Boya El Kitabı İçindekiler 1.

K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. ASTAR BOYALAR ARAKAT BOYALAR SONKAT BOYALAR

2. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR
2.1. GENEL HUSUSLAR 2.2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.3. B OYANIN UYGULANMASI

3. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ 4. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) 5. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ
5.1. YARDIM CI EKİPMANLAR 5.1.1. KOMPRESÖRLER 5.1.2. HAVA FİLTRELERİ 5.1.3. HAVA HORTUMLARI 5.1.4. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI 5.2. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ 5.2.1. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5.2.1.1. HAVALI PÜSKÜRTME 5.2.1.1.1. BOYA TABANCALARI 5.2.1.1.1.1. BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA

HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI KULLANILABİLMESİ

5.2.1.1.1.2. BOYA TABANCASININ DOĞRU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5.2.1.1.1.3. BOYA ATIMI

5.2.1.1.1.4. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ 5.2.1.1.1.5. KONTROLÜ BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ

5.2.1.2. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME 5.2.1.2.1. 5.2.1.2.1.1. 5.2.1.2.1.2. ASSISTED) POMPALI PÜSKÜRTME HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-

5.2.2. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ

Boya El Kitabı İçindekiler 6. BOY A K U S URLARI , NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
6.1. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA 6.2. PORTAKALLANMA 6.3. SÜTLENME 6.4. KIRIŞMA VE KALKMA 6.5. AKMA VE SARKMA 6.6. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK 6.7. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA 6.8. B OYANIN BAT MASI 6.9. KABAR CIKLANMA 6.10. PASLANMA 6.11. Ç ATLAMA 6.12. PARLAKLIK KAYBI 6.13. ZAYIF YAPIŞMA 6.14. NEM KABAR CIKLARI 6.15. İPLİKLENME

7. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ
7.1. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.2. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7.3. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7.4. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7.5. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 7.7. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI

1. K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? Korozyonun geciktirilmesi için elektro kimyasal tepkimelerin yavaşlatılması gerekir. Antikorozif boyalar bu tepkimeleri çeşitli şekillerde kontrol ederler. Antikorozif Boyalar, 1) 2) Su ve oksijenin metal yüzeye ulaşmasını önlerler. İçinde kullanılan korozyon önleyici pigmentler, korozyon hızını yavaşlatır veya durdururlar.

Bu pigmentler; • Demir yüzeyi pasifize ederler. • Alkali özelliktedirler. 3) Galvanik etki ile korozyonu geciktirirler. Demirden daha aktif metal tozları (çinko, kurşun, alüminyum) pigment olarak kullanılabilir. Metal ile elektriksel temasa girerler ve demire göre katodik nitelikte olacaklarından korozyonu yavaşlatırlar. 4) Anot – katot arasında elektrik akımını keserek veya yavaşlatarak korozyon hızını azaltırlar. Antikorozif boyaların kuru filmlerinin elektrik direnci yüksektir. Sonuç olarak, korozyonu önleyebilmek için iyi bir antikorozif boya seçilmelidir. Bu boya astar, arakat, sonkat, vernik olabilir. Beklenileni sağlaması için aşağıdaki özellikleri içeren boyaların üretici firmadan istenmesi gereklidir; • Metal yüzeye yapışması çok iyi olmalıdır. • Korozyonu yavaşlatıcı antikorozif pigmentleri yeterli miktarda içermelidir. • İstenilen kuru film kalınlığını verebilmeli ve işlenebilirliği iyi olmalıdır. • Geçirgenliği az olmalıdır. • İçinde bulunduğu çevre /ortam koşullarından etkilenmemelidir. • Küf önleyici, makro ve mikro organizmaların yapacağı zararı önleyiciler kullanılmalıdır. Koruyucu boya tiplerini genel olarak astar, arakat, sonkat boyalar olarak sınıflandırabiliriz. 1.1.1. ASTAR BOYALAR : Korozyon yavaşlatıcı, örtme ve görünüş özelliklerini (renk) sağlayıcı ve doldurma gücü yüksek boyalardır. Tek kat uygulamada kalın kuru film verebilirler. Metal yüzeye öncelikle astar uygulanır. 1.1.2. ARAKAT BOYALAR : Astar ile sonkat arasında ürünlerdir. Astarın ince kuru film bırakması durumunda arakat önerilir. Korozyonu yavaşlatıcı pigmentler içermelidir. Arakat boyaların, mutlaka astar ve üzerine uygulanacak sonkat boyaya uyuşma ile yapışma özellikleri olmalıdır. - Astar kuru filmi ince ise, - Antikorozif değilse, - Üzerine uygulanacak sonkat uygulandığı astara yapışmıyorsa, - Korozyon için istenilen toplam kuru film elde edilemiyorsa arakat boyaların kullanılması gereklidir. 1.1.3. SONKAT BOYALAR : Dekoratif, belirli özellikleri verme yanında korozyon elemanlarını geçirmeme özelliğine sahip, kullanma ortamına uygun bağlayıcılar ile yapılan boyalardır. Mat, yarı mat ve parlak olarak üretilebilirler.

Sonkat boyalar aşağıdaki özellikleri içermelidir; - Kullanılan pigmentler güneş ışığına ve harici şartlara dayanmalıdır. - Astar boyaya veya kullanılacaksa arakata iyi yapışmalıdır. - Açık atmosferde kalacaksa ultraviole ışınlarına dayanmalıdır. - Tebeşirlenme olmamalı veya uzun sürede çok az olmalıdır.

1

çalışma ortamına üretici firmanın isim ve etiketini taşıyan orijinal ve kapalı ambalajıyla getirilmelidir.2. 2. ürünleri ise yasal zorunluluk kapsamında olan TSE belgelerine sahip olmalıdır. uygun kimyasallar ile (deterjan. Silis kumunun iletkenlik değeri 50 mikrosimens/cm’yi geçmemelidir. Yüzey temizliği ve tüm boya uygulamaları sırasında ortam şartlarının ölçümleri de dahil olmak üzere bütün ölçümleri yapabilecek ekipmanlara ve yeterli teknik bilgiye sahip bir supervizörün sahada bulundurulması önerilir. kapatıcılık.4.1. 2.2. kuru ve yüksek basınçlı hava veya emici pompalar kullanılarak uzaklaştırılmalıdır. Temizlenmiş kuru yüzeylere. 2. her bir kumlama nozzle’u için nozzle çıkışında 7 atm (100 psi) basınç sağlayacak şekilde 9 m3/dakika yağsız ve kuru hava sağlamalıdır. . 2. Ayrıca boyanın parlaklık.. .Akma yapmamalı.2.1.8.3. raspa temizliğini takiben en geç 6 saat içerisinde yapılmalıdır. Yüzey temizliği işlemleri tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır.3. Kullanılacak hava kompresörleri. yayılma düzgün olmalıdır.Kuru film bırakma özelliği. ambalaj üzerindeki ürün kodu. viskozite gibi teknik özellikleri yer almalıdır.1.7.2.4.Aşınma direnci çok az olmalıdır. o partiyi temsil eden ve boya üretici firmasının düzenlediği Ürün Onay Raporu ile birlikte temin edilmelidir.2.2.1. 2. temiz.2. parti numarası. Bozulmuş yüzeyler kurutulmalı. . .3. Uygulama sırasında gerekli iş güvenlik tedbirleri mutlaka alınmalıdır. 2.1. 2 .5. hacimce katı miktarı optimum olmalıdır. Temizliği tamamlanan yüzeylere zaman geçirmeden boya uygulanması yapılmalıdır.) tamamen temizlenmelidir. gres vb. 2.2. . YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.).Su buharı geçirgenliği az olmalıdır.1. tekrar temizlenmeli ve pürüzlendirilmelidir. üretim tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.2. 2. Boya üretici firma şartnamede istenilen kalite sistemine. Temizleme ve boyama işleri arasında geçen sürede yüzey okside olur veya rutubetlenirse kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır. B OYANIN UYGULANMASI 2. çelik sıcaklığı çiğlenme noktasının mutlaka en az 3 °C üstünde olmalıdır.3.1.Parlaklığı kullanım yerine uygun olmalıdır. Diğer kirlilik yaratacak maddeler yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalı ve kurutulmalıdır. organik çözücü vs. GENEL HUSUSLAR 2. kuru ve elenmiş. Yüzey temizliği sırasında bağıl nem oranı tercihen %80' in altında olmalı. uygun tane iriliğindeki silis kumu veya grit kullanılarak TS EN ISO 8501-1 1988'e göre Sa 2 1/2 mertebesinde raspa temizliği yapılmalıdır. Çelik yüzeylerdeki yabancı maddeler (yağ.Örtme gücü iyi olmalıdır. Kullanılacak tüm astar ve boyaların Güvenl i k B i l g i For m lar ı (MSDS) boya üretici firma tarafından hazırlanıp boya kullanıcılarına iletilmelidir. 2. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR 2. Ürün onay raporunda.2. 2.1.1. 2. Kullanılacak boya. yoğunluk.Elastikiyet ve sertlik istenilene uygun olmalıdır. Kullanılacak kumun tane iriliği istenilen yüzey pürüzlülüğüne göre seçilmelidir. 2. 2.5. kostik. Kullanılacak tüm astar ve boyalar. Raspa temizliğinden sonra yüzeydeki tozlar.2. .6. Astar katın uygulanması. 2.

İki bileşenli boya hazırlanırken boyanın karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya karıştırılmalıdır.4.3.3.6. 3 .3. Kalınlık ölçümleri üst üste sürülen katların toplamına göre yapılmalıdır. non-explosive aydınlatma ve ekipman kullanımına özen gösterilmelidir. rulo.3. 2.5.3. tuzlu ortam. Boya uygulaması tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. 2.10.8. damlama ve sarkmaları önleyecek şekilde uygulanmalıdır. Boyada oluşacak akıntılar minimumda tutulmalı ve önlenemeyenler tamir edilmelidir. Bağıl nemin % 80' i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. Katılması gerektiği hallerde ise yalnız karıştırma işlemi sırasında önerilen tip ve miktar katılmalıdır. 2. Boya işlerinin yapıldığı yerlerde yangın ve emniyet kurallarına uygun tedbirler eksiksiz olarak alınmalıdır. Uygulama esnasında boya üreticisi firmasının teknik bülteninde belirtilen katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır.3. sis sebebi ile veya çevre nispi rutubetinden ötürü metal yüzey üzerinde yoğunlaşma olması halinde boyanacak sathın ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. airless (havasız tabanca) ile yapılmalıdır.7. Bu raporun birinci ve ikinci sütunu ürünün belirlenmiş kalite kriterlerini. Uygulama fırça. Astar veya boyaya. Her kat boya kuru film kalınlığı boya sisteminde belirtilen kalınlıkta olmalıdır.3. olması gereken boya film kalınlıklarına uygunluğu ve tüketim düzenli olarak kontrol edilmelidir. Uygulama sırasında sarfiyatlar ve kayıplar kaydedilerek kontrol altına alınmalıdır. akma. üretici tarafından önerilmemiş ise inceltici katılmamalıdır. 2. Uygulamanın güvenlik içerisinde yapılması için havalandırma. Kestirme uygulaması yapılırken. boya uygulamasına daha sonra başlanılmalıdır. 2. Yağmur.2. Yeterli performansa ulaşan ürünler onaylanarak satışa sunulur. kar. kaynak dikişleri keskin köşe ve kenarlar muhakkak boyanmalıdır. Tüm boyalı yüzeyler kaplama işi tamamlanana kadar temiz ve kuru tutulmalıdır. üst kat uygulama süresi içerisinde istenilen kalınlığa ulaştırılmalıdır. 3. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ Fabrikamızda üretilen her parti ürün kalite kontrol servisinde belirlenmiş kalite standardına göre gerekli testlere tabi tutulur. son sütunu kontrol sonuçlarını içerir. 2. dikkatli bir işçilikle.2. Boya uygulaması başlamadan önce keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulamaları yapılmalıdır. 2.3.3. Kestirme uygulamaları sadece fırça ile yapılmalıdır.11. Yaş ve kuru film kalınlıklarının. Kuru film kalınlığı yetersiz olan tüm bölgeler.3. Onaylanmış her parti ürün için Ürün Onay Raporu düzenlenir.3.9. 2. İki bileşenli boya uygulamalarında sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. Boyama işinde kullanılan alet ve ekipmanlar yeterli temizlikte ve tam çalışır durumda olmalıdır. Bütün boya işleri. 2.

4 .

5 . 13. Güvenl i k B i l g i Form u aşağıdaki ana başlıklardan oluşur.Taşımacılık Bilgisi.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi.4. 7. Kanat Boya A. 9. bu malzemenin taşınması.Yangınla Mücadele Tedbirleri.Bertaraf Bilgileri.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin 6. depolanması. Güvenlik Bilgi Formları’nın Düzenlenmesi’ne ilişkin usul ve esaslar tebliği gereğince Boya ve Boya yardımcı malzemelerinin Güvenlik Bilgi Formları düzenlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması zorunlu kılınmıştır. 3. 12. 4. 16.Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma.2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 22’nci maddesi gereğince hazırlanıp 11. Bu yasal bir zorunluluktur. 14.03. 11.Ekolojik Bilgi. Tüketicilerimizin.Diğer Bilgiler.11. kullanılması ve imha edilmesine kadar geçen tüm süreçlerde teknik emniyet. 8.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler. İkinci kısım 16 maddeden oluşmakta ve üretici firmaya ait bilgi ile birlikte ürünün sağlık ve emniyet ile ilgili bilgilerini içermektedir.2002 tarih ve 24692 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe giren. 5.Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı. tüketicilerimizin bilgilendirilmesi ve uygulamada daha bilinçli olması adına ürünlerimiz için Güvenlik Bilgi Formları düzenleyerek müşterilerimize ulaştırma gayreti içindeyiz.Kullanma ve Depolama.07.S. çevreye etkisi yönünden dikkat edilmesi gereken bilgileri içerir. sağlık.Toksikolojik Bilgi. 10.Tehlikelerin Tanıtımı.Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler. olarak. 15.D.Mevzuat Bilgisi. yangın. işletmelerindeki riskleri bilmeleri. 2.Kararlılık ve Reaktivite. 1. Türkiye Cumhuriyeti’nde.S” Güvenlik Bilgi Formları tüketiciye verilir. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) Bütün gelişmiş dünya ülkelerinde kullanılan kimyasal maddeler üreticiden tüketiciye ulaştırılırken beraberinde “M.İlk Yardım Tedbirleri. 6. alınacak tedbirleri planlayabilmeleri için satın aldıkları ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarını istemelerini öneriyoruz.Ş. 11. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları. toksidite. Bu formun birinci kısmında ürün adı yer almaktadır.

R38 R10. Ma dde /M üs ta hzar Adı ve K od u : Hazırlama Tarihi:22/09/2003 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 GBF Revizyon No/Tarihi:00 4 kısım w/w 1 kısım w/w TK-GBF-005 1.Xi F.gemi üretim çeliklerinde kullanılır.R67 R10.Jet halinde su kullanmayın.Bilinç kaybı tehlikesi doğarsa pozisyonu istenmelidir.R36 R23. Ta vs i ye ler:Söndürme sırasında suyla yapılan müdahale ile taşınan atıkların kanalizasyona ve toprağa karışmasını önleyin.metal endüstrisinde.5-15 15-35 15-30 Semboller Xn F.Ş. Kanat Boya A.Kusturmayın.07.sıcak tutulmalı ve dinlendirilmelidir.Portatif solunum cihazı kullanın.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Belirtiler ve E t kileri:Olabilecek her türlü şüpheli durumda veya belirti görüldüğünde tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır. GÜVENLİK BİLGİ FOR MU 91/155/EC Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri (93/112/EC.6 diisocyanate 3.R37. 6. Te hli ke ler:Yanma sırasında kimyasal bozunma sonucu.karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların yanında farklı gazlar açığa çıkar. Gözle Te mas ta:Derhal temiz suyla 5-10 dk yıkayın.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI M üs ta hzar Adı ve K od u : Ürü n G urub u : Ma dde /M ü s ta hzarın k u lla n ım yeri: Firmanın Ta n ıtımı: Acil Durum Te lefon u : 2. 6 .Cildi su ve sabun ile yıkayın ya da uygun cilt temizleyicileri ile temizleyin.Göz kapaklarını açık tutarak tıbbi yardım isteyin. Çözücü tiner ve solvent kullanmayın. Yan gınla m üca dele de k or u y uc u e k i p ma n :Komple koruyucu elbise giyin. sis halinde su tavsiye edilir. Solunum sistemini ve cildi tahriş eder. 4.Göze bulaşmasından kaçının.Koruyucu elbise kullanın. 02328789500 Yutulma s ı Halin de :Yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun.R65 R10. Solu nma s ı Halin de :Kişi temiz havaya çıkarılmalı.KANAT A.Göz ve deri temasından kaçının. Cilt ile te mas ta:Kirlenmiş elbiseleri çıkartın.Xi T Risk tanımları R20.Ş.Yutmaktan kaçının.R20.1993 tarih ve 21634 sayılı) ve 67/548/EEC Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler Bileşenler Alkylbenzen Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1.Solunum cihazı kullanın.Xn F.R42/43 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 Sonkat Boya Çelik konstrüksiyonlarda.R38.Buharı solumayın.2001/58/EC) ile 11/03/2002 tarih .kuru kimyevi toz.R36.Ağzı suyla çalkalayın ve suyu azar azar yudumlayın 5.karbondioksit.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Yan gın s ö n d ürme ma dde leri:Alkole dayanıklı köpük.R66. korunmalı ve tıbbi yardım Cas-no 001330-20-7 123-86-4 108-65-6 822-06-0 EINECs-no 215-535-7 204-658-1 203-603-9 212-485-8 %w/w .R36/37/38.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği (11.24692 sayılı Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.TEHLİKELERİN TANITIMI Bu madde/müstahzar 2001/58/EC Avrupa Birliği direktifine göre alevlenir. Şuursuz halde ise ağızdan hiçbir şey vermeyin.10-40 15-30 . zararlı ve tahriş edici olarak sınıflandırılır.Alev kaynaklarından uzak tutun.R21.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER Kişisel ö n le mler:Gereksiz kişileri sahadan uzaklaştırın.

Kullanırken ambalaj kapaklarını kapalı tutun.kuvvetli alkali ve asitlerden uzak tutunuz.Maruz Kalma L imit Değerleri: Madde: Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1. Madde 7 ve 8'e uygun olarak emniyetli bir şekilde yoketmek üzere uygun kaba koyun. uygun absorblayıcı maddelerle (kum.toprağa ve kanalizasyona karışmasını önleyin.28 gr/ml Çözünürlük suda:Çözünürlük yağda:Dağılım katsayısı:n-oktanol/suViskozite: Buhar yoğunluğu:Buharlaşma hızı:Diğer Bilgiler:Karışabilirlik:İletkenlik:Kendiliğinden alev alma sıcaklığı:10.Ambalajda ve uıygulama ekipmanında topraklama ile statik elektrik bertaraf yöntemlerini kullanın. 1 . E li n K orun ma s ı:Deri ile teması halinde koruyucu nitril veya butil esaslı lastik.KULLANMA VE DEPOLAMA Kulla nma:Kullanılan yerde yeterli havalandırmayı sağlayın.Serin ve kuru yerde muhafaza edin.toprak) bent yaparak akmasını önleyin.ısıtıcı ve alev kaynaklarından uzak tutun. Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon(MAK değeri) 435 mg/m3 710 mg/m3 270 mg/m3 270 mg/m3 120 mg/m3 7 .Depolama sahasında sigara içmeyin.6 diisocyanate Alkyl benzen 8 .(Bak Madde 7) Sıcak cisim ve ateşten uzak tutunuz Kaçınılmas ı Gereken Ma teryaller: Oksitleyiciler.KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılmas ı Gereken D uru mlar:Önerilen depolama koşullarında stabildir.Uygun havalandırma sağlayın. Gözün K orun ma s ı:Sıvı sıçramasına karşın koruyucu gözlük kullanın. Cildi n K orun ma s ı:Pamuklu veya pamuklu/sentetik giysiler kullanın. 2 .FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Genel Bilgiler Görünüş: sıvı Koku: Aromatik Önemli Sağlık.Kanallara sızan kaçakları yerel idareye bildirin. Dep olama:Direkt güneş ışığı.Çevresel ö n le mler:Suya. 9. 8.Güvenlik ve Çevre Bilgileri PH: Kaynama noktası:Parlama Noktası:>32OC Alev alabilirlik:Patlayıcılık özelliği:Oksitlenme özellikleri:Buhar basıncı:Nispi Yoğunluk:1.Depoda kazara devrilen ambalajdan sızan ürünü.Uzaklaştırma için Madde 13'e bakın.MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 8 . Ürünün kullanıldığı yerde yemek ve içmek uygun değildir.Maruz Kalma Kon tr o lleri: Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri: Solu n um Sis temini n K oru nma s ı:Yerel havalandırmanın uygun olmadığı yerlerde eğer eğer partikül konsantrasyonu veya çözücü buharı olması gerekli maruz kalma sınırının altında değilse uygun solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.toprak gibi malzemelerle bent oluşturarak suya ve toprağa karışmasını önleyin.uzun eldiven kullanın. Te hli ke li B oz u n ma Ürü n leri:Bu konuyla ilgili herhangi bir veri yoktur. 7.25-1. Güvenli elektrikli aletler kullanın. Kıvılcım çıkarmayan el aletleri kullanın. Te mizlik Metotları:Sıvı absorblayıcı kum.

R42/43:Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir. R67:Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. R38:Cildi tahriş eder.Ürün KISIM 1'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. S9:Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. R66:Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. S23:Aerosollerini solumayın. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler.11.emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir.Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti edilmez.3-05 MFAG tablo no:310 Ambalaj grubu:III 1/07/2003 tarih ve 21634 sayılı "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"ne ve 93/18/EC sayılı Avrupa Biriliği direktifine göre ürün aşağıda belirtildiği gibi etiketlenmelidir. S37:Uygun koruyucu eldiven takın.tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. Xn:Zararlıdır. R11:Kolay alevlenir. S3:Serin yerde muhafaza edin.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Bu ürün ile ilgili zehirlilik bilgisi içeren bir veri yoktur.Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır. R21:Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. 14. R41:Ciddi göz hasarları tehlikesi R43:Cilt ile temasında alerji yapabilir. R65:Zararlı:Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Te hli ke li Özellikler: F:Alevlenebilir.Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatın oluşturduğu duruma dayanmakta olup. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır. Gü ve nlik Ta v s i ye leri: 16.Atıklar ve kullanılmış ambalajlar "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nin Y12 kategorisine uygun olarak bertaraf edilmelidir.BERTARAF BİLGİSİ Sıvı atıklar kanalizasyon ve su yollarına karışmasına izin verilmemelidir.sağlık. S16:Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin.Kanalizasyona ve su kanallarına karışmasına izin verilmemelidir. S24:Cilt ile temasından sakının. R36:Gözleri tahriş eder. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır. 12.DİĞER BİLGİLER Bölüm 2'deki risklerin açıklanması: R10:Alevlenir. 8 .TAŞIMA BİLGİSİ Nakliye Şe kli ADR (Karayolu) Detaylar Nakliye Adı:Yanıcı sıvı UN Numarası:1263 Paint Nakliye Adı: UN Numarası:1263 Paint Deniz kirleticiliği:Var 15. S22:Tozlarını solumayın.EKOLOJİK BİLGİ Bu ürün ile ilgili ekolojik bir test verisi yoktur. R10:Alevlenir. İçerik: Ris k D urumları: Alkylbenzen ve HDI 1.Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan.MEVZUAT BİLGİSİ Sınıf:3 IMDG (Deniz yo l u) Sınıf:3 EmS No: . R36:Gözleri tahriş eder.Solvent bazlı atıklar biyolojik arıtma tesisine deşarj edilmemelidir. 13.6 Diisocyanate içerir. R37:Solunum sistemini tahriş eder.

fırça gibi elemanlarla yapılsa da sanayide istenen kalitede yüzey elde edilebilmesi ve işin süratli yapılabilmesi ancak püskürtme metodu ile mümkündür. hortumlar ve borulardaki hava kaybının karşılanması için gerekli olan hava miktarının toplamından % 26 daha fazla kapasiteli kompresör seçmelidir. Hava üreten. Boya Püskürtme Ekipmanları ♣ Havalı Püskürtme ♣ Basınçlı Tank Kullanılarak Püskürtme ♣ Pompalı Püskürtme 5.1. Yardımcı Ekipmanlar ♣ Hava Üreteçleri –Kompresör ♣ Hava Şartlandırıcıları – Hava Filtreleri ♣ Hava Taşıyıcıları – Hortumlar ♣ Hava Basınç Ayarlayıcıları – Regülatörler 2.2. ambalaj içinde bulunan boyanın boyanacak yüzeye istenen kalitede kaplama yapacak şekilde transfer edilmesidir. Bu filtre genel kullanım amaçlıdır. Kompresörden çıkan hava. Hava kompresörü atmosferdeki havayı emerek sıkıştırır. Sıkıştırma sırasında sıkıştırma oranına bağlı olarak rutubet su haline döner. rutubeti. 1. boya uygulama ekipmanlarına gelen hava. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ Boya uygulaması genel olarak. Bu işlem rulo. tozsuz. KOMPRESÖRLER Kompresörler. kompresör yağı. YARDIM CI EKİPMANLAR 5. Hava kompresörleri değişik yapıda olmalarına rağmen amaçları.1. kendi tüketim ihtiyaçlarına ve bulundukları coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre havayı önce soğutmak sureti ile şartlandıran. yağsız ve neminden arındırılmış (kuru) olmalıdır. Püskürtme metodu ile boya uygulandığında genellikle basınçlı hava kullanılması zorunludur. sıkıştırdığı havayı bir depo içine pompalayıp istenen basınç altında tutmaktır.1. boya tabancasının ve boyahanede hava ile çalışan aletlerin hava ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. yağı ve tozu tutan filtreleri 9 .5. su ve tozlarla hava deposuna gider. HAVA FİLTRELERİ Kaliteli bir boya filminin elde edilebilmesi için. İki tip kompresör vardır. Hava kompresörü üzerinde kompresör üreticisinin yerleştirdiği bir filtre vardır. 5. Buna göre aşağıdaki sıralamayı yapabiliriz. Kompresör seçimi yapılırken. Bu sağlanamadığı durumda boya filmi yüzeyinde bozukluklar meydana gelir veya uygulama ekipmanı zarar görebilir. • Pistonlu Kompresör • Vidalı kompresör Vidalı kompresörler. Hava ile beraber havada mevcut olan rutubet ve tozlar da emilir. havayı şartlandıran ve taşıyan ekipmanlar da boya uygulama ekipmanlarının bir parçası olmaktadır. Hava deposu altından tahliye edildiğinde bu durum gözlenebilir. Boya uygulayıcıları. yüksek çalışma basınçları ve büyük hava debileri ile pistonlu kompresörlere göre daha verimlidirler.1.

sonkat. ♣ Uygulama hızı. Önerilen hortum iç çapı 9 mm. ♣ Boyanan yüzeyde beklenen yüzey kalitesi (dekoratif görünüm). yerde sürtünmesinden dolayı aşınmaya ve kullanılan hava basıncına dayanıklı olmalıdır.) seçilmelidir. dir. Tüketilecek boya miktarı 40-50 kg civarında ve düşük viskoziteli bir boya kullanılacaksa havalı püskürtme seçilebilir.Basınçlı tank kullanılarak püskürtme III. uygulanan astar ve sonkat boyanın cinsine göre kullanılacak havanın basınç değerinin ayarlanması gerekir. Boya viskozitesi yüksek ve kumlanmış bir yüzeyde 150-200 mikron kuru film kalınlığı isteniyorsa pompalı püskürtme (airless.3.1.Pompalı püskürtme Örneğin. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI Kompresörde üretilip basınçlı hava tankında depolanan hava basıncı genel olarak 7-8 bar değerindedir. ♣ Boyanın yapısı ( astar.Havalı püskürtme II. 9 mm çaplı hortumlar en fazla 8-10 metre uzunlukta kullanılmalıdır. HAVA HORTUMLARI Hava tabancaları.temin ederek kompresörden çıkan hava hattına monte etmelidirler. air-assisted vb. DIN CUP 4 ile 40 saniye için II ve III nolu yöntemler c. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ Boya uygulama yöntemi ve ekipman seçerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. Hortum uzunluğu artarsa hava basıncında düşme olur.4.). boya tabancasının hareketini engellemeyecek kadar esnek. 5. Kullanılan uygulama ekipmanına.2. DIN CUP 4 ile 20 saniye için I. 10 metrenin üzerinde hortum uzunluğu ile çalışma gerektiğinde 13 mm. 5. Yüksek parlaklık veya iyi kalitede metalik yüzey istendiğinde mutlaka havalı püskürtme tercih edilmelidir. ♣ Uygulama kayıplarının oranı.1. DIN CUP 4 ile 60-80 saniye için sadece III nolu yöntem seçilebilir. 10 . I. ♣ Uygulama sonrası istenen boya kuru film kalınlığı. ♣ Uygulanacak boyanın tüketim miktarı. II ve III nolu yöntemler b. uygulanacak boyanın viskozitesine bağlı olarak uygulama yöntemi aşağıdaki gibi seçilebilir. Bunun için basınçlı hava hattı üzerine regülatör mutlaka yerleştirilmelidir. 5. Püskürtme yöntemleri üç ana başlık altında toplanabilir. ♣ Uygulama yapılacak yüzeyin alan büyüklüğü ve uygulama yeri. a. ♣ Uygulanacak boyanın viskozitesi. metalik vs. çaplı hortum kullanılması önerilir.

3. I. Tabanca öngörülen şartlarda kullanıldığı takdirde verim %75-80’ lere ulaşmaktadır.50 ). Bu karışım pulverize edilerek tabanca çıkışında bulunan hava başlığından dışarı atılır. basınçta çıkmaktadır.7 atm. Geliştirilmiş bu yeni tip tabancalar HVLP (High Volume Low Pressure) olarak adlandırılır.5 – 4 bar Hava Giriş Basıncı Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı ~ 0. Tabancadan dışarı çıkan hava-boya karışımının basıncı boya filmi yüzeyinin kalitesini ve boya uygulama kayıplarını belirler. yüzeyden geriye gelen tanecik sayısı çok azalmış. yüzeye transfer edilen boya miktarı artar ve tabanca verimi o oranda yükselir. ye düşürülmüştür. HAVALI PÜSKÜRTME Havalı boya tabancaları. boya veya boya karışımlarını basınçlı hava ile pulverize edip istenen yüzeye aktaran ekipmanlardır. basınçta girip. Boyama verimi düşüktür. Tabanca çıkışındaki basınç ne kadar yüksek olursa yüzeye çarpma sırasında boyanan yüzeyden geri gelen ve etrafa saçılan atomize ya da pulverize boya taneleri o kadar çok olur. tabancadan çıkan hava ve boya karışımının basıncı ne kadar düşük ise yüzey kalitesi o oranda iyileşir. Boya kabininde yapılan astar ve boya uygulamalarında. yüzeye çarpar ve geri gelir.1. Boya memesi üzerindeki delik sayısı artırılmıştır. verimlilik ve boyanan yüzeyin kalitesi yükselmiştir. Bu sebeple yüzey kalitesi çok iyi değildir. Bu olay bulut şeklinde görülür ve bulutlanma diye adlandırılabilir. Uygulama uzaklığı 20-25 cm.0 – 3. Uygulama uzaklığı 10-15 cm.1.7 bar 3.5 bar Hava Giriş Basıncı 11 . Yüksek debi düşük basınç sistemi ile boya debisi artmış. Havalı tabancalarda hava ve boya tabancaya ayrı ayrı kanallardan gelip tabancada karışırlar.5. HVLP ve Compliant olmak üzere üç farklı çalışma sistemi mevcuttur.1. Tabancaya hava 3-3.4 bar II. dir.5 atm. KONVANSİYONEL TİP TABANCALAR Tabancaya verilen hava yaklaşık olarak aynı basınçla tabancayı terk eder. boyahava karışımı 0. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5. Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı 3.2.5 . (%30. Özet olarak. Yakın çalışma ve düşük basınçta yapılan atım tozumayı azaltmıştır. HVLP TİP TABANCALAR Konvansiyonel tip boya tabancalarındaki uygunsuzlukları düzeltmek için tabancadan çıkan boya-hava karışım basıncı ve hızı düşürülmüştür. Havalı boya tabancalarında Konvansiyonel.2. tozuma düşük olduğu için filtrelerin çabuk kirlenmesini önlemektedir. Memeden püskürtülen yüksek basınçlı hava-boya karışımı.

Aksi halde boya memeye doğru akmaz.2. Boyanın memeye akışı. Yüksek boya debisi özelliği yoktur. Konvansiyonel Tabanca ile…………………. 5. i. tabanca içinden geçen havadan bağımsızdır. ♣ Kayıpları azaltır. 12 . III. En az % 60 verimle çalışmayı garanti etmektedir. HVLP Tabanca ile……………………………. ♣ Boya zayiatını düşürür. Uygulama uzaklığı 10-15 cm arasıdır. COMPLIANT TİP TABANCALAR HVLP tip tabancanın düşük basınçlı çalışma özelliği korunarak uygulayıcıların istekleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir modeldir. ♣ İş verimini yükseltir. • ÜSTTEN KAVANOZLU BOYA TABANCALARI Bu tipteki tabancalarda boya kendi ağırlığı (yer çekimi kuvveti) ile tabancanın boya memesine gelir. Bu tabancaların kavanozundaki üst kapak contasının deliği açık olmalıdır. Aksi halde boya hazneden yukarıya doğru hareket etmeyecek veya kesikli bir püskürtme oluşacaktır.1.7 bar çıkış basıncı ile ideal bir uygulama sağlamaktadır.7 m2 ii..11 m2 alan boyanabilir. Uygulama sırasında haznenin üzerindeki delik açık tutulmalıdır.♣ 1 litre boya ile aynı kuru film kalınlığı için. Bu tip tabancalarda püskürtülecek boyanın viskozitesi en fazla Din Cup 4 ile 25 saniye olmalıdır. • • Alttan Hazneli Boya Tabancaları Üstten Kavanozlu Boya Tabancaları • ALTTAN HAZNELİ BOYA TABANCALARI Tabanca içinden geçmekte olan havanın vakum hücresinde meydana getirdiği düşük basıncın etkisi ile haznedeki sıvıyı tabanca memesine sürükleyip püskürtebilen tabancalardır. 3-4 bar hava girişi ve ~ 0. BOYA BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA TABANCALARI Boya besleme çeşitlerine göre 2 çeşit havalı boya tabanca tipi mevcuttur. HVLP tip tabanca ile yüzeye yakın çalışmak. Hava hücresinden gelen hava ile karışarak tabancadan çıkar.1.1.

8. 10. 2. 3.2.1. 12. 13.1.1. 9.5. 11. 5. PERDE AYARI BOYA DEBİSİ AYARI HAVA DEBİSİ AYARI HAVA GİRİŞİ TETİK VAKUM HÜCRESİ BOYA HAZNESİ BOYA GİRİŞİ ATOMİZE BÖLGESİ(NOZZLE) İĞNE BOYNUZ HAVA KANALLARI BOYA MEMESİ HAVA BAŞLIĞI Boya tabancasının en çok aşınan ve en önemli parçaları şunlardır: ♣ Hava başlığı ♣ Boya memesi ♣ Boya iğnesi 13 . HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI TABANCA GİRİŞLERİ VE AYARLAR 1. 7.1. 4. 6.

Hava hücresi ve boya memesinin üzerindeki deliklerin açık olması ve boya iğnesinin düzgün olması gerekir. Aksi halde tabancanın boya atışı düzgün olmaz. Hava hücresi ve boya memesi 1.5 bar. püskürtme hareketi yüzeye paralel olmalıdır. boya memesine düzgün bir şekilde gelmesini sağlayan parçadır. Konvansiyonel tabancalarda 3.B oya İğnes i : Boya akımını açıp kapamaya yarayan ve boyanın. Boya tabancası ile yüzey arasındaki mesafe HVLP tabancalarda 10-15 cm.1. Meme setinin paslanmaz çelikten yapılmış olanları tercih edilmelidir. boya iğnesi 1. En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında 3.2. 5. konvansiyonel tabancalarda 20 . Bu nedenle tabancaya gelen havanın basıncı önemlidir.2. BOYA TABANCASININ DOĞRU KULLANILABİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Püskürtme yapılırken boya memesinin ve boya iğnesinin ömrünü uzatmak için tabancanın boya iğnesinin tam açık vaziyette kullanılması tavsiye edilir. Boya uygulandıktan sonra tabancanın meme setinin sökülerek temizlenmesi gerekir.0 bar olmalıdır. 14 .. Daha yüksek ve daha düşük basınçta boya uygulandığı zaman boyanın yüzeyinin düzgünlüğünden renk tonuna kadar farklılıklar meydana gelir. 3.1. Basınç kaybı nedeniyle düşük hava basıncı ile yapılan boya uygulamaları düzgün ve parlak olmaz.1.3.3 mm. Fakat aslında hata tabancaya yeterli miktarda basınçlı hava gelmemesidir.1. olarak kullanıldığı zaman tabancadan yeteri kadar verim alınamaz. Bu gibi durumlarda hatanın kullanılan boya tabancasında veya kullanılan boya malzemesinde olduğu düşünülür.Bu üç parçanın hepsi meme seti olarak isimlendirilir.3.25 cm. Aksi takdirde boya tabancasının tetiği verimli çalışmaz ve tabancadan boya düzgün çıkmaz.1.2. Boya tabancasının meme setini meydana getiren parçalar ve görevleri aşağıda verilmiştir 1-Hava Baş l ı ğ ı : Püskürtme tabancasının ön kısmında bulunan basınçlı havayı boya uygulanan yüzey üzerine sevk ederek atomize eden ve püskürtme şekli meydana getiren parçadır.B oya Memes i : Hava hücresinin hemen arkasında bulunan ve boyayı belirli miktarda basınçlı hava akımı içine sevk eden parçadır.5 – 4. olmalıdır.0 .5 mm. Çünkü paslanmaz çelik aşınmaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklıdır. BOYA ATIMI Boya tabancası kullanılırken yüzeye dik. 2. 5. Boya iğnesinin ucunun düzgünlüğü çok önemlidir.1.

NORMAL ATIM ŞEKLİ 15 . Boya tabancasının yüzey üzerinde meydana getirdiği şekle göre tabancanın düzgün atıp atmadığı ve hata sebebi anlaşılır.2. Tabanca 45 derecelik bir eğim yaptığında boyanın %65'i kayıp olacaktır 5. dar-geniş ayarı tam açılır. Bu şekillerin açıklamaları aşağıdadır.• • • • • • Boyama hareketi düzgün hareketlerle yapılmalıdır. Tabanca yüzeye çok yakın tutulursa yüzeyde fazla boya toplanır. · İnce bir malzemeyi de kalın meme çaplı boya tabancası ile uygulanmamalıdır. Boyama süresince tabanca yüzeye dik tutulmalıdır.4. Tabancadan fazla malzeme çıkacağı için yayılma iyi olmaz ve akma olayı meydana gelir. boya yüzeye kuru düşer.1. Hava basıncı 4 bar’ a getirilir.1. Yüzeyde boya tozunun fazlalaşmasına sebep olur. Boya tabancası ile uygulanacak olan malzemenin kalınlığına göre uygun meme çapında boya tabancası kullanmak gerekir. · Kalın bir malzemeyi ince meme çaplı bir tabanca ile uygulanmamalıdır. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ Boya işlemine başlamadan önce hava ayarı. YANLIŞ UYGULAMA DOĞ R U UYGUL A M A Bilek esnek olmadığı takdirde tabanca kavisli hareket edecek ve yüzeyde değişik kalınlıklarda boya filmi oluşacaktır. Tabanca yüzeyden çok uzak tutulursa. konvansiyonel tabancalarda %50 üzerinden geçmelidir. Tabancayı yüzey üzerinde sağa-sola hareket ettirirken yeni atılan boya katı bir evvelki katın HVLP tabancalarda %75. tetik ayarı.1. Bu durumda boyanın akmaması için boya tabancasının hızlı hareket ettirilmesi gerekir. Boya dik bir yüzey üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtülerek tabanca kontrol edilir. Boya tabancası yüzeye eğik vaziyette tutularak püskürtme yapılmamalıdır.

3 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması.Malzemenin viskozitesi fazla.Boya basıncı çok yüksek. 2 .Boya meme çapı çok büyük.Deliklerin kısmen tıkanmış olması.Boya memesinin kirliliği.Boya memesinin kirliliği. 3 . 3 .PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK ZAYIF Nedenleri: 1 .Hava basıncı yeterli değil. 2 .Malzeme basıncı çok az. 2 . 4 . (basınçlı kaplar kullanıldığında) PÜSKÜRTME SAĞDA VE SOLDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 . 3 .Malzeme girişi yetersiz. 2 . PÜSKÜRTME YUKARIDA VE AŞAĞIDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 . PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Hava başlığının kirliliği.Hava basıncı çok fazla.Hava başlığının kirliliği. 16 .

Yüksek Verimli Boya Tabancası Düşük Verimli Boya Tabancası 5.1.1. Aynı renkte ve büyük miktarlarda boya tüketimlerinde kullanılırlar. Boya girişi tabancanın haznenin takıldığı kısımdan gerçekleşir.1.5.1. POMPALI PÜSKÜRTME Pompalı boya uygulamalarında elde edilecek yüzeyin dekoratifliğine göre 2 farklı yöntemle çalışan pompalı boya püskürtme ekipmanı mevcuttur.1.1.1. Oluşan elips şeklindeki boya lekesinden aşağıya süzülecek boya akıntıları takip edilir. BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ Tabanca perde ayarı tam olarak açılır. 5.1. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME Bu tip uygulamalarda püskürtülecek sıvı kapalı bir kapta üzerine basınç uygulanarak tabancaya gönderilir. • Airless – Havasız Püskürtme • Air-Assisted – Hava Takviyeli Havasız Püskürtme 17 . Boya memesi yatay hale getirilir ve yüzeye dik olarak uygulama yapılır. Eğer boya akıntıları birim zamanda farklı mesafeler almış ise tabanca verimi düşüktür. Bu uygulama tipi ile diğer uygulama tiplerine göre daha standart bir boya debisi elde edilir ve daha yüksek viskoziteli boya uygulamaları yapılabilir.1.2. Boya akıntıları birim zamanda aynı mesafeyi kat ediyorsa tabanca verimli kabul edilir.2.2.

2.40 cm) ve hızlı çalışmak gereklidir. Bu ekipmanlar. Kullanılan Hava Basıncı: 3 bar Uygulama Basıncı: 3 X 33 = 99 bar’dır. HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) Airlessler. ♣Birim zamanda yüzeye aktardığı ürün miktarı. Uygulama mesafesi meme numarasına ve uygulama basıncına göre tespit edilir.2. ♣Yüksek viskoziteli ürünleri uygulayabilme kolaylığı. 18 . Tabanca üstündeki memeyi değiştirerek farklı perde genişlikleri elde edilebilir. Sıkıştırma oranlarına göre kullanılan hava basıncının 70-80 kat basınçla ürünü yüzeye püskürtme yeteneklerine sahiptirler.1. gibi üstün özellikleri nedeniyle ağır sanayide tercih edilmektedirler.5. ♣Düşük kayıp oranları. Boya uygulamalarında yüzeyden uzak ( 30. ♣Yüksek uygulama hızları. Örneğin 33:1 oranındaki bir airless pompa için. Çalışma prensibi ve kullandığı enerji türüne göre üç tipte airless pompa mevcuttur.1.’ ye kadar uzayabilen hortumları. Bu tip ekipmanlarda tabanca ile perde ayarı yapmak mümkün değildir. 41. 12-14 lt/dk boya debisi ile çalışabilmektedirler. Uygulama sırasında bulutlanmanın olmadığı nokta ideal uygulama mesafesidir. ambalaj içindeki geniş viskozite ve yoğunluk aralığındaki (yüksek viskoziteli ürünler dahil) boya ve kaplama malzemelerini. ♣90 m. Airless pompalar arasında en güçlü olan tiptir. 400-450 bar boya püskürtme basıncı. Ekipman tabancaya gelen boyayı aynı basınç ile püskürtür.68. Hava tahrikli tipler boyayı kullandığı hava basıncının 33. bir pompa yardımıyla ürüne hava karıştırmadan yüzeye aktarabilen boya uygulama ekipmanlarıdır. • Hava Tahrikli • Elektrik Motorlu • Benzin Motorlu I. Bunlar. HAVA TAHRİKLİ AIRLESS Bir kompresörden aldığı havayı kullanarak boya pompasını harekete geçirerek çalışmaktadırlar.1. 45. 80 vs. katı basınçla yüzeye püskürtebilmektedirler.

• Viskoziteye Göre: Yüksek viskozite değerine sahip ürünlerde büyük çaplı meme kullanılması memenin tıkanmaması ve pompanın rahat çalışabilmesi açısından uygun olacaktır. tane boyutu ve en önemlisi uygulama yapılacak yüzeyin boyutları meme seçiminde önemli kriterlerdir. III. mastik ya da solventsiz ürünler geniş çaplı meme kullanılarak uygulanmalıdır. Ancak taşıma kolaylığı ve elektrikle çalışması nedeniyle istenen her yere rahatlıkla taşınabilme ve kullanılabilme özelliğine sahiptir. BENZİN MOTORLU AIRLESS Benzin motoruyla pompaya hareket vererek çalışmaktadır. Bu tip airless pompalar genellikle yol çizgi boyaları ve tekstüre boya uygulamalarında kullanılmaktadır. 250 bar basınç ve max.II. Pompa verimleri olarak airless tipleri arasında orta seviyede ekipmanlardandır. • Boya Tipine Göre: Astar. 5lt/dk debiye kadar çıkabilmektedir. Sonkat ürünlerin uygulanmasında tüm meme çeşitleri kullanılabilir. IV. Pompanın verimi max. AIRLESS POMPALARDA MEME SEÇİMİ Püskürtülecek ürünün viskozitesi. 19 . ELEKTRİK MOTORLU AIRLESS Boya pompasına hareket veren elektrikle çalışan bir motora sahiptir. Uygulama basıncı ve boya debisi bakımından en zayıf airless tipidir. Düşük viskoziteli ürünlerde tüm çaplı memeler kullanılır ancak büyük çaplı meme ile uygulamalarında sarkma problemleri yaşanabilir. Küçük çaplı meme kullanıldığı takdirde ürün sık sık memeyi tıkayacak ve uygulamayı aksatacaktır.

Tablo 2 – Meme Seçimi Tablosu Boyanacak Yaş Film Kalınlığı. Aksi halde geniş perde yüzeyin kenarlarından taşıp büyük kayıplara neden olacaktır. Memenin oluşturduğu perdenin genişliği uygulama yapılan yüzeyin genişliğinden fazla olmamalıdır.38 mm Aşağıdaki tablo kullanılarak.015 inch= 0. 5 1 5 nolu meme için. mm 315-317 415-417 515-517 615-617 715-717 815-817 Meme No 200 250 300 317-319 319-321 321-323 321-323 323-325 417-419 419-421 421-423 421-423 423-425 517-519 519-521 521-523 521-523 523-525 617-619 619-621 621-623 621-623 623-625 717-719 719-721 721-723 721-723 723-725 817-819 819-821 821-823 821-823 823-825 20 . Büyük boyutlara sahip yüzeylerde yapılacak uygulamalarda yüzeye göre çok küçük perdeli meme kullanılması işin süresini dolaysısıyla işin maliyetini artıracaktır. mm 50 100 150 300 400 500 600 700 800 Boyanacak Malzemeni n Genişliği. yaş film kalınlıkları ve uygulama yapılacak alana göre kullanılabilecek meme seçilebilir. 5→50o perde açısı 5→25-30 cm perde genişliği (30-40 cm uygulama mesafesi için) Tablo 1 – Meme Numarasına Göre Perde Açısı ve Perde Genişliği Tablosu Meme No Perde Açı s ı 30-40 cm Uygulama Mesafes i nden Perde Geni ş l i ğ i 1xx 10o 5-10 cm 2xx 20o 10-15 cm 3xx 30o 15-20 cm 4xx 40o 20-25 cm 5xx 50o 25-30 cm 6xx 60o 30-35 cm 7xx 70o 35-40 cm 8xx 80o 40-45 cm 9xx 85o 45-50 cm II – İkinci ve üçüncü hane (ϖ.• Yüzeyin Boyutları: Meme seçiminde ürünün püskürtüleceği yüzeyin boyutu doğrudan kayıp ve uygulama hızını etkileyeceği için önemlidir.ω) meme çapının inch cinsinden gerçek değerinin 1000 ile çarpımıdır. υϖω I–İlk hane (υ)memenin oluşturduğu perdenin açısını verir. 15→ 0. mikron Malzemeni n Genişliği.038 cm = 0. Ayrıca 30-40 cm uygulama mesafesinden yaklaşık olarak perde genişliğini verir.

5. Tek farkları.2. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ Püskürtme ekipmanlarını. Grafik 1 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Verimi Grafik 2 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Hızı 21 . Bu uygulamada amaç.1. boyanın memeden çıktığı noktada hava boynuzları ile desteklenerek yönlendirilmesi sağlanır.1.2. HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-ASSISTED) Çalışma prensipleri airlessler gibidir.1. aşağıda verilen uygulama hızı ve uygulama verimi grafiklerini kullanılarak seçmek doğru olacaktır. Atomize Bölgesi Hava Girişi Boya Girişi 5.2. boyanın airless’ e göre daha fazla atomize edilip daha dekoratif bir görüntü elde etmektir.2.

• Yeterli ön buharlaşma (Flash-off) ve katlar arasında yeterli bekleme süresinin verilmemesi. 6. Düzel t i l mes i : Boya iyice sertleştikten sonra. 22 . İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA Yaş boya filminin kuruma sırasında içinde kalan. yüzeyde portakal kabuğu görünümünde kuru film oluşmasıdır. kabarcıklanma yapan ve sonra uzaklaşamayan solventlerin kuru boya filmi üzerinde bıraktıkları küçük delikçiklerdir. PORTAKALLANMA Yaş boya filminin iyi yayılamaması nedeniyle. • Portakallı yüzeye ince pasta çekilir ve cilalanır. Boya püskürtme tabancasının boyanacak yüzeye çok yakın veya uzak tutulması. • Bozukluğa neden olan kriterler ortadan kaldırılır. • Önerilen tiner yerine kalitesiz ve yanlış tiner kullanılması. • Uygulama viskozitesinin çok ince veya kalın olması. • Çok hızlı tip srtleştirici veya tiner kullanılması. NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 6. Düzel t i l mes i : • Zımparalanarak yüzey bozukluğu giderilir. • Tabanca memesinin çok küçük olması. BOY A K U S URLARI . • Uygulama basıncının çok düşük olması. Nedenleri : • Yanlış uygulama tekniği. • Boyanacak metal yüzeyin sıcak olması. • Boyanın çok kalın uygulanması ve sıcak ortamda boya uygulaması yapılması. Nedenleri : • Solventlerin kaynaması. • Uygulamanın çok kalın veya ince yaş film olarak yapılması.1. • Eğer aşırı derecede portakallanma varsa 400 numara zımpara kağıdı ile yaş zımpara yapılır ve yeniden boyanır. • Püskürtme kabininde hava cereyanı bulunması.2.6. • Katlar arasındaki bekleme sürelerinin çok uzun tutulması.

Nitroselüloz veya diğer tip boyalardaki çözücülerin çok çabuk uçması yüzeyin ani soğumasına. Nedenleri : • Kalitesiz ve uygun olmayan tiner kullanılması. • Hava basıncının düşük olması.3. AKMA VE SARKMA Dikey veya eğimli yüzeylerin boyanması sırasında yaş boyanın uygulandığı yüzeye tutunamayarak akması olayıdır. • Kötü kurutma koşulları. Nedenleri : • Tabancanın yüzeye çok yakın tutulması. • Uygulama viskozitsinin çok yüksek veya çok düşük olması. • Tabancanın çok yavaş hareket ettirilmesi. aşırı hava akımı gibi. • Sütlenme çok fazla ise boya filmi sertleştikten sonra yaş zımpara yapılıp yeniden boyanması gerekir. bu da atmosferdeki nemin boya filmi içinde yoğunlaşarak sütlenmeye yol açmasına neden olur. sonkatta görülen sütlenmenin alt katları da etkilediğidir. SÜTLENME Yüzeyin boya uygulamasından sonra sütlü ve mat bir görünüm almasıdır. Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta. • Kabinde yeterince hava dolaşımı ve ısının sağlanamaması.) • Yüzeyin. • Eski bir boya filmi üzerine iyice zımpara yapılmadan yeni bir katın atılması. bir fırça ile düzeltilip tabancayla dikkatlice boya uygulanarak sorun halledilebilir. • Sentetik bir boyanın iki selülozik kat arasında kalacak şekilde uygulanması. Boya filminde kalan nem daha sonra kabarcık oluşumuna ve katlar arasında yapışmanın zayıflamasına sebep olur. henüz alt katlar yaş iken çok çabuk kuruması. yüksek nem.4. 6.(Örneğin düşük sıcaklık. Genellikle soğuk ve nemli havalarda meydana gelir. • Boyanın çok kalın uygulanması. • Kabindeki hava akımının ve sıcaklığın normal olmaması. • Kabinde hava cereyanının fazla olması. • Yanlış ve kalitesiz tiner veya çok yavaş buharlaşan tiner kullanılması. 23 . Eğer boya filmi tamamen kurumuş ve sertleşmiş ise film 400 nolu zımpara kağıdı ile yaş zımparalanır ve tekrar boyanır. • Boyanın gelişini azaltmadan püskürtme fanı genişliğinin azaltılması. KIRIŞMA VE KALKMA Boyada bulunan çözücülerin daha önce uygulanan boya filmini etkileyerek çözmesi olayıdır.6. Düzel t i l mes i : Eğer akan veya sarkan kısım henüz yaş ise. 6.5. Düzel t i l mes i : • Kırışma ve kalkma az ise boya iyice kürlendikten sonra o bölgenin zımparalanarak yeniden boyanması gereklidir. • Soğuk ve nemli havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. • Kırışma çok fazla ise metale kadar boya sökülüp yeniden boyanmalıdır. • Püskürtmenin düzensiz hareketlerle yapılması. • Uygun olmayan ortamlarda boyama işleminin yapılması. • İlk katın yüksek ısıda fırınlandıktan sonra üzerine ikinci katın uygulanması. Nedenleri : • Sentetik hava kurumalı astar ve sonkatların birinci katının uygulanmasından sonra ikinci katı uygulamak için kritik süreyi aşarak uygulama için çok fazla gecikilmesi. Düzel t i l mes i : • Sütlenme az ise boya filmi iyice sertleştikten sonra yüzeyin cilalanarak sütlülüğün giderilmesi gerekir. • Püskürtme aparatının bozulması.

Örneğin yüksek kapasiteli kafayla küçük nozzle kullanılması. oyuklara vs. boyadan veya bir başka boyadan gelen boya tozlarının boya filmi içine girerek boya filminin yüzey görüntüsünü bozmasıdır. • Uygun olmayan tabanca seti kullanılması. 24 .6. • Zımpara tozlarının kabine girişine engel olunmaması. • Püskürtme kabininde hava akımının ve hızının yüksek olması. elyaf ve iplikçikler birikmesi. sonra cilalanarak sorun giderilebilir. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA Boyanın yüzeye toz şeklinde düşmesi nedeni ile kuru filmde parlaklık ve yapışma kaybı şeklinde görülen yüzey problemidir. • Pislik fazla ve derinde ise zımpara yapılıp yeniden boyama işlemi yapılmalıdır.6. Nedenleri : • Tabancanın yüzeyden çok uzakta tutulması. • Püskürtme kabininde toz birikimine mani olunmaması ve biriken tozların temizlenmemesi • Kompresörden çıkan havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi.7. • Operatörün elbisesinde toz. • Viskozitenin çok düşük veya çok yüksek olması. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK Boyama sırasında çevreden. • Tabancanın yüzeyden çok çabuk geçmesi. Nedenleri : • Püskürtme kabinine gelen havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. Düzel t i l mes i : • Astarda bu sorun görülmüş ise film iyice sertleştikten sonra zımpara yapılıp giderilecektir. • Sonkatlarda ince zımpara ile zımpara yapılıp. hava tutulmaması. • Boyama işleminden önce bağlantı yerlerine. • Uygun olmayan yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. • Paslı ve kirli boya kapları kullanılması. • Sıcak ve kuru havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. daha sonra cilalanarak sorun giderilebilir. Düzel t i l mes i : • Pislik çok az ve yüzeyde ise hafif zımpara yapılıp . 6. • Hava basıncının yüksek olması.

Nedenleri : • Boya işleminden önce iyi bir yüzey temizliği yapılmaması. B OYANIN BAT MASI Genellikle metalik boyalarda kuruma ilerledikçe filmin parlaklığını kaybederek alttaki düzgün olmayan yüzeyi. • Yüksek pigmentasyon içeren astarların her defasında iyice karıştırılarak uygulanmaması. • Isının boyama işleminden hemen sonra uygulanması. • Katlardan birinin veya hepsinin çok kalın katlar şeklinde uygulanması. Düzel t i l mes i : • Boya metale kadar sökülür. Kraterler metale kadar inerler ve paslanmayı oluştururlar.10. • Boyanın çok kalın katlar halinde uygulanması. PASLANMA Yüzey problemleri nedeni ile iyi korunamayan metallerde korozyon oluşumunun gözlenmesidir. • Nem ve kimyasalların boya filmindeki çatlaklardan geçerek metale ulaşması pası oluşturur. • Isı kaynağının uygulanan boyaya göre çok sıcak veya çok yakın olması. Nedenleri : • Katlar arasında yetersiz kuruma zamanı verilmesi.6.8. Pastan etkilenmiş bölgeler metal parlaklığı elde edilene kadar iyice temizlenir. Yüzeyde oluşan kabarcıklar zamanla patlayarak açılırlar.9. fosforik asitli metal temizleyici uygulandıktan sonra pas oluşması. silinmemiş ve kendiliğinden kurumuş su. 6. KABAR CIKLANMA Boyama işleminden sonra yaş film içinde hapsolan havanın filmin çabuk kuruması halinde film içinde kalarak hava kabarcığı oluşturması olayıdır. Düzel t i l mes i : • Film nitroselüloz esaslı ise sorun vernik işlemi ile giderilebilir. Fakat diğer sonkatlarda film çok ince zımpara kağıdı ile zımparalanır ve tekrar boyanır. Nedenleri : • Hava basıncının düşük olması. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. 25 . Düzel t i l mes i : • Sorunun görüldüğü derinliğe veya gerekiyorsa metale kadar zımpara yapılıp yüzeyin yeniden boyanması gereklidir. • Boya işleminden önce yüzyde kalan parmak izleri. • Astarın girintili-çıkıntılı yüzey verecek biçimde kuru atılması. 6. • Katlar arasında yeterli ön buharlaşma süresi verilmemesi. astardaki zımpara izlerini ve metalin çizgilerini göstermesidir. • Çok kalın zımpara kullanılması ve bu izlere boyanın batması.

• Ön buharlaşma ve kurumayı hızlandırmak için yaş boyaya kompres hava üflenmesi. • Metal yüzeyi veya sonkat için uygun olmayan astar kullanılması. özellikle macunlarda. • Parlaklığı ve kuruma hızını artırıcı bazı kimyasal maddelerin denenmeden boyada kullanılması. su gibi kompres havadan.11. • Maskeleme işleminde kullanılan bantların boya kuruduktan sonra sökülmesi. • Birbiri üstüne gelen katlar arasında yeterince kuruma süresi verilmemesi. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. yağ. • Yanlış katkı maddelerinin kullanılması. Nedenleri : • Nem kabarcıklarının oluşması nedeniyle yüzey pürüzlülüğünün artması ve yüzeyde farklı yansımalar oluşması. yüzeyden ayrılmasıdır. • Yüzey profilinin uygulanacak boya kuru film kalınlığına uygun ölçüde hazırlanmaması. sonra cila yapılır. 6. Nedenleri : • Yüzey iyice temizlenmemiş ise çatlama meydana gelebilir. • Yanlış sertleştirici ve oranını kullanmak. ZAYIF YAPIŞMA Boya kuru filminin uygulandığı yüzeye tutunamayıp dış etkenlerin ve kuvvetlerin etkisiyle soyulması. PARLAKLIK KAYBI Boyanın yüzeye uygulanmasından hemen veya bir süre sonra ortaya çıkan matlaşmadır. gres. Ç ATLAMA Çatlama sonkatın altında daha önce oluşmuş ince çatlama ve kabarcıklanma gibi sorunların sonucunda oluşur.6.12. kabinden. Nedenleri : • Yüzeyde bulunabilecek mum. • Boya katlarının çok kalın uygulanması. fosfatlama gibi) yeterince yapılmaması veya hiç yapılmaması. • Yanlış veya kalitesiz tiner kullanılması. üretimde kullanılan bazı malzemelerden gelebilecek yabancı maddelerin boyama işleminden önce iyi temizlenmemesi. • Çok kalın tatbikatlarda. 26 . • Yanlış oranda tiner ve sertleştirici kullanılması. Eğer ince çatlama ve mikrokabarcıklar oluşmuş ise boya sökülerek yeniden boyanmalıdır. • Zımparanın yeterince veya hiç yapılmamış olması. 6. • Metal yüzey hazırlanmasının (yağ alma. Düzel t i l mes i : Sorunlu bölgeler zımparalanır ve yeniden boyanır. silikon. sabun. bir önceki katın iyice kurumasını beklemeden bir sonraki katın uygulanması. Parlaklık kaybı fazla ise önce pasta çekilir.13. Düzel t i l mes i : • Parlaklık kaybı az ise hafif bir pasta cila ile sorun giderilebilir.

• Boya yapımcısının tavsiye ettiği ve nem kabarcıklarına karşı dirençli sistemlerin kullanılması. Ancak boyada aşağıdaki sapmalardan herhangi biri mevcut ise. İPLİKLENME Boya tabanca memesinden lif lif çıkmaktadır. Boyanın yapısının bozulduğunu veya uygun çözücü solvent ile çözülmediğini gösterir.14. 6. Düzel t i l mes i : • Birbirine yapışması dengeli sistem kullanılması.(Pot-life) • Ambalaj içindeki boyanın depolanma ömrünün dolmuş olması. • Boyanın karıştırıldıktan sonra gereğinden fazla bekletilmesi. • Çok ince atılmış boya katları.Düzel t i l mes i : • Yapışma zayıf ise boyanın sökülerek yüzeyin yeniden boyanması gerekir. nem kabarcıklarının oluşma ihtimali kuvvetlidir. • Üretici firma ile iletişime geçilerek çözümünün belirlenmesi. NEM KABAR CIKLARI Boya filmi içinde kalan nemin oluşturduğu film bozukluklarıdır. • Kurallarına uygun olarak çevreye zarar vermeden imha edilmesi. Nemli havalarda boya katları arasına nüfuz eden nem. • Suda çözünen tuzların varlığı. kuru havalarda filmi hızla terkeder ve genellikle bu dönüşüm fazla bir zarar vermez. 27 . Bölgesel tamiratları önlemek açısından macun ve astar zımparasını çok dikkatli yaparak kat kalınlığının çok inceltilmemesine özen gösterilmelidir.15. Nedenleri : Düzel t i l mes i : • Uygun solvent kullanılmaması. • 2 Komponentli boyalarda yanlış boya seçiminin yapılması. Yüzeylerin zımpara artıklarından tamamen temizlenmesi ve yeni bir kat atmadan önce yüzeyin tamamen kurutulması gerekmektedir. • Boya katlarının birbirinden farklı olması. 6. • Boya üreticisi tarafından önerilen film kalınlığının sağlanması. Nedenleri : • Boya katları arasındaki yapışmanın ve ilk kat astarın metale yapışmasının yetersiz olması.

3.2. Boyanın rötuşlama için uygulanacağı.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. tel fırça veya zımpara ile temizlenmelidir. arakat + sonkat deforme olmuş ise. Direkt güneş altında ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. • Rulo uygulaması geniş ve düzgün yüzeylerde yapılmalıdır. veya. • Bağıl nemin %80’i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. yüzeydeki toz.1. • Fırça kullanılacak ise boyanacak yüzeyin büyüklüğüne uygun boyutta fırça seçilmeli. yüzeydeki toz. 7. Bu aralığının dışında bir sıcaklılıkta uygulama yapılmamalıdır. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ 7. Boya ambalajı açılmadan önce alt. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar deforme olmamış.2. gres vs. sonkat deforme olmuş ise. üretici firmanın önerilerine uyulmalı. yağmur. 7. 28 .3. Rötuş işlemi için yapılacak boya uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanlar temiz ve tam çalışır durumda olmalıdır. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7. 7.1. Depodan teslim edilen boyanın raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat edilmelidir.1.1. kullanılacak tabanca çok iyi tanınmalı.4. • Yüzey sıcaklığı havadaki su buharının yüzey üzerinde yoğuşmaması için çiğlenme noktasının (dew point) en az 3 °C üzerinde olmalıdır. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7.2.4.3.3. Rötuş yapılacak olan yüzeyde boya tamamen deforme olmuş. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar + arakat deforme olmamış. • Karışım homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Rötuş işlemi sırasında kullanılacak ekipmanlar. 7. • Ortamdaki bağıl nemin metal yüzey üzerinde yoğuşması sebebi ile. • Sonkat rötuşlaması için ise R u l o – Fırça – Haval ı Tabanca olarak seçilmelidir. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ.3. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7. Mekanik temizlik işleminden sonra yüzeydeki tozlar temiz ve kuru kompresör havası ile veya emici pompalar ile temizlenmelidir.1.3. Astar hariç diğer arakat ve sonkat boyalarda yapılacak rötuş işlemlerinde ve kat üstü kat uygulamalarında yüzeyin zımpara ile pürüzlendirilerek uygulamaya geçilmesi şarttır. Çift komponentli boyalar için: • Boya üreticisi firmanın belirlediği kodlardaki ürünler beraber kullanılmalıdır.2.3.4.1. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ. püskürtme yapılırken basınç 4-5 atmosfer arasında olmalıdır. Uygulamada.2. tuzlu ortam ve sis gibi nedenler ile boyanacak yüzeyin ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır 7.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenip kurutulduktan sonra zımpara yapılmak sureti ile yüzey pürüzlendirilmelidir. 7.2. mevcut ise dijital bir tartı ile yoksa ölçü çubuğu kullanarak yapılmalıdır. • Ortam sıcaklığı +5 ile +35 °C arasında olmalıdır. • Astar ve arakat rötuşlaması için Rulo – Fırça olarak seçilmelidir.2. 7. fırçanın kılları sert olmamalıdır.2.4. • Havalı tabanca kullanılacak ise.3. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7. metal yüzey açığa çıkmış ise ISO 8501-1 1998 standardına göre. kar. • Boya-sertleştirici karışımları teknik bültenlerde belirtilen karışım oranlarında. gres vs. Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya dikkat edilmelidir.3. ambalajı açıldıktan sonra gerekirse mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. 7.4. 7. yüzey St-3 mertebesine kadar çanak fırça.5.1.üst edilerek. 7. 7.7. 7.

7. Kullanılacak tiner.7. 7. boya üreticisi firmanın belirttiği pot-life (yaşam ömrü) içerisinde kullanılmayacak ise imha edilmelidir. boyanın karışım ömrü (pot-life) göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya sertleştiricisi ile karıştırılmalıdır. Sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. boya uygulamasına daha sonra başlanmalıdır. yağmur ve direk güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. boya üreticisinin belirttiği sıcaklıklara göre düşük veya fazla olması durumunda. Çevre veya boyanacak parça yüzeyinin. • R u l o ile yapılıyorsa.7. uygulanacak yüzey ile 75°'lik açı yapacak şekilde tutularak fazla bastırmadan.1. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI 7. kabarcık oluşmaması için çok hızlı ve bastırarak uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyin ıslak olması durumunda.6. Uygulama bittikten sonra kullanılan uygulama ekipmanları. • Fırça ile yapılıyorsa.2. • Boya-sertleştirici karışımı kalması halinde.5. Boyanan parçalar tam kuruma gerçekleşinceye kadar. uygun ortamda bulundurulmalı.7. tabanca boyanacak yüzeye dik ve 25-40 cm mesafeden yüzeye paralel harekelerle yapılmalıdır.7. • Haval ı tabanca ile yapılıyorsa.3. boya ve sertleştirici tam olarak karıştırıldıktan sonra tavsiye edilen miktarda ilave edilmelidir. yüzeyden gereğinden fazla geçmeksizin uygulama yapılmalıdır. fırça boya kutusuna yarıya kadar daldırılmalı.5.5. Uygulama esnasında boya üreticisi firmanın teknik bülteninde belirtilen. kapağı ve pimleri sıkıca kapatılarak depoya teslim edilmelidir. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Aşağıdaki durumlarda uygulama yapılmamalıdır. boya üreticisinin uygulama için önerdiği değerden yüksek olması durumunda. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7. Uygulama. • Çift komponentli boyalar için tiner ve sertleştirici karıştırılmamış boya kalması durumunda. katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır. 7. üzerlerinde ve içlerinde boya artıkları kalmayacak ve bir daha ki uygulamaya hazır olacak şekilde temizlenmelidir. Bağıl nem oranının. 7.1. Uygulama sonrasında. • • • • 7. 7.6. Rüzgar hızının saatte 24 km' den fazla olması durumunda 7.• • • Boya hazırlanırken. 29 .2.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful