T.

C iSTANBUL BASSAVCILIEI CUMHURiYET (CMK' nun 250Maddesiyl€ YetkiliBiiliim) SORUSTURMA : 200111536 NO D I Z i P TS U L A S I 2 NOLU KLASOR / OKTAY YILDIRIM'In ig Yeri Aramasrnda gegirilen; ele t. 2. 3. 1.
yer l-2 sayfalan gizimlerin aldrlr, araslnda karalama yer 3-7 sayfalan arasmda Ibnhim ve Osmanh Tarihiba$hkL belgenin aldlE., Deli yer 8-11sayfalan arasmda Sivil OriimcelinAlmda baSlkhbelgenin aldrgr, l2l1 lle l2/4 sayfalanarasrnda Baqkan-Geqici Ydnetim Kurulu -...devam eden te$kilat $emaslile bazr gahrslann isimlerinin yazlh oldugu isimlerin kargrhlrnda qahrslann gairevleri drt goriiniiglerinin yazrl oldufu, diler sayfalarda ise ile demekteki Dolu illerimizile ilgili bilgilerinbulundufuel yazmal dokiimannyer aldrgr, 5 . 12-14 sayfalan arasmdaBir Anlt Adam Yusuf Kemal TENGiR$ENK baillkh belgenin aldrlr, yer 6 . 15-17sayfalan GenelkLrrmay'dan Set Agrklama nisan2007baqhklr 27 arasmda Qok belgenin aldrfr, yer '1. 18-31sayfalan arasmda KuwacrlarDemeli Tijziigiiile ba$layan tiizilgiinyer aldrEl. 8 . 32-58 sayfalan arasrnda Ad-Soyad - Telefon - E Posta bathkl birgok qahstn yer yer isimlerinin,telefonnumaralarimn e-posta ve adrcslerinin aldrgrdokiimanrn aldrF, q. 59-64sayfalan islanbul Tetkilatl ile bailayan il arasrnda Ku\\a-i Milli)( Demegi anllan te$kilatrl\ Ydnetim Kurulu Bagkamndan baglamakiizere hdzrrlanantelkilat gemasr ilerleyen sorumludiizeyd€ faaliyetytiriitenbirjmlerin ile sayfalarda tegkilatta gdrevlerinilbelirtildifi belgenin atdrg, yer ve gepitliqahrslarrn 10.65-69sayfalan dzgegmiq bilgilerininyer aldrlr bilgisayar arasrnda el yazmahdokiimanlannyer aldrfir, qematik olarak 11.70. sayfadacetici il Ydnetim Kurulu tegkilat yaprlanmasrnln gosterildigi yer dokiimamn aldrfr, 12.71-89sayfalanarasrnda birdengok Sahsrn kigiselbilgilerininve ig deneyimlerinin yazrl oldulu bilgisayar qrktrsl yer aldrlt, dokiimanlarrn Tiirkiye 13.90.sayfada World Budo Federationba.fhkl Diinya Budo Fedamsyonu TemsilcisiMiiniir NurettinCELiKTUTAN isimli qahsrn kendisiile ilgili bilgilerin yazrholdugu yer bilgisayar dokiimanm aldlgr, Qrktlsl dzgeqmig bilgileri ile kendilerinin demele iiyekil 14.9l-94 sayfalanarasrnda $ahrslann miiracaatlannda bildirdikleri bilgisayargrkrsl dokiimanlanny€r aldrgr, buhmduklarrm OKTAY YILDIRIM'In Ev Arrmrsrnda elegesirilen; 15.95-220 sayfalarr arasrndaT,C Ankara Devlet Giivenlik Mthkemesi Cumhurilet da Baqsavcrhlr baglkh 12.03.2001 tarihli,suglular arasrnda YASAK isimli qahsrn Ali yer bulundu[uKagakEt davasl ilgili iddianamenin oldupu belgelerin aldrgr, ile

-l

16.221-222 sayfalanarasmda HaberSer.risine baghkhEmekli OfretmenAlbay Miinir BIBERCI imzah, Muzaffer TEKiN hakkrndakigijdiqlerini belirttigi el yazmalr dokiimannyer aldrgr, l'1.223-239sayfala arasmda Sayn YagarAGSU A\ukat istanbul5-l-2007 tarihi ile baglayanTekirda! 1 Nolu F Tipi Cezaevinde yatan Yakup Ki.irgatYILMAZ'In giindemiQoldugue[ yazmahdokimafin yer aldrgr, 18.240-244 yer sayfala arasmda Bnyiik Tiirk Milleti ballfth dokiimamn aldr!-, 19.245-248sayfalanarasrnda ile Mektup baqhkhOktay YILDIRIM 29-07-2006 biten yer dokiimanm aldrlr, 20.249-250 sayfalan arasrnda Ve Vatandr Ya;atmayaqahgrgrmz ba$llkl Oktay yer YILDIRIM 24-04-2007 bitendokiimamn aldrpr, ile 21.251-253 yer sayfalan arasrnda Mehmetgik Kimdir?Bailkh doktimamn aldrlr, 22. 254-256 yer sayfalan arasrnda Kimdir?Baillkll dokiimamn aldrgr, Sehit yer 23.25'7,sayfada Gazi Kimdir? BaSllkLlsmet ZEREN P.YB. ile biten dokiimanrn aldrgr, 24. 258.sayfada yer Bayrak Nedir?Batlkh dok0mamn aldrgl 25. 259.sayfada yer VatanNedir?Ba$l*L dokiimanm al&gr, yer 26.260-271 sayfalan arasmda Panel Konuqmasr ba;hkhdokiimamn aldrlr, 27.272-294 sayfala.n PKK Teriir Orgiitiiile arasr akaanboran@hotmail. ile ba$layan com yer ilgili bilgiler ile gerndinliolaylarrile ilgili bilgilere yer verilen dokiimanlaun aldl&, 28. 295.sayfada yer AtattLk'iinTiirkliik qiiri bafLkh dokiimanln aldrgr, yer 29.296-306 sayfalarr baghkh dokiimanrn arasrlran ve Ntkleer Program26108120}4 aldrgl, 30.307-308sayfalan Birlili ve Mili arasrBaslnAgrklamasl batl*h Biiyiik Hukukqular Giig Platformuadrna;Oktay YILDIRIM yazrl dokilmanmyer ald1gl, 31.309-313sayfalarr konusunda arasrTarih: 15 Mart 2004 ba$LkhIraktakiGeligmeler yaprlan konferansakatllan $ahrslannamsmda gegen konugmalarrn bulundufu yer dokiimanm aldlgr, 32.314-315 sayfalan arasr Titkiye Gdniillii Kiiltiir Te$ekki.illeri baghkh ig Diinla Vakflmnanlahldr$dokiimanln aldrfr, yer 33.316. sayfada istanbul'da gdrev yapan 1989'lu Astsubaylarbaghkh gtirevli yaztltoldulu Astsubaylann isimleriile galttlF gdrevyerlerive telefonnumaralanrun yer dokiimamn aldlEl, 34.317. sayfada T.C Cumhurbagkanhgr Makamrna Ankara ba$l*Il Patrikhanenin Yulanistan'ayollanmasr konusuile ilgili dilekgenin Ay$e YILDIRIM isimli fahrs tarafindanimzalandrgr ilgili dokiimamnyer aldrlr, ile 35.318. sayfada T.C Cumhurbagkanlgl Makamma Ankara baghklt Patrikhanenin yollanmasr Yunanistan'a konusuile ilgili dilekgenin Oktay YILDIRIM isimli qahrs yer tarafindan imzalandl$ile ilgili dokiimanm aldrgr, 36.319-322 sayfalafl araslndaTiirkiyem Toplululu Istanbul Yituiitme Kurulu Odtel yer 8d1i1miv01.05.2006 ba$rLhdoktimamn aldrfr, 37.l2l-1J2 sa1lalan Sonrasrnda liirki)e-ABD ili:liler \e lrak arasrKonu: leTkere yer Prof.Dr. Umit OZDAGbaqhkl dokiimamn aldrfir, yaprlan aramada ele 38.333-384 sayfalanarasrnda Oktay YILDIRIM'n ikametinde geqirilen buluranharddisk ile ilgili yaptlar siyahrenklibilgisayar kasasrnrn iqerisinde yer inceleme tutanagrnrn aldrgr, 39.385-390 sayfalan araslndaOktay YILDIRIM'rn Reina isimli igyerindebulunan gah;maodasrnda gegirilenKingstonMarka FlashDiskin inceleme tutanagtve ele yer amlanflashmCD'YE aktanlmrg imajmrn aldrlr,

40. 391numara$ verilenzarfinigerisinde 18adetfotoFafile 3 adetCD'nin yer aldtEl ise 41.392-394 sayfalararasmda Ti.irkiyem Toplulugu Biiynk TiLk Milletine Qaln bagl*lt yer almaktadt. dokiiman

Zabrt Katibi

le

{r

t
t
\\ \ \

ril R
, \

:

g ,fl'

Qflg
rf

,i

,^.

t F

'

w
I

g € 96

fl?
, t'

td

r,rsJCgflr

)Q

c\,

DO
)

$

il D

- -

C fl;**--ff ff*ffi
ffff

1t
il

I
1i

i

\

N

N'
\ i

N;

\ n 5 \
$

n. \ r
t\ta"

& r
; ,
J

t\
\-\ \ \
I

[ r \ \ \ \ -

t'

q
-\

\

^r

tt\

S ' t \

N \ :
\

\.*

t\

\ \ \' \ \, r\ \ i'\

,rF.

$

Y \
\ v ^

f

\

\\*

q.\

rr-

x s
\
\

tr\

*

I

? j
l\ I\\

\

l r

\

.tr"

I\
.J

$ j

I

38j
FLASH DlsK iNCELEME TUTANA6T

(oktay YILDIRIMI
Trabzon il Jandarma KomutanhF 156 hattmr gizli numaradan arayan, isim ve kimligini belirtmeyen Qahsm ida.remiz 'Umraniye Qatmak Mahallesi Muhta-rhgmrnka.rslsndaki tek kath binanln dnunde bufe val eatrsmdaelektrik direlinin yanrnda el bombasr ve C-4 patlayrcr madde bulundufu, patlayrcr maddeyi Mehmet DEMIRTAQisimli $ahsrn sakladrlr, bu qahsa patlayrc an bir Astsubaym temin ettigini, aym ihbarcr kiqi, adres olara_k Mithatpasa Caddesiile Samanyolu Caddesinin birleqtigi sokakta bulunan Ka-rdak Balkgrsmrn yamndaki tek kath bina diye adresini netle$tirmek suretiyle ihba.rda bulunmu$tur. Bahse konu ihbarla ilgili olarak Umraniye 2.Sulh Ceza Mahkesinin 2OO7 /959 sayrlr arama karanna istinaden Mehmet-Safiye oEIu Ela g 1971 doEumlu Oktay YILDIRIM isimli Sahls 13.06.2007 gunir saat: O1:0O srra-lsJlnda Reina isimli eElence merkezinin dnirnde yakalanmtQtf Adl geQenOktay Y dlrlm isimli gahsm QalQmakta oldufu REINA isimli i$yerindeki ga-h$ma odasnda, istanbul f0. Aglr Ceza Mahkemesinin 13.06-2007tarih ve Teknik Takip No:2007/616 SoruQturmaNo:2007/1536 sajnh Arama El Koyma ve Inceleme karanna istinaden aynr gin yapllan a,ramadaelde edilen (1) bir adet Kingston Ma-rka2 Gb Mobile Disk igerisinde yap an inceleme neticesi a$agrya Qlkarlmlstlr. *c\iNDiRILEN BELGELER\2.E}.'DEN ALINANLARisimli klasor igerisinde 'ANDI+Q.doc'isimli Word belgesiigerisinde; ANDI9 iKI( GW.D. lsth,g. KONU IdMDEN KiME
Katt[a

:

3s9o-

-98liI{I{

ei*.o.i9

NISAN I99A Qiiglii Eylem Plaar Istlhbarat Ba€kalhEflrdar

Konuta
Tlf.: 1975

Yazryr llazrlaya!

Telsip ve emlrlerhlze arz ededm. istL.B€k.V,Tiirrg.F.TURKERi :

Biilelt DAGSALI Kur,Alb, i9 isth.Q.Md.
IIYGUNDUR/IryGUN DE6iLDiR qevtkBlR Otgereral II rci BaqLaa BaSh* ile baQlayrp,

jB8
6 . YARGILAMA

ALEYHiMizE DAVRANI$LARI ONLEMEK

K.K.K.

EMIRLE

J-2,J-3, GENSEK,

e biten(28)yirmi sekizsayfa 8 word dokuman,

o

.C\INDIRiLEN BELGELER\2.8.'DEN ALTNANTJIR isimli klasdr igerisinde elobl ergerekoa.doc" isimli word belgesi iQerisinde, 'LoBi qoK Glzll ARALIK 1999' bagl€r ile ba$layan, "celi$elr ve deliqea siyasal, eLoromlk, blllmsel ve toplumsal diluya kogullarr ile biilgesel co$afyasrada ve Lerdi igtade fiirldye'nitr iizgiir iradesl drlrna ve ulusal grkarlaflaa aykur blgl"mde lghe siiriitleannek giiz iitriine aLadrtrrda; btedtEi ge€idi olulumlar Tiilk "Ergeleko!"a Sllahh Kuwetlerl biiayesinde faaliyet gibtere! bath olarak, "Sivil Utlsurlatrlr' iirgiitleraesl Bu zorualululu kagrarlmaz bir geigelttr. 'Lobio adr vedlen bu "gtzlt iirgiitsel" gergekte! hateketle hazrrlaraa ve ga|r$ma$!rl gimdtye delta faaliyet gikterilmenil amaglan doFultusutrda olnasr, bize giise biiyiik blr talihsizlilrtir." Ba$hS ile ba$layan, yabalcr siwil toplum 6rgiitleri, A5rtrca Tiirliye'de faallyet giistere! iilletiade ilk kez blr stvil kotrtra hareketln dlrelcfurl bulacaktrr, Katqrlaqacaklan gekecektir. bu sivil direag, etkitrltklerfurt srfrr nokasura Yettkfur ve yetl{mekte olar geregllk, iiziile uygu! platformlarda Leadisiri gnrplarr ile drg lfade edebilecoktlr, Lobt'!d! faaliyetlerl, slyasl otorlte kayaakh, siizde sivll topluu iirgiitleriaia biiliicii ve yrkrcr \blrltLgi, girigimlerht etklslz krlacaktrr. Lobt'nin kortra direrci e Aarg agar siyasi yiilelne otorlte gruplatr, dolal olaraL Kemallst i5birlitiae ile zorulluluEu duyacaklatdrr....." "Lobl" gahqma lle hayata gegirilmesi plinlanaral ainerlle! giistereceEi faallyetler lle 5mkarrda iqaret edllen alaalarda gok daha kolay ve saEhkh futihbarat toplayabllecek ve dete:lerdirme ile arallzlal gergekleitlrecektir..." "...lglev gegitlt Q9i serrdilalanara, ve misyonuru tamamlam{ slvll toplum iirgiitleriadel tepkisel ve etkilelmelerl saflanarak, mevcut seldikalarrn yiiderdirilmesl kltlesel eylemlerl, eadireLt metodlarla sa$anacak.,." amaglarradau sapttnlamaoasr olarak giiglii igin, ekororoik olabllmesl esa3ttr. Faaliyete gegirllmesl plialaaalr Lobl, aircellkle tlcati girketler aracrftlr ile giig Lazalnah, ekorotrik ardradan kuracalr vakf ile de ekoromik giiciilii yaineleelldir,.." arttrrlna gal€malatrla "...8u '....

".,.Lobi'air

".,.BOLUM:III 61.oRGAMZASYoN PLANr
Lobinin orga!rzasyorr oluqnaktadrr: ll. Merlez 21. AraQt8ma ve Bllgi Toplama

plam,

agatrdaki

blrlmlerdetr

3er'
31. Aaaliz ve DeEedeDdirne 41. Fiaaase ve Ticaret 51. Kiiltiir ve Bilim 61. Teorl ve Senaryo 71. Ilettqtm ve Propagaada al. HukuL 91. Uluslararasr lllglriler Bu dokuz departma! orgiitiia tiitriitrii olufturmaktadrr. DepartEallar Ergereko! tarafrldar iisgiitiitr Derkez iiyeltEtae atatrmr$ giivetrlllr, be€ sivil yiiaetlciye do4udan ba$r olarak yiiletllecektlr. Bel slvll ytiretlcl persoaelia Ergelekotr ile terrasr lse; atarmrl ve giiverrilir iki sivil persoael ile saflaaacaLttt. Departmatr baqkarlarr merLezdeLi be€ yaileticl qeklinde gok sayrda ara bagltk tarafradar segileceA ve yiinlendlrllecektlr.." ile devam edip, ',..Gelece!ln diilyaarDda "satral ortao" biiyiik iitletD' lfade edecek oLuakla blrllLte, katr gergekler belirleyicl ve soauglardrncr urrsurlar olmaya devan edecektir. Bu ledenle fiirk silahh Kuwetlerl biitryeslnde faallyet giisterel Ergeaekor'ur adrtr! vetd{lmlz iirgiitsel organizasyonur faaliyetleriae Lobi iiniimiizdeki zamatr dlliml olacatr tgturde gok daha fazla gereksinini giiriiqiilde haddimizitr srlrularrar rstarc rLtaki ifade ve zorlayaa igaretlerinlzia amacl korulutr iinemiaderr Laylaklatrma&tadr. geklinde biten (20) yirmi sayfalk dokiiman oldufu g6rtilmri$, Saygrlanmrzla,' " c\iNDiRiLEN BELGELER\2.8.'DEN aLINAllrLAR baqhkh klasor igerisinde "gatrr paga,doc" isimli word belgesi igerisinde, ""...Jarrdarma Okullar KoButarr (Qerkez Ethemf Tiimg.Nurettitr qakrr 6 y persoael baqkaahEr yaptr..." ba$h$ ile baqlayan, "...6!iiniizdell jatrdartra yrl tgtnde bualana olacaEtlr biitiir teqkllatr 6 paiaDur zalratrrrda blllyor. Nuretth Abazalar ve Giirciiler, QerLezler, ve Istarbul, Yalova, Kocaeli, Sakalya bitlgelerire il jaldatea konutaar biilge komutarr olarak atardr d ar. O biilgelerde jandarma kimlere fu yapryor, paralar &lnlere gtdtyor blt ara€tumak lazra. Nuretth paiaaur e{l yaptrgt resimler 2O-25 oilyan Batr! Giiler QaAf'rn klmler tarafrnda! abrryor. Qerkez bastun atadrlr ll Jalrdarma koEutarlafl lllerde bululal giilrderip bu tablolarr astrotlomlk htrsrz, uJru€turu tacirl miiteahbltlerl fiyatlarla aldrnyorlat. Hele bu lrriz doneniade iinlii ressanlaun reslmleri aiye bu fiiyata sat mlyor? Riitbelt olarak bizler bu resim serglslnde giirevlerdlrildit. hergiir Bu!u! lrere3l diiriktliiL? Okul aizaroiyesinder girip grkatr Ha5mrllah Fertko$u adh miiteahhlt kiro?" - Emre Satlam..." e...Aydra ILTER paiaEr! Foga'da eviai yapa! Hayrt TEZCAN biiylelltle pasa oldu. QiEdi Mutla I1 Jaadarma Komutarr Recep ONUR, AYTAQ YALMAN'a paga olacak. (3O Agustos'ta ev yapryor, listeye bako,ayr AarqrLlrnda ulutmayrll Ev yaprloaya baqlarrdrtrrrdar berl yrldzr blrdetl parladr. Qok diriist btrt olarali giireve gelerr (t) celcl KoEutatr'r blzlm Jaadarmalar bozdu..," $eklinde devam edip, "...qtmdt de "Jarrdarma Okullar Kor[utalr" ka&olaqma ve okuldaa harekatr devara ediyor. Araltutlsnr sorr iki yrlda astsubay ve uzma! Qavu$ yiizde &agr Qerkez ve Abbaz?" okuluaa glrenlerl!

o

$eklinde sona eren (1) sayfa word belgesi, *C\btlgt balkasr/Isttkbal Mar€r ba5hkl word belgesi Istiklal Marsrmn sozlednin degi$tirterekyazddrf,r, *C\bilgi balkasr/ Kuwal Mllliye Derrle$ lletlgln adteslerl isimli word belgesiigerisinde, Kuwai Milliye Dernegin iletiSim lnternet adresleri ve telefon numara.lan, *muzelfer tekta isimli slayt gosterisi igerisinde, Konuk 1 kim bu muzalfer tekin ismi ile ba$layandokumanlar * C\Kapah dosya / PATLAYICI MADDELER word belgesi igerisinde patlayrcr maddeler ile ilgili bilgiler. * C\Kapah dosya / Cemil Qigel word belgesi gifrell olduiuadao agrlamadr. * c\Kapah dosya / DEGERLI MiSAFiRLER word belgesl Slfreli olduluadar ag amadr, * C\Xapah dosya ,/ IRAX YAXINA GELDI word belgeei glfretl olduluadan ag amadr. * C\Kapah dosya / Lapal.-l word belgesi qlfrell oldutuadarr agrlamadr, * C\masa iktit\DERNEK KONULARI\Ozgegnigler isimli dosya iEerisinde; AD, ADEM KAYA, cem bey, cem edi$, hakkl GiimtrA, halit ba$, HALUK TORKMEN OzcEQMi$, Harun Baylan ismail Ulusoy, Kaan Kog- ozgegmig, Mahir Geler, nazan- 02ge9mi9, OzcEQMISIM_onur samusak, ozgeEmig-onur, OzcEQM-faik Kurtalan, ozcEeMi$-Burhan aydm, OZGEQMIS-BURHAN oZGEN, ozkurt Cihan Yrldrz, Sava$ mat isimli word sayfalan igerisinde isimleri yazfi qahlslarn ozgegmi$ raporlarlnrn bulunduEu, *C\Easa iistil\DERNEK KONULARI/22 4 2Oo7 valldebaE- kat lmc alr isimli Excel belgesiigerisinde,22.O4.2OO7 tafihli toplarttl katrhmcrlarn bilgileri, *C\Et:nasa iistn\DERNEK toplartr KONULARI/22 4 2OO7 waltdeba!kararlarr isimli word belgesi iEerisinde,22.O4.2OO7 tarihinde yap an toplantr konulan ve giindemi, *C\easa iistii\DERNEK KONUIARI/deEerleadlrme-l isimli word belgesi igerisinde, 22.O4.2OO7 tarihinde agrk havada yap an toplantr resimleri ve resimler iizerinde Sairslann izLenm.eli,saknca-h ve olumlu geklinde yaz ann bulundu$u, *c\!rasa iistli\DERIYEK KONULARI/deEerti yiilreticiledlliz isimli word igerisinde, deferli yoneticilerimiz ile baQlaFp, saygrlanmla Bekir belgesi OZTURKile biten metin ve telefon numaJa-lan, *C\masa i8Hi\DERNEK KoNULARI/ DIYGRAM isimli word belgesi igerisinde,gegici il yonetim kurulu Qemasr, *C\masa nstii\DERNEK KONULARI/ ILETiSiM isimli word belgesiieerisinde, e-mail ile telefon numaralarnrn bulundugu liste, *C\trasa istii\DERNEK KONULARI/ IST isimli Excel belgesi ieerisinde, Istanbul ikamet eden gahrslara ait e-mail,telefon ve ne iS yaptlklanm gosterir liste, *C\masa ibtli\DERNEK KONULARI/ TOPLANTI PROGRAMI isimli word belgesiigerisinde, toplantr programrlistesi *c\masa iistit\DERNEK KONULARI/ Y6NETiM SEMASI isimli Excel belgesi igerisinde, Ydnetim $emasr *C\masa iistii\DERNEK KONULARI/ iSTANBULi'YELERILiSTESI isimli Excel belgesi ieerisinde, lstanbul ikamet eden sahrslara ait e-mail,telefon ve ne i$ yaptrkla.nmgosterir liste,

o

/tl

3b5
*C\masa tlstii\ DERIYEK KONULARI/ Recovered_Excel_l isimli Excel belgesi iQerisinde, istanbul ikamet eden $a}|rslara ait e-mail.telefon ve ne ig yaptrklannr gosterir liste, +C\masa iistii\DERNEK KONULARI/ NAZA'N lU isimli Excel belgesi igerisinde, $ahrsve telefonlarn bulunduEu liste, *C\masa iistii\DERNEK KONULARI/ ISTANBUL -TOPLANTI isimli Excel belgesiigerisinde, $ails e-mail adresleri ile telefonlafln bulundugu liste, * C\Easa tutii\ASXERLERiMiZ tstmt sunu dosyasr qlfrell oldu$uadar *C\slaytlanm ba$hkh dosya ieerisinde '4PARASUT' isimli Powerpointdosyasl iEerisindeAk Par"ti'ni simgesi olalr ampul ve altrnda "AK PARTi" ibaresi yazrh "Maazallah bu olarak "8t &ere detredlnlz bl daha denemeyir dlyoruru.." }.ez ^gzr tz degil de iiyle bir yere glrer k1.,, dolrtora blle gldemezsi!i2...' qeklinde bir sunum hazrlandrg, *C\qiiRrERiM isimli klasor ieerisindeAK MI KARA MI? Bashkll
agtlat!adr.

a

'Evet... Sagn BaSbakoi'r,, Taggip Beg lrez"etlert Araltuttz slz slzden dnaeki namcrtlerlr" ile baqlayan 33 ktallk Siirin iqerisinde Bagbal<anRecep Tayip ERDOGAN'a yonelik hakaret igerikli sdzlerin bulundugu, *Diger klasorler igerisinde, AtatirkQriliik, siyasi ve eesitli gincel konular yaz mrs gok sayda malale yazrsroldulu, hakkrnda
Dewan eden lncelemede: smarle clalre derglsi hotlarrda baekrsr" isimli dosya iQerisinde PKK . kadrn terdristlerin dagdadaki hayatlnl gdsteren fotogralla-fln ve FransEca r "muzalfertekin"isimli power poit ve Muzalfer TEKIN isimli ki$iyi tanrtan

yazrlannbulunduEu,

sunumunun bulunduEu, "semdiali iddialamestl2]" 09.11.2005 tar-ihinde saat 11:30 ile 12:00 . srralannda gemdinli i19emerkezindeOzipek Pasajr'ndaSeferiY maz'a ait Umut Kitapevi'nin bombalanmaslyla ilgili davanm iddianamesinin bulundulu gortilmiis delil nitelili tagryabilecek baEka herhangi bilgi ve belgeye rastlamlmamasl iizerine: I$ bu inceleme tutanaF .27.03.2004 tara.flmzdan tanzimle altr birlikte

MEYI YAPAN Sb.Md.GOr.

iNCTtr'EMEYi YAPAN
Tem.$b.Md.G6r. LAf1o\

Ltftt?

..7
1 ,

,
NCELEME TI-,"TANA6I

I

.:8 tt.

Trabzon ll Jandarma Kornutanlb 156 hattrm gizli numaradan arayan, isim ve kimliEini belirtmeyonqahsrnidaremiz "Umraniye QakmakMahallesi Muhtarllgmrn kargisindakitek katl binarr! dniinde biife var gatlslnda elektrik dir€ginin yanmda el bomba$ ve C-4 patlayrcl madde bulunduEu, patlayrcr maddoyi Mehmet DEMIRTA$ isimli qahsrnsakladrgr,bu qahsapatlaycrlan bir Astsuba),ln ternin ettiEini, aym ihbarcr kigi, adres olarak Mithatpag Caddesiile SamanyoluCaddesininbirle$tigi sokaktabulunanKardak Balkgrsrnm yamndakitek kath bina diye adresininetleqtirmeksuretiyleihbanda bulunmuotur. Bahsgkonu ihbarla ilgili olarak Umraniye2.Sulh Ceza Mahkesinin2007/959sardr axama kararmaistinadenMehmet-Safiy€oElu Elazg 1971dogumlu Oktay YILDIRIM isimli Salus13.06.2007 giinii saatr0l:00 srralannda R€ina isimli eglenc€ merkezinindniindeyakalanm$tr. Ad gegenOktay Yrldrnm isimli qahsrn ilimiz UmraniyeHamidiye Mahallesi $ahinbeyCaddesi giinii t"prlan aramada; Boleli Sitesi D Blok IGtl Daire: 8 sayrh adrestebulunanikametindel3.06.2007 igerisinde gizlenmis bilgiler bulunabileceEideEerlondirildiginden gegici olarak el konulan, iizerinde herhangi bir ibarc bulunmayan siyah renkh bilgrsayar kasasmlnharddiski, lstanbul 10. AEr Ceza 13.06.2007 ve TeknikTakipNo:2007/616 Soruqtutma Malkemesinin tadh ve No:2007/1536 sayl Arama El Ko''rna ve Incelemekarannaistinadenyaprlaninceleme netlcesiataglya qkar m\tr. "pdf Oktay_yILDIRIM_SamsuaLSn.S0AEJ10Y712411_HD120IJ-120G8/ isimli klasbr icerisinde: l - 'lnuzafferiekin" isimli powerpoint sunusu 2- "Hirant Dink_Olayi_Nedit' isimli power point sunusununoldufu bu sunudaHrant Dink olayr ve altldaki gergeklerin krsa bir analizi bathgl alfinda Hrant Dink olayndan bahse.dildigi "doc-rtf isimli klasdr OkIay_YILDIRIM_SamSuDLSD.S0AEJ10Y71241!_HDI20IJ-120G8/ icerisindei :22 4 2007 \alidebaitoplartr kararlan" isimli word belgesiigerisinde22.04.2001 29.04.2007 ve tarih ba$l*h toplantl kararlafi n oldugu, -"KamparyaFormu" baglkh x'ordbelgesi igerisiDde Cumhurbr$kanltrna hitabenyazrlm$ " Konu : Patrikhane'ninYunanistan'ayollanmasr."Bashkhyaa, -"l(uw?i milliye deneEinin ](u',aainjlliyedergisine dnerime1ri"ba$l*lt dair kienddi btnyesinde Crkardrg (3) wordbelgesi ieerisinde safa aylubasl dr yaa, -'xUwAI MjLLiYE DERNEGiToPLANTI KATTLM FoRMU" isimli wod trelg€si (r) i9erisinde sar4a ba$Lkh at'In form'@1s1, ""Uniter Devlet" -"KLT.T WUSAL BlRriK CALI$MA GRLTBU" isimli word belgesiig€risinde yaprlalnrnasmr reddediyoruz!"baqlkh (4) safa doktiman, -"semdinli iddianamesi[2]" "semdinli_iddiarumesi[2]1" isimli word belgeleri iqerisinde $emdinli olayr ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Batsavc rEmcah^zlrlanmrl 024) yii?yirmidairt safa IDDIANAME ya.zrsr, -"TOPLANTI PROGMMI" isimli word belgesiiqerisinde,

Istanbul ba$karu Il OktayYrldlnm'mkonusmasr. Basn sdzcrimiiz Ergen Aziz beg'inkonugma$. (9) qeklinde rnaddelik devam edert dokuz Demek baikammzBekir Oztiirk'iin konu$masr..... belge, J'm.tekinve damstay" (8) isimli klasdrigerisinde sekizadetword dokiiman, jmayln' isimli klasiirigerisinde ond6rtada word belgesi, (14) -Qok sayrda halindeOktay YILDIRM rn gegitli konulardayazmrl olduEu Word belgeleri sonraaramr yazrlarrn olduguAlbay MUZAFFER isimli dosyaigersinde Dam$tay saldrtsrndan dururnadii$enMuzaller TEK1N ile ilgili gazeteveyaintemet yazrsrolduEu yazr i oldup ayttca Damgtay olayr jle alaka.hsim ka.rt olayr gdzecekkilit isim anla$;Jan yakalandl ,kilit adamyahalandrgibi muzaffer TEKiN ile ilgili internet ve gazetehaberlerinin oldulu -Adem I(AYA,Burhanettin oZGEN,Hakkl GUMU$,Halit BA$,Haluk TtlRKMEN,Iturun ULUSOlMahir GELERNazan KAFESCLOnuIAlper Cansun SAR.NfUSAK,OnuT bayla.n,ismail MAT isimli $ah6lann AYDIN,OzkurtccihanYILDIZ ve Savag coRKEM,Faik KURTT'LAN,Burhan
bahsekonu demeEeiiye olmak maksadlile 62 gegmi$raporu gdnderdigi gdnilmdg alarca a],tu klasdr

. .

l

344
Oktay_YILDIRIM_Samsung_Sn.S0AEJl0Y7l24l1 HDlzolJ 120GB/" videolar" isimli klasdr icerisinde: - juba_www turksolu_orlEMB ve juba_ww1v_turksolu_org_24MB isimli medya dosya$ igerisinde Imk' ta gakildiEiKoalisyon askerlerinindldiiriilme gdriintiilerinin oldugu, Oktay_YILDIRIMrSamsung-Sn.S0AEJ10Y7l24l1_HD120lJ_l20GB/" resimler" isimli klas6r icerisinder "DE6ERLENDIRiLENLER 1" "DD6ERLENDiRMELER 2" " DEGDRLENDiRMELER 3" " DSCN0639" ve (DSCN0642" isinli (5) adet, igorisindeagrk havadatoplantr halindegekilmig 9ok insamn resimle nin iizedno 'blumlu" "satrncali' "izlenmeli" Seklind€ sayrda ibarelerineklendili" -Ahmet Burak Erdoganve NecmeddinBilal Erdogan adrnadiizenlermi9(l) Adet Tapu Belg€siresfti, Oktay_YILDIRIM_Samsung_Sn.S0ADJ10Y?12411_HD120IJ_120G8/" xls" isimli klasbr icerisindel -"_AI{KET" basl&h Excel belgesi igerisinde "KUWA-i MiLLIYE iSTANBIIL TOPLANTISI ANKET FORMU' baslfth olarakdtzer enmisaiket formu - "22 4 2OO7validebag- kat lmc an" ba$hkh Excel belgesi igerisinde"22.04.2007 TARiHLi TOPLANTI KATILIMCILARI" ba5hlr altrnda37 adet6ahsm isim ve adresleri... teklinde sralandr$ ve tahrslann

$eklinderenkl€r altuda smflandrnldrgL -' ISTANBUL-ESKI" batllkh Excel dosyasrigerisinde(95) doksanbeq pahsrnisim, telefon, meslekv€ e-mailadresleriFklinde listeleDdigi, -" ISTANBUL-TOPLANTI" baslkh Excel dosyasr iqerisinde(32) otuz iki $allsmisim, tel€fon, meslekve e-mailadresleriqeklindelistelendigi, -' ISTANBULUYELERILISTESi" bafl*L Excel dosyasrieerjsinde (1290) bin ikiyiiz doksan tahsrn isim, telefon, meslekv€ e-ntail adresleriieklinde listelendili, -'hazan(l)" isimli excel dosyasrigerisinde (174) kiginin isim ve telefon numamlarmrnkayflt oldulu gdriilmii$tiir. : Devatir ede! hcelerrede . "Oktay YILDIRIM-San8u!g-S!.SOAFJ

doc-rtf': .

isimli dosya ieerisindet'lobl ergeleko!'

1OY7 124 I l-HD 12OIJ-12OGB\

isimli Word dosyasr

"oLtay-YILDIRIM-samsung,S!.SOAEJ 1OY7124 I I HD 12OIJ-12OGB\ doc-rtfl: isimli dosya iEerisinde "-BASIN DAIIqTAYIN NERESINDE" isimli Word dosyasr, ntaJrylbiuJemturil1l' isimli power point sunusunun bulunduEu goriilml]s olup delil niteli# ta$ryabilecek baska herhangi bilgi ve belgeye rastlamlmamasl Uzerine; tara,fimzdan tanzimle
altl birlikte

.

lq bu inceleme tutanalr imza.lanmr$trr.1/ O3 / 2OO I 8.

INcELEMEYi YAPAN Tem.$b.Md.Gitr.

EYI YAPAN m.$b.Md.G6r.

2Ar1oU

tln,l?"

fusa(7

\

38L

BASIN NERESINDE OANISTAYIN gibi bir medyaoperasyonu DahadoErusu Esasrnda da digerleri bu idi. medya giriportahor gevirdi benim komedisi. Adamrnteki geldi, Dantgtay'a deryasrna ve kan gariban gazeteokudu,haberdinledi. halkrm gariban 6nuneserilen dairesinde Benim halkrmrn manzara DanrQtay ne ikinci yaganankanlrbaskrnve ne de gazetecigdzoylebu baskrnrn 17 Mayrs2006 gr.inu analizve de0erlendirmesiydi. cinUne Anlatrlangey, her nasrl oluyorsamedyanrn her polisiyegeligmeolur olmaz serilenbilgi akrgrve ezberletilmig senaryoidi. Boyle olmasrgerekiyordu bir gergekbulgulann, gcizlarden gekmesimuhtemel dikkatlerini saklanmasl 90nkubazr gerekiyordu. gibi istedikleri de oldu zaten,ya dikkatedecekkadaragrkbir gdz yoktu yahutda olanlargormemeyi tercihediyordu. Adam avukat, eoitimli, bilingli, sodukkanlrve son derece seri hareket yetenegine sahip, ama olabileceken acemi gekilde yakalanryorAsla tek bagrna gergeklegmeyecek kimler olduou olan bu saldur da drgarrdahazrr bekleyenlerin sorusunun6tesinde en onemli soru loiistik destek, nasrl ve kimler tarafndan sa6landr? ve Bu kadarOnemli biiyokbir sorutturmada oldu da basrnabu kadar bilgi srzdr. ile Srzan bilgiler sorugturmayr ve dolayrsr yargryr etkiledi? dost icra ederkendyle bir sislemeyaptrki neredeyse Ana birlikesas harekatr yanltgllk kuvvetler birbirlerini vuracaktr, tabiidostkuwetlerinigindeolan satrlmrglafln, sus0 vererek yaptrklanatrglarharig. O atrglartam hedeflerinibuldu. Yaralanan yurekler yaralandr, akankanlarakh. dzensizce hazrdanmrq sislemeidi ve bir Adamrncebindengrkankart kokteyli gitsin. bu sis perdesibizimsuperzekal(?) hafiyelere dyle bir ilhamoldu ki sormayrn gdldtirmeyi Yazdrlar da yazdrlar gazelleri. Ama o Uzrjntrinuniginde bizi bile yayrnlar yapanbir dergi, siyasalislamcr bagaranlar oldu,meselaYeni Hayatdergisini genel yayln ydnetmeni Hanefi Altag'r da ibda-c yanltsr olarak yazfialart, bunu yazanlann higbir entelektuelbirikime sahip olmadrklaflntispatrn dtesinde bizi giinlerce guldUrdir. isterseniz gimdi gereksiz ayflntrlardan uzaklasrp, her onune konulanl yazan Trirk(?)basrnrnrn kendisinesormastgereken sorgulamadan aragtrrmadan ve sorulansoralrm kendikendimize. . Higbir askeri egitimdenge9memig sivil, nastl olur da beg el ateg edip bir hareketlibeg hedeftede vurug kaydederki bu poligondabile son derece zordur. . Yasadrgr yollardan girincebile degerien az ijg bin dolarolan bir silahl susturucu kullanmaz. saldrrgan, neden . Kimlikkartrnrgdstererek bir igerigirebilen adamqrktstanedenpanigekaplllr glkabilirdi. yineaynrgekilde silahrna kimlikkarttntgdsterip ve davranrr, halbuki . Bu saldrnnrn gruplankimlerdir. ke$ifve kagrrma . Silahr ne temin edenMardinli ile krallakap|kiginin iligkisivardrr. M.O . Bu olayrniptaledilenRiport(Rize uluslararasrliman if letmeleri)ihalesi bir ile ilgisi mrdrr? var gibi . Eoernecip(?)Tilrk(?) yazdrgt bu tekniktakipuzunslredir devam bastnrnrn birilerinin bilgisi engelolunmadr veya bu saldtrr, ediyorise nedensaldlnya goz dahilinde goreg6remi gergeklegti?

:,18.(

eger, Sayrnlstanbul valisinin dedioigibigergekten tekniktakipyaprlmadrysa listelerini krymetli basrn kadar bu teknik takipdokumunii konugma ve uydurdu mu? . Sadece bir defa Danrstay'a girerek ikinci girigte bu salduryryapmak gerekirken giripkegifyapmrg imkansrzdrr. adamrn Bu defalarca buraya olmasr eskivideo kayrtlannrn hesabrnr soruyor? kim elbette mumkunama Bu sorulan ve verilemeyen cevaplanqogaltmak sorunumuz dedil. Sorunumuz, senaryolarrn bu bu nerede yazrldrdr ve yazrlmaya devam gergegidir. da edeceoi B0y0k inatve kararlrlrkla bir devam edenbu oyunun di6erperdesi agrldr. oynanmaya yeni yardrmcr srrada, aynlrkgr ve onunigbirlikgi terdr oyunculannrn oynayacadr $imdi perdevar. Bunu tahminetmeyegalrgmak higtezor degil ve inanrnbirazsonra gergeklegmesi aslagagrrtmayacaktrr. okuyacaglnrz ihtimallerden birinin beni yeni yenioperasyonlar yaprlryor ne hikmetse askerlerden yine ve kurulu $imdi geteler yakalanryor. anda gazetelerde kurt kendilerine diyenve her frrsatta Aynr yaplsrna politikacl iiniter muhalefet bazr devlete devletjn ve ederek igleyen sdzde sug vetanrnmrg simalar servis ediliyor. ki bu Birinciihtimal;bu medyatik tiplerden tanesinin- kesinlikle PKK bir yapan olur-bir suikastveya bombalama ve sdzcirlilgij biri sonucu dldurillmesi brrakrlmasr. ihalenin askerlere ele ise; olu ikinciihtimal yaganacak bir gatrgma olan sonucu olarak gegirilen bu). terdrist cenazelerjnin ilesabit mal krskrrtrlmasr(tecrobe kien ucuza olanr degigiyor ama var. Ortadaolan oyuncu Bu ihtimallerin ortak noktasr bir yrkrlacagr aynr; ihalenin aday askerler. Muzaffet fekin mi, O da kim?Vatanmr, bayrakmr, onur mu, onlarda ne yazrmrzda saydrgrmrz olaylar, bag|lkh DanrQtay unsurlafl olarak olayrnrn hazrrlayrcr yaganmaya aynr formatta farklr igerik yeniden ile baglandr. ancak Nedir bunlar? . Adr,margr yakalandr. flamasr bir(sozirm getedaha olan ona) . Krokiler yinesoziim belgeler bulundu. ve ona . eeteninhedeflistesibulundu iginden ve Cunel Zapsuve MuratAksu gibj
isimler 9rktr. verildi ve yine basrn,miithig Bu isimlergete haberiile yan yana mangetten denecek 0l90debilgiile donat'lmrgtr. genelaf ile ilgiliTUrksabnnrsrnayrcr ifadeleri bag sayfalada AhmetTUrk'Un yazrldr gizildi. ve . BatmanDTP tegkilatrbagkanrnrn almazdlgudecoretkerve tahrikedici, akrl yansrdr0n sayfalara. Adam bolucu bagtntnkurt tehditlerledolu konugmasr meclise sokmayakadar ve halkrnrnonderi olduoundan daddakiterdristleri bu yagananlann(ter6rist acaba?) g0ne hattagegmigte katliamlan kastediyor mr gelmezagrklama yaptr. gerektigine kadarbir suruipe sapa ta$rnmamasr . Ve tabi ki basrna bir daortrlan dosyalar, hem de kimligibelirlenemeyen kigi ustelik GenelKurmay 6n0nde. tarafrndan, te nizamiyesinin Benceartrk bu ig komik olmayaba$ladr. kadar emin konuqanve yazan bastn Bu sakrn yeniden 'pardon" demek zorunda kalmasrn.O "yakalandr'diye gigirilen olmaihtimali belgelerin standart tatbikatdok0manr GNHkursuders notlaflve srradan var mt acaba? Hesapgayet agrkve segikbir Sekilde ortadaduruyor.Sahnehazrr,dekorlar bile deoigmeden sadeceoyuncular ve srraterorprovokasyonunda. anda de$igiyor $u "laik-anti oyunu ama sahnede"terdr-antiterdl' laiK'grubu yeni senaryoyu ezberliyor

var. Beni bu igte en gok hayal ktnkltorna uoratanise bu sozde getelerin anda bir yakalanryor olmalarr.Bu yakaladrgrnrz adamlargergektenbir gete kurmugolsalar inann bana onfan asla yakalayamazsntzzira onlar d0gman hatlan gerisindegdrev yapmak igin egitilirler.Kendi vatanlaflndave kendi polislerinebu kadar kolay yakalanabiliyor olmalaflinanrnson dereceuzakbir ihtimal. Bu olayrnda mutlakabalka tiirlii bir olay olduguortayaqrkacaktrr, yiizden o peginenhukumlerverip her dn0nilze konulanryazmayrnefendiler.Gazetecigibi davranrp sorgulayrn, tabi iginizegelirse.Unutmayrn gOrdilgunuz her sakalll aragtrfln dedeniz olmadtdtgibi her gdrdugonuzasker de gete deoildir. Ustelikher kugunda eti yenmez. TUrk(?)basrnrna dnemle hatrrlatrlrr, oyununen onemli pargasr, bu bazr gazetecilerin salatalrkve tuz arsrndakurduklaflgartlanmaya dayalr iligki ve buna mukabilkendi harekettarzlandrr. kimlerene srfatlaryakrgtrflphangi asrlsrz $imdi bilgileri halkaservisedeceksiniz ama srfatr ilgilibir Qalr$ma ile bilmiyorum gazeteci yapsanrz olur zia buna giddetleihtiyacrnrz Eger katipligigazetecil,oe var. tercih iyt etmtyorsanrz. gereken bir de Dogu Peringekhadisesivar. Adam Tabi es geqmememiz yazyot da yazryor.Yahu aslrndabu hayal gucu onu zengin bir film senaristibile yapabilirdi amagel g0r ki politikacr olmug "senkiminMITelemanr bu adama olupolmadrgrnl Kimse sormuyor acaba mu nereden kanrt bifiyorsun' diye. insanlar bu hakkrnda tip yarg ara vamak iginelinizde olmazbu igler. olmasrlazrm,belgeolmasrlazrmdyle iskembe-i kiibradansallayarak Kimsebu adamatrp doktorudiplomasr da anlasrlan. olup olmadrornr sormuyor insanlarrnpsikolojikdurumlafl ile ilgili bu beyanatlanveren bir adam ya ruh ya doktorudur da ruh doktoruna ihtiyacr olan birisidir. $imdi durumbirazdahasarpa da saracak akrl ama ben Zekeriya Oztiirk'i]de tanryorum saglrgr gayetyerindedir ruh yrhndaterdr drgutukamplaflnda bolucli bagrtarafrndan sagfuor Gergisiz 1991 da. agrrlanuken ve arkadailanterore kargrmucadele o ediyordu,belki bu yuzdenona kargrbir sevgisizliginiz amabu kadarda degil. olabilir usturuplu atar. Insanatarkenbile azrcrk Gazetecilerinatmadan, polislerin uydurmadan,bazr politikacrlannda yalamadan yaptrklan ulkeresmini g6rmeyi kadar6zledim bilseniz. bir iglerini bir ne .VARLIGIM ARMAGAN TURK VARLIGINA OLSUN' YILDIRIM OKTAY 2006 03 Haziran

t

L L

l-

e +,

)ct)
Itc
!t

+. U'1

T'
=

a

o
N
F

o

E .cE c (E
oitIh

tr

(E

o
)CD
t-

)ct

P

=i ,ctt E )Ct) !t tO (E

o

TU

=

J
v

- r o

o (E

g E
a t L
F

|rJ
CL (E

=-Y

5 .l

a

o
L

ng th
I,

(E

rii :o
:5 ll
F

c o o
N

o o :5 Cn t tr
(,
.-l

ct) F CL

o E oo o) o F o N
.-t

a^

c
I

o

o (o -v trF'
{-,

,{

c

(E

u

E

o
F L

:L

L

F

c

a

A

E

I

E FF-E 6

cL

EE

of;
E
=

g =l $: E 3 s E E E '
m

,P

j1"-r

E
F

E\ .

-

C

.o O

j'S
E C

tt

o
o

$ S'gfi*;*€ o
(U

a

=

Ei.: F,E EE E,a E E E $igE$FEEI E tr giEilEH ; iE g=.s
C

o J o o
L

+,

(E

o o
o

.c! S n j ' o t $ € E
.!<
G N
E L f i T 9

o

!t

:= ' s , = E c ; HI Ei= " E E tr
E G ( Et r = r = 8 . =

tr

o o
L

E
=

o

o

.!<

STE:"E,= i: f; JEE F; E ggIgfiEEEE
o G oa.= G o=
CDO U!'Ott Ntt<(

EPT9

( !E

F

o

EofEr # o tr
-t

ari'=

c
F

q .Y (E L

L.

o

fi€A;
U'1 L

:E$g =eBE:E
F L

o

qe'E t
J

iEH
e -

o T' C' E o (E +, o w .! tt CL L o +J o $ E (E o o -o E o tt (u o) L C) o N .cl ( 6 = O t r c E E .Y c c, o (E (U o c x L .!. :o o (E (u N c c e o lo o o o :o
L *,

(E

F

--

*,

L

o

at: Is gi
I
r

bl
-

5

v r (E(}l

G
(,

o

o

Fl : i' -E F F ! € E {l$fr #f i d s E e H F-r #:Ffl E tIE il ;ElgFifii$ S$Ig $ ilE
ri

, p:
(!(5

!t(E

.4

o

#BF I|I=;tiE r
el s=E i$ F*s il€

EE r i s

\E

o o
T 5

o

14

.9 *rEl 5*l
*

EEI
\

(E!u
(E

s
Y
G

s

x
T
$

!t

o
J

1 6
E

o L. o 1

(E

o

Oo

(E

a

o t i =( 9
( E ( t ,( L = : O
\ : -

o . =

z
:]

E (E
o (U
:
*

-sE : i5 ct)r t E Z ' r E
' 6 8
16
L . /A :-

.Y

*

> v

.J

fo' >\ tiJ
.= cy)
6l

I t
*.

b
*. *,

S

L

(s
o. (E

b E .:=
o
N
Uf,

L t r 6

5

s

5

t 5
s
S

c G tr o rF.

.ts o lle o (
I ( E

:o S . =
)cD
CL !t (5 o UN

q ( E

F o

5

ul
J
L

o

N :o

o o
L

o

o

tr o E

o
=
(U

o

o
L

o

f @ (L

,=i FI -"g
cD-Y cl

:

l

(E

SI EE:I
(E

E .t1
(E E

(\. (\. (\.

D

a

N
+,

O.

m o (E
N

o ?

o

(E N
rF

.Ct
L

t,

o t

tr

gl tR $ g'$|l '; eE
o .(rh
5 = E l

o-

(s N E )ct) +, o o o E
!t L

lrJ

-o
F
IE

o
l-

E
CL

V

Ff;I
$l

FI

\<

E

t.

o o o

I

II

II

c

.-q E <t V 5 (E E s !5 )ct) \+()h o o N E f
llr
I

(Jo )ct)

I

o- o
D

c c

F

t\

$
F
\

:S
*

\

-

J

E
rI
I

I

't o (E Uh o a tr N (E E a \+( $ E (E o o E' g o g (u i: S )cl +f .Y u, (u o $ 5 o o o S N s €l C +, tr o o l- s o S G
rI
ttl

o

o a Fb oL
ra {rf

I I .I

r5 N UN .Y E 5 E c G o
tI!

\

\

t-t

\

II -I I II

rrl
IJ

.El .-

rl

()

=

\

I

E

I -

I

ar

tr L

lra

tH

lII I

l< G

5

-.t

cr

o

a T o
.\(

vl

$$l : o gI€I
.ct
e

IU J (E

c

o

tr

YI 0.1
f
: =

.Ih (E

o
E

tr

o

N

CL +r (E tth

o

L

E 'EI ,3 E F E

. : E
(s o . =
t r J

.

o

J

o

3,tr c a FIE]:l b *l 3rlol tr EIc tl+
SI;
nil o (,}{€
Fll!
aril L

E E il (E Hl$l
=

!t

E

o E o. E (E o
(E

(E !

:o l l c') EI
o
(E

=t 'hl .9 E

o

EI ils;I,B rl gs m Il.s d r .ll iltsl tl $lH fl $l o
.Y (E lt :tr1Uh

c (E

-o -l -c o EI

EI ' P - s b I
. F

iq '' E : =
.g
h

$ .: G
.o
6

GI

rl
$l
g
L

*;.= E
: = o

ril o

6lF

st ::l o ol ) U' IL *.1
GIN cnl

.Y
(!

E

c
(E 6
g

u l
(E (E

EI
o L
(s

Tb E€ . i'
.= :O

trl
GI

o
!t

sl

E
J

ctr o o s t L
j Y

*l

E
o

UY

'qE

d 'a.

(E

l-

$

Es
o
*
L

E o^ o 15
L

o 9 .-c H

\o

gb : o < i I ; s € , 5 = + EI "$
-

,:f : s tr\< lt
II

.g

i

@

ru
F
J

i-* E E $[ E g Et E ;€;'
o .E X ' != 5' af :'q. O
J
!-

a

E f
o

a

F .c - c c

a> fi i'3* F 'ij *.= I E + H o );38 E

= g :! E 9.* b E oa = E. -e - F t q * E ;i >

g g=o .o L" i = o E o r Frzc G 6 g - E

E

o- o \z E o

E

€Og ' ' \s >

.

€ cI * a
u>',

F

369

f o, _

,\ S

mgnsne ii H
o

o

=rrFEi;[E EEEiFsriF fiF fiS 4EEit tr* E* * HgHs ilgp$ fi$ E$5
a

.t(

s s
l4

t g S E

.ft
;.s o F i
Y o

9 g

i l .$ i E trE a
2
= .=

z .E
E f
=

6

G

'8 H$

f i sa z

.E
:5

:

?\

o =
d S

) R

E S =.I = E
I

E $r g$E *' :H $fiF
,= tg

Esi tS =
q rtJ

B 5E . 9
,38

o E
6
,t-

E a,

.r<
O

)Ctt

= 5
t r s O G x *
G G

6 $

F E

=

E,,H
5

,g
J ftl

o a
r i o

o

fi*Hg$g 3t$*E
E a g

S

fl

t

E S

rED \-

dl
=

)Et

o

fil

fi ;$ g5
; E
EE

. = =

F

^

z
U)

.SE
> {

o o

A g^.i

z q;

S E
F S

r

c ! ' ' + t

i

o I ;c 6 S E
,5 s.€
E ga

1 g, , S =

8 ., S 8 o
E

E
:=

F ' D

s

= i$ o i E

5 0
'=
,{

&

)ED

sF$g E = 6'a
( ! \

i a
o e

,=.N f,

EY(.}' := Ul:J

,0x o Exg E A
fi ;,\
\ F

= E
E b
EI } q o
:= =

= o E ' F
6

F

q
! {

G

Eg E
s u lr}\ ( F

s (

d

i: s"F ss

L

a \-

Y

F f f f! r . r8 8 t a f l
G

o
L

E
G'

.

J

F

lrJ N :J

otrE
Y
:-l __ {lu

o r s
r l \

' - i O

e E f'e s = u s f i x '= ),8 l i .g * g t -=s
V,,
!5

S

F

J

E

O

S

Y

E.N

to ' \d
. J A

g os = t F h
L F

u i ' f D t-,! Y E .S..F c o I

* s

rfl
E q

=

8 g
E S
c5 s ( t r
= G

E 5

o O G = E
8 e
F. |t,

e$ e $ E m o i
-Et
5 a
G

d P
.(EY rr. +

Hfr E.$
E

c o
o

G

o

. E i
I . G

F t r

E F* $
:=

:o
Y

uJ so

g E
,s

llJ

0 , $ : = o

s

# E

R4 E $ E 3 rE s H
a

e s
h (r}\

a

2$ i $ $EE= F S inEsgBE6'1H $ a$ HE;d- ' g$E* g$E = $ g gigiF$E s U E
F , B u t s
4 . X

.'f, f i = S
E o

-ot 'a \E : = o

o :

g H
o
\ €

s s e Eg

,s

3L tr

.E

G

z
Y

s o )o)
o
\

s o
q

'e,
IJJ

m s t
=

s
ltl 7 =

G
' 9 =

t
Y

Y,l E

o

dt
@

Y

= s (s E (E o

tr (! o c

oa q (r}\
lu

s i B '? E ^ f Fs' g aE 6 i t\ 'o
i E P S
L \ r r u J c

h

o

t
\

G

rEt

o -s =

Es C) S

*

= 3 3 S - Ege 5

- t !

i il i'd
V ,F = S

E
E

s )o) (! o { .N lrl'
(!

o

E a o s

,P

a. o q
g s o s E (E o
Y
a!
L

tr o

=s B G = s : = 8 f i
zt lt,

T B * s r € = E
E-$
f;,;
a
G

= a

s

'ir F s d EF , P R
o S
.ct tr (E o

5 * 5 ( l )

\-

E

5

a G

I tt}.'
6 AI

' O o) ' = 6

lb

'N B
S F ' 5 o

rt

e :s
= *

E

Uh

=. S I € a r!
z E

; E

E E
r

o

f rI
= ) -

= . F = ;

6 g J E * , B 6E = o? 6 q . a x -a *
=

-,s = ;^'H t r E E !9 $E { (E
qdo
!-'
J

'O) ct>, I s q \ a u r l S r ! = \ . 8 dl G^ -

#E F

=

s a { G a (rl'

a
q

o

.o 't o
t}\

q

E o

::

o

= ; E E
E r
a/:}. r.

C

'9ffE
{

dl

d

s :s
:5

'E S
t o IC.

-

.

E N i L

=

o
E
S

9,II F €
J

dIE F = \ - . 8 ,
fn =

s'S ,:
E g
.Cl

o

s G
a q s a t^
(!
G (!

:J

E

r

F

g

dl

E.

s r!
!o

s

e
o)

o

gi a$^HiEg $ *g iFEEEg#l g |sEf;^ '.a,5B $ E*EH$$E:Hfll 3 o a EE s i s * -g t i l t #
H
q H'g d =

q .e Q 6S
E E

.3

$ li = e g $

.4 A6

I

= F

E

Q *

6 . -8 9 . o
E o
a
)ol

P Eg

' $ * * i{t'J

$

a

G

et E E $:I;I e, s#l

P
r

O

d

.xs

\

a

Y
=

r

z

o

: r 8 = E , o ' F
9 U 1 t < =

o6 ' r o s *
= : 0F T, \ 6 ;5 z J

o J ci

x , F = X t JF = F z v F u s o \ t 6 g = : E i i ' 85
Eis 6 i ,3 f i , 3 8 i = P E E H = ,= ddE .5 * 5 E F E 3J i
= = =

Z e \

=

o

E . 5 = E = e

6E

o S

E ,: * e 9

3 : E p = d
F :

;X

g,g g
O

Y E E

g 5 F 9 E a
UJ

a,g€i j
€ fi
N
F

. E o

r$g
o

.6 s lllo

rQ i- 9 < i

o
\

o

E G G c E G
\

to

s

t(!
E
5

t(

s .N o
\

5 E 5

E- x ' b t S g .g .g s 's*F q st f s t
tt o
N

S Fc
= q s E
N o

.:

al <l
{

o

N

.

G

\

o

o

.b
-*

E o

.s
irJ

$ H€ qs
\

$

i:

G t4

a

5

b'6Fl
a

s$fl E $
s
I

o

d s,= :o

{ {

th

s s
{ . {

tr s
G
*

tr

G

u,
0}l

o

s $ s s tr o s G o t :o o f c s t4 o
* ().t \

o

ts

f

t (E t o

t s :5
o o
s G c
q

G

s s

(}t

o

! t s o

:

\

s G s

{

o

s G s s s

$l
sl sl

s = :
G S : O
{ * *

3 r

$]

$l

Ei+
s s s s s s s s s

sl
$l

o o o

sl

IL
\( II

(E
L

x tt (E
o
N rl
J
=

IE

T'

o o

t\

q,

II II II

o

-o IIJ a t- : L N J rr o (5 = := E (E o .ct E = a E-= o F l< cn o o E o tr fr o o N o (U m
t\ \ t\

c

.Y 5

: E i - '. o a 8 : ' *
-

.

o o L E o
.\(

tr i: E )o)
\
.I

r\

I

\

G
$
$

\

a a

F -

\r
=

Ea (t?, o
\

G' +.

T'

-

-

II I

-a

L

=

E G
Y

I

I

a
II

N .Y

o

(E

;.S

c
(,

(u +,
L

o

lgESl E$EE gNIFt \t .sd
.N m

Hs* o g,*
tL
f

o o

o E o o *r o o
*,

cfl$s
(ottr *l o

E () (5 (E

o

L

e

,=ls
i5tE
ct cL

E$

E
(5

L (o

.Y N 5 U'

o

\

o

S
I I

iQ

I

t

t a E
o

t a

$
q

s
S

s s )O) o
\-l
\

.H $
Sr
*

$
S
t
I

E s s
-r
l-

F {a N $ a
rS

:s q)

'gl (u tr
L1
,Yl
I

a
I I

o

€l(u 'al
,\( I

sl

f-

+.
I

I

a

(E

(E
e r-

'=

c F
o r
)Y..
|lJ' !I

I

T'
g
I

'31 (r)' (U
lII

+, rI +,

I I I

(U (5 E
e -

i ; O ? ( E
L rlra

L
-

+f

(E

O.C
lll ttt

.!<l rl o
rI

a UN (sl .o +fl trl o
= *,

'I

II

G'

5

o J
{r,

5 g

? 'g6 g
C

iEl

3l J
l-l
.-

= E .ct
o
: ] . =

a

A

O

+, rrl

F -a

CN

o

lIl

.ct

[ '

E o o
o

E

o

o

@ E
E

o
(U
$

o

a

e

) / \

iqinnnril,nn
BOLUM: I 1).Girig Ua). Amag l/b).Kapsam BOLUM: ll 3). Politika

o

4). Hedef 5).Ydntem BOLUM: III 6).Organizasyon Pl6nr 6/1).Merkez 6/2). Aragtrrma BilgiToplama ve 6/3). Analiz Degerlendirme ve

a

6/4).Finans Ticaret ve 6/5).KilltUr 6/6).Teorive Senaryo 6/7).iletigim Propaganda ve 6/8).Hukuk 6/9).Uluslararasr iligkiler BOLUM: lV 7). Kadro

3tc 7/a).Eleman Profili 7/b).Birim Bagkanlarl 7/c).KciprU Personel BOLUM: V 8).Finans 8/a).Ticari$irketFaaliyetleri VakrfFaaliyetleri 8/b). BOLUM: Vl 9).Genel De$erlendirme BOLUM: Vll 10).Sonug Oneriler ve

eoLUM: t

ry. oinig
ve ve dtrnya Geligen deligensiyasal, ekonomik, bilimsel toplumsal kogullarr bolgesel ile ieinde Tirrkiye'nin ozgilr colrafyasrnda kendi ve grkarlarrna igine iradesi dlgrna ulusal ve aykrrr bigimde sUniklenmek gegitli goz istedigi Tirrk Kuwetleri olugumlar 6niine ahndr!rnda; Silahlr "Sivil "Ergenekon"a olarak, gosteren faaliyet bUnyesinde ba!lr bir Bu Unsurlarrn" 619irtlenmesi zorunlulu$u kagrnrlmaz gergektir. "Lobi" verilen "gizli gergekten hazrrlanan hareketle ve adr bu orgtltsel" galrgmasrnrn gimdiye faaliyet amaglarr do!rultusunda degin g6sierilmemig olmasr, gdrebtiyuk talihsizliktir. bize bir gibi Ingiltere, Almanya, Fransa, Devletleri, SSCB Amerika Birlegik "sivilunsurlardan" irlkeler; kendiideolojileri do$rultusunda, sonuna yararlanmayr deoin bilmigler, emelleri ttim emperyalist adrna dilnya gegitli her ve iilkelerinde alanda faaliyetler sonucunda ktrlturel, siyasal grkarlar etmiglerdir. ekonomik elde giderek degigen sivil GUniim0zde degil, dahada geligtirilen unsur giderek ile sayrlan artan etkinlikleri si.rrdirrulmekte bu galrgmalar; olan

a

3q')
"sivil "vakrflai', "insani yardrm toplum orgUtleri", kuruluglarr", P-2 gizli Mason Locast, Bilderberg Grubu qegitli ve drtUlLi vb. adlaraltrnda, dUnyanrn biryanrnda dort ideolojik, ve siyasal, ekonomik, kulturel gahgmalan yUrutmektedirler bilimsel orgirtsel olarak TUrkiye bu alanlarda galrgmalar yapmak yerine, parti ise; siyasi gemsiyesi kuruluglarr onlarabaghorgUtlerin ile altrnda kalmakla yetinmigtir. yalnrzca Boylelikle altrndaki siyasi liderlerin sultasr siyasal gruplannrn i9 hesaplagmalarr irkanrp otorite krsrr iginde kalmrg, dUnyaya srnrr ve komgulanna ideolojisini kabullendirememigtir tanrtrp Toplum, gergek Kemalist ideolojiyi anlamda ozUmseyememig, "sivil emperyalist devletlerin unsurlannrn" yerliigbirlikgilerinin ve -buna sonucunda frrsat kagrnrlmaz olarak, bulamamrgQabalan yabancr ideolojilerin cazibesine kapllmrgtrr. genig kogullarr Geligen dUnya erigebildigi Ulkelerindeki halkkitlelerinin gozonune gergekte ve alanTiirktoplumu; siyasi liderler yandaglannrn grkarlan adrna hareketlerinden kaynaklanan hatalardan 6tUrti, yargrlamaya yonelmigtir. halkr, TUrk Kemalizm'i sorumlu tutarak geri toplumsal kalmrghk, mutsuzluk umutsuzlulun ve kaynalrolarak gegitli Kemalizm'i sorumlu Ve ideolojiler tutarhalegelmigtir. bugLin; ve alanlannda do!rultusundan hareketle toplum; dUSUnsel inang pargalara platformunda kendisine b6lUnm09, ayrrmcrlrk etnik dUnya "yenirejim" yeredinebilmig, kaosuna toplum arayrglaflnrn sUrUklenmigtir. etkisinde kalarak kendilerince diinya bir siyasal ideolojilerin 9egitli gortlgtr geligtiren, gruplar birbirlerine ttimuyle ile sahiplenerek savunan "konsenstis" ve olugmug birlikte zrtgorUglere sahipgruplar arasrnda labilmesi hareketle mevcut Kemalist ortadan kaldrrr rejimin yonelinmigtir. gabalar gegiili kargtstnda hedeflenerek Bu etkinliklere gozum arttlnlarak toplum Uzerindeki baskrya uygulamalann dayalr "sinsi" ise; Kemalist rejimden kurtulugun aranmasr toplumu surirklemigtir. arayrglarrna koskoca 6mtirboyunca kendisini sosyal Tiirktoplumu bugiln: bir gibi guvence manevi ve tatmine mutlu ulagtrramayan, edemedigi umut (50 yagh kargr insanlar yag zeri); verileri ortaya de koyamayan rejime yag guvenini (30-50 yitirmig, krnklr!r igindedir. kugak Orta dU9 tumden ise boyledir. Gengkugak arasr) olarak alrnacak ele nesil de durum igin

3trt.
(18-30); yagamak katlanmak kendilbrinden kugaklarrn ve onceki zorunda kaldrklan kogullar geligmig insanlarrnrn ile tilke erigtikleri yapmakta mevcut kogullar muhasebe arasrnda ve rejimin kendilerinepeginen gU9 birgelecek sa!layabilecek ve dinamile sahipolmadr!rnr gormektedirler. halkkitleleri Genig umutsuzlu!un ivmesi kaosu ile yagamaktad lgiebu kaos, bakrgta rrlar. ilk kendisini sorumsuz, yaratryorsa gergekte adamsendeci, aymaz grkarcr imajr ve toplum da durum b6yle olmayrp, tersidir. vizyon: tam Bu sorumsuz, yonetim adamsendeci, aymaz grkarcr ve kadrolarrnrn fotografrnr ortaya yrlr koymaktadrr. fotolrafise;yrllar genig Bu halkkitleleri tarafrndan heran gozler onirnde Alrgrlmrg kesinlikle ama olmugtur. kanrksanmayan, kabullenilmeyen, ve herdonemde reddedilen strrekli yer yrltndan gtrnirmUze 1938 kugaklann zihinlerde birfotolrafolarak; gruplarr fotolrafr etmigtir. gerge$e Bu dayatma kargrn; siyasi otorite bu "toplumun gaba ve baskr ile kabullendirmeye fotolrafr" olarak gruplannrn briytik harcamakta direnmektedirler. otorite Siyasi en "aymazhk" "ihaneti" bu noktada kalmrgtrr. gizli ve igte iginde Oncak6tuve adaletsiz Tiirkinsanr kendisini elitimekargrn; gosterebilecek bigimde kdtU kogullara bulundu!u bir direng -d19 gabalarrna eoitebilmigtir. nedenle guglerin Bu oncaemperyalist genig ve kargrnTUrkiye sosyal Cumhuriyeti'nde halkkitlelerine dayah patlamalar tUrlU gergeklegtirilememigtir.toplumu hangi siyasal bir Tirrk gorirg inanca ve sahipolursa {arihselbirikim sonucuolsun, ki; birey kendisi var de bilmektedir Ulke ayakta kalamadrjrnda, olarak Bu varlr!rnrn sa$lamak, olamayacaktrr. nedenle yandan bir devamrnr "zul0m yandan hale mevcut dtrzeni di$er rejimi" olarak tanrmlar geldigi yollarrnr deoigtirmenin aramaktadrr. "Ergenekon"un gosteren TUrk Kuwetleri faaliyet Silahlr btinyesinde planlanan gahgmasr KemalisUsivil kontrolUnde, unsur sivil olarak "Lobi"ye yapaca!r yonltr yeni gok yararlr ve faaliyetlere yijzytlda gugler, gereksinim orta vardrr. Aksihalde ozellikle ve geng emperyalist T0rkiye'nin kuga$rn iginde bulundudu ve arayrg kaosortamrnda, geleceSini grkarlan do!rultusunda bDyUk rahat|kla bir kendi pek bigimlendirebilecektir. Bugergekten hareketle, gokUlkenin gegitli faaliyette Turkiye'de legal/sivil toplum 619trtleri bulunan yaptrklan gahgmalar Federal AlmanFrrednch bilinmektedir. Orne!in: galrgmalanndan Vakfi'nrn EberStrftung Vakfrile Konrad Adenauer 'T0rkGengli$i Suskun yalntzca birkagrna bakrlacak 98oldugunda, "Avrupa ve Kitle Btryiiteg Altrnda", Birligi'nin Akdeniz Politikasr "Enformel ve TUrkive". Sektdr Sosval ve GUvenlik: Sorunlar

3 tr'i
I

Perspektifler",'TUrkiye'de Hareketleri" ve'TiirkMedya Sendikacrlrk gibi Sekt6rirnde Yo$unlagma ve Hareketleri- Beklenen Etkileri" Qegitli gorulur. ga||gmalarrn gok pek raporlarr aragttrma hazrrladrklafl Bu benzerlerinin AvruDa ABD'nin unsurlan ve sivil taraftndan gergeklegtiriliyor TUrk toplum olugu; orgiitleri iginde Etnik, sivil Fundamentalist, KUltUrel. ve belirleyen Siyasal Ekonomik faaliyetlerde yer faktor olarak etkinve yo$un bigimde alabilmeleri bir ise; kUgtrmsenecekunsur bir olamaz. "Lobi?.." Neden Kemalist sivil gUnUmUze Baglangrgtan Kemalizm'e saldrnda bagta surulen 6ne en kargr YuceOnderMustafa Ataturk'irn fakt6r, Kemal askerkigilioidir. AtatUrk'tin doktiriner devlet sivil olarak alanda her kazandt!t adamr gormezden gelinerek, yok hatta varsayrlarak hareketle bagarrlar "diktato/' yaratrlarak, yrpratrlmak demokrasi imajr ve ruhuyla Kemalizm 2'1. I gorugij r. Bu hareketle, baodagamayacao dayatrlmaktadr gorugten ve YUzyrl TUrkiye'sinde Kemalizm'i unsurlarrn sivil benimsemig yer gerelivardrr. ozilmsemig olarak savunmalan Aksihalde yuzUnun "Harp yetigen, gorUlen Akademisi Akademilerinden tek Kemalist olarak yalntzca ile ve silahlr kuwetler mensuplannrn savundu$u dayatmalan "izm" gahgtrklarr rejim g6sterilmeye tutmaya ve olarak ayakla bir gegilmesi gereli kagrnrlmazdtr. Bunun devam edilecektir. onirne "k6ge paraya insanlarrnrn dctnriculLi0e" kogullandrrrlarak, ve grkarlara yrpratrlarak dejenere edilmig endekslenmig, manevi ttim de!erleri kitleleri, unsurlann sivil bireylerden olugan iopluma bir dontrgturUlen gereoini moral motive edecek, etkinlikleri birlegtirecek, ozune sanlmasr ve umutkaynaor olacaktrr. yabancr toplum gosteren faaliyet sivil Org0tleri, AyncaTtirkiye'de ilk hareketin direncini bulacaktrr onlerinde kezbirsivilkontra gekecektir. srfrr Kargrlagacaklansivildireng, bu etkinliklerini noktasrna ve ozi.ine uygunplatformlarda Yetigkin yetigmekte genglik, olan gruplarl ifadeedebilecektir. Lobi'nin faaliyetleri, siyasi otorite kendisini ve 619Utlerinin bolUcU iledrS kaynaklr, igbirlikgi, sivil sozde toplum yrkrcr girigimlerini ile Lobi'nin kontra direnci etkisiz krlacaktrr. gruplarr, ile sivil kargrlagan siyasi otorite dogal olarak Kemalist "Lobi" ydnelme (Ornegin: dts zorunlulu!u benzer igbirli0ine duyacaklardrr. grubu ig giigodaklan ile yer ve arasrnda alanMason locasr Bllderberg yonelinmesi Aksihalde gibi) mUmkirn halkla btrtirnlegmeleri birlikgilige yaprlanmast Kemalist "Lobi'nin ise; sivil Mevcut Medya olamayacaktrr.

3,r?,

grkarlar gruplanna faaliyetleri kargrsrnda, adrna, halkr siyasi otorite yonlendirmeyi bUtUnlegtirmeyi ve bagaramayacaktrr. l/a).AMAQ 20.YUzyrlrn donemlerinde giderek galgmalarr son sayrlan artan, y_o$unlagarak, halkkitlelerini genig hedef alanve TtirksivilToplum gruplarr OrgUtleri biitirnlegerek, otorite ile etkin siyasi Lizerinde baskl yabancr unsuru haline doniigen orgtitleri, []lkelerin sozde siviltoplum gergekte galrgmalann ortusu ve siyasi emperyalist ideolojik birer oldu0u bilinmektedir. gosteren Toplum Yabancr irlkelerin Tirrkiye'de faaliyet Sivil 'ni etnik fundamentalist Orgtitlerinin TUrkiye / amacr: / Cumhuriyeti yararlanarak; yrkmaya, siyasal ekonomik / faktorlerinden bolerek y6nlendirmelerte anlamda ydnelik bagaramazise de grkarlara bir ydnelebilmeyi almaktadrr. adrmlarrnrn ili$kiler hedef ilk kijltiirel nokta, dUzeyinde atrldr$r konusu soz kuruluglann bugirn ulagtrgr gibi, mevcut rejimi kontrol erigtigi tUmUyle altrna almaagamasrna irlkenin olmasryla ne denlibtiyirk bolUnmenin e9i!inegetirilebilmig da yaratrlabilecekleri 15yrlda yaganrlan ile sakrncalar olaylar ortaya son grkmrgtrr. gortrnen etti!i Herbirinin vakrfkuruluglarrnrn finanse ardrnda s6zde gergekte olduklarr ait sozkonusu toplum sivil Uzere, 6rgUtleri, bilindigi finanse trlkelerin kasalarrndan milyarlarca dolarla hazine kargrlanan gizli edilmektedirler. Atacaklarr adrm yineaitolduklan ise; 0lkelerin her istihbarat orgiitlerinin derece son deneyimli aragtr rmacr planlanmaktadr teorisyenlerince r. g6stermekte yabanct toplum orgirtleri, T0rkiye'de faaliyet olan sivil her kiilturel, ekonomik, bilimsel siyasal ve olmak llzereheralanda yararlanmaktadrr. drgUtleri, Yabancr toplum tUrden argumandan sivil kurduklart, T0rkhalkrnrn demokratik haklarrnr kullanabilmek amactyla vakrflar, medya benzer ve sozde toplum orgutleri, sivil dernekler, yerli faaliyetlerini finanse kendilerine igbirlikgiler de ederek, olugturmaktadrrlar. pekgokanlagmalar ait olduklan resmi Ulkeler ve iilkelerin arasr gemsiyesi olarak misyonlannrn koruma rahatlrkla 6rtultt ve alirnda "istihbarat", "provokasyon" "yrkrcr/boliicii yUrutebilen faaliyetle/' bu ve gegitli bigimde kurumlarrn alanlarda uygun kendi0lkegrkarlarrna

I

3kt

dtrzenledikleri plAtformlarda raporlar, Tirrkiye'nin uluslararasr ataca$r gelmigtir. heradrmrn belirleyici etkeni haline "tarikat gruplarr, oy kaygrsr {arihselsirreg Siyasi otorite salt ile igindeyonelmigler, yasalarryla edilmig liderleri" igbirligine ile men Cumhuriyet goz qtkara olmastna kargrn; derg6hlann faaliyetlerine yummuglardtr. dayah sorumsuz bu tutum ise; kargrtr fundamentalist sonucunda. rejim gorlg iktidar Bu olabilmigtir. iktidara verenkogullann son gabagereli olugturulabilmesi btryirk olalanUstU kargr igin, ve bir doomug sonucunda tilkeotoriteleri yerliigbirlikgilerinin ve dr9 ile tarih "sivil 'Ttlrk 6nUnde darbe tezgaht", Kuwetleri Silahlr dayatmasr" olarak gosterebildikleri$ubatsireci yaganmrgtrr. tanrmlama cUretini 28 Yine -irstelik gruplarr siyasi otorite tarafrndan kaynaklan, irlke oncagilglilk gruplara pegkeg gekilerek, iginde olunmasrna kargrn-fundamentalist gdrirg fundamentalist finanse edilerek, ekonomisini gegirme Ulke ele operasyonu diizenlenmigtir. operasyonlar rejimkargrtr Bu ile ekonomik gUg yaratrlarak ve yasadrgr yollarla odaklarr suni beslenmigtir. gruplarr, grkarlan gruplarr Siyasi otorite olugturmug ve adtnaMAFIA desteklemigtir. yollapekgokdevlet Bu ihalesi, stratejik bankalar, yanr gegitli oneme sahip irretim Uretim enerji tesislerinin srra; birimleri "elegegirme" gruplarrn yandag adeta operasyonlan sonrasrnda, siyasi kartellerinin gegmigtir. her eline silah Uyugturucu, ve kumar, d6nemde ve hergruptarafrndan iinanskaynalrolarak kullanrlmrgtrr. y6nlendiren bigimlendiren Kamuoyunu etkileyen, ve medya organlarr, grkarlanna iilkegrkarlarrnr sayarak, kendi hige hareket eden salt uygun getirilmigtir. ge$itli mekanizmalar haline Direnenlerin onirne ise; setler gekilerek var[klarrnr krlrnmrgtrr. ayakta kalrp siirdirrmeleri olanaksrz yrlrna T0rkiye'de 1995yrlrndan delin oldukga birsiiregte, krsa 1999 qirnkirmedya kUgDk balrmsrz biryayrnevi ama kalmamrgtrr. tek -Ustelik oranr yayrncrlr!rna gok kartelleri banka kar ile sektdrtkitap yonelmig, turludirgirnce duglk olmasrna kargrnher Uretimine yolla bu gokkolayca, hissettirilmeksizin ktrlttir sozde zahmetsizce topluma ve gergeklegtirilerek verilmigtir. hizmeti son gelen vadrgrndan 1950-1960 kugaklar do!umlular ardrndan arasrnda sozuedilebilecek biryazaryetismemig tek faaliyetlerin denli ne olmasr, yokedicivezanth oldugunun belirgin sindirici. en kanrtr olarak, yer Ttlrkiye Cumhuriyeti kayrtlannda almrgtrr. tarihi

3!r\

yazarve kitap patlamalann yagandr$r Geligmig irlkelerde sayrsrnda girnUmUzde, yalntzca Ttrrkiye'nin kitapgr diikkAnlarrnrn vitrinlerinde yabanct yazarlar kitaplannrn In satrlabildigi, geligmig az sergilenip (ilkel-dirguncesanat yeri ve [rlkeler eseriUretemeyen) arasrnda almasr sallanmrgtrr. Kulturel alanda ve faaliyetler uygulamaya etkin stratejik yazrh yaprmlarr konularak ve sinema, tiyatro, radyo televizyon basrn, hafkrn giderek kUftUrel dlzeyinigringegt;kge dahada a9a0rdizeylere gekmigtir. genig Diizeysizlik sonucu, anlayrg, kavrama ve halkkitlelerinin yetene$i ga$rnr iginde sorgulama ortadan ve bulundu!u kaldrrrlarak, kogullan gegilmigtir. ontrne iiniversite algrlamasrnrn OrneQin: Qa$dag gegmig, pozitif o$renim tanrgmrg gengleri, TUrk s0recinden bilimle "dergah" gelindioi gagda, gegitli 2000yrlrnrn egigine tarikatlann bir tezgahlafl hammaddelerine nrn ddntlgtUrUlebilmigtir. geligtirilmesi gdsterilen gabalar, Oteyandan, sektorun igin ttlm 6zel "arpalrk" getirilmesiyle heralanda devlet olanaklannrn birer haline sonuglanmrgtrr. Siyasetten, re, kirltirrden kUlt egitimden ekonomiye, e!itime, giden ekonomiden deginuzayrp toplumsal huzur barrga ve geligmelerin gostergeleri grkarlara aykrn, tijmUyle ulusal yolsuzluklar, pargalanrg halkalanna olumsuzluklar, zincirinin toplumsal dOnUgmtrgttrr. girg gegitli Tirrkiye illegal iginde olarak, ekonomik/siyasal odaklan, gruplan teror, ve ve bu tehdit gantaj olugturulabilmig olugumlartn "ba9arr" de$erler algrlanmasr 6zendirilerek, toplumsal olarak sa!lanrp "de!ef',"inang" "ideolojik" gokertilmig, edilmigtir. ve anlayrg alt-0st gok galtgtlan Yukarrda 6zetolarak olumsuzluklar de$inmeye kargrsrnda sergilenmemig toplumsal olarak higbir tepkive direng olmasr oldukga ise; dijgirndurucirdtrr. ki;tilm bu olumsuzluklar Oysa kargrsrnda caydrncr, aydrnlattct, aydrnlar, toplum sivil 619Utleri, gorevalabilmeliydiler. olarak etkileyici belirleyici direng ve birer unsuru yerine getirmemig gergek olmalarl Sivil Orgtitlerinin iglevlerini toplum Degigen tanrmlanamaz. ise;aymazhk yetersiz ve olmastyla ka|nmrg (siyasal/ekonomik/enerji TUrkiye kaynaklan) iginde, kogullarr dtlnya grkarak, dahada artmtg olmasl co$rafyasrnrn pldna 6n oneminin

J.,3

gelenemperyalist sonucu, uygulana senaryolara uyumsa!lama g6revini Ustlenmig bulunduklarrnrn kanrtrdrr. yabancr Tiirksiviltoplum Orgiitlerinin finans kaynaklan, ortakll karteller dr90lkelerin ve vakrf veyasiviltoplum kuruluglandrr Demeklerden baglayarak ve sivilhareket vakrf drgritlenig bigimlerinin programlanan heragamasrnda drgr Ulke kaynaklarca finanse edilerek, kamuorgUtleniginin, grkarlara ulusal uygun olmasr beklenemezdi. "Lobi" gegirilmesi planlanarak Bugalrgma hayata ile 6nerilen gosterece!i gok faaliyetler yukarrda ile igaret edilen alanlarda daha kolay saghklr ve istihbarat ve ile toplayabilecek de$erlendirme analizini gergeklegtirecektir. senaryolar Kontra trretebilecek, etkinlikler ve uygulamaya kamuoyunun Kemalist ideolojiye tasarlayarak koyacak, grkarlara ulusal uygun sahiplenerek katrhmrnl sivilhareketi sa!layabilecektir. gengliOin, gruplar, Kaosa tarikatlar, MAFiA s0rUklenen siyasal gergekte Ulke odaklan istihbarat giig ile olugumlan, d19 orgtrtlerinin iginde uzantrlarr durumunda siviltoplum orgUtlerinin etkinlikleri olan yeralmalarrnr ydnelik kaldrrmaya sallayanolanaklan ortadan faaliyetler uygulanmasrnr amaglar. ve unsur Lobi'nin amaglan arasrnda etniUfundamentalisVbolUcir/yrkrct geneli0in igine b6ylesi tuzaklara olugumlar gekilmek istenen T0rk kullanrlmasrnrn gegilmesini dirgiirUlerek oniine sa!lamaktrr. yeni grkarlara genglilinin yizytda,Kemalizm'e ulusal 21. ve uygun igaret hedeflere, Ataturk'Un heyecanlara motive edilmeye, ettigi parlak ve bir umutsuzlu!un karanL!rndan kurtanlmaya en 6nemlisi gelecelihakedebilmeye vardrr. bu devletin Ve ihtiyacr sorumlulugudur. Ub).KAPSAM ydnelik gahsmalannda Lobi,genighalkkitlelerine 'zelliklegenglerin yeniden grkarlan ve Kemalist ideoloji Ulke do!rultusunda Dt9 istihbarat orgtrtlenmelerini sa!lamayr tasarlamaktadrr. Ulke finans kontrolUnde ve orgi.rtlerinin uzantrlarr kuruluglarrn, olan gtkarlara orgUtlerinin ulusal etkinlikler sergileyen, mevcut toplum sivil rr sa0l belirleyerek faaliyetlerin bu aykr faaliyetlerini rkhbigimde gegilmesini igin; saolamak gerekli kamuoyunu etkilemesinin onilne

3iil-

dnlemleri kontra ahp teorive senaryolar. Ureterek uygulama alanlarl yaratrlmasr yagama gegirilmesini ve saglayacaktrr. Birmerkezde ve r9r!rnda analiz deoerlendirme toplanacak bilgiler olan yapacak, ve senaryolar yoluyla ve teori iletigim propaganda Ureterek, grkarlara ulusal odaklan aykrrrlrklar kargrsrnda direng sivil olugturacakttr. yaprlanmasr t0mfaaliyetleri pl6tformu Lobi'nin ve mevcut hukuk ile gergevelenmigtir. yapr ve Orgiitlenme, lanma faaliyetlerinde legal srnrrlar iginde ozlemleri kalacaktrr. Bdylece temiz toplumun igindeki yaprsrna kamuoyu, 6zlemini kendi uygun toplum sivil duydugu, kendi iginde orgUtlerine kavugmug Lobi'nin girisimi her olacaktrr. yasalkosullara olugturulan uyumlu hale hukuk birimi tarafrndan getirilecektir. kendi Lobi'nin Kemalist iginde ideolojiye ballrlrlrve balrmsrzlt!t, Lobi, uygulamaya ile koyaca!r ticari faaliyetler sa!lanacakttr. gegitli giderlerini kuraca$r girketlerin alanlarda faaliyetleriyle ticari projelerini ve kavugacak mevcut kargrlayacak, olana!rna uygulama gtrglerin yaprlanmalarrn faaliyet rejim kargrtr ekonomik olugturdugu g6sterdikleri ydnelerek, ekonomisinin rejim rekabete Ulke alanlarda gUglerin gegirilmesi gabalanna kargrtr engel ve denetim kontroliine olacaktrr. yeni gahgmalanyla ktrltUrUn Kemalist KUlt[rel ve ideolojinin gagda 62 oldu0u ve artrkbirg6zirm olmaktan eskimig kohnemig 9rkm19, gtrglenmig gabalarrnr grkartacaktrr. Giderek izlenimini uyandrrma boga geligmig ve iki kutuplu Ulkelerce halegelmig emperyalist d0zenin yagama galtgmalartntn zorlandt$t bagkaca ve kutuplar olugturulmast gegirildi6i gagda, varlt$tnt TUrkiye'nin Kemalizm'in 6nderli$inde geligme orneklerinin korumakla kalmayrp saolayabileceoinin girigimlerde temellerinin ve do$rultusunda atrlmasr 9o!altrlmasr bulunulacaktrr. girigimlerinin kesilmesi, / etnik Dr9gtlglerin oni.rntin emperyalist edilebilmesi, sosyal fundamentalist / unsurlann tasfiye / b6licU yrkrcr patlamalarrn gegilebilmesi halktn ifade kendisini igin, ontrne gereksinimi platformlara vardlr. Bu edebilece!i demokratik pl6tformlarrn ve iglevini, denetlenmesi yonlendirilmesi olugturulmasr, "Lobi" verilen "Ergenekon"un gosterecek faaliyet olan adt denetiminde "gizli yaprnrn orgtltsel" tlstlenmesi tasarlanmrgttr.

jdr I

gengli0inin yanrsrra, Universite ve kentlerin varoglarrnda b0yUk genQli0in Gineydogu Anadolu'da boglu0a sahipsiz sUrirklenmig, 619r.ltlenerek, grkarlar ulusal kijlturel dogrultusunda toplumsal, siyasal, ve ekonomik alanlarda motive edilmeleri topluma ve kazand rrabilmeleri kolaydrr. s6zu sanrldr!rnrn oldukga Burada tersine y6nlendirilmesi pekgoksorunun edilen kitlenin Uretime bile kendili0inden ortadan kalkmasr yeterlidir. igin Kendilerine belirli gdsterilerek hedefler halk ulusal Uretimci d6nUstrinilen kitlelerin hale grkarlara yeraldrklan aykrrr iginde tarihsahnesinde unsurlar orneoi gorUlmemigtir. B O L U M l:l

o

s).poLirira
girigim uygulamalarrnda Lobi, ve tasaflnrn, toplumun temiztoplum ozlemi arayrgrna orneksiviltoplum 0rgtrtlenmelerinin olugturulmasrnda Onderlik edecektir. uygunlu!u Girigimlerinin kurallanna mevcut anayasal dUzenin planda tutulacaktrr. on

grkarlara eylemlerde Siviltoplum drgUtlerinin ulusal uyguntepkisel edilerek kontrolde bulunmasr sa!lanacak kitlesel ve tepkiler organize tutulmasr saQlanacak. gegitli sendikalarrnrn, toplum lglev misyonunu ve i99i sivil tamamlamrg tepkisel 619ritlerinden etkilenmeleri sendikalann sallanarak,mevcut ydnlendirilmesi ve kitlesel saQlanacak. eylemleri, endirekt metodlarla prensip Lobi, olarak higbir zaman do0ruya toplumsal dogrudan yer eylemler iginde almamalr, sivil kuruluglartntn olugturaca!r toplum etkinf ve eylemler ik ve edengtlgltlbir duzenlemesini organize kontrol ve faaliyetlerde mekanizma olarak kalmahdrr. gekilde Anr ticari ktrlt0rel yer TUm iginde almamalrdtr. de do$rudan dolruyagirigim etkinlikler ve gatrsr kurulug ve faaliyet olugturdu0u alanlarrnda organizasyon altrnda gegiren mekanizma harekete bir 6rgijtlerini,, amaglan do0rultusunda olarak kalmaya 6zengdstermelidir. 4).HEDEF gi.rgten kaynaklanan Gi.rniimtiz dUnyasrnda gtrgler tUm ekonomik gUcU hareket yaptrflm ve Bu eldeedebilmektedir. nedenleamaQlanan

I

/ . ,

Jriu

girigimlerin uygulanabilmesisonuca igin, ve ulagrlabilmesi ekonomik faaliyetler planda on tututmaltdrr. Lobi'nin amaglanndan gUelU saptrnlamamasr ekonomik igin, olarak olabilmesi esastrr. gegirilmesi pl6nlanan Faaliyete girketler Lobi, ticari aracr|t$r oncelikle gug ileekonomik kazanmah, ardrndan kuraca$r vakrfilede ekonomik gUcilnir gal yonelmelidir. arttrrma gmalarrna parakaynagrna gdzden Bilginin mevcut dcinrlgebilirli{i kagrrrlmamal, istihbarat birikimlerinden igin ekonomik eldeedebilmek 909 yararlan rlmalrd rr. pek Mevcut goksiviltoplum6rgiituile gegitli faaliyet alanlarda g6steren gokvakrfbulunmaktadrr. pek frnans ve Bunlarrn kaynaklan girQlir amaglafl saptanmah, iyi kontrafaaliyetler onlerinde ile direngler olugturulmahdrr. y6netim g6zden Mevcut iligkiler yeniden sendikalafln kadrolaflnrn agr gegirilmeli, girg ilintileri ahnmak, siyasi ekonomik odaklanyla ve ele tabanlan iligkiler bu hakkrnda igei Uzerindeki bilgilendirilerek, kitleleri genlg krrrlmah g0gleri ve Boylece iggi etkinlikleri zayrflatrlmahdrr. grkar girs kitlelerinin siyasi ekonomik odaklan ve trzerinde saglama -suiistimal yoluylaamag|,baskr unsuru olarak kullanrlmalar. onlenmelidir. adrna ulusalgrkarlart Ulkeekonomisini elindetutanve kigiselgrkarlan gok ile olan higesayabilen, uluslugirketler ortakhklarr gi.rglii holdinglerin holdinglerin faaliyetleri kontrol altrna alrnmalrdrr. tiirden Bu ve engelleyici faaliyet planlamalan hakkrnda istihbarat saolanmah, kontra ve Gere!inde bu onlemler Uretilmeli uygulamaya konulmahdtr. girketler holdinglerin verecek kurularak, ihtiyaglanna cevap ticari geligtirilmeli igbirligi iginde olunmahdrr. mUgterek iligkiler ve girketi Insan bir ve kaynaklarrna dayah ticari danrgmanLk hizmet girglU Yine kurularak, ticarikuruluglarda kadrolagma sa!lanabilmelidir. gUvenligi girketi kurularak. lgadamlartnrn aynramagla giivenlik bir saglanabilmeli b6ylece alanda ve her kadrolagma gergeklegtirilebilmelidir. gruplarr yeniden gozden gegirilmeli, deneyimli mevcut MAFiA tilmiiyle gruplann yeni ve denetim, kargrsrnda ve guglilbirgrupolugturularak, kontrol altrna alrnmalan saolanmalrdrr.

\

;

r

339

gaI$malannda Lobi, Medya kurulu$lan do!rudan ile temasta bulunmamaya azami ozeng6sterilmelidir. gokorganizasyonun Daha gemsiyesi yer altrnda alacak toplum sivil ile Orgiitleri vakrflann faaliyetlen do!rultusunda kontakkurdurulmasr sallanmahdrr. s).Y0NTEM Yukanda ifadeedildi$i girigim da Lobi higbir ve Uzere; prensip olarak yasaldUzenleme eyleminigindeyer almamahve tumtlyle iginde hareket prensiplere etmeli,toplumsal saygrL olmal, Ornekbirsivil toplum kurulusu olarak, faaliyet siyasetten tumuyle uzakbiryapiolarak gostermelidir. Merkez Uyeleri drgrndaki kadrolarr, iligkide bulunaca$l kigiler, kurum kuruluslar ve Lobinin bajlr oldugu merkez hakkrnda bilgi gizlilik sahibi olmamalrdrrlar. Lobinin gah9ma faaliyetlerinde t0m ve prensiDlerine kalrnmaltdtr. sadtk

eOLUtvr: ttt 6).oRGANizAsYoN PLANI
Lobinin organizasyon p16nr, a9agrdaki birimlerden olugmaktadrr: 1).Merkez 2).Aragtrrma Bilgi ve Toplama 3)-Analiz Degerlendirme ve 4). Finanse Ticaret ve 5). KUlttir Bilim ve 6). Teorive Senaryo
7). iletigim Propaganda ve 8). Hukuk

9).Uluslararasr lligkiler Budokuz rr.Departmanlar OrgUtUn tUmUnti departman olugturmaktad gUvenilir, be9 Ergenekon tarafrndan orgirtiin merkez atanmrg Uyelioine y6neticiye sivil do!rudan Beg ba$lr olarakyonetilecektir. sivilycinetici

t

r

l

33tl

personelin Ergenekon temasr atanmrg guvenilir sivil ile ise; ve iki personel saglanacaktrr. ile Departman bagkanlan merkezdeki beg yonetici tarafrndan segilecek ydnlendirilecektir. ve 6/r).MERKEZ gorev Lobi'nin merkezinde igin,Ergenekon almast tarafrndan atanmtg gUvenilir sivilycinetici personelin gdrevi beg bulunacaktrr. Ydnetici elde veriler gizlilik prensiplerine edilen rslgrnda organizasyonu sadlk yonetmek geligim kalarak rklrbigimde salf ve oldugukadar,her alanda yanrsrra, tekinlioini arttrrmaktrr. de Bunun ve birimlerin olugturulmasr birimlerin sallklr, dUzenli etkinbigimde ve isleyigini sa!lamaklr.

6/2). ARASTIRMn eilci ToeLAMA ve
Aragtrrma Bilgi ve Toplama Departmanr, merkez 0yelerince segilmis yardrmcr birbagkan on kigilik ve kadrodan Lobi'nin bir olugmaktadrr. amaglan do0rultusunda istihbarat verileri ve toplamak, argivlemek merkeze sunmaktrr.

eIaI, mIIIiz ve DEGERLENDiRME
Analiz Deoerlendirme ve ve Departmanr, bagkan begkigilik bir yardrmcr kadrodan istihbarat verilerinin bir olugmaktadrr. edilen Elde yilriitmekle ga|tgmalarrnr analiz raporlannrn hazrrlanmasr sorumludur.

rilaHs ve riclRer el+;.

a

yardrmcr Finans Ticaret ve Departmanr, bagkan altrkigilik bir ve personelden yakrndan olugmaktadrr. kogullan Ticari izlemek, ticari gahgmalannrn faaliyet yattnmalanlannnbelirlenmesi ve yiirUtUlmesinden Aynca, ticari sorumludur. i.rlkenin iginde bulundugu galrgmalaflnr yiirUtUr. birimin ve ekonomik Bu kogullarrn belirlenmesi ve bagkanr ticari kurulug, orgUtUn girketlerinin organizasyon denetimini kontrol eder.

els). xUlrURveeilir'rl
personelden Kirltur BilimDepartmanr, bagkan altryardrmcr ve ve bir geli$meleri yaktndan ve ve izlemek olugmaktadrr. Bilimsel kirltUrel gergeklegiirir. yararlan galrgmalannr alanlann KUltttrel rlabilecek tespiti grkarlar ve bilimsel faaliyetlerde bulunarak kamuoyunu ulusal yr.irutr.ir. y6nlendirme gahgmalarrnr do$rultusunda Ulke aydrnlatrp

grkarlanna aykrnkUltirrel faaliyetleri tespit ederve kargr arg0manlar Ureterek, kamuoyunu siviltoplum ve kuruluglarrnr bilinglenme gere!inde karst ile yoneltir. kar$r eylemlere

ole). reoni vE sENARyo
Teori Senaryo ve Departmanr, bagkan begsenaristten bir ve gdrevi, olusmaktadrr. departmanrn Bu halinde elde ihtiyag duyulmasr yararlanarak edilen analiz raporlanndan kontra teorive senaryolar grirutrilmesinde Uretmektir. Ulusalgrkarlara aykrrr teorive senaryolarrn belirleyici oynar. rol Uygulamaya konulmasr dtlgunirlen senaryolann sa!lrkh kargrlagrlabilecek sonuglara ulagmasrnr saglamak amacryla, kontra senaryolan onlem Kulttrrel, belirleyerek al|nmasrnr saolar. bilimsel kurgulan kamuoyunun edilmesinin ile 6nUne senaryo ojite gegecek yonlendirme argUmanlar Uretir. Medya kuruluglarrm gahgmalarrna katkrda bulunur.

zlz;. iuerigitvr PRoPAGANDA vE
iletigim Propaganda ve departmant bagkan be9yardrmcrdan bir ve gdrevi olugmaktadrr. departmanrn Bu olarak medya amaglara uygun ydnlendirmek bu yollakontrol altrnda kuruluglannr ve bilgilendirmek, tutmaktrr. Ayrrca, faaliyetlerde amaglara uygun kamuoyu gturulmast olu yUriltur. galrgmalartnr Bunlann ve kamuoyunun deste$inin sallanmasr yanrsrra, ki9i, ve iligki organizasyonun kurmayr tasarladr!r kurum gergeklegtirerek, gahgmalarr kuruluglar Uzerinde etkileme sa!lrklr iligkiler kurulabilmesininyaprsrnr alt hazrrlar. 8/8).HUKUK Hukuk ve olugmaktadrr. Departmanr, bagkan be$yardrmcrdan bir yasalann girigim faaliyetlerinin hukuksal Organizasyonun ve mevcut yer y0rirtur. departmanda galgmalarrnr Bu temeline dayandrrrlabilmesi personel hukuk alacak hukukgulardan Organizasyonun olugacaktrr. azami iglerini hukuksal kurallardan rlstlenecek bu departman, olan yararlan gahgmalanyirrUtecektir. rlmasr olgtrde nr

ir-igrilen 9/e). uLUsLARlnlsr
ve Uluslararasr lligkiler Departmanr, bagkan alttyardtmctstndan bir uluslararasr ofugmaktadr Bu departman g'drevi, r. In organizasyonun

( . r .

3tl6

yUrtrtillmesini alanlardaki faaliyetlerini saglklrbigimde sa$lamaktrr. gcistermekte uluslarasr TUrkiye'de faaliyet olan kuruluglann gahgmalanm analiz etmek, kuruluglar yakrn ile iligki kurulmasrnr bu saglamak dr9gUg ve odaklan olanbu kuruluglarrn amaglarrnrn belirlenmesini sa$lamaktrr. BOLUM: tV 7).KADRO yalnzcasivillerin alacadr 619iltlenme, yer Organizasyonunda k6prir bu gOsterecektir. eleman Ergenekon'a olarak ile bagh faaliyet gorev Organizasyonun merkezinde alacak sivilpersonel kopril ile beg personel g6revini tisilenecek sivil, iki Ergenekon tarafrndan ve belirlenerek atanmahdrr.. bagkanlan cirgtitdn Birim ile kuracalr vakrf ycineticileri sahipleri merkezde alany6netim yer ticarigirketlerin ise; ve personeli gizlilik tarafrndan B6ylelikle esasrnrn korunmasl segilmelidir.. sa!lanmahdrr. 7/a).ELEMAN PROFILi ga!a yer Lobiorgtrtlenmesi iginde alacak elemanlarrn ayak uydurabilecek esasl donanrm, ve deneyime bilgi sahipolmasr gibi, profilinden aranaca{r gere$inde trlreleman her yararlanrlmasrndan kagrnrlmama|drr. Ozellikle sistemle barrgrk yaprdaki olmayan, aradr!rnr bulamamrg kigilikler segilmelidir. Q0nkir, butUrden kigiler bogluklanm, igleyigini, sistemin mekanizmantn gok oyunlann kurallannr zaaflannr dahaiyi bilmektedirler. ve

tD. aiaimBASKANLARI
yaprya iginde Orgiitlenme departmanlann ve amaglarrna iglev uygun sahip, konusunda deneyim ki$iler edilmelidir. Birim sahibi tercih girigimcilik Lobi stnrrlarl bagkanlarr, faaliyetlerinin t0mUyle serbest gekilde iginde kaldrgr konusunda kugkuya kaprlmayacak yonlendirilmeli, amaglar, birli0i inanglar ortak ve fikir do0rultusunda qalrgtrnlmalrdrr. lgbirliginde kurulug faaliyet ve amacl organizasyonun yarar kAr sa$lanmast olmaltdtr. olarak esas; ve topluma zc). KoPRUPERSONEL iki Ergenekon tarafrndan bagkakuruluglarda atanacak sivil,mutlaka gizligin gorevli Boylece sa!lanmasr olanlar arasrndan segilmelidir.

q , i

33t

yeterli ve deneyim korunmug olacaktrr. kigilerin Bu bilgi sahibl yonetiminde almalarr yer olmalanndan sonra, organizasyonun merkez sa!lanmah, organizasyonun merkez bu bagkanr kigiler arasrndan segilmelidir.

sduUNr: v riNaNs e).
faaliyetlerinin Lobi'nin frnansr baglangrg Ergenekon noktasrnda girketini ilk tarafrndan kargrlanmahdrr. Ancak, kurup organizasyon ticari gegirmesinin faaliyete ve ardrndan finansal deste!esonverilmeli orgiitiln kendisine finans kaynaklan olugturmasr sa!lanmalrdrr.

a

ginxerrnntiyerleni TicARi s/a).
olarak Organizasyon, s[rre krsa iginde belirleyece$i alanlarda ardrgrk girketler y6netmeli giderek kurup finanse kaynaklarrna ticari ve artan igin, sahip Bu saglanabilmesi ticaret olabilmelidir. geligmenin suratle yararlanrlabilecek gokargi.lman pek iginde hukuku mevcuttur. girketlerin Baglangrgta kurdurulacak fi sa!lamasr sUrekliligi de$il, nanse girgolarak dikkate aLnarak hareket Kalrcr alanrnda ve etkin edilmelidir. yeterli geligtirilecek kuruluglarr girket organizasyonlanna finanse yatrnm gergeklegtirilmelidir. Bu kaynagrna ulagrlmasrnrn ardrndan yatrnmlar giderek sonucunda ait organizasyona holdingler gegilebilecektir. girigimlerine olugturularak, uluslararasr faaliyet ticari

!

yer Finanse kontrol edilebilir dirzeye ditnyastnda alarak, ekonominin ise; faaliyetleri hedefe ulagrlmasrnr erigmesi holdinglerin sonucu sa0layacaktrr. s/b). vAKrF FAALIYETLERI geregi vardrr. Organizasyonun mutlaka birkag vakrf olugturmasr gilctl gibi, Boylelikle ve etkinli0i arttrrrlabilece$i organizasyon gemsiyesi kurumlar Olugturulan kurumlar bu altrnda olugturulabilir. gegitli yararlar kurulacak heralanda ve aracrh!r uluslararasr ile iligkiler eldeedilecektir. Organizasyon amaglannr saglkhgekilde on perdeleyecek kurumlar vakrflar olan olabilir. gegitli yurt vaktflartn Fundamentalist faaliyetler kurulan dogrultusunda gUglenmesinin paratoplayarak ctnrine igive yurtdrgrnda halktan

l:
a

gegilebilmesi de aynrkulvarda igin kurulacak naylon vakrfla bir 6nlenebilmesi m0mktrn krlrnacaktrr.

eOLUIu: vt

9). GENEL DEGERLENDIRME dahagokve 21. ylzytda irlkelerin kaderlerini, siyasal aktivitelerden guglerin gUgler kesin olarak ekonomik belirleyecektir. ki; silahlr Oyle hareket kontrol olanaklarr ekonomik bile kogullarrn kilitlenmesiyle planlanan ilk Lobi'nin altrna alrnabilecektir. nedenle Bu uygulanmasr giderek g0g adlmlannl ekonomik ve alanda alanda atmasr ekonomik kazantp ve ve denetleyici belirleyici unsura ddnUgebilmesi6nemli en lkinci TUrk toplumunun Kemalizm birincil amag olmahdrr. hedef olarak, yeniden grkarlar yaprlandrrrlmasr ve ulusal do!rultusunda ga|t gmalarr a!rr|k verilmelidir. na Lobi'nin faaliyet Kafkaslar alanlaniginde Avrupa,Balkanlar, Ortadogu, gok ve trimTUrkiCumhuriyetlerde 6nemlibaganlar saglanabilecektir. qrinkii,kulturel, gahgmalart a$rr|kta ekonomik senaryo ve bilimsel, gibi gok oldugu faaliyet ve amaglr tutulmuStur. alanlarr ydnlU gokgenig BOLOM: VIt

ro). soNug oreRiuR ve

a

Bilderberg masonik Emirve tensiplerinize sunulan gahgmamrza bu ortitlit orgUtir, AlmanNaziorgutlenigi, ingiliz lstihbaratrnrn orgiltlenme ile ve sivil 6rgiltlenigleri Do$u modelleri bazr Avrupa Ulkelerinin toplum kaynakltk etmigise kaynaklr bazristihbarat siyasal ve orgotlenmeleri olmamastna ile benzerli0i de yaprlandrrrlmasrn rn pldnlamasr higbir ozeng6sterilmigtir. yaptstntn ile ve cjzellikleri dolabilecek Lobi, Ttirkinsanrnrn toplumsal gereksinim tasarlanmastna dzen hertiirden dikkate ahnarak gosterilmeye galgrlmrgtrr. bulundu!u T0rkiye'nin bugtln iginde Ayrrca, igine istedi$i kogullar cintlne kogullar gelecekte sirrirklenmek ile 962 projelendirilmigtir. alrnarak "sanal edecek dnemifade Geleceoin dtrnyasrnda ortam" buyuk unsurlar ve katr belirleyici sonuglandtrtct olmakla birlikte, gergekler Kuwetleri Bu Turksilahlt devam edecektir. nedenle olmaya gosteren faaliyet Ergenekon'un adtntverdi!imiz Lobi bUnyesinde

--

drgUtsel iginde organizasyonun faaliyetlerine onUmtizdeki zaman dilimi gokdahafazlagereksinimi gdnig0nde olacagr haddimizin srnrrlartnr zorlayan rsrarcrhktaki ve igaretlerimizin ifade amact,konunun 6neminden kaynaklanmaktadrr. Saygrlanmrzla,

a

a

--

ryy
ttl
f r ' ' 7

b

3st

v

GU
^ ;si zat

BiiyiikTiirk

Milleti,

ptmrz bu vatanda, Et inlerce yrldan beri ya$adr L) kurdu[umuz Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti, son yrllarda sosyal,ekonomik ve siyasi anlamdaacz igine dtiqrirtilmtiqtiir. Oyle ki, devletimizin varhk gerekgeleri tartrgmalaraaErlmr$ tasfi ye siirec bag ve i lamt$tr. Ttirkiye'nin iizerindeemperyalst baskr kur anlar kar; r i lar a iilkeyi yonetenleriniradesi, istiklal Savagrile yine bu emperyalist ytizlere en anlamh tokadr vuran Ttirk Milleti'nin iradesi ortii$memektedir. ile Krbrrs baqta olmak izere, Balkanlar'da,Kafkaslar'da,

Islam dinine mensupinsanlan 'terorist' olarak gorenler, rlrmh islam adr altmda islam dinini hrristiyanlagtrrmaya galrgryorlar.Binbirtiirlii propagandaile inanglanmrza saldrnyorlar. insanlarrmrzrnonce milli sonra da dini kimli$ine yaprlan bu hagh saldrrrlan emperyalist gtigler , ve onlartn igerdeki ta$eronlarr tarafrndan desteklenmektedir. Bir takrm cernaatlerin kimi yetkililerin, oz grkarlannr ve korumakigin bu oyunlarualetoldu[u, islam dini ve Trirk kimlifi konusundaduyarh olan milletimiz tarafindan ibretleizlenmektedir. AB stirecindebir yandanmisyonerlik faaliyetlerinehrz verilirken, ote yandanda inancrmrzrn temelini oluqturan AB ,'Allah indindedin islamdr' ayetikerimesine ve ABf) btiWkeIgi Ieri tarafrndan IIan sayg1 1 a mtidahale1 yap s zc ere bu hiiktimetin desteklercesine seyirci kalmasrhazin bir durumdur.

Acrkhdrr, grinkri bu oyun Trirkiye €umhuriyeti devletinin ortadan kaldrnlmasmda bir aragolarak kullanrlmaktadr.

oldufunun igaretidir. Milliyetgiligine bagh,laik ve sosyal bir hukuk devleti oldu[unu, Devletin tilkesi ve milleti ile boliinmez bir biittin oldugunu iktidara gelenler kabul etmek ve savunmak zorundadrr. Ttirkiye, iktidara gelenlerin yasalan ile de[il, Ttirkiye Cumhuriyetianayasasr yonetilir. ile Tiirk Ktilhirtintin ve dolaylsrylaTtirk Kimlipinin temeli Ttirkgemizdr. Dilimizi yozlagtrrmaya yonelik efitim anlayrgr 'yabancrdilde e$itim ve yabancrkelimeler ile kullanma hastah[r' milli kimligimrz iizerinde tahribat yaratmaktadr. Bu endigeler, genig bir yelpazeye yayllmaktadr.

Ekonomimiz, IMF, Diinya Bankasr ve Dtinya Ticaret Orgtitti'nden olugan $eytan tiggenininigindedir. Ulkem rzin zenginlikleriniktireselgtiglerepe$ke$ geken, yoksullu$uve iqsizligiyaygmlagtrran, politik alarryla IMF insanlann ulusal duyarhhklarr geri plana itilmekte ve milli birlik ontindeduvarlaroriilmektedir. Son yrllarrn en yanhq ve en btirik hatalanndanbiri, tilkemizin candaman olan bolgelerde yabancrlara toprak satrgrdr. 70'1i yrllarda bir tanm iilkesi olan Ttirkiye'de Tanm gokertiliyorve halktmrzithal tanm iirtinleriyle beslenme

I

I

u;ii
Ttirk insanr, hiE geregi yok iken, hiE zamanr de[iliken, sadece ve sadece birilerinin siyasi egemenliginin devam etmesi igin, milli ve dini kimliklerine gore ayrl$trrrlarak bir kamplagmaya siiriikleniyor. Trirkiye'nin Ttirk ve Mtisltiman kimlifi tizerinde oynanan girkin oyunlara zaman zamarl bugtinkti siyasi irade de ortak oluyor. Ttirkiye'nin KrbnS'&, Kafkaslar'a, Balkanlaf a, Ege Denizi'ne yonelik siyasetindeki akrl aLmazhatalar, 'sozde' bir medeniyet projesine feda edilerek, tilkem rz y alnrzhpa iti I iyor. Kerktik'te, Musul'da Ttirkiyenin taraf olmasl, ABD

c*er

tirkiye'nin iginde bulundu[u stireg, bagta siyasi partiler olmak izere, demokrasinin vazgegrlmez unsuru durumundaki ttim kigi ve kurumlan hareketegegmeyedavet ederbir nitelik arz ediyor. Ancak, siyasi partilerin ve demokratik kiqi ve kuruluglann 'tilkenin gidigatma dair' yakla$rmlan, geleceEe iliqkin umutlan besleyici olmaktanvzak duruyor.

Tiirk insarunm aze

*$; -.konomik anlamdaki ve AB taruftndan'engelleni$br.Emperyali zme kargr
g,brasr, devlet hem de hem iinde 'cihan hdkimi' olarak
! r

en soylu bafrmsd,lrk' ]rmtiiadelesiniveren Ttirkiye, Afganistan'da, Irak'ta mazlumdan yana de[il, i , gelen Ttirkiye'ye hiq zaltmden yanadtrru,yof. Trirkiye, bir ziminlar otdugu gibi 'hasta adam' ko numuna driqtirti lmek'isteniyo r. Ttirkiye'ninend;#i i* tek sorunuolarak'Avrupa Bu manzara bu tilkeye, bu iilkenin insaruna goren bir siyasi iradenin, yakrgmlyor. Birlifi'ne entegfasyanu*

yoksullufa,sa[hk temelsorunl#iffiiz olanigsizliEe, ve e$itime: olan tdklffilmr, halkrmrzrgtiven altrna Bu topraklar tizerinde ya$ayan ve kendisini 'Ttirk' almaktanziyade, garesizlikleba$ baqabrrakmaya hisseden ve kabul eden herkesin Ttirkiye igin bir kararhgoriintiyor; $eyleryapmasl,hareketegegmesigerekiyor... . Ttirkiye'yi iOn-ten *lyu*i iradenin, anayasal Duygvlarrmrz, dtigtincelerimrz ve vicdanrmtz,

:::11if:.9i"$"lH' .l:H ;f#ffi dm*"1l;
sorunlara'gegici' damgafl vuruluyor. Bugiinkti siyasi iradenin uygulamalanna yonelik olarak yapian elegtiriler, yine bu iradenin'kontrohi' altrndaki medya tarufrndan magazinlegtirilerek, gergeklerhalktan kagrnhyor. insanlarrmrzrn toplumsal adaleti, e$itligi, refahr ve dayanl$mayr saflayan politikalara duydu[u ozlem 'laik-islamcr' tartrgmalanrun golgesinde kalarak, goztimle defrl, goztimstizltikle ba$baqabrrakrhyor.

Trirkiye'mizin ve Ttirk insarunln gelecegi igin, toplumsal dayanl$ma iginde olmamtz igin adeta yalvanyor. ,, ,',, Hem $ok;ktaki hem de Lgrmrzdeki bu feryatLara kayrts,ikalmamak gerekiyor... Tiirkiye' m Toplulu[u, sagduyusahibi, duy arhbiittin kiqi ve kurumlan harekete gegmeye, Tiirkiye'mrz igin elele venneye gafrtyor. Ttirkiye'm toplulufiunda bulu$mak , milli mecburiyet oluyor.

Ttirkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, laik, demokratik, Bu bir milli randevudur... sosyal bir hukuk devleti oldu[u Anayasa'mnda Gegkalmamak gerekiyor. belirtilmiq olmasrna rafmer, anayasanrn temel htiktimleri, insanlarrmrzrn manevi duygulannr somtiri aracl yapan gevreler tarafrndan tisttine basa

itiliyor. Ttirk koyltisti, giftgisi yoksullufun ahgkanh$rna kucafrnaafiltyor. Ttirkiye'nin sadecetanmt de$il, sosyal ya$amrile birlikte krilnirti, efitimi, safih$rkrsacasiyasetiher gegen gtin dahada drga ba$rmhhalegeliyor.Bu durumkarakteri yiiksek olan milletimtzin vicdarundakara leke olarak duruyor. Mevcut ikti dar,ekonomikba$rmsrzh[r olmayan gergegine milletlerin siyasi ba$rmsrzhfirolamayaca$r zhkla gozlerinikapattyor. tiztintii verici bir duyars Ulusal btitiinltifiimtizin giivencesi olan Ttirk Silahh Kuvvetlerine ve giivenlik g{iglerine kargr yo$un bir psikolojik hareketyaprlmaktadr.HiEgiiphesizki bunun

de birtilke vardr.

I

; it L
f*t

iq ve dr$ borglarda mutlaka yeniden yapllandrrmaya gitmekzorundayn. Kalkrnma bir gelecektir, gelecek ise yurt gsrgeklerine dayah milli birplanla mtimktindtir. Biz,iiretim ve ihracata dayah milli bir tasanmdan ve bunun kararhhkla uygulanmasmdan y anayn. Biz, milli devletimize, onun temel ilkelerine ve bunlara esas olan Atattirk gizgisine slmslkr bafhyrz.Yeni mandacrhk giriqimlerini toptan reddediyoruz. "temel prensip Atattirk'iin Sivas Kongresinde soyledi[i Ttirk Milletinin haysiyetli ve $erefli bir millet olarak Bunun igin tam bafrmsrzhk ;arttr." tt$tmasrdr. e$iz. ilkesinden aslavazgegmeyec Btz, milli ktilttirtimtizti yozlaqtrrmaya yonelik her ttirlii giriqiminin durdurulmasml ve Tiirk kii"lt{irtintin ga$daq

t

Tiirkgeden bagkahigbir-fiids ' ,s,gffi' ve o[retime tzin ,'',, verilmemesiniistiyorvz. "' "i,'.',

i

Hakk'a inanry ortJz, halka giiveniyoruz ve btiyiik gelecefi igin gtiglertmizi fUnfiypUlZ'in birlegtiriyoruz.

Ulkemiztntam ba[rmsultfit, vatan ve milletini goniilden seven insanlann tegkilatlanmalart ve gtiq birliSi oluqfurmalarryla mtimktindiir. "'
, . t t t '

Zaman, Ttirkiye'mize"",devletimize, milletimize, sL b a y r a [ r m r z & 7 , ; , , ; b a $ I m Z l r [ rm r z a s a h i p g l k m a zarnantdrr.Bunlar slrnadan, refahrn da, zenginligin de

anl
",t
' : . I . l .

,$*: , 1"
ti,,. , -.

't

Biz,AvrupaBirlifiine giriq stirecidbnile b,,]l r na derhalr ' sonverilmesini; Avrupa Birligi ile kargrhkhgrkara dayalt,ekonomik ve yeni ticari iligkiler gergevesinde anla;malaryaprlmasml istiyoruz. F.tz,AvrupaBirli[i ile iligkilerimizi tamamen ekonomik ve ticari alanlara indirgeyen yeni bir diizenleme ile mtinasebetlerimizi si,irdtiriilebilir yeni bir zemine tagrmak,sonra bagta da Ttirk diinyasr olmaktizereAvrasya Cofrafyasr ve dtinyanrn diger bolgeleriyle yogun bir ekonomik ve ticari iliqkiler a$t oluqturmak gere$ine inanryoruz.
Biz tefeciden faizle borg alarak kalkrnmamln mtimktin inarrmrvoruz .Tefec iden borg alarak brakmz is ne bir sahlsne

Ttirk milleti garesiz ragmen, igi@ Mundugu zorgartlara boyune$meyesektir. degildii.Qaresizli$e Tarihin ve Ttirk Milletinin huzurundamilletimizin btittin sorumlulu[unutizerimizdehissederek, Bizim gibi dtitiinen herkesi TUnKiYEM TOPLULUGU'ndabulugmayavemilli goztimigin gorev almayaga$rnyoruz. Qiinkti gareTiirkiye'mdir... A l l a h , y o l u m v z v a g l k e t s i n .

1.,.*
I
KONII I Tezkere Sonrasrnda Titrkiye-ABDilitkilerve lrak

31)

Prof.Dr. Umit ozda&

Ankda ile Washingtonarasrnda gergekleten uzun gorii$melersonunda taraflafln iterinde uzlarngr ekonomikve siyasi mutabakat m€mi Tiirkiye'nin ABD'nin bittiln temel tal€pterinikabul edenve T rkiye'nin bitiin remel taleplerininreddedildigibir anlaqma, dahadogru bir ifad€ ile tunerikan dayarinasdrr.:[llABD uzerindeanlafrlan dahibir murdbakal ,,aptr anla1ma ite atrrna dtrnmasrnr l,abut ,L bu husu.ldnn ennemi5rir. enGi6-i?TIffii6i._

t) MutabakatmAskeri Boyutu Mutabakatmaskeriaqrdan tuk Silahh Kuwetlerini bu)'ilk dlgiide srnrlandrd{r goriilmekedir. Mutabakatile Tiirk silahl Kuvvetleri ABD silahh Kuwerlerinin bilgisi d$nda higbir hareketgetigiremez atulumasokulmustur.Tiirk Silahlt Kuw€tleri ancak 40 km. bn derinlige gireceklerdir ve gerekir ise Barzani ve Talabani pe$rnergeieri,nin Kerkukve Musul'ui$galdenemelerini engelleyec€klerdir. Mutabakatm Ttrk SilahhKuwerleri icin ciddi birnyantar.5 a g l a d | g | n | s o ) | e m e k m i r r n t t i n d e gtIi|ld ' Kc u 0 f u n @ S r .a ?ikln6il a-SkRFFoffik-Efqdfiffijr-tok, bir insani yardrn siicii olarak iullamlacaktrr. ssasen,ABD ile Tiirkiye arastnda bdyle bir anlagma olmakstanda TSK, yiizbinledn kat drgrbir kijleselgdgiingerqeklelmesi durumunda lmk igine durumungerektirdiEikadargirecekve gdqii Irak ieerisindedurduracaktrr. agrdan Bu bakrldrErnda ABD ile saglanan mutabakatrn, zaten TSK halafazrda lrak iginde konutlannrtbirliklere sahipken nasrt vatg€{itmez bir arr

o

ralda degildir'-i' sellrecegib€lri /'ea.l

r-

a -.f,.

b., !-r".-/1.7

-,1" s,t,1^,2

a-\
J li

TSK'nmK€rkiik ve Musul'u itgal etmeyideneyecek KDp ve KyB'li pefmergelerte iki kenteg6qetneyi olan bu deneyecekolan Kift zoraki mtilrecileri durdurmak gibi bir avanrajr sagtayacagimutabakat gergevesinde ileri slirulmekt€dir. ABD'nin itnernlibir amacrnnmiilnkiin oldugukadarIrak birligini krsa zamanda teslim otmaya le$vikedip dahasonrabu birlikleri 6nceSaddam Hiiseyin'e kargrkultanmayr hedeflediEi bilinmekredir. Bundan dolayr,Amerikan ordusunuyon€t€nler,Irak'm Arap halkl ve Irak ordusuigjn eok hassas olan Kerktik meselesinde KDP ve KYB'ye verecekleri bdylebiltavizin Arapdirencini artracagr bilinci i{indehareket edec€kterdir. Aynca.KDP ve-KYB nin Kerldikve Musul'aydnelikbir i$galhareketi, iki kentesavagn bu igindebir i9 savagrn ba$lamasma nedenolacakr. WashinAton, ooyrr bir selisme\,i arzu elmeyecegrve k€ndi imkanlaflile zaten war B@x un e or gensmeylhi nlc i v€ K€nol lmKi

p/'i iz,'.4f*Piditj':Trsf --air karliama i+']gi TsK'nm havadan yabancr durumunda veya/ve karadan sirismesi m0dahal€ etmeside katrn;lmazd'r. i t' i

f

'ry^'tt''aw:H:.t:"1,",tj:flffitlT"*i::;i:::;[t1l',:i11i*5";if,fi,y::tiiffiil
girmesi dogal bir sonustur. grrmesr dogal bir sonugtur.Akqr bil selism€.Tnrkiye,de hiikilmerindemokarik kamu ovu baskErsonucunda Aksi sel o.r'ntmesrrtesonuqtanac ----________---- ann

/ e_ et/ 1/ -< " b ,t d,-Zl, <, g t l,, Ap l l., , A-<re2)MurabarahnEkonomiraoluru r"9l"r^ tu)y" 74f Jo /qy'r-,/,7/,-

Am€rikan askerlerindenvergi almnayacagrve yaka karilarmm Tiirk hiiknrneri ramfindan odeneceEi ancak i$gal kuwetlerinin maglup bir Ulkey! reklif etmeyi dritiinebilecekleri hususlardrr. Ancak. bu hususlaiUzerinde de mutabakatsaglanmrgrr.Ozetle, mutabakatn askeriboyutu Tiirkiye'ye higbir avantaj saglamanraktadr bu gekli ve ii€ kabul edilmemesigerekmektedir. a \ Mutabal€ttn ekonomik bo)ltu incelendigindemilyarABD/Dotai hibe,iki sene 2 ieinde verilecek sene 15 vadeti 24 milyarABD Dolarrkedi iizerinde mutabakat saglanmrgnr. ltredilerinharcalmasr IMF den€riminde olaaaku.ABD Kongresi'nin bu kedileri serbest brakmasr gecikir ise Tiirkiye ticari bailFdan koprii kr€di atacakrr. Ancak ricari bantralardan ahndcak kredi faizlerikonusunda murabakatta hangibir diizenleme her dngordmemi$tir. Ekonomik mufabakanndaTiirkiy€'ye herhangi bir avanraj sagladrgmrileri s0rmek miimkiin deEildir. Son bir ay iqinde Tnrkiye'nin2003 yrl iQinde turizm gelirlerinden ugradrgr kayry 1.5 nilyar ABD DolarlnaulaSrnrgtrr. Ozetle, ekonomik mutabakat,hukiimeti krsa vadede iq potitik anlamda raharlafsadahi uzun vade de Tiirkiye agrr bir ekonomikzararaugrayacaktr. 3) Mutibakatn SiyasiBoyutu

a

@ 33t

Mutabakatrn siyasi bq'utu ise Tilrkiye'nin en agr kayrplara ugradrF botiirndiir. Ankarada gunterce sUren gdriiimelerder soffa otaya 9*an sonu9Tiirkiye'nin ABD,ye neyi kabul enirdigi sorusunun sorulmasm hakh hale getirmektedir. Siyasi mutabakatta Imk,tn toprak biitiinliigtiniin korunacag ifade edilmigtir.-llBD.nin zaten hrqbir zamanTurkive'njn kaygrlanqdatuLolayl degl amakenrli strateiik heaeneriacmnaanUg'iffia;L kurulmasrnadestek vermeleclkli{-Ancalq rnulabAla!!4-f!*ive,iii t,.t.+lg, r-}@ , yaprlan-drflhasinin afrlmr$t|r' bno g6re,Irak halklnn istem€si Mutabakata durumunda Imk bir federasyon olarak yaprlafilniacaitr Tffk-ry.'ninijnitcldsvler-d?.rr. r^rge wey,itnner.rewref t.?lp'i Laburgdrbe$+jr__ feJ{tindeki pesmeryelei'n polisveyajandarma gilcUxne ddnu>ecegi ucu iellinde vafllanmurabakar acrkbir asleri yaDrldnmd\r ge'i'F.ekl'r T! beraberi"dde giitsiiz olmadrgrdil9iiniilditEiinde,mutabakatm neyin oniinii aqtrgmrn 0zerinded tunulmetidir. A Fakatslyasi mutabakatrn Tiirkiye'ninstratejrk menfaatlerine fazlaz at verennoktasr, e^ Ankara,nrn tizerinde o/o dnemledurmasma ragmen, Irak'n toplamntifirsunun l2,sini olugturan Tiirkmenlerin kwucu unsw olmasnr Washington'a kabulettirememesidirABD, Tii*menlerindevletler hukukundan Imk'rn uluslar ve aras) belgelerde yaptr$ aqrklamalardan kaynaklanan hakkmaragmen,2.5 milyonun itzerindeki Turkmeni niifuslan ancak 100.000 civannda olan Asurilerve Keldanil€r eStutmu$tw. ile Bunun Turkq€,ye tercUmesi, Ankara'nlnSaddam sonrasr Irak'n yap andr masna dahil.edilmeyecegidir. guqlerABD ve ingilrereolacak,Ismit ise hak,r $ekillendiren gitriinmeyen$ekillendiriciolarakotwacakxr. masada Ozetle, Tiirkiye TSK'nn bdlgeye yollanrnasrnaragmen higbir siyasal hedefine ulaqamayacaktr.Bu durumda, Tii*iye'nin Amerikan operasyonuna destekvermekkars rErnda elde ettigi tek somut fayda,2 niilyar Dolar hibe ve 24 millai Dolarlredidenitreye gefmeyecekrir. 4) Tezker€ SonrasndaTirk-Amerikan iti$kilerininyeni Cerqevesi Bu eergevede Tiirkiye'nin on0ndeki tek politika se9€negi ABD'nin kuzeydencepheagma talebini reddetrneldir. Tilrkiye'ninbu s€genegi tercihetmesi art* bir srrarejik zorunluluk oldugugibi, sanrldrgmn aksine ABD kartrsrnda maneuaalanm damltmayacak, arttracaktrr. Tiirkiye,nin KuzeyCephesinin kurulmasma vermemesi, izin ABD'nin Tilrkiye'ye olan askerive politik ihtiyacmrramamen otadan kaldmayacaktr_ ABD, Ttirk havaalai annm Arnerikan sava$ugaklarr tarafindan kullamlmasrnaacil bir ihnyaq duyacaknr. Aksi takdirde ABD'nin Irak ordusunu mumkunolan en klsa zamanda gokertmeyiamaglayan agr stratejik bombardmanr gtineyden, sadece Katar,Kuvef, Kdrfez'deki Amerikan ugakgemilerive belki bir dle0de yaprlacaknf. Urdiin,den Bu stratejik bombardmamn etkisini azaltacak, zaten baslamasr gecikecek olan operasyonu daha da etkisizlestirecektir. Bundandolayr, Tiirk fiavralanlan Arlkafa'yahAlaTlrkile,nin menfaatlerininsavunulmasr konusurda.tnemji bir baskrve pazarhkamcrvermektedir.Tiirk havaalanlarmkullananbir Washington, TSK'nn Kuzey hak'da geiieklestirdigi higbireylemidurduramaz. gevrelerde suriildugu gibi, Trirkiye,nin Bazr ileri KuzdyCephesinin kurulmasrna vernernesi, izin ABD'nin TSK'n KuzeyInk'a girmesini engelleyici askeri-politik qergeve bir ortaya grkarmayacaktt. Ankara'mn noktada bu gereken kendisine sormasr soru, Washington kar$rsrnda eylemalanrnr geni$letmek izleyecegi igin strarejinin ABD'denbaglmslz geliitirecegi ve srrarejinin olacagrdrr. ne rkiye'nin T€k Taraft Atmaslcer€ken Adrmlar Tiirkiye'nin ulusal menfaatleriniher tart altnda korumayahazr oldugu sergilemekamacriie AKp hiikilmeri bir an ttnce TSK'nm lfak'a yollanmasml grkarmaldr.2. Ordubirlikterisrnrrboyunca mllmkiinkrlacak tezker€yi ezicibir yrgmak.gergeklestirmelidi.. KDP ve KYB ul matomlasen bir lekilde u)anlmah ve Tiirkiye,nin miisaade g€liSmeler, etrneyeceEi ABD, Ingiltere,KDP ve KYB'ye bildirilmeli,bolge iilkelednede ultinatonun igeriEi halkrndabilgi verilme ir. Ultimatomda lid lrak'rnroprakbiltiinlngnniin bozulmasna verilmeyecegi, izin Kerkitkve \ Musul da etniktemizlik, karliam iggal ve giri$irnlerinin serrbir tekildednlenecegi en bildirilmelidir. TSK'mn lrak'm kuzeyinde grkarrlmahdrr bulu an birlikleri derhaltam kadroya hak,m kuzeyindeki Tilrkmenler derhalsilahlandnlmahdrr. yagayan Saddam'nkontrolundaki alanlarda Tiirkmenlerin kendilerinien olumsuz de gelitmelere kargr korunalaflamacr silahlandrrlmala' hazrl*lar gergekle$iilmelidir. ile igin Ankara,Irak Milli Konseyiiiyesi olan KDP ve KYB'nin d$mdakiozellikleArap unsurlarla iirndiyedeginihnal ettigitemasr artrrnahdr.Onlarn lrak'rngelecegi gtiriigleri konusundaki ahnrnah, goriifleriiletilmelidir. Ankara'nrn

\

?

"r( ((1 )\ \7

Tilrknenler ile ilgili olarak hemen butiin dilnyada siyasal tan{rm gerqeklegtirilmeli ve konu insan haklarr orgitlerinin diLletine sunulmahdr.

Sayr:7

Tarih:25.02.2003

KONUI KnftDevletiKurulurMu? Prof.Dr. UmitOzDAe*
Ankara'da Tlrk ve ABD'li yetkililer arasrndakigttriigrnelerdevan ediyor. C&iitmeler srrasrnda Amerikahlann aldrgrtutum Til*iye'de herkesinkafasnda iiiphe uyandnyor. Vr'ashington, yandanTiirkmenlerin Irak'm kurucu bil unsuruolmasma dircniyor diger yadan Tttrk heyefinrll batkanr,Amerika, heyetini, ba.tkaniDrD KD? yanhsrtutumu karsrsrnda dayanamryor "Sizin admlz Bazani mi?" diye soruyor. Sadece soru bile durumunne kadar vahim ve bu
' oldugunu gdsteriyor. ABD'li yplLilil€*ErP-ve-LLBlnikar$l konryorlar. Ustelik bu operasvonda Tii"kiy" *f""rl".i.i -rttr"fik ve dost ltlke d.dikleri Turkjy,e'y_! r

yandan silahlarrn ve AmerikaIlaflnKDP ve KYB Ie dagrnrklan amrrnda ufaksavdr agrrsilahlafln olmasr Tihkiyeyi hakholarak Ugaksavarlann karir kullan acagr kime ftipheiedigllrilyor. melak konusu,gllnlll Irak havakuwetleri diye bil olgu s6zkonusuolamayacak. Ankara'daki soruABD'nin Irak'da savaitansonrabaglrnslzbir Kiirt devleti kumayr mr hedeflediEi-Bir an igin Ankara'da gergekle$en gdrtl$melerin tizerine odaklanmadan ABD'nin lrak'da bagmsE bir Kilrt devleti kurup kuramayacagmba5kabir acrdanve farkh parametrelerinr$rgmdainceleyelim. ABD;nin Irak'a y6nelik operastonununnedeni sadece Sudd; Hiirtfra)) devimekdegil.ABD, Irak'aOrtaDogu'da politikalafln radikal,islarncr, anti-Amerikancr sonladdrnlarak, ABD'nin i ve l$ail'in giivenligini saglayacak siireci bir batlatmak anacrile geliyor. ll Eyl l nedeniyle ruhen derinden I Ciinkii, yaralanan Amedkal ar, ikinci bir llEyliiltehdidi altmda ya$amak istemiyorlT. -. '.a

ihtiyag

a

X-

'nin Soguk Savagsonrasmda Arap diinyasmdaotoriter feodal rejinled desteklernesi, AED silahl kuwetlerinin ikle Korfe,zSava$r sonmsrnda SuudiArabistan Korfezllikelerinale ve askeri varlrkbulundurmasr,@ ,rBDrnin Arap-lsrarl ihtilafinda i$ajl'in hep yamndaolmasr.Washingtonbu liq nedenortadankalkar ise radikal hlamn ve anti-AmerikancrhEm zayrflayacagma manryor. nas ula$mayr hedefledigini inceleyelim. ABD Ydnetimiiqind€bir klslm siyasetqi $imdi ABD'nin bu ut amaca ABD'nin Orra Dogu'da asker bulundurmasrnntemel nedeninin Saddamtehditi oldugunu v€ Saddamrejiminin devrilmesindensonra ABD'dn itnce Suudi Arabistan ve Kttrfez Ulk€lerinden, daha sonra da i$gal rejiminin arkasmdan Irak'dan gekilec€gini nedenlerinden birisinin ortadankalkacag,nr ileri bdyleceanti-Amerikanizrnin siiriiyorlar. Antidemokatik- feodal Arap rcjimlerinin eiegiirilmesi artlk Washington'da9ok yayg,rjatrnrs bjr bnsus-Arap tllkel€rine demokasinin yonetimiigindebir uzla$ma yok. Pentagon'daki nas getirilecegi konusunda Arnerikan ise "Demokratik"Dmperyalistlea' ve diEerArap ulkelerine gerektigini Irak'a d€mokrasinin biiyiik bir hzla getjrilmesj ileri siiriiyorlarOzellikleD$ i$leri Bakanhgve ABD'nin Orta Dogukonusunda uzmanlatn4stratejik arattrrma merkezleri ise bunun gergekgiolmadrgmrve ABD'nin menfaatl€rini tehdit edici 9ok t€hlikeli geligmeledortaya 9*aracak bir geli$me oldugunu ileri sl!{lyorlar. Demokmtik emperyalistlerise elestiriledn biiyiik olgiide dogru oldugunu, hlzll demokmtiklefme stirecinin j€opolitik istikarszlk yamtabilecegini,ancak uzun vadede istikan saglayacagigin bu projenin desteklennesi geroktigini ifade ediyorlar.
ihtimal ile lrak'dan soffa

agr saldmladalhndaezilenFilistin'in Saddam Hiiseyin'inezilmesinden sonraijnemli bir politik ve mali destegi ortadanl€lkacak. qok ABD OrtaDogu'da dahagtiflii brr konumda olacak. Boylece. isr"il ile masaya oturacak olan Filistin,iginden bagrmstz Filistindevletinin grkacagr baniarazredilecek. bir de Artk Hamas oldugugibi bir bugUn lsrail'in degil,bagmstzFilistindevletinin Eger,bagmstzFilistindevletiHamas'a verir ise sorunu olacak. destek krail "zavall Filistinlileli"degil,komgu yrkrcr/terorist yitnelik faaliyetleri destekleyen devlete UlkeIsrail'ekarsr bir eyelemlerde bulurunua olacak. ABD'nin blltlin bu hedeflereulaFbilmesi igin baFr r bir Irak operasyonu yapmasrgerekiyor. Bagarrhbir Irak operasyonun gergeklettirilmesiv€ daha sonralrak'da halkrn ve anlaml ise miimkiin olduguncahzlr bir operasyon

+
l) 2) Ulkelerininbdliinmeyeceginibilmeled, Saddam Baas'myerineg€lenhilkUmetintilkeye istikrar ve baflt getirecegine ve inanmalafl,

'\21

Irak siyasal,askeri, ekonomik ve kUlaiir€lelitinin destegininahnarakIrakln yeniden in$asrna yltnelmesidir.Hen bunlafl yapmakhemde lrak'da bagtmszbir Kiil.t devleti kumak miimklln mlidtlr? ABD'nin operasyon sonrasrnda Irak'da istikan kolayhklasaElamasr, halktnn ve Irak elitinin btynk bir hak boliimtintin destegini arkasna almasna baEldrr. Bununigin Irakse9kinleri Irak'rnAraphalkrnrn; ve

3) hak'm BM ambargosu qdken girmesive Imk halknrn bunu altmda ekonomisinin blzl bir kalkmma siirecine giinluk yatamrndagdrmesigereknektedir. Baika g€rek$eler buluMbilir ancaktemel gerekeeler de ABD, sava$tan brkmrs,anrk islikar ve bunlardrr.Batylece, zenginlik isteyen Irak halkmm, ozellikle de Araplann destegini arkasna almak dogrultusundadnemli adrmlar atacaktr. Saddamve Baas'n devrilmesindensonrayer altma inecek olan bugiinkii rejimin istihbaratve giivenlik msurlannm Amerikan ordusuna karir duzenlemeyeQalDacagr direni$in ve diisiik yogunluklu gatDrnar'teror eylemlerininelkisi azalacaktr,halk destegicrlz olacaknr.Ancak, gdz dn0nd€tutulmasrgerekenbir hususda Kuzey Kore'den sonra, dilnyanrn en militarize v€ milliyetqi toplumlanndanbirisi olan lrak'da, Amerikahlar her teyi kitabna uygun yapsalardahi yaygrn ve etkin bir direni$in gerfeklegmeihtimalinin hiq de az olmadlgrd,r.Ancak, ABD €ger Irak topraklanndanbir bol0mUUzerindebagmsE bir Kiirdistan kurar ve Kerkllk petrollerini bu yeni kurulan bagmsE devleteverir ise, (Kerlllk petrolerinesahipolanayan bir Kiirt devletinin ya$ama yokur) bir $ansr anda ultsal (Irak diizeyind€),bdlgesel(Orta Dogu dtjzeyinde)ve kiiresel (uluslar arasriligkiler sistemi dlizeyinde) geli$melerin kontrol d$ma grkabilecek tetigini qekmi! olacaktr. Bu Uqfarkll seviyedeortayaqrkacaksiiregleriinceledigimizde bagmsp bir Kiirt devletinin yamtacagr €tkileri Tityle sralayabiliiz: Ulusalseviyede, ABD'nin, Irak'm Arap halkmrndestegini kaybetnenin otesinde, biitiln bir Irak AraphF Amerikan emperyalizminekarfr bUyuk bir neliet motivasyonuile dolacakr. ABD'nin dayand4 temel siyasalorgan olan Imk Milli Muhalefet6(giltii INC dagrlacaktr. Irak ordusununkalan unsurlarlyani istihbamt ve gtvenlik sistemi, yer altr hareketlerine izin verecektir,destekleyecektir. Muhtemelen6lmti9 olan SaddamHliseyin, Irak halkr arasrnda bq,iik bir gehitkonumunayiikselecektirve Araplar anti-Amerikanher tiirlii eyleme ve yer altl direniged€stekvereceklerdir. Washington'un hak'r ytinelmekigin bir Arap Karzai'si bulma Sansrotadan kalkacaktr ve ABD ancakbir Amerikan iggal valisi ile ayakta kah aya galiacaktr. MuhtemelenbaErms'zKiirt devletinin kurulmasrtizerineTiirkmenlerAraplarla i$birligi yolunu tercih edecekler Kerkiik, Musul, Tuzhurmatr, ve Telafar, Kale ekseninde Kiirtler ile Amplar ve Tthkmenlerarasndabir iq savatgtkacaktrr. BagmsE Kiirt devletinin bdlgeselseviyedegrkaracaFolumsuzsonuglardahaaz degildir. Biitiin Arap dnnyasrnda anti-Amerikancrhkgdrtilmemi$boyutlamgrkacak,laik ve Arnedkan yanlNr Arap elitleri dahi El Kaide, Hanas ve Hizbullah tiirii orgutleredestekvereceklerdir.Arap dnnyasmda baglamriolan tedrici demokatiklefm€ egilimi yok yanl8rgeyhlik olurken, Am€rikan rejimleridahi,Washington araiarna koymakzorunda hissedeceklerdk. ile mesafe YiikselEn anti-Amerikanc tgtn hedefiisrail olacat ve ABD'nin bir Arap-israilbantmda,masada arabuluculuk yapmaimkanrortadan kalkacaklr.Tiirkiye-ABDili$kileri,Ktbns Barrt Harekau dahaaErr sonrasrnda oldugundan bir bunalma girecektir. Tiirkiye, ABD'nin TUrk topraklafl iizedndeiislenmit olan btittin askerj varlgrnr gekmesini isteyecek ve lncirlik Askeri Ussil kapatdarak Tiirk Silahl Kuwetlerine delredilecektir. Tiirkiye, kak'rn b6liinmesindengttriinilde en tok faydalananiilke olan israil'i ve Amerikan Yahudi lobisini, bitliinmedensorumlu tutacak ve Til*-israil iligkileri askryaahnacakr. Tilrkiye'de belirleyici siyasalsiireg antj-Amerikanizmolacakhr. A4€m, Berlin-Parisekseninekayacakt,r.Aynca, bdlgeselplandaAnkara-Tahran gam amsrnda ve veni bir siyasal ittifak olusacaktr. Kiireselterqevede ilk k€z (Bengaldet'in ise Pakistan'dan aFldrgr Hindistan-Pakistan Savagr tamamen farkh bir gergeklelen ornektir) Birle$mi$ Milletleriiyesibir lilkenintopraklannm bdliimiibir bagka bir iilke tarafindan iggal neticesindeparqalanacakr. Bu BM gergevesinde oluiturulan uluslar arasr hukuk sisterninetamarnenaykn bir silreci ba$latacakve uluslar arasr sistemin mesrulugutartDma konusu olacaktrr. ABD'ye karf! sadeceAvrupa qin, Hindistan'dan Birligi, Rusya, degil,biltiinbaglantFz0lkelerden tepkileryiikselecektir. agr Washington'un baglmslz KM devletikumayr isteyipistemedigi bir sorusunun cevabrile kurupkuramayacagrna verilecek cevaplarbirbirinden farkhdr ABD yukarrdaortaya konulan agr rnahzurlar goze ahp bagmsrz bir Kftr politikalarmnher zaman devletini desteklemeyecektir. cr bir politikabunugerekiirmektedir.Ancak, Ak Amerikan geli$ebildigini, akrlctesaslara dayanmad4r kendimenfaatlerine ve Arnerikan tarihininklsa bir zararvericiSekilde incelem'esi bir gok kezgiisa€rmittir- qergevede gereken bize Bu Ankara'nrn onlemlerin iizerinde diitijnmesi almasr . s€rekmektedir.

a 329
g6zrimiine Krbnssorununun adnl16rnr koyanAmerika'ntn, Ortadodu,Kafkasya. Afrika'daki ve yakrnhdr enedi havzalaflna nedeniyle adayaaskeryerlestirmek garant6rlilkistediUi ve ortaya qrktr.Kibnssorununun gbzilmilkonusunda, son ddnemdeadtrltgtnr koyanAmerikan y6netiminin, Ktbns'taaskerivarltk bulundurmak istedi6ibildirildi. Krbns'r, Ortado6u, Kafkasya Afrika'daki ve gibi enerji havzalanna olan yaktnlt6t, Bakii-Ceyhan enerji gilvenliSi koridorlannrn agrsrndan ta9tdtdt dnem ve Ortadodu'ya d6nrikkonumu nedeniyle, stratejik6nemde96ren Washington'ln, adayaaskeryerlegtirmek istedidibelirtildi. Bagbakan TayyipErdoganlngeeenay Davos'taBirlegmiS N4llletler cenel SekreteriKofiAnnan'la g6riigmesinden sonra hrzlanan Ktbnstrafi6inde ABD Bagkant ceorge Bush,taraflaramektup yazmrg,BeyazSarayydnetimide Rum ve Yunantaraftnabasktyapmayabaglamtgtl. Ktbns'tagarantdrlUk talebi

ABDUlusal yetkilileri, Gflvenlik Konseyi Krbns'ta Tr.irk ve taraftnda ciddibir gilvenlik kaygtst korkuoldu0unu hatrrlattr "Ktbas'ta ve askeri varltkgdstererek giivenlik bu kaygtsrnr, giderebiliriz, garantiler korkuyu Ekstra sa6layabiliriz" Aynryetkililer, yolla dedi. bu jeopolitik, jeostratejik Washington'rn Akdeniz'de da giiglendirmeye konumunu 9alrgaca0!nl sdyledi.

Ortado0u, Kafkasya Afrika'daki gibi ve eneii havzalanna yakrnltdt, olan Bakii-Ceyhan enerji govenliqi koridorlannrn girigtidi agtstndan tagtdtdt 6nemve bliyilkbir degigim hamlesine Ortado0u'ya dOnilk gdruyor, konumu nedeniyle, Krbns't ABD stratejik 6nemde Washington'tn Avrupa'daki planlama Kuwet KomutanlrSr'na stratejik badlt dairesi, Akdeniz'in Avrupa Birlidi gegtiiini, bdlgede kontrdlUne giiglendirme bu Washington'rn ve stratejik varhqrnr siyasi bakrmrndan Krbns'rn da 6nemli oldudunu d09tin0yor.

ABD'nin Krbfls'ta gereevestnoe edinebilecedi askeri de, bu bilyiikaskeri bir i.ls dLizenleme degerlendiriliyor. garantdrlrik Washington, Krbns'ta statiisiinii eldeetmekistiyor, de Bdylece, hemsiyasi zeminyaratmrs bir olacak, hemde ileride anlagmazlklarda erkabilecek masanrn sahiplerinden gibidavranma biri imkant eldeedecek.

Pentagon, Avrupa'daki Batr mevcut rislerinde bulunan askerlerini dahavUksek hareket kapasitesine sahipkugiikbirlikler gibi halinde Polonya, Bulgaristan Romanya Dodu ve Avrupa planltyor, i.ilkelerine tagrmayr Washington, incirlikUssil'nij belkibir ikinci0ssii ve dahabu kapsamda kullanmak Ankara gdnigmelerini iein ile silrdilrilyor. Amag, dzellikle Kaftasya, OrtaAsyave OrtadoEu'da miidahale acil kapasitesini artttrmak, 6nleyici vuruglar yapabilmek bir giivenlik ve kugadt olugturmak.

'YaSlr Avrupa'daki askeri ABD eekilecek

gazetesi, IngilizFinancial Times Amerika'nln Avrupa'daki askeri birliklerini bir oranlnda rlCte "yagll planladrgrnr yazdr. g6reWashington, savagrna azaltmayr grkan Habere lrak kargr Avrupa" yolundaki iilkelerini cezalandrrmaya hazrrlandt6r endigelere kargtn, DoduAvrup'da yeni kalrcr flslerkurmayr diigiinmiiyor. Gazeteye verenbir NATO bilgi diplomatr, Avrupa'dan "oradan Polonya, gekilecek askerlerin evlerine ddnecedini sdyledi. Diplomat, da Romanya ve

yi)
Bulgaristan'da gegiciLislere gdnderilecekler. biiyiik ABD ktglalan kurulacak geridekaldt" Eskj dedi. Gazete,Pentagon'un, yiiksek hareketkapasitesine iislerektsasi.lrede kaydtnlabilecek sahip kij90k birlikleristedigini yazdr. S!riye'yi kim ka gtrr|yo,? Suriye'nin kuzeyinde alan Kamrgtt yer kasabastnda, cuma gijn0 bir futbol karttlaSmasl srrasrnda baglayan olaylarsilr0yor,Askeribirlikler, Arap-Kilrtgattgmastna ddnUgen olaylara miidahale etti. En az 14 dlij ve gok sayldayaraltvar. Alman Basrn (dpa) haberine Ajansr'nrn olaylargtiylegelisti:Araplann 96re, Kamtglt'daki futbol takrmrFetva,deplasmanda KLlrtlerin Cihattaktmryla kargtlastt. Konuktaktmtn yanhsr taraftarlan,SaddamHiiseyin sloganlar atmaya bagladr. Cihattaraftan, ev sahibi Kiirtler ise, IYesut yanlsr sloganlarla Barzani karstltk verdiler.FeWataraftanAraplannbunun 0zerineKilrtlereta9 atmaya basladtdt 6ne siiriildii.9tkan kargagada ayaklaraltrndakalarak ' ezilenve atrlantaglarisabeteden en az dokuz kiginindldrldiibelirtildi, ya9andl Ya0malama Ajans Press(AP) ve dpa'yakonugan avukat ibrahim El Hiiseyin,"Fetvave Cihattaktmlarl arasrnda oynan mag strasrnda stadyumdaydtm. Fetvataraftarlanmagtan6nceCihat taraftarlannr tasladrlar. 2 bin kadar Cihat taraftan stadumdan kagmaya galrgrrken ezilenler oldu. Yiizlerce kigiyaralandr. yadmalandt" Dahasonraresmi binalarve igyerleri dedi. Haaretz:40 dlii Araplarve Kiirtlerarasrnda magsrrasrnda baslayan olaylar,daha sonrada stadyumdrgtnda devam etti, Israil gazetesi Haaretz, KamtgI'da kigininsokaklara onbinlerce d6kLild0gajnii, gdstericilerle yagandrgtnt yazdt.israil gazetesi, askerlerarasrnda gdrgij eattgmalar tanrklanna dayandrrdrg' gimdiyekadar40 kiginincan verdidini haberinde, olaylarstrasrnda kaydetti.Kiirt gdstericilerin SuriyeDevletBagkant BagarEsadaleyhinesloganattrklarl belirtildi. Uq gocuk ezilerek <ildu Bu arada Fransrz (AFP)konugan HaberAjanst'na Suriyeilerici DemokratKiirt partisiGenel Sekreteri gLinildokuz kigininyaSamtnt Abdrilaziz yitirdigjnisdyledi.Davut Davut,cuma "Olaylannilk giintl 6lenlerin alttstkurgunlarla, gocukise grkankargagada ilg 9unlansdyledi: ezilerek grinii ise dlilmlerikrnamakieinyaptlangdsterjlere can verdi. Cumartesi polis mildahaleetti. Be9kigide poliskurSunlanyla dldii. Bdylece toplam 6lii sayrsr14'e yUkselmig o l d u" . Sivil toplum drgtjtlerinin tepkisi Suriye'de fqaliyetgiisteren10 insanhaklandrgijtti ve Kijrt partisiise olaylarailigkinbir ortak aerklamayayrnladtlar.Aqrklamada,olaylann ttrmanmaya devam etti6i ve dlii sayr$rnrn arttrorbelirtildi.Bu aradamerkeziBerlin'de bulunanKr,irt Arasttrmalar Merkezi(NAVEND), ydnelikmUdahalesine Suriyeordusununbdlgeye kargrtavtr almayagadtrdt.

2OO4-03-14 10:59:04

APO'nunsendikasl kanr 9ehitiidretmenlerin yerdekaldl

01,06.20t4

KESK'e baih EEitim-Sen sendikaslqok bir adrm atarak halen Imralr cezaevinde tutuklu bulunanabdullah ocalan'rn

. / /

7-

propagandasr igin 150 milyar liraltk ilan verdi, Bailaicai eylem igin emir verirken baztsendikalarondan da ba9r beter .Yiizlerce ai6retmen PKK'lt tetdristler tarafindan gehit edilirken KESK'e baglt Egitim-Sen, bebek katili Apo'nun propagandasr igin 150 milyar liraltk ilan verdi paralan nereleregidlyor 9ahgan'rn O!retmen, memur ve itcilerden kesilenparalarlakurulan KESK'e baih sendikalann bail0ciiterair airgiitii elebasrstOcalan'rn propagandasr lcin gegitligazetelere150 milyar liraftk ilan vermesi 9ok etkisi yarattt. BaitmsE EgitimcilerSendikastGenel Baskanr Giirkan Avq, aiEretmenlerinhakktnt aramak iizere toplu gairiigme yetkisini elinde bulunduranE0itlm-Sen'in dcalan yaptrnmlann kaldtnlmastve imrah cezaevinin aizerindeki kapatrlmasr, aksi taktirde huzur ortamtntr yeniden bozulacagtna yainelik tehditlerledolu ilanlar verdidini agtkladt. kemikleri stzltyor 9ehit aidretmenlerin Doou'da PKK'nrnterair eylemleriyle yaizlerceaidretmenin gehit oldudunuve acrlaflndaha dinmedi6inianlatan Baitms|z EgitimcilerSendikast Bagkanr AvcrStar'a yapttit agtklamada, 'Ocalan'r kurtarmak kimsenin, hele bir aiiretmenin gairevi olmamalr.Bu adam|nellerindeyiizlerce6Eretmeninkanr daha silinmedi,Bir de verdikleri ilanlarda'(icalan'tndurumunda iyilettirme yaprlmadrgrtaktirde kanh, gehitli, eziyetli giinlere daineriz' deniliyor.Bu ilanlar aidretmenlerin baglt oldugu bil sendikatarafrndanvetiliyor ancak iiye aiiretmenlerinbundan haberi dahi yok' diye konugtu,

Me*ez Bankasl yaprlan geyleri Insanlar ya kolayelegtirirler da gerekir ne yaprlmasr sorusuna, mesela, Uretimi gibi artrrmalr sonucu tarifederek cevap verirler, Ederhem amacrnrzr beljrleyip de bunanastlulagtlabilece6ini hem sdylemezseniz iddialannrz sohbet dUzeyini a9maz, Tiirkiye'nin dnemli en sorunlanndan birinin ekonomi oldugu kadar ne dooruisebununen canaltct yantntn parapolitikast oldudu kadar o gergek. Diinyaya agtlan ekonominin iligkileri bir hem hemde parastnrn ba9ansrnrn dlgilsii konumuyla belirlenir. andaTrjrkiye Su yenikkonumdadrr paramtztn yabancl ve alantna 6nemli dleiide paralar girmiStir. Mevduatrn 6nemli bdlUmri bir dOviz cinsindendir ve yabancr paralar parastyla TLirk birlikte kullanrlmaktadtr, ve Mal giderek hizmet fiyatlan, artanoranda, ddvizle ifade edilmektedir. Para savagr ciddibir sava9trr bu kazantlmadan alanlarda ve dider basanlolmakgokzordur. gok Zatensorunlar zaman boyutludur her ve bu boyutlardan birinisoyutlaytp sadece qdzmek onu mtimkiin

>l
dedildir. paraydnetimin Bug!in dogruyaptlmadt!tnr d0gilnriyorum, Mesela ydnetiminin parapolitikasrnda drisiinUlmesi onunfarkll borg aynk ve yaptlmast bir kurumtarafrndan yanlttttr. politikastyla Para borg ydnetimi biitilnolarak bir diigiiniilmeli tr,im ve devletborglan lYerkez Bankasr'na devredilmelidir. Devlet,MerkezBankast'na, 6deme bir planrna baoI olarak borelanrr bununidaresi ve banka taraftndan yaprlrr, genisbir hareket Bankanrn alant vardtr, istedigi zaman ig borcudrgardan borglanarak parasilrer ya da 6der, istersepiyasaya yeniden bor9lanmaya gider.Bu hazine ig kurumunun kaldtnlmast ve parasal iligkilerin Maliye Banka ile arastnda silrdilrillmesi anlamrna gelrr. Ayntgekilde BDDK kaldrnlmalt onungdrevleri da ve l\4erkez Bankast'na devredilmelidir. faaliyet Bir alantnda birden kurumun eok yetkili yoludur. olmasr basansrzl16rn en kestirme Iiirkiye?epaianrn rol0gokdar bir gergeveyle gdrrililr. stntrlt olarak Genel kanrparamiktaflndaki arttgtn enflasyona sebep olacaSl geklindedir. do6rudeiildir,bazen Bu piyasadaki miktannl para artrrarak enflasyonun kesilebilir paranrn da htzr ve oynayacaSr rol higbir srnrr tanrmaz. Yaniiyi kullantlan paraile bugiine bir kadar denenmislerin yaptlabilir. drgrnda operasyonlar Bagkalafl ntn tecriibelerinden yararlanmak onlanbilmek gereklidir ve amaher geyin yaprlanlardan yanltgttr. ibaret oldugunu diigilnmek Ayflca Merkez Bankasr'nrn roLinri, statiisiinLi fonksiyonunu ve bagkalannrnkine gallgmak gerekmez. benzeterek sonug almaya da Biz kendimize dzgilgartlar yeniden bunlan belirleyebiliriz. nedeniyle, Br.iti.in silahlar paranrn gibi etkili kullanrmr briyiikbir beceri da ve profesyonellik Paradan ister, korkmak onunyeteneklerini ve tam kullanmamak srkyaptlan en hatadtr. cenelrefleks hapsetmeye onu bieimindedir. kadar kullantltrsakadariyi olur Ne az o 9alr9mak diisiincesi para hakimdir. Tr.irkiye, konusunda, karanltktan korkanlann tavn igindedir, yaprlacadrna bir regete Neler dair vermek, savagt bir dnceden bLit0n planlamak gibidir miimkiln agamalanyla ve dediidir. Bunlar srjrekli yenilenen gereken geyfaiz tedbirlerdir. Ancak andayaptlmast ilk 9u hadlerini dtiSiirmektir bu amaela gelirlerine ve mevduat uygulanan stopaj.rnrn kaldrnlmasr d6viztevdiathesaplaflna ve yiikler caydtflct getirilmesidir. lYerkez Bankasr gibi, iizerkolmamaltdtr ama,Genelkurmay Bagkanltdt giicLinden kaynaklanan imtiyazlt konuma bir ulagmahdrr. Ustelik her iki kurumun iinemive islevikonusunda benzerlik bir oldudu kabul edilmelidir. Merkez Bu gilvenli6inin Bankast'ntn 6nemini ortaya de ve gerektidini kar9t korunmasl 9rkarrr drSmildahalelere her bigimde ifadeeder.

na\ ..\:/

Tuhafbir seeim

:')'t'@
Segim kampanyalannr izleyenler halktn, yetenekleri iktidarpartisinden adaylafln ile ydnetici birinin olmasr halinde dahaeokhizmet almaihtimali arastnda yaptrgrnr tercih pek stiylese halkrn bile bunlarla az ilgilendiqi aqk. Halk,karSrlagh6r adaylardan, oldudunu halde, ve anlamsrz bildidi aS i9 istiyor. Bu Eibitalepler,halkrniktidardan gikayetgi oldugu sonucunu versebile,iktidann beklentisi oy tavana vuruyor. Iktisadi durumun iyiyegitti6i,enflasyonun dr,igtildij, ddvizin fiyatrnrn yrjkseldidi artmadror, gereeii, si.lrekli eok htzltartan ie ve borsanrn ve dr9borelann, artanigsizliqin, diigen stirekli refahdtizeyinin gdlgesinde kahyor. Kaldr hrikLmetin basitbir ekonomik ki ei kararl alrrken IIYF'nin gerektidini giir0yor bile olurunu almasr ve herkes iktisadi iyi durumun ya da k6tiiolmasrntn sevabt gi.tnahtnln ve iktidara olmadrdrnr ait biliyor. Yrllarca bir davaoldudu milli siiylenen Ktbfls'ta hiikiimetin edztmden yanaoldu0unu sdylemesi bunun tavizolarak ve bir algrlanmasl iktidann oranrnr ov etkilemivor. HerdiisLinceden AKP'nin yer insan iginde bulabiliyor, Ayncabu bir deoigimi ifade de etmiyor. Yaniherkes iseo kalarak partiyle ne bu biltiinlegebiliyor. tanlmlayannirenginoktalarl 9irnkii iktidar partisini henriz kesinleSmis dedil.Muhafazakar demokrat Anayasayl kimlidi, giie dedigtirecek oranda sadladtktan sonrabelirleniyor henilz ve geniskitleler akademik diizeyde tartrgrlan kimlik, bu tarafrndan bilinmiyor bile. Dioerpartilerin kampanyalan, iistoneserlerin dedilde ilkelbir toplumun malzemelerini kiiltLirel sergileyen miizelerini antropoloji andrnyor, 96rsel Bol malzemelere, satasmalardan ibaretnutuklar eSlik Diinyanrn yeniden proje ediyor. belirlendidi d6nemde bir higbir veyadnerisunulmuyor. Yerel segimlerde muhalafetin orantntn yijkselmesi, iktidardan oy memnuniyetsizligi ediyorsa, segim, ifade bu bunun konusu sdz olmadr0rnr, gdsteriyor aksine halkrn hiqbir olmadtdlnt ama tikayetinin gerCedin olmadrgr biliniyor. bu da Selimlerinertesigiinii insanlann kimin yerel yiineticioldubuile pek ilgilenmeyecedi anlagrfiyor. ganki vermiyor, mektup Halk oy bir yaztyorya do yi.lksek seslebir mesajveriyor. Bu mesajrn ben a9tyorum: kimseyi HiC seEmiyorum. Sifresini gtiyle qtinkli net bir resimdedilamaistedidim Oyumu AKP'ye veriyorum o hiCbiriniz dedil. 25.03:2004 SessizliEin anlaml geligmeleri yorumlayanlar tarafta biiyilkgU9olan Dijnyadaki bir en gibi ABD'nin bulunduqunu onunterdristler, ve haydut devletler srra griglerle, dr9r demokrasi terdrizmin vd engellenmesi ettidini sdylliyor. Biraz adtnamricadele dahafarklrbakanlar ABD'nin tavnndan, zenginlikleri kontrol etme emperyalist diinyadaki ihtirasrndan ediyor.Ama karsttarafta hep kiletikLilkeler s6z veya tirgiltler var. giiciiRusya'nrn Birzamanlann yaralannr sirper meggul ve sarmakla olduduna zatenbir sorununu gdzemeyecek bile kadargiigsiiz inanrlryor. artrkdiinya dlisti.lgilne O 9egen

lizerinde belirleyici hattaetkileyici konumda dedil. bile yani ABD'nin biiyiikagmazr, tek belirleyici en konumunda onungilciiolarak 96rilnmesi, algrlanryor. Istedi6i yereaskeri yerdeiktidarlan mLidahalede bulunuyor, istedi6i belirliyor ama kimse onu engellemeye Rusya'ntn burnunun dibinde, Kafkaslar'da, etkin ealrgmryor. yandaglannr halegeliyor, Rusya, geri yetiniyor. bdlgeden gekmekle Irak savasrnr bahane ederekyerlegmek istedi6iTiirkiye'ye,bu defa do6rudan krhfslz ve bagvuruyor. Karadeniz'de ve Anadolu'da r.is havagriciibulundurmak istedigini sdylijyor. yok Gerek9esi amasorarsanrz uluslararasr terdrekarsr tedbiroldudunu bir sdyleyecegi kesin. Amab6ylebir giiciinkimekargr olabilecedini herkes biliyor. Hazrrlrklan davrantglan ve biiytikbir stratejik konuglanmayla agtklanabilecek drizeyde olmasrna raEmensiiylemleri teriirizminkavramlafliginehapisolmugdurumda.Gegmigte giigolanDogublodu ideolojik b0y[k blr askeri gibi ve hasrm olankomiinizm bi]yrik tehditlere bLlttinlegen halkrnr diinyakamuoyunun ve bi.lyiik ktsmtnt, bir bugLin ufactk drigmanlara gadtnyor, kar5r birleSmeye Oysa anlaml birjlerinin karsr ona olmasr Ama asap iglerini kadarkolaylastrrrrdr. herkes ne bozac6k kadarsessiz tepkisiz. geligmelerin ve KtigUk iki kargr bir koyma dodalbir gdrijnrlm kazanmasrndan bir anlamifade gdriin0yor. dte kendii9leriyle meggul etmiyor. Avrupa Y0zLine konanbir sineqi kovalamak yaptlan hareketlerine benzer iein el tepkilerin dtesinde gdzlenmiyor. ciddibir direnis DLigmanrn kadar ne gerekli faydalr giiqolduiu daha ve oldudu, ne onsuz yagamrn kadar bir iyi anlasrlryor, diigmansrzlt6rn iginde ABD acrlan krvrantyor. Acaba dahabLiyiik terdrist bir saldrfl olurda politikalanmrzr megrulastrrlr diyebekleniyor mt sanrrsrntz, Bu derinsessizli6in gilesiizliik, garesizlik tam bir teslimiyetin arkasrnda ve olduUunu yanrlmrs diigrinenler bigamde ciddi olabilirler, tavrr,hesaplr politikanrn Bu uygulanmasr da bir olabilir.ABD-Israil ittifakrnrn saldrnstna kargrhigbirdirenggiistermemek bilinglibir geri gekilme manevrasrna benziyor. Rusva, tarihbovu Moskov nna kadarqeljnmesine verivor. qelince ka lzin Krs hazrrlanryor, Bi.ltiin diinyadaki banger demokrat ve Amerikalr imajl 9u andaABDiginbjr krS yerinizalim,isgalci grkarcr imajabrrakryor. ve bir insanlafln maruzkaldr6r kdtrl 9arcsiz muam'eleler korkusonra yarattyor, 6nce iggiidUsii savunma Belkisadece halklafln yetmeyecedi, tepkiyi tepkisinin bu drgiitleyecek akltnbulunmasl bir ve gerekti6i bunungiigle desteklenmesinin sdylenecektir. gdrebunlar Bize vardtrve zaten bu9r.inkr..l stratejiyiizleyen odur, de planlafl ABDy6netiminin baslangteta dodruolabilir amaihmalettjgiSey,baskalannrn nastl tepkiverecegi ve bu derinsessizlik idi onunb0trinhesaplannt ilst etti. Bu yolunyanlrg alt oldudunu onlarda gdrijyorlar kesanlikle yeni.ve ve dedigtirecekler. Dedismemesi bambagka bir diinyaanlamrna ve heralternatif gelir hem hemTrirkiye'nin katktsrna muhtaCttr de onu derinden etkiler.

Lt't*
Ttrkiyem TopluluSu KuruluGorevBdltlmii / 01.05.2006 istanbulYurutme
Konfcder$yonla iliskileF merkal@istanbul.edu.trAydmlar Oc4g1 MustafaErkal kofDr. 535.2208866-5194890 GenelBa*aru. 57 YaqarFlacrsalihofluDog.Dr. hacisalihoglu@jeopolitik.org 0212.5137968-0532.331 72 Hasats.10K.4$igli M.Esat Giighalnldareci 5323573473-02123438525esatgiichan@Jahoo.com Tc$kilatlatroa - Sivil Toplum Kuruluglarryta itist ile" Sk. 6zAewz@eozrnail.koc.rlet Stileymanbey 5/5 Gayrettepe OzdenGthul Eczaq 0543.7a03316 Erdal Ergen-Sanayi Makinalan 532.2931834 Mtatpata Cd.34l3Beyaat Ist.Anadolu Tiirkmer DemeEi ozcan Pehlivanollu Av.Rumeli Balkan Tiirkleri Konfedensyonu2.Batka 532.3066655 Krz elma cd.$airM Akif Sk 6Fndkzade o.-ppujyansgh@supcrsdiac-aom -5295513avukat.leverftemiz@snail.com HukukgularBirli6i Ydn.K. Levent Temiz Av.532.2235348 523I818 Hukutqttlar Bidili Ba5kant ketr|,alkf'incsiz@$'r,net.com Kemal KeringsisAv..532.2143354 Yurtta$k H.Dern. Hayrettin Kaya Uz.Dt.542.42797a5 2965476hayrettinkava@rahoo.com Sckr€terya - dlinem s6zcfileri l@tahoo.com -Gaspralt ramazanbakkall Bakkal Y6netmer532.4a237l7 -2577864Ramazan Qaltma Grb.B*.

| v

rfi,iill;5_3lJff;;, Dekorat6r s32.2e627s7 e*uhrmaua@hornair.colq Mua Erkut e
HuzurSk.l0/13$ifli ikisatgr 532.7182183 sglim@seljmsomga!.org SelimSorlgag Berrh Yavrn Tanrhm

.

l6s--zt ,(7',\,714-Vqs 'F'9olilo{/- -

-tr+f, Hc.'./t 4t u

Ub'{'/. ,.ttL4t/-t^ Eukukl$leri

5313 -2645372 fortacizfA$oeronline.comSTKBP.Dttn.Sozciiso Zafer Fortao -Diq Hekimi.O532.716 erenerol@ttnet.net.tr . 2,142810 SevgiErenerolBasnln Sitwii$..r532367A060 -.-Aydrnlar Oca$ 0532.5137314 252430011601 Ahmet Qolak .Doe.Dr. Nemutfu I$etmeci -Nemutlu Vakn Batkaff 0532.331a0930216.4491122 Bj,lsun

Hs,;}i I U"f . I

Hanefi Altal Av.546.2735127-5178006 alpin@balkn9t1! YenihayatDergisi KocaoEluitm.3/4zSirkeci. Av.532.5416171-5286896 Necip Yenigan necipyenisan@Jahoo.com Hukukgular Av..532.2143354 kernalkerircsiz@mynet.com 5231818 Birligi Batka KemalKeringsiz

KuruluGorevBdltlmil / sayra z istanbulYUriitme TurkiyemToplulupu

.'r0 I

u4
EtkinlikleF Krdm ve Genclik Kollan iq Aynur Saydam Kadrru0533.4655366 QubuHusahilyolu64 KanhcaAnadolu .Ayd.Ocalt Gitniil Apay&n $ehit Aileleri Demegi-0535.4284706-274 22 77-IIarp maluluGaziler Dem. spian@ttnet.net.tr YenihayatDergisi Oktay Yrldm 0542.531368-505.8108791erk Behig GiiLrcihan Damgman 0532.3959046 bqiircihan@supenonline.com.. Cd Selmanipak Katsedaysk 3 /A Uskiidar . aqkistihbarat.com. Zefua Eray Krbns TiiLrk Ktiltii( Dem€i Batkafl 0537 831 5480 Qdzimler (ArGe) ve . Dr.Selim Songag Ekonomi qalr$ma il hayatr - EEitim- - 05)3.744 73 66 GokhanAygiin- Knlt& fatoscecer@hotmail.com Dr. KamuHizrnetleri - BiiLrobasi 505.2966394.2231730 ismail Qegen

Tudader 212.476 0707delikucuk@ltotnail.com Dr.Mehmet CenkDelikiigiik 533.7143154

a
Esnaf- Sanayici ve it Ademhn ile temsrhr Esat Giichan Erdal Ergen -Ikilelli gerif Tomay-Sanayici Deniz Akta5 0532.2352154 AnadoluTirkmen DemeEi2.Batkanr idari ltati i5tcr ve Egitim iSleri organiz.asyonuErol $ahingit Saul md.53230661292515494Tii{k DiinyasrInsanl{akl.Derne$iBagkaru. Zerin BayraktarProfh. 535.35655'l'lzqfn@bayrakdar.netCeddiyesk.l3l734349Beqilcaq. 0532.21329 12 . Dr.Nefi Demirci -TtiLrkmeneli ins.tlakl.D€r. nefidemirci@mynet.corn F52540 A7 1el:5592475

Haberlefme: turkivemistanbul@mynet.com Bnro: HularkgulatBirlifi Akdeniz Caddesi Falih 0212.$5 2a 27 /

BU BiR DiP DALGASIDIR

2

3v@
SORIIMLU YALNIZCA AYDINLARDIR \atanseveraydrnlardu Yani sizler' durumuusorumlusu irlrtiv"nin iqinae Uufundugu iQin ergelolmadrglnrz diitilrtilmesine igin tliitu,rdugtiouz degil.bu duruma Utkeyitu Ouruma yiikseltilmesine,terdl yoksulluk ve standardrrun Cum'huriyainyiiceltiimesine,yagama aydrnlarsorumlusrnuz' teslimiy; kart;$nda gerekeniyapmadrlruz igin, siz vatansever aydrnlarsorumludur: vatansever Hersevden ytinelik darbelerin arkasndasdmrirgecil€.iroldqgunu9ol g€9 fark Deviie ve demolaasive igin ; ettikleri veya fark edemedikleri igin do$u telhiskoyamadrklan I kavgasrna kardel 12Evliil oncesi tezgahroldugunugeg Batrh istibbarat9rlann Herqeyfaqist-komtiniit teraneloiyte maskelenirken anlattrklanveyahal6 anlatamadrklafligirl ; anladrilafl ; geQ - Uui.irtii a"l'tp dini savuruyor gibi g6riinen b{z rmmtatrh istihbaratkunrluqlan ifitti"tun"o"" tL*u aqiiti'aiigiioii, iyiniyetli birgok insan' gergekleislamrndiigmarilantarafinanlatmay batanmadrklan igin; A--tuna-ftp iriit-"t edlaiiginl, hatta ve tilhassa dindarlara Tiirtan kavgasyla halkrnoyalampfabdkalanmrzrqtopraklanmzrn, madenlerimizin' igin marketlerir;izirl bankalanmzrnpegkeig€kildigini kitlelere snlatamadrHan ; koruyamadlklariigin; Alattirk'tin kuup Gengligeemanstettigi Cumhuriyeti verdili "birinci vazife"yi yerine getirmedikleriigin; Genglile hitabesinde aydnlar sorumludur' yalruzcavatansever Mevcui durumdan Etra.finuabakmayn kime siiyliiyor diye' Sizesoyltiyorum' Yani siz sorumlusunuz. Yoksa siz vatanwverdelil misiniz? Kahvedekiirsiz, fabrikadakii99i,tarladakigiftgi delil siz ayd$lar f,orumlusuruz' ydneliyoruz' Busiin hatalanruzrbir kenarabrakrp gimdi gelece6e Bir- igyeriyahut dtiklan agannasrlgahprr? Vitridni siisle..Rakiplerini taflr' Gelismeledtakip eder. Taofm yapa..Y€ni mii$eri kazanoayia 9al1!1r. Gaz€te radyolara reklamverirve iiler oturup diikkan kara g{ii'lceye kadar gatret edef. 'tutmadi' der rasfiyeederiz' iginde bulundulumuzu$a; gahsii;imiz ols4 siiz TiiLrkiye Cumhuriyetininya$afilmast konusuolunca: zorundayz. Basarmak "Gec€u)'umadlm,giindiiz oh[madlm' diyor Bilge KaEan' Ya biz? isteklerini geciktirebilirim Yapamayabilirin Egmiq kardetimiq gocuklanmrn Birkag giio banakmlabilider. ana kurtafllmasnd4 milli direngnokasl olugturulmasr' fti*lyJrr topfuf"gun" TiiLrkiye'nin iein buradakigal;mayr ne gecilitirebiliriz. touuudatoptan-Jot-ak gordiigiimij,z Ne aksatabiliriz. Mazeretlerbagan n yerini tutnayacaktu paylagtlErmzigir -g6ntillti olarak-birlikteyiz' vi Aym eruliqe ayt diiSnnc€leri ir. Herqeyvatanseverlilinizeamaneft Sayglanmla. Bakkal 01.05.2006 Ramazan

istanbul/ Tiirkiyem Toplulufu Sunar:
kargrsmda Kiireselku$atma

ve Direng merkezioluqturma Savunma Topyekon Ttirkiye Cumhuriyetini
otulum Ba$kaft: M.Esat GtTCHAN Agl! ;Rtmazan Bakkal - Tiirkiye Sivil Toplum KuruluqlanBirlili l-Prof Dr. Turan YAZGAN : Ttak Drryasr Aftltrmalan Vakfi Ba*am

saldrn kar$sndaTiirk Diinyasr. KiiLresel a Eur$it TOLON: 2-E.Orgetreral savunrnak Tii*iye Cumhudyetini kar$smda ve askerltehditler Siyasi 3-Prof Dr. Mwtrfr ERKAL : Ay&dar Oca&CenelBalkaru ve Milli bumnlngiimrt, lailttirLiliik maskesi anik atz*. 9ok Temsilcisi Ankara Gazetesi 4-Mwtafr BALBAY : Cumlnrriyet Ingiliz Muhipleri Ali karqrta5trmasr' KemallerBa$nve aydrnlar 1919-2006 Editdrii , teopolitikDergisi 5- Do{. Dr. Yatrr EAcrser,iuodl,u agl itbidikgiler,sivil driimccgitr ve Topyekii savunma. Sivil toplummaskeli (izden GONtfL / Yuttafl* Hareketi DemeEi Delerlendirme:

n.tvnrLisiNiz

YER:Calalo$u - l{atk EEitimSaloru-(EskiMTTB salonu) TARIH: ll Mat1s2006 Saat :17.00

su niRoip ualclsrun.

Trril : 29Ekim l9f yollanmast. Kotro : Patrikhan€'ni[ Yunanistan's T.C. CUMIURBASKANLIGI MAKAMINA ANI(ARA TihtdyeCunhuriyetiigiq F€ler Rum Paailchanesi'nin fasliyetle.i{i tilm Qsgds$lailq demokratik Yunanilean'de sffiflirnesi i*egimiz, Gazi Musafa Ksnal ATATttRK'ilo Cuohudyet Tiirkiesi Palriktaao'nin haFk€de.indo sakrncah duum sezinledilinde kuruD <derbd hrdlt lrricirc bir b{r g|lrrdrcaLt.e s6ziinihtamklrg rFdr. kunrm,T0*i]€ Cumhuriy€ti Anayas.so ihlal e*Eb olup,keodisine lozan'h gizilen Qtnkti adrgegeo gege.ek smrnl da dtesine tdihirdE €l.Ce edern€diBi €ki!$cnrlik hrsrnl Tlhkiy€ Cushlrriydi D€vlati galgoaktadL. sayesinde €nneye eldg 6n bu Onuni9i4 T[rkiy€ CunhuriyefiDevl€ti'nitr iist makamma isteginit iletneyi duyarL v.tandatsorumlulugu bir olrrak gahn€kteyiz.
SoygrLnndr Adr Soy.dr bflgileftize qrr €diyorilr-

0U1 \lt-orarm

,,i:lTsrtb : 29 Ekim 1923 yoll.rrm.sl. Kole : Patiklraae'nin Yunatristan'& T.C. CUMEURBA$KANLA MA(AMINA ANKARA fflm Csgda$lailq demotatik Tiirtiye curhotiyeti i9i& Fen€fRum Parrikhanesi'nin faaliyet.lerini Yusstri$5n'dsBtffin€Ei is*€Eiai?.Gazi Musafa K6D.l ATATORK'tu Crulrudyec Tinkiyesi Pafikhaao'nio harekotlerinde sakrocah durumsezinlodilinde hrum 'dcrtd h[|ltrt h$lche bir bu sdziitr0tt karg *dl.. tarn 9lLrrtthcr[OP q0okt a& gecerkunrm, TtrtkiE Cl)drhuiyetiAnalusa$nr ihlal€bnit olup,kendisiao Lozan'h gizilen ge$€tek rihiddo€l& €denedigiekfimetrlik C6hhuriyetiDevleti $ntnn da e{esirc t hrs1drAi.kiye gslDmaktadu. D€vl€ti'ninetrfist makamma bu sayesinde €hn€ye elde orl|m i9io,Titukiye Cunhuriy€ri gdrmekteyiz. isteginiziiletnr€yi, bh duyarh vahdag sounluluEuolarak
Scyg rnnde Adr Soyadr bilgihrlDlze .rz cdiyoroz

r'@

Au,", O'ta,,,^

jtL

m c

qii,
'-{ ol c: o

r\

c

z

ft

a o:

t.

: !

E
I ()(

o o'

ir
.}

i1

t

u,

$

(]

tj

;:i

"$

B
.\-

t-\

s

{.*

(,,'\

\aJ
. . u q 7 . 9 . 2 . = ; i d :

c s g }

o u G . g ' gE
- . -

€ q

=Ft9",5.
, - 9 <* 5 E e . F.-U -.:

-E d
s

9 E reFEs + 5 r Y r *

t ; F g $ - E F :.=,3d.45 I

= F
z

* tEe;rt 6 E 3; E ; $
(,ge jgd

9 n = = ,-iE a q 7 r

i Ei
E r ai

eEEEE;t:EEt
g

i?z= iig|!$gg s Eit[;si;ffi:i E
c g
o 2
!

o I

E
o 2
I

s
6

t r3 A

E

s"

E E 5 !
E
d

s ? ! "! i < . : : O :

i s c E E € Fs uq e c , g ;i e

-A., s

-43-

;;E=E EggEr;# +EE ;
E

B :E :A = E gZ ba 5E B E 3 E : i € ! - ue ! € " ? ! , c * i " E i i { , s E E - * EJ a , , rB6:EE o , . :€ ^ ?> ; ; i T t r! " tr _ h i .E g c E i + 3E? E F F 3
= \ ; i o c =

g

a

=

(,

H t5€ i *

:

^i ;

+

i Es =
E

=

* Is E

= c 6 $:

= € E E E +

,$
3 ?

E iFa=
. 5 5 ; * E

T "E t F F E F= E 2 € H E$ * !e ffri E g F =g g 5 * I : FggE E E = # H $ ;E s i ; + 3 3F !

, _ r - g € ; E ; € f FE E 3 d - E H

E E s S iE = g sN a

E " $ € 6 E* I

l r H E = ;qg!gr i g e c x

e * E

l::g)
tlniH: tSMart zOO+ YER: ASAMBrifing Salonu
KONU : Irak'takiGeliqmeler DIL l Tilkqe ve Tii'rkrnenler DI$ KATILIM : Irak Milli Tti*men Partisi GenelBa;kam ve Kerkiik gehir Meclis Uyesi MustafaKemal Yayc r ASAM HEYETI : E. Tugg.Nejdet DEMIRAL / Ortadogu Ara$rmala Masas Baskam soranSUKUK/ Arastlrmacl MaTinHASAN / Asistan
(emal ASAM'ahofgeldiniz, E, Tugg.N. DEMIRAL: Sn.Mustafa davetimize katrldmE bizeIrak'takison ve durumlarlailgili taft9ma fmat verdiginiz igin tahsm, ASAM !e arkadatlarrrn admategekkurediorurn. Biz ASAM olarak2003 Aralktan itibaren "TiirkmenlerinSesiniNasrlDahaiyi Duyurabiliriz" batl4r altmdabir eal$ma baglattrk. Buglln bu Cahfmayr tjnemli bir seviyeyegetirdik. Bir hayli beyjn firtnalal, tart$malar ve rdportajlaryaptrk. Geliqm€lete baEll otarakbu qalDmalanbutihr Tiirkmen ilgili v€ )etkililei ile kDordineli;ekilde devamettidyoruz. Olaylann arkasmda kalmak degil onnndebulunmayrhedefliyoruz.Ben fimdi sorularma geEmek istiyorum ve ilk soru olarak da; bilindiEi tizereIrak GegiciDdnemiYonetim Yasasl 30 Haziran2004'ten itibaren ytnirliige girccektir bu yasann genelbir degerlendirmesini yapdrmrs llz? M. K, YAYCILI: Irak DevletiSaddam sonrast bir yaprianmaya yeni dogruhlzlailerlenektodir. Y€ni Irak'tadniter yaprsonadmi$ir. Ve lrak'ta demoknsinin temelle(ininatrldrElrn sdylemekmiimkiJndiir.Irak devleti, bu gtne kadar Arapvatanmrn pargasr bir ydnetimlerle olarak Araplarm hakiniyetinde kurulan idareedilmi$tir.Ve Baas dzellikle Partisinjn iktidaragelmesi birlikte,Araplagtrma il€ ugruna,Irak'r tarihinin bnylikkaosuno en siiritklemiilerdir. sor Ve 30 yrl igindelrak halklan dikatorlerin m€rhameiine terk edilerek,nlk€yi adetacehenn€me 9€vimiglerdir. (ijrtlerin Bu diktatdrlerinkar$rsndadunnlar dahagok kuzeyIrak'ta Kiirt bdlgelerinde daglardakUn€lenrni$lerdir. ve daglft bblgelerindeyagamalan durumu,diktatdrliiklerle miicadelede diger Irak halklannanazaran dahaavantajl bir konumsaglam$trr. Kilrllerdikt4tdrliikle rniicadelelerini kendihalklartnm il€ lrak micadelesi pekiftirerek, iktidarlafl kargrholan herkesinilgi ve sempatisini kazanmr$lardrr. Aynca Kiirtler bu vesileylesilahl niicadeleye uygun bir zeminoluituran daglardan seslerini dlinyaya ttim duyurabilmitlerdir. Dolaysryla Irak'tarejin kar$rtr miicadelelere adetaK0It damgasr vurulmu$tur. Saddam sonmsr lrak'ta,artrkArap0stitnlllgii sona ermigtir. Irak'lnArapkimligind€n kurtulmasr eoktarafinigine bir geldigigibi adrnda Tiirknenlerin l€hine de birgelitmeolarakdegerlendirilebilir. "lrak ArapVatamnrn GegjciDonem Ydnetim Yasasllrak eskiyasalarmdaki Birparfasrdr" ciimlesini kaldrmri, "Irak Araplar Araphalkmm pargasrdr" yerine yasadaki ifadeile,Arap Diinyasr bunun yerle$riritmittir. bir sdzU bu binz dahakugiiltiilmiisftr. Bunun da Orta Dogudakide{gel€ri ciddi Sekilde erkileyecegirnuhakkakfi. ikinci onemlihusus y€nikanunile yrllaralrlrak'tauygulanan ise; merkeziyetti rejim y€rine, bir ademimerkeziyetgi rejimin tesisedilmiq olmasdlr. Bu dulum bblgelerdeki)erel iradelerinyetkilerini artracaktrr. BoyleceKiirtlerin, Tiirkmenlerin ve Asurilerin Irak'n yeni kurulacakydnetimindedahafazla pay alma Fnslafl dogacaktf. T0rkmenler aqrsmdan olayabaktrgmrz zaman, Ttl*menlerin iQdrgiirlenmed€ geqmesi drs dahahlzh bir iekilde harekete ve mahfillede de lobi galDmas$rhzlandrmasr ger€kmekedir.Bu AalDinalar Tillkm€nlerin lrak igindeki konunlannr gu9liibn hal€getir€cektir. destekten DD yoksun hiqbirgurubun lrak'raetkiliotmasr duSiiniitelnez. Soran $ilKURr Turkmenleragrsmdan yasanrn etkiteri ne olabilir? M.K. YAYCILI: Tilrkmenler,I|ak rnuhalefetiigjndeher zamanvarlft gdsrermi$, trak'rn y€ni yaprlanna siirecinde temelbir dgeolarak kabulgdrmu$lerdir. AncakTiirkmenlerin iginde diinyaile idbata gegmeterinde fazla Irak d4 9ok Tiirkmenlerin Imk'm gel€cegi ilgiliiezleri,daha ile fazlaitibargijrenKiirt tezteriile zrt Fnslan olmamr$nr. kutuptadr. Ink'rn gelecegiile ilgili kararlardaetkili ve s{izsahipolan iilkeler nezdinde, Ttjrkmenier Saddam diktatorunlin d€vrilmesi hariq,Irak'moldugu gibi kalmasmdan yanadrlar. mi Tiirkmenler, i haktaflnnda bu qerQeve dahilindedikkate almmasmr ist€rnektedirler. Dolay6ryla bu iilkeler; Tiirkmenl€rin hak talepl€rini bu 9€rqeveden

Jit,@
degerlendinnektedirler. Bu yasaile Irakln toprak btltilnliigu 9ok fazla zarargdrmedigigibi, detaylaragirmedenTurkmenlerind€ lrak iginde bazrsiyasi,idaf ve kitltlirel haklan teminataltna almmtgdurumdadr.Irak'ln y€nidenyaprlandrfllmasr stirecinde kararasalip etkili iilkeler€ g(tre,Tlfkmenler dahadncetalep ettiklerini alm$lardrr. qttnkti Ttirknenter gegmiqte bu haklaxdqrnda ba5kahaklartalep etmemiilerdir.TiirkmenlerinbUtunistedikleri bu kadarmrdr? Dogrusudegildir. gok dahaiistun haklarasahipolmalai gerekirdi.Araplar ve Ktidlerd€n sonraiiguncii en Ttrkmenledn; verilenlerden bUyiikmillet olan Tilrkmenlerin,Arap ve Kiiderin kazand*lan haklarlaelit haklarasahipolmalan gerekmekedir. Ancak birgok gilg ve dD iilkeler, Tll*menlerin isteklerininsmrlarm kendilerinin gianit oldugunua9*layamK Ti[kmenlerin isteklerini bu $ekildesnrlam$lardr. Oniimilzdekiklsa vadede Tiirkmenlerin 0zerindedurmalarrgereken 6nem1i iki konu bulunmaktadr. Bunlari 1fGeqiciIrak Milli Meclisinde daha iekild€temsiledilmeleri eqit iiin, faaliyet kulis 9al$malarltn ve hrzlandmalafl 2. G€QiciKanundaTiirkmenlerin; siyasl,idari ve kiiltiirel haklan konusundaki tal€plerini netle$timeleri ve hlzlandrmalan Bu haklarmgel€cekanayasaya yansrmasr ancakbdyle bir gapajie mitmktln olabilecektir. Biz Tiirkmenlerin kagrt ozerind€kikazanmlanmrzrbiran onceuygulamaya gegirmemizgerekir.MeselaTilrknen €gitimindedahaciddi adrmlaratrlabilir. qnnl(ii GegiciYasadaTii*menlerin anadilde egitiin haklai me u zeminini bulmuttur. Halbuki birgok parti ve drgiitiimiiz vaktinin qogunukendi it yaprlanmasma harcamaktadr.Toplum ieindeki getekenlojistik destekebilyilk kusur ve s*rntrlar bulunmaktadr.Partilerimiz hen0zbu srkmtrlan drgiitlenmesindeki atlatmrt degildirler. E. Tugg.N. DEMiRAL: $ii gruplannm kartrgrktrgr 6llc ftkrdsmdaki huknm, daimlanayasanrn olutumunu nasrl etkiler? Ktlrtlere ne gibi avantajlarsaglar? lrak'ta bir gii-Kiirt 9at$masma nedenolabilir rni? M. K. YAYCILI: Geqici kanunun 6llc maddesi biitiinkak illerinikapsamaktadr. madde gelecetrte Bu hazrlanacak anayasantn onaymrzorlaltrmaktadr. Bu da bir takm olumsuzluklara nedenolabilir. Ancak aynrzamanda goguntugun, azmlEa tahakkUmnnlde ortadankaldmaktadr. Yeni anayasa etnik kirkenlerinve mezheplerin hakla nr garantiyealmayrsaglar. Bu madd€dahaiyi qekildetoparlanm$olan Kiirt ve Sil gruplarmi$ineyaramaktadr.Ancak yakrn gele€ekt€ Tilrknenler de aynrgekildebu maddeden yararlanarak v€to haklar yaratabilirler.Fakattiim bunlarur gerqekl€sebilmesi iyi bir iekilde ha^rlanmak gerekmektedir. igin Bununlaberaberbeiirtilmesi gerekendiger bir nokta da Sudur; Irak igind€ TiirkmenlerinbundansonrakigalDmalarmda yeni milttefikler ile birlikte hareketetmeleri zorlasabilir. E. TuEg.N. DEMiIiAL: KUrtgrplar 1968 Kerk0kidadharitasma d0nmek istemekredirler. Kerkiikharirasmrn 1968 idarisrnrlarma bakngmrzda, Tuzhurmar Kilii,yi ifermektedir. ve Dahasonra uq ileeKerkiikil bu Cemlemal, snrrndanalnarak,srtastyla Siil€ymaniye, Selahatrin DiyaleillednebaglanmDtr_ ve Buiiq ilin demogmfikyaprsna bakrldlgnda, qemcemal'deKiirtler, Kifri ve Tuzhurmat'taise TnrkmenlerQogunluktadf.Bunag&e, bu ii9 ilgede toplamTiirkmen ve Araplarmnllfus sayErK0(lerden dahafazladr. TUmbunlararagmen;Kiirtlerin aznhkta oldugu bttlg€lerinKerkiik'e baglanmasmr Ktirt gruplarnedenist€mektedirler? M.L YAYCILI: Irakln yeniden yap anmasrnda Tiirknenlerin i9 sebeplerden dolayr teri etki Qeiirli ve drS smrlandnlmr$r. Biitiin ceeici Konseyadetasdzbirligi ile Turkmenleri962 ardretmiirir. 1957niifts saymnda Kerkuk'te Ttirkmenlerbjrinci unsurolamk ortayaCrkmaktadrrlar. Butiin idarl degisikljklerine mgmengiin mtue kadarbu gergekdevamermitrir. Bizler Kerkuk vatiliginde yaprlangahgmalarda Kifri, Cemeemal, Kalar ve Tuzhurmatilgel€rinin mevcutillere bagh kalmasrnda nahzur gdrmemekteyiz. bir Tuzhurmarilqesinin Salahattin'€ baglanmasryla birliktebu ildeTurkmenlerin Araplardan soffa ikinci goguntuk olmala nr sagtam$nr. ve baglanman, Cemgemal Kalar\n da Slileymaniy€'ye bugiiniginTlrkmenlerin tehine gelifmedir. bir Zaren bu bolgedeyatayanlarlaKerknk'teki halk arasrnda biiyilk sosyalve knftiirel yaprfarklal bulunmakradr.Ashndasoniki

iLt ,
ilgedeTiirkmenleryok denecek kadarazdr. E. TuEg. N. DEMTRAL: ABD VeBil$efiki ingilrere'nin K€rkitk politikasl konusnnda dii$iinityorsunuz? ne M. K. YAYCILI: ABD politikasr genelolarak lrak'ta federarii denokatik Irak,r resisetmeldenyanadr.yeni kanun ve blltiin 9ahlmalarbu yondedir.Ancakbiz€ gbrebu galDmatar saEhktr qiink buradaABD pek yaprlmamaktadrr. Irak'taUgiincu milletiteskileden esas Tij*menlerepeksrcak bakmamaktadr. Aynrzamanda milletlerarast esitlik prensibineu)rnamaktadr. Biz kak'r sagl*h bir yapryakaw$turmak igin butiin halklaraaynrmesafeyive etit hakkr tanryan anayasa bir yana)rz. kurulmasrndan Faka1, ABD ve ingihere politiLasrnda gbrijlmemekt€dir. bazr bu Ve milleUereciddi irhtiyazlar ve vetohaklan tanmmaktadrlar.Bu durumdada Irak,n gelecekte grubm ipotegi alrna bu alnmasmayol agmaktadrr. Yani bir millete Imk'rn toprak btitiinltigiinil bozacakveya lrak'r bdlec€kifitranlar verilirken, diger grubasadece varhgn sihdiitrme hakkl verilm€si, ABD adaletine srdmayan karardr. bir Adalet, butiin nillet ve mezheplere aym ve esil hak ve htirriyeti saglamak miimkiindijr. Bir grubu baikasmaiistiin ile krlmakndaler degildir. Soran dncesi Saddam Htseyiniktidanzamanmda ABD lrak Operasyonu ve sonfasmoa $UKUR:Bilindigigibi sava$ saydaKnrt ailesi Kerkuk'eyerlegtirilmittir. Boylece Kerkiiktehrinindemografik yap$rbnyiikdlgiide rahrip 9ok edilnigtir.Irak Operasyonu dncesi Ant(ara'da T0rkiye,ABD, lTC, KDP ve KYB arasrnda bir roplantr beqli dtlzenlenmi$tir. toplantrdaKerkiik'Un demografikyap$rndamgydana Bu gelentahripleri ortadankaldtrmakiqin belli bt komisyon olulturulmu$tui. Bu Komisyonunvarhg hala devamediyor mu? M.K YAYCILI: Bu be$li komisyonhifbir zamanharekelegeQmedi fiili bir eylemdebulunmadl Bu komisyonun ve faali!'etegegtigi an birgok oyun ve haksEhkortayagrkacaktr ve sanrnmKYB ve KDP bu komisyonungahqmasrnr engellemeye devamelmekrcdir. Soran bu onedleri nedir? IrakTijrkmen Cephesi'nin konudaki bu $iik0r:Kiilt ve Araplann konudaki sr&rejileri Qdztim ne olabilir?Sizin;IrakMilll Ti:rkinen Partisi Kerkilkg€hirMeclisi'nin iiy€siolarakKerkiik,ren ettirilen ve gd9 bir ailelerin ged ddnm€lerive dahadncebu bdlgeyegetirilen ailelerin ge.i gdnderilmelerikonusundaki ditiunceleriniz nelerdtu? M. K. YAYCILI: Irak devleti kuruldugugund€nberi, Bagdatyoneticiled Kuzey Irak'lye itzeltikle de Kerkiik'n Arapla9tmaya qa|$m$lardr. Bu Arapla$trmaSaddam g*m$tr. Araplairrma iki dttn€minde doruk noktasrna en Bunlar; $ekildeyaprlm$tr: 1.Tiirkrnen ve yerle$im ktty merkezlerindeki arazilerin devlet tarafindan htimlakedilmesi daha ve sonlabu arazilerin Araplara daghlmasr. Tarlageklindeki buarazilerdaha Kerkdkkazave ktjylerinde oturanSitnniAtaplara Eok dagtrlmqtr. 2. Giineylrak'tanon binlerc€ fuap'm mecburi yerlegtirilmeleri veyatetvik yolu ile Kerkiik,e saglanmrgr. ciiney IBk'tsn getirilen ve Ke*iik lehir me*e'ne )erl€$tirilenl€r ise daha9ok gil Araplardanolusmaktadr. Kiirtler Saddam tardfindanKerkuk'e yerlegirilen btitiin Araplann zorla da otsaKerkiik,ren 9*ar;linasmr istemektedirler. Ashndabu giin 20 y danberi Kerkiik'e y€rle9en, Kerkijk,te doEanve bitytiyenAraplar vardrr. Kerktik'eSaddam tarafardan bin kadar 200 Arapyerle$tirilmi$rir. Arapld iseKerkuk'u te* etmeyipek ditfiinmtiyorlar. Kilrtlerin baskrsr belli bir k$mr Kerkiik'li terk etmi$seler ile d€, goEunlukKerklik'te kalmaktalsrarediyor. Biz Tnrkmenler; Kerkfk'e yerl€Sen Amplarm egerTiirkmen topraklarm gegirmislerse topraklann gerj ele bu verilmesini hlep etmekteyiz. Araplara, gereken bu razminar verilmelidir. da yaplrgr Saddam',n hatayr Amp biz karde$lerimize iflemekistemiyoruz. kartr Onlarda birerlrakhdrlar.Biz sadece yaprlan giderilmesinden haksuhklann yanayz. Ancak tesvik kanunlanile bu Araplan ba*a yerl€reve kendi arzulan ile yerle$imek miimkiindrir. ASIL SORUN,KURT AKIMI; Kiin guruplarmrn gore iddiasLna Kefkiik,ren 300.000 kadarK\lrdiiSaddam go9 ettinnigtir. Kimler 300.000kiirdiin Kerkirk'e donrnesiigin biiyiik gabagdsternektedirter. giine kadar60-70 bin Bu kadarKurdun Kerkuk'e yerle$mesini KDP ve KYB'nin siyasive madati iki ite gergektegtirmitlerdir. t€ Aslnda bu tutum ne insanhkne de adaletile bagdasnaktadrr. Qilnkii gelenbu Kiinler sradan halkm evlerini, aGzil€rini ve devlet yer ve lojmanlanfliggaletmekt€dirler. konuyaABDaskeri sivil yetkitjleride sempari kar$rtamaktadr. Bu ve ite

:i.L'@
YabancrNGO'lar bunlan destekl€mek te$vik etmektedirler. igin Biz Tftkmenter olarak, Saddam ddneminde Kerkilk itinden go9 ettiril€n bttlin siyasileringeri ddnmesine srcak bakyoruz, ancakortahg n karrgrkhgmdan istifade edip, q€hrindemografikyaps$r degi$rirmeye kalhlanlaD elb€te en agr Fkilde suglanz. Acaba bunuyapanlafln Saddam siyasetinden farklanvardr Biz Sadec€ rn ne Arap rkgrltgna d€gil,nereden gelirse gelsin biitiin$ovenist uygulamalara kargryzD0n Saddaml elegtirmi$sek, gtn de KnIt bu liderterini aynrpolitikalannda.n dolayrelbeneki ele$iririz. Mszin HASAN: Geqmenlerin Kerkiik'e donmelerijgin nas bir fomiil oneriyorsunuz? M.K. YAYCILI: Biz en uygunddnilgformiiluniin atagrdakiplanagdreyaprlmasm dti$iintiyoruzl l . Kerkijk kokenli olnayanr Saddam ettirmi$e de, bu kigilerin geri ddniigiigogmenstat0stinde g09 say mamalan gerekmektedir. Kimse batkasmn yerini isgal etmehakkrnasahipdegildir. 2- Kdydengiiq ettirilenlerin ancakkendi kitylerine geri ddnmelerinit€Svikederiz.Bu ki$ilerin iehir merkezinedonme haklanyoktu ve bunlafln k(jylerini yeniden yerlegmeleri gerekir. ancakkendi imarederek, 3. Kerkilk dDndan her Irakh elbetteki isiedigi an gelip Kerkilk'e yerleFbilir- Ancak bu kigilere devletin it ve ikametgahsaglamasl gerekm€z. yerle$mesi Herkesinlrak'rn her yerindei9 bulup,o Sehre miimkund0r. Bugiin dDardanverilen vaatve te$viklerlegelenleringoguokumam$ve i$sizkesimindendir. insantarS€fuinsosyal Bu yaprsmrda boamktadrlar. Bugiin Kerkiik Mahkemesine batvurdugumuz zamanbu insanlanngogununadrnmgasp, cinayetve hrszhk gibi su9lara kanttlgmr gormekeyiz. Acaba. sdzdeKerktik'ii sevenlerin, lehri rehememe bu qevirmehaklan var mrdt? Soran $UKOR: Kiirtlerin Etnik EsashFederaliantaleplerin€kartr, Turkmenlerde 18 eyaletli Fedenl Sisrem Projesini surdiiler. eyaletli ileri projenin l8 Imk Turkmen C€phesinin r€smibir proje otdugunu Savundugu Soyleyebilirmiyiz? I 8 eyaletli projeninTilrknenlere getireceklerive varsagiitilreceklerinelerdir?Ttirkmenlerin I 8 i Projenin geliltirmi$ dDmda projeleri mr? olduklanbaska var M.lC YAYCILI: Irak'tageqitli etnikkdken, g€titlidin ve mezhep gdz vardr. Bu ge.gegi itnrin€ alaxak Imk,n yeniden yap anmasmr dikkate ald*. Tabi ki farkh gitai$ ve planlar da ortayafrkr. Kirtler Araplardan9ok gekrikleri igin trak,r pahasrna batlme yeni etnik kdkenedayahfederatif gdriill€r ortayaattrlar.cergi bu gdruslerinecograff ve tarihi k rflar uydunnayaqahit ar. Ttl*menler iseher ne kadarlrak'm toprak btititnliigii iqindezararautsatrlm4larsada bugtnkii gadlardanzerklik veya etnik federasyon kurmalanpek miirnktin olmadrgrndan dolayr,ve kendi topraklanolan TURKMENELi,njn ba$kalai paylatrlmamast daha arasrnda gd igin karirqrkm$lardr.Biz trakMillt Tittkmen Partisi 9ok,federasyon i$lerine olarak,Irak'n yeni yap anmasrncla iiniter yaplnrnbozulacaFkanaatmdaydrk. bu sebepten i$te dolayr 18 Eyaletlihak projesi etrafindagalDmalanma yogunlattrd*. Bu sistem,mevcut 18 ilin mahalnydBetimi geliltirerek bolgehatk1n1n mahalli ve hattamerkeziidare ve yitnetimindekatkr payr artmnak Fklindeydi. Amerikahlann qalgmasrnda bu da vardr.Ancak bazrtamflaflr a n itiraa iizerinebu projedeciddi degitiktikter yapt ar. ABD'li, yerkitiler t8 ilin yetkilerini geli$tirmek birlike, Kuzeyhak'takiKijrt ydnerimlerjnin varl4mrnoldugu ile gibi kabuledilmesini de istediler. iite Gegici DdnemYitnetim Yasasr sancrlar bu geli$ririlmi$ yonetimhive igind€, Ktrdisran Fed€rasyonunu, il adem irnerkeziyetgi yonetim in sistem i kurmaya Qal$trlar. Biz yinede yeni lrak'm, idarifederasyon gatrsr alrndayeniden yanayz.Bu durumda diizenlemesinden uygutamaya ge9tiktensonra,eminim ki bntiin €tnik, mezhebive dini kesimlermemnunkalacaklardr. Yeni yasada Ttirkmen s*tntrsr var: Tlirkmenlerkendi bOlgelerinde dahafazla hak istemektedirler. Mevcut yasa TiirkmenlereTtirkfe egitim yapmaimkam versede biz kendi dilimiz olan Turkge'nin de diEeriki dil gibi btitiin Irakta resmldil olarakkabul €dilmesinitalep etrnekteyiz. biitiin milletler ve kesimlerarasrnda Biz e$itlik aramaktayz.Birine verilen hakkm digerlerinede verilmesigerekir. E. Tngg. N. DEMiRAL: Irak Milli Tiirkmen Partisi Tiirkmenlerinitk sivasi ,arrisi savrl|r.Avnca Irak Tu*men Cephesinin kurucu unsurlaflndan birisrdir. Panini,,geqen ayrndason gerEet Ocat kuiutrayrnr Lilirdi Kurutral sonrdsl parlinizin faaliyet vizyonuhakkndakrsaca ve bilgi verebilir gttre,Irak nisiniz?Aldrgrmlz bilgilere ceqici yitnetim yardmcrsr segilmi$tir.partiniz Kcmseyindeki Tiirkm€n Temsilcisi Soryi qabuk kurultayrnza kar arakcenel Ba$kan de Irak Tlirkmen Cephesi$emsiyesi altnda mUcadele ettiEinegdre,hak Tiirkmen Cephesinin dolaylr bir Sekilde olsa da Irak Geqici YoneticiKonseyinde temsil€dildigini soyleyebilir niyiz? paftinizin en zor M.K. YAYCILI: Irak Milll Tu*men Partisi rllmhpolirikaizlemekle bir ranmm4 partidir. g0nlerindemevcutydnetimkadrosubii' k fedakarlklar gdsrererek, nice badirelerarlatmrirr. l988,de kurulan ve 1991'de resmen edilen ilan partimiz Turkmen halkrnnda miicadele gelmigtir. sembolil Bugijnsradanher haline Tiirkmon, kendisini dnceMilllpartili ve sonra ITC i:yesisaymaktadrr adeta Tiirkmen da ve her mjli mijcadelesinibu partinin bayra$ ahnda yiiriirnektedir.

:.1''i@
Irak Milli Tiirkmen partisine yaptrgkongrede simalar 2l-23 Ocak2004tarihinde yeni karrldrFgibj, ?50delege ile kongresinitamamlamDtr. Kurultaya,tek sesolarakMendeli'denTelafer'e kadarkat an Tiirkmenler,gelecekkurtulu$ mucadeleleri partimiz etrafindakenetlenmif igin lerdir. Partimizekat an krymetli ilyeler arasmda Sayn Song qabuk da bulunmaktadr. Songiil Cabuk'unPartimizin genel yardmcrlgrnr ilstlenmesibize bir kazanlmsagladF gibi, Tiirkmenlerin gahfmalaflnrtek Qatt baqkan altnda siirdiir4eye de yardmcr olmu$tur.Songiilhanm belki Tiirkm€nlerin tiim istedigini yerine getjrememigtir, ancakhigbir Tiirkmen kurulu$u heniiz da halkrman beklentilerini olamkeldeedememiqtir. tam Songtil hanrnhiq olmazsa Turkmenlerinsesinilrak hilkumeti igindeyansrtmakadr. Mazin HASAN: Suphesiz yakmbirg€lecekte ki Irak'tagenel seEim bir v€yasaym yapdacaktr. rkmenler T setim veya sayrmigin gerekli alt yapryl olu$tuma hazrlklanna ba$ladrlar mr? Sizcebu baglamda neler yaprlmah? M.K- YAYCILI: HalenKerkuk Valiliginde kurmu oldugumuz"Segimve Yeni Irak\ Tamtrm" Komisyonununbir gegici iiyesiyim. 2004Haz iranaymda lrak Milli Meclisisegimi yap nasrplanlanmaktadr. 2005yrlmda valilik ve da iklim meclisl€rind€segimlednyap masrplanlanmaktadr.Bu siire igindedogalolarak da Parti ve SegimKanunlafl da g*m4 olacaktr. Biz, Tiirkm€nlerin $imdiden h^zrlanabilmesi iqin ge$itliserniner toplantllar dilzenlemeyi ve diiginmekteyiz.Bu seminerv€ toplantl dizilerindenbirinci amacmrz,halklmrzl demokatik setimlere ahgtrmak ve sefim kwal ve taktiklerini dgretrneldir.lkinci onemli adrmlmlzise oylaflma bir gatraltmdayani ITC latrsr altrndabir getirmektir. araya Halkmz bilinglendikten sonra sannmiig milyonTiirkmen'in bir oy potansiyeli iyi olmut olacak ve hedefinedaharahatulasacaldr.Bu amdaseqimbolgelerirnizide iyi tespit etnek zorundayrz. E. TuEg.N. DEMiRAL: Sn.Mustafa Kemal,faydah gitriitmeoldugu bir kanaarindeyim ve verdiginjz bilgiterden katkrlannzdan dolayrtekrart€sekklirediyorun. M. K. YAYCILI: Bende sizeve ASAM'atetekkiir€diyorm. Hepimiz iginfaydah gdriitmeoldu. bir

,tLr> @
BASIN AQIKLAMASI ktltglanyla Dedelodm codrafyaya yrllardnce at ustiindeve ellerinde bu bin gibi burada yurtlannl kurarken, geldiler. cograryaya gelmeden da Bu onceolduou yeniden ve kurarken askerdiler. korurken yrkrp mgtecavizle savagtrken e Emperyallst, lgbirlikgi, hgalci,terdristve adrdaimadegigen askerdiler. askerdiler. Busavaglar srrasrnda olurken Sehit yagad€rmrz de bayragr bizlere emanet ederken askerdiler. Altrnda Uzerlerinde iiniformala , ellerinde silahlan vardt. Onlann askerlikleri yllllk onurlu iditutunmala ise vicdanlannda Binlerce doguglaflnda askerlige bu yagamasl gegmigi gocuklan gocuklarrnrn ve da ve ve Qocuklafl onlartn gocuklannln tecavuz bilinciydi. sorumluluk, Bu klzlarrna duyduklan sorumluluk iginvicdanlannda ylkrhpbdrmslzkklarlellerinden devletleri diye,obalafl kdyleriyakdmasto, editmesin diye sorumluluktuaft nmasrn duyduklan brraktrlar. canlanpahaslna bitinciile bu vatanlbizlere Onlarbu sorumluluk qanakkale'de yuri.imesin, verilen yeniden sokaklaflmtzda Bizlerde Efsunalaylan yenidenKurt NemrutMustafa Kemaller Kaymakam kanl srnavyenidenverilmesin, grkanlmasrn aynrsorumlulugu zorundaylz. taglmak diye divanlanna daha savag karglverilen ve Ustelik dr$dugmanlara ne de igtekihainlere ne yollar kesilip evler yaktlrrken' masumlar katledilirken, bitrnemigken, koylerimde yigitlerbacakstz, kolsuzdaolarakurulanpusulatlai mayrnlarla Yollaradoqenen batlmEa guvallar, gocuklar ocaklardumanszkahrken, babasrz, analarevlatstz, daha srkl yureklerimize prangalar gegirilmeye devam ederkenbu sorumluluga sanlmak zorundayrz. inandrgl Cumhuriyetinde, diye Oysasrrf canristemiyor yahutta laik Turkiye bunu yapmamayt yapmakian tegvik etmek, kaqmak, diyebu hizmeti dini6yleistiyor dagdamaylnd69emek. gibi daha bir hakmrg gomekvicdanstzltgtndan, duriistgedir haincepusu kurmakve yol kesmek OnbaglMuratSolak'l OanaduruJtgedir, veyalegmenCevdet FuatVurgun'nun koyarken Astsubay de mezanna Odangazi'de onlannfedakadlklanna de son udurlarken aziz naaglannt yolcutuklarrna Bahadiirn ve sijz layrkolacagrmrza verdik.gtinkti onlar PerihanMaoden onun gibilerde tarla verdiler. yazsrniliye canlannr Hi9 birisi babalarlnln yazrlarrnr iginde h-uzur gud0yodardl. gotrniiyorlardt. davasl Vatan davasrnr "Biitiin vazifelerin ilstiinde bizim de bir vicdani vazifemlz valdt; o da' horkasinsudan bir taktm vazifaloryaptdt alrada hayatmlz, varllltmrt bu millodn badnna sokarak, onlarla beraber diigman kalglslnda uoragmak Kemal. olmugturl"diyorduMustafa her Her Turkaskerdogar.Egerher Turk askerdodmazsa, Tiirk bu ve gdreviifa etrnezse bitkagku$aksonrakimsebu tip bir yazl yazmayacak kimsebu giinkii o giin ne koruyacak bayraglnlzve ne de nobet lazryr protestoetmeyecek ve bu lialmayacaKrr. hudutlat, bayrak bu vatanigin Bu iutaia$rnrz hududunuz bir ki den Perihan Magden elbette dahakutsaldlr' ve benden. sizlerden nobetler tutulari de nobetlerimizi ilzerinde bu inandlglmlz vatantopraktarl biz Bu yuzden kutsiyetine Vicdani retgilikadr altnda bu gorevleri de tutacagEaskerlioimizi yapacagrz. istedioiher ve beklenmedlgi canlannln 6u yapma--yanlar kenditerinden gorevlerin nobettutmak' ve yagamakta Butaslbizimdir burada 6zg0diirler. Awupaiilkesinde da yapmak Bizler Avrupah degiliz zorunludur. askerlik

:rtt @
atalarrnrn kendileri Tu* gengligini igin bedel odeyengehitve gaziletine, gerefini yagamamalafl igin yrlllkSanh layrkolmak binlerce tarihine y0ceAtaturk'e ve gereklilioi yer ile tegvk eden, huduttave bayrakbagrnda tutulannobetinonuruve kalemini bu kalemin ve bu sup0rop, galritrrmayr tutanbu zihniyeti, zihniyetin koro bir proteslo finansoderini, ediyoruz. ndbetlerimizin bilsinler bizler ki; But0n Turkmilleli Turkmilletinin ve dugmanlafl ihanet edenveyazararverenherkes Eliyle, dilile kalemiyle vatana bu bagrndayrz. yoreklerinde olan da evlatlannr, sonra 0nifomalarr 6ncesrrtndaiiniforma asker olan nr bulacaklardrr. doougtan asker evlatlafl kargllannda "VARLIGIMIZ ARMA6AN OLSUN' TURKVARLIGINA BIRLIGI HUKUKgUTAR BUYUK GUQPLATFORMU VE MILLI YILDIRIM AdIna; OKTAY

l.

:t, 6l
26t0at2004
Anerika Birleqik Devletlednin iran'rn nnkleer programmn ortaya9*masmdar sonra gdsrerdigiddiin lermez. serl tumm: Bnyiik OnadoF ProJesi'ninolusrurulmasEda. Alganisran batla)€n)€p'landrmla lmi('lan sotra yol rjslitndeki ile nsiincndulagrtr lran da, olabilecegi diitiincesinia a gerirmekledir. Perol /engini olan iran nedenrsrarlaniikleer enedi iiretimi igin israr etnektedir. Sanrflm bu soru uluslaramsl politika liderlerinin zihinlerini oldukgane$gul €denbn konudur. irrn\n niikleerprogrrmr ile ilgili geliim€ler: iran 1959'daABD'den sarn almD oldu5r bir reaktdrile birlikte, 50 yla )ahn bir snre galqmqtr.' Iran $ah'r 1990'1ara niikl€er enerji iiretimi iizerin<le kadar 23 adet niikleer enedi rcal16rii kurmayr planlamqtr. Ancalq bunlan tesis etrneyi dngiiniirken,niikleer silah eldesi i9iIr alt yepr olu$hrnnaniyeli b'mamakta olduEu degerlendirilmesine raErnen,daha sonra, bir grup kuraralqniikleer silahhr nzerindegair$rglnadan bilgiler eldeedjlmi$tn' $ah1n sizli 1979 Islam Dewiminde ve lran-Irak sava5rs|msnda bu galrlmalar durdurulnu$tur. Dalla ;le sonra, yeni kl|Iulan Iran Islam Cumhuriyeli 1991 talldldaCin ile yapnuan btu ?mla$Ina nnklee( eneii iretim faaliyetledne tekrar batlamrstr. Buna gitre, qin iki adet 300 Meea Bu Watthk(Mw) nnite saglalacaktr Ancalq bu sitzlefmegereEigergekle$.idlememigtir. arada aym tarihte Cin'den uranlum ithal etrnii, bu faaliyetini UAEA'na bildimemittir. iran, 1994 yltda Rusya ile Bushehr niikleer €nerji tesisinde 1000 rnw'ltL giig nniesine sahipbir sisternkumak izere anla9mrftrr.l995'desitzle$rnesi irnzalananbu tesisin insasrhalensnrmektedir.' BilindiBi gibi, iran 1970ytlhda NPT (Niikleer non-ProliferationTrcaty) imzalamrltrr. 1992 iubat'mdan beri UluslararasrAtom Enedi Ajansr (UAEA) denetinlerine a9rklr. Buna g&e iraq UAEA kontrolinde olaialq ban$crl arnath nfikleer aragtmala! ]apabilec€ktir. Ancak, 2002 Agustos'unda,iran'h Natanz ve Arak tesislerinde,niikleer sitah iiret€bilm€k igin yeraithda uran)r.un zenginlegti.me prcgrad uygulandtgmn siirgiine gitnderileir (lmn Milli Direnit Konseyi) isinrl' muhalif grubu k'afbdan Muzehedeen-e-klalq agrklarmasi uluslaramsr alanda ve taSkhlrea snrprte lol agmqrrr.' Bunun iizerine, Birle$mi$Milleder Uluslararasr Atom Enedi Ajan$ Iran'daki ntkleer faaliyederin denerimiigin yogun bn (ahima icine girmislir. Ancak UAEA-nm deftrim o faaliyetlerine cok s'cakbaknamrtve yardrmcolmamrgtr. iran I

I SQUANSSONI Sharer' ban'eNuclor Ptugbn; rdent ddelopndls', CRSReporlfor Cn.gr6s, 'AcE, I " lsl.nic Republic ofI6n", w-oub.idea.ore/MTcD/oublicatios/rd?cm200l/cnn

w€bpase/countrplotle

" MCGEARY7, MACLEOD5, CAI-{BRESI n! Im' Tin€, Novenber3,200:l " OfiERMAN Sh.rcn.AGE 6 sQUANssoNI shdon " IFn's Nucla. Pognm; redr developnots", CRsRepodfor Concrss,

3-,-\ €9.
2003 Haziran ayna kadar ]"p an denetimlerde,Iran"n l99l yllnda 9in'dd lenin faaliyetinin bulundugu UAEA etnig olduEu uranyum dahil bir 9ok konuda raporlanmamrg tarafindan tespit edilmi$tir. Her geyden6nc€, uranyrmun m€vcudiyeii niikleer progmmm varlrF ile direk ilifkili bir konuydu. Nitekim lnn'm, bir klslm uranyrmu metalecevirmi$, diger kNmm ise izotop iirctimi, pluton),umeldesi i9in, saflasnnnave deEisimFosesleri igin kullandrF orrayagrkm$trr. UAEA. 2001 yrh rcinde yapl'gr deneliffler sonunda\erdigr raporlardalran rn NPT gereklerine uymad& gerekli ii birliEi ve agrkl*la darranmadrgrilade edilni$tir. A)flca denetimbulgulanndada nijldeer programay6nelik uranlum zenginleqtirm€ faaliyederineait bulsularaftstland'& ifade edilmign.' Ulullararasl bask ann artmasrsonucunda,2003 Haztan 41nda IIan Atom Enedisi Agazadehnlk€:tinin 6000 nega wattlrk ntkleer enerji nretimini Ajansr Ba$kantGholam-Reza planladEn ifade elIni$tir." UAEA'nm Eybl 2003 toplanishdan 6flce, Iran U,A.EA'nadeklereedilmesi gereken uranFm zenginlestirmeislemleri ile on yl dnce ilgilendigini agrklaru*r.' l0 Eyliil 2003 tarihinde Uluslararasr Atom Ene.ji Ajanst ( UAEA) Genel Dirck6rn Mohamm€d El Baradei'nin sundugu rapor iran'm niikle€r galqrnalarN yeniden giindene getirmistn. Raporda,iran'nm UAEA ile yak'n 4b iEini smesine ra$nen, Fan\n faaliyetleri ha*kmda birisi lran'in uranlarmu Bunlardar en dnemlilerinden celiskili ifadeler bulunmaktayd'. temin enigi $rusuouo cevabh'n beliniz olnastyd'.' zmginlefrinre teknolojinineredeo gibi ifade edilmittir iran'n cevaplandhuktan kagmdE $iiphelihususlarasagrdaki gegmesininertelenmesiniist€mesine Endi$€leringogu UAEA'nn operasyona ragmen,2003 Haziran aynda faaliyete geaenNatanz'da bulunan iki santriifflj zenginlegtirne t€sisine fewilmi$tir. Bu tesisin bir hsml yemltma in9a edilmektedir. Bu santr[ffij tesislerinde b lundugu belirtilen ynksek der€c€ zenginle$irilmig bir miktar uranlumun m€vcudiyeti; iran tarafrndaa satm alman, kullan mrg santrifrj iginde kalan an* olarat agrklanmtgtr. Ancak, Daha sonra Amerikan sadrifijiin nercden lemin edildi$ agrHanmamrgur. baslnlkaynakolarat Pakistan'rgiistermittir. lran, l99l yhnda Cir'den uranlum zenginle$tirmesi uranlum heksaflortr igin gazr (t[6) sabn alm$tlr. Bununla beraber mevcudiyeti agrklanarnayariki kilogram kadar uranyumun,tesisteki bozuk valflardan sErnasmrnneticesinde kayboltugu gtui bn gerek€ g6stemi9lerdir. DiEer bir itm€k ise, 6lceleri denetgilerin gimesine miisaade edilmeyen Tahran'daki Kalia Elektsik firnaslnda 2003 y r iginde yap an denetir erd€ olnasdrr bnynk de$f ikliHerin denetqilertaraftndansaptanmD 12 Evliil 2003 tadhinde UAEA Gavitm6rl€ri ilan'a 31 Ekim 2003 tarihine kad.r bir snre islem faalive.lerini v€r€rek iran'a her tiir$ uranwm zeruinlestirilmesi isl€rle.ini ve ye.niden askva alnmsr cadnsinda bulunmuslardf. Bundan or qii, dnce }an hgilte'e. hansa ve
' Nrclarwepo6 Ibr" w.fas.ore/nutdguide/itu/.uke 3 SCHIFF Ze ev, An lrad.n Victory, .n Anericm defsf'. lO Sepl.O3, w.worlitq*nnt,Terw6rk.om ' SQUANSSONI sh@n l6n's Nucl@r PDgnn; rec6l developnqc , cRs ReFn for congrss, '" SCHIFF Z€'ev, "An Innim Viclory, .n Am{ican defat . 10 Sept.o3,wwworld\duritbetwork.con

-

Bldml€tdlrilnl$

U5tslmge ,

:oLt'6

rABD'nin kalr tutum! 4edeniyle,Japtrflmlqla kart a$ma ve uluslararasr arcnada dqbnrna tehiikesj hirseden iranl yitrctjciler, ingiltere, Fftrlsa ve Almanya ile uzlatma' yollan amm$tr. Alrupa iran Alrupa B igi Dri isleri Bakanlafl ile bir anlatma yapmayl kabut etmistir.Altupa BirliAinin iig biiyngn ohn (tig itree) bu iilkeler iran'a ntkleer programraskrla almak $artrile itbidigi ve ticaretin geliftirilmesi tan ileri siilmiitlerdir. 2l Ekirn'de ulatrlan bir anla$maya gitre, Iran niikleer faaliyetleri asklya alacalq ancak durdurmayacall lran mnzakere heyet' batkanrHozan Rohni *iran. bu ashya almanh faydasmainaodE siirece bu i$lem€ devam edec€k,istediBimiz anda da sona erdirecegiz." ieklinde bn ifadede bulunmuStur.'' Bu anlatmada Arrupa Birligi Imn'h gift kullanmh niikleef malzemelerleilgisrni tamamenkesmesini ve durdurmasmllalep etmittir. lran is€, Ruslarla Bushehr'de yaprlmakta olan reaktitdin bitirilmesine, gerekli yakrtm Rusya veya diEer ka)rnaHardanteninine, )'akt kulla ld .lan sonra igindeki plutonyumun grkart nasr i9in Rusya'ya geri g6nderilnesinemiisaade edilmesini istemi$tir.'' Yine bu aila$na srnsmda lran, "bdlg€degiiven ve kararl rElrlsaglanabilmesi OrraDogu'da kitle imha silahlanndan igin aflndrnlmrfbdlgeL'urulmasr" dnerisirdersrarelm'ttir. Bu hususiran rn niilJeerprogramr yahtz bir €nerji sorunuolmaktan9ok dala kapsamllele al&gm g6stermektedir. FLi !r&A vaorl$m. Koruma Ar asmasru ihlal edefl ( a safeeuardviolationl hususlanndan biti olan. zenqinlestirmeislernlerindekullanm$ olduEubir kNlm korumah maddevi baska isletblerde kavbettigi i ve Kalaye Elekrrik Sirk€ti ile 1998 ve 2002 \, lan arasmdaUI6 fteksalloriir) qazl kull.narak santrufiii deneylerivaptlEm ac damIstr. 26 Kaslm 2003 tarihbde UAEA Gav6m6rleri, lran'tr niikleer program konusunda ilave ciddi hususlarortaya gftars4 gavitmilderin Genel Dircklijr[n tavsiyeleri ve konularl dikkate alarak her h]rfi segenegidikkate alacagmadail bir karar metni yaymlam$lardr. dair ciddi bir mesaj Blrna gdre irar'a rneselaninBM Gnverlik Konseine gaitiiriilebilecegine iletilrnittir.Bu husus zat€n ABD'nh Eyliil 2003'ten beri giddetle arzu ettigi bir yaklattrn

sf.culd

viohtid) hBsb.ndan

olduEubn irledLiinde hildni hsm *o@l' tudd.yi b,rt k lhetilifl vc xala,t 8Ln 4d. Ejeliik Sirrcd ile 1993€ 2002 yrll'n a6rd, Ix6 (i&,norin) ffi6j ddyleri su rrue6l

SiUnmlt: CrAL{'nnnpmnu
ii2.ri{, UAE{ Eivdffikn lFi . tein bir dih vl@! sl9nirt

ndimi*

uycunnuddc itdini il.

FkrMi.
iran 18 Arat* 2003'te sitzonnetmit oldugu ilave protokolii irnzalamr$ niikleer pro$ammr v€ askya alacgm kabul etni$tir. 2004 y lnm hazila! a)'rndaUAEA tarafindan yap an denetimdensonra, kullanrlan lechizannkapasitesive bniikliigii gitz 6nnnealridrgmda bahsekonu olan niikl€er madd€flin lran'm agrklantg olduEundandarE biiyiik bir miklar olmasr olas rgmh ynksek olduEu sonucwB vanlnr$rr. A).nca ajans, Irah'rn uraryumu korq,ucu madde olarak nigin metale gevtdighin gerekg€siniaratthnD ve iranh yetkililer daha sonm las€r zenginlettirmesinde ku andrklarm kabul etnistn. $ubat 2004'de tran hnknmeti UAEA'nn utanlumu zenginlestirmesiigin yiiksek hrzh santriftj tesislerindendaha gelisrnig bir dizayna sahip
" SOUANSSONI Prcghn: E€nr delel@menis. CRSRmn for Conn6s. Shdon" Inn s Nuclear 4.2004 l4arch " IERKOVICH George,AGE, I " PERKovIcH George,AGE, I

'tcj
lran olduEuiddialarr ile kar$ ka$rya kalm$tr-r'Ekim 2003 deklerasyonunda P-l santriifiijri hakknda detayh bilgi vennesine mgmen, UAEA tarafmdan sorulan daha gelitmis (P-2) santriifiijii hakkmdfi sorulafl $ubat 2004'e kadardevanrhred etmigtir. Pakisran &inci Lasaktasanmr ur olar "PAK-2 denilensantnfiij.iran rn geqenyrl UAEA'na ag damr$ olduEu P-l tesisind€ntok daha hzh nnkleer yakrt nretebilmeldeydi. Libya'tun da sahip ohugu bu tip tesisi Inn\n inta edip, etmedigi konusundabelinizlik mevcur idi. Ayflca- Libla da mevcul oldugu gibi, tam sila,htasanmhm iran'a sanhp itncelikli bir konu sat madrgr konusu Arnedkan ve Altupali istihba&t tegkilatlanmastnda dair nedenaqrklamadrEna halini almritt. iran P-2'nin varlEml 2003 Ekim deklerasyonunda a9*laFmam$tr. doyurucubir g€rek9e Ancak, Iran DD l$leri Bakam, Kamal Kianazi, Rona'da bn agtklama yaparak, ftkenin niikleer silah pegindeko$nrgunureddederek uran],urn zenginle$tirjlmesininyalniz nnkle€r enerji reaktodne yak( saElamakiqin uaryum zenginlettirilrnesi ile ubafnElnl s6ylemistir. "Saklayacakbir $efmiz yok ve UAEA denetgileritarafhdan dahaciddi denetim iqin haznz." d€miSft Bu a9rklamalamragmen ulusl.r arasrarenadfi giipheld ortadan kaldmlamaflgtr. ve ABD'nin serr tunrmundanrahatsrzolon han, Avrupa Toplulugunun destegini saElarnak ticari ili9kil€ri gelittirnek icin at fta gegmigtir.Mays 2004'deIran Drg l$leri Baka Kamal Kharrazi Bruks€l'e yapxF zilarctte niikl€€r tesisl€rin durunu hakJondabilgi velmitft. Ancak, Aropa TopluluEununetkin akr&le]"inde, InEiltete,Fmnsara AlDanya liikimelleri ve TopluluEr etkin organlan,iran'rn iliqkisinin nukleer konulardnkit€ffaflrga baEll oldugunu a91k bir sekilde ifade etmi$lerdir. Buna kart rk Kharrazi, topluluEun Orta DoEu bant siirecinde daha e&in rol olnamast gerektigini ifade efnit ve ABD'nin lrak politikasmt yermrqtr. gtirerajansi|an ur UAEA nm I Haz;an 2004hrihli raporu degerlendirme bdlnmijme programr ile ilgili kapsanlt bilgi sahibi olmugtur. Ancalq ijzellikle iki konu halen niikl€er aqrklEa ka!,utturulamamrstr.. Birincisi; muhtelif tesislerd€ tespit €dilen yiiksek zenginleftirilmit urahlum ile algaL zenginlestirilmis umryum anrklarurm neden ka),naklandEr konusunul agrklEa kalu$nrfulamamD olmasrdr. Bu konuda yap an deEerlendim€ler sonunda denettiler, bulduklan iki farkh omnda zengir qtirilmit uranyrmdan; %54 omflnda olanlrm Pakistan'dan,%36 omnlnda z€nginl€$tiriltui{ olanm ise; Rusya'dan,yite Pakistan yolu ile varm$lardrr alndrgt sonucuna ikinci konu ise, lnn'h hem P I hem de P 2 tasarm santrifijleri ithal, imal ve kullanma gabashanedenininanla'ttlamamD olmasdf . 2004 H^ziran'mda, G8'lerin iran'm yeterli agrklamalardabulunmadlg r€ UAEA ile itbidiginden uzak tutum izledigini ifade etmesiiiz€rine, Iran D$ Itleri Siizcisii Hamid Reza "niiHeer Asefi "Bunun gerekgesizve gergekle9eli$kili ifade oldugunu" belirtmigtir. Asafi " €n€Iiinio bafl9lr ftullanl'Dr iran'm meTu ha}}rdr ve bundanr"zgetemeyecegiz $eklinde a9*lamadabulunmustur.
'Ir.n Adnits 11 SAWCER David, Thar ft h6 plans for a N*er Cqdfuge , l3.Feb-04

@

/ot'@
Bu aa*larnal{ra raEme4 Haziranonalanndayap an UAEA'nn 35 iiyeli k1fulunda konu$an BM'ler niikleer Denetim Ba;ka Elbamdai a9rk bir !€kilde Iran't, engellelci nrtumu ve i9birliEindenuzak da\,ran$lannedeniyleitham €trni$tir '' Biidin bu iiphel durumlan ratsnen UALA Cenel Direkitrn EBaradei lran r NPT e uFradrF kotusunda agrkbir Fkilde h€rhangibn rapoda itham ermemigve dahabu konulu agrk9ab€lirten l€riler ve kan ar oirnadrElnl ileri siilelek, daima ter*inli bir yaklagm sergilemittir.
dadie b!l'n lznBilaq inn & tolunu zorginl.rfi iLnir llmym

UAEA tamfindan gizli olarak nikleer silah prografl uyguladrF iddiashda yer alan bulgulann neler otdugunuatagdaki gibi toplamakmnn*iindir.'" . lranh yetkililer UAEA'nm nffkleer progranlartn kontro[ ile ilgili anlagmasml ihlal ederek lran'm 18 ytldan beri gizlice uranlum santri6jn zenginl€ttirm€ programr, 12 ), dtr bir lazer zeaginlettirme prograrn geli$tirdiklerini kabul etmi$lerdn. UAEA 'nln ar atmasm ihlal ederek,gizlice az mikrarda algak zenginle$nihi$ uranlum ve pliitonlum iire|mittr. teorisi $ubat ayhda, Natanz'da gizli bir gazh sanirifij uranyumuzenginleqtirme in$aettigini agrklamrgtr. Mnteakiben, UAEA denetir e.inde silah yaplmlna uygun uranlum izterine rastlanmittr. Takan yak]nlndfi Kalia Elel$onik $nkedndeki santrifij zenginl€$tirilmi$ unnlumun izlerine rasdanmrtttr. tesislerinde

sil.hpmgFmDnhi,@olan A a.Kfi:n bF6idrn d! rilh,rnda Im re LibF F s@{ oldolu bjftkbDdSs iirilkimn

Silitrni : DaErgiler,burd!{,n iki rad.boBnla zensnihddii9 o6hda 4i8bL$iilj"$ ormn 3. Rut! d4 yift Pa}jsbn yllu iL 'Lnd*n de!*leodinisledn l

lran, yine $ubat aylnalaNatanz'h kuzeyinde Arak'ta, gizli bir agtr su iiretimi tesisininin$ahalinde oldugunuagtklamD$r.Agr su nikleer padamaigin bir diger yakrt olan phtonyum nredmindehrllantlnal@dtr. iran 1991 yllnda Cin'den 1,8 metrik tonluk tabii uranpm ithal ederek, onu Tahran NnHe€r Ara$tma med(ezindesakladtErUAEA'na bildirmekte! imtina Lan'h yelkililer kendi uranyum madenlerini grkartarak zenginlettirmek istemektedider. Uananlam gdre bu i$lemler sMl maksathniikleer Fograrnlar igin nasraflt ve gereksizbn gabadr. ban bunu askrla almaF raa olmusancakvazg€cmemi$tir.

'' TRAYIIO ld, Itu failing to cone clen an *epos" ww.worldseuiirretwork.cod " OTTERMAN Sh.rcn, *Iran, nuclar wopons" Council on Foreig, t@latioro, Nov15,2003

Bazruznanlara gilre lran'n yaklatmnda iki ijnernli hed€fi vardr. '/ Birincisi, UAEA l(umllanna tam olarak ulup uymad4r konusunumuhtelif agrklama ve faaliyetl€ri ile uluslar arasralanda, ynzergezerdurumda gnpheiginde braktken kendi faaliyederiniolabildigince silatli yiirntebilnekve sonuglandrmlak, r' Bn digeri ise; uygulamq olduEu gizli progranla, gelmii oldugu a$mq? UAEA tarafhdan miimldn olan en az hasam verilmesini mnmkiin krlmakttr. Her ne kadar Irantl yetkililere g6re,Slkelerin niikleer programrsokaktakiadadft hayall€rini srisleyen milli gurur m€selesiolarak degerlendirilse )aprlar kamuoyuyoklafialarmda, ve de, bu meselelerir! ekonorik durumun kdtiiHEn, politik ve sosyal gdkiitnn diizeltilmesinde birinci 6ncelikli meseleolarak gddilmenekte olduEunuortayakoymuttur." Uluslaram Kriz Grubu'na bir analistiolarl SadiadDour'un Belrut Amerikan Unive6it€si'nde yeprgrbir sunumdar Amstrraraya kaulan niiklen siLaha sahip olrna(abalannharzu iranlrlann ettikleri "Ban$ ve Sulhuna"darb€ vuraca$ $eklirdedir. Halkn dnt[dcesi i9 a]trl nedende toplanmaktadrr. Birincisi.Irak la )€prlan8 )'rlhk savattan soffa bir cok lranfi tekar \ah$l ve sava' ya$ama}istememekledir. Birgok lranlrya g6re niikleer silah sevdas! fran'r hig arzu etnedigi bir yola sokacahr. Bi4okianna gdre niikl€er silaha sabip olmak iran rn grjvenligini arttrrmaLta,qolq ulDslanra$ alanda tnlganlGlnr arttracaktr. iran'rn iigte iki nntuzu otuz yath altmda olup, genelde, ABD ve fsrail'e kartl komsulaflnda oldugr gibi hasmanedlgiinceler tagmamakradr. Dolayslyla, savatacakbir hasm yokken niye bu silahlarasahipolalm geklindebir degerlendirneortala gtknaldadn Birgok geng lranh'ya g6rc, eger mevcut ydnetim niikleer silaha sahip oluna, gelec€k 25 y iginde de iktidarlafln sirdiirebilirler ve yine sert - ddiinsiiz refonnlara kapah yapr devameder Bu ise son d€r€ce zamrh sonuglaryaratt. Bngok Imnh nkesinin nifieer silah pe$inde olduguna inanmamaktave "ABD, mollalan taciz etnek igin daima bir balane arayacaktr." teklind€ yakla;mhda bulunmaktadr. anorma pladanasr Busbekar tesishdeki kapasrle 1000nega wan kadardrr. bu kapasii€yi iran iqindedir. Petrol kalnaklan bahmmdan oldukga zengin olan lran'm bu derece biiynk miktarda niikle€r yakft iirctimi igin kapsarnhplan ,apmasr akla bir takrm batka sorunlar getilmekledir.

Dnnyapet ol rezenlerilin yn?dedokuzuna sahipiran. sondokan ylda imn Kdrfei ndeki perol nzerine kurmu$tur.IraD ekononisin'i toplam slratejik ve ekonomik Crkarlannr ihracath|n yiizde sekseni ile devlet biitgesinin ytzde krk veya ellisini olugblan petrol ihracatr g€lirlerine dayanmaktadr. Ayflca iran diinyann ikinci en biiyiik dogal gaz rezervlerinesahipnkesidir. Bunun yanrslr4 son on y da Ha"-arDenizi'nde grkart an bnyiik
" SAD.JADIOUR K.no! 'Ituitus

don'r wanl nuclq. wealoD whal €vd oflicial say , The Daily s1d,

q)o@
petrol rezervleriile birlike Imn, Iran Kitdezi ile HazarDenizi petrol yataklarm birlegtirentek iilke olamk Orta DoEu'daoldukgairnen[ bn stratejik konumasahiptn.13 1993 ylmda Clinton yitnetimi zamanmdaABD, Irak ve lran'r izole etmei hedefleyenve 6zellikl€ lranln kttrfezdeki Amerikan yanlEr rejinlerc karlr da\.ran'slarmrensellemeye ydnelik bir poliiika izlemeyebaglam$tr. Arcak, bu politikalar Irak igin Awupa iilkelerince kabul edilsede, imn igin destekgifmemekeydi. Bu nedenle1995't€Bafkan Clinton ilk basta yalnz ABD firmalaflm, dalla sonmyabancryan hrulu$lanm lmn ile is yapmaltan al'loyan ve iran'n petrol kaynaklafl n iqleailmesinifinaise ed€n s6zlesmeler )apmasrnryasaklayan Fsalan inzalamrgtrr.t' 1996'da son $eklini alan ABD iran-Libya Yaptnmlar Yasas! lran petrol ve doEal gaz sektffnne y lk 20 milyondolardanfazla yatmm yapan ABD d$mdaki nkebrin $nkederini de cezalandrmaldadr. Bu duurn, getidi fimlalarm taafihn erinin gecilqnesine nedenolrnut ve lran1n en€rji seldriiniin gelitmesini yavaglatmDt,r. l 1 Eylnl 2001'd€n sonralran Cur Nrbaska Hatemi olaylann getigimini giddetleklnam$ ve bunu 'nsanl* ve islarndrtr bn canavarl'-k olarakranrmlamrr0r. Tahbana ka4i olan jran. Afganistan'daki ABD saldmlan elettirmit ve ter&izne karqrhiresel bn sava$n Biletrnig Milletler'e bfakrlmasr gerektiEi fikrini sawmuttur. ABD Batkafl George W. Bush Ocak 2002'de Ulkenin Durunu (Slate of Unioir) hakknda yapmr$ olduEu ylhk konutrnasrnda lran'r, Irak ve Kuzey Kor€'nin yannda $er Ekseni'nde (a{is of evil) sa}nasryla ilitkiler bir kez dala ge.ginleqmi$tir. ABD'nin ir.n1 $er Ekseni iginde sqtnaslnm ana nedeni muhtemelenAgustos 2002'de siirsrjoe sdnderilen iran rejimi muhaliflerinur iran ro gizli nnHeer srlah prosraml uyguladgma dair verdikleri istihbarattatr kaynatlanmallaydr AslmdaHa.aar perrolii ve doal gazrnur varlrg' AAD re lng'llerenin rlgrs'ninyenidenbu olmuqtur. Hazar denizi'nin alt tarafnda halen i$letmeye bitlge)€ aevrilmesine neden ahflmam$ diinyanh en biiylk fosil petrol yaiaklan uzanmakadr. Yakla;rk ddrt trilyon dolar degerinde, 110-243 milyar varil ham petrol var&r.ABD Enerji BalonlrEina e6rc yalntz ve da AzerbaycaD Kazahsran AaD'nin rezervlerinin k thdan fazla )ani 130 milyar nc larilden fdla han mtrelvardr.'" ABD Baskam Bush, rusya'p kartr soEuk sarattaki gatibiyeti kesinlet.irmekQin e&isini kontrol altmaalmakvefmn'm boynundakiipi gergin tulrnak igin Terdrle sava$kullanmrstr. 19'ncuyiizylda Awasya htasmln merkezinikontrol edebilnek igin, Ingiliz Imparatorl Eu ile Rus qadrgr arasmdakirekabeti, bugnn, ABD lidedigi ingiltere'den devralaralqRusF ve yantnda,qin'e karsr siirdiimektedir anlat acaF izere ABD, Afganistanln igkalindensora, Irak'taki Yukafldaki agrklamalardan grban batm hallederek orra DoEr')a yerle$mittir. Bttlgedeki varlrEm Afganistan, Krguistan, Kazakistan,Azeftaycan ve Tiirkiye gibi nkelerle iyi il4kilerini siirdinerck ve buElarda nsler kur:mk saglamlattrrnaya Cal$maktadr. Orta DoEI'da ABD'ne engel durumundaolan tek iilke iran gijziikmektedir. iran hem demokratit rejirden uzak islatn k6ktendinciliginin elkisind€ki yapFr ile kendinemtzahir iilkeleri elki alxna alacakfaaliyederi agrk bir Sekilde snrdiirmelle, hem de Araplsrail gansmaslnda tedrist guptafl
" i6n BoruHatlan n Jeopolni8i 'ft€ AsiaTims. 29Mays 2003, K<K. Gn,P.l, Btk,Ld' Bnfto no:162,16 , Ekim2003, 14 rv ihn Bon HatlannnJeopoliligi 24 a Kleveman .o: Lu1z, Guardid, 20 Ekin 2003,(KK. Gtr.P.P.Btk.tElBnlten 163,18Kasm 2003 The

,,,rr6D
d€steklernelftdir. Her Seyden ijnce, Iran ekonomik ve askerialandabiraz giiglendigi takdnde ABD'ne bagkaldrncakve dir€necekasrhk gelenekve milli kiihre sahipgiigln bir altyaprla sahiptir. Bu nedenlelran'daki nevcut rejirn mutlaka ve erg€9deEigtirilerek,yerine ABD'ne mnzahr veya en azmdandemokratik,ulunrlu bir ydnetim geririlnelidir. ABD, uygulamakta oldug! Ona Dogupohikasnur dogalbir geregiolarak.I'an a kartrsen bir turumizlemekl€. onu uluslamrasr alanda yalnE, )aptnmlarla ka$r ka4rya getirerck mevcut yitn€timin ypratllmasr ve nihayetindeigeriden$aha yap drF gibi benzerbn niidahale ile ykrlmasr ve yenider bir )aprlanma igine ginLnesini uzun vadeli bir sirateji olarak belirledigi izlenimi vennekedir. Aslrnda, iran denokatik bil sisteinedoEn eEnim iginde gabastisterm€ktedir. Ancak, bilindigi gibi bu gabalar 1953 yl'nda $ah'ln iktidara seliriyle ve 1979 yllnda ise islami Derrim ile kesintiyeugnmrynr. $u andabile iran, Ortadogu'dakimuhtemelen Katar ve Birlegik Arap Emirlikleri drymda, diEeriilkelerden dahafazla demokatik uygulamaigindedir. Halk tarafmdan seeilmb Batkan ve Parlamentosumevcuttur. Bunlar relorm taraftandr. Ancak, fflkedeasrl etkin olan muhafazakar kesimdir. Yarg ve gnvenlik konulanndaelkin dini olan segilmi$dini lider Ayetullal Khamene,ba9kanve parlamentosunun devleti y6netmesine rnaniolmakladr.Dogalolarak bu dini lderler iran 'n nikieer silah amSrrrmasr )aprDasna. terdrizmi desteklemesin€ve hatta israil'in Filistin iliskilerinde de etkh bn sekilde yitnlendirici ml alrnakradrlar. I I Eyliil ertesindeiran yaprlan hareketi$iddedeklllanmr9ve ABD'ne itb igi teklif etnb&. HattaAfganistan'dada Taliban yitnetiminekargrolduguigin her drlii yardlmr surunuttur. Ancak, ABD Batka Ceorge W. Bush'un yaptlgr konugmada iraa't Kuzey Kore ile birlikte "$er Ekseni"olarak ilan etmesi,iran iizerinde sogirkbir du$etkisi Fpmttr. B.zr uzmanlara gdrebu ithandan sonrairan'm niikleer programma vernesi son derecedolald'r. hrz

Buna ka4rlrk iran, bak'rn i$kali ite batda kornsu oldugu, ve )ukanda saydrgrmnlkelerle ili$kileri n€deniyle biitiln g€\.resinde daina nefesini hisseuiEi giiniimnznn en gnglii imparatodugu olan ABD'ne kar$ ne gibi tedbirler almasr gerekiEi konusunda oldukga srkmtft bir durumdaolduEunukabul €trnek gerekmekedir lran igin en 6nemli agmazlardan birisi kak ve Afganistan'dakiABD varhEdr. Irak'taki Saddam Hnseyinve arkashdanSijnni ucu takip eden Afganistatr daki Taliban Ydnerimi, lran iizerinde b[yiik bir rehdil olugtumEktaydr.ABD, her iki tehdidi de ortadan kaldrraralcimn'rn gtu€nliEine bnyiik ijknde katkrda bulunmusbrr. Bu durumun norrnalde iranh nikleer silah elde etme gereksinimini ^zalncr bir etkide bulurunasrdi$iinnl€bilir. Ancak bir 9ok lrar'lt yrkandaki tehditlerin kalkmasryla birlike, bunlafln yerine shrlaflnn dolrsunda ve bansmdadiinya tadhinin gnaln sihtrh kuw€ti ve ideolojisindeki taviz vermeyenbir ABD hiikiimeti ile ka4r karflya brak imgtrr. Bu durumdairan dniindenve arkasmdan hanqertemitdurumdaolup, bu gnglii tehdidi caydtrrnakigin niikleer silahagereksinimduyduEu varsqllabih. 1996'danbei yiirnrtikte olan lran-Libya Yapxnmlar Yasasrlrar'ln bogaanr srknakladrDiger taraftan,ABD'nin taviz vermeztutumubu dozu oldukgaannrmakadr. Irak sa\'"!ndan sonra askeri ve ekonomik bakhdan gi&snzftigiinii €linde bol millarda petol ve dolal gaz olmasrna ragmenbir tiirlii atamam$tr. Rejimini koruma ile bnlikte mevcut durumudizeltici tedbnbr almak zorundaoldugunuhissetmektedir Bu konuyu kolaylagnmcakeir etkin vasrta uluslararastalandakesin nstnnliik sagayacakbil enstrumana sahip almaktr. Bu ensinman "niikleer silahlardtr". Eger ilan kendi niikleer silahlarlrla sahip olabilirse bugnn Kuzey Korc'nin uyguladrF gibi uluslaramsr alanda ekonomik kazanglar ka4rltgtnda pazarl*

imkanlarha sahipolacak,ABD ve diger iilkelerin rniidahaleve tehditlerineka$r caydncr bir giiciin hakimi olacaktn Ustelik bu konuda dDanyabagml rktan kurtularat kendi r€knolojik altyapislill 10rmu9olacaknr. Bir d'geretkeniseOna Dogu'da kleersilab sahrp yesane olatr ni lara ijlke duru'Dunda israil'in durumuna ka4r Iran'h tepkisidir. Bu tepkii bir defa dala aark bir Fkilde Ekim 2003 protokolii sralmda girstermi$ve Ona Dogu'da kitle imha silahlannda'r amdnlmti b6lge tesisin,snndene getirmb*. Bu ABD bmayesinde oldugu izlenimi veren lsrail'e kanr snriilen bir argumandE.Bn 9ok lranll ABD hiikiimetinin kendini beEenmi$ve emredici tawmdan, I$ail'in niilde€r silahlarasahip olmast ve Filistin meselesininA6ziimii nedenMe kalan en bnynk uygulanakta olduEuiki yiizh yakla$mlardanson derccerahatsrzdr'rlr.Ayakta islamiilkesikimligiyle,bir r,ek farkrnda olarak Fan'm Ona Doguda kendishinLaldrg|n'n Ismil'i dengelemek iain, her tiirlii se9€neEidikkate almaslnm kagrntlmaz oldugunun deEerlendirildiEi di$iniilebilir. Gergel@ de iran, $ah zamanhdan beri bunu bilinci iginde altyapr gat$inalalmr siirdiirmi$trir. Bu degeremdirmeterDrEmdaher ne kadar lran niikleer teloolojiyi yalnu elektrik iiretirni ve diEeraskeriohu}?n hiznederin lemini igin kullan aca&rll ifade ediyona da, Afganistan'dave Irak'ta iki tamftankendisini k$kaca alm$ ABD'nin ve Ismil'in basksm caydrna" nnkber silahlarasfip olma suretiyleDiinla nlkeled nezdindebeli i bn saygtnltga v€ gncesahipolna kaygrsndandolayrbu galDmalaflsiirdiirdngi siiylen€bih.

Avrrpa BirliEi, ABD ve israil'id Tutumu ; Avrup. Birligi: Alrupa Bnlgi,6zellihe Fransa,Almanla ve insiltere'nin ihcn[giinde 'lnll bir }aklatlm izlemektedir. Avrupa Birligine giire Iran ulrslar arasrizolasyo dan kurtafllank daha fazla iqbirligin€ tesvik edilmelidir. Bu suede, i9€rideki reforncular soluHanarahaldrklan destekle giialenebilirler v€ dini liderlerin etkisini aaltarak otoritenin gergektendemokratik kurumlar tarafindan kullanrlmasm saElayabihl Niikleer silah progmmtndan ve terdrisderi d€steklenektenvazgeger.Bu nedenl€rdendolayr A\,rupa Bnliginin iit gnqlii iiyesi Iran'a yqil Drk yakmDnr. ticaretin geligtiilmesi, daha9ok isbirliEi konusunda

ABD : ABD, B0yiik Orta DoEu projesi kons€pti kapsanmda, iran'da demokatikletne yolundaki rejin deEisikliEi ist€gi a9 < ve s€gik ifade etneyi Simdilik ertelerken,llan'In niikleer yakrt iiretimi igin Bushebfde Ruslada '€p.r& tesise mrisarnala etrneyecelderininve yakrth ateslemeyimiteakip Rusya'ya g6nderilmesig6ziimiiniin dahi kabul edilenez olduEunuifade etm€ktedir.Bu arada,Bush rejinini lran'dan teriirist faaliyetlerc ve organiasyonlara destek vernekten, lsrail ve Filistin bang siir€cinemiidahaleden geqmesini istemektedir." vaz
" IIAEN Safa, "I6n lnbendingonnucl€r hddline". 03 Aue.04. rrya{rlodd$etuilEtaclugj}xon " PERKOVICS G6rge, ldnt S€uriry Dildna: Wshingionis prjEedfor noE thm. Ncld del.', 27.Oct.03, www.woildse$ritqetwork.con

2.+t @
ABD'ne giire denetin erde bulunan artrklar lran'ln niikleer bomba yapm pmgamt igin uran)r]n z€nginlqtime v€r? bu tip maddeleriithal ettiEin€delil olnakladtr. ABD, Iranl tehdil etmekte,ancakbu tehdidini kur.vet kullanmaya kadar giitiirmemektedir. ABD, Iran'm UAEA anlagmalaflihlatlerini BM Gnvenlik Konseyi'ne gijtilerek, oradanbir iaklm uluslararasryaptrrmlann uygulaninasm karar olamk g Grtrnayave gdstermit olduEu tepkii uluslararasralanda yaygnlaturarak mesru zemine obrrtrnaya galDmaktadr. Colin Powell, Iran'n bu tutumununBM Giiver ik Konseyi'ne getirilmesiningerekli oldugunuifade etmi$tir.AncalqFransa,Ingiltere diEer Arrup_aBirliEi iiyelei kesin bulgular elde etmeden ve bu trirbir uygularnaya srcak baknanaklad'rlal'. 1981 )almda Fransa Irak'a niileer t€knoloji transfer ederken, israit kak'ln Osirak NnHeer Reakdrii'ne havasaldrtsr diizenlemi$tir.Bunun sonucundqIsrail birinci hedefi olan, Bagdat'h niikleer aragtmalarrm yok etmel baSarmg.r. Batyle bir harekat 6mek altnarak iran niikleer tesislerineyap acakbir iaaruz aym bagaflyrvaadedecek midiP Irakh nnkber arattrrma progamr Bagdat'rn hemen d$ndaki Tuwaitha Niikleer Merkezi'nde yogui atm$tr.Bu kolay bir hedefti.Bu konuda Irak'n Bilimsel Ara'tlmla Kurulu Bagkanr olan Dr. Imad Kiaddun, Power ard Int€rest News RQort'a )apogr a$nEtm, saldrdan sorua agrklamada; 1981'deki biiliin gal$malafln Tuwaitha yo^Eur faaliyetleri seki"/dokuzayn b6lgeyedaErtt*larifl belinmi$tir." Bu teciibeye istinaden lran tesislerini daErtmDt[.Bu suetle ABD ve israil gibi iilkelerin askerimiidahaleile tesislerigitkertmesiriskini en azaindimeye galqmitlr. DiE€r taraftan, 1981'de Israil'in Osirak reaktitriine saldmsr,Bagdat'h niikleer silal edinme nedenolmuitur. hak m. ismil 'n hava saldlr|slnl calrfnalarmrdaha da hrzlandErnasrBa yani niiHeer silahlara 6nlem€dekiba$aflsrzhFbu zafiyeti gidermekigin e&ili bir enstriimana daha Qokihtiyaq oldugu karaatine ula$nasha n€denolmuttur. lsrail'in saldnshdan hemen sonm SaddamHiseyin'in genit kapsadr bn sikh prografl baflatrnak igin siyasi bir karar aldt& belirtilmektedir. Bu bulgular $rEmda,ABD veya israil tarafhdan iran niikleer progmmaait tesislercyaprlacak askeribir mndahalenin. -iran'h nnkker silaft plogramlnl hdandrrmasha nedenotabilec€lq -Kimyasal silah_programr batlatabilecegive bunun fark edilerck dudurulmashn sonderecezor olduEu," -Politik yaflsmalan olarak ise; Imn'tn A\rupa BirliEi, Rusya 1€ Hindistan ile olan ili9kilerinin gok )akln olmasl nedeniyle, bu nlkelede diplonutik infial€ sebep olacagt v€ sorunlaryaratacs&Fklind€ deEerlendimelermevcuttur.

: tl$zER Dafnd. _t'ndings colld hunu S tllonontEn Auerr"r I1.20n4 " -o"l"vici!l!C{i1"trl9t girl iletlikel6Bryor', lc KK.Lg Cn.P.D.Brk. hgr K*in 2qAl "K.K.KBnltdNo: l63,AGE

10

i','lo 6
israil: iran'dalci bu gelitrnelerden son derecerahatsrz oldugunu ifade etmektedn. israil'e gijre; Iran Hizbullah'|rt bir nunarah destekgisi olup, iyaif in herhangibir smr igindevarolma hakkfl reddeden rejimdir. Eger bu rcjim nnkber silahasalip olur ise,sonderccetehlikeli bn bir durum onaya 9*ar. Ancak, Israil'de "Osimk segenegini" gitziimd€nuzak btmakta ve sorunundiger yollarla halini arzuetmektedir." israil'in kalransiyonel doktrini ijnleyici harp ve 9at$may israil topraklan ve yogunoldugualanlafln niitusunun drgrna taSrrnakrr.r'Bu surede ihrjyatlafln seferbertigine imkan tanmayr saglamaltu- Ulke itzellikle giiglii hava hNvetlerine bel baElam$tr. ltrc, israil'in hara kuwe erinin ijstiinliigiinii iglevsizhale getirenher tehdit caydrrcthk konseptini zedelemekledir. Araplafln flize teknolojileri, kinyasal ve nnkleer silahlara sahip olrnasrbu a9ldanbiiynk tehdittir. imn, iizellikle Orta Dogu'nun bugiinkii durumundatek ve en biiyiik ordusu,yeterli ha4' tecnibesinesahip bir rilke olmasr nedeniyle israil igin birinci derecede tehdit olarak say maktadr. Israil, kdnln niHe€r silah sogram ile ilsili bitlge giivenligi igin mu zzan bn tehdit teklinde degerlendirm€).apmasharalmen, salmede9ok fazla gdr[nmeden, sorunun ABD rarafindai Citziilmesinibekleyenbir nrtum sergilemektedir.

Bu giine kadar olan g€litmeler diklGtle izlendiEi takdnde, Birlesmit Milleder UAEA'nm israrcr denetimleri, ve ABD'nin sert uzla$maz tutumu, Auupa BirliEi'nh gnphesi )umutak ilma edici tavflna ralmen iranln niiHeer programrndai vazg€9mey€cegi zihinlerde yer atmaktadr. iran mevcut rejimi ile devam ettigi sfirece,er veya geg mutlaka niikleer silaln saldp olacak faaliyederi tutiilii veya gizli olarak siirdirebileceginin gdzlerden uak turulmamasr serekligini degertendirmekerm. Onemli olan bu snrenin oe kadar olacagl ve Tii*iye'nin ne gibi tedbirler almasrgerektiginindegerlendnihesidir.

'6 CALABRESI

ME , reb 1420m,

1l

AN ATATARK' r0nxthx giiai
Ow tig cAFiL,HANGI nstA HANGI ASTR TURKDIYARIDIR TIINAEZELDEN scivremig BUNU eiUNeNTARIHLER

@

13

ilnttittn, ontatett DOGAOAK KALKTYOR

taniniu DaGAN sEsrru, oinrcvin
*

o -ASYA'NIN ocuz oRTAstNDA
gKett aiz DOGUDAN

KARALTIDA KARALTI, AYDINL'KTA $AFAK CiOit'{ TAR1HE DOGRU G6MLJP, YALANTARiHi

aGULLARI

otEuz ToRUNLARI ALPLER'INDE AwRIIqA'NIN BitiNiZ KENDIM|Z OLSA OLSA,NE NERDE

ainuirl.erilt ADtDEGiiL rhnxsADEcE eiad6ioia B0T0NADAMLARTN TURK
YIGINLAR a EY BiRBiaineDi$ BiLEYEN

oarterteai ilvsnru Vtr6,tu EYYtGtN
PERDE GaZLERDEKGAFLETTEN Y'RT'LS'IV NEREDE? HAK1KAT

Lu"il"*6) LJ-,-I r;:, 8,
icingostermis sadece iki oldugu adayinigeri ceker.Sonucla, giderler. Amerikali aday(King Crane) Rapor baris ve bolgelre konferansinda sunulur. "baris"a gozlemleri "insan verdigi onem Komisyonun ve haklari"na, geregikararve tavsiyesine gore: l. Turkiye'den bir Emenistan kurulmalidir. ayd 2. Turkiyeuen bir Kurdistan ayri kurulmalidir. 3. Turkiyeuen bir Konstantinopolitan ayri Devletikuruknalidir. 4. Cukurova sirndilik Anadolula baglikalmalidir. 5. Turkliderlednin 'entellektuellerinin" ve avukat, ldoktor, profesorleri, gazetecilerl univ€tsite ABDmandasi olmayi cogunlugu istemektedir.

c%r! .a

o[o,b.t

teriifiiniin losacatariheeii ve gelinen son nokta;

^-G,frvl"'l* " )il,Lqk Lr.C

o

Az 6ncede belirttilim gibi tesadtifenASALA ile aynt zamanda ymi 1973 yrhnda kurulmuq ve ASALA' mn silahh eylemlerini sonlandrmasrmmtiteakip tarih sahnesineqftmrgtr. Sorunu sadece teror veya birka4 gapulcu olarak g6rmemiz, arkalanndaki es{rspara nedeniyleizlenen kaynagrmve onun hedeflerini tahlil edemeyi$imiz yanhs politikalar bu giinkii noktaya gelmemizo sebep olmugtur. gerekirse; Gelinen noktayrdzetlemek son i iilkelerin Ulusal sorunumuzolan terdr, tertir0 ddstekleyen ,,? biitiin iilkelerin bir fikir beyan / | istedlli gibi bizim drqrmrzda bir flfttigi uluslararasr boyutkazanmrgr] 5 PKK adr agrkga rldar histahgabir tavr telaffuzedilecek iginde TBMM 9at6r altrnda dahi propagandast yaprlabilecek kadarciiretkdrbir bigimdesiyasallaqmrq, Engellenemeyengiigler ve yanh politikalar sonucunda gehirlere kadartaqmrg, buralardater<irve ayaklanma baglamrq, olarakboy gbstermeye Universitelerdeve okullarda siyasi iradenin boqlulundan faydalandarak iirgiitlenmig( bir veya tavizkathpLmdan devlet okulunda bebek katilinin affmr AiHM'den talep etmek adrna toplu imza kampanyasrdahi diizenlenmeye baqlamrqtr) t Bazt gazetelerve s<izdeaydrnlar agrkgadestek venneye, milli duruglanm koruyarak gergekleri anlatanlar ise faili meghulcinayetlerlekatledilmeye,

' 8 Nisan PKK 1980tarihinde Liibnan'rn Sidonkentinde terdr drgtitleriortak basrn toplanttst ve ASALA dUzenlemigler toplantr ve sonucu deklarasyon bir yayrnlamrglardrr. bu olayrn Ancak tepkigekmesi Uzerine gizliolaraksUrd0r0lmed iligkilerin illegal alanda 1980 kararlagtrrrlmrgtrr. Bu uzlagmadan sonra, Kasrm 9 19 tarihindeStrazburg T0rk Bagkonsoloslu$u'na, Kastm 1980tarihindeise RomaTiirk HavaYollartbUrosuna yonelikolarakdiizenlenen PKKve ASALA saldrnlar, il iistlen migtir. tercirdrgiitleritaraflndan ortaklaga . B6h,icii Yazarlar terOrist Ermeni Abdullah Ocalan, "BUyiikErmenistan hayalifikrineolan Birlili tarafrndan onurUyeliline segilmigtir. katkrlanndan dolayr" ' Ermeni HalkHareketi'nin bir brinyesinde, gokAvrupa Komitesi tilkesinde oldufugibi bir K0rdistan olugturulmugtur. ' 4 Haziran Paftisi, Hrngak Ermeni 1993tarihinde; katrhmryla ASALA PKK ve ter6rdrgutumensuplarrnrn bir BatrBeyrut'tabulunanPKKterdr drgiitti merkezinde yaprlmrgtrr. toplantr garptcr 6rnekise, iligkisiyle bir bagka ilgili iki 6- 9 Ocak1993tarihlerinde Beyrut'taki ayn kilisede drizenlenen L0bnanErmeniOftodoksBagpiskoposu, ve Partiyetkilileri 150gencin ile katrldtlt Ermeni gu toplanhlarda kullanrlan ifadelerdir: . $imdilik T0rkiye'ye kargr sakintutum gdsterilmelidir. ' Ermeni ve toplumugittikgebUyUmekte ekonomik ycinden gUglenmektedir.

7',j't ' Geligtirilen propaganda faaliyetleri sayesinde, biitiin diinyada (siizde) soykrrrm daha iyi bilinmeye baglanmrgtrr. ' Ermenistan gUn her devleti kurulmugtur, gegen geniglemektedir atalarrnrn intikamtnl ve topraklan mutlaka alacaklardrr. . Bagta ABDolmakOzere, di$er batrhijlkelerde Karaba!'da sijrd0riilen Ermenileri haklt savagta gerekir... bulmaktadrrlar. frrsatr de$erlendirmek Bu yenileri genglerine Karaba!'da savagan Ermeni katrlacaKrr. . Tiirkiye'de -PKKterdr 619UtU yaptlanmricadele ile kastedilerek- savag devam edecek, Tiirk i9 ekonomisi srfrr noktasrna gelecek ve vatandaglar ba9 kaldrracaklardrr. . Tiirkiye biilUnecekve bir Kiift devleti kurulacaktrr. . Ermeniler iyi K0rtlerle olaniligkilerini bir gekilde
desteklemeildirler,tt /J<f. vUr0tmelive KUrtlerinm0cadelelerini

,l-

a; 4"11g.ff!""oinka"n:,:I\{rffi{I,,KK? p^*,r,fr o Ermlnilerin olacakttr. Ja9r.-,-qlude'"wH Tiim bunlardan sonrada size 2o Mart 192O
raporu ozet: King-Crane
4'lerin Mart191g'dakitoplantisinda, Wilson, buyuk 20 Baskan Suriye'ye muttefik devletler adinaolusturulacak komisyonun bir gidip, hazirlamasini olabilecek ileilgilibir rapor manda bolgeler onerir.Fransa ve bu raporun Pads Baris Konferansinda sunulmasini ederse bu komisyon de, oneriye karsi cikar.Ingiltere oncekabul bu

Paris bang konferanstnda tiim diinyaya ilan edileYi_ / -7 /e'4'ti ^ bir rapordln s6z edeyim.
I

+*tirx)-( u

;t

@

Askerlikbir savagsanatroldugukadarbir yagamsavagrdrr yagamlndaima ve eden bir mucadeleoldugunudu9uniincebazt temel askeri kavramlartn devam deligmezyerleride perginlenir. hayattaki yoktur,grkadan Uluslann vardrr. Askeritaktiklerle sevdikled veya sevmedikleri politikalar mahkomdur0retilmeyen bagansrzlroa ve askeri payandalara dayanarak yonetimindeve nimetlerindenistifadede en bagartlt ve soz sahibi ulketer Dijnyanrn politikalar geregisurekliyayrlmtgttr. daimabu gekilde dooasr uretnigve bu politikanrn yazrkki yayrldrkhnolkelerin Ne igindebu 0lkelerin iamamrndan daha eski ve koklU devletgelenegintsahip bir olanTii*iye de vardrr. Turkiye Cumhuriyeti, yrllarcasozum ona aynhkgrteror ile ugragtt.Sadece veya bakmaksrzrn arkasrnda veya kim olduguna ne oniinesurubn diigmanla ugragtr, farkrna varmaksrzrn. baksada neyebaktrornrn Yaganan Qatrsmanrn sebepleri aragtrnhpkonugulmayagahflldrgrndaise aydrnlar(kiaynr aydtnlardan King- Crane raporunun beginci maddesinde de bahsedilivor) veva bazr devlet adamlart issizlik ekonomik sebepler. ilqisizlik gibi teranelerlemiuetiavuttular. Yatrnm yaprlma[. eoitim ve oqretim eksiklikleritamamlaomall.igsizliqegozum dediler. bulunmah Bu eksikliklerin sadece Giineydogu Anadolu'da degil tum Anadolu oldugunu biterek, 19 Anadolu'da,Karadeniz'dede bu eksikliklef cografyasrnda fazlasrylaolmasrnaragmen onlann neden k6y yakrp adam oldiirrnediginineden boluc0liik yapmadrgrnr,neden devlete bal kaldmadrornr dogiinmeden veya gelmediginden iglerine konugup durdular. dugonmek yeregekip,bu kanrkiminakrttrgrnr, esasplanl Tom halkrn dikkatini aktror kanrn kimin yaptrgtnr,amacrnr,sebeplerinianlatrnadandikkatleri sadece akan kana piyonlann yonlendirdiler. gdsterilen yere baktrama halkryonetenler, arkasrndaki Halk gerekenlerde bilerek veya bilmeyerekhalk giice bakmasrve onunla ugragmasr yaklagrmlarla yerebaktrlaryardakgrst aynr Taraflarolugmugtu artrkbir yandateror,bir yandacantyanan halkve hamasi Meydan iki farafin tavrrlarlaterOrekargr duran vatan bekgisiideolojiler. milliyetgi yeniyerinekonuglandt. ilerledi, savagrna tanrkftk ede*en dugman(AB-D) gahganlar susturuldu, Terdru kimin ve neden besledioini halka agrklamaya 6ldUrUldU. susturulamayanlar Bol0cu bagt ve C€tesiyine esas dUtmann besledigi ollunculadan bhi olan Barzani ve getesinin palazlanmasrigin gelik yelek gdrevi yapt. Hedef g6sterip, tum senaristler bize kendi ategy€unlugunu kendiilzerinetoplarkenbiiyuk karargahtaki Bazani'yi besletipbiiyotiitrer. elimizle dioerini lkisi de aynr karargahabagh unsurlardr ama biz biriyle ugragtrken olanr bizilhleberaber ayncahklarla besledik.Krrmrzrpasaportlu krrmrzrpasaportlu gibi pasaportlu bizede aktlll(!) mocadele ediyormug gdrtlndu, krrmrzr olmayana karsr yutturuldu(bize yutanzevatrkastediyorum). tarafrndan derken devleterkanr

5tyrcl

r9rn Ne yazrk ki tarihtenders almayan, daha dogrusutarihinibilmedioi yeni bir yapamayan kendiledne kryaslama toplum ve hatta onu yonetenler ve hile. efendibulmu$lar isbirligine baglamElardt Noradonkiyan

Ne lesadutttrrki bu giin bize tehditlersavurup,devlet bagkantedalarlyla bir surulen odalKa azr endamedenve gu anda daha donantmlt gekildekargtmtza Bazani'dir.

anlagrlacagr S6ziiniinne anlamageldiginin gUnherkes bir tarafrndan umudu
ile.

/i,^Eul,^ L, 4 b'U/?"fA
P'Vg/L-.Ja
U t t ,

f)'* Lo"'-fu toa"a es/'ab

oLya'{tbf )n{,ot i7u l',e .'"'"L/"J'. b:'',t7 5 - y-eo,oL ,rr) )*,tt ;J 8'7oJ/"L'(-)lea;'7" ,u) yrL 3L. yrlleJs,,,.*,6 Itbt".---, oJnl?'?, /€' ,on)/*'LJt , /.)",, 0-,-- L'rr,-h,', pl-L*'f 1x'/'/b-tn"ToVxlo'-r' ,lrnL WrFTa-<tL'" Ll),*'^,o hq nh ,(V41, ;rl*,)

tL'

Vi, L;l;*-). /.syl'"-.

o

<:

@
yerel gegmesi yaprlan yasasrnrn igin deoigiklioe dncekihaliyle talepler, ugramadan gkafllan yonetimler yasasr dogrudan gibi getirecek boliinmeyi dUzenlemeler, son en petrolyasasr, kamunun maddidayanaklannl ileridesergilemesi muhtemel direncin yok etmekiginegi benzeri duzenlemelerdir. olmayan ydneliktedbirler Yaprlan da Ozellestirmeler Geleceoe sadecebunlarla bitmemeKedir. toplam firmalara iilke genelinde, ve yabancr tanrnan almazayflcahklar akrl sayesinde yedidebirioranrnda alandamadenaramaveyaigletme yuz olgumiin bir ruhsatl yabancr rmalara verilmi$tir. fi Bankalanve diger btlyuk igletmelerisaymayagerek yok dilimizdettiy bitti zira. gelirle paraile savagrrlar, kendioz sermayelerinin sagladrgr Ulkeler varhklannr korurlar. maagalmadan ama a9 ikensavaiamaz. GecegOrijg Asker savagrr, bilgi uydulara sistemlerini, diigmanayrrma dost sistemlerini irretmedioiniz, saglayan bagrmh oldugunuz sahipolmadr0rnrz, dahakdtosilbunlaflsaglamak tek kaynaga igin ugaklafl uguramaz onlarlasavagamazsrnrz. lgteaslnda gun be gun verilentavizlerle refleksinin sabrrla beklenen bu savunma $ey yok olmasrdrr. birkag tamamen malom,biz bu filmibijtiin TUrktarihiboyunca Sonrasr kez gdrmugtuk. yaniTalabani'nin partisiolan Bizimzevathalamilletiuyutadursun, agiretadasrntn elin KYB'nin BehruzGalalibileaynengunudemektedir; sdzdeAnkaraTemsilcisi "Politikacrtanmtz bitipr ki anda bu hale gdmedik. Diyelim yann devlet 9u olduk; Ttrtiyq Inn, hak, Suiye stntn kapafrr. Sonra biz ne oluruz, nastl yasanz. TUrkiye'nin buna desbk vermesi hztm. Devlet sacteceisim demek degil. Detttetekonomi, syaset, dE ilbkilede ilgilidir, Ama '€k/a,r ediyorum, imkenm olsa yann devletimi kunnm." Org. Genelkunnay Bagkant Dl$l$lerl Bakanr Abdullah G0l'0nWashington'da olduou, ile ziyarete hazrrlandrdr donemde, bir YagarBiiyukanrt Bagbakan TayyipErdodan'rn ABD'ninAvrupave Avrasya'dan Sorumlu Drgigleri BakanYadrmosr DanielFded,bir gazeteci gu gonderdi: Torkiye'ye mesailafl aradhgryla Bakrnneleristiyorlarmrg . 30f i mutlaka kaldrfln * Milliyetgilikten vazgegin * Ermenistan srntnnr aOn derhal " Ermenisoykrnmlnr hementianryrn * Kuzeylrak'agirmeyiise akftnrzrn ucundan gegirmeyin... bile neden Avru olabilmek Halbuki benAsyaltytm. igin. Ttlmbunlar bilivor musunuz? gdlmoggesine sankiolacaklafl soyledioi Gazi'nin "Tiirkiye bir maymun detildir ve hig bir milleii de taklit T0rkiye ne Amerikanlagacak, de Batrllagacaktr; o sadeceiizlegeceKir"' ne

o
4l_

tL

'

@

gtidenAB kars,rsrnda. tamamnasahipolrnahayalleri Basrakorfezi ve Krbns'ln igin. kaybettnemek DoouAkdenizaizerinde sahibiolmaserbestisini soz dUnyanrn buyilksorunu olacak dogal Gelecekte en olansu ve dider paylagrmr ilgilisozsahibi ve kaynaklann ile olabilmek busbziin teminat. giig yerde igin. igin olabilmek olmasr suyun fazlabulunduou en caydrncr sahibi qfire ucuzluouna maliyet fiyatrnrn, Petroltin dioeralternalif enedikayoaklarura enerj. kolayhorna bir olan ve tiretiminin raurnen, giinkaglrulrnaz alternatif ydnelindigi ve en kritik maden kaynaklanna zaman, dunyanrn zengin en glig yataklaflnrn oldugubtilgede sahibiol.hihek igirl ve in olanSuudipetrollerine Chavez Venezllella'srna Su ardaki petrolkaynadr yaratabilne& i9tL karlr yenibir petrolsaghylclsralternallfi yap acakyenidemokrasi en sonra tagrma savaglanntn Bundan BOPadna igin merkezi bolgesi us olarak lrak'r rahatca kullanabilmek ve daha IRAKIN savrlabilecek sebeolen bircok dolavr ADAMLARIN BU

VARDIR B6L0NMESINE ve eldrms|zr0noisraMa inriveelARr

ao

gahgigtmrz veyaihracattan kazanmaya V€ en Onemlisi; bizimilretimden gelirinl savagendi.istrisinden ihllyaglarl teminetmekiQin savaglara bu hazine vardrr. yaprlan hesaplaflna mty4 1991yrLnda kdrtezsavagrnrn bilan9osu, Amerikan tt ffir pebol g€Slirdenve 49 mitar dolan da si6h re sar€ endtistrisindenolmak 0zereFO rrtr &b tazang olarak gegmigtir. gekig Biz ise bir dahaasladrgangrkaramayacagrmrz guQiginiis bdlgesihaline getirdigimiz helikoptederinin, Kuzeylrakta bulunaPKK 0lkemizden kalkanamerikan kamplannaat$klanyardrmpaketlerini,o yrldansonra yakalananveya ele geqen grkmaya M-16 piyadettfeklerini, terdristterin iizerinden dahabir srl(hkla baglayan ve operasyon ortayerindeuganCH-47 helkopterlerini dahasonraslr olup bOlgesinin kaybolanteroristgruplan konugupkiifErlerelmeye devametlft. Ya Bizen aandank0fredebiliyorduk. bu durumun mtisebbipler? yolunda son duzliioii koqanAmetikahlarve onlafln 9imdi ise artrk hedefledneulayna bile konugulmasr tageronlafl Her geybirazdahakolaylagmrgtrr. zamanlar Bir igin geyler referandumlara vatanaihanetsayrlabilecek artk televizyon kanallannda sunulmaya baglamrgtrrdnc! A erihdnrk}al+'t i$pry*bii@t ba@Kii||tl6ktlhimay€idtna planladlgrsavagsenaryolartigin yeterli bahaneyidrEtuFGabL h, bdlgede<levamrnr Krlftli{an igi't eri biiyaieer€€l olard( gtrlbn Tatktye'tin bu sinllleri alrnIntt .EIda iuh Hi, iCede grllrm ]nM bh dzi bailiidi aFrltl$r aFklanrnanrn bir 'ayr$maya yol a9|n6r tr}tindindcnse, baomsE KilrGbr'a razrolma$ icjltiFbrli lanuoyunu oh$lrscd(h. t'hsap b|r'slft iiEerinelsruBm$fur ve bu sureg,devamlndasnulaflmE igln& bir ABD desbkli ayngmanrn tetikleyicisiolabilmes€tbestrsinieltude buh.ndutan Kordisian'rn,bu tur bir pditika idemernesiigin Medikleri her tavizin ToRiye rar2fudryl verilmesikeyftyetinidoguracaltrr. .&r taviderin sadecesrndanmz d$nda ki Kurt vadro ile ilgili cdaca$mdihiianGk ise saflddanveya cahillikr rb ob aM(hktan bagkabir gey d€iHir. Bmuo $nyalb*ini, seslerik4d{hrmlz| turnalayanhainledndaha gifldiden di|Igt'urneye @tittr iJtii!.az taleplerindenanbnd( bi!8dc&Eii-Vals&P

.

5 7. ?

@

Mustafa isebu gungoz ne Hiilasa Kaymakam diin Kemal'i asanKurtNemrut bagrmrza kiminve ne igin onunde dutmanrolii oynayanlar odur,aslolan da bunlan gergeoidir, sardtor yaganan geligrneyi, her sebeplerinin Son 100yddrrTiirkiyeve Ortadoou'da igindebogulmadan, inceleyerek "bu kimin igineyaradt? ve sadecesonuglannr yollanan ger9ek sorusunu sorarak tehdidin iizerimize kogiik, tageron 6rtmebirlikleri degil, onlan yollayan ve biz onlarla meggul olup kah reiimi, kah sullrlafinuzr yerlegerek korurnalaqaGrrkentaimOrtadoqu'ya etraftmrzdaki kugatmaharekattnl galgan gbrebiliria tamamlamaya ABDolduounu Az oncebagrnda dedikya akrlhcephekomutanr ki "sEma biilgesi ve bilir gergekbhdit yogun ateg altDdaki b6lge dedildir,bu ancak esas dolayrslyla harekat gizlemekicin yapdan bir tirtme harekatd[, esas taaruz daima batka yaprl/' taraftan bu Unufipraym, ffiE blallrJuden ve farldl hedefleri valmE gibi gatrilnen grupla bfibirl€fiyb koodine i9inde olan ve baoh oHuklan karargahtaJafndan yatnlendlilenta$eronlardrr. Onlar ancak kendilerineemredileniyapadar- BiziEt m(tr&!,rmrz ise oebr! Uzelinie yonlendircn 9U9o[naldr ve tavnmu ona kargl bdirterunegd!politikalarla tavrr sergilenmez, AB-D yardakgrsr manda ve himaye bu mantroryla egemenolunmaz, egemenolamayanlar diger egemenlerin ise degil ancak onlann kukla tageronlaflnrn ve muhatabr olurlar. Bu kuklave tageronlafln biriniveya tiimi.inijbertaEfetsenizbile sahipleri yerine yenilerini koyar. Turkiye Cumhuriyeti devletinin ve tertir dugmanr esastehditunsuruboliicai veyairticadegildir, ve onlankullanan, finanse eden,planlaflnr belirleyen iizerimize salansahipleridir. d0$nammzAFD ve poliikalandr. Btzim siz En iyi savunma taaruzdur.Onlar sizeheryonden saldrnrken durursanE yenilirsiniz. Misllyle mukabele ve srnrr etrielisiniz, Habulu kapatmalr Ovakoydeki kaptsm agmahsrnrz. ile iligkilerinizi AB derhal durdumall ve giimruk birligi anlaSmasrnr feshetrnelisiniz yargrlanryorsa yerineAmerika'da Nasrlki Saddam lrak mahkemeleri Albay Mawell ve Sijbymaniye operasyonuna katrlan Amerikah her askedn TUrkAskeri yargrlanmasl mahkemelerinde igin girigimlerde bulunur ve hatta bunun igin memlekefte kadarAmerikan ne askerivarsaheDsini tutuklarsrnrz. Eoer bunlanyapacakkadar yureoinizve milli Suuunuzvarsa, tum bunlarl yaptrKan galdrrrr sonra o veremediginiz mtizik notasrnr Amerikah m0zisyene bir yorgunluk atarsrnrz. Bin keresiiyledikyinesoyleyelim. K.irdistan adamlara Bu bu lazm kardegim. yagayacaklan Kurtlerin ve hayat ba0rmsrzh6r, ezilmigligi, demokratik ozgur Amerikanrn umurunda degil. bile . Suriye, lran,lrak,Turkiye, Rusya Amerikan beggeninde sadece Qrkarlanna hkmet ediecek iamponb6l9eotduou bir iqin. . Buyuk israil hayatlerinin ainemli en adrmr olacagr igin. . Dunyanrn b@k petmlureticilerinden olanRusya'nrn ilemuhtemel en biri lran petrolleri 0zerindeki biryakrnlagmasrnr on[eyerek halen iiglebirini aldr0r Basra gegmek payrnr korumak veyadahapahaftya olmasrnrn mal dnune i9in.

>b ni)
\./

Tam milletin akhndabir biling olugmayave gergegigomeye ba$ladlorsrrada, girdi. ikincipiyondevreye "deoiqim "geriatgeliyor'', En btiyuktehlike"irtica", kanlrmr olacak,kansz mr" grgrrtkanhklafl arasrndadioer oyuncu ateg etrneyeballadr.JqdmHt ve milleti "evetdedileresasd0gman yonele-nler, budu/ ve oyunyenidenbagladt. "din eldengidiyof diyerekge9itli ilerleyigini siirdururken Digertehditsessizce gorebaoh ve ve elbisebigimine, sanorna cobbesine kryafet simgelerle ortahoa 9rkan, "cumhuriyet yans{anlarve kargrlaflnda laiklik tehlikede"sloganryla oldugutarikatr bekgilioiyapan bir grup gorrtkanrn,soziim ona Atatutkgii ve yurtseverin(kendi garprsmasr geliyordu sahneye. {eyimleriyle) ve Fl€{ biJinir Ad.! tal*bi vardr, kimi ya letiat ya atlirn diyor, kimi hosgatru insanlt&ateni ufuklat agyordu Florida'dat. dialog gabgmalafl!,ape€k Hiire.gde t* te&,Sebit t(*vbnnda i8e'Tltlt bryraer sokaklardayakd$kes seaini gkaraB$, gilesinin evine gitrnemiq,KaymakamKemalin adnt bite dtryrnasrg Lirsln amb&t, qa(ldagu(rlllltafta vdansmrllr bogazdavah dalrehd ve Atmani takrm elbiselentyle vardr Bizim tum dikkalimiz o yone gekilince bankalar el degigtiriyor,yasalar dibine yeni vatan topraklaflsatrlryor,hudutlarsatrlryor, burnumuzun deoigtirilerek komgular tagrnryo.du. gttrebiliyor, nedegorenve uyaranlara itibarediliyordu. Oysa Ne esasdiigmanr verileriyiyegidiyor, kurtartlmaya devamediliyor, ekonomik vatangazetekdgelerinde yava$ga AvrupaL olunuyor gimdilik ve endigeedecekbir geygoriinmoyordu. Onlarbiftag sadeceiki ki$ilikbir dugmaniizerimize taarruzediyordu. Nasrlsa gapulcuve birkaggericiydi,gereginiyapmakgok kolay olmasada devlet denilen idare-imaslahat siyasiiradenin her ve organizasyon geyinbagrnda hel geyehakimdi, sanat degilmiydinasrlsa? Katrldrgrmbirqok dernek veya grup toplantsrnda, konu vatan olunca yart Ttirkge yarl kokoglarve lafr adzrndageveleyerek mangaldaktil brrakmayan gdrdum. Ingilizce konugan $elrirkibanadamcrklar atrp Kiminin Hepside kendigaprnda "gergek bir dugman" belidemig tutuyordu. gericiler rejimd09manlafl teroristler kimininki d0zendugmanr aynhkQr dUgmanr ve ise yani her ikisinide besleyenaynr elin aytrtlnda idi. Ama hig birisi gergekd0gmanrn Veyahut9a0da9(?) deoildiya da farkrnda olsa bile boylesidahagok iginegeliyordu. katasrancakbu kadargairsryordu. Akh ba9rndaolan herkesbilir ki ABD'nin lran'a yapacagrbir saldrn ancak birkag bo9 tesisin vurulmasryolu ile olacakve bu da olugmastistenen kaotik ortamrn dte sebebiolmaktan bir igeyaramayacaktrr. geriatfalan gelemez,bu Akh bairnda olan herkesbilir ki lran'danTurkiye'ye ABD'nin girigimler olsa olsa Turkiye'deki dikkatlerin yone yogunlagtrnlarak bir de '1918'den beri giitttidu Ortadogu politikalannr hayata geqirebilmek adlna bir olabilir. kullanabileceoi sisleme ve Akft bagrnda heftes bilir ki terorsadecebir aragtrr onu paraytverenherkes bu her amag igin kullanabilir, dogrultudane PKK ve ne de Barzanionculogiinde Tlp&! srndaIl kurulacakbir Kurdistan,Kiirfer harig hefkesin igine yarayacaktrrqiZldioigUnden drgrnda herkesin igineyaradrgr halde cetvelle beri lrak In, kendihalkr ger9eoi gibi. iiine yaramadrgr bir tek lrakhlann

ili< Li-,se-)er,ii. ;lo Lir sonn,o vele ---a l Q oczl

7i;:,

6h \:.-'/

4n|atrmr........................... yaganan ondanfarkhdegildir. Burada da rle bir oluqturmasl Temel olarakiledeyenveya mevzidegigtiren askerin,ateg UssU kolaylagtrran diger bir askerin sagladrgtateg destegi rle arkadagrnrn ilerlemesini hedefeyaklagmasr demektir. gibi Adrndanda anlagrlacagr bir koordinasyonve Fcgi'diim siz konusudur.Bu eggodum sayesinde,olasr yanldlklar sonucu bibirinin hareketinezarar verme gibi harekatrndaha hrzl ve emniyetli olarak devamr da ihtimali engelleneceoi degilmi?) saglanacaktrr.( krsrmne kadarda manidar Bu yada birlikler arasrnda dogrudan Bu koordinasyon harekatr edenpersonel icra gibi, harekatr veya her tiirlo izleyenbir komutan olabileceoi dahahakimbir noktadan Atlantik hattabu karargah tarafrndan saglanabilir, da bilgiyeulagrlabilen karargah bir (inantn dahamanidar) dtesinde olabilir. bile bu Bu koordinasyonusaglayan kisi veya karargah, kimin nereye kadar ilerleyecedinden, kimin kime ateg edecegine,nasrl ateg edeceginekadar tum aynntryrtalimat olarak verir( bu hepsindendaha manidarama sadece diig0nen beyinler igin) Bu kadaraQrklamadan sonra,iginizden bazrlaflgrkrp-bu adam ne anlatlyor?" diyebilir. Birazsabrr. eder ve derhalmisliylemukabele Akrlll askerlerboyle bir harekatkargrsrnda ydnelik tedbirler alrrlar. geleceginideoerlendirerek ona esas saldrnnrnnereden burayavemezler. Daha Ateginyogun olduouyerle ilgilenirler ama tum enedilerini yollagizlendigini bilirler. buyuktehlikenin bu Yaptrklan durum muhakemesinden sonra aynt saldtrlnln yeniden igin tedbirler alrrlar. Dugmanrn yaklagma istikametinigeqitli tekrarlanmamasr eder. engellerle trkarve diigmanrnr zayrflatmak ona aynryollamukabele igin grupsade@esasdiigmanrn veyatageronudur. uzantlst Bilirler saldrran ki yapmaKanaciz, bigimleridrgrndadurum muhakemesi Kahplagmrg davranrg "bilmedigini bilmeyen" cephe ileriyi goremeyen, Konfogyus'unyaklagrmr ile igin Bomutanlanise onlerine surulen birliklerdenbagka tehdit algrlayamadrklarr ile dururlar. sadeceo iki avcred veya6rtmebirlikleri ilgilenip onlarla tum kuwetlerini Bir sonrakihareketlerini tahminetrneyibagaflsayarlar, Bunlannbirazdaha beceriklileri farkrnabile varamazlar. megguledip esastehlikenin da ise piyonlardan biriniveya ikisiniyok etmeyibagarsa sadecezamankaybettirdigi yenilerini yollamasrnr bu bekler-Qatrsma gekildedevamederkenesas diismanrnrn yrpratr ve dioertaraftanda esas dtlgmansizi istedioi 6l9uyekadarruhenve madden planrdoorultusunda konuglanmastnt surdorur. ilerlemesini son darbeigin ve sonundasaldlrantaraf kazanlr.Bu Aynrsenaryodevamedergiderve inanrn, derhal bir suglu bulup, durumunda ti.ir liderlerin belirgin6zelli0iise bagansrzlrk en yetenekleridir. kaybetmenin sugunu ti.im ona yiikleyebilme

a

kuraldrr. Budegigmez

2 3U I

olmayagerekyok. Bu cinayet kiminigineyaradrsorusunu anlamak polismtlfettiqi igin ilgilibir soranherkesbu igi gozer.KaldrkiAdil beyde dahilolmakiizerebu konuyla gokyazryazrldr, yaprldt. Gdrmekisteyenler tabii. igin adresler verildi,gdzumlemeler gelmezgiinkomilliyetgilik uoragmak dahakarh.Bu liste Ama onlangormekiglerine ile yazdrklarlromanlardaki hayali kahramanlanna Ttlrk milletinekufrettirenbir dolu yazargizer devameder.Daigiinaenize kuklacryr. Kukla seyircilere ile bir I kaiftedecek, ve atkElayacak6yle mi. Niye? Bu hayglli-t ?tr.tz-t,t n seyirci de dinloyecek 13 t'^ 4 kahraman. psa' bu gekilde diigonenterin gerEf vs onurlan da hayali?Ortada gercek olan bir qey olmadrgrna g6re her davranrgr beklemekm[mk0n ama

benimgerefm ve onurum gercek,onlar igin bedelodenir can ile.

Madem301 demokrasi ve aykrno haldeegitdavranmak anlayrgtna fikir dzgurlugune gerekdegilmi?Yabans devletbagkanlanna, diplomatik temsilciliklerine bayraklanna, nedenaynl kargriglenen ve hakaretleri kapsayan sug 3t, *-haddeleri sug igledigi tespit kapsamda dugtinmuyorsunuz? Yahutda bu maddeler uyaflnca mi edilenbir Tiirk iginbu aydrncrklar taifesiaynrnumayigi sergilerler sizce?O halde garezinizkime TUrke ve Ti$k olslaya mr? ne AvrupaUlkelerine Pekiaynryasanrn hattadahaagrrmaddelerle korunduou gidipholanda kraltnahakaret ltalya, Avusturya. demeli.Hollanda, Almanya, Srkrysa bakaltm ne , ./ - t'nsel kan ebenizevevaonundamarlaflndaki ile iloilibir tahlilvazsantza. ,1)turtz' AshndaHrant'dan fazlaralatsrzhgr kiminduydugu bellive bunlarasla milliyetqiler en Ya vererekbu tepkilerini ortayakoydular. degil.Milliyetgiler Hrant'r mahkemeye gerginlik, igarctetmig sdzdesoykrnmiginKurtleri susanlar. Diaspora arastndaki ile yaptrklafl sonranastlyalntzkaldtklart, inanarak ve olmasr, Ermenilerin vaatlerine Rus oldugugibi son dereceagk igaretlemeler aynrdurumun Kijrtleri9inde gegerli yapmrgtr. Tum bunlanatlayrp olayrbir hakaret ona verilenhukukicevagiizerinde ve yogunlagtranlarancak bu cinayetingolgelenmesinden beklentisiolan{ardtr. petrolyasasr grkryor derhalyogunbir kamuoyu tepkisiile kargllagtyor, 17 Ocak'ta ve '19Ocak'taise pankart, aynrtipteve bir eldengtkmtg Siqlikangdlu.Sonrabinlerce posteder, guvercinler hep bir aorzdan ve m0thigbir hrzlahazrdanrp dev beyaz asrlan bile renkkalplaflnrhazrrlamak bir gtin sijrer be. soylenen sloganlar- pankartlafln O Bu ne hrz? Bu ne hrzhorganizasyonbdyle?Arkasudan telarizyon grogramlaq grohklan, bulanrk varsaakllnlzagelenhepsi. ne ithamlar, bendekorumaisterim boz devletve milliyetgiler. sadece, Ve hazrrlanan suglugomleoiiki bedeneuyuyordu gdmlegi? Hangiterziveyaterzilerdiktibu Bir mesaimrverildiyoksaT0rk milletine? ve Ben bu Ktirtdevletini kuracagrm bununigingerekliolanYerelyonetimlerin gulqlendirilmesi yapacagrm. ki Yapacagrm senindahasonrabu dahiltumhazrrhgr olabilecek kadargiiglil kar$rsrnda devleteolasrbir mtidahale ihtimalin sanamuhalif olabilsin. Petrolgeliriile miisaitkendibdlgeinsanrn ve benimprovokasyonlanma ellerinde bu ki digerillerden dahafarkl bir ozerkyapryasahipolanbu yonetimlet gordiirslinler sen de bunun ve krsmidzerkligi kullanarak sanab6liinmekabusu senin olmasrndansa Kurdistan'a ol. Ve egersen bunakargtbir tavtrizlersen razr koyaflm. oniineba$kasorunlar sis Konuesasitibadyle budurve geriyekalanher geybunuortmekiginhaztdanan gelenher olaya perdesinden Lotfenbunugoriiniizve baglmrza ibaretaynntrlardrr. 'bu kimin,ne igineyarad'sorusuyla yaklagrn. bulacakslnlz. Tiim cevaplarl gok AskerliKeiki erin koordineli diyeadlandrnlan temelbir etreti vardrr. ilerlemesi

otacak. ;lLla'& S,t

b--pJL1*J".

-'ch L-^

eJ1'/at

vs:

kalgalartnl havaya frrlatrlan keplerin, spormosabakalannda /'Mezun olunuften pon pon krzlannrn. egemenligi O0retrnenlerin ddvuldiigii okullann, ,.selhyan /' paylaqabilniz diyen yazatlarn yazt yazdrgrgazetelerin,yaband dil bilmedigiigin igsiz yrrtr}rken oldugubir 0lkede kalangenglerin, bayraklan seyreden insanlann yagryorum denilen bunatepki ve ben.Hepirniz Ermeniyiz, hepimizHrant'rz gdsterenlerinise katjl ilan A.iirdidibir toplunla beraberyailyorum. ve herkesdiledigini d0siinmeKe soylemekte hatta ve Burasr dzgurbir ulkedir elbette, yazmakta degildir. ZLa bagkalannrn dzgtirliiklerinin ozgi.irdiir, ancakozgiidtiksrnrIsrz ve kutsallannrnsrnrrtaflbizim dzgtirluklerimiziklsrtlar.Srrf dzgur olrnakadtna ile kimseve kutsauan alay hakaret edemezsiniz. ozqurolmakadna kimsenin Srrf edemezsiniz. ashnda ama bir teki igin Biz bu tiir Ol0mlere, kaybetmeye ahgmrgtrk arkadaglanm|zr yapmamrgtr bOyle bile bOyle ugurlama bir Tiirk halkr,bir teki iginbileyayrnorganlan mangetler bizim. atmamtgtr, ahgmadrgrmrz buydu getifi A€&Sry-.Diyarbakt n Lice ktrsalnda teroristlerlegirilen { l(abSt4 gatrgma var sonucunda hainler tarafrndan vatanruorunagehitdugtu.Babastkrzrm ve gazetebu kadaryer vermedi, ne onu da vatanakurban vermeye hazrnmdedi.Hiqbir istanbulne izmir'de bu kadar kalabahktoplanrpterolu protestoebnedi. gehitedildi. terdristler taraftndan Akn YdrE I Ydq&Elazrg ili krrsaltnda diyordu. bu ESiAglamayacaorm, onlansevindirmeyeceoim vatanrbolemeyecekler gdruntU habermetnidtgtnda higbirkanal Haberbiiltenlerindeki birkag saniyelik ve yaprlmadr. bir kahramandr ve O ondanbahsetmedi, onunigindzelprogramlar gibl kahramanlar gittisonsuzluga. saymaya kalksam ciltleralacakkadargokkahramandan Dahabu€da isimlerini "kahraman trktmabir margtntn bahsediyorum, birisibizehakaret hig istiklal etrnedi, gul" bolilmondesusmaddarhaykddar, Hrant Dink g0venlikve huzur iqinde gidebilsin yazabilsin, gocuklan Kimseonlar emniyetle diyegehitdogtuler. okullanna posterler yiirlryir$ler igin bastrmp tenip etmedi. koymaya, Hrrant Biz ahgmrgtrk topraklara ashnda 6l0mlere, arkadaglanmrzr hassasiyeti, Dink'inbir terttreylemine kurbangitmesinden dolayr olugantoplumsal onlann da hak ettiklerinidugiinuyorumsadeceama onlar igin g6sterilmedi. gosterilecek katliamrna tepkibu favmaya taktlacak. Simdilrak'tak Turkmen bu Krbnsiqinolusmaya baglayan hassasiyet olayakurbanedilecekkj Tu* vatugriqins6ylenecek sdz ve yazrlacak kelimederhalSiQli'de her her kant sokadn mosebbibi olmasuglamasryla kargtlagacak. her sonraOlecek gey iginT0rk HrrantDinkvuruldu Oldii.Basrlan dildmeden ve bu ulusunun bagrsag olsun. ve 301 $imditutturdular de 301.Yahubu 30'l sizingegimkaynagrnrz sigortantzdrl, 301 niyebindioiniz kesiyorsunuz. olmazsa daI sizinbu milleteyapacagrntz ve olamayacakslnlz. , , )^ ., S0l hakaretfere kimsehukukibir cevapvermeyecek sizde unli.i olmasakerniksizdillerinizbu kadar ctiretkardonebilecekmi? Oysa yirarlan bu jol bel tff{ f ki kavramrdrr.-,+ ,o(1/S t./+' b numayigin esashedefi301filandegil,Turkiye'de milliyetgilik Bununigih ,--* korkuyorlar. Korkuyorlar. milletin benliginin tiz farkrna varmasrndan Bu J J.. cephelegtirmeye kriz yaratrnayagahgryorlar. ve yapmayalmzira bununigin analizini $imdi buradaHrantDinkcinayetinin vaktebileyananmben.Yapanr belliyapttranr belli-Bunu da harcadrgrmrz da

2{i

@
baglamrgtrr artrk.Mezuniyet tOrenlerinde Siinkutoplumsizingibiyagamaya havalaraatrlanDaDaztakkele veya mezuniyetbalolan ulkede asli kiihirrun kadim alasrna girmigtirarttk. olslarsa olmazla.r alqkantklannr dahi beda@J ed€reia, yukanda kalemler madfetiyle, Sonrayine bu savagiginkiraladtgrnrz ve fikirlerUretmeye bahsettigimiz kutsallar dokunulmazlar ve hakkrnda konugmaya 'Egemenlici "isliklal paylagmak", marslmbaskadildeokumak',"egitim baglarsrnrz. "bayrallakiay yrldrzrn ydnuniideoiltirmek', vs, vs vs. dilinidegigtirmek", llk boguna yaptrnrz? mr bu Sakrntepkiahnrrdiye korkmayrn, kadarhazrrhgr gelecekbaz tepkiler aldatrnasrn, belirliarahklarla teklifleri bu zamanlar sizi siz dillendimeye devamedin. diye. dncetoplumun dizgelerini algt diizenlemelisiniz Dedikya kanrksamadan hazrrlanmrs Birka9 tekrardan sonratepkisiz toplumzihinsel olarakta bu degigimlere ve sadecedeqiQikligi hayatagegirmeye bu degigftlikleri olacaktlr bundansonrasr ki gagdaglagmaya etmeyekalacaKtr. mal gekmeyecek, pahasrna yok bankalar kimsenin dikkatini Arttksatrnaldt0rnrz geksede umursanmayacak, hatta satrnahpkullandrgrnrz madenlef birilerinin dikkatini guvallar gegirip esirde etsenizalacagtntzlepki tilkeninaskerferinin katalanna "baklava gosterilen diyenlere kadarbile olmayacakttr. bizimdir"

ao

gelisece$iginbrraktn sizek3rgl taqeronlara kargr edh bagl,arlnamusallat ettiqiniz i:ephetelmeyi iginize yarJyacait;. ceiheb'emeyiietnize yarayacant,I luLh,,t L Jtet I , LrLle4t sizin sizin bite b-le irl;,;I | J"q , 1,ylr/, mr? Nasrf I

sizin Bazrtepkigruplaflolugsa bu gruplann da tepkilerizamanlnda finanse

sizdeniyisiolmaz.Sonrasiz bir vedrsiniz Elebaglaflnr ugagakoyupellerine nasrlolsaonunyeine bir yenisini koyacaksrnrzdrr.

?'"

D',/t-3-

iggal noktasr kritiknoktalan ise Ttim bunlanyapabilmenin temelbaglangrq en eden ne kadar adam(?) devsirebitdiginizgercedidir- devsirmelerolmadan Fu yukandakieylemlerinbigbirinigergeklegtiremezsiniz. Dolayrsrile ne kadar fazla adamt devsiripigbirlikqiyaparsanEo kadar baganltolursunuz-

yaparak yoluyladevgirilmek yagrgegmiq igin olanlanise birazpazarltk Egitim unutrnayrn kutsallaflnryitirmig toplumlann tek kutaaltparadrr. satrnalabilirsiniz, ki geri merakefneyin,buralara harcadrgtnlan be kat fazlaslnt kat Parayr paralar yaptrglnrz karll alacadrnrzdan Stjpheniz hi9 olmasrnbu harcadrgrnrz 80nkU yatrnm iqin lafl bile edilerneyecek miKarlardrr. herkes6mrtin0n sonuna bir defaparaharcad16rnrz devgirdiginiz veya Qunku parakazandumak galtgmaya iqin kadarsize devamedeceKir. bir bu Diigunon kere,siz olsanrz durumagetirdiginiz illkeyisilahlaiggal bir gerek duyar mtydtntz? etrneye Tiim bunlaflnereden bilivorum? mi

2EL_.

(9

gider.Bu konuyuZeynep gider,t)iiliinmeye dozenleme Hanrm federasyona gegiyoruz. ayflntsr ile anlatacagrndan biz 'Sial*M itg5Ennas$yap.klomagElince; asbnda da bit asked bu Bu basn operasyondur. farkr Tek askeri amaglarla kullanrlan araglardrr. araqlar, sivil yeyayn orgdefr' H{erdl?}Wa siviltophrnatigdldeti, bar*t, Grbth|'ut| . gM. bu Hepsinin ve kuritr&r G hsbk!'crHrdegq;K zamanr vardrr. Amerikan operasyona, kendilerine birigtirak dzgu bigimi kullanrlma ve isim bakanhornrn aynr eylem bigimine verdigi ise savunma bunlaan andakullanrldrgr OYQt*en*asptfrirr igin hha ile bag&rw.l/apacaorn'z operasyon olan toplumu kafasrnda igingerekli sizin hazdamanrz, ba$ka degigle bireyin bir her yapacaornrz gerekir. ve atgldizgelerini olugturmanrz Onlann dostu oldugunuza igin ve herqeyi onfarln iyifigi yapacagntzftkrine algtrrmantz inandtrmanlz onlan gerekmeKedir. eoer ragmen bunuba9arabilmeniz, Ge9rnigteki dii$manlgrnrza 10m gegmigini gabuk zor ise kargrnrzdaki toplum unutan toplum higte degildir. bir imtiyaztnln Orneoinl anla$masrndan farksrz Chester olan neredeyseSevr imzalamamt9 reddinsmukabilArnerikan senalosunun | .r?anbaflganla$mastnt ha.[a gldu$r gerqedini srnrrlanmrzrn, milliegemenlioimizin yani yani taraftndan Amerika halaresmen kabulediLnemiQ oldudunu unutan bizleriqinAmerikalr dostve muttefik gey da olarak kabul kolaydrr. igin e_tmek delece son Bunun higbir yapmasanE stirekli yeterlidir. doslolduounuzu sbylemeniz y6nelikgahgmalara saOladrktan sonraoperasyonun esashedefine z,'Bu dostlugu olan araQ olmayacak askeri baglarsrnrz. kullanmad16rnrz iqinaslatehdit Artrk ve sizin yardrm altrnda yinede bellibirkargrlkla hibe ve gereglerinizi askeri adr ama Bu kazanrrstn,z de kendi hem edersiniz. yollahemhedaf ulkenin dostlulunu geligtimesini savunma engellersiniz. sanayisini olarak verdiginiz ve kredilerle olarak bagtmlhale size Sorekli borg ekonomik gelmesini yine saolarsrnrz o paralarla siziniirettiginiz ama Uriinleri almasrnl paranrn yeregitmesini gibiUretimi durdurmuq de saglayarak engelledioiniz bagka olursunuz. gereklioldwuna inandrrnak igin Halkrn sevgisini kazanmakve isbirlidinin bu yinekendiparanEla yaraurve olkenir! ettiginiz diigmanlar ba$lnamusallat finanse stratelik mutte{ik tavfl ile de dostluounuzu edersiniz. dugmana Bu ka|-s| sergilediciniz daima srcak lutarsrnrz. program filmler ailke ile Topfum ve miihendisleun;Z taqftndan hazrdanan yozlagma, ve kaybetmesine insanr kutsallann deoederini iizerindeuygulanan kulturel olrnagrna saghyacaKltr. dokunulmazlafln hatta olanak dokunulabilir dedistirilebilir 'lJ-.(e-- t'Jl ILoJcT 5&if t lrL lh+Aie tcel,al'le't Y,l d"c,e llptho goren bu ki oynadrgrnrz kirlioyunu Elbetle tumtoplum bu'kadar olmayacak kor ve farkedenbirilerigrkacaktrr, meraketrneyin onlaflen ilkelaskeriyontemlerle kaldrrmanrz butoplumda gormeyeceKir. tepki ortadan bile patlayrs havaya veya ile dniinde kurgunlayabilir arabalaflnr kilolarca Evlerinin ve vermek istediginiz mesaja kalmlgtrr. ugurabilirsiniz, sizinzevkinize topluma tercih agrzlartn verdigi sozler, bazl ilk andaolusan saman alevimisalitepkive iddialr qokkrsabirsuresonra inkar unutulacak hatta ve edileceKir.

ao

to

j?a2

x1-'

@
Drg istihbaratilrgiitlerinin ve bazr basmyaym organlanntn gabalanyla yaratrlan komplolar ile TSK qete gibi qalryrlmay4 gdsterilerekeli kanh tirgtit aklanmaya Amerikamn en biiyiik hayallerindenolan Kiirt devletinin kurulmasrigin giirev siiresini dolduranPKK, af galtqmalan ile yurda sokulmaya gahqrlarak gtirevini aqiret alast Barzani'yedewetmiE, Kasrth olarak yaratrlan bir kimlik ve dil bunahmt sonueunda, kendi teriir kamplannda dahi Ttirkge konugulurken, Kiirtqe teriiriin lokomotifi haline getirilmig, Bu giine kadarvar olmayanbir bigimdeTiirk durndaba$ka etnik kimlikler ve en baqta da Kiirt kimlili her yerde topluma dayatrlmaya baElanmrg, goEu yerde de kanlksanmrytr, Bu kimlik operasyonunda dnemli ayalr ise biirokrasi ve en siyasettebelli makamlan iggal eden ve Kiirt kfunliklerini rsrarla iin plana grkaranTruva atlan olugturmaktave bu Truva atlan su anda dolgudan ydnlendiren konumundadrrlar. Yaptlan kanh eylemler ile halka" bu karu ne pahasma olursa olsun durdurun" manhll aqllanmayabaSlanmtg ve bunda da baganh olunarak neredeysemasaya otumq pazarhk yapma seviyesinekadar gelinmig, koordinatdrler ve temsilciler atanmrqtq Amerika bir anda,kuzey rak'taki politikalarmdanher ne kadartaviz vermese PKK karqrtrbir tavr takrnarakqehit de ailelerini ziyarete baglamrg, utamlacakbir bigimde bizim en dolal hakkrmrzolan kendini savunmahakkr ve bunun igin yaprlacak ola asksri harekat ign bile bizs talimat ve tonundatavsiyeler venneyebaqlamrg bunda da ba;anh olarakaskeriharekatyapmamrzr engellemigtir. Yrllardrr belki de 10 kere TBMMsi ba;kanltlna hitaben yazarak yaz;Jrar yukandaki sorqu sorduk.Bir tiirlti cevapalamadrk. Aym soruyu Hiirriyet yazarlanndan Emin Qiila$an 5 ve 9 AEustos 2006 tarihlerinde kdqesinde dile getirmiEti.TBMMnin cevaben

1 o

3O

'

j,'l:'

(r^^

yolladrIr ve Emin Qdla"ganln I I Agustos 2006 tarihinde k6$esinde yayrnladrlr ile agrklama anladft ki, Ttukiye Cumhuriyeti devleti, bu PKK'lr halen maa$ terdristlere
PKK kanh mensubu olduklarr terdr orgiitti balrmsu Tiirk mahkemeleri tarafindan tespit edilen Hatip Dicle, Sedat Yurtta4, Leyla Zana, Orhan Do[arl Selim Sadak, Naif Srrrr Sakk, Giineg ve YTL maaq aynca bu halen devlettenher ay 1.304 almakta, her ay PKK'hlara TEMSIL Safltk TAZMINATI ddenmektedir. iidemektedir. TBMM'nin aqtklamasrna

l o

yardtmlwndan

da

faydalanmaktaclr.

PKK yandaqr AhmetTtirk her ay 4.000YTL (4 milyar) maa$ almakta" Salltk
yardrmlanndan faydalanmaktadrlar.Mahmut Kthng ve da Remzi Kartal halen kagakolmalmrnaragmen,bu PKK'hlara da Emekli sandrlt her takrr, maa$ takr maaqddemektedir. Devlet, PKK'hlarasadece onlara bir de TEMSiL ddemekle kalmrvor Bu ddenepi Odiiyormug. terdristler neyi temsil ediyor da, para ey 6diiyorsun devlet? Anayasamtnn14. maddesidiyor ki; Anayasada yer ve hak alan htirriyetlerden higbiri, Devletin iilkesi ve milletiyle bUtiinltigiint bdliinmez dayanandemokratik ve ldik bozrnayrve insanhaklarrna ortadan Cumhuriyeti kaldrmayr amaqlayan faaliyetler bigiminde kullandamaz. gimdi ben soruyorum; Bu terdristler, bu haklart igin etmediler millewekili elde olduklan 84. mi? Evet Peki Milletvekillikleri anavasanm maddesine kaybetmediler mi?

to

ao

Evet Vatana ihanet ve terdr drgtitiine fiilen destek igin verdikleri milletvekillikleri dtqmedi mi? Dtigtii. Bu suglan Ttirk Mahkemeleri tarafindan sabit gdr0lmedi mi? Gdriildii. Vekillikleri diiqtii ama vekil olduklan igin kazandrklan da haklar mi? Gerekir. Peki bu ter6ristleredevlet diigmesigerekmez halen neden maa$ ve diler 0demelerde bulunuyor? bellidir. Millefvekili segilme g0revve sorumluluklan ve yemm Edilen herkesbu gartlanyerine de bellidir. Bu qergevede segilen getirmesi gerekir. Devlet bu gartlar altrnda vekillere para rider. yerine $artlan getirmeyenya da bu gartlarrtaqlmadrklananlaqtlanlar,o gdrevden g*arulr ve hig bir ddenek 6denmez. 657 say t devlet memurlulu kanunund4 memur olma gartlan tagtmadrlr sonradan anlaqrlsa bile, bu kiqiler derhal igten el gektitilirler biitiin

ddemeler durdurulur. Yukardabelirtilen PKK'hlar. vekil qartlanm ta5madrklan olma

oo

sonradananla;rldr[r igin vekillikJeri diiqtdildt ama vekil haklanndan kadaryararlandrrrhyorlar. Bunlara maa.g veya diler sonuna 6demeleri yapanlar SUQ igliyorlar. Teriir tirgiifiine maddi yardmda
6- Semdinli olavian iizerine iddianame iizerin hir inceleme: e bir

bulunuyorlar.( fu-.1. et"t -Q$l - 6.fu.r.e-., I j Ytrc) L l. 'senei
bakts ve

$emdinli'de ya$anar Sey tiim hatlan ile bir pusudur. Tiirk Ordusu,Tihk istihbaratr$emdinli'depusuyad0qmiiqtiir. Onemli olan olayrn siyasi sonuglanolmakla beraberbu siyasi sonuglara kriminolojikbir takrmsdzde verilerve tamkifadeleriile gidilmigtir. iddianame o kadarfazla havada de kalan hususvardrrki bu olay gdrevden ihracma malum savcrmn ahnmasrna hatta mesleklen ve sebep olmug ama garip bir gekilde yerine gelen savcl aynl

I

gerekirse iddianameile yargrlamayrsiirdiirmiistfu. Yani benzetmek sadeceqoftirti deliEen bir aracm, aynl giizergaha devam etmesi kadar bir deligiklik olmugtur ve arag iki sugsuzvatan evladma Qarpm$tr. $emdinli bdlgesindedinleme yapan giivenlik gtiglerine dnce onlan oraya gekecekolan geylerdinletilmigtir. Yani "basmda ne hikmetse fazla yer bulmayanve Almanya ile yaprlan "bir paket gdnderdilqonaiyi sahipolun" veyabunabenzerkelimelerleamabir paketten bahsedenkonugma.Bu dinletildikten sonra olay yerine gelen iki istihbaratpersoneligerekli tiin tezgahgiinler dncesinden hazrlanarakbeHenmeye ve baglanmrq sivil aragolay yerine gelince de patlama gergeklegmig ve hemen arkasmdan provokasyon baglamrqtr.En Onemlidayanaklar; o SeferiYrlmazrnifadesi*aqrklanacak o lsimsiz me*,tup

" Savcrnrn gibi te.or6rg0ttiniin dahadnoegergeklestirdigi orayayazdrgr Askerler, cevap bombalr ve aynr eylemlere orgutle baglantrsr Weri Yrlmaz'a yontemle olan gibidavranmazlar. grDr sagmahgrn imzaatmazlar. ,€rmeK bir altrna Askerler terorist kurtlar vadisi silahgorlarl Busagma sspan mahalle raconudur bunu ve ancak bir yapar. gorevlerde Eler birasker hemde iyiegitimli yrlhrca ve ozellik azedenhassas planlarsa, temin ederim kotuniyetle birine zarar vermeyi sizi bulunmug asker, blr ve bununesavcr nede o kigianlayabilir. * Komedi ifadesinde, camrn krnlma da seferiYrlmaz bununla bitmiyor, gordii60nti kendisini drgan aftrgrnr, srrada bu da el ve sesinden sonra bombasrnr pasaidan gkaftengOrdooiino bilir sdyluyor. Herkes ki birel kahverengi montlu adamr patlama bombasrnrn suresi 6 sanie arastnda 3deoigir. (o egerdodruysa kadardegruyer Askerligin savag €anatr oldugugergegi yanhgtlr korkudan yazdrm) bennagizane ki diye bdyle ve deligtirdi belkibuda

Diler tanrkifadeleri o ikinci patlama(tiim ifadelerde patlamadeniyor hig birinde patlamalar demiyor.) a Tahripgiicii konusu a Yanan bombasr el konusu o Aragtaki konuqmalar adamlarla a Topluluk psikolojisi olarak olay yerine gitmek yerine ydnelmek, doprudan uacave bagajrna r Provakasyonun devamt olarakSeferiYrlmazn gftttlt Tiirkiye tumesi,
a

n t <)
soresi okudum oorettimse insanrn ve eger, etki-tepki reaksiyon senelerce ogretiyi bu gosterir(reaksiyon S-10 arasrnda diye eniyiihtimalle saniye deoigkenlik baglangrcD
biliyorum. igin Budurumda Seferi efendinin kendini drgafl atabilmesi enfazla1 veya2 grktrKan ne sonra saniyesi ki bu fizikkurallanna var aykrndrr. bombanrn Zira elden gegtigi yolkatedip( bu H saniyenin kadannrn ne havada ugarken kadar 90nk0 dilkkanrn d09t05u deoildir. igine belli bilinmiyor) krrarak camr " Komedi Ytlmaz devam ediyor, Hiqbir demiyor. Seferi tanlk"padamalad' 'Metin gegen diyor. Bahsi ikinci tek dahilherkes'patlama" bombadan sozeden Korkmaz'. * Lutfen canlandlrma!,a kidiayagore 9ahgtn, . Adamilkel bombasrnr atryor . Bomba camr krflpigeridug0yor o Seturi gorup grkryor Yrlmaz bombayt ilk drgan I Bu aradakahverengi montluadamrpasajdanqrkarkengortiyor. ' Diyelim buraya kagarken ikinci kadar adamilkbombayr attrktan sonra ki dogru, kimattr? bombayr ' Egerikiel bombaslnr aynrkigiattriseSeferi Yrlmaz kargrlagmasl ile da gerekmez miydi? ' AmaSeferi patlamadan kahverengi ve Yrlmaz, montluyu, ddntik srrtr once yururken g6rdiiouno etrneKedir. iddia . Adamrn pimini gekip atmak gegirecegi igin s0rede ikincielbombasrnrn gelmesi mdr. ile laz Seferi Yr|maz burun buruna * Amasizadam el bombasrnr attrdiyebilmek bombalartn pimleri igin iki da pasaja geldigini ederseniz hatta ve gekitmig atrlmaya iddia hazrr vaziyette, ve montlu kahverengi igin tanrklann, birlioi aorz etmiggesine bunu desteklemek bazr kabul mesnet indikten ikielidecebindevdi demelerini adamrn arabadan sonra ederseniz. * Adama magalannl hemgerim elidecebindo bombalanntn iki el sorarlar kap|srnr neresiyle agt? tutan bu adamarabanrn, " Budurumda ama kapryr bagka ona birinin aqmtlolmast laztmdtr tanlklafln gibi, bahsetnedigi hepside dioerletinin arabada higbiriboylebir olaydan oldugunu soylemektedir. 'yanarak * Aynca gizgi yeldedtinenbomba"sadece Korkmez'rn dedioi Metin qeklindedir. el yanan Bil bir siyah top bir filmlerde o da ucunda fitil olur, bir igindeveyadEtndayanmastnt herhangi sadlayacak bombasrnrn yokfur. El bombaa yanmazofandiler,Yan-mazl.. daizenek

Ar q . )
. ilge ifadeleri neden miJduruniin kaymakamrnrn ve $emdinli emniyet yer Yoksa gahrslar midit? iddianamede almamrqfir. bu olaylan 96rmemi9 * Jandarma yaprlan girilen ve lojmanrna tarafindan halk saldrrt sonucu evlerine gavugun ailelerinin evleritahripedilenuquzman ve ifadeleri ahhmrg mdlr? * Egeralndrysa iddianameye neden konulmamrgtr? " Tanrklann biri araqn yanrna gelipVeyselAteg konugtugunu tler beyan ile ve ile iddia etrneKe higbiri o andaVeyselAteg konugtu$unu edendioer bottrno kargaganrn i9inde sohbetler(anasd bu tanrklardan bahs€tnemektedir, yaprlm$trf * Nasrlolupta Ali Kayave VeyselAtegtarafrndan yaplldru, iddiaedilentelefon gttr0gmeledni andabirdenfazlakigiduymugtur. aynr

,.-i

at

* Hadikonuganrn dedigini telefonda ne herkes duydudi)€lim,konugulan kiginin ne dedigini na€rl duymuglardrr? . Ne hikmetse gdrdogo duydugu telefonkonuir asrnr herkesin ve bu Veysel gerisinden Ateg'ion metre nedengdmemig takipettiginiiddiaedenSeferiYrlmaz ve duymamrgtr? . Tanrk lsmail oldugu ikisinin i9in, de Elmas heriki konugana gokyakrn ise da yakrn konugmalannr birbirine kadar duydugunu etmeKedir, iddia herkesin bu gddyorolmasr gerekmez miydi? olduou ortamda bir herkesin birbirini ' Egermesafe kadaryakrnise ki$iler bu birbirini duyabiliyor gdrebiliyorsa ve 'neredesin" aptalca sorusoruluyor kaer taraftaki yerinitarif gibi neden ve bir ediyordu? ' Beyaz, VanGdlutavukguluEun Akrn marketin mi Renauft marka arag mu, yan geniglikled dnundeydi? dabu ikidukkan yanave cephe Ya ancak ara! bir boyukadar mlydr? ' Patlama soyleyen Mehmet Altrndag Ali neyin olaylannr basmdan duyduounu g6re yoksa Kaya'nrn g6r09une nasrl kendi tranrgrdrr? olaylannrn ml Ali $emdinli birinsan oldugunun mu? ' Ya da olayla higbir olmayan kag bihem ne baglantrsl bilmem yrlrndaki mr? olaylannrn ' lddianarnedeki uzunb6lumnedense yayrnyapanbir Kurtge en Diyarbakr/da yer televizyonun olanBayAltrndag\n isimsiz dilekgenin ald€r bir sahibi ve . b{rl0md0r. g6re, Savcthk i{rdianamesine eylemlerin amaq olarakgorillend6rtmaddeyi aynennaklediyorum. Eyleml,rl|n ge$eklelralrnelinde d6rt arnag g$dolmait olablli4

1o

--

t. XtltOrcl kirnlilin izerine inlta edilen sit|esi ki|nllgh duyadr hale g€tirilmesl, bOylece toplsmun rahaflrhla eyleme Cekil,ebtloc€ii ortamrn sdlannrast, 2, Birlnci halde dutradr hale gelen sitE$i kimligin t.Mit algrtt gerlskt6 olduiundan daha fazla- aba rlar.k devlotin tiddetli iinleetlere ba$vurnasrnh yolunun a9rhnast b6lg€dekl idari s|stama olaian0st0 y6netl|n araglannrn hakin olmasnm sailanmas! 3. Blrlncl vG tktnct halde biilgcdeti giiv.nlik kao3lnun siyasl otorlie iizerinde baskr unsl|ru olarak kullandrnasrnrn yolunsn agrlmasr, 4 Son olarak ise b{lt$n bu sal||lanlafln ilzsrlndG T[*lye'nlh tetnel polltlk yonclinlednin (nodemlik pnoiosi, AB .alrccl) akahete ugratlmafl ve rncrkozdeki ar'tEsi/biilokratik yainetim ellilnln 9O9 Ye yarlodni muhataa ettnesi, ye olup bitenlene bek drirnda ic ice Olavlrnn [elaslnln halkalardan olusan blr zlnclrlcme reaksllron mekanlzmasmrn - vtsadt3l !.'Drlanmanrn - medvada lfado edills sel(lMe cetenin kurulduiu anlasrlnakladrr

)

* gksagoyle isimsiz yazsa, sayrn bir bir mektup bu savcr d? onu 9imdi adam ,,r dikkate mrydf? atlr L Zry-J" e(/( isAhlo.-r. . tO ".r.-..
I s im \ i z ! ! e l { f i r n

LJenim adrm orrelniidesii ama ihii.iacrnrzoian tiim her sevi biiivonrn-.. oiaviar cok dncedenniani.indr-! Llrr LertinirazI lrndr- her kes trvatronun Aslrncla 1 r it , t ' t a . i . ' m a sc i n i ' t i h l . ; r a t ci.r r .6 6 1 1 1 1 1j 6 , . . . ! 1 l . ie l i i r o r n r r . ( r l l : l r r t l L i r K i k c r r n r uL e l e l o a r n l e r r r : \ a t t r r r h i l i " d i 0 i c i no t c e o r t i a r l A r r ' n s r] i , . d L , \ r n n l p f lrn rl c a r na | T ( a \ l e rd | | r l r t r l . H r a l n n o' ' r c e l t n r a \ r n l \ t r r i r r r . r r : r r a d k o \ C , r n L , r t ' lh o r n h a l t r t to l a \ l l r n d r l . a n r " l. . o r d e r a c a ' k \ i l c e k i c io i a r ' a k t t . r/
\ e t.l,hhrfit'c,'.lftn i\ 1 1-. n a k e t h , k r ' \ ' a . t ^ t d t n r e \ t i r c e 1 1 1 7 2 . ,^3 1 9 1 - 9 6 l p r l 1 1 6 i l r I

hiiivorririk.
u L ro l ) e f l . \ o n r c r nl t a l t a l s r d |:lr . 1 , / l i - 1 a1 .r' \o r ' ctl k a ' n r h a i i t n c o . u t t u n \ ,n . t i e si l ) r l 1 i . \i o k l | | .o n i a "- a r i e c o i r \ o i r , r i1 . 1 6 1 6 ( s i ; g 1 p ( i p r l i i ()iav ciinii istih6aratcrlarrn rnrzdan blrfR\. !eiciaiui. \ ai)cncrdostlafl \ e d i r e n d r k e o n ' a f lh e k l e n r e \h r s l r d r l . . rcr'r.ieel Serrrciinii nrelkezinegirciii<ieri iice anrlr rse - -.. - -isinrii arkadasrnrT iie bonlbaiar-r ciicien.liriierekhazrrllllnris{|ranl)iti.\,rcr msdde naketini uz:Iklatl kumandaiie natiatrocirsaflkactr.

@
oaket i-aian vokt'.I-....isirnli selrrs l:onrbaiarrni hic bizzaf kendrsr attr ve esirnrta ei katrldr (liinkii hr i.sl--i .on cerecerizir rlrr'lLlvoldu\ie dlsafl crkrn senarvova b r r k . r c t . . ,c r \ r r d a o ! i i r t n r \ r l b r r o l a ' ,o r x - a s | | ! k i m s eh t l r t r \ o r d u .H e ' k e k r r
sdlic.( uid\ L'iJ(dh (ir\c iJrir\('t('.,,

nt

a \ o F r i r k a l a o a l l rh a l d e\ : r f l l e ' rL o n r r l l l ,!'' e . " f . e r , r r a h a \h i i c l r r n l T i k l ; i . o n c a k r on n r ' . r l r n , . r 1 i l l r k .rr f r - t r n r ( e nr i i r ' ^ r ' : .h n " . j , a o i i i r r l : irn e e i d ir e o i . i r n. r - t e s i o i rl n -basaia kovd,.l. .i,i'ef !e\ ier ise tsiiahiir'. hir'rteVe lie bonrl-.aierr Bapaidai(i i . r o k i i e ' 1 , , . ' ro l n d : rn r r h l e m e:le \ i e - d i em
(llt'.deil'onfalterke.nr.'l i t l d c r e " e c : ; r , r t ; a t l t Y o T d, / : t l e r tI. c k ; . i \ e k X . . i

aciamoiduaumuzicin buradeenrlise..'e bir cloirr mahai voktlr. Savcrirkherhrn!i nir rieiiie oavair suc isnateriemeser t-!le bll .lav bi?rn Drona[andave dr 1 j ; 1 4 5 r o r ' a n m l k r c i nr r l i a r c a r u i r n r i r r r r . r :r.e r e l r i : . ^ k r

1 t

r ( ) i a \ l r r k o n i r o j d ec r k l r k l a slo r i r . , , . . . , ' ,d e i - c ck o i a \ d r c i i n k i l | h r ' c h . l . drslndasLrclu haik hnreketioinrustuve-bizinrherJelnizdei{iiki astsuhel' .rokru nasrisabuln]aiariimkansrzdr. friitiin h.ik1 suciavacai< halieri
t , / t a n ( a \ u S o r a \ | t . e b t , / l n r^ o n t f a l i i , r i i , L l r \ t n ( l i)t' e l t . l l .e l l l a o i i i \ e

varlltiann oirnasrria hizim isinrizer rr'.iar.( rinLirne krdal col itlstn zarar l<rirrin kimi iiidiifcliiniionemli deiiici. r-oliirsehizirn eiinriz o kadar giicienecel(t;bif Asirndao lriin deviet'in Senrcjinii'r1e r,arirqtnt.'osteremedilri siln(iii ve giinii cok ivi clenerlenciirciik. hi:. o Not: Bu mektuotamamen haval iiriiniidiir, Ndl'un notr: Bu nol bir ksrm oeri zeke|nrn vanhs anlamasrihtimalinekarsrllk vazrlmrstr.

j o

l . S i l a h i r k u v v e t i e rv e s o z { l e e t e i e ti i e a m a c i a n a n i s r : c

I-erortin muhatabrnormal gartlardadevlettir ve Ordu devletin silahh gticii olarak devleti temsil eder. Son zamanlarda ortaya grkanlan sagma sapan gete iddialannn altmda yatan qey orduyu devletten soyutlayarakterdre kargr bir taraf ve hatta terdriin sebebi gibi gd,sterilmeye gahqrlmasrndan bagkabir Seydelildir. Higbir ordu mensubusonunda kanunlarca sayrlabilecek sug olan bir eylemin altrna imza atmaz ve higbir yetkili bunun igin astlanm gdrevlendirmez. Qiinkii eler gerqekten bdyle bir olugum olsaydt, onlan kendi iilkelerinde her tiirl0 yetenelini bildikleri kendi polis tegkilatlan asla yakalayamazdr. gergekenbirini dldiirmekisteseler bunugiindiiz Eler vakti ve ulu orta yapmazlxdt.

li. Wilson r)rensiDten b drrscsi. nins-Lrane raDoru \ e senci herier:

a

istinaden iki Wilson prensipleri bildirgesinin 12. maddesine Amerikah uzmarundaha sonra tarihe King-Craneraporu olarak gegecek ve 20 Mart 1920'de ilan olan Parisbangkonferansrnda edilen rapor bugtin bile giincelligini yitirmeden ve Lozarla inat gergeklegtirilmeye gahgilmaktadr. maddeden rapor; BeE olugan . BaEtmsz Ermenistan r BaErmsrz Kiirdistan r BaErmszKonstantinapolitan r Qukurova gimdilikTiirklerdekalmaltdtr. o Tiim Tiirk aydrnlan(Doktorlar,d[retmenler,yaz.arlar ve politikacilar)bu fikirleri desteklemek;tedir. oluqmugtur. $eklinde
'. Jrtiiui;

o

Oniimiize konanyemelq derece son ktrtii bir yemektirve biz hala buyuk bir sabrla o yemeli tatlandrmayave yenilir hale getirmeye gaLpmaktayrz Oysayaprlacaki9, yemeli derhalddkiip, mutfaktaki teknili ba6lftlt yanmrzda aggrnm icabrna bakmaktr.Ategve hareket gibi qrkanlaniki avcr erinin iizerinetiim ates anlat1uprmtz kargrmrza yogunlulu ile yiiklenirsekarkadakiana birlili gdzdenkagtnz ve gafil avlamnz.Onlaralayrk olduklarrkadargtigle kargrhkverirken esas dtiqiince yolunlulunu ana birliEin harekAt alaft iizerinde piyonlan da gerekrnektedir. olugturmamrz Qiinkti anabirlilin baqka var. Kangren olmug bir una acryandoktoq viicuda ihanet eder. Diiqmanrna diigmanhk bile aciz etmekten olanrndostuolmaz.

- 'T- A^YLrt

- Q'lX"lt'^,t'"' 1ft"
>( Yo-

' 2al't

c"1ie.&rJ'L- z'---a
rl t /,. heI U , t / < P a i l [

N^tL
/.^n lt3't.

-- *,

I AL3)

PANELKONU$MASI isterdim ama Ashnda anlatrlacak konulartn tamamrnr panelesrgdrrabilmek bir konugahm desek,ne yazrkkioda bu mumk0n dedil.Bir konuyusegiponunhakkrnda bir mumkun degil.Qiinkuaim konular sekildebir biri ile iligkili. ve BuradakonuSUlacak baglrklaflnrn konu iamamrson derecekonsantre her biri ba€ll gereklikonular. irdelenmesi bagrna nasrl kuqunatrnadan Bir Sizeiggaldenbahsedecegim, silahsrz iggalden. Ulkeyitek gegirdiklerinden ele bahsedecegim. 1. SILAHSIZ ISGAL profesyonel yanllglann yer bir ve Tiim kavramlarrn degigtirdiOi dunyada dogrutarla vardlrki bazr6nemlive hassaskavramlar bir elledekanstrflldrgr T0rkiye'de degigmeyebagladrgr anda eylemlerletecavuzeyelGnilir. korunur, ve kutsiyeti, soyutvarllklaflnda anlamlarlnda Bu kavramlann ciddibir da veyaesnetilen bunlaroldugunda somutvarhklarr tartrgrlmaya baglanan tehditaltrnagirerve hattakorumaszkalrr. Ahlaki ve igtimai bazrkavlamlann yant slla, dioerlerive en iinemlileri de; anlamlarl, Bunlann vatan, bayrak,namu9,milli egemenlikgibi kavramlardrr. tavizler gerekgelei hehangi birinden Bunlarrn tarttgllamaz. nedenleri, korunma varhk hog kabuledilemez, gu esnetilmesi veyabaztlanntn veyabu nedenle verilmesi goriilemez, tahamm0l dahiedilemez. bir tegebbuse boyle bu biitiin direnisler igin bu Tarihboyunca savaglar kavramlar yaptlmrg, bUtUn bu gergeklegtiritmigtir. turluzorluga imkanslzllga tartrgllamaz ve Her deoeder ugruna ugrunakatlanrlmtsttr. ve esnetilemez degerler Bir ulkeyiiggaletmek,bir milletiilhaketmekigtebu yiizdenson derecezordur bu tarihiboyunca gerektirir. TUrkmilletiinsanllk bedelOdemeyi ve kargrhgrnda en aolr bedelleri de deoerlerigin odenenen agrr bedelleri6demi9ve mutecavizlere lekesurmemig, ve bayragtna namusuna bigerek higbirzamanvatanrna, sUrd0rmemigtlr. askeri iletigim olanaklarrnln, bir ve Teknoloiinin iledemesi korkunq hrzlageligen Artrk de baglanmasl sava$taktiklerini deoigtirmigtir. bir maksatlarla kullanrlmaya olmaktan ve kolaylagmri hemde zorunluluk fiileniggaletmekhem9ok Ulkeyi 9rkmtgtrr. yeraltr zenginliklerini olantopraklarrnr, Askeriiggalin temelnedenleri bunlanaskerigU9 eger,Ustelik ve asimileedebiliyorsanrz kullanabiliyor halkrnr yapabiliyorsanrz fiilen askeri iggalinbir anlamtve gerekliligiyoktur' kullanmadan yerinegelmektedir. tum gerekleri 9unko iggalin iirnekleme;en son grkanpetrol yasastdtr.lrak bu tiir Bu duruma en gaizel bir yasayrfiili bir iggai altrndaqrkardr.Biz ise kendi ksndimizegrkardrk.iggale gerek var ml? s|frra 9655'ten sflra indiriyo. ve hem de Hem devlelin paytnrneredeyse gelirinin yansrnro ile veriyor. p€trol veya gaz neredengrktysa devlet Federasyoni giderbu igin sonu. Devletintekilligini ortadan kaldlran her

tb

@
gider,b6liinmeye gider.Bu konuyuZeynep Hantm diizenleme fedeiasyona anlatacagrndan gegiyoruz. aynntrsr ile biz yaprldtorna gelince; bu nasrl ashnda da biraskeri Silahsrz iggalin Bu bastn operasyondur. farkr Tek askeri amaglarla kullanrlan ara9lardtr. araglar, sivil kurum k0lturel(?) bankalar, devlet ve yayrn organlafl, faaliyetler, toplum sivil orgiitleri, gdsterebilir. Hepsinin bu ve kuruluslafl hatta ve bireyler olarak degigkenlik Amerikan zama vardtr. operasyona, kendiferine birigtirak ozgu bigimi kullanima ve isim verdigi ise aynr eylem bigimine savunma bakanlgrnrn bunlann andakullanrldrgr DYQ. igin operasyon harekat baglarsrnrz. ile Yapacagrntz ige 0ncelikle psikolojik sizin olan toplumu her kafastnda igingerekli hazrrlamanrz, birdegigle bireyin bagka yapacaglnrz gerekir. ve oldugunuza Onlann dostu algrdizgelerini olugtunnanrz ve fikrine onlanahgtrrmanrz inandrrmanrz iyiligi yapacagrnrz igin hergeyi onlann gerekmektedir. bunubagarabilmeniz, eger d0gmanhgrnrza ragmen GegmigtekitUm gabuk ge9migini ise zor unutan toplum higte deoildir. bir kargrnrzdakitoplum imtiyazrnln farkstz olanChester Orneoin; neredeyse anlagmasrndan Sevr imzalamam19 reddine Amerikan senatosunun Lozan hala banganlaqmaslnl mukabil yani yani Amerika taraflndan gergegini srnrrlanmrzrn, milliegemenligimizin oldugu dost igin oldugunu unutan bizler Amerika'yr ve mtittefik halaresmen kabul edilmemig gey da olarak kolaydrr. Bunun higbir yapmasantz sdrekli igin etmek derece son kabul yeterlidir. soylemeniz dostoldu0unuzu gahqmalara yonelik sonra operasyonun hedefine esas saoladrktan Budostludu arag olmayacak askeri olan ve siziniginaslatehdit Artrk baglarsrnrz- kullanmadr0rnrz yardrm altrnda yinede bellibirkaElhkla hibe gereglerinizi askeri adr ama ve hem kazanlrslnlz de kendi olkenin dostluounu Bu edersiniz. yollahemhedef geligtirmesini engellersiniz. sanayisini savunma hale olaraksizebaolmh ekonomik borgve kredilerle Si.irekli olarakvefdioiniz yine almasrnl Urtinleri gelmesini saglarsrnrz o paralarla sizinureftiginiz ama gibi paranrn de yeregitmesini engellediginiz uretimi durdurmug bagka saglayarak olursunuz. gerekli igin inandlrmak olduouna ve sevgisini kazanmak bu igbirtiginin Halkrn yaratut Ulkenin musallat parantzla ve baglna yinekendi ettioiniz d0gmanlar finanse tavn strate.iik muttefik ilede dostlugunuzu Bu kargt edersiniz. dugmana sergiledioiniz daima srcak tutarstnrz. program filmler dlke ve ile hazrrlanan tarafrndan Toplum muhendisleriniz ve yozlaqma, kaybetmesine deoerlerini kutsallarln uygulanan kultilrel insanr iizerinde saglayacaKtr. olmasrna olanak hatta dokunulabilir degigtirilebilir dokunulmazlafln goren bu oynadlgrnlz kirlioyunu kdr ki bu Elbette tumtoplum kadar olmayacak yOntemlerle qrkacaKrr, etmeyin onlaflen ilkelaskeri merak ve farkedenbirileri tepki kaldrrmanrz butoplumda gormeyecektir. bile ortadan patlayrdile havaya kilolarca veya dniindekurgunlayabilir arabalannr Evlerinin mesaja kalmrstrr. istediginiz ve vermek tercih uqurabilirsiniz, sizinzevkinize topluma verdigi sdzler, a0lzlarln tepkive bazriddiah saman alevimisali ilk andaolugan inkar edileceKir. ve unutulacak hatta 9okkrsabirsuresonra

gunktltoplumsizingibiyagamaya baglamrgtrr adrk.Mezuniyet torenlerinde kadim veyamezuniyet balolaflijlkedeasli ki.ilt0run havalara atrlanpapaztakkeleri girmigtir arttk. ederek, olmazsaolmazlar atastna afugkanllklannl bertaraf dahi yukarlda marifetiyle, kalemler Sonrayine bu savagiginkiraladrgrntz ve konugmaya fikirleruretrneye kutsallar dokunulmazlar ve hakktnda bahsettigimiz "egitim "istiklal "Egementigi payla$mak', bagkadildeokumak", margrnt baSlarsrnrz. "bayraktaki yrldrzrn yonuniidegi$tirmek', vs, vs. vs, ay dilinidegistirmek", ilk mt boguna yapttnlz? bu Siirn tepkiahnirdiyekorkmaytn, kadarhaztdtgt gelecekbazl tepkiler sizi aldatnastn, siz belirli arahklarlabu teklifleri zamanla. devamedin. dillendirmeye diye. ya kanrksamadan toplumun dizgelerini duzenlemelisiniz algr Once Oedik hazrrlanmrs olarakia bu degigimlere toplumzihinsel Birkaq tekrardan sonratepkisiz ve sadecedeuigiKlioi hayatagegirmeye bu deoigiklikleri ki olacaklrr bundansonrasr gagdaglagmaya etmeyekalacaktrr. mal yok gekmeyecek, pahaslna dikkatini bankalar kimsenin Artrksatrnaldrgrnrz geksede umursanmayacak, hafta birilerinin dikkatini madenler sattnaIp kullanddrnrz gegirip alacaglnlz tepki guvallar esirde ebeniz askerlerinin kafulanna ulkenin "baklava gdsterilen kadarbileolmayacaKtr. bizimdii'diyenlere sizinfinanse zamanrnda tepkileri olugsada bu gruplarrn Bazrtepkigruplan geli$ecegi btrakrn size karsr igin taqerontara kargr musallat ettioiniz edip baglanna sizin bile cephele$meyi ig;nize yarayacakttr. mr? Nasrl Sonrasiz sizdeniyisiolmaz. verirsiniz bir Elebaglarrnt ugagakoyupellerine nasrlolsaonunyerinebir yenisinikoyacakslntzdlt. iggal noktastise kribknoktalarr en Tiim bunlanyapabilmenin temelbaglanglg olmadan gergegidir. devgitmeler Bu devgirebildiginiz edenne kadaradamr(?) ile ger9eklegtiremezsiniz. Dolaylst ne kadarfazla yukafldaki higbirini eylemlerin yaparsanlz kadarbaqarlllolursunuz. o igbirlikgi adamrdevgirip yolu ise eoitimsistemine n0fuzetmeKir, en devqirmenin saoltkh Beyinleri yaptrrarak genqbeyinlere egitim kendidilinizle okullarda bununiginkuracagrnrz gibi onlaflistediginiz gekillendirebilirsiniz. ulagabilir, yaparak olanlaflise birazpazarllk igin Elitim yoluyladevgirilmek yagrgegmi9 ki unutrnayln kutsattanntyitirmig toplumlann tBk kuba[ paradlr. satrnalabilirsiniz, gen kat harcadlgtnrzln be kat fazlasrnt buralara meraketmeyin, Parayr yaptgrnlzka qunkil bu harcadElnlz paralar olmasrn. alacalrnrzdinhiggUpheniz yatrflmiginlafrbileedilemeyecek miKarlardr. herkes om[inl]n sonuna gUnkubh deta para harcadlUrnlz veya devgirdioiniz devamedecektir. igin kadar size parakazandrrmak gahsmaya bir durumagetirdioiniz tilkeyisilahlaiggal bu bir DugtlnUn kere,siz olsanrz gerekduyarmtydtnlz? etmeye mi TUmbunlaflnereden biliyorum?

)

2bd

@
kalgalannl havaya frrlatrlan keplerin, spormusabakalannda Mezunolunurken pon pon krzlaflnrn, egemenligi ddvoldugu okullann, sallayan 0gretmenlerin yaztyazdt,rgazetelerin, yabanct bilmedigi ilsiz paylagabifidz dil igin diyenyazatlann yrrtrhrken insanlann oldugubir ulkede kalangenglerin, bayraklan seyreden yagryorum hepimizHrant'rz denilenve bunatepki ben.Hepimiz Ermeniyiz, ya9ryorum. gosterenlerin katililanedildioi toplumla beraber ise bir ve ve d0giinmekte soylemeKe hatta ozgiirbir 0lkedar elbette, herkesdiledigini Burasr yazmakta 629urluklerinin Ziraba9kalannln dzg0rdor, ancak6zgiirltik srnrrsrz degildir. krstlar.Srrf0zg0rolmakadrna ve kutsallaflnrn srnrrlan bizimozgurluklerimizi kuballaflile alay kimse_ve hakaret edemezsiniz. dzg0rolmakadrnakimsenin Srrf edemezsiniz. ama bir teki igin algmrgtlk ashnda arkadaglanmrzr kaybetmeye Biz bu tiir olumlere, boyle yapmamrgtr Turk halkr,bir teki iginbileyaylnorganlafl bile boylebir ugurtama buydubizim. mangetler atmamrgtr, ahqmadrglmrz girilen gehitj.Astsubay. tefdristlerle Liceklrsahnda Diyarbakrirn KadirAydrn; klzlmvar gatrgma uorunagehitdiigtii.Babasr hainler tarafrndan vaianr ve sonucunda gazetebu kadaryer vermedi, ne haztnmdedi.Higbir onu da vatanakurbanvermeye et toplanrp terorilprotesto nedi. lstanbulne lzmi/de bu kadarkalabalrk gehitedildi. terairistler taraflndan Alim Yrlmaz; Yarbay.Elazo ili krrsahnda J. diyordu. bu onlansevindirmeyeceoim vatanrb6lemeyecekler EgiAglamayacagrm, gor0nttive habermetnidlglndahigbirkanal bikag saniyelik Haberbiiltenlerindeki yaptlmadr. bir kahramandt ve O ondanbahsetmedi, onunigin6zelprogramlar gibi gittisonsuzluga. kahramanlar kalksam ciltleralacakkadar9okkahramandan Dahaburadaisimlerini saymaya "kahraman lrkrmabir marglnln istiktal hig etmedi, bahsediyorum, birisibizehakaret ve gUl"b6l0mirnde haykrrdrlar. HrrantDinkgiivenlik huzuriginde susmadrlar gidebilsin Kimseonlar diyegehitdUgtiiler. yazabilsin, gocuklan okullanna emniyetle ytiruyutlertertipetmedi. bastrflp iginposterler Hlrant koymaya, topraklara 6ltimlere, arkadaglanmlzl Biz alrgmrstrk ashnda hassasiyeti, gitmesinden toplumsal dolay olugan kurban Dink'inbir teroreylemine sadeceama onlarigingosterilmedi. dugunoyorum onlannda hakettiklerini takllacak. gimdi lrak'taki Turkmen gosterilecek tepkibu havmaya katliamtna bu Krbnsiqinolugmaya bailayanhassasiyet olayakurbanedilecek. her her soz ve yazllacak kelimederhalgigli'deki Turkvarlgr iginsoylenecek kargrlagacak. miisebbibi olmasuglamasryla kanlrsokagrn sonraolecekher 9ey iginTiirk bu ve HrrantDinkvuruldu 6ldu.Basrlan diidmeden bagrsao olsun. ulusunun ve gimditutturdular de 301.Yahubu 301 sizingegimkaynaSlntz sigortanlzdtr, 301 sizinbu milleteyapacagrnrz 301 dah niyebindiginiz kesiyorsunuz. olmazsa 301 ve kimsehukukibir cevapvermeyecek siz de iinlti olamayacakslnrz. hakaretlere bu mi? ciiretkar ddnebilecek Oysayaratrlan dilleriniz kadar bu olmasakemiksiz kavramldlr. ki esashedeti301 filandeoil,Turkiye'de milliyetqilik n{imayigin Bununigin korkuyorlar. farkrna varmasrndan 62 Korkuyorlar. milletin benliginin Bu gallglyorlar. ve cephelegtirmeye krizyaratmaya yapmayallm bununigin gimdiburadaHrantDinkcinayetinin zira analizini da yananmben.Yapantda belliyaptrrant belli.Bunu vaktebile harcadrgrmrz

I

2/,i

GE
anlamak polismiifettigi igin kiminigineyaradrsorusunu olmayagerekyok. Bu cinayet bu soranherkesbu igi Qozer. KaldrkiAdil bey de dahilolmakUzere konuylailgilibir yaprldr. gokyazI yazrldr, igin verildi,g6zumlemeler Gormekisteyenler tabii. adresler gelmezgiinkumilliyetqilik uoragmak dahakarh.Bu liste Ama onlaflgormekigledne ile yazdrklarr kufrettiren dolu bir romanlarda hayalikahramanlanna milletine Turk ki yazarqizer devameder.DiigUnsenize kuklacryr.Kukla seyircilere ile bir 6yle mi. Niye? Bu hayali kiifredecek,seyirci dc dinleyecakve alk|glayacak kahraman,Bence bu gekildediigiinenleringeref ve onutlafl da hayali.Ottada gergekolan bir gey olmadrgtnagaireher davran€r b€klemokmilmkiin ama benim geretimve onurum geryek,onlar igin bedel odenir can ile. ve aykrr o haldeeqitdavranmak Madem301 demokrasi anlayrgrna fikir ttzgiirluoiine temsilciliklerine gerekdegilmi?Yabanddevletbagkanlanna, bayraklaflna, diplomatik nedenaynl kapsayan 340,341,342.maddeleri kargriglenen ve hakaretleri sug tespit su9 igledioi Yahutda bu maddeler uyaflnca kapsamda diigunm0yorsunuz? mi sergilerler sizce?O halde edilenbir Turk iginbu aydrngklar iaifesiaynrniimayigi gareziniz kimeTurk'eve Tiirk olmayamr? ne Avrupaiilkelerine korundugu Pekiaynryasanrn hattadahaaorrmaddelerle gidipholanda krallnahakatet Avusturya. Srkrysa demeli.Hollanda, Almanya, ltalya, bakallmne kan veyaonundamarlaflndaki ile ilgilibir tahlilyazsanrza, etsenize olacak. kiminduydudu bellive bunlarasla milliyetgiler AshndaHrant'dan fazlarahatsrzlt!t en Ya vererekbu tepkilerini ortayakoydular. Hrant'r mahkemeye degil.Milliyetgiler gerginlik, Kiirtleri igaretetrnil sdzdesoyklnmigin susanlar. Diaspora arasrndaki ile yapttklan sonranasllyalnlzkaldlklarl' ve inanarak EmenilerinRusvaatlerine olmasr, gibison dereceaEk igaretlemeler gegerli oldugu aynrdurumun Kiirtleriginde yapmrstr. ve olaytbir hakaret ona verilenhukukicevapozerinde Tum bunlanatlayrp olanlardlr. golgelenmesinden yogunlagtrranlar beklentisi ancakbu cinayetin tepkisiile kargllagryor' petrolyasasr qkryorve derhalyogunbir kamuoyu 17 Ocak'ta '19Ocak'taise aynrtipteve bir elden9lkml9pankart, kan gdlu.Sonlabinlerce Sigli ve beyazguvercinler hep bir agEdan m0thigbir hzla hazrrlanrp asrlandev posterler, bile renkkalplarlnlhazlrlamak bir gUnsurerbe. soylenen sloganlar. pankartlann O programlart, televizyon boyle?Arkasrndan Bu ne hrz? Bu ne hrzhorganizasyon ne boz ithamlar, bendekorumaisierimqrghklarr, bulanrk varsaakllnlzagelenhepsi. gOmlegi bedeneuyuyordu sadece, devletve milliyet9iler. Ve hazrrlanan suglu iki Hangitezi veyaterzilerdiKi bu gttmlegi? Bir mesajmr verildiyoksaTurk milletine? ve kuracaglm bununigingerekliolanYerelydnetimlerin Ben bu KUrtdevletini yapacadrm. Yapacaglm senindahasonrabu ki gu9lendirilmesi tom hazrdtgt dahil kadarquglu karglslnda sanamuhalifolabilecek devleteolasrbir miidahale ihtimalin ile Petrolgeliri insanlnolabilsin. mtlsaitkendibOlge ve benimprovokasyonlanma ki ellerinde bu yapryasahipolanbu ydnetimler dahafarkl bir 6zerk digerillerden ve kabusugordUrsonler sende bunun kullanarak krsmiOzerkligi sanab6l0nme senin ol. Ve egersen bunakarglbir tavlr izlersen razl olmasrndansa KUrdistan'a dniinebagkasorunlar koyaflm. sis Konuesasitibariyle budurve gariyekalanher geybunuortmekiginhazrrlanan gelenher olaya goriiniizve baglmrza perdesinden Liitfenbunu ibaretayflntrlardlr. "bu kimin,ne igineyaral'sorusuyla yaklagrn. bulacakslnlz. Tiim cevaplarr goktemelbir ogretivardlr. diyeadlandrrtlan iki ilerlemesi Askerlikte erin koordineli

)

/ bt'

@
A n l a t r m r . .- - . . .-.- - . - . .-.- - . . ..-yaganan ondanfarkhdegildir. da Burada ile veya mevzi degigtiren askerin,ateg iissu olusturmasr bir Temel olarakilerleyen diger bir askerin sagladtgtateg desteoi ile ilerlemesini kolaylagtrran arkadagrnrn hedeteyaklagmasr demeKir. ye gibi Bu Adrndan anlaqrlacaor bir koordinasyon eggudijmsoz konusudur. da yanlghklar sonucu birbirininhareketinezarar verme eggird0msayesinde,olast gibi harekatrndaha hrzl ve emniyetliolarak devaml da ihtimali engellenecegi degilmi?) Bu saglanacaKrr.( krsrmne kadarda manidar yada birlikler arasrnda dogrudan harekatr icra edenpersonel Bu koordinasyon veya her turlii gibi, harekatr izleyenbir komutan daha hakimbir noktadan olabilecegi Atlantik hattabu karargah taraftndan saolanabilir, da bilgiyeulagrlabilen karargah bir (inanrn dahamanidar) bu otesinde olabilir. bile Bu koordinasyonusaglayan kigi veya karargeh, kimin nereye kadar kimin kime ateg edeceoine,nasrl ateg edeceginekadar tum ilerleyeceginden, talimat olarak verir( bu hepsindendaha manidar ama sadece diigunen ayrrntryr belnler igin) "bu adam ne anlatryon" sonra,iginizden bazllarlgrklp Bu kadaragrklamadan Birazsabrr. diyebilir. derhalmisliylemukabeleeder ve Akrll askerlerbdytebir harekatkargtsrnda ona yonelik tedbirler allrlar. esas saldrnnrnnereden geleceginidegerlendirerek burayavermezler.Daha yerle ilgilenirler ama tum enerjilerini Ateginyogun olduOu bilirler. bu buyuktehlikenin yollagizlendigini Yaptrklart durum muhakemesinden sonra aynl saldlnnln yeniden iekrarlanmamasrigin tedbirler allrlar. Diigmanln yakla9ma istikametini ge$itli eder. zaydatmakiginona aynlyollamukabele trkarve d0gmanrnr engellerle taieronudur. veya grupsadeceesasdiigmantn uzanttsl Bilirler saldtran ki yapmaktan aciz, Kahplagmtg davranrqbigimleridrglndadurum muhakemesi yaklaqlmr ile "bilmedigini bilmeyen" cephe ileriyi gOremeyen,Konfogyos'ijn igin komutanlanise 6nlerine s0rulen bidiklerdenbagka tehdit algllayamadtklarl dururlar. ile sadeceo iki avq eri veyadrtrnebidikleri ilgilenip sayarlar' tiim kuwetlerinionlarla tahminetmeyibagarr Bir sonrakihareketlerini Bunlarlnbiaz dahabecedklileri bile varamazlar. farkrna meggul edip esastehlikenin da biriniveya ikisiniyok etmeyibaqarsa sade@zamankaybettirdigi ise b-iyonlardan yollamaslnt yenilerini bekler.Satrgmabu gekildedevamederkenesas dugmlnrnrn da yrpratrr digertaraftan esas ve diigmansizi istedigiolguyekadarruhenve madden siirdurtir. planrdogrultusunda ve itetlemesini son darbeiginkonuilanmaslnl Aynr senaryodevameder giderve inanln,sonundasaldlrantaraf kazanlr'Bu derhalbir suglu bulup, tur liderlerinen belirginozelligiise bagarlsElk durumunda yetenekleridir. ona yukleyebilme tum kaybetmenin sugunu kuraldrr. Bu degigmez

)

1 D

ve Askerlikbir sava9sanatroldugukadarbir yagamsavagrdrr yasamtndaima devam eden bir m0cadeleoldugunu duguniincebazr temel askeri kavramlarln yerleride perginlenir. hayattaki degigmez yoktur,gkarlan vardrr.Askeritaktiklerle Uluslann sevdikleri veyasevmedikleri politikalar mahkomdur. bagansrzhga ve askeri payandalara dayanarak tiretilmeyen yonetiminde nimetlerinden istifadede baganltve sdz sahibi illkeler en Diinyanrn ve geregisurekliyayrlmlltlr. iiretrniq bu politikanrn ve dooasr daimabu sekildepolhikalar daha eski ve tamamtndan ulkelerin igindebu ulkelerin Ne yazrkki yayrldrklan de kokliibir devletgeleneoine sahipolanTurkiye vardrr. yrllarcastiziim ona ayflhkgrterdr ile uoraltr. Sadece Torkiye Cumhuriyeti, veya bakmaksrzrn ne uoragtr, arkasrnda veyakim olduouna ononesurtilend0gmanla farkrna varmaksrzrn. baksada neyebaktrgrnrn gatrgmanrn sebepleri aragtrflhpkonugulmayaqallgrldl0lnda|se Yaganan aydrnla(ki aynr aydrnlardan King- Crane raporunun beginci maddesinde veya bazr devlet adamlartigsizlik,ekonomiksebepler,ilgisizlikgibi bahsedilivor) teranelerle milletiavuttular. igsizlige tamamlanmall, Yatrflmyaprlmah, eoitimve dgretimeksiklikleri 96zum bulunmah dediler. Bu eksikliklerin sadece Giineydogu Anadolu'da deoil tom Anadolu cografyasrnda oldugunu bilerek, 19 Anadolu'da,Karadeniz'dede bu eksiklikler neden fazlasrylaolmasrnaragmen onlann neden koy yaktp adam oldurmedigini, dugonmedenveya yapmadrgrnt,neden devlete bag kaldlrmadrgrnr bdluculuk gelmedi0inden konugup durdular. iglerine dUg0nmek esasplanl dikkatinikanrn aKrgryeregekip,bu kanl kiminaktttrglnl, Tom halkrn sadece akan kana kimin yaptrgrnr,amacrnr, sebeplerinianlatmadandikkatleri piyonlafln arkasrndaki yere baKr ama halkryonetenler, yonlendirdiler. gdsterilen Halk gerekenlerde bilerek veya bilmeyerekhalk guce bakmasrve onunla uoragmast yardakgsr yaklagrmlarla yerebaktrlaraynr arttk bir yandateror,bir yandacanl yananhalkve hamasi Taraflarolugmugtu Meydan iki tarafrn milliyetgi tavrrlarlaterore kargr duran vatan bek9isiideoloiiler. yeniyerinekonuglandl ilerledi, do9man(AB-D) tanrkhk ederken savagrna gallganlarsusturuldu, halka aglklamaya Teroru kimin ve neden besledigini 6ldiirUldU. susturulamayanlar biri bagrve getesiyine esas duqmanlnbesledigioyunculardan olan BOlUcii palazlanmast gelikyelek goreviyaph. Hedefgosterip'tum iqin Barzanive getesinin bize kendi senaristler kendi0zerinetoplarkenbuyiik karargahtaki ategyoOunlugunu ler. besletip buyuttii elimizle Barzani'yi diderini bagh unsurlardlama biz biriyle uoraglrken ikisi de aynr karargaha pasaportlu bizimleberaber olanl besledik.Krrmrzr ayncahklarla krrmrzrpasaportlu gibi pasaportlu ediyormug gdrundii,bizede akrlh(l) karglmiicadele olmayana krrmlzr yutturuldu(bize derkenyutanzevatlkastediyorum). devletekanr tarafrndan Ne yazrk ki tarihten ders almayan, daha dogrusu tarihini bilmedigi igin kryaslama yapamayan toplum ve hatta onu yonetenler kendilerine yeni bir bile. baglamrglardl ve efendibulmuglar igbirligine Noradonkiyan gun bize tehditlersavurup,devlet baqkanl edalaflyla Ne tesadiiftiir ki bu siirulen bir ortahKaazr endameden ve gu anda daha donanrmh gekildekarglmrza Bazani'dir.

o

t(t

ns+)

gdrmeyebagladrgl slrada, ve Tam milletinakhndabir bilingolugmaya ger9eoi girdi. ikincipiyondevreye "irtica", "geriatgeliyor',"de$igim kanltmr olacak,kansrzml" En buyiiktehlike grorrtkanltklan arasrndadiger oyuncu ateg etmeye bailadr. Aydrnla(!) ve milleii 'evet dedileresasdtismanbudu|,'veoyunyeniden yonetenler, bagladr. "din eldengidiyor"diyerekgegitli surdiiriirken Dioertehditsessizceilerleyigini g6rebagll grkan, sanglnave ctibbesine kryafet simgelerle ortahga elbisebigimine, ve yansrtanlar karirlannda"cumhuriyet tehlikede"sloganlylalaiklik ve oldugutarikah bekgiligiyapan bir grup gorrtkanrn,sozUm ona Atatiirkgo ve yurtseverin(kendi geliyordu qarprgmasr sahneye. deyimleriyle) Her birininfarkhtaKiklerivardr,kimi ya geriatya olum diyor,kimi hoggdriive yeni ufuklaragryordu Florida'dan. yaparakkendinegore insanhga dialoggahsmalan grkaramayan, tek gehit yakllrrken bir sesini sokaklarda Karsrlannda Tork bayragr ise LincolnaIabalarl, Kaymakam Kemalin adrntbile duymamtg ailesinin evinegitmemig, vatanseverler muhafrzr yah ve boOazda daireleri Armanitaktmelbiseleriyle 9agda9[k varor. Bizim tiim dikkatimiz o yone gekilince bankalar el degigtiriyor'yasalar dibine yeni vatan topraklartsatrhyor,hudutlarsatlllyor,burnumuzun degigtirilerek komgular tagrnryorduOysa itibarediliyordu. gorebiliyor, nedegorenve uyaranlara Ne eias dugmant verileriyiyegidiyor, ekonomik devamediliyor, kudafllmaya vatangazetekogelerinde geygoriinmUyordu. gimdilik yavagga ve edecekbir olunuyor endige Avrupaft Onlarbirka9 taarruzediyordu. sadeceiki kigilikbir duqmaniizerimize Nasrlsa yapmak gok kolay olmasada devlet denilen gericiydi,gereOini gapuleuve birkag siyasiiradenin idare-imaslahat ve organizasyon geyinbagrnda her geyehakimdi, her sanahdegilmiydinasrlsa? Katrldrgrmbirgok dernek veya grup toplantlstnda,konu vatan olunca yarl Torkgeyarl kokoglarve lafr agzlnda geveleyerek mangaldakul brrakmayan gordum gehirkibanadamctklar Ingilizce konugan Kiminin atlp belirlemig tutuyordu. Hepside kendigaplndabir'gergekdugman" teroristler ayrrhkgl ise d0zend0gmanl kimininki gericiler rejimd0gmanlan ve dogmanr yani her ikisinide besleyenaynr elin ayrrtlnda idi. Ama hig birisigergekdtigmantn Veyahut9a0da9(?) olsa bile boylesidaha gok iginegeliyordu. deoildiya d'afarkrnda kafasr ancakbu kadargaltgtyordu. Akh bagrndaolin herkes bilir ki ABD'nin iran'a yapacalr bir saldrfl ancak istenenkaotikortamln yolu ile olacakve bu da olugmasr birkagbogtesisinvurulmasl 6te sebebiolmaktan bir igeyaramayacaktrr. geriatfalan gelemez,bu olan herkesbilir ki iran'danTorkiye'ye Akk bagrnda ABD'nin bir girigimler de;lsa olsa Turkiye'deki dikkatlerin ydne yoounlaqllrrlarak giittugu Ortado5u politikalaflnr hayata gegirebilmek adlna igfS'den oeri olabilir. bir kullanabilecegi sisleme herkesbilir ki terorsadecebir ara9tlrve onu paraylverenherkes Akh bagrnda bu her amag igin kullanabilir, dogrultudane PKK ve ne de Barzanionciilogonde Tlpkl slnrrlarl Kurdistan,Kurtler harig herkesinigine yarayacaktrr. kurulacai bir halde igineyaradrgr herkesin giindenberi lrak'tn,kendihalkldrgrnda gizildigi cetvelle gibi. gerqeoi bir tek lrakllannigineyaramadr0r

a r'1,

''"'(9

Mustafa isebu gungdz ne diin asanKurtNemrut Holasa Kaymakam Kemal'i baglmlza kiminve ne igin rolu bunlafl dugman oynayanlar odur,aslolan da oniinde gergegidir, sardr0r yaganan geligmeyi, her sebeplerinin Son 100yrldtrTiirkiyeve Ortadogu'da ve "bu kimin igine yaradl?' sadecesonuglaflnr inceleyerek i9indebogulmadan, gerqek yollanan k09uk, tageron ortmebirlikleri sorarak tehdidin Uzerimize sorusunu yollayanve biz onlarlameggulolup kah rejimi,kah stntrlartmtzl degil, onlafl yerlegerek harekatrnl galrgrrken Ortadogu'ya etraftmtzdaki kugatma tum korumaya gahgan olduounu gorebiliriz. ABD tamamlamaya bilir Az Once bagrnda dedikya akrllrcephekomutanl ki "szma b6lgesive gergektehdit yodun ateg altndaki biilgs degildir,bu ancak osas dolayrsryla igin yaprlanbi. drtme harekatdlr,esastaarruzdaimabagka harekat gizlemek
varmlggibi gorilnenbu iizerimize Unutmayrn, taarruzeden ve farklt hedefleri gruplar birbirleriyle koordine iginde olan ve bagl olduklan karargah taraflndan ydnlendirilentageronlardrr. Onlar ancak kendilerineemredileniyaparlar. Bizim gug olmalldlrve tavrlmlz ona kargl ise muhatabrmrz onlafl uzerimizeyonlendiren belirlenmelidir. AB-D yardakgsr politikalarlabu tavlr sergilenmez,manda ve himaye degil ise egemen olunmaz, egemen olamayanlar dioer egemenlerin mantrgryla
yap tf' faLraft3.n

oludar. kukla tageronlaflnrn ve muhatabt onlafln ancak etsenizbile sahipleri biriniveyatumunubertaraf Bu kuklave taleronlann yerine yenilerini koyarterOr ve diigmanr esastehditunsurubolucu Turkiye Cumhuriyeti devletinin ve belideyen iizerimize eden,planlaflnl ohlankullanan, finanse irticadegildir, veya AB-D Bizim salan sahioleridir. dosmanrmrz ve politikalarrdrr. saldlrlrken durursanlz siz Onlarsizeheryonden En iyi savunma taarruzdur. slnlr ve yenilirsiniz. kapatmall Ovakaiydeki Habuiu Misliyle etrnelisiniz, mukabele derhal durdurmallve gomruk birlioi agmaksrntz. ile iligkilerinizi AB kaprsrnr
feshetmelisiniz. anlagmastnr yerine Amerika'dayargrlanryorsa Albay Nasrl ki Saddam llak mahkemeleri kattlanher AmerikahaskerinTork Askeri ve Stileymaniye operasyonuna Maywell yargrlanmasrigin gidgimlerde bulunur ve hatia bunun igin mahkemelerinde tuluklarslnrz. ne askerivarsahepsini memlekette kadarAmerikan yapacakkadar yureginizve milli guurunuzvarsa,tum bunlarl Eger bunlan galdrrrr yaptrktansonra o veremediginiz muzik notasrnlAmerikahbir miizisyene yorgunluk atarsrntz. Bin kere sdyledik yine siiyleyelim.Bu Kiirdistan bu adamlaraEam kardegim. ve yagayacaklarr demokratik 0zg0rhayat ezilmigligi, Kilrtlerin bagrmsrzlgr, umurunda degil. Amedkanrn bile glkarlarrna sadeceAmerikan . Suriye,lran,lrak,Turkiye, Rusyabeggeninde hizmetedecekbir tamponb6lgeoldu0uigin. . Buyiiklsrailhayallerinin onemliadrmr olacalt igin en lran . Dtlnyanrn boytikpetrolureticilerinden olanRusya'ntn ile muhtemel biri en uzerindeki yakrnlagmasrnr aldl0lBasrapetrolleri haleniigtebirini bir onleyerek dntinegegmekign. payrnr mal korumak veyadahapahahya olmaslnln

./l

i.b,

giden AB karg,srnda, ve Bastakorfezi sahipolmahayalleri Krbflslnlamamrna igin. serbestisini kaybetmemek soz DoguAkdeniziizerinde sahibiolma dtinyanrn buyuksorunuolacakolansu ve digerdogal en Gelecekte paylagrmr ilgilisdz sahibiolabilmek bu s6zunteminatl ile ve kaynaklafln gtig yerdecaydrncr sahibiolabilmek igin. olmasriginsuyunen fazlabulundugu gore ucuzluguna eneriikaynaklarlna maliyet fiyatrnrn, digeralternatif Petrolun enedr kolayftgrna olan ve iiretiminin ragmen, gon kagrnrlmaz altematif bir yonelindigi en zaman,diinyanrn zenginve en kritikmaden kaynaklaflna yaiaklannrn gtig igin. oldugubatlgede sahibiolabilmek Veneziiella'slna olan Suudipetrollerine Chavez'in ve andakipetrolkaynagr 9u petrolsaglayrcrsr yaratabilmek i9in. alternatifi karsryeni bir yaprlacak yenidemokrasi en tagtmasava9laflnln BundansonraBOPadrna igin kullanabilmek ve daha ils olaraklrak'rrahatga merkezi bolgesi bircoksebeoten savrlabilecek dolavrBU ADAitLARIN IRAKIN

vARDlR. iHTiYAeLARI el6titsrz x0noisrAN'A e6LUNmesileve

gallgtlgrmlz kazanmaya veyaihracattan Ve en onemlisi; bizim0retimden ihtiyaglarl gelirini, teminetmekiginbu savaglara hazine savagendustrisinden varotr. hesaplarlna milyar 11 Amerikan bilangosu, 199'lyrlnda yaprlan kdrfezsavagrntn olmak gelirinden 49 milyardolartda siEh ve savagend0stdsinden ve dolanpetrol olarakgegmigtir. 0zere60 milyardolarkazang gekig haline igin Biz ise bir dahaasladr9aflgrkaramayacagrmtz gUQ Usbolgesi Kuzeylrak'tabulunaPKK getirdigimiz helikoptederinin, olkemizden kalkanamerikan veyaele gegen yardrmpaketlerini, yrldansonrayakalanan o kamplanna attrklan piyade tufeklerini, baglayan M-16 teroristledn uzerinden dahabir srklklagrkmaya ve orta operasyon bolgesinin yerindeuganCH-47 helikopterlerini dahasonraslr olup k0furler etmeyedevamettik. kaybolan tedrist gruplankonugup Ya mosebbipleri? k0fredebiliyorduk. bu durumun Bizen azrndan ve gimdi ise artrkhedeflerine yolunda son dijzlugiikoian Amerikalllar onlarln ulagma bile konugulmasr Bir igin tageronlan Her 9eybirazdahakolaylagmtstrr. zamanlar referandumlara geyler kanallannda artrktelevizyon vatanaihanetsayrlabilecek baSlamrgtrr. sunulmaya himayesi altrnaahasl Kordistan'l biilerekbaormslz Amerika'nrn lrak'r09 pargaya Bu planladrgr yeterlibahaneyi olusturacaKtr. igin savagsenaryolan bolgede devamrnr alrnmrg iqin srradaKurdistan en buydkengelolarakgdriilenTti*iye'nin bu sinirleri bir grkmasr bir dizi b6l0cii,ayrrlkglayaklanmanln muhtemel ruh hali,igerde razl Kiirdigtan'a olmasliginyeterli yol ihtimalindense, baotmsrz ayngmaya agmasr kamuoyunu oluituracaktrr. igindebir srnlrlarlmrz ve Hesapbununiizerinekurulmugtur bu stireg,devamrnda ABD destekli serbestisini elindebulunduran olabilme aynqmanrn tetikleyicisi her igin Kurdistanln, tUrbir politikaizlememesi istedikleri tavizinTdrkiye bu doouracaktrr. tarafrndan verilmesi keyfiyetini diigonmek drsrnda Kiirt vadr0lile ilgiliolacaglnr ki Bu tavizlerin sadecesrnrrlaflmtz baika bir geydegildir. de ise saflktanveyacahiltiKen Oteahmakhktan hainlerin dahaSimdiden trrmalayan seslerikulaklartmrzr Bununsinyallerini, Vakrflar anlamak higtezor degildir. taleplerinden bagladrklafl imtiyaz dillendirmeye

ao

yerel gegmesi yapllantalepler, yasasrnrn igin oncekihaliyle degigikli$e ugramadan getirecek yonetimler yasasr dogrudan gibi en diizenlemeler, son glkardan boliinmeyi petrolyasasr, maddidayanaklarrnl muhtemel direncin kamunun ileridesergilemesi yok etmekiginegi benzeri olmayan dUzenlemelerdir. Yaptlanozellegtirmeler ydneliktedbirler sadecebunlarla bitmemeKedir. da Gelecege toplam sayesinde ulkegenelinde, firmalara tanrnan almazayncaltklar akrl ve yabancr ruhsatl yuz dl9iimon yedidebiri oranrnda alandamadenaramaveyaigletrne bir yabancr rmalara fi verilmigtir. gerekyok dilimizde bittizira. tiiy igletmeleri saymaya Bankalan dioerbuyUk ve gelirle paraile savagrrlar, sagladlgl varlklannrkendi0z sermayelerinin Ulkeler Gecegor09 ama ag ikensavagamaz. savagtr, korurlar. Askermaagalmadan uydulara bilgi ayrrmasistemlerini Uretmedioiniz, saglayan sistemlerini, dUgman dost baglmholdugunuz igin dahakottisubunlansaglamak tek kaynaoa sahipolmadtgrnrz, uguramaz onlarla savagamazsrnrz. ugaklan gey refleksinin beklenen bu savunma tavizlerle sabrrla igteaslnda gun be gun verilen birkaq yok olmasrdrr. biz bu filmi buttinTorktarihiboyunca Sonrasr malom, tamamen kez g0rmiigtiik. partisiolan elin Bizimzevathalamilletiuyutadursun, agiretagaslnlnyaniTalabani'nin gunudemeKedir; Behruz Galalibile aynen KYB'nin sdzdeAnkaraTemsilcisi "Politikacttanmtz biliwr ki anda bu hate gelmedik. Diyetim Wnn devlet 9u olduk; Tiirkiye, inn, lmk, Sudye stntn kapafir. Sonra biz ne oturuz, nastl yaganz. TirrldPhin buna destek vemesi Ezm, Devlet sadece isim demek degil. Devlet ekonomi, siyaset d$ iligkilerle itgilidir. Ama f€,krarediyorum, imkanm olsa yann devletimi kurartm." Org. Bagkanl Genelkurmay oldugu, Giil'iinWashington'da Dl$lslerl Bakanr Abdullah bir ddnemde' ziyarete haztrlandlgl ile TayyipErdogan'rn YagarBtiyukanrt Bagbakan BakanYardlmqsrDanielFried,bir Sorumlu Dtgigleri ABD'ninAvrupave Avrasya'dan gdnderdi: gu gazeteci aracrllgryla Turkiye'ye mesajlan

|)o

Bakrnneleristiyorlarmrs . 301'imutlaka kaldrnn . MilliyetgiliKen vazgegin * Ermenistan derhalagn srnrnnr * Ermeni hementantytn soykrnmtnr ' Kuzeylrak'agirmeyiise akltntztn bile ucundan geqirmeyin... igin.Halbuki benAsyalrylm. Avrupal olabilmek Tiim bunlarnedenbiliyormusunuz? sttyledigi sankiolacaklan Gazi'nin 90rmuggesine "Tiirkiye bi. maymundelildir ve hig bir milloii de taklit etmeyecektir. ne Tiiakiyene Amerikanlagacak, de Bathlagacaktlr;o sadeceiizlegecektir."

geldiginin gunherkes umudu tarafrndan anlagtlacaor Sdzuniin anlama ne bir
ile.

7;)(@
VATAN NEDIR? Ulruna can yerilirken her hangl bir hesap yaprlmayan tek degerdir. Ne canla ne caizdanla bedeli iilgiilmeyecek tek kavramdtr. Her santimlne okyanus dolusu kan akrfilacakryiice daglar kadar can feda edilecek Sehitler diyandrr. siiz Doidulumuzrdoydugumuzrvarhtrna doyatnadrgrmE rkem yan g6zle bakmasrna kryamadrgrmE r diismanrn siiylemeye dayanamadrgrnrz tek krymetimizdir, Bana; vatanrmdan iince canrmr ba5rtlayan diignran en hainren sinsi,en acrmasz dii$mandrr. lhanet ettaginizde cesedinizi kabul etmeyecek toprak pargaslna vatan denir, Topraki iiaerinde aC ve hiir dola$ttirn|zda bire g,gek agablliyorsa, tok ve esir gezdioinizde ise g6le dainiitiiyorsa vatandtr, Bir topralrn vatanllgr altuna ilk gehidin defnedilmesiyle baglar, iistiinde gehit olacak son fert kaltncaya kadar devam eder, Bir milletle tamamlnr paylagacagrrn,ama bir diitmanla zerresini paylagmayaca!rm diyardrr, Hasretiyle kiile vartgryla giile ditndaigaim,hiir ise yaza esir ise giize girdi6im cennet pargaslnln adldrr. Vatan;yegil gayrrlanna ve sarr bozktrlarrna bansta afl gibi 9ah$maktanrsava$ta aslan gibl vurugmaktan yorulupta srrt iistii uzandr$rnzda,giin Frgtnda mavi ve aizgtr ufuklanray rglgtnda ak ve baErrnsE yrldElan seyrederek ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirdiginiz tavanr gaik kubbeniz,tabanr Sehit yatagr olan en srcak ve en kutsal yuvantn adrdrr.

f r

D.

n<1

( t r q)
\t--l

BAYRAKNED|R? 1. Kalemi can,murekkebi asilbir ruhun; cennet kan, vatanrn dzgi]r semalafln bu varlk,birlik, dirlik erlikadrna ve attrgr imzadtr. yUrek yangrnlannr an 2. gehitanalannrn babalannrn actstyla ve evlat bir ar$aulagan dindirmek T0rkMilleti'nin olsun igin en onlara verebildi0i manidar emanettir. 3. T0rk Milleti'nin kederde,tasada,ktvanata en birlikteolma iradesinin kutsal l$arelrqrr. 4. TUrkMilleti'nin bagrmstzltk yazdtSl ugrunaaktttrgr kanrna!rtlarrnrn kahramanhk yarattrgt 6ykiilerinin Ulkudilr. Bu vatana 96z dikenlerlekantmtztnson damlaslnakadar savagtlglmlzln ve savagacagrmrzrn igaretlerini ufkumuza inang mUhrirdUr. tagtyan vurulan 6 . Ktyamete kadar yaqayacak Milleti'nin dzgUr Tlirk haykrflgrdtr. sonsuzluga 7 . Buvatan akanTirk Kanl'ntn igin goklerde alevdalgalanlgldtr. alev 8 .Kan;hllrriyet istiklaliginakarsakutsal,liniforma kanabulanrrsa ve o ten Serefli, o gehit, kanla tslanrrsa ioprak kanremerse o vatan, kumag kantn ve o rengini altrsa bayraldrr. 9. Bu vataniEinhergeyin geyin bittigini sandr0rnlz anda,higbir bitmedigini, hergeyin yeni bagladrgrnr varltoryla gereken dooruyolu size siz anlatan gitmeniz ve en igaret edenen doorukllavuzdur. 10.Gokyuzunirn kurgun olup yere indigi; topraotn ateg,kan ve barutla kavruldugu, gah damaflnrz 6lilmun gonrilhuzuruile kadaryakrnolduguandave zamanda gdlgesine srdrnacaglnrz yegane korugandrr. 11.Dirgmanrn tankrna, topunago0si.tnuzden bagkasiper edecekhigbirsilahrnrz kalmadrgrnda, gUvenle srrtrntzr yaslayabilece!inizmuhtegem inangla, gitEtijr. en ganr, 1 2 Tenimizin . cantmrztn kant,ruhumuzun vicdant, irfantdrr. aklrmtzln Tarihe sr0mayan gdgsiimiiziikabartanzaferlerin, gdnderlerden destanlann, inmeyen, canllve en stcakhattrastdlr. en 14.Gonliimiize kurmug, taht yilregimizde ve efsanelegmig, dilimizde Siirle$mig Tirrk Tarihini lekesiz'topra0rndan,ebede tertemiz ezelden en emanettir. tasrvan kutsal 15.GUzelliSini Anadolu gururunu srcaklr0rnt Anadolu insanrndan, Anadolu'nun cjzgrir ufuklanndan gulmilg, almt9,astrlardlr necipmilletle bu bu milletleaglamrg, ruhumuzamoral veren hemgerimiz, yaralarl bedenimizdeki iyilegtiren hemgiremizdir. 16.Bu milleti esir edemeyenlerini yerlere O'nu, iistunebasmaya, atmaya hatta ve yakmaya galtgarak, htrslaflnt almaya cesaret ettikleri ciiretlerini, g6k kubbeyi bu yrkarak yerlebir eden,de$igmez baglanna haztrlamayl gdrmeyi aktbetlerini ve yinebu asilT0rkl\,4illeti'ne olmasrnr nasip sa0layan biiyiikmucizedir. en 17.En umutsuz andave en garesiz zamanda; damla asalei kalmlgsa bir damaflndaki kanda bir katreinangmevcutsa ve ruhundaki irnanda, damlayt o sele,o katreyi tufanagevirecek kuwet ve kudretin mayasrdrr. 18.GOnderde cogku, iken indioinde hiizunile g6nl0mtizu kaplayan, sevinci, her her kederi renginde al yridtzt yekpare ioplayan, hilali iman, fazilettir. millet,

+

GN
GAZJKiMDiR? Kaybedilenkol bacak,kazan an hir toprak! Kaybedilenel ayalgkazan an ol bt4trak! Kaybedilengbz kulak,kaantlan ak ;sfak Gaziderler onlara,.iyi tant! iyi balc.! Ot lar tehitle|in Qahitkrdil. Onlar tehitlerin uhutulmamak igitt T rk Milletine btakttklan en ferefli emonettir... Onlafinuzaffer Tiirk Orduldrthtn zafer nitarlesidir... Gaziyatayan mazidir... Gazilerini silen milletlelib, tarih de mdzilerini siler.. $ehitletdesta yozrhakla,gazilerdesta yatatmaHa giirevlidir... bir attltnls Celiktem Onlann kaybettiklei her u7.ut,Tiirkiyexin ayfunhkgelecepine Miptiidiir. Ttrkollunun tanndan ilk dilegi gdzi gibi J)aytuak, son dile{i rehit gibi iilmektir.. $elxitlik bir insanth tan katutda uldtacaEt enyfiksek mdkam,gdzilikbirinsanu bu dinyada alabileceli en onurlu ve enyiiksek riitbedir.-, Gazilerin viicudundaki her sarapnelpargat Tiirl Milletrinin onuranun bir porQa ,her, mermi geki egibumi eti htilli birwihih mayasmn gekirde{i,eksile her organ yiilselen milli iilkiihiln e hatsiyetli i|aretidit-, bakttEnda bu Gezilerihyiizine bakttgtndaTii* Bayrugmt giirt ejen,gazileri ga)zlerine cennetTirkiyeyi diitiinme!,eh w eksiletl her uzv6bakt*&da liircli kabarmayanlann ben hokkt J)oktur.-Tirkiim demeye gazidentekfarh iizerine bttiilei ayy dtzL kefendir.Okefen gazinin Seltidin y iirelindedir Gazi;tehitligi latamayanlan yatatmak iqin ya$aL.. Gazinin mermi yarastralen set gisinin ilartrsihr.., yara gaide gizel,otruru Tiitk Milleline 6zeldir... Gozi,strttadegil yiirckte tasutmakw eldedeiil gijniilde olkrylanmahister.. Yaralan gazilerin yatadrkga onur madallas,iildiikten sonra Tiirk Milletinrr gurur mirastdtr..

'a

Varp.tkpr*

P V/

gEHlr KIMDiR ? Bebeginlsevmedenrona isim vermedenbu kutsal topragrnkara bagnnadtgen fidanlardrr.
](anryla al bayragrnrlcanryl,a,azlz vatan topragrnl yaratanlardlr, $ehit olmak iilkaisiiyle savaganrelinde sancagryla o mertebeye ulagmak igin en 6nde koganlardrr.
Hiicumdan yrlmayanrkorku nedir bilmeyen,kur$iun yaralan giil kokan hiiriyete sevdah,istiklale hailyah olanlardtr. otiiniin iistiine biterekrmerminin iistaine gUlerek gidenlerdir. Tiifegine yar mezanna bahar diyenlerdir. Esareti ihanet, kelepceyi cinayet kabul ed6nlerdir, Kendisi cihan iiykiisii destandrr, Menni yarasrnr gizleyen,hiicum narasrnr iizleyenlerdir, Ekmek torbasrnda iki metre bez ve bir kalrp sabundan bagka bir 9ey bulunmayanlardlr. Arkadalr Sehit diistiig&nde ben olamadrm diye iCin igin aglayandrr. Ruhunu imanr ile aklayan,bedeninl milletine saklayanlardrr, Bangta furkan savagta volkandtr. $ahadeti gerbet bu diinyayt gurbet sayanlardrr. $ehit olup ttnnya kavusitugunda,tekrar gehit olmak igin bu diinyaya dainmeyi diliyenlerdir, Haini taifekle degil imanryla yrkanlardtr, 6lmekten degilrunutulmaktan korkantardrr. Bu Diinya'ya geligleri herkes gibi olan,ama bu Diinya'dan gidiileri hig kimse gibi olmayanlirdlr. Bu milletin,bu devletin istikbalinin kararmanasr igin kendi istikbalini karartanlardrr. Yanan yiirekleri ile bize ne kadar acl s6z saiylerlerse saiylesinler a€lleri dpiilecek analann,yanaklan iipiilecek babalann e giinahslz eYlatlandrr. lsirnleri yad edildikge ruhtafl Sad otan,ruhlan gad oldukga islmleri abad olan,islmleri anrldrkga ruhlan bayraklaganrruhlan bayraklagtrkga isimlerl anftla$ian ,cesur yiirekleri ve kahramanftklan ile ezelden ebede koganraince kurgunla,sonra tannyla bulugan yiSitlerdir. Tannya kavugurken; giizbebeklerindeki rgrk yrldrzlar kadar parlak; bak$lanndaki slcakltk giineg kadar yakrcllcan veritlerindeki gurur ulu glnarlar kadar heybetli;son siizleri ve vasiyetleri hadislcr kadar iman yiiklii ve manida4 naaglan kardelen gicekleri kadar masum ve muhtegemimezarlan en isyankar yiirekleri sakinlegtirecek kadar huzur verici,bu diinyadan gan ve gerefle aynfunrg en gansh ve en bahtiyar fanilerdir.

- O

i:,56t
Srrtlna ve gii'lsiine onlarca ok saplanna$lna ragmenrelindeki ganll sancagr geriden gelen ilk arkadagrna teslim etmedenrruhunu azraile teslim etmeyen sancaktarlardrr, Kursununa kavusinadan iince bu cennet vatan ve bu ganh sancak sE runar kantnrn son darnlasrna ve giiciiniin son zerresine kadar er meydanrnda kahramanca vurulian; kurgununa kav[gtuktan sonra sadece ve sadece temiz bir lman ile tannntn huzuruna, peygamberinin Siefaatiyleve gehitlik riitbesiyle glknak lgin yantp tututan cengaverlerdir, Menkrbeleri kalplerlretsaneleri yiireklerirdestanlan giinii eri titreten er 06lu erlerdir, Peygamberinden teninin kokusunul 6tiiken bozkrrlanndan arzainiin dokusunu,ana rahmindenaldtErgibi lekesiz ve tertemiz bed6niyle,bu kutsal vatan toprafrna huzul iginde teslim eden meghul kahraman. lardrr,
M€hmetgigin diilimanla cenge tutugtugu her yerde ve stkrsttgr her anda onunla birlilde savagmaya hazrr ve nazlr olmak icinrbu cennet Vatanrn iizgiir semalannda gehit olduklafl iiniformalanytarala taylar iizerinde d6rt nala ,yaftnkthg,kryamete kadar devriye dolagan bogattrlardtr. Diigmanrn top mermileriyle ruhunu testim ederek,bu kutsal vatan topraErna bir ernar gabi devriliF,iizerine yiizlerce kaya pargasr ytgrldF Er halde,sancak yere diigmesin diye bir lman manzumesl bilegi ve eliyle onu srmsrkr kavrayan tarkanlardtr. Kaiffar tarafrndan kesilen baglnr yerden alarak bir koltu6una srktgtrrlp diier eliyle diigmana klltg sallayan noyanlardrr. T0d( Milletinin bayra$rnrn Sianr,TOrk Ordussnun sancailnln ihtigamrdrr. Hiicu]fra kalkarken Altah! Al]ah! diye gairteyen,son nefesini verirken s giikair Ya Resul Allah ! r diye goliimseyen kirsaflardtr. Nefisleri tannnrn verdiSi her nimeti tatmadan bedenleri tiliimii tadan, seydigiyle bir aimiir boyu aynt yastuga ba9 koymadan bu vatan igin bir musalla tagrna ba$ koyan segilmig,erdir. O krsacrk timairlerini geleeekled igin kurduklan renkli diislerle birlikte sanki hig yaganmamrt gibi ve bir daha hig ya$anmanak iizere kiirpe bedenlerlyle topraga g6men ve asil ruhlanyla vatan semalannrn 6zgiir ve sonsuz bogluguna tagryan ibret timsalleddir. Annesindenrbabasrndan hetallik dileyen ama bebegine hakklnl hetal edeneyen masumiyet abideleridir. Acrlannrn ateginin sadece anne ve babalannrn deEil,baitain Tiirk Milleti'nin yiire!ini yal<trglrbizlm genglerinrizdir.

"'(6E
Dinimizin,Millettimizinrtdrelerimizin bir faniye verebilece5l en 9erefl i payeren yiiksek makarn ve en biiyiik rttbe olan gehitlik rttbeslne erisenlerdir. Son nefesini yerirken sesini duymayarbu diinyaya son kez bakarken gdz glize gelmeyerson gaiciinii harcarken ellerini tutmaya ve iildiik. ten sonra bir tanesinin yanrnda defnedilmeye hergeyimi feda edece. 5im en aziz varftktrrlar,
Giinegl dogmadan batanrgigeEl agmadan solan,yollan grkmadan kapananrsrraslz iilaimlerin yolcusu,aizgOrltklerin bedellrbagimstzhklann habercisirgairleri susturan yigit,zamant durduran ytld1z, Yiiregimin iiteki yansrrtabuflara.stimayan heybet efsanesirkantntn her damlasr helal, teninin her zeresi kutsal,ruhunun en hiiziinlii tebessiimii bir 6lk gulesirtepeden ttrnaga Tiirk,tepeden ttmaga Anadolutdur, Bir dakika tince,iindeki mevziye srgrayrp tehit otan arkadaglnr giirdiigii halderblr dakika sonra aynt aktbetin kendisi igin tecelli edecegini bile bile,onurlu bir tevekkiille tanrrya dua ediprarkada$rnrn gehit oldu5u mevziye slgrayan bahadrrlardtr. Evliyalann,embiyalann ye ciimle meleklerin rttbesine glpta ettikleri, tannnrn yanrndaki mevkisine imrendiklerircennetin misafiri olamayacak kadar gergek sahipteridir. Onlar adam glbi adan tepeden trrnaga yigittir.

i,-., (0
? KiMDiR mexmergix
Mehmetgik ztrhslz giivalyedir bilegi biikiilmeyen'.. yiire$iyte matadordur gladyattir'krhgsrz kalkansrz Mehmetgik sava9an.Mehmetgik serdengegti leventtir denizleri fetheden..' Mehmetgik Ulubath Hasan'dlr'..Mehmetgik Geng osman'dtr elinde sanca!ryla surlar aizerindedestanlar yazan.. Mehmetgik Kuddereli pehlivandrr Ktrkptna/da, Koca Yusuftur yesil gayrrlarda,,. Mehmetgik aktnctdlr serhat boylarlnda bir aktndan bir aklna tozkoparan,'. Mehmetgik tepeden trraaga disiplindir...Dilden g6niile silme sevgi"' Mehmetgik Atatiirk'ten emanettir."9anakkale'den'Sakarya'dan,Dumve lqprnar'dan..'zekastyla,sebatlyla,itaatlyla'kahramanllgtyla miitevazi kigiliSi ile.., Mehmetgik Tiirk Milleti'nin var olug tiykaisiiniin 6ziidairrsdziidiir'cismidir,ismidir...anmaya doyamadldlmtz...yanmayaklyamadldtmlz." Mehmetgik Anadolu bozktrlnln tenidir..'Orta Asya'ntn seslenigidir" yaizyrllann6tesinden... agact Mehmetgik kardelen 9i9e!idir...da!larda hain peSinde...Qrnar gibi sakindir hudut karakollartnda ve zemheri pqsularlnda.'. Komando derler Mehmetgige taktik aklnda,slzarken diigmanln gerisine... Mehmetgi$in sel gibi akrgtnl anlattri Teselya Ovasr'ndan Estergon'a batfnr topraga dayddtStnda 'uzaktan uza6a,derinden derine duydugun,siivarilerin 9a!larrn iitesinden hala yankllanan nal sesleri"' Mehmetgigin sevdasrnt isler naktg naklg'mavzerinin namlusundaki yiv ve setler,ucundaki kurgunlarrn iistiine... Her gizgi'vatan savunmasrnda gegen ytllartn bitmeyen gizli hasretini sllaya yollar qmutla"' Yankzca Mehmetgi!in eline yaktltr klnalar a5kera giderken kurbanllk krnah kuzu misali... Mehmetgik en biiyiik askerdir rr Bizim askerimiz !" on bes ay krtlalarl dolduran... O'dur yemen 96llerinden diinineyen". o'dur eantasrnda bir gifi kundurayla fesinden bagka bir gey bulunmayan... Mehmetgi$in htzniinde sakhdtr arkada9lanyla beraber bagladrdl askerlikten Siehitliknedeniyle beraber teskere alamayanlarln buruk aclst ... Ve siz bq acryl'ttilaim allahln emri ayrtllk olmasaydl komutanlm" deyiii ile yiireginizin iginde hissed€rsiniz"'

'a

lt', @
Mehmeigik az konugur'emri dua gibi dinler ve emredersiniz dedikten sonra komutanrna,hig klmse diindiiremez onu yolundan,sonunda tiliim oldudunu bile bile,,. Mehmetgik Tiirk Milleti'nin mucizesidir.gelecek nesillere gururla ak' tardt!t.,, Mehmetgik canll tarihtir,iiniformastnrn her diigmesinde nice kahramanfn antsl ve destant sakltdlr".Miltet ve gaiglii devlet olmanm irade' si okunur o korkusuz bakrglannda..'9eref ve haysiyetin ve kazantlan onca zaferin kararh kigili$i yiikselir o heybetli durugunda", MehmetgiOinoldu!u yerde huzur ve siikun vardrr.Panik ve korku silinir gider ayak izlerinin alttnda.', Mehmetgik her lkiside bitince kurgun ister ekmekten aince.Bilirki ekmekle doymug otsa bile,vaicut b09 bir guvaldah farkslzdlr bir tek diig' manr vatan topra0rnda gairiince... Mehmetgik bayrakla nefes allr'vatanla nefes verir'milletinin idealleri garpar kalbinde,.. ft O'nun,adr;Mehmetgik,..K0nyesi;Tiirk oSlu Tiirk...Uniformast;krrmrzr 'rkalrrsam gabayral!beyaz kefen,,.Parolasti"iiliirsem 9ehit"...igareti; zi" dir...Topraklarl bayrak yapan; O'nun tertemiz kantdtr,ruhunun defin irfanldrr. Mehmetgik bansta ete ketniEe biiriiniir,gifte idir,eobandtr Sehirtidirresnafttr,Amasavagta etten kemikten'klntndan ayrtlan klllC gibi sryntrr,bir ruh olur sadece'.," (1) Mehmetqik yiiregi vatan sevgisi ile garpan;giinlii'gaizelahlak'itaat' gayret'sebat'cesaret,attlganllk ve yardrmseverlik duygularI ile yiicel' mi9; ruhu gehit olmak igin yanrp tutusan;laik 'demokratik'sosyal bir hukuk devletinin en giiglai teminatt olma iilkaisiinii tasayan;ketum' nefsine hakim,sadtrkft ve disiPlinli olmayt karakler edinmig; Atatiirk Cumhuriyetinin en sadrk bekgisidir... Mehmetgik emir verilmeden haztr olan'emir verildikten sonra hizmet sunan en yetenekli savag sanatkarldlr. Cesurlar gainlii ile,yi!itler yiire!i ile'kahramanlar eylemleri ile konu' gur,,,Mehmetgik o nedenle kahramandlr.'.MehmetgiSin,daigmanrnrn alnrna mermisinden 6nce'daigmanlnlyairegine cesareti saplandlgl i' gin efsanedir. Mehmetgik zarhanr gegmige giitairemez ama ganh tari" hini ruhunda ve bedeninde hissederek gelecege tagrr...Mehmetgigin atikligi ve tetiktiSi milletinin mutluluOunun teminatrdlr...Mehmetgik problemi do$madan hisseder,doEdudu anda hiikmeder.Mehmet9ik bayragtna giisterdi!i itina ve saygryr'iiniformasrna faisterdiSi igin ol' gunlagmaslnt tamamlamtg askerdir. Mehmetgik igin iiliim cesaretle gelirse geref,korkakhkla gelirse en biiyiik utangtrr.Mehmetgik'ilmekten korkanlann ya5iamaya cesaret edemiyecegine inanlr.

o

):si(9
Her geng Tiirk erkeoi Mehmetgik olur srrasr gelip ainiformayrgiyince. Ve o kigilikle yagar ainformayr grkardrktan sonra 6liinceye kadar. Yani Tiirk Mitleti'nin yansr Mehmetgiktir,Yarrstda Mehmetgi$i doguran anafar,Biiyle bir milleti tarih ne yazdr,ne de bundan sonra yazar, Mehmetgige kimse parah asker,lejyoner dlyemez,O'nun gehit olurken ailadrdr g6riilmemigtir. Hiicuma kalkarken geriye asla bakmaz. Mehmetgi iqin en baiyiik miikafat Sehit olmak,en biiyi,ik gurur ay yrldrzh bayrakla defnedilmektir. Mehmetgik higbir zaman ilk defa tetige basan taraf olmamlgttr. SilahsEa silah yiineltmediSi gibi,silahrnr brrakana da silah dodrultmamrgtrr. Mehmetgigin kadrna,gocuga,yaghya,daiikiine,hastayasilah gekti0i duyulmamrgtrr. Mehmetgik diigmanr tarafrndan zaal olarak kullanllacak kadar yufka yiirekli ve merhametlidir. Mehmetgik yekpare inang,itaat ve sabrrdrr, Onurdan kale'gururdan abidedir. Mehmetgik tevazularn efendisi,saikqnetve sadeliSin kendiSidir. Mehmetgigin gii!siinde her kurgun yarasr peygamberine giinderilen bir krrmrzrgiil,her garapnel pargasr bir 6z9iirliik ni$anesi,hain mayrnlann viicudundan kopardrgr her parea bu millete hediye ettigi bir ba!rmsrzhk madalyasrdrr.Bu kutsal topraklann her gakrl tagt Mehmetgige gahit atalanndan emanet ve bereketinden f19krranher ot parqasr malul gazilerin Tiirk Milleti'ne en manidar hediyesidir' Mehmetgik Kuvayr Milliye ruhunu be9 krta yedi iklime nakgeden o nagiz bedenin bizza{ kendisidir, Mehmetgik kimi zaman en biiyaik komutan,kimi zamanda riitbesiz askerdir. G6zii her zaman ve her durumda daigmantnda,eliher zaman tetiktedir. Onun imanr nasrl temiz ise adr da iiylesine yiice ve temizdir. fainkii yiicelerden gelmedir, Onun nazannda en b0yiik riitbe merasallik degil, gehitliktir.Onun baitiin gabasr vt hi9 degigmeyen arzusu diinyahk raitbeler deEil,uhrevi alemde mutluluf u yakalayabilmektir. Mehmetgik rr en giizet" askerdir,peygamberinin m0jdeledigi ve halkl tarafindan ftO" nun ismi ile onurlandlnlan.,,

o

VE VATANDI YA$ATMAYA 9ALI$TIGIMIZ Daimabizdikasftndabu vatanrveyaT0rk'iinvatandedigiher yeri ya9atmaya Calgan. Bizdik, bu milletin askerleri yani, ordusu, baglmslzllglnlnfedaileri, oz evlatlan. Kag miladr tarih oncesi bu gunumuziinve kaq miladt tadh sonrasr var kutsayarak, bizden her olugumuzun, ugrundater, kan ddktuoumuz toprakpargasrnl gallgtlglmtz vatandl. ve yagatmaya sonrakinesillerin vefasrna emanetettidimiz olmeyigimiz, esarette bununigindigahadette Bununiqindiaskerdogugumuz, gr.ilemeyigimizin ddoluydu tann mugtusuol0mstizluk sadeceyeryiiz0nde ve ilahi bu kutlu ve kargrlad16rmrz 0liim(suzluk). bizehas bir tevekkul aginahkla gafakvaKi yani,tan yeri oynarken, Gecenin karanhot, fecrekargrson kozlannt gon doOarken yeni bir zamanrniist0ne, yirmisinekadannr annesi ve agaflften, yavuklusuna verdigihayatrnr feda yimisinden sonrasrnr soz umutlanna, babasrnrn yagatmaya gahgtrgr Mehmedimin. benimer vatandr ederken, Gecenin kor ayazrnda, tetik korkuluoundakuqiik birer buzula donmiig yoregini gocuoununellerini,yavuklusunun parmaklannrn iflah olmaz yangrntnda, ya9atmaya vatandr Mehmedim, ocaotnttsrtrrken kalmrg bagrmsrzhk degildedesinden qahgtrgr 9ey. Siz kug kanatlartnamektuplaryazastntzdiye, siz bir kugunki kadar bile Amerikan vaatleri ile kutsaytp,kininizi sokaklara ozgorce olmayan yureklerinizi ddkebilesinizdiye demokrasi adrna, siz asllnda siz olmaKan glkmrghglnlzl diye kan rengi Franslz villalardakristal kadehlerdeigebilesiniz unutabileceoiniz aqtkta bile olsak vatanlmrzda,baormslz ve saraplannr,bizler; ag bile olsak, aynr vatandryagatmaya giidilmsiiz olabilmekigin can verirkenhi9 yilksunmeden, CalrStrgrmrz. gehit edilen' yrhnrnNisanayr. Haftalardtr devam eden operasyonlarda 2OO7 gehitedilenvaianevlatlarlnln, siz pusukurularak gerefsizce, kahpece, mayrnlanarak, makam mucadelesi gazete kogelerinde patronluk,ihalelerderant, erkanl devlette yapmakla meggulken,kulaklaflnrzsaglr ve gozlerinizk6rken hala, yagatrnaya galgtrklan vatandr. Anadoluyakaslnadogru gegeken sag Fatih Sultan Mehmetkoprusiinden dalgalananbayragadikkat ettiniz mi hi9? tarafta kalan Nakkagtepenin Uzerinde Bayrakngur mu demeyinsakln, ruhsuzlugunuzun Uguyorolada farkrndamrsrnrz? aynadasonra. bakamazslnlz tesciliolurda kendiyuz0nirze ulur bayrak dedil' yalnlzhktan bayrakiigur. Soguktan Bayrakugurefendiler, paylagan geyin' tek Bayrakyalnrzmr olur demeyinyalntzda olur bayrak.O yalnlzhgr ki gehitolacaolnlbilmeyenler' bilmezler bir bayraklauzerikaplanan tabutunigindeki bayraga sanh tabutun igindeki aslanln, bayraga sarllmadanaz ewel vatandl yagatmaya galrgtrgr. Birileri Ralston'la,Bazani'yle elim sende oynarken, Dubailisineyaollslnr' peq vatanrn,Uzmanqavug Kagifin son nefesinde israillisine ballrsrnr keg gekerken gah9tr0r. yagatmaya bilevatandr "Sen'gimdi Cumhurbagkanr ben sonra gelir devtet ba9kanl olurum" ol, onbaglsllkram'ln,kendi kanrnrikram ikramlannrn iagandr0rbu gunlerde,Komando gallgtlgr gey. vatandlyagatmaya topraglna, dedeyadigan ederekkutsaisaydtor

o

Son nefesindebile "askerlerim'diye inleyereksonsuzluoaugarken Usteomen gevirip tiyatrosahnesine Erdal'rn, guniin riyakarve bencilmakamsevdahlannrn, bu yagatmaya gahgtrgt gey. pegkeggekmeye gahgtrklafl elin lsraillisine vatandr bu Bu ashndabinlerceyrlhkbir hikayenin giine kalmtgagtrdlf. Bu giin irade beyan ettiginizher yeri biz kurduk, kanrmrzlaharg yaparak topragr.Biz kurduk Uzerinde egemenlik oyunu oynadtlrnrzbu yurdu.Ve Tiirk'0n egemenolduoutum topraklan vatandiyeyaqatmaya biz 9ahgtrk. de, Selenge boylannr krzrlaboyarken kanrmrzla giyipMalazgirt'e siireken de, at altrnakefenlerimizi Zrrhlartmrzrn de, gahgtrornrz lstanbuliginsur doverken Bu giin sahiplenip bagkalagtrrmaya de, kadardokerken son Yemen'de, kanrmrzr damlastna Galigya'da, Makedonya'da yiiklenirken de, Mecidiye tabyasrnda mermiyi o Conkbayrrfndamermisiz tufege sunguyu takrp son koguyu sonsuzlugadogru yaparkende, goklerden inerken de, Krbns'a Bir sehervaktimasmavi can peygamber tepede,Masuragayrnda, ziyaretinde, Cebrailkaprda,Helanipir Nuh pazarlannda ahp can verirken can de, Sizin bu gUn tahtrna oturmak igin birbirinized0gtuguniiz,diigilp kalKlklannlza pazarlamakigin pazarlar kurup, oftak pazarlaragirdiginiz bu vatandl aslrnda, "kelle" dediginiz o aslanlafln, iiliimleri bilmezliginizle deoil umursamazhgrntzla gey pahasrna yagatmaya Qaftghklafl -ki vardtremin olun-hakktmkimsedekalmazbilesiniz, alamasam ben Varsa hakkrm da hakalrr. da Varsa hakkrm- ki vardrremin olun-bu hak, hak divanlnakalmazkul divanlnda alrnrr bilesiniz. -ki bilesiniz. eminolun-helaletmedim Varsahakkrm vardrr ..VARLI6IM OLSUN" ARMAGAN TURKVARLIGINA OKIAY YILDIRIM

2L)

a

2444-2007

MEKTUP Bu bir mektuptur. Kug kanadrna, suya, Cirl kumlaflna yazrlmrs mektuplan okuyanlara veya bu yazanhra ithaf edilmigtir. menup|p,n VatanUzerine. Bayrakiizerine. Onuriizerine. NamusozerineVicdanUzerine. Akrlirzerine. 0zerine. tom meseleler Adr fark etmeyen ithaledilmig ve kaler'r.ler i'lzerihe. Kefimeferve kelimeleriQirkinle$tiren ve Kalemleri tuian riyakar kan kokuluelleruzerine. ve gehitlerin kadrnlanntn gocuklarrnln kardeglerinin ve ve ve Kalemlerini saptadrklafl yUrekleri yazrlmlgtlr. ilzerine onlannanalannrn yazar,gizerve ihanete alet olanher geyiizerine. Mayrn, bomba,pusu,baskrn, istemeyen okumasrn. Kanla yazrlmrgbir meKuptur bu- Giivercin kanadtnln gijcu yetmez taSlmaya, karabagh kartalolsanafile. taglart kanla yenidenyazt'r, gehit mezarlarlnln zira eskidirve unutuldukqa Agrrdrr; uzerine. Bu mektupbinlerceyrl once yaztldtve binlerceylldlr yazlhyor,yeni fark edenler utansrn. kallegtir olsaolsa fatandegildir, 6ldurmez, dldurenkardeg Karde$kardegi yapankalleqlerdir' ise diyerekkalleglik Kallegledn kallegi kardegim en yoluna Davutgavuglarln en kahpesi,mayn degil onu Adil Binbagllann, Ve ashnda kalemdir. aklayan ve d6$eyen eldir,o eli alkr$layan ululaylp vicdanrnda. tarihinyanrlmaz En az o el kadarsugludur kalem, o ve pargalanan ve bedenlet, Edirnekapl'dadlr bizimyureklerimizde O mayinlara basrp hafEalartmtzdayagatlat. gok uzaKtr goriinmezEdimekapr, Kemer Countryvillalarrndan Kemerburgaz'daki hemde gok. VATANIQIN DAGIARDAYARIMKALDITAR diye' bayraklarr dalgalansln bedenlerin sahipleri, can Elterimizde verdio pargalanan tum kemikleti klrllarak, kata de.ileri yuzulerek Vilcudunda sigara sondi)rulerek, igkence edilen, sonra da agagtan kazrklarlaotdurulenve grglrklafltelsizlerden o yei bizim yiireklerimizdedif, grgllklanduymayanlarln vatan evlatlanntn d-infetifen yanrbagrnda durnaz onlar. -gir ae'katilterininyanr baglnda dururlar,kulaklanndagrnlar hayklrtglaneoer bir

kalmrgsa. yerlerinde parqa insanhk bir bir hainlerle tutanlara. o Yazrklar olsun, veren yigitleri can "ge9en 'Aoabey" ordubana telefonda, gun klz arkadagrmla Zulfikar, Astsubay di! anlamadl". olduounu getdimbiraz kimse takma ve bacagtmln "biraz bile belki dahauOragrrsam bisiklet surebilirim". ?gabey'diyordu, o tam yirmigiin olmugtu, kahpe mezunolall Zumkar, Dahaon dokuzyaglndaydr ilk o taratlndan ululanan hainlerin, izleriyle ve mayrnla baztkalemler efferin dOgedioi , tantgtrken. pigman deoildi. veyaaciz-de degildisesi, veyakrzgln I Kirskirn yet'erdi. pusluydu surebilse bisiklet sadece, Gururlu blnaz vg

@D
atlamayr, fedaetrnigti vatanri9in. Kogmayr, denizegirmeyi payandayapmrgtr, Bacaornr Kemerburgaz'n uzerindebulunanTiirk egemenlik da Ort0siine. Yazrklar olsun, 9i9ek toplayan kiigUk krzlafl 6ldiirenlere ve yazrklar olsun o katilleri kalemlere. ululayan KAVGANIN SEBEBI DE BIR VAR, IHANET|N gunkubu kavgahigbitmedi. Kavganrn sebebini unutmadrk, gtinkU vicdandrr. sebebivatandrr onurve namustur, Kavganrn bayraktrr, olan olan, kimse ve higbir gey igin vazgegilemeyecek Kimseye verilemeye@k hakkrd[. egemenlik btrakmakzorunda oldugum Alalanmdanbana kalmrgolan ve benim gocuklartma vicdanisorumlulugudur. mirasrn higbir gocugunveya sevgilininsevgisiyle Hi9birvicdanadayanarakreddedilemez, degigtirilemez. Higbir agagrhk pazarlt$a konu edilemez, namustur gtinkii istiklal, dbijr ihtimal OlUmdtir. yagamakigin olmeyikaytp veya yazlk hudutlaflmla Ben dilimle,bayragrmla, gerefsayanm. Bu paha ne ile bieilire bigilsin,kimseyeyalvarmamdurdurundiye, benim olana el, ellerimle. uzanmrgsa ben durdururum ne koklayamamak, gam? varmrg, sevememek varmrg, Megerld OlUm eiQek pusmak, yerleyeksanolmugtur onurve gerei eger,akrlsasusmak, Vermekvicdansa MAYINLAR NEREDE yeri gerefsizin bilinmedikge. yeri dogeyen Mayrnlafln bilinmez, ve dimaglara bilinglere daha tehlikelive kahpecedir Ve daglaraddgenenmayrndan maylnlar. ddgenen dosenen maytntek kahr,tek can alrr. Daolara Urer her do$umda, her okunmada zihinlere dogenen maylnlar ve ihanet her

2ti

o

bir dolumda dahaartar. bu, mayrnlann tehlikelisidir yaylhr. en zihinlere bulagrr, Bagka ve gibi gizlenmez, barrgla daha ne kadarvarsa sevgiyle, Daglardaki otlave toprakla kelimeler edilir gizlemeye. alet bu ti.im stislu kahreder kaderine. lgteo andaoltir kelimeier, yoKurg0nko. Kullanrcrsrnr segme hakkr zihinlere mayrn edenin, agk agzrndan, yatakhk sevgi, bolenve yrkanrn dokulur. kaleminden doseyenin
sevgi. Olur kelimelerde Ve bans arhk, en fazla panyt verenin yatagrnrdoldurur,en lazla paaya yaztp gizenin elinden. sofraslna. pazarlar akanbdliiciilerin salyalan bangr, En pahal kalemler bir villanrn 9ahgmaodasrndave bazen bir gazete ko$esindedokunakll Bazen bang. Pazarlgryapllmlgve satln allnmlgbir siislenipdylecepazarlanlr kelimelerle tuhu9igin. igin BOhek ve pargalamak yapllan hain savag,fuhug yapar barlgla,tecaviizeder nezaretinde. kalemlerin ve bangahay6srzca pazarlayan ihaneten ya, bu eski ve aStr bir meKuptur,Tutk nereyegittiyseobasryla, Dedim kairrla takipedergdq kolunu. sondaki Soylu atlar hrzhdrr,bu yozden biraz geq gelir ihanet, yolda haram meralardan beslenerek.

ne agrrdtr,kanla Bu eski bir hikayedir, kug kanadtne suya atrlanSi$etagtyabilir; yazrlmrgtr,bir krsmrEdimekapr'dadrr, bir Qanakkale'de krsmrve Karsta,lzmiide, Mugovasrnda, Malazgirt'tedir, Sakarya'dadrr. Masuragaylnda,Ali Bir krsmrhala yazrlmakladrr, Cudi'de,Gabarve Kdrkandil'de, Cehennem deresinde cehennem stcaornda yazrlmaktadtr,gehit bogazrnda, kanryla. Mehmetlerin vatana,kutsalolanne varsayazlklaroluyor, oluyor,onurve gerefe, bayraga, Yazrklar degigtokusedilirken. bir onursuz hayatla KIMYAZMIS? BU YAZGIYI gunkiiyazgrihanetedeninsu9unu ev tagryamaz, alantn, can Yazrklar oluyoryazgrya, yukuyazgrya agtrgelir. yakanrn, gocukold0renin bile gidenin,askerdensonra evlenip gifte gubugabakmanrnhayalinigiidenin Krglaya yazgrsrAllahrn ise eger, Qocukoldurenin,mayn ddgeyip pusu kuranrnyazgrsl kimindir. ve Kimyazarbu yazgryr hangikalembunuyazgrdiye ulular,hangiaktl bunainanrrve bu nasrlvicdandrr? ve kanlayazrlmtgtrr ne kug kanadlne suya atrlan9i9e Bu agrr ve eski bir hikayedir, bir ve bir ta$ryabilir; krsmrEdimekapfdadrr Edirnekapgok uzaktlr,Kemerburgaz'daki gahgma odasrna. villanrn "made in ltaly" yazryorduIngilizce. Ama bastrgrmayrnlnuzerinde Adil Bini:agrnrn "maytn' ve konusuyordu Kiirtgede veya Latincedeoil Kurt9e eller Ingitizce ddgeyen nasllolsa. anlamihanetti tagldtgt nasrlsbylendigi onemlidegildi, kelimesinin hakkl yazat sonra,hak igin olenlerin kalemler, Kimseyihakhveya hakstzbulmayan inadrna. fuhugigin aynl hayaslz ellerve kalemler, aynrsabrkalt hakkr,batrlapazarlar Boylece Ne gariptir ki bu kalleg ellerin d6gedigimayrnlaradaima anayasalyolculuklara yaprlabilsin yolculuklar grkanlar siyasalveya mukaddes basar.Onlarki; bu yolculuga diyegrkarlar. Yizrklar otsun, baKtklafl krnk camh siyasal gozlukleri ile odenen b€dellerin g0remeyenleremukaddesatrnr Yazrklar olsunl VE SEBEB|MID|RYOKSAARACIMI? DiL KAVGANIN IHANETIN pargalandegil, esas gerek9eleridir Korku salan ve ofl(e gagrtshranmeselelerin bagkadiller. Tiirkgedrgrndaki ashnda bdylebaglar. OzgUrluk olur artlkve biitirnbolunmeler dil 629tirolunca, Dil ister. daimayenistntrlar Ozgorluk Okulder,ayfl olsun. ayrl bu Burokrasider. dildeanlayamtyorum olsun. Bayrakder sonra,ayrt olsun dilim ayrt nasllsa,ben de ayrlylmve bu da varllolmin semboliid0r. ayn olsun biraztnrbana ver, na$ll olsa daha once dilinin' Toprakder arkasrndan, birazrnr vermedin mi? Ozgodugtlnun degilmiyiz? ne birazqktopraktan glkarbiz kardeg Hemne olacak, paylagrlmaz oysa. Ozgurl0k tehdit Birinin 6zgur oldugu yerde, digeri Ozgtirolanrn kurallarlnlve 6zgurl0g0nu

kadar ozgordur. edinceye ve ozgurluguno gelecegini esas miilk sahibinin de Yani dilin de kiginin ozgutludii kadardrr. tehdit edene

@
kahpelik ihanettir. ve Sonraaftadan anargi, sonrasr teror,sonrasr boluculiik, Sonrasr baglaryollarave zihinlere. vurmalar mayrndogemeler ve yardtmve yatakhgaihtiyaglan vardrr. Ama her hal ve gart altrnda,tum boliiculerin sinsice. Gizliolma[drryardrmve yatakftk, yaprlmalrdrr, ama ashnda baika dilde Turkge konugmahdrr Kimse fark etmeden anlaSrlmahdrr. anlagllmaldlr. Turkgeyazmahdtr igbirlik9i mektuplar ama bagkalisanda ama aslnda admadan katletmelidir,dili, egemenligi ve onun Acrndrrmahdrr bekgilerini. ihtiyacr vardrr. ve da Yardrm yataklkyapanrn yardrma Drgandan. ve qok uzaktan,denizlerve tarihler otesinden.Eski kinlerdenve hesaplardah o yataklkyapan. beslenir sahiplerinden hesaplann Paraalr, vaatahr,AFERINahr. Bu eski ve gokagrrbir mektuptur. kanlaflile yazrlmrgtlr. koruyanlann TUrkbadrmsrzhgrnr gucu yetel karabagll tagrmaya sahnanbir gigeninve nede kugkanadlnln Ne suya kartalolsanatile. gehit mezadaflnrntaglart Baghgrbinlerce yrl 6nce attlmtgtrrve Edirnekap{da'ki yazrlmaya devametmeKedir. iizerine yrl devamedec€Kir. Eminolunbinlerce dahayaztlmaya yagadtkga kanl meKup yazllmayadevam edeceKirgunku sahipleri bu Turkgenin yollarave zihinlere istemeyenler, ozgiir ya9amaslnl ve Turkgenin onun sahiplerinin gallganlara pargalamaya pargalamak biilmekigin gabalamaya, ve mayrndtigemeye, yardrmve yatakhk etmeyedevamedeceklerdirbir yazrtttrasltnda,Tork'iinvar olus destanldlr'binlerceyrldlryagll bu eski meKup yazlllr. ve bagflnasaphkaidelere mezartaglanna donyanrn yalvarmazlar. ve Yazanlar asladiz Qokmezler kimseye Kimsenintopraglnr,dilini veya ozgiirloounuistemezle.ve kendilerininolanr da vermezler. kimseye Bu bir mektuDtur.

yazllmlgtlr. Bayrak Onuruzerine ve Vatan, hainler,boliciiler ve toprak h[stzlart gibi aczi ve actnmayt Vatansrzlardilsizler, anlatmaz. vatan ve baytak a$k,nl gayrihergeyt dnemsizlegtiren, yerdekendinden Var oldugu anlatrr. olduounu dahadnemli ve onursuzca esiryagamakan olebilmenin, ve Onurlu egemen anlat|r anlatrr. Asladizgokmeyecegimizi gelsin de 96ktuts0n diye, YureEiolan varsa okusundiye Yuregidlan virsa yazrlmrStrr.
.VARLIGIM OLSUN" ARMAGAN TURKVARLIGINA OKTAYYILDIRIM 2W7-2006

{r9
BtiyukTirrkMilletil Bu Meydan,bundan87 ytl 6nce bugtln, ruhunu ve adamrg, vatan vicdanrnr mtistemleke zihniyetiyle sahiplerine sahne bedeninin, hainlerinin elbirli$i bir kahramanrn ile katline ve tanrk olmugtur. vatan evladt Ama bu meydano gUn bedenikatledilen Kaymakam Kemalin, kutsal hattraslntn ve onu katleden de zihniyetleyaprlacaktUm milcadelelerin ev sahibi ve noktasr olmugtur. baglangrg Kaymakam Kemali nastl hala bizim 87 yrl <incesinin ve yrireklerimizde yagryorsa, sattlmtg hain Mustafa'ntn Nemrut yeni ihanetleri ftrsat igin de kafalarda zihniyeti bu giin benzer tekrarlamaktadtr. ve her kollamakta buldu$u flrsattaihanetini olabilir ama zihniyetleri cismidlmUg Nemrut Mustafalann bu gOn hala efendilerininhizmetinde TUrk milletinin ydnelik savaglannt ve sUrdUrmektedir bizler ba$rmsrzlrgrna yagad bunlarla devam edbcektir. rkga miicadelemiz de$igenama hedefiasla de$igmeyen Adr her defasrnda tercir ve tageronlart Nemrut Mustafa'nrn yoklu$unu bu kullananlartn O aratmamaktadtr. gUn NemrutMustafa'yr devlet ve gUnkU tageronlarr, bebekkatiliteroristler bulunduklarr g<lrevlerine destek olanlardtr. onlara ra$men, agtkga elimikoyup uzerine ve Ben bu UlkeiginbayraSrn silahrn beri yeminetti{imde yagrndaydtm o gUnden fiilenvatan 18 ve da Bu sUrdUrtiyorum. can bu tende durdukga m0cadelesini asarak dire$ine Bayrak hainlerin Bunu,sattlmtg siirdUrecegim. Selim,Astsubay igin, Oste$men katlettikleri d$retmenleri kdy ve Fahrettin Muavini Murat,Komiser Fuat,AlbaySuat,onbagr pahastna canlart vatan evladtntn sayamayaca!rm binlerce adrnr bana emanetettikleribu vatana ve bu bayragaborcumu igin 6deyebilmek yapaca{tm"
2 L.Lt

t

Canrma, terdreeliyleve ma[ma ve vatanrma kasteden diliyle, dolaylve ya direkt olarak destek verenherkes, tercirtin yanrndadrr bunun ve bu verecektir. hesabrnr millete Bu gUn,dialogkurahmdiyerekdnilne gelenlepazarltk yapanlarhog gorelim derken bog gdrmeye baglamtgve gcizlerinin duruma gelmigtir. 6n0ndekitehdidi algllayamaz etraflartnabakmaya foto$raf gekmekten Resim sergisinden, "ugaklarrnr diyenlere pardon qek", demekle vakitbulamayanlar yetinmigtir. 1984 PKK tercirii Ulkede bu 1984ytltndabaglamamtgttr. "Kingyrhnda, Mart1919'da ABD ve raporu olarak, 20 Crane" bu gunku AB tilkeleri tarafrndanadl konan senaryo baglamrgtrr. sahnelenmeye g6yledir: aynen Bakrnrz raporun bu maddeleri

2tii

'1,Ttirkiye'den bir Ermenistan kurulmalldrr. ayn kurulmaltdrr. ayn 2. T0rkiye'den bir Kiirdistan Devlet'i 3. Tiirkiye'den bir Konstantinopolitan ayn kurulmahdrr. gimdilikAnadolu'ya ba$ltkalmahdtr. 4. Qukurova "entellektUellerinin" avukat, ve 5. Turk liderlerinin [doktor, go$unlu$uABD iiniversiteprofesilrleri,gazetecilerl olmaylistemektedir. mandasr derin karanlrklardan, Demek ki kafalannrgdmdtikleri gibi vermek, giineo ve bu gunun bu vaazlart aydrnmrg sagduyu gilnlerden mirasttr. o sozde aydrnlarrnakaranltk Vatanrnrzfikren veya fiilen iggal altlnda iken, hakaret bayra$tntz tartrgrhrken, srntrlartntz egemenli$iniz, sokaklannrz g<lrUrken, kaldtrtmlarrntz sokitliip yakthp gehirleriniz savag ya$malanrrken, otobiisleriniz olan qevrilirken olmak,sa$lamkalmtg sa$duyulu alanrna da olmak demektir. duyulartnt yitirmig olan unutulmayacak Diinyadond0kge Ve bu duyukaybr, de$ilde 70 11 sanki Stileymaniye saldrrtstnda o guvallar kafaya

gibi tepkisizlikle milyonakla, ruha ve yUregegegirilmig ve gtr dogrulanmrr. duyarsrzhkla kargrlanarak hakkrm olan Benim maagrmdan kesilen her kurugunda ve yakrtparasr vergiler, terdrist ambulanslara cesetlerini tagryan olmugtur.

@ '

-'-1

kimin gtkardt$t belli Yeni, yeni kavramlar icad edilmig, peydahlanmrgtrr. olmayankimlikler Ttrkiye'lilik gibi cografi yaprlarak Milleti bile TUrk Dilde kimlige dayah etnik tanlmlamalar yokedilmeye gahgrlmrgtrr. gemibatmaktadrr gtingeminin ve sa$dan yoksa mt Ozetle gUnil tartrgmalarrntn de$ildir. soldan yoluna mr devam edecegi gi.intidrir. gUnTilrkiyede iki ideololi Bu Giin gemiyikurtarma zihniyetidir. birisi digeri reddiilhak ise vardrr, manda zihniyeti Onilne gelen ba$lmsrz Artrk bunu ortasr kalmamrgtrr. TUrkiyeCumhuriyetine geylertavsiyeetmekteve hafta bir Andrew ortakkomisyonu egbagkant dayatmaktadrr. AB-TUrkiye Demektedir ki; Duffrn istekleri bunlardan sadece biridir. 1-Kemalizm'i edin. terk silin. 2-Atat0rk'ii tarihinizden, aktllartnrzdan yapryt silin(Anayasa'ntn kalan birgok devletgi 3-1920'den de!igmez ni acaba) maddeleri mi kastediyor 4-PKK terorcirgUtii masaya ile oturun. ydnetimleri giiglendirin, federal sistemkurun. 5-Bolgesel AB 6-Ulusal egemenliginizi ilepaylagrn. olursa olsun ne ve 7-Orhan Pamuk efendi soylemig yapmlg yargrf veyacezavermeyin. amayrn,. yok, kogtukga Bu adamlara hakkrmrz bizpeglerinden krzmaya gartlarrnl Ve sunmaya devam edeceklerdir. bu adamlara onlar de Kemal gekil vermigtir; cevabr GaziMustafa 9u
"Tiirk Milleti, kendinin ve memleketininytiksek menfaatleri milliyetsiz' isteyenbozguncualgak,vatansrz, aleyhinegahqmak gizli beyinsizlerinsaqmalamalarrndaki ve kirli emelleri

anlamayacak onlara miisamahaedecek heyetdefildir. Tiirk ve bir Milletinin sosyaldiizenini bozmayayiinelendidinmeler bolulmaya mahkfimdur" (1929)

2L -l

cazi
MUSTAFA KEMAL alttnda olan bu topraklar Benve birgolugimdi kutsal yrllarca ortiisu igin arkadaglanm bagrnrzrn egemenlik iizerindeki devam savagtrk sa! kalanlarrmrz savaga dUzlemde her ve bu yagh Dostun, edecektir. Bunun YiiceAllah'rn, tarihin, igin yerin a9a!rda ve dUgmanrn, dallann,ovalarrn, kurdun, kugun, yukarrda g6!0n huzurunda tizerine kez bir namusum gerefim ve dahaandigiyorum. Ve sizlere Kolalasr Mustafa Kemal Namzeti kahraman olan bir gergegi sciyledigi Yiizbagr Muzaffer Tekin'in frrsatta her bizlere hatrrlatmak istivorumi
egemenlik XguOiSiOin"gu haldebaglarrmrzrn ilzerindeki gorevibUy0k drt0s0nUn TUrkMilletinindir. bekasr S6yleyecek goktur sdz ama yunus'un dedigigibi; SOzola kesesavagr bagr Sozola kestire Sozola agulua9r Bal ile yag ide bir sdz. da Bizo a$uluagryrllarca taftrkbal ile ya! yerinekoyup.Baglar verdik, savaglar gordtik. da bitirece$i Sdz ola,6yles6z ola ki alacalrbagada, baglattp savaga, tattrracagr da EWALLAH! a9a tekraredelim, o s6zedaimasadtk ve O scizU beraber hep tarihimize laytk ve kalahm, topra$a dtigengehitlerimize ganlr olmak igin

I

"oRDu zrni{icUErUn, GERQEK uilleriru cUg

2ua
"vnRucrm t0Rr veRttGrua
ARMAGAN oLsUN"

I

I

'9 - )- Loo 'Soy,.. ,
iJru?ar aGsu A'trl.o-]
L :lSfrrdlsir{.

o
::c-1

/J*/o,
d.uu-

. tv'. <z/e-z

..t ? t|

Xez+

7yolze,a

cla

/--

ty',yt /a at.-:t

daucz<,/.a

w'6li//**"in.

./)bl

/ozr

e'

t,

.' t, ttt' i*/ .. a Lr.-(," o:z/*/, m /.2,-'r=,-7

., ,^r ljl

/,. 4i;

pct//a

(

tr/q,/o.-,no

ue Wto.(

n e--e,.le^z 3u".!,J.1 a 1^g,"lJ;
;,oV/,.u,,

lu.-),-,

,9;. ii"/ y"t,7{" uL5}.,y'-ot,,r1 ve
rto HJo,,no /r", "/"t n;;.'2 eaJL-,-1

/"7,i-,
l.it,-.

o

ve.,'/o-

;2..-7fta:.a

ya7./,-ne:u,,

/+42p" ".n ,
i eTr.tt<L!

Oa.f,],*,
1le:1.', ","^ h-Ll^.,*,*\",{.,,4 J.- F,"*p":","" h-ll*, i:*-r""*
3-T.a."."n1","^l-U--. L.

l. AJ"l-,?. Tp:

4ze_^-J Te-R;R D A G'

vJ"f

-{- Ca^,1*-$-1ln t, tt,t'T!.',ti k.-""-"'f t, ".r,

l;'.r"! tl,!^" 1 &

s-\',p'L, A.is .*,.,/,.f,
lrL;"b;,1B-{ 1.,_
'ilU. l'lj'r(l:23 Mdl^ L. ^'-d't'
I r

s".(,11,

7:,'l @
.1?,fl9ta! 4c 1;t171-1t" " 1

'i3on,
inl-s,"ip

Y"kup t(trso rl 4,/-ea-.
"/-lt
1'..'."/., /n

Ge.-;i-/e. T*l!* l,

sanra glice
ce=a/lart't,

ft;.1
f"//i,t-

,y

a,'g'r,r)',
tn c,/cr.,-,

ve/../:i:
6./a/g.

*J,f,."J.*hi:,

p//"1/9.

,"/.,/',ooJo{ qt //- t* .. t"!",/" b
anlolatoo,/.IIV

e. ,s3/1/ tlo!o'1,n sue'rorrlV

l:9b..'. -,rrL,ut,

r'"l*"1/"-o.,,
n/u,,,,n,"
.r,.,., fji j

".t ,6/a/ui r o e , / . 1.""o,;.h'o,,.,. vt.'"ieJ.,t, 'v b""/""-"J'-e

J,uc J.nzi,i, ic!.,
,/./"ii,,.,

Arg!

i!!:) "Lr:i/:. er/r^,, r"t /"4" ","/J.Jr./.-ro.o/,.,* "/,/u..,.

ie(l,,Ja

i,'".=

.'-iQirF a>o,tl,zJ'l" i;,t t./u4,' lu s,'ya:e/:.t g.r7/g; i. 7,"" 1,2;7n !',1" .c ;ttL..." /.,, n 1",,.,.22'o,1,' A".nlu.uv erm eitc- !ro",. "lJn7,,-o'z J,- ".4 isle,;*. l{*1},.1o A,, -.A}"r:*/
/or:ir;nz!".t J3n o-'n,

*i,ii";'-7i:J.ii,tt,1!J[i-:"'&:,'r,.f "/;i:;:1,,;."t2"i.::. "yi,c<-/.wett
{-;--.-'..-,.,.,., :,t7s-t !/e: tLi,l,oe- ",U"7
. L u S Lrne p</:y.t.v , /,t r/o /o 6:.cc-.-/.q ,'1,1".r*r.',/:: .1,-'i.-A ,n.

J 1 ,n au,s zt:oz tan./o.y',y.ru,n'. nor,/ qepn

yo;a,,a,t,/tt., l: , &. {,, -,n , a;.L-./L.l+ ,
-zo-,"'. ce".c-Y-s'tr, //,r/'n", qa.r:euo';,tt/<lJ /'Vn J-'-,

6;" t,-, fl.t/"-"'":
ezi z ttL,,,'uli',o,

/",/,/:t$"J1, Cez., e,/a lz-t

24 p:,1v!t zta L '/'a,n;tz;'.,,t!c: 8e,'-va, i<'.", f," ;:",,it,' le.,i^t nr/,n/u

geut igi *r//or"rJ

,o J-ilyu

n,t.':"2/-L'

A"yol'*'/o

'4'' /'

-"r.- ]"/r,-o7rrJ/,-,.
e,z,-/z /e. /,r,o,.
'RLn,

j././-,u

/^

e//,'*. A"1/yn ""'"
/ /on t'-"o

B, J3;L'..."'*S-. llJ*/ /.
4j" 'Jo''"-4"''

V',';'J/- 't'

i!V/,- 1.' .ae;'nt7 /i;s,',.' loyo-l-''i"''. n'J/'-ot ta''az"t'1,a,
" f ;n"'t:/'-aet/i

'+,-,<, /t.{.../',"'r/,

s'n;

i, 1..

'' r 3'e'/'a
plt a.

J-if

7i''"'fj'

l"-.,

/.LJ.',- "lj. li--' '
uuJt^.18u

mJ'-+rc

s';'./a 4", F.
ij''rolr'ri

fizn.- )t-tr

E;..'/j

a6J;J'f,;a'-'-;"-

"'^/

.e4 "

7t1@
/:: ;,'/.,n/.1,i,n.
<b"'/-n,",a.'-ZLV/r;2/e..L.th e- /"t^ fot"po-l lur-n-o.n 6, t,.o/o ,-r " pterelzet; .:/-

/y,/./',

y,'.d

li2.,,*

/,i,s.
io,g

y,,tcf,*/a
qo/,J,-. ) *i,..,

*/-:.e"
"5n"1,/'.

a..:.,,a7 "/^".2r"-. oo/o,,/n"d a. 2,._/,I/,^
I'iiS/"-L-,A,/-n-t:., e ra_;-nc."

,;-.fi,n,

!..'t

v-,.i/,n-t/.' <.t'Ln, lr ?s::de-

z:hn.'.tlc ,?-n/a-,i.. !..zerv;o la ,lc, Ar/.r.,, t g;;aLneui-t o- Lu uo/"L y,ot^! o;)^S/-,,'o, a to/o" y'--. u ln/eo -ost" //.o,o-r| 4"-,,' -z.J'/. u.*{ uz t'- rci;lrL yt, a /nta{p"1 iJ/'"/-a ta,a ti/*^"",- soV/...,,*l/,.'fi, 7,L..1

" "1 U T:,,!,,#"t, r4{;'{"T'';;r* ti ;""* !: { ;:!rc.:'';/:,:::X_::;*/{i,:;:.,",.,;:*
s.4 !t"llryJ|.

r;:,r",

{ =._ t fttr : i.f*,-, s,t - mrJ;-lt; toJ..o..*,to-/"t,,,!". i

4-r{o. gJo sonrq Laj ve,t.i - j!-rri, ; c:tza,Z ?e it/,nL./{ tt, ,4i,,^ (--za ,,tz l^, ea" ,i'-..i.; / a,/oa. $.v /ou" "/o "l*"1-. ,a,,46/,r, uu,.

v< 'on,c

.p_tt q.zt.:./..u.

YJd,' 91,!"ot A,/rt'-z-, 4, oy,:,.,. r".tzJ! L-,"-/-.'.1^ o.ttt c,ay'r'*, 4-"n ^,' 1.2-1/":/-, JJ.7- /8, y&"yo.-(/;
'7-./,

a)/ /9rl4",

/: /."-

'o{on

e/JnLA.n

oon-o

).-,'l

- xn-7o

"/.

4./.-.-t

v- .t.

a ta"f - U.y' *:l>?.'/n.1 c,*,/. k/",-ro ','.,y'.' /?+t? g,l.'J^ L-J'"o Eoc-1 ;1*"; L
.4>u,*A-z Zu oooo 4tn,r/,7-,n, {} ron,a.?

u/J-;.-

p/-J:y'- A.l":-.f/-/er" pt.-,d- 1,'1., il:r,,' t'oid'yr*r", 2t7."'-/.'-. o,/r.l'5,' ./4',J -4:r"..-/ f&: li, = r,t\/a /Jo u/'*., 6n..1. y//'., "r'" lxr, " yo,J'o., /"y'e/';'"' stf/t" 7n,"Je.
"Ru

i:

\ij"'e
,-!'lr.*r,4 Luna

firlnot

Jto,lo 6n..-

n"lyk^, 6r a1lt";iy 'zi1","Ji-' 2Je R.o asql:snL,, Qz-z"e"t -J.-!r" ;: ''-"' ,1.,n"or/tn i'ii."nJ:.p;!' +-/'-y"/- /t."''1;J' :d"Jr7'"- n/J'7' -', / "J'/''-', /s t'' / "p'r" n i:*,' .t, r :" t. J.-.,""1'-"'' .a

/a"c/'n' <'

eLt

su l/t "' pi-

L)',;:,;,,"i"3"-'- )"/5'-

"z-t'& l:' t7 "/7^"

,

7 -t, fA l!,/

i'' 1't ; "i 5 : ri;:' !;: ri:;,*:!;?l:*"i; t,* "" :,7;.' ":"! :;F; "#t : " ^;!!: * ;.':;*'/t i
" * i;t * {" z

:: #i:r^1"#ti;:""{* rtfl-!-r7,:,:;

:*,1,;P;tq|if;;rf T;:'if Sii,i:: j: ;t!:v;1;:!; "1, -'z!;!!:{;:,
?:i1:i":!*;tr"-;;; "1,
'{,..:1*;:,'i:.ff:
";J,f

"4 r& :::' "j "'',, !, !/J, :{ZU ift*:, '::i:;,',fr _17.;. J ,'!!ii4-"-flz:,;':,ri-;
;''n.';: !::::, u:ri;,:rr:{1/i,t/l"t
'/'4'"- t'L '//"' *('/ ,/J(p,,;n ilLlo.u ,eJrr,/: ')i4-L ,/"" -tnlo'o"/' ;n €e./<"!,j,t f'l 1n'z;r " l;"';, i;:ii

:'" z"'-'nlr' )/'r'7'

lz

" {!":'";L. ""'; " i;2i:;' .:: ;/.'u'/J"'u".t7/"'/:'"T-";; -l: ::'!"'i it1. * iji ;jr" L!" : ;*!;l o ")t,.i, l.l
f" ..1"-'s ,1.,' l'J .l/'i",!::;j,fil;:;: :" rruJ:,";,r:";J.t;":";";fl;:; ) "J:t,, .fuofRina,

-ffi-:";';;J'e"o

't't/) v' -,n,--"", d-'L^o/-"" *-r-/;
{onli':""a

-

6
ttp./i't'o/a't aop''l'-" *""/o "-l 'lon '''''lu/:n 'l;'ta'i'

;.)r,@
il12

i;;;';;;" ill: /n :i!,t;". i:*'y:i -r'::tj. ; *;,t" "u ;:i: ^".";; {;;-'); ti/{-' 7'i1' 7;;.''/;!;'77' : :; r,,L:L; Qi.nr{o P"l"y'4'" .
" " ^ ";' :i'd' $t r; * *:: ;n "v'X'.*ry-:j4 ; i /j,'
p,,'trnt

Anl"". Z.{"li,.t

Ji"7 "1" iu'"t-7"!*"' L"' r''17/, oJ'I.L'J"n irc
5'i'a/)'-'-*1J'''; e|!'n e7' '*itn',

:/z',t.. t?,:

iric::5;:;'

.9:'i/*f ;t,:l'ii:olqr:7",;!{";1j:r,,":; ) " -!', ;;!; oJi: ;'r:;11;tt ;"""; -'-' i;'; i{'i:l *,y-;' 4o"1'r'/""/-' '14'o*-."::i /' -,' i:i:"x'f!r;;'; "Z,t,',"':,i:l o"' t-'r n ) .,', ri;; 1 i;;, :
;,, € ;.7 7*7i z",J-,,. f;;,:ili",;,- 1,. &-t/",.,." o.o/o,(,' ;y",/.,..1 .. '< ;1"i,/<',' rtn,-Jt L"" 4;''r4 ;l;:";"1:;;:. fiu'-n 'i;ir
T/iii a{l,itt '-,r". s"rs';e/l' ,*'io:ii.t't',i-"
'? v.'t / /.t)24/a!^.r

l o,;n ,.e,o'rl* ;,t"in.* /ff'/"*4

I'tu"

"f:!: E,

I I

o'i,:t'-;,(;,1:; jii :i!: ii7| :!*i," :
u-o. v..J'' ' l*'(t- i 'i .a.rl",-o'q".. s".''''Li b;'' ,''J;' rJ"=

|
I

;,")'-u,),)t
u,. '"u,,u'o,Eo'o|

u'' !::.*"r!"""".i"+"*''"
l" i""o"o'n , {tl

/-'; vc. ""'""1ou-i''-1-'

r o'/ '

|
I
I

l*l/:/

L'tt:"-'{ )',n,.t E'i--"t*;t: -suJ',t"1 ?', 'l'"'ri"z'/on'
no,,,.'"/,,.len /t iJ/' "/"J

fr'n;t

' /';!;"": /; -r;-:

ti 'i1'-'<'tE'*'.tt

f- ,*'' *''cl'- ' |'l-Ll''ul'- c;"t-t

I

a'l L.t

''@

i;,,3:l:::::(::;;:i;i:,t:;;r'::ili "t", L "' t
'::" !:;, :3t {*,' : L-' ","f"i"i.:' * 7'''' fll: rn#i r-;fu"2;,i!,r,"ii!i
b) e" n'Li-ti/,
e z/. P:vL4: q';<t

i::/;.:(,::,::i:i "fio",jt W::i:i::,n.. y9o'ltl"? /€"/"/",13"- ?iv!; 6teitne/r 'Lt.'2r., ,*:l:i::i i,,.,.. _::iLiii 1*;l;r,":la,:o't:": *,t:;.':,"2)"r":"J:;;'i'1:.,;:rl,::.''i;{'
r.i.,:i!::'
l, A,.oA
L,,

{ :" /'-L:T;"iltr,'JT;:',": t ;;'t;, l,i ::i':11=, ']i;7,,' -q-, n':'
r-r.; 7a:'n; ttYr'l//'zn YtU'5' ! ?;' h41

AJ*,*,Jt

/^'J'

t"i';r:'::::::: or'/./'r'i.ua,

e,",. 2t r vo'/" :' -i,,, 7:'I!.r"1)-l',-"/6i, [)ri- ir:[ -:":,! /o,".!- :,::/..1'i i:;;].f" ':!:::rr"!:'r*'

(; j i: :7:;-!:r;: i i; :'i -/; r'-/i::, ;i! : 'k
,*/ ;;; i.],"*-i,t "
oy,,-lV,.p |'/ 1;,/e-" ffiTa/'ctua'

o"uo-*/,F'r'-' E=4 /-"'""/'/-"^

j;.j::i'rl;Ii'J-r"i,:!-^-':!'f "i:;'1"2;:"""
;*; ntuan p"""' Jlr-* '*J*"" A'Z*' z-^'"" Ar t; foJs'-"/;' 2z'; /oo/LL/"o

"/:ti:;,,)/;:<'2/""1 "''-,' ;:ii-!;:g;S'-ullt 4o"usluL.

y'lJ'1'JJI ':: 3'i.A,JI-zaoz 1"':A;n,Q' !':!:'!:.

@
1J7-'.!- "''1'!'", a:'i;:: !:" i"i, irsrtu, 1o.." a' -: ' t-r'ci" L-l'v'*.2'S-l A'e'oi *"'sa4'
un.-)-rs/r,- -z!-'
! c cs 't,/, .'"" j ' Ht':'on a';"' |'t-n' /-'' t' At 7'-7''"*'7o" ' i:'1

"tt;,-i"

T,1))lp;l;,: hJt"

guPt'ttr.N "'-q'1ii),r". r&--

J"7u1;' 'J'*l- * " 'e/t'" "' /Jv"' i. )'- 8", tt. -L.n./;n'no ,4;04 Z" -;L;-, *ySi'/i.' y"-"' o1*'o1,.;-. ozt.
:i.on",.l/,-. o.-l , oo.f- /'j'-.'/!t+.t^
iJu'z unri "n ilf/".. /''4't 'A-A"o /'t; a/;2ru 4-4d

l,J-,, J-"'t o

"-r'-''t' ?-L': 9*v n;l':';''"

b"^ 'L

1"" ''1''
v'.i'i"t* tr;

/.-"1-'

,t;'-t-'t'+' , Y"t'i,-^al:a l zp"/u' /J'F','

""".^ Z^ . d:a{"^.,y-*r:L L;- tn'.41" ,:-J, :.:,. n,,L'"_.,,, t'-' 4- yu,-1 o'o"/,: ilL r'" --''' I:s"it;,!t. ;i,J.'i
'clu.r-"itt',. E"

.E i-l /;-r/t-'

'/c,**l'

A.-;

-e*.;7.1

C'u"i;
' /"/'7"/-

-"'Q't

a"7"/"
w.e

Cn/"

cLri I s-';n
6r7z-;=t

:.; 'i 4'nct"n
ot7'1

iTcea' iL/7"'/'': E tr:"/ac/""7" :;(*'
, ife-ta dti'/' i

).,ta.,4,ya.roo

,ruZn &"4'- >)-t' + ;'taati' 194"- *'' ; fit saatez ce--L,a/a *r.ra eqry.n zLJ" i:' /-{'i' t". 1^r-/-,/, -,!".;1."/^tln/;I. /.-,l',. ta

7.1'7../J

E./"-' ;v

.o;./'"'''

+'.*"'

fJ::.
ntirt;-

-s.".ti;.t 4lt:

J*.-/z'

tc-^ztr.t

t,i)ui

"*':e-,i zil^.;' /^ J"i*' ' yc I o,; ol;',:- 4-" .o{.,,n . ,*,na/v yo-p' *..' bt: "-l d"j,,^.U- - 6,".""/:- &r.,ntu ti-"e^ vL./- L.n "*." i-y"/" pi tli tJ,, ;L-.lr" 9t,'t La4 -iecT:7 !'tl.tt'-'

S,-"",- n/J-*--^.

n; qr' oez-{-''c/: '' 'rl4t^

:n

1,.s/""t,",t,,
j}"Jc

t/'y'e

:z-,.' 1!,".y,;";

L

'1*," -!;7;',J.-./4. *t' -,*.o,eL,, *-".'.:. 'l"n +".?' -2'*'' i.-i,--*i*-'* "o,oJ,- e'1"/1""'^lJ,t'i'i'!= ;3:1,-u,; ),ro,rt, i' L"t 'Ltu "/tt^''
,4-j,on, 'fiir" t/1'to/"."!'; kcn,:l !'"5''"'

0

,,o. -

i,L.lu/a

ti;,ztln

ve

Jo/)"' /n"'

iln""

*

J-ii'Q--',','.,o'c'L e'ir'|"'>''

,i i.''a ' i r L t l ' - 4 l a '4 ; ; : a "^ ' , ' - ,

r-

{o.',=l,J'n

!'Ls-

i '"'-j-""

?zb' t'\t

-F-t-

'ft
'/1,.

?o

@
2t2
nn''- iz..'I
' ' ;zo'- -n'f "'

, \ i/c u"l:L/< t:':J. aA-'j ,.",:. r2n.^c1 yzn,-/t. .,:""; "'/ J"y b- n i l'7 !' I'i' ttt " ,a'7' {..;tlAi e;lJ;*. 'i:*;.": 6i..t-

"'
L+,f!.,,,*,,.2f,

i*--"O

&!"-^/.'

c',Ll^|Jo 7)i"-'7"o"'lnu L'-i A
laa '"t*t '

?

u -!2 -cxfeia'ed;n.. a'Lt';J;'' k" Tc'ni n /: lo*L": J"(.r, 7"' ' /V;l" j ...d|'zE z.' /uh' r"u ')ii"'i""t'r' ll;,1^-/ 8;.,. nf <- a"l/'//:-, e't )-'l^ L:/*o-' ) ci< r-Qr'1,ho"'y' av.!t'uai''<' :d|,i",.,'t"{, "''; aoll*/' o/ru " o4/:'tc/i' ''.4n/' 'o ;tt'-:e '/;'-t'" ,'r" o! z "'/i:i'f,'"' '1. 6,-on, s' y,.,*i-,*r/-"-J/f , ve
lrct//-.f,-,*" *'.,tu'a/o t'fc-/z't;,t .-",,i7'z! ,/ri/,;i/c.,1a!'1

.

Eo..-lo - H.1'/'"y''o';o^'.'' 5" o-,,;,, ;lJr:"' /i 7;.',:''. iilr4l 'l?-i"o'u'n y'a t"'d"" t/' L'! *.,t,r' t7'J,,n,to v"--I-y' ;2 i7/*: )'*.-.cfg
,n, un' L. !oau;o'oo;"" s;'r&tf" Er )/i,l^./ ?ii,z( ton,' /"/",'oo'f' 7-,,, 7i., "n '/J/' - Buno/n t7c''/'u4 -gr./;, -;l;:;"J r/;fln' A.,0 p--'
Gklq,.r'4., *"4.,.

.o,un' .Jrtrl".,n

}"i/-o-

"

laz n.r/'.''/r""*'

9'"J*t'

e'/*u/'n

*-.

v<- a,|; lel el*ir

l;-,/.Ja

un Juuo.o/- " xll-'t"

tft".

"4:-,l,ir-,.

4"d"a"r. *u,-#'o'.
,.v

d"ntiil/z fr", "/"r, l" ,:;e{1r,/n' l';y'o" l:/-u"lL"'iz . 6"$i'l/
'lun'
'i3,

<e1e1: eej,Jo 2a2 LL-l!--'. 4414 4.4-U4 " t "4' . ony'J-,J/::',^*:,'*i": t . , , 1 : / 1 . . 4 o -\<clec e -\..1e.e 4u v< l;ttut't 4i/Jii'"" . 1ti''"" ;o 7i.tt'ti'1 'jJlc!;rE;'t' c.nia.s,lt.-l/,c lni"r,l'.-.'t1," /;oi Lc''; Lcza .i!. '!' ' ft. /t;"r;; 4t; i,e 'Lu'J;'''n sa7&!J7; ao,'Jon

n "4L"i"lI ".1:, I Ls.,qJu,:
''.'- .7 /-:/JV" ;''t;a t1 '4t ''/'"/*(

y*'!Jur' * g4,onooy'"J-n -rl.*Ir.-.,a t"/'/*'"' p;"'/' nu,,

u', z- 'z'"/*'r'
t'u'i' 3ot'

:{;,;;,;,-

,t ;.,,:.1-.. 't'' j, t *fr i"""YW: 3'::,t e--.t!, /,.,"' :( :"', - v+.1, /x 'es,!n'tae ,=n !t'/ A " / */7'
W": ;'' )' '
i:,: l: ",/,V,,"'s/o.y,;v" vz'/r" L, 1,

n",,,!n''n'

Je"' lQy/o

/" t"t 1"-' tJe'"" i;;1,{ /ec

v"''

@
e/onn/:* " iz''"'1.' /e n 1-J:1,'-,' .JCrr"/'f;'-' Y*" ,':T /e'' ' ,i/e itJ:f *f -/4n /ti" v'4 :"f roj lo*/i;-'/-.'2j"7 ,/'f Yoo-r/a /*/" d^c' 1'' "'-a/''f '*
/-St: t v",.h.'13.' tq+Lstit:

i3l

f

YiiPc c tv" nu'"

oid:'!n c f 'n't'

#"yyr{:;?/':;',f/:"t?,fr;i,4-/I'{j't/tll;;:;;j",i::,;;:;,;!::,/i*,;;';:;:"'i' :;"?*:;;;";o 1'r,:".!:ir:'f:u/;"d:tr:ri;:ir"p'r':;f
^/uio.r r/. 4J' ct/'+/'4 i2n''t 4' ae5o; Je'f"vt/u 't':u-!' t

i:.'"",:".;";::t?"."/:r.wt'-''7"!ri:"'"7:,*t" n"It,JJp';! 3lV,teJ;€:;*i:";{'*:z,r:;",r!ri;;;"-:;t#';s!r-'"2:L
''g"jt,.

"H ;:r!* K.L*":!:':' f;'i ;:' ;r ;l:i ^,: i fffii ;i;:.-,f*";:i:!;:I'i:;
J"'s'1;"/t/ /'/''"" o'/o/'n'o"/on i?c<

Ju 4'tz

y'-ltp hr//o.-nt.

4at-,r r'c/'t" " vo (>to'z v'v/r*'rt' ./-/+" ."rtn;,J!f;:n^"2
/'

E;;"::-7": ",-:":
o,i/"s,i""*//'a
G d!"X-,Vbri;

)r;i,^/n /*',. ;""1-l: ki:r,"1fiX:- """ -,.1,,., n' 61.-"- at''' r " t'''' r n u7'/" 1
r menltt t/e;a'E''a t
i!-zer-'"t
(a\r""'{.ea:

Bun 6u *u"i C/;Vu n"'J*^'

t.7,-

&o'l-n

tto

i:.i.-

fi.,

.t*;

TFU:TII-TST+_
J ,1 .

@
. ,;o {tr"-, -l

(,;,,ro/', /::t:/ .'''?^i. t:, -,ry:",' ll ci'z ':":, -Ll ;'/"'t" €'/o : r-!:,'il:,r')i:-,..';,,1:i:;i!:r. ',7 " ;t' i'" "7! :o''' t' i,"!+7
/u, .':r'-';. i - ^.i"

'i, 4:,i") (i r,rscr'' po,J,I L,,:,. !'sL-et"^ n V" I' i:.,,.,,',,,{: _ p,/aao;'t- c u o . : 6 u ' . tu . t ,

7,ia)

lln.,,

'8''l': j::::"!zi"'i:::' fu-o, l'*!.i" -','!;i:irt

.F:*u *l /''l

fcll,zYc/"<' '4"

''

:' ;';i ;,ii;;i ;Z/.::; :;? *;;: $ *#r -::_(E rffi" ."r,, ::.::::,JM," *" ;i:;"t 9E: I "'i:;: i"1.{;' :.:::t':*j';fi:1i,.i.,:{ : :
,i"r'z-' -t'' I i'Ju)f,"'' "; " 4 -' L"/7:' t ";v' .1^f",','yo p, tl, 1', "r" !:::!:,'{i},fa/'',l"LJ!/',-)

';

7'f'""'}'/''

7"'t i;

.;)l;,o7o --,,*' -: ;;, /-J! ; :,P ",, s4"/n i";'ri;:;il'! :^i:";

##oI/:2, l',{ ;:"1':-",-),"
Y,
f62s2, j l''tc a(, a t C;'''e''' ^ q

e/? I

7i-;',"

:J47';t"'! ,r;:!;;ra

"ji :,: ;o": . i ''":y'"t"''

-'| w "7L- l' n''o uo/"n pi "c''' 5 ) 1" i " X' ; ;'ri:."/"', de*';1Ail*i e"r,.!- /,o2; 6,,!t or..Lr t

?i i;1 ; :i:fr:-;"i :.i,l/:=' * ;;;'
,:,,i2 ,\1c Ja$a l etgr '1<'l tl

<€2a!i.-

,ttz-

@G
Jnlo,o

"/,', " Zi: ?i ;:t. -L i|- t f: ;:: ii,1":""'' u,ffi; :'. ;-' ", ;,,li- f;tri'i, ! "i:: u:,-:, 'Lio' \hl;'::':" ll;: :ri:/i:l'
qyl.".,l.i'4*'4 r el!'-,i""eL)Jut"j '
/"/,.

/*

I,lua

a,/o, eE"-4 L f:"'<v'h"
2,y',4t"4

.zs lzm.j

1,^-:
! ;

'

(':'*' - |

S et6<'/

.trj,.l /

e,L'"*'

>("!'P' J'u"' 7"-on/ut'7e/.,

r"$,: f l;,!ri::'i::: ii::"u:f":'*i:;
{,) ;/ ,^,t

E"'""I

t^

n"']*t/-A

i;'"G;."

9,,;,

;,yaa./Z. r.J,/,_{'l.t' p}

"l- l-[Jl-"

./"y',?'n ^ /ot'-,,,

kir"&. O,.Aon tYaracrt' Ay,,.o' .s"nt ,/ey'e b;r is]e'";v
D't:''1 'u'.h'on

"i"}.;,

-i-J,"" 8t fol, t-. "^. "C).,a'll

'{;L.",.

-rd"Ua €Y'-7 L"-J
T-,1 /;," stzL,tn;o!tJ7 * ot"L't ':an:'i'<

66'f,;o'u't" t '//" a'"'e '(e {z,neaF,'t'z--&t) 4'L'-:'

1''"/'"''n iJ7tl^ l't,.li'g'r }..''

4'4:"n *Jt"'
oz L-o'a=t a;l

" "''-&:"7 ;; ;4;i"" 4 l, "i:: Uzki:..*
4*]i- 1"-

'?,'

't-;

;L',

4:r!o;o

.ar/.t
"L.

;;

-"',f,'h"' /: */"/ Lt/.nu,n;2. e/ ltn G'ivn oQ ?:-"':/: \ 4-,r.; - t -.*
s,-k/rl AJ:*/"n et-J'

4y,,c^ L,. 5-1""t -/.'+'i/-"";' "O;f;i:.-;,
tL

*,./"J2u1"2..:.'L

foa'fne'{.

;J'lVt'

dtl..*;

au"Lo*l'L y,'7cln fJ"o

7".-' tJ'-UVln

;);f';

.

'/:o

il'iot iarr+6- /'^ v--J' .a,,t Ll;. i';.en I i-' .22 k;j
, .

j,e'e'-<4'1"'tL

lujJp^".-'id

t

.

/

r a

Olna

tt:ll; 6;,o"t: i, {,,,/,
8tz lo 0',"un
^9izl

*:!i'f"*'
,

jai ise

" "L::" i'1,;1""olJ,,.li '2!i;'-;'rit'!P-,* !4
; !'-' oo,oJt Ji.: l-:. L:' ctfuun a'*o't a e,/ir-'aa:z.i

JU: -Pe&'

'GtnJ. T ', h-

"Do

;',.;;;";;t,)'')'-",iii'*';::;,"t;,;:/", b,T,y-rii;!*.';;"i1oi.,.":,;,n.r4 /,-t,'< :, $;"!l;;iii ; t^i?;;i*:;2' "'; l:, !t!,ft: 5' ;
ti,",."'

L" ' '$i;Ift p.,1" )/e. /n"to' i"u., be't /*hu ittce 'y''/"'oz i'q;t4E'QL *-o -Lor,/" n"' .e/c'lu . '/" a dt,.'

*:*'::!!;:_l"T:;;.iI';L";;;!:;"0":",6;";,{ 'i,i"ii
;;;;L:/;;; J;",iui, j i"t"a'g:,b;";rtnbi ^ *:':V.!'j;:,.:, , b-1 f e'< E't/oso'ulJon' *=u-s'7 /3u,ru /o
La f,n,,

at",, v*i'., n{,,:. u*h-J; c/J,u>nu, /" r'ta./'Jh

".

1,"-

;.[o"

/

o/"'//"'n

'.

r/6

r.4/' Psra'otr'"

s-L./"

0""

i'A

:{,-'"t".-r)',

";"L't;:"-7 d-",,1")"":'e--)t".,r,*,t":,if
5J&-"9'
Wor.; glt is/o'l'/^'fo

"oJtJ/o, 5i;1r' .7asa'rb f':i?:4 }, "T::-;;:'tr,: Lt, *onulu lno,'/""''t" lat/; ll€ bu/u'aqa-*

.';

"il*I""-r;:; j:,';'';f k' tiiii:-7ry",t:::!*7"fi u

" " "tu, 5:';t' ffii:":,: *f; ) ":,x, i* IBo',/". 6''-L'/':J' 3u at'/'^//- v't',"' {''/"' 'fr1,-))n- !-/
Y/n"o" (J*"; "7'' ';o'

,

Qff.t' ,.i"u -;
./l'.
8,

.s, -"10t.il^

'1-': "/Ju /J.7-', aea1e4,!"7 va-e'--'! 7o/'''
.l d.,r, /J,'z *" /'"o1, k"*,,/o't"'/ 4"2'?1e"'

ArA.

sc,'tra, ,?, aran,, 'b* /o/"7nou o9/Vn'
e /u'Lnn </z 4i" a'^o /:cn/'n

sr&/;/o
i;t1/c'^'

'#',!* r :' *t'; * ",t't'!"r'1filiiii' ,"i' ;::ii. ; cht'i;rre/e.ime Jb-//'d),.

*onqr-Jo'

@@,
'[3,q,q. f '];],br.o/ Or'it-ev"slon' so'bri ua:l'1"

r"**;/l:Pr*:::*X'n
ym o .i*,-,v,. : Jr ji: :1"l'*:y,; (::k: p p ! ffi *' i:V- i:;',;i#; 9;;!;, );" z:' ?t /;k f :i:* u;.:,
n/.-

adom/t'' e 2?)

@

A & x:>: ;;x' i ;/'ffi":::4; " Yr+t;til",t{[rl:,",#,;J";
" ; "Lt;': ;;; "t i 5"3-; ;' r; #, x'1;r+;fffi
It ,Q_ "J7 *,o,1 .7, i, *.i..2:" rr"ffi;' " zrf:k'r::i:"1, "
o lL h'octi'?f'r -

d:''{' f{'}2.!'' t :;L'.::i;"' "i':l; 4 r'4 Z'!:,

o

Wir"; niti- * ::/;.;y! {, tr_
1l'i-I'6;:";oq/'n,.rc'tr;'- t'a'+ 17" t+'t-,i Ezr;td t-''Jl"ltgt''"'t 'l,.']i!';"! b?)"" ur.f *o^"4'^,n,n'|'n " '

X*":? ":f! f; *:; m: :" -,!i';: :f ;" ti i: : "
;;";;;|L,J'l/"'*' 't3, a,""y'a 4"1"' sYilli'

L' L" t..'n 2:,^"'":;";:fr!;,' 4ti,lr:r,r.'J'' *-'.*i o./t.r4l C '. oo o 7 p1.* *l,lJ*

iLi s"--'' ga^,/-"!,l'/u*; /';,^

"' ":!"* Jft 'LJJ,L' :.,r; r", J XS:. A
,r/,

O Pe'ce- l,["o

tlt.,.iN,t

@@.'
I t'f)

@
2.il

;1t v l: l".not/ //. c.ir,,'t 0f -rti,''a^ /rih t' Aini c; 6................ . Ln/o,li'-/? t-tu<4e rtl'; [L,'r t be{a'tl;"c/o o ain ,"r,)-zTl*' 'S{" AtlJrl /il'L 't: te/'' ?;'< "': A.;. tuigiix{urz/ 2{" p.;r,ftiit*.tu p-olt";/t/' '1e *J''1/''l/'
lcrSr
af tr.

Ltu

i i 7-a11,, t,-/':,':'" i: ;:'4!;!iitrffi :r/:z-I*n' ru '"yy' /''o//,/)".,L,'/./e'-/uJ,- - 1' ,,:.v

-TertJ tt<l.c?tl.< ,.!+ J U,q o!, i g.c+ te-:l'I.e ViTt'

,*I:. t-"i &i'!2!g ".,,?1.#^n.**t ?"T f ,,f.','i,,u V;*.a,- tfu{*;,,r:'^.,:1 ffi,"0;,-..!"!,+.
1. u'at'1 /u, fr/? a{41.1'.vt . tts,n ,f

tF;A--fr*"o

v'!ii <,1 s,k u/LeV;'."J"-:a;,*;t .i"{: i1r"!*1r .i6),7 f,J./,.
/zag'. " /'!"7 '+?#li
Hak/:t:e::
tt;/1i

E, 'lonu;*J-r',-t-Jo.
uJ., h,lll;cle

ti "r:'" r-. :r. T;i:i;'';; : :;:;r)'."',' "-" 7- i' tr"*'{ {y'r'

^, !,';.l.'

;i:,i ii;Z' i"t: -*;;;^ lik(&"r",rl # : :T ; H" 2"i +!-i l".t"n- /trl;7'-Ia
-ro-f {"71"k-,
L!- .fo,u",o,. z - iliiii ki;-'l' b!z- -!o,urro,.. tJ ki;-./' /4..oo] tl^.",-7.J,-, *'.'i-k lJo, oVn Z.'ooj
Uz'''/1/r/' 4 Uz.'/' o: ''1'1P rort

/'/,"*'",

f:i.1*t:ft

Sa................ .o /:;l/''L- b'-"n 83 ' 2"1: Gt'.o+r',isa i", io' /o!*L' I 't' Hc.o ve L'-n clraa 7'--- !a, f*.'*^

S',t*t
'

Or'fuo ?ou.' n' u " b "i d"'y;o .Y;"s " 'l^ ' ' i;nu: "n 'fo "t *t'>*& Sui a!e'y'' jo/o/ o-/- 4t' '.iV*trJ./u s,

ti>+it

/,7* o/-.f'',{. J/'7-i''
o'/e4'6. ...'/,'/J el'

ttll'",

&|o,d/.n0"/n.

&J'jl" //..-,'n

&'"; Xr'/tl. Pl"'ug)/'z'; Z-]i" ,)tnt onne4t,1/4 f,s-4, 2t'Jy2 Z";1o,, J/* {.,7,/'/' Ly'"1'v g*ro"ot 'k.-*-

ir*a/

lJ^l'/'|-tte=

A;. ;*i:i* s!::,n!,-usk,i"!"" a;r. t; /-o's/''c11 {'i ct"ctTL
5izi ^,ruu ,.jlc^
Cez-a h"Il*l:'P: Y'f^'

4.,"

ir,n--/

/c7z'utn/a

.qV/"

i7;7"a

L^i. p..a

el3';71-'

/" va .Yczmon" 'T3urJ*:

'

;/,ff"';';{.
, . . ' - i'

A'i'-:.'

L,ioL 4', ''' ''^/r:Y

S\ozsf
2:.

c'lpra'4 Lcna
p'/"n1a|

"*"n/o,
t '/4 rs la'"t'a

t,i":"7.'
u aA

j.sA"Z-/'"
ItZec.e.,fi';i

'9--,l,lu. '

o.-7o

-:'::o. i'h,"JJ'^,/JL'"f'*!-',1t7",trii ,6i* 'frr{"*,'" l0 ,pcn alUJ' il";' -s.t^.o/e ,f /"^ e j sa e"t-le ap-u7' 1"1;'t""' fbili,!::fiiit: a"l'"-/'-:',,-: i,a -.rru yo" !en) *, cLzj,.ic-. :n
/'- ,-, If,.frZ";::2' /. Ar',-Jtn

ALs"t""' -- ^f.,f^'t,.1^-J,,J 1't"!-,,)-Gti: ", u& t!:r" -';,;;";'^ ii,-,J"i-' iol,nLJ. u.p,;
aJ".3t.
E'^i)"'; t, "oi,/ 'J^ oL"-( o-o '*'/a'217r-z-o j'J;/uc

arl /"''4""/* e,/'''' t/"'n'''

i,v:i',,"ifi'#,"i: 6::r:"'i! r/: 8*,".Lt,^ia.e-.
g Lf te 4 A"j/e'rc/- K ' c-e!';'x

"' *;,{, t: {al' ." ;. n^;i r[i"2 Tix
.e':e<- ,!:trJ"t,/' Ai,- a'io 6e"t" X'ay/a

":.t:u "-^*u :1 ?fii'iX; !'::^' -i:"{'i[' 5:ll-:o i't';i Jl: !;,Tfr';,,fr ,j.'i:IF:i;o,f
i:n,ai/ ,//o.o icn . *o'' -9*2'/ lvfr\lts 2,,.at |a'tAle"tnola^ E:l'"J " n clJ-,.

At"'{;l}<

t;;;

c(, ?
-fal'.c

;;---,,
d./t

7;/' 1 y' ), i'+"'' " o ;en'-' o-,1tu'"1t'
i-;"t:Ii.^i:'fattpio
'*e-//ia'r{e 6;/4 yol c"u"'c

t"no:/ tt1"7q ^'='/"{ -9ol'ac'a
wor-t

l,'tcetl<- 'J lEql"*r.

i:*,iL:"i,'''l

-/"Lr]-t;, o"fy''=.*'.!:..*'-u^ ^ V" sti,''LL / !n' i u'Lo'/ r^ @b o1 ki' L'

ia^'

I 03 (,/ rur +U

Gry: ut
Bur. l" i'/lun,b

3 "\ ) \-

;t;;;';,t-/:

;;. )"ui'')'L 4e' ''n'oa w{"-,t;f,'i:;:",

Ji

vt 't y-o,'"yoo'. /ev/el' o 6:'^- uaJono/"st

t:^

i::7'*! '"'"'

)".. ", :rr); )i{ot o o{ L", "f; rffi;i: e Zl !E::; LL "
:uy';yar""-.l n "ol lzrXa:j

u;:';:*:.";*,f;"i:,ra

!1 r sen

:l !i--s :,i ffi,3r;!ii'r;*i:;
'4 u qt'o't'n a*iJ"' /o f:' 6u1sn"oz, qerel7 e i/er"
i rLr+a,'irri a '
i4z / Y6p-2,+.2= s' a,z\)t2

c o'.t..

s!'rc/nJx;..,

hiL./.rT; Ni

" E, Fe4 W*.t&zri t

u7z 'nf?o,.t,i*;:,,t/1,'.{; y;$;-:"'/::;4 t'fiu;f:-!',?/*,'"-"1-.,'pt):.d/;*re- ;;:);
z /e,z/arle 2";;i:t'':i:;i:"11,,t-, /en' o47e,//7;'1'

t/J._ l; uL*r. **{;... -n^/- n;,a-r;,ltl,:. q..*, n./t'u,
p4/e ve !pe,re, &;4: i Wri,r e. l2:a4'*: ' 'm e4 *

!'r{

l*i.::

bJ'./J7; S-:;'i' f:i.J,!:
-io,'t/

inl&"

Vd.,:

) Qo/no'/"^
l"n' a/t4"

'G

tzorc *orLtLut/z'r HJ/" a/,l"e;au ionL"o iZ"'i'ft)2i". 'wl;./oz ic /e"f'rmJ't':' /"Jo: J,z.t 4- p.;..1t/",J".'"2 ge4nt7 ve bjr /. *fu su9 i' cezJtrt fr",run* u*"fi fflel4e/z ozJ' irm's it:'i7-'

en'-

Au.o't7"'/'

/"nal"nlf

,

-so'//"

{'' ;}"'

,' io/un''i J"".' 6 e.',t:p,*a/e-/,' l(l,r>o rl' ' Lu *n=. 7?,rtry
ej", */.j melJ u-o, o'/ ..u,'luo iho'tJ i: /ecl/et: --zorJ .u-"'^lu"/o '='-J/x'':" '

fr -31I.t? I a:4s

r'-1''

l', l' ''L'y''' doi, /e,.u 1.,,", 4.'. 4o.s/oatctf /o z'o' vu qi*,7 'zolk:i, vc'Ji1;''' h /7"/er/t me'u'ulld/ s,otLy".*1
'[Znr,'Z)t,, t4z,'ar/urnttm iqtze /*.it, t/ava*t -/"n!-/t* y'ou/'; /'ztao/a" s'zso Vt?ce 7Vr/ /J"a da t'''tuc'lo

i'1''j

Tiii2Lf
l-lu, ,.

.,,)' ;J,,,f, ti"t1, s*t ;a,',t /- t l'.o a*aip/;.:
s-n /,o 7=t,'S,t --<,!,^ec'!z l.eu"n' e'4iJ-" ,b' r/'z

' t/i. u^//-"/o ("/"a/"7-" o,:, c/,'.0/9oo/y-,1.n ,'o/i1'n1 ?u"n o o/'/rte ''n ea't"'.'= q,//* soir" a/u T€/"//e J (;/a'7 i-i /u( aoo 4o,,4r.J:./ootgp^; Lu rJ,s/or,/., Jn l" L'i;,^" l.J./o. ,y'" bol ylze J. uo''upl kayr'//ert JZ.sq*"/a q.^e. ar'7,, y.o^1s1 j",--l * /. "/r,/ x o y5" /, t/. I ita.! u< I a,t, t/, rt a/2,.1 k,/a.,,t. m" Alc ';;; A

Lr/'c

p",

,/;

'tt'

y'','4'u

''o-)-n

da-o'odanz'/J'z

e''';'

siTo:e'/c//e'"< U'/lenro A J"./../ B o'{or.,,''- Yo7", yool,"* in e*' /)'t//'- " J,'...1i.'n b '".oi'.y'-'iyu t L* t(ad" qaa/tzc'o ,4 Jt'ftt/ Bc' mc.z,i:fu 4!/. i/,uoe-/'n a/'ei Cn-"-/
-7V

Z; ILfi".fr- wf./>2a 4[."on, o'4 6'e]?"mtsa'!"/'"/J' l-.,,r, is7J/ LlLo,/uru oJ-'" /-n:,/).": am,r4la
n1 K;rru og u, e
ir

rzci, x4i','t/

s"'ya,o//os/,..,*{

i{l /"'"o /"ttyo'e'

1''

ar z- e"/e.,''-t

-

-\'Oyt '/. io/,

(-)

r-/ u,^/ 4t/t7 F. 7,-nci Zlzz. *-i
t'8,{; R D,

,/

/

)alnp il/;rtol Llr/m:

e 6 f r 6 e t Jf A t/r's,N

K(1; 2?,09.2n /z't

'kn

IYI^za(fa-7;L;n,',, l4rbl fL;rfn n. Cn, Ertet'erl'n

/",d"n spr \irefu 't4 ' lrru{uenler i&n . Hupi' vs{annt sarcn La't'l< i llarboLrh ]ot,o t, fi)'' K"wo)ln veTi.f -l,,n, Cr*!r-",ri1"*n" fi*{rv l. Devrinlerian "' tn'' Asl.erieni, iri\. Or'la, bial4 Uo /l'lo'l'itl 1i'd'r1"rl
i<,l,llec.

'nh s"n Lo t'.vi

ffluzcJf.. f.L:n, {'br*tlo saj sApo-" o 1a{,
J ejLiaa €t,latJ-}ri . i-l

",o1 p''*'s t)u l"L bir <.'L*''n'n

6 1 4 s } e 1 r r 4'r }b s ' b d q r ' n a o b p , r o o n u k o n o { r r c l v r s, e w r i n d c l . . ^ r L e r l e r r

A I l , n m o d,oA r t
Q

ife JoI+i+ ed"l.Mls\ !

I

I

'.

.

ll

"ld'gi fn mod"i111? frn

h"nacnbui zpr"f

f

e*ra e ti,r,ri 6gnis

't

bu

. , l. ter ve nrodn(6udo- &J lerlrvti* . < a . p g t n o n t \ i ( l ^ d c ^

5op&^ SWlqr^ 9, kz,,r_ \J

'nds v.rd;}to e" inra,rnCo- 6;.fL trcog stz;,',bize- l-{^rt "L,(,.r

v;Ls"[ $d1'-.- r,.h., kond,s6ondrr,leu,ip'{i. M"sl"L lo,6o,(",/v'rsotoh erlecini,r ,sForutitl; ,^4^ u"si6 b** o J,r,plu,t', h"p l{"r bonos56/e."'1^, 6"*o.1.i. p,a^ Ka&Lt'd"k b,irrr',o- b.i )or6.L b;i: h.ge.o,r bu kahrawan, tolhsbvnc,L se lorr,o, iq.i,t v. (,iaa L. N1,i".hatr,re glrd"'(l !)ezl honrX" 46"r.1 ederfi4a. grderdinn
l<Orago g(e,. Sren<llerina (e-e{'i" oou ve AsLu,^lt") ordn,-'dan.,${",lUrt -

o ,Vonu2orJaL, Wnin 6$rearc-,i"ti.A*r. bu.},.r,s,2-l'L-i"c,i.iriL'{en-,
' tcl5.,v,lord,- Ocat, h.v,r, fta$p.abt !a",, sq$8\SC^ r-, Xaz,hoAelin{ E5ay iJi. /Lurswrb'ronn Vohra,ao'nhL, $orbot-L-r, h.* kor"rond, ' v. c,; ,A-la.farl. fi lr , Vs4o-tQverk'L Md.u l4k4f CL b'JraL( Je !3i.5n.. n-:bp{m (?'^.{o fl6udc o{.-L* - liranei k,rr bl. K",undonr)
t^ t ' ,'

,-:-\

1f iqi,rde o3r'-br.nu l.:r''ra por dn r eb;h.J=Doin i'rcn)er'ni 14uzbapr \

-':1 Qy
neil.u

lt*tta)t bi ib pos,r-sroLbt' oleS'n tur'tisebb lcrinL oi)qr'n o n Grad,Fn Go hPi]er 'T"iTTezrlenel'nbot' L he.rc,g g.dterr <1",d.- Jo's vu,*'1*" '

hr'Lar"f eden f<Aoran 5nrsonJcrr t&' , ocd.r,r6eve Sonno-du/c.'J' /<e!'/il, il' ord^^lle' ;{/s rVtu=affur'in b^ )^vtarrtsr sebebi

fi1r.of,Je"i (grd,u'ru^n 6aJicilJ,).. 'i3i. k r,C,lnniz, Brr5,.(e.eL un ti o- F.*"U" h"z'rlou,S*L.f}t goLAz,llil O ht(bt. L. rnotannfo.,nJ
i cegr t^..di,.cn. nnaL-{,t^ v. 16rxn'lon gtce^,,aeCi. orlr^ y na+llcerarr ',,te o-f..s l"$' , leri ?t lof si3i.{raer,n /u6'reL ).|lq" scnno- ilbq . 6,s]s11sr, nor {pri aloroL hcr.r,6czi hc&1e,la"LI. $riqLast /1,{ru ro,ff.. oldr,r. "ol,Soqadrv,tr, Jrlern 1;i^"n fer"J' Ba bc.rn,n Ti.go I dzsl',ay. u..{r, li. ll,;lislaln ke;i{qeri, i'ir.eJ lroL'^loti Quvo( h.o,cL's.r. Yu2on Poso.'n,a c"{e.,(Ll' bep Lun\or, kn.,g,,,rdarta

s'l1hn''tost onu eoL satsa'sf , g'unlo-

5-f"g', Uorn(Jlaq n

\

t

'

"./,Air,areLr., l.-u.l,,z' lqn,\Aorrndr-,4.r,b.,s.iap,

ob

l,r1 nni,orln)pri ter, .{-nporlc,,a ni e.r1,. or 6oL'l Br^ Atl"h(n asL"r)4irr, nt orr deXlp E {llonn ff'fanlo- {qhrorvran ".n'.pf". 11 f aSa, /."$ q" ho,rur i r, l"nl" ? ;r**i .,ane, azuc{{h c^ nas,l Ona- Cekbast
bof{qfll,s. . LoL(
| /1 t

bv Ae S.ur (alu

r. Fo 411

t

,l

i

bu ko,hrcmondqn br,s'4a|) ve -fErL OA^s^'nd"Ll{, inllLon,nr d[,nuo,L ls igr {*lr hq9ar,lar,n,n A.rtn^

i t9.-tl,.IA, $ a.da.,-,
gi' 'G.0,'1,;.L A/r{ a,zt6,$+aaz?O

(u;6r ,lta

ffr,lnlr 6i ssQc-^

,t'

$' .#l
I

2 2('

i Li

,l
1I

l

T.C. ANKARA DEWET GUVENLiK MAHKEMESi

}J

i

cUMHURiyET Bagsavcrr,rGr
TUTUKLU
72.03.2001

d
i ll r E
j

220071133 :200116l :2007/50

? l l
E
j

D

D

I

A

N

A

M

ANKARA NoLU (t) DEvLET cUvnrvr,ir< ivralmnivrnsl
BA$KANLIGI,NA
DAVACI SANT'(IAR rK.H. 3

l i

!

h

I a i

l1

6l

tu
2.

re Ltil"i'i;tifi;ii :Lrie:..1*1 AhlEvran 4rl(e+,srtesr, caddest Mastaklst;nbut 1,/6 aa*irro. ir"ir"tliJ'"!;;$*-

r!'aK RoMANO : yasef ve Korin odlu, 1962 niifusuna -dodumlu, Edlme Merkez jL,no" kaytdl Beeonya

1 barre, No-:

ot,_..

p
L

*."1ry1,',':t1"&i,i,i'.",1#'i?,".'i],i j lt:fitffi8/t tffi lstanbuladre;tnde ehfevrantuiiu-rl, etuj!,o.,il# Sokak,.No : Begtktag otiriur, center Is
Merkezl : 1, Kat: s Mistak No istanbut adresrnae iuiuxiii*'-', 9arigir.

ll
:

fu,.*or
9ahSrr,TUTUKLU

B

It
r 1

Fl
nrI [ i '
I

Attrndag Apartmanr, ; B/1s.iv,r, ve.a.-liwu..-s;;t""; No

gI!!!!!!!!!!!!!!!SAlSsssssssssssssssU++++++++++++++++Cgtu AU a ve Muteber,oi tu,. 7g7O-dodumtu, Kayseti iti, p'.l|arbait itlestt Kaynar Kiiy0 niifusunakavrfltoluD.halenMersln cunitruriyet uif,uii"rii l:l n_ sotur., .Eo "llte.r"in

adresinde

tu
4. iBRAHiM ARAZ: Abdutlah A6izeo6lu,. ve 1948.do6umtu, istanbut gis itqesi, iti, Doiantepe Mahaltesi n'fusuna tayitrrorrrp, iaren-i.tl'.iri'iuiii,'i"t"nar, zeytinogtu caddesi,YarenSokak,Ozveren qo_",rt1ini oaire : J saylrir ?,u.r., Kartartepe, Kocatepe Maha€st,Mega centerc Blok, , c auyr"_pu!" ler-oi aaresinau l.r, iliaiirri 9at,gr..

) t:j
IIz. 2001/133 No 50 ldd.No 2001, Es.No. 200U 6l C.s.

iDDiAx,lME , BA$savctltdl lc[.r. cuMHuRirET AM{AII^
SLyIa;2

12.03.2001

5. cEMiL GijzELis : ilyas ve Levent o6lu, 1949 doqumlu,MardlnMerkez n0fusuna Istanbul adresinde aturur. Mega Sokal:,1/3 Kadlkoy kayrt[ olup,halen suadlyeKitapgr adreslnde gartrstlnpa Ltd. 9tl. Bayrampaga Istanbul Toptanelar Center 9all9lr. cdzEri tARilti ! 11.1r.20oo
14,11.2000 TARiHI :, saLrvERME

o, cgM gintM r Nazmlve Memnuneodtu, 1959 dodumlu,istanbulKadtkoyCaferaga Mahaffesi niifusunakayrtlr olup. halen Ataktiy 1 ncl Klsmr Fl27 Kal i 1 No : 2 Baklrk6y istanbul adreslnde oturur: KocatepeMahallesl,12 ncl Sokak' MegaCenter C-378-379 Eayrampaga lstanbuladreslndeCaLSrr. cdzErir'rTAR'HI
SALIVERME ARIHI T

|
:

11.tr.2000
14.1I.2000

llgesi,Meydan 7. ABp0LKApiR iizBAY : Mevliitve Fatmao6lu, 1958 dodumlu,Blrecik Mahalleslndfssunakayrth olup, Mersin serbest Bdlgesiyaman Prefabriksoguk Hava Depolaflsahlbl.l!!IgEt!!
G6ZETIMTARi!]L-_ j TEvKiFTARtHi : .-T1 l4.tl,2ooo

oulu, 1945dogumlu,lstanbul 8. sANrK 3 ARGUN6ZDEMiR : Omer Farukve Semahat . Fatih Kocamustafapaga nofusuna kayrth oiqp, halen Arnavutk6y Sltesl, Kiiltiir Mah. Suna Sokak, F Btok Nor5 Etile. aegiktaSlstanbul adtesindeoturur, Ylldtz Posta Cad., Istanbuladresinde Ayyrldrz sltesl B Blok No:28 Kat:5 No:55 Gayrettepe Yeminli Mali yapar.Evll, T.C. vataodagl,sabrkasrz Mogavirlik
GdZETiMTARilrl
satilvEnMF TARIHI

:
!

26.0r.200r
ao-or -toolaE G{lN}

9. cticHAN BozpiK : Mahmut ve Liitflye o6lu, 1936 doiumlu, Adana ili, Merkez Kocavezir Mahallesi nfiFusunakayftll olup, Indn0 Mahallesi 7402 nci Sokak Ata " Apartmanr No : 7/4 Mersin adresindeoturur. Mllko Grda Serbest Bdlqe M€rsin adresinde isei.

lo.ILKER PALA : Liitfl ve Nazmtyeo6tu, 1967 dogumlu,lstanbul iti, Fatlh ilgesi, Fatmasultan Mahallesi niifusunakayltft olup, halen Fdtmasultan Mahallesi, Bircan SBgct Yokugu, : 28, Kat : 1 Topkapristanbul adresinde No oturur. Beyazttada Mahallesl, DullarErkmazt, : 5/4 TopkaptIstanbul adresindeqaft5rr. No
GdZETIM TARIHi SALIVERIIE TARiHi : : 08.1r.2000 13.11..2000

ll.MiISLUM KoCAK: Osmanve Sallha oilu, 1961 doiumlu, ganhurfaill, Kocaserif Mahallesi n0fusunikayttitolup halenAdnanMenderes Bulvan,Bulvar No Apartmant, : 46/4 Mersln adreslnde oturur. Form Grda Mad. SanayiiLtd. 9tl. Mersin Serbest 8619e'de yapar.TUTUKLU muhasebecllik
GdzETiM TARiHi TEV(IF TARiHi : ! 08.t1.2000 14.11.2000

--is-4-r-r-

12.HAKAN TiMURKAYNAK : Artf Erdal ve ismet oOIrJ,1970 doiumlu, istanbul i, Kadrk6y ilgesi, Gitztepe Mahallesi n0fusuna kayrtlt olup, BEhgeltevlerMahallest Ata 2 nci
c-r.-L q r_ I n.i F{lok.

2/E
Uz2001/133 No 200U50 ldd.No 6l 20011 c.s.Es.l.lo.
iDDIANAME BA$SAVCItlel CUMITRiYET D0M. ANKIRA Sayia;3 12.03.2001

Mahallesl,Halk Caddesi,No: 35 YenlsahraKadlkdy yapar. TUTUKLU
G6zErlM TAR'HI ! TUTUXLAI,|MA TAnJHI I 12.1r.2000 t2,1l.2OOO

adresindemuhasebecilik

Kahramanmarag G6ksun odlu, 1947dooumlu, ili, 13.AzMi SAHANI Abd0lazlz Behlye ve Mahallesl,1659 ncu ilgesi, CardakK6yU n0fusunakayrtlrolup, halen Cumhuriyet Sokak, Bacanaklar Apartmanr,No : 3/6 Mersln adreslndeoturur. Milko Gtda Sanayil galrsrr. Tlc. Ltd,9ti. Serbest adreslnde Bdlge Mersin

ffi

GdZETiM TARiHI

!

os.11.2000

14.Mt'STAFA KARALURT: Ouran All ve Zeynep odlu, 1951 dodumlu, Adana ili, Yumurtaltkllqesl,Oeveusadr Beldeslniifusuna kayrtholup, halen GUneykentMahallesl, Bagdem adreslnde Sokak, Giineg No otutur,Milko GrdaSerbest Apartmanr : 5 Mersln gofdrolarak 9al,t,r.MM{!U Bcifge t'lddrirfodo lgel adreslnde
cdzETlM T^RtHi . : 11.rr.,2ooo

15.MUSTAFA CANOL: Muhsin 9engolodlu, 1961 do6umlu,Yozgat So.gun llgesi, ve lli, Kodalgiftlldl Kdy0 niifusuna kayrtlrolup, halen 50 nci Yrl Mahallesi, Srnrri Sorumlu YuvamYaprKooperdtlfl oturur. Mersh SerbestB6l9eMilko No:44 Mersinadreslnde Grdada Sofiirolarak9alt9tr.
cdzEIiM TARiHI ! 1r.11.2000

16,MUSTAFAMURT : ihsan ve Elif oilu, 1960 dodumlu,Ktrsehirillr Boztepellgesi, Yenidodanh Kdyoniifusuna olup, Halen39 ncu Sokak,20-4 Bahqelievler kayttlr Ankara adresindeoturur. Erclyes Yapt KooperatiflIel 5 nci Sokak No ; 55 Mac1lnkdy Ankara adresinde tlcaret lle udrastr. cdzEJiM rA.RlIl
TEVKIFTARIHI

I
I

oe.1r.2ooo
14.11.2000

17.SERPiLKoTAN r Mahmut Hldayetkrzr,1965 dofiumtu, ve Ankaraiti, Attrndadltgesi, Fermanlrlar Mahallesl niifusuna kayttltolup, halenGayretMahallesl Blok, No : 11 C-2 Yenimahalle Ankara adresinde oturur. Atat0rk Bulvan, 151/703 Bakanltk Ankara galtgtr, adreslnde

Sr Ei
I F i
3
l

G6ZETiMTARiHi : SALIVERME TARIHI :

09.11.2000 l4.t l.20oo

eli I }Ir
['

18.ALi RfZA KALKANj Ahmetve Nuru o6lu, 1957dooumlu,Ktrgehlr i, Boztepeileesi, Oks0zkale Kdy0 nofusuna kayrtlrolup, halen 10 ncu Cadde,78lA-24Emek Ankara adresinde oturur. Erciyes Yapt Koop. igi 5 nci Sokak, No : 55 Macunk6yAnkara adresinde Ealtgrr.
GiizETiMTARiHi . : SALIVERME TARIHI : oe.11.2ooo 14.11.20OO

J
. r-J

ri

19.SABAHADDiN DiKiCiLER : Mehmetve HaUce'den olma, 1955 doiumlu, iEet Merkez Bahge Mahallesi n0fusuna kayrth olup, halen Mezitli yenlmahalle 159 nci Sokak Akg0bre Sitesi A-3 Blok, 5/1O Mersinadreslndeoturur. CankayaMahallesi,Canatanit

ltz. 20011133 No 200rl50 idd.N0 Es.No. 6l 20011 c.S.

iDDIANAMB

12.03.2001

/.t7

DcM. ANI{Axt ctjMrmRirm nagslvc[tdl
Sayfa;4

lvlerkezi Kat : 5, No : 7 Mersln adreslnde giimrfik komisyonculuduve 19 takip1ilili yapaf. cdzEriMTARiHt
SALIVERME ARIHI T

I
:

o8.r1.2ooo
14.11,2000

zO.AIqtIlQSKlllLj lbrahlm ve Paklzeo6lu, 1975dodumlu,Slvas lll, olvrldl ilgesi, Karakuzulu nufusunakaytth olup, halen HorrlyetMahallesl'1742 ncl sokak, Kityo Canatantg oturur.gankayaMahallesl, Kahraman Apartmanr L1/23 Merslnadreslnde yapar. G0mriikKomlsyonculu6u Merkez, Kat: 5. No t 7 MerslD adrestnde

2l.sABAN cELiK j seydo ve Menci o6lu. 1958 dodumlu,Mardin ili, Krzrltepe lfEesi, KothisarMahallesl niitusuna kayrtlr olupr Yayla Sitesl,A Elok Kat : 2, No : 3 Yenigehir Mardlnadreslnde oturur. tpek Yolu Uzerl, okmen Apartmant,Kat : 1, No : 5, Krzrltepe yapar, MardiD adreslnde GdmrokKomlsyonculugu
G6ZETir'r7Af,ifll sat-rvERME TARiHI r ! Oa,11.2000 r3.t.1.2000

z2.Yarup nnflctodlu : Samtve Fatma dogumlu. o6lu,1965 Rlzelll, Frndrklr itEesi, Tatlrsu Mahallesl kayrth olup, halenKozyataur Sokak,No r 9/13 Kadrkdy Seda n0fusuna istanbuladreshdeoturur. All Nlhat Tarlan Caddesl, : 17 Ust Bostanq Kadtk6y No
lstanbql adresinde 9all9tr. G6ZETiM TARtHi I SALIVERMETARiHI I t.2.11.2000 14.11.2000

23.oRHANNEsiMl aKsoT : Mehmetve Kadriyeodlu, 1958dogumlu,Kahramanmaras ili, Merkez Kayaba$ nofusunakayrtholup,Mersin lndn0 Mahallesl Mahallesl 1407 nci sokak tlnat Apartmanr5/14 sayrlryerde oturur. Gomr0kKomlsyoncutudu yapar. incinr,i Bulvan, canatan19Merkezl, : 5/ No : 7 Mersln adresinde Kat G0mrukKomisyonculuOu yapar.
SALMRME TARiHi

cOzETir.TARlFL,,i

:

-- O

13.t 1.2000

l

24.ERGUNAKpENiZ: Ertok ve UlkU oltu,7967 doiumtu, lqet t, Tarsusiteest Fatih Mahallesl n0tusunakayrtlt olup, halen Indn0 Mahallesl 1402 ncl Sokak Samsuo Apartmanr 6/23 Mersln adreslnde oturur. Cankaya Mahallesi CanatanIS MerkeziKat : 5 No : 7 Merslnadresinde yapar. G0mriik Komisyonculugu
GdzETiMTARiH! : SALIVERME TARIHI I oa.l1.2ooo 14.11.20OO

2s.SANIK : ALi YASAK: Ha|itve Haticeoglu, 1958dogumlu, 9anlrurfaMerkezTagltca KOy0 n0tusuna kayrtl olup, halen Neyzen Sokak Ahmet Engin Apartmanr 6/10 BahCelievler istanbul adresindeoturur. Leylak SokakMuratHan B Blok Kat : 5 Daire : 1B Kuttepe istanbul adresindeihracatigi ile udragrr. Evli. 3 qocuktu T.C. Vatandagr, sabrkastz
cdzEriM TARiHi sAlrvERMEARiHi T : : 29.or.2oor O 1 . 0 2 . 2 0 0 1 (G o N l 4

26.9A4!Ki-SEHUELYA9.AXj Halil ve Hatice oglu,1965 dogumlu, Sanhurfa Merkez Ta9hca nofusuna kaytth, halen Komtk Hasan Efendi Caddesl Avat Apt. Daire 4

H .
I

B

:
2001/133 No llz. 50 20011 ldd.No 2001,6l C.S. Es.No,

2lI
. iDli.a]$flE BI$SAy0ltlrl ANKAnr{ Cr,ttHrrRirET DcM. Sayfa;5
12.09-2001

{J

i ri
.t

I

BahEelievler sultanahmet'de gay bahgesinde bir istanbul adresindeoturur,istanbul
9afi9tyor.

H
r i
1l i I

2T.IiAHMUT ARSLAN: Yahyave Emmuno6lu, t94A doiumlu. Gazlantep Merkez lll, Og0ms66iitKdy0 niifusunakayrtt olup, halengurhanettin Onat caddesl, 108/4 Antalya Gdmrtk M0d0rYardrmc|s,. TUTUKLU ad.eslnd€ oturur. 0rqiip cUmriik Miidilrlc60nde
GiiZFrlMrARlHtTEVKIF TARIHI : ! 08.11.2000 14.11.2000

ri
rl
I t!

I

Za.llicaH fogoduu :nll Kemal ve Hatlce odiu,1961 do6.,6aztantep,lstahlye, Cevdetpasa k6yti niif. kay. olup halenUlusmah.40. sokakAbutodluap. 16,/8Sehit g0mriik memuru KamilGazlantep adreslnde oturur,Iskenderun Gfmraik M0dorliidonde olarakgal$rr, T.C.vatandagr. sabrkall €vll
iuJABtHi
IEV(lLfARtHi .20

t

l ti
)

't

29.YAVUZYILDIRIM : Mehmetve Elmasoglu, 1950 dodumlq, Kayseri Brinyan ilqesi niifusuna kayrtl olup, halen 9ilr NedimCaddesl, Afacan Sokak, No I 2613 Begiktaf Istanbul adreslnde oturur, IglgKlg
TEvnF TARtHt

l l

u
H
l i
I

G6zEJll.r r4Rllt

!

r

o9.11.20oo
14.11.2000

30. SANIK r ABDULLAHKIRCELLI : Ahmet Nasrf Seheroitu, 1952 doiumlu, igel ilj ve TarsusilqesiMilftii Mahallesl nr:ifusuna kayrtlrolup, halenAydrnlrkevler Mahallesi,208 SokakNehirSitesi D Blok2l4Iqel adreslnde oturlr, Evli, 2 qocuklu? T.C. Vatanda$r,
sablkasrz G6ZETiMTARiHi : 30.Or,20o1

r i &'

H

i

ffiaeOrr

Lo
I

31.OZKANERGUNj ibrahlmHilmlve Zehtaoikr, Lg63doAumb,Gemllktlgesi,Umurbey Kasabasr,Farsbey Mahallesin0fusuna kayrtft olsp, halen Hamldtye Mahaneei Krom Sokak, No : 63/1 Gemllkadresindeoturur, FethiyeMahallesi, UlvcaddeSampag Sltesi C Blok, Kat : 1, No i 1 Bursaadreslnde Calgrr.IIBI{!!I .
TEVKIFTARIHI

cdzEJlM r4Rift

&r
[: , ] []

-:

:

os.lr.2ooo

14.1r.20004 6 oon t

:2.6Men ensv.Aztcrod|-u : Mahmut ve Rahimeo6t(, 1947 dodumlu, Kayserl' MelikgazFHacrmansur Niifusunakayrtlrolup, halen Afparsfan Mah, Ktztl,rmak Mah. CaddesiSaray Apt. Kat : 11, No : 22 KayseriadresindeBagyazrcrodlu ve Grda Et saDayli A,9.de9ah9rr.
G6ZETiUTARiHi SALIVERME TARIHI ! : 22.11.2000 24.T',.2OOOI3 GON)

l

EJ
ffil u
I

33.ALi BAsYAzIcIoGLU: Mahmutve Rahime ogtu,1942do6umlu,Kayseri-MetikgaziHac,Dansur Mah.Nofusuna kayttltolup,halen Alparslan Mah,Ktztltrmak Saray Caddesi Apt, Kat: B, No ; 16 Kayseri adreslnde Baiyaztctoulu ve Grdasanayii Et A,S.degahstr.
ciizEiiM raRiHi t^niHl SALIVERi'|E : : 23.!l.2ooo 24.11.2000{1 c0N)

34.l..lEHllEf :!qLC:AOIR I Ahmet ve Muzaffer oqtu, 1966 doqsmtu, Kayseri-MelikgaziMah. Niifusuna kayrtft olup, halen Atparstan Mah. Baha; Caddesi No : -jarak!!$g0

2oo iSt Ez.No zooltbo ldd, No
Es.No. 200116l C.S.

BA$sAvc[ldl elgml lcu. CuulruniYBT
6 SaYfa;

.'

'DDI.|XAME

A9'de Satln Alma Et oturur.Bagyaztdollu ve Glda sanaYil adreslnde 23/24 Kavsed gallglr' l4ijdiirij v€ Ytjnetlmkurulu 0yesl olarak

Gifi?EEfrEJIEIEf-J

cozETlM TARIHI

:

23.11.2000

cuNr zo.rr.zooor:

gadlveYurdan'dan olma,1969dooumtu, ? 35.sANlK: sELcuKGONc0odLU s0levman Tezcan Yah kayrtholup, DoktorEsatISlkcaddesi DereMah'Nufusuna fiirum Merkez oturur'StrmaPerde SokakNo : istanbuladresinde Kadrkdy ADt.No : 11212 KtztltoDrak sMs Et ve Tanm Grda ajronterttsimli !6'arlunriua-!-0"[uoii irtunuut adrestnde olarakgaltslr'Evll, 3 gocuklu'okur yazar Bagkant firmanrnortadrve Ydneth Kurulu sabrkastz
. G6zEflr't TARlHl !

irrrvenr4r rmtnl

i

rz os.rz,zooo cQd)

o4.12Jooo

ve 36.SANIK I YAVUZSELir4 G6NCijO6LU i S0leyman.9adl Yurdan o6lu' 1967 kayrth olup, halen Fener Kalamrg Dere Mah. N0fusunaAd;mit,E,? un; Ma;iez adreslnde oturor' SMSEtve 0skiidaristanbul i'to:49lA Dalre: 50 Altunlzade Ca-Oaest nrmanlnortadl ve Ydnetimkurulu 0yesldir' Tanm Glda 0ri.inlerl tstmlt

37.sANtK : MARUFKAYNAK: Aziz ve suphlye odlu' 7972 dodumlu,Mardin lli, Merkez Atlf Vatrattest nmsuna kayltll ol!p, hajen UlucamiMahallesl, Sokak. No : Utucarni MarnakglrketlndeqalElr' oturur. Mardin serbest 8619esi 128/1 Mardlnsdreslnde Enver ve G0lten odlll, 197L dodumlu, istanbul ili, 3S.9A.UIXjISN!4II9IA!EILj izzet Beltan sK' kayttlr olup, haten,.ge5€vler BeyGlGtinclfr6y M"tallesl .nufusuna istanbrll adresindeotur!r. inter Glda49.de muhasebe Huiur Apirtmanr, relO COztepe elemanrolarakqa16rr,
GOZETI}I rARlHl SALIVERME TARiHi : : 12.11.2000 GUNI I3.IT.2OOO(2

o!J_'r'{t53dod. istanbul Besiktag 39. saNIK r AHl,lET BE(iR BEstER : Bahrl ve Rezzan Ortakiiy n8f, K;y. B0yokdere Caytrba'r cad' No:8/2 Saflyer Istanbul adres,ne oturur.okmeydanr istanbu!adresinde ealtglr.
GozETlMTARiHi salrvERME TAnlBl ! : o4.l2.2ooo {2 06.12.2000 GuNl

40.sANtK ToSMANsER : Mehmetve Mahiyeodlq 1950 D.lu NigdeBo. ilgesicami Kemer nisar rnan. niif. Wt.li Tozkoparanmah. Uludad sltesi 1070 Sok. Kl3 D:5 Mersin adfeslnde oturur. istiklal caddesiTren istasyonu kar'lsr ICel apr, Kl2 Mesta' Uluslar arasr nakliyat Mersinadresindecallgl', Tlr giif6rii olarak gtirev yapar. Evll ikl qocuklu okur yaearsabrkastz : 41.SANIK : iBRAHiM ERKTLICoGLU Hllmi ve Tokezo!lu, 1958 dogumlu,Yozgatili kayrtll olup, halen sakarya Mahallesl,Ytldrz sokak, sorgun ilge!1,-l9li Kot0 niifusuna oturor.Evli,akuryazar,sabtkastz, No : 19 D i 5 , Bursaadresinde sAaitEfrEE;im:
cozETiH taniEi : 29.11.2ooo

1o.11.20oo.2G0Nt

ve 42.SANIK : HoSeYiN XANTAR ! Mt_stafa Fatma.oulu, 1961 dogumlu, TekirdaO ili, Hayrabotu--itcesl,euzaiad Kdvil niifusuna kavrth oluP, Ertuqrul Mahallesi, SiFa sokak --

ti{

l1-

,I
1 !

2iLt
2001/133 No Il2.

:1
ti

rJ.

zool/bo ldd" No
2001/ 61 C.S. Es.No.

iDDiiNAME BA$SAVCIIIdI CttMlIURilET DCM. ANr{.Aru sayfa;7

l2-032001

ii 't
[.1

2/7 Tekirda1adrestndeoturur, Taflm ve K6y lslefl Bakarh6tTeklrdad il Mitdijrliidiinde 1 M0diirYardrmcrst sabtkasrz olarak gdrev yapar.Evll,T.C. vatandagt, I HUSAMETfiNdNER : H0seytn o6luSabrl?en olma 1951do6umlu,,Elazrg lli Merkez Giineygaytr K6yUniifusuna kayttlt, halen Zlral Miicadele Lojmantan A Blok No : 9 Y.Mahalle adrestnde oturur.
GdzErll,t TARIHI SAUVERME TARiHt ! : 26.01.2001 30.o1.2001r4c0N)

44.FANIK: isMAiL MERT ! 6mer ve Hafizeodlu, t94g dogumtu,Mugta Kavakttdere Ilgesf,KurucuovaK6yO n0tusun€ kayrtlt, Osman Temlz Mah.. 1. Cadde 43 Sok., a/6 Dikmen ANKAM adreslndeoturdudunu,Zlrat Miihendtsllglnden emekti oldugunu sdvledi.
GoZETIM TARIHI SALIVERME TARIHI : ? t6.01.200r 30.01.2001(4coNl

45.:A.NIK: 9EvKE-r ALAG6-Z Hal lbrahtmodluNatme'den r. olma 1975dogumtu,Etazrg Ili K€ban ilgesl,Koyunugadr K6y0 nofusuna kayrttt, halenMardtn Caddesi, Karata, Apt-. 51/AK:6 Krzrltepe MARDIN adrestnde oturur.
GdZfTlM rARi(l sALrvEnME TARiHi : ! 26.Or.200t 3o.ot.2001(4 G0Nl

a6.9Al{rK: iBRAHi{ HALil.:DANAoGLU:. MehmetHayrive Meryem.den otma, 1955 doguml!,G.Antep NlzlpIlgeslIntepeK6y nofusuna lll kayrtlt, hatenivedik Cad.Taflm Bakanhor Lojmanlafl BlokKat : 4 No : 8 y.Mahalte Yenl A ANKARA adresinde oturur.
GdZETiH TARifli saLrvERME TARIHi : ! 26.01.2001 30.O1.2oora4 caiNr

47.gAN.IK,iCqMALERDO6ANI Cematoilu Hauceden olma, 1958 do6umtu,Sivas itl Dlvdii J,Cesl GttkgeHarman K6y0 nijfuslna kayrtl,. hateDG0mnik Lojmantar F-2 Blok No : 5 Silopi oturur. 9trnakadreslnde

l$o
['l F,.j
B-

GdZETiM TARIHI SaLTYERHE TARlltl

: !

26.01.2001 30.0r.2001(4 c0N)

48.++ISj+Eq4X.I4]I(ENM

Afgin llg€si,gobanbey nufusuna kayttlt olup,halen Emlak Konutlan A-lo glok Karanfit Dalre59 Eo.luTeklrdag adrestnde oturur.Dr' Tlcaret Moste'artrgr AvrupaSerbest 1p!., Bdlge Mi.iddrd olarakgaltsrr. Evli,3 Eocuklu, vatandasr. T.C. sabrkisrz'
cdzErtnTA[iHt
SALIVERME ARIHI T

gemsettin Meryem 1947do6umtu, ve odlu, iti K.Ma.a5

n1

t
:

26,ot.200,
30.01.2001(4 GUN)

4s. S++X-+AF4++:!DIEI4j IslahlyeIlqeslKabaklar
GtizEriMT^RiHi SALIVERME TARIHi : :

Eij t
FLJ

K6yUn0fusunakayrflr,halen FatihMah. Buk;t Sttesi C Btok Kat:4No:10Davuttepe Merstn adreslncle otuaur,
27,01.2001 3o.o1.2oor(3c0Nr

Halilodlu Durdu'dan otma,less doqumtu, G.Antei

is

j

50,SAryIK-: _.!4 EgMET qUCAK-: Ha t odtu Gotgtn.den olma Siverek 1961 doOumtu, Ilt Sanfiurfa Stverekilgest Camiikebtr Mah. Nofusuna kaytttr, halen gopurlu K6yU Esenler Sltesl B BIok No:7 Merstnadrestnde oturur.

:

H2, 2n0ll133 No 200tt50 idd.No Es.No. 2001/610.S-

lllr,qnl lcm ffiruRiiBT BA$sAvott,rEI
sryfo;8

iDDIANAMB

t2.02.204t

2i?

ffi,onon'
olma' ludtr 1952dodumlu'Kars GUNES:gehmanodlu Lat'fe'den 51,SANIK i MUSTAFA A Ktsrm 33 B'No: o"'ot"i ntjfuttinukayrtlt'halenAtakiiy7-B ill l6drr lleesfKarakoyunlu 49 istanbul adresindeotutu'' rARtHl , catzErtM :
: S A L I V E R H ET A R I H I

?9.9144!414 G0N) ru'ur

*'ffi

Aftin Tanlr odlu' 1954dodumlu'K'Mara9 i 52. SANIK I EROLTASYOREK Halil ve Nazlfe yapar,Evli, T.C. vatanda9,'

ffi ffi fl;*:l;ll;l'n:-*:;"i.?:f'J"'11fr"'i

ffi,onon,
"."-1^1"i^'ilit"::t'-"""t':'i*i; GUMUs-cU i-M"hT:! .Y.,",.A]I,v..: : s3.SANIK cosKUN

ffi:ita;m't@@;r:';r,ililitt*. l:Iit'^:r'*:-!^"J"1,,5111*il'"5*"i #:;: " ;:}iilt X',.:l:'iluil,'iJJli""',ill ?:11"1$ vatandasr' f Y':':,1".*i.f :'.'ff:-ff sabrkasrz r'c' Evrr' ;;;i;;, ;i"';';iirev vipar' :ilffi#;f;Uiiiitilil
8ffi,o.on'

5 4 . S A N I K : Z A F E R N E R G i z : B a h r l V e N a h i d e o S | u . 1 LoimanrMoidat,camli Attl M e ' k e 955dogum|u ERincan kaytltroiup, fun- il litdorludii 'ii ndfusuna Mecidlvevisadrr Mudiirto€ii Kozcu ieel adresindeiqel ll Tarrm tarrm ,-,i-g"d. ot,.rrur.' i,rf,i li sablkastz gOrev yapar.Evli,T'C vatandagr' olarat< t'lttd0ni

ffi,r"iin'
-5 5 . s A N r K : N A z M t K A R A B U L I T t z e k l v e L 0 t f i v e o 6 l u ' 1 9 6 5 d o 6 u m l uMahallesl o r ' 'Nl6deB k"tili otup, traten rurtprnar. Kasabasrincirli -;ffik|;ffi;'i;;;A;rl,r"a ocurur' Ada;a YumurtallkSerbest Bdlge M0diirliiotnde Cevhan Adana adresrnoe sablkastz T.c. memurolarakEaltgtr' vatandagl,

ffi,out,n,
Avanos1959 hinlelden,.:lma oElu'..5a 56.SANIK: HASANHtisEYiN ATI-L : Fevzullah Ktly0 niifusunakayrtft'Bahcellevler lll dodumlu,Nevgehlr Avanos-iifls iopraltr oturur' adresinde Apt.D: 20 Mersln Meta rqui,iaoi soLu't,

%

SAIIVERIIE TARIHI

:

IU.U.!.'

olma,-1960doiumlu'.leel I 57.SANIK ! AHMET cENGiz-!,|ARAS Ahmetve Satlha'dan Yuvam Kent Merkezgorbaros ndiusunat<aytrtiiiip, halen 50 nci Yll MentegMahallesi memur olarak oturur' bodu Anadoluserbest Biilgesinde siiesi r,ro,ssMetsin adresinde Evli,T.C.vatandagl, ealrstr.

ie-lbest Gillto K6Yil n0fu ;iiffiri.i'i', arak Serbest B6lge MUdiiRi olarak gdrev yapar. Evli. T.C' vatandaSl, --6olqf-E-G!-!!!!i0nde

r s8.sANrKyusuFyr'-qrz?.siileyman Y: sitesic BiokNo:1Yeli?.e1r^Ma{1n iavta I.:!9,'v-":9]y,"t,:.1".1*::li:,*111S?[",i

ffi,.nun'

:lr
:
j lll

7
iDrji-ahAME BA$sAvcIU0l ANMIA DcM.cItMtllJRiYEl
SLYlal g

llz. 20011133 No

12.03.2001

1t!

No zootl50 idd.
61 Es.No. 20011 C.S.

T
I t.1

GdzEriM rARiHi EI-IVERMEfaRiHi

| :

27.01 :oo1 3o.or.20ot(3 GUN)

t. l r
;-,

Haticeoglu, 1964dodumlu, AlaSehir I SALCIOGLU Siileyman.ve 59.SANrK I MEHMET Mevkii No:12:de iieesl Seyh Sinan Mahallesln0fusuna kayltlr' KayserlKarpuzatan otutur.

s

6z

M TARI , ERI4EIA

22-t!.2000

fi-1r-?!ga(?-sS

il I'J

6o.sANfK : isl'lAiL TiiRKsoY : MemlSBeklr ve Nazlk oglu, Neviehlr Avanos ileesi K6y0 nofustlnak"yltft;Kaysed Mustafa Kemal Paia BulvanYunus Emre Apt'Noi Pasaft 125l10'daoturur.

ii

ffi,roo*,
61. sANr( r ADIL HoRToELU t Mehmetve Etfiyeoolu, 1960 dogumlu, Erzurum Merkez ,<arak6.ett't"tl. N0fu.uni tayrttr olup, halen KazrmKarabekirMah'Terminalcad'Mlraq ruo:12 erzurum adreslnde oturur. Dodu Anadolu Serbest B6l9e ept. fittq Mardln serbest 6619eM0ddr Yardtmctsrolarak g6rev yapar' Evli,T c' r'ftaUAOtUnae vatandagr, GdZETIM TARlSl 6airvERI..tE TARiHa r r 27.01.2001 cuNr 29.o1.2oor(2

?, li
t-i

t i

ri

L
[J
C

ieel Erdemli 1970douumlu, YILDInIM : Mehmetve Hawa oqlu,62.sANtK ! MUSTAFA gft.p,n"; ^ilf"sun" k,ytth olup, Fatlh Mahallesi9 ncu SokakrEke Apt A-2 Blok 1 nci KatNo:4MezitliMerslnadreslndeoturur.MelsinserbestB6lgeModtlrliigiilrdetef olarak 9al$rr.Evll,T.c,vatandaSl,
c6zErJ[ TARIHI Eifi-ERMET{RlHi 26 o1.?ool ! : -2s.or.2o0r(3GUNr

Emln ve Nefise oglu, 1940 doi\-|mlu, ganktrr ili Korg'.rn 63.gAgIKf-IUSgtlAlgAdj sokullu Mehmet Pasa caddesi "1"p, halen Ha.biye Maholles:L. t;.ka"0Gr*Gy,tl, oturur'ziraatYcksekMiihendisiEmekli Nakl$ Sokak:/Zo olkmun Ankaraadreslnde vatandast,sabrkasrz Evll,T.c' GenetMild0l Yardrmctsr,

fi
IJ B l

E]
itrltl i l
ri.l
iEt

64.SANIK: HULUSI UTEBAY: soleymanve Sldtkaoilu. 1956.do6umlu, Malatya ili Mah.nofusunakaylth olup, halen ivedik caddesl Ahmet D*".d" nr*tH""tl",9"yhi Yenl Lojminlan D Blok, No:67 Dalre:12 Y'Mahalle nimJi So*Li,l funm aai<anlrfr Ankara adreslnde oturur. Tarrm ve Kitt iSleri Bakanh6l Koruma ve Kontrol Genel olarak giirev yapar. Evli, T.C. vatandagl, MiidurloSonde GenelMtidilrYardlmcrsl
TARIHI G6ZETiM SALTVERHa TAnlHi : : 26.01.2001 GUNt 29.('1.2O0143

i t:l

65.SANIK : FiLiZ SoYDAN : Omer Hilmi ve Zeyne1ktzt 1960 dogumtq,Ankara Altrndaq Plern" t4ah-"Il"slnoiusuna tayrttr ot(p, Utubey Sokak No;20,/17 Boy0kesat Ankara adreslnde oturur. TanRr Bakanltd, Koruma ve Kontrol Genel M0durlti50nde Daire Sagkan|olarakg6rev yapar' Evli, T.c. vatandasl

-14--

ln

ffi""u"'

?tt
llz. 20011133 No No 50 idd. zooll [s.No. 6t 20011 c.s.

BA$savclLICl l nrru.n ncu.cuurunirET
Sayfa;10

iDDiANAME

12-03-2001

'j![]-ff: jizcoPu+.j t,fj,,"""",4i,|,;""]ii."irr" '8:1?l' : EIYAN. 66.'ANIK ltji: sabtkas'z' r'c' i'iocutru' vatandaei' evri, :ij:J::J'"ffiil:t#i'J!""i51'";."ii:'
dodumlu'Elazr6 ve FETHisucdzu: ibrahlm Fethlodlu'.19,10 67.SANIK: MEHMET sokak' Baldrran genlikMahallesl ' nt"u'unffittt oi't' halen Kiiyr'i Yukanbad Merkez Kontrol oi"tiji''runt ve Kql-llLel Batanldr Koruma T'cAnkaraadreslnde 7s,/4Kegt:ircn i"kl; S'0" Mffdtiroolarak giirevli' Evli' eatrqrr'veteinlr Genell4iid0rlii60nde
sablkaslz. vatandagl,

olma 1954 dobumlu,Tuncell itl Fikrive'den 'li"i, 68.SANIK.: CEIAL 6zc4N i-ibrahlm ve sltesl 6/1 Koru Mah ttur"n Gijzelhan kayltll istlklat Mah,n0fusuna Pe.tek-n-e".1 gayyoluAnkar-a adreslndeoturur'

ffi,oon.,

'j:jilryf"[gi,r:eL,]l$t : ?ERir sAl\rrK ERsAn-i-. 6e. rl,'i:T,h5"^L1"".""":::":['.'J niifusunakayltlt olup, nalen t,lrrrl Grda
GenelMiidiirlcgiinde e-k""r'li ioruma.rontrol li;v iii"" .r ;;,;il';;;;";; sabtkastz' yipar' c vatandasr' gorev iJt'unariiorutut Genel B:ls"l:l M:-o:',j:-q:"de oturur.Drt ricaretr'r*iJiitriOill:ro"ttvatandaSr' adresinde sabrKasrz' T'c' yapar.Evll 2 cocuklu, i".l-".' "ii.il soiev

sERiF: :K6KsAL-i sANrK, sApri Ka ll;^ffi."lU";:;iirll!lj';i3lt 8""rdr,jill"'^Tlil3 To. Merkez Kargtyaka n0fusuna M0diir
lli' ogtu1958.doguflui,K:nYu Hiiyijk ve 71,sANrK ! BiLAL YEsiLTAs :.All.Rrza Dudu No ; 5/5 644;cli sokak'.F-1o-Blok' kayttllorup]traten' n0tusuna merkez ilcesi, rlt0l,serbest Miistega oturur'Dr9'ticaret aoreilnde 1 Konutkent qayyoluAnkara Evli, qocuklu, 2
Sablkasrz T.C. vatandagr,

olarat vapar. maii, vuiJimcisr eorev ijlii"riii"iiiairriiin;ouC"n"r

s u c

Bu : "Crkar Ama9t sug drgiitii Kurmak ve Kurulan 4422 saYth Yasaya cirgiite Katrtmak" suretiyle resmi evrak diizenlemek ve muhalefet' sahte kullanmak

tarihleriarasl : 1996-2o0o

a.

i"i'i'"olr'rlno"f: ,li'il:'?ii;illi' ,I,Y*8';til''il"t:t'# 0,. .un,,' :::.':::o",f.'i:''-:1?""t"i,11i

k"E9k yodun mrktarda Y9lb.'ll.:iill-l^"1:::.Y:.:,t-n:!'l'9'q|d#:',ili1 Yurt drgndan

BLi*:$,li:Ti:T:i"'ifi".'li;Jl""U;;'ililq:'-tl;."'"1i",,:l';1'ii L:,ff]i#lf15ii"#''",.; Ei'J:Jf'ilffi::}l,ffi,'Hi:;;T"[:"'.'i;i;;:.-tgi.,,lrl'::^:":]:'J:i:"i'fli' D-aire Mii^cadere sucrarra 9u-lY*^Iy:'-:::"'::^T::i:'l:r;;;il'itt;;' i;;;i;'r'k ve'oreanrze

'!r
llz. 2001/t33 No 2001/50 tdd.No Es.No. 2001/6l C.S. iDDiANAME BA$sAvclLIGl cuMHURiYET ANKAMDGM. Il Sayfa;

12-03-2001

)tc

ile hakkrnda kavdedilmesi sanrklar "Resml Hz' ""iulin iit'a,t a"ii"anln2oo0/533 erasrna , t^ ^ ;;;;;'il" i1e18.sav'll Muhaleret" i;;k-; A;;Er' sre o.gijlubl,jsturmak", ' gYtl:l Kanununa *;']l baSlatllmrStrr' tahklkatl haztrltk suglanndan 7^Y I evaktaSahtekarhk"

r

galltmalarl slrasrnda sueunayoOLln miktarda karlStlklarltespit edilmig' komtsyonun kaqakqlll6t sayrda ihbarlaf ile Giimrdk etae itmi5 oldukl;.t bir tuf,m a"tilt"t ve alrnmlt olan 'ok Intikal etLirilmesi Miifettlslerrnce vao,tan so-it,r.malarln cumhurlyet Bagsavcrll6rmlza

{ w

H il t
.

3:ii"3#':.?1fi ::i!i ffi ;[i ti:tlrmmyt,:'l ii!:i;:iJ:"+"r"ft:El ffi
olan (Maimira ruakltyat ciirniiiti"n'iu eiF-nSlihl'Tic.Ltd.sti'), glbt glrketler hakkrndavaprlmrS asa6rda isimlerl lncelenmig' 'felt*tteceli iek gok gcmriit so*5turmiir v" trattannau agllin davalar defterve belgeler tiim. ,obankalar kanunukapiamtndakl sanrktar ligl veigi usiif ile eylemini.icra santklann kaqakElllk girtceitertne hesap hareketlert, ait da bulunanve santklartte M0dilrt060 ve bu Genel M0d0d0qe ederken Dtt ncaret uustegariiir !".o"tt sotg"rnt Genel. -Biilgelerine alt resml evraklarlle,.Tirrm ve Kdy lgleri.Bak-ahlgl bagttMersinve Mardinserbest ile verllen"Kontrol Belgelerl bu sanrklara duzenlenerek Ko;ma KontrolGenelMiidurit6un;e allnmlgtrr' eklerl"Incelemeye belgelerin

belirlenen oldudu kurulmu5 iizerine ba!h olupka6rt rta.gti.uu uu firmivi doirudan interGrda

olan Haarllk tahkikatl bailanqtctnda iincellkle izak ROMANo ve arkada'larlna alb

i'1

0",,n"""0,'?,'"5lli''3"i'ii'3li#*i#*",if;fii#-3#,ii:l,l:5li gerekli (ve t40feRlgi bu M0fettlglerce eisi;rt'drmizca ikt Mallye nedeni e cumhurtyet otmasr
amacl ile belirlemek ile yeterl kadarteknik.r.rn'u.1 ui Gtmrtik M[feitigi sahteliklerl giirtilen . g6revlendirilmi9ti'' olan- bllirklgi -KrimlnalYetertilidl uzmant olup belge inceleme ia|5an uir ve gdrevleri sorumluluklarl dncesjnde lnceteme oiltritgit"tu eagsavcrtrgrmrzculetnil 6urirhurlyet gerekllyemlnverdirilmiStlr. detaylr anlatrlmlg, Et santklann ve Gtdaf"9"kgf i91I"lI:i dncellkle baSlangrctnda Hazrrhk tahklkatrnrn

devamrndal9+!lEl+:+: yoiunlaShnlmts, ltg-ill tespitedilenkonularla s;rugturmalar olduktan

v;r;'m alrn lchlrli;i vantlklarl kamu oofevlllerl hakklnoa vardrT9!p l$L!!jJ34lEll.u.g99eYI!gl+e srrasrnda sar llir eyremteri e belge lle a;gok sayroa ara9ttrmalar tragbrmalara aatrll tbu

0::I:,1-"f,-e"-1.!::: anlatriacag' detayrylt asadrda yapttmF giirevlilerlnce otoudu, -vupun lslemlerln

tanrk beyanlan ve gerekse hesap i;splt edtlmlgtir.Bu gtkar llltkllerl gerdk yazrl aeiitter,geret< betlrlenmeye dellllendlrilmeye ve hareketleri 9algtlmrgtl2/ olarakyt:inltijlmiigtdr' bes Inceleme tabanll Cumhuriyet BaSsavctllSlmlzca .
"

il;:;ii;i;;;";;il;

iii 'l,lJii. la,-"ili titi6r

orustudu kieirer.arasrndarriskrrerinin criar

Bunlardanllkl, sanlklarca Elkar amaq ile olugturulup belli bir. i9 bi'l0mU yaprdakisuEd190t0 iE"rjgn?uvutiiiuf"n ve blr takrm korku, kaygryarotabilecek alan ktslmdlr' ve suElulafl lgine da ieerislndeyer allp sanlklarca ikincl Incelemeaya6rnl ; G0mriik Tegkllatt iStirak dairilolarai G0mrukKaqakgrlr6rna grkarama-glr ttrgiitiine sug olugiurulan olusturmaktadlr. ve edeng0mriikpersoneli g0mrtikmevzuatl ogrjncii ayak, sugun yodun olarak Mersinve Mardin Serbest B6lgelerindeve de serbest bolgelerdeki bi. tuk'm serbestliklerve kontrolsilzlijklerden Dr9 Ticaret rayJilinrtaral iglenmiSolmast nedeni lle T.c. Basbakanltk gti'lgeler ve GenelMudilrltlgo bunlaraba6lt serbest Bdlge Mnstegarhir Serbest Miid0rl0kleridir,.

.

.

D6rdiincii ava6r ise Tarrm ve Kity igleri Eakanlldl Koruma Kontrol Genel

li 1

Gazetede vavrmlanan ve L;rldlrfr*r'l-qrt;, rse6tarirrti zjs41savrlResmi ;i.bi

lltlot.rogu rir i"r*

et,ithl zira' Torkiye've of;gturmaktadr;. it vtloorttit<teri

,tz. 20011133 No 50 idd.No 2001, Es.No. 61C.S. 20011

iDDi,udriiE AM$xn lcrlr.cuMEURiyET BA$savcltldl
Sayfa;l2

12.03.2001

9617794 saylt Eakanlar Korulu Karafl lle yiirirliide konulan ve 1615 saytll "Dl5 Jicarette de Gomruk Kanununun 19. Maddeslnin dayanakgiisterlldiol Teknlk Dilzentemelerve StandardlzasyoflReJlml Karatt" ve bu Karara giire yaytmlanan tebllqler(halen 99/5 sayllt teblli yiir0dfktedlr) uya nca, insan uygunlulunu ialhlr ve giivenliil. hiyvan ve bltkl haydtr ve sagftdry,6nijnden gllgest;rtn,Tanm ve K6y ltlerl BakanftEr'ndan alrnmastve bu gostdrr xdntrot gerekmektedlr. giimrik ldareslnce aranmaslnl belgenln fllll lthalatsrrasrnda Tanm ve K6y lslerl Bakanld,, Koruma ve Kontrol Genel M0d0rl!60 ve bazt lstlsnalhallerdeTaflm it Miid0rliklerlnce Kontrol Belgeslverllmedenher hangi blr gfda maddestnlnytda yasal yolla.la thltl momkin dedildlr. Tahkikat et srra;nda 1996 yrlrndanttlbarin Tanm ve Koy lSlerl Bakanlrdrnca lthalahna anlaSrlm6,bunedeolesanlklafln kagak litskln kontrol belgesld0zenlenmedldl etlerl stSrrlgyaoradt altrndayurda soktuklan ve bu konudablr ktsrm Tanm ve personellyle lgblrll0lyapml$olduklarlanlagllmlgtrr. K6y lslerl Bakanhdr yurt ielnde maddelerlnin olan gifket ve bu lglnde
-i9 \t/
//

'tw,4

\,f rf

miktarda et yelr sirketlerin, bu bllerek bu fi.malardan alr ddlanamem-zln tstmlaflnda yer aynntrlr bilglle.e verilecektlr.

EIE

;skerl lhal;lere y!iklii^ll or| eqen pu vasfraflnr ll kleri tespit-reJd-j$m ll edllmittir.

d-t€-kJ4-t6tf

e'll

i

Hazrrtlk Tahkikatr aincesinde sanrklar hakklnda vaptlan sorugturmalar ve acrlan davalan su sekilde iizetlemek miimkiindiir:

Konttoliirlert Att NURAL ve Alaettln ALPARSLAN tarafindan vaorftD o5.11.1999 tarih ve 138/2-136r13 savrlr inceleme;

havalell, 17.7.1998 Makamfndan tarihli G0mriikler GenelMtidorliidO 1998/525 ve 1999/526 sayrlr onaylarda bahsolunan, Tiirklyete DondurulmugTon Balrdl altrnda kagak et sokutdudu,BasakSu Uriinleri Ltd. gtl.nin dondurulmuS ton bah6rithalatrnrn Incelenmesl sorugturulmast incelemenin Ve konusunuolusfurmaktadrr. Yaprlan Inceleme bu slrasrnda balrk adr alt_rdda kagakgrlrdtnrn, sahlpleri ve 19 taklptjlerl ayDr olan Bagak <u et Unlnlerl ve B_g$qk Uriinlerl Tic. Ltd. unvanh !e!9!e_.lEre*alan 0zerlnden_hlg!-ll[hJC-Ir*stil Su San. Tic, Ltd. gti tarafindan yaprldtdrtespit olunmuqtur. Bu raporun konusunu BurEak 5u UronlerlTlc Ltd stl ozerlndenyaprlankagakqhkolayr tegkll etmektedlr, BasakSu or0nle.i Ic Ltd 5ti lqln ayrr bir Raportanzlm edllmlgtlr.Bu sonitturma sonrastnda dzetle: . BurEakSu 0riinleri, Basak Su Ur0nlerl,BasakGrda Et ve Siit Ur0nlerive OkyanusSu or0nled Tlc Ltd unvan| firmalar_l!!9l-9!!E Ve Tekstil Tic Ltd 5ti gu, tglafrndankurduruldu
Burgak 5i or0nleri flrmast 0zerlnden 1998 yrlrnda ton ointer Grda Firmasrnrn gimrik iglemlerini tak;p eden Cenk bal.qr adr altrnda ithalatrnrn (et kneakErlror) Gtimrtiklemeve D19 Ltd 9ti.oldugu2 Tic Burgaksu UriinleriTic Ltd Sti.nin 1998 yrlrndaTon Balrdradt altrnda yapmrg g6zitkttlgii ithalatfn asil lthalatErsr inter 6tda firmasr olup, geree,e ayktrt beyan yaprlarakve sahte belgelerkullanrlarak lthalat gergeklestlrildlgl,

20011133 No fia. 2ool/ Eo idd.No 2001/ C.S. 6l Es.No.

iDDiANAMB DGnt. ANI{A"R.A cUMHURiTET BA$sAvct dl Sayfa; 15

12.03.2001

J#Tf l'.i :t ton-uiiib, jX,.i:J,ffif bHf;1,'"#''i,',"1,, Xy::,""1,rFr::i;'ljr''i1!54'fiil:!!ff.ii'"n'ai,;;;;i;;;'; l aonauiui'irui liii"i'li$i"""'ii5$',:l;',J:'ill:jr',,?:Y
a
1

H
t
I

sa',klarhakk,ndar,^,-il-,",i1,i,'r'#rT!ffi j,:^y#,j.T.t;"t*X;,n:::lri,lt.:: -sayrlr dosyastnda yargrtamanrn i bu devam ettjdianlasrmi$t,..

ni:il;EiE".i:"*":giili"m&:-i'!"'xii:"ff::*'1

;:j$:;+:ll#t"l'**:l;""*ffi' is"J,a,,il,+{i:iitry:i:r,"fr
(anktkatta bulsnulmast diisrinesi

'*^ff "i, rir.i,,ra m li" ii"i*l,?!li "6#:i Ltxtgtrlluwr nrre zt fiiFil:".Hff ,fi

DairKanunun rr.maodeslntn btrthct frkrdsr_ ihsan Vpfi .1e1c goler, nimJiu-n -l,ien eii:nr,r, v"lrp soNMEz, Mustafa SevkiHACAL0GLU haktannda ls1s^ raga -s.g1]; tErrrgrn vi'iitiiinu o"r. Kanunun 39.

'^,'i:fl'?.+'il1'{i.1,Ti!.11t,,..8": i^f i.XW&Tl"-,1.-:8"lff k;,;ukcii,gi;i' iu*,oin" ,,X*11 hakra;nd; .ivit, r,r!n'iu, Ily9^9-"r,:!r. .z.oR.LU

rq"r,ri,"t Ozt6!, yasar r,,r".tllli l]19l,. 1918rudsAl,e .xanvrci, ozrURK, Rasim ucuE'naKlannda sayrlr Kacakqlfirn Menve Taktbtne Duil.K;;;/un 1, 20, 26 ve Ek:2/III. "" "' aynr zz-maaj"rr.,r" i*L"i,'*' ui,i.i L".,oj-."t^1"1*oy,:. Kanunun

o"*r*, ollll'ilEll-!i.',".-,:f,ffS',trilT,iUflil-:i,':try,^|fu Nadlr

ifriffii*'*i:{,il:i'' +illl# I r*tr,1frk$flit;1;g:'#i-$iif ,?1,:;,1:lt":il,:1"1".:i':1,'y !:
ekstllSan, Tic. Ltd. gti taranndan yaprtdr{r

ll :,:l,f,ili,ffi#Hrl311titf,llfri*Ti"
I

y:iii;1,.;,,! Ji;,,iIjl ;I";,;;1;.:J,Tl.j::.".Xg*:,tit, ;T;.:, lXS,lini'lffi lli; f_iff'#:.;:Jl,ffn,:*l*F;!r-:"ii!?$iiil8iJflHl"*,'i;,"'' ;;'#fi,i;il.,::yft: :ll#"""f;j l,?,?,:il?l ::l ;;flf;.x;:::* "';1:*$3y,,#l;f ::ff;,'#'#"iJ',jX?ll'#.:-Il':;l::q:-iT"]";j::.ii"lio:';"'lil''";;':i,' -+::Tlf '?l: iryii.ii ;"J;"?'!:"iffi"",::, ii3'jii'i,8,5

firma aynr ire .t_"Jl;j:ll::':-.-",*:l:::,11.:.?:,Mk,s,gu Ltd.sri. isimri eekirde

:i

I

:,1'#[:#i""Ji['ffiI.1"','"?;:,*,f"i;:;t*:l;;l*i-',ii.,i#:i'.. ilffi:'#;ifH;*:"l

sorurtuma amac,yra r,*r",i n.,i",jiT".,iLX.#jff,i: l:trt"X;l'#l,j,lT;.,"JiJ:9;;?:T"ff
Tjc Ltd Stj. e"9ur ,c"r-i"" si:'ijiirilo, ri.. .,0.gri. e BagakSu Urijnteri

i
-

'

: ry,:,*,:j":q;ii,ls.*.,,?,i;..,..

.

uKyanusSr., UrijnleriTic Ltd SU.

$-titarafrnda_h;(ci.imrsk !r_ij:j.-G:d".,Y,...,t""f11"*:,,1-,^..t", ietemreri

B

tr
-t

- - .;."*--_*

"'-

1 6 'l1
I
j

d

Z00llt33Ez' No 50 2001/ ldd.No Es.No. 200Il 6l c.S-

IDDIANAII{E

tz-03-zgo1

ANKtRrt crJMHrJR BA$sAvcrtrdt DcM. irET
Sayia; lj

,t
.d
/.$\,

G0mriik Glrii Beyannamelerlile yaprlan beyanlar gerEede ayklr| ! beyannamelere eklenen faturalarlle kaynak kullanrm destekleme fonunu tahsll edllmedldlne lliSkin sahteoldudu, bankayazrlaff Kontrolbelgeslekt sad||k sertlfikalan sahte olup inter crda ftrmastnd da "Departmant pflmar olusturuldudu hatta bu belge0zerlne ve tatblk edllen Of Industnes And Energy ibarellmohrlrasftntn 4" tatblkedildi6i belgede lnte bir 6fda firmasrnda ele gegidldidL b!-Fes'Fiff€ilrrs.tz?unasu belgele.Jn gerged aykrn olarak lnter crda flrmasttaraRndan g6sterdi0t, diizenlendloini ayno ArabranExportsFirmast taraftndangdnderllmlsmengesertifikalartntn krsrn blr Inter GrdaFlrmastnda geelrlldl6l dolaytstyla ele beyannamelere eklenenNortl Atlanhc flrmasrna alt g6sterilen mense belgelerlnln de sahte oldugu beyannamerere sahte fatumlar eklenrneklekallnmamE ayn, zamarda dijt0l kfym€tbeyanr (22-2.77f.da USDekslkbeyan)yaprldrgr,

E

i1 E
l_i
D,
E

ld .'C
\T

""ro.yf

rl
l

&i $i

o' E
I'l a
I n I - i fr J ( ' ) I ,r', i ,I

tl"

Gumnideibraz edllen beyannamelere eklenenve mal bedellerinln transfel edlldldlnden ve |tlemler vesalk mukablll olduOundan Kaynak Kultaatn Destekleme Fonununtahsil edllmedl6lne llltkin Vaktfbank Mersln SerDesl Bolge9ubeslnln L77, 795, 224, 2'72,287, 295 ve 306 sayrl yazrlannrn (Eki 26a) 9ubelerlne alt olmadrdr, transfer lslemtninyaptlmad16rntndiritdtdi, b Etlbank Me6ln Serbest 8<ilgegobesi de AF 077-36 sayh faturalara i'kin Ithalatlglemlerinin kredilivesalkrnukabill ithalatoldudunu btldirildi6i, her iki bankadanatnan yaztlar beyannamelere eklenen mezkur ya2llarrn sahte oldu6unu,lnter Grda firmastnda gdsterdtgi,iira olugturuldudunu inter Gtda flrmasrnda Arabian Exportsile bu konuda yaptlan yazlgmalara igktn ete qeglrllen belgeler bijt0n ddemelerin vadeli olduiunu giistermekte olup b6yte blr lglemetevess0l edtlmesintn ekstkKDV iidenmesi oldududogiindijrdiioo,S adet beyannamede arao banka Vaktfbank Mersin Serbest Biilge/Mersin de ralmen 54387 (AF O77 no.h tatu?), 556A0. 56724, S.,beslgdsterifmesr'ne 59746 ve 60759 sayrlr beyannamelere iliSkln lthalat vesaikleriite itgill Iglemlerln EtlbankMersin SerbestB6lge 9ubest tarafrndan ytriiti diiEuniin anlagrldrdr, Evraklar ozerlnde Ithalatgt Burgak giJsterllmesive fllll ithalatgrinter Grda olmasrna raimen, Burgakfirmastntn tiim lthalatlanna kln pollceler ll Mersin SerbestBitlqedekullan Trd firmast adtna ln Inter Grdarirn yapl |€rde nrma adtntn kullanrlmasrndan tsrarlave dzenlekagnmasrndan kaynaklandtgt, zira Inte. Grda firmastArabranExportsfirmastnayazdtgtmuhtelifyaztlardalthalatgt

E'

nrmalartnrn 10"4.L997-27.7.!999 d6nemlnde, Mersin Serbest Bdlgedeki Vaktfbankveya EtibankgubelerineverdikleritalimatlarlayaklagrkSO mi-lyon $ tutEnnda bir meblagt Inter Gtda firmaslntn Mersin Serbest Bdlgedeki ubelerininhesaplannatransferettiklerine lllgktngok sayrdatalimat yaz:st ele geglrilmig olup bu talimat yazrlannrn asrllanntn Inter Glda firmasrnda bu1u66651, ikl firmaya ait pek Eok bo9 fatura lmzalt antefli bo9 evrak bu butunmasr ve "North Aunntlc Food Tradhg Inc New york,, antetti ve 02.11 1998 tarlhiyle Vaklftank Mersin Serbest Bdlqe gubesine yaztlmrg talimat yazrst asltnda yazt bitiminde tatbik edilen ,,North Adanttc Foods Tradrng AVUSTRALIA" kagenh ..AVUSTMLIA"ibaresinin daksillesiltnmiSolmasr (aksi 'Avustralyada takdirde yazrntn bagllk kisrnr New york'da yerlegik kase ktsmr yerleglk bir firmayr giisterecektlr),Mahh Eood ftrmasrntnIsmintn kimt yerde

olarakEurgak g6sterilmesint, firmasrnrn poltqelerin MahhEoolIIBULGARIiSf:AN firmasradrnaduzenrenmesini edtp, haLtabu [6IiSiEiifr-B?Ei6EiInide tatep garanti ettjgi, ayrtca Inter Gtda ftrmastnda North Atlanttcve Mahh Eood

2001fi33 No Vz. 20011 idd.No 50 20011 C.S. 6t Es.No.

ANXAnA cuttIIuRhBT DCr.r, BA$SlVcrLrdr
sayfa;14

iDDiANAME

12.83.2001

bu yaztlann inter cda taraf)ndan yazldt{nt ve bu lnter Grda firmastntn kadtt ozerinde_tirmast firma kurmaktave 0retmekte de Zorlanmadtdtn; hig gOsterd16t, Flrma lglemlerlnde

nt" n m rr n iA'."J"r'"i$1T,#r,3it'o bevaa ele titip "iJn ali rnirniii'i'i'i
Beyannometerde ve -g6ndertci "rI1 .Jl:,"91.J"0" aykrnotarakbeyan editdigi, "dondurutmus Deyar,rame,erde ton b.altdt" O.yi. .aiir".r." L!'iln .5yun,n

uya(ncasdz kofiusuvekaletnamelerin dolrululunun beyannameLrrn tescili srrasrnda aranmadr!r gijmr0kldare€tnde 9tbl, dei0zenll lfi Josya iu-turmaa,g,, zatenbuntann kontrot medtqt ed tesctt tgtemtnt vupungdr.oi;;l.u_ vurr

cok savr( ""qr_"t"Ji"iiiii"'il",o,ilio,oi,"tiil-?nii""",l",if,?li"uir

blldlrilmeslnin raporlnr bu hakkrnda kr.r5ku da uyanirr-makt; .i'o"tJXlu"*" inter crda Firmasr rarafrndan - bitindtdt , :-I:1,:.yj,rl3.o: et_otdugu zira: 16 Konreynrnn ithat rcrn diizenrenmrs_ sahte-fatrrraraiin r.t"." iii#" gegtritmes, hatta aractbankalar. "," ve

-*ez li,ifi lilE:il'll,;::tl;t,,:."*."'h*l1j"";.;jlkl ff !",.,,.: raimen, iunl'vlpt,.,ran oii :#fi ":i'""1iffi91d3";;g;^"3;Xl'l::i1e

filiii"j[:ilp:iili;l#r."ti!:t=iti'.i1,r'.,,;,;--;H

memurlannrn muayene esnasrnda aonauiulmuj Ltruru illuurrnurnu., gror,numuneatrnrrken dondurutmug ctnst_ et iu.iiJn,i"u,iu.,g,o, -.svuyu.

ur,nui nu.un"-r".j,,*;;;;:;:";",":ijr"i.T"llJ';#lil:;.:L?:l'.r'lii:: muayene

sjillr."ru"'s;li +i:.j,j",i!ltii.ilielii.:y:."T'iff jrmn"iuH, Kontror L'ri-"i,"'"'i'iJi,lii,ig,j"o. ;",:[""""#txjiji,! *u""j;;lflkrf,o."o"'

nrmasr ofa.akgdstedlm€si vitnijndekl,yazlta( r Or_fOii,Vun,iau,. (et, ,.ul;.?ion Vu,n,..u bahktan de€it aynrzamandj erten mest _ , Uufgulu.d,u lu,,g, .bah;ed <oi.,t"yi,.ri.,n ydniinde yazrtafl bulundugur p_.:t-TilT""t n igiii-.-tr.,.syun,n rdmamina yakrn.\doomuset" o'lu.rl:.:, ai iinnu-uiuii!^Ln our,g, orarak gdsterlen Td1gn (uu esyanrn kendrsine havare verten r"rrrrul ii, )ou au ti

"x;::'";f;Xl, i;ii*: ff tq:1iff:*ru i*1,*# .-,:; ii:

ere_--geeiriren bu konieyorrrarrn .T:l"tlglgtl bergerer nrmasna sdnderitmedldini gt"-j""tjidi;.;li;;. " ," yantu f!:t:,:k!? l*9"\ bu orger betgeledn firmanrn Exports firmasrnda'' Banka gubelerinden ";iio;g;"rtalebiy vetemrn ilJtiiiqlrabran
sayrtr tarth Transil raturarar takior risirJri';;,;;;iJi";#;";[iiTj]li:Tffni,"u,."en veie yapan
Ithal kaydryla gelen 16 konteynrnnTransjr edjhesi m0mkin olrnadtdr, Her tiirhi evrak sahtekarltdtntnvar

-;ioi;i"'i., "'lfriii;Xllr t1j:,*8ilffi,,1: ithatat . -bedererrnh,.;";;; 96ste.di6i,inter Grda'da

2?23/26.2.1999

inter Grdarirrnasrnda, inter Gtda unt"trir.ud,iruiu'rii"g;':;T;;'r];'J!,l,.o"dr6r
Inter Grda firmastnrh son 16 konte!ynlrl dl9rnda lthalat ballantrsrnr Konreynrrtarbulunmaktadrr: kurdugu

2001/133 ,No II2. zuull au loo. flo

zobvotc.s. nr.lto.

iDDlrNi{ME ANI{AM DGM. dI CUMHUniIBT BA$SAVCI S.ryfa;16

12.032001

I9IK, CevdetKAYACI, Davave lcra takiplerinde Dentz OZTURK'0n Avukat Yusuf Kenan ANtlln Gumriik lslemleri agrstndanBa s SAKAOGLU Etem KAMMAN'|nMi t savunmagakintrdrnrn ve actidi lhalelerle llgtltEtem KAMHAN,yusrrfAYTEKiN, Valup AnktCtOdlJ. Tuncay SOYALTINIn ve Grimriiklglemlerl iirkeUnsahtpoldr_r!r_r qekici ve r6morklar agtstndan UnsalG0NGOR'iin dalrelerde-ts ,Resml faktbi agrsrndan Yusuf AYTEKiN'in ,$lrket adtnadijkkan, (depo) kt;alama ve siizletme yapma agrsrndan BanS SAKAOGLU,nun, MerslnSerbest Bdlgeslnde taktbi aqrsrndanOrhanNesim( l5 AKStiT,0n vekil tavin edildlklert tesptt ed mtg olup, Isak ROMANO,ya tmza sirkijl,eri ait bulunmugtur.) CenkGilmr0klemeve Ort Tlc Ltd sti,

0

Sanayt ve Y:!::..I"y|". crda Tagrmacrtrk deoa9tlrihls oldugu tespit miSUr.) ed

GoNCUOGLU, 4)setcuk GONCUOGLU, 6znur TOKGdz dnr. 33' 2 5) Sayrl 5 Temmuz 1993 q0nlil Torktye 'Ilcaret Sicili Gazetesinde yayrnlanan Genel Kurul Karan ile 09 yrl sdre ile idar; meclisi {lyellklerine Sijleyman Sadi, yurdan ve Setguk edfrrC0O6r_u seEilmigtir. 21 Adustos L996 saytlt 4LOZ sayit Ticaret Sfcifi Gazeteslnde yaylnlanan Karar lle 09 yrl siire igin lda.e mectis ba9kantu5,na Yavuz Selim Gdncoodlu, ijyetiklerine Satgsk Gdncrtodtu ve Oznur Tokgdz se9ilmls olup tmzaya yetkifi krhndn yavuz Seilm Gttncoogfuve SeJSukGiincoodlu nun tmza slrkiiterleri de vardtr. ,O Aralrk 1997 tarlhll 4437 saytlr T0rktye -ncaret Stcil Gazetesinde yayrnlanankarar lle sermaye artthmrna gldllmig ve dadrltmr ijve bazrnda-gtisterllmlS girkeU m[nfertden tmza e Srjleyman olup Sadi boncuogtu temsite yetklll ktltnmtgttr.7 Temmuz 1999 o0nlU a35 sayrltTorklye Ticaret Slclli Gazetesjnde yayrmlanan girliet unvani .ncaret

99ll999glu, 2) Yurdan ctNcuo9lu, 3) yavr.,z s.ri.

ETIAT-GONCUOGLU irijntert Sanayt ve Tlc.A,g. (yeoi Unvanr Et -Yayla YONCA GtdaTastmactltk Sanayive licaret A9.j: ( Ettat ' Giinciloilu Et Oriinleri Sanayi ve Tic-A.$. flc-Sic.wo: 27514a/22273o, ntn statosii ve ortaklarrntn payrnr g;sterir sicil kaydr 22 Eklm 1992 90nt0 3141 sayrh Tijrkiye Ticaret Sicit GazeteJln-de yaytnlanmtg olup kurucuortaklarr;1) S0levrnanSaai

Ag. otarak

tespit editmigtir. davadada dikkati qekensjnrktarrn iku andtktarl Bu ve yontemferle aynr oldududur.Bu da sug organlzasyonunur Slrketlerin devamhhqtl', gdstermektedlr.

es6s ve 2000/46 sayrtr idilianarriesr tie'usritdar1. alrr :jl: ,vfdDKemes,ne2000/736 eczd 31?.,/-tj9_l:' davamtz santklan hakkhda aynt $ekilde ydntemler ve aynt.rirketleri kllLi.l3.kcoksayrda kagakqtrlt yqol{ *i, "ioJ"rvi"'tir" o"vost 90mr0k asrtdrdt ve Uskiidar cezaMahkemes;nin Adrr zbobl.qe .esassuy,l,aoslistnii iu yargt,amaan devamettlgl

Su.sorugturma sonraslndasantklar hakktnda yukanda bahsi gegen rapor,a benzer . geklld-e ayncaaynr tekildeaynt sanrktar hakkrniuuyn, guf,tfau 19;i;rtr ietnde24 kez yap gtTtrt_{ -ki_qakgrlrdr dt6t iddtastytaOsk0dar cumtruriyet ai9ruv.,tij,n,n za-1.zooo

--

vc:-Sqvl!-inEdclle;

i '{. r
i_i
It
$

rl

2001/!33 No nz. 2ooll Eo idd.No 2001/610.S. ts.No.
' ""t'" "'

iDDiANAME

t2.03-2001

BAtsAycILIcl A KAruDdtt cutltlrunhEr
Sayla; l7

Lr
r.l

.t

L'

ait soz konusu ihbar mektrJbunag6re Mersin serbest B6lge yurtdr' edilmek Giimriik Mardln Serbest Biilge Giimrtik Miid0rlUd0'ne amaoyla sevk edilenet clnsl egyanrn MardinGomr0kMijdilrove memurlaflnlnbir klsmlntn glbl belgelerdiizenlenetekasllnda bu egyalarrn yurtdrgtna bilglst dahllindeyurtdrtr edlliyormug ve bu qkanlmadan Tiirklye'de Incelenmesi soru9turulmasl taporun konusu satrtd16r lddlalaflnrn GUmrukMijstegarlrdl Makaml'ndan lse;BaSbakanllk Bu sorusturma teskil etmlstlr. sonrastnda lhbarmektubunda: octiT lslmllimzasrz tarihslz ve havaleli Sehmsz ,"'Seteq!_!eq? 'Mtiiirltldiihden edilmek Azere Wrtd,t edilmiS i ve iince Mardln Serbest Biilgeye aktanldtdl buradan da Mahmut
T0rkiyeAe sat dtdt, bu islemin Mardin qtfl oantltnde yaptlorqtt tum t en ve

t

a
[]

U

ll

ku an acak gtkm6 gibi Nstendiii, ' iii,jl66-i

adtdt. TINann Dilucu ve GJrbulakuan yapantann esas batnn Neiat SjYLER oldugu ve

igbn'fapai ktsiteri; Devl;t'ten h;ks? otarak Tel:/ik vE Keffr;-deder vergisi
aldtklan, adt gegen Glmr0k Miid|ran0n her ttr baflna 70 bin veya 12 bin dolar aldtiL kendisinin korktudu icin ismini yazamaddL araSUrtldtonda bu sdylediklerinin ortaya ctkantabilecedi," li hususlanbellrtildidi,buihbarcl gahslnbulunamadtql,bununiizerine Mardin GiimrCk serbest8619eslne g6nderilen gelen gegtidt ve MildUrln60'n0n faallyete tarlhtenbu yana Mardln et ve et clnsl esyaylailgili transit bgyannamesi,Trr Karnesl vb. belgelerin ayirntrlt llstesinit yaptlarak belge!erJ blrliktegiinderilmesl idarelerden istenlld16l,bu altnanmuhtelifsayt ve astl lle tarihll yazr ve ekleri belgelerin olarakayflnttlaflrapordabellrtilendurumtar tetklkinde;sonuq karSrsrncla; Grdalth. ihr. ve TlcaretLtd. 9ti- firmast MarnakMarmara NakliyatGumriikleme adrnd geSltli olkelerdenbaolontr kurularak tranSJtticaret yapmak amaoyla Mersin Serbest Btilge, Mersln Transit, Cllvegozij, Kaplkule Trr, Derince Etkrg ve gegme Giimriik M0diirl0klerlnden ve muhteliftranslt beyannamesl Trr Karneleriile Mardin Serbest B<ilgesindeki getirilen toplEm 1309775 Kg etin yine aynr firma adtna Mardin firmanrnsoiuk hava deposuna serbest Bdlge G0mrilk M0d0rl0gu'nce sayr ve tarihll gideh transit tescllli 34115.10.1998 beyannameslyle iglem 47209 kg tavuk etl clnsi egyanrnHaburTransit 6dmri.ik MaidrlrldOii'nden giirdti, ve yurtdttt isteminin yaprldldr,yurtdrgredilmekiizere yine aynr flrma adrna dozenlenip Dllucu,Kardk6y sevk edilen 72/14,4.!99a, Yolcusalonuve T0rkg6z0 G0mriikM0diirliiklerine 131L4.4,799A, 33/72.LO.7994, 35/21.10,199e, 43/77.71.7994, 30/r8.9.1998, 32/Ot.7O.1998, 46,/23.12.799a. 2710L,O9.799a, 71/22.?.1999 sayr ve tarihll giden transit b€yannamelerinln kargt g0mrllklerde lglem gormed16lve dolayrslyla bu beyannameler muhteviyatr toplam 511O0O Kg srgtr etl clnsl €gyanrnyurtdrSredilmeyerek yurtdrgredllmit gibl sahte belge ve beyanname dUzenlenerek T0rklye'de satrldrqr anlatrlmr$trr, sedat TARIMIn ifadeslnde de belirtildi6l gibl T0rkiye 0zerindetransit ticaret yapma gdriinttis0 altrnda translt ticarete konu edilerek Mardin'egedrilenve el konulmamrs olmast du(umundadaha da getjrtlecek olan et ve et cinsi egyanrn yurtdrgr glbl sahte belgelerd0zenlenerek T0rkiye'debrrakrlma edlliyormug kagakqlrkolayrnrniincedenplanlandt6r organlzeedllmig oldugu, Bagm0fettit,igimizce ve soruSturmayabaglanrnca soduk hava deposunda bulunon 756567 N9 sldrr etinin oylece gibi 90mrok idaresininhaberinin olmadan bu btrakrldtgr, lhbar mektubunda belirtlldidl da kaEakqlrk olayrnrn organlze edilmesinin milmkiin olmadrgt g0mrijk g6revlilerininde bs ve organizasyonakatrldrklan,ancak Sedat TARIMtaraf,tdan kagakgilrkolayrnrn 0stlenilerek asrl organizatdrlerin saklanmaya galrgrldr0r Sedat TARIMIn lfadesinln asll organizat6.ler ve " gdrtisune yer verilmigtir.Aynca tarafrndan yttnlendlrildiii, kanaatihe vafllmrstrr. aagm0fettitlidtn 71,09.2000 giinlii 035-60,/36 sayt| yazrlan ile Ankara Giimruklerl Bagmidirloqu'nden 121t4.4.199a, r31L4.4.r99a, 3ol18.9.1998, 32/oL.1o.t99a, 33/12.10.1998, 35/21.10.1998, 43/17.11,.799A, 46/23.72.7998, 27/07.O9.199a, 7t/22.2.L999sayr ve tadhli giden transit beyEnnameleriyle kagakolarak yurda sokulans6z konusu 511oOo Kg srqrr etl cinsi esyantnKagak Egya Tesbit Varakasrnth diizenlenerek

Il
n i

&, &j

p
l.i

l.l

$'r

nr
r i
[ ':,

,:i
1l

gonderilmesi gdnderilmesi istenllmis, airnan 12.9.2OOO giinl& 2OO9Osayrl, cevabr yaz,da. s6z konusu

)"3
20011133 No llz. zooll 50 idd.|Io Es.No. 2001/6l C.S.

iDDiAxAMB BA$$vcrLrdt tGM. CUifiUnFBr .aNKABA
Sryfa;l8

t2.04.2001

oo.- TL. oldu0u anlagllm!5ve bu g0mruklenmiS dederin toplam olarak 6o7.084.16a.o nedenlerle a) Marnak Marmara Gldaith' ihr. ve TlcaretLtdNakllyat G0mriikleme .. OzkanERGUN, flrmasrsahibi

b ) Marnak MarmaE Nakllyat c0mriikleme Gtda lth. ihr. ve Tlcaret Ltd. gtl. firmasrnrn yapan ve s(iz konusul<agakEhk fgfeml€rfni olayt organlzeettldl anlagtlanSedatTARIM, ARSLAN, c) Mardin Yardrmclst Mahmut G0mriik VeklllG0mriikMiidiir M0d0r d) 43117.11.1998 7I/22,O2.f999tescil sayr ve g0nlii transit beyannamelerinde ve refakatmemuruolardkgiirevlendlrilen ciimr0k Memuru All can KoEOGLU, refakat e) !21f4.4.1998 13/14.4.1998 ve tescllsayrve g0nlii transit beyannamelerlnde memuruolarak gOrevlendlrllen c0mrik MemuruYavuzYILDIRIM 27/Or.9.1998, 30/18.9.1998, 32l01.10.1998, 33/12.7O.!99a, o 46/23-1,2.1998, refakatmemuruolarakg6revlendirilen 35/21.10.1998 ve 90nlii transltbeyannamelerlnde sayr Bekgi MustafaGtiLEN, g) ) MarnakMarmara Grdalth. lhr. ve TicaretLtd. 9ti. firmdsrnrn Nakltyat Grlmr0kleme yetkili Mardln'deki bulunmaya taklpedenve firmaadrnaher t0rl0 tasarrufta 90mroklslemlerlni krhnan firmanrn Mardln temsilcisi Saban CELiK, yapmalafl 1918 sayrl Kagakgrlrdrn Haklannda tegekkol nedenlyle Men hallndekaEakerlrk ve Taklbine Dair Kanunun ve 27/L, mbddelerl aynca,evraktasahtekarfik ve 26 suEUile ilgili ola.ak da aynr kaounun31, maddesldelaletiyle fiirk Cezakanununilgili maddesiuyannca taklbatta bulunulmast, Kaqakegya nakllndekullanrlan 34 IUV 62,fIA 3032 ve 34 TA 3033/fA 3034 plakalrtrrlafln zapt edilmesilgln tom G0mrok MuhafazaBaSmiidiirldklerine 27,6.2000 giin|ii O35-1D,/O5 sayrtr daortrmlryazrmEla araglann zapt edllmesl istenllmi9, bir sonu9alrnamamrg bahsekonu trr araElannrn1918 sayrlr olup, kagakqlrk k!llanrlan olayrnda Kagakqlrdrn Men ve Taklbine Dair Kanunun47, Maddesluyartnca m{isaderesine kaGr ve lmest,dlder tarattanadt gegenllrmanrnyurtdr9r yapryormug gibl sahte belgeve beyandarne d0zenleyerek Tiirkiyelgerlslnde 511000kg srdrreti lle llglll olarakyaprlanKagakEgya sattrgr g6re Devlet' In g0mr0klenmlg Tesbit Varakalanna deger olarak 6O7.OAa.16a.OOO.TL. alacai|ntndoddu,u, flrmanrniSlemlerlnt taklp edenSedatTARIM'In ifadeslndede bellrttigl gibl flrma taiarrndan transit ticaret yoluyla Mardin Serbest B6lgesindekiso6uk hava depasuna getlrllenetlerdensorusturmayabaslanmast kagakolarak Tiirklye'ye sokulamayanve nedeniyle halen deryd.a bulunan 756567 t<g sdrr etlne Devle!'lo dodan bu alaca5r karSrlrdrnda tedbir konularakmilsaderesine karar verilmesllstenmlgtir. Gdmnik Eatmofettlti Cemll Emre tarafindan d0zenlenen raporun Madin Cumhuriyet Batsavcrlfgr'na intikali sonrastndaburaca evrak haztrlrkdefterinin 2OOO/1992 srrastna kaydr yaptlmasr g0n ve 2000/41 saytlr sonrastevraktn tarafrmlzca lstenmesi 0zerine9.11..2000 g6nderiim{9tir. Fezleke taraRmtza ile Bu rapordasanrklar Bdlgesl,Mardin arastndakl MardlnSerbest G0mriid0,Mar-Nak,Ddrtler ve Eetin Grdalle Inter Gtdatekstl{ firmalan arasrndaki lliskilerayflnhlr olarak tespit edilerek giz 6n0ne serilmigtir.gu raporla ilgili olarak konuylaba!lantrlrbitl0mlerdeaynca detayh bilgi verilecektir.

t

ii3
n0
ZUUI,

l3S flL. No
sl lr.'). Dr.lru.

iDDiriN,{MB DGM. cUMnmivBT BA$sAvc[tEI ANK,I.{
Sayfa;19

1203.zfr01

Bassavcrltd rmtzca

I(o

Incelenenlerlsu sekilde srralamakmiimkilndair:

J
lit

. .

Tjirklye<e-€t- fiyatlannrn atrn d09iik olmast nedenlyle Giimr0k Bagmiifettigi S\ezal yaptlan26.3.1999 tarlhve 01 saytl rapor. UCarmalt [arafrndan
\\..

lJ

Mersln Serbest 86l9esl-knlla{dara<yaprtan'seker Kagakqfigt' ile gili olarak G0rnr0\ Bagm0fetllg(Unal't-d?6fndan SU.G0mriik Muh.Kont1016rleriB0tent GoK4!P, OZKAT/ve Osmaf EAVD4R hazrrlanan5.4.2000 tarih ve Ot sayrtl rapol Mer-Paklmll flrmantn Tekirdai llmantndaryurda kagakolarak et sokmastyla llgill olanve SU.G0mrtlk IsmallAltundad Muh,Kontro1610 tardfrndan hazrrtanan 28,7.L994ve 1 sayrlrInceleme. Blr krsrmsanrklarla olan ve MustafaCetindag badlantrft lslmli santda ait olan Hatlg GrdaSanayl ve Ticaret lsimll firmanrn Mersin SerbestBdlgesinde yaptrdl gergegeasyktn beyanlardiizenleyerekcank hawan kaeakgtudr yapmasr sueu ile llglll olarakGomriiklerBagkontrol6rii E.SablhUNSALAN tarafrndanhazrrlanan sorvstsffna rapoNibu sorvtturma Sonrastnda Artrnsternfilmasl sahtbi de olan qednda$lslmllsanrkve Slrketmiid0rtiMehmetFatihKESERile ortail Mustafa ofanYavuz Kiirodlu hakla nda 1918 SY. Nun 20 ve 2712maddeleriile TCK.nun 345 maddesl uyannca ceza lstemiyle Mersln Cumhuriyet Bagsavcrltit'na sug duyurusunda yargrlama baglatrldtdr bulunuldudu bu suEtan ve tespit edflmigtir. Bal-FoodGtda ithalat ve ihracat San ve Tic. Ltd. Stl.lslmli firmantn Bursa Giimr0giinde et oranr y0ksek srqtr f9 yag'r lthallyle llglli olarak Grimrrjk Bagkontroliirii All tuza Akbel ve Stj.Giimruk Kontroldrii Cevdet Bozkurt tardfrndan yaptlan soru$turma 22.7.\999tarihve 181/9saytlr raporu. Davamtz lsimll sant6aait BESLEREt-crda sanrklaindan Ahmet Beklr BESLER San ve'Iic. Ltd. 9tl firmantn et oranryiikseksrgrriC yagt lthatiyteilgiti olarak Giimr0k Batkontroliiro tuza Akbel ta.afrndan yaprlan 18.2.1999 g0nt0 ve All 199/3 ayth rapor.(BuraporlaAhmet Beklr Beglerve MuhitUnS6nmez isimli sanfklarhakkrnda 1918 SY. Nun 27/2t3 ve 5 maddeve ftkralan uyartnca eza tatebiyte cumhuriyetBa9savcrlr6rna evrakBayrampasa rrl 96nderitmig bu sugca.t s0recibaglamr$trr, Yargrlama Ingiltere mengelletlerln Macaristan mengeliymiS glbt yurda ithat editmesi ohlnfytyfa ifgil{ olarak Gdmdk Koflt.oidro Haldun YAGANtarafrndan hazt.tanan 31.7.2000tarih ve 53-81/4 saytlr, GiimriikKontroldrii HaldunYAGANve StJ. GilmriikKontrol6r0 qrjnliis3omer Faruk9ah taraftndan haztrlanan 16,12.1999 72/7 saytltve Gimrijk Kontrolijr0 Cthan ONALtarafrndfanhaztrtanan Z,tO.lSgO g0n ve 7210 saytltrapor, Mersln SerbestBdlgesinde faaliyetg6sterenMER-TEKS ismli firmanrn t.ahsit rejim kapsamtnda getirdiklerl etleri yurt drgt yapmayarak ijlke isine dagrttrklanyla ilgilt olarak Gilmrijk MiifettiSlErdal Kara6meroqtu G0mriik ve Mtifettis Yrd. Hayrettin Coqkun ve Ramazan Metin taraftndan hazrrlanan 29-6-1998 gonlii ve 1 sayttt rapor-(8u olayda santktann eytemlerine benzer

i:l

t
rl
Lr

U a H
lij

tri

TJ

ffi
$d
TF.I

.H

,.'

Hz. 2001/133 N0 zoot 50 idd.No Es.No. 6l 2001/ C.S.

iDDiANAME BA$sAvclLIGI cuMHURiTET DcM. ANroJtA sayfa;20

r2-03.200r

yaplldt6rnl gdstermekte olmast nedeniyle Cumhuriyet gekilde kagakErllk kayda Bassavcrltdrmrzca dedergdriilmiigtiir. . bu sayllanlar dlglnda ol-up transit rejim cumhuriyet Bagsavctltltmlzca yurt lgindesarf etmekle ilgili gok getliileneive glda maddelerinl kapsamrnda llglll olanlarln iirnekleri hazlrllk evraklna sayrda rapoi Incelenmlg,konuyla eklenmlStir.

d

olustu.ulmasebebi son ylllarda yurt iglne caoll ve canslz et giritinio Bu ko,'misy-onun rdr tespitlve hayvankagakglll0 r' 8u gerekenlerin igin artmasr bununiinlenebilmesl yaprlmast ve yapmrs, sektdr ara9trrmalar giimriiklerde Me.sin Serbest Bdtgesinde te amagtakomlsyon, tahklkatrmrza konu Haztrlrk gok belgeve €po1an incelemigtil. konugmug, saytda temsjlcileriyle qallgmalarr srrasrnda olan olaylann bilgi ve bilgelerinede b0yaik oranda bu komisyonun ulagrlmrglrr.

f'^'p,$P

Arasttrma Raporu" !

I

belli bir silre hayvanithalatrnrn yofunlagtrlrnrn anlagltdrir, T;rtm ve Kdy igleri Bakanhirnca ancak Karkas engellendi€i itibarenfilll lthalatrn ile tarih;nden duiduruimasr amacr 26.08.1996 et fiyatlannrn yllltk enflasyon ile badlantlh fiyattan arhg gitstermedidi, slnlrlarda yapllan yedieminolarak yakalanmaslna sahlpledne karglnbu hayvanlarln canhhawanlann kontrollerde teslim edlldl6l, 1918 sayrlryasa geredi el konulan canll hayvanlarlnbartndlrllabilecegi aynl gekllde Trabzon ve Diyarbaklr'dayakalanan mekanlartntijmriklerde bulunmadt6t, ile klrmlztet kagakErlrdr llglli tesllmedlldlgltesplt edilmig, hayvanlanndi BaltkKurumuna Et yapllaniglemler arastlrllml9 Trabzon olirak lzmit, Slnop, Hopa,Edlrne,istanbulg0mrtiklerlnde gelen ballk adl altrndaki etlerln limanlna translt kapsamtnda bu meyanda Haydarpasa meyveolarakgetirilenesyanrnet troplkal giri5Giimrok aynl gekitde Haydarpasa Miidttrlii6unde -tespti yasa drgrgetlrilenetlere rastlanrldrqr gibl ge'itli g0mriiklerde oldu!un bunun u edlldi6l, betirlenmig,yrltara giiie geSitligiimr0klerce el konulan etlerln miktarl saptanmrg, Gtimrok et yapmlg sorutturmalarda kagakglll0tnln oldudu i Bakanl|6rTefti9 kurulunun

jl:5:!l,:ffi "t#i@,"ff #ffi ff f#1";Jii.":,i.,#""1?.H3i1 "rj:'3ffi . dzell-iiae.bu illerde kacakqrhirnrn EG-kaie @yvan

tizellikle Van, Hakkari,Slrnak ;Iddlr, Bltlls, Diyarbak'r,Erzurum, Kars, Komlsyonca

q

. . . .

Normal yollarla getlriien etlerln krymetinln az gdsterilerek di50k gdsterilmesi,

vergi

ihracatategvikbelgesikapsamrndaithal edilen etlerln taahhude uygun olarak yurt d15rna Crkarrlmamast, Balrkve srorr iE Yadtadr allrnda et ithal edilmesi, T6nsit olarak yurt drgrna grkarllmak iizere Tiirkiye aizerindensevk edilen etlerlnyurt drgtedilmeyerekyurt igine bosalhlmasl,

't
at

2.0
ltz. 20011133 No No 50 20011 ldd. Es.No. 2001/6l C.S. . iDDiANAMB
Sayfa;2l

J
.I

12.03.2001

dwem lcnr.cumnuRiylT BA$sAvct[lEI

i

J
'J
,a

ile tespitedilmigtir. Suretleri yaprldrOr ve G0mrOkMiidorlUgtinden Komlsyonca BdlgeGdmr0dii Mersln yaprtan MerslnSerbest MerslnSerbest Bdlgeslnden toplam trdnsit et sevkryatrnrn 2.101.146,8kg oldu{u toplam iizereMersln Llmanrna 2.535.983. etln korldoryolu lle.yu.tdrgr k9 edllmek sevk edildi0ltoplam yurtdrstnasevk edildiglnin anlagrldtll t,228.310 kg etln ise Mersin Serbest B6l9e Limanrndan bellrtllmlg,dlger giimr0klerdensevk edllen toplam et mlktan lle blrllkte 1997 yrft bagrndan 2000 yrh Sonunakadar 8.065.577kg etln translt yolla yurtdrgr edlldl!|, bunun b0y0k bir sevk edlldlklerisaptanmtstrr. ktsmrnrn MerslnSerbestB6lge Llmanrve MerslnLlmanrndan gemller ve bu gemilerin bu etleri yurtdrgrna sevkryatr Komlsyonca Mersln llmanrndan et yu.tdrtrnasevk edlp etmedlklerlaraShnlmrt ve bu konuda Emniyet Genel Mijd0rl060 interpol Dalre. :Bagkanlrgl bu ba5kanh6a ba6h lrtlbat gorevlllerlnln tespit ettikleri belgeler rapora ve yurtdrgrnda eklenmlg, raporlarda bu godu gemlnln kaydrnrn bulunamadrdr, bulunan pek gok flmanrn eok dnceden kapanmtsve faaliyette bulunan flrmalar oldudu komlsyon .aporunun ekindekl belqelerden anlaSrlmrgtrr. ,/ Komlsyonraporunda blr krsrm etin Edlrne, KaprkuleSrnrflndaarag ve trenlerin getirildigi bdlmeleridde saptanmr9trr..,,
-.

I

I 1l
I

Li
al
L!
i l

U

Li

il a
ail

glren flrmalarln lhaleslne glrmeden Raporda askerllhalelere et dnceTanm ve Kdy igleri Bakanlirncalzln verllmls teslslerealt gairtma ruhsatlannilbraz etmelerlne kargtn taahhiltlerini yerlne getlrlrken keslm yapacaklannrbeyan ettiklerl teslslerde teslim ettiklert et oranrnda kesimyapmadrklarrnrn askerlblrllklerin lhaleslnl et anlagrldrgr, kazananbazrfirmalann teslim ettikleri et ile lhaleyeglrerken beyan ettikleri ve Ealgmaruhsatrnahalz tesislerdeki kesilenve sevkedilen etlerarasrnda uyumsuzluklann oldudubununda bu fi.malannstiz mlktaragsrndan konusu etleriqaltsma ruhsatlna halztesislerde lglemediklerini ortayaEtkartt6t, bunun da askeri blrllkleretesllmedilenetlerin kayna6rkonusunda tereddiltlerolusturup kagakyollarla 0lke igine sokulmasr muhtemel etlerin askeri birlikle.e tesllm edllmesl ihtimalinln oldudu 62ellikle bellrtllmlgtlr.Et tiiketimlnln ve !retlminln kartrlastrnlmasrnrn yaptlarak et fiyatlaflnrn enflasyonutaklp etmedldlninaqkEa ortaya kondudu raporda kaytt alttna alrnan etlerln oranl kadar kayrt dtsr et sevktyattntn oldugu belirtllerek da tek-tek yapllan kagakgtltkusulleri bellrtllmlgve bunlara kargt ahnacak 6nlemler stralanmtgttr. Raporda 6zellikle Serbest Bdlgelerde sayrda gok bellrtllerek bunlarakarsr 6nlemaltnmastzorunlu kagakEnln bulunduou 6zellikle tekrarlanmtgtrr. Cumhuriyet Bassavctlttirmtzca hazrrltk baglatrlmastnt sorugturmastnrn taklbensdz konusu roporve eklerin haztrltk merciinden istenilerek evraktna eklenmig delil olaraktahkikattmrzda ve . yir0tiilmekte ga9savctltdtmtzca dederlendlrllmlttir. rapor,ektndekl Bu belgelerde Cumhuriyet olan hazrr||k tahkikattlle paralellik aa etmekteolup bu konularaiddianamemlzin ilerleyen bdl0mlerinde dedinilecekttr. Hazr.lrk Tahkikatr strasrnda yaprlan sair iglemleri 9u gekllde iizetlemek miimkiindli.;
1. Hazrr[k tahkikattntn baglangre asamastnda Cumhuriyet BaSsavctlt6tmtztn talebi .ile Ankara (2) Nolu Devlet G0venlik Mahkemesi'nin12.10.2000 tarih ve 2000/636 D,i9. sayrlrkaran ile Inter GrdaTekstil Sanayil ve'nc. Ltd.9tl., Milko ctda Tic.Ltd.Sti,, Dirrtler GrdaSanayil Tlc-Ltd.9tl.,Eetin Grda Sanayii Ltd.$tl., Form Gtda Sanayti Ltd.9ti., inpa Grda Sanayii Ltd.9ti,, Yamanlar PrefabrikYapr Elemanlan Oretim Sanayii ve Ticaret Ltd.Stl.,lsimli sanrklaflnortair ve sahibi olduklan girketlereve santklar isak ROMANO, Omer Faruk.KAMAC,Cemll GUZELi9, Cem BiRiM, ibrahtm ARAZ, Mustdfa 9ETiNDAG, Osman CETINDAG, Miisliim KOEAK,Abd0lkadirOZBEY'inbankalar ve banka drgt mali kurumlar ile dloer ger9ek ve tiizel kitller nezdindekikiralrk kasa mevcutlafl da dahal olmak iizere hak ve alacaklan ijzeriodekl tasarruf yetkislnin tamamen kaldtrtlmasrna 4422 saylt yasan,n 6/1 maddesi uyannca karar verilmigtir. Aynt Sektlde Mahkeme

Ir

.r::; E , . : l

l:'l':'
2001/133 No Uz. 50 20011 idd.No Es.No. 2001/6l C.S.
iDDiAN;{ME 12-03.2001

DCM. ArrKARr CUMIIURirrr neqslVCrlrdl
Saytat22

vasttasryla ldaresinin kayyrmlar idaresine,el konulan gtda maddelerinin Sirketlerin sagltda uygunlu6unun tespltedilereksadltdauygun olduguve sug ile ilgisi mahalllnde grdamaddelerinin sahiplerine bulunmayrp alt octnciiSahrslara oldudu anlagrlan ladesine llglli cumhuriyet karar verlldldl ve bu amagla cumhudyet Bagsavcrltotmtzca Bagsavqlrklanna gerekll yazrlann yazrldrdr anlagtlmrstrr. geclkmeslnde 2. Suqunmahlyetl tutuklusanrklann nedenlyle sakrncaolmasl ve bulunmasr edilmlg ancak bugiine dolayrsrylaCumhurlyetBatsavctlrdrmrzca suga kangttgr tesplt kadar yakalanamamrg sanrklar hakkrnda evrak tefrik edllerek hazrrh6rn 2O0O/533 sayrlrevrak iizerloden sanrklafln aranmasrna tahkikattnbu sanrklaraEtsrndan ve bu genigletllmeslne 2001/21sayrhtefrik karanyla karar verllml'tlr, 3. 1918 sayrltyasayamuhalefet sugu nedenlylegerek bu suEun2845 sayrh yasantn 9 ncu maddeslnde sayrlanlardan olmamasrve gerekse kagakqltk suqunun yodunluklu olarak yetklslnde lglend16l yerln Mersln olan Mersinili olduEunun Cumhurlyet Ba5savcrlt6r'nrn anlagrlmasr kargrstnda 1918 sayrI yasaya muhalefet suEu hakkrndA Cumhuriyet Bassavcdfqfmrzca evrak tefrlk edlllp 2007/752 hazrrlrk numarasrna kaydr yaptlmak suretlyle l2/O3l2OO190n10ve 2OO1/25sayfi g6revslzllk karanyla evrak gdrevli ve yetkill MersinCumhuriyet gere6lnln takdir ve ifasr igin gainderilmigtir, Batsavcr[gr'na 4. Hazrilrk olaya kansttdrSriphesitle t6hkikatiaSamasrnda Bagsavclldrmrzca Cumhurlyet santk olarak beyanraltnmasrna karttn 4422 sayrk yasa ve TcK.nunda kl sahteci k sqglaflndan herhangl blrinllglemedi6l, herhanglbir gek de suEadolayi veya dolaysrz kattlmadrdt anlagtlan sanrklar hakklnda12.03.200196nlii ek taklpsizllkkarafl verilip sanrklara teblldedilerek karafln drneolhazrrlrk blr evrakrnaek,enmlgtir, 5, Hazrrltk tahkikatt bulunanbilglsayarlardaki asamastnda santklafln yerlerinde ig datalar delil olarak kullantlmak ve amacryla aragttfllmrs uzmanklSllercebu datalann etkhlarl altnarak hazrrlkevrakrna delilolarakeklenmlt,6zelllkl€Unsalciing6r isimli santda ait olandiz 0st0 bitglsayar inter Grda ve ithalat ve lhracatSan ve Tic. Ltd. gti.isimli Tekstll firmanrnigyerinde bilgisayarlann lElndesahte belge d0zenlemede bulunan kullantlan programlara sahtebelge gablonlaflna ve rastlantlmtg bunlar bllirkislleice tespit edilmig ve bu datalarhemduitalortama hem de kadttiizerlneEtkttlafl altnmaksuretiyle ?llnmak delil dzelliklerl korumaya nedeniyle ahnmtglar, aynca santklannborolanndabulunan blrtakrm bantlan ses deslfre ettirilerek evrakkapsamtna hrfzedllmigtir. 6. Mustafaqetlndad'IN yakalananruhsatstztabanca.ve mermiler hakktnda biirosunda evrak 2OOll22 sayrlt tefrlk karart lle 2000/533 hazrrlrktan aynllo ZOOO/LS3hz numarasnakaydtyaptlarak Gdrevlive yetklli Fatlh CumhurlyetBagsavctltgt"na evrak 12.03.20O1 giinliive 2001/26 sayri G6revslzlik karan lle gdnderllmlstir. 7. Taflm ve Kiiy igleri Bakanltot'ndan, Tlcaret MostegarltSt Dtt Serbest 86lg€ler Genel M0diirlii60'nden ile llgilikontrol konu belgeleri Serbest ve Bdlgefaaliyetruhsadaflile bu belgelerln altnmasl santklarca rrzmanteknlk bilirkitice iein verilenbelgelerin orijinalteri Incelenmis sahteli6l ve belirlenenler olmaslnedenlyle delil dosyada saklanarak biten iSi evrakmahalline ladeedilmigtir.Halen belgelerln saytdaolmastve birbirleriyle ve ilgi 90k irtlbatlannrn gok saolanabilmesl zaman ve gaba gerektirdiSl ve igin tutuklu olmasl nedenlyle zamantnfazla bulunmamasr nedeniylesahteliklerive santklarlairtibattarl tespit edllebilenbetgelerle llgili olarak blllrkisi raporu evfaka ektenmiS,bitirkiSiye Incelemelerine devam etmesi talimatt verilmigtir.Devam eden incelemeler strastnda Saptanacak delilleri iddianamelerle yargrlama sug ek agamastnda dosyaya dahil edilmesi dij9itniilmektedir.

t9s
Hz. 20011133 No iDDIANAME

t2.$.m01

bo No 2oorl idd.
Es.No. 2001t 6l C.S.

ANKAI.{ ctMIn DcM. nirETEA$savclltdl
Sayfa;23

b. OLAY
Atl isakROMANO ortaOr NallKEgELiile blrlikteinter Grdave Sanrk tarlhlnde 13.11.1992 Sanayll Ltd. 9tl. lslmll firmayr kurdudu ve bllahare All Nail KEeEU'nin hisselerinl Tekstll basladlklan,6mer Faruk devrqtmesllle omer FarukKAMAElle ortak olarak birllkte Calrsmaya KAMAeln, Abdiilkadlr 6ZBSY, Mustafa CANBAY,Maisl0mKoEAK, Mustafa EETiNDAG. Ali yA*K glbl sanrklarlle hem aynr bdlgenin Insanr olmalan, hem de iincekl arkadasltkl;;i nedenlyletanrstrklafl, 1993 yrlrndaomer FarukKAMAEInhisselerldevralmasrsonrasrndainter GrdaTekstll adr altrndapek gok ithalat ihracat lSlemlerlnlyaptrklan ve haklannda kagakqhk Ardz, cem Blrim, Cemil GiizellSglbl sanrklaflnda suglafl nedenlyle davalarbulunduqu,Ibrdhlm kahlmryla sug 6rgUt0nunolusturuldugu ,bu amagla Inter Gdanrn altrnda paravan olarak Prefabrik, Mllko Grda, lnpa Grda, okyanus Grda,Ba'ak Grda, BurgakGrda,Mahh Eaod,Yaman qeun Grda,D6rtler Grda,glbl gok sayrdaSlrket kurularak Arablan Export lslmll olup merkezi bulunanglrket vasrtasryla Hlndistan'da temin ettiklerl Hlndistanmen9eli hastaftklrhayvarrlara alt etlerl gene inter Grda biinyeslndeparavanSlrket olarak kurulan Nort Atlantik,inter Grda Denmark, inter Grda Holtanda,Altrnstern,NewHorizon glbi godu faatlyette olmayrp ka6rt iizerindekurulanfirmalardan almE glbl sahte belgelerdiizenleyerckve et ithall Rilen mtimkiin gdstererek sanrklardan ig isakh ait olup krzrnrn adrnrtagryan olmadrErndan ya6rSekllnde ve yabanq bandrralr KEYsi-1 lslmli gewml ve di6er gemilerle tagrnan etler, de Transit Rejlm KapsamrndaMersln cijmrooiine oradan da korldor yoluyla Mersin serbest Bdlgeslne getlrdiklerl, Mersin serbest b6lgeslnde bulunan Inter Grdaya ve onun paravan girketi ddrumundaki, YamanPrefabrik,O6rtler ve qetln Grdanrndepolartna indirilen et ve siittozu, peynlr, tereyao,laktoz gibi gtda maddelerlnlambalajlannrdeoiStlrip sahte slllkon mfihtrlerle etleri damgalamak,sahte faturalarve mengebelgeleridozenlemek,yu.t d€rna g6nderltmis gibi iglemler yaparak bu grda maddele.ini i9 piyasadabulunan Sagyazrcroolu, BeSler Glda, Ettat (yeni adrylaSMS veya Yonca) GlrdylarGrdagibl ancak bir krsmt tespit edilebilen Gdnci.ioSlu firmalara giJnderdiklerl bu sahte mengeli olup kagak mahiyettekl etlerin bu firmalar ve vasrtasryla krsmrnrn plyasaya ve et Uninleri(salam, blr lE et sucuk/sosis,kavurmagibi) olarak satrldrgr, buyiik bir boliimiinin ise genls hacimlia|mladn olduEuAskeri lhalelere ve toplu yemek gkanlankamu kurum ve kurulu9lannca verllmek suretiyletuketildiol aqrlanihalelere anlaSrlmrSLrr. Translt rejlm kapsamrnda getirllen etlerln b0yiik blr krsmr Mer5in Liman G0mriigii ve MersinSerbest8619e Genel cUmr060nden Ancak;Emniyet EkmrgSeklldeiglem yaptlmrgtrr. Miidilrliiiii'ne badl Tairklnterpol(,i gdnderllen 20,l.2OOl kanalrylaCumhurlyetBagsavcrltgtmrza tarfh ve 28885 sayrlryazylaf A.B.D. - Washington interpolunon 2772O0I tarihll mesajdan; 'New Horizon 'de isimliflrrnantnaA.B.D. kendlsine hiqadresi ait veya telefonu olmayanve ticarl faallyet yiiriitmeyen "Shell Corparation(ticaret yapmayan fakat kanuni blr olugumu olan ve muhtemelenbazr ticari olmayan variklara sahlp olan blr kurulu9)" diye adlandrfllan bir Rrma olabilecedi" belirtilmlg,aynca benzer mahlyettekl yaztlardanet alnmts gibl g6sterilen gok saytda yabancrfirmanrn ticarl faallyeti olmayan flrmalar oldu6u, gogunun da sug tarlhinde faallyette giin ve EES-27531IO2BBB5 olmadrdr, Rus lnterpolunden aftnan29.01.2001 say,ll yazfda 'Bolshaya da Pollanka O(fice 50 324 Moskow 109180 Rusva"adresinde bulunanF:A.lBM isimli firmanrnMoskova ficaret Swicilinde kaydtntnolmaytp belirtilen adreste "insanlann Hayatsal Ardgtrrma Problemlerlnl Eillmsel Merkezi" lsimlibir kurumun bulundudu,bu b0ronun 1999 yt|nda JBM.Ce kiralanmtS geklldeMahh Eaodlsimti firman,nda oldudu bildlrildldi,aynr Bt-ilgarlstan tanrnmadtgr da 8u saptanmrgtrr. da et sevkedildidlbelirtilen yurt drgrndaki flrmalann fiilivattamevcutolmadrklarrnr oiistermisir.
Sanrklararasrndalgggyrlrnda bir takrm k6r paylagrmrile ilgili sorunlar qrkmtg ve bu meyanda ibrahlm Araz, Cern Birim, Cemll G0zellsgjbi sanrklarlaortaklklar kuralak Mustafa ndai, MustafaCanol, AbdulkadirOzbey gibi sadrk'ardan aynlmak isteyen isaLBqmano ve

r,.9+
20011133 No Hz.

zoot/50 idd. o
Es.No. 2001/6l C.S.

iODiANAIiB DoM. BA$sAvcltlEI ANKAR-a cuMHlJRiyET Sayfa;24

12.03.2001

bombalandl6t olay nedeniyle bu lse Kamag'tn biirosunun vurduruldu!u OmerFaruk bacadlndan gibi halen bu olaytn etmedikleri gikayetgi olup teShis kendllerinl turan klsilerden bu katllerin zor durumda olan yakalanamadrklart, a;cak bu ;lar 6;cestndemaddi aqtdan fallterinln -gok. sonrabirdeninter glda ve Mllkoglbl bu Diirger,Eeln,Mar-Nak flrmalann yaritanmaolaytn!an lflas d;rumundaykenk6rh bjr glrket-durumuna gegtioi tespit inpa tte yolun tlcaret; bagladtgr Mustafa Cetindao'a ait blr klsrm masraflannln eaitmls,uuditnem Alt Yaaakte alteslnln olay sonrasrndasug 6190tiinijn lllgkln dellller bulunmugtur.Bu girketl!rce karstland16rna artmalar saptanmrstrr. faallyetterlnde sugtallgill kamu kuruluSlaflnda Ea[5ankisiler kurmusolduklan 619iitiine suq Santklann adrnaet lthali igtn gerekli olan Bu de dahll olmustardtr, amaglakurulan paravanSirketler GenelMiid0rlUqiindeki Koruma-Kontrol amactyla Tanmve K6yiSlertBakanhgr tslemlerlyapm;k Murt, All. Rtza Kalkanve -serpll ge;ekllbaglantrlan kurmasrlEln.Mustafa illemten hallederek (otan 6rgiit adtna ftallyet gdslermeyebaglamrgtir. inter Gtda gallSanlanolan sevda oktem de olduklanve kendilerinin haztrlamtg Karacavi 0nsalciing6/iin (dl6ersantkla'ntalimattyla blzzat d0zenledlklerlbetgelerlJMustafaMurt ve Serpil Kotan Taflm ve Kdy iSlerl Bakanllgt Koruma Kontrol Genel M0ditrlii6tindebu flrmalar adlna lslemler yapmlslar ve bu genel oner celal ozcan vs. soydan, Berll Ersan,Hrisamettln m0durl0k qalqanlanolan ismall Mert,Flllz belgelerleKontrol Belgeleri yaparak sahte ve suret mahlyetlndekl qtbt sanrkiart;tgbtrll6t verilenflrmalann15hacmiyle kontrolbelgesl $rastnda Verllmesl Jlmlglardrr. Kontrotbalgeteri gekitde bdyik haclmll belgeler dozenlenerek verilmigtlr. Clmhuriyet ba6l;nttstz yaprlan Incelemelerde Ba;savcrlrdrmrzca Eodu sahte ve faks- fotokopi gibi suret belgeler " 'Kontrol Belgeleri lgeren srirr lEyadrlthalllgingerekliolan biiyokmebladIlzinler kuilanrlarak verlldidi,Cok saylda belgeninbir klsrrn d0zenlenerek nin bu genel m0do.liik personelince Murt ve SerPilKotan'Ia Mustafa amaclyla yerlerinin gerektliihallerde kullantlmast hazrlanarak yaprlanaramadabu genel Kotan'In b0rosunda inlagrlmrg,Serpil A: tuza Kalkan'a verilAlklerl grkanlmasl resmi dalreden hazlrlanlP ve m0d0rlokEe haztrlanan eoiu yanm lglemmahlyetlnde ve rastlanmlg delil olarak dosyaya konulmuttur' Bu miimkiln olmayanKontrol Belgelerine gdrevli teknik sahtelikleri belgelerin almaktCtnkullanttan bilrodayakatanan kontrolbalgesi vd gtimriiklerdeiSlemler biltrkigitarafrndan tespit edilmlg,aynca bu belgelerle 90k miktarda yaprldi!r saptanmrgtrr. Bu da- santklartntamamlnln belll bir organlzasyon dahilinde ydnlendirildidini gdstermektedlr. Genel Miidijrl0k personellyle altnmaslasamastnda tSug drgtitii kontrol belgelerlnln de kurdugu igbirliiini Tarrm il Miidiirliiklerinde kurmugve bu amaElakontrol belgelerinde bulunankaeakmallartnkontrol edilmeyerek bellrtilenve giimr0klerde serbestbdlgelerde ve gibi lglemlerl Tanm il Miid0rlerive gdrevli teknik uygunluk raporlaflnrn diizenlettirllmesl personelemaddi menfaatsaglamak slndlrmeg0c0nii kullanmaksuretleriyleyaPtlrmak ve yurda sokmugtur. ve suretiyle dedlgik sa6lliaayklrtgtdamaddelerinl kaqakniteltkte,mengei cOrgiit0n0nkagakglrk yaptrgtdi6er blr kurum lse Dr9 Ticaret lgbirligi eylemlsrrdsrnda lle merkezteSkllatl bu genel m0dorltiie badll Miistesartidr Serbest Bdlaeter GenelM0diirl060 Kaqak yolla getirilen etler ve olan Mersin ve MardinSerbestB6lgeMiid0rlerl Personelidlr. bu ve adlna getlrilmlS men'e deqiglkllkleri.. bdlgelerde serbest bdlgelerde kurulan firinalar yaprlarak sevkleryapllmltrr.ozellikleMardin gene bu serbestbailgeler i9 plyasaya a.adllilyla bir serbestb6lgesiMudijr0olan YusufYrldlz' Mustafa la 9etinda6'In badlantrst taklm maddi personeliyle ba6lantllafl MustafaEetindad,All Yasak, delillerlede bellrlenmlstir. kurum Bu Ozbeyve MustafaCanol gibl sanrklann bizzat 0nsal Giinq6r. Miisliim Kocak,Abdulkadlr de MustafaMu.t' un de6erlendirildioi kurdudu, genel modiirlijk dtzeyindekibadlantllarda gerek SerbestB6l9e Mid0r ve yardlmcllarlve tespltler araslndadrr, serbestbiilgelerde Bu bir yapal-ak eylemlni kolayla9trrdrklarr, gerekse personelin kaEakgtllk sug drgiitii ile igbirlidl

I

t

taklm serbest bdlge mijd0r ve yardlmosl olan sanlklarln idari y6nden ellerinde bulunan gerek sanlk ve getekse tanlk beyanlarrndan sindlrme ve baskr giicunii bu amaglakullandlklart anlaSrlmr9trr.

a
a t l:l l l
20011133 No lI2. 2001/50 ldd.l.Jo 2001/6l C.S. Es.No.

I

iDDiTTNAME ANKAIA DcM. cuMIruRiyET Bt$sAvct it Sayfa;25

t2.03.200t

a

t'1 t
l : k
i{

Toplanan detiller bilirki9i ve inter crda ve Tekstj r-aporla ndan Mersin serbestbiilgesine . Ifhalat ve IhracatSan ve Tic. Ltd. 9ti. nin faaliyetruhsa0nrn konusunu dedistirmeslrasrnde "iskan ruhsatrnda,, Mersin Serbest Bdlgeslnde sahtecilik yaptldtir ve bu sahte belgey€ dayaoarakGenel M$diirliikleitlem yaptldlEttesplt edilmigtir.Altnan tanrk beyanlarrndan airgotle qaltsanlann bu yoiun oldudubelirtilmtg tli$ktterinin eldeedilebilen konuytaitgitidetiler ev|.aka eklenmlstir, Sugdrgotiinlin Serbestg6lgelerdekifaaltyeflnl.ahatga yiirtitebitmesitgtn bir takrm eski sabrkallanyanlanndaCaltSttrarak Ali yasak lslmll tantnmrS ve santklaolan arkada9ltkiannl s0.ekll giindemdetuta.ak herkeseg6zdadr verdiklerianlagrlmtgtrr. SUC6rgiitiin0n en 6nemli yardrmd ve lgbirllkgilerilse giimriik personelidir. Kagakgrtrk eylemlnln her asamastnda grimrok mensuplaflylayaptlan yogun itbirligl sonrast transit rejtm getlrllengrda maddelerl kapsamrnc,a yurt lglne sevk edllmig, mense deii'lklikleri butunan m6llaan lthallne lmkan sa6lanmts,yurt ,glnesevk edllen mallarla ltgili olarak yurt drsrnaglkmts 9ror yuzrerce sahte tgtemter yaptlrnlSbr. Bu amagla sug iirgiit0 Mersln giimr0klerlndeki ISlemlerini SebahattlnDiktctler, Orhan NesimtAksiit, Aydrn CoSkun,Ergun Akdeniz gibi komisyoncular, Mardlng0mrilkterindeki lslemlerinigaban getik isimli komisyonculararactlrliyla yiiriitmiig dosyadayer alan ve ayi-ayrr badlanttlan dellller anlattlacak ile olan Mahmr-rt Arslan, Alican Ko9o6lu, MustafaGulen,MehmetBucak,AbdutlahKtrcelli,gaban 6zgopur,yavuz Yrldrflm, Nurl 9en glbi gumnik miidti. ve g6revltteri ite tsbirtiStyapaiak sug igtemigterdir. ozelllkleMar-Naktan Ettat Gdnciiodlu, nun Bursadakidepolannasevk editen kagak ederln ytldrflmIsimljkolcunun .efakatgisl durlmundaki geceleyin Yavuz silahlatehdit edilerekttr dan indlrilmesi ve Haydarpaga gtimrildiindenyurt dlsr yapttmts glbi lgtem yaptlmasrolaytnda sug 6190tilntinkorkutmave slndirme90c0n0ne gektldekullandtgtyeterinceagtkttr, ( Suea ka(San giimruk personeliflingok azt tespit edilebilmis olup bu konuda tahkikat teknik bllirkigi raporunda bahsl 9e9eri deliller dogrultusunda geniStetllerek sbrd0r0tmektedir.) Sanrklannitr90t yaptlanmast yapttklan diger santk,ar isei kagak lgerisinde lgbirl16l . groalarr plyasaya 19 stlrenklgilerdlr. kisilerden Bu YavuzSellm ve SelCuk Giincrio6lu, Ahmet Beklr Begler, MelihGlray(dfO ;, ntt ve Omer Bagyazrctoulu tsimtisanrkiar tesplt edilmislerdir. Lrusanlklara depolara ait sanrklar OsmanSer,Ibrahim Erktltgodlu, nun kullandtdr D6rtler ve getin Grdaya TIR'laria karkas ait giivdeettersl6trlg ya6talttndaMar-Nak lslmliMardinserbest DolgeslndeVer alan firmanln depolarrndan tetln gtdanln sevk l,rsaliyelerikullantlarak sevk edllerek Dilucu 90mr0g0nden olarak gitste.llen etler Kayserlde bulunan Bagyaztctoglu, CtkmtS Eursa'da bulunan Ettat-Gitncitoglu(SMS), istanbulHadrmk6y,de butunan inter crda, Ankaft'da Mag tesislerinde kiraq olan ciraylar, istanbul,da bulunan Begler isimli flrmalara sevk edilmig,erdir. 6zelllkle Giraylar, Eitat cijnciioglu isimti firmata; sadece askeri ve kamu Inalelerlne et veren firmalar olmast nedenlyle bu e er b0yiik t gtide bu yerlere sevk edilmlglerdir.Yaprtal haarltk tahkikatt strastnda Bu flrmalafln resmi dairelerdeki iSlemlerinin de et-kagakqlrdtyapmaktakullanrtan Sirke erin vekilleriocey0riitiitdiid0 bu Rrma s;hiplerinin oe olger sanrklarla aynt mekanlarda yo!un para transferleri birllkteoluparalannda bulunduqu saptanmrgtr. Santklardan Mustafa a alt Ddrtlergtdantnbelgeleri arastndabulunan Cetindad, otel taturalan ugakblletleri ve santklar gdsterir mahayettedir. arastndakl d.9ilLsel badlantttan (562 konusu etlerl aldrklaflbellrlenen kiig0k-bdy0kdlgekli gok sayrda daha firmanrnbutundudu billnmekte olup bu flrmalar ve satliplerihakktndada delil arastrrmasr sorugturma ve Coky6nlii olarak devam etmektedir.)

|;i

Q

tl

tl
' t

u
l

h

!l
lr
t l

l"

li
l-J

r"

rl l'r
:ijl

Hz. 20011133 No 2001,50 idd.'No Es.No. 200tl 61C.S.

dI BA$sAvc lrrane ncu cmrruniYBT
SLytai26

iDDiANAME

12.03.200r

c. SU€ YERi VE TARIHIT A-Sug Tarihi : yllt lle olaya cumhuriyet sug cumhuriyet Baisavcrllqlmlz tarihl olarak. 1996. almaktadrr' zlra 6rs0tiin baz i;;iitl .6; oi.ir'zooo tarthlertni au:ruuJt,ii.,ti. el konutma yayrnlanan 96/7794 saYnl t-itt u" zzs+r saytlltesml gazetede faalfyetlijzellikte01.02.1996 "ots Tlcarette ve Teknik Diizenlemeler BakanlaiKurulu Karan lle iiimrfoq" f*utin ve K6y igleri iutu-i'n oidtunt't'tr olarak ranm n":,tr ru,ul,i'iJ"bu standardlzasyon ya-yrntanan savrlltebli6 lle 96/5 glzetede 24,05.1996 tarthhde2i6+S say Resml Bakanl&tntn " sadeceEt et Getlrilmesi've ithalattntn zo-iiufuOunlln -beltaenmesl et lthalattlgln Kontrotoetgesi-iti',u ve vergl ora'nlnlnvo25o'' yaplGcairnrn 'lere Baftk Kurumu ve Komblnalarca yoSuntagfrrsi'iI v'ri t*r:1191-T:l'I-."e KtivislertBakanlrirnca ig-dd sonrasr yikseltllmesl 'b;,gesl suq sonmstnda iirg0t0 bu amaglasl6rr.lE verllmemesl et alnan kararqeredt lglokoDttol eylemlefitri kaqakqtlrk kapsamrnda i"bi u"- tulit air attinda u" ir"nrii--lr- ede;.iizelltEl .ithalatlarla alrnardkcumhurivet t,il;l;-;'di Bu yodunlagtrrmrsttr. nedenle ,de,g"z^iiniine etmektedlr' kabul iirihlerlnlsuctarihlolarak 6;;;;";it't'# rsge-os.rr.zooo
B-5u9 Yeri : kii suqunlSlendtdi Yer delitly'llklergdstermektedir'Siivle 4422 S.Y. Kapsamrndaki itlevlerini y0rfitmeye baSlayan etkar amaglt sue birlidinl olusturanve bu tjrqijtln teJnel ilk. gibl sanrklartn faaliyet Ali.Yasak Isak Romano,omer Faruk xurniil-Iiutturu Cetln-da!, firma olan rnter bagladrgr iianiarr istanbut ve yarrntararr.iii'xaiakgrftt iugunr:n llt lglenmeye Ltd'sti seba Teknik A5' Grda Tekstll Ltd. gtl. ve -"" r."J"i-iiit"tteri olan intir Food san ie crda.ithatatihracat verrc' iii"i"i 'iirlii-i i"'i1"Jril.^iili.'bti',"is!ti ;l;";;;,;" ithalat ve Ihracat san GrdaIthalatt" i*"""i s"" v" ric' ita'-9ti' Hallg-Grda Ltd. gtl.,Burgak ytlla arasrnda faaliyet ve Tic. Ltd. 9tt. gibi fi.mala. ifl li"iuf, l"tunuuf illnde 1992-1996 yansY..::::::t,:"rt:": gostermiglerd;. comrtit NiireniiLr'inrn iupoiru.tnu ve mahkemelereve olailarl ve bunlara baEll olaraksahte beloe duzenleme Kard n iu r.i.'Ju'unruntu kagakgttrk Kaprkule gibi Yolcusntonu:Edirne para aklama sugtan Bursa-Tek;rl}iiviilpll"-r"?r*oy 'su;ta; nedenlyle sanrklar hakktnda Uskgdar ve -"u'a"uarn gimnikler kullanrlarakrsr.n-jitri.au etmekte olan davalar da o uc'tin cumhurlvet u"ttui.'i*j]n.1l Bavramoasa giiglendlrmektedlr' kanrstnr lSiendldl LittGii" irer" it,ir'{r' or*ui uu bdlgelerde sug.lglememerkezi yer degistirmi9 7996 Ytl|irdaet lthalatlntnyasaklanmas,sonraslnda bulunan D6rtler Grda u" ve santklarkagakErttk g*" i"jli"ii"tini Mersinserbestetilgeslnde

i d

t

Prefabrik Grdalthatatve ihracatSunu" irJ,-iti. gtt;MahhEaod,Yamanlar Ltd'Sti') glbi Giimriikleme Nakllyat.ve uurrnun'uli-ruir. iMu'-utu MardinserbestB<ilgesinde Ancakbu eylemlerlde istanbul'un firmalE kullanarataeuum"iiii."v" 6asiatnrslaro'r' ve sahibi gahsanlaolan .i-'"ktedir' Buglrketler uii vii""i- t"tt.tri oiauOu "d""a"'a1"".i istanbul'dur' ikametgahlarl santklann iuq orgiltii0yest Eo!unlu!unun
ortaya Erkmaktadrr'HazlrllK tamamla;masl nedenl lle bi eylemieraelslndanda farkll su9-yerlerl yasaya muhalefetsugunun oaz allnan.t:'Yo_ evraktmtzdantefrik edllmis bulunan 1918 sayrll yeterince agrktrr' zira kaqak grd.a iooo ytttun arastndaki yoduntuluiun Mersln b6,9esi otdu6-u. getirilmi9 maddeleri yo6unluklu olu-t U""oin S"rU.st Bittge Giimriidii ve l"lersln Limanlndan getirilen rejim kapsamrnda aynr g0mrdkllrden yurt dlgtnagrkmri 5eklinde gijsterilerektranslt 'tJnuJu tu[oitin llgili -mahkemeye ait olduiu-. kaydl .ile ou etler yurtiqine sevk edttmigtrr.' nedeni ile Mersin Cumhuriyet Bassavctll0rnl yetkili tri, cumhuriyet EaFavc,llElm,z r.uEutE,f,faintikal ettirmiStir' ve giirevii g6reiek evrakrbu Ba9savcrhqa

ithalatve ihracatsan t" r.. Lii. iti.lq;lin d,Ju ttniiut u" thr;at san ve Tic' Ltd' 9ti"Mllko gibi firmalarile

ve.her"vkTI blrdengok olmasr evlemlerln bakrldrltnda Di6eraerdan

:II.9]:,]-::1:

nz. 2001/133 No 2001/60 tdd.No h.No. 2001/61C.S.

IDDiANA]I,E BA$savclildl DcM. cuMHURiYET ANKAM
Sayfa;31

12.03-210t

i!4i;

eyleme katrlan blr taklm mafya tlpi kisiliklerindesuqa katrlmlg olmalan bu iSlenmeslsrrastnda gtiClendirmektedlr. iddlamrzr

sahtecilik suqu aglstndanhukuki dUzenlemelerl 2 crlr0mleriTCK.nun nci kitablnln6 ncl Bablnln oEoncLi Evraktasahtekarltk diizenlenm19tir. arastnda ve 349 ncu maddelerl 339 TcK.nun 342 nci maddesl; 'Bir kimse resmen memur olmadqt halde 339 ncu maddede gdsterilen suretlerle resml blr varakada sahtekarlk yaparsa ikl seoeden sekiz seneye kadar hapis cezastile cezalandtnlr. muteber,olan resml evrak Eder vesika kanunen sahtelidiispat..olunmadtkga a'it hapis cezas h'ikmolunur' kabilinden ise d6rt seneden on seneyekadar ve eder sahtekarhk ashn v1cudunu farz ederek Yahut sahih olan asltna muoavlr suretti vazarak veyahut sahih bir sureti tahrif eyleyerek resmi bir varakantn aC suii tlzerindeisienmi| lsebir seneden seneyekadar adr hapsemahkum olunur' Eder mezkur varaka kanunen sahtelidt lspat olunmadtkca. muteber addolunan ;vrak kab inden ise verilecek ceza iki seneden be, seneye kadar agtr
hapistr. " HAkm ana lgermektedir. "Hususi evrakta sahteclllSi",346 ncr maddesl TCK.nun 345 nci maddesi lse sahte belgeylkullanmayr" d0zenlemlgtir.

p
il
ri
l'l

tl

tr
fi ti

ciimriiklerde ve Mit;te'arhgrnda gerekse u-u.,Vtu gui;k iuri;-eiianh6rnaa gerei Org1icaret oldulu ve her kapsamlnda pei tesml evrak uu-uutg"-l"an eodunun ioiun'oruiuf luif"naitiutr,
anlagllm19tlr' bairmslz tekilde kullanrldldt birinln blrblrlerlnden

ve santklann Eok saylda sahte belgeyl g'lmrijk kaEakclllEl kontrol belgesi alabilmek

?
[s
ftr
ti:l
Ii n

yasatd0zenlemelervd literatiir: G{imrUkmevzuatl aClslndan ithat esyast igin yaprlacak beyanda Giimriik Kanununun54 ila 77. Maddelerinde ba6laylclolduqu, beyanln.tevsiki mahlyetlnde klymet' kutlanrlacak beyanname,beyantn yer ."n9", .rayene ve tatrtit ile ilgill d0zenlemelere verilmig olup, bu dilzenlemelerin y€t 229 lla 4B4 Maddelerinde almaktadrr'Bu hokomlere ayrrntrian cOmrtit Ydnetmetiginln yetktti, beyanrndoqru, ekleri ve llgili belgelerle uyqun baktrdrmrzda beyan sahibinln, beyana yer alan bllgilerleeklt belgeler'n ldarece de beyannamede olmair gerekmekteolup, yetkili olup otmadlilnln kontrol lmzalayanlan.uygunluiu ve do!rulu!unun, beyannameyl bunun aranacail, beyannamelle manifestolarln euiiecei-i. vetatetiame'ile lmzalantyorsa kargrlagtirrlacadr, esyanrn muayene edilecedigerekiyorsatahlile giinderilece6lhususlarl d0zenlenmigtir. "Kultanma Talimatr"nda' G0mriik Yiinetmelldinin 65 no.lr eklnde yer alan sahibiyleilgili bilgilerin 14 diizenlenmig, no.ll kutuya-beyan beyannamenln nasrldolduruLcadt yer alacaglve ilgill bllgllerin kigiyle diizenleyen 54 no.lrkutuyabeyanda bulunanbeyannameyi hallnde 14 no'lt kutuya ithalatgl aynr tmzatanaci6r, bey;n sahlblyleithalatgt/alrcrnln olmasl yazrlacaqt veya akcrnrn bellrtllmigtir'

su

t1;
ltz. 2001/133 No 50 2001/ ldd.No Es.No. 200!16t C.S.

iDDiANAME BA$sAvclLIeI cuMHURIYET l}cM. a KARA
S^Yf^;2'7

t2-03-2001

r,l

t

tx

n
,J

All trriruond, iurahim ecAz, cem ainiv, cemil GUZELIS, YASAK,Sevda oKTEMKAMC,i iitanbul?a inter Gtda Teksgl Ltd.Sg. tstmtt tjrma ve dider flrmalartn biirolarrndaiSler y6netmekte, bulunaninter Grda,Cetln,D6rtler,Maah Eood,Milko Mersln Eiilgeslnde Serbest lslmlifirmaoln iglerin Mar-Nak Eiilgeslndekl. gtbtflrmalar Mardtn Serbest lle iamanlar piefabrlk sezer o6uz, Abdulk;dlr ozBEY, Miisl0m KoqAK, unsal G0NG6R,Mustafa cANoL, sebahattir bir yiiriitmekte, sahtebelgelerln krsm All DiKiciLER, RrzaKALI(AN, sedatTARIMglbl sanrklar tallmatt lle Sevda 6ktem KARACAtarafrndan Istanbul'da, Unsal GUNGot dl6er sanrklann Tanm vr G0mr0kBakanlt0l 0rgiit oyeslolup6190tijn da haztdanmaktadrr. taiaftndan Mersln?e M0dorlod!'nebadl SerbestB6lgeter,Ge-nel ve Kiiy igleri Bakanltgr DrSTlcaretM0stegarlrlr Ankarav( ise sanrklann suEab0ytikyoqunludu bulunan durumunda kuru;lardakl yardimotan lllerinde olmak 0zere kattldlklan, resm boyutu aqstndan lse Mersln, Mardin kagaketltk Ankarailindelslemekonulduiuve hazrrlanmt; belgelirinhemen-h;en b0y0kcodunludunun vererek lSlem yapan Mustafa MURT,ve Serpil KoTAN olan sahte belgelerl resml t<Lrumtala KorumaKontrolGenet$10d0rl0dii'ne (iizellikle Tanm Bakanir!r isimll sanrklan;bu eylemlerlni koymakgekliyle hem de iSleme hem diizenleylp almakamact kontrolbelgest -tamamladtklanlle)lahte be'geleri suq merkezinin suqu aglslndan Bu anl;gtlmtgtlr. iizelliklesahtellk Ankara'da gdstermektedir. yo6unludunun Ankara'da olduqunu Di6er agtdan yasa dlgl yollarla 0lke lelne sevk edilen etlerln biiyUk eodunlugu tiiketlmesunulmuStur' bulunanbdlgelerde yetki BagsavcrltSrmtz slntrlanigerisinde Cumhuriyet buluoan merkezi Kayseri'de Evrak kapsamrnda konusuetlerin yolun miktarda satlldl6t s6l kagaketleri verdiSltespit askerilhaletere lgirlslndekl Bagyaztcriar firmasrlte yetkl stntrtartmtz olmasl bu konudada sue (SMS)flrmalartnrn tirgotiin badlantrtllarl da edil;n Ettat G6nciioglu yetki srnlrlafl igerisindeolduquou yoiunludunun Ankira dGM'cumhurlyet BaSsavolt!rntn gdstermektedir. "glkar Amactlsuq Orgttlinon" pek olu5turulan 1zellikle4422saytltyasakaPsamlnda gok sugla ba6lanttltolm;st, iirgut iiyelerinin hei btrlnln ayn btjlgede kendilerineverilen olarak ba6lantlll i9 gorevteii yeani getirmeleri go!u kez itrg0tlgerlslnde ve -bulunmasl yapltan b6l0mleriyle gibl iizelliklerbu suglardaklasik ceza drgiit0n tirden gok ydnetlm merkezinin gibl net olarak yetki ve g6rev yerinln belirlenmesini YaigtlamasrHukuku'antayrgrndakl olar,4422SaylltYasaya gdrevlkapsamlnda gUgle9tfrmektedir. DevletdovenllkM;hkemelerinln bulunan'resmlevraktasahtekarltk yanrsrra iyirrrirk sugunun adti merdlering<iievinde normal 'birllkt; giirotiip-g6riilmeyeceul halli gerekenblr hukukl sorundur' Yargrtayrn de suglannrn" ba6lantlll :blrkag titisnadi5rnoi-orgrlttti bu nedeniyle suelarla suglar benzerkararlaflnda .diqeJ hukuka ayKlrrrrK yapllmaslnda Mahkemelerlnde suglannyargrlamalannrn DevletG0venllk da sanrklar0zerineatrll otayimrzda oldudundan buiunmadr$ikonusu bllinmekte kararaba6landrdt suquylabirllkteDevletGiivenlik tykrrrlrk dlser sugtjnn yargtlamalannrn +li2 sayrlrYasaya ia yaprlmasr gerektldi Mahkemeslnde kanrsrndadr. sahte belgelerle cumhurlyet BaSsavcthdlmlz olayda iizellikleresmi dairelerdeki bu gatsteren.esmi kurum temsilcilerinin yapllan itlemler ve tirg0t bi.inyesinde iaaliyet niteli6inedeniyle eyiemlerindeki igin 'iolmaisa-olmaz"Sekllndekl dzeltlklerl;sugun oiugr.rmu oldugu.n-u ve yetklsl kapsamlnda sug yerinln Ankara Devlet diivenltf uanklmestnin96rev yodunlugunun Tartm ve Kdy lgleri-Bakanllgl yerin d0giinmektedir, sahte belgelerin kullantldtdt Genel Muou ugu SerbestBdlgeler KorumaKontrolGenelM[dilrl0go,Dr9TlcaretMUsteSarhdl yetkili ve gdrevli mahkeme zaten olmast nedenlyle sahte belgei0ientimek suqu agrsrndan Ankaramahkemeleridlr. Bu nedenlerle '4422 sY. Ya ayk,rtlk ve Resml Evrakta sahtekarl'k" suqlan agtsrndan g'revli ve yetkili Mahkemehin 4422 sayth yasann 11. maddesi geredince Ankara Notu Devl;t Gtivenlik Mahkemesi olup yarg,lama buraca siirdiiriilmelidir '

konusunuteSkil eden 4422 sayllryasa v' Ancak hazlr|lk€vrakrm'zln iddianamemizin ve asll edziimti gereken sorunr sahtecilik suelafl ile ilgill olarak yetkili merciin gtirevlendirilmesi da anlahldldrgibi sug drgijtii bet ayak't bi a5amasrnda olugturmaktadtr.Daha dnce baslangtq vaDrlanma icerisindedir,viinetiml olusturan isak RoMANO, omer Faruk KAMAq, Mustaf'

rl
H

f
H IJ

E E
ri.1 ul

'n
.t

20011133 I[o Iz. 200t/ 50 idd.No 200tl 6l C.SEs.lro.

iDDiAnAr.iE DGM. ANIUR.A cnMIruRiyET BA$snvcu0t
Sayfa;28

12.03.2001

ytiNr.i: d. suc 6RGUTUNiiN siLAHLr 6RGOT
Haztrlk tahklkatr a'amastndaelde edilen deliller s6z konusu crkar amaclt suc 6rg0t0ndnltledldlsuglafi kolaylaStrrmak zaman-zaman sllah ku andtdtvi sug tgtemek iciri lgtn yonunode s||antanot9t dellllere getin GldadanMariin rasUanmtsttr. Serbest Mersln 8619eslndekl se$est BdlgesJndekJ Mar-NEk? sevk idltdlkten sonra bu firmaca sertest bdjqeOen crktii yaprlan etlerr taSryanTlR'rardaburunan refakatgr gimrfik gorevfirerrntn sirah zo'ruyta v'ot'a-a lndlrilerek tehdit edildlklerltaraf beyanlanndanbellldlr. KeztAll Yasaktstmll sanr6rn6ro'iit lci anlagmazlk srrasrndagdzdadtvermek amacryla lsak Romanotu ayadrndanu-u.a.r.f,i uL umer faruk Kamaglnb0rosunu bombalatt,rma eylemlerl strastnda silahve pauaytct da madde kullandrgrlddlalar arastndadrr. Aynca Mustafa Ce nda6ln b0rosunda yup,tun urJ-uJu "tu gegen ruhsatsrztabanca ve gok saytda mermt de sut 6rg0t0n0n siiahtr itrg0t .tdulr;; g6steffnektedlr. .

-j t

e.
KULLANMASI UNSURU '
Sy9 drgiit0n8 olrSturansanrkrann kurkstma ve sirdirrne gljcini kullanarak,serbest . .. . oorgererde 9umratk ve m0diirlUklerinde buralanniist diizeypersoneli kurmu, olduklarr lle yaktn qaftSanlanlzerinde jj1?!l!.: -".T1!::ryF sindi.me ve bskr kurmak ve transit "uji. tup.u--iu Korcur-eraKatincte gainderllen araelardaklrefakatgi gfimrfik g6revlllerinisitah 2oru ve tehdiue amglaroEn indirerekbu eylemlerle sindlrme,ytldtrma korkutmayiintemlerini ve kullandtklarl ag,Kga. Deflflenmlstir. k|srmsantkfarrn Bir bazt gete iyesl santklarlaarkadasilklanndanufuorta ve gdrevl er fizerinde korku ve iehdft g0ciinii kulanmak sure yte baskr ::.:_,"3_,":k_!:f91 Kuroukfan pek gok beyaDfa betirlenmlt r. gu da sanrklanneytemlerintr' 442 s.ay ya;an|r' 1/l maddeve frkrasrnda belirtilen korkutmd,slndirme gdcilnti kullanarak yo a mensuDlaflna bu unsurunun gergektegUgtnt g6stermektedir, Hazttrkevrakrigeri!inden gereL tanrk :tli:::9':ry v€,santK Deyanlafl ve.gerekse kagakctltk suEunun lslenmesi st€stndaeylamekattyo; bir taktm tlpl. yaprlanma lgindekt kts tklerln de 619tt .0yesl durumunda otmalan 6u iddiamrz; gdqlendlrmekCedir.

f.
4422 Say|h ,,Ctkar Amagtt Su9 cirgaitteriyleMaicadeteKanunu ve TCK.nun 313 ncii maddesi', agtstndan yasal diizenlemeler ve yargrtay igtihaflafl doirultusunda su9|Jn tahli,i:

30.7.1999.9iin0 kabuted erek 01,08,1999tarihllve 23773sayrtr yayrmlana.ak yiir0rliide giren442 saytltyasantn1 nci maddesiilk ftkrastnda ResmiGazete,de ; " ........kendilerine veya barkalanna haksrz qkar sadtamak icin .,.....kisiteri kendilerinetabl olmayazorlamak veya mensupiana-r,iau nu, nLl,u'ru;;;i;;;; alsun aErk veya gizli Isbirlidi yapmak suretiyle yidrma v"ya *ort<utma-a*iii ieva sindirme gtcant kulanarak sug irlemek igin i5rg1t kuraitara ,iii ydnetenlere veya ijrght adna fdaliyette bulunanlara "eva tit"rli iiinet yiiklenenlere sadec.e bu-nedenle Ogy dan altt ytta kadar; Arg'Ate t:ii it"rt"i ii yttdan
ddrt ytla kadar adtr hapis cezas veriljr.. ikinci frkrastnda:

MF

li*
iin
1{#

191
llz. 200U133 No 2001/50 tdd.No E5.No. 2001/ 6l C.S.

iDiIANAME t BA$sAvclltf cUMITRiYET DcM. ANKARA SaYfa;29

12.032001

1,il t" ii.'n
lpil

yany' Orgiit silahl ise yukartda saylan hallerde verilecek ceza iigte .birden olsa blle silahlar v' kaiar aftr r.HenL'z higbir silahheylemetesebbls editmemit patlayn maddeler ii;giittn amaglart dodrultusunda hazt anmtS veYa etcl bulundurulmus ise,6rg1tsilahhsay r" Ugiinc0 frkrasrnda ; " sul Faiti memur veya kamu hizmetlisi ise yukandaki ftkralam gdre verilecet ceza'yandanblr kattna kadar artnhf demektedir' 'oOrevll mahkemeninbir nolu Devlet G0venlil Aynt yasantn11 maddesl lse 2845 S.-V.nUtOrnt".l uyannca yapllmasl ge.ektldini Mahkemesiolduiunu,yargtlamanln diizenlemigtlr. dijzenleme, 313 TCK.nun ncii maddeslndekl TCK.nun nc0 maddesiI ncl flkrasl; 313 nHer ne surette olursa olsun clrim iglemek i,in. teSekk l meydani getlrenlerden her bii yalntz tesekkhl meydana getirmekten dolayt 2 ytldan ! 'y a kadaradr hapiscezas ile cezalandnhL' Ddrd0nciifrkrasr; uyarlnca hiikmedilecel "TetekkiitAn Ydneticilerihakktndayukandaktfikralar cezi ugte birden yanya kadar artlnlr'" Altrno f,krasr; "Bu maddede yazttt tesekk|,l 2 vev1, dahS f:z!a. !<imseii! bi ikte ciran olusur'' Hfiklmlerinl i9€rmekte' lSlemek ebannd; birle1mesiyle ise; 314 TCK.n'rn ncomaddesi

in
ffi

n s
H H
,s

G
tt fl tt
*t
Pl * E l'i Ll * /t I

""pttun" 1"oiii[

g?,1?:xJ,:','"?A.giilfi,.i,"i"i ;]1',:?.'l:i:ffi.,;
b;;;;'';6r'
veya oaska yoilardan,vatdtn edenlere bagka bir sugt h8kmolunur"""' cezasr hapis

;J;;; sallamigtrr.

kadar t6s v'ra:un v'ru

lle sekllndekldUzenlemesi eeteye yardlm ve yataklik edenlerin cezalandtnlmasln

[l

de bjrlnci flkrastIncelendlglnde anlagllacaEl saytll yasanlnbirincimaddesinin "ylldlrma veya korkutma veya sindirm' hukmu TCK.nun313 rrcUmaddesindenfarkll olarak t,rulmasl gartrnlgetirmektedlr' Blllndiil izere TcK'nul gti.,:n,i kullunuruk" ,ririr.rnJliin sijz b;rmrnr bulan eete olugumunun,varholndan edilebllmesiiEinYargtta 313 ncu maddesinde ji.d'i.iggg s01"ve rssaTr3+te Esas,1999/161 Karar savrlr ilamrnda di i *i i"ru buliurt,nin 't0n..santklartn bir 6rg0t disiplini ve eml aqriga belirtti$i gibl 9*t"i u.it grav lre .rrgifi-oiaiaf<. bir ataya gelmeler' ve eylemledr KoDura z,nc,n atsnoa rs b6t0mii yaparak sue lglemeamactyta parasar

geteletm' 314 ncu maddeleri TCK'nun.313.ve Gerek4422saylllydsave gerekse 442: dzelkanunnltelidindeki sug suretiyle ts'"t"n 'ginrjfr-".uv"6"rrn"r"ticezalandrrmakta' gibl bu madd'

I 6

;;ffi;f;li;i;i#;;;

l-l

g:-'.:d1i:--"*:*li:::i';**lqr'l'-1,'j'"'J::'"T[,':[.I""':il'JllliJ''": oluSabrlmesr i9ln sanlKlarr konusir kararla iiz-ellikteTbK.nun 313 ncil maddesindeki suq{.rn lei
gete olusumu emlr komuta zincirl altlnda blr araya gelmelerinln tiro0t dlslolint lceris-lMe

ii";;;;ffi

ve iruvii"i iut''t srvasi

iriekide kul.mak suretivr'

i9l
2001/lt3lI2. No zo|lt 5o idd.No 2001/6l C.S. Es.No. IDDiANAME AM{!,&{DoM. ctIldtIURiyET BASsayc[IdI Sayfa;30
12032001

yeterli oldugunun Cizitmig €ltt aynt ilamda kanundaijngdriilencezantnyeteFizliginedeniyle eger vahtm dijzeyde lse ost hadden ceza tayln edilmesl gerektidi de oyrica .eytemter vUrgutanmtSttr. Yargttay CezaGenel Kurulu'nun OI.O2.ZOOO giin ve Tggg/A-2gg Esas, 2OOO/J saytl! ka?rntlr 5 ncl sayfastndaki gerekge b6tiim nde aynr SekildeTcK.nu; 313 ;cii "TCK.nun313 nco maddestnde 4-5..nclsayfalannda: iiizenlenen sugun madai rydg".rlnjn ogeslnh tetekktil olugturmakolduiu, teSekkiilitnlse 2 veya daha gok ktstnin ciinim tgtemek leln bhlegmelerlolup bu h0k0mle suq haztrltk hareke erlnin cezalandrnlmasr nedeniyle sugun blr tehllke sugu olup d0zenleme e mitstakbel suglafl onleme amacr g0diild0!0, yasa'nrn amacrnrn basit blr.btrlesme otmayrpkamu teln teh ke yaratacakbtrlegmeyl ceiafanorrmak orcrugu, sugu basttbtrleSmeden aytrantn devamltltk lse blrdenfazlasug lgln blr arayagelme ve s0rekltltk olduiu be|htenmtsfl r.. yukandazikrediren cete olusumunun kararrada ana hauannrnortaya konurmasrndan sonra gene benzer blr olay lle llgi olarak yarg,tay I ncl Ceza Dalresi,nin 2O,72.ZO1O gitnl0.2OOO,t20t33 'sanrklann zor ve Esas,2OOO//17770Karar-sayih 4422 saylltyasa e llgilt btr tgflhadrnda tehdtt uygulamak ya da ki9fleri kenditerine tabt krtmayi .orfuir,.[ u"vi ardslnda |tbtrltdt yapmaksure yle ytldtrma, korkutma, gccijn0kultanarik slndlrme TSnsuplan surekl ve eyrern ortaktrk unsudaflnt lgerccek biglmde sug itr90t0 olugturan ve her biri silahlanar€k6r9ilt adtnafda yette buluna; ye 4422 say yasanrnit.Oe. r.SSS gtno yiir'jrt06e girmesfnde! sonra da va.ftgrnts0rdiiren iirgiitiin mensubusantklaln eylemterlnln +iZZ "u,irt yasantn 1/1 madde ftkraslntn ncl ctmlesi ve ayntmaddenln ncl ve 1 2 ftkrasl L9Lr_TlT-d,:- 9lr*lenen sue Upineuydulu ve iirgoton amaona uygun sugraflntgtenmestigin ayrrran-arag-ladn maddenln4 ncii ftkrast uyaflnca devlete indkallne karar aynt verilm;sl gererrfgf gozeflrmeyerek TcK.nun 3L3/7,2,3 maddeleriuyannca h0k0m kurulmasrnrve araelannmtisadereedllmemeslnt yasayaayktfl gtirmiist0r.n Y-argftayI nct Ceza Dairesi'nin 22,OI.2OO7 gijn ve 2OOA/236A0 -___ r::: t:kjl_d^" lli'toJ: Karc,rsaytt,,-.7s.1.o,2ooo tarih ve 2ooo/7427b Esas, it_n-?_ I ^atar saytn, I2.O7.2OOO tarih ve 2OOO/IO8IO Esas, 2OOO/,'3SA7 2ooo/j6766 Karai sayth, 1t:^2:?o,9? laath ve 2ooo/2s672 Esas, 2ooo/2JSsZ Kaiar sayrit, oz.r.2.2ooo ta.ih ve Karar sayth, tt.12.2|oo tLrin ZOOo/2oSSt esas, ?99O-/3o1?8 Esas, 2ooo/2osts 20oo/20678 Kahr sayrtt ilamlart bu konudi yeterince da agrktrk tgeren tEtihaUardtr. metlntert gerekse yukandazikred en tguhattardan anlagrtacadr ve da gibl .","" -::T:l.I-"]l,tite TCK.nun say||tyasa ;.1.+zz 313 maddestarastndakl dnemlt farkltttkTCK.n;n 31-3;cU en maddeslnde her t0rlt sug amact e btrlegtmlertngete otugumu fqin y"errr edllmeslnekarstn4422sayihyasanrnl ncl maddeslndikl sugunolusa'bilmest otduou kabul ictn: "kisi leri kendiletine tabi kt lnaya zor)-anak veva
sln.lirne ind i rne qoiini q1c,nij

t

,ngt.:9p-l.arr arasrnd. i_z .i isairlj.di I v

h"r

ne " uiE tiE-6lii-ll

aetk

veva

iill;;;F kuf fanna

unsurlafl varlt!t zorunludur. ntn u!'Ou.n bakrldrirnda sanrklafln taktm getelerinde btr korkutmagaic8n0 --,. - Py, kultanmak, mdd(trtiiklerinde sdmnik serek burataflnosr dtzey personetiite kurmu, i,",ili,tj.Pj9,".!(:.ve e,uuKr.drr ydKrnrtt9kiter vastLastyla qalsanlarozerinde sindirmeve baskt kurmak ve gereksi aransft rejim kapsafltndakolcu refakatinde gdnderilea araglatdanrcfakaftekl kolculan sllah zortr ile .sevte TtR' lardnnindirerek610m ile tehdlt etm;k gibi eylemler lle sinoirme ve yttotrma,ko.kutma ydntemterini kultdnaraksqgu iglediktert yeteriice belirfenai6inal s-a-nr'f<Lrin 'befirtiten eylemferinin 4422 say yasanrr t/l madde ve fikrasrnda trate uy6i6f !5.ijte.;[iii. Haztrttk ewakt igeddindengerek tanrk ve sanrk beyanlarr ve gerekse r<agakgtlrk sugunun

:

I
I

ltz. 2001/133 No 2ooll 50 idd.No Es.No. 6l 20011 C.S.

IDDIANAMB BA$savollleI D0M. ANKARA 0UMEIJRiYET sayfa;31

12.0r.200r

iltLr

r i
r l

iglenmeslstrastndaeyleme kattlan bir taklm mafya tiPi kiSiliklerindesuEakatllmlg olmalarr bu g0glendi|-mektedlr. iddlamrzr

ili t
I

sahteeitiksugu aglslndan hukuki diizenlemeler: curiimleriTcl(.nun2 ncl kitablnln6 ncl B6blnln 0goncii fasllnda Evraktasahrekarltk d0zenlenmi9tir. araslnda 339 ve 349 ncu maddeleri 342 ncl maddesi TCK.nun ;

t.l
I l

p
ilr r-l ni r
l,l
Fr

'Bir kimse resmen memuf olmadt haue 339 ncu maddede gdstedlen suretlerle resml blr varakada sahtekarLk yaparsa ikl seneden sekiz seneye kadar hapis cezas ile cezalandtrln . Eder vesika kanunen sahtelidi ispat .olunmadtkga mutcber olan resmi evrak kabilinden t;e ddrt seneden on seneyekadar adr hapis cezas hikmolunur' Ve eder sahtekarhk ashn viicudunu farz ederek yahut sahih olan asllna mugaylr sureft; yazarak veyahut sahih bir sureti tahrif eyleyerek resmi bir varakantn sui1 azerinde igienmig ise bir senedeniig seneye kadar aqtr hapse mahkum olunur' Eier mezkur varaka kanunen sahtelidi ispat olunmadtkga mutebsr addolunan ;vrak kabilinden ise verilecek ceza iki seneden bes seneye kadar adtr hap istir' " Ht km An 0 Eerm ektedir.

[r

n

TcK.nun345ncimaddes|lse"HUsUsievraktasahteci|i6i',,346nc|maddesi"Bi|e betgeyl kullanmayl"d0zenlemlgtir' sahte gok saytdasahte belgeyigomruk kagakgltlilve kontrol belgesi alabilmek Sanrklann ve Mcstesarlrdrnd€ gerekse G0mr'iklerde umu.ryti ge;k ru.im aldantr$rnaagereI d19'Ticaret oldugu ve her pei resml evrak kapsamtnda yogun oraiat kullandtklart, bu-oetgeierin 9o$unun anlagllmlStlr. qekilde kullanrldldl ba6rmsrz birinlnbirbirlerinden

H ft
-Eg

?

yasal dozenlemelervd literatiir: Gaimriikmevzuatl aClslndan ithal egyasrigin yaprlacakbeyanda Giimriik Kanununun54 lla 77. Maddelerinde oldudu, beyanln tevsikl mahiyetindeklymet, kullanrlacak beyanname,beyanln baElaytcl yer menge, muuyene ve tjtrtlt ite ilgill d0zenlemelere vedlmiS olup, bu d0zenlemelerin yer Maddelerinde almaktadrr'Bu h0kumlere 229 lla 484. ayfl;trian Gomnjk Ydnetmetlginln yetklli,beyanlndoEru,ekleri ve ilglll belgelerleuygun bevansahibinln,beyana baktrdtmrzda yer alan bilgilerleekli belgelerln idirece oe beyannamede olmair gerekmekteolup, kontrol yetklli olup olmad16rnrn lmzalayanlarl.uygunluiu ve doirulu6unun, beyannameyl bunun aranaca6l,beyannameite manlfestolafln ile eifiecedi vet<atet'iame- imzalanryorsa kargrlagiinlaca!r, egyantn muayene edileceii gerekiyorsatahlile g6nderilece6ihususlan d0zenlenmigtir. "Kullanma Talimatl"nda' Giimriik Ydnetmellqlnin 65 no.ll eklnde yer alan ilgili bilgilerin 14 d0zenlenmlS, no.ll kutuya beyan sahibiyle beyannamenln nasrldolduruiacadr ve yer alacagr kigiyleilgili bilgllerin dozenleyen bulunanbeyannameyl 54 no.lrkutuyabeyanda ithalatqt aynt irn.ufun".i6'j bey;n sahlblylelthalatgr/alcrnrn olmasl hallnde 14 no l' kutuya yazrlaca6l bettrtitmigtir. veya akcrnrn

frl
[,:r

LH

l
fiZ. 2001/133 No 50 ldd.No 2001/ Es.No. 61 20011 6.S.

I K'l
iDDi,AxTME AI,IKAIIA Cr.rM irBTnA$slvcludl DCM. rruR
Sayla;32 12.03.2001

GiimriikKaoununun transit ve aktarmag0mriik 166.Maddesinde; egyanrn 9irl5, qrkl9, sahipleri ve kanunun tatbikatrndavekilleri sayrlan g0mr0k komisyonculart lslemlerinin takip ve Intagolunabalecedi, kendilerini temsile tarafrndan hukukt0zel kiSilerinin ancak,....6zel yetklll mijdiirleri ve temsil yetkisi olanlarrnmijesseselerine esyanrn giimriik iglerini, ait tagrdrklan takip ve Intaq edebilecekleri nakliyatgrlar egyanrn transit ve aktarma lSlemlerini belirtilmektedir. l91B saytlr Kanundaklyasal diizenleme ve literatiir: tabi olmadan Kanunun1. Maddeslnde, herhanqiblr maddeyigtmriik muamelesine lthal veya ithal te5ebbos0, yasak herhangl bir etya veya maddeyi T0rklye'ye Tiirkiye'ye ithall Ithal veya buna tesebbiis0 kacakgrltk olarak, kaqakqlrk maksadryla lcra vasttalaflntn ve hazrrlanmasr kendiferagatryla lttihazedilmig mani tedblrler sebebiyle fiilin husule olmayarak gelmemeslnlkaEakgrl6a Iklnci frkrasrnda,kaqak tetebbiis olaraktanrmlamlgtlr.19, Maddesinin gdsterilmemesi esyanrnmanlfestoda hallndemiisadereedllmekleblrllkte nakledenlerhakkrnda h0k0mlerin uygulanacadr 25/2. baglayan be'irtilmektedir.
20. maddesinde; " her ne gekilde olursaolsun hile veya sullstimal gibi kanun drst yollarla veya gerEede aykln her tcrlii beyanname veya belge ibrazt ile gtmrilli yanrltarak muameleslniyaphrnak suretiyle eksik vergi iidemek veya ithali yasak bir malr yasaklanmamrg gibi gdstererek lthal etmek veya lthal tegebbiisiinde bulunmayr cezalandrrmrs, ithali yasak egya lgin hapis cezasr ting6dilmijt, egyanrnyakalanmasr halinde miisadereedileceoi!bellrtilmigtir. 24. maddesininlkincicilmlesinde; eabuk bozulmaveya telef olma tehlikeslnemaruz bulunan veya saklanma'l masraflr veya tehllkell otan e9ya, alet ve tagrma vasrtalad hakkrnda miisadere karan beklenmekslzin G0mriik Kanunundaki tasflye hiikijmlerinin uygulanaca6r" yer atmaktadrr 26. maddesinde, Kaqakqlrk maksadryla tegekkol v0cuda getl.enler ile idare edenlerin, ...tesekkijlemocerretkahlanlarrn,,..cezalandrnlacaklan belirtilmig,kaqakgrIk ife igtlgal maksadtyla2 veya fazla kimselerin anlasrp birlegrnelerite9€kk0l saytlmfstrr," (Tegekka{ii kuran idare, eden veya intisap edenler kagakg tk say an bir friI itleyecek olurlarsa, m,brakkl bir sut tipi meydana gelmekte ve failler hakknda 27. Madde uygulantp, teSekkiil kurmak, idare etmek veya kat mak fiili bunun iginde erididinden aynca 26. Maddenin uygulanmasl milmkiin bulunmamaktadrr, Sahir ERMAN, KaCakC tk SUClan, sayfa: 85. Te,ekkfil0n varh hem de bu lgln hem iinceden anlaSma bulunmas anlasmantn devamh olarak kagakgthk say an frillerden birinin yaplmasna iliskln olmas gerekir.Ay eser sayfa:Bg), 27/7. Maddesinde, " Kagakeihk suqu kaEakgrlrkmaksadryla tetekk0l viicuda getirenler ile idare edenler veya tegekk0lemensup olanlar tarafindan iglenirse agrr hapis cezasl ife cezalandrfllacagr, son frkrasrnda ise 20, 25, 26 ve 27. Maddelerindeki suElafln kaeakethdrnmen takip ve tahklklyle m0kellef memurlar tarafrndan itlenmesi veyE igleyenlere yardtm veya bilerek mosamaha edilmesi halinde mezkur maddelerdeyaztlt olan cezalar blr mlsli diger memurlar tarafrndan ' "

.l
i

r8(
zooillst tlz. uo 50 No 2oott idd.
2001/6l C.S.8s.No.

iDDiANAME DCrl{. CUMHURiTET BA$SAVCrfi dr ANMRA Sayfa; 33

r?.03.2001

l]

Itlenmesi ha,inde yafl nispetinde arttrftlacadr, kagak etya ye maddeleri mijsadereedllecegi"yer almaktadrr.

il
't

31. maddesinde; Kagakgrrk minasebetr'yJeTiirk Ceza Kanununda yaztlt sajr ciirijmle, lsleyenler tatblkolunmaksrztn' c0r0mfin cezastntl hakkrnda lgtlmakaldesl her ayfl- ayn tatblkolunacaor yazrlrdrr. 33. maddesinde;

c

fi

" 25, 26 ve 27, Maddelerdeki flillere, faillerin hal ve efaUannr bilerek yardrrr edenler asrl suglulann gdrccekleri Sahtslartn cezalanntn yanstntr hikmofunacagf. lgtirak eden memur is€ astl fail glbi ceza g'recedi, .fail mUkerrir cezanrn ise Indirilemeyecedl" bellrtilmektedl.. 36, maddeslnde: " kagakglrgrn men takip ve tahkikiyle miikellef olanlann 1918 sayrtl Kanundakt vazifelerini lhmal veya sulistlmaletmeleri,irtikap, ro9vet veya sahtekarltk flillnl lslemeleri hallnde (agrrlastrnlarak) cezalandtnlaca€t"
bellrtllmigti.. 39. maddesinin blrinci frkrastnda;

i1
il fi
l,j

" kagaketltk yapanlara yazrlt memurlardan m0samaha edenlerin Maddede 3. Ise kagaketya verilmesl laztm gelen cezaya yansr miktart zam ile cezalandtnlacadt, bunun harlctndeki memurlardan haklaflndakagakEtya ise vedlmesi,az,mgelen ceza,ln yans,n,nhtkmolunaca1t',yer almaktad,r. Ek 2/UI. Maddeslnde; " GiimrokKanununun ve zo. Maddelertne 19 dayanrlarak ctkanlanhokumet kararlarrna ayktfl olarak herhangtbir maddeveya egyayi memlekete ithal edenler...veya fille tegebbiis bu edenlerln cezalandrrrlacait, ithall lisansveya lznebaoltetya ve maddeler hakktnda konulan kaytt ve gar ara aykrn oiarak bu €9ya veya maddelerllthal eden veya tegebbiis edenlerincezalandtrtlacalt, egyantn miisadere edllecedl, belirtllrnektedt."(Sahlr ERMANIn yukanda belirtilen kitabnda (sayk:569), 1g1B sayfu K;nunun t,zo ve Ek: 2/III. Maddelerinin aynlddt hususlar Saiylesralanmaktadr: 1. Maddede gLjmrijk muamelesini yapttrmadan 2/I de yaptramk. 1, Maddede yasak esya 2/fiIAe ithali m0mkdn efya, 20. Maddede eksik vergi 'demek veya ijdememek veya vergileri i;demek.veya yasak eSyann ithali s6z konusu oldudu halde 2/III maddeslnde vergiler fazladan i)dense veya yasak olmayan e'ya iQln de bu bendin uyqulanacajr betirtilmektedir. Sayfa SBBde ise. Yargttayln iiteden beri Ek 2/III maddedeki suga ittirak olunmas halinde veya toplu kagakg tk hikiimlerinin uygutanacadnt kabut ettidi belirtitmektedir. Ornek: Y sCD 19.12.1962gAn ve 4655/5145saytuitam ). ve { Bu tasnif Mar-Nak(MarmaraNakliya-t cumriiktemeTtc. LTD.STi.)isim firma hakkrnda BA9BAKANLTK TC. GUMR0K Mr.iSTE9ARUdt G0mriikBasmufetusi CemitEMRE yaprlan tarafrndan tanh 15.9.20OO ve 2 Sayrlr Incelemeden aynenitrnmrStri.)

o
tj

E]

[J

H B
I[l
En

2001/133 No IIz. 200I/ 50 idd.No 2OOt/ C.S. el [s.No.

iDDiAxtME AM{ARA cm,{rn DcM. niyET B^$savcllldt
S^Yta;34

t2-03.2001

E t i t h a t i i l e i l g i l iy a s a l d i j z e n l e m e l e r : eL iEin,01.2.1996 tarihtive 22541 sayrtrResmiGazetede . Tilrkiye'ye ithal edilebitmesi 96/7794sayfi BakanfarKurulu Kara ile yijr6 tj6e tonufan "e 1615 Yaytmlanafi -i.tnit sayrlt Giimrtjk Kanununun "DrS 19. Maddesintn dayanakgdsterildldi' fj"ur"ii" de Drjzeolemeler ve Standardlzasyon ReJtmt Kardn.ve bu Karara giire. yjyrmla;anteblldler (haten99/5 sayrtr tebli6 uvannca/. rqsan ve iu *l:.t]ili:1!t) gosterirKontrolsashfu slvintiii,'nLyuun oiitr'r'lv!', uyguntugunu Beloe

Bakan'rklarnca rtharatrna et tskrn kontro,r bergesr diizenrenme-di5i Ta.m ve Kdy Islerl Bakanltdr'nh 24.5,1996 savrtr:a'e+s.sivrtr a*ri e"=6a" li"vrmtanan9615 sayrlr Tebll6inde et tthatatrnrn. ve.Batrkrurirmu n.$. ri" soiii"'vil, de; Et KHK kapsamrndaki komblnalar Bakan,tktanrettm tznlalmiget lg,em€iesislerine-sah-i'p iJe kuruluslartarafindlan -zso Kesrtmtg etterinkanuni errnrrit ve[rsi orinil)" ,r" *ti-a"ri._""i [Xo:]::"on;,ju1'n,'r,ttir.
Sadlt6t Zabrtasr Kanunu uyannca hastalrkll ve mamurterinin v"iit "Li, J"ian ranunra Mad) fiitcezatand,r,,rl,lllut hayvan ittritr bu 1a+. 42oB sayth \rKara parantn Aklanmagtnln 6nlenmesine iliskin Kanun,, daki yasal. daizenlemeler: 13,11.1996 90nii kabul edil€rek 19.11.1996 gijn yayrnlanarck yur0rtiide ghen 4208 sayrtr "Kara.parairn ve 22822 sayltt resmi gazetede eLiun-iii,n entenmestne liskin Kanun"_ Kara paranrn Aktanmasrnrn dntenmest konusunda ;fu;i;;;;K usuneri betirtemek amacfyla .gfk€nim,9 otup, kara wra otahk neytn anlag masit'firiili;; "ym Kanunun 2 nci maddeslnin(a) bendindesavrlmistrr. "r-sie iilrr, Bu.sayrlaniann_ arasrnoa kagakgrtrOrn men ve takibinedalr kanundakiflille;in tsiehmest suretiyleetde editenp616u"yi pu.u yerine geeen her torlrikrymetti evrak mat ile getirteri 3285 sayrlt Hayvan

ij*:,;l"Jlffi?;'Jid:','111:%5:'"fl';l ,r",-Jilr!.,'."Jil[ Baklnr'gr, Koru;;;; K;;i;;il:i M.ditrt'!'"den bitsiye,... atrnan "uirar.irmrgti.. f;J."iillJ;X?;o,il:.j

bersenrn s,ras,nda riiri rtharar

veia u.y:u puii uiilii"a"^'iib ". bir parabirimine uirdair Eevritmesine s6z! ediren pirai evrak,.li *v.-g"riil;.i;i iiii'riii oon'sto.rmesinden elde
edllenher tiirtitmaddt menfaat de6erit"r" *.."Ji."f.,"V.r"iii.." ve

gcjnderilmlgtir.

otduktanyta ou il"r-oe irsitr ;;iuliriasr nedeniyre gerekti ,nou.rrtuX,rl"L',io"oir^glil': bitst

ff J:[,Ji^iJt'^H_-ii:j3H";"I r gr#iii,:t#l?,ff ;if."#?",1ift" ;if ffiji: Jfl:
l9lemler lle ilglll olarak CumhurlyetBagsavcrhdrmrzca sanlttarrn i?ir

s, SANTKLAR Anasrrupaxi sadlaNTlLanrn raniHsel cizeri ve cinciir genasr;
Santklar arastnda 1993vtltndan baSlayan illrkilertespltedilmlgHr.lsak Romano Omer ve Faruk Kamagtsrmrisanrkrar rarihterdeir'Nair ("cli [" ;i]k bu k;.iril.,"ir,.u. o,ou Tekstir Lrd. 5tt._ nln. hlsselerinl 6mer Faruk Kamagln devralma", .."..", uiiiit* ticaret yaomava Bu

'oenz-ei llustafi canbiy, Abdiilkadtr Ozbev. l',isriim Koeak,Ari yasak glbi sanrkrarda Cetindad, istanu,rr; ia tr.i..i"r.jir" zama.rigeristnde qe'nda6 ve ekibiisak n .""";"r"' u"giiii'rln ;d;;;;;.t;ft;: Mustafa nr tu'anarak inter grda
iizerinden grda kagakEt[gt yafmaya ba9tamr9la.a,..i, ,,..a-.'l].i"r crda Mersin Serbest

Bursak, Basai,Form, 6rnek,otvi"*- siii n*"i* l::11:',r.,1."11'" amacla kagaKqrK yapmaya baslamrstardtr, Mustafa

u'r"ii.ili

/6t)
200u133 No ltzzooU idd. 50 No
200U 6l C.S. Es.No.

iDDiAXAME ANKA.R'A ctIMrruRirBT DcM. BAtsAvctet
Sayla;35

t2.03.20(

:lj

b6lgesinde faaliyetizni almtsbunutaklp edentarihlerde Mustafa eetinda6da D6r er ve qet gda iizedndenticaretedevarnetmis odlgesindefaalivet izni alarak bir t;kl rtharatve rhracarrgtemteri yapmayaol;,:*[ll.t"*"tt

tl
Llll

u,*,##ljji:'Jil11?,'S":,""Ti#$:::1:J:::,1?f,:'lllffl
. 1996 .ythna gellnceye kadar bu sanrklar yodun mtkarda menre sahtelidi ve sahl

I

I
n e

"u""*"f#ffi;;';,';13;li"'[i';ffi'l,i':'"?"i,n'r*:'l#"il,.f.'
sugtarnr igtemek amacryra sisteml sug bir drgiirii ","r,r.,]iff
ranuann bulunmas,nedenJyre santklar arasnda et ve .

'1",?,ru;::ni:**i:r"i:_l"l i'j;Tiffii:::y':, ":?i;lij H',""1#[,iil?:g
ffl1,""l kacakg t ve sahte;iri

il ,..r

rJ
] sl

[El;iif"ii:ii?,"1;l[jtr'fl":'fl:i;"ji"'"-ii'iiii"?

5"1ft::'..:i[il JiH'[", Jl",I:,?""l3,iill,jl!,,6i',:lr:;*f:,#*";,;:: lm';"*mffi r'j'a"uruiuIl"ilvr'"'"ui;Jil'?; eol
Di6ergurupta. Mustafa tse Ali Ceundad, yasak ve arkadasla vardf. Aynr qdrijse ve

inter il.;;,i::,i::ll'i::31..,i:.l*""lTilii sra,a i"x+t#il,5J,i,f1xJ;:i*f,

nrteJrdrnde k;ur;uetur-6retjtdi'.r", lYeq'"sottr srit.ii"jm-* c',a, ii:Hirfi11t:6;"1'f

illk Faruk geflndai,At yasnk Mustara ,__ - g.!di.ggj. Romano,_dmer Kamae, istmti sanrkrarrl

; lJ
u
I :T
l,l

,J

giiq:s,i,T'u.'"! rn:"l"u}t:'il;"5*lir;i!:Jri"j _"i, iilt":{l!i}:qAf tarimailii"anl"'i"#,J, [ff"oii,';'f'r:,f,f;I"X1"fl:[*?*ij::',:..:ilfrl#llire.aen
vermesi sonrasrnda gr

F tr

o.sru.t,L-itiri"i.:il,;"iiyi i#J-ilili.&,,:ji#il?i?l#ij:fi,f#r."rli.l"iJ1="r,r" '-"Ja"i".i-"i,.;",;{',,::il|',;ii:li"1li.:ti srdi ;:;i:it-L:,;:-,1,konusu ;t;,.;;" ""l[::Tj ;;;iki;; a.acirr6i,yra;;;.tiril;[#,?'J:1i#:1"jilfi":T:r,':it,1s,?;,J,T".
,9um'ikieJe gatrgan pe,=.nere bu btrokraLlarra llisktterint sadtayan Mustafa Murt, Se;pit rotu.igrOiiS ;;tp,

ry3!i!",1i:.1:ft1q:l#,:irTi?f,l'5;:gi'!fl:[,r,j,;"?ii5 -ilsl-"'.i!i''o illTl"":'ii.f,*3[d:ii?"'fi5';nto*'91."",1" it q," ;"lll*'l,l-:::-q;", a,amavtlrsonlannda #iyl:l#[.u:dim{"#1,:lTyl$,*l' d1999 a 6rstte,,.r#"f$,".-F"i! :1 itzelllkle ttii" tieutE'riii
uvru.-|irinde-;u sanrklar adlanna otansirketteii ve

lg J r

gg$ii'r:'i"-::'L'i,o$.,:'i;,iJo":"''ll,!"#,1*,'":..,,llJ,flB, Bnkanrrdrna badrrbiirokratral-ve garrtanrarra

E ti
lU
.

81il;,t-::i1i',"Ji*:.Jlii"',,11,.J;;"Jtjt1';*,"'ru ti'ji:tri; .uid', isEi, orarak ,",,r"" ":. "i"Lu'memuru, sordr ;n:" ",""J1T,".1]T:.,l,iii,i",!1"j'r-"tJi gi*"J,1.'"Hi6i1;r*" fJ#il g*]h:i::ffT,*.,,,,;.,#? ;lit, -;.ii;#S1,,3.1?:..L:"rtanamamrssi
l:ll.un-,?, u"ii"i,iij faili rneshul katan otaytarda an,tant; kgil;;n ku

-.'.sii,-iili"u'.u cu..nt,.iru, eus,.u.,ii;,.nii;u

da

20011133 No Itz. 2ool/ Eo idd.No 2001/6I C.S. Es.No.

iDDJANAME DcM. ANI(ARI cln,rHUnirBT BA$sAvclLIel Sayfa;36

I2.03.2001

olarakfikir birlioi tgindekagaktrtrk . .Sut dtgiitinrlndi6er tyete ni ise 6rgiitle badlant,tr mansulu olan el ve gtda maddelerini alarak 19 piyasadatiiketiminl sa6layan santklar oluSturmaktadrr. Ettat Gdncajodlo, BaSyazrc Begler,Giraylarvs. gibl tirmatann sahipteri otan ar, sanrklar blzzat iirgiitijnijn sue Uyelert yakrnen ve lle tantimakta onlarla fikri birllklCindebeltibir idarl yaprlanma dodrultusunda btrlidt yaparak suEakatrlmaktadrrlar. t9
6edatlk

-Eq_3algtlanlgr 4oiiultuEuqda euc 5rqtltiiriin tesplt ed[ebtldi€l kada ela r.artsrnr
olarak 6u 6eklldc dzettevebllmck mlimkiindtr.

tl ,
':l , l

saiErlrrsr$rttrtst
ARr\BrANEICORT ---> }IAAI'] trOOD NORT A.TLAN'I'IC NEw rroRizoN
ISHAK RQMANO<--_> OMER FARUK-_.+

ib{,
UNSAL GUNGoR
,A OKTEM KARAI
Y s ( ) Y ^ r , l r N^ R t t ^ K , n s

I
;l

CEMBIPJM CEM[, CUZELI$ ERAHIM ARAZ
(iiiTER-i"iiLi:o iiiF.\

-/ = lrusrnreqelKoa4r//

.*;:;z
KOCAfay'

SAIR -el-l YASeKts>sernr T ELE'\o

'A-FA CANB

]{.KADJX,

r i v A r { - l A K -y : u a : ; : . r I i f r . r n i.tllrr L.\,.,1'-,-'rj.jLR ) !..

OZKANGUNGOR rNAr{)-sEDA,tT,{rur &

-f
li] ii,i
c tr.{RC

C rrS MAn ,tad trlll||l -tlcRP,lI

MUSIAFA MURT

tBR }Ihr ElXllCodLU I|flJsII-F r.{n{roRi

l..a|)|.l;;ti-t-ii osM NSEr

sERPiI,KoTI,N

Ari RrzA

G,GnsiN

sEB,utAT Dn:lct-ER nN NFSIMIAXStrT
AIOENIZ AfDrN CO$KLN -'-r

HUSA.I,,E1TiNdNER Filiz SoYDAN BERIL ERSAN

qFr SiABAi,r iK . MAHMUT AsI-AN O,{ARDN.D-

rlJcAN Kocodlu

> clr{tct nrC!.

DI; Trc{P-ETl.Fis'rEi.".pJ1c I

MUSTAFA GIJLEN DILUCU - YAIlldZ llLDrRM vs.

ERoLT gdiREK I KEltANT Slct.rg'

ET SEI&DII.ENLER

YUsuFyrLDrz

l

MERSIN SERBFSI BOI,GE MAIDIN SER"BOL

:_O

BETLER
GIR,{Y ET

,|il
6r

a--------*\

HADTMKoY iNTER DEpo
(sNis)(YoNcA)

:$

ETTATGoNcUodLU sELquK-YAWz cONc0o6LU ASKERi iHAun_ERE (BURSA TEsisLERi) (r,GLiHcixAl. OLO ASKERi ITALELERE BA$YAZICTI-A.R . (KAYSERD

uAq rEsisi)

(Arr osr4,tr BA[YAzrcD
PiYASAYA

ii
L-i

u

flJ,
Ez. 2001/133 No 50 2001/ ldd.No Esilo. 2001/ 6t C.S.

IDDIANAME BA$sAvclLIdI D0M. ANl(AnA ouMlluf.ilET
S.vfa. 10

1403.2001

l'{:.

suquN iRnrlrrutqrsi eir-inrigi RApoRLARTNDA

1, oLAyrNMALiyciNii vE SANTKLARLA Sinrrrleni aRlsrn oart pARATRANSFERLERi. sugla ea6laruTrLr

s
i]
il il
il tl '

t?

giirevlendirilen SuCun ortaya erkarrlabllmesi amaclyla cumhsriyet Bagsavclhdlmtzca Maliye Mufett,SlTeknlk EllirkJt,lerM,FazrlASYA ve AbdurrahmanMadantarafrndan; gerek gokluiu ve gerekseka6lt sanlklarln otaydagok sayrda Sirketve bunlaflnortaqrdurumundaki giiriilmemesinekargrnfillen sqEakangmlgoldudu bitini? aynl 0zerindegirketlerleblr ba6lantrsr zamanda para trafldlnln iglndeolan sanlklann arastndakllllgkilerin belirlenebllmesl ?maclyla Inceleme a'amal olarak ikl iaprlmtttrr. ilk inceleme girketlerln hukuki ve ticarl yapllartntn bellrlenmesi ve birbirleriyle iligkilerininsaptanmasr, lk!nclslise santklar ve girketleriaraslndakipara transf€rlerinin gekllnde paratrafiolnln olarak olmustur' aragttnlarck o^aya konulmast net vE suqrA KULLANDTKLART 1- SANTKLARTN $iRKETLERiNiN yApr(ARr vE BiRBiRLERiyLE BA6LANTILART; r{uKUKi Maliye Miifetti'leriM Fazd Cumhuriyet Ba'savcrlrEtmrzca edilen TeknikBilirkigiler tayln bilirk,gi rapomnun llk bitl0mii sanrklara ait Asya ve Abdu.rahman Maddn'ca hazt.lanan ortaya koymakta ve bu glrketlerlesanlklararasrndakitespit tirketlerln hukuki yaprlannr ortayd edilebllen lli$klleri Bu belirlemektedir. bdltimdeher girketleitgili hukuklyapr ayrr-ayrr gal$llmls son biiliimde ise konularak Inceleme sonucu aaaladodakliligkiler saptanmayo yer de0erlendlrmelere verilmigtir. 'Bu rapordakitasnifetablolarak tespit edilenleri9u gekildeslratamakmiimk0nd0r; . iNTER 6rDA vE TEKsriL sANAYi TiCARET LiMITED $iRKETi,

;il

?
t.r't : t t lri
. Ii J - I

rh

girketln 13.07.1992 tarihlndeTicaret Slcillnetescll edil6rekt0zel kigilik kazandtdt, (aegmllyar)TL. ola6k be,irlenmi9, bu glrketln sermayesl50 pay kargiftdr olarak 5.ooO.00O.o0O semayenin 25 payd kargttk i,soo.ooo.ooo (iklmllyarbegiilzmllyon)TL.siAli Enqin KEeELi, 25 tarafrndantaahhrit paya kar$ttrk TL.si de isak ROMANo 2.500.000.000(lklmityarbesyiizmilyon) Isak edildlui. $lrket ortaklannrntb.oq,rsg: tarih ve 6 saydr karnflyla, girket hissedarlanndan ROMANO mevcut 25 (yimibeg) hlsseslnin I (sekiz) hlsse kargrllir 800.000'000 (seklzy0zmityon)TL sermiyeslnt,'5irket hissedarlanndanAll Engin KEqELi de mevcut 25 TL (ylrmibe9) hlsseslninB (seklz) hisse kargrhgt800.000.000 (seklzydzmilyon) sermayesini Omer Faruk KAMAe'a ve vakt bu devir neticeslnde5.000.000.000(Besmilyar) TL d€vrettikleri TL (Blrmllyaryediyozmilyon) 1.7oO,ooo.0oo otangirketsermayeslnln (Onyedl) 17 hissekarSrl16r (Birmllyaryediyiizmilyon) st TL (onyedi)hissekargrlror sl isak RoMANO'ya, 1.700,000.000 17 (Birmilyaraltryilzmilyon) si de TL Ali EnginKEqELite,16 (Onattr) 1.6OO.ooo,00O hlssekargtl,5r tarih ve 10 sayrh kara'ryla, 6mer Faruk KAMAg'a oldudu,Sirket ortaklanntnL4,O4.7994 alt 9 All 9i*et hissedarlaflndan Engin KEEELImevcut 17 (Onyedi) hissesinln (ookuz) hi55e sermayesinl 6mer Faruk KAMA9'a, I TL iargrt16r 3.600.ooo.ooo (UEmit-yarattririzmilyon) (sei<lz) hlsse t<argrtrgr sermayesinlde ,Isak i,ioo.ooo.obo l0gmllyarikly0zmilyon)TL nountlo'ya aevre{tili, bu devlr netlceslnd; 50 (EllD htsse karSrlrdr 20.ooo.0oo.ooo
rmirnlltar)TL olan- girket sermayesinio 25 (Ylrmibeg) hlsse kargllril 10.oOo,0OO.ooo

m01 33 IIz. No z00I/ 50 ldd.No Bs.No. 2001/61C-S.

iODiAN,{ME BA$sAv0lLIcl ANI(-{RA cuMIIURiYDT D0MSaYfa;40

r2.03.2001

t'82

( O n m i l y a r ) L s i I s a k R O M A N O ' y a ,5 ( Y i r m i b e ' )h i s s ek a r g r l r d r0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0(0 n m i l y a . ) T L T O 1 2 si de Omer Faruk kAMAC'a ait oldudu,si.ketjn 1a EyJtl 1997 tarihinde tekrar sermaye artrflmrna gittioi ve 20.O00.OO0.OOO (yirmimilyar)TL olan sermayesini 250.O0O.OO0.0O0 (Ikiyo?elfimilyar) TL ye qrkaflp, 125.OOO.OAO,OOO sermayenin artlfllan bu (YUzylrmibesmilyar)TL 0mer Faruk KAMAE'a,125.000.000.000 (Yiizylrmibesmilya TL si de si r) Isak ROMANOVaait oldu6u, girket ortaklar kLrrulunun21.10.1999 tarih ve 1999/04 sayrtr kaftflyla, Mersin Serbest B6lgesi G adas 2/1, 2/2 pa6el Serbest Bdlge Mersjn adresjnde bir gube agrlmasrna Subenin"inter 6tda ve Tekstil SanayiTicaretLimited9irketi Mersin serbest ve Bdlge $ubesj" Unvanr ile faaliyet g6stermesine.sdz konusu Subeye2O.OOO (yirmibin) ABO dolan karrltqt 9.367.92O.OOO sermaye tahsis edilmesine,ilgbugukyrl siire ile gubeyi Isak TL ROMANO Omer Faruk KAMAe'tn temsil ve ilzam etmesine karar verilip gube 26.11.1999 ve tarihinde tescil edilip 3 Araltk 1999 tarih ve 4933 saylt Tirkiye ficaret Sicili Gazetesinde yayrnlandrirtesplt edilmigtir. Bilirkigilerce firmantn Mersin Serbest Btjlgesinde yaphot ticari faaliyetlerle ilgili olarak, gerek emniyet makamlaflnca el konulup Bilirkiti,ere.iletilen belgeler ve gerekse Mersjn Serbest Sttlge MiidijrlU0nnden temin edilen Serbest 8619e iSlem Formlanndan Etkartrlan bilgiler do6rlrltusunda, ticaretiniyaptt6rmallarlailgjli bilgilerrapordaayflnttltotarak saptanmr5trr. 1997 ve 2000 ytllan arastnda yaptlan ahm sattmlarlaalgiliolarak gu husLrsla. tespit edilflii9tir; Firmanrn1998 yrltnda"Gayri Resmi Stoklar" ba9irdl alttnda Onin Stok Kaftla diizenledi6i (EKl7) ve bu karttaki stok hareketleri ile firmantn resmi stok hareketleriarasrndafarkltltklarbulunduEuanla$tlmtst|r. Aynca Firmanrh istanbul Merkezine ait 1998 yrll defter ve belgeleri de Bilirkigiltdimizce incelenmig bilgilerelde edilmistir, tu

- Firma lstanbul merkezlnin 1998 yrh leerisinde, transit ticaret kapsamrnda yapttqrbu etlerin toplam et 6.628.000 K9, Donurulmug alrgr maliyetlnin firma 14.599,0oo 3,464.954.7a0.000 oldu0Lr, TL UsD karsrlrdr defter ve beigeierine 96re transit ticaret kapsamrndagetirdi1i etlerin tamamrntnyurtdrSr ve edilmit gdzriktii60 bu kapsamdasatt!!r toplam 6.62B.000 Kg. dondurulmLlg toplamsatr' fiyatrnrn15.o55.40o USD etin kary tA 4.D96.054.010.500 oldugu, aynca firmanrn transit ticaret TL kapsamrndayaptrot et a[Slannrn tamamrnrnAmerika'dan "New Hofllons Trading USA fNC" ve'rNorth Atlantic Food -trading tnc" isimli firmalaldanyaptrOr, ise satrslaflnt Rusyada ' Savva Foodland" firmasrna Olga Dobroskaya ve Novorosrsyk" lslmli tahsa, Bulgaristanda "Maah Eood Export-iDport"ve "Alcol isimli Firmalarayaptril Lrmtted" gdriilm0Stijr. ( * tnter Gtda Ltd,nin 79gA fih translt tlcaret kapsamndaki et aht'satF/Fla lle llgi firma naklt hareketlerinin incelenme'inde yetkllilerlnce ilging ve karmagtk olarak nlteleitdirileblleaek y6ntemlerid kullan mE otmas, nedenlyle bu kapsamdaki nakit hareketleri lte ile ilgill tesplt edllen hususlar ve yaptlan deie endlrmeler ayrtca Rapor edilmlttir,)
- Firma Istanbul merkezlnin kayrtlaina giire ddnem bagr stokla.l arastnda 75.075 K9, "Dondurulmut Kemlkli Et", 437.47a K9. "Dondurulmug Kemiksiz Et" ve 197.000 Kg. "516rr Iq Yd6," stoku bufundudu, ddnem iglnde yurt iei\den kemlkll et alJ', ve satrs! olmadrgr. ddnem lgindeyurtiqlndensadece"Batak Glda" flrmasrndan 1O9,50O K9. 'Donuk Kemlksiz et" atmrnda bulunduqu ve d6nem igifide yurt igine

2001,133 No Hz. 2001/50 ldd.No 2001/ 6l C.S. Es.No.

IDI}IANAME

D0M. BAtsAvclLleI cut'IruIlivDT A KARn
SaYfa:41

"DonukKemiksjz sarr5,yaptrit gdr0lmiisttir. et" 199 toplam547.118.K9. yrlt et yurt igi satislarlntn Cad No:8 btiytik bitliimiiniin"Kemerburgaz adresinde ticari faaliYetg6steren"gegler 4t Gtd Kaitthane-istanbul" toplam445.45 Ssan. bu A.9," ye yaptldtdt, finaya 19 belge karglt1nr,|'da -fL Kg. ve K.D,V.hariEtoplam432.15a.174.147 tutannda"Dondurulmu gdr0lmiigtiir. Et" satrgr yaprldrdr Aynca, d6nem iqinde yurt iEinde yadr alrmrve toplam443.BOS 685.351Kg. iE Kg. jt yad, sat,SiyaprldJa 19 254.5?3K9 | yine "B€5ler Et GrdaSan 9dr0lm09tijr. yadrsatr$lannrn A.9." ye yaprlmrgtrr, "inter Foodand Textile-Denmark FirmanrD 1999yrlrnda alrmlaflnrn et tamamrnr firmasrndan yapttor et satrSlannrn ve 25.024K9.rnrIrak'a Ahmet Amir MARDAI lsimli tahsa geri kalan tamamrnrbdlge Iginde "Ddrtler Glda" ya yapt!4 gdriil.nektedjr. {Diirtler Grda lse 1999 yrlrndaki toplam 526.230 Kg. olar dondurulmus satlglaflnrn et 422.000K9.rnrRusyaya "JBM"flrmasrna100.00( "Mar-Nak Kg.rnt MardinSerbest B6lgesinde Ltd. firmasrna, 4.23ORg.B da b6lgl iginde "eetln gda" tirrr,asl'|,a yapmFtrr. Emniyet Genel [40diirltjdii'ni]r BaSsavcrltdrnrzda mevcut 02.02.2001 tarih ve 32032 sayrl yazr kargrsrnd. Diirtfer Grda tarafrndan Rusya JgM firmasrna ya{Ian 422.oOO Kg. El satrgr lflemi gergek drSt yaDi sahtedir. Anlagrlmaktadrr ki; Inter Grda 1997 ve 1994 yrllarrnda Rusya JBM firmasrna olan gergekdrgr satrs yapmrgtrr.) igleminl 1999 yrlrnda Diirtfer grda aiaerinden
. Diqer taraftan flrma ile ilgili oiarak yiiriitiilen incelemeler srrasrnda mal giris ve ile ErkrSlarr ilgili olarak tespit edilen dider hususlar ata6rdaki gibidir. l. Finnan'n resmi stok harekederine gore "Dortler Crda- MeBin SerbestBdlge Subesi--n. 220.444 Ke. DondurulmutEl 9rkr9, olduguhalde,"CaJri Res,DiUrijn Sto! Karlt" nda aynrfirmaya146-015 Kg. Dondurulmus grk4roldugugitrolrn0$UrEt itlcm Fitmaan, Jvte$inSerbesr Bojge M[d rl0g0'n0n02.1!.1999 larih ve 1569 numaralr formuyla, firlna yetkilileri tannndan d0zenlendigi anlasrlan "lnterfood and Texlile Denmark' lirmashrn lz.lo.l999 t^ri ve 9019 numaralt frtuEiryla Mersin serbes! getirdigi lsvegnen$eili 100.000 Bdlgesin€ sstrirdai Kg.ve l03.0O0 USD lutarh s0nozunun "lnterfood and Textile Denmark"firmasrnrn14.10.1999tarih ve l22l numanfi orijinal farurasryla aynt mentejji aynr mikrarh.a.,_nr ment€ili Inp. Cda. L'd. i.mastrd fatutalanmq fakal 140.000 oldugu USD tutarhsllttozu "lntcrfood and T€xtil€ Denmark formuylal'irmayelkilileri hrafrndan zenleodigi d anlaSrlan firmasrnrn 05.ll.l999 larih ve 901I numamltfa(lmsryia Mersin Serb€st Bolgerioegelirdigi lsvct Denscjli 125-000Ke.ve 128.750USD tutarh sonozununsshndai "lntefood and TextileDenm.rk"firma.rnrn ll.ll.l999 tarihve 1298 numaral' orijinal faturas!)1a lnpa Crda Lld. r'irmasrna sar:i olarakgdskrdigi ayflr menteili ayn. mikrarl lakat 17j.000 USD tutarhs0Itozu oldugu,

2.

3. Fi.marrn, Mersi, Serbeir B6lgc Mud0rliJg0'n0n iilem 25.11.1999tarih ve 4724 numaralr

Firmanrn,i\lersifl SerbcsrBolge ModUrlogtl'n 2l.l2.lggg tatthve 8678 nr:maralr iglem n formuylafirmayetkilileri larafrndan dilzenlendiEi anlatrlah"inrerfoodaod Textile Denmark' -B-.) firmasrnrn 25.11.1999 rarih ve 9046 numara! fatumsryla(DCM I nolu delil dosyasr Meriin SerbcstE0lgeiinr getirdigi lsveg mengeili 125-000 Kg.ve 128,750 USD tutarh sUltozunun as[ndai "lnterfood Textile and firmasrnrn larih Denmark" 18.11.1999 !e l35J numarah Inpa 6rda Lld. firmastnasant olarak gosr€rdigia'nr menteiJi orijinal faturasryla ^yrt tnjktathfakzr 115-O00 USD tutarhs0l1o4l oldugu, 5. Firmanh|n, Mcrsin SerbeslBdlge M0dorlogo'nun14.t2.1999 tatih ve 7011 rlrmaralritlem "Intcrfood andTcxtile DenmarK' formuylafirmayelkilileri tamlindan d0zenlendigi anlasrlah gorg€sine firmasrnrn ge.irdgi 22.1t.1999ta.ih vc 9039numaral falurasryla Mersin Serbest
lsvcc men:eilj 125-000 Kg.v€ t28.?50 USD tut.rl suttozunun eslndai "lnlerfood and

IIz. 2001/133 No 50 ldd.l,lo 2001/ Bs.Mo. 200110l C.s.

IDDIANAMO ANy,^IT D0M. SA$SAvclLlGl cuMrruRiyET Sayfa;42

12.03.2001

orijinal faturasrvla tnpa TexrilcDcnnrark firmasrnrfl tl.ll.l999 h.i| ve ll14 nunraraft Gida Lld. fitmasrna gosterdili ayn' menteiliavnrmiktarh takat l7i-o00 USD sarJrolarak lutadrsiittozuolduEu , ta.ih ve 2082) n'mara)t iSlem 6 . Firmantn, Mersin Serbcst BailgcM0diiriug0'niln12.08.1999 "lnt€rfoodandTextile Denmark" anlafllao formuylafinna yetkilileritaraf;dan dtizenlendilli MersinScrbesl86lgesine geti.digi fatumsryla tttuzinln 30.07.1999 tarjbvE 8961 numara,r ssllndai "lnt€rfood and Te\tile AImanmenteili50.000Kg.ve 55.000 USD tutarhs0ttozunun Emir Gtda Ltd. orijinal faturaslyla Denmark'firmasrnln tarih ve l03l numa.all 30.07.1999 firmasma aynrmenleili ayntmiklarll faka(66.000USD tularlr siarozu satq olamkgbsterdigi oldugu,

't.

tarih ve 8465 numarah itlem 26.04.1999 Firmanrrt, Mersin Serbes.Bttlge M0dilrlog0'oon "inlerfood andTerlile Denmark" anlasllan fonnuylalirma yetkilileritarafindan duzenlerdigi Bttlgesin€ge(irdigi MersinSerbesl firmainrn O?.04.1999 faturastyla tarih ve 8920 numarah aslnda, "lnterfood B.v Isveg mcnicili 75.000 Kg.ve ?6.125 USD tutarh s0ttozunun "lnter Glda Ltd. Holfanda" (irmaifnro 2?.03.1999 ladh ve 30399 nlltmarah oriii.r,,,lfatt!ft3tyla lst.nbul" firmasrna Slovakmcnteiliaynrmiktarh fakat 94.87i L-SD sah$olar;k gdsterdigi lularhsilttozu oldugu,

12.08.1999 tarih ve 20824 numarah iilem B. Firmanrn, Mersin Serbest Bolge M0dilrl0g0'n0n formuyla firma y€tkilileri ta.aindan Atzenlcndigi anlat an "Invtfood at d Teiltle Dentnark" MersioSerben Bdlgesinegerirdigi firm?stnrn tarih ve 8960 numar.ltfaturastyla 30.07.1999 siltlozunun ashnda:'lni.rfood and lsveg meoteili l0O.0OO Kg.ve t07.500 USD tularlt Tcxtile Denmark"firmasrnrn tarih ve l02l numarahortina( falurasrvla emit 29.07.1999 aynrmiktarlr fakal li2 0o0 USD Ctda Ltd. firmasrna aynrmengeili satrr olarakgosterdigi ru.a.ffsilftoai old.c9u,(" dl ve )21'1 ara srz numal!l,eklerdcpembedos)a igerisind. naylon gdmlcktcki bclgelcr firma €vraklaflarlslndangrkanvc itlemin g.rq€k mahi).Iini gdst€rcnbclgcler olup. pembe dosya iferisindekidiger cvraklar Mcrsin Serbest Bdlge gdsleren etraklardrr-) asrl M0durl0g0ndcn klsmrnr ahnanve iilemin kay(larayanslyan baglrol Firmayla llgllt incelemeier srastnda, firmanntrl."Gayri Resmi Stoklar" altlnda Stok Taklp Kartlaflna rastlanmlg bu kartlafln incelenmesinden resmi

yansrmayan resmi olarak mall sattrgl satrglarrna oldu6uve flrmantn satrglaflnrn g6sterdiqi bazenfarktrlrk firma (lthalatq firma) lle malrnRitengiltiql firmalafln " anlagrlmrstrr. 96yleki;
l. Firman$ "Algida" firmasrna haldc"Gayri ResmiUr0n stok Kanr"nda resmibir salqr olmadrgr bir bu fimaya 322.1J0 Kg. Sottozugtkttntn oldugu vc bu satDlarln.b0y0k ksmrnda resmen "MalkaraBirlik" fi.masrna (Bir yaprlan sat$lannkullan'ldrg,', ba'ka ifadc ile; lnter Crda lt'lersin Serbest s0ttoa$un 322.1i0 Kg.lk krsmt B6lgc MalkaraBirlik firmashafaturalanan "Algida"$ub€sincc fiilen gi.rnittif.) firmasrna t bu firmaya Kg. 252.275Kg. l5ve9S0nozu, 125.000 A lmanS0ttoar,| 53 000 Kg Frans z Sotrozu. 148.725Kg. da Slovak Suttozuolmak 0zcrebq firmayatoPlam554.125 Kg. siinozu satr;tnrn grkr n|n oldugs vc bu sa!9lann btly(k bir ktsmrodayine "Mslkara Eirlik'' titmas,t,n kullanrldrgr,

"Gayri ResmiUrih stok Kani nda olrnadtgr haldc, 2. FirmamnEmir Crda firma3rna resmibir satatt

"Gayri Reshi Uriin SIok rasmibir satttt olmadr$ halde, 3. Firmanh "lnpa Crda Ltd." firmasrna Sunozu,i72.000 Kg. KE. Danitnarka Kani'nda bu firmaya,20?.000Kg. lsvees0tlozu,100.000 silatozuvc 39.000 Kg. Estonyl t0tlozu oimak Ezerc bu fiflnaya Alman s0nozu, 29.500 Stovak Malkara Birlik, roptam ?4?.600Kg. s0ttozuqrkqtnm olduguv. bu tirmaya'6Pllan sanglarda, Elvs|| Cda, Vcn0sCda, MisbisGda, SintekGrda,Mel.kQikolalagibi firmalannkullanrldtgt'

i

Firmamn, Mersin Scrbest B6lge Mr:dnrlignhtD 02.11-1999 tarih vc 1568 numaralr iglem formuyla '-irma yetkililerl taraindarl diizcnlcndlEi anlagdan "lttedood alrd Textile Deumsrld lirmasrnm 02.10.1999 tarih vc 9Ol3 numarah faturasryla Mcrsin Serbest Bdlgesincgedrdigi lsvcA ncnieilt loo.Ooo Kg.vc lrO.oOOUSD tutarl cedar pevnirinib

?lt.
Hz. 2001/133 No zool/50 idd.llo Es. 2001/6l C.S. o. iDDIANAME BA$sAvcrcr ANI{AMDGM. 0UMHURiTET Salta;43
12.03.2001

rti l:f

aslrnda, "interfoocl and Textile Denmark" firrnasrnrn 20.lo.rg9g tarih ve 1243 numaraL orijinal faturasryla "lnpa Grda Ltd. Istanbul" firmasrna satr$ olarak g6sterdiBi aym miktarl fakat Avustralya menqelll ve 136.500 USD tutarh Cedar peyniri oldug!, . Firmanh, Mersin Serbest B6lge MrldUrlig& ntin 29.11.1999 tarih ve 4725 numarah islernfo.muyla lirma yetkilileri tarafindan dfzenlendiAi ania$llan "lnterfood afld Textile Denmark" Iirrnasrmn 08.1f.1999 tarih ve 9035 numaraL faturasryla Mersin S€rbesr B6lgesine getirdiEi lsveg mengelll IOO.OOO Kg.ve IOO.OO0 USD tutarh gedar peynirinin asltnda, 'lnterfood and Textile Deama-.k, lirmasrnrn 24.11-1999 ta.ih ve !344 numa€L orijinal faturasryla .lnpa crda Ltd. lstanbul, Iirmasba satr$ olarak gdsterdigi Anustralya drcntelll aynt miktarh fakat l34,0OOUSD tutarh Cedar peydri olduBu, Firmamn "Ozay Srft Oninleri' Sirketioe .lnter Crda Ltd. lstanbul" irhat lisansr ite toplam 18.500Kg. Cedar Pej.niri Crkr$r yaptrgr, 'Ka-.s l(arper crda A.g." lirmaslaa ulnter olda Ltd. tstanbul" ithal lisaDs, ite 52.060 Kg.,'lnpa Grda" ithal lisansr ilc lll.5oo Kg,,Peysan Grda A.9." ithal lisansr ile 16.000 Kg. QedarPeyniri C*rSr yaprldrgr, Kg., "Bchan Crda Ltd." lisansr :Ang Gtqa' firmasma'lnpa crda'ithal lisan$ ile 32.OOO ile a,000 Kg., 'Tanmtag A.g. . ithal lisansr jle l5.3OO Xg., "peys"n cda A.g.- jthat lisansr ile 17.260 Kg-, .lnter crda Ltd. Istanbul, ithal li;ansr it. qZ.OOOKg. eedar PeyniriCrkrgr yap drEr, Kg., "U9hen :KJa1 Sl! Mamtlleri A.9" firmasrna'lnpa crda"" ithal lisansr ile 3O.OOO (g. " TanrntaCA.g. ithal lisansr ite rS.aOO Xg., "neysan Crda Ltd.'lisan$ ile 12.OOO Gda A.$,' ithal lisansr ile 16.040 Kg. peynir Arkrg! yapddrB , Firmanrn, Mersid Scrbest B6lge MfidirmEthnn f7,n.Lggg tarih ve 8672 numarah i$leraformuyla firma yetkilileri taiaindan dr:zenlendiEianlagrtan .lnterfood and Textite Dcnmatk' frmasrnrn 25.11.1999 tarib ve gO4Snumaral iaturas:yla M€r-sjn Serbesr B6lgesinegetirdiEi Finlandiya menseili 5O.OOO ve S7.SOO Kg. USD tutarh Tereyagnrn aslmda, 'lnterfood and Textile Dcnmarkl firmasrnrn 23.11.1999 tarih ve 1363 numarall orijinal fatumstyla'lnpa Glda Ltd. lstanbul" firmasrna satrq olarak g6sterdigi aynr men$eili,aynr miktarh fakat 85.OO0 USD t\rtarh Cedarpe),niri otd\rgu Firmanrn'Peykag A.9." firmaslna resmi bir satl€r olmadrBrhalde, "Gat--ri Resmi onin Stok tG-rtfnda bu tlfm€ya; toplam t54.O5OKg. tireya6r qtkrgrnrn otaugu ve bu tirma]-a yaplEn sab$larda, Malkara Birlik, lnter Glda-lstanbul, TanmTag ve Ba$ak Crda Ltd. firmalann kullantldrAr, Firmann "Kats Karper, firmaslna rcsmi bir satrsl olmadr& halde, "Ga1,ri Resmi Oriin Stok Kartl'nda bu lirmaya, toplad 345.O25Kg- tereyalr grirtlnm olduBu ve bu firmata yap:lan aatrslarda, Malkata Birlik,02ay Sit, peysar, Oghan, Egebeit ve Tanm Ta9 firrllalannln kullan drgl, Firmanm "Emir Grda" firmasrna resmi bir sahgl olmadEl halde, ,Gayri Resmi Or,iin Stok Kartfnda bu firmaya, toplam 140.675 Kg- tereyap,r grkrgrnrnolduBu ve bu firma,va yapdao sstrslarda, Malkara Birlik lir.rasrnrn kullaDlldlEr, Flrmanm 'Algida' iiirmasrna resmi bir lahil olrnadrErhatde, "Gayri Resmi Orrjrr Stok Kartl"nda bu firmaya, toplam 68.925 Kg. teleyaEi grkt$hrn oldulu ve bu firmata yaprlan satNlarda, Malkara Birlik ve Egeberkfirmatann kullanrldrBr
. Firmanrn, Mersin Serbest B6lge Midl:rlliEnhnn illem fonouyla 'lnterfood and Textile Denmark II.OZ.2OOO tarih we 27401 numaralr firmasrnrn 13.06-2000 tarjil ve 9228

il

.l
l:l

fi
tl

i1
i|,l
jti
iO
I:J

H
!i!: s.f
1':]

rit

II
|j

200U133 No IIz. zooit50 idd.No 61 0s.No. 2001/ C.S-

iDDilNAi.tD {flK{nA D0llt. cuM URiyDT IA$sAvctltdt
Sayfa;44

12"03.2001

l:-.1.:,fr.,^T"::{,:

isveq meneeiti otarak Mersin se.best B6lsesine sokrusu 4s,zt4 usu tutajrndaki cravyer peynirinin asllnda, -lnterfood and Textile USD

9 olarak gdsterdiEiaynr miktarh aynr menseili fakat 12l.l44 tutarh Oraryer peyniri otdugu ,

3;.T-j^^ili:::1" sa

or.os.rnootar;rrve resSnumarar, orijinalfaturasryra rnpa crda

Firrnanrn, Mersin Serbest B6lge MndirlnEohnn O3.OI.2OOO tarih ve 8690 i$lem formuyla firma yetkilileri-tarafindan dizenlendigi orlla$rlan.lnterfood numarah and.Textile Denmark' {innasmrn 14.l2.reee tarih ve 9os7 "";;; i"il;;;i; ilrsin "tutarh serbest B-olgesrn€ serirdigi lvust{alla hengeili,91.970 ig.;; io i;;-ifiD gedar ""l,"dir. .lntcrfood snd Textile Denmar.ta.frmasrnrn 28.t2.1999 taiih ve ff{xl::,. numarat orijinal faturasryla Inpa Grda Ltd. firmaslna faturalanmrg aynl mrktarh _re.J| aynr men$eili fakat 123.239 USD turarh Cedar peyniri olduEu, t:."I Serbest-B6tgeMud0rtnBn,nnn O3.O2.2OOO tarih ve lt4o4 llAT-tt, l$r€m lormuyla firma yctkilileri tarafindsn dozenlendiEianla$rlan .lnterfood numarah and Textile

ashnda, and Textile Dcnmaak; firmasrnrn Z+.li.lgSg ,"ril, ," 1489 numarah orijinal faturasryla Inpa_ clda Ltd. firmasrna faturalanmrg .1,rr, *rn,"rt, aynr men$eitiIakat t34.ooo UsD tut;rrr Ccdar peyniri olarg, fuEidT6il

DenrnarkIirmasrnrn 2il.12-tggg.t:rtit, sozz".lli"rJi-i"iio"ryil'i,r1rr,., s".t""t "" ""!.d1erlvusr,arya menseili. tor_ooo re_* i jo.oboi;srj iutarrr eeaar ::1i.._1':,: .lnterfood p€Jnfrmh*

6_0.000 rg."" L6.Aot-ii;D.''i,:,",u e.c., -u:lt-:,::_ q.f'ojE .lnterfood meneeiri peJ_nrrrnrnaslnda, _A!.ustrarya Tarule Denmark; ancl
].1_u.tj-1T*'::nltll:Ll-faturas,yla rnpa cda Ltd. r.r-"o"" r"t.,i.L.,-,s aynrrnen;eilifakar85.2OO USDtutarl eedarpeyniriofaugu{nX: rglel,
,
finnasrnrn Of.fZ.fggg ,".if, ,"

Firmanm' Mersin serbesr B6rge MndodnErrbnn r.1.ol.2ooo tar.ih ve islem formuyla firma yetkitileri rarafrndan an"enlendigi a"idr""-;i",*ri.'i 8685 ,umararr "nd Textite Denmark" firmas,n,n r6.r2.rsss rarih ve eo6o "uri"Ji l;i";";;; i-e]srn seruest

!r:n: oiktartr

afr.:: mik,ar,, ;;;i,f.K:iil#JT#-3i'fs3,i,,;:,ie'Jf:,?,t"i':ilfiffi,i1*:?5is:s
. Firmamn, Mersin Serbcsr B6tge ModOrlOEohtn IO.O4.2OOO tarih l,e 12068 :ruharah itlem formuyla firma yetkititerita-rajindan-aUr."r""aigi ,rrf^!rr""r-;li,.ri."o a::cl Texrile Dcnmark" firmashrn 2g.og.2ojo tarih !,e 9l3l ""aiur"l i"t,ri""u,f" Mersin serbest tsvee +s.sse Kg.ve at;t ud;;;i;if"loar P:'_r_".1""".r"!.qtr, menqeur oesnirinin -.;'"iji.i asfrnda, -Inrerfood 6nd Textile Denmark, tirmasrnr" zg.oz.zioo'-o;i numarah orijinal faturaslvla InDa clda LtA. nrma"roa_ faiulaianmrg awustrafya rnerletli 45.O00Kg., OZ.SObUSO tutarh eedar peyniri otdufu, Firmanrn, Mersin Serbest B6lge Mtrdlrliigr:hen 1O.O4.2OOO tarih ve 12067 numarah iglem formuyla lirrna yetkilile; tarafrndanlfzcrlenaigi anfagrfan':jrr*.irra e--rdTextije -Mersin iitenrnarlC firmashrn 29.o3.2OO0Larih ve 9t3o "uri"r.f ,-i"i"L"it'ru Serbest B6lsesine setirdiEi lsvee rncnqerU_20.oooxg.u" i-2.+oirls';;;;;i*;o* 'lnrerfood "t"n pe),nirinin orijinal faturasrvla

lirmalrn, Mersin Serbest Bijlge Mnd0rhignhUn lg.Ot.2OOOrarih ve 8699 ,umarah i$l€m formuyla firma yetkilileri tarafindan l[r""f""aigi ;d"$rf;iinte-rrooa a:ra rextite Denmark" firmasrnrn 2a.n.$gg tarih ve gozs "uri"r"t, "si.ii;-iifn i.tul^"u,il' Mersi:l Serbest B-6lsesine_ setirdiej Ayustralya mcnseiii 30.7;6 ig.r. tura.:.rr ccdar ."lt"dg,. .lnterfood and Textile Dcnmark; tirmasrnrn lS.12.rg99 tarih ve fl*llll

;

aslnd4,
numarah

ani rexttt" Denmarr-rirmasrnriis-02-i;;6
InD-a Gda Ltd. tirmasrnq

e€nretu 2o.ooo ve31.526USDtutartr Kg. geaar eejn tta"gi ,'-'*""'

faturaLanrms Ayustralya

*.

rses

'2.06.2000 tarih ve iSl6B numaratr -Mersin Serbcst B6lge Mtd[rlilBtrhin fi* yclq,lcri tararmdarl dr:"rntcidiEi anlar an ;i"t.Jooa o,a r""tir" :i1_1:1iTE_& Denmar!.tirmasu''n
B6lAesinc gcurdiEi lsv.e Drcrq€l

Firmanrn,

r2.os.2000 t"rlr -;;-stoi-";;;il;.i";;

a9.4tO Ks. ve 93.aao UsD r...ir,

--.r--

;"J.r

:tr::

il
glr
Li,
No zoorlso idd.
Es.No. 2001/6l c.S. 133 2001i llz. No

til
iDDIAN,IME BAf ANKA&I DGM. 0UMHUBIYET sAvclUGI
SaYfa;45

12.03.2001

Ld

asfunda, "interfood and Textile Denmark" trmasrnrn 05-05 20OO tarih ve 1733 numarah orijinal faturaslyla Inpa Glda Ltd' firmasrna faturalanrnls aynr mikbrh fakat t3g.585 Usd tutarlt veAvustrrlya rnenteill qedar Peyniri olduBu' Firmanrn, Merstn Serbest B6lge Mfldirlilgt'nun l4'O7 2000.tarih. ve 2777-0 ^'u'r.^r^lr "lnterfood and Textile islem formuvla tirma vetkililera tarafindan dtlzenlendiBianlairlan denmark" drmasrnrn 14.06.2000 tarih ve 9230 numarah faturaslyla Metsin Serbest Biilgesine getirdiEi lsveq men5etll 16.5f2 Kg' ve 18'163 USD tutarh cedar pe]niri(rin asl;da. 'interf;d and fe*tile DenmarL firmasrnrn 04062000 tarih ve l8oo numaralr orijinal faturasryla lnpa Grda Ltd. fir1rlasma fatu'alatmr$ aynr miktarb tak^t 25.593 USD tutarh ve Avustralya menlelli QedarPeyniri olduEu, . Firmanrn 2oOOvrhnda lnpa Grdala resmi Qedar Peyniti satrsr toplam sB'gao Kg' hareketlere gore bu sirkete toplam oldugu halde, "cayriresmi brrin Stok (arlan'ndaki resmi kajntlara y-ansroayan bu glkrqlarda, f+a.Af f Kg. Ceda; Feyniri crkr$ yaprldrg(-ve 'lnter-Orda Malkara e]dik. Kitaz SOt mahrille.i, Ozyurt Grda, Can Kardegler ve lstaobul" firmalanirm kullanrldrEr Firmanln 2ooo vlllnda .Balkan peynircilik' isimli firmaya resmi Qedar Peyniri satr$r olmadra halde .bayri Resmi Stok Kartlan'nda ki hareketlere gSre bu girkete toplam ztz.so6 fg Q€dar Peyniri grkrsr yaprldtEt,resmi kayltlara yans'mayan bu.crloslarda' "lnter Cda-litanbut' , lnpa Grda ve Ozay Srft firrnala.rnrn kullanrldl&, Ma1tara BtiSt<, Fi.mamn 2ooo vdnda Kars Karper firmasrna resrni Cedar Peyniri satrsr yaprlmadrEr hatde. "Gavrjrejmi Or[n Stok Kartlarfodaki hareketlere g6re bu Sirkete toplam l29.6so Ks Cedar Pevniri crkr$ vaprldr$ ve resmi kayrtlara yanstmayan blr grlosiarda' "inter-Grda lstanbul" firmalatnrn Malka-ra 6iriik, Oarurt craa, lnpa GIda ve kullaorldrBr, tarih ve 12060 Firmanln, Mersin Serbest B6tge Mid0rlteii'nun 2I.O3.2OOO "interfood nurnaralr andJextile yetkilileritanfindan dizenlendiBi anlafllan islem formuyla firma tarih ve 9ll4 numarah faturasryla Mersin Scrbest Denmark, firmastnrn 22.O2.2OOO B6kesine petirdiEiNorvec mengeili 47.000 K8. ve 50.290 usD turarh rerelagrnrn 'textlte Denmark: fi;maslnr^ 07 'o2'20oo tarih se 1546 ""r']na., 'ti"t Joia and numarah orijinal faturaslyla lnpa Glda Ltd - lirmaslna fatur4lanmlg aynl miktarh' aynt menseili fakat 79.900 USD tutarh tereyaEloldugu' tarih ve 12077 Firmamn, Mcrsin ser.bestB6lge M|1d rllfEfihun 19-o4.2oOO 'lnterfood numarah and Textile anlattlan islem ro.muvta iirma vettitit"rita.ar,naan aozenlendigi numaral! faturasryla Mersin Serbest tarih ve 9139 denmark. tirmasrmn O3.O4.2OOO e6iScsinegetirdiB DaDrmarLa treofetlt 4o.o00 Kg ve 44'0oo USD tutarh lcfe}"agrnrn ""ftl"a", i"t"io"oa and Textile Denmarlc firmasrnn 31 03 2000 tarih ve 1650 trrn..;ll oiiii,,.t faturastvla lnDa Grda Ltd. Iirmasrna faluralanml$ aynl mikta_rh fakal t"tatl tereyagroldugu, Avustralva irenselll ve 6-o.OoO-Uso Firmanln 2OOO vllhda Kars Karper firmastna resmi TereyaE! satlsl olmadlgl halde' .cavriresmi 0mi-t Stot Karttan'niaki hareke(lere 86re bu $irkete toplam 435.875 Kg' Sotiozu grkrgryaprldth ve resmi kayrtlam yansrmayan bu Clkrglarda,Malkata Birlik, 'lnter Grda i*ttiu.tri nia- Grda, Basak Grda, Nazal Grda, Oqhan crda, Egeberk Zitai Oritnler isimli hrmalannln kullanrldrEr ' Ulusiar arasr Tasrma ve Qa'J.,be Firtranln, Mersin serbest B6lge MtrdiidnEihun 13 o1'2ooo tarih ve 8696 numaralr "lnterfood and Textile istcm rormuvtairima u.itir ".it"r.r,tra"" afizenlendigi an]asllan r;enmark" firm"srmn'27,t2.tggg tarih ve 9o7o numarah fa.turasrylaMersin serbest -"f,;;;:; B6lResinesctirdiai Fmnsa menseili 48 ooo Kg ve 50 4oo usD (utarlt satlozunun ';J Denmarrc fi-rmasrnrn 03 or'2ooo tarih ve l45r r;xtl; ;"fi;; ""-"tjr, "riii".r frturasrvta lnpa crda Lrd. firmasrna faturalanmrg ayDr miktarlt aynr

'd ii
E o'

l. ] I. l " lr r lU .11 l] llUI . ll:] lH a iv lU 'll, t{ l:ir: # itl 'lJ 'f:{
' t3l

.

.

.

"

.

..b:r I '14 'ifl

llz. 2001/133 No

Eo No zoou idd.
Bs.Mo. 2001/6l C.S,

iDDiANAMD ANKAITA cuMr{uRiyET D0M. sl$savcrLldl
Sayfn;46

l2-03.2001

.

Firmanrn, M€rsin Serbest Bdlge MndnrlnAii'nnn 08-03.2000 tarih ve 14798 numaralr i$lem formuyla li.ma yetkilileri tarafindan dfizenlendiEianlatdan "lnterfood and Textile Dcnmark" firmaslntn 02.02.1999 tarih ve 9099 numa.al fatu.asryla Mersin Serbest BdlgesinegetirdiBi Fransa menseili ll9.o0o Kg. ve 121.975 USD tlrtarh S[ttozunrin ashnda, "lntcrfood and Textile Denmark" firmasrnrn O9.02.2OOOtarih ve 1526 numarah orijinal faturasryla lnpa Grda Ltd. Iirmastna faturalanmrq aynr miktarh aynr menfcili ve 193.375USD tutarir srlttoz! oJduB!, Firmanu, Mersin Serbest B6lge ModirlnEihin 15.05.2000 talih ve 22109 numaralt iglem formuyla firma yetkrlileri tarafrndan diiz€nlendiEianlasllad "lnterfood and ?extile Denmdrtr lirmasrnrn 27.O4.2OOO tarih vc 9t6B numaral faturasryia Mersin Serbest B6lgcsinc BetirdiEilsveg tnenqcill 100.000 Kg. vc 1O5.O00USD tutarh Sfrttozunun aslllda, "lnterfood and 'lextile Denmark" Iirmasrnrn 28.04.2000 tarih ve 17O7 numarah orijinal faturasryla lnpa crda Ltd. Iirmasha faturalanmrs a)'nl miktarh fakat Rusya m€nteili vc f60.000 USD tutarlr srittozu olduEu,

.

.

Firmanm, Mcrsin Serbest Bblee MUdUrl0EDhrln 2O.O4.2OOO tarih ve 20203 numarah iglem fonnuyla tirma yetkililed tarafind.an dtzcnlendiEi anlagrlan "lnt€rfood and Texlile DeamarlC firmasrnrn 06.04.2000 tarih ve 9145 numarah faturasrvla Mersin Serbest B6lgesincgetirdiEi isveg mcnqetli 100.00OKg. ve IOS.OOO USO iutartr SUtrozunun ashnda, 'Interfcod and Textile Denmark' Iirmasrnrn |7.O4.2OOA tarih ve 1695 numarah orijinal fatumsryla lnpa Glda Ltd. fir,rasrna faturalanmlg ?s.OoOKg., Rusya . mel|scill ve l20.0OOUSD tutarh stttozu olduBu, Firmanrn, Mersin Serbest Bdlge Mndndng-ibnlo 27.O3.2OOQ tarih ve 12063 numarah i$lem fornuyla firnla yetkilileri tarafindan dilz€nlendiEianlaSrlan"lnterfood and Textile DenmallC firmasldrn 25.O2.2OOO tarih ve 9ll9 nqmarah faturasrJla Mersin Serbest B6lgesine getirdiEi lsvcq menseili 1OO.O0O ve IO5.OOO KC. USD tuGrh Stttozunun ashnda, 'latedood and ?extilc D€nmark" ,irrnas:nlt 2O-O3.2OO0tarih ve 1633 numa.ral orijinal faturaslyla lnpa Grda Ltd. firmasrda faturalanmt$ a],nr miktarh al ol rnenseilifakat 160.000USD tutarlr s0ttozu oldugu, Firmann 20OO rnda Inpa cldala resmi Siittozu saugr olmadrBr halde, 'Gaj'riresrni ], Urtrn Stok Kartlan'ndaki hareketlere g6.e bu girkcte toplad 1.024.125 Kg. Sitto?u c ogr yap dlgr ve resmi kayltlara yansrmayan bu qrklglarda, Mis Bis Crda, Egemiks Grda, Salih Serdar YcEenoElu,G6ktl1rk gikolata, Scmbol Cikotata, \.tetek Qikolata ve Yavuzlar Gtda firmalannrn kulla.rr drgr Firmamn, Mersin Serbest B6lge M0dtrrlrlgo'ntrn 06.04.2000 tarih l.e 08688 numarah "lnterfood and i$lem fonnuyla .linra yetkilile.i ta.afrldan dizeDlendigi anlattlar Textilc DenmarL lirmasrnrn 25.02.2000 tarih ve 9120 numarah faturaslyla Mersin Serbest B6lgcsincgetirdiEi Malezya mcnteui 94.000 Kg. ve 49.350 USD tutarlt Palm Yagl'nm ashnda,'lnterfood and Textile Denmarle firmaslnln 01.O2.2O0O tarih ve 1545 numa-rat orijinal faturaslyla lnpa Glda Ltd. lirmastna faturaianmrq al'nrmiktarh fakat Norvcq mc'rlclu ve 159.800 USD tutarlr Palm Yagroldugu, Fiimanm, Mersin Serbest B6lge Mtrdnrugn'nnn 19.01.2000 tarih ve 08698 numaralr iglem formuyla 'Vreugdenb B.V.' IirmasrDrn 26.12.2000 tadh ve 994495 numarah faturasrylq Mersin Serbest B6lgesine getirdiEiAlrlanya mei$eili 1oo.o00 Kg. ve 39.000 USD tutaih LaktozUn ashnda, "lnterfood and Textile Dcnmark' firirasrnrn f2.O1.2000 tarih vc 1457 numalalt oriji[al faturaslyla lnpa Gda Ltd. Iimasrna faturalanmrt a}1|l miktarh aym mcnseili fakat 49.0OOUSD tutarh L5ktoz oldugu (EK:261,

.

.
)

.

.

bilirtitiligimizcc, rynr latkikrtkapsammda Bilirkiti olamk gor.cvlcndirilmitbulunan Kdminal Polis l,abararuvarr Dakc BEYAZ ln incclcmcsinc UzmanrKomiscr Hakan sunulmdrtur.) Eltkanl€mda sorcvli Selgclncclcmct.ri

"Mcntci 'Analiz Scrrifikasr", (.. Firmayaair cvraklaramsudaolup safucliglndenSopbelenilcn "Vcterincr Rapo.u" gibi birtakm bclgcler,lBitirkiti Gorcvleddinnc Ycmirtahadetnamesi"da bclinildigi azerc vc Turanagr"nda

llz. 20011133 No zooll 50 idd.No Es.No. 2001i6l C.S,

iDDidNAME

r2.03.2001

saqsArctlrdl DcM. ANxA.R.lr cUMtIuRiyET
Slyta; 47

'

ils

ll

.

MiLKo crDA MADDELERi TiCARETLiMiTED giRKETi

fl
.l:t

i;

H

,td

T
fl
L]
il
IJ

'u
I'

1l

ve Slrket, Cem BiRlM, lsak ROMANO Vahlt Vural YAZGANtarafrndankurulmut ve 20.12.1999 tarlhfnde Tlcaret Slclline TescJ,edllrnjttJt 23 Aral,k 1999 aarih ve 4947 savtlt TiirklyeTicaretSlclliGazetesinde giire Slrketin merkezi, yaytnlanan Slrketana siizle$meslne parsel, sermayesi; herbiri 25.OOO.0OO Mersln fll Serbest B6l9e GA adast 2ll ' (Yirmlbesmllyon)TL lbaret olarak 30.000.000.000 krymetinde12OO (Otuzmityar)TL hisseden olarakbellrlenmlt, sermayentn karStltk olan 10.000.000.000 bu (Onmilyar)T[ si 400 hisseye (Onmilya.) TL sl tsak ROMANO,4oO Cem BIRIM, 4oO hlsseye karSrlrkolan 10.000.O0O.0O0 olan 10.000.000.000 (Onmllyar)TL sl de Vahlt Vural YAZGANtarafrndan hlsseyekar$rftk taahhot edllmlgtlr. 9lrket ana sozlesmeslnln B'lncl maddeslnde lse, Strketin tgleri ve muamelelerlnln ortaklar kurulu tarafindan segilecekblr veya birkae m0ditr taiafrndan y0riit0lec€dl belirlenmls llk be9 yrl lgln Slrketortaklaflndan ve Cem BiRiM ve Strketdrgrndan Un$s3lGUNGORSirket mi.idtirlddone segilmlilerdlr (eKt27/7), Slrket ortaklar korutunun 27.O4.2OO0 tarih ve 2000/01 sayrh karanyla,glrket ortaklanndanVahlt Vural YAZGANStrkette mevcut 10.000.000.000 (Onmilyar) TL sermaye hlsseslnl Cem BIRiM'e devretmiS, vaki bu devlr netlcesinde (Otuzmilyar) olan Slrket sermayesintn 30.O0O.O00.000 TL 2O,OOO.OOO.OOO (Yirmimilyar) st Cem BiRIM'e,10.000,000.000 (Onmilyar) si de Isak ROMANO ait TL ya TL olmustur. Sdz konusu hisse devriyle ilgili Sirket karan 24 Ma||/,s 2OOOtarih ve 5OS1sayrtl T0rklye Ticaret Slcili cazetestndeyaytnlanmr'ttr(EKr27l2), 9irket ortaklar k-urutunun 07.09.2000 tarlh ve 20OO/O2 saytltkaranylada. girket ortaklaflndan Isak ROMANO girkette mevcut.1O.000.000.0O0 (Onmtlyar) sermaye hisseslnlIbrahimARAZ'a, girketortaklanndan TL Cem BIRIM ise Sirkette10.OOO.O0O.000 (Onmllyar) sermaye hissesiniCemit cUZELiS,e TL devretmistir. Vaki bu devir neticesinde 30.0OO,OOO.OOO (Otuzmilyar) TL olan Sirket sermayesinin 10-000,000,0OO (Onmilyar) si Cem BiRiM'e, 10.00O.0O0.000 (Onmityar) si TL TL Ibrahim ARAZ'a,10.00O.OOO.OOO (Onmilyar) st de Cemtl GUZELig.e otmugtur. Stjz TL ait konusu devide ilgili dedigiklik27 eylij 2O0Otarih ve 5140 sayrtr T0rkiye Ticaret Siciti l gazeteslnde yaytnlanmtgttr (EK:27l3). MerslnSerbestB6lgestnde Dr9 9lrket, Bagbakanltk TicaretMiisteSartuot'ndan alrm-sattm faaliyetlerinde bulunmak0zere 23.11,1999 gegerllve 10 yll siireli faatiyet ruhsatl tarlhlnden alfir9trr. Firmanrn faallyet bulunurken ruhsatrm0racaahnda MersinSerbest96lge Majdiirlil60ne 'faaliyete yazdtlt O2.77,Lggg tarihli Onsal G0NG6Rlmzalt yazrda, bagtardrktansonra grda .naddelerinln dzellikle siitl0 mam[j, ve yarrmamijllerlnln al,m satrmrn, yapmay, planladrklafl,Tiirkiyedeki mogtertlerinln, ydneltk0retim yapan gikotata,bisk0vi, ihracata hedef peyntr, yoqurtve dondurma gallgan sekt6rlerlnde firmalar otdu6u,sdz konusulmalatEr-ihracatcl firmalaragerekllsii il hammaddeleri AvrupaBlrll6loyesi olkelerdentemln edig satmak ve T[rklyede aynr sekt6.degaltian firmalaflniiretmigolduklafl kagar peynlri ve diier peynir qe'itleri,dondurma,meyveli yodsrt, peynt ali.]. suyu tozu glbi mamiil hale gelmi9 iirlrleri ylrt pazarlamak, dr9rna yerllflrmalann yutdtgt ayncasekt6rdeki yabanclfirmalarrn temsllclllginl, ise T0rklye, ortadoqu 0lkeleri ve Rusya Federasyonu temsilcillklerinlalmantn ana faallyet konulannr olugturaca6t (EK:29). beltrtilmisur yinda Merstn Serbest Eolgesinde yapttdt ticari Teknik Bilirkigilerce Flrmanr:. 2OOO faaliyetlerle olarak? llglll gerek emniyetmakamlarinca konulupBilirkiSill6eetiten belgeter el ve gerekseMerslnSerbestBijlge M0d0rlu60nden temln edilenSerbestB6lge lstem Formtaflndan bllgller doirultusunda, yaph6r mallarla Itkartrlan tlcaretinl llgill 9u bilgilertespitedilmigtir.
Firmanrn ticaretini yapttgl tndlarta ilgili girit ve CrkrS kalttan listeler halindc (Ek29l dadr. Firrnanrn mal ha-rekctlerinin izlenmesinde bir talom Celiqkili, tutarsrz ve tuhaf durumlarla karsrlaqrlmrgtrr, g6yleki; firrnaya ilk sl:ttozu giri$ Oa-03.2O0O taiihidde yap dr& halde, lirmanh Ia.O2.2OOO tarihindc s0ttozu satrglnda bulundugu g6riilmtrStnr. DiBer taraftan, tirma 17.07.2OOO taiihinde lnter Grda Mersin Serb€st Bijlge $ubcsine ao.OOO Kg.

li

fr
t|j

irl
tii :aF

tt

2001/l3l IIz. No 200Il 50 fdd.No [s.No. 2001/6l C.S.

IDDIINAMB

ANKAnrl D0M. C0MIIUniyEf BA$SAvcrrlcl
Sayfa;48

12.03.200r

tsvcc Men$eiti Tercyagr sarr$rnciabulunmasrna raBme bu rarihre stol(lannda isveQMenseilitereyagr bulunmamaktadrr.Bitjrt(isiliCe yriritir-ilen incelemeter srrasrnda, inter Crda Mersin Serbesr Bi ge gub;sine air evraklarla Mitko crda evraktarrmn i9 iqe oldugu gdr0lm09 otduEundan, nrma ile ilgili yukaflda siiz! edilel Ceti$kiiive tutaralz mat harekellerinin, gerCektelnter Ctda tarafindan sahlan mallara Milko Glda faturalarrnrn kesilmis olmasrndan kaynaklandrF kanaatine vanlmr$ttr. Diq.l ,...1f,1L firma ile itgiti otarak yiirlttiilen incelemele.srrasrndamat girig ve ., .,. , Crkr$larrile rgrn oraraK.esptr edrten hususlara$ag,daki gibidir. ' Firmanrn, Mersin S€.best B6lge Modnrhgnh0n 26.05.2000tarih ve 221 lB numarah i$lem formuyla "lnterfood and Textile Denmark, firmasrnrn 02.O5.20OO tarih ve 9187 numarall faturastyla (bu faturann firma yetkilileri tarafindan mersinde diizenlendigi anla$tlmlgtrr-DcMIU nolu den ;osvast C - disket d6kriEleri shf.75, isveg tllengetli olarak Mersin serbest E6leesrne soktuAu1O0.O00 ve 105.000USD tutartt sutrozunun Kg. ashnda."lnr;rfood and Textile Denmark" firmasmm O1.O5.2OOO ve 1237 numarall orijinal tarih faturasryla Inpa clda Ltd. firmasma satll olarak g66terdiBiaynr miktar-lr fakat 160.000 USD tutarh ve ,.Ruslra' me:rqeill snttozu oldulu,

I
.

"lnterfood and Textile Denmark" tirmasrnln |7,O7.2OOO tarih ve t93t numarah o.jtnal faiurasl ile t{ilko Grda Ltd. adha faturalanan I2S.OOO Ke. ve 218.750 USD tutarh, Rusya mertclli s0ttozunun, firma veikitilc;i tarafindan Mersinde drlzenlendiEianla$rlan "lnterfood and Texrile denmark" firmasrnrn I7.O7.2OOO tarih ve 9268 numarah faturasr ve Mersin Seroesr B6lge MiidnrlnFlhtn tarih ve 32454 numarah iglem formu rle 1r.OS.2OOO aynr miktarlr fakar 143.750USD turarh ve isveg mengeilisrtttozu orajaN Mersin Serb€st B6tgesinesokuldugu , . "Inte.food and Textile DenmadC lirmaslnln 14.O8.2OO0 tarih ve 2O1l numarah ootnal fatura$ ile Milko Gda Ltd. adrna faturalanan IOO.OOO }ig. ve 175.0OO USD tutarh, Rusya menseili srittozunun, firma yetkilileri tatafindan Mersinde dizenlendiEi anla$llan "lnterlood and Texrile Denmark. Ilrmasmln 14.08.2000 tarih ve 9285 numarah faturasr ve Mersin Serbesr B6tge MndurlrjF:hnr, 11.o9.2ooo ta.ih ve 34809 numarah ig)em Iormu ite aym miktarh fakat 135.000 USD tutarh ve lsveg menlelll suttozu olarak Mersin Serbest B6lgesinesokulduEu , . "lnterfood and Textile Denmark' firmasrnrn 2I.OB.2OOOtarih ve 2025 numarah orjinal faturasl ile Milko cda Ltd. adha faturalanao 2O.OOO Ke. ve 35.000 USD tutarh, Rusya mengeili stttozu, firma yetkilileri tarafrnia-n Mersinde dizenlendigi anlaqrlan "lnterfood and Textile Denmark, Iirmas::rrn 25.O8.20OOtarih ve 9295 numarah faturasr ve Mersin Serbest B6lge Mndnrlugnhnn 19.09.2000 tarih ve 34817 numarah iilem formu ile.a-!nr miktarh fakat 2a.0OOUSD tutarll ve lsveg mcngeili sittozu olarak Mersrn Serbest86lgesine sokuldugu , . 'lnterfood and Te,,.tile Denmark" firmastnln 04.09.2000 tarih ve 2067 numarall orjinal faturasl ile Milko Cda Ltd. adma faturalana! I.0O.OOO Kg. ve 175.000 USD tutarh, Rusya men$eili sr:ttozu, Iirma yetkilileri tarafindai Melsinde diizenlendiBi anla; an "lnterfood and Textile Denmark" firmasrnrn 04.O9.20OO tarih ve 9299 numarah faturasr (DGM UI no.lu d€lil dosvasr Al,aptoptan Crkan belgeler shf.37l ve Mersin Scrbest B6lge Mrtd0rluEn'nnn 27.O9.2OOOta'ri}r ve 37725 numarah islem formu ile avm miktarh fal'ar IS5.0OO USD tutarl ve isvcq men$eiti suttozu olarai( Mcrsin serbest 86lgesincsokuldugu,

7 u t

lll li

Ilz. 200u133 No 50 idd.tro ?1011 200U6l c.s.Es.No.

iDDiINAME

DcM. ANKAnA cuMrlr.niyET Bl$sAvcrlrdr
Sayfa;49

rz032n0t

t'i]

r

{ll

II
ilti

"Interfood and Texrile Denmark" firmasrnrn 14.03.2000 tarih ve 162l numarah oginal faturasl ile lnpa Glda Ltd. adrna faturalanam l9.620 Ks.ve 29.340 USD tutailr,Avustlalya men$eili Cedar p€yniri, firma V"*iri.i 'lnterfood and Textilc ta-ratrndan Mersinde dizenlendiEi a-nla$llan Denmark lirmasrltln 10.04.2000 tarih ve 9148 numarah laturasr ve Mersin Serb€st Bdlge MidirldFl,nfln 24.O4.2OOO tarih vc 20208 numaiatr islem formu ile aym miktarh fakat 2l-Oql USD tutarh ve lsveg mengeili Ceda. peyniri olar-ak Mersin Serbest B6lgesine sokulduEu , 'lntcrfood and Tcxtile Denmark lirmasrmn 16.05.2000 tarih ve 1Z5O numarah orjinal faturasr ile lnpa Cda Ltd. adlna fatumlaDa-n 4O-OOO Kg- ve 86.000 USD tutaih, Avustralyr men$eill gedar pelmiri, firma yetkil eri ta-rafindan Mcrsinde d[zeDlcndiEi anla$rlan .lnterfood 6nd Textile Ijenmark,. tirrnasrnh O2.OS.2OOO tarih ve 91BS numarall faturasr ve Mersin Serb€st B6lgc Mridtrliigdtrii') 26.05.2000 taIill ve 22119 numarah i$lem formu ile ayor miktarl! fakat 44.000 USD tutarh ve lsveg menseili Cedar pejmiri olarak Mersin Sertrest Bdlgesine sokuldugu, "lnterfood and tcxtite Denmark. tirmaslnrn 26.05.2000 tali]r' ve lZZ4 numa-rqhorjinal faturasl ile Inpa crda Ltd. adtna faturalana_n24-457 Ks..ve 27.179 UsD tuta_rh, Ukrayda mcnscili gedar peyniri, firma yetkilleri tarafindan Mersinde dizcnlendiEi anlagdan .lnterfood and Textib Ijenmarkfimrasrnrn 08.05.2000 tarih ve 9196 numaral faturasr ve Mersin Serbest B6lge Mndtulogtrbnn 0Z.06-2000 tarib ve 2StZ4 nurnarah illem forrnu ite aynt miktarh fakat 21.399 USD tutartr ve isveg mengeili qedar peyniri olaiak Mersin Serbest B6lgesincsokuldugu,

l:-a

. .

iry
d Ltlj
i.if

-.

.

ffi [J
[]

'

L]
,f

[I

'

ffi
lH

rH

'lnterfood and Textile Denmarld lirmashrn I7.OS.2OOOtarih ve 1764 numarallf orjinal faturasr ile lnpa Crda Ltd. adtna faturalalan 4O.OOO Ke. 1.e a6.0OO USD tuta.h, Avustralya mengeili Cedar peyniri, firrna J,erkiiiteri tarafindan Mersinde drizenlendiEiantagtan "lnterfood and Textile Denmark" firmashrn 18-O5.2OOO tarih ve 9207 numarah faturasr ve Mersin Serbest B6lCeMfidnrlog,ihnn 2|.06-2000 tarih ve 25183 numarah islem formu ite aym miktarh takat 42-OOOUSD tutarl ve isvct men$erli qedar pe-\,niri olarak Mersin Serbest B6lgesinesokulduEu , . "lnterfood arrd Te-\tile Denmark" fiftastnrn 16.06.2000 tarih ve 1822 numarall oqinal faturasr ile lnpa cda Ltd. adrna {aturalanan 24-342 Kp..\,e 27.512 USD tutarh, Uknyna mengeiti gedar pcjmiri, firma yerkil eri taraindan Mersinde drlzentendidi alrlag an .lnterfood and Textile 6enmark" firmasrnh 26-05.2000 t^tih ve 9214 numarah faturasr ve Mersin Serbest Bdlge MiidrirtoBotrlfll 26.06-2000 ta'ilj. le 27257 numarah istem formu ile aym miktarh fakat 21.425 USD tutarh ve isveg menqeili gedar pel.niri olarak Mersin Serbest B6lgesine sokulduEu , . 'Interfood and Textile DenmarlC Iirmasrnrr 13.06.2000 tar-ih ve 1834 numarah odinal faturae ile lnpA Glda Ltd. adtna faturalanan 4O-OOO Kg. !-e 86.000 USD. tutarl Avustratya menseili Ceda.rpcyniri, firrna yetUtit".i tarafrndan Mersinde drlzenlendiAianlasllan .lnterfo;d arld Textile 6enrnark firmasrnln 13.06.2000 tatih le 9226 numaral faturasl ve Meisin Sertest B6lge Mndr:rlnBfi,nri^ L2.O7-2OOO ih ve 27767 ltumarah isten formu ile t r aynr rnikta.rl fakat 42.8OO USD tutarh vc lsveg mengeili Cedar p€J,niri olarak Mersin Serbest BdlgesinesokulduBu , .

_(** Firmaya ait evraklar arasrnda olup sahteltginden S0phelenilen nMengei gahacletnamesi,. "Anallz_S,ertlflkasf, "Veteriner Raporu" glbt btrtakrm belg;ler, "Bi rklgt GOrevtendirme ve yemin ruranagr" nda da berrrflldidliizere b irkisflioimrzce, aynr tahkikat kapsamrnda Bitirkisr olarak

IIz. 2001/133 No

No zool/bo idd.
200I/ 6l C.S.0s.No.

IDDiANAME DOM. ANKARA CUMIIURiYET OA$SAVCILIOI Sayfa; 50

t2.03.20D \

r g 6 r e v l e njd r l m i g b u l u n a n K f l m j n a l P o l i s L a b a r a t u v a r | a i r e B a g k a n l r q r n dg o r e v l i B e l g e a D sunulmusLur.) incelemeleriUzmanrKomiserHakan BEYAZrn Incelemesine . iNPA GrDA MADDELERieAZARLAMA LiMiTED giRKETi

1-

$irketin'lnter Grda Pazallama Limited Sirketi" tinvanryla Omer Faruk I{AMAC ve Isak ROMANO tarafindan Bir milyar TL sermaye lle 07.O2,1997tarihinde ticaret siciline tescil edilerek kuruldugu, herbir ortagrn girketteki sermaye payt lo'Q oranrnda olup ilk dq yrl girket ortaklarmdan lsak ROMANo'nun $irket mlfdirfi olarak secildiBi, tirketin 24.03.1997 tatihinde rtr|varun degistildigi veyeni rinvannrn 'lnpa Cda Maddeleri Pazadama Limited qirketi' oldug-u. iirket ortaklar kutulunun 17.05.1999tarih ve 6 sayft kalanyla; Omer Faruk KAMACIn $irkette (EuimilyarlTl sermayesinin I5.OOO.0O0.000,TLlik krsmrnr Unal rnevcut 50.OOO.O0O.OOO YAZGAN'a,33.000.000.000(OtuziAmilyar) TL lik krsmrnr Cem BIRIM'e,2.000.0OO.0O0 {lkirnil-."ar} TL lik losmlll*da Recep YAZOANh , sirket ortaklanndan Isak ROMANO ise Sirkette mevcut (Dllimilyar)TL lik sermayesinin 15.000.000.000 (Onbesmilyar) TL lik krsmlnr 50.O00.O0O.0OO Vahit Vural YAZGAN'a, .2-000.000.0000okimilyar) TL lik krsmlnr da Recep YAZGAN'adevret.igi, devir neticesinde l00.OO0.00O.OOO fYr:zrnilyar] TL lik sirket sermayesinin 33 0O0.00O.OOO (otuzngmi,yar) TL lik krsmt cem BIRIM'e, 33.oo0.000.00o (otuzucmilyar) TL lik krsmr Isak (Onbe$milyarlTL lik krsmr Vahit Vural YAZGANh, I5.OO0.O0O.0OO ROMANOya, 15.00O.00O.0OO (otbesmilyar) TL lik klsmr Unal YAzcAN'a, 4.0oo.o00.000 TL lik krsmr da, Recep YAZGAN'a ait olduEu, diEer taraftan aym degiqiklikle Isak ROMANO'nufl, tirket mndnrltigiinden istifa ettigi l'e yerine Cern BIRIM bes yrl srlrcyle Sirket mtdlirltErine secilmigti. (EK:32l3r. Sirket l8.9.2ooo tarihinde Sermayq artnmma gitmiq ve 1oo.o0o.OOO.00O [Ynzmilyar)TL olan sermayesini (Begyizmilya.) TL ye 9rkartml9 ve ortaklrk yapGrnda da degigikliEe gitmiitir. 5O0.0O0.0O0.0OO Vaki degisiklik sonucunda, girketin to.ooo adet paya ayrrlmrs Bqyiizmilyar TL tutanncaki
3.4o0 paya karqrhk 170.0oo.o00.0Oo si cem BIRIM'e TL 3.300 paya kar$rhk l65.OOo.oOO.OOO si lbrahim ARAZ'a TL 3.3OOpaya kargrhk 165.000.OOO.OOO si Cemil GCZELI$! TL

TeknikB!lirkisllerce firma lle ilgili 5u hususlar saptanmr9ttr bu
lnter Crda Mersin SerbestBdlge 9ubesince 09.12.1999 tarih ve 7Ol0 savrh iglem foimu ,re 07.12.1999 tarih ve tll saydr fatura iie Peysan Grda lirmaslna saus g6ste.diBi 39.OOO TereyaBnn, lnpa Grda firmasroin 18.12.1999tarih ve 53113'53116 salrh Kg. sevk irsaliyeleri ve aynr tarih ve 46663-46664 numarah faturalarr kulla larak Kars Karper firmasma teslim editdifi, (Bir ba9ka ifade ile mahn ithalat9l nrmasl Pel'san Grda oldugu halde maln fiilen lnpa Grdanm sevk irsaliyeleri ve faturalan kullanllalak Kars Karper firmaslna g6nderildigi,) Inter Grda Mersin Serbest B6lge $ubesince 12.06.2000 tari}l ve 25176 satrh itlem formu ve 12.06.2000 tarih ve 1?O sayrtr fatura ile Ozyurt Clda irirnaslna satrl g6sterdili 26.0?5 Kg. Tereyagnm, lnpa Grda lirmasmrn 20.06.2000 tatih t'e 53614 saydr sevk irsaliyesi ve aynr tirih ve 441354 tlumarah faturasr'kullan arak Kais Karper A.$. lirmasrna teslim edildiBi , lnter Gtda Mcrsin Serbcst Biitge $ubesince 04.05.2000 tarih ve 12073 say r iSlcm tormu ve 14,05.2000tarih ve 158 saylh fatura ile Birim Grda fidasrna satrs g6sterdigi tarih ve 53608 sayrh sevk 26,0?5 Kg. Teteyagrmn, Inpa Grda lirmasrnri 15.O5.2OOO lte 441227 numarah faturast kullanrlarak Kars KatPer irsaliyesi ve 22.O5.20OO ta'i.ln A.$. firmasrna teslim edildiEi , lnter Grda Mersin Serbest B6lge $ubcsince 13.06.2000 t^rir] vc 25172 saylh iglern folmu ve 12.06.2000tarih vc |tl saylh fatura ile Nazal Crda lirmasha satls g6sterdiEi tarih ve 37.?SO t<8. Tercyaanrn, 12.750 Kg.rnrn Inpa Gda nrmasrntn 1O.O7.2OOO

tr

.zoorl idd. o 50

200U133 No llz.

iDDiAxAMD ANKAnA cuM[uRiyET BA$savctdt DcM.
Sayfa;51

t4032001

2001/61c.S. Es.No.

53629 say r sevk irsaliyesi ve t4.O7.2OoO t^rih' ve 441427 numarah faturasr kuuamlarak, kalan 25.OOO tarih ve 5362? sayrlr Kg.t da yine lnpa grdanrn 07.O7-2OOO s€vk irsaliyesi vc 13.07.2000 ta'i ,re 441424 sayrh farurasr ite Kars Karper A.g. lirmasrna teslim edildiEi, . Inter Grda Mersin Serbest B6lge gubesince 17,07-2OOO taih ve 27406 sayrl iqlem formu ve 07.07.2000 tarih ve 179 saylh fatura ile OQhanGlda firlnaslna satrg B6stc.digi 60.000 Kg. Tereyagrnrn, lnpa Grda lirmasrmn 07.08.2000 tarih vc 53640 ve 53642 sayrh sevk irsaliyeleri ve 09.08.2000 tarih ve 441524 numaral faturasr ile 45.OOO Kg., ve 08.08.2000 tarih ve 53649 numarah sevk irsaliyesi ve 11.08.2000 tari}r vc 441535 sajnh faturasr kullan arak 15.175 Kg. IGrs Karper A.g. tirmasna teslim edildiEi, Milko Grda Mersin Serbcst B6lge gubesince O2.Oa.2OOO tarih vc 3I38O sayrtr i$lem formu ve 13,07.2000 tarih ve Ot6 sajnL fatura ile Kiraz Sit lirmasna sat$ gdsterdiEi 60.000 Kg. Tereyaernrn, lnpa Grda firmasurtn 22-Oa.2OOO tar.ih ve 115905-ffS9O6115907 ve 115908 sayrlr sevk irsaliyeleri ve 3I.OB.20OO tarih ve 411627 numarah faturasr kullan ,arak Kais lGrper A.9. Iimasrna teslim cdildiBi , lllter Grda Mersirt Serb€st B6lge gubesinie 17.07.200 tal'ih ve 27407 sayrlt islem fofmu \,e O7.O7.2OOO tarih ve 180 say r fatura ile Gambe Zirai Onjnler nrmastna satrs gisterdiEi 18.275 Kg. Tereyaglmn, Inpa Crda firmasmrn O4.Oa.2OOO tarih ve 53638 saJdl sevk irsaliyesi ve 04.08.2OOOtarih ve 441515 numaral faturasr kullanrlarak Kars Ka+'er A.q. firllasrita teslim edilCigi, Inter Grda Me.sin serbest B6tge gubesince ot.o7.2ooo tarlh ve 2z7sg sayrh istem formu ve 28.06.2000 tarih ve 176 sayll fatura ile Egeberk Grda firmasrna satr$ gosterdiEi38.240 Kg. TereyaEmn, Inpa Grda firmasrnrn 1a.O7.200Otarih ve 53630 ve 53633 sayrh sevk irsaliyeleri ve 2O.O7.2OOO tarih ve 44144a numarah fatu.asr kullanllarak IGrs Karper A.S. lirmasma teslim edildiEi , Milko Gda Mersin Serbest B6lge gubesince 11.04.2000 tarih ve 12071 sayrh iglem formu ve I0.O4.2OOO tarih ve O05 sajah fatura ile Malkara Birlik firmasrna satls g6sterdiEi 71.800 Kg. Tereyaghu, lnpa Grda lirmasrnrn 2O.O4.2OOO tarih ve 53602, 53603 ve 53604 sayrfi sevk irsalitciert ve 26.04.2000 tal.ih ve 47204 numaialr Iaturas) kullanllarak Kars Karper A.g- firmasma teslim edildiEi , Inter Grda Mersin Serbest B6lge gubesince 22.O9.2OOO t^ih ve 3?724 sayrh iglem formu ve 21.09.2000 tarih ve 199 say l fatura ile Tanmtag firmaslna satts g6stcrdiEi 32.57s Kg, Tercya6rmn, fnpa Grda firmasrnrn o5.r0.2ooo tarih ve 115926 l,e 09.10.2000 tatih ve 115927 sayrh sevk irsaliyeleri ve 10,IO.2OOOtarih ve 44OS92 numaral faturasr kullanrlarak Kars Karper A.g. tiranastna teslim edildigi, Inter Grda Mersin Serbest B6lge 9ubcsince O3.O3.200Otarih ve 14796 say l i$lern formu ve 03.02.2000 tarih ve 146 sayrh fatura ile Malkara Birlik firmasma satr$ gosterdigi45.000 Kg. TereyaErnrn,Inpa crda firmaslmn O3.O4.2OOO tarih ve 53150 \'e 53601 sayrh.sevk i.saliyeleri ve 05.O4.20OOtaiih ve 472140 numarah faturasl kullamlarak Kars (arper A.9. nrmasma teslim €dildiEi, Inter crda Mersin Serbest B6lge 9ubesince 21.01.2ooo tarih ve Bzo0 saFh iglcm formu ve 21.01.2000 tarih ve 125 sayth fatura ile Malkara BirDk flr:masrna satrg gdsterdigi 52.000 Kg. Tereyagurn, lnpa Grda firrnasrmn O9.O2-2OOO ta.ih ve 531128, 53129 ve 53130 say r sevk irsaliyeleri "e I7.O2.2OOOtadh ve 46951 numarsh fatuiasr kullan arak Kars Karper A.q. firmasma teslim edildiEi, Milko Gda Mersin Serbest B6lgc Subesince 17.07 -2OOO tarih ;e 27402 sayrh i9lcrn formu ve I3.O7.2OOOtarih vc 18 salah fatura ile 6zay Snt MarnriUcri tirmasrna satrq g6sterdiBi60,000 Kg. Dondurtllmu$ Ccdar PeJmirinin, lnpa cda 0iftasEu': 25.07-2OOO

.

.

.

.

li'

.

,d'
.

!3 'i';l

th

.

'6J

L'l

.

uz. 2001/133 No 2001/50 idd.No Es.No. 200I/ 6l C.S.

iDDiANAMB ANKAIIA CUMrrUnit[T D0ilr. BA$SAVCILI0I Sayfa;52

r2_03.2001

tarih ve 53634 sayrh sevk irsaliyesikullanrla.al< 9.72O Kg. Kars I{arper fi.masrna, kalan 5o.28OKs.rda lnpa grdanrn 25 - 2a.O7.2OOO tarih 53635 ve 53636 sayrl, sevk irsaliyeleri ve 2A.O'7.2OOO tarlr]. ve 441482 numaral faturasr kullanrlarak Balkan Peyni.cilik Ltd.Sti. firmasrna teslim edildiEi, Milko Gda Mersin serbest Bdlge gubesince 31.07.2000 tarih ve 31374 saylh islem formu ve 13.07.2000 tarih ve 15 sayrl fatura ile EsmioElu Tanm orunleri Ltd.gri firmasrna sat\ gdsterdigi 50.150 Kg. Dondurulmui Cedar Peynirinin, Inpa crda lirmasmn 04.09.2000 tarih ve ll59l2 saylh sevk irsaliyesi ve 07.09-200O tarih ve 441673 numarah fatu.asl kullan arak 25.023 KE Kais Karper firmasrna aynr tarih ve 115911 numarah sevk irsaliyesi ile kalarr 25.127 Kg-lnpa firmasrnrn kendi deposuna teslim edildiEi , Milko Grda Mersin Serbest B6lge gubcsince O7-O9.2OOO tarih ve 34a06 sayrl i$tem formu ve 23.08.2000 tarih ve 32 sayrh fatura ile Ozay Snt Mamilleri lirmasna satrg 28.890 KB, Dondurulmus Qedar Peynirioin, Inpa Grda firmasrnrn 14.O9.2OOO S6sterdiEi tarih ve I 15913 sayft sevk irsaliyesi ve 21.09.2000 tarih ve 441 1737 numarah faturasr kullandarak 24.688 Kgl Balkan Peynircilik Ltd.$ti. firmasma teslim edildiEi , lnter Grda Mersin Se.bcst B6lge gubesince 06.09.2000 tarih ve 348OS sayrh islem formu ve 01.09.2000 tarih ve 195 say r fatura ile lnpa Grda Ltd- ,irmasrna satrs g6sterdigi60.000 Kg. Dondurulmuq Ceda! Peynidnin, lnpa Grda firmasrmn 26.09.2000 tarih ve 115916 sajah sevk irsaliyesi ve 29.O9.2OOO ta.ih ve 440533 numarall faturasr kullan arak 21.000 Kg.r Balkan Peynircilik Ltd.Sti. lirmasrna teslim edildiEi, Milko Grda Mersin Serbest B6lge $ubesince 19.09.2000 tarih ve 34816 sayrh islem formu ve 18.09.2000 tarih ve 38 sayrh fatura ile G6ktrlrk Cikolata Ltd.Sti. firmasrna satrg g6sterdiEi l50.O0O Kg. Palm Yagrmn, Inpa Crda firmasmn 26.09.2000 tarih \.e ll59l7 ve ll59l8 say r sevk irsaliycleri ee 29.O9.2OOO tarih ve 440534 numaralr faturafl kullan arak 54.000 Kg.r Kiraz Srit Mam0lleri firmasrna teslim edildiEi kalan f5.008 Kg.nm da nilen lnpa Grdaya gittiEi halde gercek ithalat$ Ciiktirk Qikolata Ltd.nin 138 say r sevk iraliyesi ile bu Iirmaya gitmiq g6stcrildiEi ,

iHRAcar LiMirED siRKEri

MAR-NAK MARMARANAKLiYAT GUMRUKLEME GTDAiTHALAT.

ve Slrketln, ozkan ERGUN G0rkan USLU tarafrndan3o.ooo,Ooo(otuzmilyon) TL ile sermaye "Mar-Nak Marmara Limited9irketi"Unvanryla lthalat-lhracat Nakllyat Giimriikleme 500.000.000 kuruldudu,1995 yt|nda GiirkanUSLUortakftktan aynldrir, Sirketsermayesini (Begy0zmilyon)TL'ye grkartrp bu sermayenin 400.00O.00o (Dttrty0zmilyon)TLsi ozkan (Yuzmilyon) si de EmineERGUN'a oldu6u,glrket 1997 100.000.000 sermayesi ERGUN'a, alt TL yrlrnda 4.00o,000.000 (Ddrtmilyar)Tl'ye grkartrlrp, bu semayenin 3.20O.000.000 (0qmllyarikiyiizmilyon) sl ozkai ERGUN?, (Sekizyiizmilyon)Tl de Emine si TL 800.000.000 " ait ERGUN'a olduiu, aynr yrlda Unvantnt Mar-NakMarma.a Nakllyat GiimriiklemeGrda ithalat-ihracat Limited s,rketi" olarak debigttrdili, tirket odaklaflndan 6zkan ERGUN'un20 glrketteki Ocak2000 tarlhinde SedatTARIM'a, Erfline Tl mevcut3.200.000,000 sermay€sini yine TL.sinisedat ERGUN'unda aynrtarlhtemevcut TL 775.000.000 800.000,000 sermayesinin TARIM'a.25.000.000TL slnl de MehmetTEK'e, tiim hak ve veclbeler, lle gayri kabuli rricu olmak iizere devir ve temell0kettikleri anlattlmtstrr. Teknlk Bllirklsllerce Flrmanrn 1997 yrInda Mardln Serbest Biilge gubesine sadece 549.742 Kg, Dondurulmus almrnda bulundu6u,bu etlerln baiy0kbir bdl0munii Polonya'dan et "Bohemla Fleisch" lsimli Rrmadan blr biil0mi]no de yine Polonya dan 'Polska Animex ancakOondurulmus glrlsleriile llgaliserbest Et WaFzawa'lslmllftrmadan atdtgrsaptanmrg, B6lge lslem Formlan eklnde fotokopl olarak yer alan "Bohemla Flelsth" firmaslna alt

:-ll ioolr$ tt,. r,ro
200t/ 50 idd.No Es.No. 2001/ 6l C.S.

iDDiANAME DcM.cUMHURiyET nA0sAv0rdI ANKAnT Sa"y 53 ta;

12.03.2001

ii1

de fatuElaflntamamrfarklr tarihler tagrmaslna ragmen hepsinin fatura numarasrnrn aynl sahte oldugu kanaatine varrlmrstrr. oldudu bu nedenles6z konusu firma faturalartnrn serbestBdlgesinde hangi bir her Yoriitiilen lncelemeler fi(mantn 7997 yrhndaMardin srrasrnda tespit edilmiStir. satrgfaaliyetinig6sterenblr belgeyerastlanma Teknik Bilirkigilerce glrketln Incelenmesl Teknlk Blllrklgilerce hususlargaptanml'trr; sonrasr 9u
"Bohenaia Fletsch" Fi.manh 1998 yrhnda dondurulmu$ eileri Polonyadan iirrnasrndan, Amerikadan 't{cw Eorizons Tradlng Inc." firmasrndan, Avusturyauan "wiestrading Ges M-B.H' firmasrndan ve Mersin Serbest BdlgesindeD 'D6rtler Gtda Ltd.' firmasrnda! aldtir, 1998 -v rndaki et 'Artur A)rvazyan' isimli gahsa, sahslarr rr isc 53.000 l(g.rnr Rusya da 53.OOO rnr Azerbeycan da'Can Canan Qanhyurt Sirketi" ne, 32o.OOo Kg. Kg. rnr da yine Azerbeycan da'Aziz T\irk Caferof' a sattrEr S6rilmektedirCumhuriyct Bagsavcdr€mrzdamcvcut G|ftnrik Basmrlfetti$i Ccmil EMRE tarafindan dizenlenrniq 15.09.?000 tarih ve 2 saJnhsoruqturma raporunda Fbrnaorn Mardin Serbest B5lge Dondurulmu$ et glk ilannrn da }.er aldrEr toplam 51I,OOO Rg slElr eti cinsi e$yan'Ir,'glrrtdrSr edlttnegetek gvttdtgt edltmls glbl sdhte belge ue begqn drre daize^lener'ek Itrkige'de saf rld.dr' tespit edildiBi. Firmamn 1998 yrllnda Dondunrlmus tavuk budu ve tereyaBr a}mlannr "lnter Tarun Uluslararasl Ticaiet Ltd. Sti." isimli lirmadan Jrurticinden yapaEr, dondurulmuq tavuk butlannl Musul_ lrak ta 'lsmail lbra}Iim- isimli "Artur Ay'vazyan' isimli gahsa sahsa, tereyaEr satrtlannr ise Rusya da yaptrEr, ' Firmanh lgEB ydrnda Almanyadan Setirdigi I adet gekici yi ahs fil-at!]la Mar-Nak Ltd. Bursa" ya sattrErnln 85rild[Ed,

.

Fi.manrn 1999 ylltnda Mardin serbestB6lgcsindeyapttEl ticari faali-l_etle 'D6rder Grda Ltd." den l'aptrgr ilgili oLarak;Mersin Se.b€st BalSesinden 97.920 KA.Dondurulmu$SrFr eti almrnt ve Gircistanh (Tiflis) "Benjamin Kg. Companj/ firmasrna B5.8OO dondurulrnussrtsr eti satrgrdrgdsterir iki rastlanmadrgl.. adetserbeEt b6lgeislem formu dlghda her hangi bir belgeye

.

FORMGIDA MADDELERiSANAYi VE TICARETLiMiTED giRKETi

glrketln Mosl0mKOEAK.ve tarihinde ticaret Mustafa gEIiNDA6 tarafrndan,23.o3'2oOO (Onmilyar) TL sermaye ile siciline tesclledllerek,4O0(Ddrtyiiz) hisse kargrllir 10,000.o00.000 TL (Dokuzmilyarbegydzmilyon) s-i kurulup,bu sermayenin 9.500.000.000 3BOhlssekargrlrdr M0sliim KoCAK, 20 hisse kargrhgr 5oo.o00,0o0 (betyiizmilyon) TL si de Mustafa qETINDAG girketinmerkezi,.'Dl -Cad. L Adasr tardftndantaahhot edlldiil. girket ana sdzletmesinde, Serbest Bdlge- Mercin" olardk bellrtillp, M0slom KOcAK ve Mustafa qETINOAGIn manrerrt imzalafl ile glrketl her husustatemsilve ilzam edecegiTeknikBlllrkiSllerce belirlenmiStir. gu sonrasr Teknik Bilirkisilerce hususlarsaptanmlst'r; SirketinIncelenmesi
.

ls
|]

Mersin Serbest Bolge Mnd[rhEfindcn temin edilen Selbest B6lge lglem Formlanndan 9*artllan bilgiler doErultusunda 2ooo ylLnda firmanrn sadece laktoz ve palm ya4 tica.etini yaptrBl belirlenmigtir.
Firmarlrn laktoz ahrularlnrn yaptrF bu at$laflmn12o.ooo Serbest B6lgesi iginden tamamrnr Mcrsin Kg. hr Milko Crda Ltd- den kalan 341'600 Kg'

.

No zool/soidd.
[s.No. 2001/61C.S.

rtz. 2001/133 No

iDDiANAME BA$s^vcll[dl D0M. ANKARA cuMrruRiY[T
Sayf&;54

12.03.200t

rnr da intcr Grda dan yaltt1t, satrslaflntn tamamrnr ise Ornel< Crda Ltcl istanbul'a yapuF g6rulmiittrir. Firmanrn palm yagr ailslarlnrn I 14.000 Kg.rnr lnter Clda M-ersin Serbesl B6lge Subesindin, t29.O00 Kg-rnr da Milko Grda Mersin Serbest B6l8e satrglarrnrn l3a.OOOKg.,.t,Gijktirk Qikolata Ltd istanbul'a ' $ub"esinden,

ios.ooo xe.'"' ia Sembol Cikolaia (Ahm€t qakari lstanbul'a giirfilrnrlsttr.

vaPtr€t

Ytlrutrilen incelemeler slraslnda lirmanm ddzenlediEibir taklm faturala-ra ve bu fatuhlann ekinde yer alan konlrol belgesi gibi bir taklm belge fotokopil€rinelnter Grda ya ait evraklara€stnda rastlantnl$trr'

.

gETiN GrDA sANAyi vE TICARET LiMiTED giRKETi

girketin 1995 yrlnda MustafaCFriNDA6 ve osman qEfiNDAGtarafrndan 100 hisseye .rL kartrltk 51 se,rmayenin hisseye (Blrmilyar) s".muyu lle kurulup,.bu ayrrlmrjt.ooo.ooo.o0b gETiNDAG, hisseye karSrlrkolan 49 (Aegynzonmityon) si Mustafa TL oian Sio.OOO.OOO tdrafrndantaahhiit e-dildigi' TL 49o.ooo.ooo lOortyiizoo'tsanmily;n) si de osman EeTiNDAG ve MustaFa qdre,ilk on vrl icin Sirketi, seCilen miidtirolarak QETINDAG Sirketana sdzlesmesine imza ile her hususta temsil osman CrrjNo,q6'n ain ayn ve telbaSlarrnaatacaklarl '/e 1999/5 sayrlr itng6rilid06ii; edebilece'klerinin Sirket ortakjar kurulunun07.091999 tarih gijrevlnden istifaetmesi kabul edilip ve irsmanqelnon6 b-u karartila,girket m0dtirterlnien oe5 yit stiie Slrketi tek bagrnaMustafi qETiNDAGln temsit etme5l kararlattrfrldrqt, Sirkel '99ls "MersinSerbest B'ilgesi D1 saytlt karanyla, ortaklar kurulunun23 Aralik 1999 tarih " gubenin EetinGrdaSanayive TicaretLlm'ted Caddesl adasl'adresinde Subeaetlmasl, L bir girketl Mersin serbest Biilge Subesl'; i.invani lle faallyet gdstermesi,sdz kohusu gubeye ve (besytizellimily;n)Tl sso.ooo,ooo sermayetahsisedllmesi gubeyibet yrl siire ile Miisliim temsil ve llzam etmes,kaft aii.lrtldtit anla'llmlttlr. KOCAKIn yaPtrsrticari sefbes! B6lgesinde Teknik Bilirkigilerce Firmantn2ooo ytltrldaMe.5astn ve iletilenbelgeler Billrkigili6e el konulup llgili makamlaflnca faaliyetlerle olar;k, gerekemniyet serbestBiilgeiglem Formlanndan temin edilen gerekse serbestBiilgeMiidiirliloonden Mersin tespitedilmi9tir'. ilgili9t,bilgller yaptr6lmallarla bllgiler doiruttusu;da, ticaretlni ;rkartrtan
, "Nelv Horizons Trading dondurultnug eti Ameikatr !997 ]rr,ll..da trlnatl' UsA lnc" !-iamasmdan aldrE! ve satrqlannrn tamamrnl Inter Glda Ltd' Mersin Serbest b6lge Subesine yaphgr, Stgrr icyagl alhlarrnrn lamajnrnr Danimarkadan'F. Uhr;nholt lndustflal' firmastndan aldlgl !'e sauslanntn tamamr '9etin Grda Ltd. lstanbul' firmasrna yaptrBt lAncak 15 lo'r997 tarih ve l8 nudarah fatura ile Cetin gda istanbul tnerkezine yaprlan 103.057 Kg ic yagl sahsrnrn qetio Orda istanbul merkezince 1998 yrlnda kayda ahndrgi teipit cdilmigtir'), suttozu alrmrnr Mersin serbest B6lgesi ici;rdeo 'lnteiTatm Uluslar amsr Ticaret Ltd'" lirmastndan aldrBrte slttozu 'Saley Kg. rnr Ege Setbest B6lgesindefaaliyet-g6steren satrqlannn IOO.40O Tanm Orinleri Ltd." firmasrna, l2O 0OOKg ml da lzmir de faalil'et S6steren "Ochan Cda Ltd.' firmasrna ;'aptr* gdrdlmr:$trir'

nericesinde incelenmesi $u a,t Cetin ctda lstanbu,merkezine 1997 ytll defterve belgelerin

tespitedilmittlr. hususlar

.FirmannlggTyll|d6ncmba'lndamil(arltcspilcdilcm€misloplam|16.962.860.000TL Kg er tutannda cr stoku oldut;, aonlt ;qina" yun hi degisik firmalardan' toplam 226'649 toplam 332038 kg ct sahtlnr yun iqinde Doriler ctda' alrmr vaphgrvc donc;;'ieindc y'plrgrgdr0ln05l0r' lirrnalarrna ve SaSvaircioglu etrarConcuog,tu

hu"l'l'flt:-"

tJffi* oot' o**o*

BA$sAvc'IdI

lll

-l

fl
I:J

\:11

6

a

tl

11

gtrr513#':r,ffi*u firu*u#jg**i***u **ffi$'"lfm**ir*'t+ $*$$*i*smm
-fi**''n:ml;""":''**'1,,:T,"il1_,:ff : :Y'."giii:lft #ltii:,1"J:'fi

B

i{lll:"i'lf,lr;;*' "-* {S,*liifrl]tfi ::-: :. -, ***=,*

\t'i
\$
\11
l-*.r

-*n*#"g,,,*u*E

ru

2001/133 No IIz.

eorilsoiaa. wo
2001/ 6l C.S. [s.No.

IDDIANAMI r{NKARA CUMI|UniTET DoM. Se$SAVCTLICI Sayfa;56

12.03.2001

t#

ti"rJ|Ir lt99 yrlrndr dondun,t,nur atrnltaonxr c( 2l2.tj6 Kg. rnr llutgarisran ..tv1ahtr da Lood" Firmrsmdan,_ 4.210 Kg. Inr dJ b6t8eiCildcn.,Dijrrter Crda Lrd.,. firrrasl|rddn, dondu.ulmut sairtlaflnrn et iamamrnr Makedonya ya.'DITA KOi\tt,ANI-Kurrrs'. firmasrna ..lnter Crda Lrd.- MersanSerbesl yaptrgr,Dondurulmutravuk atrrnrnr D6tge gubesindcn, Dondurulm!$ tawk satr)rnrise bitlge jCinde..Mahh Eood Expon-impo(" nimairna yapngr ancakdondurulmus ravuk sarrsryla itgili igtemformundamatrn gidecegi;.er otarak'.,inrer Crda Deposu" gi)srerildigi, It yag' 6t'ftdn''rr rrma,xrnrbdtge icinden iD;dter Crda L(d.llrmasrndan satrflannrn 4.].000Kg. 'n' Bdlgcifinde ,,interTarrm Uluslararas,TicaretLtd.,, firmasrnageri kalar 500.000 Kg.nr da ..Cerin Crda Ltd. islanbul" firmasrnayarrgr gdr0lm0$10r. MakedonyaDITA KOMPANI firmastyla ilgili otarak Emni]-er Cen€t lviiidrirt gii,nijn Batsavcrlrgrnrda mevcur, t0. .2000 hrih ve 70j8 sayrtryairda; Mak€donyaIn;erooto raranndan"Di(a Kompani isimti Sirket ydnericisi Kunk SEJFULI isimti 5ahsrnatinan rtadelinde, dondurulmut *tin Crda Lrd. isimli firmadan OkUz sannalmadrgrnr eri belirlmr) oldugu" ifadesine yer veritmigtir.Dolay'sryta, qelin Cda Lrd. M€r3in S;best gijtge tarrf'ndan28.07.1999.rarih %l0,ll ve 12 numaratrfaruratartrMakedonis ve lu_leri .DITA KOMPANIXUnriS" nrmasrnayap drg, gdsteritenrorrtam 76.910 Kg. Dordurutmus satrtrnrn et gcrfckdrtryanisrhreotduEu a;tarrlmaktrd;r Mersin Slrbest Bdlge M0d0rlugo'nd€n al'nanbeigeter;B0r€,firmanrn2000 ]ltrnda sadece t91.Kg Dandurulmur sa(qrflda cr butunddgu, bunsn9t.4t6 Kg.rn,bolgeiqinde ::et:n)74 "lnt€r Tanm Ul'rslararasr TicaretLrd.' finnasma 82.687Kg.rnrda nr_rsya -666i2ny 666 1,a MoscotRusya" firmasrna yaprrgr gairillmekledrr.

DoBTT"ER crDA !TD. gri.

I

tKrrKmllyar)

(Ddrty0zmityon)otansermayesi TL 7ss7y!trnda 4o.ooo.ooo.ooo :911:l!lt irrlelit 4oo.000.000 lL ye
Crkarttltp bu sermayenln 20,OOO.oOO.OOO si Mustafa CANBAY; TL

cnrv-env ei.i<"t oiali onugu,uu aejiskiir :1l:^tl:11^T*tlq,f d^?!_ llnnp yerineM-usrafa 0-00 -(D.t'tyrizm TLotan yon) sermayenin zoo.ooo.ooo (ikiyijzmilyon)sl TL i,?T-11T11199to-o! r4us(ara9eonoag, 20o.000.000 (ikiyiizmilyon)
Tlsi de Mustafa CANBAy tarafrndan taahhiit

300.000.000.TL -si Osman 9ETiNDA6, 1OO hjsseye kargtltk olan 100000.000 TL -si de Mustafa EETiNDAGtarafrndantaahhiit edildigi, ilk on-yrt i;in girketi Osman Osman EETINDAG1994 yrtrnda .eFriNDAGln tems ve iam etmesi karartagtrfltdrir,

hisseye ayrrtmrS 4oo.ooo.ooo (DbrryJzmityon) TL -^___.!,t5:a'l1991Il'nO+ 4oo (ddrryijz) osmanGETINDAG Mustafa gETiNDA6 ve tarafrndan kurLrtup, sermayenrn 3OO :,"lTI..lf" nlsseye knr9rlrk olan

tu.u],naun tuannut editip,irketi EETINDAG 10 -19._199:991.,099 J"llTllrtyarJ rL si de Musiafa yll sureyle Mustafa
temsllve llzametmesl CETINDAG'rn 6ng6r!ld0!iisaptanmrgrrr.

giitgesinde FlrmanrnMersin yaptrEr Serbest ticari faatiyeerte ilg i . . TeknlkBillrklgile.ce otarak,gelek emniyet makamtannca kanulup Bili.*tltliie etiten bitgeter ve gerekse Mersjn e! M0diirlIgiinden temtned en Ser'best Bdigeigtem Formtairodan bitgiter erkarbtan ?:lb:* 9"lgg dogrultusunda, ticaretini yaptrdr arta gi 9u b gileates;itedilmigtir. ma ' 1997 yllrnda firmanln dondurulmuse erln tamamrnt Almanvadan "Bohemia Flelseh" lslmliflrmadan aidt6t,1997 yrtt satrglanrn 1i4,600 K9.rntInter Grda'nrn MeFin SerbestBiilgesiSubesine et sattrdt,_dl6er satrslaflnrn tamamrntlse Rusyada " JBM Jotnt Stock Company"isimli flrmayayaptrir,srdrrlCyaStntn tamamrnt Avusturya dan "Wi i Rumpold,. dan aldrSr, sattglaflntntamamtnt ise "D6ruer crda Ltd. istanbul" merkezineyap A| g;rilmektedlr.

i

200U133 No IIzzoo 50 idd.No 2001/ 6I C.S. Es.r,Io.

iDDiANAME ANKTRA ct .ruuRiyET DcM. BA$sAvc[tdI Sayfa;57

12.03.2IO1

lb-5

yer olarak "tnter g'da aeposu,gosrerioiEi. r,.-""," ].'i,i'.'jj1,]l':99*.
44J.OOO Kg.ntn da Amerikada.n . Ne.r.r

r"*e*ruJlr,ii+:i1#J
L]

:rlTl-*r.Tss.saoxg.n,n^""",-,,-o"T1,1"*tTi:ll*t;?X?

jf::E' "ffi rg*::,#*li*.,il:,#:li" i{rT;ifi$"n,ffi
y:1::,,.,::,",:^::lg:l:n: incerenmcsinde, srdanrn D6rtrer

. g.ubesine, re."," -3oo.ooo u"ii;"-.^a,id!T:.l1Xll,"i:f:",,"fi #fl Subesine, Kalan losmrn tamamtntn i il:
::":T"t_l*

l?18 f:19. serbcst B6lgegubesinden.Z6.505 ar,"di&, do;durur;;;;"";;;;:"

dondumlmuscuerin,.66.200 Ks.rnrnCerin Crda l\rersrn
Mersin _gubesinden

tl
I

"; i,,--i,"" lI.",t:,.X_ :9"" co-riCu6E^i?_T:1,;ff;""A1jif f"",*T:f"-^:,lt y""r ..it. .rail,i .;"dilil"n. :rrer. .i:j::q tica!et IrlemtDld drs, serce-t
5'#np..H:-o;..ri1,:,:but ait. ^Merkezi-n€ belseterinincelenmesinde

G6ncioBlu lirmasrnrn ise 24.06.1998 xrrnasrnrnise -i, ':ii',,*^:,1:": numaralr rat"r'a ile s6z konusu qoo t"" .ii '"-." :; p"r,."t

"'"':x?l , 3#:".1,"":,'::",:'*lpE;^iirilil':;"",H'ii,';:3f gll $::s: "H::::^', "xt:p:gy .i i,T;T[], B :::l rUff :-"""

" rrwlrrtrl'Eslnoe' uortler eidan'n Mersin serbest Bdlge ricari i""ri"?J' arasrnda g6rulmemekle birlikt€, ekre brrhkte, transit ticaiet kapsamrnda ." ^.-,^p. rransrt rierFr r..-"--._rZq.OSlSi:los sayir! fatura ile (Bu p;r-^ rarurqva Mersin sarh4.r ,-'-"--,:itn Y"

il,frilr"sf:l

f
i:i

IJ i
3

altcrnh kimligi konusunai di. i-' uu$cuocr,u fi,m.a,-,^ ,... .-----tiltt yanl sahte oldugu ar aqllmakta,trr.

HL#:T,'iY,, ";11:,:ff *6'ff .,,:fi ;::?,H-TJ,:,;4 :.EiyTtil-;;;,. ;.i;LT,,f:i:1Til,1 ;;;,; -':'*:. . il,'";:i",I"in' i: oergelen edilemediEinden bu eti iusva- v; "^;::' temin #fi:,8:","''",j:: _,: _"f "4rr9. ""'*'''"' 'canla$rtmakla birlikte *::"gl: .r.gosterdigi aruasrlmakh birtikte ahcrn,. r.;-r;* ,.^_.:^.:_
EtrAT "l'?l;""?iff l.XT!"r".ffi k":,*:l*t..""",i"ii.i""i"1u'ilT?;Il' yaprlarnarnrg olup,

-.eoie.-.',,.1"#",ili,li,?ii"":"""#. 3',jll*"-:ff*-,,,y-"...11,, ;-o'":*';# i61'['fl.T'li; 911u.Ji o,','-"ul"J. ;..&f 3ffil*:lf,g' j?:^ -l'-:i'"' i*ri: j: j::.::n;.1;:;*t-;;;i";;;:'fil,:.:':

cda Ltd. M;rsin serr"", aori.$"i;";l?liir,"ai;"".3i,1"T,";'ndacetin
' Emniyct cencl ModfiruEun'tn. B: mevcut 02.o2.2ool tarih ,e siozz sayt, ya,,a"'.J'fi;;;'::'"'.'lfEtnrzda s|nrn Moskova Ticaret Siciti Kayr!lannda

Ltd. Mardi -Nv.vuw Kg.nrnRuJe .e.a. ueM B.r"h;"."il.,.::ii1"t

i8""[.^:l*i:.:*:ll]ij9.stil"".,f#:,:;:"":1f,.jT*:,,1 ts6isesubesine,422.ooo
^g.run Marnak

199_9 ydrndA.dordururrn u$ etlerin 220.444 Kg-.1 lnter crda Mersin Serbesr borge $ubesinden, 126.000 Ke.r ""11,** L_td. Mersin Serbest B6lBe 9uDesrnden, lOO.000 Kg. r da yin

l

2001/133 No IIz. 2001/50 ldd. No 2001/ 6l C.S. Bs.No.

iDDiANdt o ANKAllrl DOM. cUMIIURiYET BA$SAvcItIOt Sayfa;58

r2.03.200r

olduEu anlaSrlmak;d,r. '

l?1,,1T

Bd,se iil:ff::"',":1"::f:u,:'oj.q:-:o'ij""'::' 9to1'.*':. :erbest r,,i" .ni"y. JBM;;;;;;; ;;:i;;' .""'"';iS; ljj:":::"'j:^",;-' j?3:g1",Lc..Dondururmuq nt ""t,5'.'"

;;';';;;;

ff'::i::

,

-:9rlqya,B' -:ahs'y!a yer olarak,.lnter crda deposu" -Mlgeg6sterildiEl saptanmrgtrr.

c6nih_n$trir. ;;".k'iiii;-c,g1 itgiri serbest _y;;;ffi;ft:?J"ffr;#ff$1f,1: i$Iem formu r:zeiinde, malm graece!.i

",i,ur"',"' r+s. Yf 1foi,..'J., ooo Kg. rnrnCetinlo:",Ltd. Mersin_serbestf guL""i"., b;lg; :z.oOi?g ,.,rn a. 'lnterTanm crda Uluslararasr Tic.Lrd. Mersin Se;best aolr. "ru."ii,,

Firmanln 1999 vLjr srErr icyagl girillerinin, tamamrnrn Almanya "LAUB

h.!nl1!. t

",],-,;-

"p,iJ,c,,'

jli

MAHH EooD ExPoRT. IMPoRT (MERSiIT sER3EsT BoLGEI
lnter Clda Ltd.ye ait belseler arasrndan grkan ve yemjnli Terciiman penka cltlzeleva ta.afrndan Bulgarcadan ?urkceve-cevrilmi$ (fotokopi) _.frt"-" ir...,"" g"r€ {belge aslr LirmantD

fil3**lft*,",,...,,..*HtJ."[:-..]if :il= fi.;.hiT;':#.ff l*rb"'",.[ilffi
.

burunmay.a... v.s.'yetk'i"r.".r.1ul"..'ov,ilii,Xlilit"f;ffi5"1f u5lT;.;:.r:"fjl,,l"f,?*::
belgelere s6re, Finnanrn Mersin Serbes( Bdtgesindeki itk ricaii f-""r]:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::y

rarafrndan. sah;bi ",r",;;-;;;;;.-;;$ il;;;l;u;,;;;?i,!;. Me rsin .s:rbest-B6lse, D.p.r. onInr0itednd. v*n.e- .li,ri igi.i;; ;;;-"y., ruhsa:! carrsrna almak rqrD mUracatlar yapmaya,par

EooD invanryla ,"ii- risirikli;i[i "i,iiiiigii uir,.., or.,,,, kuruldugu Djr -[EK:6or. ricaret.Mistesarfs*ajii "r1"ii, !:1ilr.'::'o* g6re,Firma ".,."^.,n dos\.ada].r anra$rdrsrna "$irketin

"a_"",_.eeozzeirdii"i'oi;l''jl,i"Lll'";y1y,rff;: .MAHH"
ta'arndan aynr adreste

r"li.,,i_,i'"i,lo,r,::*, 6,i llffiTr"_"r.rTij:'r.."":ltt"*t*,",,tr u*r.J ',i,iffiTrffii,.,*"il "u"te$arr,g,na .,i;li'

:*"";i*Jfffi.]

a

?!i#;rE""',-1.:':1:ai: ,,s;""t,+liEi flifi :i,;iilf #sj:i' C6rilmekredir. LTD'yesatt*r
roo.u1.,u Kg. rn,n da eetin Grda Ltd. Mersin serbest bdlge'qubesine -;fgi-ti yaplrF, _ancak eerin Crdaya yaptrEl dondurulmug .t ".riy'if" scrbcst_ b6lge iqlem formunda malrn gidecegi yei otarak .:,";; fi" deposu' g6sterildigi e6rilmektedir_

Arae(rn ALPARSLAN ite Srj.Ctmrnk Konrrol6rti Cei-de: BOZMN tarafindan.drizenlenmi$ Zq.p.tglg.t"nt, * rqrjji. l*o',. numaratr raporda; qlnter Grdc:ve Tekst s<tn fic Lrd gri iii1iai", tabeld Jtrmdtdn kurdurutmak surett].te TggZ srt ia. Auiti.ii;, Bdgak Su trfinlerl Ttc ttd gtl. unuaiia nrrna ii-""A"a"^, i"r"injt oLugrrrrana,c surettgle do^d.ut:.rlmui to'a bdkdr oclr o'ttrnda aondurutmu^S_et. kd.gakcttrgr gdprtdrg{, tespit ;dilmi9tir.) A\-nca xrmanrn-1997 ylllnda srE,r eti kavurmastnt inter Grda Lra. ,r,fi:s::: Deroes(r uolge besindenaldrBr tamamtnl Bulgaristan" Mahh Eooi ve -gu

g6nilmUstIr. Mevcut crr m'nik e.uk"",r"i"Oli..\:, durvtL ve -.{Bassavcrtrgrnrzda

f,'S:';;",:,:io ---i."i,!, fJ,:Xii: &F::i:.';H:""fjii';.*il",T - i"t."r"i"^ Jffil'l: tamamrnr ..Batak Su Urtnlert Tic.Ltd.Stt. "

I:]:lT $t_C:b.: gdre firmanrn 1998 yrlnda Dondurutmus erlerin taroamrnr D6rtler Crda MersinSerbcstB6tgegubesihden, a""ai,.ri*", dore. S;;;;": :::"ls]"1_*" I44.ooo Kg.mr lnrer crda Mirsin Seruesr

il
l i l

2001fl33Ez. No

zootl50ldd. No
200U 610.S. Es.No.

aNt{AR.A cuMrrrJRirrr D0[{. a6savcrrdt
SayI^:59

iDDIANAME

12.03-2001

"u3

Ince,enen betSere E6re firmann |ggg ,trlrilda et almlarrnrn tamaJnu: Avustralya ve Bulgaristan .North Artanuc lbods TR" G'---._J-_

Ji:

ill

e6lsJ,Tt""il yapt F ancak D6rder Crda Ltd. ve v Don durulm e et sartsl'-rr il, u iriri ;'".u"Jr"Ig" isi;; t;"f, ;0"J1-'.".' gidecegryer olarak "inter mann grd. deposu: g6sterildiEig6nitmigtdr.
Firma 1999 ydmda doDdurul.mus I getin Grda Ltd. Mcrsin serbcst B6tge gub€sihdcn i.:l-k -tti .at:mrtu--Ji"ancak.bu.almla ilgili serbest B6tge lslem r..-u""al ".lJ:pmrq olaiak 'lnter crda Ststttt' yer gdrrllmektcdir. 1999 Jalrnda tirrnanlnJdondurul.us tavuk sattsr ili ilsili icrtrangi uir uerg.je #"u;#;;;: . Firma 1999 JalDda Stttozu 8i.i$le.inin 5O.OOO fg.rnr Buigarisranoan . Inter Food and Textilc A/S. [nnaslndan 255.0OO Ltd. mersin . Serbest B6lge €uoesrnden yapm$, Kg.nl da lnter Crda sittozu satrsla-rrnrn tamamr ise lnte. Gda Ltd- Mcrsin Serbest B6lae gubcsjne y;pddrgr gdr[Imugtllr.

sabslann tamamrnm Ddrder ise CrdaLtd l,t.."in S.it""i

if

tl
]J

c
. '

ff

f1

Mersin selbesr Bdrse 9u0."-,r,. ";o,,o,g*,uluuliTi!,iT*-'n

Firmantn

1999 yrh tereyaEl alls ve

Inter 8i,da

il tl
i[]
h,-,.

",ou I","n;,,t merkezinaen J:1,1il-",:ffi,F:T,'jil;,u,1f... nariiei
. lnter crda lstanbul l99a v-rlt dcfter ve belgel€ri incetenirken, "^"" *l":*"i-ait . 's+ibi s6z'ikcn MUSTAFA AHMED MEHMED il" ,^":'"""-' :1T1:'"'n' kapsamlndaki kisilcrden Mustafa MURT ve Ati R,'.a .KALKANI',l**t

DiEer taraftan lirman:n kullandlEr s_atl$ faturalarmh Seklen benz€rlik ta9rmadrEr gibi fatura rfma tinvanmrn bazen "MAAH "MAHS'::XXC"v-:I-13" EooD" bazen de n EUUrj- otaia]t yer atdrgr Bdnllrn $trlr. D6rtler Gdaya ait evra.ktar a-rasrndan 3-ryi:::: ctkan.MAHH EooDtrrmasrnrn antctini

ta.armaan ;:triJll:"J rarsir.nar.r fJffifJtr.,**HH-1!n:d;;,
.
firma sahibi olan

'l

fr
il E
ib

yukanda belirtit"" an-,*-.-",lij:: yazdann Intc. crda Merkezinde; fat"iu"_ri' "OOo "rretini ra9!ya-n ll ryOu, 1*, or."'ui"i liir^rr,r, .rr_ satrmml yapbgrrnallardalntcrCra"a"po;urr|rri'i.,ir} j_r'9 ol,'."", u.
IlEasurrt

bedelhin later cd.
lnter

k;;t1;;;il;1;:

l'chmet isimli 11111*"t- 6denmi$ olrnasl $ahsm kooaklarna araluldarl v-s_) Mahh Eood ct.la rrro'ast lle armr orsaulzasvon 'tetn'le otduEu

Mus

J Tylr1nyyEr;- otGvtejiviru:ij osmanqETiNDAG is€ j:';*#::ii:lsntq*il*,TJJ jtl #.tii"41Tj+gl.e*i,El"ti?333'.t,* :l 3
yamagobatr cad. can npt, oaire:.z.euituntupi ua.1-.,,ii??,jnrn MahmutsAyIN? oevretmts, .oede vaktbu deitstklk sonrasrn_da.strket sermal*fnrn;rs irlsle.i:rsrhgr 475.ooo.ooo sr muhaffem TL oktay G6yMEN,e, htss,e t kajsJllgl_-.?s.ctoo.ooci rr_,ii.iiut ve srrkeH sAyrN,a att otmus tems yetktstMuharrem oktay Gbyi{EN, a,t,larO, t"lpiiiili^tstir. girke(ortakt.r e

yAMAN PREFABRiK €LEMANLART [iRETiM sANAyi vE TicARET LTD. sr-i. 9liket Mustafa ve Osman CE-riNDA6tdraftndan kurulmug lken, gtrket ortaklannrn 2o.o3.1998 tarth ve 1999/3 savrtr',ka ranyta, N".t"i"-'CEiirviiiEtgl'li.stte mevclrt Kar$rtrgr rr hisse 275.000.000.n_kivmeH;dekt sermayestni, "Fev;i gakma-k A;;van 6kkeg Bahri sok. Noi4Kat3/s Gaztantep. airesind.

2oolll33rlz. No
200Il 50 ldd.No 2001/ 6l C-S. Es.No.

ioDiaNAME ANI(An"4. cUMIIURiYET DGM. BASSAvcTLIGI
Sayfa;60

12.0A.2001

kuJulunun.1B.02.2000 ve 2OOO/I tarih sayh karanylagirkel ortaklanndan t4uharrem Oktav girkettemevcut19 hjssekartrtr6r GOYMEN +ZS,ooO.boo-tr sermayesini nuarirtaoirozely;ei MahmutSAYINda girkefte mevcutt hissekarsrltdr 25.OOO.OOO TL sermayesjni Neba ERGiN,e devretmislerdir Teknik Bilirktgilerce giRKEIiN Mersinserbest Bdlgesine bulunan 4 adet belgesi .. yapmlS uzerlnoe oldu0u inceleme sonrasr tespitett'kleri hususlar Sunlardtr; . O1.08.2000 tarih ve I numarahfatura ile Milko Grday^ z ay, 16.125USD tutanndasogukhavave kuru depokiralamabedeti,
. . . 19.09.2000tarih ve 2 numaral fatura ite Milko crda ya I ay, 10.375USD tutannda Depo kira bedeli, 30.10.2000 tarih 3 numaral tatura ile Form crda ya 7 ay 5.250 USD tutannda Kuru Depo kira bedeli, 3f.10.2000 tarih ve 4 numaratr fatura ile Cetin Clda ya lO ay, 46.000 USD tutannda Depo kira bedeli,olarakfaturaland,E, gdn mng.

Bu belirtilenler drsmda,TeknJkBillrklsilercebaqka bir husris tespit edilememrqtlr.

oRNEK GrDA TiCARETLTD. 9Ti.

Sirket13.01.2000 tarihinde (Onm yar) TL sermaye kurutmur,bu lO,OOO.OOO.OOO ite sermayenin 9,500.000.000 si Miist0m TL rognr, SOO.oori.OtiO si de l,tu.turuefri,ion€ TL ber Mijsl0mkoCAKve I?.TI19":_9?.S.dl.edilmigUr,itk yrt tginSlrkerimitdor otarakseEiten rn 9rrket kagesi attrna atacaktafl miistakit imzatan her hususta ayrl ite ve :::_:.i'-ali,ll"i" ayfl
temsll ve llzam edeceklerikararlastlnldtdtanlagtlmtg tse de bu girkefle g t belge bulunamamrsbr.

sMs ET vE TARrMURUNLERi LTD.sTi. Bu firma ile ilgili olarakTeknikBi rkigllerce hususlartespit edilmigtir. tu
SM€ Et ve Tarrm iiriinlerl Ltd.Stl. ne ait b irkisitiEtrntze tesltm ed ea f999 ve 2OOOyrllanna alt defter ve betgclerin tcellamesi netlceslnale, Slrkctln J'urtlglndc dc€\ik firmalardan et atlmr yaprp, satrgla.rrnur tarnamrnt askcrt blrltnlere yaptrgt gdr0lEt€tii!. yrhnda yu*lgi 1999 Slrketln alllllarniln toptam tutarr 3.724.333,767.00f0 TL olup bu allslarlD 12 belEe ka;€drir toDlae 3,034.674.O20.0OO slnh gmAT cONCiiOdLU fir-."roi.i TL y.p,l-rq olmasr dlkkat gekicl bululmu$tur. BinudlEl ilzere gf-fAT GO CttbeLU fitEasr, yiiriitiilmekte olan tahktkit kapsamrnda sanrk durumurda olaa it|tsal CITNGOR Emntyet makamlaruta verdtEi ifadedei ,. 1998 iir ve- 1999 yrllartnda kagak ctlerln yurtlgl piFsaya s0ililtirken LullatrtldtErnr. beurtdEi lkt lirnradall btr taneitair. Blurktriligtmtz ta&frtrdE! ynriittnetr lnceledcuh battalgrcrBda yaprtan- iatlct trctlceslnde lnter ctda Ltd,tllq 1997 i;nda DTTAT 4,la$": GONCUO6LUnrEqsrnder 19 adet betge karqrkgrrda r.sirs.soo.ooo.ooo (BL tr[yon l]eyliz dokuz mllyar bet yiiz'mltyoal TL tut..rtnda atlt tapttEr bcllrl.ndl{, hter crda lirmasrnla bu allglart e ttgttt bctgelcrtn, tra'lslt tlcatct kapsammda !.urtdt€r cdllmcsi gerekftkctr Jrurttgi ptyasaJza EtirdtiEti tla9ak ctlcrle flgtti Eat grdqi kryrtrannrlaki egrlr &apat&ak lgln kultamlaq Bahte bclgcler ohrasurda! qriphclcnlllltIf, bu rcdct c bu Etiphcnln kanrttarrErasr lqh Bassavcrtfurnrza vazrlan -ETTAf 3o,1l.2OOO tarlh wc 94las Eayrlr yalrE zta cONctiodlu

i$
i i

.2001/133 No llz. 2001/ idd.No 50 2001/6l C.S. Bs.No.

AlIt{AnA cumtruRirrr DcM. rlgsevcrr,tdt
Sayfa;61
{itradsrarE L997-2OOO ytUa

iDDIAIIAME

re03.2001

il
I93yl.-k btllrkls

i1'(
arasbdakt alefter vc

tl

lBt,nlze ulatmadrg buluaulama,'rrstrr-

bnhktrutErmrzehtrkatr talep "a -rl
olduEurdan bu

yaiade

""."r-i.

betgeleriae -i.lg.r* €r

ti,

.""iiit.

dlizenlenen billrkigiraporunda sonugolarakgu hususlarrn "o, ot.Iil,!lL,""ttklgilerce
1. lnter Gda Ltd., Milko crda Ltd. ve ftvnfu ,iAi -.n^-^..: jili-9f,. rereya€1 ve p-a"r"Jiylife-;;";"il:;: trIi':"1tj*1lTl_o3.-1:9:,iry "''ralla,gi1ziral"l'.;cid;; ffii". 6ijl :i.r:'T"." nrmarar oldueunun 1!d..n|ln:ly1:tl, sottozu,

yapmasrndaIopa Crda Ltd. firmasururkullanmrsatm"<, l--- a.r^ r ,r -..-i."-"tivat' yapmasrnda lopa Crda n:f.:T11SltT'"1?otmasr,_lnpi r.ta."i; crda

;;#il:J:3 y6nternrerin i::llT*fl BdlgeyegT usursrlz :. M.t guqi yipmasrnda tuIr"",i-,i"ii'-"-,';:;*,ff l#fi il ;: serbest "; sil;;;;;d;

15I3J1:l {?::9f firm*arln?-ait L cvr.rrdahn isc olm-asr, ic. Mer"1"'s"its lt-falgi";"ff

::s:lng.j:-o" unsurlarolduEu,

tr.Tyil y6nindekikanaatimizi olduBu a.Cr;; ; ;frri;il XI

2 . Aynca llrte! Grds ve Milko Grda firmalarmn gayri resmi bir 'iit"J-UU-5or fi,rmaslnr kullaiarak strttozu, rereyaBrve pclnir Urqnbrini $ekilde ve lnpa ctda 'r.ars OrgUa.

Karper 4.g.. olmak uzere,ergiai, e-ir craa, a"a ciai iij-. j,ii ir"_uu..; A.g.-firmalanna sevketikleri haide;bu scvkiyathrda;uuyOt dii.r-al-iiir^o ei.rr A.S.'olmak uzere. Ochancrda Ltd.,ranmt;c a.S.,p"yJ.r-Cii" i.S.,Ei,_ ",o", -'* '' "' BasakGrdave Egeberk firmatannrntu anrrarE, aniasira'rei, 1

3 . M-qHHEOODantetini ta;lyan yarlann lnter Grda Merkezinden fa&slanmrg olmast, Hrmanrn ahm -satrmrnryaphgr maltarda lnter crda deposunuo f."ftrlii_rg'u.a.Iir,ir, "r*a", ve ltrma sahibi olan Mustafa Ahmet Mchmet isihli qahsn torrJi_r^ --rvr"rrrrigindc oldugu veya lntcr Clda lirmasrmD ortaklan tarafindan yOnetitaigikanaaiine vanldr6, "

odenmie olmasrvs. l:::I g]9: j**-+" ile aynl orsarliasvon rru"u"r.r,n xrmasr

iolTi',i.",.,.,

a.

,a
ii

-3t; :gS gostcrilmcsi,. Emniyet MakarnlannJa ydt;; ;"iil;:;";;::;;; ;:i'Jl.;::'J: 1"..1'"yg; A;;il;iil;:d;; _._ yurtarqr "c.,i" n;iJra-l"gr"iLr,'iJ,i*aijrr lT,:g':j1l,ujf!.^d;rlulan a.rnr a"rr"i".-cJJ n-#"1, ::::" olduEu a)'artiqiLy.i:ll.* iginde::^.?1*:.9,_..:: kiqiterta;m;".-;;"d;i;;igiiJilig; ;1.;;;i:l#;'#l ve veya
nurt 5. Form Glda Ltd. tinnasrntn ah$lann tamahr inter Grda ve milko grda firmalanndan yap m$ olmasr, tirmanrn dflzenledigi Uir tatrm iat-uJar-a'r...i-.l?ii."r"rr" .u"a. yer alan kontrol belgesi gibi bir takG belgefotokopilerine lnae" irJul" .it ""r"f.f", arashdarasdanmrg olmasr "Form Grda Lid.. nrmasrnrn aa ayn, o.llriila"yo.rrlr, tr, parcasrolduEunug6sterdigi, 6. Raporhn_ilgili bdlfimlcrinde, sadeccEmniyct ccnel MftdrirlfiEf lnterDol Dairesinin yurtdrg. tirmatar_la ilgrli olarak yapb$ agtrr-" "o"ugt.rrn" t;y;-*il irri.i cra" -ar- (g., rrnnasrnrnt997 Jnlnda toplam 3O5.OOO t998 Jahnda t.iZgA.OiOKg. otmak uzeretoplam2.lol.()60 Ks.. Cetin.crdafrrrn"snrn f96e yrlrrraa ZO.i-f-O 'cl".i"gr" Xg- OO.tl". clda firmasrnrnrgsz "'t*a" 220.600 KE. rsea y,r,"ii'ii.t!i n,_"", aracltrFylasoo.oooKs: ve reee v,rmdaj" +r,..s6;-;;;r;,,t.,,ii,',".,! "., y,.,,,o,u, firmararasatm,$Bdst;rdikleri nja. u" iur.,"r.,i,,-g;;'J-G;;i":,*te oldugu

ili yI$ ilgiliS.:rbeit!9lc! I$lcrr Formlanndamabr gctdip yera""-y"it .iit..-Cid" l!,erun " Serbest'BaEc'tjr..n r".,,,r".,,,0" -"g_cl,Iatfr}*-;;;ifi#,6,-j$H;"1:Deposu" olarak Grda o"oo",r-dgJ g:::"ET::i p:'.,".'crdadan,Mah.h ni""J,"l, y"!iiu"-aoii",i'#r.s ",r..r. Eood ".:T-1:9l*-.-5'"S

DiEc_r tarallan Rapor'un ilgili bdtimrinde belirtildiEi trzere, lDter -G.tf". JB-M lirmasrna otan Dondurutmug et satrglanni f SeS' yriirra"crdanm

iztrindenJrapmasr,.cctin nrn.b6.d* ori"ili". cda,

Rusya c,a^

II [J
{,j c,

g

2001/133IIz. No

zoorl50 idd.No 2001/ C.S. 61 Ds.No.

IDDiANAME ANKAIlA DCM. CUMIIURiYET BA$SAVCILIGI Sayfa: 62

r2.03-ZOO|

lba

i'#::ltr "*;lf:',.,,J:".1*:,."?1:J1:;'j'" :":1J? fi""?:,J!il.,;:J,,.:X
onsar ii."i.i'aiiiui,,i,i.i-niy., vesavc,i,Arn,z lXnT,,JffI,"::ft\rardan cunoonueo.n"""
sonuc olarak; Raporun ilerti b6lrjmlerinde yaprlan tespit ve deBertendrrmeler; tahkikat

avn, orsanizasyon k"i:i:[Tiiii:]X1 il.r':fl':*J::T'i:l':,'ili: ici*" ",t:lfi
Inter crda, eetin clda ee D6rfler. crda.tarafindan Jrurtdrg, edilmesi gereken etlerjn sahte eyrak tanzimi suretivre.yxrtdr:-'_f ,l-* g9"i.rrG;, E" ;;i.r," yurtiqi piyasaya srir0lmeshdeEttat C6ncrloglu firmasrntn dr,._ti.ot oynlj,j,.l

lnter Grda (lstanbul ve Mersin s^erbest-B6lge), Milko crda, Form crda, Inpa crda, Mahh Eood (Mersin serbesrB6tge), Cetin crda; banr.. b,a" firrn.r] kisitere ait olsa da fijlen bir

:ff.'"'ff,::,I"fi:.:,,1"S#::1";,I#:':ij"ixtlfil"."".llll;I.?"
ydnindeki beyanlannln doBnr olduFu sonuQ ve kanaatine vanldFr "

hususlan tespited erekCumhuriyet Ba9savcr116tmtza bildirilmistir.

MALvE PARAHAREKETLERi TRANSIT 3:-s_1t5!AR ARASINDA iLE TrcARErT9LEMLERi

vEsuelA sadlaNrrli tARl-iiiivsnenleci

,

a:li

TeknikBilirkigilerce ve paraharekeHerlyle mat paratransferlerini ,lrkeflerarastndaki detaytr incetemeter yaprtmrg ancak, i0.1i"""., iJLri"t kapsamrndaki _ l::?l.t-T::yt" itgliterin

cumhurivet 8il]I"':sh"* ":iil".?fflfj[i,",ir,diii or' '";; ;;';"1;"nrenerek
hareketreri irsiriavnnbrl ire orrerrerveiirmieveio'nu];irui:il.:i';il'x:,";i;liit" hesap
Teknik B lrkigilerce hazrrl

ve mevcut Oaita, Oeil"fe.ini"n resp,t editmig ancak kavugturutmimr5 bazrhusustarta o-tarak;knik otdn '9't I:,_".:11."" ve ,?Clkl'd: Bitirkts'erce gerektl 9orurenb 9i belgeterin bankalardan [g erdenga;""i;i"ri"" ve etde edilecek sonuelann

Eagsavcrrr-drm-rzca. g6riirmekreda uygun r"r.irrt arriliigriu."'n"iulu-, i",9"'". iizerinde tespiaer ve eatrtrnata.. devam,etmekte , tu jii,5riiii irl' 6irrirt" eksikotan banka "rup I:lIf,T'g nesap numaralanyla ,o'i beloeleri,

*,1"?n"t['3ru#iTlHtlll"'.":ie"i,i,:#,tr1 :h'T#f*:r:,1,*4!"x *"i"i#lj:i :$:i iii:j'ij.lh:;sil'ft r:li[.i !i[,1jfl

trareretLrinr., il1io;i;'Ti,rHr"ir.,ik",!i1,1"r,:',9'gn,,3X'*'rJ:fli,,l"i1l",J "fi1::j;*"{":"J[

1":["1Y,:,"^l :ijflt:l*:1"

banka iresapranndai<i rlltiiia, b.azt is]",ni*i banka r,usulrai,nu

2001/133 No Hz. zootl 50 idd.No 2001/6l C.S. Es.No.
l.

iDDiAIAME ANI(A.ErI ctn luRiyETnAfsAvctlldl DcM,
Sayfa;63

12.032001

l5'j

rj
iE
. i ;

'

Faluralarda ricarerkapsamrnda crterinatrnmr, ,New Horizon (5.782.900USD) ve Nonh Artantl tsood (f.?6'f.400 ( senet ^g6r0odog0 UsD) toptam; z.s!7.Jlo

Usoi"ai,nrnl,i,.j"" "rrn."rn,ri,l

oovrzalrt bclBesinc baglanan paralar (EK:?, raturatar tuba.rylebir aradagosrerilmi$blup, auna g6rc;

uso naporunv. raro,nnnllll''ilil'ffi".i';#J"::il,fil}i:;T'il ta:.42 .""noJil-,ln :]fi|: 9rkma&tadrr. rr-3/b R.por'un b.r.mu.'de
av;,av"-o.or"ir* ti"","i;ffiil'rflii"tfll#::l ,-,.ii #ffi

rransit tlca.crt"p.".,nJ" i.rnaii#..,u

.JH;":# ff ar"#tTi,nit#i#ht;,#,#1$,Htriii$pf'",.i
uuuunu tularlnda satt$lannu cl olmadrqr. faturalaia bu isrin;dcn

o'r.rd.urararrn lrrmalara duzenlcndigi sahlmadrEr v,trna (t9gi iristin"i"-[,";;i;;;.,'-I;i..j:::rrB'r,bi'. fatura itibanvle betinrren rurrahsitattarrn bu roptantafl kadar Tjgt-*.f* k,smr) konu.u soz f"n,j"iil

"r Tj:::-i|;g]i,p,. *"ii,;*.ll I"j..Ty*;;;;i;iilT?;#t?,T,,"",l|ffiij; Jl,T.ij,a":",

"ut, uerirrirmek"-y.,,y.,..e,u""* ,'ffJ""i"ifiitff[:H'l'ffi,o,jj'fllTt r,turalaraa sur"if,ii ao"i,ri'.,

ffi::i'"$1"'Fll!i;:t,ll;ffi::""i";:![:,?tHl[?1H:;.:,

'

. .

il
ll

.
.

.
.

rJ
il

.
.

Foodtand,a santmrs j.090.000USD I".:::rj Tl"j,-g1:r,r"nlfunau savva otan gorut€n tutarhdaeiin 385.000USb,si, tarih ve St92 notu fatumda j.affjr.,jcarerp?11!!d^ Olgu ooU*"rulr,lu sarrlmrs otarak gor0tea768.750 USD ruraflodaki crin .lCZ.ZOri USO,si, ,:Lrl:i,^,iTI", gr",.au .-- Maah ...Eood.a santm'' l1,,.l"jyg: erin otarak goroten 2.0j0.000USD rutannda 308,lOOUSO,rt_ 9.9.1998 rrrih vc S22i ^okt-fat$ada-ta*,i ,i"-ar",*arr_"I'" fr.raah . Eood .a sanlmrf olarak gdrutcn7t0.650 USD turannda 583.057 €rin USD,si_ t2.to.tee& tarihve5235

e.e.lee8 tarih 5223 ve *,:

sr90 fr.fr". ql"!, ....-- sawa --" i:t !3I". kapsamrnda Foodtard,a sarrtm$ otan gdrolcn2j6.2j0 USD ruraflnda s6.2s0 etin USo;.il Z2.O7.1998 tarmih 32 l4 notu farurada ve [ansit ricareit<aisamrnaa -- Sawa Foodtand,r satr r$ --" tm oran goritteD 5i2.i00 UsD tuta Na etin 32.s00uSO;"il

or.06.1998 w tatih

imnsir licarct tapsamrnaaSru,'a Foodland'a satrlmr$ "l* go.0l". r.siiioo dsD turanoda ctin 659.525usD,srtarih ve 52ll mlu faruradatransir^ tica-rc_r Inda iuwu- FooctunO,a -"' sat|lmrt olan ^kapsam 758.750 Sorillen USD I'rraflnd,crin 80.000USDist

kapsam'nda sawa Foodrand'a sa!'rm'' ili.fi.i,5'lffiJilHi:J:lifi"1"i};ilicarei 10.7.1998 rarih yc 5204nolu farurada

i LJ
i;j
3.

. .

0e.t0.ree8 v. s234 tarih ":l,l1l1ldi.,Tl:i kapsam,nda ri,njred,e -- AIko, ","" sa.,t|,r, gt olamk rilten 20J.000 rurannda t4t.000 USD crin _:f_;er USO,!i-" j244notu 20.t 1,1998 rvc fa Alkol Limited'c sartlm6 olarak so.olen255.ooo r!".,"?:i""t"t'#;iltil$*apsamrnda usD
gdr-[ld0g0 Savva Foodland(t.6t3.275 usu), Atkot Li.nired 096.000 USD)

.[:{in#t.;lj;.#";3}rfr;r,ff',xTjr#:r1
c'da'n'n'Arabian Ltd. Expon-adr, ard,e, fJ:i,:#iil1#tJ:"1,ffi"1il'"',Tl#fJnde-rnter 'irkenen
lnter Grdo'nrn, rransit ricarct*o'!ln.aa eB-, betirritdigilekitdc Ncn Horizonvc Nonh Atlantrc Foood $irkcrrcrden vun drrrna -C.ldl0Ttcriode adrr srrp' sarmrr otarak gdsrerdi*i .r""j.;;;,r,, "i,, b.oar ei"rl, iiiiii" ru€nsmaflcr $ubcsihesaptarndan ,ransfcrtcrini New Horizon"" N.r,[ e,r"ni," Dorgcslndekt Mersin se.bcsr 0602 ve 0865 numamlt olan agrklandrEr uzercgergct satriurnin nesaprara yaparak kerdisi oldugu hansirricarer ac*,ndan i,.u,:-II::]d" mcEauatma sdre Gt ahr bcdcllcrinin odeme istemini, ;e vinc tcaynikrin Rd;;l; ij:d fi'ilil.narar a6'izlcri Mersinscrbcsr noJuhcsab,ndan, Bdrgcgubesi ol0z ;L;;'il;.r; ;#;iTj-,11-'.al'rlunan ct satrst vapmrsolarak soruhdogo firmararad,na lioan$narker l;tG riJii"ill'.1'""i"'jii:".:i:,,":r'ao"n

'd
ri
;J

T

.t,q,y"" aii',ii-"":ii.',r'ifii6::#ffi,1['fl'5:i;i..'i!'Lt|,:i1"',,:'J;i1,1;jr_

l

i,t.''i"i c..'"ri.,,;iii;Jllj6i?il::'":,iffii"s,T,ffil'#f:X;'*.,",:"Jlll",:.j,,ii' *:l:lXll

2001/133 No IIz. 2001/ idd.No 50 2001/6I C.S. [s.No.

iDDiANAMD

/tNKArlrl cuMrruRiyET Dcr!t[n$sAvcILIct
Slyta; 64

12.03.2001

tsg

konusu hav,teve rransferterini gcrrektestiren UnsajCihgdr ve BanS Sakaogtuj tarafindan or8anizebir Sekitde ikmateditdigi,onu"unuuurJn]rtrua,r. 5 otc y&landrn;.Rapor',r Jrr.bdJomondc ilgiri mevzuaatta agrkrandrgr ozeretransitticaretkapsamrnda mar aris bcde llcrinin bankalarvasrrasryla bdeffn;si, sar6 bedeli henilztahsiteditm€d€n 0nce at4 bedelinin banka . veva)ruIl igindenteminedilen dltvizl€rleacrlandttviz tevdiarhesaplarndan rransferedijerek Yll_1f i'jio* oo.v,z|e odenmesi,halinde asgaribu kullafirlan ddviz turannrn transfer rarihinden atibaren gon iqina. j,rrd; 180 Selrrr|mesr vc bankalarda vet€ dz.t finans kurumlannda ddviz aL, belgesine baElanmasr gerekaginden, etlerinbu t€kilde ArabianLld. Exporradh hatde rransittica'rct kaps#rnda New Horizon ve tirkenen atrndrgr Nortt Atlantlc Food adh firm;lardan ahnmf ve yurt drsrna sanlmr, gibi gosleriterek iC pilasaya s.ilrlllmesinden, Rapor'un y€r;ta; gcfek ourumuyansrtnrayan .yukafldaA bdt0mondcbeti(ilen faluratarda cr :!r.j1'" -tmnsit.licarerkapsamrnda aftnmr$gibi giirotenfirmalar;tan ttew=ttorizonve Nonh ertantrc

rinsat.cdn8or Ethem ve Karahan, Eood'a rinansm.t"t Maah air S,o*i"a. "i,r," #ff,:1,-.T:il:l-l:*,,,'i ":'"9'" yerkitisi Musrata Ahmer Mehmet inrer (inrcr ve crda c,danrn sahipteri, mijdijrle;i ll_1'TTi,,', stjz ve In[eru'oa nrn

d,r n sar,in,,r gosrerlrcn konUsu g,bj soz etlcrte itsili lrJ,rtlr, vc ihracar Nrtr,Dr).o nrevzu!'l Ill:1T'*" rr." afrsncl'rn vaPrlmasr bankaiticnrlerinin lresrplar Sc.elen bu vasrtisryta Ncw I.to.izon arr 0602 hcsabrlr a yerkil;si SezcrOAuz,Norrl ArtinrrcFood'aair 0g6J numara| hes;b,n yerkit'si, MaahEood,! ajr 0J6S

.

crda otdusu-.espir otunan vakrfbank Mersin serbesr Botsesi hesapranna 5ubesi i"1* ll: j1ll. l1l1!l ll,er "tiaral lnrerCrda'ntn Vakrtbank Finansmarker hesaptanndan e! atrsbedeli Subesi :Y^Y i"-_rj-"-t- L:",.t:rleri,-bu lesaplar) hesaptafln gdrd0gu irtem rarihter arasrnda s0rektilik ederbiryekille ln.el arz l:.j:Lf-":,11'l"j utsanrnrn vakrrbank Mersin Serbesr Bdlgesi 0l07 noluhesabrna driktarda aynrrarihre aynr ve ve!a krsas0re glla nrn0r07 nolu;esabrndan Finansmarker r.unsi ica,"ttupsulninaa Subesin" ei,ut,i lg^'jj: :il':l:ll:l ueserr oramK Rapor,un Bondefllen vukartda bdliimonde € ycr faturalarda alangerrekdurumu 1..n.,,nruyui dc. tnrercraa'n,nor07 noruhesab,na 5eiiiaeana'nrin ru aov,zr€r orduguhard€ i::i:r":1,1:!l]n9q"*k,: vakrlbank gubesi Finansmark€r hesaptaina satrrr er yaprlmrs g6rulen otarak firmalaratrna ddvizai'$betg€si s.ndere.ek d,zentenme;ini sagtayan boytece ve rraniiriicarit kapsaminoa nhalar. ihracar ve yaprrmasr Bore-bankac'l'k aelsrndan serekenirlemrerinkota). bi-erilde :":"J:__-_Tr^,i'l'" neden-olan. vakrtbank serb€sr B6tseSubesinde itgiti sorevrite.in ae rarrtkar eat,ran i_1T:1i1T""* Kapsamrnda so.umtu butundugu sonucuna uta$rtmakradrr.

SONUC OLARAK;
. VaktfbankMersinSerbest BdlgesjgubeslndeNew Horizon,a ait 0602, NorthAtlantrcFood,a 0865 numaralt, ait MaahEood,a 0568 numarali ait ve yine Maah Eood,a Vaktfbank ait Finansmarke! ,ubesindeki4O2 ATLO numaratt hesaplann sahibinin fiili inter crda oldu6u,bu hesaplara ge,en veya yatrnlanparalannhemenhementamamtnrn aynr tarihteveyJ krsa siire igindeinter Gtda,nrn Vakrfbank MersinSerbesieiilge gubesindeki 0107nolu hesabtna aktaflldt6r, inter Gtda,ntn gubesiaractltdryla Vakrfbahk Finansmarket yapttgrtransit ticaretkapsamtnda altSlannalllgkinddvlz transferierine et nipor,un III_ 3/A bdlomiinde i faturalarda bellrtitmek ilg suretiyle ayfl ayn de6inilmig olup, bu transferlerin inter Gtda,ntn konusufaiuralardait satrlnatmri s6z gibi.gdsterdiilNew Horizonve NorthAtlanhcFood Flrmalaflntn gergek sahlblnln Inter Grdaoldugutespitolunan Vakrfbank Mersin SerbesaB6ige 9ubesindekl 0602 ve 0865 numarallhesaplanna yapt,dtdr ve U, hesaplardan da aynt tarlhlerde veya ktsa siire lgindeinter Grda,nrn MersinSerbest Bdlgedeki O1O7notu hesabrna aktjrrlarak inter Grda deiigtk ddemeterdeku anrtd16r, dolaytsryla Rapor,rrnVI_A lTlfrndan bdlomiindefaturalann bu transferledntoplamt kadaaktsmrinter Grda,ntn tEnslt flcaret kapsamrnda 1998 yrhndakiet alrnE olarak 96rii,dii60 firmalarla llgili gertekdurumuyansrtmadti,, fatur;lardabelirUlen bu N;w

.

'iil
L

rl

IIz. 2001/133 No 50 2001/ ldd.No 2001/61C.S. Es.No.

iDDiANAMI [A$savcllldl DGM. ANI{AIrA 0UMIIURiYET
Sayfa; 65

12.03.2001

'ls7

l.l ',il
i'j

alrnmrsg6riilen 5.7a2.9oo usD ve North Atlanlrc Food'dar Horfzon'dan affnmrg g6riilen L.764.40O UsD tutarlarlndaki (toplam 7.547'3o( UsD) etin Rapor'un V. b6lilmiinde yer alan ifadelerde agrkland16lv{ belirtlldiqi 0zere, Neu Rapor'un IV. Bdl0m0ndeki para transfeTlerinde Horizon ve North Atlantlc Food firmalanndandegil de, Hindistanda kurulL olan Arabian Ltd. Exportadll firmadanaltndl0r, et inter Grdanrntransit tlcaret kapsamtnda sattglarlnailigkin Flnansmarkel Mersln Serbest B6lge Subesindeki O1o7 nolu 9ubesi hesaplaflna hesabrndan agadtda belirtilen faturalara istinaden et satmlS olaral gdriindndi tirmalar adrna Rapo/un III-3/B b6liimiinde ilgili faturalarda d6vlzleritransfer ederek Vaktfbank belirtilmek suretlyleayn ayn agtklanan Finansmarket Subeslnde diiviz allg belgeslne badladtE!, Inter Glda'nln "ilanslt tlcaret kapsamtndaet sattgtnaillgkln bu transferlerin toplamlart firmalara satllmadl6l, 1998 kadar krsmrmn bu faturalafln diizenlendidi 'yrhna lligkin olarak sdz konusu faturalarda transit ticaret kaPsamrnda satffmrsofarak g6riilenetlerden Sawa Foodland'aL,613.275 usD, olga Dobroskayata 4a2.70o UsD,.Maah Eood'a a91.457 USD, Alkol Llmlted'e 196.000 USD tutaflnda (Toplam 3.1a3.432 usD) et sahslannrnolmadrgr, bu tutarlatdakietln Rapor'unV b6l0m0nde belirtilen lfadelere gdre yurt drSredilmedldi i9 piyasaya siir!ldiiqij , lnter Grda'nrnArabian Ltd. Exportadll Sirkettenaldrol halde New Horizon almlg gibi gitsterdloi 7.547.3oo ve North Atlantrc Food adh Flrmalardan USD tutaflndaki etin yurt dt$tna satllmlg gibi 96stermi9 oldudu 3.143.432 USD'sini le piyasayasattr6r, inter Grda'nrn;transit ticaret kapsamlndaNew Horlzon ve North Atlantlc almrg ve yurt dltlna satmlg olarak gdsterdloi bu Foood adlr girketlerden etlere iligkin;
Nen Horizon vc Finansmark.t$ubesi hcsaplarmdan t . Et all' bedelitransferlerini

hit

irll

li

ll
tl
il
rf

rL;
i:,
t,.j

i]l

rf
i|l

Norrh Atlankc Food firmalannm Mcrsin serbes. Bblgcsindeki 0602 vc 0865 olan,gerqeksahibininkendisi eqrklanmrJ olan ve Rapor'unll. bolom0nde numarah g6.e et alrf yaparak, aglslndan ilhalatmevzeualtna kansil ticar€t oldugu hesaplara Rapor'unIll-3/B bdl0mondeilgili faturalar itlemioi, kaynaklan bedellerinin odeme da beli{ilmek suteliyleayrr ayrt a9*lanandttvizleri Mersin SerbestBolge $ubesi yapmttgibi gdsterdigifinnalar adrna Finansmarkc( et 0107 nolu hcsabrodan salrgr giJndercrek mcvalatlafrsrndan bankacr[k iSlemleriile da ihracat $ub€sihesaplanna itlemini gcrqeklcstirdigi,dola]6tyla mcnSci d0zenl€nmesi ilgili ddviz alf bclgcsi yurda getirilenvc transil ticaret kapsamrnda degitikligi yaprlarak -'.,und$tna gibi gosterilen konusu cllerleilgili fthalal, ihracatre kambilo mevzuatl soz sanlmrf gereken barka iglcmlerinin bU hesaplar lasnasryla Net( yaprlmasr agrsrndan "Horizon'a ait 0602 hesab|n yetkilisi Sezer Oguz, North Atlantrc Food'a ait-0865 yelkilisj, MaahEood'atil0568 numaral h€sabrn num.ml hesabm )etkilisi Uns3l MaahEood'aait Finansmarket C0ngdr ve EthemKarahan, $ubesindca$llan 8710 yetkilisi MuslafaAhm€t Mehme! vc Inter Grda (lnler Cdantn numarahhesabrn sahiplcri. m0d0rleri ve Inter Crda'nrn sijz konusu havale \ie transferlerini gergektettirenUnsal Glhgdr ve Bafl9 Sakaoglu)laraftndanorganize bir tekilde ikmaledildigi,

2 . Ote yandan;Rapor'unlll.bdl0mondeilgili mevaraana agrklandrgr0zere transrr vasttdsryla bankatar odenmesi, sair$bedeli mal ticaretkapsamrnda al$ bedellerinio bankakaynaklanndan veya yun igindcn dnce ahi bedclinin hen0ztahsilcdilmeden d6viztevdiathesaplartndan rransferedilerek dovir. a9'lan temin edilendovizlerle doviz tu.arrnrntransferlarihinden itibar€n odeMasi halindeasgaribu k'rllan'lan

2C011133 No llz. 2{ol/ 60 idd.l,lo 2001/61C.S. [s.No.

IDDiANAiwE' ,
ANXAM DOM. cTIMEIJni BA$SAVCTLIOI YET
S^wl'r rr

..,t2032n0l

I80 gun igindc yurda geriritmesi ve bankalarda veya ozet finanskurumtaflnda dttviz al'$.betsesire bagtanrnas, gcrehigirden,erterin bu g"tira" "raUtn. ii-a. bxpon adtr frrkenen aknd'g, haldetransirticar€rkapsanrnda New Horizon ve North Arlanhc Food adtr ljrmalardan,lmmr$ vc yurt d$tna sairlmts eibi gdsrcriicrek i9 piyaiaya s0r0tmcsindcn, Rapor'un VI-A bdi0mundc ;iini;; rarurahrda yer. atan g€r9ek durumu yansttrhayan tutarlanfl (r_ansia ticaret Kapsamhda atrtunrtgibi gdr lcn tirnala! olan Ncw Horizonve NorIh ct Arlanrrc

Igo-d'u1t'-fiiti _sahibi Botgestiiubcsrhcsaptarma (0602vc 0965 numarah hesar,tar) Inrer Grda,nrn Vak{bank_ gubcsihcsaptanndar ahg bedeii"L.t Finansma.kcr et *o"a"rii." rdnsrcrten, hcsaptafln bu itlem gdrdogo tarihler arastnda s0rcklitik cdenbir a; Vakrtbank fekildcIntcrGrdanrnrn Mcrifl Serbcst Soteesl OtOt"oi,rh;saU,."ri, miktardavc a)mt rariftrevcya krsasoreigirndc akarai, t"". C,a";"i" oiiiirii, hcsabhdan Finansmarker lmrsi!ticsrct k&pr"-rO" "r.rt,i_Laai o|a;i Sub€sinc Rapor'un VI-B b6l0m0rdc Bdndcrilcn farur.hraaye. "l_,l-"1--irn-,, yansmayan tutartara ili$kindovidcride, lnrerGrda'nin 0tOZnoiuhesabrnabu doviztcrotduEu tclilde .akrantan haldc'lntcr Cda'nn V"t,O""[ i]"-.."*li gribesi hcsaptanna. salrfryaprtm$ cr otaratgorutcnn"""f"i J,""'ro"j"*."-t oovrzltrt octgesi duzcntenmcsini liaghyan bdylebc vc transit licaretliosamrnda rmatat,|hncat vc kambiyo mcydalmagorc bankactftk sgtsndan yaprtmasl gcrekcn-ijldr erin kotay bir sekitde krnamtaruHsrna nedcnolan'Vatrfbani Serbesr Bdlgc.g{bcsindeeahSao itgiti g6rcvliterin utHt "r t"p""r,rJ-.U.f dc " bulunduEu, Bellrienmtgtir,

lnrcrGrda otdugu rcspir otunan V*,O"* r,l"^J.'i"J*i

cumhuriyetBa9sa"lrt,E,-,=ioriii"irlnrrti-i 3;'.li;L',,r".'3"j:j::Ig-"ll :jT. .Fi

:l:X11,,,",*,1ff:T,,lltl_;"-i,,rl'rq,-.";;;;';";;'';i;";i,T:"ri;,"rffi, ?j;;X; 31fr!l;T,'"1f,iT"j*:t,_'li:f..!-:,j.;."-i;;'.;;,kj;"';;o;iJ;i.,'.1;1.: . .ii"u-r-uJ-"-,i',iit'.ii',iT!,,"i3ll1s, y"1t piy""uyu

tut.i',nGri.;;' ;;;;;":t;#'i,":#lii".:I:1 .,i: l,lo,:,T:,1;:.1:1gg-uso. g::#:fXo.:^:-.,,:Tt,191.. 0;;;;' ;;i;;ff .;;":i;,;ff;-:,i:.Jl#*j; eili.'-"'i'lg"i*-iJ,.i' jii"::,::-_getiririnLrr euerae nie,,je;;Oijir'iidi
:,::*.i". i.ijr'Jil't";H;"H:'Jl

butunan. husustar heticesinde t'roa nrn I ransrt ::. j::l,-a re* n"'.ii""-"" i,ir";;;;;,;';;;:;::'-;::::' .dan inter Grda,nrn Transit rlcaret Kapsamrnd" .:^llfT" . F".9d almrs sdrundiiiu topla; toatami 7.s4.1-zon,,"^ ....__-_-_.y:-1:4-ltl3:tliI

raporundabetirfllenve sorumtuluklaflsaptanan banka gorev lerjn hakkrnda ._.,.,,.-, gok ydnlo .ultanKKa(. _9il,.kjil olarak sord0riitmekte .o*;iufuiu orgaU" badlantrtan .ofup ,ellneneDllenlefle olarakek lddlanamelerimlzle llglll kamu duuasiiEtrnusr d0r0n{llmektedtr. inter Gtda'ntn translt ucaret kapsamlnda gergeil yansrtmayan et atts ve mevzuatr lglemleri agrsrndan para hareketlerini 9u gekitde 9ematagrtrrtmast maimk6nd0r:

" ".i'iiit;ff ffi*, "tlJ!*; r, !ilt[i!dii!l'i11

'"1
yANSITMAyAN ALrS cERqECi ET vE Itl9l9r_D,1:ry! qANSir rtcAREr KApsAMTNDA oL.ARAK KTFaANKDAKi vA irlrALAr- irrnAcAT KAMBlyo va :jl:.llY,l!9,t_!9iLl I;Lt,rvrLEI(IAcISINDAN

oDcME vE TAt tSiLATL?\RINIGosTEREN PARA ITAREKETLERi SEMASI

t5t

'J
il
r.i

DdvizSrttt Bclgcsi yalrntanNakit Dijzerlcner

!

lnterC,da Vakrtbank gub. <-Finarsmarker

!.d.llOdenel€ri )

1:l
il

-NorthAtlan[c Food'aait Vakrtbank MSB gubesi 0865 oot; h€53p (Herab,r yetkitisi br;k| : . ddklmarlrnna gdr€ bellidegn,herabrn yetkitisi b{nkrdan sorutacakhr)

:

-NewHorizon'a aitVakrtbankMsB gubesi0602 hesap yetkitistsezer notu (Hesabrn OEoz)

?L
Lj

Maai Eood'aait Vakrlbank MSB gubesi 0568nolu h€sap (Hesabrn yetkitki UnsalClng6r, Elte'lt Krrahan) UDsal Cfngdr

I

ti li lil
I

NewHorizon MaahEood
North Atlantrc Food Ncw Horizon, North Atlantrc Food MaahEood'un ve Vakrfbank MSB gubesindeki hesaolarl MaahEood'unFinansmarker 8710notu hesabr fubcsindeki UnsalGongorve Diger odemeler

Ii
il-

lnter Gda vakrfbank gu*, ot' MsB 0i""" nLlo
(Trrs.Tic.KrpFoodl.nd, Ols! M.a[ f,ood, Alkol Linit.d

i,l

J
i,.l

ArabianLtd, Exporr 0nsalciiogfr CIrhar Bozdik DigerOdem€ler

b.lgcri

l-l

L-t

Hz. 200I/133 No zootl 50 idd.No 61 Es.No. 2001/ C.S.

iDDiANAfiE BA;SAvclllel D0M.cuMIIIJRiYET ANKAJuI Sayfa;69

12.03.2001

isi"

rl
'

BiLiRKiSi 3. ciiMRUK xrgaxqrl-rdr ACTsTNDAN RAPoRLARTNTN rnr-er'roiniltqesi brG
ait ve cumhuriyclt Bagsavcrltirmrzca RoMANo arkadaglarlna oldudu dilsiinolen13 isak yaptr6l g0mr0kte tiim iglemler bu tahkikatsrraslnda ile 01.01.1997 firmantn tarihinden itibaren d0aenlenen1.3.2001 tarihli el konulan belgelerincelenmesi sonrasrTeknik Blllrki'ilerce yer raporda dzetle9u hususlara verilmiStir. belirtilen; TeknikBilirkitiler bail0mlerde tarafrndan daha6nceki 1. Gdmnlk Bai kontroliirleri All Nural Ve Alaattin Alparslan'rn Raporu, 24.12.1999 Gunln140/3,740/4Sayfi Sorusturma Ali 2. Giimr0k BaSkontroldrleri Nural Ve Alaattin Alparslan'ln0 5 . 1 1 . 1 9 9 9 Raporu, Soru9turma Giinlii138/2,137l3 Saylll Cemil Emre'nin 15.09,2000 Gtinlo 2 Saytll 3. Giimriik BaSmofettigi Sorusturma Raporu, Emin GenelM0diirld6ii Kontroldrii Kontrol 4. G0mrtik Gaimriikler Miistesarlt6r Sorugturma Raporu, Giinliil Sayrlt sablh0nsalanln05.06.1997 5. G0mriik MilsteSarlrdrGiimr0k M0fettisi. Erdai Kara6mero6lu'nun Raporu, Soru9turma 31.10.2000 GUnl0 Sayrll 4 SabrisARI'n1n 21.05.1997G0nl0 2 Sayrlr 6, G0mnik BaSmdfettigi ismail soruSturma Raporu, ajzetlenmigtjr' Gibi raporlar olanlar raporda incelenerek konuylaba6lantrlr Tijrkiye'de cumhuriyetBagsavo||!rmrzca gorevlendirme ise TeknikBlllrkitilerce sonrast rnter g0mri.ik idarelerinde de mevcut18 GiimriikBagm0dilrl0kterine yaalar yazllaftkba6lantt Gtda Tekstil san. ve Tlc. Ltd. 9ti,, qetin Grdasan. ve Tlc. Ltd. 9t1.,Diirtler Grda san. ve Tic. Ltd.gtl., hpa GrdaPaz.san. Ve Tic. Ltd.9t1.,Milko GrdaMaddeleri san. ve Tic. Ltd. gti., Form GrdaMaddelerl San. ve Tic. Ltd.9tl., Mahh Eood Export-import, Birim Gtda, Mar-Nak Marmara Naktiyat Giimriikleme Grda ithalat ihracat ve Tic, Ltd. gti., YAMAN P[efabrlkElamanlaisan. Oretimve Tic. Ltd. sti., Malkara Birlik siit ve s0t Mamulleri ,4.t.. 6rnek Grda San. ve Tic. Ltd. sti., Mag fartmsal San. ve T;c. A, 9. olmak iizere toplam (13) firma adrna 01.01,1997tarlhlndenbuyanr lglem gijren gelen-gidentransit gelen-glden Karneleri,qrkrSBeyannamelerl Girig Beyannamelerlnin beyannamelerl, ve Trr idarelerdeolutturulacak heyetlermarifetiyletaranaraktespit edllmesive belge asrllartile g0mrUk geldidi-gittidl birlikte, dijzenlenecek numarasFtarihi, aynntth listesinin(beyanname idaresi,firma lsmi, nakliyeci saylslegyanrn cinsl-krymeti-kutu flrma ismi, tagttaracrplakast, miktan vs.) yaprlarak gdnderilmesinin sdz konusuGiimriik Basmildcrliiklerinden istenllerek g0mrtik altnan muhtelif sayr ve gtinlo yazrlar ekinde bu firmalarlallglli olarak badlantrlafl yaprlangijmriik lslemlerine adlna ldarelerinde belgeleralnarak, soz konusu Firmalar illgkin iglem g6ren GidenTrdnsltBeyannameleri, Karneleri, GelenTransltBeyannameleri, GidenTrr Gelen.TrrKarneleri, yaprlanilk incelemesinde, GirigBeyannameleri, Beyannamelerinin Erkrg firmalaritibariyle belirtilen liste halinde Rapora eklenmistir. tespitler Teknik Bilirkisilerce vaprlan inceleme sonrast tesDit edilenlerin ve var,tlan dederlendirmelerin sekilde iizetlenmesimlimk0ndiirt su

il il
il

il
tj

( Gaimrukbilirkistlerinin raporunda belirtlten ve tamama yakrnt teknik anlattm geklindeki beyanlarrn -anlatrmrn tamft6r bozulmamasr amacryla- bir klsml asftndan naklenverilecektir.)

200I/I33IIz. No 2001/ ldd.No 50 2001/6l C.S. Bs.No.

IDDIiINAME INK ItA 0cM. cUMIIURiylT B^SsavcILI0l Sayfa;70 ,

12.03.2001

l,;i

trr karnetennin (Turkrye ijzerjnden) inceteriesinai,-iifatairnracarrn itt ve 9:1"-i,"9!"-i orgrnd5ki

E r h r k r S r t e r cs o z I o n u s u 1 3 r i r m a a d r n a O i . . O 1 . r g g / e r a n l ) r n d e oi t j b a r e n ^,,__,,,]:!ll* 9umruklerdeyaprlan ithatat, rhracatve bu firmalar adrna gelen giaen lransit beyannameleii rie

jijffilT:;j"?:'::',i-:"^::l^:lI1q:rde

kayftiara. yaprrmre oraue,nunscire-4rkrernin tesf,ri
ezdi

.

2a445/7.5.1997, 32855t2) s 1c.1-, 34s.34/2s.s.1se7, z+zeol)a.s.tsgt, sezsotiz.a.isst, ,Bii,;/;6'.;'.i6;i,, ss493/1s.8.1s97,

9:,,",1,.",::.ll -Lt1ztr...tee/,

Haydarpa$aGiris Giimrlk Miidd.[idijnce Barak Su 0riinleri Tic Ltd Sti. Sirketi s??1/^2:..,1;1?y,
23790/ 11.4.1997 ,

azizla.z.tsst, izrlozra.:.rggz,

,, , )))Ze,o ,oo, Z?222/:9l9 l?r1, u-tueu/ra.It.1997 sayt ve tarihli 24 adet 9iri9 O"vun;lu.uriv:|eig'uj"l K_onteynrr(2.122.318 ks) ton batrdrotarak b;yu. ;;ii"; soniSturmasonucu krrmtzl et oldu6ununtespit oir-rndu!u, ;;;'u",n yaprran ton'rjnunc,,rm.r.:t Baskontrotdrii Ati NURAL rarafrndJn .o.rgtuiuruiu[ r noru lnip;;;;.;" ekinde. atansorusturma yer gereltninuf.ai.i rsi,iii;in:;";;rara Raporr.r) ,nrjkar ettiritdi6i

saao6/2a.a.,rss7, szsioa/a.e.tsg:l, iilisft.s.tggz, 62203/ 1997, atsszlts.s.tssz, ro.9. B/ i.to.tssz,' nil) rc.rc. lr.gz, _ azgztfzz.tt.tgsi -aeq 7sso4/30.ro.tss7,

vw,Jatzr.:r.tee6

j ,:*:r+ai:';+?:{!:811!t:"'"2\3:i:i.i;gt.", ss68o/28.€.1esB, setz<1z.s.tsso, ss)iilBmt .s.E':,ga, Z1:p:/,a1p:222,
savr ve tarihti B adet 9iri5 beyannamesiyle ithal edilen

Girts ciimriik Miidijrtridijnce :::ll,L aolna- tescilli 12L7/2a.9.99a ve 1255/5.10.98 sayrir ue Merit Gemicitik grntit deniz manifestosunakaytflt olarak ithal kaydtyla gelen ve daha so"nia itnatoen yunanistan,a vazgegilerek transiteditmeiisienei eurgatS" -itiniJ f,.. r-to.gti adfnatesciffi2223/26.2.Lggg sayrlr tarihtjtransitOiyannaries-i ve k]nusu otan ve ton batr6r otarakbeyaned en eryataflnmuayenesrnoe ;":":.-"In119o.drrutmu5 re.v.rot, Kgr.ntndondurulmus 23.463kg,ntndondurulmug et, bahkolduqunun tespit olundugu, konunun aiimr0k Bagk;nholdni eff frf'Unqltarafrnctan ::rY:lurylar.ak (Raporumuzun 2 nolu ekinde ye, atari so.ultuima Raporu) gereoinln takdtritctnilgilimakamlara Intikalettir ;i6i, Mardin Serbest Bdlge Grimrrjk MijdUrlij€rj,nce

ton balSrnrn yaprtan sonucu krrmrzr otduounun et ,(-1=1?-"-19=) yine Haydarpa$a sorugturma o:uno.gSu,

Cerme Giimr0k Mijd0rlU6O,nden 016/18.11.199a ve tarihtiTrr karneslite; slyr fu,i,utti*iu-mu.-iL-t "ur-u.. NakllyatGitmriikteme Grda irhatat-ihra.ui"! ri.u."t it,j. $ti ni-u", uo,r,u

Ttr G0mrok M0dtirlti6o,nden 001,/1s.8.1ss7? oozlts.s.iggz, oooirc.s.tsst, ooziro.s.i;d),d6Biio.s.tggz, 009/.16.9.L997, o7o/7g.s.rgs7, o7r/ra.s.7gs7', otzt:lr..g.is*', oiill1s.e.rrrr, ot4/.2s,9.7997, o7s/2s.9-7ss7 otztzs,g.i99t', t oL6/2s.s.Lss7', o)6iJo-tsgz, o27/.2.to.7997, ozzl2.to.Lss7, oz3/2.7o.!9s7, ozqiz.to.igsz', ds,t)to.t ggt, 026/2.ro.1997, 027/2.10.1s97, ozoTr:.ro.rssi *vii," i"irr,iir,riJrnereriyre; Gumnik .Mii;ridudii,naenoos/ri.s.1i+,, di,i'ii.to.ts"r, P,"ljT: ^ -El!€ savt ve tarihti Trr v!)tz.Lv.tee/ karnelertyle;

ve Mersrn rranstGijmrrjk rquou.t,::Oiiiiii5i.i6gii iz'ti:r.".rgse, ndu" 72/t4' to.tssl, 73/2o.1o.7ssa, .rrhgsg,gijoZ,ii.lgetiiu,l,'uu,u.,n,, soloe ciivesdzu ciirn.rr.fuiiJiiirr!? n-j"i i6ha.e.t sgz ::::.::_ 9untu [ransit bevannamesiyle; royr vc 1-"..Lgl"i."leriyle;
Kaptkule

o.5/22.3-L99s, Oa1zz.z.[sss, 07/22.3.r9gg, 08/22.3.Lg9g ve tarihri;Mersin sayr Itharat

tesc li gelen: Mersin Serbest BdlseGtimriik Mrjddrrdgii,nden 6s/r6.s'.rssa,;ojio.d.Iggi,"iii)zro.B'sge,

t )

ll
i i l ,ij

2001/133 No llz. 2001i50 ldd. No 2001/6l C.S. f,s.No.

IDDIANAMI

r2.03.2001

BA$SAvclLIcl DcM. ANKARA cuMlluRiYET
Sayfa;71

lsz

'@

ih

rl

ix
E.

t#

i.}j

tJl ,
i'lr !rl

,J
il rJ

toplam ola.ak L.3O9.775 ko, et ve et cinsi e9yanrnMardin Serbesf Boloe Giimrtik M0dIrl0gii'nesevk edilerek firmanrnSerbest Bdlgedekt aepos,_riu konufdudu, etlerden; t'la.dinSe.best Adlgecilm.tk MidUrltdii'nce ayn, firma bu adrna tescilti L2/I4.4.1998, 13/14.4.7998sayr ve tarihli giden transit Deyannameleriyle 53000 kg srqrr elinin Karakdy Yolcu Salonu Grimriik Mijdiirfiilai'nden, 30/18.9.1998, 32l01.10.1998, 43/17.11.L998, 33/12.1O.1998, 35/21,10,1998, sayt ve tarihli giden translt beyannameteriyle 46/23.L2.7998 3222OO srgrr etinin Dilucu Giimrrik Maid0rlii00,nden, kg ZZ7Or.OS.rS6S. 11./22,2,1999 ve tarihli giden transit beyannameleriyle sayr 135800 k9 srgr; etininT0rkg6ztGiimnik Miidiirliid0'nden, 34115.10.1998 sayr ve tarihli gid;n transit beyannameslyle 47208 k9 tavuk etl clnsi etin Hablr Transit G0mriik Miidiirliiqii'nden olmak iizere toplam 558.208 kg et ve et cinsi egyanrn yurtdrsl edilmek aizere yaptldt\t, 73/12,4.1999tescil kartr giimriiklere transit igleminin sayrve tarihllgldentransitbeyannamesl muhteviyatt tavuk etinin Habur Traosit GiimnjkMtidrirlildrj'nden tslemgitrd06iive yurtdrgr tglemlnin yaprtdrdt, yurtdrgl edilmek0zereDllucu,KarakdyYolcuSalonuve Tijrkgdzi.i GiimraikMiid0rliiklerin! sevkedilenyukanda gldentransltbeyannamelerinln gilmrUklerde bellrtilen karst gdrmedlgi dolayrstyla beyannameler i9lem bu ve muhteviyatt toplam 511.ooo kg stglr .eti clnsi egyantnyurtdttt edllmeyerek T0rkiyede btraktldtdtntn t€spit edlldi0i? kayrttard 751,557.-kg ktrmtzl etin halenMardin SerbestBtilgedeki 96re soguk hava deposunda olduiunrrnanlattldtdt, konunun Gijmriik BaSmitfettisi CemllEMRE (Raporumuzun3 nolu ekinde yer alan taraftndan sorugturularak Sorugturma geredinln Raporu) takdiriiginilgilimakamlara intikalettirildiOi, . Raporun nolu ekindeki yer 7 listede alanve inter GldaVe TekstilSanayiTicaret Limited girketi, inpa GrdaMaddeleri Ticaret Limtted MilkoGrdaMaddelerl 9irketl, Pazarlama girketl,FormGrdaMaddeleri Limited Sanayt TicaretLimitedSirketi Ve firmalaflntn gegitlt giimriiklerde peyni.i,siittozuve tereyagtile ithal etti6i Eedar ilgili olardk, Biilrkislolarak gdrevlendlrilen Emniyet cenet Majdiirl0i0 potis Kriminal Raporu MaltyeMiifettiglerinin ve Raporlanndan etrafllcaagrklandtqr da glrisbeyannamelerine ilzere, eklenen faturalardakl ktymetlerin esasfaturalardaki (mjkrarlar yaprJmamrt) gdredii90kgdsteritdi6i, egyatann de5i9,k,ik krymetlere bu mengeinde yaprldrdr, gedarpeynirlerinln sahtecilik isvegmengelt olmasrnakarstn Inter food and Textile Denmark firmast adtna Mersin Serbest Bcitqedesahte faturalar ttuzenlenerek Avusturya mengellolarak gdsterildtdt, tereyi!rnrn yine aynr firma ozerindenDanimarkamengeli olmastna kargrn ikinci ve sahte fatu.alarda Avusturyamengellolarak giisterlldldl,isveg men5eliolan sUttozunun lklncifaturadozenlenerek gdsterlldlgl, 9egenfirmalann Rusya meniellolarak adt yaptrklafl ithalatlarda Fatura-Men9e gibi kullandrklan Sahadetnamest belgelerin genel olarak astllaflnagdre esyantnktymet ve mengel ydniinden sahtecilik yaptldrdr, lthalatstrasrnda kullanrlan Tanm ve Kiiy islerlBakanlr6r'ndan ve atrnan Kontrol Belgelerinl allrken dahi sahte analiz rapodarr, sahte mense gahadetnamelerisa6lrkraporlafl ve kullandrklafl . Aynca bu 13 Rrmanrn yurtdtgtndan translt tlcaretveya lthal amactyla Mersin SerbestBdlgeye veya diier grjmrrikidarelerine geUrdtkleri mallairn hemen tamamrna yaktn ktsmtnt Arnerika'da koruiu gdztjkenNEW HORIZONSTRADING USA, Avustralya'dakurulu gdziiken NORT ATLANTICFOODSTRADING INC., Bulgaristan'da kurulu gdz0ken MAHHEOOD firmalardan satrn alarak geurmig olduduve MerslnSerbestBiilg€lgerisinde kurulu di6er firmalararastndasattg yaPmr' gibi gdsterilerek ktymet ve menge deditiklidt sahteciti6i yaptrklan, Batsavcrlgrmtz dosyasrnda bulunan Emniyet GenelM0d0rl06ii Kagakve Organize Suglarla Miicad€le Daire Bagkanltgt'ntn Bagsavctlt6tmtza y6nelik O2.OB.2OOO 9fin104913 sayrh yazrda interpol aracrlgtylayaptlan aragttrma sonucunda Avustralya'da ATLANTIC kurulu g6ziikenNORT FOODS TRADINGINC. Firmasrnrn bu tilkedekuru,ubulunmadrdr, Emntyetcenet Miidiirlng0,niin Bagsavcrldrmrza

fl
tl

I
$

[J il hr
I

.

2001t133 No IIz. 200 50 iaa.lto 200 6l C.S. Ds.No.

tDDinN,tM[ AMMIIA DcM. cuM|IuRiyDT Bn$sAvclucI
Sayfa;72

;1"*,,fljli"u',lli:]"1"i:-",,.':,1'::]"., 1l!1,"ru.';fi 6:["jT#ir;T?Iijd?.n:F*t"';',#?;::riii 1?i+,',."j:".'.'l

Itrihi i'"r,lr,:rF ^r"" #ll itr.r*:it'i{ri::lil;';Il3 :1,*i::ff ' 5iliff 1|3r j .ii;HI

rirmalarrn a vaklas,k riirvon F rnracat,s,s mlyon + ,,tul-, n"r;"illi,lotizere,bu fl::i#"3:#::,"*ehtik

,,'-lrmi;:+ln:*"U:1"*S:,,",:*TiT{*,*:{X
Mahkemest Baesavcrrrdrhrn c. et koyduquevrakrann

j ;[ifiI]i:,',".,5i:,h{,,,.","#f liiti,ln;,.1;l,1l"f %j ii:{ "5'!i ii'ili:' f ,l:.;1;"1f#i:;-,1.,i!f_!,"j:,.ti*iill fl :flli :il ii'.1iii'S1ii'flS:i,J.'

i;i;':iil;:,1itfi*:ilh*fr $;i*,nq,:i?i" *fr ft!il.ii"!;:r;it ldt';i:ti""*,,:rffi lilT:li#:!f ;iii:,'"fi

'"8jfr i:i:f."T["+:-1':#",y.1."",,'jj#!!*:, ly;:f"jffi ;i"]'.il,ii".i'i,ur#o0,.u0 ;liff

ij: i?i: I* :l iii :!!, i:i. Ij" i:i*["d]"Fi."_?t# ijjir {iiirff J".",.+Xl,_,'J:;%-:*Hlr i!:iiir.r.1T3[:''",0"^,,:T","i::d''ir:l-,^a"rs^^-r''ru"iuru-'6
if:'ii;ff':?l**fii
Akgdn otelde kald16r ve ucrelterrntn Ddrfler Grda ,un.uut'13 .Istanbul-

ji:;,i:#i,i,;"ff U;',,1",U9t,'inil*tif*,,i.''tj t":f ".j,,?'i, "'i?,TX;;" .ii, g i"i!i.,i,

Iiffi:"1',i'llii?!T',*t:':."f r'r"-"'v"i"'''viiJ''^''" ;i:i:l'if"':?lLll?#i:;1:1"'i'1i:-9"-T*r
beyannamereriyre iorcu rara*tiv sa-rJri, ou.i,urir'lroijrugSl::"r."j:?ll:l

ml,rzm{*Il#lel' l"r#{:,J:l:;lll;[ rmii;w*:hft

tr#"'';:;;;$i'iil:1T*itr-L,;

;1"',:,.,,ii{iii;;,';';;/i:i{:},;,'t'{" "o!1|;,f-''slucretrerinin c,ou'iun.,," * oonl-,-

2001n33 No IIz. 2001t idd. No 30 2001/ C.S. 6l Bs.Mo.

IDDIANAMD ANKAITA cuMltuRiyGT D0M. BA$sAvc{LIdl Sayfa;73

l2-03.200

r_.i

;i
'.',1

i,i::1i!::?,,2i::::::"bireri firmasrtarafrndan ddendi6i,

ig1r."iJ, San.ve rta.gri.frrmasrni Tic. :^D91t:l-cldu c:!1K'I,.0?r 21?es_nrrrio.ba J't-J. ;;ff "+; 1 ta :1:lg!6j," :"1"_T. . Lrcrerinin Gtda *r s-".
Eerin v" r,:i. Lli. s

';i5JlSJ",'Jll';.,i;''33'.,ii;L',,) I:Ilru,?i:"J"f l,",;fi iT::"q:',i:i'i::ii::';l;l:.i,',,"J"'"'#;il'ii";if

t9

'.a'

LT
ill

C,, | ,il ,Jl
Jl
.

.li

a
!
q
J

U

f-0-9-"-iluit !7.7.lspl onayda 9iimriik idarelerinln uyafllmasrntnbetirtildiEi,ayflca
rizerine, balrk adt alttnda et kagaKqt|gtyapttdrOl iddiasl

IurxryeoeKlziyareUerine e9lik eftikleri srrada,29.6.1998 gr.inii Dardaner -<iijrJ"y6hetim Kurutu Barkanr tarafrnaan firmasrnrn neyei v.i,f_" konugmada, kenditerintn ba|k iihat ederken tagjkgrtrgr er yap,tu,!i,i,r.,e bunlanyapanfirmatanb dikterinin ifadeedildiitnin 6"ti.tii-L.i ,i.".inu 125/5 sayrtr 16.7.1998 tarihli Tektif Rapoir"ri-atil""[-"i*" !29/7, konunun incelenmeye altnmast mezk!rlddiaite ildili oluraI ve orunmasthususundag0mr0k idarelerinetalimat ve;llmesininmtlev-a-tt<,, gUr,.tiitf". Genel..MiidOrtii!ii,nden tatep otundudu vu ofuy,n uyi.u-incui"iil..iigr" Giimriik..Konkotdrlertnin 16.7.1998 tarihti yazrsifta Lti|.niiijif"iC"*r

1 notuekini olusturan c{mrijk Kontroti,rii NUFIAL Ataaddin Ali tfgll - ve ALPARSLANIn 24-12.7se9 sijntu 140/3, rqoZq satJ, ilirs'i-u.rna Raporu,rn.tncetenmesinae;. k-ontrotrjrteriii'n"-plk"_i!v.",i"n"i'""n","

"o:l

1se8/s2s eiinrri !"i,li'o,"v ii,"Jigi ,,:"'u"
yl.iitLiten

incetemede su Uninteri Batak firmasrnrn itnufufvipt,gin,l., ton gl.iiii"ri

il

L]
ld

iiorendjkterinr, su o.iinruri Burcak tulji'aXe,lTs,"t"?"",.0,""'f ::'-:1'-iY.1l:
a) Konh-oldrlertn Glmraikler. Gehel Mitdortilo0he y6nenk 16.7.199a 9ont0 vaasryla g0mdik ldarclertntrl bu konuda mgteyakiiz Jrn1"i,nin iiiu"-.-"t ve tu yazrya

crrg com"ruti oure"K >L v"'' nae-' I._*il^-:dl9l9!by_:i"d:, Haydarpaea vq""ueurrqc a_c";..'s, uninterr firrn'asr ua,nu iit'ui-iiui:'e

da dtkkate alrndrdrnda firmanrn ba|!r ithal-atrnrn anrtan ton i*1i""rn".i'i"i" OJ3i"", Miidurtaik Makamr,ndan lkinci otar;k 17.7.1e88 gt.r{i ildiiiii iiv,r, onaylnallndrirve bu onaytareergevestnde incetem'eye oas-tZ"irii,u.it"" .ve Inceremede adet9iri5beyannamest BaSak ijntnf'eri 32 ite Su f-tj Sit. A adet giris beyannamesi de Burcak5u Urunteri ite ltJ.iti- uai". Haydarpasa Giris c0mnik Mijdortiidon;en uii,d,n, ,tiJ '"iiro[r:",n ton

H

2001/133 No Uz. 2oorl50 idd.No 2001/ C.S. 6l Es-No.

iDDilNitME TNKAM DcM. cuMlruRiyDT Bl$s,lvctlr0r
Sayfa; 74

12.03.2001

!L')

*?dru:'l";nt. iil#rii".",*i#i#.,r',n:"i,il#;r"ffi
.. b) Her nedense bu lhbari

;"ff :,;,:n*";mlni:if**:i*zliiii:;:':i::ji ruf rr:fi

,;;,nii:tiixiit::jit,iz:;,:;!i,:+ ,'':i"'
:iii:jfHii:"#:tiiiIj,tji! jt'rT",?';iill{:.l::if1",:ilfi i8lfi:"""fl

a

flfftfifr1iq*H*.ffiil*# ,,.,Ji-,ili,lfi g"ti.,"n')r?uff
j"t,',t#
batramast nedenivle 16 konrevn,r bu o"',t,","oL,,liili'iiJ,il" ton "'i;""f1"'" ilgili b . e) Konglmehtolarda

$J#H"til,ili:f;,.j."."T[ii:l';,i:lJ''_.#:i:rii:,:^,,:'

-ff },"Tlnx,1deniz,,ran,re

j#l,;i F';i,.;T:;:-"rl;in.i1'.l1#T,"1Fii"J:I1i.iTill'" "in rransir "t'' direkse esvava ile selanrkAunanistan; r;i;t;ifilH:":",t"ollll,oi
3
s0-;;i.;li"-..,'.;;;konsrmentorarrn ..1ex.-94a1) tl'J-"#til fl""*3"[1',',""'j,"%":',"f

"f :t#'?[x {i t[r":"."*i:::,"r*'?, i." :fl'r:gi*lt rft ;'J.l""f .;:;n!.i El[:l ;J'fi';::1"f,:iiilTldllT,:,'#:!il::.::,'?t_m jj; g*l:*:1,,:f

$;:,,,,"Aaiffi Merit ";"ll;rlr#",:,,#[ iil*i;ii,lruffi or.'rsss veia;ii:;;;i: vaz,s,nda, savr !:#fff',,ffiiy;'ilil1d,Y,i;l;?ll'z

jr,::::*f j-;th.i:..#;.,,i1).,,:Jil{{'::?:,",1,1:.;,u :".t.m:

r"i.i*€*,,''t?:,#ii**:,$;1,-+ ;;ffr3ros/2'B.1r.i;;;, ?.;ilrfi:,r':J$r':ffl-;"'r"r,ll; yrine,ik i:;:i#9!.iil#B:

:#$,+:"J,"., ,s;;.1"ry.fl1s.,T-{{,,fr;,1:liii1 ':ri:i',"{';'l'T:iTii*,r.31;i';i'j.:=yyi*

l A

s
t:

2001/133 No llz. zoolt bo idd.No 200Il 6l C.S. Es.No.

iDDIANAME DcM. nA$sAvcrlrdr ANKAII^ cuMlIURiy[T sayfa;75

r2-03.2001

5:#:il",t;1.4t1!',

talimatrarrnda belirtildidi su eibi Burgak urrjnrer' adrnatransi

birlikte grlmr0kmi]d0rt06gn;m0racaatermete.intnistendi6t

l;:["rli:-::].::1.:::_1"-.0"._"_,1"1::t","J ;::;:,';,:ff; Sllili-'hl"*:lt Hii::t;:-ir: liolze;i;il ;1"'#:'i, :-:v ::1,:l^rr:* ""r'r ii;r:;il;'&*,ffi:,:1,1: #T,i51r"",::"IJ*:.T,1 ::^y111:Iit:,y'9 uJiilr"-,"t iarsrii",io-i#',i,"i."iJ:"n'j,.'ll; ii,,ljfi:":j":,:t11"-01;1e"111"n'

y:u:r.":lili9ymi!,I.M0Mgd!.te 1s.or.1ss! verdidi fll*: i:"*,"'.::':T_:^, "" vi"i-)i.orl;d;",;;f'"#;iiil:

su aradanyaklagrk ay gegtikten blr . . h) Burgak Ur0nterinin sonra yunanistanh -traosLt transit lEln 2223/26,02,1999 sayt ve tarihti l,e-yaini.es,.nirescit ettirdiotl Raporumuzunnoluekinde alanKontroldrlerin 2 ver t:e.i,l, i;*:tri*a Raporunun 6, Bureak Urii;terinin su u.rargi irin.it-6&u]i"u,iisi,ii"'e :3yf,aslnga 'y")1" iim.otre, cen"r Mrid0rtii60,nun 701/og.o7.1sgs o2l18:01.1999 ve "ivil" g;r"iii nnIn ektenmig oldudunun betirtitdi6i,
G0mri.ikler Genet Mtdijrliidrjne ydnelik 9,2,1999 tartirtiv;zrt;nvta"...out,t tttui .jl.tu-n "i';s;;t,0, yaprtdrdr,..." iddlasr lgiti dahadncekiralim;r rateptertt."ir* ite i,i uailL?, i-oi"-,uyu.u* s.u,,a" 9tlmrrik ldarererrnden Intikat etmrs.brrkon, uur* tirinii,nl-iiiJirirr"'.ir, -o.!.iibi' rstedikteri, bu talebe Gdmrukter GenetMiidrjrtijS0,nden ay gecikmeii" bir tu.it r.,o. ..uup vertldidt_ve. en cevapta (b; konuda trr"i.i. vertf iii"i"i.iiiiri ve r6 konteynr ton bahdt ile itgiti istanbut Gdmrdkte Aarmiidtjrttdijhe yuLuriu - i-utirt,tun Burlak Su UrAnbri adna transit edilmesini talima.tiandran i*i yui,g^ur, oiii'na karStn) bu konuda intikat etmig btr konrr otmad,dlnrn ri".,ti.iJ.i.r. "iiiairitdigi, . Ancak Kontrol6rlerin zamanl olarak HaydarpaFtlril eornr,:t e5 l.iooitrl0'fiune os.z.r9s9 tarihllyazryr yazarak son iic vr a itgfiibitg e; rc rril* gti-i.iii"i";;ermr9 ve irhatarl y".piFg.Tp ton bah6t oiup otmadlfrnr sormatan ii2ertne, adr gegen gumruk -."r"Oi'y"., -12.3.199S bir ayr ge_Cen sectkmeti ite gsmriikte 16 Jtnr,: 1*0.J:9.r-li" (astrndakrrmrzreti;) bek,emekt;otJuiunt, Uitai.mesi ::-":,_1.n!:ln'..ron batrdrnrn uzenne, otaydan haberdar olduktan ve bunun tizerine Kontroldileriri idareye yazrll talimat vererektedbiraldrrdrktan (Kontrol6rlerin n"p*""""q-. i-;yi;,),"' t) A[nan onavlar cerceveshicle Kontroliirler,

ffi

i iil ilil

iiutat etmeaigi seklindecevapverirmesr, bu cevabh son geien ve v;unanistinh tEnsu ptanranan ro ve konteynrr ton bahgtnrn (etin) transit..beyannamesinin edlldigi tarihten sonraya tescll de(k gelrnesi,hususlan bir arada d-ils0nuldiiErJ.; cu.*i;r.l.i ilnui-muou.rugti,n,in rhban secikurerek tdareyeb dtrmesinuaunlvr"-rir,Jil, ;;;,;;;;;=;; beyannamesr

,vu.,,un ";,1'""'; 6u..on"i e"".i-r,.'trilffiiY;,;; T:ililI"1,"*'&:jfig8t if*;:.jt:::i Miidodiikterine giimr8k ida;eterinden bitrlr iru irgiti btr'-k-on-,;;; ton
giimrok idarelerindeoton bahdt ile il(

vazrntn,haztrtandtdt gili BaSmi_idilrlijde v€ gOncteritmeyen yazrsr(kaldr ki yalntzca sahte beloe o^lmasr olayt b e sorugtuimaylgeiektirtrt<en;ve uu -_Ji";:-onui'iu'.!li,!",rro" yazrta'na ra{men,

sokulmasr, aynca_sbn olarak giimriige ithatxayoryta getip (16.kontevnr irgir) sahtebanka ire beigeieri diizenrenmd;;;;;1";;l.n.t;krer Genel M0-diirl06ii'niin B;rmirdij|-tdi0h0" ht--gj,ili'V:"."","da betirrtigi .istanbutcUmratkteri nusus_konusunda tdareye rsrarlatransjt, yaprlmas; ikt de-fa tgin yiz,i,-lalmut .rurmeri, ylne Bassavcrldrnrzda butunanciimriikter Genetr,,r'iiaiirf 0i-gJ"alruigi ao.yuau oOJt bunailigkln 0gilncli talimat bir

yazryla 90n10 Giimriikrer cenerr"riidudii6-u,ndun r"iunrrrn""J iri'gxrn "ir.l rz.z,rsse gunli onaytar js.6. uu'ounu alnmasrndan (jhba-nn sonra vup,raigi r iiiii.it " "9 .urnunt, otaftk. 4ts74/ 2s.6.tgg 4 6482/ t gsb,' i)Z:siiii ;lig:s,;i a, 17^r. i$r r, ro.e.$se, r ss680/28. B.1eeg, s6724/3.s.1ss8. sgz1enP.sJgsa, aoiisiii.;.6gii say,ve tarrhri "@sz'o34 siris.bevannamereri dondurutmug bab6riai iii,"i!-t"i,ii. re ton ks) dondurulmus Tiirkiye,ve etin

belirfllen hususlar962 ijniine ahndldtnda, . Yukanda 29.6.1998 tarihinde ihbarl yaprlanve Kontrdldrler tarafindantlim g0mrilk tda;eterinin uyui t*u.,n,r, 16.7.199A

Kontrot6rterin i9.2.rgsg tiiihti

otot x ttz. uo 2ooll50 idd. o
2001/ 6l C.S. Bs.No.

iDDiANAME

ANK{rrn cuMrruRiyET DcM. BASSAvcltIEI
' Sryia:76

t2-03.2001
n ' ,. (

','fl""Jru:HT,rutm "Jff i:hl'",:u*:,::-i"".:fl:; ff:::yli.i{iy cijmn:t<teri;il;ilr;",;t"'t"'.li"t"T:J cenei ;""iij,',t"5"'f i""tJ".tlt[;j'.X?ljl".::r ;r;'ffi"11",zu'l ",,* d'i..,i"","il,"1":rsr: "".'#lfi -iy,il ;:::,"d, qiili::,fu Kacake,r,d,n igie r,iu; ruk;b;"";u,i;ij;ilJ uu j:
;.1fiJ;lij"?,#":li"JJi[i!
hakkrnda ,"rrmriii o"sr"iiil|jlld":it*
(Bu.konu Cumhuriyet Bas!

b.atram.1s1 ;;;;;;i;';;:;;i'"" vazseeirerek iil:x'i,"'"i'i.5T|':i?fi:-',",i:::TT:v: utrrnaair mevzjrara .,"."u etre.i., _ayk,n i."",iii'iJil# ir:;'HI#f#l filj:irJ"?:,

(onusu ton balldt adr altlndaki oereekte etin Tijrkiye,ye sokulmastna,dylca son ithal

kavda alrnmts oluprlsili personel

ffi;' ;;;' ffi :,+1j"" $j:f

Ankara yazrsr iitJfi,":",,[ut"ot;1lj,,:-"kanlrdr'nrn.DGMc. Bassavcrrrdrn,za vc;nettt ei11 ""1',,"JJ;1";:ij:ij" *':;,',"'rnin;,su'"ikiu.-a"ti'iti
1, inter crda ve Tekstilt,u,illl-Tn:t"t BakanrrdrKoruma ,u

f; :[.:?,x"J'"i:l;",r:^T": jE1ry';:11"il:**":i..,ti;*:# :l:zy?;f ,!:^ii,i:;,11ilHT'Jli.:ffj,:.fi ,'iro.,,;ry;:*no1"0u, _t;;;it;ii:;t;1::t,i::i;;;"1ti,i.'ffiqil{iry{i"
Ithatolmak iizere toplam SOiOO, rg Cedarpeyniriithalattntn 9e19;kiertrritdiOi; 2. Inter Grda ve Teksdl S

peynici ou ",lli"i8j. ki n r;," n""T:,rj[ii-r. rr:#i. I:' ff # 1,..rr", l3.r

.Ltd.-sti adrna Tartm ve Kdy Igreri

ruu* .

q

rfi [l"r**r**a+*+*$
mn:

,]lii3tr:ii:i3;i J:;ill;;ff i:I:tff[,::;]E tereyadt, tereya0r, E;i,;#,t ii lSS,ii
olmakrizeretoplam50.OOO tereyadr k9 ithatat|nrn gerrektegLirildidi;

';**'F,,{'.d,*ti*nq{*i:; i"".'#'Ji"_,:::djl fl"r"'ii'ol[*l"lT[i, n ";',;i,ii':","1T,,:- u1',n'!''"3T-.u
nu"'o ouvunnu"'iv1*i*f r# ;r ;.* ;:lil,o;:, ei're

";;*u*,*1+;L**,liqr.il:a{*:

'

-

2001/133 No IIz.

zooltboiddNo
2001/ 61C.S. f,s.No.

iDDiINAME BA$SAvclLtcl D0M. nNr{r{M cUMIIURivET SaYf^;77

12.03.2001

iL'b

halde; bu belgeye istinaden Mersin Serbest Bdige Grimrd M0dijrlij6ri,nden belirtilen firma adrnai9tem gdrmts; 1629l12.O3.199 50.oo0kg peyniraltt suyu roz giinltigirig beyannamesiyle tescil saithve ithalatrnrn gerEeklestirildi0i; 5. eetin GtdaSanayiTicaret Ltd. 9ti. adrnaTarrm ve Kdy Igl€ri Bakanlli loo.ooo kg gbvde ya!r igi Korumave Kontrol Genel Mild0rlilbince gdziken 6584/25,07.1997say ve giinlii kontrol belgesini d0zenfenmig dijzenlenmedidihalde; bu belqey Taflm ve Kdy igleri Bakanlrirnca GiimrilkMildii1106ii'nden belirtilen firm lstinaden serbest 8619e Mersin tescil sayrh ve g0nlii giri adtna lslem gdtmis; 7OaO12O.10,1997 beyannamesiyle tamamtntn {thaledlldlgi; 6. qeun GrdaSanayiTicaret Ltd. 9tl. adrnaTanm ve K6y Igleri Bakanlri 1o0.000 kg i9 ya6r ieil Koruma ve Kontrol Genel Miidtirltidtince ' dijzenlenmig sayrlt g0nlij kontrol belgeslnil gijziiken5191/02,06.1998 ve diizenlenmedlSlhalde; bu beigeyr Taflm ve Kdy Iglerl Bakanhdrnca B6lge G0mrok Miidiirliiofi'nden belirtilen firmi lstinadenMersin Serbest adfna iglem g6rm[jt;3773/02.06.199B tescil saytlr ve 90n10 giri: gergeklestirildi6 yadlithalatrntn i; beyannameslyle 60.00okg 19 7. inter Grdave Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. 9tl. adrna Tartm ve Kdy igler Bakanhbr Korumave Kontrol GenelMiidiidoqonce10o.00Okg peynir alt gdz0ken 7828118.08.1998 sayrlr ve giinli suyu tozu lEin diizenlenmis Bakanlrglnca dUzenlenmediql konlrol betgesinin Tanm ve Kdy igleri halde; bu belgeye istinaden Mersin Serbest Bdlge Gilmruk t99a M0d0rl06ii'nden belirtilenfirma adtnaiSlemgdrniitt 6176/ 24.O8. giinloqiris beyannamesiyle 50.o0okg peynll. suyu tozu altt sayrlve tescil gerEeklestirildi0i; ithalatrnrn adtna Tanm ve K6y lsleri Bakanllil 8. Blrlm Tiiketh Mallart Pazarlama Miid0rl06iince 26,O75 kg tereyagl igin Koruma ve Kontrol Genel gdzlken27a7104.o5.200o saylllve giinldkontrol belgesinin dozenlenmlg Tanm ve Kdy itleri Bakanlldlncadiizefllenmedldihalde; Mersin Serbest firmast BirimTUketimMallarlPazarlama BiilgeGomrokMijd0rliioii'nden gilnl0 9jris gijrmiig; 3375/05.05.200o tescil sayrh ve adtna iqldm 26,O75 kg tereyagl ithalatlnln gerEeklettirildiglve beyannameslyle giinderlclslnin Grdave Tekstll SanaylTiaaret 9ti olduqu; Ltd. inter ve Pazarlama TicaretLtd, gti. adrnaTar|m ve K6y 9, inpa GtdaMaddeleri Genel Miidiirltidiince 100.0ookg gedar igleriBakanlrdr Korumave Kontrol peynl|-ligln dlizenlenmiS 9620ken5454/13.o9.1999sayrlt ve gfinl0 d0zenlenmediqi Tanm ve KOy iSleri Bakanltdtnca kontrol belgeslnin antlan firma adrna halde;Mersin serbestBdlgeGomriikMijd0rliiuii'nden iglemg6rmiis; -7645108.7O-1999 30.000 tescil sayrftve giinlii glrig beyannamesiyle peyniri, k9 Cedar -77o3/22.09.1999tescil saytfive g0nl0 gl.i9 beyannamesi 7O.000kg peynlrl; eedar
ve olmak iizeretamamrnrnithalattnlngerqeklestiritdi6t gdnde cisinln lnter Ticaret Ltd.9ti, oldugu, Grdave Tekstitsanayi

1o.6.nek crda sanayi ve Tlcaret Ltd,9tl adrnaTanm ve Kiiy igleri Bakanltgt isel ll M0diirl0qijnce 120.o00 kg taktoz isin dUzenlenmis gtiziiken 1048/29.08.2000 saytlr ve gonlaikontrol belgesininTartm ve K6y l9leri

20011133 No llz. 2001/50 tdd.No 2001/6l C.S. [s.No.

ANMR^ cuMltuRiyET DcM. BA$savct dl
Sayfa;78

iDDiAN,IME

12.03.200t,

ll,'>

Bakank6tnca diizenlenmedi6i halde; Mersin Serbest Bcjlge Gajmrdk Mriddrtii6d,nden betirtiten fir;a aarna'tgf Slr;G;" em _7723/6,9,2O0O sayrfi qrjnt0 tescit ve 9iri9beiannamesiyte lOO.OOO k9 laktoz,

un,unil!,ou/"'"''0oo
_

tescil sayrlr 9iinlii ve glrisbevannamesiyte 20.ooo

olmaktizere, 12O,OOO taktoz kg gergeklegtiritdiqi; ithalattnrn 1l..ornek Grda Sanay-i Tlcaret ve Ltd. gti adrnaTanm ve Kdy igleri Bakanlol "

-?i.HFl u"o";,0,,i."--J,i.i{(f Ji.'TrE Mtidiirtiidc'nden d"W"',i"t"J""^l"ti:""*Tt o-e,r.1,.t1r;J,ia,"i isi", sd;", 7 a46/ 2a.o9.2ooo 1irn" tesc.ir.sayrrr
gergekteguritdidi,

sz'090...r.[t".'iii" iir-=.renmi' r.9 sdz,.ike; lt"jrlr.i!il$l%611,'9
ve g'nrrigrritbeyannamesiyre ti raktoz, szldoo itharatrnrn

l2.Ornek.GrdaSanayi_ve T,.c_a:ej. 9,, ud,nu Taflm ve Kdy igteri Bakantr6l ^LjO.. jJ.enr"nmis 1a8.-ooo

anrtanfkmj adrni igi"rnso;;,ji;'iiis/to.7.2ooo resc,l sayrtr.veg0nl0 gtrig beyannamesiyf" rAe.Oo6 i<9-laktoz ithatatrnrn 9ergekle$tiritdigt,
13.lnter Gtda ve Tekstil Sanayt Tlcaret Ltd. Sti. adlna Ta "JS.f ealanrr{r

sa,r<anir6rncia-oz-Jrlll'n ;".r,!i,i"l:::..#.*f.,i::r::i,i#" *Jir*f l Miidiirtii6ii,ndeo

:t"lrrtl.#:i$'Jt:lce

*ir tutto' [in"

eo.,*u.,

,,"1"1;ri #e.ri"#i;ill:ilr;ilbru;] !;:ru.,:,ufi il;1i l:tj. lift:;ilf
sayrlr,vegiinl0 kontrol belgelerinin,ilgili taflm ve Kdy itlert Bakanhbr,nrn mevzuat iie

!f,l'n'" ":"'enmesinde; veKdv ra'm isreri Bakanr,g,,n,n ,".,., ,ff gl;r"',"1',ill':J.l'"T;:"Jl

#l!ff [3::,$;'',?"rt"lii*li-, fti{tr.,i".';.,;'':;1*:..ff s"'c"tGsti..irii6i; <orura<j'. vuni iel6e0s0r0r,r,f"['"*tr"i-EitiJilJlif

j,:,:?ill: ffi:rl,,.ri'*1,_,';ti::ti,:,'.&,T:'1..:l"i:lll ii{,,€.$l{{erx..i"ti "i:*. j jilj:;_:il,5 l?t.'.:,",f *: il;1ri T:"

<oitrrn=a -Konirol ve G.*i mriiiiiroou"l.

X;",r:fj;

'?""fj,.::::::," aftnd16rnda, i',.rsrs,da v".ri, i"i,,,Tlk'-"r kullanrlmasr rrsiripersonerinin firmara'n dikkare bu tuc"ti,rit Jruvin" '"r;;j;';l;.;;i:i:;:''eu vapr,krarl
9 _ Trirkiye I eKstlt sanayi Ticaret M{idiirlt6ai,nden 1 adet
MiidUrtijgri,nden

J':i$i ::ff :t ftx'.:#;i*l;il']H##:*n*'$U,"j['ii'T ::?il,"Jii:f
2 _adetrransit beyannu-l-J tr. i6.sos.-to, ru,

ir., i"aid.iun",.l#""'iii:,,.,"1i":ffi :ii::,:_d" lil.J'ff".r:__r":i},jllt#X"fi;,,,J hususu ;H:i:T,J[,i,;'J: ,;:9,:T:,.19'il""yijaerirdi{r s,. 6;u;aJ";l,i',,,oururdudunda,

?tzv,i;;ii:;1 ",,,;.itit::;r""i{i,i;.," ",ii:iv,,li..iii{z! iilvl:;triii*,

Grjinriik

f :fi-j.."3,.J.t1?,T, -s".i..-J 1;*T#i"i',Gil_"'."i.x',"iilE3l'";.y; ire g-i:j:, b..-I"-li.T^:si 18.4s2._ke, sj_,r" v.ri,

:TI ,*J

200U133 No IIz. 2001/50 ldd.No 2001/ 0l C.S. f,s.No.

iDDiANAMB

tNKArur cuMuuniy[T D0M. BA$sAvcludt
Sayta:79

r2.03.e00I

il

.J

H
lil
i F

llll l!"lii adet lSlemFormuyla 98.447.-kg etin; Korldoryoluyfa fqersfriSeiOest ditgeye getdiqi,
.

ietem. rmuy.ta t.st+.2+0.-rg o"iiirij*i,jJi,"! tii" I:^:1':^*:!:lnran; 22adea ro 'riT,j":1,-yF_ ormak t pr";-i:;il.;;;::'k; tizei; :g:. lg .;rin Grda ?17..2o1. ln''eriki?_an ndrna adetistem I formuyta loo.ooo.-r.g "ii",'oiil;-GG1i,;.^i

actrna .Serb""t ytne aO,nu raaeiigr". roimuyta 27.000. It_?pl?,T ::.17.4.929iks setdidi; interGrda f:T:1 1".ta.o:t^1o.-ks, et

adrna Kaprkute Gii;r;k tiiJ0ri;Oo,J"|.i'e" ili rr. .i.', "b, ?1:!!3.;!n:-!"!!^Eood iirmasr otmakiizere t4irsin
eOrg."inu firmatar

san.ve 1a,""c"rlii co"fr'."til 3?i.13"-z.j::,19t-E:,,n.crdaric. Lrd.9ti. firmasr 3 adet sit. tran beyann-amesi rz's.sq9.-t<9, oour".c,a" iu"l,).'}il lr:*l'u0":_11"-l .ite r\ i iJ"t-l,i k;;;';; l,o.gj,;1ll":l-".9'naKap,rure clf F Ma:rtrtnga'niea

:iT:{-

":_o9.,ig!'nden. adet. karnesi 707.36r.-kq, 3B_ trr ire otmakijzere toptam -

,-.i'l

tJ
ii
lil

TorkiyeUzerinden yrllannda 1997-1999 Mersin Serbest Biitgeden inter Gtda Ve Tekstil Sanayi_Tlcaret Llmitet girketi. flrmast adrna Rr.rsyo,yi gdnder mek 0zere Karakdyyotcu Satonu Giimriik M0dr.irlijg!,nee 'aa'ei translt beyannamesl 156.160.-kg,Samsun yolcu Sal;nu Gomr0k lle Modtirl0dii'ne adet trr karnesiyte 119.956._k9, 6 Irdk,a gdnderitmek iizere Habur Giimr0k Mdd0rldjdr.j,ne adet tra;sit beyannamest ite Z 45.942,-kg otmak iizeretoplam321.O58.-kg, Ce$nGrd; San, Ve Tic. Ltd. 9U. flrmasr adrnaKaprkule GijmriikM0drjrj0oij,nden yapmak Trr qktS iizere4 adet ttr karneslyle Z7.tgo,-kg, DdrderGtd; San.veTic. Ltd.Sti. flrmast adtna Rusya,ya gdnderilmekozereSamsunyolcu Salonu G0m;iik Mlldiirliig[,ne adet_trr 4 karnestyle 7e.5hg2._kg,olmak 0zere toplam 476.840.-kg et sevk edildid,ve bu gnmrdkierden kaytuara de 96re yurtdtgtedilmigoldudu,ayflca DijrUercrda San.veTic. Ltd.g . firmasl aa,tna tescilli7 adet transitbeyannamesl Mar_Nak ile MarmaraNaklivat adtna MardlnSerbestB6lgeGtimrtik Miidorliidii,ne329.5O5.-k9 etin sevkeditdi6ti Ylne Inter Gtda flrmastadlna drizenlenen adet Erk|' iglem formu ile 19 2,226.095.-kg e$n Rusya,ya, adet qkrg tgtemfoimu tie 208.S49.-k9 1 etin Eulgailstan,a, 1 adet 9kt5 iglem form! e 74.BOO._kg eti; Mai(edonya,ya olmak iizeretoplam 2.SO9.444._kg etin MersinSerbest B6lge-den Koridoryoluytagdnderitdtdi, inter Grdi adrna 3 adet manifestosuyla 893,582.-k9 etin Bulgaristanh, 1 adet CrkD grtcri" manifestosuyla 373.100,-k9 etin Liibnan,a, adet Er*rg 1 islem formu -1.i2i.162.-kg ite 258.480.-k9 et|n Bulgaristanh otmak 0zeretoptam etin MersinSerbest B6lgeRrhttmrndan gifnderildtst; CetinGrdaadrna 1 adet qrkrg i$temformu e Rusya,ya82.6a7.-k9 ltin-<oAaoryotuyta,1 gtkE islem formu lle Moldavya'y€ fZ+,faO,-t9 efln Rrhtrmyoluyla Mersi; Serbest g6nderdidi, Bdtgeden

.

L]

.a
u
I

Fi

t'r;

t] h]
Ll LJ
f.1

Yukartda bellrtilen Mersin Serbest Bdlgeslndeki Rthttm ve Mersin Limanrndan y_1115:11 glttdl gdzilkeneuerteitsiri otar;k, Bagsavcrtrlrnri dosyasrn.ta burunan yurtdrgt cevapyaztlarna giire yapllan kargrtagbrmadi:

Bulgaristanigigleri Bakanhgr OrganizeS u g l a ri l e M i i c a d e l e l u s a l U Servisi Bagkanlrg 77?/25.LO.20OO n u m a r av e t a r i h l iy a z t s t n d a ; rnn fax "...Bulgar lodkonserv p 2 0 0 0 i s i m l i B u l g a rf i r m a s te s a s olarak dondurulmut et ve dider 0rijnlerin ticareti ile udrasmaktadtr. Bah:l g99engirketineetin Foodand Industry Trade ve Iniei food And Textlle Ind. And Trade Ltd. isimli Tiirk firmalarr ile herhanoi bir is

2001/133 No IIz. 2oolt50 idd.No 2001/ C.S. 6t Es.No.

ANKM DcM. cuMrrunirBT BAlsAvcrCI
Sayfa;80

iDDiAN,TME

12.03.2001

b a d l a n t r s l e i l i s k i s o | m a d r og i b i 1 9 9 8 y l l t n a a i t 4 0 6 , 4 3 2 , 4 4 3 n o , l u v i t raturalafl almamtS veyadrizenlememittir. BulgarTrakta Plod Export Eood isimli Buloar firmastntn Cetin FoodAnd Industry Trade ve Inter Food And Texiite Ind. And Trade Ltd. isimliTUrk firmalarrile herhangi bir iS baqlanttsl ve iligkisiolmadr$rgibi 1998 yrltna ait 4A6, 432, 443 no,lu fat-uralarr " denilmektedir. a l m a m r g eya ddzenlememigtir,.. v
Bu badlamda; -_^ _-1] !ViN4 lslmli gemiyeMersins€rbest B6l9e nhtrmtndanyiiktendidigdz ken sayrlr2s.s.1se8 tarthl qkrg Aenizmantfesro;u s422 ve li?.i::1r-,:p. zv.r.ryyd lann tgtem formu konusudondurulmu,et clnsi eryantn Mersin sayrtr Btilgesi'ndeninter Gtda Teksfll San. Ve Tic, Ltd.Sti. Inter Fooj And Textile serb;st Ind, And -ZOOOlro firmasrna kesitdidi gO"i:nen jll-t'll11r,."ca. Eutqar ptodkonserv +Oi II39: <u.u).199d scynr tarthtifaturamuhteviyatt olduouda gdz dn0neatndtgrnda; fatura bu 1::Ys-q e9yanrn. Bulgar Makamtanndan temJn editen yukafldaki bitgiter d,kkate gergekte Bulgaristandaki konusuaftcr s6z Rrmayla ilgisinin bir bulunmadrdr, 3!11qr9rlda, bu alrcr Rrmataraftndan kabuledilmedi6l altnmadt6t, (Ek:27) ve

o

crnsl e9yanrn Mersin Serbest Biilgesi,nden inter Gtda Tekstil San. S;n. ve Tic- | rd sri Tic. Ltd.9ti. 'l:

Biitse.rhrrmtndan y0ktendidi :),lyy. fL"-:AL^ g_dzdken r5585.sayrrr 05.08.1998 rarihri 15539saytrr ve 05,06.1998 tarihra serbest Bdre r)rcrnFormrafl konusu zro.quu Kg. et ve KargoManlfestosuna 5u 258.490 Kg. Kargo Mantfestosuna q6re g.3OOKo_ci6er 96re g.3OO K9. ci6er

Merstn-serbest j.lT!-g:rn|y".-

bilgller gergekte Butgaristandakl soz ronusu atrcr Iy1"_1.d-"ki gtstntn -dikkate at|ndrirnda, ",,,,oy,d Drr
alrnmad16t, (Ek-ZA) butrjnmadtSt,bu alc, firma taraflndan kabul edllmedi6i ve isimti-gemiy€ tlerstn Serbest Bdlgesindenkoridor yotuyla Mersin ,,_^_._3] sevk LrmanrnaIlY*il:.s edllerek yriklendldigdzijken ZOA.549 k9 443 sayrlr 06,rO.1998 tarihli l,:rt u€nrz mantrestosu konusu dondurulmuS et cinsi egyantn Mersan Serbest

-i;;j; da orduOu s6z 11;.98tin0ne_ alndrdrnda; bu fatuia konusuesyanrnertqa. Muku;iuiinl;; ;;;;

r"iriaigi l.r"ii"'' [lt,l::J::51-,,11:d.:IportFo-ogis-im! flrmas,na -B,ursar 11,?_t_fg1ll431sayrtr te 04.oB.1se8 t-arihti ratrJratar ;,hi"rtt;d

!'",""viii

iiakra ExportEood ':?:n""t'J9::,hj-"I 5',r'r ourgar rrrmasrnakesirdidr anlagrran 443 sayrrr 21.09.1998 tarrhri fatura muh-tevlyah. oldudu da gdz 6;r.jne aIndl!rnda; bu fatura konusu egyanrn aulgar IYakamlaflndan temin edifen yukandaki bilgfler dikkate aftndrdrnoa, gergexte Bulg,aristan'daki konusu aftci firmayla . sciz bir ilgistntnUulunmadrdr] alrct firma -v"nJin;bu "i"n", ot" j!llT".dld., '" .arrnmadi!r, ernniv-"i ryijdorr *i::*""^119'' sii x,c,pur ualre tsa'kantrgr'nrn Kagakgtltk ve Organtze Suclarla MUcadele Daire ua9kanlrgr'na ydnelik 01.11,2000gtn ve 6B65 siyrft yazrsrnda;.TAVRIA-S,, isimli bandrralr geminin 01,i0.1998tarihindellirchrvsk Limanrnda yijksrjz otarak 5u..?oelu tespitedildiginin rtildiii, (Ek-29) be
ly."iy9t- Gene! Miidiirtiid?,niin Kagakqhk ve Organize Suctarta -rosa Miicadele Daire Batkanhdt,na y'.nefik lo.tt.zo6o gUnft s:y.,!! y?afanda; Makedonya tnterpofinden at,r-.n y".ii"; Uskiipteki "Asiba Mc,, isimti firman;n hesaptanndaki i"L"tLi" neticesinde, flmanrn s6z konusu firma e htgbir ticari iiiiiJh bulunmad,Et ve inter Gda ve Tekstjt sznayi ie ricait tiJl iti.'i" ait iiiiii&i, -39-7 nu.marah faturantn kayt annda t"i""^"arA,"r" belirt tnektedlr-

glda rjqyl.ggn. ve T|c.Ltd.SU_ firmasrnca

proo

2001i llz. No 133 2ool/so idd. No 2001/ C.S. 6t Es.No.

iDDiANAME ANKATa DcM.cuMIIURiYETBA$s^vcltldl
Sayfa;81

12.03.2001

l:,2

-l l:rl

Yine Batsavctltk dosyasrnda yazrlt olan Kagakqltk ve Organize suglarla Miicadele Dairesl Bagkanltdrna yiinelik o2,7o.2Ooo gAnfii yaztda; MV MORAEGEAN isimli gemi hakkrnda herhangi bir kaytt bu lu n m a d t! rn rn 6! ren i Id i d in e yer ve ri lmekte d ir. Eu badlamda;

, t
FI

MV MORAEGEAN isimli gemiye Mersin Limanrndan yiiklendidi giiztiken 74.8oo kg. Merstn serbest Baitge cijmriik Majdijrlijdij'niin 716,117.03.799A saytlt/giinlii grktg denlz manifestosu ve 3873 saytlr O2.O3.199a giinlil Serbest B6lge itlem Fomu konusu dondurulmus; etin Mersin Serbest Bdlgesi'nden inter Gtda ve Tekstil Sanayi ve Tlcaret Ltd. fimastnca ASIBA MG Islrnli Makedonya fimastna kesildtgl anta,tlan 397,/o2.O3.7gga sayth/glinlil fatura muhtevifaU oldugu giiz iintine alndrdrnda; bu fatura konusu.eSyantn al,c/s, gdzijken ASiBA Mc firmasryla bir lgkisinin bu!unmadtdr.

(Ek-3o)

|o?usu

IgiSleri Bakanltat Emniyet cenel Miido aliij'niin Ba,savcthia ydneEk O2.O2.2OO7 gtntii 32032 saytl, yaztsrnda; ,'.,.itdi vaztla "
Bolshavva Potianke 50 Office 924 Moskow tOgTOe Rusva.. aereilnde
Anden all

E tl H
.f

u DtIdi.Ie, bu merkezde hulunan isimlt firma taraftndan kiralznd,dt ...', denilmektir. Emniyet Genel Miidiirl0dii'n0n Miilkiye Bagmiifettigi Ati EKiCi' yE ydnetik gijnhi 7097 sdytlryazrsteki 21.11.2000 gtinl0 raporda;.... panama bandtralr paul 24.11.2OOO Rickmerc lslmli gemi hakkrnda italyada butuna; irtjbai giirevltmiz vasrtast ite itatya Makamlanndantemlh edilen bjlgllerdens6z konusu geminin itllya,nrn Gioria Taurc Limanrna geldlii ancak kayrtlarda Cebetilaflk bandrralt olarak-gdziiktii!ti, ylne 03.03.1998 tarihinde MerslnLimanrndan kalkttdtve italya.nlnGlori Tauro Llmanlnainter Gtda ve Tekstil SanayaLtd. 9bl'ne ait 3195 koll dondurulmut et, 3720 koll clger ve 334 karton hazt. qiyimle hareket ettioinl beyan etHgi Cayman ad;lafl bandrratt tqdAeAeeAlt isimti gemi hat-tinaa itatya'aa bulunan lrtibat gdrevllmiz vasrtasrlle ilalya makamlaflndantemin edilen bilgilerden de sdz konusu. gemi hakkrnda herhangi bir kaydtn bulunmadtit anlagtlmttttr. nyrrca yine italya maKamfarfndan alrnan bllgilerde, OL,1,2.19a7 tarihinden 30.06.1998 tarihine kadar Giotafio Llmanrna 0lkemlzden gdnderilen konteyntrlarda ete rasflanmadtdtbildirilmistir. yine italya l.tibat g6revlislnden altnan 15.09.2000g0n ve 5426 sayrhyazr ekinde gemi giizergahlaflndan lncelenmeslnetlceslnde;Peter MeLzlsimli geminin tesplt edilen yedi sefertndede faturalafln keslldi6i .0lkelere degil, Akdenizdeki aetiUi lim;nlara u6ramak suretiyle dolastrqr anlattlmaktadtr...', denilmektedir. Bu baitamda; MerslnSerbest Btilge'den Inter Gtda ve TekstilSanayive Tlcare! Ltd. firmasrnca, alrcrsrolarak IBM FelevskyBulvar Dom 21 t4oskowya da JBM lotnt Stock Company Moskow g6sterilenfirmaya Mersinlimantndan; l. Carl Metz isimli gemiye yiiklendlgi 96z0ken 24.OOO kg. 5A/O5.O2.I99A sayrh/giinlii qkrg manifestosu ve 523 saylh 12.01.1994 90n10 Serbest Bdfge igfem Formu konusu, 37A/l2,O7.7ggA sayrlt/gilntijfatura kapsaml donduruimusetin, (Ek-31)

H
f.i:{

E

E
[J
ir.)

iH

20or/i33 No uz. 200u idd.No so
Es.No. 2001/6l C.S.

iDDirrNill'lI BA$SAVCIIIdI D0M. CUMIIURnET INI{AIIA 82 Sayfa;

12.03.200r

Ilr'i

li, CPT HUSSAM isimli gemiye yiiklendioi gdzriken 96.0o0 kg. 235/27.O5.L998 sayt|/9iinl0 grklg deniz manifestosu ve 7334 sayrlr 22.04,799A gitnlij Serbest Bdlge iglem Formu konusu, 398/22.04,lgg} sayrh/g0nl0fatura kapsamrdondurulmug etin, (Ek-32) lil. CPT HUSSAM Isimli gemiye yoklendiii gttziiken 120.OO0 k9. 22A/22.O5.799a sayrll/g0nlii 9rkr9 deniz manifestosu ve 8361 sayrll 06.05.1998 g0nl0 Serbest Bdlge Iglem Formu konusu, 402106.05.1998 sayrll90nlii fatura kapsamrdondurulmusetin, (Ek-33) lv. CPT HUSSAM lsiml! gemiye yoklendioi gitzijken 72.000 kg. 258/16,06.1998 sayrft/g0nlil crkrs denlz manifestosu ve 10748 sayrlr 05.06.1998 giinlo Serbest B6lge lslem Formu konusu, 414/05.O6.L99a sayrh/giinliifatura kapsamrdondurulmug etin, (Ek-34) v. CPT HUSSAM lsimll gemiye yrikleidi6i gdzi.iken 96.OOO k9. z6a/23.06.L99a sayrlr/90n109kr9 deniz manifestosu ve 11686 sayrll 17.06.1998 giinlri Serbest Bdlge iglem Formu konusu, 47a/D.06.7gg9 sayrh/90nliifatura kapsamrdondurulmutetin, (Ek-35) vi, CPT HUSSAM islmli gemiye yiiklendlgl gdzijken 144.0O8 k9. 29O/OA.O7,199A sayll/9iinl0 qkrs deniz maniFestosu ve 1180B sayrlt 18.06.199a g0nl0 Serbest B6l9e iglem Formu konusu, 419/1B.06.1998 sayrlr/giinl0 fatura kapsamrdonduiulmugetin, (Ek-36) vii. CPT SPYROS isimll gemiye yiiklendldi gdziiken t92.O32 kg 225/22,O5,799A sayllr/giinlii gtkrS deniz manifestosu ve 7697 saytll 24.04.1998 grinlri Serbest Bd/ge lglem Formu konusu, 4OO/2A.O4.L99a sayrh/gilnliifatura kapsamtdondurulmuS etln, (Ek-37) vili. CPT SPYROS isimli gemlye ytiklendi6i 9620ken 96.OOO k9 225/22.O5.!994 sayt|/grinlii qrkrs deniz manifestosu ye 7776 sayil 29.04.1998 giinlii Serbest B6lge Iglem Formu konusu, 4OL/28.O4,199a . sayrlt/giinliifatura kapsamtdondurulmug etin, (Ek-38) ix. CPT SPYROS istrnli gemiye yiiktendigi gd;iiken kg t44.ooO gtktt daniz manifestosu ve 8885 saytlt 234/27.05.1998 saylt/gtnt 13.5.1998 gonlii Serbest B6lge lglem Formu konusu, 403/13.05.1998 sayrlr/gfinl0 fatura kapsamrdondurulmug etin, (Ek-39) x. MV Moraegean islmli gemiye yriklendlqi goziiken 4a.00O kg 1161L7.O3.7998saytlr/giinlii grkrs deniz manifestosu ve 3758 sayrll 27.02.1994 g nlii Serbest Bdlge lslem Formu konus!, 390/27.O2.199a (Ek-40) sayrlr/giinl0 fatura kapsaml karaciderin, Paul Rickmers isimli gemiye yilklendidi g6ziiken t6A.OzO k9 246/08.06,L994 sayrlt/9ijnl0 Elklg deniz manifestosu ve 1O251 sayrlr 29.05.1994 giinlii Serbest B6lge Iglem Formu konusu, 4OA/26.O5.1998 sayrh/ginlij fatura kapsamrdondurulmug etin; (Ek-41) Peter Metz isimli gemiye yiiklendiqigijziiken 12O.OOOk9. 59/05.02.199a sayrlt/giinliiErkr9 deniz manifestosu 80 sayrh 06.O1,1994 gijnlij Serbest ve B6lge islem Formu konusu, 376105.01,199a sayrhlgiinlii farura kapsaml dondurulmu9etin?(Ek-42)

xi.

xii.

200I/133 No IIz. zool/bo idd. Mo 2001/ C-S. 61 Es.No.

iDDiaNAMD

12.03.2001

nirqs,rvctt D0M. tcl ANKAltrl Cullttrunirnr
Sayfa;83

il'0

16a.O0o k 9 . 7 0 l 1 O - 0 2 . 1 9 9 8 x l . PeterMetz isjmli gemiye ytlklendidigdzi.iken sayr|/gtinl0 Erklg deniz maniFeslosuve 1624 sayrlr 2 7 . 0 1 . 1 9 9 8 g n n t i j Serbest Bdlge iglem Formu konusu, 383/27.01.1998saytlr/9 rinl!i fa tu ra kapsamr etin, (Ek-43) dondurulmLrs

g6ziiken 63.500 kg 97104.03.1998 xiv. PeterMetz isimligemiyey0klendidi ve sayl|/gilnlii Erkrg manifestosu 2057 sayrlr05,02.1998 q0nt0 deniz Serbest B6lgeislem Formu konusu,385/05,02.1998 sayrlr/gonlii fatura kapsamr dondurulmus etin, (Ek-44) gdziiken xv. PeterMetzisimligemiyey0klendidi 104.500k9. 97104.O3-1998 sayhlgiinlii EtkE deniz manifestosuve 2B5O say 77.02.799A g nlii serbestBitlgeiglem Formu konusu,388/16.02.1998 sayrlr/giinlii fatura kapsamr dondurulmuS (Ek-45) etin, gdz0ken105.oo0 kg B/05.O1.1998 xvl. Carl Metz lsimli gemiye yrlklendldl sayrfi/giinlii grklt deniz manifestosu 22472 saytlt28.11.1997gi]n[i ee fatura Serbest Bdlgelglem Formu konusu,346/28.11.1997 sayrlr/g0nlo kapsamr etin, (Ek-46) dondurulmug g6ziiken xvii. Peter 120.OOO 17/12.07.799a Metzisimllqemiyey0klendi6l kg ve sayth/gtnlogtkrgdeniz menlfestosu 23oo5 sayrir08.12.19979nnl0 serbestB6l9eislem Formu konusu,354/08.12.1997 sayrk/giinlofatLrra kapsamr dondurulmug etin, (Ek-47) gdziiken12o'o00 kg 7/05.o1.1998 xviii. Carl Metz isimli gemiyeyoklendidi ve sayr|/g0nlo deniz manifestosu 23534 saytlt 15,12.1997g0nlii 9rkr9 fatura sayll,/giinlai Serbest Biilgeiglem Formu konusu,359/15.12.1997 kapsamr doDdurulmus (Ek-4a) etin, Kars fimaca alrnmamB oldudu. ve SuglarlaMiicadele Emniyet GenelMildilrl060'nUn Kaeakgtllk Organlze "... DaireBagkanlrdr'na y6nelik g0nlii 6014sayrlr yazrsrnda; Moldova interpolgnden 25.09.2000 altnan yazrda?Reni Limanr'nrn Devletl'neait bir liman olduiu bildirilmittir..." Ukrayna gonlil 6865sayrlr geminin ilgi ya?lslnda 01.11.2o0o dai "...KeysF1 bandrralr isimll,Kambogya kayrtlr yaztnlzda bellrtllen tarih s0reclnde Reni Umanr kayrtlaflnda tanrnmadtgl.,." denilmektedirBu baglamda;
oilzoken 2O718/9,1O,1998 savllt/q0nlai Serbest Biiloe istem Formu ve karoo manlfestosu kohusu, 164.148 ko. dondurulmqs et cinsi esvantn Mersln Serbest Bdloesi'nden Cetln Gtda Sanavl Ticaret Ltd. Stl. firmastnca Maonolia SRL M. VARLAM 65 Klslnov/MoLDovIA lsimli firmava kesildidi anlasrlan ve karqo manifestosunda Mer€ln'de'| Renl Llmanrna aldeceait bellrtilen 29lO8,1O,1998 savrh/o{inlai fatura kapsamr esvanrn Rent Limantna oiitiiriilmedl6i. fEk-491

AnlaSrlmaktadrr.

,d
fi

Yukanda isimlerl belirtilen Gemilerdei MersinLimanlna sevk koridoryolu kullantlarak 1) MerslnserbestBSlgeslnden edilen ve Mersln Llmanrndan s6z konusu cemllere yoklendidl gtiriinen ancak ilgili da gemfferinceg6tiirulmedldlyada aitcdadnrnbullnmadrdrveya ahctlan bulunmakla beraber Du

llz. 2001/133 No 50 Idd. No 20011 Es.No. 2001/ 0l c.s.

iDDiINAME

12.03.2001

ANXAtut cuMrtuRirET DcM. BA$savclLICr
Sayf&;84

t:+)

firmalardanet cjnsi egyaalmadrdt belirtilen; "eL"cinsi eSyayailigkin olarak; gerek Serbest Bdlge nhttmrndangerekse koridor yoluyta Mersin Limantnagetirilip gemilere yijklendi6i g6ziikenve Raporumlzun yer 27-49 ^olu eklerande alan manifestove SerbestBdtge i5tei-r ekinde yer alan "serbest Bdlgeden formlarl GelipGemiyeYoklenenEsyantn Yiikleme Sonuc ile Raporlarl" "MersinSerbest B6tgeAdresliE yantn GemiyeY0klemeCetvellerr"'nde; ESyavi gdlgeSorumlusu(MESBAS Teslim EdenSerbest ESyayr Sorumlusu); Telim Alan Gemi Kapianr ve Acenta yetkilisi; Y0klemeyiYapan Liman iSletme Miidairliid0ve Giimriik Gtirevlisinin adl soyadr ve lmzalart bulunmaktaolup; adl geEenlerce eSyantn llgili Gemilere y0klendi6i gdr0lmektedlr. Ote yandan, Gemile.e ait ilgili Torkge Manifestolarda (Crkts Deniz Manlfestolaflnda) llgillAcentalafl da, gdrijlmektedir. 2) MersinSerbestBdlgeRrhtrmrndan dtrekt olarak Gemiye yiiktendi6ig6riinen "et" cinsiegyaya illgkin olarakise; Mersh SerbestBdlge M0diir[i60,ne ydnelik07.02.2001g0n ve 035-8/4 sayrtl yaztmtzlalSerbestB6lgeRthttmtndan harekettarihleri,lsim ve bayragt beltrtilenGemilerin, MerslnSerbestBtilgeLlmantndan konusutarihlerde sdz aldtklafly0ke illskin olarak, puantaj cetvellerive deFterkayttlanite bu gemiterinatdrktan yoke ltiskin olarak, Miidiirti.ikterind; mevcutt0m belgelerin gOnderilmesi (Ek-SO) onayltbtrer6rneklerinin istenilmig; Cevaben giin ve 599 sayft yaztda;istenllenbelgelerin altnan09.02.2001 onaylr birer 6rneklerinin (Ek-s1) 562konusu ekt belgelerin yazt incelenmesinde; 96nderildi6i,
. KEYSI-1 isimll Gemiye yuklendjdi giir0nen 154.148 Kg. et'in, Gemiye yuklenmesine lligkin Puvantaj Notu'nda; Liman Puvantdr0, G6zeLme,Mal Sahibi Puvanttir0ve Acenta Puvantdrii haneleri bulunmastna ralmen, sadece Liman Puvantdr(i'niin isim ve imzasrnrnbulundugu m0gahede edilmis; ayflca betgeler araslnda Mersln Serbest 8619e Miidilrlai6ii Geml Yanagmasr Formu,Gtimrik Muhafaza Soru Kagrdr'ntn g6nderildioi da anlastlmrsttr, M/V FAYSAL lsimli Gemiyeyilklendi6i96r0nen "et" ve 'karacloer,.cinsi etyanrn, Gemiye yiiklenmesine lltskin Puvantaj Notuha g6nderilen belgeler arasrnda rastlanmamtsolup; etyaya ait imzaslz Eeki Listesi bulunduou; ayflca Gemiye iligkln Mersin Serbest Bd!a' Miid0rl0dii Gemi YanagEnastFormu, 6ijmriik Muhafaza giinderildidi; 5o19uKadldt,ntn

.

"et" cinstegyanrn, EVINA isimliGemlye yoklendldi g6r0nen gemiyeyijklenmesine iligkinPuvantaj gdnderilen Notu'na belgeler arasrnda rasflanmamrS olup, Gemiye iligklnMersln Serbest BdlgeMijd0rlijdii Gemtyanasmasr Formu,ntrn gijnderildioi antagmtgttr,

Yukaflda belirtilen vg lzah edilen durumda, Mersln Serbest B6loe Rrhtrm ve Mersln Llmanrndan EegiLllgemilere ytiklenerek yurtdtgtna gdnderildtgini gdsieren Mersin Serbest.B6l9e M0dnrliiio ve liman kayrtlaflnrn dodru olmadr6!,bu mallann ge;gekte yurtdrgrna gdnderilmemis oldudu, MersinSerbest 86lgede kurutu inter Grda ve TekstiaS;nayt ve Tic;ret Ltd, getin Grda SanayiTicaret Ltd. flrmalarrnrn, asltndakayttlaragdre yurtdtgtnag6nderdiklerl belirtllen 3.o28.667.-kg etin yurtdt'lna g6ndertlmeyerek yurtigine ge5ifli yolla;la sokulmut orougu, Gerek Inter Grda ve Teksfil Sanayi ve Ticaret Ltd. gerekse Eetin Gtda Sanayi Ticaret Ltd. firmalannca; Mersln Serbest B6lgedekiRthttmdan vs Mersin Limantndan deniz yoluyla muhtelif gemilerle.yurtdrsrndaalrcl olarak gdsterilen eegi i firmatara 3.028.667.-k9 oondurulmu9 el sevktydtlaflntn tamamtna yakrntntn1997 ytllnrn ikinci yaflslyla 1999 ytltnln ilk ya.rsr arastndaktbir yrflrkdijnemde yaptlmtS oldugu hususudtkkat gekici butunmustur,

2001/133 No t[z. 2ooll 50 idd.No 2001/6l C.S. Es.No.

IDDTANAMB ANKAITA CUMIIURiYET DOM. 8A$SAVCILIOI Sayfa;85

12.03.2001

t:fl

ri

S O N U C :

ill
.

Billrkigi incelemeve Dederlendirme bdliimlerinintetkik Raporumuzun Yaprlan edilmesinden gdrutecedi de iizere; AnkaraDevlet C. Miistesarlrk Makamr'ndan G0venlik Mahkemesa Bassavcrh6r'nrn havaleli giinlii Hz. 2000/533 sayrhyaztsrve ekinde bellrtllen4422 sayrhyasaya aykrrttrk, 70.11.2OOO sahte resmi evrak drizenlemek kullanmak,tegekk0lhallndekagakerlrk sqElan hakklnda ve y0rotiilmekte olan tahkikatta 15.11.2000 17.01.2001 ve ilgiliolarakd0zenlenen 90n|0 Bitirkisi Tutanadr gergevesinde giimriikler diizeyinde ve Ea9savctltkEa konulan Billrklsiliklerimlzce el yaptlan inceleme tetklksonucunda: evrakla. iizerinde ilk ve 1. Kontroldrler Haydarpaga Giimr0kM0dilrl06iince Glrig tarafrndan BaSak Su Uronleri Ltd 9tl. Sirketi adrnatescilli 5224/23.1.7997 Tlc , 8322/6.2.t997, 17756/ra.3.L997, 23L90/11.4.1997, 2A445/7.5.1997, 2L122/3.4.1997, 32455/22.5,1997 34934/29.5.1997, 342a0/2a.5.7997 | , 34790/72.6.1997, 4B4aO/14.7,7997, 55493/r5.a.799?,
58806/28.8.1997, 529OA/6.a.L997, 61385/8.9.1997,62203/ 70.9 -7997, 64992/19.9.L997, 6a4L9/2.10.1997, 7 0237/ A.7O .7997, 72935/20.70.7997t 75504/30.1O.7997, 43927/27.rr.7997,

?, Llr
t:l Lf
d L] 1 l :J
til i

t1

o
il Li:l
ti Fi,l ,LI

iiJ
:tl
i.l-.J

77268/4.L!.7997,81098/18.11.1997 sayr ve tailhli 24 adet giris beyannamesiyle adet Konteyntr 79 kapsamt (2.122,314 kg) ton balldl adr altrnda Sorusturma ithaledilenetlerleilgiliolarak dlizenlenen Raporu ile Haydarpa9a M0d0dii6u'nce BurEak OrijnleriTic Ltd Su GirigG0mrLik sti. firmasr adrna tescllli 47974/29.6.799a, 464A2/77,7.L99A, 475s6/23.7.1998, 55680/28.8.1998, 56724/3.9.199a, 543AL/24.A.799A, 59746/La.9.L998, sayr ve tarihli 8 adet 9iri9 60759/23.9.799A beyannamesiyle baltgr adr altrndaithalatryaptlan(492.O34 k9) ton krrmrzr et ve ylne Haydarpasa Glrit Gilmr0k Miidiirlii6ilnce Merit Gemlclllk adlna tescilll7277/2A.9.998 1255,/5.10.98 ve sayr| ve giinl0 su UrrinleriTic. Ltd.9ti deniz manifestosuna kayrtlregyalardan Burgak adfnatesciffl sayrlr tarihlltransitbeyannamesi ve konusu 2223/26,2.7999 olan 16 konteynrr dondurulmus ton balrir olarak beyan edilen ancak yaprlantespltteet oldu6uanla'rlan(429.168 kq), dondurulmirg ile et geredinjn ilglll olarakdfizenlenen Sorugturma Raporunun, takdiri iqin C. giinderllmeslyanrnda, llgili mevzuatlafl uyannca Bassavcrlklanna gereElnlnyaprlmasrigin Tanm ve Ktjy lgleri Eakan||6r'na, Maliye Bakanlgt'na, Hazine Milstegadrqr'na, DrS Tlcaret MiistesarLir'na, gonderilmesine kargrn, ijzellikleana firma olan Inter Grda firmasrnrn faaliyethe devam ettidi ve Serbest Stilgedeki jjlevini slirdiirdiiiri, bu .aporlardansonrdda Tanm ve Kity lSleriBakanlrgr tarafindan inter Grda firmasrna Bassavcrlrqrnrz dosyasrhda mevcut olduEu iizere 4097 27.7.2OOO, 03147 23.5.2000, 03423/5.6.2000, O27 6/ 4. S.2OOo a / I sayr ve tarihlllle Batak GrdaEt ve SUt Uronleri Tic. Ltd.9ti. firmasrna 02785/04.05.2000 ve g0nl0, Kontrolbelgelerinin sayr ve.ilmeyedevam edildlEl, getltllgiimriiklerden 2, Mardin Mar-Nak Marmara Nakliyat Serbest 86lgesine ve Tlcaret Ltd. 9ti. firmasradrnagelen G0mrokleme Grda ithalat-Ihracat toplam !1q.9:ZZE-89, et ve et cinsl egyantn511.OOO.-kg nrn kaqak olar:rkTtirklye'de Giimriik BaSmiifettisi CemllEMREtarafrndan satddt0rnrn yaprlan sorugturma sonucunda anlagrldrgr ve dozenlenen sorusturma rdporunun,gereginln takdiri iEinllgill makamlaraintikal ettirildigi,

rE

20011133 No ltz. 200Il 50 ldd.No 2001/6l C.S. Es.No.

,{NKAM cuMrrnniyET DcM. Bl$sAvcltrdt
Sayfa;86

lDDiA,tytE

12.03.2001

3:/
timitet eirketi'Mitko t4addeieri Gtda

'

$,.:;##guff il.:l,""di:r;:ilni "l,i'Jfl 'Yi,lii,n,n i".l["#Tlil'i?#iff ydndnden. yijksekotan t-hracaUani cok go.t"rir"i"t,--"r,'."r"p
yaprlmrg olduiu ve bu iglemlerjnde incelenmemis oldudu, 4. Tiirklye iizertnden 1997-1999 ytllarrnda Mersin Serbest

:inir,r"mulr#*lll*i"aml:l:"j";jh
Bdtqeden

jli:::1,:il:"f;iIfl,If!,#

mensetiotarakgcisteritdili i";";;;;;" ;;'; .y", firma (izerinden Danimarkamenrelt olmasrnakarsrn ikjnci ve sahte faturalarda j.u"f ,r,unilri' Avusturya mense ot;rak gcisteritdili, o.n slittozunun tkinclfatura dijzentenerek nusyamerigetiofuiut 91JG-rifargi, sdz.konusu 13 fi.manrnvaktastk mityon g ii.*"i, i,u, -iiy". .g + |;||;,?,

jll't";#i: **: ;X'i,'"1',iiis:l' B'"iHf i"T;'"::'J,"#"';r;S";g"",#?';;.',?,".i"'" diizentenerek Avusturya
ve. rhiacafl irsiir arrr" o-ru-.u['al"rritr.

Form.G,da.Madderer, r"""r, liJ"'lfl:if ll?iffl;.H],j,.il u" "tljriili stittozLtterevadrireiri ve ire orarak, ffi;l#i';':frlTlr:lfrl"t;l'"J R"t"'''' "i"",l,-3ffitii -*irt#:i#l u.""..""; i,.i in e e' o"yu u,n;-u.i "l,"ill'" i"' 1" :' 'o'X'j:1",,:"5';l:il!";?'':T;il tfi

lL'J":'i,1Y;.'i:i:,',.'?:;:':'i*'

Mudiirtiidri'ne 329.sos.-kserrnsevkeditdidi u, iuit-iiu"iioili"oiu_. * G0m.j'iik Bagmrifettigi cemlt EMRE t"_r,"a'""-r"-itr;;;,lr';";iirn, Digertaraftan inter Gtdallrmasl ";, r"..,,rui.ize. -i;-";;'- il:,,ijnTTj:? ulrn l:'.'-,;, ri!J. : ;i"";, :i: etin Butga;stan,a, adet gkrs-i9temformu jte 1

m"--ii"'ri"rlivli ;"J1"'.tT'-'::,1 t::#:i.U"TI"H.ffi? il:..yqr-Nak

jg#t:'*:;i:i";*ffi fu [x,:I;:,i.i""i"";::JTfi, ffi san.veTtc.Lto.$ri.n.-ias, ja,n. i"..rrii i la'. i;."";'";';:::, ^_"-a ":k: Grda

J"t;::T,".1.t':":9 tizere ioiiusamsun d;;;;e;.J',ii,111_;flj3:," J;'::'Ji.,?"L..:J:,fr:5

;#iJ"3"-#U":

y:';::'il;l,s;il' #l'i-_:,1i;","'";ll"al,fi?l ff.,''::i" siij.,,:":]r;" 4 adet. ka hr rnesivre Lso'-ks. 77'

gf Z ' ;i,J l,s.-rr" -Untlkfi il,'ii"ii';..H.,1H:'J'1.:;'Jil'."L?'ijt." j 6 adet trunsit beyannamesi i56.160.-k9, ;Xi: il,].i' "'n ite u tlt:l#,, ry'ii!:ji;: "f,.': ": ii{!11i.:l*fl::f IJ[ ;
beyannamesi e 45.942.-kq olmi

se.uestatii!eie.i?o;;;;yJ;;--rlr'j1""T",?;itri;.'li#J,,1:y"".
9rk19 manlfestosuyta 893.582.-k9' etin Butgarist;n,aotmi

-299.519:-k9 eUn Makedonyata olmak [izere

74.BOO._Kq

manirestosuyra "u. ;uoil'l",ui'n"?'Jit?lLil,rL-"i".1-,l,T :z:.roo.-rs 258.480,-kg

*;;y,y;i; i;..i:j :[]:fi!1,i{": if ,Au:i1.1,""it"":i;*ed''1"[.{ifl
Serbest 86lgeden g6nderitdtdi,

Mersrn.ser6est soi,r,iRi;,rl;i"d";; ;,.,t';1,.t'3ill5,i;i",:T ;X":::,fi

Hz. 2001/133 No 2001/50 ldd.No Es.No. 2001/6I C.S.

iDDiANAME ANKAITA DOM. BA$SAVCILICI CUMTIURiYET Sayfa; B7

12.03.200t

l"rt

Ayrrntrlafl Raporumuzunyaprlan tespil ve deqerlendirme b6kjmLinan , numaralr krsmrndaizah edildidi rizere; Mersin Serbest Bdlge Rrhtrm vr Flersin Limantndan inter Glda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd., Cetlr Gtda Sanayi Ticaret Ltd, firmalarrnca; Eegitli gemilere yiiklenerel yurtdrgrnagdnderildi6ini gdsteren Mersin Serbest Bdlge Mddnrl0d0 v( liman kayltlaflnrn, Batsavcrlrdrnrz dosyalannda bulunan Emniyet Gene Midiirliidijn0n Interpol aracrl6rylagemi 9idi9liman ve alrcrlarln bulundudL illkeler nezdindeyaptrrdrdryurtdtSrarastrrmalanna g6re dodru otmadtdt, bu mallarn gereekte yurtdrgrnagiinderilmemis olduiu, Mersin serbest 86lgedenkayrtla.a gdre yurtdrgrnagdnderildi0ibelirtilen 3.O28,667.-kg etin yurtdrgrna yurtigineEegitli yollarlasokulmug oldudu, gdnderilmeyerek DlSer taraftan ayflntrlafl RaporumuzunYaprlanTespit ve Dederlendirme biil0miinde lzah edilen ve Mercin +rbest Bdlgesinden koridor yolu kullantlarakMersin Llmanrna sevk edi,en ve Mersin Limantndan da sdz konusu Gemilere y klendidi 96r0nen ancak llgili gemilerince g6t dilmedl1i yada alrctlanntn buJunmad,dr veya ahctlart bulunmaKta beraber bu firmalardanet cinsi egya almadtgrbelirtilen; t'9t" cinsi egyaya lllgkin olarak; gerek Serbest Bdlge flhtrmrndangerekse koridor yoluyra Mersin Llmanrnagetirillp gemilere y0klendi6l gdziiken ve Raporumuzun 27-51 no,u eklerindeyer alan manifestove Serbest Bdlge iglem formlafl eklnde yer alan "Serbest Bdlgeden Gelip Gemlye Ydklenen Esyantn Ytikleme Sonue Raporlan" lle 'Mersin Serbest 8619e Adresli Esyantn Gemiye Ytikleme Cetvelleri"'nde; Egyayr Teslim Eden Serbest 96lge Sorumlusu (MESBA9 Sor'rmlusu); EgyayrTelim Alan Gemi Kaptanr ve Acenta yetkilisi; Yiiklemeyi Yapan Liman Igletme Mrid0rl06Uve Giimriik Gdrevllsinin adr soyadr ve imzalafl bulunanlar ile gemilere iliskin manlfestolardaimzasr bulunan acenta yetkililerinin durumlannrn 1918 sayrhkanun ve di6er kanunlaraqstndan degerlendirilmesinin gerekti6i, Gerek Inte. Grda ve Tekstil Sanayi ve Tlcaret Ltd. gerekse Cetin Gtoa Sanayl Tlcaret Ltd. firmalannca; Mersin Serbest BtilgedekiRrhtrmdan ve Mersln Llmanrndan denlz yoluyla muhtelif gemllerle, yurtdrgrnda allcr ola.ak gdsterilen eesitli firmalara 3.028.667.-kg dondurulmus et sevkfyatlaflnrn tamamrna yakrnrnrn 1997 ytlntrj.ir| ikinci yar|sryla !998 yi,n'n ilk yanst arasrndakl blr yrllrk dtjnemde yaptlmrg olduou hususu dikkat geklclbulunduOu, Serbest Biilge Uygulama Yiinetmell!i'nin 33,maddesinedayanrlarak Dr' Ticaret Mtistesadr0t Serbest 8619eler Genel M0d0rli.i60'nUn,Serbest BdlgelereMal Girigi ve Mal Erkrgrile Btilge iEi mal satrslannrnnasrl ve hangi usufleregdre yaprlacairntbelirtir 93/9, 95/3, 9S/A ve 9B/5 nolu Genelgelednincelenhesindende gdr0lecedl Uzere; Rrhtrm' dan Serbest yetki Bijlgeyemal glrigl Ve SerbestBdlge'den tuhtrm yoluyla mal Erktgrnda ve sorumluluiun Serbest B6lge Miidiirl0i0ne alt oldudu ve y0kleme ve mal Indlrmedede Serbest B6lge igleticlslnin giirevlendirildioi,bu yolla de giren ve grkan mallarla ilgili olarak mal grkrgr srrasrnda sadece bilgl mahiyetinde 9ilmr06e bllgl formu verlldioi; Serbest Eolgeden Ko.idor yoluyla qkts yapan mallann gemiye y0klenmesi durumunda ise dioer Serbest Biilge M0diirli.lg0 ve t'leticl firma gdrevlileri ile birlikte koridorda .efakat etmek ozere blr de giimriik gdrevlisininbulunduiu, ancak her iki durumda da g,ren ve gkan egyanln gomrokge Rziki muayenesinin ynprlmasrna iligkln herhangi bir dizenlemenin yer almadrol, dzelllkle nhtrm yoluyla Serbest Bdlgeye getlrilen ve Serbest B6l9e nhtrmrndan g6ndertten egya letn hleblr g0mr0k personelinln 96revli bulundurulmadl0t, zemln olusturduqu, sdz konusu et bu yollu dozenlemele n lse kagakgtltga

, 1 1.1
L:J

a

IIz. 2001/133 No

No zootlboidd.
8s.No. 2001/6l C.S.

IDDiANAME DcM.cUMHURiYET ANI{ARrl BA$SAvcILIOI , Sayfa;88

12.03.2001

kaEakgrlrdrnrn hemen-hemen bu d6neme denk geldi6i, ancak 20OO vrlr da baglannda girmesave bu kanuna uygun 4458 Gilmriik Kanunun yrinirlLide Gilmr0k mevzuattnda yaptlan deditiklikle Serbest 8619elerdeki esyantn giimriik idarelerincede denetlenmesi mrimkijn hale gelmi5tir. Dolaytsryla grlmrijk mevzuattndaki son diizenlemelerden dnceki ddnemde yetkinin ve sorumlulu0un s6z konusu Genelgelerle Serbest 86lge M0d0rlijd0.ne verilmis olmast ve drizenlemelerin yetersizlidi buralardan us-ulsiiz iglemlerin yaptlmastnayol aEtl6t, Aynca bu 13 firmantn yurtdtSrndantranslt ticaret veya ithal amacryta Mersin Serbest Bdlgeye veya diqer g0mriik idarelertne getirdtklerj mallaflnhemen tamamrna yaktn ktsmlnt Amerika'da kurulu gdziiken NEW HORIZONSTMDING USA, Avustralya'da kurulu gijziiken NORT ATLANTTC FOOOSTRADING INC., Bulgaristan' da kurulu 962Llken MAHH EOOD firmalardan satln alarak getirmig olduou ve Mersan Serbest 8619e igerisindekurulu di0e. firmalar arasrndasatlg yapmtg gibi g6sterilerek krymet ve menge deiisikli0i sahtecili6i yapttkla , BaSsavqlt6tntz dosyaslnda bulunan Emniyet cenel Miidiirl0giiKaeakve Organize Suglarla Miicadele Daire Bagkanltgl'nrn Batsavcllrirmtza yttnelik 02.08.2OO0giinlU 4913 sayrfi yaztda interpol aractft{ryla yaprlan aragtrrma sonucunoa, Avuskalya'da kurulu gdziiken NORT ATLANTIC FOODS TRADING INC. Firmaslntnbu iilkede kurulu bulunmadt6r,Emniyet Genel Mdditrlilgi.j'nijn Elagsavcrltdtntza y6nelik O2BBB5 saytlt 30.01.2001 gonlai yaztda, interpol araerhgtyla yaptlan araStrrmasonucundaAmerikada kurulu g6ziiken NEW HORIZONS TRADING USA firmastntnadrcsi ve telefonu olmayan, trcarer yapmayan fakat kanuni olLlgumLr olan bir firma oldudu, yine Emnlyec Genel Mijdiirl06ii'niin EaSsavctltStnrza ydnelak yaztstnda interpot aracr[6ryla Bulgarastan'dayaptlan arasttrma sonucunda Bulgaristanda kurulu gdziiken MAHH EOODfirmastntn1997 yrllndan buyant Bulgaristan srnrrlafligerlsindebir faaliyette bulunmadlStve bu firma sahibinin Mersll| Serbest Bdlgedeki 9etin Food and Industry Trade ile inter Food ano Textile and Industry Trade firmalanna mal satmadt6lnl bildirmesj; hususlan9dz iini.indebulunduruldugunda, sahipterive organizat6rleri aynl olan ve 9u ana kadar bilinebilensoz konusu 13 firmanln yaptlgr ithalat ve transit ticarette kullanllan her tiirlU belgeyi sahte olarak yapttklafl ve tespit edilebllentarlh olan 1992 tarihindenbu yanr kagakgrltk yapmak iCin tegekkiil olugturduklafl ve g0nomilze kadar de6isik fjrmalar adt alrrnoa devam ettikleri, 5. Bagsavctlr6rntz ilgili dosyastnda yer alan belgelerin incetenmesrnoe; Gtmrik Aag.nrifetti'i Cemil Emte'nh Mar-Nak firmasr tarahndan Mardin Serbest Bdlgede yaptlan et kagakEllrortte ilgili olarak Refakatle gdrevlendirilenG0mrijk Memurlan Yavuz ytLDIRIM, Mustafa GULEN, Giimrtk MId0r Vekili Miidi]r YardrmcrsrMahmut ARSLAN, Mar-Nak grimriikte ve Mardin'dekitrlm ttlemlerint yiiriiten gaban qELiK, fr'rmastntn Dr9Ticaret Milstesarlt6tMardin Serbest Bdjge Mr.idiiriiyusuf YILDlZ, esKl Habur G0mriiklert Batm0diir0 Z0lal SoNMEZIn ayrrntrtaflRaporumuzun Dederlendlrme b6liimijnde bellrtilenqe9i i tarihlerde istanbul Akodn oler ve Eresln otel ile Ankara Siirmell otelde kahg otet iicreflerinin Ddr er Grda fi rmastnca6dendiqi, bu Sahrslann istanbuFDtyarbakrr-istanbulTHy Ugakbilet ilcretlerinin qetin ctda firmasrnca 6dendi6i, hususlafl ile aynca Mersin Serbest B6lgeden Mardin dekl Mar-Nak firmastna bu e eri gdnderen firmantn Dortler ctda olmast ve bu firmantn da inter Gtda ile badr gdz 6n0nde bulunduruldu0unda? Mar-Nak firmastntn Mardin Serbest yaptrgret kagakgrlqtnrn organizasyon Bitlgede bir sonucu yaprld16t,

lx,i
2001/133 No Hz. 50 idd.No 2ooll Es.No. 2001/6l C.S.

iDDiAN M[ ouMIluRiY0T BA$sAvclttdt DGM. INKAIrA
Sayfa;89

12.03.200r

l3r.

iil

i.i

iri
..1l

n

i$

I
[$

ff il
ti

li
O
LJ

ri tj

n
I fi

Dederlendirme bdlrjmrinrln7. srrasrndabelirtiler i 6./'Ayflnttlafl Raporumuzun v ve Giimriik Konrroldr0Ali NURALve Alaaddin ALPARSLANIn 5.1t.199! ve 24.1,2.1999gijnlil 138/2, 137/3 ve 140/3 740/4 saytlt SoruSturmi Raporlanyla ilgili olarak ton balrqr adr altrnda et kaEakEtIdt yaptldrd iddiast konusunda; 29.6.799A tarihinde ihban yaprlan ve Kontrolcjrldr tarafrndan tiim giimrLik idarelerinin uyanlmasrnrn 16.7.1998 g ntr: yazryla Giimr0kler Genel M0dilrlii6ii'nden istenilmesi ve buna itiski. 17.7,199a giinlii onaylarafunmasrndan sonra (ihbann yaprldrdr29,6,1998 tarih ile) eg zamanlr olarak 41974129.6.1998, 46482/17.7.1998. 47556/23.7.7998,54381/24.8.L998, 55680/28.8.1998, 56724/3.9.7s9a, 59746/18.9,199a,60759/23.9.1994 sayt ve tarihll giris beyannameteriite dondurulmlg ton balir adt alttnda toplam (A92.O34 kg) dondururmus etin Tijrkiye'ye sokulmasr, aynca son olamk grlmrode lthal kaydtyla gelip (16 kont€ynrr ile ilgili) sahte banka belgeleri diizenlenmesine radmen Giimriikler Genel MridiirlnoU'niio idareye tsrarla transatyaptlmast itin iki defa yazth talimat vermesi, yine BaSsavcrlrqlntzda bulunan G0mnikler Genel Miidiirliid0'niingdnderdldidosyada buna lllskin 090ncrt bir !atimat yazrnrnhazrrlandrdr ilglli Bagmiidiirliige giinderilmeyen yazrsr(kaldr ki ve yalnrzca sahte belge olmasr olayl bile sorugturmayt gerektirirken) -ahnin onav olmasrna radmeni Kontroliirlerln 29,2.1999 tarihti gergevesinde uyanlan gijmr0k idarelerindenton baltdr ile ilgjli bir konu intikal edip etmedi0l- yazrltsorgusuna,Giimri.iklerGenel Mi.idiirlii6i.i'nijn bir ay gecikme ile 08.03.1999 tarihinde Genel MUdiirluklerine9r:imrdk ldarelerindenton balr0r ile ilglli bir konunun intikal etmedi0i geklinde cevap vermesi, Ve bu cevabrn son gelen ve Yunanistan'a transiti planlanan 16 konteynrrton baltir (etin) ile llgili transit beyannamesinin tescil edildidi tarihten sonraya denk gelmesi, hususlan bir arada diisiiniildijgiinde; GalmriiklerGenel Miidr.irliiEii'niinlhban geciktirerek idareye blldirmesl nedenlyleithalatr yapllan B adet girig beyannamesi konusu ton balrdradr altrndagergekte etln T0rklye'ye sokulmug olmast; ayflca son ithal kaydryla gelip Kontroldriin sorugturmaya baSlamasr Yunanistan'atransil edilmek istenen 16 nedeniyleithalattan vazgegilerek konteynrrhkparti ton balrdtadt altrndaki etlerin mevzuata aykrn olarak transit edllmesi lgin tsErla yazrlr tallmat veren ve yazrsmasrntyaptrol konuyu ve yazrsmalannr soruStufmayryapan kontrolairlerden saklanmrs olmast; nedenleriyle, Genel M0diirliioiin llk yazrsrna 96rti9 bildirerek sebep olmasr nedeniyle BaSm0dorliiksorumlulad ile Giimriikler Genel Miidiirl0Sd'niins6z konusuyazrlanndaimzasr olan eski G0mr0kler Genel Mild0r0 ve bu olayda sol:t-Imlulutru bulunan Genel Mijdilrliik ilgililerinin, belgeler dzerinde yaprlan ilk Incelemede, bu eylemlerinin 1918 sayrll Kagakg|||grnMen ve Takiblne Dalr Kanuna gijre deOerlendirilmesi gerektigi, 7. Aynntrlan Raporumuzun Dederlendirme bdl0m0niln 9. strasrnda belirtilen; Tanm ve Kity Itleri Bakanfudr'nca Ankara DGM ydnelikyazrsr C.Eagsavctlrgrnrza ekl listeler ile 9<inderilen kontrol beigele.l igerislndeyer almayan, ancak g0mr0klerde ithalat strastnda kullanrtan 9444/21,1O.7997, 94a7 .tO,1997 1563/23.O2.r998, /2t r 65A4/25.O7.1997. 2744/09.O3 .t994 , 5191/O2.06.1998, 27a7/ 04.O5 .2OOO 7828/18.08.1998, s454/13.O9.1999, , tg4a/29,OA.2OOO, 1778/20.o9.20oo, e31/28.06.2000 sayrlr ve qiinlL sdz kontrol belgelerinin,llglli mevzuatile Tanm ve Kdy iSleriBakanl16r'nrn konusu yaztsrnda da belirtildiE! tizere ithalat srrasrnda il miidiirliiklerince anallz yaprhrken esas alnacak olan kontrol belgelerlnin bir nishaslntn llgiti il miidUrlii60negitnderildlilhususu 962 6nlinde bllundurulduqunda, Ithalat srFsrnda Mersin Tanm il Miidiirlogainiin olmayan kontro.

llz. 2001/133 No 2001/50 ldd. No Es.No. 2001/6l C.S-

tDDiaNAME

ANKART cuMnuniyET DcM. BA$sAvcrtrdr
SayIa;90

I2.03.2001

l3'1

belgelerine gdre iglemyaptrdr, yine yukafldakj 13.madde betirtitdidi gibi 283/15,01.1998 sayrttve giinl0 kontrol betgesinin Taflm it Mitdiirl;id tarafrndan mrikerrer kullantlmast hususuda dikkate altndtdrnda; aynca G0mrilkKonkoiiirlerince HaydarpaSa Gijmr0k Mijd0rtrldii'nden yapitmrg ton balt6t alttndaki kagakttltdl adt et olaytntinceleyip sorurturu,mastnoan sonrdd-iizenledlkle.i sorugturmaraporunu Taflm ve Kdy igleri Bakanlt6t Bakanftotna gdnderllmlg olmasrnara$men bundan sonra da aor geEen firmalar igln kontrol belgesj vedlmesi hususu aa 9Oz tlnUnae bulunduruldudunda; Tanm ve Ktiy ltleri Bakanlr!r merk-ez ve tagra personelinin bu Rrmalann yapttklafl kagakE|hk , olayrna sebebiyet verdikleri, Yukafl belirulendurumlargergevesinde; da
. Raporumuzun 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nolu ve sonraki eklerinde ver 7, atan ve aynnttlarr ilglll krslmlarda bellrtilen hususlann dederlendlrilmesinde; G0mr0k Ba9 kontrol6rleri Ala NURAL ve Alaaddln ALPARSLAN tarafrndan Ba'ak Su Uronleri, Burcak Su Uriinlerl, inter Gtda firmalafl hakkrnda, Giimr0k gus-tfutti.i Cemtl Emre tarafrndan Mar-Nak Marmara wakltyai firmair hakkrnda, Giimriik EagmUfet$5t ismail Sabrt SARI tarafrndanprnar crda, _Halig -Grda Rrmalan hakkrnda, Giimrijk Mdlettisi Erdal KARAOMEROGLU tarafrndanptnar crda hakktnda, Kontrotdr Sabih UNSALAN taraftndan Halig Grda firmasr hjkkrnda, yaprLn soru9turmalarsonucunda d&zenlenen Sorusturma Raporlaflntn 9ereginlntakdirl iCin ilgili makamlara intikal ettirildiOi,astl sahtp ve organizatcjni Isak ROMANO ve arkadaslafl oldudu Bagsavctlrgtnrz dosyalanndaki firmalara ait ticaret si-crl gazetelerinde de anlagtlan gahtslafln, 1992 ytltndan baslavarak canlf hayvan ve ig yalt kaeakgtlrdt yapmaya battadrktarr,firmatar tlzerindetespltle. yaprldtkga bagka gahtslar adrna yeni firmalar kuraiak Tfirklye'ye ton baltgt alhnda ktrmtzt et sokmaya devam ettlkleri, yakalandtklafl g0miiik idarelerini terk ederek baska firmalaradr alttnda dtder giimroklere ydneldikleri, dzellikle 19671999 ytllanndaMerstn Serbest Bdlgeyi 0st olarak kullandrklan ve aynca Mardtn Serbest Bdlgeyi kullanmaya bagladtklafl, Serbest B6lgeleri kullanmalarrntn Se.best B6lgelerdeki denetim eksiklidindenkaynaklandrir, 2OOOyrtt baglarrna kadar Serbest B6lgeleri kullanmayadevam ettiklert, 2OOO baglanndaGUmriik ytlt y9 Y6netmeli6i,nde yaprtan dediSiktikte Serbest Bdtge I-9..?.,. Miidorl0klerinin kontrolil yantnda gljmriik idarelerinin de denetl-er hale gelmesi nedeniyle yukarrda yaprlan tabloda da qdnjtecedi (izerebu firmalarrnserbest bdlgedekjitlemlerinin yuuuslud,6,. ,o-n yaptrklafl kagakgrtrk olaytarrndaotdudu gtbi Ou ftrmjtarrn- iggz yrhnda yapttklan kaeakgltk olaylarrndada hemen her beloenin sahtesininkullanlldrSt, y6ntem olarak bu yolu kullandrklarrJe br_r yolu yurtdrgrnda veya Merstn Serbest Bdlgede kurduklarr _da firmalararacrltdryla yaptrklar|, Sahiplerive organizat6rleriaynr olan ve SU ana kadar bilinebilen soz konusu firmala n, yaptt6t ithalat ve translt ticarette kullanrlan her t0.10belgeyl sahte otarak yaptrklafl ve tespit edilebilen tarih olan 1992_ tarlhlnden bu yanr kagakethkyapmak igin tegekkiil olusturduklan ve giin0m[ize kadar kaEakerltk olayrna ievam ettlklerl,

.

llt
: l

2001/t33 No Uz. 2001/ ldd.No 50 2001/6l C.S. Bs.No. -

iDDiANAME ANKIRA cuMltunigET BA$sAvcllldl D0M.
Sayfa;tl

r2.03.200t
i )/-

i,i'l
1]
.
L:l

ffi
t3

fl
lil
ill I1l ill
.

Belirtilen firmalann eLle ilgili isJemlerinin genel dederlendirmesinde;Kontroldrlerce sorusturulmug olan Miidrirlii6ii'nden ba|6r adr altlnda ton Haydarpaga GirisG0mrrik Tiirkiye'ye sokulan veya sokulmaya Ealrgrlan yaklagrk 3.50O.O0o.-kget cinsi esyanrn, G0mriik BasmiifettitiCemil yaptror Mardin Serbest 8619edeki Emre'nin soruSturmasrnr yaklagtk 1.35O,O00.-k9 et clnsi etyantn, Mersin Serbest B6lgedekl ihttm ve Mersin Limantndan EeSitli gemilere yiiklenerek yurtdrsrndaki aftc|larasatrldtdr belirtilen ancak yurtdrSr gkmadtgt ve eesitliyollarla yurtdtgtna cevaplaflnda, Trirkiye'ye sokuldu!ukanaatine vanlan yaklaSrk 3.O28.667.yine Mersin Serbest Bdlgeden hen0z kg et clnsl e9yantn, yurtdtgtna gidip gltmedlol tespitiyaptlamayan cinsi esyantn, et her nedense1997 ytltntniklnciyanstndanbaslayarak 1998 ytltntnsonunado6ru bltme noktastna geldldl, yani bellrtilen yapma tarih ara16rndabu firmalannyodun et kagakErlrdt ortamlntbulduklan,birgokyerdeSerbest Bdlge bulunmastna karsrn Mersin Ma.din ve Serbest 8619elerinin s€gilmitolmasrnln bir anlamr oldudu ve bu olayrnboyiik bir organlzasyon ile yaprlabllecedinln gergek bir oldudu, Bahsedilen kaeakerftkolaylar|nrn. dilzenlenen raporlarda g6r0lecedl yuka.rdaBlllrklslllklerlmizce ve sonradanyaprlan tespitlerde de anlattlacaot l0zere, bazt Kamu gdrevlilerinin yardrmlafl, olaya igtirak€tmelerive organizasyona katrlmalarl veyagdrevlerini ihmaletmeleri sonucuyaprlmrt olduqu,

Sonugve kanaatlne aynr vanldrdt Teknik BilirkiSilerce bildirilmigtir.Aynca rapor sonunda"Bu blllrklglraporunda, tespit ve deierlendlrmelere verilmlg olup; konuya yer llk iligkinInceleme, arastlrma sorugturmaya ve devamedllmekte olduEu" blldlrllmektedir. Yukartda bahsedilenrapor lqerldlndende anlagtlaca6t0zere sanrklarca olusturulan drgiittjve halen sug eldeedilmig eldeedilememiS ve ba6lanttlafl agkqa bellrlenmis, bu raporda90mr0kkaeak9rh6t boyutu aqstndansanrklann olugturduktart iliskiler962 dnune serilmistir. rapordakl 8u yapllmtgincelemelerdeki tespitler sahtellkle llglli ve mali blllrklgile.ce tespitlerleaynenuyum sa6lamaktadtr, Rapor yer lEerldl eklerinde alanve sorumluluklan ve klgllerle olabtl€cegl belirtilen llglll olarak hazrrlrktahkikatr 2OOO/533 sayrk evrak lizedndenyortitailmeyedevam etmekte olup davastaglan sanrklarla gdre lllgklleri tespitedilecek kiSilerin hakktnda tahkikatsonucuna itlem yaptlmasr d0t0nolmektedlr. Olaytntutuklu t0den olmast nedeniyleelde bulunanlar hakktndadava aElarak rapor ekinde bulunan ve aqk klmllklerl bllahare tespit edllecek sanlklafln iddlaname yargr6niineetkafllmasr ek lle kantstyla tekildeiglemyaptlmrsbr, bu

d
L"

o

tj
i.;

r,_i

u
iJ
t.,l
EI

2001/133 No IIz. zoolt Eo idd-No 200Il 6l C.S. Es.No.

iDDij\NAME

ANKIIIA cuMruniyET DcM. B,r$sAvctLIdt
Sayfa;92

12.03.2001
L-l t

,

r 9IS D N Li Ki' ;iF:if XTfr5?K'-* -?IF,?A N A Bi R i fr f T

Haztrhk sorugturmast strastnda santklartn geriflibirolan ve depolar|nda yapttan aramalar gok sayrda betge ve ia5eterte .niitOrlld", .izerinde sanrktarca ::i..:?19?,.19:._edtlen yaprlabllecek tahrlfatve sahteciliklerin aragttfllarak dahilinde gegengahrslarrn olay adt mevcui muKayese yazr ve lmzalan ite karsrlagtrrmak, sahte ve tahrifat yipitmlS telgeterin i6iii kablliyetlnin tetktk et rmek amacryla Cumhuayet aagsavcrtr{rmrzca kiiminat eetge tnceteme uzmanr Hakan Beyazleknik Bt rkigl otarak.giiievten;lr mi;-;-;;iui.nix eiti*fgi tarafrndan gok sayrda belgeve etde edflen kasirerjemiiri'rrer.'zerinde'sanrui.iun'uunu., mukayese yazr 6rnekler,ylekarstlagttrmalar yaprlmik surdUyle tncelemeter yaptrrrtmrgiii. TeknlkBllirklgiye incelemesl amaoyra; . Mersin Serbesr bdtoedebulynll.illel Grda-ve Tekstjl San. ve Tic. Lrd. gti. A.S. fir.A1.ll,l t5yerterindefrnsal GUNGOR tarcfrndan tuifanrfarrir be,irti,en Hp marka

.

04.11.2000 tarthindeMersin A6lgeG Ada2/t adresinde MilkoGrdave inter Grdalsim' firmalara igy".inin':. [ui,i-Juti faaliyet gdsteren Jit ni..u Miidiirtintn

Laptop editen ve #'-1X11??'fi:":ffi?''i:ffi':?:rren birsrsatt;;;;irde srttrtii 'Se-rb;st 2ipt"t'uruiunu!' ekindeki i i topiam
(ikt adet), "ANALIz_suTTozu" (iki

.

.

zart tqerisinde bi-rtunan aoet tage,-!et iino-"n-r-uiteorroiqr s betirulenB nolutorba tgertstndekt bulunan adetkarev;;ri.,tulti b;Lele; 5 -i . 09.11,2000tarihinde Ankara nta t,irt<. iit "iri s rZzo: sayttr yerde _butu1.i' faallyet gdsterenKalkanctda ve Endristrt dut, Sin. 0r0nler ve. Tic. A. girke ne ait lSyerinde(serpfl KorAN) yaprran 'e(indekiaramaneticesrnae '"J"i yakarama, -aiido."ni";,"n Arama gegitfinrmaf ara io r."s", d6rt ktasdr ,"-"1",4 E1.." Tutanalr l9eri.sinde belgeler,Cok saytdamuhielifyabanctUog intetfi- ue ozerinde degigtk tahrlratlaryaprtmrt veteriner,. analtz sa6trk ve ,"rtin[iiiii' mensei betgeteri ve yabanqgiimriik beyannameteri (A.TR.ve EUR.i) ' rarm ve K6ylgrerr Bakanrror Koruma Kontroi ve Gener Miidilrr0drnce 01.01.1997 ve 05.1 1.2000 tarihted arasrn;a:
. . . . . . . . Inter Grdave Tekstil San.ve Tic. Ltd. gti., MilkoGtdaSan.ve Tic.Ltd.SU,, EetinGtdaSan.ve Tlc,Ltd.ati., D6rtlerGtdaSan,ve Tic.Ltd:Si. FormGtdaSan.ve Tic.Ltd.Sti.. Inpa Grda San.ve Tic.Ltd.gii., yaptElemanlan Yamanlar Prefabrik UretimSan. ve Tic. Ltd. gti., MarnakGtdaSan. ve Tic. Ltd- Sti.
Okyanus crda San, ve.-Tic, Ltd. Su., Ba9ak Grda Et ve Sijt Ur0nlerl -Iic. Ltd. SH., Mahh Eood GrdaSan. ve Ttc. Ltd. Sti..

ilzerinde dedtgik tahrlfat yaprlmtg beigeter ve gok sayrda v,eteriner,.analiz, sa!ltk, mengeive firma kagrflanve 14 cuJal evrax. rsranout tnden zaDtedlldidi. belirtilen117 nolu zarf igerGinde bulunan 4 adet ka9e, 122 nolu

adet) ve muhtelir ..1I1-LIafluHTqi" yazrldnbutunintopra'irs ioei k-tisdi ieertslnde yaDanq bos anteHi ve

#:;'i#",tiiJl? I:Til:?:ff i :l'""'"""' "ANALiz-TEREYAGI"
-uzerlerinde

.
. . .

Marmara sut Jus,itrlriiil;rin.s.. airtit

I

2001/133 No llz. 2001/50 ldd. No 2 0 0 1 i6 l C . S . o s . N o .

iDDiANAMI BA$SAVCILIOI DCM. ANKAITA CUMIIURiYBT Sayfa;93

12.03.2001

lJ.,'

1.r I l.i
i'j,)

Birim Grdasan. ve Tic. Ltd. sti. A.5. ve OrnekGldaSan.Tic. Ltd. 9irketleriigir alabilmek d0zenlenen ve igin ad Belgelerinin dosyanoshaiafl bu belgeyi Kontrol geqengirketlerin ve ibrazertikleriMengei Veterinel GenelMijdnrluitlne Konl.ol Belgeleri, ithalal i9lemlerinde Gtimr0kve Serbestbdlgelerdeki AnalizRapoflarr, kullan,lan sayldaklasiir belgeJerin igerisinde bu,undudu Cok Ve isdk RoMANo, Unsal cUNGdR,Serpil KoTAN,Ibrahim AMZ, Abdtlkadir ozBEY,Aydtn COSKUN, 6zkan-ERGoN, Miisliim KOqAK,isak MURT, Musrafa ROMANO,Atl Rrza KALKAN, Yakup MKICIOGLU, Yawz YILDIRIM, cemii GLizELig,Ergun AKDENiZ,SabahartinDiKiCiLER,Mahmut ASLAN, Sevda yazrve imzalannl OKTEI4 (KAMCA) cem BiRiM'inhuzurda alrnmrg mukayese ve havi toplam adetbelgeverllmigtlr.. 37 Teknik Blllrkiti tarafrndan yaprlaninceleme sonucudilzenledi6i 26.02.2001tarihli raporuylatespit ederekCumhuriyet blldirmisoldugu hususlan9u Sekilde Bagsavcrlgrmrza dzetlemek m0mkilndUr; Blliki.klgl raporunun3-29. sayfalar|nda Serpil Kotan'tn biirosunda eldev edilen belgeler,Tanm Kdy i'teri BakanltEl ve ve KorumaKontrolGenel Mildrirli.iEii Taflm tl yaprlanlncelemeler Miid0rliiklerille Eukurova G0mriikleme Gtimrijk belgelerinde ve UnsalGiingdr'0n bilgisayanndan edllenlerle kargrlastrfllarak incelenebllen belgeler elde iizerlrlde yaprlan tesplt sonrasr 1-16 srralardaanlatrldrirSekilde sahte belgeler bellrlenmigtir. yaprldrklarl Raporda sahtellklerin denliustalrkla bilglsayar teknolojisi kullantlarak ve ne belirlenmis belgelerde ve yaprlansahteciliklerln, belgeyikontrol etmekte g6revljolan kigilerinilk naza.dave kolaylkladikkatgekmeyecedi clhetleikna ve i6fal kabiliyetini haiz olduklanbellrlenmig ayrFayflrlizerinde bulunanimza ile 0nsal G0NGOR'dn ve atrh geneltekli, huzurdaaltnmtS yaprlan neticeslnde;Imzanln imzalan arastnda karttlagtrrma yaPrltst, Meyil ve siir'at lfiza lEerislndeki karekteristlk el hareketlerinln ydn0nden vaslflafl,Kaligrafik uygunlukgorilliip, atllt aizelllkler dl6erltiyadlunsurlar ve bulunan imzantn Unsal GUNGOR eti airilnU olduiu belgeler tek-tek sayllmtgttr.(Bunlar raporda tiim aynntrlarr lle antatllmlg bulunduiundan burada yaprlan sahtetlkleri tek-tek anlatmak ta:lallk olarak gdrmemiz nedeniyle raporun aynat anna girmlyoruz,) Teknik Billrklslce yaptlanIncelemede dilzenlenen sahte belgelerin Kontrolbelgelerlnin fotokopllerinin altnarak esas d0zenlenerek verildi6l anlasrlmrStrr. YaptlanInc€lemede bulundu0u, sahteliklerin hemenhemenIncelenen t0m belgelerde aynt Inter grdadabulunankageve nu.iaratiirlerln ait didervfirmalara faturalardakilele oldudu saptanmDtJr, Detaylan raporda anatrldrdr gibl; tncelenmlg bulunan EUR.1 ve A.TR.1 belgeleri sonra 0zerindebastlrbulunan sahteolaraktatbik edildikten kagelerin orulnalolmayrp, onsal GUNGOR tarafrndan suretlyle, belgeninkdlliyen sahte olarak tanzim imzalanmak edilmiSoldugu,siiz konusu a,b, belgelerden f, ve g maddelerinde sahtetanzlmedilmlg bulunanbelgelerlnde yaprlanithalat iglemlerlnde kullanrlmrg oldudu, deiigiktarihlerde bu belgelerin0zerlndebasrlr bulunanGilmrijk MuayeneMemurukaselerlve miihiir izlerinden anlasrlmrstrr.sitzkonusu belgelerde yaptlan sahtecilik, belgeyi kontrol cihetleikna etmekte gdrevliolan klsilerln nazarda kolaylrkla dikkatgekmeyecegi ve llk ve lgfal kablliyetini halzolduiu kanaatine vafllrhrttrr. o Blgisayar aracrhgtyla ve kes-yapt5trrytintemlyle dilzenlenip fotokopileri gekilmeK suretlyle hazrrlanan belgelerle qok saytda kontrol belgesl altndtdt, s6z konusutahrifat yapllan belge lle Taflm ve K6yigleri Bakanlrir Koruma ve Kontrol GenelMiid0rl0E0nce 2ooo yrltnda dozenlenen Kontrol Belgelerl ite ilg i dozen,enen belgelerln Koruma Kontrol Genel M0dorloddndebulunan dosya noshalarl araslnda yaprlan Incelemede;

l'1'
..1!:; .1

r# !'jP
i'';J

o
i'j'j
i-l

t.,1,

j'1
iil

iil

Li

t,

;li lt/

a

i1 tlj
lij
i!

lid

ErJ

t,l LJ

;.i 1-l

200U133 No lrz. 2ool/ so idd.No 200U6l C.S. Ds.No.

,

IDDi,INAME

ANt<Alte cuMrnmirrr DcM. raqsirvctt tdt
Sayfa;94

12.03-2001

tLt

iiigj1l!,tf Je";'":",l*tl;7*j,"l,,,":n?,",."-,,',"i# il"/,H
bakrldrdrnda iknave igfat ise kabiliieri;ihaizotmadrir ku;;ii;;;;i;;;,,..

'k birsi]rede iein-avnr :I:',"I'li:i,.9r-l"rsereri J:,#i:ffiI[l#i::;;?.iILl"ri,',?:" rirmarar kontror ad,na bersereri da ar,nd,6r *5;;'a;',ffi,jlji,:"r1kr,
imzatanmak ru."[iyte,' belgenin kiilliyen sahte olarak
tanzrm

rahrifli belgeterlekontrot beloetenn

flffi":l;l,ffiT

Yl,il, eoflmr9otduoutespit edilmlstir_

gok s1|lj:^belgeninsanrktarda mevcut kageter, sahte olarak tatbik ed dikten sonra c9l,ic9R. brqfrndan

Y-a]qrlan incelemede;belgeler tzerinde. yapllasn dedlsilkltkklerlebelgele.,n rarihteri ve malrn miktartan fa*I gdsteriterekigtemier yaprtdiji zo ton yuii"j 6o toh rj.rine Analiz sertifikasrnrn, betgedeyaprtantit.ifadarta t"tiif"n aiir"nfuiJ]Oii,"ro,,.oil-i9ti.. velerlner. .sertiflkalaflntn, belge fotokopisi ijzerinde yaprlan tahrifadarla tahrifen diizenlendtklert tespit ed mtstil.l o Analtz serflfikalann!n faks erktrst fctokopistndeki .'Col;form absent in O,1 or. Scotched particles _ _ (max.),sorutibirity rnaexr,ii;i. 9i.. 1/1:_ms_ i;^.*:;: Yeasts 10 in gr. (maxt, Moutds 10 in gr. (mai.), satmoneff"" "'o-i."i,, kismrndakib g erlnin ootnatbetgede olmadrdr ve sonradan yap,gt,.,tun li!rt li. lle belgeye eklenmis orou9u ekte butunan belgeye baska bir belge fotokopisindentesiii edllmlgtir.

"

ciherre ""iiiri r"iiirv"iiii,;;1iT["gl ikna *""'"T$:"1"".i:]Xllkra
o

peyntrhi, ton Cheddar MitkoG,daMad.1". rta. g'i.t"iina"nliiui "trut igin atrnan ekinde sdz konusuuefgeroior<opisi de UJr.rno-u9u 5::tr:l_.8_elsestnh tespitedirmigtir. 5oz konusubelge iizertnde basrlt bulunan taienln o.i;initolrniyiD ,unt" otaraktdtbtk edildtkten sonra0nsatGtjNG6R imzaranilat.iii"tivi,j, oergenink0tliyen sahteotarak tanzimeditmts -tarannaan orrtuluresjii "oii-ftr.l io) l,jiJJu=runt" betge ve bu belgentn tbraz editmesi sur;tiyle. alnan, 'r" -l.luii"i.ir,s, bulunan Kontrot Betsesinindosva nrlshatarr rorurnaiioni.or'e"*i"l,rIooaosunde Di; ii;;;;; Ithatar Genel r'||iidurliioijniin oz.oq.zorjo tarrn.ve zoszz sJiil, i;;;';"k";;;,";.c. Ba$bakanrrk D,s rcal'etMilsre$arirdtnrn 19.09.2000 rarih' ithat;i i;i; B"id"-iii"ir,t.p,rr, rrhatar Grimriik beyanname fotokopilerl sunutmuStur- konusu ekte sdz U6rgua"lup;iun rahrafat. betgeyi kontroletmektegiirevliolan ki dikkat

iqtTi!_ifrf.5gl"r.[.li'E,""":*#';.*i:l;r,"tl*:" F::ilf ."ff

Modiirliiiiinde butunandosya. ntstrararrariiinoi Gpi["' i".-"j"-"a" ; 24.Lo.2ooo tarih ve 30792 saytl vazrtan cklndeTarrmtag Tarrm'Tinmsal eraa san. proje Mith. Hiz. Ara9. 0. naz.,a.$,nin isveg mensei is,z1s ton chedda; peynirini,Milko Grda Mad.Tic.Ltd. girkerinaen itharetmek-rgin "r,"#k."ti.i aiiilii'njn "*,nou, sdz konusu ttelge fotokopisintn bulundudu t,e:pit editmistir. ay.,.i, -iyni ourg" fotokopisinin

;;,J""'fi.";L"[;,piTl."l"*il!iJ.,f;.',{:";: l1ir...,r;ii;9n;e"i;b ,[";.H".."L"j

::nt.giT"lja1h

.vErERrNARyAND HEALTH cERTrFrcArE-veteriner ,edirmt,

eex'i,eveieii

sdz konusu sahte tanztm editmig belgelerden maddelerinde bulunan betgelerinde degigik tarihlerdeyaprtantthatat igtLmteriode trf l""ii-i .iirO,r, b.-u-betgeterin iizerinde basrlrbulunanG0mrik MuayeneMemuru kaseleri ve.iiirit. frfiuiinO..,antagrlmaktadlr. Sdz konusu Kontrol Belqelerirrn ekinde bulunan .VETERINARY CERTIFICATE" VE "CERiIFICATE OF ANALYSIS"
AND HEALTH

o

t^l t.l

'1

' i

|

2001/133 No IIz. 2001/ ldd.No 50 2001/6l C.S. Es.No.

lNK^Rrl D0M. cuMrluniyrE nrt$savctt tdt
Sayfa;95

iDDiANAMI

r2.03.2001

l

rt.3
ropta r

d

drzenlenmig olmasrna radmen Kontrol Belgelerinde belirtilen maIaftn mfkraflnrn f74,6L2 kg (2a.9aO + 5 0 . 1 5 O + 2 a . 9 a o + 2 A . 9 82+37.520) dr. o

Tanm ve KdyisleriBakanlldrKorumave KontrolGenelMildijrldd!ince 1999_20OO yrlrnda diizenlenen Kontrol Belqelerininieinde bulunduduve 0zerinde ',EK_1 1999-20O0"yazrlarrnrn bulundr.ri-u oosya ieindeki belgelerin incelenmesi kenol ve araranndayaptlankargtlathfl lmalannda;

" y:f .l Noi..rs9e/2,. Not srra lsss/A, Firma Adr:CFTiN yazrrarl Il1*_:f uurundnmavl renktidosyaiEerlsinde ..CERTIFICATE GrDA,,
bulunan OF ORIGIN for generat use and for tLe io owing countries,, antetti ig.oi,rggg tarih *,e 423915 seri numaralt "NEW Honzots TMDINC UsA tlti.l:+...i.i.ri fiTmadan, "CETIN FooD AND INDUSTRY TRAoE LTD, co. MERSIN/TURKEY" isimli firmaya " 12.500 BOXES 550.660,79 POUNDS BEEFraiiso.ooo re" .ORIGINAL- (24/6 gij:d: yair ile itgjli betgentn srada bulunan;nlsnasrnaait "Secretary" ,lll;L"jl }:lii"l nr.,shatar bdtiimr] imzatrve 0zerioe so!r.rk mrih0r basrlmrg Karoon bo9.bir gekildeMustafa gETiNDA6,rn igyerinae r.!uFr uTTudu. ele gegen..betgelerin arasrndaotdu6u tarafrmca yaprtan I-31^'l^a-strasrnoa Irccrerne. tespit edilmigtir.Bu. durum gdzdntjne altnarak yaptlan Incelemede konusubetoenir s6z bo9 olduduve b gi-lerin sonradandotduruimug oldugu m0mktin ve muhtemiel olarak de!eilenairitmigtir.

"

ietgeterin igerikterinin birbtrindenfarktr ota€k bafl gedar :I:,,_,._:.i_lrTuratr T:r"y:q! irhalarricin birbirindenfarklr 0riinter ,Ein rarktl I^:Ijl:,_,o'_g-".i 9. (-aflnr€roe.ctrizenlenmig saptanmrg, oldudu aynt seri numaraftOrjinal ve kopya nusnalr. belgelerin, igeriklerinde bulunan maddetiird, miktafl ve b;lqe tanhterinin orrDrflnrn ayntsr olmast gerektigi halde s6z konusu belgelerd6 bu $ekilde farklrhklafln olmast. belg-elerin birinio veya her ikisininCe sahte otarak ouzenlenmiS oldn0u kuvvefle mtmkiin ve muhtemel olarakde6ertendirjjmistir. T,C, Basbakanlrk Dt9 Ticaret Maist€garltgt Serbest Bijlgeler Genet M0diirlaidiinain Ankara Devlet Gilv€nlik Mahkemesi cumhuriyet Bassavcttdtn€ hitaben yazmrs o l d u g u 06.02.2001

o

tarih ve B.O2.1.DTM.O,O6.O1,OO/MRN-B6tge-384 yazrlart ekinde butunan ve sayrlr T.C. Bagbakanltk Dtt Ticaret Miistegarltot Mersin Serbest 96tge Maidairfaid0ntin O2.OL.ZO}L tarih ve B.O2.1.DTM.1.51.Oo.OO-4aa sayrtl yazflanyla Drt Ticaret Miistegarltgrna ulalan, BASBAKANLIK \.C.

IIz. 200i/133 No

No zoollboidd. 6l Es.No. 2001/ c.s.
"7.c.

IDDIANAME BAISIVCILTEI ANMIl,{DCM. CUMITRIYET Sayfa;96

12.03.2001

j')i
E6lqeler Genel

Basbakanltk

Dts Ticaret

M[]stesarltAt

Serbest

Madiirlii1ii" renkll

vazttan bulunan vesit renkli klasiiriin icinde bulunan. vesil ve Lzerinde ^MRN 1o4o iNTER GIDA vE TEKSTIL sAN' Tic, olan dosva icerlsinde Mersin serbest bulunan T'C. Basbakan!tk Dts B6lde Miidiirltdiinin

LTD.STI" vaz a

06'10.1997 tarih ve SBGM/97.02.2363 savrt, vaz anntn att kEm,nda bulunan ve "t" seklidde baslavan maddede bulunan "28.7o.7986" tarlhinln vrI kBmntn "9" rakamn alttakl Azerinin onlar basamadtndakl "8- rakamntn. Ticaret Miistesarh& daksille kapatrlmak suretivte tahrife'' vazrldti, tesoit edilmistir'

Teknik Bilirkisl raporundasonucolarak su saotamalartnaltl cizilmektedirt

icel SerbestbdlqedebulunanInter Grda ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. gti. A.S. firmasrnrnUnsal G0NGOR tatafrndankullantld!dt isverlerinde yaptlanaramasonrast diizenlenen beli itenFirmaMiiijiirunt.rn odasrnda ZaotetmeTutanadt ekindekiloolam 27 adet kase. m0hiir ve numaraldrler 151r/03sayrlt ve 09.11.2000 tafl-hinde Ankar; AtatiirkButvariBatrlqhant yerde faatiyetgdsterenKalkan Gtda ve Endi.istriUriinler San. ve Tic. A.Sirketine isverinde(SerDilKOTAN) vaptlan arama neticesinde ait dii2enlenen Yakdl'ama, Arima ve zapt Etftie Tutanagtekindekigegitli dilzenlenen firmalaraait 20 adet kagelerinbirgo$ununyurldlgrnda Veteriner,analiz, saghk sehifikalarr,mengei belgeleri,yabancrgiimriik olduklarr tespitedilmig sahteleri beyannamelerine edilenkaselerin tatttik yetkili tarafrndan kullanrlmasl olup,ancakbu belgeleri kigiler diizenlem-eye gereken ka$eler olduklarr,bu adreslerde elegegen sahte ka9eler Belgeleri, Analiz kullanrlmak Menseive Veleriner olmavan sirretivle oercek kullantlan Raporlan, b6lgelerdeki ithalatiglemlerinde G0mrok S'erbest v6 suretiyle belbelerduzenlenmis bu drlzenlenen belgelerkullanrlmak ve Tarim ve KdvisleriBakankdrKoruma ve Kontrol Genel Modud0gonce -05.11.2000 yukandaadr gegenfirmalar 01.01.1997 ve tirihleriarasrnda igin d0zenlenenKontrol Belgeleri dozenlenmigoldu0ununKontrol Belgelerinin dosya n0shalan ve yukafldaki adreslerdeele geqen belgelerden anla$tldr0r,
h-

ile imzalar adt geqen Gergek diizenlenen belgelerde bulunan atrlr drgr bazr yaprlmtl gahrslarrn yazrve imzalaq olup, arasrnda kargrlaghrma mukayese bazrbelgelerdeki iir0niioldu0u, GUNGOR'rn eli imzalarrn Unsal miktar,tafih ve Tetkikekonu bazr belqelerde bazt analizsonuglafl, de diger bilgiler 0zerine ka!( yaprstrrmaveya 0zerini daksille kapatmak suretiyle yaprldr0rnrn edildigi, tahrifallar tespit

d-

ithalatigin Yaprlansahtecilikler tahrifallar elde edilen belgelerle ve ile gereklibelgelerin Tarrm ve Kdyigleri Bakanlgr teminiigin kullanrldrot bulunandosyani.lshalanndan GenelMiidilrlilbunde Korumave Kontrol anlagrldrdr,

i l l
2001/133 No IIz. 200tl 50 ldd.No 2001/6, CS. Es.No. eIDDiANAME

ANr{ARA cuilrrruRiyET D0M. BA$sAvcrLrct sayfa: r7

12.03.2001

Ilr
J:1 Ieii

SoruFlurmanrn ki safhalannda ileri Belgelerinin jncelenmesi G0mrok cle ile bu,sahle tanzim edilmig belgelerin, ithalatrn bu-bi.imle.inde kullanrknt$ de olabrleceoinin mumkdn muhtemel ve oldu0u. Bahsekonu tahkikatla ilgili belgelerin kendi aralaflnda adt gegen ve mukayeseyazl ve imzala ansnda karg,jagtJr,ma mas]' yap 9anrslafln sureryre Incelemeye bagtantldtgt, i adreslerde tahrifaflr elegegen veya 9e9i santebelgeler, kageler ele geQen -Ctimrtik iCerisjndeki ve bilgisayarlarrn bilqilerin, Tanm ve K6yigleiiBakan[!rnlaki ve Bakanltqr G"ijmrUk ve Miidirdiiklerine. edilenbetgeterle ibraz kar$rlagirntmasr sJretiyleyaprlan yasaor9r t9temrer.ve sahtebelgelerin orlayagrkafllmasrnrn hedeflendigi, AncaK,.gerek konu-su soz trrmatarla iglemlerin olmast Qok gok ilgili ve Qegilli iirtinlerle,_Cok saytda firmayta atrg-veril iligkisi igeiisinde olmasrjgeie(se ^onlror Uetgesr. . dig_erbelgelerintemini igin yetkililereaunulan ve oosyarardaKt Detgetenn fotokopi otmast, sahtecilikve tahrifat vontemi yoniindenteknolijikimkantann9ok dikkaflibir qekilde kulljnrlmasr (rrrgrsayar, |iraner, renkttprinteOincelem€suresinive teknilini olumsuz y6nde etkiledigi, Belge sayrsrnrn olmast gok nedeniyte inceleme etmekte devam olup,diOer gahrslarla tespitedilecek ilgili hus'uslar belqeler ve arasrkurutacikoian irtibatlar daha genig bir bigimde bilahared0zenlenecek Bilirkigi Ek Raporuyla bildirilacegi belirti|mi$iir.

I

i$

o

I,:I

[i

s-

rii
I]

tl il
t

Cumhuriyet Bagsavctltitmtzca tefrik edilmjSdiger santklaragtslndan devam etmekte da . olan tahklkat nedeniyleTeknik Bilirkigtye aragtrrmalannadevam etmesi ve saptanacak sahte,ikferi ek bilirkisi .aporu Seklinde Cumhuriyet Ba$savcrldrmrza bttdirmesi taljmatt verjlmigtir.Halen ele gegirilmis olrrp tasnif ve inceiemesltamamlanamamrq bulunan sahte olduklan d giln0lenbelgeleriizerindeyaptjacakincelemenintamamlanmasl sonraslndagerek yargllanmakta olanve gereksehaklanndahaztrllksorusturmasr ynprlmakta olan santklarlailglll tesplt edllecekyeni sug ve dellllerlninilerki asamalarda iddtanamelerle ek mahkeme huzuruna getlrllmesidriSiln0lmektedir, Yaprlan hazrrltk sorugturmast strastnda bugiine kadaf Cumhurtyet BaSsavdltgtmrzca saptanan hatiyle sahte belgelerln grkar amagh sug birlldindeki otusturulma ve kullan,lma temas,r,,,u gekitde glstermerniz mijmkiindar;

IJ
t:

u
{l.:1

H

it
!l

,$AHlHn eeuu*ru*ffrg.$'rgRrtrrMA \[& ggMa$ Kt{rttraNt|rMA\
y6rurrivriNiN suQ oRGriTtj KARARLART r ',/ \ ? )
ISAKROMANO --- OMERFARUK ... MUSTAFA qerito.lc
{

"ii

Il l-f,:
t..

EVDA OKTEMKARACA

N:

ii,.

lV

GNTER|STANBULil

YAVUZ BARI$

YURT DI$INDAN (oRJINAL) BELGELER II yuRTlctNDEN TAMavLeNvevtsaelceLdl -KA$ELER MUHURLER I
MUSTAFAMURT SERPIL KOTAN (ALI RIZA KALKAN)

ill
ll+
T}NSAL Gi'Nc6R (INTER-4ETIN. MiLKo

-l'

ll ff

ii:# L LasoRAruaRlan -n :qwanlKANztd==F+ GENELMUDORTUK :' T:7
T._> IL MUDURI,O6T, ":> } MERSIN FAALII'ETRUHSA.]

rjcAREr='F> vannnr ;'+ Dr$
->.G0MR0K

L-o onrc"rr,oon"o*

GUMROK KOMISYONCULARI (SEBAHATTiN DIKICILER) (oRHANNEslMlAKsUn (SABAN CELIK)

qIu$TURUT.MA BET.gELERh[ gEMAs rf.E' t({'rlfiatrrrlMA
yorurriruiruiru suq oRGUTU xanaRuRl
ISAKROMANO --. OMERFARUK -.EVDA OKTEMKARACA
yuRr DTSTNDAN (oRlNAL) BELcELER ll yuRTTCNDEN TAMAvleNvavt5 netcei_$\ -KA$ELER MUHURLER It
MUSTAFA MURT SERPIL KOTAN (ALI RIZA KALKAN)

t,

MUSTAFA cEriruoaG

<:

n/

GNrrxisrANBULil

Yavuz BAzu$

al tNsAI GUNGOR (INTER-CETNMILKO
- DORfLER)

I

I t

'-D raruu s,n MNtrdr ==b

i

P i

lL LABoMTUARLARI

crwet-MUDORTuK

lL-_>lL tvrUDURrUcu
":> MERSN> FAALiYETRUHSAT

:>- DI$ TicAREr =i,++}MARDN IiGENEL MUDURLUK

i

\=-=+. GaMRL\K
GUMRUKKOMiSYONCULARI (SEBAHATTiNDiKICiLER) (oRHANNESnd AKSLIT) gELrK) ($ABAN

-. ' I1 i,i

FJ

' ,i llz. 2001/133 No 2001/50 ldd.No 20011 0.S. 61 [s.No.

iDDiANAME ANKAM lA$savcltrdl DcM. 0IIMIIURiYET ' Sayfa;100

13.03.2001

h, SANIKLAR HAKKINDA AYRI-AYRI

iooialanrurz - pedlr-enir'l rARTrsrLMAsr
UyGULANMAST isrENiLENxatun uaporlrni

r]
Y])

ii
)

SANIKTSAK ROMANOHAXKTNDA; TIDDIALARIMIZ? T0m dosya kapsamt iflcelendigindedeg6rtilece6i Sekilde gug drgit0niinii kurucusuve ana yukandaana hatlafl anlattlmayagalrgllan y6netlclsi isak R.omano'dur,Bu konu bill.kigi raporlanna da net olarak yansrmrstrr.gillrkigl raporunda 6zetle bu sanrk 'hakkhda Su tespitlere yer verilmektedlr;
"asrl sahip ve organizatdru lsak ROMANO ve arkadaglari otdugu Balsaverlror'nE dosyalanndaki firmalaraait tic€retsicil gazetelerinde anlagtlan de gahrslann, 1992 yrlrdan baglayarakcaht hayvanve iC yagr kagakgtltgr yapmaya ba$ladrklan, firmala.0zerindetespitleryaptldrkga bagkalahts6r adtnayeni lirmalar kurarak lorkiye'ye ton baftgt altunda klrmrzr et sokmaya devam , ettikteri, yakaladdrklaai g0m.0k idareledni terk ederek baqka lirmalar adt altrnda diger gomrtiklereydneldikleri, yllannda Meisin SdrbestBolgeyiOst dzellikle 1997-1999 olaGk kullandrklafl ayflca Mardin Serbest B6tgei kultanmayabagladtkla, v€ Serbest Edlgeleri kullanmalaonrnSerbest Edlgdldrdekidenetim eksikliginqen kaynaklandrgi, 2000 ylh baglalna kadar Serbesf Bolgeleri kunanmaya devarn ettikleri, 2000yrlt baglaflnda yaprlan comr0k Yasastve Ydnetrneligi'nde degigik,ikle SetbestB6lgeModtrloklednin gomrukidarelerinln deneuerhaie kont.oloyantnda de gefmesi nedenMe Wkatda yaptlan tabloda da gdrolecegiozere bu firmalann serbest b6lgedekiiglemledninyavagladrgt, son yaFttklankatak9lltk olaylaanda oldugugibi bu firmalafln1992ylfindayaptrklafl ka9€kctlrk olaylatrnda hemenher da belgenlnsahtesinin yontem olarakbu yolu kullandtklan bu yolu da kullantldlgr, ve yu.ldrgrndaveya MersinSerbest Bdlgedekurduklanfi.matararacd6lylayapttklaq, sahiplerive organizatdrleri aynt olan ve 9u ana kadar billnebilen sdz konusu firmalann, yaplrorithalatve transitticarettekultantlan.her todo belgeyi sahte qlarak yaplrklanve lespit edilebilen yapmak tarih olan 1992tarihlnden yanr kagakgtltk bu ieintelekkololuttu.dukla(ve gonomQze kadarkagakgtlrk olaytna devamettikleri ..... belidenmiglir.' Teknlk Bilirkigilerce isak Romano inter qtda ve aynt isimdekidlder girketlerdeki hisseleriile kaeakgrlkamactyla bu sanrk taraftndand16ersantklarakurdurulmug olan tlrketlerle ba6lantrlan aqrkqa. tespit edllmigtir, Ba9ak ve Burqak gtda olayr ile Okyanus ve Form Grda olaylanndan dolayr bu sanrk kagakgrlrk suqlarnrn asrl tefekk0l0 kurucusu ve ydneticisi olarak yargrlanmakta, bu santk hakktnda halen gok sayrda Cumhuriyet Bagsavcrlrgrmtzca tam tespitl yaptlamamt' gok sayrda yargrlamanrnda stirmekte olduiu biltnmektedir. isak Romano gerek tinceki deneyimleri, gerek Eok taraflt baqlantrlafl ger6kse ve grda ithalattndayrllar iElndeuzmanla$mr€ kigldir.Yurt drsr kablliyetisayesinde bir ba6lantilannrbilen tek kigl bu sanrktrr. Ayflca bu sanrk tilm santklar arasrnda birlegtlaici ve yiinetlci olabilecek tek kigidlr, Ortada birlunan yoiun ranttan pay

''l

il fi
l]]
FI

r+
iri t::l

iil
iij
riJ
ii ,l L:7

IB

20011133 No trz. 20011 ldd.No 5D 2001/61C.8. [s.No.

A r{nRl cuurrunitoT Dctlt. sA$sAicrlrdr
Sayfa; I0l

iODiANAMI

lir'
13.03.200

ajab,Jrnek bu san* taftfndal icin amaela yukandaberirrenen suqlar ije,lJ,";,;-"t" l!r:"1. ?i

suE cjrgLj olugturularakb tLi

:."#iL.J,,":r-"

.",:'ff:#'f,:*,.11'; veya dnceden ru,i,runrunnr!:i!:,iili ;; rT T!il*"" kullant,dtklan,yaptlan tijm sahtecil 'v"pirj,oi y.nrendrrmesiyrL r-i'.iilljo,ry]"#:'jiT,E?:l.{i[ij'il;r;; t"J]l'Jil yonrerdidi ilsiriorarak tre oi
il"piii.iisrnliu",i o"uu*
Bu sanrg'rn; uzun.yr ardrr behzersuetart jglemesi

anlatrlacak detitterimiz d06ruttusunda I ; sin,r,t.it norn"unJni," eli"ii,i.,"r,,,r, org0tairrin"

kurucusu ve ybneticisiotougu, kagaketlk eylemle.inde kullanrhak uzerekurulantom glrke erin paravi

l{+nf;i"f

::i:i ;fjr,;:r;t*ij:r**r#*.r!#iiii'!l::Li:ii'r -,r**#;:.i*r*,,1i:+.,1,r

vu't o'5'iJun iiil?'li5ii'i;lfl"jl;i"Y: I:"',"J"1[f''^1y,:11:nlud'l 'unt"ritr"'a ";r";';'J" gerrrerek sahreltkleri vaprlacak belirledig tetpitrer
arui,nJuJi;.-;r

san* dider san/kla.ca yaplan sahrecilik suqtannrnn da te

,Jlflf; !:i#il1,1,:jtl, ;lTlt,r,:{::ta-"^,,r1,""i:;:1;t"""1yx.,":'/,11 -iddianam'emr, yaprran rJii"iil.,"a"B;;li;H;:":"J"r#;T.y: :ir.*!:L:rij..9 soru9turmalarla
oevretUgi,barka istmleradlna"u*,."t

r,tlr#itir';{ffixTxr..,Hl}ii+iHllilHi'i
,u*'. kendl yanrnda galrstrrdrdrkiSilere

k€ndi o"iii".I-',irue,r-u,,.,, .haki,ndakr i"1.1""$,t5"0',#"l3iT;:; n:"[';""

#*+8iII-I48.IIS4!44S!!

tespit editmisHr.Avnca ka.;k -rr--r *--,*_i-.l )it editmigHr.4y!
i htt c,h';r 'rl ^t

i_llil_

o,r,FEiTiGitsffToffi Xy::?- o,liliiiir",":iiil j" I:,: rii."G d,e'ndu dFifi"j,,Hlli,lji,lil,il"l?i..."ffl?:*

i.ditiii. n"J'i.Jii"iio'" oi-u,un* #[,]'ti:Xi,.^Tl"_.;tv"n".T;i]Tllla"i

r. uusa"s"-v".ir,'l"a","iur"ur;#ii',*n"fi Jl'i",lipffi:, ::hir?if.r",..,
g.fll-H*'illtrijtfli

oevtedeDde bu san,ktr. Tan,k beyanla;ue de biti.ki5i .u-poiiJ.,nauir,rr.,uru Cetlnda6'a geunve Dairtmler ait gtda.lslmtt flrmalarta Mar-Nak isimli firmatafln ut"t'

iiH...?;"Ji.:["1";d;#]fu :-:iri,i'li,*niifJrii!?fl1 'iil,:irili'TijliilJ",ll;l,f ""I,,:""J; 'Jf:",[1.: irrtetrerr ai;iJri".,
.iurui''
badrait,ra'n, ve iererini f^"';"i'ji:Lrys.terarrd,ndakiisak Romano tulll?t Eldror gene ve

taGftndan Mustafa 'tJ{iii. Murt?2ro.ooot'1t'Xl dran belgesinin hizmetterine r".iroiuiilJffiitltu' uorantutarrndaki

::i:il:;.::::,jril?nrire ,tiim

j:,",,,,j' : 'i"pi".i :, ;ffi,ff F-;,,$5] f,.il"#.lJ::H:S:"T;:i*,X?;?lT';"::i:fl ff fi hazrrr,k "*"ri l"-."L,"i"riirlnna"ri

!il

20011133 No IIz. 50 2001/ idd.No 2001/ C.S. 61 Es.No.

iDDIANAME aNKARA cuMltuRiYET BA$savcttldl D0M. 102 SaYfa;

13.0?.2001

I1, 'iii
it

sEvK MADDELERi:4422 sayrlr kanunun fl1,2,5,6/son, TCK.nun maddesi 64. delaletiyle 342/2,80,31, 33, 36, 40

l_1i
l i

Ir. SANTK ALi YASAK( Drej Ati olarak ta bitinir)-MEHMET YASAKHAKKTNDA;

I,''
Ffl

ts

u
l'jr

o

lrl F1

t"h 1-l
i'il rl

o iooiaLaRtutz: Santk Ali yasak Drej Ali olarak ta bilinen ve adr hazrrtrk tahkikatrmtz dnceslnde bir taktmeeteler Etkar de ve amagllsuctirgiiGri arastnda gegmi9blr kisidlr. Ba9langtgta Yasak,ve kardeti Mehmetyasak,rn sug Ali 6rgiit0ne mensubiyetleri lte .ilglli olarak ieisleri Bakanlot |aporu. Emniyea fezlekesive sanrk beyanlaflndanbagka delit bulunanfiamrg olmast nedenivle santirn619iitleerisindekl rol0rnetolarak belirlenememig Adt geeenropor ve r. 'fezlekede sanrirn Mustafa9etindai , Miisl0mKogokve dt6€r sanrklartaa;kada9 olmalan nedeniyleisak Romanoye 6mer Faruk Kamag lle Mustafa Eetindag arasrndakl.dcarl anlagmazlrk sonrasr adamlanna talimatvererekisakl ayagrndan vurdurupOmerForuk"un birosunu bombalatttrdrdt ise lddia edilinisancaKsuc ijrgijt0nfin jr, sanrklan bu sanrk ile arasrnda maddlbir del belirtitememttt Cumhuriyet Bagsavcthgtmrzca yonitrilenhaz,.ltktahkikattnda yaptlan tespitter sonrasrnda yasakve qevreslnln drgiitiylesdrekliiligkileri suc ;Ali olduduylailgili delillererastlantlmrsttr.. Tahkikatagamastnda dlnlenen Orhan Nesi;i Aks0t, Sebahattin Dlkiciler, Unsal Giingdr ve konuyla llgill dider snntklar.itetantk MehmetTor0du'nun beyanlanndan aynca Mustafa Ce ndei tsirnli firarda ve bulunan sanrdrn ele otel ve ugak.faturatannd;n yasakve Sirketinde gegirilen Ati eklbininsug 'rgtjtgntn bir uzanttstolarak bir kE m faal,yetlerde bulundulu Afi -Kogak, .Abdulkadir.OzbeyMustafa Ca;bay, I*_"k'! MustafaCetindad,M0strim : bir klsmtfiErda olan- santklafln sedat Tanm ve SezerOiuz glbl ve arkadast hemserisi oldudu saptanmtgttr. santklann yasakadtntkullanarak Bu Ali Mersin ve Mardln Sedest B6lgelertndeetrafa korku ve gdzdadr ierdlkleri, bir krsrm i9lemlerlnl korkutmaqdctinUn bu etkisiyledaha kolay haltettiklerltanrk beyanla ve bu santklann lkrailanndan belltdir, Mustafa 0stunda6ln kendiSirketinden bu sanrklafln taktm irasraflarrnt .da santklar ar;stndakl etkar blr iidemlgolmasr lllgkislnlnvarltgrntgiiz 6niine sermektedtr. Aynr gek de Ali yasak isimti sanrdin MerslnSerbestBtilgeslnde adlna kurulmugolun ORKANlslmli bir firma bagkast y::-ttusrlIutkaret yaphdtve baztkagake* olaylannakan'mg oldudutanrklarca lddia edilmektedlryukarrda o DELiLLERiN TARTISILMASI! bahsedilen sanrk ve tanrkbevantafl ite teknik blllrklslEporlannda santkla bu ltgilitespttiyaprlanbdt0rnler Mustafa it; alt 9etlnda6'a girketteele geglrilen otel ve ueakfaturalarr,igigleri Bakanllqtnca sorugturmada tespit edilendelillerve fezlekeigertdibu sanrklarta itglil Ialllul oe Ienmlz arastndadtr. o SEVKMADDELERi_:_4422 kanununVI,2,5,6/son,TCK.nun maddesi sayrtr 64, detate yte 342/2 po, 31, 33, 36,40

!r
l' h fl

a
i,l .il

i:i
i1

rj
n

L'l i-l FJ
E:I til

U

2001/133 No ltz. 2oot/ idd.No 50 61 Ds.No. 2001/ C.S.
III-

iDDiANrMo r{NKnRrl cuMtluRiyET DGM. BI$sAvclLIcl
Sayfa;I03

13.03.200

\t9

S A N I K MU S L L ' M o g A K H A K K I N D A ; K o iQOiAllnfMfZ; Sanrk isak ROMANO arkadaSlaflnca ve kurulan sug brgijtrlnI ydnetica kism'ndansonra gelen grupta yer alan uyeterindendir. Sriy'leK; sanr aynr zamanda Yaman preFabrik,tegaltrmakta ve Qelin Grda,nrniernsitc,liqir

lnter Grda'ntn bijnyeslnde kurUlmr-rg giimriikm0fettiglerince olup kaqakgrtrt fiitin, katrldrot belt.lenen ornek Grda,nrn giriei miid0rii, ro.m c,aarl|n'i-se :eo/qor oranrndaki hissesahibidir, onceki btihjmlerde anlatrldrir de gibi Form crda v( biinyesinde kurutmut butuna;.yupjy g:.t"ir"i orupEoq, 9ILk 9:di.Jl"._.n,da kaEakgltk bu firmatar flilt ozerinden Laktos patmyadiola;aI yaprlmrstrr. ik ve Bu Slrkeltel4iistiim KoEAKln ortadr Mustafa gFriNDA6id,.. v".t'# fifiruone;ii outun rSrerioin y6neticlsi oldudu ve Mersin Serbest Btilgesihdeki d;giit0r, akol otdugu bittnmektedtr.Aynca yurtdrsrndantra;sir rejin :i.:j|:':flndun,. Kaps_amrnda deotikllklerl usulsiiz yollarla 9ettp.mensei ve yurdgine sevklyaptlah marann menget degrsikliklertni bizzat-taklp edtp ytneten de bu sanrktrr. danrL Isak RoMANo Msstafa ve 9sriNDA6,slezer'otuz, noa,;rtuoii ijliev qioi y6neticikonumundaki sanrklarr gok tyl tanrmakta, da ontariteLiriikie. ner tortti eyleml gerqeklegtirmektedir,ntk-. sa emniyetteve Cumhuriyet. . iivctirgrmrzta vermigoldudubey-antannda 6rgiit igi ttigt<iteri tiim Oetayr iniuirn-,foiup, uy.,.u ite Mustafa qETiNDA6ln sanrdr istanb;tda;06; kereter niis;n;"iuOi o'irin.u*,.o,.. Bu sanrdrn dider sanr:ktarta da ortak ba!-'lantisr iesax,,ii.' avri.a san,E,n nri g,jT:ykt".lilqll yapmakigin dijzentenerei resmi dairetere verite;'s;hte resmt evrakfanbildigive bu suga kar,9t,6liddiasnrrrday|]z. DE-t-lLlelirufa.nrrsrruasE_sanrdtn agrkikran,dtOer sanrktafln beyanlaflnda yer Eranbu santk. ilglli bltg er, Ite raporlanve girketkayrfla;r diOer ile .bilirkigi .!e Y.azttt siizlfl dellllerimiz bu sanr{ln glkar amaelt sue drgiitri iiyest oldu6,l ve dlder sanrktar btrtikte m0teaddii def;tar s0mri;r ricJi,t,qi .',jgr;r-igr"aiqlni tte ' siistermektedir. sanrk kendi ikranyta a;batajtan deiilsiir;iki;;i;s;zer ve o^zkanln Mustaragetindad, ta birtikt; Mar_Naka"p"J"; i;;i;;i;iti*lerinae tgn.9l.g9.diiotniive bu etleri Bidasdeposuna Bursa,ya sevk eoereK :f:,Ju0 siird0klerini plyasaya belirtmistir_ *++#eE!E8! 4422 saytt kanunun 7/1,2,5,6/son,TcK.nun 342/2,8aF7,

depoginis.grkrttannr etmektedir. san,k tai(ip su ainr zamanoa I?11.,9:,lT nem9ehr,si a oi ve yaktn arkadasrdrr, .rAJAKrn Santk l998_1999 senelerind

lv, sANrK UNSAL erir,re H.q,xxlr.tol; 6R o
tanrdtor, 1997ytltndainter Grdaisimliflrmadai9ebagladtEr isak ve ROI4ANO 6mer FarukKAMAglnta mattar,sonras, ile Me.siri,e veii"iui"t int". Groa pazarlama nrn mijdurludiiislerinlyapttorbilahare MilkoGtda,nr; kurulmasl 1999 yrhnrn 11.,nci aytndanitibaren M ko Grda,nrn l4iidiirtii6tinii ...:l::".'nlu yaptlgr,bu santgrn Isak ve Omer Farukdrgtnda ve 'Gtda,tijm sanrklarr iyi tanrdldt eok MIko G,da, Fotm cda, inpa 6mek Glj,a, riur,r,'iuoo, E"nn I!"_. 919?l Groa,DortlerGrda,Yamanprefabrikisimli firmalarile gok yakrnotdudu, ayflca DU sanrorn tam bir sahtelikuzmant olup kendisine bilgisayarlar leptop ait ve 'Oeiteteri, olugturduiu bir takrm doktiman foha an, meigei ratura !1l,Sl:9y1.d." oanekleri, imza dmeklerigibi bazt sandlortamlardaki enstrijmanlair kullanarak
Klsmen veya tamamen sahte belgeler diizenlediqi bu konuda diger yitnetici

daha iinceden isak ROMANo Omer Faruk ve l?31!!1RiIl4Iz!..Bu sanrdrn KAMAg1 lyi

l;l1 r,
llz. 20011133 No iDDIANAME

2oori idd. 50 No
2001i 6l C.S. Es.No.

13.03.2001

ANKAR { DcM. cuM[uRlyET nA$sAvctHEr
Sayfa;104

l\?)

|l

TI ir

!,il

I

konumunda bulunansantklardan talimataldtdlve bizzatSevdaoktem KARACA ile birfikte sahte,ikleryapt4t, aynca bu yapm6€ oldu6u sahte belgeleri^4ustafa MURT, Se|.pil KOTAN Tanm Bakanldtnda taktpedensantklar Sebahattin gibi ii ite DIKICILER, Ergun AKDENIZ, 9aban gELiK, Aydrn COSKUNgibi giimriiklerde i5lemyapanc0mnik Komisyoncusu santklara otan vererekbu belgeier kagak ile hayvangiriginintemininisailad16r, santdrn sahteliktekulanmrg oldu!u ka!e, mrihiir,.antetli kafrrtlar,logolu EeSitli firmalar adroa kadrtlar, imzalar, inspectld gibi delllve ddkiimanlar bu sahtebelgeleri kaselerl lle hazr;lad16r bilgisayaitar ve scaner clhazrnrn gijrolmiigtiir. santk dzelliklesahte fatura ele gegirildi6i Bu diizenlemek, kontrol betgesialtnabtlmesl amactylamengei belgelerive sair belgelerldizenlemek,et dr5rndaki tereya0r,s0ttozu,peynir, tavuk gibi grda maddeleri Uzerinde mengei dedtiiklidlni yapabilmek tgin gerekli oljn sJhte ambalaj,evrak,etiket son kullanrm tarlhl,sahtelogo, sahte imal tarihi, sahte lretim yer,glb, ddkumanlann haztrlanmas konusunda uzman ve astl ittirakrl konumunda ktgidlr. blr Eylemterini tamam€n lsak. ROMANO, 6mer farut< tiamai, MustafaCETINDAG, MdstiimKo9AK,AbdiitkadiroZBEy gibi sanrktaflntatim;Uali Ife ve SevdaOktem KAMCA glbi sanrklann lgbirlidiile yapmrgtrr. o qELiLLEBiN TARTTSTLMASIT Sanro,n emniyette ve cumhuriyet Ba9savcrlrdtmtzda vermlg oldugq aEtklkrailan, Sevda Oktem KARACA, Serpll KOTAN, Isak ROMANO dlSe.santklann tanrklarin ve ve beyanlafl,bu sanrk e ilgill..dzefineatr,r suqlann oluStudunailtskin delil tegkil etmektedir. Aynca bq sanrqa ait olup suqta kqllantlanve CumhuriyetBassavctlt6tmtzca deSifresl yaptrnlan bllgisayarlar, santgln bUrosunda yakalanan sahte kaSe, antetiikadttve silikonmiih0i gibi belgeler bri sanrkiabllgisayainda ile haztrlanmtg sahteltk igin kullanrlan programlarmaddi delllerimizaraslndadrr. Krimtnal ,lzman billr[isl tarafindan ddzenlenenraporda da bu konu detaflt olarak anlattlrntgttr.Aync; sanrgrnoluSturulan grkar amaglt sug drgitiiniin en dnemll elemanlaflndan oldudu, itrg0t0n0yesioldugu.konusunda dosyakapsamrnda bu t0m kestn delilter vardrr.Aynca tegekk0l haltndeg0mriikkaEirkqtrdi yapttot anlastlan.santkla. da Il9lllolarak gdrevsizllk karafldiizenlenerek yetklltmerciine gdnderilmiStir. o 9FVK MADDELERi: 4422sayfi kanunun 1/1,2,5,6/son, TCK,nun342/Z,BOt 31, 33,36,40

!l

H
;l
J
r-J

.'j

I

snHrK r,gouuxAoiR 6zBAy HAKKTNDA; o iDDiALARIMIZ; Eeteninasrl ydneticiterinden otdn sanrk Drei Ali lakaolrAII YASAK lslmllsantkla digersanrktar Mustafa Miist0mkOEAK,Mustafa CFriNDA6, CANBAY vs.nin yakrn arkadagt hemsehrisldlr, ve Aynt zamanda bu san'r suq iirgiitiin0n kullanmrtoldugu Sirkeuerden MersinSerbest Botqesinde bulunan Yaman Prefabrlk isirnll firman,n sahibt,ve ortaid/,ttr.Sanrdtn beyantndan da gibi santk Yaman Prefabrlk anlagllacagt Soiuk Hava Deposu,nun sahibi olup yaprlan Incelemede tiim kagakqltkolaylanntnb0y0k bir ktsmrndabu depo kullanrlmtgtrr. Aynca bu santk t0m santklantanlmakta ve oniar ile birllkte hareketetmektedir. SanronAli YASAK (DreJ Alt) isimli sanrErn arkada9r olmasl nedeniyle bu. arkadaghb)N klrltanarak etrafa korku sik)tlt, sanklardan Sebahattln DiKiciLER1nbeyanrndan anlaSrlmaktadr.Btz b-u sanrlrn sug drgUtiiniin asrl 0yesiolup yiineticilerinden bulundu6unu aynca iirgotijn baskt, sindirmegiiciin0 kullananbir elemantoldudunuiddia ediyoruz. Zira attnan beyanlardan sanrotndiier sanrklardan YASAKve arkadaslaflile ilgill bu Ali gevresini etrafaqtizdaitverdtgi geklinde kullanarak beyanla.iEermektedtr.

J

il
iq il

200U133 No llz. 2001/ ldd.No 50 200J/61C.S. Es.No.

IDDIANAME ANKAIIA cuMfiunirET DGM. BA$SAvclLrdr Sayta.: t0S

13.03.2001

\c

b e l i r l e n e n a g a ke L l e r i n u s a n t o r n e p o s u n d a n k b d g o n d e r i l d r d i_ e r . a l m k t a d l r . c a g e r e ks a n r O r L e v t y o l l ui k r a v e g e r e k s e y Ay n l drger beyanlardan SebahattinDiKiCiLER,in santkla ifgilj net anlatrmla;r bu ile yaprtan bilirkist Incelemeslsonucunda tespit edilenler noauttadlr ozbay hakLnoaxr oe terimiziolusturmaktadtr.

M =L+!++-+8II5+!U4+e d i l d i 6 iBu sanrkile irsili otarak slijm KocAKln oeyanrnda u,sa'ya evk B s

o SEVKMADDELERI:4422 kanonun 7,2,,59/son,TCK.nun maddesi sayfi Ll 64 defafetiyle 342/2,AOt 33,36t 40

vr. o

sANrK 6ZKAN ERGUNHAKKTNDA| IDDIALARIMIZ: Sanrk Ozkan ERGUN Mardin Serbest Bdlgesindebulunan Marnak lsimli firmanrnsu9 tarthindeki sahibi ve Sedat TARttt isi-mtt sanr!tn yakin afl<aoasrdrr..Yaprlan hazrr|k tahkikattnda Marmara Nakltyat .Jvlar-Nak. Giimrtikleme ithalat ve ihracat girketi namt ile ozkan ERG|JN G0rkan USLU ve tarafindan kurulan girket bllahare Gajrkan USLU,nunortakltktan ayflrmasrve yapffan devirler sonftst o/o7S'l6zkan ERGUNo/oZ5,i Emine ERGUN,a gekilde ait ve-.Mar-Nak Marmara Nakliyat Gim.iikteme ithalat ihracat Strketi ,ektinde oegr9enismtytefaalyetine devam etml5, Ozkan ERGUN20 Ocak 2OOO tarjhjnde nlsselerini Sedat TARI14'ave Emlne ERGUNda Mehmet TEK isimli gahsa devretmislerdir.Yaptlan bitjrkigi incelemesindenanlagtlmdt6tkadanyla Mardin serDest 86lgesindefaaltyetgiistermekteolan girk€t sadeae.Bohemiya Fletsch,, lsimll firmadan sahte faturalarla et almrs gdziikijr btr faaltyetine Sekilde -l,tustafa rastlanmrt, santgrnb ahare Sedat TARIM, Sizir OGUZ, CETiNDA6ve orger sanrklada l9brrll0l yaparaksahte belgelerve giimri,iktglemleri e.yurtdrgtna "Bohemtya glKfl Flelsch,,, "New Harizon Treading tnc., Ve .96sterdiqi 'wiestreadlng "D6ruer Ges MBH" ve Grda Ltd.. firmalanndan ;ldlit eflerin Azerbeycan ve Rusya'ya gdnderilmiS gibi gijsterildlgl ancak Gomr0k .ra9mureni9i Cemil EMRE tarafindan yaprlan 15,09.2000 tarihli ve 2 sayrlr

sorugturma raporunda firmalarrn bu airlirz olduou ve bu euerin yurt dtrina gtkmr$ gibi gdsterildidi halde yurt igine sevkleriiin yaptldrlrantagiimrgtrr.'eu sanlk sug 6rg0tii igerislndeki. konumunu suq iirgutiiniin _kendi beyanrnda l9leylslni, yaprlansahteclltk kagaketltk ve suElartnt aElkeaikrar etmi'Ur. Suq orgutu bu sanroaalt Mar-Naklsimll fl.mayr kullana.akkaqakgltk eylemlerinl gergeklettirmit bu amdgtaisak RoMANove arkadaslannca si;ketealt Mardin b; SerbestBiilgesinde Soduk HavaDepo ingaa ettirilhis ve b0tln tgtemler diger sanrklaflnkattltmlyla yaptlmtgttr. Gerek sant6tn kendi beyanrgLreksedlier Deyanrardan tarihlerinde sug sanr{rnbu t0r bir sermayeslnln olmadrir, santdtn eKonomik cturumu diiguniildoiiinde tiir btr ktsin{nbu tiir btr ticarethacmint .bu olu9turamayacagt agktrr. Savctl16tmtzca yaptlan tahktkatta ve bilirkisi Incelerneledndebu santdrn ve Sirketinin su9 drgdtri tarafrndan kagakql* amacryla kullanrldror tekildeoftadadrr. net Keza halen kagakoldulu belirlenen Karkasgiivde etler Mardln SerbestB6lgedebulunmaktaotan Mar-Nak,a ait depodadurmaktadtr. etterlnnet mikt;fl bugiinekadar beltrtenememig Bu olup, evrak {izerlnde 700 ton civannda giiztiken etterin asltnda fillen 2OO_30O ton civannda olduguktsmen tespitedilmlgUr. " Mardin'deyapttan 15.09.2000ve 2 sayrtl 9F!!+!+!.N-I48ES:!ICAE!LGerek GiimrtikBaSm0fettigi raporuve buna ba5|tyUr0t0ien gerek tahkikat, aqrk sant6rn lKratl, geiek tesplt edllen hesap hareketlerlyle diier santklannbu santk naKKrnclakl beyanlan tilm yazlltdeliller net ve grkaramaek iirgttiin0n sanlStn sue

"'rll
'li l r

zooltEoidd. No
2001/ 6I C.S. Es.|fo.

2001/133 No llz.

iDDI,ANAME

emrene cunmRiyET ndlr. BA$SAVCT[16r
Slyfa; I06

t3.03.200I

17

tiyesi oldudunuve resmi evrak kapsamlndasahte belgelerdilzenlenmest ve buniarlalglem yaprlmast suelaflna azmettiriciolarak kitrldllr f,onurrnru n", delillerimtzdir. o qEVK MADDELERi:4422 sayrtrkanunun 7/f ,2,5,6/son,TcK.nun 64 maddesi deratetlyte 342/2,80,31, 36, 4O 33,

vII.

SANIKsEVDA (dKTEM) KARACA HAKKINDA: tqqiAlABISLA Sanrksevda6ktem.KAMCA,nrn 1996yrtrndan tHbaren lnter Grda'da lsak RoMANo omer Faruk rf.raqrn yunrdu''iuiii"uvp-'ousruo,q,, ve yrhnda ara gene. 2-000 brr inpa'dag-arrsrp daha sonrasebaTeknikrsimt nrmada baSlad16r, salrtmaya sanrirn interGrda gattst16r da srratiraa omerluiur. *nn,nE ve JsakRol,tANolle birtiktesuc drg0tdnijn-as;t. .f"-uniu.,nJln iiii'r,rut,yru faaliyet t,.bu isjk tattmiir*,ire'iox "uy,ou -g6sGrdr6 amagta ve omer Faruk,un evrak ve betgelerdiizenleyiD sahte -bitgiteri tmzalar, adresler,analiz .druRkutu.,, ,logolar. saghk raportan, detayive srhhi mat so;t";;-b&"il;rbiitku_un, lrs.ayaflndave eyte.it".inal-tuitun,t.a., llls Unsa, d-0Sentedi6i buntarl9e5t i kaCakqtrk f9hJn GUNGOR tstmtisanrktte de edereki,tustafa r"furii u" s".pif ,koordtnA kts antasrtmrshr.. rggz-v,ri"a" it'i"jrrtu"")jai., aurEat 59T+ll_l:]Ttl eregrinderdi6i (lter Grdararafrndan Haydarpa9a Grlmrtidcne seri;iienka€ak :1,,"]:ll:*ll-?"o,1:, nE,,or tre rg peK
t eok sahte istemi de bu sanr$tn yaptrlr, aynca gene bahk adl 'aronda getiriten sahte betoeter Butgaristan,; !'o.ttrfien-eiiir' itgiti tre 9,lrri,g ir" sa3gy..yapuit antasttm6trr. ,un,i yuiuii- ii a-. ojiiio. o,nru., eu f]",T]:ll.b: 'Uii

neoenryre ijrg0tiiniindrgba6tantrtar|nr ile bir sug lsak lte Otizenteyen t<lgiair. r um sanrktan tantmaktave aralaflndakt koordinasyonu sigtaaiii tiiinrniiit"or..

"

agrk ikra"n vardrr, Aynca a-iger saniniiii buianrlrn eylemleri.rle flgflrco_k savrda beyantar verrntgt!rati. un-.-ur-6ciNEbi-"unt"rirru.i oltem ICARAC.Abirtikte e yaptuktannr s6yiemeite,Ortran r,tesimf '" :ev1a nrSUr oeyantinnai uilJ;in yui-rn,eoraug, ::,,:il?lyj,.:: -:: .savdtrd,mrzca .i-lrnan Jor.(erKren santkca y0ntendlrildi6Inl kendislnin ou Atzzat duydudunu s6ylemtrtir. istanburda DurosuDoaD x,. carsanruncay soyAlrrN ve 9IJ:= "Ilt1.^,99::?,n.

sanrdrn emntyet cumhuriyet ve savcrtrsrmrzda 3**+HS+ABES4+4S! vermttofdugu beyantaflnda

-"J!"n,"r,rr".r lgerisrnde garrgtrdrornr ve herkesin b6i0m;;J;6"H' s6rev oiiiorn" kendisinln B raportarhai 6eiilun-ii",t..sun,L Ll,lig:"d"klTekntk. trkit ercehazrrtanan "o'tup nakkrnda kagakqttk sutu nedeniyle gdrevsizlik tu.ui, u"iii,riii "uv,n mahk€mentzce sanrgrn bu
erkaramagtrzuE drgiiti.i iiyest ;lm; ;;;e;t btzzatyaptt!rnraqkga bizzat yinelemig sante_l9temferin ye dijzenlenen resrni eyrakla;nr, Sanrt<iuruf,nilnyup,,un mahlyea iiii* evraxt

ffi"""#;"!"""#3:Ti:'-Jl[";':li&"5"i1[1",oH;:*1i

evrakta ve bu susa azn]ettirmek suelarrndan cezaiandrnrmasr ;""1:i[31"1""Iiil:*r.

sav t kanunur, !/1,2,5,6/soo,TcK.nLtn 342/2,80,3r, ii*#j#l4W@@@@@@4422

zoou50idd. No
2001/6r C.S. Es.No.

2001/133 No llz.

ANr'{MD0M. cuMrruniyET BA$sAvclLrdr
Sayfa;I07

IDDIANAME

13.03.20

Itb
,san,k uzun y lar Tarrm ve Kdy ISt(

*"'

;iXiX-rlSiTFA

MURr - sERpiL KorAN vE ALi RrzA KALK/

o Lo_oiaUnf tqfz: Mustafa MURTjsjmli

{,,:iiit*lfl ifil#i,ftiii*",?,,fl ,.i llllgt,tltir;*L{lndi$jil,:r.-*'V:::T;#'^ ;ru'll,n:.:"fi,*ii:,i,j J:Ts#i.::,'""'3u # #i#:i;1':1,,H:nTHjn

{ti#,r#ru#{.,".ufi j:ijf ;rilrylltilw:l"ru|;ln r..'lr,t ?[lfl .,;r,:r;:f

[,; I ;:,r$,,:+l;:]'ti, t'._ 0,, t"iTf I,",fi r -",' ",",i,, *'31,:"$,li

t;ru,l,i^-",:,';f 1"f ,t","-U:^lllji!*ii"^1,*""i,i'fX

-'ht*fffi fiy,'.,ryil fil'f+hfrtht-:#:i,".:ii,iHf ""e;::,1:_.j,,"T ;m**.',;.-1ii+1;x;Tfi{lii:iifl

xl.-r*igft [q.lH.:"f"*; fti"f iitrx,:"r#tffif ,",lgTjF"',f t:*:,5 jt,lf;f s#F ?3"#*{#1il!" il i:r:Lq.,fi r""1h-i:rx *:rm:i*i';i*il#;i,..',3h-!l,T"zt?:1 :p"'hx?
H-eriiE santkta qkar amaelt sug drqij

m**l,tt**jft;n+t_ tTilff :i:;j:i #::"*';ffi
bu san* M(rstafJ MU#;'fiT,j:'::': Drr-krsm/nr serpil KorAN'abrrakm,g ve

Tii"f i",+:1t:1?{,d.lilii,t?'#ffi

.ijl["jfi:"mJiitli!{.'$s': drs0t }:iiq"i'fffi ;Ar:"U:m: 6i;;;:;T:tdve ranmrBakahr,o,'nda['dilir]'t" rivereri rirmirann bur;nan ire i.;;,;;;'n
--

t usuuu -i;r,liiu. ,J";i',;"-;;:,t.'.1:,1=119:.rer sahtelikteku an,tdrgr antagrtan _;;;;:;l::,",.iyl. '* ireKdqaRErlrk .macryla betgeler Uiizentealtili' calmarr kasaksrtrk amacrvta sueijnda kui.ianabfl sueunda anab mek ku mek r"r"iiii i"',:"D!, e
amaCla o€0te yardlft ettiklerjni

::i:rl l:il,l,"l ;l:ff,#1"", ;,;",i1,*B**l_iiii,"1"# _,,:,1:;1" ij:

ffiHtr**_,N#*f l*+S-*r_:an,krann.b0rotanndayap,tanaramata rre

2001/133 No IIz. 2ool/50 idd-No 2001/ C.S. 6t Es.No.

Al,lxrne . cuMltulh8T D0 Be$sAyctudr
Saylx;t0B

JDDIANAME

13.03.2001

p;,_.^:itilJ;.1"f :F.i"i,i"FF:'fliiiJ.jthi,"?f :"S; i.T,?",i1""iTi:-.:ff:mf"".#*ili:',:".,-;Ulll_ ",:Lil:1, ;ff -,,
422 sayrft kanununLlL,2,5,6/son, TCK.nun 342l2,80, 31.

i.qittilfl T:[?H:Jf

t{i1il{.:,:r.,#ilkq,-li.tqr ;{r fr ::1r;H":"rm*ri{r,y"sffi *x"r'+,, ,fi
G0zrdg- anxrlloa;

iT:Iil:i":',j# ff ",f

lx. sANrK iBRAHiM AMz_ cEMBiRiM -cEMir o ipDiALARtMrzr sanrklar ast€

fr+iitq,"{*5f,,1$$lft*l€ #*,f|tt#l'" [il:"i *T;,1*:.1h"#;.,i:l;, ffiiirii: ,.ifi JE :li-":t"ff :n"*l
9etlrllmlg, ftrmadzertndLn saydagida bu sok _ual*i tiiuiE,f,Olvii,,.,s,,r.

illiTf :r#;t*#:

:**ffi "x##l;:,'.,,.i:tr:ilr_ufi.r,; ';'#:H,^."#:.J,i,i#:.::"{!'H:i
x: ?r*:::;ll1il

edrmisrir. i*",.6aJ",",i:r.!:"flfllri,k?Iir,:J;r[x'trnJ:.iil" :"vr"-r,,

;,",HIi*1"#,tLf ;;il *ikr_+*ii*ijlf#"*t,,r"

m^amfr';#t.",*Hd?#"liiilir.,:_t: :"i::;

##r,ffi r",,l"fixffitriij rifu 1'Tili,4:;ilil,Tr,*:ff
Danrkiardzellikle su9 tjrgijriintn

sonucundakanaar va'ra,, buiis ,"Jtlf:fi'.ffi,*;l'fi#i'Ji.};li],T'*kat

Fr

t J;;l'#fu:iixrn:d::ri':ji:m::lirdi
SEVX..t!IADDELERT:4422 sayffirkanunun 1/1,2,5,6/so^, TCK.nun 64 maddesi gsleleUyte3422.90.31. 33

J'i#if :Ij.i"nrii:+:ii*ilff i.:: ;ruililu.:ru*{i,'"l,l"L ff#r"J:$T'b:":{-":{-,:T;:i[J

2001n33 No IIz. 2oot 50 idd.No 2001/6l C.S. Es.No.

tr''i

Al{KARlr ouMllrnirE? DcM. BA$savc(rdt SayI^;109

IDDIANAMD

r3.03.2001

x. sANrK SEBAHATTjN Dir(iciLER _oRHANNEsi[ti AKSUI-ERGuN AKDENiZ VE AYDIN COgKUN HAKKINDA,

"

i:i:iJill";:,:':-..i;'*,."ili"Ll:'.f "XT':"#':?'A?i:" -"#, jj ::,.,:'ffi 1,. .,.,i$ ,o"'!fii: lil ;".il:f lily;
KurranmFlard,r.Bu nedenle bu

:#,*,,:il,.jf ';il;".';:'il:,L"," ffi:Jj",'lJ',,'""tji .:t|"illt,,:tlJ[jll?"!,":iil!:i+ti{ jsrlm vaamrsrai i;

il::;:ft1'Ii:: ;:fX"",t""Jii'i';'"1Y-"."nrkra'

ra_memen j,kar'amt;;;';;o;"i^l;;LiiH,,fr H'l;iii: :ilii:::"":"f :":";'#J susran; ire isrenisr

.r#Tj",'i i":;:i+Tnt'if Hilff [":l1":],:?i5,ry'itij,!jr

fl i[p::ittHli"l,",*l i#.1,:j:':dr1!,13{?tn!".",:*.T1ifl

f*:i"Jl,,ftilili',iTf,,,;,,g ;ffiffilfi:t:",i" ?T;?il * i:lliii:l-fff l"'ilift",:'1,",',1";jl*l,k#::ru1

ite;ti-c-umnurive

,"#:ti$, m,u,:i,-.. lffi ffi #ffi i*;i$,
iffitrat€BE 4422 sa:|l!tt kanunun r/r,2,5,6/son, TcK,nun 342/z,ao;31,
sANrK gABANgELiK HAKKTNDA;
-:_cr!!!r

e0mriik. taskip edenkiri g$ ;;;t;.;;';""; ;"rffli[:H^nT, JJI H;;i irremrerini ?.,"":iJ. :ll;;:* :,*E-:: '#.i::;:,:j:fr il,lilil l"ljjlXlg-,: :_le!;i?i ,i::;,i;;il'il'"".ffi _;m";"il,'""i'ii;iii,lffjn1ji,:.jJj",: Ii,l'li:,:1,"Lg5y:.ty:d;$i"*_ffi ;ili;;"H,rll: ,,",r.r"iJ""-"rao y:_l: ii;#::i," Hiili,:l"J,,i:,::-,f.:i!g_i iisl,?',ilii,i'd:','"1,?J" ;lyl'll i:diT,:1,*191"...^,^$ -..,:r9ll",il,iJ #"ifl: lliTii,l",,ll.,g',:11"".: "","il;;;;". ,9:ji*L:-!iiiil'":i'iJi,sliil"i'.,"",'#i:Ti: 90mrlkmijdiir,li(lerira. is[,;t,;ii;pir$, ;B##H#. *:*1"*:l_ig:y*i

ffi iJ'lii,liiiii';fl
;i5:5a?4@

l[";i -",""il:l-gi]'J.:;tm ll*1":"-Li,6in ;ruf
4422 sayrtr kanunun 1/1,2,s,6/son, rcK.nur342/2 ,ao, 3r,

'"*;;;"u,;'i';i:-?,?" ti.T Ti#[?i o'n",

'li
200t/133 No IIz.

tt(
iDDIANAME

zooltEoidd.No
200t/ 8l C.S. Es.No.

AllxdRA cuMrrr,Rirrr Dciit. rags,tvctt tdt
Sayfa; l0 I

13.0!.2001

xrr. sANrKTuNcAy soyALTrN_G0gHAN _AzMigAHAN _iLKER pALA_ ynxup n q,xrcro6!u HAKKTNDA, BozDiK

rJ
iJ,
i jl ..,

illll,j-"1*:, yapanblr ktgtdtr.

qarrsan runcay I3##F*3jl_'?:jflt i'tunourtu 10.1y-Tl!de san,krardrr. t1t l..cld" "'l: vur.up ndiicilEi,i'ifi"i,iiiiil;;#,$:]"il 1-9I1TI.t::l:1. yapan transrerterinde seAbALu 'LJ-;iH;ii";;; vt?lg!"" lld^y,L".:*'r5:::l:.]nr vepara orup, aarre rrsrrer .eiriekrestiren ;;;,":i :X?llt::_1". 9j1kt" inteive rlr*o-[i.l 991n-.-",11:-oi'r1"". iarasoniaitker iir'#i".au'rssi;;r,."n""" otarak ,, Ill"-: 9_:t_q-.:l.tusu earr5mrs, celeilf r.r"1i#"inirjoae veayn,
zamandi Jnu,i'ua,ni ,niki";;;; vi:ii,:

i'ln'Jr".ru.ini

GiighanBOZDiKingilizce bilmesineden'tyle6rll0tiin yurtd.g,ballant la nda aktf ve inter ve daha sonra gairgtrliMitko,;a drger ::l_.:jT"kF .iince Catrstrdr sanrkfannkenclisineverdtii taJimattanda deiertendtrerik Jt,rmatta VOri"Umu-t ve ayncayogun paratransferlerinde rol jynamaktioii.'- --, - '--' etktn

\_U

]l
tl iI iJ tr Lr . I "

Tuncay. SOYALTIN, Guqhan sOZolK ve yakup MKTCIOGLU inter Grda Merkeztnde 'at,'ao kigiteriyiinetmekteair. J,nr'!nirli"il;;'id:,"r; Bdlgesinde bulunan suE. ijrgiituneait depola;dan ,oru.lu ki5t .f"p m--a"p" gk,9rarrfl

sirlgterint

v" vlin.,ir.i"ri vrp"n-Gijii-

itker pAtA.n,n-,ok s:llda para Fahsferterint yaphgt tespit .li)\.ti)_miktardaki "ditmigdr. bes santkta. Bu drgutiin yaktnuairilanorup,drgutta matrile aktjf otaraktrtemlerlgerEek,egtiren klriler;tr. slJ++id a€rk. .F4R,Tl€4!4E!,sanrktann serek kenditerive dtger sanrktar hakkrnda rkradanrG:vrrca-a sinir "u!iun'r, beyanrannda arder berirtiren blr r?nrktarta beyanlar 5itirtisr 'g'i ile iup*riii-u"-digeryazrt, detitfer santktann bu -.. . gtkaramactr itrgdtii0yesiotm;k ve kagakgrtrt< sug ",i,"GJii. /aptrliarrn,o"ii.f

o PFyEI!4pAgEBlL4422 sayrtt kanunun 1,/1r2,s,6/son, un 342/2gLt 3L, . TcK.n 33,36,40

ll
r.:l

iJ ri,l lll rr
ll1 rr

xrtr. sANrK MAHMUT ARsLAN HAKxTNDAi " te+f4qryI4_.sug.ta.ihtednde Mardjn G0mrok Mudurt0gone vekatet eden sanrkhakkrnda Mti_stegarrrir ir.L eor.'t Bagma]fettigi Tefuig cemil EMRE tarafin( _G.mriik
yodun

,,,i

r l.l
lF

s6revtendtrdt!r intaertmi5, T:Iij:.* mrifettirine veritenihb€r mekt-uounun ?"i;,_6;;;i;;:,i" r.,"ira"'ir-giim'ot J; :;;;l' fi;;i;;l ARSLAN rsimr bu sanrgrn tu
sii-.0ki"r.i-M;ak rsrmt firmadansevk orunuo

miktardaet ,:.y"n,,! sevrryat eer<irnl-e u, eorj.uy,Ju.u6n uorg"a." ::,:yt,llll :]1"^d: erkarak-rirke yayrrar5r ine. anraqrimrsirr. i;;;i;;;;;;#il";"'il ;:,#r;;'"'; sanrKlarla ,ie iliskl icerisinde yakln oldu6u ve bazt gr.imriikmemurlarrnahi; refakat '," -ir,"iiliri'ttjie" yrLDrRrM, roE'oCLu iri.* 1T.yi .y:.T.y'p yavu_z. s,o, 0:.:_9,.^,_. refakar ite.

6iiil,?i,iiEl' -'[?i[,T$f,"iilU""J1'"X]H' i3:33:i333 .u.t'rr""lr!iyaptjdrsrraai marainiui6"ii'eor9".i,n" Vekjtiotarakgd.re-v

20011133 No llz. zoot 50 idd.No
2 0 0 1 /6 l C . SE s . N o . .

It2iDDiAN,lMo ANIiarLA cuMrruniyET D0M. BASSAycllrf I
Sayfa; l l l

r3.03.2001

k a q a k e r i n y u r t i r i n es e v ke d i l e r e k u r e t ortrnagrkml5 gcisterilmesi gibi sugonu organize ettidianiarrlmlstrr.

Ror'tANo, qEr ,4, 14Lrsrara sedatTAR r.,tLrstara / sir cAriBA T:lf e .o r gl:"fy e s i s d n t k l a r a t t o l a n iruDaG, o r g l",! u ti

Hazrrltk evraklmtz ekindebulunanve Mustafa isimliSahsa DdrUe ait EETiNDA6 qetin Grda isimli firmaladn evrakla arasnda bulunan otel ve Ye sar gidel faturalaindan sanr!rnsrk srk Mustafa bu gefilOA6 ve diler sanrklirrn misafir orarak lstanbul'agittidi, Istanbul'da Akgrin_ EresinOtelleflnde ve eok kereler Kafofgf,bdtainmas(aflafinHustafa CETINDAG ortaklaflncaodendidi, ayr ve oael tarihterde aynrotelerdeyusuf yllDrz, Musrar;MuRT,Ati ve l:!:.:lll'l_q:l a-ynr KlLLllt lit-" .s*r ocuz, MusraracANBAy,gaban CELIK,Mehmer YASAK, GOY.ME|:. M€hmut SAYIN, Zi.i,atSONMEZ, l,tustafa GTILEN sair gibi ve ?!ly orgersug airgaitiiiiyesi santklarrn kaldtil anlartlmtgttr. konudatijm otel da Bu taturalafl,haztrltk evraktmrza eklenmis olup, bu belgeler lncelendi6inde santetn djger drgiit ryeferi ,,e ayn, ve ayr|,meiantarda 5irlikte oldu!u ie dolaysryta !_arih ve teertslnde dtgersanrktarta trtemek sug igin irbiriidi .?:_:!S0t.dlsielili badItr0r yapt|9r kanaatine vanlmtStrr. Ayflca bllirktgi incelemelerinde ve <incek s,oru9.turmalaida. gok sayrda sanrdrn sahtebelge diizenledidini bu belgelerlle ve tr1nslt.. tl:9re! kapsamrndaki eflertn yurt teine sevkini sa!tadr!rnrjnlamak rnamkdndilr. nedenterle bu sanrdrn 8u biz grkar amag/r OrgLitdnain olup, sug dyesi resmievrdkta yaptrdrnl sahtekarlrk iddiaediyoruz. nynca kagakertrk sugu nedeniyle hakknda dizentenen ftpora ::ll.k- olarak oaglr ll"!f,,l9r Mardln Cumhurjyet Bagsavctltdrnca y0riitUlen bilahare ve evrat<rmlza oanrledlliptefrik sonrast Mersin Cumhuriyet Barsavctlt6t,ha gdrevsizlik karaflyla gainderilen ha2tr,Jk tahkjkatt da devarnetmektedjr, p_cr.illERil! rARrrsrLMAsr! 75.Og.2OOO t;rih ve 035_62/37, 035_63/3a JnufettiSraporu ile sEnrdrntevll yollu lkran ve santklarijzellikle Atican :.1y]ll bLu ve.Yavuz YIIDIRIM e di6eritglt sanrktafln sanrkile gilt beyantarl bu lY-g:. too iala mtztispauarniteliktedj.. o SFVK ..HADDELERi: 4422 34U2,AO,37t 36, 40, 33, sayrl kanuDun 1/1,2,3,5,6/son,TCK.nun

I
xrv. sANIK ALICAN ytt.DrRrMKogo6LU-YAVUz HAKKTNDA,
o ipDiALARIMIZ: Sue tarihindeMardinG0mrilkMiidijrt06itnde GiimritkKotcusu olan santklartn Marnak Gtdataraftndan transltrejim kapsamrnda dtgtna yurt sevk edilmek Azerekolcu refakatinde Mardin serbest e,ifjurina"n yi:ti".i5 otdugu yiiktii.etteri yurt ici piyasaya sevketmes-i otatr;da;e;Jar9r orarak !::l::-99:1" miglerdir. gorevrenorr Ancaksantklar stotrlg ya6tadr altrnda Ddr er Gtda,ya ve ait sevk irsallyesinebadtr karkas gOvie 6tteri Offr"u ei;r.iigUna"n yur.c Sl etmelerl-gerekirken etmemlg ve dozenlenen suf,te Uuvann"ameturi Mardin testim. €derek kagakEtlda sebeblyet vermek sureuertytetirg0tte ::I19ll" yapm,tlard,r. rtofrflgf Bu san,klar hakkDdak! dt6er sanrktannvs tan,kjartr, r9 Mar-Na,L firmasryta I otarakhazritanan [9 gijmriik sorurturmasl ::I:llun, oosyastd-a.incelendioinde gdriilecegt iizeresanrktar dider drgut mensuptafl iie nKri ve Rilt birlik iCerisinde hareket etmekte ve d;q0L ;yeierine mentaat sa9ranmastna yardrmetmektedlrler. (oeoqlu,nun Aynrgekilde santkAltcan 6r9Ut dyesi olan dtd€r.arkadagr Mustafa G0LEN;in refakat ettigi ,evtL'.Ja" tut rarrt

eylemefltlenbtrtikteISdraketmigterdtr. sanrkfu. e,, h;ikriiu'ti.-!fiui-iurina"

I

T I I

2001/133 No Uz. 200U50 ldd.No 200U 6l C-S. [s.No.

lil
iDDiINAMB

elnhe lclr. cur,rrruRiyET BA$sAvct[r0t
SayIa;112

13.03.200t

I
iJ

ll
ii

orup Marnak ileilidosyad; rie uEr,oL.i-tluevup,r, ::H:"lfl.;"1iXi:,ilerrnden sanrktann.

Mustafa Giiten Mahmut ve Arstan qok hakkrnda ;qrkbirgir!. uu.rigii..ii u9 ,un,r. aynr zamanda giimriik mtifetUgi Cemit EMRE tarairndan yaprlan 'iii;tu-Gn Niinu-t-n..u.,nu ait.s!ruSturma nedentyte Mardln Cumhuriyet Bagsavcrtiir;;; nazrrtrf

,. iii',i::",::li;;,;i 1n; 1y51,', ;;r;;;k;.i;;;i";s"ilillJ,"",'i:1i"1:i:# rtremterln sonradan sahte olarakyaptldrdrntsdylemt, Jig-ei ayrrca sanrt<tardan

rrri a i:#iTj;l.i"r?i:.:liloi? iill,,-,:,',a v'.jk,enen ref;kat-;;;i6,n,,vorda

E tir"l,aui!"n' ,r,ururt f::1"-- 9,,rLrnrt-.l"rardin serb;st .Bij-lgesjDd-eki

gtmrrik. kaEakEffrdr sugu nedeniyle gijrcvsiz k..karannda konu ilgiii rnercie . i,etilmigtir.yavuzyrtdrnm Cumhuriyet Bagsavcrldrmrzca a|nari leya"irnaa agrk

|l

I

!
Lt

kurranmak suretterivte 'er-r"uuruttJ .n-t't"rua,r i:i?:Jil":iflT5,'j]emrerinde
4422sayrhkansnun7/1,2,3,s,6/sqn, gHSssssssssssssssspE!EBI rcK.nun 342/2,80,31,

tceridtndekt betseter karsGrnda <an,ktann li:^1is"-., rus o.g,,tu uyesr_ :lj:"k ve sahte resmt evrakla.diiznleyip dka;;;;ii ordu0u saht;ti6int hfi.if.l"-i,,"rrn,

jf [?: :.T?"1?i"'d1lll,,'#:1"*1::ili.":i*l:#iiX -birbirrert $..#,',l"ffi hakkrnaaklirO"ilunii]iiin u"vunru, uu "c^u!EJ.t-':h-ye ll:alloeoglu,nun

serek emniyefte ve sereks€ P:E::i+*EBilr+B++S4!44+J uumn.,riyet Bagsavctttdtmtzdaki kendiierl birblrleri -"ii[Jliu'.i"i'iL' de,itlerle ve naktrnaili-Vazuiir ve TeknikBilrktglte.ce hazrrananraaorlarta destektenen gu-.ut cumhu.iyetaagsavcrrrgr,na"oraaln l."iuruo.,ru llil:,j,r]"J,:^*-I:p,tp .Mardin

tl
xv.

sANIK ARGUN 6zDEMiRHAKKINDA;

ta
l,l
,']

F
I..J
ii

:,i'J; ;:lJ"l'",;,ttt-11'5,if *?,"ift5";il# !-:iff :jiJ,.il,:l"T:, Ht,il.[i:t,.:&1!1li;,t'ilii.l ril.;:,,.*l;i*T!.:ni,it#,ilT:
sahtecfliklerin aytrdrndaolmaniat (kullandr0r sahrefaturatar, sahttse;

mati mis usurkapsamrnaiki-;;ii';il;i#l' ;:".lLlid'ft'?nilt ::r.*iJ""T:i

tnte;crda rekstlLtd.gn.nin ie.i"ri"ri"ii,n :-"_,]:.9q iil"ii.,orr. "iii, eu rdrrhrerde Grda'nrn lnter kansr,6r sayrditgeti,iiii "riviija," o o.nun gok oZDEMIR satt btr yemtn

a:tln yemjDl MaJjMiigav,r I9a++48iUJ4 SanrkArgun OZDFTiR. otup lss6 y,l'arasrnda

sahtk u-uqt' o'soiJ- igino". "E tvJr [:I]"';','1"-11i1ILil",i}".t"J1" e' ka'
ii**#ffi^I! 4422sayfikanunun 1/1,2,s,6/son, rcK.nun342/a,ao.:'r,

y.l sitstericitidi otmadanbu den kd;mas,k :u.llgl". ;i.;;';;;;

:",i;;I',J,i".:;i;:'':i," ffitrffitri"11Ji,"i",,il"0 ed^ire_cektir. a,r""-"",",,,-1,i,k,liii,,l3l,l!,f;,?l?il,T,ff i
:[l3l:1,.:::,i;
iJ,.n_"r,

20011133 No IIz. 2001/ ldd.No 50 2001/6l C.S. Es.No.

ANrun{D0M. tA.ssAvcl0l 0UMIIU[iyBT sayfa;113

iDDIANAME

r3.03.200r

XVI. SANIK MARUF KAYNAK HAKKINDA;

iOOia.UFfUrZ: Sarlk soc tarjhinde MarnakisimtiSirkette1,997 2OOO yrllarl arasrnda deposorumlusu olarak galtsmaktadlr, SantkOzkane0ruCOn,e do$rudan baglr olarak tom kagake erin Marnakisimli depoya indirilmesibu depooan jslerin, y0ditmekte ayflca bu ftrmaca yaprlan para transfe.lerinde yokleDmesi gdrev almaktadrr.Sanrk dnceleriOzkan ERGUN'den talimat almakta ,ken sonralanSedat TARIMve Sezei O6UZ, Miislom KOCAK MustafaCANgAydan ile ald,6, talimatlar,le isjemleri yaptrdrnt beyanlannda agrkgabelirtmektedir, Bu sanrorn glbi drgiitijn elemanlaflndan oldu6u ve kagakgtlrk dlder santklar biri olayrna bizzatlstlrak da etti5lkanrstndaytz. ikran ve bu sanrkite itgitidider sanrk P]lt-i+!:niH ranrrsrtM,qsr: sanrdrn Deyanlafl sanrktarafindan yaptlanpara transferleridelilledmizarastndaqrr. lle SEYS IJIADDELERi: 4422 say||'kanunun1/I,2,5,6/son,TCK.nun37, 33t 40 maddeleri

xvrr. sANrK - EriMET BUcaK-CEMALERoodA - gABAivcizgopuR
HAKKINDAi o iDDiALARIMIZ: SuEtarihi strastnda Mersin.de GrjmrtikMuayeneMemuru ve Kolcusuolan sanlklarsug 6rgiititnebadlt gekildekagakgtltk sahte sekilde ve yaprlmtg resmievraklarla yaptlmast iSlem suglanna bizzatkanSmrglardtr. Bilindidl gabigijmnik memurlanntn igbirligi olmadan sdz konusukaE kqiik eylemlerinin y'.aprlmast miimk0ndedildtr. bailamdasr6rrtq yadr adr ;ttr;da geten karkas Bu giivde ve kemiksiz etlerin Serbest Btilgedensevkinden 6nce bunlin muayene etmek._ve reiakat etmek gibi g'rcvleri olan sanlklafln kagakE,hdr tile bile suqa kanstrdt asikardtr.

O

Bu santkfannkontroliihii y€pbgl ve sidtr iq yadt olarok sevk editenlerin asl.r.da giivdeetler oldugu,ayncafarklrmensel belgeleri iSlemler karkas. [e yaptlmak suretlyle farklr mallar sevk edildidi dosya kapsamtndan aniagrlmrgtrr.Keza gtrnrok kornlsyoncllafl olan tahtslar bu santklar'aetkga anlatmakta ve bu kisllerlninter Grdave kardegtert sahipleridlglr sanrklarlle birltkte Slrkeuerin hareketettiklerinls6ytemektedtrler.

P+4!e!i!!, bunlarla

ilgili btltrktSt raportanyla santklarlailg t- dioer sanrk ve tanrk bu beyanlaflyma tdm dosyaigeridibu sanrktarla itgili delilerlmiziolugturmaktadtr.

yaprlmrg giimriik igtemtert Tanlfsrr.rqasr: Bu sanrktarca ve

MADDELERiT sayrtr 9E:v!(, 4422 kanunun 1/1,2,5,6/son, TcK.nun 34zlz,ao;:'L, 33,36.40
XVIIT. o

SANIK HAKAN TiMURKAYNAK HAKKINDA,
igD4LARIMTzr Santirn 1997 yrlr Temmuz ayr lte 1999 yrtr Aralrk ayr arasrnda Inter Grda'nrnIstanbul MerkezindeEatrtttdrve dzellikle bu gi.ketih ve ba1ltla,,n,n evrak_ l9lemleri ve bankalardaklpara iSlemlerinidiizentediql ve muhasebesine baktrgr,drgUtUn iyetertndenotdrjguanlalrlmrgtrr.

'l

i n,li

I

J
lJ rJ

2001/133 No ltz. z(1ol/ idd.No 50 2001/6l C.S. [s.No.

iDDIANAME CU IIIRIYET 8A$SAVCI ANKIRADoM. GI Sayfa; l14

13.03.2001

DELiLLERiN TARTrsrLMAsr: sant6rnikrafl ve diler sanrklann sanrk ite bu ilglli beyanlafl yapttnlanbllirkitl Incetemest ile slrasrnda santkgayaprldtdl bq anlagrlan havaleitlemlert/santiln grkaramagtr suc drg tiinijn Uir ityesi otau!-u pozisyonunu g6stermektedir. 4422 9EVK"MApDELERi: sayrI kanunun 1,2,5,6/son, Il TCK.nun 342/2,80, 1, 3 33,36,40

J
i,i
!

yAvuzsELiM -sEt XIX. SANTKLAR GONcUo6LU gur erjHcijodr_u HAKLARINDA;
iqDiALARIMrz: Bu santklar 1998yrltionuna kadarFttat G6NC0O6LU 1998 ve y,lrDdan sonra Ise SMSA,S, ve VoncaA,S. islmleri e faaliy€t gdsteren,jrketin sahibive ydnetlcileridlr. Sanrklann sahibtbldulu Slrketistnlntimamrnu yaxrnr askeri ihalefere vermek olan bir girkettir. Cumhudyet Savc,hitmtzca et y.rptan tahklkatsrrastnda MerslnSerbestB6lgeslnden sr$rrlg yalr adt alttnda D6r er Grda islmlf firmadan sevk edilerek Mar-Nak jsimli flrm;nrn Mardin Serbest Btilgeshdekl deposunaIndiritdtil bellrtiten ve osman sER ve lbrahim ERKIUCOGLU santktarrn anmrt otdugu34 UIV 62/34 TA 3032. 34 TA isimll kLl 3033/34 TA 3034 plakatrTIRl;rla yantannd; yavuz isim tolcu iefiraUno. nakledlldi6i anlaSrlan etlerinbu sanrklara yalova-Bursa alt arastndaki S06ukHava Deposuna indir,ldikleri olarak belirlenmtgtir, net Yap an hazrhk tahkikattstrastndasanrklannsahibi olduk,an Ettat CONCUOdLU isimll firmantn1998 ytlna kadar yoglJniniktardaaskert Ihalelere verdlgi ef aocaklhaleg€redi gereken sanrklann olmasr kombinalanntn hendz insaathalinde oldug! ancak bunaralmen Naziftstmllgahstn beyanrndan anlaStid,dt bu gtbi da sanrklann hentizsadece karkasblna hajindekt Inraatafanm fiatairtr6rnaan bu ruhsataldtklan bllahare ruhsahn ve bu lptaledlld16t, klza Askerlihatelere vermrg olduklanetlerln bozukgtkmast 0zerlnelhalelere giilgterinln yasaklandrdi ounr_.rn tlzerlnesantklann sMs Et ve Tanm tjrijnlertLtd. gU..tsimlt baskalir rirma kurarakaynrgek de ihaletere girdtkjeri, gartpbir Sekjtde ihaletirinianrktara bu veflIotgt antagmt9ttr. Bilahare C-umhuriy€t Bagsavctlrdrm,zca yap an sorusturmadaEttat GdNC0odLU tsimlt hrmanrn'.betgel'erineutigrimak

b
Il

u
Li

il

p

I,i

J,1
l;i
lil
lLl

sonucubu devralanklgininb0t0n bu kayrttafl. kamyon€tine y0kteyerek nakteurgt sirada dtpsiz9dl Il:I:y:.?lt ougtogu rsrmrt gore-d_:T9l.y"bu nedenle ve hlgbirdefterve kaydrn okunamayacak du.uma gerorgrnnratttmt9trr, yaptlan Incelemede konunun mahkemeye tespit .bu ettirllerekbu Sekilde mali incelemedeo kagtldr da saptnrm,9t,r,

bu Erzurum,sn llgesindE Ourunun uu5ru e-at Oi" i:l",.l9is,ild:59.*."'ktann firmayr Krtryeoevretflktert garlp blr tesadijf ve

Gdmnik Baskonkoldderi Nural Ve Alaattin Alparslanln Z4.ll.tggg Glnlij All 14014sayrlt ve 5.11.199 tariti ve 138/2, t3zll saitlt so.urtr|.rnu !4013, Raporlaflnda firmayla bu ilgi otarak6zetle9u bitgilere vii uurii-uti"ji.i-rnt"r. rl:.::'l'" yapUdr mat satrsr betirtiten; onitever,Begler,Do6u, er, Bagak :::: eI, coSkun ve \rroa et Ozlemet firmalanntn aralalnda bulunduAu adet da 15

I".lf P'd'! bulundugu,

belirrjter; Baeak r-ta, c,au oJrti"i e,jJ, ir,ts .t, 1,.]]:.": flg:ll: malsattrdr I,:: "!: firmatannrn butundu{u adei 8Z

firmaisminin "rJ[i'ri.ra:r*ii v"i

200U133 No llz. 2oolibo idd. No 2001/ C.S. 6l Es.No.

ioDirlNAME B,{$s,{vcltlcl aNKAR^GM. D cuMlruRiYET
I SaYfa; l5

13.03.2001

donmus (6.628 ton) et lransitineiliskin bilailerinver aldr6l muavin defter donmuskemikli.kemiksiz crktrlarlnrn afts ile tesoitedildidi. satrsr transitivaorlan et stok raporLr stok ekstreleri, firmanln2.8,199tarihi itibarivleslok durum ve raporu. Inter firmasrnrn 1997 vrllnda Ettat Giincliodlu firmasrna f 1.320,170.020.200 tirilvontic viiz virmi milvarviiz vetmis milvon virmi bin Bir . iki viiz lira) krvmetinde f1.580 ton) ve Basak et firmasrna f 1998vrhndaBasakGrda 219.639.818.750.T1) krvmetinde(455 ton) et satrsrnr, qdsterir (109 ton) et satrsrnr, bulunduiunu.(Bu firmasrna biloisavar okttlaflntn belgelerde kagtt zerinde iinemli miktarda ton baltdt ithalatt yapftrg yer gdziiken firmala n ton ticaretlne dedil de et tlcareti bilgilerinin gekici olup fnter Gtda firmasrndan trilyonluk takamlara almae dikkat varan et ah,, olan ve kendisine sevk edilen etlerln biiyiik bir ktsmtn,n BaSak antetli sevk irsaliyelefi lle geldi1inl bilmesi gereken Ettat Gdnciioitu firmasrntn bu firmayt tantmadtgnt ifade etmesinin manidar bulunmut otduiu/) beJinilmistir, Bu raporda da santklann su| drg0fi ile
badlantlan Qokagtk Sekilde belirlenmiStir,

ise taraflndan SMS Et ve Tanm Cumhuriyet teknik billrkigilerl BaSsavcr||drmtz ile ait 2oo0ylllaflna altgve satlglan ilgiliyaprlan Uriinterl lslmlifirmanrn 1999ve ytll yurt i9i allmlaflnln toplam tutarl olan incelemede bu Sirketln 1999 3.724.333.i67.Ooo TL. olan miktarrn 12 belge karsr|gr toplam firmasrndan aIndrdr tespit 3.O34.67B,o2O.Ooo TL.slnln Ettat coNCUOGLU g6ruImiiStdr. Keza aynr bilirkiSlraporunda unsal edltmls bu dikkateekici ve kaqaketlerin GUNGoR'ain belirttiii "1998 ve 1999yrlla.rnda emnlyetifadesinde piyasaya lki firmadanbir tanesi olan Ettat bellrttl6i" kullantldtdtnt siirUlijrken CottCoOdLU'nun inter Grda Ltd.Stl.den1997 ytltnda 19 belge kargrlrql bu bellrlendi6i, ahtlar ile ilgili 1.3O9.5OO,OOO.0OO aft9Yaptrgtnrn TL. tutartndan bu yurt drstedilmesigerekirken yurt lgi piyasaya firma tarafrndan belgelerin kapatmak a916t sijriildiidii belirlenen kagaketler ile llgllimal giriglkayltlarrndaki da giiphelenildlil Yukanda belirtilmiStir. igin kullanrlan olmasrndat! sahtebelgeter ulastlmak qibl bu amagla islmliflrmanrn belgelerine belirtildlii EttatG0NCooGLU gitriilm0ttilr' yok garipbjr gekllde belgelerin 6lmu9 oldudu istendi4inde bu

a

glbl yodun mlktardayurt dlgtndan da lddianam€mizin baglangrcrnda dedldimiz zofluqu getirilenkaqaketlerin 19 piyasadaperakende olarak tiiketilmeslnln ve allm yapankamu kurumlarlna kargtstnda iirgiitii bu etleriy0kl0 miktarda sug Ettat 6zellikle askeri lhalelereverme yolunu segmigtlr.Bu amaEla da lslmli)firmalarile MelihGIMY'a ait GoNCUOGLU (ve bilahare SMS,Yonca lsimli pek galrstlan 9okfirmalar firmave halen kullanllmlglardlr. tespltine baskabir askeri sanrklar o aynlsantklarrn hakkrnda eldeedilendeliller stralarda tizerinetiim eklerj ile ihale almak amacryla ettiklerininddrenllmesi hareket gecikmeksizin birlikte Mllli SavunmaBakanhdt TedarikOalreBagkanlr!t'na i9 onUq gekilde intikalettirilerek aynt sanrklata konu bu birimeihbaredilmig, ancak trilyon liralrkbir baskaihale daha'verildioinin duyulmast 0?erinecumhuriyet Ba9savcrhirmrzca kez gerekli iglem igin Mllli Savunma Eakanhol bu Miistegarlr0r'na belgelerile birliktekonu intikalettirilmitti.. Halen buraca tiim yapllacakislem beklenmekteolup sonucundasaptanacakhususlar ayrlca davamza delll olaraksunuimak,zere rDahkemenize arzedilecektir.
Sanrklaflndider sanrklarlabirlikte aynr drg0t bilinci ve ydnetimi altlnda elkar amagh sug 0r9iit0 igerisinde faaliyette bulunduklan ve bundan buyiik rant sailadrklai, bu amagla Eok saytda resmi evrakta sahteka.llk YaPtlklarl gerektigi kantstndaYlz. bu anlattld16lndan cezalandrnlmalart sanrklartn suElardan

.H
I
d
200U133 No llz. 50 ldd.No 200U 2001/ 6t C.SEs.l.lo.

iDDIANAME BA$sAvctLIdl DcM. ANKAn,1 cuMIluRiyET I Sayfa;l6

13.03.200r

'tl

.J

,l

q
L,J

11 T ii

J

Tiim hazlrltk DELiLLERiN TARTTSILMASIT evrakrkapsamt teknik bitirkiSi ve ijzerlerlne sueun olutunailiSkingoksaytda raporla lncelendidlnde sanrklann atrlt OsmanSER,tbrahlm ERKILICOGLU, delilerastlanrlacaktrr, 96yle kl; Sanrklar beyanlanndan Miisl0m KOCAK diderlerlnln kagakve sadhga aykrn etlerin bu ve sanrklara depolara ait sevk edlldiklerl, ayflcaAhmetBeklrBESLER isimli sant6ln beyantndan askeri ihalelere mal veren kigilerin bu mallafl kaEak yollarla aldrklanna sanrklann blzzatkendlifadeferfnden EttatGCiNC0o6LU ilisklnbeyanr, yasaklanmatarl ve SMSfirmalanntn ve aynr firmalarolduklart askeriihalelerden anlatrmlafl, nedeniyle firmayrkurduklaflSeklindeki ayflca Tanm Bakan|gt bu olarak gdrev yapan KorumaKont.olGenelModiirliJ60nde GenelMod0rYardrmctsr 'CumhurlyetSavcrhirmrza NazifARSIANisimll sanrdrn verml' oldudu ifadede 1998 yrI Ekim ayrnda hentiz ingaat belirtmisoldu6u Etat GoNcUoGLU'ndn Mustafa MURT lslmllsanrdrn iligkllerinde halinde bulunankomblnaya kullanmasl vasrtasryla konusu olup bitmls gibl ruhsat aldrdrve bu konununsoruSturma gekllnd€ki beyanrile bilirkiglraporlan bu bilaharebu ruhsatrnlptal edild16l" konudaki delillerlmlz arasrndadrr.
SEVK MADDELERi: 4422 sayth kanunun 1/1,2,5,6/son, TCK.nun 64 ncri maddesl defaletiyle 342/2,40, 37, 33, 40

rl r

Ll
' l

!l

J
i.i
]i
ij
li,l

XX. SANTKLAR 6MER - ALi BAgyAzrcroGLU - MEHMET saLcroGLU - isMAiL TURKSOY MEHMET VE KILgADIR HAKLARINDA' iDDiALARIMIz, Sanrktardandmer ve nli AnSVnzrctodrU'nunmerkezi Kayserlde bulunanBasyazrcrlar isimli firmanrn sahlpleri, diier sanrklarMehmet KILEADIRInbu fimanln Satrn Alma Modurii ve Yijnetim Kurulu Uyesi, ismail TURKSOYun Muhasebe Mod0ni, MehmetSALCIOdLU'nun tiretim Miidorii lse olarak gal'ttklart, gerek sairrklarOsman SER ve ibrahim ERKILIEO6LU'nUn gereksantklann beyanlaflndan, sahiblve mensubu bulunduklan Sagyazcllar Et yaptlanhcelemeler bunlann ve GrdaA,9. lslmll flrmanrnevraklart iizerinde ve sonrasr d0zenlenen billrkigiraporlanve gerekse iirtler ctda isimll flrmaoa ete gegirilen ytllarrnda Otel v€ Konaklama belgelerinde 1997-1998 santklanndi6er sanrklara Inter Grdabiinyesindefaaliyet giisteren9etin ve Ddrtler Gtda lsinill ait firmalartarafrndan Mardln'de bulunanMarnaktslmll flrmdnrndepolarrna sevk edllerek oradan sahtebelgeler Mardin lle gtktst yaptltp34 TA Serbest B6lgesinden 3033 - 34 TA 3034 ve 34 UIV 62/34 TA 3032 plakalt OsmanSERve ibrahim ERKIT-IEOGLU sanlklafln kultandrdr isimll TlR'tardabulunan et?erlsatrn aldrkla.r anlagllmtgtr.. konusuetler ile llglll yaptlanaragtrrmada karkas giivde Sdz bu etlerln srdrr 19 yadt adt alttnda Mersin SerbestB6lgesinde faaliyet giisteren Diirtler CetlnGrda getlrildiil,oradangeneaynt teklldestdrrt9 ve lsimllgirketlere yagt adt alttndaMardinSerbestBdlgesindeki Mamak,aSevkedilip oradan da sanrklann fabrikalafl gdnderildidi na aqrkga belirlenmigtlr. Yaprlan Incelemede krstm ilk bir etlerin sa0lt6a aykln oldugu belirlenmigtir. ne Her kadarsantklarca d'6ersantklafltanrmdtklan tddiaedilmigse yaptl;n tahkjkat de strastnda sanrklann di6eritrgiit mensuplaflyla btrliktehareket ettidi anlaSmrsrrr. ZiraaynrfirmaAnkara'da iglemleri Mustafa ki igin MURT SerpilKOTAN ve isimli santklafl kullanmakta, aralanndauzun sajreli yoltrn hacimli altm-saomrar ve bulunmakta aynca Omer BAgYAZICIOGLU istanbul'a gittiOindeDdrtler crda tarafrndan misafir edilip di0er sanrklarla aynr zamandaaynr otelde birlikte konaklamaktadt 8u da kagak et olaytnda bu firmantndabizzat diier ar. sanrklarla m0gterek hareket ettlginig6stermektedir.

tu

llz. 2001/133 l,lo 2001/ Idd.No 50 f,s.No. 2001/&1C.S.

iDDiANAME BA$sAvclLIdl ANKALA cuMIIURiYET DcM.
SLyIat ll7

r3.03.200r

t's[

ve qalrganr durumundakiMehmet(ILCADIR,l4ehmet SALCIOGLU ismail Flrmanrn bizzat kagak et olaylnda bu firma adrna fiilen gdrev almrs kiSiler TURKSoYise olup suEakatrlmamalartmijmkon gdr lmemislir.Ayflca sanrklarsahte belgeler kullanmak sllretiyie de kaEakqtllkyaparak resmi evrakta sahtekarhk sugunu iSlemiglerdir. konuda tesPltlerteknik bilirki'ilerraporundamevcuttur, Bu

konaklamabelgelerive bizzat santklaflninkarayiinelik ancak diqer yazlll delilleri yeterll olduitl kanaatindeyiz. desteklerbeyanlanbu santklarhakklnda TCK.nun64 maddesl sEvK MADDELERi:4422 saytlt kanunun1/L,2,5,61son, 40 delaletiyle 342l2,80,31' 33' 36,

ile dodrular beyanlarr bu beyanlarr o.."" sER* ib."him enruuqo6Lu'nun ait Grda'da bulunan OmerBASYAZICIOGLU'na Dijrtler nltellkteki defterkayrtlan,

pELiLLERiN TARTrsrLMAsr: Yukanda da bahsedildidl gibi diier

sanrklir

xxr; SANIK AHMET BEKiR BEgLER HAKKINDA;
yllarl iDDiALARIMIZ: 8e9ler Grda firmasrnlnsahibl olan sanrdrn lggT - 2OOO arasrnda inter, eetin, Ddrtler, Mamak firmalaflnca slglr 19 yadt adr altrnda getirilmig 6ulunan kagak etlerl ald16r,ayflca daha iincekt kaeakelltk olaylan olup glkar amagll suq drgi]tai nedeniyle de di6er santklarla lgbirli6i lgerlsinde rnensubudurumundabulunduduanlastlml9ttr. istirak sugu nedeniyle ilglli Bu sanrqa,tegekkitl halinde g0mrok kaqakclllStna gdrevslzlikkaraflndada yer verilmlgtl. giinderilen mercie ozellikle Marnak'tan kagak etleri sevk eden DELiLLERiN TARTTSTLMAST: En<ruqoGLu ve Mustafa KAF(ALoRT'0nbeyanlarr o;"'an sfn, fahinr sofoa;; ion dereceagrktrr.Bunun yanl slra dosya igeriilndekl bilirklgi raporlarrnda bu sanrdrnijrgiit lle olan ticari badlantrsltespit edilmlStlr'Sanl6ln 1994 yrltndada sugu nedenlyle inte; Grda;nrn badtantlltgirketleri araclllilyla yaptlgl kagakElllk hakkrnda dava agrldr!r dbsya lgeridlndensablttir. Bu uzun siireli ba0lantllarl de nedeniylesanrk Ahmet Bekir BESLER'in elkar amagll sug ijrg0tiinijn bir iiyesi olduqu kanaatlndeyiz.

64 TCK.nun maddesi 1/1,2,5,6/son, o SEVK MADDELERi: sayfikanunun 4422 delaletlyle 3L, 34212, 33, 36,40 cANoLvE xxrr. sANrKosMANsER- iBRAHiMERKrLrgodLU MUSTAFA
MUSTAFA KARALiJRT HAKKINDA; o iooiALnnturz: Bu santklar sug drgot0ne alt D6rtle. ve Eetin Glda isimli Kaqak ola.ak sl6lr i9 yaol adl altlnda getjrllerek firrnalardaeah'an goFitrlerdl.. Mersln Serbesl Bdigeslndebulunarr Yaman Prefabrlk lsimli Rrma ve inte/in ile qiiYdg. depolanna Indlrilen ,ka|Kg,s. tekllndeki etlerl qahtg .se!k irsa-lly-eleri qetin qldava ait 34 TA 3033/34 TA 3034 VE 34 UIV 6434 TA 3032 plakalrtermokingli Begler, ELtatG6nctioEluglbi flrmalara ve Mardin nn irastaiiila Basyazrcrlar, l4ar-Nakisimli firmantn deposunave oradan da iE bulunan Serbest Biilgesinde piyasaya sevk etmislerdir' Bu sevkler s,raslnda ve tiim EallSmalaflndabu sanrklafln kendiledne verilen talimatlarl iirgiltle aynl fikir birliUi ve disipl'n ve yerine getirip suEakatrldtklarl iir90t tjyesi olduklafl anlastlmlttrr' iEerisinde DELiLLERiN TARTISTLMAST:sanlklar kaqak glda maddeteri ve etlerle ilgili .1.rak-ttnt,9 oiduklan sevleri gerek emniyet ve gerekse cumhuriyet aglkEaikrar etmigler airgiityaptsl ile llgill Bagsavcrirlimrica ahnan beyanlarlnda

o

I'

I J
iI l

2001/t33 No llz.

zooll50idd. No
2001/ 610.S. Bs.tlo.

ioDiAN^ME aNKAn,{ cttMlIuRirET EASsavcltrdt D0lll.
Sayta; ll8

t3.03.2001

aqk ifadeler vermiglerdir.Aynca evrak ektndekt belgelerdenbu kisilerinsuga Katrlrmlafl agrkttr. Sanrklafln eylemlnln salt Sofdrlijk |<apsamtnda dederlendirilmesi miimkrin olmaytp tiim deliller sug <irg0tdntinbr i.iyesi olarak galrStrklafl gdstermektedtr. nt

o SEVKMADDELERI:4422 sayrltkanununIl tp,3,S-6/son,-tcK.nun J3, 40 31,

xxrrr. sANrK isMAiL MERTHAKKTNDA;
o IDDiALARIMIZ;suc tarthterinde Taflm ve t(dy islertBakantrir KorumaKontrol Genel Miidiirlodonde cenet Miidor yardtmcrsrotarakgc5rev yiprit iu uutrnun sanrirn96revttthal ed mek isteniten grda. maddeted tL gilt'kiniii-L"rg"r".lni diizenleyerek tlg erine vermekflr.Ancak bu d6nemdesanj6tnfquitufa i-lUnr u. onun yardrmcrsr Serp KOTAN isimti-.t9 takipgist sanrklartie igbif girerek yapmrSolduiu tok sayrda sahtecik tespit_edilmtrHr. g<iytedt;e ii;- OttirliSt .aporlannda betirtjldliigibt bu santk ve di6er aynt gubede'gOrevit da sanrttar miktarlarda kontrol _ oelgeleri cttizenlenerek verilmigtlr. Serpil KOTAN islmli sant6rn ,v,,aa dl6er vp aynr. GenelM0drirt0k personeli otan sanrkbeyantaflndan intagrrailtr groi uu Oa sanrkddnemlnde normalde evraklannastllanntn istenmesi gere_kirkeri ve fats fotokopiglbi betgetereitibar editerekkontrol betgetert dtizentlnmiiiiil r,ro.-ulou suistimal 9drevl veya ihmatgibi g610tebitecek biaotaybeyanlarta J"riurt"n.n d'u yazrlr delillerkargrsrnda sanrdrn iirgtit0 ire aynr last artrnda suc oiifitiu-tu..tut ettidinl g6stermektedtr.

sahteotarak.d.iizent;mis uniri. s".tin(uii, rn.ngel l:il:T,,"g:-Jgl sayrda betgelere oergesr, prororma faturagibi itibar edllerekyijklii

Lr

- l

tl li ll
li
li,i

7_9 ai ui,"n-,ovi";, uv,,.u i::,9!-lT -9:l,:1"--:!11T,, dakesrnrnour,inauq oereenin uusu.rui;;";;;Ji,,i,iil vl"i"rililil *,j:::ry,:,1.::t..yg:-^..Tr -bu Bassavcrtr!rmrz oreitt orrr".i ie"i.ili.jJ]1"1'i# ::l:l:j.,.,!Tll::if:t .sanrgrn sanrklar blrlkte hareket lle ettiii kanrsrndadrr.
tespitler bu sanlkta itgiil-' J;.litruarnt. _..da... arasrndadtr.GUmriik miifetUsterice haztdanan raporunblr bijl0m-0nde yJlrtan Uir "K_ontrol6rler tarafindanHaydarpa$a Girig Gitmriik MiidiirliiEunee ^ . t|a$ak Ur(inleri Ltd $ri. lirketi adrna $u Tic rescilli ............... ve tari;li 24 sayr aoergrn$ beyannamesiyle adet.Konteynrr 79 kapsamr (2,122.31g ton ke) Dargradr attrnda ilhal edilenetlerleilgili olarak diizenlenen Sorusiurmo Raporuile Haydarpa$a Ciri$ ciimriik Miidtirltigii,n"ee",q"t S; U-.i,"tlrj ii. Lro )o. hrmasr adrna resci i 41974/29.6.1998, 46482/17.1998, .7

sanrdrn Bassavcrlrdrmrzda 3:::'1,:j: jlg,l,-"'."..*::re1l{9TANrsimti nci cumhuriyet 1.2oooijnl0 rnrn 2 sayfasrndi'u"ri.ttlgi e gi;i';i#";i -;';niu-jt ljgs,:,9y,rl-13:t Mustaia .beyan FtFRr tstmti sanrdrn uunf lu teblr-irgi t;;";kt"b;; jig]- ,"rn,n

Gerek sanrk si iddiatar, bu tre bitrrktri -+s4lItJaSIIsIlllasE serekse raportaflyta beltrtenmtg

r -l l t

ii
i..l

U
t1
II

sayrve tarihli aaerelriS bevannamesivl, Datrgr adr.atrrnda irhatalryaprlan(892.014kg) krrmrzi., u" yin" :?n yllgqa$u Urn$ Uiimriik MUdiirliigiince Merir cemicilik adrna rescilli l2l'1.f28..9.998 t255l_5.10.98 ve gitnl0 a.ni. -unif..to.un.u ve sayrlr tu"iti, etyalardan BurgakSu UrtinleriTic. Ltd.

/24.8.tss8, sseaorzs s.r sg8, sttiqn.s.iesi, 11219t.?11 s43lt !2e9, 59'14.6/18.9.1998,60'159t23.9.lgg1 g

2001/133 No lrz.

zoou50idd.No
2001/6l C.S. Es.No.

iDDiANAME BA$SAvcII,Idl ANKArur cuMrruRiyET DcM.
Sayfa;l19

t3.03.2001

ton balrErola.ak bcyan edr-)enancak yaptlan tespife el oldllEu anlrsrla& (429,f68kg). dondurulmug ile ilgili olarak diizenlenen et Sorusturma gereginin Raporunun, rakdiriigin C. Batsavctllklanna grinderilmesi yanrnd6, ilgili melzuatlarr uyannca gereginin yaprtmasrigin Tarrm ve Kiiyigleri BakanhEfna,Maliye Bakaol!r'na, Hazine MilstetarlrEr'na,Drs Ticaret gdnderilmesine MiistegarlEfna, kar;rn, ozellikle ana firma olan inter Gida firmasnlofaaliyetiledevamettigi ve Serbest Bdlgedekiiflevini siirdiirdi.igii,
r[| tarafi

piinlii.Kootrolbelselerinio verilmeve devarnedildiEi." belirlenmiqtir. Bu ddaemde konudayetkili ve sorumlu konumundaki sanrgrnsuga bu bu kanttrgr butespittedogrulamaktadr. SEVK MADDELERi: 4422 say 40,31,33,36,40 kanunun 1/ 1,2,3,5,6/son, TCK.nun 34212,

xxrv, sANrKCELAL 6zcAN-HrisAMErriN6NER HAKKTNDAi
o iDDiA(ARIMIZ: Sug tarihinde Taflm ve K6y isleri Bakanltgt KonrmaKontrol GenelMildiiri0dunde CetaloZCANGenelMiidiir ve Hiismettjn ONER cenel ise ModiirYardrmost olarakgiirevlldirler. santklartn Bu di6er sanrklara girketlere ait kontrolbelgesid0zenleyerek eok sayrda verdigl ve bunlan diizenlerken di6er sanrklada onlanntakipEisi ve konumundaki MustafaMURT SerpilKOTAN ve ite isbirligi yapardksahte olup fotokopi ve faks niteti6indeki belgetere .it,bar ettidi anlagrlmEtrr. Aynca bu santklarca belgelerin tanzimistrastnda menfaat sa6landt6l da lddlalar arasrndadtr, Serpil KOTANIn yapllan aramadaH0sametun biirosunda 6NER tslmli sanrkea 6nceden imzalanmtg ktstm yerle.i bog belgelere rasuaritlm.gttr.Bu da bu bir sanrdrnkontrolbelgesidiizenleylp di6er sanrklara verme agamastnda yapmtg olduUu lgblrllSini 96stermektedir. DELiLLERiN TARTISILMASI:Bu sanrkhakkrnda Serp KOTAN isimti sanrorn agrk beyanr, SerpllKOTANInbiirosundabulunan bu sanlkEabir kisrm yerleri bog olup 6nceden lmzalanmttko.itrol,belgeleri, faks ve fotokopibelgelere ttibar edilerekbu sanrktaimzalanan kontrol belgele.iile bunlarttespit eden bilirkisi raporlan dellllerimlz arasrndadtr, sevX Ml,ooeteni' 4422 say t kanunun Il 7,2,3,5,6/sot1,TCK.n\rn 342/2, 80,31,33,36,40

xxv.

SANIK BERiL ERSAN-FiLiz SoYDAN -YUSUF sALcAN -MEHMETFETHi suc6z0 - HuLUsi OTEBAy HAKKTNDAt

I
f

i ,
rrt? i 2001/133 No llz. zoolt50 idd. No 6l 2001/ C.S. Es.No. iDDiANAME BA$s,{vc[ldl DcM. ANI{ARA cuMIluRiYET Sayfr;120 r3.03.200r

Tanm ve Kdy igleriBakanlr6r KorumaKontrol iDDiALARIMTz;suE tarihlerirde giirevliolan sanrklafln lliskiyeglrdikleritirgol iiyeleri ile GenelM0d0rl0diinde gerekli 6zeni gitstermeyerek dgzenleyipvermek suretiyle kontrol belgelerini Sanrk Beril ERSAN suq tarihinde Koruma Kontrol Genel lliiddrlridrjnde Grda olarakgiirevlldir, MUhendlsl, SOYDAN Oalregaskanr ise Filiz 9ok sayrdaKontrol galrgtrklarl Belgesjnde san,klafln hazrrltdr paraflaflvardtr, Santklann ve 6n bu gibi yukanda anlatrldrgr Coksayrda sahte belge lle kontrol belgesi ddnemde da Bu ile eldenverilmlStir, kontrol belgeleri yodun dilzenlenmig lS taklpgile|-ine ve yaprlmrgtrr. Yaprlan usulsdz lslemler salt gdrevi miktarda qlda kaqakglrdr dlderiirgiit tyelerl ile birlikte olmayrp sanrklann suistimal veyalhmalnlteli6inde doiurmaktadl.. hareket kanrsrnl ettiklerl imzalayarak diger yiinlerl bos olan kontrol sanrk Beril ERsANlnparaf krsmrnr diizenlenmlS sayrdabo9 kontrol belgelerialn adrna belgeslnl,HuluslUTE8AY Cok serpit KoTAN'tnborosundabulunmasraynca gene Serpil KoTANln biiroslnda tarafrndan islmll.Sahrs Serpil ele gecirllen selkalsiinlifirma sahibiSelahattin ve yazrlan yazrigerlglnde haberlvar, Flliz bulunan'serpllHantm;leerlnin KoTAN'a (ReferansEntaS sonrc sayrn Mtjdfiriim0z lmzalayacaklar Hanrmln parafrndan .notundabu santktartnda dlder Bey)" geklindeki FirmasrndarZtthto YORGANCI ettiii kanrsrnr doourmaktadtr. hareket 6190t 0yeleri birllkte ile hakhndada belirtmitoldudumuz DELiLLERiN TARTrsrLMAst:Di6ersanrklar deliller bu sanrkrari9in de gegerli olup, etde edilen kontrol belgeleri ekleri ve bunlaraillgkinteknlk blllrklSl tespitlerllle sanlklardan Beril ERSAN taraftndnn imzalanmrsbog kontrol belgesininSerpil,KOTANIn b0rosunda bulunmasl deliflerimfzarasrndadrr. Aynr tekilde Hulusi UTEBAY isimli gahrs adtna agllmt' b0rosunda olup gok sayrda kontrolbelgesinin SerpilKOTANIn bot de bulunmasl gdstermektedir, bu sanrqtnde olaya kanstrirnr Aynca gerek sanrkl;r ile ilgili dige. beyanlar ve gerekse bL, sanrklarcalmzalanmrg olup halen teknik bilirkigilerce tesplti yaprlanve usule aykrfl verildidibellrlenendiqer kontrol belgeleride delilledmiz a'as,r'dadr.
o SEVK MADDELERi: 4422 saytltkanunun 1/1,2,3,5,6/ron,tCr.nun 64 maddesi delaletiyle34212,80 t37,33t 3q 40

1J lr ll
1j

1l

tp
f.l
,,rJ

xxvr. sANrK ZAFER iBRAHiMHALiLDANAoGLU NERGiz HUsEyiNKANTARHAKKINDA' iOoielAntr'trz;.Sug tdrihlnde Gaziant€p ve igel it Ta.tm Mijdorleri olan sanrklarrnCok sayrda kontrol belgesini usul ve y6netmeliklere ayktfl gekilde yapllantahkikatta sdz konusufirmalafln bir taktm Tanm imzaladrklafl anlasrlmrt, Bakanlrdrile ilgill lglemleriiizellikle bu santklarlayaptr6t kanaatine var!lmrstlr. Teknik bilirklgilerce incelenen halen incelenmeye de ve devam edilen belgelerden ve yaptlan tespitlerden anlattlacadt Azere 'zeltikte gil'',ride gejen mal)n gtda kodeksineuygunludunun srdrrie yadr adr altrnda gelen denetlenmesi agamasrnda aslen karkas gdvde et mahjyetinde olan grda maddelerini bu sontklarrn yetkilerinde idare,erinde sorumluluklbnnda, ve bulunanveteriner. labaratuvar ve taahhufhanelerinher birinden uygunluk raporu aknmast belli bir i5birliginin sanrklar arasrndaoluttudu kanrsrdoiurmaktadrr. Bu nedenle biz bu sonlklartn yaprp kagak et girigine meydan verdikleri, aynl resmi evrakta sahtekarhklar zamandasuEtirgItiiniin bir uzEnhsr olarak yer aldrklarr diitiincesindeyiz.

l

J
.t I

20011133 No flL 50 20011 ldd.No Es.No. 2001/61C.S.

iDDiANAME

ANI{AR.A cuMHtmnET BA$savcILleI DcM.
Sayfa;121

13.03.2001 .. t-

ve imzalanmg kontrolbelgeleri ile DELiLLERiN TARTTsTLMASI: santklarca Bu yapllannncakgerEeie ayk/rro,dudu tespit edileniSlemler fiili ithalatsrrasrnda Tespitedildiii devamedilmektedir. bilirkiSiierce ve tespitedilmiS tespitedilmeye Mersin g0mrukbilirkisilerince raporuda 'ithalat slrastnda kadanyla hazlrlanan ; belgelerinegbre i'Jem yaphgr, y,ne Tartm il Miidurlddiiniin olmayan kontrol yukandaki13.maddebelirtildldi glbi 283/15.01.1998 sayrlrve 9ilnl0 konbrol hususu da miikerrer kullanrlmasr belgesinin Tanm ll Mijdiirliliii tarafrndan dikkate alrndrdrnda, Mersin Taflm il Mdddrliidii ilgili personelininbu firmalann saptanmlSUr. verdikleri," yaptrk,arkagakg,lk sebeblyet olayrna SEVK MADDELERi 4422 : 3 7 ,3 3 ,3 6 , 4 0 342/2,8O, 1/1,2,3,5,6 kanunun /son, TCK.nun

ArrL TA5{ENf!!_--HAsAN-H0sEriN TASYUREKKENAN xxvrr. sANrK ERoL
ABDULLAH KTRCELLi - AHMET cENGiz t'tARAs -MusrAFA HAKKINDA;

YTLDTRTM

isimli sanrk Mertn Serbest ipDiALARiMIzi Sug tarihinde Erol TA9Y0REK ve BdlgesiModitd olarak giitev yapmaktadlr'Aynca Kenan TA9KENTLI Hasan MAM9 ve Ahmet cengiz HiiseylnATIL SerbestB6l9eM0d0rYardrmcllan, Abdualah ise KIRCELLi Serbest 86lge gak'anldfldrr.Kaqakgrlkolay,ntnbtiyiik iginde bulunan Inter Glda, Yaman b6liirnonon Mersin serbest Biilgeslnln yaPrldtqr, Prefabrlk, MilkoGrda,Eetlnve DiirtlerGldagibi nrmalar taraftndan yait ad' altrndakarkas bu firmalaflnserbest B6lgedebulsnandepolardasqlr iq yaprlmak giivde etlerln getlrlldiEiayflca ambalal ve etiket deOlgiktikleri gibi orcnlerde . mentel suretiyle siit tozu, tereya6, peynir, laktos yaptldrklaflve bu mallafln Mersin Serbest Bijlgeslndenyurt dedigiktikterinin suq yaprldrklan bu d090ntld0gi!nde sanlklarlnkatlllmlolmadan iginesevklnin agrkhr. drg0tilniin faaliyetg6steremeyecedi raporda; "bircok verde Serbest 86lae haztrlanan Giimriik bilirklsilerince seEilmlsolmqgrnlo bulunmasrna karsrnMerslnve MardinSerbest9610elerlnin bir anlarnroldodu v€ bu oiavrnbtivilk bir oroatizasvon ile yapllabileceiininbir qercek oldudu,"teklindeklve aynca "Mersin 9erbest Biiloe Rthtlm ve vqrt4rstna Mersln Llmanllldan cesitll oemllere vilklenerek otlnderildldlnl o6steren ttersin serbest B6lqe Miidiirlii6il ve.liman gercekte yurtdltlnagdnderilmemig kavrtlannrndodru otmadrdt.bu mallann SerbestBiilgedekurulu inter Glda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret oldudu, Mersln Ltd. Cetin Grda sanayi tcaret Ltd. tirmalannrn,aslrnda kayrtlara g6re yurtdrgrna gdnderdikleri belirtilen 3.028'667'-kg etin yurtdr9rna ypllarla gdnderilmeyerek oldudu,"geklinde yaprlan yurtlgine sokulmus leSltli tespitlerde sanrklannbailantrlanntbelirlernitellktedir. bu

l

r. 1 .
': l

l

llz. 2001/133 No 2001/ tdd.No 50 2001/6l C.S. Es.No.

iDDIANAMB

13.03.2001

DcM. ANrdlIrA cuMltuniyET BA$SAvctrrcl
SayI^i 122

r'l ii 'f
i4, I

!; ii r

Santklardan Erol TASYOREK alrnantanrk beyanlanna gdre Dtt Ticaretydnt agrstndan drgijtiinbagroldekl elemanlanndan biridir. Brr kiginlndaha dnceden giirevden genedrgiit ile badlanhtafl a|nmakistendlilstrada tespitedilenBilat YESILTAS ErkutDURAN gahtslarca ve korundudu bu g6revtne lslmli ve devam ettiol, bu santitny0kl0miktarda serveti bir olduduve salt bu 6rgutlede6 gok saylda Serbest firmalarlaiqli drslt olup bunlardan B6lgede faallyelgdsteren menFaat temlnetti6lanlaStlmrshr. Kenan TASKENTLi Hsan H0seyinATIL'tn da Mersin Serbest Bi ge M0diir ve Yardrmcrlarr olduklanve dlger memur ola.ak eallgan Ahmet CenglzMARA9, yaparakyapmalangereken Abdullah KIRCELLi 15bi1116i islmlikiSilerle denetim gdrevlerini yapmayarak ve 619ote Me.sln Serbest Bdlgesinde kolayl|kta. . sa6layarak g6sterdlkleri 6190t anlagrlmr'tri, adtnafaaliyet Ayncabu bet san16rn suga kanian firmalartaraftndan d0zenleneD sahte belgeleri bildikleri fark ve ettiklerihaldekullanrlmalinnr sailayarak resmtevraktasahtekarltk sugunada kangtrkla.r anlagtlmtghr. DELiLLER=iN,, T,4RTISILMASI:Bu sanrklaf hakkrnda en aynntrh bitgtyi MehmetTURUDU lslmlltanrkvermekte ayncaAbdullahKIRCELLI isimll santk Cumhuriyet Bassavctltlrmtza verml$oldudu01,O2.2001. beyanrnda net 90nlii olarak Erol TA9YUREK. Kenan TAgKENTII ve Hasan Hitseytn ATIL isimti sanrklar hakklnda beyanlarda bulunmaktadrr. kigi de Savctltdrmlza Bu vermig oldugu beyanrnda santklann bu kaflSttklan olaylartanlatmaktave 6r90t ile birllkte hareket ettiklerinlbelirtmektedir. AyrrcaMehmetDEMIREL tsimli suc tarihinde ve hatenDtSTicaretFlijstegarltdt SerbestBdlgelerGeneit4ajdijrijolup hakkrnda taklpslzllk karaflverilmltsantkta Cumhuriyet BaSsavcrh6rmrza vermig oldugu beyanhda sanrklarla bu llgili detayltbilgilervermektedir. Tilm dosya igeriqive billrkigl .aporlaflayn-ayflIncelendiiinde SerbestBolgelere stdtr iE yadt adt alUnda gerek Me6in Serbest Bdlge lima ve. gerekse Mersin Llmantndan koridor yolu lle gireneflerinve et drgrndaki menseifarkhkaeaksijt tozu, peynir, tereyadi,laktos gibi grda moddelerininbu santklannsuEa kaigmadanSerbest b6lgeregirmestmOmk0n dedltdir.Gitmrijk personeli ve ol9er sanrklarla lgblrllqiyaparakaynt ijfgilt bilinci lgerlsinde sanrklarda bu mosnetsugla.a kattlm,tlardtr. HattaKenanTA9KENTLi lsimli santkbaSkabtr kaqakqlrk sugunedeniyle y0riitiilenhaztrltk hakktnda sorugturmastnda Veysel ALTAY lslmllsantklle blrlikteuzunsore flrardakaldrktan sonratutuklanmrg ve kanstrdr kagaketltk olayt nedenlyle miiddettutuklu kalmtsttr.. bir Ancaktiim yardrmctltdtndan buna kargrn sanr{rn bu Mersin Serbest 8619e 14iidiir hakktnda agllan davayaradmencezalandrrmak yerine yumurtalrk SerbestB6lgesine Midul. olarakterflen gdnderildidi tespttlerlmiz de arastnda oluDbununda aynr drg0tiin DrgTicaret Miistesarlrdr Serbest 86t9eter GenetMiidiirtijgUndeki aya6l olan sanfkrannkatktlan sonrastgerEeklegtidt al,nan tantk beya^la arasnda lddia edilmektedlr. Sahtelikile ilgili alrnanraporda bu konuda delillerimiz arastndadtr. sEVk MADDELER'. 4422 say kanunun1/1,2,3,5,6/son, TCK,nun 342/2,80, 3 1 .3 3 . 3 6 , 4 0

t
Ll
. ,

ll
lj
l

li

I

!

, l

t-

li
il

lj
I J

lir
j
il

2001/133 No llz. zoor/50 idd.No 2001/ C.S. ,61 Es.No.

ANKAM cuMlluniyET DcM. B,l$sAvcrrrdr
Sayfa;123

iDDiANAME

13.03.2001

l'{'

xxvrrr. sANrK cogKUNGUMoScii- BiLAL yEgiLTAg- grnir saoi KciKsAL_
HAKKINDA; o IpAIAIA8MZI SanrklarT.C. Bagbakanttk Ticaret Mijstega116r Dr5 Serbest 8619eler Genel Miidtirlii6rinde GenelMiidilrYardtmctlafl DaireBaglianr ve olarak gdrev yapmaktadrrlar. KaEakerltk suglannrnyo{un olarak Serbest Bdlgelgr kullanrlarak iglenmig oldudunun anlagtlmast tzerine Cumhuriyet Bassavcrhitmtzcabu yiinde geligurilentahklkattasuE tarihinde kagakgrlrk yapmakiginkullanrlan Inter Gtda,Milko, Ddrtler, ve Eetin,Yamanprefabrak MarNak gibi flrmalafln Mersin MardinSerbest ve Bdlgeierinde faaliyetruhsattafl alma konusundaki itlemlerininhtzlandrfllmtg olduquve bu islemlerde ijzellikleinter Grda ile ilglli MSB-583numaraltfaaliyetizin dosyastnda taklm sahteltkler bir yaprldrqranlagrlmrg, kisilerin bir Sekllde6rgtit elemanlaflndan bu Mustafa MURT'un illgkilednlkullanarak Dt9TicaretMiistegarlrdr da Serbest Bdlgeler6enel Mtidirl0dii'ne giiphesi ula9arak buradabir taktm gijrevtiterle igbirlidiyaptrktan iizeiinedelilaragtrrmastna baslantlmtgtrr. Et ithalatrnrn Rilenyasaktandtdl 1997 ytltndaaslen1992 ythndaku.ulupMerstn SerbestBiilgesinde ytlrndafaallyetine 1993 iiretim izni alarak baglayan inter Grda'nrn 1997 yrltnda Erol IASY0REKve Kenan TASKENTLi'nin suEa de katrlrmtyla gegerli 1986tarihinden olmakiizere,teknikbilirkigilercede bejirlenen Serbest Biilgeler yaptlarak geklinde iskan Ruhsatrnda sahtelik altm-satrm faaliyet ruhsatr verlldidi ve ozellikle bu tarlhten sonra inter Glda'nrn kagakgr||k faaliyetlerinl bu bdlgede yodunlagttrdl6tanlagrlmlgtrr. Dinlenen tantk beyanlanndan sanrkbeyanlanndan ve santklar Cogkun G0MUqq0,BilalyEgiLTAS ve gerif SadiKOKSAL'|n bu suglara da kattlarak dzellikle sanrklar ErolTASYUREK, Kenan TASKENTLi, girdiklert, bu konuda Yusuf YILDIZ'| korur faallyet tEertstne suq iglediklerini bildiklerihalde bu santklarhakkrndaherhangiblr bildirimde bulunmadrklan anlasrlmrgbr. ozellikletantklardan MehmetTURUDU hakkrnda ve takipsjzlik karafl verilen Mehmet DEMiREL isimli sanrdrn beyarila bunu belirlemektedtr. Cumhurlyet Bagsavcrhgrmrz bu suglartn aErsrndan Serbest Biilgelerde islenenleri sanlklannsuE iirg0tiine dogrudanveya dolayltyardrmlaflolmakstztn Serbest 86lge Mi.id0rioklerinde icra suga dodrudankattlan santklaflnbu eylerirlerini edemeyecekleri kanrsrndadrr. nedenlebu sanlklannda 4422 saytlt yasa Bu kapsamrnda cezalandrnlmalafl aynca Cogkun CUMUSCU'niin sahtelidibelirlenen Inter Grda'ya faallyet ruhsattde6isiklidi paraft olmastnedeniyle ait islemlnide resmiev.akta gerekirkantstndaytz. sahtekarltk suqundan cezalandnlmast Giimr0k m0fettigi Teknik BillrklSilerce dzetle hazrrlanan 1.3.2001giinlii raporda denmektedlr:" Kontrol6rler taraftndan Haydarpasa cirig G0mriik 96yle MiidUrliiiiince Bagak 0riinleriTic Ltd9tl. tirketi adtnatescilli5224/23.L.L997, Su 8322/6.2.7997,17L56/ ra.3.1997,2L722/3.4.t997, 11,4.7997, 23190/

2444s/7.5.1997, 329ss/22.s.1997: 34934/29.s.!997, 342aO/ 28.5-1997, 34790/72.6.1997,484aO/ t8.7.1997, 55493/15.8.1997, sBBO6/ 28.8.1997, 5290A/6.a.L997, 613a5/8.9.7997, 62203/10.9.1997, 64992/ 19.9.L997, 644L9/2.LO.1997, 702:7 /A.1O.199-7, 72935/20.L0.1997, 7 5504/30.7O.1997, 43921/27,II.L997 , 7726a/4,!1,1997, 81098/18.11.1997sayt ve tarihli 24 adet girig beyannamesiyle adet Konteynrrkapsamr (2.122.314 kg) ton bah6r adl 79 altlnda ithal edilen etlerle ilgill olarak duzenlenen Sorutturma Raporu ile Haydarpa5a GirigGiimriik Midiirlil6ii'nce BurgakSu LJninleriTic Ltd 9bi. firmasl adfna tescilli 41974/29,6.t99a, 464a2/17.7,199a, 47556/23,7.1998, 54341/24.A.t998, 55680/28.8.1998, 56724/3-9.199A, 59746/1A.9.t998, 60759/23.9.199Asayr ve tarihli I adet glris beyannamesiyleton balrqr adl altlnda ithalatr yaprlan (492.O34 kg) krrmrzt et ve yine Haydarpa5a6iri9

il
I'
1

i1

llz. 2001/133 No

zooll50 idd.No
Es.No. 2001i610.S.

IDDTANAME BA$SAVCITICI ,ANX]ln,l DOM. DUMIIUNIYET Sayfa; 124

13.03.2001

,l I

t'

hi

Gimrtk Mijdiirliidilnce Merit Gemicilik adrna tescllli 1217128.9.998ve Bur9akSu kayrtlle5yalardan saylhve g0nl0 denizmaniFestosuna 1255/5.10.98 Ur[nleri Tic. Ltd. 9tl adrna tescilli 2223/2621999 saytlr ve tarihli transit ton ballql olarak beyan konusuolan 16 konteynlidondunilmug bevannamesi (429.168 kg). dondurulmug et yaprlan tespltte olduduanlatrlan et edilenancak Sorustqrma Raoorunun,oeredirlln takdiri icin c. ile ilgiliolarakduzenlenen
e
I

ti l i
I
, i

iaativetine devam etti6l ve serbest B6lqedeki tslqvinl sdrdiirdaidii,"niin

t'
l'

genel mUdiirliikve serbest belirlendidl belirtilmlstir. Bu da bu glrketlerln gdstermektedir. b6l9edtizeyindekorundudunu tanik Mehmet ilgill DELiLLERiN TARTrstLMAsr: Bu sanrklarla en net beyanlart gahstn da bu sanrklar DEMiREL lsimll beyanlarl I-lJRoDti vermistlr. KezaMehmet DiKiciLER, Keza. Sebahattln agrstndan ba!tintrlan ispattailgili olarak6nemlidlr. ve Maruf KAYNAK Allcan KOCO6LU, KIRCELLi, Abdullah orhan NeslmjAKSUT, ne tekllde suqa benzerl sanrklann beyanlafl Serbest Bdlge Eallganlannln yodun suqlartniSlendiqi 5€rbest gok Bu katrldrklannr iyi giisteimektedir. gekllde Bdlgeferindenetimi tle gdrevli olan bu sankta n betirlenebilen iligkileri lle nedeniyle herhangiblr 19lem ilgili tjrgiit badlanttlarl ltlendl6inl bildlklerl suelarla yapmadrklan agrkbr. yargrlamasrnedeniyleuzun silre Kenan TA$KENTLi'nin hakkrndakikagakqrhk B<ilge ile tavassutu Yumunallk Serbest tutuklukaldr$ bilinmesine kartrn samklann M0diirliifii'ni tayin edildili belirlehmittir.Aynca Co$kun GUMU$QU hakkrnda yaprlan sahtelikile ilgili yuka da bahsi gegenlnter Glda'ya ait faaliyetruhsaunda olarak kriminaluzmanbilirkiqininraporudadelillerimizarastndadtr. o SEVKMADDELERiI o cotkun €iiMfiggti hakknda ; 4422 say,lr kanutun 1/1',2,3,5,6/so^, T C K . n u 3 4 2 1 2 . 8 0 , 3 7 , 33 6 , 4 0 , n 3, o sanrk Bilal YEgiLTAq ve gerif Sadi KOKSAL hakkrnda ; 4422 TCK.nun31, 33, 40 sayr|| kanunun1/1,2,3,5,6/son,

I

lr
; :

xxrx. saNrK yusuF yrlDrz- ADiL HoRTo6LU- gEvKET ALAGdz - VEYSEL
ALTAY - MUSTAFAGiJNEg- NAZMi KARABULUTHAKKINDA; o iooilLanrMlz: Mardin Serbest BdlgesindeSerbesl 86lge l'40diirli (Yusuf durumundE olan sanlklartn GiimrLik BaSmtifettiSi YILDtz) ve diler Eatgq'anlart cemil EMRE talaftndan haztrlanan rapor ve devamlnda Mardin Cumhuriyet Bagsavqlt0rncabaSlatthp hazrrllk evraklmrza dahil edileh sorugturma da airgiitin su€laflnakatktlarryeterinceaelktlr. D6rtler Gtda'dan l'4ar-Nak belirlenen isimli girkete ait Mardin serbest BiilgesindebulLrnan depoya 96nderilen ve
buradan yurtdstna Erkm,9 Seklinde itJemler yaprlarak yura iglne Ettat

-,1
I

2001/!33 No llz. 2001/ ldd.No 50 2001/6l C.S. Es.No.

iDDiANAME ANKAR,l cuMtruRirET DcM. BA$sAvcrLtdr
Sayfa;125

13.03-200t

-r,J'

firmalara depolara ve sevkedileoHindistan mengelj eringerekf4ardin e Serbest BdlgesinegiriSihde ve gerekse baSka isimler adr alhnda yurt tgjne sevk edili'lerindebu sanrklann dodrudankatktlan vard|r. Bu amagla Cumhuriyet Bassavcr|ormrzca iizerinde evrak 700 ton Seklinde ancak250-3OO belirtilen ton civaflndaoldugu dU90n0l0p net tespiti igin udragllankagak etlerin Mardin SerbestBdlgesindeki Mar-Nak'a deDodaelde edilmesisonrastnda ait vaorlan tahkikatbu sanrklann yaptrklannr drgijtlelgblrli6l ortayakoymugtur. Bu konuda gok dosyaigerisinde saytdatanrk beyaolve diie. sanrklar beyantile yant srra dzellikleYusufYILDIZInsrk slk istanbul'a bu sanrklann lkrarlarrnln giderekaynrtarihlerde aynrdrg0t 0yelerilte Akg0nve Eresin Otellerinde kaldrdt, masraflaflntn bizzat Mustafa CFfiNDAd taraftndan karttlandrdr, MLlstafa yaprlantespitlerle evraklannda a9kga beltrlenmisti|-. Aynca Sezer CErINOAGIn OGUZ,.Sedat TARIM,Mtisliim KO9AK,AbdiitkadiroZBEY,Ozkan ERGUN, 0nsal GUNGOR isimllsanrklafln bu sanlklarla dzetlikle da ve YusufYILDIZ'|a samimi olduklafl sucislenmesi ve yardtmlasttklan, o strada srrastnda Grimrtik keza Miid0r VekiliolanMahmut da yapttklan ARSLANIn bu sanrklarta tgbirli6i dosyaigeridinde aElktrr.Blz bu sanrklafln gkar amaghsue 6rg0t0 lle lgbirli6lyaptrirnr ve bu 6190t0nsuqlafllglemesinde drgijtten menfaatleri badlanttit olarak yarorm. ile ettiklerini, resml yaptlklarrnl evraklarda sahtekarhk lddiaedlyoruz. DELiLLERiNTARTISILMASI:Tom dosya tgertdtnden gerek airnan tanrk ve sanlk beyanlan gerek 6nceki giimriik iaporlan ve gerekse Cumhuriyet Bagsavcrftirmrzca yaptlan tahkikatslrastnda ile altnanbillrklslbeyanlarr dzellikle Yusuf YILDIZlle ilgill olmak dzere MustafagETiNDAG'a 9etin ve Ddrtler ait Gtda'da gegirilen dider davamrz ele ve santklanile aynt zamanve aynr otelde Yusuf YILDIZ'|n masraflannr Mustafa CETiNDA6 kargtlamak kaydryla gdsteren konakladrdrnr arasrndadrr otelve konaklama belgeleri delillerimiz Sanrkfadnisbirlidlyapmtgoldudu Sedat TARIM,Sezer OGUZ,Mustafa CANBAY gibi 9u an firardabulunansanrklarda yakalandtklannda konuda ayrtntrll bu delillerelde edebilecedimize inanmaktayrz, Ancakbu haliyledosya igeridindeki tUm delillerin sanrklann tjrg0t0ne katrtdtklannt bu amaqlagdrevlerini bu sut ve de sulstimal ederek resmi evrakta sahtekarllklaryaptrklaflnr.g6sterdlqi iddlasrndaytz. SEVK MADDELERi: 4422 saylt kanunun7/7,2i3,5^6/son, TCK.nun maddesi 64 delaletiyle 34212,801 33, 36, 40 maddelert. 3It

2001/l3l No IIz. z00l/bo idd.No 200tr 6l C.SEs.No.

AME iDDiA RiYET BA$savctuf ANKAR.a cUMHt l DcM.
SaYla;126

12.03.200r

isrEMiMiz soNUC
Yukanda detaylan anlattlan hazl'ltk tahkikatr konusu jt,barlyle K)asik Ceza Yargrlamasl Hukukunun lmkanlanlle sonuglandtnlabilmesi tahklka ardandtr.Zira zor suglar daha6ncede anlatrldtlr tek blr yerdeve belllklsller glbi arasrnda dedll birdengok yerde ve her blri ayn pozlsyondakl Coksayda saotk arastndaoluSansarmal illtkilerle ltlenmektedlr,Dahaiince sug yerl ile llglll konudada bellrttiqtmizglbi; gerek sanrklann her birlnin ayn yerdefaallyettebulunmalan,gerekflrma adresle.inln birinin deglgik her yerde olmasr,gerekyapllan lslemlerinayfl ayn yerlerdetamamlanmasr gerekse sug ve rirono olan kagaket ve dtder gtda maddelertnln yerlerin farklt-farkll testim edfldtklert olmasryantndadrg0t0n lllgkldebulundudub0rokratve slyasllertn g6revlertntneegitlIOi klasik ceza usul hukuku uygulamalanyla C6zomlenmest 9ii9 hukuki lolunlJr yaratmaktadt.,Aynca sueun ortaya konulmastve dellllendirltebilmesi aynt sarmat de yaprgere6i g0glegmektedtr. Teknlk Bltirkist da raporlannda belirtildigigibt ; uzun ytltardtrbu sugtafltStemekte . -Ozeltjkte olan sue itrgiito, suregtgeristnde konuda oldukeaustatagmttdurumdadrr. bu Krlminal uzmantn rcporunda bellrttldlglbl; yaptlan da sahtelikler d0zenlenen ve resmi evrakla. tam bir uzmanhk Urtiniid0r. Keza sugun g0mrijk boyutu erastnda g0mritk mevzuattndaki t0m eksiklikler ve hantal bilrokrashin olusturdudu bogluk,ar dederlendlrilmlg, prosed0ru tamamlarken konudauzman'elemanlar mali bu divreye sokulmug, hukukl yaptdakinorma f ve uygulama alanlanndaki eksiklikterden he, y'niyle ya|"tlantlmFJttr,BI amagta su9 iirg0tiiniin profesyonelanjamda uzmanlrk hizmetlve.en teknikklgtlerden yararlandr6t giirijlmiiStiir. de ve delillendlrtlmesinde bir zorlukise; sug drgtitijnin di6er _ ..-.Sugun._aydtnlatrlmasr yaphgtresmigiirevltlerdlr. lsbirllol. Ortadabulunan biiyiik ranttanpayrnr aldr!rnrtespit gdrevliter ettiolmiz olugan kacakgrltk eylemlert ltgi blr taktmde,iile;l ile karanma.yotuna gltmektedirler,Araghrma alanrntn gegmi9 d6nemi kapsamastnte da etkisiyle deiiflendirme ancak elde bulunan bir taktm belge ve vergi usui kapsamtndaki ddkiimanlafln Ince,enmesi tanrk beyanlan m ;kiin olmaitadrr, aSamaoa ve lle Bu tse suedrgottikurrnug gtrkeuer olugturdugu oldugueok sayrda ve karmasrk iskiler zlnciri sayeslnde dellllerlne sug ula'llmastnt engellem€ye EaltgmtStrr, .l r] I I BakanlrEtn6 olugturulankomtsyonca yaprlan aragttrmada da tesplt _...,_.lE':t:.,. gtbi; halenTrirklye,ntn eofrdrgr mdycut et potanslyelt tiike mlnin ancako/o40 -o/,il, et ytltrk slnr i{arsrtayabitmektedtr. krrmrzr t0ketimlnin milyonton olarak bellrlendi6i et I diitiiniildri6iinde, yurt iginde tfike mln ancak yans kadJr ktrmtzreHn Uretilmesi nedeniyle fiyatlanntn et talepleve enflasyon ba6lanttlolarakgok fahls miktarlara lle 9lkmasr da alttnda arttyor olmasr bu talebtn bir Sekilde enflasyonun .g-ereklrken kartllandrgrnr gosrermeKreotr. gdstermektedlr. bereK ara9rtrmaraportan Gerek aragttrmaraporlan ve gerekse Cumhuriyet ::',t'l:l:urvr.I gore bu talep cartr hawan gtrigive yasadrgt ardan et tesptuedne yo :-"fr."y:ugrmrzrn 9fn5f [e kar9ttanmaktadtr, Fiilen et ithalabntD yasakJandtot 1996 yrllnrn sonundan 9U]ilT.rze kadar g€gen4-5 yt rk sijreg igerisinde Uretimde; fazla tiilietilmis 2 mityon elin.bulundudu kabaca btr rakamtasijylenebilir. Gene yaprlantespiuertmizde :on. y!rlorsrndan getirilen kflogrom btr etin yasadttt yollardan girt, maliyetinin1 -toptan yurt iEine

l.l .I , , i ] lJ

il

yaprlartna gitre yapmrg olduklafl havaleier ve blrbirlerl arastndakl hesap hareke erinin

USD dolan civarrnda otdulu, satrgfiyattnrnise orlalima :-q UtO. OotarrotAugu anlaSrlmrshr. da ortada s6z konusu oian ranttn miktaflnrnson ddrt yrlllk siiie ieinae Bu 6-7 milyar USD dolanntn ozerinde olduounu gdstermektedir. Buna kagakEr|!r yaprlan di'er gda maddelerini de katttdtmtzda ol!9an miktann bny klitdij t;hmin editebiti( Kanlsrndayrz. Billrkigilerin Mali incelemelerinde tespitedlld16l cle Sekilde; Sirkeuerinmali

2001/133 No llz. 2001/ ldd.No 50 200Ii 6l C.S. Bs,No.

iDDiANAME DA$srlvJILIeI ANKAR,{ cuMrlunir8T T6M.
Salla; 127

12,03.2001

u,L

ve bir :?r,:j1"d."" .paylatrlamayaca6r tum unsurlalyla olugturulmus grkar amagti su! Drrllgr olmakstztn yodunluktaki bu suglafln lglenmesinin miimk0n olmadt6r aErktrr. Herkei tar_afrndan kolayhkla tahminedilebilecek di6erbir konu ise tek bastna drgrttuniin sug bu yogunlukta suEubtrokratlardan siyasilerden bir ve faydalanmaksizrn onlaflnkahlrmr ve olmadanlglemelerinin miimk0n bulunmadtirdlr. CumhuriyetBa9saveh6tmtzca tespit edifenon€mli bi. hususi dzellikle ithalatnda Gtmfik, ^fanm ve Kijy iitert Bakantdt, Eda yerel kolluk ve bu olayda DtS Ticaret Miistesar[6tmerkezl ve Serbest Bi'oeteri personelince tam bir tgbirli6iyaprlm'adan lSlemeninmiimkiin olmadrOrdrr. sug Zira grdaithalatrnrn iizelllkle garttnaba6landt6r kontrolbelgesi 1996 yrlrndan son.a kontrol belgesl olmadan 90m.iikge ve serbest btilge gdrevlilerince ve yerel koltukEa 962 yumulmadan gelen menSeldegi'ik ve kagak gtda maddelerinln Tiirkiye srnrrlarina girmeslmomkon deiildir, Zaten olugturulan sug 6rgiitun0n karmaSrk yaptst da bu. y.aizdendlr. yapt lgerisinde Eu sugungergeklegebilmesl dncak her biriminsuea (grdisi ile ilgiliolaraktam katrhmtvla m0mk0ndor. ve hayvanclltkla uEraganlarrnrn . Bu su9 nedenlyle0lkemtz hayvanolt6tntn kar9rla9trklafl zararlann yantstra, geurilen€t ve grda maddelerinln kontrolsiiz tagtdt6l yogunhastaltk riskleri herkezln de malumudur. bu .- __ C!.nhuriyet Eagsavcltltmtzca agamayakadar yoriitlilen tahkikattaancak suc . iirg0tun0n i'lenen suglafln ktstmy0zeydegij.lnenlerine ulagtlab ve bir mig, 6rg0t0n siitregerlslnde bulunan astl elemanlanna hen0ztam olarakulagtlam;mt9trr. amagla eu iddianamemizde tahktkatrn aSamaya bu kadarolan ktsmtijzettenmig elde bulun;n ve sanlklarlailgili dava aErlmayoluna gidilerekdi6er firarda olan veya hen0z tespit editemeyen sanrklar olaylarlaifgili tahklkatadevam ed mesj gerektidikaraflna ve vanrm19tlr. amagla halen teknik billrktSilerce konudaki ga[Smatara Bu bu devam edilmektedir. sugtam cadelede dzellikle ve musnetsuEunortayagtkanlmasryla . -. Bu agamada Daglanblr olmasr genelhatlanyla nedeniyle sdylemek rnrlmkrindiir: 5unlafl sug nedeniyle0tkemiz et 0retimlnln ve Ore$ctmizin iCine dii9tU60 . I!s!e! ekonornikdarbodaztn yantnda kaCakve denetimsizSeklldeyurt igne Oalrtrtansi{tria vlral yoduntek de,tiketici :Yl,n.9tlul yoluylabulagabtlecek ve mtkroblkhastahklann kitlesini tehdlt ettidj de bir ger9ektir,De dana ve Sap hastatrli nideniyle Avrupa ve Amerlka krtalanndaki gellsmlg pazarlanamayan i.itkelere sagh6aayktnve bu hastaltklarl (a9rmorrskt y0ksek canlr hayvan ve e erin kontrol mekanlzmalan zaytf illkelere satlldlklart agrktrr. Ulkemizgrda lthalattnda olusacak bu tiir kontrolsoztitk rant da ve Bma€lr usulsiizl0klerln yukandabahsl9e9enhastalrkriskleriy,e ttikeucerin ve aynca dretiminln kar't-karyryaknlmast sonucsnu doduracaktrr.Alkemlz Saftla :JfKe.miz_.9t Incelehdiginde; halen merkezlve katma bttgeli kamu kurumlanntnetinde bulunan miktardan gok dahafazladevletparastntn taktm yolsuzluklarla blr devletmaliyesinden ve dolayrsryla milletten galtndrEt anlaStlmaktadtr, amaElt sug tirgiitierl tijm etkar (eKnoroJrk imkantafl kirll illSkileri ve kullqn6nl ygn; taktiklerve ydntemler gelistirmekte, bu konuda ozellikle diinemselotarak maddi srktntlya dij;mii9 bir ktsrm kamu g6revlilerlnin zaytflayan lradelerini kendl €tkaflnakullanarakbu kigileri sug iirg0tiine kacmaktadrr.Sadece bu olayda m0snet suq yoltlyla kamudan kagrr|ldrdr belirtenen tahminen6-7 MllyarUSD.Dolantutanndaki parantndevletevergi olarakgeri diinmesi qyrlm9ldi her kamu g6revlisinln refah sevlyestnde otugabilecekraha ama do9lniildr.i6iinde, yotsrrztuklann tiim tizerinegiditmest son.asroiugabitecek toplumsal ranatlimantn d€nll biiyiik olacaot ne anlagtlacakttr. lse ancak tutarltbir siyasiirade Bu ve bu konudagtiglendirilmlg hukuklyapt ve kurumtarlamiimkondiir.Siyasi iradentn oenetlm ve y6netiminde onun lzin verdlql yere ve zamana kadar de6il, her torlti giivencea,ttnda,tomtekhik donaDrma sahip ve CumhuriyetSavctan ve Mahkemelerin hukukive 6zliik haklanag|srndan ydnetimve denetimtattrndakt, daqkar amaghsuE

.

.

Ulkemizgartlan drisLjndldiig0nde tiir yo6un miktarlt ranhn sadece birkae kisi bu

It?. 2001/133 No 2001/ ldd.No 50 2001/6l C.S. [s.No.

iDDiANAME ANKAn.{ cUMHURiyET DcM. BA$sAvctLrdl Sayfa;128

12.03.2001

Ll

drgiitleriyle sonunakadar mlicadele etmeyeazmetmigbir kolluk teSkitattyta baSaflya Yargrorganlanyta ieindeolabilecek siyasiiradey'e eeki9me baOtr ko uk bir :l::ll"Pill. cetKllatryla drqritlerleriy,e suq mricadeJe etmekmiimki.in de6j,dir. ig,enen suglar sonucu bdyrjkdlqekti Erkan ranhnpaylasrmrnda atabilecek yer siyasive b0rokrat nitetjktj 9f-aya KrSlllKlenn, ortayagrkarma sugu gdrevindeki kolluko.ganlaflna nilfusedebildikleri bir ,^g'ru. amaeltsu9 drgUrteriyte tam anlamtytamiicadeleeditebildj6i iddia llli-Tou ttunun eorremez. sue drg eri hakktndayaprlmakta olan haZrrllk sortrgturmalan ve yargrlamalardan sohug ahnamamasrna nedenolmasr durumuise; toplumda konudaki bu umudunsdnmesine drgijtlijsuglamrlcadelede durak olan yargrmercjlerinin ve son de "9orevlerini narcrzSekrrde yeterince yapmamalanyla,,suglanmalaflna olacaktrr. neden "19::'". ve Cumhuriyet Savcrlanna tr.irl0 her imkanstztrOrn butunduiu ortamda bir l::91 90revyaptrnp,bir de bu kurumlafln uzmansug drgiitleriyle tam anramryla miicadele etmelerini beklemek haklrbir davranrs de!ildir.yirgr organiannrn bir takrmimkanlarr ve ve gdrevlerinin gerektirdidi teknikaraEtaiidareni; takair etti6i or;nla;tabitdikleribir ortamda, suela m0cadeleancak, \0zeysel olarak yup,tun'u" ki!iser gayreflerte ydnjyebileri" btr nitelik tagrr,sistemtegemez. otayrmrzdafi fet< i& s-i'rrrgrnoa ycinetrm mekantzmasrnrn ge9ifltbirimterinde gdiev almrg. titgiter olaJ!u ,ii:iii^,rialg0"j" "rgtu mocadelegdrevi otan birimlerin idari yaprd;ki fir tatrri unilrlarin Uaskrsrnaao artDoJ nttnast n zorunluJudu ft anlagtJacaktlr, Bassavqltdtmlz ta€frndansuqa katlltmltam olarakispaflanamayan ,. Cumhsriyet santklarfa llgili taktpsjztik k6fan ve lmiS,kagakgtl;k sugu nedeniyti ise;96revl ve yettjJi M€rsin Cumhuriyet Bassavcr[dt,na suga'karigtr!rna-inan,tan bu !anrtiir-t akklnda evrak ouzenlenerek gorevsizlik kara eklnde gdnderilmisUr. yuka,nda grkaramalllsugorglitiiniin , .Cumhuriyet-Eagsavctltgtmtzca tespiflyaptlao mevcutyaprstve 0yelerinin ancakbtr b6lil_miinrin b;lirlenebildigi agrklr, Ayrrci tespit o kadarda firardaotan sanrt butinm'aktaorr. Kezasuca i:::::lT-::l'lll. n Landa.bir para ^d,r)dn.9rrKeue ydpmt9 olduqu transferleri mevcutfinanshareke!erinden ve 9ok nln'9 bu.. konudada tahkikatadevamakarcrventmigtir. Bu ::I11"",:i0':ij"il-:aqta sLtcye rd,,(,KdLrn soz konusu airorjtijntin tijm badlantllaflyla tespitinekaoar oevaml dtriht)fiektedn. 8u agamada rievctrt sanrkrarrrattrnaa iiaiananie diizentenerek dava dlI rirsrrse ; tgtn tutuklu t0rdenolmastnedeniyle, tutrrklusantklaragtstndan 'narim-ieir-inuiin,n-"ruqrunauir."ri kiSisel

U I

o
Ij

il H

li::]I::l:.ll ouSuncesidir.

k,srttanmasryta en krsasureie siti

l.i

tutuktuve'sitzatt.Jl' i"rrnl sanrktann l:fili:i..,:1":."L m0sadaresi, tutufttulukta g6zaltrnda ve geqen

- Tiim bahsedilenhususlar gergevesindeCumhuriyet Bagsavclltotmrz yukanda haklanndaki iddialanmtzdelilll* uJ ""rr'irno,r,r."r"., istenilen .ayn-ayn kanun maddeleribelirtilen santklairn eyl.mferine-uyan ve ilgili b6liimlerde belirtitmigkanunlar ve maddeleri uy"i,n"" ""iif*dtntmalannl tafep etnektedir.Bu nedenlesanrkjann yargrlamalann," zAii "iyrt yasantn 9 ve 16. uyannca mahkemeniice V"p,i"r"f.- rn,i"#t sugtardan .maddeleri cezalandtnlmalan, emanette bulunan suga f6ni.r ve sugta; ;tde edildiOi anlagrfan mallann TCK. Nun 36 ve 4422 -Sayft V""",n,n'i'l'"on madde ve

lr,l
lil

siireterinin a;rt q;A;,n;;;. i'cx. r.rrnao. 'up diisiirmesi xamu eotfa\ tofie '\ rALEp Iil,f:::,^,ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff'11:1 oLUNUR.l2.ry2ooI -_.J'

I "l

4'I

Ankara Dev
558

h]<emesi
I

,1 -.]- .,,

,c,it,.

04/09/1968 istanbul do!umluyum. Karadenizli denizci bir babaileev hantml ailenin erkekgocuoundan 2 biriyim.ilkokul egitimimi Begiktaq Barbaros ilkokulunda ve liseegitimimi Sanyer ortaokulu V.K.V. ve ,orta Sarryer lisesinde ythnda tamamladtm.l936 Karadeniz Teknik Universitesi MimanrK ytldtzTeknik b0lUmUnU yrInda kazandtm.1988 yatay ge9i9 getdigim ite Universitesin'den ytltnda 1992 mezun oldum.Strast GUner mimarlrk,Uyar ile grup,Koleksiyon Mobilya,Bayrndrrhk ll M0d0rlU0U,Koray A.g . de ingaat parkBravo gegitli mUdUrlUk gantiye gefli0i g6revlerinde ve bulundum.Halen GrupbUnyesinde Mimar yapmaktayrm. olarak 96rev 1994 senesinde meslektagrm egimileevlendim.1995 ytltnda olan askerlik gdrevimiktsa d6nem erbag olarak EgeOrdulMuhafrz BolugUnde tamamladrm.5 ve 11 yaSlaflndakrzgocugu 2 ytltna babastytm.1980 kadar Begiktag da,sonrasrnda Sanyerde ise ikamet ettim.Qegitli dernek vakrflar ve ile partitiyesiyim. birlikte siyasi bir Ataturkgu birey bir olarak yetiqtirildim ailem o0retmenlerim ve tarafrndan ve egitildim.YaSantrm da Atailrkqri dijgrince yagam ve tarzlnt benimsedim.Cumhuriyetin ve kazantmlaflntn farkrnda birey yrldrr bir olarak,4 farkrnda oldugum tehlikenin son zamanlarda kitleler taraftndan gOrev grkartarak hissedilmesi kendime ile derneginize Uyelik m0racaattnda bulundum. NE I\i]UTLU TURKUM D|YENE. Sayg rlanmla, H a k kG U M U S r

( () ) \-_-/

AD: CEM EDIS SOYAD: DOGUM TARIHI: 05.04.1S60 DOGUM YERI ISTANBUL I$ ADRESI: SOK.MERVE APT.24 GONGOREN /A HAZNEDAR MAH.KIML'CAD.ERGENE ISTANBUL IRTIBAT TELEFONLARI: 50749 18 0212 FAKS: 021250238 52 GSM:0532 36 07 641 orta 05.041960lstsnbuuKumkapr llk KatipKasrm okulunda, okulu ilk Gedik dogumluyum. okuluNiganca AhmetPaga tamamladtmortaokulunda, tahsilimi Pedev lise de Niyallisesinde gorevimi OrduKomutanhorna bulunan Tugay Ahy 3. Vatani 73. Ege badk 11. Tabur B6l0kte 4. tamamladrm. Fikrenve fiilenvatanigdrevinyagamboyudevamettrgine inana.akve Tii* milliyetgisi olarakhayata bagladrm. fikri 1982_ 1985yrllarr Ttlrkmillet9ilioi noktasrnda miicadele verenbirQok ve yaprlanmayl arsrndaki s0reyi gerektiginde saat,7 gun aktif ve faal ola.akgegirdim. destekleyerek, 24 '1985 yrlndahobiolarak ticadfaaliyete bagladrm, halihazrrda ticari ilgilendigim akvaryum sektddnde, bu faaliyetimi, Vatanlthalatve lhracatadhfirmadasurdurmekteyim. yapmamrz gerekiFe Ozgegmig E€enekon konusunda krsaca dzelleme 6z0mT0rk,gegmigim diyerek yapabilirim. dzetleme yaprlmasr gereken siiregte, Amabiliyor inanryorum vatanm[dafasrnrn i]st seviyede bu ve ki, en igerisinde yaprlanmanrn bulundugumuz olan durumumu ve lstanbul kanadrndaki faaliyetleri s0rdUrecek sizlele duru9umu tanrmlamak a)z devam ediyorum. adtna, daha fazladetay vefinegereksinimiyle gegmigime gunomiize TUrk Ergenekon'dan inceleme frrsatr bulabilm6 tiim tafhiniakademik kaynaklardan Sansll insanlardanrml par9alanma yrllann Kemol Osmanh lmparatorlugunun 18oo'lii sonlanna dogruNamrk ile s0recinde yaprlanmasrnr g0niimoze baglayan Ti]ft hareketinin Jdn kadar uzanan devamrnda ittihat teEkkinin ve ve ruhunu benimseyen ve kesinbirdu.ugun nel sahibiyiml yineakademik Mustafa Kemal'in 1909yrhnda ittihat lerakkiye katrlmasryla baglayan siireci, ve kaynaklardan Kurmay inceleme frrsatr Bu buyuk goounlugu, bir Genel bulebildim. kaynaklann Argivlerinden r9lgrnda, tarafrndan hazrrlanmr9 kaynaklardrr. alrnmrg bilgiler birgok akademisyen yaniKuwa'ya G0ce, milli inanrflml amaKuwa'nrnda olmamecburiyetine l\ris€k-i srnrrlan milli Muslata iCerisinde bulunan tagpargasrnr vatan tek bile topragr sayarak, Kemal'in '1930 yrlndaBursa'da verdioi nutku refe.ansrm kabul ederim. Kanrn asaletine, asilkanrnda Tork'te inanrnml olduguna, gururu vatan Tumbutanrmlamalanmrn ile savunmasr rggrnda, MUTLU NE T0RK'UM demenin adrna bh gekhig yoluma araya devam etmek olansizlede bidikte olanKuwaj Milliyenin neferiolarak bir giici:kabul azmindeyim. azmimizafiyete Bu ugratacak higbir etmiyorum! lkamel anlamrnda 1985yrhnda yanaBakrrkoy/Osmaniye muhtarlorna hyrm. kay bu Aqk ikametadresimBakrrkOy/Osmaniye/Umraniye AptDaire 4. 9rkmaz/ KoC Evlive ikigocuk babasrytm.

SaygrIaflmla Arz ederim NE MUTLU TURK'UM DIYENE VARLIGIM TORK VARLIGINA ARMAGAN oLsUN ALLAH HEPIMIZI KORUSUN.

G,
Istanbuldogurnlultm.Karadenizli bir denizcibabaile ev hammr 04/09/1968 Barbaros biriyim.Ilkokul elitimimi Begiktag ailenin 2 erkek gocugundan ilkokulunda,orta ve lise elitimimi Sanyeroltaokulu ve V.K.V. Sanyer lisesindetamamladrm.l yrhndaKaradenizTeknik flniversitesi Mimarhk 986 bdliimiinii kazandm.1988yrlmda yatay gegiqile geldilim Yrldu Teknik ile Univenitesin'den1992yrlmdamezunoldum.Srrasr Giiner mimarhk,Uyar grup,KoleksiyonMobilya,Bayrndrrl* II Miidiirliig.rlKony Intaal A.$ . de geqitlimiidiirliik ve gantiyepeflili gdrevlerinde bulundum.Halen ParkBravo Mimar olarak gdrevyapmaktayrm. Grup biinyesinde yrlnda askerlik 1994senesinde meslektaqrm olan eqimile evlendim.1995 ve giirevimi krsaddnemerbaS olamk Ege Ordu MuhafrzBiiliiliinde tamarnladrm.5 I I yallannda 2 krz gocugubaba$yrm. 980 yhna kadarBegikta5 I da,sonrasrnda Sanyerdeikametettim.qetitli dernekve vahflar ile ise birlikte bii siyasiparti iiyesifm. yetigtirildim Atatiirkgii bir birey olarak ailem ve iitsetmenlerimtaxafindan v9 elitildim.Yagantm da ve Ataiirkgii di\iince vg yalarn tarzrmberfmsedim.Cumhuriyetin kazamnlanmn farkrndabir birey olaralg4yldr farkmdaoldugumtehlikerin son zamanlarda kitleler tamfindanhissedilmesi kendimegtirev g*atarak ile demeginize iiyelik miiracaalrnda bulundum. NE MLTTLUTURKUM DIYENE. Sayglanml4

Hakkr GUMUS

trl .tt
AD: CEM SOYAD: EDIS DOGUM TARIHI: 05.04.1960 YERI:ISTANBUL DOGUM APT,24 GUNGOREN /A IS ADRESI: HAZNEDAR MAH.KINALI CAD,ERGENE SOK.MERVE ISTANBUL IRTIBAT TELEFONLARI: 50749 18 0212 FAKS: 02125023a 52 GSM|0532 36 07 641 Gedik KatipKasrm okulunda, okulu ilk orta 05.(X1960lstanbul/Kumkapr dodumluyum. okulu ilk Niganca AhmetPaia ortaokulunda, tahsilimide lise Pertev Nial lisesinde tamamladrm. Vatanigdrevimi OrduKomulanftdrna bulunan Tugay Alay3. Ege 1!. 73. baol Tabur Bdl0kte 4. tamamladrmFikrenve fiilen vatanig6.evinyagamboyudevamettigineinanarak Tilrk milliye,tgisi ve olarakhayata ba9ladrm. yrllan fik.i 1982_ 1985 T0rkmilletCilioi noktasrnda mucadele verenbirgok ve yaprlanmayr arsrndaki s0reyi gerektiginde saal,7 gon aktif ve faal olarakge9irdim. 24 destekleyerek, yrlrnda 1985 hobiolarak ilgilendigim bagladrm, halihazrda ticari bu akvaryum sektortinde, faaliyete ticari faaliyetimi, Vatanlthalatve lhracatadt firmadas0rdUrmekteyim. y€pmamrz gerekirse Ergenekon diyerek Ozgegmig konusunda krsaca dzetleme dziimT0lk,geqmigim dzetlemeyapabilirim. gerekenbu siirc9te,i9edsinde yaptlmasr Ama biliyorve inanryorum vatanmiidafasrnrn ust seviyede ki, en yaprlanmanrn ve bulundudumuz lstanbul kanadrndaki faaliyetleri surdurecek sizlere olan durumumu gereksinimiyle ge9mi9ime durugumu tanrml€mak adrna, dehafazladetayverme d2 devam ediyonim. g0niimoze Torktarihani Ergenekon'dan incel€me frrsatr bulabilmb tUm akademik kaynaklardan Sansh insanlafdanrml pargalanma yrllann lmparatorlugunun Kemal ile Osmanh silrecinde 1800'lu sonlanna dogruNamrk giiniimiize yaprlanmasrnr baglayan Tiirkhareketinin Jdn devamrnda ittihat terakkinin ve kadar uzanan ve ruhunu benimseyen ve kesinbirduruSun net sahibiyiml yrlndaittihat terakkiye yineakademik Mustafa 1909 Kemal'in ve kattlmasryla baglayan siireci, kaynaklardan inceleme frrsatr bulabildim. kaynaklann Bu biiyiikbirgoounludu, GenelKumay AEivlerinden ahnmrg bilgiler rgrgrnda, hazrrlanmrg kaynaklardrr. bifgok akademisyen tarafrndan Giice,yaniKuwa'ya amaKuwa'nrnda milliolma mecburiyetine inanrflm! Misak-i sinrrlan milli igerisinde bulunan tagpargasrnr vatan tek bile top€grsayarak, Mustafu Kemal'in yrl|nda 1930 Bursa'da verdigi nutku referansrm kabul ede.imKanrn asaletine, asilkanrnda Tlrk'teolduduna, inanrnml gururu vatansavunmasr lum bu tanrmlamalanmrn rgdrnda, MUTLU NE TURK'UM ile adrna demenin bir yoluma arayagelmiiolansizlerle birlikle olanKuwai Millvenin neieri bir olarak devam etmek azmindeyim. azmimizafiyeteugratacak Bu hiqbirgiicii kabuletmiyorum! lkamet €nlamrnda 1985yrlrnda yanaBakrrkdy/Osmaniye bu muhtarfidrna kayrtftyrm. ACrk ikametadfgdm Bakrrkdy/Osmaniye/UmEniye 9rkmazr/Ko9ApvDaire4. Evlive ki 9qc!* babasryrm.

Saygrlaflmh Az ederim NE MUTLU TURK,UM DIYENE VARLIGIM TURKVARLIGINA ARMAGAN oLSUN. ALLAH HEPIMIZI KORUSUN.

I
/ L ' I ( '\-i-./ l l

WORLD BUDO FEDERATION
VE REPRESENTATI OF TURKiYE

BUDOFEDERASYOIru DTJNYA
OrhaBtepemahall€siKemrlettitr sok no:19

TtTRKiYE

rtmsir-cisi

367 GSM:0532 26 2h*eriztiistroUof FrtTek+90.216305-.65S7
Mril:Duntrrceliktut!!@[pero[lirc'com

Mtnf,r Nurcttin CELIKTUTAN I{onbu G' Sec:AddressSecretrry: C' van Renneslaan-46Amgtelveen HOLLAI\ID p*.ia."it fWl Den Ottolrnder
SECRATERYTMBLTnbTchI
f f i

NUMBER:34230278
r r r l o i r k s vYc r dPet cn l r d '

frffio-nuDornP444g9g
#;ii
sporlrrrnih odrnltl

;;;;-;d;

-'"*'o*Ii"tt g"tit"dua" rPt'.Y:T,: slnb n:y#? d'rdl}ro "*---nnt-t s!*' kopk soitr'rporlene& alrrrndl +alryttovc awt
!|YurEt &tdtri verdD ltd giv'rfik

.lm.n oolb okulrntdr vc struFntn c"i'lt dtdottnd'

td""b";iriiiun de' et'-sk t"tuhdrnlm csltlt'Ldd --;-";f,;';; ko'urr v"rtvctrcnro' - ' ..mtonrn.locrftrn guruphnnrD -lort-"il*rva. oe v' nn-t+ ""tcr blrdom 'rl{rn' suruPlrntdrelnv rttrtm srzererc iliiiiil v' Lu
"" f.ht6, "Jt"""*,"f.fit,iri gctldt fsttr FaYorrrs' .i! t dhri ilc g'dlt r'porbr lc vrrbr FldtD

Brz rcamt vc atd.ltckt6.lerd' y6n'dct w idtrl ktdrobdr

dil,iff;;""rir].'p;nt iffi
Uld.r.r& .fd gdr0tmc n.rt'd'rio

c'Enrv' n ponr'llk vrpdn totu' torotr"'aor t. rlmdnrvrrlk'lcrtvr'dir tl'&dlvlc88r{trvoroD
d' h'b"lGtEG tdtiz !i!"Di itt dllEyr ehdcri ilc

Ftrylro lths E|!'l-nnd'

fifi;;iffi;;-hbtvin

'#rtr*"-'s'.ir"$'ffi f ,:.lliff##ffitrffJffi#s:'&*'o'n*rtnracr lns kc. vc rmpc. dLrtll fotlt|ltrm DItrF bud; f.d€rdyotru To.ttv' t'Dtftiliym lsa.nbul f.ltltnfi|. mlfttql.rt Gvliytn' 3litemi d'rrGgi y6r'tin kurulu _-tfct yinctid hrb"ktm€

trffi"li#r-ffigp*r*r'ii;ffiil#Jffi,$".t$"LT,3sfiuo'" TEROROXIILU TEROR ONiVf,NSITESI
WtBSlTf*{lv.rblhnilotcdcntior'ao@

l97l gorlu dolumlu bir askeroglulum 1971yrhndadzassbolarak geqidimubrip smrfi gemilerdegahgtrmI 974 banl harekatmda bulundum sonrakiyllarda ekonomiksebeplerden istifa ederakticaret gemilednde baq9ark9rolarak giirev aldm birlikle qahgrErm albaymrn lsmn ile bir tatil kdylerindetekoik miidiidiik yaptrmeqiminve qocuklanmrnrsranile giiney biilgelerini brrakrpmecbuen istanbuladiinmek zorundakaldrm son sekizyldrr iqmerkeziyiineicilili ve teknik damqmanhlryapyorumasker bir ailedengeldigim igin ve egiminde askerkrzr olmau sebebiyle bir ayalda silahh kuwederdenhi9 bir zamankopamadlm kopamamdaiilkemde ve kalabilentek kwulug olan tsk mensubu olmaktanher zanan gurw duydurnve duyacalrmdasiviltoplum drgiitlerindeg6revahnamtiirkiyem toplulugu ile bagladr istaabulkurucularkurulu iiyesi idim toplantrlarda hedefrenk @ligtirmeye ba5layncailigkimi srmrladlmaskerinsevilmedili yerde 6hnakb€ni iizerdi bu konudahepsiyletart$trm bildifim ve inandrlrmqeylerden taviz vermemeken biiyiik dzellilimdir amaiyimidir kdmmiidiir tartrqlh sertletmeningercktigindefelsefesine inananlardammdr [lkeme hiznet benim igin en biiyiik agktr bu aileden bdyle gelmipbdyledegidecektir saygrlanmlailki tiirkollu tii*tim

G

E:J

OzcEqMi$

6

2210211959 Istanbul dolumlu olup Ankara BeypazanNfifus kiitiiliine kayrth annebanaaile olarak tamamrAnkara'h bir ailedengelnekteyim. Askerlilimi Bandrrma'da ulaqtrrma olarakyaptrm. 1976Ilaydarpagateknik lisesiDlektrirk btilfimfi mezunuyum. Yrlar itibarr ile 6ncemetal kaplama,ticret, So[utma ve ve klima servislili yaphktan sonra 1990ylndan itibaren Laser gdsterileri ,organizasyonve reklam igeri ile iqtigaledenbir girket sahibiyim.

o

Evli ve iki gocuksahibiim .Qocuklarrmdan elek miih bir dileride e[e biri iiniversitesi 0irencisidir. Halen Kordonboyumahallesi 28lb Atalar TKartal akdenizcad.nO Adresindei9 faliyetlerimi devamettirmekteyim. Cep tel:0532 31427 49 istel:0216 47364 57 Mustafa BurhanettinOzgen..

o

(^Q*t
6zcneui$
/)

2zt02tlgsg istanbul rlofumlu olup Ankara BeypazanNiifus I kayrtlrannebanaaile olarak tamamrAnkara'h bir ailedenge Askerlilimi Bandrrma'daulaghrmaolarak yaptrm. 1976Eayilarpaqa teknik lisesi Dlektrirk bdliimii mezunuy Y ar itibarl ile iincemetal kaplama,ticret, SoEutma ve ve yapfktan sonra 1990;rhndan itibaren Laser g6sterileri ,o reklam igeri ile iqtigaledenbir girket sahibiyim.

t(9*,

= ,r, :' '/o

C

Dvli ve iki gocuksahibiyim.Qocuklanmdanbiri elek mih bir dileride e[e iiniversitesi dfrencisidir. Halen Kordonboyumahallesi 28lb Atalar TKartal akdenizcad.nO Adresindei9 faliyetlerimi devamettirmekteyim. Cep tel : 0532314 27 49 ts telz 0216 47364 57 Mustafa Burhanettin Ozgen..

(q,
Ozcr,qMi$

Sayrnistanbul h Bagkamm; Ismim M.Faik Kurtulan, 1957 Ankara dofumluyum. Marmara Ensdansii Ingilizc€ BdliintE'dii biairdim. Bir y lngiltere'de lisaD q gegitli bankalarda ydueticilik yapirm. Bir sire ticaretle uErattr dEretmenliEiyaphm. 1980 yllr iincesiide, iizellikle okul y lannda sol bir al(mm igersinde faaliyette bulundum. 90'h y larda demokratik bir sivil toplum hareketinin kuruluqundan itibaren 2000y rnr kadar faaliyet g6sterdim. Bu 6rgnt igbirlikgi bir gizgiyekrydrktan ve Avrupa fontarrndan parasal yardrm alma eEilimi gdstermeyebogladrktan sonra iliskimi kestim. Artrk Mtrksim de bana hitap efnriyordu. Otkenin kurtulusu ig.ir Kemalist ilkelerin bulunm^z bir hrzine oldulunu idtak etmeyebailamrttrm. sonucundr iki kitap yazdlm. Df,nyaya 1999 yrlmdrn bu yana yapdFm tattrrmrlar acrk ve gizli orgiitletrmeleri konu alan hikim olan ktresel giiqler ve bunhra baEh gelmigtir' Tlirk Solu' Ileri Dergileritrde kitaptonmdrn ikincisi heniz basrn agamasrna yayrnlandl ve bazr internet sitelerinde makalelerim 2004 yfind|n beri yapfiSm tahfmalar nelicesinde Koz].]ateb'nda bir fikir kuliibi kurarak iki yl boyuncr her bafta kulip kahhmc anns y&pitsm arathrma bilgilerini aktardrm. Bu lalDmalar|m sayesindegiiqli bir bilgi artivine ve panel deneyimine sahip oldum. Kuwa-i Milliye De eF ne kafilhrdan alnce aym kulvarda faaliyet gdsteren bazr derneklerde de faaliyet gdsterdim. Bu haiekete gdritlerimle biyffk uyumluluk katkrdt Bb$terdiEii9itr katrldrm. Ozellikle eEitim konusundaki tecilibelerimle hareket€ bulunabilir, panel ya d& seminerler diizenleyebilirim. Evliyim, iniversite tilrencisi bir kzrm var. Faik KURTIJLAN 30 Nisan'2007 Adres: Ililmi Pa$aCad. No,1/11Kazasker- istlNBul, Tel: 021638453 19 GSM: 0533744 00 73 E-Mail: Faikkurtulan@hotmail.com.

OzkurtCihan Yrldrz Ozgegmig

G)

,Jli

09.04.1986 istanbul $igli doguntuyum. Ortaokuluistek Atanur OguzilkdEretim okuturda LiseyiBingtilErdemLisesinde tamamladrm 2005yrhndaKocaeti Universitesi iiBF Itletme BoltmUnii kazanarak iiLniversite hayatrma baqladun.2006gubataynda Kog Bank 2007 qubataymdada Tihkiye Ekonomi Bankasrnda vergi iadesikontolihde i$ deneyimim oldu ayrrcaTiirkiye ekonomibankasrnda ekiptensorumlu2 kigidenbiriydim ve burdabir grubuy6nlendirmeyiiistlerle ileti;imi sorunlannhzh ve diizgiin bir gekildegiderimesi haklendat€criibeleredindim. Aile kiilt0riim rcdiniyle M. Kemal ve Vatan sevigisiyleyetiStiildim bu bilincin olugmasrnda rahmetliDedemKamil OzkM'un biiyiik katkrsrolmu$tulkendisi 43 s€nelik dgretnenlik ve miidiirliik hayahnda tigrencilerinede oldulu gibi banada yiice bilinci bu yerlettirmigtir kendisi sonnefesinde bile M. Kemal diyerekilging bir rastlantrsonucuI 0 kasmda hayatrmkaybelmiqtir. Bir Tiirk genciolarak omBzlanmdak'i yiikiin ki&iikliiEit'rnden bed fa*rndaym ve art* bu yolclagalSmakahn teri diikmek vatammigin birqeyleryapmakistiyorum. Bugiiolerde herkesioldu€u gibi beoidediizenlenen Cumhuriyetmitingleri etkilemigtirfakal kendim Istanbulda di.izedenen mitinge katrlmadrm qiinkit hayahbo),unca birgey hiQ yapmadanzamanlanru gegiripbir andaCumhuriyerbekgisikesilenarkadaqlanma ve biiyitklerime gaqrmrptrm konusuVatanve M. Kemal'eball rk oldugunda sdz bu]lun bir yagamqekli oldu$ma ve sadtr€ birgtinliik bir olay olmadrghaitanmaktayrmbu konu iizerine uzun siire tartrgabilirimfakatsdzlerimi M. Kemal'in bir sdztyle bitirmek istiyorum "Mevzu bahisvatanise gerisitefemrathr . " Sayg anmla dzkurt CihanYrldrz tel. 055577404 09

MAHIR GELER
Apt Esenkent Mahallesi Egitimciler SitesiBegoqya D.l1 34848 Maltepe ISTANBUL 054266900 03 - 053676345 3r - 021227007 66(iq) mahiryeler@hotmail.commahfu@kivinetnet DoEum Tarihi DogumYeri MedeniHali Askerlik Durumu
13.10.r979 Ardahan Bekar Yaprldl

Efitim Durumu
2001

O

a.snf Deneyim
1997/2000 2000t2003 2005/2007

Anadolu Unv.Halkla iliskiler Bdliimli (A.O.F) Anadolu Unv-i$letrne FakDltesi

Hyatt Regency Hotel Premier& PadiesLtd. $ti. Time Bilgi Tek.Sis.Sao.veTic.Ltd.$ti.

HalklaIligkiler Mqteri ili*ileri Sonmlusu TeknikServis UzmaE

Sertifikalar
OkutanEnglish Course M.E.B. Ilalk Egitim Meftezi Halkla Ilipkiler Kursu M.E.B. Halk Egitim Merkezi Tur OpemttirltEii Kuisu Turizm Bakadr{r Enformasyon Memurlufu Belgesi

2007 yrlnda $u an Kivinet Bitigim Sislen eri admdabir $rketin sahibiyimigyerim4.LeventSelrantepededir kuruldu ve halenfaaliyederinederam etrnektedir-Aym zamanda Kurva-i Milliye demegiy6netimkuruluda yedek0yeyim.

si
Kuwai Milliye Demeli Bagkanhlrna Ankaxa 20 04 2007

Sitenizdebelirtilen yazrmza istinadenagalrdayazrh olan dzgegmifimibilgilerinize gdriiliir ve tarafinzdan lstanbul Konsefi'nde gdrevlendirilmem halinde sunax,uygunlugum tiim kalbim ve baghllrmla fiilen qahqmak hazrroldupumusaygrlannla arz ederim. igin KaanFevzi Kog 1966Ankara dofumluyum .Babammsubayolmasrsebebiile tahsil hayatm gegitli okulu Fhirlerde gegti. ilk okulu ErzurumKiiltiir Kurumu ilk Okulundabitirdim. C}rta Fenerbahge Lisesinde,lisel ise BeykozDenizcilik Meslek LisesininGerniMakinalan Boliimiinde okuyamk mezunoldum .2,5 y'rlNorveqDeniz Akademisinde Gemi makineleri iizerine okudum.daha sonrababamrn emekliligi ile birlikte IstanbulSultanahmet'te dedemizden kalanevimizi rcstauantadiiniistiirmek sueti ile 1988senesinden turizm beri gahtmaktalm. sektttriinde Sultanahmet'liolan ailemin ay:rrevdehali hazrda bulunan4. kugalryrm. Bu bdlgeninen kdklii ailesi olmaktanher zamangurur duymugumdur.Babamrn dedesiMiistantik olmasl sebebiile hali hazrda i9 yerimiz olamk kullandrlrmrz binay eskidenAyasoryaMeydanmda yakm olma$ iqin satrnalmasrbiderin eski bir Sultanahmet'li bulunan( yanan)adliyeye olmamza vesileolmuShr. Evli ve iki gocukbabasrl'rm. derecede iyi ingilizce biliyorum. 2005/2006 senelerinde D.Y.PEminttnii Ba$kanhgr ilCe gdrevlerinde bulundum. Hali hazda Eminitnli Kaymakamhlr Demegi,irnai Kdfir Demegi,Emindnii Polis Demegi,Sultanahmet GengIgadamlan DemeEi, Emindn0Platformq SultanalmetNews , kurucuiiyesi , ydnetimkurulu iiyesi ve Polis Demeli saymamym.. Faalolarak bdlgemde yap anantiim organizasyonlan yaktnentakip ederim.Kurulugunuza bir memleketve Kulya sevdahsr olarakintemetteniiye oldum. Tel : 0212 51947 7O Far1] 0212 51936 64 Gsm:0532361 72 35 Adrcs: Altm kupa restaumnt geftalisok no 6 yerebatan Sultanahmet Eminitnii / Istanbul /

t L |

l , , t r , - " ' ) / ULU -' , r . /

It,^AtI

sayrnoktay bey; biraz gecikerekk olsa sizekrsa6zgegmigimigdnderiyonmt gerclinin yaprtnasn saygrlanmla arz ederim 25,02,I 970 kastamonddaday dofdum.Ilk ota ve lise tahsilimi kastamonu-taSkdprii da ilgesindetamamla&m.biryrl aradansonrainiinii iiniversitesiadryaman mes.y.o.pazarlama boliimiinii kazandm ve l99l ydmda buradanmezunoldum. Dahasonrapazarlama ilgili olamk sezginlera.q.,lever,krlangrg yallan,krsa bi ddnemde ile veterinerilaqlan satanistanbulgiine$eczadeposunda gahthm. I 996 yrlnda evlendim.birkrz ve bir ollum vax. 997-2000yllannda kastamonu ticaret ile da 1 u$aShm.2000 rndaistanbulageldim.buradada y defigik fimalarda daha9ok grdave temizlik alanlanolmak iizere hrmalardagah$tr-2006 lokanta eyli.ilaymdanitibaren kozyatagrnda iqletiyorum. saygrlanmla..

AD:CEi, SOYAD: EDIS DoGUM TARIHI: 05.04.1960 DOGUM YERI: ISTANBULKUMKAPI / 19ADRESI: HMNEDAR MAH.KINALI SOK.MERVE APT.24 GONGOREN /A CAD.ERGENE '1 ISTANBUL IRTIBAT TELEFONLARI: 50749 8 O212 GSM:0532641 36 07 FAKS:0212 38 52 502 yTLTNDAN YANAIRoPIRALsus BALTKLART 1985 8u rlcARETlyLEu6RAsMAKrAyrM.

d

SAYGILARIMLA

Adr: Nazar Soyadr: Kafesci Medenihalir Bekar DoEumYcri: istanbul

Ev : 2725736586 Gsn : 05059305645 E-mail : Nazukafesci@hotmeil.com

Adres : Mahirler Sokik Birlik apt Kat.2 Da.10 Florys/Istanbul

19Deneyimleri
1994-1995Marjinat Retdao @artDtailitkiter) 1996-f998Com&Com ReklamAjansr (Mitteri Temsilcisi) 2000-2003 Art LiDited Gayrimerkul Danrymanhlr @azarhma Sorumlusu)) . Mesa ingaat Florya evleri . Nurol Plaza Ol-12 2006- 0342 2M7 Ramada Hah ( Reklam ve Halkla iliskiler mfidflrll

o

EgidmBilgileri
niversite: Bcykent Universitesi Bdlimfl : Reklamc rk&H&lkla ilitkiler Mezuniyet yh:2005 . Yabancr Dil Bilgisi: Ingilizce (iyi) Bilgiseyar Bilgisi: Editiir Word- Rapor yazma, paragraf df,zeni vb) Powerpoint-(Sunum haarlama) Internet ( D&ta Aragtnmr, Sorf yapma, e-posta)

Siaj Bilgileri

O

I CenajansGrey

*"*r*
kiife yszan Srrn Yiksel Cebeci:TerclimanGaz€iesi "Iel: O2l25993O31 5468r 28 10533 istaDbulSaDat Erkanllaooplu: Reklamve tanrtrmhizmetleri:02125658088 Mndnrn : 05322156161 : StarTv Pazarl&ma

Yaprlan Cahgmalar

Akbank konulu siratejik iletiqim plam Akbank konulu Diinden Bugiine Tirk Basrnrsponsorluk sdzletm€si Ozel bir firm& icin hazrrlanen Kurumsal Kimlik cahsmasr Qekim senaryosu Afit $ahlmasr Dergi kapaF t$anmr Piyrsaya yeni Sftac.k bir iirilnl€ ilgili geligtirilmit mamul str&tejisi Beykent Unlversitesi cslDrhlan ve dErenciler rrrsrnda ki iletilim eksiklifmin konu olduEu qahsmanrnhazrrlanrnasrve okul ydnetimine rapor halinde sunulmasr 9- Sahglan durmus v€ya beklenilenin altrndNolan bir m.rk&mn yetriden yrp andrnlmrsr ,pazardayeniden pay sahibi olmasr saghyactk araftrrmanrn yaprlmasrve bu aragtrrma neticesindederlenen bilgileriD seminer olarak dErencileresunulmasr 1(l Story Bo&rd Slhlmisr 12345G 78RAMADA HALI IqiN BA$LATILAN MARKALA$MA CALI$MALARI. Ramada IIah igin yaprlan rponsorluk gal4masr( Star Tv K6prii Dizisi Ana Sponsorlugu) Ramada IIah i{in hazrrlanatr v€ T€levizyonlain Reklam kugrtstrda glkacak olan ADiro&syonlurekl.m fi lmi, R&madaHah icin hazrrlanan Tamhm filmi Ramada Hahnrn medya planlamasr Kullanrm lqlavuzu tasanml Katdog ga'lDmasr

Dilek Ekmekci'nin CVsi

Kilisel Bilgiler

Ya$:25 Ankara DoSum Tarihive Yeri: 18.01.1982/ ikametgahAdresi: Bugazada Mah. QarqrCad.No:34 Adalar/lstanbul Iletigim Adresi: Caferala Mah. Yeni Fikir Sok.8/5 34710 Telefon: 216 33039 09 0 Moda./istanbul Caddesi Pavlonya igyeri Adresi: OsmanalaMah. SdEiitliige$ne Kat:4 No:404 Sok.Attmoglu lshan (Mart 2006'danberi serbest avukathkyaplyorum.) Telefon: 21633000 44 0 Faks: 216 33000 76 0 GsmTurkcell:0 532496 07 70 GsmAvea:0 50561780 35 e-posta: dilekmekci@gmail.com

EStin

Bilimler Sosyal Universitesi 2006-.......Gaiatasaray Kamu Hukuku DoktoraPrograminda 2. yany lm Enstitiisti bitntek 0zere Univenitesi SosyalBilimler 2003-2006 Galatasaray Enstiflisii Kamu Hukukr Yiiksek LisansProgramt 3.41/4) not Dersddnemi ortalamam:(76.36/100, Tez konum: OrganizeSugluluklaMiicadeledeKaxtlla;trmall tukukta ve Tii* Hukukunda6zel Sorulturma Tedbirlei(27 Hazinn 2006tarihli sarrnmamla da tezim ge9ti,gdq$un1 aldm.) GSU reltdrii Prof Dr. Duygun YARSUVAT Tez damgmamm: 1999-2003 istanbulUniversitesiHukukFakiiltesi (2.6'1/4, .83ll0O) 7'7 1992-1999 1987-1991 Ozel izrnir AmerikanLisesi (4.10/5) MustafaRe$t Pata Ilkokulu Karpryaka

ingilizce (KPDS 83, UDS 83.750)Franszca(KPDS 89, Test d'accdsdirect au DALF ve DALF Bl)

@
Sertilihalsr AydrnlanmaElitimi Sertifika Program(istanbulUniversitesi), Universitesi ka ). AvrupaBirligi Sertifi Programr(Galataseray Universitesi), OrtadoguSertifika hogramr(Galatasaray IstanbulBarosu'nundtlzenledifi Euroforum(GS Clniversitesi), Prof. Dr. Tom Read'in Hukuk Fakiiltesinden Giiney Teksas konutmacroldugu,DogrudanSoruve QaprazSorguve Seminerleri, istanbul BarosuCMK Meslek I9i Elitirn UzlaSma UniversitesiHukuk Fakiiltesi v€ Kansas Semineri, Bahgeqehir StudyAbroad University Schoolof Law tarafindandiizenlenen SummerSchool Yelken Kuliibli ve ASSK'dan Yelken Sporu(istanbul Yiizme, Bisiktet, Atrcrhk , Otomobil @ srmfi sertifikalar), siirticii belgesi- 7 yll* aktif sfiriicit), SinemaMiizik

/t

Hobilcr

I)erneklere ve Meslek Kuruluglanna tlyelik

istanbul Barcsu Tiirk CezaHukuku Demefi, ASSK(AdalarSu Unive$itesi Mezunlar Galatasaray SporlanKutiibii Burgazada), Demegi,Adalet Tegkilatm Gi&lendirmeVakfi SosyalTesisleri yakrm girig karh sahibi mensup Hukuk Doktorasrile uygulamaylbir aradagittiir€rek,orta vadede dgretimiiyeliEi ve avukath& bir aradayiiriitnek.

Kariyer Hedeli

Referans ve Diger Belgeler Istenildigindetemin edilebilir.

oNURGOKEN
D:10 Yolagar Sk.Eroglu apt.No:6 Emniyetevleri-4. LevenVISTANBUL cEP'.0543 1737 617
Ki,tisciBiigiirr

Gto

- istanbul Dodum TarihifYeri ; 14.09.1985 Medeni Hali : BEKAR Ehliyet :B Srnrfr
EEitim 2003 EEitim

Kaodhane Anadolu Lisesi

2003-....

Miihendislidi srnf 3. KadirHasUniversitesi Endilstri

Mesleki Deneyimler

galrSryorum.Okuldan zamanlalmrn hepsinde kalan Babamrn dtrkkanrnda 01.01.1997-....... gidiyorum gidip okula akgam tekrar ordayrm.Sabah benacryorum dukkanr,sonra dtlkkana ddniiyorum.

01.07.2006

IDAGrupLtd.$ti.de 20 iSgiinu stajyaptrm 021630419 19

X|'rrlrr

Ingilizce kursu ingilizce ileriseviye : Almanca Baglangrg l

Biigisalar liiisisi

(Word,Excell, PowerPoint), Windows 98/2000/XP, Microsoft Yazrlrmlafl Lks(logo) Eta, KitaD Okumak var) Taekwondocuyum kusagrm siyah SporYapmak( lisanlr olarak Bilgisayar genglik yaptrm.Geligen malum istanbul kollanbagkanltgr Kuwai milliye dernegi gdrevden olaylar sonrasrnda aynldrm. yadabagansrzlrga ilk Yenilmeye tahammoliifiyok.l-layalmda defubu demekte gdrevalrrsam iyisiniyapacadtm.Benim igin en basansrz oldumamayeniden gelir. dzgtirluk sonrada ailemve sevgilim dnceALIAH sonravatan,bayrak, NazanKafesci

Ilolriler

D€rnek Giircvteri

Kisisel 6zclliklcrim

Referxnsltn_

OnurAloer Cansrn Sarmusak.
cansinonur(Ehotmail,com
KiSiSEL BiLGiLER

G)

Merhaba.Ben l. dogumluyum.Yay Onur Alper Sarmusak.30.l l983.Istanbul burcqum.Eskiqehir AnadoluUniversitesi,Turizm Otel ipletmeciligi,2.srnrf ve dfrencisiydimfakat kendi maddikazancrmr saflamakamacrile e[itimimi yarrda hrraktrm. ve biif duymaktal rm.$iir' Sinerna ti)ratro sanatlanna iik hayranhk _vazmayr qok seviyorunr.Soolsuzya;an.r tenisi.su bir dii;iinemilorum.Ko;mak.dalmak.masa toou-oiai volevbolu.dart baslrca ilgilcndi.-iirn dallarr soor alasrndalar.Sigaradan biiyilkfalratsrzl!k tek du-,-uyor alkoldahjlikisinide kullanmryolum.Ailernin ve gocu-Eirytrm,gok ve lruzurlu mhat istedigirnin olmasrna bii-\'iitillmcnrc.her raqmen.paylasmayr zaman qok sevmigindir,anlamrl zenginlikleri yahut her orum yamtrirglarnrn giizeilifinden gciren-kibirlenen dolaS.r kcndiierini ciigerlerindcn ayn insanlafr tevazu ve sahibi ollrayaninsaniardan ho5lanmryornn.Ben hiq ayrrirkgrlarr yahutarraglan oluisaolsur: hig sevmem,nerede olursa nc qok gicii)'rllr Uiusalmeseleler siyaset ho5uma ve 1'akat iilkenrizde halkrna ve rrsanlanna sadrk,sanrinri insanlarinrn ciasrna,ba!msrz ve fal siyasilerimzin oinladrElna inanryorrun.Cazi MuslalnKenril'inakli ve iluri felsef-esine sadrk kahrmadrlrnr diigiiniiyolurl, bundan hoSnut hiq degiiimlHanasi olnaktanzil,ade heryerdefikir biLliginin samimi olaraksa!lanrnasrnrn,ulusal bilinci esaslandrrrp,milli rlerrfaatlerimizi komyaca!rna derinduygulanm en ile gok inanryorum.Espiyolraj ve istihbarat ilgiurigek iyor'. t-llkenr izin-ulusal kurtuluiumuzun yetkininsanlanndan Irr_siliz er olan Kem6fin (Ahuret Esat) qok ha-v''atrn1 okudugumda etkilenni5tirr.Yabancr d iller"dinler.utfaklar',kiiltiirler m vr:bu kiilttirlere qeknrekr(dir.irrgiliz diplonatik nrensup olannilletler il.girrri d ilini ciiizeyde iilrenmekistilolurn.Ben hir riin belkibiringiJizKernalolumrn...200? dc yrltnrn.llaziran'rnda kez daha giip NlimalSinan bir hernC).S.S srnavrna iinivelsitesi Sinenave'l'elet'izyon b{tlilmiinii kazanmak istiyorunt. r ' , ' \ / t - : .l i , l i l l l _: I ili( 6gretirnimi Llavuzbaqr rigletinr ilk Okuiun'da.ofia ri.-eretimini KaSgarlr iVlahnr.rt Lisesi'ndc liseiigletiminri ve Salnralcrlar Lisesi'nde t a m a m i a d rE s.k i s e hU n i v e r s i t e s i . l . s r n r f T r L rez L n li l l e t n r e c i l i g il a n r n dk i m ir v i Ore a a c i s r c l i n r i r n i' t n r r a) a f l d ab t r d k | ] 1 . . f

,) | .

7t'l

diikkAnrnda Ciecti!imizlaz.Taksim/Talimha:re Caddesi'nde turistik bit giinri:rqcii iki bucuka,v.' re oidu. calrstrnr br benimiik ve tek is riene,virnim
,.:.;,' .' ., '.

Antalya/Kifis World l atil Kdyii iindeI ay staiI aDtrn.

Pou,erpoint.Dl'roloslroo"woldexel kullanabilnrekre,,-in. Drogramiarrnr
.:

PcraGilzelSarratla| soikerlik sunuculuk ve dEreliuli.{vl i) 1 lstanbLrl Gosteri Sanatlarr/Mccidiyekii] | Kiiltiir Subesi olunculukb6liimii.( yrl) TotonKaracao!lu.Srrrr Er'.Aziz San.an.Hilnri ZafbrSahin,Remziye Denrirkoi ba5lrca egitmenlerirndir.Savcrlarrnrla.
';'.','.;. . ,

inqiiizce.

OZGEQMi$

,v)

BURHAN AYDIN

ileti$im Bilgileri: F,vAdrcsiNAMIK KEMAL MAH.3O.SoK No:30 D:4 ESENLER iSTANBUL Es€nIeT IstanbulTiirkiye Ev lelefonu +9U212 t48339W CepTelefonu+90(532\2848373 E-Posta burhan 34@!otmail.com Kigisel Bilgiler: KaTiyeT Hedefi HEDEFIM:KARiYER \E MARJiNAL FA\DA Anrna K€limeleri SATINALMA,iN$AAT,PROJE,iNSAN KAYNAKIAR], YONXTiCj,DMI-AK, I'URIZM,DANI$I\4ANLIK, YATIRIM Iq Deneyimleri 13 Yrl. DururnuQalgryor Qatrpma Dognn Tarihi01.05.973 1 Cinsiyet Erkek Medeni DurumuEvli Askerlik Durumu Kilo nedeniMuaf. lg Deneyimleri: yeri ealgma UnvantCtirev Alam Tarih AralS Organizasyondaki $ekli MAG MIMARLIK A.$ (YAPI.iNSAAT) Istanbul- TDrkiyeSATINALMA VE K.ALiTE yoNETiM MdDURU Mithendislik Haziran 2004 - Devamediyor Ust Diizey Ydnetici Tam zamanll I$ TATNMI YLIRT DI$I VE YIJRT JqiNDE OTEL,I$MERKEZI,KULTUR MERKEZLERi IN$ATI VE OZELLIKTE MOBiLYA-iC DEKORASYON ALANINDA KURUMSAL HV N,CT VERTN T|RMANINiq Vr Oi$ SATNNIMA iSLEMLER| SANT|YE iLE oRcANIzASYoNUToPLAM KALiTF YoNhTIMi

yAprMvE iQ 6zELVEYA KAMU iN$AAT !fg!l1 _Ig\l ici vE.y(rRrDr$rNDA DEKORAYON

ULA$ YAPI A.$ (YAPI-IN$AAT) Istanbul TihkiyePROJE KOORDINATORU MimarhkEkim2002- Mayrs2004UsrDiizey YdneticiTamzaraanll

TAAHHUI |$LERJ iCiN I;iRKfT ADINA TTALE TAKiP VE I$TIRAKI,$ANTIYEvE KooRDiNASYoNU,PERSoNELVE iDARi isLER YdNETiMi

ERNA$IRKETLER GURUBU-DENiZATI (YAPI-iNSAAT) KENTPROJESI

){

AR,GE !'E PI"ANI, KOMISYONU

VE KOKOMTSYONU

' Biiin-ffitlFil . HALXLA ILI$KILER --2 . I

(oMlrESl
DENETIEME Kd\,'ISYONU

.

KOMISYONU

\ ( . 7( ) o \/
10.11.1981.malatya dogumtutisemezunuyum istahbutda ikamelediyorum dr"b;-de 9at,g,yorum suankiikarret_adreeim su,tangiflil mah.3.sok no.2ogaz,osmanpaga cep.O'3e22Ai e. deyerli ist. baskanrm g6levbekliyorum aktif saygrlanmta ubeyd€ Sahim.

,/--:\

HiKmet HaIuK TURKMEN Bahariye Tevfikbey no:15d:3 Cd. Sk. 81310 / kadrkdylstanbul 0535464 11 67tO216 89 63 337 haIuk_turkmen@hotmail,com
KISISEL BILGiLER UYRUGU: TC D.YERi: IZMiR D.TARIHi: 16.11.1949 MEDEN| HALI: EVL|2 QOCUKLU EGiTIM DURUMU LiSE ASKERLIK DURUMU cMH.B$K.MUH.ALAY| ANKARA ILGIALANLARI KITAPoKUMAK,MUZiK EK SAYINBA$KANIM, iSTANBUL BA9KANLtGt lL coREV|NlzlN HAytRLt OLMAStNt DiLER. YONET|M KURULUNUZDA TAMFIMAVERECEGINiZ HERTORLU GOREVE HAZIR oLDUGiUMU SAYGILARIMLA EDERIM. ARZ

o

ir" KrrwA-i uir,llvr nnnnn6i iSTANBUL rn$riLATI
Erreket r'c y6n€tim $nrrlrn htenbul ih srmrh olup ydrctin tcnrsr rgefrdeki gibidir.

ffiffrf''tr.W{rs

n
-

C6RTv TALIMATLARI v0xnriM KURUL BA;KANT cOREv TALfiUATLARI

c>

/?

MerkezininBelirledigi Di[er G0revleriYerine G*innek Madde 2. Kuvvai Millif DemegiTtiztigtindeYer Alan 6l.ldaddelik TalimatrUyg$lamak. Etmek Madde 3. il Yonetim Ktuulu Toplantilarrna Baqkanhk Madde 4. Gerektiginde Ba$kan Tayin Etmek. Medde 5. [l Ydnetimi Yazrgmatanm iqlemlerini Birinci imza Olarak imzatamakVe Ve Onaylamak. Medde 6. il Temsilci[ini KanruVe Her Ttht[ 6zel Ve Tfizel lGilere Karp ldari lv{ali Ve Mesleki Hususlarda Bilimsel Ve Teknik rrc Kiiltilrel KonulardaHer Bakmdan Temsil Etrek. Medde 7. T$ziik Ve Tiiziipe Ek Y6netmetiklerinUygulanmasruSaglamak. Dilzen Ve Disiplini Madde t. Temsilcilik iginde Tam Bir it Bhli$i iginde Qalrymayr Saplamayr OguncuKigilerle iligiterinde DernepinVe Kuwai Milliye Onur Ve Erdemini KorumayrAsil G6revTelalil<iEtmek Medde f. ilqe Temsilcilikleri De Dahil Olmak UzerelvlahiyetindekiYardmcr Ve Bdltimlerin QahsmalarmKonhol Ehek Y e Bir.:ratincelemek. Medde l0.Dder Kurul UyelerinceYor0t0lmekteOlan it V iglemleri YarndanTakip Etmek. Uyanlarda GerektiSinde Bunlan lncelemekBilgi Almak Ttiziipe Aykm Olan Konulanda BulunmdcGtirev VermekVc Verilen GtirevlereNezaretEtmek. Medde ll.Temsilcilik igindeki HiyerarqikDtizeni Konrmak Ve idameEttirmek

vONsrlM KTJRUL BAgKANyARrlrruf$$l e0nnv TALiMATLART
Madde 1. TeqkilatlanmaySa$lanak Mrdde 2. Kuwai Millif Derne[i Tiiziiginde Yer Alan 61. ]daddelik Talimafi Uygulamak. Medde 3. il Y6rctim Kurulu Ba$ranhgrna Vekalet Etuek. Madde a. Toplantl Organizasyon EgitirqBilim,Kflltiir Ve Aragrrna KonulanndaQahgmalan HaznlamakVe Ydnledirmek. Madde 5. Bolge Sorumlulanndan llgili Qahgmalar KendilerineVerilen T€$kilatlanmalarla Ve Tfim Evraki iglemlerleilgili Aylrk Raporlamalan Almak. ,G6revler Madde 6. Tiiziik Ve Tiiz0$eEk Ydnetneliklerin UygulanmasmSaglamak. Madde 7. Temsilcilik iginde Tam Bir iq Birligi iginde QatrlmayrDiizen Ve Disiplini Sa$hrnayr Ugtlncii Kigilerh lli*ilerinae DerneginVe Kuwai Milliye Onur Ve Erdemini KorumaytAsil G6rev Telakki Etuk. Madde b. Uuniy"tindeki YardrmcrVe B6ltimlerin Qahgmalanm Kontrol Etrck YeBizzat incelemek. Madde l0.Dder Kurul UyelerinceYiiriit0hnekte Ohn iq Ve iglemleri YakmdanTakip Emek.Gerektilinde Bunlan lncelemekBilgi Almak Tiiztige Aykrrr Olan Koruhrda Uyarlmda BulunmakGdrevVermekVe VerilenGtirevlereNezaretEmek. Madde ll.Temsilcilik igindeki Hiyerar;ik Diizeni KorumakVe idame Etrirmek. Medde l2.lvlahiyetindekiB6ltmVe Qahganlann Tiizil&'Aykn HareketEtuel€rini Engellemek igin Gerekli qah$malanYapmakTtiz0$eVe KuwaiMilliye Onur Ve Erdemini Zedeleyecek Konu Ve Huzuda Gerekli SoruEturmayr Bii YaparakDurumuil Y0netim Kurulu Bagknrna itetmet Ve GenelMerkezite istipreli Qahqmayr SaSlayarak Gerekli Tedbir Ve Ceza UygulamasmSonuglandumak

GENEL SEKRf,TER G6REV TALiMATI > Madde 1. Il GenelSeketeri Yonetim Kurul BaskaDrdanVe GenelBaskanYardrmcrsmdan Sonrail Temsilciligini Temsil Etuneye Yetkili Ydneticidir Madde 2. Ydnetim Kurul Balkam Ve Yardrmcrsurdan Somail Temsilciliginin Biitiin Imza YetkisineSahiptir Yaagmalannda Madde 3. Demelin Her Tiirlii Yazrgma i;lenlerini Kontrol EtmekVe Diizg0n iglemesini Ve Sa!lamak. Madde 5. Mali Konular Hariq Il Ternsilcililine Ait TitunDefte.ledn TuhrloasmrAlman KararlarmYaz nasml Ve Uygulanmasml Takip Ve Kontrol Etmek. Personelin Madde 6. istihdam Ve idaresiUyelerlellgili i$edn Yiirtittrlmesi Sallamak. Maddc 7. Toplant arla ilgili G0ndemlerin }lazrlanmasr Saglamak. Madde 8. Toplantrlaxrn Uygun OlaxakYap masm Saflamak. BelirlenenUsul Ve Esaslara Madde 9.BdlgeSorumlulaxmdan Gelenistekleri Delerlendirmek Ve Drger Yasaligtemlerin Yiirtitiilmesini SaglarEk. Madde 10Jl Ydnetim Kurul Baqkam Ba$kanYaxduncrsrna KargrSorumh qahtrnak. Ve Madde ll.Bdlge Ve ilge Sorunrlulaflndan Gelecekldari itlen eri Ve Uye Bilgilerini Ust MakamaBildirmek.

GENELMUEASiPGOREVTALiMATI
Madde 1 II Temsilcilinin Mali Ve Muhasebe I;lerini Yiiditmek. Mali DengesiniDiizenlemek Kesin HesapVe Bilangosunu ilgeler Dahil YapmakUyelik Ve Personel iglerinin Mali BOtQesini Yiirtitmek Ve YdnetmekleGdrevli Yetkilidir. Madde 3. Mali Konulardallgili DefterlerinDtzenle Tutulrnasmr Saglamak. Madde 4. Aidatla,rm Muntazaman Toplanrnasmr Aidat Ve SairGelirlerle ilgili Kayrtknn Sistematik Bigimdeilge Hesaplarr BemberYiiriitiilrnesini Ve Takibini Yapmak. Bi. ile Madde 5. SarfiyatmBtl4e Qer$ev€sind€ Yaprlmasrm TasarrufunKontroliintr Saglamak. Ve Mrdde 6. Il Temsilciliginin Mali KonulardaGeliqmesiniSaglayrcr TedbirlerAlmak. Mrdde 7. Mali KorlulardaGeliqmeyiEngelleyici Hususla,n Merkez Y6netim Kurufu Toplad armdaKwul Bilgisine SunmakVe GeiektigindeGenelMerkezeBildirmek. Madde 8. Mevcut KaynaklanDelerlendirmekVe Yeni KaynaklarArattrrnak. Madde 9. Temsilcilik HiyerarqikYaprsmda Ve Ydnetim Kurul Ba.qkam BaSkan Yardrmcrsma KarqrSorumlutuklaQal$mak.

6t
BOLGE SORLMLULARTcdREv TALiMATI
Ilgili Ve Mqdde l. Bdlgelerindekiilge Sorumlularmrn Qal6malarmrDenetlemek Qahgmatarla Yonetim KurulundaAlnan KararlarDabilin de ilQeOrgiitlerini YonlendirmekleM0kelleftir. GenelMuhasibe Mali Qahqmalarmr Ay Sonunda Her Madde 2. i19eSorumlularrnrn Bildirmekb Mnkelleftir. GenelSekretere Madde 3. ilge Sorumlularmm ldari QalumalarrmHer Ay Sonunda Bildirmekle Miikelleft ir. Madde 5. Bokesindeki ilqe Temsilciled lle EDAz Ayda Bir Kez Olmak $aftryla Toplantl Diizenler GelismeledDelerlendirir Ve Yiinetim Kurulu Toplanl anndaSunar.. ilge Madde 6. llqeledndekiUye OluSumunu TemsilcisiyleBirlikte OrganizeEderek Yapacaktr. Bdlge Sorumlusunun $ahsiKatrhmrOlmayantlyelik lglernlerini Ortak Kararryla IJplik OnayrB6lge SonrnlusuVe I19eSorumlusunun Onaylamayacaktr. Almacaktr. ilge TemsilcilerininSorunVe Isteklerini Yazrll Madde 7. Ytinetim Kurulu Toplantrlaflnda OlarakGenelSeketereBildirmekle Sorun udur. Uygun Olarak Mrdde 8. ilgelerindeGergekleqen ToplantrlarmBelirlenenUsul Ve Esaslara Yap masmrSallamaklaMflkelleftir. ile Madde 9. Batlgesi ilgili Diler Yasaliglemledn Y0riitiilnesid Sallanakla Sorumludur Madde 10.i1GenelSekreterine KaDr SorurnluQalgmaklaMiikelleftir. Esaslarr Kmai Milliye Demelinin Esaslandr Ve Madde 1l.Mahiyetindeki Tegkilatlanrna Bu Esaslala UvmaklaMokelleftir.

i1-cETEMSILCILERIGOREVTAL|MATI KuuluncaKendisine P Madde1. llge Temsilcisi Bulundugu igindeil TemsilciligiYdnetim ilqe VerilenGdrev Talimatlara Ve Uvrnak UveulanukZorundadr. Ve
Madde 2. Bitlge Sorurnlusu DenetimiAltmda qal$r Ve ileesi ile llgi[ qahtmala B6lge Sorun{usuNezrin d9 Yapar. lle Madde 3. ilQc Sorumlulanidari Ve Mali CahlmalarrnrB0lge Sorumlusu OrganizeEder Ve Uygular. Msdde 4. Bdlge Sorw! usuBilgisi Dahilin de IlgesindeMahalli SorumluluklarVererek TegkilatlarmnyrYayar Ve Kontrol Eder. Madde 5. Mahalli SorumlulanDenetlemek IqleyiSiKontrol EtmekleMtikelleftir. Ve Uyelige YoDlendirm€siyle Msdde 6. KendisineBaqvuruda BulunanVe Yttnetim Organlarmm YaparVe Uygun GtirirlenKigilerle ivedi iterigim KurarakBdke Sorur usulle Degerlendirme Uyelik KaralrmUygular. Madde 7. ileesi Dahilindeki Uyelerinin GenelTiiziik Ve Ek YonetmeliklercAyknl ile Dawamglarmr Tespiti Neticesinde Biilge Sonuntusu Ortak Karar Alarak Uyelik iptalini Il Ydnetim Kuuluna Sunar. Uygur Ota.ak Madde 8. OryanizeEttili ToplantdannBelirlencnUsul Ve Esaslara Yap masmrSallarukla Mtkelleftir. Mrdd€ f. ilgesi ile ikili Difer Yasaliqlemlerin Ynriitiilrnesini SallamaklaSoruniudur. Mrdde 10. Te$kilatlanma Esas Kurvai Milliye Demelinin Emslarrdr Ve Bu Esaslan UvrnaklaMtkelleftir.

7
MAEALLi SoRUMLULAR G6REV TALiMATI ) Madde1. MahalliB6lgeden Mnkefeftir.Uyelik Verme YetkisiYoktur
)

@

ti:j

Madde 2. ilge Tensilaisi lle Mahalli Toplant afl OrganizeEderve Kuwai Milliye Esaslaflm AnlatmaklaMiikelleft ir. Msdde 3. TeikilatlanmayaKatkrdaBulunrnakAmacr lle ilge TemsilcisiyleFl(renYakur Diler Mahalli DemeklerinToplanhlama B6lge Sorumluzu Bilgisi Dahilinde Kat mt Saflar. Madde 4. Ydrptirn Kurulu Kararr Ve Bilgisi Dahilinde KendisineVerilen Tiiziik Esaslaflna Uygun Dfiz€nlenmi$ Matbu Eu"k,Brogl VesairMalzerneyiUygun Gdriilen Yede Ve Zamanda Dagllrnakla Sorumludur.Bu Konuda injsiyatifKullanamaz. Madde 5. TelklatlanrnaEsaslanKuwai Milliye Demeginin EsaslarrdrVe Bu Esaslara UymaklaMiikelleftL. Ilge Madde 6. Mahallindeki Yaxdma MuhtaaFikrcn Yakm Ailelerle Gdr0Serek Sorun{usunu Bileilendirmekle Miikelleft ir. tyE GENEL SoRUMLULUKLART vE G6REVLERI ) Madde f. ista\rbulil Temsilciligi Ydnetim Kuulu v€ OrganladUlu OnderMustafaKemal Atattuk'ih Ku.duEuVe Bizlere EmanetEttigi Tiirkiye CurnhudyetiDevletinin bohinrnez Korunak,Utu OnderMustafaKemalAtatiirk'itn Bntonl0giinii YasalYe&iler Qergevesinde Misak-r Milli Smrlafl iqedsindeTtuk Milletinin M0reffeh Bh Hayat StlrrnesirfTemin Qizdigi EtmekTthkiye CuDhuriyetiDevletini Tam BaglmslzVe DunyadaLider Bir Devlet Haline GetirmekIgin QalqmalarYapmak. Madde 2, OlasrFiili DrqTehditlereKarqrDevletin Kolluk Kur.vetleriyleOrganizeOlamk Verilen Emir Ve GdrevledYerine GetirmekGercktigindeBu UEurda$ehit oknak. Madde 3. Bu Valarl lpin CantnrSeveSeveFedaEtinit Sehitlerimizin$erefli Ailelerinin MenfaatleriniKorumakVe GerideKatanAilelerini Gdzetmek. Madde 4. Ttukl0g0 ve Tiirk Devletini Dahili Ve Harici $er GiiQlere Karir Korunak Ve Gdzetmek. Madde 5. Kuwai Milliye DernegiTiiziiliinde Yer Alan 3.MaddeVe Bu Maddenin32 Bendini Uygulanak. Madde 6. Kuwai Milliye De.negi Tiizilgiinde Yer Alan Temel6l MaddeyiKorunrakVe Uygulamak. Madde 7. Ku\ryai Milliye Demeli Uyesi Bu TegkilatrAsla Kendi Maddi Ve Sryasr Alet Edemez Bu KonudaHassas DarranmaklaMiikelleftir.. Qrkarlanna E.7. Maddeniniblalinde Uye Denleken ihrag tdilir Ve Yonetim Kuluiu Karan ile Mrdde HakkmdaYaml lqlem Baglat r.

cENqLix xoLLARr BA$KANr conDv rALnuATr
> MADDE f. Lise Ve Densi OkullardaGerckli orsanizasvonuKurtnak. Her Lise De Awr Bir Ydnetim Kurmak, BuralardaPanellerAgrp Kurvai Milliye Ve OneminiAnlatmak. MADDf, 2. Kr$asiyeihtiyaglafl Olan Lise Ve ilk ogetim Kwurtlarma Yardm Diizenlemek. Kampanyalan MADDE 3. OkumayaG'uciiOlrnayanAma OkumayaHevesli O!rcncilere Burs Ve Yardm I9h Organizasyonlar Yapmak. 5. Qe$itliSosyalEtkinliklerde Kwslar Agmak. MADDE MADDE 6. Okuyarakqattan Cenglerei; imkam Sallamak AmacrylaiqverenlerleOrganize Olrnak Hitap EdecekOzellikte BasrhBrogrleri DaEtuEk. MADDE 7. Genglere Veya Dershaneye Gidemeyecek Ekonomik Durumu Olrnayaa MA.DDf, 8. Dershane Demekilyeleri BOnyesinde Genglere dgrctmen Nitelikli Ki$lerin Ozel Yaxdmml Alank Bu Kitilerc Egitin Imkam Saglamak. MADDE 9. Yeterli QoEunluEu Saglamak $arhyla Ktrlfiirel GezilereGitrnek. MADDf, 10. Genglere Olrenirnleriyle llgili Alanlarda (Lgs, OssVb)Bilgi Vemek. 11. Kuwrai Milliye Ruhunuceng Nesile DetaylarrylaAnlatnuk. MADDE

isrANBaLlL rESKlLArlr^lk f

TEZCANGONDAY

tL4
\-' G0riisiilmesiGerekenKonular > il GenelSeketeri GdrevledArasrndaYer Alan lUflg Temsilcililine Ait Demirbaqlafln Ve Sarf MalzemelerinKorunmassuSaglamak.(B'fnqf(in-Slrekt MerkezBinasrnda BulunacakKisi Sorunlu Tutulnalrdr Kanaatindevim) ilge Biilge SorumlusuGdrevleriArasrnda Yer Alan Mldde 6. iklerindeki Uye Oluqumunu Biilge Sorurnlusunun Kat llnt TemsilcisiyleBirlikte OrganizeEderekYapacaktu. $ahsi Ve OlmayanUyelik iqlemlerini Onaylamayacaktr. Uyelik ODay Bitlge Sorumlusu ilge Sorurnlusunun Ortak Karanyla Alnacaktr.(Ankara MerkezeOnayaGiindermekUzere Onaylamaldr Kanaatindeyim) BatkaDGerektiGftdilgii Takdirde I 5 Gtinu Beklemolsizin Uyeleri Toplannyaqagrab lf MaddesininEklenmesi YonetimKuulu vc Uyeledn GenelSorurnlubr*/Gorevlerini Cenel Merkeztarafindan Onaylanmasr BasmVe Halkla lliskiler Sorurnlusunun GdrevTaolmrYaD r!all..

ADI/ SOYADI
Ad Soyad: h(isamettin alla P.d Soyadiemrah kullu Ad Soyad:lvuhamm€d 9ETINTAS Nadk Ad Soyadr harun baylan Ad Soyad:Olhun Tibetozgen Ad Soyad:€m€h ulusoy Ad Soyad: rnehmet akifgarip yiicelhelvacl Ad Soyad: Ad Soyadr Mehmet EROL yrlmaz Pd Soyad:a yergok Ad Soyad: Tolga Anrlm E Ad Soyad:fvlURAT HAN Ad Soyad: alparslanoguz Ad Soyad: ohan gakf Ad SoyadSAMET OZTURK Ad Soyad:emrah taslan Ad Soyad tedi tllkut Ad Soyad:RIFATMLKAN ld Soyad: sebakatt nodabagl

TELEFON
Telelon 0 5183052846 no Telefon 05s56131488 no: Telefon 05352949872 no Terefon 05325113279 no: Telefon 05359240s23 no Telefon 05369203352 no: Teleion 05442110030 no: Telefon 0505480961 no: 3 Telefon 05057616375 no: Telefon 02163222983 no: Teleron 05367141918 nor Telerirnnor 05054304865 Teleion 53322308 43 no: Teleron 5333227735 no: Telefon 0544763€175 no: Telefon 532/6652508 no: tereto, no: 05439587439 Telefon 05358958859 no: Teleion 05325483660 no: Te etonno:05387398809

E.POSTA
E Posla: h_alla19@hoLnail.com E-Posta: kutru2000@hotmair com E Posta: crazy-cloud@hotrnail.corn E Posta: baylan_harun@holmaiL.com E,Posta: tibetozgen@gmail.com ulusoy252@hotmail.com E-Posta: mehmetakiro5@horirail.com E-Posla: yuc€l_helvad@mynetcom E-Posla: E-Posla: mehmetercl09@holmail.@m E'Posra: munimix@holmair.@m tolga_anhs@yahoo.corn E'Postar E-Postaroahadnky@hotmail.com ygu€y@mynet E-Posta: com orca_kaos@yahoo.com E-Posla: E-Posla: samelozturkk@hotmail.com E-Posta: tastanem|ah@mynet com E Posla:rerdjdeniz_67@hotmail.com E Posta: nurminagg@holmail corn E-Posla: montaj_585E@hotmall.com oneyl E'Poslar com @mynet E Posta: faikceQyahoo.co.uk E-Posta: 9amzeasl @hotmail.com yigircan_777@ E Posta: holmail.com ilhamitoktas@hotmail E Posta: com E-Posia: ebu_bekirce@hotmail.com E Posla: zegna_wodds@hotmail com E-Posta: astaral 953@hotmair com E Posta:tffeeenaaattt@hotrnail.com yunus-beg@holmail.@rn E Posta: E-PasIa:ta ktan26@rn\net .on E-Posta: kovadisl @m @holmail zekeiyakose@horrnaiL.com E Posta: E-Posta: com.tr 9okhanverdi@yahoo E Posta: faili-mechul@hollnail.de E-Posta: oska€61 @hotmail.@m bulenLacibal@hotnail.com E-Posia: wolrc2s@holmail.com E-Posla: vapof 905@mynel E-Poslar .l com E,Postar a!illa_sozbir@hollnail.com E Posta: oktaysimsekl966@mynet.com gokhanakyildiz2@hotma E-Posta: I com E Posla: selcuklo37@mynet.com E-Posta: elsin_kilic83@iolmail.com duha325@hotrnail.com E-Posta: guldaliiicarel@holmail E Postar com

Pd SoyadFak Kudulan gamze akprnar Ad Soyad: aslr Ad Soyad: h.ibrahim yigit Ad Soyad: ilhami TOKTAg Ad soyad:Ebubekir HActARlFoGLU

Te efonno:053374400 73 Telefon 054362845 97 no Teleron no:5554810054 Tel€ton 05327939944 no: Telefon 05354819682 no: Te efonno:05358450339

Ad soyad: Ahmel T(jylilod Ali u Ad Soyad:EERSIN oAG Ad Soyad:yunus GOKCE beg Ad Soyad:IARIK TAN

Telefon 053887905 71 no: Teleron 05353810894 nor Telefon 021263001 13 no: Ielefon60:0?16414 90 08 Terefon 05327602132 no:

Ad Soyad:zekeiya kdse Ad Soyad: Gijkhan Verdi Ad Soyad: Roman Mutter Ad Soyadiosmar kara Ad Soyad: btlentac bal Ad SoyadSANIYE EKER Ad Soyad:GOkhan Vapor Ad Soyad:Atilla Sozbir Ad Soyad: Oktay 9im9ek Ad Soyad: gdkhan akyrldP Ad Soyadr selguk OZGUL Ad Soyad: ErsinKILIQ Ad Soyadhasan yiic€bag qiildall Adgoyad:cjhan

Telefon 05354220253 nor Telefon 05448547568 no Telefon 05384126556 no: Telelon 0505399961 ro: 1 T€leion 05325225934 no: Teleton 5438982993 no: Te etonnor05367715788 Telefon 5324324656 no Telefon 05388716038 no: Tetefon 02126654566 no: T e l e f on o :0 5 0 5 8 1 1 Q 2 1 3 n Telefon 05556253576 no Teleion 05359664612 no: Telefon 05355536485 no

Ad Soyad:mehmel hakan karakocah Ad Soyad: selahaltin aLtug yrlmaz Ad Soyad:serhan Ad Soyad: ubeydagahin Ad Soyadr sava9 mat giindnz Ad soyad:ramer Ad Soyad: em|ah tastan ad Soyadterditulkun Ad Soyad:RIFAT KALKAN Ad Soyad: Engin Kaba Ad soyad:UGUR DEMIR /!d Soyadr yalgnsanoglu Ad Soyad: cemal allunta$ Ad Soyad: mellnyrlmaz Ad Soyad: LENT BU YILMAZ Ad Soyad: muEt metiner Ad Soyad: istekerdem eiten Ad Soyad: FaikKurtulan Ad Soyad:BURAKATES

Tereron 05436931 no: 322 Teleron 05556539187 no: Te efonno:05354556710 Teteto^ no: 05382267 12 7 Teleton 05326621381 no: Teleron 05448249466 no: Telefon 532/6652508 no: Telefon 05439587439 no: Teleron 05356958659 nor Telefon 05428220911 no Telefon 05394160432 nor Teleton no:0543 733 06 53 Teleton no:0212 651 52 52 Telelon 05332628037 no: fele,(ln no: 05552577777 Telefon no:5337301599 Telefon 05449471 no: 984 Teleron 053374400 73 no: Telefon 05323936319 no: Telefon 05337730606 nor

gs_hakan_31@hotrnail.com E Posla: E Posta: bypipo34@gmail.com E-Posta: kala_trans@hornail.corn E-Posta: ubeyd_sahin@hotrnail.com E-Posta: destroyet5l@mynel.com E-Posta: t9unduz83@hotrnail.com E Posta: tastanemrah@mynet com E-Posra: fedideniz_67@hotrnait.com E'Posta: nunnina99@hohait com E Posla: enkkaba@hotmail com E-Posl,ar ugur_demir23@hotma l.com yalcinsaioglu@msn.com E'Posla: E Posta: cmiallunlas@holmail.com E-Posta: metinJilmaz2006@hotma I com E-Posta: blntylmzsS@hotmait com E-Posta: metiner@turkposldagitim.com m E-Postaamen_lc@hotmail.com E Posta raike@yahoo.@ uk E-Posta: bu|akilkerl@hotmail.com E-Posta: halilbas@hotnail.com E-Posi?j savasan2o05@holha'r.@m E-Posla: iuat3434@hotnail.corn E Poslar nilayyuce @yahoo.com E Posta: cagatay.sozerveezy@supercnline.com E-Posra: bulent_98@holmait com yildiray_ayyildizl@hotrnail.com E-Posta: E-Posra: oskara6l @hohait.com E-Posta: bulenLacibal@hotmai com E-Posta: wolfo25@hotmail.com E-Poslar medansky@gmail.com E-Postatonyukuk29@holrnail.@m yaho@dengeisk.com.tr E Postar E-Posla: kaplan_suvai@hotmail.com jazfreeze@holmail.com E Posta:

Ad Sor€di sava6akkaya Ad Soyad: keyvankLLoolu tuat

Telelonno: 054328E41 2A Telefon no:0216 466 53 03 Teiefon 0216573893€ no:

Ad soyad: Salataysdzer Ad Soyad: YrldrrayAYY|LD|Z Ad Soyad: osman kala Ad Soyad: bulenl acrbal Ad Soyad: SPNIYE EKER Ad Soyad: Iverdan FIRAT Ali Ad Soyad: serhai lemel Ad Soyad: slPAHlodLU

Telefon 02163504454 no: Teleton no:0 53830971 71 Telefon 05357877190 no: Telefon 05053999611 no: Telelon 05325225934 no: Teleion 5438982993 no:

Ad Soyad: ugurkum€l

Teleion 05353727999 no: Telefon 05423458225 no:

E-Posta: ugurkum€l@hoimail.com E-Posta: volkan@lifiany.com.lr E-Posta: ozgu€rtingozl 903@holnrail.com E-Posta: umitlsn@hotmail.com E Posta: Sofukontack@web.de E-Posta: bulenL9S@hotmail.com E Posta ratih_lsar@holmail.@m E'Posla: DUYGUSAL_35@MYNET.COlv,l E-Poslar em€hcimen@volkanelektrik.com E'Poslar alican_Altikulac_58@holmail.com E-Posla: dulgun_74@holmai .com E Posta: meb€1@holmail.com

Ad Soyad: Ozg0r Altrngoz Ad Soyad: ilmildemndogan Ad Soyad:Ahmet SOFU

Telefon 05465400444 no: Telsfon 050573932 00 no: Teleion 05557367155 no: Teleion no:053830971 72 Teleton 5445645686 no

Ad Soyad:varol per9in Ad Soyad: E[4MH QIMEN Ad Soyad: Alican ALTIKULAQ Pd Soyadr baflsduBun Ad Soyadr mehmet eminbrytk Ad SoyadEnugrulBilgin Ad soyad:Ozgur Altrngoz

Telefon 0212543799i no feletar na Q2122439Q21 Teleron 05556285002 no: Telelon 05362516764 no:

Te elonnor05442747658 Telefon 05465400555 no

E-Post€: ebilgin_7g@yahoo com E Posta: ozguraltingoz@holmail.com

Ad Soyad:ere korbeyi Ad Soyad: vatanbdlunmez yuksel Ad Soysd: dogan Pd SoyadrLEVENTSELVrLI Ad Soyadi nurcan dzcan Ad soyadiAbbas Godir Ad Soyad: MEHMET ERTA$

E-P.€ta: ete_koloey@hotna ..tm E-Posta: erorem@ho(mail.c0m yikseldogan196565@mynei.com E-Posta: E-Posta: levenl2o19@yahoo.com E-Poslai com nurcanozcanl958@hotmail E Posta:abbasgoru@mynel.com E-Postar mehnetertas_8@hohair.com E-Posta: erenjenc@yahoo.com

Ad Soyad:IremBozanodiu Ad Soyad. ERCAN CIN golsum Pd Soyad: ezgl Ad SoyadAhmetYrlmazer Ad Soyad: Deniz Alaqin Ad soyadi Fatjb NAZLTGUL

E-Posta: ibozanoglu@hotmail.com E-Posta: erc6ncin34@yahoo.com g0s@holrnaiJ. E-Posta:c'ngen€m_1 com E-Posia: ahyilmezer@mynet.com E,Posta: mavigezegenSS@gmail.com E-Posta:alih_nazligul@holmail.com f E-Posta: necoalptigin@hotmail.com EPosLa: m'rtiDeerche@hotmail.com

Ad Soyad: Tomfis Tokgoz

E-Postartomds54@hotnail.conr E-Posta: azemyaman@hoimai{.coln

Ad Soyadi hayriyaman Ad Soyad:lsmail GUM09 Ad Soyad:Engin

E-Postai av_can201 0@myhet.com E-Postai isnailgumusSl com @hotmail E-Posrar jncavdar-@holrnail.com erg E-Posta:kilicozsn@kilicozan.com

Ad Soyadr savag AKBULUT Ad Soyad: levent elsoy Pd Soyad:Serl€n YOdURAN

E-Posta: egittl@mynet.com E Posla: leversoy@hotmait.corn E-Postar syogumn@msn.com jll'amemre@gmail.com E-Posla: E Pasta:sed ah aanat@gnait.com E-Posia: Labuilrc€@hoimai{ com gunemot@gmail.com E-Posta: E-Posta: emreyar@tnn.nel E-Posta: endeimak@holmail.com

Ad Soyad:serdar hazdar Ad soyad:9eif Ramazan Ad Soyad: lqetin GI]NERCAN Ad SoFd: AU EMRE YAB

Ad Soyad: mumr bozkurt qOBAN |',IUSTAFA Ad Soyad: Ad Soyad:hasan iorlak Ad Soyad:yasinkoFk Pd Soyad-hakanyonathan Ad Soyad: uguranakrz i,lEHlIET ERSEVER Ad Soyad: ALI Pd Soyad: BULENT OZQELIK 4d Soyad: B69ar ErsiD Pd SoFd: snheyra €lgul yrlmaz Ad Soyad: ergol Ad Soyad: sebahattin kara Ad SoyadGaztGUDER Ad Soyadr hakk! alpaslan Pd Soyad:basakaraseven

E-Postaimbozkud@kloguvetrlik com.tr muslafacobanl9S0@hotmail.com E Posta: ciwa@mynet.coln E-Posta: yasin920@mynet.com E-Posla: E-Posta: kaannati7285@hotmail.com E Postai uguranatiz@myrel. com E-Posta: nalle€ever@holmail.com bozcelik@greeneks.com E Posta: tr E-Posta: ersinbasar@gmail.com E Fosts:suheylaeeu@hn.net E-Poslaryilr'rergu@irn.^et E-Posla:sebo06@yahoo.con gaziguder@densn.com E-Postar tr E-Posta: hakkialpaslan@hotmail.com E-Postar basak_2808@notlnail.com E-Fosta:s!_cicegj 2s@hotmai! €om

--

E-Posta:orhane.trnc\@mvnet com

Ad Soyadimazhardursun Ad Soyad:HakanAdaiaD Ad Soyad:CAN RODOP koqatergenekon Ad Soyadr Ad Soyad:dogul ka€kr$

hepentasen@msn.com E-Posta: hakio24@hotmail.com E-Pos[a:

St

/ ^\ com U) ('q E-posrarodop@su'eronhne \\--/ an19E1@mynelcorn E-Postaw\1lw.as'l-f militan@kemalist.com E-Posta: ib|ahimbektasl903@mynet.com E-Posta:

Ad Soyad:Mushfa YILMAZ semih okan Ad Soyad: rerhan badrn Pd Soyad: r balkas Ad Soyadsatr|mis Ad Soyadr hakan Fkrrca turgut Ad soyad:srddrk Ad soyad: SAVAFERlg IINAL

E-Posteimustyilmazz4@hovnail.com com E-Poslais€mih.okar@derizbank com E-Posta:iernan_bartin@mynel E Posta: s-barkas@mynet.com hakancakirca@hotmail.com E Postar sdk_TRgt@hotmail.com E-Posta: savaseic@hotmail.com E-Posta: com E-Posta: miray_tunc@hotmai!

muammer kdse Ad soyad: M soyad: aylaciiidin ILKEUGUR Ad Soyad: izmirli Ad Soyad: tuncay

com ose@hotrnail E-Posta: muammefi aytach-@hotnail.com E-Posta: ilkeuguf7@hotmail.com E'Posla: t'zmiii@myneicom E-Postiar E-Posta:ilke|€ker@hotmail.com

CemCihan Ad Soyad: Ad Soyad: Anda9 Kemal Ad Soyad: Mn$ikSaltrk yokus Ad Soyad: ibiahim KOg $AFAK Ad Soyad: NEDBET Ad Soy€d:Erol T'rna M'd,k Ad Soyadicavit kasadar

E-Posta:iqrihan@gmair.corn jl.com E-Posla:okay_os7@hoima E-Posra:musf(saltik@hottra .com ibrahimyks@holmail.com E Posta: E-Posta: nedokoc36@hohail.con E-Posta: midikgo@hotrnail.com E-Po6la: ckasadar@yahoo.com E-Posla: metinzisan@hotmail.com

Ad Soyad:SAVASIKA

E-Posta: savasika@hotnail.com mebmeteldem!r@hotrnail.com E Posiar

Ad Soyad:CanerALBAYRAK Toygun Kara Ad Soyadr duymaz Ad Soyad: ismail hande hande Ad Soyad:

E-Posta: kara.it@gtnajl.com E-Posla:loygirnkara@hotnat.com E Posta: id'ryfi au@notlllair.com com E-Posta: handel770@yahoo pulatoglu@hotnail.com E-Pasta:

Ad Soyad:revzal errel Ad Soyad:c'hangf Iaqtat

com E Posta: nevzaterkel@hotmail bekahavuz@hotnall.com E-Posta: uykusuzgozler@gmail.con E-Posta:

elhankocaba9 Ad Soyad. Ad soyad: E kut KANMT €cep topuz Ad Soyad: suatdogancan Ad Soyad: DoN[lEz Ad soyad:ibrahim

pp€nsin@hoimail com E Posta: E-Posta: e*ltkanaat@hohail.com E-Poslarreceptopuz@Yahoo.com E-Posla:sdogan an@hotlail-com E-Pasra don(le z-ib mhim73@hDtnailcom : azra@hediyeet.com E-Postar

Esln ad soyad:Hakan Ad Soyad:TEner CoSKUN Ad Soyad:orhunorbat Ad Soyad:NisaAKDoG'qN --

hakan.esin@gmair.com E-Poslar E-Posta: tnrc€kn@holrnail.com an87@hotmall.com orhonoft E Posta: qulquzelim@hotrnail com E-Fost€r elharc-24@hotmai!.com E-Posta:

E Posta: oytun_kara@hotmail.com kayhan algur Ad Soyad: Ad Soyad: mustala ugur kalgur@hotmail.com E-Posta: E Posta godlessturilelgos@holmai.com E Posta: aydinyildiz4@gmail.com Ad Soyad:emro edem Ad Soyad:sevgitorkcan emr€edem80@gmail.com E-Posta: E-Posta: sevgiturkcan@yahoo.com gsmulal8s@yahoo.com E-Postar Abdullah Akias Ad soyad: METIN KEQECI Ad Soyad: ad soyad:Adem SARITAS rd Soyad: EminYrlmaz r'd Soyadgokhanyaman ereng6ktork Ad soyad mehmei Pd Soyad HAKANAI(AR ozDEMiR Ad soysd:ceyhun E-Posta: rcally_die@holrnail.com metin-k€ceci@hotnail.com E-Posta: ademsarilas@mynet.com E-Postar obinga2000@hotmail.com E-Posta: yeniceisS@gmail.com E-Poslar E-Poslar sercanizma@hotmail.com E-Postar hakanakar@polkar.com.tr E-Postaceyhun@sunjut.com.k cvlcil@hotmail.com E-Posta: kddikctj Ad soyad:ibrahim gdnul altrnsoy Ad Soyad: E-Posta:efem_e/_64@hotrnail.com gonulallinsoy@hotmail.com E-Posta: bud€rc@hotmail.com E-Posta: ALISANOZTURK Pd SOYAd M Ad Soyad: AVNIBURDURLU alagdz Ad Soyad: mustara BULENT OZOGLU Pd SOYAd hilal Ad Soyad: krlL9oglu TEKQAN Ad Soyad: NURETTIN Pd Soyad: eyilpgiiliek mu€t lavozar Ad Soyadr TEKELIO6LU Ad Soyad: YETKIN P dS o y a d r s u h a y u m a k erkankaratekrn Ad Soyad: E Posta: alisan.ozlufi @mYnet.com BURDURLU4l@YAHOo.COl,4 E'Posta: com E,Posta: mu.algz@holmail com buLentozoglu@supelposta E Posta: kilicogluhilal@ho|mail.com E,Postar net.tr E-Posta: teksanl @llnet. E-Posta: hegultek@hotrnail.com com murallavoza.@hohai E-Posta: yetkin@hoimail com E-Posta: lekelioglu syumak@hotmail.corn E'Poslar .com erkanka€iekin@holrnai E Poslar lr E-Postaaakca@slil.com Ad Soyad:at lla 6zt0rk pd soyad:Musratakun Ad Soyad: Hakan Yalqn Ad SoyadDogukan OkN Ad Soyad: G{JLSEN GULER asasqasasq@gmail.com E Posta: E-Posta: mkurlS5@gmail.com E-Posta: av_hakanyalcin@ho|mail.com jaf v E-Posla: ssary-dkn@yahoo.com gulsengule16T@9mail.@rn E Posta: beyhanaksop@hotmail.com E-Posta: Ad Soyad: IPEKGULENDAI',I ad Soyad:apti yunsever TUIAY Ad Soyad: damla Hasan Kalkan Ad Soyadr Ad Soyadr e€y se9en r Ad soyad eyopgijllek Ad Soyad: KlbilaySerdarVardar Ad Soyad: ay9ehalekokqiloglL' g6kl0rtsoylu Ad Soyad: Demirc Ad Soyad: Segkin ipekgulendam@holmail.com E-Postar kemalistl968@hotmail.com E Posta: E Posta: damla_tutay@kont.com.lr esankara00@hohair.com E-Posia: E-Posta: e€ysecen88@holrnail.@m nevadaq@hotmail.com E-Posla: E-Posla: kubilaysedar@gmail.com E Posla:halekokcuoglu@gmail.com com E-Postabjlal-soylu_42@hotmail seckindemirci@hotmall.com E-Posta: E-Posla: oguz_ilteis@holmail.com
.)L{.

Ad SoyadTubaaatun Ad Soyad:i,,lertEmle Oztoksoy Muslafa VUM! Pd Soyadr ismail ALKIS Ad Soyad: Ad Soyad: muslahabakug yayla 4d Soyadr ahmet yenihez koray Ad Soyad:

E-Posra: ruba_bar@hotrnail.com E-Posla: men_em€@hotmail.com E Posta: mustala_vulal83@hotnail.com E Posta: ismaiialkischief@gmail.com E-Posra: msnmutl4T@hohail €om E-Posla: rajonahmet@holrnail.com gettolaitus_05@holfi E-Posta: ail.om E-Posla: mk_cm_zaza@hoAnail.com E-Postar asiEN_3758@holmail.com

Ad Soyad: l4urat POIAT KemalSaygrner AdSoyad:

E Posta: mpolat@dogus.edu.lr kemsay2002@yahoo.com E-Posta: E-Posia: |lstugur@yahoo.com

Ad Soyad: kutsal alkan Ad Soyad: mesul ali o?eke

E Postar mimkulsal@yahoo.com mozekeT5@hotrnail.corn E-Posta: E-Posta: balyemez2005@msn.com

Ad Soyad:Cavit Gaip gdrmek Ad Soyad:emEh Ad Soyad:oguz keke9 gokmen Ad Soyad: kahraman Ad Soyad: S.Kasrm ERYILD|Rll,,l

E,Posta: hokslato_o34@holmai com E-Posta: harm.e@holmail.@ft genc-turk-g1@hotmall.com E-Posta: E-Posta: bluemankrnr@hotmail.com E-Posta: sebekas@hotmail.com ilkerkalaal@holmail.com E Posta:

Pd Soyad:TOLGAABLAK Ad Soyad: TuqutALBA$ Ad Soyad: DEiIIRCAN sijleyman Ad Soyadrelsan SEMIZ

E-Posta: tolgaablak@hotnail.com E-Posta: iurguLalbas@yahoo.com gaddan 1g@hotma Lcom E-Posta: E Posra: e6an_semiz@hotmall.com yaseminyuk@yahoo.com.tr E-Posta:

Ad Soyadr nriinnr nureitin 9eliktutan 4d Soyadr Hakan OZEGIN Ad soyad:emreulusan qINAR Pd Soyad:VOLKAN Pd soyad:dnder roker gdkhan Ad Soyad: aygon Ad SoyadAllGlRGlQ

E-Posta: munurceliktulan@supercnline com hozegin@hotmail com E Poslar E Posla: asikaplan@hotmail.com E-Posla: vlkncnr@yahoo.com.t E-Posla: eader1969@gmail.com gokhan_3478@hpt E-Posla: nail.com E-Posta: alidido@supercnline com goksinbavbek_1 E,Posta: 3@holmail.com

yrldnm Ad Soyad:ercan yavuz Ad Soyad: hasan

963@hollnaiL.com E-Posla: ercanJildirim_1 E Posla:hasjako@hohail.com E'Posla] e{unesli@hotrnail.com

yavuz Ad Soy6d:alim dnko Ad Soyad: SeftanGuler Ad Soyadmurat9.akmak Ad Soyad:Tamer Be9tek NulanSimgek Ad Soyad: Ad Soyad: mustata alpay sokitrnez Ad Soyad: TllVUSlN SELQUK Ad Soyad:UNALTAS

yavuz.onkol@senolambalaj.com E Poslar E-Posta: se*guler@hotmaiL com E Posta: muratc1go7@gmail.com E Poslar tamer_bestek@yahoo.com E,Postanuranslmsek@mynet.com E-Postar pay_sekilrnez@hotnail.com a E,Postatimursdemir@hotmail.com E-Posta: tas_unal@yahoo.com tr E-Poslar ka|sanbaskam!€n@yahoo.com guryin@mynel.com E-Posta:

Ad Sovad:€iatav kaankaratas

E-Posta: ckkaralas@yahoo.com

Ad Soyad: netinYILDIZ

E Posta: mh-03@hotmail.com yavu2.a@mynet.com E Posla:

Ad Soyad:sedakeskinkaya

E-Posta: velseda@yahoo.com E-Posla: amimoni@yahoo.com E Posla:esgiozlem@hohail.com E-Posta: tirinada6l @horrnail.com

Ad Soyad: Deniz Kalabooa Ad Soyadr cogkun ese Ad Soyad:AKBULUT Ad Soyadj tarhak09!k

E-Posta: denEkalaboga@gmail.com E-Posta: c.ese@holrnail.com E'Posta: ata_od@hotmail.com E-Posh: genchukukc!43@myret. com E-Posta: kannan6S@mynet.com

Ad Soyad:huseyin yukselen z.ier Ad Soyad: ColkunTAWKCU Ad Soyad: Tatha K0QUK Ad Soyad: B(lentEREN giirolgentij* Ad Soyadr Pd SoyadSaoatay Gitiek Ad soyad: A(nanQatrgkan Ad Soyad:Atilla Ozbey Ad Soyad: d?kan aydrn Ad Soyad:Emro kaGsu Ad Soyadr kadirkaragoz ,6dSoyad] METIN62DEMIR

E Posta: hzarery@mynet.com E-Posta: av.coskun@gmail.com E Postar mannarahukuk_43@hotmatt.com E Posta: burentre,en@hotmair.con gurolsenturk9T6@hotmail.com E-Posta: E'Posla: cagatayguiek@gmaii com E-Postaadmin@mil(iaweb.com E-Posta: atillaozbey@hoimail.com E PoslarangeleusB@gmair com E Posla:Emreka|asuT@hothail.com E-Posta: kadif 3008@holrnail.com E Posta: kilapkurdumetin@hotmail com E-Postar 1907oguz@mynet.com fb E Posta: ehfmann@gmail.com

Ad Soyadmuslara koqyiglt Ad SoyadrEmre Yrhaz Ad Soyrd: MUSIAFA SNLU Pd Soyadr DAI4LA ALI Ad Soyad: cemalettin salman Ad Soyad:Onur ZEKI Ad Soyad:sercanvarol

E-Posta: tulankamun34@mynet.com.tr E Postar emrcyilnaz2S@gmair.com E Poslia:resepsiyon@demjrbayat.com.tr E-Posla: sad€zamm@scadet.be E Postar cumhuriyet-74@hotmair.com E-Posta: onuEeki_avukat@irynet.com E-Posia: sercanvarol@istanbu .com E-Pasta: aktai@9n ait.con

Ad Soyad: KEMAL ALI TOKAY Ad Soyad: osman alpgiray Ad Soyad:goven tinuftan Ad Soyad: Serhat Cenk Ad Soyad:FundaFerik Ad Soyad:R Oguzhan.Q

E'Posra: alikemaltokay@gmait.com E-Posta: osrnai_alpg ray@yahoo.com gventimurkan@yahoo.com E-Posta: E-Posta: deepgraph@gmail.com E-Posta: dss.tunda@gmair.com E-Posta: recepoguzhancaglar@gmail.com E-Posta: ebrcolak@holmail.com

Ad Soyad: h.Serdar DEMJFCj Ad soyad:QaUn Akkan Ad Soyad: Cihat 9irin Ad Soyad: E*an qoruk P.d Soyadn.alihan miilselin Ad Soyadiselgukaydar

E-Postar harundemirci@hoimail com E-Posla: cagi akkan@hotmail.com E-Posta: cihaisidn@tsmair.net E-Posta: erkan.@ruk@gmail.com E Posla: alihann@mynet.com E-Posla: ele.57@hoil''ait..on E-Posta: ilkay@habex.com E-Posta: taiklan26@mvnel

----Ad-S6s!-lAPrX

I-aN

Deniz Ad soyad:9ebnem $ahin Muhammet Ad Soyad: $ahin Ad Soyad: Udu.Kayh Ad Soyad: 9iin Yr|mazer Ad Soyad:adem uzun Ad Soyad:KenanKaan

E€osia: shebneD-dsDiz@hotmail.com melGhgunakan@hotmail.com E-Posra: msahinl 968@hotmail.com E Posta: E-Postar unalkalabiyik@hotmail.com

com E-Posra. rews-thenn@hotma'r ( \t-{ t-l \-' E-Poslayina?ersinn@gmarl.com
feza-adern@T5holmail.com E-Posta: E-Poslar kenan,kaan@holnail.com E-Posta: ercintindik@holrnail.com

Ad Soyadisoleymansinan Ad soyad:ozan BIBER gdkqn yucel abdullah Ad Soyad: Ad Sayad:bzgt)t .Akyar ku6ad Ad Soyadgokturk yavuz Ad Soyad: 9eki9 Ad SoyadiAhmet ATAK

97@mynel com E'Posla: suleyrnansinanl !v$\'v.ozan-bjk-853@holmail.com E-Posta: a.gokcin@gmail.com E-Posta: ozguEkyar@tlnet.nel.tr E-Posta: gokturk_kulsad@holr.ail.com E-Posta: yavuzcekicas@hotrnail com E-Posta: ahmei@celikaylar.com E,Posta: t.dince.73@gmail.com E Posta:

Gorkem Ad Soyad:Tolga

tolga.golkem@bilgeadam.com E Posta: kusc!basiesref_cemil@hotnail.com E-Posta:

Ad soyad:Alpef 9EN M. Ad Soyadr BilalER[419 ozdogan Ad Soyad:edem

alpersenS4@hohail.com E Posta: bilalemis@gmail.com E-Posia: E-Postaedem-ozdogan@hotmail.com knirk@mynel.com E-Posta:

Hiisamettii ALpaslan Ad Soyad:

h-alPaslan@mYnei.com E-Posla: com E-Posta:s-ozlem2@holrnail

gemeyan Ad Soyad:ebru /d Soyad:KEI'IALSALTAN Pd Soyad:bilge serel Ad Soyad:lvi€cULAS Ad Soyad: I',4UZAFFER OTACIOGLU Ad Soyad: Ceyhun Ka€manoglu Ad Soyad: Engin Ad Soyad: hakan hara

germeyanebru@yahoo.com E,Posta: kemalsaltan@hotnail.com E-Posta: senelbilge@mynet.com E Posla: mitac_83@hotmall.com E-Posta: m.otacioglu@holmail.com E Posla: ceyhunkaramanoglu@yahoo.com E-Posta: engihcolakl E Posta: @tuftcell.com dajiro_kato-tr@hotmail.com E,Postar sneakeals@hotmail.com E-Posta:

bozkud Ad Soyad: alpa|slan

savana.hak@hotmall.com E-Postar ersanyerkazan@hotmail.corn E-Posta:

Ad Soyad: mehmet desen Ad SoyadrNazmirllente9 ayyrldz Ad Soyad:sema volkan uzunal Ad Soyad:ziya ercan aksoylu Ad Soyadr

mdesen@gmail.com E Posta: E-Postanazmi.m@hotmail.com semaayyildiz@homall.com E-Posta: dogukan30l E-Posta: @holmail.com e|sanaksoyru@gmail.com E-Posia: mtkose@msn.com E Posta: gok-han-ua@hotmail.com E-Posia:

EL4RAH Ad Soyadr Cil,4EN Ad Soyad:izzel nlal oda

E-Posta:emrancimen@rolkanerektrik.com ilo07@holmail.com E-Posta: harun_nigde@hoimail.com E-Postar

Pd Soyad: volkan alan

E-Post€:ralinF_4@hotmair.com nucen er@hotmail.com

E-Posta:handsoms-l907-@hoimal.com Ad Soyad: Frrat Agtrkaya Alper TanjuDuftaya Pd Soyad: Ad Soyad: meliskaplan Ad Soyad:SINANKABLAN Ad Soyad:emretursan Ad SoyadrFikre(Qerebi Ad Soyad: DilekDumu9 Ad Soyadrmahmelnurufah muuu E-Posta: hagio^1905@holrnail.com E-Posta: leonas1905@gmail.com E-Postajmoonliqhlmsl,s@mynelcom E-Poslar sinankablan@turmob.ory.tr E-Posta: emre_tulsan@hotmail.com E-Posla:tkretce,eb@mY.etcom E-Poslar kubilay233@hotmail com il.com E-Posta: dilekdumus@hotft ail.com E-Posta: nurullahmutlu@holft E-Postar basak'efel@hotmail.com Ad Soyadr serdar ali93vuioglu Ad SoyadrAhmelATAK can Ad Soyad:9erer Ayata Ad Soyad: AHiIET SOFU lQ9okkara Ad Soyadi serdar Ad Soyad:ELVAN ONAR Tuno Ad Soyad: Dinger ARIKAN Ad Soyad: AYSE Ad Soyad:HALIM DEVMN KA9AR Ad Soyad: Yrldrz Gijlen YALQIN Pd Soyad: ISKIN Ad Soyad: mustata $AHIN Ad Soyad: ban9engin Komurlil Ad Soyad:Oguz E-Posta: bilim-serdar@yahoo.com E Posta: ahmet@imtaYkimya.com E-Posta: canayata@gmail.com Sofukontack@web.do E-Posia: com sefdafi ucukkara_82@hotmarl E-Posta: E,Posta: elvan.ona.@gmail com com t.dincer@hotmail E-Posta: ayseaikan_tr@yahoo.com E'Posla] E Posta: dev€nkacar@msn.com yildizgulen@gmail.com E-Posta: yarciniskinl453@holmail.com E-Posra: aqaba8l@hotmall.com E Poslar gslibais@gmail.com E,Posta: oguz@komunu.com E-Posia: u-397@hotmail.com E-Posta: Ad Soyad: bant Oztu( Ad Soyadlblahim Temo baisoztufi E-Posla: @kallo.com com.lr iblahim_lemo@yahoo E Posta: kelam@ttnet.net.tr E-Posta: felluce34@hotmall.com E Postar Ad Soyad:volkan kose Ad soyad:Mehmet KOYMEN Ad Soyad: Berin Gdnen Llma com volkan_rcis375@hotmail E'Posta: mehmei koym€n@hotrnail com E-Posta: Iarsl@sim.nel.tr E-Posla: ratihoze169@holmail.com E,Posra: Ad Soyad: mehmet din9yrlmaz Ad Soyad: Osman Ali Duygu Ad Soyad:banu topemre Ad Soyad: MenGilmiiggaolayan Ad Soyad: abdullatittagtan Ad Soyad:hay€tlin okan Ad Soyad: erginkoyuncuocLu Ad Soyadse*an kilfi9ij Ad Soyad: ersingokprnar Ad Soyad: ilhanaydin Pd Soyad:Tilrtmen TARI mehmetdincy'lmaz@yahoo.com E-Posta: al E-Posta: osman263@hotrnail.corn E-Posla: espavobanus@hotrnail.com mc-a€s@hotmair.com E-Postar baylakrar_han@hotmail.com E,Posta: E Posla:hayletinokan-81 @hotmall.com E,Postareginkoyun@ogru@mynel.com shineofmetal@gmsil.com E Posra: dre)4us07@mynet.com E,Posta: E-Postarse'deng€ctil 990@hotr'eil.com ttari@teKen.com.tr E-Posla: ozan.tafi an@solvay com E-Posta: ld Soyadrsetayrlmaz E-Pos!a:lorheli-@hotma!l.con

<',,',

volgaer@hotmail.com E-Poslai Ad Soyadreray$tekqi Rodoplu Ad soyad:Hakan A dS o y a d : M S . Ad Soyad:SERXANBALIGN 6zcan ad soyad:serhan binici Pd Soyad:mulad Ad Soyad:iilehmel lrfan KARAOUMAN DAGDELEN Pd Soyad:MUGI Ad Soyad:FATMATOPMK UgurKuriaacr Ad Soyad: Ad Soyad: $AFAK QAKIR aulutSerbest Ad Soyadr Ad Soyad:6mer arkan E-Posra: e€ytufekd@gmail.com E-Posta: hakanr@glnail.com E Posta: knfrk@hotmail.com E Posta: anbalkan34@gmail.corn sefi E-Posta:uguBean@hotnail.com com murad4-1612@holrnail E Posla: E-Posta: mirrankaladuman@ho|lnail.@m com yeniden-kuwaimilliye@hotmai E-Posta: fatna-toprak-l@hotmail.com E Posta: E-Posia: ugu udaici@hotrnail.co.rrk E-Poslar sarakcaklr@neitemail.com E-Posta: bulut_selb€s@hotmall.com E Postar oarkanl@yahoo.com com E-Posla: oguzasici@gmai Ad Soyad:KOSAVALI yihaz Ad Soyad:el9in gAKIR Ad soyad: EREN Pd SoyadI\IELEK KUCUK E Posta: ser_can_1go7@hotmail.com E-Post€: ozeltakiP@gmail.com E-Posta: bjk_ercn-su2@holmail.com melekrama@gmail.com E'Posla: E-Posta: omerog!u57@yahoo.de Ad Soyad:BircanAtalar Ad soyad: Tad(ancem Al<ytrek seyran Ad Soyad: 9am Pd Soyadrahmimullu com E-Posta: bircanalalar@holmai polex@Polex-tr.com E'Posta: ne. E-Postar seyran9@superonlcom E-Posta: kunhas@gmail.com E-Postar vercshchagino@yahoo.com Ad Soyad:mustafaalaca Altay Ad Soyad:Em€ Ad Soyad:OZGURKAYA Ad Soyadrkad, yen'dogen mustafaatilla-atik@hotmail.com E-Posla: E Posta: eallay@capserv.com 1@gmail coft E-Posta: ozgu.kayall E Fosiarkadri_yenidogan@holmail.com E-Posia: saimme|sin@hotnaik.com E-Posta: asgis@myn€t.com E-Posta: tud<.ali@mynet.com Ad Soyad:r.em€han AYDIN VOLKAN Ad Soyad: DERIN Ad Soyad: TOLGA MUMT DEMIBKAN Ad Soyad:EEDRETTjN ertekln ,d Soyad€rkan Ad Soyad: BAHAR OMER Ad Soyad: necdel alper com E-Posta: emlehan-d@hotmair E Posta: KUVAIMILLIYECI@GMAIL.CO[4 E'Posra: tderin@hotmail.com E-Posta: bmdemi*an@holmail.com net E-Posta: zekierkanerckin@ttnel tr E Posta: obaharTE@hotmail.com E-Posia: necdelalper@Holmaill.com E'Posta: medc_g1@hotrnair.@m saygrn Ad Soyad: Meltem gondodd'r Ad Soyad: alican Ad soyedj burentkara KIZILTEPE Ad Soyadr TURG,AY Ad Soyad:nurayozef akrn Ad Soyad:tu€ay Eymen Pd SoyadBan9 E-Posta: meltem_saygin@yahoo.com can_34_24@hotmaLl.com E-Posta: E-Posta: buLenlkara_ru@hotnail.com E-Posta: tug€bey@holmail.com com E-Posta: nur_ay-oze.@hohai E-Posta: tuIkki@hotmail.com ce.com E-Posta: baris.eymen@fen€roafi k

E-Posta: iusunaSo@holmail.com Pd SoyadElif$im9ek kljl0nkoglu Ad Soyad: kamu|an Ad Soyad: idrisyalanrz pubble_571 E-Posta: @holmail.com kamuran1949@yahoo.com E-Posta: E-Posta:iyalanizoS@hollnail.com i wasptoreverr@yahoo.com E-Posta: Ad soyad: alpaslan €lif Ad Soyad: mertem Yucer Ad SoyadTURrcqY VLOIZ Ka9maz Pd Soyadr Hasan Ad Soyad:mustataatsy Ad Soyad: DEDE FERHAT Ad Soyad: KaYa ZeYneP ibrahim OZDEMIR Ad Soyad: lrlki Ad soyad:ruzgar Ad soyad:6ZGOR kurkqii Ad soyad:serkan ad Soyad: balcl mehmet ad soyad:sercan korkan Pd Soyademreuusan T!n9aker Pd Soyad: Ozlem yhaz yrlmaz r'd Soyad: Pd Soyad: dat KURIOGLU l Ad Soyad: demelalper Ad Soyad:zeyiep tez Ad soyad:cunettcoltu Ad Soyad: sab burakhasbay elit-alpaslan@hotmail.com E-Posla: meltem.sami@hotmail.com E-Posta: luft E-Posla: atyildiz@hotrnsil.com gold€nsailor-163@hoimail.com E-Posla: musatay@gmail.com E Posta: alkactive--boy@hotnail.com E-Posta: com E-Poslazeynepkayais@Yahoo agga_31@hotn€il.com E-Posta: multecl1903@holmail.c0m E Posla: ozsur_sarL@hollnail.com E,Posla: sef E-Posta: kank80@hotmail.com.com mehmetbalc@gmail.com E-Posta: serc€nkorkansk@hollnail.com E-Posta: E-Postar ottoman-61-ts@hotmail.com luncakerozlem@yahoo.com E'Posla: nolamazTl@mynet.com E-Posla: kunoqlu.imdal@holmail.oom E-Posra: E-P6ia: demetalper34@holmail.com 984@mynet.com zeyneptezil E-Posta: E-Postaceriu@gmail.com burakhasbay@hotrnail.com E-Fosla: ffeliss@holrnail.com E Posta: Ad Soyad:Kadr Edogan Pd soyad: berk l\lERr kadir.erdogan@ykm.com.tf E-Posla: E,Posia: cezaida@mYnel.@n kiziLsahinn@hotmail.com E-Posia: yevgeniy.onegin@gmail.com E-Posla: Ad Soyadr muzafrer sezgin yrhaz Pd Soyad:mete Ad Soyad:OfiAY KqYA Pd Soyadr kaanataker Ad SoyadrKuvayiMiliye Ad Soyad:mehmet dag gefikAL|K LIQ Ad Soyad: eker Ad Soyad:aydrn com muzesha@Yahoo E Posia: com mellinel 978@hotmail E-Posta: gazikoroglu@hohnail.com E-Posla: @m kaan_atake@hotmail E,Posta: E-Posta:sEnm@noknail.com E,Posta: alfa_data_@hotnail.com sft E-Posta: klc@Yahoo.com aeker@igdas.com E-Posta: tanerkula@holmail.corn E'Posta: Ad Soyad: h.melin 9eyhoglu Ad Soyadrsamiyucer Ad Sqad: sadetin yrlnaz rarukgiinay Ad soyad:dmer l95l hasanmetin @gmail.com E Posla: yueB@mynet.com E Posla: E,P6ta: ma(ibilgisayar@hotmail.corY\ rarukgunay@mynet.com E-Posia: com nrederiknlce@hoimai E-Posta: Ad Soyad:AyhanKAHMMAN kayacl Ad Soyad:dilek E,Postar ayhankahlaman@msn.com 8,ir@hotmail.com E-Postaparcla1

t,*

Ad Soyad: baretkrranta Ad Soyad: UmulDede Ad Soyad: Aubntconay Pd Soyadr EmlpYurtsever Ad Soyad:ierudun sed Ad Soyad: selcuk korkmaz g6kmen Ad Soyad:cem keskin r'd Soyadr SERDr€ SARI Ad Soyad: ucu. bebek ,d Soyadr duygu anktjk

E Posta: ba€t_78@msn.com E Posla: umutdede@yahoo.com E Posh: gunay561 @mynet.com E-Posla: eralp@dr.com E-Posta: feruduns€rl@hotmail.com E Posta: selcuk_Koi(maz129@hoinail.com E'Posra: cemkeskn6s0@mynel.com E-Posra: se.dar_1 50@yahoo.com E-Posta: 9€en-eyes-ugur@hotmait.com E'Posla: hDltesl_buttefl y@hohail.@m E Posh: ed<e_turk@mynel.com

Ad Soyad: Hakan Aydrn

E-Posta: hakan*aydin22@holmail.com E-Posta: halvette@holrnail.com

rd Soyad:hadiye buein kdteim Ad Soyad: ebrukunaz Ad Soyad:Oguz KaanKa€ ad soyad:HILAL ERDAG Ad Soyad: mehmel srbilqAKtR Ad Soyadaygabarln Ad Soyadfehan bartrn Ad Soyad: emrc9amhbel ,d Soyad:Duygu Kav Ad Soyad: Hakan AKSIJ Ad Soyad:ilkerk3ya Ad Soyad: dogukan almaca Ad Soyad: Mehm€t Hakan GUL Ad soyadr i,,lehmet KqYA Ari

E-Posla: b.koteri @gmailcom E-Posta: ebrukumaz@holmail.com E'Posla: oguz_kaan-34@holmail.com E-Posta: hilalerdag@msn.com E Posta: mehmetelbilcakir@hotmait.com pink-oLrulple@hotmaii.com E Posla: E'Posla: an_bartin@hotma fefi l.com E-Posta:emrecamlibe@qnynetcom.tf E-Posta: alikav-@holmail.com E-Poslar duygu_kav@hotmail.com E-Posta: hakan_bsf@hotmail com E Poslar kaya_ilker@hotmail.com E-Posta: dogukanatmaca@gmail.com E Posla: esE_ayhan@mynet.com E-Posta: mehmelalLkST@holmail.net E Posh: timudenkoo@hotnair com

yrhaz Ad Soyadr sadiye Ad Soyad: osmanurker lsmail Ad Soyad: Usta Ad Soyadrmehtap safi

E-Posla: sesaas2003@yahoo.com E-Posta: osmanulksr@holmaii.com E Posta: isolrl@holmail.com E'Posta: mehtap.3453@holmai .com yakupgur@haberobjekUinet E-Posla:

Pd Soyadr aman olcay Ad Soyad: YAVUZ SEIIM KOKTEN Ad Soyadr tazegill Seref glgler Ad Soyad:ayten

E-Posla: almanolcay@hotnail.com y.kokten@omhs.com.tr E-Posta: E-Posta: sercftazegur@holmail.com E-Posta: emirlerc@hotnail.com E-Posla: aysenguder@holmail.com E Posta: ser.adinc@gmail.com E'Posla: umitJlc@holrnail.com

Ad SoyadGdkhan $ENTURK Ad Soyad: ErayBEak r'd Soyadr oguzkaanka.a Ad Soyad:VOLKANKOSE Ad Soyad:o5uzhan sonerr\ASKAYA Azu lslanbul Ad Soyad:

E-Posia: gokhansent@holmail.com E-PostaefaybicaklT@holmail.com E-Posta: oguz-kaan_34@holmail.com E-Posta: tmhtb@myner.com E-Posta soner_bjk-84@hoimail com E-Posta: alamin_izind€@mynet.com

E Posla: btandenl 05@holmail.com ERDAG Pd Soyadr TURKAN YILMAZ M Soyad:ft,luzafief Ad Soyad:BahadtrT(lrt aklas /d soyad:kubna akifga p Ad Soyad: mehmel Ad Soyad:Bulak Enuna OZI,IEN Ad Soyad:Yasin yocer Ad Soyad:meltem 4d Soyad:CAN TARHAN Ad Soyad: nebile temor r'd soyad:GlvenTatkrn Ko€y SAGRA Ad Soyad: turkane.dag@hotnail.com E-Posta: muz_jihazl@holmail.com E'Postar E-Posta: manzanilla@hotnail.com kub€'aKas@hohail com E-Posta: com E Posta: mehmerakiios@hotrnail pegabur@holmail com E-Poslar yasin_ozmen@hohail.com E-Posrar E-Postar ruzgar-yel@hohail.con E-Posta: can-hrhan@hotmail.com E-Posta: brackmelek34@hotmail.com E Posta: h6eyin_tonyal@hotBail 6m ksagra@hohail.com E-Posta: E-Poslar alpe6on84@gmail.com yumucaktas2S@mynet.com E-Posta: U. Ad Soyad: TURKER GEDIK Ad soyad: talatdalkrran yrhaz Ad Soyad: rukiye E Postar ergedik@hotmail.com tu E-Postar lalatdalkiran@mynet.com rukiyeyilmazl@holmail.@m E-Posta: E Postar okemall967@mynet.com ld SoyadrAli GanYard'm alpaslan aykan Pd Soyad: ahmet Ad Soyad:burakcandag Ad Soyad: emrekelleci Elmas Ad Soy.d:munat Pd Soyad:Gencaypak yazgan Ad Soyad: sinan E-Postar canyadjm@)ahoo.co.uk E-Posta: alp.aslan@hotnail a com E-Posta: akcandas@holmail.com buf stilla'live@ho|nlail com E-Posta: mu€tehas87@hotmall com E-Posta: pak81 E Posta: @hoinail.com E Posta: sinanyazgan@holmail.com E-Poslar laiercrdi@hotmail.com Ad Soyad: mu€t se9gin E-Posia: mu€Lsecginn@hotnail.com E Poslar baytakicin@hotmail.com Ad Soyad: volkanekner Calapover /d Soyad: lsmail Ad Soyadi TimucinYrlmaz Ad Soyad:selguksucu Ad Soyad: se*anderici Ad Soyad SERKAN ACARA volkanekner@holmai E-Posta: com E-Posta: icalapove@holmair.com E Posta: eray_alabak22@mynet.com E€osla: selcuksucu@nynet.com E-Posla: se.kandsrici@mynel com Lcom E-Posta: selkanacala@hotrna E-Posta: 907@nynel.com rnemrel E-Posta: d€am2o6@hotrnail.com E Posta: sevenhill_7@holnail.com Ad Soyad: ialihSensoy E-Posta: l_v_2006_@hotmail.com E'Posla: e_f_kediyim_@hotrnsil.com Ad Soyadr ahmetfaruk bndemir E-Posta: denizcil 535@hotmail.com E Posta mellnisen@mynet.com papaliariKabu Ad Soyad: parpalioS@mynet E Posla: com E-Posta: unifebmusly@hotnail.com E-Posta: cekdundar@holmail.com E-Posia:x3578421@hoima.com Ad soyadr hakrnalkan E-Posta: hakanalkan53@holmail.com

lLb

^6

fedat QE(IN Ad Soyad: Ad soyad:halilakprnar Ad Soyad: Sabi Krma Ad Soyad: Yaver AFiANCTOGLU

E-Poslareftatckn@hotmail.com E'Postar seceleruzun@holmail.com sab kima@gmail.com E-Posla: E-Posra.yaver@arancioglu.com

1,\
/ ^'

..""*;;ffi;;*, (i.:)
com E-Posta.med erdrk@hotmail -\---_--l ahmetduru@ltnet.netlr E,Posla: com savasan2oo5@hotmail E-Poslai nel calimlib@ltnet. tr E-Posta: mayiseaslan@holmail.com E-Posta: com E-Posl€:nailkinali@vuslateklam

P dS o y a d : A h m e t O U R U

Ad Soyad:BUMKGUQLU QALI[4Ll Aslan Pd soyad:Mayise

selcuk senel Pd Soyad: dzgol Ad soyad:sel9uk Volkan Ad Soyad: Qolakoglu Ad Soyad:nurcan ozcan

selcuksenel@gmail.com E-Posta: com selcukl 037@mynet E-Posta: E Posta volakogiu@hotmarl.com E-Postaaysesulran2@holmail.com nafizsagdur@hotnail.com E Poslar

bel9o Ad soyad:meliha

belcomele@gmail.com E Posla: dinlerh@gmair.com E-Posta:

prnar baykal r'd Soyadrbilge

bpbaykal@superonline.com E-Posla: taruksahin05@hotnail.com E-Posta:

Ad Soyad: ertandedeoglLr Ad SoyadrBekkOzdoian

e-askan@holmail.com E-Posta: E+osla: bekir_ozdogan@mYnet.com sellmuygun@ltn€t.net.tr E-Posla:

cavitakbuga Ad Soyad: TimurEminoglu Ad soyad: pd soyad:Farih KULE SIPAHIoGLU Ad soyad Gdkhan kadt kdkl! Ad soyad:

8@holmail.com E-Postadevimci_halkcl_1 u@hotmail.com timureminog E Posta: iatihkul€@tnn.net E-Posta: info@deng€isk.com E'Posla: com sabasll@mynel E-Posla: com alPakay@gmail E-Posta: com E Posta: asilgenc_s@holmail blue-green13@hotmail.com E-Posta:

karaaoaq Ad soyad:osman Ad Soyad:bilgebaykal KlTl9 BATTAL Ad Soyad:AHIVET TahirTamerKomkale Ad Soyad: aydrn ld soyad:sunay r'd Soyadmuslafa lolkyrhaz

tr osman@gezclub.com E-Posta: E Pasta: baykaloS@hounail.com com abkilis@hotmair E-Posta: t E,Posta: mer@kumkale.net sunay_5561@holrnail.com E-Posta: mustaia1968.1g7s@hotmall.com E-Posta: mm i@holmail hayaletl E'Posla:

rcsultosun Ad soyad: Handegol Edotk Ad Soyad: ahmelaydin Ad Soyad: dent Ad Soyad: deniz ilhandzgor Ad Soyad: ULUTURK M SoFdr OEIVIIRCAN ERKURT Ad Soyad:Tolga A ds o y a d : s E l l l H

resullosun.34@holrnail.com E-Posta: com handeedLrrk@gmail E Posla: com ahmetakay3s@hotmail E-Posta: v.dinc@mynel.com E-Posta: ozg.ilhan@gmarl.com E Posta: com E-Posta:yozsoy@gma'l com tolga-erkurtlgo7@holrnail E-Posta: com i.hdl@holrnail i E-Postas.e.m. pede.arkasi@yahoo.com.lr E,Posta:

Ad soyad:ha9im Ytdrz Ad Soyad: AlginUNVERDI /d soyadr MlvlAzAN 9AKIRCA

com E Posta: meftaan-78@horn6rl com E-Posia: afsin-unverdi@hotrnail r.cakirc€@gmail.com E-Posia: com mucizeda@hoimail E-Posta:

Ad SOYSd: AYHAN CETINBAG

com E-Posta: ayhancetinbag@mynet melih_a|as@hotmail.com E-Postar com e€nertsn-@hotnarl E-Posta:

yrlmaz g6zde Ad Soyad: 4d Soyad:Vedat SAGLAI','I topquoglt' Ad Soyad: sabahaitin dogan Ad Soyad:yal9rn hakkr engin Ad Soyad: Ad Soyad:mesutkaya SlClrM Ad Soyad:LEVENT giirbilz Ad Soyad: ierudun Ad Soyad: erdalgshin Ad Soyad:ENGIN YIKIL|AZ Ad soyad: BAYRAl"'l BENSON Ad Soyad:NAMIK ad soyad:ciineytEmiroglu Ad Soyad: tanerbahadrr Ad soyad:Hakan TA$DE[llR

yangozdem@hotmall.com E Posta: E-Posla: saglamv@hotmail.com E-Postar sabahattin-usta@hotnail.com E-Posta: djJanliz3T@hotmarl.com E-Posta: engin_bickin@hotmal|.com con E Posta: mslky1gEs@mynet E-Pos[aa.sicim@yahoo.com lr E Posta: fsrogubuz@yahoo.com E-Posta: edalsahin66@holmail.com enginuzuncelebi@hotnail.cotn E-Posta: com E-Postabayramyikilmaz@holmail com namikbensonTE@mYnel E-Posta: com E-Posta: cuneyt.emircglu@gmarl !an€r.bahadir@mynet.com E Posta: E-Posla: hea(ofdarknesss@hotmail.com E-Postar o*_21@holmail.com E Posta: 11712@IV|YNET.COM

Ad SoyadUgurOnur Ad Soyad: hamza allunba9

ugurcn!rs@e-kolaY.net E-Posta: hamzaaltun@holmail.com E-Postar E-Postajustclub@holmail.com 6m E-Posta: sabangencGl @mynel com tskmP586@hotmail E-Posta: sethptahra@hotmarr.com E-Posta: com E-Posta: oguzhanneksi@gmail E-Posta: s.i.ozkaya@gmall.com cankarci@gmail.com E-Posla: E-Posta: sahilsu@mynet.com E-Posla: osman@l'b.com.tr com E-Postar adn_albaylak@hotnail E-Posta: ismail.gocoglu@dhl.com www.erol.koz@hotmall.com E'Posla:

GENC Ad Soyad:saban aydrn muiluYelkin Ad Soyad: se Ad Soyadr an demirel Ad soyad:oeuzHANEKSI OZKAYA INANE Ad Soyad]SAHIN Ad Soyad: CanKARCI Ad Soyad:SAHIL SU yrldrz Ad Soyad:osman alDay€k Ad Soyad: adnan Ad soyad:lsMAlLG69oGLU

Ad soyad:FatihSELIK Ad Soyad: isralil devlen Ad Soyad:rccep YALIN Ad Soyadrahmetzobu gune. Pd Soyadbayram Ad Soyadi,lUMT ISSEVER Ad Soyad: kamilarslEn Ad Soyad:ismet aca. iekin Ad Soyad: murat

com E-Posta: kuscu_seref@hohail E Posta: devlenTT@mynet.com com yalin-€cep@mYnel E-Posta: I i@hotmacom kayrahan-eltuft E-Posta: com E Posta: bay€mguner-2006@hotinail muralalpm@mynet.com E-Posta: l.com kamila|slanl96T@holma E-Posia: E Posla:ismelacar@gmail.com munekinn@hotnail.com E-Posia:

|aUftaspinar@hotma!!gq E-Posta:

com E-Posta: c.berk-1950@hotnail Ad Soyad: OERYA OZDEMIR E-Posta:ozdemir{erya@hotndt com z-.---..

'/ | L: )

secser@mynet.com ,fa E-Posra.
Ad Soyad: AvniOnurUnal Pd Soyadyusufyioiter Ad Soyad:samiceylan c,om l8@holmall E Posh: onur-unsl\] com yigiteros@holmarl E-Posla: E-Posla: samiceylan2S@ com Ynet com E€oslar delldeccalels46@hotmail Teka|slan Kemal Ad Soyad: Mehmet com kemaltskalslan@holmail E-Posta: com E-Posla: be.kant_l905.00@hohail Ad Soyadokanka€kazan Ad Soyad: ayhanka€su IVEMIS Ad Soyad: memi9 Ercan Akovah Ad Soyad: okankarakazan@holmail.com E-Posla: corn ayhankalasu-61@hotrnail E-Posta: vuqunumtenine@hotmail.com E-Posta: E Posta: c€ncer_cancef-@hotmail.com com lurkefl2@hotmail E-Posta: mehmeteiekarasu Pd Soyadr ENDER DEM|RTA$ Ad SOYAd] mii€elin r'd Soyad:nureltin alihan GoKSELKURUoAY Ad soyad: yunus gokqe Ad Soyad: beg Ad Soyad: ADNAN SENGUN Mu€t Gillen Ad Soyadr Tu Ad Soyadr rgutTUFAY pd soyad koraygapa €dyawlgg3@hohsilcom E'Postar l.com E-Posla: waynakh-7@hotma @rn n E-Poslar alihan@mynet com E-Postagokselkurucay@kod tr E-Postayunusbeg@hotnair'com com E-Posh:adnan-sengun@ho|mail com karaincil9@gmail E-Posta: com E-Posla: lu€uttu€Y@holnarl com gladyoTo@mynet E-Poslar com kaandumlu@gma'l E-Posta: Pd soyad:sedarFlNDlKLl Coikun Ad Soyad:Aydrn Ad Soyad:MuratElbi parEr Ad soyad:murat r'd Soyad: savas lufto HACIARIFOGLU Ad SoyadEbubekir sotdar@3sgrup.com E-Posla: a_csk@hotmail.com E-Postar E Posta: muElelbi@gma||.com com E-Posla: shkupjane-uck@hotmail E Posta:savas-sa tc@msncom com ebu-bekirce@holmail E-Poslar corn ziyaaydinc@hoimarl E Posta: Ad Soyad: Erhan Ozurk na E-Posta: neomb@hot I com com gu-ngor@holrnBil E-Posta: com E-Posta:hucrekafes@rnYnet Ad Soyad: necati lezgelen Neeti OXKAY Pd Soyad: aydan mutlu Ad Soyad: Pd Soyad Cem Ed s IRIZATAI']I Ad SOYAd: BULENT E-Posla: mhP_60nl@holmarr'com necatiokkay@hotmarl.com E-Postar aydanmullu@Yahoo.com E Posta: eiendi1950@mynet.com E-Posta: com E-Posta: bulentiriz@hotnarl o$ laves@linuxmaL| E-Posta: com E-Posla: szaydn@yahoo Pd Soyad EmineYAlvlAN halil Ad Soyad: 9aman mehmet dzobut Ad Soyad: dildare6l E'Posta: @hol')ailcom com caman-2oo4@mynet E Posta: mm mehmet@villaaniora E Postar com ismetyudakul@gmail E-Posta: atilae€aman Pd Soyad: muUu r'd Soyadveysel i com E-Posh:vatanseve453@holmail com !ryslmU@hotmail E-Posta:

t\
?

Ad Soyad: yrldE ahmet Ad Soyad:Volkan HazafBIROL Ad Soyad: EminE6oy lvlutluer Ad Soyad:lvllTHAT YOLCU Ad Soyad: Afli,,lET BINGoL Ad Soyad:SERDARMRACA Pd Soyadiyas cebeci Pd Soyadr etsingdk9€ Ad Soyad:hasany(lcebag

E-Posiaahmet@kochanemlak.com vbircl22@holmail.com E'Posla:

emennul@yahoo.com E-Posra:
E'Posta: sosyorogyolcu@mynel com E-Posta: ahmelbingol2@hoimail.com ww.gfbsedar39@hotrnail.om E-Posta: gri-fl u@hotmail.com E'Posla: E Posta: ersingok€e@holmail.com sarakyucebag@hohail.com E-Posta: E-Posb:deckamrrosr@holmair.mm

Pd Soyadr aygln karabryrkoolu Ad Soyad:ABDULLAH EFE Ad Soyad: batuhan TEIVIZ Ad Soyad:sadrk bircan

E-Posla: aka€biy@hohail.com selefe@holmail.com E-Posta: emlbicher@myner.com E-Posta: sadikbncan@holmail.com E-Posta: polal@1 E-Posta: 99Shotmail.com

Ad Soyad: mesulkaya r'd SoyadKamirDemir Ad Soyad:HAKANTANRIKULU Ad Soyad: SAIVET OZTURK Ad SoyadMu€t ESKIQIRAK Ad Soyad: SAIMl\,lERS|N Ad Soyad:deniz yrldrz Ad Soyad: abdulkadir buyitkyrldrz Ad Soyad: [,lEHl',rET AKSU Ad Soyad: yurul nizametiin Ad Soyad: ahmet kahraman Ad Soyad: Fehal DEGI[,lLl Ad Soyad:eyyup giirg0n Ad Soyad:ndv3n dooan Pd Soyad: l€vent dikbasar Ad Soyad: Levenl EROEI,4

E-Posta: mst_koz@holmail.com balyoz_kamil@hotiail.com E-Posl,ar E Posta: tanrikrlu033@holmail.com E-Posta: sametozturkk@hotmail.com muhasobe@reisleklam.com E-Posla: E-Posta: saimmer€in@hotmail.com delsimlidnz62@holmail.com E-Posta: buyukyildiza@hollnail.com E-Posla: E-Postar mehmelaksuTl2@mynet.com E Postar nyoru123@mynel.com E Posta: demirkadal03@hotmail.com E-Postafdegimli@gmail.com E-Posta: eyyupgu19un@hotrnail.com E Postar nnd'l@supercnline.com E Posla:lelorn2gst@holmair.com edemleventl96@mynet.com E-Posta: E-Poslar m€linkilic244@holmail.com E Posta: alper_sahin25@mynel.com fatihbidal@gmail.com E-Posta:

Ad Soyad: ahmet bulul Ad Soyadr Halilibrahim P.SLAN Ad SOy3d: DERYA OZDEMIR Ad Soyad:SAVAS6ZTURK Ad Soyad:Em.zan dogan Pd SoyadERDAL TANER Pd Soyad: Kudret Safroglu Ad Soyadr Serdar TUKENMEZ

E Poslar bll6o@holrnail.com halilibo_1981 E-Posra: @horrnail.com ozdemi..dry@gmail.com E-Posta: savas.ozlulk@hotnail.com E-Poslar €mazandoganl975@gmail.com E-Posla: E Poslar edaltan€r@mynet.corn E'Posla: mashadov_@ho!l|ail.com E-Posta:$Mke_kaan_07@hotmail.conl E-Posta: akdenizalli@holmail.com E Posta: lbahcivan@hotmail.com

Pd SoyadrTU6BA Ad Soyad: hayrettin okan

E'Posra: luba-2005@holmail.com E-Posta: repxer_81@hotrnail.com 9851r@gmail.com E-Posta: atifa'l

sedanansug@hotmail.com E-Posta: co9kun Ad Soyad: Sengirr Korkmaz Pd soyad:Ban$ kursal Ad Soyad: arirnbLrlak zaierq6la$sn Ad Soyad: Pd Soyad:ARZUXAMGOL Pd Soyadbekta9deniz r'd Soyadbekiryudkulu YALCIN Ad Soyad:yalgrn Ad SoyadSemih llknurAkpolal Ad Soyadr coskun@assklma.com E-Posta: E-Posta: Yorik_cs@ho|ma|l.com com kursataltinbulak@hotmail /-__\ E-Posta: ( 1t E posta zafercol@hotms,l.co. ,l | ,t tl E - P o s t a a k a r a g o l @ h o t m a i l c o m\ ' - ' 7 , / com bdenizas@ho'lrail E'Posla: com E Poslar bekir_eae@hotmail yalcinyalcin_@hotmall.com E-Posla: com hopdedikl S@holmail E-Posia: i-akPolal@hoimail.com E-Posla: E-Posia: admi6Laykut@hotmail.com abdulhamid €rhankelijmoglu Ad Soyad: serdaf kalyoncu Ad Soyad: Ad soyad BaagKARAI(US Cogkun Ad Soyad:Ethem ozTtJRK Ad soyad:BanS genc€y_cetin75@mynel.com E-Posta: aalpina0l@yahoo.com E-Posla: Lcom kaptanls@hotma E'Posla] tuglasigoda@holrnail.corn E Postar E-Postagoklurk_bey@mynet.com E-Posta:oguz_sedikS@hotroail.com Kemal Ad soyad:Behget SENER karaca Ad Soyad:yalgn E Posla: behcelkemalsener@yahoo.com karacaclcekcllik@holmail.com E-Posla: badesu'56@holrnail.com E-Posta: Ad Sorad: osmanqelin com E-Posta:hanosbg€y@gmail serb€slxp@gmail.com E-Posta: Ad Soyad:TUNQ YAVAS 4d SoyadrOSMAN TAHSIN Ad Soyadr Mustata Elkan TURGUT Pd Soyadr ALKAN ismail demirc Pd Soyad: Ad soyad:cnneylakrn Ad Soyad: Ha.ika Menles serhatBIR9IQEK Ad soyad: Pd SoyadahmenTaviyidz muslahayka9 Ad Soyad: Ad Soyadr se(an t0m0r cotn.tr Lozgul@lempomat E'Posla: yavas34@gmail.corn osman E Posta: com erkan19079@hotmail E-Posra: cotn xjozledndesongece-x@holmarl E-Posta: kotucu35@holrnail.com E-Postar cucuneyl3T@holmail.com E-Posta: E-Posla: badebade@ythoo.com E-Postasoldieruit€h@holmail.com hakan_233E@holmail.@m E Poslar mistikl 952@hotmail.com E-Postar serkantumur@hotmail.com E-Posla: hurkan-78@hotrnail.com E-Posta: ya9ar aydrn Ad Soyad: hasan Ad Soyad: turgul Sedar TUNGUQ Ad Soyad: giirkan$ener Ad Soyad: ORQUN CEYLANDAG Ad Soyad: hidayel Ad Soyad: aklas Ad Soyad: adnan ozdemir Ad Soyad: kasrm binbuga gokhan vapor Ad Soyad: Ad Soyad:k3dk dayakoglu IMEH ALI YlLlMAz MET Ad Soyad: yalnrz ibEhinr Ad Soyad: ay_a7E@holmail.com E-Posta: E-Postahsncan@holmail.com E-Postaslunguc@yahoo.com g*_snr@yahoo.com.lr E Postar com orcun.ceylandag@supercnline E'Posla: E-Poslajansinlul@hotmarl.com com adocudain@holrnail E-Posta: kasimblnboga-1 E-Posta: @hotmall.com vapor.'1gos@mynet.com E Posta: e-Posta: kadif_dayakoglu@holrnail.com yilmaz.01 E-Posta: @hotmail.mm ibrahim5034@holmail.com E-Postar

t'l

dZTURK mehmet Ad Soyad: kaya Ad Soyad:BAHADIR alemdar Ad Soyad: osman ALI Ad Soyad: AYOENIZ MoRUWETAYDENIZ Ad Soyad: r'd Soyad: uguralbayrak Ad SoyadllterAcungahin palabryrk r'd Soyadgdkhan IVELEKARSLAN Ad Soyad: tr Ad Soyad:bahad kaya Pd soyad TanefNarjf

com mehmetTl E-Posta: @gmail E-Posla: kayabahadir@gmail.com isikotomotiv@hohail.com E-Posta: aliefe_alieia@hohail.com E,Posra: mrv!t_aydeniz@holmail.com E-Posta: percnliugur@hotmail com E-Posta: iltetsahin@Yanoo.com E-Posta: E Posb: dosly!rck18@hohair.com melekkkataali@hotmall.com E-Posta: E-Posta: aldehit_1903@holmail.com tanernann@Yahoo.com E-Posta: E-Posta: akaygenc@nynet.com

.|''/

cihan Ad Soyad: 9€kmak krhQ hamza Ad Soyad: Ad SoyadbuGknazmisonmezrtrk ba9aran Ad Soyad: sercan r Pd SoyadIURGUTYlLl'rAz Ad Soyad: zekeiyaka9mazoolu Ad Soyad: NunenE€un Ad Soyad: K6ksalCENGlz

yama@hotmail.com E-Posta: E-Posta: eminkilic5380@hotmail.com com dumanyak22@hotmall E-Posta: com alperen-s-bozkuri@hoimai! E-Posta: taygit@tlnel.net.lr E-Posla: z-kacmazoglu@holrnail.com E-Posta: niste-en@holrnail.com E-Posta: E-Posta: niyazkar@gmail.com h_kockaya@hohnsil.com E-Posla:

muralka€loglu Ad Soyad: Bayrak Alpaslan Ad Soyad: haluk aydrn Ad Soyad: Ad SoyadFATMABILGE sedar 9akrcglu Ad Soyad: kamca murat Ad Soyad: Ad soyad muraika6ca Ad Soyad: $abanKuilu yrldrnm Pd Soyad:erdem Kazm $endogan Ad Soyad: musakocakiren Ad Soyadr

com muratkalaloglu@9maiL E Posta: bay.ak07@mynet.com E-Posta: E-Posta: halukaydin@hotmail.com nikithaT4@holmail.com E-Posla: kuzeys@hotmail.com E-Postar com kockaan@hotmail E Posta: E Posta: ryo_karaca@hotmail.com murat-ryo@hotmail.com E'Posta: com E-Posta: saban-kullul963@holrnail erdernomeni@yahoo.com.tt E,Posia: ksendogan@mynet.com E-Posta: alal@adyatik.com.lr E-Posia: E-Posra: kaanla,34@hotmail.com yumilates@holmail.com E-Posrar adnankoz@gmail.com E-Postar rcpygt@hotnail.com E Posta:

akcan Ad Soyadr abdullah

E-Posta: abdullah-akcan@hotmail.com azizgeln@holmail.@rn E-Posta:

Ad Soyadjmuslafailhan Engin Ad Soyad:llyas Ad Soyadrfalih akkaya

E Posta: ilhanmustata34@gmail.com E-Posta: engint@t€hoo.com ialih_akkaya@mynet.com E,Posia: corn E-Posta:yavuzo@holrnail

inaldz Ad Soyad:mohmet mu€ttannvedi Ad Soyad: TEI\'IEL KOSTEK Pd SOYAd]

minaloz@onkokocsol.com E-Posla: muEttanivedil97E@mynet.corn E-Postar temel@3kcomPute..com E-Posia: E-Posla: bilalallas@holrnail.corn com E-Postar erqink!rtulus@hoimail

Ad Soyad: Celal Ko6l 8egiroolu Ad Soyad:SEoAT SEVKIN

com E Posla: celalkobe@gnail com sedsevk@gmail E-Posla: jvgjvjg@hohail com E-Posta:

_{

ceylan Ad soyad:abdunah Ad SoyadOnurKARDAS dnderg0hez Ad Soyad: Ad soyad:mufalkaya soysal Ad Soyad:yalgn IAI4ER BARISAN Ad Soyad: ad soyad:Nadir KosovALl 4d soyad:roft oglutiirk

com E-Postar dave-cenk@hotmar! com E-Posta: destek@incturk ondeEUhez@hotmail.com E'Postar com barcnmulat@gmail E-Postar com E-Postayalcinsoysal@gmarl com tsmerbasan@Yahoo E-Posta: E Posta: nadir747@homarr'com com germayn74@hotmail E-Posta: com selim'kulaksiz@hotmail E-Posta: E-Posta: aliarnasya@hotnail.com

Ad Soyad:FATIH$EN lBl9 Ad Soyad:TAHA

E-Postarhosrus34@yahoo.com r taha@aldahazoto.com E-Posta: com leaananakok@ho|mail E-Posta: com E-Posla: ugurcagan@mynel com E Posta: onugokcedogac@hotnail corn MUFTUOGLU-BETUL@hotirai E-Posta: kingofdarknes@msn.com E-Poslar h E-Postaserdardemimev@yahoo.com haliliiblahimturk@gmail.com E Posta: E Posta: cxonbasi@hotmarl.com I com E Posta: alpercendemir@hotma com E-Posta: eLaciz@mynel ozlurkl453'19231881 E Posta: @hotmail.com beffaercnkalecik@holmail.6m E-Poslar E Posta: turan-!ulmus@hotmail.com jupiter-'l Tsengul@hotmall.com E-Posta: com mlanivedil978@mynei E Posta: yazkanmehmel@hotmall.com E-Posta: com uf E-Posta: ukydz@hotnail com E Posra: tehlike_dedimya@hotmail com E-Postamavibulutss@holrnail com eldipolic€@hotmail E-Posta: com serkan-denizim@hotmaiL E Posta: com E Posta: bicelg7s@hotmail. com etansuyuksel@gmail E-Posla: com E Posta: iamerercan@yahoo com ko€LbY@hotrnarl E-Posla: com E Posta: umilcaPkan@hohail yukselkahyaoglu@hotmail.com E-Posta:

Ad Soyad:ugurcaga'l Ad Soyad:Onur Gokqe muzaffer ardai Pd Soyadr akgul Ad Soyad:selcuk sedar demir Ad Soyad: lbrahinTURK Ad soyad:HaLil Ad Soyad: ku$unasker Ad Soyad: alperse.tdemir Ad SoyadSDR mehmei dikenli Ad Soyad: Ad Soyad:be(a eren

aI Ad Soyad:mehmet erden mumttanfl verol Ad soyadr mehmetyazkan Ad Soyad: Ad Soyad utukyrldrz Ad Soyad: !€rerkaymak sil ,d Soyad:cotkun mehmeldziurk Ad Soyad: sel€n sadi Ad Soyad: Tu€n BICE Ad SoyadrAhmet Tansu Yuksel Ad Soyadr Ad Soyad: lamerercan BIYIK Deniz Koral Ad Soyad: iimit9apkan Ad Soyad:

atlla tuftoglu Ad Soyadr Ad Soyad: E€y ERDOGDU BIOER Ad SOYAd:AHMET memet In ayd Ad Soyad:

31 E-Posta: dabbe-1 313@hotmall.com com sancar-elay@hotmail E Posta: com allarcklam-ahmet@mvnet E-Posta: com.tr maydin@infonn E'Postar t-rex-1o@hotmall.com E Posta:

com izzeta|slanlgoT@hotmail E-Posts: Ad Soyad:serDi demir lalar Ad Soyad: samet bay€m Ad Soyad:edem .com demirolsen@hotma E-Posta: wwunoter3@hotmarl.com E-Posta: E-Posta:otdem-1986-@hotmailcom com ayhan-redalhasimoglu@hotmail E-Posta: bagkan Ad Soyad: ertugrul oogan Pd soyad:Filiz genqturk Ad Soyad:em€h EBRUEROONI,IEZ Pd Soyad] com e-edonmez@Yahoo E-Posla: anekbss@hotmail.com E-Posts: Ad SOYAd] TURGUTTA9TAN com tuOutiastanT3@holmail E-Posia: sefi E-Posta: alk-22@Yahoo.com akif Ad Soyadr mehmet ganp meman Ad Soyad: melda yldn m Ad soyad:6mergoktilrk cagri mesut Pd Soyadr cogkun Ad Soyad: cansu ektr Ad Soyad: ibrahim qoounlular Ad Soya(:serkan ilyqsyal9rn Ad Soyad: DAG Ad SOYAd:ERSIN Ad soyadr BerkAtacan doganay cengiz Ad Soyad: rnuEtbinici Ad Soyad: Ad Soyad:HAKANOZKAYA akalln Pd soyad:yahn aktas Ad Soyad:gdkhan Ad Soyad: BEHIqDELEN ILBARS Pd SOYAd: ATAKAN OZER Ad Soyad: FERAH mehmet-akirc5@mynet.com E-Posta: com melommm@mynet E Posta: com ccsenac@hotrnail E-Posta: ogy13@hotrnajl.com E-Posta: com TrolL-7s7@mynel E-Posta: cansu-ozan@hotmail.com E-Posta: corn ibrahim.eksi@holmail E Posta: com alsemina@holmail E-Posta: fenenum54321@hotmall.com E Posta: com E Posta ftreeernaaattt@holmail com b-atacan@yahoo E-Posta: cengiz-doganav@holmair'com E'Posta: com pambelliumm@hotmail E-Posta: coln ozkaya-hakan@hotmail E Posla: com yalinakalin@hotmil E-Posta: gokhanaktas@hotmail.com E'Posla: com delenbehic@holmail E-Posta: sevgiselLk@hoknail.com E-Postar com Jetahozer@mynet E-Posta: sedattasova@hotmail.com E Posta: Yurdakul Ad soyad:I'Iural GOGEN ENGIN Ad SOYAd ISMAIL Ad Soyad: Em.ahUnalan yrld hursii rl|m Pd Soyad: YusulBlLGlLl Ad Soyad: Pd SoyadOkanAKILDANE Ad Soyad: cemildutkut gilner Ad soyad:bayram Tolga Anrlmrg Ad Soyad: Ad Soyadidis cENGlz Ad Soyad:ikelbeEk salih9oREKqIOGLU Ad soyad: Pd SoYad:hasankurlluk Ad Soyad: alparslanoguz Ad Soyad:selguk Panter com muratyudakul@superonlrne E-Posta: tr lsmailengingogen@hotmail.com E Posla: com u E-Posta: nalanemrah@holmail hursitl@no|rnail.com E Postar E-Posta:yusbil1979@hotmarr.com poseidon3d@gmail.com E-Posta: cemiLduQUt-62@hollnail.com E-Postar com siptaf-23o@holmail E-Posta: com E-Posta:tolga-anlms@yahoo com icengiz6o@holmail E-Posta: com ilkebesik@hotnail E-Posta: com corekcioglu@holmail E-Posta: com kudluk@gmail hasan. E-Posta: com E Posta: Yguray@mynet selcuk-s834@hotmail.com E'Posta:

r'd Soyad: muhamrned muslafa Ad Soyadr Ars Gijlseda an Ad Soyad: birkanokandaf Ad SoyadTORKAN UNAT Ad Soyad:KOKSALG0NER Ad Soyad: CENGIZ SENGONUL Ad Soyad:Kolay Taier Ad Soyad:TURGAY B,AS Ad Soyad: ilyas$EREF Pd Soyadr ademakifuzunalioolu Ad Soyad:l]|u€t Atasoy Ad Soyadr levent 6zcan

E-Posla:s_c_r_e_a_m_5@hotnail.com gulsedaal E-Posta: 7@gmail.corn E-Posta: birkanokandan@hotnail.com E Posla:hdurcuner@gmail.com E Posta: koksalg!ner@hotmail.com E Postaic_ssngonlll@yahoo.com E Posta: koray.laser@veklora.com E Posta: tugiilgo7@hotmail.com E-Postar zegna_worlds@hohail.com E Posra: ademakif@holrnait.com E-Posts: matasoy@gmail.com E Posla:lozcan@mynet @m E-Posta: baylan_harun@hotmail com

1

Ad Soyad:gokhan dikmen Ad Soyad:aydrn lglK Ad Soyad: GARIP tuncay Ad Soyad:seftan sarr Ad Soyadr dzgiirbilgin Pd Soyad: TOLAY S.Sedat Ad Soyad:TezcanFe)ryaz GUNDAY Ad Soyad: ligla lomruk Ad Soyad: em€h urusoy Ad Soyad:Z ASIAN /d Soyad:serdargu er Ad Soyad: mehmetkocamar

E-Postar 9ok_hann88@msn.com E-Posra: reakal 69@hotmait.com E-Posta: tun€ygarip@mynet.com E-Posts: fena_sft n@hotrnait.com E-Posla: ozg_bilgin@ho|mai .com E-Posta: 05553260E57@tn.avea.com.tr E-Posta:tezcan.f eyyaz@hotmail.com E-Posia: reis_cagla@hotmail.com E-Posia: ulusoy252@holmail.com E-Post6: salcaptain34@hotmail.com E'Posla: sgurler0o@mynet.com.lr E-Posia: aydinliklarprcnsi@hotmall.com E-Posta: madennimi@hotmail.com

Ad Soyadr AhmelAli Tilyliioolu Ad SoJad:MuratqAKIR

E-Posra: aslaral 953@hohnait.corn E Postaihartemes_87@hotmail.com E-Posla] mgoksu_o5@gmail.com

Ad Soyadr deniz ahmet

E Posla: adeniz@hohail.com E-Posta: kerem_inebolu@hotlnail.com

Ad Soyad: Kuban Hazar

E-Posta: hazarkuban@kubangumruk com E Posta: ugurgencel@mynel.com quft E-Poslar ankiziltepe@hotmail.com

Ad SOYAd: EVREN DUZGOREN Ad Soyad: OZCAN IRFAN Ad Soyad: ipek huseyin Ad Soyad: KURSAo SAH|N r'd Soyadmusrahkorucu Ad Soyad: emlahmkci Ad Soyad: BOZKURT EROAL Ad soyad:ERSIN oZTURK Ad Soyadr INANOGLU Muzafter

E'Posta: camurevren@hotmalt.com E-Poslar i'fanozc€n@msn.com E-Posla: kovadisl @holrnail.com E-Posta: ebig@myn€t.com E-Posla: korucurnuslafa@mynet.com E-Posta: fenercim_emrah@hotmai com E-Posla: erdalbozkudT2@holmaiJ.com E-Posla: etsinozluurk@hotmail.com E-Posta:demir_xplus@hol,nail.o]m E-Posia: cof_salanic_manlr._1ggo@hol,nail com

Pd Soyad: Ahmet Toyliio!u Ali AKSU Ad Soyad: i,lehmet Ad Soyad: TAMER GUND{JZ Ad Sovad r

E-Poslar astalal 953@mynet. net E'Posla: kuwaimilliye_erengazi@holrMil.com g'rnduz83@holmail.com E-Posla:

com destrcyersl@mynel E-Posta. CAN Ad Soyad:|BRAHllv AYYILDIZ YILDIRAY Ad Soyad: E-Posta.6rahim-can-@hotrnail.corn I l . -") /'' F Posta yrldiray_ayyldrzl@holma,l.com \'l \ ferdideniz-67@hohail.com E-Posta: Pd Soyaddzcanvapur *yil Ad Soyad:hasan Boyundurukqu Ad Soyad: Nuray Ad Soyad RIFATKALKAN ddner Ad soyad:melih yigil halilibmhim Ad Soyadr yrldrz Ad soyad fetulLah ilhamiTOKTA$ Ad Soyadr com E-Posta:ozcanvapu@hotmail E Posra: hasan_hasan2@mynet.com numy-bemur@web.de E-Postai numina99@holrnail.com E-Posta: 881@hotnail.com E-Postaeylemalil yigilcan_777@holmail.com E Posta: E Posla: tetullahyildiz@gmail.com lhamilokias@holmair.com E-Posra: cihancin@hotmall.com E'Posla: Ad Soyadilkerco9kunoz Edop Ad Soyad:Rukiye EMRAH KOQ Ad Soyad: com ilksr.coskunoz@holmail E'Posta: ruk E'Posta: ye-ertop@Yahoo.@m immonaLvagabond-@hotrnail.com E-Poslar E-Postasayyalcin@mynel.com Ad Soyad: AzerTELIK Ad Soyadrmertdemir Pd Soyadhalukdeniz haluk deniz Ad Soyad: Emiftancengiz Pd soyadr E-Posta: azedelik@holmail.@m voyage106@hotmail.com E-Posta: E Posla:halukdeniz'Ig73@mynet.com E-Postahalukdeniz@mynet.com E-Posta:emi ancengiz@gmail.com kemalist.aikan@gmail.com E-Postar FERDI TURAN Ad Soyad: erman Ad Soyad: 9eiioglu Ad Soyad:Ayla Baek maksut lurpcu Pd Soyad: r'd Soyadfalihye ikaya Ad Soyadalpert'rrgutozer oklay9engel Ad Soyad:hasan Emrah unar Ad Soyad: allug Ad soyad:selahatlin ub€yda9ahin Ad Soyad: LeyLa Ucin Pd soyadr E-Posta: feditu34@holmail.corn E-Posta: zennan@holmail.com aylabacak@holmail.com E Posta: maksutturpcu@hohrail.com E-Posia: E-Posta: ta!hJerlikayal903@holmil.con com E-Posta: aturgutozer@gmail melaluiistim@hotrnail.com E-Posta: E-Posta: Emrah-unaL@hotmail.com b!?ipo34@gmail.com E-Posta: com ubeyd-sahin@holmail E-Posta: E Posla: laylaucin@mail.com halilbas@hohail.com E,Posta: H€nde Edrcmit Ad Soyad: Ad Soyad: ismail tap9l A dS o y a d : H a y a t i G U L Giller Ad Soyad:Gdrkem Ad Soyad: AhmetEnisTuran ratna Ad Soyad: doganay Ad soyad ldem ELLIA!T|o6LU Ad SoyadTANERYILDIZ Ad soyad:AndaqKdse ipekBayraktar Ad Soyad: KAOIR Ad Soyad: QAL hande-edrcmi@hottlrail.com E-Posia: E Posia:ismailsapci@msn.com .com E-Postabogachan@lu grkem_gulef@holrnail.com E Posta: E-Posta: aenisturan@Yahoo.com E-Posta: alakan-atom@msn.com adem56@mynet.com E-Posta: E-Posta: taner_marmara-@holmail.com lazandac@holrnail.com E-Posta: com E-Postaripekkbaymktar.@hotmail E,Posta: ww.kostobek@mynet.com power-turk1 905@hotrnail.@m E-Posta: I l

L

t/

E-Posta:c-otakl@noltnail com nm Ad soyad gillkanyrld FUATKEWANKLIOGLU Ad Soyad: XILIC Ad Soyad:ERSIN SERDAR Ad Soyad: KUQUK Ad soyad:Hakan altuntal cemal Ad Soyad: Aksoy Ad soyad:Mustafs ozturk 4d Soyad: bahliyar Ad Soyad: OnurSakalll mumcu mesut Ad Soyad: mulalmeliner Ad Soyad: ull'?slangulksn@hotrnail.com E,Posta: com tua|3434@hotmarl E-Posta: com elsin-eke@Yahoo E Posta: serdaradige@hotmail.com E Posta: com hakankucuk22@gmail E-Posta: com E Posla: cmlaltuntas@holmail com E-Postarmustataaksoy@yahoo com E-Posia: atalurk-cu@hotmail com gogo-onur@hohail E-Posta: mesutmumcu2S@gmail.com E'Posta: com m.metiner@turkpostdagilim E-Posta: E-Posta: tunahan@hotrnail.com Ad Soyad:ETtanKACAR en9en Ad Soyadislekerdem com edankacar@gmail E-Posta: com amen_tc@hotmarl E,Posta: lveeezzy@holmail.com E-Posta: tugba_slt@Yahoo.com E-Posta: aktug ld Soyadhasan ozkan Ad Soyad:Asy€ ilkeraygiin Ad Soyad: TEKIN Pd soyadrserkan Ad Soyad: amaoanBASBOGA pusal Ad Soyad:selim gokhan balcl Ad Soyad: com hasanaklug@mynet E-Posta: com yalova1ggo@hotrnail E-Posta: com burakilkerl E-Posta: @holrnail lekinkonl@gmail.com E Posta: 988@hotmail.com sivas-1 E-Posta: losing.nyrcligion@hotmail.com E-Postar com gokhanbalcii@holmail E-Posta: com ogl@holmail E-Poslar ctn.kufi mullu Ad Soyad:aylo uzun Ad Soyad: serdar K^ANGODEK Ad Soyad: GUL Ulhak Ad SoyadiZiya BULENT IPEK Ad Soyad: Ad Soyad:GUROL Ad Soyadvarclperqrn i halilogru osman Ad Soyad:lugberk korkut Ad Soyad:fatih A ds o y a d : b a n s d u 0 u n HUn Ad Soyad:Alilla muratYavuz Ad Soyad: ozyensr Ad Soyad:e)ryup AYTEK Ad soyad:Hikmer h. Ad Soyad:mehmel sevgili AdemGoler Ad Soyad: A ds o y a d : E n u g r u l B i l g i n Allingoz Ozgilr Ad Soyad: sanodlu Ad soyad:yalgrn kemer ld soyad:g6kmen murat uLkar Ad Soyad: mu€t (ilkar Ad Soyad: no: Telefon 05367099296 Te efonno 05553958016 no: Telelon 02125028441 mellemirngS@Yahoo.com E-Posta: E Posta: sss-serda.J907@hotmail.com gencdenizci23@hotmail.com E-Posla: com Goktuft-02@holrnail E-Postar E-Posta: b_ipek@hotrnail.com guroLaksu@holmail.com E-Posta: E Posta: duygusal-35@mynel.com tugberk-abi@hotmail.com E-Posta: com talih-ko uL31@hotrnail E-Posta: com du€un-74@hotmail E-Poslar acheell@hotmal|.com E-Posla: com E Posta: muEtyavuzlb-s3@hohail ozyenerJT@hotmaLl.com E-Posia: hikmelaytek@gma]l.com E'Posla: com mehmet.sevgili@hotriail E Posta: com 907@hotmail ademguler-lb-1 E-Posta: com E'Poslar ebilgin-79@Yahoo com ozguraltingoz@hotnail E Posta: com E-Posk:yalcinsanoglu@msn com kemergokmen@holmail E-Posta: tr muatulkar@ttnet.nel E-Postar net muralulkar@tlnel. tr E-Posta: cembudur@ho|mail.com E-Postar

dmer Gdkt!.kYrldtrrm Ad Soyad: kud kutluhan Ad Soyad:

Telefon no:2163902803 no: Telefon 05362086967 no: T€lefon 05358871E05

ogyl 3@hotmail.com E-Posta: kud.kutlu@holmail.com E-Posta: kanuykusu34@gmail.com E-Posta: hero-athun@hotnail.com E-Posla: cihanfatihLlgS4@hotmail.com E'Posia: com 2@holmail 991-12-1 kalman-1 E-Posta: 2-12@hotmail.com kalman-1991-1 E-PosE: ww.moina1975@holmail.com E-Posra: com ozcangalt@hotmail E Postar ugurkumml@hotmail.com E-Posta: ba!,foxist@holmail.com E-Postar nezahalcavdar@hotmail.com E-Posta:

Tefrr Ad SoyadG6khan

nor5382516630 Telefon Telefon nor0 546923 05 64 Telefon 02126345555 no: Telefon 02126345555 no:

genesan Ad Soyad: 9aban r ali Ad Soyadmehmet gldijloglu kumral Ad soyad:uguf

Telefon 053628861M no:

e Pd Soyad: an ozlnlk adbal r'd Soyadbiilent Ad Soyad:sezeraltunok incesu Ad Soyad:orhan yusursa€k Ad Soyad: kemal dalkr€n Ad Soyad: Ad Soyadrn\ehn\ets(re)"yasoysal Ad SoyadMUMTSERT Ad soyad:ijmitguler 9 T e l e f on o r 0 5 3 8 2 11 5 6 2 n TeLeron 05338107591 no: no: Telefon 05368430972 Teleion no: 0537s6?3704 Telelon ra: 0212 5942447 reblon rc: A5367729424 Te eronno 05385087s 84 Ad soyad:selimloren KlLle Ad Soyad:Eftan muratdeniz Ad Soyad: no: Telelon 05332351868 Telefon 05354196798 ro: Telefon 5427607352 no: nor Teleton 05052342932 kdroglu Ad soyad:mshmei mehmel kdrog u Ad Soyad: karabag selcuk Ad Soyad: Ad soyad:EnderAydogan Ad Soyadmehmetkalkavan EvrenERSIN Ad Soyad:Abdullah BULENIBAYSAL Ad Soyad: Alperonnrk Ad Soyad: Mklemin Taskrn Ad Soyad: GENQER Genqaoa Ad Soyadr dilek M Soyad:mu€t Ad soyad ErbilMGuNE9 kaya Ad Soyad:tank TUNCAY YURDUSEVEN Ad Soyad: bal csyhun Pd Soyad: Ad Soyadsalihkoca kdken Ad Soyad:soner Ad soyad:iimt goler bal ceyhun Ad Soyad: aydrn Yanka9 Ad Soyadr Ad soyad tuatedogan nor Telefon 05373768716 Te efonno 05373768716 Telefon 05327337696 no: no: Telelon 053223029 37 no: Teleion 02122516063 Telefon 05335020340 no: reletan na: +90 532 777 74 74 Te efonno 05324987745 no: Telefon 05054256278 7 T e l e r on o : 0 5 0 5 1 3 7 s8 5 n Telefon no:35741 85 no: Telefon 05324330111 05464490 Telefon 0532417 1411 no: no: Telefon 05365985710 Telefon 05557053162 no: no: Telefon 5366395921 Ie etar ^o afi67729424 Telefon 05365985710 no: no: Teleion 05465117583 no: Teleron 0 5056513604

eoztu*_lr@yahoo.corn E,Posta: bulenl,acibal@hotmail.com E-Posla: zaza2467@mynet.com E-Postar of E-Posra: hanincesu@holmail.com com mark_o-Pasa@mYnel E-Postar son-!ece_1212@hotmail.com E Posta: E-Posta:mssqsa@gmail con info@senyazilim.com E-Posla: com E Posla:hes_S_lgg8@holmail fi E Posta: !iz_asgin@holmail.com bayfoxisl@hotmsil.com E Posta: erkan_n.m.td@holrnail.com E,Posta: seyyare-1919@holmail.com E-Posta: nevinihat@hotmail.com E-Posta: koroglu-mehmet@holmail.com E'Posta: l.com koroglu-mehmet@hotma E-Postar kambag-selcuk@hoimail.com E-Posta: com enderaydogan@hotmail E-Posta: rnkalkavan@denak..om.tf E-Posta: evlen.etsin@gnail.com E-Posla: bulenl@yapiteknik.net E'Posta: com i E-PostaalperengTg@hoimail com mukremintaskin@holmail E-Posta: atal919@hotrnail.com. E-Posla: com smuratdilek@yahoo E Posta: ellcilakgunes@mynet.com E-Posla: tar-kaya34@mYnet.con E-Posta: ist E-Posta: tuncaYY@hotmall.com ceyhun,bl@holmail.com E-Posta: Lcom salih.koca@hotma E-Posta: com soner-koken@mYnel E'Postar hes-i-lgg8@holmai€om E-Posla: ceyhun-bl@hotmail.com E-Poslar teatal-69@mynet.com E Posta: com lua!edogan333@hotrnail E-Posla:

Ad Soyad: Muhammed OmerDEM{R Eman Korkmaz Ad Soyad: Ad Soyad: Hakkl GUi,l[J$ Haluk Ad Soyad:rvlehmel Yocel

Telefon 021640172s3 no Te efonno 02125496200 1 elelar no: A5326247797 Telefon 05364797652 nor Te efonno 05354278617 -releton no 0537376756 Teleion 054366004 80 no:

mc_dehshet@hotnail.corn E-Posta: ermankorkmaz@hoharr.com E,posta: net.r E-Postahhsumus@tlnet E.posrah'ryuce,@hotr4air.con com E-Postansrhyleos@mynet E-Poslaanfi81@hotrnarlco E-Postasonu€tulu@hotmail.com komik-24@hotmail.com E-Posta: DEJAVUE-1 1@holmail.mm E-Posta: mehmelduman_38@hotmail.com E-Posra: E-Posb:mdulger@msn.com cem-degirmenci@hotmail.com E-Posta: onurargil@hotrnail.corn E-Posia: wedl2o@hobnail.com E Postar ilelisim@millihareket o€ E,Posrar com biruatanseve..bituatansevef@gmair E-Posla: www.cihanbucan@mynet.@nr E-Posta: E-Posb:imP-!ms@holmail.com husnu.gunay@mynet.corn E Posta: hikmelen@hotTail.com E-Posta: lblahimboyraz_@hotnail.com E-Posta: SEYTANBTJFIAK-OO7@HOTMAIL,COM E-POSla: cgoktan@gmail.com E'Postar enderduru@holr.ail.corn E,Postar com edemkLrl|rca@mynet E-Posts: o.tamef@Yahoo.com.tr E Posla: com ismailulusoy@mYnel E-Posla: Lcom E-Postabeftaydental@hotma E Posta cansinonur@hotmail.com tatih'mii@hotmai).com E-Postsr @redamonaeon@gmail.com E-Poslar badc6l@turkishd€facerteam.com E-Postar com muratbarutcu@teamgerilla E Postar gulcin-diler@hotnail.com E-Posta: E-PostaDuyguFU@holmail.com l.com burcin_diler@hotma E-Posta: arift E-Posta: alalay@gmail.com hakan.baykal@vodafone.com E-Posta: efe.bahadir@hotnail.com E-Posla: E-PostacemPolalS2@no|rnail.com sefi E-Posta: anakyildirim@holmail.com 1907@hlmail com bunarim E-Posta: com E Poda:otoplutan@hotmail sordieMirch@hollnail.com E-Posta: biigi@ba€nemlak.com E-Posta: achi]les3435@mynet.com E-Posta: mmirlay@holmail.com E-Posta: ,l/ \C) \ f=-\ ) ) Z/ .,/ JJ

namrk 6aurk Ad Soyad:

YE$IL Ad soyad:oguzhan

Telefon 05385737532 no: Teleton no:0538&10922

Ad Soyad: rnehmet duman Ad Soyadr lvlUTLU DULGER Ad Soyad: CemDegirmenci

Ielefon no:0538433 33 46 T€lefon 05362531543 nor Telefon 544354 15 52 no no: Telefon 0(s33)4312885

Ad SoyadrHAKANGOKKAYA ld Soyad: KURSAD BERKKAN

no: Telefon 05356525318 Telefon no:0536 47624 05 12 Telefon 05.4640571 no:

Ad Soyad: cihan bucan Ad Sqad: imparatorGUMUS Ad Soyad hiisnijgiinay nazm hikmel Pd soyadr r'd Soyadlblahim Boyraz Pd SoyadBURAK OKUR HASAN CENGIZ GOKIAN Pd Soyadr oU A dS o y a d r E N D E R R U Ad Soyad: erdem kuruca Ad Soyadr O.TAMER OZKENEL A dS o y a d : i s m a i l u l u s o y Pd soyadr luncay 9opoglu Ad SoyadOnurAlper Cansrn Samusak Pd SoyadrMetnei 9etin ER9EKiN ulusu Ad Soyadr beratnral ibrahim Ad Soyad: kabacan Ad Soyad:II,,|URAT BARUTQU Ad Soyad:Go DILER 9in Ad Soyad: Duygu Fazlrodlu Uyar Ad Soyad:Burqin Diler

Telefon no:054492232 15 Ielefon no:053348470 80 Telefon 05327106343 no: 4476 I elelon ra: 4538227 Telelonra: 544 4523247 Teleton 05375745879 no: no: Teleion 05326366762 no Telefon 05439012653 Telefon 05372776494 no no: Teleion 53245457 87 Telefon 05365845161 no: Ieletan ra 62726166272639 5 T e l e f on o r 0 2 1 2 6 13 7 1 4 n Telelon 02124426795 no: 476 85 83 Telefon nor0543 Te efonno 05435041593 Ie elar no 2122744666 Te efoi no 05358881397 Te efonno 53339184 99 Telefon 02164748511 no Telefon 05558444267 no

Ad Soyad HakanBAYKAL Ad Soyad: AhmetEle Bahadrr

Teleion 05423878277 no: Telefon 05322406080 no: Telefon no:054622542 85

A d S o y a d :e r h a n a k y i d i i m s Ad Soyad:hakanPEKEL muzafier onurtoptutan Ad Soyad: Ad Soyad: sefirl BIRQIQEK mehmet ihsan balan Ad Soyadr Ala6zSrnrnaz Ad Soyad: miday Ad Soyadl\Istin

Telefon 05338645235 no: Teleton 05448544947 no: Telefon 5555669596 no: T e l e f o n o : 0 5 5 5 3 11 13 8 8 -t etelonno: 2125427492 Telefon no:5337418534 Teleion 05392726006 no:

Ad Soyadr KaEbeyErcolu

Telefon 02124491946 no: Telefon 05433628687 no:

E-Posta: segmenbeyi@gmail.com E-Posta: dileksenbsk@hotnail.com E-Postabinbaysn@holmail.com E-Posta: zyelkenci@yahoo.com E-Postahay@eurcgrcuPlr.com E Posla: selcuk{uler_1962@holmail.com E Posta: cem-degirmenci@hotmail com

Ad Soyad: Sehan Ainbay Ad Soyad: MEHI,IEIZULFIKAR YELKENCI ,d soyad:HAKAN AYDOC|VTU9 r'd Soyadr Sel9uk Giller Ad Soyad: CemDedimenci Ad Soyad: hq tagncank

Terefon 05353460897 no Telefon no:5334506193 Te efonno 05335907557 Telefon 05369484187 no: Teleion 05443541552 no: Telelon 0505966301 no: 3 Telefon 053581 nor 52454 Teleton s38-9375396 no: 212 4336299 Teletonnor 5059027313

E-Posla: wolf_boxer@hotmail.com gl E-Posta: dn@hotrnail.com E-Posta:p_emrc_cetin@holmail.com E Posta selcuk-guler 1962@hotma Lcom E Posta: uhanaz_06@holmail.com d E-Posta: korkutyakal@superonline.com gokayaka@hotmail.com E-Posta: E-Poslar ismailulusoy@mynet.com

Ad Soyad: Selguk Goler DILARA 98405 I I Ad Soyad: 1 koftulyakal Ad Soyad: IHSAN Ad Soyad: GOKAYAKA Ad Soyadr ismailulusoy

Te efonno 05369484187 Te efonno 05324324436 Telefon 05322339417 no Telefofno 05322714603 Telefon 05365845161 no:

KuwAcrLAR DERNEGiriizUGU DerneginAdr ve Merkezi Madde1- Dernegin "Kuvvacllar Adr: Derneii"dir. merkezi Dernegin Ankara'drr. yurt Dernek, iginde yurt drgrnda agabilir. ve Sube DerneginAmacrve Bu Amact Gergeklegtirmek igin DernekgeSiirdiiriilecek 9ah9ma Konulafl ve Bigimleri

Ile Faaliyet Alanl Madde 2-Dernek, Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti ve Tiirk Milletinin diinyada hak ettidi noktaya tagrnmasl konusunda sosyal alanda faaliyet siirdiirmek amacr ile

kurulmustur.

Dernekge Strdtriilecek

galEma

Konulart

ve

yapmak, O aragtrrmalar 2-Kurs, semlner, konferansve panel gahgmalan dUzenlemek,

Bigimleri 1-Faaliyetlerinin etkinlestirilmesi ve geligtirilmesl

e0itim

igin 3-Amacrngergeklegtirilmesi gerekli olan her tfirlU bilgi, belge, dokuman ve yayrnlan temin etmek, dokumantasyon merkeziolugturmak, duyurmak 9a|gmalannr gazete,dergi, kitap gibi yayrnlar igin amaelafldolrultusunda ile Uyelerine da6rtmak Uzere Eallgma ve bilgilendirme grkarmak, btiltenleri igin saglrkh bir 9ah9ma 4-Amacrn gergeklegtirilmesi her tUrl0teknik aragve gereci,demirbag ortamrnr sa$lamak, ve krrtasiye malzemelerini teminetmek, s-Gerekli izinler ahnmak gartryla yardrm toplama faaliyetlerinde bulunmakve yurt igindenve yurt d r g r n d a n badiskabuletmek, igin ihtiyag 6-Tiiztik amaglannrn gergeklegtirilmesi duydugu gelirleri temin etmek amacrylaiktisadi, ticari ve sanayiigletmelerkurmakve isletmek, 7-Uyelerinin yararlanmalarr ve bog zamanlannr iqin lokal agmak, sosyal ve kUlturel de!erlendirebilmeleri tefrisetmek/ tesisler kurmakve bunlart gelistirilmesive 8-Uyeleriarasrndabegeri mtinasebetlerin yemekli toplantrlar.konser. balo, devam ettirilmesi igin tiyatro, sergi, spor, gezi ve eglenceli etkinlikler vb. dilzenlemek veya iiyelerinin bu tiir etkinliklerden y a r a r l a n m a l a n n I0 l a m a k , sa tagtntr, tagtnmaz faaliyetleri ihtlyag igin duyulan 9-Dernek kirayavermekve mal satrnalmak,satmak,kiralamak, ayni hak tesisetmek, tagrnmazlar Uzerinde gergeklegtirilmesi gerekgorulmesi igin 10-Amacrn

veya kurulu bir federasyon kurmak durumunda vakrfkurmak, izinle katrlmak, Gerekli aInarak izin derneklerin federasyona

11-Uluslararasr faaliyette bulunmak, yurt dtgtndaki dernekveya kuruluglara proje tiye olmak ve bu kuruluglarla gahgmalar yapmakveyayardtmlagmak, bazrnda, ortak 12-Derne0in amactn! gergeklegtirmek iizere, benzer amag[ derneklerden.iggi ve igveren sendikalanndan ve yardtm almak ve adt gegen mesleki kuruluglardan maddi kurumlara maddiyardrmda bulunmak, 13-Amacrn gergeklegtirilmesi igin gerek goriilmesi halinde,5072 sayrh Dernek ve VaktflannKamu Kurum ve K u r u l u g l aine I l i g k i l e r i nD a i r K a n u nh U k U m l es ia k l tk a l m a k l e r giren Uzere,kamu kurum ve kuruluglafl gorev alanlanna ile konularda ortak projeleryilrUtmek. yiyecek,giyecekgibi zaruri ihtiyag 14-Dernek Uyelerinin maddelerini diger mal ve hizmetlerlektsa vadeli kredi ve ihtiyaglannr kargrlamak amacryla sandtkkurmak, goriilenyerlerde gubeve temsilcilikler 15-Gerekli agmak, 1 6 - D e r n e g an a c i l e i l g i s b u l u n a n e k a n u n l a r l a im r i v yasaklanmayan alanlarda. digerderneklerle veyavaktf, sendika benzeri ve siviltoplumkuruluglanyla ortak bir amacl gergeklegtirmek platformlar igin olugturmak, Dernegin Faaliyet AIant Dernek, sosyal alanda faaliyetgosterir. Uye Olma Hakkr ve Uyelik iglemleri Madde 3- Fiilehliyetine sahipbulunan dernegin ve amag gahgmayr ve ilkelerini benimseyerek dodrultuda bu kabuleden ve Mevzuatrn Ongordugu kosullannr tagryanher gergek ve tuzel kigi bu dernege Uye olma hakkrnasahiptir. Ancak, yabancr gergek kigilerin tiye olabilmesi igin Tiirkiye'de yerlegme hakkrna sahipolmasrda gerekir.Onursal Uyelikigin bu kogularanmaz. Dernek baskan||!rna yazr| olarak yaprlacak Uyelik bagvurusu, dernekyonetimkurulunca gok otuz gtin iginde en kabul veya isteginreddi geklindekarara ba!lanrr ve Llyelide sonug yazryla bagvuru sahibine bildirilir. Bagvurusukabul tutulacak defterekaydedilir. edilentiye. bu amagla

Dernegin asrl Uyeleri, dernegin

kuruculan ile

yonetim kurulunca moracaatlan Uzerine iiyeligekabul edilen kigilerdir. Derneoe maddi ve manevi bakrmdanonemli destek sa6lamrg bulunanlaryonetim kurulu karan ile onursal Uye olarakkabuledilebilir, Dernegingubesi agrldrgrnda dernek merkezindekayttll bulunanlannUyelik kayrtlan gubelereaktanlrr. Yeni ijyelik gubelere yaprlrr. Uyelige kabul ve ijyelikten mUracaatlan yaplltr ve gube yonetim kurullantaraftndan silinme,iglemleri bildirilir. GenelMerkeze en gokotuzgtin igindebir yaztyla

Uyeliktenerkma

Madde 4-Her Uye yazrl olarak bildirmek kaydryla, grkmahakkrna dernekten sahiptir. Uyenin istifa dilekgesiyonetim kuruluna ulagtr!r anda grkrgiglemleri sonuglanmrg sayrlrr.Uyelikten aynlma, tjyenin derneoe olanbirikmig borglannt sonaerdirmez. Uyelikten e rkanlma Madde 5-Dernek Uyeliiinden grkanlmayrgerektiren haller. 1-Dernek trizt-igiine ayktfldavrantglarda bulunmak, gOrevlerden 2-Verilen stireklikagrnmak, 3-Yazrlilkazlara ragmen Uyelik aidatrnraltr ay iginde 0dememek, 4-Dernek organlannca verilenkararlara uymamak. 5-Uyeolmagartlannr kaybetmig olmak, Yukanda sayrlan durumlardan birinin tespiti halinde yonetimkurulukaraflile iiyelikten grkanlabilir.

eft d ri o,,,, lii"o"5li:.'#:,1"".iUil :J:*?- d e nen ", i5 :i:'1 il
Dernek Organlarl g6sterilmigtir. Madde 6-Dernegin organlan aga0rda kurul, 1-Genel 2-Ydnetim kurulu, 3 - D e n e t i mu r u l u , k Dernek Genel Kurulunun Kurulug Sekli, Toplanma Zamanrve 9agrl ve Toplantr Usulii Madde 7-Genelkurul. dernedinen yetkili karar organt gubenindogal delegeleri ile olup; dernegekayrthriyelerden; gubede kayrtl Liyeler tarafrndan segilmis delegelerden olugur. Genelkurul; 1-ButLizLikte edilenzamanda belli olagan. 2-Yonetim veya denetim kurulunun gerekli gdrdijor] beste birinin yazrh istegi hallerdeveya dernek Uyelerinden gUniginde olaganUstr] toplanrr. Uzerine otuz Ola$an genel kurul, 3 yrlda bir, Arahk ayt igersinde, yonetimkurulunca g[in belirlenecek yer ve saattetoplantr. yonetimkurulunca gagnltr. Genelkurultoplantrya Yonetim kurulu, genel kurulu toplantrya ga$trmazsa; ga!trmakla genelkurulutoplantlya giirevlendirir,

iiyelerden tizerinesulh hakimi,Ug Uyeyi birininbasvurusu

Yonetim kurulu, dernek tiizijgiine gore genel kurula Genelkurula listesini dtizenler. katrlma hakkrbulunanrjyelerin katrlma hakkr bulunan tiyeler, en az onbeg 9Un onceden, gUnU, ilan edilmekveya saati, yeri ve gundemibir gazetede yaal ya da elektronik postaile bildirilmek suretiyle toplantrya gogunluk gaglanamamast sebebiyle gaunhr. Bu gadnda, ikinci toplantrntnhangi 9iin, saat ve iKrncr toplanflnlnnan9l 9un, toplantryaprlamazsa, yerde yaprlacaqr belirtilir. Ilk toplantr ile ikinci toplantl da

qagn Usulu*

I.a)

1(-l

Toplantr. go0unluk saglanamamasr sebebinin dtgtnda bagka bir nedenlegeri brrakllrrsa, durum geri brrakma bu sebepleri belirtilmek de suretiyle, toplanttiginyaptlan ilk gagrl usulUneuygun olarak riyelere duyurulur. ikinci toplanttntn geri brrakma tarihinden itibaren gegaltt ay iginde yaptlmasl en zorunludur. Uyeler ikinci toplanttya,birinci ftkrada belirtilen goreyeniden ga6nltr. esaslara Genelkurultoplanttsr defadan bir fazlageri btraktlamaz.

Toplan Usuru*
Genel kurul, kattlma hakkt bulunan rjyelerin salt go$unlu$unun, tiizijk dedigiklidi derneginfeshi hallerinde ve ise ijEte ikisinin katr|mtyla toplantr; qodunludun sallanamamasr sebebiyle toplantrntn ertelenmesi durumunda ikinci toplantrdagoqunluk aranmaz. Ancak. bu toplanttya katrlan tiye sayrsr,ydnetim ve denetim kurullan Uye tam savrsrnrn katrndan olamaz. iki az kurula katrlma hakkr bulunan Uyelerin listesi Genel toplantryerinde hazrr bulundurulur. Toplanttyerine girecek iiyelerinresmi makamlarca yonetim verilmigkimlik belgeleri, kurulu Uyeleri veya yonetim kurulunca gorevlendirilecek gdrevliler tarafrndan kontroledilir. Uyeler,yonetimkurulunca d0zenlenen Iistedekiadlan karsrstna imza koyarak toplantr yerinegirerler. Toplantryeter sayrsrsa!lanmrgsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantr yonetim kurulu bagkantveya yOnetimkurulu riyelerinden gdrevlendireceoi biri taraftndan yeter sayrsr Toplantr agrlrr. saglanamamasr halinde yonetim de kurulunca tutanakdrizenlenir bir yonetmektizerebir bagkanve Agrh9tan sonra,toplantryt yeteri kadar bagkanvekili ile yazmansegilerek divan heyeti olugturulur. Dernekorganlaflnrn seEimi yaprlacak igin oylamalarda, oy gostermeleri kullananUyelerin divan heyetinekimliklerini ve hazrrun listesindeki isimlerinin kargrlaflnr imzalamalarl zorunludur. yOnetimive grivenliginin Toplantrnrn saglanmasr divan bagkanrna aittir. Genel kurulda, yalnrzcag0ndemdeyer alan maddeler gdrtigulijr. Ancaktoplantrda hazrrbulunanriyelerinonda biri yazrll olarak istenen konulann tarafrndan 96ri19Ulmesi g U n d e ma l r n m a s ro r u n l u d u r . e z kuruldaher iiyeninbir oy hakkrvardrr;liye oyunu Genel qahgenkullanmak zorundadrr. Onursal i]yeler genel kurul katrlabilir Trizelkiginin toplantrlanna ancakoy kullanamazlar. tr]zelkigininydnetimkurulubagkanr veya [iye olmasrhalinde, g6revlendireceoi oy kullanrr. kigi temsille Toplantrdagorugrilen konular ve alnan kararlar bir

yazrlrr divan baskanr yazmanlar ve ile tarafrndan tutanada ve imzalanrr. Toplantr sonunda, tutanak digerbelgeler birlikte yonetim kurulu bagkanrna teslim edilir. Ydnetim kurulu
yonetim ve korunmasrndan yeni segilen bagkanr belgelerin bu

5

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve 9ekilleri Madde 8-Genel kurulda, aksine karar ahnmamtgsa, gizli oylamaile yonetimve denetimkurulu Uyelerin segimleri diger konulardaki kararlarise agik olarakoylanrr.cizli oylar, toplantrbagkanr tarafrndanmUhiirlenmig kalrtlann veya oy pusulalannrn geregiyaplldrktan Uyeler tarafrndan sonraigi bo9 bir kaba atrlmasrile toplanan ve oy vermenin bitiminden yaprlarak sonraagrkddktimU belirlenen oylardrr. Agrk oylamada, genel kurul bagkantnrnbelirtecedi yOntem uygulanrr. Genel kurul kararlafl. toplantrya katrlan iiyelerin salt g o ! u n l u ! u y l a l r n r rS u k a d a rk i , t u z u kd e g i s i k l i d ie d e r n e ! i n . v feshi kararlan, ancak toplantrya katrlan LiyelerinUgte iki a r C o d u n l u d u y lla n a b i l i r . Toplanttstz veya Qadrtsrz AInan Kararlar* yazrh katrImryla BUtrin Uyelerinbir araya gelmeksizin alrnan kararlar ile dernek Livelerinin tamamrnrn tuzukte bu yazlt gapn usulune uymaksrzrnbir araya gelerek aldr0r gegerlidir. Bu gekilde karar a|nmasr olagan kararlar yerinegegmez. toplantr Genel Kurulun Gairevve Yetkileri genelkurulcagoniguliip yazrlr Madde g-Agagrda hususlar kararabaglanrr, 1-Dernek organlafl segilmesi, nln tUziigunun dedistirilmesi, 2-Dernek gorusrilmesi 3-Yonetim denetim kurullarrraporlannrn ve ve ydnetimkurulunun ibrasr, 4-Yonetim kurulunca hazrrlanan btitgenin gOrtigtiltip kabuledilmesi. aynenveyade0igtirilerek ve gerek 5-Dernegindider organlannrndenetlenmesi gorrildUdUnde sebeplerle hakh alrnmasr, onlanngorevden gtkarma verllen reddiveya i.iyelikten hakktnda 6- Uyelidin yonetimkurulukararlanna yaprlan kargr itirazlann incelenmesi ve kararabadlanmasr. 7-Dernek igin gerekli olan ta9rnmaz mallann sattn s h v z a l r n m a s re y a m e v c u tt a g r n m a m a l l a n n a t r l m a s tu s u s u n d a yetki verilmesi, ydnetimkuruluna ile 8-Y6netimkuruluncadernek qaltgmalafl ilgili olarak y0netmelikleri inceleyip aynenveya de0istirilerek hazrrlanacak onayranmasr, g-Dernek yonetimve denetimkurullanntn kamu gorevlisi verilecekUcret ile her tiirlu olmayan bagkanve Uyelerine yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri igin 6denek, gorevlendirilecekUyelere verilecek giindelik ve yolluk tespitedilmesi, miktarlannrn 10-Dernedin federasyona kattlmasr ve ayrtlmastntn kararlagtrnlmasr,

t6
11-Derne6in gubelerinin agrlmasrnrn kararlagttnlmast ve agrlmasrna verilen gube ile ilgili iglemlerin karar yi.irUtiitmesi yonetim yetki verilmesi, husunda kuruluna 12-Dernegin uluslar arasr faaliyette bulunmast,yurt drsrndaki dernekve kuruluglara Liye olarak kattlmastveya aynlmasr,
13-Dernedin vaktfkurmast, 14-Dernedin fesihedilmesi, 1 s - Y o n e t i mu r u l u n u n i o e r6 n e r i l e r i n i n c e l e n i p a r a r a k d k

a9

ba0lanmasr,

16-Dernegin yetkili organt olarak dernelin dider bir en oTganrnaverilmemig olan iglerin gdrulmesi ve yetkilerin kullanllmasr, 77-Mevzuattagenel kurulca yaptlmasrbelirtilen diger gorevlerin yerinegetirilmesi, YOnetimKurulunun Tegkili, Gtirev ve Yetkileri Madde lo-Yonetim kurulu 25 astl ve 11 yedek Uye O olarakgenelkurulca seeilir. Yonetim kurulu, segimdensonraki ilk toplanttsrnda bir yaparakbagkan,bagkanyardtmctst, kararlagorev bolUgUmti sekreter, sayman Uye'yi ve belirler. garttylaher Ydnetimkurulu,tUm Uyelerin haberedilmesi gagfllabilir. yansrndan zamantoplantrya Uye tamsayrsrnrn bir fazlasrnrn hazrr bulunmasrile toplantr. Kararlar,toplanttya tiye tam sayrsrnrn gogunlugu allntr. katrlan salt ile Yonetim kurulu asrl Uyeliginde istifa veya bagka sebeplerden dolayr bogaha olduou taktirde genel kurulda ald16roy goklu0u srrasrna gore yedek Uyelerin g0reve ga!rrlmasr mecburidir. Yiinetim Kurulunun Giirev ve Yetkileri yerinegetirir. Yonetim kurulua9a6rdaki hususlafl l-Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi yetki vermek, birineveya bir rlguncu kigiye iiyelerinden z-Gelir ve gider hesaplanna iliskin iglemleriyapmak ve gelecek doneme ait butgeyi hazrrlayarakgenel kurula sunmaK, galgmalan ilgiliyonetmelikleri hazrrlayarak 3-Dernegin ile g e n e l u r u lo n a y r n s u n m a k . k a 4-Genel kurulun verdigi yetki ile tagrnmazmal satrn ve almak, derneqeait tagrnrr taglnmazmallan satmak, bina yapmak, dernek veya tesis inga ettirmek, kira sozlegmesi lehlnerehinipotekveyaayni haklartesisettirmek, 5-Genel kurulun verdidi yetki ile gube agmaya iligkin yUrutiilmesini saglamak, iglemlerin i e 6 - D e r n e Ogn b e l e r i n dn n e t l e n m e s sn i6 l a m a k , iu ia gorUlen yerlerde 7-Gereli temsilcilik agrlmasrnr saglamak, kurulda lrnan ararlan ygulamak. k 8-Genel a u 9-Her faaliyet yrh sonunda dernegin igletme hesabl tablosu veya bilango ve gelir tablosu ile yonetim kurulu

7

ga|smalannr agrklayan raporunu dUzenlemek, toplandrgrnda genel sunmak, kqrula 10-Btitgenin uygulanmasrnt sadlamak, 11-DernegeUye alrnmastveya Uyeliktengtkafllma hususlannda vermek, karar
12-Dernegin amacrnr gergeklegtirmek igin yetkisi t d a h i l i n dh e r g e g i k a r a f la l m a kv e u y g u l a m a k , e 13-Mevzuatrn kendisine verdiui di6er gorevleri yapmak yetkileri ve kullanmak, Denetim Kurulunun Tegkili, Gdrev ve Yetkileri Madde 11-Denetimkurulu, ijE asrl ve riE yedek Uye

genel segilir. olarak kurulca Denetimkurulu asrl Uyeliginde istifa veya bagka sebeplerden dolayrbogalma oldugu taktirde genel kurulda goklu$u srrasrna gdre yedek r"iyelerin goreve aldr!r oy ga{nlmasr mecburidir.
Denetim Kurulunun Gairev ve Yetkilefi gosterilen Denetimkurulu; dernegin, tLizridunde amagve iqin amacrngergeklegtirilmesi surdi.iri.ilecedi belirtilengahgma gdsterip gostermedi6ini, konulan dodrultusundafaaliyet defter, hesap ve kayrtlannmevzuatave dernek trlz0gr.ine tespit uygun olaraktutulup tutulmadrlrnr, dernektuzudunde g6re ve bir yrh gegmeyen arahklarla edilenesas ve usullere bir denetler ve denetim sonuglaflnr rapor halinde yonetim ge k v s k u r u l u n ae t o p l a n d l g r n d a n e l u r u l a u n a r . gerekti6indegenel kurulu toplantrya Denetim kurulu, gaAtrff. Dernef in Gelir Kaynaklarl gelir kaynaklarr a9a!rda sayrlmrsttr. Madde 12-Dernegin 1-Uye aidatr: Uyelerden 9iri9 odentisiolarak 10 YTL, veya ayhkolarakta 5 YTLaidatahnrr.Bu miktarlanartrrmaya genelkurulyetkilidir, eksiltmeye 2-Sube ddentisi: Dernegingenel giderlerinikargtlamak o/o tarafrndan tahsiledileniiye odentilerinin 25'i tizeregubeler gonderilir, altraydabir genelmerkeze 2-Gergek ve tiizej kigilerin kendi istedi ile dernege yaptrklafl ve ba0r9 yardrmlar, gay ve yemeklitoplantl, tertiplenen 3-Dernek tarafrndan gezi ve eglence, ve temsil, konser,spor yartsmast konferans gelirler, gibifaaliyetlerden saglanan g el 4 - D e r n e g im a l v a r h d r n d a n d ee d i l e n e l l r l e r , n s-Yardrm toDlama hakkrndaki mevzuat hiikomlerine baltg ve yardtmlar, uygunolaraktoplanacak gergeklegtirmek ihtiyagduydugu igin 6-Dernelin.amacrnr girigtigiticari faaliyetlerden elde geliri temin etmek amacryla edilenkazanglar. 7-Di6ergelirler.

8

/lr

Dernegin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler * Madde 13-Deftertutma esaslan; Dernekte, igletme hesabr esasrnagore defter tutulur. Ancak. yrllrk brflt gelirin Dernekler Yonetmel'ginin31. Maddesinde belirtilenhaddi agmasrdurumundatakip eden hesap ddnemindenbaglayarak bilanqoesasrnagore defter tutulur. geEilmesi Bilango esasrna durumunda, Usteiki hesap Ust yukanda belirtilenhaddinaltrnadugiiltirse, takip doneminde yrldanitibarenigletme hesabr esasrna eden ddnrilebilir. yonetim Yukanda belirtilen hadde ba!| kalmaksrzrn ile bilango esasnagoredeftertutulabilir. kurulukaran Derneginticari isletmesiaqrlmasr durumunda,bu ticari igletme iein, aynca Vergi Usul Kanunu hiikrimlerineg6re defter tutulur.

Kaytt Usuru Dernegin Dernekler Yonetmeliginde defterve kayrtlan uygun olarak tutulur. belirtilen ve esasa usul
Tutulacak Defterler yazrlr tutulur. Dernekte, defterler a9a!rda tutulacak defterler uyulacak ve a)isletmehesabr esasrnda gibidir: esaslar aga0rdaki tarihve numara l-Karar Defteri:Yonetim kurulukararlan ve altr katrlan srrasryla deftereyazrlrr kararlafln toplantrya bu imzalanrr. riyelerce kimlik z-Uye Kayrt Defteri: Dernegetiye olarakglrenlerin ve qrkrstarihleri bu deftere iglenir. bilgileri,dernede 9iri9 Uyelerinodediklerigiris ve yrlhk aidat miktarlarrbu deftere iglenebilir. 3-EvrakKayrtDefteri:Gelenve gidenevraklar,tarih ve numarasr bu deftere kavdedilir. ile Gelenevraklnasrllarr srra ve giden evrakrn kopyalarr dosyalanrr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar gtkttsraltnmak suretiyle saklanrr. edinme 4-DemirbagDefteri: Dernegeait demirbaglann yerler ve veya verildikleri tarihi ve gekli ile kullanrldrklan kullanrm srirelerini dolduranlannkaytttan diigtiriilmesibu deftere iglenir. s-IgletmeHesabr Defteri:Dernekadtnaaltnangelirlerve yaprlan giderler olarakbu deftereiglenir. agrkve dtizenli seri ve Defteri: Alrndrbelgelerinin 6-AhndrBelgesiKayrt adr,soyadl alan ve iadeedelerin srranumaralan, belgeleri bu ve imzalan ile aldrklaflve iade ettikleri tarihler bu deftere iSlenir. b)Bilango esasrnda tutulacak defterler ve uyulacak e s a s l aa 9 a $ r d a g i b i d i r : r k kayrth 1-(a) bendinint, 2, 3 ue 6 ncr alt bentlerinde d d defterler bilango esasrndadefter t u t u l m a s r u r u m u n d a a tutulur.

9

24

2-Yevmiye Defteri,Buyiik Defterve Envanter Defteri:Bu defterlerin tutulma usuhi ile kaytt gekliVergi Usul Kanunuile bu Kanununun Maliye Bakanltdrna verdigi yetkiye istinaden yayrmlananMuhasebeSistemi Uygulama Genel Tebli0leri goreyaprltr. esaslanna Defterlerin Tasdiki Dernekte,tutulmast zorunlu olan defterler kullanmaya batlamadan onceil dernekler mudurhigune veya noteretasdik ettirilir. Bu defterlerinkullanrlmastna sayfalanbitene kadar devam edilir ve deftederin ara tasdiki yaptlmaz.Ancak, bilanqoesasrna 90re tutulan defterlerile form veya giirekli form yaprakhdefterlerin,kullanrlacadt ytldanonce gelen son ayda,her yrl yeniden tasdikettirilmesi zorunludur. Gelir Tablosu ve Bilango DAzenlenmesi gdre kaytt tutulmastdurumunda Igletme hesabresastna yrl sonlannda(31 AraIk) (DerneklerYonetmeligi EK-16'da belirtilen) "Igletme Hesabr Tablosu" drizenlenir. Bilango g6re defter tutulmasrdurumundaise, ytl sonlannda esasrna ( 3 1 A r a l r k ) , M a l i y e B a k a n l r q r n cy a y r m l a n a nM u h a s e b e a SistemiUygulamaGenel Teblidlerini esas alarak bilangove g e l i rt a b l o s u U z e n l e n i r . d Dernegin Gelir ve Gider Iglemleri* Madde 14-Gelirve giderbelgeleri; Dernekgelirleri,(Dernekler Yonetmeli6i 17'dedrnedi EK" A | n d r B e l g e s i i"l e t a h s i le d i l i r .D e r n e kg e l i r l e r i n i n bulunan) b a n k a l a r a r a c r h g ri l e t a h s i l i h a l i n d e b a n k a t a r a f r n d a n dUzenlenen dekont veya hesap ozeti gibi belgeler ahndr yerinegeger. belgesi Dernekgiderleriise fatura, perakende satrsfiSi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleriile yaptlrr.Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94'tincij maddesi k a p s a m r n d a u l u n a n 6 d e m e l e r ii q i n V e r g i U s u l K a n u n u b hlikiimlerine 96re gider pusulasr, bu kapsamda da bulunmayan odemeleriigin (Dernekler Yonetmeligi EK-13'te ")G i d e r a k b u z u "U z e n l e n i r . d r n e db u l u n a n i M d yaprlacak Dernektarafrndan kigi, kurum veya kuruluglara bedelsiz mal ve hizmetteslimleri(Dernekler Ydnetmelidi EK"Ayni Yardrm 14'teornegibulunan) TeslimBelgesi" yaprlrr. ile Ki9i, kurum veya kuruluglartarafrndandernege yaprlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleriise (Dernekler Yonetmeligi "Ayni Baors EK-15'te AlrndiBelgesi" kabul ornegibulunan) ile edilir. Alrndr Belgeleri D e r n e k g e l i r l e r i n i n t a h s i l i n d e k u l l a n r l a c a k" A h n d r (Dernekler Belgeleri" Yonetmeligi EK- 17'de gOsterilen bigim ve ebatta)yonetimkurulukaranyla, matbaaya bastrnlrr. Ahndr belgelerinin ve kontrolU,matbaadan bastrnlmasr teslimahnmasr, eski defterekaydedilmesi, ve yeni saymanlar arasrnda devir teslimi ve ahndrbelgesiile dernekadrnagelir tahsiledecekkigi veya kisilertarafrndan aIndr belgelerinin bu

IO

Dernekler YOnetmeli0inin ilgili hiikrimlerineg0re hareket edilir. Yetki Belgesi Dernekadrnagelir tahsil edecekkigi veya kigiler.yetki ydnetimkurulukaran ile tespit siireside belirtilmek suretiyle, edilir. Gelir tahsil edecek kigilerinagrk kimligi, imzasr ve fotodraflannr ihtiva eden (DerneklerYonetmeligi EK- 19'da " ornegi bulunan)"Yetki Belgesi dernektarafrndan nusha Ug yonetim kurulu bagkanrnca olarak dtizenlenerek.dernek onaylanir. Yetki belgelerinin birer sureti derneklerbirimlerine yonetim kurulu verilir. Yetki belgesi ile ilgili degigiklikler onbe9gUnigerisinde bagkanrnca, dernekler biriminebildirilir. gelir tahsil edecekkigiler,ancak adlanna Dernekadrna yetki belgelerinin suretininderneklerbirimine diizenlenen bir gelirtahsiletmeyebaglayabilirler. itibaren verilmesinden yenilenmesi, iadesi ve sair Yetki belgesininkullanrmr, DerneklerYonetmeliqinin hususlarda ilgili hUkilmlerine 90re hareketedilir. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama SAresi harigolmak Uzere, kullanrlan Defterler dernektarafrndan akndr belgeleri,harcama betgelerive diger belgeler ozel kanunlarda belirtilen sureler sak| kalmak izere, kaydedildikleri defterlerdekisayr ve tarih drizenineuygun olarak5 yrl srireyle saklanrr. BeyannameVerilmesi* ile Madde 15-, Derne!in. bir oncekiyrla ait faaliyetleri yrl gelir ve gider iSlemlerinin sonu itibanyla sonuglaflna iligkin (Dernekler Yonetmeligi EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek vonetim kurulu tarafrndan sonra, her takvim yrlnrn ilk dort ayr iginde onaylandrktan idareamirlioine verilir. tarafrndan ilgilimUIki dernekbagkanr Bildirim Yii kiim li.iliig ii * y k M a d d e1 6 - M U l k i m i r l i g e a p r l a c ab i l d i r i m l e r ; a Genel Kurul Sonug Bildirimi genelkurul toplanttlannt izleyen olaUanveya oladanijsttl otuz giin iginde, yonetim ve denetim kurullan ile di6er organlarasegilenasrl ve yedek iiyeleri igeren (Dernekler Y o n e t m e l i g i K - 3t e s u n u l a n ) " G e n e lK u r u lS o n u gB i l d i r i m i " E ilgili mtilki idare ve ekleri yonetim kurulu bagkanr tarafrndan amirligine bildirilir: G e n ek u r u ls o n u E i l d i r i m i n e ; l b 1-Divan bagkanr, bagkan yardtmcrlan ve yazman genelkurultoplantr 6rnegi, tutanagr tarafrndan imzalanmrs 2-ri|ziik degi9iklioi yaprlmrssa, tilzodUn deSigen yeni ve eski Sekli ile dernek ttizudi.inijn son maddelerinin yonetimkurulunca imzalanmlg Ornegi, her Seklinin sayfasr Eklenir. TaSnmazlartn Bildirilmesi itibaren Derne!inedindiditagrnmazlar tapuyatescilinden

"Tagrnmaz 14alBildirimi"nidoldurmaksuretiyle mrllki idare a m i r l i 0 i nb i l d i r i l i r . e Yurtdqndan Yardrm AIma Bildirimi yurtdrgrndan yardrm alnacak olmasl Dernektarafrndan, yardrm ahnmadanonce (DerneklerYdnetmeligi durumunda EK-4' te belirtilen)"Yurtdrgtndan Yardrm Alma Bildirimi" iki idare amirligine bildirimde nLisha olarak doldurup mrilki bulunurlar. Bildirim formuna, yurt drgrndan yardrm alrnmasl alrnmrgyonetim kurulu karafl 6rnegi, varsa bu hususunda protokol, ile ve konudadgzenlenen sozlesme benzeribelgeler yardrmrn aktanldt!r hesabailigkindekont, ekstra ve benzeri belgenin ornegide eklenir. bir Nakdi yardlmlann bankalar aracr|lgrylaalrnmasr ve kullanrlmadandnce bildirim gartrnrn yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurum ve Kurulu7lart ile Birlikte Yiiriitiilen Ortak Projelerle ilgili Bildirin giirev alanrna Derneoin kamu kurum ve iligkinkonularda ile ortak projelerleilgili olarak yaptlan kuruluglan yrirottrigU protokolve projenindrnegi (Dernekler Yonetmeligl EK-23'de gosterilen)"Proje Bildirimi"neeklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iginde dernek merkezininbulunduquyerin v a l i l i g i nv e r i i i r . e Dedi5i kl iklerin Bi ld i ri I mes i Derne!in yerlegim yerinde meydana gelen degigiklik (DerneklerYiinetmeligiEK-24'te belirtilen)'Yerle9im Yeri Bildirimi"; genel kurul toplantrsrdrgrndadernek DediSiklik organlarrnda meydana gelen dedisiklikler (Dernekler Ydnetmeligi EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlanndaki izleyen Bildirimi"doldurulmak suretiyle,degigikligi Dedigiklik bildirilir. m0lki idareamirlidine otuz grin iEinde yaprlan degigiklikler de ttiztik Dernek ttiziid0nde yaprldrgr genelkurultoplantrsrnr izleyen otuz 9un degigiklidinin i g i n d e , g e n e l k u r u l s o n u g b i l d i r i m ie k i n d e m t j l k i i d a r e a m i r l i g i nb i l d i r i l i r . e Derne6in ig Denetimi Madde l7-Dernekte genel kurul, yonetim kurulu veya denetim kurulu tarafrndan i9 denetim yaptlabilecegi 9ibi, yaphrllabilir. ba6rmsrzdenetim kuruluslannada denetim Genel kurul, yonetim kurulu veya bagtmsrz denetim o k u r u l u g l a n n c a n e t i my a p r l m r g l m a s r ,d e n e t i mk u r u l u n u n de yUkllmlulilqUnii ortadankaldrrmaz. en Denetimkurulutarafrndan geg yrldabir defa derneoin Genel kurul veya yOnetimkurulu, denetimi gergeklegtirilir. gerek gOrUlenhallerde denetim yapabilir veya baotmslz denetimyaptrrabilir. denetimkuruluglanna

Dernedin Borglanma Usulleri Madde l8-Dernek amactnl gergeklegtirmek ve faaliyetleriniyiirtitebilmek igin ihtiyag duyulmast halinde ydnetim kurulu karan ile borElanma yapabilir.Bu borglanma gibi nakit kredilimal ve hizmet a||mrkonulartnda olabileceqi olarak ta yaprlabilir.Ancak bu borglanma,dernegin gelir kaynaklan ile kargrlanamayacak miktarlarda ve derne{i yaptlamaz. ddemegUgliigiine diigrirecek nitelikte Dernegin 9ubelerinin Kurulugu Madde lg-Dernek, gerekligdrulenyerlerdegenel kurul karanylaSubeagabilir.Bu amagladernekyOnetim kurulunca yetki verilen en az tig kigilik kurucular kurulu, Dernekler Yonetmelioi'nde belirtilenSube kurulus bildiriminive gerekli yerinen btiyi.lk agrlacak belgeleri, miilki amirligine verir. SUbe 9ubelerin Giirev ve Yetkileri Madde 2o-9ubeler, tuzel kisilidiolamayan, dernekamag ve hizmet konulan doorultusunda ozerk faaliyetlerde gorev ve yetkili,tum islemlerinden bulunmakla doian alacak ve borglanndan otijrii kendisininsorumlu oldugu dernek ig drgUtrjdrir. Subelerin Organlarl ve Subelere uygulanacak Hiikiimler M a d d e 2 1 - S u b e n i no r g a n l a n ,g e n e l kurul, yonetim kuruluve denetimkurulu'dur. kayrtlr i.iyelerinden Genelkurul,Subenin olugur.Ydnetim kurulu,Yediasrlve Yediyedek,denetimkuruluise rig asrlve tig yedektiye olarakgubegenelkurulunca segilir. Bu organlann96rev ve yetkileriile bu tiizukte yer alan dernekle ilgili diger h0ktimler, mevzuatrn 6ng6rdUgii gergevede gube'de uygulanrr. de 9ubelerin Genel Kurullartnrn Toplanma Zamanr ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasrl Temsil Edilecegi M a d d e 2 2 - 9 u b e l e r ,g e n e l k u r u l o l a g a n t o p l a n t r l a n n l genel merkezgenel kurulu toplantrsrndan az iki ay dnce en bitirmekzorundadrrlar. Subelerinolaoan genel kurulu, 3 yrlda bir, Eyltil ayl gtin yer VC igersinde, Sube ydnetim kuruluncabelirlenecek saattetoplanrr. 9ubeler, genel kurul sonug bildiriminin bir tirnegini yaprldrgr toplantrnrn tarihi izleyenotuz gUn igindemtilki idare ve bildirmek zorundadrrlar. amirliUine dernekgenelmerkezine genelmerkezgenelkurulunda ve seEimlik dogal Subeler, yonetimve denetimkurulu temsiledilir.Subelerin delegelerle bagkanlan dogal delegeolarak,gubedekayrtlrher yirmi (20)

toplam Uye sayrsr20' den az ise bu oyeler igindebir olmak i.izeresegilecek delegelerde segimlikdelegeolarak, gubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katrlma hakktna sahiDtir. Genel merkez genel kuruluna en son gube genel segilen delegeler katrltr.Genelmerkezyonetimve kurulunda denetim kurulu Uyelerigenel merkezgenel kurulunakatrlrr, ancak gube adrna delege segilmedikleri surece oy kullanamazlar. 9ubelerin yonetim veya denetim kurulunda gorevli olanlar genel merkez ydnetim veya denetim kuruluna gubedeki gorevinden segildiklerinde ayrrlrrlar.

Temsilcilik Agma* Madde 23-Dernek, gerekli gcird lii yerlerde dernek faaliyetleriniyUr0tmek amacrylayonetim kurulu karanyla temsilcilik agabilir. Temsilcilioinadresi, ydnetim kurulu kigi veya kisiler karanyla temsilci olarak gorevlendirilen yazrI olarakbildirilir. o tarafrndan yerin mrllki idareamirligine Temsilcilik. dernek genel kurulundatemsil edilmez.9ubeler aqamazlar. temsilcilik Tilziigiin Ne 9ekilde Degigtirilecegi Madde 24-Ti.iziik dedigiklidi genel kurul karan ile yaprlabilir. yaprlabilmesi genel igin Genel kurulda ttiztik degisikligi kurula katrlmave oy kullanmahakkr bulunantiyelerin2/3 g o d u n l u d ua r a n r r . Q o i u n l u ! u n s a ! l a n a m a m a ss e b e b i y l e r er i d a t o p l a n t r n r n t e l e n m e s lu r u m u n d ak i n c it o p l a n t r dg o ! u n l u k ydnetimve Ancak,bu toplantrya katrlanilye sayrsr, aranmaz. iki az denetimkurullanUyetam sayrsrnrn katlndan olamaz. degigikligi igin gerekli olan karar golunlu!u Tuzuk toplantryakatrlan ve oy kullanma hakkr bulunan Uyelerin 2/3'ti'diir.Genelkurulda tiiziik degigiklidi oylamasl oylannrn y aqrk larak aprlrr. o Dernegin Feshi ve Mal Varlrgrnrn Tasfiye Sekli Madde 25-Genel kurul, her zaman derneuin feshine kararverebilir. gorugrilebilmesi genel igin Genelkuruldafesihkonusunun kurula katrlmave oy kullanmahakkr bulunan Uyelerin2/3 q o d u n l u l u a r a n r r . e o ! u n l u g u n s a g l a n a m a m a s re b e b i y l e s godunluk ertelenmesi durumunda ikincitoplantrda toplanttnrn yonetimve Ancak,bu toplantrya katrlaniiye sayrsr, aranmaz. iki az denetimkurullaniiye tam sayrsrnrn katrndan olamaz, gerekli olan karar F e s l h k a r a n n r n a l r n a b i l m e siic l n o k v h E o d u n l u dtu p l a n t r y a a t r l a n e o y k u l l a n m a a k k rb u l u n a n riyelerin ovlannn 2/3'i'diir. Genel kurulda fesih karafl y a o oylamasl g r k l a r a k a p r l r r .

t4

derneginpara, Genel kurulca fesih karan verildidinde, tasfiyesison yonetim kurulu Uyelerinden mal ve haklannrn feshe iligkin olugantasfiye kuruluncayaptltr. Bu iglemlere, genel kurul karannlnahndt{t veya kendilioinden sona erme Tasfiye sUresi tarihten itibaren baglanrr. halinin kesinlesti6i "Tasfiye Halinde iginde buti.in iglemlerdedernek adrnda kullanrlrr. Kuwaimilliye Dernedi" ibaresi Tasfiye kurulu, mevzuatauygun olarak derneginpara. ba9tansonuna kadar tasfiyesiiglemlerini mal ve haklannrn . v t a m a m l a m a k lg o r e v l i e y e t k i l i d i rB u k u r u l , 6 n c ed e r n e g i n a dernegeait defterler, hesaplannr inceler.incelemeesnastnda tapu ve bankakayttlarlile harcamabelgeleri, ahndrbelgeleri, bir varltkve yUkUmlUltikleri tespitiyaprlarak dider belgelerinin lslemeleri strasrnda dernegin tutanaga baglanrr. Tasfiye gagnda bulunulur ve varsa mallart paraya alacaklrlanna gevrilerek alacakhlaraodenir. Dernegin alacaklt olmasl a d u r u m u n d a l a c a k l atra h s i le d i l i r .A l a c a k l a r ttn h s i le d i l m e s i sonra kalan tum para, mal ve ve borglarrn odenmesinden haklafl, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemigse dernegin tarihte en en ildekiamacrna yaktnve fesih edildigi bulundu$u devredilir. sahipdernege fazlaUyeye Taqfiyeye iliskin tiim iglemler tasfiye tutanagrnda hakll gosterilirve tasfiyeiglemleri, mLilkiidare amirliklerince harig ijg ay iginde verilen ek stireler bir nedenedayanrlarak tamamlanrr. Dernegin para, mal ve haklanntn tasfiye ve intikal iglemlerinin tamamlanmastnt mtlteakip tasfiye kurulu tarafrndandurumun yedi gun iginde bir yazl ile dernek y e m e r k e z i n ib u l u n d u l u e r i nm u l k ii d a r ea m i r l i o i n b i l d i r i l m e s i n yazrya zorunludur, da eklenmesi tasfiyetutanaotntn ve bu son tasfiyekuruluslfatlyla Dernegin defter ve belgelerini gdrevlidir.Bu gorev, bir yonetim kurulu Uyelerisaklamakla Bu yonetimkurulu Uyesine verilebilir. defter ve belgelerin de sUresi yrldrr, be9 saklanma Hiikiim Eksikli6i Madde 26-Bu ttiztikte belirtilmemig hususlarda D e r n e k l e r a n u n u ,T r i r k M e d e n iK a n u n uv e b u k a n u n l a r a K ve olan DerneklerY6netmeligi ilgili diger atfen grkartrlmrg uygulanlr' hilktimleri hakktndaki mevzuatrn dernekler

-la

-L-r

l!

E

:-- t -E
. i > E 2

E
F .gh

IE*
.E E
o.t'E

., o

'n 6

.==E

e ! 9

!
='P=.s,
o ! ; ' E ' E o n

E .
r

tr

€:'.EE
! g :

,Ei i# ; ' ig
. _ - F O

:o 9
E 'I

p,:EEi
o . ! i : 6

q i o

g d i
c v E G : t !

E:- aE t :is s

Fo'-^g
; 9 d !

6 E Y
: : =

! :

E

6 E . E b
q ' E s i
g i

6i6
! l t F

E : '9 .:o r E F L q j j j 5 E : : - o

l!-a

fi:
i:i €

fr*x!
L : ;

o t
h

a o
J

E :E: - : 5

9 ;.o x .q!,5t 'u- l x " 9

:

c

si

F

sE

ol

tu

(rr
L

! r = = o.; , ! 6 E

FEE

i v t ! ; i

6

6 t . ' " > J P g

nHi 9,P

..:3i

i-9i,.e
d E ! t - : .

c

o
o
I I

o
G

EE: !'38 FEi ? a Eo

t 9

I

,€

- q _ - = ; ; h E ! e t ; = 9 : ! : ; c = * g !

E.;EF

2
i

p

(g

E5{ i € :
&

E E *;€'i
:9hr; o

E U EF i +
i n o

tu

g E 3 :gl o
c E
o

'i

X

gts! E
o'>i::'

T i EE G

E
{9

gr€
E5 €
8 8 E

a0

; p 5> . : =
. : : p E .g+ 6 'o1 o o = i

3 3
.! .9i

o

I r € {

e E * E n ;
o o j i - o > - _ J " ,

o

:5sg

. i EY : c Y .a E - o =
6 E ii5

I n
6

rsg

\.,,

cr!

E
!

f

E i
, i r

d)

J : :

.!

> = E

a -

- c

E

; : ; ;

= o o 6 A E ! i
E i J

E,sE;,g c
E g E A: E

2 e -

_${$E
.-.6"9-cP g i . i : : . ! E I )Or.A i! <) = , : r : a : M -c" ! F t] E b

6 l l

>tr
6 E

o
9

g 6 - 9 ,o .E i

; ir- r+= # ;5F :! 5 ' E
E e ; its$ g ' sE
a Fi :5E i g
c o . . = 6

* 9 ;E ;. , g: it i : 8 s. ; p Eil ! ill
: ; ; : F i ' '
F :
; i ;

5 €

3 >

F f

e

; t

b

d'EF > = . )

> l l 3

9 : 9
;= >. o'= L a o :

s * g :e g i
:.:1 0 !i l

F Ei E ; I + E;E€ gE E
; : j , ;

H€;

*::-i:ii
$ 6 - : g ! : . ! Y p n 5 . ! l

ic*ti{
9 ' J *
6 : : E : _ 9 . i :

; E! i : . i i

E o

' c : : h

E i r

=-Etbeil

.i!:E.x,ii
;'ia

xiiE.pt;

:igF : ' - : ;

,F9€
=+c

.E . E E

c- iV E ci F E i i n E c
E E c * . : l l

.g JR: X E : y ! . E ; : 9 1

i. == E 1 ii = E: g E tc n g :EF6Ei P IBE !,s:s*E
: .- E 5€8E !t 5+ ri p 6 i
i F : F E E; : ;

'--,fi,8, ;EE:.
' :.i
-o >:9

E $8i i'' ( " * r ->3 Fg"
. , c = a e t :

+ E e . Eji E + i
9 r6 ' 6i i *o
' ;i

-'"

>,=

:

-!l

b a'P b . E E
H
-.:

t E axE ; ! ! :
i : 1

L- _-o E t

>

>c'6'
i

E E E

-9 ,V a)

E >

-ij

g€EFE*. i'FA!;j:

a E,6

Ff,cggI

,I
> l
F

F I 6 >-:
E

F 9 ;
'Y' ! d 6ght,'
J

6
::, I or o I': ol6

E :l
! i;l
D

nl

6
-g ai !

:.::

G

E E i6,

E
! jot !

r i
q i -

9

o_ : !,"l I

E
! :

.9' 'tr

P

El c

z = E
= 9 t

N ,P .E

q g
cl !

E z lr
! g

E

'd -e *h ' n ! :

6

6, = 'ol

:0

.E E ,o

: 3 8

E': E
( 9 9 r E

a
E |q

gt ;

l

" : . 1>
E 5 9
> - E ;

Ft o .1 5l c)

6t t

$ e ,ol
I
I

.Fl
C'I

E f <

B 9l ; PI 3
9l
61

.E

c

9t tt '9l or tt
>

3l 7l .:l
.I
o'

9 C 5
H E :
!!! F

E
U

'!

co -9 , : 9 1 _

P g
E
:

gt6
! l-6

o t c

E
F

E
! a F

:tg
I

-g

co .g=

t,)

:o

J -t

E

Bir Anrt Adam: YUsUI KENIALTENGiRSENK
Av. Hiiser Ozbek in Istanbul Barosu CenelSeketeri 1908-1909Arasr istanbul Barosu Ba$kanllgrnr yusufKemal Bey(1878_1967) yapan uzunbir dmiir.siirdii. Dolum yeri Boyabar battaolmakiizere, kadrolanbabasrrun gdreri ned(ni\1," gdrdiigit Anrdolu nu:r de.:i5ik geldigi ogrenimjni kiiqik ya$ra \e 1dr<leri. s.irdrirdij3ii istanbul un toplumsal. silasalonamrbu zeki,duygulu gocugunu i.nadoliu dednden etkiiedi alrrnda. alabeyinin yamnda, odalannda Qokzor kogullar han kalarak elitrnlnr siirdiiriirken Kuleli Askeri idadisinin siraviannr kazandr. idadideki sivasal Jnum. dzgiifliikgii diiSiince almosferi. krsasiirede onu gi.li direncidrgijrlerunesinin <jnderleri arasma soktuGeqi.digi kazasonucu elinden bir seq ciddibigindeyara-lanrnca Kuleli id:rdisinin I lbbr] e b0liimiine geQti. Tlbbi)enin)iiksekkrsmrna devam ederken vartr.nrn elindeki parmaklann yetenegini hareket klsltladliranla5Lhnca centh olamalaca!rna I.erildi. korar Bununiizerine Trbbileden g*arrlanl'usufliemal Hukukmektebine kiyaotau. Tarihgiler l9.yiiz}'thOsftanllntn enuzun)rizrrh olarak yusufKemal Bev nirelerler. . bu en uzrinyiizylln songelregine hemAnadolu colrafyasrndan, ba$kent hem istanbul.dan tarukoldu.Batremperyalizminin finanskapitrlinin, ve yeili-yabancr kucalrna tefecilerin dii:imii$ OsmanLm11 siirecinin acrsrtu derinden 90kiig hissettiHuliuk0grenciliginde a! ukallrgrlldaarrsdmiirge tilkeoinbkeyi oLarak ve bir hem J . a1drn. hukukgLr hem limliJiyledzgiirlnk. bagrmsrzhk miicadelesinin i;indeoldu.l90B hep Ikinci tr[e$ruti]etinin ilanrndan sonra osmanh]Iebusan rreclisine Kastamonu lvlillen.ekili olarak girdi. Mecliste mricadelesini dogrulruda de a;nr siir,liirdii. YusufKemal Bey'inanrlan.,VatanHizmetinde',adrylaKiiltiirBakanlrgrtarafindan . _ basrldr. Tengir;enk'i okurken 2.Abdiilhamit Ddnemi.190g Meirutiyeri, lvfa; olalr. 3l Brlken bozgunu. Birinci Drinya Sava;r. Osmanllnrn g6kii;ij.Kurtulug Savagr. <legiqik DoluIran e gtrylclotaylarla \ adera film Seridi sdzlerimizin bir gibi dni.inden geqer. 1913 yrlLnda YusufKemrlBevparis're doktora dgrencisidir. Derletlerin re gdLii5 kriz ,. donemlerinde millilerqilrgin rzrdrkrrkgrLgtnri onaya mikro \e nasrl grkrverdigini, drq o-eslelilr etnrkgjlisin ulusal birlige nasrl zarar rerdi!inianlamak isterseniz igin Vatan Hizmetinde' kitabrn adh l52.sa1.fasrndan bir alrntL yapalni: " Bttlkar muhatebeleJelcletleripnris'tebult;la biz bErc,rcileri gok ri pek iizi!!.ordu. __ I{et la tflafl hakorctgi)rii).ot.luk. OyutnL Tolebe Centiyet;,utefi fiir*ittrtiyatt ogrcnc! e,v.vela Lliisliihun olnnyanlanlat boSk4at.eli, ru da lliisliinanltua da sirayet so eiereL biter,bircr cemifeti terk ettiklerini bild!ri.1.otl,rr i;i; Tfirklere te sb:lir sbyteyetek fena fena a.tnltp girliyorlardt. Hig uhuthtnn Coksey.ligiu Hiirrer ad!ud; bit irkwlostm vardt.Bir giitt o da " Gidiyorum" dgdr'.,,Hiisrev " ncreregiiliyorsurj?SenTiirk delii mhin?" zler1i,z. Hr\ tr benCerkesim. l rtJenberiCerkesilge kitrplirrokudrjrn.,,/erl tiq Ct;r i,,Sonradsn tnehlehete gelip,banAnlnnmtu birihdehiifeftiilik elc bir ArBavutdd',B^lkatl :!luharebelerinde kaganhr si:,Tiirklersini;, b:ulr. degit,.,"dr.e bdnahokaretedilordu,"

;irilt,,'":tTff 1T,iq,il ,,,Ti,fi; imi*#jii"tl;il#".i,ffi.jT,.'lj:i:*:ff
m okurlanmrzai (Vatan Hizmetinde sayfa:169-170"j

Paris ddniitiiAdlile Nezareli j\tiisteSarhgr gcirevini j0Ekimfgf SNfo;;J ..., yuRiriir. All$kes Atlatmasr Osnranlrnrn teslimi,

.66r,,
'-

odastna rannda geldi. *t k,,t;:;,.s;;l:::il:i!^T;:i::::;.i:r':: men.t,,,,,,iiste'a-rttk idi. Ier s.d.sterdim..or,rft,,,:;;ii;;:.:d:;:::i-"!::::;:,;l;,i:;,f;:irh.a).aka He*in!ere
.- I evkrthrnedeki rimiislimlerj gir t3h

"*t{t tr'; x'; :';i;t} 1":ln :i:;;*i;,: i i:tt::i :*ii:i,ilii1lr,',{'i;'": ;# "''""^;:ii:in,ii:ilijliiij:ii;iiin':i,:,f
r-engirsenk Kasramonu mi ervekiri son oramk i.Jllll:jl;::llt:esimre.rde

',:::!r1:t:;i!:'#:;I-*,):-,t#:y";:ii1;:':::; #ai,!!::",!:,:,"#::::i.

i:,;:#]:::;::.::::"

ili::i; i:i " l #;:::n :i: y;;;;i#i;"1 I i:I":i:f:*,;::. i,,;:ll X* :jal ;i;;;.;ii"l:lT':,:ili{i?,il,il::Tilj:; lj,T,_:"yi:':i::::::y;tT,*i,I;; "* il'";: r;;.;.:i,,:;:il:;'Tilll:il;',Hil"X",';,T" 3Hfiliilill"'.l'f1"1i1",'11111i'. ffi ii;:lili Lr.StvasKongresi lerin Tffi:l: oncabaskrsr 9.yIrir;e :t nris.ri.i
",!f;:l:l!:!1:"'.r::i:l:i

i,iiiil,iffii ::::l"u;:'J,"in,"l:liiil_-ff o*^,"" ::l#iti,111'1,""
"':::i,:,r,:,d,.!:; ,: ,ntqt,m. ba,rous,c, r,tisoA,n ,e

ii,;"":;i;,'i;"!;i"::::j':,:tj"!:i:,:i!,i;;;;;:;:;.i;;;i';;;:;":"';;:', u"'"0"' isi,i",')',;;;;;;;,':; ;b\i:'::;,:1i;i;,:1,:,:;,';, !:;i,:!;';:.",!' 'r*t"r"n'"r,
edi):ordL-"

':;:!,::";;;i1;:;x:,':::.::!::i.:,iiii::i;;;i:; f::,i;:::::::::""::'.3_"'-t;,1,ry11':;,i*i^,i,1..;..:ii,"ii,liii',#i;';;: ;';;;r;,;:i:;;,Ai:!:: :;';,, ,", mii,, ;:;;,i;ii;,:i:,:,':!:;:;lii;,iii,ili,.:j;ljii )ii" i?::::i,,i:::;s,::,';f":::*s"n"
... ; a . F i i l e n z a r ei ng c l a l t r n do l a n . i s t r n b u6. ] l a r t I g : 0 t r r i h i n d e ll r e s m et l g . j n

:; :,,i;i!jiii#;ixii:y [," ii;:ij;;|';,: ; :i',i" i :,r i i ", :y : :; " ttr:t::,:;tl::;,!iiiix,,^,ii::iiiiit:,:i:,:;,:i;,;!:
i mon doAi J. bauq harp gemit a

J,*liil";;i;;i;; ffffilT:';:l',i;?ili:;l'Jilil";; l.:'"*,,#' ;"n,, ffi#f IllTf
"L

ittarenitt sirritutenTii,*uin irii,_,irilJ,;;,:,:,1;;i:,i';l:,:::,,"1,:,,1;,::;:,"::;:i:,:i::

Lili..,."l1i:1"'.0*": J,::lrtJ;.i,}''"i,fij:,,;;i rrrlrici mebusrarra ri,i*,. anu.oluu uiu'ei.'il;ili;:;l,ii:i.,i,;i.:; r"zr

ii6i;,, [::::,Lxir]*i:]a# t,:it;i.,,:iit"it;,,;:' filiii,li!i: :,:{#.iiiil.:lli,:1Xi:?:}., .,.,i"i"i""i J ;tl,#; i'jlfililll"*::::""r"-i "d.; ;;1"';;n;;
*lliflj iegar ahrnda, n nl,j i,,ll\llijl^,:i""nbur.u ,^;";:j olamazdr.srinsiireri

a l l l l E l i l r
lL/\
t 4, 7 --">4 "
br, lt^ t
O r
| 1

t/

l) L
z

1r,

/t+-h t /( <
L"tf

;. /r'/

,

0,) n t q t,4 7t/,, ia.
'
. L

7r- L'-/1'9/,

rtre w b" , ,lar /-t*1

/.,-io > "in

q aVtr,ale

/",1,',:,,; baltI
a,') raSiJ*r,, (,,' ;f)a:, *( J
-- G,J. yi t 7'+r

'ksil
J

lel&. ^t iX*J,"-,!Q
I

1L*'l-

7nl\e)f

(/r4"/

( 1 i l J - , * , - 1 2 . , 1 1" t " ' - 2

( A)tttr

b,n, lrn'ho f ",,..y/

I h-P,l ltl
,1
l.Jv-t(8tt*

l i , , oL,, ,,* l/r../;
3 /'rt'

I

J"

1"p,aj I

bo1", /,t,'tt
(:ltyM"t* , yf4'rt gt

b:
t J'-+t S2 cL4,t'{'tt;'t,/<

o
t \ |

fl4nh*] t r,L /,{t'

7Jn,ue

Sb{-- p/,'}il , ba, -/,'b,'/ ol) u r , " ! * t S . L a r c/l*L , w',

W-/ ,' 4 , ' / , 1 , T,'b,'/

,'c,,\ r,,ttr b,.4h *u^-lL:

k,-":,-I*'

l{;', ,, eaL ,, t l,!, ta

')r

;nhA

/Doh/r '(bn Qe/ar'- 1 P"r,t ttt'",k'z (st1s,,,. a.D tUg"Qurg2r 'YW /,d /t/sa9 6,6ou-/4,,t

lp- t p4,---l5Q

s,-^,/.o_.

--t-

tufu'ls]l*6"<t,l
l'.llu'

E1flj:l

r I /'/-\ futt- b oe\!rl

| i / tlarh--?1/. { D - -

l/-ap', l/of .

o

se!ai,le,dL beni Litren ^r,i"r,i,r,s,)i;',.';';;,;;:;,i,T:f,::[::::':;,:i'!r; !'-:g-: !":,:' oy,sara gittitdiiler". ilf,tri'i;;::."*^" ektebinekadar

',1::y;,?:,:;::,:f'::::

i.;l;i:,il:",;t'l[:'"#:'d"-.,"il1 j,"T:.J H,; ?]"iil:J:i:fi:[1il:"*'
kiirt,.ir seskin 5:lTl'JJfi: #fjliiljT;*:1.!,'l.ll"sar ve bir hukl,ksu
l vlartI92l radhinde \.loskova Antlagmasr imzalanrr:

qis..,". iilililJ:ffi:,ii:T.,1lliT:tj:ti:::::!'ri'r1s!1,'"r",i1o"*, x"*r,""

;il;#il"":T:flffi:i-l*Hil'ii:itT^ff I;fTl,::t"ii:l_"."d; [ii::Y ffi;;

gtiqrtrine bir var ka4r onurru ,,r',",llx*;:il,*;tiiiixiLlil,ili'l::::er urusun orma.

ij:;i::;j,llx::lf:j:;l*li:l;r,"di,;f:li:,:ljiil:.;:::,:1,!t:::T i"iii:;ffi "o::lll I ". Gi"'eo*i''"J :'.T l,::, L,_lq:r,,"
'.:T:::::i rii*.sov)et Rr.,.va ;?,,:,IE:I"'::::::,1:!!: ,!:::ov,nu18.siini

ni*iiiii;iiiitiii,::,::i;,#;i:i;;,Xi,';:;,i;i,i:j:,::^ ::;l;:,li::f,::[:i":' giiaii alan l6 Ma
tarihinikoyduk,'(sayfa: j 2T

;, "::; : i:i:,i;:;^;',:;i,;: i;:!,::ff:;'##::w,y::iti';,: ::l;:;:,' ;: : /i ?:;:::::!:';:;#"!;!i!:"!:t:!iii'i;';;,:;:;i';,:i;:::::;;,::;:;' "i:;;;fx::;;i#,:'-:'::;,:::*",ii::"i;:j:,:i::;::T;;:;l'j;: ':::',:":l::':i!;i:;;i::;;1,: ;:i,:: i:,!:;!lii',ii"ix;i;!,';n:*:::!!iit:;::|-;;I!:":!::i::;,:";,::: :,:i,' ; ;;;:;l;";":;i:,::,':

:;,Ts;t1:i,;s *;1i::", l;m::"_tffi ll*itr:i#tffi itiff j:i* ;lff:;!-,:',"iI'iT l;l,l::;; :'jl,*il*"';,",::lt+1"::i"1'. [i:ffi'"" ; ffij;ff *,|Ti:nfi *'"";Jfl i*l:1ru;rlf tlt,'ff :i|iil;",ffi
tlfi:t]itl!lli:il::;u*lm::11._:nij,,,,,, il;;l lij:ln:Tij'1":-,::.:ili:Ti ;,;,, ni;i l;;if:: :ij;:: i1:ig:i;ily,,:l H:Tj:i::ll
i$i:
vATA\ I I jZ.\IETi\DE Kemat TENCiRSENK _Yu.ruf
Kiil riir BJkanlgr ya_r.'rn I lan

anr,.;rrrrrdan,urun dr. e-vr..nrerin bazr *.,,,,,0,u,o#ii.];T:llllllii';3,:nl*":n cicnr

j""1illl,lli,iji;,ii_,jiil,,illl".i_f,11," B:fllii!::,:.1,:,,"*iri;i"i..i.."J,L

lrccrisinin ri. r:;r eri-jrne en --",^,"|'iilTll;;,ff,iilHjn:ll-Kurucu rad.' -

or-t-W.^'egi,r tfu- .o,,,\ O

aGrnor siviL 6niiMceGin

21 Adrm'daBir Ulke Demokratiklestiriliyor diye Nas|l 86liiniir?Saimiirgele9tirilir?
\

r(r4i
_-,/

1. Iktisadi ortamr denetleme: Bore ekonomisindedalgalanmalaryaratmak Uzere, para piyasalaflnrn gelen drgardan uluslar arasr vur-kae tefecilerine sonuna agrlmasr. dek yaratrlarak yarctrlmasr: bunaIm aralaflnrn 2. Ulusal bunahmlar Ulkede stk srk iktisadi dalgalanma gue olanparakaynaklarrnrn, bankalarln, devlet azaltrlmasr. Ulusal devletmerkezinin elindeki dnemli en yabancr geEirilmesi. kapatrlmasr, egemenlidine Sirketlerinin Sirket yaratrlmasryla yaratma: Kritik donemlerde umutsuzluoa iktisadibunalrm 3 . Merkezdevletegijvensizlik yerel sanayicilerle Llreticilerle adr altrndadogrudaniliSkiye dLlgrlrillen ve konferans, sempozyum geEilerek, gUvensizlik devletmerkezine kargr aSrlanmasr, buyruk, devlet 4. isadamlainr Yerelisadamr ve kurulmasr; bagrna drgr.itleme: drgLitlerinin iliskibilrolannrn "serbest giderek pazar" kabulettirilmesi. denetiminden uzaklaSan ve duzeninin ekonomi" "serbest
5 . Yolsuzluk kampanyalan: "Yerinden ydnetim" taleplerini yilkselterek, devletin egemenli0inin

yerlestirilmesi, yolsuzlukolaylaflnrabartaraktopluma agadrhk halktn zayrflatrlmasr, duygusunun itilmesl. Caresizli0e

yabancr ydnetimi grlglendirme altrnda, toplumsal 6. Belediye hizmetlerinin Yerel adr devredilmesi: Sirketlere "karlrlrk" yabancl gibi isletmelerin esasrna oturangirketlere devredilmesi, su-elektrik kentsel ^ hizmetlerin lt Sirketlere igin devredilmesi gerekli drisrinsel yaprnrn alt olusturulmasr. yrkrmr: ve 7. Ulusal sanayinin Ulusal iKisadrn i€in, sanayile9menin eneii kaynaklannrn edkertilmesi ulusal yrkrmaudratrlmasr toplum ile devlet arasrnda gevreci bigimde akrmlann, igin da Eatrsmayr ieerecek isletmecilidinin ulusal drgrltlerin desteklenmesi ulusalmadencilidin, ve dodalyakrt Liretim kaynaklan grkanlmasr. egemenlik alanrnrn drsrna -bizdekiadlandrrmalanyla, yazarlara, bilim adamlanna- ydnelik 8 . Kamuoyu olusturuculan aydrnlara, gekmek. igerde drsanda, ve Katrhmcrlarla dogrudan iligkiieinde, masraflart kargrlayarak, konferanslara ilgili iilke hakkrnda bilgi almak ve "dr.isrince" "drgotlenme" ve dzgrirlil6ri baSI16r altrndayeniden yaprlanma dris0ncesini benimsetmektir.

yoksa, hemen HelsinkiNihai Senedikapsamrnda Yurttasiar Ortak Zemjn ve 9 . Alt drgr.jtler Helsinki ydnlendirile-bilecekiligkiler altrnda insan lulerkezleri drgritlemek kosullar ve olgunlaStrkea, bir a0r uzaktan haklafl dernekleri benzeri ve drgrltlenmelerin kurulmasr.
lO. Bilimsel toplumsalkonferanslann ve kurulmasr. Yerelvakrfve "think tank" derneklerinin codaltrlmasl. l. U iSadamlafl srzrlmasr. Siyasa derneklerinin, sendikalafln kurulmasr, varolanlann iginebilim danrsmanlaflyla partrlereeditim programlanyla,particilik dersleriyleyaklagarakkadrolann ydnlendirilmesi, genglidin "drisrince propagandbsryla dzgUrlLidLi" "siyaslkatrhmcrlk" ve drgijtlenmesi.

(radyo,gazete,dergi,televizyon, l2.Yeni propaganda Bilimsel aygrtlaflnrn video yayrnr)devreyesokulmasr. yayrnlafln yoounlaStlfllmasr. ve magazinsel ieerikli,insan haklan ilkeleriListone Insan haklarl siirdUrUlen yaratrlmasryla ihlallerinin sLlrecin hrzlandrrtlmasr. yerindenbilgi eldeetmek iginyaygrnbir yayrnq egitim programrnrn l3.Casuslaryerineyayrn muhabirleriyle gergeklegtirilmesi. gahsmalannrn 14.Gizlive yafl gizli istihbarat medya muhabira0rylaagrkve yaygrn azaltrlmasr, buna karsrlrk yerli gubeleriyle yayrna geeilmesi, istihbarattoplanmasr, olanaklrysa Amerikantelevizyonlannrn eksikyanlrg bilgilendirmeyle ydnlendirilmesi, yerel medya ile kitlelerin dLizenleyerek editim-konferans-gezi kalrcr baglarolugturulmasr. l5.YanhSve eksik bilgilendirmei ve Kitlelerin akrldenetimlerini geeirmektizereyooun propaganda yanlrs ele gelenekselkurumlann bilgilendirmeyle tarihsel devlet kurumlannrnve etnik siirtiismeleri dnleyen

qelisimgereeklerini yrpratrlmasr, toplumsal kimlidikangtrrmak tarihsel toplumsal ve iein yenikimlikli yaratrlmasr. topluluklar

#1!*,,r,

yerel giielendirmek progrcmlanna baglanarak l6.Etnik krskrrtrcrhk: aynlrklan Etnik rizere kLiltlir anrmsatma dzelliklerinin toplantrlardan uluslar arasr adamta9rnmasr, ulusal-bdlgesel tarihinbLitiinlegtirici toplantrlara yaratrlmasr. yerel azrmsanrlarak, tarih,yerelkiiltrjrarastrrmasr albnda eskiye 62lem adr en "qok knltrirliililk" yrkrmr: propagandasryla lT.Kiltrlrel kaynagmanrn ortak kiiltijriintemellerinin toplumsal yrkrlmasr. ve kurtulusun olananmagLinlerini toplomun Uluslararasr kampanyalar ulusal karsr ile simgesi gtidtilebilir bir tarihten kalmabadrmsrzlrk onur sirngesi ve siizdedostluk adrna silikle9tirerek dzelliklerini geleneksel topluludaddntshirmek, Oin kdltdnidCnparEalanmasr, kesilmesi ulusaldayanr9may, ve akrgrn pekigtirici yok edilmesi dansel Batr'ntn etkisinin iCin,"medeniyetler/dinler diyalog"programryla, arasr giidrlmLinde karStsrnda kurumlaflnrn Bdylece din kurumlanyla, ulusalegemenli0in eritilmesi. azrnlrk ortak,dinsel olugturulmasl cephe yeni dilnyadLizenine yetistirilmesi: programlaflyla, gridilmlrj l8.inanmr9drgritliderlerinin taprnan Liderlik yeni yerlestirilmesi; parti ultra-liberal dnderlerin ve varolanlara liderler riretilmesi yeniDartiler kurulmasr, programlannrn ydnelik, progrcmrna rejimle hesaplasmaya dOn0sttiriilmesi. birerkrskrrtma 19.Silah| gricrinzayrflatilmasri iktisadi bunalrmr bahaneederek,toprak biitfinlidln! koruma aracrulusal yenilenmealimlannrn ordunun, silah donanrmlannda, komuta kontrol ve iletigim sistemlerinde gevsetilmesi. krsrtlanarak, zayrflatrlmasr ulusal ve srntrlann ydnelik g0elerinin yaprlafln 20.Ordulan savunma koparma: korunmasrna ulusal kimlidinden cLlvenlik ulusal miidahalelerini ordularl dnlemek igin,profesyonellegtirmek. egemenli6ine Devlet sahiperkmaya ealrsan geriletmek giinlr.jk ordu ieinde igin,krskrrtmalara siyasete basvurularak, ydnetimlerinin ordu eekilmesi, politik yaratrlmasr. LarUSma, ile halkarasrnda ordu cepheleSme -

o ydnetiminin 2l.Devlet kargasayla ge9irilmesii Ivlerkezi ele devletin gegirilmesi. ele Segim darbesiyle egemen
yaygrn sLirekli direnig hrzlandrnlmasr halkrikna iein olursa, ve kitlegdsterileri Bu diizenlenmesi. sLirecin edici etnik gahsmalann krskrrtmalarla etnik ya da mezhepsel d0zenlenmesi, 6[imle sonuelanan kimliklerin kemiklegtirilmesi. yanaSmayan trir devletlerin ..."Ulusal iSi, egemenliklerinden vermeye ddrln bu srnrdaflnrn eleoe dOndrlrillmesi gereeklegtirilemezdi. 6rtillLl,kirli islerlebecerilemez ilgili Ljlkelerin ve insanlannrn Bu onayralrnmadan "h0r dUnya"isterinden, "insan haklan"ve "din hrirriyeti" nedenlerle, bekgili0ine evirilenoperasyon ile ABD'nin uygungdreceoi turdendemokrasiler Demokrasi ihracrnr konuedinenbu incelemenin kurulmalydl. amacr, "Project Democracy"olarakReagan adr konulan 1980'lerin ve basrndan yana 92 bu tarafrndan yani"drLimcek icinde tilkede ve yen i-ma iSbirlidiyle uygulanan ndacrlan n a6r" olan dr!len AG'da, Errprnmakta yasamrn yabanqlar Ttlrkiye'de olan biteneaz da olsa rsrktutmaktave toplumsal-siyasal tarafrndan ele geeiriligini parea bir olsun ir." sergilemekted . ..."Yabancr devletin,bir rjlkenini9indedrgLitler bir kurmasrnrn, drgritleri, odalarl eski sendikalafl, yonlendirmesinin, gdre o iilkeyeydn vermesinin tek anlamr onlardan raporlar almasrnrn, raporlara bu bir paralel, olabilir. da, iilkede O varolan devlete merkezi dtganda ydnetim bir olusturmak. Bunun sonucu tek da operasyon nesnesiolan devletineqemenli6inin devletin srzrian drtulii olarak yok edilmesidir."..."ieine "medyatik" ve "entelektiiel"yedek 9r.ie operasyonuyla, Airokratlaflnrnda yardrmryla,yaygrn bir "manifacturing 'kamuoyunun Itrerikallfarln publicperception"dedikleri dizqesini algrlama 0retme'siirecinde, 'Algrlama aSamalar bir gegiliyor. bir dizgesiLlretimi' sonucunda, illke insanlan,ashndakendilerine o ya benimsetilmig olan dri9rinceleri, da eylem planlannr, bizzat kendi kurumlaflnrn, kendi beyinleranin "Ulkeyasalaflnrn anayasalaflnrn etnikli,federatif gibi algrlayrp, Lir0nLlym0g eylemegeeiyorlar." ve bir eok yaprolugturacak yadabLlyrik, yeniden bigimde duzenlenmesi, operasyonun temelagamalan arasrnda, kilgiik program kanlryadakansrz olaylarla testleryaprlarak, dleillerek ayarlanmasr k0erlk hrz ve olusumun dozeyi gereekle9tirilmesi dediSikliklerinin astldrr..." ..."ASamalar bircr birer ge9ilirken,rilke drsrndada paralel siireg yrirutriliir.eok krjltirlril k propagandasryla aynstrrma gatrgma giderek giielendirilmesi insanhaklarr etnik ve i€in, raporlan sr.irecinin "diaspora'ta etnik azrnlrk haklarr raporlanna ddnUstUrrjliir. Avrupave Amerika'da etnik ve dinselaynlkgr parasai siyasal gatrsmalar, yenidenateslenir. ve destekverilir,Krillenmis Ulkede dzgilveni tarihsel acrlar giln ge€tik9e yabanokriltrjr0ne, yabancr sarsrlmrs halkrn, dLizenine egilimleri krgkrrtrIr."...'Yrllardrr dzenme banS igindeyasayantoplumlarinanrlmaz htzla dnce ayngtr,sonra da €attstr.Sonue,ekonomisi bir yabancrlann eline geemis,zayrflamrs merkeziegemenli0iyle politikadabadtmstz karar verebilme dtS yetkinlidiniyitirfii', yabanqtanndayatt,drkararlaramahkumolmus bir devlet ve tarihsel-kljltlrej kjmlidini "Her Lilkede yitirmigBatr'nrn derecelibir hizmetkanna alt ddnLigmiig halk topluluEu..." bir oldudugibi. girketler esasolandevletpolitikalanna kararlanna vermektir. verilecek ydn iein ve Ydn olandevletydnetimi ve yasama ydnlendirici organlafl olunca, elemanlafln nitelidide onem kazanryor. nedenle Bu elemanlarrn

ise,r' ikinci eleMynadr brlyrik devletdeneyimine sahipeski ve yeni gorevlilerden seeiliyor. eodunludu, "..drS tilkelerde -' yine devlet organlanyla drslr olmug akademisyenleri ieli baflndrran 0niversitelerdir..." izlenecek ABD erkarlanna uygun ayarlamaiSlerinedenk diigen arastrrma,inceleme,deqerlendirme gereeklestirecek galrgmalannr olan dernek, vakrf, enstitii adr altrnda kurulan, eski memurlarl, "think tank" ( dtisilnce girketlerin y6neticilerini arayagetiren6rglitlenmeler akademisyenleri, segkin bir ( merkezlerinde, topluludu adr altrnda Bu toplanryorlar, sivildrgritlerin dideradr ile NGO) Amerika'daki ) ve istihbarat elemanlan,Amerika'yayerlegmigrierincU elemantan,ope.asyonlarda emekli dlsi9leri d]nya gdrev alyor. "Thinktank" 6rgtitlerinin en CIA eski istasyon dijnyadeneyimli ve Sefleri akademisvenler yaran, ABD ydnetimini bagkaijlkelerde dnemli sorumluluktan kurtarmalandrr. ABD resmi organlarrnrn yapmasr,o rilkelerce, pek kullanrlmayan ve eski deyimle"casusluk" arastrrma incelemeler simdilerde Teslimedilenraporlar, etkinlidi olarakdederlendirilebilir devletler ve nedenolabilir. arasranlaSmazlrklara "Project yol agabilir" Democracy" alttnda ad ABDresmibelgeleri olarakele ahnrp, casusluk suelamalanna sjrdiirolen bu operasyon iein CIA eski DirektOrl William Colby: "CIA'nn 'ftailj olarak yapttklann aetktan yaptyoruz," demi,tir."Tr.irkiye'deki toplum kurutusu,think tank, enstitil veya vakf adr verilen dernek, sivil yani geneladryla gereeklegtirece6i galrsma drgiit,Tiirkiye'de veya projeigin bu i9 yadabu igleri arastrrma, yayrnr, sizesunacadtm; bitirince rapor,bir kitap,radyo bir hatta romanhazrlay|p, televizyon belgeseli, 9u tilr bir ekipleealrsacairm paralan ve Bu su sdyleharcayacadrm. isleriein,sizden denlidolar/sterlin/euro hazrrladrdrnda, dn raporABD'nin Drsisleri Bakanhdr'na, de hem istiyorum diyerek, bagvuru dzet-raporu bu siyasiisler bdliimrine verilmektedir. bir baskaydnr.i Igin Paraverilmeden dnce,ABD dahayakrcr olabilir, yada ABD NSC (National DrSiSleri'ne rapor sunulmasrnrn 6n Security oteki yUzrinde, ABD Drsiglerinin "project" hazrrlanmasr GiivenlikKurulu) 'nin istedi dodrultusunda NED'e Committee/lvlilli olasrlrdrdrr. (National Endowment Democracy Demokrasi for T0rkiye'de iein UlusalFon) badh olan bu drgr.itler / yLiriitecekleri projeler parakaynadr iginparalan NED'ten da Ashnda doirudanABDhazinesi, almaktadrrlar. yanidevlettir. NED paranrn ise NED anlagmrslardrrl kasasrdrr. ile ABDDrgigleri Bakanlr6!,9u konularda a) NEDherhangi bir "project" isine giriSippara vermeden.6nce ABD Dtsiileri'ne bilgi verecektir. "project" 'nerileinin bir kopyast, ABD Dt,igleri Bakanhdt ^NED ybnetim kurulu'nun onayna sunulan tIm - Siyasi ISler Yardtmc dtha verilecektir. Yiizlerce bagrgtan birkae 6rnek: (19aa'ten bugiine dider bairglar igin 56-69 arasr sayfalar) 1991-Parayr (Centre veren:NED Badrg alrqt CIPE International PrivateEnterprise) Alt bagrsalrq: / / Vakfr(TDV)/ Konu:IS ve Ekonomr miKar: 80.000$ / TDV'nin,Tilrkiye'dedzellegtirme TUrkDemokrasi / iein18 aylrkprogramt desteklenecek. (LDT) KonurIS ve veren:NED Bag19 1997-Parayr CIPE Alt badrg Toplulugu alrcr: alro: Liberal Dilsiince / / / piyasa Ekonomi/ miktar:6L7lO $ / Serbest islamdiniyle an'atriacak. ekonomisinin baddagtrir - Bu sivil toplum iirgiitlerinin ne kadar sivil olduqununyorumu size kalryor. "...Kendi ijlkelerinin drizenine i€ muhalifolan gruplar,ABD gibi bir kurtancrbulmusolmaktanmutlu ya9adrklafl olduklaflndan, iilkelerinibu sivil drgdt adr altrndakiAmerikanmisyonerlerine istjhbaratgilarlna ,/ yanrnda, gdrdrikleri devletaygltr ihbaretmefrrsatrnr kaerrmamalaflnrn ABD dLlnya egemeni olarak tarafrndan yerle9tirilmek yenidiizenin, de desteklenmekten sonderece hognut kaldtlar."..."Drinyada istenen demokratik bir drizenolaca0rsonucuna vanlabilirl? d0zen igindediinyanrn Bu tilm iilkelerinde devletlermerkezi yitireceklerdir. (rot. otoritelerini Olabildidince etnik ayflma udramrskiieLik aynlmrsrjlkelerde eyaletlere d0nyada 1000adet rilkeolmasr dngdr0lmektedir, an sayr200 civafl,1980'lerdeki 182 adet)tarihsel sayr Su partiler eriyecek,vakflardan, dilgiincetopluluklanndan, ticaret odalanndan, insan haklan denetim yaprolugacakttr, oluSurnlar, partilerine olugan siyasal 0rgitlerinden bir ABD'nin Bu dodrudan dodruya siyasal badlr enstit0lere, konseylere, ABD girket vaktflannaba6lanacakttr. editim kurumlaflda Ulkelerdeki yitirmis,salt Merkeziotoritesini organikbadlar kuracaktrr. Srflasacak ve ABD akademikdUnyasryla yanr srra ordularda ulusalftdrnr yitirmigdevletlerin Wnetleyicikurullaradondsmus devlet drgLjtlerinin savunmagUcLiolmaktangrkacakve ortak grjvenlikgilClerine Herhangibir bdlgesel katrlacaklardrr, (bu baSkaldrflya badrmsrzlrk udrunabir baskaldrn olabilir) karSr mridahalede da silahlr bulunulmasr..." anrnda Bu son dercceileri projeyeengel olabilecek dnemlikurumlardan de dinselkurumlardrr. Drinya en biri kurulmasrnda egemenliginin engel olugturacak iein dinseleahsmalann dnlenmesi 'dinlerarasrdiyalog'un geligtirilmesiyle yaprnrnda olusturLrlmasr gerekir. yaygrn giieliidinselkurumlardan birlikte kurumsal En ve gereklidir. baglayarak, dinlerebir yeni merkezi tiim Esglidilmrin elbetteWashington'da eggrldUm merkezi bulunacaktrr. Oncelikle Amerikalrlardan bu kurumsalyapr, IRFC (International Religious olugturulan Freedom Committee Uluslararasr Hrirriyeti Din Bu komitede bagh dinlerin mezheplerin ve Komitesi)'dir. belli / temsilcileribulunmaktadlr."Erfain dunyadayaplacak isler buradanidare edilebilir ve hatta denilebilirki , Sbyle veya bdyle Amerika ile dostea geeinmeden, destek almak dedil, Amerikal ar istemezlerse kimseye djnyann de1isik yerlerinde hiebir i9 yapttmazlar. (..) Bu realite kabul edilmeli. Amerika gbz ardt edilerek buradabir i5 yapmayakalktlmamalt." Surada, (Fethullah Fethullah Grilen, Hoca NewYork ile YeniyLizyrl,23 Temmuz 1997) Sohbeti-4, "Din ve inanehilrriyetini yaygrnlagtrrmanrn Kasrm1996'da, ABD'nin devletsekreteri WarrenChristopher, gerekeesiyle (Advisory Devletler'in Birlesik arttrnlmastnt on sadlayacadt" ACRFA Committee elkadaflnln Religious Freedom Bu yeni Abroad / Dr9 Ulkelerde Din HilrriyetiDanrgma Komitesi)'yi olusturdu. gerekgesi kurumlaSmanln olarak'rBDhin kurulusunun temelinde dinsel kurumlartn butundugunu ve

v( -4-lJ

,/---=\.

Birlegik Devletlerin diinyada din ht rriyetini gdzetteyerek yaptrrrmtarda bu Iu n md''/F/<H' oldu fi u Qt "2 yayrlmasrnrn drSpolitikasrnda belirtildi," 23 Ocak 1998'de,"Din ve inanqhiirriyetinin ABD birincil dnceli0e "Uluslararasr Din HrirriyetiBijrosu" kurulmasrnl Drsigleri sahip olmasrnr," bakanlrdr brinyesinde bir yasa sa6layacak tasladr hazrrlandr. yasa: Aynryrl UlusalKongre'deCrkanlan "Din hrirriyetinin yaygrnlastrnlmasr (bu hr.irriyetin) ve kargrgkma gdrevitemel baskraltrnda tutulmastna (olarak)Amerikandegerieriieindedirve EirlegikDevletler'in (politikalanna) uygun, dnemlive gerekljbjr dr9 politika hedefidir. Birlesik Devletler, evrensel insanhaklaflna badhbir drinyalideriolarakve deEi9ik dinsel "Dinsel (da) sorumludur." nrifusa sahipbir tilke oldudundan, dinlerin ilgili haklardan bzg1 tk tamamryla taahh1diimijz Amerikan ideallerinin ifade edilmesinin de iist1ndedir ve d1nyadaki glclm1ztin temel kaynaqdtr.' 14adeleine Korbel Albright, Bakanl ABDDrsisleri Kavnak:Siuil drumcejin Adrndar Project Democracy,lvl.YILDIRIM, Toplumsal Ddnr.i5r.im iayrnlarr, Istanbul 2004,597sf.

:,Hilki" *tnrui;ti[,:,,:lxildr:""#J,#?]:*?il",ff
, ;;::tlillH i,1,.?i:]:".]i.;; :f,fi:lii!,i::ltil::Ja:t_lff m*:lll;*lt
g"tn-"v" l;i:;:;;:::,;;:;l: oo7:'o.,sri"i,i',.i*,"0,, *,, Wi!i:!i'ii,;'Xii;!,',ii?,i,'iiX;i,j:;:::,:,,iu:
kLirriir bi, u'','.'5:t;::i$lr:Til'illr'i:il;:,:::lsirsilaser ve scakinhuk,ksu

ili"ij;ii!"i,il31iiffi nl,5:ui"_ iifi lll,::r:!tr'","*_ :illlxl;:_l* gcnj5mererr'*,i*lqir..,n. i"i;iilii:ffi'T,1T"111,'rfftj:l'*:"'1erre,ie
*u."n."

giiqlerine onuriu urLrsun karqr bir trr. ",I" *Iu,ll;or'1;iJilffi;ill\t-kfT:"I varolma,

* : : i',:,T ^ t#;;;i::i:it;:itiii;i:iiii :':;?;;;i"t :;i,::o ;!,:':^;t tr i $Le:,::_:t:led:.c-e.hni,;:,;;';;;";i;;::,1'";::-i{l:;:;::;XT;;:;}
s6)ledigim vea , .'.Raporurnda

::;i::iW,if:"-,"v,;yi;:i;;l|;:;:;i;i,i,",::;;,1'i;:;:;;,X

ll;: iiffJillTf;fiff 13i"'i.Tirili" iilt1:il[;;t1*::;;r "",'m;f,
Istanbul Barqgc5\2nlli1nclan

jilf ;11"'5r*l'*,ti'.ffi j#t#i$" ., il','f il:nlii:t* .;i*:J,,ffi t*:*:,;#il il?.:;.[,'.:x",i:.x?t il{!,ii l;tff_l"#:rff

'r:rd3n nda. elrer)erin ruR bazr ,",'n'o'ulll;:'llfl,lillili;*ff:g:n anrr,r r,enri

s,r,L ;#:iii:{iT.,T!f jlfl:,:-! :::Til lr:,,;,;' i".ii,io,.:].'ii;,., lili 1g11i,*1;y,11tyri.!",.,r",.,:""'"i",'t'"lli'Hil::i:llr::1,:iI;
\.ATANHiZTIETIIiDE Yu:ufKemat TENGiRSENK KUIrtir ya1-rniarr Bakanlrgr

roram f:n3f seri:ve"';.!.;ki;;;fi*l:il*H',JiilI:1,;l,,i,ll,li:Jj,;i..j;.1:,**

It'iiil;:i;Hy,,.*'H:uJ:;::ll,:'$:;'Jj'r"'"'"i*'i'"..*,,rlg""

or'te-\\.^'egi,,O tfu.

pek t0*'0 ve doluolanO$rahlrtarihinde Tlrk iti'| ovunecek y6nbulmak gu910r bir bir Osrnan}, T0rklogU edenbirhanedandr. inkar Ttrklerkdylusayrh., konugu|mazdr. Higbir T0rkdilisarayda padigah annesl T!* deEildl de zaGnOsrnanlrhln Torkflidiy6ara$trarsanE bir 9ey fazla ne3i goleceksiniz. bultmayacag,nrzr yUcB T0fil en b0y0k dggeri veren, 6nderve Tanrdnrn olkeye bu cdmefibirarmaga oldugunu hanedannrn d09und00tim Mustaia Kental Atatffit0r Milleti'koyuhs0r0s0" olaak gdrcnOsmanft k(Mne baltayindirerek Son haradanl Torkl€re b0y0k en iyilikhtrinden yapmtgtrr. O8maolr tirini q Vahdettin, Ingilizzrhll5t ile Malta'ya bir ka9grsk canrnt kurtamaya bakarken, akrlalnaz bir idealizm gabastna giritrnittir. iL n 6tnlgkcli, clindohitbi. maddi olmadrgr haldg kurtarma 909 "Nutuk'idnd6 menidar ctknkg 'Nutuk'lE bir vardlr.El yaz6ril6 kal6m6 At€t0tk, 6nceEeni aldtEr eok gkafi qtrr.Milletinden hatrtayntzyazn\tf.datt€sonra comlsnan bu uzerini asrl bu Qizerek metinden geri kadarctk geyibileistemekbn duranyocebir ingandlr bir o. bu Onunve Glk(da$tEnNn 0lkehin yapfiktanr aata6dsyerieyiz. Ama,ytkrl!9nr bayram olarak kutadtomEOsmanllmpar€MuEu'nun kuruluiunu btyltk S|enlgrle kutlamaya sonveretiliriz bir diyed0$on0yorum.

Bebekliginden bir kaiEsteboy0yenlbrahjrnsureklidlom ko*usu igindeyagamrgi.(O0rn beri dosegindeyken MuFdi, 4. Deli lbrahim'h kati emrinivermitti vermesineancak Katsem Sultanaraya girerpkbu emri uygulatnam$tr.Sadeceemrin lyguland€r kendbine bildirihigti. lbrahim'incegedini gdrmekisteyipde ist€li yednegeti.ilmeyihce Mu.at, birderiyataEndaniday|vemii SilahtarPaF, bir bogakadarg0dU oleh padilahr, hasta olmastsaye$inde dd olsa zaptsderekyataona zo{ yatrrabilmigti. yabn nedenbelki de kendisiile be|aber lb€him'i 6ld0rlmekisbmesjnin arkasrnda da OsmanlrlmparatorLgu'nu biti.mekistemesiydi.) Tahtagkanlaca$ zarnan,kafesinegirmekisteyenlerdeh Oliimonekorkaalbrahimkapryra9msk istemedi.AgabeyiMurafn c€6€dikendislnegosterilenekadarda kateden gkmamaktadirendi. KafeslgneikrpsarayagirdiEinde 'lmparatodugunKasabr6ld0"dly€ sevinglenuzunsure dangeti. i$e 23 seneninacrstnrgkamak istenesine agtfl bir l0ks hayatsormeyebagladr. AnnqsiK6s€mde ona kElar ve pek sevdi$ iEmei k€dhlar bulmakigincaola baglaCehgtyordu. g0z€l ktzmtgdrd0Eonde lbrdrim, 9eyh0li6lem1n a$tkoluv€rdi-KEla evl€nm€ki8bdi. Babasrkztna evlenmemesini 9aftkvedi. Krz kendisinired{tedince lbrahim(zatendeliydiama) deliyedondo. Ktzl kagdr- Bkka9giin i*ence etjlden sonrababastnageri yolladr. Bir kebainde de Bagvezi/e,dahe aceki padtgahlann Kabe'yebagrglad*tar hediyelerig€d gelirmesinicmreti. Bunuyapmaasa kendisinisamanladoldur€caor leMidinde buluMu. 1641'delbrahimin cadyebrindenbid olanTlrhan Hatic€,kendisineil* e'vladr olan $ehzadeirehrneti vgrdi. Mehmetdogmadan6nce lbrahimhareme,sonradanhamileolduguanla$tlantir cariye aldrrmlgtr. k|z Mehmatftin s0tannetayin ettiler.8u eradakrz kendigocugunud3 d0nyaya 8u getirmi$i. Bu 9ocuk,hasblrkh ve 2ayf Mehmefe gdre qok daha sa$rkt ve g{|zeldi.Oyle ki lbrdtim, Mehmeft6ngok cariyenin9ocuouile ilgilehirolmushr. Bu durqmdanyak'nan Tu.ha[ Hatice'ygttf<elgnenlbrahim,kadrnn kucqEhdg bulurHnMehmefi yakaladrgr havuzuniQing gibi stverdi. Ama M€hmethavuzdansao salim grkanldt. Mehmefidn0Qay soffE lbfahim'inikinci oglu Stlleymand0nyayageldi. 1845'tie, yagtndakiklzl 3 Fatnayr YusrdPag€ile nl€anladt. Ama bir seneyekalmadanpagaytidafi etlirdi. Bir gon oglu Mehmet,lbrqhim'inhogunagitmeyenbir esp.i yaptrglndalbrahimhange.iniCokerek gocugunalnlndadedn ve 6m0r boyu izi sitinmeyecek yara aQtl. bir Avrupanrn 0nl0 mUcevhercileri kuyum€{rlallstanbul'umekantutmlglar, Deli lbrahim lgingaltgtr vo olmuslardt.Egzotikparflrmlere, k0*e tlk me.aklrydr. Perdelerinden duvarlatna, yastrJdainakadar her yeri k8*le donatnlgii. Samurk0ftler 0zerindeagk yapmayabayrlryordu. Harem'deli gtizde krdardanbiri bk gun lbrahim'e,carjyelerden birininbir yEband ile ilitkisi olduEunu duydlounu aman€ krzrnne de €damlnEdt bildiginis6yledi.BununU2erine haremdeki herkesstkt bir sorgudang99irtdi,Ang€ks6z{iediler cEriyeoftiya Ekat am3dt,Eutiun gzqindg Dglilblahim, delil(tine uygurlbk kararlaharemdeki 280 c€riyenintamamr , ayaklannatal dolu q{vallar baglayarak Bogaz'h karanlrksulanns Etrdt. Ne de olSao gergekbir deliydi. lbrahime tahammuletnek gtlnden90nezorlagtyord!.Ogulkmntnteker teker d0nyayagchesiyte lbrahimvazge9ilmez o|ma vastrnryiurdi.Yeniqeriler biri yoksu aghkland, maaglanntalam€dtkhrrnl bahaneedip 1648de ayaklandrlar. lbrahimtahttanindirildive yenidenkafesekondu. lGbsin kahnduvarlafl bile, lb.ahim'inacr dolu hayktflglannr onlemekteg09s8zkallyordu.Gece gundiz bagnyor,aghyodu. Tahltan indirildiKenbir hafb sonracefldlar kates€ghdil€r.h€him etinde Ku.a.FrKerim,bagflyordu:"Baktn,Altah'lnkitab bu. Beni hanga blyruga dayanaEk otdgreceksiniz?" Ce{latlafldurdumaya bq s6zlgryetrnedive katustebir yay kirig il€ booulanlbrdhim,Aya Sota'nm bahpsine, 1. Mustafa'n|hyanna gdftUtdu. Osmanhtarihi itinde saytslz idam,igkence,katliamvar Ama bizl€reh€p ganltzaferle.d€n ordemti sultanladan sdz etliler HigbirOsman|lpadigah kottl degtui. Hepstde birer|nelekf sarlki. OtullaD'lr ve kardeqhriniijld0itenkr, babaladnr zehirletenlei,haremk€drnlaflnsdzleri ile devlet idare edentede

gadece 3 tanesini kaidrrdr. kabr.Tahtagegtiginde o.tadan Gedye s€ray katesindeki lbllahkn Sehzade kligUk Cocuk 4. Mura{, yrliarda olan bir ilk uzakt. lmpar$rfugu,anrcsiKdsem Sqftan Wnetimden rdare ediyordu. '1631 yrlmda girerek YenirFriler ie ayakl8ndrlg.. S€rEya Bagvezifi, Bagmffit'yove Muiat'rn sevdigi en oElanr btulikte Ustd0zey ils 13 gelenlerin saraygo.evlisini Geng bagroa kendi dld0rd0ler. Osmanln bagmq golebiteq€ginden da korkan Mut-at, 4. istgdikbri kiglyibagvezirlik makamha YoniFrilerin getirmek yeniden mecburiyetinde Amaaltray i9jnde kaldr. kurmaya mu/affak zoEki otorite olarak ba9veziri idarn eltirdi.Kendisini k0c0k do$0rcn liderlerinden tarEsini bogdurtarak 500 askederin de htkamrnr elmEoldu. lruratrn,lstanbul'un yerinde her casu8laivardrKendiside kryafet sokaldarda dolagrr, degigtirsrek is)'an€ g€Sidi kimseleri kangmr$ tespitettigiyerdeoldortilrdil. Anadolu'da idam 20,0@kigiyi nedeolerle ettfdi. 1635'te yagayan g6gmenleri idameltirmek lsiranbul'da Ermeni kendisini de btediyse bagvezir de bu karanndan belavazg€ginrcyi gug bagerdr. 4, Murat 9gk90910. ve zalimblr lngandrkaba okFdukta cirittegoktyibi. sporcuydu. ve G0re9te, Cirite ustaolanve halkn 9oksevdigi Eayezid erkekkardegi birciritmosabakasl ad[ ile sraenda, yere kardetitarafrndan d090r0h0st0. olaydan so.eaonreBaylztditdamettirdi.163a'de Bu k|sa dioer iki kardegini bdgdurttuK6sem Sullan'tn o Annesi arayagimesi ile DelilbrahiniedokunmadrSonugta bir doliydi tehdh ve olugiurma$ ohoaksEdr . 4. Muretiyi birasketdi. gug sefederde ile sskorled birlikte kotulardayqamas!,Yenigeril€rin Qrktu$ sevgisini kazanmagru yatakg6med,gn saglamrgtr. Aylarca baska atrnh eyerinden uyudugu 9ok oknugtu, gokdaaalimdi. Arna aagdatln1638yrltnda te0rinden asker30,00Oi sivil de sona30,000'i dtmak ozere 60,000 kiiioin kel|esini vurdu|tt!. lstanbul sokaklanrdaki kyafetgezmele.i soruyordlr. sorunQrka€n, holuna t€bdlFi de Sokaklarde, gikneyen rasdadrgrnda birine Hemen anrnda oldurttyor, zaman i9ikendielleriile yapryordtr. kimi bu gonnek hersokakta 9eldlde bu 6ld0rtl0pasrlmE ya da birr(ag bir ceget m{imkord0Ardr Mur€frn yetdederinbir sessizlik admngeqtigi hakim halegelmi$l. olur Yaratrgtterdrhavagt, imparatodugun ozerine hastdlrkft 6i€tibi Cdkmottu. bir Hakkhdaen ufakt ir Sfphedoydugu ki$iyi anrnda ortadan lGldrrt{yodu. sefleitindetEbasrndan yaklagrk 5 25,@0kitiyi oddrt0. 1633'de kahv€hanel€i moyhanelori ve kapatbrdr. lnsanlann toplanarak buralarda devbfi aliyi istemiyordu. 4e$irmElerini Tt{Un,kahve igkikullanrmrnr yasak Bunlaflkullanmanrn da ve dti. cezasr 6lumd0. Oysakendisi i9kiyg v6liltunesonderec€ btuiydi. d0gkufl Harcm kadlnlannrn dg.ece ne etkiliolabileae{ini Kosem bilen ollu sunmak Sultan, 4- Mlrafa cadyeler yerine paflakdelikanlrlar getiriyordu. Hayatr nefEt boyunca kadrnlan 9oksevdihemde onlardan hem etb. ye$lik biralanda birlikte 8ir gezisrrasrnda garkrlar hep soyleyen grupkadw, kendisini rahatBrz bk gerBk9esi deoize €ttikled ile atrrarak6ld0rtt0. t(adrnlann igiMeoldugu kay* harem bir duvarlaana Qok yaktagtl topgulara €gmglan vetdi.Kayrk diye atel omli batrrtldr; igindekilerin tamahrdld0.Kimizanian haremdeki krzlarngnlgrplak bir soyunup havuza isterdi. 0zerlerin€ zatargzsagmalarlb attamalannr pek atesetmekten keyifalrdr. gok da kEkan9 adamdr. bir Saray civanndaki evinin0zefnekatgkan gdze$emek haremi istedigi biradamr, d0llncesi ile astlrmtgt. Soogonlexinde iyiden iyiyealkolbaormlrsr bk Murai @ri olmultu.k2nlab€stenlr insanolupg|kmEtr geceyar$kadrhl€r gizli eaman, ve ve kogu$ndansrvrsarak kaprlardan dEanEkryor elindeyalrnk19 kemer8iz entariile yahnayak, gibi brrhnda bir kgrqs|na9*anr krhQlan sokaklarda deliler koFuyor, getinyor, yukarl bi*aA kigiyioldtmedens€raya Sarhoiolupkeyiflondigi donmoyodu. zaman percereden aupre6gal9 ok insanlan dldoruyordu. kalrn Murafinadtdatt Soyl€nem€u olmu9fu. Ens€6i insanlann bolnunuvurdu&naktan bt zevkahyorduayn lckiyiyasaklayan yakalandqr Sultan Murat,1640'ta igkii9mek 4. sgtfl sonucunda sirozdan OldU, OHUgoode sadece yaindaydr.Tomogullan kugukken 27 tahta 6ldUklerinden gegebilec€k sadece 9ok kard€liDeli,brahim l€lryordu.

geyholislarn gizlemek de padisahh gitrnesini vedyoilardr- operasyonu igin hacca 6neriyodardr. ve Bu padigahrn giknesine giddetek€rqr qtkuar. hacca ordu gitrnekten Ask€rveocaklar ayaldanarak nda Padilahm hacca Sultanahmet Meydanr toplandrlar. gonderiknesini vazgegmesini KElaragasi vs Soleyman ile hocasr A0a Om€rEfendihio s0rg0ne isuyorlerdl. GenQ ogmen,hacdan ancak vazgggtiuini soyledi kimseyi azletnekyada sti'|g0ne gdndermek bir niyctiohadrgrnr ifadeetti.Askerler, seterVezir-iAzamDilaver gibi baSta da PaSa bq gindo.ildi oknak bf lzerc bireok 6nd6gal6nkiginin kellagini ist6moy.batladrla.. Sa.aya uloma h€yoti yedne getifilmesi ve GenC Osman'dan, agkerlerin istediklerini rbasrnda bulunuldu. Geng Osnantaviz vermiyordu. yefii. Ulem.h6yetini sdrayda olrkoydu. ask€risri B{r, Cileden Crkalmsya Seray.ginneye kararvediler Ar sefer$ehzade Mustafa'rxn Ekmasr da istiyorladr. tahta qgamadrlar t(adrdarDairoslndeydi Su(aniriustaia Kapryr Dama deidilergehaade 9lkrpkubbeyi 'Padigahm, Mustafa minde.0zerinde dtgardaki bir oturmaktaydl. igerigiren Damdan askefkendisine askorsizibeklgm€kEdif' tek a9 dddl.Mustafa'nrn s6yleyebildui 9eylse'su isti)Frum" oldu.U9gondor vesusuzbraakrlmEt. gehzade yr yukaflgekerek grkardrlar; odesrna gdtrd0lerve psdiqehwrnl Mustafa damdan drgan arz ilanettiler. ve Geng Osman ddonvermeme konugunda lsrarcr a,trk degildi. KdalaEas|nr Vezir-i Azamlaskerlere pargalayip teElim Askeder etti. ikisini h6mencecik de 6ldurd0ler. Lakina$kedn oi(esidinmiyardu. Srra padlgahrn gehilti. kendblne "Biln&zlik sizecetuetim i$eatfeyeyin, etrneyin. 9abah Osmar,isyancrlara aghyarak ile eiz Don paditatFr gimdioryan ibr€t cihanftJim, kaldrm. Merhamet halimden alrn.D0nya dahikalmaz. edip siz€ g&it€r?" merham€l padigah,n Hengi kullafibuihaneti istedi. diye Arn€busozted ydaeknadi. t Birgln dncesinin cihanpadi$ahl yatrndaki 18 Osman'l birbeygire bindirip Genq sakaklarda. adi gol0rdoler. alaylar agagrlamalar kt$lasrna va arasrBda askerin Hem€h ilrametmek i.*iyodadr. kereboynuna 09 kement alarakbogmayr denediler. UCUnde Arn€ de g0d0kuweilipadhahr aftelmeyi ba9aGmadlar'tsu Busrrada SlR€nMustat€'nrn cellatlan aEalan ve tahrik anasl, efneyeCalrgryor, ytlandr[eger yok elinkdenbirkurtulur€a hopinizi ede/ diyordu. g6d0ffnek Sd.azam Davud Pela bunun zinderlaana Uzere 0rerineSullanOsmanlal|pYedikule gitti. yeniceri birka! kigiile birlikt'e, saraydan, eskipadhahhbulundugu krslalan camiine Yedikule'de padigah, ve idarn bide|', 9ok sadrazam yanrndaki yardrnrcrsr 0e larafrndsn edihsk istcndi. DOnl0 bir insan olanOsman1a baletnektezodanryorlardr90C10 yereduE0rdll. lgl€rinden balb ile Oamanln vurarak kemedgLegirildi. Hern U.i omzuna EoynunE gkdarak kemenlle hem bogularak de Kilindir Ugrusu kethodasr larafindan huayeleri denilen subagr (yarlrgoklmuyo.Bunuz, yeni husyeleri testBleri arak)idamedildi.Kulaumr ek k$ip Mustata'nrn atnesire o&defmeyide ihmalebnedihr. Osmanlr tarihindeki pEdisah boyleg€rceklesli. ilk katli yineDeliMsslafa Tahtta ArnaMustaf,a, intikammr 90zelaldr.Osrnan'rn vardrOsmanln bir olum{ine yapan neden D€vut olanlan bir idamettirdi. bir Askeder sefer,GerEOsman'a bu ce{latkk Sadrazarn yine Paqa'yl idarda etkinrol oyiayanKilindir ve zlndantanndr ddoropcese0!.dni Ugrusu'nu, Yedikub denize aitrar.farih 9 Ocak1623. Mustala Osmanln ise, 6ld0g0n0 Osman\anyorve kendisini, Sarayda ksprdolalarak kapr unufi'nu$!. yonetme ytikundeo albnda devleti ezildigi kurtamasrnr diliyordu. Eytol,|623 9 90n0,devleti yonefneKen olanMuotafayr aciz tahttan dahaindl|dller yerlne ve katd€li4. Muratlge9irdllef. bir Musbfa,1639da, y€Srnd€yken 47 kafeside ec€liile 6ld!. 4 Mutat ilk bag,atda kardeg,erire Ancakzaman iginde 6d|lbfdao' dokunmadr. TopJam karde$vardr4

DEL||BRAH|M oSMANLI VE TARIHI
Eize oko{a.da oo.efilenOsmanlrTa.ihi,anft gant bi tadhtir.Idnds nicekah€rnanl*lat, nice bdakarlrklar,ibretiiknice olaylarvardrr. A,icak madalyonun 6tekiyU20nedensehi9g6sterilmez.En tazla 0st0 kapalrbt gekildegegigtirilirBu gegi9timelede bile, yaprlanlafl,yaiananlafl hakhgosterec€k takm destekleyiciunsurlarkattlrr. btu karde9katlini serbestbrrakanyasa$ igh, "D€vletinbeksasrigin Onegin FaOrSultanMehmet'ln gere-ldi ve'|f,u bi. uygu{smAydfdenir Falih'ins6zkonusuyasasrgyneng6yledir:'Ve her kimesneyeevladumctan sahanatmoyggser ola, kaflndagta n nizami abm ieunkatldmek, m0nasibdUc ekser-illema tecvizetrnigtiqonunla5mil olalar." Fatih'intahta gcAergcamezyaptlgrilk it, babagt2. Muratrrthengzmemedekio6lu,dolaylg ile Mehm€linde kardegiolan Ahmefi bogduftnak olmuQturFatih,bu igb Evrenoszade adl trir gahsl Ali gorevlendirmil,Evtehoszade, bebgkAhmefi haEm dafesindok hamamdabogerak6ldD.m09$r. Yaptrgrbu merhbmetsitiginhaddayaratrbileceoilepkiyi azaltmakisteyenfiehmet ertesi90n Evrenoszadeli idam etirmigtir. Bunlarr,OsmanlrTarihi konusunda ddnemrebrans kqbul€dilmit her Hamrne/#hinde okuyorue

Fedtt'in l4r/'den son|aresme$rdHl yasssr Ahmct'e 1. kada.dksatrlnadan uyguhndl. Amayasa#t ' raDgn tahtkavgalan daimvaroldu;aslasorunsuz tahtagrkrs yagarmadr. her bir yaptrrerak tariheyazdrran Ahrnel 11ya9tnda Sfshmet Carnii'ni adrnr i. iahtag€9ti0lnd6 sad€ce birt6kerkekkardeiivardr: Ancak Muslafa dlpeduzbride{iydi herhangi tehdit ve bi Muslafa. olulturamayecak kgdaracizdi. Ahrn€t'e 9€yolma$durumunda geC€cek 1. ba*s kimEe d. bir tahta "lGte$"tabi.edilen yoktu. yagamtnr ortsda Mustafa idamedilmedi. kafese Bir kapattlarak surd0rd0. p€trc6r6li y9rashnds, gug girip olmayan, gkmair sonderec€ buyqkbirh0creydi. Zateodeliolanbirini geli$me,lmn delilginin bdylebir yerekapathktan sonra bekleyebiteceginiz tek cinnete donogmesirden brtka ndolabilirdi S0r6kli ki? ile Muotafa da Hemodikngoldfryle korkusu yegeyan t€*$ikeli deliolupAtktr. bir 1.Ahmet hergecekoynuna tarkhbirkadrn iki .rasmdan alrrdr.llna zamanla kadrn digcrlcrinin gdzdehd sryrlarak Ahmetin Hatic{Kttsem idi.Hatice, Osman'rn K6sern, oldu.Bunlar 2. annesiydi; 4. Muratln,Bayez|fhve D€lilbrahim'h annesl. l. PadQah Ahm6!1617'dq?8 yagrnda 6ld!. Tat; 2. OBm*|n gegmd{?6rckiyordu. Ancalq KOr6m bunagiddetbkarfl gkryordu Osmanln, korkuyordu. K6sem'in evlatllrnr bo$durtacaghdan @nko gayted.rlsonqtv6fdi Hentlz13yegrndaki ve O6man, Crkm*tgerekertahtagkamadr Mustata, yrllarca kapatrldr$ kafesten Osmanh alrnarak tahthaoturtuldu. yone$nesine Ancak delfllgl devletj engoldi. ay 10gonBonar 3 bu tafifan hdirfldlrreyenid€n, seief2 ca.iyeile bidlkto kafese kondu, 1. B0ylec6, Mustafa, ve2. Beyaztdardan kendiirddesi 1. d€rnda sonra tahtrbtrakan 0g0nc0 sultan oluyordu. loga 2- O3man, birg6ciktttoylo olra tahtn sahibi de oldu.Okgrlulapekngral(llolank0e0k sultan gengoglan@lklannt hedefolarak savag 6ze$ikle, esitleri da hizmgfndeki kullanmayr fa Cok seviyoI(lu. nEmFr Osman, digerGenQ Osman, a vardr. bir lahtagogtjginde 6rkek kardegi Bunlara sore gkacagr geride Arcak Lehbtar.seferire dokunmadr. kalanb0y0k kadegiMehmed'in srrada, galdrrdrgrnl gorenMehmed, bggdurulmasr verdl.Uzerine etti: €mrlni celladar|n Geng Osman'a beddua "Os||len, Tann'daa ki, dilerim ha)dlndanvese,tarattrdan mal}'lJm ola8rD. nasrl6ld0r0yor5a4 Beri s€nide dyle6HUrs0nler." gevFkligini Lehistan seterinde urndugunu soruml!trtuyor brllamayen Gent Osman burdana€kerin yaprlmae gecktilini dUgonuyordu. k0{d0 ve devlette degi$klikkr Kzlanga$ Soleyman ile Aga padilahnb0ca9OmerEf6ndl, konda G€n9 Osmanlasked bu Osmanr otmaya bgvikedlyor, Samve giderek Mtsr askerinh dahalay* oldugunu s0l0yorhr,padr$ahrn i€ri askertoFlamEsmr salrk buralara

'.1t4,

.rr*'
*,

. t 'iL

L
' r
a>

I

4,tt

w\

tr

t'\\*

,i-/
-,)

9,., |
-'/ * ^ \ -l

it .

I

o

.\r \t.', -

^.t
}

J'
u?

).r \

\ .- " ' . i " { - . . , - r \ l

..-s
..}

\(
'

:.:,

a

t

i:i" .$.i'

o

.)

V

o
i

.}

o
ri
It-..

I