ÖTÖ310 – 2.

Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

Bilişsel Alan
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alan kapsamı içindedir. Gerçi öğrenilmiş davranışların tümünde, zihinsel, duyuşsal ve devinişsel özellikler vardır. Bu davranışlar ister Bilişsel, ister Duyuşsal, isterse Devinişsel olsun hiçbiri diğerinden tümüyle soyutlanamaz. Yani Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla Duyuşsal alanla diğer bir boyutuyla da Devinişsel alanla ilgilidir. Bloom ve arkadaşlarınca aşamalı olarak düzenlenen Bilişsel Alan, eğitim dünyasın da yaygın bir kabul görmüştür. Bu aşamalı düzenlemede, öğrenmenin ilk basamağını içeren basit, somut ve öğrenilmesi kolay davranışlardan, daha karmaşık, soyut ve öğrenilmesi daha zor davranışlara doğru gidilmiştir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olmaları halinde her bir davranışın diğerinin ön koşulu olma zorunluluğu da göz önüne alınmıştır. Yani ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın ön koşuludur. Üstelik ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın içinde vardır.(Sönmez 1991). Kuramsal olarak, eğer bütün öğrenciler eldeki öğrenme ünitesinin gerekli kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin böyle bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmalıdır. Eldeki ünitenin gerçek ön şartları belirlenebilmişse, bunların yokluğu halinde hiçbir çaba, özendirme(teşvik),ödül ya da öğretim hizmeti önceden belirlenmiş olan bir düzeyde öğrenilmesini sağlayamamalıdır. Bu nedenle, bir öğrenme ünitesinin ön şartları ya da bu üniteyle ilgili bilişsel giriş davranışları öğrencilerle ünitenin öğrenilmesi arasındaki tek köprüdür; öğrencinin bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenebilmesi için bunların gözden uzak ya da hesap dışında tutulması olanağı yoktur. Bu görüşe göre, bir öğrenme ünitesini sadece bu ünite için gerekli olan giriş davranışlarına sahip bulunan öğrenciler istenilen düzeyde öğrenebilirler(Bloom,1979). Bu özelliklere göre Bilişsel Alan, aşamalı olarak altı ana basamağa ayrılmıştır:

A-BİLGİ BASAMAĞI:
Bilgi herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alanın özelliklerini yazma, söyleme yani hatırlama gibi iki boyutu kapsar. Tanıma ve hatırlama öğrenilmiş davranışlarımızın temelini oluşturur. Tanımadığımız, hatırlamadığımız nesnelerle ilgili olarak öğrenilmiş bir davranış gösteremeyiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine bir tümce söylüyor ve defterine yazdırıyor. Bu tümcedeki sıfatları öğrencilerden bulmalarını istiyor. Öğrenciler o güne dek, sıfat terimiyle karşı karşıya kalmamışlarsa büyük bir olasılıkla, sıfat nedir diye soracaklardır. Öğretmen,“sıfat, varlıkların niteliklerini ve niceliklerini gösteren sözcüklerdir” diyecek; tahtaya sorduğu tümceyi yazıp sıfatları gösterecektir. Belli bir zaman sonra öğretmen sıfatın tanımını yapınca öğrenciler, “ bu sıfatın tanımıdır diyecekler ” duyunca hatırlayacaklar yâda sıfatın tanımı istenilince

1

ÖTÖ310 – 2. Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

kendileri hatırlayıp söyleyeceklerdir. İşte tanıma ve hatırlama gibi özelliklerin toplandığı, Bilişsel Alanın ilk basamağına “bilgi” denmektedir. Bilgi düzeyi aşamalı olarak “Bir alandaki özgüler, Bir alandaki özgüllerle Uğraşma Araçları ve Yolları, Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi” boyutlarına ayrılabilir. a. BİR ALANA ÖZGÜ BİLGİLER(BELİRGENLER BİLGİSİ) Her bilim dalı ders ya da konu alanının kapsamına giren nesneler, olgular vardır. Bunların özelliklerine çeşitli anlamlar verilebilir ve sınırları çizilen anlamlar, çeşitli sözcüklerle anlatılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde “zarf, zamir, fiil”,Matematik de “sayı, rakam”, Tarih de “ tarih, milat,” vb. Bu belirgenler bilgisi de üç başlık altında toplanabilir. a-1. Kavramlar Bilgisi Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir. Bunlar sözcükler ya da sözel olmayan simgelerle adlandırılabilir. Örneğin; Fen Bilgisi dersinde verilecek kavramların niteliği bir hedef olarak gösterilebilir. a-2. Olgular Bilgisi Olayların geçtiği yeri zamanı belirleme, olguyu ya da olaya katılanları buluşları yapanları, ilk olarak kullananları, kişi ya da devletlerin adlarını yazma, bir nesnenin önemli özelliklerini sıralama, bu alanın bilgisini oluşturabilir. Örneğin; Belli kültürler hakkında belli başlı olguları hatırlama ve Güç kaynakları dersinde geçen önemli buluşlar bilgisi hedef davranış olarak gösterilebilir. a-3. Araç ve Gereçler Bilgisi Bazı konu alanlarında, araç ve gereç kullanma büyük yer ve önem kazanır. Örneğin ağaç, metal, elektrik, elektronik gibi derslerde araç ve gereç kullanılmadan hiçbir ürün oluşturulmaz. Ayrıca öğrencinin araç ve gereci iyi tanıması zorunludur. Ağaç İşlerinde “rende, testere, kalem, çivi” vb. araç ve gerece örnek verilebilir. b-BİR ALANDAKİ ÖZGÜLLERLE UĞRAŞMA ARAÇLARI ve YOLARI BİLGİSİ Bu alan beş bölüme ayrılır; b-1. Alışılar Bilgisi Her bilim dalında ders ya da konu alanında kullanılan bazı alışılar olabilir. Örneğin; şiir, tiyatro, bilimsel makale v.b. gibi belli başlı eser tiplerinin biçimleri ve alışılarına aşinalık bu alanın bilgisine girer.

2

bilimin gelişmesine o alandaki bilgilerin öğretilmesine yardımcı olabilir. Fen Bilgisi dersinde belli başlı deneylerde izlenecek sıra bilgisi bu alan kapsamına girer. Belli bir kültür hakkındaki belli başlı genellemeleri hatırlama. Sıra ve dizilerin bilgisinin bir üst basamağı olan sınıflamalar. Sıra. diğer gezegen ve galaksiler hakkında genellemeler ve kuramlara gidilir. Örneğin dünya ve güneş sistemi hakkında elde edilen bilgilerden. Ödev b-2.ÖTÖ310 – 2. üzerine çalıştığı nesnelerin doğası gereği belli sıra ve dizilerden yararlanmak durumunda kalabilir. Hatta elde ettiği bilgileri bile belli bir sınıflamaya koyabilir. bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir. Bu basamak iki alanda incelenir. açıklamada ve gelecekteki durumu kestirmede kullanılır. Örneğin giyim dersinde dikilen bir giysinin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler bilgisi. Örnek Kamu yardım programlarının gelişiminin temelindeki ana yönelimlerin bilgisi. sayıltı. BİR ALANDAKİ EVRENSELLER ve SOYUTLAMALAR BİLGİSİ Her bilim dalı üzerinde çalıştığı nesneler hakkında elde edilen somut bilgilerden. Bilim kapsamına giren konu alanlarında “Bilimsel Yöntem” kullanılır. Sağlık kavramlarını değerlendirmede kullanılacak bilimsel yöntemlerin bilgisi. genelleme ve kuralların doğruluğunun değerlendirilmesi zorunludur. Kooperatifleri düzenleyen hukuk kurallarını hatırlayabilme. b-3. ilgili alanı betimlemede. ayrıca elde edilen bilgilerin yani kanun denence. gerçeğe ulaşmak için işe koşulan geçerli zihinsel ve işlemsel süreçlerin dirik bir örüntüsü olarak tanımlanabilir. daha soyut bilgilere doğru ilerler. 3 . b-5. benzeri amaçlar için işe koşulabilir.b. Daktiloda on parmakla yazmada kullanılan temel teknikler bilgisi. Yöntemler Bilgisi Yöntem.Sınıflamalar Bilgisi Her bilim dalı üzerine çalıştığı nesneleri sınıflara ayırabilir. araçların. Felsefe ve güzel sanatlar alanında da kullanılan yöntemler sonucu elde edilen bilgilere. Her konu alanında kullanılan yöntemin. iş ve işlem yollarının. Örneğin. b-4. Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilme v. c-1. c. Ayrıca bunları belli sıra ve diziler sistemine de koyabilir. ilke. Örnek. Metal işleri dersinde araç ve gereç türlerini tanıyabilme. Böyle olunca ders ya da konu alanında sınıflamalar varsa bunların öğretilmesi gerekebilir. Ölçütler Bilgi Ölçüt. Dizi ve Yönelimler Bilgisi Ahmet Levent DİNÇER Her bilim dalı. Örneğin. İlke ve Genellemeler Bilgisi Bilimsel yöntem sonucu nesneler hakkında elde edilen bilgiler.

yani çevirmesi. Kavrama basamağı üç bölüme ayrılır . İngilizce bir tümceyi Türkçeye çevirme. b.KAVRAMA BASAMAĞI Bilişsel Alanın bilgi basamağında elde edilen bilgilerin. anlamını açıklaması. konu alanının tümü ya da bir bölümünü açıklamaya yönelik bilgilere kuram denir. bir iletişim biçiminden. Ödev c-2. yani yorumlaması. C. Yoksa 4 . Bu da yorumlama ile olur. ders ya da konu alanında öğrenilen bilgi ve kavrama basamağındaki hedeflere dayanılarak. Fakat verilen sorun yeni olmalıdır.YORUMLAMA Bu basamakta. bu basamakta kişi tarafından özümlenmesi. elde edilen bilginin öğeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur. c-ÖTELEME Nesneler. öğrencinin bilgi basamağında elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade etmesi. sorunca hatırlayıp söylemesi davranışlarını öğrencinin göstermesi gerekiyordu. olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak “bu bilgilerin doğrudan bir biçimde göstermekte olduğu” geçmiş ve gelecekteki durumları hakkında bazı kestirmeler yapılabilir. Örneğin fizikte ışıkla ilgili dalga boyu ve parçacıklar kuramı v. Örneğin Beslenmeyle ilgili verileri açıklayabilme. Kavrama basamağında ise. karşılaşılan herhangi bir sorunu çözme işidir. Örneğin. Örneğin. Ticaret Bilgisi dersinde kuruluşların kâr ve zararlarını eldeki verilerden kestirebilme. Buna öteleme denir. Kuramlar Bilgis Ahmet Levent DİNÇER Her bir konu alanında. Sosyal Bilgiler dersinde haritayı okuyabilme. ÇEVİRME Kişi bilgi basamağında elde ettiği bilgileri. a.b. çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yoluyla. B. kendine mal etmesi söz konusudur. Bilgideki anlamın daha anlaşılır duruma getirilmesi. Bilgi basamağında elde edilen bilginin görünce tanınması. yani açıklanması gerekir. bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumlarını kestirmesi yani öteleme yapması gerekmektedir. Elektrik işleriyle ilgili belli başlı verileri yorumlayabilme.UYGULAMA BASAMAĞI Uygulama. diğer bir iletişim biçimine çevirebilir.ÖTÖ310 – 2.

Bu etkileşim. benzersiz yeni orijinal bir bilgi. bir eser ortaya koyması. Ödev Ahmet Levent DİNÇER derste çözülen bir sorunun. yine o bütün. öğrenciye tekrar çözdürülmesi uygulama olamaz. Bu basamakta.SENTEZ BASAMAĞI Sentez. yaratıcılık.ANALİZ BASAMAĞI Kişinin çevresini kapsayan nesneler. Sentezde yenilik. belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur. a. orijinallik. bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. benzeri olmayan. Bu ilke. yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. Örneğin.İLİŞKİLERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. a. b. Örneğin. genellemeler. bir öğretmenin dersiyle ilgili bir test hazırlaması bu basamak için örnek hedefler olabilir. Bu alanda kendi arasında üç bölümde incelenir. yapıyı oluşturan öğeleri. genelleme ve kuramların saptanması gerekir. Bir öğrencinin kendine özgü. yıkma. 5 . E. a. Değişikliğe uğramış bir etkenin daha önce denge halinde olan biyolojik bir durum üzerindeki muhtemel etkisini yordama gücü. Fiziki bir olguda ifadesi bulunan doğal genellemeleri saptayabilme. sistem.ÖTÖ310 – 2. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük bir önem taşır. ÖĞELERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi. buluş. Analiz üç alt basamağa ayrılır. ÖZDEŞSİZ BİR İLETİŞİM MUHTEVASI OLUŞTURABİLME Kişinin kendine özgü. belli kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir. belli ilişkilere. sistemde. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme zorunluluğu olabilir. icat etme gibi özellikler söz konusudur. öğeleri. D. kuramlar vardır. sistemde. ÖRGÜTLEME İLKELERİNE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır. Hastalığı oluşturan etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme. kırma. yeni bir türü oluşturma işidir. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır. yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler bulunur. olgu ve olaylar pek çok öğeden oluşabilir. Bu alana örnek.

Ekonomik doktrinleri karşılaştırıp temel ölçütlere göre değerlendirme( SÖNMEZ. Örneğin. Örneğin. yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirme. Düzeyine uygun bir edebi metni. Yargılama bilinçli olmalı. belli amaçlar esasında yargılanmasıdır. hem de bugünkü Türkçeye. a. Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında. Ödev b. Çünkü burada söz konusu olan. söyleme” davranışı. bu 6 . Çünkü birinci davranışta. b. “ Osmanlıca verilen bir metni.ERTÜRK. “verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma. Örneğin. kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirmesi istenir. davranışlarda bu özelliği içerir. akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenme işidir.1991.1994). zihinsel etkinlikler daha baskındır. iş yapmak değildir. Duyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili herhangi bir ürün “kullanılan araç ve gereçler. Ayrıca bir ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de karşılaştırılabilir. SOYUT İLİŞKİLER TAKIMI GELİŞTİREBİLME Bu basamakta öğrenciden. eldeki ürünleri pazarlamak için işlerliği olan bir sistem önerebilme. kendi içyapısından gelen genellemelere uygunluğu. Örneğin. verim ve güç” açısından değerlendirilebilir. böyle bir metinde bulunması gerekenleri eleştirebilme. dayanıklılık. Devinişsel Alanın her basamağında elde edilen bilgilerin. iş ve işlem basamakları. ölçütlere. üzerinde çalıştığı nesneler olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler. Hedefler aşamalı olarak sınıflandığından. Duyuşsal. kuramlar. Örneğin. ikinci davranışta ise hem metni anlama. görünce tanıma. İÇ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bir bilişsel. İki alanda incelenir: a. yeni ve orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. kural ve ilkelere dayandırılmalıdır. sorunca hatırlayıp söyleme. İşte bu tür bir değerlendirme dış ölçütlerle yapılan bir değerlendirmedir. duyuşsal ya da devinişsel ürünün kendi içindeki tutarlılığı. amaca uygunluk. genellemeler.DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Bilişsel. DIŞ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bilişsel.BİR PLAN VEYA İŞLEMLER TAKIMI ÖNERİSİ OLUŞTURABİLME Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta üründen çok süreç vurgulanmaktadır. anlamını bozmadan bugünkü Türkçeye çevirip yazma” davranışına göre daha basittir. izlenen yollar. F. doğruluğu. BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Bu alanla ilgili davranışlarda. ekonomiklik.ÖTÖ310 – 2.

grafiğe. nesne. yeni bir orijinal güç kaynağı geliştirme.1990 lar da bilişsel alanın bazı kategorilerini sınıflandırmıştır.ÖTÖ310 – 2. öğeleri. olguyla ilgili kuruluş ve kişileri. BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN YOKLUĞU HALİNDE TUTULACAK YOLLAR Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışlarına sahip bulunmamaları durumunda izlenecek bazı yollar vardır. anlamının yakalanması söz konusudur. Analiz basamağında. bölümleri de alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar içindedir. “ Yeni bir çözüm yolu bulma. Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri çözebilme. sorunca hatırlayıp söyleme. eleştirme gibi davranışları kapsar. Örneğin. Bir bütünü kendi içinde bölümlere. Ödev Ahmet Levent DİNÇER anlamı bozmadan tam ve doğru olarak aktarma gerekiyor. bir giysinin modele uygunluğunu araştırma (SÖNMEZ. Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında kazandıklarına dayanarak. doğru ya da yanlış olduğunu söyleme.1991). öğrenci tarafından özümlenmesi. simgelere. Öğrenme ünitesinde çeşitli değişikler yapmak (ÖZÇELİK 1979). 4. Örneğin. Kavrama basamağında. Uygulama basamağında. bir yargıya varma süreci vardır. kendine mal edilmesi. yöntem. Öğrencilere ilgili dersi almamaları konusunda salık verme. Sentez yalnız başına birleştirme değildir. söyleme. Bilgi basamağında kazanılan davranışların. bir bilgi bütününü ya da örüntüsü. sentezin özelliklerine uyulmalıdır. Bilgi basamağında. kendisi için yeni sorunları çözer. hedef davranışlar görünce tanıma. ölçüt. eleştirme. Bilişsel giriş davranışını üniteye girmeden önce tekrarlamak. olgu ve olayların girdikleri sınıfları ve türleri yazma. Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi 3. ezberleme. Değerlendirme basamağında. ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. BİLİŞSEL ALANDA BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI: Bilişsel alan Benjamin Bloom tarafından meydana getirilmiştir. bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu irdeleme. 7 . ölçme sonuçlarını ölçüte vurup. diğer bir dile bozmadan çevirip söyleme. seçip alma. matematiksel dile. tutarlılığı olan matematiksel bir model düzenleme” bu basamağın kapsamı içindedir. ilke ve kuramların özelliklerini ve kullandıkları yerleri yazma. Sözel olarak verilen bir iletişimi. araç gerecin adını yazma. 2. Bunlar: 1. Sentez basamağında. hedefler davranışa dönüştürülürken. Öğrencinin bu işlemi yapabilmesi için bazı bilgileri edinmesi gerekiyor.

ÖTÖ310 – 2.ayrı fikirleri beraber koyma yeteneği Kriter yapma ve materyallerin değeri hakkında yargıçlık yapma yeteneği BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI DÜZLEMİNDE DAVRANIŞLAR İÇİN BENİMSENEN FİİLLER BİLGİ Tanımlamak Fark gözetmemek Liste yapmak Adladırmak Hatırlama tanımak Kaydetemek İlişki kurmak Tekrarlamak Önemini belirtmek ifade etmek Kendi kelimelerini kullanmak Teşhis etmek Tercüme etmek Yerleştirmek Toplamak Bildirmek Şekillendirmek Göz geçirmek Onaylamak Seçmek Söylemek Çevirmek Anlatmak Program yapmak Alışveriş etmek Kullanmak Faydalanmak Teklif etmek Tartışmak İtaf etmek Sınırlamak Geliştirmek Şemalaştırmak Ayırt etmek Ayırmak Sonuçları Sürüklemek Ön görmek Değerlendirmek Sınav yapmak Denemek Tekrar inşa etmek Şike yapmak Sentez Sistemleştirmek Tasarlamak Değiştirmek Örgütlemek Planlamak Toparlamak Üretmek Önermek Tahmin etmek Uygulamak Anlamak Kullanmak Oranlamak Gözden geçirip düzeltmek Hesap etmek Ayırt etmek Geçerli kılmak Takdir etmek Sınamak Örnek celbetmek Kanıtlamak Kanıtlamak Tanımlamak Saptamak Ayırt etmek Gözetlemek Tartışmak Açıklamak Oyunlaştırmak Kullanmak Genelleştirmek Tasvir etmek Tercüme etmek Tatbikat yapmak İşletmek Tahmin etmek Hesaplamak Sınıflandırmak Karşılaştırmak Zıtlık İlişkisi olmak Eleştirmek Toplanmak Toplamak Oluşturmak İnşa etmek Dizayn etmek Geliştirmek Hazırlamak Değer biçmek Seçmek Karşılaştırmak Eleştirmek Tahmin etmek Değerlendirmek Yargılamak Ölçmek ANLAYIŞ Seçmek UYGULAMA Uygulamak ANALİZ Analiz SENTEZ Düzenlemek DEĞERLENDİRME Tahmin etmek Sonuçlandırmak Yaratmak 8 . açıklamalar. anlamı tutma yeteneği Yeni koşullarda materyalleri kullanmayı öğrenme yeteneği Parçalı materyalleri ayrılmış materyaller arasında ilişkileri gösterme yeteneği Sentez Değerlendirme Bütün yeni ilişkileri kurma. Ödev Ahmet Levent DİNÇER KATOGORİ Bilgi Anlayış Uygulama Analiz TANIMLAMA Önceki öğrenme materyallerini hatırlama yeteneği Belirtilen fikirler.

4-Analiz: Açık. 2-Anlayış: Açıklamak. BLOOM’UN TAKSONOMİSİNDE YAZMA HEDEFLERİ VE AMAÇLARI Bloom Bilişsel alan olmaksızın altı düzey belirliyor. suret etmek. Yeni durumlara uyma bilginin anlaşılmasını gerektirir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Cevap vermek Uygulamak Taklit etmek Teşhis etmek Denetlemek Yaratmak Tahmin etmek Sormak Anlatmak Çözmek Sınamak Teşhis etmek (BLOOM) BİLİŞSEL ALANIN ANA KATEGORİLERİ: 1-Bilgi: Tanıma ve gerçeklerin hatırlanması ve belirtilmesi. 1956). 3-Uygulama: Farklı durumlar içinde orijinal öğrenme bağlantılarını danışarak öğrenmek. 6-Değerlendirme: Kararların yapılmasını gerektirir. Düzey için genel hedefler Yazma hedefleri için fiil örnekleri BİLGİ: Öğrenciler hatırlama ve bilgiyi tanır. Tarih olay ve yerler ve bağımlı meseleler —sıraya koymak. Analiz bilginin uygulanmasını gerektirir. tarif etmek. 5-Sentez: Orijinal yeni varlıklardan unsurların birleştirilmesi. 9 . çevirmek.ÖTÖ310 – 2. değerlendirilmesini ve fiil örnekleriyle akla ait aktivitelerde toparlanıyor. Basit hatırlama ve tanıma etkilerinden en alt düzeyden artarak daha karmaşık ve soyut akılsal düzeylere yükselmesinin sınıflandırmasını. bütün parçalar ayrı parçalara ayrılır. öz ilişkiler arasında. eleştiri ve akılcılıkta yargılama veya ayırmayı temel alır (David. Analiz ve sentezi gerektirir. Aşağıda bu aktivitelerin listesi bulunmaktadır. özetlemek veya başka sözcüklerle bilgi vermek.

sınıflandırmak. hazırlamak. tartışma. yeniden incelemek veya yeniden belirtmek. toplamak. —Seçmek. yargılamak. ölçme. Yerleştirmek. önceden bildirmek Şemalandırmak. değerlendirme. zıtlık. tercüme etmek. Oranlama. tanımak. modelleri görmeli ve parçaları organize etmelidir. SENTEZ: Öğrenciler bilgilerini yerine koyarak problem çözmelidirler ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. farklılaştırmak. bağlantı kurmak. Onlar tamamlayıcı açıklama ve gizli anlamları tanımalıdırlar. Planlamak ve genellemek. tanımlama. hesaplama. kaydetmek. anlatmak Söylemek. bildirmek ve nakletmek. kurmak. Ödev Ahmet Levent DİNÇER otoriteye sahiptir. formülleştirmek Tamamlamak. uygulamak Duyuşsal Alan 10 . teşhis etmek. ANLAYIŞ: Öğrenciler değişen bilgileri farklı —Sınıflandırma. UYGULAMA: Öğrenciler bilgi ve benimsemeyi problem çözmede kullanır. Açıklama. özetleme ve sıralama. sormak ve çözmek. DEĞERLENDİRME: Öğrenciler nicel ve nitel standart yerlere göre yargılamalıdırlar. sıralamak Organize etmek. karışık düzen. anlamak. Denemek. Uygulanmak. Hatırlamak. grup ve sonuca varma etkilerine ulaşır.ÖTÖ310 – 2. ifade etmek. tasvir etmek. Görüşmek. —Oluşturmak. Tanınan özneleri ve ispatın değerini onaylamak ve teorilerin değerlerini hesaplamalıdırlar (BLOOM) Tahmin etmek. dizayn etmek. ayırmak. kanıtlamak. önermek. adlandırmak. Onlar sonuçları tahmin etmelidirler. çevirmek veya program yapmak ANALİZ: Öğrenciler. tartışmak —Hesaplamak. sembollerden.

00 DEĞER VERME 3. kişinin yaşantıları ürünüdür. kişilik. bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan. temiz ve düzenli giyinmeden hoşlanma. değer yargıları gibi boyutlardan oluşur.00 TEPKİDE BULUNMA 2. Ayrıca.00 ALMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 11 . Toplumdaki duyuşsal davranışlar ile okulda hedeflenen duyuşsal davranışlar bir-birleriyle çelişebilirler.20 Almaya Açıklık 1. bu alandaki özelikler gerçekleşmeyebilir. ilgi.00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK 5.ÖTÖ310 – 2. ailesini. Duyuşsal alan.10 Uysallık 2. haksızlığa dayanamama ya da tersi boyun eğme gibi duyuşsal alanla ilgili davranışlar gösterebilir. güdülenmişlik. Kişi belli nesne veya olgulara karşı ilgi gösterebilir. benlik. bazı nesne ya da olgulara karşı da kararlı bir tutum geliştirebilir. Bu alan aşamalı olarak Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır: 1.00 ÖRGÜTLEME 4.30 Kontrollü-Seçici Dikkat 2.20 İsteklilik 2. doğayı sevme.30 Doyum 3. Bu boyutlar.20 Niteleme 1. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu alan farklı bir alan olmasına rağmen. “vatanını. “büyüklerine karşı saygılı oluş”. kaygı.00 ALMA 1. “birlikte çalışma”. ulusunu.20 Değeri Örgütleme 5. Bu nedenle yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir.10 Farkında Olma 1. Çünkü bilmediğimiz şeylere karşı herhangi bir sürekli duyuşsal bir tepki gösteremeyiz. Sosyal Bilgiler dersinde “hoşgörülü olma”.20 Değeri Yeğleme 3.10 Değeri Kabullenme 3.10 Genellenmiş Orüntü 5. tutum.10 Değeri Kavramsallaştırma 4. arkadaşlarını seviş”. “yasalara karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir.30 Değere Adanmışlık 4.

12 . Herkes ülkenin önemli sorunlarını fark etmelidir. öğrenci ve dersin özeliklerine göre düzenlenmelidir. eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. En önemli sorunları ifade eden cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. 4. En önemli toplumsal sorunları yazma söyleme. 3. olgunun farkına varır. ama bilme. Sınıf: İlimiz ve bölgemizi tanıyalım ünitesindeki temel toplumsal olguların farkında oluş. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Kişi. Kişi önce nesnenin. Sözgelişi. farkında olmadan daha fazla bir davranıştır. Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuvarda bulunanları seçip işaretleme. oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. Laboratuvardaki en az dört araç-gerecin bulunduğu yeri yazma/söyleme. Ulaşımla ilgili sorunları yazma.ÖTÖ310 – 2. bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır. sınıf. Daha sonra da kontrollü ve seçici dikkat basamağına geçebilir. ondan sonra uyarıcıya açık olabilir. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma. Bilmenin içinde farkında olma vardır. 3. nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır. Yıllık Düzeyde Hedef İlköğretim 4. 3. seçip işaretleme. nesne ve olguların farkında olmazsa. Fakat farkında olma. uyarıcının niteliğini. Laboratuvardaki araç. Okul ve sınıf düzeyi yükseldikçe hedef davranışların da kapsamı değiştirilmelidir. çünkü bir uyarıcının farkına vurma. okul. Sınıf: İlimiz. 2. onlara karşı hiçbir alanda öğrenilmiş bin davranış gösteremez. Davranışlar: 1. Geçim kaynaklarıyla ilgili sorunları yazma.10 Farkında Olma Bu basamakta. Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim 4. Davranışlar: 1. söyleme. ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. söyleme (seçip işaretleme). söyleme Yıllık Düzeyde Hedef Her okul için: Laboratuvardaki araç-gereçlerin farkında oluş. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık. kişilerin farklı düşünce ve inançları olduğunu fark edemeyen bir kişi. Laboratuvardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. söyleme (seçip işaretleme). Nüfusla ilgili sorunları yazma.gereçlerle. 2. bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel sorunların farkında oluş. almaya açık olma bir hatırlama değildir. Bu basamaktaki davranışlar. Davranışlar: 1. 2. En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. bulundukları yerleri eşleştirip işaretleme. söyleme (seçip işaretleme). 1. Bu basamaktaki hedef ve davranışlar. özeliklerini bilme anlamına gelmeyebilir.

reklâmlara ya da müzik programlarına veya bunlardan birine dikkatini toplamasında olduğu gibi. Televizyonlarda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma.20 Almaya Açıklık Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez. Konuşanın verdiği örneklerden (varsa) ikisini yazma/söyleme (seçip işaretleme). Ödev 4. Dikkatini ve ilgisini ona yöneltebilir. Bu yayınların hangi televizyonlarda ve ne zaman yapıldığını yazma. Konuşanın sözünü kesmeden dinleme. söyleme (seçip işaretleme) 4. Konuşmacının vurguladığı ana noktayı yazma/söyleme (seçip işaretleme). ara-ma da söz konusu değildir. tersine ona doğru bir yönelme vardır. söyleme (seçip işaretleme). Vs. 1.ÖTÖ310 – 2. ondan kaçmaz. 13 . ona ilgi duyma. 3. 2.30 Kontrollü . 5. Kişinin hangi düşünceyi (inancı) savunduğunu yazma söyleme. Televizyon programlarında kişinin filmlere. Toplumsal sorunlarla uğraşan en az üç kişinin adını yazma. söyleme (seçip işaretleme). Davranışlar: 1. Toplumsal sorunlarla ilgili en az üç kitabın adını yazma. 3. haberlere. 2. Davranışlar: 1. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Her okul için: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. Konuşma sırasında (varsa) kullanılan araç-gereçleri yazma/söyleme (seçip işaretleme). Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. 1. 3. söyleme (seçip işaretleme). Ticaretle ilgili sorunları yazma. 2. Böyle olmakla birlikte uyarıcıya karşı bir dönüklük. onu yargılama. 4. açıklık ve hoşgörürlük vardır. Hangi konuda konuşulduğunu yazma/söyleme (seçip işaretleme). söyleme (seçip işaretleme). Hangi konuda konuştuğunu yazma söyleme.Seçici Dikkat Bu basamakta kişi birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir. Konuşmacının vurguladığı yardımcı noktaları yazma/söyleme (seçip işaretleme). Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük Davranışlar: 1. Yani uyaranı çekici bulma.

Tepki kişi tarafından seçilmiştir. söyleme (seçip işaretleme). Verilen görevi itiraz etmeden gereği gibi yapma. 2. 4.10 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. Okuduğu gazetede toplumsal sorunlarla ilgili yazı yazan kişinin adını yazma. Davranışlar: 1. baskı söz konusu değildir. alanıyla ilgili olanların adını yazma/söyleme (seçip işaretleme). Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma. 2.00 TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. Alanıyla ilgili (varsa) sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme (seçip işaretleme). Demokratik olarak alınan kararlara uyma. 14 . Son basamakta ise tepkide doyum sağlayabilir. istediği için gerekli davranışı gösterir.20 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur. Burada zorlama. 2. Son çıkan yayınlar arasında. 3. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş. uyarıcıları arar. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. Davranışlar: 1. fakat açık bir isteklilik de yoktur. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Tüm okullar için: Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Uyarıcıya karşı direnme göstermez. Kişi uyarıcıya karşı uysallık. Görevi zamanında bitirme.ÖTÖ310 – 2. Öğrenci görevli olduğundan değil. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. 2. onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır. isteklilik gösterebilir. Davranışlar: 1. 2. söyleme. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 5. Alanıyla ilgili verilen bir temel yayının hangi konuda olduğunu yazma/söyleme. 3.

Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: “Yurtta barış. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür. tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır. Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir. dünyada barış” ilkesini savunan ko-nuşmalar yapma.00 DEĞER VERME DÜZEYİNDE HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta hedefler. dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: i. 3. 5. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma. fakat zamanla bu değerleri değişebilir. 3. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. 2. inanç ve değerler bu basamağın kapsamı içindedir. 15 . pişmanlık duyabilir. Davranışlar: 1. 4. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman oyırma. Kişinin değerlerinin de zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. tutum.10 Bir Değeri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı değer biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılığa ve tutarlılığa doğru derecelenebilir. 3. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma. Ahmet Levent DİNÇER 6. 4. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. inanç ve değerlerle ilgili olabilir. Davranış. 3. Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış.ÖTÖ310 – 2. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. 2. doyuma ulaşacak davranışlar gösterme-sidir. Bu işte çalışan diğer kişilere isteyerek yardım etme. sıkılır. Görevini isteyerek yerine getirme. Tutum. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. Değerler. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). 2. Bu ilkeyle ilgili toplantılar düzenleme. bir inanç gibi ortaya çıkabilir. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri. Ödev 2.30 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek. zevkle. 3.

onu arar. 4. 4. Aldığı görevi eksiksiz yerine getirme. saldırmama. Bu basamakta. 3. özveride bulunarak bağlanmak ve onu savunmak bu basamağın kapsamı içindedir. demokratik kuruluşları savunma. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme. Kendini eleştiren kişilere küsmeme. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır. Bu nedenle kişiye. davaya. Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme. 2. 6. 2. Ödev 4.20 Bir Değeri Yeğleyiş Ahmet Levent DİNÇER Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme. Özgürlükçü. 7. Bir düşünceye. Bir grubu demokratik ilkelere göre yönetme. her türlü bağnazca. demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma. Bu ilkeyi savunan yazıları arkadaşlarına okumak için verme (salık verme). Okuldaki demokratik yaşamda kendiliğinden görev alma. 3. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Tüm okullar: Özgürlükçü demokratik yaşamın sürekliliği için yapılan etkinliklere kendini veriş.30 Bir Değere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. 3. Davranışlar: 1. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim Her türlü eleştiriye açık oluş. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma. onlardan daha üstün tutma söz konusudur. 4. Burada kişi değerle “özdeşleşmiştir” denebilir. 5. kişinin. 8. doğanın geleceği için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz. Bu tür toplantılarda kendiliğinden görev alma. ona zaman ayırır. kırılmama. Eğitimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır. Çıkar beklemeden. toplumun.ÖTÖ310 – 2. partiye. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. Belli durumlarda demokratik kurallara uygun karar alma. kişi bu değerlerin peşine düşer. takıma vb. 3. Özgürlükçü ve demokratik olmayan durumlarla karşılaşınca müdahale etme. çok büyük sakıncalar doğurabilir. Böyle bir tutum. 5. Davranışlar 1. insanlığın.00 ÖRGÜTLEME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 16 .

5. 4. bu basamağa dek kazandığı ve etkileşim altında olduğu tüm duyuşsal değerleri ayrıştırıp inceleyebilir. Bu eleştirilere her zaman teşekkür etme. Yani değer kavramsallaştırılmıştır. Başka bildirileri eleştirme. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma. 4. Kişinin okumaya. 3. Oluşturulan değerleri gerekli makamlara sunma. eskisinden tümüyle farklı değildir. duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme. hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır. Yapılan eleştirilere göre. 17 . Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. Toplantılarda bildiriyi sunma. demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir değer olarak kavramlaştırmasında olduğu gibi. hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan değerleri. 2. Sentez sonucu oluşan değer. 3. hem de zenginleştirilmiştir.20 Bir Değer Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi. yeni değerler. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi. Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir. fakat değer hem geliştirilmiş. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme. Bu. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. yeni bir anlam verir. Kendini eleştirenlere kızmama. 6. Mesleki sorunları giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma 2. Sunulmak üzere. araştırır. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş. çalışmaya. Sonra benimsediği değere. Bu basamağa değin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş. inceler ve bir senteze varır. darılmama. kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. çünkü bu değer kendine mal olmuştur. Bu basamaktaki tutarlılık. savunmuştu. başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma. benimsediği ya da çevresinde oluşan birçok değeri irdeler. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. 5.ÖTÖ310 – 2. çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. Oysa bu düzeyde. 4. Davranışlar: 1. gerekiyorsa davranışlarını değiştirme. 4.10 Bir Değerin Kavramsallaştırılması Kişi. 6.

Hedef Tüm okullar ve yaşam: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1. 2.ÖTÖ310 – 2. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevr destek sağlama. Ödev 7. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. 3. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri. 8. Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara başvurma. acılarına vb. Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme. İnsanları hiçbir zaman kandırmama. 6. 5.20 Nitelenme En üst basamaktır. 5. Çevresini tutumlarına. Değerlerle kişi özdeşleşmiştir.00 NİTELENMİŞLİK BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Ahmet Levent DİNÇER Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. benliği söz konusudur. Uygulamaları sürekli denetleme 9. doğru. İnsanların sevinçlerine. ona güvenilmez” gibi yargılar bu basamağın kapsamı içindedir. Bu değerlerin uygulanmasını sağlama. Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu. 5. 5. yaşam anlayışını ortaya koyar. 4. Yasaların gerektiğini her zaman yapma. haksızlığa dayanamaz. İnsanlığın sorunlarını çözmek için sürekli uğraşma. olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. Bir bakıma dünya görüşünü. Kişinin karakteri. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma. her zaman ortak olma. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir. Kendine özgü değerlere göre davranabilir. yalancı. bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. belli nesne. 18 . İnsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. 2. Davranışlar: 1. 8. İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. değerlerine. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş. inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir. 9.10 Genelleşmiş Örüntü Kişi. 7. Doğayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma. ya da hilebaz.

Ödev Ahmet Levent DİNÇER 10. yani algılaması ilk basamaktır. Bir davranışın bu özeliklerle donanımlı olması. süre ve yeterlikte yapılabilir. Tüm bu basamaklardan sonra kişi. fakat gösterilen davranış geçicidir. Bu 19 . Daha sonra beceri haline getirebilir. fakat öğrenilmiş değildir. Sonra aynı davranışı tekrar etmeye çalışır. Sosyal bilgiler dersinde “harita. Gerçi içki içmeyi kişi sonradan öğrenmiştir. algılanmayan bir davranış öğrenilemez. Kişinin davranışı gözlemesi. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sağlama. Devimsel Alan Bu alan. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. görüşme yapma” gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir. Hastahane. yaratabilir. Beceri halindeki davranış.ÖTÖ310 – 2. En üst basamakta ise. tekrarlanması daha zor ve karmaşıktır. düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. Sözgelişi. vitesi boşa alır. kolaydan zora. uyarılmadan daha karmaşık ve zor bir basamaktır. davranışı beceri haline getiremez. Bu becerileri yeni durumlara uydurabilir. Bu davranışlar basitten karmaşığa. geçici ya da öğrenilmiş olabilir. Üstelik kişi kılavuzlama etkinlikleri olmadan. öğrenilmiş beceriler girer. Kişi kaslarını. çünkü göz kapağı bu davranışı otomatik olarak yapar. o beceriyi. En üst düzeyde ise. Bu tür davranış da fizikidir. anket uygulama. gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen kaparız. devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken. Devinişsel (psikomotor) olanın kapsamına. kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da kullanabilir. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar öğrenilmiştir ve süreklidir. çocuk yuvası. Daha ileri düzeyde onları otomatik olarak yapabilir. koşullar değişmedikçe her zaman böyle olabilir. Bu alan bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. vak’a incelemesi yapma. 11. devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir. şoför koltuğuna oturur. kroki. Uyarılmadan sonra. önce o davranışı gözler. yani gelen uyarıcıları algılar. Tekrarlama. kişinin o davranışı. Kişi bu davranışları taklit ederek gösterebilir. kontağı açar ve marşa basar”. Bir otomobilin çalıştırılması. Ayrıca kişi. Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya. çünkü gözlenmeyen. öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. kılavuz denetiminde. Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra. Bu işe “kılavuzlanmış faaliyet” denebilir. otomatik olarak istenilen nitelik. bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. 12. gözlemeden. hapishane. vücut organlarından birini ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir. bu tür davranışları göstermez. emniyet kemerini bağlar. Kişi. bir organın hareketinden daha çok organın koordineli hareketine doğru aşamalı olarak sıralanabilir. içkinin etkisi kalkınca. ya da örneği göz önünde tutarak tekrarlaması gerekir. Bu beceriler de diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı şekilde sıralanmıştır. sarhoş bir adamın yaptıkları verilebilir. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “kapıyı açar. plan çizme. Geçici davranışa örnek olarak. davranışı beceri haline getirebilir.

Adını söylemesi (bilişsel alanın bilgi).10 Algılama 20 . Sosyal Bilgiler dersinde harita çizme becerisinin kazandırılmasında. daha sonra haritayı çizmek için vücudunu. öğrencinin uyarılmasıdır. elini ve parmaklarını uygun duruma getirir. iş ve teknik eğitimi. Veysel Sönmez tarafından devinişsel alan. yalnız müzik dersi için değil. somuttan soyuta. Bu basamakta öğrenci edilgen. ev ekonomisi. 1. Uyarılma. öğrencilerin mandolinden gelen uyarıcıların farkına varması (duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma). kolaydan zora.00 UYARILMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta kişi. sekreterlik vb. öğretmenin mandolinin kurallarına uygun olarak nasıl çalındığını yeter sayıda çalıp göstermesi ise. devinişsel alanla ilgili davranış modelleri veya örnekleri kişiye önce gerektiği gibi sunulmalıdır.00 DURUMA UYDURMA 5.3 0 İstenilen Nitelik. davranışı örnek olarak yapan kişi ise etkendir.2 0 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma 3. öğretmen mandolin çalabilme hedefini öğrencilere kazandırmak istediğinde. Süre ve Yeterlikte Yapma 4.00 UYARILMA 1.2 0 Kendi Kendine Yapma 3.2 0 Bedensel Kurulma 2. doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. Deviniş-sel alanda bir becerinin öğretilmesi. becerilerin ağır bastığı tüm alanlarda da geçerlidir. bir organın hareketinden koordineli harekete ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde bilişsel. Bu nedenden dolayı. Sözgelişi.10 İstenilen Nitelikte Yapma 3. haritanın nasıl çizildiğini önce öğretmen gösterir.00 YARATMA 1.10 Kılavuzlayanla Yapma 2. Ödev Ahmet Levent DİNÇER son basa-mağa ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir. duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır: 1. duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma basamağıyla iç içedir.10 Algılama 1.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 2. sonra o davranışı yapmak için hazırlanır. öğrenci onu dikkatlice izler. bilişsel olanın bilgi.00 BECERİ HALİNE GETİRME 3. basitten karmaşığa. Aynı şekilde müzik dersinde. önce mandolinin ne olduğunu anlatmalıdır. aynı zamanda beden eğitimi.ÖTÖ310 – 2.

her iki elin parmaklarını başlangıç çizgisine yerleştirme. Hedefler İlköğretim 4. kokusundan) ne olduğunu yazma/söyleme. tadından. Sağlık koleji: İlk yardım hizmetlerini izleyebilme. diğer duyu organlarını kullanarak yazma/söyleme. bir sesin hangi enstrümana ait olduğunu yazma/söyleme. Eğilme. Davranışlar: 1. Hedef Tüm okullar: Beden eğitimi dersinde kısa mesafe koşuları için vücudu hazır duruma getirebilme. 2. Bu basamaktaki davranışlar zihinsel ve duyuşsal kurulma ile birlikte olabilir. sesinden. başını ileri kaldırma” gibi davranışların tümü bedensel kuruluş için örnek olarak verilebilir. Verilen bir temel doğal maddenin ne olduğunu iki duyu organını kullanarak yazma/ söyleme. 3. “sağ ayağını ileri atma. Bir güç kaynağındaki çalışmayı izleyebilme. Davranışlar: 1. 1. sınıf: Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme. sol ayağını gergin halde geride parmak uçlarında tutma. Teknik eğitim: Ağaç işleri dersinde araç-gereçleri duyu organları ile tanıyabilme. Örneğin. eğilme. Davranış örüntülerinin. organları ya da her ikisini birlikte. Hedef İlköğretim 5. Sınıf: Müzik dersinde herhangi bir enstrümanın çalınışını izleyebilme. Lise 1. Ayaklarını uygun biçimde yerleştirme. İlköğretimde tüm sınıflar: Beden eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme. Verilen bir temel doğal maddenin renginden (görünümünden. Yarışın başlangıç çizgisine gelme. 4. istenilen davranışın gerektirdiği biçime getirme işidir. Her iki eli başlangıç çizgisine uygun biçimde yerleştirme. 3. Kişi bu basamakta. başlangıç için gerektirdiği biçim-de göstermelidir. davranışların tümünü değil. 21 . Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. Gözleri kapalıyken verilen bir doğal maddenin ne olduğunu.ÖTÖ310 – 2. modellerinin tümünü farketme söz konusudur. Örneğin yüz metre koşuda bir kişinin koşmaya başlamadan önce. Sınıf: Kimya dersinde element filizlerini duyu organları ile tanıyabilme.. fakat bu tür davranışların bu basamakta daha çok devinişsel yönleri söz konusudur.2 Bedensel Kuruluş Belli bir davranış için vücudu. maddenin renginden.. 2. kokusundan ne olduğunu yazma/ söyleme gibi davranışlar algılama basamağına girebilir.

Ahmet Levent DİNÇER 2. Kasnak tarafından çekerek endüviyi komple alarak zorlamadan çıkarma. bazı işlerin tümünü ilk hamlede öğrenemez. İlköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde bir butonla çalışan zil tesisatını öğretmenin yardımıyla yapabilme. bir tablonun yakın bir örneğini yapabilme. Karmaşık bir beceriyi oluşturan her bir parça kolaydan zora.10 Kılavuzlayanla Birlikte Yapma Karmaşık bir beceriyi öğrenci.ÖTÖ310 – 2. 8. Örneğin öğretmenin yardımıyla bazı beden hareketlerini yapma. Hedef Endüstri meslek lisesi: Bir dinamoyu öğretmenin yardımıyla sökebilme. yapılanları göz önüne alarak kendi kendine yapmaya yönelir. aşamalı olarak sırayla öğrenciye. Bu sırada kişi. bir radyoyu öğretmenin yardımıyla monte edebilme. 2. Hedef örnekleri İlköğretim: Fen bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmenin yardımıyla yapabilme. İlköğretim: Resim dersinde. 3. Ödev 5. 6. örneğini. 5. Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra. basitten karmaşığa ve becerinin tümünü oluşturacak biçimde sıralanmalıdır. Toz kelepçesini çıkarıp alma. Bu nedenle böyle işlerin tümü. Fırça tutucu kapağını hafifçe plastik çekiçle tıklatarak öne alma.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta bir iş ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarını. 2. ya da maketten yararlanarak aynısını yapma da bu basamağın kapsamı içindedir. 4. Fırçadan kömürleri kurtarma. Kişi. Kömürleri çıkarma. Dinamo kapak vidalarını sökme. kılavuz denetiminde adım adım kazandırılmalıdır. Kömürleri (fırçaları) çıkaracak kadar yayı kaldırma. öğretmenin yardımıyla iğne yapabilme. Davranışlar (işlem basamakları): 1. kılavuzlayan öğretmen tarafından sürekli denetim altında tutulur. öğrenci modelini. 7. Başı uygun biçimde tutma. öğrencinin işin gerektirdiği sıraya göre. 22 . öğretmenle beraber yapması söz konusudur. Yapılan yanlışlar anında düzeltilir. mandolin çalma. kılavuzlayanla öğretmenle ya da ustayla birlikte veya onların yardımıyla iş ve işlem basamaklarına uyarak yukarıda belirtilen ilkelere göre yapar. Endüstri meslek lisesi: Elektronik dersinde. İlköğretim: Öğretmenin yardımıyla istenilen enstrümanı çalabilme. Sağlık koleji: Maket üzerinde. Yay çengellerini kullanarak yayı çekme. çünkü yapılan yanlış davranış istenmeyen yan ürünlere götürebilir ve böyle bir davranışı da silmek kolay değildir.

Öğrenci. işlem basamaklarına ayrılmışsa. hiç kimseden yardım almadan. ya da gözetimi söz konusudur. Hedef Kız Meslek Lisesi: Ekstraforlu baskı dikişini istenilen nitelikte yapabilme Davranışlar: 1. 5. davranışlarda bu özeliklere yer verilmelidir. Eğer iş ve işlem yaprağı belirtilmemişse. Eğer iş. Ayrıca kılavuzlayandan gelen ipucu. Kaba deneme ve yanılmalara da artık yer yoktur. bu basamakta onun gözetiminde kendi başına yapmaya çalışır. Daha sonra hem gereken nitelikte. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: Bir dinamoyu atölyede öğretmenin gözetiminde kendi başına sökebilme. Hedef davranışları kendi başına. gözetimi söz konusu değildir. öğrenciler en az bu basamaktaki hedeflerle donanmış olarak yetiştirilmelidir. Makinede çekme. hem de belirtilen zamanda işi yapıp ortaya koyar. Bu sekiz davranış. Eğer öğrenciler bu basamakta yetiştirilmemişlerse. 6. 3. kılavuzlayanla yaptığı davranışı. öğretmen hiç yardım etmeden. 2. Teğelleri sökme. Baskı yapılacak yeri düzeltme.ÖTÖ310 – 2. Ödev 2. Yıkanmış ekstraforu. düzeltme ve dönüt yoluyla davranış. malzeme ve enerjide ekonomiklik ayrıca öğretmenin yardımı. süre ve yeterlik hedefte belirtildiği için yazılmayabilir. kılavuzlayan tarafından anında gerektiği biçimde düzeltilir. Süre. devinişsel alanla ilgili derslerde. Baskı yapılacak yeri kesme.10 İstenilen Nitelikte Yapma Öğrenciler bu basamakta işi istenilen nitelikte yapmalıdırlar. bu kez işlem yapılarında bu özelikler vurgulanır.00 BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi.1’deki hedefin tüm davranışları bu hedef için de geçerlidir. 05 cm. 3. fakat onun gözetiminde eksiksiz olarak öğrenci tarafından yapılacaktır. 23 . Yanılmalar ise. o işin gerektirdiği nitelikte yapar. Teğelleme. Mesleki eğitim ve öğretim yapan tüm okullarda. içerden yerleştirme. Davranışlar 2. 3. istenilen nitelikte yapılmaya doğru geliştirilir. bu basamakta becerili insan durumuna gelir. eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir.20 Kendi Kendine Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki hedeflerde öğretmenin yardımından çok denetimi. Bu basamakta hedefler davranışa dönüştürülürken nitelik. 4.

uygun damara bir defada kolayca girme. 3. Lastiği pazıdan çözüp alma. belirtilen niteliklere göre pişirebilme.20 İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma Devinişsel alanla ilgili beceri.. 9. 4. Kanı kurallara göre enjektöre çekme. Ahmet Levent DİNÇER Endüstri Meslek Lisesi: Düzeyine uygun olarak verilen bir güç kaynağını monte edebil-me.ÖTÖ310 – 2. ayrıca belirtilen sürede bitirilmelidir. en fazla dört hata yaparak. istenilen kalitede. Tekrar ütüleme. bir dakikada 64 vuruş yapabilme. Hastanın pozusunu lastikle kurallara uygun sıkma. Ödev 7. Kolu kapama. İğneyi damardan çekme. Ticaret Lisesi: Daktiloda on parmakla. 6. Endüstri Meslek Lisesi: Elektrik dersinde. 9. istenilen basit bir etekliği kurallara uygun olarak iki saatte dikebilme. 12. Baskı dikişi yapma. Ticaret lisesi: Daktiloda on parmakla yazı yazabilme. Önemli olan işi belirtilen nitelikte ve sürede yapmış olmasıdır. 8. Kan alınacak yeri alkollü pamukla temizleme. 2. 4. Hedefler ilköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde ağaç üzerine basit bir oyma işlemini istenilen nitefiklere uygun olarak bir saatte yapabilme. 24 . Davranışlar: 1. Hastanın kollarını açma ve kan alınacak kolu belirleme. Hedef Sağlık koleji: Damardan kanı. Sterilize edilmiş enjektörü alma. Alkollü pamukla iğne yerine bastırma. 3. Malzemede ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir. 11. Hedefler İlköğretim: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme. Ütüleme. 5. 10. Hastaya ne yapacağını söyleme. 8. kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme. Kız Meslek Lisesi: Belli bir yemeği. bir televizyonu kurallara uygun olarak on saatte monte edebilme. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde. mükemmellikte ve olgunlukta yapılmalı. Hastanın avucunu açıp kapamasını sağlama. Yani kişi istenilen işi belirtilen nitelik ve sürede yaptıktan sonra yorgun düşebilir.

Dikiş paysız olarak astarı kesme. 12. belli bir tür keman çalan bir öğrencinin viyolonselle ilk kez karşılaştığında. Ödev 3. Bel ölçülerine göre kemer boyunu hesaplama. Baskı dikişini yapma.30 İstenilen Nitellikte. Ütüleme. Kenarından çizme. Kız meslek lisesi: Giyim dersinde basit bir etekliği iki saatte ekonomik olarak kolayca dikebilme. Hedefler Lise: Beden eğitimi dersinde yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme.ÖTÖ310 – 2. devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir problem durumunda kolayca uygular. yani 50 milyon liraya çıkacak bir masayı 70 milyon liraya ya da daha yukarıya mal etmişse. 14. 5. Kumaşı ütüleme. Dikiş payı vererek çizme. Kenarındafl tutturma. 4. Dikiş paylarını teğelleme. ucuz bir biçimde yapar. Gerekli yerlerin köşelerini yapma. 3. 16. Astar kemer parçasını içine yerleştirme. Sürede ve Yeterlikte Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki beceriler. öğrenci bu basamağa daha gelmemiştir denebilir. 7. 6. Kişi bir iki deneme 25 . Kemer kumaşından astar parçasını kesme. fakat malzemede ekonomiklik sağlanamamışsa. 8. Örneğin. Sağlık koleji: Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca yapabilme. istenilen nitelik ve sürede. Kemerin şeklini verme. Bu düzeyde önceden kazanılan becerilerin alana genellemesi söz konusudur. beceriyi çok kolay. Kalıbın kenarlarından kesme. hem de ucuza mal edilmeli. onu da bir iki deneme sonunda kolayca çalmasında olduğu gibi. 17. 15. Yani enerji ve malzemede ekonomiklik sağlar. hem istenilen nitelik ve sürede yapılmalı. Kemere yerleştirme. 2. 10. beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları. 9.00 DURUMA UYDURMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. 13. Ağaç işleri atölyesinde bir masayı öğrenci iki saatte yapıp bitiriyor. İplik yönünü göz önünde bulundurarak kalıbı kumaşa hazırlama. Patron kâğıdı üzerinde kemer boyunu ve enini saptama. 11. 4. Öğrenci bu basamağın sonunda. Kemerin üzerini isteğe göre süsleme. 18. birey enerjisini ekonomik bir biçimde tüketmelidir. Hedef Kız Meslek Lisesi: Fantezi elbise kemerini ekonomik olarak kolayca otuz dakikada hazırlayabilme Davranışlar: 1.

yeni bir dikiş makinesini kolayca çalıştırabilme. Pencere boyutlandırma ve taşıma Güvenlik önlemlerini kavrama. Bilgisayarı ve bizi tehdit eden durumları açıklayabilme. fakat burada devinişsel alanla ilgili nitelikler ağırlık taşır. benzeri olmayanı yapma. bir dereceye kadar da duyuşsal alanın nitelenmişlik ve sezgisel alanın geçmiş ve gelecekle iletişim kurma basamaklarıyla iç içedir. yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir Hedef Konservatuar: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme. yol gösteren kişi yoktur. Dikkatsizlik sebebiyle bize ve bilgisayarımıza gelecek zararları söyleme Virüslerin çalışma mantığını kavrayabilme. Oyun oynayabilme. Motor katoloğuna bakarak subap ayar değerlerini bulma.ÖTÖ310 – 2. Ödev Ahmet Levent DİNÇER yapabilir. motoru çalıştırma. Yaratma. özellikle bilişsel alanın sentez. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde kazandığı becerilerle. kullanım alanlarını söyleyebilme Bilgisayarın ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını söyleme. Endüstri Meslek Lisesi: Ağaç işlerinde kazandığı beceriyle. 2. 5. alınacak önlemleri açıklayabilme. fakat yeni durumda tek başınadır. yeniden ortaya koyma. Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planına Göre • • • • • • • Bilgisayarın tanımını yapabilme. Ona yardım eden. benzersiz. Hedef Konservatuar: Elde ettiği becerilerle. Tüm okullar: Belli duygu ve düşüncelerini anlattığı özgün bir resim yapabilme İlköğretim 6.00 YARATMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamak. Windows'un çalışma prensiplerini kavrayabilme Görev çubuğu.. Vs. 26 . Davranışlar: 1. ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme. Böyle olmakla birlikte istenilen beceriyi çok kısa zaman-da kolayca kazanabilir. Katoloğa göre subap ayarı sıcakken yapılacaksa. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: İlk kez karşılaştığı altı silindirli bir motorun subop ayarını azami yirmi beş dakikada yapabilme. başlat menüsü ve Bilgisayarımın görevini ve ne şekilde çalıştığını söyleme. istenilen yeni işi kolayca yapabilme. Bilgisayar kullanırken alınacak güvenlik önlemlerini. devinişsel özelikleri ağır basan orijinal.

Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Kopyala. Gösterilen tuşun görevini söyleme.ÖTÖ310 – 2. Word belgesine resim ekleyebilme. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. kaydetme. formül çubuğu. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma Excel'i çalıştırma. Oyun açıp oynama. sütun. Matematik Oyunu programını kullanabilme. Kes. Word'de hazırladığı dosyayı diskete kaydetme. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Bir programla oluşturduğu dosyayı diskete kaydedebilme. 27 . Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Excel'i kapatma. Ödev • • • • • • • Ahmet Levent DİNÇER Virüslerin nasıl bulaştığını. çalışma sayfalarını gösterme. seçim yapma. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. Kes. Yazı Tipini. ad kutusu.Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Seç. Space ve Enter tuşlarını yerinde kullanma. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Word belgesine resim ekleyebilme. Kopyala. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Yapıştır işlemlerini kullanma. Klasör oluşturabilme. satır. Belgeler üzerinde çalışabilme. taşıma. Kopyala. silme. silebilme. Kopyala. hücreye veri girme. Yazı Tipini. boyutunu. yayıldığını. Yeni belge oluşturma. Sistem yazılımlarıyla. boyutlandırma. rengini. Kes. WordArt metin ekleme. WordArt ekleyebilme Tab. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. rengini. korunmak için neler yapmamız gerektiğini söyleme. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. boyutunu. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seç. yazıcıdan çıktı alabilme. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Yazıyı. Tuşların görevini açıklayabilme. aktif hücre. Hücrelerin ismini söyleme. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. boyutlandırma. Klavye ve fare ile dosya kopyalama. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Paragraf hizalama. kayıtlı belgeyi açma. Matematik Oyunu programını açıp kullanmak. Sistem yazılımlarıyla. Başlık çubuğu. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. Yapıştır işlemlerini kullanma. klavye tuşlarıyla hizalayabilme. Hatasız olarak kapatmak. adını değiştirme. Kes. adını değiştirebilme Kendi numarasını taşıyan bir klasör oluşturma. Geri Al komutunu kullanma. yazdırma. silme. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. taşıma. sildiği dosyayı geri dönüşüm kutusundan geri alma.

İstenen terimin anlamını söyleme. Not çizelgesi oluşturabilme. Öğrenciler derslerde belirlenen hedefleri yaptıkları ölçüde bu davranışları kalıcı hale getirebileceklerdir. Önemli olan bu kazanımları öğrencilere bireysel olarak kazandırmaktır. Dosyayı kaydedip kapama.egitim. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Ortalama notlarını bilgisayara hesaplatma. İnternetin nerelerde. İnternet Explorer ı çalıştırma. Çıktı alma. Çıktı alma. Adreslere bağlanarak internette sörf yapabilme. Belli bir konuda araştırma yaparken internetten faydalanabilme.geocities. • • • • • • • • • • • • • • Haftalık ders programı tablosunu biçimlendirme. tabloyu biçimlendirme.html http://www.com/ualtunay. Adres kutusuna istenen adresi girme. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. hangi amaçlarla kullanıldığını söyleme. verileri sıralama.ÖTÖ310 – 2. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Tabloyu seçerek.aku. Kaynaklar: http://www. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. günleri. Ayrıca bilgisayar dersinin haftada 1 saat olduğunu düşünecek olursak oldukça yeterlidir diye düşünüyorum. Geri Al komutunu ve ESC tuşunu kullanma. arama sonuçlarından istediği bilgiye ulaşabilme. Ödev • Ahmet Levent DİNÇER Hücre seçme.htm 28 . ders saatlerini yazma.tr/duyussal. Bu kazanımlar 6. Örnek 5 öğrencinin Bilgisayar dersinden aldığı notların tablosunu oluşturma. İnternet Explorer ı çalıştırma. Kayıtlı dosyayı açma. Aynı ders isimleri için hücreleri sürükleyip kopyalama. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Kayıtlı dosyayı açma. Adres kutusuna istenen adresi girme.edu. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Arama motoru kullanarak anahtar kelimelerle istenen konuda ara yapabilme. Tabloyu seçerek. Ders isimlerini yazma. sınıf öğrencileri için oldukça idealdir. Kayıtlı dosyayı açma. Verilen bilgilere uygun tablo oluşturma. Not: Genel itibariyle kazanımlar iyi bir şekilde düzenlenmiş ve istenen ölçülerde öğrencilerin gelişimlerine uygun görülmüştür. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. Kayıt/Kapama Kayıtlı dosyayı açma.geo/dersler/tarih/bilissel.