler yaptırmak. Yapılandırmacı öğrenme çerçevesinde öğretimi tasarlayan bir öğretmen kavram haritalarını kullanırken aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz? A) Bilginin anlamlı bağlarla birbirine bağlanmasını B) Kavramlar arasında sistematik ilişkilerin kazanılmasını C) Önceki öğrenilenlerle ve yeni öğrenilenler arasında bağ kurulmasını D) Kavramlar arasındaki ilişkilerin keşfedilmesini E) Öğretmenin sunuş yoluyla anlamlı öğrenmeyi sağlamasını 19. E) Dersin hedeflerini çevrenin olanaklarını dikkate alarak belirlemek. B) Öğrencilerin sınıf ortamına yaşantısal örnekler getirmesini istemek. Hakan Öğretmen biyoloji dersinde nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili olarak “Bilim ve Teknik” dergisinden bir makaleyi öğrencileriyle birlikte okumuş ve önceden hazırladığı sorularla öğrencileri yönlendirerek konuyu işlemiştir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17. B) Öğrenciye alıştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamalıdır. Öğrenciler grup içerisinde tartışarak nesli tükenmekte olan canlıların yaşam sürekliliğini sağlamak için çözüm önerileri üretmelerini beklemiştir. Mikro öğretim uygulamasında bir öğretmen adayı aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir? A) Uyguladığı planın etkili olup olmadığına karar vermelidir B) Planı gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yapmalıdır C) Süreci etkili hale getirmek için beden dilini kullanmalıdır D) Sınıf hakimiyetini artırmak için yapacaklarını düşünmelidir E) Kazandırmak istediği hedefler ile kullanacağı öğretim yöntem-teknikler arasındaki ilişkileri kurmalıdır 5 .

Bu vurgunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğrenciler işbirlikli çalışmalarda zorlanabilirler B) Öğrencileri akademik başarıya göre sınıflamak insan haklarına aykırıdır C) İlgiler ortak olduğu için farklı bakış açılarını kazanmaları zordur D) Yeteneklerin geliştirilmesinde istenilen verim alınamaz E) Öğretmenlerin öğretim süreçlerini düzenlemesi oldukça güçtür A) Problem tabanlı – Köşelenme – Kavram kargaşası B) Örnek olay – Görüş geliştirme – Öykü temelli öğrenme C) Öykü temelli – Münazara – Kuantum öğrenme D) Problem tabanlı – Altı şapkalı – Balık kılçığı E) Örnek olay – Köşelenme – Sokrat semineri 6 . makaleyi çözümlemelerini ve konuyu derinlemesine öğrenmelerini istemiştir. Sınıfında öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenci bulunan bir öğretmen aşağıdaki yollardan hangisini seçerse yanlış bir yol tercih etmiş olur? A) Bilişsel özellikler kadar sosyal özellikleri de geliştirmek için çaba harcamak B) Heterojen gruplarda çalışma yapmasını desteklemek C) Öğrenme görevlerini küçük tutarak kontrolü artırmak D) Bireyselleştirilmiş öğretim tekniğiyle kendi hızlarında ilerlemelerini desteklemek E) Ek çalışmalarla öğrenme becerilerini artırmaya çalışmak 24. Verilen süre tamamlandıktan sonra grupların çözüm önerilerini dinleyerek. Ancak birçok eğitimci bu uygulamanın yanlış olduğunu vurgulamaktadır. özellikle tartışmaya açık olanları kartonlara yazıp sınıfın değişik yerlerine asmış. o öneriyi kabul edilebilir hale getirecek gerekçeler üretmelerini istemiş. öğrenciler bir süre düşünüp tartıştıktan sonra her grubun gerekçelerini tüm sınıfa sunmalarını istemiş ve tüm sınıfın benimsediği çözüm önerisini kabul etmiştir. öğrencilerin gruplar halinde çalışarak. Sınıflarında öğrenme güçlüğü yaşayan kaynaştırma öğrencileri olan öğretmenler öğretim sürecinde daha fazla çaba harcamak zorunda kalmaktadırlar. öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle küçük gruplar oluşturmuş. Birçok okulda öğrenci başarılarını artırmak amacıyla seviye grupları oluşturulmaktadır. onların kendi aralarında tartışarak bu sorunu çözümlemelerini ve senaryoyu yeniden yazmalarını istemiştir. Bir öğretmen.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 22. teknolojik gelişmenin insan ilişkilerinde meydana getirdiği aşınma ve sorunları kurgulayan bir senaryo yazarak öğrencilerine dağıtmış. orta ve alt düzeydeki öğrencilerin birlikte ve aynı hızda daha kolay öğrenebilecekleri anlayışına dayandırılmaktadır. kendilerine en uygun gelen önerinin bulunduğu yere giderek. tüm öğrencilerin kartonlarda yazan önerileri dikkate alarak. Öğretmenin belirlenen konuyu öğretmek ve sorunları çözmek için başvurduğu yöntem/teknikler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? YEDİİKLİM YAYINCILIK 23. aynı sorunla ilgili olarak üst düzeyde yazılmış bir makaleyi dağıtarak. Bunun nedeni bu öğrencilerin öğretim sürecinden diğer öğrencilerden daha farklı etkilenmeleridir. Oluşturulan bu gruplar üst. Arkasından.

öğrenme stillerine veya sınıf düzeyine uygun olarak heterojen gruplara ayrılır. – Öğrenciler zekâ alanlarına. öğretim hizmeti içerisinde yer alan dönüt–düzeltme etkinlikleri. – Gruplar işlenecek konunun özelliklerine göre önceden belirlenmiş masalarda. her bir masa veya köşede ne yapacaklarını önceden bilirler ve ona göre hareket ederler. köşelerde veya odalarda nöbetleşe olarak çalışmaya başlar. Uzman değerlendirmesi. Aşağıda verilen düşünme biçimi ve etkili kullanılabilecek öğretim yöntem / tekniği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Eleştirel düşünme Yansıtıcı düşünme Yaratıcı düşünme Iraksak düşünme Yakınsak düşünme Görüş geliştirme Konuşma halkası İstasyon çalışması Beyin fırtınası İshikawa diyagramı 28. Aşağıda öğrenme kuram ve yaklaşımları. akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye en fazla olanak sağlayan. Bu tekniğin uygulanması için. Tam öğrenme yaklaşımına göre. bunun dayandığı temel felsefe ile bunu öğrenme sürecinde uygulamaya koyacak öğretim stratejileri birlikte verilmiştir. zekâ alanlarına uygun işler üretmesine. beyin fırtınasından yararlanmasına ve estetik anlayışlarını yansıtmalarına olanak sağlar. – Dolayısıyla öğrenciler. çoğu zaman öngördüğü hedefler bakımından bu üç değerlendirme biçiminin kullanılmasını zorunlu kılan öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? YEDİİKLİM YAYINCILIK A) B) C) D) E) Görüş geliştirme tekniği Beyin fırtınası tekniği Tezli tartışma tekniği Mikro öğretim tekniği Sanal eğitim tekniği 26.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 25. aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için kullanılır? A) Öğrencideki bilişsel giriş davranışlarını ortaya çıkarmak B) Duyuşsal giriş davranışlarındaki olgunlaşma düzeyini saptamak C) Öğrenciler arasında işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmek D) Öğretim hizmetlerinin niteliğini garanti altına almak E) Öğretim hizmetlerinden daha fazla öğrencinin yararlanmasını sağlamak 7 29. Bu eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Eğitim Felsefesi Kuram-Model Strateji Araştırma Soruşturma Buluş Sunuş A) İlerlemecilik Proje Tabanlı Öğrenme B) Daimicilik C) Esasicilik D) Yeniden Kurmacılık İşbirlikli Öğrenme Geleneksel Öğrenme Yapılandırmacılık Buluş Araştırma Soruşturma E) İlerlemecilik Probleme Dayalı Öğrenme . Yukarıda uygulanma biçimine dönük ilkeleri ve özellikleri açıklanan öğretim tekniği hangisidir? A) B) C) D) E) İşbirlikli öğrenme Köşelenme tekniği Sergi tekniği Proje tekniği İstasyon tekniği 27. – Öğrencilerin dayanışma içerisinde.

Bir derste aşamalılık ilişkisinin yüksek olduğu bilinmektedir. Böyle bir ders için öğrenci başarısını etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır? A) Öğrencilerin dersin konuları ile ilgili önkoşul davranışlara sahip olması B) Birbirinden farklı tekniklerle ders işlemenin söz konusu olması C) Öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmiş olmaları D) Öğrencilere yeterli sayıda olumlu pekiştireç verilmesi E) Öğrencilere dersin başında hedefler hakkında bilgi verilmesi 8 35. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamını düzenlemeye çalışan bir öğretmenin dikkate alması gereken ilkelerden biri değildir? A) Öğrenme sürecinden sorumlu olduğunu öğrenciye açıklamak B) Sınıf ortamını kullanılacak yönteme göre düzenlemek C) Öğrencilerin yapılan küçük yanlışlarını görmezden gelmek D) Öğrencinin gelişim özelliklerine bağlı olarak ortamı düzenlemek E) Sınıf kurallarını belirleyerek uyulmasını sağlamak 33. Nesrin Öğretmen dersinde hangi öğretim tekniğini işe koşmuştur? A) B) C) D) E) Benzetim Kavram ağı oluşturma Beyin fırtınası Analoji kurma Örnek olay yaratma 34. Sınıf yönetimi sadece sınıf ortamını disipline etmek değildir. Nesrin Öğretmen toprak ve kaya arasındaki ilişkiyi dersinde anlatırken bu ikiliyi anne-baba ve çocuk ilişkisine benzetmiş ve siz nasıl anne ve babalarınızın özelliklerini taşıyorsanız toprak da kayanın izlerini taşır açıklamasını yaparak konusunu ifade etmeye çalışmıştır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 30. Aşağıdaki cevaplardan hangisi “Ne zaman eleştirel düşünür olabiliriz?” sorusuna ait bir yanıt olamaz? A) Mantıklı neden-sonuç ilişkilerini değerlendirdiğimizde B) Alternatif yorum ve açıklamalara açık olunduğunda C) Duygulardan daha çok mantığa güvendiğimizde ve mantığı temel aldığımızda D) Popüler olan düşüncelere açık olduğumuzda E) Karara varmadan önce durumla ilgili olanaklı olduğu ölçüde fazla bilgi edinmeye çalıştığımızda . Kazandırılmak istenilen hedeflerin gerçekleştirilebileceği en uygun öğrenme ortamını yaratmayı kapsamaktadır. Öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeyi gerçekleştirmek için diğerlerine oranla daha güçlü bir yoldur? A) B) C) D) E) Soru-cevap Örnek olay Simülasyon Doğaçlama Demonstrasyon 32. Bu modeldeki adımlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bilginin transfer edilme aşamasında ön plana çıkar? A) B) C) D) E) Keşfetme Giriş Değerlendirme Derinleştirme Açıklama YEDİİKLİM YAYINCILIK 31. 5-E modeli yapılandırmacılığı uygulamaya koymak için kullanılan yollardan biridir. Bu model öğrencinin kendi bilişsel yapısını oluşturabilmesi için en uygun yolu oluşturmaya çalışmaktadır.

yaratıcı fikir ve değerlendirmelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini istemiştir. Öğrencilerin genel kavramlara. 37. Yukarıda özellikleri ve bazı kazanımları dile getirilen öğrenme yaklaşımı hangisidir? A) B) C) D) E) Tam öğrenme Proje tabanlı öğrenme Basamaklı öğretim programı Modüler öğretim Öğrenme istasyonları 9 40. Yeşil şapka ile düşünme alışkanlığı edinmiştir. Ali Öğretmen ise öğrencilerinden “Zorunlu ilköğretim çağında olmasına rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarının sayısını nasıl azaltabiliriz?” sorusuna karşılık olarak özgün. Hayata olumsuz bakan. değer ve inançlarını da iletişime dönüştürmesini sağlayan özelliklere sahiptir. neler düşündüklerini sırasıyla söylemelerini istemiştir. birçok konuda olduğu gibi bilgi konusunda da geleneksel yaklaşımdan önemli farklılıklar gösterir. Canan Öğretmen dersinde zorunlu ilköğretim çağında olmasına ve okula çok gitmek istemesine rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla ilgili bir belgeselden kısa bir bölüm izlettirmiştir. koşulları. kendi ürünlerini geliştirip sunmalarına olanak sağlamak gibi hedeflere odaklanmıştır.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 36. Yansıtıcı düşünme bireyin geçmiş deneyimlerini bugüne transfer etmesi veya bugünkü birikimleriyle geleceğe yönelik öngörüde bulunması kadar duygu. Sarı şapka ile düşünme tutumu geliştirmiştir. Bilginin oluşumu. Öğrencilerinden. Aşağıda verilen yöntem/tekniklerin hangisi yansıtma becerilerini geliştirmede daha az etkilidir? A) B) C) D) E) Programlı öğretim Yaratıcı drama Konuşma halkası Kavramsal karikatür Mikro öğretim Fikir taraması 39. kubaşarak öğrenme anlayışını geliştirmek. Onlara öğrenme sorumluluğu kazandırmak. Canan ve Ali Öğretmen’in kullanması gereken en uygun yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir? Canan Öğretmen A) Benzetim B) Görüş geliştirme C) Konuşma halkası D) Konuşma halkası E) İstasyon Ali Öğretmen Doğaçlama Beyin fırtınası Beyin fırtınası Yaratıcı drama YEDİİKLİM YAYINCILIK 38. Siyah şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. altı şapkalı düşünme tekniğine göre ne söylenebilir? A) B) C) D) E) Mavi şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. Kırmızı şapkaya uygun düşünmektedir. her şeyden bir olumsuzluk görme alışkanlığı olan. sürekli tedbirli davranmak isteyen ve riski göze alamayan bir öğrencinin durumu ile ilgili. Yapılandırmacı yaklaşım. hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri bu yaklaşımın temelini oluşturur. niteliği ve kullanılma biçimiyle ilgili önemli özellikler ortaya koyar. düşüncelere ve disiplin ilkelerine odaklanması söz konusudur. Aşağıda verilen bilgi türlerinden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın temel özelliklerine uygun değildir? A) Bağlamsal bilgi C) Öznel bilgi E) Yaşamsal bilgi B) Ortak bilgi D) Kesin bilgi . Öğrencilerin bireysel veya birlikte çalışarak bir şeyler üretmeleri beklenir. kendilerini bu çocukların yerine koyarak onların neler hissettiklerini. Onların işbirliği yaparak.

yorumlama. Bir öğretmen 30 kişilik sınıfında yaptığı bir sınavda. Bu nedenle öğrencilerin puanlarına 10’ar puan eklemiştir. maharet ve dakiklik gösterirler. Gardner tarafından açıklanan çoklu zekâ boyutlarından sosyal zekâ için aşağıdakilerden hangisi uygun bir etkinlik ya da açıklamadır? 45. aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Öğrencilerin parmak kaldırmakta ısrarcı davranmalarına B) Öğretmenin sınıf içindeki otoritesini güçlendirmesine C) Öğrenciler arasındaki iletişim becerisinin geliştirilmesine D) Öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının gerilemesine E) Kalıcı ve sağlam bilgilerin öğrenciler tarafından oluşturulmasına 44. Ölçme sonuçlarının elde edildiği ölçek düzeyine bağlı olarak elde edilen sayı ya da sembollerin matematiksel özellikleri tanımlanır. B) Kendilerine özgü dış dünyayla ilgili etkinlikler düzenleyip açık havada zaman geçirmeyi severler. Geçerlik testin güvenirliğinden bağımsızdır. zerafet. YEDİİKLİM YAYINCILIK 42. Bu durumda öğrencilerin puanlarına karışan hata hangi tür hatadır? A) Rastlantısal C) Sabit E) Sistematik B) Durumsal D) Mantıksal A) Öğrenme sürecinde arkadaşlarıyla birlikte çalışma. öğrencilerinin bir kısmının çok yüksek puanlar almış olmasına rağmen çoğu öğrencinin düşük puan aldığını görmüştür.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 41. Soru-cevap yöntemini kullanan bir öğretmenin. Güvenirlik geçerlik için bir ön koşuldur. Yani ölçme sonucunda elde edilen sayıların matematiksel özellikleri ölçek nitelikleri ile ilgilidir. İngilizce eğitim veren bir üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra bir İngilizce sınavına alınmaktadır. Yukarıda anlatılan örnekte kullanılan değerlendirme türü ve ölçütü hangi seçenekte birlikte doğru olarak verilmiştir? Değerlendirme A) B) C) D) E) Düzey belirleyici Biçimlendirici Değer biçici Yetiştirici Tanılayıcı Ölçüt Mutlak Bağıl Kriter Norm Mutlak 43. kendini değerlendirmeye ve bireysel farkındalığa önem verirler. Ancak 5 öğrenci tam puan aldığı için onlara puan ekleyememiştir. Eğitimde kullanılan testlerle elde edilen ölçme sonuçları arasında asla çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz. E) Cümleleri dinleme. farklı biçimde ifade etme konusunda duyarlı davranırlar. Geçerli olan bir testin güvenirliği düşüktür. Öğrencilerden bu soruların yüzde 70’i ve daha fazlasını doğru yanıtlayanları kazandıkları bölümde birinci sınıftan eğitimlerine devam etmektedir. Bir ölçme aracının ve o ölçme aracından elde edilen puanların geçerliği güvenirliği ile sınırlıdır. her öğrenciye söz hakkı verebilmek için parmak kaldıran öğrencilerin bu davranışlarını sürekli görmezden gelmesi. Bu nedenle bir ölçme aracından elde edilen puanların güvenirliği arttıkça geçerliği de artar. grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyarlar. C) Öğrenirken kişisel çalışmalara. D) Fiziksel etkinlik ve işlerde denge. . Testin güvenilir olması geçerliğinin kanıtıdır. Ancak soruların yüzde 70’inden daha az doğru yanıt verenler bir yıl süreli olarak yabancı dil hazırlık okuluna devam etmektedirler. Eğitimdeki testlerde hangi ölçek türünde ölçme sonucu elde edilemediği için çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz? A) Eşit Aralıklı C) Eşit Oranlı E) Sıralama B) Sınıflandırma D) Adlandırma 10 46. Bu İngilizce sınavında çoktan seçmeli 100 soru bulunmaktadır. Buna göre güvenirlik ve geçerlilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Bir test güvenilir olmadan geçerli olabilir.

90 . Anadolu Lisesi. edebiyat. Bir testin bir defa uygulanması ile elde edilen ölçme sonuçlarına dayalı olarak testin güvenirliğinin bulunmasının farklı yöntemleri vardır.00 0.15 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde. Fen Lisesi.0. Bu lise türlerinden bazılarının eğitim düzeylerinin daha iyi olması ve öğrencilerinin üniversite giriş siteminde daha başarılı olmaları nedeniyle daha çok tercih edilmeleri söz konusudur.50 0.0.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 47.0. testin bir defa uygulanması ile elde edilen güvenirliğin anlamı ve hesaplama yöntemi birlikte doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Kararlılık . Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalarda Seviye Belirleme Sınavlarının “amacına uygun” olduğunu belirtmektedir. ve 8.80 . DERS Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Matematik 0.70 .55 1. öğretmenin bağımsız değişkeni ne olur? A) B) C) D) E) Kuvvet ünitesi Öğrenci başarısı Sınıf düzeyi A ve B şubeleri Değerlendirme türleri 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK 50.90 .40 .00 0. Öğretmen. sınıfların sonunda Seviye Belirleme Sınavları yapılmaktadır.Test-tekrar test Duyarlılık – Paralel testler Tutarlılık – Eşdeğer testler İç tutarlılık – Eşdeğer yarılar Objektiflik – Alfa .0..0. Yapılan Seviye Belirleme Sınavlarının aritmetik ortalaması alınarak başarılarına göre öğrencilerin okullara yerleştirilmesi yapılmaktadır. Genel Lise gibi farklı lise türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamanın doğruluğu yönünde ileri sürülebilecek bir kanıttır? A) Testlerdeki soruların güçlük indekslerinin ortalamasının orta düzeyde olması B) Testlerin objektif olarak puanlanması ve ölçme sonuçlarının objektif olması C) Test puanları yüksek olanların yerleştirildikleri okullarda başarılarının yüksek olması D) Testlerin puan dağılımlarının sola çarpık bir dağılım gösteriyor olması E) Testlerin adayların yetenek düzeyine uygun ve normalden sivri dağılıyor olması 49.40 .0.60 1.30 0. kullandığı değerlendirme türlerine göre hangi şubenin daha başarılı olduğunu inceleyerek değerlendirme türlerinin öğrencilerin ders başarısına etkisini araştırmak istemektedir. B) En düşük ilişki İngilizce ve geometri test puanları arasındadır. dilanlatım ve matematik testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.25 .60 .55 Matematik Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) Matematik testi en yüksek ortalamaya sahiptir. 7. sınıfların fizik dersi “kuvvet ünitesi”nde A şubesinde performansa dayalı değerlendirme B şubesinde biçimlendirici değerlendirme kullanmıştır. kontenjanları sınırlı olan bu okullara doğrudan alınmaları olanaksız olduğundan.0. Bir grup öğrencinin geometri.00 1.50 .0.0. Bir öğretmen 10.30 0. D) Öğrenciler geometri ve İngilizce testlerinden oldukça başarısızdırlar. Çok sayıda adayın tamamının. E) Matematik testi puanları artıkça geometri puanları azalmaktadır.25 0.00 0. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı.0. Böyle bir araştırmada.70 0. İngilizce.15 0. ilköğretim ikinci kademe süresince 6.00 . 48.80 1. C) Dil-anlatım ve matematik testleri benzer özellikleri ölçmektedir.

dönem sonunda uygulan testin ise %60’ını hesaplayıp bunları toplayarak geçme notunu belirlemiştir. Örneğin. Tercihli sınavlarda öğrencilere. Yanıt verilmesi zorunlu sorularla beraber. verilen sorular arasından tercih ederek soruları yanıtlaması isteniyorsa bu tür sınavlara tercihli sınavlar denmektedir. Bir ilköğretim okulunda Aliye ve Behiye hanımlar matematik öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.50’ye yakın olması bunun için yeterlidir. diğer yarısının yanlış yanıtlaması gereklidir. Hem dönem içinde yaptığı hem de dönem sonunda yaptığı sınavlarda kritik davranışları yoklayan çoktan seçmeli test kullanmıştır. Yazılı yoklamalarda tercihli sınav tipinin kullanılması hangi geçerlik türünü kesinlikle etkiler? A) Görünüş D) Uygunluk B) Yapı E) Yordama C) Kapsam 54. güçlük indeksi 0. Bu öğretmenlerin testlerin özellikleri şöyledir: Aliye Öğretmen: 50 soru ve 4 seçeneklidir. C) Maddenin ayırıcılık gücü yüksek. Behiye Öğretmen: 50 soru ve 5 seçeneklidir. Her bir öğrencinin dönem içinde uygulanan testlerden aldıkları puanları toplayarak %40’ı. Aliye Öğretmen ders devam ederken dönem içinde iki sınav ve dönemin sonunda da bir sınav yapmıştır. E) Soruların seçenek sayısı arttıkça tesadüfi hata azalır. sorular konulara göre gruplandırılarak her gruptan belirli sayıda soru seçilip yanıtlandırılması istenebilir. C) Yapılan puanlamanın objektifliği puanlama yapan kişiye bağlıdır. 53. D) Madde güçlük düzeyinin 0.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 51. YEDİİKLİM YAYINCILIK 52. B) Sınıftaki öğrencilerin yarısının bu soruyu doğru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Behiye Öğretmen’in testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testinden daha yüksek olduğunu ileri sürmesinin gerekçesidir? A) Testin varyansı büyüdükçe testin güvenirliği de artar. dönem sonunda uygulan test ise 100 puan üzerinden puanlamıştır. B) Testteki soru sayısı arttıkça ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı azalır. E) Sorunun güvenirliği yüksek olmalıdır çünkü güvenirlik arttıkça.50’ye yakındır. Aliye ve Behiye hanımlar aynı kapsamda ayrı ayrı birer matematik testi geliştirmiştir. madde varyansının sıfır çıkması durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Bütün öğrencilerin o soruyu hep birlikte doğru ya da yanlış yanıtlamış olması gerekir. D) Soruların güvenirliği testin güvenirliğini de etkiler. seçimlik sorular verilerek belirli sayıda seçimlik sorunun da yanıtlandırılması istenebilir ya da tüm sorular verilerek bunlardan seçilecek belirli sayıda sorunun yanıtlandırılması istenebilir. Dönem içinde uygulanan her bir test 50 puan üzerinden. belirli sayıda soruyu seçerek yanıtlama özgürlüğü verilir. Behiye Öğretmen testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testine göre. Tercihli sınavlar birkaç biçimde uygulanabilir. Bir testin içerisinde yer alan bir sorunun. daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. madde varyansı azalır. Yazılı yoklamalarda öğrencilerin. Aliye Öğretmen’in uyguladığı testlerin türü ve sonuçta elde ettiği geçme notuna ilişkin ölçme türü için ne söylenebilir? Test Türü A) B) C) D) E) 12 Ölçme Türü Türetilmiş Fonksiyonel Temel Dolaylı Doğrudan Başarı Seçme Hazırbulunuşluk İzleme Tarama .

Kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için öğrencilerin izledikleri yolları gösteren. B seçeneği doğruysa soru kolaydır. B) Çok ve çeşitli performans görevlerine dayalı pek çok ürün içerir C) Öğrenci başarısını belirlemek için tamamen objektif ölçme sonuçları sağlar.49 0.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 55.85 rjx 0. soru için “teste alınabilir bir soru” denilebilmesi için anahtarlanmış doğru yanıtının hangi seçenek olması beklenir? A) A B) B C) C D) D E) E 56.18 0. Yukarıdaki tabloda verilen 2.45 13 58. E) Öğrenci gelişiminin süreç içinde tüm aşamalarıyla izlenmesini sağlar. D) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilerek geliştirilmesini sağlar. Doğru yanıt E ise soru zordur.74 0.55 -0. 57.65 0. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE YANITLAYINIZ. VE 58.23 0. Aşağıdakilerden hangisi tümel değerlendirme için söylenemez? A) Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine olanak sağlar.62 0. yaptıkları çalışmalarının ve kazanımlarının kanıtı olan birçok ürünün biriktirildiği. Aşağıda madde güçlükleri (pj) ve madde ayırt edicilikleri (rjx) verilmiş soruların hangisi seçilirse testin güvenirliğine katkısı en yüksek olur? pj A) B) C) D) E) 0. Yukarıdaki tabloda verilen soru için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) B) C) D) E) Doğru yanıt A ise soru pozitif ayırt edicidir. hem öğrenme sürecini hem de sonuç olan öğrenme ürünlerini birlikte değerlendirmekte kullanılan değerlendirmeye tümel (portfolyo) değerlendirme denir. A ve C seçenekleri eşit ayırt ediciliktedir. .25 0. Soru No:2 Üst Grup Alt Grup Toplam A 10 28 38 B 53 10 63 C 11 26 37 D 12 27 39 E 14 9 23 Toplam 100 100 200 YEDİİKLİM YAYINCILIK 57. Doğru yanıt B ise soru negatif ayırt edicidir.

DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 59. Özdeş iki kaba. eşit seviyede su konduktan sonra kaplardaki suyun eşit olup olmadığı sorulur: Ahmet: Eşit Ayşe: Eşit Ardından birinci kaptaki su dar – uzun. medyan ve ortalaması kaçtır? Mod A) B) C) D) E) 4 3 4 5 4 Medyan 4 7 5 3 4 Ortalama 4. Her soruda doğru yanıta “1”. Bu testtin en kolay ve en zor soruları hangileridir? En kolay A) B) C) D) E) 10 3 2 9 6 En zor 2 9 10 3 3 14 Tümevarımsal akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme . VE 60. ikinci kaptaki su geniş – kısa bir bardağa dökülür.4 4.7 6. Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların mod.1 5. 61. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci yanıtları aşağıdaki tabloda verilmiştir. yanlış yanıta “0” puan verilmiştir.8 5. Yanıtlanmayan soru bulunmamaktadır. Hangi kaptaki suyun daha çok olduğu sorulur: Ahmet: Uzun bardaktaki su daha fazla Ayşe: Geniş bardaktaki su daha fazla Ahmet ve Ayşe’nin verdiği cevaplar. Gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kavramlardan hangisi. sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? Ahmet A) B) C) D) E) Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Sezgisel akıl yürütme Ayşe Özelden özele akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme Odaktan laşma uzak- 60.2 62. karşısındaki örneği açıklamada yetersiz kalır? Örnek A) Bir çocuğun iki tekerlekli bisikleti rahatça sürebiliyor oluşu B) Bir çocuğun çarpma ve bölme işlemi yapabilmesi için öncelikle toplama ve çıkarma işlemi bilmesi gerektiği C) Bir çocuğun boyunun uzaması ve ağırlığının artması D) Henüz altı aylıkken desteksiz ayağa kalkamayan bir çocuğun 11 aylık olduğunda desteksiz ayağa kalkabilmesi E) Bir çocuğun dışkılama büzgeç kaslarını kontrol edebilir hale gelmesi Kavram Olgunlaşma M 1 A B C Ö ğ r e n c i l e r D E F G H I J 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 a 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 d 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 d 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 e 7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 l 8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 e 9 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 r 10 1 0 0 1 0 0 YEDİİKLİM YAYINCILIK Hazırbulunuşluk Büyüme Olgunlaşma Olgunlaşma 0 0 0 0 59. NUMARALI SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ayten Hanım. Halının üzerinde çıkan köpükleri gören oğlu halı şampuanı ile de banyo yapılabileceğini düşünerek soyunmaya başlar. I. aynı gün içerisinde bisikletten düşüp dizini yaralar. Kendine odaklanmış (Benmerkezci) II. Canlandırmacı (Animist) III. Çocuğun bu davranışı Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) 15 Özelden özele akıl yürütme Tümevarımsal düşünme Özümleme Yapaycılık Alışkanlık kazanma . oğluna banyo yaptıracağı zaman küvetin içerisine biraz şampuan atar.” demesi Savunma Mekanizması Yer değiştirme Annesine yalan söyleyen Murat. Bir gün Ayten Hanım halıları temizlemek için halıya bir miktar halı şampuanı döker ve halıyı ovalamaya başlar. Piaget’ye göre Murat’ın içinde bulunduğu ahlaki ve bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? Ahlaki Gelişim A) B) C) D) E) Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki özerklik Ahlaki özerklik Bilişsel Gelişim Duyusal motor Somut işlemler İşlem öncesi Somut işlemler YEDİİKLİM YAYINCILIK D) Yoğun cinsel arzuları olan bir adamın çevresine yaklaşan her kadının kendisi baştan çıkartmaya çalıştığını düşünmesi E) Aklımıza kötü bir şey getirip bunu dile getirdiğimizde arkadaşımızın tahtaya vurması Yapma bozma İşlem öncesi 64.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 63. Murat’ın annesine yalan söylediği için bisikletin kendisini düşürdüğünü düşünmesinde. Omnipotent düşünce tarzlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. VE 64.” diyen çocuk. 65. Oğlu köpüklü su içerisinde banyo yapmaktan çok hoşlanmaktadır. bu yolla cezalandırıldığını düşünmektedir. “Anneme yalan söylediğim için bisiklet beni düşürdü. B) Mantığa bürüme Karşıt tepki geliştirme İlkel idealleştirme C) Bastırılmış cinsel isteklere sahip bir kişinin abartılı ahlakçı tutumlar sergilemesi 63. II ve III C) Yalnız III 66. Aşağıdaki durumlardan hangisi karşısında belirtilen savunma mekanizmasına örnek olamaz? Durum A) İşyerinde kötü bir gün geçiren Ahmet’in eve gelince oğlunun ufak bir yaramazlığına hiddetli tepkiler göstermesi Eşeğinden düşen Nasrettin Hoca’nın “Düşmeseydim de zaten inecektim. yaralandım.

hafta sonu sokağa çıkmam vb. çocukluğumdan beri beni hep belirli bir kalıp içerisinde.âdeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirdi. Anlayış. Murat’la yapmış olduğu görüşme esnasında ara sıra ufak notlar almaktadır. Bugüne dek babanın sana yaklaşımı nasıl oldu Murat? Babam. Piaget. bilişsel gelişim dönemlerini dört grupta toplamıştır (Aronfreed. Okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım. Öğretmen Murat : : Murat. engelleniyor. Anlıyorum Muratçığım… Öğretmen Murat : : Gerçekleştirilen Davranış A) Ayşe’nin babasına benzeyen diğer erkekleri babasından ayırt edebilmesi B) Murat’ın önüne konan birbirinden farklı uzunluklara sahip 10 çubuğu uzundan kısaya doğru sıralayabilmesi C) İsmet’in sokak ortasında soyunan bir kadının davranışını “terbiyesizlik” olarak değerlendirirken aynı kadının nü resimlere modellik yaparken soyunmasını “sanat” kabul etmesi D) Samet’in suyun buza dönüşebildiği gibi buzun da tekrar suya dönüşebileceğini kabul etmesi E) Arzu’nun bir bardağın yüksekliğinin diğer bardağın genişliğini ödünleyebildiğini anlaması Öğretmen Murat : : : : 10 – 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK Öğretmen Murat Öğretmen Murat : : 10 – 11 10 – 11 Öğretmen : 11 – 12 68. Murat’ın vicdan gelişiminin çok zayıf olması. Bir hata yaptığın zaman tavrı nasıl olur babanın? Hata mı? Öyle bir hakkım yok ki… Anlıyorum Murat… Peki baban cezaya başvurur mu? Evet. VE 69.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 67. Duyusal – motor dönem (0 – 2 yaş) 2. Ama ben bunları hak ettiğime inanmıyorum. hoşgörü yok denecek kadar azdır. Bu kurallara sorgulamadan uymamı ister. bana biraz babandan bahseder misin? Babam… Çok katı. Gelişim süreci içerisinde bazı kavramların kazanılmasında gecikme olabilir. Bu tür gecikmeler aynı dönemde olduğunda yatay. aşağıdakilerden hangisi yatay ya da dikey gecikmeye örnek verilemez? İlk Kez Yapılabildiği Yaş Aralığı 5–6 68. aşağıdakilerden öncelikle hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? A) İçsel denetim C) Kimlik E) Girişimcilik 16 B) Dışsal denetim D) Başarı . sert bir adamdır. İşlem öncesi dönem (2 – 7 yaş) 3. 1971): 1. Kendi belirlediği. Ceza sık sık uygulanır. Fiziksel değil. Soyut işlemler dönemi (11 – 20 yaş) Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre. Ne tip cezalar bunlar? Fiziksel ceza uyguluyor mu baban? Hayır. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ona göre verdiği cezalardan ders almalıymışım. Somut işlemler dönemi (7 – 11 yaş) 4. Rehber öğretmenin aldığı notlardan birinde Murat’la ilgili olarak “vicdan gelişiminin çok zayıf olduğuna” yer verilmiştir. Genelde arkadaşlarımla buluşmam. farklı dönemde olduğunda ise dikey gecikmeden söz edilir. benim bir türlü anlam veremediğim kuralları vardır babamın.

C) Somut işlemler dönemindeki çocuklar olgu. Nöbetleşelik V. Parçada belirtilen ana baba tutumu. YEDİİKLİM YAYINCILIK 70. sınıfların boş dersine girmiş ve öğrencilerine toplumun temel yapıtaşını sormuş. Bu durumdaki birey büyük ihtimalle yaşamının ilerleyen zamanlarında sürekli “keşke” düşüncesiyle baş başa kalacaktır. temel güven duygusundan yoksun bir çocuğun da özerkliğini kazanması o kadar güçtür. bu tutumun yol açacağı muhtemel kimlik statüsü ve Kohlberg’e göre bu statünün ulaşabileceği en üst düzeyde ahlaki gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ana-Baba Tutumu A) Otoriter B) Otoriter C) Aşırı Koruyucu D) Mükemmeliyetçi E) Mükemmeliyetçi Kimlik Statüsü İpotekli Başarılı İpotekli Başarılı İpotekli Ahlaki Gelişim Geleneksel Gelenek Öncesi Gelenek Öncesi Geleneksel Gelenek Öncesi 71. Yönelimlilik ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir? A) I ve II C) II ve IV E) I. II. IV ve V 17 . Kendine özgü bir kimlik oluşturamayan bireyin yapacağı meslek ve eş seçiminin de ne kadar sağlıklı olacağı tartışmalıdır. Özerkliğini kazanamamış bir çocuğun ergenlik yıllarında kendine özgü bir kimlik oluşturması ne kadar güçse. Kars’ta öğretmenlik görevine yeni başlayan bir öğretmen. E) Somut işlemler dönemindeki çocuklar karşılaştıkları problemleri çözerken özel bir durumla özel başka bir durum arasında genelleme yapamamaktadırlar. Bu parça. Bütünlük IV. aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez? A) Bireylerin bilişsel yapıları. Aşamalılık III. Süreklilik II. ergenlik yıllarındaki kimlik statüleri ve bu statülerle ahlaki gelişim süreci arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 69. B) Somut işlemler dönemindeki çocukların düşünüşleri kendilerini çevreleyen fiziksel gerçeklikle sınırlıdır. erdem. 4. Öğrencilerden gelen cevaplardan biri “Kerpiç” olmuştur. IV ve V B) II ve III D) II. kavram gibi terimlerle ifade edilen soyut anlamların birçoğunu bilmezler. Bu açıklama gelişim sürecinin I. yaşantılarına göre şekillenmektedir. Marcia’ya göre bireylerin ana baba tutumları. D) Soyut kavramların gerçekçi şekilde anlaşılabilmesi için çocuğun soyut işlemler dönemine geçmiş olması gerekir. onur.

C) Öğretmeni sözleriyle Ahmet’in suçluluk duygusu yaşamasını engellemeye çalışmıştır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 72. Ahmet’in sabah kalkınca okula gitmek istememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Karşıt tepki oluşturma Karşıt koşullanma İçsel pekiştirme Dolaylı ceza Kaçınma 74. B) Ayşe’nin el becerisi Ahmet’in el becerisinden daha çok gelişmiştir. Annenin oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yapmaya başlaması (I). Buna karşın Ahmet çok üzülmüş ve bir süre sonra sabahları annesine okula gitmek istemediğini söylemeye başlamıştır. oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirirken çizgi çekmeyi bırakınca kızması ise (II) yasasına aykırı davranışlardır. oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirmiştir. kusmuştur. öğretmenin gösterdiği çizgileri defterine çizdikten sonra kendi çizgileriyle hemen sıra arkadaşı Ayşe’nin çizgilerini karşılaştırmıştır. E) Sabahları mide bulantısı ve baş ağrısı hisseden çocuk “bedenselleştirme” mekanizmasını kullanmıştır. çalar saati kurmayı unuttuğu bir gün yine tam 08:00’de uyanması D) Bir bebeğin hareketli nesnelere seçici algıyla bakması E) Bir çocuğun 10’dan 1’e doğru sayabilmesi .Tekrar Etki – Tekrar YEDİİKLİM YAYINCILIK 72. Annesi okula gitmesi için ısrar edince midesinin bulandığını hisseden Ahmet hemen tuvalete gitmiş. Annesi ise Ahmet’e çizgi çekmeyi bıraktığı için kızmıştır.Etki Hazırbulunuşluk . Bunun üzerine çocuğunu okula gitme noktasında fazla zorlamamaya karar veren anne. Bu durumu fark eden öğretmeni Ahmet’in yanına gelmiş ve çizdiği çizgilerin son derece güzel olduğunu zamanla daha da güzelleşeceğini söylemiştir. D) Ahmet’in parmak kasları istenen davranış için yeteri kadar olgunlaşmamıştır. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Parçaya ilişkin aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) Ahmet kendi çizgilerini arkadaşı Ayşe’nin çizgileriyle karşılaştırarak “sosyal karşılaştırma” gerçekleştirmiştir. 18 75. Eve döndüğünde oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yaptırmaya başlamış. bir sonraki buluşmasında çiçek almaması B) Bir sürücünün kırmızı ışıkta beklemesi C) Çalar saatini her gün saat 08:00’e ayarlayan ve saatin çalmasıyla birlikte uyanan bir kişinin. Thorndike’ın kuramına göre yukarıdaki parçada (I) ve (II) rakamlarıyla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisindekiler gelmelidir? A) B) C) D) E) Tekrar – Etki Etki – Hazırbulunuşluk Hazırbulunuşluk . Kendi çizgileri arkadaşı gibi iyi olmadığı için sinirlenmiş ve her defasında defter sayfasını yırtmıştır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış bir davranış değildir? A) Sevgilisiyle ilk buluşmasında çiçek alan bir kişinin. İlköğretim birinci sınıfa başlayan Ahmet. – 74. öğretmenden oğlunun durumunu öğrenince çok üzülmüştür. sevgilisinin çiçeğe olan alerjisi yüzünden hapşırması üzerine. Ancak Ahmet çok çabuk yorulmuş. kendisi okula gidip bu durumun nedenini anlamaya çalışmış. eli ağrıyınca da çizmeyi bırakmıştır. 73. Ayrıca sabahları çok güçlü baş ağrısı başlamıştır.

performansın hızla değişimini açıklayan bu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Crespi etkisi Pygmalion etkisi Stroop etkisi Kelebek etkisi Zeigarnik etkisi 77. Ket vurma / engelleme. Pekiştirme ölçüsündeki değişmeye göre. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) İçsel pekiştirme Karşıt pekiştirme Dolaylı pekiştirme Olumsuz pekiştirme Simgesel ödülle pekiştirme . Ayşe Öğretmen’in bu uygulaması. Anaokulunda görev yapan Ayşe Öğretmen. öğrencilerinin her doğru davranışı için küçük bir karton üzerine basılı gülen adamlardan vermektedir. bir öğrenmenin kendinden önceki ya da kendinden sonraki öğrenmeyi engellemesidir. Gülen adamlardan beş tane toplayan öğrenciler bunları yıldızla değiştirmekte. Bir hayvana ne kadar büyük bir pekiştirici verilirse hayvanın ona ulaşmak için koşma hızı o denli artmaktadır. Buna göre aşağıdaki ket vurma örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Yeni evlenen bir kişi işyerinden çıktıktan sonra otobüse biner.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 76. Sevgilisinin mutluluk tepkileri vermemesi ve Mehmet’in çiçek almaktan vazgeçmesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerin hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Alışma – Alışma Alışma – Sönme Sönme – Sönme Sönme – Alışma Sönme – Ket vurma 19 YEDİİKLİM YAYINCILIK 79. Önceki öğrenmeyi engellemesine geriye ket vurma. evlendikten sonra taşındığı evi yerine yanlışlıkla evlenmeden önce oturduğu bekâr evinin bulunduğu durakta iner B) Mahkeme kararıyla adını değiştiren kişiler bazen adını soranlara önceki adlarını söylemektedirler C) Türk Telekom’un servis numaralarını değiştirip üç rakamdan beş rakama çıkarttığı halde birçok kullanıcı önceki alışkanlıklarını devam ettirerek halen üç rakam tuşlamaya devam etmektedirler D) ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2009 yılına kadar ÖSS olarak adlandırılan sınavın adı ÖSYS olarak değiştirildiği halde birçok kişi halen ÖSS demeye devam etmektedir E) Yeni okuma yazma öğrenen bir çocuk “b” harfini rahatlıkla öğrenirken “d” harfini öğrendikten sonra “b” harfini tanımakta güçlük çekmektedir 78. sonraki öğrenmenin engellemesine ise ileriye ket vurma denir. üç yıldız toplayan öğrenciler ise boyama kitabı kazanmaktadır. Yani pekiştirmenin büyüklüğü performansın gücünü büyük ölçüde etkilemektedir. Ancak bir süre sonra sevgilisinin çiçek getirdiği halde mutlu olmadığı görünce çiçek götürmekten vazgeçmiştir. Sevgilisini mutlu edebilmek için her buluşmasına çiçek alarak giden Mehmet. önceleri sevgilisinin buna çok mutlu olması nedeniyle çiçek almaya devam etmiştir.

Kenan bazı soruların cevaplarını hatırlamakta güçlük çekmiştir. Ayla’nın sevgilisinin kullandığı tıraş losyonunun kokusunu duyunca kaygılanması tepki genellemesidir. II ve III C) I ve III . aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Pekiştirilmeyen bilgiler daha çabuk unutulur. Sınavın ardından on gün geçtikten sonra bile Ayşe’nin çalıştığı birçok konuyu Veli ve Kenan’dan daha iyi hatırlaması uzun vadede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) Bütün halinde çalışma. Veli ve Kenan sınavdan bir gece önce 5 saat çalışır. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. erkek arkadaşından tıraş losyonunu değiştirmesini istemiş ancak erkek arkadaşı bu teklifi reddetmiştir. E) Uyarılmışlık düzeyinin orta seviyede olması. sonraki öğrenmeleri unutturur. II. Meral Öğretmen 7 gün sonra sınav yapacağını açıklar. başlangıç kısımlarına göre daha iyi hatırlanır. Ali ders esnasında sürekli yaramazlık yaparak öğretmeninin ilgisini çekmek istemektedir. Kenan televizyonda çok sevdiği bir dizinin tekrar bölümünü izledikten sonra uyur. C) Önceki öğrenmeler. E) Bir konunun en son öğrenilen kısmı. Ayla. Bu parçaya ilişkin. E) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için sönmeye karşı direnci artacaktır. erkek arkadaşıyla her buluşmasında sürekli bu kokuyu almış ve zamanla bu koku yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakmıştır. Ayla. B) Arada bir cezalandırıldığı için tekrar ortaya çıkmayacaktır. Ayşe ise Veli’ye yakın bir sınav başarısı elde etmiştir. Ayla. Tıraş losyonunun kokusunun yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakması sönmeyi açıklamaktadır. VE 84. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I. 20 83. 80. acı verici diş tedavisi esnasında bir yandan da diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunun kokusunu almaktadır. D) Tekrar edilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. D) Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlarda ortaya konma ihtimali artacaktır. öğrencisinin davranışlarını bazen görmezden gelmekte bazen de öğrencisini uyarmaktadır. C) Toplu öğrenme aralıklı öğrenmeden daha etkilidir. YEDİİKLİM YAYINCILIK 81. I. Ayşe Öğretmen. Ali’nin bu davranışları sınıfın huzurunu bozmaktadır. Veli ve Kenan’ın sınav esnasındaki durumlarına bakarak. uzun bir süre devam eden diş tedavisinin ardından. Dişine kanal tedavisi uygulanan Ayla. Ayla’nın sevgilisi de diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunu kullanmaktadır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 83. Bu durumda öğrencinin yaramazlık yapma davranışına ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru olur? A) Sürekli pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençsiz olacaktır. öğrenme başarısını artırmaktadır. III. parçalara bölerek öğrenmeden daha etkilidir. ne zaman sevgilisiyle buluşsa tıraş losyonunun kokusunu aldığı için aklına diş tedavisi gelmekte ve kaygı duymaktadır. Veli çalışmasını tamamladıktan hemen sonra uyurken. Diş tedavisi esnasında duyulan acı koşulsuz uyarıcıdır. B) Parçalara bölerek öğrenme. bütün halinde öğrenmeden daha etkilidir. D) Aralıklı öğrenme toplu öğrenmeden daha etkilidir. Ayla zamanla diş doktorunun tıraş losyonunun kokusunu aldığı an kaygılanmaya başlamıştır. C) Aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençli olacaktır. 82. B) Öğrenmeden sonra uyarılmışlık düzeyinin düşük tutulması unutmayı azaltır. Sınavda Veli yöneltilen soruları rahatlıkla cevaplarken. Öğrencilerden Ayşe sınava 5 gün kala her gün 1 saat ders çalışırken.

aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) Öğrenilmiş çaresizlik Tepki genellemesi Uyarıcı genellemesi Sistematik duyarsızlaştırma Kendini gerçekleştiren kehanet 87. II. Nuri’nin sınavdan başarısız olması.” halk sözü. III. B) Organizma pekiştirildikçe alışkanlık gücü de artmaya devam etmektedir. D) Yapılan ilk pekiştirmelerin etkisi. benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istediği gözlenmiştir. yıl sonunda umutsuz biçimde müzik bölümünün sınavına girmiş yine başarısız olmuştur. cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları zamanla cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmektedir. daha önce birkaç kez üniversitelerin hazırlamış olduğu yetenek sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Müzik öğretmeni olmak isteyen Nuri. O günden sonra işyerine giderken anahtarlığını sürekli sağ cebine koyar. Bu yıl ailesinin zorlamasıyla tekrar yetenek sınavlarına hazırlanan Nuri. ölüme gider ağlar. sonraki pekiştirmelerden oldukça yüksektir. O gün işyerinde çok fazla satış yapar. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I. anne babası tarafından sürekli sertçe uyarılmakta hatta bazen dövülmektedir. Hull. Üniversite yılları geldiğinde bu çocuğun bulunduğu şehirde rahatlıkla kazanabileceği çok sayıda nitelikli üniversite olduğu halde. 21 . aşağıda verilen koşullanma ilkelerinden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Tepki genellemesi Ayırt edici edim Öğrenmenin genellemesi Karşıt transferans Olumlu habercilik YEDİİKLİM YAYINCILIK 85. olumsuz pekiştirme yoluyla pekişmektedir. sistematik davranış kuramında alışkanlık gücü ile pekiştirme arasındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi ifade etmiştir: Alışkanlık gücü 1 2 3 4 5 6 7 8 Pekiştirme Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Pekiştirmenin büyüklüğü artırıldıkça alışkanlık gücü de artmaktadır. “Düğüne gider oynar. C) Alışkanlık gücündeki artış. Parçadaki duruma ilişkin I. Çocuğun anne babası tarafından sertçe uyarılması ve dövülmesi birinci tip cezaya maruz kaldığını göstermektedir. Ahmet Bey evden çıkarken anahtarlığını beline takmak yerine sağ cebine koyar. Çocuğun cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmesi edimsel koşullanma süreciyle gerçekleşmektedir. pekiştiricinin alışkanlık gücü üzerindeki etkisi azalmaktadır. azalarak artış şeklinde gerçekleşmektedir. E) Her yeni pekiştirmede. Çocuk. II ve III C) I ve II 88. Çocuğun üniversite yılları gelince benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istemesi.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 84. Aşırı hareketli ve çevresi tarafından “yaramaz” olarak nitelendirilen bir çocuk. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanır? A) Batıl davranış C) Fonksiyonel analiz E) Uyarıcı kontrolü B) Rasyonel davranış D) Genelleme 86.

İlerleyen süreçte benzer bir durumla karşılaşmayan Ayşe’nin yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başladığı görülmüştür. oyun alanında dolaştırılmış şempanzenin çıkış noktasına daha çabuk ulaştığı görülmüştür. eline mama kaşığını almış yemeğini yerken. Ayşe’nin arı tarafından ısırılınca hissettiği acı ile korku tepkisine yol açan arı sesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Koşulsuz uyarıcı – Koşullu uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşullu uyarıcı Koşulsuz uyarıcı – Koşulsuz uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşulsuz uyarıcı Koşullu tepki – Koşullu uyarıcı 22 Bu söz aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanma Tepkisel koşullanma Kavrama yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme . kafesteki diğer şempanzelerin yanına konmuştur. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Daha sonra bu şempanze.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 89. Yapılan deneyde bir deneyci. Oyun alanında önceden dolaştırılan şempanzenin çıkış noktasına daha hızlı ulaşması. mama kabına giren bir arı tarafından sokulur. 91. Dostluk mantar yemeği gibidir. 90. VE 90. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur. Ardından oyun alanının çıkış noktasına şempanzelerin çok sevdiği meyvelerden oluşan bir yiyecek konmuş. aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) B) C) D) E) Pekiştirme Alışkanlık Gizil öğrenme Algısal ayırt etme Ardışık safha öğrenmesi 89. Üç yaşındaki Ayşe. Ayşe’nin arı sesinden korkmayı öğrenmesi ile zamanla yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başlaması sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Dolaylı öğrenme – Ayırt etmeyi öğrenme Tepkisel koşullanma – Sönme Edimsel koşullanma – Ayırt etmeyi öğrenme Edimsel koşullanma – Alışma Tepkisel koşullanma – Alışma YEDİİKLİM YAYINCILIK 92. kucağına aldığı bir şempanzeyi oyun alanında dolaştırmış ve bu alanda yer alan tüm yolları görmesini sağlamıştır. Canı çok yanan Ayşe o günden sonra ne zaman arı sesi duysa korkmaya başlar.

C) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa. II.” demiştir. D) Ellerini yıkamadan sofraya oturan çocuğun tatlı yemesine izin verilmemiştir. Karnesinde takdir belgesi getirebilmek için felsefe dersinden iyi bir puan almak zorunda olan Ahmet. Ahmet yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlamış. Sosyal öğrenme kuramına göre model alma sürecine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa. 95. Karar vermeden önce gerçekleştirilen birkaç saniyelik düşünme süreci aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Kateksis Eşdeğer inançlar Zihinsel deneme yanılma İçgörü kazanma Dürtü ayrımları . Birkaç saniye düşündükten sonra hangisini alacağına karar verir ve kasaya doğru ilerler. model alma sürecinde davranışın sonucu belirleyici olur.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 93. dişine yapılan kanal tedavisi boyunca canı çok acıdığı için tekrar dişçiye gitmek istemez. D) Modelin statüsü düşük olduğunda. Ahmet’in gerçekleştirdiği davranışlar güdülenme türleri açısından ele alındığında. yüksek statülü modeller yüksek düzeyde model alınır. C) Ödevlerini yapmaması halinde hafta sonu dışarı çıkamayacağını bilen Ahmet. 23 96. Uzun süreli bir çalışmanın ardından hazırlamış olduğu ödevle öğretmeninin takdirini kazanan Ahmet istediği gibi yüksek bir puan almıştır. E) Modelin statüsü ile gözlemcinin statüsü eşit ise. değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II YEDİİKLİM YAYINCILIK B) Yalnız II E) I. Ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlaması ikincil güdülenmedir. davranışının sonucu olumlu olsa bile bu davranış düşük düzeyde model alınır. III. olumsuz pekiştirilen davranışların da sıklığı artar. Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir? A) Dişi çok ağrıdığı için dişçiye giden Mehmet. B) Modelin statüsü yüksek olsa bile. Yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlaması birincil güdülenmedir. davranışının sonucu olumsuz olursa model alma düzeyi düşük kalır. II ve III C) Yalnız III 94. ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlamaya karar verir. felsefeye karşı özel bir ilgisi olduğunu fark etmiştir. bu kez de dışarıdan gelen sesten rahatsız olup pencereyi kapatır. I. E) Bir anne oğluna “Ödevlerini bitirirsen sokağa çıkabilirsin. düşük statülü modeller düşük düzeyde model alınır. B) İçerisi çok havasız olunca pencereyi açan Ayşe. tüm ödevlerini cuma gününe kadar tamamlar. İkincil güdülenme. Eşine gömlek almak için alışverişe çıkan bir bayan mavi mi yoksa yeşil renk bir gömlek mi alacağına karar vermeye çalışırken önce eline maviyi alır sonra gözü yeşile takılır. Yeşili eline aldığında bu kez aklı mavide kalır. Olumlu pekiştirilen davranışlar kadar. birincil güdülenmeye dönüşmüştür.

aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla gerçekleşen bir davranış olabilir? A) Deney ortamında duyduğu her zil sesinin ardından elektrik şokuna maruz kalan köpeğin. Diğer kabloları da benzer şekilde karşılaştırarak kablolar ile projeksiyon cihazı arasındaki bağlantıyı kurmayı başarır (II). II ve III rakamları ile numaralandırılmış ifadeler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde yer alan kavramlarla açıklanabilir? A) Benzerlik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme B) Süreklilik – Gizil öğrenme – İçsel pekiştirme C) Phi fenomen – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme D) Benzerlik – Gizil öğrenme – Dışsal pekiştirme E) Süreklilik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme 99. . Projeksiyon cihazının bağlantı noktalarını inceler ve elindeki kablolara bakar. bunun için bir haftadan beri evde sunum hazırladığını anlatır. ertesi gün yerde gördüğü bütün çöpleri çöp kutusuna atmaya başlaması E) Birçok kuşun kış mevsimi yaklaştığında sıcak ülkelere göç etmesi YEDİİKLİM YAYINCILIK 100. Aferin bana” demiştir (III).DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 97. dersini projeksiyon cihazıyla işlediğini. Bu kablolardan öncelikle kırmızı olan dikkatini çeker (I). Edimsel koşullanma yoluyla bir davranışın öğrenilebilmesi için pekiştirilmesi gerekir. Mehmet ise “gölgeleme” etkisine neden olmuştur.Deney ortamında köpeğin ikinci dereceden koşullanmasını amaçlayan Ahmet “engelleme”. elektrik şoku verilmese bile zil sesi duyar duymaz vücudunun kasılmaya başlaması B) Otobüste gördüğü yaşlı teyzeye yer verdiği gün sözlü sınavdan yüksek bir puan alan öğrencinin artık ne zaman yaşlı bir teyze görse hemen yer vermeye başlaması C) Gözüne limon suyu kaçan bir kişinin gözünün yaşarmaya başlaması D) Arkadaşının yerdeki bir çöpü alıp çöp kutusuna atması yüzünden öğretmen tarafından takdir edildiğini gören çocuğun. Ancak daha önce projeksiyon kurmadığı için nasıl kurulacağı hakkında bilgi sahibi değildir. Önce kırmızı kabloyu alır. 98. Davranışın pekiştirilebilmesi içinse en az bir kez yapılmış olması gerekmektedir. Buna göre. Bu olayda bilgi işleme sürecinin basamakları açıklanmıştır. cihaz üzerindeki bağlantı noktasıyla karşılaştırır. Yukarıdaki parçada Gestalt kurama göre I. B) Ahmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamış. D) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu basamaklar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? A) B) C) D) E) Dikkat – kodlama – depolama – geribildirim Dikkat – tekrar – güdüleme – uygulama Dikkat – kodlama – depolama – devir Kodlama – devir – dikkat – depolama Kodlama – depolama – dikkat – geribildirim 24 Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ahmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamış. 3 siyah bir de kırmızı kablo bulunmaktadır. bu esnada eski bilgileriyle yeni öğrendiği bilgileri ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Arkadaşları ona hiçbir tepki göstermediği. Mehmet hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. Ama kendi kendine “Ben çok iyi iş başardım. Öğretmen derste konuyu anlatırken bir yandan dinleyip bir yandan not alan Murat. Ahmet Öğretmen. okula yeni alınan projeksiyon cihazını kurup kullanmak ister. E) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcıların her ikisine de koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Murat bir hafta sonra girdiği sınavda öğretmenini dinlerken bir yandan eski bilgileriyle ilişkilendirdiği konuları rahatlıkla hatırlayabildiğini fark etmiştir. Mehmet birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. C) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. Teneffüste öğretmenler odasına giden Ahmet Öğretmen. uğraşını tebrik etmediği için biraz üzülür.

Şu an okula gitmiyor. Benimle birlikte kalmak istiyor. Buna göre. Oysa Ayşe. psikolojik danışmanın vereceği öneriler hangi rehberlik hizmeti ve işleviyle ilgilidir? Rehberlik hizmeti A) B) C) D) E) Psikolojik danışma Müşavirlik Bireyi tanıma Veliyle ilişkiler Müşavirlik Rehberlik işlevi Çare bulucu Çare bulucu Krize müdahale Uyum sağlayıcı Önleyici 25 . Ayşe’nin öğretmeni aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapsaydı rehberlik ilke ve anlayışlarına uygun davranmış olurdu? A) Ayşe’nin rehberlik servisiyle bağlantı kurmasını sağlama B) Ayşe’nin yaşadığı psikolojik sorunların çözümüne yardım etme C) Okuldaki diğer öğretmenlerden Ayşe’nin davranış sorunlarına ilişkin yardım alma D) Ayşe’de son zamanlarda görülen sorunların kaynağını belirleme E) Ayşe’nin arkadaşlarını ona sosyal beceri kazandırması için görevlendirme A) B) C) D) E) 102. saldırgan davranışlar göstermektedir. Murat’ın çözüme ulaşma şekli. Tüm çabalarıma karşın sınıf içine sokamadım. Ayşe’nin öğretmeni onun bu davranışlarını ve düşük ders başarısını gerekçe göstererek ebeveynlerine “Çocuğunuz liseyi okuyamaz.” demiştir.Ahmet her akşam belli bir saatte kapının arkasına geçip babasını beklemektedir. zekâsı normalin üstünde bir çocuktur. son zamanlarda sınıfta hırçın.“Çocuğum 6 yaşında bu yıl ilkokula başladı.Abisinin yönelttiği matematik sorusunun cevabını türlü uğraşlarına rağmen bir türlü doğru cevaplayamayan Murat. boşuna uğraşmayın. Babasının ayak seslerini duyunca hemen kapıyı açmakta. aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanarak öğrenme Sınama – yanılma yoluyla öğrenme Modelden öğrenme Edimsel koşullanma Bağsal öğrenme YEDİİKLİM YAYINCILIK 104. babası da kendisini karşıladığı için Ahmet’e bazen şeker.İlköğretim öğrencisi Ayşe. Okula çok büyük bir arzu ile hazırlanmasına rağmen ilk günün sabahından beri okula gitmek istemediğini söyledi. yanımdan hiç ayrılmıyor. ancak okula başladıktan sonra bu bağlılık daha da arttı. önceki yıllarda derslerinde başarılı. Okula götürmek için çocuğu zorlamalı mıyım? Nasıl hareket etmeliyim?” diyen bir veliye.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 101. Onun ve kardeşinin hangi ebeveynin yanında kalacağı konusu henüz çözüme kavuşmamıştır. Eskiden de bana bağlı bir çocuktu. Ayşe odasına geçmiş telefonda sevgilisiyle konuşurken annesinin ayak sesini duymuş ve hemen telefonu kapatmıştır. Böylece annesine yakalanmaktan kurtulmuştur. öğle yemeğini yerken sorudaki hileyi fark eder ve abisine “Tüm kuşlar kaçar” diyerek cevap verir. bazen de para vermektedir. Yukarıdaki örneklerde yer alan “ayak sesi” tepkisel koşullanma ilkeleri açısından Ahmet ve Ayşe için sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ahmet Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Koşulsuz uyarıcı Ayşe Olumsuz Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumlu Habercilik Koşullu uyarıcı 103. bazen çikolata. Ayşe’nin anne-babası ayrılma aşamasındadırlar.

yayınlar ve diğer yayın organları aracılığı ile çevreye ve velilere tanıtılması. E) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. okulu güvensiz bir yer olarak algılamakta. sınıf öğrencisi Yusuf’a alan ve ders seçimi konusunda yardım etmesi C) Öğrencilere okuldan mezun olduktan sonra devam edebilecekleri üst öğrenim kurumları hakkında sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla bilgi vermesi D) Okuldaki yeteneklerinin altında ya da üstünde başarı gösteren öğrencileri belirlemesi E) Öğrenciler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde akran arabuluculuğuna başvurması . sınava ilişkin endişeleri artan lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışma yapması B) Gelecekte avukat olmak isteyen lise 1. D) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. üretim. Okulda zorbalığa maruz kaldıkları için ders başarısında düşüş görülen öğrencilere verilecek rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki problem alanlarından hangisine yönelik olmalıdır? A) B) C) D) E) Eğitsel rehberlik Kişisel-sosyal rehberlik Yöneltici rehberlik Akran eğitimi Uyum sağlayıcı rehberlik 26 108. broşür. Yine aynı yılın verilerine göre sağlık hizmetleri bilim dalında mezun olan kızların oranı % 65.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 105. gazete kupürleri vb. sözel yetenekleri düşüktür. Kız öğrencilerin ortaöğretim başarı puanlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olmasına ve ÖSS sayısal puanları açısından iki cins arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın. kaygı. YEDİİKLİM YAYINCILIK 106. kızgınlık. kendine acıma. kız öğrencilerin mühendislik bilimleri.– Üst okullar ve mesleklerle ilgili bilgi. kendini değersiz hissetme gibi duygular yaşamakta. öz yeterlikleri düşüktür. mesleki olgunlukları yüksektir. acizlik. sıklıkla okuldan korkmakta. inşaat gibi alanlardan mezun kızların oranı % 23 dolaylarında iken. diğer öğretmenlere öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurabilme konusunda yardımcı olması Yukarıda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden hangisinin kapsamında yürütülen bir çalışmadan söz edilmemektedir? A) B) C) D) E) Çevre ve veli ile ilişkiler İzleme Yöneltme ve yerleştirme Araştırma ve değerlendirme Bilgi toplama ve yayma 107. toplanarak öğrencilere sunulması – Üniversiteye devam edecek öğrencilere. 2002/2003 öğretim yılında öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan kızların oranı % 52. C) Kızların sayısal akademik yetenekleri düşük. depresyon.Okulda zorbalığa uğrayan öğrenciler üzüntü. öz yeterlikleri yüksektir. sınıf içi etkinliklere katılmaktan kaçınmakta ve bunlara paralel olarak akademik olarak başarısızlık yaşamaktadır. kitap. erkeklerin oranı % 77’dir. Buna karşın mühendislik bilimleri. B) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri yüksek. duyurulması – Okul rehber öğretmenlerinin. erkeklerin oranı % 48’dir. dergi. aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? A) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri düşük. üretim. kendilerine uygun bölümleri seçebilmeleri konusunda rehberlik yapılması – Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bulundukları her sınıfta eğitsel başarı durumları ve her türlü gelişimleri hakkında düzenli bir şekilde bilgi toplanması – Okuldaki her türlü çalışma ve rehberlik hizmetlerinin çeşitli toplantılar. erkeklerin oranı % 35’dir.Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmeninin eğitsel rehberlik kapsamında gerçekleştireceği bir uygulama değildir? A) YGS’ye az bir zaman kala. inşaat gibi alanları seçmede sınırlılık göstermesi.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre. ders çalışma alışkanlıkları düşüktür.

öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir? A) B) C) D) E) Bilme-anlama Kendini gerçekleştirme Güven Sevgi Saygı 112. 111. derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karışan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Mantık C) Gözlem yetersizliği E) Yanıltma B) Genelleme D) Kişisel yanlılık 110.” diyerek ağlamaya başlamıştır. E) İlgi envanterleri. Sezen’in kopya çekmesine öğretmenin verdiği tepki aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Empatik konuşma dili C) Sen dili E) Özdeşim B) Ben dili D) Sempati 113. psikolojik danışmanla yaptığı görüşmede “O nasıl ölmüş olabilir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 109.Buna göre. C) Sen böyle ağlayınca kendimi çaresiz hissediyorum. D) Onu çok seviyorsun. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. kültüre bağlı ya da kültürden bağımsız testler tasarlanabilir.Öğretmenin sözleri karşısında mahcup olup üzülen Sezen’in derslere her daim hazırlıklı giderek öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışması. C) Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda testler üzerinde değişiklikler yapılabilir.Akademik ortalaması oldukça yüksek olan Akın’ı. B) Sonuçları kullanılmayacakta olsa. Bu olaydan sonra derslere her daim hazırlıklı gider. D) Belirli bir testten elde edilen sonuç.” der. VE 111. grubun genel ilgi alanlarını belirlemek için uygulanabilir. öğrenciyi tanımak için yeterli olabilir. öğrencileri bütün yönleri ile tanımak için eldeki tüm testlerin uygulanması gerekir. 110. öğretmeni liderlik özelliği olan bir öğrenci olarak değerlendirmiş ve bu değerlendirmeyi önceden hazırladığı derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. B) Acını paylaşıyorum. E) Sana yardım etmek için ne yapabilirim? 27 . Matematik sınavına yeterince hazırlanamayan Sezen’i kopya çekerken yakalayan öğretmeni ona “Bu davranışı senden hiç beklemezdim. öğretmenin sözleri karşısında çok mahcup olur. Böylelikle öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışır. Psikolojik danışman aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse öğrenciyle empati kurmuş olur? A) Kişinin bir yakınını kaybettiğinde bu durumu kabul etmesi zaman alır.En yakın arkadaşını trafik kazasında kaybeden bir öğrenci. YEDİİKLİM YAYINCILIK Bu durum. bende yakın bir zamanda bir dostumu kaybettim ve bu durumla baş etmek benim için oldukça zor oldu. öldüğünü kabul etmek sana zor geliyor. Matematik öğretmenini çok seven Sezen. öğretmenin anlattıklarını dikkatle dinleyerek öğrenmeye çalışır. ölemez.Psikolojik testler ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) Testin özelliğine bağlı olarak. üzülür.

Sosyometri tekniği sonunda grup lideri veya grup dışına itilmiş olduğu tespit edilen öğrencilerin.Akran temelli uygulamalar.Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerinden biridir? A) Sınıfındaki öğrencilerin alan seçimine yardım etmek için yetenek testi uygulayarak sonuçlarını öğrencilerle paylaşmak B) Sınıf rehberlik planını öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek üzere problem tarama listesi uygulamak C) Sınıfındaki öğrencilerin kişisel sorunlarının çözümüne yardım etmek üzere psikolojik danışma hizmeti sunmak D) Zorba öğrencilere kendini denetleme stratejileri.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon hizmeti kapsamında okullarda yürütülen çalışmalardan biri değildir? A) Okulda uygulanan eğitim programlarının tanıtılması B) Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması C) Okulun yakın çevresinin tanıtılması D) Üst okullar ve mesleklerin tanıtılması E) Sosyal-kültürel etkinliklerin tanıtılması 115. Akran temelli uygulamalara ilişkin aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır? A) Derste anlatılan bazı konuları anlamakta güçlük çeken öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için akran eğitimi B) Yeni kayıt olan öğrencilerin okulun fiziksel ve sosyal ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için akran danışmanlığı C) Kendi aralarında çatışmalar yaşayan öğrencilerin çatışmalarının çözümüne yardım için akran arabuluculuğu D) Sosyal becerileri yetersiz öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmede akran öğretimi E) Özgüveni yetersiz öğrencilerin özgüvenlerini yükseltmek için akran danışmanlığı 116.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 114. birbirlerine yardım etmelerini sağlayacak sistemler kurmayı amaçlayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarıdır. okullarda öğrencileri eğiterek. sosyal anksiyete gibi sorunlar yaşayan öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardım etmek 28 YEDİİKLİM YAYINCILIK 117. hangi özelliklerinden dolayı bu statüyü elde ettikleri. aynı sınıfa uygulanmış olan aşağıdaki tekniklerden hangisinin sonuçlarına bakılarak en iyi anlaşılabilir? A) B) C) D) E) Anket Sosyodrama Bil-kim Öğrenci tanıma fişi Arzu listesi . iletişim ve çatışma çözme becerileri gibi konularda verilecek eğitimleri planlamak E) Sosyal fobi.

E) Buse.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 118. M. VE 120. aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) B) C) D) E) M yeteneğinin altında başarılıdır. P ve R öğrencilerinin yüzdelik puanları aşağıdaki yetenekbaşarı karşılaştırma grafiğinde verilmiştir. sadece olduğu gibi görünmesinin başkalarına bir yararı olmadığını düşünmektedir. 120. insanlardan onun beklentilerine uygun şekilde davranmalarını istemeye hakkı olmadığına inanmaktadır. N. L. YEDİİKLİM YAYINCILIK 119. M öğrencisi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? A) B) C) D) M’nin başarısızlığının nedenlerini araştırmak P’yi model alması için M’yi teşvik etmek M’ye verimli ders çalışma yollarını tanıtmak M’yi durumuna uygun düşen bir mesleğe yöneltmek E) R’yi M’ye ders çalıştırmak için görevlendirmek 119. D) Ali.Grafikte yetenek ve başarı puanları karşılaştırıldığında. B) Mehmet.Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bir birey özelliğidir? A) Fatma. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. kendine inanırsa her türlü engeli aşabileceğine inanmaktadır. K ve N yeteneklerinin üstünde başarılıdır.Yetenek ve başarı puanlarının yorumlanmasında ± 25 yüzdelik puan farkının normal olduğu kabul edildiğinde. Bir sınıftaki öğrencilere başarı ve yetenek testi uygulanmış ve öğrencilerin test sonuçları yüzdelik puana dönüştürülmüştür. 29 TEST BİTTİ. R ve L. L ve R yetenekleri ölçüsünde başarılıdır. insanlardan geçici bir süre için de olsa uzaklaşmaktan hoşlanmamaktadır. . C) Dicle. K. M’den daha başarılıdır. N ve P’den daha başarılıdır. Bu sınıftaki K. kendisine öğretilen ahlak değerlerinin hiçbirini reddetmemiştir. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful