ÖTÖ310 – 2.

Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

Bilişsel Alan
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alan kapsamı içindedir. Gerçi öğrenilmiş davranışların tümünde, zihinsel, duyuşsal ve devinişsel özellikler vardır. Bu davranışlar ister Bilişsel, ister Duyuşsal, isterse Devinişsel olsun hiçbiri diğerinden tümüyle soyutlanamaz. Yani Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla Duyuşsal alanla diğer bir boyutuyla da Devinişsel alanla ilgilidir. Bloom ve arkadaşlarınca aşamalı olarak düzenlenen Bilişsel Alan, eğitim dünyasın da yaygın bir kabul görmüştür. Bu aşamalı düzenlemede, öğrenmenin ilk basamağını içeren basit, somut ve öğrenilmesi kolay davranışlardan, daha karmaşık, soyut ve öğrenilmesi daha zor davranışlara doğru gidilmiştir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olmaları halinde her bir davranışın diğerinin ön koşulu olma zorunluluğu da göz önüne alınmıştır. Yani ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın ön koşuludur. Üstelik ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın içinde vardır.(Sönmez 1991). Kuramsal olarak, eğer bütün öğrenciler eldeki öğrenme ünitesinin gerekli kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin böyle bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmalıdır. Eldeki ünitenin gerçek ön şartları belirlenebilmişse, bunların yokluğu halinde hiçbir çaba, özendirme(teşvik),ödül ya da öğretim hizmeti önceden belirlenmiş olan bir düzeyde öğrenilmesini sağlayamamalıdır. Bu nedenle, bir öğrenme ünitesinin ön şartları ya da bu üniteyle ilgili bilişsel giriş davranışları öğrencilerle ünitenin öğrenilmesi arasındaki tek köprüdür; öğrencinin bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenebilmesi için bunların gözden uzak ya da hesap dışında tutulması olanağı yoktur. Bu görüşe göre, bir öğrenme ünitesini sadece bu ünite için gerekli olan giriş davranışlarına sahip bulunan öğrenciler istenilen düzeyde öğrenebilirler(Bloom,1979). Bu özelliklere göre Bilişsel Alan, aşamalı olarak altı ana basamağa ayrılmıştır:

A-BİLGİ BASAMAĞI:
Bilgi herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alanın özelliklerini yazma, söyleme yani hatırlama gibi iki boyutu kapsar. Tanıma ve hatırlama öğrenilmiş davranışlarımızın temelini oluşturur. Tanımadığımız, hatırlamadığımız nesnelerle ilgili olarak öğrenilmiş bir davranış gösteremeyiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine bir tümce söylüyor ve defterine yazdırıyor. Bu tümcedeki sıfatları öğrencilerden bulmalarını istiyor. Öğrenciler o güne dek, sıfat terimiyle karşı karşıya kalmamışlarsa büyük bir olasılıkla, sıfat nedir diye soracaklardır. Öğretmen,“sıfat, varlıkların niteliklerini ve niceliklerini gösteren sözcüklerdir” diyecek; tahtaya sorduğu tümceyi yazıp sıfatları gösterecektir. Belli bir zaman sonra öğretmen sıfatın tanımını yapınca öğrenciler, “ bu sıfatın tanımıdır diyecekler ” duyunca hatırlayacaklar yâda sıfatın tanımı istenilince

1

ÖTÖ310 – 2. Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

kendileri hatırlayıp söyleyeceklerdir. İşte tanıma ve hatırlama gibi özelliklerin toplandığı, Bilişsel Alanın ilk basamağına “bilgi” denmektedir. Bilgi düzeyi aşamalı olarak “Bir alandaki özgüler, Bir alandaki özgüllerle Uğraşma Araçları ve Yolları, Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi” boyutlarına ayrılabilir. a. BİR ALANA ÖZGÜ BİLGİLER(BELİRGENLER BİLGİSİ) Her bilim dalı ders ya da konu alanının kapsamına giren nesneler, olgular vardır. Bunların özelliklerine çeşitli anlamlar verilebilir ve sınırları çizilen anlamlar, çeşitli sözcüklerle anlatılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde “zarf, zamir, fiil”,Matematik de “sayı, rakam”, Tarih de “ tarih, milat,” vb. Bu belirgenler bilgisi de üç başlık altında toplanabilir. a-1. Kavramlar Bilgisi Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir. Bunlar sözcükler ya da sözel olmayan simgelerle adlandırılabilir. Örneğin; Fen Bilgisi dersinde verilecek kavramların niteliği bir hedef olarak gösterilebilir. a-2. Olgular Bilgisi Olayların geçtiği yeri zamanı belirleme, olguyu ya da olaya katılanları buluşları yapanları, ilk olarak kullananları, kişi ya da devletlerin adlarını yazma, bir nesnenin önemli özelliklerini sıralama, bu alanın bilgisini oluşturabilir. Örneğin; Belli kültürler hakkında belli başlı olguları hatırlama ve Güç kaynakları dersinde geçen önemli buluşlar bilgisi hedef davranış olarak gösterilebilir. a-3. Araç ve Gereçler Bilgisi Bazı konu alanlarında, araç ve gereç kullanma büyük yer ve önem kazanır. Örneğin ağaç, metal, elektrik, elektronik gibi derslerde araç ve gereç kullanılmadan hiçbir ürün oluşturulmaz. Ayrıca öğrencinin araç ve gereci iyi tanıması zorunludur. Ağaç İşlerinde “rende, testere, kalem, çivi” vb. araç ve gerece örnek verilebilir. b-BİR ALANDAKİ ÖZGÜLLERLE UĞRAŞMA ARAÇLARI ve YOLARI BİLGİSİ Bu alan beş bölüme ayrılır; b-1. Alışılar Bilgisi Her bilim dalında ders ya da konu alanında kullanılan bazı alışılar olabilir. Örneğin; şiir, tiyatro, bilimsel makale v.b. gibi belli başlı eser tiplerinin biçimleri ve alışılarına aşinalık bu alanın bilgisine girer.

2

Ayrıca bunları belli sıra ve diziler sistemine de koyabilir. Belli bir kültür hakkındaki belli başlı genellemeleri hatırlama. Felsefe ve güzel sanatlar alanında da kullanılan yöntemler sonucu elde edilen bilgilere. ilgili alanı betimlemede. gerçeğe ulaşmak için işe koşulan geçerli zihinsel ve işlemsel süreçlerin dirik bir örüntüsü olarak tanımlanabilir.ÖTÖ310 – 2. BİR ALANDAKİ EVRENSELLER ve SOYUTLAMALAR BİLGİSİ Her bilim dalı üzerinde çalıştığı nesneler hakkında elde edilen somut bilgilerden. Ölçütler Bilgi Ölçüt. bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir. Sıra. b-4. ilke. Örneğin giyim dersinde dikilen bir giysinin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler bilgisi. Örnek. araçların. c-1. Fen Bilgisi dersinde belli başlı deneylerde izlenecek sıra bilgisi bu alan kapsamına girer. Sıra ve dizilerin bilgisinin bir üst basamağı olan sınıflamalar. c. ayrıca elde edilen bilgilerin yani kanun denence. diğer gezegen ve galaksiler hakkında genellemeler ve kuramlara gidilir. 3 . sayıltı. İlke ve Genellemeler Bilgisi Bilimsel yöntem sonucu nesneler hakkında elde edilen bilgiler. genelleme ve kuralların doğruluğunun değerlendirilmesi zorunludur. Böyle olunca ders ya da konu alanında sınıflamalar varsa bunların öğretilmesi gerekebilir. Bilim kapsamına giren konu alanlarında “Bilimsel Yöntem” kullanılır.b. Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilme v. b-3. iş ve işlem yollarının. Metal işleri dersinde araç ve gereç türlerini tanıyabilme. üzerine çalıştığı nesnelerin doğası gereği belli sıra ve dizilerden yararlanmak durumunda kalabilir. bilimin gelişmesine o alandaki bilgilerin öğretilmesine yardımcı olabilir. Örneğin. Örneğin dünya ve güneş sistemi hakkında elde edilen bilgilerden. Bu basamak iki alanda incelenir. Sağlık kavramlarını değerlendirmede kullanılacak bilimsel yöntemlerin bilgisi. Daktiloda on parmakla yazmada kullanılan temel teknikler bilgisi. b-5. Ödev b-2. açıklamada ve gelecekteki durumu kestirmede kullanılır. Dizi ve Yönelimler Bilgisi Ahmet Levent DİNÇER Her bilim dalı. Kooperatifleri düzenleyen hukuk kurallarını hatırlayabilme. daha soyut bilgilere doğru ilerler. Örneğin. Yöntemler Bilgisi Yöntem. Örnek Kamu yardım programlarının gelişiminin temelindeki ana yönelimlerin bilgisi. benzeri amaçlar için işe koşulabilir. Her konu alanında kullanılan yöntemin. Hatta elde ettiği bilgileri bile belli bir sınıflamaya koyabilir.Sınıflamalar Bilgisi Her bilim dalı üzerine çalıştığı nesneleri sınıflara ayırabilir.

Bu da yorumlama ile olur. anlamını açıklaması.UYGULAMA BASAMAĞI Uygulama.KAVRAMA BASAMAĞI Bilişsel Alanın bilgi basamağında elde edilen bilgilerin. Örneğin fizikte ışıkla ilgili dalga boyu ve parçacıklar kuramı v. b. yani çevirmesi. kendine mal etmesi söz konusudur. yani yorumlaması. çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yoluyla. yani açıklanması gerekir. elde edilen bilginin öğeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur. Kavrama basamağında ise. Elektrik işleriyle ilgili belli başlı verileri yorumlayabilme. ders ya da konu alanında öğrenilen bilgi ve kavrama basamağındaki hedeflere dayanılarak. Bilgideki anlamın daha anlaşılır duruma getirilmesi. Kuramlar Bilgis Ahmet Levent DİNÇER Her bir konu alanında. sorunca hatırlayıp söylemesi davranışlarını öğrencinin göstermesi gerekiyordu. Buna öteleme denir. Kavrama basamağı üç bölüme ayrılır .b. bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumlarını kestirmesi yani öteleme yapması gerekmektedir. B. öğrencinin bilgi basamağında elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade etmesi. diğer bir iletişim biçimine çevirebilir. Sosyal Bilgiler dersinde haritayı okuyabilme. C. karşılaşılan herhangi bir sorunu çözme işidir. olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak “bu bilgilerin doğrudan bir biçimde göstermekte olduğu” geçmiş ve gelecekteki durumları hakkında bazı kestirmeler yapılabilir. Fakat verilen sorun yeni olmalıdır. Ödev c-2. Bilgi basamağında elde edilen bilginin görünce tanınması. Yoksa 4 . konu alanının tümü ya da bir bölümünü açıklamaya yönelik bilgilere kuram denir. Ticaret Bilgisi dersinde kuruluşların kâr ve zararlarını eldeki verilerden kestirebilme. Örneğin. c-ÖTELEME Nesneler. bu basamakta kişi tarafından özümlenmesi. bir iletişim biçiminden. a.YORUMLAMA Bu basamakta. İngilizce bir tümceyi Türkçeye çevirme. ÇEVİRME Kişi bilgi basamağında elde ettiği bilgileri.ÖTÖ310 – 2. Örneğin. Örneğin Beslenmeyle ilgili verileri açıklayabilme.

olgu ve olaylar pek çok öğeden oluşabilir. Sentezde yenilik. yeni bir türü oluşturma işidir. sistemde. sistemde. E.SENTEZ BASAMAĞI Sentez. Örneğin. Değişikliğe uğramış bir etkenin daha önce denge halinde olan biyolojik bir durum üzerindeki muhtemel etkisini yordama gücü. Bu basamakta. Bu alana örnek. Bu etkileşim. genelleme ve kuramların saptanması gerekir. ÖRGÜTLEME İLKELERİNE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. bir eser ortaya koyması. Analiz üç alt basamağa ayrılır. bir öğretmenin dersiyle ilgili bir test hazırlaması bu basamak için örnek hedefler olabilir. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır.İLİŞKİLERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. Hastalığı oluşturan etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme. benzeri olmayan. yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır. sistem. Bu ilke. D. belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur. Ödev Ahmet Levent DİNÇER derste çözülen bir sorunun. orijinallik. kuramlar vardır. a. benzersiz yeni orijinal bir bilgi. yıkma. bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. kırma. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler bulunur. belli kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir. Bir öğrencinin kendine özgü. 5 . genellemeler. ÖĞELERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi. Örneğin. ÖZDEŞSİZ BİR İLETİŞİM MUHTEVASI OLUŞTURABİLME Kişinin kendine özgü. icat etme gibi özellikler söz konusudur.ÖTÖ310 – 2. yine o bütün. a.ANALİZ BASAMAĞI Kişinin çevresini kapsayan nesneler. yapıyı oluşturan öğeleri. öğeleri. buluş. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük bir önem taşır. yaratıcılık. yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme zorunluluğu olabilir. belli ilişkilere. Bu alanda kendi arasında üç bölümde incelenir. b. yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. Fiziki bir olguda ifadesi bulunan doğal genellemeleri saptayabilme. öğrenciye tekrar çözdürülmesi uygulama olamaz. a.

akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenme işidir. Örneğin. hem de bugünkü Türkçeye. Duyuşsal. genellemeler. kuramlar.ERTÜRK. Ödev b. anlamını bozmadan bugünkü Türkçeye çevirip yazma” davranışına göre daha basittir. Çünkü burada söz konusu olan.BİR PLAN VEYA İŞLEMLER TAKIMI ÖNERİSİ OLUŞTURABİLME Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta üründen çok süreç vurgulanmaktadır. Ekonomik doktrinleri karşılaştırıp temel ölçütlere göre değerlendirme( SÖNMEZ. Ayrıca bir ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de karşılaştırılabilir. kendi içyapısından gelen genellemelere uygunluğu. duyuşsal ya da devinişsel ürünün kendi içindeki tutarlılığı. F. ölçütlere. Duyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili herhangi bir ürün “kullanılan araç ve gereçler. İki alanda incelenir: a. Örneğin. SOYUT İLİŞKİLER TAKIMI GELİŞTİREBİLME Bu basamakta öğrenciden. amaca uygunluk. doğruluğu. ekonomiklik. üzerinde çalıştığı nesneler olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler. izlenen yollar. kural ve ilkelere dayandırılmalıdır.1991. “ Osmanlıca verilen bir metni. iş yapmak değildir. zihinsel etkinlikler daha baskındır. eldeki ürünleri pazarlamak için işlerliği olan bir sistem önerebilme. Yargılama bilinçli olmalı. Örneğin. Düzeyine uygun bir edebi metni. böyle bir metinde bulunması gerekenleri eleştirebilme. DIŞ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bilişsel. yeni ve orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirme. İşte bu tür bir değerlendirme dış ölçütlerle yapılan bir değerlendirmedir. Örneğin. “verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma.DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Bilişsel. b. bu 6 . Çünkü birinci davranışta.1994). dayanıklılık. belli amaçlar esasında yargılanmasıdır. davranışlarda bu özelliği içerir. BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Bu alanla ilgili davranışlarda. sorunca hatırlayıp söyleme. Hedefler aşamalı olarak sınıflandığından. İÇ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bir bilişsel. Örneğin. kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirmesi istenir. Devinişsel Alanın her basamağında elde edilen bilgilerin. görünce tanıma.ÖTÖ310 – 2. a. ikinci davranışta ise hem metni anlama. verim ve güç” açısından değerlendirilebilir. iş ve işlem basamakları. söyleme” davranışı. Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında.

doğru ya da yanlış olduğunu söyleme. öğeleri. “ Yeni bir çözüm yolu bulma. öğrenci tarafından özümlenmesi. Öğrenme ünitesinde çeşitli değişikler yapmak (ÖZÇELİK 1979). Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında kazandıklarına dayanarak. tutarlılığı olan matematiksel bir model düzenleme” bu basamağın kapsamı içindedir. sorunca hatırlayıp söyleme. Sentez basamağında. Örneğin. ilke ve kuramların özelliklerini ve kullandıkları yerleri yazma. Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri çözebilme. Sentez yalnız başına birleştirme değildir. bir yargıya varma süreci vardır. hedefler davranışa dönüştürülürken. anlamının yakalanması söz konusudur. matematiksel dile. Kavrama basamağında. eleştirme. bir giysinin modele uygunluğunu araştırma (SÖNMEZ. yöntem. araç gerecin adını yazma. seçip alma. Uygulama basamağında.1991). Analiz basamağında. bir bilgi bütününü ya da örüntüsü. yeni bir orijinal güç kaynağı geliştirme. sentezin özelliklerine uyulmalıdır. ölçüt. Bunlar: 1. Bilgi basamağında kazanılan davranışların. ezberleme. simgelere. Öğrencilere ilgili dersi almamaları konusunda salık verme. grafiğe. olgu ve olayların girdikleri sınıfları ve türleri yazma. Bilişsel giriş davranışını üniteye girmeden önce tekrarlamak. Öğrencinin bu işlemi yapabilmesi için bazı bilgileri edinmesi gerekiyor. kendine mal edilmesi. 7 . ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. olguyla ilgili kuruluş ve kişileri. Sözel olarak verilen bir iletişimi. Bir bütünü kendi içinde bölümlere. ölçme sonuçlarını ölçüte vurup. Örneğin. bölümleri de alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar içindedir. Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi 3. Değerlendirme basamağında. 4. hedef davranışlar görünce tanıma. kendisi için yeni sorunları çözer. nesne. BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN YOKLUĞU HALİNDE TUTULACAK YOLLAR Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışlarına sahip bulunmamaları durumunda izlenecek bazı yollar vardır. söyleme. Bilgi basamağında. eleştirme gibi davranışları kapsar. 2. Ödev Ahmet Levent DİNÇER anlamı bozmadan tam ve doğru olarak aktarma gerekiyor. diğer bir dile bozmadan çevirip söyleme. BİLİŞSEL ALANDA BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI: Bilişsel alan Benjamin Bloom tarafından meydana getirilmiştir.ÖTÖ310 – 2.1990 lar da bilişsel alanın bazı kategorilerini sınıflandırmıştır. bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu irdeleme.

ÖTÖ310 – 2. anlamı tutma yeteneği Yeni koşullarda materyalleri kullanmayı öğrenme yeteneği Parçalı materyalleri ayrılmış materyaller arasında ilişkileri gösterme yeteneği Sentez Değerlendirme Bütün yeni ilişkileri kurma.ayrı fikirleri beraber koyma yeteneği Kriter yapma ve materyallerin değeri hakkında yargıçlık yapma yeteneği BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI DÜZLEMİNDE DAVRANIŞLAR İÇİN BENİMSENEN FİİLLER BİLGİ Tanımlamak Fark gözetmemek Liste yapmak Adladırmak Hatırlama tanımak Kaydetemek İlişki kurmak Tekrarlamak Önemini belirtmek ifade etmek Kendi kelimelerini kullanmak Teşhis etmek Tercüme etmek Yerleştirmek Toplamak Bildirmek Şekillendirmek Göz geçirmek Onaylamak Seçmek Söylemek Çevirmek Anlatmak Program yapmak Alışveriş etmek Kullanmak Faydalanmak Teklif etmek Tartışmak İtaf etmek Sınırlamak Geliştirmek Şemalaştırmak Ayırt etmek Ayırmak Sonuçları Sürüklemek Ön görmek Değerlendirmek Sınav yapmak Denemek Tekrar inşa etmek Şike yapmak Sentez Sistemleştirmek Tasarlamak Değiştirmek Örgütlemek Planlamak Toparlamak Üretmek Önermek Tahmin etmek Uygulamak Anlamak Kullanmak Oranlamak Gözden geçirip düzeltmek Hesap etmek Ayırt etmek Geçerli kılmak Takdir etmek Sınamak Örnek celbetmek Kanıtlamak Kanıtlamak Tanımlamak Saptamak Ayırt etmek Gözetlemek Tartışmak Açıklamak Oyunlaştırmak Kullanmak Genelleştirmek Tasvir etmek Tercüme etmek Tatbikat yapmak İşletmek Tahmin etmek Hesaplamak Sınıflandırmak Karşılaştırmak Zıtlık İlişkisi olmak Eleştirmek Toplanmak Toplamak Oluşturmak İnşa etmek Dizayn etmek Geliştirmek Hazırlamak Değer biçmek Seçmek Karşılaştırmak Eleştirmek Tahmin etmek Değerlendirmek Yargılamak Ölçmek ANLAYIŞ Seçmek UYGULAMA Uygulamak ANALİZ Analiz SENTEZ Düzenlemek DEĞERLENDİRME Tahmin etmek Sonuçlandırmak Yaratmak 8 . Ödev Ahmet Levent DİNÇER KATOGORİ Bilgi Anlayış Uygulama Analiz TANIMLAMA Önceki öğrenme materyallerini hatırlama yeteneği Belirtilen fikirler. açıklamalar.

çevirmek. 9 . tarif etmek. değerlendirilmesini ve fiil örnekleriyle akla ait aktivitelerde toparlanıyor. bütün parçalar ayrı parçalara ayrılır. öz ilişkiler arasında. Analiz ve sentezi gerektirir. Basit hatırlama ve tanıma etkilerinden en alt düzeyden artarak daha karmaşık ve soyut akılsal düzeylere yükselmesinin sınıflandırmasını. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Cevap vermek Uygulamak Taklit etmek Teşhis etmek Denetlemek Yaratmak Tahmin etmek Sormak Anlatmak Çözmek Sınamak Teşhis etmek (BLOOM) BİLİŞSEL ALANIN ANA KATEGORİLERİ: 1-Bilgi: Tanıma ve gerçeklerin hatırlanması ve belirtilmesi. Analiz bilginin uygulanmasını gerektirir.ÖTÖ310 – 2. 5-Sentez: Orijinal yeni varlıklardan unsurların birleştirilmesi. 3-Uygulama: Farklı durumlar içinde orijinal öğrenme bağlantılarını danışarak öğrenmek. Tarih olay ve yerler ve bağımlı meseleler —sıraya koymak. özetlemek veya başka sözcüklerle bilgi vermek. 2-Anlayış: Açıklamak. suret etmek. 6-Değerlendirme: Kararların yapılmasını gerektirir. Yeni durumlara uyma bilginin anlaşılmasını gerektirir. 4-Analiz: Açık. Aşağıda bu aktivitelerin listesi bulunmaktadır. 1956). eleştiri ve akılcılıkta yargılama veya ayırmayı temel alır (David. Düzey için genel hedefler Yazma hedefleri için fiil örnekleri BİLGİ: Öğrenciler hatırlama ve bilgiyi tanır. BLOOM’UN TAKSONOMİSİNDE YAZMA HEDEFLERİ VE AMAÇLARI Bloom Bilişsel alan olmaksızın altı düzey belirliyor.

Planlamak ve genellemek. tanımak. Denemek. Yerleştirmek. modelleri görmeli ve parçaları organize etmelidir. yargılamak. önermek. yeniden incelemek veya yeniden belirtmek. önceden bildirmek Şemalandırmak. adlandırmak. çevirmek veya program yapmak ANALİZ: Öğrenciler. Onlar tamamlayıcı açıklama ve gizli anlamları tanımalıdırlar. hesaplama. tartışmak —Hesaplamak. bildirmek ve nakletmek. sınıflandırmak. karışık düzen. tasvir etmek. sıralamak Organize etmek. —Seçmek. farklılaştırmak. zıtlık. tartışma. özetleme ve sıralama. Tanınan özneleri ve ispatın değerini onaylamak ve teorilerin değerlerini hesaplamalıdırlar (BLOOM) Tahmin etmek. UYGULAMA: Öğrenciler bilgi ve benimsemeyi problem çözmede kullanır. ölçme. Oranlama. dizayn etmek. Hatırlamak. kurmak. toplamak. Açıklama. SENTEZ: Öğrenciler bilgilerini yerine koyarak problem çözmelidirler ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. anlamak. Uygulanmak. kaydetmek. DEĞERLENDİRME: Öğrenciler nicel ve nitel standart yerlere göre yargılamalıdırlar. kanıtlamak. ayırmak. hazırlamak. uygulamak Duyuşsal Alan 10 . anlatmak Söylemek. Onlar sonuçları tahmin etmelidirler. grup ve sonuca varma etkilerine ulaşır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER otoriteye sahiptir. formülleştirmek Tamamlamak. sembollerden. teşhis etmek. —Oluşturmak.ÖTÖ310 – 2. tercüme etmek. sormak ve çözmek. bağlantı kurmak. değerlendirme. ANLAYIŞ: Öğrenciler değişen bilgileri farklı —Sınıflandırma. Görüşmek. ifade etmek. tanımlama.

kaygı. haksızlığa dayanamama ya da tersi boyun eğme gibi duyuşsal alanla ilgili davranışlar gösterebilir. ulusunu.00 ALMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 11 .30 Doyum 3.20 Niteleme 1.10 Değeri Kabullenme 3.00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK 5. Bu nedenle yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir. “büyüklerine karşı saygılı oluş”. Çünkü bilmediğimiz şeylere karşı herhangi bir sürekli duyuşsal bir tepki gösteremeyiz.10 Değeri Kavramsallaştırma 4. değer yargıları gibi boyutlardan oluşur.10 Genellenmiş Orüntü 5. arkadaşlarını seviş”. Sosyal Bilgiler dersinde “hoşgörülü olma”.00 ÖRGÜTLEME 4. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu alan farklı bir alan olmasına rağmen. “yasalara karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir. bazı nesne ya da olgulara karşı da kararlı bir tutum geliştirebilir.20 Değeri Yeğleme 3. Ayrıca.30 Değere Adanmışlık 4. bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan.00 DEĞER VERME 3. kişinin yaşantıları ürünüdür. bu alandaki özelikler gerçekleşmeyebilir.20 Almaya Açıklık 1.30 Kontrollü-Seçici Dikkat 2.20 İsteklilik 2. “vatanını. doğayı sevme.00 TEPKİDE BULUNMA 2.00 ALMA 1.ÖTÖ310 – 2. tutum. Bu boyutlar. güdülenmişlik. Duyuşsal alan. Bu alan aşamalı olarak Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır: 1. benlik.20 Değeri Örgütleme 5. ilgi. temiz ve düzenli giyinmeden hoşlanma.10 Uysallık 2. kişilik. “birlikte çalışma”. Toplumdaki duyuşsal davranışlar ile okulda hedeflenen duyuşsal davranışlar bir-birleriyle çelişebilirler. ailesini. Kişi belli nesne veya olgulara karşı ilgi gösterebilir.10 Farkında Olma 1.

Bilmenin içinde farkında olma vardır. özeliklerini bilme anlamına gelmeyebilir. nesne ve olguların farkında olmazsa. Fakat farkında olma. söyleme Yıllık Düzeyde Hedef Her okul için: Laboratuvardaki araç-gereçlerin farkında oluş. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Kişi. söyleme (seçip işaretleme). Davranışlar: 1. Bu basamaktaki hedef ve davranışlar. onlara karşı hiçbir alanda öğrenilmiş bin davranış gösteremez. Herkes ülkenin önemli sorunlarını fark etmelidir. Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim 4. seçip işaretleme. 2.ÖTÖ310 – 2. Laboratuvardaki en az dört araç-gerecin bulunduğu yeri yazma/söyleme. bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır. okul. almaya açık olma bir hatırlama değildir. söyleme (seçip işaretleme). Nüfusla ilgili sorunları yazma. Ulaşımla ilgili sorunları yazma. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık. Yıllık Düzeyde Hedef İlköğretim 4. nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır. Laboratuvardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. Sözgelişi. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma.gereçlerle. eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. 2. En önemli toplumsal sorunları yazma söyleme.10 Farkında Olma Bu basamakta. oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. 3. 4. bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel sorunların farkında oluş. 3. 3. çünkü bir uyarıcının farkına vurma. 2. ondan sonra uyarıcıya açık olabilir. 12 . Geçim kaynaklarıyla ilgili sorunları yazma. söyleme. Sınıf: İlimiz ve bölgemizi tanıyalım ünitesindeki temel toplumsal olguların farkında oluş. Kişi önce nesnenin. En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. öğrenci ve dersin özeliklerine göre düzenlenmelidir. farkında olmadan daha fazla bir davranıştır. Sınıf: İlimiz. Okul ve sınıf düzeyi yükseldikçe hedef davranışların da kapsamı değiştirilmelidir. Laboratuvardaki araç. Bu basamaktaki davranışlar. Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuvarda bulunanları seçip işaretleme. olgunun farkına varır. uyarıcının niteliğini. 1. Davranışlar: 1. bulundukları yerleri eşleştirip işaretleme. En önemli sorunları ifade eden cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. söyleme (seçip işaretleme). sınıf. ama bilme. kişilerin farklı düşünce ve inançları olduğunu fark edemeyen bir kişi. Davranışlar: 1. Daha sonra da kontrollü ve seçici dikkat basamağına geçebilir.

13 . reklâmlara ya da müzik programlarına veya bunlardan birine dikkatini toplamasında olduğu gibi.20 Almaya Açıklık Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez. haberlere. söyleme (seçip işaretleme). Televizyonlarda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma. 2. Yani uyaranı çekici bulma. ona ilgi duyma. 4. Davranışlar: 1. Ödev 4. Televizyon programlarında kişinin filmlere. 2. Böyle olmakla birlikte uyarıcıya karşı bir dönüklük. 1.ÖTÖ310 – 2. Konuşmacının vurguladığı ana noktayı yazma/söyleme (seçip işaretleme). Dikkatini ve ilgisini ona yöneltebilir. söyleme (seçip işaretleme) 4. ara-ma da söz konusu değildir. 1. Hangi konuda konuştuğunu yazma söyleme. Ticaretle ilgili sorunları yazma. onu yargılama. Bu yayınların hangi televizyonlarda ve ne zaman yapıldığını yazma. Konuşmacının vurguladığı yardımcı noktaları yazma/söyleme (seçip işaretleme). Davranışlar: 1. Konuşanın verdiği örneklerden (varsa) ikisini yazma/söyleme (seçip işaretleme).30 Kontrollü . ondan kaçmaz. tersine ona doğru bir yönelme vardır. Vs. Kişinin hangi düşünceyi (inancı) savunduğunu yazma söyleme. Hangi konuda konuşulduğunu yazma/söyleme (seçip işaretleme). söyleme (seçip işaretleme). Konuşanın sözünü kesmeden dinleme. 5. Konuşma sırasında (varsa) kullanılan araç-gereçleri yazma/söyleme (seçip işaretleme). Yıllık ve Ünite Düzeyinde Her okul için: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. Toplumsal sorunlarla ilgili en az üç kitabın adını yazma. 3. 3.Seçici Dikkat Bu basamakta kişi birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. 3. söyleme (seçip işaretleme). 2. Toplumsal sorunlarla uğraşan en az üç kişinin adını yazma. söyleme (seçip işaretleme). açıklık ve hoşgörürlük vardır. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük Davranışlar: 1.

Davranışlar: 1. fakat açık bir isteklilik de yoktur. Öğrenci görevli olduğundan değil. Kişi uyarıcıya karşı uysallık. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. Davranışlar: 1.10 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. istediği için gerekli davranışı gösterir. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma. Son çıkan yayınlar arasında. 4. 3. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 5. Demokratik olarak alınan kararlara uyma. Burada zorlama. onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır. alanıyla ilgili olanların adını yazma/söyleme (seçip işaretleme).20 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur.00 TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. 2. söyleme. 2. Verilen görevi itiraz etmeden gereği gibi yapma. 2. Uyarıcıya karşı direnme göstermez. Alanıyla ilgili verilen bir temel yayının hangi konuda olduğunu yazma/söyleme. 14 . baskı söz konusu değildir. 2. Alanıyla ilgili (varsa) sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme (seçip işaretleme). Davranışlar: 1. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş. Okuduğu gazetede toplumsal sorunlarla ilgili yazı yazan kişinin adını yazma. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir. Tepki kişi tarafından seçilmiştir. 2. Son basamakta ise tepkide doyum sağlayabilir. söyleme (seçip işaretleme). Görevi zamanında bitirme. uyarıcıları arar. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. 3.ÖTÖ310 – 2. isteklilik gösterebilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Tüm okullar için: Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş.

Bu işte çalışan diğer kişilere isteyerek yardım etme.10 Bir Değeri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı değer biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. fakat zamanla bu değerleri değişebilir. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman oyırma. Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış. tutum. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: “Yurtta barış. zevkle. 5. 3. 3. dünyada barış” ilkesini savunan ko-nuşmalar yapma. Ödev 2. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür. 2. doyuma ulaşacak davranışlar gösterme-sidir. inanç ve değerler bu basamağın kapsamı içindedir. Ahmet Levent DİNÇER 6.30 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek. 3. inanç ve değerlerle ilgili olabilir. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma.ÖTÖ310 – 2. 2. Davranış. pişmanlık duyabilir. 2.00 DEĞER VERME DÜZEYİNDE HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta hedefler. Davranışlar: 1. Bu ilkeyle ilgili toplantılar düzenleme. Değerler. sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılığa ve tutarlılığa doğru derecelenebilir. Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir. 3. tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. 4. Tutum. Kişinin değerlerinin de zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. 15 . dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: i. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. 4. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. 3. bir inanç gibi ortaya çıkabilir. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). sıkılır. Görevini isteyerek yerine getirme. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme.

Çıkar beklemeden. özveride bulunarak bağlanmak ve onu savunmak bu basamağın kapsamı içindedir. Belli durumlarda demokratik kurallara uygun karar alma. 5. çok büyük sakıncalar doğurabilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim Her türlü eleştiriye açık oluş. 8.ÖTÖ310 – 2. Bu basamakta. Ödev 4. 3. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır. davaya.00 ÖRGÜTLEME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 16 . 3. Bu tür toplantılarda kendiliğinden görev alma. 3. kırılmama. saldırmama. demokratik kuruluşları savunma. 7. 4. demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma. Kendini eleştiren kişilere küsmeme. Bir düşünceye. Eğitimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır. Bir grubu demokratik ilkelere göre yönetme. 2. 2. toplumun. onlardan daha üstün tutma söz konusudur. Okuldaki demokratik yaşamda kendiliğinden görev alma. Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme.20 Bir Değeri Yeğleyiş Ahmet Levent DİNÇER Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme. onu arar. doğanın geleceği için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz. 4. Burada kişi değerle “özdeşleşmiştir” denebilir. her türlü bağnazca.30 Bir Değere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. Özgürlükçü ve demokratik olmayan durumlarla karşılaşınca müdahale etme. partiye. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. 6. Böyle bir tutum. 4. 3. Aldığı görevi eksiksiz yerine getirme. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma. Özgürlükçü. takıma vb. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Tüm okullar: Özgürlükçü demokratik yaşamın sürekliliği için yapılan etkinliklere kendini veriş. Davranışlar: 1. 5. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. ona zaman ayırır. Bu nedenle kişiye. kişi bu değerlerin peşine düşer. Davranışlar 1. kişinin. insanlığın. Bu ilkeyi savunan yazıları arkadaşlarına okumak için verme (salık verme).

Bu. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. Toplantılarda bildiriyi sunma. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. 6. 17 . Mesleki sorunları giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma 2. Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. Yapılan eleştirilere göre. eskisinden tümüyle farklı değildir. yeni değerler. 4. Başka bildirileri eleştirme. Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme. çünkü bu değer kendine mal olmuştur. hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. Bu eleştirilere her zaman teşekkür etme. Bu basamaktaki tutarlılık. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi. Sonra benimsediği değere. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme. Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. Davranışlar: 1. araştırır. 3. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş. inceler ve bir senteze varır. Bu basamağa değin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş. hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan değerleri.ÖTÖ310 – 2. fakat değer hem geliştirilmiş. Sentez sonucu oluşan değer. 4. darılmama. gerekiyorsa davranışlarını değiştirme. mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma.10 Bir Değerin Kavramsallaştırılması Kişi. kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Oysa bu düzeyde. başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. 6. bu basamağa dek kazandığı ve etkileşim altında olduğu tüm duyuşsal değerleri ayrıştırıp inceleyebilir. Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir. Yani değer kavramsallaştırılmıştır. 5. Sunulmak üzere. demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir değer olarak kavramlaştırmasında olduğu gibi. Kendini eleştirenlere kızmama. duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. 3. çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. 4. benimsediği ya da çevresinde oluşan birçok değeri irdeler. yeni bir anlam verir.20 Bir Değer Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi. hem de zenginleştirilmiştir. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma. 5. Kişinin okumaya. 2. çalışmaya. 4. savunmuştu. Oluşturulan değerleri gerekli makamlara sunma. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur.

2. Bu değerlerin uygulanmasını sağlama. ya da hilebaz. İnsanların sevinçlerine. Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme. 2. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş. Davranışlar: 1. Bir bakıma dünya görüşünü. 6. yalancı. İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. 5. Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara başvurma. 8. bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. Çevresini tutumlarına.10 Genelleşmiş Örüntü Kişi. İnsanlığın sorunlarını çözmek için sürekli uğraşma. ona güvenilmez” gibi yargılar bu basamağın kapsamı içindedir. 8. olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. 4. benliği söz konusudur. Değerlerle kişi özdeşleşmiştir. Ödev 7. yaşam anlayışını ortaya koyar. değerlerine. Kendine özgü değerlere göre davranabilir. 7. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir. İnsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. İnsanları hiçbir zaman kandırmama. acılarına vb. 9. belli nesne. 3. 18 . haksızlığa dayanamaz. doğru. 5.20 Nitelenme En üst basamaktır. her zaman ortak olma. Doğayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma. 5. Kişinin karakteri. Yasaların gerektiğini her zaman yapma. Uygulamaları sürekli denetleme 9. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma.ÖTÖ310 – 2. Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu.00 NİTELENMİŞLİK BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Ahmet Levent DİNÇER Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevr destek sağlama. inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri. 5.

Bir otomobilin çalıştırılması. bir organın hareketinden daha çok organın koordineli hareketine doğru aşamalı olarak sıralanabilir. anket uygulama. yani gelen uyarıcıları algılar. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sağlama. ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da kullanabilir. Sonra aynı davranışı tekrar etmeye çalışır. geçici ya da öğrenilmiş olabilir. kişinin o davranışı. ya da örneği göz önünde tutarak tekrarlaması gerekir. çünkü gözlenmeyen. içkinin etkisi kalkınca. kolaydan zora. vak’a incelemesi yapma. fakat gösterilen davranış geçicidir. Daha ileri düzeyde onları otomatik olarak yapabilir. vitesi boşa alır. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. 11. Uyarılmadan sonra. Bu davranışlar basitten karmaşığa. Kişi. Geçici davranışa örnek olarak. öğrenilmiş beceriler girer. En üst basamakta ise. Bu 19 . yaratabilir. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. plan çizme. Tüm bu basamaklardan sonra kişi. bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. Bu becerileri yeni durumlara uydurabilir. Bir davranışın bu özeliklerle donanımlı olması. uyarılmadan daha karmaşık ve zor bir basamaktır. bu tür davranışları göstermez. kroki. çünkü göz kapağı bu davranışı otomatik olarak yapar. gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen kaparız. Gerçi içki içmeyi kişi sonradan öğrenmiştir. öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. En üst düzeyde ise. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş. Ayrıca kişi. Devimsel Alan Bu alan. Tekrarlama. Kişinin davranışı gözlemesi. düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. Bu alan bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. fakat öğrenilmiş değildir. o beceriyi. devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken. Sözgelişi. devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir. Daha sonra beceri haline getirebilir. şoför koltuğuna oturur. kılavuz denetiminde. çocuk yuvası. tekrarlanması daha zor ve karmaşıktır. davranışı beceri haline getiremez. kontağı açar ve marşa basar”. sarhoş bir adamın yaptıkları verilebilir. 12. Bu tür davranış da fizikidir. görüşme yapma” gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 10. Sosyal bilgiler dersinde “harita. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “kapıyı açar. Kişi kaslarını. otomatik olarak istenilen nitelik. bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. Devinişsel (psikomotor) olanın kapsamına. koşullar değişmedikçe her zaman böyle olabilir. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar öğrenilmiştir ve süreklidir. hapishane. Hastahane. emniyet kemerini bağlar. süre ve yeterlikte yapılabilir. Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra. Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya. algılanmayan bir davranış öğrenilemez. yani algılaması ilk basamaktır. Beceri halindeki davranış. vücut organlarından birini ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir. Bu işe “kılavuzlanmış faaliyet” denebilir. davranışı beceri haline getirebilir. Kişi bu davranışları taklit ederek gösterebilir. Üstelik kişi kılavuzlama etkinlikleri olmadan.ÖTÖ310 – 2. Bu beceriler de diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı şekilde sıralanmıştır. önce o davranışı gözler. gözlemeden.

2 0 Bedensel Kurulma 2. bilişsel olanın bilgi. duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır: 1. öğrencinin uyarılmasıdır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER son basa-mağa ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir.2 0 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma 3.00 UYARILMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta kişi. yalnız müzik dersi için değil.00 YARATMA 1. sekreterlik vb. becerilerin ağır bastığı tüm alanlarda da geçerlidir. Sosyal Bilgiler dersinde harita çizme becerisinin kazandırılmasında.3 0 İstenilen Nitelik.10 Algılama 20 . Uyarılma. öğretmenin mandolinin kurallarına uygun olarak nasıl çalındığını yeter sayıda çalıp göstermesi ise.10 Algılama 1. ev ekonomisi. Süre ve Yeterlikte Yapma 4.10 İstenilen Nitelikte Yapma 3.00 BECERİ HALİNE GETİRME 3. doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. Veysel Sönmez tarafından devinişsel alan. önce mandolinin ne olduğunu anlatmalıdır. Adını söylemesi (bilişsel alanın bilgi). kolaydan zora. öğretmen mandolin çalabilme hedefini öğrencilere kazandırmak istediğinde. Bu basamakta öğrenci edilgen.00 DURUMA UYDURMA 5. duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma basamağıyla iç içedir. elini ve parmaklarını uygun duruma getirir.00 UYARILMA 1.ÖTÖ310 – 2. Aynı şekilde müzik dersinde. devinişsel alanla ilgili davranış modelleri veya örnekleri kişiye önce gerektiği gibi sunulmalıdır. Deviniş-sel alanda bir becerinin öğretilmesi. davranışı örnek olarak yapan kişi ise etkendir. aynı zamanda beden eğitimi. 1. Sözgelişi. haritanın nasıl çizildiğini önce öğretmen gösterir. öğrencilerin mandolinden gelen uyarıcıların farkına varması (duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma). sonra o davranışı yapmak için hazırlanır. iş ve teknik eğitimi.2 0 Kendi Kendine Yapma 3. Bu nedenden dolayı.10 Kılavuzlayanla Yapma 2. basitten karmaşığa. somuttan soyuta. öğrenci onu dikkatlice izler. daha sonra haritayı çizmek için vücudunu.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 2. bir organın hareketinden koordineli harekete ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde bilişsel.

Bu basamaktaki davranışlar zihinsel ve duyuşsal kurulma ile birlikte olabilir. 3. 3. başlangıç için gerektirdiği biçim-de göstermelidir. İlköğretimde tüm sınıflar: Beden eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme. fakat bu tür davranışların bu basamakta daha çok devinişsel yönleri söz konusudur. sesinden. 1. sınıf: Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme. davranışların tümünü değil. kokusundan) ne olduğunu yazma/söyleme. her iki elin parmaklarını başlangıç çizgisine yerleştirme. Gözleri kapalıyken verilen bir doğal maddenin ne olduğunu. sol ayağını gergin halde geride parmak uçlarında tutma. Hedef İlköğretim 5. istenilen davranışın gerektirdiği biçime getirme işidir. Hedef Tüm okullar: Beden eğitimi dersinde kısa mesafe koşuları için vücudu hazır duruma getirebilme.. kokusundan ne olduğunu yazma/ söyleme gibi davranışlar algılama basamağına girebilir. Bir güç kaynağındaki çalışmayı izleyebilme. 4. Eğilme. tadından. Sınıf: Müzik dersinde herhangi bir enstrümanın çalınışını izleyebilme. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. Yarışın başlangıç çizgisine gelme. bir sesin hangi enstrümana ait olduğunu yazma/söyleme. maddenin renginden..ÖTÖ310 – 2. Kişi bu basamakta. Sınıf: Kimya dersinde element filizlerini duyu organları ile tanıyabilme. Örneğin. Verilen bir temel doğal maddenin ne olduğunu iki duyu organını kullanarak yazma/ söyleme. Örneğin yüz metre koşuda bir kişinin koşmaya başlamadan önce. Davranışlar: 1. organları ya da her ikisini birlikte. Verilen bir temel doğal maddenin renginden (görünümünden. “sağ ayağını ileri atma. 2. diğer duyu organlarını kullanarak yazma/söyleme. Hedefler İlköğretim 4. modellerinin tümünü farketme söz konusudur. 21 . 2. Sağlık koleji: İlk yardım hizmetlerini izleyebilme. eğilme. Davranışlar: 1.2 Bedensel Kuruluş Belli bir davranış için vücudu. Lise 1. Ayaklarını uygun biçimde yerleştirme. Her iki eli başlangıç çizgisine uygun biçimde yerleştirme. başını ileri kaldırma” gibi davranışların tümü bedensel kuruluş için örnek olarak verilebilir. Teknik eğitim: Ağaç işleri dersinde araç-gereçleri duyu organları ile tanıyabilme. Davranış örüntülerinin.

3. Fırça tutucu kapağını hafifçe plastik çekiçle tıklatarak öne alma. örneğini. 4.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta bir iş ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarını. öğrenci modelini. 2. Dinamo kapak vidalarını sökme. bazı işlerin tümünü ilk hamlede öğrenemez. 5. Sağlık koleji: Maket üzerinde. Başı uygun biçimde tutma. Kömürleri çıkarma. İlköğretim: Resim dersinde. mandolin çalma. 22 . Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra. kılavuz denetiminde adım adım kazandırılmalıdır. kılavuzlayanla öğretmenle ya da ustayla birlikte veya onların yardımıyla iş ve işlem basamaklarına uyarak yukarıda belirtilen ilkelere göre yapar. öğretmenin yardımıyla iğne yapabilme. Kasnak tarafından çekerek endüviyi komple alarak zorlamadan çıkarma. Kömürleri (fırçaları) çıkaracak kadar yayı kaldırma. 2. Toz kelepçesini çıkarıp alma.ÖTÖ310 – 2. çünkü yapılan yanlış davranış istenmeyen yan ürünlere götürebilir ve böyle bir davranışı da silmek kolay değildir. öğrencinin işin gerektirdiği sıraya göre. Endüstri meslek lisesi: Elektronik dersinde. Hedef Endüstri meslek lisesi: Bir dinamoyu öğretmenin yardımıyla sökebilme. İlköğretim: Öğretmenin yardımıyla istenilen enstrümanı çalabilme. 6. bir tablonun yakın bir örneğini yapabilme. İlköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde bir butonla çalışan zil tesisatını öğretmenin yardımıyla yapabilme. Kişi. Yay çengellerini kullanarak yayı çekme. Örneğin öğretmenin yardımıyla bazı beden hareketlerini yapma. Davranışlar (işlem basamakları): 1. Karmaşık bir beceriyi oluşturan her bir parça kolaydan zora. bir radyoyu öğretmenin yardımıyla monte edebilme. öğretmenle beraber yapması söz konusudur. Bu nedenle böyle işlerin tümü. 8. basitten karmaşığa ve becerinin tümünü oluşturacak biçimde sıralanmalıdır. Bu sırada kişi. kılavuzlayan öğretmen tarafından sürekli denetim altında tutulur. 7.10 Kılavuzlayanla Birlikte Yapma Karmaşık bir beceriyi öğrenci. aşamalı olarak sırayla öğrenciye. Yapılan yanlışlar anında düzeltilir. Ödev 5. Ahmet Levent DİNÇER 2. ya da maketten yararlanarak aynısını yapma da bu basamağın kapsamı içindedir. yapılanları göz önüne alarak kendi kendine yapmaya yönelir. Fırçadan kömürleri kurtarma. Hedef örnekleri İlköğretim: Fen bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmenin yardımıyla yapabilme.

3. 5. düzeltme ve dönüt yoluyla davranış. bu basamakta becerili insan durumuna gelir.1’deki hedefin tüm davranışları bu hedef için de geçerlidir. davranışlarda bu özeliklere yer verilmelidir. Yıkanmış ekstraforu. gözetimi söz konusu değildir. 23 . hiç kimseden yardım almadan. Hedef Kız Meslek Lisesi: Ekstraforlu baskı dikişini istenilen nitelikte yapabilme Davranışlar: 1. Kaba deneme ve yanılmalara da artık yer yoktur. Teğelleri sökme. fakat onun gözetiminde eksiksiz olarak öğrenci tarafından yapılacaktır. Daha sonra hem gereken nitelikte.20 Kendi Kendine Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki hedeflerde öğretmenin yardımından çok denetimi. 6. bu kez işlem yapılarında bu özelikler vurgulanır.10 İstenilen Nitelikte Yapma Öğrenciler bu basamakta işi istenilen nitelikte yapmalıdırlar. eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir. Makinede çekme. Ödev 2. içerden yerleştirme. malzeme ve enerjide ekonomiklik ayrıca öğretmenin yardımı. Bu sekiz davranış. 2.ÖTÖ310 – 2. ya da gözetimi söz konusudur. kılavuzlayanla yaptığı davranışı. Eğer öğrenciler bu basamakta yetiştirilmemişlerse. 3. süre ve yeterlik hedefte belirtildiği için yazılmayabilir. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: Bir dinamoyu atölyede öğretmenin gözetiminde kendi başına sökebilme. Bu basamakta hedefler davranışa dönüştürülürken nitelik. 3. devinişsel alanla ilgili derslerde. hem de belirtilen zamanda işi yapıp ortaya koyar. bu basamakta onun gözetiminde kendi başına yapmaya çalışır. o işin gerektirdiği nitelikte yapar. 4. Mesleki eğitim ve öğretim yapan tüm okullarda. Eğer iş ve işlem yaprağı belirtilmemişse. Ayrıca kılavuzlayandan gelen ipucu. Teğelleme. Yanılmalar ise. 05 cm. Süre. öğretmen hiç yardım etmeden. Öğrenci. işlem basamaklarına ayrılmışsa. Eğer iş. Davranışlar 2. Baskı yapılacak yeri kesme. kılavuzlayan tarafından anında gerektiği biçimde düzeltilir. Baskı yapılacak yeri düzeltme. öğrenciler en az bu basamaktaki hedeflerle donanmış olarak yetiştirilmelidir. istenilen nitelikte yapılmaya doğru geliştirilir.00 BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. Hedef davranışları kendi başına.

Yani kişi istenilen işi belirtilen nitelik ve sürede yaptıktan sonra yorgun düşebilir. 11. istenilen basit bir etekliği kurallara uygun olarak iki saatte dikebilme.ÖTÖ310 – 2. 10. Baskı dikişi yapma. 3. Kan alınacak yeri alkollü pamukla temizleme. Kolu kapama. 2. mükemmellikte ve olgunlukta yapılmalı. Ahmet Levent DİNÇER Endüstri Meslek Lisesi: Düzeyine uygun olarak verilen bir güç kaynağını monte edebil-me. Davranışlar: 1.. 9. Alkollü pamukla iğne yerine bastırma. uygun damara bir defada kolayca girme. 8. Sterilize edilmiş enjektörü alma. Kanı kurallara göre enjektöre çekme. Önemli olan işi belirtilen nitelikte ve sürede yapmış olmasıdır. Hastanın kollarını açma ve kan alınacak kolu belirleme. 4. Hastanın avucunu açıp kapamasını sağlama. 5. Hedefler İlköğretim: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme. ayrıca belirtilen sürede bitirilmelidir. 9. İğneyi damardan çekme.20 İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma Devinişsel alanla ilgili beceri. 8. Ticaret lisesi: Daktiloda on parmakla yazı yazabilme. Malzemede ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde. bir dakikada 64 vuruş yapabilme. Tekrar ütüleme. Ütüleme. en fazla dört hata yaparak. Hedef Sağlık koleji: Damardan kanı. belirtilen niteliklere göre pişirebilme. 4. Ödev 7. kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme. Hastanın pozusunu lastikle kurallara uygun sıkma. Kız Meslek Lisesi: Belli bir yemeği. bir televizyonu kurallara uygun olarak on saatte monte edebilme. 6. 3. Ticaret Lisesi: Daktiloda on parmakla. Lastiği pazıdan çözüp alma. 24 . Endüstri Meslek Lisesi: Elektrik dersinde. 12. istenilen kalitede. Hastaya ne yapacağını söyleme. Hedefler ilköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde ağaç üzerine basit bir oyma işlemini istenilen nitefiklere uygun olarak bir saatte yapabilme.

Kemere yerleştirme. Kız meslek lisesi: Giyim dersinde basit bir etekliği iki saatte ekonomik olarak kolayca dikebilme. devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir problem durumunda kolayca uygular. Kenarındafl tutturma. Dikiş payı vererek çizme. beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları.ÖTÖ310 – 2. 9. Gerekli yerlerin köşelerini yapma. belli bir tür keman çalan bir öğrencinin viyolonselle ilk kez karşılaştığında. istenilen nitelik ve sürede. Patron kâğıdı üzerinde kemer boyunu ve enini saptama. Ödev 3. İplik yönünü göz önünde bulundurarak kalıbı kumaşa hazırlama. 6. Kişi bir iki deneme 25 . Bel ölçülerine göre kemer boyunu hesaplama. birey enerjisini ekonomik bir biçimde tüketmelidir. Örneğin. Baskı dikişini yapma. 8. 11. Ağaç işleri atölyesinde bir masayı öğrenci iki saatte yapıp bitiriyor. 3. Yani enerji ve malzemede ekonomiklik sağlar. ucuz bir biçimde yapar. Ütüleme. 10. Astar kemer parçasını içine yerleştirme. 18. beceriyi çok kolay. Kenarından çizme.00 DURUMA UYDURMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. 4.30 İstenilen Nitellikte. Sağlık koleji: Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca yapabilme. Hedef Kız Meslek Lisesi: Fantezi elbise kemerini ekonomik olarak kolayca otuz dakikada hazırlayabilme Davranışlar: 1. hem istenilen nitelik ve sürede yapılmalı. yani 50 milyon liraya çıkacak bir masayı 70 milyon liraya ya da daha yukarıya mal etmişse. 15. 17. Dikiş paysız olarak astarı kesme. Kalıbın kenarlarından kesme. öğrenci bu basamağa daha gelmemiştir denebilir. Dikiş paylarını teğelleme. Bu düzeyde önceden kazanılan becerilerin alana genellemesi söz konusudur. Kemer kumaşından astar parçasını kesme. 7. Sürede ve Yeterlikte Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki beceriler. onu da bir iki deneme sonunda kolayca çalmasında olduğu gibi. 14. Öğrenci bu basamağın sonunda. Kemerin üzerini isteğe göre süsleme. 16. Hedefler Lise: Beden eğitimi dersinde yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme. fakat malzemede ekonomiklik sağlanamamışsa. 5. 4. 12. Kemerin şeklini verme. hem de ucuza mal edilmeli. Kumaşı ütüleme. 2. 13.

Yaratma.. Bilgisayar kullanırken alınacak güvenlik önlemlerini. kullanım alanlarını söyleyebilme Bilgisayarın ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını söyleme. Pencere boyutlandırma ve taşıma Güvenlik önlemlerini kavrama. devinişsel özelikleri ağır basan orijinal. yeni bir dikiş makinesini kolayca çalıştırabilme. Ona yardım eden. Katoloğa göre subap ayarı sıcakken yapılacaksa. Davranışlar: 1. 5.ÖTÖ310 – 2. Ödev Ahmet Levent DİNÇER yapabilir. Böyle olmakla birlikte istenilen beceriyi çok kısa zaman-da kolayca kazanabilir. istenilen yeni işi kolayca yapabilme. Dikkatsizlik sebebiyle bize ve bilgisayarımıza gelecek zararları söyleme Virüslerin çalışma mantığını kavrayabilme. yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir Hedef Konservatuar: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme.00 YARATMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamak. fakat burada devinişsel alanla ilgili nitelikler ağırlık taşır. benzersiz. Hedef Konservatuar: Elde ettiği becerilerle. Endüstri Meslek Lisesi: Ağaç işlerinde kazandığı beceriyle. benzeri olmayanı yapma. Windows'un çalışma prensiplerini kavrayabilme Görev çubuğu. alınacak önlemleri açıklayabilme. başlat menüsü ve Bilgisayarımın görevini ve ne şekilde çalıştığını söyleme. Bilgisayarı ve bizi tehdit eden durumları açıklayabilme. ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme. bir dereceye kadar da duyuşsal alanın nitelenmişlik ve sezgisel alanın geçmiş ve gelecekle iletişim kurma basamaklarıyla iç içedir. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: İlk kez karşılaştığı altı silindirli bir motorun subop ayarını azami yirmi beş dakikada yapabilme. fakat yeni durumda tek başınadır. Oyun oynayabilme. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde kazandığı becerilerle. Motor katoloğuna bakarak subap ayar değerlerini bulma. yeniden ortaya koyma. 26 . 2. Vs. özellikle bilişsel alanın sentez. yol gösteren kişi yoktur. motoru çalıştırma. Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planına Göre • • • • • • • Bilgisayarın tanımını yapabilme. Tüm okullar: Belli duygu ve düşüncelerini anlattığı özgün bir resim yapabilme İlköğretim 6.

silme. kaydetme. Kes. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Bir programla oluşturduğu dosyayı diskete kaydedebilme. adını değiştirme. Matematik Oyunu programını kullanabilme. seçim yapma. Word'de hazırladığı dosyayı diskete kaydetme. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Kopyala. Kes. taşıma. yazdırma. satır. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Sistem yazılımlarıyla. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Yazıyı. adını değiştirebilme Kendi numarasını taşıyan bir klasör oluşturma. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seç. Kopyala. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma Excel'i çalıştırma. boyutunu. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Oyun açıp oynama. Tuşların görevini açıklayabilme.Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. silme. Sistem yazılımlarıyla. ad kutusu. Yeni belge oluşturma. Yazı Tipini. 27 . Yapıştır işlemlerini kullanabilme. taşıma. Klasör oluşturabilme. Geri Al komutunu kullanma. çalışma sayfalarını gösterme. Kopyala. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. yayıldığını. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Yapıştır işlemlerini kullanma. Paragraf hizalama. Başlık çubuğu. rengini. Yazı Tipini. boyutlandırma. kayıtlı belgeyi açma. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. Space ve Enter tuşlarını yerinde kullanma. Belgeler üzerinde çalışabilme. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. WordArt ekleyebilme Tab. aktif hücre. Gösterilen tuşun görevini söyleme. korunmak için neler yapmamız gerektiğini söyleme. klavye tuşlarıyla hizalayabilme. formül çubuğu. silebilme. sütun. Ödev • • • • • • • Ahmet Levent DİNÇER Virüslerin nasıl bulaştığını. Kes. Kes. Matematik Oyunu programını açıp kullanmak. Hatasız olarak kapatmak. boyutlandırma. Klavye ve fare ile dosya kopyalama. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Seç. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. yazıcıdan çıktı alabilme. hücreye veri girme. boyutunu.ÖTÖ310 – 2. Kopyala. Excel'i kapatma. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Word belgesine resim ekleyebilme. Word belgesine resim ekleyebilme. sildiği dosyayı geri dönüşüm kutusundan geri alma. WordArt metin ekleme. rengini. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Hücrelerin ismini söyleme. Yapıştır işlemlerini kullanma.

Adres kutusuna istenen adresi girme. Ortalama notlarını bilgisayara hesaplatma. Kaynaklar: http://www. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Aynı ders isimleri için hücreleri sürükleyip kopyalama. Not çizelgesi oluşturabilme. Çıktı alma. Önemli olan bu kazanımları öğrencilere bireysel olarak kazandırmaktır.tr/duyussal. hangi amaçlarla kullanıldığını söyleme. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. ders saatlerini yazma. günleri. Verilen bilgilere uygun tablo oluşturma.geocities.com/ualtunay. arama sonuçlarından istediği bilgiye ulaşabilme. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. sınıf öğrencileri için oldukça idealdir. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Öğrenciler derslerde belirlenen hedefleri yaptıkları ölçüde bu davranışları kalıcı hale getirebileceklerdir. Adreslere bağlanarak internette sörf yapabilme.htm 28 . Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma.aku. Ödev • Ahmet Levent DİNÇER Hücre seçme. Bu kazanımlar 6. verileri sıralama. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Not: Genel itibariyle kazanımlar iyi bir şekilde düzenlenmiş ve istenen ölçülerde öğrencilerin gelişimlerine uygun görülmüştür. Tabloyu seçerek. Kayıtlı dosyayı açma. Ayrıca bilgisayar dersinin haftada 1 saat olduğunu düşünecek olursak oldukça yeterlidir diye düşünüyorum. Belli bir konuda araştırma yaparken internetten faydalanabilme.geo/dersler/tarih/bilissel. İstenen terimin anlamını söyleme.edu. İnternet Explorer ı çalıştırma. • • • • • • • • • • • • • • Haftalık ders programı tablosunu biçimlendirme. Kayıtlı dosyayı açma. Adres kutusuna istenen adresi girme. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Geri Al komutunu ve ESC tuşunu kullanma. Kayıtlı dosyayı açma. Ders isimlerini yazma. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. İnternet Explorer ı çalıştırma. İnternetin nerelerde. Kayıt/Kapama Kayıtlı dosyayı açma. Tabloyu seçerek. Dosyayı kaydedip kapama. Örnek 5 öğrencinin Bilgisayar dersinden aldığı notların tablosunu oluşturma.html http://www.ÖTÖ310 – 2. tabloyu biçimlendirme. Arama motoru kullanarak anahtar kelimelerle istenen konuda ara yapabilme.egitim. Çıktı alma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful