P. 1
bilişsel alan

bilişsel alan

|Views: 319|Likes:
Yayınlayan: Altar Tarkan

More info:

Published by: Altar Tarkan on Apr 13, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

ÖTÖ310 – 2.

Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

Bilişsel Alan
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alan kapsamı içindedir. Gerçi öğrenilmiş davranışların tümünde, zihinsel, duyuşsal ve devinişsel özellikler vardır. Bu davranışlar ister Bilişsel, ister Duyuşsal, isterse Devinişsel olsun hiçbiri diğerinden tümüyle soyutlanamaz. Yani Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla Duyuşsal alanla diğer bir boyutuyla da Devinişsel alanla ilgilidir. Bloom ve arkadaşlarınca aşamalı olarak düzenlenen Bilişsel Alan, eğitim dünyasın da yaygın bir kabul görmüştür. Bu aşamalı düzenlemede, öğrenmenin ilk basamağını içeren basit, somut ve öğrenilmesi kolay davranışlardan, daha karmaşık, soyut ve öğrenilmesi daha zor davranışlara doğru gidilmiştir. Ayrıca aynı konuyla ilgili olmaları halinde her bir davranışın diğerinin ön koşulu olma zorunluluğu da göz önüne alınmıştır. Yani ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın ön koşuludur. Üstelik ilk davranış ikinci basamaktaki davranışın içinde vardır.(Sönmez 1991). Kuramsal olarak, eğer bütün öğrenciler eldeki öğrenme ünitesinin gerekli kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin böyle bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmalıdır. Eldeki ünitenin gerçek ön şartları belirlenebilmişse, bunların yokluğu halinde hiçbir çaba, özendirme(teşvik),ödül ya da öğretim hizmeti önceden belirlenmiş olan bir düzeyde öğrenilmesini sağlayamamalıdır. Bu nedenle, bir öğrenme ünitesinin ön şartları ya da bu üniteyle ilgili bilişsel giriş davranışları öğrencilerle ünitenin öğrenilmesi arasındaki tek köprüdür; öğrencinin bir üniteyi istenilen düzeyde öğrenebilmesi için bunların gözden uzak ya da hesap dışında tutulması olanağı yoktur. Bu görüşe göre, bir öğrenme ünitesini sadece bu ünite için gerekli olan giriş davranışlarına sahip bulunan öğrenciler istenilen düzeyde öğrenebilirler(Bloom,1979). Bu özelliklere göre Bilişsel Alan, aşamalı olarak altı ana basamağa ayrılmıştır:

A-BİLGİ BASAMAĞI:
Bilgi herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alanın özelliklerini yazma, söyleme yani hatırlama gibi iki boyutu kapsar. Tanıma ve hatırlama öğrenilmiş davranışlarımızın temelini oluşturur. Tanımadığımız, hatırlamadığımız nesnelerle ilgili olarak öğrenilmiş bir davranış gösteremeyiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine bir tümce söylüyor ve defterine yazdırıyor. Bu tümcedeki sıfatları öğrencilerden bulmalarını istiyor. Öğrenciler o güne dek, sıfat terimiyle karşı karşıya kalmamışlarsa büyük bir olasılıkla, sıfat nedir diye soracaklardır. Öğretmen,“sıfat, varlıkların niteliklerini ve niceliklerini gösteren sözcüklerdir” diyecek; tahtaya sorduğu tümceyi yazıp sıfatları gösterecektir. Belli bir zaman sonra öğretmen sıfatın tanımını yapınca öğrenciler, “ bu sıfatın tanımıdır diyecekler ” duyunca hatırlayacaklar yâda sıfatın tanımı istenilince

1

ÖTÖ310 – 2. Ödev

Ahmet Levent DİNÇER

kendileri hatırlayıp söyleyeceklerdir. İşte tanıma ve hatırlama gibi özelliklerin toplandığı, Bilişsel Alanın ilk basamağına “bilgi” denmektedir. Bilgi düzeyi aşamalı olarak “Bir alandaki özgüler, Bir alandaki özgüllerle Uğraşma Araçları ve Yolları, Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi” boyutlarına ayrılabilir. a. BİR ALANA ÖZGÜ BİLGİLER(BELİRGENLER BİLGİSİ) Her bilim dalı ders ya da konu alanının kapsamına giren nesneler, olgular vardır. Bunların özelliklerine çeşitli anlamlar verilebilir ve sınırları çizilen anlamlar, çeşitli sözcüklerle anlatılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde “zarf, zamir, fiil”,Matematik de “sayı, rakam”, Tarih de “ tarih, milat,” vb. Bu belirgenler bilgisi de üç başlık altında toplanabilir. a-1. Kavramlar Bilgisi Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir. Bunlar sözcükler ya da sözel olmayan simgelerle adlandırılabilir. Örneğin; Fen Bilgisi dersinde verilecek kavramların niteliği bir hedef olarak gösterilebilir. a-2. Olgular Bilgisi Olayların geçtiği yeri zamanı belirleme, olguyu ya da olaya katılanları buluşları yapanları, ilk olarak kullananları, kişi ya da devletlerin adlarını yazma, bir nesnenin önemli özelliklerini sıralama, bu alanın bilgisini oluşturabilir. Örneğin; Belli kültürler hakkında belli başlı olguları hatırlama ve Güç kaynakları dersinde geçen önemli buluşlar bilgisi hedef davranış olarak gösterilebilir. a-3. Araç ve Gereçler Bilgisi Bazı konu alanlarında, araç ve gereç kullanma büyük yer ve önem kazanır. Örneğin ağaç, metal, elektrik, elektronik gibi derslerde araç ve gereç kullanılmadan hiçbir ürün oluşturulmaz. Ayrıca öğrencinin araç ve gereci iyi tanıması zorunludur. Ağaç İşlerinde “rende, testere, kalem, çivi” vb. araç ve gerece örnek verilebilir. b-BİR ALANDAKİ ÖZGÜLLERLE UĞRAŞMA ARAÇLARI ve YOLARI BİLGİSİ Bu alan beş bölüme ayrılır; b-1. Alışılar Bilgisi Her bilim dalında ders ya da konu alanında kullanılan bazı alışılar olabilir. Örneğin; şiir, tiyatro, bilimsel makale v.b. gibi belli başlı eser tiplerinin biçimleri ve alışılarına aşinalık bu alanın bilgisine girer.

2

c-1. Belli bir kültür hakkındaki belli başlı genellemeleri hatırlama. b-5. Sıra ve dizilerin bilgisinin bir üst basamağı olan sınıflamalar. Sağlık kavramlarını değerlendirmede kullanılacak bilimsel yöntemlerin bilgisi. Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilme v. açıklamada ve gelecekteki durumu kestirmede kullanılır. Örnek Kamu yardım programlarının gelişiminin temelindeki ana yönelimlerin bilgisi. b-3.b. Sıra. Ödev b-2.Sınıflamalar Bilgisi Her bilim dalı üzerine çalıştığı nesneleri sınıflara ayırabilir. Bilim kapsamına giren konu alanlarında “Bilimsel Yöntem” kullanılır. Örneğin giyim dersinde dikilen bir giysinin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler bilgisi. b-4. sayıltı. Metal işleri dersinde araç ve gereç türlerini tanıyabilme. BİR ALANDAKİ EVRENSELLER ve SOYUTLAMALAR BİLGİSİ Her bilim dalı üzerinde çalıştığı nesneler hakkında elde edilen somut bilgilerden. Dizi ve Yönelimler Bilgisi Ahmet Levent DİNÇER Her bilim dalı. İlke ve Genellemeler Bilgisi Bilimsel yöntem sonucu nesneler hakkında elde edilen bilgiler. Böyle olunca ders ya da konu alanında sınıflamalar varsa bunların öğretilmesi gerekebilir. Yöntemler Bilgisi Yöntem. Ölçütler Bilgi Ölçüt. ilke. Örneğin dünya ve güneş sistemi hakkında elde edilen bilgilerden. bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir. c. Hatta elde ettiği bilgileri bile belli bir sınıflamaya koyabilir. Örnek. Daktiloda on parmakla yazmada kullanılan temel teknikler bilgisi. gerçeğe ulaşmak için işe koşulan geçerli zihinsel ve işlemsel süreçlerin dirik bir örüntüsü olarak tanımlanabilir. Ayrıca bunları belli sıra ve diziler sistemine de koyabilir.ÖTÖ310 – 2. araçların. ilgili alanı betimlemede. daha soyut bilgilere doğru ilerler. Örneğin. Bu basamak iki alanda incelenir. bilimin gelişmesine o alandaki bilgilerin öğretilmesine yardımcı olabilir. Felsefe ve güzel sanatlar alanında da kullanılan yöntemler sonucu elde edilen bilgilere. Örneğin. 3 . Her konu alanında kullanılan yöntemin. diğer gezegen ve galaksiler hakkında genellemeler ve kuramlara gidilir. Kooperatifleri düzenleyen hukuk kurallarını hatırlayabilme. iş ve işlem yollarının. benzeri amaçlar için işe koşulabilir. Fen Bilgisi dersinde belli başlı deneylerde izlenecek sıra bilgisi bu alan kapsamına girer. üzerine çalıştığı nesnelerin doğası gereği belli sıra ve dizilerden yararlanmak durumunda kalabilir. ayrıca elde edilen bilgilerin yani kanun denence. genelleme ve kuralların doğruluğunun değerlendirilmesi zorunludur.

B. sorunca hatırlayıp söylemesi davranışlarını öğrencinin göstermesi gerekiyordu.KAVRAMA BASAMAĞI Bilişsel Alanın bilgi basamağında elde edilen bilgilerin. Örneğin Beslenmeyle ilgili verileri açıklayabilme. karşılaşılan herhangi bir sorunu çözme işidir. Kavrama basamağında ise. Kavrama basamağı üç bölüme ayrılır . C. b.YORUMLAMA Bu basamakta. kendine mal etmesi söz konusudur. Bilgideki anlamın daha anlaşılır duruma getirilmesi. bu basamakta kişi tarafından özümlenmesi. bir iletişim biçiminden. bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumlarını kestirmesi yani öteleme yapması gerekmektedir. Fakat verilen sorun yeni olmalıdır. diğer bir iletişim biçimine çevirebilir. anlamını açıklaması. Bilgi basamağında elde edilen bilginin görünce tanınması. Buna öteleme denir. Kuramlar Bilgis Ahmet Levent DİNÇER Her bir konu alanında. olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak “bu bilgilerin doğrudan bir biçimde göstermekte olduğu” geçmiş ve gelecekteki durumları hakkında bazı kestirmeler yapılabilir. çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yoluyla. Elektrik işleriyle ilgili belli başlı verileri yorumlayabilme.b. Yoksa 4 . Örneğin. Sosyal Bilgiler dersinde haritayı okuyabilme. yani yorumlaması.ÖTÖ310 – 2. konu alanının tümü ya da bir bölümünü açıklamaya yönelik bilgilere kuram denir. a. Örneğin. yani açıklanması gerekir. c-ÖTELEME Nesneler. Ticaret Bilgisi dersinde kuruluşların kâr ve zararlarını eldeki verilerden kestirebilme.UYGULAMA BASAMAĞI Uygulama. elde edilen bilginin öğeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur. öğrencinin bilgi basamağında elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade etmesi. ÇEVİRME Kişi bilgi basamağında elde ettiği bilgileri. İngilizce bir tümceyi Türkçeye çevirme. Ödev c-2. ders ya da konu alanında öğrenilen bilgi ve kavrama basamağındaki hedeflere dayanılarak. Bu da yorumlama ile olur. Örneğin fizikte ışıkla ilgili dalga boyu ve parçacıklar kuramı v. yani çevirmesi.

ÖTÖ310 – 2. belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur.SENTEZ BASAMAĞI Sentez. bir öğretmenin dersiyle ilgili bir test hazırlaması bu basamak için örnek hedefler olabilir. ÖĞELERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi. belli kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir. Sentezde yenilik. belli ilişkilere. a. Analiz üç alt basamağa ayrılır. olgu ve olaylar pek çok öğeden oluşabilir. bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. benzeri olmayan. Hastalığı oluşturan etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme. yeni bir türü oluşturma işidir. Bu alana örnek. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme zorunluluğu olabilir. b. E. öğeleri. Değişikliğe uğramış bir etkenin daha önce denge halinde olan biyolojik bir durum üzerindeki muhtemel etkisini yordama gücü. kırma. a.İLİŞKİLERE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. sistemde. Örneğin. yine o bütün. yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır. 5 . Örneğin. ÖZDEŞSİZ BİR İLETİŞİM MUHTEVASI OLUŞTURABİLME Kişinin kendine özgü. icat etme gibi özellikler söz konusudur. Fiziki bir olguda ifadesi bulunan doğal genellemeleri saptayabilme. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük bir önem taşır. genellemeler. Ödev Ahmet Levent DİNÇER derste çözülen bir sorunun. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır. ÖRGÜTLEME İLKELERİNE DÖNÜK ANALİZ Bir bilgi bütününde. yaratıcılık. sistemde. yıkma. benzersiz yeni orijinal bir bilgi. Bu basamakta. bir eser ortaya koyması. yapıyı oluşturan öğeleri. yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. Bu etkileşim. Bir öğrencinin kendine özgü. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler bulunur. a. öğrenciye tekrar çözdürülmesi uygulama olamaz. orijinallik. Bu ilke. buluş. D. yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler. Bu alanda kendi arasında üç bölümde incelenir. genelleme ve kuramların saptanması gerekir. kuramlar vardır.ANALİZ BASAMAĞI Kişinin çevresini kapsayan nesneler. sistem.

verim ve güç” açısından değerlendirilebilir. iş yapmak değildir. ekonomiklik. amaca uygunluk. yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirme. Örneğin. Yargılama bilinçli olmalı. bu 6 . Ayrıca bir ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de karşılaştırılabilir. İki alanda incelenir: a. üzerinde çalıştığı nesneler olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler. “ Osmanlıca verilen bir metni. Örneğin. eldeki ürünleri pazarlamak için işlerliği olan bir sistem önerebilme. SOYUT İLİŞKİLER TAKIMI GELİŞTİREBİLME Bu basamakta öğrenciden. iş ve işlem basamakları. ölçütlere. Çünkü burada söz konusu olan. Ödev b. anlamını bozmadan bugünkü Türkçeye çevirip yazma” davranışına göre daha basittir. hem de bugünkü Türkçeye.DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Bilişsel. Çünkü birinci davranışta. Duyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili herhangi bir ürün “kullanılan araç ve gereçler. kuramlar. kural ve ilkelere dayandırılmalıdır.1994). duyuşsal ya da devinişsel ürünün kendi içindeki tutarlılığı. İÇ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bir bilişsel. belli amaçlar esasında yargılanmasıdır. BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Bu alanla ilgili davranışlarda. yeni ve orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. izlenen yollar.ÖTÖ310 – 2. Devinişsel Alanın her basamağında elde edilen bilgilerin. b. davranışlarda bu özelliği içerir. İşte bu tür bir değerlendirme dış ölçütlerle yapılan bir değerlendirmedir. “verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma. Düzeyine uygun bir edebi metni. genellemeler. böyle bir metinde bulunması gerekenleri eleştirebilme. Örneğin. Örneğin. Örneğin. kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirmesi istenir.ERTÜRK. doğruluğu. sorunca hatırlayıp söyleme. DIŞ ÖLÇÜTLERLE DEĞERLENDİRME Bilişsel.BİR PLAN VEYA İŞLEMLER TAKIMI ÖNERİSİ OLUŞTURABİLME Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta üründen çok süreç vurgulanmaktadır. ikinci davranışta ise hem metni anlama. a. Ekonomik doktrinleri karşılaştırıp temel ölçütlere göre değerlendirme( SÖNMEZ. Duyuşsal. kendi içyapısından gelen genellemelere uygunluğu. F. görünce tanıma. Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında. akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenme işidir. Hedefler aşamalı olarak sınıflandığından.1991. dayanıklılık. söyleme” davranışı. zihinsel etkinlikler daha baskındır.

Örneğin. matematiksel dile. Sentez yalnız başına birleştirme değildir. Öğrenme ünitesinde çeşitli değişikler yapmak (ÖZÇELİK 1979). 2. diğer bir dile bozmadan çevirip söyleme. Bir bütünü kendi içinde bölümlere. Ödev Ahmet Levent DİNÇER anlamı bozmadan tam ve doğru olarak aktarma gerekiyor. bölümleri de alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar içindedir. nesne. BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN YOKLUĞU HALİNDE TUTULACAK YOLLAR Öğrencilerin gerekli bilişsel giriş davranışlarına sahip bulunmamaları durumunda izlenecek bazı yollar vardır. sorunca hatırlayıp söyleme. Kavrama basamağında. 4. Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında kazandıklarına dayanarak. Analiz basamağında. tutarlılığı olan matematiksel bir model düzenleme” bu basamağın kapsamı içindedir. Öğrencinin bu işlemi yapabilmesi için bazı bilgileri edinmesi gerekiyor. bir giysinin modele uygunluğunu araştırma (SÖNMEZ. ilke ve kuramların özelliklerini ve kullandıkları yerleri yazma. Bilgi basamağında. Örneğin.1990 lar da bilişsel alanın bazı kategorilerini sınıflandırmıştır. eleştirme gibi davranışları kapsar. bir yargıya varma süreci vardır. 7 . Bilgi basamağında kazanılan davranışların. seçip alma. eleştirme. “ Yeni bir çözüm yolu bulma.1991). Öğrencilere eksiklerinin öğretilmesi 3. bir bilgi bütününü ya da örüntüsü. ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. sentezin özelliklerine uyulmalıdır. ölçüt. araç gerecin adını yazma. Değerlendirme basamağında. Öğrencilere ilgili dersi almamaları konusunda salık verme. kendisi için yeni sorunları çözer. Sentez basamağında. BİLİŞSEL ALANDA BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI: Bilişsel alan Benjamin Bloom tarafından meydana getirilmiştir. ezberleme. hedef davranışlar görünce tanıma. söyleme. Bunlar: 1. yöntem. Bilişsel giriş davranışını üniteye girmeden önce tekrarlamak. ölçme sonuçlarını ölçüte vurup. öğrenci tarafından özümlenmesi. olguyla ilgili kuruluş ve kişileri. bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu irdeleme. simgelere. Uygulama basamağında. olgu ve olayların girdikleri sınıfları ve türleri yazma. yeni bir orijinal güç kaynağı geliştirme. Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri çözebilme. Sözel olarak verilen bir iletişimi. öğeleri. grafiğe. doğru ya da yanlış olduğunu söyleme. hedefler davranışa dönüştürülürken. anlamının yakalanması söz konusudur. kendine mal edilmesi.ÖTÖ310 – 2.

açıklamalar. Ödev Ahmet Levent DİNÇER KATOGORİ Bilgi Anlayış Uygulama Analiz TANIMLAMA Önceki öğrenme materyallerini hatırlama yeteneği Belirtilen fikirler.ÖTÖ310 – 2.ayrı fikirleri beraber koyma yeteneği Kriter yapma ve materyallerin değeri hakkında yargıçlık yapma yeteneği BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI DÜZLEMİNDE DAVRANIŞLAR İÇİN BENİMSENEN FİİLLER BİLGİ Tanımlamak Fark gözetmemek Liste yapmak Adladırmak Hatırlama tanımak Kaydetemek İlişki kurmak Tekrarlamak Önemini belirtmek ifade etmek Kendi kelimelerini kullanmak Teşhis etmek Tercüme etmek Yerleştirmek Toplamak Bildirmek Şekillendirmek Göz geçirmek Onaylamak Seçmek Söylemek Çevirmek Anlatmak Program yapmak Alışveriş etmek Kullanmak Faydalanmak Teklif etmek Tartışmak İtaf etmek Sınırlamak Geliştirmek Şemalaştırmak Ayırt etmek Ayırmak Sonuçları Sürüklemek Ön görmek Değerlendirmek Sınav yapmak Denemek Tekrar inşa etmek Şike yapmak Sentez Sistemleştirmek Tasarlamak Değiştirmek Örgütlemek Planlamak Toparlamak Üretmek Önermek Tahmin etmek Uygulamak Anlamak Kullanmak Oranlamak Gözden geçirip düzeltmek Hesap etmek Ayırt etmek Geçerli kılmak Takdir etmek Sınamak Örnek celbetmek Kanıtlamak Kanıtlamak Tanımlamak Saptamak Ayırt etmek Gözetlemek Tartışmak Açıklamak Oyunlaştırmak Kullanmak Genelleştirmek Tasvir etmek Tercüme etmek Tatbikat yapmak İşletmek Tahmin etmek Hesaplamak Sınıflandırmak Karşılaştırmak Zıtlık İlişkisi olmak Eleştirmek Toplanmak Toplamak Oluşturmak İnşa etmek Dizayn etmek Geliştirmek Hazırlamak Değer biçmek Seçmek Karşılaştırmak Eleştirmek Tahmin etmek Değerlendirmek Yargılamak Ölçmek ANLAYIŞ Seçmek UYGULAMA Uygulamak ANALİZ Analiz SENTEZ Düzenlemek DEĞERLENDİRME Tahmin etmek Sonuçlandırmak Yaratmak 8 . anlamı tutma yeteneği Yeni koşullarda materyalleri kullanmayı öğrenme yeteneği Parçalı materyalleri ayrılmış materyaller arasında ilişkileri gösterme yeteneği Sentez Değerlendirme Bütün yeni ilişkileri kurma.

6-Değerlendirme: Kararların yapılmasını gerektirir. 9 . özetlemek veya başka sözcüklerle bilgi vermek. suret etmek. Analiz ve sentezi gerektirir. 1956). Basit hatırlama ve tanıma etkilerinden en alt düzeyden artarak daha karmaşık ve soyut akılsal düzeylere yükselmesinin sınıflandırmasını. öz ilişkiler arasında. 3-Uygulama: Farklı durumlar içinde orijinal öğrenme bağlantılarını danışarak öğrenmek. değerlendirilmesini ve fiil örnekleriyle akla ait aktivitelerde toparlanıyor.ÖTÖ310 – 2. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Cevap vermek Uygulamak Taklit etmek Teşhis etmek Denetlemek Yaratmak Tahmin etmek Sormak Anlatmak Çözmek Sınamak Teşhis etmek (BLOOM) BİLİŞSEL ALANIN ANA KATEGORİLERİ: 1-Bilgi: Tanıma ve gerçeklerin hatırlanması ve belirtilmesi. çevirmek. Analiz bilginin uygulanmasını gerektirir. Yeni durumlara uyma bilginin anlaşılmasını gerektirir. 4-Analiz: Açık. 2-Anlayış: Açıklamak. tarif etmek. eleştiri ve akılcılıkta yargılama veya ayırmayı temel alır (David. Aşağıda bu aktivitelerin listesi bulunmaktadır. Tarih olay ve yerler ve bağımlı meseleler —sıraya koymak. BLOOM’UN TAKSONOMİSİNDE YAZMA HEDEFLERİ VE AMAÇLARI Bloom Bilişsel alan olmaksızın altı düzey belirliyor. Düzey için genel hedefler Yazma hedefleri için fiil örnekleri BİLGİ: Öğrenciler hatırlama ve bilgiyi tanır. 5-Sentez: Orijinal yeni varlıklardan unsurların birleştirilmesi. bütün parçalar ayrı parçalara ayrılır.

UYGULAMA: Öğrenciler bilgi ve benimsemeyi problem çözmede kullanır. —Seçmek. hesaplama. teşhis etmek. SENTEZ: Öğrenciler bilgilerini yerine koyarak problem çözmelidirler ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. yeniden incelemek veya yeniden belirtmek. çevirmek veya program yapmak ANALİZ: Öğrenciler. toplamak. sembollerden. tasvir etmek. özetleme ve sıralama. Tanınan özneleri ve ispatın değerini onaylamak ve teorilerin değerlerini hesaplamalıdırlar (BLOOM) Tahmin etmek. sıralamak Organize etmek. önermek. adlandırmak. karışık düzen. ölçme. Ödev Ahmet Levent DİNÇER otoriteye sahiptir. önceden bildirmek Şemalandırmak. değerlendirme. kanıtlamak. Oranlama. —Oluşturmak. Onlar sonuçları tahmin etmelidirler. sormak ve çözmek. Denemek. sınıflandırmak. Onlar tamamlayıcı açıklama ve gizli anlamları tanımalıdırlar. bildirmek ve nakletmek. zıtlık. hazırlamak. kurmak. anlatmak Söylemek.ÖTÖ310 – 2. Planlamak ve genellemek. Hatırlamak. yargılamak. Yerleştirmek. tartışmak —Hesaplamak. farklılaştırmak. modelleri görmeli ve parçaları organize etmelidir. Uygulanmak. anlamak. grup ve sonuca varma etkilerine ulaşır. Açıklama. tanımlama. ayırmak. ANLAYIŞ: Öğrenciler değişen bilgileri farklı —Sınıflandırma. uygulamak Duyuşsal Alan 10 . DEĞERLENDİRME: Öğrenciler nicel ve nitel standart yerlere göre yargılamalıdırlar. dizayn etmek. tercüme etmek. tanımak. tartışma. formülleştirmek Tamamlamak. Görüşmek. bağlantı kurmak. kaydetmek. ifade etmek.

20 Niteleme 1. temiz ve düzenli giyinmeden hoşlanma.30 Kontrollü-Seçici Dikkat 2. kişinin yaşantıları ürünüdür.10 Farkında Olma 1.20 Değeri Yeğleme 3.30 Doyum 3. haksızlığa dayanamama ya da tersi boyun eğme gibi duyuşsal alanla ilgili davranışlar gösterebilir. Çünkü bilmediğimiz şeylere karşı herhangi bir sürekli duyuşsal bir tepki gösteremeyiz.00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK 5. “büyüklerine karşı saygılı oluş”.00 TEPKİDE BULUNMA 2.00 ÖRGÜTLEME 4. Bu alan aşamalı olarak Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır: 1.ÖTÖ310 – 2. Bu nedenle yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir. tutum.20 İsteklilik 2. ulusunu. doğayı sevme.10 Değeri Kabullenme 3. kaygı.20 Değeri Örgütleme 5. ilgi. ailesini.10 Uysallık 2. “vatanını.30 Değere Adanmışlık 4. değer yargıları gibi boyutlardan oluşur.00 DEĞER VERME 3. benlik.10 Değeri Kavramsallaştırma 4. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu alan farklı bir alan olmasına rağmen. bazı nesne ya da olgulara karşı da kararlı bir tutum geliştirebilir. kişilik. arkadaşlarını seviş”. Ayrıca. bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan. güdülenmişlik.10 Genellenmiş Orüntü 5. “birlikte çalışma”. Bu boyutlar.00 ALMA 1.20 Almaya Açıklık 1. Kişi belli nesne veya olgulara karşı ilgi gösterebilir. Duyuşsal alan. bu alandaki özelikler gerçekleşmeyebilir. Sosyal Bilgiler dersinde “hoşgörülü olma”. Toplumdaki duyuşsal davranışlar ile okulda hedeflenen duyuşsal davranışlar bir-birleriyle çelişebilirler.00 ALMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 11 . “yasalara karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir.

söyleme. Yıllık Düzeyde Hedef İlköğretim 4. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Kişi. nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır. 2. ama bilme. nesne ve olguların farkında olmazsa. 2. sınıf. söyleme (seçip işaretleme). çünkü bir uyarıcının farkına vurma. onlara karşı hiçbir alanda öğrenilmiş bin davranış gösteremez. Davranışlar: 1.10 Farkında Olma Bu basamakta. bulundukları yerleri eşleştirip işaretleme. 2. 1. olgunun farkına varır. almaya açık olma bir hatırlama değildir. Sözgelişi. Kişi önce nesnenin. En önemli sorunları ifade eden cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. Davranışlar: 1. farkında olmadan daha fazla bir davranıştır. uyarıcının niteliğini. 12 . Bu basamaktaki hedef ve davranışlar.gereçlerle. Laboratuvardaki en az dört araç-gerecin bulunduğu yeri yazma/söyleme. öğrenci ve dersin özeliklerine göre düzenlenmelidir. En önemli toplumsal sorunları yazma söyleme. Davranışlar: 1. Bu basamaktaki davranışlar. okul. söyleme (seçip işaretleme). Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim 4. 3. Okul ve sınıf düzeyi yükseldikçe hedef davranışların da kapsamı değiştirilmelidir. bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır. Laboratuvardaki araç. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık. 4. 3. seçip işaretleme. Nüfusla ilgili sorunları yazma. Sınıf: İlimiz ve bölgemizi tanıyalım ünitesindeki temel toplumsal olguların farkında oluş. Sınıf: İlimiz. Daha sonra da kontrollü ve seçici dikkat basamağına geçebilir. ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuvarda bulunanları seçip işaretleme. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma. En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. kişilerin farklı düşünce ve inançları olduğunu fark edemeyen bir kişi. 3. söyleme Yıllık Düzeyde Hedef Her okul için: Laboratuvardaki araç-gereçlerin farkında oluş. özeliklerini bilme anlamına gelmeyebilir. Ulaşımla ilgili sorunları yazma.ÖTÖ310 – 2. eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. Bilmenin içinde farkında olma vardır. Fakat farkında olma. Herkes ülkenin önemli sorunlarını fark etmelidir. ondan sonra uyarıcıya açık olabilir. söyleme (seçip işaretleme). Laboratuvardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. Geçim kaynaklarıyla ilgili sorunları yazma. bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel sorunların farkında oluş.

Televizyon programlarında kişinin filmlere. Yani uyaranı çekici bulma. 4. söyleme (seçip işaretleme) 4. Hangi konuda konuşulduğunu yazma/söyleme (seçip işaretleme). Toplumsal sorunlarla uğraşan en az üç kişinin adını yazma. reklâmlara ya da müzik programlarına veya bunlardan birine dikkatini toplamasında olduğu gibi. Dikkatini ve ilgisini ona yöneltebilir. 1. Böyle olmakla birlikte uyarıcıya karşı bir dönüklük. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Konuşmacının vurguladığı ana noktayı yazma/söyleme (seçip işaretleme). ondan kaçmaz. ara-ma da söz konusu değildir. Televizyonlarda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma. söyleme (seçip işaretleme). Ticaretle ilgili sorunları yazma. Konuşma sırasında (varsa) kullanılan araç-gereçleri yazma/söyleme (seçip işaretleme).20 Almaya Açıklık Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez. söyleme (seçip işaretleme). 3. Bu yayınların hangi televizyonlarda ve ne zaman yapıldığını yazma. söyleme (seçip işaretleme). 2. Davranışlar: 1. söyleme (seçip işaretleme). Toplumsal sorunlarla ilgili en az üç kitabın adını yazma.30 Kontrollü . 3. 13 .ÖTÖ310 – 2. Hangi konuda konuştuğunu yazma söyleme. Konuşanın sözünü kesmeden dinleme. tersine ona doğru bir yönelme vardır. 1. 2. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Her okul için: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. Konuşmacının vurguladığı yardımcı noktaları yazma/söyleme (seçip işaretleme). 5. Konuşanın verdiği örneklerden (varsa) ikisini yazma/söyleme (seçip işaretleme). 3. Kişinin hangi düşünceyi (inancı) savunduğunu yazma söyleme. Davranışlar: 1. onu yargılama. Vs. Ödev 4. ona ilgi duyma. Yıllık ve Ünite Düzeyinde hedef İlköğretim: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük Davranışlar: 1. 2. açıklık ve hoşgörürlük vardır. haberlere.Seçici Dikkat Bu basamakta kişi birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir.

Son basamakta ise tepkide doyum sağlayabilir. Uyarıcıya karşı direnme göstermez. söyleme (seçip işaretleme). Ödev Ahmet Levent DİNÇER 5. fakat açık bir isteklilik de yoktur. Okuduğu gazetede toplumsal sorunlarla ilgili yazı yazan kişinin adını yazma. Tepki kişi tarafından seçilmiştir. 4. Alanıyla ilgili (varsa) sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme (seçip işaretleme). Alanıyla ilgili verilen bir temel yayının hangi konuda olduğunu yazma/söyleme. Demokratik olarak alınan kararlara uyma. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. 2. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş. istediği için gerekli davranışı gösterir. isteklilik gösterebilir. söyleme. 2. 3. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma. 2.20 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur. 2. 3.10 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. Verilen görevi itiraz etmeden gereği gibi yapma. Davranışlar: 1.00 TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Tüm okullar için: Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Davranışlar: 1.ÖTÖ310 – 2. Görevi zamanında bitirme. baskı söz konusu değildir. uyarıcıları arar. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir. Son çıkan yayınlar arasında. alanıyla ilgili olanların adını yazma/söyleme (seçip işaretleme). 2. onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır. Öğrenci görevli olduğundan değil. 14 . Burada zorlama. Davranışlar: 1. Kişi uyarıcıya karşı uysallık.

3. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: “Yurtta barış. Kişinin değerlerinin de zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. 3. sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılığa ve tutarlılığa doğru derecelenebilir.00 DEĞER VERME DÜZEYİNDE HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta hedefler. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma. Davranış. sıkılır. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim: Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. pişmanlık duyabilir. 2. Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir. Bu ilkeyle ilgili toplantılar düzenleme. 5. 2. inanç ve değerlerle ilgili olabilir. Değerler. Ahmet Levent DİNÇER 6. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış. 15 . 3. Tutum.10 Bir Değeri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı değer biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma. tutum. 4. bir inanç gibi ortaya çıkabilir.30 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek. zevkle. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme. 2. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman oyırma. fakat zamanla bu değerleri değişebilir. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür. inanç ve değerler bu basamağın kapsamı içindedir. dünyada barış” ilkesini savunan ko-nuşmalar yapma. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. Ödev 2. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri. doyuma ulaşacak davranışlar gösterme-sidir. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. Davranışlar: 1. dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: i. Görevini isteyerek yerine getirme. Bu işte çalışan diğer kişilere isteyerek yardım etme. 3.ÖTÖ310 – 2. 3. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). 4.

davaya. Özgürlükçü.00 ÖRGÜTLEME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA 16 . 2. 5. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır. 4. Bu nedenle kişiye. Özgürlükçü ve demokratik olmayan durumlarla karşılaşınca müdahale etme. Bir grubu demokratik ilkelere göre yönetme. Burada kişi değerle “özdeşleşmiştir” denebilir. insanlığın. Okuldaki demokratik yaşamda kendiliğinden görev alma. saldırmama. 3. kişi bu değerlerin peşine düşer. 4. doğanın geleceği için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz. partiye. Ödev 4. Çıkar beklemeden. demokratik kuruluşları savunma. 3. Kendini eleştiren kişilere küsmeme. Eğitimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır. 2. özveride bulunarak bağlanmak ve onu savunmak bu basamağın kapsamı içindedir. Bu basamakta. 8. ona zaman ayırır. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. 6. 3. 7. onu arar. demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma. onlardan daha üstün tutma söz konusudur. Davranışlar: 1. Bu ilkeyi savunan yazıları arkadaşlarına okumak için verme (salık verme).30 Bir Değere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir.ÖTÖ310 – 2. Böyle bir tutum. Aldığı görevi eksiksiz yerine getirme. Belli durumlarda demokratik kurallara uygun karar alma. 4. her türlü bağnazca. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim Her türlü eleştiriye açık oluş. takıma vb. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma. kişinin. çok büyük sakıncalar doğurabilir. Davranışlar 1. Bir düşünceye. toplumun. 3. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme.20 Bir Değeri Yeğleyiş Ahmet Levent DİNÇER Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme. Bu tür toplantılarda kendiliğinden görev alma. kırılmama. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Tüm okullar: Özgürlükçü demokratik yaşamın sürekliliği için yapılan etkinliklere kendini veriş. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme. 5.

gerekiyorsa davranışlarını değiştirme. Oysa bu düzeyde. Başka bildirileri eleştirme. Sentez sonucu oluşan değer. Bu eleştirilere her zaman teşekkür etme. 2. 3.20 Bir Değer Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi. yeni bir anlam verir. çalışmaya. eskisinden tümüyle farklı değildir. Bu basamağa değin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta kişi. 4. inceler ve bir senteze varır. 4. mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma. 6. Toplantılarda bildiriyi sunma.ÖTÖ310 – 2. hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan değerleri. fakat değer hem geliştirilmiş. çünkü bu değer kendine mal olmuştur. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma. başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. Yani değer kavramsallaştırılmıştır. savunmuştu. Mesleki sorunları giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma 2. Sunulmak üzere. Bu basamaktaki tutarlılık. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme. Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir değer olarak kavramlaştırmasında olduğu gibi. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. Davranışlar: 1. 17 . Kişinin okumaya. yeni değerler. çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. 4. Bu. kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. hem de zenginleştirilmiştir. Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır.10 Bir Değerin Kavramsallaştırılması Kişi. Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme. 5. 3. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır. 4. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. Oluşturulan değerleri gerekli makamlara sunma. bu basamağa dek kazandığı ve etkileşim altında olduğu tüm duyuşsal değerleri ayrıştırıp inceleyebilir. Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir. Yapılan eleştirilere göre. Sonra benimsediği değere. Kendini eleştirenlere kızmama. benimsediği ya da çevresinde oluşan birçok değeri irdeler. duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. 6. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş. darılmama. araştırır. 5.

Çevresini tutumlarına. Bu değerlerin uygulanmasını sağlama. yalancı. her zaman ortak olma.20 Nitelenme En üst basamaktır. 5. belli nesne. 5. ona güvenilmez” gibi yargılar bu basamağın kapsamı içindedir. 6. 4.ÖTÖ310 – 2. İnsanların sevinçlerine. Davranışlar: 1. 5. Kendine özgü değerlere göre davranabilir. Yasaların gerektiğini her zaman yapma. Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara başvurma. 2. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1. Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu.00 NİTELENMİŞLİK BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Ahmet Levent DİNÇER Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. 3. İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma. Doğayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma. değerlerine. yaşam anlayışını ortaya koyar. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma. Hedef Tüm okullar ve yaşam: Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş. İnsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. 5. Değerlerle kişi özdeşleşmiştir. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri.10 Genelleşmiş Örüntü Kişi. Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme. 9. haksızlığa dayanamaz. 8. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir. Ödev 7. Kişinin karakteri. ya da hilebaz. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevr destek sağlama. 7. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir. İnsanlığın sorunlarını çözmek için sürekli uğraşma. 18 . Bir bakıma dünya görüşünü. bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. 8. İnsanları hiçbir zaman kandırmama. Uygulamaları sürekli denetleme 9. doğru. olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. acılarına vb. benliği söz konusudur. 2.

bir organın hareketinden daha çok organın koordineli hareketine doğru aşamalı olarak sıralanabilir. fakat gösterilen davranış geçicidir. Daha ileri düzeyde onları otomatik olarak yapabilir. koşullar değişmedikçe her zaman böyle olabilir. Kişi bu davranışları taklit ederek gösterebilir. ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da kullanabilir. Bu davranışlar basitten karmaşığa. algılanmayan bir davranış öğrenilemez. En üst basamakta ise. Bu alan bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş. Bu beceriler de diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı şekilde sıralanmıştır. yani gelen uyarıcıları algılar. Üstelik kişi kılavuzlama etkinlikleri olmadan. kılavuz denetiminde. tekrarlanması daha zor ve karmaşıktır. Uyarılmadan sonra. devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken. emniyet kemerini bağlar. davranışı beceri haline getirebilir. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sağlama. öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “kapıyı açar.ÖTÖ310 – 2. devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir. Bu becerileri yeni durumlara uydurabilir. Sonra aynı davranışı tekrar etmeye çalışır. gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen kaparız. Kişinin davranışı gözlemesi. Ödev Ahmet Levent DİNÇER 10. Devinişsel (psikomotor) olanın kapsamına. vücut organlarından birini ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir. Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra. Bir otomobilin çalıştırılması. çocuk yuvası. yani algılaması ilk basamaktır. Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya. çünkü göz kapağı bu davranışı otomatik olarak yapar. vitesi boşa alır. kontağı açar ve marşa basar”. düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. kroki. geçici ya da öğrenilmiş olabilir. 12. En üst düzeyde ise. hapishane. o beceriyi. otomatik olarak istenilen nitelik. Daha sonra beceri haline getirebilir. Devimsel Alan Bu alan. kolaydan zora. Bu işe “kılavuzlanmış faaliyet” denebilir. bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. öğrenilmiş beceriler girer. bu tür davranışları göstermez. çünkü gözlenmeyen. Sözgelişi. şoför koltuğuna oturur. Bir davranışın bu özeliklerle donanımlı olması. içkinin etkisi kalkınca. fakat öğrenilmiş değildir. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar öğrenilmiştir ve süreklidir. yaratabilir. Tekrarlama. 11. gözlemeden. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. plan çizme. uyarılmadan daha karmaşık ve zor bir basamaktır. vak’a incelemesi yapma. kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. önce o davranışı gözler. Kişi kaslarını. Ayrıca kişi. bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. Gerçi içki içmeyi kişi sonradan öğrenmiştir. anket uygulama. ya da örneği göz önünde tutarak tekrarlaması gerekir. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. Bu 19 . kişinin o davranışı. Sosyal bilgiler dersinde “harita. Tüm bu basamaklardan sonra kişi. görüşme yapma” gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir. davranışı beceri haline getiremez. Geçici davranışa örnek olarak. Bu tür davranış da fizikidir. sarhoş bir adamın yaptıkları verilebilir. süre ve yeterlikte yapılabilir. Beceri halindeki davranış. Kişi. Hastahane.

bir organın hareketinden koordineli harekete ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde bilişsel.2 0 Kendi Kendine Yapma 3. davranışı örnek olarak yapan kişi ise etkendir. sonra o davranışı yapmak için hazırlanır.2 0 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma 3. becerilerin ağır bastığı tüm alanlarda da geçerlidir. Sosyal Bilgiler dersinde harita çizme becerisinin kazandırılmasında.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 2. önce mandolinin ne olduğunu anlatmalıdır. Aynı şekilde müzik dersinde.00 DURUMA UYDURMA 5.00 UYARILMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta kişi.3 0 İstenilen Nitelik. öğretmen mandolin çalabilme hedefini öğrencilere kazandırmak istediğinde.10 Algılama 1.10 İstenilen Nitelikte Yapma 3. duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma basamağıyla iç içedir. iş ve teknik eğitimi.ÖTÖ310 – 2. haritanın nasıl çizildiğini önce öğretmen gösterir. kolaydan zora. bilişsel olanın bilgi. Uyarılma.00 YARATMA 1. yalnız müzik dersi için değil. Ödev Ahmet Levent DİNÇER son basa-mağa ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir. 1. Bu nedenden dolayı. daha sonra haritayı çizmek için vücudunu. somuttan soyuta. Süre ve Yeterlikte Yapma 4.2 0 Bedensel Kurulma 2. devinişsel alanla ilgili davranış modelleri veya örnekleri kişiye önce gerektiği gibi sunulmalıdır. doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. sekreterlik vb. Sözgelişi.10 Kılavuzlayanla Yapma 2. aynı zamanda beden eğitimi. Bu basamakta öğrenci edilgen. basitten karmaşığa. Adını söylemesi (bilişsel alanın bilgi). öğrencinin uyarılmasıdır.00 BECERİ HALİNE GETİRME 3. öğrenci onu dikkatlice izler.10 Algılama 20 . Veysel Sönmez tarafından devinişsel alan. öğrencilerin mandolinden gelen uyarıcıların farkına varması (duyuşsal alanın alma ve sezgisel alanın farkına varma). duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır: 1.00 UYARILMA 1. Deviniş-sel alanda bir becerinin öğretilmesi. ev ekonomisi. elini ve parmaklarını uygun duruma getirir. öğretmenin mandolinin kurallarına uygun olarak nasıl çalındığını yeter sayıda çalıp göstermesi ise.

3. başlangıç için gerektirdiği biçim-de göstermelidir. 3. sınıf: Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme. İlköğretimde tüm sınıflar: Beden eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme. tadından. Bir güç kaynağındaki çalışmayı izleyebilme. Davranış örüntülerinin. “sağ ayağını ileri atma. Kişi bu basamakta. Davranışlar: 1. istenilen davranışın gerektirdiği biçime getirme işidir. Hedef İlköğretim 5. 2. eğilme. 1. modellerinin tümünü farketme söz konusudur. Gözleri kapalıyken verilen bir doğal maddenin ne olduğunu.ÖTÖ310 – 2. Yarışın başlangıç çizgisine gelme. organları ya da her ikisini birlikte. Ayaklarını uygun biçimde yerleştirme. Sınıf: Kimya dersinde element filizlerini duyu organları ile tanıyabilme. Verilen bir temel doğal maddenin renginden (görünümünden.. Ödev Ahmet Levent DİNÇER Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. Verilen bir temel doğal maddenin ne olduğunu iki duyu organını kullanarak yazma/ söyleme. Hedefler İlköğretim 4. sol ayağını gergin halde geride parmak uçlarında tutma. davranışların tümünü değil.. Örneğin yüz metre koşuda bir kişinin koşmaya başlamadan önce. Örneğin. Teknik eğitim: Ağaç işleri dersinde araç-gereçleri duyu organları ile tanıyabilme. fakat bu tür davranışların bu basamakta daha çok devinişsel yönleri söz konusudur. 21 . Lise 1. sesinden. Bu basamaktaki davranışlar zihinsel ve duyuşsal kurulma ile birlikte olabilir. diğer duyu organlarını kullanarak yazma/söyleme. Sağlık koleji: İlk yardım hizmetlerini izleyebilme. Sınıf: Müzik dersinde herhangi bir enstrümanın çalınışını izleyebilme. kokusundan) ne olduğunu yazma/söyleme. 4. Davranışlar: 1.2 Bedensel Kuruluş Belli bir davranış için vücudu. bir sesin hangi enstrümana ait olduğunu yazma/söyleme. maddenin renginden. Hedef Tüm okullar: Beden eğitimi dersinde kısa mesafe koşuları için vücudu hazır duruma getirebilme. 2. Eğilme. Her iki eli başlangıç çizgisine uygun biçimde yerleştirme. başını ileri kaldırma” gibi davranışların tümü bedensel kuruluş için örnek olarak verilebilir. kokusundan ne olduğunu yazma/ söyleme gibi davranışlar algılama basamağına girebilir. her iki elin parmaklarını başlangıç çizgisine yerleştirme.

öğretmenin yardımıyla iğne yapabilme. Hedef örnekleri İlköğretim: Fen bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmenin yardımıyla yapabilme. 2. öğrencinin işin gerektirdiği sıraya göre. çünkü yapılan yanlış davranış istenmeyen yan ürünlere götürebilir ve böyle bir davranışı da silmek kolay değildir. Yay çengellerini kullanarak yayı çekme. Dinamo kapak vidalarını sökme. bir radyoyu öğretmenin yardımıyla monte edebilme. 6. Yapılan yanlışlar anında düzeltilir. Bu sırada kişi. kılavuzlayanla öğretmenle ya da ustayla birlikte veya onların yardımıyla iş ve işlem basamaklarına uyarak yukarıda belirtilen ilkelere göre yapar. Endüstri meslek lisesi: Elektronik dersinde. öğretmenle beraber yapması söz konusudur. yapılanları göz önüne alarak kendi kendine yapmaya yönelir. 7. kılavuz denetiminde adım adım kazandırılmalıdır. 3. 22 . kılavuzlayan öğretmen tarafından sürekli denetim altında tutulur. 5. Kömürleri (fırçaları) çıkaracak kadar yayı kaldırma. öğrenci modelini. Toz kelepçesini çıkarıp alma. 8.10 Kılavuzlayanla Birlikte Yapma Karmaşık bir beceriyi öğrenci. örneğini. Bu nedenle böyle işlerin tümü.00 KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamakta bir iş ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarını. ya da maketten yararlanarak aynısını yapma da bu basamağın kapsamı içindedir. Fırçadan kömürleri kurtarma. bir tablonun yakın bir örneğini yapabilme. Örneğin öğretmenin yardımıyla bazı beden hareketlerini yapma. Karmaşık bir beceriyi oluşturan her bir parça kolaydan zora. aşamalı olarak sırayla öğrenciye. mandolin çalma. Kasnak tarafından çekerek endüviyi komple alarak zorlamadan çıkarma. İlköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde bir butonla çalışan zil tesisatını öğretmenin yardımıyla yapabilme. Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra. Davranışlar (işlem basamakları): 1.ÖTÖ310 – 2. İlköğretim: Öğretmenin yardımıyla istenilen enstrümanı çalabilme. basitten karmaşığa ve becerinin tümünü oluşturacak biçimde sıralanmalıdır. 4. bazı işlerin tümünü ilk hamlede öğrenemez. Başı uygun biçimde tutma. Fırça tutucu kapağını hafifçe plastik çekiçle tıklatarak öne alma. İlköğretim: Resim dersinde. Hedef Endüstri meslek lisesi: Bir dinamoyu öğretmenin yardımıyla sökebilme. Ahmet Levent DİNÇER 2. 2. Sağlık koleji: Maket üzerinde. Kömürleri çıkarma. Kişi. Ödev 5.

malzeme ve enerjide ekonomiklik ayrıca öğretmenin yardımı. Süre. öğretmen hiç yardım etmeden. Öğrenci.ÖTÖ310 – 2. hiç kimseden yardım almadan. Eğer iş. kılavuzlayan tarafından anında gerektiği biçimde düzeltilir. Ayrıca kılavuzlayandan gelen ipucu. 5. işlem basamaklarına ayrılmışsa. içerden yerleştirme. süre ve yeterlik hedefte belirtildiği için yazılmayabilir. Yanılmalar ise. düzeltme ve dönüt yoluyla davranış. Makinede çekme. Baskı yapılacak yeri kesme. fakat onun gözetiminde eksiksiz olarak öğrenci tarafından yapılacaktır. 6. devinişsel alanla ilgili derslerde. ya da gözetimi söz konusudur. bu basamakta onun gözetiminde kendi başına yapmaya çalışır. Yıkanmış ekstraforu. Daha sonra hem gereken nitelikte. Baskı yapılacak yeri düzeltme.10 İstenilen Nitelikte Yapma Öğrenciler bu basamakta işi istenilen nitelikte yapmalıdırlar.1’deki hedefin tüm davranışları bu hedef için de geçerlidir. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: Bir dinamoyu atölyede öğretmenin gözetiminde kendi başına sökebilme.00 BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. gözetimi söz konusu değildir. bu kez işlem yapılarında bu özelikler vurgulanır. Bu sekiz davranış. 4. o işin gerektirdiği nitelikte yapar. Bu basamakta hedefler davranışa dönüştürülürken nitelik. hem de belirtilen zamanda işi yapıp ortaya koyar. davranışlarda bu özeliklere yer verilmelidir. kılavuzlayanla yaptığı davranışı. eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir. Eğer öğrenciler bu basamakta yetiştirilmemişlerse. Ödev 2. Mesleki eğitim ve öğretim yapan tüm okullarda. Teğelleri sökme. istenilen nitelikte yapılmaya doğru geliştirilir. Hedef davranışları kendi başına.20 Kendi Kendine Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki hedeflerde öğretmenin yardımından çok denetimi. 3. bu basamakta becerili insan durumuna gelir. öğrenciler en az bu basamaktaki hedeflerle donanmış olarak yetiştirilmelidir. Kaba deneme ve yanılmalara da artık yer yoktur. Teğelleme. 2. 3. 3. 23 . Eğer iş ve işlem yaprağı belirtilmemişse. Davranışlar 2. 05 cm. Hedef Kız Meslek Lisesi: Ekstraforlu baskı dikişini istenilen nitelikte yapabilme Davranışlar: 1.

11. 4. 6. 12. Tekrar ütüleme.20 İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma Devinişsel alanla ilgili beceri. Endüstri Meslek Lisesi: Elektrik dersinde. 3. uygun damara bir defada kolayca girme. Hastaya ne yapacağını söyleme.ÖTÖ310 – 2. Kolu kapama. Kız Meslek Lisesi: Belli bir yemeği. Ticaret lisesi: Daktiloda on parmakla yazı yazabilme. en fazla dört hata yaparak. bir televizyonu kurallara uygun olarak on saatte monte edebilme. Ödev 7. Hastanın pozusunu lastikle kurallara uygun sıkma. 8. Hedefler İlköğretim: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme. Hedef Sağlık koleji: Damardan kanı. Malzemede ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir. 2. bir dakikada 64 vuruş yapabilme. Hastanın kollarını açma ve kan alınacak kolu belirleme. ayrıca belirtilen sürede bitirilmelidir. mükemmellikte ve olgunlukta yapılmalı. İğneyi damardan çekme. 9. Ticaret Lisesi: Daktiloda on parmakla. 10. Lastiği pazıdan çözüp alma. 8. 9. Hedefler ilköğretim: İş ve teknik eğitimi dersinde ağaç üzerine basit bir oyma işlemini istenilen nitefiklere uygun olarak bir saatte yapabilme. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde. 24 . Alkollü pamukla iğne yerine bastırma. belirtilen niteliklere göre pişirebilme. Hastanın avucunu açıp kapamasını sağlama. kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme.. 3. istenilen basit bir etekliği kurallara uygun olarak iki saatte dikebilme. Sterilize edilmiş enjektörü alma. Baskı dikişi yapma. istenilen kalitede. Ahmet Levent DİNÇER Endüstri Meslek Lisesi: Düzeyine uygun olarak verilen bir güç kaynağını monte edebil-me. Davranışlar: 1. 4. Kan alınacak yeri alkollü pamukla temizleme. Yani kişi istenilen işi belirtilen nitelik ve sürede yaptıktan sonra yorgun düşebilir. Ütüleme. 5. Kanı kurallara göre enjektöre çekme. Önemli olan işi belirtilen nitelikte ve sürede yapmış olmasıdır.

7. Ütüleme.ÖTÖ310 – 2.30 İstenilen Nitellikte. Sürede ve Yeterlikte Yapma Ahmet Levent DİNÇER Bu basamaktaki beceriler. Hedefler Lise: Beden eğitimi dersinde yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme. ucuz bir biçimde yapar. istenilen nitelik ve sürede. Ağaç işleri atölyesinde bir masayı öğrenci iki saatte yapıp bitiriyor. Bel ölçülerine göre kemer boyunu hesaplama. 4. Kemerin şeklini verme. İplik yönünü göz önünde bulundurarak kalıbı kumaşa hazırlama. 11. beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları. Patron kâğıdı üzerinde kemer boyunu ve enini saptama. Öğrenci bu basamağın sonunda. 8. 10. Hedef Kız Meslek Lisesi: Fantezi elbise kemerini ekonomik olarak kolayca otuz dakikada hazırlayabilme Davranışlar: 1. 2. öğrenci bu basamağa daha gelmemiştir denebilir. Astar kemer parçasını içine yerleştirme. 12. beceriyi çok kolay.00 DURUMA UYDURMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Kişi. 9. onu da bir iki deneme sonunda kolayca çalmasında olduğu gibi. 3. Bu düzeyde önceden kazanılan becerilerin alana genellemesi söz konusudur. fakat malzemede ekonomiklik sağlanamamışsa. Kemerin üzerini isteğe göre süsleme. yani 50 milyon liraya çıkacak bir masayı 70 milyon liraya ya da daha yukarıya mal etmişse. 4. 18. Kişi bir iki deneme 25 . 13. 15. Kalıbın kenarlarından kesme. Baskı dikişini yapma. Dikiş paysız olarak astarı kesme. Örneğin. Sağlık koleji: Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca yapabilme. 16. Kenarından çizme. hem istenilen nitelik ve sürede yapılmalı. Kumaşı ütüleme. 6. hem de ucuza mal edilmeli. Gerekli yerlerin köşelerini yapma. devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir problem durumunda kolayca uygular. 5. Yani enerji ve malzemede ekonomiklik sağlar. 14. 17. Kemere yerleştirme. Kemer kumaşından astar parçasını kesme. Ödev 3. Dikiş payı vererek çizme. Dikiş paylarını teğelleme. belli bir tür keman çalan bir öğrencinin viyolonselle ilk kez karşılaştığında. Kız meslek lisesi: Giyim dersinde basit bir etekliği iki saatte ekonomik olarak kolayca dikebilme. Kenarındafl tutturma. birey enerjisini ekonomik bir biçimde tüketmelidir.

Pencere boyutlandırma ve taşıma Güvenlik önlemlerini kavrama. ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme. Motor katoloğuna bakarak subap ayar değerlerini bulma. Endüstri Meslek Lisesi: Ağaç işlerinde kazandığı beceriyle. Hedef Konservatuar: Elde ettiği becerilerle. devinişsel özelikleri ağır basan orijinal.ÖTÖ310 – 2. Katoloğa göre subap ayarı sıcakken yapılacaksa. başlat menüsü ve Bilgisayarımın görevini ve ne şekilde çalıştığını söyleme. benzeri olmayanı yapma. fakat yeni durumda tek başınadır. kullanım alanlarını söyleyebilme Bilgisayarın ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını söyleme. Ona yardım eden. Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planına Göre • • • • • • • Bilgisayarın tanımını yapabilme. Dikkatsizlik sebebiyle bize ve bilgisayarımıza gelecek zararları söyleme Virüslerin çalışma mantığını kavrayabilme. yol gösteren kişi yoktur. Oyun oynayabilme. istenilen yeni işi kolayca yapabilme. benzersiz. 5. Hedef Endüstri Meslek Lisesi: İlk kez karşılaştığı altı silindirli bir motorun subop ayarını azami yirmi beş dakikada yapabilme. motoru çalıştırma. Davranışlar: 1.00 YARATMA BASAMAĞINDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA Bu basamak. yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir Hedef Konservatuar: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme. Yaratma.. bir dereceye kadar da duyuşsal alanın nitelenmişlik ve sezgisel alanın geçmiş ve gelecekle iletişim kurma basamaklarıyla iç içedir. 2. yeniden ortaya koyma. Ödev Ahmet Levent DİNÇER yapabilir. Tüm okullar: Belli duygu ve düşüncelerini anlattığı özgün bir resim yapabilme İlköğretim 6. Bilgisayar kullanırken alınacak güvenlik önlemlerini. 26 . Vs. Kız Meslek Lisesi: Giyim dersinde kazandığı becerilerle. özellikle bilişsel alanın sentez. fakat burada devinişsel alanla ilgili nitelikler ağırlık taşır. Bilgisayarı ve bizi tehdit eden durumları açıklayabilme. alınacak önlemleri açıklayabilme. Windows'un çalışma prensiplerini kavrayabilme Görev çubuğu. yeni bir dikiş makinesini kolayca çalıştırabilme. Böyle olmakla birlikte istenilen beceriyi çok kısa zaman-da kolayca kazanabilir.

Space ve Enter tuşlarını yerinde kullanma. taşıma. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. Kes. Kopyala. yazıcıdan çıktı alabilme. sildiği dosyayı geri dönüşüm kutusundan geri alma. boyutunu. adını değiştirebilme Kendi numarasını taşıyan bir klasör oluşturma. Kopyala. aktif hücre. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Yazıyı. Ödev • • • • • • • Ahmet Levent DİNÇER Virüslerin nasıl bulaştığını. Yapıştır işlemlerini kullanma. Word'de hazırladığı dosyayı diskete kaydetme. Word belgesine resim ekleyebilme. Belgeler üzerinde çalışabilme. uygulama yazılımlarının farkını söyleme. silme. Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Oyun açıp oynama. silme. rengini. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. Yeni belge oluşturma. Yazı Tipini. Geri Al komutunu kullanma. hücreye veri girme. Kes. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. Kes. Hücrelerin ismini söyleme. boyutlandırma. adını değiştirme. Paragraf hizalama. çalışma sayfalarını gösterme. Gösterilen tuşun görevini söyleme. Bilgisayar donanımlarının işlevlerini ve yazılımı açıklayabilme. silebilme. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Bir programla oluşturduğu dosyayı diskete kaydedebilme. klavye tuşlarıyla hizalayabilme. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma Excel'i çalıştırma. WordArt metin ekleme. Yazı Tipini. seçim yapma. Madde işareti kullanabilme Ofis'in resim galerisini kullanarak resim ekleme. formül çubuğu.ÖTÖ310 – 2. ad kutusu. boyutunu. WordArt ekleyebilme Tab. rengini. Kopyala. Kalınİtalik-AltÇizgili ayarlarını değiştirme Seç. Sistem yazılımlarıyla. kaydetme. Klavye ve fare ile dosya kopyalama. kayıtlı belgeyi açma.Metinler üzerinde biçimlendirme yapabilme Seç. Sistem yazılımlarıyla. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. Yapıştır işlemlerini kullanma. taşıma. Satır başlarına numaralı ve numarasız madde işareti koyma Word belgesine resim ekleyebilme. Başlık çubuğu. Tuşların görevini açıklayabilme. Klasör oluşturabilme. korunmak için neler yapmamız gerektiğini söyleme. Excel'i kapatma. Kes. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seç. boyutlandırma. sütun. Matematik Oyunu programını açıp kullanmak. Bilgisayarın Temel ve Ek donanımlarını sayıp görevlerini söyleme. 27 . yazdırma. Matematik Oyunu programını kullanabilme. Kopyala. Hatasız olarak kapatmak. Yapıştır işlemlerini kullanabilme. satır. yayıldığını.

tr/duyussal.aku. İnternet Explorer ı çalıştırma.edu. Çıktı alma. Arama motoru kullanarak anahtar kelimelerle istenen konuda ara yapabilme. verileri sıralama. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. Aynı ders isimleri için hücreleri sürükleyip kopyalama. Kayıtlı dosyayı açma. Ders isimlerini yazma. Önemli olan bu kazanımları öğrencilere bireysel olarak kazandırmaktır. Kayıt/Kapama Kayıtlı dosyayı açma. Kayıtlı dosyayı açma. Verilen bilgilere uygun tablo oluşturma.geo/dersler/tarih/bilissel.html http://www. Kayıtlı dosyayı açma. Öğrenciler derslerde belirlenen hedefleri yaptıkları ölçüde bu davranışları kalıcı hale getirebileceklerdir. ders saatlerini yazma. Ödev • Ahmet Levent DİNÇER Hücre seçme. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. hangi amaçlarla kullanıldığını söyleme. Tabloyu Otomatik biçimlendirme. Çıktı alma. Adres kutusuna istenen adresi girme. Not çizelgesi oluşturabilme. Adres kutusuna istenen adresi girme. • • • • • • • • • • • • • • Haftalık ders programı tablosunu biçimlendirme. Ayrıca bilgisayar dersinin haftada 1 saat olduğunu düşünecek olursak oldukça yeterlidir diye düşünüyorum. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma. arama sonuçlarından istediği bilgiye ulaşabilme. Tabloyu seçerek. Tabloyu seçerek. Bu kazanımlar 6. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. Belli bir konuda araştırma yaparken internetten faydalanabilme. Kaynaklar: http://www.geocities. Dosyayı kaydedip kapama. Notları yüksekten düşüğe doğru sıralatma. Ortalama notlarını bilgisayara hesaplatma. İnternet Explorer ı çalıştırma. tabloyu biçimlendirme. Geri Al komutunu ve ESC tuşunu kullanma. günleri.ÖTÖ310 – 2. biçim menüsünden otomatik biçimlendirme yapma.egitim.htm 28 .com/ualtunay. sınıf öğrencileri için oldukça idealdir. İnternetin nerelerde. Not: Genel itibariyle kazanımlar iyi bir şekilde düzenlenmiş ve istenen ölçülerde öğrencilerin gelişimlerine uygun görülmüştür. Örnek 5 öğrencinin Bilgisayar dersinden aldığı notların tablosunu oluşturma. Adreslere bağlanarak internette sörf yapabilme. Açılan sayfadan linklere tıklayarak aranan bilgilere ulaşma. İstenen terimin anlamını söyleme.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->