Boya El Kitabı İçindekiler 1.

K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. ASTAR BOYALAR ARAKAT BOYALAR SONKAT BOYALAR

2. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR
2.1. GENEL HUSUSLAR 2.2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.3. B OYANIN UYGULANMASI

3. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ 4. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) 5. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ
5.1. YARDIM CI EKİPMANLAR 5.1.1. KOMPRESÖRLER 5.1.2. HAVA FİLTRELERİ 5.1.3. HAVA HORTUMLARI 5.1.4. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI 5.2. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ 5.2.1. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5.2.1.1. HAVALI PÜSKÜRTME 5.2.1.1.1. BOYA TABANCALARI 5.2.1.1.1.1. BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA

HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI KULLANILABİLMESİ

5.2.1.1.1.2. BOYA TABANCASININ DOĞRU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5.2.1.1.1.3. BOYA ATIMI

5.2.1.1.1.4. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ 5.2.1.1.1.5. KONTROLÜ BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ

5.2.1.2. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME 5.2.1.2.1. 5.2.1.2.1.1. 5.2.1.2.1.2. ASSISTED) POMPALI PÜSKÜRTME HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-

5.2.2. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ

Boya El Kitabı İçindekiler 6. BOY A K U S URLARI , NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
6.1. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA 6.2. PORTAKALLANMA 6.3. SÜTLENME 6.4. KIRIŞMA VE KALKMA 6.5. AKMA VE SARKMA 6.6. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK 6.7. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA 6.8. B OYANIN BAT MASI 6.9. KABAR CIKLANMA 6.10. PASLANMA 6.11. Ç ATLAMA 6.12. PARLAKLIK KAYBI 6.13. ZAYIF YAPIŞMA 6.14. NEM KABAR CIKLARI 6.15. İPLİKLENME

7. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ
7.1. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.2. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7.3. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7.4. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7.5. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 7.7. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI

1. K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? Korozyonun geciktirilmesi için elektro kimyasal tepkimelerin yavaşlatılması gerekir. Antikorozif boyalar bu tepkimeleri çeşitli şekillerde kontrol ederler. Antikorozif Boyalar, 1) 2) Su ve oksijenin metal yüzeye ulaşmasını önlerler. İçinde kullanılan korozyon önleyici pigmentler, korozyon hızını yavaşlatır veya durdururlar.

Bu pigmentler; • Demir yüzeyi pasifize ederler. • Alkali özelliktedirler. 3) Galvanik etki ile korozyonu geciktirirler. Demirden daha aktif metal tozları (çinko, kurşun, alüminyum) pigment olarak kullanılabilir. Metal ile elektriksel temasa girerler ve demire göre katodik nitelikte olacaklarından korozyonu yavaşlatırlar. 4) Anot – katot arasında elektrik akımını keserek veya yavaşlatarak korozyon hızını azaltırlar. Antikorozif boyaların kuru filmlerinin elektrik direnci yüksektir. Sonuç olarak, korozyonu önleyebilmek için iyi bir antikorozif boya seçilmelidir. Bu boya astar, arakat, sonkat, vernik olabilir. Beklenileni sağlaması için aşağıdaki özellikleri içeren boyaların üretici firmadan istenmesi gereklidir; • Metal yüzeye yapışması çok iyi olmalıdır. • Korozyonu yavaşlatıcı antikorozif pigmentleri yeterli miktarda içermelidir. • İstenilen kuru film kalınlığını verebilmeli ve işlenebilirliği iyi olmalıdır. • Geçirgenliği az olmalıdır. • İçinde bulunduğu çevre /ortam koşullarından etkilenmemelidir. • Küf önleyici, makro ve mikro organizmaların yapacağı zararı önleyiciler kullanılmalıdır. Koruyucu boya tiplerini genel olarak astar, arakat, sonkat boyalar olarak sınıflandırabiliriz. 1.1.1. ASTAR BOYALAR : Korozyon yavaşlatıcı, örtme ve görünüş özelliklerini (renk) sağlayıcı ve doldurma gücü yüksek boyalardır. Tek kat uygulamada kalın kuru film verebilirler. Metal yüzeye öncelikle astar uygulanır. 1.1.2. ARAKAT BOYALAR : Astar ile sonkat arasında ürünlerdir. Astarın ince kuru film bırakması durumunda arakat önerilir. Korozyonu yavaşlatıcı pigmentler içermelidir. Arakat boyaların, mutlaka astar ve üzerine uygulanacak sonkat boyaya uyuşma ile yapışma özellikleri olmalıdır. - Astar kuru filmi ince ise, - Antikorozif değilse, - Üzerine uygulanacak sonkat uygulandığı astara yapışmıyorsa, - Korozyon için istenilen toplam kuru film elde edilemiyorsa arakat boyaların kullanılması gereklidir. 1.1.3. SONKAT BOYALAR : Dekoratif, belirli özellikleri verme yanında korozyon elemanlarını geçirmeme özelliğine sahip, kullanma ortamına uygun bağlayıcılar ile yapılan boyalardır. Mat, yarı mat ve parlak olarak üretilebilirler.

Sonkat boyalar aşağıdaki özellikleri içermelidir; - Kullanılan pigmentler güneş ışığına ve harici şartlara dayanmalıdır. - Astar boyaya veya kullanılacaksa arakata iyi yapışmalıdır. - Açık atmosferde kalacaksa ultraviole ışınlarına dayanmalıdır. - Tebeşirlenme olmamalı veya uzun sürede çok az olmalıdır.

1

Akma yapmamalı. .5. temiz. Kullanılacak tüm astar ve boyalar.2. ambalaj üzerindeki ürün kodu.1. 2.1.3. 2. 2 .2. Astar katın uygulanması. Temizliği tamamlanan yüzeylere zaman geçirmeden boya uygulanması yapılmalıdır. 2.2. Kullanılacak boya. 2. Kullanılacak hava kompresörleri. 2. B OYANIN UYGULANMASI 2.Su buharı geçirgenliği az olmalıdır. .) tamamen temizlenmelidir. Boya üretici firma şartnamede istenilen kalite sistemine. kuru ve elenmiş.8. Temizleme ve boyama işleri arasında geçen sürede yüzey okside olur veya rutubetlenirse kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır. Bozulmuş yüzeyler kurutulmalı.2. Ayrıca boyanın parlaklık. Çelik yüzeylerdeki yabancı maddeler (yağ. Temizlenmiş kuru yüzeylere.Parlaklığı kullanım yerine uygun olmalıdır. o partiyi temsil eden ve boya üretici firmasının düzenlediği Ürün Onay Raporu ile birlikte temin edilmelidir. yoğunluk. Ürün onay raporunda. . GENEL HUSUSLAR 2. çalışma ortamına üretici firmanın isim ve etiketini taşıyan orijinal ve kapalı ambalajıyla getirilmelidir. parti numarası.1. organik çözücü vs. 2..1.1.3.4.Elastikiyet ve sertlik istenilene uygun olmalıdır. . üretim tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.2.1. uygun kimyasallar ile (deterjan.2. kostik. 2. yayılma düzgün olmalıdır.3. . 2. gres vb.6. . ürünleri ise yasal zorunluluk kapsamında olan TSE belgelerine sahip olmalıdır.2.1.2. çelik sıcaklığı çiğlenme noktasının mutlaka en az 3 °C üstünde olmalıdır. 2. 2. Yüzey temizliği ve tüm boya uygulamaları sırasında ortam şartlarının ölçümleri de dahil olmak üzere bütün ölçümleri yapabilecek ekipmanlara ve yeterli teknik bilgiye sahip bir supervizörün sahada bulundurulması önerilir.4.5.Kuru film bırakma özelliği. kapatıcılık.3. Yüzey temizliği işlemleri tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. Silis kumunun iletkenlik değeri 50 mikrosimens/cm’yi geçmemelidir. 2. Diğer kirlilik yaratacak maddeler yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalı ve kurutulmalıdır. 2. uygun tane iriliğindeki silis kumu veya grit kullanılarak TS EN ISO 8501-1 1988'e göre Sa 2 1/2 mertebesinde raspa temizliği yapılmalıdır.2.Örtme gücü iyi olmalıdır. raspa temizliğini takiben en geç 6 saat içerisinde yapılmalıdır. Uygulama sırasında gerekli iş güvenlik tedbirleri mutlaka alınmalıdır. Kullanılacak tüm astar ve boyaların Güvenl i k B i l g i For m lar ı (MSDS) boya üretici firma tarafından hazırlanıp boya kullanıcılarına iletilmelidir. hacimce katı miktarı optimum olmalıdır. Kullanılacak kumun tane iriliği istenilen yüzey pürüzlülüğüne göre seçilmelidir.).1. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR 2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2. 2.7.Aşınma direnci çok az olmalıdır. kuru ve yüksek basınçlı hava veya emici pompalar kullanılarak uzaklaştırılmalıdır.2. Yüzey temizliği sırasında bağıl nem oranı tercihen %80' in altında olmalı. viskozite gibi teknik özellikleri yer almalıdır. 2.2. her bir kumlama nozzle’u için nozzle çıkışında 7 atm (100 psi) basınç sağlayacak şekilde 9 m3/dakika yağsız ve kuru hava sağlamalıdır. tekrar temizlenmeli ve pürüzlendirilmelidir. Raspa temizliğinden sonra yüzeydeki tozlar.1.

kaynak dikişleri keskin köşe ve kenarlar muhakkak boyanmalıdır. Yaş ve kuru film kalınlıklarının. tuzlu ortam. akma. Tüm boyalı yüzeyler kaplama işi tamamlanana kadar temiz ve kuru tutulmalıdır.5. Yeterli performansa ulaşan ürünler onaylanarak satışa sunulur. Bu raporun birinci ve ikinci sütunu ürünün belirlenmiş kalite kriterlerini. Astar veya boyaya.3. 2. Boyama işinde kullanılan alet ve ekipmanlar yeterli temizlikte ve tam çalışır durumda olmalıdır. Boya işlerinin yapıldığı yerlerde yangın ve emniyet kurallarına uygun tedbirler eksiksiz olarak alınmalıdır. kar. Katılması gerektiği hallerde ise yalnız karıştırma işlemi sırasında önerilen tip ve miktar katılmalıdır. Uygulamanın güvenlik içerisinde yapılması için havalandırma. 3 . Kuru film kalınlığı yetersiz olan tüm bölgeler. İki bileşenli boya uygulamalarında sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli.3.8.7. Yağmur. Bütün boya işleri. airless (havasız tabanca) ile yapılmalıdır. Uygulama fırça.3. 2. 2.10.3.3.2.6.4. 2.3. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ Fabrikamızda üretilen her parti ürün kalite kontrol servisinde belirlenmiş kalite standardına göre gerekli testlere tabi tutulur. Her kat boya kuru film kalınlığı boya sisteminde belirtilen kalınlıkta olmalıdır.3.3. Kalınlık ölçümleri üst üste sürülen katların toplamına göre yapılmalıdır. üretici tarafından önerilmemiş ise inceltici katılmamalıdır. boya uygulamasına daha sonra başlanılmalıdır. 2.3.3. 3. Kestirme uygulamaları sadece fırça ile yapılmalıdır. Onaylanmış her parti ürün için Ürün Onay Raporu düzenlenir. İki bileşenli boya hazırlanırken boyanın karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya karıştırılmalıdır. Kestirme uygulaması yapılırken.11. Boyada oluşacak akıntılar minimumda tutulmalı ve önlenemeyenler tamir edilmelidir. olması gereken boya film kalınlıklarına uygunluğu ve tüketim düzenli olarak kontrol edilmelidir. 2. sis sebebi ile veya çevre nispi rutubetinden ötürü metal yüzey üzerinde yoğunlaşma olması halinde boyanacak sathın ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. rulo. 2. dikkatli bir işçilikle. Uygulama sırasında sarfiyatlar ve kayıplar kaydedilerek kontrol altına alınmalıdır. Boya uygulaması başlamadan önce keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulamaları yapılmalıdır.3. üst kat uygulama süresi içerisinde istenilen kalınlığa ulaştırılmalıdır. 2. non-explosive aydınlatma ve ekipman kullanımına özen gösterilmelidir.2. damlama ve sarkmaları önleyecek şekilde uygulanmalıdır.9. Boya uygulaması tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. Bağıl nemin % 80' i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. son sütunu kontrol sonuçlarını içerir. Uygulama esnasında boya üreticisi firmasının teknik bülteninde belirtilen katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır. 2.

4 .

11. 5. çevreye etkisi yönünden dikkat edilmesi gereken bilgileri içerir. 8.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler. 15. Bu yasal bir zorunluluktur. 7. işletmelerindeki riskleri bilmeleri. Bu formun birinci kısmında ürün adı yer almaktadır.D. 10.Yangınla Mücadele Tedbirleri.Ş.Kullanma ve Depolama. Türkiye Cumhuriyeti’nde.Kararlılık ve Reaktivite. depolanması. 1.S.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi. 12. 5 . Güvenlik Bilgi Formları’nın Düzenlenmesi’ne ilişkin usul ve esaslar tebliği gereğince Boya ve Boya yardımcı malzemelerinin Güvenlik Bilgi Formları düzenlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması zorunlu kılınmıştır. 14. olarak. Tüketicilerimizin.07.Ekolojik Bilgi.11. 3. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) Bütün gelişmiş dünya ülkelerinde kullanılan kimyasal maddeler üreticiden tüketiciye ulaştırılırken beraberinde “M. yangın.Toksikolojik Bilgi. 9.Bertaraf Bilgileri.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin 6.İlk Yardım Tedbirleri. 16. 2.S” Güvenlik Bilgi Formları tüketiciye verilir.Tehlikelerin Tanıtımı. Kanat Boya A. kullanılması ve imha edilmesine kadar geçen tüm süreçlerde teknik emniyet.Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler.03. toksidite. tüketicilerimizin bilgilendirilmesi ve uygulamada daha bilinçli olması adına ürünlerimiz için Güvenlik Bilgi Formları düzenleyerek müşterilerimize ulaştırma gayreti içindeyiz. sağlık. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları. 6.Taşımacılık Bilgisi.Mevzuat Bilgisi.Diğer Bilgiler.Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma. 11.2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 22’nci maddesi gereğince hazırlanıp 11.4. İkinci kısım 16 maddeden oluşmakta ve üretici firmaya ait bilgi ile birlikte ürünün sağlık ve emniyet ile ilgili bilgilerini içermektedir. 13. bu malzemenin taşınması. Güvenl i k B i l g i Form u aşağıdaki ana başlıklardan oluşur.Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı. alınacak tedbirleri planlayabilmeleri için satın aldıkları ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarını istemelerini öneriyoruz.2002 tarih ve 24692 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe giren. 4.

R37. Te hli ke ler:Yanma sırasında kimyasal bozunma sonucu. Şuursuz halde ise ağızdan hiçbir şey vermeyin. korunmalı ve tıbbi yardım Cas-no 001330-20-7 123-86-4 108-65-6 822-06-0 EINECs-no 215-535-7 204-658-1 203-603-9 212-485-8 %w/w .R21. Ta vs i ye ler:Söndürme sırasında suyla yapılan müdahale ile taşınan atıkların kanalizasyona ve toprağa karışmasını önleyin.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği (11.R66.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI M üs ta hzar Adı ve K od u : Ürü n G urub u : Ma dde /M ü s ta hzarın k u lla n ım yeri: Firmanın Ta n ıtımı: Acil Durum Te lefon u : 2. Kanat Boya A. Cilt ile te mas ta:Kirlenmiş elbiseleri çıkartın.Koruyucu elbise kullanın. sis halinde su tavsiye edilir.Bilinç kaybı tehlikesi doğarsa pozisyonu istenmelidir.10-40 15-30 .Xi T Risk tanımları R20.TEHLİKELERİN TANITIMI Bu madde/müstahzar 2001/58/EC Avrupa Birliği direktifine göre alevlenir.Yutmaktan kaçının. GÜVENLİK BİLGİ FOR MU 91/155/EC Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri (93/112/EC. Çözücü tiner ve solvent kullanmayın.kuru kimyevi toz.R36 R23.Göz kapaklarını açık tutarak tıbbi yardım isteyin.Göze bulaşmasından kaçının.24692 sayılı Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.1993 tarih ve 21634 sayılı) ve 67/548/EEC Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler Bileşenler Alkylbenzen Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Belirtiler ve E t kileri:Olabilecek her türlü şüpheli durumda veya belirti görüldüğünde tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.gemi üretim çeliklerinde kullanılır.Cildi su ve sabun ile yıkayın ya da uygun cilt temizleyicileri ile temizleyin. Gözle Te mas ta:Derhal temiz suyla 5-10 dk yıkayın. 02328789500 Yutulma s ı Halin de :Yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun.Jet halinde su kullanmayın.R42/43 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 Sonkat Boya Çelik konstrüksiyonlarda. Solu nma s ı Halin de :Kişi temiz havaya çıkarılmalı. Solunum sistemini ve cildi tahriş eder.Ağzı suyla çalkalayın ve suyu azar azar yudumlayın 5.metal endüstrisinde.2001/58/EC) ile 11/03/2002 tarih .6 diisocyanate 3. 6 .karbondioksit.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER Kişisel ö n le mler:Gereksiz kişileri sahadan uzaklaştırın.5-15 15-35 15-30 Semboller Xn F. Ma dde /M üs ta hzar Adı ve K od u : Hazırlama Tarihi:22/09/2003 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 GBF Revizyon No/Tarihi:00 4 kısım w/w 1 kısım w/w TK-GBF-005 1.Xi F.Göz ve deri temasından kaçının. 4.07.Kusturmayın. zararlı ve tahriş edici olarak sınıflandırılır. Yan gınla m üca dele de k or u y uc u e k i p ma n :Komple koruyucu elbise giyin.R38 R10.Portatif solunum cihazı kullanın.KANAT A.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Yan gın s ö n d ürme ma dde leri:Alkole dayanıklı köpük.R36/37/38.Ş.Ş.Alev kaynaklarından uzak tutun.R67 R10.Solunum cihazı kullanın.R65 R10.karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların yanında farklı gazlar açığa çıkar.R38.R36.sıcak tutulmalı ve dinlendirilmelidir. 6.Xn F.Buharı solumayın.R20.

Güvenli elektrikli aletler kullanın.Kullanırken ambalaj kapaklarını kapalı tutun.Ambalajda ve uıygulama ekipmanında topraklama ile statik elektrik bertaraf yöntemlerini kullanın.KULLANMA VE DEPOLAMA Kulla nma:Kullanılan yerde yeterli havalandırmayı sağlayın.Uygun havalandırma sağlayın.MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 8 .FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Genel Bilgiler Görünüş: sıvı Koku: Aromatik Önemli Sağlık.Maruz Kalma L imit Değerleri: Madde: Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1. Gözün K orun ma s ı:Sıvı sıçramasına karşın koruyucu gözlük kullanın.toprağa ve kanalizasyona karışmasını önleyin.ısıtıcı ve alev kaynaklarından uzak tutun.kuvvetli alkali ve asitlerden uzak tutunuz. uygun absorblayıcı maddelerle (kum.uzun eldiven kullanın.toprak gibi malzemelerle bent oluşturarak suya ve toprağa karışmasını önleyin. Ürünün kullanıldığı yerde yemek ve içmek uygun değildir. 7.Serin ve kuru yerde muhafaza edin.Kanallara sızan kaçakları yerel idareye bildirin.25-1.28 gr/ml Çözünürlük suda:Çözünürlük yağda:Dağılım katsayısı:n-oktanol/suViskozite: Buhar yoğunluğu:Buharlaşma hızı:Diğer Bilgiler:Karışabilirlik:İletkenlik:Kendiliğinden alev alma sıcaklığı:10. Te hli ke li B oz u n ma Ürü n leri:Bu konuyla ilgili herhangi bir veri yoktur.Güvenlik ve Çevre Bilgileri PH: Kaynama noktası:Parlama Noktası:>32OC Alev alabilirlik:Patlayıcılık özelliği:Oksitlenme özellikleri:Buhar basıncı:Nispi Yoğunluk:1.Depolama sahasında sigara içmeyin.KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılmas ı Gereken D uru mlar:Önerilen depolama koşullarında stabildir. Te mizlik Metotları:Sıvı absorblayıcı kum. Kıvılcım çıkarmayan el aletleri kullanın. 8.Maruz Kalma Kon tr o lleri: Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri: Solu n um Sis temini n K oru nma s ı:Yerel havalandırmanın uygun olmadığı yerlerde eğer eğer partikül konsantrasyonu veya çözücü buharı olması gerekli maruz kalma sınırının altında değilse uygun solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.6 diisocyanate Alkyl benzen 8 .Uzaklaştırma için Madde 13'e bakın. Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon(MAK değeri) 435 mg/m3 710 mg/m3 270 mg/m3 270 mg/m3 120 mg/m3 7 .Çevresel ö n le mler:Suya.toprak) bent yaparak akmasını önleyin. 2 . 1 . Madde 7 ve 8'e uygun olarak emniyetli bir şekilde yoketmek üzere uygun kaba koyun. 9.(Bak Madde 7) Sıcak cisim ve ateşten uzak tutunuz Kaçınılmas ı Gereken Ma teryaller: Oksitleyiciler. Cildi n K orun ma s ı:Pamuklu veya pamuklu/sentetik giysiler kullanın.Depoda kazara devrilen ambalajdan sızan ürünü. E li n K orun ma s ı:Deri ile teması halinde koruyucu nitril veya butil esaslı lastik. Dep olama:Direkt güneş ışığı.

R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır.Solvent bazlı atıklar biyolojik arıtma tesisine deşarj edilmemelidir. R66:Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.Atıklar ve kullanılmış ambalajlar "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nin Y12 kategorisine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Gü ve nlik Ta v s i ye leri: 16. S22:Tozlarını solumayın. R65:Zararlı:Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. S9:Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler.EKOLOJİK BİLGİ Bu ürün ile ilgili ekolojik bir test verisi yoktur. R42/43:Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir. R11:Kolay alevlenir. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır. S16:Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin. R37:Solunum sistemini tahriş eder. R36:Gözleri tahriş eder. Te hli ke li Özellikler: F:Alevlenebilir. S37:Uygun koruyucu eldiven takın.6 Diisocyanate içerir. 13.sağlık.Ürün KISIM 1'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. S3:Serin yerde muhafaza edin.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Bu ürün ile ilgili zehirlilik bilgisi içeren bir veri yoktur.Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti edilmez. R36:Gözleri tahriş eder. R41:Ciddi göz hasarları tehlikesi R43:Cilt ile temasında alerji yapabilir. 8 . R67:Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. İçerik: Ris k D urumları: Alkylbenzen ve HDI 1. R10:Alevlenir. S24:Cilt ile temasından sakının.tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. R38:Cildi tahriş eder.TAŞIMA BİLGİSİ Nakliye Şe kli ADR (Karayolu) Detaylar Nakliye Adı:Yanıcı sıvı UN Numarası:1263 Paint Nakliye Adı: UN Numarası:1263 Paint Deniz kirleticiliği:Var 15.DİĞER BİLGİLER Bölüm 2'deki risklerin açıklanması: R10:Alevlenir.Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır.emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir.Kanalizasyona ve su kanallarına karışmasına izin verilmemelidir.Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatın oluşturduğu duruma dayanmakta olup.Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan. Xn:Zararlıdır. 12.3-05 MFAG tablo no:310 Ambalaj grubu:III 1/07/2003 tarih ve 21634 sayılı "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"ne ve 93/18/EC sayılı Avrupa Biriliği direktifine göre ürün aşağıda belirtildiği gibi etiketlenmelidir. S23:Aerosollerini solumayın.BERTARAF BİLGİSİ Sıvı atıklar kanalizasyon ve su yollarına karışmasına izin verilmemelidir.MEVZUAT BİLGİSİ Sınıf:3 IMDG (Deniz yo l u) Sınıf:3 EmS No: .11. R21:Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. 14.

rutubeti. Hava kompresörleri değişik yapıda olmalarına rağmen amaçları. Hava kompresörü üzerinde kompresör üreticisinin yerleştirdiği bir filtre vardır. İki tip kompresör vardır.1.1. Hava kompresörü atmosferdeki havayı emerek sıkıştırır. boya tabancasının ve boyahanede hava ile çalışan aletlerin hava ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. Hava üreten.2. Kompresörden çıkan hava. sıkıştırdığı havayı bir depo içine pompalayıp istenen basınç altında tutmaktır. Yardımcı Ekipmanlar ♣ Hava Üreteçleri –Kompresör ♣ Hava Şartlandırıcıları – Hava Filtreleri ♣ Hava Taşıyıcıları – Hortumlar ♣ Hava Basınç Ayarlayıcıları – Regülatörler 2. havayı şartlandıran ve taşıyan ekipmanlar da boya uygulama ekipmanlarının bir parçası olmaktadır.1. Kompresör seçimi yapılırken. Bu sağlanamadığı durumda boya filmi yüzeyinde bozukluklar meydana gelir veya uygulama ekipmanı zarar görebilir. Bu filtre genel kullanım amaçlıdır. 5. boya uygulama ekipmanlarına gelen hava. HAVA FİLTRELERİ Kaliteli bir boya filminin elde edilebilmesi için. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ Boya uygulaması genel olarak. yağı ve tozu tutan filtreleri 9 . 1. kompresör yağı. Boya uygulayıcıları. Püskürtme metodu ile boya uygulandığında genellikle basınçlı hava kullanılması zorunludur. hortumlar ve borulardaki hava kaybının karşılanması için gerekli olan hava miktarının toplamından % 26 daha fazla kapasiteli kompresör seçmelidir. Boya Püskürtme Ekipmanları ♣ Havalı Püskürtme ♣ Basınçlı Tank Kullanılarak Püskürtme ♣ Pompalı Püskürtme 5. su ve tozlarla hava deposuna gider. Hava ile beraber havada mevcut olan rutubet ve tozlar da emilir. kendi tüketim ihtiyaçlarına ve bulundukları coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre havayı önce soğutmak sureti ile şartlandıran.1. yağsız ve neminden arındırılmış (kuru) olmalıdır. Bu işlem rulo. Buna göre aşağıdaki sıralamayı yapabiliriz. Sıkıştırma sırasında sıkıştırma oranına bağlı olarak rutubet su haline döner. Hava deposu altından tahliye edildiğinde bu durum gözlenebilir. tozsuz. • Pistonlu Kompresör • Vidalı kompresör Vidalı kompresörler. ambalaj içinde bulunan boyanın boyanacak yüzeye istenen kalitede kaplama yapacak şekilde transfer edilmesidir. yüksek çalışma basınçları ve büyük hava debileri ile pistonlu kompresörlere göre daha verimlidirler. KOMPRESÖRLER Kompresörler.5. YARDIM CI EKİPMANLAR 5. fırça gibi elemanlarla yapılsa da sanayide istenen kalitede yüzey elde edilebilmesi ve işin süratli yapılabilmesi ancak püskürtme metodu ile mümkündür.

metalik vs. DIN CUP 4 ile 20 saniye için I. Püskürtme yöntemleri üç ana başlık altında toplanabilir. II ve III nolu yöntemler b. uygulanan astar ve sonkat boyanın cinsine göre kullanılacak havanın basınç değerinin ayarlanması gerekir. Tüketilecek boya miktarı 40-50 kg civarında ve düşük viskoziteli bir boya kullanılacaksa havalı püskürtme seçilebilir.Pompalı püskürtme Örneğin. air-assisted vb. HAVA HORTUMLARI Hava tabancaları.1. uygulanacak boyanın viskozitesine bağlı olarak uygulama yöntemi aşağıdaki gibi seçilebilir. ♣ Uygulama yapılacak yüzeyin alan büyüklüğü ve uygulama yeri. sonkat. 10 . Yüksek parlaklık veya iyi kalitede metalik yüzey istendiğinde mutlaka havalı püskürtme tercih edilmelidir. a.temin ederek kompresörden çıkan hava hattına monte etmelidirler. I. ♣ Uygulanacak boyanın viskozitesi. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI Kompresörde üretilip basınçlı hava tankında depolanan hava basıncı genel olarak 7-8 bar değerindedir. 5.3. 5.4. çaplı hortum kullanılması önerilir. Boya viskozitesi yüksek ve kumlanmış bir yüzeyde 150-200 mikron kuru film kalınlığı isteniyorsa pompalı püskürtme (airless. boya tabancasının hareketini engellemeyecek kadar esnek. Kullanılan uygulama ekipmanına. DIN CUP 4 ile 60-80 saniye için sadece III nolu yöntem seçilebilir.1. ♣ Uygulama kayıplarının oranı. DIN CUP 4 ile 40 saniye için II ve III nolu yöntemler c. ♣ Boyanan yüzeyde beklenen yüzey kalitesi (dekoratif görünüm). Önerilen hortum iç çapı 9 mm. ♣ Uygulama hızı. ♣ Uygulama sonrası istenen boya kuru film kalınlığı. 10 metrenin üzerinde hortum uzunluğu ile çalışma gerektiğinde 13 mm. Hortum uzunluğu artarsa hava basıncında düşme olur. 5. 9 mm çaplı hortumlar en fazla 8-10 metre uzunlukta kullanılmalıdır.).) seçilmelidir. Bunun için basınçlı hava hattı üzerine regülatör mutlaka yerleştirilmelidir.Basınçlı tank kullanılarak püskürtme III. dir.Havalı püskürtme II. ♣ Uygulanacak boyanın tüketim miktarı. yerde sürtünmesinden dolayı aşınmaya ve kullanılan hava basıncına dayanıklı olmalıdır.2. ♣ Boyanın yapısı ( astar. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ Boya uygulama yöntemi ve ekipman seçerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

7 atm.50 ).2. (%30. Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı 3. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5. Uygulama uzaklığı 20-25 cm.1. Bu sebeple yüzey kalitesi çok iyi değildir.5. Havalı tabancalarda hava ve boya tabancaya ayrı ayrı kanallardan gelip tabancada karışırlar. tozuma düşük olduğu için filtrelerin çabuk kirlenmesini önlemektedir. KONVANSİYONEL TİP TABANCALAR Tabancaya verilen hava yaklaşık olarak aynı basınçla tabancayı terk eder.5 bar Hava Giriş Basıncı 11 . Özet olarak. Geliştirilmiş bu yeni tip tabancalar HVLP (High Volume Low Pressure) olarak adlandırılır. I.2. Tabanca öngörülen şartlarda kullanıldığı takdirde verim %75-80’ lere ulaşmaktadır.7 bar 3. dir. yüzeye çarpar ve geri gelir. Tabancaya hava 3-3. yüzeyden geriye gelen tanecik sayısı çok azalmış. yüzeye transfer edilen boya miktarı artar ve tabanca verimi o oranda yükselir.5 atm.1.0 – 3. Yüksek debi düşük basınç sistemi ile boya debisi artmış. HVLP ve Compliant olmak üzere üç farklı çalışma sistemi mevcuttur. Boyama verimi düşüktür. Yakın çalışma ve düşük basınçta yapılan atım tozumayı azaltmıştır. basınçta girip. Bu olay bulut şeklinde görülür ve bulutlanma diye adlandırılabilir. tabancadan çıkan hava ve boya karışımının basıncı ne kadar düşük ise yüzey kalitesi o oranda iyileşir. verimlilik ve boyanan yüzeyin kalitesi yükselmiştir. Uygulama uzaklığı 10-15 cm. Memeden püskürtülen yüksek basınçlı hava-boya karışımı.5 – 4 bar Hava Giriş Basıncı Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı ~ 0. Boya kabininde yapılan astar ve boya uygulamalarında.1. boya veya boya karışımlarını basınçlı hava ile pulverize edip istenen yüzeye aktaran ekipmanlardır. HAVALI PÜSKÜRTME Havalı boya tabancaları.4 bar II. HVLP TİP TABANCALAR Konvansiyonel tip boya tabancalarındaki uygunsuzlukları düzeltmek için tabancadan çıkan boya-hava karışım basıncı ve hızı düşürülmüştür. Tabanca çıkışındaki basınç ne kadar yüksek olursa yüzeye çarpma sırasında boyanan yüzeyden geri gelen ve etrafa saçılan atomize ya da pulverize boya taneleri o kadar çok olur. Boya memesi üzerindeki delik sayısı artırılmıştır. basınçta çıkmaktadır. Tabancadan dışarı çıkan hava-boya karışımının basıncı boya filmi yüzeyinin kalitesini ve boya uygulama kayıplarını belirler. Havalı boya tabancalarında Konvansiyonel. ye düşürülmüştür. 3. Bu karışım pulverize edilerek tabanca çıkışında bulunan hava başlığından dışarı atılır.5 . boyahava karışımı 0.

BOYA BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA TABANCALARI Boya besleme çeşitlerine göre 2 çeşit havalı boya tabanca tipi mevcuttur.♣ 1 litre boya ile aynı kuru film kalınlığı için. En az % 60 verimle çalışmayı garanti etmektedir. tabanca içinden geçen havadan bağımsızdır. HVLP Tabanca ile……………………………. 12 .7 m2 ii. i. • • Alttan Hazneli Boya Tabancaları Üstten Kavanozlu Boya Tabancaları • ALTTAN HAZNELİ BOYA TABANCALARI Tabanca içinden geçmekte olan havanın vakum hücresinde meydana getirdiği düşük basıncın etkisi ile haznedeki sıvıyı tabanca memesine sürükleyip püskürtebilen tabancalardır. 5. Boyanın memeye akışı.7 bar çıkış basıncı ile ideal bir uygulama sağlamaktadır. Uygulama sırasında haznenin üzerindeki delik açık tutulmalıdır.1.1. Aksi halde boya hazneden yukarıya doğru hareket etmeyecek veya kesikli bir püskürtme oluşacaktır. Aksi halde boya memeye doğru akmaz. HVLP tip tabanca ile yüzeye yakın çalışmak.1. Hava hücresinden gelen hava ile karışarak tabancadan çıkar. 3-4 bar hava girişi ve ~ 0. COMPLIANT TİP TABANCALAR HVLP tip tabancanın düşük basınçlı çalışma özelliği korunarak uygulayıcıların istekleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir modeldir. Konvansiyonel Tabanca ile………………….2. III.. Bu tabancaların kavanozundaki üst kapak contasının deliği açık olmalıdır. • ÜSTTEN KAVANOZLU BOYA TABANCALARI Bu tipteki tabancalarda boya kendi ağırlığı (yer çekimi kuvveti) ile tabancanın boya memesine gelir. ♣ İş verimini yükseltir. Yüksek boya debisi özelliği yoktur. Bu tip tabancalarda püskürtülecek boyanın viskozitesi en fazla Din Cup 4 ile 25 saniye olmalıdır.11 m2 alan boyanabilir. ♣ Kayıpları azaltır. ♣ Boya zayiatını düşürür. Uygulama uzaklığı 10-15 cm arasıdır.

1. 4. 11. 13. 7. 10. 3. 12. 8. 6. HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI TABANCA GİRİŞLERİ VE AYARLAR 1. PERDE AYARI BOYA DEBİSİ AYARI HAVA DEBİSİ AYARI HAVA GİRİŞİ TETİK VAKUM HÜCRESİ BOYA HAZNESİ BOYA GİRİŞİ ATOMİZE BÖLGESİ(NOZZLE) İĞNE BOYNUZ HAVA KANALLARI BOYA MEMESİ HAVA BAŞLIĞI Boya tabancasının en çok aşınan ve en önemli parçaları şunlardır: ♣ Hava başlığı ♣ Boya memesi ♣ Boya iğnesi 13 .5.2.1. 5.1. 9. 2.1.

Konvansiyonel tabancalarda 3.0 . Aksi halde tabancanın boya atışı düzgün olmaz.. Boya uygulandıktan sonra tabancanın meme setinin sökülerek temizlenmesi gerekir. 5.B oya İğnes i : Boya akımını açıp kapamaya yarayan ve boyanın.2. Aksi takdirde boya tabancasının tetiği verimli çalışmaz ve tabancadan boya düzgün çıkmaz.2.1. olarak kullanıldığı zaman tabancadan yeteri kadar verim alınamaz.0 bar olmalıdır. Meme setinin paslanmaz çelikten yapılmış olanları tercih edilmelidir. Bu nedenle tabancaya gelen havanın basıncı önemlidir.2. En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında 3. boya memesine düzgün bir şekilde gelmesini sağlayan parçadır.B oya Memes i : Hava hücresinin hemen arkasında bulunan ve boyayı belirli miktarda basınçlı hava akımı içine sevk eden parçadır. Hava hücresi ve boya memesi 1.1. Çünkü paslanmaz çelik aşınmaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklıdır. püskürtme hareketi yüzeye paralel olmalıdır.3. Boya tabancası ile yüzey arasındaki mesafe HVLP tabancalarda 10-15 cm.3.1.3 mm. 3.5 bar. Basınç kaybı nedeniyle düşük hava basıncı ile yapılan boya uygulamaları düzgün ve parlak olmaz.5 – 4. olmalıdır.5 mm. Fakat aslında hata tabancaya yeterli miktarda basınçlı hava gelmemesidir. 14 . 5. Hava hücresi ve boya memesinin üzerindeki deliklerin açık olması ve boya iğnesinin düzgün olması gerekir. Boya iğnesinin ucunun düzgünlüğü çok önemlidir.1.1.Bu üç parçanın hepsi meme seti olarak isimlendirilir. Daha yüksek ve daha düşük basınçta boya uygulandığı zaman boyanın yüzeyinin düzgünlüğünden renk tonuna kadar farklılıklar meydana gelir.1. 2. boya iğnesi 1. Boya tabancasının meme setini meydana getiren parçalar ve görevleri aşağıda verilmiştir 1-Hava Baş l ı ğ ı : Püskürtme tabancasının ön kısmında bulunan basınçlı havayı boya uygulanan yüzey üzerine sevk ederek atomize eden ve püskürtme şekli meydana getiren parçadır. BOYA ATIMI Boya tabancası kullanılırken yüzeye dik. konvansiyonel tabancalarda 20 .25 cm. Bu gibi durumlarda hatanın kullanılan boya tabancasında veya kullanılan boya malzemesinde olduğu düşünülür. BOYA TABANCASININ DOĞRU KULLANILABİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Püskürtme yapılırken boya memesinin ve boya iğnesinin ömrünü uzatmak için tabancanın boya iğnesinin tam açık vaziyette kullanılması tavsiye edilir.

konvansiyonel tabancalarda %50 üzerinden geçmelidir. dar-geniş ayarı tam açılır. NORMAL ATIM ŞEKLİ 15 .1. Tabanca yüzeye çok yakın tutulursa yüzeyde fazla boya toplanır. Boya tabancası yüzeye eğik vaziyette tutularak püskürtme yapılmamalıdır. Tabancayı yüzey üzerinde sağa-sola hareket ettirirken yeni atılan boya katı bir evvelki katın HVLP tabancalarda %75. tetik ayarı. YANLIŞ UYGULAMA DOĞ R U UYGUL A M A Bilek esnek olmadığı takdirde tabanca kavisli hareket edecek ve yüzeyde değişik kalınlıklarda boya filmi oluşacaktır. · Kalın bir malzemeyi ince meme çaplı bir tabanca ile uygulanmamalıdır. Tabancadan fazla malzeme çıkacağı için yayılma iyi olmaz ve akma olayı meydana gelir. Bu şekillerin açıklamaları aşağıdadır. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ Boya işlemine başlamadan önce hava ayarı.• • • • • • Boyama hareketi düzgün hareketlerle yapılmalıdır. Tabanca 45 derecelik bir eğim yaptığında boyanın %65'i kayıp olacaktır 5. Boyama süresince tabanca yüzeye dik tutulmalıdır. · İnce bir malzemeyi de kalın meme çaplı boya tabancası ile uygulanmamalıdır.1. Boya tabancası ile uygulanacak olan malzemenin kalınlığına göre uygun meme çapında boya tabancası kullanmak gerekir. boya yüzeye kuru düşer. Bu durumda boyanın akmaması için boya tabancasının hızlı hareket ettirilmesi gerekir.1. Yüzeyde boya tozunun fazlalaşmasına sebep olur. Boya tabancasının yüzey üzerinde meydana getirdiği şekle göre tabancanın düzgün atıp atmadığı ve hata sebebi anlaşılır. Tabanca yüzeyden çok uzak tutulursa.2.4. Hava basıncı 4 bar’ a getirilir. Boya dik bir yüzey üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtülerek tabanca kontrol edilir.

3 . 3 .Malzeme girişi yetersiz.Hava başlığının kirliliği.PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK ZAYIF Nedenleri: 1 .Boya meme çapı çok büyük.Hava basıncı yeterli değil. 2 . 4 . 3 .Boya memesinin kirliliği. 2 . 3 .Boya memesinin kirliliği.Boya basıncı çok yüksek.Malzemenin viskozitesi fazla. 2 . (basınçlı kaplar kullanıldığında) PÜSKÜRTME SAĞDA VE SOLDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Malzeme basıncı çok az.Hava basıncı çok fazla.Hava başlığının kirliliği. PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması. 2 . PÜSKÜRTME YUKARIDA VE AŞAĞIDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması. 16 .

2. BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ Tabanca perde ayarı tam olarak açılır. Boya akıntıları birim zamanda aynı mesafeyi kat ediyorsa tabanca verimli kabul edilir. Aynı renkte ve büyük miktarlarda boya tüketimlerinde kullanılırlar. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME Bu tip uygulamalarda püskürtülecek sıvı kapalı bir kapta üzerine basınç uygulanarak tabancaya gönderilir.1. 5. Yüksek Verimli Boya Tabancası Düşük Verimli Boya Tabancası 5.1.2. POMPALI PÜSKÜRTME Pompalı boya uygulamalarında elde edilecek yüzeyin dekoratifliğine göre 2 farklı yöntemle çalışan pompalı boya püskürtme ekipmanı mevcuttur.1.1.1.1.1.1. Bu uygulama tipi ile diğer uygulama tiplerine göre daha standart bir boya debisi elde edilir ve daha yüksek viskoziteli boya uygulamaları yapılabilir. • Airless – Havasız Püskürtme • Air-Assisted – Hava Takviyeli Havasız Püskürtme 17 .2. Boya memesi yatay hale getirilir ve yüzeye dik olarak uygulama yapılır.5.1. Eğer boya akıntıları birim zamanda farklı mesafeler almış ise tabanca verimi düşüktür. Boya girişi tabancanın haznenin takıldığı kısımdan gerçekleşir. Oluşan elips şeklindeki boya lekesinden aşağıya süzülecek boya akıntıları takip edilir.

Ekipman tabancaya gelen boyayı aynı basınç ile püskürtür. Airless pompalar arasında en güçlü olan tiptir. HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) Airlessler.2. Örneğin 33:1 oranındaki bir airless pompa için. ♣Birim zamanda yüzeye aktardığı ürün miktarı. ♣Yüksek viskoziteli ürünleri uygulayabilme kolaylığı. ♣90 m. 41.1. Çalışma prensibi ve kullandığı enerji türüne göre üç tipte airless pompa mevcuttur. 400-450 bar boya püskürtme basıncı. 18 .5. HAVA TAHRİKLİ AIRLESS Bir kompresörden aldığı havayı kullanarak boya pompasını harekete geçirerek çalışmaktadırlar. 80 vs.1. bir pompa yardımıyla ürüne hava karıştırmadan yüzeye aktarabilen boya uygulama ekipmanlarıdır. gibi üstün özellikleri nedeniyle ağır sanayide tercih edilmektedirler. Bu tip ekipmanlarda tabanca ile perde ayarı yapmak mümkün değildir.1.68.40 cm) ve hızlı çalışmak gereklidir. Hava tahrikli tipler boyayı kullandığı hava basıncının 33. Tabanca üstündeki memeyi değiştirerek farklı perde genişlikleri elde edilebilir. Boya uygulamalarında yüzeyden uzak ( 30. katı basınçla yüzeye püskürtebilmektedirler. ambalaj içindeki geniş viskozite ve yoğunluk aralığındaki (yüksek viskoziteli ürünler dahil) boya ve kaplama malzemelerini. Sıkıştırma oranlarına göre kullanılan hava basıncının 70-80 kat basınçla ürünü yüzeye püskürtme yeteneklerine sahiptirler. 12-14 lt/dk boya debisi ile çalışabilmektedirler.’ ye kadar uzayabilen hortumları. ♣Yüksek uygulama hızları. ♣Düşük kayıp oranları. Kullanılan Hava Basıncı: 3 bar Uygulama Basıncı: 3 X 33 = 99 bar’dır. Uygulama mesafesi meme numarasına ve uygulama basıncına göre tespit edilir. • Hava Tahrikli • Elektrik Motorlu • Benzin Motorlu I. Bu ekipmanlar.2. 45. Uygulama sırasında bulutlanmanın olmadığı nokta ideal uygulama mesafesidir. Bunlar.

BENZİN MOTORLU AIRLESS Benzin motoruyla pompaya hareket vererek çalışmaktadır. Pompanın verimi max. Ancak taşıma kolaylığı ve elektrikle çalışması nedeniyle istenen her yere rahatlıkla taşınabilme ve kullanılabilme özelliğine sahiptir. 19 . mastik ya da solventsiz ürünler geniş çaplı meme kullanılarak uygulanmalıdır. • Viskoziteye Göre: Yüksek viskozite değerine sahip ürünlerde büyük çaplı meme kullanılması memenin tıkanmaması ve pompanın rahat çalışabilmesi açısından uygun olacaktır. ELEKTRİK MOTORLU AIRLESS Boya pompasına hareket veren elektrikle çalışan bir motora sahiptir. Uygulama basıncı ve boya debisi bakımından en zayıf airless tipidir. Küçük çaplı meme kullanıldığı takdirde ürün sık sık memeyi tıkayacak ve uygulamayı aksatacaktır. Düşük viskoziteli ürünlerde tüm çaplı memeler kullanılır ancak büyük çaplı meme ile uygulamalarında sarkma problemleri yaşanabilir. III.II. Bu tip airless pompalar genellikle yol çizgi boyaları ve tekstüre boya uygulamalarında kullanılmaktadır. 250 bar basınç ve max. tane boyutu ve en önemlisi uygulama yapılacak yüzeyin boyutları meme seçiminde önemli kriterlerdir. 5lt/dk debiye kadar çıkabilmektedir. AIRLESS POMPALARDA MEME SEÇİMİ Püskürtülecek ürünün viskozitesi. Sonkat ürünlerin uygulanmasında tüm meme çeşitleri kullanılabilir. • Boya Tipine Göre: Astar. Pompa verimleri olarak airless tipleri arasında orta seviyede ekipmanlardandır. IV.

mm 50 100 150 300 400 500 600 700 800 Boyanacak Malzemeni n Genişliği. 5→50o perde açısı 5→25-30 cm perde genişliği (30-40 cm uygulama mesafesi için) Tablo 1 – Meme Numarasına Göre Perde Açısı ve Perde Genişliği Tablosu Meme No Perde Açı s ı 30-40 cm Uygulama Mesafes i nden Perde Geni ş l i ğ i 1xx 10o 5-10 cm 2xx 20o 10-15 cm 3xx 30o 15-20 cm 4xx 40o 20-25 cm 5xx 50o 25-30 cm 6xx 60o 30-35 cm 7xx 70o 35-40 cm 8xx 80o 40-45 cm 9xx 85o 45-50 cm II – İkinci ve üçüncü hane (ϖ. υϖω I–İlk hane (υ)memenin oluşturduğu perdenin açısını verir. Tablo 2 – Meme Seçimi Tablosu Boyanacak Yaş Film Kalınlığı. Büyük boyutlara sahip yüzeylerde yapılacak uygulamalarda yüzeye göre çok küçük perdeli meme kullanılması işin süresini dolaysısıyla işin maliyetini artıracaktır. 15→ 0. Ayrıca 30-40 cm uygulama mesafesinden yaklaşık olarak perde genişliğini verir. 5 1 5 nolu meme için.38 mm Aşağıdaki tablo kullanılarak.015 inch= 0. mikron Malzemeni n Genişliği.• Yüzeyin Boyutları: Meme seçiminde ürünün püskürtüleceği yüzeyin boyutu doğrudan kayıp ve uygulama hızını etkileyeceği için önemlidir. Aksi halde geniş perde yüzeyin kenarlarından taşıp büyük kayıplara neden olacaktır.ω) meme çapının inch cinsinden gerçek değerinin 1000 ile çarpımıdır. Memenin oluşturduğu perdenin genişliği uygulama yapılan yüzeyin genişliğinden fazla olmamalıdır. yaş film kalınlıkları ve uygulama yapılacak alana göre kullanılabilecek meme seçilebilir.038 cm = 0. mm 315-317 415-417 515-517 615-617 715-717 815-817 Meme No 200 250 300 317-319 319-321 321-323 321-323 323-325 417-419 419-421 421-423 421-423 423-425 517-519 519-521 521-523 521-523 523-525 617-619 619-621 621-623 621-623 623-625 717-719 719-721 721-723 721-723 723-725 817-819 819-821 821-823 821-823 823-825 20 .

1. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ Püskürtme ekipmanlarını. Atomize Bölgesi Hava Girişi Boya Girişi 5. aşağıda verilen uygulama hızı ve uygulama verimi grafiklerini kullanılarak seçmek doğru olacaktır.2.1. boyanın airless’ e göre daha fazla atomize edilip daha dekoratif bir görüntü elde etmektir. Bu uygulamada amaç.2.2. Tek farkları. Grafik 1 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Verimi Grafik 2 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Hızı 21 . boyanın memeden çıktığı noktada hava boynuzları ile desteklenerek yönlendirilmesi sağlanır.5. HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-ASSISTED) Çalışma prensipleri airlessler gibidir.2.1.

Nedenleri : • Yanlış uygulama tekniği. • Eğer aşırı derecede portakallanma varsa 400 numara zımpara kağıdı ile yaş zımpara yapılır ve yeniden boyanır. • Boyanın çok kalın uygulanması ve sıcak ortamda boya uygulaması yapılması. • Boyanacak metal yüzeyin sıcak olması. Nedenleri : • Solventlerin kaynaması. 22 . 6. • Portakallı yüzeye ince pasta çekilir ve cilalanır. • Katlar arasındaki bekleme sürelerinin çok uzun tutulması.1.6. • Uygulamanın çok kalın veya ince yaş film olarak yapılması. • Bozukluğa neden olan kriterler ortadan kaldırılır. Düzel t i l mes i : Boya iyice sertleştikten sonra. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA Yaş boya filminin kuruma sırasında içinde kalan. BOY A K U S URLARI . • Önerilen tiner yerine kalitesiz ve yanlış tiner kullanılması. NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 6. • Püskürtme kabininde hava cereyanı bulunması. Düzel t i l mes i : • Zımparalanarak yüzey bozukluğu giderilir. • Yeterli ön buharlaşma (Flash-off) ve katlar arasında yeterli bekleme süresinin verilmemesi. kabarcıklanma yapan ve sonra uzaklaşamayan solventlerin kuru boya filmi üzerinde bıraktıkları küçük delikçiklerdir. • Çok hızlı tip srtleştirici veya tiner kullanılması. • Tabanca memesinin çok küçük olması. • Uygulama viskozitesinin çok ince veya kalın olması. PORTAKALLANMA Yaş boya filminin iyi yayılamaması nedeniyle.2. yüzeyde portakal kabuğu görünümünde kuru film oluşmasıdır. • Uygulama basıncının çok düşük olması. Boya püskürtme tabancasının boyanacak yüzeye çok yakın veya uzak tutulması.

• Uygulama viskozitsinin çok yüksek veya çok düşük olması.3. Boya filminde kalan nem daha sonra kabarcık oluşumuna ve katlar arasında yapışmanın zayıflamasına sebep olur. • Soğuk ve nemli havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. • Boyanın gelişini azaltmadan püskürtme fanı genişliğinin azaltılması. bu da atmosferdeki nemin boya filmi içinde yoğunlaşarak sütlenmeye yol açmasına neden olur. Nedenleri : • Sentetik hava kurumalı astar ve sonkatların birinci katının uygulanmasından sonra ikinci katı uygulamak için kritik süreyi aşarak uygulama için çok fazla gecikilmesi. KIRIŞMA VE KALKMA Boyada bulunan çözücülerin daha önce uygulanan boya filmini etkileyerek çözmesi olayıdır. • Kabindeki hava akımının ve sıcaklığın normal olmaması. • Eski bir boya filmi üzerine iyice zımpara yapılmadan yeni bir katın atılması. Genellikle soğuk ve nemli havalarda meydana gelir. 6. aşırı hava akımı gibi.4. • Püskürtmenin düzensiz hareketlerle yapılması. • Boyanın çok kalın uygulanması. Düzel t i l mes i : • Sütlenme az ise boya filmi iyice sertleştikten sonra yüzeyin cilalanarak sütlülüğün giderilmesi gerekir. AKMA VE SARKMA Dikey veya eğimli yüzeylerin boyanması sırasında yaş boyanın uygulandığı yüzeye tutunamayarak akması olayıdır. bir fırça ile düzeltilip tabancayla dikkatlice boya uygulanarak sorun halledilebilir. • Sentetik bir boyanın iki selülozik kat arasında kalacak şekilde uygulanması. • Uygun olmayan ortamlarda boyama işleminin yapılması. • Kabinde hava cereyanının fazla olması. Düzel t i l mes i : • Kırışma ve kalkma az ise boya iyice kürlendikten sonra o bölgenin zımparalanarak yeniden boyanması gereklidir. henüz alt katlar yaş iken çok çabuk kuruması. • Kötü kurutma koşulları. Nedenleri : • Tabancanın yüzeye çok yakın tutulması. 23 . • İlk katın yüksek ısıda fırınlandıktan sonra üzerine ikinci katın uygulanması. • Kabinde yeterince hava dolaşımı ve ısının sağlanamaması.(Örneğin düşük sıcaklık. Eğer boya filmi tamamen kurumuş ve sertleşmiş ise film 400 nolu zımpara kağıdı ile yaş zımparalanır ve tekrar boyanır. • Hava basıncının düşük olması. SÜTLENME Yüzeyin boya uygulamasından sonra sütlü ve mat bir görünüm almasıdır. • Tabancanın çok yavaş hareket ettirilmesi.5. Nitroselüloz veya diğer tip boyalardaki çözücülerin çok çabuk uçması yüzeyin ani soğumasına. Nedenleri : • Kalitesiz ve uygun olmayan tiner kullanılması. • Kırışma çok fazla ise metale kadar boya sökülüp yeniden boyanmalıdır. 6.6. yüksek nem. • Yanlış ve kalitesiz tiner veya çok yavaş buharlaşan tiner kullanılması. • Sütlenme çok fazla ise boya filmi sertleştikten sonra yaş zımpara yapılıp yeniden boyanması gerekir. sonkatta görülen sütlenmenin alt katları da etkilediğidir.) • Yüzeyin. • Püskürtme aparatının bozulması. Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta. Düzel t i l mes i : Eğer akan veya sarkan kısım henüz yaş ise.

oyuklara vs. Nedenleri : • Püskürtme kabinine gelen havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. daha sonra cilalanarak sorun giderilebilir.6. Düzel t i l mes i : • Astarda bu sorun görülmüş ise film iyice sertleştikten sonra zımpara yapılıp giderilecektir. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA Boyanın yüzeye toz şeklinde düşmesi nedeni ile kuru filmde parlaklık ve yapışma kaybı şeklinde görülen yüzey problemidir. • Boyama işleminden önce bağlantı yerlerine.6. • Sonkatlarda ince zımpara ile zımpara yapılıp. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK Boyama sırasında çevreden. • Püskürtme kabininde toz birikimine mani olunmaması ve biriken tozların temizlenmemesi • Kompresörden çıkan havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. • Pislik fazla ve derinde ise zımpara yapılıp yeniden boyama işlemi yapılmalıdır. hava tutulmaması. • Püskürtme kabininde hava akımının ve hızının yüksek olması. 24 .7. • Sıcak ve kuru havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. elyaf ve iplikçikler birikmesi. • Uygun olmayan tabanca seti kullanılması. Düzel t i l mes i : • Pislik çok az ve yüzeyde ise hafif zımpara yapılıp . • Paslı ve kirli boya kapları kullanılması. • Hava basıncının yüksek olması. • Viskozitenin çok düşük veya çok yüksek olması. • Uygun olmayan yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. • Tabancanın yüzeyden çok çabuk geçmesi. 6. • Operatörün elbisesinde toz. Örneğin yüksek kapasiteli kafayla küçük nozzle kullanılması. • Zımpara tozlarının kabine girişine engel olunmaması. boyadan veya bir başka boyadan gelen boya tozlarının boya filmi içine girerek boya filminin yüzey görüntüsünü bozmasıdır. sonra cilalanarak sorun giderilebilir. Nedenleri : • Tabancanın yüzeyden çok uzakta tutulması.

Fakat diğer sonkatlarda film çok ince zımpara kağıdı ile zımparalanır ve tekrar boyanır. • Yüksek pigmentasyon içeren astarların her defasında iyice karıştırılarak uygulanmaması.10. • Isı kaynağının uygulanan boyaya göre çok sıcak veya çok yakın olması. • Boya işleminden önce yüzyde kalan parmak izleri. astardaki zımpara izlerini ve metalin çizgilerini göstermesidir. Yüzeyde oluşan kabarcıklar zamanla patlayarak açılırlar. • Katlardan birinin veya hepsinin çok kalın katlar şeklinde uygulanması.9. KABAR CIKLANMA Boyama işleminden sonra yaş film içinde hapsolan havanın filmin çabuk kuruması halinde film içinde kalarak hava kabarcığı oluşturması olayıdır. • Boyanın çok kalın katlar halinde uygulanması. Düzel t i l mes i : • Film nitroselüloz esaslı ise sorun vernik işlemi ile giderilebilir. Nedenleri : • Katlar arasında yetersiz kuruma zamanı verilmesi. fosforik asitli metal temizleyici uygulandıktan sonra pas oluşması. Kraterler metale kadar inerler ve paslanmayı oluştururlar. • Çok kalın zımpara kullanılması ve bu izlere boyanın batması. 6. • Katlar arasında yeterli ön buharlaşma süresi verilmemesi. Pastan etkilenmiş bölgeler metal parlaklığı elde edilene kadar iyice temizlenir. Nedenleri : • Hava basıncının düşük olması. • Astarın girintili-çıkıntılı yüzey verecek biçimde kuru atılması. • Isının boyama işleminden hemen sonra uygulanması. 6. Nedenleri : • Boya işleminden önce iyi bir yüzey temizliği yapılmaması. 25 . Düzel t i l mes i : • Sorunun görüldüğü derinliğe veya gerekiyorsa metale kadar zımpara yapılıp yüzeyin yeniden boyanması gereklidir. Düzel t i l mes i : • Boya metale kadar sökülür. PASLANMA Yüzey problemleri nedeni ile iyi korunamayan metallerde korozyon oluşumunun gözlenmesidir. • Nem ve kimyasalların boya filmindeki çatlaklardan geçerek metale ulaşması pası oluşturur. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması.6. silinmemiş ve kendiliğinden kurumuş su.8. B OYANIN BAT MASI Genellikle metalik boyalarda kuruma ilerledikçe filmin parlaklığını kaybederek alttaki düzgün olmayan yüzeyi.

yüzeyden ayrılmasıdır. Ç ATLAMA Çatlama sonkatın altında daha önce oluşmuş ince çatlama ve kabarcıklanma gibi sorunların sonucunda oluşur. • Yanlış veya kalitesiz tiner kullanılması. Nedenleri : • Nem kabarcıklarının oluşması nedeniyle yüzey pürüzlülüğünün artması ve yüzeyde farklı yansımalar oluşması. gres. PARLAKLIK KAYBI Boyanın yüzeye uygulanmasından hemen veya bir süre sonra ortaya çıkan matlaşmadır. • Zımparanın yeterince veya hiç yapılmamış olması. 26 .13. 6. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması.12. kabinden. Eğer ince çatlama ve mikrokabarcıklar oluşmuş ise boya sökülerek yeniden boyanmalıdır. • Metal yüzeyi veya sonkat için uygun olmayan astar kullanılması. Düzel t i l mes i : Sorunlu bölgeler zımparalanır ve yeniden boyanır. • Boya katlarının çok kalın uygulanması. • Ön buharlaşma ve kurumayı hızlandırmak için yaş boyaya kompres hava üflenmesi. üretimde kullanılan bazı malzemelerden gelebilecek yabancı maddelerin boyama işleminden önce iyi temizlenmemesi. • Çok kalın tatbikatlarda. özellikle macunlarda. • Yanlış katkı maddelerinin kullanılması.6. • Parlaklığı ve kuruma hızını artırıcı bazı kimyasal maddelerin denenmeden boyada kullanılması. • Yüzey profilinin uygulanacak boya kuru film kalınlığına uygun ölçüde hazırlanmaması.11. sabun. su gibi kompres havadan. Nedenleri : • Yüzey iyice temizlenmemiş ise çatlama meydana gelebilir. Parlaklık kaybı fazla ise önce pasta çekilir. Düzel t i l mes i : • Parlaklık kaybı az ise hafif bir pasta cila ile sorun giderilebilir. sonra cila yapılır. • Yanlış sertleştirici ve oranını kullanmak. fosfatlama gibi) yeterince yapılmaması veya hiç yapılmaması. Nedenleri : • Yüzeyde bulunabilecek mum. 6. • Maskeleme işleminde kullanılan bantların boya kuruduktan sonra sökülmesi. • Yanlış oranda tiner ve sertleştirici kullanılması. silikon. • Metal yüzey hazırlanmasının (yağ alma. bir önceki katın iyice kurumasını beklemeden bir sonraki katın uygulanması. • Birbiri üstüne gelen katlar arasında yeterince kuruma süresi verilmemesi. ZAYIF YAPIŞMA Boya kuru filminin uygulandığı yüzeye tutunamayıp dış etkenlerin ve kuvvetlerin etkisiyle soyulması. yağ.

• Suda çözünen tuzların varlığı. • Kurallarına uygun olarak çevreye zarar vermeden imha edilmesi. Düzel t i l mes i : • Birbirine yapışması dengeli sistem kullanılması. İPLİKLENME Boya tabanca memesinden lif lif çıkmaktadır. • Boya yapımcısının tavsiye ettiği ve nem kabarcıklarına karşı dirençli sistemlerin kullanılması. Nedenleri : Düzel t i l mes i : • Uygun solvent kullanılmaması. • Çok ince atılmış boya katları. Nemli havalarda boya katları arasına nüfuz eden nem.15. kuru havalarda filmi hızla terkeder ve genellikle bu dönüşüm fazla bir zarar vermez. Yüzeylerin zımpara artıklarından tamamen temizlenmesi ve yeni bir kat atmadan önce yüzeyin tamamen kurutulması gerekmektedir. 6.14. Ancak boyada aşağıdaki sapmalardan herhangi biri mevcut ise. 6. Bölgesel tamiratları önlemek açısından macun ve astar zımparasını çok dikkatli yaparak kat kalınlığının çok inceltilmemesine özen gösterilmelidir. • Boya üreticisi tarafından önerilen film kalınlığının sağlanması. • Boyanın karıştırıldıktan sonra gereğinden fazla bekletilmesi.(Pot-life) • Ambalaj içindeki boyanın depolanma ömrünün dolmuş olması. nem kabarcıklarının oluşma ihtimali kuvvetlidir. • 2 Komponentli boyalarda yanlış boya seçiminin yapılması. Nedenleri : • Boya katları arasındaki yapışmanın ve ilk kat astarın metale yapışmasının yetersiz olması. • Üretici firma ile iletişime geçilerek çözümünün belirlenmesi. NEM KABAR CIKLARI Boya filmi içinde kalan nemin oluşturduğu film bozukluklarıdır. • Boya katlarının birbirinden farklı olması.Düzel t i l mes i : • Yapışma zayıf ise boyanın sökülerek yüzeyin yeniden boyanması gerekir. Boyanın yapısının bozulduğunu veya uygun çözücü solvent ile çözülmediğini gösterir. 27 .

7. • Bağıl nemin %80’i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. yağmur. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ. sonkat deforme olmuş ise.3. Depodan teslim edilen boyanın raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat edilmelidir. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ 7. 28 . yüzeydeki toz. arakat + sonkat deforme olmuş ise.üst edilerek.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenip kurutulduktan sonra zımpara yapılmak sureti ile yüzey pürüzlendirilmelidir. Boyanın rötuşlama için uygulanacağı. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7. Rötuş yapılacak olan yüzeyde boya tamamen deforme olmuş. Rötuş işlemi için yapılacak boya uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanlar temiz ve tam çalışır durumda olmalıdır.2. yüzeydeki toz.3.3. • Fırça kullanılacak ise boyanacak yüzeyin büyüklüğüne uygun boyutta fırça seçilmeli. 7. 7. Direkt güneş altında ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.4. metal yüzey açığa çıkmış ise ISO 8501-1 1998 standardına göre. veya. 7.1.3. Astar hariç diğer arakat ve sonkat boyalarda yapılacak rötuş işlemlerinde ve kat üstü kat uygulamalarında yüzeyin zımpara ile pürüzlendirilerek uygulamaya geçilmesi şarttır. 7.1.4. Çift komponentli boyalar için: • Boya üreticisi firmanın belirlediği kodlardaki ürünler beraber kullanılmalıdır.2. tel fırça veya zımpara ile temizlenmelidir. Uygulamada.3.7. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7. Rötuş işlemi sırasında kullanılacak ekipmanlar.3. 7. 7.2.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. kullanılacak tabanca çok iyi tanınmalı. püskürtme yapılırken basınç 4-5 atmosfer arasında olmalıdır.2. 7. • Rulo uygulaması geniş ve düzgün yüzeylerde yapılmalıdır. • Karışım homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. • Yüzey sıcaklığı havadaki su buharının yüzey üzerinde yoğuşmaması için çiğlenme noktasının (dew point) en az 3 °C üzerinde olmalıdır. Bu aralığının dışında bir sıcaklılıkta uygulama yapılmamalıdır. • Boya-sertleştirici karışımları teknik bültenlerde belirtilen karışım oranlarında.1.1. • Ortamdaki bağıl nemin metal yüzey üzerinde yoğuşması sebebi ile.2. mevcut ise dijital bir tartı ile yoksa ölçü çubuğu kullanarak yapılmalıdır. üretici firmanın önerilerine uyulmalı. • Sonkat rötuşlaması için ise R u l o – Fırça – Haval ı Tabanca olarak seçilmelidir.5. fırçanın kılları sert olmamalıdır. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar deforme olmamış. ambalajı açıldıktan sonra gerekirse mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. gres vs. Boya ambalajı açılmadan önce alt. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar + arakat deforme olmamış. kar.1. gres vs.2. 7. yüzey St-3 mertebesine kadar çanak fırça. • Ortam sıcaklığı +5 ile +35 °C arasında olmalıdır. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7.3. • Havalı tabanca kullanılacak ise. tuzlu ortam ve sis gibi nedenler ile boyanacak yüzeyin ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır 7. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7.1.3. Mekanik temizlik işleminden sonra yüzeydeki tozlar temiz ve kuru kompresör havası ile veya emici pompalar ile temizlenmelidir.4.4.2.2. • Astar ve arakat rötuşlaması için Rulo – Fırça olarak seçilmelidir.3.4. 7. Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya dikkat edilmelidir. 7. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ.1.

fırça boya kutusuna yarıya kadar daldırılmalı.2. Çevre veya boyanacak parça yüzeyinin. Uygulama esnasında boya üreticisi firmanın teknik bülteninde belirtilen. Sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli.7. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI 7. tabanca boyanacak yüzeye dik ve 25-40 cm mesafeden yüzeye paralel harekelerle yapılmalıdır. yağmur ve direk güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Uygulama bittikten sonra kullanılan uygulama ekipmanları.7. üzerlerinde ve içlerinde boya artıkları kalmayacak ve bir daha ki uygulamaya hazır olacak şekilde temizlenmelidir. 29 . boya üreticisinin uygulama için önerdiği değerden yüksek olması durumunda.5. boya üreticisi firmanın belirttiği pot-life (yaşam ömrü) içerisinde kullanılmayacak ise imha edilmelidir. • Boya-sertleştirici karışımı kalması halinde. • Çift komponentli boyalar için tiner ve sertleştirici karıştırılmamış boya kalması durumunda. • Haval ı tabanca ile yapılıyorsa.1.7. boya uygulamasına daha sonra başlanmalıdır. 7.1.• • • Boya hazırlanırken. yüzeyden gereğinden fazla geçmeksizin uygulama yapılmalıdır.6.7. Uygulama sonrasında. kabarcık oluşmaması için çok hızlı ve bastırarak uygulama yapılmamalıdır. Uygulama.5. Boyanan parçalar tam kuruma gerçekleşinceye kadar. Rüzgar hızının saatte 24 km' den fazla olması durumunda 7. 7. uygun ortamda bulundurulmalı.2. uygulanacak yüzey ile 75°'lik açı yapacak şekilde tutularak fazla bastırmadan. 7.6. boya üreticisinin belirttiği sıcaklıklara göre düşük veya fazla olması durumunda.3. boya ve sertleştirici tam olarak karıştırıldıktan sonra tavsiye edilen miktarda ilave edilmelidir. 7. Bağıl nem oranının. • R u l o ile yapılıyorsa. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7. kapağı ve pimleri sıkıca kapatılarak depoya teslim edilmelidir. Yüzeyin ıslak olması durumunda. • Fırça ile yapılıyorsa. 7. boyanın karışım ömrü (pot-life) göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya sertleştiricisi ile karıştırılmalıdır. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Aşağıdaki durumlarda uygulama yapılmamalıdır. • • • • 7.1.5. Kullanılacak tiner. katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful