P. 1
pdf

pdf

|Views: 29|Likes:
Yayınlayan: Cristiana Trifu

More info:

Published by: Cristiana Trifu on Apr 05, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2011

pdf

text

original

.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

. srnrftaydrnrz c..'..:..T T T T T T T T 1i . geleyim i-ni c....amabugungokmutsuz. dogdunr 4.. saat ka_qia c. srnrftaydrk t I T T T a....'......... 2.. kaybettiniz c........ grktrnrz 3. Dun srnrfta 6zgur var . 4..'... I I T 1.... Dun bir film seyretiiniz. galrgtrn c...............-...i-i '...? kaybediyorsunuz b... gidiyor f lcn ....... hangi gUn stnav b...': r{ li b...... etsin b. grktrk c..... .... etiim c..... galrgryorsun 9. Ben gegen yll6$renci I I T de$i1. ediyorum ..... hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim. gitii c...-J ) ii ..... b....... gittiniz r ...:.... Biz gegen sene Urdrin 5.. ...? I I ...^........... -.? ....? a..iltl....... Amcam d0n Almanya'ya . grkryoruz t") ' .....? a... gimdi gok iyi...... 3..... a. 6....J .... geldik mi nerede .. Ali...f....u. kaybediyorlar ...Sendungokmutlu...... Siz hangi . dogduk b.. arryor m:iyum c.... Biraz 6nce telefon a....... Grizel .'. Biz gegen yrl tatile a... b.... geldi mi Paranrzr a.... fJJ 1-:l 1. aradrnr 7. Ben ilniversitede gok gahgkan 2..J ii!". Yarrn erken . 7..? 10... Ben 1968'de Trabzon'da a.. iki grin dnce gok hasta. ariyorum b.......... galrgryor b........ Gegen hafta a. srnrftayrz b. dofidular c. Neredeydin? Dun seni gok a.. gimdio!renci.i i.t r...

... :: l..... Benim kitabrrn burada.... Partide yemekler lezzeili ........ nerecje? 9... nrel<tubu lrAlA almadrm... Gegen sene senin sagln uzun.........:1 .. 6.. ...... 4... 3..hl [ji... Benim 2......... TOIilEF'......... Srnav zor Evet... Frrol ? Ayge hafta sonu . Sandalyenin a|t.. Televizyon kadrn gok yaglr....... .... Hayrr....... 10. paketi gordun mu? 13. 7..........'i"i...i iffi {'ffi li{i1.. . garrtada l<itabrm var.. Bu sera... 5. ii..-) 9....:'l. gigekler gok buyuk. yemegi liinr yedi? Bugun... senin.......... Teneffuste nerede.. L1i 1. Teneifuste 14. .....lru] jrj{..... Masa..j'l':i-1]1 . 12.. resimler qok ilging.... Dun... Onun arabasr.... 8... Benim srnrf rm. kitabrm....:..ilLii B...... ..:.^. o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor. derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<.... dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<... telefon numaram yanlrg......... Sen... srnav zor Hayrr. Posta kutusu...li1.. .? Evet. t: { a'3 un^ c lltr-ii...'.'...............? 15.. Dun hava nasrl...... 11.'...' '..... 1 3.ffi nir rl : ir1 : ......... dorl o$renci ispanyol.... .

Vitrin. .. i. + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + ...... i li........ 6.. l....ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr . .".....:.'''''.. 1 .....:i .'.....+:[jr--Tii i. ..1.. L)J l^J r)m r .t.isbutirn r:iiffi . 21..'iil . ii + tertemiz '.: r 'StCak ''.. mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca ....: basbaya$r'... .. ^. .'l ..' tastamam pespembe yusyuvarlak br....Beyo$lu 15..r gargabuk .... T}flSKA ' . 14.... '. Once. (:'ii .1i:!'fi..i + .'. --.1..q'. H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'...-'.. gunduz gevre 0i:jir*u !$ i...'. gimdi.t::P1(: .... Aydanur. '="1...nrn ustUne koy.)'stmsrcak ."""...... Yan masa... elbiseyi be!endirn. ............. bbsbelli..-]:] 17. Haziran ayt.ii evim iki odalrydi. Gegen yt1.i!. kalemi masa. . 18.... 20... * dosdodru . restoranlarr seviyorum.... evim hem daha b0yuk...ril . hesap garglya uy maz.yemyegil ' p.rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc. dersleri yapmayacadrz.". 6gretmenin kimdi? Qankaya'da... .....ta.-j rJ : 'i-..... Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da....l 1 :lr . .... ..-:... + .. Ev. .... adamt tanryor musun? 19.. .. i : beyaz $tr# bos ..1/6.un 22....lis ..1... Ir..... + mosmor . hem daha guzet.. E1.: . l .... j . .... :: ' ''..rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !. il.. {.t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : ..

Bizler ......r-L........ Ewelki akgam elektrik kesildi. llanrci.Ail.....taze.... . ic:...... .''.:'Ei+iirlj" : l....... Onu gok oziecjirn..........''. Geq saatlere kadar eglendil<. Sevgilerirnle.i-j .:si g€......san ve .......... her gey gok guzeldi.. . lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _...... Herl<es. beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege.... 3. 6.... Fakat....... Qol< tile gelmedi. Dun vazodaki gigei<|er...temiz.1'j i..1a2e...rsabadayrrHava oldukga giizel.. 5.... Serap her gtin okula .'. (3)... her 5: agaglrk ve ...=*: l.j 3... Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr. cana yakrn.....= .... Kazak .. e......o r'-r......5r..'..'. babamdan bana bii odul.............mavi. grin 6nce bir kazak aldim... !.b0g oluyep.. t:rkes g: guzeldi.......... gun hava yagmurlu ve soouk...-r rulirdrcii iliitLl e.. [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr.koca bir ganta ile gidiyor. cigekler sc ir. Onun .... B..Utyuir\. 3. Drin onun saglarr .'..........'... yogu-.f...."........ irgrn iginde (B/ hissettinr.:gun kuaic re gitti..jd:_ ri 7'Tatjldedeniz............. .. b-:-... -:r gey ar.d|2..........mavi......: : ..."...tamam b*=€ i:i... Buraya seninle iej^r...'... 2.... -ri.l mi? l. BugUn du.iz..i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu. T0lin'in saglarr dalgah..i : -::ai-l<ara'r....... Dun hava....iyon 10. Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn..: . anra trlaciye'nin saglarr .. Dun pazardaki sebzeler .. Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu..Gokyuzu ?i..:. $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c ....srcak ve gokytjzu .....u2un. .. .. -:::'arr da q. ....". ..i.. 11... Bu tatil.9irin bir l<edisi var.... zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel. Kendin..lji..G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : ....... gimdi onun sag|an ........krsa4.(s)sat0n....:...'....J^....Dr'u {nrmclo"...siyah ve... Geceleri cadde ve sol<aklar ...... .. iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir ...hava.. _:::in nrez.............. yedik. r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C .. .... Burasr harjl<a bir yei.... (4) insarrlar. yr11 Senide gok czledirn....-.^ :=.. N4ezuniyet toreni gok guzel oldu.. Bu Kendine iyi bak.. .. dans ettil<.-^... Her yer ... b......: .......!& iriii.karan1k a.

..'. geleyim..... ... gel. Ahmet ...."... lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet. f-'1.....*-:r .. ? 2..... .. dun gok isim var.......... ama evde yok........ gegen hai- ta hasta...... Evet.'.. sohbet eclelinr biraz Peki............... ......i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet........ Ahmet dtin gece . Ahmei'in egi annesi igin....i- ": ::1"'1........... Ogteye kadar ciye clolag .......= -_ ---:. yapit? 5...... Gdruguruz. --_) ii- . ... gitti? 3..... daha iyi...... Akgama gorugilruz.... Ahmet ..... oturalrm.? Seni cok ara. yann cumartesi. cjl ( )ifl ) .. DUn nerede ............. Ahmet 1...'l... kal... ..... Ahmet'i anvor? fiii:.-..'i:r... Sonra arabamr tamir_ gdiur.. Ahmet d0n gocuklarla . ....... Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev......... ..itli* iij... ilaglarrnr ver. Sabah gocuklarla alrg verige grk... annesine u$radr? 4.. Cracian anneme u[ra.... Dun gece oracla yap..

... Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2.........r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim.iffi 6..'''..... / o...'' '...'? 6...... Pazardaki meyve ve sebzeler taze . sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7..a ............? 2.'.. 1.. Srrrav 2ot... Telefondaki AIi degil ..? ? 4...'..i.. Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair.''.n" 5.? ... ...... akganr / ne / drln / yemek / var . .... ...'.... l(ardeginin adr 8ii1ent .........rr. . busrin / ir.....? . 3...

.... otobuse ..: r.. Derya her akgam kitap . e.... (kat-) ... Biz her yrl tatilde bir ........'...:':'...ii .'... (bin-) (galt9-)....... bu sabah d.'.'.1li:il1 'r...'.-.. gegen yaz gadrrda c.1:lli (ya[ma-). 3..=.. ama 5.... ama ....i .......i!:iirl ''lif 4..'.1'ii .. ama .... otelde .. l' . a..'... ti:': i lrli.".... ...iiirliiiliil. (kal-)..t... (kal-)... Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2. ... Krgrn Erzurum'a gok kar .... bu sabah servis bozuldu... (yag-).i'. (bin-)..:. ama . ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm.. bu yrlgok . Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum. O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got. gunku yarrn srnav var... bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg . (oku-). 4....r. .. harikaydr...00'da b..... 1. a8..... kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i .

1 .yoiel.i{r.__. Asya'da.. _ "i 3. \it I I \i r\ r1 . P'!*rr'i Yorlt . Turkiye'nin bagkenti. pahalr ve oldukga kalabaltk.i"ir'li. Deniz ve Bofiaz._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d.. -gzelligi. --" I --9n "": --- -i J L.jl il Bii5rg.i':lrf . iki l<rtayt birbirine : I i. Filon'la i 4. en onemli ba$ltyor. i:_:_:_* -"''*...--':_*_-"::./\ it ilffi HI i{ ttl . Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri.j ---t 2.. Bo$az'daki iki k6prU. dunyantn en kalabalrk ulkesi. t. 1.i ml#i1 I i .

>/a) t? r'.:. butun gocuklarr seviyorum.. !-(. 3.\l . oyuncular gok . ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () . . : /\ . 1 15. E ' :. 5. Euvarclaki 2.. () () () 2. arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum. Gazetedeki () () () 22. r'xr. 24. gigekler 6luyor. 12. 17..1 1. B. 6. sandviclerde. bilgisayarrm bozuk. kuglara gok acryoruz.. 16. haber gok ilgingti. . tablo Van Gogh'un. Fotofiraftal<i 16. i) () () () 7. 19. Yerdeki . ' '' .:. Evdeki 6. -.Ei 'i r. . hayatrnrz zor mu? 5..l. 9.) Tahtadaki i iyi. 22. Dunyadaki 24. Kafestet<i 5. Bendeki 7. ::.r.n birer tane alrn.' i .r' . filmi daha once gordUm..1 20. 10. . Kaprdaki 10. bu lekeler de ne? '13. krzarrldrk bu yUzden."-: 1.. Universitedeki 18. { . guzel gtinlerimi anyorum. gantayr geiir.L'. $u srnrftal<i 14.: CT -cri . Trirkiye'deki 14. kalemi gsp sl. Masadaki 13.'. 9.' I '. -"1 *-/ '.'. Balkondaki 4. Benim odamdaki 17.. Partideki 4. i' . 1. 3. L : :::.8. i li. Televizyondaki (14) 1.. yaglr adam kim? . ktztn adt neydi? r 21.. 23. tumceleri defterinize yazrn. ha\ iran'dan geldi.. ogrencilerin hepsi l(enyalr. kim acaba? 11 . piramitler dirnyaca unl u.l':. 12. tum insanlar gdsteriyi izliyor. Bu dizideki 23. Sokaktaki B.

gok zor..'. C. regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum.. Mutlu ytllar sana......! I t T T ccs i....[ Jolrn'un . . on iki 6!rencivar. ve hep birliirit bagliyoruz.... Bazen s0t bazen de . flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t...". stntf arl<ada9t m Joltn'un ". ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa.. domates.. t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm. Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma.. I I I . i:. Saat 08. arl(adaglarlnlla. '. :tt. cIJ.. "..il"J:...45'te evdeir gtktytl' ."..".laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz..'.." dedim... John gok sevinecek...^... .. Anta ogretmeninrz ..' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk... Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor..."'. aQlyol'unl.. Z€y'llp.tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps. . soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr.. ... ama ya.l-'i.CJ)...{=. aritl' c.. .. gok seviyor.J:"':....' biniyorum' yorum. Her sabah erl(enden yiyorum.. ft|utlu yrllar peynir. q.j-jr# :1. Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana.......... Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz. Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor..sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h..... tl-......-. de iqiyortLm....'. *--T." diyecegiz.:..." bekli' rurrr..'......".pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U. Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 . I kutlayacagrz.......

{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep.{nunlnq epurleugD uru.11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe.io.1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.rn1 ' -n ue uru.ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'.:-.4€. """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA .{.rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de.ttpze0 """" ""'rci. 'urn:o.36 ?lEq """""".ilpejP uep^e unp -^z-j " """"""""..{rqrn1 rsEJnB 'ro.s1r€d eLue'u.lleA UeLUO '6 'n1>1O..lLu unprol3 """"" """'auue """"""".(y'g 1u ns:o.{ eUe 'U.(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr .rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.t "" o urdrl'1 'lo.{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '.e. 1" !p -= *.rleun:L'9 |.e.eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11.r111 e.re1ro. 1o5trq """""".a.{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{.eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr.(r>1.{1e1uy -l-.(rpe io.{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e..{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .{rrr5e0 ep.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e.

. evli ve il<i gocu$u var.r.:. . Her gey ... Koyde hava biraz serindi....r ' :.... biraz se" rindi. c...... koyri .. Qok ama gok eglendirn.. yaptrlar. benim igin...... t t I I . iii1.. gehre qok uzal<....' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i . Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr.... .ri... ve orada 5u riuzOen yaptyor. O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti. \'egenim iiffi...r.i .H.... ....i.. O. .......i$ii:.ir a. Hepsi de gok .. birgol< yemek yaptrlar.. Antalya'da...... ve ya$murluydu....... b. d.. Du.. T c..i C...... ..IU Gegen ilkbahar yeleninrin .. l. Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1..... genci. a..lr... itk deta k6ye giitim.i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '. Ozellikie de . igin koye gittik...'L 1.. geng bir doktor ve k6yde yaglyor.l .. ... c..".. KoyCIrr bu tun insanlan....'..t". samimi ve srmsrcak blr insan.. daglarrn arasrnda. Ben de .. l(oy.: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI... Birgok akrabamla Orasr bir yerdi.. b. yaglrst ... d...... anra bulutluydLr... ama giinegliydi... . Her taraf . ve srmsrcaktr. Ye$enimin dugrjntl ... a.. tr. gunu gehirdeki gibi salonda deQil..... Ben gok mutluycum.. Hava gunegliydi . ..t' I 'i... Yefienim gegen yrl mezun oldu. deniz kenarrnda...... d. bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor. t t . l.... fr. 3....

.. bilmiyorum. 10.. Aaa.J1x . . Yabancrlar Turk 3.....ti . Size bir Turk kahvesi yapayrm. Neslihan Afiyet. igin de. Aaa. yeni mi aldrn? tanrnrryorum. .... .. I t. Buket'in gok begeniyorlar... Annem... masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm. .. Dun akgam televizyonda Marlon Brando.. Vigne 11 ... Ahmet'in erkek ...il ]i i ...... i:.........4 rill lil ...: jl.. '...t:'il.. ama gok 6nemli.'-. Qok iyi olur.-"1-...... igte kahveleriniz hazrl. Eline sagltkl Qok guzel olmug...........-.... ... Evet. Hemen yaptyorum.. .... GUneg 6. Ben de bir arkadagrma vercjim.... gel<er olsun.... Fhmm.... Ebru.. 12.. Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun. Dun sokal(ta 4........ i ... agtn. arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum ... almal< istemiyorum..... Falrmrza baksrn Tamam. Bayram 7.. Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel. ...... gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum. Luifen....-'i. Hah.. nefis olmug. 5.. gok seviyor.. bal. .. 2..nun eski bir izledim... mi..trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1. Sizin 9.... Mesut 9ok iyifal bat<ryor. Evet..M:I... .. . Benimki de orta olsun. .. gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi... ..... g6rdrjm..... B.... ...i......li il:t '. ama ktz tanryorum. Tamam.... Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz..

gekeri d. tuzlu$u c. Neslihan gegen ay ne aldl? 1.'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun.?. F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk.il F Biri yer biri bakar. . eferrdinr. Neslihan. yer ayrrlmak istiyorum. mt? kel< rica ediyorum. I I . Ebru'dan neyi istiyor? a. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3.''. dolaptan neyi altyor? a. gekeri b. l<ryantet ondan kopar.rJ) i4) = _E tjlX 1. ltleslihan. cez'reyi b. fincanlarr c. 2. Mernnun oldum..i.. t . Mesui gok iyifal baktyor. cezveyi 2. I i ! i r . enfes olntug. kahveyi t. lJesiihan eski buzdolabtnt sattt. n n I . Mutfakta ne yapryorlar? 2. kahveyi d.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->