EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Bir program tasarısı hazırlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılmakta; belirlenen ihtiyaçlarla şekillenen olası hedefler değerlendirilerek kesinleşmiş hedeflere ulaşılmaktadır. Kesinleşmiş öğretim hedefleri belirlendikten sonra bilişsel, duyuşsal, devinişsel olarak sınıflanan hedefler, aynı zamanda davranışsal ifadeler biçiminde de tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi hedeflerin davranışsal olarak ifade edilmesinin temel gerekçelerinden olamaz? A) Eğitim durumlarında standartlaşmayı sağlamak B) Öğretmenlerin program hedeflerine yönelik benzer anlamları oluşturmalarını sağlamak C) İstendik öğrenci niteliklerini açık ve net bir dille tanımlamak D) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir hâle getirmek E) Programın temele aldığı felsefi dayanakla program hedeflerinin uygunluğunu sağlamak 4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Türkiye’de öğretim programlarının merkezde hazırlanması ve ülkenin tüm okullarında ana hatlarıyla benzer uygulanıyor olması, programların bölgeye ve okul düzeyine uygun hale getirilmesinde sorunlara neden olmaktadır. Üstelik programlar gerçek yaşam durumlarında kullanılamayacak türde çok sayıda bilgi, beceri, tutum ve değeri içermektedir. Aslında öğretmenler, öğretim programlarını ülkenin temel hedefleri doğrultusunda kendileri hazırlayabilmelidir. Ancak bunun için öğretmen yetiştirmeye ve her şeyden önemlisi öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve anlayışlarının gelişmesine daha çok önem verilmelidir. Öğretmen eğitiminde böyle bir yaklaşımın izlenmemesi durumunda, dünyanın en mükemmel programı bile niteliksiz öğretmenlerin elinde verimsiz uygulamalara dönüşecektir.

Ertürk’e (1994) göre “Bir program ne kadar mükemmel olursa olsun, uygulayıcıları öğretmenlerdir.” Dolayısıyla iyi bir program, hazırlanış biçimine en yakın uygulanabilen programdır.

YEDİİKLİM YAYINCILIK

2. VE 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

4. Parçada, eğitim programlarının sahip olması gereken niteliklerden hangisine değinilmemiştir? A) B) C) D) E) Milli Eğitimin Amaçlarına Uygunluk Esneklik İşlevsellik Bilimsellik Çerçeve Özelliği

2. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan bir programın uygulamada farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz? A) B) C) D) E) Bölgesel farklılıklar Öğretmen nitelikleri Öğrenci özellikleri Okulların olanakları Eğitim politikası

3. Hazırlanan programın, uygulamada farklılaşmasında aşağıdaki program türlerinden hangisi en az etkilidir? A) Ekstra C) Örtük E) İşlevsel B) Kuramsal D) İhmal edilen

5. Parçadaki düşünceler, aşağıdaki program tasarım yaklaşımlarından en çok hangisiyle ilgilidir? A) Disiplin C) Çocuk E) Yaşam Şartları
1

B) Süreç D) Yaşantı

DENEME SINAVI

EĞİTİM BİLİMLERİ

6. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin sahip olmaları gereken yeterlikleri belirlemek üzere, tüm üniversitelerdeki öğretmen yetiştirme alanında yayın üreten öğretim üyelerine: “Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi ayrıntılı betimleyiz.” biçiminde bir e-posta göndermiştir. Öğretim üyeleri de görüşlerini yazarak genel müdürlüğe iletmiştir. Genel müdürlük, gönderilen bu dokümanları içerik analizine almış ve Cumhuriyetin 100. yılda uzmanların üzerinde uzlaştıkları öğretmen yeterlikleri belirlemiştir. Daha sonra bu yeterlikleri bir ölçek formu halinde düzenlemiştir. Hazırlanan ölçek, sistemdeki tüm öğretmenlere uygulanmış ve gelecekte ortaya çıkması düşünülen öğretmen yeterlikleri açısından öğretmenlerin olası ihtiyaçları belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında, ihtiyaç alanlarına yönelik öğretmenler için mesleki gelişim programları tasarlanmıştır. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ihtiyaç analizi ve değerlendirilmesinde sırasıyla hangi yaklaşım/ teknikleri kullanmıştır?
YEDİİKLİM YAYINCILIK

8. I. Genellikle entelektüel aristokrat yetiştirmek hedeflendiği için, öğrencinin aklını çalıştırıp çalıştırmadığını yoklayan sorular sorulmalıdır. II. Öğretmen kendi yapıp anlattıklarını, kitabın yazdıklarını öğrencilere sormalı, öğrenciler de yanıtı ezberleyip cevap vermelidir. III. Öğrenciye yaşamda karşılaştığı ya da karşılaşacağı problemler sorulmalı, onlardan bilimsel yöntemi kullanarak bu problemleri çözmesi istenmelidir. Yukarıda sınama durumlarıyla ilgili verilen özellikler sırasıyla hangi eğitim felsefesiyle ilişkilendirilebilir? I A) Esasicilik B) İlerlemecilik C) Daimicilik D) Esasicilik E) Daimicilik II
Daimicilik Esasicilik Esasicilik Daimicilik Yeniden Kurmacılık

III
İlerlemecilik Daimicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık İlerlemecilik

A) B) C) D) E)

Betimsel-Görüşme-Analitik Demokratik-Betimsel-Analitik Farklar-Analitik-Demokratik Analitik-Delphi-Farklar Analitik-Meslek Analizi-Demokratik

7. 1970’lerin başında “Neo Marksistler akımıyla ortaya çıkan Neo Marksistlere göre toplumda egemen bir kapitalist sınıf vardır ve toplumdaki diğer kurumlar gibi okulların da kurulma amaçları egemen sınıfın isteklerini yerine getirmektir. Okullarda resmî program içerisinde olmadığı halde toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilerek kapitalist görüşlerin okullarda aynen uygulandığını böylece kurulu düzene itaat eden, sorgulamayan, uysal bireylerin yetiştirildiğini öne sürmüşlerdir. Neo Marksistlerin bu görüşleri aşağıdaki program türlerinden hangisiyle en iyi açıklanır? A) Formal C) Uygulamadaki E) Örtük B) İhmal edilen D) Ekstra

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin plan hazırlarken dikkate alacağı özelliklerden birisi olamaz? A) Planın, programın amaç ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak B) Öğrencilerin yetenek ve olgunluk düzeylerine göre plan yapmak C) Planın, sınırlı olmayan bir zaman içinde uygulanabilecek şekilde oluşturulmasına gayret etmek D) Planın, ders ve konuların amaçlarını içerecek biçimde oluşmasını sağlamak E) Öngörülen davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl değerlendirileceğini planda vurgulamak

2

sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Program uygulamaları öncesinde öğrencilerin bilgi. Öğrenci-öğretmen. öğretmenlerin deneyimleri ve nasıl yetiştirildiği (antecedents). 2004-2005 eğitim ve öğretim yılından itibaren pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. ilk sınıflarda ortak genel kültür dersleri ile ortak alan dersleri. YEDİİKLİM YAYINCILIK 11. Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). bir işin bir parçasını temsil etmekte ve bir yeterlik kazandırmaktadır. 12. Öğretmenlerin ve yöneticilerin yeni program hakkındaki görüşleri ve programın uzun süreli etkileri (outcomes) IV. öğrenci-öğrenci ve öğrencidiğer kaynaklarla etkileşim süreci (transactions) III. onun hangi değerlendirme modelini dikkate almasını gerekli kılar? A) Program Öğelerine Yönelik Değerlendirme Modeli B) Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli C) Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli D) Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli E) Stufflebeam Bağlam. Girdi-Süreç ve Ürün Modeli Açıklamasına göre mesleki eğitim programları. öğrenme amaçlarına ve içeriklerine sahip bir öğrenme birimi olarak düşünülmüştür. Mesleki eğitim programlarının temel yapısı oluşturulurken. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlamaktadır. I. Derslerin içeriği ise öğrenme bütününün bir parçasını kapsayan. tutum ve beceriler. II. “Neler Değerlendirilecek?” sorusuna bir program değerlendirme uzmanının yukarıda verdiği yanıtlar. beceri ve duyuşsal giriş özellikleri. sınıfta verilmektedir. aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangilerine uygun tasarlanmıştır? A) B) C) D) E) Doğrusal-Modüler Sarmal-Çekirdek Piramitsel-Çekirdek Çekirdek-Modüler Sarmal-Piramitsel 3 . son sınıflarda ise mesleğe (dal) özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. Kazanılan bilgi. meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortak olarak okutulmaktadır. Bu öğrenme birimleri. 9. Buna göre öğretim programları 4 yıllık olarak tasarlanmıştır. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirlemekte ve 10. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanarak yürürlüğe giren. sınıf programı tüm genel.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 10. 9. Bu üç kategoride yer alan değişkenler arasındaki ilişkinin niteliği.

B ve A olmak üzere üç basamakta ele alınmaktadır. Öğrenci beceri gerektiren işleri alan uygulaması ile gerçekleştirmelidir Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılabilecek en etkili yöntemdir? A) B) C) D) E) Beyin fırtınası Gösteri İşbaşında eğitim Gösterip yaptırma Soru-cevap . 13. B basamağı ise C basamağındaki bilgilerin düzenlendiği ve uygulandığı yerdir. B) Öğrencilerin varolan bilgileri derinlemesine incelemesidir. 14. Tahminlerin ardından “bugün olasılık konusu ile ilgili bir çalışma yapacağız. Aşağıdakilerden hangisi basamaklı öğretim programına göre A düzeyinde yer alan bir etkinliktir? A) Konuyla ilgili bölümlerin okunması ve yorumlayıcı özetlerinin yapılması B) Konuyla ilgili edinilen bilgilere dayanılarak karşılaştırmalı bir raporun hazırlaması C) Konuyla ilgili model ya da numunelerin incelenmesi D) Konuyla ilgili deneylerin yapılması E) Konuyla ilgili bir belgeselin ya da filmin izlenmesi ve not alınması 4 16. A basamağında öğrencilerin eleştirel düşünmeleri olay ya da durumlar üzerinden yeni çıkarımlarda bulunmaları oradan da yeni bilgi edinmeleri sürecini kapsar.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ardından ikinci bir bozuk para çıkarır ve bu defa ikisini birden atarak öğrencilerin tahminlerini tekrar alır. D) Güncel bilgilerden hareketle geçmişi sorgulamadır. temel bilgi ve becerileri kazanmaktadır. Öğrenciler bu basamaklarda farklı görev ve sorumlulukları yerine getirmekte ve tercih edebilecekleri görevler yoluyla ilgi duydukları konular üzerinde sorumluluk alarak etkinlikleri gerçekleştirmektedirler. Basamaklı öğretim programındaki aşamalılık Bloom taksonomisine benzer bir ilişki gösterdiğine göre A ve C basamağında öğrencilerin gerçekleştirdikleri görevler hangi düzeye yönelik olabilir? A Basamağı A) Bilgi ve kavrama B) Uygulama ve sentez C) Uygulama ve analiz D) Analiz ve sentez E) Uygulama C Basamağı Uygulama ve analiz Bilgi ve kavrama Bilgi ve sentez Bilgi ve kavrama Kavrama ve sentez YEDİİKLİM YAYINCILIK 15. Tümevarım yöntemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bir bütünün bileşenlerine. VE 13. Mine Öğretmen sınıfa elinde bozuk para girer ve sınıfın karşısına gelince parayı havaya doğru atar ve yazı mı tura mı diye öğrencilerine sorar. E) Bilinenlerden hareketle bilinmeyenlere ulaşma sürecidir. parçalarına ayrılması sürecidir. tahminlerimizin doğruluğunu artırabilmek için de farklı ve keyifli yollar öğreneceğiz” der. Okul ile yaşam arasındaki farklar kapanmalıdır. Bu basamağa gelen öğrenciler C ve B basamağında yerine getirdiği görevlerden daha karmaşık görevlerle karşı karşıya kalır. Basamaklı öğretim programında okulda ve okul dışında yapılacak etkinlikler güçlük düzeyi ve aşamalılık ilişkilerine dayanarak C. C) Bilişsel süreçlerde örnekten kurala ulaşma sürecidir. Öğrenci gerçek yaşam problemleri ile uğraşmalıdır. C basamağında ise öğrenciler konunun temel hatlarını anlamaya çalışmakta. Mine Öğretmen’in dersin başında yaptığı bu etkinlikler arasında aşağıdakilerden hangisine yönelik bir öğe bulunmamaktadır? A) B) C) D) E) Ön bilgileri hatırlatma Hedeften haberdar etme Dikkat çekme Merak uyandırma Derse güdüleme 12.

EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17. Sosyal çevresinden yararlanarak öğrenme sürecini kurgulamak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması uygun olmaz? A) Çevrede yapılan sosyal etkinliklere katılımı sağlamak. Bu öğretim tekniğinde adaylara öğretmenlik mesleğine başlamadan temel beceriler kazandırılmaya çalışılır. Sosyal çevre bireyin davranışlarının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Yapılandırmacı öğrenme çerçevesinde öğretimi tasarlayan bir öğretmen kavram haritalarını kullanırken aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz? A) Bilginin anlamlı bağlarla birbirine bağlanmasını B) Kavramlar arasında sistematik ilişkilerin kazanılmasını C) Önceki öğrenilenlerle ve yeni öğrenilenler arasında bağ kurulmasını D) Kavramlar arasındaki ilişkilerin keşfedilmesini E) Öğretmenin sunuş yoluyla anlamlı öğrenmeyi sağlamasını 19. YEDİİKLİM YAYINCILIK 21. D) Öğretim sürecine giren duyu organı sayısı artırılırsa öğretim süreci basitleşir. E) Dersin hedeflerini çevrenin olanaklarını dikkate alarak belirlemek. Öğrenciler grup içerisinde tartışarak nesli tükenmekte olan canlıların yaşam sürekliliğini sağlamak için çözüm önerileri üretmelerini beklemiştir. Dale’in yaşantı konisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi öğretim materyalleri hazırlamada dikkate alınacak ilkelerinden biri olamaz? A) Görsel ve işitsel materyallerin etkisi etkileşimli materyallere göre daha azdır. Mikro öğretim uygulaması öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandırmak için kullanılan bir yoldur. B) Öğrenciye alıştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamalıdır. E) Bir materyalin etkisi hedefi gerçekleştirmede süreci ne kadar kolaylaştırabildiğidir. öncelik sonralık ya da neden sonuç ilişkileriyle kavramların öğrenilmesini sağlar. Hakan Öğretmen biyoloji dersinde nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili olarak “Bilim ve Teknik” dergisinden bir makaleyi öğrencileriyle birlikte okumuş ve önceden hazırladığı sorularla öğrencileri yönlendirerek konuyu işlemiştir. B) Öğrencilerin sınıf ortamına yaşantısal örnekler getirmesini istemek. 18. Hakan Öğretmen’in kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayrılıp birleşme C) Örnek olay E) Akvaryum B) Münazara D) Anoloji 20. Okulun bulunduğu sosyal çevre öğrencinin öğrenme sürecinde öğreticiye yol gösterici etkiye de sahiptir. C) Sosyal ve çevre problemlerini temele alan projeler yaptırmak. Mikro öğretim uygulamasında bir öğretmen adayı aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir? A) Uyguladığı planın etkili olup olmadığına karar vermelidir B) Planı gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yapmalıdır C) Süreci etkili hale getirmek için beden dilini kullanmalıdır D) Sınıf hakimiyetini artırmak için yapacaklarını düşünmelidir E) Kazandırmak istediği hedefler ile kullanacağı öğretim yöntem-teknikler arasındaki ilişkileri kurmalıdır 5 . C) Öğretimde kullanılan bir materyalin karmaşık olması etki düzeyini artırır. Kavramlar arasındaki ilişkilerin kurulmasında oldukça etkili bir yardımcıdır. Yatay ve dikey bağlantılar. D) Konuları sosyal çevreden yararlanabileceği konuklarla işlemek.

Arkasından. makaleyi çözümlemelerini ve konuyu derinlemesine öğrenmelerini istemiştir. aynı sorunla ilgili olarak üst düzeyde yazılmış bir makaleyi dağıtarak. o öneriyi kabul edilebilir hale getirecek gerekçeler üretmelerini istemiş. Bunun nedeni bu öğrencilerin öğretim sürecinden diğer öğrencilerden daha farklı etkilenmeleridir. özellikle tartışmaya açık olanları kartonlara yazıp sınıfın değişik yerlerine asmış. Sınıflarında öğrenme güçlüğü yaşayan kaynaştırma öğrencileri olan öğretmenler öğretim sürecinde daha fazla çaba harcamak zorunda kalmaktadırlar. öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle küçük gruplar oluşturmuş. orta ve alt düzeydeki öğrencilerin birlikte ve aynı hızda daha kolay öğrenebilecekleri anlayışına dayandırılmaktadır. öğrencilerin gruplar halinde çalışarak. Ancak birçok eğitimci bu uygulamanın yanlış olduğunu vurgulamaktadır. Bu vurgunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğrenciler işbirlikli çalışmalarda zorlanabilirler B) Öğrencileri akademik başarıya göre sınıflamak insan haklarına aykırıdır C) İlgiler ortak olduğu için farklı bakış açılarını kazanmaları zordur D) Yeteneklerin geliştirilmesinde istenilen verim alınamaz E) Öğretmenlerin öğretim süreçlerini düzenlemesi oldukça güçtür A) Problem tabanlı – Köşelenme – Kavram kargaşası B) Örnek olay – Görüş geliştirme – Öykü temelli öğrenme C) Öykü temelli – Münazara – Kuantum öğrenme D) Problem tabanlı – Altı şapkalı – Balık kılçığı E) Örnek olay – Köşelenme – Sokrat semineri 6 . tüm öğrencilerin kartonlarda yazan önerileri dikkate alarak.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 22. Verilen süre tamamlandıktan sonra grupların çözüm önerilerini dinleyerek. kendilerine en uygun gelen önerinin bulunduğu yere giderek. Öğretmenin belirlenen konuyu öğretmek ve sorunları çözmek için başvurduğu yöntem/teknikler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? YEDİİKLİM YAYINCILIK 23. onların kendi aralarında tartışarak bu sorunu çözümlemelerini ve senaryoyu yeniden yazmalarını istemiştir. Oluşturulan bu gruplar üst. Sınıfında öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenci bulunan bir öğretmen aşağıdaki yollardan hangisini seçerse yanlış bir yol tercih etmiş olur? A) Bilişsel özellikler kadar sosyal özellikleri de geliştirmek için çaba harcamak B) Heterojen gruplarda çalışma yapmasını desteklemek C) Öğrenme görevlerini küçük tutarak kontrolü artırmak D) Bireyselleştirilmiş öğretim tekniğiyle kendi hızlarında ilerlemelerini desteklemek E) Ek çalışmalarla öğrenme becerilerini artırmaya çalışmak 24. teknolojik gelişmenin insan ilişkilerinde meydana getirdiği aşınma ve sorunları kurgulayan bir senaryo yazarak öğrencilerine dağıtmış. öğrenciler bir süre düşünüp tartıştıktan sonra her grubun gerekçelerini tüm sınıfa sunmalarını istemiş ve tüm sınıfın benimsediği çözüm önerisini kabul etmiştir. Bir öğretmen. Birçok okulda öğrenci başarılarını artırmak amacıyla seviye grupları oluşturulmaktadır.

– Gruplar işlenecek konunun özelliklerine göre önceden belirlenmiş masalarda. Aşağıda verilen düşünme biçimi ve etkili kullanılabilecek öğretim yöntem / tekniği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Eleştirel düşünme Yansıtıcı düşünme Yaratıcı düşünme Iraksak düşünme Yakınsak düşünme Görüş geliştirme Konuşma halkası İstasyon çalışması Beyin fırtınası İshikawa diyagramı 28. zekâ alanlarına uygun işler üretmesine. Bu eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Eğitim Felsefesi Kuram-Model Strateji Araştırma Soruşturma Buluş Sunuş A) İlerlemecilik Proje Tabanlı Öğrenme B) Daimicilik C) Esasicilik D) Yeniden Kurmacılık İşbirlikli Öğrenme Geleneksel Öğrenme Yapılandırmacılık Buluş Araştırma Soruşturma E) İlerlemecilik Probleme Dayalı Öğrenme . beyin fırtınasından yararlanmasına ve estetik anlayışlarını yansıtmalarına olanak sağlar. aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için kullanılır? A) Öğrencideki bilişsel giriş davranışlarını ortaya çıkarmak B) Duyuşsal giriş davranışlarındaki olgunlaşma düzeyini saptamak C) Öğrenciler arasında işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmek D) Öğretim hizmetlerinin niteliğini garanti altına almak E) Öğretim hizmetlerinden daha fazla öğrencinin yararlanmasını sağlamak 7 29. – Öğrenciler zekâ alanlarına. Aşağıda öğrenme kuram ve yaklaşımları. her bir masa veya köşede ne yapacaklarını önceden bilirler ve ona göre hareket ederler.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 25. Tam öğrenme yaklaşımına göre. bunun dayandığı temel felsefe ile bunu öğrenme sürecinde uygulamaya koyacak öğretim stratejileri birlikte verilmiştir. – Öğrencilerin dayanışma içerisinde. öğretim hizmeti içerisinde yer alan dönüt–düzeltme etkinlikleri. – Dolayısıyla öğrenciler. köşelerde veya odalarda nöbetleşe olarak çalışmaya başlar. Yukarıda uygulanma biçimine dönük ilkeleri ve özellikleri açıklanan öğretim tekniği hangisidir? A) B) C) D) E) İşbirlikli öğrenme Köşelenme tekniği Sergi tekniği Proje tekniği İstasyon tekniği 27. öğrenme stillerine veya sınıf düzeyine uygun olarak heterojen gruplara ayrılır. akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye en fazla olanak sağlayan. çoğu zaman öngördüğü hedefler bakımından bu üç değerlendirme biçiminin kullanılmasını zorunlu kılan öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? YEDİİKLİM YAYINCILIK A) B) C) D) E) Görüş geliştirme tekniği Beyin fırtınası tekniği Tezli tartışma tekniği Mikro öğretim tekniği Sanal eğitim tekniği 26. Uzman değerlendirmesi. Bu tekniğin uygulanması için.

DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 30. Böyle bir ders için öğrenci başarısını etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır? A) Öğrencilerin dersin konuları ile ilgili önkoşul davranışlara sahip olması B) Birbirinden farklı tekniklerle ders işlemenin söz konusu olması C) Öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmiş olmaları D) Öğrencilere yeterli sayıda olumlu pekiştireç verilmesi E) Öğrencilere dersin başında hedefler hakkında bilgi verilmesi 8 35. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamını düzenlemeye çalışan bir öğretmenin dikkate alması gereken ilkelerden biri değildir? A) Öğrenme sürecinden sorumlu olduğunu öğrenciye açıklamak B) Sınıf ortamını kullanılacak yönteme göre düzenlemek C) Öğrencilerin yapılan küçük yanlışlarını görmezden gelmek D) Öğrencinin gelişim özelliklerine bağlı olarak ortamı düzenlemek E) Sınıf kurallarını belirleyerek uyulmasını sağlamak 33. Öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeyi gerçekleştirmek için diğerlerine oranla daha güçlü bir yoldur? A) B) C) D) E) Soru-cevap Örnek olay Simülasyon Doğaçlama Demonstrasyon 32. Bu model öğrencinin kendi bilişsel yapısını oluşturabilmesi için en uygun yolu oluşturmaya çalışmaktadır. Bu modeldeki adımlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bilginin transfer edilme aşamasında ön plana çıkar? A) B) C) D) E) Keşfetme Giriş Değerlendirme Derinleştirme Açıklama YEDİİKLİM YAYINCILIK 31. Nesrin Öğretmen toprak ve kaya arasındaki ilişkiyi dersinde anlatırken bu ikiliyi anne-baba ve çocuk ilişkisine benzetmiş ve siz nasıl anne ve babalarınızın özelliklerini taşıyorsanız toprak da kayanın izlerini taşır açıklamasını yaparak konusunu ifade etmeye çalışmıştır. Nesrin Öğretmen dersinde hangi öğretim tekniğini işe koşmuştur? A) B) C) D) E) Benzetim Kavram ağı oluşturma Beyin fırtınası Analoji kurma Örnek olay yaratma 34. Bir derste aşamalılık ilişkisinin yüksek olduğu bilinmektedir. Kazandırılmak istenilen hedeflerin gerçekleştirilebileceği en uygun öğrenme ortamını yaratmayı kapsamaktadır. 5-E modeli yapılandırmacılığı uygulamaya koymak için kullanılan yollardan biridir. Sınıf yönetimi sadece sınıf ortamını disipline etmek değildir. Aşağıdaki cevaplardan hangisi “Ne zaman eleştirel düşünür olabiliriz?” sorusuna ait bir yanıt olamaz? A) Mantıklı neden-sonuç ilişkilerini değerlendirdiğimizde B) Alternatif yorum ve açıklamalara açık olunduğunda C) Duygulardan daha çok mantığa güvendiğimizde ve mantığı temel aldığımızda D) Popüler olan düşüncelere açık olduğumuzda E) Karara varmadan önce durumla ilgili olanaklı olduğu ölçüde fazla bilgi edinmeye çalıştığımızda .

Canan Öğretmen dersinde zorunlu ilköğretim çağında olmasına ve okula çok gitmek istemesine rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla ilgili bir belgeselden kısa bir bölüm izlettirmiştir. Ali Öğretmen ise öğrencilerinden “Zorunlu ilköğretim çağında olmasına rağmen okula gönderilmeyen kız çocuklarının sayısını nasıl azaltabiliriz?” sorusuna karşılık olarak özgün. kendilerini bu çocukların yerine koyarak onların neler hissettiklerini. Aşağıda verilen bilgi türlerinden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın temel özelliklerine uygun değildir? A) Bağlamsal bilgi C) Öznel bilgi E) Yaşamsal bilgi B) Ortak bilgi D) Kesin bilgi . Onlara öğrenme sorumluluğu kazandırmak. Bilginin oluşumu. her şeyden bir olumsuzluk görme alışkanlığı olan. Kırmızı şapkaya uygun düşünmektedir. Aşağıda verilen yöntem/tekniklerin hangisi yansıtma becerilerini geliştirmede daha az etkilidir? A) B) C) D) E) Programlı öğretim Yaratıcı drama Konuşma halkası Kavramsal karikatür Mikro öğretim Fikir taraması 39. değer ve inançlarını da iletişime dönüştürmesini sağlayan özelliklere sahiptir. neler düşündüklerini sırasıyla söylemelerini istemiştir. Öğrencilerin genel kavramlara. niteliği ve kullanılma biçimiyle ilgili önemli özellikler ortaya koyar. Canan ve Ali Öğretmen’in kullanması gereken en uygun yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir? Canan Öğretmen A) Benzetim B) Görüş geliştirme C) Konuşma halkası D) Konuşma halkası E) İstasyon Ali Öğretmen Doğaçlama Beyin fırtınası Beyin fırtınası Yaratıcı drama YEDİİKLİM YAYINCILIK 38. Sarı şapka ile düşünme tutumu geliştirmiştir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 36. Onların işbirliği yaparak. Öğrencilerinden. Yansıtıcı düşünme bireyin geçmiş deneyimlerini bugüne transfer etmesi veya bugünkü birikimleriyle geleceğe yönelik öngörüde bulunması kadar duygu. Öğrencilerin bireysel veya birlikte çalışarak bir şeyler üretmeleri beklenir. Yeşil şapka ile düşünme alışkanlığı edinmiştir. yaratıcı fikir ve değerlendirmelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini istemiştir. Yukarıda özellikleri ve bazı kazanımları dile getirilen öğrenme yaklaşımı hangisidir? A) B) C) D) E) Tam öğrenme Proje tabanlı öğrenme Basamaklı öğretim programı Modüler öğretim Öğrenme istasyonları 9 40. Yapılandırmacı yaklaşım. birçok konuda olduğu gibi bilgi konusunda da geleneksel yaklaşımdan önemli farklılıklar gösterir. sürekli tedbirli davranmak isteyen ve riski göze alamayan bir öğrencinin durumu ile ilgili. koşulları. kendi ürünlerini geliştirip sunmalarına olanak sağlamak gibi hedeflere odaklanmıştır. altı şapkalı düşünme tekniğine göre ne söylenebilir? A) B) C) D) E) Mavi şapka ile düşünme alışkanlığı vardır. düşüncelere ve disiplin ilkelerine odaklanması söz konusudur. Hayata olumsuz bakan. 37. kubaşarak öğrenme anlayışını geliştirmek. hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri bu yaklaşımın temelini oluşturur. Siyah şapka ile düşünme alışkanlığı vardır.

zerafet. Ancak soruların yüzde 70’inden daha az doğru yanıt verenler bir yıl süreli olarak yabancı dil hazırlık okuluna devam etmektedirler. Geçerli olan bir testin güvenirliği düşüktür. kendini değerlendirmeye ve bireysel farkındalığa önem verirler. her öğrenciye söz hakkı verebilmek için parmak kaldıran öğrencilerin bu davranışlarını sürekli görmezden gelmesi. E) Cümleleri dinleme. Eğitimdeki testlerde hangi ölçek türünde ölçme sonucu elde edilemediği için çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz? A) Eşit Aralıklı C) Eşit Oranlı E) Sıralama B) Sınıflandırma D) Adlandırma 10 46. Geçerlik testin güvenirliğinden bağımsızdır. Güvenirlik geçerlik için bir ön koşuldur. yorumlama. Soru-cevap yöntemini kullanan bir öğretmenin. Ölçme sonuçlarının elde edildiği ölçek düzeyine bağlı olarak elde edilen sayı ya da sembollerin matematiksel özellikleri tanımlanır. Bu nedenle öğrencilerin puanlarına 10’ar puan eklemiştir. C) Öğrenirken kişisel çalışmalara. B) Kendilerine özgü dış dünyayla ilgili etkinlikler düzenleyip açık havada zaman geçirmeyi severler. Yukarıda anlatılan örnekte kullanılan değerlendirme türü ve ölçütü hangi seçenekte birlikte doğru olarak verilmiştir? Değerlendirme A) B) C) D) E) Düzey belirleyici Biçimlendirici Değer biçici Yetiştirici Tanılayıcı Ölçüt Mutlak Bağıl Kriter Norm Mutlak 43. Bu nedenle bir ölçme aracından elde edilen puanların güvenirliği arttıkça geçerliği de artar. Bir öğretmen 30 kişilik sınıfında yaptığı bir sınavda. Testin güvenilir olması geçerliğinin kanıtıdır. Yani ölçme sonucunda elde edilen sayıların matematiksel özellikleri ölçek nitelikleri ile ilgilidir. Bu durumda öğrencilerin puanlarına karışan hata hangi tür hatadır? A) Rastlantısal C) Sabit E) Sistematik B) Durumsal D) Mantıksal A) Öğrenme sürecinde arkadaşlarıyla birlikte çalışma. D) Fiziksel etkinlik ve işlerde denge. öğrencilerinin bir kısmının çok yüksek puanlar almış olmasına rağmen çoğu öğrencinin düşük puan aldığını görmüştür. Buna göre güvenirlik ve geçerlilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Bir test güvenilir olmadan geçerli olabilir. grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyarlar. Öğrencilerden bu soruların yüzde 70’i ve daha fazlasını doğru yanıtlayanları kazandıkları bölümde birinci sınıftan eğitimlerine devam etmektedir. Bu İngilizce sınavında çoktan seçmeli 100 soru bulunmaktadır. Eğitimde kullanılan testlerle elde edilen ölçme sonuçları arasında asla çarpma ve bölme işlemi anlamlı olarak yapılamaz. . farklı biçimde ifade etme konusunda duyarlı davranırlar. YEDİİKLİM YAYINCILIK 42. maharet ve dakiklik gösterirler. İngilizce eğitim veren bir üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra bir İngilizce sınavına alınmaktadır. Gardner tarafından açıklanan çoklu zekâ boyutlarından sosyal zekâ için aşağıdakilerden hangisi uygun bir etkinlik ya da açıklamadır? 45. Bir ölçme aracının ve o ölçme aracından elde edilen puanların geçerliği güvenirliği ile sınırlıdır. Ancak 5 öğrenci tam puan aldığı için onlara puan ekleyememiştir. aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Öğrencilerin parmak kaldırmakta ısrarcı davranmalarına B) Öğretmenin sınıf içindeki otoritesini güçlendirmesine C) Öğrenciler arasındaki iletişim becerisinin geliştirilmesine D) Öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının gerilemesine E) Kalıcı ve sağlam bilgilerin öğrenciler tarafından oluşturulmasına 44.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 41.

15 0.70 0. DERS Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Geometri İngilizce Edebiyat DilAnlatım Matematik 0.0.50 .50 0.25 .00 0.0.00 0. D) Öğrenciler geometri ve İngilizce testlerinden oldukça başarısızdırlar.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 47.Test-tekrar test Duyarlılık – Paralel testler Tutarlılık – Eşdeğer testler İç tutarlılık – Eşdeğer yarılar Objektiflik – Alfa .15 1.0. Bir testin bir defa uygulanması ile elde edilen ölçme sonuçlarına dayalı olarak testin güvenirliğinin bulunmasının farklı yöntemleri vardır.55 Matematik Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) Matematik testi en yüksek ortalamaya sahiptir. 48. B) En düşük ilişki İngilizce ve geometri test puanları arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalarda Seviye Belirleme Sınavlarının “amacına uygun” olduğunu belirtmektedir. sınıfların sonunda Seviye Belirleme Sınavları yapılmaktadır.90 . Genel Lise gibi farklı lise türleri bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde.00 .80 1.25 0.30 0. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. Fen Lisesi.. testin bir defa uygulanması ile elde edilen güvenirliğin anlamı ve hesaplama yöntemi birlikte doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Kararlılık . kullandığı değerlendirme türlerine göre hangi şubenin daha başarılı olduğunu inceleyerek değerlendirme türlerinin öğrencilerin ders başarısına etkisini araştırmak istemektedir.30 0. Bir grup öğrencinin geometri. dilanlatım ve matematik testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.0. öğretmenin bağımsız değişkeni ne olur? A) B) C) D) E) Kuvvet ünitesi Öğrenci başarısı Sınıf düzeyi A ve B şubeleri Değerlendirme türleri 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK 50. Bir öğretmen 10.0.00 0. Yapılan Seviye Belirleme Sınavlarının aritmetik ortalaması alınarak başarılarına göre öğrencilerin okullara yerleştirilmesi yapılmaktadır. ve 8.00 1. C) Dil-anlatım ve matematik testleri benzer özellikleri ölçmektedir. Çok sayıda adayın tamamının.40 .0.0.55 1.60 . Böyle bir araştırmada. ilköğretim ikinci kademe süresince 6. Anadolu Lisesi. İngilizce. sınıfların fizik dersi “kuvvet ünitesi”nde A şubesinde performansa dayalı değerlendirme B şubesinde biçimlendirici değerlendirme kullanmıştır.90 .0. kontenjanları sınırlı olan bu okullara doğrudan alınmaları olanaksız olduğundan.60 1. E) Matematik testi puanları artıkça geometri puanları azalmaktadır.80 . edebiyat. Öğretmen. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamanın doğruluğu yönünde ileri sürülebilecek bir kanıttır? A) Testlerdeki soruların güçlük indekslerinin ortalamasının orta düzeyde olması B) Testlerin objektif olarak puanlanması ve ölçme sonuçlarının objektif olması C) Test puanları yüksek olanların yerleştirildikleri okullarda başarılarının yüksek olması D) Testlerin puan dağılımlarının sola çarpık bir dağılım gösteriyor olması E) Testlerin adayların yetenek düzeyine uygun ve normalden sivri dağılıyor olması 49.0. Bu lise türlerinden bazılarının eğitim düzeylerinin daha iyi olması ve öğrencilerinin üniversite giriş siteminde daha başarılı olmaları nedeniyle daha çok tercih edilmeleri söz konusudur.0.40 . 7.70 .

seçimlik sorular verilerek belirli sayıda seçimlik sorunun da yanıtlandırılması istenebilir ya da tüm sorular verilerek bunlardan seçilecek belirli sayıda sorunun yanıtlandırılması istenebilir. B) Sınıftaki öğrencilerin yarısının bu soruyu doğru. Hem dönem içinde yaptığı hem de dönem sonunda yaptığı sınavlarda kritik davranışları yoklayan çoktan seçmeli test kullanmıştır.50’ye yakındır. 53. dönem sonunda uygulan testin ise %60’ını hesaplayıp bunları toplayarak geçme notunu belirlemiştir. Yazılı yoklamalarda tercihli sınav tipinin kullanılması hangi geçerlik türünü kesinlikle etkiler? A) Görünüş D) Uygunluk B) Yapı E) Yordama C) Kapsam 54. Tercihli sınavlarda öğrencilere. Yazılı yoklamalarda öğrencilerin. verilen sorular arasından tercih ederek soruları yanıtlaması isteniyorsa bu tür sınavlara tercihli sınavlar denmektedir. Bir testin içerisinde yer alan bir sorunun. Bir ilköğretim okulunda Aliye ve Behiye hanımlar matematik öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. güçlük indeksi 0.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 51. E) Sorunun güvenirliği yüksek olmalıdır çünkü güvenirlik arttıkça. sorular konulara göre gruplandırılarak her gruptan belirli sayıda soru seçilip yanıtlandırılması istenebilir. Behiye Öğretmen testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testine göre. YEDİİKLİM YAYINCILIK 52. B) Testteki soru sayısı arttıkça ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı azalır. Aliye Öğretmen’in uyguladığı testlerin türü ve sonuçta elde ettiği geçme notuna ilişkin ölçme türü için ne söylenebilir? Test Türü A) B) C) D) E) 12 Ölçme Türü Türetilmiş Fonksiyonel Temel Dolaylı Doğrudan Başarı Seçme Hazırbulunuşluk İzleme Tarama . madde varyansı azalır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Behiye Öğretmen’in testinin güvenirliğinin Aliye Öğretmen’in testinden daha yüksek olduğunu ileri sürmesinin gerekçesidir? A) Testin varyansı büyüdükçe testin güvenirliği de artar. Yanıt verilmesi zorunlu sorularla beraber. Bu öğretmenlerin testlerin özellikleri şöyledir: Aliye Öğretmen: 50 soru ve 4 seçeneklidir. D) Madde güçlük düzeyinin 0. Örneğin.50’ye yakın olması bunun için yeterlidir. C) Yapılan puanlamanın objektifliği puanlama yapan kişiye bağlıdır. Tercihli sınavlar birkaç biçimde uygulanabilir. Aliye ve Behiye hanımlar aynı kapsamda ayrı ayrı birer matematik testi geliştirmiştir. D) Soruların güvenirliği testin güvenirliğini de etkiler. Dönem içinde uygulanan her bir test 50 puan üzerinden. C) Maddenin ayırıcılık gücü yüksek. belirli sayıda soruyu seçerek yanıtlama özgürlüğü verilir. madde varyansının sıfır çıkması durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Bütün öğrencilerin o soruyu hep birlikte doğru ya da yanlış yanıtlamış olması gerekir. daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. E) Soruların seçenek sayısı arttıkça tesadüfi hata azalır. Her bir öğrencinin dönem içinde uygulanan testlerden aldıkları puanları toplayarak %40’ı. Behiye Öğretmen: 50 soru ve 5 seçeneklidir. diğer yarısının yanlış yanıtlaması gereklidir. dönem sonunda uygulan test ise 100 puan üzerinden puanlamıştır. Aliye Öğretmen ders devam ederken dönem içinde iki sınav ve dönemin sonunda da bir sınav yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi tümel değerlendirme için söylenemez? A) Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine olanak sağlar. Soru No:2 Üst Grup Alt Grup Toplam A 10 28 38 B 53 10 63 C 11 26 37 D 12 27 39 E 14 9 23 Toplam 100 100 200 YEDİİKLİM YAYINCILIK 57. E) Öğrenci gelişiminin süreç içinde tüm aşamalarıyla izlenmesini sağlar.62 0. hem öğrenme sürecini hem de sonuç olan öğrenme ürünlerini birlikte değerlendirmekte kullanılan değerlendirmeye tümel (portfolyo) değerlendirme denir.55 -0. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE YANITLAYINIZ.85 rjx 0. Yukarıdaki tabloda verilen 2. D) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilerek geliştirilmesini sağlar. VE 58.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 55. soru için “teste alınabilir bir soru” denilebilmesi için anahtarlanmış doğru yanıtının hangi seçenek olması beklenir? A) A B) B C) C D) D E) E 56. Kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için öğrencilerin izledikleri yolları gösteren. B) Çok ve çeşitli performans görevlerine dayalı pek çok ürün içerir C) Öğrenci başarısını belirlemek için tamamen objektif ölçme sonuçları sağlar.45 13 58. . Aşağıda madde güçlükleri (pj) ve madde ayırt edicilikleri (rjx) verilmiş soruların hangisi seçilirse testin güvenirliğine katkısı en yüksek olur? pj A) B) C) D) E) 0.74 0. Yukarıdaki tabloda verilen soru için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) B) C) D) E) Doğru yanıt A ise soru pozitif ayırt edicidir. A ve C seçenekleri eşit ayırt ediciliktedir. Doğru yanıt B ise soru negatif ayırt edicidir. B seçeneği doğruysa soru kolaydır.23 0.49 0. yaptıkları çalışmalarının ve kazanımlarının kanıtı olan birçok ürünün biriktirildiği.65 0. 57.25 0.18 0. Doğru yanıt E ise soru zordur.

Özdeş iki kaba.1 5. Hangi kaptaki suyun daha çok olduğu sorulur: Ahmet: Uzun bardaktaki su daha fazla Ayşe: Geniş bardaktaki su daha fazla Ahmet ve Ayşe’nin verdiği cevaplar. yanlış yanıta “0” puan verilmiştir. sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? Ahmet A) B) C) D) E) Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Odaktan uzaklaşma Özelden özele akıl yürütme Sezgisel akıl yürütme Ayşe Özelden özele akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme Odaktan laşma uzak- 60. Yanıtlanmayan soru bulunmamaktadır. medyan ve ortalaması kaçtır? Mod A) B) C) D) E) 4 3 4 5 4 Medyan 4 7 5 3 4 Ortalama 4. 61. ikinci kaptaki su geniş – kısa bir bardağa dökülür. karşısındaki örneği açıklamada yetersiz kalır? Örnek A) Bir çocuğun iki tekerlekli bisikleti rahatça sürebiliyor oluşu B) Bir çocuğun çarpma ve bölme işlemi yapabilmesi için öncelikle toplama ve çıkarma işlemi bilmesi gerektiği C) Bir çocuğun boyunun uzaması ve ağırlığının artması D) Henüz altı aylıkken desteksiz ayağa kalkamayan bir çocuğun 11 aylık olduğunda desteksiz ayağa kalkabilmesi E) Bir çocuğun dışkılama büzgeç kaslarını kontrol edebilir hale gelmesi Kavram Olgunlaşma M 1 A B C Ö ğ r e n c i l e r D E F G H I J 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 a 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 d 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 d 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 e 7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 l 8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 e 9 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 r 10 1 0 0 1 0 0 YEDİİKLİM YAYINCILIK Hazırbulunuşluk Büyüme Olgunlaşma Olgunlaşma 0 0 0 0 59.8 5. VE 60. Her soruda doğru yanıta “1”.4 4. Bu testtin en kolay ve en zor soruları hangileridir? En kolay A) B) C) D) E) 10 3 2 9 6 En zor 2 9 10 3 3 14 Tümevarımsal akıl yürütme Özelden özele akıl yürütme .2 62.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 59. Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların mod. NUMARALI SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.7 6. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci yanıtları aşağıdaki tabloda verilmiştir. eşit seviyede su konduktan sonra kaplardaki suyun eşit olup olmadığı sorulur: Ahmet: Eşit Ayşe: Eşit Ardından birinci kaptaki su dar – uzun. Gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kavramlardan hangisi.

Bir gün Ayten Hanım halıları temizlemek için halıya bir miktar halı şampuanı döker ve halıyı ovalamaya başlar. yaralandım. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ayten Hanım. Kendine odaklanmış (Benmerkezci) II. Halının üzerinde çıkan köpükleri gören oğlu halı şampuanı ile de banyo yapılabileceğini düşünerek soyunmaya başlar. “Anneme yalan söylediğim için bisiklet beni düşürdü. Omnipotent düşünce tarzlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I. Canlandırmacı (Animist) III. oğluna banyo yaptıracağı zaman küvetin içerisine biraz şampuan atar.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 63.” diyen çocuk. Çocuğun bu davranışı Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) 15 Özelden özele akıl yürütme Tümevarımsal düşünme Özümleme Yapaycılık Alışkanlık kazanma .” demesi Savunma Mekanizması Yer değiştirme Annesine yalan söyleyen Murat. aynı gün içerisinde bisikletten düşüp dizini yaralar. Oğlu köpüklü su içerisinde banyo yapmaktan çok hoşlanmaktadır. 65. Aşağıdaki durumlardan hangisi karşısında belirtilen savunma mekanizmasına örnek olamaz? Durum A) İşyerinde kötü bir gün geçiren Ahmet’in eve gelince oğlunun ufak bir yaramazlığına hiddetli tepkiler göstermesi Eşeğinden düşen Nasrettin Hoca’nın “Düşmeseydim de zaten inecektim. Piaget’ye göre Murat’ın içinde bulunduğu ahlaki ve bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? Ahlaki Gelişim A) B) C) D) E) Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki gerçeklik Ahlaki özerklik Ahlaki özerklik Bilişsel Gelişim Duyusal motor Somut işlemler İşlem öncesi Somut işlemler YEDİİKLİM YAYINCILIK D) Yoğun cinsel arzuları olan bir adamın çevresine yaklaşan her kadının kendisi baştan çıkartmaya çalıştığını düşünmesi E) Aklımıza kötü bir şey getirip bunu dile getirdiğimizde arkadaşımızın tahtaya vurması Yapma bozma İşlem öncesi 64. Murat’ın annesine yalan söylediği için bisikletin kendisini düşürdüğünü düşünmesinde. bu yolla cezalandırıldığını düşünmektedir. II ve III C) Yalnız III 66. VE 64. B) Mantığa bürüme Karşıt tepki geliştirme İlkel idealleştirme C) Bastırılmış cinsel isteklere sahip bir kişinin abartılı ahlakçı tutumlar sergilemesi 63. I.

bilişsel gelişim dönemlerini dört grupta toplamıştır (Aronfreed.âdeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirdi. Ona göre verdiği cezalardan ders almalıymışım. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bir hata yaptığın zaman tavrı nasıl olur babanın? Hata mı? Öyle bir hakkım yok ki… Anlıyorum Murat… Peki baban cezaya başvurur mu? Evet. Soyut işlemler dönemi (11 – 20 yaş) Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre. VE 69. engelleniyor. Anlıyorum Muratçığım… Öğretmen Murat : : Gerçekleştirilen Davranış A) Ayşe’nin babasına benzeyen diğer erkekleri babasından ayırt edebilmesi B) Murat’ın önüne konan birbirinden farklı uzunluklara sahip 10 çubuğu uzundan kısaya doğru sıralayabilmesi C) İsmet’in sokak ortasında soyunan bir kadının davranışını “terbiyesizlik” olarak değerlendirirken aynı kadının nü resimlere modellik yaparken soyunmasını “sanat” kabul etmesi D) Samet’in suyun buza dönüşebildiği gibi buzun da tekrar suya dönüşebileceğini kabul etmesi E) Arzu’nun bir bardağın yüksekliğinin diğer bardağın genişliğini ödünleyebildiğini anlaması Öğretmen Murat : : : : 10 – 11 YEDİİKLİM YAYINCILIK Öğretmen Murat Öğretmen Murat : : 10 – 11 10 – 11 Öğretmen : 11 – 12 68. Somut işlemler dönemi (7 – 11 yaş) 4.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 67. Piaget. hoşgörü yok denecek kadar azdır. Bu kurallara sorgulamadan uymamı ister. 1971): 1. Ceza sık sık uygulanır. Murat’la yapmış olduğu görüşme esnasında ara sıra ufak notlar almaktadır. Ama ben bunları hak ettiğime inanmıyorum. Duyusal – motor dönem (0 – 2 yaş) 2. Bu tür gecikmeler aynı dönemde olduğunda yatay. aşağıdakilerden öncelikle hangisinin kazanılamamış olmasından kaynaklanmaktadır? A) İçsel denetim C) Kimlik E) Girişimcilik 16 B) Dışsal denetim D) Başarı . bana biraz babandan bahseder misin? Babam… Çok katı. Bugüne dek babanın sana yaklaşımı nasıl oldu Murat? Babam. çocukluğumdan beri beni hep belirli bir kalıp içerisinde. sert bir adamdır. Genelde arkadaşlarımla buluşmam. farklı dönemde olduğunda ise dikey gecikmeden söz edilir. Fiziksel değil. aşağıdakilerden hangisi yatay ya da dikey gecikmeye örnek verilemez? İlk Kez Yapılabildiği Yaş Aralığı 5–6 68. Gelişim süreci içerisinde bazı kavramların kazanılmasında gecikme olabilir. Rehber öğretmenin aldığı notlardan birinde Murat’la ilgili olarak “vicdan gelişiminin çok zayıf olduğuna” yer verilmiştir. Öğretmen Murat : : Murat. Ne tip cezalar bunlar? Fiziksel ceza uyguluyor mu baban? Hayır. İşlem öncesi dönem (2 – 7 yaş) 3. benim bir türlü anlam veremediğim kuralları vardır babamın. Okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım. Murat’ın vicdan gelişiminin çok zayıf olması. hafta sonu sokağa çıkmam vb. Anlayış. Kendi belirlediği.

sınıfların boş dersine girmiş ve öğrencilerine toplumun temel yapıtaşını sormuş. C) Somut işlemler dönemindeki çocuklar olgu.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 69. B) Somut işlemler dönemindeki çocukların düşünüşleri kendilerini çevreleyen fiziksel gerçeklikle sınırlıdır. Özerkliğini kazanamamış bir çocuğun ergenlik yıllarında kendine özgü bir kimlik oluşturması ne kadar güçse. onur. erdem. yaşantılarına göre şekillenmektedir. Kars’ta öğretmenlik görevine yeni başlayan bir öğretmen. aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez? A) Bireylerin bilişsel yapıları. kavram gibi terimlerle ifade edilen soyut anlamların birçoğunu bilmezler. Bu parça. D) Soyut kavramların gerçekçi şekilde anlaşılabilmesi için çocuğun soyut işlemler dönemine geçmiş olması gerekir. Marcia’ya göre bireylerin ana baba tutumları. temel güven duygusundan yoksun bir çocuğun da özerkliğini kazanması o kadar güçtür. E) Somut işlemler dönemindeki çocuklar karşılaştıkları problemleri çözerken özel bir durumla özel başka bir durum arasında genelleme yapamamaktadırlar. Nöbetleşelik V. Bütünlük IV. IV ve V B) II ve III D) II. 4. Süreklilik II. Bu açıklama gelişim sürecinin I. Parçada belirtilen ana baba tutumu. bu tutumun yol açacağı muhtemel kimlik statüsü ve Kohlberg’e göre bu statünün ulaşabileceği en üst düzeyde ahlaki gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ana-Baba Tutumu A) Otoriter B) Otoriter C) Aşırı Koruyucu D) Mükemmeliyetçi E) Mükemmeliyetçi Kimlik Statüsü İpotekli Başarılı İpotekli Başarılı İpotekli Ahlaki Gelişim Geleneksel Gelenek Öncesi Gelenek Öncesi Geleneksel Gelenek Öncesi 71. Öğrencilerden gelen cevaplardan biri “Kerpiç” olmuştur. Kendine özgü bir kimlik oluşturamayan bireyin yapacağı meslek ve eş seçiminin de ne kadar sağlıklı olacağı tartışmalıdır. IV ve V 17 . II. Bu durumdaki birey büyük ihtimalle yaşamının ilerleyen zamanlarında sürekli “keşke” düşüncesiyle baş başa kalacaktır. Aşamalılık III. YEDİİKLİM YAYINCILIK 70. ergenlik yıllarındaki kimlik statüleri ve bu statülerle ahlaki gelişim süreci arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Yönelimlilik ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir? A) I ve II C) II ve IV E) I.

Thorndike’ın kuramına göre yukarıdaki parçada (I) ve (II) rakamlarıyla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisindekiler gelmelidir? A) B) C) D) E) Tekrar – Etki Etki – Hazırbulunuşluk Hazırbulunuşluk . Ayrıca sabahları çok güçlü baş ağrısı başlamıştır. Ancak Ahmet çok çabuk yorulmuş. kendisi okula gidip bu durumun nedenini anlamaya çalışmış. Annesi okula gitmesi için ısrar edince midesinin bulandığını hisseden Ahmet hemen tuvalete gitmiş. eli ağrıyınca da çizmeyi bırakmıştır. 18 75.Tekrar Etki – Tekrar YEDİİKLİM YAYINCILIK 72. Kendi çizgileri arkadaşı gibi iyi olmadığı için sinirlenmiş ve her defasında defter sayfasını yırtmıştır. öğretmenden oğlunun durumunu öğrenince çok üzülmüştür. 73. Bu durumu fark eden öğretmeni Ahmet’in yanına gelmiş ve çizdiği çizgilerin son derece güzel olduğunu zamanla daha da güzelleşeceğini söylemiştir. Parçaya ilişkin aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) Ahmet kendi çizgilerini arkadaşı Ayşe’nin çizgileriyle karşılaştırarak “sosyal karşılaştırma” gerçekleştirmiştir. oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirmiştir. İlköğretim birinci sınıfa başlayan Ahmet. kusmuştur. D) Ahmet’in parmak kasları istenen davranış için yeteri kadar olgunlaşmamıştır. sevgilisinin çiçeğe olan alerjisi yüzünden hapşırması üzerine. Eve döndüğünde oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yaptırmaya başlamış. Annesi ise Ahmet’e çizgi çekmeyi bıraktığı için kızmıştır. çalar saati kurmayı unuttuğu bir gün yine tam 08:00’de uyanması D) Bir bebeğin hareketli nesnelere seçici algıyla bakması E) Bir çocuğun 10’dan 1’e doğru sayabilmesi . C) Öğretmeni sözleriyle Ahmet’in suçluluk duygusu yaşamasını engellemeye çalışmıştır. bir sonraki buluşmasında çiçek almaması B) Bir sürücünün kırmızı ışıkta beklemesi C) Çalar saatini her gün saat 08:00’e ayarlayan ve saatin çalmasıyla birlikte uyanan bir kişinin. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. B) Ayşe’nin el becerisi Ahmet’in el becerisinden daha çok gelişmiştir. E) Sabahları mide bulantısı ve baş ağrısı hisseden çocuk “bedenselleştirme” mekanizmasını kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış bir davranış değildir? A) Sevgilisiyle ilk buluşmasında çiçek alan bir kişinin. öğretmenin gösterdiği çizgileri defterine çizdikten sonra kendi çizgileriyle hemen sıra arkadaşı Ayşe’nin çizgilerini karşılaştırmıştır. – 74.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 72. Bunun üzerine çocuğunu okula gitme noktasında fazla zorlamamaya karar veren anne. Buna karşın Ahmet çok üzülmüş ve bir süre sonra sabahları annesine okula gitmek istemediğini söylemeye başlamıştır. Ahmet’in sabah kalkınca okula gitmek istememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Karşıt tepki oluşturma Karşıt koşullanma İçsel pekiştirme Dolaylı ceza Kaçınma 74. Annenin oğluna her gün beşer sayfa düz çizgi çekme çalıştırması yapmaya başlaması (I). oğlu çizgi çektikçe onu pekiştirirken çizgi çekmeyi bırakınca kızması ise (II) yasasına aykırı davranışlardır.Etki Hazırbulunuşluk .

Ayşe Öğretmen’in bu uygulaması. Ket vurma / engelleme. Önceki öğrenmeyi engellemesine geriye ket vurma. Anaokulunda görev yapan Ayşe Öğretmen. öğrencilerinin her doğru davranışı için küçük bir karton üzerine basılı gülen adamlardan vermektedir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 76. sonraki öğrenmenin engellemesine ise ileriye ket vurma denir. Pekiştirme ölçüsündeki değişmeye göre. Ancak bir süre sonra sevgilisinin çiçek getirdiği halde mutlu olmadığı görünce çiçek götürmekten vazgeçmiştir. Sevgilisini mutlu edebilmek için her buluşmasına çiçek alarak giden Mehmet. Yani pekiştirmenin büyüklüğü performansın gücünü büyük ölçüde etkilemektedir. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) İçsel pekiştirme Karşıt pekiştirme Dolaylı pekiştirme Olumsuz pekiştirme Simgesel ödülle pekiştirme . evlendikten sonra taşındığı evi yerine yanlışlıkla evlenmeden önce oturduğu bekâr evinin bulunduğu durakta iner B) Mahkeme kararıyla adını değiştiren kişiler bazen adını soranlara önceki adlarını söylemektedirler C) Türk Telekom’un servis numaralarını değiştirip üç rakamdan beş rakama çıkarttığı halde birçok kullanıcı önceki alışkanlıklarını devam ettirerek halen üç rakam tuşlamaya devam etmektedirler D) ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2009 yılına kadar ÖSS olarak adlandırılan sınavın adı ÖSYS olarak değiştirildiği halde birçok kişi halen ÖSS demeye devam etmektedir E) Yeni okuma yazma öğrenen bir çocuk “b” harfini rahatlıkla öğrenirken “d” harfini öğrendikten sonra “b” harfini tanımakta güçlük çekmektedir 78. performansın hızla değişimini açıklayan bu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Crespi etkisi Pygmalion etkisi Stroop etkisi Kelebek etkisi Zeigarnik etkisi 77. bir öğrenmenin kendinden önceki ya da kendinden sonraki öğrenmeyi engellemesidir. Bir hayvana ne kadar büyük bir pekiştirici verilirse hayvanın ona ulaşmak için koşma hızı o denli artmaktadır. önceleri sevgilisinin buna çok mutlu olması nedeniyle çiçek almaya devam etmiştir. Buna göre aşağıdaki ket vurma örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Yeni evlenen bir kişi işyerinden çıktıktan sonra otobüse biner. Sevgilisinin mutluluk tepkileri vermemesi ve Mehmet’in çiçek almaktan vazgeçmesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerin hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Alışma – Alışma Alışma – Sönme Sönme – Sönme Sönme – Alışma Sönme – Ket vurma 19 YEDİİKLİM YAYINCILIK 79. Gülen adamlardan beş tane toplayan öğrenciler bunları yıldızla değiştirmekte. üç yıldız toplayan öğrenciler ise boyama kitabı kazanmaktadır.

değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I. Diş tedavisi esnasında duyulan acı koşulsuz uyarıcıdır. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. I. Ayla. VE 84. erkek arkadaşından tıraş losyonunu değiştirmesini istemiş ancak erkek arkadaşı bu teklifi reddetmiştir. C) Aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençli olacaktır. Kenan bazı soruların cevaplarını hatırlamakta güçlük çekmiştir. Ali’nin bu davranışları sınıfın huzurunu bozmaktadır. uzun bir süre devam eden diş tedavisinin ardından. Öğrencilerden Ayşe sınava 5 gün kala her gün 1 saat ders çalışırken. Ayla’nın sevgilisi de diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunu kullanmaktadır. D) Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlarda ortaya konma ihtimali artacaktır. Kenan televizyonda çok sevdiği bir dizinin tekrar bölümünü izledikten sonra uyur. öğrenme başarısını artırmaktadır. parçalara bölerek öğrenmeden daha etkilidir. D) Aralıklı öğrenme toplu öğrenmeden daha etkilidir. B) Öğrenmeden sonra uyarılmışlık düzeyinin düşük tutulması unutmayı azaltır. 20 83. acı verici diş tedavisi esnasında bir yandan da diş doktorunun kullandığı tıraş losyonunun kokusunu almaktadır. Dişine kanal tedavisi uygulanan Ayla. sonraki öğrenmeleri unutturur. Ayla. erkek arkadaşıyla her buluşmasında sürekli bu kokuyu almış ve zamanla bu koku yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakmıştır. Ayşe ise Veli’ye yakın bir sınav başarısı elde etmiştir. Sınavda Veli yöneltilen soruları rahatlıkla cevaplarken. Ayla zamanla diş doktorunun tıraş losyonunun kokusunu aldığı an kaygılanmaya başlamıştır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 83. B) Arada bir cezalandırıldığı için tekrar ortaya çıkmayacaktır. III. Veli ve Kenan’ın sınav esnasındaki durumlarına bakarak. Ayla. Ali ders esnasında sürekli yaramazlık yaparak öğretmeninin ilgisini çekmek istemektedir. D) Tekrar edilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. II ve III C) I ve III . YEDİİKLİM YAYINCILIK 81. C) Önceki öğrenmeler. aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Pekiştirilmeyen bilgiler daha çabuk unutulur. ne zaman sevgilisiyle buluşsa tıraş losyonunun kokusunu aldığı için aklına diş tedavisi gelmekte ve kaygı duymaktadır. E) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için sönmeye karşı direnci artacaktır. B) Parçalara bölerek öğrenme. C) Toplu öğrenme aralıklı öğrenmeden daha etkilidir. E) Bir konunun en son öğrenilen kısmı. başlangıç kısımlarına göre daha iyi hatırlanır. 82. Meral Öğretmen 7 gün sonra sınav yapacağını açıklar. II. bütün halinde öğrenmeden daha etkilidir. Tıraş losyonunun kokusunun yavaş yavaş kaygı hissi uyandırmayı bırakması sönmeyi açıklamaktadır. Ayla’nın sevgilisinin kullandığı tıraş losyonunun kokusunu duyunca kaygılanması tepki genellemesidir. öğrencisinin davranışlarını bazen görmezden gelmekte bazen de öğrencisini uyarmaktadır. 80. Veli çalışmasını tamamladıktan hemen sonra uyurken. Bu durumda öğrencinin yaramazlık yapma davranışına ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru olur? A) Sürekli pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençsiz olacaktır. Bu parçaya ilişkin. Ayşe Öğretmen. Veli ve Kenan sınavdan bir gece önce 5 saat çalışır. E) Uyarılmışlık düzeyinin orta seviyede olması. Sınavın ardından on gün geçtikten sonra bile Ayşe’nin çalıştığı birçok konuyu Veli ve Kenan’dan daha iyi hatırlaması uzun vadede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) Bütün halinde çalışma.

” halk sözü. Çocuk. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I. Müzik öğretmeni olmak isteyen Nuri. ölüme gider ağlar. azalarak artış şeklinde gerçekleşmektedir. “Düğüne gider oynar. olumsuz pekiştirme yoluyla pekişmektedir. C) Alışkanlık gücündeki artış. Ahmet Bey evden çıkarken anahtarlığını beline takmak yerine sağ cebine koyar. Çocuğun anne babası tarafından sertçe uyarılması ve dövülmesi birinci tip cezaya maruz kaldığını göstermektedir. O günden sonra işyerine giderken anahtarlığını sürekli sağ cebine koyar. anne babası tarafından sürekli sertçe uyarılmakta hatta bazen dövülmektedir. Üniversite yılları geldiğinde bu çocuğun bulunduğu şehirde rahatlıkla kazanabileceği çok sayıda nitelikli üniversite olduğu halde. benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istediği gözlenmiştir. sonraki pekiştirmelerden oldukça yüksektir. daha önce birkaç kez üniversitelerin hazırlamış olduğu yetenek sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 84. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanır? A) Batıl davranış C) Fonksiyonel analiz E) Uyarıcı kontrolü B) Rasyonel davranış D) Genelleme 86. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) Öğrenilmiş çaresizlik Tepki genellemesi Uyarıcı genellemesi Sistematik duyarsızlaştırma Kendini gerçekleştiren kehanet 87. Bu yıl ailesinin zorlamasıyla tekrar yetenek sınavlarına hazırlanan Nuri. II ve III C) I ve II 88. cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları zamanla cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmektedir. D) Yapılan ilk pekiştirmelerin etkisi. 21 . Aşırı hareketli ve çevresi tarafından “yaramaz” olarak nitelendirilen bir çocuk. III. pekiştiricinin alışkanlık gücü üzerindeki etkisi azalmaktadır. II. yıl sonunda umutsuz biçimde müzik bölümünün sınavına girmiş yine başarısız olmuştur. Hull. Çocuğun cezanın kendisinde oluşturduğu olumsuz duyguları cezayı veren kişilerle hatta eviyle özdeşleştirmesi edimsel koşullanma süreciyle gerçekleşmektedir. O gün işyerinde çok fazla satış yapar. Nuri’nin sınavdan başarısız olması. Parçadaki duruma ilişkin I. sistematik davranış kuramında alışkanlık gücü ile pekiştirme arasındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi ifade etmiştir: Alışkanlık gücü 1 2 3 4 5 6 7 8 Pekiştirme Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Pekiştirmenin büyüklüğü artırıldıkça alışkanlık gücü de artmaktadır. B) Organizma pekiştirildikçe alışkanlık gücü de artmaya devam etmektedir. Çocuğun üniversite yılları gelince benzer bölümleri şehir dışındaki üniversitelerde okumak istemesi. aşağıda verilen koşullanma ilkelerinden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Tepki genellemesi Ayırt edici edim Öğrenmenin genellemesi Karşıt transferans Olumlu habercilik YEDİİKLİM YAYINCILIK 85. E) Her yeni pekiştirmede.

Ayşe’nin arı tarafından ısırılınca hissettiği acı ile korku tepkisine yol açan arı sesi sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Koşulsuz uyarıcı – Koşullu uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşullu uyarıcı Koşulsuz uyarıcı – Koşulsuz uyarıcı Koşulsuz tepki – Koşulsuz uyarıcı Koşullu tepki – Koşullu uyarıcı 22 Bu söz aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanma Tepkisel koşullanma Kavrama yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme . oyun alanında dolaştırılmış şempanzenin çıkış noktasına daha çabuk ulaştığı görülmüştür. eline mama kaşığını almış yemeğini yerken. İlerleyen süreçte benzer bir durumla karşılaşmayan Ayşe’nin yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başladığı görülmüştür. Dostluk mantar yemeği gibidir. Ardından oyun alanının çıkış noktasına şempanzelerin çok sevdiği meyvelerden oluşan bir yiyecek konmuş. Oyun alanında önceden dolaştırılan şempanzenin çıkış noktasına daha hızlı ulaşması. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 89. kucağına aldığı bir şempanzeyi oyun alanında dolaştırmış ve bu alanda yer alan tüm yolları görmesini sağlamıştır. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur. mama kabına giren bir arı tarafından sokulur. Canı çok yanan Ayşe o günden sonra ne zaman arı sesi duysa korkmaya başlar. 91. Yapılan deneyde bir deneyci. Daha sonra bu şempanze. 90. Üç yaşındaki Ayşe. aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) B) C) D) E) Pekiştirme Alışkanlık Gizil öğrenme Algısal ayırt etme Ardışık safha öğrenmesi 89. VE 90. kafesteki diğer şempanzelerin yanına konmuştur. Ayşe’nin arı sesinden korkmayı öğrenmesi ile zamanla yavaş yavaş arı sesinden korkmamaya başlaması sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Dolaylı öğrenme – Ayırt etmeyi öğrenme Tepkisel koşullanma – Sönme Edimsel koşullanma – Ayırt etmeyi öğrenme Edimsel koşullanma – Alışma Tepkisel koşullanma – Alışma YEDİİKLİM YAYINCILIK 92.

İkincil güdülenme. model alma sürecinde davranışın sonucu belirleyici olur. olumsuz pekiştirilen davranışların da sıklığı artar. Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir? A) Dişi çok ağrıdığı için dişçiye giden Mehmet. birincil güdülenmeye dönüşmüştür. felsefeye karşı özel bir ilgisi olduğunu fark etmiştir. Karnesinde takdir belgesi getirebilmek için felsefe dersinden iyi bir puan almak zorunda olan Ahmet. davranışının sonucu olumlu olsa bile bu davranış düşük düzeyde model alınır. Uzun süreli bir çalışmanın ardından hazırlamış olduğu ödevle öğretmeninin takdirini kazanan Ahmet istediği gibi yüksek bir puan almıştır. 23 96. düşük statülü modeller düşük düzeyde model alınır. D) Ellerini yıkamadan sofraya oturan çocuğun tatlı yemesine izin verilmemiştir. B) İçerisi çok havasız olunca pencereyi açan Ayşe. C) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa. Ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlaması ikincil güdülenmedir. dişine yapılan kanal tedavisi boyunca canı çok acıdığı için tekrar dişçiye gitmek istemez. davranışının sonucu olumsuz olursa model alma düzeyi düşük kalır. II ve III C) Yalnız III 94. Sosyal öğrenme kuramına göre model alma sürecine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Modelin davranışının sonucu bilinmiyorsa. Yeşili eline aldığında bu kez aklı mavide kalır. Karar vermeden önce gerçekleştirilen birkaç saniyelik düşünme süreci aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Kateksis Eşdeğer inançlar Zihinsel deneme yanılma İçgörü kazanma Dürtü ayrımları .EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 93. E) Bir anne oğluna “Ödevlerini bitirirsen sokağa çıkabilirsin. II. tüm ödevlerini cuma gününe kadar tamamlar. Eşine gömlek almak için alışverişe çıkan bir bayan mavi mi yoksa yeşil renk bir gömlek mi alacağına karar vermeye çalışırken önce eline maviyi alır sonra gözü yeşile takılır. ortalamasını artırabilmek için proje ödevi hazırlamaya karar verir. yüksek statülü modeller yüksek düzeyde model alınır. Ahmet yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlamış.” demiştir. D) Modelin statüsü düşük olduğunda. Yaz tatilinde de felsefeyle ilgili kitaplar okumaya başlaması birincil güdülenmedir. değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II YEDİİKLİM YAYINCILIK B) Yalnız II E) I. B) Modelin statüsü yüksek olsa bile. Ahmet’in gerçekleştirdiği davranışlar güdülenme türleri açısından ele alındığında. I. Olumlu pekiştirilen davranışlar kadar. bu kez de dışarıdan gelen sesten rahatsız olup pencereyi kapatır. III. C) Ödevlerini yapmaması halinde hafta sonu dışarı çıkamayacağını bilen Ahmet. 95. E) Modelin statüsü ile gözlemcinin statüsü eşit ise. Birkaç saniye düşündükten sonra hangisini alacağına karar verir ve kasaya doğru ilerler.

dersini projeksiyon cihazıyla işlediğini. cihaz üzerindeki bağlantı noktasıyla karşılaştırır. Bu olayda bilgi işleme sürecinin basamakları açıklanmıştır. Önce kırmızı kabloyu alır. Öğretmen derste konuyu anlatırken bir yandan dinleyip bir yandan not alan Murat. B) Ahmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamış. Buna göre. C) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. Ama kendi kendine “Ben çok iyi iş başardım. Bu basamaklar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla belirtilmiştir? A) B) C) D) E) Dikkat – kodlama – depolama – geribildirim Dikkat – tekrar – güdüleme – uygulama Dikkat – kodlama – depolama – devir Kodlama – devir – dikkat – depolama Kodlama – depolama – dikkat – geribildirim 24 Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ahmet uyarıcılardan hiçbirine koşullanma sağlayamamış. Bu kablolardan öncelikle kırmızı olan dikkatini çeker (I). Projeksiyon cihazının bağlantı noktalarını inceler ve elindeki kablolara bakar. Mehmet hiçbirine koşullanma sağlayamamıştır. 98. II ve III rakamları ile numaralandırılmış ifadeler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde yer alan kavramlarla açıklanabilir? A) Benzerlik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme B) Süreklilik – Gizil öğrenme – İçsel pekiştirme C) Phi fenomen – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme D) Benzerlik – Gizil öğrenme – Dışsal pekiştirme E) Süreklilik – Kavrama yoluyla öğrenme – İçsel pekiştirme 99. elektrik şoku verilmese bile zil sesi duyar duymaz vücudunun kasılmaya başlaması B) Otobüste gördüğü yaşlı teyzeye yer verdiği gün sözlü sınavdan yüksek bir puan alan öğrencinin artık ne zaman yaşlı bir teyze görse hemen yer vermeye başlaması C) Gözüne limon suyu kaçan bir kişinin gözünün yaşarmaya başlaması D) Arkadaşının yerdeki bir çöpü alıp çöp kutusuna atması yüzünden öğretmen tarafından takdir edildiğini gören çocuğun. Ancak daha önce projeksiyon kurmadığı için nasıl kurulacağı hakkında bilgi sahibi değildir. Diğer kabloları da benzer şekilde karşılaştırarak kablolar ile projeksiyon cihazı arasındaki bağlantıyı kurmayı başarır (II). Murat bir hafta sonra girdiği sınavda öğretmenini dinlerken bir yandan eski bilgileriyle ilişkilendirdiği konuları rahatlıkla hatırlayabildiğini fark etmiştir. Edimsel koşullanma yoluyla bir davranışın öğrenilebilmesi için pekiştirilmesi gerekir. Mehmet ise “gölgeleme” etkisine neden olmuştur. uğraşını tebrik etmediği için biraz üzülür. Yukarıdaki parçada Gestalt kurama göre I. Arkadaşları ona hiçbir tepki göstermediği. Davranışın pekiştirilebilmesi içinse en az bir kez yapılmış olması gerekmektedir. okula yeni alınan projeksiyon cihazını kurup kullanmak ister.Deney ortamında köpeğin ikinci dereceden koşullanmasını amaçlayan Ahmet “engelleme”. aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla gerçekleşen bir davranış olabilir? A) Deney ortamında duyduğu her zil sesinin ardından elektrik şokuna maruz kalan köpeğin. Ahmet Öğretmen. Teneffüste öğretmenler odasına giden Ahmet Öğretmen. ertesi gün yerde gördüğü bütün çöpleri çöp kutusuna atmaya başlaması E) Birçok kuşun kış mevsimi yaklaştığında sıcak ülkelere göç etmesi YEDİİKLİM YAYINCILIK 100. bunun için bir haftadan beri evde sunum hazırladığını anlatır. D) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcılardan birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Aferin bana” demiştir (III). E) Hem Ahmet hem de Mehmet uyarıcıların her ikisine de koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 97. . 3 siyah bir de kırmızı kablo bulunmaktadır. bu esnada eski bilgileriyle yeni öğrendiği bilgileri ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Mehmet birine koşullanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır.

İlköğretim öğrencisi Ayşe. Buna göre. Şu an okula gitmiyor. bazen de para vermektedir. Murat’ın çözüme ulaşma şekli. Onun ve kardeşinin hangi ebeveynin yanında kalacağı konusu henüz çözüme kavuşmamıştır. saldırgan davranışlar göstermektedir.“Çocuğum 6 yaşında bu yıl ilkokula başladı. Ayşe’nin öğretmeni aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapsaydı rehberlik ilke ve anlayışlarına uygun davranmış olurdu? A) Ayşe’nin rehberlik servisiyle bağlantı kurmasını sağlama B) Ayşe’nin yaşadığı psikolojik sorunların çözümüne yardım etme C) Okuldaki diğer öğretmenlerden Ayşe’nin davranış sorunlarına ilişkin yardım alma D) Ayşe’de son zamanlarda görülen sorunların kaynağını belirleme E) Ayşe’nin arkadaşlarını ona sosyal beceri kazandırması için görevlendirme A) B) C) D) E) 102. Benimle birlikte kalmak istiyor. önceki yıllarda derslerinde başarılı. Okula çok büyük bir arzu ile hazırlanmasına rağmen ilk günün sabahından beri okula gitmek istemediğini söyledi.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 101. zekâsı normalin üstünde bir çocuktur. babası da kendisini karşıladığı için Ahmet’e bazen şeker. ancak okula başladıktan sonra bu bağlılık daha da arttı. Oysa Ayşe. Ayşe’nin öğretmeni onun bu davranışlarını ve düşük ders başarısını gerekçe göstererek ebeveynlerine “Çocuğunuz liseyi okuyamaz. Babasının ayak seslerini duyunca hemen kapıyı açmakta. Eskiden de bana bağlı bir çocuktu. boşuna uğraşmayın. bazen çikolata.” demiştir. son zamanlarda sınıfta hırçın. Böylece annesine yakalanmaktan kurtulmuştur. Ayşe odasına geçmiş telefonda sevgilisiyle konuşurken annesinin ayak sesini duymuş ve hemen telefonu kapatmıştır.Ahmet her akşam belli bir saatte kapının arkasına geçip babasını beklemektedir. yanımdan hiç ayrılmıyor. psikolojik danışmanın vereceği öneriler hangi rehberlik hizmeti ve işleviyle ilgilidir? Rehberlik hizmeti A) B) C) D) E) Psikolojik danışma Müşavirlik Bireyi tanıma Veliyle ilişkiler Müşavirlik Rehberlik işlevi Çare bulucu Çare bulucu Krize müdahale Uyum sağlayıcı Önleyici 25 . Yukarıdaki örneklerde yer alan “ayak sesi” tepkisel koşullanma ilkeleri açısından Ahmet ve Ayşe için sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ahmet Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumsuz Habercilik Koşulsuz uyarıcı Ayşe Olumsuz Habercilik Olumsuz Habercilik Olumlu Habercilik Olumlu Habercilik Koşullu uyarıcı 103. aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle ilişkilidir? A) B) C) D) E) İçgörü kazanarak öğrenme Sınama – yanılma yoluyla öğrenme Modelden öğrenme Edimsel koşullanma Bağsal öğrenme YEDİİKLİM YAYINCILIK 104. Tüm çabalarıma karşın sınıf içine sokamadım. Ayşe’nin anne-babası ayrılma aşamasındadırlar.Abisinin yönelttiği matematik sorusunun cevabını türlü uğraşlarına rağmen bir türlü doğru cevaplayamayan Murat. öğle yemeğini yerken sorudaki hileyi fark eder ve abisine “Tüm kuşlar kaçar” diyerek cevap verir. Okula götürmek için çocuğu zorlamalı mıyım? Nasıl hareket etmeliyim?” diyen bir veliye.

Buna karşın mühendislik bilimleri.Okulda zorbalığa uğrayan öğrenciler üzüntü. inşaat gibi alanları seçmede sınırlılık göstermesi. sözel yetenekleri düşüktür. duyurulması – Okul rehber öğretmenlerinin.– Üst okullar ve mesleklerle ilgili bilgi.DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 105.Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmeninin eğitsel rehberlik kapsamında gerçekleştireceği bir uygulama değildir? A) YGS’ye az bir zaman kala. C) Kızların sayısal akademik yetenekleri düşük. öz yeterlikleri yüksektir. sınıf içi etkinliklere katılmaktan kaçınmakta ve bunlara paralel olarak akademik olarak başarısızlık yaşamaktadır. E) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. 2002/2003 öğretim yılında öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan kızların oranı % 52. mesleki olgunlukları yüksektir. kendilerine uygun bölümleri seçebilmeleri konusunda rehberlik yapılması – Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bulundukları her sınıfta eğitsel başarı durumları ve her türlü gelişimleri hakkında düzenli bir şekilde bilgi toplanması – Okuldaki her türlü çalışma ve rehberlik hizmetlerinin çeşitli toplantılar. üretim. sıklıkla okuldan korkmakta. okulu güvensiz bir yer olarak algılamakta. YEDİİKLİM YAYINCILIK 106. Okulda zorbalığa maruz kaldıkları için ders başarısında düşüş görülen öğrencilere verilecek rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki problem alanlarından hangisine yönelik olmalıdır? A) B) C) D) E) Eğitsel rehberlik Kişisel-sosyal rehberlik Yöneltici rehberlik Akran eğitimi Uyum sağlayıcı rehberlik 26 108. kendini değersiz hissetme gibi duygular yaşamakta. gazete kupürleri vb. acizlik. broşür. erkeklerin oranı % 35’dir. öz yeterlikleri düşüktür. kendine acıma. toplanarak öğrencilere sunulması – Üniversiteye devam edecek öğrencilere. yayınlar ve diğer yayın organları aracılığı ile çevreye ve velilere tanıtılması. aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? A) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri düşük.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre. B) Kızların erkeklere göre sayısal akademik yetenekleri yüksek. diğer öğretmenlere öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurabilme konusunda yardımcı olması Yukarıda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden hangisinin kapsamında yürütülen bir çalışmadan söz edilmemektedir? A) B) C) D) E) Çevre ve veli ile ilişkiler İzleme Yöneltme ve yerleştirme Araştırma ve değerlendirme Bilgi toplama ve yayma 107. erkeklerin oranı % 77’dir. erkeklerin oranı % 48’dir. kızgınlık. kaygı. dergi. inşaat gibi alanlardan mezun kızların oranı % 23 dolaylarında iken. kız öğrencilerin mühendislik bilimleri. sınıf öğrencisi Yusuf’a alan ve ders seçimi konusunda yardım etmesi C) Öğrencilere okuldan mezun olduktan sonra devam edebilecekleri üst öğrenim kurumları hakkında sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla bilgi vermesi D) Okuldaki yeteneklerinin altında ya da üstünde başarı gösteren öğrencileri belirlemesi E) Öğrenciler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde akran arabuluculuğuna başvurması . Kız öğrencilerin ortaöğretim başarı puanlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olmasına ve ÖSS sayısal puanları açısından iki cins arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın. sınava ilişkin endişeleri artan lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışma yapması B) Gelecekte avukat olmak isteyen lise 1. üretim. depresyon. D) Kızların sayısal akademik yetenekleri yüksek. kitap. ders çalışma alışkanlıkları düşüktür. Yine aynı yılın verilerine göre sağlık hizmetleri bilim dalında mezun olan kızların oranı % 65.

bende yakın bir zamanda bir dostumu kaybettim ve bu durumla baş etmek benim için oldukça zor oldu. VE 111. öğretmeni liderlik özelliği olan bir öğrenci olarak değerlendirmiş ve bu değerlendirmeyi önceden hazırladığı derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. öğrencileri bütün yönleri ile tanımak için eldeki tüm testlerin uygulanması gerekir. psikolojik danışmanla yaptığı görüşmede “O nasıl ölmüş olabilir. Psikolojik danışman aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse öğrenciyle empati kurmuş olur? A) Kişinin bir yakınını kaybettiğinde bu durumu kabul etmesi zaman alır. derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karışan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Mantık C) Gözlem yetersizliği E) Yanıltma B) Genelleme D) Kişisel yanlılık 110.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 109.” diyerek ağlamaya başlamıştır.” der.Akademik ortalaması oldukça yüksek olan Akın’ı. YEDİİKLİM YAYINCILIK Bu durum. D) Onu çok seviyorsun. kültüre bağlı ya da kültürden bağımsız testler tasarlanabilir. B) Sonuçları kullanılmayacakta olsa. Sezen’in kopya çekmesine öğretmenin verdiği tepki aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Empatik konuşma dili C) Sen dili E) Özdeşim B) Ben dili D) Sempati 113. Matematik sınavına yeterince hazırlanamayan Sezen’i kopya çekerken yakalayan öğretmeni ona “Bu davranışı senden hiç beklemezdim. E) Sana yardım etmek için ne yapabilirim? 27 . öğretmenin sözleri karşısında çok mahcup olur. öğretmenin anlattıklarını dikkatle dinleyerek öğrenmeye çalışır. ölemez. D) Belirli bir testten elde edilen sonuç.En yakın arkadaşını trafik kazasında kaybeden bir öğrenci. Matematik öğretmenini çok seven Sezen. grubun genel ilgi alanlarını belirlemek için uygulanabilir. 110. Böylelikle öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışır. E) İlgi envanterleri. üzülür. Bu olaydan sonra derslere her daim hazırlıklı gider. C) Sen böyle ağlayınca kendimi çaresiz hissediyorum. öldüğünü kabul etmek sana zor geliyor.Buna göre. C) Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda testler üzerinde değişiklikler yapılabilir.Öğretmenin sözleri karşısında mahcup olup üzülen Sezen’in derslere her daim hazırlıklı giderek öğretmenin gözünde yitirdiği değerini yeniden kazanmaya çalışması. B) Acını paylaşıyorum. 111. öğrenciyi tanımak için yeterli olabilir.Psikolojik testler ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) Testin özelliğine bağlı olarak. öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir? A) B) C) D) E) Bilme-anlama Kendini gerçekleştirme Güven Sevgi Saygı 112. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Sosyometri tekniği sonunda grup lideri veya grup dışına itilmiş olduğu tespit edilen öğrencilerin. Akran temelli uygulamalara ilişkin aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır? A) Derste anlatılan bazı konuları anlamakta güçlük çeken öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için akran eğitimi B) Yeni kayıt olan öğrencilerin okulun fiziksel ve sosyal ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için akran danışmanlığı C) Kendi aralarında çatışmalar yaşayan öğrencilerin çatışmalarının çözümüne yardım için akran arabuluculuğu D) Sosyal becerileri yetersiz öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmede akran öğretimi E) Özgüveni yetersiz öğrencilerin özgüvenlerini yükseltmek için akran danışmanlığı 116.Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerinden biridir? A) Sınıfındaki öğrencilerin alan seçimine yardım etmek için yetenek testi uygulayarak sonuçlarını öğrencilerle paylaşmak B) Sınıf rehberlik planını öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek üzere problem tarama listesi uygulamak C) Sınıfındaki öğrencilerin kişisel sorunlarının çözümüne yardım etmek üzere psikolojik danışma hizmeti sunmak D) Zorba öğrencilere kendini denetleme stratejileri. hangi özelliklerinden dolayı bu statüyü elde ettikleri. sosyal anksiyete gibi sorunlar yaşayan öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardım etmek 28 YEDİİKLİM YAYINCILIK 117. aynı sınıfa uygulanmış olan aşağıdaki tekniklerden hangisinin sonuçlarına bakılarak en iyi anlaşılabilir? A) B) C) D) E) Anket Sosyodrama Bil-kim Öğrenci tanıma fişi Arzu listesi .DENEME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ 114.Akran temelli uygulamalar. okullarda öğrencileri eğiterek. iletişim ve çatışma çözme becerileri gibi konularda verilecek eğitimleri planlamak E) Sosyal fobi. birbirlerine yardım etmelerini sağlayacak sistemler kurmayı amaçlayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarıdır.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon hizmeti kapsamında okullarda yürütülen çalışmalardan biri değildir? A) Okulda uygulanan eğitim programlarının tanıtılması B) Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması C) Okulun yakın çevresinin tanıtılması D) Üst okullar ve mesleklerin tanıtılması E) Sosyal-kültürel etkinliklerin tanıtılması 115.

. sadece olduğu gibi görünmesinin başkalarına bir yararı olmadığını düşünmektedir. insanlardan onun beklentilerine uygun şekilde davranmalarını istemeye hakkı olmadığına inanmaktadır. N ve P’den daha başarılıdır. VE 120. M’den daha başarılıdır. M öğrencisi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? A) B) C) D) M’nin başarısızlığının nedenlerini araştırmak P’yi model alması için M’yi teşvik etmek M’ye verimli ders çalışma yollarını tanıtmak M’yi durumuna uygun düşen bir mesleğe yöneltmek E) R’yi M’ye ders çalıştırmak için görevlendirmek 119. K ve N yeteneklerinin üstünde başarılıdır. kendisine öğretilen ahlak değerlerinin hiçbirini reddetmemiştir.EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 118. YEDİİKLİM YAYINCILIK 119. E) Buse. insanlardan geçici bir süre için de olsa uzaklaşmaktan hoşlanmamaktadır. P ve R öğrencilerinin yüzdelik puanları aşağıdaki yetenekbaşarı karşılaştırma grafiğinde verilmiştir. C) Dicle.Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bir birey özelliğidir? A) Fatma. K. L ve R yetenekleri ölçüsünde başarılıdır. 29 TEST BİTTİ. 120. R ve L. M. B) Mehmet. D) Ali. aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) B) C) D) E) M yeteneğinin altında başarılıdır. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. N.Yetenek ve başarı puanlarının yorumlanmasında ± 25 yüzdelik puan farkının normal olduğu kabul edildiğinde. L. kendine inanırsa her türlü engeli aşabileceğine inanmaktadır. Bu sınıftaki K.Grafikte yetenek ve başarı puanları karşılaştırıldığında. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bir sınıftaki öğrencilere başarı ve yetenek testi uygulanmış ve öğrencilerin test sonuçları yüzdelik puana dönüştürülmüştür.