.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

iki grin dnce gok hasta... grkryoruz t") ' .. 3.....^.....? a.... ariyorum b.. gidiyor f lcn ... grktrk c...... hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim.. 4... ediyorum . geldi mi Paranrzr a.. arryor m:iyum c.J ii!"...... geldik mi nerede .. Dun bir film seyretiiniz.. Grizel ...? 10......'........ 7. gittiniz r ....T T T T T T T T 1i ... Amcam d0n Almanya'ya .......... Gegen hafta a. dogduk b..... kaybediyorlar .......... b. galrgryorsun 9......i-i '.amabugungokmutsuz..... gimdi gok iyi.....-......... kaybettiniz c....... Neredeydin? Dun seni gok a.J ... 6.. etsin b. Yarrn erken . .'.... 2.t r... etiim c.. aradrnr 7.... srnrftaydrnrz c.. a.... Ben ilniversitede gok gahgkan 2.. hangi gUn stnav b.....i i.. Ali. Biraz 6nce telefon a.. dofidular c.... fJJ 1-:l 1.. Biz gegen sene Urdrin 5....? kaybediyorsunuz b....? I I . galrgryor b.... -.... I I T 1.. srnrftayrz b. gimdio!renci.? .-J ) ii .... Siz hangi ... gitii c..iltl.. Ben 1968'de Trabzon'da a....Sendungokmutlu....? a.....'.. Biz gegen yrl tatile a.... srnrftaydrk t I T T T a....:........u........:. dogdunr 4.. . saat ka_qia c. geleyim i-ni c.': r{ li b........... grktrnrz 3.... b..'. Dun srnrfta 6zgur var .... Ben gegen yll6$renci I I T de$i1.f... galrgtrn c.

........... .... Dun.-) 9.. Masa..... Onun arabasr..j'l':i-1]1 . resimler qok ilging. nerecje? 9.. telefon numaram yanlrg...... Benim kitabrrn burada. 6. . Benim srnrf rm...'......? 15...... garrtada l<itabrm var.. dorl o$renci ispanyol..... 3..........:.......... gigekler gok buyuk.... Televizyon kadrn gok yaglr.lru] jrj{.......'................hl [ji... nrel<tubu lrAlA almadrm..? Evet. ... Frrol ? Ayge hafta sonu . 12... 4. :: l.ilLii B. Hayrr....... Benim 2..... o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor....^.. Sandalyenin a|t... Partide yemekler lezzeili ...' '.... . yemegi liinr yedi? Bugun.'........... srnav zor Hayrr.. derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<.. Sen... Gegen sene senin sagln uzun..li1.......... 7.. Srnav zor Evet... Posta kutusu. paketi gordun mu? 13. 1 3. TOIilEF'.... ....... 10. Teneffuste nerede... t: { a'3 un^ c lltr-ii. kitabrm...:'l.... 11..... dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<. ..... Bu sera. .... L1i 1... 8... Dun hava nasrl. ii....i iffi {'ffi li{i1......:1 ...... Teneifuste 14. senin.......:.. 5.ffi nir rl : ir1 : ...'i"i.

.-:. L)J l^J r)m r .. {..'''''......nrn ustUne koy. Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da... Ev..t::P1(: .1. .-j rJ : 'i-..... Yan masa. gunduz gevre 0i:jir*u !$ i... evim hem daha b0yuk.1/6. 21..)'stmsrcak . il. .. adamt tanryor musun? 19.. ^.:i . kalemi masa...lis .....' tastamam pespembe yusyuvarlak br..... ...... '="1. .Beyo$lu 15...... l ..q'.. 14.... Haziran ayt.'... (:'ii .i!..... --.... '..."""...ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr ....t. . ..1.. . l. restoranlarr seviyorum....i + .. + mosmor . 6gretmenin kimdi? Qankaya'da.ril . H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'...ta.'l ... ii + tertemiz '.-]:] 17.rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc. mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca .'iil ...+:[jr--Tii i. 6.1... Ir.... gimdi... . T}flSKA ' . Once.. + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + .. 18.... + . .ii evim iki odalrydi....... .... 20.'........: r 'StCak ''...yemyegil ' p. Aydanur. Gegen yt1. E1.1i:!'fi.isbutirn r:iiffi .-'... 1 .. :: ' ''...l 1 :lr . i li. j ."...rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !........ i : beyaz $tr# bos .........: basbaya$r'. i.t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : ."..:.'.. * dosdodru ..: . Vitrin. hem daha guzet... ... hesap garglya uy maz.. elbiseyi be!endirn..r gargabuk . .. dersleri yapmayacadrz. ...un 22.. bbsbelli..

. Serap her gtin okula .......krsa4.... yedik..iyon 10. 2.... Burasr harjl<a bir yei. BugUn du. gun hava yagmurlu ve soouk..karan1k a...... e....Utyuir\... N4ezuniyet toreni gok guzel oldu... ..... anra trlaciye'nin saglarr ..-r rulirdrcii iliitLl e........b0g oluyep.1'j i.... her gey gok guzeldi....rsabadayrrHava oldukga giizel.........i : -::ai-l<ara'r..........Dr'u {nrmclo"...... .mavi.. Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn...lji. yr11 Senide gok czledirn.i....(s)sat0n.:........ Geceleri cadde ve sol<aklar . Geq saatlere kadar eglendil<. Dun hava.: .. cana yakrn. Onun ...9irin bir l<edisi var...'...u2un.....mavi.....siyah ve.^ :=. zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel.srcak ve gokytjzu ........... 6. [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr.. cigekler sc ir.. Bu Kendine iyi bak.. her 5: agaglrk ve .... yogu-. .Ail. Qol< tile gelmedi. .!& iriii...... 3............. 11....: : .. Her yer .. (3)....:si g€..... llanrci....:... Bu tatil.. b..jd:_ ri 7'Tatjldedeniz....:gun kuaic re gitti... Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu.r-L..1a2e.. 3...d|2.....iz...... Dun vazodaki gigei<|er....:'Ei+iirlj" : l...."..f.. gimdi onun sag|an . Kendin..'... _:::in nrez.=*: l.. ... B. Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr....'.. b-:-. Herl<es.5r... .... T0lin'in saglarr dalgah...J^.. -:r gey ar.. lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _... .....''..... !. grin 6nce bir kazak aldim..... dans ettil<. iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir . Buraya seninle iej^r....= .. ................ Onu gok oziecjirn............... Dun pazardaki sebzeler ... $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c ....l mi? l..taze........ Sevgilerirnle. ic:.......temiz........i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu..'....'. irgrn iginde (B/ hissettinr.koca bir ganta ile gidiyor.. -:::'arr da q....G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : .. Drin onun saglarr .... 5..i-j .". Kazak .o r'-r. -ri. (4) insarrlar.. . t:rkes g: guzeldi.........Gokyuzu ?i.tamam b*=€ i:i.....san ve ..-...: .. beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege........'.. babamdan bana bii odul. Bizler ...".hava..j 3... . Ewelki akgam elektrik kesildi. r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C ..''..'. . Fakat..-^.......

......i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet.. gitti? 3.. Dun gece oracla yap...... Sabah gocuklarla alrg verige grk... cjl ( )ifl ) . Evet.... gegen hai- ta hasta.......? Seni cok ara........ Ahmet 1... Ahmet dtin gece .. sohbet eclelinr biraz Peki... Gdruguruz..*-:r ..... geleyim. Ahmet d0n gocuklarla .... DUn nerede .-..... Cracian anneme u[ra.. lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet.......... Sonra arabamr tamir_ gdiur..."........ ama evde yok...= -_ ---:.. ..................... f-'1. --_) ii- ..'l...... yapit? 5. Ahmet ... dun gok isim var.. Ahmet'i anvor? fiii:.'. kal... ... ...... gel.. daha iyi........ oturalrm.... Ahmet ...... yann cumartesi.. ......... annesine u$radr? 4. Akgama gorugilruz... ..'... . . ilaglarrnr ver..... ? 2....itli* iij... Ogteye kadar ciye clolag .......... Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev..i- ": ::1"'1..... Ahmei'in egi annesi igin..'i:r...

... 3. Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair. .... ............... ......iffi 6.'..........? . / o.. akganr / ne / drln / yemek / var ...? 2.? ? 4.'''....rr...a .r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim.... Telefondaki AIi degil .. 1.'....'' '. Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2. Pazardaki meyve ve sebzeler taze .n" 5..... sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7. busrin / ir. ...? .........'? 6... l(ardeginin adr 8ii1ent .''...i......'.... Srrrav 2ot.

.....t.i!:iirl ''lif 4....'.iiirliiiliil... 3..-..... 4.1:lli (ya[ma-).......: r.. l' ... Derya her akgam kitap .i ..". bu yrlgok .'.:':'. bu sabah d. otobuse ... e.1'ii . ti:': i lrli. ama 5........ (yag-).. (bin-).. kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i ... ama .00'da b.... Biz her yrl tatilde bir ...... O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got.'....i'. ama .. ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm. (kal-).. a8.. a. gunku yarrn srnav var. (oku-).:. 1. . (kat-) .'.... otelde .. bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg .......=.ii . Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum........r.'. bu sabah servis bozuldu. (kal-)..1li:il1 'r....... ama .. Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2.. ...'... .. Krgrn Erzurum'a gok kar . harikaydr..... gegen yaz gadrrda c....'. (bin-) (galt9-)..

i"ir'li. \it I I \i r\ r1 . --" I --9n "": --- -i J L. P'!*rr'i Yorlt . _ "i 3..jl il Bii5rg.i':lrf . pahalr ve oldukga kalabaltk.yoiel.i ml#i1 I i .__. Turkiye'nin bagkenti.j ---t 2.--':_*_-"::. Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri. t. iki l<rtayt birbirine : I i.../\ it ilffi HI i{ ttl . 1.. Bo$az'daki iki k6prU. en onemli ba$ltyor._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d.1 . -gzelligi. dunyantn en kalabalrk ulkesi. Asya'da. Deniz ve Bofiaz.i{r. Filon'la i 4. i:_:_:_* -"''*..

.:.' I '..>/a) t? r'. 3. ogrencilerin hepsi l(enyalr. krzarrldrk bu yUzden. i) () () () 7. ::.Ei 'i r. 5. hayatrnrz zor mu? 5. butun gocuklarr seviyorum. Bendeki 7. 12. 10. B. tumceleri defterinize yazrn.n birer tane alrn.'. haber gok ilgingti. gigekler 6luyor. bu lekeler de ne? '13. i' . Balkondaki 4. L : :::. () () () 2. gantayr geiir. ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () .r' . Kafestet<i 5. Fotofiraftal<i 16. Trirkiye'deki 14. 9. sandviclerde. Benim odamdaki 17. kuglara gok acryoruz. 6."-: 1.\l .L'. bilgisayarrm bozuk. 1. Yerdeki .. E ' :.: CT -cri . Dunyadaki 24. ..1 1. r'xr. ' '' ..:..1 20. 22. arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum. 24.'..l. Kaprdaki 10. 23. Bu dizideki 23.. $u srnrftal<i 14..r. Euvarclaki 2. Partideki 4. : /\ . .' i . piramitler dirnyaca unl u. -.8. Televizyondaki (14) 1. kim acaba? 11 .. 9.. ha\ iran'dan geldi. yaglr adam kim? . guzel gtinlerimi anyorum.) Tahtadaki i iyi. 19. . -"1 *-/ '. !-(. 3. 16. oyuncular gok . tum insanlar gdsteriyi izliyor.l':. Evdeki 6. filmi daha once gordUm. { . Gazetedeki () () () 22. 17. ktztn adt neydi? r 21. i li. tablo Van Gogh'un. kalemi gsp sl. Universitedeki 18. Sokaktaki B.. 1 15. 12. Masadaki 13.

. i:. Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 .CJ)..... soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr. aritl' c.'.. Anta ogretmeninrz .. I I I ... . gok seviyor..... Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma...... arl(adaglarlnlla."'.. de iqiyortLm.. .. Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana. C.. aQlyol'unl...il"J:..! I t T T ccs i.. *--T.{=... "..".........'. '. Z€y'llp.' biniyorum' yorum."... domates.. Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz. flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t..:.' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk. ft|utlu yrllar peynir..'. gok zor.45'te evdeir gtktytl' .." dedim.. Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor..... :tt... John gok sevinecek..laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz.l-'i.. I kutlayacagrz...".." bekli' rurrr. cIJ. Bazen s0t bazen de .[ Jolrn'un . stntf arl<ada9t m Joltn'un "... ..sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h... regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum.^. t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm. ve hep birliirit bagliyoruz.J:"':. Her sabah erl(enden yiyorum.... q...tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps."... ..-. ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa... on iki 6!rencivar.." diyecegiz. Mutlu ytllar sana. Saat 08.'.....j-jr# :1....... .. Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor. ama ya. tl-..pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U...

4€..t "" o urdrl'1 'lo.uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '.:-..{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep.11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe.{rqrn1 rsEJnB 'ro.{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .(rpe io.io. 'urn:o.eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr.{rrr5e0 ep.36 ?lEq """""".{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .{nunlnq epurleugD uru. """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA .1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.re1ro. 1" !p -= *.r111 e.s1r€d eLue'u.{ eUe 'U.rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de.{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{.a.rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e. 1o5trq """""".rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.rn1 ' -n ue uru.ttpze0 """" ""'rci.lleA UeLUO '6 'n1>1O.ilpejP uep^e unp -^z-j " """""""".{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e.ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'.eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.(y'g 1u ns:o.(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr .e.(r>1.e.i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .lLu unprol3 """"" """'auue """"""".rleun:L'9 |.{.{1e1uy -l-..

..... \'egenim iiffi.....t"....... Ben gok mutluycum.....".. koyri ... Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1.... Qok ama gok eglendirn. Her gey . Koyde hava biraz serindi.' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i . gehre qok uzal<...i .... l(oy. Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr.... Antalya'da.. daglarrn arasrnda... O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti. d... b. c. ... bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor. . evli ve il<i gocu$u var. ve ya$murluydu. . l... . Du.i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '...'L 1. geng bir doktor ve k6yde yaglyor... O.. fr..r ' :. l.ri.........'. t t I I .t' I 'i. c.i. ve srmsrcaktr. Birgok akrabamla Orasr bir yerdi... iii1... birgol< yemek yaptrlar.. T c... Hepsi de gok .. 3...... a. genci....ir a. . deniz kenarrnda......H..... .i C. ama giinegliydi.r. benim igin... gunu gehirdeki gibi salonda deQil..:.... t t . tr..i$ii:.: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI.. samimi ve srmsrcak blr insan......... d.... a.... itk deta k6ye giitim..... yaptrlar.. . b..... Ozellikie de . igin koye gittik. yaglrst ..l ..r... Ye$enimin dugrjntl . ve orada 5u riuzOen yaptyor.. anra bulutluydLr. Yefienim gegen yrl mezun oldu. d.IU Gegen ilkbahar yeleninrin . biraz se" rindi.. Her taraf . Hava gunegliydi ..lr.... Ben de .... KoyCIrr bu tun insanlan..

almal< istemiyorum. yeni mi aldrn? tanrnrryorum. ...... B.... Hah. Ben de bir arkadagrma vercjim. Eline sagltkl Qok guzel olmug.. Ahmet'in erkek .. Size bir Turk kahvesi yapayrm..-'i.. 10... mi. ama ktz tanryorum... Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun. Yabancrlar Turk 3.. nefis olmug...... ..trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1......-"1-....: jl.. '. ama gok 6nemli... Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel...J1x . . Bayram 7.. ... Hemen yaptyorum..i. Evet..... Qok iyi olur.. . Vigne 11 ... ..... Benimki de orta olsun. Annem..... gel<er olsun. Dun akgam televizyonda Marlon Brando...... i ... arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum . bilmiyorum.. Sizin 9.... Mesut 9ok iyifal bat<ryor.. igte kahveleriniz hazrl. ..t:'il........... Neslihan Afiyet. 12..4 rill lil ... Fhmm. gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum. gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi. masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm.. Aaa. .... Ebru.. Buket'in gok begeniyorlar.... Falrmrza baksrn Tamam....li il:t '...... Evet.ti . bal.... i:.. I t.'-..... Luifen........ igin de. .... Aaa. Dun sokal(ta 4.. .M:I..... agtn.nun eski bir izledim. .. GUneg 6..-. 2. 5. Tamam.. ..... gok seviyor. Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz...il ]i i . ........ g6rdrjm....

i. Neslihan. Ebru'dan neyi istiyor? a.rJ) i4) = _E tjlX 1. gekeri b. Mernnun oldum. . kahveyi t. Neslihan gegen ay ne aldl? 1. fincanlarr c. yer ayrrlmak istiyorum.. I i ! i r . I I .''. eferrdinr. tuzlu$u c. mt? kel< rica ediyorum. F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk. lJesiihan eski buzdolabtnt sattt. t . cezveyi 2. gekeri d. 2.il F Biri yer biri bakar. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3.'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun. ltleslihan.. dolaptan neyi altyor? a. n n I . l<ryantet ondan kopar.?. Mesui gok iyifal baktyor. enfes olntug. cez'reyi b. kahveyi d. Mutfakta ne yapryorlar? 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful