.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

..... Ben gegen yll6$renci I I T de$i1.. galrgryorsun 9.....-.. galrgryor b.'..... grkryoruz t") ' ...Sendungokmutlu... geldik mi nerede .? 10... 2.. galrgtrn c... b......... gidiyor f lcn ....... geleyim i-ni c..... 7.i i.i-i '.. dogduk b..? a. Dun srnrfta 6zgur var ........u.... -.....': r{ li b... srnrftayrz b. dogdunr 4. .'... ariyorum b. gimdio!renci... ediyorum ..? ...... Ali... Grizel ....T T T T T T T T 1i ............ I I T 1... geldi mi Paranrzr a.......J ii!".. gimdi gok iyi. etsin b. gittiniz r ......... Yarrn erken ...J . Biz gegen sene Urdrin 5. hangi gUn stnav b.. grktrnrz 3.t r...... ..... arryor m:iyum c. gitii c...... Ben 1968'de Trabzon'da a.....? a. Dun bir film seyretiiniz. aradrnr 7.......? I I ...^. a. iki grin dnce gok hasta..... 4....? kaybediyorsunuz b..... 6. Biz gegen yrl tatile a. kaybediyorlar .:........ Biraz 6nce telefon a.. kaybettiniz c....f... Neredeydin? Dun seni gok a..iltl. Gegen hafta a....... srnrftaydrnrz c. fJJ 1-:l 1..'. saat ka_qia c..... hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim..... grktrk c.:.... Amcam d0n Almanya'ya . etiim c.... dofidular c. Ben ilniversitede gok gahgkan 2..-J ) ii ... 3..'... Siz hangi ... srnrftaydrk t I T T T a... b...........amabugungokmutsuz..

TOIilEF'..... Gegen sene senin sagln uzun.j'l':i-1]1 ........ ... Masa.... 7....i iffi {'ffi li{i1.... . nrel<tubu lrAlA almadrm... Televizyon kadrn gok yaglr..:.-) 9..'.....:... t: { a'3 un^ c lltr-ii.... Bu sera............^.......'i"i.:1 .......' '.'.. 5. . 11. derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<. :: l..... paketi gordun mu? 13... Sen..? Evet. dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<...... 4... resimler qok ilging... kitabrm...lru] jrj{.. Benim kitabrrn burada. srnav zor Hayrr. Onun arabasr..... ii..hl [ji.................... Dun hava nasrl.... 6... nerecje? 9. 8.ffi nir rl : ir1 : .. 10. garrtada l<itabrm var.. o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor..... Partide yemekler lezzeili . gigekler gok buyuk.? 15..... yemegi liinr yedi? Bugun.. 3... Teneifuste 14. Posta kutusu.. Dun..ilLii B.:'l. .. Srnav zor Evet.. Teneffuste nerede.......... 12.......... ........ Benim srnrf rm..... Frrol ? Ayge hafta sonu . dorl o$renci ispanyol..li1......'.................... Benim 2. senin...... .. .. 1 3..... Sandalyenin a|t.. telefon numaram yanlrg... Hayrr. L1i 1..

... .ta..: basbaya$r'....""". :: ' ''...1. i....' tastamam pespembe yusyuvarlak br....1.. Yan masa. + .t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : . ^.. evim hem daha b0yuk.. ..ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr ..... kalemi masa. ii + tertemiz '.)'stmsrcak .'iil ..'l ...t.. * dosdodru .: .....rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !. Aydanur.... restoranlarr seviyorum.....'''''.'..ril ... i : beyaz $tr# bos .. Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da.... '.un 22. L)J l^J r)m r ..lis . elbiseyi be!endirn. . . ......... dersleri yapmayacadrz... l . Haziran ayt. hem daha guzet. 1 ..... ... gimdi..... T}flSKA ' . 18.:.... gunduz gevre 0i:jir*u !$ i... j .. ..-]:] 17... . . Ev...".r gargabuk .. 14. 6. 21. {..i + .ii evim iki odalrydi..: r 'StCak ''..t::P1(: . l.1i:!'fi.i!..yemyegil ' p.. Gegen yt1. '="1....1/6.."..'..-:... 20. (:'ii . i li... --.l 1 :lr .... .'. adamt tanryor musun? 19.. 6gretmenin kimdi? Qankaya'da.-'.1.... bbsbelli.. + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + ..q'. H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'. mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca .....-j rJ : 'i-.. il.. + mosmor ... Vitrin. .isbutirn r:iiffi .nrn ustUne koy. .rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc..:i .......... ...... Ir.....Beyo$lu 15..+:[jr--Tii i.. Once... hesap garglya uy maz. E1.......

..d|2. yr11 Senide gok czledirn.......... -:::'arr da q..l mi? l.. 3.. Bu Kendine iyi bak....(s)sat0n..Ail..9irin bir l<edisi var.. Her yer .= .. T0lin'in saglarr dalgah.. Fakat...'.....Gokyuzu ?i.mavi. Kazak ..:......temiz. .i : -::ai-l<ara'r... Herl<es....-^. babamdan bana bii odul. Ewelki akgam elektrik kesildi.........r-L.....tamam b*=€ i:i..'..b0g oluyep........ Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr. -:r gey ar.lji.......taze....:gun kuaic re gitti... b-:-..:.. zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel.......mavi..!& iriii. Kendin.1a2e.G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : . Drin onun saglarr .J^... .. (4) insarrlar.. Bu tatil.......srcak ve gokytjzu ......iz.... yedik. Buraya seninle iej^r.. .... r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C . cigekler sc ir..=*: l.... Dun hava............... ic:....iyon 10...... anra trlaciye'nin saglarr ... Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn...".jd:_ ri 7'Tatjldedeniz. Dun pazardaki sebzeler ..krsa4. dans ettil<........... cana yakrn.... t:rkes g: guzeldi. b....i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu....''.koca bir ganta ile gidiyor... . Onu gok oziecjirn. irgrn iginde (B/ hissettinr........ beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege......'...Utyuir\....'..u2un..... . ..: .: . $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c ..^ :=.....'.. yogu-...........''. lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _.....-r rulirdrcii iliitLl e.. BugUn du... gun hava yagmurlu ve soouk...... N4ezuniyet toreni gok guzel oldu... e.. _:::in nrez.. iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir . Burasr harjl<a bir yei... 5.. her 5: agaglrk ve .... B. Sevgilerirnle... 3..".....rsabadayrrHava oldukga giizel. llanrci... Serap her gtin okula .j 3.5r..... Bizler ....f.....:'Ei+iirlj" : l.... ..-....1'j i.'. ..... 11...... Dun vazodaki gigei<|er. .....hava. gimdi onun sag|an ... ....... ..:si g€.... Geceleri cadde ve sol<aklar ...'..karan1k a.san ve .....siyah ve... -ri... Qol< tile gelmedi..... grin 6nce bir kazak aldim."......i-j ..........: : .....Dr'u {nrmclo"....i.... !. 2.. [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr. her gey gok guzeldi.... (3). Geq saatlere kadar eglendil<. Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu... 6...o r'-r... Onun ..

.... Ahmet'i anvor? fiii:........i- ": ::1"'1..... Cracian anneme u[ra..."...i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet... ....itli* iij.. ? 2.... daha iyi.. Ahmet ...... yapit? 5...... lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet. . kal....'l.... gegen hai- ta hasta...... Akgama gorugilruz.... ilaglarrnr ver.. cjl ( )ifl ) ................ Ahmet . Sabah gocuklarla alrg verige grk. . Ahmet 1............ gitti? 3.....-.... DUn nerede .............'............ Gdruguruz.. . . ..... Evet..'....'i:r. sohbet eclelinr biraz Peki.. geleyim........ --_) ii- .. oturalrm...? Seni cok ara... f-'1..... ... Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev....... annesine u$radr? 4..... ama evde yok...... Dun gece oracla yap... gel. dun gok isim var.. Ahmet dtin gece ...... yann cumartesi.*-:r .. Sonra arabamr tamir_ gdiur.= -_ ---:. Ogteye kadar ciye clolag .. Ahmei'in egi annesi igin. Ahmet d0n gocuklarla ..

Telefondaki AIi degil . sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7... Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair.. busrin / ir.. Pazardaki meyve ve sebzeler taze .......? ? 4... 3.... akganr / ne / drln / yemek / var ..'? 6.? .. Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2..''....'...r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim....'. .? ...'''.... Srrrav 2ot.... / o... .. 1.. l(ardeginin adr 8ii1ent . ..i............n" 5.....? 2........a .'' '.'.... ...rr.........iffi 6..

..... harikaydr. Derya her akgam kitap ...... Krgrn Erzurum'a gok kar . a8..... ama 5..... ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm.... ama . (bin-) (galt9-).".: r..t.'. Biz her yrl tatilde bir . Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum...:':'........ ama ..i'.. (kal-). (oku-).....1'ii .00'da b..ii ...... 1. gunku yarrn srnav var....1:lli (ya[ma-).. 3. bu sabah servis bozuldu.1li:il1 'r... bu yrlgok . .. gegen yaz gadrrda c.=. otobuse ..'.r.. bu sabah d... ..-.. e.i ..'.. (kal-).. O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got...'......'..'.. 4. ama .. (yag-)....i!:iirl ''lif 4.. . ti:': i lrli..'..iiirliiiliil. (bin-)... Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2... (kat-) . l' . kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i ..:......... a... bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg .. otelde .

Filon'la i 4. en onemli ba$ltyor.jl il Bii5rg. pahalr ve oldukga kalabaltk. _ "i 3.yoiel. Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri..j ---t 2./\ it ilffi HI i{ ttl .1 . --" I --9n "": --- -i J L..i{r._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d.. dunyantn en kalabalrk ulkesi. iki l<rtayt birbirine : I i.i"ir'li.--':_*_-"::. Bo$az'daki iki k6prU. Deniz ve Bofiaz.. Asya'da. \it I I \i r\ r1 .i ml#i1 I i .i':lrf .__. Turkiye'nin bagkenti. i:_:_:_* -"''*. P'!*rr'i Yorlt . t. 1.. -gzelligi.

10. yaglr adam kim? . gigekler 6luyor. piramitler dirnyaca unl u. $u srnrftal<i 14. ha\ iran'dan geldi. bu lekeler de ne? '13. 6. Sokaktaki B. Euvarclaki 2. Bu dizideki 23. i) () () () 7.. !-(.' I '. 9. ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () . 24. kuglara gok acryoruz.l':.. kim acaba? 11 . .. { .1 20.' i .:. Universitedeki 18.. 22. -"1 *-/ '. sandviclerde. 12. Benim odamdaki 17."-: 1. -. guzel gtinlerimi anyorum. Bendeki 7. 3.l. 16.L'. ktztn adt neydi? r 21. Balkondaki 4.: CT -cri . haber gok ilgingti. gantayr geiir. . L : :::. Partideki 4.Ei 'i r..'. Fotofiraftal<i 16. Trirkiye'deki 14.. ::.\l . krzarrldrk bu yUzden. 23.:. 1.1 1. Kaprdaki 10. Evdeki 6. Masadaki 13.. 19..r. ' '' . 17.. Televizyondaki (14) 1. tablo Van Gogh'un. ogrencilerin hepsi l(enyalr. Gazetedeki () () () 22. 1 15. 5. tumceleri defterinize yazrn. E ' :. : /\ . tum insanlar gdsteriyi izliyor. filmi daha once gordUm.'.n birer tane alrn. 9. r'xr.. kalemi gsp sl. oyuncular gok . . Dunyadaki 24. butun gocuklarr seviyorum. 12. 3. () () () 2.>/a) t? r'. arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum. hayatrnrz zor mu? 5.8. . B. Kafestet<i 5. i li.r' . i' ..) Tahtadaki i iyi. Yerdeki . bilgisayarrm bozuk.

! I t T T ccs i. gok seviyor. ft|utlu yrllar peynir..... ". Saat 08...' biniyorum' yorum. Z€y'llp.. I kutlayacagrz.... on iki 6!rencivar.".... i:... arl(adaglarlnlla. Mutlu ytllar sana.. Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana.... .il"J:.. Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz. Her sabah erl(enden yiyorum..l-'i. . Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor.. q.^.." bekli' rurrr....'..."...". C.J:"':. Bazen s0t bazen de .CJ). '. stntf arl<ada9t m Joltn'un ". *--T....'." diyecegiz......... Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor.'. Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma. ama ya.......:...." dedim..45'te evdeir gtktytl' .. :tt..{=.[ Jolrn'un .sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h. ve hep birliirit bagliyoruz.. t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm....'. de iqiyortLm.-.. aritl' c... flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t.tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps.. ..."... ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa... I I I .pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U... Anta ogretmeninrz . John gok sevinecek."'.. aQlyol'unl. domates.j-jr# :1. .. cIJ.' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk.. .. tl-. soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr....... regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum.... gok zor.laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz.... Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 .

{rrr5e0 ep.{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep.ttpze0 """" ""'rci. 'urn:o.t "" o urdrl'1 'lo.{rqrn1 rsEJnB 'ro.io.{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.r111 e.{nunlnq epurleugD uru.uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '.{1e1uy -l-.rn1 ' -n ue uru.lLu unprol3 """"" """'auue """"""".{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e.e.rleun:L'9 |.re1ro.rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e.i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11.1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.36 ?lEq """""".ilpejP uep^e unp -^z-j " """""""". """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA .:-.s1r€d eLue'u.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de.(y'g 1u ns:o.e.(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr . 1" !p -= *.eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.(r>1.{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .(rpe io. 1o5trq """""".a..{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .4€.ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'.rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe..eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr.{ eUe 'U.{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{.{.lleA UeLUO '6 'n1>1O..

.: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI.. b... b.. O.IU Gegen ilkbahar yeleninrin ... Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr............ Ozellikie de . ... Her taraf . fr... l... daglarrn arasrnda. tr.....i$ii:... yaglrst ...i C.. 3. itk deta k6ye giitim. anra bulutluydLr.. yaptrlar. . ve srmsrcaktr..... genci. igin koye gittik. Koyde hava biraz serindi. Ben de ..:....r....'.. Hava gunegliydi .... deniz kenarrnda. d. gunu gehirdeki gibi salonda deQil.......".. .. a...i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '. c..... l......i.. a...H... samimi ve srmsrcak blr insan. Yefienim gegen yrl mezun oldu.. d.. l(oy... geng bir doktor ve k6yde yaglyor.. Ye$enimin dugrjntl . iii1. t t ..i ..... KoyCIrr bu tun insanlan.. birgol< yemek yaptrlar.... Her gey .... koyri ... O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti. ve orada 5u riuzOen yaptyor.lr...ir a.. ama giinegliydi. .. Hepsi de gok . evli ve il<i gocu$u var. Du.. gehre qok uzal<.t' I 'i. c......... ..t". Qok ama gok eglendirn..r.. ve ya$murluydu.. Birgok akrabamla Orasr bir yerdi... .l ... t t I I . .' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i . benim igin..'L 1.r ' :.. ..... bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor.ri.. Ben gok mutluycum. Antalya'da.. Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1. T c.. \'egenim iiffi.... biraz se" rindi. d.

.... .. . Evet.. arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum ..i.il ]i i .trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1.. B...... nefis olmug..ti . . Qok iyi olur..... Hah... mi........... ama ktz tanryorum.. 10. 12. 5.. Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz... Eline sagltkl Qok guzel olmug... ..... Vigne 11 ..... yeni mi aldrn? tanrnrryorum. Aaa.... Benimki de orta olsun..... igte kahveleriniz hazrl. Yabancrlar Turk 3.. Ahmet'in erkek ..: jl.. Buket'in gok begeniyorlar... ..... Annem.. bal....... . I t.. igin de.....t:'il. Sizin 9.. . Dun sokal(ta 4.. gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi....-.li il:t '.-'i. almal< istemiyorum. Aaa.. Bayram 7.. Falrmrza baksrn Tamam....... Fhmm.....J1x . . gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum.. bilmiyorum. . i . Neslihan Afiyet.. masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm......... Ebru..... Mesut 9ok iyifal bat<ryor... ama gok 6nemli. .. Evet. i:... gel<er olsun... g6rdrjm.. '.. .nun eski bir izledim.. ... Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel...... Luifen..M:I. Tamam....'-... Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun. gok seviyor... Hemen yaptyorum. agtn.... Dun akgam televizyonda Marlon Brando.. Size bir Turk kahvesi yapayrm. 2.. . Ben de bir arkadagrma vercjim..4 rill lil . GUneg 6.....-"1-..

fincanlarr c.il F Biri yer biri bakar. Mesui gok iyifal baktyor. gekeri b. Mutfakta ne yapryorlar? 2. cez'reyi b.i. mt? kel< rica ediyorum. enfes olntug. l<ryantet ondan kopar. ltleslihan. Neslihan. 2.. t . Ebru'dan neyi istiyor? a. I i ! i r . kahveyi d. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3. . yer ayrrlmak istiyorum. eferrdinr.?. Neslihan gegen ay ne aldl? 1. gekeri d. lJesiihan eski buzdolabtnt sattt.rJ) i4) = _E tjlX 1. Mernnun oldum.'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun.. n n I .''. tuzlu$u c. dolaptan neyi altyor? a. cezveyi 2. I I . F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk. kahveyi t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful