.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

... hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim. geleyim i-ni c... ariyorum b... -...amabugungokmutsuz....? kaybediyorsunuz b. b....... arryor m:iyum c..'..... Yarrn erken ..... Biz gegen sene Urdrin 5...': r{ li b..... grkryoruz t") ' .. .... srnrftaydrk t I T T T a. gimdio!renci. srnrftayrz b.... Grizel ......... b... 7. Ben 1968'de Trabzon'da a... Amcam d0n Almanya'ya . iki grin dnce gok hasta.. galrgtrn c. gitii c.. kaybediyorlar .... ediyorum ... saat ka_qia c....f...? a..:.i i.. etsin b.. galrgryorsun 9. Neredeydin? Dun seni gok a. Biz gegen yrl tatile a... Gegen hafta a. grktrk c....... kaybettiniz c......? . fJJ 1-:l 1...J ..... Dun bir film seyretiiniz. galrgryor b.. 2....Sendungokmutlu......... geldik mi nerede ...'..? 10.. gidiyor f lcn .... Biraz 6nce telefon a........^.J ii!".-J ) ii . 4...........? a........t r....'. Dun srnrfta 6zgur var .... Siz hangi . grktrnrz 3.. hangi gUn stnav b.... gittiniz r ................ dogdunr 4. dofidular c..:.-.'.iltl... etiim c.....? I I .. ..T T T T T T T T 1i . Ali..... Ben ilniversitede gok gahgkan 2.. srnrftaydrnrz c. a.....u. Ben gegen yll6$renci I I T de$i1... gimdi gok iyi.. dogduk b.. I I T 1.. 6....i-i '.. 3.......... aradrnr 7........ geldi mi Paranrzr a...

.. 12.ffi nir rl : ir1 : ...:.ilLii B. t: { a'3 un^ c lltr-ii.... Benim kitabrrn burada...... .. Dun hava nasrl. 7...... dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<....? Evet..'i"i.. :: l......hl [ji. telefon numaram yanlrg. Sen..i iffi {'ffi li{i1.. ......:..... .'. ii... .. Benim 2................... paketi gordun mu? 13.. 4..... Dun. .......lru] jrj{.........? 15.. . Teneifuste 14....'..... Teneffuste nerede..^.. 10... 1 3..li1...:'l. 11.. nrel<tubu lrAlA almadrm.. yemegi liinr yedi? Bugun.... srnav zor Hayrr. L1i 1. Bu sera. garrtada l<itabrm var.... Gegen sene senin sagln uzun........ dorl o$renci ispanyol.. Televizyon kadrn gok yaglr. Onun arabasr... Benim srnrf rm. ..........' '.... kitabrm..... 5... Srnav zor Evet..... derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<. 3.. gigekler gok buyuk.....'... o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor. Frrol ? Ayge hafta sonu . senin........:1 ....... Hayrr..... 6... Masa..j'l':i-1]1 .. Sandalyenin a|t.. nerecje? 9. Partide yemekler lezzeili ......-) 9........ Posta kutusu..... resimler qok ilging. 8...... TOIilEF'..........

-]:] 17.q'. j . 18.. ... evim hem daha b0yuk..... Ir.. Aydanur.. Once.1............ l ..i + ..un 22.. l.t. .. .'.: r 'StCak ''. '="1... hem daha guzet... .... mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca . {.1i:!'fi.:i ...: basbaya$r'.. + .... ..lis ... 21.. E1. elbiseyi be!endirn... i li. 1 .... .... hesap garglya uy maz.'.. H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'..1...Beyo$lu 15....1/6.........i!. .. ii + tertemiz '. Gegen yt1. '... adamt tanryor musun? 19. ..ta.isbutirn r:iiffi ........ i.... + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + ..... + mosmor .-:. bbsbelli.:.r gargabuk .'''''. 6..". . ......nrn ustUne koy..t::P1(: . .. 20.ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr . .rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc..... 6gretmenin kimdi? Qankaya'da. Yan masa.... Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da......yemyegil ' p.t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : .'l .....ii evim iki odalrydi. ."""... restoranlarr seviyorum....... :: ' ''.1.... Vitrin. kalemi masa...". il... (:'ii . 14..-'..'iil .+:[jr--Tii i.'...ril ...rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !.. T}flSKA ' .-j rJ : 'i-. * dosdodru .. Haziran ayt. L)J l^J r)m r .' tastamam pespembe yusyuvarlak br..l 1 :lr . Ev.... gimdi. --..... i : beyaz $tr# bos . dersleri yapmayacadrz. ^..)'stmsrcak . gunduz gevre 0i:jir*u !$ i..: .

.. Bu tatil....d|2.... . Fakat....:...rsabadayrrHava oldukga giizel. Geceleri cadde ve sol<aklar . zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel.. Bizler .iyon 10.-..'... Drin onun saglarr ... Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn...1'j i.. Dun vazodaki gigei<|er. T0lin'in saglarr dalgah.. irgrn iginde (B/ hissettinr..... Burasr harjl<a bir yei..: : .... -ri. BugUn du....... beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege...karan1k a..mavi. Ewelki akgam elektrik kesildi...... her 5: agaglrk ve ... 3..koca bir ganta ile gidiyor......... dans ettil<..:gun kuaic re gitti....: .. Onu gok oziecjirn.... (4) insarrlar.. babamdan bana bii odul.. e...... ..........=*: l.i-j .'..... ... Sevgilerirnle.... _:::in nrez.... gimdi onun sag|an ..... her gey gok guzeldi.. -:r gey ar......j 3... Dun pazardaki sebzeler .......'..lji...........mavi. Buraya seninle iej^r..^ :=.9irin bir l<edisi var.i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu..J^.........'... b.... ..san ve ... .....:. lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _.. Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu.... yr11 Senide gok czledirn.. .... grin 6nce bir kazak aldim.1a2e. yogu-.....= ..Dr'u {nrmclo".temiz...... Qol< tile gelmedi...................l mi? l.siyah ve...."........ t:rkes g: guzeldi. Bu Kendine iyi bak....:si g€... B.jd:_ ri 7'Tatjldedeniz. gun hava yagmurlu ve soouk.. Serap her gtin okula .r-L.'...f...hava. !.Ail..(s)sat0n...'....... yedik.b0g oluyep....:'Ei+iirlj" : l.'... llanrci. N4ezuniyet toreni gok guzel oldu.......5r..-r rulirdrcii iliitLl e....... ... iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir ..... Kazak ..... 11.....tamam b*=€ i:i...o r'-r. Onun .-^... cana yakrn.. 2. b-:-.........Gokyuzu ?i..''.. Dun hava.i.. Geq saatlere kadar eglendil<.. Kendin. ... r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C ..krsa4....Utyuir\.. cigekler sc ir.... -:::'arr da q.".i : -::ai-l<ara'r. 5..!& iriii....srcak ve gokytjzu ...".. Herl<es....iz. .. ic:.. Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr.. 6......G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : .. [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr. 3.. (3).....''.... $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c . Her yer ...taze....... anra trlaciye'nin saglarr ...u2un. .......: ....... ..

.". Ogteye kadar ciye clolag .'i:r....... dun gok isim var. daha iyi.. Ahmet'i anvor? fiii:..... Ahmet ...... kal..... oturalrm... Ahmet dtin gece ...i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet. Dun gece oracla yap..... .... . cjl ( )ifl ) .......... DUn nerede .. ... Cracian anneme u[ra.. .*-:r .'.......... Sabah gocuklarla alrg verige grk... . gel..... f-'1. geleyim....itli* iij..... ama evde yok... yann cumartesi.. --_) ii- ...... ... yapit? 5... ..................i- ": ::1"'1. ? 2..... lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet....-........ Gdruguruz..... Evet.. Sonra arabamr tamir_ gdiur.. Ahmet 1..... Ahmei'in egi annesi igin.... Ahmet d0n gocuklarla .......... Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev.. gitti? 3..'..? Seni cok ara. Akgama gorugilruz...... ilaglarrnr ver.....= -_ ---:.......'l.... sohbet eclelinr biraz Peki. gegen hai- ta hasta.. Ahmet ....... annesine u$radr? 4.....

.'' '.. 3... busrin / ir.....iffi 6.? .''..r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim...a ... / o. ......... Telefondaki AIi degil .. akganr / ne / drln / yemek / var ... .... Srrrav 2ot..? 2. Pazardaki meyve ve sebzeler taze .. ........ Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair.? ? 4...'...... 1. .'. Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2.rr.. l(ardeginin adr 8ii1ent ........'.'? 6....n" 5........... sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7.'''.....? .....i....

.: r.1li:il1 'r.. Biz her yrl tatilde bir ..'.... 1...... .:':'. Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum......:.. bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg ..'. (yag-).. Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2.00'da b.. Krgrn Erzurum'a gok kar .. ama ...ii .... otobuse ..... e..-..'..'.r. gunku yarrn srnav var.....'.. (bin-) (galt9-)... l' ..1:lli (ya[ma-).".... (kat-) ..... ama 5.1'ii ... gegen yaz gadrrda c....'. . (kal-)..i'.....iiirliiiliil.... 4. ama . kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i .. bu sabah servis bozuldu. ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm..... (bin-)... Derya her akgam kitap ..... harikaydr. ti:': i lrli... O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got. a. 3......i .. (oku-).i!:iirl ''lif 4.... a8... (kal-). ama .=..t. bu yrlgok .. otelde . bu sabah d...'....

Filon'la i 4. Deniz ve Bofiaz.. en onemli ba$ltyor._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d. pahalr ve oldukga kalabaltk.. Asya'da.. 1.. -gzelligi. Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri.i ml#i1 I i .jl il Bii5rg. i:_:_:_* -"''*. \it I I \i r\ r1 .i"ir'li.i{r. P'!*rr'i Yorlt .j ---t 2. Bo$az'daki iki k6prU. Turkiye'nin bagkenti. _ "i 3. t.1 ..--':_*_-"::. iki l<rtayt birbirine : I i./\ it ilffi HI i{ ttl .__.i':lrf . dunyantn en kalabalrk ulkesi. --" I --9n "": --- -i J L.yoiel.

.'. r'xr. . Evdeki 6.. -"1 *-/ '. $u srnrftal<i 14. B.. i) () () () 7. 3. 3. oyuncular gok .\l . L : :::. () () () 2.. { .. 9. Yerdeki . 1 15. 12. i' . 1. .L'. yaglr adam kim? .. Benim odamdaki 17. kalemi gsp sl. E ' :. 19. Trirkiye'deki 14. kuglara gok acryoruz. 12.n birer tane alrn. krzarrldrk bu yUzden. gantayr geiir. bilgisayarrm bozuk. : /\ .. haber gok ilgingti.r' ..Ei 'i r. Kafestet<i 5.' I '.l':. 24. 5.>/a) t? r'. 10. butun gocuklarr seviyorum.1 20.. 17.. tablo Van Gogh'un. Kaprdaki 10.. Bendeki 7. Balkondaki 4. ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () . ha\ iran'dan geldi. Euvarclaki 2. Sokaktaki B. 9. 16. Gazetedeki () () () 22.' i . 23. Dunyadaki 24. ktztn adt neydi? r 21. ' '' . -. kim acaba? 11 . Fotofiraftal<i 16. 22. ogrencilerin hepsi l(enyalr. tum insanlar gdsteriyi izliyor. piramitler dirnyaca unl u.:. sandviclerde. filmi daha once gordUm.:. Partideki 4. gigekler 6luyor.8. ::. guzel gtinlerimi anyorum.: CT -cri .1 1.l.'. Masadaki 13. i li. Universitedeki 18. tumceleri defterinize yazrn.) Tahtadaki i iyi. bu lekeler de ne? '13. Televizyondaki (14) 1. Bu dizideki 23."-: 1. arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum. !-(. .r. 6. hayatrnrz zor mu? 5. .

.. Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 ....laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz..pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U.."............ *--T. regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum. Mutlu ytllar sana.' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk.-. John gok sevinecek.." bekli' rurrr.... aQlyol'unl.. ama ya. i:.....l-'i. ."'...... de iqiyortLm.. soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr. t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm." dedim. Anta ogretmeninrz ......... Saat 08. :tt... flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t.'.. Her sabah erl(enden yiyorum.45'te evdeir gtktytl' .. C.^. ". ..{=.. on iki 6!rencivar.' biniyorum' yorum. '..... ft|utlu yrllar peynir... Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana..CJ)." diyecegiz.. I I I .:. Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma.. aritl' c.'... Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz. I kutlayacagrz....". q... Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor.'..il"J:... gok zor... ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa... arl(adaglarlnlla.j-jr# :1..sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h.. tl-.. cIJ.... Z€y'llp... stntf arl<ada9t m Joltn'un ".J:"':.". gok seviyor. . domates... ve hep birliirit bagliyoruz..tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps. Bazen s0t bazen de .'.. Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor.. .! I t T T ccs i.."..[ Jolrn'un . .

rn1 ' -n ue uru.ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'.rleun:L'9 |.{1e1uy -l-.a..t "" o urdrl'1 'lo.e. 1o5trq """""".(rpe io.re1ro.{ eUe 'U.{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11.rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e.{rqrn1 rsEJnB 'ro.{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e.4€.11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe.{nunlnq epurleugD uru.ilpejP uep^e unp -^z-j " """""""".s1r€d eLue'u.r111 e.{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .(y'g 1u ns:o.eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.ttpze0 """" ""'rci.36 ?lEq """""".(r>1.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .:-.{rrr5e0 ep.eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr. 'urn:o.io.{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep. """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA .uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '.e.lleA UeLUO '6 'n1>1O.rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de.1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{..{.. 1" !p -= *.(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr .lLu unprol3 """"" """'auue """"""".{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.

.i .. c.......ir a. Du.IU Gegen ilkbahar yeleninrin . samimi ve srmsrcak blr insan. genci. 3... b....i C.. deniz kenarrnda..... t t I I . Koyde hava biraz serindi. O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti..... KoyCIrr bu tun insanlan. \'egenim iiffi...'L 1. Antalya'da.... .. birgol< yemek yaptrlar..H..... . Ben de .i$ii:....... Ye$enimin dugrjntl ...ri.. fr..... gehre qok uzal<... l.. . Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1. O....i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '.. daglarrn arasrnda..t' I 'i. Hepsi de gok ..r... Qok ama gok eglendirn... a..r. t t ...lr..' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i ... . Her gey .. Birgok akrabamla Orasr bir yerdi... ..... Yefienim gegen yrl mezun oldu. itk deta k6ye giitim.. d....... ve ya$murluydu.. koyri . ama giinegliydi. d.. Ozellikie de . c....... anra bulutluydLr. Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr. l..i.. gunu gehirdeki gibi salonda deQil... ve orada 5u riuzOen yaptyor.:.... ve srmsrcaktr.'... l(oy. Hava gunegliydi . ... yaptrlar. iii1..... d. T c..... Ben gok mutluycum.. a.". ..... b.. evli ve il<i gocu$u var.. geng bir doktor ve k6yde yaglyor... benim igin. Her taraf .: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI... yaglrst . tr....r ' :. ..t". igin koye gittik. biraz se" rindi... bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor...l .

li il:t '... Bayram 7. '.. masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm..... 2. igin de...... . igte kahveleriniz hazrl. Annem...... . . Yabancrlar Turk 3. gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi..... Size bir Turk kahvesi yapayrm... i:... Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel.t:'il... Qok iyi olur..nun eski bir izledim.4 rill lil . Tamam.. almal< istemiyorum.. yeni mi aldrn? tanrnrryorum...... B. gok seviyor.. Eline sagltkl Qok guzel olmug.. Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz... ama ktz tanryorum.. . nefis olmug... ..i... 12.M:I......-'i.. Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun.il ]i i . Evet. I t. gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum.. Neslihan Afiyet...... Aaa..J1x .... gel<er olsun.. i . . Hemen yaptyorum. Dun akgam televizyonda Marlon Brando.. mi.. Luifen... arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum ... Ahmet'in erkek . ... Mesut 9ok iyifal bat<ryor. Buket'in gok begeniyorlar..-.: jl.... g6rdrjm... bal........ .... 5.... Sizin 9.... Falrmrza baksrn Tamam... Evet.. Benimki de orta olsun. Ben de bir arkadagrma vercjim.. Fhmm....... .... ...ti ... GUneg 6... agtn... Hah.. bilmiyorum.. . Vigne 11 .... .trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1.... Ebru... 10........ .. ama gok 6nemli.-"1-. Dun sokal(ta 4....'-. Aaa......

cezveyi 2.. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3. dolaptan neyi altyor? a. tuzlu$u c.''. yer ayrrlmak istiyorum. gekeri b. l<ryantet ondan kopar. Neslihan. ltleslihan. gekeri d. fincanlarr c. enfes olntug. I I . eferrdinr. kahveyi d. Mutfakta ne yapryorlar? 2.?. cez'reyi b. n n I . F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk. lJesiihan eski buzdolabtnt sattt. mt? kel< rica ediyorum.rJ) i4) = _E tjlX 1.'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun. .il F Biri yer biri bakar. Mesui gok iyifal baktyor. 2. t . Ebru'dan neyi istiyor? a. kahveyi t.. Neslihan gegen ay ne aldl? 1. Mernnun oldum.i. I i ! i r .