P. 1
bilişsel alan

bilişsel alan

|Views: 319|Likes:
Yayınlayan: Altar Tarkan

More info:

Published by: Altar Tarkan on Apr 13, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

ÖTÖ310 – 2.

Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

Bilişsel Alan
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alan kapsamı içindedir. Gerçi öğrenilmiş davranışların tümünde, zihinsel, duyuşsal ve devinişsel özellikler vardır. Bu davranışlar ister Bilişsel, ister Duyuşsal, isterse Devinişsel olsun hiçbiri diğerinden tümüyle soyutlanamaz. Yani Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla Duyuşsal alanla diğer bir boyutuyla da Devinişsel alanla ilgilidir. Bloom ve arkadaşlarınca aşamalı olarak düzenlenen Bilişsel Alan, eğitim dünyasın da yaygın bir kabul görmüştür. Bu aşamalı düzenlemede, öğrenmenin ilk basamağını içeren basit, somut ve öğrenilmesi kolay davranışlardan, daha karmaşık, soyut ve öğrenilmesi daha zor davranışlara doğru gidilmiştir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olmaları halinde her bir davranışın diğerinin ön koşulu olma zorunluluğu da göz önüne alınmıştır. Yani ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın ön koşuludur. Üstelik ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın içinde vardır.(Sönmez 1991). Kuramsal olarak, eğer bütün öğrenciler eldeki öğrenme ünitesinin gerekli kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin böyle bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmalıdır. Eldeki ünitenin gerçek ön şartları belirlenebilmişse, bunların yokluğu halinde hiçbir çaba, özendirme(teşvik),ödül ya da öğretim hizmeti önceden belirlenmiş olan bir düzeyde öğrenilmesini sağlayamamalıdır. Bu nedenle, bir öğrenme ünitesinin ön şartları ya da bu üniteyle ilgili bilişsel giriş davranışları öğrencilerle ünitenin öğrenilmesi arasındaki tek köprüdür; öğrencinin bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenebilmesi için bunların gözden uzak ya da hesap dışında tutulması olanağı yoktur. Bu görüşe göre, bir öğrenme ünitesini sadece bu ünite için gerekli olan giriş davranışlarına sahip bulunan öğrenciler istenilen düzeyde öğrenebilirler(Bloom,1979). Bu özelliklere göre Bilişsel Alan, aşamalı olarak altı ana basamağa ayrılmıştır:

A-BİLGİ BASAMAĞI:
Bilgi herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alanın özelliklerini yazma, söyleme yani hatırlama gibi iki boyutu kapsar. Tanıma ve hatırlama öğrenilmiş davranışlarımızın temelini oluşturur. Tanımadığımız, hatırlamadığımız nesnelerle ilgili olarak öğrenilmiş bir davranış gösteremeyiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine bir tümce söylüyor ve defterine yazdırıyor. Bu tümcedeki sıfatları öğrencilerden bulmalarını istiyor. Öğrenciler o güne dek, sıfat terimiyle karşı karşıya kalmamışlarsa büyük bir olasılıkla, sıfat nedir diye soracaklardır. Öğretmen,“sıfat, varlıkların niteliklerini ve niceliklerini gösteren sözcüklerdir” diyecek; tahtaya sorduğu tümceyi yazıp sıfatları gösterecektir. Belli bir zaman sonra öğretmen sıfatın tanımını yapınca öğrenciler, “ bu sıfatın tanımıdır diyecekler ” duyunca hatırlayacaklar yâda sıfatın tanımı istenilince

1

ÖTÖ310 – 2. Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

kendileri hatırlayıp söyleyeceklerdir. İşte tanıma ve hatırlama gibi özelliklerin toplandığı, Bilişsel Alanın ilk basamağına “bilgi” denmektedir. Bilgi düzeyi aşamalı olarak “Bir alandaki özgüler, Bir alandaki özgüllerle Uğraşma Araçları ve Yolları, Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi” boyutlarına ayrılabilir. a. BİR ALANA ÖZGÜ BİLGİLER(BELİRGENLER BİLGİSİ) Her bilim dalı ders ya da konu alanının kapsamına giren nesneler, olgular vardır. Bunların özelliklerine çeşitli anlamlar verilebilir ve sınırları çizilen anlamlar, çeşitli sözcüklerle anlatılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde “zarf, zamir, fiil”,Matematik de “sayı, rakam”, Tarih de “ tarih, milat,” vb. Bu belirgenler bilgisi de üç başlık altında toplanabilir. a-1. Kavramlar Bilgisi Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir. Bunlar sözcükler ya da sözel olmayan simgelerle adlandırılabilir. Örneğin; Fen Bilgisi dersinde verilecek kavramların niteliği bir hedef olarak gösterilebilir. a-2. Olgular Bilgisi Olayların geçtiği yeri zamanı belirleme, olguyu ya da olaya katılanları buluşları yapanları, ilk olarak kullananları, kişi ya da devletlerin adlarını yazma, bir nesnenin önemli özelliklerini sıralama, bu alanın bilgisini oluşturabilir. Örneğin; Belli kültürler hakkında belli başlı olguları hatırlama ve Güç kaynakları dersinde geçen önemli buluşlar bilgisi hedef davranış olarak gösterilebilir. a-3. Araç ve Gereçler Bilgisi Bazı konu alanlarında, araç ve gereç kullanma büyük yer ve önem kazanır. Örneğin ağaç, metal, elektrik, elektronik gibi derslerde araç ve gereç kullanılmadan hiçbir ürün oluşturulmaz. Ayrıca öğrencinin araç ve gereci iyi tanıması zorunludur. Ağaç İşlerinde “rende, testere, kalem, çivi” vb. araç ve gerece örnek verilebilir. b-BİR ALANDAKİ ÖZGÜLLERLE UĞRAŞMA ARAÇLARI ve YOLARI BİLGİSİ Bu alan beş bölüme ayrılır; b-1. Alışılar Bilgisi Her bilim dalında ders ya da konu alanında kullanılan bazı alışılar olabilir. Örneğin; şiir, tiyatro, bilimsel makale v.b. gibi belli başlı eser tiplerinin biçimleri ve alışılarına aşinalık bu alanın bilgisine girer.

2

genelleme ve kuralların doğruluğunun değerlendirilmesi zorunludur. b-3. Sıra.b.Sınıflamalar Bilgisi Her bilim dalı üzerine çalıştığı nesneleri sınıflara ayırabilir. Sağlık kavramlarını değerlendirmede kullanılacak bilimsel yöntemlerin bilgisi. araçların. iş ve işlem yollarının. sayıltı. benzeri amaçlar için işe koşulabilir. Hatta elde ettiği bilgileri bile belli bir sınıflamaya koyabilir. Örneğin giyim dersinde dikilen bir giysinin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler bilgisi. Ödev b-2. İlke ve Genellemeler Bilgisi Bilimsel yöntem sonucu nesneler hakkında elde edilen bilgiler. c-1. Sıra ve dizilerin bilgisinin bir üst basamağı olan sınıflamalar. Fen Bilgisi dersinde belli başlı deneylerde izlenecek sıra bilgisi bu alan kapsamına girer. gerçeğe ulaşmak için işe koşulan geçerli zihinsel ve işlemsel süreçlerin dirik bir örüntüsü olarak tanımlanabilir. ayrıca elde edilen bilgilerin yani kanun denence. bilimin gelişmesine o alandaki bilgilerin öğretilmesine yardımcı olabilir. ilgili alanı betimlemede. 3 . Felsefe ve güzel sanatlar alanında da kullanılan yöntemler sonucu elde edilen bilgilere. bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir. Dizi ve Yönelimler Bilgisi Ahmet Levent DİNÇER Her bilim dalı. Ölçütler Bilgi Ölçüt. açıklamada ve gelecekteki durumu kestirmede kullanılır. ilke.ÖTÖ310 – 2. Örnek. Böyle olunca ders ya da konu alanında sınıflamalar varsa bunların öğretilmesi gerekebilir. Örneğin. b-5. Örnek Kamu yardım programlarının gelişiminin temelindeki ana yönelimlerin bilgisi. Bilim kapsamına giren konu alanlarında “Bilimsel Yöntem” kullanılır. Yöntemler Bilgisi Yöntem. Ayrıca bunları belli sıra ve diziler sistemine de koyabilir. Her konu alanında kullanılan yöntemin. b-4. Metal işleri dersinde araç ve gereç türlerini tanıyabilme. Örneğin dünya ve güneş sistemi hakkında elde edilen bilgilerden. Bu basamak iki alanda incelenir. diğer gezegen ve galaksiler hakkında genellemeler ve kuramlara gidilir. Örneğin. Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilme v. üzerine çalıştığı nesnelerin doğası gereği belli sıra ve dizilerden yararlanmak durumunda kalabilir. c. Daktiloda on parmakla yazmada kullanılan temel teknikler bilgisi. BİR ALANDAKİ EVRENSELLER ve SOYUTLAMALAR BİLGİSİ Her bilim dalı üzerinde çalıştığı nesneler hakkında elde edilen somut bilgilerden. Belli bir kültür hakkındaki belli başlı genellemeleri hatırlama. Kooperatifleri düzenleyen hukuk kurallarını hatırlayabilme. daha soyut bilgilere doğru ilerler.

yani yorumlaması.KAVRAMA BASAMAĞI Bilişsel Alanın bilgi basamağında elde edilen bilgilerin.UYGULAMA BASAMAĞI Uygulama. Bilgideki anlamın daha anlaşılır duruma getirilmesi. Örneğin. yani çevirmesi. Sosyal Bilgiler dersinde haritayı okuyabilme. a. olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak “bu bilgilerin doğrudan bir biçimde göstermekte olduğu” geçmiş ve gelecekteki durumları hakkında bazı kestirmeler yapılabilir.b. sorunca hatırlayıp söylemesi davranışlarını öğrencinin göstermesi gerekiyordu. konu alanının tümü ya da bir bölümünü açıklamaya yönelik bilgilere kuram denir. kendine mal etmesi söz konusudur. b. Fakat verilen sorun yeni olmalıdır. İngilizce bir tümceyi Türkçeye çevirme. ders ya da konu alanında öğrenilen bilgi ve kavrama basamağındaki hedeflere dayanılarak. Ödev c-2. öğrencinin bilgi basamağında elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade etmesi. C. çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yoluyla. anlamını açıklaması. Yoksa 4 . elde edilen bilginin öğeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur. Elektrik işleriyle ilgili belli başlı verileri yorumlayabilme. Ticaret Bilgisi dersinde kuruluşların kâr ve zararlarını eldeki verilerden kestirebilme.ÖTÖ310 – 2. ÇEVİRME Kişi bilgi basamağında elde ettiği bilgileri. Kuramlar Bilgis Ahmet Levent DİNÇER Her bir konu alanında. Kavrama basamağında ise. Bu da yorumlama ile olur. Bilgi basamağında elde edilen bilginin görünce tanınması. yani açıklanması gerekir. bir iletişim biçiminden. bu basamakta kişi tarafından özümlenmesi. Kavrama basamağı üç bölüme ayrılır . B. Örneğin Beslenmeyle ilgili verileri açıklayabilme. diğer bir iletişim biçimine çevirebilir. c-ÖTELEME Nesneler.YORUMLAMA Bu basamakta. bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumlarını kestirmesi yani öteleme yapması gerekmektedir. Örneğin. Buna öteleme denir. karşılaşılan herhangi bir sorunu çözme işidir. Örneğin fizikte ışıkla ilgili dalga boyu ve parçacıklar kuramı v.

Örneğin. E. kuramlar vardır. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme zorunluluğu olabilir. Değişikliğe uğramış bir etkenin daha önce denge halinde olan biyolojik bir durum üzerindeki muhtemel etkisini yordama gücü. öğeleri. bir eser ortaya koyması. a. benzersiz yeni orijinal bir bilgi.İLİŞKİLERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. Analiz üç alt basamağa ayrılır. 5 . a. bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. Bu alanda kendi arasında üç bölümde incelenir. genellemeler. belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur. yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. Bu alana örnek. belli ilişkilere. yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır. sistem. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler bulunur. sistemde. Bu etkileşim. Bir öğrencinin kendine özgü. sistemde. genelleme ve kuramların saptanması gerekir. kırma. yine o bütün. buluş. ÖĞELERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi. Fiziki bir olguda ifadesi bulunan doğal genellemeleri saptayabilme. belli kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir.ANALİZ BASAMAĞI Kişinin çevresini kapsayan nesneler. a. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük bir önem taşır.ÖTÖ310 – 2. orijinallik. Bu basamakta. yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler. Sentezde yenilik. öğrenciye tekrar çözdürülmesi uygulama olamaz. ÖRGÜTLEME İLKELERİNE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. ÖZDEŞSİZ BİR İLETİŞİM MUHTEVASI OLUŞTURABİLME Kişinin kendine özgü. Hastalığı oluşturan etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme. D. Örneğin. b. bir öğretmenin dersiyle ilgili bir test hazırlaması bu basamak için örnek hedefler olabilir. yapıyı oluşturan öğeleri. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır. icat etme gibi özellikler söz konusudur. Bu ilke. Ödev Ahmet Levent DİNÇER derste çözülen bir sorunun.SENTEZ BASAMAĞI Sentez. olgu ve olaylar pek çok öğeden oluşabilir. yaratıcılık. benzeri olmayan. yıkma. yeni bir türü oluşturma işidir.

İşte bu tür bir değerlendirme dış ölçütlerle yapılan bir değerlendirmedir.DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Bilişsel. Düzeyine uygun bir edebi metni. belli amaçlar esasında yargılanmasıdır.1991. Örneğin. F. bu 6 . akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenme işidir. b. Duyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili herhangi bir ürün “kullanılan araç ve gereçler. söyleme” davranışı. Çünkü burada söz konusu olan. anlamını bozmadan bugünkü Türkçeye çevirip yazma” davranışına göre daha basittir. Örneğin. dayanıklılık. verim ve güç” açısından değerlendirilebilir. kural ve ilkelere dayandırılmalıdır. Duyuşsal. a. Örneğin. Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında. kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirmesi istenir. “ Osmanlıca verilen bir metni. sorunca hatırlayıp söyleme. DIŞ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bilişsel.ÖTÖ310 – 2. Yargılama bilinçli olmalı. “verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma. BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Bu alanla ilgili davranışlarda. eldeki ürünleri pazarlamak için işlerliği olan bir sistem önerebilme. doğruluğu. kuramlar. üzerinde çalıştığı nesneler olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler. Ekonomik doktrinleri karşılaştırıp temel ölçütlere göre değerlendirme( SÖNMEZ. genellemeler. Hedefler aşamalı olarak sınıflandığından. iş ve işlem basamakları. Örneğin. böyle bir metinde bulunması gerekenleri eleştirebilme. yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirme. yeni ve orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. ekonomiklik. görünce tanıma. iş yapmak değildir. ikinci davranışta ise hem metni anlama. davranışlarda bu özelliği içerir.BİR PLAN VEYA İŞLEMLER TAKIMI ÖNERİSİ OLUŞTURABİLME Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta üründen çok süreç vurgulanmaktadır. ölçütlere. Ayrıca bir ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de karşılaştırılabilir. hem de bugünkü Türkçeye. kendi içyapısından gelen genellemelere uygunluğu. Devinişsel Alanın her basamağında elde edilen bilgilerin. zihinsel etkinlikler daha baskındır. İÇ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bir bilişsel. İki alanda incelenir: a. izlenen yollar. Ödev b. Çünkü birinci davranışta.1994).ERTÜRK. Örneğin. duyuşsal ya da devinişsel ürünün kendi içindeki tutarlılığı. SOYUT İLİŞKİLER TAKIMI GELİŞTİREBİLME Bu basamakta öğrenciden. amaca uygunluk.

BİLİŞSEL ALANDA BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI: Bilişsel alan Benjamin Bloom tarafından meydana getirilmiştir. nesne. olguyla ilgili kuruluş ve kişileri. ölçüt. Analiz basamağında. eleştirme gibi davranışları kapsar. bir giysinin modele uygunluğunu araştırma (SÖNMEZ. bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu irdeleme. seçip alma. kendisi için yeni sorunları çözer. Öğrenme ünitesinde çeşitli değişikler yapmak (ÖZÇELİK 1979). hedefler davranışa dönüştürülürken. araç gerecin adını yazma. BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN YOKLUĞU HALİNDE TUTULACAK YOLLAR Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışlarına sahip bulunmamaları durumunda izlenecek bazı yollar vardır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER anlamı bozmadan tam ve doğru olarak aktarma gerekiyor. bir bilgi bütününü ya da örüntüsü. Bunlar: 1. Uygulama basamağında. 2. Sentez yalnız başına birleştirme değildir. sorunca hatırlayıp söyleme. doğru ya da yanlış olduğunu söyleme. yöntem. Sentez basamağında. anlamının yakalanması söz konusudur. öğeleri. Öğrencilere ilgili dersi almamaları konusunda salık verme.1990 lar da bilişsel alanın bazı kategorilerini sınıflandırmıştır.ÖTÖ310 – 2. grafiğe. Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri çözebilme. Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında kazandıklarına dayanarak. Değerlendirme basamağında. ilke ve kuramların özelliklerini ve kullandıkları yerleri yazma. ölçme sonuçlarını ölçüte vurup. 4. Bilgi basamağında. simgelere. Öğrencinin bu işlemi yapabilmesi için bazı bilgileri edinmesi gerekiyor. söyleme. öğrenci tarafından özümlenmesi. Kavrama basamağında. Örneğin. Örneğin. yeni bir orijinal güç kaynağı geliştirme. Bilgi basamağında kazanılan davranışların. ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. eleştirme. bir yargıya varma süreci vardır. sentezin özelliklerine uyulmalıdır. ezberleme. bölümleri de alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar içindedir. kendine mal edilmesi. diğer bir dile bozmadan çevirip söyleme. Bilişsel giriş davranışını üniteye girmeden önce tekrarlamak. tutarlılığı olan matematiksel bir model düzenleme” bu basamağın kapsamı içindedir.1991). Bir bütünü kendi içinde bölümlere. hedef davranışlar görünce tanıma. “ Yeni bir çözüm yolu bulma. 7 . matematiksel dile. olgu ve olayların girdikleri sınıfları ve türleri yazma. Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi 3. Sözel olarak verilen bir iletişimi.

ayrı fikirleri beraber koyma yeteneği Kriter yapma ve materyallerin değeri hakkında yargıçlık yapma yeteneği BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI DÜZLEMİNDE DAVRANIŞLAR İÇİN BENİMSENEN FİİLLER BİLGİ Tanımlamak Fark gözetmemek Liste yapmak Adladırmak Hatırlama tanımak Kaydetemek İlişki kurmak Tekrarlamak Önemini belirtmek ifade etmek Kendi kelimelerini kullanmak Teşhis etmek Tercüme etmek Yerleştirmek Toplamak Bildirmek Şekillendirmek Göz geçirmek Onaylamak Seçmek Söylemek Çevirmek Anlatmak Program yapmak Alışveriş etmek Kullanmak Faydalanmak Teklif etmek Tartışmak İtaf etmek Sınırlamak Geliştirmek Şemalaştırmak Ayırt etmek Ayırmak Sonuçları Sürüklemek Ön görmek Değerlendirmek Sınav yapmak Denemek Tekrar inşa etmek Şike yapmak Sentez Sistemleştirmek Tasarlamak Değiştirmek Örgütlemek Planlamak Toparlamak Üretmek Önermek Tahmin etmek Uygulamak Anlamak Kullanmak Oranlamak Gözden geçirip düzeltmek Hesap etmek Ayırt etmek Geçerli kılmak Takdir etmek Sınamak Örnek celbetmek Kanıtlamak Kanıtlamak Tanımlamak Saptamak Ayırt etmek Gözetlemek Tartışmak Açıklamak Oyunlaştırmak Kullanmak Genelleştirmek Tasvir etmek Tercüme etmek Tatbikat yapmak İşletmek Tahmin etmek Hesaplamak Sınıflandırmak Karşılaştırmak Zıtlık İlişkisi olmak Eleştirmek Toplanmak Toplamak Oluşturmak İnşa etmek Dizayn etmek Geliştirmek Hazırlamak Değer biçmek Seçmek Karşılaştırmak Eleştirmek Tahmin etmek Değerlendirmek Yargılamak Ölçmek ANLAYIŞ Seçmek UYGULAMA Uygulamak ANALİZ Analiz SENTEZ Düzenlemek DEĞERLENDİRME Tahmin etmek Sonuçlandırmak Yaratmak 8 . Ödev Ahmet Levent DİNÇER KATOGORİ Bilgi Anlayış Uygulama Analiz TANIMLAMA Önceki öğrenme materyallerini hatırlama yeteneği Belirtilen fikirler. anlamı tutma yeteneği Yeni koşullarda materyalleri kullanmayı öğrenme yeteneği Parçalı materyalleri ayrılmış materyaller arasında ilişkileri gösterme yeteneği Sentez Değerlendirme Bütün yeni ilişkileri kurma.ÖTÖ310 – 2. açıklamalar.

Basit hatırlama ve tanıma etkilerinden en alt düzeyden artarak daha karmaşık ve soyut akılsal düzeylere yükselmesinin sınıflandırmasını. Aşağıda bu aktivitelerin listesi bulunmaktadır. 5-Sentez: Orijinal yeni varlıklardan unsurların birleştirilmesi. özetlemek veya başka sözcüklerle bilgi vermek. 4-Analiz: Açık. çevirmek. Tarih olay ve yerler ve bağımlı meseleler —sıraya koymak. 1956). tarif etmek. Yeni durumlara uyma bilginin anlaşılmasını gerektirir. öz ilişkiler arasında. 6-Değerlendirme: Kararların yapılmasını gerektirir. Düzey için genel hedefler Yazma hedefleri için fiil örnekleri BİLGİ: Öğrenciler hatırlama ve bilgiyi tanır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Cevap vermek Uygulamak Taklit etmek Teşhis etmek Denetlemek Yaratmak Tahmin etmek Sormak Anlatmak Çözmek Sınamak Teşhis etmek (BLOOM) BİLİŞSEL ALANIN ANA KATEGORİLERİ: 1-Bilgi: Tanıma ve gerçeklerin hatırlanması ve belirtilmesi.ÖTÖ310 – 2. eleştiri ve akılcılıkta yargılama veya ayırmayı temel alır (David. Analiz ve sentezi gerektirir. BLOOM’UN TAKSONOMİSİNDE YAZMA HEDEFLERİ VE AMAÇLARI Bloom Bilişsel alan olmaksızın altı düzey belirliyor. suret etmek. 2-Anlayış: Açıklamak. 9 . 3-Uygulama: Farklı durumlar içinde orijinal öğrenme bağlantılarını danışarak öğrenmek. değerlendirilmesini ve fiil örnekleriyle akla ait aktivitelerde toparlanıyor. Analiz bilginin uygulanmasını gerektirir. bütün parçalar ayrı parçalara ayrılır.

formülleştirmek Tamamlamak. sormak ve çözmek. Hatırlamak. Onlar sonuçları tahmin etmelidirler. yeniden incelemek veya yeniden belirtmek. zıtlık. sembollerden. yargılamak. adlandırmak. tercüme etmek. UYGULAMA: Öğrenciler bilgi ve benimsemeyi problem çözmede kullanır. bildirmek ve nakletmek.ÖTÖ310 – 2. DEĞERLENDİRME: Öğrenciler nicel ve nitel standart yerlere göre yargılamalıdırlar. ANLAYIŞ: Öğrenciler değişen bilgileri farklı —Sınıflandırma. farklılaştırmak. modelleri görmeli ve parçaları organize etmelidir. özetleme ve sıralama. çevirmek veya program yapmak ANALİZ: Öğrenciler. ölçme. kanıtlamak. teşhis etmek. tasvir etmek. hazırlamak. ifade etmek. kaydetmek. sıralamak Organize etmek. Uygulanmak. önceden bildirmek Şemalandırmak. Oranlama. Denemek. ayırmak. Yerleştirmek. hesaplama. anlamak. tartışma. Planlamak ve genellemek. Görüşmek. toplamak. —Oluşturmak. dizayn etmek. değerlendirme. uygulamak Duyuşsal Alan 10 . SENTEZ: Öğrenciler bilgilerini yerine koyarak problem çözmelidirler ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER otoriteye sahiptir. —Seçmek. tanımak. Onlar tamamlayıcı açıklama ve gizli anlamları tanımalıdırlar. tartışmak —Hesaplamak. sınıflandırmak. grup ve sonuca varma etkilerine ulaşır. karışık düzen. bağlantı kurmak. anlatmak Söylemek. tanımlama. önermek. kurmak. Tanınan özneleri ve ispatın değerini onaylamak ve teorilerin değerlerini hesaplamalıdırlar (BLOOM) Tahmin etmek. Açıklama.

Toplumdaki duyuşsal davranışlar ile okulda hedeflenen duyuşsal davranışlar bir-birleriyle çelişebilirler. “vatanını. haksızlığa dayanamama ya da tersi boyun eğme gibi duyuşsal alanla ilgili davranışlar gösterebilir. benlik.10 Farkında Olma 1. ilgi. güdülenmişlik. kişinin yaşantıları ürünüdür. bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan.30 Doyum 3. arkadaşlarını seviş”. “büyüklerine karşı saygılı oluş”. kişilik. Sosyal Bilgiler dersinde “hoşgörülü olma”. Çünkü bilmediğimiz şeylere karşı herhangi bir sürekli duyuşsal bir tepki gösteremeyiz.00 DEĞER VERME 3. Bu alan aşamalı olarak Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır: 1.20 İsteklilik 2.00 ALMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 11 . değer yargıları gibi boyutlardan oluşur.00 TEPKİDE BULUNMA 2. tutum. temiz ve düzenli giyinmeden hoşlanma. bu alandaki özelikler gerçekleşmeyebilir.10 Değeri Kabullenme 3.00 ALMA 1.00 ÖRGÜTLEME 4. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu alan farklı bir alan olmasına rağmen.20 Değeri Yeğleme 3. Bu nedenle yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir.10 Genellenmiş Orüntü 5. Duyuşsal alan. “birlikte çalışma”.30 Kontrollü-Seçici Dikkat 2. Bu boyutlar.20 Niteleme 1.20 Değeri Örgütleme 5. ulusunu.20 Almaya Açıklık 1.10 Değeri Kavramsallaştırma 4. “yasalara karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir. ailesini.10 Uysallık 2.00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK 5.30 Değere Adanmışlık 4.ÖTÖ310 – 2. bazı nesne ya da olgulara karşı da kararlı bir tutum geliştirebilir. kaygı. doğayı sevme. Ayrıca. Kişi belli nesne veya olgulara karşı ilgi gösterebilir.

1. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma. söyleme (seçip işaretleme). öğrenci ve dersin özeliklerine göre düzenlenmelidir. Sınıf: İlimiz ve bölgemizi tanıyalım ünitesindeki temel toplumsal olguların farkında oluş. Bu basamaktaki hedef ve davranışlar. Laboratuvardaki en az dört araç-gerecin bulunduğu yeri yazma/söyleme. 3. almaya açık olma bir hatırlama değildir. 2. Herkes ülkenin önemli sorunlarını fark etmelidir.ÖTÖ310 – 2. onlara karşı hiçbir alanda öğrenilmiş bin davranış gösteremez. Ulaşımla ilgili sorunları yazma. özeliklerini bilme anlamına gelmeyebilir. Okul ve sınıf düzeyi yükseldikçe hedef davranışların da kapsamı değiştirilmelidir. Geçim kaynaklarıyla ilgili sorunları yazma.gereçlerle. 3. farkında olmadan daha fazla bir davranıştır. ama bilme. uyarıcının niteliğini. Davranışlar: 1. Fakat farkında olma. ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. söyleme (seçip işaretleme). Sınıf: İlimiz. 4. söyleme. okul. sınıf. bulundukları yerleri eşleştirip işaretleme. oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. 2. seçip işaretleme. 12 . bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır. nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır. Laboratuvardaki araç. Laboratuvardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. kişilerin farklı düşünce ve inançları olduğunu fark edemeyen bir kişi. söyleme Yıllık Düzeyde Hedef Her okul için: Laboratuvardaki araç-gereçlerin farkında oluş. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Kişi. 3. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık. olgunun farkına varır. nesne ve olguların farkında olmazsa. Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim 4. bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel sorunların farkında oluş. eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.10 Farkında Olma Bu basamakta. Bu basamaktaki davranışlar. En önemli toplumsal sorunları yazma söyleme. söyleme (seçip işaretleme). En önemli sorunları ifade eden cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. Kişi önce nesnenin. Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuvarda bulunanları seçip işaretleme. Daha sonra da kontrollü ve seçici dikkat basamağına geçebilir. çünkü bir uyarıcının farkına vurma. Sözgelişi. Davranışlar: 1. ondan sonra uyarıcıya açık olabilir. Bilmenin içinde farkında olma vardır. Davranışlar: 1. Yıllık Düzeyde Hedef İlköğretim 4. 2. Nüfusla ilgili sorunları yazma.

Toplumsal sorunlarla ilgili en az üç kitabın adını yazma. söyleme (seçip işaretleme). söyleme (seçip işaretleme).ÖTÖ310 – 2. 13 . söyleme (seçip işaretleme). Hangi konuda konuşulduğunu yazma/söyleme (seçip işaretleme).20 Almaya Açıklık Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez. Televizyon programlarında kişinin filmlere. Televizyonlarda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma. 2. Konuşma sırasında (varsa) kullanılan araç-gereçleri yazma/söyleme (seçip işaretleme). Konuşanın verdiği örneklerden (varsa) ikisini yazma/söyleme (seçip işaretleme). 5.Seçici Dikkat Bu basamakta kişi birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir. Dikkatini ve ilgisini ona yöneltebilir. Hangi konuda konuştuğunu yazma söyleme. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük Davranışlar: 1. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Her okul için: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. onu yargılama. Bu yayınların hangi televizyonlarda ve ne zaman yapıldığını yazma. 2. 3. Konuşmacının vurguladığı yardımcı noktaları yazma/söyleme (seçip işaretleme). Toplumsal sorunlarla uğraşan en az üç kişinin adını yazma. Kişinin hangi düşünceyi (inancı) savunduğunu yazma söyleme. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. 1. tersine ona doğru bir yönelme vardır. Böyle olmakla birlikte uyarıcıya karşı bir dönüklük. Vs. Yani uyaranı çekici bulma. açıklık ve hoşgörürlük vardır.30 Kontrollü . söyleme (seçip işaretleme). ara-ma da söz konusu değildir. Ödev 4. 1. ondan kaçmaz. haberlere. 2. söyleme (seçip işaretleme) 4. ona ilgi duyma. Konuşmacının vurguladığı ana noktayı yazma/söyleme (seçip işaretleme). 3. 4. Konuşanın sözünü kesmeden dinleme. reklâmlara ya da müzik programlarına veya bunlardan birine dikkatini toplamasında olduğu gibi. Ticaretle ilgili sorunları yazma. Davranışlar: 1. 3. Davranışlar: 1.

alanıyla ilgili olanların adını yazma/söyleme (seçip işaretleme). söyleme. Görevi zamanında bitirme. istediği için gerekli davranışı gösterir. Tepki kişi tarafından seçilmiştir. Burada zorlama. Son çıkan yayınlar arasında. 3. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma. Demokratik olarak alınan kararlara uyma. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 5. Okuduğu gazetede toplumsal sorunlarla ilgili yazı yazan kişinin adını yazma.10 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. fakat açık bir isteklilik de yoktur. Uyarıcıya karşı direnme göstermez. Kişi uyarıcıya karşı uysallık. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. baskı söz konusu değildir. 14 . söyleme (seçip işaretleme). 3. onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır. 2. isteklilik gösterebilir. Alanıyla ilgili (varsa) sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme (seçip işaretleme). 4. 2. uyarıcıları arar. 2. Davranışlar: 1. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Tüm okullar için: Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir.20 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur. Son basamakta ise tepkide doyum sağlayabilir. Alanıyla ilgili verilen bir temel yayının hangi konuda olduğunu yazma/söyleme. Davranışlar: 1. Öğrenci görevli olduğundan değil. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş. Verilen görevi itiraz etmeden gereği gibi yapma.00 TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. 2. Davranışlar: 1. 2.ÖTÖ310 – 2.

Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman oyırma. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. bir inanç gibi ortaya çıkabilir. Değerler. Bu ilkeyle ilgili toplantılar düzenleme. 3. inanç ve değerler bu basamağın kapsamı içindedir. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. 15 . 3. Davranış. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür.00 DEĞER VERME DÜZEYİNDE HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta hedefler. 2. Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış. doyuma ulaşacak davranışlar gösterme-sidir. fakat zamanla bu değerleri değişebilir. 2. dünyada barış” ilkesini savunan ko-nuşmalar yapma. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme. Bu işte çalışan diğer kişilere isteyerek yardım etme. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: “Yurtta barış. Davranışlar: 1. Ahmet Levent DİNÇER 6. Tutum. 3. tutum. 3. 2. sıkılır. 4. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir.ÖTÖ310 – 2. zevkle. pişmanlık duyabilir. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma. 5. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri. Ödev 2. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: i. 4.30 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek.10 Bir Değeri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı değer biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılığa ve tutarlılığa doğru derecelenebilir. 3. Görevini isteyerek yerine getirme. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma. inanç ve değerlerle ilgili olabilir. Kişinin değerlerinin de zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır.

onu arar. 4.00 ÖRGÜTLEME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 16 . Aldığı görevi eksiksiz yerine getirme. saldırmama. 3. özveride bulunarak bağlanmak ve onu savunmak bu basamağın kapsamı içindedir. kişinin. 7. 2. 5. Kendini eleştiren kişilere küsmeme. 4. 5. çok büyük sakıncalar doğurabilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim Her türlü eleştiriye açık oluş. Burada kişi değerle “özdeşleşmiştir” denebilir. onlardan daha üstün tutma söz konusudur.30 Bir Değere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır. insanlığın. Ödev 4. Bu basamakta. 3. Bir düşünceye. Okuldaki demokratik yaşamda kendiliğinden görev alma. kırılmama. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Tüm okullar: Özgürlükçü demokratik yaşamın sürekliliği için yapılan etkinliklere kendini veriş. Belli durumlarda demokratik kurallara uygun karar alma. Bu tür toplantılarda kendiliğinden görev alma. Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme. Davranışlar: 1. Davranışlar 1. 3. toplumun. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma. Özgürlükçü ve demokratik olmayan durumlarla karşılaşınca müdahale etme. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. Eğitimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır.ÖTÖ310 – 2. Bir grubu demokratik ilkelere göre yönetme. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. doğanın geleceği için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz. demokratik kuruluşları savunma. partiye. kişi bu değerlerin peşine düşer. 4. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme. Özgürlükçü. ona zaman ayırır. Bu ilkeyi savunan yazıları arkadaşlarına okumak için verme (salık verme). Bu nedenle kişiye. takıma vb. 8. 3. davaya.20 Bir Değeri Yeğleyiş Ahmet Levent DİNÇER Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme. demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma. 6. her türlü bağnazca. 2. Böyle bir tutum. Çıkar beklemeden.

6. 4. Mesleki sorunları giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma 2. Sunulmak üzere. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi. gerekiyorsa davranışlarını değiştirme. 5. hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan değerleri. Kendini eleştirenlere kızmama. savunmuştu. Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. Toplantılarda bildiriyi sunma. kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. eskisinden tümüyle farklı değildir. 4. 17 . Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. yeni değerler. çalışmaya. Oysa bu düzeyde. yeni bir anlam verir. Bu basamaktaki tutarlılık. duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. darılmama. hem de zenginleştirilmiştir.20 Bir Değer Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. 4. 4. 5.ÖTÖ310 – 2. Oluşturulan değerleri gerekli makamlara sunma. Kişinin okumaya. mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma. inceler ve bir senteze varır. Sonra benimsediği değere. benimsediği ya da çevresinde oluşan birçok değeri irdeler. başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. 6. 3. Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır. Yapılan eleştirilere göre. Başka bildirileri eleştirme. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş. 3. Yani değer kavramsallaştırılmıştır. Bu. demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir değer olarak kavramlaştırmasında olduğu gibi. Sentez sonucu oluşan değer. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. 2. Davranışlar: 1. bu basamağa dek kazandığı ve etkileşim altında olduğu tüm duyuşsal değerleri ayrıştırıp inceleyebilir. Bu eleştirilere her zaman teşekkür etme. araştırır. fakat değer hem geliştirilmiş. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme.10 Bir Değerin Kavramsallaştırılması Kişi. Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. çünkü bu değer kendine mal olmuştur. çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. Bu basamağa değin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş.

doğru. belli nesne. Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme. 7. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri. benliği söz konusudur. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma.ÖTÖ310 – 2. bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu. 3. İnsanlığın sorunlarını çözmek için sürekli uğraşma. Çevresini tutumlarına. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir. ona güvenilmez” gibi yargılar bu basamağın kapsamı içindedir. Davranışlar: 1. Kendine özgü değerlere göre davranabilir. olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. 4. 2. 2. 8. 5. yalancı. İnsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. İnsanları hiçbir zaman kandırmama. 5. inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir. Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara başvurma. İnsanların sevinçlerine. Yasaların gerektiğini her zaman yapma. 5. haksızlığa dayanamaz. 9. 18 . Hedef Tüm okullar ve yaşam: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1.20 Nitelenme En üst basamaktır. Bir bakıma dünya görüşünü. Değerlerle kişi özdeşleşmiştir. yaşam anlayışını ortaya koyar. ya da hilebaz. acılarına vb. 6. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş. İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma. Uygulamaları sürekli denetleme 9.10 Genelleşmiş Örüntü Kişi. Bu değerlerin uygulanmasını sağlama. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. her zaman ortak olma. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevr destek sağlama. 8. Doğayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma. değerlerine. Ödev 7. Kişinin karakteri. 5.00 NİTELENMİŞLİK BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Ahmet Levent DİNÇER Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır.

plan çizme. Tekrarlama. devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken. süre ve yeterlikte yapılabilir. Bu 19 . Uyarılmadan sonra. Ayrıca kişi. Gerçi içki içmeyi kişi sonradan öğrenmiştir. emniyet kemerini bağlar. Hastahane. davranışı beceri haline getirebilir. hapishane. fakat öğrenilmiş değildir. kolaydan zora. gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen kaparız. tekrarlanması daha zor ve karmaşıktır. önce o davranışı gözler. Kişi. Bir davranışın bu özeliklerle donanımlı olması. Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra. davranışı beceri haline getiremez. bu tür davranışları göstermez. Devinişsel (psikomotor) olanın kapsamına. çocuk yuvası. geçici ya da öğrenilmiş olabilir. ya da örneği göz önünde tutarak tekrarlaması gerekir. gözlemeden. algılanmayan bir davranış öğrenilemez. Tüm bu basamaklardan sonra kişi.ÖTÖ310 – 2. vak’a incelemesi yapma. kontağı açar ve marşa basar”. Sözgelişi. yaratabilir. Bu tür davranış da fizikidir. otomatik olarak istenilen nitelik. öğrenilmiş beceriler girer. Bu işe “kılavuzlanmış faaliyet” denebilir. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. 11. kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. yani algılaması ilk basamaktır. 12. Bu becerileri yeni durumlara uydurabilir. Üstelik kişi kılavuzlama etkinlikleri olmadan. kişinin o davranışı. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar öğrenilmiştir ve süreklidir. şoför koltuğuna oturur. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sağlama. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş. bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. Daha sonra beceri haline getirebilir. içkinin etkisi kalkınca. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 10. bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. Bu alan bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. En üst basamakta ise. düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. o beceriyi. bir organın hareketinden daha çok organın koordineli hareketine doğru aşamalı olarak sıralanabilir. Beceri halindeki davranış. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “kapıyı açar. koşullar değişmedikçe her zaman böyle olabilir. Sosyal bilgiler dersinde “harita. fakat gösterilen davranış geçicidir. Kişi kaslarını. En üst düzeyde ise. Sonra aynı davranışı tekrar etmeye çalışır. Bu beceriler de diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı şekilde sıralanmıştır. Devimsel Alan Bu alan. anket uygulama. kılavuz denetiminde. Bu davranışlar basitten karmaşığa. öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. yani gelen uyarıcıları algılar. çünkü gözlenmeyen. uyarılmadan daha karmaşık ve zor bir basamaktır. Kişi bu davranışları taklit ederek gösterebilir. görüşme yapma” gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. çünkü göz kapağı bu davranışı otomatik olarak yapar. Bir otomobilin çalıştırılması. Daha ileri düzeyde onları otomatik olarak yapabilir. Geçici davranışa örnek olarak. Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya. Kişinin davranışı gözlemesi. vitesi boşa alır. devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir. ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da kullanabilir. sarhoş bir adamın yaptıkları verilebilir. kroki. vücut organlarından birini ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir.

sonra o davranışı yapmak için hazırlanır. öğretmen mandolin çalabilme hedefini öğrencilere kazandırmak istediğinde.10 Algılama 1. bir organın hareketinden koordineli harekete ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde bilişsel. Adını söylemesi (bilişsel alanın bilgi). öğrencinin uyarılmasıdır. devinişsel alanla ilgili davranış modelleri veya örnekleri kişiye önce gerektiği gibi sunulmalıdır. duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır: 1. elini ve parmaklarını uygun duruma getirir. Aynı şekilde müzik dersinde.00 UYARILMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta kişi. Sosyal Bilgiler dersinde harita çizme becerisinin kazandırılmasında. öğrencilerin mandolinden gelen uyarıcıların farkına varması (duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma). öğretmenin mandolinin kurallarına uygun olarak nasıl çalındığını yeter sayıda çalıp göstermesi ise.00 DURUMA UYDURMA 5. Bu nedenden dolayı.2 0 Bedensel Kurulma 2. Veysel Sönmez tarafından devinişsel alan. becerilerin ağır bastığı tüm alanlarda da geçerlidir.ÖTÖ310 – 2. Ödev Ahmet Levent DİNÇER son basa-mağa ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir. sekreterlik vb. 1. Sözgelişi. iş ve teknik eğitimi. Uyarılma. öğrenci onu dikkatlice izler. Süre ve Yeterlikte Yapma 4.3 0 İstenilen Nitelik. Bu basamakta öğrenci edilgen. basitten karmaşığa. aynı zamanda beden eğitimi. davranışı örnek olarak yapan kişi ise etkendir. somuttan soyuta.10 Kılavuzlayanla Yapma 2. Deviniş-sel alanda bir becerinin öğretilmesi. yalnız müzik dersi için değil.00 UYARILMA 1.00 YARATMA 1.2 0 Kendi Kendine Yapma 3. bilişsel olanın bilgi. önce mandolinin ne olduğunu anlatmalıdır. doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler.10 Algılama 20 .00 BECERİ HALİNE GETİRME 3. haritanın nasıl çizildiğini önce öğretmen gösterir.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 2. kolaydan zora. daha sonra haritayı çizmek için vücudunu.2 0 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma 3. ev ekonomisi. duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma basamağıyla iç içedir.10 İstenilen Nitelikte Yapma 3.

21 . istenilen davranışın gerektirdiği biçime getirme işidir.. bir sesin hangi enstrümana ait olduğunu yazma/söyleme.. 2. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. sesinden. “sağ ayağını ileri atma. Lise 1. Örneğin yüz metre koşuda bir kişinin koşmaya başlamadan önce. sol ayağını gergin halde geride parmak uçlarında tutma. 1. Hedefler İlköğretim 4. Gözleri kapalıyken verilen bir doğal maddenin ne olduğunu. Sağlık koleji: İlk yardım hizmetlerini izleyebilme. Örneğin. organları ya da her ikisini birlikte. 3. diğer duyu organlarını kullanarak yazma/söyleme. her iki elin parmaklarını başlangıç çizgisine yerleştirme. Teknik eğitim: Ağaç işleri dersinde araç-gereçleri duyu organları ile tanıyabilme. sınıf: Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme.2 Bedensel Kuruluş Belli bir davranış için vücudu. eğilme. başını ileri kaldırma” gibi davranışların tümü bedensel kuruluş için örnek olarak verilebilir. Sınıf: Kimya dersinde element filizlerini duyu organları ile tanıyabilme.ÖTÖ310 – 2. 2. Bir güç kaynağındaki çalışmayı izleyebilme. Davranış örüntülerinin. davranışların tümünü değil. Eğilme. Davranışlar: 1. Hedef Tüm okullar: Beden eğitimi dersinde kısa mesafe koşuları için vücudu hazır duruma getirebilme. Davranışlar: 1. İlköğretimde tüm sınıflar: Beden eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme. Ayaklarını uygun biçimde yerleştirme. Hedef İlköğretim 5. 4. kokusundan ne olduğunu yazma/ söyleme gibi davranışlar algılama basamağına girebilir. başlangıç için gerektirdiği biçim-de göstermelidir. kokusundan) ne olduğunu yazma/söyleme. Sınıf: Müzik dersinde herhangi bir enstrümanın çalınışını izleyebilme. modellerinin tümünü farketme söz konusudur. tadından. Yarışın başlangıç çizgisine gelme. Her iki eli başlangıç çizgisine uygun biçimde yerleştirme. Bu basamaktaki davranışlar zihinsel ve duyuşsal kurulma ile birlikte olabilir. fakat bu tür davranışların bu basamakta daha çok devinişsel yönleri söz konusudur. Verilen bir temel doğal maddenin renginden (görünümünden. 3. Kişi bu basamakta. maddenin renginden. Verilen bir temel doğal maddenin ne olduğunu iki duyu organını kullanarak yazma/ söyleme.

6. Davranışlar (işlem basamakları): 1. Toz kelepçesini çıkarıp alma. Dinamo kapak vidalarını sökme. Örneğin öğretmenin yardımıyla bazı beden hareketlerini yapma. 2. İlköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde bir butonla çalışan zil tesisatını öğretmenin yardımıyla yapabilme. Kömürleri (fırçaları) çıkaracak kadar yayı kaldırma. 4. Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra. bazı işlerin tümünü ilk hamlede öğrenemez. mandolin çalma. 8. Sağlık koleji: Maket üzerinde. Kasnak tarafından çekerek endüviyi komple alarak zorlamadan çıkarma. Başı uygun biçimde tutma. 7. Yay çengellerini kullanarak yayı çekme.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta bir iş ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarını. Ödev 5. 5. öğretmenin yardımıyla iğne yapabilme. bir tablonun yakın bir örneğini yapabilme. Karmaşık bir beceriyi oluşturan her bir parça kolaydan zora. kılavuz denetiminde adım adım kazandırılmalıdır. Bu sırada kişi. Kömürleri çıkarma. ya da maketten yararlanarak aynısını yapma da bu basamağın kapsamı içindedir. çünkü yapılan yanlış davranış istenmeyen yan ürünlere götürebilir ve böyle bir davranışı da silmek kolay değildir. öğretmenle beraber yapması söz konusudur. Hedef örnekleri İlköğretim: Fen bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmenin yardımıyla yapabilme.ÖTÖ310 – 2. basitten karmaşığa ve becerinin tümünü oluşturacak biçimde sıralanmalıdır. Yapılan yanlışlar anında düzeltilir. Bu nedenle böyle işlerin tümü. İlköğretim: Öğretmenin yardımıyla istenilen enstrümanı çalabilme. kılavuzlayanla öğretmenle ya da ustayla birlikte veya onların yardımıyla iş ve işlem basamaklarına uyarak yukarıda belirtilen ilkelere göre yapar. Ahmet Levent DİNÇER 2. 22 . 3. Hedef Endüstri meslek lisesi: Bir dinamoyu öğretmenin yardımıyla sökebilme. Kişi. öğrencinin işin gerektirdiği sıraya göre. İlköğretim: Resim dersinde. Fırçadan kömürleri kurtarma. örneğini. bir radyoyu öğretmenin yardımıyla monte edebilme. Fırça tutucu kapağını hafifçe plastik çekiçle tıklatarak öne alma. aşamalı olarak sırayla öğrenciye. 2. yapılanları göz önüne alarak kendi kendine yapmaya yönelir. kılavuzlayan öğretmen tarafından sürekli denetim altında tutulur. Endüstri meslek lisesi: Elektronik dersinde. öğrenci modelini.10 Kılavuzlayanla Birlikte Yapma Karmaşık bir beceriyi öğrenci.

gözetimi söz konusu değildir. işlem basamaklarına ayrılmışsa. Ödev 2. Ayrıca kılavuzlayandan gelen ipucu. içerden yerleştirme. istenilen nitelikte yapılmaya doğru geliştirilir. bu basamakta becerili insan durumuna gelir. Teğelleri sökme. 2. Hedef Kız Meslek Lisesi: Ekstraforlu baskı dikişini istenilen nitelikte yapabilme Davranışlar: 1. eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir. Yıkanmış ekstraforu. ya da gözetimi söz konusudur. 6. 23 . Daha sonra hem gereken nitelikte. 05 cm. kılavuzlayan tarafından anında gerektiği biçimde düzeltilir. Eğer iş ve işlem yaprağı belirtilmemişse. Baskı yapılacak yeri kesme. öğretmen hiç yardım etmeden. Baskı yapılacak yeri düzeltme.20 Kendi Kendine Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki hedeflerde öğretmenin yardımından çok denetimi. o işin gerektirdiği nitelikte yapar. Davranışlar 2. Bu basamakta hedefler davranışa dönüştürülürken nitelik. 5. hiç kimseden yardım almadan. Öğrenci. Mesleki eğitim ve öğretim yapan tüm okullarda. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: Bir dinamoyu atölyede öğretmenin gözetiminde kendi başına sökebilme. 3. Kaba deneme ve yanılmalara da artık yer yoktur. Süre. devinişsel alanla ilgili derslerde. Bu sekiz davranış.1’deki hedefin tüm davranışları bu hedef için de geçerlidir. Makinede çekme. kılavuzlayanla yaptığı davranışı. bu basamakta onun gözetiminde kendi başına yapmaya çalışır. malzeme ve enerjide ekonomiklik ayrıca öğretmenin yardımı.ÖTÖ310 – 2. Eğer iş.00 BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. Eğer öğrenciler bu basamakta yetiştirilmemişlerse. Teğelleme. süre ve yeterlik hedefte belirtildiği için yazılmayabilir. fakat onun gözetiminde eksiksiz olarak öğrenci tarafından yapılacaktır. öğrenciler en az bu basamaktaki hedeflerle donanmış olarak yetiştirilmelidir. 3. bu kez işlem yapılarında bu özelikler vurgulanır. düzeltme ve dönüt yoluyla davranış. 4. davranışlarda bu özeliklere yer verilmelidir. 3. Hedef davranışları kendi başına. Yanılmalar ise.10 İstenilen Nitelikte Yapma Öğrenciler bu basamakta işi istenilen nitelikte yapmalıdırlar. hem de belirtilen zamanda işi yapıp ortaya koyar.

bir dakikada 64 vuruş yapabilme. uygun damara bir defada kolayca girme. 24 . 3. 5. 4.ÖTÖ310 – 2. Hastanın avucunu açıp kapamasını sağlama. 9. 8. 8.20 İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma Devinişsel alanla ilgili beceri. Yani kişi istenilen işi belirtilen nitelik ve sürede yaptıktan sonra yorgun düşebilir. en fazla dört hata yaparak. 10. Ticaret lisesi: Daktiloda on parmakla yazı yazabilme. Hedefler İlköğretim: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme. Ütüleme. 4. Ödev 7. 12. 6. Hastanın pozusunu lastikle kurallara uygun sıkma. Önemli olan işi belirtilen nitelikte ve sürede yapmış olmasıdır. Kolu kapama. kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme. Kan alınacak yeri alkollü pamukla temizleme. Ahmet Levent DİNÇER Endüstri Meslek Lisesi: Düzeyine uygun olarak verilen bir güç kaynağını monte edebil-me. 11. Lastiği pazıdan çözüp alma.. Ticaret Lisesi: Daktiloda on parmakla. istenilen basit bir etekliği kurallara uygun olarak iki saatte dikebilme. Hastaya ne yapacağını söyleme. İğneyi damardan çekme. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde. Kız Meslek Lisesi: Belli bir yemeği. 2. 9. Alkollü pamukla iğne yerine bastırma. mükemmellikte ve olgunlukta yapılmalı. 3. Baskı dikişi yapma. Davranışlar: 1. Kanı kurallara göre enjektöre çekme. Hedefler ilköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde ağaç üzerine basit bir oyma işlemini istenilen nitefiklere uygun olarak bir saatte yapabilme. Hedef Sağlık koleji: Damardan kanı. Tekrar ütüleme. Sterilize edilmiş enjektörü alma. Malzemede ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir. ayrıca belirtilen sürede bitirilmelidir. Hastanın kollarını açma ve kan alınacak kolu belirleme. bir televizyonu kurallara uygun olarak on saatte monte edebilme. istenilen kalitede. Endüstri Meslek Lisesi: Elektrik dersinde. belirtilen niteliklere göre pişirebilme.

Kişi bir iki deneme 25 . Dikiş paylarını teğelleme. 8. Baskı dikişini yapma.ÖTÖ310 – 2. 9. birey enerjisini ekonomik bir biçimde tüketmelidir. Kalıbın kenarlarından kesme. Kemerin şeklini verme. 11. Ağaç işleri atölyesinde bir masayı öğrenci iki saatte yapıp bitiriyor. 4. İplik yönünü göz önünde bulundurarak kalıbı kumaşa hazırlama. 15. Bel ölçülerine göre kemer boyunu hesaplama. Kız meslek lisesi: Giyim dersinde basit bir etekliği iki saatte ekonomik olarak kolayca dikebilme. 5. hem de ucuza mal edilmeli. hem istenilen nitelik ve sürede yapılmalı. 10. Bu düzeyde önceden kazanılan becerilerin alana genellemesi söz konusudur. Sürede ve Yeterlikte Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki beceriler. Ödev 3. Kemer kumaşından astar parçasını kesme. Astar kemer parçasını içine yerleştirme. devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir problem durumunda kolayca uygular. Kemere yerleştirme.30 İstenilen Nitellikte. Kemerin üzerini isteğe göre süsleme. Patron kâğıdı üzerinde kemer boyunu ve enini saptama. Kumaşı ütüleme. onu da bir iki deneme sonunda kolayca çalmasında olduğu gibi. Sağlık koleji: Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca yapabilme. 18. Gerekli yerlerin köşelerini yapma. Dikiş payı vererek çizme. Yani enerji ve malzemede ekonomiklik sağlar. öğrenci bu basamağa daha gelmemiştir denebilir. 2. 13. 7. ucuz bir biçimde yapar. Örneğin. 4. belli bir tür keman çalan bir öğrencinin viyolonselle ilk kez karşılaştığında. 3. fakat malzemede ekonomiklik sağlanamamışsa. yani 50 milyon liraya çıkacak bir masayı 70 milyon liraya ya da daha yukarıya mal etmişse. Hedefler Lise: Beden eğitimi dersinde yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme. Kenarından çizme. 14. Öğrenci bu basamağın sonunda. Kenarındafl tutturma. 16.00 DURUMA UYDURMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. 17. Hedef Kız Meslek Lisesi: Fantezi elbise kemerini ekonomik olarak kolayca otuz dakikada hazırlayabilme Davranışlar: 1. beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları. Dikiş paysız olarak astarı kesme. beceriyi çok kolay. Ütüleme. 12. istenilen nitelik ve sürede. 6.

2. Oyun oynayabilme.00 YARATMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamak. Böyle olmakla birlikte istenilen beceriyi çok kısa zaman-da kolayca kazanabilir. Pencere boyutlandırma ve taşıma Güvenlik önlemlerini kavrama. Ödev Ahmet Levent DİNÇER yapabilir. fakat yeni durumda tek başınadır.ÖTÖ310 – 2. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: İlk kez karşılaştığı altı silindirli bir motorun subop ayarını azami yirmi beş dakikada yapabilme. devinişsel özelikleri ağır basan orijinal. motoru çalıştırma. bir dereceye kadar da duyuşsal alanın nitelenmişlik ve sezgisel alanın geçmiş ve gelecekle iletişim kurma basamaklarıyla iç içedir. Hedef Konservatuar: Elde ettiği becerilerle. Bilgisayarı ve bizi tehdit eden durumları açıklayabilme. Endüstri Meslek Lisesi: Ağaç işlerinde kazandığı beceriyle. özellikle bilişsel alanın sentez. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde kazandığı becerilerle. Tüm okullar: Belli duygu ve düşüncelerini anlattığı özgün bir resim yapabilme İlköğretim 6. fakat burada devinişsel alanla ilgili nitelikler ağırlık taşır. benzeri olmayanı yapma. Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planına Göre • • • • • • • Bilgisayarın tanımını yapabilme. Ona yardım eden. başlat menüsü ve Bilgisayarımın görevini ve ne şekilde çalıştığını söyleme. istenilen yeni işi kolayca yapabilme. Bilgisayar kullanırken alınacak güvenlik önlemlerini. kullanım alanlarını söyleyebilme Bilgisayarın ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını söyleme. Vs. Davranışlar: 1. 26 .. Dikkatsizlik sebebiyle bize ve bilgisayarımıza gelecek zararları söyleme Virüslerin çalışma mantığını kavrayabilme. Motor katoloğuna bakarak subap ayar değerlerini bulma. Katoloğa göre subap ayarı sıcakken yapılacaksa. Yaratma. benzersiz. yol gösteren kişi yoktur. 5. yeni bir dikiş makinesini kolayca çalıştırabilme. yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir Hedef Konservatuar: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme. alınacak önlemleri açıklayabilme. ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme. Windows'un çalışma prensiplerini kavrayabilme Görev çubuğu. yeniden ortaya koyma.

Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Word belgesine resim ekleyebilme. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Ödev • • • • • • • Ahmet Levent DİNÇER Virüslerin nasıl bulaştığını. taşıma. yazıcıdan çıktı alabilme. Kes. Yapıştır işlemlerini kullanma. kayıtlı belgeyi açma. Kopyala. Matematik Oyunu programını kullanabilme. adını değiştirebilme Kendi numarasını taşıyan bir klasör oluşturma. silme. Word'de hazırladığı dosyayı diskete kaydetme. Excel'i kapatma. Sistem yazılımlarıyla. 27 . uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. Gösterilen tuşun görevini söyleme. satır. silebilme. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. rengini. kaydetme. seçim yapma. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. WordArt ekleyebilme Tab. Yazı Tipini. klavye tuşlarıyla hizalayabilme. aktif hücre. Kes. Belgeler üzerinde çalışabilme. Sistem yazılımlarıyla. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Bir programla oluşturduğu dosyayı diskete kaydedebilme. Hücrelerin ismini söyleme. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Yazıyı. ad kutusu. boyutlandırma. Klasör oluşturabilme. Yeni belge oluşturma. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. silme. Geri Al komutunu kullanma. boyutlandırma. Hatasız olarak kapatmak. taşıma. Başlık çubuğu. Kopyala. hücreye veri girme. WordArt metin ekleme. sütun. Kopyala. adını değiştirme. yazdırma. sildiği dosyayı geri dönüşüm kutusundan geri alma. Paragraf hizalama. Word belgesine resim ekleyebilme. Yazı Tipini. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. Kopyala. Matematik Oyunu programını açıp kullanmak. boyutunu. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Seç. Oyun açıp oynama. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Kes. Space ve Enter tuşlarını yerinde kullanma. Yapıştır işlemlerini kullanma. boyutunu. çalışma sayfalarını gösterme. Kes. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seç. Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Tuşların görevini açıklayabilme.ÖTÖ310 – 2.Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. korunmak için neler yapmamız gerektiğini söyleme. rengini. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma Excel'i çalıştırma. yayıldığını. Klavye ve fare ile dosya kopyalama. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. formül çubuğu.

Ödev • Ahmet Levent DİNÇER Hücre seçme.html http://www. Tabloyu seçerek. ders saatlerini yazma. günleri. Geri Al komutunu ve ESC tuşunu kullanma. Belli bir konuda araştırma yaparken internetten faydalanabilme. Not çizelgesi oluşturabilme.tr/duyussal. Tabloyu Otomatik biçimlendirme.edu. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Verilen bilgilere uygun tablo oluşturma. Çıktı alma. Ders isimlerini yazma.htm 28 . Adres kutusuna istenen adresi girme. İnternetin nerelerde. Önemli olan bu kazanımları öğrencilere bireysel olarak kazandırmaktır. Kayıtlı dosyayı açma. İnternet Explorer ı çalıştırma. Tabloyu seçerek. hangi amaçlarla kullanıldığını söyleme. Kayıtlı dosyayı açma. İstenen terimin anlamını söyleme. Adres kutusuna istenen adresi girme. İnternet Explorer ı çalıştırma. Tabloyu Otomatik biçimlendirme.ÖTÖ310 – 2. Öğrenciler derslerde belirlenen hedefleri yaptıkları ölçüde bu davranışları kalıcı hale getirebileceklerdir. Çıktı alma. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. Kayıtlı dosyayı açma. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. • • • • • • • • • • • • • • Haftalık ders programı tablosunu biçimlendirme. Adreslere bağlanarak internette sörf yapabilme. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma.com/ualtunay. Bu kazanımlar 6. sınıf öğrencileri için oldukça idealdir. Aynı ders isimleri için hücreleri sürükleyip kopyalama. Ortalama notlarını bilgisayara hesaplatma.geo/dersler/tarih/bilissel.egitim. Ayrıca bilgisayar dersinin haftada 1 saat olduğunu düşünecek olursak oldukça yeterlidir diye düşünüyorum. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma.aku. Kaynaklar: http://www. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Arama motoru kullanarak anahtar kelimelerle istenen konuda ara yapabilme. Dosyayı kaydedip kapama. Örnek 5 öğrencinin Bilgisayar dersinden aldığı notların tablosunu oluşturma. Not: Genel itibariyle kazanımlar iyi bir şekilde düzenlenmiş ve istenen ölçülerde öğrencilerin gelişimlerine uygun görülmüştür. tabloyu biçimlendirme. arama sonuçlarından istediği bilgiye ulaşabilme. Kayıt/Kapama Kayıtlı dosyayı açma. verileri sıralama.geocities.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->