ÖTÖ310 – 2.

Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

Bilişsel Alan
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alan kapsamı içindedir. Gerçi öğrenilmiş davranışların tümünde, zihinsel, duyuşsal ve devinişsel özellikler vardır. Bu davranışlar ister Bilişsel, ister Duyuşsal, isterse Devinişsel olsun hiçbiri diğerinden tümüyle soyutlanamaz. Yani Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla Duyuşsal alanla diğer bir boyutuyla da Devinişsel alanla ilgilidir. Bloom ve arkadaşlarınca aşamalı olarak düzenlenen Bilişsel Alan, eğitim dünyasın da yaygın bir kabul görmüştür. Bu aşamalı düzenlemede, öğrenmenin ilk basamağını içeren basit, somut ve öğrenilmesi kolay davranışlardan, daha karmaşık, soyut ve öğrenilmesi daha zor davranışlara doğru gidilmiştir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olmaları halinde her bir davranışın diğerinin ön koşulu olma zorunluluğu da göz önüne alınmıştır. Yani ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın ön koşuludur. Üstelik ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın içinde vardır.(Sönmez 1991). Kuramsal olarak, eğer bütün öğrenciler eldeki öğrenme ünitesinin gerekli kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin böyle bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmalıdır. Eldeki ünitenin gerçek ön şartları belirlenebilmişse, bunların yokluğu halinde hiçbir çaba, özendirme(teşvik),ödül ya da öğretim hizmeti önceden belirlenmiş olan bir düzeyde öğrenilmesini sağlayamamalıdır. Bu nedenle, bir öğrenme ünitesinin ön şartları ya da bu üniteyle ilgili bilişsel giriş davranışları öğrencilerle ünitenin öğrenilmesi arasındaki tek köprüdür; öğrencinin bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenebilmesi için bunların gözden uzak ya da hesap dışında tutulması olanağı yoktur. Bu görüşe göre, bir öğrenme ünitesini sadece bu ünite için gerekli olan giriş davranışlarına sahip bulunan öğrenciler istenilen düzeyde öğrenebilirler(Bloom,1979). Bu özelliklere göre Bilişsel Alan, aşamalı olarak altı ana basamağa ayrılmıştır:

A-BİLGİ BASAMAĞI:
Bilgi herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alanın özelliklerini yazma, söyleme yani hatırlama gibi iki boyutu kapsar. Tanıma ve hatırlama öğrenilmiş davranışlarımızın temelini oluşturur. Tanımadığımız, hatırlamadığımız nesnelerle ilgili olarak öğrenilmiş bir davranış gösteremeyiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine bir tümce söylüyor ve defterine yazdırıyor. Bu tümcedeki sıfatları öğrencilerden bulmalarını istiyor. Öğrenciler o güne dek, sıfat terimiyle karşı karşıya kalmamışlarsa büyük bir olasılıkla, sıfat nedir diye soracaklardır. Öğretmen,“sıfat, varlıkların niteliklerini ve niceliklerini gösteren sözcüklerdir” diyecek; tahtaya sorduğu tümceyi yazıp sıfatları gösterecektir. Belli bir zaman sonra öğretmen sıfatın tanımını yapınca öğrenciler, “ bu sıfatın tanımıdır diyecekler ” duyunca hatırlayacaklar yâda sıfatın tanımı istenilince

1

ÖTÖ310 – 2. Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

kendileri hatırlayıp söyleyeceklerdir. İşte tanıma ve hatırlama gibi özelliklerin toplandığı, Bilişsel Alanın ilk basamağına “bilgi” denmektedir. Bilgi düzeyi aşamalı olarak “Bir alandaki özgüler, Bir alandaki özgüllerle Uğraşma Araçları ve Yolları, Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi” boyutlarına ayrılabilir. a. BİR ALANA ÖZGÜ BİLGİLER(BELİRGENLER BİLGİSİ) Her bilim dalı ders ya da konu alanının kapsamına giren nesneler, olgular vardır. Bunların özelliklerine çeşitli anlamlar verilebilir ve sınırları çizilen anlamlar, çeşitli sözcüklerle anlatılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde “zarf, zamir, fiil”,Matematik de “sayı, rakam”, Tarih de “ tarih, milat,” vb. Bu belirgenler bilgisi de üç başlık altında toplanabilir. a-1. Kavramlar Bilgisi Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir. Bunlar sözcükler ya da sözel olmayan simgelerle adlandırılabilir. Örneğin; Fen Bilgisi dersinde verilecek kavramların niteliği bir hedef olarak gösterilebilir. a-2. Olgular Bilgisi Olayların geçtiği yeri zamanı belirleme, olguyu ya da olaya katılanları buluşları yapanları, ilk olarak kullananları, kişi ya da devletlerin adlarını yazma, bir nesnenin önemli özelliklerini sıralama, bu alanın bilgisini oluşturabilir. Örneğin; Belli kültürler hakkında belli başlı olguları hatırlama ve Güç kaynakları dersinde geçen önemli buluşlar bilgisi hedef davranış olarak gösterilebilir. a-3. Araç ve Gereçler Bilgisi Bazı konu alanlarında, araç ve gereç kullanma büyük yer ve önem kazanır. Örneğin ağaç, metal, elektrik, elektronik gibi derslerde araç ve gereç kullanılmadan hiçbir ürün oluşturulmaz. Ayrıca öğrencinin araç ve gereci iyi tanıması zorunludur. Ağaç İşlerinde “rende, testere, kalem, çivi” vb. araç ve gerece örnek verilebilir. b-BİR ALANDAKİ ÖZGÜLLERLE UĞRAŞMA ARAÇLARI ve YOLARI BİLGİSİ Bu alan beş bölüme ayrılır; b-1. Alışılar Bilgisi Her bilim dalında ders ya da konu alanında kullanılan bazı alışılar olabilir. Örneğin; şiir, tiyatro, bilimsel makale v.b. gibi belli başlı eser tiplerinin biçimleri ve alışılarına aşinalık bu alanın bilgisine girer.

2

Örneğin dünya ve güneş sistemi hakkında elde edilen bilgilerden. bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir. Örnek. Örneğin. Ayrıca bunları belli sıra ve diziler sistemine de koyabilir. iş ve işlem yollarının. Hatta elde ettiği bilgileri bile belli bir sınıflamaya koyabilir. b-4. Dizi ve Yönelimler Bilgisi Ahmet Levent DİNÇER Her bilim dalı. b-5. BİR ALANDAKİ EVRENSELLER ve SOYUTLAMALAR BİLGİSİ Her bilim dalı üzerinde çalıştığı nesneler hakkında elde edilen somut bilgilerden. Örnek Kamu yardım programlarının gelişiminin temelindeki ana yönelimlerin bilgisi. sayıltı. üzerine çalıştığı nesnelerin doğası gereği belli sıra ve dizilerden yararlanmak durumunda kalabilir. Felsefe ve güzel sanatlar alanında da kullanılan yöntemler sonucu elde edilen bilgilere. Metal işleri dersinde araç ve gereç türlerini tanıyabilme. c.b. Sağlık kavramlarını değerlendirmede kullanılacak bilimsel yöntemlerin bilgisi. Bilim kapsamına giren konu alanlarında “Bilimsel Yöntem” kullanılır. b-3. Örneğin. Ölçütler Bilgi Ölçüt. 3 . açıklamada ve gelecekteki durumu kestirmede kullanılır. Böyle olunca ders ya da konu alanında sınıflamalar varsa bunların öğretilmesi gerekebilir. bilimin gelişmesine o alandaki bilgilerin öğretilmesine yardımcı olabilir. c-1. Daktiloda on parmakla yazmada kullanılan temel teknikler bilgisi. gerçeğe ulaşmak için işe koşulan geçerli zihinsel ve işlemsel süreçlerin dirik bir örüntüsü olarak tanımlanabilir. Bu basamak iki alanda incelenir. daha soyut bilgilere doğru ilerler. Sıra ve dizilerin bilgisinin bir üst basamağı olan sınıflamalar. Her konu alanında kullanılan yöntemin. Kooperatifleri düzenleyen hukuk kurallarını hatırlayabilme. Yöntemler Bilgisi Yöntem. İlke ve Genellemeler Bilgisi Bilimsel yöntem sonucu nesneler hakkında elde edilen bilgiler. araçların.ÖTÖ310 – 2. ilgili alanı betimlemede. genelleme ve kuralların doğruluğunun değerlendirilmesi zorunludur. Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilme v.Sınıflamalar Bilgisi Her bilim dalı üzerine çalıştığı nesneleri sınıflara ayırabilir. Örneğin giyim dersinde dikilen bir giysinin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler bilgisi. Fen Bilgisi dersinde belli başlı deneylerde izlenecek sıra bilgisi bu alan kapsamına girer. diğer gezegen ve galaksiler hakkında genellemeler ve kuramlara gidilir. Ödev b-2. Sıra. benzeri amaçlar için işe koşulabilir. ilke. ayrıca elde edilen bilgilerin yani kanun denence. Belli bir kültür hakkındaki belli başlı genellemeleri hatırlama.

Elektrik işleriyle ilgili belli başlı verileri yorumlayabilme. c-ÖTELEME Nesneler. Bilgi basamağında elde edilen bilginin görünce tanınması. bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumlarını kestirmesi yani öteleme yapması gerekmektedir. Buna öteleme denir. yani açıklanması gerekir. elde edilen bilginin öğeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur. kendine mal etmesi söz konusudur.UYGULAMA BASAMAĞI Uygulama. Yoksa 4 . C. bir iletişim biçiminden. Kuramlar Bilgis Ahmet Levent DİNÇER Her bir konu alanında. Kavrama basamağında ise. ders ya da konu alanında öğrenilen bilgi ve kavrama basamağındaki hedeflere dayanılarak. B. Örneğin Beslenmeyle ilgili verileri açıklayabilme.ÖTÖ310 – 2.KAVRAMA BASAMAĞI Bilişsel Alanın bilgi basamağında elde edilen bilgilerin. Ticaret Bilgisi dersinde kuruluşların kâr ve zararlarını eldeki verilerden kestirebilme. Ödev c-2. Örneğin. İngilizce bir tümceyi Türkçeye çevirme. çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yoluyla. sorunca hatırlayıp söylemesi davranışlarını öğrencinin göstermesi gerekiyordu. diğer bir iletişim biçimine çevirebilir. karşılaşılan herhangi bir sorunu çözme işidir. yani yorumlaması. Fakat verilen sorun yeni olmalıdır. Bilgideki anlamın daha anlaşılır duruma getirilmesi. Örneğin. Sosyal Bilgiler dersinde haritayı okuyabilme. bu basamakta kişi tarafından özümlenmesi. konu alanının tümü ya da bir bölümünü açıklamaya yönelik bilgilere kuram denir. Bu da yorumlama ile olur. ÇEVİRME Kişi bilgi basamağında elde ettiği bilgileri. anlamını açıklaması. yani çevirmesi.b. Kavrama basamağı üç bölüme ayrılır . b. Örneğin fizikte ışıkla ilgili dalga boyu ve parçacıklar kuramı v. öğrencinin bilgi basamağında elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade etmesi.YORUMLAMA Bu basamakta. a. olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak “bu bilgilerin doğrudan bir biçimde göstermekte olduğu” geçmiş ve gelecekteki durumları hakkında bazı kestirmeler yapılabilir.

yeni bir türü oluşturma işidir. Analiz üç alt basamağa ayrılır. kuramlar vardır. Bu basamakta. kırma. sistem. bir eser ortaya koyması. genellemeler. bir öğretmenin dersiyle ilgili bir test hazırlaması bu basamak için örnek hedefler olabilir. sistemde. Bir öğrencinin kendine özgü. Örneğin. ÖĞELERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi. orijinallik. ÖRGÜTLEME İLKELERİNE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. buluş. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme zorunluluğu olabilir.SENTEZ BASAMAĞI Sentez. a. benzersiz yeni orijinal bir bilgi. Bu alana örnek. icat etme gibi özellikler söz konusudur. olgu ve olaylar pek çok öğeden oluşabilir. benzeri olmayan. belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur. yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. Bu etkileşim. bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. belli kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir. a. yine o bütün. yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler. yaratıcılık. sistemde.ÖTÖ310 – 2. a. Değişikliğe uğramış bir etkenin daha önce denge halinde olan biyolojik bir durum üzerindeki muhtemel etkisini yordama gücü. Sentezde yenilik. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır. ÖZDEŞSİZ BİR İLETİŞİM MUHTEVASI OLUŞTURABİLME Kişinin kendine özgü.ANALİZ BASAMAĞI Kişinin çevresini kapsayan nesneler. genelleme ve kuramların saptanması gerekir. b. yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır. Örneğin. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler bulunur.İLİŞKİLERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. Ödev Ahmet Levent DİNÇER derste çözülen bir sorunun. Bu ilke. öğrenciye tekrar çözdürülmesi uygulama olamaz. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük bir önem taşır. öğeleri. D. Fiziki bir olguda ifadesi bulunan doğal genellemeleri saptayabilme. E. Hastalığı oluşturan etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme. yıkma. 5 . yapıyı oluşturan öğeleri. belli ilişkilere. Bu alanda kendi arasında üç bölümde incelenir.

bu 6 . iş ve işlem basamakları. söyleme” davranışı. yeni ve orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Bu alanla ilgili davranışlarda. kural ve ilkelere dayandırılmalıdır. dayanıklılık. doğruluğu. Örneğin. amaca uygunluk. SOYUT İLİŞKİLER TAKIMI GELİŞTİREBİLME Bu basamakta öğrenciden. Yargılama bilinçli olmalı. Örneğin. Örneğin. Devinişsel Alanın her basamağında elde edilen bilgilerin. verim ve güç” açısından değerlendirilebilir.1991. görünce tanıma. zihinsel etkinlikler daha baskındır. Hedefler aşamalı olarak sınıflandığından. İşte bu tür bir değerlendirme dış ölçütlerle yapılan bir değerlendirmedir. ölçütlere.DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Bilişsel. duyuşsal ya da devinişsel ürünün kendi içindeki tutarlılığı.1994). Düzeyine uygun bir edebi metni. Ödev b. davranışlarda bu özelliği içerir. b. hem de bugünkü Türkçeye. F. üzerinde çalıştığı nesneler olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler. Duyuşsal. Çünkü birinci davranışta. DIŞ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bilişsel. yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirme.BİR PLAN VEYA İŞLEMLER TAKIMI ÖNERİSİ OLUŞTURABİLME Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta üründen çok süreç vurgulanmaktadır. genellemeler. anlamını bozmadan bugünkü Türkçeye çevirip yazma” davranışına göre daha basittir. Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında. İÇ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bir bilişsel. ekonomiklik. Ekonomik doktrinleri karşılaştırıp temel ölçütlere göre değerlendirme( SÖNMEZ. “verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma. kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirmesi istenir. Ayrıca bir ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de karşılaştırılabilir. sorunca hatırlayıp söyleme. böyle bir metinde bulunması gerekenleri eleştirebilme. belli amaçlar esasında yargılanmasıdır. “ Osmanlıca verilen bir metni. a. ikinci davranışta ise hem metni anlama. kuramlar. iş yapmak değildir. Duyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili herhangi bir ürün “kullanılan araç ve gereçler.ERTÜRK. Çünkü burada söz konusu olan. Örneğin. eldeki ürünleri pazarlamak için işlerliği olan bir sistem önerebilme.ÖTÖ310 – 2. İki alanda incelenir: a. akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenme işidir. Örneğin. kendi içyapısından gelen genellemelere uygunluğu. izlenen yollar.

7 .ÖTÖ310 – 2. Kavrama basamağında. BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN YOKLUĞU HALİNDE TUTULACAK YOLLAR Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışlarına sahip bulunmamaları durumunda izlenecek bazı yollar vardır. BİLİŞSEL ALANDA BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI: Bilişsel alan Benjamin Bloom tarafından meydana getirilmiştir. tutarlılığı olan matematiksel bir model düzenleme” bu basamağın kapsamı içindedir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER anlamı bozmadan tam ve doğru olarak aktarma gerekiyor. doğru ya da yanlış olduğunu söyleme. ölçüt. olgu ve olayların girdikleri sınıfları ve türleri yazma. Sözel olarak verilen bir iletişimi. simgelere. anlamının yakalanması söz konusudur. Öğrenme ünitesinde çeşitli değişikler yapmak (ÖZÇELİK 1979). Örneğin. Bunlar: 1. Uygulama basamağında. Değerlendirme basamağında. yöntem. olguyla ilgili kuruluş ve kişileri. ölçme sonuçlarını ölçüte vurup. öğeleri. Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında kazandıklarına dayanarak. Bir bütünü kendi içinde bölümlere. Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi 3. Öğrencilere ilgili dersi almamaları konusunda salık verme. matematiksel dile. eleştirme gibi davranışları kapsar. Analiz basamağında. ilke ve kuramların özelliklerini ve kullandıkları yerleri yazma. hedef davranışlar görünce tanıma. Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri çözebilme. bölümleri de alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar içindedir. Öğrencinin bu işlemi yapabilmesi için bazı bilgileri edinmesi gerekiyor. öğrenci tarafından özümlenmesi. eleştirme. yeni bir orijinal güç kaynağı geliştirme. bir giysinin modele uygunluğunu araştırma (SÖNMEZ. hedefler davranışa dönüştürülürken. kendine mal edilmesi. grafiğe. Bilişsel giriş davranışını üniteye girmeden önce tekrarlamak. Sentez basamağında. nesne. 4. sentezin özelliklerine uyulmalıdır. ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. kendisi için yeni sorunları çözer. Bilgi basamağında kazanılan davranışların. seçip alma. Sentez yalnız başına birleştirme değildir. söyleme.1990 lar da bilişsel alanın bazı kategorilerini sınıflandırmıştır. ezberleme. araç gerecin adını yazma. Örneğin. sorunca hatırlayıp söyleme. bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu irdeleme. Bilgi basamağında. bir bilgi bütününü ya da örüntüsü.1991). diğer bir dile bozmadan çevirip söyleme. bir yargıya varma süreci vardır. “ Yeni bir çözüm yolu bulma. 2.

Ödev Ahmet Levent DİNÇER KATOGORİ Bilgi Anlayış Uygulama Analiz TANIMLAMA Önceki öğrenme materyallerini hatırlama yeteneği Belirtilen fikirler.ayrı fikirleri beraber koyma yeteneği Kriter yapma ve materyallerin değeri hakkında yargıçlık yapma yeteneği BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI DÜZLEMİNDE DAVRANIŞLAR İÇİN BENİMSENEN FİİLLER BİLGİ Tanımlamak Fark gözetmemek Liste yapmak Adladırmak Hatırlama tanımak Kaydetemek İlişki kurmak Tekrarlamak Önemini belirtmek ifade etmek Kendi kelimelerini kullanmak Teşhis etmek Tercüme etmek Yerleştirmek Toplamak Bildirmek Şekillendirmek Göz geçirmek Onaylamak Seçmek Söylemek Çevirmek Anlatmak Program yapmak Alışveriş etmek Kullanmak Faydalanmak Teklif etmek Tartışmak İtaf etmek Sınırlamak Geliştirmek Şemalaştırmak Ayırt etmek Ayırmak Sonuçları Sürüklemek Ön görmek Değerlendirmek Sınav yapmak Denemek Tekrar inşa etmek Şike yapmak Sentez Sistemleştirmek Tasarlamak Değiştirmek Örgütlemek Planlamak Toparlamak Üretmek Önermek Tahmin etmek Uygulamak Anlamak Kullanmak Oranlamak Gözden geçirip düzeltmek Hesap etmek Ayırt etmek Geçerli kılmak Takdir etmek Sınamak Örnek celbetmek Kanıtlamak Kanıtlamak Tanımlamak Saptamak Ayırt etmek Gözetlemek Tartışmak Açıklamak Oyunlaştırmak Kullanmak Genelleştirmek Tasvir etmek Tercüme etmek Tatbikat yapmak İşletmek Tahmin etmek Hesaplamak Sınıflandırmak Karşılaştırmak Zıtlık İlişkisi olmak Eleştirmek Toplanmak Toplamak Oluşturmak İnşa etmek Dizayn etmek Geliştirmek Hazırlamak Değer biçmek Seçmek Karşılaştırmak Eleştirmek Tahmin etmek Değerlendirmek Yargılamak Ölçmek ANLAYIŞ Seçmek UYGULAMA Uygulamak ANALİZ Analiz SENTEZ Düzenlemek DEĞERLENDİRME Tahmin etmek Sonuçlandırmak Yaratmak 8 .ÖTÖ310 – 2. anlamı tutma yeteneği Yeni koşullarda materyalleri kullanmayı öğrenme yeteneği Parçalı materyalleri ayrılmış materyaller arasında ilişkileri gösterme yeteneği Sentez Değerlendirme Bütün yeni ilişkileri kurma. açıklamalar.

Ödev Ahmet Levent DİNÇER Cevap vermek Uygulamak Taklit etmek Teşhis etmek Denetlemek Yaratmak Tahmin etmek Sormak Anlatmak Çözmek Sınamak Teşhis etmek (BLOOM) BİLİŞSEL ALANIN ANA KATEGORİLERİ: 1-Bilgi: Tanıma ve gerçeklerin hatırlanması ve belirtilmesi. çevirmek. Analiz bilginin uygulanmasını gerektirir. Aşağıda bu aktivitelerin listesi bulunmaktadır. suret etmek. bütün parçalar ayrı parçalara ayrılır. 5-Sentez: Orijinal yeni varlıklardan unsurların birleştirilmesi. Basit hatırlama ve tanıma etkilerinden en alt düzeyden artarak daha karmaşık ve soyut akılsal düzeylere yükselmesinin sınıflandırmasını. öz ilişkiler arasında. Tarih olay ve yerler ve bağımlı meseleler —sıraya koymak. 3-Uygulama: Farklı durumlar içinde orijinal öğrenme bağlantılarını danışarak öğrenmek. özetlemek veya başka sözcüklerle bilgi vermek. tarif etmek. 6-Değerlendirme: Kararların yapılmasını gerektirir. eleştiri ve akılcılıkta yargılama veya ayırmayı temel alır (David.ÖTÖ310 – 2. BLOOM’UN TAKSONOMİSİNDE YAZMA HEDEFLERİ VE AMAÇLARI Bloom Bilişsel alan olmaksızın altı düzey belirliyor. Yeni durumlara uyma bilginin anlaşılmasını gerektirir. Analiz ve sentezi gerektirir. 9 . 4-Analiz: Açık. Düzey için genel hedefler Yazma hedefleri için fiil örnekleri BİLGİ: Öğrenciler hatırlama ve bilgiyi tanır. 2-Anlayış: Açıklamak. 1956). değerlendirilmesini ve fiil örnekleriyle akla ait aktivitelerde toparlanıyor.

yeniden incelemek veya yeniden belirtmek. önermek. Ödev Ahmet Levent DİNÇER otoriteye sahiptir. Onlar sonuçları tahmin etmelidirler. kurmak. SENTEZ: Öğrenciler bilgilerini yerine koyarak problem çözmelidirler ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. Oranlama. zıtlık. tercüme etmek. UYGULAMA: Öğrenciler bilgi ve benimsemeyi problem çözmede kullanır. değerlendirme. özetleme ve sıralama. Yerleştirmek. tartışmak —Hesaplamak. kaydetmek. ANLAYIŞ: Öğrenciler değişen bilgileri farklı —Sınıflandırma. tanımak. toplamak. dizayn etmek. Onlar tamamlayıcı açıklama ve gizli anlamları tanımalıdırlar. yargılamak. önceden bildirmek Şemalandırmak. çevirmek veya program yapmak ANALİZ: Öğrenciler. Hatırlamak. teşhis etmek. —Oluşturmak. hazırlamak. tasvir etmek. sembollerden. Tanınan özneleri ve ispatın değerini onaylamak ve teorilerin değerlerini hesaplamalıdırlar (BLOOM) Tahmin etmek. ölçme. sınıflandırmak. anlatmak Söylemek. Uygulanmak. adlandırmak. DEĞERLENDİRME: Öğrenciler nicel ve nitel standart yerlere göre yargılamalıdırlar. Açıklama. Planlamak ve genellemek. —Seçmek.ÖTÖ310 – 2. tartışma. Denemek. formülleştirmek Tamamlamak. kanıtlamak. farklılaştırmak. hesaplama. bağlantı kurmak. modelleri görmeli ve parçaları organize etmelidir. karışık düzen. anlamak. tanımlama. ifade etmek. sıralamak Organize etmek. grup ve sonuca varma etkilerine ulaşır. bildirmek ve nakletmek. ayırmak. uygulamak Duyuşsal Alan 10 . Görüşmek. sormak ve çözmek.

güdülenmişlik. Bu nedenle yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir.30 Değere Adanmışlık 4.30 Doyum 3.20 İsteklilik 2.20 Değeri Örgütleme 5. Ayrıca.00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK 5.00 DEĞER VERME 3. ailesini.00 ALMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 11 .30 Kontrollü-Seçici Dikkat 2. kişilik. Bu boyutlar. bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan.10 Genellenmiş Orüntü 5.00 TEPKİDE BULUNMA 2. Bu alan aşamalı olarak Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır: 1. bazı nesne ya da olgulara karşı da kararlı bir tutum geliştirebilir. doğayı sevme. Sosyal Bilgiler dersinde “hoşgörülü olma”. değer yargıları gibi boyutlardan oluşur.10 Değeri Kabullenme 3. tutum. ulusunu.10 Uysallık 2. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu alan farklı bir alan olmasına rağmen.10 Farkında Olma 1. haksızlığa dayanamama ya da tersi boyun eğme gibi duyuşsal alanla ilgili davranışlar gösterebilir. “büyüklerine karşı saygılı oluş”.00 ALMA 1. bu alandaki özelikler gerçekleşmeyebilir. kişinin yaşantıları ürünüdür.20 Değeri Yeğleme 3. arkadaşlarını seviş”. Duyuşsal alan. “birlikte çalışma”. “yasalara karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir.10 Değeri Kavramsallaştırma 4.20 Niteleme 1. ilgi. “vatanını.ÖTÖ310 – 2. kaygı. Toplumdaki duyuşsal davranışlar ile okulda hedeflenen duyuşsal davranışlar bir-birleriyle çelişebilirler. temiz ve düzenli giyinmeden hoşlanma.20 Almaya Açıklık 1.00 ÖRGÜTLEME 4. benlik. Kişi belli nesne veya olgulara karşı ilgi gösterebilir. Çünkü bilmediğimiz şeylere karşı herhangi bir sürekli duyuşsal bir tepki gösteremeyiz.

söyleme (seçip işaretleme). Daha sonra da kontrollü ve seçici dikkat basamağına geçebilir. kişilerin farklı düşünce ve inançları olduğunu fark edemeyen bir kişi. 1. oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. Laboratuvardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. seçip işaretleme. Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuvarda bulunanları seçip işaretleme. Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim 4. olgunun farkına varır. Sözgelişi.10 Farkında Olma Bu basamakta. 2. Kişi önce nesnenin. özeliklerini bilme anlamına gelmeyebilir. 4. Davranışlar: 1. eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. 12 . En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. Nüfusla ilgili sorunları yazma. En önemli toplumsal sorunları yazma söyleme. çünkü bir uyarıcının farkına vurma. öğrenci ve dersin özeliklerine göre düzenlenmelidir.ÖTÖ310 – 2. Okul ve sınıf düzeyi yükseldikçe hedef davranışların da kapsamı değiştirilmelidir. 3. almaya açık olma bir hatırlama değildir. Geçim kaynaklarıyla ilgili sorunları yazma. Ulaşımla ilgili sorunları yazma. 3. ondan sonra uyarıcıya açık olabilir. bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel sorunların farkında oluş. nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır. nesne ve olguların farkında olmazsa. En önemli sorunları ifade eden cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. Bu basamaktaki davranışlar. bulundukları yerleri eşleştirip işaretleme. Laboratuvardaki en az dört araç-gerecin bulunduğu yeri yazma/söyleme. ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. Sınıf: İlimiz. söyleme (seçip işaretleme). ama bilme. uyarıcının niteliğini. Fakat farkında olma. 3. Bilmenin içinde farkında olma vardır. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma. söyleme Yıllık Düzeyde Hedef Her okul için: Laboratuvardaki araç-gereçlerin farkında oluş. onlara karşı hiçbir alanda öğrenilmiş bin davranış gösteremez. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık. Bu basamaktaki hedef ve davranışlar. söyleme. bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır. Yıllık Düzeyde Hedef İlköğretim 4. 2. okul. sınıf. Herkes ülkenin önemli sorunlarını fark etmelidir. Sınıf: İlimiz ve bölgemizi tanıyalım ünitesindeki temel toplumsal olguların farkında oluş. farkında olmadan daha fazla bir davranıştır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Kişi. söyleme (seçip işaretleme). Davranışlar: 1. 2. Davranışlar: 1.gereçlerle. Laboratuvardaki araç.

onu yargılama. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Hangi konuda konuşulduğunu yazma/söyleme (seçip işaretleme). Böyle olmakla birlikte uyarıcıya karşı bir dönüklük.ÖTÖ310 – 2. Konuşmacının vurguladığı ana noktayı yazma/söyleme (seçip işaretleme). 3. Ödev 4. Davranışlar: 1. Konuşmacının vurguladığı yardımcı noktaları yazma/söyleme (seçip işaretleme). Kişinin hangi düşünceyi (inancı) savunduğunu yazma söyleme. 5. Televizyonlarda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük Davranışlar: 1. Televizyon programlarında kişinin filmlere. 1. söyleme (seçip işaretleme). Yani uyaranı çekici bulma. Konuşma sırasında (varsa) kullanılan araç-gereçleri yazma/söyleme (seçip işaretleme). Dikkatini ve ilgisini ona yöneltebilir. Vs. 1. ara-ma da söz konusu değildir.20 Almaya Açıklık Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez. söyleme (seçip işaretleme). 3. Toplumsal sorunlarla uğraşan en az üç kişinin adını yazma. Bu yayınların hangi televizyonlarda ve ne zaman yapıldığını yazma. Ticaretle ilgili sorunları yazma. 2. ona ilgi duyma. ondan kaçmaz. 4. reklâmlara ya da müzik programlarına veya bunlardan birine dikkatini toplamasında olduğu gibi. tersine ona doğru bir yönelme vardır. Hangi konuda konuştuğunu yazma söyleme. söyleme (seçip işaretleme). 13 . Toplumsal sorunlarla ilgili en az üç kitabın adını yazma. Konuşanın verdiği örneklerden (varsa) ikisini yazma/söyleme (seçip işaretleme). söyleme (seçip işaretleme) 4. söyleme (seçip işaretleme). Konuşanın sözünü kesmeden dinleme. 3. haberlere. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Her okul için: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. 2. 2. açıklık ve hoşgörürlük vardır. Davranışlar: 1.30 Kontrollü .Seçici Dikkat Bu basamakta kişi birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir.

Alanıyla ilgili (varsa) sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme (seçip işaretleme).20 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur. uyarıcıları arar. alanıyla ilgili olanların adını yazma/söyleme (seçip işaretleme). Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş. Demokratik olarak alınan kararlara uyma. 3. söyleme. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Tüm okullar için: Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Görevi zamanında bitirme. 2. Öğrenci görevli olduğundan değil. 2. 3. Son basamakta ise tepkide doyum sağlayabilir. Uyarıcıya karşı direnme göstermez. Burada zorlama. 2. baskı söz konusu değildir. isteklilik gösterebilir. istediği için gerekli davranışı gösterir. Okuduğu gazetede toplumsal sorunlarla ilgili yazı yazan kişinin adını yazma. Verilen görevi itiraz etmeden gereği gibi yapma. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. fakat açık bir isteklilik de yoktur.00 TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur.ÖTÖ310 – 2. söyleme (seçip işaretleme). Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. Davranışlar: 1. Tepki kişi tarafından seçilmiştir. Davranışlar: 1. onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir. 2. 4. Kişi uyarıcıya karşı uysallık.10 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. 14 . Davranışlar: 1. Son çıkan yayınlar arasında. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 5. 2. Alanıyla ilgili verilen bir temel yayının hangi konuda olduğunu yazma/söyleme.

2. 4. Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman oyırma. 3. Kişinin değerlerinin de zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. pişmanlık duyabilir. bir inanç gibi ortaya çıkabilir. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. Davranış. inanç ve değerlerle ilgili olabilir. sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılığa ve tutarlılığa doğru derecelenebilir. tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır. Ödev 2. Davranışlar: 1. Tutum. doyuma ulaşacak davranışlar gösterme-sidir. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma. 3.00 DEĞER VERME DÜZEYİNDE HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta hedefler. sıkılır. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme. 2.30 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: “Yurtta barış. 3. zevkle. 5.ÖTÖ310 – 2. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri. tutum. Değerler. Bu ilkeyle ilgili toplantılar düzenleme. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. fakat zamanla bu değerleri değişebilir. Ahmet Levent DİNÇER 6. 2. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. Bu işte çalışan diğer kişilere isteyerek yardım etme. 4. dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: i. dünyada barış” ilkesini savunan ko-nuşmalar yapma. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. 15 . 3. inanç ve değerler bu basamağın kapsamı içindedir. 3. Görevini isteyerek yerine getirme. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma.10 Bir Değeri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı değer biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür.

ÖTÖ310 – 2. her türlü bağnazca. 4. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır. demokratik kuruluşları savunma. özveride bulunarak bağlanmak ve onu savunmak bu basamağın kapsamı içindedir.30 Bir Değere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. Belli durumlarda demokratik kurallara uygun karar alma. Kendini eleştiren kişilere küsmeme. kişinin. 2. Bu ilkeyi savunan yazıları arkadaşlarına okumak için verme (salık verme). partiye. Bu nedenle kişiye. Eğitimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır. Aldığı görevi eksiksiz yerine getirme. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. davaya. toplumun. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Tüm okullar: Özgürlükçü demokratik yaşamın sürekliliği için yapılan etkinliklere kendini veriş. insanlığın. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim Her türlü eleştiriye açık oluş. Böyle bir tutum. Ödev 4. takıma vb. 5. Çıkar beklemeden. 3. saldırmama. Burada kişi değerle “özdeşleşmiştir” denebilir. 2. 3. ona zaman ayırır. 3. Bir düşünceye. Özgürlükçü ve demokratik olmayan durumlarla karşılaşınca müdahale etme. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma. doğanın geleceği için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz. 5. çok büyük sakıncalar doğurabilir. onu arar. 8. kişi bu değerlerin peşine düşer. Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme. Özgürlükçü. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme.00 ÖRGÜTLEME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 16 . onlardan daha üstün tutma söz konusudur. 3. Davranışlar: 1. Bu basamakta. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. 6. 4. Bir grubu demokratik ilkelere göre yönetme. kırılmama. Okuldaki demokratik yaşamda kendiliğinden görev alma. demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma.20 Bir Değeri Yeğleyiş Ahmet Levent DİNÇER Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme. Davranışlar 1. 7. Bu tür toplantılarda kendiliğinden görev alma. 4.

bu basamağa dek kazandığı ve etkileşim altında olduğu tüm duyuşsal değerleri ayrıştırıp inceleyebilir. Sentez sonucu oluşan değer. 4. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme. 3. demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir değer olarak kavramlaştırmasında olduğu gibi. çalışmaya. başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. Davranışlar: 1. gerekiyorsa davranışlarını değiştirme. hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. 4. 5. çünkü bu değer kendine mal olmuştur. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. 6. savunmuştu. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş. Bu. Yapılan eleştirilere göre. Oysa bu düzeyde. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. Bu basamaktaki tutarlılık. mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma. fakat değer hem geliştirilmiş. Oluşturulan değerleri gerekli makamlara sunma. Başka bildirileri eleştirme. eskisinden tümüyle farklı değildir. yeni değerler. Bu eleştirilere her zaman teşekkür etme. Toplantılarda bildiriyi sunma.10 Bir Değerin Kavramsallaştırılması Kişi. duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. 5. Bu basamağa değin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş.20 Bir Değer Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi. hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan değerleri. Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Sunulmak üzere. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. 4. hem de zenginleştirilmiştir. araştırır. Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir. benimsediği ya da çevresinde oluşan birçok değeri irdeler. Mesleki sorunları giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma 2. 6. çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma. 4. Yani değer kavramsallaştırılmıştır. 2. 3. darılmama. Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme. Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. inceler ve bir senteze varır. yeni bir anlam verir.ÖTÖ310 – 2. Kişinin okumaya. Sonra benimsediği değere. Kendini eleştirenlere kızmama. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi. 17 .

Çevresini tutumlarına. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevr destek sağlama. 5. 5. İnsanlığın sorunlarını çözmek için sürekli uğraşma. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri. Ödev 7.ÖTÖ310 – 2.00 NİTELENMİŞLİK BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Ahmet Levent DİNÇER Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. 2. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş. yaşam anlayışını ortaya koyar. İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma. değerlerine. benliği söz konusudur. Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara başvurma. 6. bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. Kişinin karakteri. Bu değerlerin uygulanmasını sağlama. 4. ona güvenilmez” gibi yargılar bu basamağın kapsamı içindedir.20 Nitelenme En üst basamaktır.10 Genelleşmiş Örüntü Kişi. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma. yalancı. 18 . Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme. 5. Uygulamaları sürekli denetleme 9. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir. acılarına vb. ya da hilebaz. Doğayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma. İnsanların sevinçlerine. Yasaların gerektiğini her zaman yapma. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1. Davranışlar: 1. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir. 9. İnsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. 3. haksızlığa dayanamaz. 8. belli nesne. İnsanları hiçbir zaman kandırmama. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. doğru. Kendine özgü değerlere göre davranabilir. 7. Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu. 5. Bir bakıma dünya görüşünü. Değerlerle kişi özdeşleşmiştir. 2. her zaman ortak olma. 8.

Tekrarlama. algılanmayan bir davranış öğrenilemez. Uyarılmadan sonra. koşullar değişmedikçe her zaman böyle olabilir. gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen kaparız. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. kroki. Bu becerileri yeni durumlara uydurabilir. süre ve yeterlikte yapılabilir. geçici ya da öğrenilmiş olabilir. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. önce o davranışı gözler. Kişi kaslarını. yaratabilir. ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da kullanabilir. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sağlama. Daha ileri düzeyde onları otomatik olarak yapabilir. fakat gösterilen davranış geçicidir. tekrarlanması daha zor ve karmaşıktır. Hastahane.ÖTÖ310 – 2. plan çizme. Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra. Sosyal bilgiler dersinde “harita. Kişinin davranışı gözlemesi. yani algılaması ilk basamaktır. ya da örneği göz önünde tutarak tekrarlaması gerekir. Gerçi içki içmeyi kişi sonradan öğrenmiştir. Sonra aynı davranışı tekrar etmeye çalışır. öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. davranışı beceri haline getirebilir. otomatik olarak istenilen nitelik. yani gelen uyarıcıları algılar. gözlemeden. Bir davranışın bu özeliklerle donanımlı olması. bir organın hareketinden daha çok organın koordineli hareketine doğru aşamalı olarak sıralanabilir. çünkü gözlenmeyen. En üst basamakta ise. bu tür davranışları göstermez. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar öğrenilmiştir ve süreklidir. sarhoş bir adamın yaptıkları verilebilir. devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “kapıyı açar. bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. Daha sonra beceri haline getirebilir. devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken. Bir otomobilin çalıştırılması. kılavuz denetiminde. Tüm bu basamaklardan sonra kişi. hapishane. çocuk yuvası. En üst düzeyde ise. Devinişsel (psikomotor) olanın kapsamına. anket uygulama. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş. çünkü göz kapağı bu davranışı otomatik olarak yapar. Bu beceriler de diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı şekilde sıralanmıştır. şoför koltuğuna oturur. içkinin etkisi kalkınca. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 10. kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. Beceri halindeki davranış. öğrenilmiş beceriler girer. Bu işe “kılavuzlanmış faaliyet” denebilir. uyarılmadan daha karmaşık ve zor bir basamaktır. Bu 19 . o beceriyi. Bu alan bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. vücut organlarından birini ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir. Ayrıca kişi. Sözgelişi. Kişi bu davranışları taklit ederek gösterebilir. davranışı beceri haline getiremez. Bu davranışlar basitten karmaşığa. fakat öğrenilmiş değildir. Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya. vak’a incelemesi yapma. kolaydan zora. Devimsel Alan Bu alan. Üstelik kişi kılavuzlama etkinlikleri olmadan. bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. Bu tür davranış da fizikidir. vitesi boşa alır. Kişi. düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. emniyet kemerini bağlar. kontağı açar ve marşa basar”. Geçici davranışa örnek olarak. 12. 11. kişinin o davranışı. görüşme yapma” gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir.

10 İstenilen Nitelikte Yapma 3. ev ekonomisi. Bu basamakta öğrenci edilgen. Adını söylemesi (bilişsel alanın bilgi). Bu nedenden dolayı. kolaydan zora. öğrencinin uyarılmasıdır. öğrenci onu dikkatlice izler.3 0 İstenilen Nitelik. sonra o davranışı yapmak için hazırlanır.00 BECERİ HALİNE GETİRME 3. duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır: 1.2 0 Bedensel Kurulma 2. Sosyal Bilgiler dersinde harita çizme becerisinin kazandırılmasında. öğretmen mandolin çalabilme hedefini öğrencilere kazandırmak istediğinde. Sözgelişi. bilişsel olanın bilgi. öğrencilerin mandolinden gelen uyarıcıların farkına varması (duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma).00 UYARILMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta kişi.2 0 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma 3. haritanın nasıl çizildiğini önce öğretmen gösterir. iş ve teknik eğitimi. davranışı örnek olarak yapan kişi ise etkendir.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 2. aynı zamanda beden eğitimi. Süre ve Yeterlikte Yapma 4.00 UYARILMA 1. daha sonra haritayı çizmek için vücudunu. önce mandolinin ne olduğunu anlatmalıdır. sekreterlik vb. öğretmenin mandolinin kurallarına uygun olarak nasıl çalındığını yeter sayıda çalıp göstermesi ise. Veysel Sönmez tarafından devinişsel alan. basitten karmaşığa. Ödev Ahmet Levent DİNÇER son basa-mağa ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir. somuttan soyuta. bir organın hareketinden koordineli harekete ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde bilişsel. devinişsel alanla ilgili davranış modelleri veya örnekleri kişiye önce gerektiği gibi sunulmalıdır.00 YARATMA 1.2 0 Kendi Kendine Yapma 3.ÖTÖ310 – 2. yalnız müzik dersi için değil. doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. 1. elini ve parmaklarını uygun duruma getirir. becerilerin ağır bastığı tüm alanlarda da geçerlidir. Aynı şekilde müzik dersinde. Deviniş-sel alanda bir becerinin öğretilmesi.10 Kılavuzlayanla Yapma 2.00 DURUMA UYDURMA 5. Uyarılma. duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma basamağıyla iç içedir.10 Algılama 20 .10 Algılama 1.

Ayaklarını uygun biçimde yerleştirme. kokusundan) ne olduğunu yazma/söyleme. fakat bu tür davranışların bu basamakta daha çok devinişsel yönleri söz konusudur. Her iki eli başlangıç çizgisine uygun biçimde yerleştirme. organları ya da her ikisini birlikte. 4. davranışların tümünü değil. Sınıf: Kimya dersinde element filizlerini duyu organları ile tanıyabilme. Davranış örüntülerinin. Sağlık koleji: İlk yardım hizmetlerini izleyebilme. başlangıç için gerektirdiği biçim-de göstermelidir. diğer duyu organlarını kullanarak yazma/söyleme. sol ayağını gergin halde geride parmak uçlarında tutma. tadından.. Davranışlar: 1. Davranışlar: 1. Verilen bir temel doğal maddenin ne olduğunu iki duyu organını kullanarak yazma/ söyleme. sınıf: Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme. Sınıf: Müzik dersinde herhangi bir enstrümanın çalınışını izleyebilme. 3. Eğilme. istenilen davranışın gerektirdiği biçime getirme işidir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. Hedefler İlköğretim 4. modellerinin tümünü farketme söz konusudur. İlköğretimde tüm sınıflar: Beden eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme. maddenin renginden. Hedef İlköğretim 5. başını ileri kaldırma” gibi davranışların tümü bedensel kuruluş için örnek olarak verilebilir. 3. kokusundan ne olduğunu yazma/ söyleme gibi davranışlar algılama basamağına girebilir.. Bu basamaktaki davranışlar zihinsel ve duyuşsal kurulma ile birlikte olabilir. 2. bir sesin hangi enstrümana ait olduğunu yazma/söyleme. Gözleri kapalıyken verilen bir doğal maddenin ne olduğunu. Bir güç kaynağındaki çalışmayı izleyebilme. Verilen bir temel doğal maddenin renginden (görünümünden. 1. “sağ ayağını ileri atma.ÖTÖ310 – 2. 2. Örneğin yüz metre koşuda bir kişinin koşmaya başlamadan önce. Örneğin. her iki elin parmaklarını başlangıç çizgisine yerleştirme. Teknik eğitim: Ağaç işleri dersinde araç-gereçleri duyu organları ile tanıyabilme. sesinden. Hedef Tüm okullar: Beden eğitimi dersinde kısa mesafe koşuları için vücudu hazır duruma getirebilme. Kişi bu basamakta. 21 . Lise 1. Yarışın başlangıç çizgisine gelme. eğilme.2 Bedensel Kuruluş Belli bir davranış için vücudu.

kılavuzlayanla öğretmenle ya da ustayla birlikte veya onların yardımıyla iş ve işlem basamaklarına uyarak yukarıda belirtilen ilkelere göre yapar. kılavuzlayan öğretmen tarafından sürekli denetim altında tutulur. mandolin çalma. Yay çengellerini kullanarak yayı çekme. bir radyoyu öğretmenin yardımıyla monte edebilme. Kasnak tarafından çekerek endüviyi komple alarak zorlamadan çıkarma. 2. öğrencinin işin gerektirdiği sıraya göre. Hedef örnekleri İlköğretim: Fen bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmenin yardımıyla yapabilme. Kişi. Karmaşık bir beceriyi oluşturan her bir parça kolaydan zora. aşamalı olarak sırayla öğrenciye. Fırça tutucu kapağını hafifçe plastik çekiçle tıklatarak öne alma. Hedef Endüstri meslek lisesi: Bir dinamoyu öğretmenin yardımıyla sökebilme. Fırçadan kömürleri kurtarma. Sağlık koleji: Maket üzerinde. Örneğin öğretmenin yardımıyla bazı beden hareketlerini yapma. İlköğretim: Resim dersinde. Ahmet Levent DİNÇER 2. Bu nedenle böyle işlerin tümü. yapılanları göz önüne alarak kendi kendine yapmaya yönelir. Kömürleri çıkarma. öğretmenle beraber yapması söz konusudur.10 Kılavuzlayanla Birlikte Yapma Karmaşık bir beceriyi öğrenci. Ödev 5. İlköğretim: Öğretmenin yardımıyla istenilen enstrümanı çalabilme. Dinamo kapak vidalarını sökme. 7. Toz kelepçesini çıkarıp alma. basitten karmaşığa ve becerinin tümünü oluşturacak biçimde sıralanmalıdır.ÖTÖ310 – 2. Bu sırada kişi. ya da maketten yararlanarak aynısını yapma da bu basamağın kapsamı içindedir. 3. İlköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde bir butonla çalışan zil tesisatını öğretmenin yardımıyla yapabilme. Endüstri meslek lisesi: Elektronik dersinde. Kömürleri (fırçaları) çıkaracak kadar yayı kaldırma. 5. bazı işlerin tümünü ilk hamlede öğrenemez. 4. 8. 2. Davranışlar (işlem basamakları): 1. bir tablonun yakın bir örneğini yapabilme.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta bir iş ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarını. Başı uygun biçimde tutma. 22 . öğrenci modelini. kılavuz denetiminde adım adım kazandırılmalıdır. çünkü yapılan yanlış davranış istenmeyen yan ürünlere götürebilir ve böyle bir davranışı da silmek kolay değildir. 6. Yapılan yanlışlar anında düzeltilir. örneğini. öğretmenin yardımıyla iğne yapabilme. Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra.

kılavuzlayan tarafından anında gerektiği biçimde düzeltilir. bu kez işlem yapılarında bu özelikler vurgulanır. Ayrıca kılavuzlayandan gelen ipucu. Hedef davranışları kendi başına. Davranışlar 2. süre ve yeterlik hedefte belirtildiği için yazılmayabilir. 3. fakat onun gözetiminde eksiksiz olarak öğrenci tarafından yapılacaktır. öğrenciler en az bu basamaktaki hedeflerle donanmış olarak yetiştirilmelidir. Bu basamakta hedefler davranışa dönüştürülürken nitelik. Mesleki eğitim ve öğretim yapan tüm okullarda. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: Bir dinamoyu atölyede öğretmenin gözetiminde kendi başına sökebilme. 05 cm. içerden yerleştirme. bu basamakta onun gözetiminde kendi başına yapmaya çalışır.20 Kendi Kendine Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki hedeflerde öğretmenin yardımından çok denetimi. 6. 3. Hedef Kız Meslek Lisesi: Ekstraforlu baskı dikişini istenilen nitelikte yapabilme Davranışlar: 1. Baskı yapılacak yeri düzeltme. Yıkanmış ekstraforu.00 BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir. devinişsel alanla ilgili derslerde. Eğer iş. hiç kimseden yardım almadan. öğretmen hiç yardım etmeden. 2. Yanılmalar ise. ya da gözetimi söz konusudur. Bu sekiz davranış. Eğer öğrenciler bu basamakta yetiştirilmemişlerse. bu basamakta becerili insan durumuna gelir. kılavuzlayanla yaptığı davranışı. Makinede çekme. Kaba deneme ve yanılmalara da artık yer yoktur. Baskı yapılacak yeri kesme. o işin gerektirdiği nitelikte yapar. işlem basamaklarına ayrılmışsa. Süre.10 İstenilen Nitelikte Yapma Öğrenciler bu basamakta işi istenilen nitelikte yapmalıdırlar. düzeltme ve dönüt yoluyla davranış. istenilen nitelikte yapılmaya doğru geliştirilir. Teğelleme. malzeme ve enerjide ekonomiklik ayrıca öğretmenin yardımı. davranışlarda bu özeliklere yer verilmelidir. Eğer iş ve işlem yaprağı belirtilmemişse. Ödev 2.ÖTÖ310 – 2. 5.1’deki hedefin tüm davranışları bu hedef için de geçerlidir. 23 . hem de belirtilen zamanda işi yapıp ortaya koyar. Teğelleri sökme. Daha sonra hem gereken nitelikte. 3. 4. Öğrenci. gözetimi söz konusu değildir.

8. Hastanın pozusunu lastikle kurallara uygun sıkma. bir dakikada 64 vuruş yapabilme. 3. 2. Kız Meslek Lisesi: Belli bir yemeği. Ticaret lisesi: Daktiloda on parmakla yazı yazabilme. Kolu kapama. Hedef Sağlık koleji: Damardan kanı. 11. Hastanın kollarını açma ve kan alınacak kolu belirleme. Ütüleme. istenilen basit bir etekliği kurallara uygun olarak iki saatte dikebilme. Davranışlar: 1. bir televizyonu kurallara uygun olarak on saatte monte edebilme. 10. 4. 12. Ticaret Lisesi: Daktiloda on parmakla. 6. Malzemede ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir. Ödev 7. istenilen kalitede. Yani kişi istenilen işi belirtilen nitelik ve sürede yaptıktan sonra yorgun düşebilir. Hastaya ne yapacağını söyleme. Kanı kurallara göre enjektöre çekme. 3. 4. belirtilen niteliklere göre pişirebilme. Önemli olan işi belirtilen nitelikte ve sürede yapmış olmasıdır. İğneyi damardan çekme. mükemmellikte ve olgunlukta yapılmalı. uygun damara bir defada kolayca girme. 8.. 5.20 İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma Devinişsel alanla ilgili beceri. Tekrar ütüleme. en fazla dört hata yaparak. Baskı dikişi yapma. 9. Sterilize edilmiş enjektörü alma. Alkollü pamukla iğne yerine bastırma. ayrıca belirtilen sürede bitirilmelidir. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde. 24 . Hedefler İlköğretim: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme. Hastanın avucunu açıp kapamasını sağlama. kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme. 9. Kan alınacak yeri alkollü pamukla temizleme.ÖTÖ310 – 2. Ahmet Levent DİNÇER Endüstri Meslek Lisesi: Düzeyine uygun olarak verilen bir güç kaynağını monte edebil-me. Lastiği pazıdan çözüp alma. Hedefler ilköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde ağaç üzerine basit bir oyma işlemini istenilen nitefiklere uygun olarak bir saatte yapabilme. Endüstri Meslek Lisesi: Elektrik dersinde.

Örneğin. Bel ölçülerine göre kemer boyunu hesaplama. Ödev 3. beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları. Dikiş paysız olarak astarı kesme. Patron kâğıdı üzerinde kemer boyunu ve enini saptama. Kenarındafl tutturma. 9. 16. 10. 4. beceriyi çok kolay. Astar kemer parçasını içine yerleştirme. Hedef Kız Meslek Lisesi: Fantezi elbise kemerini ekonomik olarak kolayca otuz dakikada hazırlayabilme Davranışlar: 1. 4. İplik yönünü göz önünde bulundurarak kalıbı kumaşa hazırlama. Baskı dikişini yapma. 17. Ağaç işleri atölyesinde bir masayı öğrenci iki saatte yapıp bitiriyor. fakat malzemede ekonomiklik sağlanamamışsa. 7. Dikiş paylarını teğelleme. Ütüleme. Kemer kumaşından astar parçasını kesme. Kemere yerleştirme. Kumaşı ütüleme. istenilen nitelik ve sürede. Kemerin şeklini verme. Kişi bir iki deneme 25 . Sağlık koleji: Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca yapabilme. Gerekli yerlerin köşelerini yapma. 14.00 DURUMA UYDURMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. Kenarından çizme. Dikiş payı vererek çizme. 5. Öğrenci bu basamağın sonunda. belli bir tür keman çalan bir öğrencinin viyolonselle ilk kez karşılaştığında. 12. 2.30 İstenilen Nitellikte. 15. devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir problem durumunda kolayca uygular. hem istenilen nitelik ve sürede yapılmalı. ucuz bir biçimde yapar. 18. Bu düzeyde önceden kazanılan becerilerin alana genellemesi söz konusudur. yani 50 milyon liraya çıkacak bir masayı 70 milyon liraya ya da daha yukarıya mal etmişse. hem de ucuza mal edilmeli. 11. 13. Hedefler Lise: Beden eğitimi dersinde yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme. Kalıbın kenarlarından kesme. 6. Sürede ve Yeterlikte Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki beceriler. öğrenci bu basamağa daha gelmemiştir denebilir.ÖTÖ310 – 2. Kemerin üzerini isteğe göre süsleme. Yani enerji ve malzemede ekonomiklik sağlar. birey enerjisini ekonomik bir biçimde tüketmelidir. onu da bir iki deneme sonunda kolayca çalmasında olduğu gibi. Kız meslek lisesi: Giyim dersinde basit bir etekliği iki saatte ekonomik olarak kolayca dikebilme. 3. 8.

Böyle olmakla birlikte istenilen beceriyi çok kısa zaman-da kolayca kazanabilir. benzeri olmayanı yapma. bir dereceye kadar da duyuşsal alanın nitelenmişlik ve sezgisel alanın geçmiş ve gelecekle iletişim kurma basamaklarıyla iç içedir. devinişsel özelikleri ağır basan orijinal. fakat yeni durumda tek başınadır.ÖTÖ310 – 2. Pencere boyutlandırma ve taşıma Güvenlik önlemlerini kavrama. yol gösteren kişi yoktur. Ona yardım eden. Ödev Ahmet Levent DİNÇER yapabilir. 2. Windows'un çalışma prensiplerini kavrayabilme Görev çubuğu. 5. alınacak önlemleri açıklayabilme. Tüm okullar: Belli duygu ve düşüncelerini anlattığı özgün bir resim yapabilme İlköğretim 6. Bilgisayarı ve bizi tehdit eden durumları açıklayabilme. benzersiz. Motor katoloğuna bakarak subap ayar değerlerini bulma. Hedef Konservatuar: Elde ettiği becerilerle. başlat menüsü ve Bilgisayarımın görevini ve ne şekilde çalıştığını söyleme. Vs. Oyun oynayabilme. fakat burada devinişsel alanla ilgili nitelikler ağırlık taşır. Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planına Göre • • • • • • • Bilgisayarın tanımını yapabilme. ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme. yeniden ortaya koyma. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: İlk kez karşılaştığı altı silindirli bir motorun subop ayarını azami yirmi beş dakikada yapabilme. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde kazandığı becerilerle. Katoloğa göre subap ayarı sıcakken yapılacaksa. Bilgisayar kullanırken alınacak güvenlik önlemlerini.00 YARATMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamak.. Yaratma. 26 . yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir Hedef Konservatuar: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme. Davranışlar: 1. Endüstri Meslek Lisesi: Ağaç işlerinde kazandığı beceriyle. kullanım alanlarını söyleyebilme Bilgisayarın ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını söyleme. Dikkatsizlik sebebiyle bize ve bilgisayarımıza gelecek zararları söyleme Virüslerin çalışma mantığını kavrayabilme. yeni bir dikiş makinesini kolayca çalıştırabilme. motoru çalıştırma. özellikle bilişsel alanın sentez. istenilen yeni işi kolayca yapabilme.

Kes. Kopyala. satır.ÖTÖ310 – 2. Space ve Enter tuşlarını yerinde kullanma. Yeni belge oluşturma. aktif hücre. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Sistem yazılımlarıyla. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Bir programla oluşturduğu dosyayı diskete kaydedebilme. taşıma. Belgeler üzerinde çalışabilme. Kopyala. Kopyala. Ödev • • • • • • • Ahmet Levent DİNÇER Virüslerin nasıl bulaştığını. Hücrelerin ismini söyleme. formül çubuğu. 27 . adını değiştirebilme Kendi numarasını taşıyan bir klasör oluşturma. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. Yazı Tipini. Kopyala. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Paragraf hizalama. Word belgesine resim ekleyebilme. Klavye ve fare ile dosya kopyalama. boyutlandırma. Tuşların görevini açıklayabilme. WordArt ekleyebilme Tab. Excel'i kapatma. yayıldığını. Matematik Oyunu programını kullanabilme. yazdırma. Gösterilen tuşun görevini söyleme. rengini. silebilme. sütun. Kes. hücreye veri girme. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Yazıyı. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. Word'de hazırladığı dosyayı diskete kaydetme. Yazı Tipini. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Yapıştır işlemlerini kullanma. korunmak için neler yapmamız gerektiğini söyleme. boyutlandırma. Kes. Kes. Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Başlık çubuğu. silme. Hatasız olarak kapatmak. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seç. çalışma sayfalarını gösterme. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. kaydetme. boyutunu. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Word belgesine resim ekleyebilme. adını değiştirme. yazıcıdan çıktı alabilme. WordArt metin ekleme. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma Excel'i çalıştırma. Matematik Oyunu programını açıp kullanmak. sildiği dosyayı geri dönüşüm kutusundan geri alma. Yapıştır işlemlerini kullanma. boyutunu. silme. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. seçim yapma. Klasör oluşturabilme. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. rengini. klavye tuşlarıyla hizalayabilme.Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. ad kutusu. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Seç. Sistem yazılımlarıyla. taşıma. Oyun açıp oynama. Geri Al komutunu kullanma. kayıtlı belgeyi açma.

Not çizelgesi oluşturabilme. Not: Genel itibariyle kazanımlar iyi bir şekilde düzenlenmiş ve istenen ölçülerde öğrencilerin gelişimlerine uygun görülmüştür. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Kayıtlı dosyayı açma. Belli bir konuda araştırma yaparken internetten faydalanabilme. verileri sıralama.edu. Bu kazanımlar 6. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Adres kutusuna istenen adresi girme. İnternet Explorer ı çalıştırma. Çıktı alma. Ders isimlerini yazma.egitim. Adreslere bağlanarak internette sörf yapabilme. Kayıt/Kapama Kayıtlı dosyayı açma. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Aynı ders isimleri için hücreleri sürükleyip kopyalama. Ödev • Ahmet Levent DİNÇER Hücre seçme. Çıktı alma. • • • • • • • • • • • • • • Haftalık ders programı tablosunu biçimlendirme. Kayıtlı dosyayı açma. Tabloyu seçerek. Örnek 5 öğrencinin Bilgisayar dersinden aldığı notların tablosunu oluşturma. Ortalama notlarını bilgisayara hesaplatma.geo/dersler/tarih/bilissel.ÖTÖ310 – 2. Kaynaklar: http://www. İstenen terimin anlamını söyleme. Arama motoru kullanarak anahtar kelimelerle istenen konuda ara yapabilme. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Öğrenciler derslerde belirlenen hedefleri yaptıkları ölçüde bu davranışları kalıcı hale getirebileceklerdir. günleri. Adres kutusuna istenen adresi girme. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. İnternet Explorer ı çalıştırma. Kayıtlı dosyayı açma. Önemli olan bu kazanımları öğrencilere bireysel olarak kazandırmaktır. hangi amaçlarla kullanıldığını söyleme.html http://www. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. sınıf öğrencileri için oldukça idealdir. Geri Al komutunu ve ESC tuşunu kullanma. Dosyayı kaydedip kapama.geocities. Verilen bilgilere uygun tablo oluşturma.tr/duyussal. tabloyu biçimlendirme.htm 28 . arama sonuçlarından istediği bilgiye ulaşabilme. Tabloyu seçerek.com/ualtunay. Ayrıca bilgisayar dersinin haftada 1 saat olduğunu düşünecek olursak oldukça yeterlidir diye düşünüyorum. ders saatlerini yazma. İnternetin nerelerde.aku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful