YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

LOJİK DEVRELER DERS NOTLARI

Prof. Dr. Ertuğrul ERİŞ
Devreler ve Sistemler Anabilimdalı

İSTANBUL, 2001

BÖLÜM 1 SAYISAL DİZGELER ...............................................................................1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Sayısal Dizgelerin (sistem) Temel Kavramları .......................................................................1 Bilginin İletilmesi ......................................................................................................................4 Bilginin Saklanması ..................................................................................................................4 Bilginin İşlenmesi .....................................................................................................................5 Konumsal Sayı Dizgeleri ..........................................................................................................6 Taban dönüştürülmesi........................................................................................................7 1.5.1 Aritmetik .............................................................................................................................9 1.5.2

BÖLÜM 2 BOOLE CEBRİNE GİRİŞ .......................................................................12
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Matematiksel Genel Kavramlar..............................................................................................12 Boole Cebri..............................................................................................................................14 Sonlu Kümeler Arasında Tanımlanan Fonksiyonlar ...........................................................18 Boole ve Boole Olmayan Fonksiyonlar ................................................................................19 İki Değerli Boole Cebri ve Anahtar Fonksiyonları ...............................................................25 Özet ..........................................................................................................................................27

BÖLÜM 3 SAYISAL DİZGELER VE BOOLE CEBRİ..............................................28
3.1 3.2 3.3 3.4 Giriş ..........................................................................................................................................28 Önermeler Cebri ve İki Değerli Boole Cebri ....................................................................28 Kapı Elemanlarından Oluşan Devreler ve İki Değerli Boole Cebri..............................29 Özet ..........................................................................................................................................38

BÖLÜM 4 KOMBİNEZONSAL DEVRE SENTEZİ ...................................................39
4.1 4.2 Giriş ..........................................................................................................................................39 Tablo Yöntemiyle Minimal Fonksiyonların Bulunması .......................................................41 Tablo yöntemi...................................................................................................................41 4.2.1 Asal Bileşenlerin Bulunması.............................................................................................42 4.2.2 Asal bileşenler tablosu ve minimal fonksiyonların bulunması....................................44 4.2.3 Bütün İndirgenemeyen ve minimal fonksiyonların belirlenmesi ...................................45 4.2.4 Karnaugh Diyagramlarıyla Fonksiyonların minimalleştirilmesi.........................................50 Karnaugh diyagramları.....................................................................................................50 4.3.1 Karnaugh diyagramlarında küpler ve bunlara karşı düşen çarpımlar(toplamlar) terimleri52 4.3.2 Karnaugh diyagramlarıyla minimal fonksiyon(ların) bulunması .......................................53 4.3.3 Kısmen belirlenmiş fonksiyonlar ve karnaugh diyagramlarıyla minimalleştirilmeleri .......56 4.3.4

4.3

i

4.4

Kombinezonsal devre sentezi .............................................................................................58 Paralel toplayıcının sentezi ............................................................................................59 4.4.1 Kod dönüştürücü sentezi................................................................................................61 4.4.2

BÖLÜM 5 KOMBİNEZONSAL MSI VE LSI ELEMANLARI ..................................63
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 GİRİŞ ........................................................................................................................................63 Paralel toplayıcı.......................................................................................................................63 Karşılaştırma devresi..............................................................................................................68 Çözücüler (Decoders).............................................................................................................69 Multiplexer (Çoğullayıcı) devreler .........................................................................................72 Read-Only Memory (ROM) .....................................................................................................75 PLA (Programable Logic Array) ............................................................................................77

BÖLÜM 6 ARDIŞIL MANTIK DEVRELERİ .............................................................81
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Giriş ..........................................................................................................................................81 Ardışıl Makinelerin Modellendirilmesi ..................................................................................82 Ardışıl Makinelerin Sınıflandırılması ....................................................................................85 Bellek Elemanları ....................................................................................................................86 Bellek elemanlarının tetiklenmesi .........................................................................................91 Tüm devre olarak bellek elemanları yardımcı girişleri ........................................................98

BÖLÜM 7 ARDIŞIL DEVRELERİN ANALİZİ ..........................................................99
7.1 7.2 Saatli ardışıl devrelerin analizi ..............................................................................................99 Örnek bir Moore makinesi analizi..........................................................................................99 Matematiksel model ve analiz ........................................................................................100 7.2.1 Durum tablosu ve analiz..............................................................................................101 7.2.2 Durum diyagramı ve analiz ............................................................................................102 7.2.3 Zaman diyagramı (Timing diagram)...............................................................................102 7.2.4 Örnek bir Mealy makinesi analizi ........................................................................................103

7.3

BÖLÜM 8 ARDIŞIL DEVRELERİN SENTEZİ .......................................................107
8.1 8.2 8.3 8.4 Sentez yönteminin genel adımları.......................................................................................107 Modulo 8 ileri sayıcı..............................................................................................................110 Özel bir sayıcı devresi ..........................................................................................................112 Dizi detektörü ........................................................................................................................115

ii

.2 10...................................................................142 Kelime-zamanı darbesinin üretilmesi ...........118 9.....................2..............................2 10................3.......................................................127 9...............................4 Yazmaçlar .....................................................................149 iii .........................................................................122 9....2 9............................136 İkili kodlanmış onlu asenkron sayıcı (BCD binary coded decimal ripple counter) ...........................................................1..........................2.......................................................................139 Paralel yüklemeli ikili senkron sayıcılar............................3 1......140 Sayıcıların uygulaması olarak.130 Paralel yüklemeli yazmaçlar..............124 Kod sayısı ve eşdeğer durum kodları ..2 Durum kodlaması (state assignment)......................................143 Johnson sayıcılar ve 8 li zaman işareti üreteçleri..........................3 10..1..............................................................................................................137 İkili senkron sayıcılar........1 10.........................................................1........................................................................145 Bellek birimi ...1 10...........................2.....................................................................................146 EKLER EK 1 EK 2 .2 10..........................................................BÖLÜM 9 ARDIŞIL DEVRELERDE DURUM İNDİRGENMESİ VE DURUM KODLAMASI ...................143 Sayısal sistemlerde zaman işaretleri ................................1 Durum kodlaması .124 9...................120 9.......148 Kaynakça .........2 10..........................1 Durum indirgemesi (state reduction).............................................................2.....................................................1 Eşdeğer durum sınıfları ile durum indirgemesi yöntemi.....3................................133 Sayıcılar (Counters).................................... zamanlama dizileri üreten devreler.......1......148 Örnek Sınav Soruları ...........................130 Ötelemeli yazmaçlar.3 10............................................................118 Eşleştirme tablosu ile durum indirgemesi yöntemi.............................1..................................................130 10.......................................... BELLEKLER.....................2............................................................................................................................2..............1 10.........136 İkili Asenkron Sayıcılar (Binary ripple counter) ......4 10..........................1 10........... SAYICILAR..................................................2 BÖLÜM 10 YAZMAÇLAR..................................................................................................................

kullanılan mantığı belirler. S=( 0. Örneğin (evet. Bu farklı simgelerden oluşan kümeye abece (alfabe). yok). S kümesindeki eleman sayısı (m).1. N nin sonlu bir alt kümesi olmak koşuluyla f:N → S ye tanımlanan fonksiyonlardır. R reel sayılar kümesi yerine.a). bir bitlik bilgi taşıyor denir. Biz elektriksel yapıda (akım.1 simgelerine karşı düşürülür.1. (var. abecenin her bir elemanına da sayamak (digit) diyeceğiz. gerilim) olan işaretlerle ilgileneceğiz. (Şekil. Sürekli işaretler: R reel sayılar kümesi olmak üzere f:R → R ye tanımlanan fonksiyonlardır. mli mantık gibi. Yalnızca belli t ler için fonksiyon tanımlanmıştır.BÖLÜM 1 SAYISAL DİZGELER 1. Bu dersin kapsamı içinde yalnızca ikili mantıkla ilgileneceğiz.1) abecesine dönüştürülmesine kodlama (düğümleme) denir.c).1) ikili mantığı yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. (1. hayır). Bir soruya ilişkin sorana göre aynı olasılıklı iki yanıta.1. noktalama işaretleri. iletilir veya işlenirken çeşitli fiziksel yapılarda görülür: harfler (yazaçlar). kimyasal yapılar gibi. ayrık zamanlı işarete bir örnektir. Sayısal (digital) işaretler: S. duman. değer kümesinin. Bilişim kuramında bilgi birimi ikili (bit) dir.1b) f(t) f(t) f(t) t a)Sürekli işaret b)Ayrık zamanlı işaret t c)Sayısıal işaret t Şekil 1. Sayısal süzgeçlerdeki örneklenmiş işaret. Bu fonksiyonların ayrık olan fonksiyonlardan farkı. Sayısal dizgelerde S=(0. b. rakamlar gibi simgeler aracılığıyla yapmaktayız. iletme ve işleme) harfler (yazaçlar).1.0) abeceleri 1 .1 Farklı biçimlerde görülen işaretler c. Ayrık zamanlı (discrete) işaretler: N doğal sayılar kümesi olmak üzere f:N → R ye tanımlanan fonksiyonlardır. Her bir t anına belli bir reel sayı karşı düşer (Şekil. N doğal sayılar kümesinin sonlu bir alt kümesi olmasıdır (Şekil. sayısal dizgeye ilişkin sayısal işaretin değer kümesi olan. ışık.1. Yarıiletken elemanların güvenilir çalışması olan iletimde ve kesimde çalışma 0. sayılar. Bu işaretlerin zamana göre değişimi üç farklı biçimde görülebilir.1 Sayısal Dizgelerin (sistem) Temel Kavramları Bilgi saklanır. elektriksel büyüklükler. a. Alışılagelen abecenin. Günlük yaşantımızda bilgi alış verişini (saklama.

birer bitlik bilgi taşırlar. Buna göre m sayamaklı bir abecenin her bir sayamağı (log2m) bitlik bilgi taşır. Bir başka deyişle m sayamaklı abecenin her bir sayamağına, (0,1) li simgeler karşı düşürürsek (kodlarsak), k ≥ log2m bağıntısını sağlayan en küçük tam sayı olan k tane (0,1) simgesine gereksinim vardır. Örneğin m=4 sayamaklı (A,.B,C,D) abecesinin her bir elemanı log24=2 bitlik bilgi taşır, yani A=00 B=01 C=10 D=11 biçiminde kodlanabilir ve her bir sayamağa (0,1) li iki tane simge karşı düşürülmüş olur. Bu da bit sayısına eşittir. Yani bu abece 2 bitlik bilgi taşır. Pratikte kullanılan, harfler, rakamlar ve noktalama işaretlerinden oluşan alıştığımız abeceyi, ikili abaceye dönüştüren en yaygın alphanumeric (abece ve sayılar) kod, ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kodudur. Alıştığımız abecedeki her bir sayamak 7 bitle temsil edilebilir. Aşağıdaki Tablo 1.1 de bu kod verilmiştir. Örneğin A ve a için kodlar A a b7b6b5b4b3b2b1 10 0 0001 1 1 0 0 0 0 1 dır. Tablo 1.1 ASCII kodu b7 b4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 b3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 b2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 b6 b1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 b5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI 0 0 1 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 0 1 0 SP ! " # $ % & , ( ) . + , . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 0 1 1 @ A B C D E F G H I J K L M N O 1 0 0 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ ş 1 0 1 , a b c d e f g h ı j k l m n o 1 1 0 1 1 1 p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL

ASCII koduna alternatif olarak kullanılan EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) kodu vardır, genellikle IBM bilgisayarlarda kullanılır. Yalnızca nümerik olan kodlar da vardır. 10 lu abecedeki sayamakların ikili abecedeki karşılıklarını veren kodlar, genellikle BCD (Binary Coded Decimal) olarak anılırlar. log2 10 = 3 ile 4 arasında bir sayı olduğundan, bu kodlamada 4 bit'e gereksinim vardır. Bu durumda 10 kod kullanılacak diğer 6 kod ise atıl kalacaktır. Aşağıdaki Tablo 1.2 de BCD kodlar verilmiştir. Koyu bölmedeki rakamlar konumların ağırlıklarını 2

göstermektedir. Örneğin 7421 kodunda 8 rakamı 1.7+0.4+0.2+1.1 olarak bulunur. Son sütunda ki kodlama 8421 koduna 3 eklenerek bulunur. 1. sütundaki kod yaygın bir biçimde kullanılır ve BCD kod dendiği zaman bu kod anlaşılır.

Tablo 1.2 Değişik BCD kodlar Onlu ayamak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8421 odu 8421 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 5421 odu 5421 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1011 1100 7421 odu 7421 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 1000 1001 1010 Excess kodu 8421 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100

Tablo 1.2 Gray kodu

0 1 2 3 4 5 6 7

000 001 011 010 110 111 101 100

Gray kodu bir başka sıkça kullanılan koddur. Bu koda dönüştürülecek abecedeki sıralı elemanların ikili kodlanmasında komşu sıralardaki kodlarda yalnızca bir bitte değişiklik vardır. Örneğin yukarıda Tablo 1.3 te verilen 3 bitli Gray kodunda 3 ve 4 gibi komşu elemanlara verilen kodlarda, (010, 110) yalnızca en soldaki bit değişmiş diğerleri değişmemiştir. Şimdiye kadar, Şekil 1.2 de canlandırıldığı gibi, sayısal dizgenin girişine gelen (0,1) abeceli sayısal işaretin, alışılagelen abece'den kodlama ile nasıl üretildiğini gördük. Şimdide sayısal dizgenin iç yapısını, alt dizgelerini görelim. Sayısal dizge bilginin iletimine yarayan iletim elemanları, bilginin saklanmasına yarayan bellek elemanları ve bilginin işlenmesi, yeni bilgi üretilmesine yarayan işlem elemanlarından oluşur (Şekil.1.2). Bu elemanlar arasında eşgüdümü sağlayan komut işaretleri, neredeki bilginin ne kadar saklanacağı veya ne zaman neredeki bilginin nasıl işleneceğini belirler.

3

Bellek elemanları Alıştığımız abece kodlama (0,1) abecesi Sayısal işaret Iletim elemanları İşlem elemanları

Şekil.1.2. Sayısal dizge ve iç yapısı. 1.2 Bilginin İletilmesi Bilginin iletilmesi iletim elemanlarıyla olur: İletken tel, elektromagnetik alan gibi. Tellerle yapılan iletimde kodlama sonucu elde edilen n bitlik bilginin her biti bir telle iletilebilir, buna paralel iletim denir. Ya da bilgiye ilişkin bitler bir tel üzerinde zaman içinde sıralı olarak iletilebilir, buna da seri iletim denir. Paralel iletimin daha hızlı olacağı açıktır, bedeli tel maliyetidir. Bu nedenle uzak mesafelerdeki iletimde, genellikle seri iletim; kısa mesafelerdeki iletimde ise paralel iletim seçilir. 1.3 Bilginin Saklanması Bilgi, devingen (dinamik) bellek elemanlarıyla tekrarlanarak saklandığı gibi, durağan (statik) bellek elemanlarıyla da uzun süreler saklanabilir. Örneğin disketler, compact diskler (CD) , hard diskler gibi Devingen bellek elemanları, yeni bir komut gelene kadar bir bitlik bir bilgiyi saklayan elemanlardır. Çeşitli türleri vardır. Şekil.1.3 de bir bellek elemanına ilişkin giriş ve çıkışlar gösterilmiştir. C komut darbelerinin giriş ucudur, bu darbeler geldiğinde bellek elemanı D girişini kabul eder. Q çıkıştır. Q', Q nun tümleyeni diye adlandırılır ve Q=0 iken Q'=1, Q=1 iken Q'=0 olur. Gecikme elemanı olarak bilinen bu eleman, komut işareti varken girişine gelen sayısal işareti çıkışına ötelenmiş olarak vermektedir. Girişle çıkış arasındaki ilişkiyi Q(i+1)=D(i) biçiminde
D Q Q

C C t1 D Q

t2

Q' Şekil.1.3 Gecikme bellek elemanı ve giriş çıkış ilişkisine bir örnek.

4

Konuşma dilinde ve / veya' ya karşı düşer. VEYA(OR) kapısı da girişlerden en az biri veya ikisi birlikte 1 olduğunda çıkış 1 olur. 1. komuta işaret geldiğinde gecikme elemanlarının çıkışlarında görülecektir.Kapısı Şekil.5 de verilmiştir. kapıyı yöneten işaret gözüyle bakılabilir.3 de t = t1 ve t=t2 anlarında.Kapısı VEYA .1. VE (AND) kapısında A girişine. Başka elemanların çıkışları olan X Y Z uçlarındaki bilgi. bilginin depolanmasına ilişkin bir örnek devredir. Böyle elemanları içeren mantık devrelerine ardışıl (sequential) devreler denir. yani bilgi depolanmış olacaktır .1. Böyle elemanlardan oluşan mantık devrelerine kombinezonsal (combinational) devreler denir.4. Bu da i anındaki girişin (i+1) anında çıkışta görülmesidir. Belli başlı işlem elemanları ve giriş çıkış bağıntıları Şekil.4 Bilginin İşlenmesi Bilginin işlenmesi işlem elemanlarıyla yapılır.1. yani çıkış bilgileri giriş bilgilerinden farklıdır ve çıkışlar girişler cinsinden yegane olarak belirlenir. t=i x Gecikme1 t> i+1 Q =x 1 y Gecikme2 Q2 = y z Komut t=i Gecikme3 Q =z 3 Şekil. Şöyle ki A=1 iken B=C yani kapı açık ve A=0 iken C=0 yani kapı kapalıdır. girişler cinsinden yegane olarak belirlenememektedir. 5 . Komuta yeni bir işaret gelene kadar çıkış aynı kalacak.Yaygın biçimde kullanılan işlem elemanları.1. Bu devreye yazmaç (register) devresi denir.1. Bir yazmaç devresi.4 te verilen gecikme elemanlarından oluşmuş mantık devresi.5. Basit ikili işlem elemanları kapılardır (Gate). Bu işlem elemanları yeni bilgi üretirler. Tümleyen kapısı çıkışında girişinin zıddını verir. Şekil. Bu özellik bellek elemanlı devrelerde görülen genel bir özelliktir.ifade edebiliriz. aynı girişler için çıkışların farklı olduğu gözlemlenir. A A C B C B A C A 0 1 C 1 0 A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 0 0 0 1 A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 0 1 1 1 Tümleyen Kapısı VE. Çıkış. Şekil. aksi halde 0 olur.

Konumsal sayı dizgelerinde pozitif tam sayıların yazılması yöntemi 1) ilk tam sayı (0) dır 6 2 1 0 2 1 0 ... Görevli birinin kasayı açmasında bir zilin çalmamasını. 9 un bir ilerletilmişi 0 dır. Örneğin onlu sistemde R=10 olup sıralı abece R= {0. R sayamaklı (rakamlı) sıralı bir abeceden oluşan konumsal sayı dizgeleridir. Kullanıla gelen sayı dizgeleri. 8.A=1 (görevli yok). yabancı birinin aynı kasayı açmasında ise zilin çalmasını sağlayan basit bir anahtarlı devre Şekil.. Öte yandan R=2 R=(0.5 Konumsal Sayı Dizgeleri On tabanlı bilinen abecenin.1.. Bu nedenle bu dizgelere konumsal sayı dizgeleri denilmektedir. zil çalmaz.1.5.. zilin çalması mantık 1'e çalmaması da mantık 0'a karşı düşsün.6. 1.d-1R-1 +. A ve B bilgileri zilin çalıp çalmamasına komuta eden bilgiyi (Z). Bir sayamağın bir ilerletilmesi: sıralı abecede bir sonraki sayamaktır.. B=0 (kasa kapalı) ise Z=0 dır... A B Şekil. zil çalmaz -görevli varken yabancının gelmeyeceğini varsayalım. açık olması mantık 0'a.1. ilgilendiğimiz iki tabanlı (0. Örneğin 1 in bir ilerletilmişi 2. B=1 (kasa açılmış) ise Z=1dir.6 da ki tabloda verilmiştir. Sözünü ettiğimiz bütün giriş kombinezonları ve çıkış Şekil. 7. B anahtarı da birinin kasayı açmasında 1. Örneğin R=10 R= {0.Kombinezonsal bir devre örneği olarak bir alarm devresi tasarlayalım. B=0 (kasa kapalı) ise Z=0 dır.2.. taban (radix) denen bir pozitif R tam sayısı ile. 7. zil çalar.1) için 2 tabanındaki 1101 sayısı 1101|2 = 1.d-1. 9} kümesidir.... 3. ya şekildeki devre ile veya bir VE kapısıyla üretirler.1. Görüldüğü gibi sayamakların bulundukları konumların tabana bağlı ağırlıkları vardır.dm ile ifade edilen N sayısının 10 tabanındaki karşılığı N|R=∑ di R i = dm R m +.d-2R-2 +. 4... + d2R2 + d1R1 + d0R0 +.... d i ∈ R olup işlemler on tabanında yapılır.d2 d1 d0. Sayı dizgelerindeki sayamaklara "rakam"da denir.. aksi halde 0 olsun. Kombinezonsal bir alarm devresi.(1) formülüyle belirlenir. B=1 (kasa açılmış) ise Z=0 dır.2. Olası bütün durumlar: A=0 (görevli var). 3.5. 9} için 10 tabanındaki 547 sayısı 547|10 =5 10 +4 10 +7 10 =547|10 dur.1) abecesine dönüştürülmesi ve bu abecede aritmetik işlemlerin yapılışını sırasıyla inceleyelim.. 8. A ve B anahtarlarının kapalı olması mantık 1'e.6. Simgesel olarak R tabanlı bir konumsal sayı dizgesinde N = dm. Görüldüğü gibi VE kapısının giriş çıkış ilişkisi ile bu tablo aynıdır.. 4. zil çalmaz.6 da verilmiştir.1.2 + 0 2 + 1 2 = 13|10 dur. Her konumun (basamağın) R ile belirlenen bir ağırlığı vardır. A=1 (görevli yok).6.d-2. A anahtarı görevlinin işe geldiğinde açtığı (0) ve gidişinde kapadığı (1) bir anahtar olsun. A=0 (görevli var).dm R m .

sekizli (octal) ve 16 tılı (hexagonal) tabanlardır. N 10 d d d = N + i − 1 + i − 2 + . + d R 0 i i i −1 i−2 0 N 10 ( ) Bu açınımda di en çok ağırlıklı bit MSB (Most Significant Bit) d0 ise en az ağırlıklı bit LSB(Least Significant Bit) olarak adlandırılırlar. + i +1 i +1 2 3 i 2 3 i +1 R R R R R R R R R ________________________________________ N 10 = N = d R i + d Ri − 1 + d R i − 2 + . İşlemler 10 tabanında yapılmaktadır.. ikili . Tanıt: N 10 : 10 tabanındaki sayı... 1. Aşağıda 10 tabanındaki 3545 sayısının 6 tabanında karşılığının bulunması bir örnek olarak verilmiştir..2) ikinci ve sonraki sayılar şöyle yazılır: En küçük ağırlıklı basamaktaki sayamak bir ilerletilir. R tabanındaki sayı elde edilir. çıkan bölümü tekrar R ye bölmek kalanı tutmak ve bu işleme bölüm sıfır oluncaya kadar (Ni+1 =0) devam etmektir. 7 . Kalanlar geriye doğru ard arda yazıldığında. Tam sayıların bu biçimde yazılması saymaya karşı düşer. + 0 = N ( = 0) + i + i − 1 + i − 2 + . N i :Bölüm. d: kalan olsun. verilen sayıyı R ye (on-tabanında) bölüp kalanı tutmak..5.1 Taban dönüştürülmesi Yaygın biçimde kullanılan tabanlar onlu.. d =N + 0 1 R R d d d N 10 N = 1+ 0 =N + 1+ 0 2 R R R2 R2 R2 . Çünkü yukarıdaki (1) ifadesindeki di ler burada kalanlara karşı düşmektedir. On tabanında verilen herhangi bir sayıyı R tabanındaki sayıya dönüştürmek için tutulan yol ise. Herhangi bir tabandaki bir sayının on-tabanına dönüştürülmesi (1) formülüyle yapılır. Böyle devam edilir. + 0 i R Ri R2 Ri d d N d d d d d N 10 0 = i + i − 1 + i − 2 + .. Eğer ilerletme sonucu yeni sayamak (0) oluyorsa bu basamağa (konuma) (0) yazılır ve bir soldaki basamaktaki sayamak bir ilerletilir. .. R: istenen taban (bölen).

5202 6 0. Tanıt bir önceki tanıta benzer biçimde yapılır.3 te verilmiştir.3 Yaygın tabanlar arası dönüşümler 10 tabanı 2 tabanı 8 tabanı 16 tabanı 0 0000 00 0 1 0001 01 1 2 0010 02 2 3 0011 03 3 4 0100 04 4 5 0101 05 5 6 0110 06 6 7 0111 07 7 8 1000 10 8 9 1001 11 9 10 1010 12 A 11 1011 13 B 12 1100 14 C 13 1101 15 D 14 1110 16 E 15 1111 17 F 8 . Tutulan rakamlar ondalıklı olarak ard arda yazılarak istenilen R tabanındaki ondalıklı sayı bulunur.8906 10 = 0. 10 tabanında 16 ya kadar sayıların diğer bazı tabanlardaki karşılıkları aşağıda Tablo 1.3696  0. bulunan yeni ondalıklı sayı tekrar R ile çarpılır ve tam kısmı tutulur.8906 sayısının 6 tabanına karşılığının bulunması bir örnek olarak verilmiştir.3696 × 6 = 2.5 3545:6 = 590 +  6 2  590:6 = 98 + 6   2 98:6 = 16 +  ⇒ 3545 10 = 24225 6 6  4 16:6 = 2 +  6  2 2:6 = 0 +  6  On tabanında ondalıklı bir sayının herhangi bir R tabanında karşılığının bulunması: Sayı R ile çarpılır (10 tabanında). Tablo 1. 16 tabanında gerekli olan ilave sayamaklar yazaç(harf) olarak kullanılır. Böyle istenildiği kadar devam edilir.0616 × 6 = 0. Aşağıda ondalıklı on tabanındaki 0. tam kısmı tutulur .8906 × 6 = 5.3436 × 6 = 2.3436  0. 0.0616 ?  ⇒ 0.2176  Tam ve ondalıklı kısmı olan bir sayı için dönüşüm tam ve ondalıklı kısmı ayrı ayrı düşünülerek iki adımda yapılır.

Eğer en küçük ağırlıklı basamaktaki rakamlar 9 . Tanıtını düşününüz.1. 2 tabanından 8 ve 16 tabanlarına geçişler için kısa yollar verilebilir. tabloda tek basamaklı ise.0111 1010|2 = A7A|16 dır.4. sonra varmak istediğimiz tabana. dönüştürme işlemleri yapmak gerekmektedir. Buda sayma işlemidir. + + 0 1 0 00 01 elde 1 01 10 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 1 1 2 2 2 3 4 3 3 4 5 6 4 4 5 6 7 10 5 5 6 7 10 11 12 6 6 7 10 11 12 13 14 7 7 10 11 12 13 14 15 16 Tablolarda görüldüğü gibi toplam iki basamaklı bir sayı olabilir. 1. sonrada bulunan 10 tabındaki sayıyı 11 tabanına dönüştürmek gerekir. dörtlü gruplar yapmak gerekir. 10 tabanından herhangi bir tabana dönüşümde ise bölme işlemleri yapmamız ve kalanları saptamamız gerekir. İki ve sekiz tabanı için toplama tabloları. İki ve sekiz tabanlı sayı dizgeleri için toplama tablosu Tablo. Eğer bu rakamların toplamı. Ancak ilgili tabana ilişkin toplama tablosu kullanılarak. Tersi taban dönüşümünde 8 tabanındaki her bir sayamağa karşı gelen üç bitlik iki tabanındaki sayılar yan yana yazılarak bulunur. Soldaki basamaktaki sayamağa (rakama) "elde" denir. Örneğin 101 001 111 010|2 = 5172|8 dir.Q defa ilerletilmesidir. örneğin 1010. en küçük basamağındaki rakamından başlayarak -bulunulan tabanda. Herhangi bir tabandan herhangi bir bir başka tabana dönüşümü ise önce 10 tabanına.1. bu rakam toplamda ki aynı ağırlıklı basamak yerine konur.Görüldüğü gibi taban dönüştürürken. Toplama: P ve Q tam sayılarının toplamı (P+Q): P tam sayısının.5. onlu sistemdekine benzer biçimde yapılır.4 de verilmiştir. önce en küçük ağırlıklı basamaktaki rakamların toplamından başlanır. İki tabanındaki sayı LSB ten başlayarak üçer üçer gruplandırılır ve her üçlü grubun 8 tabanındaki karşılığı yazılırsa 8 tabanındaki sayı bulunur. Elde nin 0 olduğu düşünülmüştür. Tablo.2 Aritmetik Herhangi bir tabanlı konumsal sayı dizgesinde aritmetik işlemler. Herhangi bir tabanda iki sayı toplanırken. Örneğin 7 tabanından 11 tabanına dönüşüm yapmak için önce 7 tabanındaki sayıyı 10 tabanına. bu işlem daha basit yapılabilir. Benzer biçimde 16 tabanına geçişte de. her hangi bir tabandan 10 tabanına dönüşü (1) ifadesini kullanarak hemen yapabiliriz.

eklenir. Bu işleme sola doğru devam edilir. 11010|2 . ikinci basamaktaki rakam ise çarpımda bir soldaki basamağa elde olarak aktarılıp. Tablo. toplanan sayılardan bir basamak daha sola kayabilir. İki tabanı için çıkarma tablosu a 0 1 b 0 00 01 a-b farkı 1 11 00 ödünç Bir örnek aşağıda verilmiştir. tabloda iki basamaklı ise. İki örnek aşağıda verilmiştir.25|10 +11.00|10 772|8 +647|8 1641|8 506|10 +423|10 929|10 Çıkarma: Çıkarma işlemi çıkarma tablosundan yararlanarak yapılır.75|10 25. Sonuç toplam.6 da iki ve sekiz tabanı için çarpma tabloları verilmiştir.1.1. Tablo. Tablo.6.1.1.11|2 11001. soldaki ise çıkarılan sayıda bir önceki basamaktan alınan ödüncü gösterir. Çarpma tablosundan yararlanarak daha çabuk sonuca varılır. birinci basamaktaki rakam toplamda ki en küçük ağırlıklı basamağa yazılır. İki ve sekiz tabanları için çarpım tabloları x X 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 1 0 1 2 0 2 4 3 0 3 6 11 4 0 4 10 14 20 5 0 5 12 17 24 31 6 0 6 14 22 30 36 44 7 0 7 16 25 34 43 52 61 10 . Bu işlemlere on tabandakine benzer biçimde devam edilir.5.01|2 +1011. 1101.00|2 13.111|2 10011|2 772|8 -647|8 123|8 Çarpma: Bu işlem tekrarlanmış toplama işlemidir. ikinci basamaktaki rakam ise "elde" olarak bir soldaki basamaktaki rakamlar toplamına eklenir. İki rakamın çarpımında bulunan. iki basamaklı sayının -tek basamaklı ise soldaki basamağında (0) olduğu düşünülür . Sağdaki farkı. Böylece ödünç alınan basamaktaki rakam bir küçültülmüş olur.birinci basamağındaki rakam çarpımda ilgili basamağa yazılır.toplamı. Tablo.5 de iki tabanı için verilen tabloda iki rakamın farkı olan sayılar iki basamaklıdır.

001 0010000 -1011 0101 1110| 10 -10 111 11 -10 10 -10 . İkili mantık yerine daha üst değerde bir mantıkla çalışan sayısal sistemde bilgi iletişiminde ne yarar sağlanabilir açıklayınız. 1. Analog ve sayısal işaretlerin saklanabildiği ortamları tartışınız. Bir konumsal sayı dizgesindeki sayamak sayısının fazla olmasının olumlu ve olumsuz birer yönünü tartışınız.1 bölümünde anlatılan 8 ve 16 tabanları ile iki tabanı arasındaki geçiş kolaylığının neden öyle olduğunu kanıtlayınız. 4.. 1101|2 x1011|2 1101 1101 0000 + 1101 10001111 772|8 x647|8 6726 3750 +5734 642026|8 Bölme: Herhangi bir tabandaki bölme işlemi.Çarpmaya ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. 11 . 2. 5. on tabanındakine benzer biçimde yukarıda anlatılan çarpma ve çıkarma işlemleriyle yapılır.5. 14: 2 = 7 Sorular 1. 3. Bilgi iletişim sistemleri ile teknoloji arasındaki ilişkiyi tartışınız. 1101| 1011 -1011 1. İki tabanı için iki örnek aşağıda verilmiştir.

2.1 Matematiksel Genel Kavramlar Tanım 2. Örneğin A={a1a2}.2. R bağıntı olmak üzere R⊆ AxB dir. A nın kendi üzerinden n defa kartezyen çarpımı olan küme olmak üzere : A → A ya olan fonksiyona n-lik işlem denir. Şekil. R : A→ B ile gösterilir. Yada n-değişkenli fonksiyon denir. Hemen görülüyor ki R bir sıralı çiftler kümesidir.5. R={(a1b2) (a2b3)} kümesi bir bağıntıdır. Tanım 2. Tanım 2. Örneğin A ve B yukarıdaki örnekte verilen kümeler olmak üzere. Tanım 2. A={a1a2a3} ve B={b1b2} kümeleri için R={(a1b1) (a1b2) (a3b2)} bağıntısı fonksiyonel değil.BÖLÜM 2 BOOLE CEBRİNE GİRİŞ Boole cebrinin aksiyomatik tanımına geçmeden önce kullanacağımız matematiksel kavramların tanımlarını anımsayalım. Tanım 2.1. B. B={b1b2b3}olmak üzere AxB={(a1b1) (a1b2) (a1b3) (a2b1) (a2b2) (a2b3)}dür. tanım kümesindeki elemanların tamamı görünüyorsa bu bağıntıya tamamen belirlenmiş denir. Fonksiyonel bağıntı (functional relation): R bağıntısı tanım kümesindeki bir elemana değer kümesinde bir ve yalnız bir eleman karşı düşüyorsa bu bağıntıya fonksiyoneldir denir. B değer kümesi. fakat R = { (a1b2) (a2b3) (a3b2 ) bağıntısı fonksiyoneldir. Fonksiyon: Tamamen belirlenmiş fonksiyonel bağıntıya fonksiyon denir. y ∈B olmak üzere bütün (x. x ∈A.1 de verilen diyagramla gösterilen fonksiyon bir 2-li işlemdir. y) sıralı çiftlerinden oluşan kümedir. F : A→ B ile gösterilir. Yukarıda verilen ikinci bağıntı bir fonksiyondur.3. Yukarıdaki örnekte verilen R bağıntısı tamamen belirlenmiştir. n-lik işlem (n-ary operation) : A .2. R > üçlüsüdür. Öyle ki A tanım kümesi (domen). Tanım 2.4. n n 12 . Bağıntı (Relation): A dan B ye bağıntı < A. Tamamen belirlenmiş bağıntı (Completely specified relation) : R bağıntısında. Kartezyen çarpım: A ve B kümelerinin kartezyen çarpımı AxB.6.

13 .7.A2 A aaaa 1 1 a a a1a2 a1a3 a2a1 a2a2 a2a3 a3a1 a3a2 a3a3 a3 a1 a2 1 1 1 1 f a1a2. 2. ve " = "` simgesi ile gösterilir. 3.c) ∈ R dir.b) ∈ R.a) ∈ R dir. a2 a3a3. Sıra bağıntısı (order relation): A→ A ya bir bağıntı yalnızca yansıma ve geçişlilik özelliklerini sağlıyor ve (a. Böyle bir R bağıntısının özellikleri a = a. a1 a2a2.Simetri özelliği: (a. Örneğin A = {a1a2a3} kümesi için R = {(a1a1) (a2a2) (a3a3)) (a1a2 ) (a2a1) } bir eşdeğerlik bağıntısıdır. a1 a2a3.Yansıma (refleksive) özelliği: ∀ a ∈ A için (a.a) ∈ R için a = b ise bu bağıntıya sıra bağıntısı denir ve " < " simgesi ile gösterilir. b = c ise a = c biçiminde de ifade edilebilir.a) ∈ R dir.b) ∈ R ise (b. Eşdeğerlik bağıntısı (equivalence relation): R:A→ A ya bir bağıntı aşağıdaki özelliklerin üçünü birden sağlıyorsa bu bağıntıya eşdeğerlik bağıntısı denir.2. a1 a1a3.b) ∈ R ve (b. 2-li işleme (iki değişkenli bir fonksiyona) örnek. Örneğin A= {(a1a2a3 } kümesi için R= {(a1a1) (a2a2) (a3a3) (a1a2) (a2a3) (a1a3)} bir sıra bağıntısıdır. a3 a3a1. Tanım 2. a3 a2a1. a2 a1 a2 a3 Şekil. (b. 1.Geçişlilik (transitive) özellik: (a.c) ∈ R ise (a. Tanım 2.8. a = b ise b = a.1. a1 1 A a1a2. a = b. a2 a3a2.

a ∨ b = b ∨ a 2. Tanım 2. Tanıt: Her aksiyomun 1.). 14 . a ∨ (b ∧ c) = (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) dir. A: S nin elemanlarıyla R deki işlemlere ilişkin aksiyomlar kümesidir. Dağılma (distributive) aksiyomu 1.) nın ve 1 ile 0 ın yer değiştirmeleriyle. A.10. İşlem tanımı uyarınca bu matematiksel sistem kapalıdır. (+).) görülen yere (+) ve 1 görülen yere 0. ∧ simgeleri yerine sırasıyla alışagelen kullanacağız. 0 görülen vere 1 koyarak. Tümleyen elemanı aksiyomu ∀ a ∈ için öyle bir tümleyen denen a' elemanı vardır ki 1. adımlarından birinden diğerine yukarıda sözü edilen yer değiştirmelerle geçilir. yani (+) görülen yere (. a ∨ 0 = 0 ∨ a = a 2. Tanım 2. (.4. Bunlara dual aksiyomlar da denir. (. Toplama.b.1. a ∨ a' = a' ∨ a = 1 2. A.1 Yer değiştirme (comutative) aksiyomu: a. geçerli olan ve dual denen ikinci bir teorem veya cebirsel eşitlik bulunur. Boole cebri aksiyomlarından çıkarılan bir teorem veya cebirsel eşitlikten (+) ile (. ve 2. Birim elemanları aksiyomu ∀ a ∈S için geçerli olan öyle bir 0 elemanı vardır ki a ile toplandığında a nın kendisini verir. a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b) ∨ (a ∧ c) a.R.2 Boole Cebri Tanım 2.3. Bundan sonra ∨ . a ∧ 1 = 1 ∧ a = a dır.A) üçlüsü ile verilen bir matematiksel sistemdir. Yani 1. Boole cebri aksiyomları A. ' simgeleriyle gösterilir.9.11. Boole Cebri: Boole cebri M = (S. Öyleyse var olan teorem veya cebirsel eşitlik dual aksiyomlar kullanılarak tanıtlanır. Sabit (değişmez): Boole cebrindeki S kümesinin her bir elemanı bir sabittir. ∧ . Değişken: S kümesindeki herhangi bir elemanı simgeleyebilen bir simgedir. A.) simgelerini Teorem 2. a ∧ a' = a' ∧ a = 0 dır. Yine ∀ a ∈S için öyle bir 1 elemanı vardır ki a ile çarpıldığında a nın kendisini verir.c ∈S için 2.2.b ∈S için 1.2. Öyle ki S: Sonlu sayıda elemandan oluşan bir kümedir. çarpma ve tümleyen işlemleri sırasıyla ∨ . a ∧ b = b ∧ a dır. R: 'Toplama' ve 'çarpma' denen ve tanımlanan iki 2-Ii işlem ile 'tümleyen' denen ve tanımlanan bir 1-li işlemden oluşan kümedir.

1 aksiyomunda a elemanını 0 olarak alırsak 0+0'=1 dır.2.3.4.Tanım 2. a+1 = 1 2.4. a. A. a.(a+a'1) A.12. a'1 = a'1. Tanıt: a+a = 1. o halde 0'=1 dir.a = a dır.4.2 = 0+a'1.3.a'1=0 ve a+a'2=1.2 =a.2 = (a+a') (a+a) A.a'2 A.2.1 =a'2.2 A.a+a'1.1 = (a+a'2). a. kendisine eşittir. Tanıt olmayana ergi yöntemiyle yapılmıştır. Birim elemanlarının tümleyenleri 0'=1 ve 1'=0 dır. Eşdeğer kuvvet (idempotent) teoremi a+a = a ve a.a'2+a'1. 1.a'2 varsayımımızdan =a'2. 1'=0 olduğu dual aksiyomlardan yararlanarak tanıtlanır. Yani a+a'1=1.(a+1) = (a+a' ) (a+1) = a+a'.1.1 A.5.1 A.2 = a'1.1 gereğince sol taraf 0' dür. Teorem 2. çünkü eşittirler.1.2.3.2.a A.1 A.eşitlik düalite teoremince tanıtlanır. 0 = 0 dır. Tanıt: Varsayalım ki a ya ilişkin farklı iki tümleyen elemanı a'1 ve a'2 olsun.1 dual eşitlik benzer biçimde tanıtlanır.1 Teorem 2.3.4.1 = a+a' =1 2. 15 . Yani (a' )'=a dır.2 A. Teorem 2. Tanıt: a+1 = 1.2 A.a'2=0 olsun.4. Tümleyen elemanı tektir.4. Teorem 2. A. Teorem 2. Herhangi bir a elemanının tümleyeninin tümleyeni.2 A.3.(a+a'2) A.2 = a+0 A. Tanıt: A.2 =a A.3. Yani a' tektir. 4. Üreysel (generic) değişken: Aksiyomlarda kullanılan değişkenler olup.1 = a+a'.2.4.3.6.4. hem herhangi bir eleman (değişmez veya değişken) hem de cebirsel ifade olabilirler.(a+a) A.3.a'2 A. a'1= 1.2 =a'2 a’nın tümleyeni farklı iki a1 ve a2 olamaz.2 ve A.a'1 A.

2 = a+a.2 A.3. 16 .2.a = a.4.3.b) .7 ve aY = aY = a [(a+b)+c] = a (a+b)+a.3.a+0 = (a' )'.3.(a'+b) = ab eşitlikleri sağlanır. a+(b+c) = (a+b)+c a. Tanıt: X=a+(b+c) Y=(a+b)+c olsun. 4.2 A.2.2.(b.2 A.4.3.b A.2 Diğer eşitlik dualite teoremince tanıtlanır.Tanıt: (a')' = (a' )'. [(a' )'+ a' ] = a.2 ikinci eşitlik.) işlemleri için gruplandırılabilir.b = a a.3 =a A.2 = a.4. Teorem 2. yukarıda tanıtladığımız eşitliğin duali alınarak yapılır.c Teorem 2.1 = a+b A.a+a'. b Boole cebrinin elemanları olmak üzere a+a. aX = aX = a[a+(b+c)] =a Teorem 2.1 =a A.1 A.1 = (a' )' (a+a' ) = (a' )'.7.1 Teorem 2.(a+b) = a eşitlikleri geçerlidir.c dir.2.1 = 1.a+(a' )'. Boole cebri (+) ve(.2 Teorem 2.2 = a(1+b) A.(a+b) A. yani associative dir.2 A.c A. Tanıt: a+a.9.7 = a dır O halde eşdeğerlik bağıntısının geçişlilik özelliği gereğince aX=aY=a (1) dır.a' = (a' )'. Boole cebrinin herhangi iki elemanı arasında a+a' b = a+b a.1 A.1+a.8. Tanıt: a+a'b = (a+a') (a+b) A.1 A. Teorem 2.b = a. 2. X = Y olduğunu tanıtlayacağız. Yutma teoremi: a.4.c) = (a.

a = 0 b'+a'0 A. matematiksel tümevarımla (a1+a2+.c = a.1 Teorem 2.c = a. Tanıt: (a+b)+a' b' = [(a+b)+a' ] [(a+b)+b' ] A. .1 A.2 A.b + a' c + b.b + a'.5 Diğer taraftan (a+b) .c Tanıt: a. 2.3 =1 Teorem 2.11.an) ' = a'1+ a'2+.2.4.b + a' c + b. Dual olan ikinci ifade benzer biçimde tanıtlanır.1 (2) dır.3.b + a' c + b.+a3)' = (a'1-a'2 a3 . De Morgan teoremi.2.1 17 .4.+a'n biçiminde genelleştirilebilir. Teorem 2.2 A.2 ve A.3.a'n ) ve (a1.4.10.1 = 1.2 A.2 A.c. Consensus teoremi a. A.2.9 = (1+b) (a+l) A.2.Diğer taraftan a' X = a' [a+ (b+c) = a' a+a' (b+c) = 0+a' (b+c) = a' (b+c) ve a' Y = a' [(a+b)+c) = a' (a+b)+a' c = a' a+a' b+a' c = 0+a' (b+c) = a' (b+c) geçişlilik özelliğiyle a' X = a' Y = a' (b+c) 1 ve 2 eşitliklerinden aX+a' X = aY+a' Y (a+a' )X = (a+a' )Y X=Y Yani a+(b+c) = (a+b)+c dir.a = [(a+a' )+b] [a+ (b+b' )] Teorem 2. O halde aksiyom 4 gereğince (a+b)' = a' b' dür. Dual eşitlik benzer biçimde tanıtlanır. . (a' b' ) = aa' b'+ba' b' A.b =0 dır.4.1 Teorem 2.2 A. A. De Morgan teoremi: Boole cebrinin birer elemanı olan a ve b arasında (a+b)' = a' b' (ab)' = a'+b' bağıntıları vardır.2.a2 ..2.2 A.4.

1. Tanıt tekrarlanabilen elemanlı permütasyon tanımıyla kolayca yapılır. S kümesine ilişkin işlemlerin tanım bağıntıları.b + a'.c. A’nın kardinalitesi #A=p ve B nin kardinalitesi #B=N.B) (B) (ø) (ø) (B) (B) (B) (A) (A.B) (ø) (A) (B) (A.a2.c Teorem 2. fonksiyon sayısı f1 a1 a2 a3 b1 b1 b1 n p N = 2 = 8 dir. S in N kardinalitesi (#S = N) N olmak üzere N( ) dir.14. 1 ve 0 birim elemanları sırasıyla (A. ∩ (A) (B) (A. N farklı işaretin tekrarlanabilir p li permütasyonları (devşirim) sayısı olan N p dir. S kümesinin elemanları için birleşin.B) (A.1. Z={A.b + a' c + b.B) (ø) (A) (B) (A.3 Sonlu Kümeler Arasında Tanımlanan Fonksiyonlar Teorem 2. m-elemanlı bir I kümesinin bütün alt kümelerinden oluşan bir kuvvet kümesi S.B) (A. Bütün fonksiyonlar aşağıda verilmiştir. f7 f2 f3 f4 f5 f6 f8 b2 b2 b2 b1 b2 b2 b2 b1 b2 b2 b2 b1 b2 b1 b1 b1 b2 b1 b1 b1 b2 3 Teorem 2.2.) (A) (B) (B) (B) (A.B) (A. tümleyen işlemleriyle bir Boole cebri oluşturur. Yani her bir permütasyon bir fonksiyona karşı düşer.2.B) (ø) a) Birleşim işlemi b) Kesişim işlemi c)Tümleyen 2..B) ve ø kümeleri alınarak. Tanıt kümeler teorisinin aksiyomları ile Boole Cebri aksiyomları arasındaki karşılılıktan yararlanarak yapılabilir. (Tablo 2. kesişim ve tümleyen işlemlerine ilişkin tanım tabloları aşağıda verildiği gibidir.B) (ø) (ø) (ø) (ø) (ø) (ø) (A..b2) olsun.B) (A.. birleşim.B) (B) (A.xS kümesindeki eleman sayısı N 18 n yani N . n Tanıt: Tanım 2. f : A → B tanımlanan farklı fonksiyon sayısı.B) (A) (ø) (A) (ø) (A. kümeler kuramının (∪ ) birleşim.(B).B) ' (ø) ∪ (ø) (ø) (A) (B) (A. tümleyen işlemleriyle bir Boole cebri oluşturur.B) (A. Örnek 2. A = (a1.= a.b + a' c + a b c + a' b c = a b (1 + c ) + a' c (1+ b) = a. S → S ya tanımlanabilen farklı n-değişkenli fonksiyon sayısı.(AB)} kümesi. bağımsız aksiyomların sağlandığı görülür Tablo 2. (A). Örnek 2.( a + a' ) = a.B} kümesinin alt kümelerinden oluşan S= { (ø).B) (A) (A) (A) (A. (∩ ) kesişim. #A = p = 3 ve #B = N = 2 dir.B) (A.a3) ve B = (b1.1). kümeler kuramının kesişim. olduğuna göre.6 da verilen n-değişkenli fonksiyon tanımı uyarınca.13. S in n kez kartezyen çarpımı olan S n = SxSx.B) (A.

.tekrarlanabilen farklı elemanın n li permütasyonları sayısı kadardır (#S =N ). . yazılış biçimine göre farklı uzunlukta olabilir. . N = 3. . Bir fonksiyon. . . Örneğin f1= (x1+x2)' ve f2= x'1. n = 2 olduğundan N(N ) = 3 =3 = 19683 dür.14. Tablo 2. x1 x2 a1a1 a1a2 a1a3 a2a1 a2a2 a2a3 a3a1 a3a2 a3a3 f1(x1 x2) a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 f2 (x1 x2) f3(x1 x2) a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a2 . Üç elemanlı bir kümeye ilişkin tanımlanabilen iki değişkenli fonksiyonlar. n-değişkenli Boole fonksiyonu: x1.2. Bir başka yaklaşımla formül biçiminde ifade edilebilen Sn → S e fonksiyonlardır. S kümesindeki her bir elemana S kümesinde bir eleman karşı düşüren fonksiyona denir.). .12 den dolayı S → S'e fonksiyon sayısı N n n (N ) n n dir. .. tekrarlanmış veya tekrarlanmamış değişkenler ile tekrarlanmış veya tekrarlanmamış işlemlerin toplam sayısıdır. .3.4 Boole ve Boole Olmayan Fonksiyonlar Tanım 2. Tanım 2. 19 n . . . . S kümesinde 2 2 N = 3 = 9 eleman vardır ve tablo 2. . Boole olan fonksiyonların dışındaki bütün fonksiyonlara Boole olmayan fonksiyon denir. . . . . .S2. Diğer sütunlardan her biri bir fonksiyona karşı düşer. Boole fonksiyonunun uzunluğu: Boole fonksiyonunun formülle verilen ifadesinde tekrarlanmış veya tekrarlanmamış sabitler. . x2 bağımsız değişkenlerinin aldığı değerlere karşı düşer. . ..13. (‘) işlemleri uygulayarak.. f = x1 1 uzunluklu fonksiyona. f = x1+x2 ise 3 uzunluklu fonksiyona birer örnektir.2. . Öyleyse Teorem 2. .S3) olduğuna göre f:S → S e tanımlanan iki değişkenli (3 ) 9 n 2 fonksiyon sayısı. (.x'2 fonksiyonları eşdeğer olup birincisi 4 uzunluklu ikincisi ise 5 uzunlukludur. . de gösterilmiştir. . Örnek 2. . İlk iki sütun sırasıyla x1. f19683(x1 x2) a3 a3 a3 a3 a3 a3 a3 a3 a3 n 2 2. f=x’i 2 uzunluklu. . F = a. S = (S1.xn değişkenlerine (+). x2 .

L=1 uzunluklu Boole fonksiyonları f(x1..xi...xi.. . ..x2.k için (1) ifadesinin geçerli olduğunu varsayalım ve L = k+1 uzunluklu bir Boole fonksiyonu için bu ifadenin geçerliliğini tanıtlayalım.. .. f(x1.. f(x1.xn) = f(x1..xn) = g(x1.. xi ..xn)=[g(x1.....a. .xn) = g(x1. ....15.xn)| =x f(x .xn) c) f(x1....1 = a dır..xi.......Teorem 2.. L=1 uzunluklu Boole fonksiyonları için (1) ifadesi geçerlidir.. (k+1) uzunluklu bir Boole fonksiyonu k veya daha küçük uzunluklu g ve h fonksiyonları cinsinden ancak aşağıdaki üç farklı biçimde yazılabilir.... xn )olmak üzere n-değişkenli bir xi = 0 x'i + f (x1. f(x1.xi.......xn)| xi =0 i xi =1 i Şimdi L ≤.xn)| x = xJ x'i+xJ xi = xJ(x'i + xi) = xJ1 = xJ f(x1. .xn)| f(x . f(x1.xn)= xi için f(x1. xi =0 + xi ] (2) Tanıt: Önce ilk ifadeyi matematiksel tümevarımla sonra ikinci ifadeyi dual alarak tanıtlayalım. x 0 i x i= i =1 f(x1...xn)| x'i + f (x1. ...Xn)| biçimlerinde yazılabilir.... .....xi..x ..xn)= = 0 = f(x1.xi. a) b) f(x1.xn)| x' + h (x1. 1 i xi =1=1 olup f(x1.xn)+h(x1.. . .....xn)| veya duali f(x1. . .xi.xn)=g(x1...xi.xn)|x =1 i +x'i ] [ f (x1... .xn)=a için f(x1.xi.xn)= xJ için f(x1..... ...xn) f(x1.. ..xn) ]' Bu olası üç farklı durumu ayrı ayrı inceleyelim..xn). 1 i xi =1 J olup x' + f (x1. . x x i =0 i =1 dir.. .xn)| x' + f (x1.. .xi..x .xn)| x xi =0 i xi =1 i h(x1..xn)| xi =0 =0.xn)| xi =1 xi (1) [(x1.. ......xn)= xi dir.....xn) | xi Boole fonksiyonu. f(x1x2.xn)| x xi =0 i xi =1 i 20 ..xn)| =x xi =0 J .xi... f(x1.xn)| 1 =a olup xi =0 xi = f(x1..xi.xn)| xi = a x'i+a xi = a(x'i + xi) = a...xi...xn)| = a. ...xn)| xi = 0 x'i+1 xi = 0 + xi = xi dir.....h(x1..xi.xi.xi.xi.. .xi.. a) g ve h nın uzunlukları L veya daha küçük uzunluklu olduklarına göre g(x1.xn)| x' + g (x1.xn)=a.xn)=h(x1.

..0. (2) eşitliği (1) eşitliğinin duali olduğundan.+ f (1.......xn)| b) xi = 0 h(x1......xn)| ..xi.. Öyleyse g(x1. xn) = x'1 f(0.xi.15..xn) = [g(x1.....xi...xn) + x2 f (1....xi .x 2 xn bulunur. x2..xn)| xi x i =1 g(x1..xi... Teorem 2.......xn) = f (0.............xi .....xi.xi..xi..xn)| + x'i ) ] xi =0 xi =1 = g' (x1. teorem 2.xn) c) xi =0| x'i + f (x1.0) x'1...0.xn)| xi =0+ xi =1 h(x1.1...xi ... x'n+ f (0.xi.x'2 xn+ f (1. x'i + g' (x1.... xn) ]+x1 [ x'2 f (1. Tanıt: Verilen fonksiyonun..1. 1.xi.... .0. 21 .xn)| g' (x1..xn)| xi =1 [g(x1....xn)| xi =0 ]x'i ] xi +[g (x1.xi... geçerlidir.xn)| =f(x1.xi..xn)| x' + g'(x1.0. x2...xi ...0.... x2..xi.xi.xi... Boole fonksiyonlarının birinci tip kanonik açınımı: f : S → S e ndeğişkenli bir Boole fonksiyonu "çarpımlar terimleri toplamı" f(x1....xi.........xi...xn)|xi =1 xi ]' = [ (g' (x1............0) x'1..xn)|xi =0 x'i + g (x1.xn)| h (x1.xn)| x xi =1 xi =1 i x'i + f (x1..1) x'1......1) x1...15 e göre açınımı ard ardına n kez uygulanarak f(x1.xn).......1) x1x'2x3 xn+ ..xi.. ...xn)| x xi =0 xi =1 i = f(x1. xn+ f (1...1) x'1......h(x1.xi.xn)| xi + xi ) .xn) + x2 f (0.0.yazılabilir..1. x2..xn) = x'1 f (0.xi. (g' (x1... 0..xn)| xi =0 xi =1 xi =0 i xi =1 Consensus teoremi gereğince = g' (x1. xn) ] = --= f (0...xn)| xi =1 xi + h (x1................. ... xn) = x'1 [ x'2 f (0....xn) = g(x1.....xn)| x'i + f (x1..xi.xn)| + g'(x1..xn) ]' = [ g(x1..xi.xn)| xi x x i =0 i =1 L = k+1 uzunluklu f fonksiyonu için de verilen bağıntı geçerli olduğuna göre her zaman geçerlidir.x'2 .xn)| =f(x1.x'2 x'n+ f (0. 1.x'2 .... 0.xn) + x1 f (1..xi...xi.xn)| x' xi =0 xi =0 i +g (x1.. ..xi. ...xn)+h(x1...xn) + x1 f (1.1) x1x 2… n xn biçiminde ifade edilebilir...

1.1.16 Boole Fonksiyonunun ikinci tip kanonik açınımı: f:Sn → S e ndeğişkenli bir Boole fonksiyonu "toplamlar terimleri çarpımı" f(x1. . basamaklarda ki sayamaklar ilgili değişkenlerin aldıkları değerlerdir.x i 1 2 −1 n) yazılabilir.. . =[ f (0..15 in duali alınarak tanıt yapılır. .1. bir basamaktaki sayamak 0 ise ilgili değişken tümleyen (x') olarak.0) + x1 +x2 +. +Xn)] [ f (0.. ∆ n m2 -1 (x1x2 .0. . xn) = x1x2 . .. .0. sayamak 1 ise ilgili değişken kendi (x) olarak çarpımlar teriminde görülür. Tanım 2.0.1)+x1+x2+. xn dır.1) ve ∆ m0 (x1x2 . . basamaklar değişkenlere karşı düşürüldüğünde. tip kanonik açınım bir başka biçimde f (x1x2 . mi lere ilişkin eşitliğin sağındaki çarpım terimlerindeki değişkenlerin saptanması: i sayısının iki tabanındaki karşılığında. ..1)+x'1+x'2+. f(i) ye ilişkin eşitliğin sağında fonksiyonun değişkenlerinin aldıkları değerlerin saptanması: i sayısının iki tabanındaki karşılığında. .0) ∆ f(1) = f(0. x'n ∆ m1 (x1x2 . 22 .xn ) = 2 n ∑ f(i) m (x x . f(2n-1) = f(1. 0 < i < 2n-1 olan 10 tabanında bir sayıdır.[ Tanıt: Teorem 2. . .. .1) . .tip kanonik açınımda çarpımlar terimlerine minterim denir Teorem 2.. .. x2 xn) = i= 0 f(1. f(i) ve mi deki i..0..+x'n] biçiminde ifade edilebilir.. xn) = x'1x'2 . . öyle ki ∆ f(0) = f(0. . basamaklar değişkenlere karşı düşürüldüğünde. .+x'n] . .15 Minterim: Bir Boole fonksiyonuna ilişkin 1... xn) = x'1x'2 . .. xn .

. 2. Bu Boole fonksiyonuna ilişkin 1. Örnek 2. O halde farklı iki 1. Sonuç 2. bir basamaktaki sayamak 0 ise ilgili değişken kendi (x) olarak. xn) = x'1 + x'2 +. tip açınımı X ve Y olsun.xn )] yazılabilir. X ve Y farklı olduğuna göre. öyle ki f(i) 1.1 simgelerinden oluşan tanım elemanı için aldığı değerler f(0. . ve 2.xn ) = ∏ 2n −1 i=0 [f(i)+. fonksiyon tanımıyla çelişir. f(1. ∆ n M2 -1 (x1x2 . tip kanonik açınımda toplamlar terimlerine Makterim denir. .. xn) = x1 + x2 +. ve 2.+x1x2+Bx1x2 dir.4.. xn) = x1 + x2 +. tip kanonik açınımda tanımlandığı gibidir Mi ler ise ∆ M0 (x1x2 . Örnek 2. n Mi deki i 0 < i <2 -1 olan 10 tabanında bir sayıdır. Tanım 2. +xn ∆ M1 (x1x2 . Mi ye ilişkin eşitliğin sağındaki toplam terimlerindeki değişkenlerin saptanması: i sayısının iki tabanındaki karşılığında basamaklar değişkenlere karşı düşürüldüğünde.0) = 0. tip açınımlar yeganedir. en az bir minterimin katsayısı X ve Y de farklı olmak zorundadır. + x'n dır. f(0. . tip kanonik açınım bir başka biçimde f (x1x2 .2. . Tanıt: Varsayalım ki bir Boole fonksiyonun farklı iki 1. Bu demektir ki fonksiyonun aynı bir tanım elemanına farklı iki değer elemanı karşı düşer.0)x'1x'2+f (0. + x'n .1 de verilen S kümesi için f:S → S e tanımlanan iki değerli bir Boole fonksiyonun 2 =2 = 4 adet 0.17. Teorem 2. . Bu sonuç 1. .1)x1x2 = Ax1x2. . . tip kanonik açınımlardan hemen görülmektedir. sayamak 1 ise ilgili değişken tümleyen (x') olarak toplamlar terimlerinde görülür..Mi (x1x2 . tip kanonik açınım 23 n 2 2 n . bu fonksiyon yegane olarak belirlenmiş olur.1)x'1x2+f(1.1 simgelerinin n-li permütasyonları sayısı (2 ) kadar olan tanım elemanına karşı düşen değer elemanları biliniyorsa.16 Makterim: Bir Boole fonksiyonuna ilişkin 2.0) = A. tip kanonik açınım: f(x1x2) = f (0.Bir Boole fonksiyonuna ilişkin 1.0)x1x'2+f (1. f(1. 2. Herhangi bir n-değişkenli Boole fonksiyonuna ilişkin 0. tip açınım olamaz.1) = 1.1. Bir başka deyişle herhangi bir Boole fonksiyonu 2n özel değeriyle yegane olarak belirlenir. tip açınım içinde benzer tanıt yapılır.1) = B olsun.

0.) tip kanonik açınım yazılır.1)+x'1+x'2] = (A+x1+x2) (x'1+x2) (B+x'1+x'2) dür. Örnek 2. Örnek Boole fonksiyonu için S2 → S ilişkisi 10 11 0A 0B A0 B0 1A 1B A1 B1 AA 0 B A 1 0 A 0 B B 1 0 AB B BA A BB 1 Sonuç 2. örnek 2. O halde f2 Boole fonksiyonu olamaz.1 de yerilen S={(Ø) . (2. veya 2. Tablo 2. ( ' ) işlemlerinin oluşturduğu Boole cebrinde S2 → S e tanımlanan 2 değişkenli iki fonksiyon tablo 2. çift çizgi ile ayrılan 1. n=2 dir f1 fonksiyonu örnek 2.2.) tip kanonik açınım formülüyle bulunan değerlerden farklı ise fonksiyon Boole olmayan fonksiyon.4 te çift çizgi ile ayrılan birinci bölgedeki verilerle f1 e ilişkin kanonik açınımlar.A)=0 dır. ) . tanım kümesinde arta kalan (Nn-2n) tanım elemanı için fonksiyonun aldığı değer.f(x1x2) = [f(0.1 deki işlem tanım tablolarından yararlanarak f(x1x2) |=Ax1x2+x'1x2 +B x1x2 = A A' B' +A' B + B A B = 0. Verilen bir fonksiyonun Boole olup olmadığına.0)+x1+x2] [f(0. S2 kümesindeki diğer tanım elemanları için Boole fonksiyonunun aldığı değer elemanları yukarıdaki herhangi bir açınım formülünden hesaplanarak bulunabilir. n: değişken sayısı N=#S olduğuna göre. ikinci bölgedeki f1 e ilişkin verileri sağlar. 01 10 11 0A 0B A0 B0 1A 1B A1 B1 AA 1 1 0 0 B B A 0 1 1 0 0 A A 0 0 B B B B 1 1 0 0 AB B B BA A A BB 1 1 S2 f1 f2 24 .B' + B. (AB) } kümesi ile (+) . N=4. 1 (2. aynı ise fonksiyon Boole fonksiyonudur. (A) . Oysa f1(0. Çünkü tablo 2.4 te verilmiştir. (B) .1 den oluşmuş 2n tanım elemanı için fonksiyonun aldığı değerden yararlanarak 1. ( . Boole fonksiyonu olsaydı f1 in aynı olacaktı.2. Boole olmayan bir fonksiyondur. x1= A. Örnek 2.4.0)+x'1+x2] [f(1. 1.B+0.B=B x1= B bulunur. Bu fonksiyon tablo biçiminde tablo 2.3 de verilmiştir.4 te verilen fonksiyon olup bir Boole fonksiyonudur. karar verilebilir. f2 fonksiyonu ise 0-1 den oluşmuş 2n =22=4 tanım elemanı için f1 in aldığı değerleri almaktadır. 00 A A Tablo. tip kanonik açınımlardan yararlanarak. fakat ikinci bölgede en az bir yerde f1 den farklı olan Boole olmayan çok sayıda fonksiyon verilebilir. Örneğin x1x2 = AB domen elemanı için Boole fonksiyonunun aldığı değer. bölgede f1 in aldığı değerleri alan. Boole olan ve olmayan fonksiyonlara örnek.3. Verilen f:S2 → S fonksiyon Boole varsayılarak.1)+x1+x'2] [f(1.5. x2= B S2 S 00 A 01 1 Tablo2.A)=A olduğu halde f2(0. f2.4 te.

Farklı seçim sayısı. Tablo 2. S={0. -N farklı işaretin 2 Ii permütasyonları sayısı. tip kanonik açınımında katsayısı 1 olan makterimlere yanlış. tümleyen işlemleriyle oluşturduğu Boole cebrine iki değerli Boole cebri denir. Boole fonksiyonları için 0. Tanım 2.13 uyarınca N(N n (N ) n (2 ) n ) olduğuna göre Boole olmayan fonksiyon sayısı [N . Sonuç 2.veya 2. O halde Boole fonksiyonu sayısı N n (2 ) n (N ) n n (2 ) Sonuç 2.N ] dir. kanonik açınımlar gereğince. çarpma. bütün anahtar fonksiyonları Boole fonksiyonu olup formül biçiminde ifade edilebilirler. çünkü açınım formülüyle yegane olarak belirlenirler.5.1} kümesinin. 0 olan makterimlere ise doğru makterim denir. Tanım 2.8 . tip kanonik açınımda yalnızca doğru makterimlerin düşünülmesi yeter. İki değerli Boole Cebri: 0 ve 1 birim elemanlarından oluşan S={0. Anahtar fonksiyonlarının 1.5 te verilen toplama. Tanım 2.3. 1.1 den oluşmuş 2 tanım elemanına karşı düşen değer elemanları bağımsız olarak seçilebilir.19. + 0 1 . tip 25 . Tablo 2. tip kanonik açınımlarında yalnızca doğru minterimleri.1} kümesi için tanımlanan Sn → S e n-değişkenli fonksiyonların tamamı Boole fonksiyonudur. # S = N olduğuna göre f:Sn → S n-değişkenli Boole fonksiyonu sayısı n n (N ) n (2 dir.5 İki Değerli Boole Cebri ve Anahtar Fonksiyonları Tanım 2. Doğru ye yanlış makterimler: İkili Boole cebrinde tanımlanan anahtar fonksiyonlarının 2.Diğer tanım elemanlarına karşı düşen değer elemanları bağımsız seçilemez. 0 1 ' 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 İleride ki konularda iki değerli Boole cebrinin bir matematiksel model olarak temsil ettiği fiziksel sistemler üzerinde duracağız.4 uyarınca ikili Boole cebrinde tanımlanan bütün fonksiyonlar Boole fonksiyonu olduğuna göre.N ) ] dir. N dir. Doğru ve yanlış minterimler: İkili Boole cebrinde tanımlanan anahtar fonksiyonlarının 1.1} kümesi için tanımlanan toplama. 0 olan minterimlere ise yanlış minterim denir.N dir. teorem 2. Çünkü 1. 2. N n (N ) =N n (2 ) = 2 n (2 ) dir. 2. S = {0. Anahtar fonksiyonları: İki değerli Boole cebrinde tanımlanan fonksiyonlara anahtar fonksiyonları denir. f:S → S e n-değişkenli Boole olmayan fonksiyon sayısı ise [N . tip kanonik açınımında katsayısı 1 olan minterimlere doğru.17.4.20. Sonuç 2. tümleyen işlemleri. Sn → S e toplam fonksiyon sayısı.çarpma.

.6 =[f(0)+M0] [f(1)+M1] [f(2)+M2)] [f(3)+M3] [f(4)+M4] [f(5)+M5]+[f(6)+M6] +f[(7)+M7] =[0+M0] [0+M1] [1+M2] [0+M3] [l+M4] [l+M5] [0+M6] [1+M7] 26 .xn) = Σ Doğru minterimlerin 10 tabanındaki indisleri.m0+0 m1+1 m2+0 m3+1 m4+1 m5+0 m6+ 1 m7 = m2+m4+m5+m7 = x'1x2x'3+x1x'2x'3+x1x'2x3+x1x2x3 dır. Anahtar fonksiyonlarının bir gösterilimi de f(x1.Bir Boole fonksiyonuna ilişkin doğruluk tablosu. .xn) = Π Doğru makterimler biçiminde yazılabilir.7 = f(0)m0+f(1)m1+f(2)m2+f(3)m3+f(4)m4+f(5)m5 + f(6)m6+f(7)m7 = 0.1. 2.x2. ve fonksiyona ilişkin minterim ve makterimler.x2.. Aşağıdaki Tablo 2.5.4. . .21 Doğruluk tablosu: İki değerli Boole cebrinde bir fonksiyona ilişkin tanım ve değer kümesi elemanlarını gösteren tabloya doğruluk tablosu denir. O nedenle 1. Örneğin f(x1x2x3) = Σ 2.x2.4.6 da bir anahtar fonksiyonuna ilişkin doğruluk tablosu ve minterim ve makterimler verilmiştir.tip kanonik açınım ise f (x1x2x3)=Π 0.7 ile gösterilen anahtar fonksiyonu f(010) =f (100) = f (101) = f (111) =1 ve f(000) = f (001) = f(011) =f (110) = 0 olan bir fonksiyondur. Tablo 2. tip açınımda 0 olurlar ve fonksiyonun ifadesinde görülmezler.xn) = Π Doğru makterimlerin 10 tabanındaki indisleri f(x1. Örnek 2. ve 2. . tip kanonik açınımları f(x1.3.5.. tip kanonik açınımı f (x1x2x3) = Σ 2.xn) = Σ Doğru minterimler veya biçiminde olur. 2.. x2 x3 x1 f(x1x2x3) Minterimler makterimler i 2 1 f(i) Mi Mi 2 2 20 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 m0=x'1x'2x'3 m1=x'1x'2x3 m2=x'1x2x'3 m3=x'1x2x3 m4=x1x'2x'3 m5=x1x'2x3 m6=x1x2x'3 m7=x1x2x3 M0=x1+x2+x3 M1=x1+x2+x'3 M2=x1+x'2+x3 M3=x1+x'2+x'3 M4=x'1+x2+x3 M5=x'1+x2+x'3 M6=x'1+x'2+x3 M7=x'1+x'2+x'3 f(x1.6.açınımda 1. Tanım 2. veya Örnek fonksiyonun 1.x2.6.

Bundan sonraki bölümlerde yalnızca ikili Boole cebri kullanılacaktır. 27 . Son olarak ta ikili Boole cebri.M6 =(x1+x2+x3) (x1+x2+x'3) (x1+x'2+x'3 ) (x'1+x'2+x3) dır 2.M3. Boole olan fonksiyonlara ilişkin genel 1. ve 2.M1.=M0.6 Özet Bu bölümde en genel anlamda Boole cebri ve bu cebirde tanımlanan Boole olan fonksiyonlarla Boole olmayan fonksiyonlar incelenmiştir. tip kanonik açınımlar verilmiştir. bu cebirde tanımlanan anahtar fonksiyonları ve bu fonksiyonların minterim ve makterimler cinsinden nasıl yazıldığı gösterilmiştir.

Akım mantığı: Bir ikili sayısal dizgede 1 ve 0 simgeleri akımın olup olmamasını simgeliyorsa. Gerilim mantığı: Bir ikili sayısal dizgede 1 ve 0 simgeleri gerilimin olup olmamasını simgeliyorsa. Tanım 3.ikili Boole cebri ile matematiksel olarak nasıl modellendirileceği incelenecektir.y' yi gerektirir x'+y x eğer ve yalnız y x=y xy+x'y' Teorem 3. Buna göre "Bu gün Gümüşsuyunda yağmur yağabilir" bir önerme değildir ama "Bugün Gümüşsuyunda yağmur yağdı” bir önermedir. 3. fiziksel dizgelerdeki elektriksel büyüklüklerin (akım veya gerilim) olup olmamasına karşı düşürüleceklerdir.BÖLÜM 3 SAYISAL DİZGELER VE BOOLE CEBRİ 1. Dildeki ifade Önermeler Cebrinde Boole Cebrinde olumsuz x -x Olumsuz x' x veya y veya ikisi de x ∨ y Birleşim x+y x ve y x ∧ y Kesişim x. bu dizge gerilim mantığı ile çalışıyor denir. Dilde kullandığımız bazı cümleler.3. önermeler cebri ve Boole cebri karşılaştırması. Y(yanlış) } kümesi ve aşağıda tablo 3.1. (`) olumsuz işlemleriyle aşağıdaki tablo 3.1 Giriş Bu bölümde sırasıyla önermeler cebrinin ve kapı elemanlarından oluşan sayısal dizgelerin. önermeler cebrinin ( ∨ ) birleşim. bir Boole cebri oluşturur.1. Pozitif mantık: İkili sayısal dizgede herhangi bir noktada 1 in simgelediği gerilim (akım) 0 ın simgelediği gerilimden (akımdan) büyükse dizge pozitif mantıkla çalışıyor denir. Tanım 3. S={ D(doğru).2 Önermeler Cebri ve İki Değerli Boole Cebri Bilindiği gibi önermeler cebri dilin matematiksel betimlemesinde kullanılır.2 te tanımlanan toplama( ∨ ). Boole cebrindeki {S} kümesinin 1 ve 0 elemanları. Bu betimlemede önermelerin özelliği ya doğru ya da yanlış olmasıdır. ( ∧ ) kesişim. 28 . çarpma( ∧ ). bu dizge akım mantığı ile çalışıyor denir.4.1 deki gibi betimlenebilirler. Tablo 3.y Eğer x öyleyse y x→ y x. olumsuz(-) işlemleri.2.1. Tanım 3. Tanım 3. Dildeki cümleler. Negatif mantık: İkili sayısal dizgede herhangi bir noktada 1 in simgelediği gerilim (akım) 0'ın simgelediği gerilimden (akımdan) küçükse dizge negatif mantıkla çalışıyor denir. X ve Y önerme değişkenleri olup D(doğru) ve Y(yanlış) değerlerinden birini alırlar.

Bu lojik toplama işlemidir. Y→ 0 a karşı düşürülüp. 29 . a) Asansör çalışmakta. x y X∨ Y X∧ Y -x D D D D Y D Y D Y Y Y D D Y D Y Y Y Y D Tanıt: D→ 1. Bu fonksiyon bir asansörün güvenilir çalışabilmesi için uyarı işareti üreten fonksiyonda olabilir. aksi halde yanlış(Y) olan bir F önerme fonksiyonu düşünelim. çarpma ve olumsuz işlemlerinin tanım tablosu. koşulların toplamı biçiminde görülecektir.Tablo 3. Netice olarak F önerme fonksiyonu. 1. Örneğin yukarıdaki fonksiyondaki terimler U parantezine alınabilir. U: Asansör çalışıyor V: Asansör boş Y: Asansör çağrılmış . Şimdi sırasıyla U. değişkenlerin çarpımıyla elde edilen koşulların. Önerme fonksiyonu bir Boole fonksiyonu ile temsil edilebilir. Buna göre F önermesi: F = UVY'+UZ biçiminde bir Boole fonksiyonu ile ifade edilebilir.Z değişkenlerini aşağıdaki önermelerle tanımlayalım. Bu işlem lojik çarpma işlemine karşı düşer.Y. F önermesi. 3.V. 1 de giriş çıkış ilişkisinin doğruluk tablosu ve gösterilişi verilmiştir. Bu Boole fonksiyonu üzerinde yapılacak çeşitli işlemler sonucu sözle anlatım farklı biçimlerde ifade edilebilir. Boole cebri aksiyomları sağlatılarak tanıt yapılabilir.3 Kapı Elemanlarından Oluşan Devreler ve İki Değerli Boole Cebri Önce yaygın biçimde kullanılan kapı elemanlarını tanıyalım. Y': Asansör çağrılmamış z: Kapı açık . Yani F. herhangi bir değişkenin istenmeyen bir değer almasında (0) olacaktır. Herhangi bir koşul ise belli değişkenlerin birlikte 1 değeri almalarında (1). Örneğin aşağıdaki koşullardan en az biri ( VE/VEYA) sağlandığında doğru(D). toplamı biçiminde görülecektir. z': Kapı kapalı Koşullardan herhangi biri sağlandığında F = 1. içi boş ve çağrılmamışsa ve/veya b) Asansör çalışmakta ve kapısı açık koşulları altında doğru aksi halde yanlış olsun. sağlanmadığında ise F=0 olacaktır.2.VE kapısı (AND gate): Şekil 3. Önermeler cebri işlemlerinden toplama.

5 te giriş çıkış ilişkisinin doğruluk tablosu ve gösterilişi verilmiştir. 30 .TÜVEYA kapısı (NOR gate): Şekil 3.x y 0 0 1 1 0 1 0 1 xy 0 0 0 1 x y xy Şekil 3. Tümleyen kapısının doğruluk tablosu ve gösterilişi 4.5.2 de giriş çıkış ilişkisinin doğruluk tablosu ve gösterilişi verilmiştir.4. VEYA kapısı (OR gate): Şekil 3. TÜVE kapısının doğruluk tablosu ve gösterilişi 5.Ayrıcalı-VEYA kapısı (Exclusive-OR gate): Şekil 3.6 da giriş çıkış ilişkisinin doğruluk tablosu ve gösterilişi verilmiştir. x 0 0 1 1 y (xy) ' 0 1 1 1 0 1 1 0 x y (xy) ' Şekil 3.1 VE kapısının doğruluk tablosu ve gösterilişi 2. TÜVEYA kapısının doğruluk tablosu ve gösterilişi.3 te giriş çıkış ilişkisinin doğruluk tablosu ve gösterilişi verilmiştir. x 0 0 1 1 y 0 1 0 1 x+y 0 1 1 1 x y x+y Şekil 3. TÜMLEYEN kapısı (NOT gate): Şekil 3.2 VEYA kapısının doğruluk tablosu ve gösterilişi 3. 6. x 0 1 x' 1 0 x x' Şekil 3.3. x 0 0 1 1 y 0 1 0 1 (x+y) ' 1 0 0 0 x y (x+y) ' Şekil3. TÜVE kapısı (NAND Gate): Şekil 3.4 te giriş çıkış ilişkisinin doğruluk tablosu ve gösterilişi verilmiştir.

Her bir kapı elemanının gerçekleştirilmesi için transistörlerden yararlanılır. Tanım 3. MOS.6 Ayrıcalı-VEYA kapısına ilişkin doğruluk tablosu ve gösterilişi. Giriş yelpazesi (Fan in) Bir kapı elemanına uygulanabilecek maksimum giriş sayısına denir.1 } kümesine VE.x y x ⊕y x 0 0 0 x ⊕y 0 1 1 y 1 0 1 1 1 0 Şekil 3. Kapıların çıkışında. İki giriş ve bir çıkışlı kapı elemanlarından bir SSI elemanda normal olarak dört tane bulunur. pozitif (negatif) akım (gerilim) mantıkları S={ 0. TÜMLEYEN kapıları çarpma. 31 . Mantık devreleri. Ayrıcalı-VEYA kapısının VEYA kapısından ayrılması 11 girişi için de çıkışın 0 olmasıdır. Yani Ayrıcalı-VEYA kapısı girişler farklı işaretli ise 1 çıkışını. Tanım 3. Lojik devrelerde kullanılan tümleştirilmiş devreleri dört gruba ayırmak mümkündür. değişkenlerin tümleyenleri için de kullanılabilir. Bu dersin kapsamı içerisinde kapı elemanları. aynı işaretli ise 0 çıkışını verir. giriş-çıkış ilişkisi verilerek tanımlanmıştır. kapılara ilişkin giriş . Bir kombinezonsal devreye ilişkin Boole fonksiyonu.7 de iki SSI elemanı örneği verilmiştir.14. toplama. Transistörlerle yapılan gerçekleştirilmelerde çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır ( TTL. iki değerli bir Boole cebri ile matematiksel olarak modellendirilebilirler. tümleyen işlemi için kullanılan küçük yuvarlak (o) işareti. VEYA. SSI elemanlar içlerinde 10 kadar kapı elemanı bulunduran devrelerdir. kapıların girişlerinde. Mantık devresi: Sonlu sayıda kapı elemanlarından oluşan ve aynı bir girişine birden fazla çıkışın bağlı olmadığı birleşik devreye denir. Tek giriş ve tek çıkışı olan tümleyen elemanından ise 8 tanesi ticari bir tümleşik devrede görülür. Tanım 3. CMOS gibi ) Bu teknolojiler ve kapı elemanlarının iç yapısı bu dersin kapsamı dışında tutulmuştur. tümleştirilmiş devre olarak satılırlar. Kapı elemanları yukarıda gösterildiği gibi tek başlarına ticari olarak satılmazlar. Şekil 3.çıkış bağıntısı (tanım bağıntısı) formül biçiminde yazılarak ta kolayca bulunabilir. SSI (Single Scale Integrated Circuits) Küçük ölçekli tümleşik devreler. tümleyen işlemlerine karşı düşürülerek. Çıkış yelpazesi (Fan out) Bir kapı elemanından alınabilecek maksimum çıkış sayısına denir.5.6.

8 de üç girişli ve tek çıkışlı bir kombinezonsal devre ve buna ilişkin doğruluk tablosu verilmiştir. devrenin analiz edilmesine karşı düşer (Giriş/çıkış ilişkisinin analitik ifadesi). Bu tabloya karşı düşen Boole fonksiyonu. farklı çıkışlar veren mantık devresi kombinezonsal değildir. Örneğin şekil 3. Analizi yapılacak devre giriş ve çıkışları belirlenmiş bir kapalı kutu olarak verilmiş olsun. x1 x2 x3 Kombinezonsal devre f 32 . Analiz işlemi. LSI (Large Scale Integrated Circuits) Büyük ölçekli tümleşik devrelerde. Tanım 3. çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. her bir çıkışa ilişkin bir Boole fonksiyonun bulunmasıyla yapılabilir. Bu fonksiyonların bulunması devreler teorisindekine göre çok daha basit ve kolaydır. İlerde göreceğimiz gibi bu devreler ardışıldır. İleride nasıl elde edebileceğimizi göreceğimiz gibi. yine bu dersin kapsamında incelenecektir. devrede gözlenerek bir doğruluk tablosu oluşturulur. analiz için aranan fonksiyondur. Verilen bir kombinezonsal devreye karşı düşen Boole fonksiyonunun bulunması. 100-1000 kadar kapı elemanı bulunabilir. bilindiği gibi. bu fonksiyon f = x1x2 + x'3 Boole fonksiyonuna eşdeğerdir. VLSI (Very Large Scale Integrated Circuits) Büyük ölçekli tümleşik elemanlar binlerce kapı elemanını kapsayan devrelerdir bu dersin kapsamında incelenmeyecektir. düğüm yöntemleri gibi.Oysa lojik devrelerde analiz işlemi. Her bir giriş permütasyonu ve buna ilişkin çıkış. Her bir kombinezonsal devreye bir Boole fonksiyonu (analiz).7.örneğin çevre. Kombinezonsal devrenin çıkışı. her bir Boole fonksiyonuna da en az iki kombinezonsal devre (sentez) karşı düşürülebilir.14 vcc 13 12 11 10 9 8 vcc 14 13 12 11 10 9 8 grd grd 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 vcc: besleme gerilimi grd:toprak Şekil 3. girişleriyle yegane olarak belirlenen mantık devrelerine denir.7 Pratikte kullanılan iki SSI tümleşik devre şeması MSI (Medium Scale Integrated Circuits) Orta ölçekli tümleşik devreler. tanım gereğince girişler cinsinden yegane olarak belirlendiğine göre. Buna göre aynı girişe. her bir girişe bir bağımsız değişken karşı düşürülüp fonksiyon olarak bulunur. Örneğin mikroişlemciler bir VLSI elemandır. içersinde 10100 kadar kapı elemanı bulunduran devrelerdir ve bu dersin kapsamında incelenecektir. Kombinezonsal devre: çıkışları. devreler teorisinde.

ve 2. n-değişkenli bir Boole fonksiyonuna. sentez işlemi. Tutulacak yol. x1 x2 x1x2 f =x1x2+x3' x'3 x3 Şekil 3. her birine birer tane olmak üzere. tip kanonik açınımlardan yararlanarak. lojik devrelerde en az iki çözümlüdür. kapı çıkışının girişleri cinsinden yazılması ve bu işleme devrenin çıkışına gelinceye kadar devam edilmesidir. Şekil 3.9 de bir örnek verilmiştir. VEYA kapısının çıkışında. VE kapıları 1. kapı elemanları ve bağlantılarıyla verilmiş olsun. Seviye ye karşı düşer.8 Örnek kombinezonsal devreye ilişkin doğruluk tablosu ve karşı düşen Boole fonksiyonu.Girişler bağımsız egişkenler x1 x2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Bağımlı değişkenler x3 0 1 0 1 0 1 0 1 f 1 0 1 0 1 0 1 1 x1x 0 0 0 0 0 0 1 1 x3’ 1 0 1 0 1 0 1 0 x1x2+x3’ 1 0 1 0 1 0 1 1 Şekil 3. kapı elemanlarında oluşmuş devrenin bulunması. tip kanonik açınım için çarpımlar terimleri. 1.9 Bir kombinezonsal devreye karşı düşün Boole fonksiyonunun bulunmasına örnek Giriş ve çıkışları belli (doğruluk tablosu veya fonksiyonu belli) bir kutuya ilişkin. VEYA kapısı 2. çarpımlar terimlerinin toplamı olan fonksiyon da.. n-girişli VE kapılarıyla. Analizi yapılacak kombinezonsal devre. iki seviyeli olarak elde edilir. 33 . her kapının tanım bağıntısını kullanarak. Sonuç çarpımlar terimlerinin toplamı VE-VEYA devresidir. bir kapalı kutu biçiminde değil de. Bu durumda analiz için gerekli olan fonksiyon. formül biçiminde bulunabilir. 1. doğruluk tablosuna gerek olmadan. n-girişli VE kapılarının çıkışlarının bir VEYA kapısının girişine verilmesiyle. en az iki kombinezonsal devre karşı düşürülebilir.

2. önce VEYA kapıları sonra VE kapısı kullanılarak.10 a da bir Boole fonksiyonunun 1. Örneğin f(x1x2x3) = Σ 5. tip kanonik açınımına ilişkin. 34 . f .4 = (x1+x2+x3) (x1+x2+x'3ı (x1+x'2+x3) (x1+x'2+x'3 )(x1+x2+x3) fonksiyonuna ilişkin iki iki seviyeli kombinezonsal devre Şekil 3.10 Bir Boole fonksiyonuna ilişkin iki iki-seviyeli en genel biçimde kombinezonsal devre. Şekilde görüldüğü gibi. Şekil 3. İki-seviyeli gerçekleştirilmelerde devrenin cevap verme süresinin. Seviye ye karşı düşer. benzer biçimde. .1. iki-kapı elemanı gecikmesinin toplamı kadar olduğu. . f 2. . VE kapısı 2. .10 b de de aynı fonksiyonun 2. 1. . tip kanonik açınım için de. seviye 1. . . seviye 2. şekil 3. iki seviyeli bir kombinezonsal devre elde edilir.. .11 de verilmiştir.6.3. genel olarak söylenebilir. Sonuç toplamlar terimlerinin çarpımı VEYA-VE devresidir.seviye . VEYA kapıları 1. tip kanonik açınımına ilişkin iki seviyeli kombinezonsal devreler en genel biçimde verilmiştir. .7 = x1x'2x3+x1x2x'3+x1x2x3 = Π 0. . . 2. seviye (a) çarpımlar terimlerinin toplamı (b)toplamlar terimlerinin çarpımı Birinci tip Kanonik açınım İkinci tip kanonik açınım f = ∏ (f (i ) + Mi ) f = ∑ f (i )mi Şekil 3..

x1 x2 x '3 x1 x '2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x '3 x1 x '2 x3 x1 x '2 x '3 x '1 x2 x3 f f Şekil 3. TÜVE veya TÜVEYA işlemleri (elemanları) birer minimal bütün oluştururlar. tümleyen ve çarpma işlemleriyle x + y = ( x'. TÜMLEYEN işlemleri) bir bütün oluştururlar. TÜMLEYEN kapı elemanları) bir bütün oluştururlar. kanonik açınımları vardır ve bu açınımlar toplama. İkincisi için. eksik olan toplama işlemi. Toplama ve tümleyen işlemleri (VEYA. tümleme işlemleriyle ifade edilirler. tümleyen ve toplama işlemleriyle xy = ( x' + y' )' biçiminde elde edilir. Tanım 3. Teorem 3. Tanıt: x. Burada yalnız çarpma ve tümleyen işlemleri vardır. VEYA.9. ve 2.8. Tanıt: İlki için.4. Örneğin toplama. TÜVEYA işleminin minimal bütünlüğü. Şöyle ki x. Bütün işlemler (elemanlar): Herhangi bir Boole fonksiyonu.y = [ (xy)' (xy)' ]' x + y = [ (xx)' (yy)' ]' x' = (xx)' olduğundan TÜVE işlemi bir minimal bütün oluşturur.y' )' biçiminde elde edilir.11. Minimal bütün işlemler (elemanlar): Bütün işlemlerin (elemanların) sayısı minimum ise bu işlemler (elemanlar) bir minimal bütün oluşturuyor denir. çarpma. Bütün Boole fonksiyonlarının 1. Bir örnek Boole fonksiyonuna ilişkin iki iki-seviyeli kombinezonsal devre. belli işlemlerle (elemanlarla) ifade edilebiliyorsa (gerçekleştirilebiliyorsa). Tanım 3. Teorem 3. bu işlemler (elemanlar) bir bütün oluşturuyor denir. O nedenle bu işlemler birer bütün oluştururlar. TÜMLEYEN elemanları) ile çarpma ve tümleyen (VE. çarpma. eksik olan çarpma işlemi.3. Burada yalnız toplama ve tümleyen işlemleri vardır. tümleme işlemleri (VE.y = [ (x+x)' + (y+y)' ]' x + y = [ (x+y)' (x+y)' ]' x' = (x+x)' dır. 35 . benzer biçimde tanıtlanabilir.

elde edilen çizgeye denir.. çünkü De Morgan teoremi gereğince (x'1+ x'2+ x'3 +.12 Yalnızca TVE kapıları kullanılarak bir Boole fonksiyonunun en genel gerçekleştirilişi Benzer biçimde 2 kanonik açınım için de yalınızca TVEYA kapılarıyla ( bütün kapıları TVEYA kapılarıyla değiştirerek) en genel bir devre verilebilir.+ x'n) = (x1.3. seviye 1. f = f = f 1. seviye 2..tip kanonik açınıma karşı düşen iki-seviyeli gerçeklemede... seviye 1. gerektiğinde aynı tip kapı elemanlarıyla gerçekleştirmek olasıdır.seviye 2.12 b de verilmiştir.x2.x3.8 a da verilen iki seviyeli devrede. b) Örnek mantık devresine ilişkin çizge Şekil.xn)' dir.Şekil 3. Bakınız Şekil 3. giriş çıkış açısından sonuç değişmeyecektir. Teorem gereğince tümleyenin tümleyeni kendisine eşittir.12a daki mantık devresine ilişkin çizge. elde edilen devre ilk devreye eşdeğer.seviye 2. üstelik bütün elemanları aynı tip kapı elemanlıdır. Şekil 3. VE kapılarının çıkışlarının tümleyenlerini ve VEYA kapılarının girişlerinin de tümleyenlerini aldığımızı düşünsek. x1 x2 x3 A C f x1 x2 B A x3 B C f a)Örnek mantık devresi.12. bütün kapıları TVE kapılarıyla yer değiştirdiğimizde. Bir mantık devresine ilişkin graf (çizge): Her bir kapı elemanına bir düğüm. 36 . Örneğin şekil 3. Öte yandan bütün girişleri tümleyen olan bir VEYA kapısı bir TVE kapısına eşdeğerdir. her bir giriş ve çıkışa da işaretin akışına göre yönlendirilmiş bir topolojik eleman karşı düşürülerek.12.. Görülüyor ki bütün Boole fonksiyonlarını. Tanım 3. seviye Şekil 3. Bir mantık devresi ve çizgesi. Bu sonuca göre 1.10. Tümleşik devre teknolojisi açısından bu sonuç yararlıdır.

xn ve 1 kapılarının çıkışları olsun. Öyle kapılar vardır ki girişleri x1. Geri beslemeli mantık devresi: Bir mantık devresine ilişkin çizge. aynı bir devre elemanı iki defa hesaba katılmak zorundadır. Böylece devam edilirse. O halde varsayım yanlış. Teorem 3. Kombinezonsal olan bir geri beslemeli mantık devresi. girişlerinden en az biri. Bunlara da 2 kapıları diyelim.24. Örneğin Şekil 3. en az bir kapı elemanı vardır" önermesinin doğru olduğunu tanıtlayalım. Teorem 3. Bu yeni kapı elemanı da. Varsayalım ki bu önerme yanlış.Tanım 3. Bu devrenin ileri beslemeli olmadığını gösterir.12. f çıkış fonksiyonu. Tanım 3. girişleri yalnızca devrenin girişleri olan. A ve B düğümleri arasında bir yol vardır denir.6. İleri beslemeli bir mantık devresi kombinezonsaldır. Her bir kapı çıkışı daha öncesine giderek yegane olarak x1.5.xn girişleri cinsinden ifade edilebilir. . Çevre: İki ucu birleşik yola çevre denir.13. bir çevre içermeyen mantık devresine denir. Herhangi bir kapı elemanı seçelim. . varsayımla çelişir. topolojik elemanların yönleri doğrultusunda ilerleyerek.xn le yegane olarak belirlenir. Yukarıda sözü edilen kapılara 1 kapıları diyelim. bu devreye geri beslemeli devre denir. xn girişleriyle belirlendiğine göre. Tanım 3. İleri beslemeli mantık devresi: Çizgesi. çıkışta x1. bir çevre içeriyorsa. . Tanıtı bir örnek üzerinden yapabiliriz. Tanıt: Önce "ileri beslemeli bir mantık devresinde.13. en az bir kapı elemanı vardır. yalnızca devre girişlerini veya bir alt kümesini giriş kabul eden.11. Geri beslemeli mantık devreleri. bir başka kapı elemanının çıkışından beslenmek zorundadır. girişler cinsinden yegane olarak belirlenir ve f= [(x'1+ f ) x2 + x1 ]x3 = [(x'1+ f + x1 ) (x2 + x1) ] x 3 = ( x1+x2)x3 dür x '1 x 2 x1 x3 f Şekil 3. . 37 . O halde devre kombinezonsaldır. bir başka kapı elemanının çıkışıdır. yani ileri beslemeli bir mantık devresinde.12 b de verilen mantık devresi ileri beslemelidir. 1 ve 2 kapı çıkışları yalnızca x1. kombinezonsal veya kombinezonsal olmayan (ardışıl) olabilir. Tanım 3. bir B düğümüne varılıyorsa. Yol: Bir çizgeye ilişkin bir A düğümünden hareketle. Şekil 3. kapı elemanları sonlu ve devre birleşik olduğundan. varsayım gereğince.13 de verilen geri beslemeli mantık devresi kombinezonsaldır. Böyle devam edilerek devrenin çıkışlarına varılır. varsayım gereğince.

Şekil 3. 3.Kombinezonsal olmayan (ardışıl) bir geri beslemeli mantık devresi.t2. 011 girişleri uygulandığında. devre kombinezonsal olamaz. 011. Aynı 011 girişi için çıkışlar farklı olduğundan. geri beslemeli devre.0. kapı elemanlarından oluşan devrelerle nasıl gerçekleştirilebileceği konuları ele alınmıştır. x1 x 2 x1 x3 f f = [(x 1 + f) x 2 + x 1 ] x 3 = (x 1 + f) (x 1 + x 2 ) x 3 = (x 1 + x 2 f) x 3 = x 1 x 3 + x 2 x 3f x1 x2 x3 f t0 0 0 0 0 t1 0 1 1 0 t2 1 1 1 1 t3 0 1 1 1 Şekil 3.4 Özet Bu bölümde iki değerli Boole cebrinin uygulandığı önermeler cebri ve kapı elemanlarından oluşan mantık devreleri incelenmiştir.t3 anları için x1x2x3= 000. Bu devrelerin davranışlarının Boole fonksiyonlarıyla temsil edilebileceği gösterilmiştir. ardışıldır.1. 111. 14. çıkışlar 0. Uygulanan giriş dizisi ayrıca tablo biçiminde verilmiştir.t1. 38 . Belli bir davranış biçimi betimleyen Boole fonksiyonlarının.14 de verilen. kombinezonsal değil.1 dir. f=x1x3+x2x3f olup sırasıyla t0.

birbiriyle çelişen sonuçlar verebilir. Her bir fonksiyona ilişkin devreler Şekil. fonksiyonların bulunmasıdır. belli koşullar altında. f(x1x2x3) = Σ 0. verilen bir fonksiyona eşdeğer. kolay onarılabilir olmasına. İstenen ideal tanımın yapılmasındaki güçlük nedeniyle. Bundan sonraki adım da. hata saptamasının kolaylığına.5. Değişik kriterlere göre bir fonksiyonun veya devrenin karmaşıklığı değişmektedir.4. tanımlanması oldukça zor bir kavramdır. g2 eşdeğer fonksiyonu. farklı eleman grupları kullanılmasına göre farklı biçimlerde tanımlanabilir. gerçekleştirilen fonksiyonların devreleri.7 f(x1x2x3) = x'1x'2x'3 + x'1x'2x3+ x1x'2x3 + x1x2x'3+ x1x2x3 fonksiyonuna eşdeğer g1(x1x2x3) = x1x2+x1x3 + x'1x'2 fonksiyonu tanıma uygun bir minimal fonksiyondur. g ye f in minimal fonksiyonu denir. gerçekleştirilmesinde kullanılan toplam eleman sayısına göre. Minimal (indirgenmiş) fonksiyon: Bir g fonksiyonu. çarpımlar toplamı (toplamlar çarpımı) biçiminde. daha az sayıda kapı elemanlarıyla. minimum sayıda minimum değişkenli terimden oluşuyorsa. Oysa g2(x1x2x3) = x1(x2+ x3) + x'1x'2 biçiminde yazılan. f fonksiyonuna eşdeğer. minimal karmaşıklık tanımının verilmesidir. kapı devresinin bulunması. bir karmaşıklık tanımıdır. tutulan yol. 1. eleman girişleri sayısına (giriş yelpazesi). tip kanonik açınımlara ilişkin genel iki seviyeli devreler verilmiştir. çarpımlar toplamı biçiminde olmadığından. fakat karmaşıklığı daha az olan. nasıl yapılacağı örneklerle incelenecektir. gerçekleştirilmesi üzerinde durulacaktır. İdeal olanı. Örneğin fonksiyonun karmaşıklığı. Bu bölümde ise sentezin. hata saptanması bakımından karmaşık olabilir. Tanım 4. 39 . Bir Boole fonksiyonunun karmaşıklığı veya ona karşı gelen devrenin karmaşıklığı. Örneğin eleman sayısı az olan basit bir devre. Ayrıca bir Boole fonksiyonuna ilişkin.6. pratikte kombinezonsal devre sentezinin. 4. kapı devrelerine ilişkin Boole fonksiyonlarının bulunması. sentez sorunu da ele alınmış.1 de verilmiştir.1 Giriş Amaç. tanım gereğince minimal değildir. ve 2.1.1. bütün kriterlere cevap yerebilen. Oysa çeşitli kriterler için.BÖLÜM 4 KOMBİNEZONSAL DEVRE SENTEZİ Önceki bölümde. analiz sorunu incelenmişti.

Aynı bir fonksiyona ilişkin birden fazla minimal veya indirgenemeyen fonksiyon olabilir.x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x1 x2 f x2 x3 x1 x2 g x1 g b a c (a) f = x1'x2'x3' + x1'x2'x3 + x1x2x3' + x1x2x3 + x1x2'x3 (b) g = x1x2 + x1x3 + x'1x'2 (c) g = x1(x2 + x3 ) + x'1x'2 Şekil. 40 . irredundant) fonksiyon: Bir f fonksiyonuna eşdeğer indirgenemeyen g fonksiyonu. Önceki örnekteki f e eşdeğer g2(x1x2x3)= x'1x'3+x1x'2+x2x3 ile g3 (x1x2x3) =x'1x2 +x'2x'3+x1x3 fonksiyonları hem indirgenemeyen hem de minimal fonksiyonlardır. Minimal fonksiyona ilişkin devre. Her minimal fonksiyon indirgenemeyendir.7 f(x1x2x3) = x'1x'2x'3 + x'1x2x'3+ x'1x2x3 + x1x'2x'3+ x1x'2 x3+ x1x2x3 fonksiyonuna eşdeğer g1(x1x2x3)= x'1x'3+x'2x'3+x2x3+x1x3 fonksiyonu indirgenemeyendir. seviyedeki elemanın giriş yelpazesi terim sayısı kadardır.4.5. Sonuç 2. karşıtı doğru değildir.2. çarpımlar toplamı biçiminde olan ve herhangi bir değişkeni kaldırıldığında f le eşdeğerliği bozulan fonksiyondur. Örneğin f(x1x2x3) = Σ 0.3. genel gerçekleştirmeye göre hem kapı sayısı hem de kapılara ilişkin giriş yelpazeleri bakımından daha basittir.1. Gerçekleştirmede terimler kapı elemanlarına ve terimlerdeki değişken sayısı da giriş yelpazelerine karşı düşer. İndirgenemeyen ( irreducible. fakat minimal değildir. Sonuç 1. 2.2.4. Tanım 4. Bir başka deyişle minimal veya indirgenemeyen fonksiyonlar yegane değildir.Tanıma uygun minimal ve minimal olmayan fonksiyonlar ve devreleri.

tip kanonik açınım için minimalleştirmeyi inceleyeceğiz. Örneğin f(x1x2x3) = x'1x2+ x1x3 + x'2x'3 fonksiyonu için p = x'1x2 bir asal bileşendir. (α) asal bileşen olmadığından en 41 . g ye f için gerekir veya f. Minimal fonksiyonların bulunmasına ilişkin iki yöntem verilecektir.2 Tablo Yöntemiyle Minimal Fonksiyonların Bulunması Bu bölümde önce yöntemi tanıtıp.1. (α) da. h yı örter (f⊇ h). veya f . g yi örtüyor denir.verilen h = x'1x'2+ x1x2x3 fonksiyonu f = x1+x'2 için gerekir (h→ f).1 Tablo yöntemi Önce 1.4. Tablo 4 1de.1. f tarafından örtülmemektedir. h→ f) x1 0 0 0 0 1 1 1 1 x2 0 0 1 1 0 0 1 1 x3 0 1 0 1 0 1 0 1 h 1 1 0 0 0 0 1 0 f 1 1 0 0 1 1 1 1 Tanım 4. p yi örtmüyorsa. p ye f in asal bileşenidir denir. VE kapılarının giriş yelpazesi. Bir fonksiyona ilişkin. indirgenemeyen fonksiyondaki çarpımlar terimleri asal bileşenlerdir. bir çarpımlar terimi olsun ve f* da görülsün. Tablo 4. VEYA. Birincisi. tablo yöntemi olup. sonra adımlarını ayrı ayrı inceleyeceğiz. kapılarının giriş yelpazesi ve VE kapısının giriş yelpazesi azalır. bağımsız değişken sayısı az olan (3. f tarafından örtülüyor (p→ f) ve p deki herhangi bir değişken kaldırıldığında f. Sırasıyla g→ f veya f ⊇ g ile gösterilir. Bu yöntem. VEYA kapılarının sayısı. VEYA kapısının giriş yelpazesi azalır. sırasıyla geriye kalan x2 ve x'1 .4. 4. Benzer biçimde 2. genel ve bilgisayar programlamasına elverişlidir.1 tip açınım için. verilen minimal fonksiyona ilişkin devrede. tip açınım için verilen minimal fonksiyona ilişkin devrede. 4. Çünkü p = x'1x2 de . Quine McCluskey yöntemi diye de bilinen. x'1 ve x2 kaldırıldığında. Örten (cover) fonksiyon: g fonksiyonun 1 değerini aldığı her giriş için f fonksiyonu da 1 değerini alıyorsa. Tanım 3. Asal bileşen (prime implicant) Eğer p çarpımlar terimi. tip sonra benzer yolla 2. VE kapılarının sayısı. Tanıt: f e eşdeğer ve indirgenemeyen bir fonksiyon f* olsun.5. kolaylık sağlar. Teorem 4. İkincisi Karnaugh diyagramı yöntemidir. gibi) fonksiyonların minimalleştirilmesinde.4.2. Gerekir veya örten fonksiyonlara örnek (f⊇ h. f in asal bileşeni olmayan.

Aksi halde bulunan temel asal bileşenlere. Bu dördüncü adım. (k) değişkenli iki çarpımlar teriminde. Sonra da bulunan asal bileşenlerden.1 42 . her iki terimde ortak ve aynı (k-1) değişkenlerden oluşan. Geriye. k değişkenli iki çarpımlar terimi. bir çarpımlar terimi bulunur. Birleşme sonucu. Bu birleşme sonunda. 4. Öyle ki A. minimum sayıda asal bileşenler. Varsayımımızla çelişiyor o halde (α) asal bileşen olmak. Bütün temel asal bileşenler bulunup. (a) ise yalnızca bir değişkendir. değişkenden oluşur. yani atılırlar. toplamları minimal fonksiyonu veren. diğerinde tümleyeni biçiminde görülüyorsa.2. 3.5. Tanım 4. 2. (k-1) tane. 4. sistematik. f e eşdeğer indirgenemeyen veya minimal g fonksiyonu tarafından örtülmesi gerektiğinden. bu iki terim birleşir. zorundadır. iki tane k değişkenli çarpımlar terimi yerine.2 Asal Bileşenlerin Bulunması Belli koşullar altında. Bir başka deyişle f* daki bütün çarpımlar terimleri. minimal fonksiyonda görülmezler. bir doğru minterimi örtüyor ve başka hiçbir asal bileşen aynı doğru minterimi örtmüyorsa. bir fonksiyonun minimalleştirilmesinde önce bütün asal bileşenlerin bulunması gerektiği ortaya çıkmaktadır. (k-1) değişken. alt kümesinin bulunması gerekecektir. değişkenler ve tümleyenleri bakımından tamamen aynı ve yalnızca bir değişken terimlerden birinde kendisi. kuralı ileride verilecektir. farklı olan değişken kaybolur. fakat f* indirgenemez olmaktan çıkar. f fonksiyonunu örtsünler ve ona eşit olsunlar. Temel asal bileşen (Essential prime implicant) Bir asal bileşen. Birinci adımda. Yukarıdaki açıklamaların ışığında. bir terim kalır. değişkenler ve tümleyenleri bakımından tamamen aynı. minimal fonksiyona hepsi birlikte alınır. 1. f* ile f in eşdeğerliği bozulmaz. f in bütün temel asal bileşenleri.azından bir değişken silindiğinde. Matematiksel olarak Aa' + Aa = A (a+a') = A. direkt olarak hemen yapılamayabilir. (k-1) değişkenli. tablo yöntemiyle bir fonksiyonun minimalleştirilmesini üç adımda özetleyebiliriz. Temel asal bileşenlerin örttüğü asal bileşenler. f in bir asal bileşeni olmak zorundadır.1 =A bağıntısı düşünülmektedir. Bu işleme "birleştirme işlemi" diyeceğiz. f fonksiyonunun bütün doğru minterimlerinin. g de görülmek zorundadır. (k-1) değişkenli bir çarpımlar terimine dönüşebilir. Örneğin x'1x2x3x'4 + x'1x2x3x4 = = x'1x2 x3 ( x4 + x'4) = x'1x2x3. bu asal bileşene Temel asal bileşen denir. minimal fonksiyon yeganedir ve temel asal bileşenler toplamına eşittir. f in bütün doğru minterimleri temel asal bileşenler tarafından örtülüyorsa. bir tane. öyle minimum sayıda asal bileşen eklemeliyiz ki temel asal bileşenler ve seçilen bu asal bileşenler birlikte. Bu teoremden.

(-) kaybolan değişkenin bulunduğu basamakta görülür. bir biçimde yapılabilmesi için tutulacak yol adım adım aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1.b c de verilmiştir. Doğru minterimler üzerinden yapılan birleştirme işlemi. Komşu gruplardaki terimler. Örneğin x'1x2x3x'4 minteriminin iki tabanındaki temsili 0110 ile x'1x2x3x4 minteriminin iki tabanındaki temsili 0111 ile yapıldığında (bakınız bölüm 2. birleştirilen iki terimin. teker teker karşılaştırılıp. dizinlenerek (indislenerek) sıralandırılır. birleşme işlemi ard arda uygulanarak. 3.5. Birleştirilmeye uygun çiftler varsa birleştirilir.7. adıma ilişkin tablo. Anahtar fonksiyonlarının kanonik açınımları) görülüyor ki yalnız en az ağırlıklı basamaktaki sayamaklar farklı. yalnızca bir basamaktaki sayamakları farklı ve aynı basamaklarda (-) işareti taşıyorlarsa. Elde edilen sonuç terimde. içerlerindeki 1 sayısına göre. 43 . dizinli gruptaki her bir iki tabanlı sayı ile (i+1) dizinIi gruptaki her bir iki tabanlı sayı. terimler birleştirilir. bir sonraki dizinli grupta ki her bir sayı ile karşılaştırılır. O halde birleştirme sonucu (011-)e karşı gelen terim x'1x2x3 çıkar. Doğru minterimler öyle gruplandırılır ki aynı grupta olan doğru minterimlerin. farklı olan sayamakların bulunduğu basamağa (-) konur. Bu işleme.13. bütün gruplar bitinceye kadar devam edilir. karşılıklı basamaklardaki ortak sayamaklar. 2 değişkenli. birleştirilebilir. 2.1.5. x1x2x'3x'4 + x1x2x3x'4+ x1x2x'3x4 + x1x2x'3x'4 = x1x2x'3 (x'4+x4) + x1x2x3 (x'4+x4) = x1x2 (x'3+ x3) = x1x2 Bu işlemlerin sistematik. aynen saklanır. 1 sayısı (0 sayısı) yalnızca bir fark eden.= x'1x2x3 dür. İşleme yeni bir birleştirilebilen terim bulunamayana kadar devam edilir.9. Bu adımda yapılan işlem öz olarak ikinci adımdakinin aynıdır. 1. √ ile işaretlenmiş terimler asal bileşenlerdir. her iki terimde farklı biçimler de görülmektedir: birinde x'3x4 diğerinde x3x'4 biçimindedir.15 fonksiyonunun asal bileşenlerini bulalım. yukarıda açıklandığı anlamda birleştirilmeye uygun değildir. Böyle birleşmeye giren terimler √ ile işaretlenir.l0. Komşu gruplardan. Sonuçta yine aynı dizinli gruplar oluşturulur. diğer basamaklardaki sayamaklar ise aynıdır. ard arda yapılarak. f = Σ 0. iki tabanında temsil edildiklerinde. Örneğin aşağıdaki dört çarpımlar terimine. İkinci adımdaki işlemler tekrarlanır.2a da ve sonraki adımlara ilişkin tablolarda Tablo 4. doğru minterimlerin ikili tabanda temsil edilişlerinden yararlanarak. olası olanlar birleştirilerek.2.8. yalnızca bir basamaktaki sayamağı fark eden. bir çarpımlar terimi elde edilir. daha kolay yapılabilir. iki tabanındaki sayıların temsil ettiği doğru minterimler karşılaştırılmadır. (x'1x2x3x'4) ve (x'1x2x'3x4) çarpımlar terimleri. En küçük dizinli (indisli) gruptaki her bir iki tabanlı sayı.2. Bulunan gruplar. ikili tabanda temsili olan sayılardaki 1 sayıları aynı olsun. Birleştirme işlemi. iki değişken. değişken ve terim sayısı daha da azaltılabilir. Çünkü x3x4 gibi. Aynı bir terimin birden fazla birleşmeye girebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Tablo 4. i. Çünkü her biri f için gerekir ve başka bir çarpımlar terimi tarafından örtülmezler. Sonuç olarak.

5 0 1 0 1 .Tablo 4. x'2x'4.2a da gruplaşmalar yapıldıktan sonra G2 deki 1 ile G3 deki 5 birleştirilmiş. bu satır ve sütunun kesiştiği yere x işareti konur.0 0 0 √2 √0.9 1 0 0 1 G'2 G3 √9 √2.10 1 0 . 44 . seçilen asal bileşenlere ilişkin satırlarda.7. İşleme benzer biçimde devam edilmiştir. (.8. (-0-0).10 1. Örneğin Tablo 4.5) (0-01) olarak aktarılmış. basamaktaki sayamak yerine (-) gelmiştir.1 0 1 √9.8. ve 5.0 1 √8 √1. x'3x4.1 1 1 .0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 √10 √8.2. Yani tablodaki her bir sütun.5.15 . bir sütundaki doğru minterimi örtüyorsa. de asal bileşenlerini bulduğumuz fonksiyona ilişkin.3 Asal bileşenler tablosu ve minimal fonksiyonların bulunması Sütunlarında.2b deki tabloya (1.9 0 1 1 1 √7 √8. asal bileşenler tablosu Tablo 4.2.7 1 1 1 1 G'3 G5 √15 √5. 4.1 0 0 0 1 0 0 . fonksiyona ilişkin doğru minterimlerin.2 G2 0 0 1 0 .13 . satırlarında ise asal bileşenlerin bulunduğu tabloya. sonuçta √ ile işaretlenmemiş (-00-).1 1 1 √13.10 .13.2.2.0 G'1 √1 √0.0 1 1 0 1 0 1 . asal bileşenler tablosu diyeceğiz. Tablo 4. x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 0 0 0 0 0 0 0 G1 √0 √0. de verilmiştir. (0-01) bulunmuş.15 (c) x2 0 0 1 x3 0 0 - x4 0 1 1 Örneğin Tablo 4.1 5 (a) (b) G"1 G"2 G"3 x1 0.1. x2x4 asal bileşenlerine varılmıştır. en az bir x işareti bulundurmalı ve asal bileşenlerdeki değişken sayısı olabildiğince minimal olmalıdır.13 1 .13 5. 1.9 0.8 1 0 0 0 0 .0 1 G'4 √7.0 0 1 √5 √1.9. terimler √ ile işaretlenmiştir. Eğer bir satırdaki asal bileşen. Kaybolan 2. Bulunan asal bileşenlerin öyle bir minimal alt kümesi seçilmelidir ki bütün doğru minterimler örtülsün.3.1 G4 √13 √5. (-1-1) lere yani sırasıyla x'2x'3. Örnek fonksiyona ilişkin asal bileşenlerin bulunmasındaki tablolar.-01).

Temel asal bileşenler saptandıktan sonra. Temel asal bileşenleri ayırt etmek için. bu işaretin bulunduğu satıra ilişkin asal bileşen.10 √ 1.4 te f = Σ 0.2.2.3.29.Asal bileşenler tablosunun bir sütununda.13.4. 0.5.5. fakat 1 ve 9 doğru mintermlerini örtmezler.8.9 0. ilgili temel asal bileşen √ ile işaretlenir.8.13 5. Temel asal bileşenin bulunduğu satıra temel satır denir.4 Bütün İndirgenemeyen ve minimal fonksiyonların belirlenmesi Asal bileşenler tablosunda.20.7.8. Temel asal bileşenlere ek olarak x'3x4 veya x'2x'3 asal bileşenlerini alırsak bütün doğru minterimler örtülmüş olur.15.1.22.23.8 ve 10 sütunlarının temsil ettikleri doğru minterimleri örter. Örnek fonksiyona ilişkin asal bileşenler tablosu. yalnızca bir x işareti varsa.15 √ x'2x'3 x'2x'4 x'3x4 x 2x 4 x x x ⊗ x1 x'2 x3 x'4 10 √ x1 x2 x'3 x4 13 √ x1 x2 x3 x4 15 √ Temel satır Temel satır x x x x ⊗ x ⊗ x x x x ⊗ dür.13.2. başka asal bileşenler eklemek gerekecektir. bunların örttükleri bütün minterimler √ ile işaretlenir. f = x2x4 + x'2x'4+x'3x4 ve f = x2x4 + x'2x'4+x'2x'3 4.3. Tablo 4. ⊗ biçimine dönüştürülüp.7. temel asal bileşendir. Eğer temel asal bileşenler doğru minterimlerin tamamını örtmüyorsa. LSB (En az ağırlıklı bit) ise x5 değişkenine karşı düşürülmüştür. 45 . MSB (En çok ağırlıklı bit) x1 değişkenine. x işareti.7. temel asal bileşenlerin örttükleri doğru minterimlerin bulunduğu sütunlar ile temel asal bileşenlerin bulunduğu satırların silinmesiyle bulanan tabloya indirgenmiş asal bileşenler tablosu diyeceğiz. örneğimizde x2x4 ve x'2x'4 temel asal bileşenleri 0.31 fonksiyonu için asal bileşenler tablosu verilmiştir.15 doğru mintermlerini örter.2. x'1 x'1 x'1 x'1 x'1 x1 x1 x'2 x'2 x'2 x2 x2 x'2 x' x'3 x'3 x3 x'3 x3 x'3 x'4 x4 x'4 x4 x4 x'4 x' 0 1 2 5 7 8 x4 √ √ √ √ √ 9 0. yalnızca bu asal bileşen tarafından örtülmektedir.1. Çünkü sütundaki doğru minterim. O halde iki minimal fonksiyon Tablo 4.19. Örneğin x2x4 ve x'2x'4 temel asal bileşeni.10.13.9.

bir ve/veya daha fazla asal bileşen değişkeninin (1) olması.Örnek fonksiyona ilişkin indirgenmiş asal bileşen tablosu. asal bileşenleri değişken alan.5. Öyle ki ilgilenilen doğru minterimin. 13. 29. belli koşulların sağlanmasına karşı düşen. Burada ise. f indirgeyeceğiz fonksiyona ait bir doğru minterimin. 7. bir p önerme fonksiyonunu elde edeceğiz. minimal fonksiyonların bulunmasının genel bir yolu. sütunundaki (x) lara karşı düşen.5 teki (0) doğru minteriminin örtülmesini. Ancak o zaman. bütün doğru minterimler için benzer toplamlar terimleri oluşturulur. toplamlar çarpımı biçiminde görünen. 15. Tablo. söz konusu edilen toplamlar terimlerinin çarpımı biçiminde olması gerekir. 3. Bu demektir ki H ve I dan herhangi biri veya ikisi de (1) olduğunda. (H+I) ile ifade edebiliriz. Örneğin Tablo 4. bu temel asal bileşenlerin örttükleri doğru minterimleri bulundukları sütunların. Temel asal bileşenlerin bulundukları satırların. 0 1 3 √ 4 7 √ A=x2x3x5 B=x3x4x5 C=x'2x4x5 D=x1x'2x3x4 E=x1x'2x3x'5 F=x'2x3x'4x'5 G=x'1x'2x'3x5 H=x'1x'2x'4x'5 I=x'1x'2x'3x'4 13 √ ⊗ 15 √ 19 √ 20 22 23 √ x x x x x ⊗ 29 √ ⊗ 31 √ x x x x x x x x x x x x x x x x Görüldüğü gibi bu tabloda A ve C temel asal bileşenlerdir. Temel asal bileşenlerin örttükleri doğru minterimler ise 3.Tablo. toplamlar terimi olarak düşünebiliriz.5 te verilmiştir. çarpımlar toplamı biçiminde olan. bir önermeler fonksiyonunun tanımlanmasıdır.4. indirgenmiş tabloda. (0) doğru minterimi örtülür. asal bileşenler tarafından örtülmesini.4. bütün doğru minterimler örtülmüş olur. bu doğru minterimin örtüldüğünü gösterir. İndirgenmiş asal bileşenler tablosundaki. Minimal fonksiyonda bulunan asal bileşenleri belirleyen p önerme fonksiyonunun. aksi taktirde H+I=0 olur ve (0) doğru minterimi örtülmez. 0 1 4 20 22 D x E x x F x x G X H X x I x x İndirgenmiş asal bileşenler tablosundan. örnek bir önerme fonksiyonu görmüştük. silinmesiyle bulunan. 31 dir. İndirgenmiş asal bileşenler tablosundaki. 46 .4 Örnek fonksiyona ilişkin asal bileşenler tablosu. 19. 23. indirgenmiş asal bileşenler tablosu Tablo 4. Bölümde. indirgenmiş asal bileşenler tablosundaki.

ve 47 . önermeler fonksiyonundan yararlanarak bulurken. diğerleri olmazdı.27 buna ilişkin asal bileşen tablosu Tablo 4.20. varsayalım G nin değişken sayısı 4 değilde 3 olsaydı.26.18.7. A ve C temel asal bileşenlerini de ekleyip 5 farklı. Örnek fonksiyonumuz: f(x1x2x3x4x5) = Σ 1.15. Bu ifadeden indirgenmiş asal bileşenler tablosunun kapsanabilmesi için en az üç satıra gereksinim olduğu anlaşılmaktadır. bütün minimal fonksiyonların nasıl bulunacağı bir örnek üzerinde verildi.H. yalnızca sonuncusu minimal olurdu.6a da verilmiştir. p deki her bir çarpımlar terimini. Göz önünde tutulması gereken bir konu. E.22. yalnızca bir tanesinin bulunması istendiğinde kullanılabilecek bir yöntem vereceğiz. minimal fonksiyonu. tablodaki bütün doğru minterimleri kapsar. p önerme fonksiyonu çarpımlar toplamı biçiminde düzenlenirse p = EHI+EFI+DFI+EGH+DFGH olur.25. f(x1x2x3x4x5) = A+C+E+H+I = x2x3x5+ x'2x4x5+ x1x'2x3x'5+ x'1x'2x'4x'5+ x'1x'2x'3x'4 f(x1x2x3x4x5) = A+C+E+F+I = x2x3x5+ x'2x4x5+ x1x'2x3x'5+ x'2x3x4x'5+ x'1x'2x'3x'4 f(x1x2x3x4x5) = A+C+D+F+I = x2x3x5+ x'2x4x5+ x1x'2x3x4+ x'1x'2x'4x'5+ x'1x'2x'3x'4 f(x1x2x3x4x5) = A+C+E+G+H = x2x3x5+ x'2x4x5+ x1x'2x3x'5+x'1x'2x'3x5+ x'1x'2x'4x'5 Bu yöntemle bütün minimal fonksiyonlar ve indirgenemeyen fonksiyonlar bulunmaktadır.Buna göre fonksiyonu Tablo 4.19.3. p nin ifadesindeki sonuncu terimdeki değişken sayısı diğerlerinden farklı olduğu için. I. indirgenemeyen fonksiyon bulunur. Şimdiye kadar.5 teki indirgenmiş asal bileşenler tablosu için p önerme P = (H+I) (G+I) (F+H) (E+F) (D+E) bulunur. yukarıda bulduğumuz 4 minimal fonksiyondan.6. satırlarındaki asal bileşenler. seçilen asal bileşenlerdeki değişken sayısı minumum olmalıdır. asal bileşen tablosunun incelenerek.23.13. Örneğin D. Örneğin E. H. G asal bileşenlerinden. aradığımız asal bileşen grubu alarak.4. Bu amaçla tutulacak sistematik bir yol.14. örnek üzerinden verilecektir. Şimdi de asal bileşen tablosu karmaşık olduğu zaman ve bütün minimal fonksiyonları değil de.I.11.21.10. indirgenemeyen 5 fonksiyon arasından aşağıdaki 4 tanesi minimaldir.12.5.

Tablo 4. bir V asal bileşeninin örttüğü.6 b de verilmiştir.6 Örnek fonksiyon ve ona ilişkin asal bileşen ve indirgenmiş asal bileşen tabloları √A=x'2x3 1 3 4 5 √ √ √ √ x x x x 6 7 10 √ √ x x x x 11 12 √ ⊗ 13 √ ⊗ 14 √ x 15 √ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ⊗ x x x x x x x x x x x 18 19 20 √ ⊗ 21 √ ⊗ 22 √ x 23 √ x 25 √ 26 27 √ √B=x'1x3 C=x1x'3x4 D=x1x'2x4 E=x2x'3x4 F=x'1x2x4 G=x'3x4x5 H=x'2x4x5 I=x'1x4x5 √ J=x'1x'2x5 ⊗ √ K=x1x2x'3x5 x a) Asal bileşenler tablosu. bunların örttüğü minterimler √ ile işaretlenmiştir. bazı satırları kaldırmak olasıdır. 48 . Örnekte G.6 c deki. Bütün (10. C. Çünkü G asal bileşeni K nın örttüğü 19 doğru mintermini de örtmektedir. ve minimal ifade de görülmek zorundadır. Genel olarak.26) doğru minterimler C ve E tarafından örtüldüğünden minimal fonksiyon. U asal bileşenine karşı gelen satır.B. sonuç indirgenmiş asal bileşenler tablosu bulunur. E. daha önce bulduğumuz temel asal bileşenlerle f (x1x2x3x4x5) = x'2x3+x'1x3+x'1x'2x5+x1x2x'3x5+x1x'3x4+x2x'3x4 dür. D' yi kapsadığından ve hepsi de aynı değişken sayısında olduğundan H. V asal bileşenine karşı gelen satırı örtüyor denir. bütün doğru minterimler. Tersi doğru değildir. H' yı. c) Satır indirgemesi yapılmış asal bileşenler tablosu Temel asal bileşenler A. F ve I' yı. F.J ve K olup. Gereksiz olan V asal bileşenine ilişkin satır kaldırılır. 11 18 x x x x x x 19 x x 26 x x 10 x x C E G x 11 18 19 x x x x x 26 x 10 C D E F G H I x x b) İndirgenmiş asal bileşenler tablosu. bir U asal bileşenince de örtülüyorsa. Bu tabloda C ve E temel asal bileşenlerdir. Bu tabloda temel asal bileşen satırı yoktur ama. örneğin H satırı yalnız 19 da x bulundururken G satırı 11 ve 19 da x bulundurmaktadır. I ve D satırları kaldırılarak.11. Temel asal bileşenlere ilişkin satırlar ve örttükleri doğru minterim sütunlarının kaldırılmasıyla elde edilen indirgenmiş tablo Tablo 4.18. H ve G nin uzunlukları aynı olduğuna ve yalnızca bir minimal fonksiyon bulmak istendiğine göre H satırını kaldırabiliriz. Tablo 4.19.

Bu karşılaştırılan sayılar birleştirilebiliyorsa. sütunundaki doğru minterimin örtülmesi için E veya F asal bileşenleri seçilmek zorundadır. j sütununda da x varsa j sütunu i sütununu örter denir. O nedenle. sonucu etkilemez. gruptaki iki tabanındaki herhangi bir sayı. birleştirilir ve √ ile işaretlenir.İndirgenmiş asal bileşenler tablosunda. Sütununda yalnızca bir tane x işareti bulunan doğru minterimleri örten asal bileşenler. Satır veya sütun indirgemesinin sırasının değişmesi. Aksi halde yukarıda anlatılan önermeler cebri kullanılarak bütün minimal fonksiyonlar bulunur. 6. yalnızca i. Çünkü i. Tablo yöntemiyle bir minimal fonksiyonun bulunması adım adım aşağıdaki gibi özetlenebilir. 3. Bu i ve j sütunlarının birlikte bulunduğu bir tablodan elde edilen minimal fonksiyon ile. örten minimum sayıda asal bileşen. Temel asal bileşenlerin örttükleri doğru minterimlerin dışında kalan doğru minterimleri (√ ile işaretlenmemiş olanlar). 5. i. Bir asal bileşenler tablosunun i. 11 sütunu silinebilir. 11. 4. bir minimal fonksiyonun bulunması açısından. doğru minterimnleri örten minimum sayıda asal bileşen seçimi kolayca yapılabilir. sütundaki doğru minterim de düşünülmüş olmaktadır. Karşılaştırmaya artık birleştirmenin olası olmadığı duruma kadar devam edilir. Bunlara göre asal bileşenler tablosu düzenlenir. basitleşen asal bileşen tablosunda. temel asal bileşenlerdir. 1. örtülen satır silinir. Yalnızca bir minimal fonksiyonun bulunması yeterli oluyorsa. • • √ ile işaretli doğru minterimlerin bulunduğu sütunlar ve temel asal bileşen satırları silinerek indirgenmiş asal bileşenler tablosu bulunur. Bu gruplar içerlerindeki 1 sayısına göre sıralandırılırlar. sütunundaki doğru minterim de E ve F tarafından örtüldüğünden. 49 . 2. bunlar seçilerek minimal fonksiyon(lar) bulunur. sütununda x olan her yerde. Bunların örttükleri bütün doğru minterimler √ ile işaretlenir. bulundurdukları 1 sayısına göre gruplandırılır. satır sütun indirgemeleri (silmeleri) yaparak. sütunların da indirgenmesi söz konusudur.işareti konulur. sütundaki doğru minterim düşünülürken. Sonuçta birleştirilmemiş √ ile işaretli olmayan bütün terimler asal bileşenlerdir. İndirgenmiş asal bileşenler tablosunda. bir satır bir başka satırı örtüyorsa. aynı zamanda j. Aynı sayıda 1 bulunduran iki tabanındaki sayılar aynı gruptadırlar. satır ve sütün indirgemesi yaparak minimal fonksiyon bulmaktır. sütununu bulunduran indirgenmiş tablodan elde edilen minimal fonksiyon aynıdır. 7. O halde j sütunu silinebilir. Doğru olan mintermlere ilişkin iki tabanındaki sayılar. (i+1) gruptaki herhangi bir sayıyla sıra ile karşılaştırılır. Kaybolan değişken yerine . İndirgenmiş asal bileşenler tablosunda bir örten sütunlar varsa. √ hemen görülüyorsa. örnekte 10. bu sütun silinebilir.

E asal bileşenlerine. Her ne kadar bu bölümde.22. Şimdi bu yöntemi inceleyelim.7. 4.8.25. Karnaugh diyagramı.16.g = Σ1.26.B.3.6 da verilen fonksiyon • 4. (x'2+x3+x'4) toplamlar terimleri karşı düşecekti.11. amaca yardımcı olacak biçimde. Boole fonksiyonun doğruluk tablosunun.5. Başlangıçta verilen f fonksiyonunun 2.31 İndirgenmiş asal bileşenler tablosunda.18. minimum sayıda ve minimum değişkenli asal bileşenler seçilir.7 de verilmiştir.29. 2. 8.28.27) düşünmek gerekirdi. az değişkenli fonksiyonlar için.25. (x'1+x'2+x3+x'5).20.9.18.19. (x'1+x3+x'4). yalnızca 1. 4.17. minimalleştirilmesi esas alınmışsa da.7.26.20. x1x2 x3 00 01 11 10 0 2 6 4 0 1 1 3 7 5 x1x2 x3x4 00 01 11 10 12 8 0 4 00 01 11 10 1 3 2 5 7 6 13 15 14 9 11 10 50 . adımda bulunan temel asal bileşenlerin toplamı minimal fonksiyonu verir. düzenlenmesidir. Örneğin Tablo 4. daha önce çarpımlar toplamı biçiminde bulunan f fonksiyonunun tümleyenidir.4.21.7 Üç ve dört değişkenli fonksiyonlara ilişkin Karnaugh diyagramları.1 Karnaugh diyagramları Dört veya beş değişkenliye kadar fonksiyonların minimalleştirilmesini hızlandıran bir yöntem.J. adımda seçilen asal bileşenlerle.19.24. (x'2+ x3). 7.3. Burada dikkat edilmelidir ki toplamlar çarpımı biçiminde bulunan g fonksiyonu . (x1+x2+x'5).15.2. tip kanonik açınımına ilişkin minimal fonksiyonu bulmak için (=Σ1.22. Üç ve dört değişkenli fonksiyonlar için Karnaugh diyagramları Tablo 4.K temel asal bileşenler ve C. (x'1+x3+x'4). Tablo 4. sırasıyla (x2+ x'3).6.12. Minimal fonksiyon da bu terimlerin çarpımı yani g = (x2+x'3).10. örten sütun silinerek sonuç indirgenmiş tablo bulunur. Bu durumda doğru olan maxterimler düşünülür.5.4. tip kanonik açınımı verilen fonksiyonların. f = Π0. (x1+x2+x'5). Birleştirme işlemi ise (A+a) (A+a') = A+aa' = A olarak alınır.3.14. (x'2+x3+x'4) olacaktı. tip kanonik açınımı verilen fonksiyonlar için de yapılabilir.15. (x'1+x'2+x3+x'5).21. örnekteki A.23. (x'2+x3). bir sütunun örttüğü bir başka sütun varsa.14. Karnaugh diyagramı yöntemidir. minimal ifadelerin daha hızlı bulunması yöntemi.27 biçiminde verilseydi.11.12.13. Karnaugh diyagramı yöntemidir.3 Karnaugh Diyagramlarıyla Fonksiyonların minimalleştirilmesi Daha öncede belirtildiği gibi.10.13.30. benzer akıl yürütme. • Sonuç tabloda bulunan doğru minterimlerin tamamını örten.23.6.

7.3.8 de doğruluk tablosu ile verilen fonksiyonlar. Yaygın kullanılan biçim. örneğin Tablo 4. i. bir fonksiyonu temsil etmesi. Fonksiyonun. satır ile j.1) göstermektedir. sütunlar x1x2 bağımsız değişkenlerinin ikili değer permütasyonlarını (00.7. satırlar ise x3 bağımsız değişkeninin değerlerini (0. yanlarında Karnaugh diyagramlarıyla temsil edilmişlerdir. Fonksiyonun. satırın kesiştiği yere f(x1x2x3) = f(1.Üç değişkenli fonksiyonlara ilişkin diyagramlarda. fonksiyonun da. 11.1. karelere yalnızca fonksiyonun aldığı değerler yazılır.11. diğer karelere de 0 konmuştur.7) karelerine 1. karelerin içine. Bu sayılar her zaman yazılmaz.3. 2. 51 . on tabanındaki karşılığı geçici olarak yazılmıştır.8 a)Üç değişkenli f(x1x2x3) = Σ1.b) Dört değişkenli f(x1x2x3x4)=Σ2. iki tabanındaki sayının.12. sütunun kesiştiği kareye. fonksiyonun değeri yazılır. 11. 0 1 2 3 4 5 6 7 x 1x2x3 0 00 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 f 0 1 1 1 0 0 0 1 x1x2 x3 00 0 1 1 01 1 1 2 3 11 6 7 10 4 5 0 1 1 Tablo 4. 1 olduğu (2. benzer biçimde yapılır. 10).15) karelerine 1.2.3.1) için fonksiyonun aldığı değer yazılır. 4 değişkenli diyagramın da.7 =x'1x'2x3+x'1x2x'3+x'1x2x3+x1x2x3 fonksiyonun Karnaugh diyagramında gösterilişi. sütun ve satırlar permütasyonlarının oluşturduğu tanım elemanına karşı düşen. 01.12. fonksiyonun 1 olduğu karelerin doldurulması ve 0 olduğu karelerin boş bırakılmasıdır. 1 olduğu (1.3. Tablo 4.8.2. diğerlerine 0 konmuş. diyagrama taşınmasında kolaylık olsun diye.15=x'1x'2x3x'4+x'1x'2x3x4+x'1x2x3x4+x1x'2x3x4+x1x2x'3x'4+x1x2x3x4 Fonksiyonunun doğruluk tablosu ve Karnaugh diyagramı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 x 1x2 x3 x4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 f 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 x1x2 x3x4 00 01 11 10 0 4 12 8 00 1 01 11 10 1 1 1 3 2 5 13 9 1 7 6 1 15 14 1 11 10 x'1x'2x3x'4 Görüldüğü gibi 1. örneğin 3. sütun ve 2. sütun satır permütasyonu olan.

komşu sütunların kodlarında. değişken sayısı kadardır. Diyagramın kenar karelerinin komşuları. 1 ( 0) değerini m alan karelerden oluşmuş. Bu nedenledir ki. 2 = 8. Karnaugh diyagramlarının sütun ve satırlarının kodlanmasındaki sıra önemlidir. S n kümesindeki eleman sayısı (2 ) kadardır.9. b ve c de sırasıyla m7.10 a da 1'lerden oluşmuş her bir kare. m5. bir değişken dışında aynıdır. Tablo 4. fonksiyona veya doğruluk tablosuna geçmekte kolaydır. Tanım 4. Şöyle ki diyagramda fonksiyonun 1 değerini aldığı. m8. mertebeden alt küp oluşturur. örnekte görüldüğü gibi m7. Doğruluk tablosu verilen bir fonksiyonu. sütun) yararlanılarak bulunur: Eğer bir basamakta 1 sayamağı varsa. m2. iki ayrı kareyle komşudur ve m 2 4 (2 = 2 = 4) tanedir. birleştirilebilirler. O nedenle bu dört 1. diğerleri aynıdır. x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 m3 01 11 10 x3x4 00 01 m15 11 10 m2 m7 m6 m14 x1x2 00 01 m4 11 10 x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 m2 m11 m14 m10 01 11 10 m8 n n m5 m7 m6 4. örneğin m6 ve m7 de fonksiyon 1 değerini alıyorsa. 2.Karnaugh diyagramlarındaki kare sayısı. iki doğru minterim yerine x'1x2x3x'4+ x'1x2x3x4 = x'1x2x3 bir çarpımlar terimi yazılabilir.3. m6.8). diyagramı önce bir silindir biçimine dönüştürüp sonra alt ve üst tabanları birleştirerek elde edilen tor yüzeyi düşünülerek. 52 . m2.Dört değişkenli fonksiyona ilişkin Karnaugh diyagramındaki komşu karelere örnekler. doğru minterimler. ilgili değişkenin kendisi. fonksiyon 1 değerini alıyorsa. m14 dür. 4 değişkenli için 2 =1 6 dır. m10 a komşu kareler sırasıyla m3. diyagramdan. Karnaugh diyagramına aktarmak kolay olduğu gibi. o basamağa. daha kolayca görülebilir. komşu kareler sayısı. m14. 9 a. Tablo 4. Ortak kenarları olan karelere ilişkin mintermlerde. m11. bu doğru minterimler birleştirilerek kısaltılırlar. m15. m6. f : S → S e bir fonksiyon için. Böyle karelere “komşu kareler” denir.2 Karnaugh diyagramlarında küpler ve bunlara karşı düşen çarpımlar(toplamlar) terimleri Komşu iki karede. ve m10 a komşu minterimler ( kareler) gösterilmiştir. Bu doğru minterimlerin toplamı fonksiyonu verir (Tablo 4. yalnızca bir basamaktaki sayamaklar farklıdır. bütün değişkenler.6. m4. 2 kareye m. m7. aksi halde tümleyeni yazılır. m6. Örneğin 3 değişkenli fonksiyonlara ilişkin 3 4 Karnaugh diyagramlarında bu sayı. bulundukları kareye ilişkin permütasyonlardan (satır. m-mertebeden alt küp: Her biri m tane kareye komşu. Diyagramdaki bir kareye. mertebeden alt küp denir Örneğin Tablo 4.

xi değişkeninin aldığı değerler değişmeyip. sanki bütün minterimleri doğru olan. Bu 2 değişkenli fonksiyon. hep 0 değerini almaktadır ve x’1. iii. Çünkü alt küpte bulunan 2 terimde. x2 ve x3 ün bütün permütasyonları da söz konusu terimlerde görülür. bu alt küpteki doğru minterimler için.gibi düşünülebilir. Bir alt küpe karşı düşen çarpılar terimlerinin bulunması: Alt küpe ilişkin doğru minterimler için i. x2 ve x3 değişkenleri. b.10. bu değişken x’i olarak çarpımlar teriminde görülür. yalnızca 1 değerini almaktadır ve çarpımlar teriminde. bir sabittir. Örneğin Tablo 4. (n-m) m değişkenli bir çarpımlar terimiyle ifade edilebilir. iki 1. kaybolurlar. 1 e eşit. Yani x'1x'2x'3x4 + x'1x'2x3x4 + x'1x2x'3x4 + x'1x2x3x4 = x'1x4 (x'2x'3+ x'2x3+ x2x'3+ x2x3) = = x'1x4 dür. c de 2. mertebeden alt küp 53 . xi değişkeni çarpımlar teriminde görülmez. x4 olarak görülür.10 a da Karnaugh diyagramı ile verilen fonksiyon için.tip kanonik açınımında bütün terimleri 1 olan. x1 ve x4 değişkenleri bütün karelere ilişkin terimlerde ortaktır. seçilmiş çeşitli alt küplerden yararlanılarak bulunabilir.3.Her m.10.10 a. çarpımlar terimi x’1x4 te görülür. Örneğin Tablo 4. yani çarpımlar teriminde görülmezler. bu değişken xi olarak çarpımlar teriminde görülür. minimal fonksiyon. hem 0 hem de 1 değerini aldıkları için. Tablo 4. Çeşitli mertebeden alt küpler ve onlara karşı gelen çarpımlar terimlerine örnekler. hep 0 kalıyorsa. 1 ve 3 mertebeden küpler ve ilgili çarpımlar terimleri gösterilmiştir. x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 x'1x4 1 1 01 11 10 x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 1 x'1x2x'3 1 x'2x3x4 01 1 1 11 10 x1x2 x3x4 00 00 1 01 11 10 1 1 1 x'2 01 11 1 1 1 1 x1 10 1 1 1 1 1 1 4. daki 1. Parantez içindeki ifade. mertebeden alt küp. ortak (n-m) değişken parçası ile m değişkenin bütün permütasyonları görülür. n bağımsız değişken sayısı olmak üzere. x4 değişkeni ise. xi değişkeninin aldığı değerler değişmeyip. bir 2 değişkenli fonksiyon -1. xi değişkeninin aldığı değerler.3 Karnaugh diyagramlarıyla minimal fonksiyon(ların) bulunması Karnaugh diyagramıyla verilen bir fonksiyona eşdeğer. ii. hep 1 kalıyorsa.11 de karnaugh diyagramıyla verilen f = x'1x'2x3+ x'1x'2x'3+ x1x'2x'3 fonksiyonu. söz konusu alt küpteki doğru minterimler için. Tablo 4. hem 0 hem de 1 olabiliyorsa. Tablo 4. Karnaugh diyagramındaki alt küpteki doğru minterimler için x1 değişkeni.

2. bir temel asal bileşendir ve minimal fonksiyona alınırlar. Tablo. O halde minimal fonksiyon. Ayrıca bu doğru minterim. Mertebe alt küpe karşı düşen. birleştirilmiş çarpımlar terimleri. a+a=a teoremi dolayısıyla. ilgili alt küpün mertebesiyle belirlenir. 3. Ayrıca bu doğru minterim. 54 . adımlarda olduğu gibi. daha büyük mertebeden bir başka alt küp tarafından örtülmesin. olası en büyük mertebeden. ilave asal bileşenlerle. bir temel asal bileşendir ve minimal fonksiyona alınırlar.4. 5. 2 ve 3. verilen fonksiyona eşdeğer olmaz. bütün 1 li kareleri örten alt küpler seçilerek bulunur. Temel asal bileşenlere karşı düşen alt küplerin alınmasından sonra. girmeyen doğru 2. Her bir çarpımlar terimindeki değişken sayısı da.11. kendisi) minterimler temel asal bileşenlerdir ve minimal ifadeye alınırlar. Karnaugh diyagramlarından yararlanılarak minimal fonksiyonun bulunması işlemi adım adım şöyle özetlenebilir. örtülmüş olması gerekir. Çarpımlar terimleri sayısı. Bir doğru minterimin. minimum sayıda. seçilen alt küpler sayısı kadardır. alınırlar. henüz örtülmemiş doğru minterimleri örten . aksi taktirde bulunan minimal fonksiyon. Mertebeden altküpe giren. daha büyük mertebeden bir başka alt küp tarafından örtülmesin. Böyle doğru minterimlere ilişkin. Daha büyük bir alt küp tarafından kapsanan. Fonksiyonun bütün doğru minterimlerinin. 1. Mertebe alt küpe karşı düşen.minimal fonksiyona. hiç bir zaman. ikinci mertebeden yalnızca bir alt küpe girdiğini varsayalım. Böyle doğru minterimlere ilişkin. Hiç bir alt küpe veya 0.için f = x'1x'2+ x'2x'3 minimal fonksiyonuna dönüşür. Görüldüğü gibi eşdeğer bir fonksiyon . minimal fonksiyon için seçilmemelidir. 1. Bir doğru minterimin. 1 lerden oluşan alt küplere karşı düşen çarpımlar terimleri toplamı biçiminde yazılabilir. Çünkü a+ a = a özelliğinden yararlanılarak f = x'1x'2x3+ x'1x'2x'3+ x1x'2x'3 = x'1x'2x3+ x'1x'2x'3+ x'1x'2x'3+ x1x'2x'3 = x'1x'2(x3+ x'3)+ x'2x'3(x1+ x'1) = x'1x'2+ x'2x'3 olur. birinci mertebeden yalnızca bir alt küpe girdiğini varsayalım. 4. Örnek fonksiyon. x1x2 x3 00 0 1 1 1 01 11 10 1 x'2x'3 x'1x'2 Aynı bir doğru minterimin birden fazla alt küpte görülmesi. minimum sayıda. Üçüncü ve dördüncü mertebeden alt küplere ilişkin temel asal bileşenler varsa . birleştirilmiş çarpımlar terimleri. olasıdır ve yararlı olabilir. bir alt küp. maksimum mertebeli asal bileşenler ilave edilerek minimal fonksiyon bulunur.

12. x1x2 x3x4 00 1 00 01 11 10 1 01 1 1 1 1 1 1 11 10 x'1x'3x'4 x2x'3x4 x'1x3x4 x'1x2 x2x3x'4 Tablo 4. Aynı bir fonksiyona ilişkin farklı indirgemeler. en yüksek mertebeden alt küplere karşı düşen asal bileşenler x'1x'3x'4. Bu halde fonksiyonun 0 değerini aldığı doğru maxterimler 55 . Yalnızca temel asal bileşenlerden minimal fonksiyon f = x'1 x'3 x'4+x2 x'3 x4+x'1 x3 x4+ x'1 x3 x4 olarak bulunur. x1x2 x3x4 00 1 00 01 11 10 x'2x'3x'4 x2x4 x'1x2x'3 x1x'3x4 01 1 1 1 1 1 11 10 1 1 x1x2 x3x4 00 1 00 01 11 10 x'1x'3x'4 x2x4 x1x'2x'3 01 1 1 1 1 1 11 10 1 1 f = x'2x'3x'4+x'1x2x'3+x1x'3x4+x2x4 f = x'1x'3x'4+x1x'2x'3+x2x4 aşağıdaki biçimde f = x'2x'3x'4+x'1x2x'3+x1x'3x4+x2x4 yazılabilir. çarpımlar toplamı için verilen bu yöntem. Adım adım gidildiğinde çizikli olarak gösterilen alt küpten gelen x1x2 teriminin gereksiz oluğu anlaşılır. tabloda gösterilen alt küpler için minimal olarak f = x'1x'3x'4+x1x'2x'3+x2x4 biçiminde elde edilir. Tablo. benzer biçimde.4. x1x'2x'3 dür. minimum sayıdaki. toplamlar çarpımına da uygulanabilir. Örnek fonksiyon.Yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda iki örnek verilmiştir. Örneğin f(0111) = 1 ve f(1111) = 1 doğru minterimleri yalnızca (x2x4 ) ikinci mertebeden alt küpü tarafından örtülmektedir ve başka daha yüksek mertebeden bir alt küp tarafından örtülmemektedir. Tablo 4. Aynı fonksiyon 2.13 deki örnekte de hemen büyük mertebeli alt küplerin seçilmemesi gerektiği gösterilmektedir. Bir fonksiyonun. Adım adım tutulacak yolla da bu sonuca varılabilir.12 de Karnaugh diyagramıyla verilen fonksiyon. Bu temel asal bileşene ilave etmemiz gereken.4. O nedenle (x2x4 ) temel asal bileşendir ve minimal fonksiyonda görülmelidir. ilk diyagramda seçilen alt küpler için Tablo.13.

bu fonksiyona kısmen belirlenmiştir denir.7. bir başka deyişle keyfi sayısı k ise k fonksiyonlardan herhangi biri kısmen belirlenmiş fonksiyondan. 4. Tablo 4. 13. 12. olası 2 kastedilmektedir. bu fonksiyona kısmen belirienmiştir denir. Alt küpe ilişkin kareler için değişken (0) olarak sabit kalıyorsa.4. İkinci bölümde tanımlanan tamamen belirlenmiş bağıntı ile bu tanım karıştırılmamalıdır.4. tanım kümesi S deki bazı elemanlar için. Bir başka deyişle fonksiyon bazı tanım elemanı için keyfi (0 da 1 de olabiliyorsa) ise. Kısmen belirlenmiş fonksiyonlar.14.3. 9 . birinci tip kanonik açınım dakine benzerdir. 8. ve 2.4 Kısmen belirlenmiş minimalleştirilmeleri fonksiyonlar ve karnaugh diyagramlarıyla n Tanım 4. 2. 3.için alt küpler düşünülür. keyfi minterimler ayrı iki grupta belirtilerek gösterilir. örneğin f2 = Π 3. tip açınıma ilişkin minimal fonksiyona örnek. 5 + Σk 7.15 de verildiği gibidir. x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 0 0 0 0 0 0 0 01 11 0 10 x'1+x'2+x4 x1+x2+x'4 x2+x'3+x'4 x'3+x4 1. gösterilen alt küpler için toplamlar çarpımı biçiminde minimal olarak f = (x'1+x2'+x4) (x1+x2+x'4) (x2+x'3) (x'3+x4) elde edilir. Kısmen belirlenmiş fonksiyonlar (Don't care functions): S → S e bir n fonksiyon. 14 ve 56 .14 de verilen fonksiyon. 7. (0) lardan oluşan bir alt küpe karşı gelen toplamlar çarpımı. 14. toplamlar teriminde bu değişkenin tümleyeni görünür. Birici kanonik açınım için durum tersi idi. Πk 5. belirlenmiş doğru mintermlerle. toplamlar teriminde bu değişkenin kendisi. f1 = Σ 1. S kümesindeki herhangi bir elemanı alabiliyorsa. 15 ile verilen fonksiyonlara ilişkin Karnaugh diyagramları Tablo. (1) olarak sabit kalıyorsa. Kısmen belirlenmiş fonksiyon dememize rağmen fonksiyon tamamen belirlenmiş bir bağıntıdır ancak bazı domen elemanları için fonksiyonun aldığı değer 0 da 1 de olabilir( keyfi). Tip kanonik açınımlara ilişkin minimal fonksiyonlarının hangisinin tercih edileceği genelleştirilemez. İkinci tip kanonik açınıma ilişkin minimal fonksiyon bulunurken. Tablo.

4. 9 + ∑ k 10. 6.12.8.15 f3= ∑ 0.Tablo.13.13.2.13.11.3. Örneğin Tablo .4.14 f2= ∏ 3.11.4.14. Kısmen belirlenmiş fonksiyonlara ilişkin örnek.16 da verilmiştir. 7.5 + ∑k 7.15.17 de verilmiştir.15 f4= ∑ 0. x1 0 1 2 3 4 5 x2 x3 x4 f1 f2 f3 f4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 k k k k k k 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 k k k k k k 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 k k k k k k 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 k k k k k k 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 k k k k k k Çıkış fonksiyonları sırasıyla f1= ∑ 5.14.7.8 + ∑ k 10. Minimal ifadenin bulunmasında keyfi değerler belirlenerek 2 lık gruptan minimal olan seçilmiş olur. 57 . +3 koduna dönüştüren 4 girişli. 8. örnek: 10 tabanında (0-9) a kadar rakamlara ilişkin ikili kodu (BCD). kısmen belirlenmiş bir fonksiyon gerçekte 2k fonksiyonu temsil eder. 4. 3.15 k keyfi değer sayısı olmak üzere. x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 1 1 01 11 k k k k 10 k x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 0 01 11 10 k 0 k k k 0 f1= ∑ 1.8 + ∑ k 10.13.12. 4 çıkışlı bir kombinezonsal devreyi temsil eden fonksiyonlara ilişkin doğruluk tablosu Tablo 4.16.11.13.12.4.14. 9 + ∑ k 10.15 Karnaugh diyagramında uygun alt küplerin seçimi sonucu varılan minimal fonksiyonlar Tablo 4.12.2.6.14. 7.11.15 f2= ∑ 1.3. Kısmen belirlenmiş fonksiyonlara örnek.9 ∏ k 5.14. Tablo.15 te 25 = 32 tane fonksiyon temsil k edilmektedir.12.

4 Kombinezonsal devre sentezi Bu bölümün başlangıcında. • Doğruluk tablosuyla belirlenen fonksiyon(lar)un indirgenmesi ve minimal fonksiyon (lar)un bulunması. Sentezi istenen devreden beklenen. 4. Artık bu minimal fonksiyonlar tamamen belirlenmiş fonksiyonlardır.Tablo. giriş çıkış ilişkisinden yararlanarak giriş değişkenlerinin ve çıkış değişken(leri)nin [fonksiyon(ları)nun] sayısının saptanması. Oysa sentez işlemi indirgeme işleminin dışında başka adımları da içerir.bulunmasına ilişkin yöntemler üzerinde duruldu. başlangıçta da değinildiği gibi. bir Boole fonksiyonuna eşdeğer minimal fonksiyonun -ki gerçeklendiğinde minimal sayıda kapı elemanı içerir. yalnızca kapı sayısının minimum olması değildir. • Her bir çıkış değişkeninin (fonksiyonunun). önce minimal eşdeğer fonksiyona karşı düşen minimum elemanlı devreler gerçekleştirilip. Bir kombinezonsal devrenin sentezine ilişkin adımları şöyle sıralayabiliriz. doğruluk tablosunun bulunması. sonra diğer gereksinimleri de 58 . bağımsız giriş değişkenlerince belirlenen.17. x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 01 11 k=1 1 1 1 x2x4 x2x3 x1 k=1 10 1 1 x1x2 x3x4 00 00 01 11 10 1 1 1 01 1 11 k=1 k k k x2x'3x'4 x'2x3 x'2x4 k=1 k=1 1 10 k=1 k=1 k=1 k=1 f1=x1+x2x4+x2x3 x1x2 x3x4 00 00 1 01 11 10 x'3x'4 1 1 01 1 11 k=1 k k=1 k=1 k k x3x4 10 1 x1x2 x3x4 00 00 1 01 11 10 1 x'4 f2=x2x'3x'4+x'2x4+x'2x3 01 1 11 k=1 k k 1 k=1 k 1 10 1 f3=x'3x'4+x3x4 f4=x'4 Alt küplerin seçimi maksimum mertebeli minimum sayıda küp oluşturabilmek için keyfi olan değerler saptanarak yapılmıştır. • Minimal fonksiyon(lara) a karşı düşen devrenin çizilmesi. • Problemin sözle tanımı. Bu nedenle.Kısmen belirlenmiş fonksiyonların Karnaugh diyagramında minimalleştirilmesi.4.

Bu tutma işi bellek elemanı ile yapılır. yukarıda açıkladığımız minimal fonksiyona karşı düşen devreye daha iyi birer alternatif olacaklardır. Şimdi iki örneği. her bir bite ilişkin elde' nin bir yerde tutularak. Paralel toplamada. 4. Yarı toplayıcı Yukarıda tanımlandığı gibi iki giriş ve iki çıkışlı olan yarı toplayıcının doğruluk tablosu aşağıdaki Tablo 4. çıkışlar ise.4.1 Paralel toplayıcının sentezi İki tabanında iki sayının toplamı seri veya paralel gerçekleştirilebilir. Tablo 4. Girişler. En az ağırlıklı bitlerin toplanmasında. 59 . iki tabanındaki sayıların önce en az ağırlıklı bitleri devrenin girişine gelir ve bunların toplamı olan bit çıkışta görülürken.18 deki gibidir. O nedenle seri toplayıcılar ardışıl devre olarak gerçekleştirilebilir.18 Yarı toplayıcının doğruluk tablosu x 0 0 1 1 y 0 1 0 1 S 0 1 1 0 C 0 0 0 1 Bu tabloya göre çıkış fonksiyonları S = x' y + xy' C = xy dir. bu bitlere ilişkin toplam ve bir sonraki bitlerin toplamında kullanılacak eldedir. ilgilenilen ağırlıklı bitler ve bir evvelki bitten gelen eldedir. Ara bitlerin toplamını ise. ilgilenilen bitlerin toplamı ve bir sonraki bitlerin toplamında kullanılacak eldedir. hücresel olarak üç girişli ve iki çıkışlı düşünebiliriz. Çıkışlar ise. bir sonraki bitlerin toplamına eklenmesi gerekir. bitlerin toplanmasını.2 de verilmiştir. ilaveler yapılması gerekir.olabildiğince karşılayabilecek biçimde. Görüldüğü gibi en basit bir devrenin gerçekleştirilmesinde. ayrı birer hücre olarak düşünebiliriz. toplanacak sayıların en az ağırlıklı bitleri. Girişler. tasarımcı için çeşitli alternatifler ortaya çıkabilmektedir. Paralel toplayıcıda bütün bitler aynı anda uygulanır ve çıkışa ilişkin bütün bitler aynı anda görülür(devrenin gecikme süresi kadar sonra). Seri toplayıcıda ise. Göreceğiz ki seçeceğimiz devreler. paralel toplayıcı ve kod dönüştürücülerinin minimal elemanlı sentezini inceleyelim. iki giriş iki çıkış vardır. Bu nedenle seri toplama yapabilmek için. bir sonraki ağırlıklı bitlere eklenecek olan elde de bir başka çıkış olanak görülür. Bu fonksiyonların gerçekleştiren beş alternatif devre Şekil 4. Göreceğiz ki tam toplayıcıları yarı toplayıcılardan elde edebilir. Birinci olarak düşündüğümüz hücre yarı toplayıcı (half adder) ikinci düşündüğümüz hücre ise tam toplayıcı (full adder) olarak adlandırılır.

19 da verilmiştir.2 Yarı toplayıcı için birbirinin alternatifi olabilecek dört devre Şekil 4. S için ikinci tip açınım C için birinci tip açınım C=xy x x' y' x y C S y x' y' C S c. C ise bir sonraki bitlerin toplamında kullanılacak eldeyi gösterir. S toplanacak bitlerin toplamı. Görüldüğü gibi bu gerçekleşmede yukarıda işlediğimiz minimal fonksiyona karşı gelen devre seçilmemiştir.2 a da fonksiyonların 1. S ve C ortaklığı S=(C+x’y’)’ C=xy x y d. tip açınımları. (c) de S ve C nin ortaklığı. S ve C ortaklığı S=(x+y)(x’+y’) C=(x’+y’)’ S C e. Hangileri olabileceğini düşününüz. Tam toplayıcı Üç girişli iki çıkışlı tam toplayıcının ne olduğunu daha önce tanımlamıştık. C=xy Şekil 4. Fonksiyonları farklı biçimlerde ifade ederek daha fazla alternatif gerçekleştirmeler yapmak mümkündür. x ve y toplanacak bitler z te bu bitlere ilişkin elde yi göstermektedir. S=x⊕y. S ve C için birinci tip açınım S=xy’+x’y S=(x+y)(x’+y’) C=xy b. 60 . (e) de ise en basit yapı görülmektedir. buna göre bir sonraki basamağa için elde ve toplam çıkış fonksiyonlarına ilişkin doğruluk tablosu aşağıda Tablo 4. b de S nin ikinci C nin birinci tip açınımı düşünülerek gerçekleme yapılmıştır. S' = (x'y+xy')' = x'y'+xy bağıntısından yararlanılmıştır. (d) de yine S ve C nin ortak kısımları değerlendirilmiştir.x y' x' y x y C S x y x' y' x y C S a.

19. C için ise. S için üç girişli dört VE kapısına ve dört girişli bir VEYA kapısı gerekir. S= z'(xy'+x'y)+z(xy'+x'y)'= z'(xy'+x'y)+z(x'y'+xy)= xy'z'+x'yz'+xyz+x'y'z=(x⊕ y)⊕ z C= zxy'+zx'y+xy = z(xy'+x'y)+xy= (x⊕ y)z+xy x y S C z x y z yarı toplayıcı yarı toplayıcı S C Şekil 4.2 Kod dönüştürücü sentezi Kısmen belirlenmiş Boole fonksiyonların indirgenmesine ilişkin verdiğimiz örnek ikili kodlanmış ondalıklı sayıları +3 koduna dönüştürüyordu.4.Tablo 4. iki girişli üç VE kapısı ile üç girişli bir VEYA kapısına gereksinimi vardır.20 Tam toplayıcıya ilişkin indirgenmiş çıkış fonksiyonları xy z 0 1 00 01 1 1 1 11 10 1 xy z 0 1 00 01 11 1 1 1 1 10 xy xz yz S=x’y’z+x’yz’+xy’z’+xyz C=xy+xz+yz Bulduğumuz fonksiyonlar iki seviyeli olarak gerçekleştirilebilir. 61 .20 de verilmiştir. Doğruluk tablosu ve indirgenmiş çıkış fonksiyonları aşağıdaki gibi bulunmuştu. Oysa aynı fonksiyonları aşağıdaki bağıntılardan yararlanarak iki yarı toplayıcı ve iki girişli bir VEYA kapısıyla Şekil 4. Tablo 4.3 teki gibi elde etmek mümkündür. Tam toplayıcının çıkış fonksiyonlarına ilişkin doğruluk tablosu x 0 0 0 0 1 1 1 1 y 0 0 1 1 0 0 1 1 z 0 1 0 1 0 1 0 1 S 0 1 1 0 1 0 0 1 C 0 0 0 1 0 1 1 1 S ve C fonksiyonlarına ilişkin Karnaugh diyagramları ve indirgenmiş fonksiyonlar Tablo 4.3 İki yarı toplayıcı ve bir VEYA kapısı ile gerçekleştirilen tam toplayıcı 4.

f1 = x1+ x2x4+ x2x3 f2 = x2x'3x'4+ x'2x4+ x'2x3 f3 = x'3x'4+ x3x4 f4 = x'4 Bu fonksiyonların gerçekleştirilmesi.4 BCD kodunu +3 koduna dönüştüren devre 62 .4 te verilmiştir. Şekil 4. ortak olabilecek kapı elemanları da düşünülerek. f4 x4 x3 f3 x2 f2 f1 x1 Şekil 4.

SSI elemanları kullanarak nasıl gerçekleştirildiğini görmüştük. MSI elemanı olarak paralel girişli toplama devreleri. Çoğullayıcı (multiplexer) devreler. VE.1 de verilmiştir. Bunların dışında piyasada MSI (Medium Scale Integrated circuits) ve LSI (Large Scale Integrated circuits) olarak sırasıyla 10-100 ve 100-1000 kapı elemanı içeren yongalarda vardır. Bu devreyi bir hücre olarak kullanarak tasarlanan. MSI ve LSI elemanları sayısal sistemlerin tasarımında kullanılırlar. Giriş değişkenleri fazla olan Boole fonksiyonların tasarımının daha önce anlatılan klasik yöntemlerle yapılması pratik olmamaktadır. bir bitlik tam toplayıcı devresinin. Pratikte kullanılan 74283 dört bitlik bir MSI tam toplayıcıdır. 5. pratikte kullanılan MSI ve LSI elemanların lojik devrelerinin. analiz edilerek.2 Paralel toplayıcı Bundan önceki bölümde. SSI (Single Scale Integrated circuits) yongalar (chip) olarak satılmaktadır. kod çözücü (decoder) devreler. Yegane olabilecek bir yöntemden bahsedilemez. Çıkışlar her bir hücre girişlerinin toplamı ve bir sonraki hücrenin girişi olacak eldeler dir. Bir MSI elamanı içine sığdırılabilen dört tam toplayıcı ile 4 bitlik sayıların toplamı yapılabilmektedir.BÖLÜM 5 KOMBİNEZONSAL MSI VE LSI ELEMANLARI Bundan önceki bölümde. VEYA gibi kapı elemanlarından bir yongada 4 tane TÜMLEYEN kapısından ise 8 tane bulunmaktadır.1 Dört bitlik MSI toplayıcı lojik devresi 63 . karşılaştırma devreleri. A4 B4 A3 B3 A2 B2 A1 B1 C5 C4 C3 C2 c1 S1 S4 S3 S2 Şekil 5. Daha fazla biti olan sayıların toplamı için burada verilen MSI elemanlarının kaskad bağlanması gereklidir. Çünkü 8 değişkenli bir Boole fonksiyonunun doğruluk tablosu 28 = 256 satır gerektirir. Toplanacak sayıların aynı ağırlıklı bitleri birer hücre girişi olarak alınmıştır. Kullanılan kapı elemanları. 5. piyasada. MSI devre tasarımı genellikle algoritmalara dayandırılarak yapılır. iki seviyeli gerçekleştirilmesine ilişkin yöntem üzerinde durmuştuk. bir Boole fonksiyonun minimum sayıda kapı elemanıyla. MSI elemanlarından beklenen. minimum sayıda kapı elemanı içirmesinden ziyade dış bağlantıların minimum olmasıdır. O nedenle bu gibi fonksiyonların gerçekleştirilmesi bir algoritmaya dayandırılır ve tasarımcının yaratıcılığına bağlı olarak alternatif devreler oluşturulabilir. LSI elemanları olarak ta ROM (Read Only Memory) devreleri ve PLA (Programmable Lojik Array) devreleri incelenecektir. Birinci hücrenin elde girişi 0 dır. 4 bitlik bir MSI tam toplayıcı devresi Şekil 5. demultiplexer devreleri ele alınacaktır. tasarımına ilişkin algoritmalar incelenecek ve bu devrelerin istenileni yapıp yapmadığı. Çünkü yongaların maliyetine tesir eden en önemli öğelerden biri bacak (uç) sayısıdır.1 GİRİŞ Bu bölümde. gösterilecektir.

Nedeni Yarı toplayıcıların paralel. Kaskad bağlı dört tam toplayıcılı MSI elemanındaki gecikme ise bir yarı toplayıcı gecikmesi ile. 64 . Şimdi bu zamanın ne olduğunu saptamaya çalışalım. burada anlattığımız MSI toplayıcı ile. G yi ise elde üreticisi (carry generate) olarak isimlendirelim. yarı toplayıcı yayılma süresine ilave olarak. Buda C5 in elde edilmesine kadar geçen süre olan. Şimdi bu devreyi inceleyelim. Bundan sonraki amacımız. daha önce incelediğimiz. Sözünü ettiğimiz gecikme süresi. yarı toplayıcı gecikme süresi sonunda hemen oluşur. her bir bit için iki kapı elemanı gecikmesi kadar artacaktır. bağlantıları yapma işleminin olmayışı. Ci+1 elde edilmesi için gerekli süre VE ve VEYA kapılardakini gecikme ile. yani işçilik ve bacak sayısının az olması yani maliyettir. Pi ve Gi çıkışlarını veren yarı toplayıcıdaki gecikmenin toplamı kadardır. girişler uygulanır uygulanmaz.2 BCD den +3 e dönüştürücünün MSI toplama devresi ile gerçekleştirilişi Eldenin yayılması Yukarıda incelediğimiz paralel toplayıcının. tam toplayıcı devresinin lojik devresi görülmektedir. yayılma zamanına denktir.C2 nin belirlenmesi gerektiğini Şekil 5. Bu nedenle gecikme süresini azaltmak için " hızlı elde (look ahead carry)" denen ilave devre kullanılır. Böyle bir gerçeklemeyle kazancımız. MSI devredeki 8 kapılık gecikmenin. C5 çıkışının görülebilmesi için C4 ün dolayısıyla C3 .Daha önce incelediğimiz BCD den +3 koda dönüştürücüyü. Buda şekil 5. eldelerin ise seri bağlı kaskad bir yapı göstermesidir. kolayca gerçekleyebiliriz. 8 kapı elemanındaki gecikme toplamı kadardır. c5 elde sinin ne olduğunu bilmek gerek. Şekil 5. oluşmasını sağlamaktır.3 teki yarı toplayıcının çıkışlarını P (carry propagation) elde yayılması. yarı toplayıcı Ai Bi Gi Ci+1 Ci Pi Si Şekil 5. yalnızca iki kapı elemanı gecikme süresi sonunda. belli bir girişe ilişkin çıkışını görebilmek için. MSI toplayıcıya. yani 1/4 üne inmesi demektir. bit sayısı daha fazla olan sayıların toplamında. 2 kapılık gecikmeye inmesi. Sözünü ettiğimiz kod dönüştürücünün MSI toplayıcı ile gerçeklenişi Şekil 5. BCD giriş A4 A3 A2 A1 0 0 1 1 B4 B3 B2 B1 C1 0 S4 S3 S 2 S1 +3 çıkış Şekil 5.2 de verilen. P ve G çıkışları.1 deki MSI toplayıcıdan görebiliriz. hiçbir ilave kapı elemanı kullanmadan. bütün elde çıkışlarının.3 te.2 de verilmiştir.3 Tam toplayıcı devresi Şekil 5.

4 te verilmiştir.GI değişkenleri ve elde cinsinden genel olarak Si = Pi ⊕ Ci Ci+1 = Gi + Pi Ci biçiminde yazılabilir. Diğer yandan çıkışlar.4 İleri bakmalı elde devresi Pi = Ai ⊕ Bi G=A . iki kapı elemanı gecikmesi ile. iki seviyeli gerçekleştirilerek.C5 P4 G4 C4 P3 G3 P2 G2 P1 G1 C1 C3 C2 Şekil 5. Buda bizim varmak istediğimiz sonuç idi. i i i 65 . Çarpımlar toplamı biçiminde olan bu ifadeler. Devre Şekil 5. Bir önceki Ci ler cinsinden eldeler C2 = G1 + P1 C1 C3 = G2 + P2C2 = G2 + P2 ( G1 + P1 C1 ) = G2 + P2 G1 + P2 P1 C1 C4 = G3 + P3 C3 = G3 + P3 G2 + P3 P2 G1 + P3 P2 P1 C1 C5 = G4 + P4 C4 = G4 + P4 G3 + P4 P3 G2 + P4 P3 P2G1 +P4 P3 P2 P1 C1 dir.B biçiminde genel olarak yazılabilir. bu tanımlanan Pi . sonucu verirler.

BCD sonuçların on tabanında gösterilmesi. her zaman iki tabanında yapılıp. uygulamadaki 74182 tümleşik devresinin temelidir ve Şekil 5. her bir sayamağı (dijiti) iki tabanında ( ikili kodlanmış onlu. Yani iki sayamağın (dijitin) toplamı 10 dan fazla ise. çıkış sayısının BCD sayıya nasıl dönüştürülebileceğini inceleyelim. bir sonraki sayamağa elde (1) taşımak gerekir. her bir dijit için yedi bölümlü gösterici (seven segment display) kullanılarak yapılır. Alternatif olarak.5 te verilmiştir. bir önceki sayamaktan (dijitten) gelebilecek elde için konulmuştur. BCD çıkışlar toplam S ve elde C ile gösterilmiştir. ard arda 2 ye bölme işlemi yapıp kalanların yazılması sonucunda. Görüldüğü gibi BCD için dönüşüm işleminin kolaylaşmasına karşılık bit sayısı iki fazladır. birinci bölümde anlatıldığı gibi. Şimdi daha önce gördüğümüz MSI toplayıcının girişlerine BCD sayılar uyguladığımızda çıkışlarının 0 dan 19 kadar olabileceğini düşünerek. 1111100100 biçiminde bulunur. Sonuncu 1.4 teki devre ile birlikte oluşturabiliriz Bu yapı. binary coded decimal) toplanıp. BCD iki sayının toplamı en fazla 9+9+1=19 sonucu verebilir. Bu dönüşüm aşağıda tablo biçiminde verilmiştir. Bu durumda iki sayamağın (dijitin) toplamı 10 dan fazla ise sonuçtan 10 çıkarıp elde oluşturmak gerekir. on ve iki tabanlarının dönüştürülmesine göre çok daha kolay olmasıdır. elde si de bulunarak yapılır. 9 a kadar çıkışlar ikili ve BCD de aynıdır ve 66 . Örneğin 999 sayısı iki tabanındaki karşılığı. Oysa 999 BCD karşılığı 9 un iki tabanındaki karşılığı olan 1001 in yan yana üç defa yazılmışı 1001 1001 1001 dır. sonra on tabanına dönüş biçiminde olmaz. C1 A1 B1 P1 G1 A2 B2 S1 P1 C2 P2 İleri Bakma Devresi C3 P3 S3 P2 G2 S2 A3 B3 P3 G3 A4 B4 P4 G4 C4 P4 S4 C5 Şekil 5. sonuçtan 10 çıkarıp kalanı toplam sayamak olarak yazıp. on tabanındaki bir sayının.5 İleri bakmalı bir paralel toplayıcı lojik devresi İkili kodlanmış onlu toplayıcılar (Binary coded decimal adder) Toplama işlemi. Bu yöntemin seçilmesinin nedeni BCD ve iki tabanındaki sayıların birbirine dönüştürülmesinin. elde K ile.Şimdi ileri bakmalı paralel toplayıcı(Look ahead carry) MSI in lojik devresini Şekil 5. ikili çıkışlar toplam Z .

6 ilave etme için ayrıca bir ikili toplayıcı kullanılabiliriz. S çıkışlarına 6 ilave etme işlemine denktir. En büyük sayı en fazla 19 olabileceğine göre. (20-31) arasındaki girişler hiç uygulanmayacaktır. K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Z4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Z3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Z2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Z1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 S2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 S1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Desimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Z+6 Z+6 Z+6 Z+6 Z+6 Z+6 Z+6 Z+6 Z+6 Z+6 Görüldüğü gibi K=1 iken C=1 dir. Bu sonucu beş değişkenli bir Karnaugh diyagramıyla da görebilirdik. C=1 iken toplamdan 10 çıkarma işlemi.çift çizgi ile ayrılmıştır. bu fonksiyonun indirgenmiş hali Z4Z3 +Z4Z2 olur. Bunun dışında Z=10-15 arasında da C=1 olmalıdır. 10-15 te (1) olan diğer yerlerde (0) olan bir fonksiyon düşünsek. Amaca ulaşmamız için C=1 olduğu durumları. O nedenle bu girişlere karşı düşen çıkışlar K (keyfi) alınmıştır. K ve Z ler cinsinden ifade etmek ve bu durumda Z ten 10 çıkarmaktır. yani aynı sonucu verir. O halde C = K+Z4Z3 +Z4Z2 dir. 10 ve daha yukarı olan çıkışlarda BCD nin aldığı değerlerden 10 çıkarılmış sonuç yazılmış ve elde 1 olmuştur. Şekil 5. Z'ler bağımsız değişkenler olmak üzere. A4 A3 A2 A1 B4 B3 B2 B1 K Z4 Z3 Z2 Z1 C 0 0 S4 S3 S2 S1 Şekil 5.6 da iki ikili toplayıcı ve elde yi veren üç kapı elemanı ile bir BCD toplayıcı devrenin lojik devresi verilmiştir.6 BCD toplayıcı 67 .

74283 tasarlanmıştır. Çünkü A ve B ye ilişkin karşılıklı bitlerin eşit olması durumunda bu ifade 1. Burada incelediğimiz BCD toplama devresini. A4= 1.4 ile tanımlanan x değişkenlerini incelemek yeter. A4= B4 ve A3= 1. B2= 0(A2B'2= 1) veya. A ve B sayılarının eşitliğini yakalayabilmek için Xi = AiBi + A'iB'i i = 1. 5. ve A = B iken Ç1 = 0 Ç2 = 0 Ç3 = 1 dır. Bilgisayarla yapmak mümkün olsa bile . diğer dördü diğer sayıyı ve biride elde ) devreler gerçekleştirecektik. üç çıkışında küçük. (x) lerin dördünün birden 1 olması A = B olduğunu gösterir Yani Ç3 = x1 x2 x3 x4 = 1 ise A=B dir.7 de yukarıda ifadelere karşı düşen devre verilmiştir. en az ağırlıklı bitlerin karşılaştırılmasına kadar devam eder. (A < B) için Ç1 = 0 Ç2 = 1 Ç3 = 0. Üçüncü çıkış belirlenmiş oldu. B1= 0(A2B'2= 1) dır. B3= 0(A3B'3= 1) veya iii A4= B4 ve A3= B3 ve A2= 1. ikinci ikili toplayıcı daha da basitleştirilerek. A4= B4 ve A3= B3 ve A2= B2 ve A1= 1. Yani yukarıda verilen gibi iki MSI elemanı ve üç kapı elemanı tek bir MSI olarak oluşturulmuştur. Bu yapı en kötü ihtimalle. 68 . büyük ve eşitlik durumlarını belirlerler.3 Karşılaştırma devresi Karşılılaştırma devresi.3. Girişler A=A1A2A3A4 ve B=B1B2B3B4 karşılaştırılacak dörder bitlik sayılar. Bir başka deyişle A > B nin sağlanması için i. 9 girişli (dördü bir sayıyı. sekiz girişindeki 4 bitlik iki sayıyı karşılaştırarak. aksi halde 0 değerini alır. çıkışlar da (A > B) için Ç1 = 1 Ç2 = 0 Ç3 = 0. Yani Ç1 = A4B'4 + x4 A3B'3 + x4 x3A2B'2 + x4 x3 x2A1B'1 ifadesi 1 ise A > B dir.Yukarıda incelediğimiz temel alınarak. tek bir tümleşik devre. Şekil 5. A > B için ise önce en ağırlıklı bitleri karşılaştırmalıyız. O nedenle algoritmik hücresel çözümler daha avantajlıdır. eğer A nınki 1. algoritmik olan hücresel yapı tüm devre üretimine daha uygun olacaktır. Buna karşı gelen Boole fonksiyonların doğruluk tablosu 29 = 512 satırdan oluşacaktı. B4= 0 (A4B'4=1) veya ii. B ninki 0 ise (A4B'4 = 1) A > B dir. benzer biçimde. Benzer akıl yürütme ile A < B çıkışı için Ç2 = A'4B4 + x4 A'3 B3 + x4 x3A'2B 2 + x4 x3 x2A'1B1 ifadesi bulunabilir. klasik yöntemle yapmaya kalksaydık. iv.2. ve bildiğimiz yöntemlerle bu devreye karşı düşen fonksiyonun indirgemesini elle yapmak pratik değildir. Klasik anlamda probleme bakarsak 28 =256 farklı giriş vardır. En ağırlıklı bitler birbirine (x4 = 1) eşit ve (A3B'3=1) ise yine A > B dir.

8 de 3x8 (3x23 ) lik bir çözücü devresi verilmiştir. Bir başka deyişle çıkışlar mintermleri belirlemektedir. Şekil 5. diğerleri ise 0 olur.7 Karşılaştırma devresi 5. n girişin alabileceği her bir giriş permütasyonu için çıkışlardan yalnızca biri 1.4 Çözücüler (Decoders) Çözücüler n girişli 2n çıkışlı devrelerdir. 69 .A4 B'4 A'4 B4 A3 B'3 A'3 B3 Ç1 A>B A2 B'2 A'2 B2 X2 X3 X4 A1 B'1 A'1 B1 X1 A<B Ç2 Ç3 A=B Şekil 5.

x1 x2 x3 m0=x'1x'2x'3 m1=x'1x'2x3 m2=x'1x2x'3 m3=x'1x2x3 m4=x1x'2x'3 m5=x1x'2x3 m6=x1x2x'3 m7=x1x2x3 Şekil 5. n x 2 lik bir çözücü ve k giriş yelpazesi olan bir VEYA kapısıyla gerçekleştirilebilir. Şekil 5.7 olsun. n n değişkenli. Fonksiyonlar f1 = ∑ 1. iki seviyeli olarak çözücülerle gerçekleştirilebilir. Her birinde 4 doğru minterm olduğuna göre dört girişli iki VEYA kapısına gerek vardır. olabilecek bütün 2 minterimi oluşturacağına göre. 2. iki Boole fonksiyonunu bir MSI çözücü ile gerçekleştirelim. n n değişkenli m tane Boole fonksiyonu bir tane n x 2 çözücü ve m tane VEYA kapısıyla gerçekleştirilebilir. 0 1 2 3 4 5 6 7 f1 x1 x2 x3 20 21 22 3x8 Çözücü f2 Şekil 5. Hatta genelleştirme yapılarak. Bir örnek olarak üç değişkenli. doğru minterm sayısı k olan bir Boole fonksiyonu.8 3X8 çözücü devresi Boole fonksiyonlarının çözücüler kullanılarak gerçekleştirilmesi n n n x2 lik bir çözücü. 4.9 da devre verilmiştir. herhangi bir n değişkenli Boole fonksiyonu. 5 f2 = ∑ 0. 2.9 İki fonksiyonun bir çözücü kullanılarak gerçekleştirilmesi 70 . 5.

giriş sayısı az olanlar çözücüler kullanarak. sanki E normal giriş. SSI veya MSI elemanlarından hangisinin tercih edilerek gerçekleştirilme yapılacağı koşullara bağlıdır. mevcut MSI elemanlarını kullanmak hem zaman hem de işçilik tasarrufu sağlanır. Buna karşılık çözücünün içinde kapı ve giriş / çıkış yelpazesi açısından da hiçbir tasarruf yapılmamıştır. Bu sırada alttaki çözücü çalışmaz ve bütün çıkışları 0 dır. aksine bu giriş 1 iken ise çözücü normal çalışma işlevini yerine getirir. Yanlış minterim sayısı doğru minterm sayısından az ise. x4 = 1 olduğunda ise alttaki çözücü çalışır ve m8 den m15 e kadar minterimler. Bu durumda kontrol girişinin karşı düştüğü minterm çıkışı E girişinin değerini alır. VEYA kapısı giriş yelpazesinde tasarruf sağlanabilir. Şekil 5. Bu işlev haberleşmede kullanılan demultiplekser (demultiplexer) işlevidir. Pratikte kullanılan MSI çözücülerin.Fonksiyonların çözücüler kullanılarak gerçekleştirilmesinde bir indirgeme sorunu yoktur. giriş sayısı daha fazla olan çözücülerin elde edilmesine de yarar. E x 1 x2 x1 x2 2x4 çözücü m0 m1 m2 m3 0 1 1 1 1 k 0 0 1 1 k 0 1 0 1 m 0 m1 m2 m3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 E 1x4 demux m0 m1 m2 m3 x2 E x1 Şekil 5. SSI sentezdeki indirgeme yapılarak bulunan lojik devrenin. indirgeme ile. x4 = 0 iken yukarıdaki çözücü çalışır ve m0 dan m7 ye kadar mintermler çıkışında gözlenir. Devrede bütün VE kapılarının girişlerine bu kontrol girişi bağlanarak istenen işlev yerine getirilebilir. Bir başka diyişle E girişine gelen bilgi dört çıkıştan istenenine verilebilmektedir. Şekil 5.10 da böyle bir çözücü ve doğruluk tablosu verilmiştir. SSI elemanlarıyla yapılacak sentezde ise. x1 ve x2 girişleri de sanki kontrol girişleriymiş gibi de düşünebiliriz.10 Kontrol girişli bir çözücü ve alternatif yorumu: demultiplekser Bu çözücüyü. 71 .11 de iki tane 3x8 lik çözücü kullanılarak gerçekleştirilen. f ' ( f in tümleyeni) gerçekleştirilip VEYA yerine TÜVEYA kapısı kullanılarak. Bu sırada üstteki çözücü çalışmaz ve çıkışları 0 dır. Eğer yalnızca üç beş tane fonksiyon gerçekleştirmesi söz konusu ise. bu çözücü çıkışında gözlenir. tüm devre olarak gerçekleştirilmesi daha uygun olur. 4x16 lık bir çözücü devresi verilmiştir. bir de kontrol girişi "enable" vardır ve MSI elemanının çalışmasını kontrol eder. sözü edilen tasarruflar göz önünde tutulmuştur. Çözücülerdeki kontrol girişi. Örneğin aynı fonksiyondan çok sayıda üretilecekse. Bu giriş 0 iken minterm çıkışlarının hepsi 0 olur.

bir VEYA kapısıyla alınmıştır. 2 tane VE çıkışı. mux ın tek bir çıkışına. Örneğin 6.12 4x1 mux lojik devresi. dekoderler de olduğu gibi.12 de 4x1 (2 x1) lik bir mux'ın lojik devresi verilmiştir. Girişlerden biri 1 iken. 2 Şekil 5. çıkış 110 dır. Hangi girişe (1) gelmişse on girişin iki tabanındaki karşılığı çıkışta görülür.5 Multiplexer (Çoğullayıcı) devreler Genel olarak çoğullayıcılar. Örneğin 8x1 lik bir 72 . Bu kontrol girişi bir üst mertebeden mux ın bir alt mertebeden iki mux kullanılarak elde edilmesini de sağlar. diğer giriş değeri için ise mux normal çalışma işlevini yerine getirir. I0 I1 I2 I3 S1 S0 Z I0 I1 I2 I3 0 1 2 3 S0 S1 S0 S 1 Z 0 0 1 1 0 1 0 1 I0 I1 I2 I3 4x1 mux Z Şekil 5. Kısaca mux diye bilinirler. 2 sayıdaki n VE kapısına n tane bağımsız giriş bağlanmıştır. tek bir fiziksel bilgi kanalına aktarmaya yararlar. birden fazla fiziksel bilgi kaynağındaki bilgiyi. blok diyagramı ve doğruluk tablosu Pratikte kullanılan mux ların. Lojik devre kapsamı içinde n çoğullayıcı 2 girişteki bilgiyi n kontrol girişi (select) ile istenen sırada tek çıkışa aktarmaya yarayan kombinezonsal devrelerdir. çıkış sayısı ise n dir.x1 x2 x3 x4 3x8 çözücü 3x8 çözücü m0 m7 m8 m15 Şekil 5. girişe 1 gelmişse. istenen sırada. seçme girişlerinin her bir n permütasyonu VE kapılarıyla oluşturulurken bu kapıların girişlerine 2 mux girişleri ayrı n n ayrı bağlanmıştır. çalışmayı kontrol eden bir enable girişi (strobe da denir) vardır. Böyle bir devreyi bir uygulama olarak gerçekleyiniz. Enable'ın belli bir giriş değeri için çıkışların hepsi 0 (bazen 1) olur. Görüldüğü gibi bu yapıda n x 2 (n = 2)lik bir dekoderin . diğerleri 0 olmak zorundadır.11 İki 3x8 lik çözücüden elde edilen 4x16 lık çözücü devresi Kod çözücünün tersi işlevi yerine getiren devrelere kodlayıcı (encoder) denir. Bu n devrelerin giriş sayısı 2 . Söz konusu yapı decoderler de olduğu gibidir. 5.

mux, 2 tane 4x1 lik mux ın enable girişleri kullanılarak elde edilebilir. Çıkışa gelecek kapının ne olması gerektiğini düşününüz. Pratikte birden fazla mux ın, seçme ve enable girişleri ortak olmak üzere aynı MSI elemanında kullanıldığı görülür. Örneğin içersinde dört tane 2x1 mux ın bulunduğu MSI elemanları (74157) ticari olarak vardır. Şekil 5.13 te böyle bir MSI elemanının lojik devresi verilmiştir. A ve B girişlerini farklı kaynaklardan gelen dörder bitlik enformasyon olarak düşünürsek, sanki bu devre, A veya B enformasyonundan birini isteği bağlı olarak seçip aynı bir yoldan (bus) bir başka yere göndermektedir. Böyle bir işlev bilgisayarların alt birimleri arasında veri alış verişinin, ortak bir hat üzerinde yapılmasında faydalı olur.
A0 Z0 A1 Z1 A2 Z2 A3 Z3 B0 E B1 B2 B3 (select) S (Enable) E 1 0 0 S x 0 1 Z hepsi 0 A B

Şekil 5.13 dört 2x1 lik mux tan oluşan lojik devre Mux larla Boole fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi Bundan önceki bölümlerde gördüğümüz gibi, dekoder ve mux larda mintermler oluşturulmakta, dekoderlerde ayrıca bir VEYA kapısı kullanılarak, herhangi bir fonksiyon gerçekleştirilmekteydi. Mux larda ise bu VEYA kapısı tümleşik devrenin içinde bulunmaktadır. Amacımız mux ları kullanarak bir Boole fonksiyonunun nasıl n gerçekleştirilebileceğini göstermek. n seçicili 2 x1 lik bir mux ile n değişkenli bir fonksiyonu gerçekleştirelim. Değişkenleri seçiciler seçelim. Seçicilerin alacağı her bir değer permütasyonu bir minterimi belirler ve buna karşı düşen mux ta bir giriş vardır. Eğer gerçekleştireceğimiz fonksiyon, bu minterm için 1 ise (doğru minterm) buna karşı düşen girişe 1, 0 ise (yanlış minterm) bu girişe 0 uygulayalım. Aynı işlev bütün giriş değer permütasyonları için tekrarlandığında mux çıkışında istediğimiz fonksiyonu gerçekleştirmiş oluruz. Yukarıda açıklanandan bir adım daha ileri giderek, (n+1) değişkenli bir fonksiyon n n seçicili 2 x1 lik bir mux la gerçekleştirilebilir. Bunun için n değişken seçiciler olarak alınıp, girişlere de 0, 1, xn veya x'n den biri uygulanır. Bir örnek üzerinden gerçekleştirmenin nasıl yapılacağını görelim. Şekil 5.13 te bir örnek fonksiyon ve devresi verilmiştir. Fonksiyon üç değişkenli f = ∑ 1, 2, 6, 7 olduğuna göre 4x1 lik iki seçicili bir mux a gereksinim vardır. X1, x2 değişkenlerini seçiciler olarak seçelim. Doğruluk tablosundan görüldüğü gibi x1, x2 73

değişkenlerinin bir değer permütasyonu için x3 in aldığı 0 ve 1 olmak üzere iki değer vardır. Bu değerler için fonksiyonun aldığı değerler 0, 1, x3 veya x'3 olabilir. Buna göre tabloyu tekrar düzenlersek (Şekil 5.13 te gölgelendirilerek belirtildi). , mux girişlerine ne bağlayacağımız ortaya çıkar. Bu tablodaki sonuca, bir başka düzenlemeyle daha çabuk ulaşabiliriz. Öyle ki sütunları, seçicilerin belirlediği mintermlere karşı düşen girişler; satırları da x3 değişkeni ve tümleyenini gösterecek biçimde bir tablo oluşturulsun. Bu durumda satır ve sütunlara karşı gelen yerler, olabilecek bütün minterimlerdir. Doğru minterimleri bir yuvarlak içine alalım, yuvarlak içinde olmayanlar yanlış mintermler olsun. Buna göre i bir sütundaki (bir seçici girişini belirler) mintermler yuvarlak içinde değilse, bu sütuna ilişkin giriş 0, ii. bir sütundaki (bir seçici girişini belirler) mintermler yuvarlak içindeyse, bu sütuna ilişkin giriş 1, iii. bir sütundaki (bir seçici girişini belirler) mintermlerden x3 satırına karşı gelen yuvarlak içinde x'3 satırına karşı gelen yuvarlak içinde değilse bu sütuna ilişkin giriş x1, iv (iii) durumun tersi ise ilgili giriş x'1 olmalıdır. (Şekil 5.13) minter m 0 1
2 3 4 5

x1 0 0 0 0 1 1 1
1

x2 0 0 1 1 0 0 1
1

x3 0 1 0 1 0 1 0
1

f 0 f = x3 1 1 f = 0 x'3 0 f=0 0 1 f=1
1

6
7

x1x2
00 01 10 11

I0 (0)x'3 (1)x3
0 1

I1
2 3

I2
4 5 0

I3
6 7 1

x3 x'3
0 1

x3

x'3

I0 I1 I2 I3 x1

4x1 mux

Z

x2

Şekil 5.13 dört değişkenli bir fonksiyonun 4x1 mux la gerçekleştirilmesi

74

1

x1x2x3
000 001 010 011 100 101 110 111

x4 x'4
0

I0 (0)x'4 (1)x4
0 1

I1
2 3

I2
4 5

I3
6 7 0

I4
8 9

I5
10 11 0

I6
12 13 0

I7
14 15

1

x4

x'4

1

x4

I0 I1 I2 I3 8x1 I4 mux I5 I6 I7 x1 x2 x3

f

Şekil 5.14 f= ∑ 0,1,3,4,8,9,15 fonksiyonunun 8x1 mux kullanarak gerçekleştirilmesi Şekil 5.14 te dört değişkenli bir örnek fonksiyonun 8x1 lik bir mux ile gerçekleştirilmesi gösterilmiştir. Yukarıda örnek üzerinde açıklanan gerçekleştirme yöntemi genelleştirilebilir. Burada en çok ağırlıklı bitlere karşı gelen değişkenlerin dışındaki değişenler seçici girişleri olarak seçilmiştir, mux girişlerine de 0,1 veya en ağırlıklı değişkenin kendisi veya tümleyeni gelmektedir. halbuki herhangi n-1 değişken seçici, kalan değişken giriş seçilerek te, benzer akıl yürütmeyle gerçekleştirme yapılabilirdi. 5.6 Read-Only Memory (ROM) Bu ve bundan sonraki kısımda, ROM (Read Only Memory) ve PLA (Programmable Logic Array) elemanları göreceğiz. Bu elemanlar içinde 100-1000 civarında kapı elemanları bulunduran LSI ( Large Scale Integrated Circuits) devrelerdir. ROM elemanlarını, gördükleri işlevler açısından, iki farklı biçimde inceleyebiliriz. Birincisi birden fazla Boole fonksiyonunun, bir tümleşik devre ile gerçekleştirilmesini sağlarlar. ROM LSI elemanının içinde bir dekoder ile gerçekleştirilecek fonksiyon sayısı n n kadar VEYA kapısı vardır. VEYA kapısı sayısı m olsun. nx2 lik dekoderde 2 VE kapısının çıkışını her bir VEYA kapısına bağlayan, mx2n tane bağlantı vardır. Bu bağlantılar, isteğe göre, açık veya kısa devre yapılabilirler. Diyelim m tane Boole fonksiyonu gerçekleştireceğiz. 1. fonksiyonda hangi doğru minterimler varsa, onlara ilişkin VE kapılarının çıkışları, 1. VEYA kapısının girişlerine, bağlantılar kısa devre yapılarak birleştirilir. Yanlış mintermlere karşı gelen VE kapılarının çıkışları ise açık devre yapılarak VEYA kapısının girişine bağlanmaz. Böylece 1. fonksiyon gerçekleştirilmiş olur. Diğer fonksiyonlar da benzer biçimde gerçekleştirilir. Bağlantıların açık veya kısa devre yapılmaları, üretici firmanın belirlediği yöntemle özel aletler kullanılarak yapılır. n giriş değişkenli m çıkışlı bir ROM elemanın iç yapısı Şekil 5.15 te verildiği gibidir. Böyle bir ROM 2 xm lik ROM olarak adlandırılır.
n

75

2 xm lik ROM da n giriş değişkeni ile 2 farklı adres tanımlanabilir. 6. Yedi ye kadar sayıları temsil edebilmemiz için üç giriş değişkenine.15). Pratikte 7-8 giriş ve 8 çıkış değişkenliler yaygındır. dört adresinde. Doğruluk tablosu ve ROM devresi Şekil 5. Yukarıda açıkladığımız ROM da. girişle aynıdır o nedenle ayrıca bir ROM çıkışı 76 . çıkış ise 3. 5.a d r e s x1 x2 m0 F1 nx2n Dekoder F2 k e l i x x 3 4 m2n-1 m e Fm Açık veya kısa devre yapılabilecek bağlantılar Şekil 5. Ele alacağımız örnek. çıkış her giriş için 0. Aynı ROM. kelime (word) dediğimiz m bitlik belli bir bilginin tutulmasıdır. Sıfırdan yediye kadar sayıların karelerini alan bir kombinezonsal devreyi ROM kullanarak gerçekleyelim. bu adreslere de m bitlik kelimeler (word) saklanabilir. yalnızca okunabilen bellek işlevini yerine getiren bir eleman olarak ta görebiliriz. Yalnızca okunabilen bellek elemanından kastedilen.16 Örnek bir ROM ve iki yorumu Şimdi pratik bir örnek yapalım. Şimdi bir örnek üzerinde ROM un iki farklı yorumunu yapalım. Şekil 5. 2 =6 4). girişler sanki adresleri (minterimleri) vermekte. n n adres 0 1 2 3 x1 0 0 1 1 x2 0 1 0 1 F1 0 1 1 1 F2 1 0 1 0 kelime 1 2 3 2 x1 2x4 Dekoder m0 m1 m2 m3 F1 x2 F2 Şekil 5. Doğruluk tablosundan görüldüğü gibi. iki iki-değişkenli fonksiyon olarak düşünülebilir. iki bitlik dört kelimenin bulunduğu. çıkışları sanki o adresteki bilgi(word)yi vermektedir diye düşünülebilir (Şekil 5. bir bellek elemanı olarak ta düşünülebilir.15 Genel bir ROM elemanının devresi Yukarı açıkladığımız ROM' u. çizim ve anlatım kolaylığı açısından iki giriş ve iki çıkışlı seçilmiştir. sıfırdan kırk dokuza kadar sayıları temsil 5 6 edebilmemiz için de altı çıkış fonksiyonuna gereksinim vardır ( 2 = 32.16 da verilen örnek ROM.17 verilmiştir. adres bitleri dediğimiz giriş değişkenlerinin belli bir permütasyonuna karşı gelen belli bir yerde. girişlere karşı gelen m fonksiyonun aldığı değer de.

Diğer taraftan ROMlar yalnızca okunan bellek elemanları olarak software kontrol birimlerinde yaygın biçimde kullanılırlar. İkinci tür olanlara "silinebilir PROM " EPROM (Erasable PROM) denir. Programlama da ise üretimden sonra. 0 1 2 3 4 5 6 7 x1 0 0 0 0 1 1 1 1 x2 0 0 1 1 0 0 1 1 x3 0 1 0 1 0 1 0 1 x1 F1 0 0 0 0 0 0 1 1 x2 F2 0 0 0 0 1 1 0 1 x3 F3 0 0 0 1 0 1 0 0 F4 0 0 1 0 0 0 1 0 F5 0 0 0 0 0 0 0 0 F6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 9 16 25 36 49 8x4 ROM 0 F1 F2 F 3 F4 F5 F 6 Şekil 5. ROM un içinde n girişli bir VE kapısı vardır. 5. 0 dan 7 ye kadar sayıların karelerini almak için yeterli olur. Her ne kadar programlanarak yapılıyor denirse de bağlantılar hardware olarak sağlanmaktadır.17 Kare alma işlemi yapan bir ROM devresi ROM türleri ROM' lardaki bağlantılar iki biçimde yapılabilir: mask ve programlama. Mask bağlantılar üretim sırasında direkt olarak yapılır. 3 adres bitli 4 çıkışlı bir ROM. kullanıcı tarafından. Yani n ROM larda 2 VE kapısı varken.7 PLA (Programable Logic Array) Bundan önceki kısımda ROM larla fonksiyon gerçekleştiriken gördük ki. yapılır. ROM lar genel olarak çok girişli bir çok fonksiyonun gerçekleşmesinde yaygın olarak kullanılabilirler. Silme işlemi elektronik olarak yapılanlara "elektronik olarak silinebilen ROM"( EAROM:Electronically alterable ROM) denir. fonksiyonun 1 değerini aldığı doğru minterimler için. ROM lara konan bilgiler. özel cihazlarda katalog bilgisine göre programlanarak "PROM". ROM'un türüne göre. gerçekleştirmede biz bunlardan yalnız fonksiyondaki 1 77 . Silme işlemi mor ötesi ışınla yapılanlara ise "silinebilen ROM" EPROM (erasable ROM) denir. örneğin ASCII kodundan EBIDIC koduna dönüştürücüler gibi.gerektirmezler. ya bir daha hiç değiştirilemezler veya silinip yeni bilgilerlerle değiştirilebilirler.

onlara ilişkin bağlantılar kısa devre olarak tutulmalı. (m) tane çıkışta fonksiyonun kendisi veya tümleyeni elde edilebilir. Bunun faydasını bundan sonraki bölümde PLA in programlanmasında göreceğiz. Şimdi bir örnek olarak basit iki fonksiyonun PLA ile gerçekleştirilmesinde. (n) tanesi değişkenin kendisi diğer (n) tanesi ise değişkenin tümleyeni için gereklidir. 82S100 PLA nin yapısı bu yapıdadır nxk bağlantı n giriş k tane n girişli VE kapısı nxk bağlantı kxm bağlantı m tane kxm girişli VEYA kapısı m bağlantı m çıkış Şekil 5. Örneğin Pratikte kullanılan bir PLA de n = 16 giriş değişkeni . ancak 2n bağlantı vardır. Pratikte PLA elemanları çok sayıda fonksiyonların tek bir elemanla gerçekleştirilmesinde yaygın olarak kullanılır. indirgeme düşünmeden gerçekleşmeye geçilebilmesi oldu. Bir amaç ta böyle ortak olan çarpımlar terimleri sayısını maksimize etmektir. Sağlanan avantaj. Buna karşılık ROM daki bir çok VE kapısı da kullanılmadı. ROM lu gerçeklemelerde fonksiyondaki her bir n 1 e karşılık ROM daki 2 kapıdan biri seçilir. Bu kapılara k tane VE kapısı. tümleyeni elde edilmek isteniyorsa ilgili bağlantı açık devre yapılmalıdır. k x m bağlantı ile bağlanmıştır. Öyle ki her bir kapının giriş yelpazesi n dir. Gerçekleştirilecek fonksiyona göre. İşte bu olumsuzluğa cevap verebilmek için PLA (Programable Logic Array) LSI elemanları geliştirilmiştir.19 da verilmiştir. 46 n-girişli VE kapısı ( ROM olsa idi bu sayının 216 = 256 olması gerekirdi) ve 8 çıkış ( 8 bitlik kelimeler) vardır. bağlantıların nasıl seçileceğini inceleyelim. anlaşılması kolay olsun diye bu örnek yapılmaktadır.sayısı kadar olanını kullanmaktayız. Çıkış sayısı m kadar. VEYA kapısı vardır. ROM larda n giriş değişkeni sayısı olmak n n üzere n giriş yelpazeli 2 VE kapısı varken. Gerçekleştirilecek İki-değişkenli iki fonksiyonun doğruluk tablosu ve Karnaugh diyagramları Şekil 5. İkinci seviyedeki VEYA kapılarının giriş yelpazesi. 78 . ROM larda n n 2 iken PLA de 2 den çok daha küçük VE kapısı sayısı kadardır. Giriş sayısı n dir.18 de genel olarak bir PLA elemanının blok diyagramı gösterilmiştir. diğerlerine ilişkin bağlantılar ise açık devre kılınmalıdır. Bir çıkış fonksiyonunun kendisi çıkışa aktarılmak isteniyorsa ona ilişkin bağlantı kısa devre olarak bırakılmalı. bu VE kapılarının girişlerine ilişkin 2n x k bağlantının açık devre yapılması veya kısa devre olarak tutulması gerekir. PLA' in yapısı ROM yapısına benzerdir. Gerçekleştirilecek fonksiyonda kaç çarpımlar terimi varsa. Oysa biliyoruz ki indirgeme yaptığımızda kullanacağımız VE kapısı sayısı fonksiyondaki 1 sayısından çok daha az olacaktır. PLA de 2 den çok daha küçük sayıda n giriş yelpazeli VE kapısı vardır.18 Bir PLA elemanın blok diyagramı Şekil 5. Görüldüğü gibi gerçekleştirilecek fonksiyonlarda ortak olan çarpımlar terimi için aynı VE kapısı kullanılmaktadır. k << 2n olan k tane VE kapısı vardır . Pratikte böyle bir gerçekleştirme PLA elemanıyla yapılmaz. Çıkışta ki m bağlantı bize çıkış fonksiyonlarının kendileri veya tümleyenlerini çıkışa almamızı sağlar.

x1 1 F1 1 x2 2 2 x3 3 F2 Şekil 5. hangi bağlantıların ise kısa devre olarak bırakılacağı.x1 0 0 0 0 1 1 1 1 x2 0 0 1 1 0 0 1 1 x3 0 1 0 1 0 1 0 1 x1x2 x3 00 0 1 F1 0 0 0 0 1 1 0 1 F2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 3 Çarpım terimleri Girişler x x 0 1 çıkışl ar x F F 1 1 1 1 1 1 x1x’2 x1x3 X2X3 1 1 - PLA program tablosu 01 11 10 1 x1x2 x3 00 0 1 01 11 10 1 1 1 1 1 F1 = x1x’2+x1x3 F2=x1x3+x2x3 Şekil 5. Ondan sonra bağlantıların açık/kısa devre yapılmasına geçildi.20 de gösterilmiştir. Bağlantıların sistematik bir biçimde nasıl yapılacağını gösteren tabloya PLA program tablosu denir. ROM larla gerçeklemede fonksiyonlar indirgenmemişti. Bu işlem bütün VE 79 . satırdaki VE kapısının girişleri için değişkenin kendisi varsa 1. Bu tabloda satırlarda. Birinci sütunda her bir çarpımlar terimi için seçilen VE kapılara numaralandırılarak gösterilir.20 Örnek iki fonksiyonun PLA gerçekleştirilmesi PLA program tablosu Yukarıda örnek fonksiyonunun PLA elemanı ile gerçekleştirilmesinde önce fonksiyonlar indirgendi. indirgenmiş fonksiyonlardaki farklı çarpımlar terimleri gösterilir. Şekil 5. Bundan sonraki sütunlarda değişkenlere ayrılmıştır. hangi bağlantıların açık devre yapılacağı. tümleyeni varsa 0.19 PLA elemanıyla gerçekleştirilecek örnek iki değişkenli iki fonksiyon Bu örnek fonksiyonların PLA ile gerçekleştirilmesinde. 1. değişken yoksa (-) konulur.

Şekil 5.18 deki blok diyagramında k x m bağlantılarından hangilerinin açık hangilerinin kısa devre yapılacağı belirlenmiş olur. Şekil 5.kapıları için tekrarlanır. 80 .18 deki blok diyagramında 2n x k bağlantının açık devre mi. Son sütunlarda ise çıkış fonksiyonlarının her biri temsil edilir. kısa devre mi yapılacağı belirlenmiş olur. Bir çıkış fonksiyonunda hangi VE kapıları varsa ilgili yere 1.19 da verilmiştir. olmayan VE kapılarına ilişkin yere ise (-) konur. Bundan önceki örneğe ilişkin PLA program tablosu Şekil 5. O nedenle ortak çarpımlar terimleri sayısını maksimumlaştırabilmek için gerçekleştirilmesini istediğimiz fonksiyonların tümleyenlerini de düşünebiliriz. PLA lerde fonksiyonun kendiside tümleyeni de gerçekleştirilebilmektedir.

Görülüyor ki çıkış yalnızca girişler tarafından belirlenememektedir. zamanda sıralı. iki tabanındaki iki sayıyı göstersin. Çıkışın belirlenebilmesi için her ti anında. y değişkenine de durum değişkeni denir. analiz ve sentezini inceledik. çıkışları girişleriyle yegane olarak belirlenebilen kombinezonsal mantık devrelerinin. z çıkışı da bu iki tabanındaki sayıların toplamı olan sayıyı. Bu "elde"yi. O halde devre kombinezonsal değil. Seri toplayıcı. 6.6. Yani Y = f (x1. bir evvelki ti-1 anına ilişkin toplamın "elde" sinin bilinmesi gerekmektedir. Öyle ki değişkenin ti anında aldığı değer (Y). Daha sonra kombinezonsal devrelerde olduğu gibi.1 Giriş Şekil 6. Ardışıl mantık devreleri kısaca ardışıl devreler olarak adlandırılır.1. Ardışıl makine incelememizde sırasıyla ardışıl makinelerin modellendirilmesi. (y) ye şimdiki durum. Giriş ve çıkış aşağıdaki Şekil 6. Bu bölümde de çıkışları giriş değişkenlerinden başka. analiz ve sentezi ile sentezde karşılaşılan sorunları ele alacağız.y).BÖLÜM 6 ARDIŞIL MANTIK DEVRELERİ Şimdiye kadar ki beş bölümde. (12)01100 x1 (14)01110 x2 Seri toplayıcı z = x1 + x2 (26)11010 20 t0 0 0 0 (12) (14) (26) x1 x2 z Şekil. durum değişkenleri dediğimiz bellek elemanlarına ilişkin değişkenlerle birlikte ancak belirlenebilen ardışıl mantık devrelerini inceleyeceğiz. basamak ağırlığına göre zamanda sıralı olarak göstersin.1 deki seri toplayıcı devresini düşünelim. sınıflandırılması. ardışıldır.x2. varsayalım ki x1 =12 ve x2=14 sayıları toplanacak. giriş değişkenlerinin aldığı değerler tarafından belirlenmiş olsun. makinenin herhangi bir t anındaki durumunu belirleyen bir değişken (y) olarak düşünelim. (Y) ye de bir sonraki durum. 24 23 22 21 t4 t3 t2 t1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 t0 ve t4 anlarındaki girişler (00) aynı olduğu halde çıkışlar farklıdır. Yaygın olarak bu devrelere ardışıl makineler da denir. t i-1 anında bu değişkenle (y). Benzer biçimde t2 ve t3 anlarındaki girişler (11) aynı olduğu halde çıkışlar farklıdır. x1. Örneğimiz için toplam elde(y)1 1 0 0 0 x1 0 1 1 0 0 x2 0 1 1 1 0 z 1 1 0 1 0 81 .1 deki gibidir. ardışıl MSI ve LSI elemanlarının yapı ve işlevlerini inceleyeceğiz. x2 girişleri en az ağırlıklı basamaktan en çok ağırlıklı basamağa doğru.

G2(x1= 0. . Bundan sonra fonksiyonların t ile ilişkisi ayrıca simgelenmeyecektir.y02. D durum kümesi ve değişkenleri D={D1(y=0) elde 0.D... G4 (x1= 1.. X = {x1.. y 2.. n ≥ log2 p eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayıdır.. t+1 bir sonraki anı göstermektedir. Ç: Makinenin çıkışında görülen.y0r ) durumudur. r ≥ log2 µ eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayıdır. Ç2(z1= 1)}dir. #Ç = g ise. G giriş kümesi ve değişkenleri: G = {G1(x1= 0. Zi fonksiyonları x1. Y = {Y1. S = {0.. y1.2 Ardışıl Makinelerin Modellendirilmesi Ardışıl makineler matematiksel. .yr} bağımsız durum değişkenleri kümesidir.Ç. y = {y1. M = (G.r biçiminde tanımlanan r tane bir sonraki durum fonksiyonudur.. #D = µ ise. Bu küme elemanlarının her biri Zi = Zi ((x 1. 6. x2= 0) . gerekli olan durum değişkeni sayısı r.. t anındaki değerlerdir. . . ... x n. .Y. x 2.2....x2. Z = {zl. Bu küme elemanları her biri Yi = Yi (x 1.. D2(y=1) elde 1} dir. y ) : S n+ r → S . Artık çıkış değişkeni giriş değişkenleri ve 0 andaki durum değişkeni tarafından yegane olarak belirlenmiştir.y r ) = Zi ( X . Zi fonksiyonları yalnızca.. Ç çıkış kümesi ve değişkenleri Ç={(Ç1(z1= 0).. Seri toplayıcı için M matematiksel modelini çıkaralım.. x2= 1) .z2.yr bağımsız durum değişkenlerinin fonksiyonu ise makineye "Mealy makinesi". Y fonksiyonlarında. z2. Yani bağımsız durum değişkenlerinin t0 anındaki aldıkları değerlere karşı gelen (y01.. y 2. D: Makinenin farklı durumlarından oluşan kümedir. #G = p ise girişleri temsil edebilmek için gerekli olan giriş değişkeni sayısı n...yr durum değişkenlerinin fonksiyonu ise makineye "Moore makinesi " denir.. (y) bağımsız durum değişkenidir. Y bir sonraki durum ve Z çıkış fonksiyonları Tablo 6. Z fonksiyonlarında ise değişkenler ve fonksiyonların aldığı değerler aynı t anı için geçerlidir. x n. x 2. G: Makinenin farklı girişlerinden oluşan giriş kümesidir. zm} bağımlı çıkış değişkenleri kümesidir. Yr} bir sonraki durum değişkenleri kümesidir.1} i = 1. y 1. Z = {zl. m ≥ log2 g eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayıdır.. S = {0.. Matematiksel model : Yukarıda örnekteki seri girişli toplama devresi gibi. farklı çıkışlardan oluşan çıkış kümesidir.m biçiminde tanımlanan m tane çıkış fonksiyonudur.Y2..D0) ile verilen bir matematiksel modelle temsil edebiliriz.xn bağımsız giriş ve y1.1.. çıkışları temsil edebilmek için gerekli olan çıkış değişkeni sayısı m. D0 : Başlangıç durumudur.. x2= 0). Örnek 6. fonksiyonların aldığı değer (t+1) anındaki değer.Z..1} i =1. tablo ve diyagram olmak üzere üç farklı biçimde modellendirilebilirler. sonlu durumlu ardışıl makineleri.xn} bağımsız giriş değişkenleri kümesi olsun.zm} çıkış değişkenleri kümesidir...biçiminde bulunur. x2= 1)} dir.. y ): S n+ r → S ..... G3(x1= 1. bağımsız değişkenlerin aldığı değer ise.1.. y 1. t şimdiki anı. de doğruluk tablosuyla verilen 82 t t t t t t t t t t+1 t t t t t t t t .2..y2.y r ) = Yi ( X .

sistemin giriş değişkenleri (x1x2.Zm) ile bellek elemanlarının giriş fonksiyonlarıdır.1. D. . Y.deki bir devreye karşı düşürülebilir. Z çıkış fonksiyonu 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 Matematiksel olarak M = (G. D0 ) ile verilen bir ardışıl makine. bellek elemanı saat girişi bellek elemanlarının girişleri y 1 (Y 1 ) t 0 (t 1 ) Şeki1. Bir ardışıl makinenin en genel yapısı.yr) dir. Kombinezonsal parçanın çıkışları da makinenin çıkış değişkenleri (Z1Z2. Birincisi kombinezonsal parça ikincisi ise bellek parçasıdır.bellek elemanı Bellek 1.xn) ile bağımsız durum değişkenleri (y1y2. giriş bağımsız değişkenler giriş durum x1 0 0 0 0 1 1 1 1 x2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 y Y bir sonraki durum onksiyonu. .x2+y' x1x'2.t+1 Y = y' x1x2+y x'1x2+y x1x'2. Z.2. genel olarak x1 x2 giriş değişkenleri çıkış değişkenleri z1 zm y1 yr Kombinezonsal devre y r (Y r ) Bellek elemanlarının çıkışları: durum değişkenleri r.Seri toplayıcıya ilişkin bağımsız değişkenler ve bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonlarının doğruluk tablosu. 83 . Tablo.+y x'1x'2+y x1x2 fonksiyonlarıdır. Devre iki temel parçadan oluşur. .+y x1x2 ve Z = y' x'1.2.6. Kombinezonsal parçanın girişleri.6.6. Ç. Şekil.

makinenin i. Bellek elemanları bundan sonraki alt bölümde detaylı olarak incelenecektir. satıra ilişkin durumunda (Di).Z 0.Z 1.6. Benzer biçimde t2 anındaki şimdiki durum 0. Şekil 6. j. Düğümler durumlara karşı düşer. Bu tabloda girişler ve durumlar ilgili değişkenler cinsinden ifade edilmiştir.0 Y.0 y=1 şimdiki durum (b) Seri toplayıcıya ilişkin durum tablosu Durum diyagramı. Ard arda gelen iki girişten.Z 1. Matematiksel olarak temsil edilen ardışıl makine. Tablo.2. ikincisine ilişkin şimdiki durum. satır ve j.Z 0. düğümler ve topolojik elemanlardan oluşmuş bir diyagramdır.1 Y.2b de verilmiştir. Durum tablosu (Geçiş tablosu.Z 0. i.0 Y.1 Y. sütuna ilişkin giriş (Gj) geldiğinde ki bir sonraki durum (Dk) ile o andaki çıkış (Çk) yazılıdır (Tablo 6. t1 anındaki girişler için şimdiki durumdur. birinci girişe ilişkin bir sonraki durumdur.Z 1. Ardışıl makineye ilişkin durum tablosu. bir sonraki durum (elde) ise 1 dir.Çk G2 Gj Gp Dµ (a) Bir ardışıl makineye ilişkin genel durum tablosu x1x2 00 giriş X1x2 01 giriş x1x2 11 giriş x1x2 10 giriş y=0 şimdiki durum Y.0 Y. Makine Di durumunda iken Gi girişi altında DJ bir sonraki durumuna gidiyor ve çıkış zm ise. Bu yeni elde t3 anındaki girişler için şimdiki durumdur.3 a da durum diyagramının tipik 84 .Z 0.2a).1 Y.1 Y. sütunlarında girişlerin (G kümesinin elemanları) bulunduğu matristir. zaman ekseninde önce y bağımsız değişkenlerinin sonra bağımlı bir sonraki durum değişkenlerinin aldığı değerler gözlenir.1 deki seri toplayıcı için durum tablosu Tablo 6. Di düğümünden DJ düğümüne yönlendirilmiş bir topolojik eleman çizilir ve üzerine Gi / zm yazılır.Z 1. durum diyagramları veya durum tablolarıyla da temsil edilebilir. G1 D1 D2 Di Dk. sütunun kesiştiği yerde. Seri toplayıcı örneğinde t0 anındaki girişler için olan bir sonraki durum 0.Bellek elemanlarının çıkışları olan iletkenlerde. Özel olarak örnek 6. transition table): Satırlarında durumlar (D kümesinin elemanları).

3b de verildiği gibidir. Asenkron makinelerde saat darbeleri yoktur. Durum diyagramları. Girişler ve durumlar ilgili değişkenler cinsinden verilmiştir. Makinenin kombinezonsal kısmı ise saat darbesinden bağımsız çalışır. çoğunlukla kontrol sistemlerinde kullanılın asenkron makineler ise incelenmeyecektir. Yarış problemi olmaması için birden fazla giriş değişkeni aynı anda değişmez.4 de ardışıl makinelerin sınıflandırılması gösterilmiştir.2). Makinenin durum değiştirmesi. saat darbesi geldiği zaman mümkündür.3. diğerleri 0 olmak zorundadır. örneğin seri toplayıcı devre bir senkron ardışıl makinedir.Şekil 6.bir parçası gösterilmiştir. Senkron makinelerde periyodik saat darbeleri üreten bir merkezi saat (master-clock generator) vardır. Bütün bellek elemanlarının saat girişlerine. Yeni bir saat darbesi gelene kadar.3 Ardışıl Makinelerin Sınıflandırılması Ardışıl makineler senkron (saatli) ve asenkron (saatsiz) makineler olmak üzere iki ana sınıfa toplanırlar. 85 . Örnek 6. girişleri darbe biçimindedir. Makinenin çalışma hızı saat darbelerinin periyoduyla sınırlanmıştır. Darbe modunda çalışan makinelere gelince. Bu dersin kapsamı içinde bilgisayarlarda kullanılan senkron makineler ağırlıklı olarak incelenecek. Farklı girişler arasında bütün girişler birlikte 0 olmak zorundadırlar. G i / Zm 01 / 1 11 / 0 01 / 0 00 / 0 Di Dj Di Dj 11 / 1 10 / 1 00 / 1 10 / 0 (a) Genel olarak durum diyagramı (b) Toplayıcıya ilişkin durum diyagramı Şekil. Her bir giriş için bir saat darbesi uygulanmalıdır. makinenin durumunda bir değişiklik olmaz. Herhangi bir anda giriş değişkenlerinden yalnız biri 1 olur. yani yeni bir giriş gelene kadar eski girişler durarak sistemin kararlı (stabil) bir duruma gelmesini sağlar.1 deki seri toplayıcı için durum diyagramı Şekil 6. Temel modda (fundemental mode) ve darbe modunda (pulse mode) çalışanlar olmak üzere iki farklı türden olabilirler.6. Temel modda çalışan asenkron makinelerde girişler seviye biçimindedir. 6. bu merkezi saat çıkışı bağlanmıştır (bakınız Şekil 6.

Ardışıl makinelerin sınıflandırılması.6 te verilen devreyi analiz ederek.4 Bellek Elemanları Ardışıl devrede her bir durum değişkenine ilişkin bir bellek (flip flop) elemanı vardır.5 SR bellek elemanı Şimdi Şekil 6.y' ) y' f devrenin yapısı dolayısıyla doğrudan elde edildiğinden. SR bellek elemanın tanımı bir sonraki durum fonksiyonu. girişler birbirinin zıttı iken 'S nin dediğini yapıyor' biçiminde de yorumlanabilir.ARDIŞIL MAKİNA SENKRON MAKİNA ARDIŞIL MAKİNA ASENKRON MAKİNA Temel modda çalışan makina Darbe modunda çalışan makina Şekli. yani y ve y' çıkışları vardır. Şekil 6. ikinci bir çıkış değerlendirilmiştir. sonra bu çıkışların birbirlerinin tümleyeni olduklarını gözleyelim 86 .4. s R y (Y) y ' (Y ') y SR 00 0 1 0 1 01 0 0 11 K K 10 1 1 Y=S+R'y 01/0 01/0 00/1 0 00/0 10/1 1 10/1 Şekil 6. durum tablosu ve durum diyagramı olarak şekil 6. (11) girişinin hiçbir zaman uygulanmayacağı varsayılarak çıkışlar k=keyfi olarak alınmıştır. Ayrıca durum değişkenin veya bir sonraki durum değişkeninin tümleyeni de çıkış olarak vardır. R(reset) ve iki çıkışlıdır (y. başlangıçta sanki biri diğerinin tümleyeni değilmiş gibi düşünüp. SR bellek elemanı: iki girişli S(set).6 teki devrenin çıkışlarını. Şekil 6. Bundan dolayı bellek elemanları 1 bitlik bir bilginin saklanmasını sağlarlar. Bütün diğer bellek elemanlarında da durum aynıdır.5 te tanımlanan SR flip flopuna karşı düştüğünü gösterelim.6. Şimdi belli başlı bellek elemanlarını teker teker inceleyelim. Çıkış şimdiki durum değişkeni y ve aynı zamanda bir sonraki durum fonksiyonu olan Y dir. 6.5 te verilmiştir. SR bellek elemanının çalışması.

belirsizlik var 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 TV(00) ara durumundan sonra TÜVEYA 1 0 kapılarının gecikmelerine bağlı olarak iki hal (01 veya 10) olabilir.R(reset) t (T) S(set) t 0 v 0 S 0 v (V) a) TÜVEYA kapılarıyla gerçekleştirilen SR flip flopu R T V 0 0 1 TÜVEYA kapılarının gecikmelerine bağlı 1 0 olarak iki hal (01 veya 10) olabilir.6 SR belek elemanın devresi 87 . belirsizlik var 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 b) Devrenin en genel durumda analizi t v S R T V 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 c) Devrenin girişlerine 11 gelmeyeceği koşulu altında sadeleşmiş doğruluk tablosu y S R Y Y' 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 d) Sonuçta varılan doğruluk tablosu Şekil 6.

şekilde görülen doğruluk tablosuna varılır.5 ve 6. TÜVE' li devre ilerde tanımlayacağımız gecikme (Delay) bellek elemanın gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. S*R* bellek elemanının çalışması. tablodaki ikinci dörtlü satır da silinebilir. Girişine hiçbir zaman 11 gelmeme koşulu altında basitleştirilmiş tablo Şekil 6. SR flip flopunun tanım bağıntısına denktir. SR girişlerini birer uçları saat darbesine bağlı VE kapılarından geçirdiğimizde. grafik gösterimi ve tanım tablosu 88 . Şekil 6. Yalnızca TÜVEYA'lı devredeki 11 girişinin özelliği TÜVE li devrede 00 girişi altında oluşur ve S ile R yer değiştirmiş gibi görülür.Şekil 6. Saatli (Senkron) makinelerde ise saatli bellek elemanları kullanılır. Saat girişi 0 olduğunda VE kapılarının çıkışları 0 olacak ve bellek elemanı bulunduğu durumunu koruyacaktır.7 de verilmiştir. SR belek elemanının çalışması.8 görülen ve tanım tablosu verilen. TÜVEYA' lı devredekine benzer bir analizle. girişler birbirinin zıttı iken S nin dediğini yapıyor biçiminde de yorumlanabilir. TÜVEYA kaplarıyla gerçekleştirilen devreye benzer TÜVE kapılarıyla gerçekleştirilen bir devre Şekil. O nedenle TV(11) e karşı gelen. girişler birbirinin zıttı iken 'R nin dediğini yapıyor' biçiminde de yorumlanabilir.6 c de verilmiştir. S*(set) y (Y) y 0 1 S*R* 00 K K 01 1 1 11 0 1 10 0 0 R*(reset) y ' (Y ' ) Y Şekil 6.7 TÜVE kapılarıyla gerçekleştirilen bir temel bellek elemanı Saatli SR bellek elemanı: Yukarıda tanıttığımız SR bellek elemanı asenkron makinelerde kullanılır. R(reset) Saat(CLK) S(set) y (Y) y (Y') y SR 00 0 1 0 1 R y (Y) S 01 0 0 11 K K 10 1 1 y ' (Y ' ) S y y Saat R Y=S+R'y S R= 0 Grafik gösterim Bir sonraki durum fonksiyonu Şekil 6. Bu elemanı S*R* ile gösterelim.7 de verilen devrelere temel bellek elemanları denir. Şimdi saatli SR bellek elemanını inceleyelim. Şekil 6. Şekil 6.8 Saatli SR bellek elemanı devresi. saatli SR bellek elemanını elde ederiz. Bellek elemanı girişlerin ve durumun aldığı değerlere bağlı olarak çalışır. Bu tabloda ki çıkışların her biri biri diğerinin tümleyenidir. Bu varsayım altında.6. tablodaki ilk dört satır silinebilir. Diğer taraftan TV sütunlarında 11 durumu hiç görünmemektedir.6 b deki tabloda devrenin girişine hiçbir zaman SR (11) uygulanmayacağı düşünülürse TV nin hiçbir zaman TV(00) durumuna gelmeyeceği görülür. Saat girişi 1 olduğunda ise SR girişleri VE kapılarının çıkışlarına aktarılır.6 d de varılan sonuç tablo. O halde V=T' dür.

Tanım fonksiyonundaki y. yalnızca JK=11girişi altında belirsizlik olmayıp. SR=0 bağıntısı bu koşulu ifade etmektedir. D Saat(CLK) y ' (Y ' ) R* D D y 0 1 0 0 0 1 1 1 S* y (Y) y y y (Y) y' (Y') Saat Y=D Grafik gösterim Bir sonraki durum fonksiyonu 0 0 0 1 1 1 Durum diyagramı Şekil. grafik gösterimi. Y ise saatten sonraki bir sonraki durumu göstermektedir. yani SR de görülen belirsizlik burada görülmeyecektir. saatten önceki şimdiki durumu. Gecikme bellek elemanı devresi. çıkışta tutulur.6.10 da devresi tanım tablosu. Girişine gelen işareti. D = 0 ise çıkış 0 olur. Bir başka deyişle giriş geciktirilerek. Saat darbesi varken (1) D = 1 ise çıkış da 1.9 da oluşturulan devre. D bellek elemanıdır. grafik gösterilimi. Tanım fonksiyonun ifadesi SR=11 girişlerinin hiçbir zaman uygulanmayacağı varsayımıyla bulunmuştur. Saat darbesi yokken (0) geri beslemeli TÜVE kapılarının girişleri 11 olup durum değişmez. Saatli Gecikme D ( delay) bellek elemanı: TÜVE kapılarıyla daha önce oluşturduğumuz devreyi temel alarak Şekil 6. 89 . Şekil 6. ilerde göreceğimiz saatli D ve JK bellek elemanları daha yaygın bir biçimde üretilmektedir. Şekil 6. yani bellek elemanı çalışmaz. biri diğerinin tümleyeni. iki saat darbesi aralığında çıkışında tutar. Birinci saat darbesinden sonra gelen girişler çıkışa etkili olmaz. Görüldüğü gibi TÜVEYA kapılarının çıkışları 11. tanım tablosu ve durum diyagramı Saatli JK bellek elemanı: SR bellek elemanı gibidir.9 de Gecikme bellek elemanın devresi tanım tablosu (bir sonraki durum fonksiyonu) ve durum diyagramı verilmiştir. Pratikte saatli SR bellek elemanı nadiren üretilir. şimdiki durum zıddına dönüşür. olamayacağı için TÜVEYA kapılarının girişleri de hiçbir zaman 11 olmayacaktır. ve durum diyagramı verilmiştir.9. O nedenle tanım fonksiyonunda t değişken olarak görülmemektedir.

Bu elemana ilişkin bilgiler Şekil 6. grafik gösterilimi.11 da verilmiştir. T Saat(CLK) R y (Y) y ' (Y ' ) S T T y y y (Y) y (Y') y 0 1 0 0 1 1 1 0 Saat Y = T y' + T ' y Grafik gösterim 0 1 Bir sonraki durum fonksiyonu 00 0 1 Durum diyagramı 1 Şekil 6.tanım tablosu. 1 geldiğinde ise durumunu zıddına dönüştürür (togling).10 JK bellek elemanı devresi. tanım tablosu. Girişine 0 geldiğinde durumunu korur.11. T tekikleme bellek elemanı devresi . durum diyagramı Saatli T tetikleme bellek elemanı Tek girişli bir bellek elamanıdır.K Saat(CLK) J R y (Y) y ' (Y ' ) S J Saat K y y y (Y) y (Y') y JK 00 0 1 0 1 01 0 0 11 1 0 10 1 1 Y = J y' + K' y Grafik gösterim 01 Bir sonraki durum fonksiyonu 00 01 0 00 11 11 10 1 10 Durum diyagramı Şekil 6. grafik gösterimi ve durum diyagramı 90 .

ikinci tür tetikleme. Bu durum değişmelerine belek elemanın tetiklenmesi (trigering) denir. Pozitif darbenin 0 dan 1 e geçiş kenarına yükselen veya pozitif kenar (leading . Böyle çalışan saatli bellek elemanlarına latch denir. negative edge) denir. Saat işareti 1 değerini aldığında tetikleme (durum değişimi) olur. Yani giriş işaretlerine bağlı olarak. 1 den 0 a geçiş kenarına da düşen veya negatif kenar (trailing. Saat darbesi Şekil 6. İki girişli bellek elemanlarında. ancak saat darbesi varken durum değişimi olabilir. Benzer biçimde negatif darbenin 0 dan 1 e geçiş kenarına yükselen veya pozitif kenar (leading . giriş seviyesindeki değişimler durum değişimlerine neden olurlar. Örneğin 01-10 girişleri gibi. Asenkron belleklede bu değişimler seviye biçimindedir. positive edge). Saatli bellek elemanlarında ise tetikleme saat darbeleriyle sağlanır. negative edge) denir. positive edge). girişlerindeki anlık değişimlerle olmaktadır. Pratikte bu girişlerin ard 91 . Saatli bellek elemanlarında (makinelerde) saat darbesinin yükselen veya alçalan kenarında tetikleme (durum değişimi) olur. saatli bellek elemanları ve saatli ardışıl devrelerde karşılaşılan tetikleme sorunlarını inceleyelim. Şekil 6 12 de pozitif ve negatif saat darbeleri için tetikleme kenarları gösterilmiştir. Pozitif darbe Pozitif darbe yükselen kenar Pozitif darbe düşen kenar 1 0 Yükselen (pozitif) kenar Düşen (negatif) kenar 1 0 Değişim yok Değişim yok 1 0 Değişim yok Değişim yok Değişim olabilir Değişim olabilir Negatif darbe Negatif darbe düşen kenar Negatif darbe yükselen kenar 1 0 Yükselen Düşen (pozitif) (negatif) kenar kenar 1 0 Değişim yok Değişim yok 1 0 Değişim yok Değişim yok Değişim olabilir Değişim olabilir Şekil 6. bunun dışındaki bütün aralıklarda ( 0 veya 1) ise girişler değişse bile tetikleme olmaz.5 Bellek elemanlarının tetiklenmesi Bellek elemanlarının durumunun değişmesi. Öyleki iki giriş değişkenin de değişmesini gereksin. kenar tetiklemesidir.12 Saat darbeleri ve tetikleme kenarları Şimdi saatsiz.6. ard arda iki giriş uygulandığını düşünelim. ya yükselen kenarda yada düşen kenarda tetiklenebilir. 1 den 0 a geçiş kenarına da düşen veya negatif kenar (trailing. 0 değerini aldığında ise girişler değişse bile tetikleme olmaz.12 de görüldüğü gibi pozitif veya negatif olabilir. Saatli bellek elemanlarında (makinelerde) tetikleme iki türlüdür. Bir saatli kenar tetiklemeli bellek elemanı.

Bu olaya çevrim ( cycling) denir. istenmeyen girişler saat darbelerinin olmadığı aralığa düşürülürse . sanki 01 den sonra 10 uygulanmış gibi olmaktadır.6 ve 6. Tetikleme anlık olacağından. Bellek elemanlarında karşılaşılan tetikleme sorunlarının benzerleri en genel hali Şekil 6. durum ancak bir defa değişebilecektir. Çözüm Şekil 6. Diğer taraftan bu bellek elemanı için 00 girişi altında durum değişmemektedir. Şekil 6. Yukarıda asenkron bellek elemanlarında istenmeyen girişler ve çevrim için tetikleme sorunlarını inceledik. Şekil 6. saat darbeleri olmadığında bellek elemanı çalışmayacağından çözüme ulaşılır. S 1 1 0 0 1 1 R saat 1 0 1 Şekil 6. Yani istemediğimiz halde arada 00 veya 11 girişi uygulanmış olur.arda uygulanması mümkün olmaz. Ortaya bir sorun çıkmaktadır. Örneğin asenkron JK bellek elemanı 11 girişi altında 0 ve 1 durumları arasında devamlı durum değiştirir. şimdi de senkron bellek elemanları için inceleyelim.7 asenkron temel bellek elemanları için sırasıyla 11 ve 00 girişlerinin uygulanmaması gereken girişler olduğu belirtilmişti.13 Senkron SR bellek elemanı için istenmeyen girişlere ilişkin tetikleme sorununu çözümü Senkron JK bellek elemanında 11 girişi altında görülen çevrimin oluşmasını önlemek için saat darbesinin yükselen veya düşen kenarında tetikleme yapılır. Asenkron bellek elemanlarında tetikleme süresince durumun devamlı değişmesi de bir tetikleme sorunu yaratır.6 daki asenkron bellek elemanı için her bir girişten sonra 00 girişinin uygulanmasıdır. Asenkron ardışıl devreler (makineler) bu dersin kapsamı dışında tutulduğundan incelenmeyecek yalnızca senkron makineler incelenecektir.13 te bu çözüm canlandırılmıştır.2 de verilen ardışıl devreler içinde söz konusudur. 92 . Şekil 6. çünkü herhangi bir giriş değişkenindeki gecikme 1000-10 veya 01-11-10 dizisinin uygulanması sonucunu doğurur. 01-10 giriş dizisi yerine 01-00-10 giriş dizisini uygularsak giriş değişkenlerinin ikisi birden aynı anda değişmek zorunda kalmaz ve istenmeyen 11 girişi arada gelemez. Kenar tetiklemeli bellek elemanlarının yapısını ilerde ayrıca göreceğiz.7 deki asenkron temel bellek elemanı için benzer çözüm her bir girişten sonra 11 girişinin uygulanmasıdır. O nedenle uygulamada iki girişli asenkron bellek elemanı olarak JK değil SR bellek elemanı kullanılır.

Bellek elemanları. ∆ ts süresi minimuma inecek ve ∆ ts < ∆ tb +∆ tc eşitsizliği her zaman sağlanacaktır. Bellek elemanlarının saat darbelerinin kenarlarında tetiklenmesi. belli bir giriş altında. Tetikleme darbenin bir kenarında olacağından.14). Kenar tetiklemeli D belek elemanı için ∆ tb < ∆ ts ilişkisi. Devrenin çalışma hızına tesir eden saat darbesinin 1 olma süresi değil. Bellek elemanlarının çıkışında yeni bir durumu gözleyebilmek için ∆ tb < ∆ ts olmalıdır. kenar tetiklemeli yapmak uygun olur.14 Senkron ardışıl devrede saat darbe uzunluğu Senkron ardışıl devrelerde saat darbe uzunluğu ( ∆ ts ). bellek ( ∆ tb ) ve kombinezonsal devredeki gecikmesi ( ∆ tc ) toplamından ( ∆ tb +∆ tc ) daha küçük olmalıdır. Örneğin iki durum değişkenli bir makinede 01 durumundan 10 durumuna geçerken arada 00 (veya 11) istenmeyen durumundan geçilebilir. Saat darbelerinin kenarında tetiklenen bellek elemanların bulunduğu ardışıl devrelerin daha hızlı çalıştığı söylenemez. bellek elemanları gecikmesinden ( ∆ tb ) daha fazla. Bellek elemanın çıkışının gecikmelerindeki farklılıklar dolayısıyla devre istenmeyen durumlardan geçebilir. yeni bir tetikleme oluncaya kadar (yeni bir darbe kenarına kadar) çalışmazlar. Senkron ardışıl devrelerde karşılaşılan bir başka tetikleme sorunu da. Yani ∆ tb < ∆ ts < ∆ tb +∆ tc olmalıdır. Birincisi bir RC devresiyle keskin darbeler (spike) elde etmektir. ikincisi ana ve bağımlı (master slave) . Nedeni istenmeyen durum oluştuğunda tetikleme işleminin tamamlanmış olmasıdır. üç farklı biçimde yapılabilir. 93 . bir örnek olarak. Bu bağıntının sağlanması için senkron bellek elemanlarını.∆ts ∆ ts > ∆ tb +∆ tc ∆tc ∆tb ∆ts ∆tc bir saat darbesi süresinde 2 durum değişmesi bir saat darbesi süresinde 1 durum değişmesi ∆ ts < ∆ tb +∆ tc Şekil 6. yalnızca bir durum değişikliğinin olasıdır. Son ikisini ayrı ayrı inceleyeceğiz. saat darbelerinin frekansıdır. Kenar tetiklemeli bellek elemanları kullanıldığında bu sorunla karşılaşılmaz. üçüncüsü ise kenar tetiklemeli bellek elemanlarıdır. Oysa istenen her bir saat darbesi için. birden fazla durum değişkeninin aynı anda değer değiştirmesidir. bu bölümde ayrıca incelenecektir. ∆ ts > ∆ tb +∆ tc olursa ise bellek elemanları 1 saat darbesi zaman aralığında iki veya daha fazla çalışmış olur (Şekil 6.

SR tanımına uygun çıkışları verir.16 te verilmiştir. Ancak JK için benzer işlem yapılamaz çünkü J = K = 1 girişi için saatin 1 olduğu sürece ana bellek elemanı çevirime girer. Ana. saat darbesinin yükselen ve düşen kenarlarında. Buna göre girişteki saat darbesi 0 dan 1 e geçtiğinde ve 1 olduğunda (şekilde ince çizgi) bağımlı bellek elemanı çalışmaz. belli bir eşik geriliminin altında 0. Q' olduğundan tanım gereğince Y = Q ve Y' = Q' olur. Ana-bağımlı bellek elemanının saat darbesinin yükselen kenarında çalışmasını saat girişine ilave bir tümleyen kapısı bağlayarak sağlamak mümkündür.bağımlı bellek elemanının saat girişindeki pozitif saat darbesi. düşen kenarda ana bellek elemanı yükselen kenarda ise bağımlı bellek elemanı ve dolayısıyla SR ana-bağımlı bellek elemanı çalışacaktır. Bu devrenin saat darbesinin 94 .15). girişler için SR bellek elemanı tanımına uygun çıkışları vermektedir. girişteki saat darbesinin yükselen kenarında. Bu durumda saat darbeleri negatif darbeler olarak düşünülmelidir (Şekil 6. Örneğin D bellek elemanının çıkışlarını bir SR bellek elemanı girişlerine bağlayarak ana-bağımlı bir D bellek elemanı elde edilebilir. bağımlı belleğin çalışmadığı zamanı gösterir Şekil 6. Şimdi ana-bağımlı bellek devresinin çalışmasını düşündüğümüzde. çünkü SR için girişler birbirinden farklı ise tanım gereğince Y=S dir. Ana bellek elemanı ise çalışır.15 Ana-bağımlı (master-slave) SR bellek elemanı Bellek elemanları. tanım uyarınca SR girişlerine göre ana bellek elemanın çıkışları oluşur . Bağımlı bellek girişi Q. O nedenle ana-bağımlı JK bellek elemanı için çözüm olacak bir devre Şekil 6.12). Birinci bellek elemanına aa. tümleyen kapısı nedeniyle bağımlı bellek elemanının saat girişinde negatif darbe oluşturur. eşik üstü saat geriliminin 1 algılandığı deger Anabelleğin çalışmadığı. SR nin ana-bağımlı yapısı Şekil 6.Ana-bağımlı (Master slave) bellek elemanı: Ana-bağımlı bellek elemanları. Yukarıda SR bellek elemanı için incelediğimiz ana-bağımlı yapı. Girişteki saat darbesi 1 den 0 a düşerken ve 0 olduğunda (şekildeki kalın çizgi) ana bellek çalışmaz. diğer tip bellek elemanları için de benzer biçimde gerçekleştirilir. çünkü bağımlı bellekteki saat girişi (şekilde ince çizgi) 0 olmuştur. girişlerine bağlı olarak. S Ana bellek S R Q Q Bağımlı bellek S R y y Y Y' R CLK 1 1 0 0 Eşik gerilimi:: eşik altı saat geriliminin 0. üstünde ise 1 olarak algılanırlar (Şekil 6. bağımlı belleğin çalıştığı zamanı gösterir Anabelleğin çalıştığı. saat girişlerini.15 de verilmiştir. Y' çıkışlarında birlikte görülecektir. ardarda bağlı iki bellek elemanı ve bir tümleyen kapısından oluşur. Bu çıkış bağımlı bellek elemanın girişinde kalır çünkü ikinci bellek elemanı çalışmamaktadır. Bağımlı bellek çalışır çünkü bağımlı bellek girişindeki darbe 0 dan 1 e yükselir ve 1 değerini alır (şekildeki kalın çizgi). ikincisine ise bağımlı bellek elemanları denir. Yani ana-bağımlı bellek elemanı saat darbesinin düşen kenarında. Saat darbesinin düşen kenarında ise ikinci bellek elemanın girişleri aynen Y.

ikinci seviyedeki temel belleğin girişinin. darbenin düşen kenarında. Aynı bellek elemanları darbenin yükselen kenarında ise. çıkışına aktarılmasını sağlar.düşen kenarında tetiklenen bir JK bellek elemanı olarak çalıştığını S*R* tanımından yararlanarak gösteriniz.16 Saat darbesinin düşen kenarında tetiklenen JK bellek elemanı Kenar tetiklemeli bellek elemanları: Belek elemanlarının saat darbelerinin geçişlerinde çalışmasını sağlayan üçüncü alternatif. Bu devrede temel bellek elemanı (ikinci seviye) girişlerine birer temel bellek elemanı (birinci seviye) bağlanmıştır.17 te verilmiştir. ikinci seviyedeki temel belleğin durumunu koruyucu girişleri (11) sağlar. ondan sonra aynı eşik değere aynı yönden (yükselen veya düşen) ikinci defa gelene kadar bellek elemanları.17 Kenar tetiklemeli gecikme bellek elemanın lojik devresi Şimdi devrenin analizini yapalım. kenar tetiklemeli bellek elemanlarıdır. S* y (Y) J S* K Saat(CLK) y ' (Y ' ) R* R* Şekil 6. Birinci seviyedeki temel bellek elemanları. ikinci seviyedeki (çıkıştaki) temel bellek elemanı gösterilmemiştir. 95 .18 a ve b de verilmiştir. Darbe kenarı ile tetiklenen gecikme bellek elemanına ilişkin lojik devre Şekil 6. girişlere karşılık vermezler. Saat darbesinin seviyesi belli bir eşik değerini aşarken bellek elemanı çalışır . 1 2 s* 5 y(Y) CLK 3 6 y ' (Y') R* İkinci seviye temel bellek elemanı D 4 Birinci seviye temel bellek elemanları Şekil 6. çalışmazlar. Saat darbesi 0 iken D = 0 ve D = 1 girişleri için birinci seviyedeki temel bellek elemanlarının çıkışları şekil 6.

D=1 olan girişe eşit olacaktır. S*R* = 11 olduğundan. Benzer biçimde Şekil 6. Şekil 6. Buda çıkıştaki ikinci seviye temel bellek elemanın durumunu değiştirmemesi yani çalışmaması demektir . Sonuç olarak. Şekil 6. D bellek elemanın tanımına uygun çıkışlar verir.1 0 1 1 2 1 s* CLK=0 2 1 s* CLK=0 3 1 R* 3 1 R* 4 D=0 1 D=1 4 0 b. CLK=1. diğer kapı çıkışları ise eski değerlerini koruyacaktır. D=0 analizi Şekil 6.18 d de saat 96 . D=1 analizi c saat a a. D=0 analizi d saat b a 1 b 1 0 1 2 1 s* 2 0 s* CLK=1 3 CLK=1 0 R* 3 1 R* 4 D=0 1 D=1 4 0 d. Bu sefer 2 kapısının çıkışı 0 olacak.18 a ve b).17 te verilen kenar tetiklemeli bellek elemanı.18 b deki devrenin 0 olan saat girişi. çıkıştaki temel bellek elemanı . Şekil 6.18 c de saat darbesi 1 den 0 a düştüğünde.18 a da saat darbesi 0 dan 1 e çıkarıldığında. Şekil 6. diğer kapı çıkışları ise eski değerlerini koruyacaktır. CLK=0. D = 0 olan girişe eşit olacaktır. Benzer biçimde Şekil 6. Şekil 6. Yani saat darbesinin yükselen kenarında giriş çıkışa aktarılmaktadır. S*R* = 10 girişi için çıkıştaki temel belek elemanı çıkışı. S*R* = 01 girişi için çıkıştaki temel belek elemanı çıkışı. 1 kapısı D yi gösterir (Şekil 6. 3 kapısının çıkışı 1 olacak. ama diğer kapıların çıkışları değişmeyecektir. saat darbesinin yükselen kenarında. CLK=0.18 d deki değerler gözlenir. Üç kapısının çıkışı 0 olacak. R* = 0 olduğundan. CLK=1.18 a daki değerler gözlenir. 4 kapısı D ' yi gösterirken.18 Darbe kenarı tetiklemeli gecikme bellek elemanı lojik devresinin analizi Saat = 0 iken D girişi ne olursa olsun S* = R* = 1 dir. R* = 1 olduğundan. 1 kılındığında. D=1 analizi c.18 c görülen değerler gözlenir. Şekil 6.

saat darbesinin düşen kenarında çalışmayacaktır. tutma süresi (holding time) denen zaman aralığında . (Bakınız Şekil 6. çalışma koşullarını daha detaylı olarak analiz edelim.18 a daki devrede D = 0 iken saat darbesini 1’e çıkarırsak. Oturma süresi içinde D = 1 yapılırsa. S* = 1 ve R* = 0 olur (Şekil 6. girişte tutulması gerekir. Şekil 6. saat darbesi tetikleme eşiğini aştıktan sonra da. Bir başka deyişle D = 0 girişinin D bellek elemanı tarafından algılanması isteniyorsa . Saat darbesi 0 dan 1 e yükselirken belli bir süre önce. D girişinin değişmemesi gerekir.19 Yükselen kenarda tetikleyen darbenin değişimi ve giriş sınırlaması D girişi. Buda Şekil 6. Yani oturma ve tutma süreleri toplam süresince D=1 değeri değişmemelidir. Şekil 6. yani çıkışın D girişine eşit olması ve saat darbesinin yükselen kenarında tetiklenmesi demektir.17 te verilen kenar tetiklemeli bellek elemanı. D bellek elemanı tarafından algılanabilmesi için en az oturma +tutma zamanı kadar bir zaman aralığında. Sonuç olarak D=0 girişinin. benzer biçimde.17 c). diğer kapı çıkışları ise eski değerlerini koruyacaktır.19).17 de verilen devre. D = 0 girişinin girişte tutulması gerekir. çıkıştaki temel bellek elemanı çalışmayacak yani durumu değişmeyecektir. Bu tutma süresi. 3 kapı çıkışı (R*) nin 1 den 0 a geçme süresidir ve ancak o zaman saat 0 dan 1 e geçerken D = 0 girişi algılanabilir. Şimdi de saat darbesinin yükselme süresinde. bu algılama gerçekleşmez( Bakınız Şekil 6. saat gerilimi Tetikleme eşiği zaman Oturma zamanı Tutma zamanı Girişin değişmemesi gereken zaman aralığı Şekil 6. S*R* = 11 olduğundan. 2 kapısının çıkışı 1 olacak. Tutma süresi içinde D =1 yapılırsa.19) Yukarıda D=0 girişi için saat darbesinin yükselen kenarındaki durumu inceledik. saat darbesinin yükselen kenarda tetiklenen bir D bellek elemanınıdır. bu algılama gerçekleşmez (Bakınız Şekil 6. girişte tutulması zorunludur.19). Şekil 6. Oturma zamanı 4 ve 1 kapılarındaki toplam gecikme kadardır. Sonuç olarak.darbesi 1 den 0 a düştüğünde. Bu süre D = 0 girişi için 1 kapı çıkışının 0 da kalma süresidir ve ancak o zaman saat 0 dan 1 e geçerken D = 0 girişi algılanabilir. D=1 girişinde de zamanlama koşulları aynıdır. 97 . en az oturma süresi kadar bir zaman için. Bir başka deyişle D bellek elemanı tarafından D = 0 girişinin algılanması isteniyorsa. değişmemelidir. ki ona oturma zamanı (set up time) denir.17 teki devrede Y=0 olması. Yani şekil 6. tetikleme eşiğinden sonra en az tutma süresi kadar. tetikleme eşiğinden önce. D = 0 girişinin. 4 ve 1 kapılarının çıkışları değişmezken.18 b daki değerler gözlenir.

Bellek elemanları.20 da verilmiştir. Buda her bir bellek elemanına karşı düşen.Burada yalnızca D belek elemanın kenar tetiklemeli lojik devresi verilmiş ve analiz edilmiştir. O nedenle başlangıç durumunu 0 a getiren bir Clear ile. Bu girişler asenkron olarak çalışırlar. yukarıya doğru bir ok ise yükselen kenarda tetiklenen bir bellek elemanını gösterir. Bir başka değişle bellek elemanlarının başlangıç durumunu. Saat darbesinde aşağıya doğru bir ok düşen kenarda tetiklenen bir bellek elemanını. bu girişlerin 1 olması halinde. yani saat ve giriş değişkenlerinden bağımsız olarak başlangıç durumunu 0 veya 1 e getirirler.6 Tüm devre olarak bellek elemanları yardımcı girişleri 0 Bir ardışıl devrenin başlangıç durumunun (D ) istenildiği gibi seçilebilmesi gerekir. y y' clear preset CLK 1 16 Ka J K Q Q Preset 2 15 Ya 14 Y 13 to 12 Jb 11 Y J Girişler clear preset CLK CLK K J K Clear 3 Ja 4 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 x x x ↑ ↑ ↑ ↑ x x x 0 0 1 1 x x x 0 1 0 1 Çıkışlar y y’ kararsız 0 1 1 0 y y’ 0 1 1 0 y’ y Besleme5 CLK 6 Preset 7 Clear 8 J K Q Q 10 Y 16 Kb Şekil 6. Yardımcı girişleri de içeren bir JK bellek elemanı tümleşik devresinin şematik gösterilimi ve tanım tablosu Şekil 6. clear ve preset işlevinin yerine getirilir. başlangıç durumunu 1 e getiren bir preset yardımcı girişlerine gereksinim vardır. 0 veya 1 den herhangi birine getirebilmemiz gerekir. başlangıçta istenildiği gibi seçilebilmesi demektir. clear ve preset işlevleri yerine getirilir. bu girişlerin 0 olması halinde. 6. küçük ölçekli (SSI) tümleşik devreler olarak satılırlar. Normal olarak bu tüm devreler 5 veya 10 voltluk (VCC) doğru gerilimle beslenirler. Clear ve Preset girişlerinde bir yuvarlak varsa.20 da verilmiştir. Clear ve preset girişli olan bellek elemanları olduğu gibi yalnızca clear veya yalnızca preset girişleri olan bellek elemanları da piyasada bulunabilir. bağımsız durum değişkeni (y) nin. Clear ve Preset girişlerinde bir yuvarlak yoksa. iki tanesini bir arada bulunduran. Bir 7476 JK tümleştirilmiş devresindeki bağlantılar ve uçların ne oldukları Şekil 6. Diğer bellek elemanları için de benzer biçimde çalışan devreleri vardır ve genellikle kataloglarda verilir.20 Belek elemanlarının çeşitli girişleri ve bir JK tümleştirilmiş devresi 98 .

bu ve bundan sonraki bölümlerde yalnızca saatli (senkron) ardışıl devreler üzerinde duracağız. iki ve üçüncü yöntemler. bir lojik devrenin bilgisayar simulasyonu açısından. daha önce tanıtılan durum tablosu ve durum diyagramına dayandırılan yöntemlerdir. öyle ki her biri daha önce verdiğimiz bir modele ilişkin olacak. girişlere karşı düşen çıkışların ne olduğunu bulmaktır.BÖLÜM 7 ARDIŞIL DEVRELERİN ANALİZİ Bundan önceki bölümde ardışıl devrelerin senkron(saatli) ve asenkron olarak sınıflandırıldığını gördük. Bir başka deyişle devrenin girişlere cevabını belirlemektir. 7. Üç farklı yöntemin kullanılması.1 Saatli ardışıl devrelerin analizi Bilindiği gibi analiz. elemanlar ve bağlantılar belli iken. yani Moore makinesidir.1 de verilmiştir. Görüldüğü gibi çıkış yalnızca bir durum değişkenin fonksiyonudur. matematiksel model olarak tanıtılan. giriş değişkenine doğrudan bağlı değildir.2 Örnek bir Moore makinesi analizi Daha önce tanımladığı gibi Moore makinesinde çıkışlar yalnızca durum değişkenlerinin fonksiyonudur. Bu yöntemleri Moore ve Mealy makineleri üzerinde birer örnekle inceleyelim. Bu üç yöntemden birinden diğerine kolayca geçilebilir. analizin amacına bağlı olarak birinin diğerinden daha çabuk sonuç verebilmesidir. Birinci yöntem. durum diyagramı veya durum tablosu yöntemleri daha kolay sonuca götüreceğinden tercih edilir. x CLK Moore Makinası J 1 K1 J2 K 2 z x CLK y 1 y1 y z 2 y2 Şekil 7. Üç analiz yöntemini inceleyeceğiz. bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonlarının bağımsız değişkenler (giriş ve şimdiki durum değişkenleri) cinsinden bulunmasıdır.1 Analizi için örnek olarak seçilmiş bir Moore makinesi 99 . 7. Diğer taraftan belli bir giriş dizisi için çıkış dizisinin ne olduğu isteniyorsa. Tek giriş ve tek çıkışlı bir Moore makinesi örneği Şekil 7. diğerlerine göre daha uygundur. Örneğin bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonları ile analiz yöntemi.

Y1 = y1 (x y'2 )' + y'1 (x) = y1 (x'+ y2) + y'1 x Y1(x. y1= 1. bir sonraki durum = 11. saat darbesinin düşen kenarından önce x = 1. Birinci JK bellek elemanına ilişkin bir sonraki durum fonksiyonunu. Diğer taraftan birinci bellek elemanına ilişkin girişler J1 = x K1 = x y'2 dir. Y2(x =1.y2 ) = y1 x' + y1y2 + y'1 x Benzer biçimde ikinci bellek elemanına ilişkin bir sonraki durum fonksiyonunu da Y2= y2K'2 + y'2J2 dır. Y2(x = 1. Y2(x = 0. 2. Y1(x = 1. Y = {Y1 = y1 x' + y1y2 + y'1 x . y1 = 1. y2= 0 ) = 1.1} . Y2 = 0 ). Görüldüğü gibi iki bellek elemanı olduğu için iki bir sonraki durum fonksiyonu vardır.1}. saat darbesi için bir sonraki durum). y2= 0 ) = 1.11}. Y2 = 0 ). y1= 0.1. birinci bellek elemanına ilişkin bir sonraki durum fonksiyonunu.y2=1 ) = 1. çıkışta 110 dizisi gözlenecektir.y1=1.saat darbesinin düşen kenarından sonra: x=0.saat darbesinin düşen kenarından sonra: x = 1. y2 )= x' y1y2 + xy'1y2 + x y'2 biçiminde buluruz.10. şimdiki durum =11 (1. 0 100 . 2. Örneğimizdeki Moore makinesinin matematiksel modeli M = { G = {0.11 den biridir}} dir. z = 1 dir. D ={ bağımsız seçilebilen 00. z=0 dır. Y1(x=0. y1 . 10 (Y1 = 1. Y2 = 1). JK nın tanım bağıntısından yararlanarak bulabiliriz. Bunları birinci bellek elemanının yukarıdaki tanım bağıntısında yerine korsak. saat darbesi düşen kenarından önce: x = 1. şimdiki durum =11 (2. Y1(x = 1. y1. J2 = x K2 = x⊕ y'1 = x' y'1 + x y1 Y2 = y2 (x⊕ y'1)' + y'2x Y2 (x. y1= 1. Olabilecek durumlar: 00 (Y1 = 0. y2 = 1) = 1. bağımsız giriş ve durum değişkenleri cinsinden ifade etmiş oluruz.1. Ç = { 0. z = 0 dır.saat darbesinin düşen kenarından sonra: x = 1. 1. z = 1 dır. 01 (Y1 = 0. saat darbesi için bir sonraki durum). 3. D = {00.01. saat darbesinin düşen kenarından önce x = 0. y2=0) . Buna göre x =101 dizisine karşılık. 1. y2= 1) = 0. z =1 dır. Birinci bellek elemanın tanım bağıntısı Y1 = y1K'1 + y'1J1 dır. Z = { z = y2}. z =1 dır. bir sonraki durum =10. Y2 = 1) olmak üzere dört tanedir. Y2 = x' y1y2 + xy'1y2 + x y'2 }. şimdiki durum ( D0) = 00 (y1= 0. 3.10. y2= 1 ) =1.01. y1= 0. bir sonraki durum = 11. 11 (Y1 = 1.1 Matematiksel model ve analiz Şekilden görüldüğü gibi Z= y2 dir. Bu matematiksel modelden 0 yararlanarak D = 00 başlangıç durumunda x = 101 giriş dizisi için devrenin analizini yapalım.

Bu amaçla. Çıkış fonksiyonu direkt olarak y2 ye eşit olduğundan hemen yazılabilir.7.2). Karnaugh diyagramı sırasında almak kolaylıklar sağlar. daha kolay görülsün diye Y2Y1 fonksiyonlarını önce ayrı ayrı düşünüp.2 Örnek Moore makinesine ilişkin durum tablosunun çıkarılışı Şimdi x = 101 giriş dizisine karşılık çıkış dizisini . sütunlarında bütün olabilecek girişler. bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonlarını tabloya taşıyarak elde edebiliriz. Buna göre Moore makinesi örneğimizdeki durum tablosunu. durum tablosunda belli bir satıra karşı gelen satırların hepsinde çıkışlar aynıdır. bütün girişleri de benzer biçimde sütunlara Şekil 7. gerekli olan doğru minterimleri uygun yerlere koyarak durum tablosunu bulabiliriz. daha önce bulduğumuz. iki farklı giriş yani iki sütun vardır. Tabloyu Karnaugh diyagramı biçimde oluşturduğumuzdan. Giriş değişkeni de bir tane olduğundan. Bu nedenle Moore makinesinin çıkışları Şekil 7. olabilecek bütün durumlar dört tanedir yani dört satır vardır. durum diyagramından bulalım. taşıyacağımız fonksiyonların her bir çarpımlar teriminin kaçıncı mertebeden bir küp oluşturduğuna bakıp. Satır ve sütunlardaki durum ve girişleri.2 deki gibi yerleştirelim.2 Durum tablosu ve analiz Durum tablosu satırlarında şimdiki durumlar. sonra birleştirebiliriz (Şekil 7. Durum tablosunun 1. bulduğumuz Y1 ve Y2 fonksiyonları. Y1 fonksiyonundaki birinci terim y1x'. elemanlarında da bir sonraki durum ve çıkışların bulunduğu bir matristir.2 deki gibi ayrı bir sütunda gösterilirler. Diğer çarpımlar terimleri için aynı işlem tekrarlanarak Y1 ve Y2 ayrı ayrı bulunabilir. yan yana durum tablosuna şekilde görüldüğü gibi taşınırlar. x y1y2 00 01 11 10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 x y1y2 00 01 11 10 x 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 00 01 11 10 00 00 11 10 1 11 11 10 01 z 0 1 1 0 Y1 Y2 Y1Y2. Nedeni belli satır için durum değişkenleri değişmez dolayısıyla Moore makinesinin çıkışı değişmez. satırından görüldüğü gibi 00 durumunda 101 . Durum değişkeni sayısı iki olduğundan. 00 başlangıç durumunda. z Şekil 7. Doğru olmayan minterimler 0 alınarak. Önce bütün durumları Karnaugh diyagramındaki sıralanışa uygun olarak satırlara . y2 değişkenini eleyen birinci mertebeden bir alt küp oluşturur ve üçüncü ile dördüncü satırlarla birinci sütunun kesiştikleri yerlerde birer doğru mintermi içerir.2. Örnek olarak Y1 fonksiyonunu tabloya taşıyalım. Bu belli satıra karşı gelen farklı sütunlar için giriş değişkenleri değişse bile Moore makinesi çıkışına etki etmezler. Moore makinesinin çıkışları yalnızca durum değişkenlerinin fonksiyonu olduğundan.

Giriş dizisinin ilk elemanının 0 olduğunu. (Tablodaki 3. Çıkış ise 0 dır. çıkışlar da yalnızca saat darbelerinin düşen kenarında 102 . yani dizinin zamana göre soldan sağa sıralandığını varsayalım. 3. birer çember biçiminde daire çizilir.). sütun.2. Lojik devrelerde. Durum 00 0 Çıkış 01 1 1 1 0 Giriş 0 0 10 03 1 11 11. satır. bir sonraki durum 10 olur. bu girişlere ilişkin oklar bazen birleştirilerek te gösterilir. 11 durumunda giriş 0 iken.çıkış. İncelemekte olduğumuz Moore makinesi içib Başlangıç durumu 00. satır ve 2. yönlendirilmiş topolojik elemanlarla belirtilir. 1. Yani çıkış dizisi z = 110 dır. satır 2. saat darbesinin düşen kenarında bir sonraki durum. incelediğimiz makine Moore makinesi olduğundan. 0 dır. tablonun 1. 11 dir.3 de verilmiştir. Önce her bir durum için. giriş dizisi ve başlangıç durumu verildiğinde. yani çıkışlar yalnızca durum değişkenlerinin fonksiyonu olduğundan. O halde çıkış dizisi 110 dır. bütün girişler altında gidilen yeni durum . çıkış 1 dir.4 Zaman diyagramı (Timing diagram) Analog devrelerde girişler ve çıkışlar zamana bağlı birer fonksiyondur. Tablodaki 4. sütunundan görüldüğü gibi. Bellek elemanları saat darbesinin negatif kenarında tetiklendiği için durum değişiklikleri yalnızca bu düşen kenarda olabilecektir. Şekil 7. Bir sonraki durum 11 (Tablodaki 3. incelediğimiz örneğe ilişkin durum diyagramı Şekil 7. Sonra her bir durum için. tablodaki 3. sütun. bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonların zamana göre değişimini gösteren diyagramlara zaman diyagramı (timing diagram) denir. 7. satır 1. durum diyagramına geçiş kolaydır. Birden fazla giriş için bir sonraki durum aynıysa.saat darbesinin düşen kenarında.3 teki durum diyagramında gözlenecek çıkışların üzerine kaçıncı saat darbesinden sonra gözleneceği yazılmıştır. bir sonraki durum ve çıkış değişmez. 7. Eksiklik olmaması için. saat darbesinin düşen kenarında. çıkış ise 1 dir. giriş sayısı kadar okun çıkması kontrol edilebilir. Tablodaki 3.3 Örnek Moore makinesine ilişkin durum diyagramı Şimdi 00 başlangıç durumu ve x = 101 giriş dizisi için örnek Moore makinesinin analizini yapalım. her bir durumdan. Bu durumda. satır .3 Durum diyagramı ve analiz Durum tablosu bulunduktan sonra.2 Şekil 7. Moore makinesinde çıkışlar yalnız durum değişkenlerine bağlı olduğu için çıkışlar durumlara ilişkin çember düğümün içine yazılır. Sayısal sistemlerde ise giriş ve çıkışlar zamana bağlı olarak birer dizi oluşturmaktadırlar. satır .) Şimdiki 11 durumunda giriş 1 iken. girişten bağımsız. 2. giriş dizisi de 010101 olsun. Şimdiki 00 durumunda giriş 1 iken.2.

görülmektedir. bir sonraki durum ve çıkış. bir sonraki durum değişkenlerine ve çıkışa etkimez. (i). Durum tablosundan. Matematiksel modeli (Bir sonraki durum fonksiyonları ve çıkış fonksiyonlarını) kullanarak ta. Yeni durum Y1Y2=00. ikinci saat darbesi için şimdiki durum. Görüldüğü gibi giriş değişkeninin aldığı değer. yani y1y2=00 dır. durum tablosu veya diyagramından yararlandık.4 teki gibi tamamlanır. Bir sonraki durumun Y1Y2= 00 olduğu. yalnızca durum değişkenleri değil fakat giriş değişkenlerine de bağlıdır. giriş ise 0 dır. Bu işlem her saat darbesi için tekrarlanarak zaman diyagramı çizilir. Bir kombinezonsal devrenin çıkışı olan bu fonksiyonlar. etkilenirler. aynı sonuca varabilirdik ama daha zor olurdu. Örneğimizde birinci saat darbesinin düşen kenarından hemen önceki durum (başlangıç durumu) y1y2= 00. birinci ve ikinci saat darbelerinin düşen kenarları arasına Y1 ve Y2 değişkenleri 0 genlikli olarak çizilmişlerdir. O nedenle.değişecektir. durum diyagramı veya tablosundan yararlanılarak bulunur. saat darbeleriyle değişen durum değişkenlerinden etkilendiği gibi. Şekil 7. Önce şimdiki durum ve giriş altında. O nedenle çıkışta hatalı çıkış diye adlandırılan istenmeyen çıkışlar 103 . Bulunan değerler.4 Örnek Moore makinesine ilişkin bir zaman diyagramı Zaman diyagramının çiziminde. saat darbesi için şimdiki durumdur. ard arda iki saat darbesinin düşen kenarları arasındaki zaman aralığına. 7. saat darbelerinin dışında değişen giriş değişkenlerinden de. ikinci saat darbesi için giriş 1 dir.4 teki zaman diyagramında. Mealy makinesinde çıkış fonksiyonları. Birinci saat darbesi için yapılan işlemler ikinci ve daha sonraki saat darbeleri için tekrarlanarak zaman diyagramı Şekil 7. yerleştirilir. x CLK t y1(Y1) t z = y2(Y2) t t Şekil 7. Çünkü bellek elemanları kenar tetiklemelidir ve makine Moore makinesidir. Mealy makinesinde bundan sonraki bölümde göreceğimiz gibi böyle olmamaktadır.3 Örnek bir Mealy makinesi analizi Mealy makinesinin analizi de Moore Makinesi analizi gibidir. iki saat darbesinin düşen kenarları arasında değişse bile. saat darbesi için bir sonraki durum (i+1).

görülebilir.6 da örnek Mealy makinesinin durum tablo ve diyagramı. Şimdi durum tablosu ve diyagramından yararlanarak zaman diyagramlarını çıkaralım. Şimdi Şekil 7. z Şekil 7. Moore makinesinde anlatılan biçimiyle bulunarak. x y1y2 00 01 11 10 0 01. Çıkış fonksiyonu. Bir sonraki durum fonksiyonlarına ilişkin zaman diyagramları. 0 1/0 0/0 00 0/1 0/0 1/1 1/1 01. zaman diyagramlarını inceleyerek hatalı çıkışları görelim. 0 00.5 de verilen bir Mealy makinesi örneğinde bir sonraki durum fonksiyonları ve çıkış fonksiyonunun. verilmiştir.y2 Y2 = y2K'2 + y'2J2 = y2 (x' ) '+ y'2(x ⊕ y1' ) = y2 x + y'2 x y1 + y'2 x' y'1 = x y2 + x y1 + x' y'1 y'2 Z = x' y2 + x y1 dır. O nedenle çıkış fonksiyonuna 104 . 1 Y1Y2. saat darbesinin düşen kenarında değişecektir ve Moore makinesinde olduğu gibi çizilebilir. 1 00. durum değişkeninin değiştiği saat darbelerinin düşen kenarları dışında. 0 11. 0 11. x CLK y2 D Mealy makinası z x y1 CLK y 1 y 1 x x y '1 x' z J2 K2 y 2 x' y2 Şekil 7.6 Örnek Mealy makinesinin analizi için durum tablo ve diyagramı Şekil 7. 1 10.5 Analizi için örnek olarak seçilmiş bir Mealy makinesi Bir sonraki durum fonksiyonları ve çıkış fonksiyonu Y1 = D = (x+y1). 1 10 0/1 11 1/0 01 1 00. giriş değişkeninin değişmesiyle de değişebilir.

Çıkış fonksiyonları için saat darbesinin düşen kenarı ile girişin değiştiği zaman aralığı. 00 başlangıç durumu ve 0 girişi için. durum diyagramı veya tablosundan 105 .7 da verilmiştir. etkisini sürdürerek çıkışı değiştirebilir. kritik bir zaman aralığıdır.6 da görüldüğü gibi. Önce durum değişkenlerine ilişkin zaman diyagramları Moore makinesinde olduğu gibi kolayca çizilebilir. sanki yeni gidilen durumda eski giriş uygulanmış gibi olur. Bu istenmeyen bir durumdur. x t CLK 1 2 1 3 4 5 6 7 t y1(Y1) t y2(Y2) t z t hatalı 1 zararsız hatalı çıkış hatalı 0 zararsız hatalı çıkış kritik zman aralıkları Şekil 7. çünkü her bir giriş için 1 saat darbesi uygulanmalı ve yeni gidilen durumda ( saat darbesinin düşen kenarından hemen sonra) yeni giriş ideal olarak hemen uygulanmalıdır. birinci saat darbesine ilişkin giriş. saat darbesinin düşen kenarı (durumların değişebileceği an) ve giriş değişkeninin değiştiği anları ayrı ayrı incelemek gerekmektedir.ilişkin zaman diyagramını çizerken. Bu sağlanamadığından. Çünkü bu kritik zaman aralığında yeni gelinen durumda. Şekil 7. Örnek Mealy makinesinin durum ve çıkış (kritik zaman aralığı da göz önüne alınarak) değişkenlerine ilişkin zaman diyagramları Şekil 7.7 Örnek Mealy makinesine ilişkin bir zaman diyagramı ve hatalı çıkışlar Şimdi çıkış fonksiyonuna ilişkin zaman diyagramını adım adım detaylı olarak inceleyelim.

5. Görüldüğü gibi 2. girişin saat darbesinin düşen kenarından sonra değişmesidir. yani zararsız bir hatalı çıkış olacaktı. Kritik zaman aralığından sonra 01 durumu devam ederken giriş değişip 1 olduğundan çıkış 0 olmuştur. 1. saat darbelerinden sonraki kritik zaman aralıklarındaki hatalı çıkışlar zararsızdır. çıkış 0 dır. Kritik zaman aralığında çıkışın aldığı değer. nedenini düşününüz. 00 durumu ve 0 girişi altında 0 olan çıkış. Bu olayın nedeni. saat darbelerinden sonraki hatalı çıkışlar 0 dır. 6. Kritik zaman aralığında. Benzer akıl yürütme aynen diğer saat darbeleri içinde tekrarlanarak şekil 7. Z çıkışında yalnızca doğru çıkışların gözlenmesi isteniyorsa. bu zaman aralığının dışında alınan değerlerden birini alsaydı farkına varılmayacak. saat darbesinden sonra 01 durumu ve 1 girişi altında 0 değerindedir ama kritik zaman aralığında kısa bir süre 1 değerini almıştır. Hatalı çıkışlar ancak Mealy makinesinde gözlenebilir. 106 . ve 4. 3. Bu istenmeyen hatalı bir çıkıştır çünkü eski ve yeni durumlarda 0 çıkışını vermesi gereken makine kısa bir süre içinde olsa 1 çıkışı vermiştir. saat darbesinden sonraki kritik zaman aralığına ilişkin hatalı çıkış 1 iken. Genel olarak doğru çıkışlar saat darbelerinden hemen önceki çıkışlardır.görüldüğü gibi. Bu nedenle 0101010 giriş dizisine ilişkin çıkış dizisi 0011100 dır. yeni durum 01 ve eski giriş 0 halen devam ettiği için çıkış 1 dir. Z çıkışın bir D bellek elemanın girişine bağlanır ve D bellek elemanın saati de devrenin saatinden beslenir.6 daki zaman diyagramı bulunur. Bu durumda D bellek elemanının çıkışında yalnızca doğru çıkışlar gözlenir.

durum değişkenlerinin sayısını belirler. bulunmasıdır. Durum indirgemesi sonucu durum değişkeni sayısı azalmasa bile kullanılmayacak durumlar ortaya çıkacaktır. Bu keyfi değerler de. Kullanılmayan durumlarda. durum değişkenlerinin ve dolayısıyla bellek elemanlarının sayısının ve kapı elemanlarının giriş yelpazesinin azalmasına yol açabilir . gerçekleştireceğimiz fonksiyonların aldığı değerler keyfi olacaktır. Bu genel yapıdan görüldüğü gibi. fakat birinin diğerlerine göre üstünlükleri olabildiğinden ideal genel bir yöntem verilememiştir. Durum değişkenlerinin sayısının minimumlaştırılması. birbirinden farklı 2r sayıda kodlanabilir 4. bunların indirgenmesi (state reduction) yapılır. "Durumlara hangi kodlar verilirse gerçekleştirilecek kombinezonsal devre daha basit olur problemine" bu adımda cevap verilir. durum tablosunda belirlenirler. Bu adım için tutulacak yolun bir yöntemi yoktur. sentezde bellek elemanlarının sayısını saptayıp. Şekil 6. istenen işlevi yerine getirebilmesi için. Durumların seçimi bazen kolay bazen ise zor olabilir. Durum sayısının azalması. Durum sayısını. 8. Farklı yöntemler geliştirilmiştir. dolaylı olarak . sezgisel olarak yapılır. Kodlama sonucu bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonları. bağımsız değişkenler olan giriş ve durum değişkenlerinin fonksiyonu olarak. Farklı durumların sayısı µ ve farklı durum değişkenleri sayısı da r ise r. Seçilen durumların ne anlama geldikleri saptanmalıdır. Bu bölümde önce ardışıl devrelerin sentezinde tutulacak yola ilişkin adımları sonra bu adımların uygulamasını çeşitli örnekler üzerinde göreceğiz. makinenin belleğinde tutması gereken bilgilerdir diye düşünülebilir. 1. Bu nedenle durum tablosunda eşdeğer durumlar varsa. Durumlar seçildikten sonra sözle tanımlamaya uygun olarak durum tablosu ve diyagramı çizilir. 2. (r) durum değişkeniyle belirlenen bir durum. kombinezonsal devrenin basitleşmesini mümkün kılar. r ≥ log2 µ olan en küçük tam sayıdır. uygun durum seçimleri yaparak. Bu notların kapsamı içinde basit bir iki yöntem ayrı bir bölümde incelenecektir.1 Sentez yönteminin genel adımları Sentez yönteminin 6 genel adımı aşağıda veriliştir. kombinezonsal devreye ilişkin bağımsız değişkenlerin sayısının azalmasıdır. yani elemanlar ve aralarındaki bağlantıların. istenen makinenin sözle tanımlamasından (word description).BÖLÜM 8 ARDIŞIL DEVRELERİN SENTEZİ Sentez bilindiği gibi girişleri ve çıkışları sözel olarak tanımlanan bir makinenin yaptığı işi yapan devrenin. Durum indirgeme kuralları geliştirilmiştir ve ayrı bir başlık altında incelenecektir. Durum değişkeni sayısı aynı zamanda bellek elemanları sayısıdır.2 de bir ardışıl devrenin genel yapısının ne olduğu verilmişti. Bu adıma kadar bellek elemanlarının sayısı ve her bir bellek elemanına ilişkin bir sonraki 107 . Seçilen durumların kodlanması (state assignment): Durumlar birinci ve ikinci adımlarda sözle tanımlanmışlardı. Genel olarak durumlar. kombinezonsal devreyi oluşturursak ardışıl devreyi gerçekleyebiliriz. durum tablosu veya diyagramı çıkarılır. gereğinden fazla durum seçmiş olabiliriz. Birinci adımda durumları sezgisel olarak saptadığımızdan. 3.

Benzer biçimde diğer geçişlerde saptanarak Şekil 8.1 d de görüldüğü gibi. SR bellek elemanın ters tanım bağıntısı: y = 0 dan Y = 0 a geçebilmek için. tanım bağıntılarından yararlanarak teker teker çıkaralım.durum değerinin.1. T tetikleme elemanın ters tanım bağıntısı 108 . Benzer biçimde y = 0 iken Y = 1. Kombinezonsal devrenin diğer kısmı. JK bellek elemanın ters tanım bağıntısı: Şekil. Şimdi her bir bellek elemanına ilişkin ters tanım bağıntılarını. Sonuç Şekil 8. Bellek elemanlarının giriş fonksiyonlarını saptayabilmek için seçilecek bellek elemanlarının ters tanım (excitation functions) bağıntılarından yararlanılır. belleğin şimdiki ve bir sonraki durum değerleri belli iken. çıkış fonksiyonlarıdır.1 c deki ters tanım tablosu bulunur. Bu iki girişi S = 0. R = K (keyfi. SR bellek elemanına benzer biçimde. bu elemanın tanım bağıntısından görüldüğü gibi iki alternatif giriş vardır: S = 0 R = 0. JK bele elemanının ters tanım bağıntısı da bulunabilir.8. Bu ters tanım tablosundan.2 deki genel yapıda görüldüğü gibi kombinezonsal devrenin çıkışlarının bir kısmı bellek elemanlarının giriş fonksiyonlarıdır.0 ve 1 olması gerektiği görülür. belli girişler ve şimdiki durum değişkenleri için ne olduğu belirlenmiş oldu. bellek girişlerinin. girişlerin hiçbir zaman 11 olmadığı görülür. ) biçiminde ifade edebiliriz. Şekil 6.1 b de görülen ters tanım bağıntısı bulunur. y = 1 iken Y = 0 ve y = 1 iken Y=1 olması için girişin sırasıyla 1. Çünkü durumun 0 dan 0 a geçişini sağlamak için S = 0 olması zorunludur. bunlara ilişkin giriş değerleri ise bir altlarındaki karelerde gösterilmiştir. alması gereken değerleridir. D gecikme elemanın ters tanım bağıntısı T T y y y (Y) y (Y') y 0 1 0 0 1 1 1 0 00 0 yY 01 1 11 0 10 1 Saat T Y = T y' + T ' y b.a da gösterilmiştir. Bellek elemanlarının ters tanım bağıntıları: Bellek elemanlarının ters tanım bağıntıları. Tetikleme bellek elemanın ters tanım bağıntısı: Gecikme bellek elemanında yapılanlar burada da tekrarlanarak Şekil 8. Ters tanım tablosunun sütunlarına önce y sonra Y değerleri yazılmış. R ise 0 da 1 de olabilir yani K dir. Yani tanım ve ters tanım bağıntıları uyumludur. S = 0 R = 1. hatırlanacağı gibi SR bellek elemanının tanımını verirken 11 girişlerinin hiçbir zaman uygulanılmayacağı varsayılmıştı. Gecikme bellek elemanın ters tanım bağıntısı: Tanım bağıntısında y = 0 iken Y = 0 olması için girişin zorunlu olarak 0 olması gerektiği hemen görülür. Bu fonksiyonlar saptandığında kombinezonsal devrenin bir kısmı gerçekleştirilebilecektir. D D y y y (Y) y (Y') y 0 1 0 0 1 1 1 0 00 0 yY 01 1 11 1 10 0 Saat D Y=D a.

Seçilen bellek elemanlarıyla bellek kısmı gerçekleştirilerek ardışıl devrenin sentezi tamamlanır. Bu bellek elemanının ters tanım bağıntısından SR giriş fonksiyonlarının doğruluk tablosu Şekil 8. bulunur. JK bellek elemanının ters tanım bağıntısı Şekil 8. durum tablosu ve diyagramı sırasıyla Şekil 6. 109 . Çıkış fonksiyonları da. Şekil 8. durum tablosunda oluşturulmuştu.2 b ve Şekil 6. Şimdi artık S. Bellek elemanlarının giriş fonksiyonlarının doğruluk tablosu da. bir durum değişkeni olduğuna göre bir bellek elemanı yeterlidir.2 daki gibi bulunur. bağımsız giriş ve durum değişkenlerinin fonksiyonu olarak bulunur.S y y y (Y) y' (Y') SR 00 y 0 1 0 1 01 0 0 11 k k 10 1 1 00 0K yY 01 11 10 SR K0 10 01 Saat R Y = S + R' y c. indirgeyerek. çeşitli örneklere uygulamasını görelim. Sentez işleminin ilk üç adımı daha önce yapıldığından dördüncü adımdan başlayacağız. durum tablosundan. SR bellek elemanının ters tanım bağıntısı JK 00 y 0 1 0 1 01 0 0 11 1 0 10 1 1 J y y y (Y) y (Y') 00 0K yY 01 11 1K JK K0 10 K1 Saat K Y = J y' + K' y d. Karnaugh diyagramlarına taşıyıp. Bu minimal fonksiyonlara karşı gelen devre Ardışıl devrenin kombinezonsal kısmını oluşturur. durum tablosundaki durum değişkeninin y ve Y değerleri ve bellek ters tanım bağıntısından yararlanarak.3 b de çıkarılmıştı. Durumlar iki tane olup elde 0 ve 1 i göstermektedir. bir durum değişkeni yeterlidir (log22=1). Şimdi adım adım anlattığımız sentez işleminin. Seri toplayıcı: Şekil 6. ardışıl devreyi Şekil 8. bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonlarının doğruluk tablosu gösterilmiştir.1 de verilen seri toplayıcı için. Bellek elemanı olarak SR elemanını seçelim. R ve Z fonksiyonlarını. durum tablosu veya durum diyagramından yararlanarak.3 deki gibi gerçekleyebiliriz.2 de. Bellek elemanlarının giriş fonksiyonları ve çıkış fonksiyonları minimalleştirilir. 6.1 Bellek elemanlarına ilişkin ters tanım bağıntıları Üçüncü adımda bir sonraki durum fonksiyonlarının doğruluk tablosu. 5.

2 Modulo 8 ileri sayıcı x girişine gelen darbeleri iki tabanında sayan. modulo 8 ileri sayıcı. S2. Buna göre makineye ilişkin durum tablo ve diyagramı şekil 8. indirgenmiş ifadeleri ve seri toplayıcının lojik devresi Genel olarak Sayıcılar. 1. çıkış fonksiyonları. O halde sekiz durum olduğuna göre 110 . S3. Her 8 darbeden sonra 0 başlangıç durumuna geçer. Sayıcının bir özel hali de saymayı iki tabanında yapanlardır.4 deki gibi bulunur. 6.Sözle tanım : Tek girişli ve üç çıkışlı bir makinedir. S4. 3.2. S6 S7. Seri toplayıcı için. 8. Bir sonraki durum fonksiyonlarının aynı zamanda çıkış fonksiyonları olarak alıp. S5. bellek girişlerine ve çıkışa ilişkin fonksiyonların doğruluk tablosu. varsayalım ki indirgeme işlemini yaptık ve eşdeğer durumlar yok. tasarlayalım. x1x2 00 y 01 11 1 10 x1x2 00 y 01 k 11 10 k x1x2 00 y 01 1 11 10 1 0 1 k 0 k 1 k=1 1 0 1 1 k=1 1 z = y ⊕ x 1 ⊕ x2 z S = x1x2 x1 x2 R = x'1x'2 CLK R S y y Şekil 8. Giriş darbeleri saat darbeleri olabileceği gibi. 1.3 Bellek elemanı giriş fonksiyonları. girişine gelen darbelerle daha önce belirlenen durumlardan geçen devrelerdir. bir Moore makinesi oluşturabiliriz. S1. 4. sekizinci darbe ile başlangıç durumu olan 0 a dönen bir sayıcı. ayrı bir giriş te olabilir. Bu işi yapacak 8 durumlu bir ardışıl devre düşünelim öyle ki S0. 7 darbe almış olduğunu göstersinler. durumları sırasıyla makinenin 8. Girişine gelen darbeleri iki tabanında sayar. Durum indirgemesi Durum indirgemesini bundan sonraki anlatacağız. 2. 5. 2.01 / 1 11 / 0 01 / 0 x1 11 / 1 x2 0 0 1 1 0 0 1 1 y 0 1 0 1 0 1 0 1 Y 0 0 0 1 0 1 1 1 Z 0 1 1 0 1 0 0 1 S 0 0 0 K 0 K 1 K R K 1 K 0 K 0 0 0 00 / 0 elde 0 elde 1 10 / 1 00 / 1 10 / 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Şekil 8.

110. 001. 101. x=0 S0 y3 y2 y3 0 S7 S1 1 S2 0 s3 011 s4 100 s5 101 s6 110 s7 111 s3 011 s4 100 s5 101 s6 110 s7 111 s4 100 s5 101 s6 110 s7 111 s0 000 s0 000 s1 001 s2 010 x CLK x=0 s0 000 s1 001 s2 010 x=1 s1 001 s2 010 s3 011 1 0 x =1 1 0 S6 1 0 S5 1 S4 0 1 S3 1 0 Şekil 8. sırasıyla 000. 5. Kodlanmış durum tablosu Şekil 8. MSB (en çok ağırlıklı bit) bit y1.5 te verilmiştir. Şekil 8. S5. 111 biçiminde kodlayalım. x 0 0 0 0 0 0 0 0 y1 0 0 0 0 1 1 1 1 y2 0 0 1 1 0 0 1 1 y3 0 1 0 1 0 1 0 1 Y1 0 0 0 0 1 1 1 1 Y2 0 0 1 1 0 0 1 1 111 Y3 0 1 0 1 0 1 0 1 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 T2 0 0 0 0 0 0 0 0 T3 0 0 0 0 0 0 0 0 . S6 S7. S3.011. en az ağırlıklı bit te (LSB) y3 olsun.4 Modulo 8 ileri sayıcının durum diyagramı ve tablosu 4. Ters tanım bağıntıları kullanılırken. belek elemanı giriş fonksiyonu. 6.Bellek elemanları giriş fonksiyonlarının ve çıkış fonksiyonlarının bulunması ve indirgenmesi Tetikleme bellek elemanlarının giriş fonksiyonları ve makinenin çıkış fonksiyonları. S4. Durum kodlaması Sekiz durumu S0. S2. S1.üç durum değişkenine ve dolayısıyla üç bellek elemanına gereksinim vardır.5 deki gibi elde edilir.4 te verilmiştir. durum diyagramı veya tablosu ile tetikleme elemanının ters tanım bağıntılarından yararlanarak. Şekil 8. y ve Y indislerinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. T belek elemanlarının giriş fonksiyonlarının Karnaugh diyagramında indirgenmiş ifadeleri. 100. 010. aynı zamanda sayıcının çıkışları olmasını sağlar. Bellek elemanı olarak ta tetikleme elemanını seçelim. Bu biçimde kodlama bellek elemanları çıkışlarının.

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1

0 0 1 1 0 0 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 0 1 1 1 1 0

0 1 1 0 0 1 1 0

1 0 1 0 1 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1

xy1 y2y3 00 00 01 11 10

01

11

10

y2y3 00 01

00

01

11

10

y2y3 00 01 11 10

00

01

11 1 1 1 1

10 1 1 1 1

1 1

1 1

1

1

11 10

T1 = xy2y3

T2 = xy3

T2 = x

Şekil 8.5 Bellek elemanları giriş fonksiyonlarının indirgenmiş ifadeleri 6.Lojik devrenin gerçekleştirilmesi Son adımda bulduğumuz indirgenmiş fonksiyonlarla, modulo 8 ileri sayıcı devreyi, Şekil 6 2 de verilen genel ardışıl devre yapısında, Şekil 8.6 a daki gibi çizebiliriz.
x CLK
T 3

y y

y3 y3 y2 y2 y1

1 CLK

T 3

y y

y3 y3 y2 y2 y1

T 2

y y

T 2

y y

T 1

y y

y1

T 1

y y

y1

Şekil 8.6 Modulo 8 sayıcıya ilişkin lojik devreler Yukarıda incelediğimiz sayıcı x girişine gelen darbeleri değil de doğrudan saat girişine gelen darbeleri sayabilirdi. O zaman x girişleri kaybolacak ve bir sonraki durum fonksiyonlarında ki bağımsız değişken sayısı bir azalmış olacaktı. Bu durum da bulunacak devre Şekil 8.6 b de verilmiştir. 8.3 Özel bir sayıcı devresi Saat girişine gelen, saat darbeleriyle 0, 2, 4, 7 ve tekrar 0, 2.. sayan bir sayıcı tasarlayalım. Böyle bir makineyi iki biçimde düşünebiliriz. Birincisi üç durum değişkenli 8 112

durumlu ve çıkışları durum değişkenleri olan makinedir. ikincisi iki durum değişkenli dört durumlu ayrıca üç çıkışı olan bir makinedir. ilk makineye ilişkin durum tablosu Şekil 8.7 deki gibidir. JK bellek elemanlarıyla gerçekleştirme yapmak istersek; bu bellek elemanlarının ters tanım bağıntılarından yararlanarak bulunan bellek elemanları giriş fonksiyonları da Şekil 8.7 de verilmiştir. Görüldüğü gibi 0, 2, 4, 7 durumlarının dışındaki 1, 3, 5, 6 durumlarına makine hiç gelmemektedir. O halde hiç gelinmeyen durumlara ilişkin bir sonraki durum fonksiyonlarının aldığı değerler ve dolayısıyla bellek elemanları giriş fonksiyonlarının aldığı değerler keyfidir, 0 veya 1 seçilebilir. Bulunan fonksiyonların indirgemesi ve bunlara karşı düşen devre şekil 8.7 de verilmiştir. Görülüyor ki çıkışlar doğrudan bellek elemanlarının çıkışları olarak alınmıştır. Örneğimizde kullanılmayan durumlar için bir sonraki durumlar ve çıkışlar keyfi alındı. Bu durum ile genelde de karşılaşılabilir. Eğer gerekli olan durum değişkeni sayısı n, durum n n sayısı m ise 2 < m koşulu altında (2 - m) durum için bir sonraki durum ve çıkışlar keyfi alınır. Örneğin m = 6 durumlu bir makine gerçeklemek için, n = 3 durum değişkenine 3 gereksinim vardır, o halde (2 - 6 ) = 2 durum için bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonları keyfi alınmalıdır. y1 0 0 1 1 0 0 1 1 y2 0 1 0 1 0 1 0 1 y3 0 0 0 1 1 1 1 0 Y1 0 1 1 0 k k k k Y2 1 0 1 0 k k k k Y3 0 0 1 0 k k k k J1 0 1 k k k k k k K1 k k 0 1 k k k k J2 1 k 1 k k k k k K2 k 1 k 1 k k k k J3 0 0 1 k k k k k K3 k k k 1 k k k k

y1y2 y3 00 01 11 10

y1y2 y3 00 01 11 10

y1y2 y3 00 01 11 10

0 1

0 k

1 k

k k

k k

0 1

1 k

k k

k k

1 k

0 1

0 k

0 k

k k
J3 = y1

1 k

J1 = y2

J2 = 1

y1y2 y3 00 01 11 10

y1y2 y3 00 01 11 10

y1y2 y3 00 01 11 10

0 1

k k

k k

k 1

0 k

0 1

k k

1 k

k 1

k k

0 1

k k

k k

k 1

k k

K1 = y2

K2 = 1

K3 = 1

113

J

1 1 2 2 3

y y y y y y

y1

K J

CLK

y2 y3

1

K J

K3

Şekil 8.7 (0-2-4-7) sayan bir sayıcının Moore makinesi olarak gerçekleştirilmesi Yukarıdaki örnekte (0-2-4-7) sayan sayıcıyı, bellek elemanı sayısını minimum tutarak ta gerçekleştirebiliriz. Bu makinenin, bir önceki durumunu (çıkışı) hatırlaması, yeni saat darbesi ile de istenen çıkışı vermesi yeter. Durumları A durumu (kodu 00):: Daha önceki saat girişi ile (111) çıkışının görüldüğü durum B durumu (kodu 01):: Daha önceki saat girişi ile (000) çıkışının görüldüğü durum C durumu (kodu 10):: Daha önceki saat girişi ile (010) çıkışının görüldüğü durum D durumu (kodu 11):: Daha önceki saat girişi ile (100) çıkışının görüldüğü durum biçiminde tanımlarsak, dört durumlu (iki durum değişkenli) dolayısıyla iki bellek elemanlı, istediğimiz sayıcı gerçekleştirilebilir. Oysa aynı sayıcı için yukarıda üç bellek elemanı kullanmıştık. Tanımladığımız durumlar için durum diyagramı, tablosu, ters tanım bağıntısından yararlanarak JK bellek elemanlarının giriş fonksiyonları ve bunlara karşı düşen devre aşağıdaki Şekil 8.8 de verilmiştir. y1 0 0 1 1 y2 0 1 0 1 Y1 0 1 1 0 Y2 1 0 1 0 Z1 0 0 1 1 Z1=y1 Z2 0 1 0 1 Z2=y2 Z3 0 0 0 1 Z3=y1y2 J1 0 1 k k J1=y2 K1 k k 0 1 K1=y2 J2 1 k 1 k J2=1 K2 k 1 k 1 K2=1

CLK=0 A=00 000

CLK=0 B=01 010

CLK=0 C=10 100

CLK=0 Z1 1 D=11 111
CLK

Z2 Z3

CLK=1

1 1
J1 K1

y1
y y y y

Z1 Z2

CLK
J2 K2

y2 Z3

Şekil 8.8 dört durumlu 0,2,4,7 sayan sayıcı 114

9). Çünkü makinenin diziyi tanıması için girişine önce 0 gelmelidir.10 da verildiği gibidir. B de 1 girişi gelirse son iki giriş 01 olacağından C durumuna geçer. Dört durumlu bir durum diyagramı düşünelim. Dizi detektörü için durum diyagramı. 1/0 A 0/0 B 0/0 1/0 0/0 1/0 A: Başlangıç durumu B: 0 gelmiş durumu C: 01 gelmiş durumu D: 010 gelmiş durumu 0/0 D 1/1 C Şekil 8. C = 11.8. çünkü son gelen 0 dır. x 0 0 0 0 1 y1 0 0 1 1 0 y2 0 1 0 1 0 Y1 0 0 0 1 0 115 Y2 1 1 1 0 0 Z 0 0 0 0 0 . bağımlı bir sonraki durum değişkenleri ve çıkış fonksiyonunu doğruluk tablosu biçiminde verebiliriz (Şekil 8. C de 1 gelirse dizi bozulacağından A başlangıcına.11). B de 0 gelirse. gecikme elemanını seçelim. t 101010 X Dizi Detektörü t 101000 Z Şekil. Buna göre A durumunda makineye 1 gelirse makine yine A ya dönmelidir. Yani iç içe girmiş diziler de değerlendirilmektedir. Diyagramdan yararlanarak bağımsız değişkenler. örneğin 010101 girişi için çıkış 000101 dir. 0 geldiğinde ise son üç giriş 010 olacağından D ye gider. Durumları A = 00.4 Dizi detektörü Tek girişli tek çıkışlı bir makinedir. Makine 4 durumlu olduğuna göre iki durum değişkeni vardır. B = 01. son 4 girişine gelen işarete göre. Girişine 0101 (0 ilk gelen ) dizisi geldiğince çıkışında 1. Makine D durumundayken 0 gelirse son gelen 0 olduğundan B ye. B makineye 0 gelmiş durumu. belirlenmektedir (Şekil. D = 10 biçiminde kodlayalım. son gelen iki giriş 01 olduğundan C durumuna gider. Bellek elemanı olarak.10. Dizi detektörü. A başlangıç durumu. makine durumunu korur. Makine A dayken 0 geldiğinde B ye geçer. aksi halde 0 verir. Durum diyagramı Şekil 8. C makineye 01 gelmiş durumu ve D makineye 010 gelmiş durumu olsun.8. Makinenin çıkışı.8.9. 1 geldiğinde ise 1 çıkışı verip.

indirgenmiş fonksiyonlar ve dizi detektörünün lojik devresi Şekil 8. Dizi detektörü için bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonlarının doğruluk tablosu. D1 ve D2 fonksiyonları birlikte düşünüldüğünde.12 de verilmiştir. üç-girişli bir VE. iki -girişli iki VEYA kapısıyla gerçekleştirilebileceğinin tartışınız. Örneğin 010101 girişi için 000101 çıkışı elde edileceğine göre birinci 116 . üç-girişli iki VEYA kapısı yerine. Gecikme elemanın bir sonraki durum fonksiyonu giriş fonksiyonuna eşit olduğundan D1 = Y1 ve D2 = Y2 dir Bu fonksiyonlara ilişkin Karnaugh diyagramları. üç-girişli üç VE. iki-girişli iki VE.11.1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 Şekil 8.12 Dizi detektörü için bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonlarının Karnaugh diyagramları. iki-girişli üç VE. iki-girişli bir AYRICALI VEYA. indirgenmiş fonksiyonlar ve dizi detektörünün lojik devresi Yukarıda incelediğimiz dizi detektöründe gözlemlediğimiz diziler birbirinin içine girebilmektedir. y1y2 x 00 01 11 10 y1y2 x 00 01 11 10 y1y2 x 00 01 11 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 Z = x y1 y'2 1 D1 =Y1 = x 'y1 y2+x y'1 y2+x y1 y'2 x' y1 y2 x y'1 y2 x y1 y'2 CLK x' y'1 D2 =Y2 = x 'y' 1 +y'1 y2+ y1 y'2 D1 D y y Z D2 y1 y'2 y'1 y2 D y y Şekil 8.

Bu dizi detektörü bir Mealy makinesidir. istediğimiz üç uzunluklu diziyi detekte eden makineyi. Yani makine bir diziyi detekte ettikten sonra başlangıç durumuna dönüp yeni bir dizi detekte etmeye başlayabilirdi.13 te verilmiştir. istenenin hangisine uyduğu göz önünde tutulmalıdır. Girişine gelen belli uzunluktaki dizileri. Acaba gereksiz olan durumu da kullanarak. üç durum fakat iki durum değişkeni gerekecekti. Dizi detektörü sentezi yapılırken.13 Birbirinin içine girişmeyen 0101 dizilerini detekte eden bir makineye ilişkin durum diyagramı Üç uzunluklu bir dizi detektörü tasarlasaydık. Görüldüğü gibi bu yeni dizi detektörü için D durumunda.gözlemlenen dizinin son iki elemanı ikinci gözlemlenen dizinin ilk iki elemanı olmaktadır. 117 . ikinci anlattığımız dizi detektörüne ilişkin durum diyagramı Şekil 8. Bu durumda örnek makinede giriş 0101 0101 ise çıkışta 0001 0001 veya giriş 0101 0110 0101 ise çıkışta 0001 0000 0001 gözlenecekti. düşününüz. birbirinin içine girmeyen ayrı ayrı paketler olarak algılayan dizi detektörü de olabilirdi. O nedenle çıkışta ilk 1 gözlemledikten sonra 0 ve tekrar 1 gözlemlenmektedir. bir Moore makinesi olarak nasıl gerçekleştirebiliriz. 1/0 A 0/0 B 0/0 1/1 1/0 0/0 1/0 A: Başlangıç durumu B: 0 gelmiş durumu C: 01 gelmiş durumu D: 010 gelmiş durumu 0/0 D C Şekil 8. O zamanda gereksiz olan durum için bir sonraki durum ve dolayısıyla bellek elemanları giriş fonksiyonları k alınabilecekti. 1 girişi altında makine C durumuna gideceği yerde A durumuna dönmekte ve 1 çıkışı vermektedir.

Eşdeğer durum elendiğinde makine dört durumlu olur ve iki durum değişkeni gerektirir. değişmez. durum değişkenlerinin sayısının ve dolayısıyla bellek elemanı sayısının azalmasına neden olabilir. Durum kodlaması problemi ise bizi Boole fonksiyonlarının karmaşıklığının tanımına götürür. 1. Ayrıca çıkış fonksiyonları da söz konusu eşdeğer durumlar için keyfi değer olacaktır. Buda makinenin gerçekleştirilmesinde. Ayrıca eşdeğer durumlar için çıkış fonksiyonlarının keyfi değer alması da benzer biçimde makinenin kombinezonsal devre kısmının basitleşmesine katkıda bulunur. O nedenle çeşitli karmaşıklık tanımları için çeşitli yöntemler verilmiştir. Yukarıda sözü edilen faydalardan dolayı durum indirgemesi dediğimiz eşdeğer durumların saptanması ve elenmesi. Şimdi bu problemlerin çözüm yollarının arayacağız. Bellek elemanları giriş fonksiyonlarının ve çıkış fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine karşı düşen ardışıl devrenin kombinezonsal kısmı. Bölüm 5.2 de tanıtılan Ç kümesinin 118 . bir sonraki durumlar ve çıkışlar keyfi olur.1). 2. Ama üç eşdeğer durum için bir sonraki durum keyfi olacağından. Eşdeğer durum tanımı: Birbirinin aynı veya farklı N ve N* gibi iki ardışıl devre ve bunlara ilişkin A ve B durumlarını düşünelim (Şekil 9. Bu eşdeğer durumlara ilişkin bir sonraki durumların keyfi olması. eşdeğer durumlarda bellek elemanları giriş fonksiyonlarının keyfi değer alması demektir. Z ve Z* dizileri. keyfi değerlerin istenildiği gibi seçilebilmesi dolayısıyla basitleşecektir. Eşdeğer durumlar elendiğinde beş durumlu bir eşdeğer makine bulunur. Durum indirgemesi problemi iyi tanımlanmış ve yöntemleri geliştirilmiştir. bir eşdeğer durum olsun. kombinezonsal kısmın daha basitleşmesine neden olabilir. Bu makine üç bellek elemanı yerine iki bellek elemanı ile gerçekleştirilebilir. Bütün gereksinimleri karşılayabilecek Boole fonksiyonları karmaşıklığı tanımlanamamıştır. ardışıl devre sentezinin ağırlıklı bir adımıdır. Bu dersin kapsamı içinde basit fakat sınırlı bir yöntem üzerinde durulacaktır. Önce eşdeğer durum tanımı verip sonra bu durumların bulunması için yöntemler verelim. Z ve Z* da sırasıyla A durumundaki N ve B durumundaki N* makinelerinin X giriş dizisine karşı düşen çıkış olsun. X herhangi bir uzunluktaki giriş dizisi . Durum indirgemesi sonucunda durum değişkeni azalmasa bile eşdeğer durum sayısı kadar durum için. Örneğin üç durum değişkeni gerektiren sekiz durumlu bir makinede üç durum eşdeğer olsun. X .1 Durum indirgemesi (state reduction) Bir ardışıl makinede eşdeğer durumların saptanıp elenmesinin. bu makinenin gerçekleştirilmesinde iki yararı olabilir: 1. bellek elemanları giriş fonksiyonları da bu eşdeğer durumlar için keyfi değerler alacaktır. Durum değişkeni sayısı ve dolayısıyla bellek elemanı sayısı üçtür. Örneğin üç durum değişkeni (dolayısıyla üç bellek elemanı) gerektiren beş durumlu bir makinede. Durum indirgemesi.2 de tanıtılan G kümesinin elemanlarından oluşan dizidir.BÖLÜM 9 ARDIŞIL DURUM KODLAMASI DEVRELERDE DURUM İNDİRGENMESİ VE Sentez bölümünde sentezin adımlarını incelerken detayına inmeden iki temel problemden söz etmiştik.Bölüm 5.

O nedenle tanımı uygulayarak eşdeğer durumları bulmak pratik olarak mümkün değildir.10) = fi (B. (g) ler bir sonraki durumu simgelemektedir. fi (A. A. X) bağıntıları vardır . X).10) i=1. Buna göre A ve B durumlarına ilişkin bütün 1 uzunluklu X giriş dizileri için hem bir uzunluklu Z çıkışları f (A. Aşağıdaki teorem eşdeğer durumların bulunmasına ilişkin yöntemlerin temelini oluşturur. X ) dizileri aynıdır. X] = f [g( B.01) fi (A.11) Tanıt: Önce gerek koşul kanıtlayalım. X] bulunur . Gerek ve yeter koşulları iki girişli. X ) Z* = f* (B. X) ≡ g (B.01) = fi (B. X).11) = fi (B.00) = fi (B. Öte yandan Y dizisi önce X sonra X olarak seçilirse f [g( A. Y) = f (B. X) = f (B. A nın B ye eşdeğerliği tanım bağıntısından Y herhangi bir uzunlukta giriş dizisi olmak üzere f (A.elemanlarından oluşan dizidir. Bu tanıma uygun olarak iki durumun eşdeğerliğini göstermek.00) g (A. Y) dır. sonsuz giriş dizisi için deneme yapıp çıkışları gözlemeyi gerektirir. bir uzunluklu bütün X girişleri için çıkışların aynı olması ve bir sonraki durumların eşdeğer olmasıdır.2 g (A. Olabilecek bütün X giriş dizileri için Z ve Z* dizileri aynı ise A ve B durumları eşdeğerdir denir. iki çıkışlı ve sekiz durumlu bir makine örneği için yazarak anlaşılmasının kolaylaştıralım.2 fi (A. B ye eşdeğerse f (A.10) = g (B.11) = g (B. X) ≡ g (B.00) = g (B.01) = g (B. X) hem de g (A.11) i=1. N Makinesi A durumu X N* Makinesi B durumu Z* Z Şekil 9. X) ve g (B. X) in eşdeğerlik tanım bağıntısıdır.1 Eşdeğer durumların belirlenmesi Teorem: Aynı bir ardışıl devreye ilişkin A ve B durumlarının eşdeğer olması için gerek ve yeter koşul. Bu bağıntı Y = X özel hali için (1) bağıntısını verir.00) i=1. X) = f* (B. X) olmalıdır. buda g (A. 119 .2 g (A. X) (1) (2) g (A.01) i=1.2 g (A.10) fi (A. (2) bağıntısını verir. f ve f* birer çıkış fonksiyon grubunu gösterirler ve aynı makineye ilişkin iseler f = f* dır. Yani Z = f (A.

Şimdi (1) ve (2) bağıntıları varken A ≡ B yani f (A, Y ) = f (B, Y) olduğunu gösterelim. (2) bağıntısı f [g( A, X), X] = f [g( B, X), X] dır. (1) bağıntısıyla birlikte düşünüldüğünde Y nin önce X sonra X den oluştuğu varsayılırsa f (A, Y ) = f (B, Y) bulunur. 9.1.1 Eşleştirme tablosu ile durum indirgemesi yöntemi Eşleştirme tablosuyla durum indirgeme yöntemini, Şekil 9.2 de durum tablosunu verilen Mealy makinesi örneği üzerinden, adım adım inceleyelim. 1. Durumları ikişer ikişer eşleştirmemize yardımcı olacak Şekil 9.3 deki tablo çizilir. Satırlarında a durumu dışında bütün durumlar, sütunlarında ise g durumu dışında bütün durumlar vardır. Bulduğumuz tabloda bir satır ile sütunun kesiştiği kare için, satıra ilişkin durum P sütuna ilişkin durum Q olmak üzere, aşağıdaki işlemleri yapalım. i. bir uzunluklu en az bir giriş için, P ve Q durumları farklı çıkışlar veriyorsa, ilgili kareye X işareti koyalım. Bu işaretin anlamı; P ve Q nun, teoremin birinci koşulu nedeniyle, eşdeğer olamayacağıdır. Örneğimizde birinci satır ve sütunun kesiştiği kareye X konmuştur çünkü a ve b durumları x = 1 girişi için sırasıyla 0 ve 1 farklı çıkışlarını vermektedir. ii. Bir uzunluklu bütün girişler için P ve Q durumları, aynı çıkışları ve aynı bir sonraki durumları veriyorsa ilgili kareye √ koyalım. Anlamı teorem gereğince P ve Q durumlarının eşdeğer olduğudur. Örneğimizde dördüncü satır ile birinci sütunun kesiştiği kareye √ konmuştur. Çünkü ilgili a ve e durumları x = 0 girişi için aynı a durumuna, x = 1 için ise aynı b durumuna gitmektedir. iii. Bir uzunluklu herhangi bir giriş için aynı çıkışı veren (PQ) durum çiftinin, gittiği bir sonraki durum çiftindeki durumlar farklı ise, PQ karesine gidilen durum çifti yazılır. işlem bütün 1 uzunluklu girişler için tekrarlanır. Amaç teoremin iki koşulunun sağlanmasıdır. Bunun anlamı teorem gereğince, PQ durum çiftinin eşdeğer olması için gidilen bir sonraki durum çiftinin eşdeğer olması gerektiğidir. Örneğimizde üçüncü satır ile birinci sütunun kesiştiği kareye (ag) ve (bf) konmuştur. Çünkü ilgili durumlar a ve d x = 0 girişi için aynı 0 çıkışı ve (ag) bir sonraki durumlarını, x =1 girişi için ise aynı 0 çıkışını ve (bf) bir sonraki durumlarını vermektedir. Tablodaki bütün kareleri yukarıdaki kurallara göre dolduralım (Şekil 9.3).
b a b c d e f g x=0 a, 0 d, 0 e, 0 g, 0 a, 0 d, 0 d, 0 x=1 b, 0 e, 1 b, 1 f, 0 b, 0 g, 1 f, 1 c d e f g a eg ef b ed bg ed bf c ag bf ga bf de eb

gf d e f

Şekil 9.2 Durum indirgemesi uygulanacak tablo ve eşleştirme tablosu ilk adımı 120

2. Bu adımda Şekil 9.2 de bir durum çiftinin eşdeğer olması için, eşdeğer olması gereken durumların bulunduğu kareler incelenir. Örneğin üçüncü satır ve birinci sütunun kesiştiği kare ye ilişkin a ve d durumlarının eşdeğer olması için ag ve bf durumlarının eşdeğer olması gerekir ve yeter. Bakalım öylemi? a ve g, kesiştiği karede X olduğundan, eşdeğer değildir. O halde a ve d de eşdeğer olamaz, a ve d nin kesiştiği kareye X konulmalıdır (Şekil 9.3). ag ve bf nin incelenmesi sonucunda bunların kendi aralarında eşdeğer olduğunu görseydik, a ve d nin de eşdeğer olduğunu söyleyebilecek ve √ ile işaretleyecektik. Bu işleme bütün kareler X veya √ ile işaretlene kadar devam edilir. Örneğimizde ae ve fg durum çiftlerinin eşdeğer olduğu Şekil 9.3 görülmektedir. 3. Şekil 9.2 te verilen durum tablosunda, a ya eşdeğer e durumunun bulunduğu satır ve f ye eşdeğer g durumunun bulunduğu satırlar atılarak, eşdeğer makineye ilişkin durum tablosu bulunur. Satır atıldıktan sonra bulunan yeni tabloda g görülen yere f, e görülen yere a yazarak, durum indirgemesi yapılmış makinenin durum tablosuna geçilebilir (Şekil 9.3).
b c d e f g a eg ef b ed bg ed bf c ag bf ga bf de eb a b c d f x=0 a, 0 d, 0 a, 0 f, 0 d, 0 x=1 b, 0 a, 1 b, 1 f, 0 f, 0

d

e

f

Şekil 9.3 Örnek durum tablosu için eşleştirme yöntemiyle varılan tablo ve buna karşı düşen indirgenmiş durum tablosu Şimdide bir Moore makinesine ilişkin durum indirgeme örneği yapalım. Şekil 9.4 de örnek Moore makinesi ve eşleştirme tablosu verilmiştir. Eşleştirme tablosundaki X ikinci ve daha sonraki adımlarda elde edilen eşdeğer olmayan durum çiftlerini göstermektedir. Görüldüğü gibi (ad) ve (ce) çiftleri birbirlerinin eşdeğer olmalarını gerektirmektedirler. Eşdeğer olamadıkları kanıtlanamayan bu durum çiftleri eşdeğer olmak zorundadır. Bu sonuca göre indirgenmiş durum diyagramı Şekil 9.4 da verilmiştir.

121

b a b c d e f g x=0 d f e a c f b x=1 c g d e a b a z 0 0 1 0 1 1 0 c d e f g

df eg x=0 a f c f b x=1 c g a b a z 0 0 1 0 1

c e

af eg ad ef db ad bf c cf ab ab ae d

a b c f g

bd ac a

bf ag b

e

f

Şekil 9.4 Bir Moore makinesine ilişkin durum indirgeme örneği 9.1.2 Eşdeğer durum sınıfları ile durum indirgemesi yöntemi Durum indirgemesi için kullandığımız eşleştirme tablosu yönteminden başka eşdeğer durum sınıfları yöntemi vardır. Bu yöntem, giriş dizisi uzunluklarına bağlı olarak, ayırt edilemeyen durumları aynı sınıfa ve ayırt edilebilen durumları da ayrı sınıflara toplamaya dayanır. Son örneğimizde bu yöntemi açıklayalım. Hiç bir giriş dizisi uygulanmadığında, durumları birbirinden ayırt edemeyiz. Onun için hepsini bir S0 sınıfın içine koyalım , S0 = {(abcdefg). } Şekil 9.4 teki durum tablosundan, (abdg) durumlarının, bir uzunluklu girişler altında, çıkışı gözleyerek, birbirlerinden ayırt edilemeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü hepsi aynı 0 çıkışını verirler. Benzer biçimde (cef) durumlarını da, bir uzunluklu bir giriş dizisiyle birbirinden ayırt edemeyiz. Çünkü her biri için çıkış 1 dir. (abdg) ve (cef) bir uzunluklu girişler için eşdeğer durum sınıflarıdır. Biri (abdg) diğeri (cef) sınıflarından olan durum çiftlerinin 1 uzunluklu giriş dizisiyle ayırt edilebileceklerini söyleyebiliriz çünkü 1 uzunluklu giriş için birinci sınıf 0, ikinci sınıf ise 1 çıkışı verir. Buna göre bir bölmeleme yapabiliriz S1= {(cef) (abdg) }. Şimdi (cef) sınıfını düşünelim x = 0 girişi altında cef (c→ e, e→ c, f→ f gider) ye ; x = 1 girişi altında ise dab (c→ d, e→ a, f→ b) ye gitmektedir. Bir sonraki durumlar (ecf) ve (dab) aynı eşdeğer sınıfındadır, yani iki uzunluklu girişler içinde cef durumları ayırt edilemez. (abdg) sınıfı x=0 girişi altında dfab (a→ d, b→ f, d→ a, g→ b) ye gitmektedir. Burada (b) nin gittiği (f) in bulunduğu sınıf ile (adg) nin gittiği (dab) bulunduğu sınıflar farklıdır. Yani iki giriş uzunluklu bir dizi x = 0 (veya 1) uygulanıp z = 0 gözlendikten sonra x = 0 uygulandığında z = 0 gözleniyorsa makine (adg) durumlarından birindedir, z = 1 gözleniyorsa (b) durumundadır. O halde iki uzunluklu bir dizi (00 veya 10)ile (b) (adg) den ayırt edilebilir, farklı sınıflarda olması gerekir. Diğer taraftan x =1 girişi için abdg cgea (a→ c, b→ g, d→ e, g→ a= ya gitmektedir, yani bir kısmı bir sınıfa diğer kısmı diğer sınıfa gitmektedir. a ve d , c ve e ye; b ve g, g ve a ya gittikleri için (ad) ve (bg) durumları iki giriş uzunluğunda bir dizi (01 veya 11) ile ayırt edilebilirler. O halde (abdg) sınıfı iki defa bölünerek, S2= {(cef) (ad) (b)(g)} bölmelemesini elde edilir. Bu bölmeleme şu anlama gelmektedir: (cef) (ad) (b) ve (g) sınıflarının kendi içlerindeki durumlar birbirlerinden iki uzunluklu girişler tarafından ayırt edilemezler. Fakat biri bir sınıftan diğeri diğer bir sınıftan olmak üzere oluşturulan durum çiftleri, iki uzunluklu giriş dizileriyle ayırt edilebilirler. 122

Bizim örneğimizde S3 = {(ce) (f) (ad) (b) (g)} bölmelemesi. (b) x=1 (d a) (b) (g) (c e) (a) S3 = S4 Şekil 9.Örneğin (a) ya 10 (önce 1) veya 11 uygulandığında çıkış 01(önce 0) dir oysa (b) ye aynı 10 veya 11 girişleri uygulandığında çıkış 00 dır.5 da verilmiştir. Belli bir giriş altında farklı sınıflara giden bir sınıfın. f→ b gitmektedir (b)ve (ad) farklı sınıflarda olduğundan (cef) sınıfı (ce) ve (f) olarak bölmelenir. son varılan bölmelemedir. Üçüncü adımda x = 1 girişi altında (cef) sınıfı sırasıyla c→ d. Eşleştirme tablosuyla da bu sonuca varmıştık.5 Örnek makinenin durum indirgemesinin eşdeğer durum sınıfları yöntemindeki bölmeleme adımları Farklı sınıflarda bulunan durumları ayırt edebilmek için uygulanacak giriş dizisini. f. k = 0 veya 1 i gösterir) dizisini uygulamak gerekir. Yani bu sınıflar üç giriş dizisiyle ayırt edilebilirler. Buda gösteriyor ki (ce) ve (ad) durum çiftleri olabilecek bütün giriş uzunlukları için birbirinden ayırt edilemezler. bir sonraki durumlar ise d. bir sonraki durumlar (a. S3 te c ve f ayrı sınıflardadır. sondan başa doğru bulabiliriz. Bunun için s2 de 1 uygulamak gerekir. Örneğin (c) yi (f) den ayırt etmek için 1kk ( önce gelen giriş 1. e→ a. ard arda gelen S eşdeğer sınıflar kümeleri eşit olduğunda. S3 = S4 olduğundan. durdurulur.f) veya (eg) yi ayırt etmek 123 . b ) x=1 ( d a b) (c g e a ) S2 = {( c e f ) (b) (a d) (g)} S2 = {( c e f ) (b) (a d) (g)} x=0 ( e c f ) (f) (d a). yanı eşdeğerdirler. S0 ={(a b c d e f g )} z= 0 0 1 0 1 1 0 S1 = {( c e f ) (a b d g )} S1 = {( c e f ) (a b d g )} x=0 ( e c f ) (d. nasıl bölmelenmesi gerektiğini göstermek için o sınıftaki durumlar koyu veya italik yazılarak farklandırılmıştır. Bölmeleme işlemi. Buna göre S3 = {(ce) (f) (ad) (b)(g) } bölmelemesi elde edilir. b dir. (b) x=1 ( d a b) (g) (c e) (a) S3 = {(c e) (f) (b) (a d) (g)} x=0 (e c) (f) (f) (d a). Açıkladığımız bölmeleme adımlarına ilişkin bir tablo Şekil 9. a. (ad) x = 0 ve x = 1 girişleri altında aynı sınıf içindeki durumlara gittiğinden üç giriş dizisiyle ayırt edilemezler. Bunları ayırt etmek için S1 de x = 0 veya 1 uygulamak gerek.

için ise S0 da herhangi bir girişi uygulamak yeter. O nedenle farklı yöntemler uygulayıp sonuçları karşılaştırarak seçim yapmak gerekmektedir. 124 r . Bunun içinde bir sonraki durum fonksiyonlarındaki 1 lerin. 9. dolayısıyla bellek elemanları giriş fonksiyonları ve çıkış fonksiyonları gerçeklemesi.6deki tablo. Şekil 9. Genel olarak göstermek mümkündür ki durum sayısı m olan bir makine için en fazla m1 bölmeleme adımıyla sonuç bölmelemeye varılır. Durum sayısı 4 ten fazla olduğunda. verilebilecek farklı kod sayısının ne olduğunu. durum f b f giriş 1 0(1) 1(0) çıkış 1 0 1 durum c d a giriş 1 0(1) 1(0) çıkış 1 0 0 Şekil 9. Mealy makinesi içinde tutulacak yöntem aynıdır. bir sonraki durum fonksiyonu karmaşıklığının.11) tür. Üç duruma vereceğimiz 4! / (4-3)! = 24 farklı durum kodu Şekil 9. uygulanacak giriş dizisini özetlemektedir. bellek elemanının giriş fonksiyonu karmaşıklığına yansımasının da saptanması gerekmektedir. O nedenle bu üç koda ilişkin gerçekleştirmelerin hepsinin yapılıp. farklı tanımlar verilmiş ve bunlara ilişkin farklı yöntemler geliştirilmiştir.2.2 Durum kodlaması (state assignment) Ardışıl devre sentezinin durum indirgemesinden sonraki adımı.10. Örneğin µ = 3 durumlu makine için r 2 = 2 ve kod sayısı 2 =4 (00. 01. (µ) duruma verebileceğimiz kodların sayısı da 2r! / (2r -µ)! dür. O halde Boole fonksiyonlarının karmaşıklığı tanımı yapılmalıdır. Önce durum sayısı belli iken. olabildiğince basit yani düşük maliyetli olsun. Ayrıca seçilen bellek elemanın tipine göre. Genel tanımın verilemeyişi. bunlar arasında hangilerinin gerçekleştirme açısından eşdeğer olduklarını inceleyeceğiz.6 Örnek makinenin c ve f durumlarının ayırt etmek için uygulanması gereken giriş dizisinin bulunması Burada eşdeğer durum sınıfları yöntemi Moore makinesi üzerinde incelendi. Her zaman geçerli olan bir karmaşıklık tanımı verilemediğinden.1 Kod sayısı ve eşdeğer durum kodları (µ) durumlu bir makine için r ≥ log2 µ bağıntısını sağlayan en küçük tam sayı r (aynı zamanda durum değişkeni sayısı) olmak üzere 2 farklı kod vardır. Bu işleme durum kodlaması diyoruz. farklı kodlar için elde edilecek fonksiyonların (bir sonraki durum ve çıkış fonksiyonları) karmaşıklığının karşılaştırılması problemine dönüşür. Bu incelemenin sonucu görülecek ki 4 duruma kadar seçebileceğimiz farklı kodlar sayısı 3 dür. sonuçlar karşılaştırılarak. seçilebilecek farklı kodlar sayısı hızla artacağından başka çözümler aranmalıdır. Durumları öyle kodlayalım ki bir sonraki durum fonksiyonları. durum kodlamasıdır. Durum kodlaması problemi. bu problemin tek bir çözümünün olmaması demektir. Genel olarak bunu bellek elemanları ters tanım bağıntılarından göstermek mümkündür. en uygun durum kodlaması seçilebilir. olabildiğince komşu olmasını sağlayacak kodun seçilme yöntemi verilecektir. 9.6 da verilmiştir.

i.6 Üç durumlu makinenin durum kodlamasına ilişkin olabilecek 24 alternatif durum kodu Görüldüğü gibi her bir durum kodlaması iki sütundan oluşuyor. ayrı bir durum kodu gibi görünür. SR. yalnızca bellek elemanları yer değiştirdiği görülecektir (y1↔y2. Yani gerçekleştirmede. T bellek elemanı için yalnızca Y. Y' yer değiştirir (sonuçta ilave bir maliyet gelmez) iii.7 Bellek elemanlarının ters tanım bağıntılarının tümleyen kodlar için karşılaştırılması Şimdi daha önce gerçekleştirdiğimiz dizi detektörü örneği üzerinde.8). Bir A durum kodu ile tümleyen A kodu verildiğinde. Tabloda bir koda ilişkin sütunların yer değiştirmesiyle bulunan yeni durum kodu. Yani gerçeklemede aynı giriş fonksiyonu bulunacaktır. Bir koddaki değişkenlerden biri.7 de. ii T için bir değişiklik yoktur. eşdeğer olan durum kodlamalarını görelim (Şekil 9. bir tümleyen kapısı ilave etmek gerekir. Bu sonuca nasıl varıldığını görmek için bellek elemanlarının ters tanım bağıntılarındaki simetriye bakalım. giriş fonksiyonlarında görülecek değişiklikler aşağıdaki gibidir. Y' çıkışları yer değiştirir. iii. Bu kodlara karşı düşen gerçekleştirilmelerde her bir bellek elemanı için aşağıdaki farklılıklar saptanır. Y' çıkışları yer değiştirir (sonuçta ilave bir maliyet gelmez) ii. D bellek elemanı için giriş fonksiyonun tümleyenin alınması gerektiğinden ilave bir tümleyen kapısı gelir ve Y. Yani gerçekleştirmede (J) ile (K) ve (R) ile (S) yer değiştirecektir. Y1↔Y2 ). Şekil 9. i. Diğer satırlarda ise bu iki koda ilişkin giriş fonksiyonlarını alacağı değerler görülmektedir. 19 20 21 22 23 24 a 00 00 00 00 00 00 01 11 11 11 11 11 11 b 01 01 10 10 11 11 00 00 00 01 01 10 10 c 10 11 01 11 01 10 10 01 10 00 10 00 01 Şekil 9.. (II) durum kodlaması (I) kodlamasındaki sütunların yer 125 . A kodu y→ Y 0→ 0 1→ 1 0→ 1 1→ 0 TümleyenA kodu y'→ Y' 1→ 1 0→ 0 1→ 0 0→ 1 A kodu JK 0K K0 1K K1 Tümleyen A kodu JK K0 0K K1 1K A kodu SR 0K K0 10 01 Tümleyen A kodu SR K0 0K 01 10 A kodu T 0 0 1 1 Tümleyen A kodu T 0 0 1 1 A kodu D 0 1 1 0 Tümleyen A kodu D 1 0 0 1 Şekil 9. oysa gerçekleştirme bakımından bunlar eşdeğerdir. bir başka kodun değişkeninin tümleyeni biçiminde olsun. şimdiki ve bir sonraki durumlardaki değişiklikler ilk iki satırda görülmektedir. JK bellek elemanları için giriş fonksiyonları ve Y. O nedenle bu kod çiftinden biri atılabilir. (yi) lerdeki değişiklikler dışında. D için ise giriş fonksiyonunun aldığı değer diğerindekinin tümleyenidir. JK ve SR için giriş fonksiyonlarının aldıkları değerlerin yer değiştirmiştir. Örneğin 1 kodunda sütunlar yer değiştirirse 3 kodu bulunur..y1y2 1 2 3 4 5 6 7 . birinci sütun bir bellek elemanına diğeri de diğer bellek elemanına ilişkindir. Bu iki kod için yapılan gerçekleştirmelerde.

(II) ve (III) durum kodları için JK bellek ve D bellek elemanlarının giriş fonksiyonları ve çıkış fonksiyonları. gerçekleştirilecek devre üzerinde etkin olan. birbirinde farklı durum kodlaması sayısı 3 tür.değişiminden. gerçekleştirilecek fonksiyonlara etkisi Yukarıda açıkladığımız gibi birbirine eşdeğer durum kodları elendiğinde. D bellek elemanı girişinin ise tümleyenin alınmasına denk olmaktadır.8 Dizi detektörünün kodlanmasındaki eşdeğer kodlara örnek (I). Ji ⇔ Ki Di ⇔ D'i Şekil 9. Kod sütunlarının tümleyenlerinin alınması JK bellek elemanlarının girişlerinin yer değiştirmesine.0 10 01 01 D B.1 Şekil 9. (I) durum kodu için (II) durum kodu için (III) durum kodu için J1=x y2 J1=x' + y2 J1=x' y2+x y'2 K1=x'' y'2+x y2 K1=y2 K1=x y'2 J2=x' + y1 J2=x y1 J2=y'1 K2=y1 K2=x' y'1+x y1 K2=x' + y'1 D1=x' y1y2+x y'1y2+x D1=x' y'2+y'1y2+y1y'2 D1=x y'1y'2+x' y1+x' y1y'2 y2+y1y2 D2=x' y'1+y'1y2+y1y'2 D2=x' y1y2+x y'1y2+x y1y'2 D2=x y'1y'2+y1y2 Z=x y1y'2 Z=x y'1y2 Z=x y'1y2 Dönüşüm: 1 ⇔ 2 Dönüşüm: yi ⇔ y'i. Durum Durum Durum Şimdik x=0 x=1 odu (I) odu (II) odu (III) durum 00 00 11 A B. görülür ki 3 veya 4 durumlu makineler için. aşağıda Şekil 9. Bir başka deyişle bellek elemanları giriş fonksiyonlarında ve çıkış fonksiyonlarında 1 ⇔ 2 indis dönüşümü yapılır.0 A.9 Eşdeğer kodların.0 C.10 Üç ve dört durumlu bir makine için verilebilecek farklı durum kodlamaları 126 .8 de verilmiştir.9 da verildiği gibidir.0 11 11 00 C D. Devrede ise bellek elemanlarının indisleri değiştirilir. Dizi detektörünün durum tablosu ve üç durum kodu Şekil 9. Yani kod sütunlarının yer değiştirmesi belek elemanlarının adlarının değişmesidir.0 01 10 10 B B.0 A.0 C.(Şekil 9.10) Üç durum için kod Durumla r A B C D I 00 01 10 II 00 01 11 III 00 11 01 Dört durum için kod I II III 00 01 10 11 00 01 11 10 00 11 01 10 Şekil 9. (III) kodlaması da (I) kodlamasındaki sütunların tümleyeninden elde edilmiştir.

en uygunu seçilebilir. ACEG durumlarına komşu kodlar verirsek bir sonraki durum fonksiyonlarının k hepsinde. 127 .2. Bu demektir ki bir sonraki duruma hangi kod verilirse verilsin. Örneğin 001. Şekil 9. 2. İki duruma verilen kod. dolayısıyla bellek elemanları giriş fonksiyonlarında.11 Durum sayısına bağlı olarak seçilebilecek. O nedenle her bir kodlama için devreleri gerçekleyip karşılaştırma yapmak. Benzer biçimde 2 lık alt küpler oluşturma kuralları saptanabilir. durum kodlaması sayısı hızla artmaktadır. mertebeden 1 ve/veya 0 alt küpleri elde edilir. Belli bir giriş altında. aynı bir sonraki duruma giden durum çiftlerine komşu kodlar verelim.Dört duruma kadar verilebilecek eşdeğer durum kodu üç tane olduğundan. bu iki koda komşu kod denir. Benzer biçimde komşu girişler de tanımlanabilir.2 deki durum tablosunda ACEG durumlarının hepsi x = 0 girişi altında B durumuna gitmektedir.5 1010 Şekil 9. bundan sonraki bölümde incelenecektir. 16 4 5. Dört durumdan daha fazla durumlu ardışıl devrelerde. bir sonraki durum fonksiyonlarının hepsinde. her bir kodlama için elde edilecek devreler karşılaştırılarak. Kodlama işlemini. birer 1. Durum durum eşdeğer sayısı eğişkeni lmayan sayısı kodlar 2 1 1 3 2 3 4 2 3 5 3 140 6 3 420 7 3 840 8 3 840 9 4 10810800 . onu temsil eden bir sonraki durum fonksiyonlarının hepsinde.11 deki tabloda görüldüğü gibi. Ayrıca bu dersin kapsamı içine alınmayan ve Boole fonksiyonunun karmaşıklık tanımına bağlı olarak geliştirilmiş genel yöntemler vardır. Belli bir giriş altında öyle 4 durum varsa ki bir sonraki durumları aynı. yalnızca bir değişkende fark ediyorsa. farklı durum kodlaması sayısını gösteren tablo 9. Bu amaçla durum sayısı 7-8 civarında olan ardışıl devrelere için bir yöntem. . o zaman bu 4 durumdan her biri en az diğer ikisi ile komşu kodlandırılarak. pratik değildir. aşağıdaki kurallara göre adım adım yapabiliriz. 000 a komşudur ama 010 e komşu değildir. Örneğin Şekil 9. mertebeden 1 ve/veya 0 alt küpü kesinlikle vardır. mertebeden birer alt küp oluşacaktır. 2. Durum kodlamasını öyle yapalım ki bellek elemanlarının giriş fonksiyonlarına ilişkin 1(0) ler karnaugh diyagramında mümkün olduğunca komşu karelere gelsin. komşu doğru (yanlış) minterimleri maksimize etmektir.2 Durum kodlaması Yöntemin hedefi kodlama ile bir sonraki durum fonksiyonlarında. 1. .

Artık (ABDF) kümesindeki durumların 2.mertebeden alt küp görülür.(AG).Y3 bir sonraki durum fonksiyonlarının her birinde birer 2. (A.10).(EG)].(BF). x = 0 girişi için (A. Y1.C.F).Y3 bir sonraki durum fonksiyonlarının her birinde ikişer tane 1.(CE).G) grubundaki durumlar . çıkış fonksiyonu için uygulanmasıdır. birisi dışında. 3. D. Belli bir giriş altında aynı çıkışı veren durumlara birbirinin komşusu kodlar verilmelidir.C.E. kendi aralarında ikişer ikişer komşu olacak biçimde kodlanabilirler. kuralı sağladığından Y1.01. (B.(AD).D). Ayrıca tekrarlanan kümeler tercih edilmelidir bizim örneğimiz de (EG). Bu halde iki tane bir sonraki durum fonksiyonu dışındaki bütün bir sonraki durum fonksiyonlarında. Komşu kodların verilmesini.Y3 bir sonraki durum fonksiyonlarının her birinde birer tane 1. (ACEG) ve (ABDF) kümelerinin diğer kümelerle ortaklığı aynı olduğundan rasgele bir tanesi (ACEG) yi seçelim. (C. Mertebeden bir alt küp olarak komşu kodlanması mümkün değildir. B.(CG). x = 0 için (D.(AF). (D. 3.Y2. kurala ilişkin kümeden dolayı. Komşu kod verilmesi gereken durumlar sayısı 4 veya 8 elemanlı kümeler oluşturuyorsa bunların iki ve üçüncü mertebeden küpler oluşturacak şekilde kodlanması indirgeme işlemine daha fazla katkıda bulunur Bizim örneğimizde bu özellikte iki küme vardır: (A. Kuralların getirdikleri yararlar küçükten büyük numaralıya doğru azalmaktadır.B. 2. bir durumun gittiği dört durum. hepsinde 1. kuralda iki defa görülen (DF) çiftine. (DF) nin Karnaugh diyagramındaki yerleşiminden (AD) ve(CF) komşulukları da sağlanmış olur. (A. O nedenle durum kodlamasına 1. 2*(C.F) . kurala ilişkin kümelerden başlamakta yarar vardır. 128 . Bu demektir ki söz konusu durum çiftini temsil eden bir sonraki durum fonksiyonlarının. x = 1 için (A. bir sonraki durum fonksiyonu yerine. 3.(AE). Bu küp Z çıkış fonksiyonunda da . x=1 girişi için (ABCDEF) grubundaki durumlar ikişer ikişer komşu kodlandırılabilir. Bu adım 1.Y2. Şekil 9.B.G) durumları komşu kodlandırılabilir. tercih edilmelidir.(BD). G). komşu kodlar verilir.D.E. görünecektir.Y2. Bu küme Şekil 9.G) durum çiftleri komşu kodlandırılabilir.2. en iyi Karnaugh diyagramı üzerinde yapabiliriz. mertebeden birer 1 ve/veya 0 alt küpü kesinlikle oluşur. mertebeden 1 ve/veya 0 alt küpü kesinlikle vardır.D. mertebeden alt küp görülür. (E. ikişer ikişer komşu dört giriş için ( örneğin 00.F) [veya (AB). C. 2. (C.F). (AD) çifti 1. kuralı 2 defa sağladığından Y2. (B. Bir durumun komşu girişler için gittiği bir sonraki durum çiftine. mertebeden küp görülür.E).(DF)]. (CF) çifti ise 2. 1.C). Söz konusu komşu kodlu durum çifti . mertebeden alt küp görülür. komşu kodlar Şekil 9. x = 0 ve x = 1 komşu girişleri için (B. 2*(B.G) ikişer defa komşu kodlanması istenen durum çiftleridir.12 te verilen örnek durum tablosu üzerinde inceleyelim Komşu kodlar verilmesi gereken durum kümeleri her bir adım için aşağıdaki gibidir: 1. Yukarıdaki adımlardan anlaşıldığı gibi.Y3 bir sonraki durum fonksiyonlarının her birinde ikişer tane 1. yöntem belli koşulları sağlayan durumlara komşu kodlar verilmesine dayanmaktadır.F). E. adımdaki işlemin.12 teki Karnaugh diyagramındaki gibi komşu kodlanırsa Y1. F).11. komşu girişler için de aynı çıkışı veriyorsa.G) [veya (AC).12 verilen kodlamanın seçimini adım adım inceleyelim.12 teki gibi verilsin. Şimdi yöntemi Şekil 9.

y1 x=0 A B C D E F G B. Diğer taraftan (BD) çifti 1. mertebeden alt küp görülür. kuralı iki defa sağladığından Y2.D B. Şekil 9. (BG) komşuluğu 2.Y2. 0 C. 0 F. B Şekil 9.Y3 bir sonraki durum fonksiyonlarının her birinde 1. 0 B. 0 C.G 010 G. 0 B.F 101 F.B 110 E.12 Durum kodlaması örneği 129 . 0 C.F D.Y3 bir sonraki durum fonksiyonlarının her birinde ikişer tane 1.Geriye B nin kodlanması kalmaktadır. 0 F. 0 D.C 110 101 001 001 C.C 001 C. 1 B. kuralı sağladığından Y1. 0 E.2 te bütün sonuçlar gösterilmiştir.C A. 0 G. 1 y2y3 00 01 11 10 0 A C E G 1 D F B A B C D E F G y1 y2 y3 = 0 0 0 = 1 10 = 0 0 1 = 1 0 0 = 0 1 1 = 1 0 1 = 0 1 0 xy1 y2y3 00 00 01 11 10 01 11 10 A. 0 G. mertebeden birer alt küp görülür.B 110 F.C G.E 011 E.G 110 100 001 010 y1y2 y3y4 00 00 1 01 11 10 1 1 1 ACEG 01 1 1 11 0 0 10 0 0 0 y3y4 y1y2 FC 00 1 1 1 1 01 0 0 11 0 0 10 0 1 1 y1y2 y3y4 00 00 01 11 10 0 0 0 0 ACEG 01 1 1 11 1 1 10 1 1 0 00 01 11 10 1 DF 0 BD 0 EG AD 0 0 DF BD 1 AD EG 0 1 DF BD 0 AD EG ACEG Y1 Y2 Y3 Şekil 9.2 te verildiği gibi kodlansın.B D. 0 x=1 C.B B.

dört bitlik bir paralel yüklemeli 130 . seri toplayıcıda ise ancak dört saat darbesiyle yüklemek mümkündür. Saat girişi geldiğinde girişteki dört bitlik bir bilgi belleğe yazılmış olur ve bir sonraki saat darbesi gelene kadar bu bilgi saklanır. 10.1 Yazmaçlar En basit bir yazmaç devresi Şekil 10. Bu nedenle ayrı bir kontrol girişi (load) kullanılır. Burada sözünü edeceğimiz bellek elemanları bilgisayar tasarımında ve ardışıl devre tasarımında yaygın bir biçimde kullanılırlar. Bunlara okuyan ve yazan bellek elemanları da (read-write memory) denir. kapı elemanlarıyla durum geçişleri sağlanan bir yazmaç gibi düşünmek mümkündür. Şekil 10. Buna rağmen sayıcılar ayrı bir grup olarak incelenecektir.2 de load girişli. y1 D y y D y2 y y D y3 y y D y4 y y CLK I1 I2 I3 I1 Şekil 10. hem bellekteki bilginin okunmasını (read) hem de belleğe bir bilginin yazılmasını (write) sağlarlar. Sayıcıları. Rastgele erişimli bellekler . BELLEKLER MSI (Medium Scale Intgrated) devreler birinci bölümde gördüğümüz kombinezonsal oldukları gibi ardışıl da olabilirler. Örneğin dört bitlik bir bilgiyi. bir saat darbesiyle giriş bilgisinin çıkışa aktarılmasıdır. SAYICILAR. Ardışıl MSI devreler üç ana grupta toplanabilirler: Yazmaçlar (Registers) sayıcılar (Counters) ve rastgele erişimli bellek.1 de görüldüğü gibi yalnızca dört D tipi bellek elemanlarından oluşur. Oysa bazen belli bellek elemanlarının belli zamanlarda çalıştırılması gereksinimi doğar. RS bellek elemanlı. her biri birer bitlik bilgi tutan bellek elemanları ile bilginin işlenmesini denetleyen kapı elemanlarından oluşur. Ardışıl MSI devrelerde yalnız bellek elemanları olabildiği gibi bellek ve kapı elemanları da olabilir. Sayısal sistemlerde sistemin bir ana saati (master clock) vardır ve bütün bellek elemanlarının saat girişine bağlıdır.1 Dört bitlik basit bir yazmaç devresi 10.BÖLÜM 10 YAZMAÇLAR. Sayıcılar ard arda gelen saat darbeleriyle daha önce belirlenmiş durumlara sırasıyla geçen ardışıl devrelerdir. Yazmaçlarda kullanılan bellek elemanları genellikle kenar tetiklemelidirler.RAM (Random Access Memory) ler.1 Paralel yüklemeli yazmaçlar Paralel yükleme. RAM ler (Random Access Memory) Bu elamanları ayrı ayrı inceleyeceğiz.1. paralel yüklemeli bir yazmaçta bir saat darbesiyle. Yazmaçlar.

Bu işlem bütün VE kapılarının çıkışlarını dolayısıyla SR bellek elemanlarının girişlerini 00 yapar. I2 I3 I4 Y1 Y2 Y3 Y4 clear Load Saat I1 0 x x x x X x 0 0 0 0 1 0 x x x X x y1 y2 y3 y4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 1 1 ↓ Şekil 10.yazmacın lojik devresi verilmiştir. 3 te doğruluk tablosu verilen paralel yüklemeli yazmacın çalışmasının inceleyelim. SR bellek elemanı tanımı uyarınca da saat darbesi gelse bile çıkışlar değişmez. diğer bütün girişlerden bağımsız olarak. load girişi gibi. Clear 1 ve load 0 iken çıkış durumunu korumaktadır. Clear ve Load 1 iken saat 131 . çıkışı sıfırlamaktadır. çıkış yelpazesi (fanout)ni arttırmak içindir. hem gerekli çıkış yelpazesini (fanout) arttırır hem de saat darbesinin düşen kenarında tetiklemeyi sağlar. Yani bu kapı 8 VE kapısının girişine yeterli akımı sağlar. Saat girişi bir tümleyen elemanı üzerinden bellek elemanlarına bağlanmıştır.2 Paralel yüklemeli RS bellek elemanlı yazmaçnın lojik devresi Clear girişi. çünkü aksi halde alt sistemlerin birbiriyle senkron çalışamama sorunu çıkabilir.3 Paralel yüklemeli yazmaçnın doğruluk tablosu Clear girişi. tümleyen almayan girişi çıkışı ile aynı olan (noninverting buffer) kapı. Load girişindeki. bir buffer kapısından bellek elemanlarının girişine bağlıdır Giriş 0 olduğunda (bellek elemanlarının girişinde ki küçük yuvarlak bunu göstermek içindir) yazmaçta 0000 bilgisi oluşur. Tümleyen elemanı. Load I1 S R Q Q y1 I2 S R Q Q y2 I3 S R Q Q y3 I4 S R Q Q y4 Saat Clear Şekil 10. Şimdi Şekil 10. Load girişi saat darbe girişi ile VE lendirilip bellek elemanlarının saat girişlerine bağlanabilirdi. Sayısal sistemlerde saat girişlerinin doğrudan bellek girişlerine bağlanması uygundur.

Kombinezonsal devrenin bir kısım çıkışları. 132 .4 Paralel yüklemeli yazmaçlı ardışıl devrenin genel yapısı Beşinci bölümdeki dizi detektörünün yazmaç ile gerçekleştirilmesi Şekil 10. saat darbesi sonrası için bir sonraki durum değişkenlerine karşı gelir ve kombinezonsal devre girişine bağlanmıştır.. bir sonraki durum değişkenleri Paralel yüklemeli yazmaç şimdiki (bir sonraki) durum değişkenleri 1 y01. saat darbesi öncesi için şimdiki durum değişkenlerine.darbesinin düşen kenarında ise paralel yükleme işlemi olur. Yazmacın çıkışları. Bellek parçası yerine yazmaçlar kullanarak ta sentez Şekil 10... Bir MSI yazmaç devresinde 4 bellek elemanının düşünürsek. Yukarıda incelediğimiz paralel yüklemeli yazmaç SR bellek elemanlarıyla gerçekleştirilmiştir. kapı elemanlarından oluşturulabileceği gibi ROM larla da gerçekleştirilebilir..Y1r y11. Çeşitli firmaların kataloglarında paralel yüklemeli yazmaçların hem lojik devreleri hem de doğruluk tabloları verilmiştir. Diğer girişler ise ardışıl devrenin bağımsız girişleridir. Paralel yüklemeli yazmaçlarla ardışıl devre tasarımı:Paralel yüklemeli yazmaçların iyi bir uygulaması ardışıl devre sentezidir. Bütün bellek elemanlarının girişleri Si =Ii ve Ri =I' i bu durumda SR bellek elemanı tanımı gereğince çıkışları Si = Ii dir.5 te verilmiştir. diğer bellek elemanlarıyla da paralel yüklemeli yazmaç gerçekleştirmek mümkündür. bağımlı bir sonraki durum değişkenlerine karşı gelmektedir ve bir geri besleme ile yazmacın girişlerine bağlanmıştır. böyle bir yazmaç ile 16 durumlu bir ardışıl devre gerçeklenebilir.4 te görüldüğü gibi de yapılabilir. Diğer çıkışlar ardışıl devrenin çıkışlarıdır...y1r 2 Kombinezonsal devre çıkış değişkenleri giriş değişkenleri Şekil 10. Kombinezonsal kısım.y0r Y11. Daha önce gördüğümüz gibi ardışıl devreler bellek ve kombinezonsal olmak üzere iki parçadan oluşuyordu.

çıkışları girişlerine kaskad bağlı D tipi bellek elemanlarından oluşur (Şekil 10.y1 y2 YAZMAÇ Y1 Z CLK X Y2 Şekil 10. bir bit öteye kaydıran ve seri girişinden de bir bitlik bilgiyi içine alabilen yazmaçlara ötelemeli yazmaçlar denir. En basit bir ötelemeli yazmaç.5 Dizi detektörünün paralel yüklemeli yazmaç ile gerçekleştirilmesi 10. Örneğin dört bitlik bir kelime uzunluğu olan yazmacın kapasitesi dört bit yani bir kelimedir.6). 8. kelime zamanı (word time) . Load girişi yazmacın bit kapasitesi kadar bir zaman aralığında çalışmasını sağlar. Bunun için saat darbeleri ile load girişi VE elemanı üzerinden saat girişine bağlanır. Yazmacın saat darbelerini kontrol eden ikinci bir giriş. load girişi. Bu devrede her bir saat darbesi geldiğinde bilgi soldan sağa doğru ötelenir. dört saat darbesini kapsayacak kadar olmalıdır (Şekil 10.1. Seri bilgi kelime (word) denilen ard arda bit gruplarından oluşur. Her seferinde bir kelimelik bilginin ötelenmesi isteniyorsa load girişinin 1 olma uzunluğu. Kelimeler 4. seri giriş D1 seri çıkış y y D1 y y D1 y y D1 y y saat load c saat kelime zamanı load c 133 .6). kullanılabilir. 32 bit uzunluklarında olabilirler.2 Ötelemeli yazmaçlar içerisindeki bilgiyi her saat darbesi geldiğinde. 16.

paralel işlemede her bir saat darbesiyle bir kelimelik bilgi işlenir. transmisyon ortamının maliyetini azaltmak için. sola öteleme ve paralel yükleme kontrol girişleri olacak. Yazmaçlar sağa sola kaydırma ve paralel yükleme kontrol girişleriyle çok amaçlı olarak kullanılabilirler. Paralel veya ikisinin de olduğu biçimlerde işlenebilir. 134 .saat darbesi 3. s1 girişleriyle kontrol edilen dört çalışma modu vardır: s0s1 = 00 ise çıkışta hiçbir değişiklik olmaz. Şekil 10. Şimdi inceleyeceğimiz de ise sağa. Çift yönlü seri ve paralel yüklemeli ötelemeli kaydediciler Bundan önce söz ettiğimiz yazmaçlarda bütün kontrol girişleri birlikte yoktu.saat darbesi serigiriş 0 1 0 1 0 D1 1 0 1 0 1 D2 0 1 0 1 0 D3 1 0 1 0 1 D4 0 1 0 1 0 Şekil 10. genellikle seri gönderilir.saat darbesi 4.başlangıç 1.6 da verilmiştir.7 Kaydırmalı ve paralel yüklemeli yazmaç lojik devresi Yazmacın s0. Seri işlemede her bir saat darbesiyle bir bit işlenirken. Örneğin verinin seriden paralele veya paralelden seriye dönüştürülmesi mümkündür.6 Ötelemeli kaydedici Bir kelime zamanında saat darbeleri ve giriş çıkışlarda gözlenen işaretler Şekil 10. s0s1 = 01 ise çıkış sağa ötelenir ve sağa öteleme girişindeki bit A4 te görülürken A1 deki bit kaybolur.saat darbesi 2. Bilgisayarlarda bilgi seri.7 de dört farklı çalışma modu olan 74194 tipi bir yazmacın lojik devresi verilmiştir. paralel çıkışlar A1 A2 A3 A4 y y y D D D clr clk s1 s0 4X1 mux 3210 4X1 mux 33 2 1 0 210 4X1 mux 3210 4X1 mux 3210 3210 D y sağa kayma seri giriş I1 I2 I3 I4 sola kayma seri giriş paralel girişler Şekil 10. Genellikle bilgisayarlarda paralel işleme söz konusudur. Uzağa bilginin gönderilmesinde ise bilgi.

sağa ötelemeyi sağlamak üzere bağlanmıştır. Bu arada B yazmacına üçüncü bir sayı girilmiş olsun. Nihayet MUX'ların 3 girişlerine paralel girişler bağlanmıştır. yani 00 modunda çıkışlar değişmez.8 de verilmiştir. saat darbesi geldiğinde. s0s1 = 11 ise paralel girişler çıkışta görülür. Bu durumda çıkışın yazıldığı A yazmacının. A ve B sayılarının ikinci ağırlıklı bitleri ise seri toplayıcının girişlerine de gelir. üzerindeki toplanacak sayı silinmiş olur.8 Kaydedicili seri toplayıcı Paralel yükleme modunda toplayacağımız dört bitlik A ve B sayılarının A ve B yazmaçlarına yüklediğimizi varsayalım. MUX'ların 1 girişlerine bir soldaki bellek elemanlarının çıkışları. öyle ki saat darbesi geldiğin de bu paralel girişler çıkışta görülürler. A ve B Yazmaçlarına toplanacak sayılar paralel girilebilir. 135 . sola ötelemeyi sağlamak için bağlanmıştır. MUX'ların 0 girişleri bağlı oldukları bellek elemanlarının girişlerine bağlıdır. Bir uygulama olarak yazmaçları. daha önce gördüğümüz (Şekil 7. Böylece z çıkışı. ikinci bitler ile birinci bitlerin eldesinin toplamı olur ve A yazmacının seri girişine gelir.s0s1 = 10 ise çıkış sola ötelenir ve sola öteleme girişindeki bit A1 de görülürken A4 teki bit kaybolur. Çıkıştaki toplam sayıyı da kullandığımız A yazmaçsına seri olarak kaydedelim. Yazmaçlar öteleme modunda iken. seri giriş sağa kaydırma modu Yazmaç A saat A paralel girişler seri giriş Z B Yazmaç B paralel girişler y y S R Şekil 10. Lojik devre Şekil 10. Bu işlem dört saat darbesi boyunca devam ettiğinde A ve B sayılarının toplamı A yazmacında görülür. En az ağırlıklı bitlerden gelen elde ise SR bellek elemanının çıkışı y de olacaktır. Böyle bir yazmaçta seri girişlere gelecek 4 bitlik kelimeler dört saat darbesiyle çıkışta paralel olarak görülürler veya çıkıştaki 4 bitlik paralel veri üç saat darbesiyle A1 veya A4 ten seri olarak alınabilir. MUX'ların 2 girişlerine ise bir sağdaki bellek elemanlarının çıkışları. SR belek elemanının başlangıç durumu 0 olsun A ve B sayılarının en az ağırlıklı bitlerinin toplamı z çıkışında ve dolayısıyla A yazmacının seri girişinde görülecektir. Bu dört çalışma modunu 4X1 lik MUX ların kontrol girişleriyle sağlamak mümkündür. yeni bir dört saat darbelik sürede.7) seri toplayıcının giriş ve çıkış verisini toplamada kullanalım. en az ağırlıklı bitlerin toplamı A yazmaçının en sol bitine girer. A yazmacında elde edilebilir. Toplanacak sayılar dört kelime uzunluklu olsun ve birer yazmaçta tutulsunlar. Bu halde A + B nin üçüncü sayı ile toplamı.

çünkü 1 → 0 geçişi gereklidir. Saat girişlerindeki yuvarlak çember. Bilindiği gibi bu girişler altında JK ve T bellek elemanları bulundukları durumların zıtlarına dönüşürler (toggle). ikili kodlu onlu BCD sayıcılarda ise sayıcı iki tabanında 0 dan 9 a kadar iki tabanında her bir saat darbesi geldiğinde sayma yapar. Bu geçiş ikinci bellek elemanına etki etmez.9 Asenkron ikili bir sayıcı devresi Başlangıç durumunda A1 A2 A3 A4 çıkışlarının hepsi 0 olsun. Sayma biçimi olarak sayıcılar ikili (binary) ve onlu (binary coded decimal BCD) olarak iki türlüdür. ancak kendinden önceki bellek elemanlarının tümünün 1 olması halinde mümkündür. K=1. Üçüncü bellek elemanı etkilenir ve A3 çıkışı 0→ 1 e geçer. Üçüncü bellek elemanı etkilenmemiştir. T bellek elemanı kullanılıyorsa T=1) de tutulur. 16 durumlu olup 0 dan 15 e kadar sayar sonra tekrar 0 a gelir. Birinci bellek elemanının çıkışı ikinci bellek elemanının saat girişine girer. 10. A1A2A3A4= 0100 olup on tabanındaki 4 dür.1 İkili Asenkron Sayıcılar (Binary ripple counter) Genellikle Bir MSI sayıcı içinde dört bellek elemanı bulunur. ikili sayıcılarda sayma iki tabanındadır ve durum sayısı kadar sayma işlemi. Senkron sayıcılarda ise sayıcıdaki bütün bellek elemanlarının saat girişleri aynı bir saat kaynağından doğrudan beslenir.9 da verilmiştir. Senkron sayıcılarda bütün bellek elemanlarının durum değişimi aynı anda olur.2 Sayıcılar (Counters) MSI sayıcılar iki ana grupta toplanabilir: asenkron sayıcılar (ripple counters) ve senkron sayıcılar. ikili asenkron bir MSI sayıcının lojik devresi Şekil 10. zaten iki tabanında saymada böyle olmaktadır. Birinci bellek elemanının saat girişine gelen darbenin düşen kenarında J = K = 1 olduğundan A1 çıkışı 0→ 1 e geçer. ikili asenkron sayıcılarda ise T ve JK tipi bellek elemanları vardır. A1A2A3A4 = 136 . Bütün bellek elemanlarının girişleri 1 (Eğer JK kullanılıyorsa J=1. Asenkron sayıcılarda bellek elemanlarının durum değişimi diğer bellek elemanlarının durum değişimiyle ancak mümkün olur. ikinci saat darbesinin düşen kenarında ise A1 çıkışı J = K = 1 olduğundan1→ 0 e geçerken ikinci bellek elemanı tetiklenir ve A2 çıkışı 0→ 1 e geçer. A1A2A3A4= 0010 olup on tabanındaki 2 dir. ikinci üçüncü ve dördüncü belek elemanları etkilenmez. Bu iki türü hem asenkron hem de senkron sayıcılarda göreceğiz. Üçüncü saat darbesinin düşen kenarında A1 çıkışı 0→ 1 e geçer. Bu yapı üçüncü ve dördüncü bellek elemanlarında tekrarlanır. Örneğin 16 sayıcısı. Dördüncü sayma saat darbesinin düşen kenarında iki ve üçüncü bellek elemanları etkilenir çünkü A1 çıkışı J = K = 1 olduğundan1 → 0 e geçerken ikinci bellek elemanı tetiklenir ve A2 çıkışı 1→ 0 e geçer.2. Bu işleme devam edildiğinde görülür ki bir bellek elemanın 0→ 1 geçişi. A4 y y J K A3 1 1 y y J K A2 1 1 y y J K A1 1 1 y y J K 1 sayma darbeleri 1 Şekil 10. Bundan dolayı A2 A3 A4 çıkışları değişmez. saat işaretinin düşen kenarında tetiklemenin olduğunu gösterir.10. 9 dan sonra 0 a dönüşür. Sayma işlemi yaptıran darbeler en az ağırlıklı biti temsil eden bellek elemanının girişine bağlanmıştır. Asenkron sayıcılarda birinci bellek elemanı hariç diğer bellek elemanlarının saat girişleri diğer bellek elemanlarının çıkışlarından beslenir. ardarda saat darbeleriyle yapılır. A1A2A3A4= 0011 olup on tabanındaki 3 dür.

2. ii.1111 yani 15 olduktan sonra 16.10 da verilmiştir. iii.10 da durum diyagramı verilen ikili kodlamalı onlu asenkron sayıcının lojik devresi ve zaman diyagramı sırasıyla Şekil 10. ikili kodlanmış asenkron sayıcının durum diyagramı Şekil 10. ikili kodlanmış asenkron sayıcının önce lojik devresini vereceğiz sonra istenen işi yapıp yapmadığını analiz edeceğiz. A4 y y J4 K4 A3 y 1 y J3 K3 A2 1 1 y y J2 K2 A1 y 1 y J1 K1 1 sayma darbeleri 1 Şekil 10. 0000 1001 0001 1000 0010 0111 0011 0110 0100 0101 Şekil 10.11 ve Şekil 10.3. Çıkışları Q lardan almak fakat 2. sayma darbesinin düşen kenarında A1A2A3A4= 0000 olur.ve 4.11 ikili kodlanmış decimal asenkron sayıcının lojik devresi 137 . J = K = 1 olduğundan. Bellek elemanlarının tümleyen çıkışlarını sayıcı çıkışı almak. ilgili lojik devreleri analiz ederek.10 ikili kodlamalı decimal asenkron sayıcı Şekil 10.Yükselen kenarda tetiklenen bellek elemanları kullanmak. Bu üç yolu. Yukarıda anlattığımız sayıcının geriye sayması isteniyorsa i. deneyebilirsiniz. saymanın daha büyük sayılara devam ettirilmesini sağlar. yeterli olur.12 de verilmiştir. 10. A4 çıkışı. 1→ 0 e geçerken bir sonraki MSI sayıcının birinci bellek elemanını tetikleyerek.2 İkili kodlanmış onlu asenkron sayıcı (BCD binary coded decimal ripple counter) Asenkron sayıcıların sentezi için adım adım takip edilebilecek genelleştirilmiş bir yöntem yoktur. Asenkron sayıcılar sezgisel olarak sentezi yapıldığından. bellek elemanlarının saat girişlerini bir önceki bellek elemanlarının Q' çıkışlarından beslemek. Senkron sayıcılarda ise daha önce adım adım verdiğimiz ardışıl devre sentezi yöntemi kullanılabilir.

. Yukarıda anlatılan sayıcılar yan yana kaskad bağlanarak daha yüksek dijitlere kadar sayma işlemi yapılabilir. bellek elemanlarının çıkışları arasındaki gecikme sırasıyla ∆t1. Saat darbesinin düşen kenarına göre A4 ün tetiklenme anı ∆t1. Saat darbesinin düşen kenarına göre J2 deki değişimin gecikmesi ∆t1+ ∆t4 dir. 138 . ∆t2. A4 deki değişimin gecikmesi ise ∆t1+ ∆t2 dir.12 ikili kodlanmış decimal asenkron sayıcının zaman diyagramı Saat darbelerinin düşen kenarları ile 1. 2. Saat darbesinin düşen kenarına göre A1 deki değişimin gecikmesi ∆t1 dir. ∆t3.13 te Üç tane kaskad bağlı sayıcı ile 000 dan 999 e kadar saymak mümkün olur . VE kapısının giriş çıkış gecikmesi ise ∆tm olsun. A3 deki değişimin gecikmesi ise ∆t1+ ∆t2 + ∆t3 dir. Saat darbesinin düşen kenarına göre A3 ün tetiklenme anı ∆t1+ ∆t2. Buna göre Şekil 10.. 3. En az ağırlıklı sayıcıya 10 darbe geldiğinde bir sonraki dijitin en az ağırlıklı biti 1 olur. ve 4. ilk iki sayıcı 99 gösterirken 100 cü darbe geldiğinde de üçüncü sayıcının en az ağırlıklı biti 1 olur ve böyle devam ederek 999 a kadar sayma mümkün olur. Saat darbesinin düşen kenarına göre J4 teki değişimin gecikmesi ise ∆t1+ ∆t2 + ∆tm dır. Saat darbesinin düşen kenarına göre A2 ün tetiklenme anı ∆t1. ∆t4 olsun. Şekil 10. A2 deki değişimin gecikmesi ise ∆t1+ ∆t2 dir.12 de görüldüğü gibi 9 dan sonra 0 olarak sayma yapılmaktadır.saat A1 J2 ∆t1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ∆t1 0 1 1 0 0 ∆t1+∆t2 ∆t1+∆t4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 A2 0 A3 0 0 0 ∆t1+∆t2+∆t3 1 1 1 1 0 0 0 0 J4 0 A4 0 A'4 1 2 3 0 0 0 ∆t1+∆t2+∆tm 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 1 9 0 0 0 ∆t1+∆t2 Şekil 10.

kendinden önceki bellek elemanlarının hepsi 1 iken. Sayma enable 1 iken bir bellek elemanın durum değiştirmesi. A1 bellek elemanlarının durum değiştirmesi gerekir ki buda 0011 sonucunu verir. A4 y y y y y T y A3 A2 A1 T y T y T clk bir sonraki sayıcı sayma enable Şekil 10.15 te verilmiştir. konum değiştirmesi esasına dayanmaktadır. Yani geriye sayma yapılmaktadır. ancak kendinden önceki bellek elemanların 1 durumunda olması VE kapılarıyla sağlandığında. A2. Bu nedenle sentezi klasik ardışıl devre sentezi gibi yapılabilir. T bellek elemanlarının girişlerine bağlayarak ta gerçekleştirilebilir.14 ikili senkron sayıcının lojik devresi ileri sayıcı gibi geriye sayan sayıcıların yapısı birbirine benzerdir. bütün bellek elemanlarının saat girişlerine aynı anda gelirler. Aynı devre VEYA kapı çıkışlarını. asenkron sayıcılarda olduğu gibi düşen kenarda tetiklenme zorunluluğu yoktur.13 Kaskad bağlı üç dijit li bir sayıcı 10. dijit sayma darbeleri Şekil 10. Sayma enable 0 iken T=0 olacağından sayma işlemi saat darbeleri gelse bile yapılmaz. Bu özelliği kullanarak Şekil 10. Geriye saymada bellek elemanlarını girişlerindeki VE kapıları. Aksi halde bu bellek elemanının girişi T=0 olacağından durumunu değiştirmez. dijit BCD sayıcı 2. kendinden önceki bütün bellek elemanlarının 0 olması esasına dayanmaktadır. Bellek elemanı olarak her ne kadar T seçilmişse de JK bellek elemanlarıyla da aynı devre gerçekleştirilebilir. mümkündür. ikili sayıcılarda sayma her hangi bir bellek elemanının. Geriye sayıcıda bir bellek elemanının durum değiştirmesi. Bilindiği gibi JK bellek elemanın 00 ve 11 girişleri için davranışı T bellek elemanının 0 ve 1 girişleri için olan davranışıyla aynıdır.A4 A3 A2 A1 A4 A3 A2 A1 A4 A3 A2 A1 BCD sayıcı 3.3 İkili senkron sayıcılar Senkron sayıcılarda saat darbeleri. öyle ki VE kapıları çıkışları J ve K girişlerine bağlansın. dijit BCD sayıcı 1.14 te görüldüğü gibi hücresel yapıda sentez kolayca yapılabilir. Örneğin 0100 durumunda olan sayıcının geriye sayması halinde A3.2. Saat girişi yükselen veya düşen kenarın her hangi birinde tetiklenebilir. ileri ve geri sayma girişleri 139 . JK bellek elemanları yerine. Hem ileri hem de geri sayma işlemini yapan bir senkron sayıcı lojik devresi Şekil 10. bir önceki bellek elemanlarının Q çıkışları yerine Q' çıkışlarıyla beslenir.

daha önce gördüğümüz ardışıl devre sentezi yöntemiyle kolayca yapılabilir. ve bir bitlik elde çıkışı olan 74161 benzeri bir senkron sayıcı devresi Şekil 10. Sayma. A4 A3 A2 A1 y y y J y y y K y K K J J K J y CLK Geri sayma Bir sonraki sayıcı Şekil 10. dört bitlik sayı çıkışı. dört bitlik paralel giriş. girişler sırasıyla 0.17 de verilmiştir.15 ileri geri sayabilen senkron sayıcı lojik devresi 10. istenen sayıdan başlayarak istenen sayıya kadar saymaları kolayca gerçeklenebilir.0 ise sayıcı ileri sayar.birlikte 0 ise sayıcı durumunu korur.2. Bu nedenle burada ayrıca incelenmeyecektir. clear ve saat olmak üzere dört kontrol. İleri ve geri sayma girişleri sırasıyla 1. Uygulamada kullanılan MSI senkron sayıcıların. paralel yükleme özelliğiyle.4 Paralel yüklemeli ikili senkron sayıcılar ikili kodlanmış desimal senkron sayıcıların lojik devreleri. Kontrol girişlerine göre devrenin davranışına ilişkin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir: Clear saat load sayma çıkış 0 X X X hepsi 0 1 X 0 0 değişiklik yok 1 1 X paralel yükleme ↓ 1 0 1 sayma ↓ 140 İleri sayma . load (yükleme).1 ise sayıcı geriye sayar.

K = A' olduğundan.17 a da 0-7 sayan sayıcıda 7 den sonra 0 a 141 . Şekil 10. Örneğin modulo N sayıcılar yani 0 dan N-1 e kadar sayan. istenen bir sayıdan başlayarak N-1 darbe ile sayma işleri yapıp N. Clear 1ve load 0 ve sayma 1 iken. darbe ile başlangıç sayısına dönen modulo-N sayıcılar da tasarlanabilir. Daha da genelleştirilerek. Dört bitlik bir Modulo 16 sayıcı 0 dan 15 e kadar sayar 16. N inci darbe geldiğinde ise tekrar 0 konumuna dönen sayıcılar tasarlanabilir. Clear ve load 1 iken saat darbesinin yükselen kenarında. bellek elemanlarının JK girişleri 11 olacak yani sayma yapılacaktır. Şekil 10. Load ve sayma 0 ise çıkışta hiçbir değişme gözlenmez. çıkışlarda A olacak .16 Paralel yüklemeli senkron sayıcının lojik devresi Yukarıda lojik diyagramı verilen MIS sayıcı ile istenen sırada sayma işlemi yapmak mümkündür. yani paralel girişler aynen çıkışta görülecektir. çıkış dört bitte de 0 dır.Clear 0 iken diğer kontrol girişleri ve paralel girişler ne olursa olsun.17 da sırasıyla 0-7. alternatif 0-7. Enable Load I1 J K Q Q A1 I2 J K Q Q A2 J K Q Q A3 I4 J K Q Q A4 Clear Saat Bir sonraki sayıcı Şekil 10. darbe geldiğinde 0 a dönüp yeni gelecek darbelerle saymaya devam eder. 8-15 ve 3-10 sayan modulo-8 sayıcıların lojik devreleri verilmiştir. çünkü bellek elemanlarının JK girişleri 00 olmuştur. J = A.

Böylece bir işleve ilişkin işlemler. 10.17 b de ise aynı sayıcının 7 den 0 a dönüşü clear girişi ile paralel yükleme kullanılmaksızın sağlanmıştır.17 d deki 3-10 sayıcıda 10 dan 3 e geçiş. Paralel yüklemeli ikili kodlanmış onlu 0-9 sayan incelediğimiz sayıcılarla tasarlayabilirsiniz. Şekil 10.dönüş load girişiyle.17 c deki 8-15 sayıcıda 15 ten 0 a geçiş. belli sırada belli alt devrelerin çalışmasıyla tamamlanmış olur. Bu birimler ana saatin ürettiği darbelerin belli zaman aralıklarında belli alt devrelerde etkin olmasını sağlarlar. zamanlama dizileri üreten devreler Zaman dizileri özellikle seri çalışan sayısal sistemlerde. Şekil 10. elde çıkışının load girişine bağlanması ve 8 in paralel yüklenmesiyle sağlanmıştır. Ayrıca sayısal sistemlerde genel olarak görülen zaman dizileri vardır. çıkışta varılması istenen sayı 8 ulaşıldığında. paralel girişler üzerinden sağlanmıştır. Kontrol 142 . load girişi uyarılarak 3 başlangıcının paralel yüklenmesiyle sağlanmıştır.3 Sayıcıların uygulaması olarak. Ard arda gelen durumlar ise sayma komutu ile sağlanabilir. Sayısal sistemlerdeki alt devrelerin veya elemanlarının çalışma aralıklarını kontrol eden kontrol birimleri vardır. Öyle ki ard arda gelmeyen durumlar paralel girişlerde oluşturulacak bir sonraki durum fonksiyonları ve load girişleriyle sağlanabilir. son varılan sayı dört bit için maksimum olan 15 olduğundan. Şekil 10. A4 A3 A2 A1 A4 A3 A2 A1 Sayma=1 Clear=1 CLK Senkron paralel yüklmeli sayıcı I4 I3 I2 I1 a) 0-7 sayıcı Load Sayma=1 Load= 0 CLK Senkron paralel yüklmeli sayıcı I4 I3 I2 I1 Clear b) Alternatif 0-7 sayıcı A4 A3 A2 A1 A4 A3 A2 A1 Sayma=1 Clear=1 CLK 1 Senkron paralel yüklmeli sayıcı I 4 I3 I2 I1 0 0 0 Elde Sayma=1 Clear=1 Senkron paralel yüklmeli sayıcı I4 I3 I2 I1 0 0 1 1 d) 3-10 sayıcı Load Load CLK c) 8-15 sayıcı Şekil 10. bir kelime uzunluğunca çalışmayı sağlayan darbeler olabilirler.17 Çeşitli Modulo sayıcıların senkron sayıcılarla gerçekleştirilmesi Yukarıda incelediğimiz senkron sayıcı genel olarak ardışıl devre sentezinde de bir alternatif olarak kullanılabilir.

19 da verilen yazmaçlı veya sayıcılı devreler kullanılabilir. sayma duracaktır.1 Kelime-zamanı darbesinin üretilmesi Kelime zamanının ne olduğunu ötelemeli yazmaçları da tanıtmıştık. 8. Sonra seri veya paralel çalışan sistemlerde. Bu amaçla Şekil 10. Yazmaç devrenin başlangıç durumu 0001. bellek elemanın çıkışı 1 olur ve sayıcı uyarılır sayma işlemi başlar. 1000 durumlarından biri olsun. R girişi 0 ve başlama işareti 1 iken ilk saat darbesi geldiğinde. Önce seri çalışan sistemlere ilişkin kelime-zamanı darbesini üreten devreyi inceleyeceğiz. 8. ilgili zaman diyagramları şeklin altında verilmiştir. Çünkü her saat darbesi bir kelimelik bilgiyi aynı anda işleyecektir. 10. saat darbesine kadar S = R = 0 olacağından bellek elemanın çıkışı 1 de kalır. S = 0 olduğundan bellek çıkışı 0 olacak. saat darbesi geldiğinde sayıcı 111 olacağından R = 1 olur. son bit seri 143 . 0010. Şekil 10. Ama her iki sistemde de yapılacak işleme bağlı olarak alt sistemlerin çalışmasını kontrol eden zaman işaretlerine (timing signal) gereksinim vardır.18 de 8 bitlik kelime uzunluklu bir darbe üreten devrenin. 0100. bir sayıcı. Her bir saat darbesi geldiğinde yazmaçtaki bilgi bir sağa öteleneceği yerde.2 Sayısal sistemlerde zaman işaretleri Paralel çalışan sistemlerde seri sistemlerde olduğu gibi kelime zamanı devresi üretmek gibi bir sorun olmaz.3. bir belek elemanı ve bir VE kapısı kullanılarak nasıl gerçekleştirildiği gösterilmiştir. Kelime zaman uzunluklu bir darbenin oluşturulabilmesi için bir başlama işareti geldikten sonra otomatik olarak üretilebilmeli . Başlangıçta sayıcı 000.3. sözünü ettiğimiz kontrol işlevinin yapılması için gerekli olan zaman dizilerini üreten devreleri inceleyeceğiz. Başlama işareti Saat S R Q Q Kelime zamanıdarbesi Sayıcı Sayma 1 2 3 4 saat 5 6 7 8 S Başlama işareti R VE kapısı çıkışı Kelime zamanı Q Bellek elemanı çıkışı Şekil 10. Bellek elemanının çıkışı 8 saat darbelik süre içinde 1 olarak istenen kelime zamanını verir.biriminin işlevini yerine getirebilmesi için yazmaçlar veya sayıcılar kullanılabilir.18 Seri çalışan sayısal sistemlerde 8 bitlik kelime zamanlı darbe üretimi 10.

sayıcıdaki sayıya bağlı olarak. biri dışında 0 olur. Kod çözücü. ancak ek devrelerle bu sağlanabilir. iki bitlik bir sayıcı ve 2X4 lük bir kod çözücü (dekoder) ile de gerçekleyebiliriz. yalnızca bir çıkışında 1 diğer çıkışlarında 0 verir. Yazmacın her bir çıkışının bir alt devreyi kontrol ettiğini düşündüğümüzde. Çıkışlar A2 A3 A4 Yazıcı A1 Seri giriş 4 lü Yazıcılı zaman işaretiüreticisi A1 Çıkışlar A2 A3 A4 2x4 dekoder Sayma 2-bitlik sayıcı 4 lü Yazıcılı zaman işaretiüreticisi Saat A1 A2 A3 A4 4 lü zaman işareti Şekil 10. Her iki devreye ilişkin çıkışların zaman diyagramları şekilde gösterilmiştir. Yazmacın çıkışları. Bu çözümde 0000 durumu hiç gözlenmeyecektir. Dört bitlik bir yazmacı kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu devrenin işlevini.girişe bağlı olduğundan bu işlem dairesel (ring counter) olarak devam edecektir. görülür ki bir alt devre çalışırken diğerleri çalışmayacaktır.19 4 bitlik zaman dizileri üreten devreler ve zaman diyagramları 144 .

20 Johnson sayıcı devresi ile 8 bitlik kelime-zaman darbesi üretilmesi Çıkışta ki kod çözücü. n-bitlik bir sayıcı ile nx2 lik bir kod çözücüye ( n girişli 2 tane VE kapısı) gereksinim vardır.3 Johnson sayıcılar ve 8 li zaman işareti üreteçleri Şekil 10. Yukarıda verilen iki devrenin eleman gereksinimlerini genel olarak şöyle özetleyebiliriz: n 1. 145 .2 alt devre için kontrol girişleri ( zaman işaretleri) üretmek istensin.3. 8 VE kapısının çıkışlarından yalnız 1 tanesi 1 iken diğer hepsi 0 dır. 2 bitlik bir ötelemeli yazmaç n n 2. Kontrol edilecek alt devre sayısı arttığında karmaşıklık hızla artmaktadır. ilk yazmaçlı devreden farklı olarak burada başlangıç durumu 0000 alınmış ve 4. Bu sayıcıyı bildiğimiz sentez yöntemi ile de gerçekleştirebilirdik. bitin tümleyen çıkışı seri girişe bağlanmıştır. O nedenle 8 alt devreyi ayrı ayrı kontrol etmek mümkündür. 10. çıkışları da zaman işaretleri olan kombinezonsal devreler düşünülerek gerçekleştirilebilir. Bellek çıkışları A'1A'4 D n saat Dizi sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 0000 1000 1100 1110 1111 0111 0011 0001 A1 Q Q A1A'2 A2A'3 A3A'4 A1A4 A'1A2 D Q Q A2 D Q Q A3 D Q Q A4 A'2A3 A'3A4 Şekil 10. sayıcı çıkışı bağımsız girişler. iki kısımdan oluşmaktadır: sayıcı ve bu sayıcıdan zaman işareti üreten kod çözücü. Başlangıç ve ardarda gelen sekiz darbenin ilk üçünde A4 çıkışı 0 diğer dördünde ise 1 dir.20 de bir Johnson sayıcı devresi verilmiştir. Diğer bellek elemanlarının çıkışları bir sonrakine bağlıdır. Sayıcı çıkışları öyledir ki ardarda gelen saat darbeleri sonucunda elde edilen çıkışlarda yalnızca bir değişken değişmekte diğerleri değişmemektedir. Bu nedenle daha az elemanla bu işlevi yerine getirebilecek Johnson sayıcılar kullanılır.

22 de dört farklı adreste.21 de verildiği gibi üç girişli bir çıkışlı bir ardışıl devredir. Giriş belleğe yazılacak veya bellekten okunacak bir bitlik veridir. 10. I ise girişteki veriyi göstermektedir. bellek birimini inceleyeceğiz. okuma yazmalı bellek (Read write memory). Bellek elemanları mağnetik core. Q şimdiki durumu. 146 . Seç ise bu ikili hücredeki bir bitlik veriye ilişkin. rastgele erişimli bellek. bir işlem yapılıp yapılmayacağını belirler. sonra göstereceğiz ki bu hücrelerin uygun bağlanmasıyla istenilen kapasitede bellek birimleri oluşturulabilir. Okuma yapılırken ise Q belleğindeki bir bitlik bilgi çıkışa aktarılır. Burada önce bir hücre tanıtacağız. Q+ bir sonraki durumu. Biz burada ardışıl olan. Oku /yaz girişi (0) ile Kod çözücünün hangi çıkışındaki kelime uyarılmışsa. Bu ikili hücreye için giriş çıkış ilişkisi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Girişler giriş (input). Q ya aktarılır. seç girişlerine bağlanmıştır.Görüldüğü gibi Johnson sayıcıda 4 bellek ve iki-girişli8 VE kapısıyla yapılan zamanlama devresi. 2X4 lük kod çözücü girişindeki iki değişkenin aldığı değere göre yalnızca bir çıkışı 1 olur. Bu çıkış. yazmaç ile yapılsaydı 8 bellek elemanı. Seç 0 1 1 Oku / yaz x 0 (yaz) 1(oku) Seç Seç S Q Q Giriş x I I Q+ q I Q Çıkış 0 0 Q Giriş R Çıkış Giriş BC Oku/yaz Oku/yaz BC(Binary cell) İkili hücre Şekil 10. disk veya ardışıl devre olarak oluşturulabilirler.4 Bellek birimi Bir sisteme ilişkin bellek birimi. üç bitlik dört kelime bulunduran bir bellek birimi verilmiştir. üç bitlik bir kelime oluşturan üç ikili hücrenin.21 Bir ikili hücrenin lojik devresi ve blok diyagramı Şekil 10. belli uzunluktaki (kelime uzunluğu) verinin belli adreslere (belli yazmaçlara) kaydedilmesi veya daha önce kaydedilmiş verinin okunması işlevini görürler. RAM (Random Access Memory) . oku-yaz (read-write) ve seç (select) tir. Oku-yaz aldığı 0 veya 1 değerine göre belekten okumamı yoksa belleğe yazmamı yapılacağını belirler. Uygulamada kullanılan bellek birimleri 8 den 64 bite kadar çeşitli kelime uzunlukları olan binlerce veriyi saklayabilme özelliğine sahiptirler. Yazma yapılırken girişteki bir bitlik bilgi belleğe. sayıcıyla yapılsaydı 3 bellek elemanı ve üç girişli 8 VE kapısı gerekecekti. ikili hücre (binary cell): Şekil 10.

Burada her bir adresinde üç bitlik veri bulunan dört adresli bir bellek birimi incelendi.o kelimeyi oluşturan ikili hücrelere giriş verisi aktarılır. Oku/Yaz girişi (1) ile ise Kod çözücünün hangi çıkışındaki kelime uyarılmışsa. Aynı akıl yürütme ile istenilen adres ve kelime uzunluklu bellek birimleri oluşturulabilir. 64 kelime uzunluklu veri olabilen. 16. Uygulamada kullanılan bellek birimleri. genellikle binlerce adresi olan ve her bir adresinde 8.22 MSI bellek biriminin lojik devresi 147 . MSI elemanlardır. o kelimeyi oluşturan ikili hücrelerdeki veri. Veri Girişi Kelime 0 BC BC BC Kelime 1 Adres girişi 2x4 DEKODER BC BC BC Kelime 2 BC BC BC Kelime 3 Bellek aktif BC BC BC Oku / yaz Veri Çıkışı Şekil 10. çıkış verisi olarak dışarı aktarılır. 32.

.: Imlementation. Prentice-Hall. Givone.: 1978.: 1970. 1994.: Pertman J.: Lee S. McGraw-Hill.. 1987. Allyn and Bacon. Y.. Mano M. Wakerly J. Prentice-Hall. ‘Dgital Logic and Computer Design’. 1990. 'Contemporary Logic Design' Benjamin/Cummings. 1994 ‘Switching and Automata Theory’ 1974. 1968. Deschams J.: Fletcher W. ‘Digital Hardware Design’.: Wood.EKLER EK 1 Kaynakça Almaini A.: 1980. Boğaziçi Üniversitesi. Thayse A. 2000 ‘Switching Theory’. 1971. P. John Wiley.:‘Bilgisayar ve Mantık Devreleri’. D.: ‘Electronic Logic systems’. 1994. Dietmeyer. ‘Fundemantals of Logic Design’.: ‘Logic Desgn of Digital Systems’. Sankur B. West Publishing. Prentice-Hall. McGraw-Hill. 1986. 1979. 1980.H. McGraw-Hill. Prentice-Hall ‘Sayısal Tasarım’.: Kohavi Z. Stefanopulos. ‘An Engineering Approach to Digital Design’.: Mano M. : 'Digital Design' Prentice Hall.: Roth C. D. ‘Introduction to Switching Circuit Theory’. Katz R. MEB Yayınları. 148 . ‘Digital Systems with Algorirtm Davio M.F. ‘Modern Switching Theory and Digital Design’.

X=1 X=0 00 X=1 olduğunda kırmızı Kuzey Z1 Kontrol yanacak. X=0 01 X=0 10 Aşağıdaki şekilde görülen bir giriş ve iki çıkışlı kontrol devresine ilişkin durum diyagramı çiziniz. c. yol 1 dakika süreyle yaya trafiğine açık tutulacaktır. Trafik lambaları ilgili olduğu z çıkış değişkeni 1 3. Süre:1. b. Bu durumda bütün trafik lambaları kırmızı yanmalıdır (z1=z2 =1). a. Puanlar 1) 35 2)35 3)30 Başarılar dilerim.EK 2 Örnek Sınav Soruları Elektronik ve Haberleşme Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilimdalı Lojik Devreler Vize Sınavı 1. 149 . Doç. Saat işaretinin periyodunun 1 dakika olduğunu varsayınız. istemediklerinde ise 0 Yaya butonu Doğu Batı olacak. a. Bu işlem yaya butonu ile sağlanacaktır. Yayalar karşıdan karşıya geçmek istediklerinde x Trafik girişi 1 olacak. d. gelmedikçe ( x girişi 0). Kitap ve notlara bakılmaz. 0 olduğunda devresi Z2 ise yeşil yanacaktır. z X CLK 2. Durum diyağramını çıkarınınz. (00) başlanğıç durumunda 101010101 giriş dizisi için çıkış dizisini durum diyağramında çıkışları numaranlandırarak veriniz. x b. Dr. Yayalardan bir talep geldiğinde ( x girişi 1) . D3 y3 D2 y2 D1 y1 Durum diyagramı yandaa verilen ardışıl devreyi D tipi bellek elemanları kullanarak gerçekleyiniz. Kontrol devresinin sözle tanımı aşağıda verilmiştir.5 saattir. Ertuğrul Eriş 6 Aralık 1996 Aşağıda verilen bir giriş ve bir çıkışlı ardışıl devrenin analizi için matematiksel modeli çıkarınız. Yayalardan bir talep c. yol 1 dakika süreyle Güney dönüşümlü olarak kuzeygüney ve doğu-batı doğrultusunda araç trafiğine açık tutulacaktır.

0 A.1 C. 1-7-4-5-1. b) X1=7.1 B. X2=14.1 B. Puanlar 1)40 . Durum tablosu 5 li Karnaugh diyagramına uygun biçimde verilmiştir.0 010 A. ve S nin zaman diyagramlarını çiziniz. Başlangıç durumunu 00 seçiniz. 2)40.0 B. X1 X2 X3 saat Y1y2 A B C x1x2x3 000 A.1 a) Durum tablosu yukarıda verilen üç girişli seri toplama devresini D tipi bellek elemanları kullanarak gerçekleyiniz. y1.0 001 A. BAŞARILAR DİLERİM.1 C.0 C. b) Üç bellek elemanıyla gerçekleyiniz. c) Sonuçları karşılaştırınız.0 B. biçiminde sayan bir sayıcıyı JK bellek elemanları kullanarak a) İki bellek elemanıyla gerçekleyiniz. Süre 2 saattir.1 C. Durum indirgemesi yapılmadan gerçekleştirilen devre çalışır mı? Neden? Durum indirgemesi yapmamakla kaybımız neler olabilir? Neden? Rastgele Durum kodlaması yapılarak gerçekleştirilen devre çalışır mı? Neden? Rastgele durum kodlaması yaptığımızda kaybımız ne olabilir? Neden? Kitap ve notlara bakılmaz. X3=15 sayılarının toplamına ilişkin saat X1. Senkron Ardışıl devre sentezinin adımlarını yazınız.y2.0 B.0 100 A. C=10 alınız.1 011 B.Devreler ve Sistemler Anabilim dalı Doç..Ertuğrul Eriş 23 Ocak 1997 Lojik Devreler Final Sınavı 1.1 C. B=01..1 Üç girişli Seri Toplama devresi S 110 B.0 111 B. X3. a) b) c) d) e) f) Gördüğünüz MSI ardışıl devreleri yazınız.1 B. 3)20. 3.0 B. 2.Dr.1 101 B.0 B.1 B.. X2. Durum kodlamasını A=00. 150 .0 B.

28. b) bu fonksiyonu 8x1 lik bir mux ın enable girişini de kullanarak gerçekleyebilir misiniz? Neden? Nasıl? c) Aynı fonksiyonu kaçlık bir dekoderle gerçekleyebilirsiniz? Neden? Nasıl? 3.18. 2. B1 en çok ağırlıklı 4 er biti temsil etmek üzere 12 bitlik iki sayı A=A1A2A3 ve B=B1B2B3 olsun. Ertuğrul Eriş Lojik Devre Temelleri Final Sınavı 1.19.7. BAŞARILAR DİLERİM 151 . Puanlar: 1)30.21.29.5. Kitap ve notlara bakılmaz. f = x1 ( x2 + x3 ) ( x2 + x4 + x5 ) a) fonksiyonu 1 tane 16x1 lik mux ile gerçekleyiniz. 2)40.4. 3)30 .a) f = ∑ 0.5. 1 Ai = Bi xi 0 Ai ≠ Bi Ai xi 1 Ai > Bi yi Karşılaştırma yi 0 Ai ≤ Bi devresi zi Bi 1 Ai < Bi zi 0 Ai ≥ Bi Süre:1.Dr.5 saattir. b) Bulduğunuz minimal fonksiyonlardan birini iki seviyeli gerçekleyiniz c) f = ∑ 1.15.3.19.24.15 + ∑k 2.6.30 fonksiyonuna ilişkin çarpımlar toplamı biçimindeki bütün minimal fonksiyonları bulunuz.13 fonksiyonuna ilişkin bir minimal fonksiyon bulunuz d) Bulduğunuz minimal fonksiyonu yalnızca TVE kapılarıyla gerçekleyiniz.23. A1.1998 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Doç.26.22.11.2.6.13.11.4.6. Bu iki sayıyı aşağıda verilen karşılaştırma devresinden 3 tane kullanarak gerçekleyiniz.10.

Süre 2 saattir. x y2 y3 x' y1 y3 saat T1 y1 y1 T2 y2 y2 x z x y1 y2 y3 T3 y3 y3 c) Yukarıda verilen ardışıl devre daha az sayıda bellek elemanı ile gerçeklenebilir mi? durum indirgemesi yaparak gösteriniz? d) a daki sonuca göre. 2)40 BAŞARILAR DİLERİM. Kitap ve notlara bakılmaz. e) Verilen devre ile bulduğunuz devreyi karşılaştırınız. Durum diyagramı verilen senkron ardışıl devreyi 01 00 10 01 10 10 01/00 A 00/11 01/10 11/00 C 00 11 00 10/01 B 11/00 x1 x2 Ardışıl devre z1 z2 d) Durum kotlaması yaparak . Zararlı zararsız çıkışları gösteriniz. aynı devreyi D bellek elemanları kullanarak gerçekleyiniz.Ertuğrul Eriş 29 Ocak 1999 Lojik Devreler Final Sınavı 1.Dr.Devreler ve Sistemler Anabilim dalı Doç. Puanlar 1)60 . 26 Mart 1999 152 . e) X1= 001011 X2= 001011 Giriş dizisi için çıkış dizisinin zaman diyagramını çiziniz. JK bellek elemanları ile gerçekleyiniz. gerekiyorsa kotlama yaparak. 2.

f(0. Bu kümeler arasında kümeler teorisinin birleşim ve kesişim ikili işlemleri ile. Bu fonksiyonun 2. 0 = φ. 4)35 puan Süre 2 saattir. A= {a}. 4. 3 tane Boole olmayan fonksiyon örneği veriniz. Bu işlemler ve kümeler teorisinin aksiyomları bir Boole cebri oluştursun. b. tümleyen küme birli işlemi. B = {b}.b) = 1 olmak üzere kaç tane Boole fonksiyonu vardır? Neden? Bu fonksiyonları veriniz. S kümesi P = {a. S = {0. Boole cebrini tanımlayınız. Başarılar ve iyi bayramlar dilerim.5. Tip kanonik açınımını yazınız? Doğru ve yanlış maxterimleri belirtiniz. f(1.6 ve f4=Σ 1.5. 1 = {a. f1 =Σ 1. f2=Σ 2.4 .6 olduğuna göre f1 + f2 f3 = f4 bağıntısını sağlayan f3 fonksiyonlarının sayısı kaçtır? Neden? 1 tanesini veriniz. 153 . 2) 30 puan. 1} Boole cebrinde tanımlanan dört değişkenli fonksiyon f(0000)= f(0001)= f(0100)= f(0110)= f(1000)= f(1011)= f(1111)=1 diğer tanım kümesi elemanları için ise 0 olsun Bu fonksiyonun 1. f(0.Dr. Kitap ve notlara bakılmaz.b}. A. f1= x’1x’3x4 + x2x3x4 . 1.1) = b.4. B} olsun.Ertuğrul Eriş Lojik Devre Temelleri Vize 1 sınavı a. f(0. Boole cebri aksiyomlarını yazınız .2. Tip kanonik açınımını yazınız? Doğru ve yanlış minterimleri belirtiniz.0) = a. f3= x’1x4 olduğuna göre f1 ⊕ f2 = f3 bağıntısını sağlayan f2 fonksiyon(larını) nunu bulunuz.0) = 0.Doç.b} kümesinin alt kümelerinden oluşan S = {0. 3) 20 puan. 1) 15 puan.

1 B. 1 D. 1 D. X2 girişi ile z çıkışı arasındaki ilişki dört temel aritmetik işlemden hangisidir. 0 A. Aşağıda verilen ardışıl devre için y1 x saat 4 Şubat 2000 x y2 D y1 y1 x saat z JK 00 01 11 10 y 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 z y'1 x x' J K y2 y2 x' Matematiksel modeli veriniz. 0 B. Aşağıda durum tablosu verilen ardışıl devreyi D tipi bellek elemanı kullanarak gerçekleyiniz. 0 D D. indirgenmiş durum tablosunu çiziniz. Puanlar 1)40 . x1x2 00 01 10 A E. 0 D. 1 Bu indirgemenin senteze getireceği yararlar var ise nedenini de açıklayarak belirtiniz. B=01. 1 B C.Devreler ve Sistemler Anabilim dalı Prof. C=10 ve D=11 alınız. 1 C B. 1 C. 0 B. Kitap ve notlara bakılmaz. 0 F. 0 D. 2)40.5 saattir. hatalı çıkışları da gösteriniz. 3)20 BAŞARILAR DİLERİM. yazınız. 1 A. Ertuğrul Eriş Lojik Devreler Final Sınavı 1. 0 E. a. belirtiniz. 1 D C. 1 A. 1 E. 0 F. Süre 1. 1 C. 0 B. 1 E A. 3. 2. 1 C. 1 E. 154 . bellek elemanları giriş fonksiyonlarına keyfiler gelir mi? Gelirse nedenini de açıklayarak yazınız. 1 C B. 0 A. Aşağıdaki durum tablosu için durum indirgemesi yapınız. Bu indirgemenin dışında. durum tablosunda çıkışları numaralandırarak. (00) başlangıç durumu için 0101010 giriş dizisi için çıkış dizisi ve bir sonraki durumlar için zaman diyagramlarını veriniz. 0 A=00 başlangıç durumunda x1= 011110 x2= 010010 Giriş dizisi için çıkış dizisini. 0 C. 0 B D. 1 B. 1 F C. 0 B. Durum kodlaması için A=00. x1x2 00 01 11 10 A D. 0 F. Durum tablosunu veriniz Durum diyagramını veriniz. Dr.

Dr. Ertuğrul ERİŞ Lojik Devreler 1. Kitap ve notlara bakılmaz.10. Bir minimal fonksiyonu iki seviyeli biçimde gerçekleyiniz.11.2000 F=Σ 0. (35P) F‘e ilişkin çarpımlar toplamı şeklindeki minimal fonksiyon(ları) karnaugh öntemi ile bulunuz.Vize Sınavı ikili işlemi (S2-S) aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: A B A B 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 Aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadığını kanıtlayınız. Süre. (1 A) (A 0) = 1 A B = 1 ise (A + C) (B + C) = 1 dir.14. A B=B A (30P) 1) 24. (35P) F‘e ilişkin toplamlar çarpımı şeklindeki minimal fonksiyon(ları) tablo yöntemi ile bulunuz.YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Prof.8.15 olmak üzere.13.1.7. 1 saat 15 dakikadır. Bir minimal fonksiyonu TVEYA (NOR) kapıları kullanarak iki seviyeli erçekleyiniz.9. BAŞARILAR DİLERİM 155 .11.

e=001 .(50 Puan) Aşağıdaki devrenin analizini yaparak durum tablosunu oluşturunuz. Dr. Varsa alfabetik olarak daha sonra gelen durumları indirgeyerek indirgenmiş durum tablosunu oluşturunuz. c=110 .1. Devreye 00 başlangıç durumunda aşağıdaki girişlerin uygulanması halinde. Kitap ve notlara bakılmaz. h=111 Durum indirgemesi yapmamız bir fayda sağladı mı? Devreyi durum indirgemesi yapmadan gerçekleseydik. açıklayınız. Bu devrede hatalı çıkışlar gözlenebilir mi? Nedenleriyle açıklayınız. b=100 . BAŞARILAR DİLERİM 156 . Süre. 1 saat 15 dakikadır. Durum diyagramını çiziniz. çıkışların ve durum değişkenlerinin alacağı değerleri zaman diyagramı üzerinde gösteriniz. zararlı hatalı çıkış var mıdır.(50 Puan) Verilen durum tablosunda eşdeğer durumlar olup olmadığını inceleyiniz. g=000 . d=101 .2001 1. S z1 D z2 a b 00 b d 01 c h 01 d g 00 e a 10 f b 00 g e 01 h g 00 SD:sonraki durum JK y 0 1 yY 00 01 11 10 JK 0k 1k k0 k1 00 01 11 10 0 0 1 1 1 0 0 1 2. ne gibi değişiklikler olurdu? Açıklayınız.YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Prof. Durumlara aşağıdaki gibi kodlar verilmesi halinde oluşacak devreyi JK bellek elemanları kullanarak minimum elemanla gerçekleyiniz. a = 010 . f=011 . Ertuğrul ERİŞ Lojik Devreler 2. durum diyagramını çiziniz (MUX’un ağırlıksız seçim ucu a’dır).Vize Sınavı 5.

10 JK ters tanım bağıntısı: yY 00 01 11 10 jk 0k 1k k0 k1 3.10 F. Sistem herbir yarışmacı için aynı olan birimlerin (yarışmacı devresi) yandaki şekildeki gibi kaskad bağlanması ile oluşturulur. i. Ertuğrul ERİŞ Lojik Devreler Final Sınavı 1.00 H. Kitap ve notlara bakılmaz.10 x=1 C.11 F. BAŞARILAR DİLERİM 157 . Düğme (D): i.11 E. (Yanıt verme hakkı var:1 .(40 Puan) Aşağıda durum diyagramı verilen devreyi JK tipi bellek elemanları ile gerçekleyiniz.01 C.00 D.YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Prof.01 H. Basılmadığında :0) Komşu Giriş (KG): Herhangi bir düğmeye basıldığı bilgisinin iletildiği giriş.birim (yarışmacı devresi) için .10 E. 2 saattir. 2.01 E. sorulan soruya sadece düğmesine ilk basanın cevap vermesine olanak tanıyacak bir sistem tasarlanacaktır.11 G. yok : 0) Yarışmacı devresine ait durum diyagramını çiziniz. Cevap verme hakkına sahip olan yarışmacının lambası yandıktan sonra. yarışmacının kullandığı giriş (düğmeye basıldığında :1 . Lamba (L): i. Yarışmacının cevap verme hakkı olduğunu gösteren çıkış.(20 Puan) Bilgi yarışmalarında. 0/00 A 1/11 0/01 1/10 0/01 C 0/10 1/00 D 1/10 B Durum kodları: A : 00 B : 11 C : 01 D : 10 2.2. Süre. NOT: Yukarıdaki sistem yapısı dışında herhangi bir sistem yapısı da tasarlayabilirsiniz. Dr.2001 A B C D E F G H x=0 B.11 A. bu yarışmacı da dahil hiçbirinin uygulayacağı giriş durumu değiştirmeyecektir.00 A.01 C.11 B.(40 Puan) Yanda durum tablosu verilen ardışıl makinada eşdeğer durumları indirgeyiniz Durum kodlaması yapınız. Komşu Çıkış (KÇ): Herhangi bir düğmeye basıldığı bilgisinin iletildiği çıkış.

32 ardışıl (sequential) devreler. 37 çevrim ( cycling). 6 kuvvet kümesi. 19 Boole olmayan fonksiyon. 28 Giriş yelpazesi (Fan in). 14 Boole fonksiyonu. 94 Matematiksel model. 7 MSI. 35 Minterim. 25 Clear. 56 dual. 21 birleşim. 81 Asal bileşen (prime implicant). 59 fundemenlal mode. 12 full adder. 84 Geçişlilik (transitive) özellik. 32 m. 1 kodlayıcı.ıkış yelpazesi (Fan out). 3 hızlı elde (look ahead carry). 1 ikinci tip kanonik açınımı. 12 Değişken. 89 kapı. 86 binary cell. 82 Mealy makinesi. 5 ardışıl devreler. 23 Mantık devresi:. 146 Birim eleman. 77 Eşdeger durum. 82 MSB(Most Significant Bit). 25 Doğruluk tablosu. 18 latch. 66 ileri beslemeli bir mantık devresi. 72 Dağılma (distributive). 81 ardışıl makinalar. 2 asenkron sayıcılar. 40 JK bellek elemanı. 81 ardışıl mantık. 63 LSI(Large Scale Integrated Circuits). 56 kodlama(düğümleme). 22 ileri bakmalı paralel toplayıcı. 30 Ayrık zamanlı (discrete) işaret. 1 Bağıntı (Relation). 92 Çoğullayıcı. 98 Consensus teoremi. 36 Master slave. 19 Bütün işlemler. 41 asal bileşenler tablosu. 31 çarpımlar terimleri toplamı. 72 encoder). 18 Karnaugh diyagramı. 72 EPROM. 118 Eşdeğer kuvvet (ıdempotent). 52 Makterim. 2 Ana-bağımlı. 94 Anahtar fonksiyonları. 77 enable. 63 158 . 13 flip flop. 35 carry generate. 37 Gerilim mantığı. 15 Eşdeğerlik bağıntısı (equivalence relation). 39 Minimal bütün işlemler. 12 Fonksiyonel bağıntı (functional relation). 91 Look ahead carry). 22 Moore makinesi. 85 associative. 84 Durum tablosu. 66 LSB(Least Significan Bit). 31 Gray kod. 14 darbe modu. 37 indirgenemeyen fonksiyon. 2 bellek. 12 Kenar tetiklemeli bellek elemanları. 107 irreducible. 17 Counters). 77 erasable ROM. 32 komşu kareler. 95 kesişim. mertebeden alt küp. 7 LSI. 64 cebrine iki değerli Boole cebri. 40 indirgenme. 14 devingen (dinamik) bellek eleman. 77 EBCDIC. 85 De Morgan teoremi. 52 konumsal sayı dizgeleri. 1 ikili hücre. 18 Kısmen belirlenmiş fonksiyonlar. 40 irredundant. 66 ikili mantık.abece. 14 durağan (statik) bellek eleman. 41 Kartezyen çarpım:. 1 Akım mantığı. 25 Doğru ye yanlış makterimler. 86 Fonksiyon. 28 alphanumeric (abece sayısal). 136 Ç. 2 Electronically alterable ROM. 17 Decoders. 18 birleştirme işlemi. 5 kardinalite. 26 Don't care functions. 77 EPROM. 13 Geri beslemeli mantık devresi. 14 birinci tip kanonik açınım. 64 carry propagation. 4 Durum diyagramı. 4 Devingen bellek elemanl. 5 Kombinezonsal devre. 82 Minimal (indirgenmiş) fonksiyon. 107 EAROM. 72 kombinezonsal (combinational) devreler. 77 Erasable PROM. 77 elektronik olarak silinebilen ROM. 12 BCD (Binary Coded Decimal). 69 değer kümesi. 4 Doğru ve yanlış minterimler. 21 Çevre. 42 Boole Cebri. 85 Geçiş tablosu. 19 Boole fonksiyonunun uzunluğu:. 25 analiz. 136 Asenkron makinalar. 16 Ayrıcalı-VEYA kapısı. 146 ikili kodlanmış onlu toplayıcılar. 44 ASCII. 64 ikili (bit). 84 durumların kodlanması. 31 mantık devresine ilişkin graf (çizge).

72 negatif kenar. 66 Yer değiştirme (comutative). 13 Yarı toplayıcı. 30 TÜVE kapısı. 4 Paralel yüklemeli ikili senkron sayıcılar. 32 mux. 31 state assignment. 31 Tümleyen kapısı. 14 Yol. 6 tablo yöntemi. 72 Sürekli işaretl.Cluskey yöntemi. 84 tümleştirilmiş devre. 41 tam toplayıcı. 107 Yansıma (refleksive). 18 PLA (Programmable Lojik Array). 107 strobe. 107 state reduction. 90 taban (radix). 1 sözle tanımlama. 85 temel satır. 136 ROM. 12 önermeler cebri. 91 n-lik işlem (n-ary operation). 29 VE(AND) kapısı. 66 Sıra bağıntısı (order relation). 59 Tam toplayıcı. 30 Üreysel (generic) değişken. 33 seri iletim. 77 silinebilir PROM. 75 ROM (Read Only Memory). 5 yedi bölümlü gösterici. 91 pozitif kenar. 5 TÜMLEYEN kapısı. 1 T tetikleme bellek elemanı. 140 permütasyonları (devşirim). 41 paralel iletim. 37 Yutma teoremi. 42 temel bellek elemanları. 63 Saatli SR bellek elemanı. 86 SSI elemanlar. 14 sayamak (digit). 16 159 . 63 positive edge. 108 toplamlar terimleri çarpımı. 59 yazmaç (register). 32 word description. 30 TÜVEYA kapısı. 88 Sabit (değişmez). 60 Tamamen belirlenmiş bağıntı (Completely specified relation). 77 Simetri özelliği. 91 Negatif mantık. 5 VEYA kapısı. 98 PROM. 22 transition table). 45 ters tanım bağıntıları. 28 Örten (cover) fonksiyon. 4 seven segment display. 13 siliebilen ROM. 28 preset. 1 Sayısal (digital) işaret. 1 Senkron makinalar.MSI (Medium Scale Integrated Circuits). 13 sistem. 30 VEYA(OR) kapısı. 15 VE kapısı. 12 tanım kümesi(domen). 88 Temel mod. 85 Qulne Mc. 5 VLSI(Very Large Scale Integrated Circuits). 12 Temel asal bileşen (Essential prime implicant). 91 Pozitif mantık. 85 sentez işlemi. 77 pulse mode. 28 negative edge. 41 ripple counters. 107 SR bellek elemanı.

.:‘Bilgisayar ve Mantık Devreleri’. ‘Modern Switching Theory and Digital Design’.. 1980.: Mano M. ‘Sayısal Tasarım’. Deschams J. McGraw-Hill.. 1990. : 'Digital Design' Prentice Hall. 'Contemporary Logic Design' Benjamin/Cummings. Wakerly J. Dietmeyer. West Publishing.: Katz R.F. 1986.: Roth C. Boğaziçi Üniversitesi. 1980. 2000 ‘Switching Theory’. 1994. McGraw-Hill. Prentice-Hall 1978. 1994. Prentice-Hall. P.KAYNAKÇA Almaini A. ‘An Engineering Approach to Degital Design’. ‘Digital Hardware Design’.: Fletcher W. 1970.: Lee S. 1971. Y.. McGraw-Hill. MEB Yayınları. D. ‘Fundemantals of Logic Design’.: ‘Logic Desgn of Digital Systems’. John Wiley. 1968. Prentice-Hall. Stefanopulos. Sankur B. ‘Introduction to Switching Circuit Theory’.: Mano M. with Algorirtm Davio M. Allyn and Bacon.: Givone. Thayse A. 1994 ‘Switching and Automata Theory’ 1974. Wood.: Kohavi Z.: ‘Digital Systems Imlementation. 1979.: ‘Electronic Logic systems’.: Pertman J. ‘Dgital Logic and Computer Design’. D. 1987. Prentice-Hall.H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful