ÖTÖ310 – 2.

Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

Bilişsel Alan
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alan kapsamı içindedir. Gerçi öğrenilmiş davranışların tümünde, zihinsel, duyuşsal ve devinişsel özellikler vardır. Bu davranışlar ister Bilişsel, ister Duyuşsal, isterse Devinişsel olsun hiçbiri diğerinden tümüyle soyutlanamaz. Yani Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla Duyuşsal alanla diğer bir boyutuyla da Devinişsel alanla ilgilidir. Bloom ve arkadaşlarınca aşamalı olarak düzenlenen Bilişsel Alan, eğitim dünyasın da yaygın bir kabul görmüştür. Bu aşamalı düzenlemede, öğrenmenin ilk basamağını içeren basit, somut ve öğrenilmesi kolay davranışlardan, daha karmaşık, soyut ve öğrenilmesi daha zor davranışlara doğru gidilmiştir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olmaları halinde her bir davranışın diğerinin ön koşulu olma zorunluluğu da göz önüne alınmıştır. Yani ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın ön koşuludur. Üstelik ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın içinde vardır.(Sönmez 1991). Kuramsal olarak, eğer bütün öğrenciler eldeki öğrenme ünitesinin gerekli kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin böyle bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmalıdır. Eldeki ünitenin gerçek ön şartları belirlenebilmişse, bunların yokluğu halinde hiçbir çaba, özendirme(teşvik),ödül ya da öğretim hizmeti önceden belirlenmiş olan bir düzeyde öğrenilmesini sağlayamamalıdır. Bu nedenle, bir öğrenme ünitesinin ön şartları ya da bu üniteyle ilgili bilişsel giriş davranışları öğrencilerle ünitenin öğrenilmesi arasındaki tek köprüdür; öğrencinin bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenebilmesi için bunların gözden uzak ya da hesap dışında tutulması olanağı yoktur. Bu görüşe göre, bir öğrenme ünitesini sadece bu ünite için gerekli olan giriş davranışlarına sahip bulunan öğrenciler istenilen düzeyde öğrenebilirler(Bloom,1979). Bu özelliklere göre Bilişsel Alan, aşamalı olarak altı ana basamağa ayrılmıştır:

A-BİLGİ BASAMAĞI:
Bilgi herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alanın özelliklerini yazma, söyleme yani hatırlama gibi iki boyutu kapsar. Tanıma ve hatırlama öğrenilmiş davranışlarımızın temelini oluşturur. Tanımadığımız, hatırlamadığımız nesnelerle ilgili olarak öğrenilmiş bir davranış gösteremeyiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine bir tümce söylüyor ve defterine yazdırıyor. Bu tümcedeki sıfatları öğrencilerden bulmalarını istiyor. Öğrenciler o güne dek, sıfat terimiyle karşı karşıya kalmamışlarsa büyük bir olasılıkla, sıfat nedir diye soracaklardır. Öğretmen,“sıfat, varlıkların niteliklerini ve niceliklerini gösteren sözcüklerdir” diyecek; tahtaya sorduğu tümceyi yazıp sıfatları gösterecektir. Belli bir zaman sonra öğretmen sıfatın tanımını yapınca öğrenciler, “ bu sıfatın tanımıdır diyecekler ” duyunca hatırlayacaklar yâda sıfatın tanımı istenilince

1

ÖTÖ310 – 2. Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

kendileri hatırlayıp söyleyeceklerdir. İşte tanıma ve hatırlama gibi özelliklerin toplandığı, Bilişsel Alanın ilk basamağına “bilgi” denmektedir. Bilgi düzeyi aşamalı olarak “Bir alandaki özgüler, Bir alandaki özgüllerle Uğraşma Araçları ve Yolları, Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi” boyutlarına ayrılabilir. a. BİR ALANA ÖZGÜ BİLGİLER(BELİRGENLER BİLGİSİ) Her bilim dalı ders ya da konu alanının kapsamına giren nesneler, olgular vardır. Bunların özelliklerine çeşitli anlamlar verilebilir ve sınırları çizilen anlamlar, çeşitli sözcüklerle anlatılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde “zarf, zamir, fiil”,Matematik de “sayı, rakam”, Tarih de “ tarih, milat,” vb. Bu belirgenler bilgisi de üç başlık altında toplanabilir. a-1. Kavramlar Bilgisi Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir. Bunlar sözcükler ya da sözel olmayan simgelerle adlandırılabilir. Örneğin; Fen Bilgisi dersinde verilecek kavramların niteliği bir hedef olarak gösterilebilir. a-2. Olgular Bilgisi Olayların geçtiği yeri zamanı belirleme, olguyu ya da olaya katılanları buluşları yapanları, ilk olarak kullananları, kişi ya da devletlerin adlarını yazma, bir nesnenin önemli özelliklerini sıralama, bu alanın bilgisini oluşturabilir. Örneğin; Belli kültürler hakkında belli başlı olguları hatırlama ve Güç kaynakları dersinde geçen önemli buluşlar bilgisi hedef davranış olarak gösterilebilir. a-3. Araç ve Gereçler Bilgisi Bazı konu alanlarında, araç ve gereç kullanma büyük yer ve önem kazanır. Örneğin ağaç, metal, elektrik, elektronik gibi derslerde araç ve gereç kullanılmadan hiçbir ürün oluşturulmaz. Ayrıca öğrencinin araç ve gereci iyi tanıması zorunludur. Ağaç İşlerinde “rende, testere, kalem, çivi” vb. araç ve gerece örnek verilebilir. b-BİR ALANDAKİ ÖZGÜLLERLE UĞRAŞMA ARAÇLARI ve YOLARI BİLGİSİ Bu alan beş bölüme ayrılır; b-1. Alışılar Bilgisi Her bilim dalında ders ya da konu alanında kullanılan bazı alışılar olabilir. Örneğin; şiir, tiyatro, bilimsel makale v.b. gibi belli başlı eser tiplerinin biçimleri ve alışılarına aşinalık bu alanın bilgisine girer.

2

Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilme v. Örneğin dünya ve güneş sistemi hakkında elde edilen bilgilerden. Örneğin giyim dersinde dikilen bir giysinin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler bilgisi. Örneğin. Her konu alanında kullanılan yöntemin. Daktiloda on parmakla yazmada kullanılan temel teknikler bilgisi. c-1. gerçeğe ulaşmak için işe koşulan geçerli zihinsel ve işlemsel süreçlerin dirik bir örüntüsü olarak tanımlanabilir. benzeri amaçlar için işe koşulabilir. Örneğin. ilke. Ayrıca bunları belli sıra ve diziler sistemine de koyabilir. sayıltı. Sağlık kavramlarını değerlendirmede kullanılacak bilimsel yöntemlerin bilgisi. ilgili alanı betimlemede. üzerine çalıştığı nesnelerin doğası gereği belli sıra ve dizilerden yararlanmak durumunda kalabilir. Kooperatifleri düzenleyen hukuk kurallarını hatırlayabilme. Dizi ve Yönelimler Bilgisi Ahmet Levent DİNÇER Her bilim dalı. Bu basamak iki alanda incelenir.Sınıflamalar Bilgisi Her bilim dalı üzerine çalıştığı nesneleri sınıflara ayırabilir. açıklamada ve gelecekteki durumu kestirmede kullanılır. Hatta elde ettiği bilgileri bile belli bir sınıflamaya koyabilir. İlke ve Genellemeler Bilgisi Bilimsel yöntem sonucu nesneler hakkında elde edilen bilgiler. Metal işleri dersinde araç ve gereç türlerini tanıyabilme. Örnek Kamu yardım programlarının gelişiminin temelindeki ana yönelimlerin bilgisi. Belli bir kültür hakkındaki belli başlı genellemeleri hatırlama. Ödev b-2. diğer gezegen ve galaksiler hakkında genellemeler ve kuramlara gidilir. genelleme ve kuralların doğruluğunun değerlendirilmesi zorunludur. Sıra ve dizilerin bilgisinin bir üst basamağı olan sınıflamalar.ÖTÖ310 – 2. daha soyut bilgilere doğru ilerler. b-3. Yöntemler Bilgisi Yöntem. 3 . Fen Bilgisi dersinde belli başlı deneylerde izlenecek sıra bilgisi bu alan kapsamına girer. araçların. c.b. Örnek. Böyle olunca ders ya da konu alanında sınıflamalar varsa bunların öğretilmesi gerekebilir. ayrıca elde edilen bilgilerin yani kanun denence. BİR ALANDAKİ EVRENSELLER ve SOYUTLAMALAR BİLGİSİ Her bilim dalı üzerinde çalıştığı nesneler hakkında elde edilen somut bilgilerden. b-5. Sıra. Ölçütler Bilgi Ölçüt. bilimin gelişmesine o alandaki bilgilerin öğretilmesine yardımcı olabilir. b-4. Felsefe ve güzel sanatlar alanında da kullanılan yöntemler sonucu elde edilen bilgilere. Bilim kapsamına giren konu alanlarında “Bilimsel Yöntem” kullanılır. iş ve işlem yollarının. bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir.

kendine mal etmesi söz konusudur. C. bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumlarını kestirmesi yani öteleme yapması gerekmektedir. Bu da yorumlama ile olur. Örneğin Beslenmeyle ilgili verileri açıklayabilme. Örneğin fizikte ışıkla ilgili dalga boyu ve parçacıklar kuramı v. Örneğin.UYGULAMA BASAMAĞI Uygulama. Bilgideki anlamın daha anlaşılır duruma getirilmesi. olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak “bu bilgilerin doğrudan bir biçimde göstermekte olduğu” geçmiş ve gelecekteki durumları hakkında bazı kestirmeler yapılabilir. bu basamakta kişi tarafından özümlenmesi. Kuramlar Bilgis Ahmet Levent DİNÇER Her bir konu alanında. Kavrama basamağı üç bölüme ayrılır .YORUMLAMA Bu basamakta. Yoksa 4 . elde edilen bilginin öğeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur. Sosyal Bilgiler dersinde haritayı okuyabilme. sorunca hatırlayıp söylemesi davranışlarını öğrencinin göstermesi gerekiyordu. ÇEVİRME Kişi bilgi basamağında elde ettiği bilgileri. karşılaşılan herhangi bir sorunu çözme işidir. Kavrama basamağında ise. İngilizce bir tümceyi Türkçeye çevirme. yani çevirmesi. Örneğin. Ticaret Bilgisi dersinde kuruluşların kâr ve zararlarını eldeki verilerden kestirebilme. B. diğer bir iletişim biçimine çevirebilir. b. çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yoluyla.KAVRAMA BASAMAĞI Bilişsel Alanın bilgi basamağında elde edilen bilgilerin. Ödev c-2. ders ya da konu alanında öğrenilen bilgi ve kavrama basamağındaki hedeflere dayanılarak. Bilgi basamağında elde edilen bilginin görünce tanınması. Fakat verilen sorun yeni olmalıdır. bir iletişim biçiminden. a. Elektrik işleriyle ilgili belli başlı verileri yorumlayabilme.b. Buna öteleme denir. yani yorumlaması. yani açıklanması gerekir. anlamını açıklaması.ÖTÖ310 – 2. konu alanının tümü ya da bir bölümünü açıklamaya yönelik bilgilere kuram denir. öğrencinin bilgi basamağında elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade etmesi. c-ÖTELEME Nesneler.

yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır. olgu ve olaylar pek çok öğeden oluşabilir. Bu basamakta. Bu etkileşim. Örneğin. Bir öğrencinin kendine özgü. bir eser ortaya koyması. E. a. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme zorunluluğu olabilir. Değişikliğe uğramış bir etkenin daha önce denge halinde olan biyolojik bir durum üzerindeki muhtemel etkisini yordama gücü. kırma. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler bulunur. Örneğin. belli kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir. ÖRGÜTLEME İLKELERİNE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. yapıyı oluşturan öğeleri. a.ANALİZ BASAMAĞI Kişinin çevresini kapsayan nesneler. a. genelleme ve kuramların saptanması gerekir. yıkma. buluş. benzeri olmayan. 5 . Analiz üç alt basamağa ayrılır. D. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük bir önem taşır. bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. ÖĞELERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi. Bu alana örnek. sistem. Bu alanda kendi arasında üç bölümde incelenir. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır. yaratıcılık. orijinallik. belli ilişkilere. öğrenciye tekrar çözdürülmesi uygulama olamaz. Hastalığı oluşturan etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme.İLİŞKİLERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. benzersiz yeni orijinal bir bilgi.ÖTÖ310 – 2. genellemeler. kuramlar vardır.SENTEZ BASAMAĞI Sentez. yine o bütün. icat etme gibi özellikler söz konusudur. öğeleri. yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. sistemde. yeni bir türü oluşturma işidir. bir öğretmenin dersiyle ilgili bir test hazırlaması bu basamak için örnek hedefler olabilir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER derste çözülen bir sorunun. ÖZDEŞSİZ BİR İLETİŞİM MUHTEVASI OLUŞTURABİLME Kişinin kendine özgü. sistemde. Bu ilke. yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler. belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur. Sentezde yenilik. b. Fiziki bir olguda ifadesi bulunan doğal genellemeleri saptayabilme.

ölçütlere. Örneğin. dayanıklılık. böyle bir metinde bulunması gerekenleri eleştirebilme.ÖTÖ310 – 2. yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirme.BİR PLAN VEYA İŞLEMLER TAKIMI ÖNERİSİ OLUŞTURABİLME Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta üründen çok süreç vurgulanmaktadır. Ödev b. Örneğin. genellemeler. ikinci davranışta ise hem metni anlama. zihinsel etkinlikler daha baskındır.DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Bilişsel. iş ve işlem basamakları. “ Osmanlıca verilen bir metni. Çünkü burada söz konusu olan. Yargılama bilinçli olmalı. kuramlar. İÇ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bir bilişsel. Örneğin. b. “verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma. verim ve güç” açısından değerlendirilebilir. kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirmesi istenir. Örneğin. Düzeyine uygun bir edebi metni. Ayrıca bir ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de karşılaştırılabilir. a. duyuşsal ya da devinişsel ürünün kendi içindeki tutarlılığı. Duyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili herhangi bir ürün “kullanılan araç ve gereçler. Ekonomik doktrinleri karşılaştırıp temel ölçütlere göre değerlendirme( SÖNMEZ. Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında. belli amaçlar esasında yargılanmasıdır. anlamını bozmadan bugünkü Türkçeye çevirip yazma” davranışına göre daha basittir. amaca uygunluk. sorunca hatırlayıp söyleme. Hedefler aşamalı olarak sınıflandığından. görünce tanıma. söyleme” davranışı. kendi içyapısından gelen genellemelere uygunluğu. yeni ve orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. eldeki ürünleri pazarlamak için işlerliği olan bir sistem önerebilme. BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Bu alanla ilgili davranışlarda. izlenen yollar. iş yapmak değildir. Devinişsel Alanın her basamağında elde edilen bilgilerin. doğruluğu.1994). hem de bugünkü Türkçeye. kural ve ilkelere dayandırılmalıdır. DIŞ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bilişsel.ERTÜRK.1991. İşte bu tür bir değerlendirme dış ölçütlerle yapılan bir değerlendirmedir. ekonomiklik. davranışlarda bu özelliği içerir. F. İki alanda incelenir: a. Duyuşsal. üzerinde çalıştığı nesneler olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler. bu 6 . Çünkü birinci davranışta. Örneğin. akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenme işidir. SOYUT İLİŞKİLER TAKIMI GELİŞTİREBİLME Bu basamakta öğrenciden.

Değerlendirme basamağında. matematiksel dile. olguyla ilgili kuruluş ve kişileri. BİLİŞSEL ALANDA BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI: Bilişsel alan Benjamin Bloom tarafından meydana getirilmiştir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER anlamı bozmadan tam ve doğru olarak aktarma gerekiyor. sorunca hatırlayıp söyleme. Bilgi basamağında.ÖTÖ310 – 2. sentezin özelliklerine uyulmalıdır. öğeleri. Öğrenme ünitesinde çeşitli değişikler yapmak (ÖZÇELİK 1979).1990 lar da bilişsel alanın bazı kategorilerini sınıflandırmıştır. ilke ve kuramların özelliklerini ve kullandıkları yerleri yazma. BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN YOKLUĞU HALİNDE TUTULACAK YOLLAR Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışlarına sahip bulunmamaları durumunda izlenecek bazı yollar vardır. ölçüt. hedefler davranışa dönüştürülürken. Analiz basamağında. bir yargıya varma süreci vardır. Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi 3. eleştirme gibi davranışları kapsar. tutarlılığı olan matematiksel bir model düzenleme” bu basamağın kapsamı içindedir. bölümleri de alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar içindedir. Sözel olarak verilen bir iletişimi. bir giysinin modele uygunluğunu araştırma (SÖNMEZ. Uygulama basamağında. Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri çözebilme. Sentez yalnız başına birleştirme değildir. olgu ve olayların girdikleri sınıfları ve türleri yazma. bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu irdeleme. Sentez basamağında. simgelere. diğer bir dile bozmadan çevirip söyleme. öğrenci tarafından özümlenmesi. Bilişsel giriş davranışını üniteye girmeden önce tekrarlamak.1991). seçip alma. hedef davranışlar görünce tanıma. eleştirme. kendine mal edilmesi. Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında kazandıklarına dayanarak. Öğrencinin bu işlemi yapabilmesi için bazı bilgileri edinmesi gerekiyor. nesne. Örneğin. araç gerecin adını yazma. 4. ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. Bilgi basamağında kazanılan davranışların. doğru ya da yanlış olduğunu söyleme. ezberleme. 7 . Bunlar: 1. ölçme sonuçlarını ölçüte vurup. 2. Örneğin. söyleme. grafiğe. kendisi için yeni sorunları çözer. yeni bir orijinal güç kaynağı geliştirme. “ Yeni bir çözüm yolu bulma. yöntem. Kavrama basamağında. bir bilgi bütününü ya da örüntüsü. Öğrencilere ilgili dersi almamaları konusunda salık verme. anlamının yakalanması söz konusudur. Bir bütünü kendi içinde bölümlere.

Ödev Ahmet Levent DİNÇER KATOGORİ Bilgi Anlayış Uygulama Analiz TANIMLAMA Önceki öğrenme materyallerini hatırlama yeteneği Belirtilen fikirler.ÖTÖ310 – 2. açıklamalar. anlamı tutma yeteneği Yeni koşullarda materyalleri kullanmayı öğrenme yeteneği Parçalı materyalleri ayrılmış materyaller arasında ilişkileri gösterme yeteneği Sentez Değerlendirme Bütün yeni ilişkileri kurma.ayrı fikirleri beraber koyma yeteneği Kriter yapma ve materyallerin değeri hakkında yargıçlık yapma yeteneği BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI DÜZLEMİNDE DAVRANIŞLAR İÇİN BENİMSENEN FİİLLER BİLGİ Tanımlamak Fark gözetmemek Liste yapmak Adladırmak Hatırlama tanımak Kaydetemek İlişki kurmak Tekrarlamak Önemini belirtmek ifade etmek Kendi kelimelerini kullanmak Teşhis etmek Tercüme etmek Yerleştirmek Toplamak Bildirmek Şekillendirmek Göz geçirmek Onaylamak Seçmek Söylemek Çevirmek Anlatmak Program yapmak Alışveriş etmek Kullanmak Faydalanmak Teklif etmek Tartışmak İtaf etmek Sınırlamak Geliştirmek Şemalaştırmak Ayırt etmek Ayırmak Sonuçları Sürüklemek Ön görmek Değerlendirmek Sınav yapmak Denemek Tekrar inşa etmek Şike yapmak Sentez Sistemleştirmek Tasarlamak Değiştirmek Örgütlemek Planlamak Toparlamak Üretmek Önermek Tahmin etmek Uygulamak Anlamak Kullanmak Oranlamak Gözden geçirip düzeltmek Hesap etmek Ayırt etmek Geçerli kılmak Takdir etmek Sınamak Örnek celbetmek Kanıtlamak Kanıtlamak Tanımlamak Saptamak Ayırt etmek Gözetlemek Tartışmak Açıklamak Oyunlaştırmak Kullanmak Genelleştirmek Tasvir etmek Tercüme etmek Tatbikat yapmak İşletmek Tahmin etmek Hesaplamak Sınıflandırmak Karşılaştırmak Zıtlık İlişkisi olmak Eleştirmek Toplanmak Toplamak Oluşturmak İnşa etmek Dizayn etmek Geliştirmek Hazırlamak Değer biçmek Seçmek Karşılaştırmak Eleştirmek Tahmin etmek Değerlendirmek Yargılamak Ölçmek ANLAYIŞ Seçmek UYGULAMA Uygulamak ANALİZ Analiz SENTEZ Düzenlemek DEĞERLENDİRME Tahmin etmek Sonuçlandırmak Yaratmak 8 .

Yeni durumlara uyma bilginin anlaşılmasını gerektirir. özetlemek veya başka sözcüklerle bilgi vermek.ÖTÖ310 – 2. çevirmek. BLOOM’UN TAKSONOMİSİNDE YAZMA HEDEFLERİ VE AMAÇLARI Bloom Bilişsel alan olmaksızın altı düzey belirliyor. bütün parçalar ayrı parçalara ayrılır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Cevap vermek Uygulamak Taklit etmek Teşhis etmek Denetlemek Yaratmak Tahmin etmek Sormak Anlatmak Çözmek Sınamak Teşhis etmek (BLOOM) BİLİŞSEL ALANIN ANA KATEGORİLERİ: 1-Bilgi: Tanıma ve gerçeklerin hatırlanması ve belirtilmesi. 9 . Basit hatırlama ve tanıma etkilerinden en alt düzeyden artarak daha karmaşık ve soyut akılsal düzeylere yükselmesinin sınıflandırmasını. eleştiri ve akılcılıkta yargılama veya ayırmayı temel alır (David. Tarih olay ve yerler ve bağımlı meseleler —sıraya koymak. tarif etmek. 6-Değerlendirme: Kararların yapılmasını gerektirir. Aşağıda bu aktivitelerin listesi bulunmaktadır. Analiz bilginin uygulanmasını gerektirir. öz ilişkiler arasında. 5-Sentez: Orijinal yeni varlıklardan unsurların birleştirilmesi. suret etmek. Analiz ve sentezi gerektirir. değerlendirilmesini ve fiil örnekleriyle akla ait aktivitelerde toparlanıyor. Düzey için genel hedefler Yazma hedefleri için fiil örnekleri BİLGİ: Öğrenciler hatırlama ve bilgiyi tanır. 3-Uygulama: Farklı durumlar içinde orijinal öğrenme bağlantılarını danışarak öğrenmek. 1956). 4-Analiz: Açık. 2-Anlayış: Açıklamak.

toplamak. sormak ve çözmek. grup ve sonuca varma etkilerine ulaşır. kaydetmek. karışık düzen. yeniden incelemek veya yeniden belirtmek. Onlar tamamlayıcı açıklama ve gizli anlamları tanımalıdırlar. farklılaştırmak. Ödev Ahmet Levent DİNÇER otoriteye sahiptir. tasvir etmek. formülleştirmek Tamamlamak. bağlantı kurmak. değerlendirme. sıralamak Organize etmek. —Oluşturmak. Açıklama. Hatırlamak. teşhis etmek. UYGULAMA: Öğrenciler bilgi ve benimsemeyi problem çözmede kullanır. kurmak. hesaplama. anlamak. önceden bildirmek Şemalandırmak.ÖTÖ310 – 2. ifade etmek. sembollerden. yargılamak. adlandırmak. ayırmak. Denemek. tercüme etmek. Uygulanmak. hazırlamak. ölçme. tanımlama. bildirmek ve nakletmek. anlatmak Söylemek. tanımak. kanıtlamak. Yerleştirmek. SENTEZ: Öğrenciler bilgilerini yerine koyarak problem çözmelidirler ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. —Seçmek. zıtlık. modelleri görmeli ve parçaları organize etmelidir. Onlar sonuçları tahmin etmelidirler. önermek. Planlamak ve genellemek. özetleme ve sıralama. çevirmek veya program yapmak ANALİZ: Öğrenciler. DEĞERLENDİRME: Öğrenciler nicel ve nitel standart yerlere göre yargılamalıdırlar. Oranlama. sınıflandırmak. Görüşmek. tartışma. uygulamak Duyuşsal Alan 10 . tartışmak —Hesaplamak. Tanınan özneleri ve ispatın değerini onaylamak ve teorilerin değerlerini hesaplamalıdırlar (BLOOM) Tahmin etmek. ANLAYIŞ: Öğrenciler değişen bilgileri farklı —Sınıflandırma. dizayn etmek.

00 ALMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 11 .10 Değeri Kabullenme 3. doğayı sevme. kişilik.20 Niteleme 1.00 ÖRGÜTLEME 4. Ayrıca. bu alandaki özelikler gerçekleşmeyebilir.10 Değeri Kavramsallaştırma 4. değer yargıları gibi boyutlardan oluşur.20 Almaya Açıklık 1. Çünkü bilmediğimiz şeylere karşı herhangi bir sürekli duyuşsal bir tepki gösteremeyiz. ilgi. “büyüklerine karşı saygılı oluş”.ÖTÖ310 – 2. Bu nedenle yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir.10 Genellenmiş Orüntü 5.20 İsteklilik 2. Bu boyutlar. güdülenmişlik. “vatanını.10 Farkında Olma 1.00 DEĞER VERME 3. haksızlığa dayanamama ya da tersi boyun eğme gibi duyuşsal alanla ilgili davranışlar gösterebilir. ailesini. bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu alan farklı bir alan olmasına rağmen. Toplumdaki duyuşsal davranışlar ile okulda hedeflenen duyuşsal davranışlar bir-birleriyle çelişebilirler.00 TEPKİDE BULUNMA 2. Bu alan aşamalı olarak Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır: 1. kaygı. arkadaşlarını seviş”. kişinin yaşantıları ürünüdür. bazı nesne ya da olgulara karşı da kararlı bir tutum geliştirebilir.30 Değere Adanmışlık 4. Sosyal Bilgiler dersinde “hoşgörülü olma”. “birlikte çalışma”.00 ALMA 1. Duyuşsal alan. ulusunu. benlik.30 Doyum 3. “yasalara karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir.10 Uysallık 2.20 Değeri Örgütleme 5.00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK 5. tutum.20 Değeri Yeğleme 3.30 Kontrollü-Seçici Dikkat 2. temiz ve düzenli giyinmeden hoşlanma. Kişi belli nesne veya olgulara karşı ilgi gösterebilir.

sınıf. Laboratuvardaki araç. öğrenci ve dersin özeliklerine göre düzenlenmelidir. nesne ve olguların farkında olmazsa. söyleme (seçip işaretleme). Kişi önce nesnenin. Bilmenin içinde farkında olma vardır. 1. oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. Davranışlar: 1. Nüfusla ilgili sorunları yazma. kişilerin farklı düşünce ve inançları olduğunu fark edemeyen bir kişi. bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel sorunların farkında oluş. Bu basamaktaki davranışlar. 2. almaya açık olma bir hatırlama değildir. olgunun farkına varır. söyleme (seçip işaretleme). bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır. söyleme Yıllık Düzeyde Hedef Her okul için: Laboratuvardaki araç-gereçlerin farkında oluş. Davranışlar: 1. söyleme (seçip işaretleme). Geçim kaynaklarıyla ilgili sorunları yazma. Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuvarda bulunanları seçip işaretleme. çünkü bir uyarıcının farkına vurma. seçip işaretleme. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık. Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim 4. ama bilme. En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. söyleme. Laboratuvardaki en az dört araç-gerecin bulunduğu yeri yazma/söyleme. Laboratuvardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. 3. Herkes ülkenin önemli sorunlarını fark etmelidir. En önemli toplumsal sorunları yazma söyleme. 2. 4. 12 . Davranışlar: 1. 2. En önemli sorunları ifade eden cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. bulundukları yerleri eşleştirip işaretleme. özeliklerini bilme anlamına gelmeyebilir. Bu basamaktaki hedef ve davranışlar. eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. Yıllık Düzeyde Hedef İlköğretim 4. Okul ve sınıf düzeyi yükseldikçe hedef davranışların da kapsamı değiştirilmelidir.gereçlerle. Ulaşımla ilgili sorunları yazma.10 Farkında Olma Bu basamakta. onlara karşı hiçbir alanda öğrenilmiş bin davranış gösteremez. Daha sonra da kontrollü ve seçici dikkat basamağına geçebilir. Sözgelişi. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma. Sınıf: İlimiz ve bölgemizi tanıyalım ünitesindeki temel toplumsal olguların farkında oluş. Sınıf: İlimiz.ÖTÖ310 – 2. nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Kişi. 3. ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. Fakat farkında olma. uyarıcının niteliğini. 3. okul. farkında olmadan daha fazla bir davranıştır. ondan sonra uyarıcıya açık olabilir.

1. Toplumsal sorunlarla uğraşan en az üç kişinin adını yazma. Bu yayınların hangi televizyonlarda ve ne zaman yapıldığını yazma. Konuşmacının vurguladığı ana noktayı yazma/söyleme (seçip işaretleme). Ticaretle ilgili sorunları yazma. Böyle olmakla birlikte uyarıcıya karşı bir dönüklük. 3. Kişinin hangi düşünceyi (inancı) savunduğunu yazma söyleme. Ödev 4. Yani uyaranı çekici bulma. Konuşmacının vurguladığı yardımcı noktaları yazma/söyleme (seçip işaretleme). tersine ona doğru bir yönelme vardır. 5. Konuşanın sözünü kesmeden dinleme. 2.30 Kontrollü . Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük Davranışlar: 1. söyleme (seçip işaretleme) 4. Dikkatini ve ilgisini ona yöneltebilir. söyleme (seçip işaretleme). açıklık ve hoşgörürlük vardır. ara-ma da söz konusu değildir. söyleme (seçip işaretleme). ondan kaçmaz. 3.Seçici Dikkat Bu basamakta kişi birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir. 2. 2. reklâmlara ya da müzik programlarına veya bunlardan birine dikkatini toplamasında olduğu gibi. söyleme (seçip işaretleme). 3. Hangi konuda konuşulduğunu yazma/söyleme (seçip işaretleme). Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Konuşanın verdiği örneklerden (varsa) ikisini yazma/söyleme (seçip işaretleme).20 Almaya Açıklık Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez. Televizyonlarda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma. Toplumsal sorunlarla ilgili en az üç kitabın adını yazma. 13 . ona ilgi duyma. Konuşma sırasında (varsa) kullanılan araç-gereçleri yazma/söyleme (seçip işaretleme). Vs. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Her okul için: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. 4. Hangi konuda konuştuğunu yazma söyleme.ÖTÖ310 – 2. 1. haberlere. Televizyon programlarında kişinin filmlere. söyleme (seçip işaretleme). Davranışlar: 1. Davranışlar: 1. onu yargılama.

alanıyla ilgili olanların adını yazma/söyleme (seçip işaretleme). Son çıkan yayınlar arasında. baskı söz konusu değildir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 5. Okuduğu gazetede toplumsal sorunlarla ilgili yazı yazan kişinin adını yazma. isteklilik gösterebilir. söyleme (seçip işaretleme).ÖTÖ310 – 2. söyleme. Verilen görevi itiraz etmeden gereği gibi yapma. 4. Davranışlar: 1. Kişi uyarıcıya karşı uysallık. Tepki kişi tarafından seçilmiştir. Demokratik olarak alınan kararlara uyma. Burada zorlama. fakat açık bir isteklilik de yoktur. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma. 2. onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır. Alanıyla ilgili verilen bir temel yayının hangi konuda olduğunu yazma/söyleme. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Tüm okullar için: Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş.00 TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş.20 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur. 2. Görevi zamanında bitirme.10 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. Uyarıcıya karşı direnme göstermez. uyarıcıları arar. 14 . Alanıyla ilgili (varsa) sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme (seçip işaretleme). 3. 3. 2. Davranışlar: 1. 2. Davranışlar: 1. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. 2. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. Öğrenci görevli olduğundan değil. istediği için gerekli davranışı gösterir. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir. Son basamakta ise tepkide doyum sağlayabilir.

dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: i. Ahmet Levent DİNÇER 6. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman oyırma. 2. Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış. inanç ve değerlerle ilgili olabilir. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. 4. Tutum. 5. fakat zamanla bu değerleri değişebilir. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: “Yurtta barış.00 DEĞER VERME DÜZEYİNDE HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta hedefler. 15 . Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. Bu işte çalışan diğer kişilere isteyerek yardım etme. Değerler. 3. pişmanlık duyabilir. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma. zevkle. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür. 4. tutum. Ödev 2. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). bir inanç gibi ortaya çıkabilir. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. dünyada barış” ilkesini savunan ko-nuşmalar yapma. tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır. Davranışlar: 1. Davranış. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. inanç ve değerler bu basamağın kapsamı içindedir. 3.30 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. 3. sıkılır. Kişinin değerlerinin de zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. Bu ilkeyle ilgili toplantılar düzenleme.ÖTÖ310 – 2. doyuma ulaşacak davranışlar gösterme-sidir. 2. 2.10 Bir Değeri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı değer biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir. 3. sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılığa ve tutarlılığa doğru derecelenebilir. 3. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme. Görevini isteyerek yerine getirme.

30 Bir Değere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. toplumun. Çıkar beklemeden. Bu ilkeyi savunan yazıları arkadaşlarına okumak için verme (salık verme). 4. Davranışlar: 1. saldırmama. insanlığın. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim Her türlü eleştiriye açık oluş. Davranışlar 1. 4. kişinin. Böyle bir tutum. onu arar. 3. 3. Özgürlükçü ve demokratik olmayan durumlarla karşılaşınca müdahale etme. 8. Bir grubu demokratik ilkelere göre yönetme. partiye. Ödev 4. Özgürlükçü. Eğitimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır. Burada kişi değerle “özdeşleşmiştir” denebilir. ona zaman ayırır. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Tüm okullar: Özgürlükçü demokratik yaşamın sürekliliği için yapılan etkinliklere kendini veriş. demokratik kuruluşları savunma. 6. takıma vb. Bir düşünceye. Okuldaki demokratik yaşamda kendiliğinden görev alma. Bu tür toplantılarda kendiliğinden görev alma. davaya. Bu nedenle kişiye. onlardan daha üstün tutma söz konusudur. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır.ÖTÖ310 – 2. Kendini eleştiren kişilere küsmeme. kişi bu değerlerin peşine düşer. 3. Aldığı görevi eksiksiz yerine getirme. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma. 7. Bu basamakta. doğanın geleceği için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz.20 Bir Değeri Yeğleyiş Ahmet Levent DİNÇER Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. 5. 4.00 ÖRGÜTLEME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 16 . Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme. her türlü bağnazca. Belli durumlarda demokratik kurallara uygun karar alma. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. çok büyük sakıncalar doğurabilir. özveride bulunarak bağlanmak ve onu savunmak bu basamağın kapsamı içindedir. 5. kırılmama. 3. 2. 2. demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma.

17 . Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. inceler ve bir senteze varır. Sonra benimsediği değere. Sunulmak üzere. Oluşturulan değerleri gerekli makamlara sunma. hem de zenginleştirilmiştir. Bu. Kişinin okumaya. çünkü bu değer kendine mal olmuştur. duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. çalışmaya. kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme. bu basamağa dek kazandığı ve etkileşim altında olduğu tüm duyuşsal değerleri ayrıştırıp inceleyebilir. başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. darılmama. Bu eleştirilere her zaman teşekkür etme. hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. Başka bildirileri eleştirme. Yani değer kavramsallaştırılmıştır. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. Bu basamağa değin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi. hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan değerleri. benimsediği ya da çevresinde oluşan birçok değeri irdeler. 3. 5. Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir.20 Bir Değer Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. Yapılan eleştirilere göre. çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. savunmuştu. gerekiyorsa davranışlarını değiştirme. Bu basamaktaki tutarlılık. fakat değer hem geliştirilmiş. yeni değerler. 4. 4. Mesleki sorunları giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma 2.ÖTÖ310 – 2. 4. 2. araştırır. Kendini eleştirenlere kızmama. 3. eskisinden tümüyle farklı değildir. mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma. Toplantılarda bildiriyi sunma. yeni bir anlam verir. 4. Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. 6. Davranışlar: 1. 5. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma.10 Bir Değerin Kavramsallaştırılması Kişi. Oysa bu düzeyde. demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir değer olarak kavramlaştırmasında olduğu gibi. Sentez sonucu oluşan değer. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır. 6. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş.

Davranışlar: 1. İnsanların sevinçlerine. Doğayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma. Uygulamaları sürekli denetleme 9. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma. ona güvenilmez” gibi yargılar bu basamağın kapsamı içindedir. ya da hilebaz. Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir.20 Nitelenme En üst basamaktır. belli nesne. Çevresini tutumlarına. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri. yaşam anlayışını ortaya koyar.10 Genelleşmiş Örüntü Kişi. 9. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir. Yasaların gerektiğini her zaman yapma. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1. 3. 5. 8. 5. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevr destek sağlama. bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. Kendine özgü değerlere göre davranabilir. Değerlerle kişi özdeşleşmiştir. acılarına vb. İnsanları hiçbir zaman kandırmama. Bu değerlerin uygulanmasını sağlama. benliği söz konusudur. İnsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. 7. Ödev 7. değerlerine. 4.ÖTÖ310 – 2. 2. 2. Bir bakıma dünya görüşünü. Kişinin karakteri. Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu.00 NİTELENMİŞLİK BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Ahmet Levent DİNÇER Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. 18 . 6. 5. haksızlığa dayanamaz. 5. her zaman ortak olma. doğru. Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara başvurma. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş. olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. yalancı. 8. İnsanlığın sorunlarını çözmek için sürekli uğraşma.

Kişi. geçici ya da öğrenilmiş olabilir. Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya. çünkü gözlenmeyen. Sonra aynı davranışı tekrar etmeye çalışır. çünkü göz kapağı bu davranışı otomatik olarak yapar. Bu becerileri yeni durumlara uydurabilir. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. o beceriyi. Bir davranışın bu özeliklerle donanımlı olması. Uyarılmadan sonra. ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da kullanabilir. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sağlama. Devimsel Alan Bu alan. kişinin o davranışı. yaratabilir. algılanmayan bir davranış öğrenilemez. fakat öğrenilmiş değildir. Tüm bu basamaklardan sonra kişi. kolaydan zora. En üst basamakta ise. Gerçi içki içmeyi kişi sonradan öğrenmiştir. Sosyal bilgiler dersinde “harita. sarhoş bir adamın yaptıkları verilebilir. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş. Bu alan bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. gözlemeden. yani algılaması ilk basamaktır. Kişi bu davranışları taklit ederek gösterebilir. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 10. görüşme yapma” gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir. Devinişsel (psikomotor) olanın kapsamına. Sözgelişi. gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen kaparız. Daha sonra beceri haline getirebilir. Bu 19 . şoför koltuğuna oturur. bu tür davranışları göstermez. kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. davranışı beceri haline getiremez. devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken. Ayrıca kişi. Bu davranışlar basitten karmaşığa. içkinin etkisi kalkınca. kılavuz denetiminde. vitesi boşa alır. En üst düzeyde ise. devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir. Beceri halindeki davranış. bir organın hareketinden daha çok organın koordineli hareketine doğru aşamalı olarak sıralanabilir. Bu beceriler de diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı şekilde sıralanmıştır. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar öğrenilmiştir ve süreklidir. Hastahane. hapishane. Bu tür davranış da fizikidir. Daha ileri düzeyde onları otomatik olarak yapabilir. düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. Geçici davranışa örnek olarak. emniyet kemerini bağlar. 11. koşullar değişmedikçe her zaman böyle olabilir. Üstelik kişi kılavuzlama etkinlikleri olmadan. kroki. Tekrarlama. ya da örneği göz önünde tutarak tekrarlaması gerekir. fakat gösterilen davranış geçicidir. öğrenilmiş beceriler girer. süre ve yeterlikte yapılabilir. Bu işe “kılavuzlanmış faaliyet” denebilir. vak’a incelemesi yapma. Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra. otomatik olarak istenilen nitelik. önce o davranışı gözler. tekrarlanması daha zor ve karmaşıktır.ÖTÖ310 – 2. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. Kişinin davranışı gözlemesi. davranışı beceri haline getirebilir. yani gelen uyarıcıları algılar. vücut organlarından birini ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir. uyarılmadan daha karmaşık ve zor bir basamaktır. Bir otomobilin çalıştırılması. anket uygulama. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “kapıyı açar. 12. Kişi kaslarını. kontağı açar ve marşa basar”. bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. çocuk yuvası. plan çizme.

Süre ve Yeterlikte Yapma 4. öğrenci onu dikkatlice izler. Veysel Sönmez tarafından devinişsel alan. bilişsel olanın bilgi.10 Kılavuzlayanla Yapma 2. Sosyal Bilgiler dersinde harita çizme becerisinin kazandırılmasında.2 0 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma 3.3 0 İstenilen Nitelik.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 2.00 DURUMA UYDURMA 5.2 0 Kendi Kendine Yapma 3. aynı zamanda beden eğitimi. kolaydan zora. Aynı şekilde müzik dersinde. Bu nedenden dolayı. elini ve parmaklarını uygun duruma getirir. davranışı örnek olarak yapan kişi ise etkendir. haritanın nasıl çizildiğini önce öğretmen gösterir. Deviniş-sel alanda bir becerinin öğretilmesi. önce mandolinin ne olduğunu anlatmalıdır. öğretmenin mandolinin kurallarına uygun olarak nasıl çalındığını yeter sayıda çalıp göstermesi ise.2 0 Bedensel Kurulma 2.10 Algılama 20 . ev ekonomisi. öğrencinin uyarılmasıdır.10 Algılama 1. Ödev Ahmet Levent DİNÇER son basa-mağa ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir.00 BECERİ HALİNE GETİRME 3. daha sonra haritayı çizmek için vücudunu.00 UYARILMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta kişi.00 YARATMA 1.10 İstenilen Nitelikte Yapma 3. Bu basamakta öğrenci edilgen. 1. öğrencilerin mandolinden gelen uyarıcıların farkına varması (duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma). Adını söylemesi (bilişsel alanın bilgi). becerilerin ağır bastığı tüm alanlarda da geçerlidir. iş ve teknik eğitimi. devinişsel alanla ilgili davranış modelleri veya örnekleri kişiye önce gerektiği gibi sunulmalıdır. Uyarılma. basitten karmaşığa. yalnız müzik dersi için değil. bir organın hareketinden koordineli harekete ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde bilişsel. sonra o davranışı yapmak için hazırlanır. sekreterlik vb. somuttan soyuta.00 UYARILMA 1. doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır: 1. öğretmen mandolin çalabilme hedefini öğrencilere kazandırmak istediğinde.ÖTÖ310 – 2. duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma basamağıyla iç içedir. Sözgelişi.

istenilen davranışın gerektirdiği biçime getirme işidir. fakat bu tür davranışların bu basamakta daha çok devinişsel yönleri söz konusudur. 2. Bu basamaktaki davranışlar zihinsel ve duyuşsal kurulma ile birlikte olabilir. Örneğin. başını ileri kaldırma” gibi davranışların tümü bedensel kuruluş için örnek olarak verilebilir. modellerinin tümünü farketme söz konusudur. Gözleri kapalıyken verilen bir doğal maddenin ne olduğunu. Sınıf: Müzik dersinde herhangi bir enstrümanın çalınışını izleyebilme. her iki elin parmaklarını başlangıç çizgisine yerleştirme. diğer duyu organlarını kullanarak yazma/söyleme. Hedef İlköğretim 5. Lise 1. tadından. 1. 21 . Örneğin yüz metre koşuda bir kişinin koşmaya başlamadan önce. Davranışlar: 1. 3. Yarışın başlangıç çizgisine gelme.. Eğilme. Davranışlar: 1. Verilen bir temel doğal maddenin ne olduğunu iki duyu organını kullanarak yazma/ söyleme. 2. Davranış örüntülerinin. İlköğretimde tüm sınıflar: Beden eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme. Verilen bir temel doğal maddenin renginden (görünümünden. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. Kişi bu basamakta. “sağ ayağını ileri atma. Sağlık koleji: İlk yardım hizmetlerini izleyebilme. Bir güç kaynağındaki çalışmayı izleyebilme. başlangıç için gerektirdiği biçim-de göstermelidir. kokusundan) ne olduğunu yazma/söyleme.ÖTÖ310 – 2. Hedefler İlköğretim 4. Ayaklarını uygun biçimde yerleştirme. 4. Teknik eğitim: Ağaç işleri dersinde araç-gereçleri duyu organları ile tanıyabilme.2 Bedensel Kuruluş Belli bir davranış için vücudu. sol ayağını gergin halde geride parmak uçlarında tutma. Sınıf: Kimya dersinde element filizlerini duyu organları ile tanıyabilme.. kokusundan ne olduğunu yazma/ söyleme gibi davranışlar algılama basamağına girebilir. 3. Hedef Tüm okullar: Beden eğitimi dersinde kısa mesafe koşuları için vücudu hazır duruma getirebilme. bir sesin hangi enstrümana ait olduğunu yazma/söyleme. maddenin renginden. sınıf: Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme. sesinden. davranışların tümünü değil. organları ya da her ikisini birlikte. eğilme. Her iki eli başlangıç çizgisine uygun biçimde yerleştirme.

İlköğretim: Resim dersinde. Sağlık koleji: Maket üzerinde. 7. bir tablonun yakın bir örneğini yapabilme.ÖTÖ310 – 2. 3. örneğini. öğretmenin yardımıyla iğne yapabilme. Yay çengellerini kullanarak yayı çekme. Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra. öğrenci modelini. Dinamo kapak vidalarını sökme. Endüstri meslek lisesi: Elektronik dersinde. Ahmet Levent DİNÇER 2. aşamalı olarak sırayla öğrenciye.10 Kılavuzlayanla Birlikte Yapma Karmaşık bir beceriyi öğrenci. 6. Hedef örnekleri İlköğretim: Fen bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmenin yardımıyla yapabilme. Kişi. Toz kelepçesini çıkarıp alma. İlköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde bir butonla çalışan zil tesisatını öğretmenin yardımıyla yapabilme. Başı uygun biçimde tutma. 8. öğrencinin işin gerektirdiği sıraya göre. öğretmenle beraber yapması söz konusudur. 2. kılavuzlayanla öğretmenle ya da ustayla birlikte veya onların yardımıyla iş ve işlem basamaklarına uyarak yukarıda belirtilen ilkelere göre yapar. Fırçadan kömürleri kurtarma. yapılanları göz önüne alarak kendi kendine yapmaya yönelir. Bu nedenle böyle işlerin tümü. bir radyoyu öğretmenin yardımıyla monte edebilme.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta bir iş ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarını. Hedef Endüstri meslek lisesi: Bir dinamoyu öğretmenin yardımıyla sökebilme. İlköğretim: Öğretmenin yardımıyla istenilen enstrümanı çalabilme. 2. kılavuz denetiminde adım adım kazandırılmalıdır. basitten karmaşığa ve becerinin tümünü oluşturacak biçimde sıralanmalıdır. mandolin çalma. Yapılan yanlışlar anında düzeltilir. 5. Kömürleri çıkarma. Fırça tutucu kapağını hafifçe plastik çekiçle tıklatarak öne alma. 22 . Örneğin öğretmenin yardımıyla bazı beden hareketlerini yapma. Karmaşık bir beceriyi oluşturan her bir parça kolaydan zora. Kasnak tarafından çekerek endüviyi komple alarak zorlamadan çıkarma. Kömürleri (fırçaları) çıkaracak kadar yayı kaldırma. Bu sırada kişi. bazı işlerin tümünü ilk hamlede öğrenemez. ya da maketten yararlanarak aynısını yapma da bu basamağın kapsamı içindedir. Davranışlar (işlem basamakları): 1. kılavuzlayan öğretmen tarafından sürekli denetim altında tutulur. çünkü yapılan yanlış davranış istenmeyen yan ürünlere götürebilir ve böyle bir davranışı da silmek kolay değildir. Ödev 5. 4.

5. davranışlarda bu özeliklere yer verilmelidir. Bu sekiz davranış. öğrenciler en az bu basamaktaki hedeflerle donanmış olarak yetiştirilmelidir. Ödev 2. hem de belirtilen zamanda işi yapıp ortaya koyar. Daha sonra hem gereken nitelikte. 3. Süre. eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir. Kaba deneme ve yanılmalara da artık yer yoktur. 23 . Yanılmalar ise. 4. istenilen nitelikte yapılmaya doğru geliştirilir. Baskı yapılacak yeri kesme.1’deki hedefin tüm davranışları bu hedef için de geçerlidir. Baskı yapılacak yeri düzeltme. Eğer iş ve işlem yaprağı belirtilmemişse. Davranışlar 2. fakat onun gözetiminde eksiksiz olarak öğrenci tarafından yapılacaktır. 6. devinişsel alanla ilgili derslerde. Yıkanmış ekstraforu. 3. kılavuzlayanla yaptığı davranışı. Mesleki eğitim ve öğretim yapan tüm okullarda. bu basamakta onun gözetiminde kendi başına yapmaya çalışır. Bu basamakta hedefler davranışa dönüştürülürken nitelik. 2. süre ve yeterlik hedefte belirtildiği için yazılmayabilir.10 İstenilen Nitelikte Yapma Öğrenciler bu basamakta işi istenilen nitelikte yapmalıdırlar.00 BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi.ÖTÖ310 – 2. Eğer öğrenciler bu basamakta yetiştirilmemişlerse. Eğer iş. malzeme ve enerjide ekonomiklik ayrıca öğretmenin yardımı. Makinede çekme. 3. kılavuzlayan tarafından anında gerektiği biçimde düzeltilir. Ayrıca kılavuzlayandan gelen ipucu. 05 cm. Hedef Kız Meslek Lisesi: Ekstraforlu baskı dikişini istenilen nitelikte yapabilme Davranışlar: 1. Öğrenci. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: Bir dinamoyu atölyede öğretmenin gözetiminde kendi başına sökebilme.20 Kendi Kendine Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki hedeflerde öğretmenin yardımından çok denetimi. Teğelleri sökme. öğretmen hiç yardım etmeden. işlem basamaklarına ayrılmışsa. içerden yerleştirme. bu kez işlem yapılarında bu özelikler vurgulanır. ya da gözetimi söz konusudur. Teğelleme. bu basamakta becerili insan durumuna gelir. o işin gerektirdiği nitelikte yapar. Hedef davranışları kendi başına. hiç kimseden yardım almadan. düzeltme ve dönüt yoluyla davranış. gözetimi söz konusu değildir.

20 İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma Devinişsel alanla ilgili beceri. Malzemede ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir. Ahmet Levent DİNÇER Endüstri Meslek Lisesi: Düzeyine uygun olarak verilen bir güç kaynağını monte edebil-me. Ütüleme. kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme. Baskı dikişi yapma. Ticaret Lisesi: Daktiloda on parmakla. Hastanın pozusunu lastikle kurallara uygun sıkma. Alkollü pamukla iğne yerine bastırma. 3. istenilen basit bir etekliği kurallara uygun olarak iki saatte dikebilme. 8. 24 . Hedefler İlköğretim: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme. 3. 9. 4. Hastanın kollarını açma ve kan alınacak kolu belirleme. Hedefler ilköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde ağaç üzerine basit bir oyma işlemini istenilen nitefiklere uygun olarak bir saatte yapabilme. Lastiği pazıdan çözüp alma. 4. 5. Kanı kurallara göre enjektöre çekme. mükemmellikte ve olgunlukta yapılmalı. en fazla dört hata yaparak. ayrıca belirtilen sürede bitirilmelidir. Kız Meslek Lisesi: Belli bir yemeği. 9. İğneyi damardan çekme. Kan alınacak yeri alkollü pamukla temizleme. Kolu kapama. Ödev 7. 10. 12. bir televizyonu kurallara uygun olarak on saatte monte edebilme. 8. Tekrar ütüleme. istenilen kalitede.ÖTÖ310 – 2. belirtilen niteliklere göre pişirebilme. 6. Ticaret lisesi: Daktiloda on parmakla yazı yazabilme. Sterilize edilmiş enjektörü alma. Yani kişi istenilen işi belirtilen nitelik ve sürede yaptıktan sonra yorgun düşebilir. Hedef Sağlık koleji: Damardan kanı. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde. 11. bir dakikada 64 vuruş yapabilme. Hastanın avucunu açıp kapamasını sağlama. Davranışlar: 1. Önemli olan işi belirtilen nitelikte ve sürede yapmış olmasıdır. 2. Hastaya ne yapacağını söyleme.. uygun damara bir defada kolayca girme. Endüstri Meslek Lisesi: Elektrik dersinde.

10. hem de ucuza mal edilmeli. 4. Astar kemer parçasını içine yerleştirme. Bu düzeyde önceden kazanılan becerilerin alana genellemesi söz konusudur. onu da bir iki deneme sonunda kolayca çalmasında olduğu gibi. ucuz bir biçimde yapar. Kumaşı ütüleme. 7. Dikiş payı vererek çizme.ÖTÖ310 – 2. Sağlık koleji: Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca yapabilme. Ödev 3.00 DURUMA UYDURMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. Gerekli yerlerin köşelerini yapma. 6. Dikiş paylarını teğelleme. Hedef Kız Meslek Lisesi: Fantezi elbise kemerini ekonomik olarak kolayca otuz dakikada hazırlayabilme Davranışlar: 1. Kemere yerleştirme. 2. öğrenci bu basamağa daha gelmemiştir denebilir. Kişi bir iki deneme 25 . Öğrenci bu basamağın sonunda. Baskı dikişini yapma. 18. Kemer kumaşından astar parçasını kesme. beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları. 17. Bel ölçülerine göre kemer boyunu hesaplama. Dikiş paysız olarak astarı kesme. hem istenilen nitelik ve sürede yapılmalı. 5. Kemerin şeklini verme. 12. 11. Kenarından çizme. Patron kâğıdı üzerinde kemer boyunu ve enini saptama. 3. Ütüleme. 9. 15. 8. 13. Örneğin. istenilen nitelik ve sürede. 14. belli bir tür keman çalan bir öğrencinin viyolonselle ilk kez karşılaştığında. İplik yönünü göz önünde bulundurarak kalıbı kumaşa hazırlama. devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir problem durumunda kolayca uygular. Yani enerji ve malzemede ekonomiklik sağlar. 16. Kemerin üzerini isteğe göre süsleme. Kalıbın kenarlarından kesme. yani 50 milyon liraya çıkacak bir masayı 70 milyon liraya ya da daha yukarıya mal etmişse. fakat malzemede ekonomiklik sağlanamamışsa. Kenarındafl tutturma. birey enerjisini ekonomik bir biçimde tüketmelidir. 4. Ağaç işleri atölyesinde bir masayı öğrenci iki saatte yapıp bitiriyor.30 İstenilen Nitellikte. Kız meslek lisesi: Giyim dersinde basit bir etekliği iki saatte ekonomik olarak kolayca dikebilme. Sürede ve Yeterlikte Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki beceriler. Hedefler Lise: Beden eğitimi dersinde yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme. beceriyi çok kolay.

benzersiz. devinişsel özelikleri ağır basan orijinal.00 YARATMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamak. bir dereceye kadar da duyuşsal alanın nitelenmişlik ve sezgisel alanın geçmiş ve gelecekle iletişim kurma basamaklarıyla iç içedir. Ona yardım eden. yol gösteren kişi yoktur. Pencere boyutlandırma ve taşıma Güvenlik önlemlerini kavrama. Dikkatsizlik sebebiyle bize ve bilgisayarımıza gelecek zararları söyleme Virüslerin çalışma mantığını kavrayabilme. Yaratma. fakat burada devinişsel alanla ilgili nitelikler ağırlık taşır. Katoloğa göre subap ayarı sıcakken yapılacaksa. Hedef Konservatuar: Elde ettiği becerilerle. 2. fakat yeni durumda tek başınadır. Bilgisayarı ve bizi tehdit eden durumları açıklayabilme. yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir Hedef Konservatuar: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme. 5. başlat menüsü ve Bilgisayarımın görevini ve ne şekilde çalıştığını söyleme. özellikle bilişsel alanın sentez. motoru çalıştırma. Motor katoloğuna bakarak subap ayar değerlerini bulma. Tüm okullar: Belli duygu ve düşüncelerini anlattığı özgün bir resim yapabilme İlköğretim 6. Oyun oynayabilme. istenilen yeni işi kolayca yapabilme. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde kazandığı becerilerle. Endüstri Meslek Lisesi: Ağaç işlerinde kazandığı beceriyle. alınacak önlemleri açıklayabilme. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: İlk kez karşılaştığı altı silindirli bir motorun subop ayarını azami yirmi beş dakikada yapabilme. ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme. Ödev Ahmet Levent DİNÇER yapabilir. Vs. Windows'un çalışma prensiplerini kavrayabilme Görev çubuğu.. Bilgisayar kullanırken alınacak güvenlik önlemlerini.ÖTÖ310 – 2. Davranışlar: 1. Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planına Göre • • • • • • • Bilgisayarın tanımını yapabilme. benzeri olmayanı yapma. yeni bir dikiş makinesini kolayca çalıştırabilme. 26 . Böyle olmakla birlikte istenilen beceriyi çok kısa zaman-da kolayca kazanabilir. yeniden ortaya koyma. kullanım alanlarını söyleyebilme Bilgisayarın ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını söyleme.

Tuşların görevini açıklayabilme. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seç. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Seç. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Word belgesine resim ekleyebilme. Kes. adını değiştirebilme Kendi numarasını taşıyan bir klasör oluşturma. uygulama yazılımlarının farkını söyleme.ÖTÖ310 – 2. rengini. Paragraf hizalama. Kes. Matematik Oyunu programını açıp kullanmak. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Yazıyı. Kes. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. boyutlandırma.Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Yazı Tipini. rengini. Belgeler üzerinde çalışabilme. silebilme. Klasör oluşturabilme. boyutlandırma. Space ve Enter tuşlarını yerinde kullanma. aktif hücre. seçim yapma. Kopyala. yazıcıdan çıktı alabilme. satır. Yapıştır işlemlerini kullanma. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. Gösterilen tuşun görevini söyleme. WordArt ekleyebilme Tab. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Bir programla oluşturduğu dosyayı diskete kaydedebilme. Word'de hazırladığı dosyayı diskete kaydetme. Kopyala. taşıma. Hatasız olarak kapatmak. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. silme. Matematik Oyunu programını kullanabilme. Sistem yazılımlarıyla. Sistem yazılımlarıyla. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. ad kutusu. yazdırma. 27 . Başlık çubuğu. boyutunu. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. çalışma sayfalarını gösterme. boyutunu. sildiği dosyayı geri dönüşüm kutusundan geri alma. Ödev • • • • • • • Ahmet Levent DİNÇER Virüslerin nasıl bulaştığını. Excel'i kapatma. kaydetme. Kopyala. taşıma. adını değiştirme. sütun. yayıldığını. Oyun açıp oynama. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma Excel'i çalıştırma. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. korunmak için neler yapmamız gerektiğini söyleme. formül çubuğu. hücreye veri girme. silme. Word belgesine resim ekleyebilme. Yeni belge oluşturma. Klavye ve fare ile dosya kopyalama. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. kayıtlı belgeyi açma. Geri Al komutunu kullanma. Hücrelerin ismini söyleme. Kopyala. WordArt metin ekleme. Kes. Yazı Tipini. klavye tuşlarıyla hizalayabilme. Yapıştır işlemlerini kullanma.

Kayıtlı dosyayı açma.com/ualtunay. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Tabloyu seçerek. Kayıtlı dosyayı açma. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. İnternet Explorer ı çalıştırma. Tabloyu seçerek.edu.geocities. verileri sıralama. İnternetin nerelerde.ÖTÖ310 – 2. Adres kutusuna istenen adresi girme. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Arama motoru kullanarak anahtar kelimelerle istenen konuda ara yapabilme. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Verilen bilgilere uygun tablo oluşturma. Çıktı alma. Ortalama notlarını bilgisayara hesaplatma. Dosyayı kaydedip kapama. sınıf öğrencileri için oldukça idealdir. Adres kutusuna istenen adresi girme. arama sonuçlarından istediği bilgiye ulaşabilme. Ders isimlerini yazma. Ayrıca bilgisayar dersinin haftada 1 saat olduğunu düşünecek olursak oldukça yeterlidir diye düşünüyorum.htm 28 . İnternet Explorer ı çalıştırma. Kayıt/Kapama Kayıtlı dosyayı açma. Kaynaklar: http://www. hangi amaçlarla kullanıldığını söyleme. tabloyu biçimlendirme. Aynı ders isimleri için hücreleri sürükleyip kopyalama.html http://www. Belli bir konuda araştırma yaparken internetten faydalanabilme. Kayıtlı dosyayı açma.egitim. Not: Genel itibariyle kazanımlar iyi bir şekilde düzenlenmiş ve istenen ölçülerde öğrencilerin gelişimlerine uygun görülmüştür.geo/dersler/tarih/bilissel.tr/duyussal. Geri Al komutunu ve ESC tuşunu kullanma. Örnek 5 öğrencinin Bilgisayar dersinden aldığı notların tablosunu oluşturma. Not çizelgesi oluşturabilme. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Önemli olan bu kazanımları öğrencilere bireysel olarak kazandırmaktır. Bu kazanımlar 6. • • • • • • • • • • • • • • Haftalık ders programı tablosunu biçimlendirme. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. İstenen terimin anlamını söyleme. Öğrenciler derslerde belirlenen hedefleri yaptıkları ölçüde bu davranışları kalıcı hale getirebileceklerdir.aku. Ödev • Ahmet Levent DİNÇER Hücre seçme. Çıktı alma. ders saatlerini yazma. günleri. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Adreslere bağlanarak internette sörf yapabilme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful