T.C.

(CMK' nun250Maddesiyle Yetkili Btilfim) SORUSTURMA : 200711536 NO .../.../2008

isr,q.Nsur, cultruniynr nags.Lvcu,tGr

($iipheli Kuddusi OKKIR'a ait elegeqirilendokiimanlar) l. l-74 sayfalar arasrnda YENiDENMUDAFAA-IHUKUK HAREKETIDERNEci KURTULU$TEMEL ESASLAR TUZUK 2 isimti2005yrtrnda VE kitap basrlan fotokooisi 2. 15-96 sayfalar arasr Ulusal Giiq Birlifii Hareketi "Yeniden Kuvayr Milliye" Hareketinin yaprlanmast isimli dokiiman 3. 97- 119 sayfalar arasrUlusalGiig Birlili Hareketinin EkonomikPolitikasr Gerekgeli Yaprlanmasr isimli doktiman 4. l20.sayfadaKarma Sosyal Dayaruqma Birlegim Biittinliilii Demegi logolu kalrr iizerineel yazrsr Biilent QORAKimzahBayram ile tebrikiyazrsr 5. l2l.sayfadael yazrsr yazrlmrq ile 27.02.1993 Duyuruluribaresiile ibaresiile baqlayrp bitenbelge 6. 122. sayfadael yazrsrile yazrlmrq Devlet Yardrmlannrn listesi Qrkacakibaresiile baglayrp, Telefonbogaltrlacak ibaresiile bitennotlar 7, 123. sayfadaTemel Yol HaritamrzbaghkhMilli Delerlerimiz Bayrak Yapmahyrz ibaresiile bitenve iizerinde yazrsr diizeltmeler eklemeler yaprlmrg el ile ve bilgisayar
Qtktlsl

8. 124-127sayfalanarasrKUDDUSI OKKIR baghkhHep var olduk ve de Hep Var Olacaprz ibaresi ile biten Gazi CUDER tarafindan(gaziquder'4.r1!l.]l.t]=gIrr.tr) Kuddusi OKKIR'a 22.08.2006 tarihindegdnderilen konulu ANA-STRATEJI.doc intemetiletisi 9. l28.sayfada TEKNOPARK antetli kafrda Ekonomistibaresiile baglayrpistihbarat uzmanr ibaresiyle ile bitenel yazrsr yazrlmrg dokiiman 10.129-134sayfalanarasrnda iizerinde29.07.2006 Saat.13:56 ANKARA ZAMAN ID: ibareliMehmetZekeriya TEM 6ZfUnf isimli gahsrn AnkaraEmniyer Miidiirliip,ii 25.05.2006 laks tarihinde alrnmrq $ube MtidiiLrliiltinde $iipheli lfade Tutanagrnrn iletisi 11. 135-139sayfalarrarasrnda Karma SosyalDayanrqma Birlegim Biitiinliigii Demefi baghkhyazr ile Biz Kimiz, Ne YapmakIstiyoruz.Ne Yapryoruz, NereyeGidiyoruz yazrlar baghkh 12. 140.sayfada MevcutDurumibaresi baqlayan yaasr ile yazrlmrE ile el notlar 13. 141-149 sayfalan arasrnda baqLkh Oneriler metin 14. 150-l5l safalan arasrnda Ytiksek Motivasyonlu Onlarr Dtinya Teknoloji Yarrgrna Birer Maratoncu OlarakHazrrlayabilmemize Baghfir ibaresiile baglayrp Temiz ve 4. iyi Giyimli Olmak ibaresiile biten tizerindeel yazrsrile diizeltmeler eklemeler ve yaprlmrq bilgisayar dokiiman Erktlsr 15. 152-157 sayfalar arasr TEKNOPARKve NORM $irketlerinin antetlibogkalrtlarrx

16, 158-160sayfalanarasrOgrenci Sayrsrnr Artrrma ibaresiile baglayan yazrsrile el yazrlmrg notlar 17. 161-169 sayfalar arasrGiiniimiiziinKuvayi MilliyecilerineDemokrasi Avrupa Birlifi ve Kopenhag dlgiilerigibi konularla ilgili agrkmektupbaghkh M.KemalCABIOGI-I. Eski Baqbakan Daru$manl ve srfatr ismi aqrlmrq dokiiman 18. 170-172 sayfalar arasr GaziBey yazrmhatalarr affolaibaresi baqlayan ile doktiman 19. 113-206 sayfalar Evrensel arasrnda TopluluklarBirligi Organizasyonu GenelBilgiler ve Ana Eylem Tiiziilii ibareleride bulunan16.06.2003 istanbul HukukquOsman HAKIM ismi agrlarak yazrlmrg doktman 2X.207-208sayfalar arasr TemelYol Haritasr baghkh dokiiman 21.209-212 sayfalararasr Yeniden Miidafaai Hukuk Hareketi Demefli antetli Milli (agrr ibaresi ba5layrp. Gdreve ile Errugrul Zekai6KTE isim ve imzasrbulunan r.e ' GenelEsaslar -Gdrevlerbaqhkh dokiiman 22.213-223 sayfalararasrSevgili Gazi ibaresiylebaqlayan Kuddusi OKKIR ile Gazi GUDERarasrndaki geqitliinternet yaprlan gdriiqmeleri tizerinden igerirdoktimanlar 23.224-225 sayfalan UlusalGdkyiiziiGdzlem$enlikleribaghkh arasrnda doktiman 24.226-227 sayfalan arasrnda Tayip ERDOGAN Mason mu baqhkh, agrk istihbarat ibaresiyle bitendokiiman 25.228 -229 sayfalanarasrnda SdylemlerimizAym, Eylemlerimizayrr ayrr olmasrn baq.l*!, AtatiirkgiiDiiqiince Vakfi ibaresiyle bitendokiiman 26.230-231 sayfalarr arasrndaDostlara Ozel "isim Onerisi iqin" hazrrlanmrqtrr Arkadaglar, harekatm adrmn (Avrrk Otu Hareketi" olmasmr dneriyorum www.alrik.otu.ors.tr diye baglayan Sevgilerimle Kuddusi OKKIR ibaresiylebiten dokiiman 27.232-233sayfalan arasmda Sorunlar baqhkl doktman 28.234-245 sayfalanarasrnda Dtinyayr Yijneten Gizli Orgiitler diye baqlayanKamil ismi ile bitendokriman $EKERKARAN 29,246-248 sayfalarrnda iran'rn NATO zirvesi 6ncesi... ibaresiyle baqlayanB.G. ibaresiyle bitendokiiman 30.249-251sayfalarr yer arasr MASTERPLAN baqhkh dokiimamn aldr[r 31.252.sayfada AgrnHalinden Tok Anlamazba5lrkh doki.imanrn aldrfr 1'er 32.253. sayfada yer AybiikeHarekatr baghkh dokumanrn aldrlr 33.254-255sayfalar Birlik ve Beraberlik yer arasrnda Yolunda baghkh doktimamn aldrlr 34.256-261 sayfalanarasrnda Dr. Necip HABLEMITOGLU baqhkh dokiimamnyer aldrgr 35.262-265 sayfalanarasrnda Sorunlarbaghkh.korkmahyrzile biten dokiimanrnyer aldt[r 36.266-267 sayfalar arasrnda Tam Balrmsrz Milli Devleti Yeniden Yaprlturdrrmak baqhkh, HeniiaRuhumuz yer 0lmedi ile bitendokiimanrn aldrlr 37.268.sayfada SevgiliGaziile baglayan KUDDUSI OKKIR ile bitendoktiman 38. 269.sayfada 1.Amag baqlayan ile kokmahyrz. ile bitendokiiman kahplara .. 39.270-271 sayfalarrarasr Original Mesaj From: Cazi GUDER ibaresiylebaqlayan okuyucunuz MehmetSALIH ile biten kargrhkhqahrslann gdriigmelerini bilgisayarda igerirbilgisayar grktrsr 40.272-274 sayfalarr arasmda www.ulusalko]-kutuphanelri.com Kiittlphaneleri Kdy Projesibaglkh dokiiman 41.275-276 sayfalarrarasrTiirk'iiLnAnasr Ttirk Kadrm ibaresiylebaglayan, Qah;ma (Ayrr Yazrlacak) Prensipleri ibaresiyle bitendokiiman -278sayfalan 42.277 arasrnda TemelYol Haritasr dokiiman baqhkh

43.279.sayfada Higbir qey "Mucize Degil...." ibaresiyle baglayanKuddusi OKKIR ibaresiylesonbulandokiiman 44.280-28i sayfalarrarasrnda Hocam ile baglayanSevgilerAsuman ile son bulan dokiiman 45.282. sayfadaTalepleri toplama ibaresiylebaglayan yayrnlanacaktrr ibaresiyleson bulan dokiiman 46,283-284 sayfalan arasrnda Ulusal Kdy Kiittphaneleri Pmjesi ile baqlayan geliqtirilmigtir ibaresi sonbulandokiiLrnan ile 47.285. sayfada Ulusal Kdy Kiitiiphaneleri Projesiibaresiyle baglayan <ingdriilmekredir ibaresiylesonbulandokiiman 48. 286.sayfada Desteklenen Yerlerbaghkh dokiiman 49.287 sayfada . Destek Verenler baqhkh dokiiLrnan 50. 288.sayfada Sloganlar baghkh doktiman 51.289-290sayfalan arasmda SevgiliGaziBey ibaresiyle baglayan, Sevgilerimle Asuman ibaresiyle bulandokiiman son 32.291-293 sayfalarr arasrnda Sizinde yakrndan bildi!iniz iizereM.O.ntin. ..ibaresiylc baqlayrp, sevgilerimle Asuman diyebitendokiilrnan 53,294-297sayfalan arasr Derkenbiz kalktrk... ibaresiyle Asuman baglayan sevgilerimle diye biten dokiiman 54.298-299 sayfalan arasr geqirdim...ile baglayan sevgilerimle Asuman $tiylebir gdzden diye biten dokiiman 55.300-304sayfalanarasrBu aradaarkadaq... baglayan ile Asumandiye sevgilerimle biten dokiiman 56.305-309 sayfalar arasr Bela geliyorum demiqti... baqlayan ile sevgilerimle Asuman diye biten dokiiman 57,310-312 sayfalar arasr KemalBey telefonu kapattrktan sevgiler sonra... baqlayan ile Asumandiyebitendokiiman 58. 313-315 sayfalararasrGazi Bey diye baqlayrp Sevgilerimle EfendimAsumandiye biten doktiman 59.316-338 sayfalan arasr Devletin Yeniden Yaprlandrrrlmasr igin Oneriler baqhkh dokiiman 60. 339-341 arasr sayfalar Yeniden Mijdafaa-iHukukDernegi Ttiziisii baqhkhdokiiman

Zabrt Katibi

3rt

\j-1

........ YENiDEN MUDAFA.A.iHUKTIK

DERNEGI riiZuGti
BdL MI DERNEGINADt, MERKEZI, AMACI MA?,PE i-. adr.......yenidcnMitdafaa_i -. , ,Demegih Hukuk De'rellair. Bu *zilkle "Demek', yalntzca olarak anrlmtsttr. DERNEGIN YERI

"",,Y*k'r'f ffi ffr:ffi iPiT:f _$lii;illlil.lllilli1"lt ............,............DUR.
DERNECIt\EREdi (amacr) eregi,Turkiye,nin Mustafa .NI{DPE.3- Demegin KemalAhlrlrk, n CizdiAiyotd!ve saptadrfr itketerde gelilmcsini sapta,,,iya r"rir,irnirj" "".iill.ifi,iolosunu {atr$makrrryarrdr!,mE,sevrko$u[arha yenid-en silr'kt;"digi_iz bug;;i;;l;",.r,r;il"i"'.ii"}, *r"," korumak. l,uply.gl_.1::h*n.hsrmsrzhf,rnr- rli 1"z;""*nlir"rrr"r,lr.l[l trr" eormeK il11,0_ rsrenen yiizvrllarca )rurdundaha bap,__,,* n_ii,ii- .,i:::i:-;. .r:1,:
olrtakttr.

her dnremi-armak, turru ;;;"';j;';;:,i,ii,F,iil'"'i"":,:iiuu..T"",li:":',1f,1":1t -iiein,ina.
araya se y" a" IIl,.Tl1.'1biryardrmct tmerini,-federisyon, foni"affiii orguUenmelerihe
Ayflca;YUce Ararurk'0nbasa Lsiklik.olmak ttint devrimlerjne sahipgrkmak. devrimleri9e$itlihile ve tuzakiarla geriye uzere lrm-ek..isrey€n, yagamdan uzaliragtrrmak sonuna delin u{ra;r verme*, Musrafa Kematdtr|uncesini :r]:.f..ljTl: paylastrktan ve

higbiriamanoo'urmayacagrnrdc Musrdra ve [:i::_11i19"f,1 Kemat Alsturk uewrnrlerinin higbirinin birbirindcn avrrl bu*^0n parfala' oldugunu topluma anlatmak,bu aJttnilti"" ili,i"a",i';illil-tg -b]i asla rl vazge9menin olanaklt olmayacagtnl dosta ou$mana haykrmaktrr.

gerekrrse cantarnr ycniden sev.uerecek seve iydrniaryaii#"fiir_--iriij,Ji" r<.,n"r du$iincesin bireyset yatrn dusirnce ve bir orr"a,i,", i"1rii. tir'ii.',#'"roffilj "i.,._i" bllu."luftlnun

ta n a ra ili;;u6liR"'fr cu, uru ilffi'+T;liri''il, iif i'",,""o;,|:trrdn;il 0 $.j,,rril!",",irl"loT,|",;:1-fr'I"']"ff"",jlljil"ftlr;rl*l d0$mur ayd,nra'm,z1D

jq,t

gagdatlga, yaprlan g0gusl€mek, saldtrnrni,sllnda Kemal'e onundevrimlerine ve Mu"tafa yaprlmrg gcnglere benimsetmektir. oldulunu,ozellikl€ onuruna saldrnlar bilime, insanhk geginnek, yeni yetiSecek alandatam balrmsrzhkilkesini ya6ama Onun uluslararait genglerin Mustafa Sulh" sfzlerini 6mek alarak ama Kemalin'Yurtta Sulh,Dtinyada hcr igin elilmeden, gerekrilinde Mustafa KemalUlk0sii ve Cumhuriyetimiz cesaretle tftl0 yasaleylemlerde bululmalannr saglamaktrr.

,,--\,. --7 ) yapttlartna yaptlan tttrltl'saldrnvrQ/ kar;t ve hcr ulatrlmaz Atatltrkgtl d0ttlnceye deonun

g6kUttln0 Atat0lk'tlD Dcvlctinin hrzlandrran kofulla.bu80n MuitafaKenral Osmanh gibi yuttsevcrler, tom kurdugu canrmrz O 0lkemizigin de haarlanmaktadrr.gun oldugu yurt savunmasr itin lriusgular bu konuda uicelikolarakazhkya da goklulabakmadan lGl ele vermelidir.Ige Dffn€gimiz --..--.. ve dlcegindebu biflikteligisallamak iginde yatadrErm|z bdlgemizin kentimizin, insinlannrn Atalilrkfii ve aydrn olniasorumluluEunu yerine getimesineyardrmcr Her bir olmaddeiini ustlenhektedir. ilde,her itqcde ulusal '-,rulunloplanmasr harckete gegilmelidir. haritamrz igin Yol Atamrk'on B0y$ks0ylev'idir, ve karyr bulundugu tehdit tehlikcler€ olumsuzluklara ancak ve Ulkcmizin kar$lkar$lya ulusalbilincesahipbir toplumlakarqrkonulabilecefinden ulusalbilinci v€ ulusalclhBl "ulus"kavraml guglefldirmek Bu demelinbaghca amaglartndandrr. ama$igin gahtrrkefl goren ve olsunkendini T'Jrkolarak Atatitrk'0n belirledigi bigimde etnikkdkenine olursa herkesi kapsamak ilzere algrlanacaktrr, dinselinanglafl, konumrue Demegimiz; €tnikkaikeni, dU$iincesi, toplumsal siyasal amaglan birlegirip biltiinlettirneyia$aglar. olursa olsunbelirtilen benimseyen herkesi partiye,derneEe buiunmalrrt igin herhargibir siyasal iiyE tlye Bu nedenle, olacakiar Yeter vcyaherhangi mezhepten bir 0y€ engel olmaz. olmalaniinemta5lmaz, olmalarrna "vatan"bilsih,ulusalcthgr beminsesin Atattlrkilke v€ vc ki, ilye olacakla!, topraklan bu devrimlerini korunacak ve ya$atrlacakcn yilksek defer olorok bilsin. MADDE 4- Demek erege bu erigrnek igii; Tiyatrogibietkinlikler a- Her turlil panel,agtkoturum,konferans, se.gi,sempozJum, duzenleyerek Atattlrkilkelerinive devrimlerinianlatrr. gdrtlnt0s0z igin mtlzikldlcnleridilzerler, duyunnak anraglan GOronrolu, CahSmalarrnr -byayrmlar, 0yelerine tlzere It kitap,gazcrd, dagrtmak doBrultusunda dergi,yazaraklar gtk6rrr. ve btlltenleri $ahtma bilgilendinn€ kurumlara Heralandakigive bataflh buldufu alanlarda,6dill vcrir yararlan$asr lokaller, gocuk yuvalan, saglrk igin bakrm dinlenme vc evlcri, d' lJyelerinin aqabilir . birimi ile il atolyeleri, oku$a yazma kurslarr toplantlar, anaclyla spor, killttir,sanat cgl€nce ve Giderteri ka$rlamak sergi, etkinlikleti, ya? kemcsyepanayular kamplffagar. i9 vc drygezileqyemek, diizenler, okullan, galrgmalar gerekliyain€tsel olurlart bilimselvc tiim toplumsal igin f- Egitsel, ekinsel, kitaphk,okumaodalan,ktlltijt ve alarak;okul, derslik,yurt, konukevi,pansiyon, agar sanatevleri ya da agtrrlr. vcrerek,Ulusu, usa, 6ncelik s- Tambalrmsrdrkilkesiuyannca bilimevebafqseverlige Atattlrk"iinamaqladrgr igin gerckli lagdat uygarlrk dilzeyinin0stonegrkarmak galrpmalan yapar. .

: i

3SJ

|',I

a,
f.

BOLUMII OyE or,nae,oyELlt<TEN qrKMA vE qrKARrLlrA OYELiK Ro$ULLARI

'r

lr

r1?ffii;s""1'l*'iltJi"'ilrfifiJr*J-q,l$1i,.?'j"ffi,:ilJj,:"8u isindekarara
UYELIKTEN CTKMA

#Hfi ilffi liFHqil'{d
UYELIKTTN GTKARILMA
a) Oyelikkogullaonrnsonradaryitirilmesindc,

iti['i.til*:il",t{tg;+}t,,*#

,];**, $?J-t1i:if gjX [T#:,gj:fi :i",ffi ;"Iiffi,f igg",.,;111-;X

""llJJ:lilll;:liift':i#.,,l::ffi:"1"fiil,g,,li,ld;li,i:ll
n".:)"ff'T::iloT"ctna avkr.davrantsrarda burundugu saptanarak Kururunun onur
g) Cenel Kurulun gtkafinaka'la.t a)mas,rnda.

lu, OnurKuruiu '"o3i"1':"' ;l';il.ii'i:Hi"ffil''':) *"#j.i*':l-t Hn,l 1"':i:'1ffi [x1;5:#9"1"-?"il?,[:"fi mn-t$;$:'fi i'.rve{

r".", c" '"l.,tJ:l' 9111iry "iliir,iiL,'Ji

i*.il::?:$if l;fr t#tir,'lfi"t"dlif ili.l$:lrr6*r# i#4ii".;,q":n{,:ii+T':$t'"':i*
Iaijrtr-._*';:;';, <ar r{ ?1

..2 .z ?t

\\J

g

t6 . : <

>

@
=

E E 3 EE ;F5: t E i . = f2 2 i
> E + i

* - t6=f ; 1 UE =
uI
LlJ

-a
G

t v = r + o

vr.,

(.}
E

E oS g E.H : E : Q t = o P = E
,='i b 9
c s- 7

E5E;
=.9

ru

:Q

z ( g
IL
G =

.n

E d =c9 6 o > ' EE
F = l

' zr t
J

irr
u

E

o
N = :

"$ g-E* xB ;< :g i N6 S

s ' Fn : 6 E S S ; E

F r d F E Ei A P s

r . $t x ' $ - t : , ;

S *

i { : 5

$

N
(\.

Esgtr
(\.

:N'5< d ff tro z

<,= (}tr

E

IJJ

E

o z
f

o UJ z N

N f
= = =

E o
E

f

t

o
uJ
=

F f (J

EI €l
r-l

o E
N

. .
.

E 6
-

=
-

el
1
=

v

> ;

,

FI

4

o F

t

Er >

=,

c

(

9

U

c

E

AI

EI
cl ot

E

'sils
=

g * ,'g: s E E i5 E E
s =
( !

E

; is
'
-

=

o

i o
6

i

s *

: " E
F

T
t I

c

' =: n = l; 3 i

g

E.=
= 6

f, El
=l

+EH'H;;
. + = , 5 + Ea t
6 ^ E$ ' ' : ; =c s * ;'J

=

U E * - E E ; ;E E E E q 3 = = ' b i : t t
:' E * ,pia

-tE€'

(\.

tr o

,FI
.ol

El NI al

E * €9 E E ; E 9t * EnE B .i P : E t Y : E E

; ' i € a E

'fle #i !.EI s F' E! f ; t : $ ;n = * E=E e g E = E* EF €* EE Eg E5iE Ar e ! F g g E :'
J O

i E : e f r : e

= . .E: E t E : e I g

LU

z
N
= ()

FI

-

ruL)< <o, > 9E F I 3 =t"
' - c . ic t + d t o I N C d o i S

=

'ffi
( (r'

o

€) o
N (!

; i $ i - * * EI u r * E

!

(s
:f

L

q) >

; _ N

r-(tr

(\.

6 LU z
N
=

E

-:l c F + (/)

(.) '- -o := - x-s
,O)F:
,1r .Y

FHEFei g; g= EE I3E [E;EE:*gi=F I g;
E E EFE$ $E*I ,; F; ;$E -5:s; EE € H;g;B; i .E E,i
E y b E = = 6 G = E r E S =_o E E t-c F a E o (E 0h tr o o o i _o t G 6 2
(/) o,Y LlJ.:{_v (u

gg$ g ieggglgl gi* t ;iglg* E *= gEEEt+g=,4' qE iB{*gB$ HT
3 : + ; t E gi; { s {E ! +E s;E 3i; E+ A: o' x* t:3 *'
i

o N x
ff i ' = :
--c >'.= f

F

E
f 3 E

tucoO

E ; ' ; € E * ; = Eg E;f=E3i > . =TuF T :: ; + EE . = ,

o
F f C) UJ

:)

\{(-, _.4, I

e.

tr o
t
J

N

UJ UJ

6 u
N =

l


<

F
g

=€ , =e
J

F

E

z
N
=

.

i e s

E F> 5 E

E

t
(}.

iE B {g =
o E > i : >

( , / ) , i G G c ' V

t
N

(J

Y uJ
lIJ

. { E E E : : ' E ;E g s i+r+i*=giSi; i!=:51,E,'e,gEr
; F E ' = =
l!

E E = i ' P $ E E 9,9, =
(s
IE th G

t r

E Eg 3 s F
r = = c ) - F E . -

! E g
E q b

6

l

s

<

o
>
L I r

,

N
E

-

: O G

b> _v
^

h

*
= ( !

'N i . 9 8
.lg'J

.3E5 c oi:

E b a P E * -aV -

I F

I !

€ -c

q,

E
:]

N

F :Q N
=

r(D
t?

(9

F S S E E F F E 6 Ev F P ! 1f i
g
e . i d + ' r t d F - d d : :
( \ ( ' ) r i | J ) @ F

EE€ Ei ; E* ; g

=F S i i * l i 1 i + E g E i t E YtE BA * = . i ' d E : 3 ; € E 3 H !E ; : i F
c i? = E E H 3.e 'B r '= .g' ,i '= ! -, lr''tr ; :=

{ ** :i i * i i
x o 7= .= .= '= o a

1 F .? i g F ; ; t

-

gj
P

:

s 9 tE Ei F, 6= fsi ; . = € ' 3 ' q : t + * ! E . x tr= F :
E

(s

r I

, 5F f
@ o ,

g

H 'a
=

o
N

'2.s.t

->_) )

(\.

t

o
J

6
N

o

.

.! : s
E

S

c
U O'.=

) tr'=

M, lrJ

o . -

Y c
o c-

:+

IrJ

z
N
=

-1in io

i * a * H Eo- : 3 g E ia fE*
Y c) > o
i

E E = !!
E o

=

:'

= P

l(

P
'= r '; L . = _ = Y

6 &
i: ui. > \ :: !!

-.:<

}}H
=

€;"'E:

tr

= ,O)
N

g

o

:$*

c.)
t.

J

,6r .] r E
( l ) / 1

E "> . E
t r o

iEti ,Ei sgE iigp s ' t E.E e
E

EE=

#! i 13 i E o h*

o

=

:-.! b.
6
,=

i
=

y : =E - JEt D€ f r . = ! E a O
E :N ::sl5 Q '
E

* *

-o Er'
N , =

A

x .o $ .i l g g=s E E ': c ? io'6

o
t

v UJ

; : o t r <
l < =

E ;

UJ rJ F :Q

o 9 l
J d,
F

0,
N

:Es g E gif gE Eg$ g i I -s.5 g IEFE ,
$ l r r ( o F - a o

- *'EHA : Eg, )* P * E ; E E E i t ..
E I 3 E

5t i+I ugEE,g

t = P .X ' = ! 6 o 'g o : ; P 9*

" ) :E= = o r -* 'S s = E ' i E 6 F r : W N

f; E:E i :E;,i 'i ET P : ' : = P E
! . !

c

J

:= E

.=>

! E '; Er i;, t ' : . - x 3.9 o = = E d v
E ' * E N !

:(J

o
N
I |

N -:sF, = * 5 + E ; $ E -s F s ,E g E= i :g t ' i ' .i ' ? * q c : ;
[T o

== E E: E El = = i
Yl< c\l IE
C9

g

E

,=

ET <

C}

I

I

- . i
Nr I ^ - a

. qt

\t

v)

I = l

C)
I F T

=

t gt l ! -

:N o

-22?-

I
F f # 3 , E = ; H 5 :E E s s E r P - = E

/7 ,'? .,

))(--

y' =r :! ; E Ei:s rnEE F;€fEE : s :iF i i 5 . E :+ = I i t E
$E *!=:bFg€ xr x+=''ry;6r

F = . E ! = 3 8 : ei l H ; * 9 E E : :
=;L=xF.

t - l : i $ s e $ - D t€; i 3 : + = b H ( FE

e # 6 _ E r s = :5m R : E € f E = F
FEi-EP'9

o

tr
al L l

.a-s 5;:::E ;fi FgF!EE,t E

n E F f i ' ; t Ef,rg * ; ; f t i ; t F

' F i * F g = s E :F= " n * E * ; * 5

(E

c

att

q
l<l

$ E

(o

E =3bg"rp=6*rset E E i t i ; E f B ; E:;[ l F i E'Fag*€ ut fi $ ; +E c E + € gH f€ [ t ; E : qs l ; t; iE
a q F€ -ip€= f r ; r i f l# , - f

f ;r Ei :*' i e i q e*cE : E Eic : ' ; g " , i q E _ :E * t E s 9 : *H e

:J l<

nl
o

uil' -

orlO l g

1r)
C\,1 I-- i

:E!g,; r ,:I icI "F :E -: i5e;E,;=$ = 5 * q l eF i o E 'E = i 3 a* EF * F-s5EE:' €Hg5 =E€cx =a1; - [,irE s\ Hf; o: oE iFJ Sg
t E € : l iE i 5 ; q E ;E t=: a,Fi 8fEg+€e Et E EP* aE F: fi E
;3 i 1 ; E 5 p p € # -kE E F - : A $ f E ; E g , E oF E€ E
r 5 . : rrJ :-!l= o ; : (J) L' 5 8 . 8 . g = 9 , 5 6 9 6 =6 (Jr.= (J) (D
I

EI
F :

ol

trl
J

EI t6p;$i Eis fir ;g€ Hg;igs €€ EI
V

HEg; qE;E E i; * E * " s'$'H;E: i = : ' EE E 3 EH : ;?E! e = : eE E E; s x 5 ca F ? +
Ps6*g;-

v. o_

>t

=lz Y o l LU
F t-../

3*t.")., \-\ t
x P N g E t s = E !3 ? ? o ^ r ":; i ' - c = N r o =f g- ) < t 8 9 9 t g.,E A?E EEE t * : 5 * e , E 'Fo s E € e

E ; E;5E . 3 E ! :E S i€#e E ;as f i g E*i E = i E g
o " v R ! ; F = =

q ' - g t ; i 5 F = E' f b g * 8 . r " * s E g =EEpE*
o o E ( 5 E
! O) d)..l! > >. ! = n \ v, n = n n r 1 9 / = ; ! -

( 5 - ; ( o i i i l

:J

c

E l gg i: l i 5 = a E i
i 1

;HF t:n+E Ep5 5 f ; f 2 E == = i E H- R a s ,-E lt R E = 9 i ' € i : ; ; i € : i t e f fe t 1 E ; 5F9* s i, ** 9 :: E g * b
> v u N ' v u | J )

;:: eC'*g: :

lO:

c

c

$

c o

o 0)
La-

F g = E n S S * $ 6 ! r q 5 = -Eg 'F=*a: e g s 3 g = HE F E s " ' * ' = = 9 E E E; ; l E s # - g 5 = i x E € * i ' F . ' F-.-{ 6 l
s r = si; : ; = * : l e E ; t l sE : =E:F3 j ;nE; ^:t ; E . c
9. * E 9 i * F : r * = € - 3 -es9+; i !
c = = . : - $ . i y j : f a _ j , = ' - i 3 q - E _ h > , c t

eu,rEEfi$- s = Ei E , i l E E ECE E; g 3 3i ;;E
E6d.E

si=;E55,ei fei
=68;e*i9*dPE

;

o-

l!

(/}.i i

=G!.==

G

a * : = t H t ! t F i,:;' := Ea q qs* A .; : E s = s ( E = e6

q
il (!l

lc ]F

I

F J

d

d mlF

,0)

g :gei*;E;=;i tEg = s E B g E E EPiE ; F ; = * CF;** = E' E
- - i c j c , f c = = - ^ - s

E # gE - R ' f l - b E " - 3 i3s - e ; E # i = : ' 1 9 lE
tN Xi :w E; ,E .L E= ^ uo. ; i* ' 3 4 ! ! v ! r = L - O I J O ; . ! - - ( ! E - E *i * g P E b E R g

E

|() O O N

# € ; H ; € f t * gI gEP s E g :F;,;E! V: : E E E IEgE P l ! i =frEPqcsE F P i l F5 : s E : sE $ -l . oI i$;EgF ; E i H 9 F s E - q a EI
\l E.

€l
O F

EI
EI }lI I1IJ ] E

*E 8*altri ilrgfrs : s ; ; 5- *: , iEI = es
(E

E : E f i ; ;: H t t e e ;n:3*5Ee ;E aPe:;:. E E = . E6 8 E s
, B E e , =j = s 0 i i ! i E : 8 S , = € ' : FFE s ; ' E

E +; E E - E : 1 e = . 6 &g 5

FI

s's's ;H5.RgE=EH E € g 3 Vs€t= E t € Y ! 3 : E E= E € = : F e
EI
:i
* X

F

= = ) l . n lg)o):=

+ E : =

=; t r > . c€: , o H I i
' o l )Y c (tr N^

2tr'r
'\\(?/ 'a '

q) I

(tr;

(s.i

q)

c

, , : 8 " ;xH : '8a p= Fg3 q m:: o gt
c 9?*=: xu+ =

C

G

f-C

N

C

.!

: f O l ! , =! >/ . _ f ' i

c

E s'sC ! s *5; ;

- . .0t * =

)

< =

O

c A .(p () OJ

G

=

U'. t q)

; € t t s e E X U ={ € . ):,!s; ::.EB F o

:Hb6,E*X;i

i g i : F E* E f l at #
E ^-r<= I (s F l: = =

co
'0) c a

f,

= s . $ E srtg g : fi
c _ F -19 s v.r! vJ (u o

,

g€: E; E;E{ igEi
*p: ^r*p9g5B*x

itE E3=gE*Ei ;
e F : ;i ; F ; g g ; f ;
U , i E e g t' i * i € 3 H F € :f b ; " i e , t E ; i r

E ; E ' x ' , t ^ Et E E : *

:63[;

>r O5 9n, iY

d";5+ .

i _V

tr o

-s

t0) ic

.1 €=Eqx 93nH13'E Eiis.E. xlS-E
",b!FE

l.E l= c)
!>\

Cas en i * E S , :E h E ; € E" 9 ; : e ; gP * E i a : :H; E 8
! i ' E : E EI E c e € ; I e 5 r i F s . )n I 'R'E
'u!E!

3 H 8 E5, s$ i! 5 : I $ xI : , 5 e 5 9 &

o

atfl:I ;EEi € !
q !n .ll:cE ;

I : E = i 't:ee F : i a ) E i F e - e * gE=EsgEl5
;> b t. .r o; =

v
o

o
' U' c

.E itr i6
a

c) c :o
0)

() .9.

; gg9F;;€Es; ; e r t i : t ipi El*l * f r s tFtFfi * ;gEEE:E$E?fr ; i : o " e Q E t& s;3: ; s ; E Es e E it i E E*iEEPs$ r
, 4 H E € 9' H , F i E o e : 6P*:'^

:giEfi:;?tf*It g [tfiYEi-xe*;E gF fi',$:E,* EeF=' g H
E : + = *

: ;:-: C)5E"*

Ee f",+ IE E 5
: l

.c

uFg=e *F € ; 9 *g 9 Eeu.s Eg:EitF;;=t
m

E ; F 6 q E : S . TE O

E fl
E

c c .G

o -

E f
)<
!
f

-E
_o (g
(g

c

G

gH;E - eF SaI:gf;e*E E E" = ; e b E = s : :' g;'H { , il : t E E P P E : a;; g ! d #,3cfl!i€-r *'it a ;;E€;ffli ic -'#e eF; ; l:E'=€:
H g ' s E BF , s E E t ; ' €
;+!FH

o. o

H i *5i .€ P -t E t€gg9 E E E +fH ;B 'E '3 €

i O . E PF ; x 6 #

E:F :,AHE fr€;S;rg

3 ; F EE

. )--,./

a'} .;

Ef;Eg6 eEs,3H
x. = E'7 P)-

> = $ 1 > c =ti@ h

! 8 H =E
g , = : - ( | ) : f , 7 =

l i + > F
(/)^

.\

v

'\

-::

;:S6E
X -

( v

E

: Lti =-. -3 - ;.'= >

9 s t = :6
"' \ Ei!

!

E r i5 " ';-L > vn L! ;i
' - - = L J > \
P l\'| = -_;

> - . E . = ;
- ( o h 6 . Olg
r\ 'X' ^-

;

6rz h F U

d) =

6 i $ 6 .
=.(,
r . = r O . i

nl

#[ - s e v
t - - r

6 o)E

9g E : E o
c iE.E

2 - E P"=
> _

E E .P > : ; 5 " fi :<tE g U c
- J ; i

!

-

'c

c) ci :o a)

3l
'

:i *-#e,,a .9.
,5 3 = ts:
c Y=l< ; 'c ; V . = i l' P=i > = a,

E- r E h F ' - q ! :

. E E5 E

: FU,3E

fil

= R d g a ,
L.

( 5 - ( s - ;

H FI
,-l
l-

.q
$i
f-

tu = $

>l

$l

il

; RR! 6U c i;d;,d g,
'= g) .g P o
4: lg

; J o € E :

tr ;i E "; =ts:rO

P E ; E 9

E H =E6- E c-

. f i o =: R i' F -d , F i ; >

-'- h.o - - Y( J , o ) ; ^ e E- , - . s l r F 3

E EE:H iSTT
H = . : 'E a + * g e txEfa .fiF;s ::i8,fl ;g=$ * C . : 3 +E q H g
- o # F . _ c^ - = - E V (}. )".;i
:

o F

'c')

Y i aE

x . 9 e SE ' 3 + E €

:li

o(/)"_tr - ; , o t $

=EE 6f tiX€; E= H ' * g ; i 6 '" 3 g

F=EEe il i aa;
= rE "
* or*

r

*::;i.; EteS
- ", ;:
e R t r O E

E.E

. = .;= ! = : e iH l

c > 8 E r* . 6 -F Il lq ,E u * ;=E8 f E * E r ' 6 * , E : - =q E E:FEiaetE-".u

#9 - {: EE- * F E =-"5 3 l J ; o ^cq,

:;HEgE I;E T

; -* = * 8 H E g s : b , : ' ' U
E.5 ?i =cr=

;st**sitEci Elg E = = s F E t , E E =
lrl E q 6 ' ; . E i I = i : P
. : - l 9 o j c i - ' i L - s ( 5 H

FsEe€5EHF:$
c o . : 3 * 8 6 6 5 r - = Y

9 . t= # E ; * E 9 ; ?
^ - =

c '6i
(6 E (' '=
$

* ; E =l Fg;i"i l#;d ;::HF iilg+? f : : ' - * 3 = 5 i6
:=O)OE-.:>-v ..c :9)

=*EFt$uE;E*
E: s fFs ;*t = i* = ; s ' H= i : E = E e
I

" h - s 5 s + ' - == 5 6

o-

3 39.;dELP,t;e

3+'1r 't'
0) f< o
!j

(E

E l
o ([ o)

i

; n ( n -= = 't ( 5 t r
f

o .=
t1>. = -!

.u : :

E

;

o >\

-F ==
O-

co! =;
^ii

IE
I

.E

=
r

C0

LL

ii
k

I
_ i = (l)M .= .= : = n -

=
; : c c r o.c -

Oo F

o

rZ =
'F c

.g

_cx= t -ra.
-= F
.6 -:= = - -19.: N'o)f

-.Yg

nr F

o F o c E
.I

ii:5

. a> ^ E !n . j(# X * 5 cs : X g ; O I
d -,^

tr;=E \ = ; =

-tr E r

-o f, =

+
\'

h r p x :

.>i
=
C ( u

:_

; E " - + ' t a y - ' E c E

fi€iF

=- '

E Ho
E = - d fi

c t r ( , O ! ! : = ( s ( , / ) = g i

i,=

Y

;=

'a
a-

(!

::

E
G
.1l L.

9! ). - h> -- ff i i= E : 9- sc 6 )& : 3 I 0) t ' O i t c
: l !E X = <o:= Vi:

E . =< t _ q E . E i 5 F * i 'i-

==

tr = - tr oi

r - F

F d )

idc

a)

:of

F r:.:< O = E :-- f r\uf = b E ET o : = G F = ( D T :J :: E v \v J r,1 !4 E n0 o b ,u F=! l = . l,I iXF -: 6 L i ,f 1 ? !: !: -Y = l-! ' i X . =n+r n i : 9 * . ^ i ec :E- ' + x : Y = = . -E: . Y : o> v- ? r .cJ .F'. ' := 8= 6> E E ' o . :( 5 . ] ! .N h * ; h i L : C (l).= = c
Od

o . > q) ' r L E o - X t r o ; h

fiEE,-*FEE.^E
< > diz:6';:
= E d;(9
\z':l < $ : (/) 0).= f;.$.=

\tl

a-

c
-

EI
()i
$

ct o

E E = , F = E 9 € + 5 ErS q )
; \Y. / \ '= i i v ,\ ,:' a- >. c = qr -,- .- R > 1 9 9 ! ! g ) : i D { ) ^ .o = : a)k.=.-Ai >.>,(J.>X 6 o ( = . X r - L 5f i * y * l ) n , G d d = ( < U)r rv i= < X - .- ..'

E

-O

n)o*

F:=;

) " , -(,"<
!/. . o)

9.:

e b;

i h 5 llF i = i=- -:t ; >, F

t_
F

o

cl E a'
$l
(!

U)i: tr!=LL+i*t!

6 c P{

EI

o{ o..l

m
=

. 9 9 f i + + F B , qgV Ecb'cia a = F u: ; s
-Nc.)t|'r)(9F-cOO)---

o a {=

E 9 .= (!

o >:=

nr ,9

E SgsB*# ?
> U J L L Y . \ L L E . -

d o >

3 x { , = > {

o E

<

< Lri <o r..- cci oi o r

c\'l c!

3f6

(g

E o(5

c +
(tri: +(tr f < >
.Y G F j <

h q + c - a E r u 6

g F E Y

o..= f o )

rki
u , : - \

_0 t
6X F F * Y t =
r !

(5,o

+ > ^l! x-x u V

! v

u

0)

E T< g r; tE :6h H; 5- $ , 7 : o E o
; 9 - o 4 = : = 7 f ' 6

1;Ee rE;;

( 6 . ,

l .= !) l c i.: N o I l z >

q !J
:=l
QI

o

E / $ q .N s! o H * + € ( ;)E . SEdEd€ A E s f i
. = ; 1

E H s ? - H 9 = a . 9 p

,=.\

N (E

!q e 9s tbI- 9nPE E *: B + 6 6 E 9i 6 E l
+ P F F E F ; = - 9 rE o ) a i
i! c (E $ o N.=.! O O
. O r N c f ) $ | . r ) ( g F . € O ) r

r L i ;

-Y

.!

o o F = -v.

t

N P,)! to -

i':

! ' > . x"j l o c f ' ] . ,O) O

oll !-

:Q

,^ -o

, 0 - < c n ( > ( / ) = c o ( ) Y m(JL0t a:= l - 6i ./p <- Lri

. .)+-(! -

'1., \

(s
c

=E : q
:(tr ? ! o.l -

c o

F
>

,9 E
Q F,
-

-

€,F
F.,=;

F.NR - x ;
(!.= a t r _ o= t r !

L EN . ( t o 9'gE
1=6.q
: - Y .
,^+ ifi -Y ( J

I

. N q $ -o o_ r=

n ri l
;*

t9? )+:
F
= L g

O

6
C

Yao+

-l<

o} :. N d (
!

N
F l

)-oo
f :i9
J

f

v _ : : =

; - Y

i ,= i<:l

rs h

-Gi i t'i<

s-=

Es
J :

d Y

6
o
$

s e€E
! ^ s F

o rE* *1 >

-=+Y
;oro o

HsF" &9 f6 r t >

6 e ;! q i s r E il -t=
FF$ >r : 1: ! _ E _ a o a)!6 A tr q)
r! =;

I

ur -

N

= - E X €
6.;
J ! A

E E
(t=

5 lc * i - o' c ^
f
= = = l

-e

i;

A 'F' S . P E E : f t 8 ' X
-= d /.=
Y.i

H. := , 5 rE !
o Y =
i H E @.; o ! ! , . = L --:<

=:,= E " ! EE ' , ni
r o q '

'-;9E

o * llY . f* r g = + 5 E

E #F BE6;F;EEE EnFES E P* -Eo g' ; <j :; E' o= ^ E E l- '- - ) E ; F t
,FE*=,','
v E t =

sn fE iea! s
,bS
a"E --

E:<o (tr

.-oE d; !g=Srg'

(s=

(g;

A ;

Y

0 - L , u . g rr E v i< H i E nr l,'i l . t t .\ -! G ii r C r. J r h

E g E P-= q * ;

8EeS3

>i=Eg"E

! rH i

a
o o t-

ER FEr* se3C-E ; # l = 3 r' 8, "=a EI
I
H lF ^ c
rl dt=

*f'E!T;e;sE:g*3; g { Ed! + H- ^E: = - *o = .si 'E^, B= g ; H€ * , 9 . , q E : b = , o= (' : O ;ei >= d li l E E : X '
Elij P

F a Y>.PP p -- = p5:-3 9*-NEFEs $ o q = y o 6 E ; = F E i 9 S

'H'P ' ii P h

3 ' s 3 E e E F l- = d , =J
a:a

t > s E B-EI.e-l =

: =i cBo r :*c i_ ] t :
r=

- 9)iQ,;r

,i a< 5 g a !
> !!;j< 'o )

- ll 0 9 -( ;s ; 3: - j = O $ i
15 nj
X =

rVur;d;p3
64646?=

a

I

(E I
G' (E

l:= = c N c .:.Yl-- o- (tr .^. f

i l I R P c o F f EE E g

hl > I E rii > -v I
c{ c,)

r -l

ol

tull al Vl --:

-l

al

,=l

EI

rL c.i

--l <l

4'\'

_-:r _.

=
.-!
E f,

G

.s)
::l

Uj.

E
fil

E .ty .-. o-

-

-

) =:, .= ,:, o .j: >

o t= o) c (o a c

a

F €
P +
;

tl q

';

0 5 i 5 ;e a qq = _? F
, 6

ii tr

;;-=

_ : -

< o. (g cE f

o
=

^
f

N ,

E
)
=

E
( (D '=

O
g

6 S r.r tr (g !tr

-.2 .t1=

E (6

.n -v

= -o o c

-;
= g
i J
o
O-

P :

o -o 0) = c) '.
lz 0)

(E U)"

.o s
H
E

6 i. ib ;a; E E l
-- ; 'Y
*'f

;EP Y j : g +9o-

.AE = c .* r -a o N > b q )- : < * + J =
olo
k (o v dr C L

U o
n'

-:<

;

{ : o)

P
^
l<:
;

.';

> ' "I
a2 (tr
= r

N

;- :E =
E-

+ (
i-

U

;E
=

s
-

C a-) ,t
:

-.

ro

r=. = !; a' iY @"Y . f i L

+

o ;i ic

r

= .::

;i

-: -

.
N

i-, PE6 h-?
:a

)ci) )=

-

E

c)
C) c (E

E =
:-

P =
X

Sh: : >
-lgi:

J=

k
t

!l

-9 E
Q
O

-:Z,Rr gt
=
-i-

€ *N
,d a+
I.rr

lY vr rJ .: ?l -l -;a. ( U F r:, -l l =

-o e
i-

hl *l Eil
Nl Ll

6
L

! _c

N

E ::3
u) = :f, o !) )l E o = (s
,
€J

(E o^

El ) ! - *8 ,c
LU X7; tr Y

s ,>.9

F > ,gb .d,=gFi p 6 g E o ^ ; . F F - F
E 6'i -t>* E

A E E E , E -E * F
-o:l 9, 9ae

R C

9 c.' t-

>

(tr

in

,Y 6
: ; ;

ft9

; a

-

E =

! u - , = l: ,

ii Pl y -t

-w,i:l

otg:

.! 9O^ C O *- . E3* E EE l
= E (D ( ! : - . ) j !u - CJ.5E

9 6 -

-6,6
" Xl9= :--E==a

o- # c) -E G b c o, a c) ()

c ' - )Ct) (0 G

. 9 e =-E 'g€ $ '=30 5 8 i X X= ; .
F(/)V
g

*e

E
:-

iiaE
c6E O ; G ;64
d 1F ^

=89

.e^X*1' 61

>;lJlE
9ai

F = l :=] i l ;l - -!l Xl . - o !l l i l

6 (s E o = 'o' o
6) $

(g'

c

N

c Y E H\ = !- F R6 -F 'i Y ^i E iJ5 # .$E E P - 5. - t, < *9 -h= P ';; i; ll E o = E ! , N P g E . = X +a e p 3 E'S := ^ 6' -*i l s ll. n l - Er ! i - t r n r l , 9 5 = R H b a 6 ; = e:- a, cf ; t t 1 h ; Y r r fE ---. 9 1.i nl ( s

n r '; j l

E
l

F

; E ; Fg;g eer9 . !*- - g i gF$ Efi8 B s#
? s jg 0)
N >\ .;i

;B#& ii': . * P;ii'= ! o\\ j ;c
c : = L _ i
F ; ; ; L ! = = t Q i = !

= .. :i .:9 c6 ;6 : , " k=Y = 5

: -;i,o = =;+E, d E l c l: l k . - LF - + : = , = - = ;*. r , ; r H l = j F x : . 5< F lF l i j
Y : l > .

t *l*lil
i : lE

6

: 9 * = R , E F G S : (Dl E i E p
F : < U ) o O - F < >
ctsLo

o.t ! E" R o 6 ! E E 0_t oU oJ; o = J g . - lY !
. i F ^ ^ ^

<)r\coo)=-QotLl

:38-' ( -?')

;

s . s
_Y -i

;

-

9

s ! lz, '-:< {! F
IJY C

F q )

** E
il -: o-Y (D-' >c N d

( E ( t r

6,o,
$

= ct cg s

e = 3 5'P
$ ( ! > ; i = a

c"6E
(6=il'

ts.q!

o

o
@

cr49 9 , E > '. g o +
q?(E : = ; . 0),fr ( J -o) 9iz

: x x

g
G

itE
= P

; t ! =i =r F H =J ; - i ; .
Xtjl

tr o=

q

s
o
:

tr

o+ tr

E P, o i i

-NC).+lr)

H
o1
: fl

oco

efr
- ).,_,.(_

*

E
CJ

.=
>

Y
: l

c
Ho o
:

,o) o o

o
c J +
( E =
^U7

6

(

E y

E q

*
t l r ( t r

.; O (a . l

6 ( I 1L

eE
- a 5>
= h (u-

CEC)

N

c

o o L o

G = I - n ' ca @ .Eq

E o -.-t<

E

>.= r Y -

o

t,

o o
0) (!

(/). !u

o v /
-

,6 'o _ E -

o i P

Y = iG '

^ =

> . N tg(U

*lyj: lC Oj= l!

= L ( D - . - F = ; i

X <

-

v

Y rir

!: o lD O

X ? ' 1= : = E ji .: o t;o 6'= ^Y.2.> =-@>uluJ|/).!!t)u)u)

(s i'=.=

,cDr

tro
E q)

d Yt F s >

J g O N

c

2 > a
(\

a)
E q) $

N

U'
t+

cf)

.:fi1
'7't

) r l
,

(g

, o(E

-g (s g
qJ c = c)

6 o

:=
nr(!

N

; E

c ( s

o _
; L

. = c

( ! c

9o.

()

o
att

E>. o o 6 > ,.!l
$ _

o

Io l

@l

4)

E

o

o

3E
>,.=

EI
@l

EI
rt

-Gi

JW
.)a -r-

o

: J - ( 5

o
o

>,.o
> J -:4 c

o.,

GE = r? o 1 Y t r ;

o
tt) (!

5 ii.> F
irh: o = - : (E N E N $ . : <

q

C'

' ;

*l
:51
Ll

6 a 6 i+t .>.= .> 6 i
a6aa.=

> ;

F : :

f
-C{crJ+lO

al

F

(6 rt c o c

I
(!

.c

0) 'a o

E
o

E ([
-l

E

'a

o E
ft;

')
C

(o
O '-' C -

E
0) (->
C : ' ! c
q _ =

a

t

t
O

-r

-=
o.$

g

=
f .Y

,o) 6

(s = _g

'-q, 6

:?

E

g

E

s
= c ; c). (tr
( D \
=

> :
rl

E
:',

fz (! c ($.

9P
== ! =

*F
v vr, $ l

;
o

U'
+ -= .\ tr'x' :;
a \ v

o
U'1 $ c )(}l 1(D]
()l

'*-i
'= o , 9-x

+r ;? = (
u) c) , - . O o
Y t D o € J O : f

I t r l. . ,6 I,
$ g I al Q)

,trP a g R:'

=

;=

Eb: €a= =E 6

=r o = t= r ._ F

ftb

b

5

:o -

ti s ;

o)>.
N nr

:(J

:oi 6Y

'=

E .=

u/ \,

_v c

g= *EE i = f E ^ 9 c ; 9 . =
o n'i ; g:=E

>

g6:
9 x

: b p

a

i o

g : n

a

'<- \
.=
'

U) -:<

! ) ;d9
r _

9 d t- = : q J

r
-O

. - 6)

g
-

= > ! = C = l

tr(s6

= 9 P e :
t =
ni t! O^ Co (J"
--_= t-

-

O:=

e
;
=

5 *''* > r- : =
L . -

ula

>ii

tr9 a c
( [ - !

(, ro) (5(s

n >
f

>_ E9 = i ; " E i i t r - : o
( E ( g X''H'>r g) = , . : g ; = 'H:ii
- ! / f

= t r X ..i : F = ;i; tr o - tlr i 6 = c N I E
t h = (h r: I
; o - !

E g = 6 . b S F == -.
< 2a

iiET^ C ^ dr -= Fi#E

I

i

J glo.=

=

E lo)

r

*-v

R r =
Eori
= nr -:: r- -: '= ' u f r ; l C ,|rrJ,-l- i:

E
(o
= a ru

-oE c=2'

2
.:
i< :f

--F
fi-c V _
= *

o'q

o r o tffi c Kg
th $

F
Y

a[ . * 6 ( u
( 5 = i

n

i:C

s, al >:-_, Y .- 6

r

ar'ft{.4
_

;
:.

R tf (]).! I

'oR o . (o /v ' $ , )
>.'F'F
=J t't

: = a$ 5
O = i < ( 6

l.-

< r 9 ^f : t i . _r .. := N ^ o
^ - : C m E ; v t r = ; o j j . = -

>r.=
N(/)

o.E

F

$ t r

. F - c o l ' : Y
-([ h ;
\ ( E F - $

+- Pi * 5 9 € a 9; p' q E P E€E c * 9 F
XE=*Et:.o:= 0
19' o,| I 1= 1 - ! t < ' = u) 9,O A= . I; -! 6 tA . trf J J ! a ' * y , ci cc 4-j ,o6iir> -t nr17ri!-F >.C (/}=.\'',=

+ E

' aa
$

+<

= ;. a) xj 0) \. - .L : : -o L. )7 , F' rJ --

=e wt ?
o !

=

, 5!a = :i 5- oz eii = /-\\ u

5 Y - R > ;

(/). i! ( , ( 5 ; .

3 s = i " = ; Rg st s A { )
- - - - - -= -

> = l ! o N :-!f

3 o = : ", = -, ? -a-. L , u@ - Y c
c : 6C6

t!.,-

! t r I -o yx a > =

E or

= ' r , -= 'E;"
'i_oa'\- *
r _r

t

r 6 h
i E r
= Plue d
(tr

Yl== x. cz
r l =

)!

-

n-r J

: H- -* ^Y' - ^ < -; >='

; R C

E>-=
o! (E

o
c{

E.s<6 dtrcpgv i > >
E + / - \ ' d m
cf)(OF-@O)

.-^Y Ed LL.-

= ; r l F

o-c.i

?'ry

3 j,y

(0 d, (}tr

6 = ;

E g N
- > c )

j g c > . > . = : i < - ( / )

6, $ g >
CJ CJ

-t<

i

c) a
f

F = > n \ Y : '''
N

E -6
u,
-Y

: 9 E

x'j 'r'O

(s E
c
$ .Y

9 5

E u>

' a
* X
ly

^oltro ,d6:

c) a
j

o

' = > + = c(5 (,o = ;
>r -!< .r' .0 f i F

$

p) o E c) E

=

Ele
o):

.E > c' - u).

Eo *oY
F .. s

E,E'€ g
b .aE; =: ,=

: AJ -:. >

c

.E

.\Z ,.|< o q) o" 'ts (5 c a

.>5
t ; ou}
- i : > r Y . - c
A/ dl

r,r 9

(u

E

; E N Er -E E r r -

€vp

F Y

e 0)
c

0)

iEg

= : € -bb E Q ^
>r!

=
F

'cr $

c E (o '.=
tl> q) (!)

'N l l + ( t = F

fc ; t 8 E :
cJ 6.0

*s (
=

c E =uv
= : Y

.E
rcD
:Y

@ 8 v E r . =

-c) o
'=r
j

c

o o.d
xi tD.tr ^ (J)

a ) - 4 E ' E E = E F
i 6 c ".-!b

;v ,9l . b-; i , r$

N

= _
(|!' i-

o Y = E (6 oft
t!) )
_ N N :f

E

: : E

>*;

t r

=

E

a qU o, # g F g
G- . - ( J - = ; ii t r ' = d
,= --

,b)N
I'T-

(p ([

C) = C (l) (5 l< (!
(g

:< E (o
(g

o 0 l o o 9 * ';'ot)ECo t-9
Y = l; ; * -= N

E5=Fa€
*
= >' t v o ; ;.n

Y F Q x *3 _A::. = g E i ! =

Y l G ' ( D F - C U -g(/)o E c (o c

E:i'
q. >F! P,iP e' E, .;=o 4 , E . 1.
u)

X

E:gF€ i
F
)

=-o L._
\ v =

=
c
v

-

O 'cD=
$

=: o ft 9 i + > ^ . - - -[

o

G 6

F

= f .Y

' d

i9

C _

E EE = HT E i 5
X= l . X_ i ci ) i. 5 = = t ;/ )* c s . _ ) o
: ; - F x p = t r ( o E Y ! ^ i < - c = F c o ) l= i : . 1 9 . = o Q o ; ' g o aD.!l<.a) E Y; ( t r ( ,' ; h . n o : 9 o E F'= l.U lE

= E - ! 2 - \ E

9 o

o

a

i i Y b o

a t =

v

-9.:q:'IiE -^rE;==. E ,E = .E = . g V _ P
^ N

v

+r^

a -

:<E 6.E

0) -= 6) C ' ^ (6 >r;6) W ; i o o (o r= ! ! 1

6 : = o N.)-:< or .lo F H E a.']X
-

, t t r ; E F. !- r, X6 ; E d ;' H -q ' 8 .; = r t ) c 1 c o :. a

+

n \

a _

n io r o Y Y ' * =

c

" . - ^

. -

o"F lt.j9 tr=6oc > . (s o 0) e c 2 2 i Y ! t Y
q)
!)

: ! E E s r i . = . q x + i; ;x l = c E 0)

aFQE**';;3xE
-

-!E

>\

a1

p G . p ; E , s , ! :E * i E X e
E

-,r,) >

Fo rie; i .1 Eai Ei :e*1€ tpt : = i f 9 " ^ e+ cu i 5
k ; 1 D - v o i s r J ; - o t { = X
fv, = : L LLJ _ = {u.--.\ X

(\l

lICJ

iil ol ol 'ol

c ! c c = ( ) lct-) 0)
LLJ O)

c E =
f \ u

N

. ! - E = . - Y ; . X 4 = . -

tr^
o

E E f V = 8 € r r E g = . E] .9E Ee E i 5 ? 6 > : F E = (, i; :* a=' s
.f ^^ - $ ! ^|'r) ^^^.-l i ^ ( s - oo : 6 - o o -

= _ a n : = = = > : u : = l : =

;EX6'd'
'_ 1,

.--j!-^
o

o

;0.}o!

j<

t=_ > 0

oo

co

o

; ^

P
N

o-l
: ;

l-l

;
:f,

ll

o
c

O

E

O - = : ;

^

L -

: Y

L ,

)

E

ds
c a (s

; ,o Yl l € * ' - o q
( u _ ;

g :
.c|
d\

=

g tr
,C'J

E P 9.=
.=

=

L

>

=
.

- p i

(/);

;

:

I
I

i

(s i;:

E

ru

*^i

N

(I} E (5 -:<

) o + -( / E. =s g
! )o)o Y ; \ ( , k X ; a r ,
> \ = q C : =

'

,E
d)

e
q)

E

L

()

E

L f

-

F

.a c (E

=

g :

= L

(E+
c:su

I
I
=

-= -cr.5 tn nr = ([ ( s o G c1 ; -- P. i > O = "

N

r: ;
Y ,
=

'

!

F Y E E NEi;
o

e :r
-

= ,O, ii

o== =€E =+ q o = ;
r,.:<=-E ;i

b.;o,

; E p ,E 'H'i 'ii,o ii o o.P = :
Xl9 o i:

g0

i

c 'E: - y v ' (/!. l--

0) q)

ocitr(}
E:

F 9 E
t.9 fi=

= $

;

o g )pD (u o)
T Q"

ro

"; q t.l k ; = f i

E i r u5 og -b ( Y
.!E*

N (s j6 - " . s E h= (6 n r : , r s -l i . e = . i i i r i a C) i a $ c F L. ( , G g f t ! 1 gi @ h y t r : utl k : = E ? iY* 6 c a) E = o X!= o5q ( i >.
:

=l
= b;
G:< '=
-

. i r l; c ; i * -

-: Y:

(tr

.

=

g I

s,
^, ..:

-lZ

: E -(E <

5

=o E

..ll
i :

\

:

X ; -t . e '=
"'

o d ) > b E

'; =+< _ ; ! D 2 = d) a i ( E a o a o; nii c

.=

E: ^ 7 u , 6 > x o

;*E+

E =cs )ei: J*= i: =E tr =C : 6 E t :s = = A:l ;Yx+!Y-r o6^P i- - . - q Y
= = " . > ! J ' " t ! u
lU .L

i-rEt!*

*

E op
6

Hr*

'--: c = c a = d j=g = ! ! Fi J '-l rCtl > e

il _:< {

6

=

rc

g.
: - ;: - = e =i:

F ! ^ " i F = = = >.c) y - = ;

. - *

,- J ^6 '
6>.
E:

=l rl
:= o o
OT

FI

. . 1

.s ($ c
o
:f

. ^ - 6 - - = f q - - r = Q .=.,:g >:f : c d) 0);i

g

oi
0t

()i

-_i
' .=

o o N ( ) .
t=

E E E ; ; ' E . Ei =

H s - E ;< )o E 4
;::+

*6

1g-.!

o)

.E qJ
-:<
:f

=t! E € g4+ 9 e ;HEhd= -*6' E F E 5 i t
E = U )o ) '" = o i i : = l g l g x i.z * : 6 s ' = ' 6r = I _ g {( _ c- b + F ,x: € . _ ( ! ( t r ( 5 E o ) 9 :(
iY=

>i , b ' X E . E 6 s E ; E e E g E o I"e-E E; E E E T ,} E A * EX
- " . = a l ! : o c = ( s o

X E= = EE
€) u) *v

=

si N

E;
X n'

I

'a

.r

.Y (g

I

b \ = 9 > ' ; ! :
O)('J>.f

. l l - O

O

( o

F[€
= {J '=
-^

r E5-se n t : : i ; E=
o X'= *^ u

i-Y

F,EE 6
' I
=

bl

,=l U'I BI

EI

g
E

:

-o o - o ( s 0 (E

i'd;
c a I

6 4 €

- ; G ' 6

v

E
6

E

F=EF'n:-';1sr^ o.bENid^p3==
r > . O ) " = o l : u -tr(sc..o(/).=
(6 )1'; rD ll -

E -(tr

EF

f,

+ ob-96-t

o-'{ { }

r , - =\ . ?

d'

<-LO(OF

13t?C-

) t1-:
0) > c .= .N
c
(5

o
C

$
€ O" ii N

(tr

X_c

> _o :
.

Et -s
F t r
N ';l O o . c .n l ( ! O t E F
' < ! > _ !

_erd s >
':f , L

- ; ( E = X 'N :J i E t=r .Y= P ^ \

d'E >i
E ()"Y

;
X

( s ( l ) [< .v, r :f ou =
F

; N

m3'-E=6
X \'t) ? Y o | : n ' a
-

o .
-

-Y r,

r-,1 (g

r : < E ' s 5 c l
$ u i
; . f i v i l

rY

* * 'agto rY: F Y 5 r b
L (/)

;
N ; (

_

N

0
.

>
=

-

)

^

tr
IE
tc) lN c)

=
c) c c

,o E,N=

- o(c .> -c
.vfi

s o) (o
O S (E

i'l

8=;
., \u
X ! ?

c-r

E G E G

= i

c>x

\u

g -=:

I; >
5 i : q E C J

N cSo(o

! ( 5

: ; a \

o ;
F F
- - !

u +:6: EE i S v S
i A ;>. t s = F q= _ 6 =

F

rtIfr

:
( E o i :f O :

;
( : A <

fo

E1= :a P*

lE

l$
l(6

e,=; E;*x
Eo!
R6E o C.: C.:

c s 6 ' . 9
= -\< N

*5-o,f
, = L l J" , i o.-_ 5 F _:: 0) -= .: " ,e 9 i

- - - - ^ ' i

lo
F =

.. = a p
L . q (g.N

- c J = c J

k ;
;,i

$ETE;E s = E:" -F:{ . E g 9 > -o =
;'6
L

E 6 , F EH s

C tY F 1(6

i g I o;-.J
> :r: q Y : - . c5

r q '9=! tt E 6
Q o , : =

N L

o :=*i
_ - Y :

c (E 6
tj<

( E> .

= h *il E:<

i < c

a i

e lE=as
e * N 3 , bi SFaEft
C := 9J -:z (U v'= -

* : E E EE

tr-o X -

N-!Z >.-= =
.lr N

: t

x > f > x 6!. .ru
.=.\--

C (tr

= c)

o ( g

= _ -Y o= (E

tr I E !

c . =

o 5t

5 =*

P h. : = . > F ! :- ! r s 'Oi i (E C > ; tr : = -E;;_JE= fi
ii= E - o- o

bo E r- a r ; = , >. -v , =
E i

; E C

:.Ntr

o _ ) i: oh (g

E " ;3
6 a

u e - : I E o- 4r 3 t=r. (.}= E iC o 1 I
.)t

Eg =H =

N i =-=

o 9 a > .(s E5 ! 4 ( t r ->. . ( c)lz > X - = 6

c :

; =I ; E g { E E
t r x i Y . = * . j F c N , : rr a = F o : a . ) = c - ! c , ^ - J > ( t r f n

t a E
";

o

, -s,fr tr, .

oil o.$

e* ees s
e"EtsF:
x ! : F
_ o v \ J _ . , J i

N-

e6 ; 0 c ; x . _
E i E * E R" ; +
E d t P E F '=i J f
N l - - Y :

; 9
;-q
= = o!

.t#.> lo
.n v -:<

o)a - n r i i 9 i i * x - t r e O > Itr a ; KE= h ( t r q E = - = : t s . = ; t g . -? ) J Y
N o

(E

E;-='3ql-b
:

!l =l bl

;>Y
P = =

Ei ' Eo Eo Ey =g iu = i = t = t:) 9 _j ?' l s : lE Er _ 9 = ! ?lc 1a o ; ' 9 F 9 9 e - E
l(g . : 4 r : = : . i ! t i i _ : < ! t>.

- o o t s e.'i< r< r= i > : l E

- F

e T ;s 5 B

F

! t= N i r= >
!:=

o ! . C E > n F i:,!!'=_)El5c L: U)- = = . i C ; c s * n r ) : ! h jd = - ; o , (5 .ril ^ ;; c X < C :'l Y . ;
= a J = c !?

lu) E 9 J

Ete;t*36
O n o = "

(5 ' = - - Y

Il
cl :51
:Jl

; E o, c) E $

. - - ;

t r d E ? F : s . = s c oc'- i g
5 = $."'

O

C

o -

E. Y N 6 c ^

u = -

€HE H EI H iE i = i * o i 9
oi
o,Yli< c .

tri: >. !l Ni O i u c i E * * >'= = ;; a' =
. - ! - - : : = < F _

o = : o h

fit -. -:a S1 Y >r= ,>t ! q ! i : i : O ; 0 J X . E , = u * - 2 . - ! o v r

o-

Ests=;*te
s

< ! ,b>*i

.-= o o,i

, 6 g = = > \to
i

F O H . - o . q E a i r Y a- y
* _ L L

9Ae l Eo ) ' i ,t= O : H = oa , =
c.j S ro <o n-

y a o - - . - . - ' i o - Y J E.Y o g g: i " q ; ; - 64 - '
O N

6 (tr
> F N

A

un

ol

l r
l l

3if

GaziBey l-Sizc nzunuzuln mail yazmrqtrm.. bir Orada danr;;tay olayrndan giin oncebana -5 atkadagrmrn ricasrilc bu M.O. yii araptrrdrgrm bizim gocuklara ama sordu[um varidi... i Ilizim camiada geysakhkalmaz... blr Bu gcizaltrna yayrhyor "asuman altntncahemcn abla bunu bir hafta rincesi ara$trrmaya baglamrg" diye qocuklar arasrnda... Ilizim gocuklar arasrnda bdylesibir yayrlma yoktur' aynrzamanda iqeli qahqan sadece masum dedikodudur geklinde bir kalmaz-.. Ilirilcri hemenfrsrldar.. Bcndenbilgi isteyenarkadag telelbnumdan beni aramtgtr. Konugtuk. Akltma bir geygelmedi.Ama bir fisrldamaolursahelebciylchassas konu ise bir hcmcnilgili kurumdanbantlaralnrr ve Eoziiliir. En ufak detaybile atlanmaz.... 2- Mayrs sonu sanrnm Haziran baqr Miida{hyr idi. }lukukran mailgeltli. hir ile ilgili vatanseverdcki yazrmryayrnlamak igin izin isteyenbir mail idi. QYI)D Kaynakgdsteffri€k garlrile hay hay dedim. yalnrzrnailde onlarda bcnimgibi dtiqiindiiklerini, kuruculann eski artrk olmadrflrnr, amacrndan uzaklagtr[rnr yazmrglar:dr. da QYDD kuruluE Ilcn dc neden ohhasrn, zaten yaynlanmr;bir yazrdemiqtim.... Velhasrlyazryayrnlanmrg hemenbenim haberirn bile olmamrg. Ama benimbaqhgrm de[il. ile yerenvuranbir baghkile.... Saylam Qarprcr'1. guandane oldu? Hay Allahrm yarabbim..Ben onlann atlnll yazl baghlrnr Ve aramak google A.Asuman ye iqin Ozdcrnir yazdrm. Ben hiEbir gazeteye yollamadrm.. de bakim benim adrrnlagiiya gitnri;;bir mail Bir siirtimail...Bir de bentalepetmiqimgiiya.. Offff Ooooooffftfif 3- lln hassas bdhimbu briliim... Ilu gdzaltrndan ertesiakqam zarf olayroldu ve yzb.murat qlktr sarr tutuklandr. llcn yinc dinginhayatrma dcvamcdiyordum. Ama bu aradaaikadag rahatvermiyor.ill.- de dsrcn adrmrzr vermiqmi diye.. Nasrldfrenirdimki? telefonla oluyo rabiii:((((( grinolmugru 4-5 rutuklanah bana bil mail geldi. "IJiz Muratrndevreleriyiz. Liitfen bize yardrmedin.. Araqtrrdrk, milliyetqi camiadaen temiz, afzrndanlaf grkmayanbtze siztavsiye edildiniz.Liitfen ricacr olun bir konumuzvar.

jk;q
= t ,

) lLr

qaktrrmadan Biz parayraramrzda topluyacafirz Kemal Kcrinqizve Mur-atr vunsun. yoksa sa yakacaklar " altrnda bir cepnosu.. Eoculu.. yazdrm. da Hemenmail Kcndinizitanrtrn. devrenc dcrnck? Sizinne oldufiunuzu nereden bileyim..Banacevapgeldi......ilinden....... karargah yadakomutanhkrgibibir yer rUtbelerimiz budur,biz subayrz. iki isim veriyonrzsize , sdzciiyiiz--.biz arkadaqlanytz, devrclcriyiz, devrcsi olmayanlar bizekatrhyor. bile Devreayntdonemokuyandemek.. Parayrmeraketineyiniz." Tabii gegsaatidi. Erresigiin internetegirdim, dcdikleri q;chirierde yerler var. Santralnumaralanda r,:u.Cepegtivenmedim. ciyle I)irek santraldan aradrmve istedim. Ikisidc ba$andr hyn ayrr tabii aradrm. isimlerdofiruidi. Subaydrlar.. Adresdolru idi. Merhabalagtrk, tanrttlm kendimi..Kusurabakmayrn rr. Mccburdum... dedi I{akhsrnrz dediler..Sizi akgam bagka cepten arayacafrm dedi birisi. bir Numarayrverdi. Tamamdedim. Biitiin konuqma kadaroldu. bu Akqamkonuqtuk.Illede Kemal Bey savunsun diyor. qok amagoook paraisteyenbir avukatbulmuq. Ilabasr Her geyisatrh$a qrkarmlg.Ycter ki o$urn kurtulsundiyormuq. Ilabasrnrn telelbnuda bu dedive verdi.. Itica etti biz konuqamryoruz babaile. llabanrn bizim tlu davranrqrmrzdan haberiyok... I-iitfen babayrda haberdar ediniz. dinler.. Qiinkii bizim telefonl:urgenelkurmay 1'amam amaKerhalbeyle 6ncekonuqayrm dcdim. Hemenaradtm Kcmal Ilcyi. Ricacryrm konuda bir dcdim.. Durum budur diye krsabir izahatverirkcn Kemal IJevbafrrdr, tamamanladrm yartn ofise geliniz, tam olarakkonugmayrnrz tclcfonumdinleniyor. tabiibenkendimiiinvantmile tanrtmrgtrrn arada bu kcmalbeye.... qeyvardrbeni rahatsrz llir eden..Ama ne oldufunu bulamryordum.. Hemenavukatrmraradrm.Yarrn bogumgel dedi. Erkenden$ahine(avukatrm)gittim. Anlattrrn.Yalnrz gidemem. OzcanIleyin haberiyok: Duyarsabogkafrdrmr clime verir. Kalk bak:rhmsende benlegeliyorsundedin.r... Kalktlk gittik.. $ahinbenkemafbey konuqtuk. babanrn telcfbnirverdim kemal beye.iu:ayuuz izah ediniz dedirn. vc Kemalbeytelefonetti. Veeeeeeee..... olsun... adarn grktrtclefona.. Lanet bir gimdikonuqamriyaca[rnr, gririigme yaptrlrnrbirazdan bir Kcmal l]oyi kcndisinin arayacaflrnr sdyledi.. Uiqrbir qayamahig bir qeyakhmagelmedio srrada..

3qr]:

Ama kemal bey ile qahininsuratraslldr. Bir saatsonraaraclt. l)evaml clul'aklayarak konuquyordu. Yanrndakibiri ilc konuparak Kernal lleyle konuqtu. Kemal bey davayralaca[rm 60 kigi ilc savunacafrm kuruqparaalmayacalrnr 5 sciyltiyordu devarnhamaadambir ttirlil ikna olmuyordu. I{ep yanrndakibiri ya da birileri ilc konuqupccvapveriyor ve soru soruyoldu. Israrlabcnimkim oldufiumsoruluyordu... :(((((( Kemal bey de Eokgiivendifii camianrn dfiriist ve afrr hanrmgazetecisi en oldu[umu s6yledi.Inanmadrlar. Devamhbeni kirn buldu..Nasrl kontakkuruldu? Isim isteniyordu..... Veremezdim. Iki evladrmrn iiqtiine yeminederimisim vermedirn....

O

il3i1,Tr.r*"' kdndime rirkcrnden oldum.. olan fena
Ozcan beyinkahvaltrsrnr vereyim... yemele gideccm... sonra buyuuiii.iiiiikkkk da Devamrnr ak;amayazaranm... Qtinkii gok uzun. imlaya bakmadan yolluyorum. liler bakarsam silerim yazryryollamam. Hatah yazrlariEin gok ciztirdilerimmm... Sevgilerimleefeqdim
/l

Asurnan

o

l'

3W

3tz
Kcmal bcy telefonu kapattrktansonrabiz muhabbctebaqladtk' 'asll k'ntak k*rduklannt sormay^ llu ara4aLeinal bey di bana rsrarlabeni arayanlarr iqaretetti' Konuqmadiyc" Kafasrtakrlmrqtr.$ahin eli ilc gaktrrmadan baqladr. dediki' ki, Zaten konuqmaz.drm sanrrrmbu iqarcti kemal bey f arketti vr: binbaqryrda savunuyoruz'onun davastntda aldtk' Biz aynr zamanda O da kim ki demigim qagkrnhktan. o Llalbukikim oldrrrAu an beynimedankdiye vurmu$tu' gok savunaca[rz, zor bir davaolacak' M.Z.O niin AouJtiau bir'debiz. dedi' Qiinkti savcrfettoqgupolislerde aynr Eekilde . hukukgular Iiatta biz geqcddk$amM.O ile u,un uzun konuqtuktansonraburada birlifinin]tdnetim turulu olarak toplandrk,uzun uzun tartrqtrk' qcklindedcdi" Bu Q;cugundayaslnrda alahm. bu bizc nc getirir' ne gdtiiri'ir tn' konttPm::ryalt biz l:insonunda gidip onlarla olur ki onlardanbir miiracaatolursir savunuruzdcdik' Ilrtesi giin de sizin aramanlzbizim igin Eokbiiyiik siirpriz oldu' tanryormu diye sordum' Bcn de M.O. Eocuklarl Iluraclasrk srk gocuklar diye bahsettifim murat ve arkaclaglart" nedensordunuzdedi' Yok tanrmaz,hiE sanmryorum, oidu, herkesgibi benim de ilgimi gekti' Qok enteresan arka arkayagozaltrnaaltnanlarbirbirlerini tamyor dedim' Yok yok alakaslyok siz kanqtrryorsunuz dcdi' Mr"rzalltrile Mshmet tanl$rr' tamqrr. Atabaylar da kqndi arasmda dedi' Muzalferile Mehmct Atabay'larrtanrmaz' Pcla siz muzaffer beyi savunuyormusunuzdeclitn' vcrmcdidcdi.. Yok hayrro hi;;.g birini tr lt lark cttlm' oldu[um ycrlerdcn l{ahatslz Matlem kaclerarkadaq idiler ncdenaynt avukat savunmuyordu' olarak edilmigti" ederkcnkader arkadaEt Qtinkii topluma preT'ante bagladt' Kcmal bey bize uzun uzun M'O' yti anlatmaya Nc kadar clegantcbir bcy oldufunu, istifaen ayrrldrfirnratrlmadr!'rnr' ofretim gtirevlisi olmak iEin Eok gahqtt$tnt'.akademilerine haryr o[rcttnl hatia ijniimiizdeki yrl yiiksek lisansrnrtamamlaylp' harp akademilerinc ' anlaltr olaca!,tnr cdrevlisi i3anagdreomulOr. Yani 6. hissimcgoreaslaolmazdr' orriu anrlanbiri, bdylesi olaylalclangegcnbirini e[cr bcn biraz'olsun Adr bu qekilcle biri thqarrlan olar:rkbiliyorsamolamaz<h"' ciisiplinini Aynca yagrve kariyeri olarak da uymazdr' tliracla kastetiifim kariycr benim bildiklerim idi' Ama Kemal bey'ehiq bir geyldemeaLm' i dinlcdik $ahinle. I Sessizce Artrk o konuguyorbiz dinliyorduk' Yani mtidafaaavnkatl idi o srradaKemal Bcy'

.M
._tt

?,1r
i

istedik ve Erktrk' lliz bununiistiine mii saade diYcsordum' nc Sahinc diYoisun s(ryliiyor' 60 kiEi ilc savunacafrnr $"'""4" piy^-udu"n iyi avukatbr'rrilar, Ilcnco davaYralmasrdo[ru oldu' gok biiyiik bir parayaanlagrntglar., Ama bakahm babayriibiir avukatbrrakacakrm, dedi' oti^Out" kadar paia varken o avukatbabayrbrrakmaz m' Eve geldim vc evden aradr Tabii ki cepten:((( Uzun uzun anlattrm.Bir tanesiile konltqtumama' I)avavraldrArnramababasrnrnbiravukataverdifinioavukatlndababayrgokiyt o dr girrrrr

ffgrilil;:;;i;il;;i;;t

girclim' Oaialarl biz 5 kuruq almadanekip olarak bcraber kadar anlatum' olur demesinc Ildylcce o da ctqlanmamrq i'Bizim hiE umudum yoktu' bize bu kadar yardrmcr fluno *unutuUrm dedi ki; rz. tlleca[rn kon\,rsunda' Ve siz bize bu kadar iyilik cttiniz' ' Lti(fcn rica ediyorum babayr'birkepeclc sit araytrtt't' hem de ikna ctmeyc aaltqtu' I-Iembizden isim vermedenbahscclin, 'fek avukatlabu iq olmaz' gahqtntz' Kcmal beyin teklifini dahi tekrarlayarakikna etmcyc clcrscbcu 6ahaiyi olur, sencleneyin nesisinbirdcn ortaya Erktrn llen clesiz ararsamz olurum cevapverememdedim' abondene ricacr oldufunuzu s6yleyin ycter dedi' JJana geqmi$olsun ziyarctine gelmeyc selamioytcyin, arkadaglarr ;;td"" deYindedi" qekiniyorlarmrr; qunudcdim' llcn clcaqrkqa Ilakrn lrabagu andabire bir dinlemededir' zatenpolis dinledi' uzun rcletbngdriir;mesini lluetin vaprlan kc'climi ta'ramen dcaifrc ctrni; olurun' Ir;dc bc; bu ilgnu igin ararsam kaydagegtiuiz' Siz zatendinlemeesnasrnda Ilu kadar iyilikten sonrane dlur buhu da yaptn' olursunuz' llcm bir q"tita" iyi niyctli oldufunuzu teyit etmiq dedi' NasrlolsadinleniYor" Ilir diiqiineyimdedim ve kapadtm' Bir saattcnfazla dtigilndiim' artrk' Nasrl olsa adrmile iinvanlm ile beni biliyorlardr Ortadamasumoldulu iddia edilen gocuklarvardr' masumiseler' Evet, ya gergektEn Benkendimi<liiEiinuponlariEinbunuyapmazlsemomiirboyuvicdanazabtgtlktncz, miydim... I cepteqevirdim ve bir saateyakrn konuqtum' Numarayr Ilakikattcrrbabpavukatafenaba[lanmrqtrhattaavukattangekiniyordusanki'' gortiqmenin5. dakikastidi samrtm' An-ra

clcvttm in sizvincn''iscanlaEmantz cdin'

-."1O
madeni klik klik diyc 2 seside duydum' Benim teletbnun'rda Arrrk teybc bagli degil bircbir dinlemedeydim.. Iiark etmcmi$gibi devam ettim. sontu ben do selamlanvar gegmigolsun derlcr dedim. Ilana rsrarlaartrladaqlannr llatta Karstan Eclimc'yekadarhepsibir yumruk olmu$vaziyettc, dilleliyor i;u andadahi dcdim :((((({ amasizeisim versmemgtinkii telefonqnuz dcdim.. Ycrnincdiyorum polislerdcn. Sanki intikam ahyordum fettogEu llani beni dinliyorsunuz ama ben sizin farkrmzdaytrnmcsajrnrvcrdim. Adu[n evet biliyorum hammefendiliitl'en beni I hafta sonraarayurclccli-. l{emen oturdumbir mail Yazdrm' Arrlk teletbn yok. llenim teledetakrldrlar. Gdri.igmcyi Yaptrm. iizcti yazdrm.. krsabir gdriiqrnc g.rb-. dlursamail yazaca[rmdeclim.ve acil bir "tamam" Karqrdantek kelime geldi YoruldumScvgili Gazi BeY, Ogledcn,on.u bpu^rnedece[imefendim.... Sakrn banane de nanemollabrnAsfrmandcmcyin :((( Sevgiler Asuman

i

i

2s3
},J
Iluna rafmen 2 ayafrm ilc btt Bela geliyorumdcmiqti..Sinyalinivernriqti.. l)aha do[rusu yaprlandinlcmc sonlrclr bclanrnigine battrfrmr <lan fark etl,nedim. yardrmcr otdu[umbelli idi. a Bir qekildesaf drqrbeni brrakmay ya da Eamuratmayakalkacakiardt' Buru ise quan anltyorum. anlamamtgttm.. O zaman aadt. gece 1.30da E.kalcclctr arkadag Geldi mi iist iiste gelir denir ya, o akgam Deli gibiycli. Basrndadevamh iqlendifini, anlatrmlannda2 hantmakontfat i$lcmi ile ilgilendifiini o giin muzaffer beyle beraberoldu$unu deyip durdugunu, istcmcmc adlarrhrverip vermediflini dsrenmekistiyordu' Sustururzr-k ifatlesinclc "Yeter sus' rafmen makineli gibi konuquyordu'En sonundaba[rrdrm. Hem de yakinen dinlemede.Ilaqrn beladadeflilse bile bclaya Dinlemecleyim., bafladtn olayr vc solakel alakabir muhabbete sokmaktizeresin..."Safidan mailleqtik.Yardrmcdecefimi kaclar Ama panik olmu$tu.Sabaha kapadrk. vardr'O da bana3, 4 gl'insonraIshnbula ihtiyacrrn stiylcdim.Ama z,amana gelecefini muhakkakbanaufrayaca[rnr siiylcdi. O zamangciriigmeycccktik banagclenckadar. sitesibehigeaittir. Ilu adarnbehiginsitesindc Bu aradaacrkistihbarat.com bunu 13chig behiqlcpapazolmuqlardr. yazryorclu. Ama bu olaylarpatlayrnca hatta dizi haline getirmiqti..BehiEdahatjnce star sitesinekadar taqrmrq 'l'MSIr yo gcqincc gazctesinde krvanEdefiirmenli adr ile yazryordtt.(]azete Uzeyir garih cinayetindeparrnafirvar diye . da baq;bakanr kdgeyazrsrnda Aynr zamanda Ali Ihsan 2 suElayan boliim bir ya yazTlcaiqtenqrkzLrrlmrqtr. pugunitr opludur. Baba uzun zamandrroflunun bu yazrlarrytiziinclcn C;tircinan Hatta stardayazarkenbabayrerken emekli ettilcr.. kendi ile gcirtiqmtlyor. bu Behigin banadbmesiclir ama. Ilemen behigi aradrm.buluqahmdedim' 'l'amam salladr.Ilu aradayalnrz evvel cmirdc bjz ama beni bir hafta sonraslna ' hig Yiiz yiiz-e goriiqmcmi;;tik" bchiglcsrk srk maillcqiyoduk. 'fatsrzbit' (lazi bcy.. bu arada gclir;mc oldu. bir pardon $imtli hatrrlachm Pardon Ortado[u da biraz dcngcsiz ltanrdrfirm geligme Ilenim nct orlamrndan idi. foto[rafErhk yaptrfrm muhabir oldufiunu soyicyenbir hanrm arkadag(ki gcr<;ckten ettifinden gok fazla dcfler vercrck muarnelc hak kenJisinez.amamnda ctmistim) birden bir ig grup kurdu. Dondiikten sonra(!x hiq inanmryorumya iiyle bir iE yaptr[rna yalntz ken<linihcrkeseciylelanseetti, herkesde onu dylc "ben fettoqgularla ilgili bir dizi yapacamdiyc' biliyor.) ille de tutturdu kadar bu tanrqtrfrmkaliteli insanlarvar. Sabahlara Bunun iqin konugtu!,um, diyc.,' {ikir ahqveriqi yapryoruz."' konucla rnsn iizcriinclen Biz hemengardtmrztaldrk ve kendimiz gektik. Aylar sonrabalsettifim bu ig grubu kurarakbirden ortaya qrktt' ile'fiirkiyeden birbirini iEindecleabcldcn birkag arkadaE Bu tcncli arkaclLglarr ile biz tanryan birkaqarkadaq krzrmvartz' agrk. listcrsi Ama adres tsk.mil'tr gcklindc' gtiriiyorumbazradrcsuzantrlan I.isteden

2/+83t'-';r
l l

Laubali bir muhabbetbaqlattlbu' I'Iattabcn dc mlizikli bir karrla katrldrm' Ilani sesigrkmayanolmryayrrndiye' aradabir Yapacam Ya' SalakhF,rmr Ilu lay iay lomlryailleqmebir hatla devamctti birkag kiEi" ' u,,'ubustinmr herkesegiclenbr.radieslistesi'rle konuqan liganbu mail yazdt'Dcrkcnbir giin bir f'cryat ;(of r.ty-ifi yazar arkadJErmrz AsumanOz.dcrnjr'inhanrmetbndinin ve sanalalemc yurrt*tnOu t uliandrfr ,"r-i po*o resimleremonte ed:ilmig 'rufrnr*E tane boyle resim geliyor' Ilana da geldi' Her giin :OO+OO "tiziintiiden .felefonla arad,rm. llana nu-*lrlroqu<16ndiim. il"ynima"n yeni geldifini' f.u"oiu-"Otgtm, bu olayrn onu qok sarstlEnl'-hastaneden bumundankan boEaldr[rnr'benirn igin gok tansiyonunfrlaylp, agzrndan " iiztildii giinii sciYledi. tlemeriKemal Beyi (patronum)ve $ahini aradrm" "r"rrir"c b;kle, biz hcmen araqtrrmaya baqhyoruz" dediler' B u,',u dc Dcdiler demesine bcn nastlsakinolurun ' ' bir Delirmiqim.Bittim ben diyorumbaqka geydemiyorum' durumu izah ettim' Hemenodittirlefimc yaz'drm, IJanaonlardaaynr geyi sdylerlilcr' i Ve hrzh bir mail trafifi baqladt' aradanl- 2 giin gcEti' lJu arada gdrmiig demeyebaEladt. Ben gbrdi.imdeclifi resimlli bir arkadaqrm Kim diye soranm isim vermez' tehditettim' l-lnsonunda "Vurdururumseni" diYe.' isemkendimyapardrm' adambulamaz Vup*Jt* C^ri tiey, yapacak bcnim koqeyazrlilrndankuliandrftm rcsittr hiq Ama o srrada diiqunemiyorum nasrlkullantlrr.' pornoda rcsmi oldufu falan hig O resimclenne koy olur ne kasaba,orla yaqhbir kadrn akhma gelmiYor.. arkadaqrmdedi'. imdat eiqi aiyd pir isim ve mail adlesi -"lldi' c:t iyi hasrlhir gcylcrdi'yasagerefi mahkcmcyo llemen onu yu"d,-,"ne gdrdiiniiz-' diyc' ' u"riy"rorl"r,avrrkattmaiEi vcidim liitlcrl banade anlatrurz" Bu aradageneakhma bir geYgeldi' bcnim ama yiiz yitze Bu iq grlbu yup* yup-ul ben baktrm tanrcllkolarak igindc 'I-uncayvar' taruJrfrm abd den Fethiye ile bursadan llaqka kimse Yok. (emckli konsolos) Ali tlcy Flemen(rlcrim ya Allah koruyorO) Atakan bey ilAve ettim' ben (mimar) arkadaqlarrmr bu listeye tlahaen baEta Il iitiin bu eelisnleleri onlardatakip cdiyor' Dcrken i*,lut;tan bir cevaPgeldi' "Evet giirdiim. I

Bir yahoo grubu ile geldi' fencrc ktiliir (yanh; hatrrhyabilirm) grubu qeklinrleacltama Galatasarayhlar cdcnbir gruP. 'l Srrf porno resim YolluYor' var'" OlamazdrGazi llcy' sizin 23 pisan tdrenlerindeki rcsimleriniz Ora<la giizltifrlau qrkarrnadrfrmgibi' sa[ yanrmda Ben torenlerd" Ui, ,oniy" t'ii;;il"$ bcni gantm yaprqkan bir vnz'iyette Kemal I3cy(patronum;soiyani^a" l* n"iet lar' h,rrrakmadr I dakikaYatnrz, ay.lmadrlar) I saniyc ililr ".J.".r." iilisideyan'mdan I{esmenyakrn koruma gdrevl yaptllar' Gclen mailde de altta bir isim ve adresvar bu resimler kardeqimbana oradabir bey de avaz avazbafnyor, nedir bdYleresim diYe" ' yollamaYrn Adambanamailyazart<enaltrtemizlcmerlenyolluyoryanimesajveriyor' gibi' gidiYor hcrkcsc hakrn Ben o qekildealglladtm' VebenrjnceoallamaEoknazlkblrmailyazarak'kendinritanrtttmvekoqc yazarrndakutlanorgrmrcslmilegOzluklubirtakrmresimleriminqirkinolarak buldu[umu anlattrm' *"*. "OifOigistlyleniyor, mail adresinide nasrl Iifcr o resimleri gdrdti isc dofru mu diyc sordum' yordurn' (isrratla safhkh diigiincmi kcitii icerikli rcsimler gelincc Ilana gok nazik bir """uf g"1ai' Ar]<aaikaya isekiiqc

onlarda baktr[rnr rt"pliiiiiioigiti u-u itt'.+5 tane bakmadan higbirine

t' flin ya)rIanmdagiirdiifii resmi gormedi i yazd ba9ladtk' iltr "t"o^ i"rt'* Ke"malben her yerden araritlrmaya hiqbir baroyakayrtll Avukat olduflunu Au 'ayi"y"n bu hanrmn'l'tirtiyeile olmadrllnr bulduk. araqtrrdrk' iff n auft t tifgc(Ortado[u) ajanslarclan
Tanryan yoktu' r ! r -_-r_-4.. yolladrf'r maillcr vc rcstmli:r A-^ " "n az 3 yfldrr herkesibr'rqekildekandrrmr;' intcrnettenderlcmeimig' edcbildik' tcsPit Bunlarr "sus-bcklc" dcdilcr' lJatra st:nc -susarrm' Nasrl hiri okuyart dahavar' Biittinbu yazrgmalart ya Listcdedcrni;;tirir ktzrtrunadt varclt' Ve ben bir mail Yazdrm' hcrkcsc tek tek rnail attrp't' lldylc bir dedikodu otaugu, bunu grkarano l:ntyn cliyc bir cevap gelmedi[i' arnakimsedenuana rri, g-;r*"dik veya gtirrliik yazdtm' kendilerini tamtarakbana cevapverntelerini ,,sakin ol Asuman.Illirf yaprhyor. Iliz Ilcmcn Atakan s"y t"t"ton ileLadr. bir kalemsin' sanayava$yava$ bltifii gordiik. Aman metanetli ol' Sen giiglii baqladrlnr"dedi' ,uru, i"r*"y" gahqmaya .i

o

i

O

Ben cleona kenclimio abuk sabukmail listesindeyalnrz hisscttifim iqin bir iEgiidti ile kendisini ve Ali Beyi aldr[rmr soyledim' Iyi ki aldrn dedi. olsun k.i diiqtindugtimtek Eeyktzrtndr' Benim o srradaAllah gahi<lim Krzrmrn yeni ailesi idi. Akhma hiqbir qeygelmedil)crken bir gUnben gok az kullandrfrm msn adrcsimi ag'trm' Ay o da ne? 900 kusur mail var. Ilenim bu aclresimigok amaqok az kigi bilir. Qiinkii ben msn kullanmam. Ilir c1e baktrm bahsedilenbu gruptanmailler gehniqbcnirn o adresimedc.. :t..It( ikinciyi aEfim-Rezalet'.Itezaletindaniskast. Ilirini aEtrm. Sarrsan kadrnl'a;var hep birde zencilci. Binbir tqne tdYbcdu:rlarrokuyarak' Yaradanasr$rndrm. Allahrm senbcni affet arnamccbuium tliycrck, tck tck resi'rlcri aErpbakmaya bilc . llir hasladrm.. tancsindc hcn yoktum' bir konusunda hanrmvardr' bozok.orgun kapanmast Ama sizebahseltifiim Ilani sanalsevgili yapmrqkendine diye Kiirtgii adamr' kullandrfr msn den altnmtqkopyala Hahl igtc onon -rn de konuqmalarda ilc yapr$tlr bir rcsmivardr. Kiigiik bir vesikflrk rcsim. Altrnda kiiftirtcr yazryordu' Bu iesim onlar"i d"fu kiiftirlf olarak kullamhnrqtr' I{ani demiqtimo zamandaben aylar sonragirkin bir komploda kcndisinin kultanrkh!,rmbenimdeonu arayarakhaberverdi[imi Ilatrla<hmz mr? Ne olursa olsun o da bir hanrmdl,anncidi. I{cmen aradtm. "Arnanuzak dur' O bir yalanct' o Olayranlattrm.lVe banadedi ki' inantyor. kendifalanlartna Zamanla O kadrn o zaffranbeni qok kullandt. Bana yollardr maillerini, ben dafttrrdtm. Derdi ki ne olur benim IP den bclli olur, bclli olmasrndiye sanaatlyofum' Ilen istanbuldayrm,ama herkesbeni filistinde sanlyor' Bunu bcn birkaEdefa YaPtlm. ktistiik' Baktrm ki ahqkanhkyapryor,hemenbir kavga c;rkardrrn, Ilen de kurluldum. Bu btiyle acayipbiri. Kinrle ne yapfig{, kime gahqtr[rbelli dcfii. Aman dargrndahi olsak senlebir hukumuz var' I Kendini ltitfen koru" dedi.. .Eyvallah dedim ve kapadrk.Ama genelebir mai yazdlm'Yanionunoluqturdusrrolisteye...,.'fespitettik.l}dylebirgeyyok' Ama bu saattensonraolursa bir tek kiEiyi miisebbibi tutarlm. I3u boylc biLinc' rEvukatrmdachr. da Iln ufak bir ktprrclama hi*ekctc gcEccck" divtr Ay.ca da olay keqtim bunla" yazdrm.. Ve ben selamrsabzihr Yoruldum. liitlcn kusurunabakmayrnrz' imla hatalarrnrn Scvpilerimle

'k:i
Asuman

2s5

28a.l . -3) Ilu aradaarkada; egi ve krzr ile banabir akqamoturmayageldi' Onun eqi ile Ozcanbeyim vc Aocuklarsalondaoturdular'

kendisinc rnire tr[rn,. sok l]:Xfr|,l|S-tl,,'iHn ordu ken [unp, disinin salq ;jtJh

bir oldufunu' ayur zamanda salon biiyiik gdrevler verildifini, Eok cesprr Ucyefenati oldulunu,.en son gdrevlerindenbirinin zehirli tanklafl (hani tuzlacla oldu[unu, etrafindakalabahkbir ekip ile qaltEttftnt, bulunmuqtu)araqtrrmak korumalarroldufiunu, hattakortrnalarln maa$lmdahi kcndisinin verdiflini siiylcdi. SevgiligazilleY. fiimcli dahadofrusu beni yiiz ytize taulmazslnlz,ama oen ne Siz beni hiE gtirqhediniz, o cliyesizegiivendimde (amagiivendimiqte,sizdebcni sakrnsatmayrn, hryant dc[ilinr ya vurmadrmama sizi vurr"rrumo))bunlarr anlatryorurnonu da eurliuruq hadincysc... I Ilcnim boyle qeyleranlatrlilken yrllann vcrdifi bir clcneyimmi ya da dcvlclin iqinde olmanrnier<lifi yg ds]gdrdiilklerimsonucumu bilemem ama benim .urutr*u alaysrbir giiliimseme ycrleqir. Ve bcn bunu bozamam' Ytiziimii ciddi yapmayaqok ufraqrrrm olmaz. O))) 'I'abii hammefendibu giilmemi yakaladr. ki Bananastlkrzryor.Anlattrklanrndolru diyc... mi Nerdenbiliyorsun, onla g0rev'e qrktrn dedim. "Yok o banabunlan hep anlatryor" dedi'. llen de bu tip gorevleri olanlann nasrl gahqtrklamt anlattlm ona vc asla hanrmlandahi y'aptrklanniqleri bilmediklerini, bdyle pcylerin anlatrlmadrll[, amirlerin ve g6rcv sahibininbildi[ini siiyledim. vcrilen gdrevleri sadece bcni) resmcn Bana,,yokvallahabu derin dcvletmiq"dedi ve ben (bafrqlayrnrz kalayr basttm. "Derin dcvlet d,edifiinlaf alrr, bilgi toplar. Asla konuqmaz' qahgan baslrrmaya giir vcya'dandik kitabrDr Ilmckli mcmur ya da paz,arlamacr dinler, bu aradabirkag solu solaf. romantik gcngolur, gelir oturur, saatltlrce ofrcnccefini ofrenir ve Erkargidcr:. oturdtt ne efcndi dofru diiriist Seniiztiliirsiin hatta yaaa gurada3 saatsessizce ilgilenemedimbile , amanqu ajandaytona hediye edeyim dersin ve kaprdan yakalamakiEin firlarsrn. Aradan 1 dakika geqmiqtir.Ama o bir dakikadasirkecidenmesclattrtnantp grkmakiizeredir' cagalopluyokugunubitirmig, divan caddesine lJu aradayanrnd$ngegenbirine de sendenaldr$rnrgokt:rnsatmrqtrr' Yani konugmazlarkonugtururlarbir sence gariplik yok hig Ama bu seninbahsetti[inise evvelallah susmuyor "Yooo . Higbir gariplik yok. nru" Dedim.

l'
o

E5y
\rl'\

I-IauafabrikalartlaqahqanKiidlefi igtengtkarlryorlar'l'iirk iqqileri koyuyorlar ikna ediyorlar' Gidip gelip fabrika sahibi ile konuqarak (ieEcnay 400 kilrdti igtengrkardrlaryerine 400 tiirkti koydular" " ve Biiylesine dc vatansever milliyetgi dedi"mafya" soylcdim. iqi olduflr"tnu Ben de ona bunun vatanseverlikolmadr[rnr Velhasrlbiz bunla anlaqamadrk. Ilana bir gtindqotis bulclukadrkoyiin gdbcfinde hem de 200 Y'fI- kir a ilc.. . "ilrbiscn nc cmrcdcrscno olur kirayt siz.takdir Mal sahibioniintle ceket ilikledi, "200 Ytl" dedi.. cdin" dedi,buda "A-ha seninbu tzuifin tam mafya "dedirn ama Mal sahibi de kabul etti. imkan yok. . . anlaSmamrza "bu kadar giiveniyorsunda nedenitade de adrnranyorsun ona sormadrn Ben de demisamattcolttr adrnrvermcdim mr" cledim.Sormuq,o da senin ve arkadaqrn ne olmazsenille de d[ren diyor bana... llir hatia sonraI{adrkiiy dc bir kitap evinin iist katrndal}ehig'lc buluqtuk'I}cn gitti[inrde I]ehiE tabak gibi de agrkcarmnkenannaoturuyordu. Ijn ondc. Zaten yol mcyilli. Epsilon kitapevinin iist kal.rnda. ilat ariy" caddesinde sokaktan gegcnlerleraharhklatoka dahi edcbilirsiniz. Yoldan aqafr yukart ytiriiyen sivili hcmen fark ettim' idi Ya Bchiq'in peginde yahn takip ya benim' ikimiz de yakalddrkyalon takibi. birbirimizin yi.iziinebakhk.' Sadece llenim olmazdrben zatenellerinin iEindeidim. Diye dtiqtindtlm.Yalan yok.. (valilik nedeniile) ama elemanlar'2kigi idi. Farkrndadahi de[ilmigim gibi yaparakaralan qok iyi iken nedenkanh brgakLkavgah olduklannl sordum. patlayrnca Anlatt: Muzatfer beyin adr arananolarak tv'lerdc ve gaz.etelerde herkes muzaffer beyi aramayabaqlar.Behiq muzaffer beyi tanrmaktadrr. da c)fise srk srk gi<lipgelmektedir.Behiq ve arkadaglarr aramayabaqlar. buluqurlar.I3u yanrndamtijlan ilc gclir'. Ilulamazlar. fadittiy'0" akqamcafeclc Behig'tcn istcr-' Israrla acrk istihbarattakendi ilc ilgili bir riiportaj yaytnlamasrnr o gitmek hatta sorulan dalii kendi hazrrlamrEttr, hazt'rsorulara Flcmenpc baqrna ccvap vercrekyapllrurbir rdporlaj talcbidir. Ilchig kabul etmcz' olayt en cierinpynntrlaflna kadar bildi$ini kendisinin bu roporlaja ihtiyact olclu[unu,bu rdportaj ilc patfayacafrnr,kariyerinin dc bir ncvi saElanaca[tnt, ddhi yazr yazabilecre:lini, bundansonrabiiyiik gazetelerde Behiq cleher zamanyardrmcrolacafrnr sciylcmektedir' tlehiE ise rsrarlaMuzaffer beydenhaberalmadanhiqbir geyyaprnayacaltnr' 'I'iirkiye'nin dedikodudanyrkrldrfirnr,aclamrn bile old'[unu bilmediklerin isa[ egerboyle bir roportajr kabul ederve yapafsasonrada adamrndliisii bir ycrrlen qrkarsa kendisinin de bir numarahzanh olaca[rnr sdyler"' CevabenaynengunusdYler.. "Muzaffer Bey rbenim climde.

t&L
Biitiin ipleri de artrk benim elimde" Bundan sonra ben varlmt MuzalTer artrk bitti, bcnim dcvrim baqladt' 0 yiizden sen bu riiportajl yapacaksrn' Berrseninkanalrnilebiitiintvlerevegazetelercdafrtaca[tm. Scnde patlama rj'apacaksrnben de"'" .;yok o maar uzun boylu defil. SanaMuzaflcr beyi ycdirmezlcr" deyincc uehiE "Inanmrvor musunuzbuyurun bakrn NI-IC benim eiimde" der ve gdmlek kor' ,Ir"ruhf"t neyin nufus kinrli[ini grkanr masanrntistiinc ".]ril; "yiiriiyiin arkadaqlar gidiyoruz bu i9 il"r.iip^rL olur vc oiaclakilere<leclonerek vcr ccm crsc koktu" der. llcY dc vardrr. OktaY Masada hiElrir gcyekanqmamaktadrr' dktay n"y s"ssizceclinlemekte "korkaklar' pigmanolacaksrnrz'" arkalanndanba[rirr nunfo. atiutt Erkarken diye... BuradabenakrlediptesormadrmBehig,e..korumam''cliyebirtakrmadamlar: varmlq,onlar da oradarmydr?" HiE aklima gelmedi' Iirtesigiinmuzaffcrbeyinyaralrolduguhastaneyekaldrrrldrfrhabcripatlar. Ya da bir giin sonra... buldum diyo biittin ifA.O. ttluTattrriley intihara kalkmrE,kcndisini yaral olarak cep telefonundanhaberverir' kanallarave gazetelere Yani rekldmrm yapmayabaglamrqttr' gotiirdiikterini soyler tv l(Jrevc $imdi yol<laolduklannr, Acibademhasranesine gazctclere.. i brraktrktapsonraortadankaybolur' fuuzaffcr bcyi hastanede 'L'akrihcn saatkadar. iki etraftnr siviller sarmr$tll" Bu aradahastanenin Rcsmilerbir tarattansarrru$tlr. gider' Muzaffer Bcyle kimseyi gorii;tiirmemektedirler'Ilehig te etrafinda sotayayatar' I{astanedcn ErkrpAnkara;ya gcitiiriilcnekadar hastanenin tanrdrklarrizler' Gireni Erkanr p.lislcr aramaktacirr' bu iit g"fiiina" hastancye orladankaybolmu; ya' ifade igin yok oldufiunu9gt-snT Ilchlg'tc bu araqiasrrasrnda korunan cmckli.bir Daha sonrabir yerde Modaya gitti$ini ve Moda claEokiyi yaptr[rnr' gayetkendisinc ,l"uroit degerl"nclirmesi pufuy, ,iyut"t "ttigini or.,,rniu t-utyt-{ugynu tuqrru*tocuf oiursa nasrlkonuEacafruierine likir ahqveriqinde konuqurkenduydum dedi llehiE soyler.Bu bilgiyi de sivillcr keucliarasrnda ta "evet dedi" gcklindetcyit ctti dedi' Aynca o baEkartaynak kim Ama bu cmeklipaEanrn oldu[unuagrklamaz' o BehiE'egcircbu iqi aydrnlatac'akbmekliplEa tdt' Onun adrmbilmek lazrmdr. te her geyi Paqaile konuqtuklannrc[cr BchiE'e anlattrsapaqaI]ehig .,kusura amasenbendende saf.srn" bakrna Ben ettzccekmtq... de nJtriq'e

24 9t
I bir pa$antno saattcnsonra imkam y,oko giine kaclaradr aEiklanrnayan clcclim. Rir adragrklanmazdr. de 9uvardl'" boYlebir qeYoldu mu? Gergekten yo Oitfut dagrtmakigin yaprlanbir dedikoduisc' konuqtu? sivillcryiiksekscslc Nedcn Etraftaokadargazetecru*k",'yuln',,",',tlc*ildbilrlerideduydrrtnu.?....evct her zamanolurduben igimc " duyrlu"dedi.E... O zaman ' Bu tip sazanlar baslnda n"niq'" soioum'- Banaifarlelazrm'Orada aoirm"fiyam ve aqrkqa yaprldrlr' o giin kimlerle oldufunu seqenkonhato i$femintfe,lff"min kimlc'rle bana ederse

temin ifadcvi mi i" Biimedi[iniama iilil;;;;'-Jtq scvsiliyapttAtnr. krzr 'l'iirk.IviJi. iq," o ,,.uiu miijla' <lenc' kendisine ;:i;il;;;, tle bu zehirli varil muhabbetiile
iliizensizbir adhm"rargu* riiyredi. Iien gtildti' ftitt iggi mesclesinisorclum'Behig kahkahalarla llchig'c" ' Bu saiakkarrlairnytiziindenrczil olmugtum 'il;k**;" kadar miifbttigii polisi varkenncdenona verilsin' oniaun rEr[rndaolaya bak" dcdi" ben buradasana1 saattirneler anldtryorum' bir qt'ylcr yiyerck tt"l]l: hrrsrmdan I{ezil olmuqtumblr tcere, "Giiya iurmadan ha ;llO^ iP'in iginc ycrlcqtirrrx$ / bunu clcvlet .or*oya baqladrm' urf.ufu giiziinc ken<lisininiii istcoigini ama beccremcdifiini,viiz.iine i;,;;;.i;dnet yazdtlryaz-rlar

olclu[unu' 'oyt"aJgot gurulu u" f,utuitoorgrnt t ouotoogunu btt iidedi,flini' btiyiiktazminatlm aavataroa auuu'ufrtorgrnr, ile neileni ilurmadan kcndisinc

gok v:rhkh oldu[unu' "Saktn <Iahi yiizden arabasrnr, .*gint, arkadaqrmrn sdyledim' parateklif ettifini borq ol#ak, onun da kabui ctmedi[ini ile" Velhasrlbiz llehig'le bir arkadaqrmz hataVopt"*tn"'A"di yine kahkaha hanrmlarbeniolisc ccp q:ahyor orada3 saateyaktn otur<luk'IJu aradadurmadan "sen de ne vat" dcdi. decli.. bekliyor.Behiq,e*tiruuo" J"oim. Behiq.,racon" beni tlinliyorlar aynca bcn l'alntz Diiqiindi.imve qdylebrr t'o'u' nt'Ai- nasrlolsa devrc arkada;larrnn kcmal da tlefilim gahinleiOim- V" bentlenatabaylarrn benim de kdmalb.eyehaberverdiSimi vc tutuklu istedltcterini t".*ititi sriyledim.Mail babastnrn ,.i"ronunu kemal bcyc clclenverclifimi ytizbaqrmn ,.benclcn lsiaiginiri yaptrmbu.kadar"clcdifirni de adreslerine bir mail *;n dedi' tana 2 uqtanbulaEmtqsmrz Yani hiE ^ttt';;;i;"at^ sciyledirn. 9ir"'a "Fartrndayrm amaben o"iotil bt'ub"r hiqbir icraattabulunlugtT ki; Sadccc durumundayrm"dedin'r'lEtc o g;pt"r" yardrmcrolmaya qahqal bir-acemi. anlattrm' O da aynr qeyi soylecli' suadabu resim olayr "r.itt"" glfOi ve llehig'e iedi Saktn ama sakrniistiindr:dttrmir' armE Bi6f yaprhyor' $artlar uitf-iv^ U^qf alanakadar paniktcn gcbcrdim' Umursamazauu.un o"iillvi o*u t'"Ir bu akh bundan sonrasanki ciyle bir olay karrvrtehdit bile ettim IeJi* rrrq iinemi yok, a"ol ' . Derken biz kalktrk ' ' ' Ben iizellikle arkama ;;;;;"iofoton ycni olisinegittim' krzlarrn bakmadan Y orulduuuuuurLurrtun" defil rni efcndim'] Btiliim bijliim nbdcn yazch[rmln laikrndasrntz Scvsilerimlc

/&'r
-7 -.r''

.).-''

Asnman

tig qeyi atlamt$rm' $iiyle bir gdztlengegirdim yazdrklanmr ' '1_ davetlcri ylpun . . neul zadesokaktayemek olmasrnristcyen,baqlatan, bcni aradtktatr <la yeEim.Beni davet etme ipiniitistlinc alan. o" Atakan Bey var sonrabeni aradr.Bu akqam11emck diye" Mefcr Atakan Bcyle ' konuqmuqve aramr$u-u bunuhaberdardegilmiq gibi davrandt 2- izinden dijner ddnmezYtiksckova olayr oldu' Siz onu ayrrntrlarrile biliyorsunuz' 3-Mura<lrnbabasrile2.kezkonugtuktan3-5giinsonravalilikteqalrr;rrkcn devresiolan maillcgti[im' ceptenar4hdrm.Bir bey banakenclinimurachn oldufunu vc. beylerin adtnt vererekonlartn arkadaqlarr telefonlaqtrfirm gtirmek isredilini so.yledi. i.iunuo|u rr"i.ig ig-ingeldifini, beni de.rsrarla oldufunu' Cafialofliunavilayete-gelindedim' Yolu bilmedifini' kadrkciyde benr illJ<b gorme sozii vcrdi[ini benim Kadrkoyc gegmcmi arkadaqlarrna istcdi' itimat ettim' iEi btrakttrnve grkttm' ve oradalbuluqmarmzl "Qigckqilere doft'tt aladtm' nurnaraJq Karqryag6qtim. Oeptenal'ayan kutagrnriOatelefon ile yiiriiyiin ki sizi tanryayrm"dedi' Bsn ie tistiimde bej takrm oldu[unu s6yledim ve yiiriidiim' "evet" dcdim. Bir ycrdc .,asuman hamm" deiii IJurunburuna geldik. idi' buyurunoturallmdedi.33-35yaqlarinda Baylanrnsokafrndaki kafelerdenbirine oturduk' Bana binlcrce kez teqekktiretti' hepsinin selamroldufunu stiyledi' Arkadaqlarrnrn Sizin igin yapabilecefiimizbir qeyvar mr dedi' Yok dedim' ' Siz sa[oliln, ben ken<liigimi kendim gdriirtim dcclimgiilerek' Bana fok borgluymuqlarbenim iqin bir jest yapmak istiyorlarmrg' onu yollamtq'. . . Bunun igin arkadaqlarl Pardonbu aradaoturur oturmazkinrligini istcdim' polis kimlifini anlarimamatsk kimlifini an]amam' Ben sahtq Sivildi' Banatsk kimli[i gdsterdi. Ama bizirn sivillerin iisttindotabancaolur onda yokttt " ' Jestlafinr edincetepem att1. boyle bir qcyt Ilugtine kadar karqrhkbekleyerekhiEbir qeyyapmadrfrmr' "nedenben" sornsunu l"rlrri"tit saydr[rmr amabeni nasrlbulduklarrnt istedim. sorarakaErhmrnt aboneoldu[unu' orada birinin bizim gazeteye Bana arkadaqlarilan beni'm kuruldupundanberi devamh yazantek bayansiyasi yazar tek.baqtma olduEuJql tutarh yazllanrn oldu$unu,-erkeklercamiastnda buncayrlkaldr[rmigingtivenilirolaraktespitcttiklerinisdylcdi. Acrkca biz bir taq at;k, ya lutarsaclcdik'Ama tuttu' Dedi' da n"'n Oi onu t"no ,"u"r"i yaptrfrmr, inqallahiyi olarak sonuqlanmasrnr mutaAanedengeqyatcLmettiklerini sordum' umduflumu,:ukadai;larrnin bile Bana;I'hbrkcsinoncc aok korktu[unu' hattakcndi aralarrnda

2Xk-

z:\y
cesa(etedemedikleriniamamuradrnfetto;qu bir subay konusmaYb isin kendini aldtflt ;ld;;;, ;1; "e nin kavbolanprcstijini kurtarmak qalak attrfrnt' vc ,"fi*L'if" ateqeattlfit dedikoiusu grkrnca'kenclilerinde aslat'ettoqgu yardrm etmeyeo zamankarar verdiklerini' giinkii onun subayrnolmadr!'tnt' ft*oargt gibi onun devresiniledahi bir tek fbttoqgu oldufunri ' vc t unun [oiail"rine de bir a[r suElama hakaret arkada;larflIn tcspit ettigini ;;;;1"i" $eqtiklerini, teniirStttmr saclecc-2 ve adresimide interneitebulduklannl sdyledi" hatta birkag dcla yakur Kentlisineben de telelbnlannln clinlendifini' takibealrndrfrmr,benlebuluqarakkenclininasrlriskeettiflininlarkrnda sordumolup olmadrlrnt ".i, bii kadrnkenneleri g6[iislediniz. Kariyerinizi, arle ya$amrnrzt Uuou gelmemizboIEtuI' riske attrnrz.En azrndansizeblrieEekktir ziyaretine dedi' yaqamayahnr" E[cr bunu,dahi yapmayakorkarsakbiz hiE flit-ttn Uuttt* bii nescafcigimi boyuncakonuquldu' hanrmr ziyarct giintirrtdti' Ben miisaadeistedim, quntii benim o giin biiyiik aqrkiardrm'Bcn tekrar vapurabindim ve karqtya ipem r"rasrl ail;" hePkontrnll:'.fl'li*-^..-,".... g"E,i*. B. Hanrmr "iyu,"t "ttit' Ama bu sefer Ben kadrkdye gelrQerKen i<iilrr" vottu peqimde.O zamanqdyledi.iEiindiim' [isttin-riizcgclcn biz J" o._"k,Li kims" yokt r. Qiinkii-cafccle oturduk. brr nos cafe iEimi otulduk' of*uOr. Birkag dflrenci va"ll' Ve cle<li[imgibi fazJabelaya li" "f". ne olmairh hem onu hem kendimi daha sokamazdrm. AErrhkh olarak zateno konnqtuben dinledim' BJn soru sordum aradabir veya iki tane'" bir yer daha var' 4- Runlarr da geqiyorumamabcnim atladrplm C)nubir t$rlii toparlayamryorum. Hani derGr ya dilimin ucundadyle oldu" ' bu ilk defa konuquYorum konuda'" ktzmaytnrzbana" ievgill Gazi Bey bi qeydiyeccm am1 sak11 ki ben" @((( Sanki kendimi ifade verir iiti niy" hissecliyorum Bana bii mijsaadekafamr bir toplayayrmben" Ozcanbcy gclmcdi" dcli olacam"' Bu aradarhalcn Sevgilerimle Asuman

.-+F^ 7 ,<'1

I)erkenbiz kalktrk... bakmadankrzlann yeni olisine gittim. Ilcn dzellikle apkama Dcyince akhm bagrmageldi. oldu. akEam I,Iani gcgcndiin size tanl$maseronomisianlattlm ya igtc o olay br-r 7, Ilcn valilik qrkir;rbuluqtu[urndabiz onnnla karqrlaqmaclk. Ben akqamlankarrqtrrdrm. Krzlara gok giizel bir qckildehepsini anlathm.(muzaff'erbcy bciliimleriharig) Nasihatettim. Akhnrzt bagrmzaahn dedim. "adam" defil dedim. Ilu'adam Ranainanmadrlar. onu" ' ki, Yok o 6yle iyi oyle iyi promiyer bir adarmq krskanryorlarmrE Bcn de dedimki, BehiE'leben aynrcamiadaytz. NedcnIlehig bala yalan sdyleyin. yanlan kalabahkmrq... yalnrzdefiillermig, vclcv ki Rehig'in anlattr[rolaylarda Oktay Iley ilc dahi bu konuyu konugurumdedim Onlar banarsraila bu kadar iyi adarnEukadar iyi adammuhabbcti yapryorlardr ki bcn patladtm.. ycter artrk. Diye avaz avaz baprdtm. Salakoimayrnrz,l Ilu adambog gezeninboEkalfasr. Ilatta serseribir rnayrn.. . bir Bu adama ofis lazrm. ofisini kullanryorsabu da kullanaca[r brr Trpkr muzaft'erbey nasrl agabeysinin ofis anyor. Siz iki sala[t buldu. Sekretergibi sizi buradakullanacak. I )cvanrlrhurayatakrlacak. ohs adrcsiolacak. Ilurasr zarnanla Anlamadrnrz daha? mr gerefimtizerine yemiu cdiyorum o adamrbir metre yaklaEttrtrsanrz Namusum i ki r i z . d e r r c a l a rttz as i i y l c r i m . . . k n ki istanbul'dakiOfisi malya kullanryor. llatta dcrim " sizcdcfil. ' . . Nasrlolsabanainamr kocalarrnrz IJunlardondu kaldilar. I-IakLsrrdediler. Sanaqok borqlandrkdediler. I-Iadiyemek yemeyegidelim dediler. Ren de kabul ettim. halif Qiinkii 2 Dakka dncc koskocakadrnlarrncanliirlnaokumugum,bana giicenik durlmlqrr var. Yodik iqtik' gotiirdi:iler. bir Vc bcni Scynan'diyc kitap evinin tcrasrna Ilatta OzcanBeyimden izin ahndr.

'L'j!
igin derkentelefon galth ve Q' Kaleden habcr gelcti. llenim biraz geEkalacag,rm kaldrtimrq' ' ' koiasr kalp krizi geqirmighastaneye Arkadaqrn Yok, Allahyok' bilct Ilcrncndcinmesi'igin aradrk' inelim bir qayiqip kalkaLm' Aqafr indik' it"ii kr umi.r ustioiit aEa[rya lliz bir masayaoturduk. buradadediler' Mchmeclinkordrmalan Kim onlar dedim. otufanlar dediler' Bu masada yedi kiEi iqcnlcrden'' bir;ir;c gaz(\zu Ilaktrm ki tiPlcr/SarrMadanun kahvesindc Emin misiniz dedim. Aaaatabii maaqlannrda Mehmed ddiiyor dediler" 'Iam altl ki$i hocam.. Ilu atlamlardik dik bizim masayabakryorlar' ytztimii camagevirdim ve karanh[a bakmayabagladtm' I-Iemen Adamlardanrahatslzoldum. Ama biri tanrdrk.' Bir tiirlii toParlaYamtYorum' "Aaaa Mehmet geidi" dediler' IJiraz sonrabunlar Pardonbu aradaadamlarkalkrp gitmigti' bu Aradan 5 dakkAgegmeden geldi' Size anlatmrgtrmyabizim masayageldi tanr$tlma fash oldu' Mchnredcdiyc utanmrglarya' llanrmlarda ben,qokkotti, Ianet-bakmrErm degil mi? I latrrladrnrz Ama gtiylc bir baktrm vc kafamt genecamaqcvlrorm' baktlrn' Ilunlar konu;tular ben hig yiiziine bile bakmadrmsoka!'a miydim yani'i o kadar taf iinlerniqim o'gtin adamhakkrndabir de gtiliimseyecck vc gcliEcn Bu aradakrzlara aslave kat'a murathn dcvre arkadaqlannrlan bahsetmedim. olaylardan dedi' Qiinkii igimdeki sesbahsetme cvc binditrr gitmckigin bcn taksiyc Ncvs"hi, ayrrldrk giirdiim' tlikilcnaclarru yanrncla clcfurikOlrcginiir t,og rgrkolmasrnarafmcn tantdlm' kaprsragrk sclam sabahmuhabbcti K,rt* Oobcni geqiriyorlar, arabanrn otururken volta biz ve yapryorlar.Koruma denenadam<h ay l zamanda Behiq'le biri atanlardan idi' iqteo an panik baqladt' gu un, ku,lot anlattrklarrmdabir tek resim olayrndapanik olmuqtum' ile dnu tla gabucakhrzh bir gahqma atlatrmEtrk' Ama bu seferfarkh bir Panik idi' "Yorgununt'' dedtm' [t" g"ii""" Ozcanbeyim yiiztime bakar bakmaz anladr' Behig'lc bulugacafrmrbiliYordu' "Yazr istedi ben clebilirsin disiplinli yazanutm,ciyle 9u gtin $u saattc onu sordu. yazt bcndenqrkmaz.Bu yiizdcn kabul etmedim" dedim'

l'

z "\i
- J

Jb

Nasrl anlatrdrm- Krz,launkocalarrile eqim gok iyi arkadaq' Kimsclerc anlatlmadrm.FIcp igime attlm' ^ . . $ahini srkt srkryatcmbihlcdim' Kemal beyle dahi'paylaqnradrrn' Patronum diyc" l'sakrr,r Kemal bey'6zcznhey dahii kimseduyrnasrn" bana bir yerde hataverdirecekti' '.' Bu paylaqmamak ne de b6ylesi iglere' iiiritii U* ne bdyle bir hayataahqkrmm iki ayagrile bela fi^r" giti krzlaria banakontesdei' Ama kontcslerini Bunu bilinqli olarak yapmadrlar' fu-ot-"nu sokanda onlar oldu' I]ilerekyapmadrlar.Bendebitiyorum.AnrakaEyrllrkarkadaEtrk...Ahdcvcla.. "olmaz " diyemezdim'" istemiglerdi olavr varclive var<hm Si, yil'hyorgunlukta var. lleni tatile gdtiirtin dedim. if;i'y.;"I;"'ioio. edip cluruyorduve biz Bursa'ya gittik' if unu'Ou<lavet kocasrnrapartopar istanbul'a getirdi, kontrolc Ilursa"ya gitmedenrincc arkadaq trkah grktr ve aqrkkalp ameliyatrolclu' ,nkto, i d-amar Bir haftada onla ilgilendiktensonragittik-' rcsitn yalanrm yapan Ilcn llursa da iken bu muhabir oldqfunri iddia edcn vc de Kimlcrlcyrnigirn? Meficr )'emckvarmr$' Nerdeymiqim? honr* uru*uya baqladr. Amahiqyemektenbahsetmiyor'YincFilistinegidecekmiq'I-iibnanagidecckmrS telefon yJ*f utt uup duruyor. istanbul'a gelclik Atakan Iley " "l3u akqarn' "Asumanycmck var Nevi zadede gelmiyormusun? Ne zaman?" ..iyiamabenimhaberimyokki'''.olu'''.'uyeqimhepimizesenlekontrgtufunu " ilk defa bir adamtnsurauna biikaq defa ve haberu"tAigitti sdyledi" hayatrmda "llen llursa'daytm ilir yalan sciytedim'Ii-qt-au da OzcanIley otururken' koca gdiemcmki" iedim. Delirdi Ozcanbey"" Sennasrlyaparsrn. "ifit*'.tt* " diye' " (ielemiyorumdcrsirrolur bitcr" Diiriistqeniye s6ylemcdin diye... Anlatamazdrmki" ' llighir aqrklampmyott,. Uir stirii azarri;ittim ve oturdum' Urtesi gtin Atakan bey'i aradrmve ijziir diledim' "Bcn z.r,t"n Gclmcmcn qok iyi oldtt' yoksa scn Gslsen qaqardrm' anlamrqtrm. gelmedi ' o da gelsc idi canrna I.IattaQetin c1c <r.Ju o yeEimiigargalardrn. ijtiirii' sizlcrin gclmeyecesikesin bclli olara ot uyu.ot,t sanJyaptrklarrndan ama asttntanytuc toa- gor.tedirgin idi, gelmcdiginiz iyicc bcili olrnca rahatladr de gokdikkatli ol, bizim igin gok oncmlisin" dedi' .,Allah Razrolsun Atakan'B"y " o"am ve kapadrmteli kaprdacgim bckliyor dedim" ":Lt"at il^ii;;oiyerek' igin rahat tttin Atakan bey'dcn oziir diledim Araba bindik cep galdt. KarqrmdaKemal Bey varth' "Seni Zam:an gazetcsiarryor' Ille <lebirkaEyazrn hakkrndaseninle "ne demek oh-naz' gbrtisecckmi$i.Detlim "ol'rrut"' Bana bafrrchqa[rrdr "Hayir' brrakmtyorumama camii'avlusunamr brralayorsun"diye" " dedim i,trtfrttnt Oncelikle OzcanBeye sorlnamlazrmbir dakka buloZ..o anaqrkmam. I]ey teli kapadrk' O ve sor<lnm. da banaolmaz cledi.llafll.cL gafuch Kemal lsrar giinlercc Akqam eve gelclik. Mailler arka arkaya zamangal'clesinden' Tctefon ile konugtuk Cuma siirclii.Iln sonu[da Urr gUnbeni gazettclcyakahiar. pcki dcdim' I'azartcsitritkaq ' icli giinlcrdcn.Pt rurt".i bi,kaq tiimle dcclilcr iyi

-,8+L+
''7 .:? r

oldu mu rripoflaj''' Oldu''' Itig ki gazetecle muhabbet ciimlc diye baglayan sorularbitmiyor ki.. Kemal Bey bagrile igarctediyor. cevapver diyc. llcn dc Gazi Bey. " ccvapveriyoruln.. Sonucubiliyorsunuz Atladrfumtek yer qu andaakhmagelen... Hani babasrbir hafta sonraaraylnlz beni demiEtiya' Ilen aradrmonu' Qok flzgtndii. Ilatta tclefonda aflayatdk konuEtu. ,tlanrmefcncli nedeno[lum tut'klzinrr tutuklanmazbcni aramadtnrz"diyc. oncellen tetlirgin davrandrfr igin ilziir diledi. BanaEok iltifatkar davranch. " ne zamanihtiyacr olursa arayabilece!'ini"s<iyledim' Ben de ona Ama dbiir avukatbrrakmryornuq.Qok nma Eoktizgiindii" yine uzun bir gciriigme olmugtu ve biz yine telefondayalmz degildik6((( $im<litik topartayabildiflimbu kadarmr? Dcgil. . . ' qok yoruldum.. ' Ama bu sefergerEekten b Q o k k r s a i r b d l i i mk a l d t . . . Sevgilerimle Asuman

i

i

2Ral ':7 .-.: 4

\(

SizindcyakrrrtlanbildifiniziizcrcM'o.ntirrbeniaragtlrdr[rhabcrigcldiDurumu stiylcdim' hcmcnBehiq'i euadtrn' cincc Sizeyazmadan ' tlir dakka hattrladrm..Hani bir $eyvar dcmrqtimya bir oncckinde Bchiq banaresimolayrndagunudedi.. ,,sizi deqifreedecekler.sizi bir qekildevaliliktc gahgtrfrnrzabaitalak ta ve sciyleyccekler ondan size her tiirlii yakrqtrnnasize yaprlacak' Ne clcrindcvletlifiniz kalac;rknc srI dcvletlifiniz' gormez' tek I3dylebir qayiagrkarsaefer sizin yazdrflrnrz satrrbile itibar Adinrz biranda s'ilinir gider' Bu yiiz<ienumutsamazolun'" llir ikincisi tle rirportajhitti. Ilrkan'a ben sordum. diyc' nerdenbulup bunlarr grkardrnrz Allah agkrna Ilski yazrlanm onlar dedim. llrkan banaayflqn $unudecii' Kemal bey dc ;ahittir' "Bcni habermiidtiriim ga[rrdt. vardt' Ycni igimiz bu hantm" Masanrntistiinde sizin yazrlarrnrzve resin-rleriniz "yaztlanntz gok ve Kemal nasrl baktrksakhernenkendini toparladrve clcdi.Bcn bu hanrmla ilgisini gekmiq'bu konularr igleyenyok, ccsurbir hamm' sen erkan sakrn yapmodandonme.Mazcrct kabul etmem" dcmig rtfror"taj'yapacaksrn. giiya... Ama o an ben ayrldrm.Beklcnenhatayi yapmrqttm' Daha doflrusubekledifim hatayt... Neysehatrrladr[rma Eoksevindim... Demigtimya llehiq'i aradrmdiye... salladrama bu sefbr' 2 GencLcniialladr. IEim var clecli. giin sonrasrna Ama telefondabangrrbangtr konuyu anlatun' M.O. 'niin ne salakhfrnr brraktrmnc dc geri zekahhfrnt" Ilu aracla sor ba$kaaclrcse dcfil mi Gazi l]ey' Yirni soracaksarl onlara sormu$' Gitmis o iki hanrmralmrqkarqrsrnq ' s')rmu$ bir Ilirdc milliyctgicamiadan gdmczc Anrndabanahaberigcldi. Ne bilgi toplarsanbana gel. Ama saflam olsun br'radamryere vuracarndedim' 'l'eli bcnlt' rdportaj yapanlirk:rnr aradrm' zamanclan kapadrmanrncla .. yapttnyayrnladrn. ona da., banabak benden15 giin onceM.o ile rciportaj Ama bu M.O beni aratryormu;. E[crbizirncamiadanisen(erkanmilliyctgidir,igsizliktenz'amandaqaltgtr) kad:il bilgi isriyorum declinr. kJncliniispatla ve bu adamlailgili clofduflu saate O clabeni bir hafta sonraslnasalladr.Izindeyim dedi' AmaseninqokigincyarayacakolangOzaltiifadcicriniveririmdcdi. 1'amamdcdim.li,ki giin sonraBchiE'lc btiluEtuk' fazla siirdti' llu scfer sohbct4 saatten bu Konumuz sadece defilcli- Genc Iipsilon da buluqtuk'

llatta bir araVolkan ile iukadaEr geldi bizlc oturdu. da Konugurkenbir ara kel alakabir yerdebendenyana dcindti,baqrnrycrc c[crck sanki bir qeyahyor gibi yaptr yerdenve fisrldayarakdedi ki atabaylartsatan M'O' j mii 61siin O) dcdim. Emin misin,yalan soyleyen gimdiburada Ycminolsunantolsundcdi. Ifadedekapah yerlcr var. Or:rliurmaalesefbudur dedi ve eli ile igruetederekkonuyu de[iq dedi. 'fakrldrm konuya. Ay nasrlde[igirim. aklrrnao an korumalar geldi. Bu sef'er If emcn anlattrm. Tabii bizim ki kahkalar ile genegillmeye bagLadr. Yok ya tiylcmiyflipdiyc.. hcpsiresmipotismiE: Onlarrn MckAnyerleriorasrymr$. O kat seynankafedepolis tarafindanbazr iqler igin kullanrhyomuq. M.O orayatakrlrrken arkadaq olmuq bunlarlamillete de onlarr bciylc tanryonnug. Ay dur o zamanpeqimdekiyani resm.imi idi dedim ya Ne sancLn deincsin mi. Ben onlarn resmi olduklarrnl anlaril;trm ta o zaman. Arna bir gekildellchig?e teyit ettirmek idi amacrm. Aldrm mr teyidini de. H,gtizel... iqindc oldr"tfurr I-Iatta Behigbanahepsiile arkadaq oldu[unu, qok iyi il:igkiler falanda s0yledi... Mtijlan ne oldu diye sordum ve bomba haberi verdi. "Qoktaaanbitti. feni sevgilisi Giiler Kdmiircii(!)" "Ayy inanmryortrm! amao eleman"demiqimqaqkrnhktan. Iyi ii;tc 1'arnirn dcdi Bchig'tc.. Mantrkla dtiqtiqiirsentamamdr. rincekisonsevgilisiidi. ScdatPeker'inhapsegirmeden Kadrnane iE vqrildi ise temize havalecdiyordu. yavaq Ilehig'e " E... orzaman?""yavaga bitiyor" dcdi. Ilr; davadao bitersc Kemal Kcrinqsiz dc biter mi dedim. "hcdeflerden biri de zatcn o. Miitareke basrnrbogunamr aleyhinediziler yaprpda yazryor? " Ilu aradabir numarzrh fettogguoldu M.O. tamamenonlara ve rtc ye gabgmaya "emin misin " diyordum... dedi..Ben sadece O ise banayemin ant gi.ilerekanlatryordn. Ne kadar s:rlakoldupundanbahsediyordu. Giiya vizyonu oldufiunu iddia edenadamhem kendi ipini hem dc gckiyordu. baqkalannrnkini Ilu aradaflash tv ile anlagmrq, muzaffer bcyi oraya gtkmasriEin ulraqryornrup. Muzafl'erbeyirl bir an iince medya maymunuolmast ve prestiqkaybetmcsi

z\l
toplum nezdindecizelliklemilliyetEi camiadagok ama 'ok dnemli bir hcdel' olarakkonmuE. da ve,hraqttrnasr bcni ylpratma malzemesitoptamayaydnclikmt;; IJeni aramasr Bu kadarpislifi ifrcnglifi dinlemek banaiyi gelmiyordu' 'l'abi sadeie bu konu dcfil, bir siirti bagkageylerdc' dc bahscttik.Vc ay.ldrk. FlattaUskiidardkadar berabergeldik. Uskiidar'danayrrldlk' " crkan da verdifi sdzii tuttu ve gdzaltrtutanaklartntyolladt" ' SevgiliGazi bei Ozcanbeyim gelili cfendim' r Ilen qirndionunla ilgileneYim. Sevgilerimle Asuman

i

SevgiliGazi ltej,,

(icce erkcndcnkescrkcnyazryr bir geyi atladrm.Akhmda idi. Muhakkak yazacaktrm OzcanBeygclincchcr geyiunurtum. ama Behig'le giin konuqurken o banabir teklif yapt.. "Qok etkin bir ypzarsrn... Yazdrklann7o100 kabul gdrtiyor.Biliyorsun Btiyiikanrt pagagenelkurmay bagkanroldu. lJu onun kusurduzolmasrdemek de[ildir. ]lir siirti defolan var. Hattabenim elimdebunlarlailgili bilgiler var. Ben sanabu bil$ileri vereyirn, senkullan vc bunlardanyazr dizisi yap. IIatta bu bilgiler akrqhalindcolacat. Ilil kcrc y ar.d'rm sanrna. bitti Iki ay sonrayeni bilgiler gelince de ben sanaonlan da vcririm yeter ki senonlarr ya,L.. Bcn de ona hiE diigiinmedenqunusdyledim.. "Senin elinde koskocabir site var. Oradaiistelik ba; yazarslll. Scn nedcn yazmryorsun. Velcv ki benim vcrilmigbir sdztimvar, bu konudaaslabir bilgiyc giivonmemvc dahi yazmam" Kimlere sdzverdifiimi sordu.Ben de ona agrkga gah;trfrm vilayetteber:abcr "amanAsuman hanrm, arkadaqlann hcpirmzin goluk gocuflu var. IIer ycrc dokurr amaorduya dokunma.Ordu alcyhine yazmakmoda oldu. I-iitfen senhr.r konuda yazmavc bize scizver ki bizdc rahatlaq;rhqalrrn" dediklerini, bcnimde onlara zatenaslabu konulann benim konum olmadrflrnr,zatennc askorliktenncde askerden anlamadr$rmr sdyledifiimi sciyledim.... Beninile Bchiq'ip bu konuda tartr$rnasr neredenbaksanrzyaflm saatsUrdti. ISenolaya llehig'in babasrnrn rtitbesinin verilmeyerekerken emekli olmasr nedeniyle<ilke$ine babasrnrn ve kendisincolan yrllardrr siircn dargrnhfrna bafladrm. I Ama Ali ihsan Beyin, BehiE'inordu aleyhine yazi'an yilziindcn crkcn emekli

cdildiflini bu arada keretlahahatrrlatayrm.. dc bir

2 bit
l

Ilrkan ile rbporfajrnyaprlcLfr giin Erkan banabelki 3 dela 9u lafr etti' "AsumanI'Ianrmkendinin farkrndaolmayantek yazar sizsiniz" Qok amaqok el\in bir Yazarsrmz. bir 7o100 kabul giirdti[ii gibi her giin bizim can-riada yazrntzdcrs Yazdrklaflnrz gibi bize yollanrr..." Ilani diyorum ya rahatsrzoldufium yerler hep kafamdadiye" igte bunlardabeni rahatsrzedenkonuqmalar... O giin biz gok qeykonuqtuk. ' birclennasrl iizerindengrkzLrdrflrnr Hatta polisin fedullahgr<luruqunu saicl-inursiye ya da risale-i nura laf edenlcre(ben dahil) hticiim cttiklerini ama olayrndansonrabirden bire hepsininbizim gibi diigiinmcyc bu tlanrgtay kad4rkonuEtuk... baqladrfrna bagladt' Behiq Biiyiikamt pa$aaleyhine yazt dizlTerine I-Iattagmplardaonun bu yazdrkl:fr rcfcransolarak verilmcyc bugiitl baElantg bile...

Sevgilerimle

Asumau

Sfqganfar;
raftakalrnastn" K.O."KitaPlar istiyorum" okumak versene K.C."Kitablnl "Oku, vcr" okumuyorsan K.O. "OKU O(UUUYORSAN BANAVER" , G.G.
,t gbsterir" "Herkithpbir qiqektir, okununca giizelli$ini K.O.

O

"Baharln duymak" araslnda kitaplar kokusunu K.O. kitaplardtr" K.C."ilmegi$enyolunparkstaqlart
i

G.G. ..KiITAPOLMADAN AYDTNLIK OI-'MAZ''

B.i). "KITAI'LAR, KESItIIDiLMnvi BlrKLIiY (;iBiDiR." , . i$L!lstN,' (DKu,uFKUNGFI'ni g$,;'xlr:ap
ll.{-9. O

I liN L] r'iut'un

cuRHKiR" {iin tiucc oKLIMAK Il.o.'YAZMAx

t'ai, *itap'pkudum d niin ,bir l<iitiiphane do'r'sr kilap okudurnd nyatn degigti"

28/
DESTEK
0 1 - Bircan 0 2 - Cemre 0 3 - Merin 0 4 - AIi 0 5 - Esra 0 6 - Ilahar
OGANKUL OGANKUL

,06ANKllIPOYRAZOGLU GUVENQ ERONGIIN

0 1 - TEDA$ KI]TUPHANESi - iZMiR 0 8 - Asuman P7-DEMIR

brnn 0 9 - Kudclusi
1 0 - Ciineyt YII-MAZ 1 1 , Onur
I t

llakan

UirtUU ',OKKIR

ElektronikSan.Tic' A'$' 13- Densan

I

;st

* Mersin- Erderrrli
I

t'Qorum

* ADIYAMAN. Kahta.... Okulu....'....." ilkii[rcpim
I "'llAIITIN .................."...Zafet * BINGOIIlkd[rctimOkulu"""

- Solhan.. Veli IIILGA llktr[retim Okulu """

* KINTK + KUTAHYA..'1..............' Merkez * M NN I S A
,.SINOI)
I

ilkdgretim Okulu .....

- lloyabat. MeslekLisesi ....""""""' 2006- Nisan Endtistri

'*

I.isesi Anadol]Lr $IRNAK .......:................

2st

igin medeniyetlerdiizeyineglkma iilktisiine ulaqmasr Bir toplumun gasdaq si AycLnlanmanrn'olabilme igin dc yapmaslg"reken ilk qey aydrnlanmadrr. "okuma" nrn saflanmasrdrr' gerckenilk adrrn gergekleqtirilmcsi "OKtl'' dur' keriminilk aycti llilindi[i gihi. kurarr-r ya Iifer okuyanbi,rtoplum defiilscniz, aydrnlanma da geligmcdcnbahsetmcniz gerekcnilk iq, soz konusuolamaz.Bu nede|le, insanlanmrziEin yaprnanrrz okumalarrnrsa[layacakkoqullarrolu;turmaktrr. Bu baflamda bakrldrlrnda "hig" diizeyindc ozellikle koylerimizdeki olanaklannbiiytik orandanerdeyscbir ve oldufu agrkbir gergektir.Hatta bu konuda Earesiz i.imitsizbir bekleyiriigindc olduklarrm da siiyleyebitiriz. Sosyalsorumluluk duygusunuta$ryanherkesin mutlaka desteklemesi konuyailgi gtistermesive bu konuda yaprlacaklarr gcrekenbir vatan borcudur. oclenmesi Bu projeyle ki$ba ve ktitiiphaneyegercksinimi olan ktiylcrle onlara destek bi1 olmak isteyeninsanlarrmrzarasrnda koprti olugturmakve bu faaliyctlcr igin zorunlu ve gcrekli olan koordinasypnusagiamakhedeflenmiqtir' Konuyla ilgili tum faaliyetler bir internet sitesitizcrindentiim ayrrntrlarryla gi;riiliip, izlenebilecektir. Gcrckli desteklerinverilmesi durumundabu projenin en biiytik sosyalvc toplumsaliqerikli projelerdenbirisi olacafr cingdrtilmektedir'
L t'

9ELr &/ Pff
EI, TANITIMI : ENLN GEN PRO.I
ya da bir Bu proje ile toph,rmsal giig ve sinerji oluqturarak'higbir kururn I yararh vc l'aydalt kuruluqtanherhangibir destekbeklcmeksizintilkemiz igin hattazorunlu bir qeyleryapmak amaglanmrqtrr' yol ilk olarak okurnakla Ulkemiz insanlanm aydrnh[a ve geliqmcyegdtiirecek bir :insanlarla ycr-lclc ya okumayaninsanlarla da okutamadrfrnrz baglayacaktrr. Okumanrnsa[lanabilmesiiqin gcrckli olan 9oy varmayl hayal bile edemezsiiriz. kitaptrr.Oz,elliklekoylerimizdekitapyoklugu,dolayrsrylakitapgereksinimihad Bu safhacladrr. projeyle bu eksiklifin giclerilmcsihedeflenmiqtir' koylerimizde hemenher tiirlii kitaba srrasrnda Yaptrfrmrz hazrrhk Eahqmalarr gereksinimoldu$u gdzlemlenmiqtir. Bu projedeki en <inemligiircv clofal olarak, "AYDINLIK SAVA$QILAIfI" epirnz, koylerde gorev yapano[retmenlerimiz'e olarak <laadlan$rrabilec dii$mektedir.Onlann gabalanson dereceonemlidir' (talepler)vc bunlarrn Projeyi genelolarak, k<iylerdengelen.istcmler inlenrr-'t insurlarrmrzrn iEin karqrlanmasr ba[rqtabulunan(ya da bulunacak) vb' aracrhfrylabir arayagetirilmesi, bu istemlerinkarqrlanmasr eylemlcrin dzetleyebiliriz. Tiim iglemler Eeklinde internetaracrhfryla gergeklegtirilmesi ' adrm,adrmve aynntrh olarak internetiizerinclensiirekli ol:rak izlenebileccktir hedeflerculaqabilmesiigin mutlaka tiim Projenin yiiriimesi ve amaElanan gereksinimduyulacaktrr'Projcnin yctcri kadar insanlanmrzrn ]catkrsrna bir bilc baghbaqrna iSttr' eclilmesi haberdar ihtiyagsahiplerinin duyurulabilmesi, llu 'cdenlc srkia s6yledifiimiz gibl, "ka'ncalar bir arayagclirlcrsc filleri dc inantyoruz" yenerler" felsefesiylegok Eeylerinbaqarrlabilecefine

ss'j

kdye bireyscl eylemlcr Ilu proje yiiriirlliifie sokulmadanonce 10 civannda gencli clikkatc kitap deste[i sa[lanmrqtrr'I]ireysel qahqmalarrn'Iiirkiyc i;eklinde alrrrdrlrndagokhzqeyifadeedccefiiyadaettiEi<liiqiiniilcrekkurumsalbircylcm r' gerckti[igdrillcrtkhu projcgcli;t irilmiSti

rl

zftL

'I'aleplcritoplalna ve ba[rqla'n durumunagdre da[rtrmr organizeedccekbir Ancak destekgtinderilerinin mutlaka hu Koordinasyonperkezi oluqtunrlmugtur. gibi bir zorunlulukda yoktur. Isteycnba[rqqrya da yaprlmasr merkeziizerinddn 'ihtiyaE ya da tatep sahiplerinede yapabilirlcl. gcinderilerinidogruclan clestekEiler nakliye bedetlericiddi bir mebla[ Sorun : Ozellikle da[rtrm srrasrndaki eylemlcrimiz ki;isel bazdaoldu[u Bu olu$turmaktadrr. giine dek gergeklegen karqrladrk.Ancak bundan sonra igin bu maliyetlgti kiqispl olanaklarrmtzla ise, griziimbulmamrz gerekentek ve en 6ne[{i konu budur. Qoz-rimti nakliyc (kargo) firmalafrnrn projeyc desteklerininsaflanmasrdrr' projenin uygul4nmasrsrrasrnda evraksrz,formsuz higbir iqlcm yaprlmayacaktrr. Korsankitaplar hiEbir gekiltlebagt; olarak kabul edilmcyeccktir' 'Ialcp sahiplerive talep edilen kitaflar incelenccek,uygun bulundu[u takdirdc "tlesteklenenler" Uygun gciriiimcyenlerdestekleme kategorisineahnacaktrr. kapsamrdr;rndabrraktlacaktr. Her iki tlurumdada ilgililer bilgilendirilecektir' kayrt vc toplanacak,gerekli di.izenleme, Gelen tiim kitaplar bir stok havuzunda talcplcr vc stok tasnif iqlemlerinptabi tutulacaktrr.Stirekli olarak karqrlanmamrq olarak kontrol edilecektir.Kargrlanantalcplcr karqrlaqtrrmah havuzundakiler belirlenerekrczervo edilccek ve ilgililerine bilgi verileccktir. Ta-lepler ir. gcgi yat sevki iqteminc lccekt t[rn<Ia tamamland Sevkiyat ve teslimat hem kargo, n{kliye firmalannln evreklarrylahcm dc talcp sahiplerinindolduraca[r formlarla kayrtlaragegccektir' Stirekli olarak ihtiyaq duyulan yani eksik olan kitaplann listcsi siteclc yayrnlanacaktrr. Projenin iqleyigiyleilgili istatistikler siirekli olarak yayrnlanacakttr.

281
Hocam,

Ilen de hafizada vak'abaqladr...:)) Akhma bir qeygeldi.. Erkek diigmanrdcdiniz ya akhma geldi.. $imdi sizetam bir dedikodumu bilgi mi ne kabul ederseniz... Samlm tam iig yrl oldu. Ben yine Eokyorgun bir donemdengegerkenllanu opcrasyonda mtdiir o zaman.. Biitiin otcllcr davetediyor.Ille dc bizdc tatil yaprnIlanu hanrmailenizile.. Bilirsiniz ncdendavetyaprldrflrnr:))) I-Icpsi -5 dc yrldrzhotel... Illede seni gdtiirecemdedi bu. Ve beni aldr Ayvahk'a gdtiirdii. Grand IJaligtc kahyoruz. Ilocam bcn dcriiZcgirmem,havur.a girmem..Giincacisc aslagrkmayrz hiE malumAdigeyiz..Cildimiz bozuluisaya:))))) Ilen her giin lobide kitap okuyorum. Ama oteldekimler var. Ankara belediyc baEkanr Melih orada.F-erhan hcpsi orada.. $ensoylJmin Qolaqan Herkcsbunlarlarcsim qektiriyor.Arkadagrnrz Asumanise asil bir Adigcy kadrnr olarak bunlaratepedenbakrp yanlanndangegiyor.Ferhanqcfc sormug.Melih mtidiire sonnu$.Bu kim diye? Banu bir hrqrmgeldi. Qabuk kalk, drqarrErkryoruz. Ne oldu dedim, yolda anlatrnm dedi.. Mefierkonu bu imig. Ama bendemayo fil an yok. Qok grkelbisclcrve omzumda dcvamhhrrka,saElar ensede topnz,clirndckitaplanmnot delierim :))))))) Ilcm ytiriiyorud hem banu sdyleniyor.. annekonteslifini allahagkrna buradayapmayaaa. Yiirti E:ugrdan sanaince bir gcylcr alahm. Yazltk askrhgiy'infelan diye drr drr dtr cdiyo.. ben de olmaz diyorum.. Ayafrmda da yiiksek, ince topuklu yazhk ayakkabrvar. Ben il,irazettikgebanu sinirindenbeni yiiriitti.i o gi.in.Ben yiiriimeyc ahgkl.r de[ilim:)) Ayaklarrm$i$ti:))) Dedim ne olur bir yer bul terlik gibi bir qeyalahm.. Bu aradabiz ayvahflr bir uEtanobiir uca yiiriidtik.. Geldik bir mafazanrn oniine.. Ya tansaq da Migros idi. ya Ontindekocamanbir otopark var... Ben bitmiqim o kadar ki yavaqcacrk yi.iriiyorum. Riiyleyavaq rm atarken.... ad Ara sokaktanbir kadrnlar kalabahfr Erktr. Iln ijndc ki beyaz saghkadrnrtanryorum. Ama kim? Arkadaki? aaaonu tanlyotrtr.. kim? A,ha krz.rlsaghyr ama tanrdrmI' Saylan... Oradabir boqlukvar. dedim ya otoparkgibi bahgcgibi. belki bunlar l0 kacLn.. bir biiytik miniibtis dolusu.. Yemin ediyorum size nasrl kahkahalar,birbirlerine nastl el ;a-kalarr,

)5'c
bafitglayrnrz beni orta ycrde tam bir miiptezellik durumu var.. $ok oldum. Il anu bunlan hiq tanrmaz.Oyle durdrunseyrediyorum. yiirii ya anncne zarnandan L......... ilgi alanrnoldu dccli... Krz kolumaasrfdr bcri Bunlar mintibtisebindi. ilk gordiigtim beyazsaqhkachnen son binerkcn ctrzrllrrzr bakrndrkontrol gibi vc beni gcirdii.G6z.gozegeldik. I{emen bindi vc bir ,scyk:r dedi, biitiin arabanrn iEindekilercamlardanbanabaktr.. $ok olmuqtum.. 'I'erlik aldrk ve grktrk ma[azamn karqrsrnda bahgelerivar. C)raya gay oturduk. Yagh bir kadm geldi biraz sonrayanlnxza oturdu. Mefer oranrngok eski ycrlisi ve otel sahibiimiq. Ama bir Eenebaz akhnrzdurur..Sa[dan soldanmuhabbct derken,ben Eayrsmarladrmbuna kahve rsmarladrm.. Bilirim biittin otcl sahiplcli ciruidir:))) ,' "tatil iEin gok giizel bcn dcdim ki bir yer. $imdi gdrdiim pe giizel bir siirii hamm gelmi;' hcp bcraberhanrmhanrmcrktatil yapryorlar, baqlannda koca olmayrnca tatilin de tadrbaqkaoluyor, bcn de ilk da defa eqimolmadanqrktrm tatile krzrmla 2 hanrmolarak" "Sentiirkan'rmi,diyosun dedi.. Seninkrzrnla qrktr[rn bagkaonun qrktrfr bagka. O her yl burayakanldrrnrtoplargclir.." Sustum.. Dondumkaldrm... Ilunu bilen 3. kigisiniz.. Krymctinizibilin.... Sevgilcr Asuman

2)-3

IIiEbir pey"Mucize delil, heniiz bilimrn ulagamadrgr uzakhktadr". lJunun drqr"hurale)ervc "bilginin yir.y:1r"; kar-anlrklar" diinyasrdrr.Afirk 21. yUzyrldayrz. Ilu yiizyrl ve sonrakj "bilgi ve yi.izyrllarda teknoloji" bahar riizgAn olmaktan qrkrp firlrnalara, kaslrgalara ddntiqecektir. insan.irk, balr'rndayagadr!r"Do!ay1" qcizmek onun derinliklerine vc incbilmcl< iEin bir amansrz"aydrnlanma" },an;rnr ginniEtir. Bu yangrn hcr basanralr o illko igin, "medcnivet, refah,ekonomikiistiinliik,ulusalbirliflin korunmasr, gUglcrc k0r'esel sahipolnra. kcndiiilkcsinin bekasr" dcmcktir'l'oplumlannqa[daq medeniyetler dtlzeyineqrkmasrntn vc tck yo]u aydr lln rrrrril".r.i,,. ilk n "oliunraye kitapl.r,r". Iln kutsalkitablmrz,kuran,rkeriminilk ayetide "OKIJ" degil midir'/ (ieE kaldtk,gegbtlakrldrl<!Iluyan$ta, krsazamanda en ulus olarakyerimizi alabilnrck, btil,iik Atatiirk'iin hedef gostcrdi!i "QagrLu;lrli cindenmiz cLiircyine" ul iinco i,anl.rilr;trn:iz, : hir ulnsal avtlinlannra cabaiatnrrzr "Milli aydrnhnlna bir hrlinc uclilrlr:1iyiz. llu 1l:liti).'asr" ballamda insanlanmrzr bilinglcndimeli, ydnlendirmeli ve "Aydrnlannra" pr'ojelcri iirctmeliyiz. "lJIusal Kiiy Kiltiiphaneleri" projesi, "atrl kitap potansyelimi zi" tyclrnlannriryolunda i "I{alkrmrzrnokumaahgkanhlr ve bilgi edinmeheyecanlna ulusalbir projcdir. dcinu$ttirccek", "Gliven qeffafhk, denetlenme" projenin temel fclsefesi ve uygulayrcrlann kururnstrl verme, ilkesidir. L Eler okuyan bir toplum olamazsak, aydrnlannii: da "Muasrr mcdeniyerscviycsinclcrr" ya bahsetmeniz konusu olamaz.Bu nedenle, stjz insanlanmrz igin yapmamrzgerekcnoncolikJi iq, okumalannr gallayacak koqullan olugturmakhr.Bu baflamda bakrldr[rnda,0zo]liklc kOylerimizdeki olanaklann biiyiik oranda,ncrdcysebir "FJIQ!" d0zeyindeoldu[r.racr bir gerEektir. konuda"krrsahngocuklarr" Ilu garcsiz- iimitsiz bir bekleyig ve iqindcdirler. Sosyalsorumlulu( duygusunu tagryan her bireyimizrnbu "Mili it)/rirnl,lnrl.t litrjllnl" dcstcl( anlamtnda istek ve qabalannr biliyoruz. Bu istek ve qabalan"Ilirliktcn kuvvet dofar" ilkcsi "tJlusel :rltrndl ve brrlcEtirmek ulusalgUghalinediinii5tiilrnek Kriy Kiitiiphanelclr" prt'jcsinin temcl amacrdrr. l3u projeyle,kitaba ve kiitiiphaneye gereksinimiolan kdylor ile onlara destekohnak isrcyon insanlanmtz arastnda kdprii olu$turmak sunulacak bir ve yiiliitii)rncsi hiz-metledn aksamadan igin gUnUmtiz teknolojilerikullanrlarak koordinasyonun saflanmast arnaqlannrrgtn. Konuyla ilgili ttim hizmetler "www.ulusalkoykutuphaneleri.com" sitcsinde ayrntrlanyla izlenebilir. "Ulkem "IIiq igin ne yalabilirim?" dryenherkes olmazsa kitap" ile qok Eeyyapabilir. bir Saygr lanmrzla, lJlusal Kciy Kiitiiphaneleri Projesi Ydnetim Kurulu adrna Kuddusi OKKIII ,

2?8
'fi:nrcl Yril Flaril.asr Titt.ihbrryLlTiirkinsirnintnvcTiifktop|un1Ununhuzrtt.verrut1uiu!u..1l|t[sdcv|c(., zaiiyete di!$tiigiidiinenrlsrdebozulrnugtur. dajncnlleibilgcligin biltigi, ilnrin yc|ini lruratslcrcbrraktrgr. Btt rlin rc inirnglutntnlzeritrdc drg kavnakhgllg odaklalrnrn verli i$birlikqilerin ve ogemcnliklijzgeflalnrn csri_iiya da tchlikcli rlyunlat.ttrrlynandr!]d6ncn1ieIdir,Gtlnrjmiizdedoyabanclvcyel|ivlkr1.iarilebiIqoksi\,iit()l)itll11(irgii1jc|il] ..,) bu sahnede bafrolde,oldulun u giirmekteyiz.
I

Biz,'.Ti]rkti7-.'vcttr.ihboyu.,Tiirkie|'.olarakanrIdlk'l)o!uLnutnuzor1aAsyl.dl|'Detrril.ittlttnca.lijniillii.1ij(:jjl,l.1}\l "Tiirtrilef bozkrtlrrtdlr.Tiim {lilnYantn olmosaydrlarill olnrazdl siizlelini soyletebileu bir ihtitarn ile ir tol;r.tkllliluir me{]eDiyetinbe$igi..{n;rdolrr'ya.,geldik;Ti]]rkiyeC1LrmhuriyetiDevletininba),rag1rl1nclit|galanrILjlAnltdtl1tltrl1lllllllllllll B u t o o r a k l ab i z i r n . , . 1 l Tar'ihin sayfalaltndan. ilk tekntrlojinin irnzasrnr koydu!u bLr yiizirrll kadnririnlerce yrllLk"brprmsrz.hilkiimfrfi \e lsrlcllc clevlet kiiltiir. deneyirn geleneklerin vonetnre ve sahibiyiz, lliz tulihinorta yerindC r.rlu bir Hep var okluk. hep var olarr!,r2. 1:rnalz.. Iliz bii ulu milLctiz. 'lanrya I:liz vc onun y:uilttlklitfl t>lna!1, "0"nun i{in ytf tttklilrrnasaygrdavc scvgidc olml hali olalak lrakalrz.]junun igin insanahakr5rnrz.lrla einsirct. ttL vc r.lin pcn.eresinden olnanrrgtrr'. YaralrhnrSlr ctnik vc din ayrrmcrlrlrbizim kiiltii].iimiiz kta cic!,iklir'. ziryrl lir

.ili,lrcnlicrinrlcbiLgrirntzl6iNtlkla||]nlzbLrnubilir.vc1irLih|ruzut.unda,.Miinkirolmayan,.5ahitier.dil-Scr.cil'cho hizlcl'it.inih.rdetr.|Lizc1indedir.l3LLyi.Lzden...l.iil.kKonukse\'e|ligi..tiin1insanltkya5lnltnclltii|nckIc|lnllf/l|n]|)s BrLgiirlkii tanrmrnc olufst olsun"lliz turizr't.t yapmayrz". "Kr.Lrumsal lionukscverlik" Biz yrl:tarrz.

''Llius rirrli:r Tatih savlirla|rnda'Yilriltunir karqrsaygr vc scvgirniziyozlaltr|acak biiqok yaliaiar'"bovnumrrza asrlarak olma anlayrgrnriz" qksenliqizgilere din gckmcgabalar olmu5tur. var {Ilkcnriz iizerirrclc. dah.i itnceki iirnekierinde g(trilldiiiii gibi. yirrt liara hulLrtlar clola5rrrrirriaktadrr, bclli r:krr:1ir Yinc rt gtiq cl15 odaklarr i5bagtndtdtr. Ozellikleyrlltr bo\u, hattdvtiz vrLlar golendin ve ta{ikatehscnirizclin,.le ulu bovu sLire kur |]n ctsilikcnc|1clidofrultusLn1dahelg|i!lyenibir.p|an1]oSindck05naktadrl.Etnikyaprrt|aIakzgnuinllirtlrirlsl:;:lhip illkemizde.bu zenginliEi"b6liinm0$liik tabanrna"geknrevc iizellikle '.igilitnsizligi ve sosvo ekononrilidrrhoIrzr" srngele!rirerek, kendidiizenlerioi kur la {abala| yolrinluk kllzanD.IlStlrf)iiglartllciotukIarlntl3nglkirnberrakbuzgibiptnarsulallnln,yatl!rboyrrkirienerek ulir5l.nastgibi,ilimdinvebilgelikten)r0ks|tns0Z{le.i']]im]L'0Iil]]yiprlthgrinalgkttltrmlirt.tnlL n kalntrSlardtr. topluma yarllr vermeklenqr-rk Bu 1'*rit ve milli biflik ve biittnlngiLniiz tizerindeyiibiin.r crrrllifirl 731n1 hiikii fanhk siirmcsine zemin hazrlll konumagelrriqlerctir.

Aftlk Eag ve ko!ul1ar dcgii;lniltir, '1'oplumumrzun u[is c]evler yaprsrnr. mil1i biflik \,e biitiinliiiiioii ''clir le lerilirt eksenli"anlavtslalve ydnctimleJle koruyamryrz.Bunu ancak ''hilirn ve teknolojinintemel reskil elrili ulLr.lrlcrlrk re yijnetimlerle millivetgiiikarlayt5t"ve bu anlayr$taki geqeklegtilebiliriz. ulumrrz!e tiirliirnirT ESrnnl.r.iitint, .!,.i1;nr" \ oLmalrdrr. llilintden uzaklaSarrk yiiz yrllnr anciikyinc bilirn yoluncla kaybettigimiz ko,rarlkkrzaniibililiz. "(iurnhuriyet'imizi. ilelebet muhalazave mLldal'aa etmek igin, dahili gal1(rt, dehlct ve irattr hryirncls;rhibioianlarla. h4|icig.i!oclttklutntloyun|artndankut.tulmakiqin.millist|ltejimizi..bi|irnve|cknolojinintcme]tc.skiletii!'ii1L|5llc|||l vc milli birlik tnlayl$i' iizerinekufnrahyrz. lJltLiindcI Atatiifk, tal'ihin derinliklerirrdcn gclcn binlcrce.ytllrk"Devlet (}lmr dcncyi|]t bilincr" r'c listiin ilcri Siirti yctcrogi ilc "Cjenglige Ilitabesi'nde bizlcroyol giistcrm iirir.. . . O g0nlcrdc dogabilccck sorunlarr iingijrriit vc q(iziim{)lanakler.riiriimi.izo l scr.rniitir.
L

o.nul..MuhtaqL.r]cluiunuzkudlctdirnlirllarlntztlakiasilkanda|nevcUttul-..Siizlcrj'}iLkrntal.ihinriZdcc|,]1sali!:i]r|l "Nlilli biltik vc uyant$"ruhunucanlandrrmr$ rlusumuzu 'tlaydi. $inrclil..."nokliLsrna vc gctirmilrir.. 'lktllartnttz-ltbirlctti.mck, Lilkerrrizin Evct, dLLygulatrmrzr bckasrigin bir dii$Ltrn)ck llif l'trfokcl crnrck-tlplLrrnsai !c jimizi oftahhe(letlprc ener bir-likte odrkiamakigin zrmirnbu zrmandrr.. "Bilse Biz "AtaeLkilbir bplumuz. Doniip Otta Asy 'da ki kaiklerinrize baktrgrmrzda Atalirr ve llirrrrnt:n"gilril)r)nrz. V:u1t[tnrtzboyuncakadtnlmtzhepclnurunruz,nanusul]tt|Z,g|1l-UfuI}1Uz egitenve drnek ailran. eldemli "bilge kigilerdir."Biz buyduk vc halencle ve bu),uz.CienLcrimiz geleuekieliurizdc brr Lle valdr r. lJlkemizin bugiinii. yarrnr ve daim gelecegi igin ana kLunrndaki bebelerimizclen. saE)l nincielimize adiif nlnr ak ktrhnlitrtmtznbiiyiik milli gitrevler dti$mektedir. l-Igrunr savr;aca!,trnrz gok ;ey var: ijncrekendiniz r!rr. silra icin. locukllfrnrz ve torunlannrz
l

l7j

"Kitrp

re okunraah5|<anlr$r'' sava5r. E[i{imin milli kalkrnrryr politikasrhalinctlilniiStiir Ltlmesi s|lvii;r.

:

|lrirbLtlu1lartn'.AvvIl<it,r lrnravigok1ei.inizde di;chiJrrcloi ic,ir:'' lillcv lxlliyor-. 5triD gi)lc.viaiz rn:zda rnerni sr k r t s r r 1 ] . i r . L d i : f i ' l l t i ' c t i t . ' S a v a ; r n i r t I r d a c l e i i 9 r n i j t i l . . { ] i : h L r l o t ! i | ! i l l 1l nl da '.". A y c l l n 1 l l ll "Aldrrriik Clirrr Lrli_l Lle!,leiinifl h eti savlr5qrlalsrnrz.'' Fgiliro oirluliilriltl rict leli.ir]lz. l)rs brskrodaklarrrrn hainlikleline kar'51 miiii birlik kirlkrnrsrnrz i ' r x l i l l ii r i t e , , ." . . . . . I l . Bu temel stratejifzeriineve bu cio$rultuda proieleriiretmeliyiz. Teknolqinin'gtincelolanlklunL kulllnrr.akhil lLnijncc gegirmeliyiz. bunlarrhayata Orneklemekgerekirse: "Ulusal Koy Kiitiiphilneleri" projesi, "'I'iir kiin AnasrTurk Kadrni'projesi, "BiliSim lzcileri" proiesi, "Biligim projcsi, Ansiklopedihi" "Agrk Universite ve internet TV" projesi, UzaktnnE[itim" plojesi, S c s l iv c G o r s efl g i l i m ' p r o j e s i . Universitelerle iqbirli!i vc EggiidiinltiQllrgma"projcsi, Kiiqiik ve Orta Boy iSletmeleri geligtirme ihtrclrgr t)lma AltyaprHilzulrklar 'I amamlama" ve rnr plojesi, Bu ve benzeli proielerlc; Kjtap okurrra aLpkanJrSrnr geliStilmeyi milli poJitika getir.meliyiz. bil h:rline Kiilti.iryozla$mastna kargr"bilim ve milli de[erlerimizin olu$tudugu"kalkanile kargrkoymalryrz_ Kadtnl;utmtzl onurlandtrmah, loplumsalpsikolojikaqrdan giiglendirmeli, hayatrnda siyasettc planaQrkar.rnrlr ve yrz. iq dn Milli dejerlerimizi bayrak yapmakyrz. Milli ekonomimizin tam bagrmsrzhgrnl "Milli gtiqlcrinkontfolijne"geqmesini ve sallamalryrz. Fy I irrk Cengligil Birinci vazifen, Tiirk istiklalini, l ijrk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafazuve mi.idatila etmekrir. Mcvcudiyetinin istikbalininycginc temeli budur.. ve l l t r t c m c ls c n i n n k r y r n e t lh r z i n c n d i ri's r i k b r l d e ; r h i e i . d scni bu hazineder mahrum ctmek istel'ecek,dahili vc harici bedhahlarrn rilar:aktrr. Mr giin, istiklAt vc cumhuriyeti miidafa:i mecburiyetine diiqerscn, vazilcye alrlmak igin. iginde bulunar.a[rnyaziyrtln imk6n re geraitini diipiinmeyeceksinl Bu imkAn ve prrait, Eok namtsail bir mahiyette tezahiir edebilir. istiklAl vc cumhuriyetine kastedecek diiEmanlar, biitiin diinyada emsali giiriilm€mi$ bir galibiy€tin miimessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vataotn biitiin kaleleri zapt cdilmil, biitiin tersanelerine girilmig, bijtiin ordulau daglttlmr! ve mcmleketin her kciqesi biltiil iggal edilrnigolabilir. Biitiin hu qffri{{ell tlaha elinr vo dala vulrim ohnak iizerc. momlehetin d u l r i l i r r r l eL l i r l . r r i\tl l i i p o l j u r l a rg l l f t r r r l t l i h . r r c i. I t i t l { i r t } i u r i j ti { i n d c h t r t u a b i l i r . k . rH u t t i r l r r ri k t i r l u r h . s:rhiplcr-i nrerrlirrrtlclirri. miirtrr liltrin si_r ati $))ellerillc ll'bil odcbiliflcr, Mill€t, fakr-ii zarurct i$indc harap ve bitair diigmiig olabilirler. Ey TLirkistikbaiinin evladr!igte,tru ahvnl ve gerait iqindcdahi vazit'en, Ttirk lstiklAlvo Cumhuriyeti'ni kLlrt rmakttr!Muhtagdldugunkudret,damarlanndaki asiL kandamevcutturl
t'

2?t
TURK'UNANASI TURK KAD{NI
. . I{er ilde, kadrnlarla ufak Eapta olpak iizerebaqlayacak yaprlmalr. EahErnalar istanbulve difier il]ere turlar,yemekler diizenlenmeii. Fular ve gomlek tasanm olarak yaprlmah. Sembol iqerenrozet dti$iiniilmeli. Kadrnlarla yaprlacak gezilerde Ankaramutlakaziyaretedilmeli. Scmincrler yaprlmal ama seminer yaprldr[tfark cttirilmeden qallqmalar yaprlmah. bu Kadtnlemmrza, grubabagh olduklannrn bir hissi verilmeli-

a

TUITI,AVE DIGER QAI,I$MALARLA YAPI],MASI GERRKENI-ER
Tur organizasyonunu ydnetecek turu idareedecek, kiqi olmaL.Seyahat ve qirkct)cn bir pahahve de teferruath olaca[rndan turun hesapl olmasraErsrndan uygunu en ; ara$tlfllmdl1. Qegitlifestivaller, Do[a yiir[yiigleri, A[ag dikim iqleri, Kitap,dergi, haftahkgazete gahqmalarr diizenlenmeli. Erkanlmasr Hcr mcslektcn kadrnrn aramrzda almasr yer saflanmah. Yerel gazetelerde haberlerdesrkgaproje giindemegetirilmeli. ve Aktarlarvc cczacrlarla g6riigme yapr)rp, gifal bitkilerin , projeninadr geEen etiketlerin iizerlenne yaplDtrnlmast satrqlan yla yaprlmah.. 8l ilde siteqahqmasr yaprlmall,intemetLizerinden ulagrmve haberleqme saflanmah. Meknuzi bir elma gekirdefininiqindeelmaa[acr olma.Topra[rn iizerindekiyle de!il de topralrn altrndakikokleredikkat edilmeli. Her evebilgisayarkampanyalannrn gergekleqtirilmcsi saflanrlmah.(cop telel'onu yenne) Yerli malr kullandrrmaya cizendiri lmeli. "Benim 'l'tirkqc"olmah. fifma ismim Sokaklann, caddelerin, dtikklnlarrnTUl.kqe isimleri olmah. Ttirkge isimle markalagmak. Kadtnlanmrzr televole, amacrolmayankadrnplogrrmlannclan pembetlizilcrclcn ve uzaklagDrrp, efitim ve teknoloji igcrikli programlaraydnlcndirme)i7,iz.Karhr.Jarnntzt iilke sorunlanna duyarl ve erkinhalinegetirecek yaprlarolusturmahylz alt ' 'llen de yazryotum" Kadtltn yazmaya tegviketmeliyiz. diyebilecek halogetirmcliyiz .(Bagka isimdeyazmahlar, imlayrbaqka isimdedUzeltmeliler) "Ben yapamadrm, Kadrnlargenelde ben olamadrm yapslno olsun" derler ,Eocugum 'ben yapabilirirn .Bunudegigtirmeli de sallamak. ,bende olacafrm' demelerini Konserorganizasyonlan diizenlenmeli. Ii.esimgalerisi aErlmah. Ilantmlann,focuklannrn resimsergilcrinin agrlmast iqin gah;malaryapmahlar. Yaq gruplannagoreresim sergileridiizenlenmeli. cidi.illii resimyarrqmalarr diizenlenmesi sa!lanmah. Qegitlive bitgisayar Ilkokullar arasr, iid0lii de bilgisayar.rgezi olacakqekildeyanqmalar diizenlenmeli. Zincirlemcddtllii yangmalar makamca ve biiyiik birindcnplaketallnacakqahqmalar. diizenlenrneli. Okullardalolklor vc spor yangmalan diizenlcnmcli Atatiirk'le ilgili yaaltr yan lmasrl re$vikedilmelive cidiillendirilmeli. (iruplar arasrnda efitimi sallayacak fahri kiqilerseqilmeli.

a

a a a

a a

a

a

a

a a

a

,15
kigileringruplara karrhmrve danrgmanhk hizmeti vennelerini ,. Qeqitlimesleklerdeki saglamalryrz. Atatiirk ddvnmlerinve ilkelerinen kolay ve dolru anlagrlmastnr sa[layacak dokiimanlann (kitapqrk)ar, hazrrlanmasr. resimler, grafikler,oyunlar,videolar,vs.) Iln dnemlisiNutuk'un okunmast igin doktimanlar hazrrlanmasr. tscledi yelerjndestekierinin sa[lanmasr, Universitelerdeki cifrencilerin ktz katrhmrsa$lanmah. l-isanbilen kiqilcrin destekleri benzel kuruluglann ile mevcutsitt:leriniara$tlrmak. Misyoner kuruluglan incelemekve faaliyetlerini tanlmak. Tiirkiye'nin ikili anlaqmalan nelerdir? Bunlan qok iyi bilmek gerekir.

a

a a

ORGUTLENME
*Flerbolgede, ilde kadrnhizmetbirimleri (merkezi) her oluqturulmalr. +KadrnlararaslhdanseEi I iderlel-f,gn$9lere-gel:neli. len +Perfbmans listesi,b olmah, karnesi

qALI$MA PRENSiPLERi ( evr<rYAZTT.ACAK)

www.ulusalkoykutuphanelri.com

KOY KUTUPHANI'I,ERi PROJESi
AMAQ: Tiirkiye de okuyan,araqtlran, sorgulayan bircyleryeti$tirmek, insanlarr okumaya,dplclrmcye reSvik etlllek ve insanlann kitap okuyabilmelerine ortan ar hazrrlamaktrr.Kitaba ihtiyacr olanlar ve sahip olduklur kitaplara artrk ihtiyaglarr olmayankiqileri ve kurumlarrbirbirlelineba$ayan bir kttprii g(ireviniiistlcnrnckrir'. Ve bu k6prii iizerindendayanrgma yardrmlarrnsUreklilifini sa$lamaktrr. ve Rr site (iisL ploje adli ) gair;rrra gtubunLrn hjzmetidit-. bir A. ANASAYFA a) Banner : Bannersayfanrn uygun bir yerinde animasyonlu Kajy Kiitiiphanesin reklantrnr ve in yapacak qekildedizaynedilecektir. b) Menii : Bu menii sitcdckitiim sayfalarda bulunacaktrr. mcniidcbulunanalanlala;a!,tda Bu bellrtilmistir. a) Ikerkez Kiitiphane (vtlya Dafrtlm Merkezi / da[rtrm Kiitiiphanesi) o Konularma Giirc ; Kitaplar konulannagiire listelenecek listelenecck ve kolulann herhangibirine hklandrfrndaalt konu baqlrklanqrkacaktrr,Bu konu ba;hklalrndl alt konuyu segtifimizde ilgili kitaplarve bu kitaplarrn 0zctlcli listc]i olalakgrk:rcaktl. . Yazarlar : Ktittiphanedeki kitaplarrn yazarlarr alfabetikslrayagiire listclcnccck y,ine bu listcdcn istcnilcn l,azarrnLrzerine trklanrldrlrndayaza:'rnhavalrnranillrn savlrr qrkacak,saytanrrr altrndada yazlrrn kiittiphanede bulunln t'nevculkiLaplanlisLcli olarak gtkacaktrr.ListclcnmiE kitaplann i,rzerinc hr.r trklanrldrlrndakitabrn ozcrinin bulundu$r,r sayfaqrkacaktrr, ., Yaylnevleri : Yaytnevleri alfabetik srraya gdre listelenccek vc listelr:ncn I yayrnevlerinin herhangi birine trklandr[rnda segilcnyayrncvininkiitiipharcdo brilunilr mevcut kitapla alfabetiksrrayagorc listeli olar-ak grkacakve listclcnmiS kit:rplalchn hclhangibiri trklandr!rrtda kitabrnozetigrkacaktrr. bu . Okuyucu Giiriigleri : Trklanrldrlrnda klitliphancdc bulunan mevcllt kitaplal vc kitaba "<Yorr,rm ait iizet Iisteliola ak g(jriineccktir.Iler kitabrnaltrnda L,kle>"linki olacakvc kullanrctbu linke basarak yorumunuekleyebilecektir. kitap hakkrnda kendi Okunmasr Talsiyc cdilen Kitaplar : Linke trkJandrfrnda MIiI] onaylr vr: Ir4l il3 ' tarafrndan tafsiyeedilenilk 100kiraplistelenir'h) Destekverenler . Kitap desteEi verenl€r : ($ifrc vrrikrcck) Ki.itilphaneyckitap deste[i velcn kiqi yrda kurumlarlistelenecek listelenen ve kurum yadakigi trklanrldrfrLnda kurum yacla kiqiyi tanrtacak,bilgi ve fotolrafin bulundulu saylt goriinecektir,Sayfanrn altrrda da ktitiiphaneyebaglgladr[rkitap vb. iirtinler listelenecektir. . Kitap deste[i verilmig noktalar : Bu link trklanrldrlrnda k|rtiiphane tzuafrnclar destekverilmiq noktalar(kdy,dernek vb.) listclenecek,listelenen kdy veyr dr:r-nci.L; trklanrldrfrndakurum yadakOyijnmevcutdurumunuanlatanyazr ve Iesinleri igttcn , saylaqrkacakhr. r Kitap destefiiverilecek noktalar: Bu link trklanrldrgrnda dcstck igin srra br:klc1'cn dernek, kdy vb. listelenecek, listelenecek k6y vcya derne[e trklanrldrfirnda lir,LlLrrn yada kiiy0n mevcut durumunu anlatan yazr ve resimleri igeren sayfa grkaclk.llu sayfadaayrrca siteye giren kullantctlann bu kdy vc kurumlara destek velmcsini safilamak igin teqvikedici bilgilcr yer alacaknr. c) f.iitiiphanc i Bize Ula$rri ('lanl l'eri lrunasr mt?): ($ilire klllanarak) Bu link rrklanrldr[rnda tJlusalkdy kiittiphanesiuin adresive telcfonununbulundu[u sayfagiiriinttilcnccck vt: kullanrcrnrn bize (kiiy kiitiiphancleline)maille ulagmasrnrsallamak anracryll (scEnrcli) veri giri; alanlarr bulunan sayfa grkacaktrr. ' ) ] : ':] telefonlaktittiphancyi arayrp bilgi alabilecek maille de sorusorabilccektir. ve ' Site Ilaritasr : Kullanrcrnr sitcrde aradrgr bilgiye daha kolay ula.sabilmesini .sa!)anrak "Site amacrylasiteyebir I'Iaritasf'eklenecektir.Bu site haritaslnda siLenin hiyclar'1ik yaplsrgairiinecek bu yapr link halindeolacagrndan ve istenilen trklanrldrlrnda bil!liyc ulagrlabilineccktir. !

I

.

Ulusal Kiiy Kiitiiphaneleri proiesi Nedir? : Trklanrldrlrnda U)usal Kri1, Kiitijphanesinini anlatan bir.yazl ve kiitiiphanenin akrg$emasrrt i:; ' ' gosrercn l1)wcl Pointle hazrrlanmrg (tlor,.,lrload edilcbilcci:k) r;un,,*g,iur.
ettiEi kitaplarln listesi grkar

i)]

MEB tarafindan okunmasrtafsiyeedilcn ki{aplar: i ' l.rklanrldrfrncla ,d!u!!!rs!r.r'r'rr4 rYlr-r) rrr L(r'5r)!l MIII].il tal.s i1,r:

.
r o

Duyurular:Kijy Duyurular :Koy Kuti.ipbaneleri projesiil\,{g.tcz)tar.al,rndan yaprlanclu},uruttr bLl.dn yayltnlanlr. Haberler: Gijnliik haberler truradan),ayr;rlanrr Arkadagrna Oner : Siteyi ziyarctedrn kullanrcrvc iiyelerin,sitenin adresinirnailli: arkadaglanna gtrnde.mcsini sa[layacak form qrkar.KuIanrcr da tiyc bu f'r.rru bir ya doldurarakbelirtirenadrese grinderir,Burda amagsiteninvar.rrgrnr diger iuIanrcrrar' da bildirmek.

tl) faaydahAdresler : Kullantctlartarafindan olarakkullanrlan srk layda; linklcr I-isrclcnir. ( y a l n z c ak i l a p v e y a y r n e v l e rlie l l g i l i .. . ' i I e) Ihtiyaqlarlm :Bu bririimde qok.tarep en edilen r0 kitaprarristclenir.Burada amrq. sitcyi lziyaret eden kullanrcrla'n ihrivaglan ra'k et'rcsi vc dger miirrkii*se bu ihriilrillrr.iir giderilnrcsi iqin destckrcrinins:iirrnnrlsrcirr.o're!in, kititupnaneyc baIrqta bulu'rrrak isteyen bir iiye trzerikle bu eksikrikreridikkate ilarak et<sikoran kitapraraai1,,.r,k lverebilir. f) Sayag: Siteyc giren ziyatetg.ileri bitgilendir.mck amacrylasirede,ziyaretgisaylsrvc iilc sayrslnr be.lirten alanlaryer alrcak o Toplam Uyc Sayrsr o Sitedeki aktif tiye Sayrsr . Ziyaretgi Saylsr g) tiyelik: siteye iiye olmayan kulranrcrrar alanr bu ku anarak iiye orabirirvc Liycolupla bu $ifresiniunutani..iyelerde krsrmrku anarak qifresinidlrenebirir.. s;Lcyc1_v.: iirmlr;,,rrr,,.. sjfc lJtliyotje-rinc kalllrnlz vc lriili Ilarnazlar.. ., Yeni Uyc Kaytlr r $ifremi L nuttum h) Uye Giriqi : o i , y e g i r i g ii k i a n ab a s l r kl L r l r l l y . i r p r J r r . . l . K i r r p h r l t J ; ) .o r n l c k i s t c \ . c t i l e(i y a i n r e c ai i v { ) l i kl . r ; l ; : t i , r ! r r i r i : r : d o l d u i " r t ayr t c r l i d i r . ) rc ' Kitrp drsre!i isteycnle: {'iyelili hilgi lirrlLL i,rr. },:rnrnLl;r ' L a a l h i l i r r a r n tl r u r . . l J u h i l g i i ' o r . m u r r rc l i ; n i l f i i l i ; { l \ l r i i i . . i l a l t k c r r l j s i l r e a p r l a r :b a i i S r u , i , n c,.: i , g ,k u l l a i i r r r a v r c ; r * i rir:;,r: c l i , i r y l restlri bif tanh hiitnir fi1cd ir. ilclitlc al.:vhini: ilr::il i_.iiiltl\ k ullrnrl:rc;rlit rr. ' Kullanrcrlarsitede gezehirirlcr, ancak siteye iiye .ran ku anrcrr,,.rn iiyc orm.v,rl kullanrcrlardan farkh haklarrolmak zorundaoldulu giiz iiniine ahnar.ak,..iiyc giiig,. alanrve 'yeni iiye kaydr',alanrolugturulmugtu.. Killrinr., tiye adrnrre gifi.esi,,.i iogr., grrerek kendisinc air olan (ilgi tlu_vcii.L[r.i) sayfaya ulagabilir..iJycnin uyc olmayanlardanfarkl olarak aqa!rclakihaklan vardrr. (A;a!rdaki menii baslikltrrnrn ycri bur:rsr oJnrah,T) tnr o Mesajlarrm : Uyc grlen ve giden mcsajlannahurdanbakabilir , ve difieriiyelere, lt bize(Mer.kcze t)ifim kiitijpl].Lrrloff)mesiri \,; vazabilir. o Ihtiyaglarlm : Bu link trklanrldr$rndile ihtir,,aglrrrnr ia I,cli,.Lt.rr.l taleptcbulunnbilil.ve ihtiyacrkargrlanan iiriinlcrinlistesinigijrctrilir_. a | (llirure u.in izlcnrsi): Ba$r;tu bLrlunlniiycttr. huritdrn. yaptrklarr ba$r5la|rnverdikleri .lcsrcklorinlrizuct siirr:r:irir,l: r:l cal d u ( u r r u a k i p , r d c b i l c c c k l r - . r rb uin . l h i r r t r , , r n i t _l rt t :,Eanusrrrd ' t s t l y o r L [ nb L r l o n c i l a r . B u t o nt t k l t n c l r l r ] l i l h i r ., r i ] r , l : r 1 l i r ri.i.i : r i : : i i : " u a i
I adinll clili:nnti1 cldliu '.Ol t*icliliilr'. vilrtsl

o

h a k k r r x rbr l g i l c r t r l i l i l i r . . :i Giii.enli Oturum Kapat : Uye buradangiivenli olar.ak otunrmunu kapatlr ve diler kullanrcrlann kendi oturumuna girmesjnc cnpcl olmuEolru..

(jjkiLt. I,r: tl,r,,t,-:ri-.r i

Kitap Arama: Kullanrcrnrn ihtiyag duydulu kitaplan bulmastnayardrmcrolmak amlcryla kitap arama btjliimii olu$turuldu.Bu bdlumde kullanrcl yazara gore. yayrnevine-s.orc. koruya gdre, kitabrn ismine gtjre anma yapabileccktir. kullarrrcryl Ayrrca kitap arama konusunda yardtmcr olmak amacryla yardrm linki de eklenmigtir. Kullanrcr ar-amayr daha kolay yapahilmesiigin yardrmcrbilgiler eklenmigtir. d ) Yiinetim:Sitenin dinamik bir yaprya sahip olmasr ve bir web programr ozellig'inc.sahip olmasrnedeniyley6netim sayfasrna ydnetim sayfaslnda ihtiyag duyulmu$tur.Bu hulunacak gibidir'. krslmlaragafrdaki i o Program Ayarlarr :I'rogramrniqleyi;i ile ilgili ayarlardan olan ycinetici;ili.csi defiqtirilme, veri tabanrnryedekleme vc alrnan yedeklerin gcri yiiklcnrnL:si ijzellikleriniiqerisinde banndrnr. o Kayrt iqlemleri : Uyelelin gilnderdigi kitaplarrn veritabanrnakayck:clilrircsi yanltghkla veri tabanrnagirilcn bilgilerin silinmesi, diizeltilmesi arracryla kullanrlrr. o Kitap Altg Veriqi :Kitaplaln ihtiyag sahibi liyelere gOndcrilmesiamacrl,la kullantlrr. Bu bdliimde kitap g6nderildi[inde tiyeye kitabrn giinderildiline dihil bilgilcndirmemesajrve bil form yolllnrr. Uyenirr bu formu 15 giin igerisintlc yanltlamasr istenir.(Fontrur r'r.liicl iqclili nc olncak?)Ayrrca kitap dcsLegi l vc , u.."n firma, kurum veya kigilerc dc kitabrnrn gilnderildifi adr-cs hil incsajla ti' belinilir.
I

2/)

27t
From: To: 26, August 20064:33AM Sent:Saturday, (YARDIMlNlz EFEND|M) GEREK OzOenaiR HANIMEFENDi Re: Subiect: SnVttlnSUunru GORE TAB| ANLAYAMAZSINIZ AGB|[/OLAMAYACAGINIZA . .. ))))..(((((( KAZASI..)))) EFEND|M...i$ i$ KAZAST ANLA$AMADIK' METiNDE ILE YAZDIGIM OZETI KUDDUSi BENIM 9U, VAR TOPLANTIMIZ BiTiRiRiZ KADAR AKSAMA YARIN SABAHTAN BURAYI NEYSE BiR AKLIMDAK| KAQSORUVAR SERBESTSINiZ YANITLAMAKTA YANITLAYIP ONEMLi iQiN BENiM SONDENECE VE DENEYiMINiZ GORO$LERiNiZ ? YEN| ADD DENANLAYACAGIM Mi VEREL|IVI? ADDYE DESTEK Mi BIRLE$ELIM ? YA DAONLARLA ? SiZ DA (KAFAMDA, YANITII\IIVERDIM (BEN HEPS|N|N QOGU OLUMSUZ) NE DERS|NiZ . SiMDI ILEFLIYOR HIZLA BiRCALISMAMIZ YEN| "ULUSnr KQY KUTUPHANESiZ BIRAKMAMAK AMAQ K1TAPSIZ, rdy rUrUHn'neLERi"PROJESi VB. SAGLAMAK i S Y A N I N D A O S Y A LQ E R I K L i KISA HAZIBLIYORUZ SURED SiTEYJ MU BiR ETKiLi $FY OLUR ? S|ZCE MU YARARI OLUR ? MI HEDEFE ULA$IR ?
Y T O K A D I N L A R I M I Z O N P L A N D A L M A S I A D A O R G U T L E N MS i IN ? NE DERSINIZ YANITINIZ OL\.]IR NE GAZI ----- Original Mes-sage From: AsumanOzdemir Auqust26, 2006 4:13 AM Sent: Saturdav. {

(YARDlMlNlz GEREK EFENDiM) HANIIvIEFENDi nsuunruozDEMiB Re: subiecr: Snvrru
Hocam I r llcn burrurnlamudrm. yardrmistcmigtim:(( Bu konudabcn sizden Bu sefersiz banasordunuz... Do$r'umu anladrm'i Asumao --- Original Messdge ---L

From: Gazi GUDFRT To: AsumanOzdemir August26, 2006 3:21 AM Sent: Saturday, (i Z OZDEM|RH A N I M E F E N DY A R D I M I N IG E R E KE F E N D i M ) BE: SUb|CCT: SAYINASUIVAN KEZ VE SON DEFA SORUYORVE RJCAEDiYOFUM AGB| DORDONCO I N i B B O N C E D E N E K L E Y E N L E l R L l K l B U N L A R Q I NN E Y A P I L A C A G I N IY A N I T I NB E K L | Y O R -'---- Original Mes-sage From: AsumanOzdemir To: GaziGrider Auqust21, 2006 10: 17 PM Sent: Mondav. (yARDtMlNlZGERFK FFLNDiM) OZDEMiRHANl\ilFFFNDt iuU;""t, f*,'SRVir'r,ASUVnru Hocam

Bu konudagerqekten yardlmlnra ihtiyacrmvar. BanarslarlakcndiniSavunma ccvapvermedediniz. ve S i z id i n l e d i m . . Yine de dinliyorum.. Bu bey dulmadan yazryor. Ben cevlp vermedikge da kalmayabagladrm. zor Li.ittbnbu konuda da bana yardrmcrolunuz.. Sevgilcrimle Asuman

2lLi

---- Original ---Messag'e From: msalih4l

To: Asuman Ozdemir
Sent: Thursday, Ar.lgust 7, 2006 9:25 AM 1 SUbiECt: SAYINASUMANOZDEMiRHANIMEFENDI
I

SNYIN OZDI]MIR BIIi iKi DIIF]ASiZHYAZM]S'I.IMIIATIITI-AIISANIZ.sIZIN SOyLEDiKLERiNiz GERQEKTEN ciDDr II)I)IAI_AI{.BIZ Dr1KItNDi eApIMrzDA ELIMIZDENGELDIGINCE GERI]KATAI.URKQU DUSIJN(]I] I)-bRNTEIN1N CIIITIIKSi, qAGDAliYASAMTDHSTEKI.EMT'; rn'RNljciiN [,t-ru,viz ir,'rtrr v,tn't'rXr.nr<r ITAALIYETI,I,RE KATILMAYA, DESTEKVERMEYE CALI$IYORI]Z.AMA SIZIN jAKi ARKAT St.At{tM KAn$rLASTlGtNlZ )A $EYIIR LE IIEN VF.E ttr A FrMIZ| KAI{$ILA$MADIK.BUYUZDENSIZLI]RDEN BiLGi iSI'EM]SI'I CIiNKIJ BERAI]I]R M

o l . D U U M U ZN S A N L A UBNrr - L K -i E i Nc . : , t r . r y u H i i u n r u c r r u r e i tr g m 'r

TA$TYORUZ HATTA IDDiLARINT-DA CIDDISENIZNrir)EN MAHKEMEYE R A $ v r . J r r M A DZN i y E S i Z ES O R M U S ' [ r ] M lrD

j

$IMDI TEKRAR IFADE ETME IFITIYACIHISSI]DIYORIM.BEN VI] CI]VITI]MDIJKI INSANI-AR]]U KURT]LU$LARAI)ESTI]K VHI{IYORIJZ. EEIJRI]IJ INSANLAITIN

NiyETI-IrRi BiziM NiyETiMizLEAYNIDEdLStl uiztM llrJ iNSANt-Ant
l\nQ'I']]l,r

.rirarn r ri]\tlll.fl.T r\,f a l\T a ctr.7 .\r rrI) /.in rr DESTUKI.LMnMIZMANASIZ ,OLUR' . iI('lMr ij' lzli ($Lulrrft i]-lrR SoK'I'ltNUZ Zu\NNrjDr,t{s 1 1 }t R t J$ ( J P I E L E R i iN p n r t N l i s r E M l i l t A K K I M t zv n r < . - o tDtU C i I - i s n y t : , ]O z r ) l : M i R . s t M

TE$EKKLIR EDER SAYGILAR SUNARIM...

OKUYUCUNIJZ.... MEFIMI]]]SAI,IIII

'.)/ c(
L (-/,,2

I. 2. 3. 4. .\.

Amag Gencltanrmlar Mesaj Oneriler/ Projeler uctr$lm

Trpkrartrktoplumun" sigaraigenleri gdrdrl0U" hor gibi,biz de gdzumsuz yorumlaflaynt gdretim "Manifedtonun" Bu baghklar ruhunuolusturacak... Uzunyrlardan sonra Ulkemizinsanlarr arttkkonugmaoa bagraor...- B u k o n u g m a l a ri r u y k u d a n y a n t $ t a d t d t r . b u n - Hen0ztam uyanmadrk. - Ama tru uyanrqrn "Yenidenbirlikve ulusdevletolma bilincinin adt doougudul'... - Tum bu uyanr$ donemi"qaltgmalann, yazt$m_alann, vsi'kod adr ,,Kuvayr milliytf, _tarttg-m_alarrn, faaliyetleridir. - YeterAftrkuyanaltm! MilliprodLiktivite aqrsrndan bakarmrstnlt-itlon! N,4ilyon 70 insantmrztn. enerjisi, zamantve bu ugurdadogrudan paralarftesabakatrl<jrgrnda veya dotaylt harcadtgt k a r g r | | !n d ae l d ee d i l e n e ? r n - Herkesaynrgeyleri sdylUyor. yapryor. Aynr yorumlarr Aynr duygulanpayla$ryor. farkla; Bir "bir herkeskendiozguncUmleleri kendiniifadeediyor. Bu ise toplumtaraflndan farkrnr$" ile gibi algrlanryor. Duygusal agltklara devazannediliyor... - Bunuen sade vatandag yaptyor. da Akademisyenlerimiz yapryor.SiyasetQiterimiz de cje... Yanitoplumolarakmasttirbasyon yaptyoruz.. ga|yor, kendimiz Kendimiz oynuyoruz.... - Bunuyaparkenbir guzellik daha yapryoruz. Gruplarve tarallarolugturuyor konugmalarrmrzr ve ve tartrgmalamtzr "Okulm0nazarahna" donr]gtrlfl.iyoruz. bir 9ey yapmtggibigdrunUp, Yani "ifna" birbirimizin enerjlsini ediyoruz. Ama bunuyaparken hig u!runa toplumdaayflmctltk bir qanaktutmugolduQumuzun ve bol0culuge farkrnavarmryoruz... Yani aynr $eyleri sdylcmckvo dinlemektenryorgun dUgtlyoruz. giriyoruz. Toplumsal depresyona Yabanctlartn lum altrn0t Kot "Bonus" faaliyetlerine olarakbir de "toplumsal stres"ve mutsuztoplumtablolannr ekliyoruz. ,.N,{illiyetgi',, Yani ruhsalolarak"Varltkiqerisinde, qirenlere yoklukyagryoruz..." act girdabrna Bu "Galil"gOzrlyle drgrnda kalanlar baklyoruz_.. "Grlndem" DrggiiEler olugturuyor. grindemin senaryolannt yotut. Eken biQen ya Bizlerde ie yiyen onlar.Amaglanna biz,meyvesini ulaganonlar,"Amaclmtzdan uzakla$an biz,'... - Senaryoyulyazan onlar,oynayanlar biz... - AkrlI onlar, eptalkonumadrisenbiz... - Y e t c ra r t t ku y a n a l t m . . . . igi rma J.UyglJmlleli"rni..uyandrrmabizleroduqiiyor.l..Jyanti igininpatronlanbiziz..... - "BoElaf"etme i9i bitti.KJlakTdh dolmabilgilcri birlririmize iletcrekne kenrjizamAnrmrzr "Haytr!".... harcayalm,ne de kdr;rmtzdakini iggalcdclim.Millisermayeden yemeOe i - S a d e c e ' Z i k ro l a n l a r r k o n u g m a o n e m i n e o n .A r t t k' ' F i k ro l a n l a s a h n e y e t k s t n,.' O y l o i n d s r q bir lat soyleki, ilminden faydalansrnlar, soylemesini laf bilmiyorsan seni adam sanstnlar...." sus Biz Su an internetmedyastnda etkiniz. zanranige dnce buradanbaglamak O gerekir.... - "Qdzrlm onerisiekindeolmayan" higbirte$hise saygrlr de!itiz ve ilgitenmiyoruz. ve Beni milletimi megguletmesinler. - Hig kimseortayaqamurattp Sade bir fikirorlayaattldtgrnda, likrin ne kadariyi Qekilmesin. n i y e t lo l u po l m a d t otta m a n l a g r l a m a y a b iBiu . i z i na l g r l a m a n r z a y a n d a $ l t q r mbz d h d r r u i ta l rs ve B da toplumde karmaga, ke$mekeglik, kaosyarattyor: Ama ben te$hisimle beraberQozllrn onerimide birlikte soylersem, gozumteklifimden o benimgergekniyetimve aynt zamancia bilgi ve irfanderinligim orta gtkar.Gergekkonugmacrlar," ebesiolamayan" gergekliderler laf o zamanyavagyava$ortayaqtkmagabaglar. - Bu kiiltlirve a|gkan|gr biz, bizirnoluqturmaoa grup Qaltgtrgtmtz bayrakyapacakve bizim toplumakazandtracag tz temel soylemimiz tm olacak. - Yapmaoaga||gtt0tmtz projelerbu tikrinen gtizel"orneklemeleri" olacak. Bu likri en klsa zamandaortaktlir metinhalinegetirmeli etkinoldugumuz ve sitelerde vr.rrucrl sunmalrytz. Sekilde Bu fikri"pps" sunumlarboyutuna taElmaltytz. Yerineqore qok sert, yerineqdre cok vlrrnusak, f arkh kriltrir drizeylerinin rahatatgtlayabilecegi rptarakdi<frritiyrz'... kEi

\l

2,L,y
SevgiliGazi, "Agabey" sozctigiinti afizrn dolu dolu olarak ve inanaraksoyleyerekbcni onurJanc|rdrfrn 1 9 r n... . ve henliz ergen olmamrgken"Hak hr[zurundakendi tcrcihini" yapmrq bir- dost" olar-ak aqagdakileri vurgulamak hakkrnrkendimde buldum, . . "seri projeler" Iliz bir yapmlyoruz. Biz bir "sistem"kuruyoruz. kaclarrnr Ne becerebiljrsch. . -. l-iderim" demelBrrak insanlarseni"Lider" yapsrnlar. Kendini lider olarak tanrmlarsan, koltukta hep kalmak igin esasamacrnolan "o koltufun o gcirevlerinden" odtin vermek zorundakalrr ve seri hatalaryapmala baqlayabilirsin. zaman o " da gerEek lider de[il, hrrsatrnabinmig,kendisiigin savagan Cenglver" olusun. Ilu giin toplumunsalduyusunda gibiler iqin "hokkabazhktan, bu sahtekarhEa" kad.ar uzanan farkl tanrmlar yaprlmaktadrr;"I{onnonlulider" tipi. Ama toplum "Organik liderler" arryor;Kendisininlider yapmakistedi[i "Liderleri,,arryor.. Lider; cin yalgrlan olmayan, tabulardanuzak, kiqisel komplekslerinimazisindebrrakrnrq, "mazisizi ziil olarakdefiil" bir ktiltt.irve geliqimzenginli[i olarakigine sindirrr.rig, giir-iiL5 ilcr.i sahibi, kararh,guvFnveren,hepsinden "duygulannrnefsiningorisinde rite tutabilen"hiqidir... Biittin bunlar"llen buyum" diyerekolunpraz, Toplum 96zler;seno isen,sana"I_icler,' der... Bu 6zelliklerinhcpsisende var. Ama biraznefis miicadele gcrek.. .. si Endrgesini tagrdr[rm bazrhatakokulanndan dmeklerverecclim.... Iler ccrrahi operasyon can yakar. Ama gifa iqin kagrnr lmaz yoldur. Aksi haide "vAl{l-IK" yok olur. Iiakrlal benden.. .. I)evamrcumartesi akgamr.. . . Sevgilerimle, Kuddusi OKKIR i "Ben

//:.

..-t /

Tam bafumsrz Mifli Dpvleti venidenvaulandrrmak. Bunugergeklegtirmek cincelikler: iEii 1. Emperyalizminbiitiin kollanmn krnlmasl 2. Qok urusruve yaprrmrg biitiin ik i anlagmararrn giizdengeqirirmesi 3. Amerika ile yaprlmrg ikili anla;malarrngiizdengeqirilmii' 4. Avrupa Birrifiine katlrma kararr askryaahnmari o" rvrr* yasaran giizdengegirilmeli 5. Yeni drqittifaklarln aranmasl 6. "Giimriik Birrifi" mevcuthari e iptar edilmeli ve AB iskirerinin , geliglmineendekslenmcli 7. Tiirkge dlqrndayayrn haklarr kaldlrllmah , 8. Yabancllaratoprak satrqlaniptal edilmeli 19. GSMH'n,n tabina homojen aagrtria,gr mutlu TURKiYE,NiN inqasr ; 10.Milli ekonomi,tcknoloji, sosyokiiltiirelde[erlerin ulusal devlct r anlayrEr igerisindgyenidenyapllanmasr I]KSII-ER

2.
J.

gizmiq de$liz

4. 6.
.,

8. 9.

10. Yiiriitmemiz" baEtmh 11. Yabancl scrvislerin artrncr koitaariyefleri qa!daq teknorojik oranaklarra hat safhada 12. Yabancl ddaklann iirkede istedikrcrigibi kriz, tcriir ve (ckonomik ve askcri) ambargo yhratma giigleri var l3' Diinya kamuoyunu aleyhimizcyiinrcndirme.iirkemizi "L,nlcrnc" etmc giigrcri var 14. 'iBiiyiik Ortadofu projesi" eylem halindc 15. "Diinya Encrji llakimiyeti projesi" eylem halindc 16. lsrail devletinin ..Kul"sal topraklar'. projesi var 17. Ulkemizi fiili iggal etme niyetleri vaf 18. Toplumda kiiltiir erozvonu var 19. Parasalgiiciimiiz yok ARTII-AR ,' I. Olmckten. korkmayan vc baflrnsrzftfrna dtiskiin. birnrit*ctiz .'-... 2. Yiizlcrcc yrlrrkl'Divtaii olnia" ve .'DevretrerKurma.. birgi birikimimiz var 3' ulu iinder Atatiirk'iin mirasrnda kayrtrr yor haritasr ve uyguramalarr var. rlunrarl giincelleEtirecekkadrolanmrz ve tcknoloji potansiyelimiz var. Bunlarl uygulamak igin fiilen yola qlkmrq insanlanmlz var. 4. Genq ve biiyiik bir niifusumuz var.

Qok uluslu ve bazriilkelerle iki anlaqma koqullarrmrz gok a[rr Qok uluslu girketlerin ve vakrflann fiili iqgallerivar Makro iilgekli srcakpara kontroliinii kaybetmiE durumdayrz Medya kontroliimiiz zayrf Efitim ve Kiiltiir bafrmhhlrmrz var feknolojik yetersiiligimiz ve ba[rmhhfrmrz Var Madenlerimizve difer dofal kaynaklanmlz kontrol altlnda 3'fas2rn6,o"

5. "Tiiketim irotansiyelimizi"gafidaq silah olarak kullanabitiriz bir 6. Coirafyamrz miikemmel.KomgulanmlzbaEarmamrza muhtac

i6t
a

7. Diinya kiiltiir mirasr iizerine oturuyoruz. stratejik bir noktadayrz.Avrupa, It. Jeopotiti\ agrdandilnyanrn vazgcqemeyecefi
Asya ve Orta do$unun kiipriisii durumundayrz 9. Askcri giiciimiiz kiigiimsencmcz 10. Fiilen iindmli ekonomik potansiyeli4riz var 11. Qok strateJik "Dofal zenginliklerimiz" var 12. Kigilikli bir drq politika ile "Diifya giiqtcrini" birbirino krrdrrrp' kcndimizi zorlamadan amaclmrza ulasabiliriz 13. flalkrmrz igerisinde bulundufumuz gerqekleri idrak etmig durumda ve birlik olacafr giivenilir bir gatl araylgt igerisinde 14. Haberlegme ve iletigim teknoloji bilgimiz var. 15, Hcniiz mili ruhumuz iilmedi

:';!.. ,.],t: :,,;::ii'l ;,.., ::, l, Ji rllcr vr;:;:o|t, l; fi',1 liii'rl rrl :':j i1..
ij',, l'l:-;i.,,:i".,;.:i ii,aii;ii:::,: llr;llrtl;:;' iL.l;r;:l-;liirllii't.:, ;i+iir'.-..:l i L1'l,;*r.ii1,ll,::;:. ,:i:rif,::i-.llirrttl-r !l.t:;trt{.i l*rtll r',,;dl:. l,l,

., : : . i :.1 ' ' ' . i . i l l I ' r l : i ; : l t l l . - 1 , , , ' ,:1, : l i : l : r ' i . , ' . : : : . - r ' r ' : l i ' r ' l :

i:.-l : i i,':.:,r:'l ia'r : il l::i:iillll"
l:r.,.. ' ,',," '

r*. l1r*iloli.rlir i :.,r, ; ,'';;

i"]i:ii:i :rtfrl *d:iir.!:
;; iirfiil. flr.;iJ't0i
I

; i i fa L'; fi;i.. l:l1ilt:,-:iilll ll rlAir:i ;i..,r i.Jr, :ti . !:,-,i. 1,:i:'t;li ' . : ; r i { * t : . " , ' , : : ' ; 1 r l l , } lr . . l lf i : i r l - : , : : l i l l i ' r r l,:lrt*t iii!:i ..,l.i.iliir.;i.i,,;.;,l):. :i::lli:-:'.lr'lr:;i l' #l.ri-,i,.:.1 tiLJf!;:1rtli(i :;riil k fii-ifi r;l:illulll;ri

r

l

2ls

SORI]NLAR
jeopolitik, zenginlikler..) UlkeninDurumu (tarih Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti ve Ttirkiye topraklan ijzerinde "Frl.tlnadan Oncekisessizlik" donemi yagrnmlktldu Cumhuriyet talihimizinhigbir ddneminde kadarkara bulutia[tiike semahnndayogun bu Lagrrarn]r. lJlu drdor Arrrnrzllr $l kapadrgr r:.62lefini al{an baglayan dihili ve haricibeclhahlalrn planlL yo[un qahgmalarr ve iilkcmizi bugtinki] acrnar
Pctlt _\-. Altrk acrgerEekleri haykrrarak itiraf etnleliyizkanlanjle sulanrntopraklarrmrz iizerinde chlgalrrrln Sehitlerimiz -.\," " -r' bnyrafrmizaitrnda iilkemizintam bagrnlsrz- bdtriniiile bizlcrjnkonholiincoldufunu soyleuremiz ve .1,-;11,.1',. rniiurkLirr Bu hain hangeryiircfimizin en derinletine kadarsaplarrntltlr. Atmrg sekiz yrldrr iilkemizi ydnetenlerin".".ai1e1, delalel vc htyrnctlcri" sonucubu acr giinlere gelinmi$1ir. rr^llitlilfil r InrSl r.

'TJlkcsiiEin yazmayanlar, yazrlmrg scnaryo senaryolardn ahlar..." roi Evct bugiinckadar,drggiigieryazdrlar bizlerde ve ir'. Bedelqok agrr;ba$rmsrzllglmrz tehlikeiqerisindccl oynadrk. insani deserlerimiz,yeJaltrve yeriistii zenginliklerimiz ve binlcrcc yrllrk devlet olma cleneyimimizefagnlcn, "Varlrk iEerisinde yokluk geken, kukla ydnetimlerin elindene qanrmrza, de kanrmrza ne uygundiiSmeyen" halediiiiiriildiik. Evet, ilcl gerEekbu. I 7 l m : t nt c kl r r rd i r r l i q a m a n r d l . z "Alttn kaseyi qamuta,ne kasedegerinyitirir, ne Eamur atsan degerinyiiksclir."Zamankim oldutumuz.u hatrrhrnrvc dostn d i r s m J nh r l r r l a r m zll m r n r d r r . l i

Ycr altr zcnginlikleri-i, y"t .. Bnr+ Osmiyum+lforyum-t. petrol+dogalgaz. madenlerin -../ .. rnillilegmesi. lllkcnin iq durumu T i i r k t r r p l u m u u l l u z v c h u z u r s u z . l k ee k u n o m i sh c l g c ! e ne i . i nE \ , ed t 5b o r gb l t : r g r r rg r m u l n r e k t . h.r : r c , rrtr-h r r l l , t r m U i l. l :b kargrlayamaz durumda. Milli yrhk gelirlerim, borElarrmrzrn faizlerinikargrlayamaz durumagelnrigtir.. Bankalarmrzvlbancr paratckcllcrinin cline gegmig durumdadrr. vc Sanayimiz gc qalrgmalan desteklememekte globalfekabetlcn ar ile {ok uzaktadir. IJlctendegil, ti.ikelen toplum halinegetilildik.Kazanmadan bir gibi diinyanrn harcayan irq:kpazur.r mirasyediler olmaktan kendimizikultalamryoruz. I;,gitinittizd.e milli politikalar olupturirmtyoruz.Yarct tct{ga yitnelik cgim de$i1,czbercilige ddniik egilim sibrcmr uyguiutoruz l' Ekonomi Srnayi 'I'eknoloji .. ' '

|inans (I3anfacr)rk) Egitim Saghk D i n l AIJ iligkileri , ABD itigkiteLi NATO ili$kileri ihracat ithalat /
I UnZm

Yargr FIukuk Siyaset/ Atatijrk ilkeleri dof,rultusundaig ve drg siyaset.., Yerah zenginlikleri 'lcknoLoji ve Sanayinin millilegmesi? parti yetkililerinins0yledikleri Belirli konularda ntatiirkqiiliiknedir? ). Ulkedekidin rcalitcsiriedir'i iilkede cemaatlealitesi nedir? UIke dlihilinde gesitlobiler vardrrve mekanizmirlrn ne nclcrdir'l Bu mekanizmalarrn etkilcri nelerdir? spgimve genelanlamdayLinetjme Bu lobilerindig kaynaklar nelerdir'?

-

.z aq

1 1/ i

Uir"qmdrrduulou
At2rtiifks6ylemleri yazmayanlar, yazrlmrg Ulkesi igin senaryo senaryolarda ahlar... rol nedir'l Sizin senaryonuz yatrrrmprojelerinden ine $u an iilkeninkalkrnmqLve Eok,milli birlik ptojclcr ihtiyacrvaldrr. Ekonomive sanayi iizdrinedev projeleringaedilemeyecck kadartabansrz B l halegeririlmiSrit. a z rr a d i k a r r i l l i t c t l b r r l t : almad n k6klii kalkrnma iizerine projeler inga edcmczsiniz lslail nedir?(Tamm)I ABD nedir/ AII nedir? I BD l neclir? ( ' r r rv c d i g c l i r l l c l e rn d d i r l Nedenl iirkiyedinamikdegil, statikpolitikalariJliyor? ( . Tiirkiye iizerinde oynanan oyunlarvc sorulmls r ger(- n so!uli]f. inontidcn ke baglayan..)

Demokratik yolardaniktidar ele geEirilmeli Drg iligkiler ile ilgili iin€riler

eozuM ONER|T.ERi

Soroz nc sdyliiyor? Ilaritr ncyin nesidir AI3D ile iki anlagmallr nelerdlr? i{ iglerle ilgili iin€rilcr g-egip,gncc,si Siv{gLp+^rlLl.qt, it(itak.y.lpm.alrdrr.,Millikoalisyoo hiikiimeti kurmahsrnrz.Bu bir seEirnhiikiimdi olmall Ddnil$iimlii ba$bakariltk sisteminikullanmahsrmz..I)engeleri kurup6nemli kanunlaugrkarmahsrnrz CFIP-DYPMHP ANAI' VB partilerariLlnnclaulagrnalrdt ar. I:liikiimetolmu$ gibi "I:liikirmcr pronrLurnl $imdidcn ' ylznraldrrlal" ] "Kuvayr yrprlandrrrlnrsr Kuvayr milliye yenidentanrmldnmalrdrr. dcmcktir.N{rlis miliye; milli giiElerin birlik iqerisinde k u v v c t l e l i d e i r l . B u g i i ni s es i y L Lc ri k i n m i l l i b i r l i t : r l t r n r lbri r l e i r n e s ir r n ,l t i f n s d i "IIerkes oy kullansrn" kampanyasr Medyadan de$il, meydanlardan destek istiyoruz. Vatandagr delil,cizgiinkanallrdal Medyayrprotesto. bilgileri medyadan dgfenmcgeyiinierdirmak-f N{edya scsimizduyurmuyor. Meydan+ internct yerel tV / 1'rimizmeydan..Bir milli birlik kadrosunu segimr:incesi ve milli koalisyon hiik0metadayllglnlsistcminiolu$tunnvc klclro halindcAta nrn grkarsanrz, millet ayafa kalkarvc ainiinijzde olur..,. huzuruna tqin sel destekvermeyen partilerki$iseloynuyorkonumadii$crve onlar gergek vrtirn hui11i Bu nrilli h0k0metkavramrna olur'lar. iEcrisin ol,mug HJyanct de olurlar.

Nigin scgilmckisLelle/300 milyar vel maaEa gergek l talim et. Perdcarkasr nedir'l? . kirnunu taslagrnr agmakc1o!r'rr hazrrlamaive Tiir k hukukqula[rnrn dc$erlendirmcsine olnrrrir $imdirlcnycni seEirn kaldrrrlmasl dokunulmazhklarrn kanuotaslaglnr hazrrllmakdolru olur. $imdiden kamuovrLnun vrcdanrna da hazulayrp maddedegigiklikkanuntasanlannr $imdidenanayasada yapllmlf tahribahdiizeltecek o' sunmakdofru olur. \j $imdiden RTE Cumhurbagkanltlradaylrgrnrndniinij kapnanrz gerekir'. gerekir. ScEilmiq olsadahi giiEliibir iktidrr olugturarak etkisizhrLegetirmenin dniinii aqmanLz tlaztflfktdfitilzt yaliiniz. I{iikiimeti dr;la1,rnrz krsa zamandasegimcgidiniz En llircysel ko$tunu?-. llalitir bilc Gegen seqimde niqin AKP iktidan aldr'lOnlardrgtitlendi. ik oldu. Siz ne yapttntz. Bi tarkh mr olacak? olursabununsorumlulu$u ine agamadrnrz. seqimlpide Bu Ya haggi parti vcya plrti licler rit olilcek'.)

jstasyondan lJlkeninkaybedecek yrl dahali.iksii mr'l'l'rin kaqtrvar 5 Son vaelond4 ayrrldr.IleklemckdcEil,ltrk sor vagonun arkasrrdan kogmakgcrokir.Vebal bensiyasctgi_vim ait -diyeDher.kese oJur. Seqirrlerden dojl rr sonramuhalel'et olarakbirlik iEelisinde olmak degil,seqimlelden cince birlik olup, iktidaldl olrrrak ollndrr. Oumhurbagkanhlr segimleri igin kurulacak birlik adrnaortakpolitikalar i.iretmelisimz.... parasr seqimkampanyasr yapacaksrnrzDevleL ile lhlkL odaklaqmalar zamanharcayacaksrnrz. iqin AvLupa Ilirli$i politikalarr olnahdrr'l ne Laiklik sdylemi?Asker politikasr'l Nato?Egitim?Saghk? veya gergekten"Gaflet vc dclalct" igelisiodeclirler'Bu iktidar ya gerEektemhain

l. 2.. 3. 4. 5.

Amaq Geneltanrmlar Mcsai i Oneilcr / Plr{clcr ilctiqim

gibi,biz de Qozumsrjz yorumlanaynr gorclim Trpklartrktoplumun" sigaraieenleri gdrdlioLi" hor "Manifestonun" Bu baghklar ruhunuolu$turacak... i U z u ny r l a r d a n o n r aU l k e m i zn s a n l a n r t r kk o n u $ m a gb a g l a d r . . . " s a a - Bu konugmalar uykudanuyanr$rn bir adrdrr. - HenLlz tam uyanmadrk. - Ama bu uyanrgrn "Yeniden . adr doougudul'.. birlikve ulus devletolma bilincinin "galgmalann, - Trim bu uyanrg yazrgmalann, tartrsmalann, kod adr "Kuvaytrnilliycl' ddnemi vs." faaliyetleridirl - Yeterartrkulanahm! Milliproduktivite nnerlis. bakarmrsrnl0tfen!70 Milyoninsanrmtztn, agtslndan paralarhesabakatrldrornda kar$rllornd:.t cldr) zamanrvebu u$urdado$rudanveya dolayhharcadrgr edilen e? n - HerkesaydrSeyleri yapryor. payla9ryor. farkla;herke,'s Aynr duygularr Bir kendi soy[iyor"Aynr yorumlarr "bir gibi alqrlanryorile Duyqusal ozguncumleleri kendiniilade ediyor. Bu ise toplumtarafrndan farkmrq" deva zannediliyor... aQIklara - Bunu en sade valanda$ yapryor. de.. da de AkaQemisyenler)rniz yapryor. SiyasctQilcrimiz .. Yani loplunl yapryoruz.. Kendimiz kendimi/oynuyoruz.... olarakmasturbasyon Eallyor, ve Bunuyaparkenbir grizellik daha yaplryoruz. rzr Gruplarve laraflarolusturuyor konugmalarrrn ve "OkulmiinazaraIna" tartrgmalanmlzr Yani doniigtriruyoruz. bir Eoyyapmrggibi goriinilp,birbirirni/irr "ifna'ediyoruz. q:rrrak ve Ama bunuyaparken hiQugrunatoplumcla bir aynmcrlrk boliicrllirgc enerjisini yor[JUn tutmugolduoumuzun farkrnavarmryoruz... Yani aynr$eyleri sdylemekve dinlemekten "Bonus" giriyoruz. Toplumsal depresyona Yabancrlarrn altrncrkol faaliyetlerine tum olarak driguyoruz. "Varl{kiQerisindo. "toplumsal stres"ve mutsuztoplumtablolaflnr ekliyoruzYani ruhsalolarak bir de yoklukya$ryoruz..." acr girdabrna nl() "Milliyetqi", gire re .. Bu drsrndakalan "Galil"gozuyklbakryoruz. lar "Grindem" g0ndemin senaryolannr yazyotuz. Eken biQen ig biz, Drgg0gler olugturuyor. Bizlerde "Amacrmtzdan yiyen onlar.Amaglarrna biz'.-. uzakla$an meyvesini ulaganonlar, - Senaryoyu yazanonlar,oynayanlar biz... - Akrllronlar,qptalkonumadtiien biz... - Y e t e r r t r ku y a n a l r m . . . . . a - Uyuyanmilletimi igi isininpatronlan biziz..... uyandrrma bizlere drl$Uyor. [Jyandrrma - "Bo$laf"etme i9i bitti.Kulaktan harc:ryalrnr. nt,' birbirimize ileterek kendizamanrrnrzr dolmabilgileri ne yemeoe"Hayrr!".... iggaledelim.Millisermayeden de karsrmrzdakini "Oylebir "Fikriolanlarsahneye - Sadece"Zikriolanlarrn konugmadonemine liit stiyb ki, son. nrtrk Qrksrn. faydalansrnlar, soylemesini laf ilminden bilmiyorsan seni adam sansrnlar....'' sus - Biz $u an iriterne,t gerckir.... medyasrnda etkiniz. zamanige Onceburadanbaqlamak O - "qlozrim nre$9ui Bcni vo rnilbtirni hiqbirbghise saygrhdegllizve ilgilenmiyoruz. onerisiekindeolmayan" I I elmesinler. - Hig kimseortayaqamuratrpQekilmdsin. iyi olirp {ikrinne kaclar niyetli Sade bir fikirortayaatrldrgrnda, (j z . ve o l m a d ' gtJ m a n l a $ r l a m a y a b iBi u.s i z i na l g r l a m a n r z a y a n d a $ | 0 t m tb a o l t d t rB u d a t o p l u r r r a a l r onerimide birlrkt{) kaos yaratryor. Ama ben teghisimle berabergcizrim karmaqa, kegmekeqlik, gergekniyetimve aynrzamandabilgive irfanderinligim orta o gozrimteklifimden sOylersem, benim

26)
qrkma(ia gerqekliderler zamanyavaliyavaqortay.r o laf gtkar.GergekkonuQmactlar," ebesiolamayan" baglar. galtgttglmlz biz, !,rup bayrakyapacakve bizimtoplurrlil Bu k0lturve altEkanltot bizimoluglurmaoa olacak. rm kazandrracao rz temelsoylemimiz "drneklemeleri" olacak. projeler fikrineri g0zel galrgttgtmtz bu Yapmaga-kisi vurucuSrlkildc silclorde ve zamandaorthk bir mptinhalinegetirmeli etkinoldu0umuz Bu tikrien sunmalyrz. t?rrkll Yerinegore gok sert,yerinegore qok yurrluQ:rk, tagrmalryrz. sunumlarboyutuna Bu fikri,,pps" kokmallylz . kallplara rahatalgllayabilecegi kultiirdr.lzoylerinin

o

zjl

Cumhuriyet tarihgisi. iiniversitesi iyasalBilgiler Fakiiltesindcn S 197-lyrlrndl J954 yrhndaAnkara'dadofdu..Ankara 'l mezun oldu.Ankara Universitesi Tlrk inlrlitp all hi Enstilirsiindc lllilitcr ve doktolil vilDtri l l k r t l b r .l l . D i . i n y S i i r i r 5s t r a s t n dS o t y e tR u s l i l l r f a l i n d i r n r r r r nl U r k l c r i i n L c n j r t u l , r ' r , k l l l r n . luo r r r r r l r , ' \ a rn r r a K n " ettilili$ini anfatanve 1971 ytlnda yayrnlanan"Yriztr,nlerinSiirgLioii drir. "$elika Digerkitaplart,"QarltkRusyasr'nda Tiirk KadrnIlirrckcti Tiirk Kongreleri(1905-1917)', Gaspralrve Rusya'da "Alman Vakrllarlve Bergama "Krrm'da Tiirk Soykurmr"isirnli qalrgrnallrdrr. (1893-1920), f)osylsr" vc yaqayan yayrnlannrrS Hablcmitoglu'nun tiirihi dzelliklcTi.lrkiye Tiirk topluluklarr Krrrm Tiirkleri konusunda ve dr$tnda 'aq|. Krlrm gok sayrdamakalesibulunmaktadrr.Bir Kurnr Tiirkijr olirn Dr. lEqlpl{lllEMlll)t belgeleredayal Tiirkleti'ninTilrkgii lideri ismail Gasprrah'ya tadhi belgelerdcn ait olugan ar;ive de sahipti. bir Ayrlca, Tiirkiyc'de ve yurt dr$rndataaliyet gitsterenboliicii tcrdr orgiitleri ve Alman Vakrflarr ile Avrupa llirli!ii tjvurn yer ge5idiara$trrmalabuiunanHablemitodu,gahqma Yasalarr konulannda iEinde alan vakrflaryasasr alanrnl ili;kifl ve rz), Ti.irkiye'de yabancr iilkelerde panelgibi toplantrlarda kont'eranslar verdi,Eefitli telev In \ r sempozyum, sayrsrz radyoprogramlanna kapldr.( 1) ncdcn Dr. Nccip Hablemito$uAvrupa Parlamentosunun 0432/98sayrhkiuarrndan l\4 sonraAll tilkelerirrin Bcrgnma iiLkc daki altrniiretimiyleilgilendiklerini arattrrdl. sonunda knranniukasrndaki bu orlavl Uzun ara$tlrma Bergama'da, srhip yerleqik Almanya... SonJa Havran'da, Sivrihisar'da, Ugak'La dahapek qok altrn yataf;rna ve Qrktr. merkezinde ALrrunlar r Alman Vakrflan ve Orgiitlefiylc karqrlaqtr. Tiirkleri bjliriz de, I-ilLkiye'dcki Almanya'daki geiEckleQtiren, bilenimizvar mldrr'lTi.irkiye'de tiirlii ctnik, dinseL-mezhepscl her toplumsal. sjyasaL. ajitasyonu skonomik ve hatta Etqnetik alanlardahazrrlattr!r projelerle hcr tlirlii cspiyonaj laaliyetini siirdiilcn, vereLbilsrndr, ycrcl ydnelimlerdc, iiniversitelerde, sendikalarda. vc krsaca st.atejikiincmesrhip biIirnli:nlc krmu kurLtm ktn'uluglarrnda, "etki qevrccirirgi.itle|e, aianr"ve "Alman'sempatizanr" yeti$tiren, yaprlanmolardan yaprliinnrrla|d:rn biiliici.i $erjatqr tcfdr Ofp,iitlerine. de|neklerdcn legal srylsr p rtrlcrckrdrl uzlnrn giz-prdc, Tiilki),e'ye, ,\tilli.lrkilke vc dcvrinrlc|i ilc tiim de$erlerine Cumhufiyet'in kar;r Oian,ulusdevletinparqalanrnaslnr isteyen ttim rejim kar'grtlarrnir lo-iistik dcstuk veren,bu iilkeyi alttan oyan bir avuq Alman istihbaratarsr, Tiirkiye'de Vakrf temsilcisi statiisiindc giircv yapmakta ve Tiirkiye'deki Sivil Toplurn Orgiitleri (NGO) olgusumr qok iyi kullanrnakta.(2) NGO'I,AR Tiirkiye'nin milli giivenlifi agrsrndanasrl tinemli olan drq kaynakL siyil toplum iirgiitleridir.(NGO).Bunlar iilkeyi iiriimcek afr gibi kugatrp, kara propagandalarmr diledikleri gibi uygutayabilmektedirler.Ilalkrnrza kendi menlaatleri doErultusunda kiitii emellerini cniekte ederek yardrm kisvesi altrnda Tiirkiye'dc kendi iilkclcrinin sempatiztnlarlm yeti$tirmeye gahgmaktadrrlar.Bu tip NGO'lar; 'l'iirklerden A. Tiirkiye'yi daha iyi tanryarak vc hizrnet ettigi iilkelcrin istihbarat pcrsonelini qah$trrarak .fiirkiyc iizerindeki emellerine ula$mayr hedefleycbilirler B. flcr tiirlii ctnik -dinscl-mezhepsel kangrkhk gtkartabilirler. C. Toplumsal.siyasal-ekonomik hatla genelik alanlarda qahgmalar yapabilirl|':r. C- Yerel hasln ye yiinetimlerdc-iiniversitclcrdc-sendikalarda.krmu kurum ve kuruluglarrnda,krsaca slratr:.iik iinemesahip birimlerFe *El'Ki AJANf' ve .'(ll-Ktil.t'|t tN iN StiMPA'tiZANI!' ycri;tircbilir-lcr. l). UI-US-DEVLIIT yaprsrnr bozabilirler. E. Yaptlklan propaganda saytsindc laaliyet giisterdiklcri biilge halkrmn milliyelqilik duygulalrnrn kiirclmrsillr scb-ep olabilirlcr. F. Ulkenin tarih bilgisi verecek olan kurum ve kigilerine ulaqarak,kendi menl'aatleri do[rullusunda tarih hilgilerinin aktanlmasrnr sa$ayrp,yrnl nesillerin milliyetgilik duygularrnrn kiirelmesine sebcp olabilirlcr. 'I'iirkiye'dcki G. cfiitim kurumlarrnln igine girerck, bu iinivcrsite vc okullarda cfitim giiren Tiirk gor:uklarrnr kendi iilkelerinin sempatizanr durumuna getirebilirler. H. Tiirkiye'yi etnik bakrmdan biilerek dcvlctin hiiliinmez biitiinliifiine kargr giri;im iginde olabilirler I. Genqlerin kazamlmasrna tinem vererek, genglcre kendi iilkelerinde burs verip,kendi amaglarr dofmltrrsunda kullanabilirler. J. Ukede faalryet gitstpren bailiic[,ylklcr ve t€riir odaklamyla insan haklan konularr altmda tcmas kurar{rk hunlan maddi bakrmdan dtstekleyebilir, yurtdrqrnda seslerinin duyurulmasrna vc davalanndaki sijzde hakhhklarlmn dile getirilmesine iinayak olabilirler. 'l'iirkiye'dc K. ki azrnhklarr yiinetime ve mevcut diizenc kar'5r kr;krrtabilirlcr. 'l'iirk L. Ulkede misyonerlik taaliyetlerini yiiriitebilirler,bu fadiyctfur ile iilke iginde ve drgrnda binlerco vatandagmr dinlcrinden uzaklagtrrabilirler. M. Ulkenin kiiltiir kaynafr olan basrna sinsice girip,gerckli mali destekte bulunarak iilkc basrnrnda yabancr garctecileri araftrrmak,yetistirmck ye bunlaD giindcm belirlDyici olarak etkili medya iilke s,empatizanr kuruluslarr olarak kullanabilirler. N. igbirli[i yaptlfr T$rk NGO'lanna para vererck kendi yanlarrna gckcbilir ve yiinlcndircbilirler. 'fiirkiye'nin ulusal rncrli O. Yaptrklan gahgmalar ile kendi Ekarlan yelpolilikalan dogrultusunda

/tL'

politikalarrnr baltalayarak ener.jide Tiirkiye'yi batrya baflrnh krlmak ve ekonomiyc nctcs aldtracak olrn ekonomik zenginlik \$ynaklarrmrzm iir€timinin engellenmesinenctlcn olabilirlcr. O. Ekonominin temel taglanndan olan ve istihdam saElayaniizellikle verimlilifii ve karltltlt t'azla olan ka[ru kuruluglannrn iizelleptirilerek, kcndi qtkarlarl doBrultusrrnda satr$rnrnyaprlmasrnr isteyetrilirk:r.

AI,MAN VAKIFLdRI VE TURKiYE IIESAPL.{RI
'Iiirkiye'de ilk yabanclkaynakhNGO'1arrn dalrhmrnabaktr!rmrzda strayrAlman Vlktllnrr taaliyetggstefen alrnlktadrr. 'f0r'kiye'dc lli;rlcr ilitkisi ve ilgilcri srkgrl Alman Vakrtlarrmn Alttn rczervlcri(ijzetliklcBere,anla)ilc faaliyergddteren "AI-MAN VAKII'rl.Altl Vl'' geken bu Dr. Llablernito.flu konuyu dniineserilmif tir.Bu konudaki,ra;trma)arr ile dikkat " qok net ortayakoymu$tur.Kitaptan bir alrntraga-!,tdadrr. dzer IIEIIGAMA DOSYASI adlr kitabrnda TURKiYE ALTIN KONSEPTi VE BERGAMA OPERASYONU Federal AIman iktisadi itbirligi ve Kalkrnma Bakantrlr tarnfindanhaz,rlananv€ Ocak 1990'davayrnlanan "Tiirkiyc'de Altrn Konsepti"nde Sutalimatlar dikkat Eekmektedir: altrn yatagt, Almanya agtstndangdz u.dr edilrncr'rlcsl a. Eurogold $irketi'ncc Bergama-Ovactk'ta bulundugu aqrklanan girketlcrin di$eryabancr gereken gok 0nemlibir geligme Yakrnda, altrnaramataaliyetisiirdtiren olarakalgrlanmahdu. ycni alttn yataklannragiklamalan beklenmektcdir.Bdylece T[tkiyc, Bergama'!an Truva'yl kadar uzananEgc iligkin aqtklamLrlarla peq bulunmastna alhn yatagrnrn pege h rllndakionlarcaaltrnyata$rile tiim iilkedekiyLizlerce dc sarsrlacakhr. kaEtnrlmaz biqimdeve olumsuzyijndeA]maDekonomisiod(] kcndinr biI olumlu ycinde Aynt sarsrntr, hissettirecektir. Biilgqde ekonomik ve siyflsal istikrarsrzhErm koruyan ye siirdiiren bir'l'iirkiye, Almanya "tehdit" v(r "risk" agrsrndanyaqamsal ainemtagrmaktadrr. Mcvcut statiikoyu defiitirebilecck tiim gcliqmeler pratik ve rasyonel bigimde uygulamaya honulmahdtr. olarak alg anmah vc iinlem senaryolarr hazrrlanarak cn i ve durdurrr.rak radikalq€v.cciliginrlim s{iylemve ey)emlct ya5rlnre iQill b, Tiirkiye'de tlon arAmayr iiretmeyibagtan "Once Gtda Danrgnrt vc Ii.ylom geqirilecektir.Bu ig iglh FIAN ((food First Infoririation and Action Netwolk) yani Heinrich Biill ve Gustav Strescmann vakrflannca drrhct Agr", 1986'dakurulmug bjr iirgiittiir) gajievlendiLilmigtir... Kimya, Qevreve Madcn Miihendisli[i []i)ltirlrlclr!Tdcn tanliyetiyiiriitlilecektir.... Universitelcrin tilrlii lojistik destck yapabilecek Ankara'dahi GTZ Otisi'nc bilgi talepedilecektir... deneyimliakadcmisyenler Tirkiyc'de llan gahgmasl vermek kaydlyla, prograrnda olrnayan €k harcamalar, Izmir'deki Konsoloslugumrzdan nakii olal'ak giivenlikitnlemlerinden -havaaltntnda kar'Stlamadan de delcgasyontarrn ka4 lanacaktlr.TLtkiye'yegidecek yinc htvaalanrndayolcu edilinceye kadar- yine Izmir'deki Konsoloslu$umuzsorumlu olacaktu baglanarak avrtcit (Beklenilmeyensorunlarrnldzilmiinde balvurulacak yetkili diplomatlann adlafl ve teletilnlan, FIAN taraftnclan ynyrnlanacak delegasyonydnefgesindeyer alacaktrr). blr yapacaklarr gdstefilcn otellerdrgrndit, ba5ka ycrcle kendilerine Delegasyonlar, gallgmasr alan bdlgede, konaklamal,acaklardulDelegasyonlarm,bulunduklarl hedel biilgedc, aynt saatler i(indc yerli pcr."cnclin illcgal cyl€m yapmamasrna, aizellikle dc giivenlik giir€vlileriyle kargr karqrya kahnmamasrna iizel dikkat giisterileccktir.... Yerli elemanlara iidenelerin limitini FIAN belirlyccektir, Almanya'ya davct cdilccck l,crcl yiinelicilcrin, yerel liderlerin, yerel medya mensuplarmrn ve ycrel qevrecilerin ttim yol ve afrrlama masrailau Bakanhgrmlza ait olacaktrr. ve c. Pek Qokiilke(le olclplu gibi Tiirkiyc'deki xasyorurlistlerin, futttla.nterLtutlistleritt de merkel saldn yer nlatrlarrn Berganu'da Kitlesel cylentleringetpekLeStirilnesii1:in ( cr r, .rlrg. ((rr;i gt i'c Jutartrltklut t bulu urttntektadtr. iinelikIeiiq'|ahtuu.Alevi-(,epnikiiyii,nvl.kez:iis'liioIarakkulkn sistptnitrulsal ratel(Latlr:rnolun Siintiler yerinc.,protest izellikleri trcdeniyle J.qltrrnlal.r,Eet(evc,tiwle,'J'iirkiye'tle Da! kiylcri ltapsanurdu krbul uhleu Tepc sistemin dqlad.gt Alevileri kullanmak, rdsyonelbir ttrcih ol.rLctktLr.... Narlrca ve Ptnar kiiy, ovadaki Siinni ki)yleri ile kurEtlaEhnklt{mda ekonomik aqulu daha yoksuldurlar, boy kiiy, uygat biginu]e kazanrhtmst daha qol<tur.Once bu kiyledeki lerel ybtrcticilerir harcomaprosediiri.itre 7amanl.ort gerekmektetlir.... llJY ve BND'nin "Alevi llunanlan"rulan olustun an bit' DuusntarLlur Gn tu, lllAN biiryes tda opcrasyotrsiiresinccgi)revlendirilecektir....Zefts,\ltan tarttsnalonna asLt yol a{ nn),acakxr ve de hukonuto giilmeyecektir.... Operasyonun tiim evrcleinile as olsn bilgilendinne deiil, ajitasyon veprovokasyondur... Operasyonsiiresince kullan acak tiim sloganlonn, qevretili/e, labana sermayeyefutry duyarhhfi.[az.la olan sosyali\t,.tnar$ittt,nasyonal sol kesimin rahatga sahiplenecefiisdylemlerdenseqilmesigereklidir.... Antie,nperittlizn veyabanct sermayediiSmanh|t hu siiylemlerin merkezindeyer almaluhr.... Al.mutl,a'dt akre.dit.tliitll \ol bt qiitlctrl(rt '[iirkiye'deki ltdrcket..gcpinteleri isternultir. desrekvermeleri, balLcuLtrktrDrt LfV tdlitndtlan doErulMtsunda " Briiksel'.lekiDHKPC brgiiti de.opcresyonadestekvetmeyikebLtletmiStit Ensritiisiiniin verilerine giire Tiirkiye de ki altrn rezervi 575 ton,tahmini alhn potansiyeli isc Maden Tetkik Aramar yrlrndr2-05 ise TLlkiye'nin Altln ithalatr 1994yrlnda 48 ton,2000 ief,eri ise?0 milyar dolardrr'. 6500tondur.Palasal

') {' :,1

tondur.parasal de[eri 2 milyar dolardrr. Almanya'ya bakacakolursak,bu iilkenin 1998 yrhnda altrn stoSu 100.000tondur aynr yrl diinyadaki altm tniktarr ise 2600 tondur. asrl i;te Almanya'mBergamaile rizcl olarakilgilenmesinin altrogrkanlmasrna ve kaigrq'rkmasrnrn scbcbilrudur'."
I

Almlnya zarar':r Yeni irltrn arzrnrnoluqiiasr ile altrn fiyatlan dij$ecekve alLrnarzrndanbiiyiik paralal k.Lzanan ugrayacakhr. GiBi qevrekonusunda derece son hassas i.ilkeleri engcllernesi konrrsrr sozAlmanya'nrn; ABD, Kanada,Avusturalya hedefol:I ak, 1U ltKi) l'l, Ptil{U. ve istcdi$iigin kendisine olmadrgr diinyaalirn iiretimininartmasrnr engellemek GANA VE HINDISTAN gibi iilkelerisegmigtir. Bunun2 sebcbivardrJ; A. Ru iilkclerin mcdyasrnda vc sivil toplum iirbiithrindc harrkete geqircbilecefi yeterli sayrda etki aianlarrna I sahip olmasr, B. Bu 4 iilkenin, drt miidahale yolu ile kullanrlmaya niisait etnik dinscl,mezhepseltarkhbklartnr gok iyi bilmesidir.

O

ie NGo'r-ARrN iMizDEKi yERLi vE YABANCT rEr\{siLciLERi
ydntemleri hedeflerjnin ve Yuktlrda NGO'latrngall$ma dzellikleQ,Ir,G,M.ve N maddelcrine srlandrlr maddelerden bakr[1rsa dzet o]arak "igimizden birlikte galgabileceklcri kigi ve kurumlarr tespit ederek" bunlarla i5biIligi gorulmektedir. iEerisinde olabilccekleri ytptrgl aqrklamada konuylailgili oLalak Ilablemitoglul3 $ubat2002 tarihli Star gazetesinde bu $unlansclylcrrrcltoclir': "Kapattlmasr gereken vakrllann batrnda, Vakrflar Cenel Mtidiirii Nurettin Yardrmor'nrn ydnetim kurulu iiycsi 'I oldulu Tiirk Demokrasi Vakfr bulunmaktadrr.Yardrmcr suEi$lcmcktedil ve gdrevdcnahnmahdrr. iirk Dcrnok|asi hp Vakti'nrnBakanlar Kurulu kararrile yrllar dncealmrqoldu$uyurtdrirr faaliyetizni, egitim,bilim, sanat, vc siLirlrk ile alanlarr srnrrhdrr,.."(3) ytikselcn gclici boliicii yaprllrnmaLrIr, Dr. Nr:cipflablemitogl,u bu Ealrtmalan, tiim kLrt;rsrncla Oumhuriyctilr ulusluarasr ve istihbafat drgiitlerininyaprsrnr, konusuy{prlanmalalla birbirleriyleolan ili;kiLcrini,Iiu kilc sdz "'l'iirkLiigtin yerli iizcrindeki ortakqalr$malarrnr, igbiilikqilerive Bagrlnsrzlrk Miiclrdelesi" olaraktanrmlanabilccok UlusEulugunu, Tiirkli.igiin geqitliyerlerindc tijrlii defalarkar-gr kar$rya soykrnm Krnm'dave diinyanrn kaldrgr AlaEfk cirncklerinive bunlata kargrdireniqini anlahyordu.(4) Bu qah$malarndan rahatsrz alkadatr olan gevrelerin varlrlrndankendiside Almanyaseythatiesnlsrnda haberdardr.Son yaklagrk olarak bir ay sonradabir suikasl inang I$IKLARA gatnderdigi mesajdr $unlan soyliiyordu.Bu mesajdan sonucudldiiriildii. "Almanya'dangegtiliniz hajla Doc.Dr. x. x.x.'nin x. x.(Aluanya)da yttynlanan yat.larutt gijntk:tirort,utt. d.bnen Avruptt'yt veAB'yi en ili bilen Ke,nalist meslektaslanmarastnda buluttu:,or. YaaLaruu yer verebilil'senizgok sevinirim, izin al,:hm.Bir buska dosyadada line Almturya'dayasayatrx. x.'nun ayni gazetedeQ&artlaz uruldan baz. arD gdnderiyorunt Kezux. x.'nat !a.:tlurrtu t[tt gdnderiyorun.Okuywtca bana hak verecek:;ittiz. lufto bay Alnanlta'dan tl6nd n,Stuttgart ve Karl.srrfu'de iki Bu konferans venlik, tutfuklanmadan, gibi stntr dt\t ed.ilmeden ama izlenerek, laciz edilerck geziyi tnmotnladtk. Abtwnyrr.'da bi.t:.int tliisiinen vr: Jtt.:.tn htrli CLlrthar4'etdy.lmt var. Bu yttu.Iur b[r at anda bir kt)prii,tii de olustuntcaktr.rSelam ve sevgiler.2l Kasnn 2002.Necip"(s) I
l

Ar)L,NAIJER vl:'rilnr D|lNroKra v \ KFr \si KoNRAT) v,rrrr
vaklflannbir gof,unun layda vrrf. 0ncelikleyurt drgrndaki siyasiparti vakrl'larr olarakgdrcv yaphklannlbelirlmckte ADENAUER Kimdir? 05.Ocak1876yrlrndadofiduhukuk ve ekonorni iiniversitesinin aq]lmasrndrki KonradAdenauer egitimi gctrdij:Koln katkrlaundandolayr kendisine politika,tip,felsefeve hukuk dailarrndatahri doktorluk snvanr verildi.Prusyasenarosu daimi iiyesiolan Alman devletadamrl967yrhnda6ldti.

258
KONRAD ADENAiIER VEXNI tn reformllrt,parlamcntolat altrnaalrnmasr igin yaprlacak ...Vakrl, hukuk dovletive hukukuniistiinliigiin0lgiivencc g,e(eklcf bilecckhcr' gevreyc piyasaekonomisi tire dog.ultusunda saygrl bir sosyal kurulmasL iglerlikkazanmasrnr, ve gergeve ivme kazandrriln tiir ekonon)ik, sosyalve gevrecirefbrmu,yurtta;hkegitimini,kLrlkrnmaya tarlla nr olLrurlu kuruluglarrn destekler'. toplumsalgruplarrn, brgiitlenmesini etkileyebilecek iiteki tdli Mahkemelefi, partnerleri, p hiiktimetler, Anayasa KonradAdcnauer Vakfr'nrn siyasipartiler, rlamentoliu, kuruluglar,barolar,yerel yajnetimler,yerel ydnetim birlikleri, e$itim vc araqtlrmaenstitrileri, i$verendrgttlcli \'. orgiitler, yurtta$hk gi! i$imleri ve medyadl|. sendikalar,kooperatifler,insan haklafl brgijtleri, kadrnorgi.ltleri,Qevreci ($|rr.ko rftL.orr!.tt. vaktf amuqlanndan almn $nr) ga|gmalarrnda f iirkiye, KonradAdeqliuer Vakfr'nrnuluslararasr sr!rrhklrbiL (jlkcdir. 'fiirkiye'de vc yrhndan Vaki'r,Tiirkiye'dedemokratikistikrara demoklasrnirr 19133 aktifolan KonradAdenauer beri kttklda bulunanlrortiirgelilmesine hizmete+en,Tnrkiye'nin Avrupa Birli[i'ne poJitikve ekonomikentegrasyonuna faaliyeli ve kurumu dbstekler. Konlad AdenauerVakfr'nrn faaliyetleri Tiirkiye'de a5alrdabelirtilen hedetlerdofrulLusundadtr: lln iLltd*nrr)lifaiik
jtll lltj.i.

lL l c r r l m i x l y i r l i i I rl r i l : l c n d i | i l a r o \ 'i a \ ; r l r l . r n ( i r i r l r n r . r i \ r f t . r k p r , , r r ..i' f i l r k i y l j ( i a ; c l * c i l c r { i . ] n } i , \ r : i l i : 'l'iirkii,e v O I t * f ) l g c k l iS x n a l - i r : i l trri : l c : [ * , r ; K L I ! i l k c O r t aO l g e f i l i ; l c t m c l c f i n t e t ! i k i . ( I O S Y t ) v ( r ! t a k p f o i c s i X{rslck Nlensuplan ve }'iirtlicihr Vakti) Kii(ilkVc0|ta()l\'ok1ii6letnle|cr.inKirradcn]zl'ilirlnrlnirki1bil1igiil1'e|ll[.|lli'lt1'' tliizc lTukulidorloti vc tlcnlokratik l o ' l U n , ] r l] - a p t L i i n d l t ' t l t ' l a s t l ' c , s a . 9 l u r 1 a s t l l ' l l i r l a s , ! ] t i i l ] i i l i i t t | l l a r { l ] ) V o r t a k i ollnuy tr.) \ \\)t v).kottratl.ort!,trYokr i Sh I igr sat.fitsuulott f bultrnan qok yc|li si!il gdriildi.lgii bit iilkemizdede laaliyetlerini siirdiircn Alman vaktr i)c igbirli$iiqerisindc Yuk,rnda igle|.indcn an iEinTDV'yi yani Tti|k DemokrasiVlklinl su k)plumdrgiitlibulunm+tadrr.Bizbu noktada inceleyecegiz. .fDV I'URK DEMOKRASi VAKFI

akademisyenve gazctecitarafrndankar Tiirk Demokrasi Vdktr, 20 $ubat 1987'debir grup siyasetqi,i$adamr, Vakrl',temelhak vc giitmeycn sivil toplum rlrgiit00larakkurulmu5 bir olup, srnrrhve seqkiniiyoleresahiptir'geligtirilnresini hiirfiyctlcliqindeins4nki$iligininserbestge saglarnrk igin istikralh bir dcmokrrsininvalittrlmrsrnl.L yardrmcr olmayagalrqyaktadrr. 'l maddi destekllrnaktrdrt. Ilu clcstck, DV, dz kaynakhrryanlndaQeiitliyerli vc uluslararasrkulum ve kuruluqlaldan bclirli bir katkr ;eklindeoldu[u gibi, yaprlan ctkinlif,iveya bir projcyi destcklemek;icklindc.lo bir her yrl ddenen olabilir'.Mesela Konrad AdcnAuer Vakfi her yrl belirli bir qahgma programt kapsamtnda katkrda bulunmaktadtr. National Democratic Institute,sadece ortaklata diizenledigimiz ctkinliklere katkr yapmaktaclr. qaltgmalattnr yapryor. VakfLmrzrn takdir edip Avmpa Birli[i vc I]irle$mi$ Milletler ise projc bazrnda sponsorluk bulunanlann katkrlarr haftalk ctkinliklerinigindedegcrlendirilmektedir. ise bagrgta 'l DV Birgok Ulusal Sivil Toplum Kurulu;larr ile i5birligi Yapar: T i r r kS r n l y i L iv e l 5 a d l r n l a lV a ( l i ( T U S i A V i r Tii|kiye Ekonomik ve Sosyal Etiidler Vakfr (TllSEV) Vakli (SiSAV ) Sosyrrl nrllstrrnmlirr Sryasr T u r k S a n y i c i l c rv e i g a d a m l a D c m c g ii f U S l A D l rr lktisadiKalkrnmaVakti (lKV) Tarih Vrkfi Tiirk Diyunct Vakt'r (TDV) r l u r k D l n y r s r A r a 5 r r r m r l rV a k l r ( T i I R D A V ) Tiilk Ocaklal Libef^l DiigiinceCsmiyeti f iirk q^evrcVakf'r Noktr Vakfr 13eyaz Ankara GazetecilerCerniyeti Bilgi Vakfr Tiirk llukuk Enstitiisii

2sv
AnkataS.M Mali MiigavirlerOdasr(ASMMMO) 1 u r l i y c S a n r r y i iv c i q r d r m l l l rV a k l l T T U S i A V i I 'IRT vc Gcnglik Vakfi Qocuk Dr$PolitiknEnstitiisii 'fDV Ayrrca ltirAokrStqkin Uluslararasr Tegkilatlarla da Iqbirlilinr: Cirnrektodir:
I

K ' r n r r r j r l e n r u eV l k l r { K A S ) . A l m r r n y l A l Ulusrl DemokrasiEnstitiisi.i(NDI), ABD Milli DemokrasiVaktr (NED), ABD Uluslararasr Cumhuriyet Enstitiisil (IRI), ABD lJluslararasr Diyalog Vakfr, (IDF) Hollanda (OSCE),Avustr.rlya Avlupa Giivenlikve isbirligi l'egkilatr OzelGiriqimlerMerkezi,ABD AvrupaBirligi (EII) AvrupaKonseyi D e m o k | l , iv c S c g r m l r d r m r F , n \ t i r i i stitiD F A ) . i ) v e q Y Avrupa AraptrrmaToplulu!u (ERG) U l u s l a l a r l s r l l k l ' I i r r r i y e t l cv i H a k l r r rC e m r y e t i . v i g l e i H rc Uluslararasr GeligmeYiiksck Ar FtrrmaVakfr (FA.CID) Fricdrich Ebert Va$i, Almanya Friedrich NaumanVakt'r,Almanya HansSeidelVaktr, Almanya 'fiirk Ara$hrmr Mer(ezi, Almanya R M S i s t c m[ e ) k r t r t l i l r l Ilazr Yayrnlan 2002 Cyprus vs Cyptus (BrlzDl A karcttll KomiLRitif) 2002 Uaiincil Dalga: Yilminci Yilzyrl Sonlarrrrda Dcmokratlaima (Cev. Prof.[,rgutt Oz.budun) 2000 Demohasi Dtrsyasr( Ktnril B. Raif) l0go,Ds6eft1"5i insanHallllr El Kitabl l/r.ran vc Ddg/Ni'..!ti Polotl 1999Demokrasi insanHaklan SerisiIV: "Tercjriz-m Organizc vc Aln.ll.nt:a) ve SuElar'" 1Tirk1e,i14ili:tc l: rLttt.tt:.ro, (7 D\/) 1999 Krbns Tiirk Hukuk Dosyasr(Haz.: Kamil B. Ruif) 1999Tertjrden Huz\r^(T rke, ingilizce, I"runxrca, Alnanca) (|'DV) 1998Dcmokrasi ins4nHaklarrSerisi-I: "Demokrasi insanllaklarr Egitimi" (Pr./ Dr. Sarat llii\iikket. \o: j ve ve l q Q S c m L ) ( r ' t v e i n g a n a l l a r rS c r i s i. i l : P o l i s l cD e r n o k r J iv e i n s , r n I l a k l r l r ' ' r f r r nD o q .l \ . l l d t l l b r , t l t t , l D s H i l Bahar) 1998Demokrasi InsanHaklan Scrisi lll: "Tiirkile'de insrn Hrklart" (t/ar.: Kanil I|. Ilail') ve 1998Numanltights in Turkey (Ha2.: Kunil lJ. Iluif. iltliunDo[L Necati I'oLat) 1998Krbrrs Tiirk BirsrnDosyasr -1998 (Haz.: Kanil B. ltaif) 1998Krbns Tiirk Kalhlnma Dosyasr lg91 (llqz.: Kamil B. Rafl I998 Tiirk (icnEli$indenTeriire Cevap (7Dlr) ( 1 9 9 7A l t r n i n gP o i n tj n t h et l i s t o r y , ' f A r m e r u r / n . g i / i . . , ,l i i t k E . ) l y n s i t r A s l o d 199?Milli Mi.icadelo Dijnen)i vc sonrasrnda !\!4!!]I! vel)emokrasi(D,. M. GaLilt llaysun) ve 1996Dcorokrasi Eleqtirilcri(?DV) I (l 1996Demokrasi, insanHaklarrve TercilUgliisiindc TLlfLrye (fii,(i., hryiliice,Irrun.stTcrt, Almuuca) DV) 1996 Diyalog SiyasetTeorisi Dergisi (7Dy) Son olarak ;

YONETIM:
BaQkan: Iliilent AKARCALI (isranbul Miiietvekili) BapkanYardrmcrsr: Prof. Dr. Frgun OZBUDUN Gcnr:lSckrcter : Murrr $ENGUL Yiinetim Kurulu Uyel€ri: Gdniil Saray ALPHAN, Miijdat KAYAYERI-I, Kamil BA(;CI, Emre KOCAO(il.ll. MchmetN. GOK Uencl Krnrdinatiir: Kamil ts. Rait vakfi ile srkrbil iLigkiqerisinde bulunmakta hattabu vakltianbclirli Ooriildiilil gibi TDVl,KonradAdenauer aldrf,rnr dcjncmlerde maddiyardrmda aqrkqa belirtmektedir. l]lllsnt Bir d(jnemEski turizm,Saghk SosyalYardrmbakanlr[ryapanvc Bilgi iiniversitcsi ve kurucu-yoneticisi l)V'nin de kurucubagkanrdr. AKARCAI-I rynl zarnanda'l

l

2,9
'fLim rgrdu bir BiLCi UNiVERSiTESi tartrqmrlarrna baqka bu aynnhlarlbelirtmemdeki sebep son zamanlJrdaki baknak igindir. kimler yok ki; oldulu Bilgi liniversitesinde Bilindjgi iizerellillent IKARCALI'nrn kurucusu M.Ati BiRAND,SARIbUL,Mehmet ALTAN, CcngizQANDAR ...v.s Son bombalarrndan biriside Tuna BEKLEVIC. Bilgi iiniversitesimczunu olan IfEKLEViQ ile AK-4RCALI iliirkisi aqikardrr.

Pjlttbrmununda iiycsidi[. Trtna lleklcvig'in kurdu$uEkonomistlcl r\karcahaynrzamanda ANADOI,U'N{IN Gl'lNC Lll)lrllilEIlI gerekJyurt iEindegetekse ABD'dc yaphgrqalr5rnalarla Sond6nemlerdc 'luna llllKLIiV tQ son olarak galr$an bu nedcnle ve bazr\i,si ve kulumlarlailiSki igelisincgilen harcketioi tanrtmaya 'l yLrpmtg oradakiGenq iirklerinaklrntgr:ltncI: vc gidelekgalrqmalar BeyazSaraydanaldrfl davet iizcrine tiu tilkeyd. yiinclik faaliyctlclidcvarr' y4nr Qahfmr$trr.Bu Eah$malarrnrn srrayurt igindede 2023'iinLiderlelini(!) belitlemeye etmektcdir. Son olarak gcgtigimiz giinlerde Kerkiik'te Cumhurbagkanr Celal TALABANi'nin Yardtmcrsr .lalal .lawhar AZIZ, Erbil'de Mesut BARZANi'nin Yardrmcrsr Kemal KERKUKi ile gajriiqmiig.Brr toplantrlal dnces-indo Tiirkmen Cephesi, Kerkiik i9 adamlarr Dernefi, i'atih Torunlan Dernegi, Musalla Spor Kuliibii, Friends of grubu, Kerkiik Universitesi yctkililcriylc Ac$itli toplautrlar gerqeklettirmiftir. f)cmocracJr' Ustelik bu gezilerindorlldvgiiylesaizeden yinc aynr qahrsyani Biilent AKARCAI-I'dtt. normaldit sonraaklt setimher Tiirk gibi qu iligkiyi kurmamrz P,ayet Simditiim bu yazrlnnlardan l)f. aydrnrrnrz Nccil) ve yukarrda ince)eycn belgcleyen amaglalt belirtilmiitir.Buamag)arr 1-AlmanVakrflalrnrrl kimsc suikast]n sorumlu\u ayrlntrdan ijldiir0lnriiitlir.(Bu 2002 yrhndau$rudrgr suikast biI sonucu IlablemiLoSlu fLirkiyeilc ili!kileri igin kaynakolarakvcrilmi$tir'.) gunlaldl gibi bir sonucuna ulaqmasrn.Bu bilgi Alman vakrflalrnrn do$rultusunda qok kiSivc kulumla (sivil toplum ijlgiitii) iiitkiyc bir Vdkli da bu amaglar 2-Konrircl Adenauer 'l Vaktldrr' .Bunlardan tancside (bizim ele aldr[rmrz) DV yani liirk dcmokrasi bir ,o,irmcktedir 3-Tiirk Demokrasi Vakfi Kurucusu vc baSkam Biilent AI{-{RCALI aynt zamanda }!ilgi i lnivcrsitcsi kurucusn vc yiineticisidir.TDV aym zamanda AGL Anadolu'nun Gcng l,iderlcri harckcti vc flkrnomistltr I'latli)rtrru baskam'l'una Beklevig'in qahgmalarlm desteklcnektcdir yLiriitmektcdir(Ozrnsoy) aldr$rdestekle galrSmalartnr bu dolaylrolarak ARD ve AB iilkelerjnden 4- Tuna BekJevig etkilemekiizerebir dizi 6zellikleTtirk genglerini ve 5- Bu destekle ABD'den aldrg davetleAmerika'dayaqayan diizenlemigtirtoplantriar bulunmuStur. ilc 6- Sonolrrak Celal Ti'labanivc Mesut Barzani'ninyardtmcrlarl gdrirqmelcrde Kaynakca: f /) Hablemitoglu.org (2) Alman vakrflarr Bergaml noktast-2003 ve (3.)Yab.rncr vakrflarakargr qlkmasr gerekenlcrM.Btyraktar /4 ) TTlhlcmitoro.lu.e,rfi/ilmircl (5) T{rrblemitoglu.com/inanc.htm i.IgLklar

B i R L i KV E B E R A B E R L | K o L U N D A Y Ataturk'r-ln Cumhuriypt'i emanetettigigenQlik sizlersiniz,bizleriz Ataturk'Lln omanetinc'sahip ; Etkaltnr.. Atatrirk diyorkt: "Ttirkmilletinin karakterine adetlerine uygunolan idare,Cumhuriyet ve en idaresidir(1924). (1933)" Cumhuriyet rejimidemek , demokrasi sistemiyle devletgeklidemektir. Bugiinedek biz halkr,dinleyen partiyoneticilerine olmadr.Oy verme zamanrkimilerinin krztp,sandrk basrnagitmemesinden hangipartiyeoy vereceklerini de bilememelerinden,kimilerinin ,kimilerinin bilerek isteyerek(Stinku qa|qtrklarr ,halkaiki lokmaerzakyardtmtyaprp,kar$t||0Ind:r ve sistemli igin oy partibagrmtza gegmigdurumdadrr. dilendikleri ) bugUnkU igin iktidardaki B u d u r u m a r t r kb i r g a r eb u l u n m a s r n zn m a n r e l m i g t i r . g a ra Ataturkdivorki: "ig siyaseiimizde llkdmizolan halkgtltk,yani milletin bizzatkdndigeleceoine sahipolmasresasl ile (1921) Anayasamrz tespitedilmigtir. ULKEMiziN ORMEZDEN ELiNEN ORUNLARI G G S En bagtahergunSdhitolan askerlerimizin haberini almak,gok basrnabir sorunve buyukacr .Bu bagfu gerekiyor. artrktrunabir son verilmesi gekenhalktnsorunlaflda gdzardr GeQim srkrntrsr edilemez. Aynca, yagadrklarr, Qittgilerin yaqadrklan, Engellilerin yagadrklafl l-lastalann hastayakrnlannrn ve , giddetolaylan, Okullardaki Z a m l a r l a e l e ns o r u n l a r , s o r u n l a r , s o r u n l a r . - g gerekiyor. Hepsinin gozUme ulaglrnlmasr Ataturkdiyorki: "HLlkumetlerin icraatimenfiolup da milletitirazetmezve cnu rskalclmezse{dijsr:rrmeTss)bi.rliln kiriri ve kabahallere i$tirak etmigdemektir.(1920)" HUKUMETiN BA$AFIStZiCRAATLERI / Kendiiilkesinde soz sahibiolmayanbir ba$bakana sahibiz. SankiAmerika'ntnbir eyaletigibiyiz.Amerikahlan n haberive izni olmadanbizlercncfes

aldrrmayacaklar ngyedevse"enra yan;lryorlar.Tiirk ndiKr'bulldtlTfi?ii*vtiii6zrsizterlruna asta ,eok i?in v.emezsiniz.Askerimiz iTin buna asls yslrns7. $
(Frndrk ve yaganan konusunu e$itimkonusunda da sorunlarr sizlerya da yine ben ilaveedebiliriz yapmayaltm .Ekleme dersenizbu kadaryeler derseniz .pekiderim) Atalrlrkdivorki. "Tam bagimsrzlrk delitdigizamansiyasimaii,iktisarli,a.ili,askeri,kuliurel vs. Hef husustatam bagrrns!rIk, yoksuJ]irii lam serbesilik demeklir.Bu saydrklar:ir nerhanai r;rn birin{lebadtmsllLk1er n g v e m e n l e k e i i n e r q e k n l a m r y l b r l l u n e qj m : j H l r E n d ay o k s r r n a i r n a sd e r r e k l i r . " q t j a a h k ; ,mrllei {l i S i Z , M U H A L E F EY O N E T i C i L E R I N D E N K L E N T i L E F i N N i Z T BE "Bu gidige "dua'demenizi artrkbir bekliyoruz. Ulkemizin sahipsiz olmadr0rnr iktidardakilere drg ve vatanrmrzrn gdzleriolanlarbunuanlatrnrz,lrltfen. rilkelerdeki uzerinde yapabilmeniz Ttim bunlarr igin birlikve beraberlik iQinde hareketetmenizgerekmektedir. t"rt.'r tz;AKP yonetimibir dahakiseqimlerde oy alrr. Sizler,muhalefet olarak bjrliplsad zor gibi nma ,dedigimiz dnce kendiiginizde parti liderleriyle ba$abag:r verip, bu ,sonraCa dioermuhalefet iqin r.llke bu rllkeinsdnriqinsizi kimsenin bOlemeyeceoiqoounlugu saglamaltstntz. qok kolaydrr.Desteyi SizleregUveniyoruz.Bir gubugukrrmakherkcsiQin tek ktrmakise Qokzordur. Haydigelinbirlikolun ve oylarrb6ld[irmeyin. Ataturkdiyorki: "Btlytik yuksellmektir.Bu yalnrz en davamrz medenive en mrirelfeh milletolarakvarhgrmrzr yapmrq kurumlannda deoil ,dr.lQuncclerinde inkrlAplar koklti olan bilytikT0rk milletinin dinamik idealidir.Bu idealieh klsa zamandabagarmak fikirve harokoti igin beraberyrirutmckzorund:ryrz. YAPILMASI Gf-REKENKANUNDLGiSiKLiKLFNi

2sLi

- Anayasa yaprtmatr, de!igikligi|mutlaka -Y.O.K.Kanunu de$igtirilmcli, *Seginm Kanunuyenidendrizenlenmeli, "Kadrnlara gocuklara ve tanrnanhaklar,yeniden yaprlandrrrlmalr, .lS Kanunu yeniden (kadtnve qocukiggilerin duzenlenmeli haklarr,cmeklilik s0resive ya$tgozdorl geqirilmeli), .Engellilere haklaryenidenyaprlandrrrlm4l (hayatdntindekargrlagtrklarr tanrnari engeller ortadan I kaldrrrlmah). Atatrirk diyorki: " Dllnyadaher loplumunvarolu$u ozgrirluk hakktve istiklali uygareserlerk: ,sahipolduguve yapacagr orantrlrdrr." ' ' H E R H A N G II R A M A C A B iQiN QALr$AC46rz."

AK ULA$MAKLA DAHA iLERiYEVARI\i ,YETiNMEYECEGiZ.DURMADAN

AYBIJKE HAREKATI
limekgileri)I'Iarckltl/ Grubu Ulkenin Kalktnmast ( Ana YurdunBdliinmemesi, (bahadrr), yiEit,cesurkar'|rh[rolmaklabirlikte koruyucu veyabrike:Ejdcrha,alp, bagatur Bi"ikc

)

ilrtffi

lli"l[i

"Ay'rn koruyucusu;(Ay gelir' halesi)"anlamlna

"koruyucu" cla bu anlamrndr kutlanrldrfrmla rleiir I]i.ike alp,aygibi yi[ir" demekrir.

l3eyler, 1 i 'fiim llllz yiil'iittiiniiz tiim faatiyetllrinizve ttim kadrolartntzla Varh$rnrz, 9ah$malal siyasipartiler'. iizcrindevatandiyt: refahve mutluluEtt, bizlc;'in olup. bizlornam ve hesabtna temsilcisi bizlerin siiccrc insandcnencanll var oldu-i.tl diinyatizcrinde ve topraklannselameti bu topraklarrn bastlgtmlz adma ... bi ilimizin devamriqin dir. topralln adr Tiilkrye'dit. Biz ona Anadolu Biz bir milletiz.iizerinde yagadr$rmrz Biz TUrk halkryrz. Dilinriz AyyrldrzL bayra$rmrzdrr. temsiledenkrrmrzr-beyaz Bizi diinya iizerinde demeyiseviyoiuz. Ybnetim geklimiz demokrasidir. Ti.ilkqedir'. Bcyler. Jl sizlcrinsiiz vcl bizlctiz. lJizlerindoflm bildikletimizdtprnda Siii isimlerinizolo.dk baq,*rra getirenler dediiirniz adtnakanunlarrmrz istediEimizi ycinetilmck yoktur.Biz ne gckilde harckctermehakkrntz yazrl metinlerle hep sizlere, hem biitun diinyaya ifade etmigiz. Beyler, istismaredilcrckyozlastlrllmak talafindan veyadihili ve haricibedhahlar yanhqanlagrldr Bii geyler mcmnunde[iliz. ig ve geligmolcrdcki gijrevyapmaqeklinizden ile Aqrk ifade,si biz sizlerin istcniyor. girliinen karelcr gozijmtlzegi.izclve dofr'u g6riinmiiyor. Iliz istemiyolrrz. konuqmak sandtkhagtnda galiba!.Biz artrksizlcrlcsadece yanhqanlagrldr Bazrgeyler bizim, su da, istemiyoruz-'festide sonrakonuqmak krrdrktan sizlercsu testisini jstiyoruz.Siz atamzdaiktidar vc rnuhalelct dediklerimiziaynenuygulamrnrzt sonrabizim Bu saatten pargalaraayrrdrntz.Kendi hak ve ve..4yrip.4 rounalttEii a. kentli kiSiselgortiqlerinizagrsrndan olar.ak ea baqladrnz. Bizlerin kannla aq olurket ijnde tutmaya meniaatleriniziiilkemizin menfaatlerinden sizlerin cepleri biiyiime[e bagladt.Konuk severlik binlerce yrllan beri tiim diinyada bizim ant]ma insan olma Eeklimizdir.Vanmrzr yo$umuzu konuklanmrzla paylaqmakbizlerin hak huzuntnda "Dutulr oradal" ediliyorsa Bu anlayrgrmtzdrr, istismar g,eldi.. bir binlerccyrldrr sdyledipigcrgeklerden kez dahadersalrnazamanr Atalanmrznr "Mcrhamcttcu kcndilerine lokma yiyccck,bit yudrrrrr bir olmayan, mtrilz dogar" llannacaktopraklarr anakuca[tntnsrcakL!,t kendilcrine koynunda kucakagan,Anayurdun igcccksuyuhrrhmdyanlara Ama getekcnlerdir. en nc sunulanlar demekistedipimiz iyi bilen vc bunu tiim diinyaen iyi anlatmasl gdliiyoluzki, al kuga[rnayolsunlarsakallgerqefinigoktangeEmtqtz' dcla biz-lel ki, lliz isLcycceksiniz. inantyotttz gegen yaklagryor.'Yine bizdenkimi scqmemiz-i Segimler ddncm,indc. higbirhig I yanlrq kigileriscEtik. Iygulamalanndan mcmnunde[iliz.'[alihirnizin Kandrnldrk.Aldatrldrk.Siz cdilmedivo ylpratrlmadl. edilenillke bu kadarheclcl ten6izsincemanet rqrrr iinti olu$turamadlglnrz gurubu.Aranrzdaigbirli!iyapma ahqkanh[rve kiiltt'u sayrnmuhalefet sizinAdr ve netlenoldunuz.Liderlcrinizigolu zamankigselhrr-s ihtiraslart, biilerindeyanrlmasrna I{ig k,rr'1r srcaklrIrnedeniilc hiq itiraz ctmediniz. koltuklalrnrzrn olan parti iqihaskrlara lidcr sultasr iqin tr boyunelmeniz iEindelil, bizlclin sesiolnranrz basktsrna grkna6rnlz. Biz sizleriliderlcrinizin iile sei isterken, liderlerinizin olmaktan [oltuklarzoturttuk.Ulkcmizin her yamndansesve renk olsun gidcmedniz. amilci ludur': yapmanlzlistyoruz.lluhar-r;lr[rn bir-hazu:hk igin geqkalmadan $imtli sizdenyeni dclirem sanrz,onlar yitre getirtlfiemek.Amlt sizler qok radikal'bieqbler Jrapmau AKPTliittiiiiltini ilifidlit ve hepinizsollayacak iktidaragcleceklkerdir. aritmctikoyunlarla I N a s rm r ? . . . .

TOK, AqIN HAI,iNDEN ANI,AMAZ (Bir taksi qofiiriiniin giiniilda;h[r) Ilen l}enkdy'dc clturuyorum. GeEengiin bir clostumla Kadkdy'de buluq;mak lizerc evdcn grkttm.lliraz geEkalmrqfim.Yine de qabugak minibiis ile giderim diye diigiindiim.Yol bir kenanndabekliyqrdum.Bir yolcu almak igin traflkte olmadrk qaklabanhk yapanminibiis)cr garip bir qekildehiq durmuyorve yolcu almryordu. q:cizemedim. kalmanrak i,.,in Sebebini Gcg gelenilk taksiyebinciim.Gciztepe'yc yaklaqmri;Lrk. giden minibiis EofOrii bilindil' OnilmLizde iizcre trafifii bir kdz daha katlettt.. . . O dakikaya kadar taksi qofOrfirie hiq kontrqmaruStrk. itilaf e<1eyim, adamrn yijziine hllc bakmamrgtrm. ile, $ofOrbirden,gok vurgulubir il-adc - Lplumstllr tstc oeol K (idziclinr ILeflekslJrim hakmafa zorlacl. Ijsmer, yorgun bir aclamdr. birden beni siiri.iciiye yoldanayrrmamafa gr qah yordu.Kendis'ine baktr Ermrhissctti. - 'Abi, bunlarrn hepsi bdyle" dedi ve ekledi "hiz de oyleyiz be abi..." kendini kastediyordu. Evet, cahil kalmrgl;lrnau izlei yiiz.hatlarrna sinmip,sestonunabitaz iirkck bir tlnr l(atmrgtr. Belli ki konusmak dcstekvermckistercesinc. iStivordu. llende bu bcklentisine - "lllkemizin baqrna geliyorsa, geliyor." dedim. ne cehaletten 'faksinin paylaqmak stel'gibi konugmasrna zemin hazrrladrm. Yorgunlu[,unu i kendisininrni. kirahk mr oldulqnu sordum.'I'amgiin kiraladrfr ve gilnde 24 saatEahgtrfrnr, ancaksabrha gekipbira kestirdi[ini sdyicdi, 03 arabayr kenara karqr ile 06 a;'asrnda bir - "24 saatyorgunolmanrnne manaya gcldi[ini sizlerbilmezsinizabi" dediI3irazkargtk, birdz buruk duygularlakendisinehak vcrdilimi ifadc elnre!,cqal;;trn. Ilildr:n benim elitimi soidu. Ilcn de matemdtik iizjk vc iEletme okudufumu, iki iini\,orsrLc bitit'digirnisoyledim.Ilunun ilzcrineokunrzrya, duydu!.usaygryr kitaba vc okurnuginsanlara qok anlatmak igin kullandrfr if_adeler abartrnrn dtosindc, hattagercksizdi dcnilebiUr-. Anr o [:tL sdzlerittim kiiltiiriinti ve samimiyetidolu dolu kullanarakvc iqtenlikle soyliiyordu.Scslcr geliyordu.Bu samimiyetikarqrsrnda, afzrndangrkyordu ama kesindiki, yiirepinden bir-azda "tJlusal qok dikkatli pro.jemizdcn ettrm. ona moral vcrmekiEin b:izim Kdy Ktitiiphaneleri s0z dinledive yine aynt iqtenlikve safhklasordu. -"Abi, bunu gerqekten yapryormusunuz?"Sadece emin olma[a qalrqryordu. llende, - "llvet !"ctedinai Biraz dahasistcminnasrlqakl$t1gr konusunda bilgi vcrdim. Ilir an gdzleriniyolda ayrrdr,denn derin yiiziimcbaktl ve -- " Abi saatledir uyumuyorumvc bu a1]u'trnfikte direksiyonsalhyorum.Yorgunluktnn bitmiqdurlmdayrm.Ne yapansrn qocukbabasrym.Allah qahidimolsun.$u an zcrrc 9 kadar yorgunlu$umkaldrysa....Ilcnim cehaletimsadeccbonim delil, bcnim gibi milyonlaflp. Abi hem kendim, hem onlar adrnasijyluyorum ki, bu yaptr[rnrz i;;t|n clolayrAlla,h huzurundamekAnrnrz anlanrrzsrnrz cennetolur'. Abi siz okumuEsunuz c a h i l l i [ i nn c o l d u [ u n u .I u m r d a m r n a n l r t t r n c a b i . O k u m a kr p r L t r r . r $ r i r S i i . , . b O a grirmez. Goniil gdriir. Aiiama ir),le bir baktrrrl ki, senin gihi $u koltukta dimdik "rgrn" durdurur. Sizler ':bilgi toku" insanlarsrrnz. lliv.ler "bilgi agr". IIig '1ok" olan halindenanlar mt? Allah sizdcnrazr olsun! Siz anlamrqsrnrz abi. Abi dircksiyoncla bc elini tipecektim.. ." olmasam, . Yolun sonunageldi[imizdc son konuqmalrrlmrz, onun o yoksullulu iqerindo bendcnpala gegti.KargrLklrtciclirn almamak, benimdehak ettilinden birazfazlasrnt vermekrsrarlarmrzla aldrk.verdik. - " nbi grinkip qok daraldrfrnda miyim? Rahatsrz etmezsem?" seniarayabilir - Bendeona l'Bilesin ki telefonumseninigin 24 saatagrkolacak."I)odim. el ne Candan krsmanrn oldu!'unubir kcz dahahissottln. qok giizeldi.Dostlarrmla yaqamak 0 anr paylaqmak istedim..

2sl
MASTERPLAN qahgmrlara grupadrkoymak. 1. Yuptlacak bir Kamuoyunda isimle bu anrlrrak
2. Bit kurmayfreyetikurmak 3. Bil porlalhazrrlamak 4. All prqeler tiretmek 5. Ar-Gc glubu kurrnak 6. Sahaekipleri,kurmak 7. ,Sanal hi.ikiimetkurmak 8. Ticarctyapmak 9. Medyn trLbrnr olugturmak/ Yerel Tv-radyo-gazete 10. lslihbarat servisikurmak I l. Sivil Toplum Orgiitlerinisisteme kazandrrmak 12. Orta ve ytiksekogreningenqlerini kazanmak gijhrcdcycli$ir. lJ. l-n gLi,,el Srsekler 14. Dualiteplensibiiqlenecek zorluklannaltrndaki ve giizellikler arnnacak 15. I YTL Yatankurtarma 16. Veri tabanr sistemikurmak i Kim kimdir?/ Sosyal ektik analizyapmak ve yapmak / Bu harekdtrn temeliglevi vardrr. 17. Siyasiydnlendirmeler iiq a. SeEili ddncminesiyasipartileribirlik olmafa davctctmek ve u konudayonlcndilicivczollayrcr eylernlerde bulunmak. b. Bu baqartlanrazsa, olugturulacak kamuoyunu uygunbir siyasipartiyeyOnlendirmck. dr$r, halkrnbilinglenmesini. c. Siyns€t birlik olnaslu, b(tltinmege ka.fr gitq birl;gi yapmrslnr srll;rDrek. 18. mmmm

(iclecegi igin senaryolaryazmlry n iilkclcLin irclccciini kugkusun en iyi yolu onq yaratmaktrr. Gclecegi biltt.renin yazdrgrsenaryolar baqkalartntn belirleri Siyasi,ekonomik,kiiltiirel, teknolojik gelecegimiz, ijzetlc tilkornizinbckasrigin kendisenaryolirnmrzr hazrrlamak zorundayrz. (rti Bu senaryolarrn bugiine kadar zamanrnda hazrrlanmamasr ncdeni ile bugiin Lilkenriz yrthk'Ge[i br|akrlrnr5irk bilgi "sosyrl ve (Know how) sahiptir.Atml$ sekiz yrldrr qagrn degigimi dofirultusunda birikiminc" tcknolojik" cijziimlcf tiletemiyoluz.G(jleneklerimiz "tnsanhakla[ni'biitiinlcttiremiyor,diinyateknoloiiyarrgrnda alirmryoruz. ile yet Ulkesini akrlt ile seven insanlar,her ne yapacaklar.sa iilkclcrinin genel politikalarrna uygun ve ckonomi, teknoloji,ciLS polilika gibi konularda milli menfaatlerc katma dcgcr i^aglal'acak hatta bizatihi yiinlendirecek uygrrl;rrnalar ve icclisindc olmak zorundadrrlar. L
I

Maalcsol,l.llkemizin sosyalve teknolojikihtiyaglarrntn ddktimiiglkarrlmrg hir dc[i1. Buna baglt krsir, ortn vo uzrrndair]r)n) "Milli" politikalarrmlzl heniiziiretmi$degiliz.Daha da acrsr, iilkemizinairf bir kiiltiil, ckrxomi ve reknolojiiStrllli alLrnda yiiksek sesletelaffuzedecekdurunda degiliz.Bunun en agrk ifadcsi,ithat ettigimizhor teknolojiiirilnil oldugu gerQcgini "Milli kaynahl.rrrrrllZr" iqin yabancrLalrn iistiinliigiiniikabul e.dip, akrl iidl,ivr)f know-how bedeli altrndaonlann akrll na olmamtz. BtLgiin borglarrmtz drg baglmslzhgrmrzr tchdidicdecekboyutlara varmr$tlrSiyasierk, tilke bajlrnrsrzlrilr iriilli ve mcnliatlerimizi konlmitkta zaala di:rgmiijj, hatta it birligi yapar hale gelmiitir. Avrupa Ilirlilli scvdrsr ildrnii 'Killtrrcl sr-tysuzlagrnadtn" yiISan)a Ote erki yozlalhlrlmrgikanunlanmrz tolllumsalsorunltlumlzlqdzmckten rrzakhali:,r,Lliiilririltrr'. .ljmniyetve askerite$kilatrmlz iizcrindcovnanan r,L' oyunlarlaiq ve drg iilkc savunmilrnlTzaatirdii$iir-iilmck istcnrncktc bLr tltnda klsnen dc olsa acr sonuglaryaganmaktrdrr. Ilcpsindcn daha da vahimi kamu vicdanrnda iktida|ciai<i ;linurrrlitril gaflat vc dcltlet igerisinde ytiksehnektcdir. oldugu kanitatleri Muhalet'et crlrz kalnrg, iilkc sorunlar qdzrtrrlriiiifcrccck rna kurmaktin qok uzaktrr. birlik ve beraberli$i

trrr blglllrsullli. liu ger\:ck n]entlcketirt rir'rltnri.'-la biltiiDbngrrnsrzli[lndarr kill]ritsrdr:r'nektir'.(I9,l9) !r)k..,!rn ''l{illiiirrdlc.in icrartl rnrnlj I 9l{))" igrir etrri; tlurrrcktir.( ak

i
IJlkemizi dlinyadaayncalrkh krlan dogal klynakliirrnrrz, mrdcDlcrjmiz,tarm vo su olitnakllrrrnrziLc cn biiliik r ilii zenginlillimizolan gcng niilusumuz vg Eagdn$ tekrloloiileriy kalama potansiyelimizarasrnda bitlik kurnra vc yrfanra giictirniiz gcqcngiin elimizdenailnlyor.Oysakibu rkrl ve teknolojikyetkinlik bizlcrdeyotclinccvar. Yrlnrzclr gcQirme her clrgiitlii deliliz. Ofgijtlencmiyoluz. Olgiitlenclirilmiyi:r'uz. jeopolitik konumuna vc rlzcliiklc ciiinylnrn gcng Ulkemi/-, sahip o{dugu dogal kayntklara, diinya cografyasrndaki nlifuslanndan birine sahip olmasrnaragmen, maalescf,r,arlrk iEerisindeyokluk gckme kaderine mithkiLmbrfakrLrrnf durumcltdrr.

,/ \C-

Diinya co$raiyasrna bflktrgrmrzdat diinya ktiltiir ve lnedcni),etinin saglily n, binlerceyrl, yiizlcrconrcdd]i!clir) olugmasrnr katmankatmanod{klandrgrbir baqkr iilke bulmak miimkiin de$il. Bizlcr bu sosyo ktiltiirel zenginliiin sahiplcr.iyiz. l}u poLansiyellerin birini kinetile Eevirccek hiE plan ve projelerimiz yok. Yapamryoruz! Yaptrnlmryoruzl

I

i)f{iillen c zxr]]'rirllrdrr. "1'lrrnl'' drtlc lrilisiiolilz l1I]:tinr\,Llr.-, A*rk, k vc gilqlii olmrurzu ve Uike|llizin tam bagrmsrzhgl halkrmlzrnreflbr vc soyumuzun hckast,DillefQezcngin, bolgemizde diinyada varhprmrzr kabul cttirebilmemize ba!]rd11.
l

liunun yolu ise, rilkclgenelindemilli giriSimcijik,tiikctcn degil, rireientoplurn olma ruhuru u1'lnrllnrrrrrzril.r1!lrlri. Yrllardrr uygulananyanhg politikalarlaiilkemif ekonomik ve'sosyll rgrdan yor.gurr hlle gctirilrniStir'. N4iili billik vc biitiinliigiimiiz risk altrnasokulmugtur.. Bijtiin bdnlaf millct olmak yapntlmrzgerckenlc|aqrsrndln 6nccliklcriiniri;ti;:rdcn gegirme yenidenyaprlanma getilmiStif. ve zorunluluklan Ilir komando ruhu iLe galrgarakhalkrmrzrnaydtnlanmasr, okuma aLgkanhkla|nr geligtirilmesi,Qagtn lcknolojrlqirli kullanatlk bilinr scfelberlipinin baglahlmasr. baskrodaklalna karqryerli iiretim, ycfli riiketim alr$krnlrklarnrnmilli dt; politikalar halinegetirilmesi zamanrdu. Kadtnlanmrzrninang ve destekleriolmadu millet olar4k bu aglr yiikijn irltrdankalkamtyrz. Ozelliklckadrnlanmrzrn eBitimineve teknolojiilc yakrnlagmasrna biiyiik 6zen gdstermeliyiz. Ulu (inderAtatiirk'iinkadrnlarrmrz dediEisibi... . .... . icin

F r r r r i r r r r r i .

., Yaprlanm iEinmodcl dnerisi
"Yzuatarr" Biz insanlar adrna"Do$a" dedi$imizblr ortamda, tarlifindan lanrmlanmrq kuraliaraltrndabiyolojik ya5arrrrrnrzr stirdiirmekteyizDiinya iize nde yagayanhiEbil canhnrnbu diiz-enin kurallarn drgrnagrkna gansrvc kabiliycti l,oktLrr. ' "Dogayr", elimizle tutup, gdziimiizleg(ircmedigimiz "Yiice YaratanrmLzrn" bizlelin algrlayabileceAi rnaddi "tczlhlilii olarakda tanrmlayabiliriz. Yaganrkogullartmrzrne kadar dolanrn kovdulu kulallara uyar'larsak, di[er deyi5le "Do[aya kargr nc kadar lz clirong bir gcjstercn diizenlerkurarsak, biyolojik ve ruhsal saglrillmrz kadarhuzur iqerisinde o mrrtlLr olur. Bu isc bizim tcnrclcic bir ya$am siirmemjzc zemil haztrlar. Tijm dinler ve dini cjgretiler veya dolilyh insanlal bu do$akurallanrr bilr.rcglc dogrudan 'iiNhi ve onun bizletesundt-t{u olanaklarrbu yOndebiling)i kul)anmaladavet clmgktedir.Iiu yiinlcndirmovc .9ir}fctlcrc. "qcvrecilik" ilem ndrnaemanetesahip qrkmak" veyr yaygrn kullanrmrile dc diyebililiz. lJn gcnel tanrmr ilc cloir,anrn sundu$ukurallan Lanrma, yaqamrnr onlan insanlr$rn kolaylaqtrrma anlacl ilc LanrylP dglcnme ir.lrnr yxpllltn qirlr!ln llLfr "bilim", bu konudaepek verenJerc "bilim dc adamr"diyoluz. Cogtafi konum, rrk, milliyet, cinsiyet ve din kirvranrlaflnrn tam0mendr$rnda bir "dog.l g6zlemcisi"vc onu bilingli iyi kullananlar olmak, bilime ve bilimsclli$i saygrlrolmak, scmavidgretjlcrinve bilimim insanlirnta$rmarlr lck Qalritr!ir !c " ortilk yondiir.Iluna tyktrr davranmak olan "hutirlblctdcn bilimscl n'rcczupluktanuzak durtnirk, ve irziindcliim'ilir.i,.:rinvi: qagd.rilrgrn"insanlrfaiqcisterdigi temcl hedeflcr.df r. Bu ternclkabullerl;lgrnda yapllanmamodclimizin "'I)oiayr Kopyalama lUodoli" gcklindcrilmasrnrozcn l.irsror'nrcli!i/ Oncrmekistedillirniz si.stemi drnek i1eaErklayabilitiz; tu (p.ollctik Bir olma Qekirdcgi dii$lnelim. Bu clma Eekirdegirdc clma agacr, c]ma bahgesi bir bir olma kabiliycti mokrruzdLn ynprst ollrtrk gizlidir).Bu elma gekirde[iniuyguntoprakta, doEruzamanda, do[ru kogullaraltrna, dogt1r siitc.]ctutiLrsak bir elma a$acrve bir elma bahEesi elde edebiliriz.Bu elmt allacrnrnvarlrglnrn Jlrnsr toprak altlnda,diier' ),llrsr ise 1o1l:rli Biz toprak iistiindeyiirijrken ve alacrn dallafl arasrnda iistiirldedir. onun rneyvesiniyerken,o clma iigircrnVur olrnirsrnr yoktur'. sa$layan kciklcriniash gdremeyizKiikleri gcirrnek rft]k clfiriIir!,acr ister ve topraglkazrpkokleri agr[a grkarllsak, Geddekuru dallardan olugan odun yrf,rnr bir kalu. yok edilcn rLlaEbit zanrrn sorra tclifaf,.:skiIr:|rsrnr Kdkleri yok cdilen agaEyalaylmaz-. ve Ama clallarr hatta gcjvdasi giivdeyiolu$tururve meyveyedainer. hepimizinbildigi bir dogr kLrr kuanabilir. Katklerve dallar tckrar ye$erebilir, alr Bu qemberidir. vc bir biyolojik yaqam
I

I

,LuL)

n)q

Koklefimizi korunrak,gcleneksel rlilli degeilerimizibozLrlmaclan gelecckncsillerimizetasln'rrk, ve onlan bizlcrc n I t - l l s ' "Ilaiika yok{ur'l btrakanlala karqtasli sorumlululumuedutVarh!rmrzrndcvamranlamrnda, . tiirlii elma yemc gansrnrrz 'tt:hlikr:lc|c "Iiirk Millctinin Kaiklcrini Ulu dnderAtrtiirk. "Genqlilc FliLnbesi" diinya var nldugunca ile aslll kurumayacak "VlrltSrmrzrn kar$lnasrlkorumamlzgerekti!ini Anlyaslsi'olrrak dr.izenlcmif bizlcrc teslim etmiltir. Yrtprlrtnrramrzrn ve hcr lgamasrnda "Anayasaya" bu adrmadrrnuyacagrz. 'bir ]lielcrin Heniiz yolun baqlangrcrnda bizler, sahipoldufumuz imkinlar bir elma gekirdegiolarak algrlamalryrz. ohn "l]ir-tck qekirdekten orman yirpmakistcycn" ki!rl{ril. Ilrl a$ag,bir orman olma" istek ve kararlrh[rmrzvar. Bizler, bir nedenle,"duygularrmrTrn" tamamen titcsinde, akrl yolu jlc mevcut ko;ul)alr Eok iyi deElerlcnclilip. birlcri milli "do$rularzincirini" tagryacal zinciri: I)o$r'uranrmlanmrs arrn(i()!c), l)o.itr hedeflerimize kurmakzorundayz.liu,doSrular (Neden), dogru sistem (Nasrl). doprLrmekinlar (Nercdc), dofru zlmanlaml (Nc zaman). dolrrr kltllohr gerekgeler (Kimlerle) vc sabrrlage4ecekdopru siireler... Bt zincirin tiim halkalarnrn bil,",ive bilincinde olrnrk "Yaprlitrrlrra olmahdu. Modclimizin"temelfelseti:si "(i(irijnenler" ve "G(iri.lnmeyenler" (Milli 6rgiitlenmemizi) Bu amLgla;Yaprlanmamrzr olarak kurmalryrz.A.Aacrrnrzrn j'.Giirlin.'nler'' tL5mr, .tg.1c;1_ dallarr, yapraklalr.ryreyveleri, kQFJg{i -'.GoIUpcyenlet"ktstnr.vrtnr "jsg als" r to:ikilatil loiistikdcsttik, sa$aya L, ' ol k . t c k n o l , r j ic q i t i n r s rk 1 . l u k u v v c t l c \ \' .( , l r n i r l r J r . Bu yaprlanma, siyasipartilcr iistii gtiqlil bir'"Sivil Toplum Kululugu/'fSK" nitcligindcolmahdrr'. Yurdun hc| il. ilq:t:r'r: kiiyijnde vaf olmah vc halk ile biitiinle$nelidir. l.ikononiik,giiciinii..KoBl'lcrlebirlikolarck,I1,{nJ|.vc5ilnJtl.ir|ilr|Jbiitiinle$e|ck'..Ticarcthanc1clzitlt:it.lcri.' "IliI Dev "Kdylorc egitim, itydrtrlatma lcknolr)ji " vo Iloldingin Bayilik Atlalf' geklindckurmahdlr.Sosyal dcstelini il(jtiirereksaglamalldlr "ALt Iljrimler" yaprsrile bi.iyiikbir vitrin olarak buzdrlrnrn iist. 'ficrn vc Toplum kuruluqu/ STK" geniqleyen "STK" ya b gL altr arasrndr organikllorcv b|tg,lan SosyalYaprlanma" ise buzda$rnrn olmahdrr. iiyelerile ticarcthaneler "S1K" "Uyelc|inin' tir{ri lirilli}ctl.flr rclirh kurulmalrve tiyeleri sosyalve ticari faaliyetlerle siirekli canlr tutulmalrd[. "lllus f)cvlet" olrna bililrci vr: seviyelerininyiikseltilFesi amaglanrrken, sosyrl faaliyetlcrlede, 6zellikler .rrcnglerde "Miifrcdatr" hazrrlannrrlrdlr. yaratrlmaltdrr. amaqlagajrsel, sorurnluluEu Bu i$itseldegeriyiiksekegitinr "Sivil "Planlama ve Ytiriitme Grubu" vc onn baglr i'Alt Birimler" Yaprlanmamrzr iqin ig tiiziigiimiizii, iidiil ve caza sistemlerimiziolugturmalyrzl',crqcklc$tirmck olatak tcsis etmcliyiz. 13unlarr

li

(Nedense l'tut iran'rn, NATO zirvlsi tinccsintlc l,tibnan'da ve patlatllan bombanrn hemcn sourasrnda ltr:r
\ t l o n t i kr i n ' e b n r c s i h t t e : S B ( n i n v n k t n l t r n n l r t i r t t r , r b ,b u n b t t sp , t r l t v , , r ) ; r u nr z i y a r , ' , ' t r n . t . , , l r r l H i t k b r r S u l i y ei l e s l r a t c j i k5 b i r l i g i " a p l c r l r n ad r r i r J L r y L r l Lbslu n d l d L i n l eb r s r r r r r r d' i l r L n L r l i r i ' 1 . : f l r ' \ :r l r - '\ i y S t r i l: u reklamedilmeyebaqlandr. ir-an Cumhulbagkanr Yardrmcrsr MuhammedI{rzaArif ile SuriyaBagbakanr Naci Otr-ialasrnda "bitzr "cephenin"; ger'9ekle;tirilen gdriii;mede; ozel tehditlere karfr" ohl$turuldu[u beliftilen ABI)'ye kar'gr oltnadtirkonusunda Suriye'nin AIID BtiyiikelEisinin CNN'devcrdi$i dcmcl-lcrisc: Suriye'ninilarr ilc igbirli[ini algrlamasrnda; iran'rnalgrlamasrna kryaslaince falklar oldulunu ortayakoyuyor. "ortak gdriintirdeki Iran'rn; ABD-Israil tehdidikaprsrna dayanmrgken; Suriyeile cephe"kurmrsrvr: hrrntr alenen beyanetmesilcepheniniqlevsellifindeqok., reklam deferine ijnem verdifini vc Suriyc'yi rryrrrra gctirdi[ini gdsteriyor. Ilir dii$unlin; "qok Iip,er dzel tehditlere" kar'gr cepheoluqturduysanrz; bil dtiqmanlannrzur bunauyanrnasr; sizin "dzel faaliyetlerinizin aksincg,izliolLrr. eLkinli!iniazaltan unsurduf. bir Bi)yle bir ccphe"aq:rklanmaz;
I

O, l lLt t-)

" a g r k "y a p r l r r a k stir k d i r { l l B u t i i r d z e lc e p h e l e r ;t i g m a nc a y d r r m lc t k i l i v i r ri s c ' ( O r u c k : l t L r s yA l m a n y a ) d r l qcqitlcndirrnc rnancvra llnrr r vc a bdylecephclerin aleniolarakilan rdilmcsi; tii.iyu,,rnrn hedefalunrnr geni$letme dllrndabir i;e yatamaz. I)ahada 6nemlisi; "iran'a Bu ccphcdncesindc iran'aslldrlmayrgerckli krlalken; Saldrrmak" ge4ekLcn Olugtur ulancephesonrasrnda,
I

vc A]ll)/israjl ikilisi; artrkIran'asaldrrryr katmanlandrrma Suriye'ye saldrlrp; Suriyei.izerinden "iran'r kamuoylanna bunu her gegengiin slkr$trnyoruz" olaraksatmagansrnr eldectmigtlLrnrmdalar'. iran'rn Suriye'yi1 "seni iizel tdrditlcrc kargl koruylc:rfrm" havucu ile drg srmrl haline getinnrsiq giirrtiifliiniizgihi sadecciran'a defil; iran'a liinclik saldrrr iqin zamana ilrtiyat'rolan AIJD/israil ccphcsinin dc qok iginc gcliyor. Ilatll lalslnlz; i $ u h r rh r ; r n d l y l z d r g r m r zi g y r z r i l e : "Tanrrsal" Tali hsellf[ir:ljei gklrs!liitglL Ruhbanlann {iniam&Haham) Fur)asrnda Ttirkler Yine SorLrnl III - 07 $ubat2005 Mollalar'la Haharnlarrn ve Kontrollii S:rvas Sena$lg r_-..-ll_{SebekeLel - 04 $ubat2005 ,Devlctlcr) Ya IVlollalar. Habamlarla Sava$ KonLrsLrnda AnlasLivsa I (Kerkiik - 03 $ubat200-5 Merkezli Senarvoya Falklr Bil Bakrs)

Tiirkiyc'nin giivenlik kurmaylanmn; israil ilc iran'rn aga[ldaki yedi amacr gerqckltEtirecek bir gt:rcktiliiiri olma ihtimalini ciddi olarakdelcrlendilmesi kontrollii savagsengyosu iizcrinde anlaqmrq t uleulumrgtrk. Ne;,di bu Yedi amaq: 'irun'ut,\'ii. (BLt tlevletin iran'tn kontrL)lnLle oldulrr; a) Ir-ak'ta iran'rnkontroliinde $ii devlctikurulacak bir ve ile nterkezlerinekary AIID ahernatif oluSturuyor"dezenformas\ottu pertlelr:necek tdhi diitlu tned,-ostnItL

I "ABD ebleh kt en erine lrak'ta Kontrolii Kaybediyrtr"ynz .nn yaTdrrrlorak,AIID'nin bttsrndunbcri ltu nmkro pLttnth.eclefledigi gerqe{t gi}z.Iertlen kaqtnlacak) (Malumunuz) b) israil'inuydusuhir Kiirdistaninqacdilecek. c) Yaratrlan rlrlamrnda; savaq iran'rnnrolhlilu ili|r'de liberrllcrc kal,bettiklcri l, zemini,milliyetgilikdrrlllest yen Uzclinr.len idcn kazanaclk. d) iran'rnstntt-lart korunurken; iran'rn"Seytana" karprsavaqnitsr, ir-ln'rngep.'r'indeLi isl.rrrdiinylsr iizer-indeki etkinli[ini bir kat dahaarttrracak. e) AIll)'dc siyonistler ycjnetim iizcrindeki sislerniigerisinde: etkileriri ve Pentagon devlet/istihbar-at a!rrhlrnr geri dijniilemez noktaya getirecek.Gerekirse; AllD'dc bir darbc ile bu siircg pekiq(irilccck. gittikci: l) Kerkuk iizerinden; Tiilkiye bu anlaqmalsava;rnigineEekilerek; Giineydofu iizclindekikonLrolLi zayrflatrhp,ordusununstratcjik derinli[i zayrflatrlacak g) Bir kaEyiiz bin insanve bir kag niikleerreaktdrfedaedilecek amanasrlsa insanlarycnidcndoguyor. niikleer reaktdrleri yenileme ve yeniden silahlarrma safhasrnda; Il-rsya'daYahudilerin kontrolilndcki niiklfl:r' yakrtsanryiindcn, ABD'nin silah buronlauna ilan'dlki molhlura kadarhcrkcsbir kat dahazt;ngirrlc;ccL:k. vc Agrkcasr; ilan'rnSqriyc ilc "ortakcephe"kurdulunualenenagrklamasr; "UqiineiiDiinyl" slva;r dnccsi"ccphclcrkuruluyor"havasr ve diirya kamuoyun n bu habcrindzclJnc; llL: atlamasl; diinyanrn; kiiresel baronlarln hedellcri do[rultusunda kurgulanmasrm hrzlandrracak bir biilgcscl adrm adlm inqa etmek konusundal Iran ilo .,\nglo/Sakson-Sivouis{ savaqr rephc arasrndr hif nrutabakrt oldufu yolundaki tezi giiqlendiren bir geliqmeolarak karqrmrzda duruyor. : Bu seferlikyazrylklsa tutacalrzfakat sizei.izerinde dtigtinmeniz bir ciimlc brrakryorum igin Yahudi;lrak'tangetirilen niikleermalzcmelcri; findar (Ortodoks) Urdiin'den altp; ABD'deki bir Tiirkiin firmasralacrh[r i]e Pakistan iizerinden iran'asattyor. qrkanlmasrna Ilakkrndatutuklama karan ralmen; krqtatili igin gittigi Denver'da tutuklanan agrrr dindal Yahudi;dahasonraycrcl bir hahamrn gbzetiminde kalmakgarhile serbest brakrhyor" Y o k y o k l h i l r o m r r li r n r r uk u r g u s ac i i m t c sd r ' g i l . r l i ' Ilayattanbir gerqek. ilan\n Mollalarrile; israil'inIlahamlarrarasrnda igbirli[i olnia olasrh!rnr"komplo tcolisi" r:lalak bil lekelemek isteyenlere kargrbu ctimleninaynntllannrbir sonlakil,azrda aqacalrz. Am$tllmakisteyenlere dndenbir kaq sorusorarak yazryrbitirelim : bu a) Sizce Tiirkiye iizerinden uyuqturucu/niiklcer malzcme ticarelini dofuda hangi aqiretler yapryor? b) Bu aqirctler; ABD tarafindan, Azerbaycan/iran mcrktzli opcrasyonlardakullaruhyor mu? c) Oglunu polisin elinden kaglracak kadar lttursuz olabilcn ve iran iizcrindcrru1'ugtrrrur:u ticarcti yaprlan Ilagkale'den olan eski Van milletvekilinin siilalesi Bayram'lar'rn AIll) ile ba$antrsr var mr? d) iran I{izbullah'1mn kurulmasrnda diimnc hahamlar bir rol oynadr mr? S o r r r hg c 5 i t l i . . . r C-evaplar bir ydne igaretediyor. tek "Aqrn

,-i.]:

llu arada Hdelmarr'abir te;ekkiir trurcumuzvarl "Amhassador" Zatenisimleriayyukf qrkmr;;. kiiqeolmu; iki yazarr; Bcbck'te isimli lok ntayr qalrrrl. ycmekyemekve sonrada resimlerini basrna dafirtmak... gdziikmenin"hiq te "in" olmadr[l bir dilne Ve bunu"ABD ilc yanyana mdc yapmak... lrr Olmuyol Iidclnran...yapr mr b6yle bir gey... valsatalimatiann, Konsoloslufuno kadar.gizli kaprsrvar...manzarast gtizc1... da istinye'deki Ya da Ilaq;konsolosun Ortakily'deki bo[az n.ranzalah ma]ikanesinc giine duruyor... Kurarsrnrz anlatrrsrn, onlar dinlcr... Bofaza kargrbahk sofrasrnr..-sen Zaten yeteri kadar deqifre olmuqlar... Qocuklanahp,elalemerczil etmek,hiE oldu mu? Bu kadar aleni dcqi/rasyondan sonla bcq parahk dcfcri kaldr nrt bn kdgclcrin]apacagr.iRI), propagandasrnrr,.. (landarilc Cemaladrnaiizuldukdofirusu. kadarkolay harcanmalarr yazrkoluyor. O kadarhizx\:t ctLi I3u cocnklar. Alll) yinc iince kendi adamlarrm, kcndisi aracqhfr ile harcryor. lidelman; "anti-Amerikancrh[r " gok inct yiintcnrlerleinga ediyor.

B.G.

2L,3
j

DUNYAYI Y0NETT]N Gizli Gcncl Durum

oRGijTI,EIT

YeltiDiinyaDiizeni'nin dUnyayr ycniden paylagmada Tiifkiyc,nirr 2l.yiiz),rida ba$ula inlnlin.raz ijrlil rck Eofilplirr istcnmekteve'Iiirkiye adtm ad[n Sevr kopullarna siiriiklelulekteclir.c)ynannrakta ol2n bu satrang oyunurrcll Ttirkiye'de bir operasyon dcv yaprlmlg ve,'$ah,' kcj$eye srkrghrrlmrgtu (Manisah2002ave 2002b)-Mat olup olmamasrbundansonra ltirL Genclkurmayr'Drr atacilgradrmlar.L balrlr.l1.nlll) tarahndan planlananbu operasyon, lilkelerinin cleyanlmryla AB lindilik btganyla yiirlitiilerek hecleflenen ekooornLk kriz ulkede yarattldlktan basanyla sonra, tiirnpiyonlar rollerili bagarryla oynamrglaive yrl 6ncelliliileri kalolf.rn 79 'I'tirk devlctinin tepesine IlilafetEiartrjr ve ABD kuklasr parti usrabir bir nunevra ile "umuLsuzluk iEindekihalk kanclrrrlarak,' geEirihniltir. hiiktimet iiyele iin ve bakanlaDnrn Nakqibendi veyaFetlullahEt baglantrlan Aydrnhkdcrgisindc yrylnltl(lra,.i haldc sadece iki bakandan bir tekzip gelnri$tir.Iltikiimet iiyelerinin biiyiik qogunlugLi rinlti Aban-tToplarrrrlanr diizenleyel liethullahql.drgiillenlrrenin odaglndakiRirlik Vakfr nrn iiyesiclir.Bir zamanlar"clemokraiirralvayr' 1ir gcrckirse binebildcelini da ercfine ulaqmak ya papaz giysiii bile amacryla gtycbileceginisdylcyen,cantiletin kubbelerininrigferolafak trkacak, minarelcritlc mrzrako(arakkullantcrk 't iLyip Erdogan liderli$indeki kadronun ycinetimincle lIurkil,c'viilcrideclaha valrimsorunlarrn bekledigi 4qrk1rf. Diger yarlda AllD 80 bin askcriyle iss Diyarblku'cla konrL;lanrDak liilkiye'yi hiq ilgisi oluracL{r sava;a vc hir bula5trrnrak isremektedir. AllD'nio hcdcfiaQlktrr. Kalkasya C)rradolu vc pct|ol Vedogil gazbc;lgelerioi Naii[:r llihi iisal etmek ve Asyahrn stratejikbdlgelerini kbnLlolaltrnaalmak! Arna Rinrbo gr[Jrkiat,ytn r"ut p narirl[].r rra6 l irrk medlasrndahiEdeginihnedi!i iizere,ABDlrin asrl heilet'lerillclen birisi cleTiirkivc'vi pargalamak Do$u Aradolu'da ABD kuklasl bir Ktirl dcvlcri ku-maktlr. ve 'l iirkiye'yiparqalama gdkert[leoperasyonu ve planL NGO'liurrtc. agikalbir biqimcle Krbrrsiizerindcki Arrnan ile, Fener Patrikhinesi'ne Rum aztnltklara ve verilenhnklarilc, I{um Pontus'u KuzeyIrak'tflkiKiirt ,scnalosu ile, ilc 'I iirkiye'deajanhktaaliyeti gdsterenvakrflanylaba6a.rI bir $ekircle siirdLirtilmekrcdir. Delerli NccipIlablenritoEltfuun katlcdilrnesi Ttirkiyeyi istikrarsrzlagtrrrna opcrrsyonuouu parqxsrdrf k(r.iiar.qrr bir !c ki bu cilrnyetiersiire,cektr'r. Cinayetleriise Eokrlahabiiytk bir ekononrikkriz beklernektcdir. 'fiirk askcr krrz ya i. dururnlarlnda ABD'nin mtidahale giicii halinegetirilecek da ekonomisi ya krstrlrifrrrlrnr! rlrrrnrgctLr.rtilrrrrS vc 6larr 'fiir.kiyc'4cki llurkiyeag[!a rnadk0rn edileccktir. Yani "$ah vc Mal ' girgeklelmesi plan]alnr$rrr. yazrila Bu tlL1.u6ru irdelemck agtstndan dtinyayr ydretengizli giiQleri ortaya koymaya qalrpacagrz. GtoUatizasyon acLryla bize $imditerde yutturulmakisLencn Ycni Diinya Diizeni bir giinclckurulmuqbn stfiteji degil. kdkeni imparatorluklarve somiiril,r!cr dijncmine dayanan plandrr. bir Globalizasyoll, ulusgululuve stmllan kaldrrao bir.sistern degil,aksine ezer ulu,slann kNyrtsrz tol tarlsrzl.rakirr)iydirc aExcrk acmasrz, emPeryalist lafist bi1yapldrr. vo Ycni DiinyaDiizeni'ni gekillcldi|enJki teruel clevgtic vrLrclrr. Bunlxrdan birjsiYlhudi lobisive tckellerinin kur.Jugu gizli cerniyetler, rjtckisiisc w,\Sp adr verileribwrz.Alglcr Slksou, Ilotestanaztnhgrn kurdugu gizli cemiyetlcrclir. AllD de ttiDtgtiqve [redyabu gizli carnivctLef tafallndiln Imektedir. ickillendiIi Y[hLrdilerin iqiodeyer uiiiklarr CFI{ (Cou|cil on Firrcign de Relatio[s), 13ilderberg (jr!iirii !c ']'rilatcr itl :lirli Komisyonbu cetniyeLlcrin femelinioluiturur.Bir istihbaratgr George olan Orwell'rD 1984iiirnli killb'nda hclrflrtd,lr uzere, mcdyayr kontlol edenbeyinlcrikontrolecler. J.)eyirleri kontrolcdenise,top[rmlal kontrolecle].(son iir-nciiiri i Klsrn seQnnleriDde gdrdiigUmUz gibi). ABD de medytyt ve beyinleri ki|n koutrol ecler? Al3D'de.her yereypytlanve en gok seyredilen kanallar.yaklaqrk aile tarafrndan 24 sirkcllcyitretilrnckl(Ilif l5 vlr (Chomsky, 1988,1991,1992,t994\. Bu qirketier gunlardrr (Chomsky, 1988,I99l): Advancc Publicatiotrs (Newhouse ajlcsi), CapitalCities (Ddvlet K,:tkenlj,DK), CBS (DK), Cox Com (Cox ailesi), (llanirofr Cox aiLcsi), Dow-Joocs ! (DK), Gannet GE (General Elcctfic), I leiLrs(Hcrrstailesi), t KnighGI{idder ajJesj, 'fiim
1'

2t,tu
News Corp (Murdoch ailesi), New York Tirnes(Sulzberger ailesi). Readef's Digcst(Wallace ailesi), Scrjll)-l lowr'd f Scrips ailcsi;. Storer Corp(St()rer ailesj), 'l'ali (il'alt Ailesi), r 'l'irnc Inc. (karr!1kvl: DK), f inrcsMinor (Chandlerailcsi), 'friangle (AnncDberger ailesi), TribuneCo. (McCormick ailesi), ('fUtner i urrer Rr,'ldcasti|lg. rilc\i. F0x Broadcasting (Fox ailcsi). AIID'debugiin,hem gizli-derin devletten iziusiz, hemrlc bu ailelerden izinsizhig bir geraegi yayrrnliryarnazsrnrz (ABD gizli devleriigin bkz Vankin 199(r; ConstantinelggTl lllurn 2000). Beljrli bjr eljt ziimr€niDkontrolii alt,nda olan ABD medyasrnrn, bLrnun sonucuolarak dii diinyr rneclltsrnr bir n gcrqcklerleilgili t'a'la bir bilgi yayrnlannasrbeklenemei.Zaten riim Amerilian halkr I I Eyliil oiayrDdairklueugrtrr med)a tarallndantamamenuyutulmu$ve inanrlmazsenaryolar saclece ile AmerikaDbtlkr tlegil, riinr tliiIy,.t kanthrrlmrghr (Meyssan20O2;Sayrn2002). Bu Sirketletill QoAuDuD ydneticisi dzel ve elit bir lllt kijltiirden gelnektetlir hepaynrsijylen)i ve Pek djlc l]ctirirlcr. vd Yeni ifriuvaDiizcni'nin temeibit parqasrdrrlar. e.(iliur, Bu dtnyayrdiIllemqk yrinctmek ve igin NSA (NrtionaiSr:cLrriry Agency) trral'rodankurLrlmug F,C'IIEI-ONsisternininr:ligcr Lryeleri ilgilterc, Kauacla. Yeni 7r:laltll ve Avustultl,rla rti pck dcgiSmemekteilir (Sayrn1998:Iiager 1997).AIID de de Waslrington New York llrerkezli ve yi:rirri CltrR'niu ilr tilkelerde Bilderbeig ve'Irilareral Komisyoualmakrrdrr. Mcclyantnbagrnda mutlakabu airgiitl(jriu da eleurlnlatr brLlunur. .\$n!rLlfl bi/t drIeklcri srralryorUz (KrslIltmalar: B: Bildcrberg iiyesi; . I': Irilateral Komisyon; C: Council on lroreignRelations): RobcrtErburu (C v9 T): Tirncs Minor bagkpiuForesterLynn ( B ve C): Netwlvc Irtc. Haberleine sisremlcriPaul Ggot (B ve C): Wall StreetJournal,Washingtonyazan-Hcnry Anatole Grunwakl (B ve C): -[imc dorgisi,edilor JirnmieLcc Hoagland(B ve C1: Washingtolr Post,editor yardrmcrsr. ClaudeInbcrt (B ve I): yayrncrhkve I Numarr l-.e Point,Paris. Dinq Bilgnr (B vc'f): Sabah Yryrncthk. Wyan ThoLnas (C Jrrhnson vc T): CNN br$kanL. Iiloru Lewis (C ve 1'): New Yort Tiures,I'aris, kij;e l,azarr Charlcs WilliarnMaynes(B vc C): Foreignpolicy Magazinc, Ca.ncgicvakti (CIA ballantr]r) Albelr J. Wholstc(cr (ll vc C--): Wall StrectJourDal, yazarRobert l-eroy Barrley (j], C ve T): Wall Strce1 Joumal, Editiir ve ba$kall.fhorlas L. Fricdrnal (B, C ve T): New York Times, ki19e yazarr.David Gergen(8, C ve T): IIS News anclWorlcl l{eport, Ba$kanve editor. KalharineCrahaln(8, C vc T): Washingtoupost. direkrorlerden James Fulton Hogc (B, C ve'l): Foreign Affhirs Mrgazine clirektor.ii rtergi (bu CFRIn resmiorgaudrr). Mortirner Benjamin Zuckerman(8, C ve T): IJS Ncrvs ve World Repons,Atlantic Montly,NY Daily News.Ba$Editijr. Diioyadahakimiycti elinde tutanbu ADglo Saksonve Yahudi nrcdydarrlda tek bjr jdeolojiniDborusuailcri(;lobitljzrrr. Globalizasyonun Yeni Diinya Diizeni'nin temel tblseibsiniortayt koyan da OI{DO AB CHAO (Kaos1a0 ve llilzcn) mottosu o.tayaqrkmrsitliiminati, ile SkullsandBonesSocier)'(SES, K;ru Kala re Kcrnik Cemiyeti), ltohonriarr (veyaBohc[rianClub) gibi gizli cemi],ellerin kendisidirl Gror"e tn Dahasoua bu ccniyetlere yiizyrlda 20. courcil on ForeignRelrtions (CFR, Drq tligkilel Konsoyi), Bilderbergve Trilatcral Komisyon ektcnecekve ligei tilkclcrc cje

2t..7
yayrlar kay(srzgartslz Yeni DiinyaDtizcniveyabir Anglo Sakson ak bir firavunlar devti yaratmakiEin biiyiik bir rntictdeLe verilecckrir(sutron 1986;Dolnhoj 12000: I{oss 20(}t)tMrr.r.s 2000)..Diinyadaki gok tijketimmalzemesini clilermallarr pek vc gjzli 619iittgrnasahiphir elirlerg11t1.r sisternarik I'orrtrol etrnektedir. Bu elitlergrubutijm diinyaya yayrlmrslar pekqok kilit noktayr ve ve bilinQli plunhbir bigi[rcle i$gxlc1mifle].dir. rk .Afl diinyayrydneten bjr Biiyuk AEabeyvardrr ve bu BLiyiikAgabey bahscilileD gizli bir.agrlrr-; elitlerin otupturdugu hu agtntarihsel rnistikbir geEmiqi vardfl Biiyiik Agabcyiirgliriini]n saylsr8 l0 biliaqrnai, ,*u r"uu5i,u.,u de iiye diinyadakipara hareket)crirre, uyu$turuclt Erkmasrndan trafigi vc kar.l paradaniiikelcrin hukiirnetlerin dciigtirilip,iilkelcrinplc{lnnrnasrnlkldar (llusyiL Yugoslavya (jfricli) hu t:liLlc: Eiikcrtilnresine, ve grrbu vc llaiylikAfabey etkilidir. Yeri Dtinyal)iizcni,arkastnda gizli drgiitlenorclerirr masonik qn ol<jufubir uluslaruiasr ve (-'ouncil I'biciql n!rn lielations (Drgiligkiler konseyi),Trilateral Kornisyonve Bilderbergisimti 6rgiillerin planlayrp,di.inyayiL clxyarlrsr kayltslzganslzcmpcryalistbir sdmrir[ sisrcrnidir. Yeni Diinya Diizeni ve bu 6rgft1ernedenrehlikelidirler'/ Yeni DiinyaDtizeni'nin anaglartve tehlikcleri hakkrncla ronlarca kilap yazrlntl$, globalizasyonun insanhga sulircirgr actmasrz gergeklerhakktndayiizlercekonteransverilmi$tir.Iakat bahsedilen gizli drgiitlerin ve CFll, Biicler.bcrll vc Trilateral Komisyo'nuntehlikeleri hakkrndayazrlln kitaplarbif avuqtur.qiinkit bu drgiitler hakkrndabilgiyc url!1raK Qokzordur.Bu orgiitlereiiye olan kiqiler istihbaratr:jrgiirleriniu, silahh kuvveLlerin, NAIO'nun veyaSdVunna BakanLklarnln, bankalann, trdstleritr tepcsindeki dev pcr. en insanlardlf. Nazilcr.rlcrr ut; tarklrolmayan ilsanlarrD gertekyiizlerinidahaiyi anlayabilnek, bu anclL orrlalrn dirryuinslrrlr[ruzrrrrrtlc oynadrklarr rolii sergileyerek mtimkiin olabilir. Bu Orgiitlcrniye tehlikelidirler?qiinkii: Savaglal onla grkarrrlar. kadarsiirccegineonlar karar vcrirler. kimlcrin Ne kxlrlacaElna haogi srnrrlarrn ve gizilece[ine onlar karar verirLef($u andaiEi[e sirtrlekteolcluguuruz savattaolduliu gibi).Birinci DiiqyaSavagrhm grkrnasrndaP. Morganve Rockcltller'rn l. btiyiikcrkilcriokliiguve sava5 sorrunclr clu inanrlmaz lar eldeettikieri kir bilinmektedir (Mlrrs 2000).Ay ct 2_. Diin_\.. 'ttttl Savl yiikscliginde ltockelclleigrubLrnun bailndatHiLter'in clc) I'litler'e yirptL!1t yard|lntrrbiljImcktcclir. l{ocke1'ellcrlu, JSiiyiik bu Agabey'in, CFlt veyl SkuJls }loDcs and Socicty'nin melkczindcclirjct.. Partvr kryrtsrT !ilfrsr/ onlarkontrolederlcr. ABD'dckiMerkezllaok{slhdantuturr, digeruluslardaki rrcrkezbaukalar kiirLar ri:rpcl rna riirn bankalann kilif nol<tllattnt orlar kontrolederler. iskontooranlarol,p;rra ferrjnili, ,lrD stoklilrJDr vc;lllul ijlrlltrrr. borsat'iyatlaflnronlar ellerindetutallar ve kontrc)le|:lerler. Diinyadaakmaklaolao tiim kara para bu drgiitlerin kontloliinclcdir. pck cok iitkcdc Htikiirnetlerionlar kontrol er!erler. kimio b.lfbakan,kimin vali veya kinrin yitnetici konumunagelecelini onlar kuntrol erJerler. Gcrr-6rsr'hdliiorcrlcrl ytkarlar, yerine yenisittikurarlar,iSlerinegelnezseonu da ykarlar ve bunu kinrscninruhu duvmaclan vaDaflar. Ivleclvr bu gerEelle.Jenbahscr.lcmez. 'lturel Medya,ve bilgiyighlar kortrol.ederler. pekgok rneclya kuruluglannr oniar kontrolederlcr. Bcyin yrkalra yontcrnleri mcdyayr ve ydnlcndirneydntemLcri korkungtul. Oilann izni olrnadalbiiyilk mcilyaya viry,n-yap,rr"lrz miirnkiin degildir' Ucrctlori, vergileri maa$larl onlar kontrcl ederler.Emeginizenet ohrak hakinrdi;tei.l'Ltni ticrtrrr:r.r, eldiist|ilerdeki maaglan,iggi maaqlarnl olllar kontfol eilerler. Matyayr onlar kontrol ederler.Detaya girmeyc gcrck yok, qiinkli zarcnkenclilerimalyadrr.Diger nllfya airgLitlcnDelerini onlar konrrol cilcrlcr. Bilirni vc teklolojiyi onlaf kontrolederler. Bilinri vc tcknoLojiyi kilit lokrnlardaki gijrcvLi]cri ogretinr vcvr cr)h Qok kilit nokrllnrdaki iiirket gdrcvlileri sayesindc onlar koutrcl eclerlr:r. istihbaratorgiillcrini ve orclularlonlar kontrol crterler.ABD'deki hemcDher istihbaratorgiiriiniin tist dtizcy l.orcvlisi vcyailcri geleniya bahsedjlen gizli ijrgiitleri iiyesidir', da CFR,'frilareral ya Komisyouveyt lli)rlerbcrg iiycslAir. Avrupa ve JaPonya'daki istihbaratdrgtitlerindedc bu kifiler Eoketkilidir, Tiirkiye'de ise son -50yrldrr yoirciici konumuna gelmigpek gokkigi ya'IrilateralKonrisyon vcyaBilderberg tiyesidir, Bu giigleri, nitcliklei ve iiyeleriorraya $u u[utu]n]alnahdlr: drgtitledn grkanltlrktall soDr{kcsinliklcrlr edilchilir.lcr . Bu lirgiitlerittjylesine slralamak onlanr yenilmez olduklar vurgulamak amactyLa delil, aksine onlanrr iqylprllfrnl orlayr koyrntk ve alr edilebileceklexini vurgularlak amacrylaytptlmaktadrr.

21,1
AiaEtdaher iiq drgtitede (Trilateral Komisyon, Bildcrholgve CIll) iiye olau ki5ileliuisimlcrinivc bulurrlukiar.r konurnlln sunuyorum(Ross2000). I{cr iiE drgiite de iiye olan elirler l'aul Anhur Allaire: Xerox girketi direktitrti,Cl,R direkroru. 'l'. Grahau Allisonr Ulusal Polilika MetkeT.t iyesi, eski Cm lfirekldrui. D. Orville Andreas:rArcher DanielsSirketitsa$kaol. l{. Leroy Bartley: IlInlii Wall SrrccrJournalEdirijrli. C. FrcdBcrgsten: Unlii Brookings strtilioD l Ydnerrcisi. Robertll. Bowie: Krtalararasr GeligtirmeMerkezi iiyesi. John Bredemas: lexaco iirketi direktdr[, eski senat6r. Zbigniew Brzezinski:IJIusalgiivenlik da!ulrllanr,Stratejikve Uluslararasr qahsnralarLnstiflisii. .IojrnH- Chati::Seoaldr,Irio. Sel. Intoltig. Difekr.rr. llill Clintour Eski Baskan. Arkansas Valisi. Richaril Cooper: N. Harvarcl'dl Prol'. CFR direktoru, DevletBakarrlr!r, Lkonornikiller. Gelald Corrigan:CFIi direkrit ii. Iicdcral Merkez lJluknsr.liski dircktdrii. GoldrrlanSachs. l,ynn E. Davis:Devletllakanl.Uluslilrarasr G,iivculik Sekretcri. J o h rM i L r k ) c u tl(r C I A d i r e k l c t r t i . v u n mB r k r r r l r g r . r L Sa l, Martin S. Fricdrnan:Prot. (Harvard)LlkonomikArNtrmalar Ulusal Biirosu. Stephao -Fii€dman: J. GoldrnanSachsgirkeri. ThomLr,i F-riedman: L. New York ljmes gazetesi, krigeyazar. David. L. Gergen:US News ve World ReportDircktiir ve CLinton'rn danlqmanr. Louis Gcrstner:IBM $irketi sahibi ve Bagkanr. Kathrine Graharn: WashingtonPost gazercsi, k6te yazan ve llrookings IDst. Maurice Crrccnberg: CFR direktdru, Am. lnt. Group Lrc. Ba$kanYardrDrcrsr. Lee Ilerbert HesburghlSenaror, Indranauluslararlsr iliskiler. W. AlcxanderHewftt: Jarnaicl tsiiyiikelqisi. Jarnes IJoge:CFR'nirryayrn orgunrForeignAlttiru'rn direktdl.ti. FRichard Holbrooke: AIJD Biiyiik€lAisi. M. tyesi CreditS-FirsrBosron B. Corp. Vernon E. Jordan:Aikin, Huer and Feld Sirkeli. RJR Nabiscovdlleticisi. H c n r yA . K i s , c n g e r : r x o nv c C l n e r t l b l e r n t e v l f tR r k r n l r q ;S c L r u t c r . N D . Winston L.ord:Devlet Bak. Sekreteryardrmcrsr, Do$u prsitik ve Asya iliikilcri. Jcssica Mathews: T. IJlusLararasl iqil Calncgic b;lr9 (CIA vc DIA). Vlklt Ilagkanr Wrrrslon McCrrcken:fulichigrrr l' iinirersirc,.i Pl,,l llobert Str{DgeMg Narrara: l)iinva llankrsr 13a5kaiu, Eski Savunnra Sckrcrerr, l l r ' o o L r n g ss t r C l A b x g h n t r l)r. T WalterF. Mondalc:ABD Biiyiikelgisi, JapoDyr vlel llakar)JrEr. De J. Benjamin Nye: IlazineBakanlrgr Sekrereri etkin baSkau. ve JosephS. Nye: UIusal istihbaratKonscyi Bi.rgkauL. llarvarclDekrnr RozauneI-. Itidgway: Atlantik Korsiil, RJR Nab Direkrijrij. Charlcs Robinson: W. KrLalat.arasl Geliltirrne Kousi:lii, Brookings Inst.(CIA hagltntrh). David Rockettller: ChaseManhattanBankasrba;kanr,Rockefeller$irketi Baqkaur. CFI{ ba;kanr, frilLLreral KornisyonbagkaBahsedilen tiirn drgurlerinbagrnclaki gekirdeginyonericlsr. Brert SDowcrofirUlusal Giivcnlik Konscl/i Batk:rDlaril, C'Fll eski bagkanr. I'Ielmut Son[e1bld1i Brookings ve CarnagieEltlowmcDt (CIA baglanrrlr). GeorgeSoros:SoropFund 13agkanr, C)pcnSocieryInstitute. LauraD. Iyson: Piot, Harvard, Ekonornik dalrgmanhk Kornisyonu ba;kanr. I'auLA. VoLcker: FederalReserveSystem(MorkezBankas:)Ba5kanr. JohnC. Whitchead: Brookings Insritution (ClA yan kurulugu) baqkanr NyC, AEA investor. PaulD. Woltbwitz:JohnIlopkins Unv Dekanr, ilerj Uluslararasr itigkiler(ClA). Robert B. Z.oellick:Srrarqik vc llluslararasrllitkilef X{erkeziba$kaot. N{. Benjanin Mortilner: US News, WorlclReports,NY Daily News, Atlxntic Mor)tlv lh$kaur ve yc\nerir:isi, qon pcr. mcclyayr kontrol qtmcktc.

I-ski ve Yeni DiinyaDuzenihdegizli cenriyetlele bir bakrp krsa l)rinyantn kurululundan beri insanlar sosyal sisternler ir;inde belirli bir giiq arayrStnda ollnutlar(Lf. Belidi scisyal stnrtlarda ozellikleI6-18. yuzyrldan ve yOnetjci sonra srnrtlrctkil edentisrburjuvazide belirli mevkilcrin clllrlLrrrr irrr ttlep dengesine uygutt olmanayabaSlamr$trr. Ayncakiliseve din baskrsma karglda, tarklrve dahaaQlk .gdftillti dtitLi ceyesahipinsanlttrtarkLlijrgiitlenmeleriqine girrnc ihtiyacr du_vrnuglarcllr. Bu

2al
jnisrik yiizyrllarcla gizli ccmiyctlcrin rorclcrini ydrrernlerinj eski de vc yeni yaprlanmalrf kullanan gairnrckrcvrr. Masonluk II-LUMiNA'l i bu ozellikleritazlasrylr vc iqennektedjr. gizli ccmiictlcrhiiyiiuiinve ayinlerin Aslrnda gok ba5laclr!r eskiclciuerrlcrc kadargidcr ve psk cok gizli ccrlivcrrn kuruiu;uMtstrltlar Mezopot:rmyalrlar ve zaulanrna kadaruzatm kla. Slinrer Akacllar-a. ve 5000vtl ijncevc{ituloktc.lir r\ma ilk gizli ccmiyetlerin tenel grkr; noktasr ve lanrl ile btitii lcfnrcglbrsrr.lrr. gizlrccrnryerl,.r.i dio ilk ,,hritui.arilar da zatel $arnanlar, adanrlarr rulrbanstnrlr olmuttur. Zoroastrialtizrrr, dil ve Mithfajsm, Pitasorasgrhk, Platonizm, Neo Kabaliz[r,Sufism, (Llasarr I]arrnilcr Sabblh\ngizli cemivcri),'l'apr]laJ. r,c Malta $6valyelerive Gui Ha! drgtitii ve dahahiricrccsi Mrsrr. Mezopotalnyavc Cjrradoiu'da keucliinlnl:. serni.xrliznr ve ritlicl sistcmleri yo$rulmuglar yrllarca ile ve birbjrlerindcn etkilenerek Rcjnesans cldneminc krdar uLasruslardrf. Durlda sozkonusu olan masonik ceniyetlerdir, arnaburada hedefimiz ttim mtsunlanve rmrsonrk uktrvitclcri kdtiilemek de*ildir.Ylizlerce kola ayrrlmrg olanmasonluk kendialt kiilLtifli iqindebazrnrasonik olgularr yiiIrlrfr .lt vc beraberinde pctilrnrlrir'. M3s'.)nlugun tdrihteinsanlirra olu'l)luerlilcri de olrnultur. OnccllkleIE yuzyll oncesiAndcrson Anayasasr'Dda[ dncekirlusonlaf]n pek Eoguuydllllallllrlcr Lriljrrsi:l vc kirilirii otr planaqrkan kifilerdir. V.rrlrQr hrlen trrtr$rlan Hlg t Rose G!il CIoix) cirgiitiinilr masonluiull de tarklt bir dcvanl oLduiu.haftal6l4 ]i:rrli: kiliseye ktr5r Ingiltere'de mrnili'stolar verdigide soyleoir. RoseCroix'da bulunclu[u biiyiik iistallrkyaprrgr ve sdylenen bazlkigileriso|rytllardabuluuan pariaimcrlcrdcki kayrtlarrna ve'Holly Blood aDdFIollyGrtil (KutsalK.rn. Kutsal Kase) isimli kitaptirki gOrcsayahm biilgiyc (Brip,cDt isrcrseoiz l9u3).I_€o [ardo d a Vinci ( I -5 l5 l9): RobcdBoylc ( I 65,1 l0 I691);Isaac (l69| )'12'1): Newt(tD Cbar)cs Radclyl)c(t'12.'t1l46):VicrorI{uqo(1844 1885)jCl.rurlc I)rih!sr), iIE5 I l9l8). Dahapek qok iinlii isim rnevcut gizti masonik brl drgiittcdir! drgtitiirdc larkh bir rnasonik Ilu drgtilotxfxL iraliyetlerjni haler diiryanrnher yerindesiirdiirdii,qti edilmektedir. UMtNAl'l'ye cleLrir'lolrcLcnlfirhLrn iddia III oiil I{aE tetkilaft oldu*u dii$iiniilmekredi.. Bu gizli cemiyetlcrirrhcPsitarihteolurnsuzelkiler yaprnarnrgtlr, aksincI"Iiir ve Kabul Edilrnig Mesonlar(]cr)1ycrr Frlnslz ihtilalive AmerikanDevriminindrgiitlcnrnc ytlprsull ternelkardeglik, ve egitliklelseiesini olLrltLrrrrrug, devrinrlereideolojik bir ag onnu$tur.Ii'ransrz ihtilali'nin pek Qokkahramanr rnasonclur. Kuzey Amcrika y1 rllsollLrk gelnigtir1730'larda FenjaminF-rairklin 1731'de mason olmu$ve I734'de PenusvJvani:r'nln Biiytik [istadroln]u$tur. ((iiil RoscCfoix'iaulr (ieorgeWashington IIIE) ilqlii konsijliinde almtghr, yer 1752'de masonlu[a alrnrnrS 1789'cla 13irFkan cla oimLritur. z\medkanbaSkanlarlnrn biiyi.ikgogunlugumasondur. Masonikijrgi.itlerin qogu'Iiifkiye'dede adrgok tartr|rlan pek Taprnak dayarrr. $dvalyeterilrc Taprnak;ovalyelqri Taprnakfdvalyeleri, Llaglt set'erleri srraslnda Huguesde Paycnisirnli soylu bir $ovalyetaral'tndan di.qeftdvalye rtc 8 biflikte I I l9Ua kurulnruslur (liaigcnrl9ll3:BarJet1999;Draul 1989). cltjncrn llu IlasanSabbah,rn llatinilefinctkisiLlin ve iizcfcoLdlralu bi{nrck bir diiricrr)dir' 1099'dN Kudiis a|t1nca,1'rprnak korurnaligjr clcvrcyc' trivrlyelcrihurry:lgidenJuuiafr ve Avrupalrlarr 'faprrrao.r girdilcr.Rcsmiolarakl'royakonstiliitiLr.rlinclin I129'rll isrtrn Fakir $nvalyeleri Siileyrrarr ve f lrikatr olarak kunLldular. TapJnak sayt{r hrzla arttr, 1130'da 300 kadarTapinak$dvalyesiKudi.is$at!'aly€lerinin civanlta vtrdr. TaprnaJr .;ovarycsr olabilmck iQinkilisekartrsrnda lakirlik yenini etmek. bekercr kiliseye vc geliyorclu. iraatba$ta Gorevleri adamlarlnl Kudiisogido]rlcri din ve korumaktl. Slyllrrl afttr,Anadoludavc KudLis cjvannrllkcrrililcrrnr: kaielcrinia el(ilerve kendilerine bir alt kliltrirkurdul.r.I139'dabaglnhrrndan ait tlolayrPapa InnocertIl onliilxrrr balrmsrzlrk taorma hatasrnda bulundu. Krallarvc soylular hoqlanrnamalanna da ragrnen rDecburen Taprnak toprakve toplakkilasrrirul 6irkkr $t;valyeleri'ne taordl. Boylecesayllatlbinleria$tlve hemAnadolu'da hen de cleniz kenanndaki digcr bdlgelerde kaleler.in5ltr 1lilcr ve duvarct ustasr aulanlrna gelenilk 'rnasonik' aktivitelerine ba$lamrl oklular.Zamanla soyuhnaktan korkanhacrlar I yardrrncloltnak igill onlan]r degerli egyalaflormrhal'aza ctrneye,ilk scyabatEekleriniortayagrkarrrrayt tlldrliir. b Tahii gizli hazriSaretler taslmasl gereken yazLlr bu kll$Ltlardaki yiizvlllirrdrf scmboller rrisrik akrrrlarilan bdlgcdcki ctkileDdive onlaln alt kiiltiirlefiyle burtinleiti. TaprDak iiye tarikata $0valyeleri'ne (jzelolarakseqilir, kabuleclilirler gok larktr bir elitimdengeqirilirlcrcli. vc DLr srrad|IArapqaogrenip,eski Yunan eserleriniokumayabagladrlar. Bankerlikle ve ticaretlcde gok T,enginie$tilor. Paplllk ve.llllnslzkralt onlartnSliciiniin azaltltnrasL gerekligini (sil vil) soLrrL|lda anladrlar, gLillkli henlrctizm, irlkcrni vc biliurlc dc rLlr'aghn alt kiiltiir yiuafi.ntglaldt. bir

2LC
1307'de PapaCleniertV'ir errlrri bazrTaprnak gilvalyclcri ile gdrigalrrldrlai, biiyiiciiliikle suqlan(L:liui5kcncr: gcirdiiler yakrldrlar. ve 131A'de l'aptnak$ovalyeLerilrin biiytikiistadr Jacques Molay Paris'te kazr!agakrlarak dc yakrLch. bir llurUn iiTer inu geri EaglrlanTap4nak kaEtrlar oradaoperaiif masonluguk.rrdularve Anadolu'daki. ve $itvalyelcri IskoEya'y4 ve Kudtis'teki kaleleri merkezleri haberlegmeyi ile siirdiirdiiler. 36'srnru hrricindekj1'aprnak $dvalvclcrilli yakalayauradrlarOzclliklcsuElama biiyii,hermetizrnle kaynaklafl (ilk astroloji, astrolojiye da),alr hekinrlikvc btiyii olan,LS. lI vc llliyijzytlda isc Stoactlt!n vc Platorculuguu. Zerdiigt clinilin de da darngasrrrL rairyiur,Ilfisri).irlrlritr:r MesihanlaytStnr rq.ldeden, mistisizrrinjtr Batr esas1|1r olufturu br'rfbtsctbve din) vc alkenriilc uqra5rualarr. rui[tttr giigleritti Papaltlrnhizmetine sunmamalarr Papalrla vc garipgelensernbolik allcgorikritiicllerildi. ve Br ritiicllerde sdylenensdzlerezberleniyordu yazrlr degildi ve ne yaptrklarrbclirsizdi, kiliseye kargrayukla:rryor ve olabilirlerdiAvrupa'da bijyi.ik olaslhklal'aprnak bir dahasolraki yiizylllafdafarklrijrgiitlcrol|Lftkdcvirll $Ovalyeleri ettiler, bunlann en dnen)lisiaiagrdaagrklayacalrmrz Rosc Cfoix (GUL IIAC) cjfgiiriidiif. liosc Crojx (Giil Hag aj'rgi'tii) I 188'de Pricree Sion MS 46 yrhndakurulanORMUS (inisiye De veyr tekriseclilenler edilenler isirrli tarikatr rafikarr) trrikalrnbir adlnrn l'Ordrede la Rose-Croix da Verit&\olduEu, rivayete gr.ire isr'nr qllnrrhtun cle n rniphu ru ikarr bir kurdugus.tylcose Dames.lirances de, gatrcilk isflinc l6t4'de yayrlnlarlan Yates'e Fania Fratcrnatis'de, Codlbssro Fiaternatisve The Chemical Wedding of Christiar RosenKreuz' rastlanrr. dcvirde ytrzLlan l{osy Cross da Bu vc Maniicstolxn olarakbilineoiiQeserbir Hllistiyan olan RossyCross'dan allcgorik bir elsaneden bi. manilestodan ve vc bnhseder. Almanya'dal378fdc doganRosy CrossAn.rdolu'yavir kutsaltopraklaragitmig 106 yagrnda1484'dcdLmti$riir. llu eserler silnyaile gizli bilimle ve trplaugra$an kliscyckarfl olau gizli bir toplulugun varhgrndarr vurur.|lsc-rlcrdr: clcm nrasonik semboli4m dolayllanlahmkulltrurlu. yazrlarda vc Bu gibi Boyle vc l.eouarclo \riDci'tlcll. bclirttigiiniz diL Isalc Newtotr'a kadarpck Qokbilitn irsanl bu gizli airiliitc ol0)u! \,0 bu cjrgiilsaycsindc iiye gcliilifllliltfi. kcDcliDi 'l Orgijtiinltim 6zellikleri rnasoniktir ve aprnak ilc kesingdztiylo brkrhrlktldrr l)aira $cjvalycleri iliikilcri olduguna ABD'ye masonlufu getiren srtnru kigilelve I]euianrirr lirdnklin'in kendisibileGiil HaQiirgiiriinii iq cekirdcqindr!r-. Manif-estoldr insaohk igin 9a|;an karde'likve iyiLigiyaymamoril'lorini iFler,lirrLDsrz ihrilalive ,\flcrikan ihriialindc de geLi;elclevrincimasonik drgiitlcnme RoscCroix ile iE iqedir. Giil Haqisminindc cok scrnbolik lniullr r.Lmrr bir (dctaylar Baigent1983ve llarret 1999)RoseCroix ayncapekEokydnii ve |rristik iEin iqleviiJeKabalizmlc igcclir. ig bu da ltern Yahudilerdenhcm de konuyu itleyen Taprnak$dvatyelelinden gegmiShir gelellektir. 1623'de IIaEdrguttiParis'te Giil vc bazriiyclcrioin giJfiillrxrz de Qokyaygrndr bazriileleriningiJrtintif, oldtlgu ve gdriinmezolanlann Seytanla i$birlilli igilile olduFr dedikodusrLnu dolurmugtur. l(r40'larcla Avrupa vc Irrgiltere'de eokRoseCroix orgiitiimevcuttu Ashrnolc l,illy tarailndtnI-onclra'da pek ve ve 1646'da kurulanbir locrnrnHui vc Kahul EdilmignrusonlulrLn,'l'aprnak ile attrg,r edilnriStrr'. \'irl.yrldiur idclia I /. $ovaLycleri bjrlikrctcrneti sonrl Gul lhE drglrfijrrrrsonluktrfl dahagilli ve daha6liimcii]bir biqirnde devametrnif vc bir kolr lynliiriLk grzlidilkr. IrrlcnsurLip tI.LUMINATI'yi olugturmuqtur. Rosr,'Crui). krLlar o sijrncdigi bilc res;ri rtlruak bilinrnemektedir'.

Illuminati IllurninatiI Mayrls 1776da AdamWcisharpr(irralLridiu] v),crt Alnunyr'.ll ll kufrLlmu$tur. AdarnWcishaupt Iogolstaclt Universitt:sinde hukukpr.olcsijrti ikcn mlsonikelilirnlercrnerak sarmrS bir gizli orgiitkurnruillrtr. ve kar-ft AtDt hlikiimetc yayrullir.r bazthln.ekctlcr igcr-cn clc ncdeniyle1786'dapolis tilral'tadan ve! basrlnug ondansonrada ramamen yeLaltrlt inrniftir. illumioatinin dahasonra qok giiElcndigi t833'dcYale Universitesinde vc WjlliaLn General l{usselt .ahndlln Skurs (SBS)olarakkuruldugu andBorres Socicty (Marrs2000;Sutton1986).Yani biI rivlycrc lrtr|c rivayet edihnektedir SBSilluminatini|r ABD'dekidevamrorr. ILLUMiNATi'nin RoseCroix drgiitiiile direktili5kisiolclugu bjlinrnektedir. galrgrrlar, llirogi ulkedebirlegik hangiiilkedctarklrdrrlar a1'rrJrrlar ve bilinemez. giz,1t t\r drgiirlerirtcrijr dfsiirtcrin[lcI pek bir farkt yoktur: tercirOrgiitleribombave silahlr reriir vc anar$iyautlrlar. ajzde ILLIJMINATI, SBS, CFR ve bcnzerleriise sailece anarsive kaosuvani ORDO AB C I I A O S ' uL u o s t r n l t i l c nr m / . ry e t l t s i . l u s l ; r r r l r srl r a l c Jp.a r r n r ;L o u l r o l iv e I n r f l r n t n I n d i r e kk L ) n l r , l i li L l L ) u . i j l yaratular. illuminatiadrntve tiyelerini inanrlmaz srr gibi saklayan oliimciilbir kuruluitur. bir ve herncn llLrgiin hcr iilkedenevcutturt)zel egitih, torenve f,lrkLilttllcrden gelrneycnler illurniuatiye bol edih ezlcr'.1UD k blSkanlanrrnpek gogu illuruilati'den ya icazeta)rl.lar-ya ijyesidirler.Ilu gizlj ajrgiire <la ihnncl edeDlerin rcz!5r !l!rlsri/ rjliirndiir. Illurninatinin Nr{I O J1e veya $artsrz

a )a), z-),)
Gladyogibi yeraltr ile Orgijtleri de iliSkisi (Donrhotl1974,2000; oldugusaDrlmaktadrr. Sutton1986,l98ll, 1990; Marrs 2000; Ross2000; Mans 2001) Skulls and Ilones Society(Kuru Kafa ve Kemiklcr Orgiitii SBS) Ijaba ve ogul GeorgcBush'uniivesi oldulu SES. merkeziConnecticutYale Universitesi'nde olan qok gizli bir cemiycttir (Ironhouse2002; Sutton lgtl(r). Ilcr yrl satlccc bu drgiite15 kigi girebilir,anra l5 kiqi dahasonraABD'deen kilit noktalara bu gctirilir,{yuca aklal)iLtr vridosllirfr da bu elitizmdenpaylarrnralrrlar. Sayllan az olnastDara![ren etkileri lazladrr.vebir gember igindekimdrkezusuliiyle qahSrrlar, bir q:eurbeldeki yani gegitli noktalarnkootroliibir SIlS iiycsirrr.k: oul;rr' i:t:" iqin sorunqajzi.ilmijtliir, nedenieiiyelerini yoneticj ve ctkin qerDberlel Drelkezine bu io koyarlar.Tabii ki ILLUMiNAIi, RoseCroix (Ciil Haq), Trilateral Kornisyoll ve CFR ile i1cclirekriliqkileri vardrr.. FIcr ikisinin de giizli RoseCroix orgiitti ile iligkisi varclrr. Alphonso l al't dahasonr:rABD ba|kanr vc SBS iiyesi olrn William Iloward'I'altln da babasrdrr. SIIS'nin son 150yrlda2500'den tazlaiiyesiolmugtur. SBSYeni Dtiuya l)tjzeniLrintcmcl id€ologlaflodanbiridir (BohenlianG.ovc ve C'.lt,R bidikte). )llirrriz-dcki kayrrlarIJrzir.en ile ilk IEIiTye;ritrir. llu gizli ccmiyirte girebilmek ancakdavetle miirnkiindiir iDisiasyon vc toreninrasonllrurkiLrc bcnzcr. cok Irirkrrriirfr gizlidir,kimscdrSarrya riLiieller yaptlanlar vc bilgi slzdlr nilz. inisiasyor grlr 5| lajrenler cleneklcr lgqrl:ik indc so!urr'.rp girerlcr, tabudan tabuta bu grkhklaflnda yeniden doSmu|sayrirriar. yrinrernle.i lliltillerini rizelranrma vrftirf.\od yiizyrldaSBS iiyeleri ARD'dc en kilir nok1alara gelmi$lerdirve dzellikl(r belirljailelerdcn seQilen kigilerdzenlebu grubaahnlI.Bu ccrniyete girebiLnek igio terreliizeLlik WASl,oLrruktrr (Whi1c:Bcyxz; Anglo Sakson Protestan). ve Ba;katrka veyagcgmige mensup ba;kadindenolaular yaprya giremez. bu SBS,ABD'depck qok kilit ooktrya!.olnri$ insanrn aldrlt bir cerniyct vcr qok dikkrr r:r1ilir. olnultur.6-7 kugak iilccsinden ve Anglo Sakson Protcsrrn ohnrstira SBS'ttinternelindebir gelik EekirdekiE hiicre,etrallndadahabiiyiik hir lembef, orun erralindada dahadrf bir yaprlanma vardtr. Chapter 322 ismi ile de anrlan merkezin iq direktolarakmerkezde olrnakkoquLuyla TrilatclalKomisyon, R. Cl Bilderberg, AdantikKonsiil (Bir'round table'masonik grubu), Bohenrian Grove(veyaBohcrnilnClub),I,ilgri:rrr Society,ve SBShintdrsgdlgq 0rgiitlcri (yani iiye alnrakigin havuzolu$turduklarr yan kuliiplet varcLrr.(Marli ?.000: Marrs2001l; Suttor 1986,1988,f990l. AJID'ye yerleSen pok Eok tiiketim flracnukontrol altrlldalltutan vc ctkiD ailelerclen vc SBS'yeiiye vclcnlcrdcnbir,.r[Lir (gok uzun siiredir bu ailelerin mutlakabir kaEferdi S)3Stiyesidir): Sunlardu . Whitney Ailesi ( ycrlc9ilTr 1635,Watert']wn,MassachLrsets), Perkios Ailesi ( yerlegim 1631,IlostonMass.), .StimsoD Ailcsi (ycrleqirn 1635, Watertown, Mass.), ''l lt Ailesi (y. 1l679, Braintree, Mass), .WasdwoL-th Ailcsi (y. 1(r32. Ncwrown,Mass.), ' Giinran Ailcsi (y. 1638.Ilingham,Nlass.) 'PayDeAilesi (Standard Pctroliin sahibi), ' Davison Ailcsi (J.P. Morganve $irketinilsahibi, iki diinya;avatrrdada etkili olnuglar ve biiviik parlliLf hcr kazaumrqlardrr), I'illsbun Ailesi (IJn ticarelil. ' Sloane Ailesi (Ticaret parekende ve satrgrn ismi), dev 'WeyerhauscrAilcsi (Keresteve orrnan iiriinleri trosttij, . Haniman Ailesi (Demiryolu Krallan), 'Rocketeller Ailcsi (Standardpetrol,ChaseManbatten Bank ve binlcrce firketil sahibi CFR, Trilarcrrl Konrisyrrnv,: Bilderbergiu ba;rndaki ailc), 'l.ord Ailcsi (y- 1635,Ca rbddge, Mass.), BLrrdy Ailesi (y- 1635,Boston, Mass.), ' I'helps Ailesi (y. I630 Dorchester, Mass.), (BabaBushCIA vc ABD bagkanr, aileleri .llush olul Bushbu drgiitlerin bir cntrikasrylu ABQ bafkanlrgrna getirildi,her ikisi de SBSiiycsi).SBS toplumdaki hemen yapLya hcr girrni6rir. IlunJannigindeBeyaz Saray,Yicc Divan, Medyr, i; ve )-:ndiistri, Iederal Dankl sisterni,Katrur yaptcl ku.ulllr', Mahkc:nclcr vardrr. vb SBShinternelideolojisi Alglo Sakson Protestan vc beyazlalrD diinyadaki hakirniyerini slgliLuraktlr, idcolo.jisi oldukqa lagistirve hcr iki diinyasava5rrrda bu cerniyet itncmli rollcr gok da (inrvc vc (lFl{ ile birlikleSkllls andlloDcsSocicty oynrmtytrr. Bohctrlilllr Yeoi l)tinyx Diizclli'nin\,rrirlrcrsrdl, i[4iL[\ 20{}l}: Mifr\ 2(I)l: Suttorr l0bi'r.lq8X. l9oO:lrcrnhnrrrL. .100.11. Bolren Crovc (Rohcmir Kliibii) ri:rrr Iloheniar Grove(BG) aynrSkullsandBonesSocir:ly gihi gizli lmaglarve y6nteulerigin 1880'lerde Kalifbrniya'da kurullnuibir cerriyerrif. I-fyclcri,torcrleri, ritlielleri ve ne yaptlklafl qok gizii nrtulur. Mcrkezdeki giltlik ayntandayiizlerce kigininhafiasonutoplantrlanna kilttlabilcccAi niteliktcalif. lrcr' ABI) nin Ircnri:n cyalctillde taptnaklar vardtr,Senbol]eriBAYKU$'tur'. Rituellerdc brykula hitapedilir ve bir lbriS olalakbaykul motiti kullanrlrr. Bohenrian Grove'a iiyc olanlarbaqka masonik kBitiplere iiyeolduklanigjn bu ritiiellefe serrbolizrne de ve iiLr$rkrrrtrf

2:1;\
l9?0'li yllliLrch kilit nokrachki zelgio 1000cjvilnnda en ve iiycsiolanllohernian GIovc iiyclcriri ri ILiluiral{irl baztlarr 1974 sullardr(DornholT ): (ABD ba5kalr), Dwighl David Lisenhower IlelrnanWouk, Ilobert Kennedy(ABD Bagkanadayr), (ABD Batkanr). Johson Richard Nixor (ABD Ba$kanr), GeraldFord (ABD B.rgkanr), llonald Reagen(ABD Baqkanr), Ltill Clinton(ABD Baqkanr), NclsonRocket'eller, David Rockefellcr,L ' flcnry KrssenPer. (Kaiser IndustriesbalkaDl), J:dgarKaiser I-Icrrry Morgau (J.P.Morgan $irkcti), Clharles Morgau (,1.P. Morgan girketi), Neil Annshong (aydaD|:lODdiikteo soflril kitllml$nr), Iloover Enstitiisiioiinbzr iLerigelenleri, Wernhei Von Blaun (Alman roketve uzaybiiimcisi), u l)lvrtl Srr ' rfl r i5a,,larnr1, Senator l{obeftTaii (Talt ailcsininSI}Sile yalr1lilgisinihatrrlryruz!), T-ucius Clay,Arnerican Express, Standard lnt.Investmcnt Briinds, Corporation ba$kanl, Iarl Wanen (Yiicc Divan ii),esi), Kalifirrnia valisiGoodwinKni ght, KaliforniavalisiPatBrown. Baikanllcrbert C. Hoover(1913'te klubckatrlmrttlr), ( lludoiphPeterson Bank of Anerikanrneskiba6kanr), Molvin Laird (eski Savunrna Bakanr), William Rogers(Eski CIA baglarhL Devlet Bakanlrgrsckreleri), FrancisBacr (Uoited California bank eski bagkanr), StepherD. Bechtel:J.P. Morgan iirketi dir€ktofli, Gilberr Hurnprey(: lNationalSteel,GeneralElcctric, Texaco,National City Bank of Cleveland,SunLil'e Insurance direkrdrti), Lcwis Lapham: Mobil Oil, Heinz,TriContincnral Corp.Ila$kanr), I(lmund Lirtl€ficld): Wels IrargoBaok, Flewlett-Packard, GeneralElectric €ski bagkarrlarrndan), LeonirrdMcCollum ( Morgan Trust, Capital Natiotirl Baok eski balkanl) l)ikkat edcrscniz Bohen)ialCrove hcm qok zergin hcrnde en kilit noktalardaki elitlerjn olu$turdugu dahaiist vc qok dabagizli bir seqkin kliibiidiir(DahadetayhlistelcrileridekjgahSrnirnrzrla yityrmlanacrktrr. tutrnarllilsr yer ilgrsU)da hazrkriljk gajrcvlerrjekj ki;ilcri verdik).Dikkrt e(lililsccn iazll i\lll) sadccc bagkiurr iiyesiolun'kliipllohcrnian Grovc'dur. AllD'de kaldlgrrn yrl boyuncl her giltigim klirijphtiedcvc kirapgrda 7 bu k||liipleilgili bilgi aradlln. konudasadepe yazdLEr kitap iLebirkaqnrakalc goEti l]u William Durrrhotfun bjr elirrrc. Dfitiinijn 1000'eyakrt ABf) eliti siirckli bir hafla soouCalilbrnia'davcya diler eyaletlerdckiEililiklelclcloplarrrp kadtlh, erkekli |orenleryapryorlu ve gizli rifiieller uygulanryor, irisiasyon torer)leriyapLLryor; insanlarkornik korrrik giriyol gegitli ktltklara veyadurumlara dramalar rolLer ve hizmetediyor.bir !iifii oyluyorlar.Bunlara siirii hiznretqi bir polisbunla koruyor. siirii kigi hu kulLibe geliyorve bu krLliip bir lllS0'den beri var. ABD'dcclitre seqe|pck qok kdlilphJncnin veritabanI|rdil lulilbe ait brr bilgi aradrrn, anu gol srDrrhbilgiye ula;abildirn. Hdlbukimasonlukla (S]3S) ilgili kitaplarher yerdesauhyordu. qekilde Berrzer SkullsandllonesSociety korrusurrclu da elime geEebilerkitap saylsrbir avugtur. SBSde BohenianGrovegibi gok gizli bir Orgiitttir. orgtitleri Bu ABD'dc sordulumhiEbir AmcrikahbilrrriyoltlLr. Ustelikbu kitapta dlgerdrgiitlerle ilgili listele|iyayrulayan kitaplarveri tabanlanndan grkarrlnrrStr, r elinrdcki kiraplur qoguna direklyazailartna ula;alaketiqtim. Nedcnvc uasrl sall:tnrr gizlilik brLnu bu anlrnuya imkanyok! )3ugiulili!lirr tok hedei olabilir, tiircnlcrde ve toplantrlarda Qokciddi bazrkilrarlann ahnlnast. Orne$inatombombasr projesinin kararuun verildi$iyerin,siklotronu kurgulayan ilk Prol. IlrnestO. Lllwrcrlcc r)Lr a verdiLildi[i olan Boherniarl yer karartn (NuelPJran. Grove'dur I)avis,l-awreuce and Oppcnheirner, York: Sinurrr Ncrv rnd Schuster, 1968). V i c l r r r r a s a rl l 1l q r l r r r ; rk lrr l r r n r nv c r i l J i g y c rd u I l o h c r n i : n l o v cr l r r r . m i s G (iddi giivtnlrl,onLcmli Kalilin-niya'daki brzr za,nanlrrJJ yaprlrr'. urirr topluntrlar Ailtliktc Qililik Sanliransisco (r5nril kuz-eyindedir 300'500kigiyibarrndtrabilecek a,iayoldar ulagrlarnaylcak, vcval rzr ve ancakbilenlerin helikopterlc yerlctimnerkezlerinden araElarr gidebilccckleri alanda ile ve bir tiiln Eevre uzaktadrr Qokyodunkorurna altrrrlrclrr Bu tua rnerkszin halicittde bagka;ohirlerde nelkezlerivardrr'. de BohcrnitnGrovc iiyclcli bclilli rurLhkler'la tr4riuriI

/!)
klasik ritiiolik tdrcnlcrini yaparJar. 'fdrenLeri y0netir.T0renlerde bir rahipile bir rahibe genellikle allegorik yukarrdllaurmrnr vc yaptr.gmrz scrrbolik drilrnalar ilgili yazrianlar gok srnrrhdrr. oynanrr]takat tdrenlerle da llobemiat Grove'uo merkezinin kirdarizoleoluusrnakrr5rn, bu l3ohcrnian GrovcSllS. I'ilgrenrSocicty, ltorary i illlir k g 3 r b ir n a s o n ic c r n i l c t l c r l ic i q c d i r l c r g0teBG'danicazet 13ir sdylertiye alamayan istjhbrfat bir ijr.!:iitiiniin bDlrl p,ctirilerncz, br4ihrtn scllilonrc.,: Ccvii.)Lic ilgili pck qok 6nernlikararburadaki toplanrrlalda vcrilir. Uyelcril,ukarrda saldrlunrzgibi en kilit noktllardaki kigilerden olugur; drne.{in l99l dc I}C'cLa olup da aynrztrlncla yijneticiolanlarrn dnemliSirketlerdc gctyleydi: sayrsl BankofAmerica / direktitr, I'aciticGasiulcl Illecrric5 (lirccr{rf. A l -'1 4 direktor,Fifst Interstate llank 4 direktdr,McKcssonCorporation4 direkt6r, Ford Morors 4 di|ck(]r, Gclcrrl Motors 3 dir-cktijr, Paciflc Bell Telephone3 direktor.Ay Capek Qokisrihbarar ijrgiittiDiir veyaiist diizeyydneticileri BG vcyaSBS iiyesidir. batka|]kLn de BG, SRSile birliktc 1880'ilerden Yeni Dtlrya Diizeni'nin beri lde.olo$udur bu cenil,etleltleki vc ki;ilcrin 1:oiLr rsr: Bildcrbcrg. TrilaterrlKornisyon CFR'cla llrlar. 1974'tcki ve yer Domhof'unkitabrrda bclirtilcli!iiizcrcllohcnrrLn Grove'aiiye olan azrDhk,ABD'deki o tarihtcki tiim mallano yaklatrk yilzde 30-40!na, irzel sektdrtintiilr sarvdlrlrr yaklaSrk yLizde 80'ninesahipti. 70 CIR, Trilateral Komisyon ve Ililderherg Orgtitlcri DiAer masonikatrgiitlerin gahsrve yaplsraLhnda iE CFR, Trilateral Komisyon ve Bilderberg giinurniiziinBiJYllK ACABEYI hxlinegeLlniStir. (:lilrorr, Anronyl-ake,At Gore,Cieori..c CFR (Councilon ForeignRelations-l)rqi iUlLrlcrKonseyi) Ilush.Walrcn Christopher, Colin Powell,l.esr\spio,.larrres lVoolscy(CIA direkrdrat gibi isirnlerin CFIi (CouncilotilbrcirlIl Rclations-Dr$ ili$kilerKonseyi)isimLibir komisyonil kavrtlr olmalanherhalcle bunca okuyucuyu bilgidcnson|ir Ama dunyadakien ciddi karar mcrcilcrinc .gclelllerin bagh oldukla bir drgiit ohnasrherhlrLdc fa$lfltnaz. dogalkargrlanabilir, ilstelikbunlannbazrlafl BILDERIIEIIG veyaSkullsandBomes Society iiycsidirler. Yani lriEkimseh4kettiEive olmasrgerektigi igin hiI pozisyolcla delildir Ycni DiinyaI)iizcqilrde. lpleri ne kadariyi oynrtxbildilli, kadarsrr tuttrLsu bu 6rgiitic[e kird r bir.ljir nc vc nc oi(iirair 6nemlidir onlariqih.Globalizasyon idcolojisiriin Bohcrniru Groveve Skullsandlloncs Socicry !libi rnasonik drgiitlerdeodahaaz gizli bir brangrolan CFI{ 21 Temmuz l92l'dc Ncrv York'tc kurul|nustur' (Ross2000; Merr.s 200{)i. Zatenytizyrllardrr iilkii piramiti,S0leyman mabedi, hilkiiluelliclitnya, tek Sionunogrllarollr vaadcdilrrri5 brIk:1rk kraLhgr, gizli cvrerrsel kardeilikgibi likirleri savunan cetniyetlerit ideolojisini harckctc bu ilk rcsrni oluak gcEirelkurulug gizliliklencrkrpduryr!ir CFI{'drr. Globalizrrirr ilanrCFR'rnkurulugu baqlamrgtr. ile 1917'de Bagkan Wilson sava;sonrasrnda yiizeyakrnclir adunrnrropllmtS globalbalp (l) planlalr ve yrprrrflarlc Wilson!n bilinenon ddrt noktateorisini Ocrk 1918'de 8 koogreye sunmuglardrr. planijziindeliinr ckonoruik llu slnulartkaldlnnayl amaElayan ABD sermayesini diinyaya ve tum hikim krlmayayaravan plandt. bir AIna I q I 9'da ParisllanS Giirtigmelerindeki Versaillesanlagmasr Almar)ya'ya aglr kogullarkoytnu$tu.30 Mavrs lglg da l)tfis in Majestic olelinde toplanan ingiliz ve Anerikan delegeleri bir.'Uluslararasr ilisLilcrllnsnriisri' Lulrnul:rkrr,rrv.:r'diicr'. Rurrunadt dahasopiadan lngiltcre'de'l{oyal Institute luternational ol Atlaim' oldu. 2l Temmuz1921'de ABD'de ClrR gizli koqullar de kadarrrcrkeziNew York'trki llrar IIousc altrudrkululdu,1945'e oldu (Ilalen merkezi burasrdr. The Flarold Pmtt IiorLse, East68rhSrreet, 58 New York, NY 1002 IJu bina t). Rocketeller taral'lndan bagl$lanmrttr. iiyelerinin CI.R Ncw York ve Washingtou biiyukQogunlugu I).C.'deya$rya elitlerden I)aha ziyadcNew York ve Washingtor, olu$uyordu. D.C.'deyaiayrnelitlerden olulan Clrll'rnhu:I D lintDS. ko[riinikasyon, akxdcmi, istihbarat, teknolojialanlrrda etkin konumlarda eu bulullarr 3300iiycsilncvcuttur. siLyr I]u h r l z l r r r ; l r J .It0 o 0i J c ' r n rlrr y r j r . r Ozclliklctiirl ClAl DlA, DLA ve baq;ka (lrslrl istihbarat de ve lcl'leribu cjfBiittin elcmaDrdrr CIR'ur ilkelcriDdcn gtkarnazliu. ijyeleraraslnda llk New York scnltijriiColonclHouse, I)evletllrkrnlrgl Sekrefefi JohnI.osrcf l)ullcsCIA'dauzunsiiregah$mr; Allen Dulles,kurucubagkll milyorlef JohnW- Dawis ( J. P. Mol.o.an\n Illliursorlcrinclcr:] vardr.CFI{ iEinilk piraJohnD. Rockel'eller, Bernard Jacob Raruch, Schifl, OttoKahn,PaUl warbrr.!.ribi milyonerlerdcn gcldi. Ilugtin CIiII iEin linans gu kuruluglardan gelir: Xerox. GeneraL Motors, Bristol-Myers Squip, 'l'exaco. AlmdDMxrshnl Fund, McKDight Vakfr, I 1 Vakfr. Itrord AndrcwMcllon Vakfr, Rockefel!el kaldeslervakt'1. StarrVakfr vb. CFR y0netim iiyclori bugiin diinyadaki her igeburururusokanve ekonomik kontrolii amaglayan kururl, vtkrl, r)nsrlLr

2gt
ve gizli cirgiitile iq igedir. CFR lkinci DiinyaSava$t'nda Onemli rcl oynamr;lrr. bir Yay,niadrfr ForejgD Aliairs isirnlider.qi dc ilc Eok (lcil,rt(llr. duyurur. nl CFR her le kadrr gizli olnrayan goriiniirDc gcfqcl, biI sahipolsada, bLr $iLh$rrala tiim diinyaya gibi qok gizli bir 6rgijtti.ir. y1lhazine CFR,SBS,Bilderbgrg Her CIA veyaNSA ydncticileri qok gizli. sekreteri, ile halkaaErk toplantrlar yapar. olmayarl Norrnalkoqullarda CFR'ru iddil 11c anaylsaylbile aykrrroldr,L$r,r cdilmiSsc hi:;:ii olan AnayasaMahkemcsi veya Yiicre l)iyan iiyeleriDjnbi.iyiikSo.Eul]lugu CFll iiyesiclir. da l,argrlayacak J.P.Morgan ve l{ockefeller gibi devler CI,R'y€ biiyuk palalar yatrnrlar,ama igadamlanua devletirlgiivenlik srllirr yeriltnesilikimseanlayamaz iLnlatm bitip tiikcnureyen hakktnda brit-tng vc kla dcmokrlsisiuin noresrrr,: Arnerikan koyacaSrnr biLemez. Bu demokrasi nedel hig bir geyhalkavc hasura ise aqrklanmaoraktadrr'? (iergi blrs ra aQlkLansa ihrkctnrcz, qiinkiiCFR tiirr rncclyayr Orasr pekanlairlrrraz. da bt:ri da kon(folcdcr. 1968'.Jcr l4 dcvletbakanr, hazinebakanr, I Savunura i 14 I bakiutr bir siirijlodcraL vc biiro),ll giifcvli OIR iiyclcr aresrr.i.L,r ait seQilrniftir. Ozelgitkctlcrin devleLin kadariqinegirmcsinlsrl denrokrrsi hukuksistcrriile haricla;rl bu vc hrrnuIl) ve Willirrrr MorAan'a Rockcteller'a sormakgerekir tabii.Dullestau llichard llelrrrs, beriher CIA direktdrii, cjrnegin Colby,George Bush,Willian Webster, ve Woolscy, Jolrr f)eutsch, Williar]lCaseyhl]p Cllill ii),clcri rLsllrdr iu Jaures segilniglerdir. igi vardrrRockl'eller'ru Ne kurdulu bir konsiilde halkrnulusalgiivenligini koftLrnkla gorcvlior]ca irsanrn? IIukuk iilkesivc deurokrasjnin bu betigiolduguiddiaedileoAmerika'run ger'geklerini gogubilmez,onlarkredi karh borglannr ev taksitlcririiideyip,evdepatlxnnfrnrsrr Amerikalrlann yiyerckbiralarrrrr ve igerler. A)3D'lipekEokyazar CIA'rr Anerika ve Amerikanhalkrigin clelil,CFll'rndostlarr p.izli ve iliskidcolcluiu dernekleri hilgi topladrltlrr iEin dile getinniilcr,aml korr)iiristlikle suElaurnrqlardu. CFR bu igadatnlannln istedigi kiSilcri hep ytkseltrniSen iist ve dokunulmaznoktalaragctirmi$tir.BLnun cn giizcl i)rnegisrradan akademisyelolan ve David Rockct-eller lant$tlktansonrafansr aErlln IIt:nry Kisscngu oLrnu!tLrr. bir ile Clintondrinerninde tunl devletyctkilileriCFR iiyeLeri gorevlendirilmiS yu.t de arasrndan Dercdeyse dr$rnlyollanan yarr$ CFR iEinden biiyiikelQilerjn seqilnrigtir. BaSkanla|rn segininde aynr1,olizlenntektedir., de !cQnrcDlcr ('l,ll hif iivesiilc Otekiarasinda zorunda tercihvapnrak brrakrtrnaktadrrlar, zatcnDemlkrat Parti ilc CumhuriyctqiPrrti birbirinclengok farkh deiilclir ki! Cf'lttn gizli raporlanndan kotrferanslanndan (Ross2t100): ve birinde gOyle denilurektedir "Silahstzlanma, (llil{ nirr l5:rI Arnerika'nrn baglmsrzhg bu balrnrsLzlrlrn diinyahiikiimcti e doniismesi ve tek yiizde95'inel9?5'tcaErklanrnrstrr. Liyesiuin ytizde iki CIrR'nin tiyelerin 75'incaqLklannramrgyazLlrnrrmr5 Drcr ve dahavardrr. ohLgumun llu hedef'lcri birazgaripgclebilir', size bullltrl biraztarlr$aLrrn. "Bu yatan,rnonopolistik inancrouT-ur diinyanrn yerinrbki1'alklr plra birirnlcrini, brukr temelinde kapitllizrnin her sistcmlerini krcdi vc Liretirn vi: sistemlelini, tomelkaynaklarrnL hiiktimctle tek kontroledilcbiliIhale.lerifrnck aydulatlhnl$ diioyasistemindcki iistlinltiBulnilzii kerulidiinyaoldunrLLZla terninetmektir." Kendi kurdugu diioyaordusuilc tilm diinyadaki kaynaklan part sisternini ve kontroledip,tuln kayrrltklara i:l koyacakntg. C'FRLn atnact Skullsrnd llooesSocietylrin buymuq! 1880'lerdeki lafist ideoloJisjrriD rlcvlurrdr'brl bii Bu orentrlitc bugiinOrtadolu'yu ordu indirqck kr)D1rol bir altr0a almakistcmckrcdir. CFR'rugizli bir organizasyon olmadrgrusiiyleyeoLer'3CFR'in1992yrlllk de raporundan ciimleile yanrtverelim.Sa1,ta | : "Tlinrtoplantrlardaki bir 2 ve konrLtmalar aErklamalar topliLolrli.. bu dr;rrdakirnseye (Ross 2000).Aynr rapolxr, 122,169.l'74,175ve 176!ncrsavialalDda brL agtklanamaz!" da .rlizlilik siireklitekrarlanmakta gizlilik bozulup medya ve da veyabirisine bilgi srzdlrlrrsa iurii bir nasrlcezalandrnlaca{r ediliyor. Dahadncekimasonik vc ilkelerinttimiiniin uygulrndrgr ctrgiitleomcdir bii CliR. AyIrcaCFll'rn vc gizlili!,inin laSist ideolojilerinin ABD anayasrna aykrnoldugudelalarca zikrcdilmiStir. (Ross IMI've Dunyabanlasrda CFR'jntamarnen etkisive yonclimialtrndadrr 2000:Sklar 1980). Geri kahrnl iilkclcli ve lakirleEtirurek ekonomilcrini yoketmek yolunda qrlrinllktrLdrf. IMF, CIR'rn cmirlerido!:rultusLrnda Bilderbcrggizli orgiitii CIrR'ill tenel globalizasyon planlalrclabakurnldu$ugiiuden beri bilinrncktcydi.All) Cl]li jln ABlf iQirrde bir kontro]saElamak tekjandar'ualr tanr ve kapit lizrniAvrupl'yayayrnak sosyalizm kornilni/rn vc ve miicadeleetmek zorundaidi. Eski CIR baSkanr Rockefellerin ChascManhattenBankasrbagkaru ve oLarr John McCloy OSS (Otlicc of StrategicServices)isirnli istihb:rat ajrgiiliintio(Bill Donovan tarallndan 1941 1942'dc kurLrhnu$tur) kurulmasrnr CFR i)e karqrLrkh ve gahgrnasrnr iletigimiginde salltdr. 1947'dc OSS,CIA'ya (Cicrtrel Intclligcncc Agercy'e)dOni.iFt0riildii. 194'lUlusalGLivculik Kanunuilc dc gclck sivil gebksckfinrinal yrsularrkirrgr korunan itrgiith ljnc gdir il(li. 1'11ri bit ClA. anlyasaya ralmen ulusalgiivenlikadrna tiiflu s Quitlcyehilen ijfgut yaprsrDa her bir kavuStu. 1950'dc Gcneral WalterIledel SmithCIA ba;kanr okluguzaurln,CFll'dcnaldrglernif iizerineAvrup daorkinl)l ilrgiil kurulnrasrnr istedi. Dahasonra CIA ve Ulusll GiivenlikKorseyine konanhu ;ermsiye dahada giiElendirildi 1982'dc rr: l{calran tarrlrLulun (Montalvo 2000). Lxecutive Order 12333(Etkin Yasa 12333)devreyesokuldrL 13ildetberg, CFll ve llteki drgiitlerin Avrupa ayag'nr vc ctkioli6iIi te$kil etmck iEin CIA laralLr']dan IloLlancl clii Oostcrbcek ydlletimive glohalizasyon Bilderberg otelindc1954de kuruLtnultur. konusulr(h yLL hcr DiiDyxnrn Sehrinde larkL tilkelerdetoplantrlaryapxr (Ross2000; Marrs 2000). 'l-oplantrlar son derecegizli koqullardave iizel orta[rL[da yaprllr. Katrlanlar konudahiq bir bilgi vermezler. bu LiherLy Spotlight isimli bir dcrgileridevardrr. Lobby lnc. .i00 yayrn yapar. Iudependcnce Ave., SD, WashingtonD.C.20003 adresitrden

t{}

235
Ilildcrbcrgdrgtituntin Avrupaadresi: Maja-Banck PoldeDnan, tsrlderberg Mcclings,Arnslel216, l0l7 AJ, Alnsterdam,Ilollanda. BilderbergilAIIL) adresi CirarLes Muller, ADcricanliricndsol lljldcrbcfl, lrrr..t / i W. isc Madison Avc., 6th Floor, New York, NY 1002213ilderbergin ,:lt: krtrLtculan arasrnda llolllnda prensi vc Bernhard Polonyah sosyolog Joscph Dr. IlicrooinrIlctinlt.:r' vardrr, Retinger Bilderberg'io babasr olarakbilinir'. Bildcrherg'in ABD istihbarat giitlcrinin, iizclliklc kuruluqunda dr CIA'io rclii oldugugok iyi bilinmcktcdir, Prens Bernlrard eskibir NAZi SS iiyesidir,1937'Je ise llollln,lr lrcnscsiilc evienmi$tif,ama Nazilcrle olat yakln baglaflqok iyi bilinnektedir (Marrs 2000).ABD'li gizli Orgut CFR iiyelerinin ve bazrlalr Bilderbcrg iiyesidir. da RetingeiABD'yeCFll bl5krnlarrnclan Averell Haniman tarafindangetirilmiqtir.f)avid vc Nelsol Rockefeller,JohDFosterDulles vc CIA direktofii wirllcr Smilh ile gOrii$tiikldn sonraCIA giidiimiinde bu gizli OrgiiliiolLr$umuftur. (i.)). Bildcrbergin cluqriasrnda etkili diBerisi[ile.denbiriside Bagkiin psikolojiksavag dalr;nranr Eiseoho!er'rn ve iqincingilrrJackson'drr'. merkezi ailcsinide cLdllil iizcrc(-'|ll nil Bilderbcrg, Holl.rnda krdiyet etnrek olnuk Avr.upa ayalrnrolugturdu. Onemlii$adamlan, politiktcrlar, bankerler. nedya sahiplcri, askerikilit isirnlcrvc isrihirirxt iirgiitlerinin stnlfrile iligki kuruponlan iiye yilptrlar her yrl gizli ijst vc toplantrlardiizcnlerreyebatladrlar. l99l'dc IlilderbeLg IngilizI-,r:rd bagkanr NAfO genelsekreteri, kabinctiycsi,Cl;It nin PcterCaflingtonidi. ClarringtoD ingiLizkrrr.u|u9udIaol{oyaLI[s1ituteo1.JnrcrnltionirlA|.l'lils!nba;kanridi'KcndisillothSc| h N hcm evlilik, hen i9 baAlantrlalrnr sahipti. ( F l i i t r r r c s m L r l n r a l l a n i s l . r r i i r J s ri , c y i ntcx $ r u r f h r r ' ; . 1 , orl r r r) l i l d r r b c r g r n ci n g i l i zr . r \ l t J ) ( ' l r l ( ' r ' r r r r i Ju l y uh iinaLrse edilcn ki5iler vc CIA'in dfttilu tjdenegitaralindrn destekle0iyordu. Itilclcrbergdi!e| bir kardq glup r.rl.rn Tlilateral Komisyooa Bunlarda ne kadaldahaijncebahsedilen masruikri(uclleryokse de her Eokbenzemektedir. ztteDbu gruplafln goguna katllanlar masonik gizli drgiitleDmelcrin de cleolan insarlardrr. vrl bahsedilen ili Ilc| yaprlan gok gizli orfamdaki toplanhlan koDlrolL{er. hernClA, hcrndeo iilkcninistihb at Orgiitti geEeD Tiirkiye'de -50 son yrldu ba$a tinlli politikacrlann Bildcrbcrg iiyesidif,halcnbu gizli I]ilclcrbcfp. Eogunlufu iiyclcriTiirkiye'nin rol etkin ycineti|nindc alrnaktadrrlar. Tiirkiyedcki Loplantrlar anadck l8 20 Iiyliil l95911r tu Ye$ilkiJy-istanbulLla, NisanI975'de(qe$me'de 25-27 yaprlmr;trr. HotelAltrn YuDus'da) 2001'deki tophnlrisr:isr Ll ilr gerye klctmiirtir. 'Irilateral Komisyon (Trilateral Trilateral Kontisyon yegeftilcn Comn.rission, ABD'cle TC) YeniDiinyr Dtizoninitiirndiillyayl 1,urri Krrzcy Anerika, AvrupaVbJapony.r'ya ve r dahaiyi yayabilmek olutlrLrulmul lgTf'tc Dayid l{ockctbllcr. IIcnly Kr,s, rr;,. igin re T,bigricw Brzezinskicamfindan kurulinut ilizli bir cirgiittiif{Skla. 1980;IlobedsoD l99l ; lloss 2000; Mlr ' s :l(XXl). llrzezinski 1973-1976 arasrnda baiikanllllnl yaprnr$tlr. CRF\rinAtlantikiJlesi ulkelerda CIA tarafindao 6rgiitledigi kurulq oldu!u bilinncktcdir.Adresi:345 Strccl, bir l.lltst 46th Street, Suite7l I, Ncw York, NY l0ol?'dir'. 'lC gcirc 199.1teki bir Avrupa,Kuzcy Arne.ikave laptrrr]?'dan kilil Doklrdrkiisirrr bildirisine 325 1C'1c uycrlir'. SisterxCFR'daoldu!r.rgibi i5lemektcdir. Aml bu ABL)lrill vt: globalizasyonu tiirr diiryayiryayrLrnasr AnrcrikanNuizrrririn ycni bil oyurru igin sahrrL:_r.,.: koytnastndan ibarittir.Buradakihedefyineekoromiksrnrrlirnn poliLik vc kirldlI1Lmasr poliLik, ckonomik, askcri, ciildi 'l noktalardaki kigilerin konrol alfi na allnm.Lsrdtr. Cl,R ana)'asasrnrlaki ilkcler C da tla gegcrlidir. FIeIne kadaradresi yeri, iiyeleribelti isede Trilatcral gizli rmrElrf. Alll) li yaptlgr Kourisyonun aktivitclerio ardrnda istihbarat ijrgiitlerive NATO'nungizli iizel $ava$ 6rgiitleri vardrrABD bafkaoLanl)rve Avrupa,Ameljkr vc 'liirr 'l ydncticikadrolano Iapouya'claki goEulC ilyesidir. diin]ada C, Bilderberg Cl.R birbiIilliniqincgi|rrLiSlcrdiI ve \'c hcr aiEiiniin iiJ€si oian 50 ki$i r,ardir(<Jaha d(] cincesunuldu). 6rnegin; Bill (llinton, l.lrellt Scowcroft(Ulusal Gi.ivenlikKonseyi), JohnMark Dcursch(ClA dir€ktorii), Robert Strange McNamara (SavunmaBakanhgrSekrete|i), llcnlv Kissenqer..' WalLerIjritz Mondale (Japonya Biiyiikelgisi), IlenjaminNyc (Hazine gibi sekreteri) dokunulmazlrgir isi,nler iig rcskiLrrrr iiyesid,rlcf. olar her da Burlda ternel olarakanlatrlmak istencD ytizyrlda yxfatrlari 19. bazrgizli ccmiyetler, zenginailclcrLlrafrLrdirn ltif ideolojinin nasrl tlnceABD'deCFR olarakkatksaLp, sonraoasrl Bilderhcrg ve'lrilateia)komisyon sayesirclc hcr iilke[in ig yaprsrnr pdilikasrnl,endtistrisifli, vc yirprsrnr medyasrnr sosyal vc Aurerikan dcrinDcvlcti kottrol ettigidir. vc Dijnya Gjzli IlUkiirnetinekarsrtiim AmerikaLlar v€ Avrupalrlar bilingsizdirl€..giinkii 4-5 yrl boyuncn tolalilerbir komiiniznlgelecok korkustt uyutulllruSlardrr. ile SolluEve'l'tirkiye l,lugizli Orgiitlcrinneresi|ldp? ltlrkiye'de de bu gizli ajrgiitleriogok btiyiik etFitlligi vardrrve 1948'lerden Tiirkiye'yi hig bir zamanbu iilkcyi soDra kuran Kentalist ulusxlcrve vatansevC( idcoloji ydnctmcnrittir,f iirkiye 1948'dcnsonrabiz€ Batr tarallDiliu) hiqiJcrl Tiirk-lslarn Seolezci ulkeyienperya!izmc ve k0lehlline gctilenbir idcoltli taralindrnydnctilnriitir. yiirictrrl llu bahscdilen Cl.R, BiLderberg ve'frilateralKornisyortrrallndan qekillenrnigtir. yaz:kki gcrck liirkiyc'yi yiillclcr. da Nc gerckse Ttirk istihbaratdrgiltlerinin iQinde olan
l l

/-3tt
bazrBildcrberg Trilateral ve Ilu ftirkiyc iQi[ vercli!,i karltrn Sevrko5uilantttit K(nnisyon iiyclerivardrr. airgiitlerin gdrmernek isc ki)r oLnakgerekir. uygulanrnast iEin oldu$unu l Kaynakga Ilaigeut Richard. HoLLyBlood, I{olly Grail.NervYork: aDeli llook, I983 l}arrct Michael,IJcigh I-incol0Flcnry. New York:Blantbrd, to David,Secrct Societies, 1999. Rlum Williarn,I{ogueStatc:A (iutcle thc World'sOnl), Noarn, Consent, Neu,York: lhrrtht:rrn Superpower. Manulactur-ing Mainc:Cornmon Cour ge Press,2000. Cihomsky 'What Noam, lJnc Sam lleally lc I)lusions. Press, I . Chomsky 199 1988. Choftrsky Noam,Necessary Comrnou Courage ArizoDarOdonian Pless. Noarn, Lies andDemocracy, Wants'Arizonar Odonian Press, 1992.Chornsky Secrets (ltcrc Williarrr, .lJohr:tniiLn l994.Constautioe Califirrria:I;eral lJousc,l997.Dorrthol'l Alex, Tbe Virtual Governurent, New York: HarperColophoneIlooks, l974.DornhotfWilliam, Who Rules Arterica Norv l and OtherRetreats, Societies: IIistory,NcrvYor.k:MlIr Ilooks, A MaylieLd Publishing Company,2000, Draul ,\rkon,Secrct Tor-onto: CovertActionQuarterly, Wirter 1996 1997. L989.Hager Nick. Exposing GlobalSurvcillarce the System, Kernal OkuyaLr, Ankara: Kim Yayrnlarr,200?.. IronhouseAdarn,Bushlann Gizli Tarihi. Qev.iren: New York: Sinronand Schuster,1968. Nucl PharrDavis, Lawrenceand Oppenlreimer, 'Rule by Secrecy', NewYolk: Iliu l)(rf Publishing. 2001.MarrsJirn Tcxas:Rivercrest MarrsTexe.Circle.ofIotrigue. isr;rnhul: 20 '.r. Dc|in YJyrnlau, Scssiz Darbe. Collius, 2000.lT.Manisalr Erol.Tthkiye Avrupaili5kilclinde ve 2002b. Derin Yaylnlaft. Manisah Erol.Dunya'da Tiirkiye'de LliilLikSernuyc.istll|bLrL: ( Aygc Mcral. lstrnbu| : I\4cd ( zir 'r}(12. UgakDtigmedi. Meyssan Thierry.Dchgetengiz I Iite: Fentagona Qeviren l)ecenlhcr 2UX). Wincls, 76-83.Septcnrber 8: Prisoner theDrug War: George Bush.PrevaiLing MontillvoMjcha6l, of Pat, l{obertsoD The New World Order,Dallas:Wortl Inc. I991. s: 9?. RossGaylou,Who is who of thc Elite? Spicewoodlexas, )lIE Press,2000. 63; iirnit, Gizli lJtikiirncttcr', Gizli Prqcicr vc K.ri:tl}lrnr.llrlrnr vc Utopya,5(4-5):ll) Mllt 199,9 Sayrn 2002.S:187207 Kourplosu, Editor:Alill.r Akar. istu[lL1:Gcudag Sayrn Urnit,KLyarpct 'I-IIILA'I-IJRAI-ISM, Sklar floly, editor', Bostqn: SouthErd I'ress, 1980.s: l4-l-I49. -ibcrty FlousePress.1986. et I{ontltl1a:I Sutlon Atrtony, Americas Secr Llstablishmcirt, SuttonAntony, The SecretCult ol thc Order,Montana:Liberty Housc Press.1990 l9ll8. Montala:Libcrty HousePress, SuttonAntony,Trilaterals oVerWashington, Do(. lllumiuetllrcss,1996. Dallllsto Waco, Gcorgia: VankinJonathao, Conspiracies, Cover-ups Crimes:l;r'on and Dr- Umit SAYIN

Yazr}m yanl$larr ve Tiirkqr karaktcr cksikliklcri bana {it dtEildir. Klmil gUKERI(ARAN

|-l

..1 t)')

qoRUNr.AR
tJlkcnin Durumu (tarihjcopolitik, zcnginliklcr..) Yer altr zenginliklerimiz yeter. Ilor+ Osniyum+ 'foryunr+ petrol+ do!algaz.. ../ madenlerinnrillileqmesi... Ulkenin ic durumu 'l'eknoloji ve Sanayinin milli legmesi'? Belirli I<onularda phrti yetkiIilerinin sciyledi kler-i ArrrriILgLillik J rrcLlil Ulkcdekidin lcaliresineclir'l Ulkedecemaat realitesr nedir? Ulke diihilindene Eegitlobiler vardlrve mekanizmalarr nelet.tiir? Bri mekaniznalatln scgimve genelanlanrcla ydnett eLkilcrinelcrclir? nrc BLr lollilerin kaynaklalr ch; ncleldir'J

-tJllelirrdU duulnu
Atatiirl{soylemleri Ulkesi iqin sonaryo yazmayanlar, yazrlmrq senaryolardzr ahlar,.. rol Sizin senaryonuz nedir? qok, $u an iilkeninkalkrnmave yatrnmprojelerinclen milli birlik projelerinc ihtiyacrvardrr._ llkonomi ve sanayiiizerinedev prqeler inqacdrlemeyecek kadartabansrz hale getirihniqtir. Baztradikalmilli tedbirlealmadan kcikltikalkrnmaiiLzerine projeleringaedcmczsiniz israil ncrlir?('l'anrm) ABD nedir? AI] nedir? ilD'I'nedir? nedjr? Qin ve diflertilke]lcr NedenTtirkiyc dinamik dc!!il,statikpolitikalarizlil,or'/ 'I'iirkiyc iizerinde oynanan oyunlarve sorulrnasr gereken sorular.l inonlidcnhaqleyirn.) ,. I)emokratikyolardan iktidar ele gegirilmeli Drq iliqkiler ile ilgili iincriler AB den aynlmahyrz./Gtimriik birli[inden Erkmahyrz Alll) ile iki anJaqr4hlarr gdzdengcgirmeliyiz Israil politikalanndan vaz.gegmeliyi z Soroz ne sriyltiyor? lJaritaneyin nesidir ABI) ile iki anlaqmalar nelerdir? iq iqlcrloilgili iinbriler Siyasipartilelseqiincincesi rttifak yapmahr.hr. Milli koalisyon hiiktirnctikurmahsrnlz. h.irllu srqrnrhiiktimctiolmah l)dntigiimliibaqbakanhk sistcminikullanmahsrnrz..Dengelcn kn-up onenrlikanunlanr;rkarmahsrnrz

t'

CI-IPDYP-MHP-ANAP-VB paltilcr aralannda anlagmalrdrllar. Ili.i)<iirner ollnu; $irndiden gibi "lliikiimet programr yazmahdr nt rlar" "Kuvavr nriliycl rnillr gtiglerin Kuvayrnrilliye ycriidentanrmlanmahdrr. bir-Jik iqcrisinclc yaprJandtnlmasr demektir.Mifis kuvvctlerindefil. I]ugiin ise siyasicrkin milli birlik altrnda birlc;;mesi dcmektir. .. . "Herkes l< <ry ullansr kanrpanynsr n" de[il, mcydanlardan IvTedyadan protcsto. dcstekistiyoruz.Ivledyayr V:rtandagL tilke gelqckleli hakkrndaki bilgilcri medl,aclan dclil,cizgiinkanallardan iilrcnnrcle ydnlendilnreli. Mcdya sesimiziduyurmuyor.Meydan+ jntctnct+ yerelTV I y-criniz, ntcydan... Birmilli bir'likkadrosunu scgimijncesi ve rnilli koalisyon hUkiimet adayJrlrnr sistemini olulturur ve kadrohalindeAta'nrn huzurunir grkarsanlz, millet ayaga tiim krlkar ve ijniiulizdc s e lo l u r . - . Bu rrilli htikiimetkavramrna partilet'ki$isel destekvermeyen oynuyolkonumatlii;;ervo onlrr' gergek virtanhaini olurlar.Hryanetlgerisincleoimu6oluriar. (iuval olayr.Askcrlc| onur tlu,vsunIar. KomrrLa zincilinesa{:lal(attcn ctkatr.nlnr scs rllaldrr-. Askere enrliverdircnlersus kirnlerdirH:yaneti cloirut:rnrrnlarda aramllryr;t... Nigin,scgilmek istcrlcr.3,00 milyar vcr maaqa talim et. Pefdcarliasr gerqekncdir'l?'1 ycniscgimkanunu taslrgrnt hazrrllmak liirk hukukqulrrrnrn flcrlc ilmcsirrc vc tle nd $imdidcn aqmakdo[ru olandrr. kaldrnlmasr kanuntaslafrnr hazrrlamak dolru olur. $imdidendol<unulmazhklarrn anayasada yaprlmrq da tahribatlduzeltcceh maddedeligiklik kanuntasanla nr $imdiden hazrrlayrpkamuoyqnunvicdanrnasunmakdoflru olur. L r[r ii t. $imdi dcn RTE Cudfhurba;fua4gr ad.ry1 nrn drri.in kapmanrz gcrc:l<i Segilmiq ollsa dahi gUqltibir iktidaidTiilturarak getirmenin ctkisiz hale ciniinU agmanrz 51erckir. yaprnlz. Ilazrrhklannrzr Hiiktimetidrglayrnrz krsazamanda En gidiniz seqime ..-':.11,,
"."-*,_.-. .

(ieEen seEimde niqin AKI' iktidan aldr?Onlar-drgtitlendi. Birlik oldu. Siino yaptrnrz. Iliroyselkogtunuz. Ilarajr bilc aganradrnrz. segimlerdc 13u farkh mr olacak? olursabunun Ya sorumlulufuhangirparli veyaparti lidcrincait olacak? Ulkenin kaybcdocek yrl dahaiiiksii 5 var mr?'I'renkaQtr. Son vagonda islasyonclan aynldr.lleklemet cle$i,filli'Son vagonlrn ar-kasrndan kogmakgerokir-. Vebal bcn siyasctqiyim ait diyen herkesc olur... Seqtmlcrden sonramuhalefet olarakbirlik iqcrisinde rjnce olmak dofil. seqirnlercien birlik olup, iktidardaolmak dogruolandlr. (Jumhurbaqkanhlr segimleri iqin l<urulacak birlik adrna ortakpolitikalar retmelisiniz.... Devletparasr seqimkampanyasl ile yapacaksrnrz, Farkh odaklaqmalar igin zamanharcayacaksrnrz, AvrupaIlirli[i politikalanne olmahdrr? I-aiklik soylemi? Asker politikasr? Nato?Egirim?Saglik? "Gaflct Bu iktidar ya gerqekten hain veyagcrgekten ve delalct"iqensindcdirlcr.

.2-<i
Dostlara iizel, "isim iinerisi icint' hazrrlanmrstrr. Arkadaqlar,, llarokAtrn Adrnl4 ..{fRI K OTIJ IIAREKE.[I" olmasrnriincriyorum. www.ayrik.<ltu,org.tr Ger ekgesini kenili duyg u lar tmla p aylastt m.... IIep bcraber paylasahm istiyorum. Yonunlayahm. Son seklini vcrelim. ise, olntasr.gerelrtn ilk admtdan baslayaltm.. . Brr bahargiinii, giineginaltrn rqrnlannliizerinesaltvcrdifi,mts kokulu yabanollarr iizerinckcndrnizt atlvermek... Dcrinden, do[anrn balrrnda olclufiunuzu hissetmek... I{uhunuzundclinlikk:r.iilc hiitiinlegmel*.... mevsimiyapayan "l,vinr, Dort Anadolu'rnun kdqesinde, hcr her kanq topra!,rnda; topt'a[tm, vatanrm!"diyebilmek. ,. . |.1'.giizcl iil]<c111 qiizet insanlan,siz hiE ayrrk oru biirumii$bir rarladasrrt iistii uzanlp,g(jkyiiziinc hxktlnrz mI'? Kendiniz igin, ulruna ya$amlnlzlkoy<tufiun aileniz igin, qocuklalnrz, toLunlarrnrz igin. . Lillerinizigonltintizle edip,kollannrzriki yanaaErp,elinizeJokunanlanhrqhissctrrniz bir 11i'l Ilaqlanmrzlbir yandandilerine qcvirelinrve biraz ctaha dikkatli bakalrm.Srrtr nrzabatiurrL,,ri,! r)tLL saplanndan, topragln ana kucaStna nc bcnzcycnsrcaklr!rnr, dc "gece yrldrzlar.r, ne giinrliiz giillci;; konuk edcn" gcikyiiziincngin mavisini hjssedebilirsiniz. de, "Aksl" Ne ,sehirlcrimiikanr rizcrrno 'l'adt dii$mii$ yrldrzrhissedebilirsiniz. ay olmazaynJr ijzetindeyatmanln... otu Aynk otu, bilim ona "Agropyron Repcns"der... yol kcnarlar-rnda, gaylrlarda, bahqeVe tal.leklrda bol miktardabulunur.En Eok dikkat cdilmcsi gerekcnyeri, toprak aitrndakalan gdvdesiclr.13ana a$rml, ckmegimiverentopraglmrn biiyiik diiqmanrrlrr. en f'oprak iistiinde zayrf yapraklan ile bir crlz grivdesi vardrr. Gijvdesr burada, kdklcr-in r.rq;lar.r toprafitnlz tarafindadrr. her Koklcri gok sa!lam,bir ag gibi tum topralr kaplar.Srnrrdinlcpcz o tar-]a ,:."i1, bcni$.. Birti mi komqunun bidnrlc,clernektir artik .enin ic yanrbaqrnda. yogiin vc ki, !l.Tr11 gi'igliiL kdklori tarladakihiqbir bagkabit)<iychayat hakkr tanrmaz;bcsin vc suya o11ak olLrr.SahiSi crlmakisler ttim tarlanln,sanrrki, Lim yitzt yahanonun... llcr gartrakolayca Lii1,,rir'. uqiaril(ok Ilir saldrn.ubi| kcz, tarla bir kcz ihanete uflrach yrllarcau[rag gerek,qabagcrek,cmek !]erctip.cr-rvc mr, ddndilrmck igin.. . t)cm.l'tir ki, topiaklarn brr kcz aynk orlarr ile haplanmr; rsc, yrllarcasahipsizkaln.u;, kencLr krclcnnc lclk r.'drlmiStir'.. . (idriincn dallarrnryolarak yok oclcmezsiniz aynk otlrnu. KirIlcr.i gok dcrinlcre incn bu tarlazararlrsrnr.... otmekiEin onu,gok istekli,gok larar.lt, Yok g6k sabrr.lt olalrz getckir;alct edcvat,donantngerekir.I{ele larlanrzimrendirccek kaclarbiiyiikso,asla bu bir-ki5inin, iki kiqinin ii;i degildir... l'iitn tarlanrniist kat roralrnr kaznrak,k<iklelebulagmrl toprilklirn llcfi kazanmak igin bir bir grrpmakvc ayrklanmr;kiihleri tarladrqrna yakar.ak imha etniekgcr.ckrr. Erkanp, -ot]ardan Zahntr:tli bir iqtir aynk otu temizlemek- Toprafirnrzrnbu daha krvnretl old1guna inanryorsanrz, zahmcte bu katlanmak zorundasrnlz. llaqkagareyok; ya ,,ot',,ya .,toprak,,.. I ' l y a n i l h ' t i mc r i r d i i k l c r ig c r g c k l e f i l ! " l f a y a l l e r i n g"c i r m t iz a n n c r m c l s a n ru y a l m ! n t i q h Bosrcrrr,,rlrrr.l tJyanmillctimin genqkugaklanlAyrrk otu iizerindecloficlun, otlann blrriidiigiitar]lalaida o triiyij(tiin. SanadahanasipolmaslAnadolu'munbaharsevinciniyagamak. Yrlarcir acrsrr.u, sanclslnl gctlyorsulr "I Iuzursuzlulun, varhk igerisinde yokluk yagamanrn" neyin ne oldu[unu bilmcclen... IIer kanq topraElnl ayrrk otu buriimii$ Anadolu'mun. Ulkerr yctiqkinlcr.i!Vrzgcs kcndinrlcnl torunlaflnln vo onlanndatorunlannrnbir tclpralr olrnasrve iizelindc bahu,, vnsarna Qocuklanntn, ganslalr olmasr igin yolmakgerek aynk otlannl..,,. bu y'-aman zamanrlr. "Duygularr,akrllann gcrisinc "Ailirjt bu koyup, birlik ohna zarnanrdrr-!", ir;zr1i, din bizim, vatanbizim, bayrakbizim,bu toraklar biziml Ycr yok arzrmrzda avnk otlalnl!', lr: glc,

231'
slft slrta verelim,s<jkclim, atahm bu topraklarclan aynk otlann...Milli Serefimiz, rr.rilJi rusr.r,-.:z, rr:rrr lilkenrizinbekasr, soyumuzun devamri gin...,, Yapmayacaksan topraklariqin higbirqcy... bu llig olmazsa, Allqh rrzasriEin,yapacaklara engeloima ve sussss! Senden yirnakazancrm,suskunlulunolsr-rn. .. Aydtnlan.srn insanlarrm.. . Iluralcnin degil,hilimin aqkr yansrn... ilc Yoksullu[ukadcrhilmcsi.,zcnginlik oLmesin kor gozrcrinr birrnek iqin insanrrlrnr.. . Iliir vc ha$rmsrz dofidun,htir ve bafrmsrz,.teslirn emanetlni oi', scni var edcno... Iliiesin ki, ba$ka toprakyok balnnda yaqanacak. bir .. Adrna"vatan"dencn... Ne bir kangtopragrmrz baqkasr var iEin, ne gozumiiz, bagkasrnrn kanqtopralr iEin... bir bir I{rzamyoktur,akstnbir.damlakanrmhelal"J.oyon toDlaklarda... Kanrmselolur rkar iilkeminherkanqropr.agtn,.la... Sevgilerimle, KuddusiOKKIR r '

sdyl,mtl,ERiuiz

Aylirr,

Eyr,ItMLnRiMiz

AyRl_ A).Rr or_MAsrN!

BiRLiKTE

ITAREKET gARr !

(33)

l.ljr t-itral'Lcr; din t.rcir:t.ori lajk ( l o m o k r a t - i . k c r . m h u r i y ( ) L i n L :z i . , t c , i k r a t i k i cumtrur-i.yet e eevi rm(jk :i sll-e.r'()n.l cr, hal kl.mli] yoksulla$tlrIp, c l i l e r L c i . l . j E o a . l . S t. r r a n l . ar , c a h . L l .b l r . r k . l n l . r r , p i a :r vc iirgritiU bjr irekitde qalIglyorfar

lL

Dlqor t.rrzrfla bi zler ! b:it, yurt-seve.r'l e:r ne yapayorauz: ge!qek ki, harlkrmr z ve kurLrmlar.rmrz, Fu bir bliLii. bu olumstuzlukl zrr(lan Sikayetqi I er, ve rle, cle{i eri.k yer rze zama;ol:rr.<l;r tepkrileri.n:i gosteriyorlar. t'r.irki ve .in yerinde birqok baze' bilrolar.da barur saf on-Lilrdai gerekt-i dinde s;okakr a.rda Bi.r:qok insarn vo kurLrm. il-yr:r. ayr'1., f ,i,.:k Ly.] fin k a r ' . r n . i . rq a q : i d j g i n o du:r. ilemek iqin l,itr.tr.quyor1ar. eylem yapl yor._i-.ir. Am.t ne y..rz:rk ki, p..rr.qa bo.r.iik. sontik, crf1z ve eL-kisji.zr sonuc ne oluv()r? Bir halrr la al.Lbi.l iyot mrryuz? Ila.,.lrl

lJijylo hork€rsi:irl d.l.:i.nclci lraz:r bil$ka bir markainda qa-ldrl.gr. l):i r orkcrjt-r4clan k bir ' s o : r q r . k a 1 : rm t ? t t a y t r ' ! q t . h n a z - ] l r t r r L ra t l _ t k g i i r m e k z o r r r n o a y t z r

uyurnlri

Scq:im.l.er:ilc' vormeyen l-l mLLy.rn o :i.rtsanrm.Lz.r:r';,ryE igirrtlerl.i rlri)r I Ne a r ' l y o r l a r ' ? r ll i r St,itr' bj r Ui lt r,trt$it,iRiC . DAVt,jTr;i i a i : . r V o rl . a r Burad.r, asrf qorev kime dijr$tiyor? Oncel:i kl e ana muhafefel- p.rrL-Lsa o1m:tk i.lzere biitlin demokr.lLik ki tle r orgr-itlerine d.rha sonra da cle{er.l:L

s_j-Vars:i olllsLlmlari,r, so.n.L.if ; aydr nl. arlrnr za dlisiiyor

-/vra Mulr;i.[ei:et. parl_is]i l)1r galjrryr yitpm1yol: l"latdcrr ki o .,,atpm.L.yoI., onli.j.r. yatr)mryo:r'Iar, o h.rl dc b.l$t-a ALiir-iirkqij r)ij!ijnce De-cn()d-i almak ij.ze-re, !,ijrk jy(l llmckl i Sub.ry1.1t Dbrneqi, Diyalog crltbu. ltilrkj.yem C.r.ubrl, ].j]. pit-. Kuvveiy, Mi."l.riyLcUlusa] G1-iql.er lljr1i6i, lJlltsal Uyan]e ve Dayantsma p1L. Ve Ma!.m:tril Glrrubu gibi klrntm ve kurulu$lar, bj r_liktj.J b(1 qaqr.:ryr y.lpm.rk z()j.undadr rlilr . bu q , , L . y y d ( , ' 1\ i t ; 1 1 : ' ' ) , ) l r . . r r rcral.. r , i r : J ; , r , , v , 1 . .a l o r , L r r rr : k r . . . r . . , qoziil,t : aj .iyak t r b:i r pr.()g.r amln u v q u . l . a n m a sr . n d a d r r . N e d i r b u 6 a y a k l r i

[):.ogr.aln:

:l . 'fespjt-. l-eiJhis, 2.ll:ir araya St-ralt-ajik ill a]nln Vap:Llmalil , 4. iieqi lmesi, 6. Ilygrrlama.

ltelme, Bi:rllkt_e I{.rrekct, LiderLn belitlenrnesi. 5-

:.1 yoL ft.l.rrt_asjr, . ,.crar Orclaritn

gordtqrimtis llrrlJiirre kadar uyqulamafar nas1Ll Ne yazrk ki; her: ki.9i ya da ku:rum bjrjncl ayaqjr gok qtzef yapl.yo.r].:tr sonJ:a, hemen orailan, 6 .nc1 ayaqa, uyqulilmalva 'cfeqiyorl ar . B6yle ojunc.r d;r ..;onuq d.lamlyo r'1ar . tndi.t,a stl'rnl O I uyor. l l : i . d . c r r b L i y i i k y a n l L s : r . o . r - 2 , - b : i . k u : r ' u 1 u q * g c l r q e k r e 9 1 - i . re n 1 c l r . , k e n c r i r e r i . i crrl biiyijk kilbtrl edi.yorl..1.L vc diier kigi., krrrum ve kurLrlusla.r.a; B r iz k u r d u k i r c r k c : l l

22s
.1' br.zo ltolsiinl, I J j . z on br,iyriqiizt, lj jz vatarrr k Lr u Lugl.ar':r kendi r: !{rtrp.l ar: r nar ki-rtlrlmalartnr lhl dillii.cer,.l c h.tr'()ket- oder,ek i - a r i h : i n t ' , . t . , j ittr-) i l i i i r . kurl-ar.rcark r s tiyorl.ar. ttek q rubLrz I Dlye ciiq.tr

bi r yc're

gi di lmez,

baFarrl.L

o.l unma z - Ilu b.ni.m

di)9 i i

l]:i.zii.rn dijFijrrcem.i.z;.. .Qelgl Scq,imlcro kacla-r, drgirl-lo.rio i:.mamlanLr ve bu lToqir ilo:rok, a n-dyasal yol1.t, sc-qi 4rdc:_ r{a .gomertz.. -st.p1d v r . m . .i - , . l d , r j r .d i . ( . , < r . i t, . r , lr: hi-i. ,c rr

l:)u b AYAKL:1. PRO.J! trayrrt.i d i n v o v . r t - , l r ry p i r z a r 1 . i , . . , c , li l I l r i l Sdzler-i.mi_ yijcc Ai_atrj:rk i.ir) bu yilndc r: orLak .tmaca hep be.abc.

Ba$arlm''', birlikLe $iiphesiz o 1 a c . t k l , : L r - t r i g e r . m : i1 1 e t ; la.r.l iyct. sarf ede]:ek yiir.Urse, mutl.tka baFaracakt-_-L] ctjMir, DrNK, (rr]- Albay)

ALa ciirkqri Dii$iinc? l)erne.jj. con.l L ltalFkan Dant$man L At.rt,rirkgil IlrjELlncc Dernei.i. yltkslek l)isjipl irr Kuru-l.u lla$k;tnl

'l'rir k iyo Il. SLrbayfilr, Derneii.

qankaya

$ubelri

fil)

B.rikirnj

At.c1L-iir rin, tliri e vo k l,.rikl:j k c tlakj.$j:' kortusunda

.tr:tgt LrnL.lcl. yitz.tr

Yi.ikslck ;deit l Yolcular1.

pliltfior_mu

Koordj.nal-or:

_y.rd.

At.rtilrkqii Diisr"ince Vakfr Kr..|l-ri ve Yon. -Kr.fi Uyes.j ril) 21/ HJ) -1, Sancak Mdh Konr:ad A d c n a u e r
Cdd. 75/U qllldyii

t'

1').f,

Tayyip Erdofan Masonmu?

1

Trlrkiye; TayyipErdo$an'la ilgiliyeni bir tartrgmaya haztrlanryor... ,,Islam,, iligkiler ile sijrekligundemde a{r olan ve 28 gubat surecinde, Qevresindeki imgesr i-tzerinden mazlu lagttrria k, lideriegtirile m ra n TayyipIrdo!an'rn bu gitne kadaryahudiqevr c]er.re yaktnIligkibir Eokspekillasyona sergil€digi nedenoldu. 2 8 S u b a ts L l r e c i n kn h r a m a n l a f l n d Qn v i k l r ' i n ; B D ' n i n n g L l g l i i i y o n i sY a l r u dIic i : r i c I I I I i l c r I i a ae F A e s t IINSA'dan aldr!r"cesaret" madalyasr srlresonraTayyipErdoeian'tn boynuna bir da takrldt. "Islamct" "Yahudi" "Hristiyan', TLlrkMilleti'nin farklrcephelerde oldu{unuzannetiidi tarikatlarla, ve grift iligkiler gozonune tarikatlartntn arastndaki a{r serildikEe, kamuoyuiqin kurulansahnenin perdearkasr netlegmeye da baglryor. sonerYalErn'rn son "Beyaz MUsliimanlarrnBiiyiik srrrr, Efendi-z" kitabrile kapi:;rrr en araladrgl; Ttlrkiye'deki tarikatlarla Musevilerin iligkisi, ptyasaya bugrinlerde hazrrl;:ral Elkmaya yeni bir kitaplafarklrbir boyutata5tntyor. Erotin povraz'tn "Tarikat, Sivaget, Ticaret ve Cinavet (Ma$onlarlaElelc),, kiiabr, kamuoyundaki EokisminyiizLlndeki bir maskeyiindiriyor Trirkiye'deki ve tarikatlarla i,4asorlar' arasrndaki iligkiler aitnr gok daha somutve gilncelbelgelerle gozonune seriyor. Kitaptan aga$rda:alrntrladrirmrz ise TayyipErdo{an'rn bolr.im marjinalbir siyasikimliktefr, T[rk siyasihayatrnrn te'pesine ttrmanlgtndaki arka plan dinamidini aydtnlatlcr cinsten:
bitadetlcr dc$il, on dcgil, yiiz degil,binLerce... bil bir $eriatQr partinin lidcri Isviqre,dr masonoiup. masondiigmanhgl yaparken,Peygambcl geldipiniiddia cden Amerikancr soyundan igldamrI--alrcl'rn crdnsr tanrStrgl parasltrkullandrlrIspanya lle ve kralrnLn iilkesinde'l'ekris oluyordu. biskiivicinin oflu ise Pinto'nuo leferirtrsrilc masonolurken, qevresinc,"]lriitac(trrt4ri1t 4vxl altnad ar" diyordu. Kaslmpasahnrn referansl isc Alaton'du. llunlarrnrn isimlerini ve masonlann unanistan dahil bir gok topraklarrmrzrn elirnizden gitmesine nasrlscbcpolduklalnt, bu kitabrnar.clndln olan kitaba larikatlara devaIn edelim...
I

Konuile ilgiligoruglerine bagvurduiumuz yakrnEevreier; a y y i p E r d o $ a r i r TayyipErdadan'a T n U z e y i G a r i hv e I s h a kA l a t o n ' l a a k r n l r { r n b u b a i l a m d a e g e r l e n r l i r i l m gerektia i nl Yr IggraiF. r y in d esi gerektidini belirttiler. Kitabrnda; Ulker Grubu ile masonlafln;Atatalrkcai pliLljyetci qeeincnbazremekli pasa.laflffelllllr|a ve girketler KocGrubu ile badlanttlarrna; ve son zamanlarda enerji politikalarr veva teror uzmarrr diy.e_lAnse edilenisimler k a v r t lo l d u k l an a ; r n LnfO

bir Emniyet GenelMi.idl-ir Yardtmcrst'ntn, Hablemitodlu'nun Kostebek kitabrnrn bastlmasrnr onlqrlgk iginqorevlendirdidi mr..llkiye basm ilfettisinin Ankara'da hangilocayauye oldugjurra; TayyipErdoian'rnrABD ziyaretlerinde gctrrigtlldri ozellikle seyh l.{uhammed Kabbani'nir:l kaylnDederi Klbrrsta'ki Krbrisi'nin tngilizistihbaratrna hizmeteden faalivetlelq; Seyhl.lazrm KLi|tSaid'inmasdnselefle_!]ne; Fetuliah Glilen'in zamantnda grkarrlan hakktnda aramakararlarrnrn gristermelik olduluna vt: kend in kontrqerillavla isin badla@

'.') / .t1L)

Yonetiminde masonlann alrrhkta oldu{u

n Liri tNeli-J? a r a s r n d a kiil l n l l y . ; ve amactnt/

ve Ttrk lJlusu,tlun ve Ana(laluuygarlrfitnrn sanat ve kLjltiir varltklarlnt ve ff]ir.;!t-i ntirasn t korumak,, olarak b€lirten TAe Vakft,na kadarbir gok onemlikonuyadikkatgekengrgi.inPoyraz'rn TayyipErdodan,rn nrasonlu{lrra ciaiii d d i a sa g a g r d a k ie n l e rt $ t g , n dO a h i b i r a n t J mt a z a n r y o r . r v a lYason Haberal'rn Konya'daki-hasta in aErir5rnr nesin yapmakiGin bizzatgittidi Kotrya,da; rurkiye,nin en ust diizeymasonlanndan Ihsan Doiramac,,n'n .er"rans,nr anarak ku ''Haberal'a sahip qkacajrm, o bize lhsan Dofirama nrn emaneti,. b $eklindkonugan ir Erclo$an.... e Yakrn taraflndan do{rulanan,belediye Eevresi da bagkanlr$r oncesinde Uzeyir Garih-Ishak Alaton ekseninde derinlegen iligkiler".. ve FrgilnPoyraz'rn kitabrnda yerverdidirrzere; da star'da FarukMangrrcr,nrn Ekim 2005 18 iarihinde kosesjne yansryan Tayyiprrdogan'rn'nrR ve eenel Idare Nu"rutu,noa soyi",ltqi t,J.liu e d i l e n g a $ r d a k io z l e r i n a l a n l a n m a m a s r . . . " a s y

"Ttirkiye'nin

,jl.lt:::i=.t*.::lt*5 Iiiiltl[l .,*r$;;;;#il:ffiuo"o"r,., il;il ;#1ffi;lil,fi:il:il[] u,".ilil;;ilil;il,ilil;; Ii::Yjil:1l,:,li':1I::"1..bie'1:l1l:y'12lebagrad,k
||ll: ^o:l::.t"vvip gupneteri rttrn yor. a

'I'tim 'l diinyadakiYahudi lobilerininve M Masonlt n destegini aldtk. iirkiyc,dcher istc.li:iiroizi vapabilir {)rrlLr iz.

*;*,ll.l"ltlyll,*atiirr<"eiiriigu,a.*';;rii;;il;;ffiililffiffil1'lllffT:lTT|u,o..
Erdoian'rn Ttirk Mileti'nden sakradr{r geyinhastarrir tek r:rmadr{r yciunclaki

"Islam" Lizerinden|oy toplaylp/iktidarolan; "Ti.irban" sorununu g<izemedi{i harde rrkedekikirisererin, yabancr vakrfrarnve yabancr sermayen,n tlirlLlmulkiyetsoTununu her Bagbakan,ln; Eozen siyasimisyonusjyonizm;
l

yahudi Kabala ezoterik 0$retisi olan ve aynr anda hem Mustafa Kema|i hem de Israrn'r , hedef tahtasrna yerre$tirmek grhi tar!hi

;:J;:ilrttu

bir hatavapan tarikatrn bu mensubu ormadr!rnr orup uirmei rrerirrrr< vu,unro5,,n,,,

Kamuoyunu geffafordukrarrna inand,rmaya Masonrarrnve geffafrrktan, Earrgan demokTasrcr0rr yana oidu{unuiddia€den Tayyip Erdolanin Uu iOUialara verecelji yantttmeraklabektel,gqqqlr. Agrk Istihbarat

,r

'))<
LllusalGiikyi.iziiGiizkrm genlikleri loplumlarln gaodaglamaslnda ve,bilgiloplumunagegiQte bilim 'bitimselokur yazarltotQokonemli bir konudur (lijnkir bilirn okur yazarll0l, bireyin ki$isel kararlarrnrverirken Kavramtan ve suregleri bilrnosr, :intam;rsr vrl uygulamasldlrBu olgu bireyinsosyalve kiiltlirelolaylarakattlmastnt ekonomik ve rlreikenligini artrnr. TUB|TAK,Tn dncelikli hedeflerinden de birimin bilimsel biri ve diisuncenin tr.rm toplumda yayornragmasrcr rri G,eligmi$ geligmekte ve olan tilkelerin buyuk sorunlarrndan "Bilim Okur Yazarlrgr" eF biri oranrnrnmaates€)f Qok di'igiik. olmastdtr. Bunun sonuglartQokaegitlianketlerle ortayakonmugtur. BugLinkutu/yrldrzrnrnyerrnrrritenterin

verivor.. dc yagayanlann Dr;nyi'nrn ABu yarrsr Gdnca ctrafincta dot;rndrornr vo bijrlurl Yul,l,1, Ill 1111 orryloa l'llT]lliyrn, brtmiyor. ramamtandtgtnr Boyle
bir anketibiz rjlkemizde yapsakacabasonuc no olur? I UIllTAKln 47 llde 1:5-24yas grubunda 1033 rjenekleyaptr$rbilim okur yazarlrgr anketininsonugtaniqaqrcl dcdildir'Bu anketinsonucunda 10 gengtensacJece 3'Lintin biiime ilgi ouyctugu ort"aya 29 Qtkmr$trr- Mart 2006 tarihinde TUBiTAK'ln desteklediOi ve TUtIiTAK Ulusal Goztcmevr taratrndan doretmcnlcrc yonclik olarak "2006 gorgeklestirlen Tam Gl"lneg Tutulmasr Aslronominin ve Fen Bilimleri Egitimindeki Vcri" konulusernpo./yur1d?t, uzun uzuntakrmytldtzlann insanyagamtrizerine otkisiyokturkonusuna deli-nmemizg kargtnson lrlln sernpo,,yurn:r kaltlan110 odrelmenjmize 7.47'sinin Yapltlt.mttankette burelara inandrdr qrkmrgtrr. o"rtaya Do$ruyariirvcrfg6ieT.jori lrazrletflntn bizimbaskrmrzdan da kaynaklandtgtnt daha sonr; oorendik Bilim okur yazarholoranlnln artrrtlmastna yoneliken onemli etkinlikler Astronomialanrndayaprtmaktadrr. ei]nkLj insanogfu ilk Qallardan bu yana gdkyiJzuneme.ak duymuQve onu dgrenmeye gahgm rgtrr.'Lizun sLirc hcr ti.lrlli -da iyili0inve kotulLigtln gdkyuztinden kaynaklandrgrna inansa daha sonra astronomibiliminin getigmesi daha ilo dogru bilgilereula$abilrniglerdir. Bugtin Pluto'nungezegenlik srtatrnrn orilurrltme.i f'rUoiinn iroininQok otuqunun nede'ni insanlartn de ya$amlarlnda kez olsun bu gezlegeni bir qormemelorine karqrngokyilzi1ne olan "orinya'riakj rpcr2kialdrr Amatdrtlolan yer bilimleri, biyoloji, etektronoik bii got-oitimda| olmasrnakargrn gibi am:tidra-slionorn sayrsr di0erlerinin loplamlndan lazladtr. Bilim ve Teknik Dcrgisi..ile birlikteBilm vc Qocuk DergisiTUBITAK utusat cciztomevi(Tt1q),n bnyirk in lutlllf d{}stogiilo son 9 ylldlr her yaz ulusal Gokylizu Gdzlbnr 2006 ytlnda bu tur l)jf r.,ikrnlik $onlikleriyapmakladtr. gorQekb$tirildiAylca-.Anadolu'da gok oiel okut gcikyL.izu bir goztem gcntikteri yapnray.]b:rst:rdr. 519.t]:.Jl?.,t ItJIJIIAK lrdzlem$onliluerincle TIJG'danve qe$illirinivorsitolortlen ogietim uyc'teri ,r,nrrn ;iqftrnciigr u,r gii:ru1u olilrakycr alrnakta T[JBilnK ekibi ik] uyurn[tol:rr:rk ve r;alrgmaktatl $enligtilginin aok bi.]ynk rlar. olrn:js, rr)(ji) jyto bu yl| $onlikton ay dnce baSvurulartn 2 kabulcclilnrosi kosilmig yine ctekayittr ve niaraklso, [uyri.r,,utur-"*t 3o tigi katllmrqtrr. Bazl yrllar400'u geqenkattltmct aenlikleri-geiqeklestiritmigtir.yrl ilgi grderek $onfigo ilc Her buyr.rntckkxiir ve qelenler qok mutlubir gekildeaynlmaktalar. Tekrart"ekrar gelJnlerin sayrlarr otout<qa oa tJztirtrr ulusal (ldkynztlGdzlem$enligi ytlda maalesefbir kez yaprtmaktadrr. j$ Necleni TUBI'1.AK de -Bunun ekiblrJjn yogunlugu gok,fazladlr iki dergiyi her ay Qlkarlmak ve zorundadtr. gerqekle$tirdikleri fark| elkinlikleri drgrnda gok de vardlr' Bir diOer neden ise bu etkinliklerin butgesininb0yrik' bir kismr kitrImcrlarrn <itjedrkterrr rlrie ircr.ot saglamasldrr' E$er aynr ekip bu.igi,yapmaya devam edersedogal olarak yrlda bir $enlikyaprlmasr qerokrr qijnkrj kayltlarlnyapllmasl, Licretlerin toplanmastuzun bir hazrrlrkd6nemine gereksinmecluyar.Bu y.rrarlrotkinliiiin Anadolunun her.kriqesihtie gergeklegmesi g(-'rdine inanmaktayri, tlolayrsryla yrlda bir degil iyi brr t)irt$) rk) yrlda 12'ye grkarma dLiguncomiz Belkiorayriyiceorganize var. edcbirirsek gnn;e oi|..i"ni yap,iooitir, 15 uoylesi dncmli bir gorevi yerine gotiren bu Ulus.rlGoky0zuGdzlem genliklerin yer, clon:rnrrn vc rgtcyi$inin g o r o k t i d i u z o y e e t i r i l m e sd , h a u z u n b i r h a z r r l r d o n e m i o l m a s ro r u n i u l u k t u r . d g ia k z B u n u ns a ! l a n m a s irQ i n o k ) . o k s o l q hale gelmiEolan ulusal Gokyiiztl Gozlem $enligi'nin, yine TIJB|TAKqatrsraltrnciatiir'p-lev,, ddnuErijrijtrncsi bagkanlan iletiiim kurarakyrltnher aytndabu otkinligi ile qerqoklo!)tlri cklir. nnadofununEeqitjikentlerinde6$rencilere, ci$rctrnenlcre halka sunumlar yapmat, gdkyii).rjnij ve ianrlrr;rk vrl geli$tirilmiE gozlemolanaklarl gdzlernyaptrrmak, ile uzayaragtrrmalan ilgilibilgileru"rr.i, int,rrnut ile icknoiojisinin nasll kullanllacaOlnl 09retmekve temeldebilimisevrjirmektii. Etkinlikler ogretimddnerniiEincle oku ada, dairctinr ddnemidrglndaiso gdzlemeelveri$li mckanlardayaprlmalrdtr. insanlariena7,2lJi\nrrii ararii tqtrlak vo ont;lrl ilgili illli alanlarligindokaynasttrmak ctkinligin bu tjncmligdrevleriaristnaaau.

oku eok orQmek iEin :.:1i,::'1T *::liTl:jiTl.,- sorulanndan yapllan /5 soruluKanketln biri "Yer mi Guneg'ingevresindeyoksa Giineg mi yer,in Qevrcsindc dtiniiyor?" -soru-suna yanhgve 7"7 bilmiyorum %21 yanrtrahnmrgtrr. Dogruyanrivorenler(]l%zz) ikincibir soru daha "Bu yon€ttilmi$tir; dontiEne kadar zamancla :/"12,.si gur:,"..i,2,:ri,y tamarrrlan ryor?". 7"45'idogru yanrtvcrirkc'n, t 1

7o10,tardan aeasrdadri. soremaatesei ABD'd; bitim

yurar,g,n,

B,?Y!9sl projoden bir amacrm't; olanerkibi var biraz dahaprorosyonci qerirornr r,,lirri hatd vo :i,9-",:'lT:'.it:,911 t(trlrmrjaKanttgt. vattttkter belediye ve

Prof. Ethem Dr. Derman prof.Dr.Zeynel Tunca Prof Dr.Serdar . Evren Prol. Dr. DursunKoqcr AnkaraUniversitesiTUB|TAKUlusalGcizlemevi Universilesi Ege istanbul Krlltiir Universite,si

2tt'
Bjljmin hafka sevdirilmesi, bilim okuryazart$rnrnarttrrrlmasrna yonelik bir dioor proje de "Gezici Bitim Kervanl, prolosidir.Bu proje QerQevesindo, yeter saytda TlR, donantm ve rigrericiyei gereksinmevardrr B6yk)si bir kervan(la, den()yimli yetkin biliminsanlan, yetcrli donanrm ile konrkladrgtyerdc halka bilinrin,biiirnselli(jin vo gorselve denoysclolaraksunulmastdtr. bilimdr:nery bilgiparkrnrn Bir ve clolaqtirrlmas Tc,'mcl rdrr. bilinlgrrlrnilcney vo llorselmalzemesi olan astronomi, bol fizik,kimyagibi clallada bu kolayltkla yaprl;rbilir iooloji,biyoloji, Fikn' vkjeo, internet, poster,cJeney taktnrlafl-paketleri, gdzlemclonanrmlafl, toknik don;tnrmve en ofiofiriisr t)Ll {:l{) igl.,ri soverekyapacak, boylesibir projeyeuygunyetkinbiriinsanrar digor gorevrirer ve gerekridir., Yaprlacak hazrrirklar yererydnetimrerin dn ire desteoisadranarak projegergekrestirirebirir. tJzuncrimlibir ctkinliksdzkonusu olduoundan,ekiplordeoigtirilerek sureklilik sa$lanabilir. 8u yoffa,tilkenin her yerinde esas amaon yanrsrra,TUBITAK, biimleri ve yaynlannt.:.tanrtrrnic1;tyapt1l.5 ogr. Elkinljklcr yaprlacak, srrasrnda anket,ve soylegilerle r.llkenin anlamdayaprsrortayakonulabirir. bu Ozel raporlar yrirelerin ile yaklaQrmlart, cjtizeyleri sorunlarr ve belirlenebilir. Bol gorselveri , oyku ve ant ortayagtkar.. EkibekatrJacak, gci4Lvb... diq, sa$hkbirimleriile taftmalat yaptlabitu. Bu trlr etkinlikler olabilirlik 6lqLjsunde artttrtlabilir.

.)') ?

SevgiliGazi, Bu yaztytiki dcfa okumanrrica cdiyorum.Oncebjr nef'este oku, sonrakcndinckiigiik bir-gilzcllikyap, igecek bil qeylet'al eline. kapa giizlerini, kendincedz elegtiri yapmanl istedigiln "qu ana kadlr' yaqananlar, konuqulanlarve yazrlanlarr"bil bir gOzdengegir. llifkilerimiz hcniiz bir sencsrnr doldurnradr, qeyhatulanabilir her yakrnftkta, giiniinden giinekadaryavagyava; gelrnelcqalrg. ilk hx .. Scndcn ricam dafh olacak,bu igi yalnrzyapma!Sa[ yanrna"vicdanrnr", yanrna"akhni'vc Lanr bir sol kar$lna "duygularrnr" da oturt.Yani bir grup de$erlendirmesi yaprn.Eger toplantlsonunda halaverrrrr) oldttlun kararlartntnarkastnda olursan, iig grktan oluqan iligkimizin son ikisi ipt l, ilki is,.). "Opsiyoncl". .. Kavramkarga;asr yaratmasln, grklarr kez dahahltrrlatmakrstcrrm. bu bir l- Ilvimin ve, kardepligiminkaptsrnrsana aEtrm.Bu kapr arttk benim taraftmdankapatrlrnaz. yaqadlTr lJLrnu gcirdiin.. . "tlke 2- Ortak pal,damrz, sevgisivc ona hizmet agkr".I-Iepbunu konuqtuk.Bir nokta hariq hiq ploblcmimiz olmadr. $imdi, belki de son kez yinc bu noktayr konu;acafrz.Pfoblcrniblitlin jle qrplakhSl bir kez dahatanrmlayacaplm. ., 3 Para kazanma derdi. Bazr projclcr yaplrak, iligkimizi gerqckEi ortakhk tabanrna bil tagrmak gayretli:ri... Klsaca ijEilncUgrk, Birlikte i9 yapabilecek gelmigtik.Aylarca emek verdik. Onenili proieler olugtulduk. son asarr,rya Salhkh bir baqlar.rgrq yapabilmek iEin biliyorsun yann Ankara'ya gidiyorum. Iliqbir yeyi ipral "8" planlannr ehnedimamnra,yan.lanna koydum. Bu konu ile !lgili son de[ellendirrneyiddnuqrc yaparrz. 13irgok defa'konu;tuk; baqaramama liiksiimilzyok.. , Bir-inci rnadde gok kapsamrnda krsaqunlarr sriylemek isterim. Kapimizdm igeri $ren, misafirimiz defil, artrk "hanc halkrdrr".IIer ne sunuyorsak, sevsimizi altrn tepsiyaplp,onun igerisindc sunanz.Bunu yaqadln gdrdiin,kendictimlelerinle ifadeettin ve hu konrrda kcndincydnelikitz,eleEtiride bulundun.. . "ylraliLnr son vrzdrklarrrara$men bu konuda bugiin vc yalrn da higbir'gcy dc:iigrncyr:cck. k;;r1: ibadctingekilselde[il daimi olmasrgerektifi" konusunda diiqiinceve davranrqlarrmt bilir.sin. iyi llLr konu benim iqin bir siiylem de[il, bir yaqam;eklidir, lJu nedenle.iki noktadayanllgl i(:crisin(1,.] oldufunu vurgulanmak isterim.Seninkendiciimlelcrinikullanmakistiyorum. " Gelclllimiz.nokta itibariyle sizinle olan biiliin iLl:;ki.lerimi srtnsuzo dek sonluntltnyorum ..... bile Qok tizgiiniint Qok hrglutn. Btt korutdukonuSma.k istemiyorunt. Gari GtlDEIl" "Dostum" Karqtrndakine dedimse.ilk sijz hakkrdaimaonundur,Duygulanmrakhmrn arkasrna slklar' "llaytrdlr, ve Ne oluyor?" diyc soranm.lJuradi afaki ve acelecidavrandrn. Dostl-rkilkclcri adrn brr c k s ip u a n . . Yine. " l-liq fren fukm yuplrayrn ne i$erseniz onu )Jnprn." Renim ve senin yaglanmrzrnkag oldu$unu gayet iyi biliyorum. Yagamlarrmrzda son qcvrcllr oynuyouz, tarkrndayrz delil mi? Neye karqrfier',)Beni hig tanrmamrgsrn. eksi puandaha,.. IJir I"Ieriki ifadeninirltlndayatan "mantrk" benim tanrdr{rm(iazi'ye ait cle!,ilver.di[im,senin Kavgasrnr , l e L u v t a s t n tv r ' r - m c r i s t c d i g i mi . k . ' n d t : r r r n ' d l L i r t x n d i l S i l t , l J i r u z v i c d u n l n r n c s i r r id i r r l c r n . . n i ti v li s isterkcn, rsllndaonunlahcsapla;manl istcmi$tint... Olrunla senin aynt karodc gitrtinmen sana yakrgmryor-. Scninlc btittin derdim "seni o karcdc giirtinmeninsenin gelecektckihedeflerinene kadar zarar vereceli" olmaktan dtc gitnrcmigtir.I:[er diizcydeki konugmanrnburam buran "Beni belenin, bana iyi geyler siiyleyin, bu duygullr.rrrzr lidc.liklc taqlandrnn" beklentisi kokuyor olmasr, scnin bunun farkrnd4d4!i, o-l-!lg!14_l-r=ye-ka"bul etmcgc

y3lf+jlpggL lq1ln *"gS*Lgh*tu-n umve sava;m otdu. r

lsrarlasanaaynt ciimlelerisiiylcdim. "GazL.kendine lider deme!,Dediftme!, brrakolaylar seni lider yapsrn.Sanayakrganr bu! r\ksi haldc o l e y l r rh u g i i np i d d c t l uc n k i te t t i [ i m i z .l i d e l l i ks u ] t r " r n d aln l k l r n o k t a y a i t r n i y o r . o r g u ng i i n r i l i r r i t a g Y

tastmayaihtiyacrn yok. Ilunrar seni' kerdi ayagrna taktlgrn prangarar.tsir miryon rane usLiirl i i z e l l i k l c r i n a r .B u n l a r r n p l a n a r k a r u h m v 6 q odagr bu olan laflarr,herl giircrek,hem kaq gatarak, hem clekiifrcder.ck dcflrar.ca konu;luk. Ii' s,ir konulmamlz'ofiste sen masanda otutuyordulr, bcndciki clim cebirndckuduz itlcr gibi bagrflvtxrtr:nr. Bizden baEkabir tek Kamil kardeg vardr oriste. Sonundasen ne deciin bana? rju giirrc k,dar yagamrmda beni elcqtirehilenve benim d-".Tq1.13d9 ctigim rek kigi sensin.fonug ,,lofl"yirnrin ... ..., ....-** dinliyoruni. ," .

rlana gdnderdi{in c-ilerirerden aynen bir.ini yazryorum. ir"ti;;;;;ffiffi.^fii.|, B,

iEr",,. savai vefmege ba$ladr." itimf edeyimgok daioquma gitti. bazrkabukra. krrmakgok zordur... Qiinktt,
ve salpa seven, ntakun. ve iklxtl ltcsintle

bir Seyler yop Emda beklenti iq:hde

ittanm do{asmrla okqanmnk,gururranmak, bosa g:rrpmmadLrlnl gijrtnek gibi i)zcflikrer da

anlatanqok uzun bir. psiko-analiz yazabilirim,.. (yanlrq anlama irvgu clc $imdi sofarrmsana, konuqmalarda bu benden yanabir hrrs,bir ihtiras,bir krskanqhk vardr?Kar.dcs mr kabulettigi,davaarkadagr olarakkabul ettifli bir dostuna clegrirmekten bir ytrnriuu, nuydr? ote sorularacevapvermeden 6nce',kalben inanchlrmve scninleilgili her or-tamda rsrarlasavunacagrrn vc her qekilde scizilmiin arkasrnda duracalrmnokiayagelelim. $inldi tiim haftzanivicdanrnlaban;1 ve kcndine-igrcnlikle sor! senin lidcr-likkornpleksinin drSrnda yerne,iqmc, relsefe,siyaset,iq, makro ekonomi ve akhna gelen hcrhangibir konuia ortak nokraya ge)nrcdilimiz bir konugmaordu mu? Bu rs.ar'rmdaki samimiyetimi creen az. benim kadar scnde a r l a n ] | $ t) . (hk yiiksekscslektih'r derecesine gcrena[abcy-ka.deq konuqmalarrmrz dihir, hcpsi rcnrcldc rJa say11r v3. lio|gorii tizel-inckul'u dclil miycli? Ar.ru iu tonularr konugurkensenin kimy;1)d, bozulr,llr. oldu$unugcizliiyor-dLrm. bilesin ki, efler devam c<liyorsak $t"tnu daha da ileri gidece[irn.etink[ seni insan olarak sevrnrgri.r. 'l:ksilc'den" bu gtinreregermigtin. ve earrgkan akrlh"bir inJndrn. yara almrqtrn. srk gn.*u1,.'...rrn. ,r"1, grrramryordur": Bu zaaf gelecektesenin ciniinii qnt ui, r,koiu..tt,. 99.yf l1u :in1 .yakr (ievrcndehig kimse bunun thrkrndadefiirdi,tarkrnda oJia da stryreycbilecek gtiireri 1,,,r.,u.'-',tg,r,,,u gitti biliyorumama"etrafrnda gakgrlirordusu nru kurmak istryorsun,, 9ak dcmiqtim.Bununrairgiri qok uzun bir c-ilcti yazdim ama son anda g.nde'mckten vaz.gcEtinr. rsfcrsen rarih vc sayl Dumansrirrl gdnderi m. G a z i 's e n ir u h s av d p r m d r i r o r . r e h a r i n e e r i r m i ; t i r n . l h g s c n d c s r c k r c n m e se r c k e n i r i l - d i n . gi b

.. lliliyrirsrn;'azmak istbdigimcie gej,ler ivi vazabiriv;.,;;,i";;;;rru.ru'n, ralmenhiqbiryer.dc yazinak istemcdim Adrmr'higbir ycrdeve kimscye kargrkuranmanr istemedir-n. .n""*a. rrurii,n da o ti,. llilgiter.i paylaEryordrLk yazryordun _igsrisindcydik scn trcr sirn dc okunnra l]:l:::: : llfl 1r,k1;,
r u h s : - riJ l i t c t l i r z . . y r r u : . . a yrpmryormuyduk? seninle Qoii dahasonralan nedengerr ftanaa .rr.-"t iri..:rigi,ntlrrr;""a,, ' ) l a l l l l l r h c s J p l u f rv i t p t y - o r t l u kE n l i i q u k . b i r s o r L r n u m r rr r r r n r y L l r . ' l J u l r r r z

sfiTftHrfftsrtrrtk{rirnmmr ydk*il ;, ;i rirmiie ;ir;;iJJ,

I*, ro'nru zaafla'nla ue

kendince qok iJzelve rjnemsedi[in detayrpaylaqtrm. bir Flatrrlamtg olrnangerekir...

')) |

Detaylalda bo[ulmayalrm. A s u m l n I l l n r n r h r n l t e g e k k i im c s a j r c k m c s i r r c r q l l d r r h c r ' 5 c y g u z c l L l i . ) m c s a i l ub i r l i k t e b r r r r . i l r i r ( g c v r c d ch i l i n i r .h a l e g c l d i m . A s u m a nh a n r r n Bircen hanrm. Zeynep h.rn,m... ("r,.,. y"u,,. i,,u,r, geniqlcrnelc bagladr. Baylam tatili ve rlircan'lar konusunrla. nasrlsrnrltakaldr.{rnr sadecchatlrlalmakistedim..,!u s'trrla. yazrncaya kadar. bu konudakisitemlerimden cttimini? hiq sijz S , u m r l l a n r r n l r r r n a z r y l p t r I r g c c cd c y o r u m l i r r n r e a u k dcger... rJU ben/(fl yrSrnen oleylar sana anlatma[a galrgtr$rrn, sancllardando!,rrru;tur.{)rri .vl' ,hep_ iilncklcmc[eqalrgtrm. ister.sen tlctaylrda gok yazabilirim. $unu da gok iyi biliyofsun ki' iilkem scizkonusuoldulunda hiq kimse kimseninnc bir adrm dniinr1c. ar-kasrlda llcrkesyan yara. bilcin: igin it:blld]t a $ k a n a s t l d u r u E u m u z o | a cLlerkesin m e l f evarodatiJkesi a i $atryor.Ilainlik vc ihafiijlo karg|b aktl?.I'e 1sefernizuu 1|mrraii tlep endige ediyordum. gun bu konugmalar Bir sendcpatlakverecek diye. Nitekim oldu. Qok ucuz ve girkin EekildeDostlukadlnavicdanrmr gizdinqocuk,biiyi,:rk sorumlulukaltrndasrn. Benim halascninh: 'l'ann'ya bir sorunun yok, hesabrnr karqrver... . Yetigti'cbilirsenrbrt' akqam Asuman_ FIanrmi,- ce'ap yazmak istiyor.um.oru aa gok sal,igr da duymuftunt. Ccvapyazmanezakcti qok srktr "Bi'Gazi Yeti;iyor " projcsinde.sana kar'$r vernre-qe qalr)trgrnsavagta Buna savag ( demeken gaizel anlahml olur) Eok yalnrz.drm. Asum.an_ Hanrmclun prir,,)ro1itanlamda btiyiik destck alabilcccgrnr zannettim llu duygurarla ona kcndi heycca.rmJa i.irkemi,scnr ve proleyi anlatma[a galrgrrm. Yrnrlrnrlrm. lliliyolsun konu;uil5enbcdcn dilini refleks olarak kullanryorum. o gccc acaba oncn anlrttrkl r.r.' atastnda getek siizlii ve gcreksebedenrtili kullanarak A.rn',on Hunrro "sakrn bu anlxtLrklafrmr (ii.rzi bcyc anlatmayrnrzBunlal aramtzdtkarsrrr"igelikli en ktiquk bir- ifade veya yakragrrn var rrryr:rr,) gimdi kelirnekelime Asuman hanrmrn yazdrkri.na cevapverecelinr,Veya hiq /rr,-J, "i,,r"yif. ,o", 'sal,rlarla yazdtklattmtlynon ona da gdndcrccelim.Ama 6nce senin yorLrmlannr bekleyecclim.su sanayazdrklanmdan farkrr tek bir.soz etmi$ rniyim?Evet projeninmimarisinde deiestck otJugur.u sijyledim.Qi.inkii ona basrnbtirteniniyard,grmr.riyr"y.n ."n"in. sodec" birdik bir konuoadafan,5,r], rEcrisinde oldu[umuzu vurguladrm. O giceden'.onro u*u,r.,un Flantnla daha ;;k ;;;,;;J;ri,,,,,r, Ona "ne yaprlmaltyt" soracaktrm. . . _ummustum. l.cnome scn iken gelip birde sanamr sormahydrm? n Senin aleyhindc,senin duymandansakrnacag'n bir diinya lafr bu anlamda ku anabirccelimi vc niyetiminbu oldufiuigibi bir kanrnrn orugmurr yug'-u kaiar aldrlrm "n agrr. b, darbcold'. giri,t a,rr" dost adh ki$iler slrtrmdan hangerledir. *i*i tu'it,,'ki*i saftrkiarrndan olmu$tu.Ama bu canrnrr c.k ncrttrgocuk... iyi bir hafrzasahibiolmakra,igin ruhu kavr-ayabirmek arasrnda biiyiik ibrk varmrq...Bn siremimde Aslrlan I.lanrma. .. llu solulardan hirin.in cevabrvdr. I)iEcr stxulanncevabrnr iek gtinderccelim, tck S c v g is u l r - r [u l . y r r r d m r l i nt S r Be\srn S e v i l d i ( i nh i l c r r u k . i

xuaausi orrilr

2-)a,
gonderdigi e-iletileri tek bilgi olarak bizleregondermiq.l6veya tek 1 7i l e t i . . . . $ehmus Bey bu b0yuk baganyr igten kutlamtg. QLinku bu yazrlardan bir tanesine cevap verilmi".." Q SayrnLiderim, "gak gakcrlrk" Bir ekibin ig (motivasyon) isteklendirme kazanmasr iqin uygulanacakpolitikalarla, "gak gakgrlar arasrndaki fark gok iyi tanrmlanmaz kanncalar ise, ordusudeSil, ordusr.t' kurutur.. . Elbetteher bagaqi6dullendirilmelidir. gey yapmayanlairn Higbir yanrnca, "gunluk yaprlnrasr gerekenleri" yapanlarrn yaptrklanbagarrdegildir.Bu grine kadar hiqbirgey yapmarnrq bagarrya ve susamlginsanlarl yanltgodiillendirerek, onlarrgergekbaqarrya gotrirecek yollarrtrkainly;rirnr. "Be!enilmek" ile i'odulLl hak etmek" arasrndaki {arkr gok dogru tanrmlamalryrz. farkrn yantr$ Bu "qakgakgrlar" tanrmr ordusunun besikayna!rdrr... ve $irkettesoylediklerim sdylemegeklim"kendim igin bir oz elegtiriolclu.Gece uzun uzun degerlendirdim. Boyledavranmasaydrm, kendimekar$ldr.irllsl olmamtQ olurdum.tsugunden sonra sana kargl soylemlerini degi$tirmekaran aldrm. Senin de bana karqr aynr yontemi uyeuiarlani bekliyor rica ediyorum.Bu hig kimseninba$aramayaca!r gLizellik ve bir olacak;celasrblze, scl1sr rnilletait bir grizellik olacak.. " Yontem ve politika gu: "Nush ile uslanmayanrnhakkr tekdir, tekdir ile uslanmavantnhakkr kotektir..." Yani bu zamanakadardolaylr incelikler ve igerinde soylemelegalt$trgrm dogrularrmr, artlk dogrudanen duzgun ifadelerle 1amzamanrndas6yleyecelim ve elegiirecegim. ve Senden de aynrnr rica edece!im... Bu politika karanmr hizmet bekleyen 70 milyon kigiyl karEroran ulusalcrlrk sorumlulu!um aldrm, ile "istanbur':r Asla unutmagocu(! Sen bir krymetsin. Ama bu halinle degillSenin"iskenderun'dan getirilmengerekiyor.Gelmekte direnirsenbiri lskenderun da, digeri istanbul da ya$ayan iki gonrildaq olmaktanote gidemeyiz.. . Dirn sana soz verdi$im qalrgmayr yapmak tizere masaya oturdum ve biraz dokuman QrKarorrn" "lider Sonrarnesajtn olmacir$r bu kantsrna vardrm. Ama sendeki olarakanrlma" osikoloiinin nr:lcre mal oldugunuorneklemek igin sadece bir dosya septim. Aqa$rda bunun analizili i,ura,rarsrn. Dosyaytokumadanoncc qurtu bilmcni istcrinrkr, sevg,m vc (josllu(irlrn iarrr irrxlcnir:: ,:,, ya olduQunca devam edecektir. yan yana,ya da uzaktanolsa da... Ben bir plnarlmqocuk!Zirvelerden etekleredogru akttkQa beni de kirletebilirler. Kirlenmerrrok iq;in bu pinar iki defa yatak degigtirdi.. Bu yataklannoykusunr-i . seninle en baglardakonusmu$tgk. Hatlrlamangerekir! Dostlukve ortak paydamrzt sana lantmladtm.Bu tantm geregi cle seni en zlrvelerdeprnartn goz[.ineoturttum.Tas tas iqesin ve herkesin kana kana iimes"inisagt.]yasr diye.... Baqka amagla kullanrlrrsa prnaryaz grineglerine bu dayanarnaz, gabukkirur. EleKrer(1e {ii.l ve yeQillikbekleyenlerekargr vebal buyuk olur.-. Geride ne bir g6;rilda$, ne bir tck gdniil komandosu, bir fildenbLiyuk ne olduluna inan karrnca, de karrncalar ne ordusu... Tarlarar rurur gider,geridesrrtrn{avebal yuku, elindeqapa ile bir Millilrgat kaltr... Aga1jrdakihattrlatma yazllannt sarr renkte yazdlm. O krsrmlarr ozellikle okuyarak zarnan kaybetmemen igir1. SadeceonemlibirkaE kelimeyi klrmtzryazotm. Sen de, bende satrr aralarrnr guui altrnriyi okurui. igte bu sanlar ve krrrnrzrlar 1[tr ve bL.i okuyuglan telsiridir. _..
i.r:() in.r I ..Mr:r:l;it11r. l . t . r o m : G t t z , j ( l [ ] D ! : R l m a j j . I t _ o : g a z : i ( 4 c l c : ns a n . c o m ] . Sonl:-: Sur)day, Scpt()mbc.r 03, 2006 9 :18 IIM 't'o: KUt)t)IJSI O K K ] t t ; l t l R C A N O i l A N K t ., i i L r f i). { r t : : l t w : A ' t ' A ' t ' i j l { HA K ' y l - S j t

"ErdalBey gazete yazatlarna

"Diln

sAKSlr,Alt^ nqtK *

l ) I j y l l r u t. . . . . .

]]jR PRO;IIi BJ R I]IRI|YI] A1II oI,URsA PRoJr] DEdiL, BIRE]YSEL DU:jIiNcI]j OLUII. PROiITI,IIiRiQ1NDIT INANMIg V]J Y}iIR Aj,M].$ ts1'RIIYLEROL(J1lSAPITOJEOI,I]It KJ; I.]IJ I]J R

/E
ANl,i\1r4r)A 1'OIiL,IIMA (AZ rr'A r)A QOK Klris i14iNlrt) ttrAr, Ot,r.'tljg DEMT.K'riR. * l P , { K f Y A M l r Z l r r ) l , A l v l A F r - ' U N K I I1 { l ' l , l , l l l l } T q i G N l l lK r ^ I ( l N | l Y l r i N I , i M l i i Y I , l C lK A I ) A I t S l l , l l l ' l ' ,

silzrl yAZ-r,K ot,tjri. Dj$r,rrrn.l.N.Lzr ynl'l^M. Kf
i N U ' I ' : I ' l I J Z F I S ' I I . ; DC i N I . Z D E I I A B T . RV U F ' N , YADATT].M . * rJrN Giir,s[v lf.l'l'111i.iM. r-tANTMLA Ar'],Lr ]'iKilit)lr N I J U N S i Z E D A H A ( ; U T L L L I ' I Ii< i

ol,Dudul.lu

?xr.

Kt,l,iMt

ir,]j

lji L,l] ' j')':t.,,\t.tttu /,

* III-IH'I] IIM KUDDUSi BT]YEFIINDI'YH EII l l'{ZAl4.l r' ATn R rM' Dr:DiM

" BiiTi]}I YAZDTKI,ARIN]N

AT,'t'INA T]|JN I)It

* IIE DERSENIZ DEYIN. BU T'RO.]ITN IN FiXiR BABAS]. BENiM. BBN I]I]NI,AR I KOITU$ tJnKEN gol{'I'LA GEZTYORDUNUZ. . . . . ) ) ) ) SIZ D rrA KrSA pr\N'IoLoNLA. * ( s a ) . . l , , r r r J;i . iM $ l J ; " r , : i i r , ; r rt ; i j r , s r . : v l l A N l l 4 I ] i t - , E t l l d y l - r , i A N r , r y o r t s A , ANt,n'i'IMrt{I zt)A

Birt
t . l i S i h , . K Y A t 1 A y A N t , t $ l , t K \ / ^ t . { ) t . t l t , K 'R'". i t ) t , n i M . l

'L'ii K MEZtrsi r.r

(,;Az ciiDrit? i

----Or ig i nal Message ----From: "bj.rcan o{anku1 " <b i rcanogarrkuf @densan. com. tr> "GAZi Gulnn" I t ' o| <gazi.@d<rn-san.com> S c n L : S u r r d a ' ) . / ,, S e p t e m l c e r 0 3 , 2 0 0 6 2 : 5 ' l P M S r r h j c : r : t : I w : A I A ' l ' i i l i K ' t ' A Ki Y t , : S ; i

> or:dlnaryus a sewgi <1em,::yeceq m i > .grc:r klrk c l e i j : iI m j

vc

sayq:.1ar::.m1a

. her: geyiniz

yeLetrli.

oJ-surr oLsun.qijnki.l

.bunun yr:rine

trergeyden

qokg;r el.indc

> z a L o n c r I i n c i e k i o l < l u r ; u - q 1 i b i t > ; r E r < a l a r t y l a p . r y l a $ t y o r . s j u n . : j . r n . rb i r 5cry k;rImr yor > s o rl u q't-.r . .1$ t e o lrriz<len gokga oJ.sun ki sen de mahsurn kalma r:ni s;,::vqi I im > > > >
>

I'rom: "birc;rn o{ankul" <bircanogank ul Cadens n - c om - tr> a illo: "KIIIJDIISI OKKIR' <kuddusi okk:i.r:@densan.com.tr> Sc:n1-: Sunday, September: 03, 2006 1:52 PM Sub j ect : Re : Al'AltLiRK UAKIYES i
l

> > Cok i:c$ck ilirl cr - tsenirn ve s iz i n ayrr :ieyleri dU:iiiniivor ol mamr z , ;r:; f l nda > > doqr.sunun da bu oJ-cluiiunu rre yaz:rkk:i. sevgi -[i hcm ;:iib im ]rcm do l ijverenrm > > konumundaki s;;ryln Gazi Bey,in anlarrrurk ir;temedi{i bir. ko|u cicrrdirr . : ) ) > > I l a l k r n r z . t m c t z ( : y i t [ ) m a ] n . z k c t n u s u n a q e l i r r r : c s i z n ; r s ; _It u y q u t t q d . r i ) r : ; L : ni z L clorj r,u::u ) > da orlu:r- c f end Lm > > Ku(lc{usi A!b:im1.e }lirebir t:anlEmadan dnce Gaei A{birn ban;l ar.ad;l sr r.ail;,r E a i yl . c > > diyo.r:du: "trogge-[d.i.n Kuddusi i ]tey " bu saizli niye s o y l c c l i i 1 i n r : c ;< _ i.n < : < : l

0 tt'
> > :;:izin vc kjcnim z<:ka clo.lu o-1.<lucjumuzu ma ;rcelcc.i. o l.clugurluzit a soy j r.iyoltclu > > . Neyse ef errdim bu kadar yeter: l i- sant.:r::rm . l]cn im yiizijmde:n cledikodu rak.r > > mczesj ydniinden hiC :rc; kalmayacaksrntz, . i t l j qjn cIe ciil riev ljanrm bi.r y{)rurn yapmi$ > > Haclr.n pro,jc:mlz vc) (}.rzi A{}rl dc: > > G i i l s e v I I . : L r ] l . m ' t n y a r . p t t r q y o r u m i i i i y n e n k , r t t r J : r y < > r m u g , li . z e d o I S qiin(lc rmes iI] i > > r : i c a ( : < l < - . r s ; cz n n c < l c : r n c k . i . s l - c - . r 1 : i . i 1 i m i ; ] n l a y i . l c ; r k : ; t . n : t zu p . r o - j c : r ; i z t n c l c t i : .Il > > <le<lig.inlz qi.b:i ne sizin ne bizim ne de sad<-.<:e az.L ItQlini n - t3u 1,rL.r.jr, G i.:trr'n > > lltuitKiYE'nin . > > Sai tlcakla ka]rnrz > > I3:inc.tn > > From:'KITDDIISI OKKIR' <kucldusiokki.rCaclerrsan.com-trr> "'bircan > >'fo: < b i r c a n o g a n k u L t - a d e n s a n c o r n .t r > ogarrkul'" . > > Sent-: Sunday, Septemher A3, 20A6 12:18 l.)M > S u b j c c L : R u r A T A T U R Xr n x i v u s i

> > R u [ ] : l J . g "- l . e r r d i . : : m e i q : i n t c s C k k i i r i cderim. > > Yazrda ris;lubu we qergek vu rc1uy-u qok iyi a n l . a m l q s ; t . n - K L r t __ . , r r ( . l .m > > ( : a z . : i l n r n u n a n l a 5 r l a m ; r y a c a q l . n t n e L i r J < l i a e d i . y o r < h . r , S : iz i n v a . . . I t ) \ . / , I . ) .:lu runur l > > o n n n ( l i i g r i n d i i q l i q : i b i o J m ; ] d r . i 1r n r s d r m e s i , O N I IR L t ] R i R D A V I i A Nl . g O t . , A t i A K > > f llolj t,) ) F:N

"KASrr ol,I\rADt > > j sT iI1n ETME .lsr,EaiiNi oLU$il,URt)u. KCA, llul{ I.1A,I,A llASrMr z tN > > iis'i'U,vri... " o r)A rjlli.yottKi, Bij GiBi u!lDr,,'NLl:iRr,I KiMsnyt t,itu.t Llrt:,r,]
ATi\1,IAY ,I.Z ; > > q[JNKi plroJrlN.iN sAIrtBL Biz > > Ama bi lesin ki, mez o > > yapaca{r m,,,', . j > > Gaz. 'yc "o Drii;ir,, uu iiLKEDiR.... r;rk.rn..

b r r y e l e n c l * y j . " b u s o o u k c s p r j . . i . e ir. n d c n d o i a y .

Gij l.sen IIan rm ig in

yazd"r{'rm

bir:

yorum

gdndcr:di-m,

D a . r r r ; js o n r . i l

> > bir kctpyas rrrt g6rrcleririm. > > S a c jl . r c a k l . r k a l , > > Kt-r<1<1u:;.i

yorumla.r.t.na

rica

e<lerim.

> > > >

> > > >

1 , r ' o m : b i r : c a r - r r o c i . r n k u L L m a -, L l - o : b . i r c . r n o g a n k t r l ( 4 d c n : ; a n . i Sont-: Sund.ry, Sept c:rnlcer 03, 2006 B:40 All 'l'o : KIJDDUS OKK lll I Subj er:l- : Fe: AlI,AlUiiliK lEKi yItsi

c o m . L _ rI

> > S.i ze soyl.emeyi unuttum . Dtn G.rzi. uey s:izi ve beni kadlrrlar pro j es i.ndcln > > aLLrqrnr s i j y J .e n t i $ t i . . S i z . i . n b a n a : i v e d i o l a r a k . 1.omm bekledi{inii,, l' .ln Iat-arn VE > > iislupla yaztnrzdan i1gi1i sonra beni.m verdi{ i.m cevaba k;:Lr:g J_r bu r k 1 pro j etle > > s a d r : r : e s i z v e b < - - n v i t r m - LQ . l . me l e n c l i m .Ben d<> kendilei:jn<,. b.izi. brr F:ro-j cder > > i l t - ; l m ; t y a a l k ] ; r : r r n : r : ; O y 1 c : c 1 i m. O z a m a ) n d e d j ] < t r k . i . : , , : ; : i z : i a l l . a m l y o r i l a r n l c k>c:rl

"riv
> > kendimj. bu pro j en.in d.lgr-rra a l rr:rm yani kendi_mi drEf arum' ' i stro bunlart > > sdyl ed.i1e.r. ) ) AyzztLrttn i.lk qirjg krsmryla iJg:il i kcrrrl i I er:in:in ve li rd.r.l- IJey,.jrr an l ;rma > > sorumr varmug .Anlayamamt Slar. jm -Ayd r n L cla ..11.1...r > > Ben de o yazl her k€)siimo h.i Latrl erlen bir yaz L. <le:d r > > i r aI k r > > d i ; e r n l a r : - . 1k i . : ; < . . w i y e d c k i - i n s a n r dii$rinii]. e.rek yazr_lm:r.E bir i. l v a z r c j < _ . cm :'; . J s i t , m c : r li.,i1 m : ; o z k ; . r . l m a c l rc l [ ' c : n d i m . t ' a b i i . ,i tiim bu yazrJrkli.]r.rmr yil zilmclc:k i > > t , c b c s : l i . i m L c y a z : y o : r u m , t t i . l q i s ; a y a r : la r : c l a r L r h o l m i l < 1 i i r i g j n b c r : i m s u r ancli: k i > > yijzijfldeki yor: 1 a r. Lebessilmri :;i<,. aks;ct:t-i -r:c:mi > > Karlrn saSlrcakla efendim ,Siz Gazi Bey, c gerekerr cevab_r ve.rir:;.rnrz > > .llundan > > zrdtm gibi eminim . :1 7 > > Bircan > > > > > > > > " K U I ) I ] U Si . O K K I l t " < k u r l c l u s i . i [rem' okkir@dcns.r-rl.<;om.r-r:> ' 1 . ' o : < b i r c a n o g a n k u L . ( 4 d e r r s a n( : o m - t _r - > SerL: Sunday, Sepi;ember 03, 2006 fJ:00 AM ,.tAKi.y}tS T Sub j ect : tfj'ATih{K

> > lJrr.:.tn nanIm, > > t s i . l z . L nz : i q i . l t - c q c - . k k i i r c t c j < - i m . r r . > > l r ; k t - c t i r p ; l r a < t r a l r n r i g ; . : r c t ; l c : d i i j i m o r i . j i n : : l r n < : t _i n q t j n d c r i y o r u m _ b > > lf urrlilr qer:qek A1iat.-ii.rk' iin f.;r:r.k:t rrcl;r ve maale)sef bLr qer:geij i ,,i_..rk y(l r g-in i > > k u - 1l a r r i y c ) r l a r . o tri.r paragraf yaztvt yar,mak igi. u t i . t . m a d a . L ) i r r : . t vl . ) > > "Al:at:ijrk" d i - y o r . l . a : : . . . . A s _ la o y u n l . a r : L . n a q l e l m e y e l . : i m . > > lJu ve be'zer::i yaz L lar.t.nt. gcwr:cmi ze dai.rt-mak dahi b.L ',r LyakAr,, qiiri.l;r: > > hi.zmet > > ol ur. Kend:j.m:i-zi "Gaf _i.1. muhb"j r" du.rumun.t dii{;Lirmemel. j.y;iz. > > > > pro j v€) > > > >
(]il

liu t-iir yaz-Ilart "muac:c:cl:iyeti'' cls i

okudukqa. yapmakta ol<lugumuz projclcrin 1>:ir k.rt d.rh;r dfrem kazan-ryo:r. Ozell:ikle

Oncmi vo "kadr I,tr..

s;iz,lere <liige<;ekgii:revle):r, llu pr:o j en:i-n "hizmei_ yr.ikiili),,

i_.r$ Lrnak,

slrttt,.t

t_op rne::rmis i

Lagrrnski_ar1

ii trcr 1 > > o l;:,c.,k. LiiLf:cn kc.d.inizi. v c : . . ^ c . v r c n iz : i r u h s ; a l Ililyiik > > c1airev y;rkt nd;r ba q 1.i:y;rcak . , , S-9]...c.'aklaalrrrrz. k > > Y l ( ) t. v < : q . t t l r a b l J y : i > > Sevgi.l.er:, > > Kuddusi OKKIR

olar.:k

h t s z , tr . I a y t n t . t . .

otj|.]r_m.

> > Lrom: birCan o{ernkrrl f mai 1 t,o : bi rcanog ankul @cle:nsan. c om. l_r.l > > Sent: SatLl.r:dily, SepLembe:r 02,, 2,OA6 B:22 plul ( ) : ( ; A Z i C u t ) l , : l { ;K U I J I ) I J S, r , { r | 1 >. > > Subject: t i l - p o s t t a g i t n ( l e r i . . l i y o r : : w w w- z a m a n . c o m . t t r

n I/ t: tc
> > > > > > > > > > > > > > Zaman gazct,es:i ama bu da b i r tr;rska qofij$ o l.mersr aCrsjl.ndain qi)zdon ceg:i.r:i lrnes j ncle I:a1.da va r d i ye cli.isrin<lrlm ll:Lrcan I'.ti, aga{ldaki dosya vey.r b.rglanLr e:ki i _le gi:'rlcriJmeyc h;rzrr: Kl:rsayol: trttp: / /www zd(nan.com.trr,/?frn=3400u8&l).1 . , y e r z ; r . r :i-i lr . & t : r l \ ) , 0 o ( ) ( . ) , r ) ) . ( )

> N o t : B - il g i s a y a r vi.r:iisl.erine karqr k o r u m a k - . i _ g . i ' , c . , p o s L a p r r ' c 1 r a m 1; i r r > beli.rl i > dosy;r LiirlAr jni q(tndcrmc vc a lmal,r enge I I <:y-^bi 1 l :: . l l k l o . j r r ' i _ , r :rr l > 'slc:lJif ir j ctdrmr:k ic r r c : - r , . x r. , . y J , r . , , , ii , . o u u , l , t r t n v t ( J L - , n , -(,.:\. r

$imdisoruyorum!!!!! Bu grine kadar aramtzdakibilgi transferlc,rirrde ,,sahibiyet hig / Kim Kime hangi {ikri vori.niE?,, kavramt gundemegeldi mi?. dzelliklebendensanl uoyt" ni, yaklaqrm oldu mu? Bilakis, sonin ug kareminartrndaguzer geyreryazrrmasr iqin blyuk ozen g6slermedimmi?_senin on lTt"l plandaolman, senjn markara$man igien qabarairmr igin hissetmiE orrian ve birmengeiekir.uunu da Gazi'nin$ahst olmaktanrite, dazi,yi,nfrgtui*ug" ulusal ve milli bir.,dkesini iatrgtrQrmrz seventer grubunun', sesi olmasriginyaplrrn_ Bunu asla "LiderirnizGazi Ele,yin' danrEmanr_ veya ekininrnbir aryesiorarak veya Gazr l,cyin kannoalar ordusunun bir sade kanncasr ",tat.' ii" yap.adrm. Lideriik ve kiqiseflikhrrsrrnr hattrlavamayacaglm g; kadargerilerdebrraktrm. 6."ioii6"l"nmr da seninleozel sohbcuerifirizde paylaqttm. AEagjrdaki seri iretirerin bir sonucundasenin kulandrf ,, NFr DFlftsr'N.i r)rrry In z i N, ]JrJ 'RoJ!NiN r"iKiR BA*ASr BENiM. riuN ;,,^l-il K.NLJgr,rtxEN rii,t ,Alrrr l{ i'.,\ IIAN,|OLONLA. (:)Ez SO1tl'r,,A ivfiH11y11117.. ) ) ))" itayi Qekilde ... ne anlamallyrnr. "RAKryn Aynr $ekirde Mrrrzrir oLAMAM CrjNKii ETI,ER.iM CiGNE g ii;Nr:: vt;,",':r,rr,ry'a K/\r)Ali rj:K sr'irflr, srzr'r v.AzrK ol-,un. Disl-,Elri.NjZl " KIvAI{AM. ifadesindekisalrr ararairnrqot<iyii "gakayr, okuduQumuz da nererere. geken" bir ruhsaryorgunrukordu!unu hissetmenrek 'kJmpto iq;inne sebep var? Bunu 0zerine uzmanltk-alantm v. olan, teorilerikurarsak,ileride ararnrzcja biraz rrrcntaat ol*:

sakrqmasr ,*kr"r ;;ra;u ;;k"[iri,rrii litn t-, l: sana"Bugrin birazkaranrrktan llrll, nunumusuJJ;;J,yeyaz,r',qr,m.ffi,,' "" ,i;ui]ncc,rcrro Bu metnide ye$rr renKre -!o1!tum yazdrm hattrlamalanntza ve sLlnuvorum.
To: 'cjzi-qi]DD&, Sent:Monday, September 2006g:29AM 04, subjecr: RE:ULUSAL_Koy KUTUHANT_LFRi_pRoJesi.ooc titredi. Biraz "karanrrktan da yorgunhissettim korktum. ''vatana u$udum,,igim ,?u: ?'ii., kendimr. Anr.l hitmetdavbtqerektirmez,' inan'nr kendime ii;;t;p,g,^ igin,durmak yok... lklim deQigikligi bina dokunur. hep alrnmrs. Amag dooru tanrmtanmra" ddzetrmeterte,,Tozu Kuquk atrnmrg cam,,gibi l#X,;:" "r:Hil'lqinde olugturmast gerekenrrtrnalarr, f kasrrgalarengeileyen seyvarsanki.. bir ['llk gozurnLin onunde;,'insanlar arnaq obekobekolurtar.l hangi 1"r* canlandr ,,liirkeller,'. iqin LT:-9-O-n araya Insantart bir getiren .. "siyasipartirer/ Insanla. arayagetiren bir demokratik rider veya surtasr artrnda,,... "snor Insanlarr arayagetiren bir kurripreri l (ozeinJ, n.r'i"ru, Fenerbahge,de Arigcn,e " ama, nefretimden dolayt Galatasaiay,i tercih ediyorum),,. ". "Miil;r-Devtet birarayageriren iriikisi yoneticiter,,.... ve ll:lillill
-----Original Message-** FTOM: KTIDDUSIOKKIR

bevg ertmle, Kuddusi OKKIR

2ts
From: cazlcUDER gaziguder@densan.com.tr] Imailto: Sent: Monday, Scptember 20068:46AM 04, TO:KUDDUSI OKKIR SubjectrR€ ULUSAL-KOY I tANEtERi-pROJ : KUTU Esi.doc agbi
Ama dort kere canlandr gozr-imun onLinde;"insanlar hangiamaq iqinobek obek olurlar? Insanlarr araya getiren"$irketler"... bir lnsanfafr anya getiren"Siyasipadiler/ demoktatik bft veya lidersultasraltrnda,'... lnsanlarr araya getiren"spor kulupleri (ozelnot: Asrl gonlirmFenerbahge'de bir / ama, Ali gen'e nefretimden dolayllGalatasaray'r tercihediyorum)""..

i':::Y:="ii'=T:1"1$:?:l5lli'It"l:13="111"='==:
bununlane demek istedin? BLittln bulardansonradaA(abcyiniz KutjdusibrituniQlenli{ini toplamayaQallqtr sr:ncjen ve kararlrk ist€xji. A$aoldambr yazrlarve arkasrn(jansana "Kendinelider deme, barak seni birilr>ri iiricr yapsrn.." iqerikli klsa"yazf'g;onderdirrr. bir A9a!rdabunuda ftsttkyeqili olarakyazryorurn, From: KUDDUSi Ofnff Imailto:kuddusiokkir(q)densan.com.trl Sent: Sunday, September 2006 9:38 pM 10, 'GaziGUDER' To: Subject: SevgiliGazi, Bizimiliqkimiz, senindi!er dostlarrn olaniligkilerden ile nitelik olarakgokfarklr. En azrndan ben bdyle bakryorum.. . Egerboyleise,ve.... - Bana gerpekve gonitl dolusu"A(;ABEY"djyorsan, - Yaklagrm fikirlerimi Ve gergekten ciddiyealryorsan, "Ulkemizin - En buyukortak paydarnrzln bekast"oldu$unukabul ediyorsan, - Seni,benim iginqok ozel ve mahremolan aile oftamtnadavet ederekseni ,,kardeq kabul ctlioim" mb$ajtmrn farkrnda isenve sen clebunu,,kabul !,'kabul ettinisc,, ,,Kigisellik - Yaptrgrm yapaca$rm ve yorurn lcnkillerin vo hiqbirini omurgasr uzerine oturmadlQrmrn" ve kabulunde bilinq isen, - Sana qok zeki, qalrEkan yetenekli " ve okJugunu soylerken riyakar|ktan larnaryren iiri oldu0umun farkrnda isen, - "Ortakpaydamtzda bagarrlr olursak", seninleticarikonularda yol alabilecegimiz <ja mesajrni dolaylr olarak vermele galrgtr$rmrn farkrnda isen, "Kodadr - Beraberli!imizin nedeninin Gazi"olankiginin baEarrsrntn tesisive gelecek iqin "Liderlige" hazrrlamak oldu!u ve beningorevimin bunakatkrda de bulunmak oldugunun farkrnavardtnsa, - Bu gorevanlayrgr iqerisinde higbirgeyikigiselhlrs ve ihtirasyapmamala ozen gosterdi0inlin bilincinde isen, - Becerive imkanlarlmt yolda iqtenlikle bu sunmakta sunacakoldulumun {arkrncla ve iscn, "ne - Benim, danrgman, ortak,nedebagka ne bir $ey,olmadrgimin ne oldugumun ve zaman igerisinde rmlanaca$ rn idrakinde tan rn isen, - Bundansonrayapacairm,ele$tirilerin dozununher defasrnda daha agrrolaca$r bu ve "plkemiz a0lrlr0rn narnve hcsabrna, zamana karqlyarrgrn qereoiiEin,'olaca$rnrn bir i<jrak ve olqunldgunda olabileceksen, "..."..." tsazr arrnmak gerekli iqin istekve kararlrlr(jt Qokzor olsa da, $eylerden kcndrnoo bulabilece$ine inantyorsan, Bu iletiyialdtktansonra"Evet okudum,$imdibazrgeyleridaha iyi idrakettimve kabulecliyorunf' anlamtnagelensadece"EVET"mesajrnt gonder. lLltfen

)/d
Sendengelecekmesajdansonra'larih ve seri"numarasr iqerenzaman iqerisinde birqokozel "filtresiz" yorumlar eleQtiriler gonderecegim. ve Yolumuz uzun,yukur itz gok a0trolzlcak.... Sevgiler, Kuddusi OKKIR

'rfgi

)CVPli I lrazl.

fr"y" s0zciigiinii a[ztn dolu dolu olarakve inanarak beni onullandrtdr[rn igin.... sdy]eyerek Ve hentiz ergen ohnamrgkcn"IIak huzulunda kendi tcrcihini" yapmrq bir dost" crlarakaga$rdakili:ri vulgularnak hakkrnrkendimdcbuldum... lJiz bir "scri projeler"yapmryoruz. iz bir "sistcm"kumyoruz.Ne kadarrnr . .. B becerebilirsek. "Ben "Lider" l,iderim" deme!Brrak insanlar seni yapsrnlar. "o koltugungcirevlerindcn" Kendini lidel olaraktanrmlarsan, koltuktahep kalmakiqin esasamacrnolan o yapmafabaqlayabil odtin vermekzolund4kalrr ve seri hatalar irsin. O zamanda gclqck lidcr de[il. hrrsatrira " binmig,kendisiigin $ava$an Oengiver" olusun. "hokkabazhktan, Eu gi.intoplurnun safiduyusunda gibiler igin bu sahtckar]rga"katlar ttzananfarkJrtanrmlar 'llormonlu y a p r l r r n k t a ld r l i d c r "t i p i . "Orgahik " Ania toplum lideller anyor; Kenclisinin lidcr yapmakistedi[i "Lidcrleri" anyor. "mazisizi ziil Ljder; ijn yargrlar-r. brlakmLg, olmayan, tabulardanuzak, kigiscl kornplekslerini maz-isinde glarakigine sindirmiq, i[,'ri gtiriigsahibi,kaltrlr^ !ti)\'or.. \rci{]r. olarnkdclil" tJir kiiltiir ve geliqim zcnghlii,.i (itc "duygtlannr ncfsiningerisindc hcpsindcn rutabilcn"ki9idir... "I-ider" Iliittin bunlar"llcn buyum" diycrck olunmaz-. 1'oplumg,tizlell o iscn"sana sen der.. . Bu ijzelliklerinhepsisende var. Ama biraz nefis mtcadelesi gerck.... ljndiqcsini ta$rdrgrrn hatakokulanndan bazr iirneklervercceflim.. Ilcr ccr-rahi opensyoncan yakar.Ama gifa igin kagrnrlmaz yoldur,Aksi halde"VARLIK" 1,okolur. R a k r l ab c n d e n . . . . l Dcvamrcumartesi akEamr.. .. Sevsilefimle. Kucldusi OKKIR

Bu duygularlada UKKP yazmzda lider kelimesini"Grup bagkanr"olarak dirzeltme onerinde Bunuhig dikkate gimdiinternet LrKKP bulundu. almadrnrz. sitelerinde Gazi beyinproir:sr Sonuqta qekilde qok olarak, birazgahsileEtirilmiq dolagryor. Bundan Bu derinhaz aldrlrnrbiliyorurn. hazzrn yelken agmanren iQtenisteyenve destck verrnek daha fazlasrnr almanrve mutlulukdenizlerine olan en yakrnrndaki gelmc baqarrsrnr gosterrni$ dostunum. lskenderun'dan lstanbul'a Qabasrnda biri olarakbunu fAzlasrile hak ettin.Ama "hatayapryorsun!" Yontem bu defil! Bu clar,karztnllk ve goliirLi seni! Bu seni ileridetipik "Lider sultastolan yaptlanmalara" sokaklara gahlrilr. r Qrkmaz Ulkem de ne Qektiise bu tur ki$iselliklerden Ben bu yanlrEr senle paylagmakistorncrn. Qekmi$tir. q;ahgryorum" Bununiqinozen gostermege Bununbir orne$iolarak,UKKP sitesinde grup uyeli$inden ismimive resmimiqekebilrrirn. Zalerrilv vermekgibi brr niyetimde yok- CV vermeningereQini konuguruz. geregiva(l'l']'t't Ne ayrrca Bu tur duygusal dalgalanmalardan sonra"Kadrlar Projesiile" ile ilgilibir tek kelimebendenduyrlun mu? Tabanlndabu tur iislup ayrrlrklarr yaz.atsiliriz olugurken, hangitabanaoturanmanifesto ki'l Yaptlacak tilm gahgmalann altrndaadr "...."..Harekatr" olacak bir imza olmadanmilyonlarrri grkapiliriz karsrsrna nasrl ki???? But0n bunlart kriskrinltk veya davadan vazgeqmi$lik duygularriqerisindeyazmryorurr-lJlkcrni canrmdan daha Qok sevdigimi de laf olsun diye s6ylemiyorum.Qalrgmalarrrnr daha da q;oK hrzlandrrmak daha da verimli olmak igin ozel yaganttmdayeni dirzenlcmeleryapryorum. ve Gazi'nin kigisel Densan'n ve kurumsal sembololmasr buyukarzum"Bu samimiyetime inarrrnrq en olman gerekir.Benim i$im "Makro " hatalaryaptlmasrna engel olmak. Aksi halde bu tekne geride kimsekalmaz. battrOrnda hiQ Gegen giln Zeynep Hanrmla konugurken"lsrarla LLibnan"ornegini verdirn. Hava hil<;unrlar; yetmez, gerekir askerin karadanLubnan'a ulagrnasr dcdim.Bu benzetrneden ctti{irnqrryc,i., kast

I

1-,t.) "Kadrnlar Projesi" askerin sahaya gitnresidir.Meydan sava$r kazantlmadanulke {ethedilrnc;r Denizciler havactlar ve destek birimleridir. BenimgonisLime gdre (Detaylr tartr$maoa hazrrrm) 'Kadtnlar Projesi"eracrll$r ile bir an cince kadrnlarrmrzr orgLitleyip sahaya srirmemizgerekir. Org tlennriE kacjrnlhrrn UKKP ve benzeriprojeleresahip grkrpyafginlagtrrmasr gerekir.q'ot geq kalryoruz.Bu konuda slralejik hata yapryoruz.insanlarryanlrE,yonlendiriyoruz. soylornin Bu arkastnda belkide, heniizamaq birligini oluqturamamamrz olmalr!!!!!Ktsacast once bir "Kurmay baglalmalryrz. En krsa zamanda gegici de olsa "Qekirdek Kadrcyu" belirlr;rrrcrniz Qalrqmasr" gerekir.Ulkealev alev yanryor.Biz daha "nastlbaglanz?" hesabrndaytz" In tsaglangrq noktamtz gocuk,beni korkutan degiil sensinnnnnnn! Once seni lstanbufa!gctirmckgcrekecek.. . Nc oluryazrlr cevapverme.... Zamankaybr olur.Y0z yilzekonu$altm.". Sevgiler, Kuddusi OKKIR

, i )

a

'F'

Yrice trliileti'nin Trirk Vatanseyer Xvlitlan Bugra:
le kadedmiz, vekararlanruzla 1-Ha1,atrruz irade katrlmadrgrmiz, yabancr ve guqler )rerlj tarafindan vebelirlenmekledr. 1'onlendirilmekre 2-Toolumumuz olarak sorunlaf iisklerJe edilnekre, sureldi yapay ve isgal gerqek sorunlanndan uzak, veduyarsLz isfenmektedif, ilgniz ruiulnak gelecegi irlgnhklara, l Halliuuzur rse, belirsizliilere le liiDhelere sLiruklenmektedir. hula { lljli kijltuirnrrjz, degerierinriz, vehaYat n'rlli dLigtince tailmt tehdjt, rehhke basfu ve ahrnda bulurmaktadu. i;sizlik, i roksulluk, gelrdaghmrpal,Jaqrnuldaki 'e adaleisizlik, 'e eiirs:rlik bolgeler arasrncia nLifus nrifus, i'o$unlugu. ekononik scslzi r,e alanda gonilen dengesizlik'arlrgrnrzr, geliinernizi vegeleceginizi yonde olumsuz etillenrektedu. Bu dur,rm, de'ierimizin ba$rnsrzh$rna i'eetkinligine, r'ataruirzrn buriinftgiine miilibirr.e ilgiruze rum ve drigrincelere, da\,ranl$e),lenlere lonelen rakip drignanu tuiuir, ve uygun \,e alanlar ofianilar bos hazulanaktadu. 6 Top)uniunrLiz bngriven brlprk bunalrru iqi.dedir. Ozgiiven'lerimiz qozLiinre, dagrlma ve akinllgini surecine girinigir, i'itr,me Budurunhalllnuan gerqek te aydnlannxzln qogunlu$unu biii,rik sorunlarrruza karsl du1'arsrz i'etepkisiz klmakh, qegit her her ve yonden yalan, gelen qarpti'lmrg saptrl_ ve n,ghabedere, propagandalara psikorojik veetkin harekdr ui'gulamala'na ve sa\runagilr mestz bl'akmaktadr. 7-Devletimiz iqborq dqve batagi iqindedii agrkran, Burqe odemeler denges*rin kurulmanug olilasr, vesernaye iiretirn birikiru yetersizJi$i hatta borg]ann faizjerinrnodenmesi ieintekmr, tekrar borqian'na zorunlulu$unu dogurmupiur. Budurun, varl$uiuzi, rnilli egemenJigimizi, bagrmsizirgrnlzr rehdit dogrudan etmekte, drp ba$nlh$ ozendirnekre, devletimizin'e etkinligini, vesaygrnlrguu giiE 'nur etkilemek"Gitdi - Gtt.cl| Le, Maliye Devlet lkesini terkeinesine, hayahnxzn kamu iktisadi ve ma_
Dr RefiliSaydam Cacidesi HaliEApr. No:135 Kar:2 D:5 gi5haneBeyoglu iSTANtsUL Tel:(0212) 8070_292807t Far:(0212) 80 ?2 292 292

bunlar tek Eonirn Tek yolI,ai igin bir Srjhin vu. bir Bu yol; Milletimizin Eoaim'e yrice yantrosr saiibi ve buJundugu egemertk l,,Hffx kuk_ nazli, kendi iradesi krmrian kendi cizgur ve ire, luyat'rr yonJendirecek vekaderini hlirreye_ cek kendi pafiisini sii'asi km?ktu ye Bugclzrim yol;ldceffisfinrizin g,nJerinde giE haqurdugu dLigrinceh,ayat bir le ta4t_ dr' Miiletin iryuifuyaa brihin yeetkinjjgyre katrrnasl toprun $ie ve ruyat'u .r.r.n otada.url Bugril E2sl tegu, ye riilenizin haptmiftn onenli en ihtiyaq budur. da 'enider Mridafu-i Hurr:t rfueketi Deme$ onculuri "Milli gorevini ristlendgr orr4umu bu Birftrer" olank taflnramat* anlamakadu ve Buyakfuuara trfiiretimizin ]rice l?taruever britun evlatlar:n goreve bu r,:tior. onuunu F$$ma

o

D:iae$miz, onceiikle, Liyerenniq Temsircireiinin,IiEe Tiiriiiye i1r,e Dcregereiininiralk ve 'Daveriyede" Teoriicilerlrlh yzil yerj t,e saatie toplannalauru, gelerek, bii_ ru biraraya hep i(re,kendozgrir paniledni iradereril're, kenrii rri-irnz;z i,eim,edqi padrednin Iuru ve tu'rliquigra gerehen luz'hriran yapruJi iqlerinden Lizeie Kuiucu Temsilcirerini" gorcv_ seqjp, iendiinelerini ediyor, iiu Bunu'lliliG0reve olaratr; ediyor Qagi:, iiabuj tsq'urun 1.. Gdreve 5ai'glaqCIla,
.l/ $itr'Il iw)

Yenrder VLjCefaa-j Hareted Huhrk Demegi

o

Brytanr ImguJZekii OKTI

<>>42,2

-;'

\ \. \\ L r " i

/l' r" :

2tu

BIRINCI BOI,UM - GORE1TTR GEMIESASL{R
GENEL NSASI.{R 1-Ye'iden Mridefaa-i llareketi Hukuk D.'ne$: Demegimiz yhnda 2001 kuruldu. Bu 'uqiincii yrhnu yaprl. Kuru]unu" yenibirdbneme Fl dordtinc[ tamamladr. Oenel $rdi. Budonemin ozelligini remel DemekBagkanl$'nrn Genel onerisiyle Kurul, geEen dorr yrlLk igerisinde bilgiJedn yrgrnagrrun) (bil$ srire iirerilen vesorunlanmsla gozfim il$li lerin Millerimizin Yiice hizrnefue sunulnasna vevatanda$ranmrzn aydrnlau,vallmasr, tdrnasr, yoniendirilnesi do$rultusunda kullarulmasmaverdi. kanr

o

Derne$imiz bukarann gerqeldegdnlmesindeveverimli enetkin yolun, birsiyasi yeni orgritlenmenin olu;umuna oncLiluk goievini ermek Lisrienmek oldu$unu de$erlendirdi. Ancak siyasi bu (paninin) orgtidenmemn milJetimizin, kanunlara kalarak, bagh dognrdan kendi dzgur vekannile,bayatrnagelecgine irade ve egemen pekilde olacak go_ geHeEtirilnainin oldu$unu zonrnlu ongordri. amaEia yaprlacak girigini, goBu her her 'ldlli BirGore/ revi olarak raru,nladr. usrlendigi onctiltk gorevini buyaklag'n de ve "Mudafaa-i anaEla yerine gerimeye bagladr. yeriptudi$i Once, liderlerden bir oiupan Hullk t+reketi Gdrev ozel Grubu"nu Grup, kurdu. Anadolu Trakya ve bolgesinde birqokil veilEeleriruzden vatansever sorunian verulli duyar.L ilEe il ve delegelerirri ve halk ternsiicilerim belirledi olarak, vellqeKumcu ikrnci 1l Delege llalk Temsilcileve d'nin, Kongre'ye karrlnak uyl isteyen uyelainizin BaptirnJr$n ve dnerece$ saygde"Mtdafu-i kgi vekun:halann Hulrulllareketi Birinci $a Kongresi" alnnda adr hep birliltetoplamp, biraraya gelerc\kendi (partilerini) siyCIi olrryumlanru kurmaya ve yudrnaolnaya verdi. karar bnciilLik gorevini gekilde bu rarumladr baqiadr. ve "hareker, ? Mndafte-i Hulrut llareketiBu : Demegirnizin 2003-2004hizmer doneminde, uygulama srasnda Demek BagkanJrg,nca, uzman Iiderlerinin deme$imiz ve Eah;malan jle yukanda katrllm olupturulmuqtu. agrklanan veDernelimizin siyasi dururn bir kuru"Mrldafaa-i lhrekelugun gergeklegmesine etrne oncrllLik gorevini ristlenmesiyle Huhrk ti 0zel corev crubryna don0gtiiruldri, geligmeler son veGenel gorii$eri Kurul'un do!"sivil rultusunda'bir Toplum" nireligine kar,r$nr. ilgedelegelerihalk Il ve ve temsilcile(partinh) dnindekatr-lurusiyasi ile olugunun kuruLnaslna olacak esas temeli-esasr_teg"Mridafu-i kii etti.Bunu gerEekle$rimek iqinde Hulilk Harcketi Birinci f,ongresi"nin "siyasi toplanmail ongoruldii. Ozetle, olugum" hareketin, bu siyasilegmesi havesryasi yer Demek iginde latta airnasrdu. veBagkarumn bulunmayaca$r kuruiugun busiyasi gerqeklegmesi ileDeme$imizLngorevininsona de erecegi oncil kararla;trnldr.

?c1

, (),-(

rerne!,Yo!-n3ri!4u
ulus h ve Taril boyuTiirk ilsanrnrn Ttirkio;:lumunurruzurve mutlulugu, devlel lerde zafr asrnda y etedii$tiigtidOnem I $f birl an ayr i gerisinde ilinin korunnr dirl bllakhgr., hurafelerQ Bu bilgeli[in biitiff, iJnril yerint' bozufunuqtur:. drinernler gjig ve.verliilbirlikgilerin drg iiz-erinde ka1'nakh odaklannrn ve inanglanntn esti$iya da tetilikeli oylrdarmoyuldr$r ddtetrle.rdir. riizgerlannxr egemenlik ve Gtiniimtizdede yabancr yerli vaklflar ile birgok sivil toplum <irgiitlerin(STK, gdmekteyiz. otdugrrnu bagrolde NGO, ...)bu sahnede claylannyasandlgl liarigerlendigirniz arkadan en Tarihirnizin kanh sayfalan sayfalardrr. g0riildiifil gibi, yirlekarabulutlar dairaiiircekionreklerirrde IJlkenriziizerinde, dolagtrnlmakfadtr. Yine betli ekiplerve drggtigodaklanigbagrndadrr'. Ozeltikleyllar boyu,hattayiiz yrllar boyu siiregelendin ve tarikatekseni kuruluiimmetgilikelnellefidogrlltlsundaher giaryeni bir plan iizerinde r. peFilrde ko;rnaLladr bu s*lripiilkernizde, zenginli$i zengrn rnirasa bir Etnik yaprola:-ak "boliinmiiiltik tabantna" gekme gabasr rizellikleesitimsizli$ive sosyo ve kutlra gabasr kendidilzenlerini sirngele;;iirerek, ekononik darbogaa igerisindedirler. "Tiirkler" clarakartil&k' Biz,'Trirkiiz" ve larih boyu orta Asyabozklrlandrr. dciniigtiilri orta Asya'drr.Demirintrrnca Do$umumuz "Tikkler olnrasaydr bir s{tyletetr ihtigam sozlerirri larjl ghnazdr" Tririr<liiuyarun ditrt kristalnoktasl, medeniyetin heqi$i;diinyacografraslilln ile o fopraklardan bayra$nrt gt, C.urrhuriyetinin irrcisi,TLtdriye ihlinrin ya$andl dUnyanrn geldik. gr dalgalandr Anadolutopraklanna koydulu bu yiieyrlakadar tekfiolojittinirnzasrnt Tarihinilk saydalarrnclan, kiilttif, deneyim devlety<inetme yrllrk "bapmstz,hiikiimranve asaletl€ binlerce sahibiyiz. ve geleneklerin Biz tarihinortayerindebir ulu gtnatrz. bir bir kar$tslnda grnarlar sa$a, solaegilirleramayiizlerceyll ulu Sefiriieg6rlar d{rurlaf. Biz bir ulu rnilletiz"Hep var olduk,hepvar olaca.$rz. dimdik ayakta ki Doniiporra Asya'da koklerinizettktr$mrzda Biz.?taer{il birloplumuz. "Bilge Hahrnlar"gdriiyoruz; hem ana,hemy6netirnde, kadrnherndo$urgan ilretirnde. glrrurufitrrz lramusumuz> hep Varlr$rntztro) rncakadrntmtz olruninruz,
olIIlu$tdr. "hilge Bizin igin kadrn; dogurafl,biiyiiten, eSitenve 6rnek ahnan,erdemli bir ki9i" dil'. de Biz buyduk ve halendebuyrz. Genlerimiz ve geleneklerinriz-de bu vardrr.

r,.-] .

yala$ boyu grkan buz gibi prnarsulal'lntn, ben'ak Ana daglanl doruklanndan gibi, ilimdenve yam ulagmasr kirlenerek yorularak aglardan ve denizlere yoziagfllqve yoksur sOzde Alimlerinylprattl[i inangkruurnianmlz bilgelikten arllag kahnrglardrr. dr$r yararvennekten zalal verir ve trilli bidik ve biiliiilliigaitniiz gok Bu loplurna konuma zemil7 haz;'rlar yabancr elxellerinhiikiimranhkstinnesine iizerinde gelmiglerdir. milii ulus Toplurnumuzun devletyaplslnr, Arirk Eag kogullandefiqrnigiir. ve "din ve tarikateksenli"anlayrllarve yonetimlerle birlik ve biitiinliigunii koruyarnayrz. ve temeltepkiletii$i ulusalcrhk milliyetgilik Bunuancali"bilirn ve leknolojinirr Iiriz. erstirebi Ierl aillayr ve bu anlayl $r" $takiy<inetim e gergekl "Efiitirn, efiill, e$itimdir." Yolunuz vey6lliirrriiz gimiz ytiz yil an an ak yi ne bili m yolunda c Bi Iirnden tu;akl ak kaybeffi aqar iriz. koE arakkazanabil nilli ancak, oyunlanndan ve odalilarrrnn Bn acrgergeklerden drqhryanet "bilim ve teknolojinintemeltegkilettili ulu-salcrhk milli birlik ve stratejimizi kurarakkurtulabil.iriz. anlayl;r"tizerine Bu temelsirztejitieerine bu dogultudaprojeleriiretmeliyiz.Teknolojinin ve geginnelifz. kullanarak an 6ncebunlanhayata giincelolanaklannr bir eln : Onrekl ek gerekirse "{JlusalK0y Kiitii'phaneleri" projesi, *TrjrhiinAnasrTrirk Kadrnr" Frgesi, "Bi Ii gimi zclleri"projesi, "Biiiqirn Arsiklopedis projesi, i" "Agk Universite internetTV" projesi, ve Eflitim" projesi, Uzaktan ve Sesli CorselEgitirn"projesi, e igbirli !i ve E$g0d I ii Qalr;rna" projesi, unr Urri ver:siteled ve OhnaAltyapt geligtirme fltracatqr Krigtikve OrtaBoy igletnreleri pujesi, Tarnamlama" Hazrrhklannr projelerle; Bu ve benzeri geli;;tiruleyi rrrrllipolifikahalile getinneliyiz. bir Kiiap okurna ahskanLgrnr "bilirn ve milli de-eerlerimizin olu;turdrriu"kalkanile kar;t Kiiltiir yozlaqmasrna Iiargr koynahytz. i9 gliglendirmeli' psikolojik agldan Kadtnlarlnrzr onurlandrrmah, toplumsal 0n lrayairldave siyaseile plarn gftannaLytz. Mif li degerlerimizi bayak yapmallytz' "h'Iilii giiglennhortlrtrliine" tanl Milli ehonornirnizin ba$rnsrzh$ntve gegrnesini saglamahylz.

y.L ";
BiRLiGi ORGANiZASYONU E\/RENSEL TOPI-LTLU}.L,.IR ( Organizasyonla genei bilgiler ilgili ) A- ORGANiZASYONtiI{ ANA TEI4ASI: Dfinyanrn banrggr y6ntemlerle yapr!anrnasr. Tfrrkiye eksenll yeniden

B- }C'NiI)E\ YAPILA\MAYA \'ON]]LIK CRGA\'IZ. yiikselticikozmik tesiritaqryan i5 bu organizasyon'un lLizir!, progam. yeryiiziinde insani&anlayrgrnr dayanan ve nakli ( ilahi ikni bulgulara cografi bcilgelerde,21. yfizyrl'a yonelik.akli ['ani iman bilgisine ) ictacak',,5r,.Je. cayanarai insano$lu'nun r cfahlr:'ve nizarnlna, G&nya ba:':gr4a i,c edaleiine ;;i1: ). yap Drinyanrn yeniden yaprlmaslna ydnelik, konuiizerise 191eIbilimselara$trrmalar arakve sdzkonusu tiiaik - programl, t dayanarak, gegen adt s6zkonusu organizasyonun organizasyon'un bilimselaragtrrmalarerilerine tarafindan konu ve iigi da, tarafindan insanollu'na.hizmet igin hazrrlanmrq konuya duyanlar knrucusu tim gtir. ulusiararasr boyuna benimsenmi belkide diinyada ilkkez Yani,yeniden yaprlanma5ra y6nelik bu bilimsel ve banrgcrl organizasyo4 (kurumsai tiim insanofiu'nun diueyde), ve tek olaralqh[kirmet ve devletler d4r, sivil insiyatiftinciiliiflnde, ve da) ve dqyanrgma$rnr saglayacak pratife ( yani uygulamaya kolayca birll$ini, beraberli$lni yeni tip organizasyonun tiiziikselprogramr, gegirilebilecek agamah iginealaca\ bu ve olarakdeyletleri de kapsam 21. haarlannugtr. dayanarak, yflryrl'a ydnelikdzelolarak ;1:kanda belirtildili gibi, akli ve nakli ilmi bulgulara iCERiK OLARAK TEMEL BOLI./WLERi E - ORGANIZASYON'UN ydnelikf €flEL bdliim. A ) Birlile beraberlileve dayangmaya B ) 62ELbirimlerdsoolu$analt bdlti!:Iler; 1- Dinler ve lllusal konular b6liimii, 2- Ekonomikve Ticari b6liin
rKulIUl DOlUmU"

4- DiinyaLiderleriDaimi Konseybdliimti, 5- Sava5, Insanlft ve Dola Suglaruu(yani gevreyek*ryr iglenensuglan ) ara$trmayayonelikbdliirn. D- ORGANiZASYON'AKATILIM Organizasyon'a agama qu vasrflara ilk da ki sahipolangengek ve t8zel kigiler( ve dahasonra safhalarda ) ise (Jlusalve uluslararasr dilerlerikatrlabilecek once orgianizasyon'a boyutta)katrJmayr edenler: hak 'lEmeklileayrturg, 2- Altif gdrevde olan ve organizasyon'a katrLmigin hi9 bir huLuki ve tibbi engeli olmayarq belirli bilsj sahip,veni d[nya vizvonunaacrk saygrnve seqkin; birikirnineve denevimine a) Devlet adamlan, b) dinbilginleri, c) yiilsek rutbeli askeri ve emnivet mensuplan,d) farkh branglara ( g) hip olaniinemliakademisyenlerunnanlar ), e) iq adamlan,fJ sanatcrlar, sporcular,h) sivil toplum uruluglan ve insanhk namrnaicatr olau gergekve tiizel kigiler. .

sahip saygdeler vasrflara olan klmlikleni vefiIkeleni, akli venakli Bu t'elirtilen ;ahsiyetlerin gridii dayanarak vnmiptir. ve bilgilere do!1u sezilere belirl iCERiKOLARAK E. ORGAMZASYON'LN MADDESAYISI - programl ana 188 rnaddeden ibarettir s6zkonusu - program" ve tiiziik Organizasyonunellem tiizrik ekeverilmigrir. F- ORG,{\1ZASYON'UN CALISMAS TILJ pitot gal4malaryaparakgergeklegtirir Organizasyon gal4malarurTiirlq islarngofirafyasnda ilk ve gal$malanru dahasonraliisafhalarda Diiaya'nrndifier gografib6lgelerinde s6zkonusu da de studiiri,ir.

16/06/2003 Istanbul

Organizasvon'un kurucusu : UluslararasrHul.uk vc ljluslararasritiskiler bilimcisi Iluklkgu ; Osrran ILdKiM

2D\',' .

BiRLiGi ORGANIZASYONU TOPLULUKLAR EVRENSEL
(Ana eyletn tiiziiii.i) TopluluklarBirligi olarakyer altr ve konumu itibarrytiiz kte Evrensel Madde 1. Bu organizasyol. "tetkilat" I olarakda hitapedilir' iEerisincle ttziifiin akrqr la ise,sozkonusuorganizasyoDa TE$KiLATIN STATUSEL KONUMU VE KAPSAM AI,ANI ve yiiriitme bilin)r olarak qaltqtut diittya gaprncla X{adde 2. Bu telkilat. balimlt oldulu kuLunrurr bir olan,Evtense) kurulugtut. uzantrlan gerna yOnelik N:3 do[r'ultusunda yeni6enyaprlalmaya

itTUZUKSEL UNiCi r ESKiLA'TIN
oJuqur: Madde 3. TeEkilalnTiiztksel ice iEi $u bciliimlerden ycinelikgenelb6liirn, ve aJ Birli[e beraberli[e clayantqmaya bol b ) Ozel birimlerdenoluqart iimler: konularbcililrnii. 1- Dinler ve UlLrsal 2- Ekonornikve ticari boliim, 3- Diinya Lider'leriDairni Konseyboliirnii, ydllelik biiltim' ala$tlrmaya InsanlLk Dolau suqlanttt ve 4- Savag,

TESKILATIN ADI VE IKA\{ETGAHI "EVRENSEL TOPLLiLUKLARBiRLiGl" acb, da N{adde'1.TeSkilatrn baqtrrda belirtildi!i gibi de olarak l,azrlrrve ciyle okurtur.

"ETOB" tur' Sijz konusuteqkil geselharlleli atrnsinr adr sintgesel ise Tegkilaln ktsalttlmtS iqinde 5,azrlmastandartolarak oval bir gernber te$kilatabafrn]b olan her bir birirnur ismi i.izerjnde, sL ntecburidr'. adresi Teqkilat GenelMerkezininbuluncluluiiJke,Tiirkiye Cumhuriyetidir,tam ikanretgah ise Istan bul'clur. TE$KILATIN AN,IACI 19in,tiim cliinl'ada katktdabulunmak ve arnacr Dijrryabanlslna dayanrgmasrna : Maiae S. Teqkilatln giivenedayah ve yakrnhk duyantoplulLrklai'la bireylerle, saygr,sempati ve bululan ve bit.birlerine ba[)anyeni clo.stluk u,r'gur olarak, yeni yiizvrln koqullar'uta .lostluk. usal4elegEglc qekilcle saflattmast ballartnrnda gerekenbir karclegbk arasrnda \,€ nrn kurulnrasr tiim topluluklaL p1lp.1 rrrasrolarak; qairq ilk iqin,tegkilat cince, ile, toplumlairnsivil toplum kurulu;lar ve bireylerivasttast demokratikkrrrallar' l) BeJir-li bu t"rnstlenbir alrva topJanarak, ve difer topluluklal ve bireyler u-asindahig bit' rlofrultusunrla trrlimsel olduf.urlLIzu, 1'drkscizetnteksizin, tiinriimuziincliiriyainsallan olarak birbirjnrizlekardeS cla Ve qetildeaqrkhkgetir-erek. biiylJlikle.yukancla belirrildili gibi,tiirntoplumlatlave bireylerbir .la bafiantltn ve dayantstnan]rl geise, clal,ah karcleslik tlostluk,insarrigerqeklere Ie. giiveneclayah kurulmu4tur. igin, sOz konusuteq^ktlatllrttz r-eken bir,sekilcle saflanmasr "c" "d" frkralartna isttnabirel'lerinve toplumlarmyirnl stra.35.cj rrraddenin ve 2) TeEkilatt scizkonusuclut da ve clenclevlet devletaclamlannrtt kitttltnaliLrt

'r'EgKILATTN tsiRLiCiXr voNeI-iK SLOGANI DUNYA
Itladde 6. "Cihan Bit'Iili iEin. birey-r, loplum 1, devlctcl cle" TE$KILATIN TOPLUMSAL QALI$N{A USULU iqin. ottcetrebeln-tik!i!igibi, te;kilat artacrnaula'srnak 7. N,Iadde Yukanda beqinci( 5 ) rlladclecle vmrtastiJe,soz konusutoplullllarlave.birevve lir'1itoplutnlannsivil toplurnkuruJu5lali brle_r,leri iqbtroJatak da da ve leLle. pilot qaltqrnalalr ),aparak bunaparalelola:-ak diler toplumlarla aganral; igincle buJunur. clayanrpna telkilat tiinr toplunll.trla li!irre giderekve bciylelikle
\()'T: I 'l-ilzijklc,"tcfliiht" j b a r e s i n r l c na n l a r r o l a r a k ' r r * r l l i z a s Y o n k ' r s l ' x l i l n r t k l e d r r . '

r 2 . 1 i l z i i k r c . D o g a s u t : l : r r ri h l r c t i r r d c r r l c v r c l e k i t r l r 1 1 l e r t c n o r l . n k r s l c t t r l r r r c k t t d i r ' B i l e y i b r l l c s j n d c n . . r t c r r , c lk i l i , 1 ' a r r it ' i I t k r L s t c d i l n r c k l c c l i t . i. Tiiztikti:, . 1 .i i i z i i k l e . n t p l u r n i b r r e r i r ( J c r r .) a s a l ( l t v a n r g l ( r l l n k s k i l a l L rl o p l u r r t k r r - ' te d i L r l r c k t r d i r '

r')a' ! '' )t:[.1
I

t- ..

K-ONULARI, TE$KiLMIN KISA, ORTAVE UZUN VADELi PiLOT QALI$MA I de 5. konular-r ve ?. madclelerde belirtilg. Tegkilatrn ortau" o"JnuuO"ti gtlElEahirna krsa. N{adde gerg\enl9r; yapLlmasr ilk olarak, dnce dili gibi,baqlangrg kiiltiirel ycjnelik ve birlife beraberlife clayantqmaya 1) Belirli tor,lututttarlL ive'bireylet'tei
yaPrltnast. Eahgmala ve oltak resmj yazrgma konugmadiline yiinelik qabqat'astttda, topulLrklaI 2) Soz'konusu rralaragrdrlrnesi. ve eclerek diher 3) Bu topfiluklar atastncla toplum kendi kiiltiirel dz.benlipinimuhafaza toplurnlarar'11tnd1 tiim saygr gdstererek' l- tqrf"tnf*ttaa oz benliline elit orancla ivlrlrkqr sosyalfaktorleringiderilmesi bulunnrasr' ,toktutoru, ta$ayrcr olan ntii.sterek billifin beraberiifinve da-vakalcr olan dostlufun,karcle.glifin, u"ioplu*lu. arasrncla yaprlmast' yoniinde'her nevi qahgrnalann saflanmasr nrqrnigibi sosyalfaktdl'lerin yaqahqmalarrn ve yl;nelik,qafclaq ka]rcrortift 4 ) eif g.i"" ,"pfrfuklar atasrncla,-elitinre -5)
b i , i i , r F r r ^ r , ,^ F . \ E , , r \ bir ijnciiliik yapacak MERKEZ1BILIMLER AKADEMIihrri yOnclen topluluklara S1' oJuEturulnrasi. nin toplurnave/veva topltrlu|tll" ")-]l::ll:liL]li.t 6) Gegmiqteve giintirniizde,belirrilen ' insanlk yaua'na kegf etrnigoldukla. ( takitt dullya lnadainla.nrn ilirn cliinyasrnda, ve ilmi bulgulannbir merkezetoplanlnasl cle'fer bilinineyen) kaycla sanla taraftndan tanltllmasl' ve iulgularrn, yeni nesillere diinya kamuo-yuna strz bu rnetkezclen llonusu cliqlg.re rn-qr!-i]!-4]4! 7) Sbz konusu topluluklar or".ur",luHr[istivan. Miisltiman..ve diler ' yani iinciiliik yapacak'din adamlartudan ilmen hitap erlecek, yonclen aini toplofuUutu. olqlturulryast' rnerkezin olusanilkeli bil tentsili0'uhani) ig seqkrn atlamla'ndanve uzrrtanliudan Sl B;;plu-frklu* ytt"lrk, Ultrlu',""" clilzeyde nertezlnin kurulmast' koordinasvon bil oluqan, ekonomrk yaprliqbirJifirrirr 9) Adi gegentopt,luft* o.ntudoi*r1, * t.qkilath olarakekonomjk masl. l0)Scizkonusutopluluklalnbulunduklarrcolrafibdlgelerdeolan,yera|trre.yeriistiizenplanb ve programL bir biEimdeyattrtm qekilcle, ginliklerin geuieye.arat vermeyecek kazandtrtlmast. ekononriyc yaparak, qekilde) ha( colrafi bdlgele.cle pratigegeqirilebilecek butunduklarr 11)bj topluiuklarrn ' yapi"lnt-t: iqin' bilimselgahlmalarrn uuuutl*uyun ve topraltn temiz tululmasr , - -,,,. konusu ttklalr degerlendu'eve temizlenntesjne sdz l2) Kirletilmi6olan do!'nrn arrklardan yaptlmast' ydnelikqah,smalal i rek yenidenekonotirye kazanclrttlmastna yaprlmasr' yiinelik biJimsel tgmalarrn korunmasllla Eal I 3) Topiafrn et'ozyonclttr yuyenilenntestne veya tamamen krsnren kacJal t+i fairLli eaiteniolarrLn miinlkiin oJclulu vaptlmast. nelik qahgmalar na. yeqillenditoplunra bo| arazilerin t5) Kullanrlmayan larar'h olacakqekildekullanrtrrasr vaptlmasr' bilinrselqahgmalarttt ( rhnasrna -vcinelik ) rilmesitte alaqlnicLrl ve ve bitkilerin korunmasrna onlann yik ",liln,.,u" matuzialan hayvanlaru l6) DoEadaki yapllmasl' ydtrelikqaLqrlalarrtt gore dolal 1'aprstna gofaltllmasrna r - - ^ r : l , L i , . , . ^ . 1 ,- - ; hi p mast'Bu

t bazr giiqler' aratrndan yat'atllml$ arasrncla, Lelirli toplulukJar 1SiG;;t$rc r'. g*tiirrriizcle ' yaptlmrLsr' ybnelikqah;rnalar olairsuni ihtiliflanrr grderilmesrne qal v s a t o p l u l u k l rrrtr; l s t n t i u z u l t l i l c l i e ! i t i r r r e e r t i i l ' up l l t t l a n t llsl ' l \ o n e l l l ' lgttseliltilerr hqhralar Yeptlmast. onatespitive onlartnkorunmaslnil. ait 20) sriz konusutoplulukJara olan killtiirel eserlerin

t'7)

r h i r l i ! eb e r : t cl t r irr J l ) B u r o p l u r n l : r rr.j r . ! e r o p l u r i ' l li a . t i l i g e rr o p l u r n l , r ' l t rb uao p l u r r r l a r l a igin. ).'p'ltn1.'':., "4il\iirel) berli!eyblelik kayrtaqrnalan hel nevi qa)tqmalartn "trjlqe (sl)iislr i&l;rStnalarrna ol;r'akf tlost l.ririhir'lerirre re klr'..1e.. 22)T.plumltrrrn t kalclultrtiLst. stnrgelelin I)ljnli KonseLrcler]erj Diirrr,a ve s:IgIiinmastna korutlrriaslna 1'dnelik' barr$ll1 23) Evrense] yil kululmast.

t v . t t l n t a s l n a e k u l l r t l t t l t t t l s t n yrc i n e l i kg r r l t l t t t l t l r ) i r l l l l ) l i i s l

-1

bir ve 24) Karde5lili. Birlif,i, Ber-aberLili ebedi clostlulu simgeleyen anttrn (ABIDENjNI topluluklarisminelaik olan ve periyodikolarak(lost,akraba kardeg yaprlnias-r buracla ve birfi[e belaberli!eve dayanlgnraya -vonelik ve ioplulukla;la dilel bairqseveninsanlarla etkinlikler diizenlermesl. her 25)Birli$e beraberlile1,6nelik tiir yasali;bitlifinin yaprhnasr. gciElerin lentnest. dn 26)Plansrz kalcr iq imkanlanns^aflantnasr. 27)Iqsizlile kar5r galdag,kzr-liteli kaltcrefitim verilntesi' ve 28)Efitimsiz insan]ara ve temelalt vaprlanmanrn genelkiiltiirel fatkhlitnttt 29)Kdyler ve $ehirlerarasrndaki yaptlmast. gahqmalarn giderilnresine 1,dnelik, 30)Her nevi sokakdilertcilifittekargtkirhctonlemlerinaltnmasl. itlsanlara sahipgrktlmast. kalkan kimsesiz siirekli 1,atrp 31)Sokaklarda gidiluygun olalak, galclaqyerlegimbirimlerinin planlanmaslrra 32)Diinya standartlannir mes:i. ( le1,a2gotlonrtrilnra.stigin,gal:qmalat' Binalanrr .vollarrn ve etraflanyeq-iilenclirilme--i ) 3-3) yaprlmasr. ve yiiriirlii[e konuhrtasr yapiplanlanrp onceden 34)Her tiir yelleqimbiliminde alt yaprnrtr lan ingaatlutnclaresmi stan.laltlara uygun ohnasr. kargrda her nevi cinlemlertn indirilmesi ve uyugturuculu!a 35)Trafik kazala n asgariye yaprlntast . igin bilimselEahgmalal ahnmasr yaigin, her tijl bilirnselgalrgmalar ahnmasr ve kerqtgerekliiinlenrlerin 36)Tercire qicldete prlnrasr vs. TE$KILATIN IVIUHTELiF YI]RLE$iM BiRiMLERiNDE BiRiN'I OLU$TURU]!{U Cenel Merkebiimlelinde tiiziiktekikonulanntiirlelinegcii'e, Madde 9.'fe$kilatmuhtelif l,erlegirn yerleqrm ile, ve ze ba$r olarak,belirli alt b irnlet oluqtur-ur bu birrn]lelvasrtast teqkilatsdz kottr.tsu ve sosyoekonomik kiiltiire] gitllqmal:u-yabilimlerindebirlife beraberlifeve dayiLnrqnuLya 1,dne1ik p1r.

BiRiBiRiNEBAGIMLILIGI TES KiLAT SiNix,II-BniNIiN
idali ycindenbirbirinebalrrnlr olmak rizere, birinti GenelMerkezbaqta l\4adde10,Her bir teqkilat gahqrra ise,hel bir teqkilat mi biri birjndenbalrmsrzEaJrgtr. bi konulanitibirrrile clrr, fakat rnilleteveya niller hiq bil hi9 l\.Iadde11.Teqkilat bir zanran, bir hususta, devleteveya devletlere, tahrir ve tahriktebulunmaz. (aqirete veyakabileye)tiizel veyagergek kiqi veyakiqilereycinelik ler-e a5itetdemokratikJ,asalaruta. Teqkilatrn tiim faaliyetleri.titizlikle devletinVeyadevletlerin insan haklalr ile ilgili lerin ve kabilelerin( insanhk lehine olan tijm ) gelenekve gdreneklerine. te:ikilatt ztiktekiprotramr scizleSmelere uluslaLarasr ve hukuki kulallarada dayanarak, LrlrLslaLarasr I unur. taaliyetler:de bu clof;rultusuncla I'ESKiLATIN HAKKAVE HUKUKA SAYGINLTGINDANDOLAYI IJAZI EYLEM FAALIYETLERI katkr clayant5ma)'a saglakLrrulug olarak.birljgi beraberlifive toplu]uklalarasr l{adde 12. Te.skilat i'e rhlal edenlere qifte standaltuygulal'an toplurnsal insln haklannt ban;r bozanlara. maklabu'likte, nitellfinde,onllut karuya veyaprotesto ydnelkte, gerektigincle ku;'ului;Jrll ulusalve uluslalarasr qr1utrir eylernlercle bulunut': platfolnrda kanuol'u veva uluslararasr cler,let 1) Ac| geqenkutuluSlala Yijnelik. Eaprnda 0lu$tulur. ntektuplangdndetit', 2) Onlarakar$rprotesto yayrrr IrLr. 3) Deklarasyonlat veya bilel,selhaklarrn ciddi olarakihlal ediJdigiyere veya yerlere.yetkili ku4) Toplurnsal s v veune u z t r H t(t h e l e t t t c j l i d e r i l m e s i l rtie r e \ a olaylan yermdeircelentekiqin. ola1, luluqlzu'dan
\()-t.;S!:ki7-ii.j1|i)nr,<1dcnin(?).(ti).(]7)\'e(f3)|lrI!rli]

TUZELVE,GFIRqEK Ki$ILEREYONELiKSAYGINLIGI 1'E$KiLATIN

2t- l;>

gtindeiit' keticliuzmanlartnr iqill te$kilat olal-lanyerindeincelemek bulunur, suqduyurusunda iqin bulunupcezalanclrrtlmasr 5j Suqlularrn (r) Mahkemeagarveya rqtlru, konularigin clegeEerlidir. 1. 7) Bu uygulamilar34. cii rnadclenin ci frkasrnr iget'en TESKiLATIN qI'VREYE VF] iNSAN SAGLIGINA Y6iVTIIiX DUYARLILIGI VE ONLEMLERI ve havanrn, suyun.toprafrn,bjtkilelin,ltayvanlartn instnlirnn N{a{de 13. Tegkilatdo-ialqevrccleki velen ve/veyavelmjQolan sebebiyet bozu]tnastna salhfrna ve ctogalgevrenincle tabii yaprsrntn igin. telkialtnmast yasalonlemJerin yoneiit. cirtdi ve caychlrcr g.ig"i u"yo tur.t tiqi veyakiqiLere lat ilk iince: yerin ilgili yelel miiesolayrnveyaolaylann gergeklegtifi l) Konuyu gikayetmahryetirrcle. alrnmadrir gereken olumiu sonuqveyasonuglar oloya,,"yuolaylaraycinelik sesine bilclifir.Buradan gijtiiriiliir. miiessesine ile ilgili en iist diizeydeki clevletin konu kaclerne trktirde,konu kacleme, cle 2) Konu ile ilgili yetkili miiesseseclen olayaveya olallara yctnelik tatmjn edici (Pozrti|) ilgili yaprlnrasr igin, te$kilatkonuyla ilgili devlet g.rprncLa sonugalpmarh-irtakdlrde,gerekenlelin platforlnagOtiiriir' veyakonuyuuluslararasr kiLrqr kiLmuoyu olui;turur nliiessese)'e TE$KILATIN iCR,rr,,\rTAKiBATI cla N,Iaddet4. Demokratik i.ilkr:gaprncla,ikticlar olan parti ve/veya partilerin toplunr Iehittevel:r kadarciddi biL qekilde sottuna teqkilat( iiyeler") taraftndan aleyhtleyaptlklal tijn] onenrlirciaatlar-, gdl'e,te$kilatiiyelerl. cla esnimrnch yaprlanicraatlar-a seEirnler takip edilir ve dernok-atik bel-eelerle nreviktidaragehnesiniveya gelmemesrrtl o kullatrarak, veya bu partinrn seqimiradelerini serbest i cut oy potansiyeliIe etkiler. gdreo veyabu partiyeoy verir' iiyeleriicraatlata Yanitegkilat t'EsSKiLATTA SAVA$ PROPAGANDASINA YONELiK 6NlBn'r yapllamaz. y'cileJik sava$ propagandast savaqa Madde 15. Tegkilatta BiRLiGE TERABERLiGE YONELIK KULTUREL FAALiYETLER sa$lanrayayonelik. ;u birlili beraberlifive clayanrqntal,r toplumlaf arasrnda Nladde 16. Tetrkilat. bulnnur: tiir kiittiirelfaaliyetlerde agar', ycinelik kiiltiir merkezleri ve I ) Bir-lile ber-abellile dayantqntaya gezileridiizeuler, 2).ll-udstik tlir{lenyaylnlar yapat, ir)ternet, Web.TV ve bunabettzer 3) Radyo,Televizyon. kttap basarvcya bilshltrI'e 1'ayrrtlat. 4) Gazete, dergi,bildili. broqtirve/veya ve 5) Fueu-lar festivalleldlizenler, 6) Sergi aqar. cliiz-enler. lar rlet. ?) Konferansl senrinc' sempozyum ve panellet' ar,

BiRLiEE BERAI}ERLiGE YONELiKiLN{i QALI$MALARI TE$KiLATIN

:. galt.smaliu-t billt[e bclabellife yiinelik iJrri akademik N{adde17.Te$kilatln BiRLiGl ARA$TIRMA MEReVngUSel TOPLULUKLAR Teqkilatkenclibiinyesrrrcle birli-[eberaberli!e)'dnelik' KEZi adr altrncla bilirn nrelkezioluqturulve bu bilim merkezjncle bir vs. y'aptlrr, atqivoluqturulur olgdriilenher tiir jlrni ara$trnnaliu TE$KILATTA KONULARIN ELE ALINN{ASI hel bir dnenrliteorik konu.uzrnanlat'talafindan toplunrvlrarrna kaydacLelel 18. N,ladde Te:;kilatta igin ele alrnn. ictaatageqililnresi sortrr.belirli ziunanrqelisirrde belirli clelerJendirmelerden

RF.Sl\ri GOR|SBiLDiRN{l 1'E$KiLATTA

gijt'esnri hig icabrkonusuolnrayan, bir konu hakkrnda. hiq X{adde19.Te.skilatta bil giirevli. gcirev lils bildrremez. ihlag kurulu kalart ile, .tdrevinclen giiniq bjldiren dr'. bilgisizliktenrlolalr 1'<inetirn Yarrhq edilir.

:2c I

T]LUSLARARASI TOPLANTII-AR DUZENLENMESi dtitoplantrlat ydnelikher nevi ulus]ariuast birlife berabetli[eve dayanr;rnaya lluoo. zo. Tcqkilat zenler. UluslararastteqkilattemTaktir ett:i-Ei toplantllaragdnclerit'. Kendi temsilcilerini uluslararasr daveteder' silcileljn de,kerrditoplantllarrlla

SAYGI OZT;UNIUGUNE DU$UNCE 1.E$KiLATTA

cle ve saygrltdrr heI tijl Eidclete uadae zt.'te$kitat, birliEeberabellifeydneiik hel nevi cliigiinceye karqrdr. Teqkilatta her Madde 22. TeSkilatta iiye oldu[u gibi giiliinnreliveya giiriincliiltigibi cle olmabclLr'. zorbahk yoktur. UN vE ULUSALK0NUL"\!-DQ! (Madde23-30) TD\SKiLATTNDiNLERE YONELiK SAYGINLIdI ycinlett her Teqkrlat clinee,sitorandasaygrlclrlve ttim clinlelede. dinlerehas olan ilmi N{aiAe Z-1. ile yaklaqtr'.

KiLATTN DINLERE YONELiK TARA FSIZLIG I ]'E,s ibarettir; iig taratsrzhfr, noktadan dinlere-viinelik ZC. N,IaiOe Teqkilatrn 1)Te$kilathiqbitzattran,hiEbirhususta.qur'eyaburlinin,diferdinclenveyarlinlerc]en veyadahaagirlrcliyetiinlmlamaz. dahaUstiin diler dinin kabul edilmesive-va vazgegip' qu iig bit: t'ntttun vel'a bu dinclen 2) Teqkilat gibi eclilmernesi gliqimlet de bLtlLttlmazigrn yerine getirilmesiveya getirilmenresi :l reqkriat qu veya bu dinin vecibeler.ir.In etmez' da yapmazve basktyapma)'ir hiq bil kimsel'gnlLjsrade baskr iiyelerinmensupoldukiar dinlereydnelik.dini vecibeleliu}'elialtrnrla, N{adde25. Te$kilatgatrsr dr{lndayaplhr' teqkilatqatrsr yoksa,tiim clini uygulamalar ibailet"-veri iqin ne gerii.ilmesi eqitoranda DiNLERiN iNSANLiK YARARINA KULLANIN{I Mtisliirnanhkve Musevilik gibi dinleHrristiyanhk. Nlailde 26.Diinyadakihakim olan clinlerclen, kitaplaLcla kLrtsal belirtildi[i grbi,tiirn drnJer; rin hepsi. qicldetveya dii5manhkyahiq konusua;"ntetaen biri, insanlar araslncla Ho$ gajrijliir,e sciz kar'iqincle ve beraberlik dayanr:;nra bir'1ik insanlu'Lrr unsuruiqermecli!rni. bir ratmrrk iEiri.-hig qicklet bclirtilmiqtir. kitaplarrn igin cie;qe fepsin<l-9 ' l,aqarnaliu-r her.dinirerrrirettiliii,tiim kutsal veya topJunra gtire'iiled muhte;f dini veya dinleri ilgili..bireye, dolayrcla,tiim clin Bunclan sriz konusudinin veya dinlelin inveya dillercle larr aktznrken.onlarrnrrrtla!'acak clitcle toplumlara ' atmaltdrrlat a1'cl:nl yarzLrrrta oldulutru biljnrselbil qekilde sairhk ayrtmcthk veyaa1'rrcalrkyapnlak iu'asrncla toplurnlar bundarisonra clinlerirr Ve soz konusu ve toplumlauasrnda, saygr,holgdrii, cliyalog'birlik.beraber-lik iEin delil, o|tak noktalarbular';Lk. igin, her din gciter'kullanllnlasr tiinr yaintinde, cliti]erirt .safianrrasr gibi ..ioyun,g-.o insaniunsurlarrrr | olmaltdtL. kuts;t-tciteli Jr:rrrin veyt onhrrn din farklt dinlererrensupoldn topluluklarla, centaatieriyle teEkilat Bunun'igin. bulunurigin, getekenletitt liclerleri-v1e, 1'aptlrttrtst tentastir T-}iN KUDSiYETININ KORTINN'IASI kullaaleyhine kdtiiyeyani' insanhk ve 27' N{adde Dinln veya(linlelin kutsi)'etini kutsistfatlarrnl jslet' :t t l 5 t to r r : r r r l i r r c ea tk i l rs t r u n l l t i l u kt t t t e y ; t a t r l t l n r : t t ) t K0NSEYI E\ RENSELDi\LER YUI.(SI.:K 1'e chnlelyiiksekkonsefilt' 1,"',n11 s$1e'i: l{adde 28. Evrensel

Lo.'
0 rnensup olan segkin,tecrijbelive Ea[dagdin farhkJrrlirrlere a) Tanrmt;s0z konusukonsey. olugur. temsilcilerindenve/veyaclini cemaatlide.rlennrlen akademisyen b) Konseyin gcirevi:sdz konnsukonsey,gerektifindedini konu]arlailgilt diinl,abart',sttia insanhklehine ahr ve on]al tiiziik tloErultusunda katkr saflamakiqin. tavsiyenitelifinclekararlzu uyguliu. dealarla,konseyinherhangibil dirrin veya dinlerin birlerstlrllmesi, c) Siizkonusuu;'gulanr gibi bir gayesiyoktur. rlrlrasr veya ylbancrlaqtu !igtirihnesi,drglanrnasr belirtildili gibi, hiq:bit' pozititlir,)ianitijziikteki 26.Maclde'de cl) Konseyinu-oci, tan',imen vermeclen, dinleln diyalog yoluyla.insanhklehineEaldaqbir ;ekilde kullanrlmasrnti]m dine zarar dan yilnadrr. 29. alt N,Iadde Evlenseldinleryiiksekkonsevin. birimleri: konseyi, a) Ulusaldin akademik b) Ulusal dinler yiiksekkonseyi, c) Evtensel clinlerakatlemkkuruiu, konseyi, evLerrsel d) Dini liclerler tanlmlannll$tlr. tanrmrve giirevleriig liiziipiin,birinci macldesiyle Bu clinibirimler:in TESKiLATTA LLI:SAL KiNILiK ANLAYI$l defil' egitlik ilkelerinedayahbit: tllusal larkhhklalr aJ'ntncthk N{adde30. Teqkilatiqin insanlrrt'rn s o s v eo l t u o l : r r r k l h u l e d i l i r . l k clefil, avantal iqin dezaviuttaj teEkilat ttrkh ki.iLltiirel Teqkilatta kirnliklerernensup olan iusanlar, ise gerekEeleri qdyleslraiilnlr; ve Scjz olalak kabuleclilir'. konusuavantajlarrn bazrclezavantajlann dezatoplutnsal veyal'kgt bir zihniyete sahipolan bir insanrn I ) Ulusaloz benlifini kaybetrnig farklt olan uluslarrnkiiltiirel kimliklerine (yeterLnce) vantajr,cliler insanlaranazatall,kendinderr saygrgosterememesidir', 2) Ulusal kirrrlifinin brlirrcincle olan.fakat trkgrlrkyaprlayanve fart]t uluslaliayakrnJr4maya farkh olatrtoplunllarla insanlar-ur ve clavanrqmal'a giisteren toplumsalavantajlise. kenclinden iizen yakurl neticesinde ivi agrnalaronlur claha tarrrnrasrclrr, 3) Kutsalkitaplarcla (ulusall rla...ilgili ) bellrtildi!i gibi : cla "Allah uluslarrve kabileleli bilbirlerini krigiimsemeleri igin degil, birbirlerini tanrmalalt ierlnfarth yarattlllru'' anlatlr. gerekdini, gerekse sosyolojik gibi,farkhLrlusal kimlikleremensupolan insaniar, AnlaqrldrfL qirt icin, aqrdan kardeqge dostga(bil alada)y:rqal,abihneleri oncebirbirilerini tantrnalarnlrn olve du!u aulagrlrnaktadrr. farkL ulusalkintlikleremensnpolan Bundandolayr.yukandada belitikliIi gitri, teqkilatta olar:ft kabul edilir. igin tlezavantaj clefil, avantaj ulusalfarklhklan telki.lat insanlarrn

( iLATTA ; F.R('EK('iLrK TESK
biJtil,e N{adde31. fe,skilat iiyesive,va riyeieli,her hangibir konu veyakonularhakkrnda, eterince l ve vahutkonununvevakonulanncanhLanrkhprna sahipdelilseler,sdz konusukonu veve belgeye "POZITIF" "NEGATIF" Inanada veremezler' cev:rbt iJgili tara fl ve1'a 1'r konulathakkrnda. ve bi'lgiye, lrelgeye tantklt!a clayahclrr. kanrtlaylcr TeEkilatta gerEekler, tiim birinci clerecede gatrsr NIadde32. TeEk:ilat altrrrrla.gelqekveya tLizelkiqi veyakililere ),iinelik,onlar toplunliqrnkarqthig kintseyazrb,siizJtiveyl gcjtorrlara veya onlar'thakaret edici rnlr:rcla, de kiiqiik dilqi.ili.icii ide sel oliuak, beliltjlen Eeki rJlvranrqlarda urramtu. bul ) UZ KIZAR'flCl SL q VE ( nZ r\Yl I\11.'EYYF.DELER Ta;kirufvet iEin aracrhkyapmaz-. hiE a|p verernez. inclerr, kirnseriiqYet Madde 13. Teqkilatiiyelet verende lt:tctltk yapandir,;iynrotlnclitsuglusaytltt'. ve lirttarii$vetdancla. rcr clolaltcll hk.fitneciiik.hrr sahtecilik, iftira atmak,kagakqrfik. Teqkilatta sdylenrek, 1'alan gdrtvini kotiiyekullanntakgibi, benzeri tiirdenveyatiirlerdenyiiz klzartlcl suqiqleyenvesrzlrkve eclilil. itltn| ve te$kiltttallcla rrren tlerhal 1,a i.sleYer.rler-. gtirevinclert

N,TA KiLATTAONURKORI.J 1'E$

r r-i ari t'- -- f :_
I

KiMLERuvr OlnUlz TE$KiLATA
N{adde34. Te;kilataiiye olantiu: aldatrcl, ybnelik asrlsrz. belirli toplumave toplumlara arenacla l) Uluial veyauluslar:rrasr sozlii te;vik edici manacla,vazrh, clii5rnanJrla veya ylprahcr.nefietuyanrlurct. diiqlranhktasla)'lcl kuruluq'lar, veyaclavrantqlalcla bulunankrqi,kurunl veya veyagiirselolarakir1clialalda yollat'a. yasadtgl yasalirrlabeiirlemig olclulu haklarharicinde, 2) Devletinclentokratjk (qiddete) vutarak,hzLk bag isteyerrler'. kttrum veyakuruluSihmal eclen yasalarr ve 3) tlevletin dernok:atik 1'asalaruu uluslaLarasr lar. i.iye bu i5billipi yapanteqkilatlar.ve tegkilatlarda bulunan 4) Yasrrchqr drgiitlerveYir oDJalla iiye olanlazl:n'. te5kilata ger'gek veyaki;iler ve onlitttttsernpatizaul kesrnlikle arr. kiqi

KiMLERUvti r tLnsilin r E$KiLATA
iiye N{adde35. Teqkilata olabiljl iilkelerintiizel kiqiieri,dernekbulundufuiilkelin ve onun cLqrnclaki a) Tegkilatrnerkezinin ve benzerleri, iizel sektrirkuruluqlari Irr, r'akrtlar, belediyeler, plarr aqaniasrncla pt.opliltikte ( fiilen ) uygulanan veya uygulanabilecek b) Toplum yararrna kigi ve kurulu;lar. .jesiveyaicadrolangerqek (6). katkr sallamakiEin,altrncr Maddedeki sloganc) D;nya barrqrna dahaetkin bir ,sekilde sonra)teqiclali $artlaflnolugumuncLan ve bireyJerin toplutnla n yanr slra (trelir']i cl:rn 1.ola Erkarak, konusuclur. killta devletlerin devletadanrl:LLrnn iiye olmalatlsciz ve da ''c'' Paraglafrnclakr ttiilyeli!iyle ilgili aylrntrlttrilgiler, tegkilata adamliu.rn clevlet clevlet ve d) verihni;tir.(bkz.madde164-111). :ryr:rntrlL olat'ak DainriKonseyibciltinri.incle. ziiftin DiinyaLiclerleri

ARANANoZrl'tiXten uyE ADAYIOLANTUZELKi$ILERDE
Nladde 36. Uye adayrolantiizel kiqileldealunantizelliklergunlatcltr ; ve onur.lu giivettilirolnrast, 1) Tiizel ki6inink:unuol,L: cintinde 2) Devlete,tiizel ve gelcekki5i ve1'a kiqilet ihtilall olarakbotcu olntamast, e olmas^r. zarnanrnda odernii; 3) Devleteolan vergi brtrcunu vevabot'glatrni yasalarrna uluslararast yirsalara saygtltolttlastve onlarau1,tnast, ve 4) Devletindentoklatrk ve)'asuElaldan hiiktinralmamlg olmaslvs. 5) Ytrz krzartrcr suqtan clola,vr

-rizELKi$iyE verrl Uvclir iq'l:rvenilui'v

I

yetkili kurumu veya kurumlart yetkisi,kendi llladde 37. Tiizel kiqiye te$kilrtailyelik iq.inkatrJrnr lluainclln yazrJr oluak kararniteli[tncleverilir. Srizkouusukat'arile birlikte. tiizel ki;initl ba$r'unt kiiinin fairlivettlizij_ii ve ilve bilgi folrnu da rlave edilerek. tiizej ki$iyi temsil clilekqesrne,tiizel yetkili gcirevlinrn te$kilatii),ekabul komislonu baqkanlt[ledenen inrzasrl,ln, konusuevraklar. scjz eldett teslinlecijlir. kornisyona na gdnderililveyasiiz konusuevraklar, iste.iii iizerine, (Teqkilata bilgi fornrlartadayrn lniiracaat iqir. dilekgemiiraclatfornru ve i.iye gdnderilir,) adresitte kendile;ine eldenteslilnedilir ve],ae-mail'teveyanortli postayla

(ryp lpnvl oLAN GERQEK ozelrfxlnn ARANAN KiSILERDE
6zeilikler; l\{adde38. tjye adayrolan gelgekki,silerde ar-anan oLrlasr. hitklart kull:Ltuna eblil'etine sahip l) Merleni 2) Adli ycinden sabrkasrz ohrasr, en ( ki;iler' )rarlcinde. az- 8- suuf ), yanrilkdfretirnokulu o]3) Tahsilcliizel bazr),etenekli r (Bu geqicidir), rnrsr gereknrektedir paragt:d' 4) Genelkiilttirii geni; r,eho$-scirir)'e sahipolmast, olmastve onialLulrrtast. \'e sa1'-trlt -5)Devletinclernokratik Vasriara l,asalalrna uluslaLalasr yaptna)'anlar.cl'rnt'-bu dolayr,askerlif,inr olrnast(Ytsal neclenielden 6) Askerlilini vaprnrE kiinrliiliikalanntaz), olmasl, cicLenrir; zantattttr(la 7) Devleteolan vergi borglartnt 8) Gercekve tiizelki.i veya kililele jhtiJatl oJilrlk,botcuolmanlast, ve qerqevesin(le sa\r_rtrl toplunriqinde drnek ollcak (lere9) Gegniiqipallak.siiziincsachk, cede olrrasr. disiplinli

l-5\5
a

hiikiirngiyrnerli| olmasr' clolal'r veya suqlardan 10)Yiiz krzaltlcrsuqtan ve vaziyette sigortaholmasl' iiye miiracattesnasrnda, adayrgahqrr ll) Uyelik iEin olan iiye ldayrttclan, clolayr erneklilile ayrtltntq yasalsebepten l2) Yiqtrlktin veyabaqkabir aLilnlnaz. slgortave EallEma sajzkonusu $iLrn t YE,ADAYLARIN TESKiL,\TA RESMEN KABI I. SL'RELER| u( soll]-it, telkilata res ren kabul siireleri,yazllt nlii[acaattxn veya adityl|r'ur Xladde 39. Uye aclayrn ne te5kilata ijye adayrnveya a<laylartn (-9 ) aya kaclar-siiler. srireq iqersinde, ( 3 ) a)zdan. Bu clokuz ve ara;ttrrltr' onil aqrslndan ve olabilecektel'i clifer pozitif i"e negatif}'dplgli gijvenJik tlereceyararlt veyared eder. iiyeliklelini kabul aclaym veyaailaylarrn gor-e 'Uy. kabul kornisyonu, 'bazr ii1;e ' ve1'a iiye aclayryla konul:u-da emin ohnak igirr, gerektiEinde kabul komisyonu yiiz yiizesijzli.i olarilkmiiltkatta bulunur. adayliuryla kabul clolayr ne teqkilata sebepten iiye adayrnveya adaylarrnrn NIadde 40. Uye kabul komisyotru, delildir. yazrhveyasdzlii olarak,cevapvermekzorunda eclilme{ilineveyaedilmedjkterileclair, kotnisvotttirtasebebiveya sebepleri, kabul eclilnreme veya adaylrnn teqkilata Uye aclayrn frnclan titizlikle gizli tutulur. srfatrolan idareci veya BaqBa;kanveya ona e$deger ternsilen. X{adde41. Hel tiizel hi$i te$kilrrrta telnsjlcder. kan vekjti, sdzkonusutiizel kii;iyi. te$kilatta

i [ , Y Ea D A v L a R I L E i L G i L i c l z L i L i K

t

fiizELKi$iLERiN TE$KILATTA'KiTEMSiLI

].T]ZBLVE GI'RQEK Ki$ILERIN TE$KiLAT ADINA FAALIYETLERI tiitet^ki]at esttastttrla. gosteflnesi faaliyet adrna iiye 42. N,Iadde Te,rkilaia olanhertiizeikiqi,teqkilat ziiflinetitizlikJe uynak zoruncladl'. iqinclegegerlidir. gosteren kiqiler aclr Bu hiikiimteqkilat a thaliyet Serqek TE$K|LAT ORGANLARINDA 6OREV ALACAK OLAN TEN{SiLCi VE TEN{SIL(II SIFAiI OLNIAYANGERQEKKiSiLERDE ARANAN Ki$iSEL OZELLIKLER iqin. gcirev alabilnrek Euniteliklere ve-va tamarnen krsmerr l\{adde43. Bir tiyete"skilat organlanncla
u)'-[ olmasr un \:irtlrr. dil yalal'acak (1'abancr) bilmest, bir iSlerine l) Yazrhve siizlu olarakte,skilat olmasl, giinii gtiniinehaberclar geliqrnelcri 2) Uluslararasr takipetmesive onlarclan goreuYumluolortarnlna ( giytmlne.kuqamrna, konufmasrna 3) Genelkiiltiiri.igenif obnasr rnast ). '1)Fikir ijretinine ve ho; gdriiyesal.rip olmasr, prati!e cltikebil i, nres gahqmalarrnr 5) Teqkilattaki ( gizlilik ) tutma yetcneEine sahipolmasr. 6) Srr oz, gergek tiizelkiqi veyakiqilele kencline tizel ve Cenel Melkezj, gerektiginde l{adde 44. TeSkilat vc uttratt't'erir. stJlr.i. sr[[t TE$KiL,\TA FAHRi UYE KAIJT:LU vD ODULLE\DiRN{E GenelMelkezi. ttkclir ettili gelqekveyatiizelkiqi veya kiqileri: I{adde 45. TeEkilat Fahri iiye kabul eder'. J l b n b O n u r s a l ; r qlk I l k sr t i i t v er i l i r . c Fahlr tenisilcilk stlittrverilir, 6diillerrdilir vs. d Ozet (itiiillerle

VE OZELSTATU UNVAN

UYELiciNDENDU$MESEBEPLERi 1'E$KiLAT
iharettir: sebepJeli noktalardan 46'. cluiinre ii1'eliginclerr N{adcle Te,skllat 5u ddettttretrlesi takvil-r1,tIr1nntxt'taytntnbirinci giiniinek;rclar t; Uyeiit aiclairnrltakip eclen halnde, flaJll'.'1olarak,teqkjJat r"e1'a davtatttqhakkrlrda. t,azilrsozlLi 2) Teqkilat ul.eieriveya te..,skilat

1E/
9

dururnunda, girigimdebulunulmast tL ler.ini kitgiikcliiq iicit, yrpratlclveya benzeritLirlelclen halir.rcle, 3) Te;kilatrngtiveninikiitliyekullanrlnl:rsr durumrtnda, uyulntamast tiiziiiiine ktstnenveyatalnanten 4) Tegkilat veyaonlannrhmaledilmesihalirtcle, kararlaiuln kiigiinisenrnesi 5) feqkitat orgairlannut 6) UyeninkendiliIindenistifaetmesidurumuncla, hastaveya s[kat olmasl derececle faalt;'etleliniyiifi.itenreyecek 7) Oltinr ve1'n1s"pi1,.1 halirde, her iiyeye, her hatasrile ilgili bit' haricinde, sebepler6'cr ve 7'ci hkralarclaki 8) Buraclaki hakkrtanlntt savunma olmakijzere,yazrlt ve/veyas6zliiolar:rk, nrahsus clefaya CEZAi MUEYEDELER tiiziilii gorevlel esnastn{la. i gorevliltlri,kururr veya kuruluqlarl, vc-yir N{a4de47. Telkilat gdt'evlisr rnaneviydndetizararauliltmrfnracidi ve/veya te6kilatr ve/veyayasalair ihmil etmelerisonucunda, uygulanlr; aluik konununagdre,onliuakarqlqu tiir ceztyr mlieyecleler lar ise,siiz konusu sugun a ) [Jyartyaptltr: b ) Ktnantr. veya yetki ve yetkiiel veya gcit'evler, sr1at, verilmigolnn onursaliirrvan, SeElcl c ) Onceden i olmakiizeleger ahnrr. sirlekli giireveatanri, veya siirekliolmak iizerebagka d ) Yetkili veyayetkililer'geg'ici gdrevinden aLnlr-, e ) Gtjrcvli veyagdrevlilertamamen men edihr. f ) TeEkilattan gegiciveya siirekliolrnakiizerekapat lr, g ) Kurum veyakuruluqlirr h ) Feshedilir, ''h" fikralarrna kapatrlan veya fesh edilenteqkilatbiistinarlen, te;kilat tarafinclan i) "g" ve isirnle veya ba$ka olarak,aynr ayn lirni ve1,n birirnleri,teqkiJattan veya baqkabir kurulugaba-[rnrir tefkilat tiiziifiinde beJirtikonusueski tegkilatbilin veya birinrleri,mevcut bil isirn adr alhnda,sbz ,higgergekleq tirnrekiEin,teqkilatn yetkiJibirimindenyanh izirt almadan len amacrveyrramaqlan bulunamazlar, bir konu hakkrndafaaliyette veya teqkiJattan j) 'i'paragrafindakr altnart trklalannaistinaclen,gcilevden hijkiirn taqtr. yani (eski)tefkilat gcirevlileli igtndegeqerJilik nen edilensabrk, Madde 48. Teqkilatnyelilinclel ihraqed en iiye, kesinlikleikinci kez teqkilatiiyeliline kabul ecltlemez. KARARLARIN DURDURULMASI VE ZARARLARIN TAZMiNI olrr] her tiir tiiziile aykru altnartveya ahnltrr$ N,Iadde Teikilat birir i veyir birimleri talafrndan, 49. ktsmenveya tamarllen; her tarafrndan a;amada kariu veyayaptlananlaqma, GetreJ Bngkan a ) GeEiciolarakdurdu r.rlur', 'l'arramen iptal edilr. b) r z u te y s r rl rr c r A I t n a n r n i r , k a l a l d r rv e y ay x p t l d nr r l : r ; r n a di;9 ni r 1 ' r . q k i l a ta t a t a i l l l t l t t r t ;i s e . o gttniillijolaraksdzkonusuzatatlitnntazminiistenir, sorumlulardan runrludan ve1,a goniillii olarak1'erlveya ziuar'lalrn tazrninisolumlu veyl soluntlulartarafrndan cl ) Zalalur bagvurur. gereketrle:'in iqin, te$kilat acllirnelcilere re getirilmiyorsa, 1'aprlmast platgelek ise uluslararast iqincle, gerekclevlet 50. N,Iadde Te;kiJathiq bir zanran.hiq bil hususta. verinialntaz. veyr kttruJuglartn forrncia. bir kurunrur hiE hususlattnlehrne1 y.rnrinsanhk1,r'[arrnal,aprlanqah$nra Teqkilat onlarlairrsanhk ) 1'alnrz insanhkIehineiEbirlili yapat. onlurla rekabet delil, tiiziigiiu izin etti!i dolrultu(la. onl:rrla clrr, cinemvercli!i ternelplensiplet'. N'Iadde 51. Te$kilatrn lIIkeler'): sacirklrk ve e) b) c) a) Dis:iplin, SorurnlulLrk. Agrk scizliiliik,cl)Sa1'grnhk, Zamalta sdziitre j) pratiklik. h) Estetiklik. YeniJikgilik, Dayanrqnra, Paylrrr;nra.Eqitk) r) g) r) t) Sevi_velik. tik. l) Serbestlik-

l3L
10 -r'E$KiLAT vE ORGANLARI 6ZEL BiRiMLER
N{adde52 . 4) Iggkila lgqg4nlan : Kurulu, 1) CenelBaqkanhk 2) GenelMerkezYiiksek Kurulu. 3) Sekleterlik. 4) Denetleme Kurulu. 5) CenelMerkez(Yiiksek)Koitseyi. 6) YriksekHukuk KLtt ulu, 7) DrsrplinKurulu. B) Ozel teskilat birimleli; 1) Evrensel 27 Dinlel YtiksekKonseyi.nradde ( Dini ve ulusalkonular,madde23-30), 10t)-136), 2) EkonomikKoorclinasyon Kurulu, madcle 128( Ekonornikkonulat.rnaclcle 3) Dilnya Lide.rle.ri Dlimi Kolseyi ( nradde164-177), biilrnrh ola4) Savaq, lnsanhkve Do[a Suqlarrnr AraStrmaMerkezi (bu metkezte$kilatu lnk qalr,s:rn kendine6z ayrr riiziilii olan bir bilimdir.) l'e azaltrlmasr eolaltrlmasri ve C) Teskilatbirimlerini_n 'A' ve 'ts'piu'aglal-lardaki gcire l) birirnlergelektilindeqofaltrLr,gerektilindede durunra azaltrlu. veya iznt ile 2) Beliltilen binmlerin azaltrlnrrst GenelMerkez kalaLtyiit ve)/nq-o[a]trlmasr gerQekle$trrilir. 1ESKiLATORGANLARTNTN OREVLERi G gdreq0yle; N{adde53. Teqkilat organlar giirevlerisrlalnrlaya rnnr bu a ) Genelbaqkanl* kurulu - Bu kurul te;kilatrnen yetkili karar ve iclariorgantrlrr, kurul tarafLrtdan GenelBaqkan oluqtululur, kurulu - Bu kululun gOr'evi, tefkiJali;leri ile ilgili kalarlaralmak, b ) Cenel merkeziI'iik.sek yiiriitnrek. te5kilat iglerini)'Onetrnek. kootdineetmekve clenetlemek, ginevliclir, c Sekr-eterlikte$kilatm idari ydnclen teknik iqleriniyiirtitmekle gelir-, giderJresaplarrnr denetler inceler. ve d I)enetleme kurulu - 1'egkilatn bazl clanr;^manhk e Konseyingrirevr-Genel Merkez yiiksekkuruluna(gerektilincle 1'apar) kalarlalurahnmasrncla yarclrnrcr iiye da olur',Ilu konsey,tegkilatir olan seqkintiizel ki;ilerin baqkan yardurcrlanndan veyabaqkan tiinr kiirarlartavsiyenitelili taqtr-, oluqur, Kouseyde alLnan gdrevliilgilennresiyle f ) Yiiksek hukuk kurulLrnurr hukuki prolrlemleriyle {dlevi. teqkilatrn
dII.

Hukuk kug ) Hukuk kululu iig asil ve ikide ),edek iiyeclelr olugurve balrnrsrzolarakqaltqu. rulu te$kilatrn yetkili orgarrr en tarafrndan 1,rligin seqilir,Bu kurul idali ydndenyahtrzGenel iki de te;kilatrnalt birintletinde Ba5kanlftkurulu cirxinde sorurrlulukta;r. Bu tijr hukuki kurLrluglar. o luDtululur. ve cle giizetler, clerretler gelektigrnde iil'eJeh) Dir-iplinkultilLr, kurul teqk.ilatftki Bu di.siplini re l"iinelikdisiplin karanvelir. Hukuk KuyalnrzHukuk KurulunaI'apt)rr. i) Disiplin kurulununkurarianylailgiii itirazlrrl: (on) giindi.ir. lulunii baEvulu itibaren,l0 sil'esidisiplinkurulununkarartarihinclen nclansove ililetme]erinder) yatr'tmlat'I Ekonomik kootdinast,tin ftufulu,bukurul regkrlat i) ttrrrrludur.

sonra, belir tiiziiksil tartbulunduktarr N,Iadde Her iil'e, te[ki]attaerraz bir yrl ii.ve 54. statiisiinde gdrev aJabi'lir. lar;rul'.runJuk halir)(ic, telkilnhn idari otganlartncla -ciistelnresi ]'}.,SKII,ATT,\ PF]RIYODIK(;ENEL DT:RUMT)EGERLENDIRMESiVE $T }JF,LF,RIN KONGRE YAPIMI N{adde55. yrlda brr ise ntali dLrnt a ) Tetrkilat GenelMerkezi.beqyrlda bil telkilatrngenelclurutnunu, rrr unuele altt

(;oREv ALMA $ARTI TE$KiLATOR(;ANt,ARTNDA r.ryELERiN

I3_l
l1

2-j

b) 67.cimacldenin benclinde 1.ci iki belirlilengubeler buguk(2,5)yrlda bir genelkongre,l5 a,vda ise nrali kongre yaparlal.(Kongre vaprmrna bir ydnelik. belirtilensrileqlerharicinrle. kanuni bir yaptrrlmsilrecivar ise,te$kilato kanunisiitcce u1'11 uygular'). ve c) Kongle esnasrnda bjr idai birinr.kongreyigergeklegtiren gonrlerir. her bilirne clelege d) Delegekatthm sayrsrnr, kongreyigerEekle;tilen birimin yiinetimkurulu belirler'. e) Kongretadhleri yasalar belirlenmenriq gubeler l5 ile ise. kongreJerini nisanla 3 1 nrayrs ger-qekleqtirirler. arasrnda l\4adde 56. Te$kilattafiilen btsarr gci.stermeyen tiizuk kurallarrnrla uynra),aniiye vcya ii,r,e)er ve kongleyetiq ay kaia.te,skilattarr grkarrlrrlar. Tegkilata olanher ttizcJ iiye kigi, Gernel Kongreyebir temsilciile katrll'. YURUTME ORGANI VE SORT]MLULUKLARI Madde 57. Teqkilatrn yliri.itrne organrGenel Merkez Yiiksek Kunrludur.Bu kurui on beq uy'eden oluq ru'. 1) GenelBaqkan Te.5kilatln tiiDiir)den sorumiu, 2) GenelBi4kanYardrrlclst- GenelBaqkanclan sonla,te$kjlattan sorumlu, 3) YdtretimKurulu Baqkau - GenelBagkanyaxhmcrsrnclan sonra.teEkilattan ycinetinr ve kurulundansorumlu. 4) YonetimkuruJubaqkatr yardrmcrsrprotokolve sosyaliqlerinorgu jz;rs1'on ulteqkilatrn clln sorumlu. yazrqmalanndan gelengiden evraklarclan diler benzerirg5) Sekteter - Teqkilatrn ve ve lerrlensorunr lu, 6) Dt; iliqkiler sotut.t.tlusuTemsilciliklerden, irtibat biirolarrnclan benzerleve ;ubelerclen, rinclen solunrlu. 7) Muhasebe fon solunrlusu teqkrlatrn ve hesap iglerindenve yaturmlarc.lan sorumlu, 8) GtlvenJik disiplirrsorumlusu Te;kilatrngiivenlifinclen disiplinderr ve ve sorurn]u. 9) BasrnSrizciisii Basrndanve haliklailiqkilerclen sorumlu. l0) Kiiltiir ve arqivsorurtrlusu Kiiltil konularrhalicindeteqkilatta tlir clefelli yazr,belher gc, kitap, dergi,gazete, CD, Diskef, Vitleo Bant. DVD ve benzerler-inin terninitr<len. ari;ivlendililntesinden korunmasrndan ve sorunrlu. l1) Sosyalhizmetlervc' qevresorutnlusu, tabiatvarhklalrnve dofann koruurnasrnclan sorumlu, -'le$kilahlt tiim teknik iqlerinclen l2) TeknikiqlersoLuntlusu sorunrlu, l3) Din i:;lerisorumlusu,taim konulardan clini sor-untlu, l4) lstatisti-k ploje ira$trrmave uygulanra ve ve sorurnlusu Te;kilatrn istatistiklerinden plojeierden sorumlu, l5) Iqletme sorumlusu Te;kilabntiim i$letnre birirnlerinden sorumluclur. Madde 5ll. ihtivaqduyuldulu tirktircle, geEiciolar-ak ohna GenelMerkez ytinetinrkaclrosuna, [iye da getirebilir-. v:Lnlan gcireve Cetekfifinde, ihtiyacagiire ).tiltefintkuru]ununkadro.sal,rlarr arhrrlt ve cluruna gdte rie az-altrlu. X'ladde59. GenelMelkez Yiiksek Kululu. Cenel Balkanhk Kurulunclan sonra,teqkilatrn yetkih en iisl diizeyrnercisiclir-. Teqkilatbirinri ve1'abrrinrleri arasrnda herhangibir ihtiJafmeydanagelnresidurumuncla. konu ile ilgili Hukrlk Kurulununaldrlr karargeqerliiiktalrr. .I'E$KiLATIN

v

( ; r i N E L A g K A N T(No R E v rV E y F , T K i L [ , R i ; B
l\'Iadde60. GenelBaSkanrn ve -qOlevleu yetkilelj : a) GenelBagkan teqkrlatrn ve kor biitijnlliEiinii saygurlfrrr en st cltizeyde ur ve ternsi] edei', b) TeqkiJatrn idari iglelini koordine veyadenetletir, ecler. denetler c) GerektiEincle gafrrrrveyl galuhnr, tegkilatbirinrJerini o1afan iistl]toplantrya d) Teqki)at i;leri dahaverirnli olntasr YijksekKululunungiili.iqlerini iqirr.GenelN,lerkez ala-

/- -J -1

)ut.

olan kadrolart,tiiz k dolrultusundadellqtirir ve rak ve kerrdiinisiyatitinide kullanarak,atanmrq Vaparveya yaptlln . TelkiJatrmaddt dalia bilgiJi ve <Lrha vetenekli,y;ni atarnalar onlarruyer-ine ecler, veyil t'esih rLlratinbirini veyabirirnlerigerektifindek.Ipahr. zarara ve/veya ' maneviy6nclen imza kulteqkilatadua yazrhol:Lrak baEka"-rna imza krJlanrr,gerektigiirde e) Teqkilit adrna lanmayetkisi velir. galrqma hazrrlar, planlatrnr f) Teskilatn krsa, orta ve uzttnvacleli arar, airr' kaynaklar g) Teqkilatrn trialvarhftrtrnartlrllurasligin teclbiller adrna tiir bafrqve y: dtm kabul eder. her h) Tea^kilat yapat, bafrElalve yat'cltlnlar r) Gerektilinclete$kilatgel:idnden rcr';t alarak,lrer tLirhizrnetpr.o.iesirrin gdrii$ve kararlannr clikkate kurulutrun i) Yiiksek iclar-e vctoederrn saIllr. Tiizii[e u)'nl:i) krrr: l;trt etlilmesirrr j) Teqkilat yapar. adutaanlagnraliu k) Vekil tavin edet" yapar. (gerektiIinde) baqkanlrk qalt6maJat'tna t; [,rstdr.izey o;ganlannr]]iiisterek olirn insrurltn,gerekti[indedtnlqnlanolatak veya katin yapu.,rq rn) Bilgi ve teciiibeleriyle gcirev almakigirttayin eder, rar organlannda gdzlernci olarakkahlrt vs. n) Gerektilindete$kilatloplantrlarma gdrevlendirdigrkanher kireu,GenelBaqkanrn veya ollun bu konucla 61. l\,1ad4e GenelMerkezclen gcirevlinin tabiclir', inrzaltonayrna !i. hizmet verenher g{ircvli , gdtevi csadrna teqkiiat ve biinyesincle onundrEuxla, I\,Iadde Teqkilat 62. (adli. yaptrfr 1'anh;l < oranrnda yaprnasi clurumunda, her nastnda hairgibn:konu rle ilgili, yanllrqJrk taqrr. maddive manevi-v0nden) iclari, ;ahsi sorurnluluk ve/veyatiiziikle y<inetilirve her Nladae 6t' Te$kilatlnhel blr tririnli kendinehas ybnetmenLrkle" talaftltdan veya Cene.l]\'lerkt:zln bi1 ydnetmenlikte,kaynafrnr ana tiizijkten alrr'.Ve Genel Merkez sdz konusuydnetsonrada, o)dufu biin talafinclanonaylandrktan bu konuyla ilgi)i yetki vermi;^ nrenlikvel,atiiziik yiiriirliile girer.Hig bir ydnetmenlik ,tiiziik veyakararanatiizrile ayklrt olunrl2. ALDI(;I KARARLARIN BiRiML['RiNE BiLDiRME $F.KLi GENEL TVIDRKEZiN - Teqkilat gelektifindeiilcl;[rkalarlatlailgili bit'imlertne: Genell\'{erkezi N{ad4e63/A gOnderir . a ) Genelge b ) Aldrgr kalalliulailgili bi)dit'it,ayrnlar-. c ) Qain yapar, diizettler'. d) Katrpanvalar iirrlegorecleiiSir-rr ddeyecekleryrlhk aidatrniktan,iiyeninstatiisrine N{adde64. lJi,elet te$kilata g1n: Lilkede, yrll:k tiyelik ajdatl,kayrt]l bululclLrklalr :r ) Tijzel ki$ilelin te[kilata iideyccekJeri oderlel-. ri)'elikkaylt arr:litn te, diiEen triJli gelir rniktauoranrnda. kilata t'elt lolar bazrrrclan baqtna Lilkeile, clevletin silrekll buluncluklan gur b ) Gergekkil:ilerise,! atrlndagl'e/r,ei,a betgiola;'ak yrllk i.iyelik teqkilata bit belirlerrigolcluguasgarilicretnriktanrin clciltte ( l/4 ) oranrnda, nrenlurr kriyrtaidatroderlet'. eri,vrllrk iivelik (kaylt) teskilataodel'ecekl len ntacldelerde belir-ti Liyelerjn c) l(r7 ve 168,ci jktiu'r'b'paraglaftakitniktartnr l katrdrr. m ajclat rlikbedeli'b' palagraftirki u),eierin 6dc')'ecekleri aiclat rnaddede belirtilen -vrlllk d) l7(r.cr tarlll i.iqkatldu, 'lt' paragr aftaki yrlhk dclat tniktarr ise yer e) l74.cu rraclclecle alan iiyelerin oclel'ecekleri miktenuon iki kattchr. i)e (RLr Iraclde tunt pa|agraflarr gegiciclir) geri yaprlanyaldrtllar. higtrirSekilde verilenbafr;lar ve/r'eya oclenen airlatlar. Marlde 65. Tetrkilata
alllIlIlrltrz.

YONFIME\LiK TE$KiLArBiRiMLERiNDI,I

vtLt,tr AIDAr MIKTARI oDUYECEKLERi [rvpluniFl TESKiLATA

ls3 i 7 t7
l-l

TE$KILATINULUSLARARASI ALANDATEMSiLCiLiK,$UBEVE BURO OLU$TURMASI
Madde 66. Teqkilat,belirli devlet veya devletlerdebiriile beraberlile ve toplumlararasr dayanrgmayaycinelik, temsilcilikler. ve Eubeler biirolar agarve gerektiiindeonlan kapatrr. Madde 67. Teqkilatta temsilcilikmLiessesesi, temsilen, Genel belirli yerleqimbirimlerinde,teqkilacr Merkezingirigimleriile veya talimatlarrile ( dzel temsilcitarafindan kurulan,(olugturulan) teqki) lat birimidir. $ube ise,temsilcilik onctiliifilnde,belirli yerleqimbirimlerinde,yerel toplumunda kat tmr ile ve/veya desteli ile kurulanve idari yonden yalnrz teqkilattemsilcili-€ine bagh olan, bir icraat bir.imidir. Buro ise,GenelMerkezrngiriqimleriile veya talimatianile ( temsilcilik tarafrndan te$kilat ) yarannakurulanirtibat,hukuk,ticari ve benzeri amaElar ta$lyan teqkilatbirimidir. TE$KiLATIN DiKEY ORGANIK YAPISI lVladde68. Teqkilatin dikey organikyaprsr. kadeneli olarakgdylesrralanrr: 1) GeneiMerkez, 2) TeqkilatKrta Temsilciligi, 3) Ulu.slararasr CografiBolge TegkilatTemsilciirgi(dmegin,Iskand.inavya, Uzak Do!u temsilcili!i vs.) 4) TeqkilatUlke MerkezTemsilciligi, 5) Ulke CografiB6lge Teqkilar Temsilciligi, 6) 1l ( veya onaegdeler) TeqkilatTemsilciiigi, 7) IlEe( veya ona egdeler) Teqkilat Temsilciligi, 8) Belde( kasaba veya ona egdeger Teqkilat Temsilcilifi, ) 9) Koy, mahalle, ev ) apartman ( veya daireaile birlikleri Temsitciligi. TE}ISICiLIKLERiN KADEMELi OLARAK TANIMI MadCe 69. Teqkilattemsilciliklerin kademeliolaraktanrmr: - Ust diizey teskilat temsiicilikleri : Bu tiir temsilciiikler, A kademeliolarakqrlyletanlmlanu: .t) Krta tegkilattemsilciligi - Bu tiir temsilci.likler, cografikrtadaaErlrr, her 2) Uluslararasrcografi brilge te6kilat temsilcitigi - Bu tijr temsilciliklerher bir uluslararasr colrafi bolgede, aqrlrr, GenelMerkezinbelirleyipdegerlendirdiSi horg.ibir i.ilkede her 3) Ulke merkez teEkilattemsilciliii - Bu tlr temsilcilikler, her GenelMerkez tarailndan bir Lilkenin ba:;kentinde veya baqkenti gehirde agrlabilir olmayanherhangi merkezi bir - Orta drirzey B teskilat telnsilciliklerin tanrmr: Orta diizeyteEkilat temsilcilikleri,her tilkede, colrafi pusula -giisterge isirnleriyle, dort cografi bd)gedeagrlrr.Ome$in: 1) Giineydo$u iilke bOlge teqkilar temsilcilili. 2) Kuzeydogu rilke bolgere$k.ilar temsilc.iligi, 3) Kuzeybatr i.ilke bdlgetegkilattemsilciiigi, 4) Giiney barriilke boigeteikilat remsiicilili, 5) Belirtilen temsilcitrklerin haricinr'eijlkelerin (fiziki) colnli yaprsrresk.ilat eerektiginde na gore,$u trir bolgeteqkilar temsilciliklerfde olugturur: r) Do:u bolgeuike teSkih.reffifrfi!1, b) Batr bo]_ee re,skilar i.ilke temsilcriig;. c) Giine)'bol,se iilke teqkrl:rt temsilcilifi. d) Kuzeybolgeiilke tegkilat rensi)ciligi.

TESKILATTA TEMSILCiLIK,SUBEVE BUROMUESSESELERiN TANIMI

c-,41@:
i) il 1 ve,va eqdeler te$kilat temsilciligi. ona ) ( 1) i19e vei'aonaeEdeler re.;kilat temsilcilgi' ) -l)Beide(kasaoa veyaonae.,sdeler temsiicili$i, ) ie$kilnt 4) Koy, (aileteqkilatbiriikleri) temsilciligi, 5) Mahalle,(ev veya apartman aile birlikleri) temsilcilili.

\!JL /c4\t ' '',/
|

14

idari viinetimi: teskilattemsilciliklerin D - Alt kademedeki miidiirliik tarafittclan Gerrel 1) Il tenisiJcili[i 1'dnetilir. ydnetilir, rrr liik atinclan ilce tenrsilciliIi. iicliir tzu 2) yiinetilir, bi.ilo 3) Bekle( kasabatc:nrsilcilifi, 5ef1i[itaratruclan ) yrinetilir, kcly 4) Teqkilat ailebirlifi. kdy odabalkani[t t:rratinclan yonetilir. talattndan birli!i. InrLhalle sorurtrlusLt 5) N4ahalle

ydneticisiveya ona eqdeferydneticit:irafLndan aile clairebirlili apartrran 6) $ehirlerde

ycirtetilir g - TtElla{atsi ntelS!!! idari vaprlanmantn amact: veye devlelJerin, bir yaprlanr.nasr hiEbil hususta clevletin ile, fl f"SUtut mevcutiiLari yaptstnrtehclitetmez,bozmazve orqtoplutu r.eyatopluntlar:rn) topfitk britiinhi!iinil,irlarj ve sit.asi da taclan kaldrrrnaz, evtoplunriarrn tek sekizincinacklenin3.cii fikrasr clofrultusunda, 2) Tegkilahn anracr. kltktclabulunmakttr. ve dayanrgma ig-incle olmalarrnir r-eusel boyuttabirlik beraberlik TEN{SiLCiLiKLiKLERIN I}oLCESEL KAPSAM ALANI VE BAGI-ANTILARI yerleqitnbhimindebulunan ilcilikleri, birdenfazlailde veva benzeri N{adrle70. BiilgeselUlke tems ida|i kapsatr igine alarak, kademeliolarak kercli bolgesel tiim te$kilatbirirnJerini alt kademedeki fike Merkez te$kilattemsilcili!inebaglarclo!r'udan dolrud:ttr Ulusl:rrarast U1keMelkez tegkilatternsilciliEiise, Ulke Bolge ternsilciliklerini, telkrde Krta tenrstlciliEi tiim alt kaclerrredeki Krfa var^rtasrylu, ternsilcr)i!irre, ttcilge ternsilcilikleri telkilat GenelMetkezineba!lar. Iat birirnlerinj KITA VE ULUSLAR ARASI CO(;RAFI BOLGE 1'E$KiLAT TEMSILCiLiKLERIN AQI. LACAGI UIXNIBR VE iLKI'LER belirli colrafi btilgedebulucolrafi bdlgeteqkilatternsilcilikleri, Madde 71. Krta ve uluslararasr "erirve/veyaclelrtokrasil'I uzun siire ( kendini savunrrta ilke olalak,hatrgisincLe en nan iilkelerderr ii rneufirunasava$luhalicincle), lke olalaki a) SirvaS vaprnamlg, sayg ln, b) lnsanhaklarrna c) Is-tikarl denrokr-a"-.i1,e sahip, "21" yiizyrl deliqirndenroklasisine agtk, d) Yinni birinci i n r d e ) S i v i lt o p l u m l g t r t l e r i nie e n v e l e r . her arenada isim yapmrq bir iilkede,sijz konusu Klta ve)'aUluslnrarast iyi f ) Ulusltu'arasr temsilciliklerin agrlmasr kottusudur. sijz Colrali BolgeTeqkilat i Lit]i VB .TIT K.\DF-N{EDEKi'EMS iLCILIKLERIN' L'LKE MER KEZ TF,N'ISiLC

, \ c r L A c A GU L t < g L n RE i L K E L E R r v
iltkler. qu tiil ilkelere sahtp tenrsilc 72. Ulke Merkez ternsilc.iiilive di[el alt kadernecieki N4adrte illkelercleaErlr: "a" 1'rkrasr llkeJere sahjp. l) "71" fi{aclclenin haricindekj hukuve olan. yasalarla Llluslalalasr belirJennriE trileyin toplultlun anJagrnalarla 2) LJlusal ve ki haklarurasaygrh, birlikSivil ve sorunllua'Devletkululu"sliLltyla toplum kuruluqlalrnln' 3) LIlLrsal uluslirarast her sa),glcluvan, iilkede,belirtilen izjn velerrveyrrsivil toplurr kurrluqlauna a'amalauna te giizi.int acrlabilir. tcnrsilcilikler . ] ' E \ { S I L C i L I K T E S E K T ( ) R F I ,B i R i N I C } L t S T} T U bulundu!u yerel te;krlattenrsrlcibalrrTrlr 73. Teqkilata riyeolan trertlizel kiqi. idali ycirrclen \{adde SektdrelYijksek Kut-ul temsilcilikte. tiizel kiqilik isrni ile, sdzkorrusu kendinehas.sekt(ir-el Jifincle, birrnri oiugturur. kenrlinedz Temsilcilikteoluqtulutll her sektijrelbirinr, kendr sektblel iiyeleri atastlldatt, \jeyaolultulur. )'iinetim kurulunuseq:er kurulu.en az 3 ( iiq )' 5 ( be$) birimin1'tinetinr olu$ttrrtrlan hel'sektairel 74. N{adde Terlsilcilikte

l-5

veYr7 t l,edr) ki$iden olu{ut. I ) Ba$kan, 2 ) Muhasip, 3 ) Denetgi, gdrev siireleriiki buVe ihtiyacagdrede. diper yiinetttl kululu iiyeleri segilir.Segilenlerin quk vrlchr, her birirr, alt birim olaraktannnlanrr' N{adde75. Ternsilcilikte oluqtLrlulan sektdrel SEKTOREL ALT BiRiMLERiN TEN'ISiLi tafafrndan 76. N,Iadclc Ternsilcili[ebaUr olan her sektdrelalt birinr, yalruzkendi sektdrelbaqkant ternsilerhlir. TEMSILCiLIK MERKEZ YURUTME KURULU ilcjlikte: terrrs scjz tiirn alt birinr baqkanlari. konus^u bulunan N{arlde77. Ternsilcilik biitryesinde liu. 1) Merkezyiiksekyiiliitme kurulunttoIu.sturut kerrdi alalilrnda 2) Melkez ylksek yiiriitrnekurulunu oiulturan tiin sektcilelbaqkar.rlar', seEerler, goklu!u ile ) bir umunrkur-Lrl baqkanr yatchnrctsrttt ve 1o1, alfabetiksrralasoyaclliti'tntn rnerkezyiiksekkurul iiyeleri,istiyorlarsit Veyasaiz konusu ternsilcilik yaparlar, baqkanhk olarak giire,tenrsilcilftyLiriittlre kurulunda diiDiigiinrlii niasrDa tiyeler oy gokluhangisininul,gulanacafrnt sistenrinclen, 3) Bu lkj tiir ba;kanhliseqenek karal verirler. [u iie kendrleri sonra, dciniigiinli.i t:Lrll 4) Uyeler birinci t r.\ma toplantrsrndat) yedi (7) gliD geEtikfel) ve bir veya rki buquk1,'rlJr.[rrra Umum Ba,skan bir de Baqkan1"ar'Bagkanhksisten'rini benimserler drrncrsrnt seEeller. MI]RKEZ YLRUTME KT'RT'RLUNUNTIiMSiLi tensil edilir. taratlnclatr nlerkezyijrlitmekululu, her yiinDile, Umum Baqkan Madde 78. Tenrsilcilik SEKTOREL VE UMUN,IBASKANLARIN SORUMI,ULUKLARI ktttulu ve tragkan ternsilcilikmerkezyilr'0tnte N{adde79. Tenrsilcili[eba!lr olan her sektore] solurnlu)uk taEu. ciniincle, UrnurnBagkanr. )'elel temsilcirrirr TJRL UCE (;iRI\S SAHFASI 1'EKISiLCiLIKTE ALINAN KARARLARIN T'tTR bjrlnrleytirijtmeve merkezytiriitlne_ve balh o}antiitr sektorel l{adde 80. Yereltensilcihk merkez yiiriir'lille giler. sonr':r cle vrrin kararlal. UnrumBaqkanrn Yerel Temsilcir.rin inrzasrndan B iRiMLERiN AYLIK TOPL ANTILARI N{aclde Te$kilat 81. temsilciiigirebagl olan sekttirel bjrirnlerinaylrk toplanhlarr; ( 1-5 gi.inde toplanrr. bir a ) Her sektblel birirn 1'(inetimi. rz on beq en ) ise. en az otuz ( 30 ) gtindebir toplaurerkezyiit-iifine kurulu iiyeJeri b ) YereltenrsiJciUlin rrlalBA$KANLARIN YONETiN,I KURULLARINI TOPLAMA YETKiSI 'ltrnsilcili[e kuru)tt urnumyilriitnre ve b.r5kanial tenrsi]cilik l{adde lJ2. ballr olan tiifir sektdrel ycinetinlkulullartnt kettdi siiregleliaqarak, tekdilde,tiizaiksel Baqkanlan ihtirracclur,Lrlclugu L;rnunr acilentoplamryayetkilidirler. balh olarttiirn birin bt,skanlenrsiJcilige raktjrrJe, telkilat tenrsiJcrsi. \{ackle lll}. ihriyaqduy'ulclugu ga-irrabi liirrn; lir. toplantrl,a huit.r84, N,Iadrle iernsilcillk rnelkezt,iiriitmekurulu UnrunrBalkanr.het tirkvint ayrn Lra,slangrg yirprlan yaptlave bitinriltekaclar'. siratlerin nresai te,skilat tenrsilcisine tttil giinleri haricinde, srr)da raporvetmesizorutlluclut' ilgili tensilcilik rnaktuntnda. cak olanirslerle

q \ T ts B \ EREL E)rSiLCINlN iRlM A$KA\LARINIOPLA\TI\'A A(lIRNlA ETKisi T

\ Z T NE r .\ r u M t s { $ K A N I N E $ K i L , \ T T E M S i L ( ' i S i R A P O R E R N I E o R U \ L t ' L L ( ; u

lqar
It)

@

kez temsjicjlik J]'let yiiriitda tirla|nclitn hiznlalrt ve her ayrrrr-olrLrr.la siiz konusubirinr baSkarrJarr, galr;malarla ilgili raporsunatlat. rle kurulu umum baqkantna zogahgrnalalryla ilgili iist birime,hel ay, aylLklaporu sunnlasl Teqkilaln her bf alt birirni runludur. GENEL MERGEZiN FAALIYETLERI iLE il-(;ili PERiYODIK BiLDiRiRAPORLARI bir: Madde 86. Telkilat Genel Melkezt, her cldrta1'cla GenelMerkezrnfaaliyetlerini bir bjldiLi ile agtklar-.

TE$LiLAT BiRiMLNNTT.{NN QALi$MA PROGRAMLARI VE ZORUNLULIJKLAR o]rttrst zoprogramr ileliyecldniik lrulunan, bir birinrin, her 85.Teq;kilat biinyesincle N{adde Ealtr;rna runludur. bir'irl lraqkanlart veyaprogranllan, plogr:unl konusu bilimin ve1,a birjmlerin Ealrqma Sciz

g rq ayrn..bitqlan hattabir, her X,ladde87. $ubeler', temsilciliklerveya benzerleri. iig:r-vda dcirdtincii ile (belgeliolatak),Ulke Melkez teq' gelir,gitler'lerini y:rptrklrnfaaliyetleri ve yazrltbil rapor srnda bjlclit'jtler. kilat temsilcili!ineve Genell\4c-rkeze CuntaltesiveyirPazargitrrlerinlapor bildirinr tarihi, bayramtatilleri hadcinde, Siiz kotrusu giinij. belirtilen haftanrnPazartesi clenbirirre clenkgelir ise, sctzkollusufaaliyetrapo r. baqlangrq r,cya.brldirilir. yerlerebilgi oluak gdnderilirile igelsinrle. Ulke Merkez ve difer tensi]cilikler de kencligahqnrrliu'r ilgilt, BelirtilensiireE (,vazk) rapor vcrnrek zoruncladrlitt. Genel Mer:keze iqlemlerin iqrn, (gelekli iktisacti gelir d:r!rlrrnrnrn dengelive kontrollii oJrnasr N{adde8{t.Te$kilatta qubelelvei'a bettz-eryiinelik yasalbir e'rrgel yoksa)te$kjtat iqletnreleri, temsilcilikler, varprlmasrna aylrk mali geliriavrnclokuzuncla, leli. (geliri olan he.r bilim) hel r1,rnbitiminclen, sou-rki baqlangtE teqkilat Merkezhesabrna aktiirljar. nin yiizdeotuzunu, Gerrel Ulke veya tamatnen i]e, kLsmen Gerektifinde,bu aktarnraGenel Melkezin yazrh talimatL i:. de aktarrlabilirr tenrsilciliklerine \4erkez.Llluslar:u'asr Colrafi R(ilgeveyaKrta te$kriat binne clenk veya Pazar gunlerinclen Curn:utesi Aktarma tarihi bayranrtatilleri haricincle, giinti gerqekleqtililir. Pazartesi haftanrn gelirse, konusupala aktarnr faaliyetJeri u b:iqlangrg sdz giinher ile Pala gciuclerlre ilgili.pua havaledekontundan, zarnanbir niishaGenelriei-keze mecburidir. cleriInesi .I.ESKiLAT BiRIMLERINiN I]iRIJIRiNE IJAGIMLILIKLAR VE SORUMLULUKLAITI lritTiim temsilcilikler'. Nlladtle ve GenelMerkezinyetkilericloir'ultusuncla. 89. ,subeler Lrenzerleri. olarakba!rmhclular. kaderneli birlerineidan yrinden. velilen yetkileri do!rulyalnrzkencliitlari stnrrlart iqelsinde Tegkil:rt birimleri idari I'i)nclen ludurlar. tusuridirorum s :SUBELERDEYONETiN{ KADROLARINI SEqN{E USULLERi clernokGenelkongrecle, halicrncle kencliyiinetinrkaclrosunu, N{adde 90, Her qube( atanarrlaru.r ) y r . t t i k e g i r r rc i r r t e n r k l i r g i z l io v k u l l ; r r r a r ) k e q e r . r e ls s bir nlatl aclal'larclall. Geltel kurul e'snastrlcia oy fazlastile ve aclayr Y6netinlkach'osu brr.skln seqitli kazantr. qolunlufu sallayanaday veya adayJar sakadlosundt,segnle\re segilnlehakkLna her TeqkiJatta ii1'e,kayrt oldulu yerel ycinetinr hipnr'. K ( ) \ ( ; R E E S \ A S I \ D A A D , \ Y L A R I NA t ' I K L I K ( ; E T i R M E L E R i ( ; E R E K E N H U S T ' S I , A R aday ydnetinrkach'risurta olanlar,kongle iiyeJerttlrll te$kilatrn tr{adde91. Genelkongreesnitsrncla, qu iiq'noktirl,a gerirmek zotuttclalar: agtklk olarak ixiijncle. sozlLi (tefel'ruatlr I ) Ketrclilerinr olarak)tanrtmak. inantLtrtcl delilletle olneklerle. iiryclah olduklarLru lelskilitta clerece ue 2) I-iyelikleLi esnasrncla acrklanrak. bi r sekrlde

VE $UBELERiN DiGERALrltiRiNIrtRiNFLa,t.ivm RAPoRLARI

,rr@
)1 sonrane kach'osuna seqilclikten ycinetim neclrr', tegkilatrn 3) Aclaylannplanlart,plogramlar-.l zot'uncladtrlar, gibi yeniliklel yapacaklannr agrklamak " dzelgahsinitelikleri 38" ve'43'. Maddelerdeki ida;-j kadrolarnasegilenlerirt 4) Tegkilatrn doyaprlan idari kadrosegitr , usulsiizltikten Aksi halde,Genelkululda lililere uygunohnaslqarttn'. seqinre iptal lavr.GenelMerkeztrLr:Lfindan edilip,yeniclen ,tidilir.

'r'r1$ EN KrLATTEN{SiLCiLidiNDE YItrK il-i soRUMLU

taraftnclan atana iLegdlevJenen temsilcililirrcle yetkili sorumluGenelMelkezN,laiae92. Te,skilat clirilmisolan.0zel tenrsilcidtr. niteLikleri; Ntadde93. Ozel ten.isilcinin etkileyici. oltnast( yani tizilirlde gevresinine.uatif 1. Fizigi ve yiiz h:rtlarr cliiz-tiin 1'cincle vet'a ku.surlar oltttatna"st kalttsalku"^ur ). giivertverici olnrast, 2. Drqgdriinii,sii -fahsil kiqilerhariq), diizeyiyiiksekolmasr( Bazr yetenekli 3. ve i1e 4. Genil ktiltiire sahipve tentsilyetenelinede. sijzler-t clavlanrqlaryla krlrk kryal'eti1. l c e l v e r i s oi l r nt :t , l i ki kolaycadiyalogkurabiltnesi, 5. Her ortal.n(lit insartlatla fiziki haznlaqrJacak ve klrct. kiiqtikdlqiilticd srizlerkullanmanrast yanlLq 6. Konuqulken de reketlercle bulunmamast, gayretgiistenuesl, ve yapatken,az iiz konuqrnaya konuqlnalar 7. Toplumiginde,toph.unsal iqirrde [ral ve tqEtl olmasr 8. Insanlarla u1'um , dahi. o ycilrelik. ktrlci scizler veya temsilcininqahsrna 9, Toplumiqinde,teqkilata l,cirretilse devanletmesl, gtitevkoltusune ise,ona kesinliklegitrttemesi, arrcla miinakaqaya ve sonunakaclarcltttlemeyg alllalnaya soLunlzu'rnr 10. KarqrhkJr diyalog esDasurda,kiqilerin yeap ( kaynalrnadayalroJuak ) krsa ve ltz cev veletrilrne gayret_sostermesi sorulansorulara ve cla vs. tenelrnesahipolnrasr VE TEMSiLCi SE{,']\,IE ATAI\TAYONTF,}{i iis1. yok 94. N,Iadde Baqkabil cli.izenlerne ise, teqkillLtta ve orta cltizeydzel tenlsilcilelins{]qlnl ve gergekleqtirilit'. at?lllrasl.yalnrzGenelMerkeztarafinclan il ilge temsilcilerinsegirnive irtanrnrsr. ternsilcili[i talrtlndan iiq bol{adde 95. Alt kademedeki gerqekleqtirilir: yanr,3 (ijg)aqamada yutta oiaak clayair ref'eransa Il ilge l) Alt kaclemedeki veya ona eqdelel ternsrlcileri, tenrsilcili-li seqer, onay-lanrr'temsilcilifi talafrndan 2) Segilen temsilcr, tilke colrati bdlSete$kllat temsrici,[J]ke Nterkez'l'ern3) Ulie colrafi bolgete-\kitat ternsilcilili tarafrldanonaylanan geLcken yereliilen atantt' da silcili!i tru'afrnclirn onavlanarlk, get:!-ek seqilentenlsilcinin(hal dululnu) yant, amacr,. B1 iig bo-vutlu biirokratik atanmar)rfl jL:iliklerj it, lahs.ikrrnli[inin te$kilattiizriliile uygun olup olrnaclrfrnrn BOtgeve l-llke rnerkeztern-^ giiVenlikaqtsrnve kacleme, kzrderne telkilata baflr olirrrilde. Bcilgecle Ulke geneli.nde, taraftruliur, yaptltr, atanrnasl ilgetenrsilcisinin gdre de sdzkonusu Buna dan araqhnlrr. yaptlktansoma.ll-Lel]]: giivenJrk arrrq-Iu'malatttt; 4) ilce tem-rijciligi refelansa dayali gerek.li tems lcili !i ni atat, r a, !!!ji!.u ona)'rvl Belcle atalllilsllll v?Ip[r. o 11 5) Beldetemsilcisi, ve il!,eterrsilcilelinin ul'riJe.kd1"terlsilciJertnin atamastnt o;uyr jle. mahalletenrsilciJeriltin Belde terrsilci.sinjn 1,apar, 6) Kri), ternr-jlcilefi. atanldsrnl yaile, temsjlcileti.Ilelcletentsilcisiin onaYr aparttrantentsjlcilerinin 7) N4ahalle pat ile madcle belirlennriStl8) Tensilcileringiilevleli 911.

Seqin{i VE ATAhtIUASI ALT KADEMEDEKiil-qE TEMSiLCILERiX

olan terlbil'imeatanacak alt l{addc 96. Teqkilatil Temsilcili[i talair]rdiu.referansla kadentedeki il ref'eransa dayalrbil-uiler'. terllsilc-ililj actayr hakkrnda, once,siiz korrssutemsilci silci . atanraclait sonra aclavllilgi 45 tiuaftrrcllu't qiin onceclen vazrlrolarakGcneiMertl'ze bildirilir.Ve bu siiregten

Ii O A AL i L r r : i r m i L C i t - t cT A R A F T N D A N Tt s i R i M E T \ N A ( l A K L A N ' I F I M S I L CL F :I L i BiL(;ILER t I E N G I I J G E N E L\ { E R K E ZO N C E D EB i L D i R i L M E S;i N , N N X E T

l8

iiglil giiven atamaolravryaplsiiz bil li GenelMer.kezden tepki gelrnezse, konusutemsilciaclavrna, Irr. I'EMSiLCiYE ONAY VEREN YONETiCiI,ERiN SONUITITII-UdU onayl verenveya verenydnelik,-stiven bir 97. N,Iadde Te$kilatta tenrsilcinlnalt birirneati.rnnlasrna sorutrtludurlar: ler-. GenelMelkez iiniincle

vE cOnl;vLERi YETKiLERi OzELTEMSiLciwiU
Madde 98. Teqkilattakitemsilcinin temelgdlevletive yetkileli Sunlarch': lxllltnrak, amacrnr telkiLattn 1) Buluncluluyelleqinrbilirnrnde lar sempatizan kzrzanclrt'ntak, 2) Tegkilata ve uygunolatakiiye buln):rk s07tilziikteki.,sartlara arasrnclan, iempatizanlar 3) Kazandrrrlan titizlikle tiiziife uygull olup olmrcltl<iakimli-klerinr kolusu iiye adayrolan g*.geku" tilzelki$iterin, Jlll teyjt etmek, tiir qube(veya tiiziikte belirtilenba$ka teqkilathilirnteri)kur4) Bulunaniiyeler arasrnclan, kulucu tiyelerbelirlenrek, nrakigirr, (kongreye kadar) bir geqioluqart en kurucular arasrnd:r, az 7 kiSiden 5) $ubeiqin belirlenen olulturmak, ci yOnetint daftltuygun olarak)gcir-ev (clemokratik teantiillere ycinetirn iiyeleli arasurcla 6) Olugturulan nu 1'apmak. ve yaparken, cincebtlkan, muhasip,clenetgi rhtiyacagbrc'de digerletttti 7) Gdrev cl:tfrJrmr segrnek. tiiziigeuygunolar:ak clo!rultusutida. (veyabenzerlerin) r,et'ilen 9a8) Agrlanqubeler 1'etkiler takibiniyapntak, hgrpgaLgrnadrklannr olan baqka birimlergubeytinetimlelincle veyaseqimyoJuile oluqturulacak 9) Temsilcilerin Fakat kongleyekrlkbeq(45) giln selbesttir, aclayolmalarl almalaltiqin, kongreesnasrnda de gcirev garttrr'. e GenelN'lelkez' bilclirmelert rstifaetmelerive adayLklarrncla klla, g0revinden baih olarak,belirli bir"tmtemsiJcili[e bir.intinde,. bulundufu yerleqin.r N{adde99. Ozel temsilcinrn Baqtenlsilcisriatrvedile. Ozel ternsilciye. GenelMelkezin tirktir-karan sonr?r, ler.olu;turulduktan lir, qubelere benzetlerirre ve Lrasbyaphiq N{adde100. Temsjlcilikler(veya ter silciler'), bir hususta nterkezinta]ilnatr1le (gcilevve)'ahutCertel Yalnrz,tiiziikte verilen yetkilerclo[rultusuncla nraz.lrr. bulunabilit'ler. gcirevliler), gerektiIincie. ilgi]i birime veyabilimlereteftir;te lenrl:ililen gdrevlisine veya gdtefti,s Ttim teqkilatbirimleri veya tegkilatgdrevllle . teftiqesrtastnda, her teftiqiJeilgili her tiirlLikolal'hli sallanrahve istettilen t[ir evrakr,belgeyive benzetrevljlerine, gdBunu yapntayan etrleJeIir;recbulidir'. ibraz veya giilevlilerile (itirazsrz) lcrini teftiqgiirevlisine aLntr. derhalgorevinden revli veyagorevliler. yaprlir. yalnrzntesaisaatler-rgersir.rcle teftirs cllzenlene1,oksa, ile ilgili baEka icla.e bit iefiit

ozBl tBusilciYE

SIFATMRILMESI BA$TIll\.{SiLCILiK

vERiLENIAALiYETyETKisi vE t'NvANt BiRiN,tLr,Rit,lE, T'ESKiLAT

tentsilcitarafrnclankululnluqveya oluqturulrnurs ) N{adde101.GenelMerkezinliriqinrleri ile ( cizel taigin. dnceGenellVlerkez bulunabilrnesi bir birinln faaliyette qubeve1'a bejrzeri olal tensilcilik, ve tenrsiliinvataaliyet1'etkrsi kadenle tenrsiicili!eveyabenzeriLrirrme adr rrfu1larr geqenEubeye, geqer' faaltyete sdz kotrusu birinrIesn'rerr sorlra. nr verilir.Ve bundan DiYALOG iqIN DiKKATE ALINNIASI GI'REKEN N.IUHATAP ktrEr tarafla di;'alogveyl gdrevlileli.hel hangi bir konu hakkrnrla. N1arlle102.Teqkilatgor'evlisi q olan-.tcirevlt kotrul4a ilgili gdrevlenclirilml ile rnuhatabt ve1"a konurrun her ria bulunurken, rair,an gcirevlisi iEin zottrttluclut( tri|e-biryani r.iizyilze)muhatap olrr:tlatt,her te.,sktlat vevagcit.evliler'1e I'E\SKiLAT BiRiMLERININ KAR$I MUH ATAIJI ve1'a onit e,s103. Flel teqkilattemsilcrli!i veya be zersisi.kenclikururn unvmt tliizeyin<ie N,Iadde

t9

tiirii ile, muhatapolul veya onunla igbirli[i 1'apu" cle-ter urn slfatl olan miiessese kur zorundach' her kulalrna. teEk afi ternsileclen gcirevliu)'urnak Bu kulumsaletik

YONEI,iK NI$MAYA VE TEI\4SiLCiKLER1N BiRLi(:E BERABBRLiCE DAYA (;EREKEN VE I4UESSESELER FERTLDR I$BiRILiGi YAPMALARI

platfolrnlarrla biliJiie beraberve il, temsilriliklerin iilke qap1n6l1 uluslararlusr I\,iadde104.Te$kilar qahtslil've trtLiessese]er gereken ; yaprnakur ydnelik,iqbirlifi 1i!e ve toplumlararasr dayanrqrllya gergek ki5ilerje( l'ertlerle). yalarirolabilecek a ) Toplunra b ) Derneklerle. c ) Vakrllarla. d ) Ozel sektdrkululu$lllr ile, ile e ) Kallu kurutrrveyakululuSlarr vs. GEREKEN TOPLUA{SALHUSUSLAR GOREVLiLERiN GOREV iCAST NTTN,{ELERi her buluncluklart yerleqilnbirimincle, gdrev rlan iclari gcilevliler, bi;irnlcrin<le Madtle 105.Teqkilat veyatoplumlarln: konusuyerlegtrn birinrini ter;kiledentoplurnurt sciz qivesiui), a ) Dilini (konugma b ) Dinni ( Inancurt ), c ) Tarihi geEmiqini. d ) Sosyoekonomik ktiltiirelyaprsrlr, ve cle giirevlininbilmesive bilmeyenlcrin ofrenmesigerekir. karaktcrrnihe.r e ) Toplumsal cliler toplunrlarrn cliler toplurnlarla. f ) Belirtilenhususlalrlbilinrneamact,yerel toplunrun yonetinlaqnra)arua dahakolay 1'akr ve topluntla,birli-[eberatrerli$e clayanlqnral'a claver-el ]'rjnelik yararviu. bilinrnesirtcle bususlartrt katkrsallamakrgir.r, konusutoplumsal sdz ciler tarafindan 'rE$KiLAT B i R I i U L E R i N D TY E R A L M A S TT E R C i H E D I L E N ( ; o R E V L i L E R ; yer teqkilatrn bulundufu N{adde106.Te;kilat bilimlelirrcle almasrtercih edilengiirevfilei.genelde iyi veya o topluntda isinr temsileclen yelel toplumu(gryaberr) birinriniEokiyi biien veya _ver)eqim yer telcihediljr'. yapnug birimlerirrrle altnalart, insan]arrn, konusuyerel teqkilat :riiz saygrdefer G OREVLILERIN SORUMLI.]LUKLARI yel'ile igeri.s-ir;de verilen "-riz, belirli si.ileq [,{adde 107. iq icabr,gorevli veya gorevlilertarafrndan illnelidir. -qetir takrJi.de. yerinegetirilenredifi clolayr Verilensoz.bazr(objekrifveyasiibjektif)rredenlerden iqersincle bilrlililrneljdjr.. yazrlrveyasozliiolarakLrelirli .sureg derhal kouununrnuhatabrna talihincevapve ne sureci,kabul Yaztlanrrektupltu-a. clilekgelere benzerlerine ve teqkrlatta denitibaLen, aydu. bir karrst hizrlet verilirken,jnsanltra(),antvatanda$lat't) N{adde10ft.Te$kiiatbilinlelinde toplurnsel veya ilin koverjlmeli yaprirnanrasr iqirr konurnuna ig grire,lierkese takip numarasr hlksrz-hk igin, giire.bapka ig takip kolal4rkl:lnsaplurnral. nLinruna tiir

l'E\SKILATTA Unir USrl-U i5

1\1t r;KONo I KQIU-AE t{lL ul4r'
(Madde 109-13{,)

il4ALEDiNI\{i TE$KiLATIN MENKULVE (;AYRrIUENKUL
lladde 109.Te-skrlrt kendirre oz: :niil eclinir', Menkul ve gayrimenkul b Satar. C iqJetir', lettilir, d 1.s e ) Kir ular', veir. f ) Kira,r,a De!iEtilir. c)

'20

l+/')

h ) GelektilitrdeborEalrr, i.1S61qverir, j) Kredi altr, alacaft borca veya krecliyekar$l, teminat olarak taEtnuve veyit tal]nln?rzk) Gerekiyorsa ipotek),apar rehin gdsterir'( nrallarmr ). I E \ i K I L A T I N B A c l $ K , \ I J U L L iV E B A N K A H F - S A t t l ba[kalarapua ti'ansfei yapar,bankatqMaaAe ll0. TeqkilathJr tiirlii balrq ve yaruhnklbul ecler, ger-ektigincle pu'a qekervs. de igin Jenrleri hesaplar-aqar, t'E$KiLATTN MAL VARLIdI BENiMSENEMEZ rnal varhft, geqicivey.rstirekltkullanrlnlakigirl.te{kilat ta$lnrrve ta$lnmaz Madde 111.Teqkilatrn tnal varlrfrntltne belirlenrliqve/veyatarallal araslttcla dnceclen tiiziiltinde vela telkilat seneriinde yazrh olaraktizel anLaqtaraflalmastttda kullaml.rca-irna noter tasdikliveya aclrgeEen dair ,sekjkle varlrEr, hiQbir n-ral sdz konusuttun veya tlizel kiqi veya kiqiler hlricincle. olan gergek l)ra)raptlml$ ve1,a qahrs taratrndaltbertirnsenetnez herhangitrir qetiic1i, veva kuruluElar, veya benzerlerrl kurum i r t z ; : k i l , l ei zr n sz k u l l a t tl a nu .

TnSKiLATBiRimlBniruix ]! ENKtlL !'E G,lYRiMENtiuLMAL EDINII\{\sARl]

veya konuylaiJgili olan yetkili telkilat bibirinrleli kesinlikleGenelnrerkezin l{adde 112.Tegkilat nrenkulve gayrimenkulmrl erUnehiqbir qekilde. gcirevlinin lzini vc bilgtsi olmaclan rilrinin veya kik.rralayanraz. ig)ettit'emez, iqletenrez, z. nrez. menkul ve gayrimenkulrnalrdeliqtireme stti:r nlaz, ( gijsteremcz ifomenkul1ve/veyagaylimenkulu: ehin riryaveremez. clevreclernez, ballqlayanraz, te.k vapamaz vs. ), ntallar( servetler deEe er'), / 113.Teqkilat brrimlenninedindikle urenkulve gayrirnenkul X.{adcle lesmi nralvarl!r sayLLtr', teqkilatrrr lksisi ispatlanmadtkqa, zorunludur. belgelenlnesi hel N{addc114.Ter;kilatta tiir gelir giderinlnrn<la esnltstnda. altntlla.st veya toplananher tiir-pararniktar, pat'antn l\{adrJe115.Teqkilatadrnaaltrrzrn eksiksizolartk ) ( paravralan gdrevli.parayrvelcl kir;iyeanurcla makbuz.tiq veya benzeritijt'clen pala abnch veyaverildi belgesi( harlr tarafistetneclettvermekzotuncladrt. ) gi)revinclen altnrt.tet iarttncla golevli veya-ttilevliler, Yukarrclaki fiu'tlanyerillegetirrnel'etr tabi kiyorsaI'asaii5leurlere tutultu. kendi gelirini yaptr$t namrnaEaltgan, bir'lik ber;Ltrerlik kar amacrgiitmeyen, N{adde116.Tegkilat. bit ve evrertsel dzelk kurulustur. ek hiznretlelclen bairqlalclarkulqrlayart.

v i T E $ K i L A r rr K T r s A D iE H L K U KN i r E L i G i N

GELiRLERi TE$KiLATTN
I N l a d r l e 1 7 .T e q k r l a t gn J i l l e l i : re gelirler, edilerr a ) Mal varltlrndanelcle elde qirketlerirtialliyet hizmet galtqtnalattnclan edilengelirler' ve irr b ) Teqkitat varclrml ekle edilengelir)er, ve arncltn c ) Her nevi balr.strn ve kanru kutum ve-r'akululuqlarut benzeri kurunlllrttn te;kilLit igttl bLit d ) Ozel sektOr, yardt lar. ve nt celelindenal,rrthklan siderlel.ddeneklel bertzeti

'r'n5Kir-ATIN DIGER GEr,iR K,\YNAGI

iqilt. si.ircliirebiltnesi aksatntadati biq;rnde, pltnh ve progt'amlr gahlnrrlitlrnt NIadde118.Te.skilat veyaqilketkurar' tlcariigJetrle ile. has geiirsa!ianrak attl:Lct ken<Llne het rteviYusal keltdine sabrt alarllartl ve)'a"irketleritlillbaztirizrttet Madde 119.Telkilat 5irket:initt clillerinclett a ) 56z konusuqitketteveya qirket)er'cle 1'azrhve sijzli.lolarak terc[inre),abanct l8r/qgr:iljls1 Y2P1hr,

l\\ /67
21 yaprLr,iq takibi edilit. clanrgmanhk konularcla b ) Her nevi hukuki ve diler rnesleki lriirolaraqat, ger:ektiginde konurnttntgcire qirketleri iEitt c ) Teqkilat iqleriyapu. lter turlti lra{hrrna ve declektiflik dofr.ultusuncla cl ) Yasalar e ) Kurslu aqar-, ( f ) Llluslararasrve/ ve1,a .vultigi ) ticaretyapar, g) Sos-yal i hizntettesislet kurar, yirf h ) Miiteahhirlik ar. i ) Uletim tesisiiqletirveyr iflettirir, katrlrr. r ) ih:rlelere k.) Finansiqleri yapar, bulunur, I ) Turizrnfaaliyetlerinde rr) Hava,denizve karanukliyatiqleriyapat', n) Her tur-ulagrni acentebijrolarraqalvs . igin

tsrRiMi $iRKETDENETiM

denetle.mek faaliyetlerinihulunduklanyerleqinrbilinrlerirlcle Madde 120. Teqkilatiqletrnelelinin zoturtludu:-. liklerde, ozel sektctrcl.lenetimbirinrlerinoltnasr igin. ternsilcr ticali biironunamacr.buluncluluillkedeveya iilkelerclekarqrlrkltqtkarave N{atlde121.Teqkilatta yaprlat'aftnt araltrru ve Lly.{true giivenediryaft, hangi gitketlevcya qirketlerle tiif ticxrj iJ:iqkilerin lar. birirninde) , teskilattemsilciS0zkonusuticad b{irolun bulunclufuiilkede (veyayerleqirn Ternsilcilikvok ise, tenrsilcilile baftrnlrolalak Eahgrr. var ise,soz konu"^u ticari biiro clo!.ru<lan .lifi bulunur. yetkili bilinre biifrmL olru:akaaliyette f Merkezdeki Cienel yetkili ticari brrimi veya bilimleli, gerekti!indehizrletlerini yaygtnlaltrt1\{adde122. Teqkilatrn hizmet velen baqkabirimler kurabilecefigibi. ve gelirlelinide artrrmakigin, belirli alanlarcla mak yasalortakhklalada katrlabilit. hel nevi ge)irgetirenve hizmet ve.r'en ttjt'faalivetka-lrtlar( evraklar) a]rr,satarve bLr Hissesenetleli,tahvillelve benzeri clepet'li edilengelirlerde, teqkilatrn geJi;'i ek .sayrJl', lerdenelcie igbir'li!i vei'a or[.Iadde 123.Teqkilatqirketive'yt girketlerigelekti!irrtlegerqekve ttizel ki,silerJe takhk _vapiu. gegicive/i'eya(levdnh galllhtmak igin gerektilindekadro124.Tegkilat kendi biil;,esincle Nrladde altr. veyagdntilliioLLrak, gahqacirk elemlutlar/uzntanlar lu. sozle;rneIi giirebileceii ve kolal,lrkla gece-giindiiz herkesrn her bir iclari bir;inrinde. N,ladde125. Teqkilatrn ile galr;rnalalr ilgili, ;ikayet. oneri ve trtiracaat kutulapersonelin LrlaEabilecegrballnrsrzyercle, bir estetlk aqli grkayet 6net kutularr, ve Adr hel rru bulundurulmasr, bil bilinr igin.rnecburidir'. geqen vLrginise,sartrettkteolmastzorunludur' uJ/gun clikkatqekrnek rlanbelirij stanr:laltlara qikayetve 0rrerikutuliut,en az on be; gilndebit, iist kurul cizelqikayetve olteri S0zkotrusu ve r,.lr tarafinclan aqrlrr $ik11,et ciireriler ise. dncebu konunun veyakonulintnlnuhatakonrisyonu ve)/it)'ctkililerirle konu bjlclir-ilir. br olan bitinr ),etkilisine sciz ve ikinci kez {jka_vete bneliyeralnren,yetkililertaraflndan konusuhottu veya $a1,et gerekentrtuhatabl, kottuttttn brrakrhnqise scizkonusu aLnlnamrEsa ve_va sonuEsuz koluler chkkate bilclikonuyu',sahsen ve in icin. iist brl'imeve Genelll4erke.z' ,sik:r)'et 6neri n-tasasllllr let itl vaplltlrast rir. 126.Her bir teqkilatsijrevlisi konumuitibari ile. hei'tiir ;ika1'erive rineliyi dikkateaJarak. Nlladde cevxpverilgili oluntlu ve;'aolu:IsLtz muhatilbrna konu,vla tiiziiktebeliftiletrsiileqiqinde konurrun nrekzoruntlad rr,

BURO T'ICARi

vE YoNELiK$iKAYF.T ONERiLsLJLu TE$KILAfrlJ PERSONELiNT'.

isL'(D
DEVLET TARAFINDAN TE$KiLATIN TEFTi$ MAKAMI (liizenleme bir trir-afindan teftil makatnr(tefti$e l\{adtle 12?' Teqkilatrn clevlet )'dnelikbaqka stati.isel yetkr verilnri$ yetkili bakan ve;'a bakanltktaraftnclatt bulurrdulu Lilkede I'oksa),tefti$i.ieqki.latrn tefti$yapabitirler. te$kilata olu g6revliveyagdtevlilersiiz kouusu EKONOMIK KOORDINASYON KURUI,U oJu;anlrir bjtinrdir.Bu ve N{adtle128.Bu kurul, seqkitrve tecriibeliiq :iclanrlannclan uzmiutliLrdan istinarlen olu$turuln)u$tur, bjlinr 8. madden.in fikra.srna 8. I E K O N O M i K K O O R D i N A S \ ' 0 NK U R U L T ' N t N G O R E v i kurulunungijrevi, N{adde129.Ekonomikkoordinasyort igrn izir ver.ir. qiket kurarveya $irketkutulrnasr tr.lkilatadrna a) Kurul ecfekl:il]I]lle. yeryat rnr konulannrve yatlrtm1,aprl:rctk gelil getiricriktisacli Krsa,olta uzunvacleli ve Lr) leri veyayerleqirn brrirnlerini belir-ler. iyi kirst c) ulusrl ve ulusliuarasr alenada isirn yapnlq,sabr olmayan.igini yiiriitennltelikli iyi sa-[lu'. tespitedel ve teqkilati-;letmelelinin onlarlaiqbirlifi yapmalarrnr .sirketlerj igin, en tyjlerini seqrmeye iiye aclayt d) Tespitedilennitelikli lirketler arasrndan Ea,te$kilata h;r. bulunur, e) Uye adayrolanfimalula (qirketlerle) cleviutlttemilsta saflar, f) Uye kabuledilenqirketlerle veyafirmalarlaig koorcLinasyonunu iq g) M rnktin olclu[u kadar,rrski gell'i yiiksek,garantiliqirketlerle biiligi yaptltnastna az, 6nciiliik)/apar, ijnler. h) Gayri kanuli igleryapanqirketJeri tespitederve onlarlaiEbitlili yaptlmasrnr orrakhklar v.s. i) $utetler arasrrrda olu$turur j) EvrenselTopiuluklarBirlifi Ekonornik Kooi-dinasyon Kururnununkrsaltrlnl; sirngesel "ETBEKK" tir. Bu simgeseJ isirnlefriizeharflerteqkilata bafrmJrolan tijm i$letmebrrinr]etinin adr qenrber yazrLolrrasrrnecbuljdir. rincleoval bir iqinde UYTTTRTN TE$KiLAT i$LET}IELERINDE HISSEDAR OLN,TASI (fartll oluak) ifletnrellerine gcrekt'eLt, gereksekurum olar.rk, teqkilat Madde 130.Teqkilat iiyeler:i, hisseclar olabilirler. EKONOMiK KOORDiNASYON KURULUNTIN SORUMLULUG U ticari i{let'ittyiibjrimlelinden, kurulu.te$kilatn tiin i$letrne Madde 131.Ekonornikkoordirras)'on riiti.ilmcsinden koor<linasyorr ve unclan sorumluclur. ve KurulLrnun detretinrt Madde 132, tum isletrne bilirnleli.EkonornikKoorclinasyon gcisteli ller. kontrolrjaltmdafraliyet (yaztlt) biLgrsi veya izni ve GenelMerkezinde N{adde133.Ekonornikkoorclinasyon kurulunun yzrt,1',rtttt. olmadan. hiqbir tic.ri l'aaliy,e1 ona1,r tegkilatta once,llkoltomik koordinasTeskilattaki firntallr laalit'etegegnteden ttim ticari ilJetrneler, yetkili birimine kayrtolmalau$arttr. )'on kurulunun olan iEindeqahq^acak vabanctfirBu hijkiinr,teqkilatiqlerrleleriile ortak ve)'abir-bLittinliik trr:rla r iqittde gccetli,-lit.

TE$KiLAT i5lrrnreleniruirunRnEtin{i\ E FAALiyETi 'l-egkilatrn

FON0LU\ Tr.iRULMAST l'ESKiLATTA
p'lan gcire. konuntulta drtceclen hiznretin her l,larlde 134,Teqkilatta toplurnst hizntetigtn.yaprlacak hakkrnda ve]a fonlar oJu,5fbn pro.je ve ve1'a konulart hazu'lanrr olclansonralrlirli hizrnetkorrusu turulur. t, hizhiznretorantnda gcirtiillii iqin ise.te;kiJiLtta yaprlan her Fonuolnravan hiznretkirr,srL!r nretler haricinde iicretaln . )

l3J
L)

]'E$KILATIN SOSYALAMAQLI FON KURUMLARI krslnenveya taycinelik,belirli alanlarcla kendi ii)'elerine difer jnsan]ara ve N,ladde l3S. Tegkilat 62sn oluqtttrmalta iqin. ilk aqanrada, ttir fon kuruniart ramenbazrsosyalhlzmetlerverilebilrndk lu giisterir': ydnelik,fon kut'umuveyaki:run an, eclinclirmeye 1) Safrlr!a, Elitime ve rneslek giinrci 6erecede ve ( veylrolup clabakrlnra.van hig bir l,erdenclel,ardtm yakrrrrolrnayan 2) ydnelik-vetytinelikfbn olulturur veya achgegenle|e ve/veyaoziirlii olan insanlara :rlrnirl,an hasta ) bulunur. gerekett kili bilmler tarafindan 1'ardlrlann yaptlln:rt igin, giriginrlerde de ig Ilu kurum i;sizJere saflat've/veyai$ )'eri kurntak isteyenlere 3) iisizlik tbn kururnu: bulunut, yaldlnrcla yaprlmasr iqin, krsrnen gerekenlerin ve)'atalllatnen kilalrk ev bulul vs' ev fon 4) Ev edindirrne kurumu,Bu kurunt.evsizlere edjnclirir, yaEta olan bekarJallve dullara,gerektifinde 5) Aile kurrnafon kurunru:Bu kurutn ilerlenriq bulunur. aile yuvasrkulmalalriqitt yarchrrrcla yuI(laveya veya evsizqocuklart fon 6) Kimsesiz Qocuklar kurumu;Bu kururn,kimsesiz yerlereyerleqti; meleriiq.ingililimlerclebulunur, [renzeri oluqg"litiit"n tbnlar dr,srrrrla, teqkilatinsanhkIehineclahaba;ka tiirdenfon kut'umlartla i) tur abilir',

O

tus*r,.A'lA

kendi aralarrncltiizel fonlar N{adde 136. Teqkilattakitiyeler gerektifinde,difer fonlar drqrrrcla, bulunahilirler. ve olulturuak, her tiir yasalyardrrrrlaqmada cliryantqrracla TE$KiLATIN 13.CU N{ADDEYE iSTiNADEN QEVRE KONUMU estetikveya n]il3.mackleye difer qevrekonusui.vi ise, qevrettin istinaden N{ad(le137, Tegkilattn (giirsel.iqitselveyafiziksel 1'onden) nrarigciriintiisiitie, :insan saflr!rna ve insuun sosyalyaEantrsrtra kal'sl. her qekilcle in$aeclilen, ti.iraraEgel-ece veya tait.tamen zararverenveya zilrirrverecek krsmen ba'svugelektifindeyetklli makiLrnlara yetkililertarafinclan ger-ekli dnlemlerinahnntasr iQir. te$kilat luda bulunur'. rqin,teqkilathet'tlir gir.iqimlerde ve N{adde138.Hel yapr.projesirrc ),erjneuvgunolarakvaptlntast trulunur'.

'YELERIN DAYANTSMAST

1'I]$KILATIN KOLONI OLU$TURUMU birJi[e beraberli[e gerektilirtile biriurindeveya birirnlerilcle. belilli yerJeqrrr l{adde 139.TeEkilat (akrabahk)ve kalcle;lik kolorttleri ycinelik, ve toplumlal'arasr kendile has,clostluk, day:rnrqmayr
olulturur'. ve)radost o Iarak veyatop]umu,gelektifirrdekardei; Ve ringOr'diifii sivil toplunrkurulu.sunu her iliin eder. 8.Maddenin3.cti frkriisrdofrultuciz Buradaamitg,hiqbil toplrrntutt henliline ziuar vernleden sunda toplumlanbirbirine),akrtllaqrl'r'naktu.

HAs cuvENLix BiniN{i oLU$TURN4ASI KENDINE T'I,l$KiLATIN

bilirrleri has kendine gtivenlik iqin.gerekti!.incle kencli ri.ivenlilinisallarrak I,laiae tq{).Tegkilat olu,sturur. .I'ESKiI,ATTA AN{LARI UYGULANAN iCNA.ATUSUL PROGR kodilrt igin. ulaqrlnrasr herkonuiqin,cinceden a;aniah Teqkilana hedeflerren baqanya n,taide1+1.
p t r i u - u s u lro - t:tr t t th l z r r l . r t t t t : hazultkproqlitttti. l. Konu),a pt r. 2. Konuyabaslangtc {)tl]'ant tlgili ;'aprlanlnaprogranlt. ) Geci$(yanikonuvla 3. Konuy.r po-gramr' (1arti hali konttrtttn vaptlaltntt"shk ), sonug son 4- Olgurluk vardr:'oz.elliii has Burada bit prograttrn.kencline belirli siireE her

l s Lall

BA$ARIOLqU UOnn4tnnl TE$KiLATTA
ibarettir; rilcii trormlau.5u iizelliklerclen baqarr \4adde 142.Teqkitatta l) Zanan, 2) Standart, 3) Kalite, 4) Estetiklik. 5) Garanti. 1'E$KiLATTA I:SPLANLAM ASI yaprlku|um veya kiqiler arnsrrlda yaprlaclk her: iqin tiiriine gdre,onceden l\,larltle143.Teqkilatta nrasrgelekenler; yaprlmalr, 1. Ig paylaqrnir 2. Igin sorurnlulan beJjrlennreli, ba$ayarak.iSin rlair. iqi zanranplarilamasrna 3. lqin tahminenne zal)an sonuglanaca!rna rinceden tar-ihi belirlennreli. sonuq: gore. hel Bunun iqin, te$kilatta bir birirn rie bidm gtirevlisiyapacalt iq)eilgili, iqtn ti.irlittc' progtamlyapmaslzotuttludur. ( krsa,ortave/vevauzunvadeli) gahqma ile.r'iye ddniik, T'E$KiLATIN QALI$MA PLANI VE KONTROL NORN{LARI ibalettrt: gal6makontrolplanr( vevaplattliur) 5u nonnlarclan Nlladde144.Teqkilatrn koirtloL 1) Krsavadelicah$nra olanrI a ) Giinliik, b)U9(3)gijnliik. Haftahk, d On beg( l5 ) gnnliik. e Ayhk. 2 r OItavadeli calsmakorrtlol nlanrl a Klk beq( 4-5 giinliik. ) b Ug(3)ayltk, c Altr(6)ayhk. kontfo] nlanr: 3) Llzunvadelicah$ma Dokuz(9)tyhk, d b Yrllrk (yani on iki ( l2 ) ayhk). C Uq(3)yrlhk d Bei(5)yrlhkvs. 1'E$K ir,AT NORI\{LARINTN UYGULANN{ASINA YONELiK DENETIM ele l\{adtle 145.Teqkilathirimleri ve gorevljieli taraflrrdan aLnankonula, belirtjlenrtonrla rJo!dzel kontrol brrimleritagaltErp teqkilatrn yerilregetiriljp getiriinredi!ini, rultusuncla, EaJrqrhnach!.r, giderilnresi qalrSrnalar'1'aplltr. igin denetlenlr aksakhklar ise,onlann var rafrnclan ve TE\SKILATINRESN{iQALI$NIA DiLLERI ve qbd411yLllt gahEma Tiirkqe.RusEa Ingilizce'drr. diJJeri rcsDri \[atl<Ie 146.Te.lkilarrn bil karttuol'untr genelisnti veyatirlkilat brrirrlerininisinrleri.teqkilatiLdtrta N{arftle147. TelkiJatrn 160.MaddedebelrrtiJen gorr-'vli olarak.-valnrz gilenclilntel,e sozlti vel,ngttfi.intditi ),onehk,111211. kul veyagrirevliler tarafrndan ltrt rlrr. (ister te$kjlatlehine olsun) Genel Merkezirryazrlt izni olnraclan. Belirtilenlerinharicincle. vel'a ve)Ia ttizelki.si adrna higbitlekildegergek telkjlatisnli veya$irinrisintleri. teskilat stjzkpnusu (ne latttaz. olsun) kullitnt kisilertarafhclan arraqla olrrlsa

1'E$KiLATiSrriUil KULLANrN,lr

tEt(g
25
.I'E,"SKiLATIN KURUMSAL VE BIREYSEL TI'LIF HAKKI Mattctet48. Teqkilatveya teqkilatbirimlerininisimlerini gdrev drfr, gftiu-amaEltveya izinsizkulve nracldi maneviycingelir elde eden,gergekve)iatlizel kiqi veyakiqiler,(Teqkilata macldi Ianalak, g0nLillii her ise) rlenzarargerirnienti$ler elcleettikleriay'hkgelirlerden, takviln ay igin, ilk a;anracla nteciruridorc[inii,TegkilatGenelMelkezinetelif hakkr olarrrkaktatttrak olaraken iz gelirin oncla yapmayanveya yapmavanlara karqrise. Te:;kilatbeliltilen ntiktann krrllirrtiuak Bunu l,etincleclirlet. baqvutur'. tazrniniigin adli mercilere rnanevi(ve1r1sjya5i)g-111n1 veya teqkilatbirinrletininisirnlelini.belirtilenqekilcle Teqkilatrn gerektiveyr yersizkullanutlara kir'5r ise,teqkiJat iqin. asrlsrz arraqhve yahutte;kilatryrpr:itrnak agar. karqrda maddtve rtrzLnevi tazninat davalat't onlar-a !rnr1e gelir getirici icacLolan her tiye,re;ki)atrchnaelcleedilenjcat gelilin<len Te$kilarta )iizdesel (%) olarak(telif hakkr)kullannrir yetkisitte sahiptrr.

i;Y?A?i?::lHto"

belirlenveya hecletlel ula$rrkran yerri ,u'oo1tc,[,qirni. anaqlarlna tetkilat

cliktensonra: sr deliqtirilir. a) Ti.iziikyaprmcr tarafrnclan taratrnkuruluqveyakuruluqlar yaplnrcrsr haricinde, bir iiekilde,qahrs, hig b) Tiiziik, ti.iziiEiin veyatamamen i,str de[ rilemez, dan krsnren tiizlile ilave yapilirmaz, c) $ahrs, kurum veyakuruluqla tarafrnclan cl)Tiizliktenahntrahnanrrrz. TE$KILATTA UYNT,BRPY()NELiK FAALiYET' DEGERLENDiRiLMESi yani faa[],etegegirebilN4artde 150.Tegkilatta itye. bilgisini toplum lehinepratile cliikebilrne her n-re becerisi deferlendrrilir, ile Orneiin ; yarat'lna ortlk ijletlnl tophLnr Te$kilata mensupolan her iiJ'e.teskilatiqindegabahalcayarak, veyabec-erebtgetir-ebihneyi beceten yapntayr. ve toplumsalsorunlara fiilen olurnlugciztinr lrireysel len, her iiye, teqkilat igin delerli iiyedir.

FiKiR sAHiuiNinOnUluNDiRiLMrtsi r E$KiLATTA
bilinsel bir fiortayasunulanve toplusaldnen)taqtyan N{adcle 151,Ydnetimkurulu toplannsrncla, ve adt, soviLdr likjr sahibinirt durunrunda, kir'.pratigegeEirihresi iqin. oy goklulu ile benirnsenrresi kayrtedilir'. veyatoplanl tutanaEtna onunlailglli diler bilgilerderhitlkiu'atcleilerine topgabalalr achgegenbilirnselfikir. belilli siiregigerisinde Soz konusutikir sahibirrin ile. clolafikil sahibi,baqartstnclan Irrmyalannafiilen olumlu sonLrg i'erir i:'e vt'ya ler rniqise, achgegen ),r tdl€nle rniikafatlandu'rlrr. uyE KABUL KOMISYONUN OLU$TURMU Uye kabul kotnisyorluucla 152.U1,e kabul komisyonu. kululu kararrile oluqturulur. N,ladde ),dnetlnl uzntalllar bi]inr clallarrnclan pedagog, rktisatqr ve difer psikolog,sosl,olog, hukukEu, serektlEinde bnlurrclurulur'. SURhI,QLERI T'OPLANTI B ILDIRN,TE etl il!:eve il gaprncla ztzyttnti girtt' siilesr: lrilc]ilme \4adde 15-1, Te'qkilatta toplanttlun tnuhatabrna yer. konusu,l"ltptlitclt,[t toplanttntn ise otuz beq giin, devletlerajasr elli giin dnceclett, Yutt caprnda mulltlubrnabildirilit. saatve slin tarihi cirtceclen TOPLANTILARDA ASAYi$iN SAGLANN4ASI grivenlik eleresnrr igin. (teqkilat salJanrak asayi;;i \,Iadde 154.Teqkilaunonerrlr toplantrianncla begUvenljk ( l5 ) g n cincedetr, elentanlarint :u'asrndan on beq cla. haricinde kendi iiyeJer' nranliur ) lirler. sallarrakigin,koordineli asayiEt gliverrlik elenranlarr elemallln ile te$kilat Resmiguvenlik qahqrlar. olalrk kaclar, bltirnirre toplant]lnn saatinden. giiveniik topiirntlnin lraqJangrg eleuranlarr. Scjz konusu nt soru luclurlar. toplantr giivettfi[irtden nrl

Itt-) ,.--r
26

(q)

-I'OPLANTI

ESNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR (yemeklitoplantri r haricincle): kapahtoplantrsalonlattncla esnltsrnda. N,Iadde 155.Ozel toplantrlar a ) Sigara tgilmez, servisiyaprlmaz., b ) Qay.kahveve difiertiiketirnmaddeleri olnlayan. toplanlya altnntaz, ciddi mazereti c ) Belli saatler du;rndri, sdzijkesilntez, d ) Verilensiireigindekonugntacrnln polemikleryaprlutaz vs. e ) $ahsi TOPLANTI ESNASINDA S()Z HAKKI veya sekreter en larrncla, toplantrnrn blqlamasrna az 45 chkika r,:r|ken, N,Iadde 156.Teqkilat toplantr kaytt eclerve btr Iisteyegdre cle,toplantresisimlerjni bir [rr-teye ba"ska gorevli,konuqmactlann bil konu;ntt hakkrtantntr. nasrnda konu;macrlata belirli siile igersinde. Tegkilatrn toplantrsrda ( toplantlile ilgili ) sonuglrildit'isiyaptltt. her plrtforrnlarcla bileyin ,toplunrun veya toplurtriave N{adtle157.Tetkilat iilke qaputcla uluslm-arasr tcyetkjli kurum \,'eya kuruluql:u talaflnclanyaptlantiim iinernlitoplulnsal rrn Iehineve1,a aleyhine raatlan.sonuna kaclar takip eder. belgelerle icraatpozitif veya negatif fopltrnlsal Gerektifiudede scizkonusukurumu veya kutulurslirrt Iardandola1,r, tegkilat; a ) insanhklehineyaprlanicraatlardan dolayrtebrikler, yaprlan dolayrise ktnar, icraatkonularLnclut b ) lnsanlrkaleyhine igin, ulusalve uluslararast takrpeclebilmek konularryakurclan c ) TeqkilatonenrlitopJurnsal g6\terir. gdzlemcibulundurnaya dzen kuruluqlarda terrsilciveya TE$KiLATIN OZEL SEKTORDE V]I KAMU BIRIMLERiNDE TEMSiLCi BULUNDURMASI (Eolulcrrkatrhmcrr.lenroklatik veya iilkelerde) bazr devlet ve iizel r.ilkede N,taddeL58. Te,skilat, gaba gdzlemcisrfatrile ternsilcibulunclurn-raya giistelir.Sdzkortusubirltnlelcle .rektdr birirnlerinde, te;kilatrntemsilcibulundur lilsllln anlacr: olarak.devletinve dzel sekLoriin yeni tip (r-ivilve re.snti) 1) Teqkilat kallna toplunrkurrrluqu tegkilat sbz kottusubirirneveya lrtveya biriniletirrde,temsjlcibuJunclurnrasryla, l,etkili biriniinde sunar. rinlere. gerektifincletemsilcisivas]taslyl.t toplurr lehinecineriler cidgiizlerniyle birey veya toplum aleyhine 2) Sciz konusubirimde vcya bjrimler-de. teskrlat yetvasrtasryla iEin,teqkilattemsilcisr yani eksikliklerr,lr ise,onlarrnda gidelilmesr cli aksakhlJar, kili bjlime veyabirinlerc bilcliride bulunur. 3) Teqkilatgiizlerniyle.kamu kurum veyir iizel sektijr birinieiinde toplunl veya LrrleyJer' yetkih temsilcisjvasttasryla, giclelilnresi lgin. teEkilat ,rlel,hine haksrzlar ise, onlarrnda var .vaprlan Cerektilindecleonlarlabirlikte. gerekliteclbirlerin igin bilgilendirir: veyu bilin'rleri, alurmasr birimi qiiz-tim iiretil. konu veyakonuliu hakkrnda birimozel veya kamu bilitnirreve1'a 4) Teqkitann takibatrveva tesa(li.il'eu bilgisi clahilinde. var olarthelhangibil haksrzlrk ise . terskitaralindan leriuekarEr. bireylerveya toplurnlar laprlacak yo]uyla) ( iEin tenlsilcisi :LLnmrLsr cincedcn tecllrirlerrn lat sOzkonusu birimi ve-va bjrirtrleri gelekJi gicledJrnesi onlar-l4 birlikte gdziimi.iretit'. iqin, veyasiiz konusuhtrkstzhIrn bil-gilendiiir cleierverenbilittrleriqin geqerlidit. 5i Bu ilkelerhakkahuktrkave insana taqtr. gegelli.lik iginde, sivil kuruhr;lart 6) Sdzkonusu:ilkeler. toplurn bir N{adde159.Te;kiJatbrr biitrirrolarakveya hel bir birinri ay oiarak,gerektjlindenreclerrr -,sealtnmaltdlr' ciers yaprlanher haklt tenkitten gereken rie ve kilde tenkjtedilmeliclir ve ( Haklr telftrtlelden dets alnaJ'ante{kilat,helzatnanba;artstzJrla yok olrnayamahkumhoI . eleqtir'i iiyelertilrafrndan g6rii)'leve airlaytq lgtkihttr her hakh tenkit ve5'a clur. Burldan clolal,r. kargrlrnrnahdn ile ). tenkit ec]erken, herhanfibrr konu hakkrnda. Teskrlatta iizele ifr aqrklalrasl: Koruva vajneUk

iCR,lnr rrriuA.Tt Kr Rt'M VEKURULUSLARA YONh,LiK

'T'ESKiLATTA iT TENK ANI,AYI$I

rl
27

t%

kenclilte sormalt: her tenkiteden,dnceden ne ne tenkitkonusuhakkrnda yaptrnr(benirnbuncla paylm var) veya konununbiiyle Ben bu kendinesolllraljve her olcluiorusLrnU, tenkit etlen ijnceden vev. .lmarlasrnane katkrrn olrnasrna talafr te kar-D^l hakhol;ri-ak kit etl]leli. "-onra, onclan KII]\{UOYTJNABiLGi VER},{E iI,B YNTXiIi GOREVLILER te;kilatlailgili yazrh.sozltiveya gijriir}tiilijolarak,kanuoyunabilgr ve N{adde160.Te;kilat adrna, olan konul'la ilgili gdrevlenclirilnrii; ozel gdrevhyeveya belgevernre1,etiisi,yainrzGenel baqkana, ttiziik cloltrtltuvetenden bilgi ve belge kamuoyuna t.lliilot ,o".d5iine aiitir. Bu gorevlile.r'drqrncla, ( ;rr,lntr. suI(lir ezais()tttmluluk I'ESKiLATTAKi NiNiN,iN SIFIR NOKTADAN FAALIYETE GEQME $ARTI iqin, dncenriistakilveya faaliyetegeqebiLnesi acfnabir brrirnjnsrfrrnoktaclan 161.Teqkilat N.{adde uygun,en az iig odah. biilo nrobilyaL ve eksiksizolatak cla galda9 sa!|k koqullarrna kiralanmrq, zorunirtdLlL. ve ve i letiqinr yaztLmcihazlalrile cionatrlnuq tarnka(holubil idali ofisin oltrtast yakttl olntrst tercihediyercle l'eya merkezi1'ere kolay,nrerkezi S6zkonusuofisin ulagrrna lit-. RiRLiGE BERABERLiGE Y()NELiK TOPI,ANTI DTIZENLENMESi olntak iizele,b:rJl!e en Lilkemerkezternsiicilelr' l\,IaddeL62.TeEkilahn .vrlda az bir defayanlahsus diizetrlerler'. toplutLI.Lr ydnelik,bilgi altgveriEiqin, kendi :rta];nncla beraberlife tlegiJaltnankararlarbaf;layrcr oyu eqittit,toplantrlarda T-plaltr esnasrncla ternsilcinin her .ytlnrz tavsiyenitel[i taqtt. clir' r E$KiLATTN EVRE,NSELLi(lI Maaae t6:. Teqkilat(yeni tip) sivil ve resrnikarnra toplulr kuruluquolarak.belirli kurulu5lil'tn yiinetrstrrrl'a birli$e bcraberli!eve dayatt cliize-vcie, ulusalve ulusiararast ve bireylerinaracrlrlryla, ropluntlar dayantqmastyla. ve sivil ve resnrikululuqlar-rn ve clen.rokrirtik cafclag, ljk srnrrsrz aclaletli. bulurtmak iqin, clifer n.radtle]erydnelik ka&rda kurulmasrna diizerrinin lehineyeni bir uluslalarast ciavetlic{irler'. tiiztik doErultusuncla tii clebelirtilcli[igibi , te$kilahrnrzir r iyi niyetli insanlar "Gel, her kim (Unlu diisiiniirljrden, N{EVLANA'nrn birli[e ber-aberlile iriinelikdeyJmryle Ister clofrultusurtda,tegkilatrrnlza Musevi.iscle"virni olursan ol,...gef'. Bu ulu clti Lr tiriin evrensel -s n ve qiirlilten olutsaolsutl.]14p!g vt'-Ja: ter-Huistiyan,ister Miisliinran.ister Budist,hapgi dinden tlavetlidit.). teqki lattnrr-a tiiziik dolrultusuncla ratrcl olan herkes

Y rK LUIE&LI& p 1"114 Ql\I.sl- L ()LUI4|
(Madde 164-177)

habanqrtr (21. ve \ltadde 164.Ytrrli brinci yiiz _vrJ y.y.)siitec:incle bu siireqte sollra.ttilr ckinvacia. igilr.tiiziikyaptlmast ydnelik.uznranlarca savaglann so,' bulrnasirra cla kim olmasrna. -uerekenlerin ver bi:rnriolalak,Diinvir Lidelleri I)ainti Konsevinolrt5utttuttl vel ilnritrtil te tet\kilat D L N Y A L i D E R L E R i D A i M i K O N S } , Y i NA N IA ( ] I at'atoplunlJar cliizeycle Ulusal VeUluslaratast anracr, konset,in 165.Diinya Lidelleri clirinri N{adcte stralalnal'a a;afrclal<i ydnelik,Korrsey ve etki; biL ;ekildesallanrnasiia kolunmasrnl barrqrn srnrla olufturur: gcire,su diizeyBafl$ stratejileri ncla. al LIlkebazr bolge blz-rrrcla. b t Uluslrrrarast c) KrIa birztnda. bazrnda. cl)Di.ini,a K ( I N S E Y i N( I 0 R E \ : i V E \ ' F T K I L E R i 'Iopluluklar : qu vaprrr Birlrgi nrJrna gcirevleri Evrensel 166.Konsev. l,etkileritlofr'ultusunda N,{adde Liderbil rrlanrlar-tnt arayl topl:ryarak. 1) Err,cil,viav.thu,$ nlirnsegkinve tecrlibeljcler,ilet olu$turur. Daini Konsevini ler.

DUNYA LiDERLERiDAiMi KONSEYI

t7E.-x
28 Y.-s

(4/ \-''

2) Gdrevdeolan, devlet veya hiikiimet baqkanlannr,tiiziik dogrultusundateqkilatafahri veya asrl iiye olarakkabul eder, gereken 3) Konsey, qartlaroluqtuktan TopluluklarBirli!ine devletleride dasonra,Evrensel hil eder, 4) Bangigin fonlar oluqturur. KONSEYE DEVLET ADAVILARIN KATILIMI Madde 167. Sistemfarkr giizetmeksizin.devletin iist kademesinde gorev yapan veya yapmlq en olan her iilke lideri, gdrevininyasalsriresin.in bebitimindensonra,soz konusulider, 168.maddede lirtilmtq olan hususlara dayanarak, maddede 6. belirtilen birl.iksloganrnr.5.maddeniniqerifini ve maddenin 3. frkrasrnr 8. de gdz onrlndebulundurarak; Soz konusulider. mensupoldulu toplumu 21.y.y.(yirrni birinci yiizyrl) dijnyasrna enlegre ve edilmesine kahcr bangrnda ydnelik katkrdabulunmakigin, her lider, soz konusu sa$lanmasrna LiderlerDaimi Konseyine, tiiziik dogrultusunda davetlidir. Konseye tinlii devletadarnlannrn yanr slra,emekliyeayrrlmrq olan yriksekriitbeli askeriuzmanlarve iinhi diplomatlanntja katrlmasr konusudur. soz KONSEYE KATILA}i DEYLET ADA.MLARI.${OZTIdXTTNi Pl-addef68. Dtinya fiderlei Daimi Konseyincle gdrev a1acak olan devlet adamlannkarryerozellikleri; 1) Ulkesinde bazristisnalar haricinde. az iki ddnemardr- ardLna en devletinen tist kademesindenamusuyla serefilllegorev yapml$olmasl, ve 2) Banggr tavrr]anyla, platformda Ulkesinde uluslararasr ve olmasr, kendini kanrtlamrg 3) Politik tecflibeleriyle, (Sivil topium orgiitleriylebirlikte) Dilnya bangrnakatkrdabulunmak igin istekliolmasr, 4) Sa$hkagrsrnda problemiolmamasr, 5) Diinya barrg fonunakarkrdabulunmasr.

KONSEYDE YER ALANASKEfi UZMANLARINGORX\,I,EN

Madde 169. Liderler Daimi Konseyinde,yiiksek riitbeh asken gorevrrlerden, emekliye ayrrlmrg olan segkinve tecrijbeliyUksek rijrbeli askeriuzmanlar. konusu konseyde, soz katkrdiinya bangLna da br1lu12[i]rnsk iEin. askeri uzman olarak gbrev alrlar.

Madde 170. Devlet veya Hi.iktimetbaqkanlan, gorev siirelerinibitiminden once, gcirevyapt*lan iilkenin veya tllkelerinyasalankendilerininKonseyeiiye olmalarmabir yasalengel teqkilermi,vorsa,konseye asrlLiyeolarakkabul edilirler adr Konseyetiye olmalarligin, herhangibir hukuki engel $ayet,gdrevesnasrnda gegenlerin var ise, istek iizerine,Konseyednce fahri iiye olarak kabul edilirler. Gbrev bitiminden sonraise, astli..iye olarakkonseyde (Bang Elgisi olarak)gorevahrlar.

ixrinaRn.r 0LAN DEVLETvEyA HUKUMET BAsKANLARIN KONSEyE UYELIK $ARTLARI

KONSEY GOREVLiSiNiN KARSINIUHATABI
Madde 171.Konseyde yonelik,Evrengorevii veya gorevliler. birlile berrberlile ve dayanrqmaya sel Topluluklar Birli$r adua, Devlet ve Hi.ikunlet rnuhatap bagkanlal,u-la olurlar.Cerekti$indede Ulusiararasi kuruluqiann Baqkanlaii;vla bari; lcLnagorul iedc bulunurlar. da TeSkilatrn ve diier ijsrdiizeybrrimgbrevlileri gerektilinde, birlige berabelL!e deyanrqmaya de yonelik. hiiktimet srviltoplumkuruluqlarrn drqr da de baqkaniarLylasortismeler buiunnrlar.

KONSEYiN STATLSU
lladde 172. Konsey. Evrenseltopluluklafbirlilinin bir birimi olarak,devletdrqrbii- kLrruluqtur. Konseyde alnan her kararveya kararhr t:rvsiire iriteJiji tuq;r. Nladde173.Konseyin, do!iist alt Evrensel Topluiuklar Birligi acir alrrnde. kademeden kircierneye ru resmiteqkilatlanma qekli: a) UIke bazrnda.

K O \ S E Y I N E S K i L A T L A \ .4r, E K L i T \$

29

b) Uluslararasr bcilge bazrncla, c) Krtil bazrnda. d) Diinya bazrncla, qekilJeri onJada l,el altrlast ve e) Bu birimlerinulusirlve uluslararasr Lroyuttaki teqkilatlanma gereken i.iyelerin dzellikleri,iqtiiziiIiin 2 ve 3. cii naddeleriy]ebelirlenmiqtir.

t;lrpLBnin

EVRENSEL TopLULUKLARBiRLiCTNE KATILITIII

yanaolan,tiim diinyaiilkelerininsistemfarkr gOzetmeksizin. EvrenN{adde174.Dunya ban$lndan Birlifine, Konseyinkaranyla,Genel Melkezin de onayrile, teqkilata iiye olarak tiisel Topluluklar ziik dofr'ultusurtda kahlabi]irler, '12. "a, maddenin 2.ve 3. de Teqk.ilata kabul edilendevletler71. maddentn b, c, cl,e" ve ti1'e frkralanniruygunolmalarr $arttn'. KONSEYiN HEDEFi sonra,aqarnalolarak: l{adde 175.KonseyinEVRENSEL hedefi,gerekl:i altyapryr olugturcluktan esnasrncla, diizeydevlet iist 1) Teqkilata olan her iilkedeveyaijlkelerdeGenelsegirnler iiye idzu'ecisi veya idarecilerisegi|rken, sdzkonusu muhtelif iilkede, EvrenselTopluluklarBirliginde (OZEL OLARAK) segilmegrirevalacakolan konseytemsilcilerinin aynr andahalk tarafindan de leri iqin, teqkilat her iiye iilkeye iinerjde bulunacak. 2) Halk talafinclan segilercek Evrensel TopluluklarBirli!i'nde Diinya Parlamentemsilciler, gdrevalacak. terleriolarak Diinya Pariiinrenterler.in 3) Teqkilattaki ile segimusulij ve dzeliikleriiq tiiziigiin4.maddesi belirlenmiqtrr. AZINLIKLAR KONSEYi yasalarla resrnenazurhkstatlisiitanlnmrq X{adde 176. Ulkesinde liderleri (teqolan topluluklalrri kilat tiiziiliinii, ulusalve uluslararasr yasalarr kaycllile) sriz konusuLiderler.kendi ihmal etmerne Azrnlk Konseyi aracrhlr ile, Uluslararasr toplumlarrnr TopJuluklar Birlili adrnarenacla, Evrensel dan.temsiletmehakkrna sahiotiller. Sdz konusuKonseyde ahnanher karar,GenelMerkezin ( veyakonu ile ilgili yetki verilmiq yi.iriillu giler'. ge olan birimin veya birirn yetkilisinin)onayrndan sonr-a Azrnlklar Konseyinde aLrniur kararveyakararlartavsiyenitelili taqrr. her

DONE,M KO\SEYDE tsA$KANr.rcI GOREvi
177.EvrenselTopluluklar Birlr[r Konseyine Ntladde iktidar' ii)reolanher-rjlkenjn licleri.be]irli bir siile iqin Konseyde birlik adrn.r. clOnem baqkanhlr 1,apa:'. Diinem BaEkanbft yiuthnrcrhfrna konscyebaqkanlk yapaniilkenin azrnkklarkonseydeki da, gdreve getiliJir. dairni ternsilcisi Bagkanut olmadr!tdurumllrda,konseybagkanh!rnr. yardrmcrslyijriitiir. baEkan Konseyde Baqkanhk gdre tilkelerinLatin alfabetiksrralamasrna yaprlrr. -etilevi. Bu maddedeki yiir-iirlij!egir-inceye hiikiimler, I 7-5-ci kadal ytinjrlilkte rnaddenirr ci paraglafr 1. kalacak.

TESKiLATTN uvEl-pnixr SACLAYACAGT KOLAYLTKLAR
iiyeieriN{adde178.Teqkilat. idari ydnrlengereklialt 1'tipr.vr oJuqturcluktan sonra,geleceleycinelik ne sa!laysqnllkolayhkJar: I ) Ulkeler arsrserbest do)11rm etnrekolal,hgr, vevasel,ahat 2) Ulkele(le siiresiz ikanretetmeve-va kalnrakolaylfr. 3) Iq kurmakolayh h, 4) Ticaret(ithalat. ihraca| vapmakolal,hgr. 5) Herhangibir-iilkede ve_r,a iilkeleldei; bulntakolaylgr vs. ...egitlik, serbestlik, saygrve N{adde179. Te$kilattaki tiinr qrlrqmalar.5l.N,laddeye rstiraclen. par'laqtm ilkelerinedayaholanrkyiirijtiilLir. lehine.tijnr ti.izrilesrLchk l'ladde 18{f.TeEkilat, kalarak,tijzijktenhig Lrirtaviz verrneksizin,insanhk j$tir. galr;;uralarrnramaaiamagelge-kle;tirmey'i af hedef-ccEm

30

(Bu hOliimyalnrz l8l'ci maddeigin gegerlidir.)

TUZUKTE52.MADDENiN'II, I}ENDiNiN4. FIKRASINAiSTiFIIUTN YNRALAN I}iRiM 'b'bendinin

yer istinaden alan birimin adr tiiziigiin rqe4.frkr-asrna N{adde181.Tiiziikte52. madclenin tildii i srbi: lrlinde de belir ' ve o]arakacllandrrllmrqtu sdz konusu AriqtrrrnaMe.r-kezi lutuq, inr"nn"k r'e Dq[a Suqlarrnl zanrantndai Bang vel'aSavag amacr, l\4erkezin olan veya irslenmiS veya toplunlarakarqriqlenen toplurna a) Behli bieye veya bir.eylere, aragtrrmak, suqlanur ve Savag Insanhk ola. veya iqlenrnig kargriqlenen ca.l ve ca'irz varlkliua ve clolal clengeye b) noEadat<i gelre suqlauntve sugzanl anltl tespltefinek. iqin yaprlabilrnesi gi'iSirnletde ile c) TespitedilensuEzanhlart ilgili gerekliadli iqlemlerin bulunmak. olaba-Ernth tiz kendine igerili ile, GenelMerkeze Bu belutilenkonuhulailuili birim tnerkezi, rak avn bir tiizliktever almakta(ln. TE$KILATIN FESHI oJabilit' f'esih clolayr bil Madae 182.Teq^kilat biitijnoiiuak5u sebeplelden sonra, ula$tlktan 1) Amaqlarrna tluLumundt, yeterince ve rnaclcli rranevidestelinsa!lanmamast te$kilrta Zj flyetertarafrndan durumuttdir, edememesi mali geli' elclc 3) Tjqkilatkendicizkaynaktarrndan ),ctetince trulunduluiilkete\kilrt Cenelrnerkezin,in mal feshiclurumuncla, var1rtr +j Soi t onuruteqkilatrn deyll:''lltlrl gahsa, gahgma kutuhqa veya.kurulu$lar yapan benzeri cleve),aonun drqrnda, iince tariltlndan vlr borqlalt ise,teSkrlat once,te$kilirtrll Teqkitatrn valhlr cleviieclilinederi mal -5) veyakukuruluSa konusu.sahsa, iiiz erljlil ve onilonsorr,,., borg ciienu-ue1,a karqirlr rnaltazrnin ouio1. yaprlr. mal ruluslara devirteshmi6lemlcri TE$KiLATA YONELiK GERQEK YORUM yanlq anlagllmalara' ilgili kamuoyl cinrinde veyatiiziiEiiniqreriEiyle yaprstyla Maiae t83. Teqkilatrn yorum tiiziik yaptrncrgerqek ilgili igin, teqkilafla ulet vefa saptrrmalara 5p"10io;tonlura olurinarnasr gorevlisine aittil'. olan ifuili gcirevlenclirmiq te$kilat rtnou"yo korruyla TE$KILATI\ ORGANiZASY()NOI.ARAK YFlrIiN METNi iqerili: l{adde 184.N4etinin "Ben olcLu!urn lilkeninve diler iilkelerindemokratik v;rtandlqr ill,esioJarak, orgalizaiyor"run sirygrlolageletrek gdleneklerine ve v6 toplunrun toplumlarrn ire1,in. y:ualiuura, topt,iLbiitiit'iltigline-'h cagrmir. 'Bir-eyleri1. sallanbirlilin, belaberliIinve dayanrqmanrn ve arasrncla toplumlarrn devletlerin q:ahgacafitnia. do!r'ultusuttda nrasr ' ti.iziik iqin. karqr'yasalar ytllelik' iglenen.suglala laksrzltla ve gera'e1'e Her tiir biliysel ve toplurnsal buiqin, yaprlma-sr fiilen g 'i;;imde gerelienJerin ve tepki c1olrultusun4a gostelece!irne konulalalliqkin lunaca!nra, -Uyesi ve narnusuln sadrkkalacalrma. kaclar sonuna tiizii!iine. olclulurn organizasyonun ant ;etetiuriizerine iqe.rim." 0RGANiZASYON'UNiNSANLIGA YONELiK SLOGANI l\{ustafaKenal Atattirk'iin deyintiile; ti'nirrkumcusu l{arlde 185.TtirkiyeCumhuri,vt ,,Biz kimsenindlrqmanr du5nlanolanlartndiiSnrantylz" degilizlyalnrzinsanhga olarak' tiim ii)sanlilllnebedi dostlugundan ve Yani. bizlel insanctl bir organizas;'on

yana\/rz. kardeqliIinden igin da Veala slogantmrz "CihankardeElifii birev,toplum. devletel ele" ibarelerinden adaletinden lrartqlndanYartltttz. ve cltitrl'a rbarenl.Yanibizler YAPISI 1'ESKiLATIN SE[,TATiK verilrniltir-' goreqo1'le slralamaya son tijzii!0r) tiq sa)'fnsrndaki 186. Tefkilann l\tadde $ernir'sal )'aprsr, No-3. r'e No-2 $eInit No$enra l. $ema

)+s

,l F a

D

{,
V)

:l

o
-

=-"_d-) o
:

w

I

j
=

-r:. "_- t e_ |
!

-'=

2 =
v

.-r J

o
(a

3; 4
_Y o)

4.
r/).

Jtr 5 Z

a F-.r < =
z. N< i
L-j

:t ^
-:< = :: = =-it

i"= a

=

>r

^

. :

' > =

2

* =

4 = ;,, iZ

5l S r-l)^ cr:i

,;11

F]i=

>\: .=
> 1

-::-

d
AN L.]

."''

-v

= ; :

- j :

- >': = x E 9 ' : j..=

-;

:; = = = E' j2 g
= a)
!

Y!?

F-

6..
r

"=ljt

u)i:.

" , > .. -= -v : E ' .3 ' ,!b: F - - - + e a - ^ = -

, r s ,; =
. i : :

c :

!

= > Ec
o-v;

.i ". =

'aa4fr9-j+
^ * a : o : : =

> - - i - !

2 - a E D = 9 . 2 j . - = 6 - . ,
= a = 1 , , J ) 2

+* =
: : 1 = -

= - 5 , u : - - r

v ^ : 1 . 9 ' r ;e ?
f
"l

/-: I ;'=,4 --r = = r ; , = : = - .
= i=

- : :

- !

= =

- :

7

I

o

=

- - = - - = :

Cr.=-=;

:

:

,c

c

- , 1 9 - r " l \ =--. -.! !i= . N l '

N

z
(,

,TW
E<d.,,8'
ffi #.=.fi < '-'=AA s
, ; i c 1A > H
* g

TsqPE
FJ

5 FJ
;l

5 v
M t!

E i 5 V A > F i ! <

t r .T'H:J 'F1 X J
F z C M
< F
fi

v
al
a rl I F
F-l I p,l

U)

p Fl p
(tj.

CD

'(,
c..l
F.l

<l
1l

zl <l FI

7
U>

U ,_]
qD F!

-<l
7. '.:

N
=' = M

N

EEE,gB
E t r
Ft * 3M
t := 'ap ? iH,..,a F_ti: t-J g r ? f , i U At , d

d :ii "i |;t J.=

M

I tt>
!_'1

\,/,' A fi i

E
FI F lr

a !r1 r', ? A.r

s a E E

vrn

s t r l
* vt

gl
1l

Ml

V

4 U H q T 6 ? K H ? {,

a>oad
a

z
F1

r.ll tll
t4l

sr li <g a Ei l d u { t c

a>:oFqc

ul zl trl <l
?t

I C t]
ttl

a

,l
Vj i]'l

,O sl

Hg ' E . s F d'*
g.l

a, 3 H ta i:Js Ft ,_r t- .

a gtl
FI

v
3
: l

>.=6.<
d Q ( / ) q

-

\-,,i

-

Y ,-l a

-<}lga

3> Ug !4FT
<r-

..1 'r .= il .i rlItOsrH u l g J v : j -/
ll l p >l = , r7 ' - F ) Y

& l ; -5 r f tr v

,n
.! t-..t

tr

aav

gEMA:NO2

BAGIMLILIKLARI TESKIIAT TEMSiLCiLiKLERN DIKEY 0LARAK BIRBiRLERiNE SIFATLARI VE KADEMELi OLA-RAK

KITA IESKiLATTEMSiLCLiEi ULUSLAR BOLGETE$KiLATTEMSiTCiLiGi ARASICOERAFi
TE$KJLATIJLKE MERKEZ TEMSiLCiLiGi

TEMSiLCiLiGi BOLGE TESKiLAT ULKE COGRAFI

iL TE$KrLAT rEMSlLCiLici
T TE$KiLAT LCETEMSiLCiLiEi TE$KILATBELDETEMSiLCiLiGi KOY TE\4SiLCiLici TESKILAT
TE$KILAT IVT{A.\LLE TEIVISILCiLIEi(TEMSILCiS1)

TESKiLA'I SEMT"DAIRE TENISiLCiLIEi GE\lSiLCiS])

f

r/; I

-.. I

rll i

GaziBey, hatalart ola... af Yazrm kaleme al' igin olmasr ve'Dugunduklerini dokuman makaleye Yazaca$rn Sen arttk yazdrm sanag6nderiyorum ve igin,gekillendirmeden dedi$in paketle. "Arkaslnda " durallm' stkt ve verelim banag6re Pakete $eklini on gibi,biz de gdzumsilz hor sigaraigenleri gdrdtioii" Trpkr artrktoplumun" "koyunca felsefesinden oturtmak" . yorurnlan I gdrelim.. ( Bu krsrm ayn ...) yazrlmrshr atfen GaziBeye etkilenilerek
.

l)1 | ,' ;--

"Manifestonun" unuolu$turacak... ruh rktar Bu bagl bagladl"" - UzunylardansonraUlkemiz artlkkonugmaga insanlart - Bu konugmalar uykudan adrdlr. uyanl$ln bir - Hen[12 uyanmadtk. tam - Ama bu uyanrgrn "Yeniden birlikve ulusdevletolmabilincinin adl do$ugudur"... -TUmbuuyanrqddnemi"gallsmatarln,yazl$matarln,tartlqmalarln, faaliyetleridir. milliye" vs.' kod adI' Kuvayr bakarmlsrnlutfen! - Yeterartrkuyanahm! prodriktivite agrsrndan Milli do$rudan ve zamanl bu ugurda insantmtzrn, ene4isi, 70 Milyon etde kargtlt$tnda katrldr$rnda paralar hesaba veyadolayhharcadr$r edilenne? Aynl yapryor' - Herkes Ayntyorumlarr sdylUyor aynr$eyleri duygularrpaylagryor.Birfarkla;herkeskendidzgtincr"imleteriile kendiniifadeediyor.Buisetoplurntaraftndan'birfarkmtg"gibi devazannediliyor'"' Duygusal agllklara algtlantyor.

de Akademisyenlerimiz da Bunuen sadevatancJaq yapryor. de."'. yaptyor. Siyasetgilerimiz Yanitoplumolarakmastiirbasyon ' oynuyoruz-" kendimiz yaplyoruz.. Kendimiz Qahyor, ve Gruplar taraflar dahayaplyoruz. bir Bunuyaparken glizellik "Okul ve ve olugturuyor konusmalarlmtzl tartlqmalarlmlzt Yani miinazaralrna'ddniiqtUrUyorrrz' bir geyyapml$gibigOrUnUp' "ifna"eciiyoruz. bir Ama bunuyaparken hiq enerjisini birbirimizin qanaktutmug ve ayrlmcrllk boluctilUge toplumda ugruna ve s6ylemek Yaniaynrgeyleri varmlyoruz'.' farktna oldugumuztln gidyoruz depresyona Toplumsal yorgundugflyoruz. dinlemekten hir kol tum Yabanolarrn altrncr faaliyeilerine'Bonus'olarakde "toptumsal Yani ekliyoruz' toplumtabtolartnr stres've mutsuz "Varlrk yoklukya$lyoruz"'"Bu acl igerisinde, ruhsal olarak "Milliyetqi", g6z0yle kalanlar'Gafil" drgrnda girenlere girdablna baktyoruz... "Gundem" i9 giindemin Bizlerde olugturuyorDl$gugler yiyenonlar' biz, yazlyauz-EkenbiGen meyvesini senaryolarlnl "Amactmlzdan biz""' uzaklaqan onlar, ulaSan Amaglartna biz yazanonlar,oynayanlar " Senaryoyu diigenbiz .. Akrttt onlar,aptalkonuma .. Yeter artrkuyanallm . i$inin diiguyor'Uyandrrma iqi uyandlrma bizlere milletimi Uyuyan patronlan biziz."... "Bog|afetmei$ibitti.Kutaktandolmabilgileribirbirimizei|eterek i$gal ne harcayalrm, de ker$lmlzdakini zamanlmlzl ne kendi "Haytr!""'yeme$e sermayeden edelimMilti "Fikriolanlar "Zikriolanlartn son c'dnernine At"tlk kcrnuSma Sadece "Oyle lafs6yleki, ilminden laf faydalansrnlar' nir sahneye Srksrn. ' sus bilmi,vorsan seniadam$anslnlar.'" s6ylernesini

a

'f) (-.,.

Biz gu an internet medyaslnda O etkiniz. zamanige6nce buradan gerekir.... baglamak "$dztimdnerisi ve de$iliz higbirteghise saygrlr ekindeolrnayan" me$gul ilgilenmiyoruz. ve milletimi Beni etmesinler. gamuratrpgekitmesin. Higkimseortaya Sadebir fikirortaya tam fikrin olupolmadt$t atrldr$rnda, ne kadariyi niyetli tr. ve ba$ltcl Bu sizinalgtlamantza yandagll0rmlz anlagrlamayabilir. Ama ben kaos Bu da toplumda karmaqa, keqmekeqlik, yarattyor. gozUm o s6ylersem, Sdztim de teghisimle dnerimi birlikte beraber bilgive irfan ve tekliftmden benimgerqekniyetim aynrzamanda Iaf konugmacllar," ebesiolamayan" derinli$im grkar. orta Gergek gergek baglar. liderler zamanyavagyava$ortayagtkmaSa o grup galtgtt$tmtz Bu kiiltrlrve altgkanlt0r bizimolugturma$a biz, temel kazandrraca$lmlz ve bayrakyapacak bizimtopluma sdylemimiz otacak.

"orneklemeleri" gahgtr$rmrz projeler fikrinen gLizel bu Yapma$a olacak.
ve Bu fikrien krsazamanda ortakhir metinhalinegetirmeli etkin vurucu sunmahytz. oldu$umuz siteterde $ekilde Yerineg6regok sert, Bu fikri"pps"sunumlar boytttuna taglmalryrzrahat yerineg6regokyumusak, farklrktilturdtizeylerinin .. kalplara kokmaltytz. algrlayabileceSi

I l'll'
ctxultuztnq KUvAli trir-I-it'EcirEnic]r npt\lorR.4si Avqr?a pirrr ici r-r li.oprNHAcOLEULERI GiBiIiONUT.ART_A AqtK rlEKI.Up iLGlLi
51.iicrii:i C;,EiOeLU Esli Besb:l:n D:nrsmrnr A v r u p aB i r l i f i n e( A R ) a d a v i i l k eo k J u k A . B . ' l j F i r i ns r | r . i 7 t - , - : t . ; ^ i ! , 1 . : : r .j , . . : , - : . r , : - ; l . J ;i olunc2)s kedar uyum kanunl*n iilkc giinderninii5gal edeceklir. fl1'urr knnunh-rrnrn bedefiTfii!; Cezr liuulu i591311,312, lertir ile ry-ncsdrle krnurru ?.8'incir,e Rf'llX k-enunu mrdde birinci 4. L.-:;: 6il.'i i-.r. r.,.r'r,r tiriiitl rrrirr: t:i le elijsi naic ge',rnimesrdir, i i,, lr i',;-i;r li; L'!i ',-..;i..,.irLr iliii: c.icr icrir:c 6 iirsun 2r.,uuureiii si5ari 6lr;.ilerie ilglli tzslak -cuurtuu$f ur, Sbzhoeususi1 Sncrilerin :si Lozrn'r sulinCrrd:!lrr re Scr.r'e kapr rralacirirnur fark edilmcri igin

tt

1

t - a -Itl E f e L j 6 n e : - i r r e d d e l " " p (

- "Trtrk 'ec.da;l*,-"'ia.i;t.;';"

e.1-11r-;r p.r;\'.-. -

:;,;;il;

".^

ana dillen'ni llllt"nal::'lru

dtzenler var ise ka.ldrnlmasr" - "Jidleric;i:lc Lii-rl:ltiisra-rr iruu v?l&lda'iff iEm egirim Ca-l':.il l-uk'.uel gegirliligin saglaanasregitim Ca-hjJ oln* u:.e;ebu hel:Ia,.:rkdia-nrlmasrru oelel en t.Llm hLjk,Jirnlerin kajdrrJma!" )'Bsai( "AB.I$ Trl'krye'J'e da|tn| ctrerileri-obenzerini yaluz Qetoslola.lf a ve Yugoslavla ya onerdi. _ _Qekoslola.ll'akthjndil Yugoslarj'a pargalandr. - AB' Tilrkiye'ye aynl$ derinlegtirecek sivasi dnenleri dayahrl:enLeionya ye Es.!on1a'1,a topL:nda biitri.nJegorenin saflanmasr l,etonca ve Estonca'nind!,retil.aesini igin cnei; orr. Bu giirler u5'tlrn kanunlan dne siirtlcrek derJetin dalaodr{r illielerle ilgili kanunJaln sulandtnlma-rt isten;)'or.Bu gfinlcr giiniimtiziin Kuiayi hfi.llil,eiileritarafindan bu g;a;;e dur ihtan vcrilecek g[nlcrdir,

vas:l:l3 r':11 !-lii3,t;

sE\e BARr$ KO\:FERa-\isINDi ozu:
dofru 1.o!un bulunmasr igin Sew'in ve Lozan'16 . ..ftirl nrlleiinil r'arh$ ve ge1ere6ile ilgili ton'.rJarda il bilinmesi gerekir. 20'inci asnn ballangrcrnda Trirk milleti varL$ ile iJgili iki dnernlita-rihiotayla kargrlqst.Tarihi biri I'fuiare[e. ve Milli ]r{ricadelede iitilacr batilr de.vletler tarafiedanmilletimizedayaCan ]laylardan Seta sdzleqnresidir Sevr'e g6re rilkemizdegok der.'lerligok r-'rilletlive gok dilli rilke olupcallr. Anadolu'da Ttirklerea-'rcak begvi.layet riq brakJ:yordu.Llked-zdeistilacdar tarafindan ycineliJen 6igiik k0pit dn'letlo'in olugmast isteniyordu. Batrh devleilertareinCar Sevr'i tabul ettbmek igin ulke!-riz iga.leugatldr. Bu terihlerde Bofiazigi 5'ahlanrdaoluran ve Anadolu'daTfirk milJetinin varhfirndan hsberleri _ olmryal rneldrcr re lesliarij'etgisiyasctgilerortr5'a grltr. llfacdacr siyrsilcr miuetin ve derJetin kurfuJuEu Sevr'inkebul edilmesini ingiltere'ye igin ve teslimolunmasrnr ser.unmekts iditer, Mutsteke de lstanbuJbasuu:r:r3,rtzd.e seLini i;gilciJerin kontrolu:de iai r*"y l,fi.lliyecileri kan ahtro gete toplulu$u olara& gtinJyorlardr.2 Anadoluda ise Tiirk mitleti baqtaGazi tr{ustafa KeryafPlsa r,e.Kurzyi lrfillyecilerin rehberiignde birlegti dlg$srizfeda.karLllarla d{inya tarihinde berueri gor0lmanig sava y"pla. sru*eclr.AR - ' ' LOLA.N ANTL4$IfASf\rr KABUL ETT\IEK ZORUNDA KALDIL"A.R LOZAN AIiTLd$MASI' ND{ dZUr 20 esnn baglangrcuda Tiirk ruuetintl i'arL$ ile ilgili ikirci tai.hi olay ise, Lozsa Bfu.ry Konfersnsrdr. -Loze! d8Tr'irkmilletiiqin oriimferma:u ora-n Sevrtarihingtip sepclne atrldr. l*,lll ' Tttrl
-Villll oqrli$ F;z-c_stz ; z::r tscnli Gougas

9_!p"+f"tre$"

Doq"srLnr+rar llisliler. Citr5 s.?t& aras 4.

-3''
20 z'sr.n bz;legc;i:da Tr.fk milletinin r arirg iJe ilgili ildrci tariiri olay ise, Lnzr.n n.n+ /l I Konfcr:rnsrdrr. -Lnzanda Ttirk mrlleri iginolLimlermanr clz,nSo.r rrrihin gdp seperine arrldr. -Lczsi ile bc1'nut't}:Lik Ce','let dhn.iyctidrg pcl:t:l:r gl;de;',;r,de;r qikar;)dr. Ulusla.r-a;-:sr ilit!:.lle;de egtlil illesi uyg.rlardr.
t - - . , : t .

\r- ;..:; :\,:,,:',r

lilx rA,RiEi\ix OL{\]DtR

-Der4etirmilletinve dilin tck-li[i (teyk-ilntr rrfvs$a ile birinci Bii5'iihltfillct l\fecliri:ie esesi3'e] r:-ri fi1cleritrrafindzn l=rer* b:Flrndr. I)ilin 1el-rtifi. ds,letin ;trr.:,1a!;f;1 c!:-!:. !::l-.::l r..:illdi. i!!:e B:"gta ilI ustafa Xemal Pa6a ve Kuv*yi l\litli-reriler tarafrndan miihfirlencrek Tirk milletine e!!{net edijdl Grinrimflzdei-. mfitsr€ke ve milli mficr-delede e ortaya crLtn mgndacr ve rend;;lsnna benzer [:ir tel:m sf'asilcr ve aydrnlar ortel'a 9rl,1r, Oraya gr.ka gfrniimiiaEn mcndac an tarafrndan Avrupa n Eiriig! Kopci;Lag iiiEti/tri ve citrnokrzsi bsirrre colli)'or, sinsi oyunlarla der.ietin,mil1erinye dilin lrJJi[i ill;ci I u.l:;:.'iiJ=allrsiori5or.Bu hususur giinii.li.iziinliura;i iriiiii5tciier ler:iirndairiark *Jihtri gcrtHr-. .. ]--t,rtx trI,\r,iIi iq].r\ A\T{U}A }jiRLiGi \ALNIZ CUILEURi},Ef DO].iEIilA.IN DEciL

,;.,,,,.- i_i.,,;";J

d u r , r ; _ . i i,, . L u i L . , L t r . , r , r .

o.rult^i

oLA)'r-ARL\D{N EiFrDiR TS2JLERE BE}izER TARrri

-Avrtpt Birlifinc verilecek ulus*I program Tffrk milleti iqit Tfrdx milletinin ve devletinin ieflfur diinl::ra hbul ettirea Lczerc An th.,r m:-q iie ar,nr d cler<ie<iir. r -Tii* (rrlbi gtrri=I:,iir T.E.l!. lfc-l:: ir-::e l:n'rci biil-Jl: ;act rc:lL,i::c bru:rr l:ur.*c,r medk gdreli.t'iiklemigtir. T.8.tr{. ltfecflsimizir verece[i ber karar Tiirtr miltctinin gelec{inc.r'r gdlgc dfutirecck r,eya ufuk *gacaL:trr. -Avrupa Birlifi fi;e]ig.isiyr-ri,i-L-tisadi coireli ydnlerden zor*nlu ol*bilir. 7,orunlu olu5or gibi {'e ddsr3ncelerlcd*'letir dryudr$ ker6;6.o &.r.iz verilcmcz- Avrupa Biriifj iil elilt iqin ikirci rrnf iiydik krb uI edilemcz. -Avrupe Birlili [;'elifi Tiirk milletinin v*rhfr geleccfi vc rcfahr igin tek ol defildi. Sadece 5 lercih cCec{i yollerden biridir, ,r'e . DEnyrde cn ifrelg ca girliin ibanet bir milJrtin insa n umudunun israfidrr. f]mut zemandrr, &ref edilnit zeer!.otd t&l-rsi mrimkiin dc{ildir. D[nii bugiin yatayama]'tz l\filtetin gefecrli ile itgili krnr oevkiindc otanJann sr$rnaceklan $szerrt )'oL.fur-

c,,#** j ;":ff:r fi ##i^flHy,"ffil, Ji:[:i #"ft "HH
r{oz{ix \E AztNLrK h,ciri pistniptrnrrcueiR6R}:Ex h-E

ol,r{AsriEiN runxEBxilr DrSrNDAr{i DiLLERE 6ZCr,nr,tx dxeniYon

}-TII\{A]YLI STRATETi LIZ]IIdN-I AXTO\1S hILRTOS TCRI{i}T'Ni}{

T'[]MSL.{I\?

DrqiSleri Bekanfig'nda igin iki maddarinalt:ru

Fayor. M,:ddelerdeo mana]liaFz ve givelere biri basn, ya1'rn e$'tim yollanrln agrlmasmr ve iniyor. ilinci ise dti$nc€ iizgiirLj{lnri sLnrlalanTtirk CezaKanunu'nun 312. nnddesine benzerkanunlann ya P{de keJdnlrnasr ve1'a ehlileEiriloesiniistiyor.

*Tdrkiye detletj iil};esi rc milleti iie bcilfinmez bir bfittindiir. Dili Tfirkgedi/' de'lcci ve milleti-uin gerqe'esidir. Bu gerpe'enin krnlmasrnr izin vcr emez-

Bat ri'lkelerinde ulus-devlel 61$i hakim iftg1 lqsrl oluyor da mozail:gi oluyorlar.AnJarnak mrirnhin de*ildir. Isral'in Ltibnan zafe:'indeosonra meghurTimes gszetesi mulabiri Si,non perez'e gtiyle zual ydneltiliyor. -Zaferi hsa mrtddet igindenasrlkaan'd\nd! gdyle Sirnon Perez, veriyor: cevap -hibrnn bir rnozaik idi. Qergeveyihrdrk. Itsa zama-.rda LiibBEn d'Sldr Lribnar dmegi bizim igin u1'anoolmahdr. . r,ayasernrznqme.rrnaddesi ri :
biikmfi Tfirk

- trg

dzgurlnk dngr:nceleri g'bi gtraf ditlerc saruna:rlar egitirnlerini ulkelerinde batr g6rm0qlerdir.

g
Ilul:nlu d';rt:-rr:da -ba;-<s:-n:-aaorilncu mac'desindehcrkes bin'rci suf valanCa+1;r. krnlmas:naizin vermez. bir lrdllleticrizingerg.evenin bu-LirLmayan gergeveCir. Liraf edilmerin. Bog1'ere z-an:an Lr.rI l i{Ie:"i clr': al,j r-r-. IJei'leti.uiLr-n e5i

6iru nE!\'tOKR{Si raRi}IhtjzDE irX YANLIg E4REK;T dzCtrnrtixr-rn BA$LAnilS'fIR ALN}L{SI r-"LA. BEDEF irrulmrn DEVLETIN D-4Y.4NDIGI SLrRf{XREK
DLUOKRASiIERNE DEvLETiJi DA\.A NDIGi i UI'tl-t N,N SULA.\ DI IitL.I L^SfiA IZL\
:. L,ir r ,. L

bal'ral sil 1950-2OlCdqrolrasi dcDelinCe bir l-.rs',r:r asiler r,e ay&nlu crtzya grl:t Sol driSilnceSi i:iir.li bir pi0Srain l:.'::l;-iid:lrr. igin lcni sol sir.icji Trjrij5'c'Cedenrci:-e-<ir,in 5,eriEniesi 1,r-piriar. "dejisik dnFnrlfid: cl:n n::rti cfrr so!l rnrlrrsl:nn btr l2 so1'!e I'..,3j r11!taiF:ol;rar:rl'n naddesi srl erlernotduf;r;nda) 1$riii hrkhn korunlcak faket dtrnokrttik olnrel'andun:ml-rrdr (Farliret ve'r'a in]tm rjtnaeli E[er ki, ,LB.'l€i dyctifii i;nc siir iiJerck dci'lciin ve CunihrnSrtin savunmasurt\aF:rr ]ijrnulllar o: gelec{:k1e d:lh:l gok bccjel6cie cii.zor.rndc.kljtr. drri]drfr trhdirde devle?.imiz suj!-o -\'eoi sol str:tejiail l2-ci rnaddsine 96re derletin da5er:drir iikcier dahil licr ltj;'iii di;Iucclcrc inlcri bil'5cti trr::ciar ijzgiirliik hururi:.cak gcn;.lerirniz Lie5 1}ct lem yeye faalil c(" olui*5'r vdi;, r:irzt4nic scnCer sileb!: 11!ec"lvel a f::litette iincr-ltr{tirrJe uFrr{i5c:1r Betinle.ri i:l:!c 6alcm ahn*cak Btil'tc dilliiace Tiirk miiletire alrr bedel ideftl bujunduJcr,nnca Fir lrsrm {nlii siyesiler r.e di!,cr iinliiler e5lenr o}uocaya t:edsr dr:itiiccclere i;zgtirliiiiin s:\rnucu 6tdrrlqL I'enm arrr bo5'u devletin dayandrfr ilkc"lerleilgili Ana5'asadegi5iHiii ii]kc gtndearini i,rgal efrl B6!ficfiler umutlendnldr Tii rk detletine kargr saveg tqmt clretinde [u]undutr:.. E!'lem olunuya kadar diigiiccc dzgiidiitii gibi stkt bir zibaiyct I'iizirder milletimiz rfu bedd 6dedL hazs" Eugi:inde 6alcm aLnmalt ki silahh faalil'ct ve e5'len 86liicfl d(<[rce.lert "d[gi.incc i e m rilr, 6 alenaig olsun, !'enm *sr boyu "c;.tem r.e faa-li;rct' otur e;'a kedsr her tiirlii dii;ilncelere dzgfirliik Tiirk defigikliliude etkili oldu. rnillelinc afu. bedel iidefti Bu sr]at zihEi]'et 2001 A-ua5,as* *hicbir d'iE'incc-:e--lr-&!g!33g' kaldrrrJdr 5'erine Are!rsanrn bagt*agrg b<ilfiofi Sci paragrafta .biEbir fealif et' kouu.ldu. Bdylect cytem oluncaya kedar her tilrlfi diigiiccelere iizgiirllk tserndr. A-na)'esaaru balbngrg biil[miinfin Anay*ra madde]eri dabil diier elt lnryr.fifiF{tirlldl kr n uclerz yol gbrterici iizrllifi verdu.

Batrb kdcrdc sol partiJer devletin ve milJetin dayandr$ ilkelcrt saygdrdtr' Prrtiler artsl siyesi mdcedeledevletin de5ardlfir ilkderio drEl:da olur. Ekonomi ve ilhe grkerlan ilc ilgili konularda olur. Desoliresilerde devtetin dryandr$ ilketere kergr proprg*nde dzgtirliiffi I'oL1lr. Almen ceza k;5uru llI,lZg,I30, lsvig.e ccre lanunu 259 ve it*b'a cezr lienuatanndeki birgok maddder d*'lctin day*ndIfr ilkclcri koruyrn t-onunlardrr.

s0rtroi6i sOz:

islor

KARSI EMEI{I-i KLT-\IAY ALBAY siiRE}'YA xoc'a rugax'IN soLCLILaRA

-s0REtrA BU ADA-\ILAR sELER sdrr,ia'oR na lav.t-i lr0ceoplrr:i

xicix

YAFITK? SOIfLLLI}( DETILETi \E I\{iLLETi iTTCtN NTMEK }TI VAH VAE V.AH..., F'uelJi Kurmay Albay Sriroyya Salu Keraa Elta'rin d.arugme.or Kog'tan bir batra. Isaet Pap CHP Gcnel Ba;ka.r sayu Bulefit Ecevit Genel sekretcr Strelya Ko9 sekaer 1'ardrmcrs oldrfiu bir terinteCF{Pgerel oeil"ez toplanaslolur. Toplertda bulunas Turan Gdneg gibi Soh,retlisolo:iar Turhyc'ye Demokrasinlqgelebilrnesiigin ozgudluerin veri.imesi.oden ederler. siz

. '''-l-

|

i*,1:1; ;:lt:j -,1,:i:tr:]l :,: l:_1,1''1,,,;:::l:rj:,i:t,t:t..i: \-r, \n-') ir \.rr

is.-er Pr-ralioru;r:;eJarden \iibir tq arla:la.d:!;'u scyler. Top!a;r..;da bulunan Sulei; a Koq isii-:et Pa-,saya arkadaglanrulr demokratikozgilrlLikistelCerinj iqin It,,. a9:klar,Ttrkiye'1,eDemokrasinin geletrilmesi /t (i arkadz5lanmra,n anlatmak isteCikJeri 5udur: L:ll:entdc deii;tk eirik gn:plar var. Bu eLrii grL:pii,r.r liniiiiiennn ka-LuiLi geiiguiesiigh pa-.r:ve ve te.,sliia-t hrrmal:rina izin verjlniesinii-ster.ier. sclzekargl lsmet Pagallmru$unu r assya r,rlrur le ;o.r,Je Bu sesleni. -Bu ma;elebir dahe gtindeme gelme;.ecek Israet_fap ,blrlag p_1__scru_a -K99 u pa.{rnr. Sureyya bu ada:rlar neier soylu;'or. Solq-riuk $g1si_ra

Bugrialerde Tiirk mitltti miilarekeve milli miicadele vrllpnndaeldu[u gibi igeridcnve dr;rnden 5i;;Lu;:1r:r c!:;'l ilc kryr l;rrii; i kC;4rt;y. Iiir;lia;a oliSinCzl:c*,'r'i{tkderirl lck r,rilcl rc rcL iil ilkrinin sulen drnlm;lsr uslu r. oln: hffi&rck yrl.lanndrll{ustr.fa Kemal PntraTLirti Genqlifine sesleni5i bop.yereolnr:rmr;trr. ;i: rrirr geg:eriahi batrir dei'ietleri.a I'rir!::1c ile rlgili progracrlannda bir dr,fisilJik olrnul or. i-Ft-*-isrz EJl rik Elgisi tsourcc Szdra:::a .+-i-i Pz.gal,a eni Osmarir Devieri'nin !rarrsrz rrr6d i:a:u:u a1'rren kebul egnesilel:lifinde b'.rlunur. PaqatelJif ile ilgiii rcinigLlni gti-r{e Ali e-nlatrt Zlnt an Llur nrnal: zorundl; rz. Ilgil(crc'dcu Ceha ilcri, daba libercl olmainrz isterri]-cr.Eunlarru ciTcl: Osnach DcrJciri pa(ilanrl: dcnck;r. TclcdSfit gSrtcrirce dc suiuiie sebibiir.iz f:bul -diS orler. bf ibsr etmekisternil'oruz. Flepsi ksd:r. o 2-Amerita Birle,sikDn'laleri Ba{karu \\[ison dihya bang Belai:,'ramesiyaynJar Beyannamenir 12. l'{rda'esi OsurarJrril]leleri ile ilgilid'r. 12.ci nieideye gdre Osma,'r.lr LilkelerindegaFi rrus}rrnJere lii:rri,r'a lerilccck. I{iisii.irna-n halilarin ['nlikjerir kzbuhi iJegeli5drilmesi geraady'ebajla:racak 3 -1920'lerde Tdrkiye'ye batL dcvlaler tarafindan Se'"'rsodeSmesi da5'atrldr. Sevr'e gdre rjjkeirLizin qok devle{i gok nilletli ve 9ok r1;1li iike c!ma-.i bir is'.eruyor. 4-1923'lerde l,ozan da lngiliz delegesi Lcrd Gr]rzcn taraindan ha-arlanaa Lozer tzsansrnn 8. T,u$g'c!g }lusltircan. F;$Jarlgjl_r s _HrrJ ozg_'.rrl!!u::rJn -Jnesi-ralep 3;Jiyor. Lcrd It{pd_desr4de ik_ _r'e Girzon'un talebiTrlrk delegesi te'afindanreCdeCildi. 5-8 KffrD 2000 tsdhJedndeArn:pa Konl's1,cnule-'8fnden Trirk de.r'lerine verilen kat rm ortalJrgr tasla$nda sii'asi6nerilerolarak tirk vatandElaqla_dil'''r'e_idrJi_k_0zgurlufu_rerilmesi_lalep-ediliy,lr.

Baul devleder g,lar{aniE.ngeligmeHe ve ayrr olan,i:llelerde TurUl'e ile ilgili programlannda buyur polittasr tstip etnreleri do$aldr. Fakatgunrinizde bir ksm ru r.i siyasilerin Lozzn'dair:giliz delegesi I,ORD GURZOIi'u remsil ederolrnalarmrrr miimhln defilCir. l--OXD_GlEZQN_glgk bejs anlaqrlmasr fblEire ugraymsiy€,siler tarafindan temsiledilir.

O ro.rantnE

B0I,ttctr pRop.AG.ANDALARA ENGEL II{NLTNLARTNyA xOKTEN }c4r,DrRrl}f4,sr vE)? ETKiSiZ BALE CETiRiLMESi OLIfUSTUR

BdLUC0D$ \.8 ig ncnrczr,ERiN TAKfBETri€i !'oLr-{RDAx BtRi

Gilntmiiziin bir hsLm sil esi ve aydrnlar ta::aindan Trirk ceza ka,runu I 59.312 terdrle mr.icadele kanunu 7-8 ve RTL4{ kanun 4. N{adde 1. bend gbi mzddelerhedef a}nnughr. Soz konusu kalunJar ya k0ktco kaldnlacal veya etkisiz hale gctirilecelrir. 1995'I-ER T.MK. 8. li{addesi ile yetedi derec.ede oi'r'rzndr.Ka..runiskelet haline gairildi. Telrar gunderne getirilmesi6nJen;nelidir. T.M.K. 8. I'feddesi rlzn.inde sinsi o5unJargd5'leolnandr: *T.I{.K. }i{ADDE E "hargi tiintem ve dfigfince olursa olsuo" Tu.kiye Cumhuriyeti ve devietinin iilkesi ve milletiyle bohiunez brjhjdu&ilij beCd 2J2:o y'aa} ve stizli propagaada i.le toplaatr gdsteri ve 1'Lint1tiglepr.la-rn \'zparlar haktrnda 5 yJa az. kadar hapis cczesrhillgnolunur. " 8'inci maddeniaettisiz hale getirilrnesive elrliJeElrilrnesi c.rsddeye igi:r can veren" hangi yiiutem ve dlgiinccde olursa okun" ibaresikaldnldr, BOy.lece maddeiskelet halinege-jrildi 8 E$tin sendikas tarafindan ya5'rnlanenr,e devlet Givenlik mahkemesi terafinCan 1'a-'grlanan dcmokntik eiitio kitabr cimek _olarak gdsteiebiiiriz. Dernolrarik efitim kitaburda Uir got Uoltar propegarda var bu kirapra ATATi?.K'uI NE nruTLU TtRidf{ D-i}T\-E soa.i fr;izan u-vg.rlama

'I.iU.K. "hp.ngi\Linl(m \e rk oia*Ji So..uiu_ior, iJ.0.h1'daiij s:r,ill:aknr tiririind6r Li nraodcsrndckr riayanryor Htaba jlirn ellrsesi gi1drnlor. l5-:- /f\ dfilrlnctlerde" oiu:ra o]sun jbaresjrun dtrrir;a-srna kai 'l999 trihirie Oi.:J'an yargLlal ili siril hJ-un ta;a-indanberal kar,rn renii;or. li*;e:t"i'i Laj',-ni an A L B. Krdir DevarcrolJutzr.afndetkarar redrjediii_t,or TAfi-K
rr5r-!

CEZ4. ICA-I{U\IJ 3l2'ye
.,

DOhLTNL*LIIASIN
i-,.--i-;

T.C.IC

312 I\LA-DDESI

IiiciN

u\r-Li,r,\ i--i!

\LIA

r -,:^!!,

'-,--

r\LL!\

LrlLlLr-)ttl\1LLri,rL,

:gr hzja ',:Jlr l-Devleli-lz \ 3r-ur es:.r n'Jc:Cereerti Baluclltk '.tlle;-:-z bcwnca t o!rlcdle:le
r6\ ' i l p l i r

2-T.C.K. 3 j2 nrzddedevle^jn propagandalar s:mn getimrrgir j J3'ii dal,and:$ temel ilkelere l.-argr t'Ejdrnnat kilUculcre karfr srrurlan kaldrrnranlan:r,Cadrr EhJ!le;tin-.rek s:n:rlnda ge..:!k agma ise anJe-.rundadrr taraindaaT.C.K. 312 rnaddesi CrJgrince ifade ozg!rhj,iljne srmr getiriyor bu 3-bir hsrm siyasiler ve ,4-8. ulellgrneengelo.iu1or. se5€pler Dii5fnce]err.rne I)emokrasilercie T.C. j 12 benzerbriiok su;r.il1]'orf\':.i:-.--

u'.'** .,., ir,e---, i'.i ;iru j;;'i.;r"

, . a.t-t i S : t - - l c / l L

-.1 A - . . . . . . ' i. . ta-.,..-,r" i:;. - : : ' : , .\ F-: . : r d tl l:e' S tid,::fo *( - - o I- l - , , c , r - . _ . l t , . r r . . , o : l " J r A.

..-r..

Ar

trrr...r..- l.:-

{/-ir

r...t.

1'..-

-L

:l::

^7.;,.rit:.,

r."i.1..-.n .....-t:..: :- L..'.

l.

-..'..-

:;'- l:u;;J*"',"ri

io;1"* ".ai.' :;u..,.i

ve il;as:nCsbcir;iryir. Siz l:c:usu f i:ci fiLraracc;c dLg'Jnce ilaCc cr!!f:iirj:dn srr-;riq i'..:l:-rI: "madde'10 ver" kamu g',.rvrnli$nin fiLra 2" ulusaleJvenlilin toprak bDtrinlDfiiniirr ^sr;ldannda sonaerer Ukorunmasr, sug iqlenmesininorJenmesi sagllrn ve ahla]:rn ve kiqilik haklann korunmasr.." gibi s.urla-rCarla rir,r,{c oz;;:}ui.inun s:rurlan belrrie::n:;tr. -Lr'i la Zare';ln kr,cas; l,ftl:di Ztsa 3i)'1 li,rasrr,dan mal.ri:r.:ilr J - r U 1 . , \ l C i , ! , U z 4 l : a L U i L l r ( - r \ I ( :;riJar: \'e ):):re dzg..:iu|5e r:rur I:crular':.:zge:cI:qcs:1'le "-pa insn FLI;in l\ial:I:ernesne be.,s Ar-r

A.i.H.i{ahkemesi rudu. Sozl:c,rusl baSruru re!{"drl4 tarafinCan

R4,DTO \TE TELE\iZ}'Or* }'AYL\LARL\-T\ TTRKCE YAPILMASI HiIsItNU IFADE EDEN RTI+( I'dHLINU 4 TI-A.DDEl'Ci BE\-D Lr-}-t'il{ KA,\iUTYI-ARIB,AELA,NE EDiI FREK

EErir F$TiRi]-}IIsidhLENr\rrLiDiR

D6'lct vc millet bilinci olsa bazr siyasiler ve gevreler ans.ysse def\iklifinde Tfirkqe'nin dr5rndakidiilere dzgiirliik tanLnmadrfrnr;ii1'leifade ederler.'RTLIK kanunu layrn dilinin Tiirkge oldufuru bfikme ba$amr;trr. Bu hfikiim bulundukga Tiirkge'nin drgrndakidillere ve kiirtge;'e;'rna ;'in ),oL1Br. .12. A;'nce ana5'asanrn l\faddesi var" dne sfinileu biiyle diiglrce yahlqtrr. I-A}-AYASAh-IN II. }{.{DDESi 2. FIIEASLNA GORE KA\'{A-LAR A]TAY,{SAYA A}T'IRI

aL4.]I'L|Z

I

zalr

xrtturr-tRl+

DiLi^JTErfl-idi xoRUNAt\rAz

RTtiK alt keoundur. AIt ka-o unler Tirkile Biirik lfillet llleclisi genel kurulunda 93 of ile
chlile$tirile bilin ir. lArayesanrn 42, Itfaddesi qfitim ve dirctim kuruluglenrda Tiirkge yaprlmasrnr 6ng6riir" Di!finceleri sgrklama ve ]'a)mr 6zg&dn!fi 42, l\faddenln krpsamrna girm ez- Efitim ve dEretim ko dr,rrndeki nularda ifrdc ve 5'eyrniizglirldliinti engellel'en kanun defildir. RTLIK kanuqu4 madde I bendindeTriLrkge ya;ln 1,aprlr, hd[:mtint]nanal,asadaki iJe desteklenyoksr.rn bralrlmasr gcyleoluyor: Aaayasa 26 rn de 3 filra "dri;i.incelerin aqrkJamasr ve yaylmasrnda l:aqunla yasaklanrug ola:r herhangib;r dil Lr:llarulamaz" bendigrke-"lldr. Aynca "yaah veya baslr kagrrlarplaklar sesve gorJntu bastlen ile diler adatrm arag ve geregleri" de fiJredan qrJ<arrldr. Alnca anayesa28'Lnci maddesindekanunla ve yasakla-nrrug olan herhangi bir dilJe yairn ytprlamaz" yesa$ da keldrddr. Ar.ayasa26 ve 28 meddelerdekid*S$rklik ile RTLk kanunu bu 4 maddeile I bcnt anayasa deste$irden yoksun buelddr. Bu scbeptegiin iimiiziin Kuvayi ltfilli5-ecilerinin dihkrli olm slan gerekir. ]97G1980 donemindeki boltiajlerin etkjslrde kala-nlar tara.findarher trirhi arag .-e gereg h.rllanldr. I982 anaya-sasndaki ve 38 nrrddesinde yasaklarbilingli olarak honujdu. 26 ki

ti-f

.1,i.:,i de;;ii:i:iri.lr:, T:;-1: r'v i.:, gc'::,:.J.',r::J;;:i ;;1.;. l-51::iui,. r.., r,:J;!rjil ia\ d;ruju \ u\ ! '_/,, Lr:,r -_.:Tf . Llkeniz.deboluai propaga.ncelara araramak r:apr ko'usundak:.:r.::reqltkisiz r:a)e gtiiJne ve chlileliirnre\-y"l"Td." buy.ik u sta.!a_r 'ar. Sciz konusu uslalar raraindan 1,u# n,, boiu Lozan i4f fe1+inrli , sulandrnlmek isierdi. 20cr 'de Araya-..a de$g;krigi ire TJrr:g.e'nrn drgrda hcrharci bir dile ri:-r.'ii k rlu iauularJ:grxrr:nuluyor. Da.r,andrlJrn eI gud r: icm u "Ara_r'a,sa 26.cr maddes!nde ile ilsili t F n ^ . - r / \ 7 . r ' r - l i ' l - / ^ , t - . : ^ 1 . , . . - 1 . : _ :.!. l__., I :. ,.. r. Cil anacr iJe h,rllarulanaz." Boyle bir huLiim kcl,makla Tlirkge'nin drgrndakidillere enqel oidri, on" sii rui11y or. 5 i r r sc j u u . . cl a n i r g l i kL r u r i l , i j r r : i e s l r r o r : l h ba ' 'I l'Dc.' Ieirn C:;'1-,3 ilkeierur rJrli.:ida]:i iui"taa ornegr pani kongreJennde rirkge,rundr$rrdaki herhangi drilereCclal'hoi:rak 5:,g.*iliik taniidior. Bu li iikijt iie devletindayandrlr ilkelerin dr,srndaki :i;-rri:'rdt ciil vc kinilik Szgiirkifri Anayaslda tesc rdiimig olu5,or. 56z koiusu degi;iktik dilin -li*i
... l! 5. t\| |l,,tll[:

iL'

1 -' ,7 ): .-: i:l;-r ri; , ij. , :i : *' i"i.,-,- - ! j ; ; , ; . i L -;.i-L . !c i s i il

ill:r:ferd{irik yoruafara eh,crislidurunl:r* sefirilnrrl< er-. o!r,, 2- Ytinirirjire olal ka-nunla'ia TLirkgeiJe dLi d". lei;n L::r.,.,,,Jrft iiLr-le.rn..reil;:1!i tl-,.:sislz l:r:::s.: alzrn&. j- Xaiunia herh.:ng bir dii olnradrlr dre s,.iiilii],or.Bu 1,orumr.;jrirliir AnaJe-sa11n 1'asaklaiuuS -?-madderinde der'letin reilletinditi rfirkqe'dir. Bu h:nunun dofru oiuniu gudur: 'e 5 Tlrk vatxndaqlanigin dii;iincr;,i agrklama vc ye] rua ancak riirkge ile olur. Anar-asenrn derletin, miiletin- vc riilln tekliliri ifade edcrken' tek kriltfir dilini frirkqe olar;2k fl.c,rddesi f ....-irEl:!firF rr Tiirlee'nin . l ' . ' n . { ur: , - * L - ^ ^ : L.j o i.ir;ii:ist L : - ) : t ^ )cuSunccitri o:r clic : : - : : llrili.Eia \e )!)L:)a ti:giiriLifrilctrur. Ttirkiyc'de ferdi dil dzg[rln[[ vardrr. Bcrkes hild;Ei dil ile konuqur-. Engcllei,enr,:!rur. Fcrdi dil g[ ciz rl D[.ti ktlttir gruplanna tarrEan dit dzgiirliiiii anlamrnage-tmez. Ttirtfi e' je a]i tailtrtr,ust k1lrur yol'rur' DilSrbceyiyaymave agrlJama Turkgeile olur. (A.B.)'nin siyasioncrilerleT1rlir'r'e'de qok k1;ltur grupianruntanlnm&st isteniyor.

. t i: it c i- c'i.,. , . i ,1I ti : I i r t

ijurur;i i;ria5a 9rllvot.. Derit.itn dayanrir!r

harnesinin olmasrigin T.C.K.3II-312 i1,i _ t5!1tl'e1Ci si)'asileri!bcdefiTfrlJye'nin demokrasi T'Il{.IC 7.8 RTLIK k-anunu 4.mgdde,Lb{ndgibi k-anr:nlar lifegtirilm olmuS(ur. eh esi Tfirki5.e'nin demoknsikrruesien rEafrFrausa ingilteredtEils iin iistfindedir. le [n DE]IfOKRASiLERDE LTLUSL{RARASI OORN{I-AR) A}T,4, OLCULER $LDiLARDIR: t - iltidariar genel seginrJerre orugur. urtemizd"ik;d.rru, genelse4inJerie otuguyor. 2- Valandaglar hukrrk kargrsrnda haklarasaliptir. ilkemizde Anaya-sarruan egit l6.nraddesine gcire herk-es. haklrra salriptir.Hertes Lsuxf vatuda5tr. Herkesin l.sr# vatandag egit olrnasrKopeihag dlg.iledninbaSrnda al-r. yer

'"f -il,lffi j"#*!l r;.=ffif ;+t*i?[:Hb:itTg*!*-,1;H'r.#,#idff
vardr. Vataadaglanmrzrn temel hak ve hiirriS,etlerininkorunmasrna ana),asarrrzur' l3 maddelerirdeyer verilmigtir, ve 39.uncu

Dir, !E

AvRLrpA BiRlei\-DE

rirn ix

LryGULAJ{TYOR

dzcunru66

SoZ0 cEqEN B_4.2r DEVLETLERKENDi !?TAND"{SLA.R[\A

\ER\riyoR

xopEh.EAd d4inrnrxi

DE

Fran-sa Ingiltere'den ve drneLJer edivorum. art varardaglarna ingilizced:|rndadilgtnceleriagrllama ya}ma ozgririu$iitar1rxyor. Hatta ve . {Pltl? h gilizce'nin hlarda aksa-ru konugutmasura izin ur.ttt;yoa zbob y,ir*ii. g"eqmi;i ile dehi ol,611 irlanda djlhi ve Lijiltininu lIouthrrmnk iEin bir gok ka:runi onla::ler j*Etrr itr*au d,lJ1n t onrg,rl*"rr3 Hatta ca 1'a-seklanugtrr. ir! anda' isirnkonmasrna veriimemistir. izin -Fra::sa'da A$uslos 1994tarihinde 4 Fransrzca ile ilgili 8 maddelikkanuni.iiiurlulri konmugur. dili Soz ltonusuk8-'runa bir Sdre dLlzenje,ren gosteribir ko)le\,um Yeyabir kongreyekat:lanher Fralsrz va$ndafl dr5r.r-ocelerini FranszcaiJeifade edecelrir. Dnpiincqi upuu-.ut y;6'ui -; Fransrzd1i ire olabi.lir.{
'Dr. s"dar L-acilrr, Ar]€r" Eal,+na]z', Ing:ittercrcror kuzg lrhrda scmnu -Of '\'cCat insanharilan K6lieD Fnrsrz lasaq ve Argnjl.a,: ..i fu* bir i O.rrJ' 6

Fran-ts'd8 bz-sk ktikecli bir kiqi Frarsrzm:ilene:,ide bask dili ile Lrede vernrel:is'ter.HEJJmb::k Cjli ifade verenki$inlnFransrzca ifade vermesini ile ile isler. Bask dili ile ifadeyikabul amez. Bu kigi pc)is *rafi;:drn tel:n're sejondal dr$:n adrrile -Avrupa Hcise-ri bJ::rl:: kcn:iesi iaia.i-,i:.r lgEile "l:.a iil etiilrn Ldlgrse.lr e a:.uriiii o'iirri b .'{'lrupa sdzlelmesi'ne ingiltere, Fransave Trjikivc qekinser oy L-'l)la'rdr. Yunar.iitan red o1u verCi.5 Fran.sa sosvabst da rrah:l]i clil r'e .iveler,-l?Sr,rliil. I-:r':.u Frrs: l:c:..r-..'i h,iklmAin hazrrlerJrir trrafoiden 17 Temmuz 1999 tarihinde kabul edilnedi. lvia,SalU dillere dzgrirlLik konusunda aru-r,asa defigikli$i talebi de Fransa Cumhurbagkanr Jague Chrec6 tae-findan reddedrldi. Reddedil.nesine i;;i::izca rii c"'lein rial --r,irg ilkelerCelrj:r. I: t trstzta ciili Fre.rsa milleri.r.rn gimentosudur tibi gosie di. Al,nc-aFra"qabi.liad"! u:la2 s6zi JagueCiuac t-arafrrj61soyjcr,n-_r rsur. 1c;i:;lai 6creliiE jJAZI EAZI

!t,"i

DE\I-ET UL\LEi'
i /-i\T

r [ff I qrf \la (]

AI}A\TL{RI A}.L\TL{RI
I . ' a ' \ nLr. \\ 'i r.l_, r \ r F ;

TARAfi"iiDAN
nL \ , . r i ' t t !,
-_-..l

}'A.PILAN
n J r , i r ,-!f r \- 2 L. irr
u

YANLIS
iljji-

r c i ' . -.iI N\ I.

nr

l-iJl__\

--'-,-

YORU}fL{RIh'
,. -\r--itirL t.

FI}G,4.\'I AI}TN AXZ EDh'ORIIIf llfrdde 9, I ftkre "Her kigi iletigim hakftr &-hil ifbde draj:ilirl hakl..r,ase-bptir.Bu hak s:nrrler s^z kos!-qi ol-malsran ve kr-rnu rn-rlemlan taraindan miidahale ediirneksizin g6nl5lerln ifade edih:lesrl. bijg:Jerin fikirleri-n ve ahllinasr e-Llanlmast ve ozir,-iriiiiijnrit:epsa/' Sdz konusu I ili,ra,-rn 0n b sl:r-r dzgtdUk al=--:: belirti:J:en6l::zr:n iH:rci l:sninde ancak keLnresiile dzg.rrlukle sr-u gctiri; or. fe -f'.rsto, l. f,i:raru-n2. goylet'bu hikk u lrllgn m&s1 arc*k l,asalar tarafrndan iin gdrrilen ve a -trl8.l'rr:r:-<l rorn:lar ilc luterl srnlrigms-lark urguLn: bilinir."' Sc,zl.i:i.:supa,-ag:i-i,a ci.;;jncere ifade ozgurlDfil ig buf,-ulla srmrt anla-'nndadr. Koparnag ana)'asest olarak kzbul edilenilk on nudden ba-alan -Desletlednet'tli$ ve egemenlilinin6zdndekihallara sa1'gt I 2- Smrlann dcL-unulmazh$ 3-Topra-k bufirltj![ 4-Katler der{etlerinig iglerinekangmanagibi hiililnJer vzrd:r. AB'li$ sil asi drerilerle lem r'9 illerir:rize kan,sryorhem de rlyeler ara,srnda iikesine e}'hn e.,,.irlik bareketcd'yor. AB tlyesi olar der4eJerde Kopen\ag dlgrilerininu1'g,rlandr$ g0nilrnemigtir. PrrrL +artr veya Kopenhag dlgillerinde ba:r si;-r.silerin gelleten vcya de.teJeten gdz es eftikleri orfrhim bir husus sudur.

irciri ns,lT KiutiK dzcUnrUru-ERiNDE ri$i vnv.{ r€RDi _ -vATAr\DAgrrrRLA dzc0rur,trn^TRDEN EDLiyoR ri0l-rin GRUpLART Lctr,i riL r.'BKi\tr-iK sdz ir,r Ozcrinr,udtmEN soz Enil.r\fiyoR BATIuLr{ELERhnp v'n Kutrrrn GRUpT.ARI iLE h,cfiJ DiL v:Er{t\fl-ix 0zcu-nr,udtn'e srNrRKo}'}.rugruR AyRrcA pARrsgAlr-rh'rN _rA,\elr-d sr yotffuLxQ &t, 4!-! r*"Dxs iN_T_G.dRE l(hfl .ikf _ERiN DiL_\D dffiff yAliLrsLJKLA.R A\4RUPA BiRLidi tr,r ir,ch-i KoNLj'r-ARDA siyAst Orltnir_eniw

KO\-IJSULA!iLiR Or-ARdK KABITL EDiLlfESi iLE BA$Ln'OR Siyasidnerilerin konugulurolare.k kebul edil,.lesi Ar.n:pa bir[$!i tek devlet olarak kabul edil11esi FlalenAvnrpa Birlifinde ulus-deviel yunirlLilledir. Bazr siyasilerirve ayd:nlannArrupa 91Y.4", '.tusdeltet BirliEinitek devlet gdrmeleri olarak yanhEbr. B.'lif,inde A )irr..iIliilledir

Av?upA BiRlicl\ti

I,OZANDA KAZAT.IL}flS EAI(L{Rf,\I GERi iSTfI'OR A}RICA I(ENDh*i TTRI{iYE'IT KA.R.$[TEK DEI'LET OL1,.R4.K CdXiYON. BU DURUTJ{UN SiYI.Sir,r:N TARAF{\TAN AI:r-A$rLIVIAII{.{SISiyAsiLEn icix r[rdx A]TpTrR. Si)'8siciDeiiletin konug:}urolarak kabul edilueside Trirkiye AB'li$ni tek devlet olarak ta:urug oluyor. AB'lilini tekdcv'let olarak tarmrak AB'liline verilen tavizdir tavizJ-erin gelmez. sonu
Cn?el I etof. Or. o Proi Dr. $ch-cuz Isct CtriUi ftftiyc Gazeresi ' Pmf. Dr. Burb-a-n Ozl-uzuTnrk Ar,a;,asa lGtiulcri ile i)gi! mevduat

rrh.xiYpw DAyArrrcr siy.A.si 0r.unir,up.rp rlhrdlrNty

(,\.=

iki olgri "Nor,-'".ia;du oigriLlerien se:-best "lt bin pr1'asa ekcnomisimn ..AB'iilrndc lrlrurluLte ol-"..,drr Ikinci dl9ri demokrasisistenin,n liil'-teolma-srdrr , r.rni; Turkil,e A.B,)i$ne r.t),e olnadan serbestpi'a-sa ekcncmisnj iflCe eCenjrrL::trlrt tt;l'!jne Uve oJr-11;.irrr. B ,Jr;*i;t Tul;; e,i e scircsr pr),..sa rkolcmjsj kcnusunda di,veteli bir rcl:iur Derncllrasi' kc;us,r,, i-r. Tarki;e'ninderroirasjkarnesrn:n ia -B*jka Ir.:gilte:-e 'e

bjrlili,in i9 iglerine l::n;m:srn: izin i erms ;1acr Kc;"r.}i1g ilqilrr-ir< in-.;:. ::1...;t irJt' i1i:.r cfc, :i.z i,r;iu:u 6igiiier yukiimhiliik getirmiS'orIlkeler ter:renniterden ibarenir Knpenhagoip:errn 1.:l:tnlul;k gair<iigifl kabul ets€k dajri e'urik ve az-rnl-ue-.la ilgiti dil .'e kimlik o.g.ritrgJ k onusu L._ru:a1a:r derjetierin iqiqJeriolarak kabul ediiimgtir. Avnca je,.,let jer a,,e.sr le.leirel,le;;Jtc!:;lrjlij el esrsl ve tp glennekanqmama sa;,grsr t,a_rdlr. .l-.ls;s, Ea:h re iiorslia Fra.nsa'mn, Gnr \,una,rrsia:.r,:4 Isko$j,a CrallerInolrere,nin iq i;rdir. lra 1l;f.i q l';qLirderlain iqiqJer,;:e l:a;ignli,or.
D E \ ' L E T j \ D . 4 Y ' 1 \ T ) I a t r . r r r o r - : .i:_.i r ' i._,r . \ - i , r r A , . : - . .j r - i . . j!.:..:.::_-_! \ r 1 { r\ r r . L.il_1rJ ijt\L 5t.KL n i LLi(Li! f _41-{ tiLi}\ I1-A SI_\.ACgrllir_rirri SA Sil'asi irade Avrupa . .birlifirin TrJrkil,e've Onijne stjrdrjgu (.,rbrs 1e Ele r)e iJgi.li korruja.1.:.n konuguhnairu reddetti. AYrupa gfir'enrik .e sa.,,unnreporiti!:::srna l:argr r,rra;.i ;rjri;e rrium..r s-uas1 uadSnine."pu ulitigne kaqr kuv'ayi mjlulicilere henzer t':tun-rlanndan colau li.r,arner t^g* icpirradi Sil'asilr:ien;n s6z iioausu konulardalavari mlJliyeriJere benzertutum tr-hrd)g iqin Ar,rupa der.letlenr ezil.eteJCr Turk millerinin varrrp. iqin sil a-si dnerircr Kb;s, Ege Ye A.G.S.p.ian kadar onenrJiydr. Siiasi onerilerin konugulur olarak kabul edilmesi devleiin oaya,rargl ill:elenn pazarlrk *"r"... ]:onmasr ile aynrada;ru ifade eder. Der'letin dal and:$ ilkeler pa:arhk masasrna eetirilemez Devledn dayandr$tek 'ier let rek millet t.-t dil ilkesi milli mncedelede rr,r Sehirl:an)sr,,laya.al 5trr. I'azr n't4 dljoya)'a kabul etlinlmi5tir. Dil ve lanrlik ile ilgili si),asi onerileiin k,cnuguimasr teslimil,er edam:la gela.

de*lct ilkelerinc gdreA B'liii iive derltetfc:-ir i;lcri::el.: rr,rniu. ii" i9

I:::,1":..1:::_iil.I::.t.'a'g"de j ^ -- "-.,.,{.:

belgelerie edilecei,rir ispar

ij:i}airrr, L,ir qtlrr ikltsr0l \e sil.asi konularda sdzle-,.nredir. flus a1:.ij

bir ifsdeireA.B'trii ikli,-zdi l'e
o--.irtl-ra.,{r,rupa

.':iiil,i":"'ffiilrru;"fi r#,T*-H;"'i"['j"T#',;1,;f, :,r::lJ'llff :,:,IrJf
venJdiEinden Awupahtasrrun g€fitbalkarrlaqicegr bir dugrincesinde oldular. ,nglJIere (jalJer lskog).a, de Irlanda Fransa'da Karalon),a, Baslc,Korsik4 Valonya;Belqika,da HPTl,n Bruksel, iral5'a"da Paconya Yunanisran'da ve Girit gibi devlerlerortai.agrxacartr Bu gibi set'eplerle Arn"rpr'rur -ba.Utanlagmashigbir devlet verrnez" na i.dn EiRLIGINNT GTI^OIIOZDE ULUS OrrtrT -IVRUPA YiTRfRTUKTEDiR GELECEKTE TTK DE\,I-ET OLhft YAC.A.KfiR ArrupaBirli$ konusunda dofru bilgiyiFransa CumhurbaSkanr JagueChrac'dandlrenelim. J"Su.rqqr" A B'bEjningelece$ni-ve da5'a.ndr$ temel ilkeleri Alrral pariameniosunda crimJelerle ., gu
"AB

'!T*yu tek ba5f:a Avn'rpa birli$inin tek deriet olma politikasrru . ),itnitrnektedir. Hhler ikinci cihan harbinde kuvvet l*'ulla:rarak Arrupa krtasrnahakirn olamadl, griniimuzde ise Almarya Arrupa . btesrna hstm olsbrln,Ti igin A B'lignin rel devlerolma politiliasrru )trririt),or.

CELECEKTE.{\RUPA BtRrict\i,i ARASI\TA I\fUTEBAKAT YOKTUR

TEI{ DE\]-ET OLI{.{SI XO}..L'SI.}DANtrrR

6UeSetrrnt$rr.

'r\TUpABiRrici fyFr i.ei TI'RXMirLErh'Lr crlrceGi r-r REFAEI rex r-ol iqtr DEcirniR sADEcE rsncis Et;e;_Gi !',c-#"";AN BiRtDiREgir .s,ln'-q.n Drsr*DA AIRUFA BRLidi uvrrici rcdBt|L sotrrrfEz.
' Prof. Dr AnLl f"egcnT0-rtji.e Cur tturilttr ' !-tasar putur7 Tcnnuz l,filiil'cr lllus dn lel 'as3"n a)lnlan )

siyasi ve iktisadi buhirJusu gergekJegtirirken gelecekte sjper de,",la olmal,acaku. yani ulus devler-rerini alrrat.acaktr. e

''r n \,
(

I t '

^r,-1. --r... 1r-_ | r -., , Li-, ^.r

'l'1ru Ps Birtili Trirkil-e'yi bala Bafiazigjnil hasta adamr o]arak gdriir-or. Bu giirriqii 'rijrkit.c,nin ril r-iifi igin k-atrli' ort:krrir ]ergesi'triki iii risi d'crircrre su ffzLr'elr krirprrr. 1-0-5 i 990 tanhli AGtr( jns:,.i BcI:t KcrJci;i.:rsuln l 06 Kopenirag belgesindeabnar: kararla,.rn6zeti Sudur: ulusal ve a-arllila ilgli cilgi.ileragrk clarak belirtihnemigir. uya-t.;n azn}k ve ulusal az;nhk .J !.^,Jl

!t)

cOR{n'oR

^=::.,f*::i^:_']lg-:," Yr'. <irrl.l-1pl; ozguflugune \'1.-r:.1-r:: treDer (Jnl'o\ul .-l- ,i l:i:..:i:l_-: ,,lii,,:,-i.r_,l._r.-j.:-,j;;. 3-A-B Yeni iil e)erininaliru:rasr iqin \reto ha-kkrrar-drr._ B,,g[rtr,de.l:"r;;."'a ]i.;trs i.e E6e liaf znJr$konusunda tar,rz verirrne,cigi t*tdrde \.e1b -{rkn)ilrr. h:rkrnr L-uila;aJa$ or16),a 'Ar-'-.ipa B 'li!e on koSuls-rz ciarak riveligininn k:bul edilece-i:'ni parlarncnlosunuir Jlq,tn.lr.n. -+A 6c0 iiye, r)1'e)eri devletlerin ntfuz .uyr.ran-na berirleniyor. seneicinde Tt:-r:ir,e gore r0 nLr{irsu rl,,,fr 9{J ciaca$ hes:p eciiirl,or. -nr;'.:pa P:-il:i:,e;rtc-sund4I'u-rk Farlancr:ru ur cirrinjn a$rhtl bi_,;,er alacalr AvruprJrial kara kara ' i, rijncijn l\'.r- Bu ;e!:lde Tr:llyc';i i,orcrci.i..:ri 1i.p;riii ve Sevr'i gundenre lelimrek p;;:nderer tsu ee:-qel; bilinnr):dir R{L4, TUirKi}'EYi EOdAZiCi]\I^* .A\I]RUPA BiRlidi ENSTA ,4.I].4.\,TI OLARl]{
Arz cdeceiim iki belgegnflet ve dels.fetiqinde alan bir lisrm si;.a-iikri gallet u; kusundan

cla:rL< devle:e itr;kr.r Tiirhy,e'nin rie dnine sDr.Liien kuJrur gruplanve dil

I'vT9,y:t" v.:ldlgil' I -A d G,i;;-,1-.rk BirJ:!;ne

kJ _katrlal Cevletleiekargrrrali ;.il kr]nrlL.lhi eri vardrr. Turhye gl;nn1k birli$ine i:at-:ld:[r h:Jce .48 li$ tz-'atnda''ddenntsj ge,.i..n ,,-,j I'irliimjulL]Jer ]luns t" Guneydo$ukonul.n cine. stinjlerek1'erincge-iircm1crBu l:ciiu-r'la ;l$l bir belgc A.ts.li!.i mali iSler komrsyonutaralindaa TLtrkiye'1'e reblg erdti l9 Eylul 1996 kertrr 5udur-"A\Tupa Perls-'nentcsunun muhtelif ka:arlanra u; gun olarali Krbns konusr:r,e Krjrt meselelerinin si1'asigdzurnrinedo$ru esaslrilerleme ka1'rt ecllmesi gerelJidir.. ' ^h{ali iqbirh$ konulu btitge kaleminde ramarru Kijn halkrnrn haklanru teruftncsya kadarashdatutulnasr,,r0 2-A B'Igr ta-'zindan Bru-Lsel'de terdr org'ii'ir.iite ilgili bir lisre ya;rnla:rdr. Soz konusu listede Isperya'da alnhkp eta lngiltgre'6s ira Kuzey irlanda'da uluster yuna, stan'da 17 Kasrm derrimci hiicreler Filistlr'de isla.rri cihst Lubnan'da Ffiztullah gfti cirgurlereyer verildi. Falat ,va'r,lenan ljsrede otuz bin krisur insa'umr.an ohitniinii sebepolar pxx.i nipb-C gibi orgutJerteror drg-rjrri olaral kabul e,{lnredi )I

BU GI*LER CII'trirriizrX KTi!'AI'i MiILi}'ECiLERi TARI,FL\,DAN IJYLA, KA.t\.-uh'I^1,RI orrt steqr_EREK sr^isi ovulrr+na DLIR jHi.{Rr- \.TRTLIC:EK GI']TLERDiRBASr(d rinxhu lox.

!-r:?tl_EREK nnLrrhrtzir--ir.+viiolEi SLI'I.AXD IRIL\{A SI iSTENJYO R

L*-lvrrNLARrdm

BUGUNLE& CIbTNTUZUX TESLL\ThECTi Si}'ASiLERi

TA]L{M\-DA,]Y UI,ANT

irrrrrni,{

projelerj E:_+031 resmJ '' 28 I2.l&Jl lll^r11::^U-liq lL,rii) e desrcllcme razere Mill)ielC{^en or:-p e-":f-.et

o

- Ernsh'fr

J\ w o
\/^

' J ) Fts rl iru'l
ll.\ lv t.
,n ,t ,'l\- 1rr-,1 l t v I

+:'U" ," ,

U//85?' jf :r,,^ lAc*o,t|"a-t,

-t--L,:lr

Dg UUJ

v

odnv.tr^
(cb1
t/ . \r

krh. 1.tr)',,AJ,-,'I )(t'tt-

(iukLe

,l

r\ f)

t t y '

/-

{

/ STt
<. - > . L€ c?^

v1*

3\
FAarzkthry'

Ot

#t,it, t"i/"+". -/+4 /,,/,- (={.t*o

: !f/ur,u

al ''742*'<

g/u'z---

I y.lt", n',1,h,,t:i , ,r3".,-.
,

'J,W-Etl;6(, Azr-eli*-(T_Ii::t_
.

'

LLr3,1,' s,,r4/*t
| , , x \ | v[<-/LiL\1 ,,l..- \__4"c
LLIL t/L4.

,-../,., I t4u-'

>5LL/l

"&

*k hryd,%',ftr *^ i ..1
I
J

A"')+4Lr{

I

/ ? \

I o,/

/i+

ulr@Rs,s
MAKINA SANAYiVE TTCARET LTD.5-T,

llltRO: Ali NihnrTartan Cad.$akir BcySok.No: 3 Kat: 5 'rEL: +90 574 +90 (21ti) 05 95 - 46989 63 574 Fl3,X: (:161 -slj-< ll hl-l,lL: ofl ]unukinc@atias.De1.lr

TEL] +9il {21?) 3l l0 -:89ll :l lr'.X: +9li (l.ll) li!:l :89 l,r'n E-1"'l : lJlrrrnn&k:nlr@rsitPclctla,':. AIL

i+ lJRt[A. ArdrLirlCilJ. No. ]l 'A

;l

/ Il

/t\

l'}'u.

su@Rs8
MAKiNA S{NAYi VE TiCAP€T litD. sTt.

ISTANBUL BURO:AliNjhar Tarlan Cad $akir tse)Sok.No: 3l{ar; -5ir;erenko.r -574 2J 53 TEl.: +90 (21]6) 05 95 ' 46989 63 5'14 I.}X: +90 (216) E-MAIL: ilonunukine@atias.nel.tr

Ayazaga'ISTANBUiAtatiirkCad.No: 31/A FABRiKAT -289 322l FAXi +90 (2111 33 l.l 2lt9 TEL: +90(212)289332A c<!tt E-MAIL: ]]trirmakina@superonline.

/.) r

sr@RM
jlAI{iNA s.\NAyi vE flCARlT

urD. sTI.

Al a;:iti, JS'llAl!B i ): DilRo: ,4.1i Nihatlarian Cad.SakirBeySok.No: 3 Kat: 5 iqcrcnii6l--isTANBul EsBRiKA Aurnrk Cad.N{)..11/A -9it (2r6)57405 95- 46989 61 TEL: -90 (lll) 28933 2t}- 2il93l ?l !AX: I 9C(ll:)2r9 .ll l.i Fr',Xr +90 i2i{,)57153 lJ 1p1_ (illliro. .l'MAIL: norm:rukile@atLas.I1cl.u l]i.MAIl-:tutniinaktnii@,'sulc1 loui

onlart dtinya teknoloji yanqma balltdtr. hazrrlayabilmemize

yiiksek

motivasyonlu

birer

maratoncu olarak

E4$K4NdE_r$j{AIAR

onlarr kontrol edei Genel seger.onlan programlar. l. YeteneklibaSkan l,ardrmcrlarr giJ;;e; ;r, i .-;'r. planlar kurar' Kurutisal 1'aplyr sistemler do!rultusunda l. AmaE hazttlar( back-up) 3. Kendialternatifini

uoU^.** f'--sisTr,MMoDELl Vl*-t,**l^-ii/.o^ . :2,tr-..-.r , ;.fi;"4ik
.

J

, *4/!" ,.,., I Kopraladra' modeldIr. . --Bu-sistem;'Dolayr Slt *;tt* q;klrded dir;t;ieli:1. Bi: *lna ;-:irl ia--lir,J;bii' el::a :!;tc;- Lir elica -ial;;;si ;i::ii: -.i ' do$ru koEullar Bir kabiliyeti meknuzdur. elma Eekirdeliniulrguntopraga,do$u zamanda.. Bu eideedebilirsiniz. elma ve bir tutarsanrz elmaaftacr bir elmabahqesi dofru siirede 'I altrnayururken Biz topr*k usrulldedrr- toprakrislrindc aitlnda,r,arrsr varhlrnrnyansltop,rak a$acrmn lar o a$acrn olmastntsaliavan onunmeyr.esini daliarrarasinda t! huttoa$acin I'erten dahi Kikleri gilne!: iltef ve l.prair kazrpkolJeri a;t-ie l:4kleriniaslagireme.",,iz. elmaalacintn bir oluqan odunyt$rntvardrr. glkarrrsak artrkelmaalacr yoktur.Geddekuru dallardan alaca Ama dallafl r,'ehattagovdeyiyok ederseniz fOkteri yok ederseniia$agyagayamaz. KirkJtr hcr 1anaitrnateklcr 1c;eri; kaybcrti;nii;uiuisunuzmeyrevi.mesi igiri sadece:zanan ve mel reye doner.Bu hepimizinbitdigi bir doga kural ve bir biyolojik yaqantgembed. vapmactk olanlar. sentetik, iUrli elmavemelansrtok. Var olaSilecekler Bagka
olarak olan Her qey.in baglangrcmda bizler. sahipoldulumuz imkinlarr bir elma Eekirde$i bir Bir Biiirn bir agag,bir orman olma $an$rl11z--v-ar: gekirdekten ,rrman algrlamalwrz.
..----l

iJ'*.o"+"*r!utnr("4^t.

dogrular zincirini ![rma bilinci ve sorumlululunda olan ieierlendirii, olmasr g-ereke kipllerdir Bu tlognrlariinciri: Dogru metot.dogn/ sistem,dofru kadrolar,do$u mekdnlar, sahibiz. .l riogrusureier. Bu zincirintunr iralkaiaflna sabrria riolru zanraniama, _gegccek

; - + - \ c : . t p r 4 ' , ' - r - r r ' ! e : :ll: ; r - . t n t , . : : l - : : . : : : C : r i i : l ' ; ' : , 1 1i , e r : e ' , c i t t l : . : 5 u l l : : : ' g : l : i 1 . !

, eta",2""fi

- i'*1,.i,r,fd"Ul'o{,,"'t'
.)

'

r

''. ,

l, j. ,ai^\ t,-":-'t)-

.',*,
r . r l. . i '

x

l),'

QZ'Eli 6zel bulmaLyrz.Yurt, egitim onlar igin sponsor sahipgrkmahyrz. 1. Sokakgocuklanna Si'-:r' a--'iizlt'allel:ce- eii;i*: !::rli=i'i: t' l. Topii:r;lu ;ji"eceli 0z:1 ; cla; b:;kal;rr:gok grinii.Kadrnla ms ve analarrmtz tinemli.cinsellik saghlqtiyatro,Kadrnlar yetecekalf yaptyt igerisindeolmahyrz.Kendimize 3. Dar gunlerintoplumsalhazrrh$r hzzrlamaltyrz4. temizlikve iyi giyimli oimak

A]:{EB&EB

etkinbir gugolarakekonomikpotansiyelin cirgiitlenip, riikerimpotansiyeli 1. Toplumun
planiailr,ati:da k,ilar-,kb,il:i. Fi;r s*l;;r:,j: s;rii+ d:irii Liii'iu-ak tilketirn kc;iirul ali;;:'li

dzelikleEokulusluSirketlerin durumunda, ile bagarr kurulmasr Bu ahnabilir. sistemin qarthlobi hizmetleri onlara karqrltk. par-)'aptlfllabilir' iq pazardan almalarrna yundrqrndaki ve bitin adamla mrzrndoliiimuErkafllabiiir oniardavakonusunda Ye ig 2. yaprlabilir' gtig yurtdrqrnda birli$i ve lobi iaalil'etleri kazanrlarak '::iil:b:1ir !''i"l'=:b!:'l11l1l:iiel "': kii!li:rb:rl!rl:::l:.:r:i;1e,":lif i Aradoll'dr .,:i o!::n kullanrlabilir' anraqlr r-e olarakde$erlendirilebilir killtur ihracatr gengleri iq kollannrnkar ortaglhaline bu ve 4. Yeni is kollarragmak davaiEerisindeki
gcLir'n-,ek 5- Genqntifusumuzgerqektebo1 ve veritnsiz. Genqligin bogageqenzamammilli tophrmsal israfediimesidir'Bu r'iiksekpotansivelin veva3z kaYnaklarln sermayenin Onlarr meSgul demektir. retah ieviyesinin geligmesidolruirusunda i..rllamlamamast Onlan motive etmeliyiz.OnlarrEallgttrmallyrz. etmeliyiz. :ltl+::iile; +111.:lrt'nral:v::. i'e 6. i:I,--lrttng sililri n'llr1-::l:lele olma altyapr hazrrhklarrtamamlantrve bir koloni hareketi a. Kobilerin ihracatEr halindey.rrt dr$tnagotiinilur ve farkh iilkelerdeticaret rnerkezlerikrrrulabilir. re b. Kotriler sektorlerbazrndagrupia.nrr keueiiaralalnrtlabil iqbirii$i alt kurulur ' doniistiiriillir' hem de ticari dayamqmal'a Bu a! hem teknik satlqaglaflna org'Jtlendirin kilqiik birimier kendi analanncl'a c. Tiim selitorel ddnti$ttinilmelidir.Ornek: i. Bal;kallar ve ktgtik rnarketlerkendi aralanndadrgritlenerekmarket gtiirul.:bilir. zincii ne Ce;rii potansiyeliorgotienebilir ve kuilanrlabilir" ii. iSportacrhk iii. Yerli fast food sattctlarrvs. sistemekatrlabilir' karrlabilir' birti$r gibi trrriikiersisteme iv. Kuru yenri;qiler d. Rarni toptancrlarr,Sebzerneyvehalleri, pazarcrlarsistemekatrlabilir./ Bunlarr siste:rin hnntr+lu ele !ar-e.L crgiitlen i!e rfalt 2r'11;nal:r-'.'a-pl *11q;1gt'en ,veraltr ahnabilir 7. Her sektoni kapsayanleknolojik ihtivaqlar envanteriniqrkarmalylz. GerekteL-noloji butlaia bajil ricari ve ktiltiilei sanaii pia*ia;lras;. pianiamast gerekse *e yaparkenbu temel gallgtnavrhep 96z oniinde tuttDahylz' planlamalanmtzr ulusalhaledonrlst rebiliriz 8. Lokal medvavr 9. On-line rating sisterninikurabiiirtz. kurabiliriz. 10.Diiital anketsistemini
li t !tle::-ta:!ifl s;r:=:1: i! i.'l:e:::i:.

ve ririin safiqt 12.E! pazarlema kurarak sistemleri saglayabiliriz.
11

"Davanln"evlerde aqtltmrnt

') *

11

!94
.,--J

1e44tk-.-----j

SLTRECLER sLireci 1. On hazrrhk
F1;r;ll:lr,.,a ,,t Yu;"il:l;.' Cr-.;1.,:::-l i lili:'.;i';l:.1:

ciuqturmakrFinansmanyaratmak ; Bagtangigsenna-vesiri c . QahEmanreklnlannr olu.stumrak oiu$turmai< d . Sekrera4'a e. girketler kurmak f t';rnal: L]:ner liaCrr!arolrrf

d-) ." .'-lkurmak g. Birimler arasr sa$llkliiletigimsistemleri -*--* h. Gizlilik mekanizmasrnr etmek tesis ','e i', i i. I{+rtr+1 Trlrip s;si:lr-ri*r-: !:;r::::i; j. Bankave muhasebe kurmak sistemini k. Pilot seftlorler segmek l. SatrE kurmah Zirrcirnragazaia.r r agrrrak agurr girrnek m. Ureticiolarakin5aat sirateiiksehorlere ve 2. Planlama srireci belirlemek a. Krsa.orta.uzunvadelihedefleri planlanyapmak yurtiq.i vurtdril Orgiitlenme rre i. Eqzamanh s*r-;r'i g+liStiittie!, :::'.rha:ir: ii. I1::l-,'es:r:a r:ir.ite;:::i: F::lllil:;1:r --.r {Clnce miizakere mantrlrkapsanrrnda) ve I - insangucriI yeteneklerin saptanmasl-Amator milli ruhla gail;mapnrgraruiartna sa!iarrtnast u-vurni*rlntn /Bu amagla bir yazrLm ozel verrmliliklerinin kontrolii e'ilenle selistirrnekT\r izletntek*..'loplantllar { ltaptrrmak, pazarlanra ka dijital anketler ilmlartrusa$lamak. .".'aptrrmak, vs.) 2. Ekcnor::i Fi:ra:r: i Orgrithiiq ve drqticaretgelirleri b . Yastrkaltrpotansiyel c. B()rsa A Sigorta Bir sigorta$irketiile iqbirlili yaprlarak / "sigortanr vaptr" l:ampan-vast baqlatrlrr. Buradan hize halkrngrplakgozlegdreceli eldeedilecek fbnlar bir proielerde kullamlrr.Orneginsokakqocuklan qatr
:rltrrda tlF.l: r1lt';3 ;:st!c1it':r

I 1Lr

e. OzelfinansL:urulullan f, Drqkrediler
g. HiDeier h. Drq yardtmlar 3 Hukrrk/ ig ve uluslararasr 4. Kultiir ve propaganda iElitim, \{iizik. eglence,sanat.sanat) 5. Si-vaset Alternatif hLikrimet yabancrulkeler masalan ve / p1;',:1:;r.:ast, 5 Ticrr:etl Kcbi elg'ilemresi, \iti hclCr:r1; iit:ri lobicilik 7. Sana5'i/Stratejik tiretim planlamast sektcirlerde ( I. TeknoiojiI Gizii hir reknokrjigeiiltirrnea$r kurrnalryrz .+rGe) 9 Saihk 10. pianlannr yapmak b. Hedefler paralelindeqahgma
: Q--..c:il-. - -. -. -:r. - ll

1. \'eraltr zenginlikleri sulanmtz ve 2. Tanm ve *crda j. sagil^ir vt b.uqun itastat'ie,cr hiinihicrje iralianaori

insanguc.ri iYu*igi-l urtdr9r) 5 l'-astrl: ekononisi all! 6 . E!itim 't. Eilence/Miizilir SinerraiTiyatrol Dizi filimler
4.

8. Spor 9. Ulasrm !C Flatre;le;*e/ iSP {Irt:r-.'s:l 11Qewe . 12.Turizm
l.l, Kriiiijrel potansiyeiimrz

ii. \4edya planlamasr
I \ erel TV rrrvii!lennresi

lV.

orgtitlcnmcsr YerelRad)'o YerelGazetelerin orgirtlennresi ",e \lled;': izle:ne d:!*rler,Cirrr: yaprmcrhirteknikalt program amaglt Elitim vepropaganda yap kuruimasr rsr L'1'cier bil tj. hfedyaizlerre vc <ie.$eriariiiirrre inrleri kurtrirnast, ahnrr(bilgi Izletilir ve raporlar kanallar daErulrr. arastnda ve rraztht tc'plama forniatlal r-.lu,.lurulur+:relbir program bilgi bankasr olugturulur) 7. Ratingsisteminin kurulrnast "'e kat:ruya agtl: lie. 8. Sistene hail: l;1'er1;li:: r=,lerde ,/r'e:,'a kurmak{ Dijital sistemleri dijital anket uyErlanacak 1''erlerde anketprojesi) I'e 9. Teiemarkct i Bir srslemier1 nalaza zinciri ( Ktigukntarkeiier Bakkalr bakalar satrg <irgritlenip a$lanoluqturulabilir/ galt;maI )ve ile rnarketlere kargr diiital anketsislerni haElantrlt dolrudantantttm ve Yerli iiriinler:in ahmlanmozendirme politikasr/ Tel:nrloii' \,r-C: .r1r;1ll:.,l Kbtsi' Ierin nlanlanmasr planlamast Selcorel fizibiliteler yatrrrmozendirme / SekOidl ve grupiart oiu$Iumuk irirzrrianrali onak-l'annrncr planiamasr Propaganda Epitir'.vi: nrctivasr.on Toplurnsal 1Ianlamast ( Alternatifhriktimet YakrnTakip)planlamast Medyakontrol(Yakrntakip)planlamast L L ,1 5
l lti :r l-':r-:I :112n ;-in-. --.il

ve belirlemek yaprlandrrnak/ programlarrnr iq Koiluk kur.vetlerini
kontrol etmek c. tsrogriirnlarr i; akriittrtriuirirrni ve vap'nrak d. Programlarrn hazrrlamak finansalre iojisiik ahyaprstnr hazrrtanrak e. Son-rrnluadrcl.arr nr+gran-"lannr ! belirlenek ',e egitit-n J . Pilot ur-guianralar sureci a. Hedefler Eerqevesinde org,rityapistnroluqturmak n . _ . . i , ' . . 1 . . : -: , 1. . l - . : , ' .- - . . - ' . : : " . i . l' : acak ntekanianalart kurrnak c Or$rt e1'lemcilerinin itoru rrl')rsi'.riso,ulal a d. Haberlegmq ah1'aprsrm kurmak kontroli e io.jisrih -oii c. ii.rrdaruaz gi 'oartxart iili!11 \e ri.lgriul] alilu iiuLtnat' {Eielrro-htipLtr,t 4 . Srzmar.e denetim siireci r'2pry11r a. \4evc"tdet'!et islevisll'in 3y131!3! b. \'{evcut kadrolaraalten'ratifadai-larbelirlemekve elitnek c. Szma stratejilerigeli,stirrnek

Ji'
Yargr Emniyet Sa!lik Istihbarat Ordu Sivil yeraltr orgiitleri (mafira) ..,e ve Sivil toplurnor-caitleri tltslelq odalan-l:oolera'tifler birlil'ler Medya x. Canrilerve tarikatlar d. Dmetl ell:e i::e1:::ri;rlr I ll irla:i::f i1',3-l; : 5 . Denemesiireci a. Uygulanacaksistemlerinaksayanyonlerini trelirlenmekve diizeltme gab.snraian yapnrak b. Sisteminlurtigi ve f.iindrEragrhmparametrelerinioluqturmali 6 . Llltgrlanma siireci

lqL

YAPiLANMA
Plei:lal.ra i.e -\'unitn:e Gnlb,u

olugur. Yaprlanma PYG Bagkan alt birim ternsilcilerinden ve PYG'nunalt birimlerivardrr"SacAya$rDiyalogu"peklinde ikili olur. Yani rigi'e riEiinkatlarrnrn ballantrlan.Uye sayrst Onerihaiine iliiir ix?:2i Oneriiir. ait biriminkencii iler i;or-'uiaruxia iiretcngrupiairvarcitr. gelenfikirler temsilcileri aracrhlrile PYG sunulur. Alt Ilirimler ve var olmaqerekcele.ri: I. TicariFaalivetlerde!_larlldu lrltin sisteme yaparak tabana geni5 kapsamda a. Amag:Olabildilince lzyrlmtqticaret palal:azai'ld:='r-;:,L. ii::rrelhalllarare;llgi ile yn;:arlkhen:odhCn Orgi:tl*rre;i ekonomikrefahrnr Davaigin qahqanlann olmakhemde gizlilili saflamak, Milli gelirin sa$lamak. olarakgiiqlenmesini sallamak. Tabamn ekonomik pera orgutirnmesi iuulojenda-itintasr:ir lviiiti rrr;ak tabalria safia*rahigin rist sa$amak Hizmetlerde baganh olaulanngozlenip kadrolaqmalar uygurr gota.nsiveli nal.. eleman _varat girketler trlm b. Yaprlanma:Stratejik seklorierden baqlal'arak sektorlerde i$birligi Var olanlarla temsilcilikier kurmak, olulturmak. bayilikleragmak. satrlz;t:i:irleii il: ri5riigi i;--:is.ind* Bi;:llkier:e1.:,:'.,per'::l*r.:: ;':pnia!:. le tele Bunlan yerelnreclya, market Yerli markaiar oluSturmak. )'aratnrak. dijitalpromosyonlarla desteklemek irarr;atnaiar lii, iqin c. Fin:rns: ar;srlari,ujialrir-. irarckerier gercken Sistem orL, "Yapr pilot Eahgmalardan eCilecek geiirlerile sa$lanrr. Orne$in elde Kirnr,asa!larl'. r.eb!!'sl*r[:l!!atrlahr !ir kredi 2. Etononri;-!i4qr!E4alj!9iler;ndEitlsnjmlti_ Birim fonlann ve a, .tmagr Sisteme ve Cii tr:alnai;lardan )'aratmak oiu$acak ig ftin
'r';:--i::;j ' '! I I i'lr,'ii; j:'::i ; :;t t.'i:rij ''::1:'.

mekanizmalart savunma izlemek\{aro - mikr'r pciitikalarle ekonomik politikalardo.grultusundai.e drqticaretbirimlerinin ig oluqturmak. Bu
\all)liltidlll )()t cllrl jrlst'\s!c;rqtl)luuul,u\lr.s-\lsauti4lllauitursltK!l'lniti.

i':,:1,-:l-,;t:l;l; I;a,lj.-,iiLt:ir:: :. alilndal:l

b. Yaprlanma: e. Finans:

/ t.\
Hukuk Faalivetlerinden sorumlu Eirim a. Amaq: Her ttrlii faaliyetin yurtiginde ve ',.urtdrFrnda salunmaslnl yapnakI('.rrulacaks:Lterrk;:i::1u1iu1,-! alli':;--;-:;:-.; *luqtr;;-i-',r:l; ljilli dalalard: r'rikrr vr makro rilgekli hukuk politikalan olugturmak\labacr tilke hukuk l.aprlannr yaktndanizlemek, modeller olu$turmakI'e rilke aleyhinegeliqebilecek i..t.r ruiarda nrUdairir utrnak b. Yaprlanma: c. Finans: i Medva Faaliyetlerindensorumlu Birinr a, Amag; Milli medyaoluqiurmak.Medya aracrhlr ile kiiltiir erozvonunun ori::rcg";l-.1;1, LifrJ;.r lr:rcil;5rr;;'l:;:.:te .!esiel:...e eiiiili;:r r,e i]el; b, Yaprlanma: c. Finans: Halkla iliskilerFaalivetlerinilen sorurni Birirn u a, Amaq: Milli birlik ie beraberli$iniilke sergisi ve say_$srnrn, halbmrzrn kendisine ve tam hl$rmsrzTiirki-ve veniden olan oz siivenirir C'rmfruri-veti'nin tesisiigin halkrmrzrnyUkseknrotivasvonlaor_eanik deste-iininsa-4lanabilmesi igin, toplum mi.ihendisli$itekniklerini de kullanrlarak,halkla makro olgekli .'luil.:r:ri:k. ili5!''iler lLrrr:ul;5r :':leql: !.:.i;,.1::r ol;!al l.ir::l-:0'eCar ircgrr.rll kapsamrndaegitmek,bu amaqdo!rultusunda medyavr,sir.il toplunr orgritlerini, elitirn kurumlannr. vb. kullanmak ve gerekli toplantr ve yapnak. organizasyonia b, Yap anma: c" Finans: 6. Sivasi Faaliyetlerden sorumlu Birim a. Amaq: Bu biriniki bcilUnrden gruplan ig Qalrgma olugur iq re Drqgalrpma ".\1::rnatif "'r,pr1a:' -;: gr.;bu: l,{*v:r-:i lr:.rj:r;l::lci; I}e',:l*ti:": 3rc'llraiik ,r'r;.;slnr oluqturarak yakrn plan izlernek. f'aaliyetleriraporlar hainle getinnek, rrn de$erlendirmeler yapmak,istatistiki sonuqlarErkarmak, oluqturulacakmilli stratejikpolitikalara veri rcr:rir e:rulrk.Drg Eahgma grutru: Aynr gairgma prensipleriiqerindeD[nya siyasetinitakip eder. Irfilli menfaatler rtlkeler!qin naselar( Qah5rna dolrultLrsunda 161513r 1rnsq1l g:ruola*) 1,p1i 9.1' olusturur. b. \'apllanma: c. Fi:rans:
J-

Z O.fgutleruqg_&a !EI! d_esorumluBilinr l' )s! n n a. Amag: Tambalrmsrz yaprlanmasr halkrn iqin Mili Devletinyeniden cirgutienmesini sagla ak. Bu a*rar;ia laaijyetler yiirutmekOrguisei b. l aprlanma: c. Finans: 8 ESr-tim Faalivetlennden sorun;lu Birim a. Am*g: Trimbirimlerin lojistikdestek faalivetleri kapsamrnda, onlara
:a5l:iI:':L, l-Lr:l1,rs y:?ii:r!:r.1.:. tgiii;n: i;i:r;.:r,-:i;li lij.,:l; h:.:fll,l.:l,.rl:?j ;-.r:11'rliLi proglamlan haztrlamak.kadrolar olusturmak.Bu arnaqla:mekinlar olugturmak.her tarLi roplantrlarve ol,sanizasyonlar duzenlemek. -tr. 1'apllannra: c. Finans; TeLnalal E?? ""qtlerqCe!l-:qn.$l! .Etlrl Lr a. Amac: Ulkemizinkrsa"ona. uzut vadeliteknolcrji politikalanntoiugtunnak. "\1i1li Tsknolojik ihtir aElarEnranterini"grkarmak. Bu politikalarkapsamrnda

Planlarve projeler iretmek. QaLqmalaboratuarlanhazrrlamak,bilgili ve yetenekli insan gticii kazanrnak.yerli sanal-ininteknolojiye dayah geliqimini sallanrai:, ieliz: .dalalr t:i-r::ni:utz!:t, ;'eraltr:e:,g:::l:l;1::lt::i::;:, kaynaklanmrzrnbil ime da.vah verli teknoloiilerle geli gmesi i r,'egiiElerrmesini n sallamak. Bu amaqla,Universiteier,enstitiller. meslek okullarr, laboratuarlar, ciz-el fturuiuqlariie iglririili oiu;irurrrrail. h'iedyaoianakian kuiianrlarak genglerinbel,elesel izleme heveslerinianrrmak. onlarr bilim ve teknolojiye viinlendirmek. Her kon',rda bai:rmsrz. bas!:rlard:n dr,q etkilennreven milli menlhatlerimizdogruitusunda gerek askeri,ser-eksiril amagirqallqmalar yapmak. h- \'*pll**nr*: c. Finans: 10. SanaviFaalivetlerindensorumlu Birim a, Anraq: \{illi sanayinin grrei,tkaiire,gereksc kapasite gerekse ve teknoiojik altyaprolarak diinya koqullarrile rekabetedebilecekseviyeyegelmesini saflamak:Bu arnag ileri teLnolojiku!lanl:avayonelmek.rini,/ej'sitelet \re !le Ar-Ge kuruluglan i)e y'akrni.e organik i$birlili igerisinde olma}<, rekabetEi anlayrgr milli prodl)ktivite parametreleriile delerlendirm ek, ig pazar -. qo1.: heleflc.inCen C;r:lz:. l:eJ,,lc:'';': :r::l:k ;ir,r.'.inl ill:$ str3lr.i:ler: l.c geliqtirmek.Sanayicilerinkendi aralanndaAr -Ce gahgmalarrnr odak l,apacak qekildecirgiitlenmelerinisallamak. Kobilerin teknoloji ile tanrgmalarrnr ve feknolojiyidolru kuJlannraiarrnr cir.i,sUk ve maiiyeili iilrisasUronler 0retmelerinezemin hazrrlamakKobilerin sanayiciolma yaprlanmalanile gelir diizel,le.riniarlrmalarru ve Ga]'ri -qafiMilli Hisrlar:rn ta.hana homojen yayrlmasrntsallamak. b. Yaprlanma: r. Pi:r*ns: 1 L QevreFaalivetlerindensorumlu Birim a. Amaq: Uzerindeyaqanacak baqkabir mekin olmadrlr gerqelinden hareketle, gevre,gevreuiiirni, uiremizin sahip oitiu!'u rioga koquiiar-rnrn dunya genelindekiveri le onemini bir scsl'alpolitika olarak benimsemekve bu konudatoplumubilinclendirrnek amaEla Rn e&itimnrogramlarr hazrrlamak. medyaolanaklanm kullanrnak-1'enik-urulacak sanayilerinaltyapr aqamasrnda onlem almalanm sa$larnak mevcut sanayininbir milli politika igedsinde ve ce';rec onIemki al:na!a:;:: :::.j!:.1_.':...1 i : b, Yaprlanma: c, Finans: d. 12,Askeri Giicierimizle ilintili Faaliveilerdensoruniiu Birim e. Amae: Toplumuno.rd'-r',..a s:r-iveni''ti tau ve sailar:_.ak tam beEtmslzlt Errnrztn koruyucusuolmak. . b, Yaprlanma:
^ L-:r a....

d. 13. Enrnir.et Gliqlgdflxizjeilintili Faalivetlerdensorunlu Birim ll, Arua{: Inpiurrtrlrr lrLrzurve guveuirri sagiarnai-. .|'aprlanm*: b.

r. Fin*ns: d 14.Kclluk Faali).etlerinden sgr-umlu Birinr

|-'\

yapabilmeleri igin sistemin a, dmaq: Trim birimlerin hizmetlerini aksamadan Oniindekiengellerikaldrrmak b. \'r:prl*ur*:": c. Finans: d. I 5. istihbaratFaali),-etleri ntien sorumlu bi ri nr ve a. Amae : Tiinr birilerin hizmetlerini aksamadan -l'anrlmadan 1'apabilmeleri gereklienli:tt',la :aglrila.k isin svorLr b. Yaprlanma: c. Finans:
'{l.

I 1"1

16.Dalrtrua-dar{5lJyc)
a. b. c. d. e. Planlamave StratejiDanrqmant \4:iko Elol+;ll; Ia;i:;:aa:l Tiirk Devletleri Damgmanr uzmant Avrupa Birligi ve Diler riLlkeler ( foplum Bilim danrgmanr Istalisiik, demografik 1'orumlar,prodrtltivite)

SL]NUN{U DOSYA ll:,?zl;,/ KU}N'ETLER VATANSEVER ciiC eiRt,idi trAREKfrj ICIN

cixrniren

(NlastrrPlan 0n cah;masr)

-2lu!deldEr
L lqrndeKrler ?. -,k.r';,3332

3, 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Draft qahqma) hazrrlandr/ hangikapsamda On yazr(Hangiamaqla, Bakrl Yorum/ Teknolojiye Suregier Yaprlanma Orer"iler Projeler Yorumlar ve Proje Dosvalarr
i-.i r',r: i ;-.:: i r l, :-,:,:'.::i:r. 11 :.r

I ir li,-)t : lri:ei:?,iir:

2. Ata'va Sez .,'
' t'":::: '

l,-aifeIcrirui:i lJiIi!' oruz Biro: GeqBrahirhk.
*atir jliii:riL

nedeni iJe hazrrlamakzomdaytz. Bu senaryola:rnbugtne kadar zamantndahazrrlanmamast bugrin iilkemiz 67 yrlhk geri brrakrlmrqlrkbilgi birikimine (Know-how) sahiptir. Atmrq yedi D'ir-v: tei:;l':,lc;i ;-ar;:td: I'e: al:i.i;i-;cniz. i ild:r tekn:lc.i;r.:r:te;.:il-c:-rz Oz kaynakla mtz olarak kabul edebilece[imiz teknisyen, lisans ve vfksek lisans programlarrnrbitiren elitimli geng beyinlerimiz, gerek elitim sistemimizin ve gereksemilli ekonornimizdekigarprkh$rn sonuou giri;rmciiik yerine akadenrisyenli!eveya nletrrur zihnii'eti ile iq aramaya ozendiriliyorlar. ya da drq [ilkelerde qanslartntarama kayglstna boiulnaklal:r ralnen i:sizllk denizinde giriyorlar Her t'iri rllkemlzinlrirerkl'neti l]tr,:aslna Bu gengleribir arayagetirecek,T'iirkii;e'nin teknoiojik ba$rmhhktankurtulmasl hedefleyen' yoksek motivasyonlu bir kadro hareketi planlarnanrnzamanr gelmiqtir, Hatta gok geg bile kah':l':li5trr. Ulkesini akrh ile seven insanlar, her ne yapacaklarsarilkelerinin genel politikalanna uygun ve ekonomi, teknoloji, drq politika gibi konularda milli menfaatlere katma deger olnrakzorunlladrriar. igcrisindc uygularrralar saliayaoak hattabizarihiyOrtendirecek ve Ulkemiz arttk serbestpiyasa ekonomisini iqine sindirmil ve devletgilik anlaytgrndan gitqme\ri tercih ehrigtir. Ozel sektiir girigimcileri olara!' s'-'L1or anla_r,rstna ozel yapabilece!,imiz pek gok ley var. Ulkemiz bazr selilorler itiban ile diinvaya agtlmtq ve uluslararasr rekabetteyerini bagan ile almrqtrr.ingaat, turizm, tekstil vb. gibi. Ama riLziilerek :cL-,ola;i geiilti;nre i .l'R--Ct) i-ladeeirck gcrekirse ilc:i le[:rclcji .ili:ric;; 'r .r'r:11;[1'' konulafinda heniiz hiq yokuz. Bir kag istisna harig, ozel sektortimtz teknoloji yonetimi konusundahenriz yeterince bilgi ve deneyim sahibi delil. Teknoloii y<inetimini bildiline riu i$ adamlanmrz iie aynt diii inanan ainiversitelerimiz,devlet kurumlanmrz ise bir konugamryorlar. Oturmugbir ortak giriqimci)ik kiiltilriimiiz hemiz yok. bi,r TTG\/'ter KOSGEB'ler TI-EiTAK'leru: Qabz'las a!:.ian hilkiinretleri yebalden L-unanyorama bu ve benzeri Lrrrumlar tiim iyi niyetli gabalannaralmen harcadrklaflndan degiiter. Ulkemizin teknolojik ihtiyaqlanntir daha briyriLk delerler yaratmayr heniiz bagarmtS grkarrimrqdelii. Buna balii kis;i, orir !e uzuir <idncrntelnoioji politikaianmi;-:t bir ci<i'tr.irnr.i henrie ilretmiq deliliz, Daha da actsr, iilkemizin alrr bir teknoloji ilgali altrnda oldugu gerqeiini -viikseksesletelaffuz edecekdummda deiiliz. Bunun en aptk ifadesi, ithal ettidimiz her teknotoji Linini igin yabancrlartnakll ristiinhigJm; kabul edip. kno'w-hoq' bedeli aitmda onlarrn alnllanna milli paralanmrzrodriyoruz. Oysaki bu akrl r.e teknolojik yetkinlik bizlerde '::t1 ai;:i!e:;l:rill.,':;r'rr-:2.1r'i'rf | '. i:' ;,eterince ar. \':ln:z:: iigi:::ii j.'j:l',-. l:.".i:t' ; r::r;. jeopolitik konumuna ve ozellikle sahip oldu$u dolal kaynaklara, dtinya co$ra-tyasrndaki dtinyamn genq mifuslanndanbirine sahip olmasrnaralmen maalesef,r,arhk iqerisindeyokluk qci.nre Ladcr rrralt}'urtt al'rirtrry rrtrtiia,Jl irrc i;r Jur kultonimin olugmastntsallayan, binlerce vrl, Drinya co$rafl,asrna baktlermrzda:drin:\.a katman odaklandrlr lrir t'a.ika iilke hulmak miirakiin delil. vrizlercemedenivetinkatman Brzlerbu potansiyel zenginii$insahipleriyiz. Teknoloji yonetimi alanrnda gok sayrda planiamactmrz. likir adamlmrz, teknoloji reliltl':ue dcstegil:iz, Ccla;,.1i; ,1.1,:,t :e!::1,:1,';igeli;tir:le i-{i.;z.lgt1lr:lz, '''jrlercs laboratuanmu ve elliden fazla tiniversiternizvar ama teknolojik baStmsrzlltmtz yok. Bunun elemanrmtzvar olmaslnara!,nren nedeniise aqrktrr:yeterindenfazla teoris]:enimizve .r'eti$mi$ teknoiojisavaqgrlalrrnz _l,ok. Bir kornando ruhu ile Eahqacak daha fazla teknoloji r.e Ar-Ge giriqimcisi yaratmak, onlarrmilli menfaatlerinriz resr.i!:edilmelerinive kontnnalartnt or.g.irlerr'ret, do!r':!tlsr-r:rda saglanak oncelikli hedet. beiki de tei; heCelirnizoimahdrr. e iinkri teknolojik ballmstzhgttt haikimrzttirefahrve so)'u111u2n savaggrlarr girimcilerdir.Uikemizin'lamhagrmsrzhBlr,e ozel ',.: I bll.::::sr, l.iil!:1;: ..:':g;:',. :,alJe:;i.:J: ;r:;li: :.1,,i::t'.:-:,:i ii;l],.':da ",:rl:il:'l--;;:l l;;',1'.t; girigimcilik ruhunuuJandtrmamtzettirebilmemize ba!Ldu'. Bunun volu ise. tllke genelinde

Ir.,i

I i-+- l \_---'

I'lu httrg ()lduguneu z Eudret, Damarlammrafuki AsiI Kanda tr{et'cuttur! I!r!;tt:*t tl:: Rrktt! !)iz.c!

r.,li

Bnsuroca$u! i.0n Yazr !-'' " olup "Yazr| Diigiinme olarakde$erlendirilmelidir. bu Sunulan bilgilerbir taslakgahqma Eu ;ali;na, UlLiOnder'liai'ilk'ri-ir
.
::,r .-,. ._ .' 1-: : - -; , 1 , ] i , , " , ' ; ;

l : I , " . . - , : . i , . . r I : I I : ' :r ' ' :

:,

.

, .'

,'

l' lill:l

iil,

i : r , i l i i r; : i . ' ,r r . . . : d a h i l iv e harici bedhahlarrnolacaktrr. Bir giin, istiklil ve cumhuriyeti miidafaa mecburi"vetinediiqersen' vazifeye ahlmak igin, iqindebulunaca[rn vaziyetin imkAn ve qereitini diitiinmele€eksin! Bu imkin ve $erait' gok namiisait bir mahiyette tezahiir e<Iebilir.Istiklffl ve cumhurivetine kRstedecekc!ii:4!?n!ar, t'fitiin di!n.r.'adl emsali giiriilmernig bir galibiyetin miimessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanrn biitiin haleieri zapt eciiirrris,
: ,: :::: t .: : .

i:ri{iii i,,:,:; ....:::. . olabilir. Biitiin bu geraitten daha elim ve daha vahim olmak iizere, memleketin dahilirrcle,iktidara sahip olanlar gaflet ve delilet ' . ,.', .r:..::;irr :., , iqinde bulunabitinler.Hatta bu iktidar sahipleri menfaatlerini,miisfevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ii zaruret iginde harap le bitap diiqrniigolnbilirler'
t . t , : i , i ii r
:, I .:i:. ,ii,i :

:.
. ,.

. : . , ; . . ; :. . : ' .

gerekcesini bulan'\TAIANSE\€R KU\\ETLER geklinde hitabesin<le it'ade etti!i genElige nollastnt temeihareket ve GUQBiRLiGi HAREKETi'NIN yaprlanma uygulamalarrmn
* \ f A S T i g F I " . , t J " ; : : 1 i ; l : : ' , i . i : : : , , : : 1 -i : : 1 ' : : : \ : r l " : ' i : ; l ; ' : : - ! - : : d ; : r c!:lgiliacak

4.Yonln u,/ Geleceli i;;'n ieral''l:i tl-' Celer:!i hili:,er:l: | ':;!r,-;:'.t:i i..: '',:l'.: :ii:: ',-::cii::a!.11i senanolar belirler' Siyasi' ekonomik' l'azmayaniilkelerin gelecegili ba;kalarrntn]'azdtit kriltUrel, teknolojik gelece-{imiz. Ozetle u!hemlzin bekasr iqin kendi senary'olartmtzt

->

dorrnr*Z

ffirs
6"e* 4t4,LJUoa"o'.tetz-

frf,y*<ffi3ffi
-frilre."
/> ilA+'oo.-

e bp4Da^z.te4/z_

bp ,Tr/L//* VE/? "/,Trt/u/ YgA Zf/L,//*sdhrr-/-ax.*
\ G4ri'""*u

.

f,t"**z*a:sffi 4 ' =^:"i;n ^i ( *. / / ' 1 * - " ) ,3
4-4'^r*1
r?

?ro., U

ts 5""-././^^-.+= Aa,"J*laA-frLd,,L
\./

Q )/.ra.^...

b/,-'-t*' fJ@rfufu

/ful€A

a

/?u,Q-{o

A f./

-

-

-'

/

7

6*v1'{4/t'r<

G*1*9'g.-*5iaz,-. trry ( € / a,>,Att
-/"|I

lk

/-{

r-2e4"

/1*.^-

@".,^

fr46/,4"d;

t't!\
KARMA SOSYAL D.AYANI$MA BiRLESiM BUTUN'LUGU DERNEGI Derne$inAmacr kardeglikbiDevamh bir tekamiiletabi olan ewendebg$eri;akhn,gcinliinzaa{lanndananndrrma&, ve hazrrlamak tiim.diinyada birlik otan ejfuisik-IfiS,qNLK"REeI-ITESlne linci ile evrensel Ufo]oji v9.Jeo SpritiielFelsefe, turur-uJtnr terniniEin,Parapsikoloji, .*ni il. dostlukbaElanntn

;|ru;ffiitr'y"p"tilAiil4*1ii"y.t"rr,
do[ru tekamiiliiniisallamaktr. Baztlart BilirnselQahEmalarrntn

bir ewensel bilince beqeriyetin harekitle &gi:raeri

yapmak. deneyler konularda (metapsigik) sprituelolaylarrincelemek,bu ve a-parapsikolojik yapmak' ile b.UFO'lar(bilinmiyenugancisirnler) ilgili bilinsel gahqmalar iligkiyi arastmak' arasrndaki c-Ufoloji iie Parapsikoloji iqin ihninin tiim bilim dallannlnana$oldufunuortayakoymak,bunun gerekliilmi 9ah9d-Teozofr malan yapmak. SosyalQat gmalannlnBaztlan hrzagarr,alannr gurrlanma -annma ve uyanma, begeriyetin ALTIN CA6'a haz*lamak, a.Beseriveti ' diizenlepaneller. kongreler i"i"Jrrrri'iri" iiiilf-*" eil tonitarbd[onteranslarrsefrrinerler, yurrisi ve yurt drsrkuruluslarla amagli gaLsan benzer ;Jk$il;lt;:il.;"i; til;|-"*4.*"1, progamlan olu$iuftnaK' gah5ma onak bilimlel bulunmak, bilgi ahgveriginde ve b-Universite ve benzeri ilim kunrmlan ile ig birlifinde bulunmak, Teozofi, Pglapsikolojige" ve tedrisedilmesinisallamakiqin U.itirrite-gatrsr attrtroaincele-nmesini iil;;;il3;rlirir yaPmak. rekli Eahgmaian "YURTTA SULH, CfIIANDA SL,'I,H"ilkesinitiim begeriyetin 0tiSii1c91i c-ATA'fURK'iin !$f19 mutlubir diinya sevgidolu,giivenilir, 6arpsiz, iwensette$tirmek, bu ilkeninoztinti eerirebihlek, yapmax' iEin diyebilmek kiiltiirelve sosyal Eah$malar merhaba ile 2l .f iizyrla

Kat Sok. igin Bagvuru adres: I- 2. Menekge 19/19 5 KrzrlaYlANKARA '['el:177 35 47 2- Giirenlik Cad.2014 Agalr AYTancVANKARA T'el:1261089

['

o
RiZ KiMiZ, ? NEREY€GXDiYORUZ NE NE YAPMAKISTIYONUZ, YAPIYORUZ.
ne yan.mda.. de karglsrndayrz. Biz femelilke olarakne kimserrin yoktur. locavb. aidiyetimiz Herhangi gnrp,cemiyet, tarikat,pa.rfi, bir cemaaf, olmadr$r dry herhangi kunrrnya da kuruluqile iligkirmiz bir Ne ltrrt.igi, ne de 1'urt grbi,higtriryerden, trir higbirfiirlu destek almayrz,bayle talebimizde yokt$r. gok yoktur.Ama paradan daha Maddikaynak olarakda kaydadegerbir grictirntiz ya trikenmesi hirlikte tritmesi, dnemliolanbilgi, beceri, deneyim birikimlerirnizle ve miimkiinolmayan vatanve nrillet sevgitriz vardr. da de[ir*mesi gibi bir amaerrntz yok, yapmryoruz. Yaprnak da Herhangi aynrmcrlk bir ve bn gerekliaydlnlanmayr geligmeyi sa$layarak Ancak,ozellikleirrsanrrnrzda, inanryoruz. ayrrgmanrn dogalyollardangergekleFce$ine igin bu bilgi ve deneyirnlerini iilke ve insanlan kazandrklan Bizler,yaqamlarr boyunca gertretini goktanvazgegmil, ugurda$ahadet yeminetmi;, kendinden bu kullanmaya kiqileriz. igmef onurkabuletmig, vatansever iilkiistineulaflraktr. TamBa$rmsrz Tiirkiye Cumhuriyeti Ana hedefimiz, zorunluve gerekliolan pyleri do$mlhlsunda, Biz iilkernizigin, kendidiiqiincelerirniz yollannrdii$iindiikv€ bu yoldailerliyomz. belirledik,gOztim Hig kimsel bizekatrlmaya davetetmiyoruz, her igindevatanve nillet sevgisi olanherkes projede ;'erini alabilir. Dolal oiarakbu katrhmlardan biiyik onurve ilutllrluk drr,var, kazantnz. da 9i9 htuur ve rnutluluil, ulusdevlet Tiirk insanrnrn Tiirk toplrrtnnnun ve Tarihboy'Lr zafiyete dtiltiilifintiz dcinemlerde komnmasrnda bidiS'irnizin aotayrpiEindeki aldr$, genelde bilgeli$in Bu bittigi"ilmin yerinihurafelerin boarhnu;tur. donemler

l33'

G
t3'].
"Egitim, efiitim,egitimdir." Yolrrmuz yOnilmiiz ve projeleriiretilmektedir. Bu ternelstratejiiizerineve bu do!-nrltuda Ulusal Kdy kfrlilphanekfi" Kwtulas yolunda Ttuk kadmla4 Bil$im izcileri, B il$ i n ansik lopedi.ti, Agk ilniversite (ve internet TV) , Uzaktanepitim,

I

Sesliveghrsel e$itim, TlitkYaahm0rg sitesi, rnlil g{tltfmfl, tlniversitelerle $bifii.{i ue e1gli{tti Kligiikve orta boy $letmelertgelirrtfumeve ihrucfitgt konunana getirme vb. ve gegen projelerhrzlande$iqik gibi bir gokprojetizerinde gah$rlmakta ad1 tiinr halihazrrda pekilde yrininrektedir. olmaklaberaber bir Her bir proje iqirrayn, ayn olmffkiizereintemetsitelerihazrlanmaktadrr, ve Higbir projeninrnaddikazanrm boyntukesinlikleyok:ttlr olmayacakfir. hazrlanmakta olarak,gerekse Her bir projeningok ayrrntrh igeriklerigerekdokiiman olaninternetsitelerinde bulunacaktrr.
gcire, ve snemli adrrnlardan Bu stratejiye ilk ohrmastntsaglayarak, birinin insanrxrzrn en azl dan onlafl diiliinmeye bailatmak oldu$unudrigiiniiyoruz, "'kitapsz,kritiiphanesizkoy kalmanasr" anahedefi olan "IJLUSAL Bu baglamcia, KOY KUT(TPHANELERi " projesi baqlatrhnr;rrr. Tiirkiye'nin en biil'tik sosyal Saltbu proje bile ba;anyaula$trgrnda, hii)nikolasrhkla igerikli Orgiitlenmesi olusmuf olacal'trr,

haie getinnek, da Meslekedindirme insanrmrzr ve kendi ekmelini trrtar,va kazanrr olmazsaolmaz hedefleamizdenbiilsidir. Qiinkii yiyecek alr olnayan insanlahiEhir

\:l
i36
v€ mihraklarrn yerli iqbirlikgilerinin tizerinde kaynakh drq din ve inanglanmtz egetlr€nlik estirdipiya da tehlikeli oyunlaroynadrFdcinemlerdir. rfizgdrlanm ve Giiniimiizdede yabancr yerli vakrflar ile birgok sivil toplum cirgiitiintin(STK, NGO) de bu sahnede bagrollerde oldugrnu gtirmekteyiz. gtiriildiilii gibi, yine karabr-rlutlar daha6ncebirgokorne$inde Ulkemiztizerinde, Yine dolarsmaktadrr. belli ekiplerve drqmihraklarigbaqrndadtr. tlizerine Ozrllikle deyrllar boyu,hattayiiz yllardrr siiregelen ve tarikatekseni din yaklagrmlanna kuruluolani.immetgilik uygln bigimdeve bu eixellerido$mltusunda her gtin yenibir plarrpeqinde koqmaktadrrlar, olanaklangok maddi-va ya;amsal da Bn pfando$nrlhrsunda e$itimsiz, , dzellikle igindedirler. kuma gabasl kendi krsrthinsanlanmrza.vogunlatarak dtizenlerini Artrk gagve dolayrsryla koqullar ele$igmiqtir. da milli birlik ve btittinliifiixii "din ve tarikat Toplumrmuarn ulus devletyaplsinr? gok ve ile eksenli"anlayrFlar ydnetimler konryanrayaca$tlni.tz aglkve nettir. Brrnuancakve ancak "bilim ve teknolajinin temelini olastardupu ulusalaltk ve ile yonetimler uygulamalar baparabiliriz. ve bu mitli birlik" anlayrqr, anlayrqtaki
Var olan somnlann gdztimtiniiniki anaanahtanolduSudtiqiiniilmektedir. Egitim ve para. da kolay olmadr$rnr bun da$rtmanln bir 96ziimolmadrlrnr Parakazanmaun ve "balk vennek yerine, bahk tutrnay ri$retmenin"dahadognr hir dii$inrirsek; yaklafrm oldugunudti6iinriyoruz Teknoloji ve i;letlnecilik tabanhegitimlerin r.e yazllllnet ,vetiftirmeniilbu ba$lamda gok amagok onemli oldugrrnu,gtinkii bu yolla her bireyin birer fahrikaya (yazrllm dti tiretenfabrika) d<inii;ebilecegini giinriyoruz. Bciylecebu konu da driniip efiitirne odaklanmaktadrr. qrklyor, hir O zamanortayatek ve vzrzgeEilmez sonuE

\-T./

-a\

13 gok yant$ igter" t insanrmrzrn bu $eyyaprlamayacagi agktrr. Digeryandan durunrdaki yapmaslnr engelleyebilmek bir ig degildir. kolay yllar boyuyaptrpmlzyiizlerce Bu konuda denemenin tiimii de olumlu sonng "rjn Bir yaparsak, piyasada muhasebeci" vermi$tir. cirnekleme olarakbilinentiirden insanyetiqtirmek, insanrn bir o elitim dummune olursaolsun,artrksrradall olay getirilmigtir. haline Bn ve benzeri igin sozliikler amaglar binlercesayfa kitap.vazllffif, cd ler hazrrlanmrp, yazrlmlS qeyler yaprlmrftrr. vb. Rir giin, Hindistan Pakistan gibi fasoniiretim yapnrak yerine,kendiyazrhm ve iirtinlerini kendi kogullanylailuag edenbir iilke haline gelebilecegimize olan inancrmu tamdr. inanrlmaktadtr. Tiirkiye'nin saglanaca$na ekonomik ba$mslzhlrnrn bununla da Tiim bu soylediklerimiz Her seve ru{men. hir siin wrttaka gergekl€Fcektir. IJlkeve millet olarak bir uln grnarrz. karqrsrnda glnarlarhir sa$a, solae[ilirler. SertriDgf,rlar bir ulu yrl Amayiizlerce ykrlmadan dimdik ayakta drrrurlar. yrl Binlerce boyunca oldugugibi. Hep var olduk,ve de hepvar olaca$2.

t?+
zg-Jrl,-'@6sr 13:56 tp;6xmR zmmn -rFAXl'D:831? 2ts4.&49 -Fgga psr

TUTANACI si}PEELi TFADE (cMKMd'117)
T,C. kimlik numnrlst Adr ve roYadr : Mchmet-GUngrr Bcbr re ana rdr t Konva{?'02.1962 DoEum Yerivc tarlhi : Istanbul'Kad*dY-FcnerYotu Ntiueo ttsYlttr alduflD Yer :009/20' i654-r Ked'kM$anbur 2? Cilt-snyfr+ilc stra no i sltisiBrokDaire meskenrdresl :frlli:#tfil ir,onuisln Ytttot :-r lrv€n sor€sr igyeri edrcsi :bat):ceP:054235465 ?9 Vlrsa tetefonu(Ev'i0'ccp-irtl
Felr* numlrlsr :F "BiIn *.-rip"itu.?d1'i :ffiil;!% il; -. durumu Merlefi,ekonomik

ozfunr Iff3fll:fxl-rrvr

I

,*vt*, nil"ii'lau, +o",,x
ifidenln ahnd$r Yer

iili"ii

"rt"otgt'lt

t^**?"#t gubc Mrrd.rem MtrdftlilEti : s25'05J{106
: ; iligkirr scnrrlandofnr olank

M dafr tnleP dururnl irnet Edilcn Su9

hahrlauldtKan oldugu ..n*prria,*urriayuk$mlu

CMK'nun 14?' maddesiCe*eC{t:'qglinini<irnliBirre sonm; mtdrli lfadc verene isnat olunan su9 aflla$ldt''

I
: :

ffi istedigine r,."tur<iiardr1,4Tly'.#f T}##f#i#J];*-.'ffi 'SWffi: durumda oe mildali seqecek ferkrnlm'rdao ;#;'";ffi-ryf:y*'a
baro tsr'findsn'*ltf kendisine
tilJ'tt-F*i "rau!u,
hatrrlsuhpsqrklandt' Lendisine Anksra Emniyet Mtidtultg0 $ttPEELi BEYANTND'a: ifadesinde; ahnarr TEM SubeMfd[rlu$htdc

vo' onun secmehsklflffn buhurduglt

,,1 ,t I q

iffi '"f |ffi*#Hffi'#Hffi#fi bildiril;;Let"'ffisomrn derhal yuk"t*a,g*,nguphedcn oer igin kurnrlmasr

1u,,,,1s rr:u^l

-"g$:igH:Htf ffiff*'"" f*,'trJ'S$#fiH'#u""Hf'Yj"ffi olup, ik',.!g
r IlaTlDl

9'J.*k:II*:ll*,T-",lT,S; TI .r'li t

e*nekredu ikamer

' r'? ', \ ) /

-Ankars'yagetrgrnoea$iffl8ff$trir-fliii1li*'iitrffifiil{fri&t'"t-l'f;^J^isr{lst--'E;"-:::-"'-,:;:: ile bir artan ivme dnvrili-iif;TtU" rnnixcer ""'p*isl grderek ve savunduf,u t 3 3 do!rultwunda elegtirileri ilindt tuttugu dftmeye btsifr.'il-#yiil-rtoz.otuat eski yaptslna kaldrI'e balansrzltga olarak , ire ur ,,AyraEyacrhk igini neuffimeaigi ,irr ooru. agrhm snatejilerine TSK'nrn ddncmrle +F s.on DahagokeikEtikdd fi;-"ctryqq ugradr. ve ortam bir hua$suz uFTl'.: -Gjo'** artan ttefii ve b*"fr"il;ilvi;;; politikalar benzu istikametindc ki yeni egrhm.ve bu agrLm
ttkltl h,rafindm tespit edilemfi"n; ot tf"qti'i beni ku'lkuya s0rukledi belge ve dokiluiaolarrnbir turl0 taraftmaverilmemlsi istikffnednd€.ki

avnldrm' ve i. ti',ilirt"il "t*loo+ ttma, detgi damgmanlrklo$

MI? BF.SE npl$'YuRtnl$nu 9rru$ YAPTINIZ AqIKLAYINTZ' HEREANGT amactyla mevcuttur'Seyehet
CEVABEN: B Slrufi it ty*ira'tu Yigil easaportufi gittim. Franro'ya BUGTINE KADAR GEREK SiZ VE GEREI{'SS AfL.ENiZDEN SORUTDUT JANDARMA TARAFINDAI{ COZALTINA FdtTS-VEi[ mnfl!rtG{-BiiftT
'-ar,nxnritnr lvnnqrrrJ oLAnAKAqIKLAYI1\IIZ alnan olmaffigtlr' CEvAEEIT : $ahsrmviailcmden bugilneksdar gOzalhna

.--.'-,rl{..Ia,UI,T,TJ: I.IrrJ

I Ir.1 VTJ TA$AIUKT

UNUIl

YAI(

ITil?

SUGUNE

KADAR

DEwETh\i $oRUI.DU: TCIRKiYE cUMHUntYETi REdI{tNi vE loEol.,orfK YAFrmzrAqIKLAvrNrz nnnnnsfyon MU$uNUz? U^" C*tr'*iiJi-p*"tttinl benimiiyonrm' ll]*^3jk-.:11*n Tilrkivc CEVABEN:

KrrwetlwindedcvletiminveCumhuriyotinbeks$rnrkor-umakiginseveBevegorevysptt koruvara$ma l*ifa etmigolrFmd8 dmw oisln]'ilierG uulr+q devlctive cumhuriyeti birivim' benimacmig ol;at, Agrgrk ideelojisini cunil;ty#;;ta;Gt andfctirn,B€nTflr:tciyE AYINA KADAR iNTIU-.ATII MAYISIAYINDAN 2OO4 SORULDU:2OO3-i:i5lnt-aiireu'uz NISA]T{ AYDINLIK

KANAT4 ULUSAL pwuffidc6ftt vd IzI BiLDiKLERn vE KrNDA ffi ;tsl-F-s;vB" iI rnSiiEL ninin inx EAK
EUKuK rrAr{rFMANr*-^r{i\fr,idi-sAKrilribAdi
"'-TBVenun ACIKLAYINIZ

CIKAN.ULJSAL E4PER ARSIAN ISNTI,i SMSf,\ tJZERiNDE ALPARSLAN puguucElERNizl (bI $on:a lvnl$T \P-li-1ItFlT il' avntdktatr yrhnda TsK'dan 2001 et"d$tf-::** Gthe]'do8u Unr" tsttfa edcrekolmu$ur.t t"m* ed*" yapttgun ffleesinae, "u tconulyalgl*l:* "il,rrgiltEdursuoda vottlt;i6; otair'iteiorveortaooeri" ve sra$urma alarnml ilzeregah$ma uoiooltteri-l teoriyleuirlegtimek p;;f ft;i; geni$letrnek istedim. olup, bir gok e.lveripli Bu ydnelimimnedeniile yEadrlrm il olan istaflbuloldukge gibl panel konferan*, dtlzenlcdifi ";ii"li i61ur Org{ltilnrin K"*",, KfiJ.* Akademi oldugunu tain olsrak

yine AOnotnde rnuhielifpanel tanrgrfiLpufru rotJ#ii-l-iylrt d6n€nrinde Bu gdrii$nelerinbirinde ki bu ""viil*dar f.*itf*ft ton"itp, uyatr ueiii-diyaloglarrmrz -".llvqrd.Ykargrlaqmamrzda tt.,Tul-.-*n bid;ldeki mutrtemelen200] r"rattllis* , vE olmr^m_ ilcrtcyen zafiIatrda a.fm TV f T*d--irVJ*d* bitkag kez progra;fl konuk_ tckra4adt' kez ronrabirkan daha y6CIthde |;k;illttfuoau. Bu teklifl daha kanalmda 'afu$nam Miidtlrlt olarsk vc lJluselKanalDamgmant dzel Haberler Si"g oldn 2003Mayrseyrnda HabcrMerkcziToplanulanna scbsh bul*nrryor, 1qar*lin11ifii Uerxezinde gi"u! Urql"Orrn ve traU"rt*titt gttficelolayiannnasrlvc hangiigerikteyaprlaoa$nt bu katrhya,r, ioplanularda

,,ilffift*r:fsei

e&inlikterB katilfufi, Su etkinlikterdd birindC Au an hangisi

f*i*i-d;

yrh 2002 yez it ir"ir* i*a.i'sr. Ferit ssveRilekonferanslarda ve

nvo'i't'o nitsur".onr-a;;*nli"r*iv* o:.::;::ry.:lfl"lffilliT;"rTti;ll bclirliyudum' Da+lti . jirss sll ve yogungdrfitmelcrtmtz
ill;ffi'#ttrcE*;'[fr1n-ffi
i_i.i--avsonrano$ 'ERiNCEK ile mnrEtrm

olurnlu olman:rr Bu yrd"tt*rradrisunao isrEdi. iste*ine

--Jvrrg.drff

.It

partiolma markez her liiiru"*fyi* f-r dtg" ief,tqCnfr ve pertisibu oz eleqtiriyte ne kadar -da -ve dolayrsrvlakag olmaktan olmarnrg iste$inde'buhursa bu merkczle4me T:ll3 biryoksosyalist ve lP'Rusvu Qin baya olmakiizerediger ne4entyte g,loi.mrgt.. nu Ozuffigi -iinfrCEK tllkealn _=--fi; etkisivekontrolitaltBdadr. olarakbir otoritegibi panininlideri konumunde i*"-"i*brE otodtckaybl ve istemediEi lhkatbir tllrl0 onararnadrgr g6fdnmektgdir,buna m.rfubll kendisrnin psy uEta rerit fi,sEvER ve AdnanAKFIRAT sonrastnde dd;;;;ur,:t sszkonu*udur. d * 2 0 0 4 y r l r n d a A d a r r a ' d a n A n k s f a s e n e l M e r k e z e g d r e v l e n d isosvaltstn y r a m rilenB degil,partininMaoistYe bir Vilni'-Ctbnii6, Bu auturnpartiigtnce hizip geklinde olurss zatenbunadirenecek gatrgmahgektinaedir. se$layacar y*pr*ni* uzaktaqmanosrnr olmak ve gubu bagre Ferit tl,snvsn p*iti# katrtan p*rini! [6;-hr;ii--ltit sosyalist sayrhlarmrn {lzerc,ayngrmo"qfiiuauk u* u,j'otuulo parti rabdmda ctkili otmayanama egtrr goLtugo "earniytcrirk-yaratabilecek sol freksiyonlarrnda lynt{t8y: iigitlilihUglrmrndan olan Onctl yd'eknesins oiacatfir. Bununen tnemli etkisi partiningcn'lik kurulugu setep

'?rt

-FF4

dttt c.*t.kt$ bh yakia$;-;;irE*ii'r.iiu politik'tavrrlan ,T:f:lfnctim iit"B$l kalmrglardrr.5.'* buriirepte hekkrmda Yine r:iak ilt"liliffiCfi-r:*i

gdrfll.c€ktir. Ceaglikttzertnde kargrgeneldeolumlu y0netrmkedresu Pahsrma Kanaldagtnev yaPhgffiis&e igerisinde

kef;n gnipf* FnumCan frogfa;;arnrg o* rurrfii iuimm"qLardr. Bu tutumla'nr zaman4stnanhabermerkezinde f*kiA;ilHr11g1iq*,rf,,ju gostermiglerdir' b luun mflla v€ bileisayanfl kuarak vb. da\aanlElada

du$ltn0r' beslendi$ini pEnINcE*1x tyt bir istihbarat hatiaaskffi kanalde$ "e ;d;;ff ahgverigi.igerisinde yakrn pE-Ri{bEK'aJa got Rusya qin isrihbarauyla bitgi ve dffffIu da Alman v€ ingiliz istihbaratla'1'la ;ittp A;i hrafud;n y6nleniifilncdcdit iyrrca igerisindeki sttreg oldusunr partidegdrer'li so d;ti"Bil uuoiir_ tior"ri*ioiu+r,..* faktdr
eldeettitim iztenimlerdeildb. "dn cephe"adh bir siratej prograql hazdayrp*unm*ya i frr dke sonraUlueal Kaflaida Ttirkmen bdlgesini igleyen bir hsfla&m vc iynr zamandofqckmenteri tanrtan Kuaey lrak Urgtaprogra*n yay$a girmesinis*Eladm. Bglryetetopladrirm antipaii daha.11*::, ' 'Ay*nr gufl<teme KKTC' timndeAnnan plant kflpsamrndo zaminda Irai. ipgaliyle beruber yolunagitti' DoEu yararlardfla Uusttr'ten € iyi gckilde gclflc.$iiie birlikte Do$u ff-nilfCfX Ama 2004 KKTC'yi destekledi' ve Annut pial' kargrsrnda FinnfCng, nr"f nimcfl$ olmaslna ragmen DsflicE'ln yrSnda ditzenleraen DenlctE'a' destek ka;panyasula dahil

beslenmietir'Kamu Oo*"rfoa.Autlirku busuni"Dcmeklerinden

:::

diye ver{tecek" soraffilff"r3E"-"ieiiffTi*vti'?isli,*'r,.1'Eir'{" *;J' "*r"'* ':':"1,.1 r;l I Bu I < "rcker yctiittre"qgiaciiabrmu geyimtz var " 9iry l*yy: bitirtrriflti' df her Devamtrda asker bcn nasrl bunlart s6ylcrsin artrk ot"y6"oinoadrgoicnhnuuiof f.o.t t bulnsanl-sra g6rev bovle insanlara tioit. ko^rl*a hakkrnt, ;;A;it tt*6i!i., etnesinin yollara LT$t-:,1** de yasadrpr :t*t: s€yk ire uifig* ,":*ul, *onuoa" boyieronu+malarla llsanlafl b6lgcyi etmi*ti''1'. t€fk sonrada bir ve riatlagmr! krsa sfirc d;[rta*k oradan *C id"l* --'Htlseytn i$snbuiMaltcpe'dc gilc toplantrsr h"t bulugrnasrm h*ig ViiCSHDemqi sinde naarikofllk binavcbahge yapryott , ,,cORtM;;; pt"ftb"ii ut oqo v. vun B* gibi larrse tyesi olmad;Enaideuir cok isrni tivey$l$ VKGBH:, :q:lTji 3-4 igefisindB t ulu9msslna
2-2,5ayhk sihe! kaf$rla+mr| VKGBH ile 2004yrlururilk aylen$d8

strylurmiyor,dahadogrususfylenemiyor ama bir di$eryandanbu dimffin gelmigti.Bu agrkga dErbeyiyapmidgr i+in TsK ni parri iginde agn bir dille eleptiriyordu iP ve PERittQEK aynrzaruandamcvcutsiyasiyapryakargtda hgkrrtnak istiyordu.Bu g{in TSK'ni desteklerken psrtt rgr ydnetim aslmdaTiirk Sil0hll Kuwetlerinia benimsemeyecelibir yondo degigirken bunumasketcmcyi biten parti ydnetimihalaasketibir miidahaleyibeklemektedir. iyi TSK'run hareketetrnemssinedeniyle Ilogu fERiNCEK'in beklentisi dogrultusunda bir istegineulEmsk amacrytahem partiler {Isfli,hem de biirokratik qevrede tepki hareketlilipi genel Olugturnakigin; zatenelinde var olatr slt yaprdakiyerhi alafl ve illegal sol 0[gtft]erden y€ten€Fnosahiptir. Elinde bu trt imkanlau sahip kadrolannrher znr$ondcweyo sakabilme olon Dotu PERNCEK ve mertez y0nerimi farkb siyasetyepr{anve ideolojik yaptya sahip gruplu ile iligki igedsinde(ir. lP vo Dolu PERiNCEK nievcut illegal 6rgtt onjinli alt yapr kadmlanyle bir eylem ysptrnlabilir, planlaysbilir veyaplan ve eylemodestekvorebilir. av nftrrddn ARSLAN'In siysri gorusu DoEu PERiIttCEK'in son d6ncmpolitik agrhnlannaters dilgmemekte olup Atp*lrn ASLAN ve benzerigahlstannPERJNQEK igin profilleri vc eylemscl yaplan tercih sebobidir,$Unklt PERINQEK $raladglfluz istek ve bir arnaglrrma ulagmak igin her yolu deneyebilecok yaprdadrr

SORULDU: DANI$TAY WNT.8NiXT Y6NELiK GERgEKLf,gTiRTLf,N sft,AELr sALDIRT oI,Ai'I rAili ALpAR$LsFi ARSLAI{ Oznntr'Int BULUNAN ViZiTi VATANSEVERKTTWETLER CtrC SiRLidi HAREKDTi DERNEeI K,A'RT qAKKINDA DUSIINCELTRHI'I, VKCB HAKKINDA BILDiKI-ERINIZi^ ACIKLAYINTA SIZfi BU GRUTLAEEREANGI BTRiRTIBITTXTZ OLDU i\{U? aylannda, ASEF' in (Astluz CEVABEN: Ben YKGB ilc 2004yrltrtn Nisan-Mayrs ile bir EnnenilddialanFedcrasyonu) dllzenledigi sdzde Emeni Soykrnmr ilgili d[zenlencn konfcranru sonundatesadiiLf eseri karyrlagtrm. KonferansAtattirk Kulmr Merkezlnde dilzenleffili$tivc konferamur bulunanMuznffer TDKTN nihayetinde katrlrncdararasmda yanrnda bulunanenekli Kumay'Albay Fikri KARADAG ile tanrgtfdr. O giltt Fikri istanbul IGRADAG'rn VatenSever Dernefii'nin KuwetlerGri+Birli&i Hareketi $ubesinl gahgtrklanru Albay Flkri I(ARADAd'rn aym zamanda MuzafferTEKiN'in kurmaya ve qldulunu c$rcndim,lMuzaffcr TOKiNt in uzun yrllar Snceslnden tamr deue arkadagt bilirim,). Bu kargrlaqma tatrqmanrnardndan aym yerdc kendilerinin YKGBII uycsi ve ilc Illlseyin GdRflN veibrahlm dZC,c.l,{ detanrgtrm. olduklannr bctirten
Daha sanra ilcrleywr zamanlnnl* bu \IKGBII {yctcri bcni vc Muzalfer TEKiN dehil

bir pok kigtyi l0 gfttdc 15 giinde bit davct usulrl ile bir waya getitaeye falrylrlardl' Ben yemdine katrldm. Eu yeme$e VKGB'nn $ile'de 2004 bahar aylanndadlizentedifi tanrgma geryitlimaslek ve yag guruplanndankadm ve erkok vatandaplar katrlmrtlardr. Bu saftada VKGBII'nin oryarrikyaprsrigerislndeemakliAlbay Ftkri KARADAG ile Hiiseyin GORUM v€ lbnhlil OZCAN bulunuyordu.En azlndankendile,ribtiylc ifade ediyorlardr.Dahasonraki VKGBH Deme$ininbir zamanigerisinde3-4 ektivitelerine dahai$irek eftim. Her defasrnda toplsnn yapscakve bu toplanndaderneEin teorlk aglhmtnl gdrebilece$imdiye bekliyordum. Yani bu derneginstrtscr,igerigi geleceSe bsklt goztlmrarzlan ig l'e dtg politika utsurlanmn

lh'rud

a'_l

4'isr

rrger€l:'rt

lltTANclDIR IF/.DE dszfrJffi'oN zEKERIYE MEHMET g&mek-dgrenmek isriyordurn' Ancak her davet oroielaivonlarnn nel€r glEcaEtru gay perttsi

iakkrndasdytcncnrer ilginett. eok uas*anr ;;.g; fi;;i';;;Jil';iirill'j-Bff sorua hayatr b r";kamTIn1l !l + irlo bir MHp'ridaha bltslere ar*"1 Fdr"d1$* f,oi" bir tabiredilen ve mafya
iligkiei_geligmiq nodeniytamagya -r""er 4klegtm i'.rirfia- ohiankoiultar ile olavrnedeni bir bu drncmde 9eksenet figtt'* iiil;ile; ojaiigudUina.ydi. oldu[u bir blr bagkarumn
y"raia"a,r3rbelirtttiyordu. Errnunyanrstra bdyle ;idil;-;;[r"T e-5 kgi iiyoleri de b$zet yaptyl sahipdler' "Uliier dsncktc yakradm tarufig$r i;;tJ;;;,*"n H1seyin CdRiiM t'e ibrabim tstanbulgurubrurdan i" U*li*itar U"t rrn-.f Lt"aili* 6zclx'dn. "-*^Trid,r, ve iilkil G6RUM eski MIIp,li ve 'lkticil harekrt iqindengcldigini artik MHP ocaklantleba$tumrkopardr$m,gegmigte9-l0plkadarcezacvindekaldt$ntgahsma bir kigi olarak bir demeginil kendisid t{rt$ken belirtrnigti. Siiz konusugehrsdtiqukprofitl,i Ad gegen $ahrskendi bazrndaydneticilik yaplyor of**t oi6uf.Cl*,ilging bii durumdu. ir" iuft" goi masa olaralr adlandrnlanki91 pro{iti bevanlan ve genel ttat "u h$tk"ti;

o

Jlii"li""ail fuiii"- OzCAN-;;ilinCro

yattrgtnt yrllarda12-13vrl cezaevinde gegmi9 -vfAnfr ili+f*lti*n olmadrfim, A;;;i's.silt#li" dmEEi;;in lJ*6U'aJt<i- tirkei iiyesi harig lru dcr ckten ts &gtm *ffru,riu, yoktutBrneui eruayiiiiri-i<ananee' utievin c0nttm ve ibrehlmozcAN kimse istatbul'da VXCnift* "yi,fr*.r r"*yt lhlliye Demeginikurarak ;;firg,l 6-iO uy Ooou bqlarnql*rdr. fasllyetl€rtnn '-" r'e iirtuq 6y $nc. ibrahtm dZCAn ile Kadkdy'de kaqrlapmrg adt iin*y"firt* kap*lru$lm afamll amagiiri\me yapmadan gegen Uitf.aggUt sonialep t€lefonunilan $ahL$ Ancakdalla alnraktr' bilgi hakkrnda ve iriacrii isEtanOriAinycni dar;Ein faaliyet tlyesaytsr iptal smrnayr etlnittim, fikif sonre dcgi$tirerek bir bir uait"pe'aekibarska depove bahgesinde buluEma ayrnaa VKCBH 2004haziran Istanbul'da iUrehim dZCAN 1-2 giin igerisinde Bu eoroektcttirnistr. t+plastiJ*n"suta" kattlmamt ya*acaklt*mbeli$mi', bu toplantrya ile toplantr ii"ti-*t"tr i;;t#il;;i* g6t: eldr$rma !:-?llTuy" bilgilerini tatttntuat-iamaroruasrnda G;tti. Beniu toplantrya yineflaryatabifedllen vc da ile birlikiebir Tii* ij adamrnrn katrldgrnr bu adamn A*;di.a1 "filrkiyc'nin igindebulundutu iir-t*"1 otO"g*" ve Ameriksli ile yakuriligkirteoldugrnuve 6ffenrni'fiT... . . belirniklerini oldugunu formiilleri kroi's{irede alabilecek zorluklsn bir baraka aylanigerisinde veyatemmuz haziran YineYKOBH'nin20Q4 l,Ialtep€'deki gevreslnc fltrcyin GORUM€dlt qshls buluqmada gerpkle$in$$ otdu$u ve depo bahgesinde ben esnada cep Bu toiladtgL+-l ti$tit V'alianZO.Z!arasiolafl gentlerlekonutmaktaydr. yanmdan_geqerkan bitirip bu grrrubun Kontrpntayt it. teiefonu Aahi Ueriie tonuguyordum. "[omutfndr rizin eSitirninizi {G]|I-GOR6I14 tu g*pf*u'ltlt*Uen vc banaduy'arak "ne cevaben olacskkomutan o*r.J.1' dedi.Bankeodlshr "ne Bgitimtymiiba' dedigimde, Ben "bu elitrm nerede *en dshn lyi bili*itr &sl..r;ten-bqr i4iii* renri.r" domigti.

artrk olduEunu iiyesi sol "at )rffiadr{r drgtit

I
I !

; i i

ilruT{su'li{?{HaFl acv4N+.fiffrEg u(tcr{vrru.
--

.-tt

-Gkme "kim bu diyc vanrmdalilenc ---?uraiTfEfrpege oevap sormup ftmrquve bende gidiii "bizimanrkatl geklindtcetapsltufhnl' olsrflkda soru TEKIN ve banaVKGBH hakktnda par," *o*iilabui*-ireir'Irlodffer s0'frtakigingelcnlero|mu'tu|vebrmlarbizdenhepVKCBHhsklgnda-olumguzyAnttla uyr* ilina, VKGBH iie Muz,*ffcr TEIdN ve bentamamen alrulludu, z*nTioi"vi ilirKlcrimizi kcsmi$ik' "''* ve tgeriksiz nitellksiz d;llikl" iairsrmKwayr Vtittiyc, VKOBH gibi olugurnlan stiresonra istanbul Bit n" $orgularntE *t'f*l-*ftt etmigimdir' dolaylciddi$€kilde Yarltklaflndsn dalavl fura$tf,rbutavflmrzda$ ve isteyenter itetlgim getip w govrcrindcn YKGBH'nekatrlmak uzakla$ruElsrdr. bu demelcen dcki yerindebir defa vKGBH'nin l*anb.ul Ma"ltepe Ben ,UperiLn'niiex" G6niiulnn teirocnaskcriefitim vormemi ;il;;anda.nnseyln harfltfi;. Cflrdlgdmg bu ilsllt *"1+l:ry1'L olarak Damqtry t.';;i;i;;;-i;; olmatr e"vi*i' n"t; demesi istemis ydnlendirmig *tamrnaa alfrihn ASLAN'r ins,nlannsilah f€r'in etme ve ytkilendirme dilgilnuYorum' olabilecekiaini VE iLi$dLERiNiZi SORULDU:MTIZAf'trAR TEKiN ILE OLAN IRTFAT ANI,ATINIZ? beri yrllannclan tanrrvebilirim.1990 MuzefferTEKh'i 1965.1986 CEVABEN:Ben uarn yrllar ile'bir hrsrmltkotugrnugtur. ylnda yapugm ";lfikt ; *oo Mn *ff"t TEidN frrktrgehirlerdog$revysugmiginiftibatlmlz..o|rnafiu9trr.Enson200;t.yilmdaAmmrkKultiir irtibatrmrzbugiinekadar devam ile baElayan bi, Merkezinde i;'f;;;;-tuil,iug"-r da aaman ortak go$iiriim. Zaman iii'f#airiru uit otanbrxoda M*r#;in5$,{ euns1.,edir. fazladr^ oldr:kqa oiutut Soobir iki aydr gdriqmemiz yemek aaucU"tf bit aroao vE TANIHh{DE SiLAHLA 20'I}5.'2006 SORULDUI MUZ.Af,TER TEKiN'IN OLAYIVI'.A iISiLi Bfi.DTKI,ERIdZI ANT'A'TINilA slalaln<ra V.SSATA]NMAST cep '6n0e 12'00 saat CEVABDN:f z Fruvrti6r57efinfiMuzafferTEKh{ ile keldi ll|osrtrtun Muzrfrel-JlldN bir giin dnge. lelcfonuile e#olt0k. su eornsmEdi ve buri sardu€'wru gelerek kendisinr u"i*i"g" b i*,ir* y*.arti t *oa bir btro sahibinin srralannda 12'30 -r,'"oa" rdfii. eltu ta"fon edrilsmesinde ;iilli; de keudisinin bonitanrdrfirnr igletccckolafl iki . baven acente-ligi sigona ofiea geleoefini stiylcoi, nen-i;;Euti ofisin kira Uuimugrryvisigorta.acantcligiidn istenen ricrsr .uerine bu;ffi arkdagrnm ben yspildr. esnada Bu arartnda lf(urrlfcr TEKIN,i* ot*LA* *"fr.f,ibi veliiracriar kontmh srrddan konugrugumuz Genelde

ffi;di-;ffii

igindckonugulw' havasr Ond" f"A;ltita gn"a"*9*ti^to*lar sohbet actlru$h. *,onutar konwudr 8${em3cadi' giin.Danqtav vt olaylar h"bJ;;;ilf; Vanaonemli .;;ih''q neler tartrihk. suqlular vakalandt, igerigini saldnnrn 1, ;"*"d", yaprlan Iiffitilliffi gerqekle+tircn TEKiN saldlnvl d"g;iffiifrl'Itrt'!'-.Yfttr1 karpr,l*lr olrn geklinde ATlIl! ?l"B.orya&El kargrlaettfr' vKcB'de AvukdAlpadld ARSLANil.;;a dnce VKOB'nin istanbul'da
gtpbe ta$&Fflr t.iir$i. konusrxrdE U* isim hatrrlamryor.* il4

id'im. rr-U*fua,in-fiina**ioita" Uittine

TnHon
&-owywffi--.{*ffiffin"-,
tqV"fuL*r@ ' tt&,a*ttt YAbZS
DA ilr^b,|&, ltA l-'k 4 c a
1 - if-rt ) + /

t&n'a-rvr

h'Ual^ t'*,nAur (E
i l

U,A${?/(P o€ /57fr7.T//L U***nr r /

T4alz- u*t^t.(ur l\,Yuy* L*ua-Hr
':-=F . o c u'h cE 04t ( 1

ASts/,1 ttgy.q-nLr;7i qoffijft L&4r/t 4

Fi .:i E : - ( E F \ O

.-

d E. Y ! Y
ur >

> (.= 9
_ ^ !

E

t x qI < 6 24!'
'N : E E(n (+

ile

ii

=:5
< P =

a+=.
=+a
*,5 =
Eico

6 - N

:<l{N

=Y 2 4 v =
\4 I]'t

fi E5

i a >

- vq8 E. 9
lL N^,

<,E'N

o g.i=. z<ts
!( -

qr. E
F,r.- F

..

( i, . 1 ,

i i.1 r

KUDDUSiOKKIR
GaziGUDER lgaziguder@densan,com.lr] 200609:48 Tarihi: Salt22 Agustos Gtinderme Kimden: Kime: Konu: KUDDUSI OKKIR - agbi dahatamolarak bitmedi incele ANA-STRATEJI.doC gokyoruldum, - benyatryorum konugahm

t./ 7-

I}I7.KIMIZ, ? GiDiYORT]Z NF]REYiJ NE NH YAPMAKiSI'IYORUZ. YAPIYORUZ,
r1e Biz temelilke olarakne kimseninyanrnda, de kar$lslndaylz. tarikat,parti, loca vb. aidiyetimizyoktur, bir Herhangi grup,cemiyet,cemaal, Ne yurt igi, ne de yurt dr$rherhangibir kurum ya da kuruluq ile iliEkimiz olmadrfr gibi bciylebir talebimizde yoktur. higbir yerden,higbir ttirlii destekalmayrz, Maddi kaynak olarak da kayda deSerbir giiciimiiz yoktur. Ama paradangok dahaonen ya olan bilgi, beceri,deneyimve birikimlerimizlebirlikte bitmesi,tiikenrnesl da de$iqn mijmkiin olmayanvatanve millet sevgimlzvardtr. Yinniak gibi bir amaclmlzda yok. iierna.ngi aynmc:lrkyapmryoruz. bir saglayarak ayp1P11, bu ve gerekliriydrnlarunayl geligmeyi insantmtzda, Ancak,<jzellikle inantyoruz. dofal yollardangergekle$eceEine bilgi ve deneyimlerinibu iilke ve insanlarrigin Bizler, yaEamlanboyuncakazandrklarr iqn goktanvazgeEmiq, u[urda gahadet bu yemin etmi$,kendinden kullanmaya Serbetini kigileriz. onur kabul etmiq,vatansever iilktsiine ulaqmaktlr' Ana hedefimiz,Tam Ba[rmsrzTilrkiye Cunrhuriyeti zorunluve gerekliolan qeyleri doflrr-rltusunda, Biz iilkerniziqirr,kendidiiqtincelerimiz ve belirledik,gdztimyollannl dti$tindrik bu yolda ilerliyoruz. davetetmiyoruz. Hig kimseyi bize katrlmaya her iqindevatanve millet sevgisiolanherkes projedeyerini alabilir. Do[al olarak bu katihmlardanda bLiyiikonur ve mutluluk duyar, gtiq kazantrtz. huzurve mutlulugu,ulus devletanlayrr ve Tarih boyu Ti.irkinsanrnrn Tiirk toplurnunun Bu bozulmugtur. diigtti[iim0zdcinemlerde zafiyete. iqindekibirli!imizin korunmastnda

23.08.2006

Srr'1j :

'a

, ". , ,

d<inemler genelde bilgeli[inbitti$, ilmin yerinihurafelerin aldrSr, ve inanglanmrz Pb din iizerinde kaynakh dr; ve mihraklann yerli iqbirlikgilerinin riizgdrlarrnr estirc egemenlik ya datehlikelioyunlaroynadlpr ddnemlerdir. Gi.inlirniizde yabancr yerli vakrflarile birqoksjvil toplumOrgiitiiniin de ve (STK, NGO bu sahnede bagrollerde oldu$unugdrmekteyiz./ JJt'""' .."|*ki!'*'vt/"2'a'*^' .= a& .a. i,*e[6,*.*rUlkgmiziizerinde,dahadnce@f,gi@ej9+fug,it4ildiigijgibi, yine karabulutlar delAsffiaktadrr. belli ekiplerve drgrqihralilar Yine iqbagrndadrr. ozelllkle,fifuyrllar boyu,hattayizyrttar#sttir"gelen din ve tarikatekseniiizerinekuru emelleridogrultusunda giin y her ffinmmetgilik yddaEala$Sairy€&fbi91949Fp.W , . ' \ f . r t kogmaktadrrla.. L+-) g-fl,)-bir planpepinde qok Bu plandolrultusunda, olanaklan klsrtll dzellikle egitimsiz, maddiya dayagamsal tt
i L_'-.

yogunlaqarak di.izenlerini insanlarirnrza kendi igindedirler. kurmagabasi
- , :=,'?'-

''rfl,l.. itir:., ;,,' i:li::-,. ;l:.,. ! a kl':r;i l lg rj1 d,. l' i::: t i.tl i ;. ]i]i1]i:]l..i 'j:,ii1]-.,li.::llll:.;jl'l,j.;:!ii1}l!l]']].::.li!ll'::,]iil t ' , ; 1 : 1 , ;r.l' i ; ; : . i ' r ,i l : r r : r ; - ] ' ! ; : ] i * i , . r : t : ' . : r ; : : ; t ' . r i i . i . .: : ' . . ; : . : r i l .i : i " i f t ' ' , 4 : : r : : 1 . 1 ; : i .i,;::ll.::.l:;.li..'t.:I::i1-;::i'.jiill;gl.r:f*,l&;;'l:,,,';l.l:..'.;ii.l,.;illllrll.*'liil;,..rfll*':.: i , 1 , , ' ; j r ; ' . . : t ; i i i . j r i . . . f i : r r . t t i t :t"r' 1 . : - l i r it l l - : , - . l t , r : i . r.:, i . , : : , : : l t ; : i r : t l i r t l 1 r :b ; r ' . t : : ' : i i . : : . : i : , . i , .

Var olan sorunlann goztimiiniiniki ana anahtanoldu[u dilgilniilmektedir. Elitim ve para. Parakazanrnanrn da olmadrprnr kolay olmadrsrnr bunu da$rtmanrn bir E<iziim ve "bahk vermek yerine, bahk tutunaylriflretmenin"dahado!ru bir yaklagrm d0qiintirsek; oldu[unu diiqtinriyoruz. qc yetigtirmenin bafilamda Teknolojive iqletmecilik tabanhegitimlerinve yaz|rtmcr bu giinkii bu yolla her bireyinbirer fabrikaya(yazthmiireten amaqok cinemliolduSunu, fabrika)ddniiqebilecegini driqiiniiyoruz. Bdylecehu konu da ddntipegitimeodaklaniriaktadrr. O zamanortaya tek ve vazgeqilmezbir sonugqlklyor.

"Elitim, egitim,e!itimdir." Yolurnuz ydntimtjz ve projeier Bu temelstratejiieerine bu dogrultuda i ve iiretilmektedir.

23.08.2006

UIusal Kiiy k iit fip haneler i, Kurtulug yolundq Tiirk kadmlan, Bilisim izcileri, BiliS ansiklopedisi, im AEk iiniversite (ve internet TV) , Uzaklan epitim, Seslivegdrsel e{ilim, Universitelerle i$birligi ve eSgiidiiml il Qalt$ma, Kiigiik ve orta hoy iSletmeleri gelistirme ve ihraeatqt konamuna getirme vb.

l2s

gibi bir gok proje iizerindeqahqrlmakta adr gegen ve tiim projelerhrzlan deligik olmak beraber ihazrrda gekildcyiiriimektedir. bir hal Her bir proje igin ayrl, ayri olmak iizere internet siteleri hazrrlanmaktadlr. Higbir projenin maddi kazantmboyutu kesinlikle yoktur ve olmayacaktlr. Her bir projenin qok ayrrntrh igerikleri gerek dokiiman olarak,gereksehaztrlanmaktao bulunacaktrr. intemetsitelerinde ilk Bu stratej gcire, ve dnemliadrmlardan iye birinin insanrmrzrn okumastnlsaflayarak, aztndan nIarr diiqiinmeyebaglatmakolduSunudtigiint.iyoruz. o Bu bafilamda,"kitapsrz,ktitiiphanesizkciykalmamasi' anahedefi olan "ULUSAL KO' KUTUPHANELERi " projesibaglatrlmrqtrr. ulaqtrfrnda, Tiirkiye'nin en biiytik sosyali9, Saltbu proje bile baganya biiyiik olasrhkla drgiitlenmesi olu$muq olacaktrr. Meslek edindirme ve insanlmlzl kendi ekmefiini tutar ya da kazanrrhale getirmek, olm higbir gey olmazhedeflerimizden birisidir.Qiinkii yiyecekaqrolmayaninsanla yanh$i$leryapmt yapllamayacagr aqrktrr. gok Difer yandanbr: durumdaki insanrmrztn engelleyebilmek kolay bir iq de[ildir. yiizlercedenemenin tiimii de olrunlu sonuqveffni$tir Bu konudayrllar boyu yaptl}tmvz "rin piyasada muhasebeci" yaparsak, olarakbilinentiirdeninsanyetigtirmek <imekleme bir insanrn elitim durumune olursaolsun,arlrk stradan olay halinegetirilmiqtir. vb. igir.r sdzliikleryazrlmr$ Eeyl Bu ve benzeriamaqlar binlercesayfakitap hazrrlanmtq, yaprlmrgtrr. gibi fasonriretimyapmakyerine,kendi yazrhm iirtinleri Bir grin,Hindistanve Pakistan

o

23.08.2006

laifa+,'i

kendi kogullamyla ihraq edenbir iilke haline gelebilecegimizeolan inanctmtz tamdrr" inamlmaktadrr. Tiirkiye'nin ekonomik bafrmsrzhlrmn da bununla saglanacaglna Ttim bu sriylediklerimiz !!e1-Sels*!u{flqn, birgi@ ryul,lqL!! gergekle$ecektir. Ulke ve millet olarak bir ulu grnarrz. ulu Serrriizgdrlar karqrsmda grnarlarbir saga,bir sola e$ilirler amayizlerce yll ylkllmi dimdik ayaktadururlar. Binlerceyrl boyuncaoldupugibi. Hep var olduk, ve de hep var olacafrz.

It -1 l A t

23.08.2006

J-: l q ?

L/-)

x,(.44 u"4'

-,n:'*;,.t

--8, dr' .']'trtu" <-:f Ncoilarl,r qahnqde-basrelii-aldrE ::l'lul11Tlll'i1'1",::tgl.,$qyiryl:'::*r*:r-,q.$::*xffi ^)1v;,,,r" rdijnemlereie[k gchue!.tedir. .!tt:*ttt^4r-

Bu zzrfiyeed6tnlifrW ddnemlgdCbozulmugtur. ddriemlerbilgelifin birligiedz.inkorunmasrnda iqbirlikgilerin yerinihurafelere ve inanglanfuizerindedrqkaynakhryerli btraktrfr, din ,Htti!i, ilmin

saylalirdrr. Ulkemi/ / l-',*'lk-J Tarihirffizinen kanlr sayfalarrarkadanhanqerlendilimii olaylarrn yaqandr$r u ytlJarca, hattayiiz yrllarcadfn r-i yine kara bulutlardolaqmaktadrr. Yine aynr ekip igbaqrndadrr; iizerinde +1 her menfuremelleridofirtrltusunda giin ycni kurulu iimmetgilikyaklaprmlan ve tarikalekseni.iizerinde -'71^iA&*u2\ Frr pranpetrnoexogmaktadrr. ,

'

feLA

diinyanrnincisi, dtjrt iklimin yaqandr[r, kristalnoktasr, rnedeniyetin begi$i;diinyacolrafoastnln ve Anadolutopraklanna tarihin ilk saylalarrndan bayra[rnrn dalgalandrlr Cumhuriyetinin Ttirkiye hiiki.imranhk asalelle ve yiiryrla kadarbinlerceyrlhk balrmsrzhk, i_nin teknoloj .rnaaSrnr koydyEq-bu
iz r. eiyonetmekiiltiir. denelim ve geleneklerim vardr

Biz -+ii'rlciiz: Do[Tmumuz Orta Asya'drg,. - &rnirin

A*H'

/7-41;n"

zfu"vL

;z "v'iod-4

tunca. ddniistiigii Orta

d^,,.
.Asya,..bozktrlarr#lqu:'l-

o-#f&'/'2
ulu grnarlarbir sa[a, bir sola e[ilirler ama yiizlerce yrl dimdik ayakta Sert riizgerlar karqrsrnda Biz bir ulu milletiz.Hep var olduk, hepvar olacaStz. dururlar.
.i.|1:l::.,*i,:ti'.,:,:;!i6lr:il;..il];:!if'i"l:l1t:;]]::]l]ii.l::::;iil:]'i:f!i'1\'l.;-1:.]:::].;:;lii;i:.:;]:i,. ..:]|'.i'i..ii.]i.::].r'.:'}i/:;lliil'''lli:rl"l.:rijrl1!l::];,]:

,t /"**-.: 3-

/4.- /

-'

U;U<..^w,.L/-, a dlretmenlerine duyulan saygr" tarihin altrn sayfalannd yanltdtr. "Egitim, eEitim, elitimdir." Bilimden uzaklagarak kaybeftilimiz yiiz yrllart ,. Yolumuz ve y6niimiiz , ii 44J-'-1 kogarakkazanabiliriz ancakyine bifim yofun<ja
"Bilge Hatunlar" Biz ,.Ataerkil bir toplumuz. Ddniip Orta Asya'da ki kdklerimize baktl[rmrzda giiriiyoruz;kadrn hem dolurgan ana,hem yonetimde,hem iiretimde.varlrltmlz boyuncakadlnlmtz Bizin igin kadrn;doluran, biiyiiten.elilen ve drnek gururumuz olmuqtur. i"p onrru*ur, namusumuz, "guru"_dur. de Biz buydukve halendebuyuz.Genlerimizve geleneklerimizde bu allnan,erdemli bir

I "6i ulL"n;n . "ilmin qin'de de olsa gidilmesigereftigi", t'k't

' "' h'-'a'u*'"* t'""" ' ' ,,_^ "t;*T.71::,
;

t

/.*-, , ; berrak buz gibi prnar sularlntn,yatalr boyu kirlenerek ve yoru.larak Ama dallafln doruklarrndari'frkan gibi, ilimden ve hilgeliktenyoksun sozdedlirnlerinyrprattrlr inang yamaglardan denizlereulagmasl Bu iurunlun-'. yorlagmtgve amag dtql kalmrqlardrr'. topluma yarar vermektengok zarar verir ve z milf i birlik ie biitiinliigiimii izennde yabancr emellerin hiiktimranhk s0rmesinezemin hazrrlar
konumagelmiglerdir. "bilim ve ancak. milli stratejimizi ve Bu acr gergeklerden drE hryanet odaklarrnlno,\runlarndan kurarakbasarabiluiZ. iizerine ve in teknoloj in temel tegkilettili ulusalcrhk milli hirlik anlayrgr" projeleriiretmeliyiz. Bu temel stratejiiizerine geligtirmeyi milli politikahalinegetirmeliyiz. bir ahqkanhfrnr Kitap okuma gevirmeliyiz bilim agkrna Kiiltiir yozlaqmasrnr dn ve i9 onurlandtrmalt, hayatlnda siyasene planagtkarmaltylz, Kadrnlanmrzr bayrakyapmahyrz. Milli deflerlerimizi

vard,r.

\ L!e_

j

!.

i
1

.

. t.. .

l

\ -:. \:'
al,

i

T,

r. r -ll l l

tili /rrz;
0 / - ; u 1 o , L t " r , ,/.' ' , , / i / (/E 0 lc,t o k C 'c.a O-l -1 +: l 2 6 t , . r - r . - ^ o ( t4 ) q ) / ,/us'4 /-,,
(

1; 1 - '.

f?,, /"-

\l-'t /L r rL

t :JJi

/

{ilulilr ,'fo';'' ! /c'-r-, /:c,t!t:ti / L t - . , ,c ', ,\ , /4',t,t., 'G4 L.o, /./. f,/o< / t /z ) lz-' ' l'r/e,t ")4 : /r,/ I /.,,tJ', ,
( t.; 4 / s.a&2.

/tt (

l/

':J4/ {r+

L

:-,/l' L-I L

"u;r t C [ o:, Jb-.tI t ? J c < r(/z

J L 1 9 , 7 o /.-,',./.-'
>,'lL'/" t / .'-t9 ,r,l o
* 4 ' /.oA /r *n'? t/ . . l t o t l }I 7 tu.- 2 .

A

-I {,' I

c /ar c /( c ' ' 1r . t

f, 'J{ * 4 l n / c J rL

.\1r "ttc,,t,t
,,/

-1q , rl/a4 J4 /a^rr' /",-z ct ouar 4 .c./e*ras , / L;i '/ '
l,U,>r4f

"r",I,?!,/

/,p"

L'

| "//1(

o

c) o,L'uaD/v/ 'P-r,,;,b./5',v1 , 4 In ;,p /a," ola'c/ clt)'-sreaTz J t,,'n L,
2 incn, lc//ttroonJl, e/onto:-n,

" i-)". po f, ,4, " L,n a,lk" y'a
lpi./f ut ,;'n I ic I ,,,
Jc gttfrt' 2oru.p4
,/

./'^"^ ; /1o t

"14'' J, *,,4 /c

4 /ct.4/r1'

/-t . J* 71 ue"

.J(a,eE(

l);., ,e /
(l

tl 6/fL'/ L /

t A o ou , r / , , /

&ii )-*' ;" f, o /, p47 r,-t,^ Qrn l,? r@c.r o/"t,k//* 7 kz /

g fr"1&. lo,c /to'

b'$ 1"+A /c-, rt
,4/ti )D { {€),'1

'tJ'rtk,rt /r, o/e , ,Jo (torl'd/i , " -,tt) c:,-r, P / an L,- /Z+/t t {

t^ ,^$1

/c-*,Li

&-t,L'altz rz

't

,1,,'f*,!l .4e h c't ci,'., ''/ I"eLf'L'Jo,?1"1 /' /- /.' q4 r(-z /L^7
,'l

1

/

r"

o

F* trF

[: F$l s* rT,

$', T k
F K g* _ F .

= U>
r!
J

CE _ r(9 <. rr,

t?'fr
Z A >rf

> z

<{,

_s - g F r i $ N S q ' 5 i, f i o t;F$F ili Lf A$_
. \ :

i '= > -

o

,

2

{11 :< OJ ':
J

: :

qc, 4.^ F q :,'z

-.1

\ 2
N ;c, r z -

o .q

5

: :\Ji l>,,
r! :*

t*,rp
i:'s I .i

:r S oi,

h:
E

t * s' :
I.F

i !'*
llS,3

!E,S
saFi ; i >
I F S
\ > S
I Q - -:\ $ o - * u

,

'
t,,"
'.-

+ e

'' ' , 1 ,=9; i s € F :R.: -l
,'. o /:r. o € *N a * c a \)

<e t*= J-

5 S^ S.* : : R -

3gs

E

*S*

a

lits

iE :i;:tfl HE;3 *i+r ;ElE:a

= EEEi:+E ;g;!€? ;E:$6E€EE

F{aE;E s€giEE Ea +EE*E:! g;i:EE EE+E;€ ;EEi:;i:
{.

EEE iFi EE?; t;

i 1

EF l ; ^ 8 ; s ; l, Vlislai,eiE E er ;E;;Ati ; r El =?gat:gg gF rg;€*: "=nu+E;* e I =i EgEe a;aE E€=e-eE
I
! t

iEE E E =2€ : a ;AE

e

i

i.

i
l:

i
! E l <
0 a

r c ;
'

6 r s a
i

g a
.

g,q 9 g
= h
N 6

:

'^

{; ll e g e ,
i.idd

..eex

6

a
6

E

E gBF;:eg& = aaE?sxie I e€aeiegec
5 = !.i O 1 a

Ec eEcE ;t€E i E i A i :: E
!-:lElEE-saEz

lt7

FF=esi F5fi 5 EE' ig5'iff

rz:ittziiEi;i : i;#g*i+;FsE iiis;j t:EEEI-E iairlE+;;, €- E ;gj E: E; ac;i! :Fi ii;!=:gEgg ;g Eiii ei
:' .: : :. : :] |' a
I i t I I

5:;:E; E5tuF9;il;t,r;;E

il,,:+;;1E E;?;E:1,iE i Eilui *;=rE 8,1; E aTt:'=E
! I i

I
;

: ZirrE'ZEEE, ;EE=

;i€r?r +: t=.,1i;Ee? *f; E,e:Zu ur|!2, E;Et 3Ei :;* -; ?-liE:+ E ae

TzV*zzt;;*ai :+li s ;i?E ai ; Et i
E le;= eii,E; t;zl;i;':: | aE' +

E*Eeg? i:ell="'+E-i E=zE i 2-e;

ltt

iiEEiiEgii EiEiFiEgiiEi €i6E:3E;;i :iifEEflE3iiii* ;*Egiitiii*;iFiEi '€E€E€ $fiFA E'E gE5E; gT f,EE: A E-EE s EE€ €
:.
t

:

1
t.

L
I !

'u=u'ztri:1=EE|=lisZur:zEuE
:

==Eiuzluflrzi*lEzilr:ilit
'= ; i*= zz 1r=:1;1v=e=;11c' a; ='ziz
i

jlizT+2+12?!, ZZ{{S
zt ? z1v=:zit ii 1, 2 z 1

1tt1;;z'z=riilnz=u'l,a--rztiu1 atZlrlinir"+=71,

\ i(.
Lt--

niier ;E*;; ;E:t eI i f ; aar

;F l== B -50 ; ,: .e-3 .v : ;'g,E= 5 iE" = : - E = - € ; :,= : e I ^!,sEZE=€-:;; i*;€,E

. E E E E; FiF EHg' H A: :^EEEg.EI=.X=J E = * = iE ; - s ! . .3tE' = + 9 +

! E ; ; S - ri= E€=.;l;Ei a * = s ,+ + e ;
i

.

ls;fEiE;iicsii; ;ti;iii ;i€ ; 'i EfsE: gHaEEE srarE'ei;:Ea
g:EiqiaEi:\ezEzir=iZ EEE;i =; iA -i;; E*i
: ir^E iEE
*

;lrlg- gE;:;*i IeEF€: ta; e: Ei

EE ii =;EE{=5IEEFf,#:E; g s 5 1 i e €- ' t : ; g E = ; d ig€ i EE; ; a=

gt€Eti€t ; e;ss z1;'rurrEE1'+ la e
e:

=e aislEa?iE",=EiE€i*;*

,=4*rrEo 1;iz,ai:i;Z

!,:TiiaE gigaEa;:,i;1E'r i E"rTl'nt gE EeEB ;,-;;i'ap€tE f, 5F; t;?? iE 171'7"i='= ai ;;

a?gEE ;Eigi utc1iriElirz=ru];1t=ie iEa€}i ' ?E"'ie ,u 'trbaE?EF E=zE? E E'"E Ea "u=s F

fl tt

:E;:

g::gE;;': ;';i ;F'eEE t u * i EF;'FE ;'i* :€+:"E r
j"'.q-EE;===p^iii'i i f

€=e*:EtY ;=i*E i E : z;Ef,gt39f,;,F # i x ! = :gi;; ; g = I ; ; - = ;
+E+eiieZ

F 6 = g

F : - : *

. .

€ E s E = Pr5 €= 3 E ' E E S r i F S ; ! F ,a€+s = =,f; l ; ;;F€ u E E iF, r a-lsE ;; c . 's + : r *q€rE E t - E : i C t E s A # = E € g F *F# :aeE:5 EaEFisi €f:*€g
rE +E i".
- c E.= .! >, i t

Fe :'=-;5€*e:s* -5; €r#i:FE':

S

._ 5*

s 5'E
" N *

,=
l -

,55
.

t 7 *

>' ,} i -= := T: i a = > , -

iiliig ilE i;i;is E+zlii il;eiiiai;: *;5E i ii tEiA=,:i,=
lcE g=, =zi!4' =12*'r1i,E =

= . : * i ? e . *' J P Z ., ! i -

|

2i:=

!;i,=ii=tz :ic' ilrti=

lt3

q E , E E € ; i € - = -t' . s = = 3 i E g

;;g,if ;iiiig:E Eigi ciii i;iFEg,FiiEg* iEiFE g= iE€E Fiig'E iE*E iEE E E'
EalE; ila;iFi:g iEii;e r a ; i ; a::g; rsx ; * is E ;:;c
;:;E'€

cE?is€a; iE€E E?i;s ':E+t;E = AE,a€ i;eEE :e;ieE?:*si;ie?c EF;:lEi*iEE:;*Ei iE{EB seg= :;i ! sAa;lEE*g;?iil eisEt Eia€;;Etig =,zeEi" E=ei+ EEt'AE

ftz

; s l i € E E ' ;:E :: = ! E g . q g ;F 5 S 9F

E E 3 F i i i i i ; s g F r F ;i f t F i : i " l 5 == ;l +E;;if:=l EF r :{E = = ! a €Ai=;E:ei;in€ F + €E E €Ei :

i

f
!

E

i;g€= ;is;;rE;a iE $ifs:gE-E- 5;i€t fgs; e ggBE€
t I

E=!ei;+E:s; j; i= AEi,;riig=eg = I ie5!;*iEF,: : r"s;:'iEic;€E€ii:
I

E EFE ES 3!E5gg=

f

f

,' r

,
I

liii7 ..'i!r. l ' 1 E E ' ;E _ Ei E= E 2 aii-z z= t' =- . 2 = = t ' = i 5
s Ei er:= Eir,i'rli:irt1 ituZ.*

l I *

!

zzclzi;,-;i",=u; i 1iiziz
i

t

: i iiE E 2 = L Z E E , : ; =:= ! e i = ? t zri1tZ?z=iZEi+1i
z 1==!'==1=1 = t- 4=" -tZ =i E;t i = E:!== ! ! C =E1;irEi -=:i=i
==,1';l E 2z, zz+i-"??1= = E=a=r=. i i = t i | " * 2 f = i=ni
i

= Ez ;?1=i ="ii z=;z ==z==:
= 1 .r." = = ? Z = ' = = :

lLt

€;ieE Pt1*EizI==Ei:iEE :;=iE _ E ; ? ; ; l ? t "11e .i : g; i: i9t: =
I

E;ea l:aEi6?;:; €E i;F iEi1El

*g; i?ie :g;;; :si;i;iei t==-'v e1i;iiET-e+E:, E ;g; iE; -E iEili,'4E €F;iiEiB* : ;! rEEEE i €iE
-, E ' - =zE E,r) +=7* i 4 E ^ ?i iii? =;? .,2, = i , E E v i E Ai 4 Z = E i = 'i;t Zr= '-,,' E i.,E1e1= = ' i =1?' 2 = zi, = 21i?, a i: E = ,r z" i- E, 2 72= vz' i- ,::.:.4-2= i = y = Vi i Z:, : l: : i 2 2 + = = o jv e 3 2 " = ; < t 2 = = 2 ' 7 _ = _ 1 -; z=i_+; ?E:r E = =z E=,, e?n2Zil p+,V=i= .i'r=iz, =E=, 2t ;ilEz zz^zli:Z ==,ZlE :? f7 t 'E= 12ie= i ?==;;1tu ? a i:2 4, ==2 7 ;-, zti:*

== Z, . z'=- r=ZlZ i I 2=2 i 1 7'ii' "=i=7-t 1a E3 =,'! :ir=riZ=2i1tt 2=ui= a7=-z =-= Z
Eo?,E

\\ c:

€$ € t ;; f P €EiEi r €tE ; g tEEE€g iSiE!i;i; 1 = 5 #EEE Es Fiii € F ; 5s ;

E:;i,: = E$E:;g* E€ IE.A 9 ElEi;FF ; sg t: : ;iF

i fH' ; T F *; ai El; E=l EE I€E F : 1 u+;si *s€ :=;A E$i'ati*=+= r F 3 E; ; s f ** girtsj€;gss;q;;,i€F€ i:E iiEss :c ie iA*;i f EE-LE,4i: 5 [EiE;
; i i . =

# ; i t 3 l , E . : E i+= 9 , e _ 5 C * = g*:g != I ;

' r l E : i = : ; : E = t ; *i * : ; € , ; = = t i" z i

? '; a t= - = =

n = ' = ! t -' ar a

= a . ' - . = ; L = t =

= = - i;

=

* i F

' 2 t"

=2

A ' =

E=E?7=EE = = .= i. i- E : E' ti E= ' = " - E ' v .Ei : tr 1== = - ! = , = Ti;
E)€zEiliE =E'=,r,r E=a'! = = 2a -i *- 1 = _= : i E E E T Z E = ;i= 7iE " . = e.E !
l € x + - i '*+ J = o i E i a
=o=.:{ :?._

' e i' z +z - 13 - 7' : 2 , = = ; = . ! 1 '= = 'r!ti'tit'.= ? E = t , , , F , : : ' - -a . , = E ;E ; J E + E

" , = :i. 2 : A ; a i ' e;7F1: =1=zZ; , " ;E Ei E = ? 1 * , ^ =E-: ^ oo= =

i:

:

l

E\ i , 1 * = iz E #

:= ff * i E i , i =i E-aEz, riElziIg =iElEEE=:,i, =, t
I
li

ii

i cr'j

, , n e + E e? u g * E E * i F €€i€i€

i l t ; i a gi = ; i l ; = ; e z c - a ! # r

+E !==,f,?+;E giiEt,€x ;E;llee =
i = i E = " . " c s ? f l € ' * ;T * : F : F e

lc= E:ssEE " iE r +;EEi;i

E€";; EfrEg?agEEEgiEiEEAE ::

;:Esi ri;*i;';€=EE;iE:"

; *[; E EEE E A T ei;;;e!ge:!EEEi i* E$ E EiEf; ;A€A;E Eg E ig
i€EE: ;*iagEiiE;aiibE E€ ;E: g : Ei
;;fi
; i =- * tE E € i E * E 'ts i F * r i - ! g = E z =lE - =- : - E"
: iit?;€ i ]E-1-iE'?
1 1 9 A 9 ' = 9 ? i 9 i 9 : * ' = ' d 7 I i - E b =

E Bp; i:E;? E* EE i;a €g '!a i; E-f$ + ! : y l s [ e i s c ;; t i a

?:i?al*Egiiliii riliiie+'i
; = : :P* s g ; . i 3 ;? E : e: ;i' i;* E! . ; s e=i;i* i;- tt' -!aEe3E' H E g ; i FE
c;Be EiEE E EEuEu,oFriElEE i?AaEE

Loy
9 9

a

ii ao

.;= E .=; =
o c 6 -Y
0J l:-

; i ; g = - r = g; f ; i

i 3 *;;?j : r l g a " t : +

E'-

:'t'

! ? . =

F

!

=

+-'v

S ? =

,64

4 4 '

:-3

i i ^

!

E;

p 9 N o F - ; bn

'c '6 3 .!,t
{it: :l7i ',
i

E la .= .g

_<.4B
ff
ho

g€i,itfcj€;i;i;€i= I a g - Es - E f = r * i : E *F:
=t E = - = 4 ' i = 3e v i i

gFr6gg:E R IEe 3€i€ isiigE lti:g:{[EgE

* 5= € rgi

iiE!E:i:5Ei

E*;sE =laut1t , '= $::i zEE=E ,?=, E:2 5;= EE?=r2ic I a _E ,lE
1,2 ge:?E+t:€t ==V:iE )'t-;=aai iiZE.= =, E E ElrE
zz ' =.? e ' ; =i i d !i rl . : i E E E = *v " = , F F = -t_i

; E ilr;:CZ Z= i=? 7a Z',iz';j=rV = 1 E;?i E:Eii:==iE

-=?lt,uiiE1 i, ;1,i?: fTTi-cFE:E'=E .tuz
=zEEi ;il=u:===i Ec l;'E*l'+Ez

^ )

\"L-f

ii E ; :TE EEE; EgE:
-vt- = &

.:

EV<
z Z <

7

' aa z

i- l.-= ;Zi
'J EI U]

e tt> F
F

: .'- Y

a'=
- 1 :f

<,.1
I

=: ==;9e E-.- t.l 't e 3 E . , ; E E EE E = - V .=
= = i i , , = t r + 2 : l r = ; i =

. i*i=i=;*E=i#?E ::r E*+at ;stFiii€gEge' #i:

iE!; ;;11jali ?g!

ig

i
i

I
( d ; =

t.

i

r-+
r0 >' 9)

lt

to6

= uE E t z r i ? ; * q : i1 '
,=
z

E i i E 1 ' = = e : , E E - a'€
7 ; - t : = " 7 =

N

'oJ)

.

,=

E1= _ 7 1 = e 3 ! ^ ; 513. y€ir:E-I!;1E€ = :E ,=
R,jr '? ,4 - ! ,= ; ._:z l

Ez. 1 ! aii'+!ii=l:,i ii: f. E, ; i - ; E E E 1 E '. = . t =2 -E!
qa; ii=E= ?i EEEz
'=^ rt * l t > . l > . > ,

;,-n? '. _'- ,: = :: -:-:::-*= .!cAiia=
-l ;: r--! = ;l f, ir- = L - y . ] l a = , i

= El) r-: 1 ! =

3 :

?i :=rii5 iE;47"1 flE=
= , i r = : = 6

t ; 5 ; * a ' i |f f i i ' t 2 T
Nr, \*'
\ ^

'1

==Z=8f,'=n4=+'t'''=
N,

t - =

[rr'

'!?=Eiri Ei':|E=E?.=" e:E;

t\Z:,Ei li6cl ; = = i e , * , = 6 f , 8 a "i2 2?, ,a =E*E:i;,E:E€'e 72 ,tE; !
E,^E

,5.e- i !.-€,,Sx I _ =

,='4 ,. i i

R ;€E. ! Fi;i.ei;s*i:;E= i * ;;cE5 # i E r E ;v;E7,^ j;'i :"i !5 : ; = =i;- '
t : = | E ' i * " i, * : = E l e V= 3= = =i E- 2 , E : " E -s E

:-E s'EieZEEiTZ=1|E = i l i | E gs:; E it ; .7r3r1 i : ' E = :+\E t';;E Eae;2,2?i=*=^z:
EaA: I ;Ee; e;€E

Lc5

a , E : ir : i : E = = _ = 8 ,
= i : -

i E i E ' :s ; =; ; : = E 2 i , =' 2p :-j;: =;;

:; =t E;? i;; i:* *ig EZ;!;i=" I i . " 51 i E = := E : € '=E ! ":

F'r€ =='E= : ! i A i ZEl-z EE E=- g l. E z = a f -H
-:i -+.=? -,!_E=

-: o,: . t - = 9 A d 9
>,> .! ! r -

>

2 C ()E

"

6r

y vr= 9i i -

= = ^

P F.=

=, .trJ '9,,

i'"'?ryii,i iE iE+=:" ' = = , E *e l g E : ; " - x i _ 2 1 2 , 4 - t i ; ? ' t g= i = - r = =

=- r : :::-s
. u =':, ?

:r,Eis =E i si tEzEi,,
i\.

. o z : + ;

lOLr

iiiiFgiEigg;Eii
e ggt'**ffuF eE ;;Ei*
l i

(>:i bo-

3*^
J 9

lissiiEigieiiiiiig
,l

,i

sE gE = €$E;€ E;s;n*; i iE 1 :
;e : f E,€ E=;;;€ -,tpE i E:i* ; i * E : €s F E r
_*i;
E r ; : ' * t i ; E l g ; i " r : lr* i €e g':= E gs i E i E ei

i; - = ! + i t ;q e € t

: E €P ; ; € E i

E; ;; iE yEElrE;'aii=EE"E: i + F; E eg i

sl E { = - E *;=; ; ! : i E ; i :s !t E $ 1B , = € ' i : : € El E ;
=€! ; E , = E iifl = - lrE ;i

$ $ $ $ $ +;, in fe r;:ft; i E ; i ! , ; 8 , E=

FF i 5E; ; l i : ; E t F = ; i + = I E p -f* ; ? E 1 e . e '

' v'/-J r.' I

;;;; i E==lii+E==; E n = ,:ii 't=? 1E laizlEi= 8 =.2=i =;?E i
;I',E|!TEE I=,EEIE;E =:EE E 1=

i:EEEi= iz;' z"=E i =iiz'a i==r+ F$ ElEt e; i1:rr_ ti ,ti=rE i i€Ei EI.EIE; E=?E, i iE l t i i ; a :;=E=Eiz E - i1 -= : ) E i ;= i : ;

= , ? - i ' = ==

E + : i*; e ; i s i Z , i E ' r € t = i ,
='=--=:- ziji=;4"

= : t = zE i EE E E = z E i ! : = :
= . r ' = = : i = ! = J ! t -

tEE:;EEEE}!1 E ;gE€ifl iEA

;t=Ei.iEEiZ=; lZi = ;;E E ;7cE *E i!!1E';ieiilE;=XZ=E=liE

l Ei;=ii;; ;iiiiE.i€ z:i E,:z'tg€i; qiEti;jig3 ; E;rs:;
:i:si

iEEgE*i*t ;;g:E ;;E;lE$ IiS

lCIL

'#>

ii:i; ;i ::iN: ';iig; "iEii:'i
iu; 1i ;i E ii E i;;'

N

?,-

g1l*g*z$lzzlztlzf
'?f i !^ oo. >,
i i

I

: E :E * ; : g E E i E = E H :1 € E
. = v -o+ o ' = ! , =

;

XLl = < ) !

=

:

9 ,,i ! J l =[ > a
Ftt

;l

o !i li. >:i:,

.s=* R

5 I

{

=
.ok

' 9 t> is * 5 c v 'E
*'-.r >'b'E
+.s i;i

-1

5;E?AE;EE;
i : ! j

6t

#
N

F 4sE 9. q
E 9.: -

>ii+E*f,9E -o

E

6 E =

F = + ;g =
-

i
!:

:t A 9E

a:EuEs#r?:i
-l
aa

p4 ol

#:sEH
!E 'E ; +c == &! " : F,Fpg

::'

E E ! -:: t = f . 8 . * "
< _f = - i :E e !
= 5P*

.! >r;

='0

Y

Ee;E- e 3 - F iCa;E* FE!':s
.--v-E_g;:F-.= . X ' s € P ' e , E F #6
a; o!:=". tr'E

6l 6
-l

'o ; c

E.E -eE J>
ru-l F ' i ! l c = :

!.i

,sssa;gE*9*
O
Pti

-

9 ' = 6 ' = I. = :A l 6 p i.o'1) >'; = = .. : E = k c - = b : ! ! = > r ' i = , 4 ! 9 'i .== E 9! . . + '
o 9 = J

-'n

: ii
' !

I t

i
I I I

!

X'=E€ H { 9 =Y.-'E=g Y ; E * E

.., r

, l , Ir

fcc

E* E*tze:igE E si1i #*sg:i=eaiEiilZ1 a gg?aiil;iEErluii Eilia ;????€i i;: i *ZZe; E i;;E ggggi: sac;= Eii E i giiil
eie?cs= ttff fus : ?EiEgr
;t;'Ei E E € :F f i s A g , = , - " . - ' = ' : 1 i E E

+*l:*EEEi;i:;;i:E: iiiEEIE*9;;;€Ei 3ii;ii;iii =:E;;$Ft$E: =;tg Fg:Ef;i , aa;
EiE* iE: E *+r= ;;i; t?s;gaE€g ai:a: rE ie= it E;+e:\"EEr=+a EEE

c ec \ -

'=EE|E!, EEEC*=f €aaaaaEl;i s="!Ee

r'li=r;r itEE?i :q;:: ;EE6Ei 1E|AE6 z;zi;e E:;1s=E E:;=? EEaleilx] izz'zET i i;1; ;iEui ! e a i : E b s i l l , ,i!i E , t E : ; E i ; ; E i r € s rF 3 ; i E1 =E I+ a 5 * l a € i Ezi

E+f i:iB!E;nE:ll-igii=€r I i:lre *9iE;i;;3 u ; E ? = = l z E = r E =i : r : + sE$ = E
i\,i 1=*izriE !; ?:;zriliE'cl,

e$ i;iT A EtiAziizEz!=EEi
'ai;1ilzii i;? iE?i?=E ; E+1} q9; !;€ tE;
; ; EEr^ = . " . E E : E E ; # E =? a ; 1 1 = * i ia E i =-z 4 :: +
|= - : . E E t r v * = = 7E i - : , t = 2 l a :

: =ii l;;tic z;:iyczilsta=, +ii+,?:Er+=
l|11ii:zzEEr;i
t:
i !

i.

Ei=ill:Zczlzl,'zE1,z'itzl
|\

ii

q8

= ! l ; z E = ' e ' ^ E . ;a ;

-=eEetE'=i*

E;ft AliitiizE=:Ei ;iiiEi=1

iR e:EiE:= Ei:=EE;,z!E E::E i = + ! , = E = E = E " 4 E E E ; : 3 ;- ; :
e i? : 7 5 - H ,= = 2E = " = =E .€ : = , ? ; I i E E _' e :

r :.ialp!$5! g , a?EE1=aiE,EE

i:tFaces;,cg*E ;;a:;Eilili?
a= E= EEri=, sEli €Ei*it r= E ;i! E 33E

€EeEE :! ia Ea;E:::;;ilrli

i:il;=; 5l IIE i;al; i#g:

gaEEi?aEi+iiEE it' iEFA;gg€EiiEiEsfE t?BEgsiE i?E ie, Eg+E:E € HAg:sg'il s FgE ; i:E

9r

D

::A=EEi: ; Ei E'.e;E=:: ;:
' 5 € ! I --> ar =9

3 =;ir;;,g+f€ :I;EEE = iE'F E+ =,l, rU;=, =i i ,l1=*+z:zE; Cifi }EF;= ;i E E
.56
N

E E ; = * ;E , g € i = € i r €; ; = a _€ i g i zE=;. =i:Esiif ;i
-cE
a o

.F;I
: tr>r
= )lo i

i

2i I it=Ei

E grr-

'El -

5=_3

e-eii
6 l ' 3

=

E : -

=.:i!
-

g g 'tr ?

= -rz = ! , 3 i .:z - !? - : 2 . : t r =
!-t = q)

- E ;

.-H"Fa
=. = + EE e _ E =

' 5,E€

=i s E; $i;5fE ;ii ; *€ iEE fr A:EFgE€ gl a;!ecFfE ?eEeiSsEFt gE€ee g! j: ;g:et5 ;
:

giEESHEI gg : F;';f$J€giE*gEE€ slFr ;:g*:,us= si *

;fEiFe; =E:'gea$i ;EEgiili* €

E fii E Fst ii f,'f,]*;gEF iE s

gEgEiif g;;E ;e:: gg€ EiF g

a.

:y &

. Y z
\ r a 2 Z
A F

5Lt

:'

/ =

.-l

> z
;)9l

-t, Z

C:r z,\ Z,C
.--

? z i ': r-r<
= Y ?
X F r -

i

d.t
F Q A

F.l

iF;s€;gei; !;i i ; € E;;; EH E E 5;=i i;
5l

;E'iE f :Ezi= lii ;;;

E ? ; j Ec = ! ;

€ E t r E - 6 ^= E

g;g i+et Ii ;!z==
. =E?t, 7u=E

i: i€€i, 11J1 iFs
;;=g i;;
I

-

i

t

-

/1

a

a
=t

-a

z

t E

!.1

f-

qi

';ailiza;izE }.; {E= }i i::iii {Tt81,,=,*iziizvi = ii::E E z =!E!;1zZ i:l ::t,, :::iiii E=EI :=tE?;i1i;i:3" iFa tEti'
7 r 4 t r= = i =E;Z=+i=i: €-:;:I

i

z1=?t\=t,i= iiiii

z+zilal1iil+=1a;1
=:E5:=r,72=;e47EtZ2= ==fis ",
i i

s,Elitzii ilzt= jsazt;;Vii illi;=;iE; ;.r:a!EE EiisE ggil:;iE €!;i' ; F a;+E;tEi \1EE{Zii,;ZE:ii:;E:Z

_gl

i''r ai :i 1cr= E; -.i E = 1 = t ,=-: i;
a \ , t = . _ : = = =

ii7,i?Ei

i;

=V

ii
,

'= =

* =

< j,- : i J j = : t

-.: = : =

-:

I-t
=

.!:
o r

-

=; ';! ti e i- i=:; = i7i a a = i l E : ; i ' o = = = l i i ;l = * '= ;=
=

z

t?*;F.Ei= a-^==7>Ei

i,;i:i;;1 iY E1 5g == 3I!
i >
(i

E

,-.' E := tJ 6 -.:; -F i

-=+ = =,-

= 3

-

,{a

z=

F

;1> ^ ,

€ I!
'h - :

t't

sli*!
=l?tl v ! \ l

.2

_ril-r:1>l

E :i

:l-I

E!€IT*E;gA E;;i ;l;€
t)l 3 - !

si q ,3= :l ; 1 - i( , r l = ' :
pl
d a E c 2= - 'Eo'i t ^
' = t =

^ ! - !

= i

=l_

,!I

i

= l - ; i

C + I+ = 3 ; E ? 4 EE

-l ,1.= a' .rl'a F Fl =; ! =
: =

: o o > 1

J =

si$Ji:: a;:::E si€ =7E;'i siFii
iE i€=E t-g,aE

g;;t s: ffiaE. isi::, E P ;E € a € E E ; i : + i i; € , : Ei::;3 iii i;s:1, siig:i iac:E :iiiiii:i = =::\zi

gt

i

li!

=t==

i'j+{-e.=-Z 9?)

=,1:21 111 1lZtz2+;=ie :=i; i i l i E i = Z= : e Ea , l i :; ;

i " =8 , -i1i : :=, := E;E=4 = - . 2 = J, ? ;! = 1= i= E 1 = = , =

a3 i Z =itl = : * ' :2 1 a = ' ; = 1 i t r ; € a
t a 2E; :czEi !='1 = E=it Azzzi,;Ii : iEi +. E''q1^' ;^27;€i'?

!=ii;21: Zz =iiZij;Ez EiE

t

zrl ii 1A1; =*iiin| tii:;= a : Z: =i i i | ' z E == ' E : , i: "i

=zziZ=E;;A| ri=: =!i Ea

lii;iai;i, ;= iEz=,;;12 *4i =ziZitV=,1alE"1u ti? Zi
.

*€i* ii s€i ;i; ;E?:;i;; i:

= = i = - g = i = z? :i z ; := = : E i .= E '
* E9E=5
; _3'aj-1_r'i =5+i.

6y=?4y34_3;>e

,j,:

5

5-Ei+Eiiz*iiEVi; i: a; u E= r

j'=

=

9_6

=i a? E;zli i:*:; il; Ei:i:EE c qali

ztzErali;E 1!gE:E=$ 1cg z€;

==E;:;::E EE:i; ;; n Ei= i Ei:r***i€ ==:a;aiggii€E EgF =

1i:z*;f:ili ii#:; ;Ai+ ;zEE;;iiFiilEir=E# I,1!,4ff'ig$=A+=f

8!t

;n;=-y-i=::t

'-

A i 2= ' = == z, 7 + a 1 z= = I; E 1 ' t I ' | == = t i i : = =:
l=r='48.4-_:? -: : ,= * := =

Iil=i=Zii

3

.ri

i"

- 4 E

,1

-

i E E : = a =E t ? = E , p € i z:^ '
Ezl-ii?1" Ea4 €E: e 3 g l E ag B ; *1==;:z€3'g= € r 5€a'=-*iL=*z g€ E
,J = -'=.t-7,?ui I = ^= '? t =.

Eli::;:;;,1i siAaEgi E* s;
llizi-='!==F,.'

1

:

-3 "+

'! ')-

=

f l. a i ;1 =- =i * V 2i E 4 H4 E i . i : . a a Z i r i
F . : Q c 4 = O ( ) = AJ-= o =, >1 c,, O

I-

;

v v-i

E E F f a ; : ; t ; ,? ' ? 2 + i F t E E ; € g y

zzi;"z=iizr=,,Euil 11*"1r\Fi1#?zii1 nt;ZzylZz.illiiat=

8x

ii t;1;= i:tziitA\iXi ;Z E;i= =Ei

:E ii;t i:;;11 E1i;72=zee
o ^ ' i ;

lZE',riziLrtz+*12 :ilaiz,EiElit:i1;+i=
= = * i i in , , : i ' \ z lt =l i

. ! \, i i ;A

itEi;t7;t iz llei: l7il=*+
* 1 zEl; *87,?=E ;i=2=r;,E Iiii;F i== =':-E E! i
!.:Z=E=s_,E 3E ZE5 liz iT==n!*grl
rl L-. oO C'

,tEEa?,ilzEr i,ia*=:t; 7=== iz;?i
2i = ?i=;!z?;i cti* aE ss= f

g]

= t, Z=,=,= i : : = ^ = 7 i a ==, = = 2
=rt;;1=7 = ' 1 _ = = = u ,i' E;i= ' := i a= r e i ==
==j =,ti=.j ==i

i i' a :
i

'

1 tt=i'= iE e= = = =i a '= ' i ; 2 z: u, a = -- Z = = = = ' ! 1 ; . i ; = = +l = ==1+z = + = gEEi '2E

E== 1t=

ata i;;E iu i g;l izzz:= .,E;j,= ! Ei = 1 =i ! F E E= i E7 i ? * 1 E1 =
I R s !
.!"7

iV', E.E7.E' i

!u"!a

o

€c El i= ! i*,i J ' = z i 7 i ' . , z : , =iF " z i i ; ; 2 = i t ,t i = r i es :
? : 1: 7 = . = =2 = E :== -" J = _ E > di :e =

ti=

!e?)4=

i

EE i i i , =i ' , , gf i E = = _ 'i E= _=E . : i? = =z1:,=, e.E x bl€ E 1 iE t - z."! T 8 v z , 4 i : = : = , . iz _ 1 ?r
j r . , c : c i

=t : E i E = = =|,i 7-i tE \E l7t= ^ = * E=i- . ? . 2 ' =' 3E|a ? t ' z t : 1 t 7 " \ : az ) : , = " =" = ; E - t i / i : = = = E ;: != , i , = i r Z '= E4f

== i E 1 = t : ' " E E i i i i i t - iF E E

() L)

= E, g E a g e z i g: B
? :. i j E ,r.= *

+ 7 = I = z = = Z i*1 = ^ i = E E
_ = : . : Z . " = b

A ? i ! 1 Z E z ; E =

;t r i ? a ;7 a E .ii = EE Z i 1 E E E i i" = +i : 1 = z 7 E 7 ; = i z= E + , n "

zi tE iiEE E E E|, Ev EziZ Ert:E . .
i i z E t i i = EE ; i l = E a +=:
it i " - Z ; ? i i i : " : = € 3 z=, E . ' !

E c = , 7 ?:;1 €E i t 7 = E , E i i,i VE i 2 = : r " f l Z i z Z; i z E E ; t

+=i i':;E!a7:i ;,ti ;: !1 1;i
Z t i ; Z = I : :1 'uz - . =: = 2 '=ii i A =7 = : *1
+ V = E j . . . = + =
>.,t -! j: t i J =

;;l i+Zi:Z:.;z tEE a 7E=! lE " 1i=
:= = E E E = = i - = =- 1 t == ; i ,
;-, L. -a :1 ,J

= n :r

=

-

,:: -

=

;?1=i 1 ' a
. r =

= ' i ; 1 =i = : 7 = ' 1 =
= = . '

4

',-

z
i

I
'

a

:a"2=1
= : L

. 1

==o= I i i 2 . E + E" E E =Z E , = =" loif. liEg =E j':EiE?:.:1= i | ? t = :? 2, ,- ' t '4 . ;Z t: ii ,t i=- - , Z E=i.*V E t = Z = =-"| < C . + : < i
c : . = - ) ' = C l - ' h : . i = t a t

z E Z =

F , = i :'42 = = i ?

1= 1 2 ' ,: = =En 4 = Z = i===l 1 = a = :
' a . t= = l = ,
' c t \

. r = =Z 't 1 E i E E = l1 -i , = . i '7u = 1

-,

= + Z -c= ;;
. a . a t

: z 2 >Et 'i i i= e = -Jn i. +r s = = = = 1=V = = - :-2 : z E' ?",
F '

:

i=

. E7 ' z E 1 =;
-:

1 5 :- f 1 =

o

:! :11:1zi E1;E :al,= 1:i1 = :s11 lttzllilaiZ1a+T}: =z
Zfl==z+i =Z

jzi 211:i::= 1=; tt:;zZ 1:i: ' 11izI,zl= z ='i11, =1r===1t
,

(>t

5L-r

x=iE:{i:i:i i=;Ei i1=r E , ti | 1 ,,zta Z I li== Z Z i: i, = " , i8 :t*EJ*1:a2#:i rEE6 tl=ci e 3
EE
= - t ' =

: =' i= = 2 ir= Z.Z2 :! i=iE ?Z = : : = t€ , c f a -. l ; = 1 r = . =: =: * t = t E ' i , i i z Zi,=iz j E t z i ; t =z2i

Eo.!

=l=l j i ;=: i - = ; i i

=ZZ;

i

z i;.ie =i+E

n

= ' t =

a

t i

:

1 :=,u:i ! -z1'^?uia^ir=;7"2= 1iEi, 7 z .;7 !.:;
Eu:=z tZiiZTtEnE ="3 7:,:! ia 2 ; = ! - i :* E z=?z=r1:iiu ^ = = --= : =
s ; + 3 -i,E 1EE i i i | , E l ' E = i

,?Z:Z;y=tu+=r-EZ;?i ; . Z Z = EE=i i i " r l l l : a=:Fz z ;iE== : i= ' = == t E=|E^ =+ =i12 - * =z zeEi==Ez : " i - r1=:tl;ii' : i i-*

st

" = # ;='Z:E i;1=E:1i, ', 1== ; i = = =r= i i il= 1 =t:1
1 2Zii E
ZE ;:
r - =€ =

: * z if ]= r
=1;r:

--=

i='==^

e = =i = - i 7 -aii Z ;t = =i i= = e i7 r l i R E+|2
, !=- e 1 ; 2 = ' i . i i n ? ' = 7 += . z!=aii?'av

eE E *ui = * E E = Ee ; ? i = = z ' : 2 , ! i a Ea i*=Z E z !r *
=5:

='_e'..

:s=Ea =5;ta=il,ilE| i:=jli r
' t ' , = i= er = Z = = l = = i + =?-E ; 1 z - !1 =t7 . = t = r t+= = = =lj=;a
ii==;

Ee=EEii=i

Z1= i E z = = ' t !=EilEZF, 4=;=,2==.=a i -iE 1Et1
' 'i:t= i = = 1 , = = i = " : a"ZiE4 1 = t1 ; ^ a i ' ' - V : iu 1 = i | i | z + = == i = = * =i X t 2 = = ? ' 7 == Z ' i Z E = > i: 1 = 3 = i ; = ' i i z 2=7 = = i ; ;t = = ; 1 : 1 2 t E =

=tiiVi;=z'"=;=. ii =:12:-izEiz

X,'

'-

d

:

=

--

=

?: . - Z -, F i F ' l2a
='.= -?^=.=
"i

E *
:

= ) - - . - - = = . = . = - ! 4 r i ! t 1E : a.-, = \t a t'.

:€ 2=ii2
a-

=Z
; ,

i":l

f,,C

i 7 , ' ? ^ ' e E z :. ? + =

=; ii,=zs ;
= ' . '

7..s,.'t, =

=.==L4

:

J

'::.

Z
Z
=

-

=

e
_ F

= =
J.

::.t.

zie
ErEE
54+i

: = = = E = 1Z * - = - i ' = * + 1 t * 7- : "
3V }=E=Ea
-.v ' . i: . = . = = a = * = ;:

aX=:i;

. j 3 = = ss z =' ='^ ,: = ':: - lE - , a ? 4 ? _ +' E * ! ri a o i u'6 ".-ia*fi g ; 8 ; g i 3 : : E " ', ? '< . z!"
_

€ T '&
.i

:o

>r=

-

i

'

=.= j

tF,*

=:i'3

i.=.=

2 = 1 2 = , V 22 -. -= .2 . ., r :. 7 .P n = a' a = = - 4 := = t + * = = = ! a - 2 4 4, J z - + 1 l ' z Z ' !
J = .

!z'-> :vii

],)E*,

i9'_

=5?;2
-z.i=a
= E 1 - "
!.=s,; " 1 y; -Ei -i ;

tl+.

i = '= i, t = . v= z- = , 2 *.=V a r , .i l ^ - 1 . )= 7
> 1, l r : - o . _ - 4 =

,27=

. a t "i . !

-

=

" . -

=, 2 ..= = : : j

. = 2 = 7 . :z. = + = = .t ? 1 jZ ir -z4 =7^ a:=_==
! e = =
? - c - r ' - J . = n Y a ^ = = - - )

2 = -.l]= : 4 = . =

J -= - - 1 " =

= ) - = J ' : l 7 . = . i = = a ? - a= = ' = a . = ' t t - - +

.

a - 7 1 , = " 2 - i
'r t^= 7= == -'= = ;

a >,

8t

iteiz+ 'ZlaiZi*;* zli ;a€=;H;g;;= ar . ;;5 F
= z i z : ; i t € : =6 ; i = ; E= = ; .
1 - ) -

i ; . 2 = == , 1 2 2 ; i ? z A r ii=

=Ai =Et = aE ilZ i Ez=^=E F: r =
*,;t
F
= V

'a 't.?
h =

_:

..i

_:

+

v-l

E r tu t l 2 :=,- = ! = = : =
J n = =

o

'a -

-)
+ =

2
=

Ej
- = :

ti = :

E '+ ^= -+ - ' = '

| 2
.

=;:rZ
: =

'z

+== i r 9
= -

i itd " a =

z r-e

I = 5

7 Z.r

Fc = - -

1.a::

2 .1- = := r

, 2 =

f

;

g E9
= : - :-

'? -=- ; j, 7 :-.E.= ) l€= "=" t 1== ; E= = li- t: g gg; 3:

i = : _ ! i - , : 9 ' j 7 pl:e i ;' : , ? ' i i Z : , T : + E =i Lr .=
.:: > g

J E!

t.= j : ; = , ; =! e ?

: : = : = :

v= l;

,,=

^ =
j

i' 'a:;=i
ia

.='/i=

E € ';- " , - > o

=

t =

" ' : J 'F '.E i = i? -F.=

-?eEg

.

:ai''!':€t = r
= i

, = ! 4 7

i

=

" 1 + =7 2 .
-==
E 2 4

. . s, . -

5 jg :j 5 1_ === g _ =
,,
-

.
.-

!

aE23

-

2=
=

;t

=

=

jl := 'v J
H

-i,i

x

Sc,

-

=
)

=

;

.

-

i

;

= :

t

i
!

?

E

=

A
:

^


:

:
>

E
=

=
;7i =
E g

a

= = _

? =

?
j

E = 5 =Z i
i i " ) : 4

€: . : E

I 'r i =
3 =

'&
,.

=. i , 2 =8E " s t =, = = E E r+E E - u r = -= ; i= = - i 3 E Z >Z=- E 1E E E. 4 -| : Ea :E = J . = ', = : .= =9 i b ,i :i=F; E =E==
i E E z x s sg B ; p E E E 5 g ; C E sF ; EE i i = ;:7ai I 3 {a

o

.-i

Z

: rz = : 2 = 2 !_ E - ,4 = = : z i - ! 2 . " e i1; **j r ' g l
i 4 : = * = E! ? " i Z +

7 : = = E=i ;7E : 1 3 E E

E E "eg; " =

:;al

ga €
Ji -rz d

$
>

:' : : : Z E ; : i "; Ei u;;;r; s;fi* { i =E e Z } f t l ;r =E ' i = , & ls:i E 6:* i f . . F€EE E-tii :i;+E;iiz:EE;3 ;i E !EE=+ iaii;gIgE=E ize iEle=
. t e j -

€ E E; E - i ; + ; E E ; : : i E ;

?\

';= t E=zE=-21=:=;i 1i iii
- : 4 , ? o a; i ; = t \ i i ;

E E ; ; z 6 ziE ; ; E ; =5 g E E E :i Eg E it ie-;E f i E ?r:e , . , s , z= l Ee = l = si _a 5 i E 3 . i , i ! = a:i _i :€E d = ii !q , A=ist:'-*11 a^ ;
=i!E"Ei=!fg ,ea
z =-,Ei ,,+,= s€ g ; = ' - E . Ee z i E iz+;iiEzi

iE= i t *z Ei=t4Ei,i = 1;, z-ZZzzt; ,=ei:E t E ; i ; * E; iEi

i= j=

;=+X=?it==

= E r ,+i i ; E := ' ;,E i E z + zE E

i=2 ;ic;ii ,z=,E:EE i;* ta
\.

:;: i4 == -3 #F: ;:€ :E EE; = i + ; Er ; : ?A E E E = E i : i e q

3= E=u Ezi = ':;: ?E= 6 Eg?E E E3 € ii? ;=5

1o

; l E z z i 2 " s z i l z e 4E ;Ee i2 = t +
E! atAVi4;ili:aiz'i € =: ;i:-=;F=i?=;==5
't-, E i ? : € € ; * a = = - : , + 8 1z

;=

),1' ?E=.==i.=Z.,tji=i_i

= ?=,!13ri===j':,.=: =t

=

=i

::

- r , ' - j: 'E : F=' - lE 1 1 ';-= 2 l = = i 9 4 = ; ' r 1 - , i ; Ea '

-

E* l z ^ = € ; 5 € ; : : 7 " i 1 i 'g E - E E i I + i + * = ; - i E l V l " i ,i : t

E= a z

+ i!4 El iai = i"E E l l i i==z € =E: : =* E=' l E : g ; = =-3.
:
= =.8

;tui *ir_"5a=:::,9:*E

_

gF=

E Eil= ^E|8+1=EEE" = ii
=

-.2

i t= , . E t = = r ; =- ' 1
r = g ; T

1z i

i

!

1, ..
-

j

-o

c i

:

, = i, i ,l, = - 'i=
= -

= -!

+ Et
i =

t l i t2:= t
,-.x *

?

-

=:.:

-;:.

E

'c

, I - ? :; =t€ = g ;
t j:

d

=-il:1 =
e; : : * 3 ,-u,.r-4 ;
.4-+e
=f lA

"€=i'i

+ =

=! P."* r= '"-

= 7=1 t
= i

i: - =t

5 : , = I = o E +3 ; = i g ? : et
3

z = 3 4 + s i i ! i = 2,a = iE -t* , 1= i V a;, -i 2 i ; : E =; : = = t ? 7 :
iA = "
= 7 ,

- E

7 ; 2 Z ' r E i ;V i s ; = ; E : t
= - . = = ! .i = r 2 t ' . 7 ' ^ '

a

= = ii
6

== Z = _t= i ; ' : =
E4

i . , ? l : , i :

?

:

F.

ii"

,i

_-5

Z

Yo

+ rE!$

E:;E:

:,

-'l

T'

E 7=:2E
= i a = ' . : 6

i : !; rE + t rc ; i= ! ;; E ? ;+ E : ? a"?= l- E: : ,g8 q * =
=:=EiE= EE ,![;5*
5H
o-: E=

E| il ;E :l +E=i,E e,:i €=Zx E z i ; i? a = = ; : = =E F
, E g i s l>: -i i!
;

E = = 2 = i =i =zz A = = ? i , -z , i j= = _z = = E * ._
j

c c , tE =

EE s

==: f t S S tYs ds i Ei * ; = = g + :iE 5 = ii : .i
6 =g€
]F
i:
i

2 i; ' ri = , >

7 E = = ! = z i E v ' E ,= = = |c?=?s E_
'a.

-

j

i I = : $

=

t : - i i . i

= !

i )
i

z

- ' . !=F, : tZ i : f
,\t 7, -i

:

s 1 = i , = ?i ; i l E " i = E i l =,' t = Z t , E a ,;E iE = ii i= :+ 1 , E 8 i : T i = : E ; ;5 sF ; : z::i Eii s ' 4 8i" " t1t Er:iEl;$si

3 . t t ; ? s + l E7 E E ; E | y E E

; - = + r = ; -i >l Xt: ;. 'Fc J i, i = zi := ri. 'a. E- -ii i E *

=

=

t frS - t : E s l
j

E=-t.€ 1

E = E " 1 2 = , tE
,iis.'i l
i= -

r,

€d

z zi

t = a iE i : ; E ; ; z

=-u"i
*a'?
.."r,,- \ _
I

= j i

i ; i =
.\ :: c

E =

i ' i
.A -7

, \ = ;

Ee. 5:=
>. |

i '=' ==7 2 Z== = 2 =
,-l=*
= = i,' =

=ili :=: la ! : = 7 E 4 | - z= ?
A .'= , Z t . , .=i
a

,aE^ '
i 3
=

2E
|

'za
i" -cz :"

Z; =>
4 z=

i =?

i i; = =E : i;+i EEi ,E ,;rE i ,zP : E q iE ; g Y :- l * * i '
a2 ==.rt

a +: ' a i

1 zt

';,

? , = ',E = E-E =i = 'E \ 7 E ' " Z : " : ; 1 ? - < 'i ! = i s i ; f E t El a = E" : .E : + i=U + = i?r] i ' t = -: e ; . 1 E U E = ; 5 F= .

1 E a + n :e X*= V E j; € ;E ;i E
Aag EFu sc
c +

tE
!

E'

F

g Ei ; ? g ; E :E?
! =1_
d

=

:!:

:=

=

+

=!

1.,"

>r

:

=i
u

i

=. .E, s ? . ' r
., ' =
:.j = : ..

^.i

E J

F

.=

= 5

i.r

2 =_

i

7 =

yE !:,,7 i
I

=

_e! 3.i=
=

t = F;l,'+ z J'i,i
i
? .i_.=

: '; i *dE g E = " E i?i l ; i= =E : ; E : - 1= 2 "
=

Ei.z ? 3 : e : , 3 8 , =V i ;
; . , !
i..; .

" i=r. E=-i ij,*FoE -ie
rr i; j X

+2='=
- r .:

+ 3 ja * i = i
9,:o j

, a i . " | 5 E E ( = r = " E: = ? > = '+r3y,; 1 a - + ; ' = = E 2 == = E S d r i a

=

= =

.= 1=

_ ? = + , ( 7 p: -= ) =

E i 5 =' t ,i;

';
=

i

., 3-=E.i ' z"=
SE
= e

3Z:z

s

-r\

T

''._-}'

a') '1, ^, -.,! ci

a

.!:1 =

t'(J-=

a = ; 3
- ' = c r r ;

()

E
eEE i e;i ."-\ \ -\ \
)' ^\

-; = tr .4 = = * ; t= r = -Y = ; =
'".Y =

=
-" ::

-:''

=
-

a
D

:Q

c
-

q
-Y.

'9
^

ci >' -t

5
L ': =

r?"Fdy..:g
> i

I

Ea :{\t

4

ii

.r A=i,28 2.n ; t : 4 =
-

a , = - . ' ;= E E s
= -? C! * .i

:= -: -; l

;

'

:''=
:

-

d

t'r .=
2 r

.c
o

c , :

i

-s-

Y

i..:

>

c

r

E

i

.

i

)

Yi Js1 { <.-{A

z
lr]

tr rd,= ,
ld

E < <u)
! - J

!.)

5E 6 9 E ! F
t <YJ

$l

s =
< = z

E

,t'

z
tl]

LU

z

td

tr
:<
E 'r

F .'-

E cf D t <
\./ J

9 #< ;;i
= , ^
; N

:<
:<
T

5 d 9 :'- S ( \ 'r- tF

?
fl
t.,l

.4
;:!

> =
I

Vr,

< =
' = <

z E

zl r?

E tu

'(]
Ld Ill

z, (r
o
FI!

F Ld g td E
v =

e E
E

brr > 9
o i : ; j E F-== €iY4
;

: O c \ J c t r! Y ol ^

& E
o g
F *

H E

:<
UJ

:<

:<a
.r. (')^

q ",
trl:tr !=.a 6 -,,)"E E = . ;.!" Y :! ^, - = - - X ; - - i
. - : . ! l
or!!JJ = F
Y ! !

o " . >,s :.i>

. f 0 ' )=

Rt= ^ 9 9 . z ; ; : NS€ E
A

oRx
L!:r

:.oE X - ! ; : !
' : : -: a

e = I = . ; F

t
I

a f
<h

Y :
i

<

rr !

":.:

,.P E

-;

+co # o ^ z

+ : l !

:.1 irJ \

o Y g ! ra
! E

- z N l! ^'
< -

> 3
:= z,
t! O

: :

P F -

9 c ! - ; a

z. lrJ o z.

P :E t: <
r:

?:+

<.

E:9

f, E€-: E B rSl =
= "J z . E
o -

;ri i t
:33

Lrl

or

:l
[ >

E

L'l

ro

ol

Or

r',

'-(\l<f N N A l

o(n(oo
Nrrl(r)$
: : 6 : ! l ' 9 ! : : : | : : : :

IrlOI[D Yrn(o(o
: : i

'
:E ,E
-. c . ' F
c
:

=
c

:

:

:
E
l=

: 1 9

r<') o)
.F

: . E

:
:

:
:

: - q t k
:9 -:!

o

o ''

-l

i

:

: ; : ;9 n

-

- J ! : "

:
-

H F ; 6 j <
' ?

.r .)<
.T ,(E

T

i * P = E E \ ! : + : = + ii < Y- = ! ! S- i= - r t * r { { - 2 r - ' 2 5 - = a . ! 9 . = J a l >

E H

, + L e 6 E E 4 rv q r
r- " P 4 9 ' 6 : L ! - -

E
J E

x

T 't ,TD
E

{ i

' i _

. J ; : - r - \ r ' - \ i =
= . i : = = = r ; _ . ; . -

_ r i E o s i a + 9 ; : F ? c + * E Q . i -

, i 5t r = e
F sE:

X ITJ

a ca

a

6

z
a a

p

I

h g;

9F8988 Sp88AA
= c E JD.a)

= # E , s E= t E e A F e E c ij
E E t=F i

6'g:<=(],O 9 9 c 2 - -

3H

h - ' : YL g - t , , , i 5 E - - ; -

i BY H E . _ - : i

a) :a r lf--

P E E = € t " t e E s q s E+" c . F g =*= _ + E € E e:g sF "H*' * F E aP:- .g; i e i . = i F" s E s ; p EE E F : B H : - = 6 o : ' E 5 c= g $ : E' H Rf=E r.-o. g ";*E= E_E Et Eg " ; _ 6i , s - c e e ri- E i * s , ; ; ; ' =e q ; =,

5 F g € c B ; E a gi;Es il i i t ;:

g i E E ; t r e 5E i F -g E = € S Fg € ! c S p ;e e ' E ; q 3 F € F = E E € Ect * g* 5
E = e E s t r r a e F d ' , 6

= > d , ' *j P

sg;=EsiEE":=ia;;

v>

z
U)

EEE:6EeEi. : EeEgag i ;aEEgs : f i:ilg g f i" q = # Ei S AF i E = E E F E

: I ;tE E € : f = i E g Ea q::€ *Er g e s g= E ; g
Ft ? : e F g e g E!+ EE t EE E

E E F E - . q5 =Ei ; E ; ; S : i A; E E : E fE

l ' ) o r n o r s c o rJ,) F..(Dco6o)o)

c.,
6

E
-q

c-.
'c

z 'a-.
1J

, : F 1
6'
G.

.!E : .<]c)
1 Z

o
= : 1

E = o _q
z .= z a\. r,] O' '- 5 ,q ! tl b o ;z
6 I O

:r

c. O 'r3

I i< 3 'i

f

U) I 'i ,IE

e
c

C -

+g :
F_

,=a
F

= '.E ,c .q E .{: (J : =
F

= '- ,. ,- :=

c

I

o

o r I ,O) > I

F Egg€ g E : : =E:l €e E IEEe;ggiE i; F ; =tsE;
5 . ; : E " E j : E : E : s E = ;s E =

' ieE ; e E d i E iE? F;!i;gs.e;r:g 5 F g ii * Il
;. F; E E i F + : I E € : : *c q E
- g g :l * i + € E : ! s 5 : =

; F t3e ::; t- i=:as 'F EE;: ! ; + = EE S ! Hs ! s

l Eu! ; = ii;:F : ; ' : *

a_-l I

o
I

T = i
t!

z
E t! F td IrJ CE

:r
)< :< .T

z

$F$$iEFi$i,$ =sE FF iFiES$ sigss5ssggtE

2

rd

, = eE , E = . =i : .

d . , 9 * d. A 5 . , 3 . 3 1 -

$F5EEEEEEEaIEB $=$: EA;FiEFEE EE egeg€
I

E Es€ EEgg;ssEe= g
f;

E$s.€,€uFFi*=u* =E igs*EiEEg5EE

Eg$Es$:EEssg;B

ol r l.^

gcifrE$g$F$$E=ii gEE€€EE *FEE$$$gEsEsEE EEE g+FFE E $$$E Fi, lgE E :EEE E F $$$EFEEE €
,.....

:H$ gEiFtsE i$$$E EEggqg eEgH F FEE_ E gE E =$

E€ S t*E FE =* HFi# IS gE$gE E EgB+cE5 F Eifi *E $Es EEEF FEF ; Ec;F€EbEE6 Eee

giEF;:EFEE!lgEE*:Eg
Egil9''5€g?;g

g qH g e ; : : E : s * E F + E E ii ;T g +E E i E E

p sq FE E g d E E ; E E E-+ ; ; 5 i ;l c E : E : E E " ;
E F g E i E i= + q i e ! r 6 ,;.E g : E g E ; C a F
t ; E s - * iF F 3 E; g : g : ; ; 5 : a s ;

e B l ; : e gs5bE E 3;Ei E €Fj =!;A€ = E i E E - E fs i F i i; F g ! : ! ; E ::

Fig=F:: i;;gEFFFE;EIg i s i:Ep:: "

f E ? Ei ; ; ; r r E g : 5 : = E : * g t F 5 a ; 3 f a E i ; i i e r i l i ; : E i:E FE: E c ; a E E = ;€ H =

ol I lr-

r ? ;a ; Ei +* =i€isE '= $- S F ;i s :E :=;t t E rf9 3 i ; E E : i i;:: i : , F :=
: i

.

Es#+ f.^+"EF =;bE :

+ F 9 = E E i = il

F c i t i * c s g e l ; ^ q E ; F == s = :
$$
i

i E i i

* t * s
E

c ! c ; E € E : i : - ' E E ; i g F #= t e ;s t:=g ;€€E!E+:::t5::;-cEE i F; s E iE E FF a€ i:::;J : ! :! : = r = € E -E s E g ; = : E t - ; e : s i E F a: r 5 a t € E a E i : i : : r E i E F E ; : !E i : R : H
: ; i g e o E ' F 6 : : s = e * ! . E * g : t E fi l .
ri r,r +

F ) b - LE i = + : i i : r ; * t = Y ; i : j l

i b

e ;: * :E iEftl E- lr E F ; :E fe *! 5 ;:5 ':; E E E ; i E I i : fE g gE i6 c 6 ; e ;i r
d HE F 3 E J g 3nEE . 5 i . E EE - 8 9E :

;
I

E

;J

e 5 FB :

E : i =;6 E F 5 3 t ; r E 3 P s ;3: : ; E E ; E q

' i =: ;d+ e -i:li i! = E = $€*'€;s iEb 8E : *g E -E E ;? - F = : ci n : i - : i 3 EEE 1r E = i f, E*' E

3 € : = c:;::i x e =i E; : F S x i E E e t = : * a:

F i E E g F l : g::tE:g :EE c!E ;e ; I : ai ; A+
ti E + i : ; : iF F E : : n

E E i :5 :rF5E8;FI# : F:.; :i;. iIEi F F€;:t FE;.$ : : ;{; : g i: ; q : s E;
i5i;EiE3:gi;€E;;
=i ;t,a:.ec : d i: r E

: : 8 9 : i 5 s : F F ii;-i :a f E F ;i €i q F F = r ;:: u g E ; g g ; i g
;ii;E

E = . i = E; ; = i ' ? 1 3 E ; E $ = il :; E : ; i t ; ;E i a s ?
q :p = ; +a t = ; E - r ; i ; - E =a c l l Fi : i € jE E t E ; Ii;3ar+ €sgiu
i=FCe ;*

i g ; : ;: i;B !E f5€r;; ; = r = ; i a = =i

z
I!

o
F IrJ

E :^d EiS S E sq tE E E ; E $ S = E : *F { e t * ts i
Ei R E s : $ i E' * E S i $ : : s S E i c , = J Ei lS F5 $= ^ $ E F t -E F E E EdEFS fc E ;E, :. - - S t s S e - r F .E i = = S F E : I ! Et i
rs h i: > ^\ -! r: : Or :

=*RsEsES:E:sSEF*H: E
, > , i " = - ' E \

?f. =

q

E * = + 8 $ S . - e F ; !

:<
0l I

-i
E

: s 5 s F * E E F is:R=R ^ 1tS s * i n E: E : S E : F : E Ui -E-'::bE S := o ts Y R;d

o z
td

z

q s F : s * s d + 9 s,, =Eg s s I " * Ee
* E: € ; S s i u s ; I E ii :i e:!sp FE i s i F

$€st*E;*5BE
c . -

i
\ F .

X l i

!

d : E B E g i F g . EB i ' 9 s s i F r C E
u € B E€ S s P S

\ l ! . .= 'v t t i
v , l v l : , o i

= h ( ! f r

+ E * !

=

< -

, - 2 E

p F ol .. o i: c a 9 l a r - - 9 q ! l c u ' v ! - 0 r . = J l > i " c G i 5 , i > l o xJ "
=

:H

l " -

!_:;
=

:

> t r E

= , ' .

= d i i > €
= - +

F = 6 E E ( J '
L f e -

=-=-=:q9.s
ar ij j -Y

'A ! - o i' h
! >

=

6 r
=

"r !!
; r

g: +: *
rc
l | J F -

c:

>,

[

Y

, E . :
-

r <-7 =-*
:

= b h=
=
f

'; El"
! c _ F l , ! , N :

>=

!

: E E 3 , g ; 5 -

: . . - - 8 , J > < -. a ? r r <; r - D - F - 1 - , o r = ! = i - - + * ! = d r

ol
I

s

* cii E - S o Fc E i
R-F !B , N Er : 6 . t
F a{ S S E -!,X

c)

i

9 ,s

,! p'

\

: ,

;c sslEdE$H
r:E
itsi"

E;

s F $E : F . E :

.i< o
tN
f

o

S !r + s
cs r!

+!

s'5s,fi qi si
i\ \

;;eEstEr$F
r';;

i S F "s
(E

. E€ F

-=

e E* i

EgI EEsI$EE$E = e H 5 Ss i = E F S&
E$i'st5f r"*

E S Es i * ' 5 i *

F E= S
-

@

$ : 5E FF ;$ F : g € E

€EF sSF$:E*$ s

E$'^l!**FE

.E

o

,c', o,)

o

o)
q)

-v. (D
(o
-J-

l< X
I

(E rE = r o : - =

:i

p

c < f : - r o ) : - -

-

i

!

J

_: i,

"\
(]
I ^ < ' !

clt

nl

i S t $ S F B_ i i i = F; F E F s +

! -

; t

E x !

e E r i p

. : 6 - !^ !

E * '

g FE"FsFESIiEuEE si$ ' E
s E q E i E tF F* it s : :i EE s S EE ! g ! : E i g
;ttS}HES TE= Sq E t F E : g F E F s :F p q s i-E tF u
cr + r,.l d * co d8g

: ; r E E; :F F- d sPH $ E E E F g € Y F br3 : : g { E 3 S E d

$6$€*; ::$ F$i=S*is $

gFs ;c EFF- t:E BiE EFE:EiFSE€ :Et EsIEF gt$3E Fs Hs! iS*
E i ; :! s ;:S ; B ' F $ : i Eq E i: it F ; E E F Ef ; i S = = F i gF E E F : E E : E E F ie

: E' F ; g ! E : ;E r::s:ir ; $ g E: t F i s ,+ i i 5 iS Eg5Fr*

I

i: FE EF:RF E iIiEiSI:At F$E I =EE Ei:iis +;.::E rF : I i E i : $ i E E $ i pr I $ i:€iIgtS:EiR =
€ E

FE

;+;abF

3.

Fe:i F:e :*tis ii::t Eiii ::iE=ii Fiar TE; !1FEiii ;iis' iiii i;:Ft E € i $ i:! i si : i l : IS i ; i : i E E ; : i i *e;i iiIi:::E:!*Fs.i: i::ti :i:EsE::E iiiqetsgiss F€:gsEF:sEiEE $ =its titsi ii;i:ssi: t; iE :Esii:i s€g;
+ b .. ( co d = i#u,

ii*

r t :Ei ; i $ i : + , : i i g i E EiE
Efi
9 f
d d - = : = i :

irEi::FEii+ii$EigF
r - l c \ r " ,

iisi.!igi€iiiEFIiF
! E 5 s : rr
i : i - : l : 5 . 1

iiEi:; E, iE?,i;iriiE5€i

I!

CE

z

S s EeF!.SFF'Si

s s F J s s S q s

rd

E

IrJ

:<

F F ' r s B F I*s xH ii i : FH ; € E5 € : ; : q= $ t
: Hi: =t] -'.!l

I

:< T

$ "; !:' *gHi' 9 - 'E U : x l i *
E9= E* €i E H
+ 3 o ' Fi € 3
. . t g u R r - = =

H s ; Fsi St € n

fl
z,

Ss*=,4FFrRs :

EE$ t E F Ea E E : = .
t s i v g \s 5c

z. trJ

. F 6 + : ! 3 As r!:is!F€tp

i sFE E t F F3t S t s $ E; F:S r f

5 )Ct)
0)
lQ)

o

0) OJ (!
j

i E : e ;; i ? s i g:F F iE iE , - r . EE g i r *
-::

e=' ii;;EE'c;=5 EEulE I
E rF E ; i A gH !; + l I5l Ee:ic!!i l r 5F Es =;a ;-F ; ; ; E
6 J o i . D v

g ; E ; i + ; E Eq * rt:g gg

Ei* >

T (! tI'

c' 'f

>di
C ;_ v'. .-r

ul !!

: E€ ; s e ;= ; € rgg s e : 3 i a: i E l :
; o

s :F i € f r =r s Er ? EE i E gg . Eg 3 =3 E lel ; ; i ; ; ; . - ; s a s ssE: : :i{

# g

--

6 o
cJ

, 5

P *
:a-i +

i.

:
--

E
v T = " ; C

- * ;
. Z -

= + ' ;

= : i l = ! ; , 9 9 , . - 6 . 1 ; - l Y o4'?,t!,raq) :t

=

>di
6 5
. Y

:x

!

:

E
,

I'J

!/

:

!?

:

- r t u ; < - - Y , X

g€

J

-

N

A

-

-

ar

. 3: : ;i i : ; Eig a i +E ;i BE [E3 c; ; E : 3 ; fS€€e 5 F : . b# ; : r E = E Li ; :E ; E :l*EC l ; ' * i E ": F; : s F

El-

c ; g F Isg ;i; ;I Eui F ; a s i ; ; F E ;E e ;;=H F;i:5ia =EAiE;Efl;rE; g Fq ; ; : ! ;
E? : 5 f r $8 F
c . r + <

a x H 5 i; 'eI ; s!Er iTu} : EF;bE':;E ;+;E3a; * , ; ilr ; sE 5 { - Ei * €E irs" ' Ef s=E l ! iB EI 5=

E :F : i = i : E : ; i i = ; ;! FE F *! 5 ii - :F=, a = Ec!ii +-= : ; ; ! = Ec F r ; _ e E E - g t H s: ;; ;: ;E ; 5 _ - E 5 : i + - s " 3 F r F 3 5i € a ':;i ,F E = Ei Err= L ;F 85 s :figs ; C 1 r :i E : r E E_ :l E: : E E € ; : + = = f raqSg

:tE:+

5

.

-

j

. ' : .

i i : r , ;; i ;i :;ae : i F i E = + ; gi iF i r i ; g g q :

=

"

= E i ' e = * 3 '+ e ' r * = e s F

,.. "i.'

9€ l F E - E : e = : : *H " c : E E = s g E E E ;! * F t r* a ; ; i j i : € e i € E E+ iir F y E q . E e i : i = r - , r Ee! e!E : E €:; - t ! : g ;::E:aEF E = -

1E: *, : : i P : : i ;:;: ; ; = i i i i i E t s , € # !F!5 * = E - E ; ; E; i i : * e : i i s = : F E : F i ; 5 F ge s E :
Ln *d d ci !,

[ E : r ; : ; ; E5 ; ! : 3 : Ei F: : i ; ir =i;l+ : ur' E r : i E E E g ; [ g r F
ci.-.E:i+;i i i . Ei IS i F ? 5 F :

i ; : : i : 9 i FF F $ F E : a : i E c ; ::"i = - F E E : : e_1 3

. ; e E : = H ; g E E 5 : E = 3 ' : 1 i' ; l i = - a E E € l r F

^ l

;

l|' iro.'!! L!o)] ! l t l i rrI s

r r ; i r i \ a r c 3 u l d t\

o

l11r.)raue0

rQauraq11e1a.reg lnInH l-peJep1n uaplua1

.\p
E E

.E

€ F

: r= E E

e

E c P-

9 1 F
-

x= A =
= ;3 I

,B
=

=

?
e

I .$o

35 i3= 5 :
= :

E -s E

N

> ! . o =
F ! or s,

:

6

=-e

:H E < <

:

= *

,x

EE
qr

E

a ! . i 5
x E F B
:i = .l!

! =

!5AE
.=

= -. = : .i E U E !- -i :e . y € " E ' c E F

;

s F

; i . g f- i " ,6

E

E

; i : 6 i ; H ' 3 fi.gF o'
!6 i i c

6 I a' E Lsn'rnrunyl

o

5 * , q . : , g E
S , a , o c

= E > s ' = '=o! " ' o ; = € - - h' " X : ? E . E H
6 : H E b - ; : =
E ' P sj a: ; E g. EF F hs E t --_-]] rroor,,r

.:E

a

o

al T _

i';i;:il,i:iF 5I :gr't;i:;EE:;
.

,:i

r;Eii ;F;;i#Eii; :,iii;isigi ;:ic;i
-l

i I Ei;;u;:;iiir iiFFiilgE

i i igiiiii:t=iua eiiiiEi#ii

'igE
'=
C)

1i,4E

P.o'';=i=;

iE;:

; : : ; i = - : l € f E i= E i l : ;-";qqEE:
-;g;[91,

.:Pr': 3o==

iil s H '5=: e

-q

c)
F o) -)< 0) ro
-J-

" j: : l E ' f == ; l ;
n - s B
rr in ; + > C)

t.';;Fi=Ei;:ii=;:=s :i :

;: :; 5 € 1- F e ::H:: - ' x: ;- nt F ;" g e5. \? : " l- ; * j i! Ei ! :
E : l = ; E f ; f i ; g + ;; F I * I u T s : ? : . : l = ! ; r - - - - -

E:

i' :! :j !- ;| ;, d - { j = a ! i ?E ; l "S

{ F I . o
'i (E ,!E E ,J 5

: 3 e C ; : ; i : ! e _ r ; I i ; S 7 =s : E & = i ; H € b u = ,-=- :; i I, E p -l F . 5 * f : . 4 ? : = o . r . : ! - !o . E?dEE

; !] i "" L x E .' -= - ? : ;, ;, 3g ; Ei u:: i= i " q :: - E€ I , r [ j : i : H; i
: r l 9 € i r S o : d 9 . " r , e l E * . r d
. o

" ;

: ( J

J

N

t o

__l
= | :.1

=l

o
I ^

E -,-g*
-,!!

]tr5@tr

6 . _ : , 5 E = = r r !

:., 1

5 f

-_

''l!E

: { ) ! : o = : - h - . ' ;

5 E ; = € ae 1 +
. 6 q B U ,r 9; E l + E : = - P P o
: : r - r - ; . g F c r ' t t" : - - o ,. L- r =F i! = i : < \ _ ' o F o , - r l I f , i , + - c !

E g H = p E

F E d * q ; : d E

a 5 = ; P - ? : A E
I ! -

L

:

V

;

:

c

,

-

:

-

6

5 H 1 = - E = x

" ' = ' E i

_ - : : i r c - e . E ,

h I

E l l o ' E 5 = = S

l a r c

- > - = = - : 1 ? , ^ r a . D . O " F i ; = ; i i

9 o ; d q

F + i ;
_ . r : > r c

X !? >+

-:

!

o

:) :

o

= ; I n ; , 5Y = 9 E F q b rH i * q F = E . 6 d H - 9 = = 6 F ;

d3.,s,,5H

q : E : = E E : E i E E : :E i i t . [ " . _ * e ; r g ; b rE
!!:lI= l"F9:ig-i

e E ; e r ;Fi 3ri::i 'E ;iE : ; ;F ; ; ; E ; t i ; = = :cj i= 8 1 € i : g e

b = e ; i F ; ; ; ;-E F i e ! ; ;c E s l i t e : : i g ;

i e s ; E : ii :; is ; , : fi l: : ; ; i ; g E I * = r : i rl 5 E s : F s t i: I' T ; ; s: = r rf i,-: i g ; n i l e a

i e : i E * i :F l i ; : ; ;= : i s r : s F E ; j F r r i *

Eisi ti;iiil i;li; iiF +e, ;Fi ;iaEtt i'i
5 F E : : F I i : I E = b , a = =g g ; : 1 j 3 l E i E : 5 = i : : 1 :
o J 5 E d )

I H

E = i; : : : : ; : ; : ; :
!i;..i!;-,: !i: i
: -: _ _ Y- . . ."-+' -l.:

;El;:f:;''i+:j3ii::iii i:.
.-;

::i=;ri :ii
i . L .

-T ' i=

= ; : + i : ;- ? + l
.:'r --

: , i ; €i; E =; ;i : =i ri i i i g :!= e i 5 E ; := 5 :
S r
N

= ; - = i= ; I F H r'::F43i":J . s 3 5 _ 5 : ' - 4 s ; . . i _ ; , : = :E _ : I h + - ' l i 1: ; , y : - = d :---d-

i i = , ; i : :; : s : r =: . - s F i . i l , = i i ; =1i E E l i;=: t .i -; ;: :E 1:E = :. : - ; l c - B ;;. ; :=;- i- . i ;-+ ':nE : ; i : : : : isii ::j : + a! : ' =
F-d;;'==bla:,FE-;
i .

I : ; r i i : = i : F: i i : t i = . $ i .; 9 = ; = i

F . . : -: r l l ! i ll

?:a =

€ l ; X - - = -s , i i ; _ .

'r(f) q)
t:H

i;;
; H H . : is-l
= { : '

:EFI

et;

: = i. - L E.; igi = El EF :, : , S l ! " j e t := : :
i . [ [ ; ; ! ' . 1 -i ' . : e E =' E---"':!,:di:

: : - e : r ; EitE:. ;

c) F o)
0)
t* fI, I f

'i;! r
C)

iiiji:iiiilEi;s;

'-.'

ir= k 9.t

: ; i; i- ;o i* - i d rl :: lis' st :;; ;t i; : 5 = i 1 E = " = ' I i S .i " l ;l 1 i s f i ; =1 ; ; ! E T : + tj l : - l, , " t ! r i i l3 ;9; ] .i :: .:..- ;. i' i- l . . i ;
.: = ; : "- . 6 ; : { " - i : : : ? ' = = : : : : : : -:N\dr+'n gi gH:
P" ;-! =
-

C O aJ i<

=.!r l,== _r

' = ;

>'o

dl

tl

= 5 5 - T r; c . , h f

- +

(:) l I ^ T V

t S { :E
z tu o

:

F

I'|l

Irl E.

F !€ 5 f i ;= Hl S s " $ i ! t i p S S

s r E5 i l i . $
;H--:

= e:

€ n i : S *U R E E f o E q 9 :€
5 F < :

S ;\ ' 5' i $ E R E :

:l

= -; d

: 's*! . " = i
=*:
* \ E
< . ! .

s--S

F - =

E\ s< s * :, =

FFSE
F - S =
\ Y X' qJ

z
Ill

+sF
s- -ESrF a ! :
\!,:
:-l = *

s.SeE
islc
dES
. , .. f-:

z

Irl

FE*Ab

;: =

.o .c c ;

tlr -

n

F

9€r?
q'r
-a: P O 't!

P
.- +
=

x .r R
=

I- .(= e E I F E =
=l
r > . 9 R - : E
; : : ' - 5 "

0 g

;+

;o 3 k

5*E:;>
sr:RFa5'

q a's:

v c

F _ i

E H v 9 : E

€ 6 €€ , : F
-:

: z g

E = 5 = < ; x 3 i = ;. Q . 1 F :i H j! i
c f ;:) ,n

' t E p

d s

EF EE

H E i ' _ - fy + s
9 i i . r . - , i i >. > = - . ! ' r j , ' . ! c : = - c i I v r . : >.; ! < . - _ L a ! = !

P - T g .H ; q-=> --E

E * - E 3 !F ; V q _ g E 5 =.'1 F * E E
o-d

cl r ^ . I +

:*
q)

o ( ) Q !

=

r

: E
N C J

6tr
5 ( E o -

9 8

iti;;;:;ii:€i H FsE ;i;at
:::l

iil;i ;:;i; E iii;iij;iuieF €:
(.]
-i:i

g;:; ;!:i;! j!,, i = li:sg;; :i ;i :ii:i;; ii:i;5s iii; +

'. i:i+ i i r ; : u E:i;ii ;iir:i:iig# t$ 5= E ri = : i ti r e
'.:ai -;"t,3i_:=pi_ ,r

!

.9
o
C

E )ct
o -

.<= C

: ) -

:]
i
a

9

L

a l : u .,

: l l C ' ; I ::)

>

E

q

! r a
e :a
{ ! o

P {

:: u l o) c

o, c

'cl rE
t ) -

.E .g .= .:
):]l

o c ) c c

!l-i

rLJl C:

)i:') C

o)E(l) -o ,0)

a_r a
F N

r l 1 4 $

gl* : 5 i = ; = F F I i ; =: E = , : C i s : i;:;s S l
:e :=qiiE :!liiiit!iY

i ; : : $ E i ii i E g Eg ; ; l : 3 ! i F ; ; i : : i j E

; pEe=;: :*;i i_ E, I;i*=4:Et:; Fa;r ;FEEE ; * : : e rig i; g r l t i - e i y ; Fg ? = g
a
b

: E ri g i ai ;; E : i Ei* ; l ; ; ! i : l E=:E+id " H ;= o ,

g JifrSE gifa;IFE:tii: E E E;3IE; E'EP:i
= a
o

iq ? :iE ;;EE ;r,- :Efli=;*i;igit 'gi :[lH E i : : r E ;i :g i;E E ;E E g ; = : :
€ = s I H s ; €r : F : E g ' € e + ; s - r E 1 ; E
+ ' n

i+t;.i sFj!s: ilr F s:lj35i t:i:r

I:iiit! : i : j : * l ; :liisi; ilil;: ; u ; r:li;'i,;gii; ; i :i ;=i = ; l : i; ::r,i= ii;=ii.: ir i';=; :; !;iit: i:i

. : : ! ; it t : ! Ei ;i F Ei t = a;:it; A * ,

,tn.*' :ii;: i'i;giii ;i i;;:. s: e+,;
irt

El*

$EeE$EEEEs:;,iii isstssEs$ii=iiii FE gl i! gss$Ee'=;i;i; j * E su E;:i=i,i:E- ;:iii , . Ii "ii= iiFi::'::i iF$EEiisFi EE iiii;i
@

: = g E : i : ; ; i : 5 , 1 = = 5;i : E : ;l

:"i;i te ;ili-;;ii =-g.li* =i:
!: ;i : : ! r:-1l ii 2 ?;. " : ; , : E = = E $= * : " i = ; i t : i . = ' ,a : ; i r i i t s i

; ; i : = ,= ; ; i i i =r; t; . = : € = = i i i : F :E : : : . 3 = ! $ : ; ; = g . = E J , = ,i , _ 1 . E =

g :=ii;.=r:,,=:EE i :i = ; " = . i i s ii :
6 r' =i-

a: ::T.;i :Fi: ? ; e:
s=
:'3 lf
; a ry'r Y a " :

::illq

'

ltt"t!
iil';-z

i=:t -- i

l!

i:

a

:

-:

:
i

E" '

J

. .. I " ;

g

L-

F;

g, ; lt

it

I f i I-I!; ! + , _ 'i E: E 1 : ;i s € Sl S t -: : : 5 + l =: t - : i ; * r =: # ; i + + F t ; 6F=
0 6a6 6. s 6'6'g 9,Eaoa'e

; i,t s: i i ; i i; . :i ; : r i * si . :i ;i6f;:4iEI =q:ii E i i q : : E -

Ci=g .: i:;rlo it!: : u = , " 6 d : s, : i t l F ; ; i! ir l3: . ir e : : 5 i i i : t * u E i ' . ; i::;il : S ; i ; l ; . - * ! ! t ! i i : ; i ii t: * iggi e 5E iE !; : i

:EI; i:

*;

F

F = = 9 = * + = * = f *
: = > l o = \ : .

;d;69eEr#"Ef;E' - - t s E . . e
I t f
' i n i .

;-r:FEE"ili;: =.E;. !E EE's
= = .
C

l : -

.

= E fiE eE
s f

5
-

9 s
o E

E \

E

i =

9 S

:<
c
.q)

.o

cg:::i?Iii Eiii EFE;i l=: rsIfiFiH;'.i3!
E,3"EEr:;5itP=<

s g ; e 5 : E : E i : ; + :::E a ; P E
Ijq

* :E= -=F g, + r ": : :r": g e: i l E :€: g F Y :f Ec q J F*
j-+>=

> o J -or. ;:

gF l * l = = H i € - P i : - 3 t I: t . E iE l : g
; r : : , c El-E : " : ; ., ,

# : - F € F ;! r s

Er

.d5*

jli

6 c
!o) q J N

? ; f = ' F :i ; ; ; - r E : ' = * < ; : ' : ; n
L >-

: ; * - : + r ; i ' r l-; :
ii _1 : '. -: J C . a f r --r,'c-' qli d J

g _I:: ; i - :a ; " " ;-

E : l i : = = i" ' J =

:::+:;::lil:'#a
L r F ,

ai :: i-

=rfi =

D

. : g

] {

: : :

l ; 5 i i :I1 A : l ii.E i i i : g ; i ::, e i ; E$ l * ; ?.ii:: ; : : i+ i ii 5 F i I = l

E . " T r d = 1 . a E l ; : ; "

; i i

E = H c i ! : = * d : i F d
l , - "

. - ! m

^ . i " , - ; q -

i T q

L

E - !

i i

= j , i ,P

- .

! z ' n a

iEi5=: ! u=i i;;!ii;. :s:;:l Et:E;:;i; i;E,iF. i ToE E = i : ; : 1: E ; ; I ; I E gF3E i t
+:iX= s 6' a a :-o

; s : e ; i;=i ; i ; i ; if: IE : a : i i i ; g i

Eisi:is;3i r:;lEgji;F; iii-iiii ::Igj
; E =H + : : E : s :
( . o; " ;} d = '-; h ; i

: -rb g .- 5 s=- 5r: ;:Hl : qF : : ' i i ,
F : E:- i-. +
- -r _ l l

i;^a:l ! :id u!2

:' - . ; - i1" = ? d ; i = : ; i : i ;s :
c _ - ; - = l

E f i -;. E -E S ! irE F - .;- !I ; l i , . " Y
E.:b?g:=F. :E::6 jii;;t=
! L ' ; ; = ; "

: =EE-=F

i ; F i E ; i .5 : : : : i 3
-:::lp::;:1" ir,

i;"

, , , ! _ i { = : : : " ? :: ! s ' : ' t r i E i : t , r I ; r !

i ,+= l : : ; i r : : 1 " : i ; i - F ; ; ; i * i ! i F s i : = f
6,
; . _ J r = r E l E; E - ; : . " t l .j : r r ': .: . : q = : + , i.= 1;"!iti. - !j;:l:Ei;i:i;:: ;Ei;

: ; : = ; : ! , : ; ! j r. . : " - , = - . " : ! " " i i
6's6-6 q

! ;: 'i -: i. ;- l-t=; '. 1 Esl i r ; ; : l .

l:=

: : : : 1 4 - . ' r: i+ = r : ;
: . i = l : * , 1i ! ; f i i q:t;i:

i.-:;:i: .

e c!;E-;
g;:tF

:

p,=!=:e:ilpeii=,
l.
-l

rl

: i,.

Eir i9:! -::*E;: ?Eq=F

;E= FEiEi; E;ii: : =F'= E E . ;E;: ; i t i ia;EE ; : eH i i * ag E t *
6'A 6'6' S 6-6' 6 F i3=o a-a

g aIEgi F ! = Eeg g i ,tF" " ; E E ti!p=F :g EE =: = _: =s I== '-

=t-'

' = it i;: E:E; :i;tgg=€=:+? ie *F; i
;E;E::E: IE;E,eEA*,-. i=E;r E* = *F;;;, i E EE EaEs H !i 9!;tEEI:i :i:FE=E!:Es:=

iE;lliEEiiiiiiEiE,ea i; ,E ::Fii iiff€'EE Eru ;;E;:.;TIEiEE €ui EigF :iEF i;J.;:; ;i,;iiii!agi Eg=EEl = ;:::IFii:
a

O I r '. _ l--

:::i:iii,iiri;:: ieE:!::i:iiEiiflF

=. : i 5 : E i: ;= E i E Ei l =;F';:= ;i E=l;!g::g E E;g i : ; F rF =i,=i;Ei;ii;: :
6 , A

, , _ i i s : : i: E c E ; ; _ F.

E HE =; e :+: -_ : : A g - s i 6 ^r * : - i ; : ; c a l i l t t = i l , ::!;*q = EgEB! i:-i; t::i i:=isd 1

9

:

5Er-E =:Cil-

="'

i;;! 5r!;r;

i':i;*;iiiiiii; flai:i:iiriiFa;rE
i
I
e

= -;
-

e
1,

g i i l ; - r : + :: ; : : : i t i l ; i l
=i:ltE
+ :-

:n:, E3il;'rl;iii'

r:lx lE;;ii'li,::l=;aiij:iii

:

;

:

j : i

: '

:;:= i: ;'

l e a F : * ; j ; , : ,; , ; = = t - : l ; t : r ; : i

i t : : , =s i ; i : : ? , ' : : ' i = - = i i ' : i : .
in F !.;*l-i= .n 6-€ 6
= *

gi 1 ': i : , . i : , : -i i * ; - i : - . r ' , ' , , i - , ; : =: . ; l :

: l : fi i ; ' : ' ' ; = i : i - = i f l : i ; ; ;;i:i:Ei::i,:it:;;"=;jri:

cr

I ^

t;:! 1:l :;;E;::uE:;:EiE:il;ial
;;ii rii E!!E:r*l::E;Ei:Et3:i!i

s f : F j Ei

.' s €- r r +: p 5 eH : ; t l - ; = : ; ; : =

; ; ; ii t ; + : E E 5 : + i ; t = i E i ; i i = i i r : i :i ; : ; l : g : * t ; ! i i : i ; € i i t ;

g:iii;il;i f;:E EEiFig::E i;g::=i: ; E i : ! ! r E : e F i : ; : : i = b F : qs f F a 3 .A
=

I::!!:.EF Ei:iiii:tcia+:iEIiEe +

i;;;ilt: it;l:ll;;l:ei=a;isf;ii,

iFiEiiiEii:iiiEiiiiii:iii; iEiAiiiiEiiElgiii:Eiii ;iiiii; iI; ii'iE :ii:;i;iSlFEii :Ei:
ol
I -

t

:;tEiiiiiii;;:ili ; ; ;;Ellir; ii:igii;ic;fiii;i=eJ ;=l i:*ii;. = ;: 5
: : i ; E : s l ; i l Ei;E;i:;i; 3 ; , ; i i

" 5 F ; s q l s F : ; : q E 3= : 1 . r : : l ; E E t i : : : ; i : , i : ; E q i E + t;= C = ; ; g ; q

i"

iiiiliii;iE;ili:rsili'i iiirs, iiii
t;rtr : ' Ei = j , ; : i - bI : ! : ' - a '

E:;o'*:ili"; +lgii

i i::.;:: ; i i = i i ; i ' i s i * i ; :: r r r -i E: l l * i i * 3 4 : i ir ; ;
iFi :i i; ;E;Eriri tl i:i.: :! ! = 3: i i . j = ; s B = : r : i
F.:Ii.iniSrs

i;=:ti:ji;; :ii :i*e;iEie:;:
Ei!.,t* \rE:,-'Y;;"-1-;

:ir:lF!9-.6!!:

- ? * = = " .i i l - ; = . ! " j ' i ' = a i E : : : b C : i i e ) ; = , . ' iI ; E , ' i != ; : i i i E . : - i : - - ;i :: : . ' ;

;,i:ii.;:i-'i jE=-j

.!=i-:*Eit;:-.

E; = l ; : . : . = : : - : ; E: : t i i : : ! : : = l i : E
c ; = ;rEI _ a i J : : r ;::: ,Ei = ; : i : : ; , l a i ; = 8 =
- l I ^

l:-.-r,l*"*!f,

,

4

ol r-. >t

iEEiEiiEFiriil;,iiii ggEsE EEEi EEEFEtiEs Ei'iE,Ig1 *fui,:i: ri i'; ggiFi;il, ;ii; SgiE $$$€gr $
c ! i t il - t ; i i: E i,. 'r: ,E, ri - ; -" l; 3 -E! +- i ;ri ; :Ei: E ;, i :::!i, ;! ;E :. , , 8 s i : ! i F F i : ; v ; : : = : F 1.:;:{i a = : =i g : i ;: g E : - "r = : g :i - : * r E ; : . r : j : i ; t ; : l : l i =; F;i :i ;i ; , t i = ': : i i as : , ; : ? : : =
f E: L : : l ; € i - ' - 1 3 : '

! : : l = i g ! = F i r i p i _ : ' , , : ; = ,! = i; il 3 i =

i.! : r+ i ; : ; - ; ; i i ; E ;' -1- ?=: r :; : :; ! s 'i, ;.? : f E ' E , +9"i
, i r i =r . . i i F : ; r = 5 . -! ;= ; = l : ; : Eli:l F ;
; .i - r :.-;=

i 6i i i i i ' ; t- : :E:; :i.'"i: ;:::,5i:c3 i ; i g l i : c ;, B_
i= i l li :
i.i

: " iH;s;+ + :; : E it i=!; :i llsi q u+,;i r F ; : :Ei E : i l i€ ;; i :

i e : i a E , :;i; * , : i i i =j = u* : i+ E;E ei , l : l

3 = : r : + Y s 'g i i ; : E + gi;i i; Siit j ;

E*

i * H i ;= iE;gFE i i;iis ; gfig E : i : E: i i # !

: ! E : : 5 iF E E isF cE : ! I 5; * i i + ;FE E ? + I

[ F :* . ; : i - ; ! l " 5 j 5 : . =i:j , Es * : ; = FFs F i i : " 1

:iii{ 5Filii r :iiiiiJli:iiiitE ; f € i i ili;Eii _F * t l i ; ! 5 E* : i s . ; ; E i js r :

e : s q : E rF ! : i : , l E l ; ? i s ;; i ; ! n l E t l

giiliii aiEEEgE:;::ie:i Eg:,;r'iii:l';:i:ii:i::3i
( l ) . 1

r J >

a:

:1, _

:

:L:;-,;:--.&,;::;;;i.:r.i,!;;.*;r,

-,

.-

,.-. ..,;,:;;;"";'i;:'::-ir.,:,,,..-.-

--,,.----,J.;:r.--:-

.i

-

:=-i; i.
-:t >:

Ej ;g E; ii- E; ,;l
- : . * - : . o i i , t - ! ri :/ ! =

=!'
: r -. s t : , , i g :, r: ' :
itr F

=g'F.:=::l"

E ; , ; ; ;F i ; ; i i e * , * ; tE , i ir :; : i r r; ; . q ;, :i ii t:.:; _=; :i i+ ;iE : ;$3 =g; i:€;. .! r :! ,l :r !: ; E i E: , ;; : : Er

= = : l 5 i

f

-

Y

: :

: * j : : 1 , . ; ' = E i - ; ; = € ;q t :[i:' = isi ; ; _
? : ' F. t: : : : r
E .
i :
d

: . = e : i : ; : ; : F ; : i i ; ; . ! =-u :: ,: _ .E : ; :
8 . . . ' ' F . r t ' F : - r - A " , = * i - - * i F

:! : E : E E : :l = ' f; ; ; ; l E ; e ;; ;Il ,;i i:lr:ExAlte e u * a ;E l i
i . = : F F : r = E >r - e i = ' : = ; i = ; = ; : s a ! f r 6 - o
a 9 B = - 5 = j a = j F ! q
d

l ; F E S = .= . ; ,:

- : !u ,o' . r > :

l.I: t ; i i = E E * :t a ;: :i e F! n E f, l= : i + l i :: _:; g = = . E E - " ' ; E: ' < c - r ; ' j r + t a ; r i t i l . : I i ; : t , - : i : ! = ; : C g i : E t e : = isse iu - I .

: i' u

' _ =.

i

jH;:,.1

: : E : : ' E ;_ :i q l! j l. g F e g {

_

;ii^

i:11

' i it ! : : : " i ; r ;:ii;i : : i e : , iE:fq ; g F , ' i :E - _ z 1,1 i 8 ? r :' ,1 E ;; ' i=.;! ; : t+ u, iE F =g. i .r= :: = z =; , 1 i:: -I E : i +i =
E : i + + : l ! T " : - . - Ea e i , = E 1 . : ! E : ? t : . : r ;; = !Y='
=iii;i
=-Iia

l E : = l E = H , = ! . i g t ! r i - a c - !i - ; i ; :

i, u -= ^=lpi: ;e :l i l o == g F . :!?E- ri , 5 .: ': .o ' i: - : * r -- a . E : = g l-_ - t g r E
; : " :: : t : ? '
{

l

g : , ;i : ! 5 ? ? g ' : E e - l : - l i ;
S--=

s g = := = : r . , = ;' a : _ 6 : ,; e . :IEq. lt=:- = 'P: ;- : -. ' r- , ,' : = :-: ; ii = | E : . d F
rn ='*

- E ; * i E ' = : C H' '- g - i = " , , 5 . -| ,- " =

i'::-

ln

FitFgri F;gii5gE Et;Eiittg':EEF ei F e e : t l : : E 5 * g i i E ; i = ? E + f, Eg:fEg;i;E:sIr=r;c i gg

='ii:;E l:E::sx ; EiiEs E=:g; =: ar:!e
R r : i l i : l f g l EiEf€ € i i i Fi

iiEgEE F= E :a:*iiiiiiEFFi; FEsFFE
f = g
U1

tr

6

* '' E; *'il:ig,Eii ;igiE:iii
F :;E?EAE€
; 6 = O a
C

Ei i;i i:;:;i;iiEfi;5= EE gE

:I{ C;g FE E:; i?;E;;a:E

E :!*ge=;;;ii;arCi,li
s
o
OJ

iaila'i:atiiai:;i aa:iai'
a

gg siEE$E*$$ FE EE$$*E eE *ii:
L,.r' G

iEE€E$s$$E$gsE$ig $*t Ets$;E
E 5 E g5$= 'i;5 ; $5 i

iu gt= *Fs Ii EEE E$i$EgFBg*EF gF$Es;FiEssss sFE sss
;, E:, Egg
f =*

! E = i ; F f ; $ r H it r F Ep E * csrt s FE * s 9+ E = g : r E s iE E E 3 :i E $ E p : i Ft E gi ; E i=i.:!:.-:=F .F:FE E e i p t F i : $ $ E t a , - g s i i Es l FEggEEE*EtgHF o i

=iT; FFsRts*$ F ; r t $ i E : i 5 E s B E=c, : :f,is E l $ Es*EF+sleFE$PE E F.:. F :E g
s s; + { i ; { i j E gi F g $ E s - : E E s i E ' * r i : ;cg
. ! E : , l l : E t S F t s t ! = ^ 3 ; F E 3 E : a i $ s ii l S * H I

:cI- + a=EEEl : F E t SEEiEE:$t F*EE:E;xEEe : gF
l f E a: .
.

^

J

r

=

.=h

--

E

;S:cSEs$€$:E
;-. R G

€ ,F,
)

; '

e1

z.
frl

tr ul
:c
lI.1

-i

iF*F!g5fsr !t gIgEEF

FiFEEFF$ EI$tsF s s
'::*;*u5i

$gs$E: SE$Egs $

z
Itl

2

F:FgF$igFgiF sg!3=fu sf=gEE

.sEts!F!?:rr6 = F H i l = F : i l: = i 5 !

€ E ; i : S giE I t F : E

F!=;;:Fi=- 5*Eu= s

F r t i s : i i! t; ; : e i E i jsiE i,E5f;i ;! E; q ; ; l i i 3 Er ; = ' = i
=Jr,ailp;Eii;;;Er
E : 8 6r i : : ' i
o

EEc ii :igi EiiilE
*lt _r:
u

; lr t !I : i:. iRl = = "; ps i; .? t: s : = t S E i

:,; i l i t : E lE : I ii ts- f 5 F ::: =q , r i : i : i i ; TF, 1 - ' i [r ;
= :l:$ ; i r : 1 , , == i = i . i : g * l t

: .

. : iE i:F : l ; :; :i i .;:i;i=. ;;;;C=i i , s E F 9 i i , '+ : : i lil il i : ; : ii :i E i i , ! , : i : ! r r :;,!';+ . E ; ; :l , i i ii ; :i i ; E = : E ;
= F

?i,'-r,"-:iii:;*E:s: EE : - I p c i . : ; : i i i - = i g ; ; g

.\. . 'l
, " O O !

r-. .: l :
4 r r q .

1a

-

-

.
E

!
D

;
=

q
-

r
E

i

d

-

;

=

n

l L

=

-

L -

a)

N

-,1
= i

}

:-

.

';

* a ; ; i , g : a

+
:
: E

, =
1 4

=

..= Si--(/, : a - : > , : - . . =

- i

i . - - -

- - i : ! 4 i : \ f : : !

. : ? - N C O S L a ) ( O

aa

3i*

i; E eF 1 :€ ; = -ei:i!=E F;E l ; ; i;= iF c FE $ E E : ;: '6 c E A ; :r i i ; i E E A E =;Eif , l E E ! r i : i f i : : f Hg st i ; € E = = aE;;iiii 6;:E ; s: = ; e E * l E *i i :

eile;4:,ff;=Eiltg;!:i.;ie ; i;; EtE:E!EF;EE iiE!:EF; ac i :EE5EgE;F i;'
oi .a + d .b -sS

e .i ; E c E;f l :::€ i srEi,l g i : a Ei;e iE ; , +

: a ss.= F + ; Fi! :* qE': ie E g i ; i F EEFl E ; ; l ! ; ; ; : ; i :E E !. F i i

EE;iii;iiEt::iEIE'EE ililiiEeEl:lE'EsElgil, il E:ii:i: =i:;e*:;s;iiEE Et E =-' ;i:;;ri:ii;E =

! i r s t E ; ; i t a : : i ti:,= i i l*

; ; ' F E E ; : ' E i-F =ii =: ; E t :; i
_ . : t - - ' . =

. , 9 r - - 9 l

i = n , 1 i ' r ' .

: >:

aa)

i :i;ie g€ E s ; ;i Eig :Er=;== ; , .; r l e E E F i t ::,; ;r; p gir r :

:i:i5gfl;i=cs!aii i:,:i : i:r, :: E
i : + ; g i F : :i,r,,:-i ; E; i j E

;l;sat;;i;ii :,-:= =,E 3 Ei :: g
= ; ; = ; ; :i i , S E , ;; f. t E F ; : =: 5 l f :
-iEqE;'=,;li{ft=. iifi!:: -: f ;li ;:

! n - : i s t ,; . . F 8 ; : : . i E E : : ; , - : : ! ; € : : ! E l * E . ; : ! f r s ! E: r g $ . - ' : ; t : i i E

: !:i = :==r i:=i= ; EE p# ,; E"*= =l= ii '. ift rt? : ; : ; = i :l . : I Y I' ; ; - : :: ,- :j : = E - Ej e E " - : ; l f : 5 ;€; 1 € E : - - : ; .E ! .= E E 6 . i i ; . ' P E :- i. 1 = ; *E E = E , :' ' : l = = l - t E , e = ,. F

E i i . I i=FE r q; E : .+ : :: '. € ; ;EEE '.! E 'El.,:;; 3Fi E = b : Ef , ' : " _E:P:.:;_:, $

=

=Ei St -:" :: -:e-$.. i, ie i* a .i r-i€E=E8 f :s ii=-:: :: t;: : : . , ,- =.0 - ?, :l :,
_,

= F a!, _ E. E E -!: .u i " - l : = H

i isl:li=iii!i 5 l g i i : :, : t i: i i * : r ; i :: l
!
6 e : - q ' i s = x i i : r i ' o l j g i e :

d =i; lF.ie gg::; r - = :E ; = Es,s l ; ; i = :

i:oi i:;,;3i:;5' =ti; i:::tig:

;;i;i;: i:;i ;;l::n;e

t *'=iiE{ii

i : ; l i : : ! $ . : - F : : ' i , l F E+ ? = a : i r ; q

; - ! e : " ! 3 t i s; u i : Ei ?; iE : b $ E F r I x; q :
" * ; s : ; ; " E s E l E t ; i Ei EE:flii+: i : , r " =rE r ' E l : { ; E ;: g t F F : _ ! ; . ;_E*E!a;! riFi

\ E , l t - " ; Fr=taF+€35!a =:r=*-;s

:F

i = : ; :lE F=i: ; r i :F! i E :F r e ; s ; r : = E i t

g : ; ; : Hr : : : ; i €: l r s p s : e r p i ; I

!

3 i : l : i :. r i ; s : ; i ; : *i i . = i i: e j : : ; i i : : i t ' 1 = : F i: r s = : fi :i iiiit:= ; _ :.=;E :I;i; i: iEi=; *l g: :i E E : i ; E
=
F

i : :' g: :Fi i , :t8e : : i; :i c ii iui :; :; ; a fi ; i g * i+ = i
i:i
E:_ =_ _ i i _ ;.i l i :,r_ ;
3 . ' @ ' . , : g

;t i ; E + i :; r $ ! ; ; Eii;t" E ?is ; !l :n rr '5:
S;:Ii tjt =;C

F

gEEEPSCEgt!;t3
Z

:,:.:: .,..,.,,.,,,

'=* i F i i i , , . e ; g : i .i ; i =i , ; i $ $ F 5 $ ; g

i3:i;:;;i*s;$ i!€j:i*ii'iit:i;'= ; F $ g $ g F i i . : = : t : ; :E : =
i i :i ; l u .s=;
EEi:B';E=f;tli .:l:;:=jji:;E srntiE

:F;igillXFE$ slei:Ei!;lssFiE;

; ; : t . r : i : ! : : , ! ji ; : F= s$ E i i.; E

il;i::i:::riiill E, :;iE*iFesi
: ; b i ;:r! lEi E ! ? u1,:-i = -, ,-!.l ,l 5 - :,;i il g !E ;i '; i :: - i= i: = :
:-r:i {=5i!$g
::,;:raE

I : : i = ! = . t e u lr;; , i = : t ; l = i ; a = ' : l s 5 ?

t . . =- _. : 'tl , :=:l ,r l t f :l ; l ,3= ,,; - ,= j: ;;= i,: t"";€:: .E; - i =
::; =t5.q.;:=g-.;::,..iE:A.,
-aA;. ::.. = - -- ;, J 1

-i ;:i:diiE,:i

;l__;1.oii:;:

=, .r ? 1 - E , .1F H : i ^ 5 + ., ,. . i i ? _ 9 , :- 1! - q.-= I , = ! ,; 1 r . ; q t - ! r s € .r - , ; i j = ' 6 : i _ "':-,:l

r ll --: . : ; t : i g g rE E ' : , - : ; . ; l ,: = - i= : r g '

.'*

l . $ [ ; 1 ,F - ,= ' , i : g , 4 , . , , ; , : g E,
= '

o

T . ^

;:+j'?'gi;;g;"eE Eg s + cE c S s g p g iB 5 ; i ; ! E gi a ; , ' ' !c s - E E $F ! E : : i i $ i : . i + " $ i l ;E i = ; , o o : q t ' s ; ? E ; b
!$ i $ $ $ * i$ i : : ; * i i : $

a i$ ir 5 :,i1 g :5 g€e::-:ghFE Eji;l : ;:*:;*s-=E ; g: . sE F g : E: B p q E = i; Si! si E ; i
€E ! + 5 i i i i : s F i = E ^ $ ;i g : ; : ! g e E i ' e E # E

liru'-;;=:qFEil sE

t r+ti:i;e,*EEtp r; * € q ; =s ;iiiigat*?E;i;E iI l 55 ir E i E E + : i = i E stt= E ; e
u; =E S F g i c s e , i J E :s; r ! 5 F F . € F r l 3 d: E E e : : : I I - E H F ; E B E : E ; E : i ; ; i EF : ; : i ! ;ti

E F
F

, i;EE"r=-pEgaE;;i aa EE E F E f ; i " = : ' F 5 E ; = E

e ;r e 5t E 5 E ; i i i EE

g ; i a i=; 3 : a = ; ; E E e #

f iFs : :ise $ d E :!S! i:E? -=; ,g t i : : *: s : F d! FE

EiE:i:EEfiFEEgEE ;IF +
;=E e i ; * i q ? ; = 6 : - = ; l E;EIEFiE EE; Et ie
. - . ' ,: E : i = fi ; :'! -,B 9,Fr !;

g i i €E *; : =E : E ge ; ; : E

=:l';FiraeFiiEri*;
I] I * : ! ;

5l

: : i ; g = E: + 1 , ; :

iSi-_;g

t i t e i . ; r + : i i ; i ; ;: ; E ; : r_::iEi_;:i ;.:i ;;:iE3; r
ri;=g: _-._f s; i;:*. -:;":i

3i'

i i j ; : :E E ifE ; = ; : ; " j , u : , i g: : i $ r
[ : li ; ; i ; i p i * 1 = .s-i = !i-- . - : ; i : i ; F , l j E l :l' 1 i $ s [ :: e ; ; i ; : . =1 , =;i ; E ; i : E i , i = : ,; i + i : s ; i F l .i : i . : = g t ; i: E . i = = E I ;
. S !t ; l r E : F i ; ; : i i . . s : ;l : : F " ; : ; " s F -

3 = F i E ! i - . ; ; 5 e =r; : . ; :; Fi:lli;rl

; ; : ; i ! i;, l i l ; ; i : ; i li l ; i t i l : ,

;::i:iili.;:=;;:ii:.i

:i:;;Ei

:l; : :;u = l : E ' = i * ; ; Si ,- l ;; ;- ; i:.;l = ,;i , : gi q ';
e5:.-lt.;

- : ; gi I ; ; ; gI i ; =: I t : : ; E . : : : ' ; : ; i s :i '
. a : ' . ''= '= : : 9.

! : i : - s i : i = ; ;= . i E=; , =:;j , I, l B i : ; ; : i c t
:= - : - : : i " . , i = = " ,- * ., I ,- ., 1 ,14,-' : i , ' r - , = F : ' -.
. : I - F ' ' i _ ' ; 5 :- . _ - = - : - - - ; t B - = ! . = :

; F -t , ;' ,= : l i , q ii . i ' :

' - = = - : j : ! := € 1 i ?t i "=

:_

;e

FfuEEgEEiFigF

EgFFigEgEgFAE
t f i : : l * : i l : ; r E ! . :, fi ; n s s
riEsE: a ;:E - ji q js E ilt$

iii*';E+:.;.ig:iitsEe ;gEE{iEE i €sgg: + iE:;Eii:ii;iii; ;i*:!:lr iu€Fi:.i: =;=E; -=gFE ;itt=FE:;;iiil;i*!, : -E=EE
: F ; i ;E;gg; 1;

3
:
t
5

; t j ; : : E i r i :=- : : r u .! rl cC g ; : ' i .l , ;; 5 i r : = i i :-T. :, l;:l;'l

E"
5;i;:,-$pi=! i , .I . ' : E : : - i ; = s:"i=!:i;i=E-;;:igi;E*:

: 8 -" ;: i; i 'i i.= : * ii !l i

: ; : ; : s - ; E ; ; t ; : r ': : i" , ; :i :eq ? ;: ;P; -r + = s - c r € r : X ,1j:";"{;.=;t "ql;;*Fi;t= t t : ; - . 1 ; i t . ; E E = I '' = ' 3 r s E ? ; t : = | & - ; F ; g : " :; l = b ; r : i i l : l ; , u
!?','

: r ; ; i ; : i : * + i i - ;. ; i 3 i , : " =I:: : ^ r F r : : i : : :

; i : i i t i i . r i ; i a i ! : b + . - r E ; 'I ;j - i; = ; r ir:= i i * E=e. j ii3E : : r*; 1 * i E : a ;t ii i; ;=.;;l ;r '; 3 : 5 i : + . ii E - Fi;;j ; o : E
G! .n + Li = =?-EEia:;EE+

l : : : ; : ; i-i : ; j i : ; i ; : . ;i c i ; : = i ; ; t i l
r: yirr::i.,i i ;" ! tr; -: j :; a! i i . E )

?

cl;6-".;i

s_i;i:

"_:i:i.l

:

i F ' ; ; f L : : ; ii le: t " : t :,
;
,i--::i-!.: t;:,b;

:ir;:::

.

;, =r '?l -; ' ? -

=:, =- = i; ': i- :<l :: [ - i : : ; 5
g.;
- - ' '

; t s ; h " = ;

I : : ;;:, : < :I lt !j i : l l ; 1 . ; , . i = r i i = ' : ' r En !E ; l i l , l . E - : ; ; = : F . == a : t : ; : -. : - a ':' :,t = g " ; ; , : = . = * i t - . ; ; =i = i , - = E ' J . - ; - ; ; - ' E t = ' - c : : !1, .; ' l ',E=:=_ **..i-F; ""
;'; E =1''" .

" , " t l i f : .; : a . ; t ; ; ; 3 i ! r; ! i + _ . ",=. t,:-_
f i : ;-. - . , E : . q : : . = : l ; r : i' g l . r; r ji. E : :j : = :=' -t - ;: ' ,i = ;, = =' ': i E , . . , ' i.;_:. :

-:E:;:5 ,;J,.E-_==

.=i"-E-

i::!::!j

O ] E -

rlx al

pi.S o i o , 6 ? E

A E t r; E E E :
VE3,

d ,P d ' - 3 8 = = - n

pi = l ; . E

Egae;E pi
l.E=.!--H

E"'24 il;
bi

H g I _ E e c 9E : - - : - - " , ; * ; : F E" iF 6:b;Etr=iA€
9.e4;ji*si;

e s= E3g E

E"=

E

0 H :; ; i =E E g

EF:--F=sS:5- €
= E = : V.s 9 3 Eg 5E * i "; E
' i " t o - = : t ! > - g - q l

:g,E*:iEEEgg
F

5 E E : 3 ; q +:. "dz t Z "^ 5 2 .aE € o--x : q l i -: b -d !'

E E i = F F He E I : 8 q s ' F = o; ,o+ F g E e c ,d
dd

tr ;iEtt , :iqE:: iE3 ;: ii ;EE ii : l E i E :! E : F iEEiitiiiiiiiiii;iec*ier ; i r +g : l i
c = f i : i ; : ; i i := . i 5 f : i : i g

iil:liEliii', Ii!1 E EiiiiEiilliii:

;9::-pai:l-E

;:;:,=t;:tE ji':loii:

;:','l:i:s

; i ' i i i : ; i ; - l : r : i = - l ;= ie i l
E.-.

!t;;uit:,5 i

;..:';ii= ;l :F:
:;_i

:; :3,

-i

1e :'

l : : l :i i: :t- l". i:i.-;r J;j-;+: y:; it; E ; i -;; -i : i'- .:l-i :ri :: ; ; ,i1' 'i' iE = ; : " =
; ; . ; ; E . - b if I g
e

; s ! :X r i r { ; F ; * i ; = : ; : ' - - T:i E = : ! E ; i . ; ; ; : , : = F ={ :, : + : ' i i . l a = = I " ! l ;

r : : = : 5 ; i f =i.:.-l: i;. i t ; :a F; il l ; ir i : ;'
,t:.: :i5-:=F-"iJ

- = ,a ; r ;

_i:i

:;i

; E E *; EEE ;: = r :EF :,! i=i F;: i 2 i ' E = ;_ . j ; ;: -' -: 3 ! gi r i ; c

i: i,. ii =,!;ai: i i i : t = ' F = ; i t = : ii = a
l aE=- '- i r=.i: : ,1i , ' -i "l' :- ,, .- ,r': i': Ei , i -l ' :' ij l E E , = : , i ; : : l
5 . ' t , - . : , . ,! j: - , i r ' ' , " : { L . _ r = -

: ; i i l i ; : Y : ' ' - .s k E E : ; i i i i t

=

"iii:i.,:j::ili.i$-g;;; :iE i Fg :i::i.;j.ii,i,:.s it:=.-+* E
--iiiif:.:ii-.': r1E;-; t;E
.E ;-i:[.i_i t,"_l::1
L t : !

E;
r

..':i..ll,:-.,,,t,
:

E

r 5 3 ts>

$= t .=

= - - - E . - - : , r l

.,:.-;

3,r-E:=::_-_'-. _l

€ . i- E _ . _ ; r : r 5 . s

cr
I

r:i

.

: l i
: : ;

; : =

i i l ; i7 l e ; i: ,:- i; , : : I = , ; 5 ; g : rF. it ii :i_ E = ; ;i i;1:c; E: : : l:r € r,:j E ,<., . i
o ;

d .

: . : , i

ii : i d i ! ; i ; i = E ; i l E a:: i i :
i - - 9 - g 3 ' t n : n
.

i : l ; i , ! r : = :: ; ; ; : i E i € i ! l
i!E::= :i:
E : 4 i l r . . ! -

' = ; g s : ; - s* i ; : : a i;E;:: :i:
, = : : E !
, . . i I i i - .

; P = - 9 : ' ' + -

t :: : '

S :

3 :

: . ' ;

; l l

,

= o

+ l j

6 E >

: _ - - r

f t s = , - i* = -

; ! . i ! - l . ' i - . - : r r : l F j 3 :

: . E ==+ F ; '; =; : i ; ; i ; i : ; ; : ; i 1 - 5li ; " i
! c 4 $ r n ( o a d d r

! - ; . : j l : : : E" si ;tF:i = --:;:$ : ; i : i + = E ; n i + . Y t' i =! g E i ; f i ; ut

. l : E : - . ; ' ;i . r e l : i a ;

ii s j

, , |

. '

,!:; i *=rE9: s;: :=i 1; ?

" i : E ; : ; : + ; i ' r i : it i

;i ? ;

_ =F e i i i : , ; i 5 ;E +ii :€a i'

i ! -

r i + -

. i , i

. , - o r = n ; i

i;igit

=i:l;:,
3F:j:;

tA;=;:

P;;)HT : i B ' " , - = . 4 :E ; t o r : g ; : ; l3p riv;r:i E E;89:i Fi :fl .::

1 i i i . ; i : . i i . i ; j i ' ! 1 ,e ; l i i s : : ; j ! i : i F : : ; E; :l i; =i it . ii € E i : ' i i : : l ;r; E;:;i; ;*si.tiA:ptu

roto

E J ; - ,5 ii E i:5 ; ! = ; E ; F i i i : E ' = j ; !: i : ' r = ;
* d do

;FErii:i:;;:i
I I

: i t , , 3 e 8 ' i ; : r i: : ; ! ; ; i : g g i : i : l t .:lr-1'

$

I

:

F

:

s ::

-i t . ^

.]

=i^

: : E=-, -:: ;

u i i ; e F e; ; ' j E * r { " i l = r ' l;l:: cE! : ; : e =1 Tr =. ;: :E i l; :t ;E ":=' i' i ri i : 3 l l ? ;; . , ; E *
r F; ,€; s Fl i: lI j ;+i : :=; s i ?

;,*i

F

l . + ; , 'El d

?,

qiic3

=..F FE

!l:r.triE= rl:li; : . , ' l ; * : ' , - r - ' ! ; i : Pi:€Ei i;:iE"li:: E;i3;=;,+i:!: e t 1 + . , : ; r s s = i i!: ; ! " i ; 1 : : f e j i t

r t,ie,i._.$ ,"!;ri;:'; :ti:,qi =

l*i.fl:

: r i ; = , ? i [ : i r i j i = i r Fg E ,: i + l e A u g n i = il ; f i ' ; : 5 l t f i 1 : E " i i : - r ?_j i + : : : +
;i;ii;j::

j!i*ffl t r_= : ! ; ; i ; ; ij g s i e: :i ;l =li:ri : ; f ;g ; i i 5 i * c *t ,* f t r
: r, .:= ! ; d ,= : l ; , : c , = J r g E E e i Y= :

G i i ; i x , 3 l S i *-; : l oE ' r i ; H ; ; : : E

i ;r sFiF:i i i i i F + ; ; i s : i;;i i ; t l : : f il ia r i i = F; : s i l : # : E i

$ E i il i it E * : l l i i i ; E ; l i ? t E ;i E i i r : i i t i i i ii ii i ' E i ; i i r i i ii

= ;a:i,,;i.sii;i:l i: E ::;;Fr:i. , : E : i i : l = i : { S i i : ' :c
E
E
*

r=:-E *i-E * * e i i t = :ii5: flEt F E€=:EEiE=F
E E
t / l . F

=._

+

: i ; : ; ; g l ec =s iE i:.- : l. i-=ii!:i:l.i l i t , le : i i r E i i : ! E : i ! ; ;i ia i:i : ;i ; : : , ;i; i: i: i ; + : + ; ;! F ; l ! i : : ; ' s: : t 6 :i?:F:i i! *r i;q a I,i:=:=: . i:'e *: €;e,i;!i t;_.Ei;;; u i= : = ' = Ei T : ; E EI i e :. -='!j i ; s ; s:ir s F: i l !- r ?; c iF1i il: ;: j; ; 1 i ; ; F;iE: = 5 ) f l ;s i J g , i p
r n r o

l { Fi i i s g s:i: ; i ; Ei:iE .if3 i : i r ; i i ; . = il

i i g i i i i: i i : : + i i i : i i j t ; j i i = : i :; i

ii?. l: l : : ; : : : r i : d : ' Ei + ; i : - : i ; E i - : : t:-"! ;itg;ll

";::

- , J = i=r ii ;

;:

3 di i : t . , ; i ;c : l =oi ; ; :d I : ,:

i ' i E ie ; : i i = , . - ; :i:i:i ! t : :

t 9 p - _.o " - t

i . ;

-.,.,-. ;..

, , . 1I

a l B

,_ . j

;i i: ;io;, !=:i: iii l; iI t.l ;' ii ;:=ii F ;il :;;i ji i i i ; i : i i ;

i, i l : = : :: ! i i g = i ; : ; l u;;. : ii

-ii:;:iru=,.; ,i :ii: i:i:i;i, i , i 5 i , ; ii l=;:g:gg
m v '--: E -_ '\l m

:1' i = 4 - ; :, , € ; : ; : . i
= ;

oi

z

tr
Ill
f

i.

-i
IL

z
t!

2

rt

= ir:;

F ! [ T bq

=;i3F:8,=F;+fE

gili,liiEE:li:iiI i ;:iiiiiI
;i:!;i ; i! iii :!ii! ii;Ei ;; i:!
I : I P = ;':-::=!:ii

iiiiiiliiiiFgii=;i'i: ii,ii;:

aa =ii : -

r:rl
+ lLo

z (E

I==€A=,-Ets E 3 E ! E n = r " :
F re^gE E 9 =E
: c = I i ! ! =

>i>.:

t
" o *

tr
:<
t

+ : _ . ! 1 - i j _ o = , = I

i E -r ;, i= i l * F a .El
a r i l c H E= J t ;?gr N : E '), 3 , ? ' o

j <: Pr r l- g =: : ' = r i ! 5;-'= =8;i t

_ : , : S o ; = =d

5 <

<\",
= N ,r- F '-i

PI i= s 3 F ; - P 5 ! . i : e l - ' i - ' R I I @ r < A r - i jEN i a; -g !::.

. H a=- -; - '

! :

r l

c ; - i ' ! - -

: - € J F > - - t r r l . l

- V . i + "", =
6 L F l

J I ! z rrr
O

ffi

a i i" -n

" . = F a i; F I'i a - . 1. j j !€ i - :- - ; = E

(.'" -

Es$EF t l $g i r ri sFgEE
qisFrs+rH
i \ q . - - + > , Y

z

= 5 [ n = : l n : :
i = . c * - P d = i E o ' d d E ; 6 - ? Y
f

4srl i:'ief ;

g

J

r n

LJ

= trJ

z O :<

Ll"

a$Fsgi;

e

i s F + Etiii i i = = ; ;g i; , ; :;!= i;
I J : : : fi r i ; : ; ; l : :

5r; l = ,ir i. _ - : s=Ef,,* ii,,,; =;;: r l; .3 : ri
Iq dP--isEfl iF*'ir E=i:I ;{::, c ir"

<t= tl

i i s + i a e ; : ! e r E; :i ;l ; = * u F q r i= : :

ig i E I ; f; ; i m : + t i r '; ' ; F i F ; * : l ci ; 3i 5
F

rietEi;+:g;;;j:g ; * E ;;;E F i i r € i i ; ;i - : ; +;.ri;i; ig ig:ii;i , sE= E ! ; ;F ' F e I
sii : : G , \ = q_ r. 1 *

j ; * ; F E : i ; : E ;i ;E{ :;ii . i i l : , ; ; is i

iliii;E

I ! t j i : l igA:

:a

j:id

aFi

€ * E i ; p i e f ;: s ; : : : 3 i : F * ! : i ; rr i irEs i: E isEs rE= liFrti,: -:E=l ;?5 =F S i.ai , r = i . s Fi P - i i i ;' :; : = r, E ;
;iES$;q=tgEr

t ; ii -rl I; is $ ii = *E ;i : 'l:,! .l:i. ie: tl:5i ; i ? t iE :' i
:€EF

s5:;!rliIEEgi

== s : l i l :i E E ? F ; ; i;i ;r:i ! i E = = ; : ; ;
i = i :E 5 : ii : ri iF i ;l ;; : s* '; e:i ; :-::iri*:=: r;i :c ; ; e=r i; i -: r:-;: ' e Ei+ F -' : i l
'i Eiu

: i ; t ; i ,!l-i :; F E :ri i;!i t*-; i=- :i = =. r: :* ;: i; If .: g ui g ;; i F -i p: = Hri t- e
!:: i: : q i F = E i : ; * r r . - r o ', :, : = ^ ' j l : l j-

te E F E : ; g ; *t;F F - ; : I s i ; ; : : . l i F+ : t r i Erf * ;

; e ; +t li ; i : ;*t i : t i!:J; - - '; ;* :i;i::= BiiEii=:--;.,i:;;rj r Eq Ei;;:: ii; ri g &
e i E F ; : i F qE ri F : j : . i: ; : ; i :r I ;i ; i = = i ; J E l si ; + i ; : E i : : i ; i , . sr; i ; ; ; i i ' =: ; +

:[[ i! t!i:Fc;=riit*=l;E:;j:!r:;=

l :i ;: i :r:F r=+ -= :i i i ;l ; ; ; i i E : : ; : i r t
. t,;

-?i_.: ";lil=:oE 1, cii'-=-;Ii I ;]gI
E ' . . j 5 - !
. r

- : . . !

.

.

!

i

!

!

J

r

-

d a .

* - - r Y

: E E : l ; ' . : !E li : ? . ! : ' = j;'" :oi = :;3;- er6 t ='"ii ;g;=i i:l i : E : ; E : !i i E = ;,' ; i : , ' i E : i t t

i:F:io ;;ii;;

:EE=i;il li:ii='!:.i=:i .;,=, iFj .!l:iF ;=;i ; iEl ;i;= : - l f= : : i : ; ; ;_ ;; = . :: .+€ ii :: 'jt:, : l =;: :i t, 1 ;l 1' = : = _ . ,; = ' E ;
ii=-r :;;
+ L i

: :t :;"e i;3i ;*; 5:Fi:; .! -=; : - 9 : :iq' ;i i:: r Ii j=- ;" e ; ' s 8 9 : l
: i ; i = i ; I : i i . r : * ; = ' r . - , . ! + ;: : . i : . t ; 7 F
-

I :1.*

F
B
hl J
IL

:.

ul Irl - c c

= o
(J

E < il*
*i<

z

= 5 € ; F : :; g 5F i . i " [ i E ; , c ( : n;i :rrF .;i r :- 1z:s€:;ri: ' A':i;E-:*:- EF * .€; rE - G ;g :E E -;:*:' = q "" E i i i t 3
. .;d t:; , r __-.' H -

i::"

f*E*
'rt!:

:t

:a

G.

6 > tJ>
<

co

{^a E ['
z
z.

= {gg: E ;r E ;;=:=-- Il S E ; E F, +5:: i3i, N ; !F iaiE - . *
= ; F F F t ' r= : ; i ; ; ' E __ F : t g * F lt
trg,*r F=.?d+?€ ? ;Et;r = ? E E E F - ; 3 : c i t A : . H E E : I i
; A A 8 3 j . : . i
4r trl

ii;:s:=gili:E

,!3ii= i p " j ? .:?E=! t ;. i; a ll : ; g i: € [s= l] E Q
+ . ,; { ,6

i .; i :hl', 6 F rt r

i

i;:J:

)

c a

6 s

E€

_ -.

: A > F # a
,o

H g

#g

^,

ii s:i I;l5 ;i;ii .=;'i;;;iE:

;:; r E i ' 9r F : ; i : ! i r : E : ; ? ; : '

f :i:iiiiiliii*l il;ii: :iiiii

ii:tii ii iii:iAi;ii,:.i i;=iii
a) >i

:;;t;i:i;i i.it :: ii,r.i ::;i;: ii:

ElrE;;*'u,i;

i;--E

j.::

9':

j,'"

l: :

: i: lE; ! ; = ; i i = = 1 =
;i9 i=::! ,i,=+:+:::

: ; i e - :E : i E : i t* l = = = j . , !: , + q i
li:i:ii ;qr-a;:

:il;

&:P':*: i;

: a - : i = i li ; ; ! :E i . Ii= :l ::JiE E li ;.li; ; ::l ; - i + ., : ot j g: : i-1.
i *, :i i.:l t

ic : ; i 'i:; : i6i' !d;.;='E=i-,=a ti ; :' 5i l i i s i : i niE i s i" '

: ;: t i 1 *i i; ;"E ;tii;= ;If ir ,t= i +ri' 'i;_if, ; ; i l : = ;i ti i = f

i' ;i;ri ; : E i: e:li i ii ;;ji= i' i s , ;;l5 i i :u i ?, ' :i l i: i !+

: ; i i i ' : u i f , - l: : ; ; E : ; E ; , ; : l : t ; ;[=
i ; li l i . ; 1 - - : ; ;: r : ; : i g i ; i : i ! t : : l
=23< coLr o u

ii; e i;'l.iilEl: iilii:i,::i:r=,j=;
Et-=a:)

i i l , i : E i i : . ;E l = : l : ? ! ; i ! ; ; i ; r e i : !

, l ' l P "

F g E + F E. C E ; i E ; ; *55;:i' qe;:; ii * r FF ;-t:i r !!;;c a;i;:;eF;E ;i qF t ,: h g: i
: : ' : ; l ]* F 5 l g g , i
t
;88F=6i,h o ,j

; : ; : + E ii . E t E i l l i ; i i l l ; r l : ; i : s i ;j:?i; :; i i +? ?i : F f , ;i F .,;; ;;l=E! i, i il"p*;=l; ;= ti i i ; il i * j " ' l i
rilF

: ' : : ii i s : i ; r

e:;i*€5t ;l= ;:i:Fisi+*E E.Et;

ii'i*

e e

q g iE ' e i " s

i [ : * ; : t E B q E

=*;,9F-;r':: ; E

N

! ,

i " '

Ei:

u.:*

E+i::lij-r:e;:;EiHE

r - F= ; 4 , IE ! :q = ii 1: :r. 3 '=: :, i ,lr r ;' -=: : [ :i I E-i; , "s l .; r :, + i ' ; t - i " 9
lj.(r d,, er- 5

-E - - i . a : u .i i: 5 ; : ; ! 3 9 : " 1 i; t t

Ep
|]>

l;ii:ii'i ;iiiiii, ii;ii 3: ifli i Filii r,Esiiiiilti ;ilii|ii i$i i;: i!; :iiiiiiiiiiiiilii.i'i,i,E
o

;

i : s
+r=

ii; E'o?P: q ::s:;r:!; 5 :l ;lE1;5t.I: :lqi sE.;;?:Fq iF : F ! ii i ;; ; p .= i q r3 l

:-rg ct5iif:Ei:"+5e.4=ii

:Er

=:

j i, : E ; : : : ? i ; E r E I ; : . + : i i t € l i ! ie:EE g : : s" F gi E ' i i € 9 5 = $ E; i:i= * ; i E , e : 6 - i: ; i 3 E a F E s * ; q = s ! 9 t : a; ;i ! ; i : i +,* : I i g !
J E=
lo

=i t g i ; c s " ; u : i l E l , i ; =i; i::E:i; i i B i:F fga E :i [i :Bi psi i:iill;.: iJi iEii= iti,i E 4 i = i3 i : E: : !e r
E; ? ' i +
Y ro !

; ; aF E ; ! . g E l E . ; r : c i s t i ; * i; + ; € : E - g:E
)
E.9 z

12 .s

9 a

i*

-o

o

1r

<D

,

'J

z. 1

9 S

> t s

C,E

9 e

? s

> i

:5-;Ei:;E :===ti ;Ti;::;L;i AiF EaEEil€rE idE; E r = * + i = E = F . 9 : F ; _ : j i5 T : 9 5 q = i FF g r i -+ e : L = i 1 r b - s 5 E : J : 3 ; e ! - - F : ; = F g { i : € E ; _ s ;t ir i8 1 ;, E : F ; li ; 3 : i ; E q E :rrg l :ii:i::t; s 5 ; i E i F ; i ! = l e 6 : lF t j : l F ; i ; 1 = E F . - : . *= : = , 3 l ! : i : + I = E i : ;
q ; 3 - i : : " ! 3 EE j 5 b : , E E i ! : : = ; : g F q i i - E E g g * E . ? , = - j! e ; - s - 1 , r
f

;3 € n ': J Ig; 'i r : ? l + j F

: i : 5 i3 :" Z 3 6 s : E : i Fie ? , 1 ;liiE.

-iii"{:;f5
" d i - ^ ? :E ? : = l *

rEPi o I E 1P. :.

l ii z : :- = ; r F c . :, E : a : F +-: Fe
i * ]F 3 H

.:i;

E : ; r : i l ; : t = ; E iAi: i i J i ; i i t i ; a a i i
9 -

j : : = : = . : g F = i i , i e : ; l a ' : F E F = i; r 9 ei
: i.g=a-;e!!;Ebqt

= >€ =

i , o

: *= Y

: fj i :

9 .

i :

? € . - =s : E +i F : ; : F : : Ei i f E FHi

Er

g;FEs e= agEE ;c €;i gq tsE iaFtEI-ggrE E i =E
3 5 ; E i g E : :E :F F i i : 3!

Fcsi l:,;r,BEs+ ;;EE = ;F ;FE Fiigiiiii
, r . - d F d 3 = it * g E A * -o u r.

rrE E

;g *E!EE iFi, ;iiiiiilE3iEi,$; ;:'i E="i' E:i ;Eii
:t-+ E
Er

IgEEFEEEi=

EE jr
_ :

!

: :s; if
1 : : \

j

=

;

: F F, = q ! i : i
;i: d;;
r : E ; 9 _

+ t € 5: : s. E a; i: sE 1 q ;i ::t i: , i= * =!i g = 5 i - = ; ;s : r ; t ! i
P Sir=?J EgI= ".-i;.ri:5

H i ! ; . , e .i : E j ;i

i:;::: = :'!i

=c " :E

irF €a

L:

i e i l : = i ;= E i i: l ; r ; s: E == i ;

A :* ci = - '; !: = !6 : ;: r ii "q =?3i _ : J;i :. X : E ; .= 2 E : B i =; , ! : I !: i =" s'Ft='--l rE : i - : !:i r a eE : ;: :^ :i ! : 3 i5r .. i;F! ' rr i ' u ; l i t iE * E : :;t ; . ;; :; rr 3 = =€i.;,t - j 1r -o j o lg
Z ( J , ! r r - F

: ? 3 1 : = s * € : - ; i q i i 4 5 5* b .; i = -: r g!
?il;=6,,rn
N

!!

?s

>E

-c

'5; * Es B

XZ

o,

:,

+]:

nl +j

= i_:

' 5 E -

.;iF! E53rgE:H € F ; " _ ; ;e e C = ;
j -

()

:]
:

!
-

:

1 " * l g
. = c a )

*
>
t l c

=

=

o : : ? d Y

f i = ? 5

.

::': :,

=EEs

;;,:3,
- ' 4 ! _

= i<s
.4=

;t;*ii;FE; !i;E ;r+*i:Eiii
t =
7 r
< a

*

L s n - € ,= . e8

::

at:ii
"

E

* F == E E J :
x ; l ; L g - q !

X g i i o t. t
r i u

t ,r - , , EI g = 5
i i1o; 'A *
a , t _ p _ ;

-

.

t

4

3=.+F

sisFi5Ei5i':f;;*
';r,=

x r l t x . : u = ! - l ,= u-.1 -.o J6

<

i > E { y
I

E = E g '.. - "="

; Y , = \ i

r?ts

9 F iiF : .- - : a :
:: c " E - i9 A g d ' : - !:+ c n " q +a r - r ! . ' . : = r = o = , . .>

5,.!

. i d :s !Hsi E- g t i
:,o F

= P ] :5 . r ; * b! j 9
>; +
:( )< o.r ',,: I <co >

- = > ' = . ; . i ' : 1 ! ' r i .i -. , - 1 >= = X = * L E ? = , 8 . i - o. ! , j . - 6 3 - I

. -; < "; ,

=:;qa;::

_ E ; , _ V. ,

t. .:...: . : l
, .- t .

. :

= t ; ; ; ; C i g ;r €g i s*; ;E ; E;i i ! : , i : $i p;:: s : 3 c l = 4 i;E i : g : E e E ;:;;:l!g + i : ? s F ; i a r := i ; - ! g is E eu = F ; E . FiiE s "E P;a' e * : : 3i Eg ,; r = E t5 i;s * ;g; s E i ij : ; t i ; F, E ; F i ; g . i i t : 5 F i;; t E er : : : r E F

€ il eE I Fi :E; ' ; + i : E i ic j e " q 3 l E : E ; i 1 3 ; c ; l :: b

l . F : * 5 E P s ;' F h I E F E s E =.s + E P i € r i : E *

: i : : r i c ; 5 : i ' E; ; i s : - i ; ; ! g € €i g B a F F i
o d q o 6 i
a

; 5 P i ; ; f r E *: : i : : F t : - ' l : l ; ! F g E c i s : 5; ;

a B E vi ss; F iq.E: rB5 ea ;: € ; : i; : :r;:q : F; E =i" i=F i i : i . r i; i ra ;
;::;:it=:{,j.

a -

qIii:il; i;ii;i*Ii,iil Ii; t€='E=i:€

;r : q i: l ; ; iS i g : c - = r i i ; ;iiii;; r i E

gEii iliiiiEii:iirii;Eiii:Ei;: ii;i: tii:;i;*;iii+ i;i+;; g+ =i g :; iE;i;Fi=
d " l c D , 5 i

" r € E F ; i T*: ii b : e C : 5 1 : F s ; s l ! = l gi ri; i - =: - E il:= :; -? E g Fiq ; j = i l S * = * E f : : E F iE 1 e : : - #

'!'!

doi'

E ! g s s g : e ; s g " - +: E;i= * eqs; FF ) "x "n ; i t E r : :gs

il F r ;i l $ ?i : i E F =E : H EE F : E € ; T i;

sit EEisE3i€ : l::* : :l r*;iEEi = HtF: : i E rEg*EF:iE;a:!eEi i:= g; 5 r [EE = isg;
5e
Z E

€ i l i S : E i g ; ;aEtg iaac r = = i r F :: : e F

; l i; F ; =E E 3i i : F ; H E T i r i iq ; FE ; ; $ : : F ; 5 l l E lr i E: sf']3:3 E i ; aa 5E + ; ; u l' € ,t ; ig ei ;*E *i a " 33 4
u g
ci

- l.i

=r :ii;il=*s iEi iff i! iiil,i EIll ;l;EiFi ,*,i;:jl,

lil
' ,

,iE :lE.:;
5 6 c r

li:i: ii:EEii: :iiii,i iEE :iriiiEFiil
& r c d , . :

:,:;:t tiri=6;i $:r;e;-::"i:;+i '. -i-i i :L;E ij:';;. fi;rj ;Ei .i*: i E ; + ;Et = * : : 5 : -* I .
P ; €; : +

i :t : : F ; 3 ; i f r : A r eE: i j e; ' r ; - E =€ : ia . ? 1:. : r r ; l ; : i r * : Ct € i g g . i ; i : s E= F ; s

iE i j ; l F e i i s ; +r ; = ; ; = l r i - " ; e r ; a i

i!=.ili

i F. i ,i :;Eg .i c gi=;;i + e;::j! Lj;-i 5:i +Ii ', ;ilFi c: ; : ' - ; i : ; i i : t ; ; j
r r -i

*l;t*

a

J

=a f6 * = r c
> E

us r-

ra I N

n i : e Fe ig = r g 3i i f m:i; i i = c e : : :E i 5 g E e F ! :r;:iI;e ? l ; ;:i;ii :i:i+ iiii; lF;i ;i ii : E i [ E ls ; g a i E : i ii=;i:5 5 ;E f i i ; i ii:e e 9 : 3 d E i r ' ; i; ;di ; : Ii c E
gF=-E;
o
)

F
. . : l

.'l:,:,.

.t

"',

.

:

:ti : r s = ; Ei sn' -r: E, s ; F E!=Eii=:ls'=fs f i - i o g :
c
a

€ E =c ge : i5 E : i : : c i :-;;5 ;:"i a : c
o
F

o

)

.

<

i

=

,

3s

HE

i:;:;;iE ii;;i:;i;i i; : E:€!- i , ! ; ;f:i:ii= t i i i; i : F = j*:
; E : i i:
V N

: : i ; i ; laE E i ; i : : : : i u g E ; : i I i i;: :
i+i;;:; l;
5> r E
l o

-i : , t ; : :;;i:i; i ; :;-Frgi i.C er,: €r ; E ' ii E ! n iFEF ; nr : : i i i ' ; g i i ; g r $ , t i E i E : ' ; :!iaF :

, t r i : i i E E t ; : ; i 3E€=ie ,ac: e i; + 5 t i

!t:;FIa-f

i s : J e . i = s . s e E S : . F ; ? o i _ o E !a - " € o

€ lgs:aI:E=3;+ lirF : o i! d: a: , 3E;: bF e : : p ?*qp i i:r +r -c- a i i , j 9
R;r"p-jrr :;li i,iiF:Eg:q-;:;=
t , : . 9 l ; : ' * " ! : I

;:Fl

+ q , , , , " , =u A

: ! 1 : .,.:i
a l , l

r :i ;3j E ii E :; : ;:i ! igF :;i : r : n tt !
" ' ! g E ; r .l l : R " ' E E S

iF:s!:;.,i;i:E= E E i ; q . : F l H = *u = '

F:Ft l:ieFl ;1C."= :=L; riEbi.. i;*_ , :. :s :H - * i { ' ; eE ; !i . ' \ - : ; i ,c : i : - : l i q : ' 1 f AA!:R :*iS !- l: : t : - i x s - i r F = : , + , 5
) S 6 F C F : ? " :

; E c ; - i i-*-.: =
: i = t , .

,

i?sq?_E;r F i i c r . -q : t E = b g [ : : ; 6 E ; S i::E - , " t s

q:

o"

til t

si S- ;. s$ -! P -: 'E !i :sH $ +i i i = - ; F l E i . r : ' i + ! q q l i= i : ' io
g i P

=i F s : 9 ; P E h E . s E E 6 = :t : E l , S F; F ;" :-F I E E E ' ; * :N: : J * iR: E E as
in8

,=s

fi8

; i ; 1 ?
f|.

-EiF- =
:

,
;

Eo i;L
t ;

. td

= <

-

.

<

J :<

ii Ez
: = l ! = > E::: } J O : = > . @

i J r - F + : = i c :- i F i i : -;
Egg="re:

Elt;::-

:

F:;:i

E i :

i \

ts

S=

>

-=<rt

= = d
&.2>
< L d r r F =

i:;;;l:
q l S i p b t _ : -

;i

4 , =

Y { (/t" , , , - (_). t :< := Z = rrJ
Ld

. ! o i l a g : r

, . = i r = - E jE _ F i E { ; ; E ! > - 5 - t \ ; ! I F _ - > : . , r " i' i^ ;' -ur Y ' -S : : . - g J t F f = ' i s : = : ; 5 ! 1 J:. ri -: ;;- l: t g : e : o - " , > - J 1 :

r ,

5:;Ei i= F,l 5
, , i. q e 3 d t s E :

:

=:i

E:!

-:ri+iIl * ? ; E= ? bx . priE;-.5
v .= -J !
;

=:e=i:6zEg 5 . ,- . i E i P E " g i= E = . l1; - : ' ^ " 5 i " ,
N
---:

; :

F !

; 9 0 =

. . . .

.\.
1

\ 6

r ;

! i

{

=s

=s

x

.lg

l]

>i>i

I

l.!

'E

.-! C E ii: ;" r r ! : _ l l _ rE ar >,l: o a -

?1 l +
>l'j
: FO

19
. F

_ _ <=
: L

.

?

I

.

H a

c 9 6 -- "

!

b E ' = s

7 d
< , ?

t t I

i =
';

- i = i4E
#== ;,5Q

g 6

F r Z

F I

j ! F^ E

9 a ti

i:
;c .b ;a

€ X

:cS

;s:

il* E s |
; +
:

, H ,E = X = '
u
3 :Z = z. . a :S= <

rJJ >

E ri '
.-

€ 9 ,r

;
[
i

e s
*

-,5 3;;
:i

5 -

=-o

Ec

Ei ex'

l I ; r =r i e F : - ! E i + :i g : ;i F e i L a E = I E 3 : E
- - . :E : L l r - - : i : - u 9 c rii* d - 6 ; i j
t!

Sto-aa---.-

3i=Fir

- H.t :;_:
38,, =OE
= : ? 4

: F : H : i{ c J E . lh H ; = ' * g ! 6 ! ! o F

E 6
z

; i

, .- E ;i ir E 5 'i ;9 [ F r : : rg = t < . q < = t j * d j i + V A " i , ; , rp g P F i Y

B::l #is F=r
j F : A S !

H X
:-l E

(o

E #

5

5 \
Z.;

= *
Ld i<

= S
tlIX

, 5 =

3 P

B g

E i

B S

z d

3 g

z d

= i a ; + i : : E i F s E ; r ; i i: 5 .r' : l l l i l ; t E : B : i ; c ig E ; ; r ; i E F i ; ;
s 6 ; E p r i E L 9 : i . A 3 : 9 , d = , . = J [ : ? : J a : - = 3 ; - ! € S : g o ! ; 3 + I E b ? r E ; ; ; 1 3

:

F E r e,:- F r e j ; € t i ; ' {g

s;*i;

i [;:5;E i ;c i:;3i u[i = :ii;ti:F ii l - ;= i : E I i ;F = i E F : :

s = : F ; ; ; : l i + E ; i E ; iF ; :l 5 l : 5 iE=: i
z.: c c rr.l qr t ! ,., .l N Lll or i

5 E : E ; r ii;ii;ii;l:3 ; i ; iFE E = ;:iiE
N c c

, : ' s B ; : E t =E , q ;

l i l S i :i : d F e : : i ;
r l ]

'3s

'=s +'t

Fi9i,

'-i*il=*,=;! ;i;:iii:i:ii €,. g:ei
. g 5 a i E a;=:5 ; i iF:r;iiE; : ; E : i l ;;
i t ; E :;iE ; ; T i i i E; ,rii:

ts i r ; ! : a - E 'g i t;r ; t t l n :t EEi

e9:iaf lil:;rr"$s:EF:;;

a = lr=t

gg;;iEtEl ;i;iii irE ;!F il;Ei r:i::i
= s
< ( T\

=

I

)

<

o

E 3
) r-)

'

tr>

lE

tr>

r!

:b:E::S,sF * € ! :r Pt '= E ,qs ;i ve . te
. g= J i: E c d F

i -q?r -; - ,a ,: F :F: E l i ; e ; : ; : . _ =

i: E -: .r; iFi r; P .b? = :i!si5;*.i

3 : s : i _ , p : i i ! . l : ' ! i : F s, ! 9 F ! = ; , F !
E i s , : 9 e e .? = r

J+!l:i= !Si:!i:,i |

::=:E:; :E::F.;t: ; :s3E\i"" iE:re;.*E t

i

i:alc: -

q
: +

;

d , g ; E i t E i + i : : : : i _ - j; ,'rlg-1:o -=!-?.::E:-s

q E ; F = ; :- r r l l : s F

l = € : : i j : q c : ; " ; : ; , = ! ' ; ? i ; = ;; g E
: = i ; E E : . . r ?: 5 e r s . i i r . = , ; ! i l . s

li e : 3 -:5:rsfi;q: ie r:8"r
le

: : " * . r ' - F E ; d?E : E 1 : , r ! g l : ; F ; i :
i t _ = l . = c F 7 J 9 o { o

= : 5 r l t i = + l r * =;= a ' : i -= l : , ' r ! ? ; : i = : 4 l l: . : - ;: - F i i i = * g = : ; :' ': -a i F ;- . 1 .i j' !E t E : _ ! L g + = i " r B. I - = - l I i J S
F > d )
r

l:

r f p

6.S

E E

PE

EI,

cl
v l

r l|n

E ;EE E3 i F 3i Eg E t E i E ; I i f : ; i i ii ; E i = : : : . i F ;E ;i i ! i

';i;i.:;;u*ig iiEi'i q ; e:gi ; F€ E t E : E i i t *==:iiF r PE l t E * 3 i i * i =';i = j; : r
d' "'o' i'

s i E e{; i ; : - q i i i l : : ; i : ; : ! c = l l i - E

! : r E ; ; i g : i i ; ; E ie n ? r ; :E

E$E==8"!SaEYEENE=

g i i : E s E i i B Fi i ; : ; e €;
: g 5 : ; ; i = C ; e; i ; ; s ; b ' n
> ' - r 9 ; - , l i ; i = ! / 4 = E . : : U ' z ; A - : u . r L i I , - ! ! - - i F

a : ; c g ;: i := : : - E != :s; :; t a !: i : i E=.: E

; :

in ii

E r , : ; i E i * E i ; i r:=;. :Ei:i ;i c, l
E - : p hi€ : F ; Ei ;i r = ; i ; Ei i l s E e i ; F r t
F i ; e i:E ; , ; ; E li : i F r i . rg : ;s i F : : ! = : _
0

i 5 ; - b s ' ! ' 3 5 t ap 4 8 F 3 : : i ! i=iijiiE;
6 z E

! + E ; €!s q F i : a;r' : - = u f : : : i :i = ac + = it f
P g 3 g
c I r )

i f r; Eq € : € i; i : r i i ; si i € a : i E F g ? i i i ; i l i i e ; :: l r e! ; i
; 9

ii i

; : ; : E i L i ; r q q t ! ; : " h= , i
- '

=ln

:; i ; i; l i g "*ti ; ; E gt = ; ; ? iF=iEfiE b ' F ; i E :: i i ; ; i = : - ; l ! i ; ; : ' ; c = : * 3 F s l i :i i : ! i eE = i g i E ei=;;lE;i;F i i;i :: !
d, + =96 -o ,i D d,l qi s, E ..:-

= { Ci E + ; i : ri : i : : ; ? : : = ! j s .: :

i

F H ! i : - .

:

i .

r : . q ; l j - ;

E ;

F 9

> P

[.s F >R , ;

;:; E- l i c F 5 E ^
; = : r r -

!: aa+= 5 + ::i :i;F E:i,iA1'ai

gr :=Hi

s i::i
! L

;;rr;
;. .; ii "P !. !

C :-ll; :i:F;;i:i=ii;t
- g l I- 5 .F 3 _ p

E ;iEiail= '=g=i=i'E:-Ii:E:;3E:

E : -F : + . i ! 5 : g l ' l ; i r : 3 5 j : E ; + [

! ,=: 't ? i 5 fE -F ' ' L 5 g < q i

i i : [ : ; ; i +e i g ; ! tF r E : i s : : i i : ; ; ; s ; e i n E : : E ; : i1,:r = : : i : : : j ; : : ; : ; : r p l E
r I i , l" , ii .1 =? i E i ' = r : ? = ; r ; i = ; E ; l : E
g i'i!EEt:E i: :ri:rit,""'
> P

o

es

E. i * z

=iu

; 1 . 9 9

t r i

"

. - - -

- { ,

e - r

; .

:

"

. l - r . : : : : ;i ; l i: ;; .;:.- :- , e ; r i i i ;, I i ! t t E; : : ; l 3 : i E i ; i i = i = ; ; : : i i : : * l i - : : :: ;
t i t + g i ; =i :i E ' " l;:= i u : 5 i j .e I i .
z. tt x

:ii:!i;:!iiE;i : :: : I q : ; ! ; ; l i ; : ? ! : : i I ; = i 4 s= "! !;i: : i ; *
gli=--

:t= i i = - i = * = * t = : i ti t . i ; : + l . ; B :=iii:=:t;t

t:

: E ; F" E i ; i l idF"i: ; i:b ir,i:.i i;-;.: i i i == ' a r
B 3S

: : i ! : l:; ;i i; ;= i : ; l i ; i ! i i i : i t ; i ; i ;
:::i
a ; i ! = :E: ; g 3 i : : t - = = ; ; 1 i - ; : - " i : . "
I .. f,-i;.:; +i-.o J

i i 5 ; : * , u ;- : ; = ! ; ; , : i ; : - ; + : ; i s
I t ! r ;q: i i ; t f l; . ; - r ; t : * i t r l i ; - : i l r'
E; : E Bs U :; c c 3s

,l;- ui=;:

i:=:i:iii;;i:;3:E

=. ,ir:;:.

; : : ;it, - i i l= i .- . i , j ; t i ; r i l = - ' ;i
Er

;q eiE-,{ =.a::::.E i ; F F j : s F # . : , i q E :. ; ; t F :
i R i i i * - r = l ; ; : , " . f, ; ; , . ) .

E; illaA .

L c

,

. ' i

L

g - l i E

iEt=i"f;e r

: . 4 r * t

*

F s i : 3 E E s ; ; : = [ : i Fig : : : i c : i , r : j;; ; :i:;:i E ; ; ; ; : s i t : ; EE F F Ei "r !5c i 5 = =' - i
- g i i 5 F _ , o
ccd o >

; : t ; ; ! i : : l = l g : 8 5 :g : i ; u ; i E E ; ; I :i

F F; ; ; : F " E t t ; E:* E !;: 3 ; : F t : * i l i ; ; ; : : ; ; E : E f i ! a u . t = F l r . 3 :=rE :d ! l = i ; i
l r s i r , " r q L - T - . t r

t*: E t;: ' = - Fi s : !

:':

r 3 - :

i

=

.':

" , E P

=l=
>

=3 i E i l a + A ; : ; ;:3;*!s"EEIep 8o ; : (!Ji Er . st i' E s E i qg: ; i : E i i$ ? : i 5 i = ;' ; ; a < _ o o

; F:::E= *iit ii:;sii : ;i ii ! h s l : E ii : = Fi ij F l i : i ; E i : i i : !;. !i !i i! tieF i f i i E ; ; i r i ; ; ; i E : : :
= : : i ; ticEl.=; " i ; uli= ! ;;:: t ,5 i e, ; =;
b ' j & o d d * * 9 " 0 - ' ! = ' e

;.iti,?lii E-E2"3EFqg:

: E n F f. : i ; E i n . :H ; ; i:it;t!; r :;::

ri
t i

+i
; :
r

:i

::
l

r

J

;i:
!

: : :

l=I
f l

F E F = b i r
;
;

:

E!;:li

iiE=ot

;!

1; Tt: e ! -'
:-.,

t

_

.

i

,

:

= - -F ,
l D =

5F = FE -= + : : : ' '
i !

3s

^

-:
.nE';

: ri ='
l.
_

t

r := it '=..
'
ti

=;

,r=

;'l

i i : ^ . - ;

I

:

.l-

. . - !" - = '
" : ; =

:, 3 E : : : : r i i : i t E F - . 1 r F =E i i . s * t : - _ : =;s!J.:r --TEi';= iErFsiIi+ii;:
'= -:: .r -o

! * i ,I E I E ; ' r E : - - = " t =* ' ; i i : : \=l : F i 8 1 " : : i ; + i s * ' + r: . : = 3 i E*; ;i : S ?I : .; , ,X t - i ; ! i ; = - : 5j ' i l u , ; , ; i :;: F Ei r r ; i i l : r : ! 1 -i - r i l5 ; ; : ": 1 ; += i ; :
o v

i + i ! ; l

i : ;

: . : - i " t

, j , i

'f >

cs ds

€8p s ;' s

39 r4.:

ol $

5 r
;

!

' E =

- L

> - -

-

;;19:

i ii!,5 ::;
i : r .

iillg

;E"i
!

:F

:

-

a
.

i.

1=i5=

lri-r-

: , . r ' '

{:;==

o ;

--i .. i "- ? : F -r :r _ ; ly=_ - i :i 1 o ; ,

: f :; :; :t E : F r , E q e f i : ; :i E . i i i ; = , 1 *= : . : ;r E lt d e i - " =;!1 ;'
;L

;

, r .! ,i ii ,: : t E - : ,:;i, * . ;: I i : ' _ , d f l F i ; .E. :F= : l rl : !:,::r 3=;! -u:€', 39:1
- .

r;-l: ;;l:

i:i

iFi

= . r i

,+!'=-

,,:C

q = q . : , = , : ! - = ! : ?
" '

, j

: : i : = : i E = - l j #s;. i; ; E:-i;;iii;:
f ; t = J : : : . ; ; : i = ' i

i = f - i, g " ,

,

q

:::l:'l j j 1 : l

:r

;l.t'. I:Fli: . '
= - -

* = - r . == 1 # , ; : ' L i f : ' r -

l : j F o ; i 3

=

i = : , .

A=;".;=-

a i _ A - . - - _ 1 : i, ;_1: ,, . f r _ - : r : , = : - ; ; . i F F i : I .

' '

c

' r-

' o :

F.:

' o :

5;'''
cg

-HEj='- >

Es

'sg

Eg

g€s !r

=Pg

l .

S 0 l

, " e i g r

; rEt:r EA inlil=. i;i ;'i
tliqC!;s:-:,= fl*

sf::igii EF ii : ; E g i : : 3 : i ; € i i * is ;; E
. , E - t ; € B E= i E = : =nr=1 ! e !i - = c r: = i ' !; t?:
ilr:..?--5..ie:

EFi

gH:,;E.

=

=:

b r

stiF=!

s q p ; _ L

Eis

- -$ : .; _e -4=;=i i:i ; s E g t : < EJ Y
3p =E ss 55

E E . ; f i 5 s t 8; s iE . E 5 i= i E: :f : : i i i : 5 8 = l :ti q : i3 H 3E Eu
AE HE

y E " = t r E E I : E n= i ! ; r : E i : F E r i : E

e; : s

i=

: L ;i : E ; i t,?
:E ; :

; 5; i

; : l ; : gl : i ; i i ;iic i i I
Fi,is.ir:

sl;t;;

ti=E..-rr

3 =b;

5 i a i: a i;*i i i ij ie -+:= ;: := : : E E e : * : a = ;pE;
: . ' 1 f l ; F 'e : ;: * " -;i i: 5 i E e E : : C ,: 's r
E:i:+::'

i F # ; ?i i l ; =;:i ; !3 ; : E c i l i { ; E n iE E :
n . : = ' - 5 E P 3 . ' !
l-\ i! E>

p:giffiF il;i;:;: ei=;;i I.':::ii
- 5 _ - - 1 i ,
rrr F

. '

- o

j

a

[ ri = : l .

r H "-l

i , r I: c i .

i l sE

EE

a l

5i; F:: q;: i;r
> ! - ! : ;

g =;Ei F r , r + b f o= E : : i ' li, FA:i*,[ A " -sEt';:" -=r* i;!iii
o

EI:
=J;=:i lEtsFi
- = ^t t= :. = . i
r Y

:e3=i

i-*8.'

Ei
. 1

.i

-1i i=
! =

-

! . !

r - ,

. : " - :

-

.

- . ' -- -

_ l , ^

- : ]

i .3 .l 5; dH =;- 5j s; ; + u i J: ;:. 'i : I( i 9 : i ;
: q i ; E I * r " ' ; E :i : ! l r
t.:::5
i - : ? , q Y l . b , r d

El--F.i;T;:";t; :c-,Ji: ::

j j :

i

: -!=-: =- i E F : '
!i;+i: i+

E1 =;;i::-:E = E E ] 'i P : - ' E'? ; = :d:--f + :E : i = g t l g i - = F . ' J : :r i : , 1 : . . , r - - i ; ,1 ; ; i i : , : . ' i:t ;"=I:!; iE = l : " = _: i . e i ; 5 i : : l . l _ e ; :
o - - ' , E. ; ; - - " - , n " t ; " i s E . ' z ' = " i 9 6 E i o
; 3

l = . : ,= I q ! : t - - Et - a i : f=A :: iA E ; S :[ :. 3 " !ib g ,. * a{ii E t
= a - . j l i - ^ , , 1 ; :

g lil-,.:i-,., J.:

=,r =.'-

j< - r t - . E ; - p

3,;':=p.h

:;

AE

; S

EE

# 1ai 1 ; s

o

EEFE

i1 +6 , A 3

F 5 6 E g

JE

:
i
:

.

*ij-i;,
: ii

]J A!

l i _ : € : :

:*

.':
J q

. :

.=l
r i
i i

!

:-:9
O r ;
< 9 . ;

p
_! 3
b

_il-l=l;
: . = _ - - ; . .

i - = l , - b :

. : 2

. :

;
: J c

J . : ! - '; ;1 ;: :: iE: i : * = : l 3 t ; = ; a E ; ; : :g.t. ::: . J .tj + = i :- l ' t =
! i ' : - ! - = t f : : E . - ' d > - i r = : - . .

! , 5 : ! - - 1 9! t : 1 i . H , .l < - ; a . . ; - . . : - ^

: ; - ' - - - r t r _ -E : ; t : - i . . . :1i s ! ; :* l t

i:
.

=ti
=

. , - ,:i-bL " _ i;. il : ' q ? :i :- - "r . :
= !!+ j;:: i -

="'-rl
l . r * , i

q ; : ; ; ; ; i = , l , " i i ;3 : : t : : i ; - : l f r- r o ; E sn E3 n f 3 a Ee n Es n ; ; ; ; d
as as
c

{ r , i = , c ,- ,E- r , =

= : _ "t : ' : ; =

; l : s , 5 a r: i ' ' = i = ' i ; : . = = , . : . l
? . , - - ; l
E i;'.ii

i H _ =! : ; i 4 =:l ? !r]

as

o

D

c

o

.

es

r

J

c

o

as

r

J

=s

: , ; i E g E; s
EsrE; Eqi=

;s::

Fc3;' EiiqPiiiFq{iq;r

E :E i : ! i e i i 3 i i i g; . e E=5::; ;
i : ; i ; t : ' i; a

i ; : t ; ; l : E E3 j ;

;;.;:i+*:; Eii;i;rsi::g: E;li
L{

a ' ; i =i i i i i = ; s : ;li : : A ; ! i E i : f
>

: :-*:Jl :; , = i e ; ;

: i E ; : = *;E - n

FE EE
E;H;EEEi z : g E = : F
3 a - - - - " - - d

(

o

d

CO

Lrl

(

o

>

(

Or

EE
:
:
I

o

;;E; *'rqb

B=!:,=[:,38 [:;-a ="]i scpi;=:= =F=gieii= fi F E F E - x r; €_ ; ,: 1 = E s
b=9+ d

; j -i i

5

5 .F, : d Ei :, ; :F 2 ; d ; = ; ; : d ii:_=:;=:'H E

r . ! . = F f _ :sH = ,1

8
:= -: E j<:

! :. S ]t . ^ i tE ;=; ;:: p ;f i g3 i : i + t - " : F- l E + s i r l : l1= : .E: .5E "r p = i iE = !i : E g i ,

: . . P I ' ;

- - \

r'rP== i "; = = g i1=;!:!
i " ; ; F t . "
i : " E I r " =

I ; ; f 5 = :- li E iE i ? - : ; e E:
l r; -s. isri i : 5 _ r ; : ii .. lr =i ii Il E .ol

?i e -:5iF . " " ij :"

= i : #: i : . : ;

s EL j * : r i ! i l _ . i r s g E i , = . : =.;;:E

= : ; + i + : : ; * si ;F s F r t :
z F , c c d rs
Ld

'9(o

ii=

a

: : i = i : ' ; i , : : i; ' : , g i . l ' ija l l i : ; - ;? q iE :; : i * : i . : ; : = - t i : i '',; > i : = ; : ? = .= . i l i : ; ; ii " i : l; l,: .e =: :1.. ,: =l ' s :-' -i - = i s: .: : *? ' i i . : E l;:; E . i=i
:8bE

= * l .i; , ; ; ;: : :r: t Ir: ! ,l , fe:x -i - : = i : . . :
E .j ;-,

==i
r=:

i >

r fi -"n += E 2- '- :! ,i -t ---,; ' :f ' ; : l : . : :
-

t b : -

t;

9 : + g 3:= e. u. -i oi , ', 5' : -, + ,, i= +: . € . : E g.l g; : E ,; , i 5 h F E" -?q
E E 3s ,E= € g

p : 9 >' .= v:

3 d <

- P . =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful