ANAEROP BAKTER LER

.

. 

 

Anaerop oraganizmalar derin deniz suyu, deniz diplerinde, kum, toprak, çamur ve d k da bulunurlar. Anaerop organizmalar insan ve di er hayvanlardaki vücut bo luklar na yerle irler. Mikst enfeksiyonlarda yer alan anaeroplar n ço u, insanlarda normal floran n bir parças d r. Normal anaerop floran n, kona n sa l kl olmas nda büyük rolü vard r.

.  

nsanlarda di eti çatlaklar ve kolondaki anaerop organizmalar, anaeroplardan bin kat; deri, vajen, endoserviks ve burunda ise be kat daha fazlad r. Vücudun herhangi bir bölgesinde doku hasar meydana gelir, redoks potansiyeli (Eh) dü er ve oraya anaerop bir bakteri yerle erek ço al rsa, infeksiyon ortaya ç kar. Anaerop organizmalar içinde patojen türleri say s , saprofitlere nazaran daha azd r.

. 

 Ancak saprofit olarak kabul edilenler s kl kla potansiyel patojendir. Bunlar bulunmamalar gereken yerlerde bulunur veya normal floradaki say lar artarsa, enfeksiyona neden olurlar. Anaerop bakteri infeksiyonlar s kl klar endojen kaynakl d r. Al nan örneklerin yakla k 2/3 de anaerop bakteriler, anaerop ve/veya fakültatif anaerop bakterilerle üretilmektedir.

. 

Anaerop bakteriler ço u zaman ölümcül infeksiyon ve intoksikasyonlara neden oldu undan, gerek t p gerekse hekimlikte, önemli bir bakteri grubunu olu turmaktad r. nsanlarda; di , di eti, ve a z içi, orta kulak iltihab , sinüzüt, menenjit, endokardit gibi çok çe itli klinik tablolara neden olur.

(POZ T F)

BOYAMA

(NEGAT F)

BAS L Spor

KOK Peptococcus Spiroket Peptostreptococcus Treponema Ruminococcus Borrelia Sarcina

Vibrio Campylobacter KOK Veillonealla Megasphaera BAS L Bacteroides Fusobacterium Porphyromonas Prevotella

Clostridium Actinomyces Bifidobakterium Eubakterium Laktobacillus Propionibacterium Arachnia

V RULANS FAKTÖRLER
Anaerop bakterilerle meydana gelen enfeksiyonlarda, kesin mekanizma bilinmemektedir. Her ne kadar anaerop organizmalar çok çe itli enzimler üretirlerse de, hastal n olu mas nda bunlar n rolü tam olarak ayd nl a kavu mam t r. Baz anaerop bakterilerin virulans faktörleri Clostridium türleri:Toksin ve ekoenzimleri; kollagenez, sitotoksin, DNA, enterotoksin, hemolizin, hyaluronidaz, lipaz, nörotoksin, nekrotinaz toksin, nörominidaz, permeaz, ve proteaz. Bacteroides fragilis, Porphyromonas gingivalis ve di er sporsuz gram negatif basiller:Polisakkarit kapsül, Adherans faktörleri; pili, fimbria. fibriller. Toksin ve ekoenzimler; kollagenaz, heparinaz v.b. K sa zincirli ya asitleri; butirik asit, suksinik asit ve propionik asit. 

. 

B.fragilis ve C.perfringens gibi baz anaerop bakteri türleri, aerotoleranl d r. B.fragilis ile baz Bacteroides türlerinin antifagositik özelli e sahip polisakkarit kapsül içermesi abse olu umunda önemli rol oynar. C.tetani taraf ndan üretilen nörotoxin ile C.botulinum, C.perfringens ve C.difficile¶nin sitolotik toksinleri doku tahribine, lokal beslenme bozuklu una neden olmakta ve bakterilerin üreyebilmesi için uygun bir ortam sa lamaktad r. Anaerop bakterilerin olu turduklar metabolik son ürünlerin de virulans nda rolü vard r. Porphyromonas¶ n bütirik asidi memeli hücre kültürlerinde sitotoksik etkiye sahip iken Bacteroides türlerince oalu turulan süksinik asit, polimorf nüveli lökosit migrasyonunu önlemekte ve abse olu umuna zemin haz rlamaktad r.

ANAEROP BAKTER NFEKS YONLARI
Vücut d nda bulunan anaerop bakterilere ekzojen, normal flora üyesi olarak bulunanlara endojen anaeroplar denir. ster endojen, ister ekzojen olsun anaerop bir bakterinin insanda infeksiyona yol açabilmesi için zemin haz rlay c bir veya daha çok nedenin olmas gereklidir. Anaerop bakteri enfeksiyonlar na zemin haz rlayan baz faktörler: 1- Doku bütünlü ünün bozuldu u haller: Kesici ve delici alet yaralanmalar , cerrahi giri imler, hayvan s rmalar , do um gibi v.b«. 2- Tümör bas s na ba l nekroz geli imi 3- Orofarengeal maddelerin solunmas na neden olan haller (alkolizm) 4- Ateroskleroz 5- Maligniteler 6- Ba kl k sisteminin bask land haller 7- Anaerop bakterilerin dirençli oldu u antibiyotiklerin kullan lmas . 

. 

Anaerop bakteriler vücudun herhangi bir bölgesinde çok çe itli infeksiyonlara neden olmakla beraber, bu infeksiyonlardan izole edilen türler s n rl say dad r. laboratuarda izolatlar n yar s ndan fazlas Bacteroides türleridir. Geriye kalanlar n ço unu ise Peptococcus ve Fusobacterium olu turur. nsanlarda görülen anaerop bakteri infeksiyonlar s kl kla endojen kaynakl d r. Her ne kadar son y llarda geni spektrumlu antibiyotiklerin kullan ma girmesi ile anaerop bakteriyemi olgular n n görülme s kl nda belirgin bir azalma olmu sa da özellikle beyin apseleri, kronik plöropulmoner infeksiyonlar, kar n içi ve kad n genital sistemi infeksiyonlar nda anaerop bakteriler artan s kl kla izole edilmeye ba lam t r.

ORGAN ZMA
Sporlu Gram (+) Basiller
Clostridium perfringens C. difficile C. tetani

ENFEKS YON

Gazl gangren Antibiyotikle ili kili diyare; psödomembranöz kolit Tetanus

Sporsuz Gram(+) Basiller
Actinomyces israelii Propionibacterium acnes Ba ,gövde veya kar n aktinomikozu Akne vulgaris ; katarak sonras geli en cerrahi enfeksiyonlar

ORGAN ZMA
Gram(+) koklar Peptostreptococcus
P. asccharolyticus P. magnus P. prevotti P. anaerobius

ENFEKS YON

Jinekolojik ve bat n içi enfeksiyonlar Kemik,eklem ve bat n içi enf.
Jinekolojik,bat n içi,kemik ve eklem enf.

Jinekolojik ve bat n içi enfeksiyonlar

Streptococcus
S. constellatus S. intermedius S. anginosus Jinekolojik ve bat n içi enfeksiyonlar nsan s r ile olu an enfeksiyonlar

Jinekolojik ve bat n içi enfeksiyonlar

ORGAN ZMA
Gram(-) Koklar
Veillonella

ENFEKS YON

Ba ,boyun,di ve pulmoner enf.

Gram (-) Basiller
Bacteroides B.fragilis, B. thetaiotaomicron Prevotella melaninogenica Fusobacterium F. nucleatum F. necrophorum Ba ,boyun,di ve pulmoner enf. Peritonsiller apseler Bat n içi enfeksiyonlar, bakteremi Ba ,boyun,di ve pulmoner enf.

. 

Ekzojen kaynakl anaerop bakteri infeksiyonlar na seyrek rastlan r. Genellikle gram pozitif sporlu basillerle meydana gelen bu tip infeksiyonlara, bakterinin bizzat kendisi veya toksinlerin al nmas neden olmaktad r. Clostridiumlar ço u zaman yaralanma veya d a aç k lezyonlar n toprakla kontamine olmas ile organizmaya girerken, C.botulinum ile meydana gelen besin zehirlenmesi olgular nda s kl kla vücut d nda olu an toksinin al nmas söz konusudur. Daha seyrek olarak insanlarda infeksiyona neden olan di er ekzojen bakteriler ise Sarcina ventriculi¶dir.

Anaerop bakteri enfeksiyonlar n n genel özellikleri
S kl kla; 1- Enfeksiyona zemin haz rlayan bir durum vard r. 2- Endojen kaynakl d r 3- Polimikrobiktir 4- Doku nekrozu veya abse olu umu vard r 5- Antibiyotik tedavisine iyi cevap verir Nadiren insandan insana bula olabilir 

Anaerop bakteri enfeksiyonlar nda lezyona ait özellikler 
   

1- Yabanc cisim bulunmas 2- Nekrotik doku içermesi 3- Psödomembran bulunmas 4- Gangren olu umu 5- Mukoza ve deri yüzeyine uzakl k 6- Gaz olu umu 7- Kötü kokulu ak nt 8- Kanl s v lar n siyah bir renk almas

ANAEROP BAKTER LER N LABORATUVAR TANISI
Anaerop enfeksiyonlar n mikrobiyolojik tan s nda; A- Örneklerin uygun olarak al nmas na B- Uygun ko ullarda laboratuara ula t r lmas C- Anaerop kültür ve tan mlama yöntemlerinin kullan lmas na dikkat edilmesi gerekmektedir. 

A-Örne in Al nmas
1- Anaerop kültür için en uygun örnek i ne veya r ngayla al nand r. 2- Doku ve biyopsi örnekleri de anaerobik kültür için uygundur. 3- Eküvyonla örnek al m mecbur kalmad kça yap lmamal d r.

B-Örnek Alma Yöntemleri 
 

Abse: Povidone - iodinle en az 1 dk dezenfekte edilen deri yüzeyinden i neyle al n r. Sinüs veya Derin Yara Drenaj :Sinüs veya derin yaradan cerrahi yoldan materyal al nabilece i gibi deri yüzeyinin uygun bir dezenfektan madde ile temizlenmesinden sonra fleksibl bir katater ile de aspirasyon s v s al nabilir. Akci er:Akci er dokusu, transtrakeal aspirasyon, perkütanöz aspirasyon, transkütan aspirasyon ve çift lümenli katater arac l yla al nm bron ial materyal kullan labilir. Üriner Sistem:Yaln zca suprapubik aspirasyonla al nan örnekler uygundur.

B-Örne in Transportu  

 

Zorunlu hallerde al nan sürüntü örnekleri, küçük volümlü aspirasyon, biyopsi ve küretaj örnekleri anaerop transport besiyerleriyle ta nmal d r. Örnekler a r s cak ve so uktan korunmal , gecikme kaç n lmazsa nakil besiyerine al n p, oda s s nda saklanmal d r. Kültür materyali enjektörle ta nmamal d r. Doku örnekleri, biyopsi materyali veya küteraj materyali, anaerob transport sistemi, steril tüp veya petri kutusu içinde gönderilmelidir.Örnekler anaerobik atmosfer içeren plastik torbalara (Difco veya BBL) yerle tirilerek nakledilmelidir. Nakil boyunca örnekler oda s s nda saklanmal d r.

C- Anaerop Örne in ncelenmesi 

Makroskobik nceleme:Pis koku, nekrotik koku, pür ve kan içermesi ile sülfür granülleri varl anaerop bakteri infeksiyonlar n tan s nda önemlidir. Mikroskobik nceleme: lk inceleme gram boyamad r. Anaerop bakterilerin izolasyonlar ndaki güçlükler ve sürenin uzun olmas nedeniyle gram boyama tedavide yol göstericidir.Gram boyamada mikroorganizmalar n gram boyanma,özellikler ve morfolojisi önemlidir.

. 

Yöntemin uygulanmas nda preparat n tespiti için metanol kullan lmas ve z t boya olarak sulufuksin eri i uygulanmas daha iyi sonuç verir. Karanl k alan mikroskobisi ile hareket olup olmad ve spiroketlerin varl anla l r. Ekim için kullan lacak besiyerinin olabildi ince taze olmas uygun olur. nfeksiyon yapan anaerop bakteriler göreceli olarak aerotoleranl d r.  Bacteroides türleri:Silik,aç k renkli,gram negatif basil Fusobacterium nucleatum : nce,uçlara do ru incelen gram negatif basil Veillonella türleri:Küçük gram negatif kok Clostridium perfringens :Büyük kö eli,sporu seçilmeyen,gram pozitif basil

. 

Di er Clostridiumlar :Basil bedenini geni letmi terminal veya sub terminal sporlu Actinomyces Dallanm filamentöz yap da gram pozitif basil eklinde görülür. A. israeli kolonileri az di i görüntüsündedir.

Anaerop bakterilerin ilk izolasyon süresi genellikle 48 saatin üzerindedir. Boyamada bakteri görülmü , kültürde üreme yoksa bunun nedeni unlar olabilir; 1- Örneklerin nakli uygun olarak yap lmam t r 2- Besiyerinin hatal olmas 3- Anaerobik inkubasyon sisteminde sorun 4- Bakteri üremesinin antibiyotik veya di er antibiyotiklerle inhibe edilmesi 5- Subkültürün uygun haz rlanmamas 

Kültür çin Örne in Haz rlanmas  

Pürülan materyaller:Bakterinin homojen da l m için vortekslenmelidir Doku ve kemik parçalar :1 ml s v besiyerinde (THIO veya et suyu) içinde anaerop kabinde veya minimal haval ortamda ezilmelidir. Eküvyonla al nan sürüntü : Eküvyon 0.5 ml besiyeri (THIO veya suyu) içinde ezilir ve örnek s v gibi kabul edilir. Eküvyondan direk ekim yap labilir,ancak;bu üreme ans n çok azalt r. Pürülan olmayan büyük hacimli materyal:Santrifüj edilip sedimentten kültür ve gram boyama yap l r.

Anaerop Kültür Yap lmas 

Haz rlanan örnekler steril pipetlerle besiyerlerine ekilmelidir.Kültür için ortamdan oksijenin uzakla t r lmas gerekir.Bu 3 ekilde yap labilir: 1-Fiziksel yöntem: a-)S v besiyeri kaynat l p havas giderilerek b-)Ekim yap lan besyeri desikatöre konup içinde mum veya pamuk yak l r c-)Ekim yap lan tüplerin havas bo alt l p,a zlar n n alevden geçirilmesi d-)Havas bo alt lm ortam n de i ik gaz kar mlar ile doldurulmal

.

2-Kimyasal yöntem:Ortamdaki oksijenin kimyasal reaksiyon esnas ndaki yanma sonucunda uzakla t r lmas d r. 3-Biyolojik yöntem:Petri kutusundaki besyerinin 1/3 üne oksijen tüketen bakteriler geri kalan k sm na ise klinik örnek ekilir.Petri kab parafin veya cam macunu ile kapat l p 37C0 de 48 saat inoküle edilir.

Anaerobik Kültür  

Anaerop bakterilerin ilk izolasyonu için s kl kla 35C0¶de ve en az 48 saat kanla zenginle tirilmi , selektif olmayan besyerinde inkübe edilir. Anaerop besiyeri hemin ve vitanim K içermelidir. Anaerop bakteriyoloji için kullan lacak ideal besiyeri oksijene maruziyeti s n rland r lm oland r. Anaerop infeksiyondan üphenelinen örnekler ilk izolasyon için biri selektif, di eri nonselektif olmak üzere en az iki besiyerine ekilmelidir.

Anaerop Bakteri zolasyonunda Kullan lan Besyerleri 
    

Brain- heart infüzyon agar (BHIA) Brucella kanl agar Columbia kanl agar Schaedler kanl agar(Anaeroplar için kullan lan genel üretim besiyeridir.Kan içerir) CDC anaerop besyeri(THIO) Fastidious anaerop agar(FAA) K ymal -Glikoz buyyon (indirgen madde olarak organik maddeler,organ k ymalar içerir) Tripticase sodium agar(TSA) * Kanamycinvancomycin kanl agar(KVLB) Phenylethyl alcohol agar(PEA)

. 

Anaerop bakteri üretilmesinde kullan lan besyerleri yeni haz rlanm olmal , oda s s nda saklanmal ,e er buzdolab nda bekletiliyorsa kat olanlar ekim yap lmadan önce 18-24 saat anaerop ortamda bekletilmeli,s v olan ise 10 dk kaynat lmal .

KÜLTÜR DI I TANI METODLARI 

Clostridium difficile¶ye ba l ishal olgular nda ticari olarak haz rlanm lateks kitleri kullan labilir.Yine,enterotoksini saptamaya yarayan haz r kitler de mevcuttur.PRAS (önceden indirgenmi anaerobik sterlizatörde saf kültür inokulasyonu) ara t rmalarda ve özellikle de gastrointestinal traktüs floras n n incelenmesinde kullan lmaktad r.Anaerop bakterilerin kandan izolasyonu için Bactec anaerop,BacT-Alert,Columbia buyyonu ve %5 Tiyoglikolat buyyonu kullan labilir.Son y llarda anaerop bakterilerin antianaerop antibiyotiklere (metranidazol,imipenem ve beta-laktamaz inhibitörü) h zla direnç kazanmas ve anaerop bakterileri mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle, anaerop infeksiyonlardan üphelendi i durumlarda anaerop kan kültürü mutlaka yap lmal d r.