ÖTÖ310 – 2.

Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

Bilişsel Alan
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alan kapsamı içindedir. Gerçi öğrenilmiş davranışların tümünde, zihinsel, duyuşsal ve devinişsel özellikler vardır. Bu davranışlar ister Bilişsel, ister Duyuşsal, isterse Devinişsel olsun hiçbiri diğerinden tümüyle soyutlanamaz. Yani Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla Duyuşsal alanla diğer bir boyutuyla da Devinişsel alanla ilgilidir. Bloom ve arkadaşlarınca aşamalı olarak düzenlenen Bilişsel Alan, eğitim dünyasın da yaygın bir kabul görmüştür. Bu aşamalı düzenlemede, öğrenmenin ilk basamağını içeren basit, somut ve öğrenilmesi kolay davranışlardan, daha karmaşık, soyut ve öğrenilmesi daha zor davranışlara doğru gidilmiştir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olmaları halinde her bir davranışın diğerinin ön koşulu olma zorunluluğu da göz önüne alınmıştır. Yani ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın ön koşuludur. Üstelik ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın içinde vardır.(Sönmez 1991). Kuramsal olarak, eğer bütün öğrenciler eldeki öğrenme ünitesinin gerekli kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin böyle bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmalıdır. Eldeki ünitenin gerçek ön şartları belirlenebilmişse, bunların yokluğu halinde hiçbir çaba, özendirme(teşvik),ödül ya da öğretim hizmeti önceden belirlenmiş olan bir düzeyde öğrenilmesini sağlayamamalıdır. Bu nedenle, bir öğrenme ünitesinin ön şartları ya da bu üniteyle ilgili bilişsel giriş davranışları öğrencilerle ünitenin öğrenilmesi arasındaki tek köprüdür; öğrencinin bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenebilmesi için bunların gözden uzak ya da hesap dışında tutulması olanağı yoktur. Bu görüşe göre, bir öğrenme ünitesini sadece bu ünite için gerekli olan giriş davranışlarına sahip bulunan öğrenciler istenilen düzeyde öğrenebilirler(Bloom,1979). Bu özelliklere göre Bilişsel Alan, aşamalı olarak altı ana basamağa ayrılmıştır:

A-BİLGİ BASAMAĞI:
Bilgi herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alanın özelliklerini yazma, söyleme yani hatırlama gibi iki boyutu kapsar. Tanıma ve hatırlama öğrenilmiş davranışlarımızın temelini oluşturur. Tanımadığımız, hatırlamadığımız nesnelerle ilgili olarak öğrenilmiş bir davranış gösteremeyiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine bir tümce söylüyor ve defterine yazdırıyor. Bu tümcedeki sıfatları öğrencilerden bulmalarını istiyor. Öğrenciler o güne dek, sıfat terimiyle karşı karşıya kalmamışlarsa büyük bir olasılıkla, sıfat nedir diye soracaklardır. Öğretmen,“sıfat, varlıkların niteliklerini ve niceliklerini gösteren sözcüklerdir” diyecek; tahtaya sorduğu tümceyi yazıp sıfatları gösterecektir. Belli bir zaman sonra öğretmen sıfatın tanımını yapınca öğrenciler, “ bu sıfatın tanımıdır diyecekler ” duyunca hatırlayacaklar yâda sıfatın tanımı istenilince

1

ÖTÖ310 – 2. Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

kendileri hatırlayıp söyleyeceklerdir. İşte tanıma ve hatırlama gibi özelliklerin toplandığı, Bilişsel Alanın ilk basamağına “bilgi” denmektedir. Bilgi düzeyi aşamalı olarak “Bir alandaki özgüler, Bir alandaki özgüllerle Uğraşma Araçları ve Yolları, Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi” boyutlarına ayrılabilir. a. BİR ALANA ÖZGÜ BİLGİLER(BELİRGENLER BİLGİSİ) Her bilim dalı ders ya da konu alanının kapsamına giren nesneler, olgular vardır. Bunların özelliklerine çeşitli anlamlar verilebilir ve sınırları çizilen anlamlar, çeşitli sözcüklerle anlatılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde “zarf, zamir, fiil”,Matematik de “sayı, rakam”, Tarih de “ tarih, milat,” vb. Bu belirgenler bilgisi de üç başlık altında toplanabilir. a-1. Kavramlar Bilgisi Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir. Bunlar sözcükler ya da sözel olmayan simgelerle adlandırılabilir. Örneğin; Fen Bilgisi dersinde verilecek kavramların niteliği bir hedef olarak gösterilebilir. a-2. Olgular Bilgisi Olayların geçtiği yeri zamanı belirleme, olguyu ya da olaya katılanları buluşları yapanları, ilk olarak kullananları, kişi ya da devletlerin adlarını yazma, bir nesnenin önemli özelliklerini sıralama, bu alanın bilgisini oluşturabilir. Örneğin; Belli kültürler hakkında belli başlı olguları hatırlama ve Güç kaynakları dersinde geçen önemli buluşlar bilgisi hedef davranış olarak gösterilebilir. a-3. Araç ve Gereçler Bilgisi Bazı konu alanlarında, araç ve gereç kullanma büyük yer ve önem kazanır. Örneğin ağaç, metal, elektrik, elektronik gibi derslerde araç ve gereç kullanılmadan hiçbir ürün oluşturulmaz. Ayrıca öğrencinin araç ve gereci iyi tanıması zorunludur. Ağaç İşlerinde “rende, testere, kalem, çivi” vb. araç ve gerece örnek verilebilir. b-BİR ALANDAKİ ÖZGÜLLERLE UĞRAŞMA ARAÇLARI ve YOLARI BİLGİSİ Bu alan beş bölüme ayrılır; b-1. Alışılar Bilgisi Her bilim dalında ders ya da konu alanında kullanılan bazı alışılar olabilir. Örneğin; şiir, tiyatro, bilimsel makale v.b. gibi belli başlı eser tiplerinin biçimleri ve alışılarına aşinalık bu alanın bilgisine girer.

2

3 . Örnek Kamu yardım programlarının gelişiminin temelindeki ana yönelimlerin bilgisi. Metal işleri dersinde araç ve gereç türlerini tanıyabilme. diğer gezegen ve galaksiler hakkında genellemeler ve kuramlara gidilir. Örneğin. bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir. Örneğin dünya ve güneş sistemi hakkında elde edilen bilgilerden. Fen Bilgisi dersinde belli başlı deneylerde izlenecek sıra bilgisi bu alan kapsamına girer. ilke.b. genelleme ve kuralların doğruluğunun değerlendirilmesi zorunludur. Yöntemler Bilgisi Yöntem. Örnek. Bu basamak iki alanda incelenir. ayrıca elde edilen bilgilerin yani kanun denence. b-5. Ölçütler Bilgi Ölçüt. benzeri amaçlar için işe koşulabilir. Böyle olunca ders ya da konu alanında sınıflamalar varsa bunların öğretilmesi gerekebilir. BİR ALANDAKİ EVRENSELLER ve SOYUTLAMALAR BİLGİSİ Her bilim dalı üzerinde çalıştığı nesneler hakkında elde edilen somut bilgilerden. Sıra. b-4. Daktiloda on parmakla yazmada kullanılan temel teknikler bilgisi. üzerine çalıştığı nesnelerin doğası gereği belli sıra ve dizilerden yararlanmak durumunda kalabilir. Örneğin giyim dersinde dikilen bir giysinin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler bilgisi. Dizi ve Yönelimler Bilgisi Ahmet Levent DİNÇER Her bilim dalı. Kooperatifleri düzenleyen hukuk kurallarını hatırlayabilme. sayıltı.Sınıflamalar Bilgisi Her bilim dalı üzerine çalıştığı nesneleri sınıflara ayırabilir. Bilim kapsamına giren konu alanlarında “Bilimsel Yöntem” kullanılır. Sağlık kavramlarını değerlendirmede kullanılacak bilimsel yöntemlerin bilgisi. İlke ve Genellemeler Bilgisi Bilimsel yöntem sonucu nesneler hakkında elde edilen bilgiler. daha soyut bilgilere doğru ilerler. bilimin gelişmesine o alandaki bilgilerin öğretilmesine yardımcı olabilir. Hatta elde ettiği bilgileri bile belli bir sınıflamaya koyabilir.ÖTÖ310 – 2. Ödev b-2. Felsefe ve güzel sanatlar alanında da kullanılan yöntemler sonucu elde edilen bilgilere. araçların. gerçeğe ulaşmak için işe koşulan geçerli zihinsel ve işlemsel süreçlerin dirik bir örüntüsü olarak tanımlanabilir. Örneğin. iş ve işlem yollarının. c. Ayrıca bunları belli sıra ve diziler sistemine de koyabilir. Her konu alanında kullanılan yöntemin. Belli bir kültür hakkındaki belli başlı genellemeleri hatırlama. açıklamada ve gelecekteki durumu kestirmede kullanılır. c-1. Sıra ve dizilerin bilgisinin bir üst basamağı olan sınıflamalar. Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilme v. b-3. ilgili alanı betimlemede.

Kavrama basamağında ise. bu basamakta kişi tarafından özümlenmesi. Ödev c-2. çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yoluyla. olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak “bu bilgilerin doğrudan bir biçimde göstermekte olduğu” geçmiş ve gelecekteki durumları hakkında bazı kestirmeler yapılabilir.b. kendine mal etmesi söz konusudur. yani açıklanması gerekir. İngilizce bir tümceyi Türkçeye çevirme. anlamını açıklaması. Örneğin. Sosyal Bilgiler dersinde haritayı okuyabilme. karşılaşılan herhangi bir sorunu çözme işidir. Örneğin fizikte ışıkla ilgili dalga boyu ve parçacıklar kuramı v. Elektrik işleriyle ilgili belli başlı verileri yorumlayabilme. c-ÖTELEME Nesneler. Bilgideki anlamın daha anlaşılır duruma getirilmesi. yani yorumlaması. Buna öteleme denir. Ticaret Bilgisi dersinde kuruluşların kâr ve zararlarını eldeki verilerden kestirebilme. ders ya da konu alanında öğrenilen bilgi ve kavrama basamağındaki hedeflere dayanılarak. Örneğin. yani çevirmesi. Örneğin Beslenmeyle ilgili verileri açıklayabilme. öğrencinin bilgi basamağında elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade etmesi. Kavrama basamağı üç bölüme ayrılır . konu alanının tümü ya da bir bölümünü açıklamaya yönelik bilgilere kuram denir. Fakat verilen sorun yeni olmalıdır. B. Kuramlar Bilgis Ahmet Levent DİNÇER Her bir konu alanında.UYGULAMA BASAMAĞI Uygulama.ÖTÖ310 – 2. a. b. diğer bir iletişim biçimine çevirebilir. sorunca hatırlayıp söylemesi davranışlarını öğrencinin göstermesi gerekiyordu. C. bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumlarını kestirmesi yani öteleme yapması gerekmektedir. bir iletişim biçiminden.YORUMLAMA Bu basamakta. Bu da yorumlama ile olur. elde edilen bilginin öğeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur. Yoksa 4 . Bilgi basamağında elde edilen bilginin görünce tanınması. ÇEVİRME Kişi bilgi basamağında elde ettiği bilgileri.KAVRAMA BASAMAĞI Bilişsel Alanın bilgi basamağında elde edilen bilgilerin.

icat etme gibi özellikler söz konusudur. Bu basamakta. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır. Bir öğrencinin kendine özgü. kırma. a. yaratıcılık.İLİŞKİLERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. Bu alana örnek. öğeleri. 5 . Değişikliğe uğramış bir etkenin daha önce denge halinde olan biyolojik bir durum üzerindeki muhtemel etkisini yordama gücü. genelleme ve kuramların saptanması gerekir. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme zorunluluğu olabilir. sistemde. belli kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir. ÖRGÜTLEME İLKELERİNE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır. Bu etkileşim.SENTEZ BASAMAĞI Sentez. ÖĞELERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi. yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. Fiziki bir olguda ifadesi bulunan doğal genellemeleri saptayabilme. ÖZDEŞSİZ BİR İLETİŞİM MUHTEVASI OLUŞTURABİLME Kişinin kendine özgü. sistem. a. belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur.ANALİZ BASAMAĞI Kişinin çevresini kapsayan nesneler. yapıyı oluşturan öğeleri. yeni bir türü oluşturma işidir. öğrenciye tekrar çözdürülmesi uygulama olamaz. yıkma. bir eser ortaya koyması. bir öğretmenin dersiyle ilgili bir test hazırlaması bu basamak için örnek hedefler olabilir. benzersiz yeni orijinal bir bilgi.ÖTÖ310 – 2. genellemeler. D. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük bir önem taşır. Bu alanda kendi arasında üç bölümde incelenir. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler bulunur. yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler. benzeri olmayan. E. orijinallik. kuramlar vardır. a. yine o bütün. Örneğin. Ödev Ahmet Levent DİNÇER derste çözülen bir sorunun. Sentezde yenilik. Örneğin. bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. sistemde. buluş. Bu ilke. b. olgu ve olaylar pek çok öğeden oluşabilir. Hastalığı oluşturan etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme. belli ilişkilere. Analiz üç alt basamağa ayrılır.

1994). Ayrıca bir ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de karşılaştırılabilir. a. Ekonomik doktrinleri karşılaştırıp temel ölçütlere göre değerlendirme( SÖNMEZ. hem de bugünkü Türkçeye. böyle bir metinde bulunması gerekenleri eleştirebilme. Duyuşsal. Çünkü birinci davranışta. kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirmesi istenir. sorunca hatırlayıp söyleme. ekonomiklik. SOYUT İLİŞKİLER TAKIMI GELİŞTİREBİLME Bu basamakta öğrenciden. eldeki ürünleri pazarlamak için işlerliği olan bir sistem önerebilme.ERTÜRK. F. İÇ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bir bilişsel. Örneğin. akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenme işidir. DIŞ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bilişsel. doğruluğu. iş yapmak değildir. kural ve ilkelere dayandırılmalıdır. bu 6 .1991. “verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma.DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Bilişsel. görünce tanıma. Örneğin. BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Bu alanla ilgili davranışlarda. yeni ve orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. Duyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili herhangi bir ürün “kullanılan araç ve gereçler. iş ve işlem basamakları. kendi içyapısından gelen genellemelere uygunluğu. İki alanda incelenir: a. Örneğin. Çünkü burada söz konusu olan. Yargılama bilinçli olmalı. zihinsel etkinlikler daha baskındır. Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında. Düzeyine uygun bir edebi metni. dayanıklılık. davranışlarda bu özelliği içerir. ikinci davranışta ise hem metni anlama. Devinişsel Alanın her basamağında elde edilen bilgilerin. amaca uygunluk.ÖTÖ310 – 2. yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirme. Örneğin. verim ve güç” açısından değerlendirilebilir. kuramlar. genellemeler.BİR PLAN VEYA İŞLEMLER TAKIMI ÖNERİSİ OLUŞTURABİLME Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta üründen çok süreç vurgulanmaktadır. belli amaçlar esasında yargılanmasıdır. Hedefler aşamalı olarak sınıflandığından. İşte bu tür bir değerlendirme dış ölçütlerle yapılan bir değerlendirmedir. ölçütlere. üzerinde çalıştığı nesneler olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler. “ Osmanlıca verilen bir metni. izlenen yollar. anlamını bozmadan bugünkü Türkçeye çevirip yazma” davranışına göre daha basittir. Örneğin. duyuşsal ya da devinişsel ürünün kendi içindeki tutarlılığı. b. Ödev b. söyleme” davranışı.

ezberleme. olguyla ilgili kuruluş ve kişileri. Bunlar: 1. Örneğin. bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu irdeleme. söyleme. ölçme sonuçlarını ölçüte vurup. nesne. Bir bütünü kendi içinde bölümlere. eleştirme gibi davranışları kapsar. kendine mal edilmesi. hedef davranışlar görünce tanıma. “ Yeni bir çözüm yolu bulma. Öğrencilere ilgili dersi almamaları konusunda salık verme. bir yargıya varma süreci vardır. Sentez basamağında. doğru ya da yanlış olduğunu söyleme. Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında kazandıklarına dayanarak. Kavrama basamağında. ölçüt. sentezin özelliklerine uyulmalıdır. Bilgi basamağında kazanılan davranışların.ÖTÖ310 – 2.1991). 7 . yeni bir orijinal güç kaynağı geliştirme. diğer bir dile bozmadan çevirip söyleme. olgu ve olayların girdikleri sınıfları ve türleri yazma. grafiğe. Sentez yalnız başına birleştirme değildir. tutarlılığı olan matematiksel bir model düzenleme” bu basamağın kapsamı içindedir. anlamının yakalanması söz konusudur. Bilgi basamağında. simgelere. araç gerecin adını yazma. Bilişsel giriş davranışını üniteye girmeden önce tekrarlamak. Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri çözebilme. kendisi için yeni sorunları çözer. matematiksel dile. bir giysinin modele uygunluğunu araştırma (SÖNMEZ. öğrenci tarafından özümlenmesi. ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. Sözel olarak verilen bir iletişimi. BİLİŞSEL ALANDA BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI: Bilişsel alan Benjamin Bloom tarafından meydana getirilmiştir. bölümleri de alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar içindedir. seçip alma. BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN YOKLUĞU HALİNDE TUTULACAK YOLLAR Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışlarına sahip bulunmamaları durumunda izlenecek bazı yollar vardır. ilke ve kuramların özelliklerini ve kullandıkları yerleri yazma. 4. sorunca hatırlayıp söyleme. Değerlendirme basamağında. 2.1990 lar da bilişsel alanın bazı kategorilerini sınıflandırmıştır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER anlamı bozmadan tam ve doğru olarak aktarma gerekiyor. hedefler davranışa dönüştürülürken. eleştirme. Öğrencinin bu işlemi yapabilmesi için bazı bilgileri edinmesi gerekiyor. Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi 3. Örneğin. Öğrenme ünitesinde çeşitli değişikler yapmak (ÖZÇELİK 1979). bir bilgi bütününü ya da örüntüsü. yöntem. Analiz basamağında. öğeleri. Uygulama basamağında.

anlamı tutma yeteneği Yeni koşullarda materyalleri kullanmayı öğrenme yeteneği Parçalı materyalleri ayrılmış materyaller arasında ilişkileri gösterme yeteneği Sentez Değerlendirme Bütün yeni ilişkileri kurma. açıklamalar. Ödev Ahmet Levent DİNÇER KATOGORİ Bilgi Anlayış Uygulama Analiz TANIMLAMA Önceki öğrenme materyallerini hatırlama yeteneği Belirtilen fikirler.ayrı fikirleri beraber koyma yeteneği Kriter yapma ve materyallerin değeri hakkında yargıçlık yapma yeteneği BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI DÜZLEMİNDE DAVRANIŞLAR İÇİN BENİMSENEN FİİLLER BİLGİ Tanımlamak Fark gözetmemek Liste yapmak Adladırmak Hatırlama tanımak Kaydetemek İlişki kurmak Tekrarlamak Önemini belirtmek ifade etmek Kendi kelimelerini kullanmak Teşhis etmek Tercüme etmek Yerleştirmek Toplamak Bildirmek Şekillendirmek Göz geçirmek Onaylamak Seçmek Söylemek Çevirmek Anlatmak Program yapmak Alışveriş etmek Kullanmak Faydalanmak Teklif etmek Tartışmak İtaf etmek Sınırlamak Geliştirmek Şemalaştırmak Ayırt etmek Ayırmak Sonuçları Sürüklemek Ön görmek Değerlendirmek Sınav yapmak Denemek Tekrar inşa etmek Şike yapmak Sentez Sistemleştirmek Tasarlamak Değiştirmek Örgütlemek Planlamak Toparlamak Üretmek Önermek Tahmin etmek Uygulamak Anlamak Kullanmak Oranlamak Gözden geçirip düzeltmek Hesap etmek Ayırt etmek Geçerli kılmak Takdir etmek Sınamak Örnek celbetmek Kanıtlamak Kanıtlamak Tanımlamak Saptamak Ayırt etmek Gözetlemek Tartışmak Açıklamak Oyunlaştırmak Kullanmak Genelleştirmek Tasvir etmek Tercüme etmek Tatbikat yapmak İşletmek Tahmin etmek Hesaplamak Sınıflandırmak Karşılaştırmak Zıtlık İlişkisi olmak Eleştirmek Toplanmak Toplamak Oluşturmak İnşa etmek Dizayn etmek Geliştirmek Hazırlamak Değer biçmek Seçmek Karşılaştırmak Eleştirmek Tahmin etmek Değerlendirmek Yargılamak Ölçmek ANLAYIŞ Seçmek UYGULAMA Uygulamak ANALİZ Analiz SENTEZ Düzenlemek DEĞERLENDİRME Tahmin etmek Sonuçlandırmak Yaratmak 8 .ÖTÖ310 – 2.

Analiz bilginin uygulanmasını gerektirir. 9 . 6-Değerlendirme: Kararların yapılmasını gerektirir. değerlendirilmesini ve fiil örnekleriyle akla ait aktivitelerde toparlanıyor.ÖTÖ310 – 2. özetlemek veya başka sözcüklerle bilgi vermek. tarif etmek. suret etmek. Düzey için genel hedefler Yazma hedefleri için fiil örnekleri BİLGİ: Öğrenciler hatırlama ve bilgiyi tanır. 5-Sentez: Orijinal yeni varlıklardan unsurların birleştirilmesi. çevirmek. Aşağıda bu aktivitelerin listesi bulunmaktadır. BLOOM’UN TAKSONOMİSİNDE YAZMA HEDEFLERİ VE AMAÇLARI Bloom Bilişsel alan olmaksızın altı düzey belirliyor. Yeni durumlara uyma bilginin anlaşılmasını gerektirir. Basit hatırlama ve tanıma etkilerinden en alt düzeyden artarak daha karmaşık ve soyut akılsal düzeylere yükselmesinin sınıflandırmasını. öz ilişkiler arasında. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Cevap vermek Uygulamak Taklit etmek Teşhis etmek Denetlemek Yaratmak Tahmin etmek Sormak Anlatmak Çözmek Sınamak Teşhis etmek (BLOOM) BİLİŞSEL ALANIN ANA KATEGORİLERİ: 1-Bilgi: Tanıma ve gerçeklerin hatırlanması ve belirtilmesi. Tarih olay ve yerler ve bağımlı meseleler —sıraya koymak. 3-Uygulama: Farklı durumlar içinde orijinal öğrenme bağlantılarını danışarak öğrenmek. eleştiri ve akılcılıkta yargılama veya ayırmayı temel alır (David. 1956). 2-Anlayış: Açıklamak. Analiz ve sentezi gerektirir. 4-Analiz: Açık. bütün parçalar ayrı parçalara ayrılır.

bildirmek ve nakletmek. anlatmak Söylemek. Denemek. adlandırmak. Uygulanmak. ölçme. Açıklama. tasvir etmek. sormak ve çözmek. yeniden incelemek veya yeniden belirtmek. Tanınan özneleri ve ispatın değerini onaylamak ve teorilerin değerlerini hesaplamalıdırlar (BLOOM) Tahmin etmek. değerlendirme. tanımak. Yerleştirmek. Hatırlamak. kurmak. sıralamak Organize etmek. dizayn etmek. modelleri görmeli ve parçaları organize etmelidir. sembollerden. formülleştirmek Tamamlamak. tercüme etmek. ayırmak.ÖTÖ310 – 2. teşhis etmek. Oranlama. kanıtlamak. tartışma. anlamak. UYGULAMA: Öğrenciler bilgi ve benimsemeyi problem çözmede kullanır. ifade etmek. sınıflandırmak. tanımlama. Görüşmek. önceden bildirmek Şemalandırmak. hazırlamak. Planlamak ve genellemek. çevirmek veya program yapmak ANALİZ: Öğrenciler. önermek. karışık düzen. Onlar sonuçları tahmin etmelidirler. grup ve sonuca varma etkilerine ulaşır. —Oluşturmak. ANLAYIŞ: Öğrenciler değişen bilgileri farklı —Sınıflandırma. —Seçmek. DEĞERLENDİRME: Öğrenciler nicel ve nitel standart yerlere göre yargılamalıdırlar. yargılamak. farklılaştırmak. özetleme ve sıralama. bağlantı kurmak. SENTEZ: Öğrenciler bilgilerini yerine koyarak problem çözmelidirler ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. tartışmak —Hesaplamak. Ödev Ahmet Levent DİNÇER otoriteye sahiptir. Onlar tamamlayıcı açıklama ve gizli anlamları tanımalıdırlar. toplamak. hesaplama. zıtlık. uygulamak Duyuşsal Alan 10 . kaydetmek.

00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK 5. arkadaşlarını seviş”.20 Almaya Açıklık 1. temiz ve düzenli giyinmeden hoşlanma. güdülenmişlik. Ayrıca. Bu boyutlar.10 Değeri Kabullenme 3.00 ÖRGÜTLEME 4. bazı nesne ya da olgulara karşı da kararlı bir tutum geliştirebilir. Çünkü bilmediğimiz şeylere karşı herhangi bir sürekli duyuşsal bir tepki gösteremeyiz. ilgi. Toplumdaki duyuşsal davranışlar ile okulda hedeflenen duyuşsal davranışlar bir-birleriyle çelişebilirler. Kişi belli nesne veya olgulara karşı ilgi gösterebilir. bu alandaki özelikler gerçekleşmeyebilir. “vatanını. Duyuşsal alan.10 Değeri Kavramsallaştırma 4. bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan. Bu nedenle yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir.00 TEPKİDE BULUNMA 2.20 Değeri Yeğleme 3.20 Değeri Örgütleme 5. değer yargıları gibi boyutlardan oluşur.00 DEĞER VERME 3. Bu alan aşamalı olarak Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır: 1. doğayı sevme. “birlikte çalışma”.30 Kontrollü-Seçici Dikkat 2.10 Genellenmiş Orüntü 5. haksızlığa dayanamama ya da tersi boyun eğme gibi duyuşsal alanla ilgili davranışlar gösterebilir.00 ALMA 1. Sosyal Bilgiler dersinde “hoşgörülü olma”.10 Farkında Olma 1. benlik.ÖTÖ310 – 2. ailesini.10 Uysallık 2.30 Doyum 3.00 ALMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 11 . tutum. ulusunu.20 İsteklilik 2. “yasalara karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu alan farklı bir alan olmasına rağmen.20 Niteleme 1. “büyüklerine karşı saygılı oluş”. kaygı.30 Değere Adanmışlık 4. kişilik. kişinin yaşantıları ürünüdür.

2. özeliklerini bilme anlamına gelmeyebilir. olgunun farkına varır. söyleme Yıllık Düzeyde Hedef Her okul için: Laboratuvardaki araç-gereçlerin farkında oluş. Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuvarda bulunanları seçip işaretleme. Davranışlar: 1.gereçlerle. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma. Davranışlar: 1. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık. 3. En önemli toplumsal sorunları yazma söyleme. ondan sonra uyarıcıya açık olabilir. Ulaşımla ilgili sorunları yazma. Bu basamaktaki davranışlar. Sözgelişi. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Kişi. sınıf. Herkes ülkenin önemli sorunlarını fark etmelidir. öğrenci ve dersin özeliklerine göre düzenlenmelidir. onlara karşı hiçbir alanda öğrenilmiş bin davranış gösteremez. okul. 2. seçip işaretleme. Bu basamaktaki hedef ve davranışlar. ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. 12 . 2.ÖTÖ310 – 2. çünkü bir uyarıcının farkına vurma. Laboratuvardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. Fakat farkında olma. uyarıcının niteliğini. nesne ve olguların farkında olmazsa. eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. Nüfusla ilgili sorunları yazma. söyleme. 3. bulundukları yerleri eşleştirip işaretleme. söyleme (seçip işaretleme). oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. Sınıf: İlimiz ve bölgemizi tanıyalım ünitesindeki temel toplumsal olguların farkında oluş. 4. Davranışlar: 1. bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır.10 Farkında Olma Bu basamakta. Bilmenin içinde farkında olma vardır. Kişi önce nesnenin. Okul ve sınıf düzeyi yükseldikçe hedef davranışların da kapsamı değiştirilmelidir. Yıllık Düzeyde Hedef İlköğretim 4. kişilerin farklı düşünce ve inançları olduğunu fark edemeyen bir kişi. ama bilme. En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. söyleme (seçip işaretleme). farkında olmadan daha fazla bir davranıştır. Laboratuvardaki en az dört araç-gerecin bulunduğu yeri yazma/söyleme. 3. Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim 4. söyleme (seçip işaretleme). Geçim kaynaklarıyla ilgili sorunları yazma. almaya açık olma bir hatırlama değildir. 1. nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır. Laboratuvardaki araç. Sınıf: İlimiz. En önemli sorunları ifade eden cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. Daha sonra da kontrollü ve seçici dikkat basamağına geçebilir. bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel sorunların farkında oluş.

Konuşanın verdiği örneklerden (varsa) ikisini yazma/söyleme (seçip işaretleme). Hangi konuda konuştuğunu yazma söyleme. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük Davranışlar: 1. Konuşanın sözünü kesmeden dinleme. onu yargılama. ondan kaçmaz. Dikkatini ve ilgisini ona yöneltebilir.30 Kontrollü . söyleme (seçip işaretleme).20 Almaya Açıklık Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez. açıklık ve hoşgörürlük vardır. 4. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Her okul için: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. Davranışlar: 1. söyleme (seçip işaretleme). haberlere. Televizyon programlarında kişinin filmlere. Vs. Konuşmacının vurguladığı ana noktayı yazma/söyleme (seçip işaretleme). 2. Toplumsal sorunlarla ilgili en az üç kitabın adını yazma.Seçici Dikkat Bu basamakta kişi birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir. Bu yayınların hangi televizyonlarda ve ne zaman yapıldığını yazma. 5. 3. ona ilgi duyma. Yani uyaranı çekici bulma. Televizyonlarda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma. Böyle olmakla birlikte uyarıcıya karşı bir dönüklük. ara-ma da söz konusu değildir. söyleme (seçip işaretleme). Hangi konuda konuşulduğunu yazma/söyleme (seçip işaretleme). 2. 1. Kişinin hangi düşünceyi (inancı) savunduğunu yazma söyleme.ÖTÖ310 – 2. Konuşmacının vurguladığı yardımcı noktaları yazma/söyleme (seçip işaretleme). 13 . 2. tersine ona doğru bir yönelme vardır. 3. söyleme (seçip işaretleme) 4. 1. Konuşma sırasında (varsa) kullanılan araç-gereçleri yazma/söyleme (seçip işaretleme). söyleme (seçip işaretleme). Toplumsal sorunlarla uğraşan en az üç kişinin adını yazma. Ticaretle ilgili sorunları yazma. Ödev 4. reklâmlara ya da müzik programlarına veya bunlardan birine dikkatini toplamasında olduğu gibi. Davranışlar: 1. 3. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş.

Kişi uyarıcıya karşı uysallık. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma. söyleme (seçip işaretleme). Verilen görevi itiraz etmeden gereği gibi yapma. 2.20 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur. 2. Davranışlar: 1. söyleme.ÖTÖ310 – 2. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir. Burada zorlama. istediği için gerekli davranışı gösterir. isteklilik gösterebilir. 3. alanıyla ilgili olanların adını yazma/söyleme (seçip işaretleme). Uyarıcıya karşı direnme göstermez. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. Okuduğu gazetede toplumsal sorunlarla ilgili yazı yazan kişinin adını yazma. Alanıyla ilgili verilen bir temel yayının hangi konuda olduğunu yazma/söyleme. onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır. 2. Alanıyla ilgili (varsa) sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme (seçip işaretleme). Öğrenci görevli olduğundan değil. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Tüm okullar için: Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Son basamakta ise tepkide doyum sağlayabilir.10 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. Davranışlar: 1. 14 . Görevi zamanında bitirme. fakat açık bir isteklilik de yoktur. 2. 2.00 TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. 4. 3. Demokratik olarak alınan kararlara uyma. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. baskı söz konusu değildir. uyarıcıları arar. Davranışlar: 1. Tepki kişi tarafından seçilmiştir. Son çıkan yayınlar arasında. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 5. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş.

10 Bir Değeri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı değer biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür. 3. sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılığa ve tutarlılığa doğru derecelenebilir. doyuma ulaşacak davranışlar gösterme-sidir. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. 3. inanç ve değerlerle ilgili olabilir. 2. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). 15 . 3. Bu ilkeyle ilgili toplantılar düzenleme. zevkle. Tutum. Davranışlar: 1. dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: i. Görevini isteyerek yerine getirme. pişmanlık duyabilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. tutum. 4. Bu işte çalışan diğer kişilere isteyerek yardım etme.30 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek. 2. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: “Yurtta barış. Ödev 2. Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir. Ahmet Levent DİNÇER 6. 5. 3. inanç ve değerler bu basamağın kapsamı içindedir. Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış. Davranış. Kişinin değerlerinin de zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. 3. dünyada barış” ilkesini savunan ko-nuşmalar yapma. 2. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman oyırma. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma. fakat zamanla bu değerleri değişebilir.00 DEĞER VERME DÜZEYİNDE HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta hedefler.ÖTÖ310 – 2. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri. Değerler. tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır. bir inanç gibi ortaya çıkabilir. 4. sıkılır.

Davranışlar: 1. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim Her türlü eleştiriye açık oluş. Aldığı görevi eksiksiz yerine getirme. özveride bulunarak bağlanmak ve onu savunmak bu basamağın kapsamı içindedir.20 Bir Değeri Yeğleyiş Ahmet Levent DİNÇER Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme. Okuldaki demokratik yaşamda kendiliğinden görev alma. 2. 3. 3. Burada kişi değerle “özdeşleşmiştir” denebilir. doğanın geleceği için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz.00 ÖRGÜTLEME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 16 . 4. 5. Eğitimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır. 6. Bir düşünceye. Kendini eleştiren kişilere küsmeme. Bir grubu demokratik ilkelere göre yönetme. insanlığın. onlardan daha üstün tutma söz konusudur. partiye.30 Bir Değere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. ona zaman ayırır. Bu tür toplantılarda kendiliğinden görev alma. toplumun.ÖTÖ310 – 2. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. Ödev 4. çok büyük sakıncalar doğurabilir. kişinin. Bu basamakta. Bu ilkeyi savunan yazıları arkadaşlarına okumak için verme (salık verme). 2. Özgürlükçü. Bu nedenle kişiye. 3. kişi bu değerlerin peşine düşer. 7. demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma. 4. Davranışlar 1. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Tüm okullar: Özgürlükçü demokratik yaşamın sürekliliği için yapılan etkinliklere kendini veriş. 4. Böyle bir tutum. Belli durumlarda demokratik kurallara uygun karar alma. Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme. saldırmama. Çıkar beklemeden. demokratik kuruluşları savunma. 5. davaya. onu arar. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma. takıma vb. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. kırılmama. 8. her türlü bağnazca. Özgürlükçü ve demokratik olmayan durumlarla karşılaşınca müdahale etme. 3. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır.

Bu basamaktaki tutarlılık. Bu. başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. 6. 4. Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. 4. Sentez sonucu oluşan değer. Yani değer kavramsallaştırılmıştır. kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. 5. yeni bir anlam verir. Sonra benimsediği değere.ÖTÖ310 – 2. Oluşturulan değerleri gerekli makamlara sunma. darılmama. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma. bu basamağa dek kazandığı ve etkileşim altında olduğu tüm duyuşsal değerleri ayrıştırıp inceleyebilir. Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi. yeni değerler. eskisinden tümüyle farklı değildir. mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma. inceler ve bir senteze varır. Yapılan eleştirilere göre. Bu eleştirilere her zaman teşekkür etme. Oysa bu düzeyde. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme. Toplantılarda bildiriyi sunma. fakat değer hem geliştirilmiş. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. savunmuştu. çalışmaya. 6. hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan değerleri. çünkü bu değer kendine mal olmuştur. Sunulmak üzere. 2. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. 17 .10 Bir Değerin Kavramsallaştırılması Kişi. demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir değer olarak kavramlaştırmasında olduğu gibi. Bu basamağa değin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş. Davranışlar: 1. duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. araştırır. hem de zenginleştirilmiştir. Kişinin okumaya. Mesleki sorunları giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma 2. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. 4.20 Bir Değer Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi. 5. Başka bildirileri eleştirme. Kendini eleştirenlere kızmama. çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. 4. Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir. 3. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş. Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. 3. gerekiyorsa davranışlarını değiştirme. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır. benimsediği ya da çevresinde oluşan birçok değeri irdeler.

Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu. Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme. acılarına vb.10 Genelleşmiş Örüntü Kişi. İnsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. 18 . Bu değerlerin uygulanmasını sağlama. Bir bakıma dünya görüşünü. inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir. 5. 5. İnsanların sevinçlerine. 6. yalancı. 4.00 NİTELENMİŞLİK BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Ahmet Levent DİNÇER Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. İnsanlığın sorunlarını çözmek için sürekli uğraşma. Çevresini tutumlarına. Yasaların gerektiğini her zaman yapma. Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara başvurma. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri. Doğayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma. İnsanları hiçbir zaman kandırmama. 3. Kendine özgü değerlere göre davranabilir.ÖTÖ310 – 2. 5. doğru. 7. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir. değerlerine. 9. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1. yaşam anlayışını ortaya koyar. benliği söz konusudur. her zaman ortak olma. bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. Kişinin karakteri. ona güvenilmez” gibi yargılar bu basamağın kapsamı içindedir. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. 2. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma. ya da hilebaz. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma. Değerlerle kişi özdeşleşmiştir. 2. 8. 5. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevr destek sağlama. Davranışlar: 1. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş. Ödev 7. haksızlığa dayanamaz. belli nesne. 8.20 Nitelenme En üst basamaktır. Uygulamaları sürekli denetleme 9.

Bu becerileri yeni durumlara uydurabilir. algılanmayan bir davranış öğrenilemez. Bu davranışlar basitten karmaşığa. hapishane. görüşme yapma” gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir. davranışı beceri haline getiremez. bir organın hareketinden daha çok organın koordineli hareketine doğru aşamalı olarak sıralanabilir. tekrarlanması daha zor ve karmaşıktır. 12. Sosyal bilgiler dersinde “harita. Gerçi içki içmeyi kişi sonradan öğrenmiştir. vitesi boşa alır. Bu beceriler de diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı şekilde sıralanmıştır. ya da örneği göz önünde tutarak tekrarlaması gerekir. önce o davranışı gözler. yani gelen uyarıcıları algılar. bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. kroki. uyarılmadan daha karmaşık ve zor bir basamaktır. Kişi. plan çizme. davranışı beceri haline getirebilir. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “kapıyı açar. gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen kaparız. yaratabilir. fakat öğrenilmiş değildir. ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da kullanabilir. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar öğrenilmiştir ve süreklidir. Devinişsel (psikomotor) olanın kapsamına. Tekrarlama. Bu tür davranış da fizikidir. anket uygulama. fakat gösterilen davranış geçicidir. otomatik olarak istenilen nitelik. süre ve yeterlikte yapılabilir. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş. Kişi kaslarını. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 10. Kişi bu davranışları taklit ederek gösterebilir. Ayrıca kişi. Sonra aynı davranışı tekrar etmeye çalışır. Bu işe “kılavuzlanmış faaliyet” denebilir. yani algılaması ilk basamaktır. Uyarılmadan sonra. vak’a incelemesi yapma. koşullar değişmedikçe her zaman böyle olabilir. kolaydan zora. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sağlama. gözlemeden. çocuk yuvası. Daha sonra beceri haline getirebilir. Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra. düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. Sözgelişi. devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir. Bu alan bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. Üstelik kişi kılavuzlama etkinlikleri olmadan. geçici ya da öğrenilmiş olabilir. sarhoş bir adamın yaptıkları verilebilir. Devimsel Alan Bu alan. devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken. kılavuz denetiminde. Kişinin davranışı gözlemesi. bu tür davranışları göstermez.ÖTÖ310 – 2. şoför koltuğuna oturur. Daha ileri düzeyde onları otomatik olarak yapabilir. Beceri halindeki davranış. kişinin o davranışı. kontağı açar ve marşa basar”. Tüm bu basamaklardan sonra kişi. Geçici davranışa örnek olarak. En üst basamakta ise. En üst düzeyde ise. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. içkinin etkisi kalkınca. Bu 19 . öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. Bir otomobilin çalıştırılması. öğrenilmiş beceriler girer. vücut organlarından birini ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir. o beceriyi. kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. Hastahane. çünkü gözlenmeyen. 11. çünkü göz kapağı bu davranışı otomatik olarak yapar. Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya. emniyet kemerini bağlar. Bir davranışın bu özeliklerle donanımlı olması.

davranışı örnek olarak yapan kişi ise etkendir. öğrencilerin mandolinden gelen uyarıcıların farkına varması (duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma). Bu nedenden dolayı. Bu basamakta öğrenci edilgen. basitten karmaşığa.00 UYARILMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta kişi. sonra o davranışı yapmak için hazırlanır. önce mandolinin ne olduğunu anlatmalıdır.2 0 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma 3. Uyarılma.2 0 Bedensel Kurulma 2.2 0 Kendi Kendine Yapma 3. duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır: 1. ev ekonomisi. devinişsel alanla ilgili davranış modelleri veya örnekleri kişiye önce gerektiği gibi sunulmalıdır.00 DURUMA UYDURMA 5. yalnız müzik dersi için değil. öğretmenin mandolinin kurallarına uygun olarak nasıl çalındığını yeter sayıda çalıp göstermesi ise.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 2. Adını söylemesi (bilişsel alanın bilgi). doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. becerilerin ağır bastığı tüm alanlarda da geçerlidir. sekreterlik vb. elini ve parmaklarını uygun duruma getirir. bilişsel olanın bilgi. daha sonra haritayı çizmek için vücudunu. öğrenci onu dikkatlice izler. Veysel Sönmez tarafından devinişsel alan. öğretmen mandolin çalabilme hedefini öğrencilere kazandırmak istediğinde. aynı zamanda beden eğitimi.10 Algılama 20 . Ödev Ahmet Levent DİNÇER son basa-mağa ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir. Sözgelişi. somuttan soyuta. Süre ve Yeterlikte Yapma 4. duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma basamağıyla iç içedir. Deviniş-sel alanda bir becerinin öğretilmesi.ÖTÖ310 – 2. iş ve teknik eğitimi. kolaydan zora.00 BECERİ HALİNE GETİRME 3.3 0 İstenilen Nitelik. Aynı şekilde müzik dersinde. öğrencinin uyarılmasıdır.10 Kılavuzlayanla Yapma 2. bir organın hareketinden koordineli harekete ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde bilişsel. haritanın nasıl çizildiğini önce öğretmen gösterir.10 İstenilen Nitelikte Yapma 3. Sosyal Bilgiler dersinde harita çizme becerisinin kazandırılmasında.10 Algılama 1.00 UYARILMA 1.00 YARATMA 1. 1.

. 21 .ÖTÖ310 – 2. İlköğretimde tüm sınıflar: Beden eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme. Verilen bir temel doğal maddenin ne olduğunu iki duyu organını kullanarak yazma/ söyleme. diğer duyu organlarını kullanarak yazma/söyleme. Ayaklarını uygun biçimde yerleştirme. Kişi bu basamakta. sınıf: Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme. organları ya da her ikisini birlikte. Yarışın başlangıç çizgisine gelme. başını ileri kaldırma” gibi davranışların tümü bedensel kuruluş için örnek olarak verilebilir. maddenin renginden. 3.. Eğilme. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. başlangıç için gerektirdiği biçim-de göstermelidir. 1. Her iki eli başlangıç çizgisine uygun biçimde yerleştirme. Teknik eğitim: Ağaç işleri dersinde araç-gereçleri duyu organları ile tanıyabilme. Hedef İlköğretim 5. Sınıf: Kimya dersinde element filizlerini duyu organları ile tanıyabilme. Örneğin yüz metre koşuda bir kişinin koşmaya başlamadan önce. Davranışlar: 1. Davranışlar: 1. modellerinin tümünü farketme söz konusudur. sol ayağını gergin halde geride parmak uçlarında tutma. kokusundan) ne olduğunu yazma/söyleme. Lise 1.2 Bedensel Kuruluş Belli bir davranış için vücudu. davranışların tümünü değil. Sınıf: Müzik dersinde herhangi bir enstrümanın çalınışını izleyebilme. Verilen bir temel doğal maddenin renginden (görünümünden. sesinden. kokusundan ne olduğunu yazma/ söyleme gibi davranışlar algılama basamağına girebilir. 3. her iki elin parmaklarını başlangıç çizgisine yerleştirme. 4. Hedef Tüm okullar: Beden eğitimi dersinde kısa mesafe koşuları için vücudu hazır duruma getirebilme. 2. tadından. 2. fakat bu tür davranışların bu basamakta daha çok devinişsel yönleri söz konusudur. Örneğin. bir sesin hangi enstrümana ait olduğunu yazma/söyleme. Bu basamaktaki davranışlar zihinsel ve duyuşsal kurulma ile birlikte olabilir. eğilme. Bir güç kaynağındaki çalışmayı izleyebilme. Gözleri kapalıyken verilen bir doğal maddenin ne olduğunu. Hedefler İlköğretim 4. Davranış örüntülerinin. istenilen davranışın gerektirdiği biçime getirme işidir. “sağ ayağını ileri atma. Sağlık koleji: İlk yardım hizmetlerini izleyebilme.

Yay çengellerini kullanarak yayı çekme. Kişi. Başı uygun biçimde tutma. 5.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta bir iş ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarını. Örneğin öğretmenin yardımıyla bazı beden hareketlerini yapma. mandolin çalma. Karmaşık bir beceriyi oluşturan her bir parça kolaydan zora. Sağlık koleji: Maket üzerinde. 2. İlköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde bir butonla çalışan zil tesisatını öğretmenin yardımıyla yapabilme. 2. Kömürleri çıkarma. çünkü yapılan yanlış davranış istenmeyen yan ürünlere götürebilir ve böyle bir davranışı da silmek kolay değildir. kılavuzlayan öğretmen tarafından sürekli denetim altında tutulur.ÖTÖ310 – 2. bir tablonun yakın bir örneğini yapabilme. Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra.10 Kılavuzlayanla Birlikte Yapma Karmaşık bir beceriyi öğrenci. öğretmenle beraber yapması söz konusudur. Endüstri meslek lisesi: Elektronik dersinde. 8. kılavuzlayanla öğretmenle ya da ustayla birlikte veya onların yardımıyla iş ve işlem basamaklarına uyarak yukarıda belirtilen ilkelere göre yapar. öğrencinin işin gerektirdiği sıraya göre. 3. Bu sırada kişi. ya da maketten yararlanarak aynısını yapma da bu basamağın kapsamı içindedir. Fırça tutucu kapağını hafifçe plastik çekiçle tıklatarak öne alma. Fırçadan kömürleri kurtarma. Ahmet Levent DİNÇER 2. İlköğretim: Resim dersinde. 4. 6. bazı işlerin tümünü ilk hamlede öğrenemez. Hedef örnekleri İlköğretim: Fen bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmenin yardımıyla yapabilme. İlköğretim: Öğretmenin yardımıyla istenilen enstrümanı çalabilme. Yapılan yanlışlar anında düzeltilir. Kömürleri (fırçaları) çıkaracak kadar yayı kaldırma. basitten karmaşığa ve becerinin tümünü oluşturacak biçimde sıralanmalıdır. kılavuz denetiminde adım adım kazandırılmalıdır. Hedef Endüstri meslek lisesi: Bir dinamoyu öğretmenin yardımıyla sökebilme. örneğini. Bu nedenle böyle işlerin tümü. öğrenci modelini. Ödev 5. 7. yapılanları göz önüne alarak kendi kendine yapmaya yönelir. aşamalı olarak sırayla öğrenciye. Dinamo kapak vidalarını sökme. Toz kelepçesini çıkarıp alma. Kasnak tarafından çekerek endüviyi komple alarak zorlamadan çıkarma. öğretmenin yardımıyla iğne yapabilme. Davranışlar (işlem basamakları): 1. 22 . bir radyoyu öğretmenin yardımıyla monte edebilme.

kılavuzlayan tarafından anında gerektiği biçimde düzeltilir. Teğelleri sökme.20 Kendi Kendine Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki hedeflerde öğretmenin yardımından çok denetimi. 3. kılavuzlayanla yaptığı davranışı. Yıkanmış ekstraforu. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: Bir dinamoyu atölyede öğretmenin gözetiminde kendi başına sökebilme.10 İstenilen Nitelikte Yapma Öğrenciler bu basamakta işi istenilen nitelikte yapmalıdırlar. gözetimi söz konusu değildir. 4.ÖTÖ310 – 2. öğrenciler en az bu basamaktaki hedeflerle donanmış olarak yetiştirilmelidir.1’deki hedefin tüm davranışları bu hedef için de geçerlidir. 3. davranışlarda bu özeliklere yer verilmelidir. hiç kimseden yardım almadan. 5. malzeme ve enerjide ekonomiklik ayrıca öğretmenin yardımı. devinişsel alanla ilgili derslerde. o işin gerektirdiği nitelikte yapar. Öğrenci. Eğer iş ve işlem yaprağı belirtilmemişse. süre ve yeterlik hedefte belirtildiği için yazılmayabilir. Ödev 2. Davranışlar 2. Kaba deneme ve yanılmalara da artık yer yoktur. Bu sekiz davranış. Bu basamakta hedefler davranışa dönüştürülürken nitelik. Ayrıca kılavuzlayandan gelen ipucu. Makinede çekme. içerden yerleştirme. eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir. istenilen nitelikte yapılmaya doğru geliştirilir. Eğer iş. işlem basamaklarına ayrılmışsa. Baskı yapılacak yeri kesme. hem de belirtilen zamanda işi yapıp ortaya koyar. 6.00 BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. 23 . Mesleki eğitim ve öğretim yapan tüm okullarda. Daha sonra hem gereken nitelikte. bu kez işlem yapılarında bu özelikler vurgulanır. fakat onun gözetiminde eksiksiz olarak öğrenci tarafından yapılacaktır. Hedef davranışları kendi başına. ya da gözetimi söz konusudur. 05 cm. 3. bu basamakta onun gözetiminde kendi başına yapmaya çalışır. düzeltme ve dönüt yoluyla davranış. Süre. Hedef Kız Meslek Lisesi: Ekstraforlu baskı dikişini istenilen nitelikte yapabilme Davranışlar: 1. 2. Teğelleme. öğretmen hiç yardım etmeden. Yanılmalar ise. Baskı yapılacak yeri düzeltme. bu basamakta becerili insan durumuna gelir. Eğer öğrenciler bu basamakta yetiştirilmemişlerse.

10. istenilen basit bir etekliği kurallara uygun olarak iki saatte dikebilme. ayrıca belirtilen sürede bitirilmelidir. Hastaya ne yapacağını söyleme. Ticaret lisesi: Daktiloda on parmakla yazı yazabilme. 5. istenilen kalitede. 3. Kanı kurallara göre enjektöre çekme. en fazla dört hata yaparak. Endüstri Meslek Lisesi: Elektrik dersinde. İğneyi damardan çekme. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde. Ütüleme. Ticaret Lisesi: Daktiloda on parmakla. 2. Lastiği pazıdan çözüp alma. Malzemede ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir. uygun damara bir defada kolayca girme. Sterilize edilmiş enjektörü alma. 9. Baskı dikişi yapma. Hastanın avucunu açıp kapamasını sağlama. Kız Meslek Lisesi: Belli bir yemeği. Alkollü pamukla iğne yerine bastırma. Hedefler İlköğretim: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme. 24 . Hedef Sağlık koleji: Damardan kanı. 6. Ödev 7. Davranışlar: 1. Hedefler ilköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde ağaç üzerine basit bir oyma işlemini istenilen nitefiklere uygun olarak bir saatte yapabilme.. 9. mükemmellikte ve olgunlukta yapılmalı. bir dakikada 64 vuruş yapabilme. kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme. Tekrar ütüleme. Hastanın pozusunu lastikle kurallara uygun sıkma. 4. Yani kişi istenilen işi belirtilen nitelik ve sürede yaptıktan sonra yorgun düşebilir.ÖTÖ310 – 2.20 İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma Devinişsel alanla ilgili beceri. Hastanın kollarını açma ve kan alınacak kolu belirleme. 4. bir televizyonu kurallara uygun olarak on saatte monte edebilme. 3. Kan alınacak yeri alkollü pamukla temizleme. 11. Ahmet Levent DİNÇER Endüstri Meslek Lisesi: Düzeyine uygun olarak verilen bir güç kaynağını monte edebil-me. 8. belirtilen niteliklere göre pişirebilme. 8. Kolu kapama. 12. Önemli olan işi belirtilen nitelikte ve sürede yapmış olmasıdır.

onu da bir iki deneme sonunda kolayca çalmasında olduğu gibi.ÖTÖ310 – 2. Kemerin şeklini verme. 6. Örneğin. 16. Kumaşı ütüleme. yani 50 milyon liraya çıkacak bir masayı 70 milyon liraya ya da daha yukarıya mal etmişse. Kişi bir iki deneme 25 . Kenarındafl tutturma.30 İstenilen Nitellikte. Patron kâğıdı üzerinde kemer boyunu ve enini saptama. Kemerin üzerini isteğe göre süsleme. Ütüleme. 9. istenilen nitelik ve sürede. Bel ölçülerine göre kemer boyunu hesaplama. Sürede ve Yeterlikte Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki beceriler. ucuz bir biçimde yapar. hem istenilen nitelik ve sürede yapılmalı. Kalıbın kenarlarından kesme. Kız meslek lisesi: Giyim dersinde basit bir etekliği iki saatte ekonomik olarak kolayca dikebilme. 2. 15. beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları. fakat malzemede ekonomiklik sağlanamamışsa. 8. 17. Bu düzeyde önceden kazanılan becerilerin alana genellemesi söz konusudur. Gerekli yerlerin köşelerini yapma. 7. İplik yönünü göz önünde bulundurarak kalıbı kumaşa hazırlama. birey enerjisini ekonomik bir biçimde tüketmelidir. hem de ucuza mal edilmeli. Sağlık koleji: Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca yapabilme. Yani enerji ve malzemede ekonomiklik sağlar. Astar kemer parçasını içine yerleştirme. devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir problem durumunda kolayca uygular. 11. 10. öğrenci bu basamağa daha gelmemiştir denebilir. 4. Dikiş paylarını teğelleme. Hedefler Lise: Beden eğitimi dersinde yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme. 18. Baskı dikişini yapma. 14. 12. 3. Ödev 3. 5. 13. Kenarından çizme. 4. Dikiş payı vererek çizme. Kemer kumaşından astar parçasını kesme. beceriyi çok kolay. belli bir tür keman çalan bir öğrencinin viyolonselle ilk kez karşılaştığında. Ağaç işleri atölyesinde bir masayı öğrenci iki saatte yapıp bitiriyor.00 DURUMA UYDURMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. Kemere yerleştirme. Dikiş paysız olarak astarı kesme. Öğrenci bu basamağın sonunda. Hedef Kız Meslek Lisesi: Fantezi elbise kemerini ekonomik olarak kolayca otuz dakikada hazırlayabilme Davranışlar: 1.

Hedef Endüstri Meslek Lisesi: İlk kez karşılaştığı altı silindirli bir motorun subop ayarını azami yirmi beş dakikada yapabilme. kullanım alanlarını söyleyebilme Bilgisayarın ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını söyleme. bir dereceye kadar da duyuşsal alanın nitelenmişlik ve sezgisel alanın geçmiş ve gelecekle iletişim kurma basamaklarıyla iç içedir. istenilen yeni işi kolayca yapabilme. başlat menüsü ve Bilgisayarımın görevini ve ne şekilde çalıştığını söyleme. Böyle olmakla birlikte istenilen beceriyi çok kısa zaman-da kolayca kazanabilir. Motor katoloğuna bakarak subap ayar değerlerini bulma. fakat yeni durumda tek başınadır. motoru çalıştırma. Bilgisayar kullanırken alınacak güvenlik önlemlerini. 2. Bilgisayarı ve bizi tehdit eden durumları açıklayabilme. Windows'un çalışma prensiplerini kavrayabilme Görev çubuğu.ÖTÖ310 – 2. 5.00 YARATMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamak. fakat burada devinişsel alanla ilgili nitelikler ağırlık taşır. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde kazandığı becerilerle. Pencere boyutlandırma ve taşıma Güvenlik önlemlerini kavrama. Vs. devinişsel özelikleri ağır basan orijinal. Hedef Konservatuar: Elde ettiği becerilerle. Tüm okullar: Belli duygu ve düşüncelerini anlattığı özgün bir resim yapabilme İlköğretim 6. Katoloğa göre subap ayarı sıcakken yapılacaksa. Ona yardım eden. Yaratma. ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme.. yeni bir dikiş makinesini kolayca çalıştırabilme. Oyun oynayabilme. yol gösteren kişi yoktur. özellikle bilişsel alanın sentez. Ödev Ahmet Levent DİNÇER yapabilir. yeniden ortaya koyma. Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planına Göre • • • • • • • Bilgisayarın tanımını yapabilme. benzeri olmayanı yapma. yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir Hedef Konservatuar: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme. alınacak önlemleri açıklayabilme. 26 . Davranışlar: 1. Dikkatsizlik sebebiyle bize ve bilgisayarımıza gelecek zararları söyleme Virüslerin çalışma mantığını kavrayabilme. benzersiz. Endüstri Meslek Lisesi: Ağaç işlerinde kazandığı beceriyle.

Yazı Tipini. Yapıştır işlemlerini kullanma. kaydetme. seçim yapma. boyutlandırma. yazdırma. WordArt ekleyebilme Tab. silebilme. Kes. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. Word'de hazırladığı dosyayı diskete kaydetme. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma Excel'i çalıştırma. Word belgesine resim ekleyebilme. Hatasız olarak kapatmak. aktif hücre. hücreye veri girme. Kopyala. rengini. çalışma sayfalarını gösterme. Yapıştır işlemlerini kullanma. Tuşların görevini açıklayabilme. Gösterilen tuşun görevini söyleme. 27 . sütun. Kes. yayıldığını. kayıtlı belgeyi açma.ÖTÖ310 – 2. Klavye ve fare ile dosya kopyalama. Klasör oluşturabilme. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. formül çubuğu. boyutlandırma. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seç. Belgeler üzerinde çalışabilme. Kopyala. silme. silme. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Oyun açıp oynama. adını değiştirebilme Kendi numarasını taşıyan bir klasör oluşturma. WordArt metin ekleme. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Paragraf hizalama.Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. adını değiştirme. Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. taşıma. Excel'i kapatma. satır. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. Kopyala. Başlık çubuğu. ad kutusu. Matematik Oyunu programını kullanabilme. Ödev • • • • • • • Ahmet Levent DİNÇER Virüslerin nasıl bulaştığını. rengini. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Yazıyı. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Bir programla oluşturduğu dosyayı diskete kaydedebilme. boyutunu. taşıma. Geri Al komutunu kullanma. Kopyala. Hücrelerin ismini söyleme. sildiği dosyayı geri dönüşüm kutusundan geri alma. Matematik Oyunu programını açıp kullanmak. Yazı Tipini. Yeni belge oluşturma. Sistem yazılımlarıyla. Kes. klavye tuşlarıyla hizalayabilme. korunmak için neler yapmamız gerektiğini söyleme. yazıcıdan çıktı alabilme. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Word belgesine resim ekleyebilme. boyutunu. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Sistem yazılımlarıyla. Kes. Space ve Enter tuşlarını yerinde kullanma. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Seç.

htm 28 . Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. arama sonuçlarından istediği bilgiye ulaşabilme. Örnek 5 öğrencinin Bilgisayar dersinden aldığı notların tablosunu oluşturma. Tabloyu seçerek. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Adres kutusuna istenen adresi girme. Ders isimlerini yazma. günleri. Verilen bilgilere uygun tablo oluşturma.ÖTÖ310 – 2. Çıktı alma. Adres kutusuna istenen adresi girme.geo/dersler/tarih/bilissel. Öğrenciler derslerde belirlenen hedefleri yaptıkları ölçüde bu davranışları kalıcı hale getirebileceklerdir. tabloyu biçimlendirme. sınıf öğrencileri için oldukça idealdir. Bu kazanımlar 6. Geri Al komutunu ve ESC tuşunu kullanma. Not: Genel itibariyle kazanımlar iyi bir şekilde düzenlenmiş ve istenen ölçülerde öğrencilerin gelişimlerine uygun görülmüştür. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. Aynı ders isimleri için hücreleri sürükleyip kopyalama. hangi amaçlarla kullanıldığını söyleme. İstenen terimin anlamını söyleme. Kayıtlı dosyayı açma. Tabloyu Otomatik biçimlendirme.geocities. Belli bir konuda araştırma yaparken internetten faydalanabilme. Ödev • Ahmet Levent DİNÇER Hücre seçme. İnternet Explorer ı çalıştırma. Not çizelgesi oluşturabilme. Kaynaklar: http://www. Çıktı alma. Önemli olan bu kazanımları öğrencilere bireysel olarak kazandırmaktır. İnternetin nerelerde. Dosyayı kaydedip kapama. İnternet Explorer ı çalıştırma.aku. Kayıtlı dosyayı açma.html http://www. verileri sıralama.edu.com/ualtunay. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Ortalama notlarını bilgisayara hesaplatma.egitim. ders saatlerini yazma. Ayrıca bilgisayar dersinin haftada 1 saat olduğunu düşünecek olursak oldukça yeterlidir diye düşünüyorum. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Kayıt/Kapama Kayıtlı dosyayı açma. Adreslere bağlanarak internette sörf yapabilme. • • • • • • • • • • • • • • Haftalık ders programı tablosunu biçimlendirme. Kayıtlı dosyayı açma.tr/duyussal. Tabloyu seçerek. Arama motoru kullanarak anahtar kelimelerle istenen konuda ara yapabilme. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful