P. 1
pdf

pdf

|Views: 29|Likes:
Yayınlayan: Cristiana Trifu

More info:

Published by: Cristiana Trifu on Apr 05, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2011

pdf

text

original

.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

. saat ka_qia c... grkryoruz t") ' ....? a.. Biz gegen yrl tatile a.. galrgryorsun 9.... Grizel ...... 3..... etsin b.t r. srnrftayrz b.. grktrk c.......amabugungokmutsuz.. 6.T T T T T T T T 1i ..Sendungokmutlu.... b.... -.......-J ) ii ...... gimdio!renci....i i.... gitii c... kaybettiniz c.... Biraz 6nce telefon a.i-i '.. Amcam d0n Almanya'ya .... 4. dogdunr 4.'......? 10.. dogduk b..... Siz hangi ....... srnrftaydrk t I T T T a.. 7......... ...... I I T 1.iltl... ediyorum ...... galrgtrn c.. geleyim i-ni c........J ii!".. Gegen hafta a.. Neredeydin? Dun seni gok a.. b. grktrnrz 3. hangi gUn stnav b....'......f..:...... Dun srnrfta 6zgur var ....... dofidular c. geldik mi nerede .............. hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim. 2..u.. gittiniz r ..? I I ..... fJJ 1-:l 1. gidiyor f lcn ....... iki grin dnce gok hasta..... Ben 1968'de Trabzon'da a. geldi mi Paranrzr a..... Ali...'.... srnrftaydrnrz c.:.? kaybediyorsunuz b.. Yarrn erken ...'....-... galrgryor b. etiim c....^..? .. arryor m:iyum c........ Ben ilniversitede gok gahgkan 2.': r{ li b.. kaybediyorlar . aradrnr 7. ... Dun bir film seyretiiniz. a.... gimdi gok iyi. Ben gegen yll6$renci I I T de$i1.J .. Biz gegen sene Urdrin 5.... ariyorum b.? a..

.. paketi gordun mu? 13....j'l':i-1]1 .li1...... 12..... o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor. Benim 2. Srnav zor Evet. Benim kitabrrn burada.. 7.......i iffi {'ffi li{i1...... . Teneifuste 14...^...ilLii B..... Onun arabasr... ... derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<.. Sandalyenin a|t... yemegi liinr yedi? Bugun...... L1i 1...... Dun.... Posta kutusu. telefon numaram yanlrg.. Bu sera............ .....'.... Sen.'.. 8.. Gegen sene senin sagln uzun.hl [ji...............:....... :: l...:1 ....-) 9... resimler qok ilging.... 1 3.. 3. ii. . 5... 10........ 11..' '... kitabrm.. Partide yemekler lezzeili . 4........... dorl o$renci ispanyol. nerecje? 9.? 15. Teneffuste nerede... dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<..lru] jrj{.. t: { a'3 un^ c lltr-ii..... srnav zor Hayrr. TOIilEF'... senin... nrel<tubu lrAlA almadrm.. Televizyon kadrn gok yaglr......ffi nir rl : ir1 : . ..? Evet.... Masa. gigekler gok buyuk....:'l... 6....... Frrol ? Ayge hafta sonu .......'.....:.....'i"i... garrtada l<itabrm var.. Dun hava nasrl. Benim srnrf rm..... ....... .... Hayrr..

.ril ..nrn ustUne koy..t::P1(: .... 20.. mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca . Ev.... 14...1/6.rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc.l 1 :lr .. + mosmor .. dersleri yapmayacadrz. gimdi. :: ' ''..rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !..-'. H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'. . .... Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da.. i.'.. T}flSKA ' .... E1... elbiseyi be!endirn. .. (:'ii . . .t.. --. 18. gunduz gevre 0i:jir*u !$ i... Aydanur. il.)'stmsrcak ...: . i : beyaz $tr# bos . Once.". l.t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : ..'.. i li.....lis . + . + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + . l ....-j rJ : 'i-..."..Beyo$lu 15. j ....+:[jr--Tii i. hesap garglya uy maz.:i ...un 22..... ^.'l . 6gretmenin kimdi? Qankaya'da..... evim hem daha b0yuk.. 1 . 21.....r gargabuk ..isbutirn r:iiffi ....q'....i!.... 6...1. ......-]:] 17. * dosdodru ..ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr . . L)J l^J r)m r ...-:..:.yemyegil ' p.. '....... Ir....'''''.: basbaya$r'..... kalemi masa.. .. Yan masa.... . adamt tanryor musun? 19.. hem daha guzet.........1........ Gegen yt1.1i:!'fi.'... ii + tertemiz '..: r 'StCak ''. .1...... Vitrin. restoranlarr seviyorum. {....ii evim iki odalrydi. '="1...ta.i + ...... .'iil .. Haziran ayt. . bbsbelli.. .' tastamam pespembe yusyuvarlak br."""..

Ail.. 2. ... Geq saatlere kadar eglendil<. irgrn iginde (B/ hissettinr.. Drin onun saglarr ...Dr'u {nrmclo".. 6.-^.. anra trlaciye'nin saglarr .......... Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn.". T0lin'in saglarr dalgah...:gun kuaic re gitti.....temiz....i-j . zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel.. Bu tatil.. (3). !.......''. Dun hava.. Dun vazodaki gigei<|er. Bu Kendine iyi bak.....i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu........ [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr... -:::'arr da q........ her 5: agaglrk ve ...:..b0g oluyep...........'....... dans ettil<...krsa4.i.......san ve . 11. llanrci.d|2.... ...G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : ....f.. Kazak .. Kendin...lji.... grin 6nce bir kazak aldim...... $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c ......... cigekler sc ir..... Fakat...tamam b*=€ i:i........ ic:. -:r gey ar...: .J^.^ :=..'..'.koca bir ganta ile gidiyor..... yogu-.....: .. t:rkes g: guzeldi.... ........Utyuir\. yr11 Senide gok czledirn..... .rsabadayrrHava oldukga giizel....= ..i : -::ai-l<ara'r. 3. ..... ..". Onu gok oziecjirn..-.taze..o r'-r....1'j i... 5... e.... .. b-:-..Gokyuzu ?i.jd:_ ri 7'Tatjldedeniz.. gun hava yagmurlu ve soouk.. beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege. BugUn du..srcak ve gokytjzu .l mi? l..............'. cana yakrn. Her yer .. Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr...r-L.: : .. Dun pazardaki sebzeler .'........... Herl<es.. 3....(s)sat0n... Burasr harjl<a bir yei..iyon 10. Ewelki akgam elektrik kesildi. Geceleri cadde ve sol<aklar .....!& iriii. ......mavi..karan1k a......... babamdan bana bii odul..5r... B.:'Ei+iirlj" : l..'..siyah ve..9irin bir l<edisi var. Sevgilerirnle. b. lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _...........j 3.=*: l......... Bizler . Onun ...-r rulirdrcii iliitLl e.....1a2e..... Buraya seninle iej^r... ............. . gimdi onun sag|an ...'.. iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir .......hava..... (4) insarrlar...."..... r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C . ..iz.. _:::in nrez.''...mavi.. yedik. -ri... Qol< tile gelmedi. N4ezuniyet toreni gok guzel oldu.. Serap her gtin okula .. her gey gok guzeldi....u2un..:si g€.....:... Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu...

......... DUn nerede .= -_ ---:........ Ahmet'i anvor? fiii:. Ahmet dtin gece ... ? 2...i- ": ::1"'1... kal... annesine u$radr? 4... Gdruguruz...........".. .....i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet. Akgama gorugilruz............ .................... . Sonra arabamr tamir_ gdiur. ilaglarrnr ver..... --_) ii- ... Ahmet 1. yann cumartesi. Evet.. sohbet eclelinr biraz Peki.'i:r... gel. geleyim...? Seni cok ara. Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev.... lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet.*-:r .......'l. f-'1...... Cracian anneme u[ra........ Sabah gocuklarla alrg verige grk. .'. Ahmei'in egi annesi igin.... Dun gece oracla yap. oturalrm. ..-.... Ogteye kadar ciye clolag ........ ama evde yok..... Ahmet . ..... yapit? 5.... Ahmet d0n gocuklarla ... Ahmet .... ............'... gegen hai- ta hasta..... daha iyi........ dun gok isim var.... cjl ( )ifl ) ... gitti? 3..itli* iij..

........a .. .... sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7.... Telefondaki AIi degil ... ...rr.'. Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair.'' '...r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim....? ..... . 1....'. / o....? 2..''......n" 5. l(ardeginin adr 8ii1ent .'''.... akganr / ne / drln / yemek / var ..? ? 4...... ..i...........'...? .'? 6..... Srrrav 2ot.... Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2. Pazardaki meyve ve sebzeler taze ... busrin / ir.. 3...iffi 6..

e... . kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i ..... (bin-).. O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got. gegen yaz gadrrda c. ama 5...". (oku-).: r... 4.... ama ..i'.:':'.. (yag-). bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg .. l' ... Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2.1'ii .'. 3... Derya her akgam kitap . otobuse .. ..=...iiirliiiliil. Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum..... otelde . a8...i .. ama . bu sabah d.....'.t. (kal-).'...'... Krgrn Erzurum'a gok kar ..1li:il1 'r.'..... 1.. ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm....... (kat-) .... (kal-).'.. ti:': i lrli... bu yrlgok .:...... ama . (bin-) (galt9-)..-. harikaydr.r..ii .'..... gunku yarrn srnav var. ......i!:iirl ''lif 4. Biz her yrl tatilde bir .. bu sabah servis bozuldu. a.........1:lli (ya[ma-).........00'da b.

. P'!*rr'i Yorlt ..i"ir'li.1 .. \it I I \i r\ r1 .yoiel..jl il Bii5rg. _ "i 3. dunyantn en kalabalrk ulkesi. pahalr ve oldukga kalabaltk. t. -gzelligi. iki l<rtayt birbirine : I i.i{r. Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri. Filon'la i 4. i:_:_:_* -"''*.i ml#i1 I i . --" I --9n "": --- -i J L._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d./\ it ilffi HI i{ ttl . Asya'da. Turkiye'nin bagkenti. en onemli ba$ltyor. Bo$az'daki iki k6prU..j ---t 2.__. Deniz ve Bofiaz.i':lrf . 1.--':_*_-"::.

tablo Van Gogh'un.1 20.. Trirkiye'deki 14.\l .. 3. filmi daha once gordUm.1 1. Balkondaki 4. Fotofiraftal<i 16. i li. 9..n birer tane alrn. 3. gigekler 6luyor. () () () 2. ktztn adt neydi? r 21. -. ::. arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum. 12. 17. -"1 *-/ '. 16. Evdeki 6. Kafestet<i 5. ogrencilerin hepsi l(enyalr. Euvarclaki 2.. kuglara gok acryoruz. piramitler dirnyaca unl u. tumceleri defterinize yazrn.. 24. . i' .) Tahtadaki i iyi. Bendeki 7.'. .L'. Masadaki 13. 9. ' '' . Partideki 4. 23... { .' I '. : /\ . guzel gtinlerimi anyorum. bilgisayarrm bozuk. . butun gocuklarr seviyorum. 5. . E ' :. sandviclerde. ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () . 10.:. $u srnrftal<i 14. krzarrldrk bu yUzden.' i . i) () () () 7."-: 1. r'xr. !-(. kalemi gsp sl. yaglr adam kim? . Televizyondaki (14) 1. tum insanlar gdsteriyi izliyor. 12. Kaprdaki 10. Gazetedeki () () () 22. Sokaktaki B.8. Benim odamdaki 17. haber gok ilgingti.l':. 1 15. Dunyadaki 24. ha\ iran'dan geldi.r. Universitedeki 18.r' . 1. hayatrnrz zor mu? 5. 19.'. bu lekeler de ne? '13.. oyuncular gok .:.. B. gantayr geiir. kim acaba? 11 . Yerdeki ..l.: CT -cri .. L : :::. 6. Bu dizideki 23. 22.Ei 'i r.>/a) t? r'.

..." diyecegiz..CJ).{=.....tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps. soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr....j-jr# :1.. gok zor.. de iqiyortLm. .J:"':...... . I kutlayacagrz...sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h.'.. *--T.il"J:. gok seviyor. tl-." dedim. regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum.. '. on iki 6!rencivar...... aQlyol'unl....... Her sabah erl(enden yiyorum..l-'i.:.".. I I I . i:.... Bazen s0t bazen de .". aritl' c.". flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t....'. :tt... t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm..' biniyorum' yorum.. arl(adaglarlnlla.. Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana.'. ft|utlu yrllar peynir. .. Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 ....' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk.. Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz....[ Jolrn'un .. stntf arl<ada9t m Joltn'un ". Saat 08."'.. Anta ogretmeninrz . Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma... Mutlu ytllar sana. ve hep birliirit bagliyoruz.-. ".. Z€y'llp....laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz...^. domates... ama ya.".. Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor. C..... ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa... ." bekli' rurrr...pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U.. .. John gok sevinecek.! I t T T ccs i. cIJ.45'te evdeir gtktytl' ..'. Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor.. q.......

{rrr5e0 ep.rleun:L'9 |.{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .{.t "" o urdrl'1 'lo.e.rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de.{nunlnq epurleugD uru.re1ro.eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr..:-.io.{rqrn1 rsEJnB 'ro.ttpze0 """" ""'rci.(rpe io.{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e.1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep.s1r€d eLue'u.rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e.uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '. 'urn:o.36 ?lEq """""".a.. """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA .{ eUe 'U.{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.4€.rn1 ' -n ue uru.lleA UeLUO '6 'n1>1O. 1" !p -= *.(y'g 1u ns:o.11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe.r111 e.rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.{1e1uy -l-.ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'..lLu unprol3 """"" """'auue """"""".ilpejP uep^e unp -^z-j " """""""".(r>1. 1o5trq """""".e.(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr .{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{.

.i . ama giinegliydi.. Hava gunegliydi .....r..'L 1.. yaptrlar... 3.. c........ . evli ve il<i gocu$u var. . . ve ya$murluydu. d..... yaglrst . b.".... d.. c. itk deta k6ye giitim... koyri .l .lr. O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti.:..ri... a..IU Gegen ilkbahar yeleninrin .. b.. gunu gehirdeki gibi salonda deQil.... O. gehre qok uzal<. Her gey ... Ozellikie de .......t". ... d.. Ben gok mutluycum... Hepsi de gok . birgol< yemek yaptrlar... ve srmsrcaktr.....H. Antalya'da.. Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr. t t I I .i C..... l..r ' :...... fr.i$ii:. bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor.......r. .. geng bir doktor ve k6yde yaglyor... igin koye gittik... anra bulutluydLr......i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '. \'egenim iiffi... Qok ama gok eglendirn.i. Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1. Koyde hava biraz serindi...t' I 'i. a... l(oy. l..... T c.. tr.. Yefienim gegen yrl mezun oldu.. Ben de . ve orada 5u riuzOen yaptyor...... KoyCIrr bu tun insanlan.'.. genci... daglarrn arasrnda...... Her taraf . biraz se" rindi.. deniz kenarrnda... Birgok akrabamla Orasr bir yerdi.. t t . Du.... ..: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI. Ye$enimin dugrjntl .. iii1.. .ir a.. samimi ve srmsrcak blr insan..... benim igin. .' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i ..

.. Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel. I t...... ama gok 6nemli. Benimki de orta olsun. .... Ben de bir arkadagrma vercjim. Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz. ... 2.-'i..... GUneg 6..... almal< istemiyorum. Hah. gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi.... bilmiyorum........... Ebru.t:'il. igin de.. Mesut 9ok iyifal bat<ryor..... '. .. gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum.-"1-. Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun.... Luifen... Aaa. Hemen yaptyorum..nun eski bir izledim...... Falrmrza baksrn Tamam. .. i:....i..... g6rdrjm..ti ...... mi.. nefis olmug... Evet.. 12......... Eline sagltkl Qok guzel olmug.. B.. Tamam.. .. arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum . igte kahveleriniz hazrl. .il ]i i ... gel<er olsun.. ama ktz tanryorum. Qok iyi olur... ..'-.. ... ..-... 10... i .. Neslihan Afiyet.. Buket'in gok begeniyorlar. ....... Evet.... agtn....: jl.. 5. Aaa.M:I. Bayram 7. Vigne 11 . .. Ahmet'in erkek .. Size bir Turk kahvesi yapayrm.... Fhmm. ...J1x . Dun sokal(ta 4........li il:t '. Annem... masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm. . bal..4 rill lil ........ Yabancrlar Turk 3.. Sizin 9. Dun akgam televizyonda Marlon Brando......trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1. gok seviyor. yeni mi aldrn? tanrnrryorum.

gekeri d. gekeri b. Ebru'dan neyi istiyor? a. l<ryantet ondan kopar. F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk. tuzlu$u c.''. Neslihan. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3. fincanlarr c. cez'reyi b. Mernnun oldum. eferrdinr. 2. I i ! i r . n n I . enfes olntug.?. lJesiihan eski buzdolabtnt sattt. . mt? kel< rica ediyorum.'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun. Mesui gok iyifal baktyor. kahveyi t. kahveyi d. dolaptan neyi altyor? a. I I . Neslihan gegen ay ne aldl? 1. ltleslihan. yer ayrrlmak istiyorum..i.. cezveyi 2. t . Mutfakta ne yapryorlar? 2.rJ) i4) = _E tjlX 1.il F Biri yer biri bakar.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->