pdf

.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

.. hangi gUn stnav b....:.-J ) ii .. iki grin dnce gok hasta.^. etiim c.. 2..... galrgryorsun 9..? 10. fJJ 1-:l 1................... Biraz 6nce telefon a. 7... geleyim i-ni c...'..... Gegen hafta a.......... gimdi gok iyi............ Ali. galrgryor b.. srnrftaydrk t I T T T a.. hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim.... Dun srnrfta 6zgur var ..-. grktrnrz 3........'. 6..... -...'..... Ben ilniversitede gok gahgkan 2...... kaybediyorlar .. gidiyor f lcn ..i i.. ... 3.....:.. Amcam d0n Almanya'ya ..amabugungokmutsuz. grktrk c.... Siz hangi .. a. srnrftayrz b.....f... ediyorum ......J ii!"..? I I .. aradrnr 7.... Biz gegen yrl tatile a....? .. Neredeydin? Dun seni gok a.? a. Ben 1968'de Trabzon'da a....': r{ li b.'. arryor m:iyum c. ariyorum b.. b. b. dogdunr 4... I I T 1. Dun bir film seyretiiniz....... kaybettiniz c...Sendungokmutlu. etsin b. gittiniz r .....u. Ben gegen yll6$renci I I T de$i1.. geldi mi Paranrzr a........? a...J ...... 4.. dogduk b.. gimdio!renci. galrgtrn c.. geldik mi nerede . Grizel .? kaybediyorsunuz b.....T T T T T T T T 1i ...t r. srnrftaydrnrz c...i-i '... gitii c.......... ........ grkryoruz t") ' . Yarrn erken . Biz gegen sene Urdrin 5... dofidular c...iltl....... saat ka_qia c.......

. ............. Televizyon kadrn gok yaglr... Partide yemekler lezzeili ...'.. 1 3..:1 .......... Benim kitabrrn burada.. ii. .. o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor..ilLii B... kitabrm...i iffi {'ffi li{i1........ffi nir rl : ir1 : ....... .. derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<. 8....... ... resimler qok ilging.. Sen...... L1i 1.. Dun hava nasrl. gigekler gok buyuk.. 6. Gegen sene senin sagln uzun.lru] jrj{... Masa... 3.li1......'.... 12. paketi gordun mu? 13....... telefon numaram yanlrg...j'l':i-1]1 ... Bu sera.......'i"i..:'l... dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<..... Hayrr.............hl [ji.. Benim srnrf rm... Dun... garrtada l<itabrm var.... Posta kutusu... yemegi liinr yedi? Bugun...........'..:... Frrol ? Ayge hafta sonu . 10. Benim 2. 7.. :: l. . Onun arabasr.? 15. 4.. ...... Teneifuste 14..? Evet......... 11.. dorl o$renci ispanyol.... 5.. Sandalyenin a|t.. Teneffuste nerede............-) 9...^. TOIilEF'. srnav zor Hayrr...... nrel<tubu lrAlA almadrm.. senin.:... nerecje? 9.. t: { a'3 un^ c lltr-ii.........' '... Srnav zor Evet..... .

ril .....' tastamam pespembe yusyuvarlak br... j . kalemi masa...... . ..q'.-'... + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + .1...... hesap garglya uy maz. Once.1... .... '="1.......".. il.....: basbaya$r'. bbsbelli..."... i : beyaz $tr# bos . i.............. i li. + mosmor . + ..1i:!'fi. .. ... 6gretmenin kimdi? Qankaya'da.... ...lis ..'.i + ....'iil . .'. {. (:'ii ...ta... elbiseyi be!endirn... dersleri yapmayacadrz.isbutirn r:iiffi . 20...... 18.nrn ustUne koy.. ii + tertemiz '.. ^.. .. --. 21. .. '. 14.ii evim iki odalrydi.rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc. Vitrin.. H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'.. T}flSKA ' . Haziran ayt. Gegen yt1.i!.ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr .1..:.t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : ..'''''.... L)J l^J r)m r ... E1. 1 .-]:] 17.Beyo$lu 15. ... . adamt tanryor musun? 19.. Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da..'....rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !... Yan masa.. Ev. l ...... * dosdodru ...)'stmsrcak .t::P1(: .""".yemyegil ' p...: .+:[jr--Tii i. restoranlarr seviyorum...... Aydanur...un 22... gunduz gevre 0i:jir*u !$ i. hem daha guzet... :: ' ''..r gargabuk .-:.... gimdi...-j rJ : 'i-..... .t.1/6... evim hem daha b0yuk.. l.. ....'l . 6.l 1 :lr .:i .. Ir.. mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca .: r 'StCak ''.

......1a2e........... grin 6nce bir kazak aldim..temiz.......:. (4) insarrlar...-.......''. T0lin'in saglarr dalgah. BugUn du... Dun pazardaki sebzeler .. Fakat..........1'j i................'.. t:rkes g: guzeldi... r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C .b0g oluyep......... irgrn iginde (B/ hissettinr.. [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr...".i-j ...:'Ei+iirlj" : l.."......i... !.mavi.tamam b*=€ i:i.....i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu... dans ettil<..... zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel.. babamdan bana bii odul.. her gey gok guzeldi.. Sevgilerirnle.... N4ezuniyet toreni gok guzel oldu.:si g€......J^......koca bir ganta ile gidiyor. -:r gey ar. Buraya seninle iej^r.i : -::ai-l<ara'r.-^... cana yakrn..'.....san ve ... 2.... yogu-. Onu gok oziecjirn. 6.....r-L. gun hava yagmurlu ve soouk........hava....... -ri....... cigekler sc ir.. Serap her gtin okula ...^ :=.. Geceleri cadde ve sol<aklar . b......... 11..: ..... Kazak .f. Onun .srcak ve gokytjzu ...........o r'-r.......... Qol< tile gelmedi.. 3.''...'.. . beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege..taze..... 3...-r rulirdrcii iliitLl e. B...Gokyuzu ?i.. $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c . Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn..G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : ..... Bu tatil. Kendin.'. Bizler . Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu... gimdi onun sag|an .. Drin onun saglarr .......krsa4..... Ewelki akgam elektrik kesildi..u2un. Dun vazodaki gigei<|er.iz.... .= .iyon 10..(s)sat0n.. _:::in nrez...:. .. anra trlaciye'nin saglarr .. Bu Kendine iyi bak....... (3).....rsabadayrrHava oldukga giizel..j 3.'.... Herl<es.. Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr.......... ... Her yer .. b-:-....: ....siyah ve...Ail... . Dun hava..... e.: : .. . .....Dr'u {nrmclo"... ..... yr11 Senide gok czledirn........karan1k a.5r. Burasr harjl<a bir yei..Utyuir\..d|2..'. yedik.!& iriii.....mavi...l mi? l. -:::'arr da q. ......=*: l.9irin bir l<edisi var. ic:..... .... lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _. llanrci. Geq saatlere kadar eglendil<...jd:_ ri 7'Tatjldedeniz.'....... her 5: agaglrk ve ..:gun kuaic re gitti.. 5......".lji. iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir . ..

? Seni cok ara... geleyim........ .... Gdruguruz.......... ama evde yok. Akgama gorugilruz.... ilaglarrnr ver........... Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev....itli* iij...... Sabah gocuklarla alrg verige grk....i- ": ::1"'1... sohbet eclelinr biraz Peki. .. Ahmet 1........ gegen hai- ta hasta... f-'1........ ? 2...i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet.. DUn nerede . Cracian anneme u[ra. .. yapit? 5..... Ahmet dtin gece .. ..'... Ahmet'i anvor? fiii:... Sonra arabamr tamir_ gdiur........-.... . lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet."....... kal.'. Ahmet . annesine u$radr? 4......= -_ ---:.... oturalrm...'i:r...*-:r ..... Ahmet d0n gocuklarla .............. gitti? 3... daha iyi. yann cumartesi.... Ahmei'in egi annesi igin......... Evet.. cjl ( )ifl ) ..........'l... gel. dun gok isim var. Ogteye kadar ciye clolag .. Ahmet ............ --_) ii- . ... Dun gece oracla yap... .

... l(ardeginin adr 8ii1ent ..... . Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair.....a .''... Srrrav 2ot. 3......? . busrin / ir...'' '.. Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2..? 2.... . Pazardaki meyve ve sebzeler taze .......... ........rr. Telefondaki AIi degil ....r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim.'.....i. / o.'? 6.. 1.......? ..n" 5.'''.? ? 4......iffi 6.. akganr / ne / drln / yemek / var .... .'. sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7.'...........

. kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i ... ama ........ (yag-).i'....... Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum. otelde ...'.. ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm..'.. bu sabah servis bozuldu. 4.. bu sabah d. (kat-) ..'.. Biz her yrl tatilde bir .:':'.. ama . ...... ama 5. l' .'.....".... gunku yarrn srnav var. bu yrlgok . (bin-) (galt9-).:.. e.r...i!:iirl ''lif 4.....: r.'.. gegen yaz gadrrda c..=...... harikaydr. bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg .. O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got...... (bin-).. ti:': i lrli.ii .. Krgrn Erzurum'a gok kar .................1li:il1 'r. ama ...'...1:lli (ya[ma-). .-. 3.'..i . otobuse .00'da b. (kal-). 1.iiirliiiliil..1'ii .... a8.. (kal-). a..t. Derya her akgam kitap . (oku-)..... Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2.. .

Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri. t. \it I I \i r\ r1 . pahalr ve oldukga kalabaltk.i ml#i1 I i . en onemli ba$ltyor. Deniz ve Bofiaz. --" I --9n "": --- -i J L. Turkiye'nin bagkenti. 1..jl il Bii5rg... _ "i 3.i':lrf .i"ir'li. P'!*rr'i Yorlt .1 . Asya'da. Bo$az'daki iki k6prU. Filon'la i 4. dunyantn en kalabalrk ulkesi..--':_*_-"::.i{r.j ---t 2.yoiel. iki l<rtayt birbirine : I i._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d. i:_:_:_* -"''*.. -gzelligi.__./\ it ilffi HI i{ ttl .

17. Yerdeki . gigekler 6luyor. i' . tablo Van Gogh'un. Bu dizideki 23. Benim odamdaki 17. Bendeki 7. gantayr geiir.l':. piramitler dirnyaca unl u. ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () . 3.. 1 15.r' . krzarrldrk bu yUzden. Balkondaki 4. bu lekeler de ne? '13. ktztn adt neydi? r 21. E ' :.. ::.L'. r'xr. yaglr adam kim? . 3. hayatrnrz zor mu? 5.l. 12. 6.. Partideki 4.: CT -cri . bilgisayarrm bozuk. i li. kalemi gsp sl. arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum.' I '.1 1. sandviclerde. $u srnrftal<i 14. 23..) Tahtadaki i iyi. 9. Gazetedeki () () () 22. () () () 2. i) () () () 7. Kaprdaki 10. ha\ iran'dan geldi. Kafestet<i 5. tumceleri defterinize yazrn. . Sokaktaki B.. haber gok ilgingti.. B. Trirkiye'deki 14. Televizyondaki (14) 1. oyuncular gok . -. ' '' .Ei 'i r. -"1 *-/ '. tum insanlar gdsteriyi izliyor..>/a) t? r'. Dunyadaki 24.' i .r."-: 1.:. . guzel gtinlerimi anyorum. .:. 12. !-(.. Evdeki 6.. L : :::. 19. Fotofiraftal<i 16.1 20.\l . butun gocuklarr seviyorum.'. filmi daha once gordUm. kuglara gok acryoruz. 22. 9. 5. kim acaba? 11 .. ogrencilerin hepsi l(enyalr. : /\ . . Masadaki 13. 1. 16. 24.n birer tane alrn. 10.. Universitedeki 18. { . Euvarclaki 2.'.8.

on iki 6!rencivar..."......J:"':. i:.... John gok sevinecek... stntf arl<ada9t m Joltn'un ". Saat 08.". '.....pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U.. ve hep birliirit bagliyoruz....." bekli' rurrr. I I I . ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa..-... ..' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk...l-'i. ama ya. .sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h. I kutlayacagrz...[ Jolrn'un . tl-." diyecegiz.. regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum..... ".{=...tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps.'.'.. Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz. soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr.^.' biniyorum' yorum. *--T. .... Z€y'llp. Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana....il"J:."... gok zor... Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma... ....... q. Bazen s0t bazen de . de iqiyortLm.. t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm..... Anta ogretmeninrz .laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz. :tt.. arl(adaglarlnlla. aritl' c. Her sabah erl(enden yiyorum.. domates.CJ)..... ..'. flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t.." dedim.'."..45'te evdeir gtktytl' . Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor....j-jr# :1. ft|utlu yrllar peynir...:."'. aQlyol'unl. Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 . gok seviyor.. Mutlu ytllar sana...! I t T T ccs i..... C. Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor.... cIJ..

ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'..36 ?lEq """""".r111 e.io. """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA .{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep..{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{.{rqrn1 rsEJnB 'ro.rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.s1r€d eLue'u.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .ilpejP uep^e unp -^z-j " """""""".{.rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de. 1o5trq """""".uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '.(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr .{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.t "" o urdrl'1 'lo.:-.lLu unprol3 """"" """'auue """"""".a.(rpe io.eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr.{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e. 1" !p -= *.{rrr5e0 ep.11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe.. 'urn:o.e.{1e1uy -l-.ttpze0 """" ""'rci.{ eUe 'U.rn1 ' -n ue uru.rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e.rleun:L'9 |.{nunlnq epurleugD uru.{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.4€.re1ro.lleA UeLUO '6 'n1>1O.e.(y'g 1u ns:o.{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11.eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.(r>1.

. ve ya$murluydu. Ben gok mutluycum... yaglrst . gehre qok uzal<. T c. . a........ c. d.i C..".. .. ve orada 5u riuzOen yaptyor........'.. .l .... birgol< yemek yaptrlar... Koyde hava biraz serindi......IU Gegen ilkbahar yeleninrin ... O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti.. itk deta k6ye giitim.. samimi ve srmsrcak blr insan. anra bulutluydLr.H. \'egenim iiffi.. Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1.....: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI.....t". Du.. d..' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i ......... d......ir a.r ' :. tr.ri...... deniz kenarrnda.r.... 3.:... Antalya'da.... biraz se" rindi... Ben de .... ve srmsrcaktr..lr.. l(oy...... fr..i$ii:... iii1.. Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr.. gunu gehirdeki gibi salonda deQil. O.. Ye$enimin dugrjntl . igin koye gittik.r.. ama giinegliydi.... a.. l. . .. t t I I ... geng bir doktor ve k6yde yaglyor... Qok ama gok eglendirn..t' I 'i. Her taraf . evli ve il<i gocu$u var. KoyCIrr bu tun insanlan... Yefienim gegen yrl mezun oldu. t t . koyri ..i.. Her gey .. benim igin. Hava gunegliydi .i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '...... .'L 1. ... genci. Birgok akrabamla Orasr bir yerdi. l. Hepsi de gok .... Ozellikie de .... b.. bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor.. daglarrn arasrnda. c. ..i ... yaptrlar. b..

.ti . . Mesut 9ok iyifal bat<ryor... mi... 10. 2.. Hah.. Ben de bir arkadagrma vercjim.... Dun akgam televizyonda Marlon Brando.i.. Tamam..... ... Qok iyi olur.. .. ...... gel<er olsun.....: jl.. Evet. igin de...-'i.... yeni mi aldrn? tanrnrryorum... Bayram 7. masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm... Ebru.. bilmiyorum. gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum.-"1-.....M:I... GUneg 6. '.... Luifen.li il:t '. .. Sizin 9.. gok seviyor... Annem... ........il ]i i . Benimki de orta olsun. bal. Evet.. Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz.. .... ama gok 6nemli... . i:. Aaa. gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi.'-. Vigne 11 . 5.. ama ktz tanryorum.... Hemen yaptyorum...... Eline sagltkl Qok guzel olmug......... Ahmet'in erkek .... I t...... Buket'in gok begeniyorlar..trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1... arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum .J1x . igte kahveleriniz hazrl.. Yabancrlar Turk 3.....-.. Fhmm. Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun.... nefis olmug.... almal< istemiyorum. g6rdrjm... ..t:'il. Size bir Turk kahvesi yapayrm.. Neslihan Afiyet... 12.. ... Falrmrza baksrn Tamam.4 rill lil ...nun eski bir izledim. agtn... ..... . .. i .. Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel... Dun sokal(ta 4... Aaa........ B..

t . Mesui gok iyifal baktyor. kahveyi t. 2. l<ryantet ondan kopar. I I . Neslihan gegen ay ne aldl? 1. Mutfakta ne yapryorlar? 2. cez'reyi b. gekeri d. cezveyi 2. fincanlarr c. yer ayrrlmak istiyorum. I i ! i r . lJesiihan eski buzdolabtnt sattt. dolaptan neyi altyor? a. . Mernnun oldum. kahveyi d. Ebru'dan neyi istiyor? a..?. n n I .rJ) i4) = _E tjlX 1.i. eferrdinr. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3. mt? kel< rica ediyorum..''.'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun. enfes olntug. ltleslihan. Neslihan. gekeri b. F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk.il F Biri yer biri bakar. tuzlu$u c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful