.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

arryor m:iyum c... kaybediyorlar ... I I T 1. gittiniz r ...... srnrftaydrk t I T T T a.... gitii c... Ben gegen yll6$renci I I T de$i1. ariyorum b.. grktrk c. Dun srnrfta 6zgur var .. dogdunr 4.'. -.. 4............? kaybediyorsunuz b.f. saat ka_qia c...i i.? 10.. aradrnr 7. 2..'..'.. Dun bir film seyretiiniz.. etiim c......J ii!".T T T T T T T T 1i ..^.. Biz gegen sene Urdrin 5. grkryoruz t") ' .amabugungokmutsuz..-J ) ii .......:.............. Gegen hafta a. Siz hangi .........:. Ben ilniversitede gok gahgkan 2. ediyorum ........ geleyim i-ni c.. dogduk b... etsin b.? I I ........'..... gimdio!renci....i-i '.. b......... 7.t r. dofidular c.... geldik mi nerede .J .. Grizel .....? a.. srnrftaydrnrz c..... ..? a.. Yarrn erken .. fJJ 1-:l 1..-. hangi gUn stnav b. Amcam d0n Almanya'ya . .. gidiyor f lcn .. galrgryor b............ Ali... a...... Neredeydin? Dun seni gok a....... Biraz 6nce telefon a.. Ben 1968'de Trabzon'da a.... hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim....... Biz gegen yrl tatile a.....Sendungokmutlu.... gimdi gok iyi. 3...... geldi mi Paranrzr a........ galrgtrn c... srnrftayrz b....iltl..': r{ li b.. grktrnrz 3.... iki grin dnce gok hasta..? .. galrgryorsun 9..... b.. 6.....u. kaybettiniz c....

... :: l.. 4..... 12. Sen.'...... Sandalyenin a|t........... 7.. . Dun.. t: { a'3 un^ c lltr-ii.i iffi {'ffi li{i1..... .. TOIilEF'.. . paketi gordun mu? 13...... ... Gegen sene senin sagln uzun.lru] jrj{. Hayrr.j'l':i-1]1 ........ Teneifuste 14........ srnav zor Hayrr.. 10. dorl o$renci ispanyol.'.... Benim srnrf rm... Posta kutusu. telefon numaram yanlrg.... dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<..'.:1 .. gigekler gok buyuk. Masa.......... Srnav zor Evet.li1.. Dun hava nasrl..........:.... o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor.. resimler qok ilging..-) 9.. derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<.... Teneffuste nerede..... Frrol ? Ayge hafta sonu ..? 15...hl [ji.. ... L1i 1......... senin........... 8.'i"i. nerecje? 9...ffi nir rl : ir1 : .ilLii B...... Benim 2... Televizyon kadrn gok yaglr. garrtada l<itabrm var. 6.? Evet.........:'l..........^.. kitabrm....... 1 3..... 5..........:...... . Benim kitabrrn burada........ 3. Onun arabasr..... ii..' '.. ........ yemegi liinr yedi? Bugun. Bu sera.. Partide yemekler lezzeili . nrel<tubu lrAlA almadrm. 11...

..l 1 :lr ... il....t.' tastamam pespembe yusyuvarlak br. gimdi.....:i . .ril . (:'ii ... Vitrin... ^.....rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc..i + .: r 'StCak ''. Ir. dersleri yapmayacadrz... ... '="1...... ii + tertemiz '..'iil .".... l . hesap garglya uy maz.. Once.: ..nrn ustUne koy.. .Beyo$lu 15.1. + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + ........)'stmsrcak .t::P1(: .. evim hem daha b0yuk. i : beyaz $tr# bos . i li.....ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr . . Yan masa.:. hem daha guzet... Aydanur. Gegen yt1. --. '. . 21..yemyegil ' p. mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca .. L)J l^J r)m r .'.-:. 6....'''''... 6gretmenin kimdi? Qankaya'da... Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da....ii evim iki odalrydi... 18.rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !.lis ... Ev.-'..r gargabuk ... gunduz gevre 0i:jir*u !$ i..t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : .1.. ... {. T}flSKA ' ...... ... i.. . j .. bbsbelli.... .... ."... 20.. .1i:!'fi.'l ........: basbaya$r'.......-j rJ : 'i-. elbiseyi be!endirn..... adamt tanryor musun? 19.. H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'. Haziran ayt..... :: ' ''.. 1 ... .ta... 14. l..isbutirn r:iiffi ....'.-]:] 17. + .i!. kalemi masa.""". * dosdodru . E1......un 22.......1/6.1.. + mosmor .... ... restoranlarr seviyorum.+:[jr--Tii i.q'.'.

.. gimdi onun sag|an .^ :=.. irgrn iginde (B/ hissettinr....... iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir ....... Ewelki akgam elektrik kesildi. T0lin'in saglarr dalgah.. . $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c . Buraya seninle iej^r.....-.............:si g€. b...iz.1a2e..:gun kuaic re gitti.....srcak ve gokytjzu ....'.. Bu tatil.=*: l.. . Qol< tile gelmedi.krsa4....... -:r gey ar....... .mavi....... zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel....'.!& iriii..... Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn... llanrci.... her gey gok guzeldi.j 3... 11. Bizler .. yogu-.karan1k a.. Dun pazardaki sebzeler .'.....5r...J^.......Gokyuzu ?i.''... her 5: agaglrk ve ............ 3. Dun vazodaki gigei<|er....... -ri....''. Burasr harjl<a bir yei.... t:rkes g: guzeldi.. gun hava yagmurlu ve soouk..taze..-r rulirdrcii iliitLl e.......:.f.. ....1'j i..:.G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : .. .o r'-r...u2un..siyah ve....'.. b-:-.... (4) insarrlar... (3)....= . Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr.. Drin onun saglarr .. B.lji.i. .................(s)sat0n.... beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege...l mi? l.. Geceleri cadde ve sol<aklar . 2..... Fakat.....i-j . Bu Kendine iyi bak..... Sevgilerirnle.Utyuir\.... 3...... r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C .....d|2. Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu....... ... !.. Kazak . Onu gok oziecjirn. dans ettil<..i : -::ai-l<ara'r.. e... ...... Serap her gtin okula .". babamdan bana bii odul....:'Ei+iirlj" : l.koca bir ganta ile gidiyor.. ......temiz...b0g oluyep..Ail.. 6....Dr'u {nrmclo"... Geq saatlere kadar eglendil<..jd:_ ri 7'Tatjldedeniz....: . Herl<es... yedik...rsabadayrrHava oldukga giizel. cigekler sc ir... N4ezuniyet toreni gok guzel oldu.. Her yer .mavi... Kendin...tamam b*=€ i:i..'. .....'.... BugUn du. Onun ............san ve .r-L..9irin bir l<edisi var....... -:::'arr da q.". lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _..... [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr... anra trlaciye'nin saglarr .......". 5.. ..hava. yr11 Senide gok czledirn. Dun hava....-^.: ...... grin 6nce bir kazak aldim.iyon 10......... ic:.. cana yakrn.. _:::in nrez.i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu..: : ..............'..

i- ": ::1"'1. .. annesine u$radr? 4.....'i:r.......... kal.... .......... gegen hai- ta hasta. yann cumartesi.i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet...... f-'1............ Sonra arabamr tamir_ gdiur.....= -_ ---:....... Evet... dun gok isim var......".. . Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev.. . sohbet eclelinr biraz Peki.... Ahmet dtin gece . Gdruguruz.. Cracian anneme u[ra.'l... Sabah gocuklarla alrg verige grk.... Ahmet 1. Ahmet ..... Ahmet d0n gocuklarla .-...........'. . ilaglarrnr ver... Ogteye kadar ciye clolag . oturalrm...... DUn nerede ... gel.. --_) ii- .*-:r ........ geleyim... Akgama gorugilruz.? Seni cok ara.. Dun gece oracla yap........... daha iyi........ Ahmet'i anvor? fiii:. .. .........itli* iij............'... Ahmei'in egi annesi igin... ? 2..... gitti? 3. lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet...... Ahmet .. cjl ( )ifl ) .... ama evde yok...... yapit? 5..

. ...a ..? 2... l(ardeginin adr 8ii1ent .. Srrrav 2ot.'''. Telefondaki AIi degil ........ Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair. Pazardaki meyve ve sebzeler taze ...'? 6.''....... sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7..........rr. Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2..'' '.....? .'..? .. akganr / ne / drln / yemek / var ....'.. .....n" 5. .....r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim... busrin / ir.. 1...... ..iffi 6..i............ / o.'.? ? 4.. 3....

..... (yag-). 4.. 3. . gegen yaz gadrrda c..:... (kal-)...1'ii .'. gunku yarrn srnav var... a8....t...... Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2..... 1.. ama 5. ti:': i lrli. (bin-)... harikaydr..... O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got... bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg . ..r. ama ...'.. Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum.1:lli (ya[ma-). ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm.i'...1li:il1 'r. e. kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i ...ii ....:':'.-.......=.......'. bu sabah d.... a. otobuse ... (kat-) ..'. (kal-). Derya her akgam kitap ... Biz her yrl tatilde bir .... otelde .i!:iirl ''lif 4.. Krgrn Erzurum'a gok kar ..... l' . (bin-) (galt9-)..'.iiirliiiliil. .: r.....'. ama ..... ama .. bu yrlgok ."... (oku-).. bu sabah servis bozuldu.'....i ..00'da b..

--" I --9n "": --- -i J L./\ it ilffi HI i{ ttl . \it I I \i r\ r1 .jl il Bii5rg. Deniz ve Bofiaz. iki l<rtayt birbirine : I i.i ml#i1 I i .--':_*_-"::. Turkiye'nin bagkenti. i:_:_:_* -"''*..i':lrf . Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri.i"ir'li. -gzelligi. Bo$az'daki iki k6prU. en onemli ba$ltyor. Filon'la i 4._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d..__.j ---t 2. P'!*rr'i Yorlt . dunyantn en kalabalrk ulkesi. 1. pahalr ve oldukga kalabaltk. _ "i 3. t..1 .yoiel... Asya'da.i{r.

. kuglara gok acryoruz.. i' . haber gok ilgingti. Benim odamdaki 17..n birer tane alrn..:. 9. kalemi gsp sl. 3. kim acaba? 11 . 12. 12. 23. oyuncular gok . Gazetedeki () () () 22."-: 1. . ktztn adt neydi? r 21. butun gocuklarr seviyorum.\l . Kaprdaki 10. B. gantayr geiir.: CT -cri .>/a) t? r'. gigekler 6luyor. Bu dizideki 23. : /\ . Yerdeki . 5. Euvarclaki 2. Universitedeki 18. filmi daha once gordUm.'..'. 19. Partideki 4. . 10. -"1 *-/ '. $u srnrftal<i 14. { . bu lekeler de ne? '13. ogrencilerin hepsi l(enyalr. 1 15.:. Dunyadaki 24. r'xr.. 3. E ' :. Trirkiye'deki 14. guzel gtinlerimi anyorum. Bendeki 7. i li. 6. 24. L : :::.L'.l':.1 1. tablo Van Gogh'un. hayatrnrz zor mu? 5. ::. arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum. ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () . sandviclerde.l. Balkondaki 4. . tum insanlar gdsteriyi izliyor. bilgisayarrm bozuk..r' . i) () () () 7..Ei 'i r. Sokaktaki B. . Fotofiraftal<i 16. () () () 2. krzarrldrk bu yUzden. Televizyondaki (14) 1.' i . 22. yaglr adam kim? . -. ' '' .' I '.. tumceleri defterinize yazrn.1 20. Evdeki 6. ha\ iran'dan geldi. 16.) Tahtadaki i iyi.. 1. !-(. 9. Kafestet<i 5. piramitler dirnyaca unl u. 17.. Masadaki 13.r.8.

Bazen s0t bazen de . Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor. q.'..laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz..il"J:.. regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum...pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U. soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr."...45'te evdeir gtktytl' .J:"':.. tl-. Mutlu ytllar sana.'. Anta ogretmeninrz ..'. de iqiyortLm.. ve hep birliirit bagliyoruz."'.... ...' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk.. Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz.'.' biniyorum' yorum. . Her sabah erl(enden yiyorum. ama ya. *--T.. ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa..^..sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h. Z€y'llp.. Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 . gok zor...l-'i. t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm.... ..:. C." diyecegiz..... Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma...... gok seviyor. .....". :tt. Saat 08......{=. flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t. aritl' c. arl(adaglarlnlla. Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor... cIJ..." dedim..... ft|utlu yrllar peynir. '.j-jr# :1.[ Jolrn'un ."...... stntf arl<ada9t m Joltn'un ".. ..... domates..... Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana... I I I . John gok sevinecek.........-. on iki 6!rencivar. "... I kutlayacagrz...! I t T T ccs i..".. i:.CJ)." bekli' rurrr.. aQlyol'unl...tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps.

(r>1..{.{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e.{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep.e.s1r€d eLue'u.(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr .rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.(rpe io.{nunlnq epurleugD uru.rn1 ' -n ue uru.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .r111 e.1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.{rqrn1 rsEJnB 'ro.(y'g 1u ns:o.{rrr5e0 ep.ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'.{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e.11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe.{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '.:-. 1o5trq """""".lLu unprol3 """"" """'auue """"""".36 ?lEq """""".io.a.ilpejP uep^e unp -^z-j " """""""".re1ro.eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr...{1e1uy -l-.rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de.rleun:L'9 |.e.{ eUe 'U.lleA UeLUO '6 'n1>1O. """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA .{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{.4€.{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.ttpze0 """" ""'rci. 1" !p -= *.t "" o urdrl'1 'lo.i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11. 'urn:o.

.... d. deniz kenarrnda....i .... O..... iii1. . ve ya$murluydu. gunu gehirdeki gibi salonda deQil. Qok ama gok eglendirn. fr.. ve srmsrcaktr. c..r ' :. b. Ye$enimin dugrjntl ....i C.. evli ve il<i gocu$u var...... . benim igin. gehre qok uzal<.... Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr. l(oy... samimi ve srmsrcak blr insan. \'egenim iiffi..ir a....lr. 3...'.r. tr. Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1. b.. a. ..... koyri ....:.i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '. daglarrn arasrnda.. itk deta k6ye giitim... Du. Yefienim gegen yrl mezun oldu..l ...i$ii:... yaptrlar..ri.... Antalya'da..... .."... ... l. Birgok akrabamla Orasr bir yerdi... birgol< yemek yaptrlar. geng bir doktor ve k6yde yaglyor.t"..... Hepsi de gok .... Ben gok mutluycum. c.. genci..' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i . ve orada 5u riuzOen yaptyor.i. anra bulutluydLr.. T c...'L 1.. .. d....: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI.....t' I 'i. l... ama giinegliydi. Her taraf .. igin koye gittik..... a.. t t I I ... t t . d...r. Ben de ... ... Hava gunegliydi .... KoyCIrr bu tun insanlan.. .... Her gey . Ozellikie de ...... Koyde hava biraz serindi.. bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor.. yaglrst .. O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti.H.IU Gegen ilkbahar yeleninrin ....... biraz se" rindi.

.. Qok iyi olur. .. Falrmrza baksrn Tamam. Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben de bir arkadagrma vercjim........ 12.. ..... Aaa. agtn.. .... Luifen. . 10.... I t......-'i........ Eline sagltkl Qok guzel olmug.... Size bir Turk kahvesi yapayrm.. 5. igin de.. ........ i ... Fhmm. igte kahveleriniz hazrl. gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi.... ama gok 6nemli.. GUneg 6..ti ... gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum... yeni mi aldrn? tanrnrryorum.. Mesut 9ok iyifal bat<ryor. 2. gok seviyor....4 rill lil .... g6rdrjm. masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm...... .. Neslihan Afiyet..trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1.. Annem. Buket'in gok begeniyorlar..-"1-.... Ebru.-. bilmiyorum... Dun akgam televizyonda Marlon Brando... Aaa. .. Hemen yaptyorum.... Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun. almal< istemiyorum. i:... bal..'-... ...il ]i i ....J1x ..nun eski bir izledim..... Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel. Benimki de orta olsun.. . .. '.. Bayram 7. .. ...: jl..t:'il...... gel<er olsun. Yabancrlar Turk 3. Evet. ama ktz tanryorum..li il:t '. Hah. Sizin 9..... Tamam..... Evet...M:I.. Vigne 11 .. nefis olmug...i.. mi.... arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum ....... Ahmet'in erkek . B... .. Dun sokal(ta 4.

'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun. Mesui gok iyifal baktyor.?. t . mt? kel< rica ediyorum. Neslihan. yer ayrrlmak istiyorum.''. n n I . . dolaptan neyi altyor? a. I I . eferrdinr. ltleslihan. gekeri b. Mernnun oldum. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3. enfes olntug. l<ryantet ondan kopar. tuzlu$u c. Mutfakta ne yapryorlar? 2. kahveyi t. I i ! i r . Neslihan gegen ay ne aldl? 1. cez'reyi b. 2. lJesiihan eski buzdolabtnt sattt...il F Biri yer biri bakar. F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk. Ebru'dan neyi istiyor? a. kahveyi d. gekeri d. cezveyi 2. fincanlarr c.rJ) i4) = _E tjlX 1.i.