.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

.. kaybettiniz c..amabugungokmutsuz.. a.. Biraz 6nce telefon a.. geleyim i-ni c........ Ben 1968'de Trabzon'da a.? ......i-i '.iltl.T T T T T T T T 1i ........:.. gitii c.... grktrnrz 3.... hangi gUn stnav b.'...........? 10......:.... srnrftayrz b.... arryor m:iyum c. Dun srnrfta 6zgur var .f.. geldik mi nerede ...... dofidular c.. I I T 1..Sendungokmutlu. grktrk c... . geldi mi Paranrzr a...'......... .....-.. dogdunr 4. iki grin dnce gok hasta. aradrnr 7.... hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim.. 4...? a.... grkryoruz t") ' ..J ii!". b... 6...': r{ li b..... Amcam d0n Almanya'ya .... -.....i i..? I I ........... dogduk b. gidiyor f lcn . gittiniz r .... saat ka_qia c. srnrftaydrnrz c......... Dun bir film seyretiiniz......... Siz hangi . fJJ 1-:l 1......... etsin b.. srnrftaydrk t I T T T a... Ali......-J ) ii . ediyorum . ariyorum b.. gimdio!renci. galrgryorsun 9. etiim c. 7. 2.. galrgtrn c....'..^..........J . gimdi gok iyi..u...'....... b..t r.. Ben ilniversitede gok gahgkan 2.. Biz gegen sene Urdrin 5...........? a. Gegen hafta a. kaybediyorlar ...... Grizel . Yarrn erken . Neredeydin? Dun seni gok a.. Biz gegen yrl tatile a. Ben gegen yll6$renci I I T de$i1. galrgryor b.......? kaybediyorsunuz b. 3..

..... Partide yemekler lezzeili . .ilLii B... Sen..'......... o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor.... nerecje? 9.. L1i 1....i iffi {'ffi li{i1... Teneifuste 14......... srnav zor Hayrr.... . derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<.. Dun..j'l':i-1]1 .. yemegi liinr yedi? Bugun....... Hayrr.. 3. Onun arabasr.hl [ji........ ...... Masa.. Posta kutusu... Televizyon kadrn gok yaglr..... paketi gordun mu? 13...:..... Frrol ? Ayge hafta sonu . 5.. Benim srnrf rm.. senin.ffi nir rl : ir1 : . 6....li1. :: l. telefon numaram yanlrg. kitabrm.:1 . Sandalyenin a|t. Gegen sene senin sagln uzun....... .....:..-) 9..... 1 3.....:'l.......' '... nrel<tubu lrAlA almadrm...? Evet.lru] jrj{.. Srnav zor Evet... Benim 2........... 10... 7.'. .'i"i... dorl o$renci ispanyol. resimler qok ilging.... 4. Bu sera........^.... gigekler gok buyuk.........'............ 11... ii........ dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<... garrtada l<itabrm var. . 8. t: { a'3 un^ c lltr-ii.. Teneffuste nerede.... .. 12... Benim kitabrrn burada. TOIilEF'........ Dun hava nasrl...........? 15.....

q'.. hesap garglya uy maz....... bbsbelli. Once.1.. hem daha guzet. Yan masa. evim hem daha b0yuk....'iil ..: basbaya$r'..1/6..nrn ustUne koy.. L)J l^J r)m r . :: ' ''. . i li.:i ..... restoranlarr seviyorum...l 1 :lr .un 22........ gimdi..: r 'StCak ''. gunduz gevre 0i:jir*u !$ i.rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc.. 1 .. j . ......1. Aydanur...i!."""..... l... 21. {..ta....t::P1(: . dersleri yapmayacadrz. + mosmor . E1.Beyo$lu 15. i. Ev.. 14.. Vitrin..'''''.".. Ir....rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !. ....' tastamam pespembe yusyuvarlak br.ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr ...: ...."..... '..... l .. + ...... Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da. Gegen yt1. .-j rJ : 'i-. T}flSKA ' .. . .... kalemi masa.yemyegil ' p... . (:'ii .)'stmsrcak . 6gretmenin kimdi? Qankaya'da....-]:] 17. il.t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : . ... --. + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + . H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'. ..'.... mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca ... ......i + .... ^.lis . adamt tanryor musun? 19.. ..isbutirn r:iiffi .-'.ii evim iki odalrydi..ril ... . i : beyaz $tr# bos .'..t... '="1....+:[jr--Tii i....1i:!'fi..... .. * dosdodru ... 20.. elbiseyi be!endirn.'l ... 18.r gargabuk ....'... 6.1... Haziran ayt...-:... ii + tertemiz '...:.

Utyuir\...karan1k a..... cigekler sc ir.''...9irin bir l<edisi var........ t:rkes g: guzeldi.. N4ezuniyet toreni gok guzel oldu... yedik.. ic:.......... BugUn du....''.krsa4...: .......".........d|2... Burasr harjl<a bir yei......iyon 10. cana yakrn.... Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu..rsabadayrrHava oldukga giizel....i : -::ai-l<ara'r.. ... Qol< tile gelmedi... ..!& iriii..'.. 6. Ewelki akgam elektrik kesildi.^ :=..:...5r..'.:gun kuaic re gitti...Ail......taze... Bu Kendine iyi bak. Onu gok oziecjirn.:si g€. -:r gey ar. Kendin. r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C . yogu-.-^......". .... (4) insarrlar.. Bizler . $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c . gun hava yagmurlu ve soouk..... .. 3...b0g oluyep... beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege.. [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr.. ..lji.Gokyuzu ?i...... 11.....iz.......f.i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu.....jd:_ ri 7'Tatjldedeniz. 3.temiz.= .Dr'u {nrmclo"......G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : .. Sevgilerirnle.....i. Serap her gtin okula ................koca bir ganta ile gidiyor. b-:-.: .J^.. Dun hava... ..... Her yer ..:... yr11 Senide gok czledirn..r-L...... llanrci..... e.... irgrn iginde (B/ hissettinr.... iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir ..'...(s)sat0n.. . 5. dans ettil<..... (3)...o r'-r.......... Geceleri cadde ve sol<aklar . ............ Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn. zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel...".... grin 6nce bir kazak aldim.'.. Bu tatil......l mi? l... !...:'Ei+iirlj" : l..i-j ... Drin onun saglarr . gimdi onun sag|an ....-..=*: l... babamdan bana bii odul... -ri.u2un........ T0lin'in saglarr dalgah.. .....mavi...mavi... .san ve ........ anra trlaciye'nin saglarr ....j 3. _:::in nrez..1a2e..srcak ve gokytjzu .. Dun vazodaki gigei<|er.hava... her 5: agaglrk ve ...'.siyah ve.. Kazak ..... b.. lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _.. 2.. B.. Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr..... Buraya seninle iej^r.-r rulirdrcii iliitLl e....... .'.. Onun .....: : ... Geq saatlere kadar eglendil<..'. -:::'arr da q............. Herl<es.. her gey gok guzeldi..1'j i.............. Fakat.tamam b*=€ i:i.. Dun pazardaki sebzeler .

... sohbet eclelinr biraz Peki..itli* iij.. Ogteye kadar ciye clolag .. gitti? 3.. f-'1.'i:r.'l....... Ahmei'in egi annesi igin...= -_ ---:.... ? 2..... . ilaglarrnr ver... Akgama gorugilruz. Ahmet'i anvor? fiii:........... Sabah gocuklarla alrg verige grk. gegen hai- ta hasta.. ........i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet.. DUn nerede ...... yann cumartesi. Cracian anneme u[ra. Ahmet . ....... ama evde yok. Ahmet dtin gece .. dun gok isim var. Ahmet d0n gocuklarla .... ..? Seni cok ara..-........... --_) ii- ........ lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet.".....*-:r . oturalrm..'... .. Gdruguruz. Evet. kal.. Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev.....................................'.. yapit? 5...i- ": ::1"'1. cjl ( )ifl ) ...... Sonra arabamr tamir_ gdiur.. daha iyi...... annesine u$radr? 4. Ahmet 1.............. geleyim.... . Dun gece oracla yap....... . Ahmet .... gel....

. sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7...? ? 4....'? 6........n" 5... Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2......rr.i...... .. 1..... Telefondaki AIi degil .... ....a ..........'' '.....'''.. 3.? 2..... l(ardeginin adr 8ii1ent .'. ... akganr / ne / drln / yemek / var .....? .'. busrin / ir......'. . / o.r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim...iffi 6..? .. Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair.....''. Pazardaki meyve ve sebzeler taze .. Srrrav 2ot..

ti:': i lrli.. ..... 4..i .r... Derya her akgam kitap . (kal-).....'..t... (yag-)..1:lli (ya[ma-). (bin-) (galt9-). gunku yarrn srnav var.:':'. Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2.1li:il1 'r...'...... (kal-)... Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum. .iiirliiiliil... e.i!:iirl ''lif 4.. bu sabah servis bozuldu.... bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg .. ama 5. ama ....... O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got...=..... l' .:... (bin-)..ii ... otobuse . . Biz her yrl tatilde bir .. a. harikaydr....'. (oku-)..... bu yrlgok .. kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i ... (kat-) .. otelde ........'. ama .'. 1.00'da b...: r.... 3.....".. a8..-.'. gegen yaz gadrrda c.. Krgrn Erzurum'a gok kar ..1'ii ......... ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm.. bu sabah d. ama ..'.i'.

P'!*rr'i Yorlt .__. i:_:_:_* -"''*.jl il Bii5rg.._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d.j ---t 2. Asya'da. Deniz ve Bofiaz. -gzelligi.. 1.i':lrf ./\ it ilffi HI i{ ttl . Turkiye'nin bagkenti.--':_*_-"::. en onemli ba$ltyor.. _ "i 3.i"ir'li. --" I --9n "": --- -i J L. \it I I \i r\ r1 . Bo$az'daki iki k6prU.i{r. iki l<rtayt birbirine : I i.. Filon'la i 4.i ml#i1 I i . dunyantn en kalabalrk ulkesi. Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri.yoiel.1 . pahalr ve oldukga kalabaltk.. t.

Euvarclaki 2. Masadaki 13. Televizyondaki (14) 1.l. butun gocuklarr seviyorum. Evdeki 6. haber gok ilgingti. 19. ogrencilerin hepsi l(enyalr.r' . tumceleri defterinize yazrn.1 1. 12..8. . E ' :.' I '. 3.' i .l':. ::. 23. 9. Kaprdaki 10. yaglr adam kim? . Bendeki 7.. kuglara gok acryoruz.. Fotofiraftal<i 16.. kalemi gsp sl. B.:. arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum. Yerdeki .Ei 'i r. { .1 20.\l . gantayr geiir. 1 15. ktztn adt neydi? r 21. hayatrnrz zor mu? 5. Universitedeki 18. 22. Trirkiye'deki 14. i' . tum insanlar gdsteriyi izliyor. Benim odamdaki 17. Sokaktaki B. . !-(.. guzel gtinlerimi anyorum. -. -"1 *-/ '. ' '' . 3. 16.. tablo Van Gogh'un. Gazetedeki () () () 22.. krzarrldrk bu yUzden. ..'. sandviclerde. : /\ .r. 1. Bu dizideki 23. Balkondaki 4. filmi daha once gordUm. gigekler 6luyor. L : :::."-: 1. 17. Partideki 4.. 24. 9. 12.:. bu lekeler de ne? '13.. oyuncular gok . ha\ iran'dan geldi.'.>/a) t? r'. () () () 2. 10.: CT -cri . 5.) Tahtadaki i iyi. i li. bilgisayarrm bozuk. $u srnrftal<i 14.n birer tane alrn. Dunyadaki 24.. . 6. ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () . r'xr. i) () () () 7. kim acaba? 11 . piramitler dirnyaca unl u.L'. Kafestet<i 5.

gok seviyor.. soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr..'..".......{=.... tl-.'. q.....tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps." bekli' rurrr. .:.... Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma. ft|utlu yrllar peynir..... on iki 6!rencivar. ve hep birliirit bagliyoruz....laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz.... .sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h. I kutlayacagrz. Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor. I I I ... . *--T.' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk.. ama ya. stntf arl<ada9t m Joltn'un "... aritl' c.....! I t T T ccs i. Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz.l-'i..... C.. ....il"J:. arl(adaglarlnlla. . Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor.CJ). flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t...45'te evdeir gtktytl' .'.[ Jolrn'un .... gok zor. '.^...pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U... ". de iqiyortLm.. Bazen s0t bazen de .. Z€y'llp... Anta ogretmeninrz . t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm. John gok sevinecek..' biniyorum' yorum.'.... i:.J:"':. :tt. regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum.".-....... domates.".. Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana."'.... Mutlu ytllar sana.j-jr# :1." diyecegiz. cIJ. Her sabah erl(enden yiyorum.." dedim... aQlyol'unl. ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa. Saat 08......."... Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 ..

{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .s1r€d eLue'u.{nunlnq epurleugD uru. 1o5trq """""".re1ro.{ eUe 'U..rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de.e.{rqrn1 rsEJnB 'ro.e.{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e.ttpze0 """" ""'rci.{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep.eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr. """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA .{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{.rleun:L'9 |.r111 e.rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.4€.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.lLu unprol3 """"" """'auue """"""".(rpe io.{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.(y'g 1u ns:o.36 ?lEq """""". 'urn:o.(r>1.{1e1uy -l-.io. 1" !p -= *.rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e.ilpejP uep^e unp -^z-j " """""""".:-..11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe.a.1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.rn1 ' -n ue uru..uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '.i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11.lleA UeLUO '6 'n1>1O.(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr .t "" o urdrl'1 'lo.ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'.{.{rrr5e0 ep.

samimi ve srmsrcak blr insan... yaglrst . KoyCIrr bu tun insanlan...'....r. koyri ..' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i . Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1. .... iii1.i . ve orada 5u riuzOen yaptyor.. l. tr. O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti..ir a..... ..IU Gegen ilkbahar yeleninrin . birgol< yemek yaptrlar.. evli ve il<i gocu$u var. l. c.. b..t"..i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '..: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI.. a.. ...... t t . anra bulutluydLr...i C.. Birgok akrabamla Orasr bir yerdi. Qok ama gok eglendirn.... 3. benim igin.. daglarrn arasrnda. geng bir doktor ve k6yde yaglyor..... Koyde hava biraz serindi. ... O...... Du....r. c. bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor.. .... Her taraf ... ve srmsrcaktr.. yaptrlar..i$ii:. Yefienim gegen yrl mezun oldu....... Ye$enimin dugrjntl . d.. fr.... Her gey ...... \'egenim iiffi.ri.. Hepsi de gok . Antalya'da.. Ozellikie de ... .. a. .. biraz se" rindi... igin koye gittik.:.. Ben gok mutluycum...i.. d.. gunu gehirdeki gibi salonda deQil.... ve ya$murluydu.t' I 'i.. genci. ama giinegliydi. l(oy.. .....l .r ' :. t t I I . T c. Ben de .. d. deniz kenarrnda.'L 1... b.........H....... gehre qok uzal<.. Hava gunegliydi .....lr........ itk deta k6ye giitim. Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr.".

...trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1. ..... bilmiyorum... Hah..: jl.. agtn.M:I.. ama gok 6nemli.......... .... Yabancrlar Turk 3.. 10.. Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun.li il:t '.. ...ti .. 2. GUneg 6... Luifen. igin de.. gok seviyor. Qok iyi olur.. Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz. 12... 5... almal< istemiyorum.. Falrmrza baksrn Tamam.. .J1x .t:'il.... gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi.. Aaa..........-"1-.. Aaa..i......-'i... Fhmm.. Ben de bir arkadagrma vercjim.. bal. ....... Eline sagltkl Qok guzel olmug..-..... nefis olmug... Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel.... i ...... Hemen yaptyorum. Evet...'-. gel<er olsun... B. Neslihan Afiyet..... Benimki de orta olsun. . ..... g6rdrjm..... masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm. . igte kahveleriniz hazrl... gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum..nun eski bir izledim. Annem.. Dun akgam televizyonda Marlon Brando.il ]i i .... .. ama ktz tanryorum..... Dun sokal(ta 4.... Buket'in gok begeniyorlar. '.... . Sizin 9. Tamam... Size bir Turk kahvesi yapayrm..... Bayram 7.. Mesut 9ok iyifal bat<ryor. I t.. Vigne 11 . Ebru... i:..... arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum ... . . Ahmet'in erkek .. yeni mi aldrn? tanrnrryorum... mi..4 rill lil . Evet..

Mernnun oldum. yer ayrrlmak istiyorum.''. l<ryantet ondan kopar. cezveyi 2. enfes olntug.rJ) i4) = _E tjlX 1. Mesui gok iyifal baktyor. eferrdinr. tuzlu$u c. n n I . I i ! i r . ltleslihan.. Ebru'dan neyi istiyor? a. gekeri d. Mutfakta ne yapryorlar? 2. cez'reyi b. 2. fincanlarr c. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3. kahveyi d.i. mt? kel< rica ediyorum. F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk. . I I . Neslihan gegen ay ne aldl? 1. lJesiihan eski buzdolabtnt sattt. dolaptan neyi altyor? a. t . gekeri b.. kahveyi t. Neslihan.il F Biri yer biri bakar.'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun.?.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful