ÖTÖ310 – 2.

Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

Bilişsel Alan
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alan kapsamı içindedir. Gerçi öğrenilmiş davranışların tümünde, zihinsel, duyuşsal ve devinişsel özellikler vardır. Bu davranışlar ister Bilişsel, ister Duyuşsal, isterse Devinişsel olsun hiçbiri diğerinden tümüyle soyutlanamaz. Yani Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla Duyuşsal alanla diğer bir boyutuyla da Devinişsel alanla ilgilidir. Bloom ve arkadaşlarınca aşamalı olarak düzenlenen Bilişsel Alan, eğitim dünyasın da yaygın bir kabul görmüştür. Bu aşamalı düzenlemede, öğrenmenin ilk basamağını içeren basit, somut ve öğrenilmesi kolay davranışlardan, daha karmaşık, soyut ve öğrenilmesi daha zor davranışlara doğru gidilmiştir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olmaları halinde her bir davranışın diğerinin ön koşulu olma zorunluluğu da göz önüne alınmıştır. Yani ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın ön koşuludur. Üstelik ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın içinde vardır.(Sönmez 1991). Kuramsal olarak, eğer bütün öğrenciler eldeki öğrenme ünitesinin gerekli kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin böyle bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmalıdır. Eldeki ünitenin gerçek ön şartları belirlenebilmişse, bunların yokluğu halinde hiçbir çaba, özendirme(teşvik),ödül ya da öğretim hizmeti önceden belirlenmiş olan bir düzeyde öğrenilmesini sağlayamamalıdır. Bu nedenle, bir öğrenme ünitesinin ön şartları ya da bu üniteyle ilgili bilişsel giriş davranışları öğrencilerle ünitenin öğrenilmesi arasındaki tek köprüdür; öğrencinin bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenebilmesi için bunların gözden uzak ya da hesap dışında tutulması olanağı yoktur. Bu görüşe göre, bir öğrenme ünitesini sadece bu ünite için gerekli olan giriş davranışlarına sahip bulunan öğrenciler istenilen düzeyde öğrenebilirler(Bloom,1979). Bu özelliklere göre Bilişsel Alan, aşamalı olarak altı ana basamağa ayrılmıştır:

A-BİLGİ BASAMAĞI:
Bilgi herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alanın özelliklerini yazma, söyleme yani hatırlama gibi iki boyutu kapsar. Tanıma ve hatırlama öğrenilmiş davranışlarımızın temelini oluşturur. Tanımadığımız, hatırlamadığımız nesnelerle ilgili olarak öğrenilmiş bir davranış gösteremeyiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine bir tümce söylüyor ve defterine yazdırıyor. Bu tümcedeki sıfatları öğrencilerden bulmalarını istiyor. Öğrenciler o güne dek, sıfat terimiyle karşı karşıya kalmamışlarsa büyük bir olasılıkla, sıfat nedir diye soracaklardır. Öğretmen,“sıfat, varlıkların niteliklerini ve niceliklerini gösteren sözcüklerdir” diyecek; tahtaya sorduğu tümceyi yazıp sıfatları gösterecektir. Belli bir zaman sonra öğretmen sıfatın tanımını yapınca öğrenciler, “ bu sıfatın tanımıdır diyecekler ” duyunca hatırlayacaklar yâda sıfatın tanımı istenilince

1

ÖTÖ310 – 2. Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

kendileri hatırlayıp söyleyeceklerdir. İşte tanıma ve hatırlama gibi özelliklerin toplandığı, Bilişsel Alanın ilk basamağına “bilgi” denmektedir. Bilgi düzeyi aşamalı olarak “Bir alandaki özgüler, Bir alandaki özgüllerle Uğraşma Araçları ve Yolları, Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi” boyutlarına ayrılabilir. a. BİR ALANA ÖZGÜ BİLGİLER(BELİRGENLER BİLGİSİ) Her bilim dalı ders ya da konu alanının kapsamına giren nesneler, olgular vardır. Bunların özelliklerine çeşitli anlamlar verilebilir ve sınırları çizilen anlamlar, çeşitli sözcüklerle anlatılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde “zarf, zamir, fiil”,Matematik de “sayı, rakam”, Tarih de “ tarih, milat,” vb. Bu belirgenler bilgisi de üç başlık altında toplanabilir. a-1. Kavramlar Bilgisi Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir. Bunlar sözcükler ya da sözel olmayan simgelerle adlandırılabilir. Örneğin; Fen Bilgisi dersinde verilecek kavramların niteliği bir hedef olarak gösterilebilir. a-2. Olgular Bilgisi Olayların geçtiği yeri zamanı belirleme, olguyu ya da olaya katılanları buluşları yapanları, ilk olarak kullananları, kişi ya da devletlerin adlarını yazma, bir nesnenin önemli özelliklerini sıralama, bu alanın bilgisini oluşturabilir. Örneğin; Belli kültürler hakkında belli başlı olguları hatırlama ve Güç kaynakları dersinde geçen önemli buluşlar bilgisi hedef davranış olarak gösterilebilir. a-3. Araç ve Gereçler Bilgisi Bazı konu alanlarında, araç ve gereç kullanma büyük yer ve önem kazanır. Örneğin ağaç, metal, elektrik, elektronik gibi derslerde araç ve gereç kullanılmadan hiçbir ürün oluşturulmaz. Ayrıca öğrencinin araç ve gereci iyi tanıması zorunludur. Ağaç İşlerinde “rende, testere, kalem, çivi” vb. araç ve gerece örnek verilebilir. b-BİR ALANDAKİ ÖZGÜLLERLE UĞRAŞMA ARAÇLARI ve YOLARI BİLGİSİ Bu alan beş bölüme ayrılır; b-1. Alışılar Bilgisi Her bilim dalında ders ya da konu alanında kullanılan bazı alışılar olabilir. Örneğin; şiir, tiyatro, bilimsel makale v.b. gibi belli başlı eser tiplerinin biçimleri ve alışılarına aşinalık bu alanın bilgisine girer.

2

ÖTÖ310 – 2. b-5. Metal işleri dersinde araç ve gereç türlerini tanıyabilme. açıklamada ve gelecekteki durumu kestirmede kullanılır. bilimin gelişmesine o alandaki bilgilerin öğretilmesine yardımcı olabilir. Sıra ve dizilerin bilgisinin bir üst basamağı olan sınıflamalar.b. b-3. Örneğin. Ölçütler Bilgi Ölçüt. ilgili alanı betimlemede. 3 . Felsefe ve güzel sanatlar alanında da kullanılan yöntemler sonucu elde edilen bilgilere. Belli bir kültür hakkındaki belli başlı genellemeleri hatırlama. BİR ALANDAKİ EVRENSELLER ve SOYUTLAMALAR BİLGİSİ Her bilim dalı üzerinde çalıştığı nesneler hakkında elde edilen somut bilgilerden. Ayrıca bunları belli sıra ve diziler sistemine de koyabilir. ayrıca elde edilen bilgilerin yani kanun denence. Ödev b-2. Böyle olunca ders ya da konu alanında sınıflamalar varsa bunların öğretilmesi gerekebilir. c. Fen Bilgisi dersinde belli başlı deneylerde izlenecek sıra bilgisi bu alan kapsamına girer. Kooperatifleri düzenleyen hukuk kurallarını hatırlayabilme. Sağlık kavramlarını değerlendirmede kullanılacak bilimsel yöntemlerin bilgisi. Örnek. Bu basamak iki alanda incelenir.Sınıflamalar Bilgisi Her bilim dalı üzerine çalıştığı nesneleri sınıflara ayırabilir. Örnek Kamu yardım programlarının gelişiminin temelindeki ana yönelimlerin bilgisi. iş ve işlem yollarının. Daktiloda on parmakla yazmada kullanılan temel teknikler bilgisi. araçların. Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilme v. Dizi ve Yönelimler Bilgisi Ahmet Levent DİNÇER Her bilim dalı. Bilim kapsamına giren konu alanlarında “Bilimsel Yöntem” kullanılır. Yöntemler Bilgisi Yöntem. bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir. genelleme ve kuralların doğruluğunun değerlendirilmesi zorunludur. Örneğin giyim dersinde dikilen bir giysinin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler bilgisi. ilke. b-4. daha soyut bilgilere doğru ilerler. Sıra. sayıltı. Hatta elde ettiği bilgileri bile belli bir sınıflamaya koyabilir. c-1. diğer gezegen ve galaksiler hakkında genellemeler ve kuramlara gidilir. üzerine çalıştığı nesnelerin doğası gereği belli sıra ve dizilerden yararlanmak durumunda kalabilir. Örneğin. İlke ve Genellemeler Bilgisi Bilimsel yöntem sonucu nesneler hakkında elde edilen bilgiler. Örneğin dünya ve güneş sistemi hakkında elde edilen bilgilerden. Her konu alanında kullanılan yöntemin. gerçeğe ulaşmak için işe koşulan geçerli zihinsel ve işlemsel süreçlerin dirik bir örüntüsü olarak tanımlanabilir. benzeri amaçlar için işe koşulabilir.

öğrencinin bilgi basamağında elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade etmesi. bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumlarını kestirmesi yani öteleme yapması gerekmektedir. yani açıklanması gerekir. Buna öteleme denir. Fakat verilen sorun yeni olmalıdır. Sosyal Bilgiler dersinde haritayı okuyabilme. konu alanının tümü ya da bir bölümünü açıklamaya yönelik bilgilere kuram denir. olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak “bu bilgilerin doğrudan bir biçimde göstermekte olduğu” geçmiş ve gelecekteki durumları hakkında bazı kestirmeler yapılabilir. a. C. İngilizce bir tümceyi Türkçeye çevirme. Örneğin fizikte ışıkla ilgili dalga boyu ve parçacıklar kuramı v. yani çevirmesi. Bu da yorumlama ile olur. anlamını açıklaması.YORUMLAMA Bu basamakta. ders ya da konu alanında öğrenilen bilgi ve kavrama basamağındaki hedeflere dayanılarak. Örneğin Beslenmeyle ilgili verileri açıklayabilme. Kavrama basamağı üç bölüme ayrılır . Kuramlar Bilgis Ahmet Levent DİNÇER Her bir konu alanında. Ticaret Bilgisi dersinde kuruluşların kâr ve zararlarını eldeki verilerden kestirebilme. karşılaşılan herhangi bir sorunu çözme işidir. bu basamakta kişi tarafından özümlenmesi. bir iletişim biçiminden. Örneğin.UYGULAMA BASAMAĞI Uygulama. c-ÖTELEME Nesneler. Yoksa 4 . elde edilen bilginin öğeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur. B. Ödev c-2. yani yorumlaması. b. çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yoluyla.b. Örneğin.ÖTÖ310 – 2.KAVRAMA BASAMAĞI Bilişsel Alanın bilgi basamağında elde edilen bilgilerin. Kavrama basamağında ise. Elektrik işleriyle ilgili belli başlı verileri yorumlayabilme. kendine mal etmesi söz konusudur. diğer bir iletişim biçimine çevirebilir. ÇEVİRME Kişi bilgi basamağında elde ettiği bilgileri. Bilgi basamağında elde edilen bilginin görünce tanınması. Bilgideki anlamın daha anlaşılır duruma getirilmesi. sorunca hatırlayıp söylemesi davranışlarını öğrencinin göstermesi gerekiyordu.

ANALİZ BASAMAĞI Kişinin çevresini kapsayan nesneler. sistem. icat etme gibi özellikler söz konusudur. yıkma. ÖZDEŞSİZ BİR İLETİŞİM MUHTEVASI OLUŞTURABİLME Kişinin kendine özgü. genellemeler. a. Bu etkileşim. Bir öğrencinin kendine özgü. ÖĞELERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır. Analiz üç alt basamağa ayrılır. kırma. orijinallik. öğrenciye tekrar çözdürülmesi uygulama olamaz. sistemde. Örneğin. Örneğin. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme zorunluluğu olabilir. yine o bütün. Fiziki bir olguda ifadesi bulunan doğal genellemeleri saptayabilme. bir eser ortaya koyması. yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. öğeleri.SENTEZ BASAMAĞI Sentez.İLİŞKİLERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. benzeri olmayan. yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER derste çözülen bir sorunun. Bu alana örnek. yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler. Bu alanda kendi arasında üç bölümde incelenir. belli kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir. kuramlar vardır. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler bulunur. belli ilişkilere. yapıyı oluşturan öğeleri. olgu ve olaylar pek çok öğeden oluşabilir. Değişikliğe uğramış bir etkenin daha önce denge halinde olan biyolojik bir durum üzerindeki muhtemel etkisini yordama gücü. Bu ilke. a. 5 .ÖTÖ310 – 2. ÖRGÜTLEME İLKELERİNE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur. Hastalığı oluşturan etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme. bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. benzersiz yeni orijinal bir bilgi. E. yeni bir türü oluşturma işidir. b. sistemde. Sentezde yenilik. yaratıcılık. buluş. D. genelleme ve kuramların saptanması gerekir. bir öğretmenin dersiyle ilgili bir test hazırlaması bu basamak için örnek hedefler olabilir. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük bir önem taşır. a. Bu basamakta.

belli amaçlar esasında yargılanmasıdır. zihinsel etkinlikler daha baskındır. Devinişsel Alanın her basamağında elde edilen bilgilerin. izlenen yollar. Hedefler aşamalı olarak sınıflandığından. Ekonomik doktrinleri karşılaştırıp temel ölçütlere göre değerlendirme( SÖNMEZ. F. bu 6 . b. böyle bir metinde bulunması gerekenleri eleştirebilme. Örneğin. söyleme” davranışı. Duyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili herhangi bir ürün “kullanılan araç ve gereçler. Çünkü burada söz konusu olan. “verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma. duyuşsal ya da devinişsel ürünün kendi içindeki tutarlılığı. iş yapmak değildir. ekonomiklik. üzerinde çalıştığı nesneler olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler. Örneğin. anlamını bozmadan bugünkü Türkçeye çevirip yazma” davranışına göre daha basittir. genellemeler. amaca uygunluk. hem de bugünkü Türkçeye. Örneğin. kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirmesi istenir. ikinci davranışta ise hem metni anlama.1991. ölçütlere.ERTÜRK. Yargılama bilinçli olmalı. Düzeyine uygun bir edebi metni. sorunca hatırlayıp söyleme. İki alanda incelenir: a. kuramlar. Örneğin. Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında. Ayrıca bir ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de karşılaştırılabilir. a. DIŞ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bilişsel. iş ve işlem basamakları. görünce tanıma. Ödev b.1994). yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirme. kendi içyapısından gelen genellemelere uygunluğu. dayanıklılık. Çünkü birinci davranışta. İşte bu tür bir değerlendirme dış ölçütlerle yapılan bir değerlendirmedir.BİR PLAN VEYA İŞLEMLER TAKIMI ÖNERİSİ OLUŞTURABİLME Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta üründen çok süreç vurgulanmaktadır.DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Bilişsel. BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Bu alanla ilgili davranışlarda. eldeki ürünleri pazarlamak için işlerliği olan bir sistem önerebilme. akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenme işidir. verim ve güç” açısından değerlendirilebilir.ÖTÖ310 – 2. Örneğin. Duyuşsal. “ Osmanlıca verilen bir metni. yeni ve orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. kural ve ilkelere dayandırılmalıdır. davranışlarda bu özelliği içerir. SOYUT İLİŞKİLER TAKIMI GELİŞTİREBİLME Bu basamakta öğrenciden. doğruluğu. İÇ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bir bilişsel.

Sentez basamağında. ilke ve kuramların özelliklerini ve kullandıkları yerleri yazma. Örneğin. seçip alma. doğru ya da yanlış olduğunu söyleme. sentezin özelliklerine uyulmalıdır. BİLİŞSEL ALANDA BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI: Bilişsel alan Benjamin Bloom tarafından meydana getirilmiştir. diğer bir dile bozmadan çevirip söyleme. sorunca hatırlayıp söyleme. Ödev Ahmet Levent DİNÇER anlamı bozmadan tam ve doğru olarak aktarma gerekiyor. Analiz basamağında. Öğrenme ünitesinde çeşitli değişikler yapmak (ÖZÇELİK 1979). tutarlılığı olan matematiksel bir model düzenleme” bu basamağın kapsamı içindedir. anlamının yakalanması söz konusudur. öğrenci tarafından özümlenmesi. Sözel olarak verilen bir iletişimi.1991). bir giysinin modele uygunluğunu araştırma (SÖNMEZ. Bilgi basamağında.1990 lar da bilişsel alanın bazı kategorilerini sınıflandırmıştır. bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu irdeleme. ölçme sonuçlarını ölçüte vurup. Uygulama basamağında. simgelere. grafiğe. 7 . bir yargıya varma süreci vardır. yeni bir orijinal güç kaynağı geliştirme. ezberleme. Bilgi basamağında kazanılan davranışların. ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN YOKLUĞU HALİNDE TUTULACAK YOLLAR Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışlarına sahip bulunmamaları durumunda izlenecek bazı yollar vardır. eleştirme. 2. Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında kazandıklarına dayanarak. Öğrencinin bu işlemi yapabilmesi için bazı bilgileri edinmesi gerekiyor. kendine mal edilmesi. nesne. Bilişsel giriş davranışını üniteye girmeden önce tekrarlamak. hedef davranışlar görünce tanıma. 4. olgu ve olayların girdikleri sınıfları ve türleri yazma. ölçüt. söyleme. Bir bütünü kendi içinde bölümlere. Örneğin. Öğrencilere ilgili dersi almamaları konusunda salık verme.ÖTÖ310 – 2. Değerlendirme basamağında. olguyla ilgili kuruluş ve kişileri. öğeleri. hedefler davranışa dönüştürülürken. araç gerecin adını yazma. Sentez yalnız başına birleştirme değildir. bölümleri de alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar içindedir. “ Yeni bir çözüm yolu bulma. yöntem. kendisi için yeni sorunları çözer. Bunlar: 1. Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri çözebilme. Kavrama basamağında. bir bilgi bütününü ya da örüntüsü. eleştirme gibi davranışları kapsar. Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi 3. matematiksel dile.

ayrı fikirleri beraber koyma yeteneği Kriter yapma ve materyallerin değeri hakkında yargıçlık yapma yeteneği BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI DÜZLEMİNDE DAVRANIŞLAR İÇİN BENİMSENEN FİİLLER BİLGİ Tanımlamak Fark gözetmemek Liste yapmak Adladırmak Hatırlama tanımak Kaydetemek İlişki kurmak Tekrarlamak Önemini belirtmek ifade etmek Kendi kelimelerini kullanmak Teşhis etmek Tercüme etmek Yerleştirmek Toplamak Bildirmek Şekillendirmek Göz geçirmek Onaylamak Seçmek Söylemek Çevirmek Anlatmak Program yapmak Alışveriş etmek Kullanmak Faydalanmak Teklif etmek Tartışmak İtaf etmek Sınırlamak Geliştirmek Şemalaştırmak Ayırt etmek Ayırmak Sonuçları Sürüklemek Ön görmek Değerlendirmek Sınav yapmak Denemek Tekrar inşa etmek Şike yapmak Sentez Sistemleştirmek Tasarlamak Değiştirmek Örgütlemek Planlamak Toparlamak Üretmek Önermek Tahmin etmek Uygulamak Anlamak Kullanmak Oranlamak Gözden geçirip düzeltmek Hesap etmek Ayırt etmek Geçerli kılmak Takdir etmek Sınamak Örnek celbetmek Kanıtlamak Kanıtlamak Tanımlamak Saptamak Ayırt etmek Gözetlemek Tartışmak Açıklamak Oyunlaştırmak Kullanmak Genelleştirmek Tasvir etmek Tercüme etmek Tatbikat yapmak İşletmek Tahmin etmek Hesaplamak Sınıflandırmak Karşılaştırmak Zıtlık İlişkisi olmak Eleştirmek Toplanmak Toplamak Oluşturmak İnşa etmek Dizayn etmek Geliştirmek Hazırlamak Değer biçmek Seçmek Karşılaştırmak Eleştirmek Tahmin etmek Değerlendirmek Yargılamak Ölçmek ANLAYIŞ Seçmek UYGULAMA Uygulamak ANALİZ Analiz SENTEZ Düzenlemek DEĞERLENDİRME Tahmin etmek Sonuçlandırmak Yaratmak 8 . anlamı tutma yeteneği Yeni koşullarda materyalleri kullanmayı öğrenme yeteneği Parçalı materyalleri ayrılmış materyaller arasında ilişkileri gösterme yeteneği Sentez Değerlendirme Bütün yeni ilişkileri kurma. Ödev Ahmet Levent DİNÇER KATOGORİ Bilgi Anlayış Uygulama Analiz TANIMLAMA Önceki öğrenme materyallerini hatırlama yeteneği Belirtilen fikirler. açıklamalar.ÖTÖ310 – 2.

Aşağıda bu aktivitelerin listesi bulunmaktadır. özetlemek veya başka sözcüklerle bilgi vermek. 1956). eleştiri ve akılcılıkta yargılama veya ayırmayı temel alır (David. Düzey için genel hedefler Yazma hedefleri için fiil örnekleri BİLGİ: Öğrenciler hatırlama ve bilgiyi tanır.ÖTÖ310 – 2. 2-Anlayış: Açıklamak. 6-Değerlendirme: Kararların yapılmasını gerektirir. BLOOM’UN TAKSONOMİSİNDE YAZMA HEDEFLERİ VE AMAÇLARI Bloom Bilişsel alan olmaksızın altı düzey belirliyor. Tarih olay ve yerler ve bağımlı meseleler —sıraya koymak. suret etmek. çevirmek. bütün parçalar ayrı parçalara ayrılır. 9 . Yeni durumlara uyma bilginin anlaşılmasını gerektirir. Analiz ve sentezi gerektirir. tarif etmek. 5-Sentez: Orijinal yeni varlıklardan unsurların birleştirilmesi. Basit hatırlama ve tanıma etkilerinden en alt düzeyden artarak daha karmaşık ve soyut akılsal düzeylere yükselmesinin sınıflandırmasını. 4-Analiz: Açık. öz ilişkiler arasında. Analiz bilginin uygulanmasını gerektirir. 3-Uygulama: Farklı durumlar içinde orijinal öğrenme bağlantılarını danışarak öğrenmek. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Cevap vermek Uygulamak Taklit etmek Teşhis etmek Denetlemek Yaratmak Tahmin etmek Sormak Anlatmak Çözmek Sınamak Teşhis etmek (BLOOM) BİLİŞSEL ALANIN ANA KATEGORİLERİ: 1-Bilgi: Tanıma ve gerçeklerin hatırlanması ve belirtilmesi. değerlendirilmesini ve fiil örnekleriyle akla ait aktivitelerde toparlanıyor.

sembollerden. Onlar tamamlayıcı açıklama ve gizli anlamları tanımalıdırlar. adlandırmak. Hatırlamak. çevirmek veya program yapmak ANALİZ: Öğrenciler. yeniden incelemek veya yeniden belirtmek. ifade etmek. uygulamak Duyuşsal Alan 10 . özetleme ve sıralama. ANLAYIŞ: Öğrenciler değişen bilgileri farklı —Sınıflandırma. Denemek. farklılaştırmak. hesaplama. karışık düzen. SENTEZ: Öğrenciler bilgilerini yerine koyarak problem çözmelidirler ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. tercüme etmek. Görüşmek. DEĞERLENDİRME: Öğrenciler nicel ve nitel standart yerlere göre yargılamalıdırlar. hazırlamak. bağlantı kurmak. sormak ve çözmek. dizayn etmek. tasvir etmek. UYGULAMA: Öğrenciler bilgi ve benimsemeyi problem çözmede kullanır. Onlar sonuçları tahmin etmelidirler. teşhis etmek. —Oluşturmak. önceden bildirmek Şemalandırmak. ölçme. formülleştirmek Tamamlamak. anlamak. zıtlık. toplamak. değerlendirme. kaydetmek. Oranlama. anlatmak Söylemek. tanımak. önermek. tartışma. sıralamak Organize etmek. yargılamak. Planlamak ve genellemek. kanıtlamak. grup ve sonuca varma etkilerine ulaşır. Açıklama. sınıflandırmak. Uygulanmak. Tanınan özneleri ve ispatın değerini onaylamak ve teorilerin değerlerini hesaplamalıdırlar (BLOOM) Tahmin etmek. kurmak.ÖTÖ310 – 2. Yerleştirmek. tanımlama. ayırmak. —Seçmek. Ödev Ahmet Levent DİNÇER otoriteye sahiptir. bildirmek ve nakletmek. tartışmak —Hesaplamak. modelleri görmeli ve parçaları organize etmelidir.

10 Farkında Olma 1. ulusunu.00 DEĞER VERME 3.30 Kontrollü-Seçici Dikkat 2.10 Değeri Kavramsallaştırma 4. Bu nedenle yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir.10 Değeri Kabullenme 3. Ayrıca. kaygı. Kişi belli nesne veya olgulara karşı ilgi gösterebilir.10 Genellenmiş Orüntü 5. “büyüklerine karşı saygılı oluş”. ailesini. Toplumdaki duyuşsal davranışlar ile okulda hedeflenen duyuşsal davranışlar bir-birleriyle çelişebilirler. güdülenmişlik.00 TEPKİDE BULUNMA 2. değer yargıları gibi boyutlardan oluşur. haksızlığa dayanamama ya da tersi boyun eğme gibi duyuşsal alanla ilgili davranışlar gösterebilir.20 Niteleme 1. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu alan farklı bir alan olmasına rağmen. bu alandaki özelikler gerçekleşmeyebilir. benlik.30 Değere Adanmışlık 4. “yasalara karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir. kişinin yaşantıları ürünüdür. Çünkü bilmediğimiz şeylere karşı herhangi bir sürekli duyuşsal bir tepki gösteremeyiz. Bu boyutlar.10 Uysallık 2. Duyuşsal alan.20 İsteklilik 2. “birlikte çalışma”.00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK 5.00 ALMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 11 .20 Değeri Yeğleme 3. “vatanını.00 ALMA 1. ilgi. tutum. kişilik.30 Doyum 3. Bu alan aşamalı olarak Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır: 1. bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan. Sosyal Bilgiler dersinde “hoşgörülü olma”. bazı nesne ya da olgulara karşı da kararlı bir tutum geliştirebilir.00 ÖRGÜTLEME 4.ÖTÖ310 – 2. doğayı sevme. temiz ve düzenli giyinmeden hoşlanma.20 Değeri Örgütleme 5. arkadaşlarını seviş”.20 Almaya Açıklık 1.

ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. 3. söyleme (seçip işaretleme). Geçim kaynaklarıyla ilgili sorunları yazma. sınıf. Nüfusla ilgili sorunları yazma. Bilmenin içinde farkında olma vardır. Davranışlar: 1. Okul ve sınıf düzeyi yükseldikçe hedef davranışların da kapsamı değiştirilmelidir. Yıllık Düzeyde Hedef İlköğretim 4. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Kişi. seçip işaretleme. okul. 4. En önemli toplumsal sorunları yazma söyleme. 12 . Daha sonra da kontrollü ve seçici dikkat basamağına geçebilir. Laboratuvardaki en az dört araç-gerecin bulunduğu yeri yazma/söyleme.gereçlerle. söyleme. ondan sonra uyarıcıya açık olabilir. 3. Kişi önce nesnenin. Davranışlar: 1. nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır. eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. nesne ve olguların farkında olmazsa. Davranışlar: 1. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma. uyarıcının niteliğini. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık. Bu basamaktaki davranışlar. onlara karşı hiçbir alanda öğrenilmiş bin davranış gösteremez. bulundukları yerleri eşleştirip işaretleme. bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel sorunların farkında oluş. kişilerin farklı düşünce ve inançları olduğunu fark edemeyen bir kişi. özeliklerini bilme anlamına gelmeyebilir. 2. Laboratuvardaki araç. Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim 4. 3. Fakat farkında olma. söyleme Yıllık Düzeyde Hedef Her okul için: Laboratuvardaki araç-gereçlerin farkında oluş. En önemli sorunları ifade eden cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. söyleme (seçip işaretleme). çünkü bir uyarıcının farkına vurma. almaya açık olma bir hatırlama değildir. Sınıf: İlimiz. Ulaşımla ilgili sorunları yazma. olgunun farkına varır. bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır. 2. söyleme (seçip işaretleme). Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuvarda bulunanları seçip işaretleme. 2. 1.10 Farkında Olma Bu basamakta.ÖTÖ310 – 2. farkında olmadan daha fazla bir davranıştır. oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. Sınıf: İlimiz ve bölgemizi tanıyalım ünitesindeki temel toplumsal olguların farkında oluş. Laboratuvardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. Herkes ülkenin önemli sorunlarını fark etmelidir. öğrenci ve dersin özeliklerine göre düzenlenmelidir. ama bilme. Bu basamaktaki hedef ve davranışlar. Sözgelişi.

Davranışlar: 1.Seçici Dikkat Bu basamakta kişi birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir. 3. Ticaretle ilgili sorunları yazma.ÖTÖ310 – 2. Böyle olmakla birlikte uyarıcıya karşı bir dönüklük. söyleme (seçip işaretleme) 4. 3. 1. Konuşmacının vurguladığı yardımcı noktaları yazma/söyleme (seçip işaretleme). ondan kaçmaz. Konuşanın verdiği örneklerden (varsa) ikisini yazma/söyleme (seçip işaretleme). ona ilgi duyma. söyleme (seçip işaretleme). Hangi konuda konuşulduğunu yazma/söyleme (seçip işaretleme). Vs. 2. Kişinin hangi düşünceyi (inancı) savunduğunu yazma söyleme. Konuşma sırasında (varsa) kullanılan araç-gereçleri yazma/söyleme (seçip işaretleme). söyleme (seçip işaretleme). reklâmlara ya da müzik programlarına veya bunlardan birine dikkatini toplamasında olduğu gibi. 1. Yani uyaranı çekici bulma. haberlere. açıklık ve hoşgörürlük vardır. söyleme (seçip işaretleme). 3. Toplumsal sorunlarla uğraşan en az üç kişinin adını yazma. tersine ona doğru bir yönelme vardır. Televizyon programlarında kişinin filmlere. 5. Davranışlar: 1. Televizyonlarda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma. söyleme (seçip işaretleme). 2. 2. Ödev 4. Toplumsal sorunlarla ilgili en az üç kitabın adını yazma.20 Almaya Açıklık Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez. 13 . ara-ma da söz konusu değildir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Bu yayınların hangi televizyonlarda ve ne zaman yapıldığını yazma.30 Kontrollü . Konuşmacının vurguladığı ana noktayı yazma/söyleme (seçip işaretleme). Hangi konuda konuştuğunu yazma söyleme. Dikkatini ve ilgisini ona yöneltebilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük Davranışlar: 1. Konuşanın sözünü kesmeden dinleme. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Her okul için: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. 4. onu yargılama.

istediği için gerekli davranışı gösterir. Davranışlar: 1. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. Okuduğu gazetede toplumsal sorunlarla ilgili yazı yazan kişinin adını yazma. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Tüm okullar için: Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. söyleme (seçip işaretleme). Ödev Ahmet Levent DİNÇER 5. 14 . fakat açık bir isteklilik de yoktur. Son basamakta ise tepkide doyum sağlayabilir. 2. Burada zorlama. Görevi zamanında bitirme. Tepki kişi tarafından seçilmiştir.10 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. 3. Alanıyla ilgili (varsa) sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme (seçip işaretleme). 2. 2. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş. Son çıkan yayınlar arasında. isteklilik gösterebilir. baskı söz konusu değildir. Kişi uyarıcıya karşı uysallık. Davranışlar: 1. onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır.00 TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. alanıyla ilgili olanların adını yazma/söyleme (seçip işaretleme).20 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur. 4. 2. 3. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma. uyarıcıları arar. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir. Davranışlar: 1. söyleme. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. Alanıyla ilgili verilen bir temel yayının hangi konuda olduğunu yazma/söyleme. 2. Uyarıcıya karşı direnme göstermez. Verilen görevi itiraz etmeden gereği gibi yapma. Öğrenci görevli olduğundan değil.ÖTÖ310 – 2. Demokratik olarak alınan kararlara uyma.

10 Bir Değeri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı değer biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. zevkle.30 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek. doyuma ulaşacak davranışlar gösterme-sidir.ÖTÖ310 – 2. 3. 4. sıkılır. fakat zamanla bu değerleri değişebilir. inanç ve değerlerle ilgili olabilir. Bu ilkeyle ilgili toplantılar düzenleme. Davranışlar: 1. bir inanç gibi ortaya çıkabilir. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. 2. 2. tutum. pişmanlık duyabilir. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir. tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır. Tutum. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). 2. dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: i. dünyada barış” ilkesini savunan ko-nuşmalar yapma. Ahmet Levent DİNÇER 6. inanç ve değerler bu basamağın kapsamı içindedir. Kişinin değerlerinin de zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür. Değerler. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. Ödev 2. Görevini isteyerek yerine getirme. 3. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılığa ve tutarlılığa doğru derecelenebilir. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma. Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman oyırma. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: “Yurtta barış. 3. Bu işte çalışan diğer kişilere isteyerek yardım etme. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri. 3. 3. Davranış. 4.00 DEĞER VERME DÜZEYİNDE HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta hedefler. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme. 5. 15 .

Bir grubu demokratik ilkelere göre yönetme. kişi bu değerlerin peşine düşer. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır. takıma vb. Böyle bir tutum. 2. 3. insanlığın. Bir düşünceye. Okuldaki demokratik yaşamda kendiliğinden görev alma. Bu ilkeyi savunan yazıları arkadaşlarına okumak için verme (salık verme). 2.30 Bir Değere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma. kişinin. 6. davaya. 3. partiye. 4. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim Her türlü eleştiriye açık oluş. toplumun. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Tüm okullar: Özgürlükçü demokratik yaşamın sürekliliği için yapılan etkinliklere kendini veriş.00 ÖRGÜTLEME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 16 . Burada kişi değerle “özdeşleşmiştir” denebilir. 5.20 Bir Değeri Yeğleyiş Ahmet Levent DİNÇER Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme. Belli durumlarda demokratik kurallara uygun karar alma. Özgürlükçü. 8. Çıkar beklemeden. 7. Özgürlükçü ve demokratik olmayan durumlarla karşılaşınca müdahale etme. Davranışlar: 1. Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme. Davranışlar 1. Kendini eleştiren kişilere küsmeme. doğanın geleceği için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz. ona zaman ayırır. Bu nedenle kişiye. 5. demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma. onlardan daha üstün tutma söz konusudur. 3. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. Bu tür toplantılarda kendiliğinden görev alma. özveride bulunarak bağlanmak ve onu savunmak bu basamağın kapsamı içindedir. Aldığı görevi eksiksiz yerine getirme. çok büyük sakıncalar doğurabilir. 4. 3. her türlü bağnazca. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme. kırılmama. saldırmama. 4.ÖTÖ310 – 2. Eğitimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır. demokratik kuruluşları savunma. Ödev 4. Bu basamakta. onu arar.

Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir. hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan değerleri. Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme. çalışmaya. Kendini eleştirenlere kızmama. 4. araştırır. duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş. 3. çünkü bu değer kendine mal olmuştur. fakat değer hem geliştirilmiş. Oluşturulan değerleri gerekli makamlara sunma. bu basamağa dek kazandığı ve etkileşim altında olduğu tüm duyuşsal değerleri ayrıştırıp inceleyebilir. kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Yani değer kavramsallaştırılmıştır.10 Bir Değerin Kavramsallaştırılması Kişi. Bu basamağa değin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş. 4. Sonra benimsediği değere. 3. 6. Davranışlar: 1. savunmuştu. 4. Bu basamaktaki tutarlılık. 17 . benimsediği ya da çevresinde oluşan birçok değeri irdeler. Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. Mesleki sorunları giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma 2. Kişinin okumaya. hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır. darılmama. Oysa bu düzeyde.20 Bir Değer Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi. 2. çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. Sentez sonucu oluşan değer. eskisinden tümüyle farklı değildir. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma. 4. 5. Sunulmak üzere. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. 6. gerekiyorsa davranışlarını değiştirme. yeni değerler.ÖTÖ310 – 2. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. inceler ve bir senteze varır. hem de zenginleştirilmiştir. demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir değer olarak kavramlaştırmasında olduğu gibi. Bu eleştirilere her zaman teşekkür etme. mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma. Bu. Yapılan eleştirilere göre. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. 5. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi. Başka bildirileri eleştirme. yeni bir anlam verir. Toplantılarda bildiriyi sunma.

2. 6. acılarına vb. her zaman ortak olma. İnsanların sevinçlerine. Bu değerlerin uygulanmasını sağlama. İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma. Kendine özgü değerlere göre davranabilir. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevr destek sağlama. 5. Davranışlar: 1. Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme. İnsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. Değerlerle kişi özdeşleşmiştir. Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu. bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri.ÖTÖ310 – 2. doğru. 3. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş. İnsanları hiçbir zaman kandırmama. Bir bakıma dünya görüşünü. belli nesne. olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir.00 NİTELENMİŞLİK BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Ahmet Levent DİNÇER Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1. ya da hilebaz. 9. 5. yaşam anlayışını ortaya koyar. İnsanlığın sorunlarını çözmek için sürekli uğraşma. 5. Ödev 7. ona güvenilmez” gibi yargılar bu basamağın kapsamı içindedir. benliği söz konusudur. 7. yalancı. 8. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir. Doğayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma.10 Genelleşmiş Örüntü Kişi. 8. inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir. 18 .20 Nitelenme En üst basamaktır. Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara başvurma. haksızlığa dayanamaz. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. Yasaların gerektiğini her zaman yapma. Uygulamaları sürekli denetleme 9. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma. 5. 2. Kişinin karakteri. Çevresini tutumlarına. değerlerine. 4.

uyarılmadan daha karmaşık ve zor bir basamaktır. geçici ya da öğrenilmiş olabilir. çünkü gözlenmeyen. Tekrarlama. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “kapıyı açar. Bu 19 . fakat gösterilen davranış geçicidir. önce o davranışı gözler. En üst basamakta ise. kroki. kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. Beceri halindeki davranış. yani algılaması ilk basamaktır. çünkü göz kapağı bu davranışı otomatik olarak yapar. devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir. Bu davranışlar basitten karmaşığa. Bir otomobilin çalıştırılması. sarhoş bir adamın yaptıkları verilebilir. Geçici davranışa örnek olarak. yaratabilir. Bu beceriler de diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı şekilde sıralanmıştır. Kişi bu davranışları taklit ederek gösterebilir. düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. öğrenilmiş beceriler girer. Bu alan bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. Kişi kaslarını. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sağlama. çocuk yuvası. o beceriyi. Gerçi içki içmeyi kişi sonradan öğrenmiştir. görüşme yapma” gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir. Hastahane. hapishane. ya da örneği göz önünde tutarak tekrarlaması gerekir. Bu becerileri yeni durumlara uydurabilir. otomatik olarak istenilen nitelik. emniyet kemerini bağlar. Ayrıca kişi. kılavuz denetiminde. öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. Daha sonra beceri haline getirebilir. koşullar değişmedikçe her zaman böyle olabilir. plan çizme. Kişi. kontağı açar ve marşa basar”. Bir davranışın bu özeliklerle donanımlı olması. Bu işe “kılavuzlanmış faaliyet” denebilir.ÖTÖ310 – 2. Kişinin davranışı gözlemesi. En üst düzeyde ise. Üstelik kişi kılavuzlama etkinlikleri olmadan. bu tür davranışları göstermez. bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. davranışı beceri haline getiremez. Daha ileri düzeyde onları otomatik olarak yapabilir. şoför koltuğuna oturur. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. kişinin o davranışı. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş. tekrarlanması daha zor ve karmaşıktır. Devinişsel (psikomotor) olanın kapsamına. bir organın hareketinden daha çok organın koordineli hareketine doğru aşamalı olarak sıralanabilir. gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen kaparız. Sonra aynı davranışı tekrar etmeye çalışır. yani gelen uyarıcıları algılar. devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken. Uyarılmadan sonra. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar öğrenilmiştir ve süreklidir. ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da kullanabilir. süre ve yeterlikte yapılabilir. algılanmayan bir davranış öğrenilemez. anket uygulama. Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra. Sosyal bilgiler dersinde “harita. gözlemeden. Devimsel Alan Bu alan. kolaydan zora. davranışı beceri haline getirebilir. vak’a incelemesi yapma. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 10. içkinin etkisi kalkınca. vitesi boşa alır. Bu tür davranış da fizikidir. Sözgelişi. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. 11. 12. bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. fakat öğrenilmiş değildir. vücut organlarından birini ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir. Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya. Tüm bu basamaklardan sonra kişi.

sekreterlik vb.2 0 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma 3. Sosyal Bilgiler dersinde harita çizme becerisinin kazandırılmasında. elini ve parmaklarını uygun duruma getirir.00 BECERİ HALİNE GETİRME 3. Ödev Ahmet Levent DİNÇER son basa-mağa ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir. Aynı şekilde müzik dersinde.00 UYARILMA 1.00 UYARILMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta kişi.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 2. doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. daha sonra haritayı çizmek için vücudunu. basitten karmaşığa. önce mandolinin ne olduğunu anlatmalıdır. Adını söylemesi (bilişsel alanın bilgi). öğrenci onu dikkatlice izler. becerilerin ağır bastığı tüm alanlarda da geçerlidir. öğrencinin uyarılmasıdır. davranışı örnek olarak yapan kişi ise etkendir.ÖTÖ310 – 2. iş ve teknik eğitimi. Süre ve Yeterlikte Yapma 4.10 Algılama 20 . haritanın nasıl çizildiğini önce öğretmen gösterir. aynı zamanda beden eğitimi. Uyarılma. devinişsel alanla ilgili davranış modelleri veya örnekleri kişiye önce gerektiği gibi sunulmalıdır. Deviniş-sel alanda bir becerinin öğretilmesi. sonra o davranışı yapmak için hazırlanır. Sözgelişi. Bu basamakta öğrenci edilgen. somuttan soyuta.10 Kılavuzlayanla Yapma 2. duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma basamağıyla iç içedir. 1.10 İstenilen Nitelikte Yapma 3. öğretmenin mandolinin kurallarına uygun olarak nasıl çalındığını yeter sayıda çalıp göstermesi ise. yalnız müzik dersi için değil.2 0 Kendi Kendine Yapma 3.3 0 İstenilen Nitelik. duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır: 1.10 Algılama 1. kolaydan zora. bilişsel olanın bilgi. ev ekonomisi. bir organın hareketinden koordineli harekete ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde bilişsel. Veysel Sönmez tarafından devinişsel alan. öğrencilerin mandolinden gelen uyarıcıların farkına varması (duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma). öğretmen mandolin çalabilme hedefini öğrencilere kazandırmak istediğinde.2 0 Bedensel Kurulma 2.00 DURUMA UYDURMA 5. Bu nedenden dolayı.00 YARATMA 1.

Davranışlar: 1. eğilme. Sağlık koleji: İlk yardım hizmetlerini izleyebilme. bir sesin hangi enstrümana ait olduğunu yazma/söyleme. 2. Hedef Tüm okullar: Beden eğitimi dersinde kısa mesafe koşuları için vücudu hazır duruma getirebilme. 3. Örneğin yüz metre koşuda bir kişinin koşmaya başlamadan önce. Kişi bu basamakta. İlköğretimde tüm sınıflar: Beden eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme. istenilen davranışın gerektirdiği biçime getirme işidir. davranışların tümünü değil. maddenin renginden.. Davranışlar: 1. sınıf: Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme.. “sağ ayağını ileri atma. fakat bu tür davranışların bu basamakta daha çok devinişsel yönleri söz konusudur. kokusundan) ne olduğunu yazma/söyleme. 1. Teknik eğitim: Ağaç işleri dersinde araç-gereçleri duyu organları ile tanıyabilme. Hedefler İlköğretim 4. kokusundan ne olduğunu yazma/ söyleme gibi davranışlar algılama basamağına girebilir. başını ileri kaldırma” gibi davranışların tümü bedensel kuruluş için örnek olarak verilebilir. tadından. her iki elin parmaklarını başlangıç çizgisine yerleştirme. Gözleri kapalıyken verilen bir doğal maddenin ne olduğunu. diğer duyu organlarını kullanarak yazma/söyleme. 21 . 3. Davranış örüntülerinin. başlangıç için gerektirdiği biçim-de göstermelidir. Sınıf: Müzik dersinde herhangi bir enstrümanın çalınışını izleyebilme. Hedef İlköğretim 5. Verilen bir temel doğal maddenin ne olduğunu iki duyu organını kullanarak yazma/ söyleme. organları ya da her ikisini birlikte. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. sol ayağını gergin halde geride parmak uçlarında tutma. Verilen bir temel doğal maddenin renginden (görünümünden. Bu basamaktaki davranışlar zihinsel ve duyuşsal kurulma ile birlikte olabilir. Örneğin.ÖTÖ310 – 2. Her iki eli başlangıç çizgisine uygun biçimde yerleştirme. 2. Sınıf: Kimya dersinde element filizlerini duyu organları ile tanıyabilme. 4. sesinden. Yarışın başlangıç çizgisine gelme. modellerinin tümünü farketme söz konusudur.2 Bedensel Kuruluş Belli bir davranış için vücudu. Eğilme. Ayaklarını uygun biçimde yerleştirme. Bir güç kaynağındaki çalışmayı izleyebilme. Lise 1.

mandolin çalma. Kömürleri (fırçaları) çıkaracak kadar yayı kaldırma. Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra. kılavuzlayanla öğretmenle ya da ustayla birlikte veya onların yardımıyla iş ve işlem basamaklarına uyarak yukarıda belirtilen ilkelere göre yapar. 6. Örneğin öğretmenin yardımıyla bazı beden hareketlerini yapma. İlköğretim: Öğretmenin yardımıyla istenilen enstrümanı çalabilme. Başı uygun biçimde tutma. 2. Endüstri meslek lisesi: Elektronik dersinde. Bu nedenle böyle işlerin tümü.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta bir iş ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarını. Davranışlar (işlem basamakları): 1. Ödev 5. Dinamo kapak vidalarını sökme. Sağlık koleji: Maket üzerinde. ya da maketten yararlanarak aynısını yapma da bu basamağın kapsamı içindedir. 3. 4. Fırçadan kömürleri kurtarma. Fırça tutucu kapağını hafifçe plastik çekiçle tıklatarak öne alma. yapılanları göz önüne alarak kendi kendine yapmaya yönelir. bir tablonun yakın bir örneğini yapabilme. Toz kelepçesini çıkarıp alma. 2. Karmaşık bir beceriyi oluşturan her bir parça kolaydan zora. Kasnak tarafından çekerek endüviyi komple alarak zorlamadan çıkarma. İlköğretim: Resim dersinde. çünkü yapılan yanlış davranış istenmeyen yan ürünlere götürebilir ve böyle bir davranışı da silmek kolay değildir. 22 . öğrencinin işin gerektirdiği sıraya göre. öğretmenin yardımıyla iğne yapabilme. öğretmenle beraber yapması söz konusudur.10 Kılavuzlayanla Birlikte Yapma Karmaşık bir beceriyi öğrenci. basitten karmaşığa ve becerinin tümünü oluşturacak biçimde sıralanmalıdır. bir radyoyu öğretmenin yardımıyla monte edebilme. örneğini.ÖTÖ310 – 2. Kişi. öğrenci modelini. 7. 8. Yay çengellerini kullanarak yayı çekme. Yapılan yanlışlar anında düzeltilir. Hedef örnekleri İlköğretim: Fen bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmenin yardımıyla yapabilme. aşamalı olarak sırayla öğrenciye. bazı işlerin tümünü ilk hamlede öğrenemez. 5. Hedef Endüstri meslek lisesi: Bir dinamoyu öğretmenin yardımıyla sökebilme. Bu sırada kişi. kılavuz denetiminde adım adım kazandırılmalıdır. kılavuzlayan öğretmen tarafından sürekli denetim altında tutulur. Kömürleri çıkarma. İlköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde bir butonla çalışan zil tesisatını öğretmenin yardımıyla yapabilme. Ahmet Levent DİNÇER 2.

öğretmen hiç yardım etmeden. 23 . Baskı yapılacak yeri düzeltme. Baskı yapılacak yeri kesme.10 İstenilen Nitelikte Yapma Öğrenciler bu basamakta işi istenilen nitelikte yapmalıdırlar. kılavuzlayan tarafından anında gerektiği biçimde düzeltilir. Ödev 2. Makinede çekme.00 BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. malzeme ve enerjide ekonomiklik ayrıca öğretmenin yardımı. ya da gözetimi söz konusudur. eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir.20 Kendi Kendine Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki hedeflerde öğretmenin yardımından çok denetimi. Mesleki eğitim ve öğretim yapan tüm okullarda. düzeltme ve dönüt yoluyla davranış. 4.1’deki hedefin tüm davranışları bu hedef için de geçerlidir. hem de belirtilen zamanda işi yapıp ortaya koyar. 2. kılavuzlayanla yaptığı davranışı. Daha sonra hem gereken nitelikte. fakat onun gözetiminde eksiksiz olarak öğrenci tarafından yapılacaktır. 3. Bu basamakta hedefler davranışa dönüştürülürken nitelik. 3. işlem basamaklarına ayrılmışsa. Süre. 3. Hedef davranışları kendi başına.ÖTÖ310 – 2. Teğelleri sökme. gözetimi söz konusu değildir. süre ve yeterlik hedefte belirtildiği için yazılmayabilir. Eğer öğrenciler bu basamakta yetiştirilmemişlerse. hiç kimseden yardım almadan. Teğelleme. Öğrenci. Davranışlar 2. bu kez işlem yapılarında bu özelikler vurgulanır. Eğer iş. davranışlarda bu özeliklere yer verilmelidir. istenilen nitelikte yapılmaya doğru geliştirilir. 05 cm. devinişsel alanla ilgili derslerde. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: Bir dinamoyu atölyede öğretmenin gözetiminde kendi başına sökebilme. bu basamakta becerili insan durumuna gelir. bu basamakta onun gözetiminde kendi başına yapmaya çalışır. Hedef Kız Meslek Lisesi: Ekstraforlu baskı dikişini istenilen nitelikte yapabilme Davranışlar: 1. Yanılmalar ise. Kaba deneme ve yanılmalara da artık yer yoktur. Eğer iş ve işlem yaprağı belirtilmemişse. Ayrıca kılavuzlayandan gelen ipucu. 5. 6. Yıkanmış ekstraforu. öğrenciler en az bu basamaktaki hedeflerle donanmış olarak yetiştirilmelidir. o işin gerektirdiği nitelikte yapar. içerden yerleştirme. Bu sekiz davranış.

. bir televizyonu kurallara uygun olarak on saatte monte edebilme. Endüstri Meslek Lisesi: Elektrik dersinde. belirtilen niteliklere göre pişirebilme. Alkollü pamukla iğne yerine bastırma. mükemmellikte ve olgunlukta yapılmalı. Malzemede ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir.20 İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma Devinişsel alanla ilgili beceri. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde. Davranışlar: 1. 9. Sterilize edilmiş enjektörü alma. 3. istenilen basit bir etekliği kurallara uygun olarak iki saatte dikebilme. 3. Hastanın avucunu açıp kapamasını sağlama. 24 . Yani kişi istenilen işi belirtilen nitelik ve sürede yaptıktan sonra yorgun düşebilir. 8. Lastiği pazıdan çözüp alma. Hedefler ilköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde ağaç üzerine basit bir oyma işlemini istenilen nitefiklere uygun olarak bir saatte yapabilme. 12. Ticaret Lisesi: Daktiloda on parmakla. bir dakikada 64 vuruş yapabilme. Ticaret lisesi: Daktiloda on parmakla yazı yazabilme. Ödev 7. Kız Meslek Lisesi: Belli bir yemeği. kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme. 9. Kolu kapama. istenilen kalitede. Hedefler İlköğretim: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme. 4. Hastaya ne yapacağını söyleme. Hastanın pozusunu lastikle kurallara uygun sıkma. Hedef Sağlık koleji: Damardan kanı. Tekrar ütüleme. 8. 5. 6. Ütüleme.ÖTÖ310 – 2. en fazla dört hata yaparak. 10. 2. 4. Önemli olan işi belirtilen nitelikte ve sürede yapmış olmasıdır. Kan alınacak yeri alkollü pamukla temizleme. ayrıca belirtilen sürede bitirilmelidir. Kanı kurallara göre enjektöre çekme. uygun damara bir defada kolayca girme. Ahmet Levent DİNÇER Endüstri Meslek Lisesi: Düzeyine uygun olarak verilen bir güç kaynağını monte edebil-me. Hastanın kollarını açma ve kan alınacak kolu belirleme. İğneyi damardan çekme. 11. Baskı dikişi yapma.

fakat malzemede ekonomiklik sağlanamamışsa. 5. Örneğin.30 İstenilen Nitellikte. 11. 14. hem de ucuza mal edilmeli.ÖTÖ310 – 2. istenilen nitelik ve sürede. 12. Kalıbın kenarlarından kesme. Ödev 3. Kenarından çizme. 9. birey enerjisini ekonomik bir biçimde tüketmelidir. Kişi bir iki deneme 25 . Ağaç işleri atölyesinde bir masayı öğrenci iki saatte yapıp bitiriyor. Kumaşı ütüleme. 2. Kemere yerleştirme. 13. öğrenci bu basamağa daha gelmemiştir denebilir. İplik yönünü göz önünde bulundurarak kalıbı kumaşa hazırlama. Ütüleme. Gerekli yerlerin köşelerini yapma. Bu düzeyde önceden kazanılan becerilerin alana genellemesi söz konusudur. Dikiş paylarını teğelleme. 7. Sürede ve Yeterlikte Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki beceriler. Hedefler Lise: Beden eğitimi dersinde yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme. 6. 15. yani 50 milyon liraya çıkacak bir masayı 70 milyon liraya ya da daha yukarıya mal etmişse. belli bir tür keman çalan bir öğrencinin viyolonselle ilk kez karşılaştığında. 16. Hedef Kız Meslek Lisesi: Fantezi elbise kemerini ekonomik olarak kolayca otuz dakikada hazırlayabilme Davranışlar: 1. Astar kemer parçasını içine yerleştirme. Kız meslek lisesi: Giyim dersinde basit bir etekliği iki saatte ekonomik olarak kolayca dikebilme. 3. Öğrenci bu basamağın sonunda. Kemer kumaşından astar parçasını kesme. Kemerin üzerini isteğe göre süsleme. Dikiş paysız olarak astarı kesme. 4. Patron kâğıdı üzerinde kemer boyunu ve enini saptama. Kemerin şeklini verme. Yani enerji ve malzemede ekonomiklik sağlar. Kenarındafl tutturma. Baskı dikişini yapma. Sağlık koleji: Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca yapabilme. 17. 8. beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları.00 DURUMA UYDURMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir problem durumunda kolayca uygular. Bel ölçülerine göre kemer boyunu hesaplama. 18. ucuz bir biçimde yapar. 4. hem istenilen nitelik ve sürede yapılmalı. Dikiş payı vererek çizme. beceriyi çok kolay. onu da bir iki deneme sonunda kolayca çalmasında olduğu gibi. 10.

motoru çalıştırma. yeniden ortaya koyma. Pencere boyutlandırma ve taşıma Güvenlik önlemlerini kavrama. Endüstri Meslek Lisesi: Ağaç işlerinde kazandığı beceriyle. Yaratma. fakat burada devinişsel alanla ilgili nitelikler ağırlık taşır. Ona yardım eden. Oyun oynayabilme.ÖTÖ310 – 2.. Bilgisayarı ve bizi tehdit eden durumları açıklayabilme. Katoloğa göre subap ayarı sıcakken yapılacaksa. ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme. benzeri olmayanı yapma. Böyle olmakla birlikte istenilen beceriyi çok kısa zaman-da kolayca kazanabilir. Motor katoloğuna bakarak subap ayar değerlerini bulma. Bilgisayar kullanırken alınacak güvenlik önlemlerini. Windows'un çalışma prensiplerini kavrayabilme Görev çubuğu. devinişsel özelikleri ağır basan orijinal. Dikkatsizlik sebebiyle bize ve bilgisayarımıza gelecek zararları söyleme Virüslerin çalışma mantığını kavrayabilme. 5. fakat yeni durumda tek başınadır. Davranışlar: 1. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde kazandığı becerilerle.00 YARATMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamak. özellikle bilişsel alanın sentez. alınacak önlemleri açıklayabilme. Hedef Konservatuar: Elde ettiği becerilerle. 26 . Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planına Göre • • • • • • • Bilgisayarın tanımını yapabilme. istenilen yeni işi kolayca yapabilme. kullanım alanlarını söyleyebilme Bilgisayarın ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını söyleme. Vs. yeni bir dikiş makinesini kolayca çalıştırabilme. 2. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: İlk kez karşılaştığı altı silindirli bir motorun subop ayarını azami yirmi beş dakikada yapabilme. benzersiz. yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir Hedef Konservatuar: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme. yol gösteren kişi yoktur. Ödev Ahmet Levent DİNÇER yapabilir. bir dereceye kadar da duyuşsal alanın nitelenmişlik ve sezgisel alanın geçmiş ve gelecekle iletişim kurma basamaklarıyla iç içedir. Tüm okullar: Belli duygu ve düşüncelerini anlattığı özgün bir resim yapabilme İlköğretim 6. başlat menüsü ve Bilgisayarımın görevini ve ne şekilde çalıştığını söyleme.

çalışma sayfalarını gösterme. Kopyala. hücreye veri girme. yazdırma. Excel'i kapatma. Klasör oluşturabilme. 27 . yayıldığını. Word'de hazırladığı dosyayı diskete kaydetme. Space ve Enter tuşlarını yerinde kullanma. Matematik Oyunu programını kullanabilme. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma Excel'i çalıştırma. satır. Yeni belge oluşturma. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. korunmak için neler yapmamız gerektiğini söyleme. seçim yapma. WordArt ekleyebilme Tab. WordArt metin ekleme. Geri Al komutunu kullanma. boyutlandırma. Belgeler üzerinde çalışabilme. aktif hücre. Paragraf hizalama. rengini. Kopyala. sildiği dosyayı geri dönüşüm kutusundan geri alma. Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. taşıma. kayıtlı belgeyi açma. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Seç. Klavye ve fare ile dosya kopyalama. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Kopyala. formül çubuğu.ÖTÖ310 – 2. Kes. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. adını değiştirebilme Kendi numarasını taşıyan bir klasör oluşturma. Hücrelerin ismini söyleme. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. silebilme. klavye tuşlarıyla hizalayabilme. Kes. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Yazıyı. Kopyala. boyutunu. Yazı Tipini. ad kutusu. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Bir programla oluşturduğu dosyayı diskete kaydedebilme. Word belgesine resim ekleyebilme. Gösterilen tuşun görevini söyleme. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seç. boyutlandırma. silme. Başlık çubuğu. Yapıştır işlemlerini kullanma. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. Sistem yazılımlarıyla. sütun. Yapıştır işlemlerini kullanma. Kes. Hatasız olarak kapatmak. silme. Oyun açıp oynama. Ödev • • • • • • • Ahmet Levent DİNÇER Virüslerin nasıl bulaştığını. adını değiştirme. yazıcıdan çıktı alabilme. taşıma. Yazı Tipini. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Sistem yazılımlarıyla. boyutunu. Matematik Oyunu programını açıp kullanmak. kaydetme. Tuşların görevini açıklayabilme. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. Kes. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Word belgesine resim ekleyebilme. Yapıştır işlemlerini kullanabilme.Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. rengini.

Verilen bilgilere uygun tablo oluşturma. Dosyayı kaydedip kapama. Geri Al komutunu ve ESC tuşunu kullanma. sınıf öğrencileri için oldukça idealdir. hangi amaçlarla kullanıldığını söyleme.aku.geo/dersler/tarih/bilissel.tr/duyussal. Ödev • Ahmet Levent DİNÇER Hücre seçme. Çıktı alma. günleri. Çıktı alma. İstenen terimin anlamını söyleme. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Kayıtlı dosyayı açma. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Tabloyu seçerek. İnternet Explorer ı çalıştırma. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma.htm 28 . ders saatlerini yazma. Tabloyu seçerek. Ders isimlerini yazma.ÖTÖ310 – 2. Bu kazanımlar 6. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. tabloyu biçimlendirme.geocities.egitim. Arama motoru kullanarak anahtar kelimelerle istenen konuda ara yapabilme. Öğrenciler derslerde belirlenen hedefleri yaptıkları ölçüde bu davranışları kalıcı hale getirebileceklerdir. Ortalama notlarını bilgisayara hesaplatma. Aynı ders isimleri için hücreleri sürükleyip kopyalama. Kayıt/Kapama Kayıtlı dosyayı açma. arama sonuçlarından istediği bilgiye ulaşabilme. İnternet Explorer ı çalıştırma. Kaynaklar: http://www. Örnek 5 öğrencinin Bilgisayar dersinden aldığı notların tablosunu oluşturma. İnternetin nerelerde. Belli bir konuda araştırma yaparken internetten faydalanabilme. Not: Genel itibariyle kazanımlar iyi bir şekilde düzenlenmiş ve istenen ölçülerde öğrencilerin gelişimlerine uygun görülmüştür. Not çizelgesi oluşturabilme.edu. Önemli olan bu kazanımları öğrencilere bireysel olarak kazandırmaktır. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Kayıtlı dosyayı açma. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. • • • • • • • • • • • • • • Haftalık ders programı tablosunu biçimlendirme. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma.com/ualtunay. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Adres kutusuna istenen adresi girme. verileri sıralama. Adreslere bağlanarak internette sörf yapabilme. Kayıtlı dosyayı açma. Adres kutusuna istenen adresi girme. Ayrıca bilgisayar dersinin haftada 1 saat olduğunu düşünecek olursak oldukça yeterlidir diye düşünüyorum.html http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful