P. 1
KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞLARI

KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞLARI

|Views: 844|Likes:
Yayınlayan: shsirin

More info:

Published by: shsirin on Apr 06, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

1.

GİRİŞ

:

Yönetim kavramı bir asırdan daha uzun süredir geliştirilmekte olan bir kavram olup, ekonomik bir amaca dayalı olarak kurulan işletmelerin parasal, mekanik ve işgücünden meydana gelen kaynaklarının en uygun biçimde sevk ve idare edilmesini kapsamaktadır. (ERTÜRK,1998:Syf.5) Yönetim bilimi 18 nci yüzyıl endüstri hareketiyle önem kazanmıştır, ancak yönetim faaliyetinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bireylerin bir arada yaşamaya başlamalarıyla birlikte yönetim faaliyetine gerek duyulmuştur. (ÖZALP, 1998: Syf. 37) Endüstri devriminin başlamasına kadar olan uzun geçmişi, “işletme kavramı öncesi devir” veya “bilimsel öncesi devir” şeklinde nitelendirmek mümkündür. (ERTÜRK,1998:Syf.5-6) 2. BİRİNCİ DÖNEM-BİLİMSEL ÖNCESİ DÖNEM (1880’DEN ÖNCE): Bilimsel öncesi dönem, bilimsel yönetim dönemine kadar devam etmiştir. Yönetimle ilgili bilgiler ve kayıtlar çok eskilere dayanmaktadır. Bu kayıtlar arasında mısırlılar, eski Yunanlılar ve eski Romalılar’a ait olanlar belirtilebilir. Eski Mısır, Yunan, Çin ve Roma tarihlerine bakıldığında sayısız sorunların olduğu görülür. Buna ilaveten Katolik kilisesi, askeri organizasyonlar sayılabilir.(ÖZALP, 1998: Syf. 37) Bu dönemde piramitlerini inşa eden eski mısırlılar kamçı ve zincir ile başkaları vasıtasıyla iş yapma yoluna gitmişlerdir. Eski Mısır Papirüslerinin yorumlanması sonucu M.Ö. 1300 yılına kadar uzanıldığı ve eski bürokratik kuruluşlarda yönetim ve organizasyonun önemi ortaya çıkmaktadır. İşçi durumundaki esirleri doyurmak için çok büyük ölçüde iaşe sağlamak işine girişilmiş, mimar ve mühendisler kendilerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmışlardır. Eski Mısırlıların geniş kütleleri yönetmek başarısı o zamanın tekniği ile hayret vericidir. Özellikler beslenme, barınma ve bir yerden diğer yere nakletme sorunları kolay başarılacak iş değildir. (ÖZALP, 1998: Syf. 38) Bilimsel yönetim öncesi dönemde işçiler, hemen hemen tamamen kendi nezaretçilerinin hükmü altında bulunmakta ve sosyal kast sistemine dayalı otokratik bir ilişki içinde bulunmaktaydılar. Bir bütünü incelemeye ihtiyaç duyulmamıştı. Bu dönemde, aynı işleri yapan sanatkarlar loncaları oluşturdular. Loncalar, bugünkü esnaf ve sanatkar birliklerinin öncüleri olmuştur. (ERTÜRK,1998:5-7) Eski Mezopotamya kentlerinde tarihin kayıtlı dönemlerine uzanıldığında işletme biçiminde kuruluşlara ve buralarda bireysel ve yönetim önderliğine rastlanmaktadır. Daha sonra Çin ve Roma’da yönetimle ilgili çalışmalar göze çarpar. Konfiçyüs’ün hikayelerinde eski Çin’de kamu yönetim için pratik öneriler öne sürülmekte ve namuslu bencil olmayan ve yetenekli kamu elemanları için öğütler verilmekteydi. (ÖZALP, 1998: Syf. 38) Yönetimle ilgili kayıtların tam olamamasına karşın Roma imparatorluğunda yönetsel sorunların çözümünde bugün yönetici diye bilinen önderler ortaya çıkmıştı. Romalılar kurdukları yönetim sistemleri ile hükümet örgütlerinin sayısı artmış, vergi toplama, bayındırlık, yerel yönetim, muhasebe gibi konularda resmi denetim yöntemleri geliştirmeye başlamıştı. Eski Roma’da ticaretle uğraşan bir grubun oluşması, bu faaliyetin yerine getirilmesi için çok karmaşık olmasa da bir yönetim sistemini gerektiriyordu. Roma’daki ticari gelişmeye paralel olarak kamu yönetiminde büyük gelişmeler olmuştu. Bu dönemde bir yönetim uygulamasının örneklerini Roma Katolik Kilisesi vermişti. Özellikle merkezi denetim açısından devlet yönetimi uygulamışlardır. (ÖZALP, 1998: Syf. 39)

1

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, insanlığın ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine olan inanç, düşünürleri yeni yol ve yöntemler aramaya itmiş bunun sonucunda yönetim biliminin temeli atılmaya başlanmıştır. 3. İKİNCİ DÖNEM-BİLİMSEL YÖNETİM DÖNEMİ (1880-1930): Bu dönem yönetim biliminde en önemli dönem olarak bilinir. Bilimsel yönetim dönemini incelemeden önce bu hareketi doğuran nedenlerin ifade edilmesi gerekir. Birinci önemli neden teknik gelişmelerdir. Yani makinelerin bulunması ve araçların yapılması insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın (tekerleğin bulunması, ateşin bulunması,bronzdan, demirden, ve taştan aletlerin yapılması) bilimsel yönetim hareketini hazırlayacak teknik gelişmeler XVIII yüzyılın başlarında meydana gelmiştir. Ayıca matbaanın yaygın kullanılması yerleşme merkezlerinin gelişmesi ve kentleşme oranının artması be teknik gelişmelerin bir sonucu olarak doğmuştur. Modern yönetimin doğmasına neden olan teknik gelişmeler aletlerin yapılmasında kullanılan parçaların çok miktarda üretilmesidir. (ÖZALP, 1998: Syf. 39) 1700-1785 yılları arasında İngiliz sanayi devriminin meydana geldiği dönemdir. Bu dönemde en büyük yenilik üretim metotlarında meydana gelmiştir.Endüstri devrimi ile geniş çapta giyecek üreten sayısız makineler yapılmaya başlamıştır. 18.nci yüzyıldaki bulgular ve endüstri devrimi diye adlandırılan yeni bir devreye girilmesiyle Avrupa’da iş hayatına ve toplumsal yapıya büyük değişiklikler getirmiştir. Yönetimin bilimsel nitelik kazanması nedenlerinin başında buharlı makineleri bulan James Watt ve Mathew Robinson Boulton’un çalışmaları gelir. Bugün büyük gelişme gösteren fabrika sistemi buhar makinelerinin kullanılmasıyla gelişme sürecine girmiş ve buhar makineleri işletmelerde verimi artırmıştır. Aynı şekilde bu makinelerin kullanılmasıyla sermaye ihtiyacı ve sermaye giderleri de yükselmiştir. (ÖZALP, 1998: Syf. 40) Bilimsel yönetim hareketinin doğuşunda ikinci önemli neden uzmanlaşma konusundaki gelişmelerdir. Üretimin şekil değiştirmesi ile belli işlerde devamlı çalışan veya aynı makinede aynı işi yapan elemanlar üretimin artmasında etkili oldular. Bu değişim ile ilgili önemli çalışma Adam Smith tarafından yapıldı. (ÖZALP, 1998: Syf. 41) Bilimsel yönetim hareketinde diğer önemli nedenler organizasyona duyulan ihtiyaç ve mamullerin standartlaşmasıdır. Yöneticini başarısında etkin olan organizasyonun uygun bir yapıda olması nasıl sağlanabilir? Bir organizasyon yapısının uygun olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? Belirli bir işletme için uygun olan bir yapı, başka bir işletme için de uygun olabilir mi? Bir organizasyon içinde hangi süreçler işlemekte, hangi tür ilişkiler doğmaktadır? Organizasyonlar değişen çevre şartlarına nasıl uymakta, bu uyum hangi süreçleri gerektirmektedir? Özellikle iletişim ve bilgi işleme teknolojilerindeki gelişmelerin organizasyonların yapı ve işleyişleri üzerindeki etkileri nelerdir? Sanayi toplumuna geçiş organizasyon yapılarını ne yönde değiştirmiş ve ne gibi yeni yapı ve modeller ortaya çıkmıştır? Bu ve benzeri sorular organizasyonlarla ilgili çalışmaların ana konularını oluşturmuş ve bu konularda çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu teori ve yaklaşımlar şunlardır: a. Klasik (Geleneksel) Teori, b. Davranışsal (Neo Klasik) Teori, c. Sistem Yaklaşımı, ç. Durumsallık Yaklaşımı, 2

beşeri ve psiko sosyal özellikte bir süreçtir.. İş ile insan ve. (3) İnsan ile insan arasındaki ilişkilerdeki düzen ve düzenlemeler olarak görmek mümkündür. : Örgüt teşkilat. Küçük veya büyük bir toplumda.171-173) b. Bunun dışında. yönetim faaliyetini bir üretim olarak kabul etmekte ve yönetime büyük önem vermektedirler. o kadar organize olmuş bir toplumdan bahsedilebilir. e. ((KOÇEL.”üretim unsurlarının en 3 . Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı.d. Başka bir ifade ile. başkalarına iş yaptırma faaliyetidir.5) Bazı yazarlar. (1) (2) İş ile iş. Organize toplum tarifli toplum demektir. bir süreci ifade eder. f. 2003: Syf. amaçlara yönelmiş. Yönetimin Tanımı ve Unsurları: Yönetimin tarifini yapacak olursak. Organizasyonel Strateji Yaklaşımı ve Ekoloji Yaklaşımı’dır. (ERTÜRK. Organizasyon bir düzen veya düzenlemeyi ifade eder.1998: Syf.’’ ‘’ Organizasyon insan-iş-teknoloji faktörlerini birleştiren bir sistemdir. iş görenleri ve aralarındaki otorite ve haberleşme ilişkilerini gösteren bir yapıdır. Modern Sonrası ve Çağdaş Yaklaşımlar Olarak Kurumsallık Yaklaşımı. Organizasyonun Tanımı ve Anlamı: Organizasyon adı verilen teknik ve sosyal nitelikteki birim çok çeşitli açılardan incelenmiş ve yönetin konusunda üzerinde en fazla durulan alanı oluşturmuştur. niteliğini ifade eder. bir kuruluşta hedefe ulaşma yolunda yapılan çalışmaların düzenlenmesidir.’’ ‘’ Organizasyon bir işletmedeki işleri. Organizasyonu. Organize etmek bilinçli bir süreçtir. : Örgütleme. bir kavram olarak. : Yapılandırma tasarım terimleri farklı anlamları ifade Organize etme veya örgütleme organizasyon yapısının oluşturulması ile ilgili faaliyetler topluluğunu.’’ ((KOÇEL. Gerçekten işletme yönetiminde yönetim. sosyal bir sistemdir. 166) a. basit bir ifade ile. Organizasyon dizaynı bir organizasyon yapısını oluşturan başlıca ilişkilerin şeklini. bir amaca ulaşmak için başkaları ile işbirliği yapmak. ne kadar çok tarif varsa. ‘’Organizasyon belirli amaçlar doğrultusunda kişilerin gayretlerini birleştirdikleri yapılandırılmış bir süreçtir’’ ‘’ Organizasyon bir yönetim fonksiyonudur. mevkileri.2003: Syf. Organizasyon Organize etme Organizasyon dizaynı etmektedir.’’ ‘’ Organizasyon sosyal bir varlık. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi yönetim. Organizasyon ile ilgili bu kavramların açıklanmasında sonra tanımı şu şekilde yeniden yapılabilir.

Bu üç yaklaşım şunlardır: a. Yönetim İlkeleri Yaklaşımı.1999: Syf. Bazı Amerikan yazarları üretim unsurlarını beşe ayırarak incelemekte ve yönetimi bu beş unsur içinde saymaktadır. yöneticinin amaçlarını gerçekleştirdiği bir çeşit oyun alanı olur. organizasyonlara değişik bir açıdan bakışı temsil etmektedir. Yönetim (Sevk ve İdare) dir. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı.20) Yönetim ve organizasyon kavramları daima birlikte kullanılan kavramlar olmuştur. yöneticilerin nerelerde ne tip sorunlarla karşılaşacaklarını belirlemelerine yardımcı olacaktır. b. yetenek ve becerilerini belirli amaçları gerçekleştirmek için içinde bulunacağı bu ortamdan etkilenecek hem de ortamı etkileyecektir. Klasik organizasyon teorisi adı altında üç yaklaşım bulunmaktadır. Aynı zamanda yönetici organizasyon yapısını oluşturma işini verdiği kararlarla gerçekleştirmeye çalışarak yapı ve işleyişte gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. işi birden fazla kişinin yapmasından dolayı beraber çalışma yapısına dayanmasıdır. 4 . Malzeme. Bu şekilde organizasyon. 4. Bu açıdan da organizasyon. organizasyonları anlamak ve incelemek için bir çeşit kalıp oluşturmaktadırlar. 165) c. Yönetim ve Organizasyon Teori ve Yaklaşımlarına Bakış: Her organizasyon teori ve yaklaşımı. Bu unsurlar: (1) (2) (3) (4) (5) İnsan. Makineler. Her organizasyonun temel amacı. Ayrıca teoriler. Yönetici hem bilgi. yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmek. Yani etkin bir yönetim uygulaması buna uygun bir organizasyon yapısına sahip olmayı gerekli kılacaktır. Yöneticiler belirli bir organizasyon içinde çalışır ve amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar. Bunun nedeni. (KOÇEL. Yönetici verdiği kararlarla organizasyonun yapı ve işleyişini etkiler. (TORTOP. Organizasyonsuz yönetici düşünülemez. için kullandığı bir araçtır.2003: Syf. Böylece bu değişik bakışların incelenmesi.verimli biçimde kullanılması ile ilgili çalışma ve uyumlu bir işbirliği sağlanması” olarak tanımlanır. Para. belirli amaçları gerçekleştirmek üzere bir organizasyonu oluşturan unsurların en etkin bir şekilde nasıl bir araya getirilebilecekleri ile ilgilidir. c. KLASİK ORGANİZASYON TEORİSİNE GENEL BAKIŞ: Organizasyonlarla ilgili teorilerden bir tanesi Klasik (Geleneksel) Yaklaşımdır. Bürokratik Organizasyon yaklaşımıdır.

ilkelerin amaçladığı rasyonellik ana hareket noktalarıdır. Ekonomik 5 . bu dalların her birini tarihteki bir düşünceyi ifade eden şahısla bağlantısını göstermektedir. işlerin dizayn ve birleştirilmesinde rasyonellik. müşterileri ve tedarikçileri ile ilgili tahminlerde bulunur.Klasik Yaklaşım Kabul: İnsanlar Mantıklıdır Bilimsel Yönetim Frederic Taylor Gilbreth Henry Gannt Yönetim İlkeleri Henry Fayol Bürokratik Organizasyon Max Weber Şekil-1 Yönetime Klasik Yaklaşımda Ana Dallar Şekil-1. Klasik yaklaşım insanların mantıklı olduğunu ve çalışmaları boyunca hedeflerine ekonomik olarak yaklaştığı düşüncesini paylaşır. organizasyonlarda insan unsuru dışındaki faktörler üzerinde durmuştur. Klasik teoriyi oluşturan üç temel yaklaşımdaki ortak fikir ve amaçlar şöyle özetlenebilir: (KOÇEL.2003: Syf. İnsan unsuru daima ikinci planda ele alınmıştır. Taylor’un bilimsel yaklaşımı birinci fikri.varsayılmıştır. bu İlkerlerin her organizasyonda ve her yerde geçerli olduğu savunulmuştur. Klasik yönetim teorileri bir ölçüde bu kabulleri yansıtır (SCHERMERHORN. Klasik teori sürekli olarak açık ve seçik olarak belirlenmiş bir organizasyon yapısı ve otorite ilişkileri ile hangi ilkelere uyulması gerektiğini araştırmıştır. Mekanik rasyonelliği bozacak insan unsuruna ilişkin faktörler modele dahil edilerek ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Dolayısıyla bu yaklaşımların ilkeleri her yerde geçerli bir nitelik taşımaktadır. en fazla ekonomik kazancı sağlamak için fırsatları göz önünde bulundurduğunu gösterir. Bu yönü ile klasik teori mekanik organizasyon yapıları olarak adlandırılan yapıları önermiştir. üstleri. Klasik teori. ilişkilerinde rasyonellik.42). bu ilkelere uyulduğu taktirde etkinlik ve verimliğin artacağı ileri sürülmüş. Her yönetici beraber çalıştığı astları. Dolayısıyla bazen ilkeler yaklaşımı olarak ta adlandırılan bu yaklaşımlar en iyi bir organizasyon yapısı ve yönetim tarzı için uyulması gereken ilkeleri belirlemeye çalışmış. Maddi faktörler düzenlendikten sonra insanın öngörülen doğrultu ve şekilde davranacağı-davranması gerektiği.1989:Syf. Birincisi rutin işlerin görülmesinde insan unsurunun makinelere ek olarak nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği. Makine insan. Yönetim Süreci Yaklaşımı ile Bürokrasi Yaklaşımı da ikinci fikri ayrıntılı olarak ele almışlardır. b. ikincisi de formal organizasyon yapısının oluşturulmasıdır. Bununla ilgili bir kabul insanların ekonomik dürtülerle cevap vermeye istekli oluşlarıdır. Bu da onların hedeflerini gerçekleştirmek.195) a. Rasyonellik ve mekanik süreçler klasik teorinin hareket noktaları olmuştur. Klasik teori iki ana fikir etrafında toplanmıştır.

6 . pasif bir unsur olarak varsaymıştır. 43). Birinci dünya savaşından önceki yıllarda Amerikan ekonomisindeki hızla büyümeye karşılık kullanılan üretim tekniklerinin bilimsel olmayışı görüşü Taylor’ı bu konuda araştırmaya sevk etmiştir.rasyonellik anlayışının organizasyona uygulanmasını ifade eden bu yaklaşım. c. b.2003: Syf. (KOÇEL. Bethlehem Steel Company’deki deneyleri ile bu inancını uygulamaya aktarmış ve 1911’de yayınlanan Bilimsel Yönetimin İlkeleri kitabı ile düşündüğü yönetim ve organizasyon anlayışının esaslarını açıklamıştır. Bu tarihe kadar konuya mali açıdan bakılıyordu.198). c.196) 5. e.2003: Syf. İşlerin bir araya toplanarak mevki e pozisyonların oluşturulması. organizasyonların özelliklerine ve içinde bulundukları ortama bakarak organizasyon yapısını belirlemek yerine. Uzmanlaşmayı sağlamak için işlerin bölümlenmesi. d. Departmanların sağlanması. Klasik teori. her organizasyona bu ilkelerin uygulanmasını öngörmektedir. (I) Taylor verimsiz bir çalışma düzeninin olduğunu bunun ise büyük israflar yaptığını belirtmiştir. Taylor çalıştığı işletmelerde en alt kademelerden en üst basamaklara kadar yönetim hiyerarşisinde görev yapmıştı. geniş bir kabul görmüş ve bu yaklaşımın uygulandığı işletmelerde verimlilik hızla artmıştır (KOÇEL. Bunun sonucu olarak da. İşlerin dizayn ve yapılma şeklinin mühendislik açısından ve bilimsel olarak incelenerek yeniden düzenlenmesi ile hem verimliliğin artacağına hem de işletme ve işçilerin bu yeni düzenden daha fazla pay elde edeceklerine inanan Taylor. esas itibarıyla kapalı sistem anlayışı ile organizasyonları ele almıştır. bunu sağlamak için uyulması gereken ilkeleri evrensel kabul etmiş fakat. Amaçların belirlenmesi. bütün yaklaşımlar organizasyon içi dahili etkinliğin nasıl sağlanabileceği üzerinde durumu.2003: Syf. Bu çalışmaları sonucunda bazı gözlemleri şöyle sıralanabilir. (ÖZALP. KLASİK ORGANİZASYON TEORİSİ: a. Bunun sonucu olarak da klasik açıdan organizasyon dizaynı süreci şu safhaları içermektedir: a. İşletme sahipleri kar maksimizasyonu yaklaşımı üzerinde dururken maliyet minimizasyonu diğer üretim faktörlerinden çok ücretleri düşük tutarak sağlayacaklarını düşünüyorlardı. 1998: Syf. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı: 1900’lerin başlarında Frederic Winslow Taylor’un öncülüğünü yaptığı bu yaklaşım. ç. rasyonel olduğuna inanılan sisteme uyan. dış çevre şartlarına ve organizasyonların değişen şartlara nasıl uyabilecekleri üzerinde durmamıştır.196) Klasik teori.2003:Syf. Departmanların hiyerarşik bir yapı içinde koordinasyonunu sağlanmak üzere birleştirilmesi. insana kendine söyleneni yapan. (KOÇEL. Amaçlara ulaştıracak işlerin belirlenmesi.198) (1) Frederic Winslow Taylor: (a) Taylor’ın Görüşleri: Taylor bilimsel yönetimin gelişmesinde büyük katkı sağlayan kişi ve bilimsel yönetimin babası olarak bilinir. (KOÇEL.

(IV) Taylor’ın bir başka görüşü işçilerin ise alınmasında yetenek. (ÖZALP. 46) Taylor ‘’yönetimi’’. (I) (II) Standartlaştırma. (IV) Parça başı ücret sistemi. (ÖZALP.(ÖZALP.16). 1998: Syf. 45) Taylor. bir verimlilik aracı olmadığı gibi maliyetlerin belirlenmesinde uygulanan bir sistem de değildir. Bu alandaki çalışmalar şu şekilde sıralanabilir. İşletme sahiplerinin konuya kar açısından bakmaları sonucu işçilerde fazla çaba göstererek çalışmalarının kendilerine bir çıkar sağlamayacağını bildikleri için az çalışıp yorulmadıkları. özellikle iş ve insan arasındaki fiziksel ve ruhsal ilişkiler üzerinde durmuştur (TORTOP. Hareket ve zaman etüdü. 1998: Syf. tecrübelere dayalı ilkeler ve standartlar saptayarak üretim faaliyetlerinin denetimini saptamaktır. 1998: Syf. 44).(II) Taylor gözlemleri sonucunda işçilerle ilgili şu sonuca varmıştı. yani tembellik yaptıkları ölçüde kendilerini karlı zannediyor ve bu suretle işveren ile işçi çıkarları birbirine tamamen aksi bir duruma geliyordu. 1998: Syf. (III) Sistematik seçim ve eğitim. Taylor yönetiminin işçilerin çalışmalarının verimliliğini ölçmede kullanılabilecek hiçbir standardın geliştirmediğini gördü. 49) Taylor yönetim hareketini endüstride başlattığında beş alanda önerilerde bulunmuştur. (ÖZALP. verimliliğin artırılmasında etkili olan bir takım araç. Dostça bir atmosferin yaratılması sonucu diğer ilkelerin uygulanmasını sağlayacak psikolojik bir ortamın yaratılmasına yol açacaktır. (ÖZALP. (III) Taylor’a göre işlerde standartlaşma olmadığı için işçiler işlerini kendi bildikleri gibi yapıyorlardı. İşçilerin dikkatli bir şekilde seçilmesi en yüksek kapasitenin ortaya çıkmasını sağlayabilir. bilgi ve kapasiteleri dikkate alınmadığıdır. Seçilen işçilerin bilimsel metotlarla eğitilmesi sonucu istenilen performansı gösterilebilir. 1998: Syf. yöntem ve sistemdir. 48) Bilimsel yönetim.1999: Syf. (V) Taylor yönetimi ile işçilerin yapacakları işlerin birbirine karıştırıldığını öne sürmekteydi. Taylor kaytarma azaltıldığı taktirde verimliliğin azalacağına inanıyordu Taylor aynı zamanda günlük veya saat başı ücret sisteminin kaytarmayı artırdığını bunun nedenin ise ödemenin çalışmaya göre değil bir göreve atanmaya bağlı olduğunu ileri sürmüştü. Taylor ‘’Atölye Yönetimi’ isimli eserinde şunları ifade etmektedir: Yönetimin amacı işçinin daha iyi çalışmasını sağlama ve sistematik kaytarmayı azaltmak için ücretleri artırmak ve bilimsel yönetim uygulaması ile üretim maliyetlerini azaltmaktır. 1998: Syf. 7 . 47) Bilimsel yönetim. Bu amaca ulaşmak için bilimsel araştırma metotları. (ÖZALP. Yönetim ile iş arasında bir karmaşa söz konusuydu. İşçiler daha çok çalışır ve üretirlerse devamlı olarak çok çalışmak zorunda kalacaklardı. çalışanlardan ne yapmaları beklendiğini tam olarak belirlemek ve işlerin en verimli bir şekilde yerine getirilmesine nezaret etmek şeklinde tanımlamıştır.

Bu görevlerin her biri bilimsel açıdan ayrıntılı olarak incelenmeli. Diğer bir kaynakta ise Taylorizm’in ilkeleri şu şekilde ifade edilmiştir. (VI) Teşvik edici ücret sistemi geliştirilerek iş görenlerin öngörülen şekilde çalışmaları finansal olarak desteklenmelidir. (II) İşi en iyi şekilde yapabilmesi için iş göreni özendirmelidir. (I) Her iş. 1998: Syf. (V) Herkesin mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyine çıkarılması için eğitim (KOÇEL. Bilimsel yöntemlere aykırı hareket edenler cezalandırılmalıdır. (IIV) Düşük verim değil maksimum çıktı. (IV) Görev ve işlerin en iyi yapılma şekli bulunduktan sonra.18) Başka bir kaynakta ise Taylorizm’in ilkeleri şu şekilde ifade edilmiştir. onların insiyatifine bırakılmadan yönetim tarafından belirlenmelidir. (V) Standartları belli olan bu işleri yapabilecek . Bu amaçla. (III) Bu inceleme yapılırken görevlerin nasıl daha etkin yapılabileceği (metot) . aksaklıklar yine bilimsel olarak incelenmelidir. Bu ilkeler genel olarak yönetime olduğu kadar günlük faaliyetlerin yürütülmesine de ışık tutmuştur. 49-54). eski alışılmış usulleri bir kenara bırakarak yeni yöntem geliştirmeye çalışılmalıdır. (I) İşçileri yaptıkları her iş bilimsel olarak saptanmalı. Başıbozukluk değil ahenk ve koordinasyon. Bu ilkelerin iş’e.199). 1998: Syf. (VII) Yönetim bu sistemin işleyişini sürekli olarak denetlemeli. Bunun için üç ila beş yıllık bir zaman gerekebilir.2003: Syf. (III) Kişisellik değil yardımlaşma. bu işi oluşturan unsurlarına ayrılmalı. (VI) Bu kişiler uygun bir şekilde eğitilerek işi öngörülen şekilde yapabilecek hale getirilmelidir. 8 . dolayısıyla organizasyona aktarılması şöyledir.(V) (b) Fonksiyonel ustabaşılık (ÖZALP. araç ve gereçlerin nasıl kullanılması gerektiği ( zaman ve hareket) ve görevi yapanın nasıl davranması gerektiği araştırılmalıdır. (III) İş görenin çalışmasını belirleyen kuralları kapsayan yöntemi uygulamak ve diğer çalışma koşullarını düzenlemek için tecrübeli ustabaşılar kullanmalıdır. bunlar zaman ve metot olara standartlaştırılmalıdır. İşte gereksiz yapılan hareketler kesinlikle önlenmelidir. zaman ve hareket etütlerine girişilmelidir. (II). (I) (II) Gelişigüzel çalışma değil bilimsel çalışma düzeni. (EREN. fiziki ve zihni kabiliyeti yeterli olan kişiler seçilmelidir. Taylor’ın ilkeleri: Taylor’ın çalışmalarında üç ana ilkesi vardır: (I) Bir iş en verimli şekilde yapılmak isteniyorsa. Bu belirli üretim miktarına ulaşan kişilere normal ücretler dışında prim ve ikramiyeler verilerek gerçekleştirilebilir.

zorluk çeken işçileri eğitmeleri için ustaları sürekli olarak özendirmiştir. (ÖZALP. (ÖZALP. 1998: Syf. (EREN. Bu yöntem kendi ismiyle anılan ve bugünkü modern uygulama olan PERT ‘in esasını teşkil eden ‘’Gantt Şemaları’’’dır.26). Gantt mevcut yönetim uygulamalarına karşı çıkmış işçi psikolojisi ve moral kavramı üzerinde durarak önderlik ve motivasyon kavramlarının önemini vurgulamıştır. 72) Gantt planı endüstri alnında dört alanda uygulanmaktadır. Taylor’ın çağdaşı. 1998: Syf. Gantt’ın bilimsel işletmeciliğe olan en büyük katkısı.2002:Syf. planlama ve denetimde kullanmak amacıyla geliştirdiği grafik yöntemlerdir (ERTÜRK. (VII) İşçi paraya iş sahibi kadar önem verdiğinden kendi çıkarını artırırken iş sahibinin gelirini artırmasına yardımcı olacaktır. 1998: Syf. 69) Geliştirdiği yeni ücret sistemine “Gantt görev ve prim sistemi” ismini vermişti. Yükleme şemaları. Gantt’ın konuya insancıl açıdan bakması işçi ve ustabaşı ilişkilerini değerlendirmesi sonucunu yarattı (ÖZALP. Yayını. 1998: Syf. 68) Buna göre işçilere verilen zaman limiti içinde gereken standartlara ulaştıkları zaman ek ödeme yapıldığı gibi. Gantt planına göre ‘neler yapıldı’ ve ‘neler yapılmalıydı’ ortaya konmakta ve bir denetim aracı olabilmektedir. Taylor ile uzun zaman beraber çalıştığı için fikirlerinin çoğu özdeşleşiyordu. onların ustaları da prim verilerek ödüllendiriliyordu.Bunlar: (1) (2) (3) (4) İnsan ve aletlerin kayıt şemaları. 59) (2) Bilimsel Yönetim Yaklaşımına Katkıda Bulunan Diğer Düşünürler ve Görüşleri: (a) Henry L. (IV) Belirli işlerde veya işin belli bir kısmında uzmanlaşma sağlanmalıdır. takipçisi ve en yakın meslektaşlarından biridir. 1998:26) Gantt Taylor’ın parça başı ücret sistemini işletme içinde işbirliği sağlayacağına inanmıyordu.16). (ÖZALP. (ÖZALP. Geliştirme şemalarıdır. Taylor üstün başarı gösteren her işçiye fazla ödeme yapılmasını Gantt ise her işçiye belirli bir ücreti hak olarak ödemek ve fazla çaba harcayana ödül düşünmekteydi. 1998: Syf.26) Taylor’ın parça başı sisteminden farklı yanı Gantt’ın bir ödül sistemini düşünmesiydi. (VI) İşçiye zaman esasına göre ve klasik parça başına göre ücret yerine farklılaştırılmış parça başı ödemelidir.Ü. (III) İşletmede bütün işler planlanıp programlanmalıdır.(A.(II) Her iş için hassas saatlerle ölçülebilen standart zamanlar saptanmalı ve bu standartlara göre işçilerin yaptıkları işler değerlendirilmelidir. (ÖZALP. Gant doğru ve işe yarar yöntemleri kullanmayı istemek ve bu konuda isteyerek ve zorunlu bir şekilde çalışmak ve bu koşulları sağlamak önemlidir diyerek verimlilikte güdülenmenin önemini herşeyin üzerinde olduğu konusunda ısrar etmiştir (A.Taylor işin organizasyonu üzerinde dururken Gantt işi yapan kişinin dikkate alınmasını önermiştir.2002:Syf. Gantt: Gantt.1998: Syf. (V) İşe uygun kişiler seçilmeli ayrıca işe uygun iş arkadaşları seçilip eğitilmeli ve yetiştirilmelidir.77) 9 . Proje şemaları. Yayını.Ü.71). Gantt. 1998:Syf.

(ERTÜRK. malzeme israfının temel nedenlerinden biri etkili bir organizasyon kurulamamasından ileri gelir. Lillian. Lilian Moller Gilbreth. 63).Lillian Gilbreth’in çalışmaları işçilerin refahı üzerinde olmuştur. Sentezde iş. yararlı elemanları bir araya toplayacak şekilde yeniden yapılanmayı içerir.17) (d) Harrington Emerson: Taylor’un tanınmış bir takipçisidir. O’na göre. Günümüzde önemli bir sorun olmaya devam eden zincir ve kurmay örgütlenme şekillerine ve orta yönetici-kurmay ilişkilerine değinmiş. üretimden yönetim kademelerine kadar çalışan diğer personel de sorumludur. 1998: Syf. Özellikle bilimsel yönetimin etkinliğini artırmak için fikirlerini ve örneklerini Taylor ile birleştirdi. Lüzumsuz israfları ortadan kaldırmak insan gücü materyal ve tabi kaynaklarda israfın en aza indirilmesini ileri sürdü. Verimlilik mühendisliği konusunda Amerikan endüstrisine yeni zaman metotları ve tasarruf yolları getirerek bir sembol olarak hatırlanmaktadır. çalışanlarca sisteme duyulan güven olduğuna inanmaktadır. Emerson verimliliğin on iki ilkesini şöyle sıralamaktadır: (I) Açıkça belirlenmiş amaçlar.16) (ç) Frank Bunker ve Lilian Moller Gilbreth: Gilbreth bilimsel yönetimi geliştirenlerin başında gelir.16) Emerson’a göre insan makine. Emerson’ın verimlilik kavramı basitti. Ancak Taylor’un aksine. Böylece işçiler yapıcı. 1998:Syf.(b) Morris Cooke: Taylor’un ilkelerine bağlı bir düşünürdür. (ERTÜRK. bilimsel yönetimin tek bir amacı vardı. bu bakımdan orta çağ örgütlenme şekillerinin üzerine gerçek ilaveler yapan ilk bilimsel düşünür olarak tanınmıştır. İşgücü bu sorumluluğu yüklendikçe işçilik ve düşük ücret sorunları söz konusu olmayacaktır. Analizle bir iş temel parçalara ayrılmaktadır. (EREN. O’na göre.22) Lilian Moller Gilbreth çalışmalarının tamamını insanın psikolojik yönüyle ilgili olarak yapmış ve Frank Gilbreth’in çalışmalarına büyük katkı sağlamıştır. O da işçilerin bir insan olarak tatmin edilmesiydi. hem terfi için hazırlanacaklar ve hem de diğerlerini eğiteceklerdi. Taylor ile aynı dönemde yaşamasına karşın bilimsel yönetimine yaklaşımı farklı olmuştur. bilimsel işletmeciliğe dayalı çalışmalarda. 63) Frank ve Lillian Gilbreth. Gilbreth’ler ayrıca üçlü durum terfi planı geliştirdiler. Bilimsel yönetimi “slide-rule” denilen bir ölçü aletiyle ve bulduğu bazı formüllerle güçlendirmeye gayret etmiş. analiz ve sentezlerin yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak bilimsel işletmeciliğe katkıda bulunmuştur. hem kendi işlerini yapacaklar.18) (c) Carl Barth: Çalışmaları boyunca Taylor ilkelerini geliştirirken bu ilkelere körü kürüne bağlı kalmış bir fikir adamıdır. 65) Özellikle verim düşüklüğü ve üretim artıkları üzerinde durmuş ve bunların sebep olduğu olumsuz gelişmeleri yansıtmıştır. Buna göre işçiler. bilimsel işletmeciliğin amacının.1998:Syf. (ERTÜRK. bilimsel yönetimde önemli olanın sistem değil. (ÖZALP. (ÖZALP. 10 . Taylor ve Gilbreth endüstride çalışanların yaptığı fiziki işler üzerinde dururken Emerson işletmeye bir başka açıdan bakmış ve işletmeyi bir bütün olarak görmüştür. 1998: Syf.1998: Syf. (ERTÜRK.1998:Syf. 1998: Syf. bunun dışında Taylor ilkelerinin sadık bir uygulayıcısı olmuştur. kişilerin yetenek ve becerilerini geliştirerek onların iş kollarında en yüksek beceri düzeyine gelmelerine yardım etmek olduğunu vurguluyordu. Frank Gilbreth’in verimlilik konusunda yapmış olduğu çalışmaların her safhasına katılmış ve ‘’tek olan en iyi yolu’’ araştırmışlardır(ÖZALP. öğretici ve öğrenci durumunda oluyorlardı. 1998: Syf.

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın insan unsuruna gösterdiği ilgi. Teşvikli ücret sistemleri. (X) Standartlandırılmış işlemler. güvenli ve yeterli kaynaklar. Bu değişkenlerden de başlıca üç tanesi bu yaklaşım taraftarlarının ilgisini çekmiştir. (a) (b) (c) Kişinin verimli çalışma potansiyelini ifade eden kapasitesi. (IV) Disiplin sağlamak. Ücret sistemlerin oluşturulması gibi konularla ilgili ilkeler geliştirmiştir. Ekonomik rasyonellikten hareket eden Taylor. (XII) Verimlilik ödülü(ÖZALP. (XI) İş tanımları yapılması. Bunlar. (3) Bilimsel Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Bilimsel Yönetim Yaklaşımı. yöneticilerin böyle bir bilimsel yaklaşımı kabul etmelerini ve organizasyon yapısını oluşturan işlerin dizaynına bu açıdan bakmalarını önermiştir. fabrika düzeyinde. Dolayısıyla iş görenlerin bu sisteme karşı olmalarının bir nedeni yoktur. Hareket etüdü. Bu anlayışın sonucu olarak. (IX) Standartlandırılmış koşullar.(II) Sağduyu. (III) Uzman kişilere danışma. bir insanın çalışma gücünü etkileyen değişkenler açısından olmuştur. Bu yaklaşımın ilkeleri bugün için de geçerliliğini korumaktadır. (VIII) Standartlar ve programlar. (VI) Düzenli. Bir görevi başarmak için gerekli zaman. (a) (b) (c) (ç) Zaman etüdü. bunu elde etmekten ancak fizik gücü nedeni ile mahrum olacağını varsaymıştır. Kas gücünün dayanıklılığı anlamında dayanıklılıktır. Bu yaklaşım daha çok organizasyon alt kademelerinde. (a) (b) İşlerin incelenmesi. 66. Sadece daha sonraki yaklaşımlar bu ilkelerin nerelerde nasıl uygulanabileceğini daha ayrıntılı olarak incelemiştir.67). iş görenin daima daha yüksek ücret elde etme peşinde olacağını. (d) İş standartları gibi çalışmalar yaygın hele gelmiştir. (V) Adil davranma. İş ekonomisi. Bilimsel Yönetim Yaklaşımının ayrıntılı organizasyon teorisi olmadığı anlaşılır. (VII) İşin planlanması. buna göre davranacağını. 11 . 1998: Syf. Ancak bu ilkelerin uygulanması sonucu elde edilen üretim artışları bu yaklaşımı kısa sürede yaygın hale getirmiştir.

Bilim ve tecrübeler teknik sorunları çözebilirdi. (b) İkincisi Taylor tarafından önerilen fonksiyonel formenlik (ustabaşılık) kavramıdır.199. fakat işçilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayamazdı. iş standartları. 1998: Syf. 12 . işlerin daha verimli ve rasyonel bir biçimde yapılmasını sağlar.2003: Syf.işle ilgili talimatlar. 1998: Syf. İşletme bu sistem ile on dört dakikada otomobil üretilmesiyle gurur duyuyordu. (ÖZALP. İşçiler ve iş sahipleri arasında parasal yönden çatışma olmasa da psikolojik ve sosyolojik faktörleri dikkate almadığı için çatışma çıkabilirdi. Taylor’ın zaman ve hareket etütleri. 68) Bilimsel yönetim teorisi genel olarak incelendiğinde fayda ve eksikleri ise şu şekilde ifade edilebilir. Bunun yanında yönetimin iyi bir planlama yaparak ve insiyatifi işçilere bırakmadan yöneticilerin başarılı kılınmasının mümkün olacağını ileri sürüyordu. endüstriyel organizasyonların yanı sıra birçok diğer işletmelerde de uygulanabilmektedir. daha sonra yönetim süreci yaklaşımının ‘ emir-komuta birliği’’ ilkesine ters düştüğü için fazla bir uygulama alanı bulamamıştır. Bir ustabaşının çeşitli fonksiyonları temsil eden yöneticilerle ilişki kurmasını öngören bu kavram. Taylor beşeri ilişkileri tam anlamıyla görmezlikten gelirken işin ve motivasyonun ekonomik yönüne bakıyordu.200) Taylor’ın görüşleri ve çağında yenilik olarak nitelendirilebilecek çalışmaları endüstride verimliliğin arışında etkisi her şeye rağmen büyük olmuş ve geliştirdiği metotların tümüne ‘’Taylorizm’’ denmiştir. parça başına ücret. Bugün modern yönetim tekniklerinin uygulanmasına bakılacak olursa bunların temelinde Taylorizm görülür. (II) Bilimsel yönetimin yöntemleri. (III) Bilimsel yönetimin etkili teknikleri bize. Ancak dikkate almadığı konu insanların birbirleriyle ve yönetimle ilişkileriydi. Taylor çalışanların duygu. 61) Taylor bilimsel yönetim konusuna mekanik açıdan diğer bir ifadeyle teknik açıdan bakmış birinci sınıf işçi. hesap cetvelleri ve emekten tasarruf sağlayan diğer uygulamalar. (ÖZALP. 60) Taylor atölye seviyesinde verimliliğin artırılması ile ilgilendi. Amerikan ve Japon üretim mucizesi. 1998: Syf. standardizasyon. Ford motor şirketi 1908 yılının başlarında sistemi kabul etti. iş verimliliğini artırmaktadır. uzmanlaşma. standardizasyon. (ÖZALP. . Bilimsel yönetim teşvik ve önerileri yanında uygulamalı çalışmalara dayandığı için bir çok işletme tarafından uygulanmıştır. (IV) (V) (VI) Bilimsel eğitim ve personel seçimi işçilerin etkinliğini artırır. istek ve psikolojilerini önemsememiştir. ücret sistemleri ve modern maliyet sistemleri hem teorik alanda hem de uygulamada çok yararlı oldu. İşletmecilerin problemlerini rasyonel bir şekilde çözer. bilimsel yönetimin bir mirasıdır. (a) Faydaları: (I) İnsanların takım halinde çalışması. planlama. hareket ve zaman etüdü ve başarıyı artırmak için işçilerin aşırı derecede çalıştırılması gibi konular üzerinde durmuştur.Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın organizasyon teorisine iki yönden katkısı bulunmuştur: (a) Birincisi iş dizaynı ve standartlaştırma ile ilgilidir. Bir işin en iyi şekilde nasıl yapılabileceğini bize gösterir. Böylece bilimsel yönetimin eleştirilebilecek yönü ortaya çıktı. (KOÇEL.

(VII) (b) Yönetimin uzmanlaşmasını sağlar. işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi germiştir. benzer şartlarda bile olsa aynı ilke nadiren aynı şekilde uygulanır. (ERTÜRK.10) Fayol yönetimin tanımını.ileriyi görmek. yönetim süreci yaklaşımının belirli bir sistem içinde ele aldığı konulardan sadece birisidir.1998:Syf.18) b. Yönetime ilişkin 14 ilkeyi ortaya koymuş. Fayol. Bu yönü ile bilimsel yönetim yaklaşımından çok daha geniş ve kapsamlı bir yaklaşımdır (EREN. (II) Sorunların ortaya çıkışı sendikacılığı geliştirmiş ve bunun sonucu işçi haklarındaki iyileşmeler. yönetimde hiçbir şey mutlak değildir. yönetim fonksiyonlarına dayandırarak yapmış ve yönetimi.1998. 77) (1) Henry Fayol: Fayol’de Taylor gibi direkt olarak endüstri içinde çalışan bir yazardır. Bu nedenle ilkeler esnek olmalı Bilimsel yönetimin yaygınlaşmasıyla. Taylor ve izleyicilerinin daha çok iş dizaynı ve işlerin yapılma şekli ile ilgilenmelerine karşılık.. Düşüncelerini 1916’da Fransa’da yayınlanan kitabında açıklamıştır. Üst yönetim birimlerini geliştirmeye çaba sarf etmiş ve yönetime yukarıdan bakmıştır. onun tamamlayıcısı sayılabilir.1998: Syf. ancak işçiler işi beğenmediklerinde işten çıkmayı. “. Eksikleri: (I) Üretimin artmasının işten çıkarmaya sebep oluğu inancı işçilerin yavaş çalışmalarına neden olmuştur. Geliştirdiği ilkeler günümüzde. (IV) İş tatmini için insan istekleri göz ardı edilmiştir. planlama ve organizasyon yapıları için geniş ölçüde kullanılmaktadır ..19). Yönetim bir ölçü ve kıyas meselesidir. Yönetim teorisine en büyük katkıyı sağlayan Henry Fayol’dur. Fayol organizasyonun tamamını ele alarak iyi bir organizasyon dizaynı ve yönetiminin ilkelerini araştırmıştır. Bilimsel yönetim hareketi teknik açıdan konuya bakmış ve yönetim organizasyona fazla önem vermemişlerdir. ancak “. yönetime Taylor’un bakış açısından bakmamış. Yönetim süreci yaklaşımı sadece organizasyon konuları ile ilgili değil fakat yönetimin bütün alanları ile ilkeler geliştirmeye çalışmıştır.. (ÖZALP...1998:Syf.1998:Syf.. kitabının İngilizce’ye çevrilmesi ile birlikte olmuştur (EREN. örgütlemek ve kumanda etmek.21). koordinasyon sağlamak ve kontrol etmek” şeklinde tanımlamıştır. ABD dışında bu fikir akımının önderliğini yapmıştır.19). (III) İşçilerin sosyal ihtiyaçları göz ardı edilmiştir. ücret artışına yeğlemişlerdir.2003:Syf. Ancak Fayol’ün İngilizce literatürde yerin alması ancak 1946’dan sonra.200) Organizasyon. (KOÇER..(ERTÜRK. işçilerin eğitim sorunu ortaya 13 . Yönetim Süreci Yaklaşımı: Yönetim süreci yaklaşımı da ekonomik etkinlik ve rasyonellik fikrini esas almıştır. (VI) İşçilerin daha fazla ücret almasıyla ilgilenmiştir. (V) çıkmıştır. Dolayısıyla bu yaklaşım bilimsel yönetim yaklaşımının bir nevi devamı. Yönetim süreci yaklaşımının mesajı şudur: Bu ilkeleri izlersen başarılı olursun (EREN. Aşağıda bunlardan organizasyonla ilgili olanları ele alınarak incelenmiştir. Ele alınan bu konularla ilgili olarak çeşitli ilkeler geliştirilmiştir. 1998: Syf.

Bunlar: (a) Teknik faaliyetler: İşletmede yer alan teknik faaliyetler üretim. imalat. 1998: Syf. Sadece üretmek yeterli değildir. sıra bakımı vb. emir verme.ve ihtiyaca adapte edilmelidir. (b) Ticari faaliyetler: Genellikle satma.” diyerek yönetimin özelliklerini belirtmiş. kar-zarar tabloları hazırlama istatiksel hazırlama gibi faaliyetlerdir. araç ve hammaddeler ile kar dağıtmak için para gereklidir. gözlem ve tecrübelerine dayanarak şu ilkeleri belirlemiştir: (a) (b) (c) (ç) (d) (e) (f) (g) (ğ) (h) (ı) (i) (j) (k) İşbölümü Yönetim birliği Merkezcilik Yetki ve sorumluluk Hiyerarşi ilkesi Kumanda birliği Disiplin Asil ve eşit muamele Maaş ve ücretler Genel Çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü Düzen Personelin devamlılığı İnisiyatif Birlik ve beraberlik(ERTÜRK. (e) Yönetim faaliyetleri: Yönetim faaliyetlerini planlama. yönetimi kendi içinde beş önemli işleve ayırmıştır. Düşünür. 1998: Syf. Ticari yetenek. 1998: Syf. Emniyet faaliyetleri: Genellikle insanları ve malları çeşitli tehlikelere karşı maliyet (d) Muhasebe faaliyetleri: Bu faaliyetler defter tutma bilanço. (EREN. (ÖZALP. uyumlaştırma. (ÖZALP. Pazar hakkında doğru bilgi sahibi olma ayrıca rakipleri tanıma uzun dönem bakış açısını gerekli kılar. ilke ve kuralları açıklamaktadır. (ç) korumaktır.19) Fayol’e göre bir organizasyondaki faaliyetler başlıca altı grupta toplanabilir. Personelin maaşlarını ödemek için. tesis için. organizasyon. dirayet. karar verme. 80) Fayol’un incelemelerinde asıl ağırlık noktasını yönetim faaliyeti oluşturmuştur. Bunlar: 14 . satın alma ve değiştirme gibi faaliyetleri kapsar. bunlara ilişkin işlev. koordinasyon ve denetim olmak üzere beşe ayırmıştır.1998:Syf. hesapları.10) Taylor ile karşılaştırma yapılırsa Fayol bir örgütü yönetmek veya o örgütün birimlerinin birinin başında bulunan bir yöneticinin yapması gereken faaliyetleri. 77) (c) Finansal faaliyetler: Bu fonksiyon olmadan diğer faaliyetlerin olması imkansızdır. işlerden oluşur.

için iskele veya köprü önermektedir. Örgütleme.(a) (b) (c) (ç) (d) Öngörme ve planlama. Koordinasyon. (ÖZALP. (ÖZALP. Faaliyet sonuçlarını denetleme ve değerlendirme. A B Şekil-3 Fayol Köprüsü E D F G C L M N O P R 15 . 83) (c) Merkezileşme İlkesi: Yöneticinin ellerinde yetkileri bulundurma veya yetkileri alt basamaklara devretme merkezleşme-merkezleşmeme olarak tanımlanabilir. 82) (a) Yönetim Birliği İlkesi: Bir grup veya bölümden bir kişinin sorumlu olması ilkesidir. haberleşme ve yürütme. PLANLAMA ORGANİZASYON YÜRÜTME KOORNASYON KONTROL Şekil-2 Bir Süreç Olarak Yönetim Fayol birbirine bağlı görevlerden ve otoriteden meydana gelen bir sistem yaratabilmek için gerekli esasları ortaya koymak gerektiğini ifade etmiş ve bir sistemin sahip olması gereken yapısal ilkeler öngörmüştür. 1998: Syf. Bu aşağıdaki şekil ile ifade edilebilir. Buna göre yönetim planlama fonksiyonu ile başlayan ve kontrol fonksiyonu ile son bulan ve tekrar planlama ile devam eden bir süreçtir. Buna Fayol köprüsü de denmektedir. Bir kimse birden fazla amire hizmet edemez. Bu. 1998: Syf. (ÖZALP. disiplin ve dengeyi bozar. yetki.İşbölümü daha başarılı bir üretkenlik sağlar. 1998:19) Bazen eğitim ve yetiştirme de ayrı bir fonksiyon olarak bu sürece dahil edilmektedir. (EREN. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir. 1998: Syf. İşbölümü İlkesi: İşbölümü aynı çaba ile daha fazla üretimde bulunabilmek için gereklidir. (b) Yetki ve Sorumluluk İlkesi: Fayol yetkinin sorumluluktan ayrılamayacağını ve diğerleri üzerinde yetkisi olan yöneticinin aynı zamanda karar vermede ve sonuç elde etmede sorumluluk taşıması gerektiğini ileri sürmektedir. Aynı amaca dönük işlerin bir yöneticinin sorumluluğuna verilmesiyle yönetim birliği sağlamış ve çatışmalar önlenmiş olur. Emir-komuta. Fayol bu aksaklığı gidermek. 84) (ç) Hiyerarşi İlkesi: Bu zincir emir ve haberlerin aşağı inmesi ve bazı bilgilerin yukarı çıkması ile emir komutada birlik sağlamak için gereklidir.

1998: Syf. ticari finansal. enerji. sadakat. isteği. vb. Genel eğitim: Kendi özel bilgisi dışında genel kültüre sahip olma.Hiyerarşi ilkesine göre ‘’E’’ adlı kimsenin ‘’O’’ya ulaşabilmesi için ‘’E’’nin D.B ve ‘’A’’yı buradan L. böylece ilişkileri kolaylaştırmaktadır (ÖZALP. Fiziksel nitelikler: Sağlık. 99) Tablo-1. yöneticilerin ne gibi niteliklere sahip olmaları gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir: (1) (2) verme. Yeteneğin Türü ve Oranı Yönetici Büyük İşletme İşçi Ustabaşı Atelye Şefi Kısım Şefi Teknik Şefi Müdür Birleşik İşletme Topluluğu Genel Müdür Devlet Sanayi Bakan Başbakan 50 60 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 100 100 50 10 10 10 10 10 100 Daire 5 15 25 30 35 40 85 60 45 30 30 15 5 5 5 5 15 5 5 10 5 10 10 10 10 10 5 10 15 20 10 10 100 100 100 100 95 100 Yönetsel % Teknik % Ticari % Mali % Emniyet % Muhasebe % Toplam Tablo-1 Yeteneklerin Hiyerarşi Kademelerine Göre Oransal Önemlerini Gösteren Tablo 16 . (6) Manevi nitelikler: Sorumluluk kabul etme.N ve O’ya ulaşması mümkün olur. (ÖZALP. teknik. Fayol çeşitli büyüklükteki işletmelerde görevli yöneticilerin özellikleri üzerinde durmuş küçük işletmelerde en önemli olarak teknik yeterliği görmüş ve büyük işletmelerde en önemli konunun yönetsel yetenek olduğunu belirtmiştir. insiyatif.C. 1998: Syf. karar Fayol çeşitli personel yeteneklerinin nispi önemini belirterek bunun yönetim kademesine göre farklı olabileceği üzerinde durmuştur. irade.M. 85).Fayol bunun çok sakıncalı olduğunu belirtmekte ‘’E’’ ve ‘’O’’ arasında bir geçit ‘’köprü’’ ya da ‘’kısa devreli ilişki’’ kurmakta. Tecrübe: Yapılan belirli işten dolayı kazanılan bilgi. (3) (4) (5) yönetsel. Özel bilgi: Gördüğü işle ve fonksiyonla ilgili bilgiler. Zihinsel nitelikler: Anlama ve öğrenme yeteneği. 100) Fayol. (ÖZALP. uyum sağlama. 1998: Syf.

87) (4) Personelin Ödüllendirilmesi ve Ücretleri:Fayol’un bu ilkesi çalışanlara yeter ölçüde ve adilane ücret ödemek olarak ifade edilebilir. (ÖZALP. (EREN. (ÖZALP. 1998: Syf.(EREN. 100). (2) Hakkaniyet İlkesi: Elemanların en yüksek verimi sağlamaları onların iyi bir şekilde güdülenmelerine bağlıdır. Yapılan işe göre uygun ücret düşünmüştür. 1998: Syf. Eşit muamele ilkesi güdülenmeyi artıracaktır. İnsanlar sorumluluktan kaçmayı ve yöneltilmeyi tercih ederler.Fayol’un açıklanmış olan yönetim işlevleri ve bunlara ilişkin ilkeler. yapılan her işe nezaret etmeli ve mutlaka kontrolden geçirmelidir. (ÖZALP. bunları ilkeler başlıkları altında ifade etmektedir. 1998: Syf.21) Fayol çeşitli büyüklükteki işletmelerde görevli yöneticilerin özellikleri üzerinde durmuş küçük işletmelerde en önemli olarak teknik yeterliği görmüş ve büyük işletmelerde en önemli konunun yönetsel yetenek olduğunu belirtmiştir(ÖZALP. 100) Fayol’un yönetim süreciyle ilgili de düşünceleri vardır. çalışkanlık. davranış organizasyonla’’ bireyler arasında sözleşme hükümlerine saygı olarak düşünmüştür. 1998:Syf. Yeteneğin Türü ve Oranı Yönetici Sınıfı Tek Kişi İşletmesi Küçük İşletme Orta İşletme Büyük İşletme Dev İşletme Devlet İşletmesi Yönetsel % 15 25 30 40 50 60 Teknik % 40 30 25 15 10 8 Ticari % 20 15 15 15 10 8 Finansman % 10 10 10 10 10 8 Emniyet Muhasebe % 10 10 10 10 10 8 % 10 10 10 10 10 8 Toplam 100 100 100 100 100 100 Tablo-2 Çeşitli Büyüklükteki Sınai Kuruluşların Yönetimlerinin Oransal Yetenekleri Fayol döneminde yönetim eğitim ile ilgilenmiş ve yönetim eğitiminin uygulamada endüstri önderlerince bireylerin eğitildiğini ve bunun temel nedeninin teori eksikliği olduğunu belirtmiştir. süreçle ilgili ve (1) Disiplin: Fayol disiplini ‘’itaat. enerji. 86) (3) Kumanda Birliği İlkesi: Her astın bir üstten emir alması ve ilk üstü atlayarak daha üst basamak yöneticileriyle ilişki kurmamasıdır. 88) 17 . insan davranışlarına ve psikolojisine ters düşen klasik yönetim anlayışının temellerini oluşturmaktadır. 1998: Syf. Bu nedenle yöneticiler astlarına güvenmemeli.21) Fayol’a göre ortalama (vasat) insan tembeldir iş yapmaktan kaçmanın yollarını araştırır. (ÖZALP. 1998: Syf.Tablo-2. 1998:Syf.

(4) Koordinasyon: Fayol koordinasyonu ayrı bir yönetim elemanı olarak düşünmüş ve işletmenin çalışmasını kolaylaştıracak ve başarısını sağlayacak şekilde tüm faaliyetlerin uyumlaştırılmasını belirtmiştir. İyi bir ücret olması gerektiğini ifade etmiştir.koordinasyon. 1998: Syf. (ÖZALP. Urwick: Urwick’in genel yönetim hakkında söyledikleri ve yazdıklarının çoğu Fayol’un planlama.(5) Genel Çıkarların Kişisel Çıkarlara Üstünlüğü İlkesi:İşletmenin çıkarlarının bir kişinin veya bir grup insanın çıkarlarından önde geldiğini. emir verme ve denetim başlığı altında yazdıklarının bir başka biçimde düzenlemesiydi. 96) (5) Denetim: Denetim bir işletmede yapılan her şeyin programa verilen emirler ve kabul edilen ilkeler uygun olup olmadığını belirler(ÖZALP. devletin çıkarlarının vatandaşların veya bir grup vatandaşın çıkarından önde geldiğini belirtmiştir. (ÖZALP. (ÖZALP. Sorumluk ilkesi. Yönetim alanı ilkesi. (ÖZALP. Fayol bu ilkelerin uygulanması için. Hiyerarşi ilkesi. aileni çıkarının aile bireylerini çıkarlarından. organizasyon . 18 . 91) (2) Organize etme: İşletmenin fonksiyon görebilmesi için yararlı olan her şeyi yapmakla ilgili bir faaliyet olarak nitelendirilmiştir. 97) Fayol döneminde yönetim eğitim ile ilgilenmiş ve yönetim eğitiminin uygulamada endüstri önderlerince bireylerin eğitildiğini ve bunun temel nedeninin teori eksikliği olduğunu belirtmiştir. Fayol belirli bir yönetim döneminde sadece bir plan olması gerektiğini aynı zamanda birden fazla planın olmasının karışıklık ve düzensizlik yaratacağını ancak planın çeşitli kısımlara ayrılabileceğini belirtmiştir. 100) (2) Yönetim Süreci Yaklaşımına Katkıda Bulunan Diğer Düşünürler ve Görüşleri: (a) Lyndall F. 92) (3) Kumanda: Yöneticinin amacı olan işletmenin genel çıkarı için her bireyin kendi bölümünden optimal bir sonuç elde etmesidir. Tanım İlkesi. 1998: Syf. Organizasyon teorisinde biçimsellik üzerinde duran Urwick bütün organizasyonlara uygulanacak sekiz ilkeden söz etmektedir. Fayol yönetimi oluşturan elemanlarla ilgili de görüşleri ifade etmiştir. Fayol planın hazırlanması için kişilerin katılması gerektiğini ifade etmiştir. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Amaç ilkesi. 1998: Syf. 1998: Syf. Koordinasyon ilkesi. 1998: Syf. Fayol’un Yönetim Elemanları ile İlgili Görüşleri: (1) Planlama: Yönetim ileri bakmaktır diyen Fayol ileriyi görmenin yönetimin temel elemanlarından biri olduğunu belirtmiştir. Uzmanlaşma İlkesi. Adil bir biçimde açık ve seçik olarak düzenlenmiş anlaşmalar. (a) (b) (c) Üstlerin örnek davranışları ve ciddiyeti. . Yetki ve sorumluluk dengesi ilkesi.

1998: Syf. insanlar arasında kapasite ve bilgi farklılıkları bulunduğuna dikkat çekerek. 1998: Syf. 1998:Syf. zamanının darlığı nedeniyle üst hepsini bir çırpıda göremeyecek bu yüzden gecikmeler olacaktır. 104). Örgütlenme. James D. 101) Urwick ayrıca şu görüşe yer vermektedir. 105) Luther Gulick: Guilick. bir meselenin kendisine sorulması halinde üst karar vermek konusunda zaman zaman kararsızlık içinde kalacak . Hiyerarşi. Süreç itibarıyla. Bundan. (EREN. Zorunlu olarak sıra beklemek gerekecek. diğer ilkelerin amaçlar etrafında faaliyetlerin koordine edilmesi esnasında ortaya çıktıklarını ve ikincil derecede önemli olduklarını savunmuşlardır(EREN. Money gibi Gulick’te organizasyonun başarısı için koordinasyonun gerektiğini ve bunun için işlerin bazı ölçülere göre gruplandırılması gerektiğini ifade etmiştir. Yönetim alanını dar tutmakla bu durumun önüne geçilecektir.(ÖZALP. Çeşitli görevler arasında ayırım yapmak.Urwick bütün üst yönetim kademelerinde denetlenecek ast sayısının dört olmasını belirlemiş ve yetki devri ile aşağı kademelere inen görevlerde denetimden çok iş görmek söz konusu olduğundan yönetim alanının sekizle on iki olabileceğini öne sürmüştür. Üstün yönetim alanı geniş tutulduğunda astların çoğalması yönünden üstü görmek zorlaşacaktır. 1998: Syf. Düşünür. Reiley ile birlikte yaptığı çalışmalarla organizasyon ilkelerini ilke. (ÖZALP. Money İlkeleri: (1) (2) (3) (c) Koordinasyon. Hizmet ettiği insanlar itibarıyla. 1998: Syf. önderlerin bu halini gören astların cesaretleri azalacaktır. Bu konuda Fayol’un düşüncelerine paralel olarak düşünmektedir: (1) (2) (3) Planlama. 19 . 1937 yılında yayımlamış olduğu “Yönetim Bilimi Hakkında Notlar” adlı eserinde ileri sürdüğü fikirlerin esasını her yönetim için geçerli olabilecek yönetim unsurları oluşturmaktadır.26) . 1998: Syf. 1998: Syf.Bunlar: (1) (2) (3) (4) Fonksiyonlar. 103) (b) James D. Money: Money. 107) Düşünür. insanların kapasitelerine en uygun olan faaliyet alanında uzmanlaşmasının yararlı olacağına işaret etmiştir. yönetimin temel ilkesinin koordinasyon olduğunu. (ÖZALP. Danışma birimleri. (ÖZALP. işbölümünün oluşturduğu koordinasyon sorunu üzerinde durarak bunu gidermenin yollarını araştırmıştır. İşin görüldüğü yer itibarıyla olabilir. süreç ve etki kuramlarına dayandırmışlar (ÖZALP.27).Luther organizasyonda her bireyin aşağıdaki dört yoldan biriyle sınıflandırılabileceğini ifade etmiştir.

Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli işler ileri derecede uzmanlaşmaya (2) İşle ilgili kararlar ve faaliyetler biçimsel olarak saptanmış ilke ve yöntemlerle sürdürülecektir. günlük dilde kullandığımız.216). Bu nedenle düşündükleri ve kurdukları yönetim sistemi insan için davranışsal bir sorun kaynağı olmuş. (3) Organizasyonda çalışsan personelin görevini. 108) Max Weber’e göre yönetsel yetkeler güçlerinin kaynağına göre üçe ayrılır. ‘’bugün git yarın gel’’ anlamının tersine etkinlik açısında ideal bir organizasyon yapısıdır (KOÇEL. doğuştan kazanılan ve kişisel olan geleneksel yetke’dir.16). Personel işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeteneği ölçen sınav sonuçlarına göre seçilecek ve terfi ettirilecektir(ÖZALP. işlerin geciktirilmesi. 2003:Syf. Weber bürokrasiyi organizasyon açısından ele almış bir büro veya bir makam tarafından yönetimi düşünmüştür. Karizmatik güce sahip olan kişi kendine inanan ve bağlanan kişilerden bir astlar grubu oluşturur. biçimsel olarak ve gayri şahsi bir şekilde yapması gerekir. başarıya ulaşamamış ve ne insanın mutluluğuna.21) c. Karizmatik gücünü oluşturan nitelikleri değişmediği sürece yetkesi devam eder. ne de söylemin etkinliğine katkıda bulunamamıştır. kutsallık. 1900’lerin başlarında Alman sosyoloğu Max Weber tarafından geliştirilmiştir (KOÇEL. Haberleşme.1999:Syf. büyücülük ve benzer üstün kişisel beceri ve niteliklere dayanan karizmatik yetke’dir. (ÖZALP. (2) Kahramanlık. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: (1) dayanır. kaideler yazılı hale getirilmelidir. onu tabiatına aykırı biçimde tanımlamıştırlar ve üretim için duygusuz bir araç ya da robot gibi algılamış ve değerlendirmişlerdir. Yönetim Süreci Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Fayol ve yandaşlarının insanın üstün yetenek ve becerileri ile yaratıcılığını görmek şöyle dursun.216) Bürokrasi yaklaşımı Max Weber’le başlamıştır. bürokrasiden en çok yarar sağlayabilmek için organizasyonların bazı özelliklere sahip olması gerektiğini düşünmektedir. 108).. Burada yönetim gücü geleneksel olarak bir ailenin elindedir. 107) Max Weber’e göre bürokratik bir yapı. Burada amaç işletmenin başarısının şahsi davranmakla azaltılmasıdır. 20 . Bürokrasi Yaklaşımı: Klasik teorinin üçüncü yaklaşımı olan bürokrasi. Yönetimle ilgili kararlar.(4) (5) (6) (7) (3) Kumanda. (4) Çalışanlar teknik yeteneklerine göre çalıştırılmalıdır. Buna örnek olarak krallıkla yönetilen toplumlar gösterilebilir. 1998: Syf. Bunlar: (1) Babadan oğula geçen. 1998: Syf. Bürokratik yapının herhangi diğer bir yapıya nazaran çok üstün olduğunu düşünen Weber.(EREN. 2003: Syf. Bütçe ve finansman (TORTOP. yokuşa sürülmesi. Weber büyük işletmelerin yönetimi için rasyonel bir esas olarak bürokrasiyi görmüş ve ideal bir organizasyon biçimi olarak bürokrasi üzerinde durmuştur (ÖZALP. Eşgüdüm. 1998: Syf. 1998: Syf. yükselmeleri performanslarına göre olacaktır.

(2) Teknik yetenek esasına dayanan bir personel seçim ve terfi sistemi:Personel işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeteneği ölçen sınav sonuçlarına göre seçilecek ve terfi ettirilecek. Bu yöntem ve İlkelerin izlenmesi ile organizasyondaki birlik sağlanacaktır.217) Bir organizasyon yaklaşımı olarak bürokrasi Weber’den sonra Robert Merton. Akılcı düzenlemeler ve bunların dayandığı yasal kaide ve kurallara yöneticilerde dahil olmak üzere herkes uymak zorundadır. Personelin kullandığı yetki ne karizmatik yetki. bunların nasıl çalışmaları gerektiği gibi tartışmalara girmeden. Weber’e göre organizasyondaki personelin sahip olması gereken özellikler şunlar olmalıdır. Organizasyon mensuplarının kullandığı yetkinin kaynağı. Bu ilkeler işgal edilen mevkilere bağlıdır. nede kralların veya kabile şeflerinin sahip olduğuna inanılan ilahi yetkidir. Böylece her kademe bir üst kademe tarafından kontrol edilecektir. (2) Açık ve seçik bir şekilde belirlenmiş hiyerarşik bir yapı. Warren Bennis bürokratik yapının modern topluma uymadığını ve bu tür yapıların sonunun geldiğini iddia etmiştir. Her kademede işlerin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak ayrıntılı ve somut ilkeler ve yöntemler geliştirilecektir.( (KOÇEL. bu yeteneklerini koruduğu müddetçe o mevkide kalacak. Bu araştırmaların en önemli bulgularından bir tanesi. Yönetim gücünü elinde bulunduranlar da bu kurallara uyarak toplum tarafından seçimle iş başına getirilmektedirler. mikro açıdan bir örgüt modeli olarak geliştirilen bürokratik organizasyon yapısının başlıca özellikleri şöyle ifade edilebilir: (1) Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü. (1) Gayri şahsi ilişkiler: Weber’e göre bir personelin sadece bulunduğu kademelerin ilkeleri doğrultusunda rasyonel olarak. Organizasyona dahil olan bir kişi bu anlamda yasal yetkiyi kabul eder. ideal. organizasyonların bürokratik olma veya olmama şeklinde sadece bir grup içinde değil. Bu yaklaşıma göre bu ilkelerin izlenmesi ile etkin. Toplumun arzu ve ihtiyaçlarını bilen ve bunları gerçekleştirebilecek yetenek ve bilgilere sahip yöneticiler seçilmektedir ve buna akılcı bir seçim denebilir. akılcı ve yasal düzenlemelerin olduğu toplumlarda görülen meşru yetkedir. bulundukları organizasyon kademesi ve pozisyondur. alt kademelerin çalışmalarını kontrol ve koordine etme imkanı verecektir. Organizasyondaki mevkileri kim işgal ederse bu ilkelere göre çalışacaktır. hissi her hangi bir bağ geliştirmeden davranması gerekir. 21 . (EREN. Alvin Gouldner gibi yazarlar tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve daha da geliştirilmiştir. fakat yüksek derecede bürokratik yapıdan düşük derecede bürokratik yapıya kadar iki uç arasında çeşitli derecelerde bürokratik yapı gösterdikleridir. Ayrıca bu ilkeler üst kademeler. (3) Yasal yetkinin uygulanması: Organizasyon birimleri yasal yetki ile birbirine bağlanacaktır. Peter Blau. (3) İlke ve yöntemler.22) Sosyal açıdan bürokratik yapıların neden gerekli olduğu.2003: Syf. bu tür kararlarda hiçbir dış baskı rol oynamayacaktır. biraz da günlük hayatta edinilen tecrübelerinde etkisi ile yoğun bir şekilde inceleme ve araştırma konusu yapılmıştır. herhangi bir kızgınlık veya aşırı arzu göstermeden.. 1998: Syf. şahsa göre değişmeyen ve rasyonel bir organizasyon yapısı oluşacaktır. Bürokrasi yaklaşımı. Philip Selznick. Bürokratik yaklaşımın ilkeleri de daha önceki yaklaşımlara benzemektedir.(3) Demokratik.

Klasik teorinin en çok eleştirilen yanı. onu modelin bir parçası yapmamıştır. İnsan unsuru dışındaki unsurların (maddi unsurlar. Bu yaklaşımlar tarafından geliştirilen ilkeler hep ‘’en iyi’’bir organizasyon yapısının nasıl oluşturulabileceği sorunu etrafında toplanmıştır. iş. işletme içinde geçirilen zaman ile işletme dışındaki yaşamın birbirinden ayrı olduğu varsayılmıştır.)belirlenen ilkeler doğrultusunda bir araya getirilmesi ile yapı oluşturulmuş ve insan unsurunun bu yapı içine konması ile onun bir makine gibi . Daha sonra geliştirilen modern teori ile de klasik ilkeler yeni bir görüş açısından ele alınmış ve mekanik yapının karşıtı olarak organik organizasyon yapıları üzerinde durulmuştur. . kavramlar.2003: Syf. ilgili kademenin öngördüğü doğrultuda davranacağı varsayılmıştır..2003: Syf. SONUÇ : Şimdiye kadar yapılan çalışmada klasik organizasyon teorisi ifade edilmeye çalışılmıştır. Şahsi sorunların iş yerine yansımayacağı. 219) 22 .6. vs. görev. Klasik mekanik organizasyon yapıları insan unsuruna özel bir önem vermemiş.. 218) Daha sonra yapılan çeşitli araştırmalar klasik teorinin ön görülerini çeşitli şekillerde değiştirmiştir.( (KOÇEL. neo klasik veya davranışsal teori ile tamamlanmıştır. Ayrıca bu ilkeler her yer ve organizasyon içinde geçerli kabul edilmiştir.( (KOÇEL. Bunun sonucu olarak ortaya ‘’bürokratik’’ veya daha genel ifade ile ‘’mekanik’’ olarak adlandırılan organizasyon yapıları ortaya çıkmıştır. İnsan unsurunu ikinci plana atmış olması. Özellikle 1930’larda yapılan meşhur Hawhorne Çalışmaları organizasyonların anlaşılmasında yepyeni bir çığır açmıştır.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->