Boya El Kitabı İçindekiler 1.

K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. ASTAR BOYALAR ARAKAT BOYALAR SONKAT BOYALAR

2. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR
2.1. GENEL HUSUSLAR 2.2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.3. B OYANIN UYGULANMASI

3. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ 4. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) 5. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ
5.1. YARDIM CI EKİPMANLAR 5.1.1. KOMPRESÖRLER 5.1.2. HAVA FİLTRELERİ 5.1.3. HAVA HORTUMLARI 5.1.4. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI 5.2. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ 5.2.1. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5.2.1.1. HAVALI PÜSKÜRTME 5.2.1.1.1. BOYA TABANCALARI 5.2.1.1.1.1. BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA

HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI KULLANILABİLMESİ

5.2.1.1.1.2. BOYA TABANCASININ DOĞRU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5.2.1.1.1.3. BOYA ATIMI

5.2.1.1.1.4. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ 5.2.1.1.1.5. KONTROLÜ BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ

5.2.1.2. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME 5.2.1.2.1. 5.2.1.2.1.1. 5.2.1.2.1.2. ASSISTED) POMPALI PÜSKÜRTME HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-

5.2.2. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ

Boya El Kitabı İçindekiler 6. BOY A K U S URLARI , NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
6.1. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA 6.2. PORTAKALLANMA 6.3. SÜTLENME 6.4. KIRIŞMA VE KALKMA 6.5. AKMA VE SARKMA 6.6. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK 6.7. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA 6.8. B OYANIN BAT MASI 6.9. KABAR CIKLANMA 6.10. PASLANMA 6.11. Ç ATLAMA 6.12. PARLAKLIK KAYBI 6.13. ZAYIF YAPIŞMA 6.14. NEM KABAR CIKLARI 6.15. İPLİKLENME

7. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ
7.1. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.2. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7.3. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7.4. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7.5. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 7.7. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI

1. K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? Korozyonun geciktirilmesi için elektro kimyasal tepkimelerin yavaşlatılması gerekir. Antikorozif boyalar bu tepkimeleri çeşitli şekillerde kontrol ederler. Antikorozif Boyalar, 1) 2) Su ve oksijenin metal yüzeye ulaşmasını önlerler. İçinde kullanılan korozyon önleyici pigmentler, korozyon hızını yavaşlatır veya durdururlar.

Bu pigmentler; • Demir yüzeyi pasifize ederler. • Alkali özelliktedirler. 3) Galvanik etki ile korozyonu geciktirirler. Demirden daha aktif metal tozları (çinko, kurşun, alüminyum) pigment olarak kullanılabilir. Metal ile elektriksel temasa girerler ve demire göre katodik nitelikte olacaklarından korozyonu yavaşlatırlar. 4) Anot – katot arasında elektrik akımını keserek veya yavaşlatarak korozyon hızını azaltırlar. Antikorozif boyaların kuru filmlerinin elektrik direnci yüksektir. Sonuç olarak, korozyonu önleyebilmek için iyi bir antikorozif boya seçilmelidir. Bu boya astar, arakat, sonkat, vernik olabilir. Beklenileni sağlaması için aşağıdaki özellikleri içeren boyaların üretici firmadan istenmesi gereklidir; • Metal yüzeye yapışması çok iyi olmalıdır. • Korozyonu yavaşlatıcı antikorozif pigmentleri yeterli miktarda içermelidir. • İstenilen kuru film kalınlığını verebilmeli ve işlenebilirliği iyi olmalıdır. • Geçirgenliği az olmalıdır. • İçinde bulunduğu çevre /ortam koşullarından etkilenmemelidir. • Küf önleyici, makro ve mikro organizmaların yapacağı zararı önleyiciler kullanılmalıdır. Koruyucu boya tiplerini genel olarak astar, arakat, sonkat boyalar olarak sınıflandırabiliriz. 1.1.1. ASTAR BOYALAR : Korozyon yavaşlatıcı, örtme ve görünüş özelliklerini (renk) sağlayıcı ve doldurma gücü yüksek boyalardır. Tek kat uygulamada kalın kuru film verebilirler. Metal yüzeye öncelikle astar uygulanır. 1.1.2. ARAKAT BOYALAR : Astar ile sonkat arasında ürünlerdir. Astarın ince kuru film bırakması durumunda arakat önerilir. Korozyonu yavaşlatıcı pigmentler içermelidir. Arakat boyaların, mutlaka astar ve üzerine uygulanacak sonkat boyaya uyuşma ile yapışma özellikleri olmalıdır. - Astar kuru filmi ince ise, - Antikorozif değilse, - Üzerine uygulanacak sonkat uygulandığı astara yapışmıyorsa, - Korozyon için istenilen toplam kuru film elde edilemiyorsa arakat boyaların kullanılması gereklidir. 1.1.3. SONKAT BOYALAR : Dekoratif, belirli özellikleri verme yanında korozyon elemanlarını geçirmeme özelliğine sahip, kullanma ortamına uygun bağlayıcılar ile yapılan boyalardır. Mat, yarı mat ve parlak olarak üretilebilirler.

Sonkat boyalar aşağıdaki özellikleri içermelidir; - Kullanılan pigmentler güneş ışığına ve harici şartlara dayanmalıdır. - Astar boyaya veya kullanılacaksa arakata iyi yapışmalıdır. - Açık atmosferde kalacaksa ultraviole ışınlarına dayanmalıdır. - Tebeşirlenme olmamalı veya uzun sürede çok az olmalıdır.

1

2. çalışma ortamına üretici firmanın isim ve etiketini taşıyan orijinal ve kapalı ambalajıyla getirilmelidir. .4. her bir kumlama nozzle’u için nozzle çıkışında 7 atm (100 psi) basınç sağlayacak şekilde 9 m3/dakika yağsız ve kuru hava sağlamalıdır. uygun tane iriliğindeki silis kumu veya grit kullanılarak TS EN ISO 8501-1 1988'e göre Sa 2 1/2 mertebesinde raspa temizliği yapılmalıdır. 2. Temizlenmiş kuru yüzeylere. tekrar temizlenmeli ve pürüzlendirilmelidir. Bozulmuş yüzeyler kurutulmalı. Çelik yüzeylerdeki yabancı maddeler (yağ. 2.Su buharı geçirgenliği az olmalıdır. Ayrıca boyanın parlaklık. B OYANIN UYGULANMASI 2. ürünleri ise yasal zorunluluk kapsamında olan TSE belgelerine sahip olmalıdır. 2.2.1. Diğer kirlilik yaratacak maddeler yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalı ve kurutulmalıdır. yoğunluk.Parlaklığı kullanım yerine uygun olmalıdır. 2. Ürün onay raporunda. Yüzey temizliği ve tüm boya uygulamaları sırasında ortam şartlarının ölçümleri de dahil olmak üzere bütün ölçümleri yapabilecek ekipmanlara ve yeterli teknik bilgiye sahip bir supervizörün sahada bulundurulması önerilir.2. . 2. kapatıcılık.2. uygun kimyasallar ile (deterjan. 2.5. 2.3. Yüzey temizliği işlemleri tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. Temizliği tamamlanan yüzeylere zaman geçirmeden boya uygulanması yapılmalıdır.1.2. gres vb.2. kuru ve yüksek basınçlı hava veya emici pompalar kullanılarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temizliği sırasında bağıl nem oranı tercihen %80' in altında olmalı. yayılma düzgün olmalıdır. Astar katın uygulanması. Uygulama sırasında gerekli iş güvenlik tedbirleri mutlaka alınmalıdır.1. 2.) tamamen temizlenmelidir.1..Elastikiyet ve sertlik istenilene uygun olmalıdır.6. Temizleme ve boyama işleri arasında geçen sürede yüzey okside olur veya rutubetlenirse kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır.8. çelik sıcaklığı çiğlenme noktasının mutlaka en az 3 °C üstünde olmalıdır. 2. viskozite gibi teknik özellikleri yer almalıdır.1. ambalaj üzerindeki ürün kodu.3. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.1. 2.Akma yapmamalı. raspa temizliğini takiben en geç 6 saat içerisinde yapılmalıdır.1.1. Kullanılacak boya. . . BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR 2. 2 . Kullanılacak tüm astar ve boyalar.2. 2. temiz.Örtme gücü iyi olmalıdır.2. Kullanılacak tüm astar ve boyaların Güvenl i k B i l g i For m lar ı (MSDS) boya üretici firma tarafından hazırlanıp boya kullanıcılarına iletilmelidir.1. parti numarası.Aşınma direnci çok az olmalıdır. 2.3. Kullanılacak kumun tane iriliği istenilen yüzey pürüzlülüğüne göre seçilmelidir. GENEL HUSUSLAR 2. Silis kumunun iletkenlik değeri 50 mikrosimens/cm’yi geçmemelidir. . üretim tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.). kostik. organik çözücü vs. Kullanılacak hava kompresörleri. Raspa temizliğinden sonra yüzeydeki tozlar.2. hacimce katı miktarı optimum olmalıdır.3. 2. 2. kuru ve elenmiş.Kuru film bırakma özelliği.2.7.5.4. o partiyi temsil eden ve boya üretici firmasının düzenlediği Ürün Onay Raporu ile birlikte temin edilmelidir. Boya üretici firma şartnamede istenilen kalite sistemine. .2.

11.6. Uygulamanın güvenlik içerisinde yapılması için havalandırma. 2. 2. tuzlu ortam. Bağıl nemin % 80' i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. Astar veya boyaya. Yağmur. Yaş ve kuru film kalınlıklarının. 2.3. 3 . Bütün boya işleri. Onaylanmış her parti ürün için Ürün Onay Raporu düzenlenir. Yeterli performansa ulaşan ürünler onaylanarak satışa sunulur. damlama ve sarkmaları önleyecek şekilde uygulanmalıdır.3. 2. rulo. Boya uygulaması tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. olması gereken boya film kalınlıklarına uygunluğu ve tüketim düzenli olarak kontrol edilmelidir.3.3. üretici tarafından önerilmemiş ise inceltici katılmamalıdır. son sütunu kontrol sonuçlarını içerir. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ Fabrikamızda üretilen her parti ürün kalite kontrol servisinde belirlenmiş kalite standardına göre gerekli testlere tabi tutulur. İki bileşenli boya hazırlanırken boyanın karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya karıştırılmalıdır. 2. Her kat boya kuru film kalınlığı boya sisteminde belirtilen kalınlıkta olmalıdır.2. dikkatli bir işçilikle.3. Boya uygulaması başlamadan önce keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulamaları yapılmalıdır. İki bileşenli boya uygulamalarında sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. Kalınlık ölçümleri üst üste sürülen katların toplamına göre yapılmalıdır.3. boya uygulamasına daha sonra başlanılmalıdır. 2. 2. kar. Tüm boyalı yüzeyler kaplama işi tamamlanana kadar temiz ve kuru tutulmalıdır.3. Uygulama sırasında sarfiyatlar ve kayıplar kaydedilerek kontrol altına alınmalıdır.2. akma.3. Boyama işinde kullanılan alet ve ekipmanlar yeterli temizlikte ve tam çalışır durumda olmalıdır. Uygulama esnasında boya üreticisi firmasının teknik bülteninde belirtilen katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır.4. Kestirme uygulaması yapılırken. kaynak dikişleri keskin köşe ve kenarlar muhakkak boyanmalıdır. Katılması gerektiği hallerde ise yalnız karıştırma işlemi sırasında önerilen tip ve miktar katılmalıdır.10. 2.5. sis sebebi ile veya çevre nispi rutubetinden ötürü metal yüzey üzerinde yoğunlaşma olması halinde boyanacak sathın ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. 3. üst kat uygulama süresi içerisinde istenilen kalınlığa ulaştırılmalıdır. Uygulama fırça. Boya işlerinin yapıldığı yerlerde yangın ve emniyet kurallarına uygun tedbirler eksiksiz olarak alınmalıdır. airless (havasız tabanca) ile yapılmalıdır. 2.3.3. Kuru film kalınlığı yetersiz olan tüm bölgeler.9.3. Kestirme uygulamaları sadece fırça ile yapılmalıdır. Bu raporun birinci ve ikinci sütunu ürünün belirlenmiş kalite kriterlerini. Boyada oluşacak akıntılar minimumda tutulmalı ve önlenemeyenler tamir edilmelidir. non-explosive aydınlatma ve ekipman kullanımına özen gösterilmelidir.7.8.

4 .

Kararlılık ve Reaktivite. Güvenlik Bilgi Formları’nın Düzenlenmesi’ne ilişkin usul ve esaslar tebliği gereğince Boya ve Boya yardımcı malzemelerinin Güvenlik Bilgi Formları düzenlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması zorunlu kılınmıştır.Tehlikelerin Tanıtımı.Toksikolojik Bilgi.Ş.Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma. 11. tüketicilerimizin bilgilendirilmesi ve uygulamada daha bilinçli olması adına ürünlerimiz için Güvenlik Bilgi Formları düzenleyerek müşterilerimize ulaştırma gayreti içindeyiz.2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 22’nci maddesi gereğince hazırlanıp 11. 4. 9.11. depolanması. 13. Tüketicilerimizin.S. toksidite. 10. 15. 5.Bertaraf Bilgileri. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) Bütün gelişmiş dünya ülkelerinde kullanılan kimyasal maddeler üreticiden tüketiciye ulaştırılırken beraberinde “M. 8.D. çevreye etkisi yönünden dikkat edilmesi gereken bilgileri içerir. 1. 6. alınacak tedbirleri planlayabilmeleri için satın aldıkları ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarını istemelerini öneriyoruz.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi.03.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin 6. olarak. 7. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları.07. sağlık. Bu yasal bir zorunluluktur. bu malzemenin taşınması. Güvenl i k B i l g i Form u aşağıdaki ana başlıklardan oluşur.Taşımacılık Bilgisi. 12. Bu formun birinci kısmında ürün adı yer almaktadır. kullanılması ve imha edilmesine kadar geçen tüm süreçlerde teknik emniyet.Yangınla Mücadele Tedbirleri.Kullanma ve Depolama.Diğer Bilgiler. Kanat Boya A. yangın.İlk Yardım Tedbirleri.Ekolojik Bilgi. 2. 16.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler. 11.Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler.4.S” Güvenlik Bilgi Formları tüketiciye verilir.Mevzuat Bilgisi.2002 tarih ve 24692 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe giren. 14. İkinci kısım 16 maddeden oluşmakta ve üretici firmaya ait bilgi ile birlikte ürünün sağlık ve emniyet ile ilgili bilgilerini içermektedir. 3. işletmelerindeki riskleri bilmeleri.Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı. Türkiye Cumhuriyeti’nde. 5 .

R67 R10. 4.Jet halinde su kullanmayın.R38 R10.R66.Kusturmayın.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI M üs ta hzar Adı ve K od u : Ürü n G urub u : Ma dde /M ü s ta hzarın k u lla n ım yeri: Firmanın Ta n ıtımı: Acil Durum Te lefon u : 2. Çözücü tiner ve solvent kullanmayın.Solunum cihazı kullanın. 6.kuru kimyevi toz.sıcak tutulmalı ve dinlendirilmelidir.24692 sayılı Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Solu nma s ı Halin de :Kişi temiz havaya çıkarılmalı. Yan gınla m üca dele de k or u y uc u e k i p ma n :Komple koruyucu elbise giyin. sis halinde su tavsiye edilir.Alev kaynaklarından uzak tutun. zararlı ve tahriş edici olarak sınıflandırılır.Ş. Ta vs i ye ler:Söndürme sırasında suyla yapılan müdahale ile taşınan atıkların kanalizasyona ve toprağa karışmasını önleyin. Kanat Boya A. korunmalı ve tıbbi yardım Cas-no 001330-20-7 123-86-4 108-65-6 822-06-0 EINECs-no 215-535-7 204-658-1 203-603-9 212-485-8 %w/w .R20.Yutmaktan kaçının. Gözle Te mas ta:Derhal temiz suyla 5-10 dk yıkayın. Solunum sistemini ve cildi tahriş eder.Ş.Cildi su ve sabun ile yıkayın ya da uygun cilt temizleyicileri ile temizleyin.Koruyucu elbise kullanın.karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların yanında farklı gazlar açığa çıkar. Şuursuz halde ise ağızdan hiçbir şey vermeyin.Xi F.R36.metal endüstrisinde.R38.R36 R23. Ma dde /M üs ta hzar Adı ve K od u : Hazırlama Tarihi:22/09/2003 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 GBF Revizyon No/Tarihi:00 4 kısım w/w 1 kısım w/w TK-GBF-005 1.Bilinç kaybı tehlikesi doğarsa pozisyonu istenmelidir.Portatif solunum cihazı kullanın.Göze bulaşmasından kaçının.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER Kişisel ö n le mler:Gereksiz kişileri sahadan uzaklaştırın.R36/37/38.Göz kapaklarını açık tutarak tıbbi yardım isteyin.10-40 15-30 . 6 .Buharı solumayın.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Yan gın s ö n d ürme ma dde leri:Alkole dayanıklı köpük.5-15 15-35 15-30 Semboller Xn F.TEHLİKELERİN TANITIMI Bu madde/müstahzar 2001/58/EC Avrupa Birliği direktifine göre alevlenir.1993 tarih ve 21634 sayılı) ve 67/548/EEC Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler Bileşenler Alkylbenzen Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1.gemi üretim çeliklerinde kullanılır. 02328789500 Yutulma s ı Halin de :Yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun.R37.karbondioksit.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği (11.Göz ve deri temasından kaçının. Cilt ile te mas ta:Kirlenmiş elbiseleri çıkartın.R21. GÜVENLİK BİLGİ FOR MU 91/155/EC Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri (93/112/EC.Xn F.6 diisocyanate 3.2001/58/EC) ile 11/03/2002 tarih .07.R42/43 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 Sonkat Boya Çelik konstrüksiyonlarda. Te hli ke ler:Yanma sırasında kimyasal bozunma sonucu.Ağzı suyla çalkalayın ve suyu azar azar yudumlayın 5.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Belirtiler ve E t kileri:Olabilecek her türlü şüpheli durumda veya belirti görüldüğünde tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.Xi T Risk tanımları R20.R65 R10.KANAT A.

Uygun havalandırma sağlayın.toprak gibi malzemelerle bent oluşturarak suya ve toprağa karışmasını önleyin. Ürünün kullanıldığı yerde yemek ve içmek uygun değildir.KULLANMA VE DEPOLAMA Kulla nma:Kullanılan yerde yeterli havalandırmayı sağlayın. Dep olama:Direkt güneş ışığı. 2 .25-1.Depolama sahasında sigara içmeyin. 9. Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon(MAK değeri) 435 mg/m3 710 mg/m3 270 mg/m3 270 mg/m3 120 mg/m3 7 . uygun absorblayıcı maddelerle (kum. Gözün K orun ma s ı:Sıvı sıçramasına karşın koruyucu gözlük kullanın. Te hli ke li B oz u n ma Ürü n leri:Bu konuyla ilgili herhangi bir veri yoktur.Depoda kazara devrilen ambalajdan sızan ürünü.toprağa ve kanalizasyona karışmasını önleyin.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Genel Bilgiler Görünüş: sıvı Koku: Aromatik Önemli Sağlık.KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılmas ı Gereken D uru mlar:Önerilen depolama koşullarında stabildir.Maruz Kalma L imit Değerleri: Madde: Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1.6 diisocyanate Alkyl benzen 8 .MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 8 . Kıvılcım çıkarmayan el aletleri kullanın. E li n K orun ma s ı:Deri ile teması halinde koruyucu nitril veya butil esaslı lastik.Kanallara sızan kaçakları yerel idareye bildirin.28 gr/ml Çözünürlük suda:Çözünürlük yağda:Dağılım katsayısı:n-oktanol/suViskozite: Buhar yoğunluğu:Buharlaşma hızı:Diğer Bilgiler:Karışabilirlik:İletkenlik:Kendiliğinden alev alma sıcaklığı:10. Te mizlik Metotları:Sıvı absorblayıcı kum.Güvenlik ve Çevre Bilgileri PH: Kaynama noktası:Parlama Noktası:>32OC Alev alabilirlik:Patlayıcılık özelliği:Oksitlenme özellikleri:Buhar basıncı:Nispi Yoğunluk:1. 1 .Serin ve kuru yerde muhafaza edin.Kullanırken ambalaj kapaklarını kapalı tutun.uzun eldiven kullanın. 8.ısıtıcı ve alev kaynaklarından uzak tutun.Ambalajda ve uıygulama ekipmanında topraklama ile statik elektrik bertaraf yöntemlerini kullanın.(Bak Madde 7) Sıcak cisim ve ateşten uzak tutunuz Kaçınılmas ı Gereken Ma teryaller: Oksitleyiciler.toprak) bent yaparak akmasını önleyin.Uzaklaştırma için Madde 13'e bakın. Güvenli elektrikli aletler kullanın.Maruz Kalma Kon tr o lleri: Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri: Solu n um Sis temini n K oru nma s ı:Yerel havalandırmanın uygun olmadığı yerlerde eğer eğer partikül konsantrasyonu veya çözücü buharı olması gerekli maruz kalma sınırının altında değilse uygun solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.Çevresel ö n le mler:Suya. Madde 7 ve 8'e uygun olarak emniyetli bir şekilde yoketmek üzere uygun kaba koyun.kuvvetli alkali ve asitlerden uzak tutunuz. 7. Cildi n K orun ma s ı:Pamuklu veya pamuklu/sentetik giysiler kullanın.

11. R66:Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R65:Zararlı:Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. S16:Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır.Kanalizasyona ve su kanallarına karışmasına izin verilmemelidir. R37:Solunum sistemini tahriş eder. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler. Te hli ke li Özellikler: F:Alevlenebilir. S9:Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.6 Diisocyanate içerir. S3:Serin yerde muhafaza edin.sağlık. R21:Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R11:Kolay alevlenir.Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti edilmez. R42/43:Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir. 13.Atıklar ve kullanılmış ambalajlar "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nin Y12 kategorisine uygun olarak bertaraf edilmelidir.Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır. 14. S23:Aerosollerini solumayın. R67:Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. R10:Alevlenir. S37:Uygun koruyucu eldiven takın. R38:Cildi tahriş eder. Gü ve nlik Ta v s i ye leri: 16. 12. S22:Tozlarını solumayın.TAŞIMA BİLGİSİ Nakliye Şe kli ADR (Karayolu) Detaylar Nakliye Adı:Yanıcı sıvı UN Numarası:1263 Paint Nakliye Adı: UN Numarası:1263 Paint Deniz kirleticiliği:Var 15.tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır.Solvent bazlı atıklar biyolojik arıtma tesisine deşarj edilmemelidir.Ürün KISIM 1'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır.MEVZUAT BİLGİSİ Sınıf:3 IMDG (Deniz yo l u) Sınıf:3 EmS No: . R36:Gözleri tahriş eder. Xn:Zararlıdır.emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir. S24:Cilt ile temasından sakının.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Bu ürün ile ilgili zehirlilik bilgisi içeren bir veri yoktur.Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan. R36:Gözleri tahriş eder.EKOLOJİK BİLGİ Bu ürün ile ilgili ekolojik bir test verisi yoktur.DİĞER BİLGİLER Bölüm 2'deki risklerin açıklanması: R10:Alevlenir.3-05 MFAG tablo no:310 Ambalaj grubu:III 1/07/2003 tarih ve 21634 sayılı "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"ne ve 93/18/EC sayılı Avrupa Biriliği direktifine göre ürün aşağıda belirtildiği gibi etiketlenmelidir.BERTARAF BİLGİSİ Sıvı atıklar kanalizasyon ve su yollarına karışmasına izin verilmemelidir. R41:Ciddi göz hasarları tehlikesi R43:Cilt ile temasında alerji yapabilir. İçerik: Ris k D urumları: Alkylbenzen ve HDI 1. 8 .Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatın oluşturduğu duruma dayanmakta olup.

1. hortumlar ve borulardaki hava kaybının karşılanması için gerekli olan hava miktarının toplamından % 26 daha fazla kapasiteli kompresör seçmelidir. yüksek çalışma basınçları ve büyük hava debileri ile pistonlu kompresörlere göre daha verimlidirler.1. Hava üreten. su ve tozlarla hava deposuna gider. Hava deposu altından tahliye edildiğinde bu durum gözlenebilir. Buna göre aşağıdaki sıralamayı yapabiliriz. KOMPRESÖRLER Kompresörler. fırça gibi elemanlarla yapılsa da sanayide istenen kalitede yüzey elde edilebilmesi ve işin süratli yapılabilmesi ancak püskürtme metodu ile mümkündür. tozsuz. yağsız ve neminden arındırılmış (kuru) olmalıdır. Hava ile beraber havada mevcut olan rutubet ve tozlar da emilir. rutubeti.1.5. kompresör yağı. boya tabancasının ve boyahanede hava ile çalışan aletlerin hava ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. Hava kompresörü atmosferdeki havayı emerek sıkıştırır. kendi tüketim ihtiyaçlarına ve bulundukları coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre havayı önce soğutmak sureti ile şartlandıran. boya uygulama ekipmanlarına gelen hava. havayı şartlandıran ve taşıyan ekipmanlar da boya uygulama ekipmanlarının bir parçası olmaktadır. Kompresörden çıkan hava. Hava kompresörü üzerinde kompresör üreticisinin yerleştirdiği bir filtre vardır. Boya uygulayıcıları. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ Boya uygulaması genel olarak. yağı ve tozu tutan filtreleri 9 . Bu filtre genel kullanım amaçlıdır. ambalaj içinde bulunan boyanın boyanacak yüzeye istenen kalitede kaplama yapacak şekilde transfer edilmesidir. Hava kompresörleri değişik yapıda olmalarına rağmen amaçları. HAVA FİLTRELERİ Kaliteli bir boya filminin elde edilebilmesi için. Boya Püskürtme Ekipmanları ♣ Havalı Püskürtme ♣ Basınçlı Tank Kullanılarak Püskürtme ♣ Pompalı Püskürtme 5. Yardımcı Ekipmanlar ♣ Hava Üreteçleri –Kompresör ♣ Hava Şartlandırıcıları – Hava Filtreleri ♣ Hava Taşıyıcıları – Hortumlar ♣ Hava Basınç Ayarlayıcıları – Regülatörler 2. Bu sağlanamadığı durumda boya filmi yüzeyinde bozukluklar meydana gelir veya uygulama ekipmanı zarar görebilir. YARDIM CI EKİPMANLAR 5. İki tip kompresör vardır. 5. Bu işlem rulo. • Pistonlu Kompresör • Vidalı kompresör Vidalı kompresörler. Kompresör seçimi yapılırken.1.1. Sıkıştırma sırasında sıkıştırma oranına bağlı olarak rutubet su haline döner.2. Püskürtme metodu ile boya uygulandığında genellikle basınçlı hava kullanılması zorunludur. sıkıştırdığı havayı bir depo içine pompalayıp istenen basınç altında tutmaktır.

DIN CUP 4 ile 60-80 saniye için sadece III nolu yöntem seçilebilir. dir.Basınçlı tank kullanılarak püskürtme III.Pompalı püskürtme Örneğin. a. ♣ Uygulanacak boyanın viskozitesi. boya tabancasının hareketini engellemeyecek kadar esnek. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI Kompresörde üretilip basınçlı hava tankında depolanan hava basıncı genel olarak 7-8 bar değerindedir.1.Havalı püskürtme II. uygulanan astar ve sonkat boyanın cinsine göre kullanılacak havanın basınç değerinin ayarlanması gerekir.temin ederek kompresörden çıkan hava hattına monte etmelidirler. yerde sürtünmesinden dolayı aşınmaya ve kullanılan hava basıncına dayanıklı olmalıdır.2. ♣ Uygulama hızı. Kullanılan uygulama ekipmanına. ♣ Boyanın yapısı ( astar.3. sonkat. 5. air-assisted vb.). metalik vs.4. DIN CUP 4 ile 40 saniye için II ve III nolu yöntemler c. HAVA HORTUMLARI Hava tabancaları. Önerilen hortum iç çapı 9 mm. 9 mm çaplı hortumlar en fazla 8-10 metre uzunlukta kullanılmalıdır.) seçilmelidir. Hortum uzunluğu artarsa hava basıncında düşme olur. ♣ Uygulama kayıplarının oranı. çaplı hortum kullanılması önerilir. Yüksek parlaklık veya iyi kalitede metalik yüzey istendiğinde mutlaka havalı püskürtme tercih edilmelidir. Bunun için basınçlı hava hattı üzerine regülatör mutlaka yerleştirilmelidir. ♣ Boyanan yüzeyde beklenen yüzey kalitesi (dekoratif görünüm). 5. 10 metrenin üzerinde hortum uzunluğu ile çalışma gerektiğinde 13 mm. Tüketilecek boya miktarı 40-50 kg civarında ve düşük viskoziteli bir boya kullanılacaksa havalı püskürtme seçilebilir. II ve III nolu yöntemler b. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ Boya uygulama yöntemi ve ekipman seçerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. 10 . ♣ Uygulama sonrası istenen boya kuru film kalınlığı. uygulanacak boyanın viskozitesine bağlı olarak uygulama yöntemi aşağıdaki gibi seçilebilir. ♣ Uygulama yapılacak yüzeyin alan büyüklüğü ve uygulama yeri. DIN CUP 4 ile 20 saniye için I. Boya viskozitesi yüksek ve kumlanmış bir yüzeyde 150-200 mikron kuru film kalınlığı isteniyorsa pompalı püskürtme (airless. 5. Püskürtme yöntemleri üç ana başlık altında toplanabilir. I.1. ♣ Uygulanacak boyanın tüketim miktarı.

Bu karışım pulverize edilerek tabanca çıkışında bulunan hava başlığından dışarı atılır. tabancadan çıkan hava ve boya karışımının basıncı ne kadar düşük ise yüzey kalitesi o oranda iyileşir.7 atm. verimlilik ve boyanan yüzeyin kalitesi yükselmiştir. Boya kabininde yapılan astar ve boya uygulamalarında.7 bar 3.5 .4 bar II. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5. basınçta çıkmaktadır. Tabancaya hava 3-3.1. Bu sebeple yüzey kalitesi çok iyi değildir. Geliştirilmiş bu yeni tip tabancalar HVLP (High Volume Low Pressure) olarak adlandırılır. (%30. Özet olarak. Bu olay bulut şeklinde görülür ve bulutlanma diye adlandırılabilir. Yüksek debi düşük basınç sistemi ile boya debisi artmış.5 bar Hava Giriş Basıncı 11 .5.2. ye düşürülmüştür. Yakın çalışma ve düşük basınçta yapılan atım tozumayı azaltmıştır.0 – 3. Uygulama uzaklığı 10-15 cm. 3. HVLP ve Compliant olmak üzere üç farklı çalışma sistemi mevcuttur. yüzeye çarpar ve geri gelir. boya veya boya karışımlarını basınçlı hava ile pulverize edip istenen yüzeye aktaran ekipmanlardır. Havalı boya tabancalarında Konvansiyonel. HVLP TİP TABANCALAR Konvansiyonel tip boya tabancalarındaki uygunsuzlukları düzeltmek için tabancadan çıkan boya-hava karışım basıncı ve hızı düşürülmüştür.1.2. HAVALI PÜSKÜRTME Havalı boya tabancaları.5 atm. basınçta girip. Boyama verimi düşüktür.1. Tabanca çıkışındaki basınç ne kadar yüksek olursa yüzeye çarpma sırasında boyanan yüzeyden geri gelen ve etrafa saçılan atomize ya da pulverize boya taneleri o kadar çok olur. Uygulama uzaklığı 20-25 cm.5 – 4 bar Hava Giriş Basıncı Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı ~ 0. Tabancadan dışarı çıkan hava-boya karışımının basıncı boya filmi yüzeyinin kalitesini ve boya uygulama kayıplarını belirler. Havalı tabancalarda hava ve boya tabancaya ayrı ayrı kanallardan gelip tabancada karışırlar. boyahava karışımı 0.50 ). Memeden püskürtülen yüksek basınçlı hava-boya karışımı. Tabanca öngörülen şartlarda kullanıldığı takdirde verim %75-80’ lere ulaşmaktadır. KONVANSİYONEL TİP TABANCALAR Tabancaya verilen hava yaklaşık olarak aynı basınçla tabancayı terk eder. tozuma düşük olduğu için filtrelerin çabuk kirlenmesini önlemektedir. Boya memesi üzerindeki delik sayısı artırılmıştır. Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı 3. dir. I. yüzeye transfer edilen boya miktarı artar ve tabanca verimi o oranda yükselir. yüzeyden geriye gelen tanecik sayısı çok azalmış.

♣ İş verimini yükseltir.2. III. • • Alttan Hazneli Boya Tabancaları Üstten Kavanozlu Boya Tabancaları • ALTTAN HAZNELİ BOYA TABANCALARI Tabanca içinden geçmekte olan havanın vakum hücresinde meydana getirdiği düşük basıncın etkisi ile haznedeki sıvıyı tabanca memesine sürükleyip püskürtebilen tabancalardır. Uygulama uzaklığı 10-15 cm arasıdır. Hava hücresinden gelen hava ile karışarak tabancadan çıkar.7 bar çıkış basıncı ile ideal bir uygulama sağlamaktadır. Bu tip tabancalarda püskürtülecek boyanın viskozitesi en fazla Din Cup 4 ile 25 saniye olmalıdır. En az % 60 verimle çalışmayı garanti etmektedir.♣ 1 litre boya ile aynı kuru film kalınlığı için. Konvansiyonel Tabanca ile………………….7 m2 ii. Uygulama sırasında haznenin üzerindeki delik açık tutulmalıdır. BOYA BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA TABANCALARI Boya besleme çeşitlerine göre 2 çeşit havalı boya tabanca tipi mevcuttur.1.1. Aksi halde boya memeye doğru akmaz.11 m2 alan boyanabilir.. ♣ Boya zayiatını düşürür. Aksi halde boya hazneden yukarıya doğru hareket etmeyecek veya kesikli bir püskürtme oluşacaktır. ♣ Kayıpları azaltır. Boyanın memeye akışı. Yüksek boya debisi özelliği yoktur. tabanca içinden geçen havadan bağımsızdır. Bu tabancaların kavanozundaki üst kapak contasının deliği açık olmalıdır. 5. COMPLIANT TİP TABANCALAR HVLP tip tabancanın düşük basınçlı çalışma özelliği korunarak uygulayıcıların istekleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir modeldir. i. HVLP Tabanca ile…………………………….1. • ÜSTTEN KAVANOZLU BOYA TABANCALARI Bu tipteki tabancalarda boya kendi ağırlığı (yer çekimi kuvveti) ile tabancanın boya memesine gelir. HVLP tip tabanca ile yüzeye yakın çalışmak. 3-4 bar hava girişi ve ~ 0. 12 .

12. PERDE AYARI BOYA DEBİSİ AYARI HAVA DEBİSİ AYARI HAVA GİRİŞİ TETİK VAKUM HÜCRESİ BOYA HAZNESİ BOYA GİRİŞİ ATOMİZE BÖLGESİ(NOZZLE) İĞNE BOYNUZ HAVA KANALLARI BOYA MEMESİ HAVA BAŞLIĞI Boya tabancasının en çok aşınan ve en önemli parçaları şunlardır: ♣ Hava başlığı ♣ Boya memesi ♣ Boya iğnesi 13 .2. 13.5.1. 5.1. 10. 2. HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI TABANCA GİRİŞLERİ VE AYARLAR 1. 4. 8. 6. 3.1. 9. 7. 11.1.

Meme setinin paslanmaz çelikten yapılmış olanları tercih edilmelidir. boya iğnesi 1.3. olarak kullanıldığı zaman tabancadan yeteri kadar verim alınamaz.B oya İğnes i : Boya akımını açıp kapamaya yarayan ve boyanın.5 mm.1.3 mm. boya memesine düzgün bir şekilde gelmesini sağlayan parçadır. Boya iğnesinin ucunun düzgünlüğü çok önemlidir. Basınç kaybı nedeniyle düşük hava basıncı ile yapılan boya uygulamaları düzgün ve parlak olmaz.Bu üç parçanın hepsi meme seti olarak isimlendirilir.1. Daha yüksek ve daha düşük basınçta boya uygulandığı zaman boyanın yüzeyinin düzgünlüğünden renk tonuna kadar farklılıklar meydana gelir.25 cm. En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında 3. 5. püskürtme hareketi yüzeye paralel olmalıdır. Aksi halde tabancanın boya atışı düzgün olmaz. Bu nedenle tabancaya gelen havanın basıncı önemlidir.2. 3. Konvansiyonel tabancalarda 3.0 bar olmalıdır.5 – 4.2. Aksi takdirde boya tabancasının tetiği verimli çalışmaz ve tabancadan boya düzgün çıkmaz. olmalıdır. konvansiyonel tabancalarda 20 .0 .5 bar. 2. Boya tabancası ile yüzey arasındaki mesafe HVLP tabancalarda 10-15 cm. 5. Fakat aslında hata tabancaya yeterli miktarda basınçlı hava gelmemesidir. Bu gibi durumlarda hatanın kullanılan boya tabancasında veya kullanılan boya malzemesinde olduğu düşünülür. BOYA TABANCASININ DOĞRU KULLANILABİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Püskürtme yapılırken boya memesinin ve boya iğnesinin ömrünü uzatmak için tabancanın boya iğnesinin tam açık vaziyette kullanılması tavsiye edilir.3.1. BOYA ATIMI Boya tabancası kullanılırken yüzeye dik. Boya uygulandıktan sonra tabancanın meme setinin sökülerek temizlenmesi gerekir.B oya Memes i : Hava hücresinin hemen arkasında bulunan ve boyayı belirli miktarda basınçlı hava akımı içine sevk eden parçadır. 14 . Çünkü paslanmaz çelik aşınmaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklıdır.2.1.1..1. Hava hücresi ve boya memesinin üzerindeki deliklerin açık olması ve boya iğnesinin düzgün olması gerekir. Boya tabancasının meme setini meydana getiren parçalar ve görevleri aşağıda verilmiştir 1-Hava Baş l ı ğ ı : Püskürtme tabancasının ön kısmında bulunan basınçlı havayı boya uygulanan yüzey üzerine sevk ederek atomize eden ve püskürtme şekli meydana getiren parçadır. Hava hücresi ve boya memesi 1.

HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ Boya işlemine başlamadan önce hava ayarı. Yüzeyde boya tozunun fazlalaşmasına sebep olur.1. Hava basıncı 4 bar’ a getirilir. Tabanca yüzeyden çok uzak tutulursa. tetik ayarı. Boya tabancası yüzeye eğik vaziyette tutularak püskürtme yapılmamalıdır. dar-geniş ayarı tam açılır. NORMAL ATIM ŞEKLİ 15 . Tabanca yüzeye çok yakın tutulursa yüzeyde fazla boya toplanır. Bu şekillerin açıklamaları aşağıdadır. Tabancayı yüzey üzerinde sağa-sola hareket ettirirken yeni atılan boya katı bir evvelki katın HVLP tabancalarda %75.4. konvansiyonel tabancalarda %50 üzerinden geçmelidir.2.1. Boya dik bir yüzey üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtülerek tabanca kontrol edilir. Boyama süresince tabanca yüzeye dik tutulmalıdır. Boya tabancası ile uygulanacak olan malzemenin kalınlığına göre uygun meme çapında boya tabancası kullanmak gerekir. YANLIŞ UYGULAMA DOĞ R U UYGUL A M A Bilek esnek olmadığı takdirde tabanca kavisli hareket edecek ve yüzeyde değişik kalınlıklarda boya filmi oluşacaktır. Tabanca 45 derecelik bir eğim yaptığında boyanın %65'i kayıp olacaktır 5. · İnce bir malzemeyi de kalın meme çaplı boya tabancası ile uygulanmamalıdır.1.• • • • • • Boyama hareketi düzgün hareketlerle yapılmalıdır. Boya tabancasının yüzey üzerinde meydana getirdiği şekle göre tabancanın düzgün atıp atmadığı ve hata sebebi anlaşılır. boya yüzeye kuru düşer. · Kalın bir malzemeyi ince meme çaplı bir tabanca ile uygulanmamalıdır. Bu durumda boyanın akmaması için boya tabancasının hızlı hareket ettirilmesi gerekir. Tabancadan fazla malzeme çıkacağı için yayılma iyi olmaz ve akma olayı meydana gelir.

Hava başlığının kirliliği. (basınçlı kaplar kullanıldığında) PÜSKÜRTME SAĞDA VE SOLDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 . PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 . 2 . 3 . 3 .Malzemenin viskozitesi fazla.Boya memesinin kirliliği.Malzeme basıncı çok az.Boya basıncı çok yüksek. 16 . PÜSKÜRTME YUKARIDA VE AŞAĞIDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Hava basıncı çok fazla. 2 .Malzeme girişi yetersiz. 4 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması.Boya meme çapı çok büyük. 2 . 3 . 3 .Hava basıncı yeterli değil.Hava başlığının kirliliği.PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK ZAYIF Nedenleri: 1 .Boya memesinin kirliliği.Deliklerin kısmen tıkanmış olması. 2 .

Boya memesi yatay hale getirilir ve yüzeye dik olarak uygulama yapılır.2. Bu uygulama tipi ile diğer uygulama tiplerine göre daha standart bir boya debisi elde edilir ve daha yüksek viskoziteli boya uygulamaları yapılabilir. Yüksek Verimli Boya Tabancası Düşük Verimli Boya Tabancası 5. Aynı renkte ve büyük miktarlarda boya tüketimlerinde kullanılırlar.1.1. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME Bu tip uygulamalarda püskürtülecek sıvı kapalı bir kapta üzerine basınç uygulanarak tabancaya gönderilir.2.1.1. Boya girişi tabancanın haznenin takıldığı kısımdan gerçekleşir. POMPALI PÜSKÜRTME Pompalı boya uygulamalarında elde edilecek yüzeyin dekoratifliğine göre 2 farklı yöntemle çalışan pompalı boya püskürtme ekipmanı mevcuttur. 5.1.1.5. Eğer boya akıntıları birim zamanda farklı mesafeler almış ise tabanca verimi düşüktür.2.1. Oluşan elips şeklindeki boya lekesinden aşağıya süzülecek boya akıntıları takip edilir. • Airless – Havasız Püskürtme • Air-Assisted – Hava Takviyeli Havasız Püskürtme 17 .1.1. BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ Tabanca perde ayarı tam olarak açılır. Boya akıntıları birim zamanda aynı mesafeyi kat ediyorsa tabanca verimli kabul edilir.

HAVA TAHRİKLİ AIRLESS Bir kompresörden aldığı havayı kullanarak boya pompasını harekete geçirerek çalışmaktadırlar. 18 . Ekipman tabancaya gelen boyayı aynı basınç ile püskürtür. ♣90 m.40 cm) ve hızlı çalışmak gereklidir. Örneğin 33:1 oranındaki bir airless pompa için. • Hava Tahrikli • Elektrik Motorlu • Benzin Motorlu I.68.5. ♣Yüksek uygulama hızları. Tabanca üstündeki memeyi değiştirerek farklı perde genişlikleri elde edilebilir.’ ye kadar uzayabilen hortumları. Uygulama mesafesi meme numarasına ve uygulama basıncına göre tespit edilir. 41.1. Uygulama sırasında bulutlanmanın olmadığı nokta ideal uygulama mesafesidir. Sıkıştırma oranlarına göre kullanılan hava basıncının 70-80 kat basınçla ürünü yüzeye püskürtme yeteneklerine sahiptirler. ♣Düşük kayıp oranları.2.2. 400-450 bar boya püskürtme basıncı. ♣Birim zamanda yüzeye aktardığı ürün miktarı. 12-14 lt/dk boya debisi ile çalışabilmektedirler. bir pompa yardımıyla ürüne hava karıştırmadan yüzeye aktarabilen boya uygulama ekipmanlarıdır.1. Boya uygulamalarında yüzeyden uzak ( 30. Kullanılan Hava Basıncı: 3 bar Uygulama Basıncı: 3 X 33 = 99 bar’dır. HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) Airlessler. ambalaj içindeki geniş viskozite ve yoğunluk aralığındaki (yüksek viskoziteli ürünler dahil) boya ve kaplama malzemelerini. Bu ekipmanlar. katı basınçla yüzeye püskürtebilmektedirler. Bunlar.1. Bu tip ekipmanlarda tabanca ile perde ayarı yapmak mümkün değildir. Hava tahrikli tipler boyayı kullandığı hava basıncının 33. Airless pompalar arasında en güçlü olan tiptir. gibi üstün özellikleri nedeniyle ağır sanayide tercih edilmektedirler. ♣Yüksek viskoziteli ürünleri uygulayabilme kolaylığı. 45. Çalışma prensibi ve kullandığı enerji türüne göre üç tipte airless pompa mevcuttur. 80 vs.

5lt/dk debiye kadar çıkabilmektedir.II. 19 . • Boya Tipine Göre: Astar. AIRLESS POMPALARDA MEME SEÇİMİ Püskürtülecek ürünün viskozitesi. tane boyutu ve en önemlisi uygulama yapılacak yüzeyin boyutları meme seçiminde önemli kriterlerdir. Pompa verimleri olarak airless tipleri arasında orta seviyede ekipmanlardandır. Küçük çaplı meme kullanıldığı takdirde ürün sık sık memeyi tıkayacak ve uygulamayı aksatacaktır. IV. III. BENZİN MOTORLU AIRLESS Benzin motoruyla pompaya hareket vererek çalışmaktadır. Uygulama basıncı ve boya debisi bakımından en zayıf airless tipidir. mastik ya da solventsiz ürünler geniş çaplı meme kullanılarak uygulanmalıdır. Bu tip airless pompalar genellikle yol çizgi boyaları ve tekstüre boya uygulamalarında kullanılmaktadır. Ancak taşıma kolaylığı ve elektrikle çalışması nedeniyle istenen her yere rahatlıkla taşınabilme ve kullanılabilme özelliğine sahiptir. Düşük viskoziteli ürünlerde tüm çaplı memeler kullanılır ancak büyük çaplı meme ile uygulamalarında sarkma problemleri yaşanabilir. Sonkat ürünlerin uygulanmasında tüm meme çeşitleri kullanılabilir. • Viskoziteye Göre: Yüksek viskozite değerine sahip ürünlerde büyük çaplı meme kullanılması memenin tıkanmaması ve pompanın rahat çalışabilmesi açısından uygun olacaktır. Pompanın verimi max. 250 bar basınç ve max. ELEKTRİK MOTORLU AIRLESS Boya pompasına hareket veren elektrikle çalışan bir motora sahiptir.

038 cm = 0. 15→ 0. Ayrıca 30-40 cm uygulama mesafesinden yaklaşık olarak perde genişliğini verir.38 mm Aşağıdaki tablo kullanılarak. Tablo 2 – Meme Seçimi Tablosu Boyanacak Yaş Film Kalınlığı. 5 1 5 nolu meme için. 5→50o perde açısı 5→25-30 cm perde genişliği (30-40 cm uygulama mesafesi için) Tablo 1 – Meme Numarasına Göre Perde Açısı ve Perde Genişliği Tablosu Meme No Perde Açı s ı 30-40 cm Uygulama Mesafes i nden Perde Geni ş l i ğ i 1xx 10o 5-10 cm 2xx 20o 10-15 cm 3xx 30o 15-20 cm 4xx 40o 20-25 cm 5xx 50o 25-30 cm 6xx 60o 30-35 cm 7xx 70o 35-40 cm 8xx 80o 40-45 cm 9xx 85o 45-50 cm II – İkinci ve üçüncü hane (ϖ. yaş film kalınlıkları ve uygulama yapılacak alana göre kullanılabilecek meme seçilebilir. mikron Malzemeni n Genişliği. mm 50 100 150 300 400 500 600 700 800 Boyanacak Malzemeni n Genişliği. Memenin oluşturduğu perdenin genişliği uygulama yapılan yüzeyin genişliğinden fazla olmamalıdır. υϖω I–İlk hane (υ)memenin oluşturduğu perdenin açısını verir. Aksi halde geniş perde yüzeyin kenarlarından taşıp büyük kayıplara neden olacaktır.• Yüzeyin Boyutları: Meme seçiminde ürünün püskürtüleceği yüzeyin boyutu doğrudan kayıp ve uygulama hızını etkileyeceği için önemlidir. Büyük boyutlara sahip yüzeylerde yapılacak uygulamalarda yüzeye göre çok küçük perdeli meme kullanılması işin süresini dolaysısıyla işin maliyetini artıracaktır.ω) meme çapının inch cinsinden gerçek değerinin 1000 ile çarpımıdır.015 inch= 0. mm 315-317 415-417 515-517 615-617 715-717 815-817 Meme No 200 250 300 317-319 319-321 321-323 321-323 323-325 417-419 419-421 421-423 421-423 423-425 517-519 519-521 521-523 521-523 523-525 617-619 619-621 621-623 621-623 623-625 717-719 719-721 721-723 721-723 723-725 817-819 819-821 821-823 821-823 823-825 20 .

2.1. Atomize Bölgesi Hava Girişi Boya Girişi 5. Tek farkları. boyanın airless’ e göre daha fazla atomize edilip daha dekoratif bir görüntü elde etmektir.1. Grafik 1 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Verimi Grafik 2 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Hızı 21 .2.2. aşağıda verilen uygulama hızı ve uygulama verimi grafiklerini kullanılarak seçmek doğru olacaktır. boyanın memeden çıktığı noktada hava boynuzları ile desteklenerek yönlendirilmesi sağlanır.1.2. HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-ASSISTED) Çalışma prensipleri airlessler gibidir. Bu uygulamada amaç.5. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ Püskürtme ekipmanlarını.

İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA Yaş boya filminin kuruma sırasında içinde kalan. kabarcıklanma yapan ve sonra uzaklaşamayan solventlerin kuru boya filmi üzerinde bıraktıkları küçük delikçiklerdir. • Uygulamanın çok kalın veya ince yaş film olarak yapılması. BOY A K U S URLARI . yüzeyde portakal kabuğu görünümünde kuru film oluşmasıdır. 6.1. • Yeterli ön buharlaşma (Flash-off) ve katlar arasında yeterli bekleme süresinin verilmemesi. Düzel t i l mes i : • Zımparalanarak yüzey bozukluğu giderilir. • Çok hızlı tip srtleştirici veya tiner kullanılması. • Uygulama basıncının çok düşük olması. NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 6. • Püskürtme kabininde hava cereyanı bulunması. 22 . • Bozukluğa neden olan kriterler ortadan kaldırılır.2. Nedenleri : • Solventlerin kaynaması. • Önerilen tiner yerine kalitesiz ve yanlış tiner kullanılması. • Katlar arasındaki bekleme sürelerinin çok uzun tutulması. Boya püskürtme tabancasının boyanacak yüzeye çok yakın veya uzak tutulması. • Tabanca memesinin çok küçük olması. Nedenleri : • Yanlış uygulama tekniği. Düzel t i l mes i : Boya iyice sertleştikten sonra. • Uygulama viskozitesinin çok ince veya kalın olması. PORTAKALLANMA Yaş boya filminin iyi yayılamaması nedeniyle. • Eğer aşırı derecede portakallanma varsa 400 numara zımpara kağıdı ile yaş zımpara yapılır ve yeniden boyanır. • Boyanacak metal yüzeyin sıcak olması.6. • Portakallı yüzeye ince pasta çekilir ve cilalanır. • Boyanın çok kalın uygulanması ve sıcak ortamda boya uygulaması yapılması.

Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta. • Püskürtmenin düzensiz hareketlerle yapılması. yüksek nem. • İlk katın yüksek ısıda fırınlandıktan sonra üzerine ikinci katın uygulanması.) • Yüzeyin. • Kabindeki hava akımının ve sıcaklığın normal olmaması.5. 6. • Boyanın gelişini azaltmadan püskürtme fanı genişliğinin azaltılması. Nedenleri : • Kalitesiz ve uygun olmayan tiner kullanılması. Nedenleri : • Tabancanın yüzeye çok yakın tutulması. aşırı hava akımı gibi. Düzel t i l mes i : Eğer akan veya sarkan kısım henüz yaş ise. 23 . • Kabinde hava cereyanının fazla olması. • Boyanın çok kalın uygulanması. Nedenleri : • Sentetik hava kurumalı astar ve sonkatların birinci katının uygulanmasından sonra ikinci katı uygulamak için kritik süreyi aşarak uygulama için çok fazla gecikilmesi. Düzel t i l mes i : • Kırışma ve kalkma az ise boya iyice kürlendikten sonra o bölgenin zımparalanarak yeniden boyanması gereklidir. • Soğuk ve nemli havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. 6. Boya filminde kalan nem daha sonra kabarcık oluşumuna ve katlar arasında yapışmanın zayıflamasına sebep olur.6.4. bu da atmosferdeki nemin boya filmi içinde yoğunlaşarak sütlenmeye yol açmasına neden olur. sonkatta görülen sütlenmenin alt katları da etkilediğidir. henüz alt katlar yaş iken çok çabuk kuruması. • Hava basıncının düşük olması.3. • Tabancanın çok yavaş hareket ettirilmesi. • Uygun olmayan ortamlarda boyama işleminin yapılması. • Kötü kurutma koşulları. • Yanlış ve kalitesiz tiner veya çok yavaş buharlaşan tiner kullanılması. • Sütlenme çok fazla ise boya filmi sertleştikten sonra yaş zımpara yapılıp yeniden boyanması gerekir. • Kabinde yeterince hava dolaşımı ve ısının sağlanamaması. • Püskürtme aparatının bozulması. KIRIŞMA VE KALKMA Boyada bulunan çözücülerin daha önce uygulanan boya filmini etkileyerek çözmesi olayıdır.(Örneğin düşük sıcaklık. Nitroselüloz veya diğer tip boyalardaki çözücülerin çok çabuk uçması yüzeyin ani soğumasına. • Sentetik bir boyanın iki selülozik kat arasında kalacak şekilde uygulanması. SÜTLENME Yüzeyin boya uygulamasından sonra sütlü ve mat bir görünüm almasıdır. bir fırça ile düzeltilip tabancayla dikkatlice boya uygulanarak sorun halledilebilir. • Eski bir boya filmi üzerine iyice zımpara yapılmadan yeni bir katın atılması. AKMA VE SARKMA Dikey veya eğimli yüzeylerin boyanması sırasında yaş boyanın uygulandığı yüzeye tutunamayarak akması olayıdır. Düzel t i l mes i : • Sütlenme az ise boya filmi iyice sertleştikten sonra yüzeyin cilalanarak sütlülüğün giderilmesi gerekir. • Kırışma çok fazla ise metale kadar boya sökülüp yeniden boyanmalıdır. • Uygulama viskozitsinin çok yüksek veya çok düşük olması. Genellikle soğuk ve nemli havalarda meydana gelir. Eğer boya filmi tamamen kurumuş ve sertleşmiş ise film 400 nolu zımpara kağıdı ile yaş zımparalanır ve tekrar boyanır.

• Hava basıncının yüksek olması. sonra cilalanarak sorun giderilebilir. • Viskozitenin çok düşük veya çok yüksek olması. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK Boyama sırasında çevreden. Düzel t i l mes i : • Astarda bu sorun görülmüş ise film iyice sertleştikten sonra zımpara yapılıp giderilecektir. • Uygun olmayan yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. oyuklara vs. boyadan veya bir başka boyadan gelen boya tozlarının boya filmi içine girerek boya filminin yüzey görüntüsünü bozmasıdır.6. hava tutulmaması. Örneğin yüksek kapasiteli kafayla küçük nozzle kullanılması. • Tabancanın yüzeyden çok çabuk geçmesi. • Püskürtme kabininde toz birikimine mani olunmaması ve biriken tozların temizlenmemesi • Kompresörden çıkan havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. • Sonkatlarda ince zımpara ile zımpara yapılıp. • Uygun olmayan tabanca seti kullanılması. • Zımpara tozlarının kabine girişine engel olunmaması. 24 . Nedenleri : • Püskürtme kabinine gelen havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA Boyanın yüzeye toz şeklinde düşmesi nedeni ile kuru filmde parlaklık ve yapışma kaybı şeklinde görülen yüzey problemidir.7. • Boyama işleminden önce bağlantı yerlerine. • Püskürtme kabininde hava akımının ve hızının yüksek olması. • Pislik fazla ve derinde ise zımpara yapılıp yeniden boyama işlemi yapılmalıdır. • Operatörün elbisesinde toz. • Sıcak ve kuru havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması.6. elyaf ve iplikçikler birikmesi. 6. Nedenleri : • Tabancanın yüzeyden çok uzakta tutulması. daha sonra cilalanarak sorun giderilebilir. Düzel t i l mes i : • Pislik çok az ve yüzeyde ise hafif zımpara yapılıp . • Paslı ve kirli boya kapları kullanılması.

• Astarın girintili-çıkıntılı yüzey verecek biçimde kuru atılması.10. B OYANIN BAT MASI Genellikle metalik boyalarda kuruma ilerledikçe filmin parlaklığını kaybederek alttaki düzgün olmayan yüzeyi. • Çok kalın zımpara kullanılması ve bu izlere boyanın batması. • Boya işleminden önce yüzyde kalan parmak izleri. Yüzeyde oluşan kabarcıklar zamanla patlayarak açılırlar.9. Kraterler metale kadar inerler ve paslanmayı oluştururlar. 6. astardaki zımpara izlerini ve metalin çizgilerini göstermesidir. • Yüksek pigmentasyon içeren astarların her defasında iyice karıştırılarak uygulanmaması. silinmemiş ve kendiliğinden kurumuş su. Düzel t i l mes i : • Film nitroselüloz esaslı ise sorun vernik işlemi ile giderilebilir. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. Düzel t i l mes i : • Boya metale kadar sökülür. • Katlardan birinin veya hepsinin çok kalın katlar şeklinde uygulanması. fosforik asitli metal temizleyici uygulandıktan sonra pas oluşması.6. Nedenleri : • Katlar arasında yetersiz kuruma zamanı verilmesi. Pastan etkilenmiş bölgeler metal parlaklığı elde edilene kadar iyice temizlenir. PASLANMA Yüzey problemleri nedeni ile iyi korunamayan metallerde korozyon oluşumunun gözlenmesidir.8. 6. Fakat diğer sonkatlarda film çok ince zımpara kağıdı ile zımparalanır ve tekrar boyanır. • Nem ve kimyasalların boya filmindeki çatlaklardan geçerek metale ulaşması pası oluşturur. • Boyanın çok kalın katlar halinde uygulanması. • Isının boyama işleminden hemen sonra uygulanması. • Isı kaynağının uygulanan boyaya göre çok sıcak veya çok yakın olması. KABAR CIKLANMA Boyama işleminden sonra yaş film içinde hapsolan havanın filmin çabuk kuruması halinde film içinde kalarak hava kabarcığı oluşturması olayıdır. • Katlar arasında yeterli ön buharlaşma süresi verilmemesi. Düzel t i l mes i : • Sorunun görüldüğü derinliğe veya gerekiyorsa metale kadar zımpara yapılıp yüzeyin yeniden boyanması gereklidir. Nedenleri : • Hava basıncının düşük olması. Nedenleri : • Boya işleminden önce iyi bir yüzey temizliği yapılmaması. 25 .

• Parlaklığı ve kuruma hızını artırıcı bazı kimyasal maddelerin denenmeden boyada kullanılması. 6. • Birbiri üstüne gelen katlar arasında yeterince kuruma süresi verilmemesi. sabun. • Boya katlarının çok kalın uygulanması. su gibi kompres havadan. Düzel t i l mes i : Sorunlu bölgeler zımparalanır ve yeniden boyanır. • Metal yüzeyi veya sonkat için uygun olmayan astar kullanılması. ZAYIF YAPIŞMA Boya kuru filminin uygulandığı yüzeye tutunamayıp dış etkenlerin ve kuvvetlerin etkisiyle soyulması. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. Parlaklık kaybı fazla ise önce pasta çekilir. • Yanlış sertleştirici ve oranını kullanmak. • Zımparanın yeterince veya hiç yapılmamış olması. • Metal yüzey hazırlanmasının (yağ alma. • Yüzey profilinin uygulanacak boya kuru film kalınlığına uygun ölçüde hazırlanmaması. kabinden. Eğer ince çatlama ve mikrokabarcıklar oluşmuş ise boya sökülerek yeniden boyanmalıdır. sonra cila yapılır. özellikle macunlarda. üretimde kullanılan bazı malzemelerden gelebilecek yabancı maddelerin boyama işleminden önce iyi temizlenmemesi. • Yanlış veya kalitesiz tiner kullanılması.11. • Yanlış katkı maddelerinin kullanılması. 26 . silikon. Ç ATLAMA Çatlama sonkatın altında daha önce oluşmuş ince çatlama ve kabarcıklanma gibi sorunların sonucunda oluşur. • Maskeleme işleminde kullanılan bantların boya kuruduktan sonra sökülmesi. 6. bir önceki katın iyice kurumasını beklemeden bir sonraki katın uygulanması. gres. Nedenleri : • Yüzey iyice temizlenmemiş ise çatlama meydana gelebilir. • Ön buharlaşma ve kurumayı hızlandırmak için yaş boyaya kompres hava üflenmesi.13. fosfatlama gibi) yeterince yapılmaması veya hiç yapılmaması. Nedenleri : • Yüzeyde bulunabilecek mum.12. yağ. Düzel t i l mes i : • Parlaklık kaybı az ise hafif bir pasta cila ile sorun giderilebilir. Nedenleri : • Nem kabarcıklarının oluşması nedeniyle yüzey pürüzlülüğünün artması ve yüzeyde farklı yansımalar oluşması. PARLAKLIK KAYBI Boyanın yüzeye uygulanmasından hemen veya bir süre sonra ortaya çıkan matlaşmadır. • Yanlış oranda tiner ve sertleştirici kullanılması. yüzeyden ayrılmasıdır. • Çok kalın tatbikatlarda.6.

NEM KABAR CIKLARI Boya filmi içinde kalan nemin oluşturduğu film bozukluklarıdır. Nemli havalarda boya katları arasına nüfuz eden nem. 6. Ancak boyada aşağıdaki sapmalardan herhangi biri mevcut ise. • Kurallarına uygun olarak çevreye zarar vermeden imha edilmesi. Nedenleri : Düzel t i l mes i : • Uygun solvent kullanılmaması. • Boya yapımcısının tavsiye ettiği ve nem kabarcıklarına karşı dirençli sistemlerin kullanılması. İPLİKLENME Boya tabanca memesinden lif lif çıkmaktadır. • Üretici firma ile iletişime geçilerek çözümünün belirlenmesi. • Boyanın karıştırıldıktan sonra gereğinden fazla bekletilmesi. Bölgesel tamiratları önlemek açısından macun ve astar zımparasını çok dikkatli yaparak kat kalınlığının çok inceltilmemesine özen gösterilmelidir. • Boya katlarının birbirinden farklı olması. Yüzeylerin zımpara artıklarından tamamen temizlenmesi ve yeni bir kat atmadan önce yüzeyin tamamen kurutulması gerekmektedir. nem kabarcıklarının oluşma ihtimali kuvvetlidir. 6. Boyanın yapısının bozulduğunu veya uygun çözücü solvent ile çözülmediğini gösterir.14.(Pot-life) • Ambalaj içindeki boyanın depolanma ömrünün dolmuş olması. • Boya üreticisi tarafından önerilen film kalınlığının sağlanması. Düzel t i l mes i : • Birbirine yapışması dengeli sistem kullanılması. • 2 Komponentli boyalarda yanlış boya seçiminin yapılması. • Suda çözünen tuzların varlığı. 27 . Nedenleri : • Boya katları arasındaki yapışmanın ve ilk kat astarın metale yapışmasının yetersiz olması.Düzel t i l mes i : • Yapışma zayıf ise boyanın sökülerek yüzeyin yeniden boyanması gerekir. kuru havalarda filmi hızla terkeder ve genellikle bu dönüşüm fazla bir zarar vermez.15. • Çok ince atılmış boya katları.

) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. • Ortamdaki bağıl nemin metal yüzey üzerinde yoğuşması sebebi ile.3.3. tel fırça veya zımpara ile temizlenmelidir. • Bağıl nemin %80’i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. • Ortam sıcaklığı +5 ile +35 °C arasında olmalıdır. Astar hariç diğer arakat ve sonkat boyalarda yapılacak rötuş işlemlerinde ve kat üstü kat uygulamalarında yüzeyin zımpara ile pürüzlendirilerek uygulamaya geçilmesi şarttır.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenip kurutulduktan sonra zımpara yapılmak sureti ile yüzey pürüzlendirilmelidir.1. Rötuş işlemi sırasında kullanılacak ekipmanlar. Çift komponentli boyalar için: • Boya üreticisi firmanın belirlediği kodlardaki ürünler beraber kullanılmalıdır. yüzeydeki toz. • Fırça kullanılacak ise boyanacak yüzeyin büyüklüğüne uygun boyutta fırça seçilmeli. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7. • Sonkat rötuşlaması için ise R u l o – Fırça – Haval ı Tabanca olarak seçilmelidir. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7. fırçanın kılları sert olmamalıdır.3. Bu aralığının dışında bir sıcaklılıkta uygulama yapılmamalıdır. Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya dikkat edilmelidir.üst edilerek. Mekanik temizlik işleminden sonra yüzeydeki tozlar temiz ve kuru kompresör havası ile veya emici pompalar ile temizlenmelidir.1. 7. mevcut ise dijital bir tartı ile yoksa ölçü çubuğu kullanarak yapılmalıdır. yüzey St-3 mertebesine kadar çanak fırça. yüzeydeki toz. Depodan teslim edilen boyanın raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat edilmelidir.3.1.4. Rötuş yapılacak olan yüzeyde boya tamamen deforme olmuş. kullanılacak tabanca çok iyi tanınmalı.5. gres vs. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar deforme olmamış. 7. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ.3. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ. püskürtme yapılırken basınç 4-5 atmosfer arasında olmalıdır. gres vs. 7.3. Uygulamada.4.4.2.1. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar + arakat deforme olmamış. • Yüzey sıcaklığı havadaki su buharının yüzey üzerinde yoğuşmaması için çiğlenme noktasının (dew point) en az 3 °C üzerinde olmalıdır.4. • Astar ve arakat rötuşlaması için Rulo – Fırça olarak seçilmelidir. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ 7.1. 7. • Karışım homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.2. 28 . veya. 7. kar. ambalajı açıldıktan sonra gerekirse mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. 7. 7.2. Rötuş işlemi için yapılacak boya uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanlar temiz ve tam çalışır durumda olmalıdır.1. 7. • Boya-sertleştirici karışımları teknik bültenlerde belirtilen karışım oranlarında. • Rulo uygulaması geniş ve düzgün yüzeylerde yapılmalıdır. tuzlu ortam ve sis gibi nedenler ile boyanacak yüzeyin ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır 7. Direkt güneş altında ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.2.3. Boya ambalajı açılmadan önce alt. yağmur. üretici firmanın önerilerine uyulmalı.4. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7. arakat + sonkat deforme olmuş ise.2.2. 7. Boyanın rötuşlama için uygulanacağı.7. 7.2.1. metal yüzey açığa çıkmış ise ISO 8501-1 1998 standardına göre.3. sonkat deforme olmuş ise.3. 7. • Havalı tabanca kullanılacak ise.2.

7. 7. Bağıl nem oranının. Uygulama esnasında boya üreticisi firmanın teknik bülteninde belirtilen. 7. tabanca boyanacak yüzeye dik ve 25-40 cm mesafeden yüzeye paralel harekelerle yapılmalıdır. boya üreticisi firmanın belirttiği pot-life (yaşam ömrü) içerisinde kullanılmayacak ise imha edilmelidir. katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır. üzerlerinde ve içlerinde boya artıkları kalmayacak ve bir daha ki uygulamaya hazır olacak şekilde temizlenmelidir. • Çift komponentli boyalar için tiner ve sertleştirici karıştırılmamış boya kalması durumunda.2. • • • • 7.7. boya ve sertleştirici tam olarak karıştırıldıktan sonra tavsiye edilen miktarda ilave edilmelidir. 29 .7. uygulanacak yüzey ile 75°'lik açı yapacak şekilde tutularak fazla bastırmadan. Kullanılacak tiner. • Boya-sertleştirici karışımı kalması halinde. • Fırça ile yapılıyorsa.7. Yüzeyin ıslak olması durumunda. kapağı ve pimleri sıkıca kapatılarak depoya teslim edilmelidir. yağmur ve direk güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. boya üreticisinin belirttiği sıcaklıklara göre düşük veya fazla olması durumunda. Uygulama.5. boyanın karışım ömrü (pot-life) göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya sertleştiricisi ile karıştırılmalıdır. fırça boya kutusuna yarıya kadar daldırılmalı. Uygulama sonrasında. Rüzgar hızının saatte 24 km' den fazla olması durumunda 7. Çevre veya boyanacak parça yüzeyinin.6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Aşağıdaki durumlarda uygulama yapılmamalıdır.1.• • • Boya hazırlanırken. 7. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI 7. yüzeyden gereğinden fazla geçmeksizin uygulama yapılmalıdır. uygun ortamda bulundurulmalı. boya üreticisinin uygulama için önerdiği değerden yüksek olması durumunda.7.2.5.1. Uygulama bittikten sonra kullanılan uygulama ekipmanları.1. • Haval ı tabanca ile yapılıyorsa. Boyanan parçalar tam kuruma gerçekleşinceye kadar. Sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. kabarcık oluşmaması için çok hızlı ve bastırarak uygulama yapılmamalıdır. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.5. • R u l o ile yapılıyorsa. boya uygulamasına daha sonra başlanmalıdır.3.6. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful