.:r

:

ll.;'j=1i1.i;ffi.:,', -*,"1":",

,

:

;!r,r .iit:lt rtil:rrriri
.

l

ir:J :rf..lr._:r:rl

.:

)r'.r.
ri

i

r-

r

n

u

ll

ffiuffi

,F,;il
i. j:i' \: " '..,.t! \: ::il
i

i ..: i, ',it t:,

r 4ii;;iiti Dun ne yap......,............ ,....,? J \t ': __.
.tr
1,. 1.,_,

Ahmet : Urriversiteye 9it..,......,..

Ali

: Universitede Ayge'yi g0r..,.,.,..,....

Ali

:Durr akgam televizyon

seyret.,.......

.................?

Ahmet : Hayrr, dun ahgam televizyon seyrei.....,.,...
sen?

Ali

; Ben de televizyon

seyret.,...,.,.
.

.

.. .

C:

9un.............,.,.,., erl<en )/at........,..,..,

Ayge

Mehrnet geQen hafta rre y ap...................
Fabril<aya 9it..,,.....,............, ve 9a1r9......... Ruqlrarr ve Sibel gecen haila ne yap .,,
13ughan Arlialya'ya 9ii.,.............

Sergul
Airca

Sergul

) -:
.

de..........,...,...., glirrku 1rasta........,....
Ay$e

Siz gegen lrafta ne yap...,..,..............., ...?

Sergul

.. gitii c...': r{ li b. gittiniz r .. geldik mi nerede ...amabugungokmutsuz..... gidiyor f lcn ............... 3.. grktrk c......t r...'. 2.. galrgryor b. galrgryorsun 9.. geldi mi Paranrzr a... ediyorum .. Siz hangi ..:. saat ka_qia c....... hangi gUn stnav b. srnrftayrz b.. grktrnrz 3..... I I T 1......? .....? kaybediyorsunuz b.. srnrftaydrnrz c...-. 6.. Gegen hafta a. hangi gunclu 'Ornek: Ben gegen sene o[retmendim..i i....... 4..? I I ... Grizel ....i-i '......^..... a... Ben ilniversitede gok gahgkan 2. ariyorum b.... Dun bir film seyretiiniz........ aradrnr 7.. .. 7. geleyim i-ni c....... srnrftaydrk t I T T T a....iltl.....J ii!"..... gimdi gok iyi.. kaybettiniz c.. Ben gegen yll6$renci I I T de$i1.u......? a...? a...-J ) ii . Ali.....f.... Ben 1968'de Trabzon'da a. b....T T T T T T T T 1i ..'.. grkryoruz t") ' ...'. Biraz 6nce telefon a... arryor m:iyum c. -. Amcam d0n Almanya'ya .... ... fJJ 1-:l 1..... Dun srnrfta 6zgur var . Biz gegen sene Urdrin 5.. galrgtrn c....'..Sendungokmutlu. dofidular c.? 10. kaybediyorlar ....... dogdunr 4........... etsin b. gimdio!renci.....J . b.... etiim c... Neredeydin? Dun seni gok a............... iki grin dnce gok hasta. Yarrn erken . Biz gegen yrl tatile a....:. dogduk b.

... t: { a'3 un^ c lltr-ii... dorl o$renci ispanyol...... 7....' '........ telefon numaram yanlrg... o[renciler iyi TurkEe l<onu5uyor. resimler qok ilging................. 4.. Posta kutusu... 12. Sandalyenin a|t.. ...... .^... Benim kitabrrn burada.i iffi {'ffi li{i1................:1 .......... TOIilEF'.? 15....... 1 3. Dun hava nasrl..... ii... . dersimize bagl<a bir ogretmen gelecel<.ffi nir rl : ir1 : . Televizyon kadrn gok yaglr.. Benim 2..... 5... ........lru] jrj{.... Onun arabasr.. Frrol ? Ayge hafta sonu ....'. nerecje? 9........ Bu sera..... Srnav zor Evet. nrel<tubu lrAlA almadrm.. Teneifuste 14.j'l':i-1]1 ... Benim srnrf rm... gigekler gok buyuk. L1i 1.. 10..... Gegen sene senin sagln uzun.... 6... ... 11.. ....ilLii B... Teneffuste nerede...... derste yeni bir dil bilgisi ogrendil<........ Dun..... senin.. 3.. Hayrr.. kitabrm..........? Evet. Partide yemekler lezzeili . 8.....'..li1.. Sen. garrtada l<itabrm var.'.'i"i. paketi gordun mu? 13. ... srnav zor Hayrr..:.... Masa. :: l..:'l........ yemegi liinr yedi? Bugun.:.-) 9..hl [ji.....

. '="1. .yemyegil ' p. Haziran ayt. 20....'l .. * dosdodru .ril .l 1 :lr .... '.1... .:.. Yan masa.: basbaya$r'..' tastamam pespembe yusyuvarlak br... . ...: r 'StCak ''. Ir..-:.. Once... adamt tanryor musun? 19...:i . + . {.. kalemi masa..1... ii + tertemiz '. ^....... ........ Vitrin..... T}flSKA ' .....lis ... i...t: I + bembeyaz + bombo$ ' : : . Ev... 6.r gargabuk ..... 6gretmenin kimdi? Qankaya'da.. H eurom 4 hrpkrrmlzt ince + ipince san 4 sapsart krrmrzi zayft diri girin rslak agrk T'.....-'.1/6...isbutirn r:iiffi ...-j rJ : 'i-.."""...ambagka dofiru srlii O'uz "'+ stmstk siyah yass I + dumdiiz + simsiyah + yamyassr .. il.. :: ' ''.-]:] 17.ta... hem daha guzet....rrliillfi:l{fi + kapkaranhk laze + taptaze karanhl< UZUn * yalnrz * + zapzayl + dipdiri + gipgirin + tptslal< + apagrk + sipsivri + gepgeng / gepegeng + gupegunduz + gepgevre / pepegc.... i li.Beyo$lu 15... bbsbelli..i!.. gunduz gevre 0i:jir*u !$ i..".... j . l ... --.. hesap garglya uy maz.. .. ...... i : beyaz $tr# bos .. dersleri yapmayacadrz.un 22.i + ..: . evim hem daha b0yuk.. ...."...... l. L)J l^J r)m r . Berna'nrn evi Gaziosmanpaga'da.'.... 18. + mosmor . 1 . . elbiseyi be!endirn.. 14.. gimdi.t. ..1i:!'fi...'''''. Aydanur. (:'ii ..rc '+ yepyeni UpUzUn yeni sivri geng yapyalnrz lyapayalnrz l<ara + kapkara krsa + krpkrsa kuru + kupkuru canlt + capcanlr tatlr + taptatir !..ii evim iki odalrydi. Gegen yt1.t::P1(: .... mavt ') koca 1'1'161' + + masmavi koskoca .nrn ustUne koy.1...'.)'stmsrcak .. ...... E1. 21.. ..'. restoranlarr seviyorum....q'... + oayagt belli : : + + tamam pembe + yurrarlak + butLin + .....+:[jr--Tii i.'iil .

.....taze......^ :=. Herl<es.. Dun vazodaki gigei<|er..lji..siyah ve. .''.... ......... Onu gok oziecjirn...'. Fakat.... Her yer ....... Bu tatil. her 5: agaglrk ve ..f. ..'. yedik.... .... t:rkes g: guzeldi.......krsa4... 11.... $u anda Zonguldak yakrnlarrncra kugrik grpgri'in (1) 'c ...jd:_ ri 7'Tatjldedeniz.... 5............Utyuir\.... .j 3...... Cevabrnr d6rt goz_le bekliyorurn...... 3.. babamdan bana bii odul...iz... -:::'arr da q.. B.o r'-r... anra trlaciye'nin saglarr ....J^..: ...... cana yakrn.i-j ...srcak ve gokytjzu . -ri......i.. zuniyetten sonra hernen Turkiye'ye gel...''.....G Baloda butLin krzlar F)qn< tuvaleiler ! I : ...san ve .tamam b*=€ i:i..r-L.. Ewelki akgam elektrik kesildi. gimdi onun sag|an ..-.....d|2....... ic:.l mi? l. Kendin. irgrn iginde (B/ hissettinr. [4urat bu yrl ingiltere'cle doktoraya ba6ladr....-^... 6.... Anra ne yazrk r<iMurat yor<tu.. yr11 Senide gok czledirn.... -:r gey ar....b0g oluyep. Serap her gtin okula ..... .. . beyaz girin + gipgirin Sevgili Nege......-r rulirdrcii iliitLl e..... Dun pazardaki sebzeler ....'. Sevgilerirnle.. lUiUilCeil SOnfa aKSal'll C: _.. 3.. _:::in nrez.. 2..=*: l......... yogu-.'..'....!& iriii... b. dans ettil<...:....... her gey gok guzeldi..rsabadayrrHava oldukga giizel.. N4ezuniyet toreni gok guzel oldu...u2un.temiz.. .. cigekler sc ir.(s)sat0n.. r f!' il' "- ^DJ ) / iafl :-:i 1 C .....: : ."..:gun kuaic re gitti.hava...... grin 6nce bir kazak aldim..= ......: ... Onun .. Bizler ..1a2e..... BugUn du...iyon 10.. iti ffi] ljl yalnrz lsrcak / nravi Ornetr: / girin lyegil / bog / kocanran / Llrir . b-:-. Geceleri cadde ve sol<aklar ..koca bir ganta ile gidiyor. (3)......i izcien:' n iriffi sen dc cliulunu bitii-iyoysu........ e.. !.........mavi..5r..........i : -::ai-l<ara'r. Bu Kendine iyi bak..'...."....:. Geq saatlere kadar eglendil<. Buraya seninle iej^r...mavi.......karan1k a..9irin bir l<edisi var... Drin onun saglarr ..Dr'u {nrmclo".... gun hava yagmurlu ve soouk. Kazak ...Ail. ..".:si g€........ . Biliyorsun bu yrl fa^ oldunr.....'..1'j i.. ....... Qol< tile gelmedi....... Burasr harjl<a bir yei. (4) insarrlar.Gokyuzu ?i...:'Ei+iirlj" : l.. llanrci.......... T0lin'in saglarr dalgah.. Dun hava.

... ilaglarrnr ver... ama evde yok..... annesine u$radr? 4...? Seni cok ara.... Ahmet ...itli* iij... lbrahim Gegmig olsunl gimcji nasrl? iyi mi? Ahmet Evet.... Evet......... DUn nerede . .. Dun gece oracla yap..... f-'1... cjl ( )ifl ) . . geleyim.... Ahmet dtin gece .'l.. Eginr qorba ibrahim Ahmet ibrahirn : Bu akgam ne yaplyorsunuz? :Ev...... Akgama gorugilruz..... Sonra arabamr tamir_ gdiur.'. gegen hai- ta hasta........ Cracian anneme u[ra. oturalrm..... gel.-.. daha iyi. dun gok isim var. ... yann cumartesi......... sohbet eclelinr biraz Peki. ? 2.......*-:r .. Ahmet .........i1 'I :__r l^ Tele'ionda lbrahim :Merhaba Ahmet.. Ahmet'i anvor? fiii:. yapit? 5.............. Ahmet d0n gocuklarla ......... .. ..........'.. Ahmei'in egi annesi igin... Sabah gocuklarla alrg verige grk.......... . --_) ii- .i- ": ::1"'1... gitti? 3........'i:r. Ogteye kadar ciye clolag .......". Gdruguruz...= -_ ---:... kal. ............ Ahmet 1.....

Srrrav 2ot..iffi 6.rr.r kag i drln / sinema / saat /gitmek Dun saat kagta sinemaya giitin? Saat yedide gitiim... 1...''... Arrtalya / t<ag /kalmak / grtn 2....... Oktay / Cem / nigin gegen / / gelmek / hair.. busrin / ir........a ......'? 6..? .? ......... akganr / ne / drln / yemek / var . .i......... . l(ardeginin adr 8ii1ent ...'.? 2......? ? 4....... Pazardaki meyve ve sebzeler taze .. / o...... ... ..'' '...n" 5.'''......'.'.. 3. Telefondaki AIi degil ... sabah / kag /bu / saat / kalkmak 7.

.. ama 5..... otobuse .. .... gunku yarrn srnav var. Derya her akgam kitap .......: r.'. ..i!:iirl ''lif 4. ama ... a8.........:':'.. 4. (kal-)..'. l' . otelde . e... a.....1li:il1 'r...00'da b... bu sabah servis bozuldu...1'ii . bu sabah d.ii . (oku-)..:.. ama ... ti:': i lrli.i . Krgrn Erzurum'a gok kar ..iiirliiiliil. Biz her yrl tatilde bir .. (kal-).. gegen yaz gadrrda c.... (kat-) .. Ornek: Genellikle her sabah saat yedide kall<ryorum. O[renciler okula gitmek igin servise Erzurum nereye / gitne zaman / giine ile i gitne kadar nerede neler / yap- neleri-nereleri/got. Genellikle her sabah saat yedide kalhyorum (kalk) ama 2....... (bin-).. ama . (yag-).=..t.'.... (bin-) (galt9-)...-. ......'.... ama bLr sabah sekizde kalktrrn ve ige geg kaldtm.1:lli (ya[ma-)....i'.. 1...r.'. kimler ile / tanrgburayr nasrl / bul- / kalkal- i . harikaydr.... 3.... bu yrlgok ...".'..'. bu akgam sadece ders (kalk-) ve ige ggg ....

Turkiye'nin bagkenti.--':_*_-"::..i"ir'li. Asya'da.i':lrf . -gzelligi. t. Bo$az'daki iki k6prU. 1.. P'!*rr'i Yorlt . en onemli ba$ltyor.._Buraya "memur ve o$renci gehri" de d.j ---t 2.yoiel. Deniz ve Bofiaz. --" I --9n "": --- -i J L. _ "i 3. iki l<rtayt birbirine : I i. Turkiye'nin en kalabalrk ve en bfiyuk gehri..i ml#i1 I i . i:_:_:_* -"''*..1 .__. Filon'la i 4. dunyantn en kalabalrk ulkesi./\ it ilffi HI i{ ttl .jl il Bii5rg. pahalr ve oldukga kalabaltk. \it I I \i r\ r1 .i{r.

filmi daha once gordUm.l. r'xr. 1 15. sandviclerde. Gazetedeki () () () 22.:. 3. B. 9. 1. guzel gtinlerimi anyorum.' i .. 17. Sokaktaki B.1 20.Ei 'i r. .n birer tane alrn. . ktztn adt neydi? r 21. piramitler dirnyaca unl u. .. tumceleri defterinize yazrn.:. 12.. Masadaki 13. Kafestet<i 5. () () () 2.'. Partideki 4. oyuncular gok . arkaclaglanmrn foto$raflarrna bakryorum. L : :::. i) () () () 7. Euvarclaki 2. Bendeki 7. gigekler 6luyor. 24.. 9. 5...\l . -"1 *-/ '. 12. 3. 16. Evdeki 6. haber gok ilgingti. ::..1 1. tablo Van Gogh'un. ogrencilerin hepsi l(enyalr. : /\ .'. yaglr adam kim? . ilkokuldaki 1'1 i) () /\ \/ () () () () () . Universitedeki 18. 22. Televizyondaki (14) 1. gantayr geiir. Kaprdaki 10. Benim odamdaki 17. kuglara gok acryoruz. { . hayatrnrz zor mu? 5. $u srnrftal<i 14.r' . Dunyadaki 24. i' . 6. Bu dizideki 23. Yerdeki . E ' :. Fotofiraftal<i 16. tum insanlar gdsteriyi izliyor. Balkondaki 4. bilgisayarrm bozuk..) Tahtadaki i iyi. 19. .: CT -cri . !-(. -. Trirkiye'deki 14. butun gocuklarr seviyorum.' I '.. bu lekeler de ne? '13. kalemi gsp sl. 23. i li. krzarrldrk bu yUzden.8.l':."-: 1. ha\ iran'dan geldi. kim acaba? 11 . ' '' . 10.>/a) t? r'.r...L'.

..'. ama beni hig dinlemiyorsun ki T derse / bu pastayr / stnrftmda / garkr soyleyece[iz / orta bir hediye / teneffuste pencereyi / otobijse / gay iqiyorum / kahvaltrda / pastayla I do" t I $um gunii / kapryr kapa.... .pmak gok zormug' Son delsle Iff' "U..tryor / mumlarr / Turkgeyi I bazen kahve / otobu" s0 / gayr / meyveli ps.. arl(adaglarlnlla... :tt. soltbet ecliyorurn ve Qay iqiyorunr.. Bazen s0t bazen de . i:. ve hep birliirit bagliyoruz.. ft|utlu yrllar peynir..." bekli' rurrr... t I T I Sana "Meyveli pasta yapmayaltm.^. Otobus clurafitna gidiyorum ve 413 . Z€y'llp...". I I I . flgretnrenirtiiz de :::1: ::ll: ::: t.".. Pastanrn ustLine nrumlart ko' stntfa girecegiiii' yaca$rz ve yal<acagtz....'.. Saat 08.45'te evdeir gtktytl' . .".:. domates.. cIJ. on iki 6!rencivar.CJ). '. gok zor.'.. . I kutlayacagrz... Cnlarla iyivakit geQiriycrunl' Bir su' I I """"""': "" qol< Yardtnr eciiYor' Bugurr gunlerden cuma.. ......... Sonra ben John ufleyecek ve hep birlikte "Mutlu yrllar sana..." diyecegiz. Otoirus geliyor ve kall<tyorum' I ben numarall I r\\ 1 rl\ re sonra o!retnren sinrfa geliyor.' I el' Bunun igin lrep birlikte aldrk.... de iqiyortLm.. Her sabah erl(enden yiyorum....laha gok seviyorum' Yavaq Yavai ogreniyoruz.... regel ve ekmek Kahvaltrdan sonra banyoda dug yaplyorum.. *--T...."'...... Anta ogretmeninrz . aQlyol'unl.J:"':.il"J:.[ Jolrn'un . gok seviyor.. C.. stntf arl<ada9t m Joltn'un "....'...sta / gikolatalr pastacjan / do$um gurrunu / bize I h. tl-.j-jr# :1.... ".. ama ya..." dedim. John gok sevinecek. ..-... Mutlu ytllar sana.. aritl' c.....{=. Qunkii TUrl''ge bizim igin b'raz zor....l-'i....".! I t T T ccs i.. q..' biniyorum' yorum.

(r>1.{ Srian $r1e unC 'tL uJnpnlo """""""IUe: t6ueg '91" """""""'EeA " """""'ues epelazeO nxunc'ZI .4€.{1e1uy -l-.{rrr5e0 ep.uns:ofirnes 1o5 eqep 'runtoArlst lellLeuop """"""lqe>i>1e{e n$ 'uJ '.:-.rleun:L'9 |.{ eUe 'U.{rqrn1 rsEJnB 'ro.{1e1uy'znunsrolrdefi lelie>1 pp Bp:eLleq)i.rlqo$ rrq In^nq Eftnplo a^ lezn6 105 e.{.ttpze0 """" ""'rci.a.eAleluy lLlllllei zeri uezeq ueE 'urq uapuuolJrqa$ >1tisr.e.rn1 ' -n ue uru.e. """"""""'Aa clrll zrurilo 'LurplE lereltz """""'tequn$ eA . 'urn:o.r111 e.{nunlnq epurleugD uru.rsoz{ln rtellaltuepeyrl niop€uv'gL """""""nq 'ut1de.ilpejP uep^e unp -^z-j " """""""".rluoI """"" ""1elAapq """ """""rall3ualQQ '0 un6 '.(y'g 1u ns:o.lleA UeLUO '6 'n1>1O.i ziq ELriE 'rpolzruJel egeLl ue5e0 ulpE)l t5>1r1ztueg'11.t "" o urdrl'1 'lo.11eq " " " " " " "' zls zr u rteiSepe:1tV'z '>ilpe.re1ro.{1e1uy ':EA rze)ijeul >1e..lLu unprol3 """"" """'auue """"""".1 an ur$ry ruewg e4leyuy rq epejo 'znunslo.. 1" !p -= *.eSr{y'I 'rurpaurueQaq SlLl """""" "" "uos """ " ""LrJlll'g 'uinllnun """"" "'eJELUnu uolalal u ru rSepelty'p 'lunro.io. 1o5trq """""".{ruuepeq """"""'reluero}sel rzeq !}iep.(rpe io..{|2e6 uelror( lrllje} 'znunsrofgznl spzruap urzel '1ezn0 1oi zruep epero p>1up$ 'u:nrotrrnes 1o5 rr{.t1nes >1o5 ep """'"""'uos ep """""""'Uoq LUOUUV'/ .ednJAV'0 'uinrotrrnes Io5 """"""re1rrr$ """"""'.s1r€d eLue'u.{ epue$rp """"""""" 1eua4 u-re6>ie aluriSe 'f .(e1 ep V IVII-{V !I3t\lNll3 l\LZlt{3fiNV 'urpolleq """"""""'ues unb unlnq ung 'Bt 'Illloull auli{ """"""""':etr .36 ?lEq """""".

Hava gunegliydi . t t .t' I 'i.. Koyde hava biraz serindi. itk deta k6ye giitim. ... geng bir doktor ve k6yde yaglyor. b. Ben de .... gunu gehirdeki gibi salonda deQil... ve orada 5u riuzOen yaptyor.lr.. Ben gok mutluycum..:... Her gey . Yefienim gegen yrl mezun oldu.. d..i$ii:.......i 'qffi* liiiii ' rt *-/ c) <) CD l i '. Birgok akrabamla Orasr bir yerdi..... daglarrn arasrnda... b..'L 1. a.. benim igin.' Trp FakUltesi'nden / dug0n igin / yemyegildi i halaya kairlclrm oradaydr i harika / crJ i .. .. l... biraz se" rindi. T c.t". yaptrlar.. 3. l(oy. ...... tr.... samimi ve srmsrcak blr insan.: -=l lezzetliydi / koy meydanrnda / orada bulu$iun'r / dugun / gok ilginEti / I fakali dugunu vardt / dckiorluk / qol< seviyor / kdycle yaglyor AI'{TALYA'DA BiR X6Y NUCUI. evli ve il<i gocu$u var....r... Koyun insanlarr saminri ve srnrsrcaktr. Gergekten koy du$Unleri bambagl<al t t I I t t t I t t t t 1.... t t I I ..r. ve ya$murluydu.. Hepsi de gok ........".. deniz kenarrnda... Her taraf .. Antalya'da. Qok ama gok eglendirn. ..ri.... a.. gehre qok uzal<..........l .ir a.. c. \'egenim iiffi.... igin koye gittik.... .... Ye$enimin dugrjntl .r ' :.'.H... genci....i.. yaglrst . koyri .. fr.... ve srmsrcaktr. bir doktor ve gehir nrerkezincje yaglyor...... . d. d.... . c. O l<adar gok yedinr kil insanlar davul zurnayla halay gekti...... Ozellikie de .. KoyCIrr bu tun insanlan.... anra bulutluydLr..... birgol< yemek yaptrlar. ama giinegliydi.. iii1.... Du.. l. O..i ..IU Gegen ilkbahar yeleninrin .i C.. .

M:I.. igte kahveleriniz hazrl. I t.. Fhmm...... Sizin 9....... gok seviyor..... . ...nun eski bir izledim........ Kahvenizi nasrl yapayrm? Benimki sade olsun... Vigne 11 ... .. Evet.. almal< istemiyorum........... . igin de. Bayram 7. Ahmet'in erkek ... gilek nri daha gok seviyorsun? dort g6zle bekliyorum. Buket'in gok begeniyorlar..ti .... g6rdrjm. . ... 2.. bal.. ama ktz tanryorum.. Yabancrlar Turk 3. Mutfakta Sohbet Neslihan LUI U Mesut Neslihan Mesut Ebru Ne iyi ettiniz de geldiniz. Aaa.t:'il. gegen ay aldrm" Eski buzdolabrnr ne yaptrn? Neslihan Mesut hleslihan Ebru Neslihan Qok Ebru It4esut da eski degildi..il ]i i .. Bu buzdolabrnr yeni mi aldrn? Qok guzel. B...: jl... arkadaglarrmla BocJrum'da gegirmek isiiyorum . 5..-"1-. Eline sagltkl Qok guzel olmug.-.. i:. bilmiyorum... masadakigekeri bana uzail Dolaptaki kahveyi de grkarayr'm........ Tamam.i.... Mesut 9ok iyifal bat<ryor.. nefis olmug.......-'i.... Luifen. . GUneg 6.li il:t '. Size bir Turk kahvesi yapayrm... . 12... Ben de bir arkadagrma vercjim. Ebru.... ....... Qok iyi olur.trr 'r kardeg gozkjk kitaplar baba rona I sevgili isim taiil d r rr karcieg vakii ru regel muffal< f ilrn 1... Benimki de orta olsun.. Hah. .. Dun akgam televizyonda Marlon Brando... '......4 rill lil .... Dun sokal(ta 4... Hemen yaptyorum. Evet.... Neslihan Afiyet. .. ama gok 6nemli. mi. i . ...........'-.. gel<er olsun. Annem... agtn. ....J1x ... Falrmrza baksrn Tamam.. 10..... Aaa. yeni mi aldrn? tanrnrryorum.

. I i ! i r . lJesiihan eski buzdolabtnt sattt. yer ayrrlmak istiyorum. F Bu akganr igin beg kigilik > Afiyei olsunl I Ben bir fincan sutltl kahve ve bir dilim Elinize saflrk. Neslihan gegen ay ne aldl? 1. dolaptan neyi altyor? a. cez'reyi b.''. t . n n I . . fincanlarr c. Mesui gok iyifal baktyor. eferrdinr.. I I . mt? kel< rica ediyorum.il F Biri yer biri bakar. Mutfakta ne yapryorlar? 2.'' Hes=ct altr mtstntz? > Ayakustu birgeyler atrgtlraltm Sizi :anrgtrraytnt Buyurun.?. kahveyi d. ltleslihan. Neslihan. tuzlu$u c. Ebru'dan neyi istiyor? a. cezveyi 2. enfes olntug. Mesut ve Ebru kahvelerini nasll iqiyor? 3. gekeri d.rJ) i4) = _E tjlX 1. Mernnun oldum. 2.i. kahveyi t. l<ryantet ondan kopar. gekeri b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful