Boya El Kitabı İçindekiler 1.

K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. ASTAR BOYALAR ARAKAT BOYALAR SONKAT BOYALAR

2. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR
2.1. GENEL HUSUSLAR 2.2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.3. B OYANIN UYGULANMASI

3. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ 4. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) 5. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ
5.1. YARDIM CI EKİPMANLAR 5.1.1. KOMPRESÖRLER 5.1.2. HAVA FİLTRELERİ 5.1.3. HAVA HORTUMLARI 5.1.4. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI 5.2. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ 5.2.1. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5.2.1.1. HAVALI PÜSKÜRTME 5.2.1.1.1. BOYA TABANCALARI 5.2.1.1.1.1. BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA

HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI KULLANILABİLMESİ

5.2.1.1.1.2. BOYA TABANCASININ DOĞRU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5.2.1.1.1.3. BOYA ATIMI

5.2.1.1.1.4. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ 5.2.1.1.1.5. KONTROLÜ BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ

5.2.1.2. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME 5.2.1.2.1. 5.2.1.2.1.1. 5.2.1.2.1.2. ASSISTED) POMPALI PÜSKÜRTME HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-

5.2.2. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ

Boya El Kitabı İçindekiler 6. BOY A K U S URLARI , NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
6.1. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA 6.2. PORTAKALLANMA 6.3. SÜTLENME 6.4. KIRIŞMA VE KALKMA 6.5. AKMA VE SARKMA 6.6. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK 6.7. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA 6.8. B OYANIN BAT MASI 6.9. KABAR CIKLANMA 6.10. PASLANMA 6.11. Ç ATLAMA 6.12. PARLAKLIK KAYBI 6.13. ZAYIF YAPIŞMA 6.14. NEM KABAR CIKLARI 6.15. İPLİKLENME

7. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ
7.1. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.2. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7.3. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7.4. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7.5. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 7.7. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI

1. K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? Korozyonun geciktirilmesi için elektro kimyasal tepkimelerin yavaşlatılması gerekir. Antikorozif boyalar bu tepkimeleri çeşitli şekillerde kontrol ederler. Antikorozif Boyalar, 1) 2) Su ve oksijenin metal yüzeye ulaşmasını önlerler. İçinde kullanılan korozyon önleyici pigmentler, korozyon hızını yavaşlatır veya durdururlar.

Bu pigmentler; • Demir yüzeyi pasifize ederler. • Alkali özelliktedirler. 3) Galvanik etki ile korozyonu geciktirirler. Demirden daha aktif metal tozları (çinko, kurşun, alüminyum) pigment olarak kullanılabilir. Metal ile elektriksel temasa girerler ve demire göre katodik nitelikte olacaklarından korozyonu yavaşlatırlar. 4) Anot – katot arasında elektrik akımını keserek veya yavaşlatarak korozyon hızını azaltırlar. Antikorozif boyaların kuru filmlerinin elektrik direnci yüksektir. Sonuç olarak, korozyonu önleyebilmek için iyi bir antikorozif boya seçilmelidir. Bu boya astar, arakat, sonkat, vernik olabilir. Beklenileni sağlaması için aşağıdaki özellikleri içeren boyaların üretici firmadan istenmesi gereklidir; • Metal yüzeye yapışması çok iyi olmalıdır. • Korozyonu yavaşlatıcı antikorozif pigmentleri yeterli miktarda içermelidir. • İstenilen kuru film kalınlığını verebilmeli ve işlenebilirliği iyi olmalıdır. • Geçirgenliği az olmalıdır. • İçinde bulunduğu çevre /ortam koşullarından etkilenmemelidir. • Küf önleyici, makro ve mikro organizmaların yapacağı zararı önleyiciler kullanılmalıdır. Koruyucu boya tiplerini genel olarak astar, arakat, sonkat boyalar olarak sınıflandırabiliriz. 1.1.1. ASTAR BOYALAR : Korozyon yavaşlatıcı, örtme ve görünüş özelliklerini (renk) sağlayıcı ve doldurma gücü yüksek boyalardır. Tek kat uygulamada kalın kuru film verebilirler. Metal yüzeye öncelikle astar uygulanır. 1.1.2. ARAKAT BOYALAR : Astar ile sonkat arasında ürünlerdir. Astarın ince kuru film bırakması durumunda arakat önerilir. Korozyonu yavaşlatıcı pigmentler içermelidir. Arakat boyaların, mutlaka astar ve üzerine uygulanacak sonkat boyaya uyuşma ile yapışma özellikleri olmalıdır. - Astar kuru filmi ince ise, - Antikorozif değilse, - Üzerine uygulanacak sonkat uygulandığı astara yapışmıyorsa, - Korozyon için istenilen toplam kuru film elde edilemiyorsa arakat boyaların kullanılması gereklidir. 1.1.3. SONKAT BOYALAR : Dekoratif, belirli özellikleri verme yanında korozyon elemanlarını geçirmeme özelliğine sahip, kullanma ortamına uygun bağlayıcılar ile yapılan boyalardır. Mat, yarı mat ve parlak olarak üretilebilirler.

Sonkat boyalar aşağıdaki özellikleri içermelidir; - Kullanılan pigmentler güneş ışığına ve harici şartlara dayanmalıdır. - Astar boyaya veya kullanılacaksa arakata iyi yapışmalıdır. - Açık atmosferde kalacaksa ultraviole ışınlarına dayanmalıdır. - Tebeşirlenme olmamalı veya uzun sürede çok az olmalıdır.

1

viskozite gibi teknik özellikleri yer almalıdır. 2. Uygulama sırasında gerekli iş güvenlik tedbirleri mutlaka alınmalıdır.2. yoğunluk.Örtme gücü iyi olmalıdır. temiz. Boya üretici firma şartnamede istenilen kalite sistemine.6. raspa temizliğini takiben en geç 6 saat içerisinde yapılmalıdır. ambalaj üzerindeki ürün kodu.Akma yapmamalı. her bir kumlama nozzle’u için nozzle çıkışında 7 atm (100 psi) basınç sağlayacak şekilde 9 m3/dakika yağsız ve kuru hava sağlamalıdır. Kullanılacak kumun tane iriliği istenilen yüzey pürüzlülüğüne göre seçilmelidir.. Yüzey temizliği ve tüm boya uygulamaları sırasında ortam şartlarının ölçümleri de dahil olmak üzere bütün ölçümleri yapabilecek ekipmanlara ve yeterli teknik bilgiye sahip bir supervizörün sahada bulundurulması önerilir.2. Diğer kirlilik yaratacak maddeler yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalı ve kurutulmalıdır.1. 2 . Temizliği tamamlanan yüzeylere zaman geçirmeden boya uygulanması yapılmalıdır. .2.8. B OYANIN UYGULANMASI 2. uygun tane iriliğindeki silis kumu veya grit kullanılarak TS EN ISO 8501-1 1988'e göre Sa 2 1/2 mertebesinde raspa temizliği yapılmalıdır. Temizleme ve boyama işleri arasında geçen sürede yüzey okside olur veya rutubetlenirse kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır. .Parlaklığı kullanım yerine uygun olmalıdır.2. 2. Temizlenmiş kuru yüzeylere. kuru ve elenmiş. Raspa temizliğinden sonra yüzeydeki tozlar. kapatıcılık. organik çözücü vs.7.3. 2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2. . 2.2.2. Silis kumunun iletkenlik değeri 50 mikrosimens/cm’yi geçmemelidir.Elastikiyet ve sertlik istenilene uygun olmalıdır. Kullanılacak hava kompresörleri.1.4.) tamamen temizlenmelidir.).1. Ürün onay raporunda. 2. ürünleri ise yasal zorunluluk kapsamında olan TSE belgelerine sahip olmalıdır. tekrar temizlenmeli ve pürüzlendirilmelidir.2. Çelik yüzeylerdeki yabancı maddeler (yağ.1. 2.2.2. uygun kimyasallar ile (deterjan. Kullanılacak tüm astar ve boyaların Güvenl i k B i l g i For m lar ı (MSDS) boya üretici firma tarafından hazırlanıp boya kullanıcılarına iletilmelidir.4. üretim tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.3.Su buharı geçirgenliği az olmalıdır. o partiyi temsil eden ve boya üretici firmasının düzenlediği Ürün Onay Raporu ile birlikte temin edilmelidir. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR 2.1. . Yüzey temizliği işlemleri tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. 2. 2.3. Astar katın uygulanması.2.Aşınma direnci çok az olmalıdır.1.5.3.1. gres vb. kuru ve yüksek basınçlı hava veya emici pompalar kullanılarak uzaklaştırılmalıdır. 2. Ayrıca boyanın parlaklık. 2. GENEL HUSUSLAR 2.2. 2. parti numarası. hacimce katı miktarı optimum olmalıdır. yayılma düzgün olmalıdır. kostik. Bozulmuş yüzeyler kurutulmalı. 2. çelik sıcaklığı çiğlenme noktasının mutlaka en az 3 °C üstünde olmalıdır. . 2. 2. Kullanılacak boya. .1. çalışma ortamına üretici firmanın isim ve etiketini taşıyan orijinal ve kapalı ambalajıyla getirilmelidir.1.Kuru film bırakma özelliği. Kullanılacak tüm astar ve boyalar.5. Yüzey temizliği sırasında bağıl nem oranı tercihen %80' in altında olmalı.

Boyada oluşacak akıntılar minimumda tutulmalı ve önlenemeyenler tamir edilmelidir.3. üst kat uygulama süresi içerisinde istenilen kalınlığa ulaştırılmalıdır. rulo.2.3. Bütün boya işleri.11.3. Kestirme uygulaması yapılırken. Kuru film kalınlığı yetersiz olan tüm bölgeler. Uygulamanın güvenlik içerisinde yapılması için havalandırma.3.3. Bu raporun birinci ve ikinci sütunu ürünün belirlenmiş kalite kriterlerini. Uygulama sırasında sarfiyatlar ve kayıplar kaydedilerek kontrol altına alınmalıdır. 2. Onaylanmış her parti ürün için Ürün Onay Raporu düzenlenir. 2. Bağıl nemin % 80' i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. non-explosive aydınlatma ve ekipman kullanımına özen gösterilmelidir. Her kat boya kuru film kalınlığı boya sisteminde belirtilen kalınlıkta olmalıdır. akma.6. 2. kaynak dikişleri keskin köşe ve kenarlar muhakkak boyanmalıdır. damlama ve sarkmaları önleyecek şekilde uygulanmalıdır. 2. Boya uygulaması başlamadan önce keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulamaları yapılmalıdır. Uygulama esnasında boya üreticisi firmasının teknik bülteninde belirtilen katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır. Yeterli performansa ulaşan ürünler onaylanarak satışa sunulur.3.5.7. airless (havasız tabanca) ile yapılmalıdır. 2. Yağmur. Kestirme uygulamaları sadece fırça ile yapılmalıdır. tuzlu ortam. İki bileşenli boya uygulamalarında sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. Boya uygulaması tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. İki bileşenli boya hazırlanırken boyanın karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya karıştırılmalıdır. Boya işlerinin yapıldığı yerlerde yangın ve emniyet kurallarına uygun tedbirler eksiksiz olarak alınmalıdır. Boyama işinde kullanılan alet ve ekipmanlar yeterli temizlikte ve tam çalışır durumda olmalıdır. üretici tarafından önerilmemiş ise inceltici katılmamalıdır. Uygulama fırça. 2. son sütunu kontrol sonuçlarını içerir. Yaş ve kuru film kalınlıklarının. 2. olması gereken boya film kalınlıklarına uygunluğu ve tüketim düzenli olarak kontrol edilmelidir.3.2. 3 . ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ Fabrikamızda üretilen her parti ürün kalite kontrol servisinde belirlenmiş kalite standardına göre gerekli testlere tabi tutulur. Kalınlık ölçümleri üst üste sürülen katların toplamına göre yapılmalıdır. 2. 3. sis sebebi ile veya çevre nispi rutubetinden ötürü metal yüzey üzerinde yoğunlaşma olması halinde boyanacak sathın ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır.9.3.3.4. dikkatli bir işçilikle.10.3. boya uygulamasına daha sonra başlanılmalıdır. 2. kar. Tüm boyalı yüzeyler kaplama işi tamamlanana kadar temiz ve kuru tutulmalıdır.8. Astar veya boyaya. Katılması gerektiği hallerde ise yalnız karıştırma işlemi sırasında önerilen tip ve miktar katılmalıdır.3.

4 .

1. Güvenlik Bilgi Formları’nın Düzenlenmesi’ne ilişkin usul ve esaslar tebliği gereğince Boya ve Boya yardımcı malzemelerinin Güvenlik Bilgi Formları düzenlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması zorunlu kılınmıştır.D. Güvenl i k B i l g i Form u aşağıdaki ana başlıklardan oluşur.Tehlikelerin Tanıtımı.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi.2002 tarih ve 24692 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe giren. olarak. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) Bütün gelişmiş dünya ülkelerinde kullanılan kimyasal maddeler üreticiden tüketiciye ulaştırılırken beraberinde “M. 6. 15. 4. Bu yasal bir zorunluluktur.S” Güvenlik Bilgi Formları tüketiciye verilir. bu malzemenin taşınması.Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma. Türkiye Cumhuriyeti’nde. 11. 8. İkinci kısım 16 maddeden oluşmakta ve üretici firmaya ait bilgi ile birlikte ürünün sağlık ve emniyet ile ilgili bilgilerini içermektedir. alınacak tedbirleri planlayabilmeleri için satın aldıkları ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarını istemelerini öneriyoruz.Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı. 7.Kullanma ve Depolama.4.İlk Yardım Tedbirleri.Bertaraf Bilgileri. 9. toksidite.Ş. sağlık. 5 .Fiziksel ve Kimyasal Özellikler.03.Taşımacılık Bilgisi. 11. Tüketicilerimizin. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları.Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler.Ekolojik Bilgi. kullanılması ve imha edilmesine kadar geçen tüm süreçlerde teknik emniyet. tüketicilerimizin bilgilendirilmesi ve uygulamada daha bilinçli olması adına ürünlerimiz için Güvenlik Bilgi Formları düzenleyerek müşterilerimize ulaştırma gayreti içindeyiz. 13. Bu formun birinci kısmında ürün adı yer almaktadır. 14.Kararlılık ve Reaktivite. 12. 3.Mevzuat Bilgisi.11.Yangınla Mücadele Tedbirleri. 10.2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 22’nci maddesi gereğince hazırlanıp 11. yangın. depolanması.07.S. işletmelerindeki riskleri bilmeleri.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin 6. 16. Kanat Boya A. çevreye etkisi yönünden dikkat edilmesi gereken bilgileri içerir. 2.Toksikolojik Bilgi. 5.Diğer Bilgiler.

Jet halinde su kullanmayın.Göz kapaklarını açık tutarak tıbbi yardım isteyin. Kanat Boya A. 02328789500 Yutulma s ı Halin de :Yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun.karbondioksit.kuru kimyevi toz.R36/37/38. Çözücü tiner ve solvent kullanmayın. Ta vs i ye ler:Söndürme sırasında suyla yapılan müdahale ile taşınan atıkların kanalizasyona ve toprağa karışmasını önleyin.Buharı solumayın.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI M üs ta hzar Adı ve K od u : Ürü n G urub u : Ma dde /M ü s ta hzarın k u lla n ım yeri: Firmanın Ta n ıtımı: Acil Durum Te lefon u : 2. Gözle Te mas ta:Derhal temiz suyla 5-10 dk yıkayın.karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların yanında farklı gazlar açığa çıkar.Xn F.Koruyucu elbise kullanın.24692 sayılı Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.Alev kaynaklarından uzak tutun.10-40 15-30 . Yan gınla m üca dele de k or u y uc u e k i p ma n :Komple koruyucu elbise giyin.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER Kişisel ö n le mler:Gereksiz kişileri sahadan uzaklaştırın.R20.Solunum cihazı kullanın.sıcak tutulmalı ve dinlendirilmelidir.Kusturmayın.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği (11. Ma dde /M üs ta hzar Adı ve K od u : Hazırlama Tarihi:22/09/2003 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 GBF Revizyon No/Tarihi:00 4 kısım w/w 1 kısım w/w TK-GBF-005 1. 4.Portatif solunum cihazı kullanın.2001/58/EC) ile 11/03/2002 tarih .Bilinç kaybı tehlikesi doğarsa pozisyonu istenmelidir.R38 R10.R36 R23. zararlı ve tahriş edici olarak sınıflandırılır.R67 R10.R66.1993 tarih ve 21634 sayılı) ve 67/548/EEC Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler Bileşenler Alkylbenzen Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1.R36.TEHLİKELERİN TANITIMI Bu madde/müstahzar 2001/58/EC Avrupa Birliği direktifine göre alevlenir.R65 R10. Cilt ile te mas ta:Kirlenmiş elbiseleri çıkartın. korunmalı ve tıbbi yardım Cas-no 001330-20-7 123-86-4 108-65-6 822-06-0 EINECs-no 215-535-7 204-658-1 203-603-9 212-485-8 %w/w .6 diisocyanate 3.Ş.Xi F.Ş.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Belirtiler ve E t kileri:Olabilecek her türlü şüpheli durumda veya belirti görüldüğünde tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.Ağzı suyla çalkalayın ve suyu azar azar yudumlayın 5.Göz ve deri temasından kaçının. Te hli ke ler:Yanma sırasında kimyasal bozunma sonucu.5-15 15-35 15-30 Semboller Xn F.R42/43 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 Sonkat Boya Çelik konstrüksiyonlarda.R21. Solunum sistemini ve cildi tahriş eder.R38.Göze bulaşmasından kaçının.Yutmaktan kaçının.gemi üretim çeliklerinde kullanılır. Şuursuz halde ise ağızdan hiçbir şey vermeyin. 6 .Xi T Risk tanımları R20.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Yan gın s ö n d ürme ma dde leri:Alkole dayanıklı köpük.R37. 6.07.metal endüstrisinde.KANAT A. sis halinde su tavsiye edilir.Cildi su ve sabun ile yıkayın ya da uygun cilt temizleyicileri ile temizleyin. GÜVENLİK BİLGİ FOR MU 91/155/EC Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri (93/112/EC. Solu nma s ı Halin de :Kişi temiz havaya çıkarılmalı.

Dep olama:Direkt güneş ışığı.Maruz Kalma L imit Değerleri: Madde: Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1. Te mizlik Metotları:Sıvı absorblayıcı kum. 7.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Genel Bilgiler Görünüş: sıvı Koku: Aromatik Önemli Sağlık.Kullanırken ambalaj kapaklarını kapalı tutun.Serin ve kuru yerde muhafaza edin. 8.(Bak Madde 7) Sıcak cisim ve ateşten uzak tutunuz Kaçınılmas ı Gereken Ma teryaller: Oksitleyiciler. Gözün K orun ma s ı:Sıvı sıçramasına karşın koruyucu gözlük kullanın. Cildi n K orun ma s ı:Pamuklu veya pamuklu/sentetik giysiler kullanın.25-1.Çevresel ö n le mler:Suya. Ürünün kullanıldığı yerde yemek ve içmek uygun değildir.toprak) bent yaparak akmasını önleyin.KULLANMA VE DEPOLAMA Kulla nma:Kullanılan yerde yeterli havalandırmayı sağlayın.toprağa ve kanalizasyona karışmasını önleyin.toprak gibi malzemelerle bent oluşturarak suya ve toprağa karışmasını önleyin. Te hli ke li B oz u n ma Ürü n leri:Bu konuyla ilgili herhangi bir veri yoktur. uygun absorblayıcı maddelerle (kum.kuvvetli alkali ve asitlerden uzak tutunuz.Depoda kazara devrilen ambalajdan sızan ürünü. Güvenli elektrikli aletler kullanın.28 gr/ml Çözünürlük suda:Çözünürlük yağda:Dağılım katsayısı:n-oktanol/suViskozite: Buhar yoğunluğu:Buharlaşma hızı:Diğer Bilgiler:Karışabilirlik:İletkenlik:Kendiliğinden alev alma sıcaklığı:10.Ambalajda ve uıygulama ekipmanında topraklama ile statik elektrik bertaraf yöntemlerini kullanın. Kıvılcım çıkarmayan el aletleri kullanın. E li n K orun ma s ı:Deri ile teması halinde koruyucu nitril veya butil esaslı lastik.MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 8 .Kanallara sızan kaçakları yerel idareye bildirin.Maruz Kalma Kon tr o lleri: Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri: Solu n um Sis temini n K oru nma s ı:Yerel havalandırmanın uygun olmadığı yerlerde eğer eğer partikül konsantrasyonu veya çözücü buharı olması gerekli maruz kalma sınırının altında değilse uygun solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.Depolama sahasında sigara içmeyin.Uzaklaştırma için Madde 13'e bakın. Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon(MAK değeri) 435 mg/m3 710 mg/m3 270 mg/m3 270 mg/m3 120 mg/m3 7 . 9.Güvenlik ve Çevre Bilgileri PH: Kaynama noktası:Parlama Noktası:>32OC Alev alabilirlik:Patlayıcılık özelliği:Oksitlenme özellikleri:Buhar basıncı:Nispi Yoğunluk:1.KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılmas ı Gereken D uru mlar:Önerilen depolama koşullarında stabildir.ısıtıcı ve alev kaynaklarından uzak tutun. Madde 7 ve 8'e uygun olarak emniyetli bir şekilde yoketmek üzere uygun kaba koyun. 2 . 1 .Uygun havalandırma sağlayın.uzun eldiven kullanın.6 diisocyanate Alkyl benzen 8 .

Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Bu ürün ile ilgili zehirlilik bilgisi içeren bir veri yoktur. S23:Aerosollerini solumayın. İçerik: Ris k D urumları: Alkylbenzen ve HDI 1. Xn:Zararlıdır. S16:Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin. R67:Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır. R42/43:Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir. R36:Gözleri tahriş eder.EKOLOJİK BİLGİ Bu ürün ile ilgili ekolojik bir test verisi yoktur.sağlık.Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti edilmez. 13. R37:Solunum sistemini tahriş eder.MEVZUAT BİLGİSİ Sınıf:3 IMDG (Deniz yo l u) Sınıf:3 EmS No: .TAŞIMA BİLGİSİ Nakliye Şe kli ADR (Karayolu) Detaylar Nakliye Adı:Yanıcı sıvı UN Numarası:1263 Paint Nakliye Adı: UN Numarası:1263 Paint Deniz kirleticiliği:Var 15. R38:Cildi tahriş eder.emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir. R66:Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R10:Alevlenir. R65:Zararlı:Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. 14. R11:Kolay alevlenir. S24:Cilt ile temasından sakının.Ürün KISIM 1'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır.3-05 MFAG tablo no:310 Ambalaj grubu:III 1/07/2003 tarih ve 21634 sayılı "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"ne ve 93/18/EC sayılı Avrupa Biriliği direktifine göre ürün aşağıda belirtildiği gibi etiketlenmelidir. S37:Uygun koruyucu eldiven takın.DİĞER BİLGİLER Bölüm 2'deki risklerin açıklanması: R10:Alevlenir.6 Diisocyanate içerir. Te hli ke li Özellikler: F:Alevlenebilir. R21:Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. Gü ve nlik Ta v s i ye leri: 16.BERTARAF BİLGİSİ Sıvı atıklar kanalizasyon ve su yollarına karışmasına izin verilmemelidir.Kanalizasyona ve su kanallarına karışmasına izin verilmemelidir. R36:Gözleri tahriş eder.Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan.Atıklar ve kullanılmış ambalajlar "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nin Y12 kategorisine uygun olarak bertaraf edilmelidir.Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatın oluşturduğu duruma dayanmakta olup. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler. 8 . S3:Serin yerde muhafaza edin.Solvent bazlı atıklar biyolojik arıtma tesisine deşarj edilmemelidir.tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. 12. S22:Tozlarını solumayın.11. R41:Ciddi göz hasarları tehlikesi R43:Cilt ile temasında alerji yapabilir. S9:Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

Kompresör seçimi yapılırken.1. ambalaj içinde bulunan boyanın boyanacak yüzeye istenen kalitede kaplama yapacak şekilde transfer edilmesidir. Hava üreten. Hava kompresörleri değişik yapıda olmalarına rağmen amaçları. havayı şartlandıran ve taşıyan ekipmanlar da boya uygulama ekipmanlarının bir parçası olmaktadır. Hava kompresörü üzerinde kompresör üreticisinin yerleştirdiği bir filtre vardır. boya uygulama ekipmanlarına gelen hava. su ve tozlarla hava deposuna gider.1.1. kompresör yağı.1. boya tabancasının ve boyahanede hava ile çalışan aletlerin hava ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. Sıkıştırma sırasında sıkıştırma oranına bağlı olarak rutubet su haline döner. YARDIM CI EKİPMANLAR 5. Boya Püskürtme Ekipmanları ♣ Havalı Püskürtme ♣ Basınçlı Tank Kullanılarak Püskürtme ♣ Pompalı Püskürtme 5. yüksek çalışma basınçları ve büyük hava debileri ile pistonlu kompresörlere göre daha verimlidirler. hortumlar ve borulardaki hava kaybının karşılanması için gerekli olan hava miktarının toplamından % 26 daha fazla kapasiteli kompresör seçmelidir. yağı ve tozu tutan filtreleri 9 . Hava ile beraber havada mevcut olan rutubet ve tozlar da emilir. HAVA FİLTRELERİ Kaliteli bir boya filminin elde edilebilmesi için. Bu filtre genel kullanım amaçlıdır. Püskürtme metodu ile boya uygulandığında genellikle basınçlı hava kullanılması zorunludur. rutubeti.2. yağsız ve neminden arındırılmış (kuru) olmalıdır. Buna göre aşağıdaki sıralamayı yapabiliriz.5. Yardımcı Ekipmanlar ♣ Hava Üreteçleri –Kompresör ♣ Hava Şartlandırıcıları – Hava Filtreleri ♣ Hava Taşıyıcıları – Hortumlar ♣ Hava Basınç Ayarlayıcıları – Regülatörler 2. sıkıştırdığı havayı bir depo içine pompalayıp istenen basınç altında tutmaktır. 5. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ Boya uygulaması genel olarak. tozsuz. kendi tüketim ihtiyaçlarına ve bulundukları coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre havayı önce soğutmak sureti ile şartlandıran. 1. Kompresörden çıkan hava. Hava deposu altından tahliye edildiğinde bu durum gözlenebilir. Hava kompresörü atmosferdeki havayı emerek sıkıştırır. Boya uygulayıcıları. fırça gibi elemanlarla yapılsa da sanayide istenen kalitede yüzey elde edilebilmesi ve işin süratli yapılabilmesi ancak püskürtme metodu ile mümkündür. KOMPRESÖRLER Kompresörler. • Pistonlu Kompresör • Vidalı kompresör Vidalı kompresörler. İki tip kompresör vardır. Bu işlem rulo. Bu sağlanamadığı durumda boya filmi yüzeyinde bozukluklar meydana gelir veya uygulama ekipmanı zarar görebilir.

Boya viskozitesi yüksek ve kumlanmış bir yüzeyde 150-200 mikron kuru film kalınlığı isteniyorsa pompalı püskürtme (airless.temin ederek kompresörden çıkan hava hattına monte etmelidirler.Havalı püskürtme II. DIN CUP 4 ile 60-80 saniye için sadece III nolu yöntem seçilebilir.Pompalı püskürtme Örneğin. ♣ Uygulama sonrası istenen boya kuru film kalınlığı. 10 metrenin üzerinde hortum uzunluğu ile çalışma gerektiğinde 13 mm. ♣ Boyanın yapısı ( astar. dir. Yüksek parlaklık veya iyi kalitede metalik yüzey istendiğinde mutlaka havalı püskürtme tercih edilmelidir. 5. Tüketilecek boya miktarı 40-50 kg civarında ve düşük viskoziteli bir boya kullanılacaksa havalı püskürtme seçilebilir. Kullanılan uygulama ekipmanına. metalik vs. yerde sürtünmesinden dolayı aşınmaya ve kullanılan hava basıncına dayanıklı olmalıdır. 5. ♣ Uygulama kayıplarının oranı.) seçilmelidir.1. I.4. sonkat. uygulanan astar ve sonkat boyanın cinsine göre kullanılacak havanın basınç değerinin ayarlanması gerekir. DIN CUP 4 ile 40 saniye için II ve III nolu yöntemler c. 9 mm çaplı hortumlar en fazla 8-10 metre uzunlukta kullanılmalıdır. air-assisted vb. ♣ Uygulama hızı. uygulanacak boyanın viskozitesine bağlı olarak uygulama yöntemi aşağıdaki gibi seçilebilir. ♣ Boyanan yüzeyde beklenen yüzey kalitesi (dekoratif görünüm).Basınçlı tank kullanılarak püskürtme III.). Önerilen hortum iç çapı 9 mm. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI Kompresörde üretilip basınçlı hava tankında depolanan hava basıncı genel olarak 7-8 bar değerindedir. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ Boya uygulama yöntemi ve ekipman seçerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.1. 10 . ♣ Uygulama yapılacak yüzeyin alan büyüklüğü ve uygulama yeri. Bunun için basınçlı hava hattı üzerine regülatör mutlaka yerleştirilmelidir. Püskürtme yöntemleri üç ana başlık altında toplanabilir.3. boya tabancasının hareketini engellemeyecek kadar esnek. çaplı hortum kullanılması önerilir. a. ♣ Uygulanacak boyanın viskozitesi. HAVA HORTUMLARI Hava tabancaları.2. Hortum uzunluğu artarsa hava basıncında düşme olur. II ve III nolu yöntemler b. ♣ Uygulanacak boyanın tüketim miktarı. DIN CUP 4 ile 20 saniye için I. 5.

Tabanca çıkışındaki basınç ne kadar yüksek olursa yüzeye çarpma sırasında boyanan yüzeyden geri gelen ve etrafa saçılan atomize ya da pulverize boya taneleri o kadar çok olur. Yüksek debi düşük basınç sistemi ile boya debisi artmış. Boya kabininde yapılan astar ve boya uygulamalarında.2. boya veya boya karışımlarını basınçlı hava ile pulverize edip istenen yüzeye aktaran ekipmanlardır. Geliştirilmiş bu yeni tip tabancalar HVLP (High Volume Low Pressure) olarak adlandırılır. (%30. dir. yüzeye transfer edilen boya miktarı artar ve tabanca verimi o oranda yükselir. tozuma düşük olduğu için filtrelerin çabuk kirlenmesini önlemektedir. Havalı boya tabancalarında Konvansiyonel. boyahava karışımı 0. tabancadan çıkan hava ve boya karışımının basıncı ne kadar düşük ise yüzey kalitesi o oranda iyileşir.7 bar 3.2.1. Memeden püskürtülen yüksek basınçlı hava-boya karışımı. basınçta girip. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5.7 atm.4 bar II. Tabanca öngörülen şartlarda kullanıldığı takdirde verim %75-80’ lere ulaşmaktadır.5. Özet olarak. verimlilik ve boyanan yüzeyin kalitesi yükselmiştir. HVLP TİP TABANCALAR Konvansiyonel tip boya tabancalarındaki uygunsuzlukları düzeltmek için tabancadan çıkan boya-hava karışım basıncı ve hızı düşürülmüştür. 3. Uygulama uzaklığı 10-15 cm.5 bar Hava Giriş Basıncı 11 .5 – 4 bar Hava Giriş Basıncı Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı ~ 0. KONVANSİYONEL TİP TABANCALAR Tabancaya verilen hava yaklaşık olarak aynı basınçla tabancayı terk eder. yüzeye çarpar ve geri gelir. HVLP ve Compliant olmak üzere üç farklı çalışma sistemi mevcuttur. Boyama verimi düşüktür. yüzeyden geriye gelen tanecik sayısı çok azalmış. Bu olay bulut şeklinde görülür ve bulutlanma diye adlandırılabilir. Tabancadan dışarı çıkan hava-boya karışımının basıncı boya filmi yüzeyinin kalitesini ve boya uygulama kayıplarını belirler.1. I.5 atm. HAVALI PÜSKÜRTME Havalı boya tabancaları. Tabancaya hava 3-3. basınçta çıkmaktadır.0 – 3. Havalı tabancalarda hava ve boya tabancaya ayrı ayrı kanallardan gelip tabancada karışırlar. Bu sebeple yüzey kalitesi çok iyi değildir. Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı 3. Yakın çalışma ve düşük basınçta yapılan atım tozumayı azaltmıştır.1.5 . Uygulama uzaklığı 20-25 cm. ye düşürülmüştür.50 ). Bu karışım pulverize edilerek tabanca çıkışında bulunan hava başlığından dışarı atılır. Boya memesi üzerindeki delik sayısı artırılmıştır.

• ÜSTTEN KAVANOZLU BOYA TABANCALARI Bu tipteki tabancalarda boya kendi ağırlığı (yer çekimi kuvveti) ile tabancanın boya memesine gelir. 5. III. Hava hücresinden gelen hava ile karışarak tabancadan çıkar.1. BOYA BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA TABANCALARI Boya besleme çeşitlerine göre 2 çeşit havalı boya tabanca tipi mevcuttur. Yüksek boya debisi özelliği yoktur.11 m2 alan boyanabilir. 12 .7 bar çıkış basıncı ile ideal bir uygulama sağlamaktadır. Aksi halde boya hazneden yukarıya doğru hareket etmeyecek veya kesikli bir püskürtme oluşacaktır. Bu tabancaların kavanozundaki üst kapak contasının deliği açık olmalıdır. Bu tip tabancalarda püskürtülecek boyanın viskozitesi en fazla Din Cup 4 ile 25 saniye olmalıdır.2.1. tabanca içinden geçen havadan bağımsızdır. Uygulama uzaklığı 10-15 cm arasıdır. 3-4 bar hava girişi ve ~ 0. Uygulama sırasında haznenin üzerindeki delik açık tutulmalıdır.1. ♣ İş verimini yükseltir. Boyanın memeye akışı. Aksi halde boya memeye doğru akmaz. COMPLIANT TİP TABANCALAR HVLP tip tabancanın düşük basınçlı çalışma özelliği korunarak uygulayıcıların istekleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir modeldir. En az % 60 verimle çalışmayı garanti etmektedir.7 m2 ii. ♣ Boya zayiatını düşürür.. i. HVLP Tabanca ile……………………………. HVLP tip tabanca ile yüzeye yakın çalışmak. • • Alttan Hazneli Boya Tabancaları Üstten Kavanozlu Boya Tabancaları • ALTTAN HAZNELİ BOYA TABANCALARI Tabanca içinden geçmekte olan havanın vakum hücresinde meydana getirdiği düşük basıncın etkisi ile haznedeki sıvıyı tabanca memesine sürükleyip püskürtebilen tabancalardır.♣ 1 litre boya ile aynı kuru film kalınlığı için. Konvansiyonel Tabanca ile…………………. ♣ Kayıpları azaltır.

12.1. 9. 6.2. 7. 13.1.5. 8. 11. 3. 10. 4.1. 5. HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI TABANCA GİRİŞLERİ VE AYARLAR 1. 2. PERDE AYARI BOYA DEBİSİ AYARI HAVA DEBİSİ AYARI HAVA GİRİŞİ TETİK VAKUM HÜCRESİ BOYA HAZNESİ BOYA GİRİŞİ ATOMİZE BÖLGESİ(NOZZLE) İĞNE BOYNUZ HAVA KANALLARI BOYA MEMESİ HAVA BAŞLIĞI Boya tabancasının en çok aşınan ve en önemli parçaları şunlardır: ♣ Hava başlığı ♣ Boya memesi ♣ Boya iğnesi 13 .1.

Hava hücresi ve boya memesinin üzerindeki deliklerin açık olması ve boya iğnesinin düzgün olması gerekir. En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında 3.1. Aksi takdirde boya tabancasının tetiği verimli çalışmaz ve tabancadan boya düzgün çıkmaz. Çünkü paslanmaz çelik aşınmaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklıdır.3.5 bar. Meme setinin paslanmaz çelikten yapılmış olanları tercih edilmelidir. püskürtme hareketi yüzeye paralel olmalıdır.2. Daha yüksek ve daha düşük basınçta boya uygulandığı zaman boyanın yüzeyinin düzgünlüğünden renk tonuna kadar farklılıklar meydana gelir. Konvansiyonel tabancalarda 3. Hava hücresi ve boya memesi 1.1. boya iğnesi 1. 2.1.25 cm.Bu üç parçanın hepsi meme seti olarak isimlendirilir.1. Boya iğnesinin ucunun düzgünlüğü çok önemlidir.. Aksi halde tabancanın boya atışı düzgün olmaz.5 – 4. Fakat aslında hata tabancaya yeterli miktarda basınçlı hava gelmemesidir. BOYA TABANCASININ DOĞRU KULLANILABİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Püskürtme yapılırken boya memesinin ve boya iğnesinin ömrünü uzatmak için tabancanın boya iğnesinin tam açık vaziyette kullanılması tavsiye edilir. olarak kullanıldığı zaman tabancadan yeteri kadar verim alınamaz. Bu gibi durumlarda hatanın kullanılan boya tabancasında veya kullanılan boya malzemesinde olduğu düşünülür.3.3 mm.5 mm.B oya Memes i : Hava hücresinin hemen arkasında bulunan ve boyayı belirli miktarda basınçlı hava akımı içine sevk eden parçadır. konvansiyonel tabancalarda 20 . olmalıdır. Boya tabancası ile yüzey arasındaki mesafe HVLP tabancalarda 10-15 cm.0 bar olmalıdır.B oya İğnes i : Boya akımını açıp kapamaya yarayan ve boyanın.2. BOYA ATIMI Boya tabancası kullanılırken yüzeye dik. 5.2. Boya uygulandıktan sonra tabancanın meme setinin sökülerek temizlenmesi gerekir. 14 .1.1. Boya tabancasının meme setini meydana getiren parçalar ve görevleri aşağıda verilmiştir 1-Hava Baş l ı ğ ı : Püskürtme tabancasının ön kısmında bulunan basınçlı havayı boya uygulanan yüzey üzerine sevk ederek atomize eden ve püskürtme şekli meydana getiren parçadır. Bu nedenle tabancaya gelen havanın basıncı önemlidir. boya memesine düzgün bir şekilde gelmesini sağlayan parçadır. Basınç kaybı nedeniyle düşük hava basıncı ile yapılan boya uygulamaları düzgün ve parlak olmaz. 3. 5.0 .

konvansiyonel tabancalarda %50 üzerinden geçmelidir. Bu durumda boyanın akmaması için boya tabancasının hızlı hareket ettirilmesi gerekir. tetik ayarı.1. YANLIŞ UYGULAMA DOĞ R U UYGUL A M A Bilek esnek olmadığı takdirde tabanca kavisli hareket edecek ve yüzeyde değişik kalınlıklarda boya filmi oluşacaktır.• • • • • • Boyama hareketi düzgün hareketlerle yapılmalıdır. · Kalın bir malzemeyi ince meme çaplı bir tabanca ile uygulanmamalıdır. Boya dik bir yüzey üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtülerek tabanca kontrol edilir. dar-geniş ayarı tam açılır.4. boya yüzeye kuru düşer. Tabanca yüzeye çok yakın tutulursa yüzeyde fazla boya toplanır. Hava basıncı 4 bar’ a getirilir. Bu şekillerin açıklamaları aşağıdadır. · İnce bir malzemeyi de kalın meme çaplı boya tabancası ile uygulanmamalıdır. Boya tabancasının yüzey üzerinde meydana getirdiği şekle göre tabancanın düzgün atıp atmadığı ve hata sebebi anlaşılır. Yüzeyde boya tozunun fazlalaşmasına sebep olur. NORMAL ATIM ŞEKLİ 15 .1. Tabanca 45 derecelik bir eğim yaptığında boyanın %65'i kayıp olacaktır 5. Boya tabancası ile uygulanacak olan malzemenin kalınlığına göre uygun meme çapında boya tabancası kullanmak gerekir. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ Boya işlemine başlamadan önce hava ayarı. Tabancayı yüzey üzerinde sağa-sola hareket ettirirken yeni atılan boya katı bir evvelki katın HVLP tabancalarda %75. Boya tabancası yüzeye eğik vaziyette tutularak püskürtme yapılmamalıdır. Tabanca yüzeyden çok uzak tutulursa.1.2. Tabancadan fazla malzeme çıkacağı için yayılma iyi olmaz ve akma olayı meydana gelir. Boyama süresince tabanca yüzeye dik tutulmalıdır.

16 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması. PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Boya basıncı çok yüksek. 3 .Boya memesinin kirliliği. 2 .PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK ZAYIF Nedenleri: 1 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması.Boya meme çapı çok büyük.Hava başlığının kirliliği. 3 . PÜSKÜRTME YUKARIDA VE AŞAĞIDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Malzemenin viskozitesi fazla. 3 . 2 . (basınçlı kaplar kullanıldığında) PÜSKÜRTME SAĞDA VE SOLDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 . 3 .Boya memesinin kirliliği.Malzeme basıncı çok az.Hava basıncı yeterli değil. 2 . 4 .Malzeme girişi yetersiz.Hava başlığının kirliliği.Hava basıncı çok fazla. 2 .

Bu uygulama tipi ile diğer uygulama tiplerine göre daha standart bir boya debisi elde edilir ve daha yüksek viskoziteli boya uygulamaları yapılabilir. • Airless – Havasız Püskürtme • Air-Assisted – Hava Takviyeli Havasız Püskürtme 17 .2. Aynı renkte ve büyük miktarlarda boya tüketimlerinde kullanılırlar. Eğer boya akıntıları birim zamanda farklı mesafeler almış ise tabanca verimi düşüktür.1. POMPALI PÜSKÜRTME Pompalı boya uygulamalarında elde edilecek yüzeyin dekoratifliğine göre 2 farklı yöntemle çalışan pompalı boya püskürtme ekipmanı mevcuttur. Boya girişi tabancanın haznenin takıldığı kısımdan gerçekleşir. BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ Tabanca perde ayarı tam olarak açılır.1.1.1.1. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME Bu tip uygulamalarda püskürtülecek sıvı kapalı bir kapta üzerine basınç uygulanarak tabancaya gönderilir. Boya akıntıları birim zamanda aynı mesafeyi kat ediyorsa tabanca verimli kabul edilir.1.1. 5.1. Yüksek Verimli Boya Tabancası Düşük Verimli Boya Tabancası 5.1.2.5. Boya memesi yatay hale getirilir ve yüzeye dik olarak uygulama yapılır. Oluşan elips şeklindeki boya lekesinden aşağıya süzülecek boya akıntıları takip edilir.2.

Kullanılan Hava Basıncı: 3 bar Uygulama Basıncı: 3 X 33 = 99 bar’dır. Airless pompalar arasında en güçlü olan tiptir. ♣Birim zamanda yüzeye aktardığı ürün miktarı. katı basınçla yüzeye püskürtebilmektedirler. Uygulama sırasında bulutlanmanın olmadığı nokta ideal uygulama mesafesidir.1.40 cm) ve hızlı çalışmak gereklidir. 80 vs. ♣Yüksek viskoziteli ürünleri uygulayabilme kolaylığı. Hava tahrikli tipler boyayı kullandığı hava basıncının 33. 18 . HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) Airlessler. 41.2. Bu ekipmanlar.’ ye kadar uzayabilen hortumları. ♣Yüksek uygulama hızları. Bunlar. 12-14 lt/dk boya debisi ile çalışabilmektedirler. • Hava Tahrikli • Elektrik Motorlu • Benzin Motorlu I.68. 400-450 bar boya püskürtme basıncı. 45. Uygulama mesafesi meme numarasına ve uygulama basıncına göre tespit edilir.5. ambalaj içindeki geniş viskozite ve yoğunluk aralığındaki (yüksek viskoziteli ürünler dahil) boya ve kaplama malzemelerini.1. Ekipman tabancaya gelen boyayı aynı basınç ile püskürtür. ♣90 m. Boya uygulamalarında yüzeyden uzak ( 30. gibi üstün özellikleri nedeniyle ağır sanayide tercih edilmektedirler. Bu tip ekipmanlarda tabanca ile perde ayarı yapmak mümkün değildir. bir pompa yardımıyla ürüne hava karıştırmadan yüzeye aktarabilen boya uygulama ekipmanlarıdır. Çalışma prensibi ve kullandığı enerji türüne göre üç tipte airless pompa mevcuttur. ♣Düşük kayıp oranları. HAVA TAHRİKLİ AIRLESS Bir kompresörden aldığı havayı kullanarak boya pompasını harekete geçirerek çalışmaktadırlar.2. Örneğin 33:1 oranındaki bir airless pompa için. Tabanca üstündeki memeyi değiştirerek farklı perde genişlikleri elde edilebilir.1. Sıkıştırma oranlarına göre kullanılan hava basıncının 70-80 kat basınçla ürünü yüzeye püskürtme yeteneklerine sahiptirler.

ELEKTRİK MOTORLU AIRLESS Boya pompasına hareket veren elektrikle çalışan bir motora sahiptir. Bu tip airless pompalar genellikle yol çizgi boyaları ve tekstüre boya uygulamalarında kullanılmaktadır. 19 . III. Pompanın verimi max. • Viskoziteye Göre: Yüksek viskozite değerine sahip ürünlerde büyük çaplı meme kullanılması memenin tıkanmaması ve pompanın rahat çalışabilmesi açısından uygun olacaktır. BENZİN MOTORLU AIRLESS Benzin motoruyla pompaya hareket vererek çalışmaktadır. Uygulama basıncı ve boya debisi bakımından en zayıf airless tipidir. • Boya Tipine Göre: Astar. Düşük viskoziteli ürünlerde tüm çaplı memeler kullanılır ancak büyük çaplı meme ile uygulamalarında sarkma problemleri yaşanabilir. IV. mastik ya da solventsiz ürünler geniş çaplı meme kullanılarak uygulanmalıdır. 5lt/dk debiye kadar çıkabilmektedir. Küçük çaplı meme kullanıldığı takdirde ürün sık sık memeyi tıkayacak ve uygulamayı aksatacaktır.II. 250 bar basınç ve max. Ancak taşıma kolaylığı ve elektrikle çalışması nedeniyle istenen her yere rahatlıkla taşınabilme ve kullanılabilme özelliğine sahiptir. Pompa verimleri olarak airless tipleri arasında orta seviyede ekipmanlardandır. AIRLESS POMPALARDA MEME SEÇİMİ Püskürtülecek ürünün viskozitesi. Sonkat ürünlerin uygulanmasında tüm meme çeşitleri kullanılabilir. tane boyutu ve en önemlisi uygulama yapılacak yüzeyin boyutları meme seçiminde önemli kriterlerdir.

Büyük boyutlara sahip yüzeylerde yapılacak uygulamalarda yüzeye göre çok küçük perdeli meme kullanılması işin süresini dolaysısıyla işin maliyetini artıracaktır. mikron Malzemeni n Genişliği.038 cm = 0. 15→ 0. 5→50o perde açısı 5→25-30 cm perde genişliği (30-40 cm uygulama mesafesi için) Tablo 1 – Meme Numarasına Göre Perde Açısı ve Perde Genişliği Tablosu Meme No Perde Açı s ı 30-40 cm Uygulama Mesafes i nden Perde Geni ş l i ğ i 1xx 10o 5-10 cm 2xx 20o 10-15 cm 3xx 30o 15-20 cm 4xx 40o 20-25 cm 5xx 50o 25-30 cm 6xx 60o 30-35 cm 7xx 70o 35-40 cm 8xx 80o 40-45 cm 9xx 85o 45-50 cm II – İkinci ve üçüncü hane (ϖ. Ayrıca 30-40 cm uygulama mesafesinden yaklaşık olarak perde genişliğini verir. Memenin oluşturduğu perdenin genişliği uygulama yapılan yüzeyin genişliğinden fazla olmamalıdır.• Yüzeyin Boyutları: Meme seçiminde ürünün püskürtüleceği yüzeyin boyutu doğrudan kayıp ve uygulama hızını etkileyeceği için önemlidir.38 mm Aşağıdaki tablo kullanılarak. 5 1 5 nolu meme için. υϖω I–İlk hane (υ)memenin oluşturduğu perdenin açısını verir.ω) meme çapının inch cinsinden gerçek değerinin 1000 ile çarpımıdır. yaş film kalınlıkları ve uygulama yapılacak alana göre kullanılabilecek meme seçilebilir. mm 50 100 150 300 400 500 600 700 800 Boyanacak Malzemeni n Genişliği.015 inch= 0. Tablo 2 – Meme Seçimi Tablosu Boyanacak Yaş Film Kalınlığı. mm 315-317 415-417 515-517 615-617 715-717 815-817 Meme No 200 250 300 317-319 319-321 321-323 321-323 323-325 417-419 419-421 421-423 421-423 423-425 517-519 519-521 521-523 521-523 523-525 617-619 619-621 621-623 621-623 623-625 717-719 719-721 721-723 721-723 723-725 817-819 819-821 821-823 821-823 823-825 20 . Aksi halde geniş perde yüzeyin kenarlarından taşıp büyük kayıplara neden olacaktır.

Grafik 1 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Verimi Grafik 2 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Hızı 21 .1. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ Püskürtme ekipmanlarını.5.2. aşağıda verilen uygulama hızı ve uygulama verimi grafiklerini kullanılarak seçmek doğru olacaktır. boyanın memeden çıktığı noktada hava boynuzları ile desteklenerek yönlendirilmesi sağlanır. HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-ASSISTED) Çalışma prensipleri airlessler gibidir. Atomize Bölgesi Hava Girişi Boya Girişi 5.2.2.2. Tek farkları.1.1. Bu uygulamada amaç. boyanın airless’ e göre daha fazla atomize edilip daha dekoratif bir görüntü elde etmektir.

BOY A K U S URLARI . • Uygulama basıncının çok düşük olması. Düzel t i l mes i : • Zımparalanarak yüzey bozukluğu giderilir. • Katlar arasındaki bekleme sürelerinin çok uzun tutulması. Düzel t i l mes i : Boya iyice sertleştikten sonra. kabarcıklanma yapan ve sonra uzaklaşamayan solventlerin kuru boya filmi üzerinde bıraktıkları küçük delikçiklerdir. PORTAKALLANMA Yaş boya filminin iyi yayılamaması nedeniyle. • Uygulama viskozitesinin çok ince veya kalın olması. • Boyanın çok kalın uygulanması ve sıcak ortamda boya uygulaması yapılması.1. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA Yaş boya filminin kuruma sırasında içinde kalan. • Bozukluğa neden olan kriterler ortadan kaldırılır. • Püskürtme kabininde hava cereyanı bulunması. yüzeyde portakal kabuğu görünümünde kuru film oluşmasıdır. Boya püskürtme tabancasının boyanacak yüzeye çok yakın veya uzak tutulması. • Tabanca memesinin çok küçük olması. • Uygulamanın çok kalın veya ince yaş film olarak yapılması. Nedenleri : • Yanlış uygulama tekniği. • Önerilen tiner yerine kalitesiz ve yanlış tiner kullanılması. • Çok hızlı tip srtleştirici veya tiner kullanılması. Nedenleri : • Solventlerin kaynaması. • Portakallı yüzeye ince pasta çekilir ve cilalanır. NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 6. • Boyanacak metal yüzeyin sıcak olması. • Eğer aşırı derecede portakallanma varsa 400 numara zımpara kağıdı ile yaş zımpara yapılır ve yeniden boyanır.6. • Yeterli ön buharlaşma (Flash-off) ve katlar arasında yeterli bekleme süresinin verilmemesi.2. 22 . 6.

yüksek nem.5. • Uygun olmayan ortamlarda boyama işleminin yapılması. Genellikle soğuk ve nemli havalarda meydana gelir. Düzel t i l mes i : • Sütlenme az ise boya filmi iyice sertleştikten sonra yüzeyin cilalanarak sütlülüğün giderilmesi gerekir. • Püskürtme aparatının bozulması.3. • Boyanın çok kalın uygulanması.) • Yüzeyin. AKMA VE SARKMA Dikey veya eğimli yüzeylerin boyanması sırasında yaş boyanın uygulandığı yüzeye tutunamayarak akması olayıdır. 23 . • Sentetik bir boyanın iki selülozik kat arasında kalacak şekilde uygulanması. Nedenleri : • Sentetik hava kurumalı astar ve sonkatların birinci katının uygulanmasından sonra ikinci katı uygulamak için kritik süreyi aşarak uygulama için çok fazla gecikilmesi. sonkatta görülen sütlenmenin alt katları da etkilediğidir. • Hava basıncının düşük olması. • Kötü kurutma koşulları. • Uygulama viskozitsinin çok yüksek veya çok düşük olması.6. • Sütlenme çok fazla ise boya filmi sertleştikten sonra yaş zımpara yapılıp yeniden boyanması gerekir. 6. bu da atmosferdeki nemin boya filmi içinde yoğunlaşarak sütlenmeye yol açmasına neden olur. • Tabancanın çok yavaş hareket ettirilmesi.(Örneğin düşük sıcaklık. • Kırışma çok fazla ise metale kadar boya sökülüp yeniden boyanmalıdır. Eğer boya filmi tamamen kurumuş ve sertleşmiş ise film 400 nolu zımpara kağıdı ile yaş zımparalanır ve tekrar boyanır. SÜTLENME Yüzeyin boya uygulamasından sonra sütlü ve mat bir görünüm almasıdır. • Yanlış ve kalitesiz tiner veya çok yavaş buharlaşan tiner kullanılması. Nitroselüloz veya diğer tip boyalardaki çözücülerin çok çabuk uçması yüzeyin ani soğumasına. • İlk katın yüksek ısıda fırınlandıktan sonra üzerine ikinci katın uygulanması. Düzel t i l mes i : Eğer akan veya sarkan kısım henüz yaş ise. KIRIŞMA VE KALKMA Boyada bulunan çözücülerin daha önce uygulanan boya filmini etkileyerek çözmesi olayıdır. • Kabindeki hava akımının ve sıcaklığın normal olmaması. 6. henüz alt katlar yaş iken çok çabuk kuruması. bir fırça ile düzeltilip tabancayla dikkatlice boya uygulanarak sorun halledilebilir. Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta. Boya filminde kalan nem daha sonra kabarcık oluşumuna ve katlar arasında yapışmanın zayıflamasına sebep olur. • Eski bir boya filmi üzerine iyice zımpara yapılmadan yeni bir katın atılması. aşırı hava akımı gibi. Nedenleri : • Kalitesiz ve uygun olmayan tiner kullanılması. • Püskürtmenin düzensiz hareketlerle yapılması. • Boyanın gelişini azaltmadan püskürtme fanı genişliğinin azaltılması. • Kabinde hava cereyanının fazla olması. • Kabinde yeterince hava dolaşımı ve ısının sağlanamaması. Düzel t i l mes i : • Kırışma ve kalkma az ise boya iyice kürlendikten sonra o bölgenin zımparalanarak yeniden boyanması gereklidir.4. Nedenleri : • Tabancanın yüzeye çok yakın tutulması. • Soğuk ve nemli havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması.

oyuklara vs. • Sonkatlarda ince zımpara ile zımpara yapılıp. sonra cilalanarak sorun giderilebilir. 6. • Boyama işleminden önce bağlantı yerlerine. • Operatörün elbisesinde toz.6.6. 24 . • Püskürtme kabininde hava akımının ve hızının yüksek olması. daha sonra cilalanarak sorun giderilebilir. Nedenleri : • Tabancanın yüzeyden çok uzakta tutulması. Düzel t i l mes i : • Pislik çok az ve yüzeyde ise hafif zımpara yapılıp . • Paslı ve kirli boya kapları kullanılması. • Uygun olmayan tabanca seti kullanılması. • Pislik fazla ve derinde ise zımpara yapılıp yeniden boyama işlemi yapılmalıdır. • Tabancanın yüzeyden çok çabuk geçmesi. boyadan veya bir başka boyadan gelen boya tozlarının boya filmi içine girerek boya filminin yüzey görüntüsünü bozmasıdır. • Zımpara tozlarının kabine girişine engel olunmaması. Örneğin yüksek kapasiteli kafayla küçük nozzle kullanılması. • Viskozitenin çok düşük veya çok yüksek olması. elyaf ve iplikçikler birikmesi. Düzel t i l mes i : • Astarda bu sorun görülmüş ise film iyice sertleştikten sonra zımpara yapılıp giderilecektir.7. Nedenleri : • Püskürtme kabinine gelen havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. • Hava basıncının yüksek olması. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA Boyanın yüzeye toz şeklinde düşmesi nedeni ile kuru filmde parlaklık ve yapışma kaybı şeklinde görülen yüzey problemidir. • Uygun olmayan yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. • Sıcak ve kuru havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. hava tutulmaması. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK Boyama sırasında çevreden. • Püskürtme kabininde toz birikimine mani olunmaması ve biriken tozların temizlenmemesi • Kompresörden çıkan havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi.

6. Kraterler metale kadar inerler ve paslanmayı oluştururlar. • Isı kaynağının uygulanan boyaya göre çok sıcak veya çok yakın olması. Fakat diğer sonkatlarda film çok ince zımpara kağıdı ile zımparalanır ve tekrar boyanır. astardaki zımpara izlerini ve metalin çizgilerini göstermesidir.6. • Yüksek pigmentasyon içeren astarların her defasında iyice karıştırılarak uygulanmaması. Düzel t i l mes i : • Boya metale kadar sökülür. Nedenleri : • Hava basıncının düşük olması. Nedenleri : • Boya işleminden önce iyi bir yüzey temizliği yapılmaması. B OYANIN BAT MASI Genellikle metalik boyalarda kuruma ilerledikçe filmin parlaklığını kaybederek alttaki düzgün olmayan yüzeyi. PASLANMA Yüzey problemleri nedeni ile iyi korunamayan metallerde korozyon oluşumunun gözlenmesidir. fosforik asitli metal temizleyici uygulandıktan sonra pas oluşması. Düzel t i l mes i : • Film nitroselüloz esaslı ise sorun vernik işlemi ile giderilebilir. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. • Astarın girintili-çıkıntılı yüzey verecek biçimde kuru atılması. • Boya işleminden önce yüzyde kalan parmak izleri. • Katlardan birinin veya hepsinin çok kalın katlar şeklinde uygulanması. KABAR CIKLANMA Boyama işleminden sonra yaş film içinde hapsolan havanın filmin çabuk kuruması halinde film içinde kalarak hava kabarcığı oluşturması olayıdır. Yüzeyde oluşan kabarcıklar zamanla patlayarak açılırlar. • Nem ve kimyasalların boya filmindeki çatlaklardan geçerek metale ulaşması pası oluşturur.10. 25 . Nedenleri : • Katlar arasında yetersiz kuruma zamanı verilmesi. • Katlar arasında yeterli ön buharlaşma süresi verilmemesi. Pastan etkilenmiş bölgeler metal parlaklığı elde edilene kadar iyice temizlenir.9. • Çok kalın zımpara kullanılması ve bu izlere boyanın batması. • Boyanın çok kalın katlar halinde uygulanması. Düzel t i l mes i : • Sorunun görüldüğü derinliğe veya gerekiyorsa metale kadar zımpara yapılıp yüzeyin yeniden boyanması gereklidir. silinmemiş ve kendiliğinden kurumuş su. 6. • Isının boyama işleminden hemen sonra uygulanması.8.

• Ön buharlaşma ve kurumayı hızlandırmak için yaş boyaya kompres hava üflenmesi. • Birbiri üstüne gelen katlar arasında yeterince kuruma süresi verilmemesi. üretimde kullanılan bazı malzemelerden gelebilecek yabancı maddelerin boyama işleminden önce iyi temizlenmemesi. 6. • Boya katlarının çok kalın uygulanması. • Metal yüzeyi veya sonkat için uygun olmayan astar kullanılması. • Yanlış katkı maddelerinin kullanılması. gres. 6. • Yanlış sertleştirici ve oranını kullanmak. • Yüzey profilinin uygulanacak boya kuru film kalınlığına uygun ölçüde hazırlanmaması. ZAYIF YAPIŞMA Boya kuru filminin uygulandığı yüzeye tutunamayıp dış etkenlerin ve kuvvetlerin etkisiyle soyulması. silikon. sabun. bir önceki katın iyice kurumasını beklemeden bir sonraki katın uygulanması. özellikle macunlarda. sonra cila yapılır. • Yanlış oranda tiner ve sertleştirici kullanılması. • Parlaklığı ve kuruma hızını artırıcı bazı kimyasal maddelerin denenmeden boyada kullanılması.6. Eğer ince çatlama ve mikrokabarcıklar oluşmuş ise boya sökülerek yeniden boyanmalıdır. • Yanlış veya kalitesiz tiner kullanılması. su gibi kompres havadan. Düzel t i l mes i : • Parlaklık kaybı az ise hafif bir pasta cila ile sorun giderilebilir. PARLAKLIK KAYBI Boyanın yüzeye uygulanmasından hemen veya bir süre sonra ortaya çıkan matlaşmadır. fosfatlama gibi) yeterince yapılmaması veya hiç yapılmaması. Ç ATLAMA Çatlama sonkatın altında daha önce oluşmuş ince çatlama ve kabarcıklanma gibi sorunların sonucunda oluşur. 26 . kabinden. Nedenleri : • Yüzeyde bulunabilecek mum. Parlaklık kaybı fazla ise önce pasta çekilir. Düzel t i l mes i : Sorunlu bölgeler zımparalanır ve yeniden boyanır. yağ. Nedenleri : • Nem kabarcıklarının oluşması nedeniyle yüzey pürüzlülüğünün artması ve yüzeyde farklı yansımalar oluşması. • Çok kalın tatbikatlarda.13.12. • Maskeleme işleminde kullanılan bantların boya kuruduktan sonra sökülmesi. yüzeyden ayrılmasıdır. • Zımparanın yeterince veya hiç yapılmamış olması. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması.11. Nedenleri : • Yüzey iyice temizlenmemiş ise çatlama meydana gelebilir. • Metal yüzey hazırlanmasının (yağ alma.

6. Boyanın yapısının bozulduğunu veya uygun çözücü solvent ile çözülmediğini gösterir. Düzel t i l mes i : • Birbirine yapışması dengeli sistem kullanılması. nem kabarcıklarının oluşma ihtimali kuvvetlidir.15. • Üretici firma ile iletişime geçilerek çözümünün belirlenmesi. • Boya yapımcısının tavsiye ettiği ve nem kabarcıklarına karşı dirençli sistemlerin kullanılması. • Kurallarına uygun olarak çevreye zarar vermeden imha edilmesi.14. • 2 Komponentli boyalarda yanlış boya seçiminin yapılması. • Boyanın karıştırıldıktan sonra gereğinden fazla bekletilmesi. Bölgesel tamiratları önlemek açısından macun ve astar zımparasını çok dikkatli yaparak kat kalınlığının çok inceltilmemesine özen gösterilmelidir. Nedenleri : Düzel t i l mes i : • Uygun solvent kullanılmaması. Ancak boyada aşağıdaki sapmalardan herhangi biri mevcut ise. • Suda çözünen tuzların varlığı. Nemli havalarda boya katları arasına nüfuz eden nem. kuru havalarda filmi hızla terkeder ve genellikle bu dönüşüm fazla bir zarar vermez. Yüzeylerin zımpara artıklarından tamamen temizlenmesi ve yeni bir kat atmadan önce yüzeyin tamamen kurutulması gerekmektedir. NEM KABAR CIKLARI Boya filmi içinde kalan nemin oluşturduğu film bozukluklarıdır. 27 . • Çok ince atılmış boya katları. • Boya katlarının birbirinden farklı olması. 6. Nedenleri : • Boya katları arasındaki yapışmanın ve ilk kat astarın metale yapışmasının yetersiz olması. • Boya üreticisi tarafından önerilen film kalınlığının sağlanması.Düzel t i l mes i : • Yapışma zayıf ise boyanın sökülerek yüzeyin yeniden boyanması gerekir. İPLİKLENME Boya tabanca memesinden lif lif çıkmaktadır.(Pot-life) • Ambalaj içindeki boyanın depolanma ömrünün dolmuş olması.

Depodan teslim edilen boyanın raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat edilmelidir. kullanılacak tabanca çok iyi tanınmalı.1. yüzeydeki toz.üst edilerek. gres vs.4.1.2. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7.4. • Bağıl nemin %80’i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. Mekanik temizlik işleminden sonra yüzeydeki tozlar temiz ve kuru kompresör havası ile veya emici pompalar ile temizlenmelidir.2. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7. yüzey St-3 mertebesine kadar çanak fırça.7.2. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar deforme olmamış.1. gres vs. • Astar ve arakat rötuşlaması için Rulo – Fırça olarak seçilmelidir.4. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ. Uygulamada. Çift komponentli boyalar için: • Boya üreticisi firmanın belirlediği kodlardaki ürünler beraber kullanılmalıdır. 7. Rötuş işlemi için yapılacak boya uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanlar temiz ve tam çalışır durumda olmalıdır. 7.3.4. Rötuş işlemi sırasında kullanılacak ekipmanlar. sonkat deforme olmuş ise.3. • Ortamdaki bağıl nemin metal yüzey üzerinde yoğuşması sebebi ile. tel fırça veya zımpara ile temizlenmelidir. • Boya-sertleştirici karışımları teknik bültenlerde belirtilen karışım oranlarında. kar. arakat + sonkat deforme olmuş ise.3. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar + arakat deforme olmamış. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7. Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya dikkat edilmelidir.3.2. veya. • Fırça kullanılacak ise boyanacak yüzeyin büyüklüğüne uygun boyutta fırça seçilmeli. 7. 7. 7.3. 7.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. • Ortam sıcaklığı +5 ile +35 °C arasında olmalıdır. metal yüzey açığa çıkmış ise ISO 8501-1 1998 standardına göre.1.2.4.3.1. 7. Rötuş yapılacak olan yüzeyde boya tamamen deforme olmuş. fırçanın kılları sert olmamalıdır.5. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.3. mevcut ise dijital bir tartı ile yoksa ölçü çubuğu kullanarak yapılmalıdır.2. ambalajı açıldıktan sonra gerekirse mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. yüzeydeki toz. • Karışım homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.3.1.3. • Havalı tabanca kullanılacak ise. • Yüzey sıcaklığı havadaki su buharının yüzey üzerinde yoğuşmaması için çiğlenme noktasının (dew point) en az 3 °C üzerinde olmalıdır. Direkt güneş altında ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenip kurutulduktan sonra zımpara yapılmak sureti ile yüzey pürüzlendirilmelidir. Astar hariç diğer arakat ve sonkat boyalarda yapılacak rötuş işlemlerinde ve kat üstü kat uygulamalarında yüzeyin zımpara ile pürüzlendirilerek uygulamaya geçilmesi şarttır.2. 7. yağmur. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ 7. tuzlu ortam ve sis gibi nedenler ile boyanacak yüzeyin ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır 7. Boyanın rötuşlama için uygulanacağı. 28 . Bu aralığının dışında bir sıcaklılıkta uygulama yapılmamalıdır. püskürtme yapılırken basınç 4-5 atmosfer arasında olmalıdır. • Sonkat rötuşlaması için ise R u l o – Fırça – Haval ı Tabanca olarak seçilmelidir. üretici firmanın önerilerine uyulmalı. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ. 7. • Rulo uygulaması geniş ve düzgün yüzeylerde yapılmalıdır. Boya ambalajı açılmadan önce alt. 7. 7.2.1.

Rüzgar hızının saatte 24 km' den fazla olması durumunda 7. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.7. 7.1. Bağıl nem oranının. Çevre veya boyanacak parça yüzeyinin. üzerlerinde ve içlerinde boya artıkları kalmayacak ve bir daha ki uygulamaya hazır olacak şekilde temizlenmelidir.5. boya ve sertleştirici tam olarak karıştırıldıktan sonra tavsiye edilen miktarda ilave edilmelidir. Uygulama. 29 . 7. yüzeyden gereğinden fazla geçmeksizin uygulama yapılmalıdır. boyanın karışım ömrü (pot-life) göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya sertleştiricisi ile karıştırılmalıdır.6. • Çift komponentli boyalar için tiner ve sertleştirici karıştırılmamış boya kalması durumunda. yağmur ve direk güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.7. Boyanan parçalar tam kuruma gerçekleşinceye kadar. Uygulama sonrasında. uygulanacak yüzey ile 75°'lik açı yapacak şekilde tutularak fazla bastırmadan.5. Sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. fırça boya kutusuna yarıya kadar daldırılmalı. katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır.1. • Boya-sertleştirici karışımı kalması halinde. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Aşağıdaki durumlarda uygulama yapılmamalıdır. boya üreticisinin uygulama için önerdiği değerden yüksek olması durumunda. tabanca boyanacak yüzeye dik ve 25-40 cm mesafeden yüzeye paralel harekelerle yapılmalıdır.5.7. • Fırça ile yapılıyorsa. uygun ortamda bulundurulmalı. 7. Uygulama esnasında boya üreticisi firmanın teknik bülteninde belirtilen.6. boya uygulamasına daha sonra başlanmalıdır. Kullanılacak tiner. • • • • 7.2. boya üreticisi firmanın belirttiği pot-life (yaşam ömrü) içerisinde kullanılmayacak ise imha edilmelidir. • Haval ı tabanca ile yapılıyorsa. • R u l o ile yapılıyorsa. 7. Uygulama bittikten sonra kullanılan uygulama ekipmanları.2.3. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI 7. kapağı ve pimleri sıkıca kapatılarak depoya teslim edilmelidir. Yüzeyin ıslak olması durumunda. 7.• • • Boya hazırlanırken. boya üreticisinin belirttiği sıcaklıklara göre düşük veya fazla olması durumunda.1. kabarcık oluşmaması için çok hızlı ve bastırarak uygulama yapılmamalıdır.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful