P. 1
şalgam

şalgam

|Views: 387|Likes:
Yayınlayan: Rosev Şiar

More info:

Published by: Rosev Şiar on Mar 28, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA TEZİ

Hasan TANGÜLER

ŞALGAM SUYU ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN BAKTERİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ŞALGAM TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

LAKTİK ASİT SUYU ÜRETİM

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADANA, 2010

I

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞALGAM SUYU ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ŞALGAM SUYU ÜRETİM TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hasan TANGÜLER DOKTORA TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu tez ...../...../......... Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği /Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir. İmza............................... Doç.Dr. Hüseyin ERTEN DANIŞMAN İmza............................... Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ ÜYE İmza............................... Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK ÜYE

İmza............................... Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU ÜYE

İmza............................... Prof. Dr. Sadık DİNÇER ÜYE

Bu tez Enstitümüz Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No : Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü
Bu Çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve TÜBİTAK Tarafından Desteklenmiştir. Proje No : ZF2006D31, ZF2006BAP17 ve TÜBİTAK - TOVAG 106O670 Not : Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirilerin, çizelge şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

II

ÖZ DOKTORA TEZİ ŞALGAM SUYU ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ŞALGAM SUYU ÜRETİM TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hasan TANGÜLER
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Danışman : Doç. Dr. Hüseyin ERTEN Yıl: 2010, Sayfa: 367 Jüri : Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU Prof. Dr. Sadık DİNÇER Doç. Dr. Hüseyin ERTEN
Bu çalışmada şalgam suyunun fermantasyonunda etkili olan laktik asit bakterileri izole edilip, tanımlanmış ve bu bakteriler arasından starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri seçilmiştir. Farklı üretim yöntemleriyle şalgam suyu üretilmiş ve bunlardan en uygun yöntem belirlenmiştir. Belirlenen en uygun üretim yöntemi ile şalgam suyu üretilmiş ve bunlar üzerinde raf ömrünü uzatmaya yönelik denemeler yapılmıştır. Denemeler sırasında kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre geleneksel (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) veya hamur fermantasyonu yapmadan doğrudan yöntemlerle bölümümüzde ve sanayide şalgam suyu üretimi yapan işletmelerden en fazla izole edilen laktik asit bakterisi Lactobacillus (Lb.) plantarum’dur. Bu bakteriyi Lb. brevis ve Lb. paracasei subsp. paracasei izlemiştir. Bunlar yanında Lactococcus lactis subsp. lactis, Lb. fermentum, Leuconostoc mesenteroides, Lb. buchneri, Lb. delbrueckii subsp. delbrueckii, Pediococcus pentosaceus bakterileri de izole edilmiştir. Tanımlanan laktik asit bakterilerinden starter olarak kullanılabilecek olanlar bölümümüzde yürütülen denemelerden izole edilen Lb. plantarum ve Lb. paracasei subsp. paracasei ve büyük ölçekli üretim yapan işletmede gerçekleştirilen denemeden izole edilen Lb. fermentum bakterileri olmuştur. En uygun üretim yöntemini belirlemek amacıyla geleneksel ve hamur fermantasyonu yapmadan doğrudan yöntemlerle ve starter olarak Lb. plantarum, Lb. fermentum ve Lb. paracasei subsp. paracasei bakterileri ilavesiyle şalgam suları üretilmiştir. Örneklerde genel kimyasal ve fiziksel bileşimi ve organik asitler, aroma maddeleri ve antosiyanin bileşikleri belirlenmiş, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. Üretim yöntemleri arasında en çok Lb. plantarum bakterisi ilavesiyle üretilen örnek tercih edilmiştir. Dayandırmaya yönelik denemeler için en çok tercih edilen yöntem olan starter olarak Lb. plantarum bakterisi ilavesiyle tekrar şalgam suyu üretilmiş ve şalgam suyu iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısım süzülmeden kontrol olarak kullanılmış ve ikinci kısım ise steril filtreden geçirilmiştir. Süzme işlemi yapılmış ve yapılmamış (Kontrol) şalgam suları şişelere doldurulmuş ve +4oC ve +20oC’de 2, 4 ve 6 ay süreyle depolanmışlardır. Depolama süresince kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal değişim incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre şalgam suları süzmeden +4oC’de ve süzülmüş olarak +4oC ve +20oC’de 6 ay süreyle depolanabilir. Anahtar Kelimeler: Şalgam suyu, laktik asit bakterileri, starter kültür, siyah havuç, bulgur unu, maya, şalgam suyunun raf ömrü

I

ABSTRACT PhD THESIS IDENTIFICATION OF PREDOMINANT LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM SALGAM BEVERAGE AND IMPROVEMENT OF ITS PRODUCTION TECHNIQUE
Hasan TANGÜLER DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ERTEN Year : 2010, Pages: 367 Jury : Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU Prof. Dr. Sadık DİNÇER Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ERTEN
In this study, the predominant lactic acid bacteria during the fermentation of salgam beverage were isolated and identified and the most promising lactic acid bacteria for industrial usage as starter culture were selected. Salgam beverages were produced using various production methods and the best production technique among them was selected. Salgam beverage was made by the selected method and experiments were done to increase its shelf life. During the experiments, chemical, physical, microbiological and sensory analyses were carried out. According to the results obtained, the most dominant lactic acid bacterium isolated from shalgam beverages made in the department and plants in industry using traditional (Dough fermentation and carrot fermentation) methods and direct method without dough fermentation was Lactobacillus (Lb.) plantarum. Lb. plantarum was followed by Lb. brevis and Lb. paracasei subsp. paracasei. Unlike them, the bacteria of Lactococcus lactis subsp. lactis, Lb. fermentum, Leuconostoc mesenteroides, Lb. buchneri, Lb. delbrueckii subsp. delbrueckii, Pediococcus pentosaceus were also isolated. Lactic acid bacteria for industrial usage as starter culture were Lb. plantarum and Lb. paracasei subsp. paracasei isolated from experiments made in the department and Lb. fermentum isolated from the experiment performed in the large scale production plant in industry. To determine the best production technique, salgam beverages were produced using traditional method, direct without dough fermentation method and inoculated with the starter cultures of Lb. plantarum, Lb. fermentum and Lb. paracasei subsp. paracasei. In the products, general chemical and physical composition and organic acids, flavour and anthocyanin, microbiological and sensory analyses were done. Among the salgam beverages, the sample produced by the addition of Lb. plantarum was the most preferred one. For the experiments to prolong the shelf life, salgam beverage was produced again with the most preferred method using Lb. plantarum as starter culture and the salgam beverage were divided into two parts. One part was used as control sample without filtration and the other part was sterile filtrated. Filtrated and unfiltrated (Control) samples were bottled and were stored at 4oC and 20oC for 2,4 and 6 months. During the storage, changes in chemical, physical, microbiological and sensory properties were examined. According to the results obtained, salgam beverages could be stored at 4oC without filtration and at 4oC and 20oC with filtration for 6 months. Key Words: Salgam beverage, lactic acid bacteria, starter culture, black carrots, bulgur bran, yeast, shelf life of salgam beverage

II

TEŞEKKÜR Yüksek lisans ve Doktora öğrenimim süresince bana yol gösteren, beni teşvik eden, değerli yardımlarını esirgemeyen danışman hocam sayın Doç. Dr. Hüseyin ERTEN’e teşekkürü bir borç bilirim. Katkılarından dolayı Tez İzleme Komitesi Üyeleri sayın emekli Prof. Dr. Ahmet CANBAŞ ve sayın Prof. Dr. Sadık DİNÇER’e ve ayrıca jüri üyesi olarak tezimi değerlendiren sayın Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ’e, sayın Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK’e ve sayın Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU’na en içten teşekkürlerimi sunarım. Antosiyanin analizlerinde yardımcı olan Yrd.Doç.Dr. Salih AKSAY’a ve HPLC cihazını kullanmama olanak sağlayan Prof. Dr. Mahir TURHAN’a, kontrol olarak kullanılan kaktik asit bakterileri için Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇAKIR’a, Çalışmam sırasında destek ve yardımlarını gördüğüm değerli hocalarım Doç. Dr. Ümit ÜNAL’a, Yrd.Doç.Dr. M. Sertaç ÖZER’e, değerli arkadaşlarım Yrd. Doç. Dr. Adnan BOZDOĞAN’a, Gıda Mühendisi E. Kemal BALIKÇI’ya, Ar.Gör. Kemal ŞEN’e, Yüksek Gıda Mühendisi Gülten YAĞMUR’a, Yrd.Doç.Dr. E. Ayşe ÖZER’e ve burada isimlerini tek tek sıralayamadığım herhangi bir biçimde bu çalışmamda emeği geçen herkese, bölüm hocalarım ve çalışma arkadaşlarıma, Çalışmamın gerçekleşmesinde maddi desteklerinden dolayı Çukurova

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi’ne

(Proje no: ZF2006D31 ve

ZF2006BAP17), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)’na (Proje no: TOVAG 106O670)’a ve hammadde desteğinden dolayı Işık KANA (Hacının Şalgamı A. Ş.)’ya, Tez aşamam sırasında daima yanımda hissettiğim, maddi manevi desteklerini esirgemeyen biricik Annem Sabiha TANGÜLER’e, Babam Esat TANGÜLER’e, kardeşlerim Hüseyin TANGÜLER’e, Leyla TANGÜLER’e ve ailemin diğer fertlerine gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ederim.

III

İÇİNDEKİLER SAYFA ABSTRACT ............................................................................................................ II TEŞEKKÜR ........................................................................................................... III İÇİNDEKİLER....................................................................................................... IV ÇİZELGELER DİZİNİ ........................................................................................ XIV ŞEKİLLER DİZİNİ ............................................................................................XVII SİMGELER VE KISALTMALAR ...................................................................... XXI 1. GİRİŞ ................................................................................................................... 1 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ..................................................................................... 5 2.1. Laktik Asit Bakterileri...................................................................................... 7 2.2. Homolaktik Fermantasyon ............................................................................... 8 2.3. Heterolaktik Fermantasyon ............................................................................ 10 2.4. Sebze Fermantasyonlarında Etkili Olan Laktik Asit Bakterileri ....................... 12 2.4.1. Lactobacillus spp. .................................................................................. 12 2.4.2. Pediococcus spp. .................................................................................... 14 2.4.3. Leuconostoc spp. .................................................................................... 14 2.4.4. Lactococcus spp. .................................................................................... 16 2.4.5. Fermantasyonda Etkili Olan Diğer Mikroorganizmalar ............................ 16 2.4.5.1. Maya ve Küf .............................................................................. 17 2.4.5.2. Toplam Mezofil Aerob Bakteri ................................................... 18 2.4.5.3. Koliform Bakteriler .................................................................... 18 2.5. Şalgam Suyu .................................................................................................. 19 2.5.1. Şalgam Suyu Üretiminde Kullanılan Hammaddeler.................................. 21 2.5.1.1. Siyah Havuç (Daucus carota L.) ................................................ 21 2.5.1.2. Şalgam (Brassica rapa L.).......................................................... 24 2.5.1.3. Bulgur Unu ................................................................................ 24 2.5.1.4. Maya .......................................................................................... 25 2.5.1.5. Tuz ............................................................................................ 26 2.5.1.6. Su .............................................................................................. 26 2.6. Şalgam Suyu Üretim Yöntemleri .................................................................... 26

IV

2.7. Şalgam Suyunun Bileşimi ............................................................................... 28 2.8. Starter Kültür ................................................................................................ 34 2.9. Antosiyaninler ................................................................................................ 36 2.10. Aroma Maddeleri ......................................................................................... 41 2.10.1. Fermantasyon Aroması ......................................................................... 42 2.10.1.1. Esterler .................................................................................... 42 2.10.1.2. Yüksek Alkoller ....................................................................... 43 2.10.1.3. Karbonil Bileşikleri ................................................................... 43 2.10.1.4. Asitler ...................................................................................... 44 2.10.1.5. Diğer Bileşikler ........................................................................ 44 2.11. Membran Filtrasyon ..................................................................................... 45 2.11.1. Mikrofiltrasyon..................................................................................... 48 3. MATERYAL VE METOT ................................................................................. 51 3.1. Materyal ........................................................................................................ 51 3.1.1. Denemelerde Kullanılan Araç ve Gereçler ............................................... 51 3.1.2. Analizlerde Kullanılan Araç ve Gereçler.................................................. 52 3.2. Metot ............................................................................................................ 53 3.2.1. Fermantasyonda Etkili Olan Laktik Asit Florasının Belirlenmesi .............. 53 3.2.1.1. Şalgam Suyu Üretimi.................................................................. 53 3.2.1.2. Büyük ve Küçük Çapta Üretim Yapan İşletmelerde Şalgam Suyu Üretimi ................................................................................................... 54 3.2.1.3. Diğer Farklı İşletmelerden Şalgam Suyu Örneklerinin Alınması ... 54 3.2.1.4. Laktik Asit Bakteri Sayısının Belirlenmesi................................... 55 3.2.1.5. Laktik Asit Bakterisi Florasının Belirlenmesi............................... 56 3.2.1.5.(1). Katalaz Testi ............................................................. 56 3.2.1.5.(2). Gram Boyama ........................................................... 57 3.2.1.5.(3). Hareket Testi............................................................. 57 3.2.1.5.(4). Glikozdan CO2 Üretimi.............................................. 57 3.2.1.5.(5). Arjinin Hidroliz Testi ................................................. 57 3.2.1.5.(6). Nitratın İndirgenmesi ................................................. 58 3.2.1.5.(7). Asetoin Üretimi (Voges Proskauer Testi)................... 58

V

..............5.................2................. 64 3.......(4).......6.........2... Geleneksel Yöntemle Şalgam Suyu Üretimi ....2.........2..2............... 75 3..... 67 3..........(10).......2.2.........1........2.................1..3.2..... 77 3.......................(8)...........2. 77 VI ..............2........... 73 3...... 65 3... Farklı Tuz Konsantrasyonunda Gelişme Testleri........... Metil Red Testi........ Kül Tayini ............................ 74 3.........2..... Farklı Sıcaklıklarda Gelişme Testleri ........ Toplam Asit Tayini ..(8)....(6)..........2...................1........... Laktik Asit Bakterilerinin Karbon Bileşiklerini Özümleme Testleri İle Tanımlanması.....2..............(3).....................................1...2..................2.... Analizler.....6........4.. Kuru Madde Tayini ........... Genel Analizler ......................(9)..3...... 77 3..... 59 3............ Diğer Mikrobiyolojik Analizler ........... 59 3................6.................5.........2....2.....2... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretimi Denemeleri...1... 66 3..2...(7)...............................3............ 75 3.............................. 75 3...........2.......2.... 59 3. 68 3..6....... Şekerler..6....1..6..6............................2...........(1)...... 75 3... 76 3.............3.1........ Protein Tayini .............. Logaritmik Azalma Değeri......2..(11)..2.....(5)........... Uçar Asit Tayini .....5.....................................6. 75 3......6..... En Beğenilen Yöntemle Şalgam Suyu Üretimi .........................6.... Hamur Fermantasyonu Yapılmadan Şalgam Suyu Üretimi....1......6...... 58 3...........2................... Toplam Şeker Tayini ....6....................2..6...2.(9)..2..........................................2.............. Farklı pH’larda Gelişme Testleri ....5...2.....Yoğunluk ...2... Toplam Fenol Bileşikleri Tayini ..................2..(b)..... 75 3...6.................1.................2.........................(1).. Tuz Tayini ........2................ 73 3.5.5.. 73 3.. Fenol Bileşikleri Analizleri ......... 73 3.............2......... 66 3..3... Metanol ve Gliserol Tayini ..(11)....3. 59 3.............2........1........6.... Starter Olarak Kullanılabilecek Laktik Asit Bakterilerinin Seçimi ......... 70 3.2..6................. Organik Asitler.(11)....... Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler .............. Starter Kültür İlavesiyle Şalgam Suyu Üretimi .(10).......2...............................(12)..2.....2......6.... Mikrobiyolojik Analizler ......2.............. Renk Yoğunluğu Tayini .............................. 69 3.........(a). 75 3.........(11)................2..........

...5...............6.........4.1....... 83 3..............2......... Aroma Maddelerinin Ekstraksiyon Koşulları .............................................................. 106 4.. 82 3........6................... Ekstraktlarda Diğer Mikrobiyolojik Analizler ..2......... Duyusal Analiz . 78 3......... 89 4. 87 4..3....6.......... 91 4.....(2)..........(2)..................................... Farklı İşletmelerden Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Örneklerde Laktik Asit Bakteri Sayısı ...........6............6..4.........2..(e). Ekstrakt Örnekleri ......2.................(1).....3..............4......(d)......... Renk İndisi..........2. Havuç Fermantasyonu Sırasında Mikrobiyolojik Değişim .................4.........(11)................. Ekstraktlarda Laktik Asit Bakteri Sayısı..6....2....(11)... 107 4.......3.....3.................2...............................1....... 89 4..2.(3).2..6...................... 97 4............(1)............6.........1...... 79 3..... Renk Tonu Tayini ................ ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA .3. Su Örnekleri……………………………………………………106 4........ 109 VII .........2...4.... 83 3.........4.. Hamurda Diğer Mikrobiyolojik Değişimler ......................... 105 4................................ 79 3..4...............................(c)..(11)......2.............6.4...........2..... İstatistiksel Analiz .1..4..6.....4....3.. 94 4... Toplam Antosiyanin Tayini .................................2.........6......2.. Hamurda Toplam Asit ve pH ....... Farklı İşletmelerden Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Şalgam Suyu Örneklerinde pH ve Toplam Asit Miktarları ........ 108 4............3. 78 3..........1................... Farklı İşletmelerden Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Örneklerde Gerçekleştirilen Diğer Mikrobiyolojik Analizler...................1.(f).... Aroma Maddelerinin Analizleri ........................ 97 4.....4... 79 3............. GC-FID ve GC-MS Koşulları ... 82 3... Aroma Maddelerinin Miktarlarının Hesaplanması .........2.3.......... Antosiyanin Profillerinin Belirlenmesi ... Şalgam Suyu Üretimi ..........................................2.... Hamurlarda Mikrobiyolojik Değişimler ...4............ 79 3......................2............2......2.2........2..2.... Ekstraktlarda Toplam Asit ve pH ......2.....(11)..................2...... 106 4........... 97 4..... 106 4.... Hamurda Laktik Asit Bakterileri Sayısındaki Değişim .(3)... Renk Bileşimi Tayini ....2...6.......................... 100 4.. Su ve Ekstraktlarda Mikrobiyolojik Değişim ........4........2....2..1.

......................... Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemeler Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Değişim .....5.....6.. 202 4.........3......3...... Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemeler Sırasında Toplam Laktik Asit Miktarları ve pH Değerlerindeki Değişim... 220 4......... 112 4...............5................................................3....................... Starter Olarak Kulanılabilecek Laktik Asit Bakterilerinin Seçimi..................6.....3.................119 4....... 199 4........... 203 4....7....2.... 211 4..............................1..5....... Şalgam Suyu Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Florası ........................... Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimi Denemelerinde Hamur Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Florası ..............................6...............6.... 193 4.3.......................... Bölümümüzde Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme ....7..4... Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterilerindeki Değişim ............. 170 4.... 194 4............7. Laktik Asit Bakterisi Florasının Belirlenmesi……………………………….....................5. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Hamur Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Gelişme .4......... 208 4...1. Havuç Fermantasyonu Sırasında Diğer Mikrobiyolojik Değişimler . 118 4..................6............................. Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarları............... Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimi Denemelerinde Ekstraktta Laktik Asit Bakterisi Florası ................3..............1......2.....................................2........ Farklı İşletmelerden Alınan Örneklerde Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme ...............2...................6.............. 225 VIII ................6... Havuç Fermantasyonu (Esas fermantasyon) Sırasında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme............ Küçük ve Büyük Miktarda Üretim Yapan İşletmelerin Havuç Fermantasyonu Sırasında LAB Sayısındaki değişim .................4.. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Değişim . 203 4..............................1..3.2......................... Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Ekstraktlarda Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme ...................4..3... 199 4......... 109 4...... 217 4...............4..........1......................

............................8............ 237 4...8...8................... 239 4........ 228 4.......... 247 4..... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Kullanılan Siyah Havuç..................3... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında pH ....8..7..... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısı ...8.. 249 4............. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam ve Organik Asitler......2................................1....................8..... 249 4... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Yapılan Mikrobiyolojik Analizler..........8.. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemelerden Elde Edilen Fermente Havuç Suyunun Bileşimi. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Yoğunluk ... Olmayan Maya Sayısı ..... 250 IX ...3......................................4.......8................2. 243 4........2..... 235 4..2.....8... Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemelerden Elde Edilen Fermente Havuç Sularında Duyusal Analiz....2................. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Yapılan Analizler ................. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretimi ..........1... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı........2............................... 231 4...........................(2).2........ 241 4. 244 4..........................(1)....8................. 234 4.2...8...... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Saccharomyces spp...........(3)..2.2. 245 4...... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularının Bileşimi .......................................(2). Şalgam ve Bulgur Ununun Genel Bileşimi.3....... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Maya Sayısı .2...2....... 237 4.....2....7...(4).............. 239 4.2........8................8...(3).....4...3.2..8........ Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Koliform Bakteri Sayısı......................(1)...........................2...........(5).2..3.. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarlarındaki Değişim ........2...

..2..4..................8.....2........8....... 254 4.(13).............. 256 4.....3...........3......3..(12).............2.......................(14).......................(6)................(8).....2...........3.........(7)................................................2......................................(a).........................(b).............8........... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Uçar Asit Miktarı ........... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Protein Miktarı ....8...........(14)......................2..2.......... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Tuz Miktarı ............ 259 4........8...8.2.... 259 X .......................................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Fenol Bileşikleri ........................2................. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Etil Alkol Miktarı ............(9)......(c).............. 256 4.......2....3.. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Kuru Madde Miktarı..................8.................. 253 4.......................8. 253 4. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Kül Miktarı ..........3...................(14).. 252 4................(5)...................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Şekerler ..... 258 4..... 255 4......................3...........8.............................8.........8..2.........(11).............3.....................8.. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Yoğunluğu .... 254 4.. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk İndisi...................(14)........... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Tonu ...3.......(10)....................3......(14).............. 257 4.8..........8........ Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Gliserol Miktarı .........3... 255 4.................8..................2....... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Metanol Miktarı ...............................................(d)................ 258 4................................................ Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Şeker Miktarları..3...................... 257 4...................3..........2......(4)....................2.3.3......2................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Bileşimi ..........

.... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı.........9.............10................... 277 4.......................................En Beğenilen Yöntem (Lb... 279 4..........9.................. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Laktik Asit Bakteri Sayısı........... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Antosiyanin Miktarı .............8.... 278 4... 285 4... Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler..5..................... Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Laktik Asit Bakterileri Üzerine Etkisi ...........1....3............. 274 4..................... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarlarındaki Değişim......9..................... Şalgam ve Bulgur Ununun Genel Bileşimi.........................1....... 282 4...(e)........................... 269 4..............6..................................9.................... Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Mikroorganizma Yükü Üzerine Etkisi ......4...............1.....5.......9...... 290 4..................... 289 4......8.2........................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularının Antosiyanin Profilleri ....10...........7..........2.... Aroma Maddeleri ....................... Filtrasyon İşlemi Sonucu Şalgam Suyunun Mikrobiyel İçeriğindeki Logaritmik Azalma....8.........................2.................... 291 XI ..... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Koliform Bakteri Sayısı ......... 283 4...........9.....2..........6..3.... Olmayan Maya Sayısı............................... 281 4.2........................ En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Saccharomyces spp... 286 4..... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Maya Sayısı........................................8.......................................................9.....4.10.. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Aroma Maddeleri ...2........9....2.....................10....8............ 261 4....4.........2..............(1)....... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Duyusal Analiz ... 261 4.... plantarum İlavesi) Şalgam Suyu Üretimi .4........(14)................................................................. 260 4.En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Denemede Kullanılan Siyah Havuç.... 285 4........................

.............................1...........4.......................................10............2. 312 4.4..4...........................3.............. Steril Filtrasyonun Saccharomyces spp................ pH ...........2............................................. Toplam ve Organik Asitler....................11.............................2.......................... Depolama Sırasında Şalgam Sularında Toplam Maya Sayısındaki Değişim .........................3....................................11..................3.................... Kuru Madde ...10........1.10..................11.........4. Uçar Asit Tayini ..................................... 315 4............ Yoğunluk .........................5......................... Metanol. 293 4...... 298 4.......................2.. Olmayan Maya Sayısı Üzerine Etkisi ........................1...... En Beğenilen Yöntemle Üretilen Şalgam Sularında Depolama Sırasında Mikrobiyolojik Değişim. Depolama Sırasında Şalgam Sularında Saccharomyces spp....... En Beğenilen Yöntemle Üretilen Şalgam Sularında Depolama Sırasında Kimyasal Bileşimde Meydana Gelen Değişim.............. Etil Alkol..............11.6.............1... 316 XII .... 315 4....... Filtre Edilmiş ve Edilmemiş Şalgam Sularının Farklı Sıcaklıklarda Depolanmaları Sırasında Bileşiminde Meydana Gelen Değişmeler ...................... Filtre Edilmiş ve Edilmemiş Şalgam Sularının Farklı Sıcaklıklarda Depolanmaları .... Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler Için Elde Edilen Şalgam Sularının Bileşimi .....10.......8...............................7.....1.. Şekerler .....10.4....................................10.1...........2.. Depolama Sırasında Şalgam Sularında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Değişim .................................................1.................... 295 4.......... Olmayan Maya Sayısındaki Değişim ..11...............................................4..3.....1......3............................2............. 293 4....................... 314 4.............5............10............................. Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi ..........1.......11.........1........ Steril Filtrasyonun Toplam Maya Sayısı Üzerine Etkisi ....... 303 4................................ 312 4..3.......................... 300 4.......10...........10......... 292 4......................................... 292 4............ 303 4.................................... 312 4...1...........................10....... Depolama Sırasında Şalgam Sularında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısındaki Değişim ........... 300 4............ 293 4.............11.....................1................................. 316 4.....3..............................11............ 297 4.................11.......11..

........................... 317 4... 318 4..11. Renk Indisi ........... Renk Yoğunluğu Tayini...................... Toplam Fenol Bileşikleri ........................................................................................1.................. Toplam Antosiyanin Tayini .........11.12......................................... SONUÇ VE ÖNERİLER ...10............................1.................16..................................11.................................... 335 ÖZGEÇMİŞ ........................................17................. 318 4....... 327 KAYNAKLAR ..................4.....11....15..............................1..........1... 363 XIII ..........................................1........1......11.............................................................................. 317 4.1.... 318 4......................9....................................................................................11................. 317 4......... 319 4............................. En Beğenilen Yöntemle Üretilen ve Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Filtre Edilmiş ve Filtre Edilmemiş Şalgam Sularında Gerçekleştirilen Duyusal Analizler 320 5....................1..... Tuz ............ Renk Tonu .... Renk Bileşimi Tayini......................................12..................11......1..............14................................11.......... 317 4........... 362 EKLER........ Kül ..11.13................................................. Protein Tayini .................. 319 4........11.............................

............. API 50 CHL sıvı besiyerinin bileşimi .................. Elde edilen ekstraktlarda belirlenen toplam asit miktarları ve pH değerleri .... Ekstraktlardan izole edilen laktik asit bakterileri sayıları ................ Hamur....... 92 Çizelge 4......1....................................... Elde edilen ekstraktlarda gerçekleştirilen mikrobiyolojik analizler ...................................................................2.............. Şalgam suyu üretimi denemelerinden ve işletmelerden elde edilen örneklerden izole edilen LAB üzerinde yapılan morfolojik. Kontrol olarak kullanılan LAB üzerinde yapılan analizler ... 112 Çizelge 4................ 100 Çizelge 4....................... Farklı işletmelerden alınan örneklerin pH ve toplam asitlik değerleri ......... Şalgam suyunun ortalama bileşimi ve TS 11149 şalgam suyu standardında bildirilen değerler................................ Hamur fermantasyonu sırasında izole edilen laktik asit bakterileri sayıları ........ 95 Çizelge 4.........................14...........................ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2...... 90 Çizelge 4............10....................................... Ekstraktlarda belirlenen laktik asit bakterisi sayısı..... Farklı işletmelerden alınan örneklerin mikrobiyolojik analiz sonuçları....... İzole edilen laktik asit bakterilerinin suş numaraları......................... ekstrakt ve şalgam sularının laktik asit bakteri florası ..1........................ 198 Çizelge 4....................................3................................ 219 XIV ... 107 Çizelge 4...16........5. 138 Çizelge 4... 171 Çizelge 4......6................. .......13................. Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için kullanılan siyah havuç suyunun bileşimi...............12.............................................................. 63 Çizelge 4................ 139 Çizelge 4.......1.............................................................................. Tanımlanan LAB tür ve fermantasyon tipleri ... Farklı işletmelerden alınan örneklerin laktik asit bakterisi sayısındaki değişim ....... 107 Çizelge 4..............................9................. izole edildikleri deneme ve günler .15.11..... 203 Çizelge 4....................................................................... Havuç fermantasyonlu sırasında izole edilen toplam laktik asit bakteri sayıları ..... 62 Çizelge 3......8............ 29 Çizelge 3...................2........ Bakteri tanımlanmasında kullanılan API 50 CH karbon bileşikleri kontol çizelgesi.4. Farklı işletmelerden alınan örneklerin laktik asit bakterisi sayısı ................ 109 Çizelge 4..............................................................7....... 120 Çizelge 4. 212 Çizelge 4.. fizyolojik ve biyokimyasal analizler .........

.......................................... Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler için elde edilen şalgam sularının bileşimi . 235 Çizelge 4...............26. 236 Çizelge 4................................................24....................................... En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi ...................20.............17.............. 261 Çizelge 4......... 276 Çizelge 4..............23.............................. 277 Çizelge 4.........................................Çizelge 4.....30................ En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi ........................... Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örneklerinin varyans analizine göre aldığı puanların kıyaslanması ........................................................................................33...45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmesi sonucu mikroorganizma içeriğindeki logaritmik azalma ...................... 232 Çizelge 4.... İki aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi ................. 279 Çizelge 4............29......... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında alanlara göre antosiyanin profilleri. 275 Çizelge 4....................... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi ......28................. Şalgam sularının 0........... 229 Çizelge 4......................18............................................ Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularının bileşimi .32...... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında tanımlanan aroma maddeleri ve miktarları (µg/L) .......................................27... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi ................................ 271 Çizelge 4..............................22..... Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örneklerinin tercih testine göre duyusal analiz sonuçları...... Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için yapılan duyusal analiz sonuçları....... 247 Çizelge 4............... 278 Çizelge 4............ 290 Çizelge 4.............25....... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularının duyusal analiz sonuçları ............ 304 XV ..... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında toplam aroma maddeleri miktarları ............. 263 Çizelge 4.................................31...... 301 Çizelge 4......................... Farklı laktik asit bakterileri ile gerçekleştirilen fermantasyon sonucu elde edilen örneklerinin varyans analizine göre aldığı puanların kıyaslanması 233 Çizelge 4............ Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularının bileşimi......21..................19...............

.......... Altı aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi..42........... Filtre edilen şalgam sularının depolamanın ikinci ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi....... 323 Çizelge 4............ 308 Çizelge 4...... 321 Çizelge 4... 322 Çizelge 4..43.41..34.........39...38....... Filtre edilen şalgam sularının depolamanın altıncı ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi ... Filtre edilen şalgam sularının depolamanın ikinci ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi .... Filtre edilen şalgam sularının üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları .................................... Dört aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi . sıcaklık ve depolama süresinin etkisi ......... 320 Çizelge 4.....40. 324 Çizelge 4.............................Çizelge 4... 310 Çizelge 4. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın altıncı ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi ..... 324 XVI .... 306 Çizelge 4......36..................... Filtre edilen şalgam sularının depolamanın dördüncü ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi .....37........ ....... 321 Çizelge 4.....35............ Şalgam sularının bileşimi üzerine filtrasyon işlemi............. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın dördüncü ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi ......................

.... Hamur fermantasyonu (I......11.......... 81 Şekil 3..... Örneğin konsantrasyon balonuna alınması…………………………81 Şekil 3.... Starter kültür ilavesi ile şalgam suyu üretimi ...................... Sıralama testi . En beğenilen yöntem ile şalgam suyu üretimi.......17..............................13.............2........................... İzole edilip saflaştırılan laktik asit bakterisi..... Siyanidin-3-glikozit ........................................................................... "Vigreux" damıtma kolonunda ekstraksiyon .... 69 Şekil 3.................... 64 Şekil 3... API testi için kullanılan içerisinde karbon bileşikleri bulunan kuyucuklar ve bakteri ile aşılanmış API 50 CHL besiyeri ile doldurulmuş kuyucuklar ........................................... Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler.................................. .......... 103 Şekil 4....... Şalgam suyunun azot gazı altında sıvı-sıvı ekstraksiyonu .................... 61 Şekil 3.................. 80 Şekil 3. 67 Şekil 3..................... 68 Şekil 3.......................................6...... Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi ...14....4......... Hamur fermantasyonu sırasında toplam maya miktarındaki değişim ....8....2 Heterofermantatif laktik asit fermantasyonu...18................. 72 Şekil 3....... Hamur fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp............................................... 53 Şekil 3.......1.........4. GC-FID ve GC-MS sistemi.................2...9........ 71 Şekil 3....16..... Duyusal değerlendirme formu (üçlü test)................ API 50 CHL kitinin kullanımı ......... Hamur fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim ......................3. 11 Şekil 2................ Serbest aroma maddelerinin ekstraksiyonu ........................1...................... ............. olmayan maya miktarındaki değişim ................................ fermantasyon) yapılmadan şalgam suyu üretimi...................................................... 104 XVII .. Duyusal analiz formu (Tercih testi) .................................. Şalgam sularının filtre edildiği membran filtrasyon düzeneği ......... 38 Şekil 3..........3................................................................ 9 Şekil 2....... 85 Şekil 3........... 86 Şekil 3................................................... 80 Şekil 3............................. 101 Şekil 4.5............. 70 Şekil 3. 86 Şekil 4.5...................................................1 Homofermantatif laktik asit fermantasyonu....................................... 81 Şekil 3................. Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi ................10............................. ......... 56 Şekil 3.......... 98 Şekil 4.......12.7.............15... Hamur fermantasyonu sırasında toplam laktik asit bakterileri sayısındaki değişim ............ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.....................

............. 115 Şekil 4.........16.... Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim............................... Hamur fermantasyonu sırasında toplam asit ve pH’daki değişim ............... 200 Şekil 4.. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi..... 209 Şekil 4.......... Havuç fermantasyonları sırasında laktik asit cinsinden toplam asit miktarı ve pH değerindeki değişim ........ Havuç fermantasyonları sırasında toplam maya sayısındaki değişim ............... Deneme 3’ün hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim 201 Şekil 4.... Deneme 2’nin havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme 206 Şekil 4.. 204 Şekil 4.............................. 117 Şekil 4...............15....21b.. 110 Şekil 4......................18...21c............... 105 Şekil 4....................11..... 119 Şekil 4............... Deneme 2’nin hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme ... 221 Şekil 4.....................13..............Şekil 4.......... olmayan maya sayısındaki değişim ...................... 222 Şekil 4.....................6.................. 226 XVIII ...........................10. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim ................................9............. 210 Şekil 4..14. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim ............................12.............. Deneme 1’in havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim...........7.......... Havuç fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim ......... Havuç fermantasyonları sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim .. Büyük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme ........... 113 Şekil 4.... ............ 207 Şekil 4..... Deneme 1’in hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme .... 222 Şekil 4..... 20. Havuç fermantasyonları sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim ........................ 116 Şekil 4...........19.............21a.........8....................... Deneme 3’ün havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme ........ .......... Havuç fermantasyonları sırasında Saccharomyces spp.. 199 Şekil 4....17. Küçük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim......22a...............

..................... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim ........29..................Şekil 4.....................36.....32....................28.. 270 Şekil 4.................... 284 Şekil 4. olmayan maya sayısındaki değişim ..........37...22b............... 228 Şekil 4..... 273 Şekil 4................27................................... Havuç fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim ....... Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi ..... 227 Şekil 4...... Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi ..................... 245 Şekil 4.......... 285 XIX .........24...... 243 Şekil 4.. Şalgam suyu antosiyanin profillerinin alanlara göre yüzdesel dağılımı......30... HPLC analizleri sonucu elde edilen şekerlerin kromotogramı ...25.. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim .......................................... 238 Şekil 4........35... En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim .......34......................................................... HPLC analizleri sonucu elde edilen organik asitlerin kromotogramı.... 283 Şekil 4............... 246 Şekil 4............... olmayan maya sayısındaki değişim......26................................................ Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. 281 Şekil 4..... En beğenilen yöntemin havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim ........................ En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim .................... 242 Şekil 4...... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim ....... 240 Şekil 4.....................................33.......31........... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim. 251 Şekil 4............. Siyah havuçta bulunan antosiyaninlerin HPLC’de belirlenen profili ..22c........ Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim.......... 254 Şekil 4........................................ 280 Şekil 4.........23......... En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp.......

................... 299 XX ....................... Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim...... Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince toplam maya sayısındaki değişim ...42..............38..40.............. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince Saccharomyces spp. 294 Şekil 4.................... 286 Şekil 4...43...41............. Kontrol olarak kullanılan ve filtreden geçirilen şalgam suları ............ olmayan maya sayısındaki değişim........ 296 Şekil 4... Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince laktik asit bakteri sayısındaki değişim ...39 – 4.... 297 Şekil 4...........Şekil 4................. En beğenilen yöntemle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim ........... 288 Şekil 4.44.

fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi Ci CO2 Cst d/d d D1 D2 : Bileşiğin konsantrasyonu : Karbondioksit : İç standartın konsantrasyonu (40 µg/l00 mL) : devir/dakika : Dakika : Bölümümüzde gerçekleştirilen birinci deneme : Bölümümüzde gerçekleştirilen ikinci deneme XXI . C Cc : Bifidobacterium : Kütle spektrometresi kütüphanesi kullanılarak yapılan tanımlama : Lb. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi Bb Bi.SİMGELER VE KISALTMALAR A : Aroma maddeleri tayini için standart bileşik kullanılarak yapılan tanımlama Aa Ai Ast API ATP ax : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi : Bileşiğin pik alanı : İç standartın pik alanı : Analytical Profile Index : Adenozin Tri.Fosfat : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş B : Kütle spektrometresi kütüphanesi ve Kovats indeks değerinin literatür ile karşılaştırılması yoluyla yapılan tanımlama bm bx : Belirtilmemiş : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş cx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş : Lb.

Ee EMP yolu Ent. Leu. C. F FAO : Bölümümüzde gerçekleştirilen üçüncü deneme : Lb. standart bileşik kullanılarak yapılan tanımlama. log : Kilogram : Koloni oluşturan birim : Litre : Laktik asit bakterileri : Lactobacillus : Lactococcus : Leuconostoc : Logaritma XXII .D3 Dd dm2 E. kütle spektrometresi kütüphanesi kullanılarak yapılan tanımlama) Kg kob L LAB Lb. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi : Desimetrekare (alan ölçüsü birimi) : Escherichia : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi : Embden Meyerhof Parnas yolu .Glikoliz : Enterococcus : Küçük çapta üretim yapan işletme : Food and Agriculture Organization of United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) FID G GC Gr HF : Alev iyonlaştırmalı dedektörü : Büyük çapta üretim yapan işletme : Gaz kromatografisi : Gram (boyama) : Hesaplama faktörü (örnek miktarının litreye çevrilmesi için faktör: 10) HPLC ıd : High Performance Liquid Chromotography (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi) : Tanımlamada kullanılan yöntemler (A. B kütle spektrometresi kütüphanesi ve Kovats indeks değerinin literatür ile karşılaştırılması yoluyla yapılan tanımlama. paracasei subsp. Lc.

XXIII . S1 S2 S3 S4 S5 S1+S2 S3+S4+S5 sp.MF mg mL mm mM MS MRS N NaOH NCIMB NRRLB PCA PDA Pe. çoğul) : Subspecies (alt tür. r : Mikrofiltrasyon : Miligram : Mililitre : milimetre : Milimolar : Kütle spektrometresi : de Man. ssp. Marine and Food Bacteria : Northern Regional Research Laboratories : Plate Count Agar : Potato Dekstrose Agar : Pediococcus : DB-WAX kolonda belirlenen Kovats indeks değerleri : Cevap faktörü : Refraktif İndeksi Dedektörü : İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi : Saptanamadı : Saccharomyces : Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit : Siyanidin-3-ksilozil-galaktozit : Sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit : Ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit : Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit : Açillenmemiş : Açillenmiş : Species (tür. Ragosa Sharpe : Normalite : Sodyum hidroksit : The National Collection of Industrial. tekil) : Species (tür. spp. Str. tekil) : Streptococcus RF RID S Sa S.

subsp. TS T. çoğul) : Türk Standardı : Türk Standardları Enstitüsü : Ultraviyole : Violet Red Bile Agar : Mikrogram : Mikrometre : Santigrat derece : Yüzde : Laktik asit cinsinden : Asetik asit cinsinden : Siyanidin-3-glikozid cinsinden : pozitif reaksiyon : negatif reaksiyon : zayıf reaksiyon + z XXIV .E.S. UV VRBA µg µm °C % xx yy zz : Subspecies (alt tür.

Curiciferae familyasından Brassica cinsine ait bir bitki olan şalgamın bilimsel adı Brassica rapa L. GİRİŞ Hasan TANGÜLER 1. tarhana gibi bazılarının üretimi ise belirli ülkeler veya bölgelerde yapılmaktadır. ekşi hamur. aroması. ekşi hamur. Şalgamda kalsiyum ve demir gibi madensel maddeler. Fermantasyon denilen bu biyolojik olaydan yararlanma. sake. Laktik asit fermantasyonu ürünü olan şalgam suyu. şalgam ve su kullanılır. besleyici değeri ve raf ömrünü arttırdığından. turşular. İnsanlar gıdaları saklama bilincine eriştikleri zamanlardan beri fermantasyondan yararlanmışlardır. kırmızı renkli. içme suyu ve yemeklik tuzun karıştırılıp laktik asit fermantasyonuna tabi tutulduktan sonra elde edilen özütün.1. Ancak. ekşi lezzetli ve bulanık bir içecektir. Şalgam suyu bu ürünlerden biridir. B ve C grubu vitaminler yanında çözünür şekerlerden glikoz. GİRİŞ Çeşitli meyve ve sebzelerin fermantasyonla dayanıklı hale getirilmeleri yeryüzünde bilinen en eski saklama yöntemlerinden biridir. Üretiminde siyah havuç. mor havuç ve istenirse acı toz biber ilave edilerek hazırlanan karışımın tekrar laktik asit fermantasyonuna tabi tutulması ile elde edilen ve istendiğinde ısıl işlem ile dayanıklı hale getirilen bir ürün” olarak tanımlanmıştır. Apiaceae (önceleri Umbelliferae) familyasından iki yıllık bir bitki olan havuç’un bilimsel adı Daucus carota L. günümüz insanlarını çok değişik ve çeşitli ürünleri bu alanda kullanmaya sevk etmiştir. şalgam. Bunlardan yoğurt. sofralık zeytinler. Fermantasyon gıdanın tadı. bazı alkollü içkiler tüm dünyada üretilmekle birlikte kefir. tuz. yapısı. çeşitli peynirler. 1 . fruktoz ve sukroz bulunmaktadır. Şalgam suyu üretiminde kullanılan temel hammadde siyah havuçtur. Kasım 2003 tarihinde revize edilen TS 11149 şalgam suyu standardında “Şalgam suyu. Yeşil kısımları yenebilen şalgam çok zengin besleyici maddeler içermektedir. kitlelere yavaş ulaşan ve üretimi yöresel olarak sürdürülen pek çok fermantasyon ürünü de bulunmaktadır.’dır. bulgur unu. bulgur unu (setik).’dır ve binlerce yıldan beri yetiştirilmektedir. A. günümüzde de günlük hayatta önemli miktarlarda tüketilen fermantasyon ürünlerine en az gelişmiş ülkelerden en gelişmiş olanlarına kadar tüm toplumlarda rastlamak mümkündür.

1. GİRİŞ

Hasan TANGÜLER

Bulgur unu, bulgura işlenmek üzere kaynatılmış ve kurutulmuş buğdayın dış kabukları ayrıldıktan sonra, kırma haline getirilmesi sırasında oluşan ve elek altında kalan kısmı olup kırma haline getirilen tanenin % 2-3’lük kısmını oluşturur. Ekmek mayası, genellikle melas gibi şekerli hammaddelerden elde edilen S. cerevisiae türü üst fermantasyon tipi kültür mayasıdır. Ekmek mayası sıvı, pres ve kuru maya olarak elde edilir. Şalgam suyu üretiminde maya olarak genellikle ekşi hamur kullanılır. Şalgam suyu üretiminde kullanılan bu ekşi hamur, gece boyunca veya birkaç saat oda sıcaklığında ekmek mayası hamurunun fermantasyona bırakılması ile elde edilir. Tuz denilince aksine bir belirtme yoksa sodyum ve klor iyonlarının birleşmesinden oluşan sodyum klorür anlaşılır. Şalgam suyu üretiminde kullanılan tuz, arıtılmamış kaya tuzudur. Şalgam suyu üretiminde kullanılan su, içme suyudur. Şalgam suyu yapımında, fermantasyon sonucu oluşan asit ortama dayanıklılık kazandırdığı gibi, tat ve aromayı da etkiler. Öte yandan, laktik asit şalgam suyuna ekşi tat ve aroma kazandırması yanında sindirimi kolaylaştırıcı, ferahlatıcı, sindirim sisteminin pH’sını düzenleyici ve vücudun bazı minerallerden daha fazla yararlanmasını sağlayıcı özelliklerde kazandırmaktadır. Şalgam suyu özellikle Adana ve ilçeleri ile Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ve bu illere bağlı ilçelerde tüketilmekle beraber, son yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde de tüketilmektedir. Özellikle Adana ve çevresinde açık olarak veya şişe ve plastik kaplar içerisinde tüketime sunulan şalgam suyu, yiyecek ve içecekle ilgili hemen her yerde bulunmaktadır. Şalgam suyu endüstriyel boyutta üretilmekte, ancak üretimi ile ilgili standart bir üretim tekniği bulunmamakla birlikte, ticari olarak şalgam suyu üretimi geleneksel üretim (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) ve hamur fermantasyonu uygulamadan yapılan doğrudan üretim olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, tüketime sunulan şalgam sularının çoğunda koruyucu madde bulunma olasılığı vardır. Ayrıca, çeşitli katkı maddelerinin bulunuyor olması da mümkündür. Bu tür uygulamalarla tüketici aldatılabilmekte ve aynı zamanda sağlığı da risk altına girmektedir. Şalgam suyu üretimi üzerinde yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Şalgam suyu fermantasyonu sırasında etkili olan laktik asit bakterileri üzerinde ayrıntılı bir araştırma

2

1. GİRİŞ

Hasan TANGÜLER

yapılmamıştır. Fermantasyon sonucu elde edilen şalgam suyunun dayanıklı hale getirilmesi ticari açıdan çok önemlidir. Bu konuda yapılan çalışma yetersizdir. Bu çalışmanın amacı, - şalgam suyu fermantasyonu sırasında ve fermantasyon sonunda ortamda bulunan laktik asit bakteri, toplam mezofil aerob bakteri, maya, Saccharomyces cerevisiae olmayan maya ve koliform bakteri sayılarını belirlemek, - şalgam suyunun fermantasyonunda etkili olan laktik asit bakterilerini izole etmek ve izole edilen laktik asit bakterilerini tanımlamak, - tanımlanan laktik asit bakterilerinin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini belirlemek ve bu bakteriler arasından starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterilerini seçmek, - farklı üretim yöntemleriyle şalgam suyu üretmek ve bunlardan en uygun yöntemi belirlemek, - belirlenen en uygun üretim yöntemi ile şalgam suyu üretmek ve bunlar üzerinde raf ömrünü uzatmaya yönelik denemeler yapmak, - ve böylece elde edilen tüm veriler ışığında en uygun bileşim ve özelliklere sahip şalgam suyu üretimi için, sanayi düzeyinde uygulanabilir standart bir üretim tekniği geliştirmektir.

3

1. GİRİŞ

Hasan TANGÜLER

4

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Hasan TANGÜLER

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fermantasyon ile sebzelerin dayanıklı hale getirilmesi, sebzelerin raf ömrünün uzatılması, mevsimsel elde edilebilirliğinin arttırılması, pişirmede zaman kazanımı ve daha çok sebzenin kabul edilebilirliği, sindirilebilirliği ve besinsel değerlerinin arttırılması gibi avantajlara sahiptir. Sebzelerin tedavisi olarak adlandırılan laktik asit fermantasyonu gıdalarının geliştirilmesinde çok büyük rol oynar. Fermantasyon ile sebzeler daha sağlıklı ve besleyici olur (Sethi, 1990). Fermente bitkisel ürünlere özellikle fermantasyon sonunda oluşan asitten dolayı artan bir ilgi gösterilmektedir. Laktik asidin koruyucu özelliğinden dolayı uzun zaman meyve ve sebzelerin muhafaza edilmelerinde ve dayanıklı hale getirilmelerinde laktik asit fermantasyonundan yararlanıldığı bilinmektedir (Özler ve Kılıç, 1996). Sebzelerin çoğu, uygun sıcaklıkta yeterli süre salamura içerisinde bırakıldığında floralarında bulunan LAB ve mayalar tarafından doğal olarak fermantasyona uğratılır (Özler ve Kılıç, 1996; Acar, 1998). Ancak, doğal olarak fermente edilmiş sebzelerde yumuşama, renk ve aroma kaybı ve benzeri problemler meydana gelebilmektedir. Kontrollü fermantasyonda ise laktik asit bakterilerinin ve fermantasyon sırasında kapalı tankların kullanımı ile şekerlerin tamamı fermente edildiğinde sebzelerin muhafaza edilmesi mümkün olmaktadır. Kontrollü fermantasyon yöntemleri uygulandığında, normal sebze sularına oranla diyet ve beslenme fizyolojisi açısından etkili, duyusal özellikleri ile kolaylıkla ayrılabilen laktik asit fermantasyonu (laktoferment) ile üretilmiş sebze suları üretilebilmektedir (Özler ve Kılıç, 1996). Laktoferment sebze suyu üretimi ile havuç suları mikrobiyolojik olarak dayanıklı, lezzetli ve yüksek besleyici değere sahip olurlar (Demir ve ark., 2006). Fermente sebze sularının üretimi mikroorganizmalar olmaksızın

gerçekleştirilemez. Fermantasyon işlenmiş sebzelerin kendi içerisinde bulunan özellikle LAB gibi mikroorganizmalar kullanılarak spontan olarak veya starter kültür kullanarak kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir (Demir ve ark., 2006). Fermantasyonda etkili olan bu laktik asit bakterileri gıda teknolojisinde çok önemli bir role sahiptir. Bunlar özellikle fermente süt ürünleri, fermente bitkisel ürünler, tahıl ürünleri ve bunun yanında şarap, sucuk gibi pek çok gıda da doğal olarak veya sonradan starter

5

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Hasan TANGÜLER

kültür olarak ilave edilerek gıdaların olgunlaştırılması, üretimi ve dayanıklılığının sağlanmasında önemli rol oynarlar (Stiles ve Holzapfel, 1997; Tangüler ve Erten, 2006). Öte yandan, laktik asit fermantasyonu sonucu havuç suyunun pH’sı düşer ve istenen tat elde edilir. Aynı zamanda uzun süreli dayanıklılık elde edilebilir (Demir ve ark., 2004; Demir ve ark., 2006). Laktik asit fermantasyonu anaerobiktir. Fakat, fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmalar fakültatif aerob’tur (Atkinson ve Mavituna, 1991). Oksijen dışında lakto-fermantasyonda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen en önemli faktörler başlıca, sıcaklık, fermente edilebilir şeker seviyesi gibi havuçların özellikleri, tampon kapasitesi, pH, asitlik, doğal inhibitör bileşikler ve üretilen laktik asit miktarıdır (Demir ve ark., 2006). Fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonu heterofermantatif bir laktik asit bakterisi olan ve özellikle temel son ürün olarak laktik asit ve asetik asit üreten Leuconostoc (Leu.) mesenteroides tarafından başlatılır (Harris, 1998; Bergqvist ve ark., 2005) ve asit miktarındaki artış ile beraber bu bakteriler ölür ve fermantasyon Lactobacillus (Lb.) brevis, Pediocoocus (Pe.) pentosaceus ve Lb. plantarum tarafından devam ettirilir. Asitlikte daha fazla artış Lb. brevis ve Pe. pentosaceus türlerinin etkisinin azalmasına neden olur ve fermantasyon genellikle aside dayanıklı Lb. plantarum bakterisi tarafından tamamlanır (Harris, 1998). Lb. plantarum fermente sebzelerden en sık izole edilen laktik asit bakterisidir (Bergqvist ve ark., 2005). Diğer fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonunda olduğu gibi şalgam suyu

fermantasyonunda da etkili olan mikroorganizmalar laktik asit bakterileridir (Canbaş ve Deryaoğlu, 1993; Arıcı, 2004). Fermantasyon sırasında laktik asit bakterileri glukoz, früktoz ve sükrozu kullanırlar (Fleming, 1982; Fleming, 1991). Fakat, LAB tarafından havuç gibi sebzelerin fermantasyonunda tüm şekerler kullanılmaz (Fleming ve ark., 1983; Anderson ve ark., 1990).

6

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Hasan TANGÜLER

2.1. Laktik Asit Bakterileri Laktik asit bakterisi, terimi çok uzun yıllar boyunca “süt ekşitici organizmalar” terimi ile aynı anlamda kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda çok çeşitli fermente ürünlerin üretiminde rol oynayan en önemli endüstriyel mikroorganizmalar olarak bilinmektedir (Axelsson, 1993; Batish ve ark., 1997). Daha sonraları, bu bakterilerin laktik asit üreten diğer bakterilerle olan benzerliği anlaşılmış ve yeni gelişmeler ile yeni tanımlamalar yapılmıştır (Axelsson, 1993; Mulholland, 1997). LAB içerisinde biyokimyasal ve ekolojik özellikleriyle birlikte filogenetik olarak birbirine yakın olan “Carnobacterium, Alloiococcus, Dolosigranulum, Enterococcus (Ent.), Globicatella, Aerococcus, Lactosphaera, Oenococcus, Lactobacillus (Lb.), Lactococcus (Lc.), Leuconostoc (Leu.), Pediococcus (Pe.), Streptococcus (Str.), Tetragenococcus, Vagococcus ve Weissella” cinsleri yer almaktadır. Bifidobacterium (Bi.) cinsi de filogenetik olarak LAB’ne benzememesine rağmen, biyokimyasal, fizyolojik ve ekolojik özellikleri bakımından benzer olduğundan LAB içerisinde yer almaktadır (Axelsson, 1998; Adams, 1999; Beasly, 2004; Hutkins, 2006). LAB’nin ait olduğu üç familya vardır. Lactobacillaceae familyası, (Lb. acidophilus, Lb. helveticus, Lb. delbrueckii, Lb. plantarum, Lb. fermentum, Lb. brevis gibi), Streptococcaceae familyası (Str. thermophilus, Str. faecalis (Yeni adı Ent. faecalis), Lc. lactis ssp. lactis, Lc. lactis ssp. cremoris, Leu. mesenteroides, Leu. oenos (Yeni adı Oenococcus oeni), Leu. cremoris, Leu. dextranicum, Pe. Pentosaceus, Pe. acidilactici gibi) ve Actinomycetaceae familyası (Bi. bifidus (Eski adı Lb. bifidus), Bi.brevi, Bi. adolescens, Bi. longum gibi) (Kılıç, 2008). Fermantatif metabolizmaları sonucunda, laktik asit üreten bu bakteriler, Gr (+), bazı durumlarda pseudo-katalaz olmasına karşın genelde katalaz (-), genellikle hareketsiz ve sporsuzdurlar (Axelsson, 1998). Tüm laktik asit bakterileri, anaerobik olarak gelişirler, ancak bir çoğu fakültatif anaerob ve mikroaerofiliktirler (Madigan ve ark., 1997; Hayaloğlu ve Erginkaya, 2001). Ancak, bazı laktobasil suşlarının hareketli ve endospor oluşturduğu ve bazı laktobasiller ve pediokoklarda katalaz (+) reaksiyon görüldüğü bilinmektedir (Kılıç, 2008). Çoğu laktik asit bakterileri, yalnızca şeker ve fermente edilebilir bileşiklerin metabolizmasından enerji sağladıkları için şekerlerin bol

7

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Hasan TANGÜLER

bulunduğu ortamlarda çok iyi gelişebilmektedirler. Laktik asit bakterilerinin biyosentetik yetenekleri sınırlı olduğundan, aminoasitler, vitaminler, purinler, pirimidinlerin bulunduğu kompleks besinlere gereksinim duyarlar (Axelsson, 1998; Madigan ve ark., 1997; Hayaloğlu ve Erginkaya, 2001). Laktik asit bakterileri gıda teknolojisinde çok önemli bir role sahiptir. Bunlar özellikle yoğurt, kefir, kımız gibi fermente süt ürünleri, sauerkraut, salatalık turşusu ve salamura yeşil zeytin gibi fermente bitkisel ürünler, ekmek, boza, tarhana ve ogi gibi tahıl ürünleri ve bunun yanında şarap, sucuk, balık sosu gibi pek çok gıdanın olgunlaştırılması, üretimi ve dayanıklılığının sağlanmasında kullanılırlar (Caplice ve Fitzgerald, 1999; Holzapfel ve Wood, 1995; Blandio ve ark., 2003). Laktik asit bakterileri, homo- ve heterofermantatif laktik asit bakterileri olmak üzere iki gruba ayrılır (O’Toole ve Lee, 2004; Leroy ve De Vuyst, 2004; Tunail, 2009). Homofermantatif LAB (Bazı Lactobacilluslar, Pediococcus, Lactococcus vb.) Embden-Meyerhof Parnas yolunu (Şekil 2.1) kullanarak şekerlerden esas ürün olarak laktik asit oluştururken, heterofermantatif LAB (Bazı Lactobacilluslar, Leuconostoc, Oenococcus, Weissella vb.) heksoz monofosfat (pentoz fosfat yolunu) (Şekil 2.2) kullanarak birincil ürün olarak laktik asit yanında, etil alkol, asetik asit, diasetil ve karbondioksit gibi ikincil ürünleri de üretirler (Holzapfel ve Wood, 1995; Caplice ve Fitzgerald, 1999; Blandio ve ark., 2003).

2.2. Homolaktik Fermantasyon Homofermantatif LAB (Bazı Lactobacillus, Pediococcus, Lactococcus ve Streptococcus gibi) Embden-Meyerhof Parnas (EMP, glikoliz) yolunu kullanarak şekerlerden büyük çoğunlukla laktik asit oluşturur (1 mol heksozdan 2 mol laktik asit ve 2 mol ATP meydana getirirler) (Fleming ve ark., 1985; Holzapfel ve Wood, 1995; Caplice ve Fitzgerald, 1999; O’Toole ve Lee, 2004; Leroy ve De Vuyst, 2004). Şekil 2.1’de homofermantatif laktik asit fermantasyonu verilmiştir.

8

2. 9 . 2006).6-Bifosfat Fruktoz-1. Axelsson.6-difosfat aldolaz Gliseraldehit-3-P Gliseromutaz Gliseraldehit-2-P Enolaz Dihidroksi-aseton-P Fosfoenolpirüvat Pirüvatkinaz Pirüvik asit Laktat dehidrogenaz LAKTİK ASİT Şekil 2.1 Homofermantatif laktik asit fermantasyonu (Marshall ve Tamime. Hutkins. 1997. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER GLUKOZ Heksokinaz Glukoz-6-P Glukoz-6-P fosfoglukoz izomeraz Fruktoz-6-P Fosfofruktokinaz Fruktoz-1. 1998.

laktik asit bakterileri gıdanın bozulmasına neden olan mikroorganizmalar ve insanlarda hastalıklara neden olan patojen mikroorganizmalar üzerinde de ürettikleri bazı maddeler nedeniyle antagonistik etkiye sahiptir. asetik asit. etil alkol. 1998. Axelsson. Bir başka deyişle. Aroma maddeleri ile ilgili bilgiler Bölüm 2. Bu maddelerin üretimleri sırasında az da olsa gıdanın kalori değerinde bir değişme olmaktadır (Ünlütürk ve Turantaş. Daha sonra. pirüvat da laktat dehidrogenaz enzimi vasıtasıyla laktata dönüşür (Marshall ve Tamime. 2004). Ayrıca. 1995. 2004). laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu çeşitli aroma maddeleri de oluşur (Leroy ve De Vuyst. ancak anahtar niteliğinde bir ürün olan gliseraldehit-3-fosfatın oluşumunu sağlayan bir dizi başlangıç tepkimesi gerçekleşir. 2000). delbrueckii. yüksek enerjili bağlar oluşur ve pirüvat üretilir. 2004.6-difosfata. 1998). O’Toole ve Lee. 1999. 6-karbonlu glikoz önce fruktoz 1. 2. 1 molekül glikozdan her birinden 2 molekül olmak üzere. Oenococcus. Heterolaktik Fermantasyon Heterofermantatif LAB (Leuconostoc. 1998. Bu nedenle. acidophilus ve Streptococcus thermophilus gibi homofermantatif LAB tarafından EMP yoluyla glikoz katabolize edilir. diasetil ve CO2’de üretirler (Fleming ve ark. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Homolaktik fermantasyonda genellikle Lb. Öte yandan. Fellows. Holzapfel ve Wood. daha sonra da fruktoz 1. Çakmakçı ve ark. pirüvat. Lb.6-difosfat aldolaz enzimi ile birbirlerine ve başka bileşiklere kolayca dönüşebilen 3 karbonlu gliseraldehit-3-fosfat ve dihidroksiaseton fosfata dönüşür.2. Daha sonra.3. bu mikroorganizmaların kullanılarak üretildiği gıdalar insan sağlığı açısından güvenilir gıdalar olarak kabul edilmektedirler (Ünlütürk ve Turantaş.. ATP.. Leroy ve De Vuyst. 1985. Weissella ve bazı Lactobacillus gibi) heksoz monofosfat veya pentoz yolları ile havaya bağlı olarak esas ürün olarak laktik asit yanında. NADH ve H2O oluşur. Caplice ve Fitzgerald. oksidasyon-redüksiyon meydana gelir. Bu yolda oksidasyon içermeyen.10’da verilmiştir. 10 . 1997. 2008). Glikolizle.

2 Heterofermantatif laktik asit fermantasyonu (Marshall ve Tamime. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER GLUKOZ Heksokinaz Glukoz-6-P Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz 6-fosfo-glukonat CO2 6-fosfo-glukonat dehidrogenaz Ribuloz-5-fosfat Ribulazepimeraz Ksiluloz -5-fosfat Fosfoketolaz Gliseraldehit-3-P Gliseraldehit-3-fosfat dehidrogenaz 1. 1997. Hutkins. 1998. 2006).3-difosfogliserat Fosfogliserat kinaz 3-fosfogliserat Fosfogliserat mutaz Asetil-CoA Asetaldehit dehidrogenaz Asetaldehit Alkol dehidrogenaz Asetil-fosfat 2-fosfogliserat Enolaz H2O Fosfoenolpirüvat Pirüvat kinaz Pirüvik asit Laktat dehidrogenaz ETANOL veya ASETAT LAKTİK ASİT Şekil 2.2. 11 . Axelsson.

4. katalaz ve oksidaz negatif. delbrueckii. 80’nin üzerinde tür ve alt türlerden oluşmaktadır (Limsowtin ve ark. Öte yandan. Homofermantatif Lactobacillus türleri Thermobakterium grubuna dahildirler. Ardından. Çoğu türleri zorunlu homofermantatif olup bazıları fakültatif heterofermantatif ve bazıları da zorunlu hetorofermantatiftir (Hammes ve Vogel. 2003). Ayhan. ksiluloz5. Lactococcus lactis.2) (Marshall ve Tamime. fosfoketolaz enzimi tarafından iki trioza çevrilir ve oluşan gliseraldehit-3-fosfat EMP yolunda olduğu gibi laktata dönüşür.fosfattan fosfoketolazın etkisiyle asetil fosfat da oluşur. mikroaerofilik ve femantatiftirler. Bu cinsteki mikroorganizmalar Gr (+). 2000. brevis. Lb. 1998. Lb. 1998. Sebze Fermantasyonlarında Etkili Olan Laktik Asit Bakterileri Sebze fermantasyonlarında etkili olan LAB. 1998. 1997. Kılıç. Glikoz. Bu grupta yer alan bazı önemli Lactobacillus türleri: Lb. Bazı Lactobacillus cinsine ait türler mutlak anaerobik. genellikle hareketsiz ince. LAB’nin en büyük grubu olan Lactobacillus cinsi. delbrueckii subsp. 1995. Asetil fosfat daha sonra asetil CoA’ya ve asetil CoA’da asetaldehit dehidrogenaz enzimi vasıtasıyla asetaldehite dönüşür. 1998).1. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Heterolaktik fermantasyonda rol oynayan heterofermantatif LAB metabolik yolla laktozu ve glikozu fermente ederler. Lactobacillus spp. 2008). Lactobacillus cinsine ait bu tür ve alt türler üç grup altında toplanmıştır (Ünlütürk ve ark. heksokinaz enzimi vasıtasıyla glikoz 6 fosfata ve daha sonrada fosfoglukonata okside olur. Axelsson. Curry ve Crow. Axelsson. 1998). 2.. 1998).. alkol dehidrogenaz enzimi tarafından etanol veya asetat oluşur (Şekil 2. Lb. Enterococcus faecalis. plantarum. süt ve sebze ürünlerinin üretiminde rol oynarlar (Turantaş.. 2003).2. 2. uzun veya kısa çubuk ya da kokobasil şeklinde bakterilerdir (Ünlütürk ve ark. Bu bakteriler gelişebilmek için kompleks besin maddeleri ve vitaminlere ihtiyaç duymakta olup. 2009). 12 . Daha sonra. bavaricus. Leuconostoc mesenteroides ve Pediococcus pentosaceus’tur (Haris. dekarboksilasyon ile oluşan pentoz.4. Tunail. bu türler fermente et.

. Lb.. pH’yı etkin bir şekilde düşürür (Desai ve Sheth. pH değeri diğer laktik asit bakterilerin gelişemeyeceği düzeye düştüğü zaman doğal laktik asit fermantasyon süresince gelişmeye devam etmesini sağlar ve bu nedenle Lactobacillus’ların çoğu laktik asit fermantasyonunun son aşamasından sorumludurlar (Hayaloğlu ve Erginkaya. Kılıç. aside dayanıklı bir LAB’sidir (Akçelik ve Ayhan. 1998). 1995.. Lb. casei subsp. plantarum ve Lb. fermentum. 1997. 2008). 1995. Barath ve ark. 1988. Lb. sake bu grupta yer alan önemli türlerdir (Ünlütürk ve ark. delbrueckii subsp. diğer laktik asit bakterilerinden daha çok asitlik koşullarına dirençlidirler ve pH 4-5 civarında gelişme gösterebilirler (Hayaloğlu ve Erginkaya. Lb. sebzelerin fermantasyonunda kullanılan. İkinci grupta yer alan fakültatif heterofermantatif Lactobacillus türleri Streptobacterium grubunda yer alır. Fleming. Lb. Demir. Lb. lactis.1991. salivarus’tur (Hames ve Vogel.. Ünlütürk ve ark. Lb. Lb. diasetil gibi metabolitlerin yanında ürettiği bakteriyosinlerle diğer mikroorganizmaların gelişimlerini inhibe eder. casei subsp. Bitkisel ürünlerin doğal fermantasyonlarında. bulgaricus. Lb. helveticus ve Lb. hidrojen peroksit. rhamnosus. casei subsp. 1999). 1998). casei subsp. delbrueckii subsp. 1998. 2000). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Lb. 13 . plantarum. endüstriyel öneme sahip. Ünlütürk ve ark. Kılıç. Lb. plantarum baskın hale geçerek. yüksek asitliğe ve tuz konsantrasyonlarına karşı dayanıklı olması nedeniyle Lb. 1998. organik asit. Bu türler laktik asidin yanında asetik asit ve diğer organik asitler. Turantaş. 2001). 1999. Lb. 2001). casei. buchneri ve Lb.2. 2008). kefir bu grupta yer alan önemli Lactobacillus türleridir (Kılıç. Lactobacillus cinsi bakteriler genellikle. pseudoplantarum. acidophilus. etil alkol ve karbondioksit de üretirler (Turantaş. 2008). tolerans. Zorunlu heterofermantatif Lactobacillus türlerinin hepsi Betabacterium grubuna dahildirler (Hammes ve Vogel. Bitkilerin doğal mikroflorasında bulunan ve antagonisitk etkisi nedeniyle düşük pH.

1998. Pediococcus spp. mikroaerofilik ve fermantatif kok şeklinde bakterilerdir. 1998). cerevisiae. Şekerlerden %0. Leuconostoc spp. %5. Bu starterler özellikle turşu ve sucuk fermantasyonunda rol oynarlar. Hücreler genellikle yuvarlak veya mercimek danesi şeklinde olup ikili veya zincir şeklinde bulunurlar (Kılıç. 2.4.9 oranında laktik asit üretirler. Ayhan.5-0. cerevisiae ve Pe. 2008). 14 . pentosaceus yeni sınıflandırmada verilen Pediococcus türleridir.4. %10 tuz konsantrasyonunda zayıf bir gelişme gösterirler. Kılıç.2. acidilactici türleri en önemli starter kültürler arasında yer almaktadır.2. fakültatif anaerob kok şeklinde heterofermantatif laktik asit bakterileridir (Dellaglio ve ark. Hücreler 0. 2000). Koklar tekli ve ikili şekilde bulunabilirler veya kısa zincir veya tetrad oluşturabilirler (Turantaş.. 1998). hareketsiz olup spor ve kapsül oluşturmazlar (Simpson ve Taguchi. Leuconostoc olarak kullanılmıştır. Pe. şarap gibi fermente ürünlerde bulunurlar (Turantaş.3. Orla-Jensen 1919 yılında Leuconostoc’ları Betacoccus olarak isimlendirmiştir. 2008). Ayhan. hareketsiz. Ayhan.36-1.5 tuz konsantrasyonunda rahatlıkla gelişebilmekte olup. bira. Gr pozitif. Daha sonraları. 2000). katalaz negatif. 7-45oC’ler arasında gelişme göstermekte olup. acidilactici ve Pe. 1998). Pe. Pediococcus cinsine ait türler tuza dayanıklı homofermantatif türlerdir ve bitkilerde. 1995. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. optimum gelişme sıcaklıkları ise 25-32oC arasındadır (Turantaş. Bu cinse ait türler tuza toleranslı olmaları. 1995. Gr pozitif. asit üretimlerinin yüksek olması ve oldukça geniş bir sıcaklık aralığında gelişebilmeleri nedeniyle önemlidirler (Turantaş. 1998. gaz oluşturmazlar (Simpson ve Taguchi. katalaz negatif. Şarap ve bira gibi alkollü içkilerde ise diasetil üretmeleri nedeniyle kalite kaybına neden olurlar. turşu. 2000). Pe. 1995). Yeni sınıflandırmada Tetragenococcus halophilus olarak adlandırılan Pediococcus halophilus yüksek oranda tuz içeren ürünlerde serbest aminoasitleri dekarboksile edebilme yeteneği nedeniyle problem yaratabilmektedir (Turantaş.43µm çapındadır.

dextranicum türleri turşu fermantasyonunda. 3. 1993. sebze ürünlerinde fermantasyonun başlangıcında ortama hakim olurlar ve diğer bakterilerle rekabet ederler. mesenteroides ve Leu. Leuconostoc cinsine ait bakteriler karbonhidratlardan etil alkol üretebilir (Cogan ve Jordan. lactis ve Leu mesenteroides subsp. Hutkins. mesentoroides. 1997). 1994). 1988. 1988. mesenteroides subsp. Cogan ve Jordan. Leu. 1998). Bu durum ortamda mevcut ve laktik olmayan diğer mikroorganizmaların (örneğin gıdalarda bozulmaya ve insanlarda hastalıklara neden olan mikroorganizmalar gibi) hızla inhibisyonuna neden olur. Leuconostoc türleri şekerleri heterofermantatif yolla fermente ederek laktik asidin yanında önemli miktarlarda etil alkol ve karbondioksit üretirler. 15 . Heterofermantatif olan bu bakteriler. dextranicum ve Leu. Axelsson. En önemlileri Leu. Çoğu türü %3.5 tuz konsantrasyonunda gelişebilirler.2. Özellikle. 20-30°C arası olup.. cremoris ise tereyağı fermantasyonunda önemli rol oynayan türlerdir. Leu. fakültatif anaerob koşullarda aktivite gösterebilmektedirler (Dellaglio ve ark. 2006). cremoris sütte bulunan sitrik asidi fermente ederek diasetil üretirler (Dellaglio ve ark. Cogan ve Jordan. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Optimum gelişme sıcaklıkları..etil alkol ve CO2 meydana getirirler (Frazier ve Westhof. Bu mikroorganizmalar doğal olarak bitkilerde ve sütte yaygın olarak bulunur. Turantaş. Heterofermantatif mikroorganizmalar oldukları için diasetil yanında bazı tat ve aroma bileşikleri üretirler. 1994) . bazı türleri de %6. mesenteroides yer almaktadır. Sebze fermantasyonlarının ilk aşamasında Leuconostoc cins bakteriler diğer laktik asit bakterilerine ve ortamda bu mikroorganizmalarla rekabet eden diğer mikroorganizmalara kıyasla çok daha hızlı bir şekilde ve yeterli düzeyde asit üretirler. Leu. Leu. 1995. karbonhidratları parçalayarak laktik asit yanında asetik asit . Gıdalarda önem taşıyan Leuconostoc türlerinin bazı karakteristikleri aşağıda sıralanmıştır: 1. Tuza toleransları vardır. mesenteroides subsp. 1995. Tamime ve Marshall. 1994. Bu özelliğinden dolayı salatalık turşusu fermantasyonunun ilk aşamasında Leu. 2. dextranium’dur (Frazier ve Westhof.

koliform bakteriler ve mayalar da bulunabilir (Haris. Lactococcus spp. dextranicum tarafından üretilir) bir avantajdır. ancak yüksek oranda sakaroz içeren şeker kamışı ve şeker pancarından sakaroz üretiminde sorun oluşturabilir (Dellaglio ve ark. Yüksek şeker konsantrasyonuna dayanıklı mikroorganizmalardır. 1995. Sakaroz içeren ortamlarda yapışkanımsı bir gelişme gösterirler. Şekerlerden oldukça fazla miktarda CO2 üretirler. 2. ekmekte kabarmaya yardımcı olur.5. Lactococcus cinsine ait bakteriler pH 9. 1998.2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 4. 1998). Eski sınıflandırmada Streptococcus cinsinin Lancefield serolojik N grubundaki koklar. 2000). Karbonhidratların fermantasyonu sonucu birincil derecede L-laktik asit üretirler (Turantaş. hareketsiz kok şeklinde bakterilerdir.. Ayhan. 6. 1998). tekli.4.4. 1998. ikili veya zincir şeklinde diziliş gösterebilirler (Turantaş. yeni sınıflandırmada Lactococcus cinsinde gösterilmektedir (Turantaş. Hücre şekilleri küresel veya oval olup. Turantaş. mesenteroides ve Leu. 2000).4. 2. 16 . katalaz negatif. ancak 45oC’de gelişemezler (Madigan ve ark. 2008. 1998). 1998). Fermantasyonda Etkili Olan Diğer Mikroorganizmalar Sebze fermantasyonlarında LAB’ne ilave olarak. kek ve dondurma üretimi için hazırlanan karışımlarda kolaylıkla gelişebilmektedir. Leu.2 ve %4 tuz konsantrasyonunda ve 10oC’de gelişir. Kılıç. Ürettikleri CO2 peynirde arzu edilmeyen bir kusur oluşumuna ve şurup gibi yüksek konsantrasyonda şeker içeren gıdalarda ise bozulmaya neden olurken. 2006). Lactococcus cinsine ait mikroorganizmalar Gr pozitif. Turantaş. mesenteroides ve Leu. mezofil aerob bakteriler.. dextranicum’un gelişebildiği şeker konsantrasyonu düzeyi %55-60’a kadar çıkabilmekte ve bu türler şurup. 5. 1997. Ayhan. Optimum gelişme sıcaklığı ~30oC’dir (Hutkins. Bu durum dekstran üretiminde (Leu.

1998. Bu mikroorganizmalar hücre büyüklüğü. 1996). bakterilerden daha büyük hücre boyutuna sahip olan. oksijen ve makro elementlere (karbon. Maya ve Küf Mayalar doğada hava. pH’nın yükselmesine neden olduklarından dolayı zararlı olabilirler (Haris. Maya hücresinin şekli ve yapısı türe göre değişmekle beraber (Şahin. Ayhan. filamentli (ipliksi) ve çok hücreli mikroorganizmalardır (Temiz. endüstriyel öneme sahip tek hücreli mikroorganizmalardır (Çetin. ökaryotik. Pek çok maya ve küf türünün fermantasyon ve gıda sanayinde istenmeyen bulaşıcılar olduğu bilinmektedir. 1992. 1995).. Aynı zamanda birçoğu %55-60 şeker ve yüksek tuz konsantrasyonuna sahip ortamlarda kolaylıkla gelişebilmektedir (Jay. 1998).0-9. 1998). 2000). 1999. DurluÖzkaya ve Kuleaşan. nitrojen. Küf gelişimi için su. toprak ve organik maddeler üzerinde yaygın olarak bulunan fungusların. hava bulunan veya bulunmayan ortamda gelişebilen (Kirsop.. Şahin. mayalar laktik asiti parçalayıp. gibi fermantatif mayalar ve Hansenula spp.5. 1988). heteretrof mikroorganizmaları olarak bilinmektedir. Debaryomyces hansenii gibi oksidatif mayalar da bulunur. 1981). Osumi. Sert. 2000. Pichia spp. 1995. 1983. Kluyveromyces spp. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2.. üretimin istenmeyen şekilde sonuçlanmasına yol açmaktadırlar (DurluÖzkaya ve Kuleaşan.4.. 2002).. oval ya da limon şeklinde hücre morfolojisine sahip olup geniş bir pH aralığında (pH 2. doğada hemen her yerde yayılmış olan. Candida spp. yapı olarak bitkisel hücreye benzer (Stewart ve Russel. 17 . Ancak. su. Mayalar. heteretrof. Küfler. 2000). Mayalar genellikle yuvarlak. Mayalarda filamentöz yapı (dallanma) görülmez. 2000). fosfor. potasyum) gereksinim vardır (Onions ve ark.1. Bazı küf türleri ise oluşturdukları mikotoksinler ile zehirlenme ve hastalıklara neden olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadırlar (Karadeniz ve Ekşi. Saccharomyces spp. 2000). Bu tür maya ve küfler saprofit özellikte olup gıdanın bozulmasına. silindirik. yapı ve metabolik aktiviteleri yönünden önemli farklılıklar göstermektedirler (Durlu-Özkaya ve Kuleaşan.2.0) ve %18’e kadar etil alkol de dahi üreyebilmektedir. Bender ve Bender.

soğutma ya da dondurma gibi işlem gören gıdalar açısından önemli bir mikrobiyolojik kalite kriteri olarak görülmektedir (DurluÖzkaya ve Kuleaşan. Çoğu bakterinin gelişebildiği düzeyde yeterli besin maddesi içeren ancak hiçbir inhibitör içermeyen bir ortamda mezofil ve aerob inkübasyon koşullarında gelişebilen bakteriler.4.). işleme sonrası depolama ve taşıma koşulları ile ilgili genel kirlilik hakkında mikrobiyolojik standartlara uyulup uyulmadığı belirlenebilmektedir (Doğan ve Tükel. 2000). 2000). Bunun nedeni gıdalarda bulunabilen bakterilerin büyük bir çoğunluğunun aerob mezofil olarak tanımlanan sınırlar içerisinde gelişebilmesi. Koliform Bakteriler Koliform bakterilerden indikatör olarak ilk defa suların güvenliği açısından daha sonraları ise diğer gıdalarda olası bir fekal kontaminasyon ve gıda sanayinde sanitasyon göstergesi olarak yararlanılmıştır. yardımcı maddeler ve ambalaj materyalinin mikrobiyolojik durumu ve genel işletme koşulları. Bu aşamada önemli olan bunların cins ve türleri değil toplam sayılarıdır (Doğan ve Tükel. Enterobacteriaceae familyası içinde yer alan ve laktozdan 35°C’de 48 saat içinde gaz oluşturma yeteneğine sahip bakteriler olarak tanımlanmaktadır.2. 2. üründe bulunan mayaküf sayısı üretim teknolojisi gereği açık hava ile teması fazla olan.3. 2. Bu bakteriler gram negatif. Enterobacter. Toplam mezofil aerob bakteri sayımı ile hammaddeler. Klebsiella ve Citrobacter cinsleri 18 . Toplam Mezofil Aerob Bakteri Toplam mezofil aerob bakteri sayısı gıdalarda mikrobiyolojik kalitenin belirlenmesinde indikatör olarak yaygın şekilde başvurulan kriterlerdir. özel besin maddelerine gereksinin göstermemesidir.5. yıkama işlemi yapılmaksızın öğütülerek paketlenen. gıdalarda en çok rastlanan saprofit ve patojen bakterilerdir. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Maya ve küfler pek çok gıda maddesi için sorun teşkil ederken. 2000). Koliform bakteriler olarak genellikle Escherichia (E.2. sporsuz çubuklar olup. aerobik veya fakültatif anaerobiktirler.4. Koliformlar.5.

Klebsiella pneumonia ve Citrobacter freundii ise doğada hem bitkilerde. 1998). tarhana gibi fermantasyon ürünleri bulunmaktadır. kötü sanitasyon koşullarının. Klebsiella pneumonia ve Citrobacter freundii gelmektedir (Temiz. 2000. Coli-aerogenes olarak da isimlendirilebilen koliformlar içinde en tipik iki bakteri E.2. yanlış veya yetersiz pastörizasyon uygulamalarının. yoğurt. alkollü içkiler. Bu ürünler arasında fermantasyona dayalı olanların önemli bir yeri vardır (Canbaş ve Fenercioğlu. Ancak. coli olduğu bilinmektedir. 2009a). 2008. Günümüzde de fermantasyon ürünlerine tüm toplumlarda rastlamak mümkündür. Geleneksel fermente ürünler dünya genelinde hayatımızın önemli bir kısmını oluşturur (Erten ve ark. Tangüler ve Erten. diğer bazı laktoz pozitif bakteriler de koliformlar içinde değerlendirilmektedir. Şalgam Suyu İnsan yaşamının dengeli bir şekilde sürdürülmesini sağlayan günlük gıdalar. hem de insan ve hayvanların bağırsak sisteminde bulunabilmektedir (Temiz. Enterobacter aerogenes. 2010). Bu nedenle koliform bakterilere pek çok gıda maddesinde rastlamak mümkündür. kefir. Öte yandan. üretimi yöresel olarak sürdürülen pek çok fermantasyon 19 . Koliform bakterilerin gıdalarda bulunması. turşu. insan ve sıcak kanlı hayvanların bağırsak sistemlerinde doğal olarak bulunduğundan başlangıçta fekal kontaminasyonun en iyi indikatörü olarak değerlendirilmişlerdir. çeşitli ürünlerden oluşur. 1984. Koliformlar. Ancak. Erten ve Tangüler. boza. pişirme ve pastörizasyon sonrası tekrar bulaşma olduğunun bir göstergesidir (Çakır. Çeşitli peynirler. Doğan ve ark. 2001). kökenleri ve işlenme biçimleri değişik. Bunun bir sonucu olarak da koliform varlığı gıda da aynı zamanda bağırsak orjinli (enterik) patojenlerin bulunabileceğinin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 2. coli ve Enterobacter aerogenes’tir. 1998). İnsanlar gıdaları saklama bilincine eriştikleri zamanlardan beri fermantasyondan yararlanmışlardır. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER kabul edilmektedir.. Önemli olan diğer türler arasında Enterobacter cloaca. sake.. Koliform grup içinde fekal koliform olarak tanımlanan bakterilerin büyük çoğunluğunun E. koliform bakteriler sadece fekal orjinli değildir.5.

2005). 1993. Şalgam suyu Adana.. yoğurt gibi fermente ürünlerin en önemli özellikleri laktik asit içermeleridir. Laktik asit. ferahlatıcı. 1993. şalgam suyuna ekşi tat vermesi yanında sindirimi kolaylaştırıcı. kefir. 1984. Arslan ve ark. Laktik asit fermantasyonu sonucu elde edilen şalgam suyu. 2004). Erten ve Tangüler. Tangüler ve Erten. 2009a). 2010). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER ürünü olduğu bilinmektedir. Mersin. 1993. sindirim sisteminin pH’sını düzenleyici ve vücudun bazı minerallerden daha fazla yararlanmasını sağlayıcı özelliklerde kazandırmaktadır (Özhan. Bunlardan biri de Adana ve çevresine özgü bir içecek olan şalgam suyudur (Canbaş ve Fenercioğlu. Şalgam suyu üretimi üzerine istatistiksel veriler elde edilememesine rağmen şalgam üretimi ve tüketimine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır (Erten ve ark. Canbaş ve Deryaoğlu. McFeeters. Şalgam suyu tüketildiği yörenin yiyecekleri ile iyi bir uyum sağlamakta ve bunları tat yönünden tamamlamaktadır. Tangüler ve Erten. Asidik pH’larda elde edilen laktik asit fermantasyonu ürünleri. 2004. 2009b). 1993. bu ürünlerin dayanıklılığı ve tadı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Canbaş ve Deryaoğlu. Tangüler ve Erten. 20 . Şalgam suyunun hoşa giden bu ekşi tadını fermantasyon sonucu oluşan laktik asit vermektedir (Canbaş ve Fenercioğlu. ekşi lezzetli bir içecektir (Canbaş ve Fenercioğlu. En az diğer içecekler kadar sevilmektedir ve tüketimi önemli miktarlara ulaşmış durumdadır. Son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi illerde de tüketilmeye başlanmıştır (Canbaş ve Deryaoğlu. bulanık. 2009a). 2008). Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri ile bu illere bağlı ilçelerde tüketilmekle beraber en yaygın olduğu yöre Adana ve yakın ilçeleridir. kırmızı renkli. Miişoğlu. yiyecek ve içecekle ilgili hemen her yerde bulunmaktadır. Canbaş ve Deryaoğlu.2.. içerisinde patojen mikroorganizmalar gelişemediği için de sağlık açısından güvenilir ürünler olarak kabul edilmektedirler (Fellows. Tangüler ve Erten. 2009a). Hatay. 2007). Şalgam suyu gibi laktik asit fermantasyonu sonucu oluşan turşu. 2000). Türker ve ark. 2004.. 1984. salamura zeytin. Bu yörede açık olarak veya şişe ve plastik kaplar içerisinde tüketime sunulan şalgam suyu. Şalgam suyu acılı ve acısız olmak üzere iki çeşittir (İyiçınar. Geleneksel Türk laktik asit fermente içeceği olan şalgam suyu ticari bir şekilde üretilmektedir. 2000. 1984. 1993. Laktik asit. Şalgam suyunun kendine özgü bu rengi siyah havuçtan geçen renk maddelerinden kaynaklanmaktadır (Canbaş ve Deryaoğlu.

beyaz ve sıktır. 2004). Yenilebilen etli kökler birinci yıl. 1989. 2.5. Yaprakları çok parçalı.. 2008).1. 2008). 1984. ezilmiş hardal ve/veya kırmızı acı biber ilavesi ile beraber siyah havuç’un doğal laktik asit fermantasyonu sonucu üretilir (Berry ve ark.1. Şalgam suyu laktik asit fermantasyonu ile elde edilen bir içecektir ve üretiminde siyah havuç. 2008. küçük. Erten ve ark. 2007).) Apiaceae (Eski adı Umbelliferae) familyasından (Just. 2009b). Türker ve ark. kaya tuzu. Üründe yedinci günden sonra istenmeyen aroma gelişmeye başlar (Berry ve ark. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Adana ve çevresinde yaygın olan şalgam suyu üzerinde geleneksel yöntemlerle üretim denemeleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen şalgam suları piyasadan sağlanan şalgam suyu örnekleri ile karşılaştırılmıştır. az ışık. 2009a) ve binlerce yıldan beri yetiştirilmektedir. Sethi. 1990). bulgur unu (setik).. Tangüler ve Erten. Erten ve ark. yumuşak ve kumlu topraklarda daha iyi gelişir (İyiçınar. 1993). Asya (Hindistan)’da “Kanji” olarak bilinen şalgam suyuna benzer bir içecek tuz....1. Optimum gelişim özellikleri açısından 15-21°C’lik sıcaklığın 21 . yüksek rutubet ve nispeten düşük sıcaklık şartlarında iyi bir gelişme göstermektedir. Sethi. Elde edilen bulgulara göre bileşimlerinin oldukça farklı olduğu belirlenmiştir (Canbaş ve Deryaoğlu. 2.. Siyah havuç.. derin. çiçekleri ise şemsiye biçiminde bir arada. 1999. Siyah Havuç (Daucus carota L. çiçek ve tohumları ise ikinci yılda yetişmektedir (Özen. 2004. Tangüler ve Erten.. şalgam ve su kullanılır (Canbaş ve Fenercioğlu. Şalgam Suyu Üretiminde Kullanılan Hammaddeler Şalgam suyu üretimi ile ilgili standart bir üretim tekniği bulunmamaktadır. 1989. Havuç. Antosiyanince zengin bir besin olan siyah havuç..2. Türker ve ark. 2004) iki yıllık bir bitki olan havuç’un bilimsel adı Daucus carota’dır (Rodriguez-Sevilla ve ark.5. kökü sebze olarak kullanılan en önemli köksü sebze bitkilerinden biridir (Kammerer ve ark. maya. 1989). 1990. “Kanji” üretiminde fermantasyon 7-10 gün sürer ve raf ömrü sınırlı olup 7 gün kadardır (Berry ve ark. 2004.

2008). Pakistan ve Hindistanda geleneksel olarak yetiştirilen antosiyanin (doğuya ait) grup (Daucus caruta ssp..588 milyon ton) ve Polonya (929 bin ton) izlemektedir. 1990. 2001. 2004). Mısır.2.. sıraya yükselmiştir. Kammerer ve ark. 2001. Karoten grupta ise havuçlar turuncu renkte pigmentlere sahiptir (Pistrick. 2009a).. Türkiye’nin bazı bölgelerinde yıl boyunca yetiştirilmektedir (Canbaş. sırada iken 2005 yılında üretimini 390. 2010). sativus)’tur. toplam havuç ve şalgam üretim miktarı Avrupa’da 8 725 831 ton ve Dünya’da 27 386 535 ton’dur (FAO. sıraya ve 2008 yılında da 591 538 ton ile 9. atrorubens Alef. Türkiye 2002 yılında (235 bin ton) dünya’da 19. Havuç pişirme dışında çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. 2002 yılında dünyada yıllık havuç ve şalgam üretimi 21 milyon ton olarak bildirilmişken. 2009a). 1991. İnsan 22 . Türkiye. Pistrick. Kurutarak ve konserve edilerek de değerlendirilir (Sethi. Rusya (1. Tangüler ve Erten. Türkiye de en önemli üretim bölgesi İç Anadolu bölgesi olup.. Dünya genelinde en büyük havuç üreticisi 2005 yılında 8.) ve dünya genelinde yetiştirilen karoten (batıya ait) grup (Daucus caruta ssp. Turuncu ve siyah (mor) havuç olmak üzere iki türü olan (Pistrick. Ereğli ilçesi (Konya) Türkiye genelinde en önemli üretim yeridir (İyiçınar. 2001) bu havuçların büyük bir kısmını turuncu havuç oluşturmaktadır (Kammerer ve ark. Günümüzde doğal gıda renklendiricilerine talep artışı nedeniyle her geçen gün siyah havuç üretimi artmaktadır (Kammerer ve ark.386 535 ton) geçmiştir.39 milyon ton ile Çin olmakla beraber Çin’i. 1990). Tangüler ve Erten. Afganistan. sativus var. havucun rengi üzerine etkisinin incelendiği çalışmalara göre. 2008). Erten ve ark. insanların tükettiği gıdalar arasında en yüksek karoten (örneğin. Öte yandan. Amerika Birleşik Devletleri (1. Sıcak iklim ürün olan siyah havuç. 2004. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER iyi olduğu bilinmektedir. Antosiyanin grubuna ait havuçlar mor antosiyanin pigmentlerine sahiptir (Sethi. Havuç. Kammerer ve ark. dünya da 25 milyon tonu ve 2008 yılında 27 milyon tonu (27. ilkbaharda yetiştirilen havuçların renklerinin sonbahar ve kışın yetiştirilenlere göre daha iyi ve gösterişli olduğu belirtilmektedir (Özen. 2005 yılında.. Yine gelişme şartlarının.793 milyon ton). Botanik sınıflandırmaya göre havuç ise 2 gruba ayrılmaktadır. 2007). 2004). sativus var. 2004.3 bin tona çıkararak 11. A vitamininin öncül bileşiği β-karoten ve α-karoten) içeriğine sahip olan sebzedir ve büyük miktarlarda tüketilmektedir.

12-6. Ersus ve Yurdagel (2007) kuru madde miktarını taze ağırlık üzerinden 13. Bununla beraber. Karotenoid pigmentlerinin çeşitli tipleri izole edilmiş ve tanımlanmıştır.15 g/100 g olarak belirlemişlerdir. siyah havuçta 142. potasyum (1790-2220 mg/kg). Havuçta. fosfor (252-310 mg/kg). 1990. 1990). Tiamin (B1) ve Riboflavin (B2) gibi vitaminler (Rodriguez-Sevilla ve ark. 1990). Havuç çeşitlerinin rengi turuncu-sarı. (2004) yaptıkları bir çalışmada. 2008) ve ayrıca kalsiyum. 23 . β-karoten siyah havuçlarda temel pigmenttir ve miktarı %60-80’e kadar çıkabilir. Canbaş ve Deryaoğlu.. Siyah havuç şalgam suyu üretiminde temel hammaddedir ve fermantasyon sonunda yeterli asitlik ve renk elde edebilmek için fermantasyonun başlangıcında %1020 arasında ilave edilir (Canbaş ve Fenercioğlu. 1993). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER beslenmesinde A vitamininin büyük çoğunluğu havuç gibi sebzeler ve karotenin önemli miktarlarını içeren meyvelerden gelmektedir (Bao ve Chang. Siyah havuç yeterli miktarlarda ilave edilirse. Türkiye’de yetiştirilen siyah havuçlarda temel çözünür şekerler olarak glikoz (1.. 1993).3-159. (1. 1993.20-3.60 g/100g). Erten ve ark. 2004). Siyah havuç’ta önemli miktarda (5.0-4.31 g/100g) bulunmaktadır (Kammerer ve ark. 1999. Öte yandan.. sarı-pembe ve kırmızı-mor şeklinde değişiklik göstermektedir (Sethi. 2010). fosfor. Kammerer ve ark. Canbaş ve Deryaoğlu. sodyum ve potasyum gibi mineraller de bulunmaktadır (Sethi. früktoz. magnezyum. Bu durumun farklı iklim koşulları ve hasat zamanından kaynaklandığını bildirmişlerdir.8 g/kg arasında protein.2. Kammerer ve ark. 1984. şeker seviyesi fermantasyon işlemi için yeterli derecede yüksek olur (Canbaş ve Deryaoğlu. Ersus ve ark. havuçların bileşimi çeşit ve üretim koşullarına göre değişmektedir (Deryaoğlu. Erten ve Tangüler.45 g/100g) şeker bulunmaktadır (Sethi.. 1990.0-13.10-5.36 g/100g) ve sükroz. 2004).. Kammerer ve ark. 7. Deryaoğlu. 1994. kalsiyum (478-650 mg/kg) ve sodyum (298-447 mg/kg) bulunmaktadır.6 g/kg arasında kuru madde.85 g/100 g olarak belirlemişler buna karşılık aynı havuç ile yapılan bir başka çalışmada. 2004. mineral maddelerden. 2004. Havuçların cazip kırmızı rengi likopenden kaynaklanmaktadır. siyah havuçta kuru madde miktarını taze ağırlık üzerinden 18. 1990). demir (4-5 mg/kg). C vitamini. (1..

1984...3. 2008). 2009a). 2003). Erten ve ark. kül miktarı 2.30 g/100g ve 4. Erten ve ark. 2009a.5 mg/kg. 2. potasyum 2690-4550 mg/kg. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. Bulgur Unu Bulgur unu (setik). Canbaş ve Deryaoğlu.59 g/100g arasında olup. Şalgam (Brassica rapa L. B ve C grubu vitaminler yanında çözünür şekerlerden glikoz (1. protein miktarı 12.2.. Tangüler ve Erten. 1990.4-17. früktoz (1. Tangüler ve Erten. kırma haline getirilmesi sırasında oluşan ve elek altında kalan kısmı olup kırma haline getirilen tanenin % 2-3’lük kısmını oluşturur (Canbaş ve Fenercioğlu. 2008. 2008.6 g/100g.5. Erten ve Tangüler. 1984. şalgam suyu üretiminde piyasada bulunursa %2’ye kadar ilave edilebilir (Erten ve ark. 1984. Bulgur unu. 2008). 1999. 2009a). mineral maddelerden demir 57. 1996. geleneksel yöntemde birinci fermantasyon sırasında aynı zamanda direk yöntemde mikroorganizmalar için besin kaynağı olarak rol oynar (Erten ve ark. Şalgam da kalsiyum ve demir gibi madensel maddeler. Deryaoğlu. Bazı üreticiler şalgam suyu üretiminde bir hammadde olarak şalgamı kullanmazlar. Tangüler ve Erten. 1990).. Bununla beraber. Erten ve ark. 2008.. A. 2010). Kazık bir köke sahip olup.45-5.84 g/100g arasında değişmektedir (Canbaş ve Fenercioğlu. 2009a). Erten ve Tangüler. 1993). Bulgur ununda toplam şeker ve nişastanın miktarı sırasıyla 2.2. 24 .5. Tangüler ve Erten. serin ve ılık iklimlerde yetişen bir sebzedir (Okçu.) Curiciferae familyasından Brassica cinsine ait bir bitki olan şalgamın bilimsel adı Brassica rapa’dır (Canbaş ve Fenercioğlu.. kalsiyum 1395-1598 mg/kg ve sodyum 298-474 mg/kg arasında belirlenmiştir (Deryaoğlu. 2010).32-3.1. Öte yandan. şalgam ilavesinin şalgam suyunun duyusal karakteristikleri üzerine pozitif katkı yaptığı rapor edilmiştir (Canbaş ve Fenercioğlu.23-3. Şalgam. bulgura işlenmek üzere kaynatılmış ve kurutulmuş buğdayın dış kabukları ayrıldıktan sonra.10 g/100g) ve sükroz (0.206 g/100g)’da bulunmaktadır (Rodriguez-Sevilla ve ark. rengi beyaz-mor. Yeşil kısımları yenebilen şalgam çok zengin besleyici maddeler içermektedir (Özler ve Kılıç.1.41 g/100g). yaprakları genelde oval. 1984.9-79.

Lactobacillus yanında ikinci mikrobiyal flora olarak Lactobacillus dışında diğer laktik asit bakteri türleri de düşük seviyelerde bulunmaktadır. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Şalgam suyu üretiminde kullanıldığı gibi hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır (Deryaoğlu.4.) cerevisiae türü üst fermantasyon tipi kültür mayasıdır. Tangüler ve Erten. Lb. 2007... fructivorans.. Şalgam suyu üretiminde maya olarak genellikle ekşi hamur kullanılır (Tangüler ve Erten. 2009a). şalgam suyu üretiminde kullanıldıktan sonra doğrudan veya kurutulup tekrar hayvan yemi olarak değerlendirilebilir (Deryaoğlu. reuteri ve Lb. 1990. 2005... 1995. Paramithiotis ve ark. pontis. Lb.1. 2009a). S. 2005.5. 25 . Erten ve ark. Lb. 1990). 2007. Maya Ekmek mayası. Lb. Ekşi hamur. gece boyunca oda sıcaklığında ekmek mayası hamurunun fermentasyona bırakılması ile elde edilir (Canbaş ve Deryaoğlu. Corsetti ve ark. Öte yandan. 1996). lindneri). farklı laktik asit bakterileri ve mayaların karışık kültürlerini içeren fermantasyonda ekşi hamur ekmeğinin üretimi için kullanılmaktadır (Gobbetti ve ark.. Leuconostoc ve Enterococcus türleri de sıklıkla ekşi hamurlarda bulunmaktadır. 2006).. Candida krusei ve Candida milleri gibi mayalarda bulunmaktadır (Tangüler ve Erten. Ekşi hamurlardan genellikle izole edilen bakteriler Lactobacillus cinsine ait bakterilerdir. sanfrenciscensis (Yeni adı Lb. exiguous. Gobbetti ve ark. Paramithiotis ve ark. Şalgam suyu üretiminde kullanılan ekşi hamur. plantarum. Lb. 2008.. alimentarius. cerevisiae ve daha az miktarlarda S. Erten ve Tangüler. 2005. Lb. Ekşi hamurlardan en sık izole edilen bakteriler. genellikle melas gibi şekerli hammaddelerden elde edilen Saccharomyces (S. Öte yandan. Ekmek mayası sıvı. pres ve kuru maya olarak elde edilir (Canbaş.2. brevis. 2006). Fakat. 2009a). 2. Lb. fermentum türleridir (Gül ve ark. 2010). Özler ve Kılıç. Pediococcus. brevis ssp. 1993. Corsetti ve ark.

içme suyudur (Erten ve ark. Bulgur unu. Tuz Tuz denilince aksine bir belirtme yoksa sodyum ve klor iyonlarının birleşmesinden oluşan sodyum klorür anlaşılır (Halkman. ve Pediococcus spp. birinci fermantasyon (hamur fermantasyonu) ve ikinci aşama ise ikinci fermantasyon (havuç veya esas fermantasyon) olarak adlandırılır.5. Birinci fermantasyon laktik asit bakterilerinin zenginleştirilmesi için gerçekleştirilir. Şalgam suyu üretiminde fermantasyon florasını kontrol etmek için ortama %1-2 konsantrasyonlarında tuz ilave edilir.1. 2. 2009a). 2009b.5. buna karşılık patojen ve bozulma yapan mikroorganizmaları inhibe eder. rafine edilmemiş kaya tuzudur (Erten ve ark.. Geleneksel yöntem iki aşamayı içermektedir. çok daha düşük tuz konsantrasyonuna toleranslıdır. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2.2. 2010). Genellikle yüksek tuz konsantrasyonları mikroorganizmalar üzerine önemli bir ters etki yapmak için gereklidir (Nout ve Rombouts. Tangüler ve Erten. tuz. 2008. İlave edilen tuz fermantasyon sırasında LAB’nin faaliyetini teşvik eder.6..6. 1992). Lactobacillus spp. Birinci aşama. 2005). Şalgam suyu üretiminde kullanılan tuz. Geleneksel yöntem ve direk yöntem (Erten ve ark. 2. Leuconostoc spp. Su Şalgam suyu üretiminde kullanılan su. yüksek tuz konsantrasyonlarına sahip iken. Tangüler ve Erten. ekşi hamur ve yeterli miktarda su karıştırılır. Bulgur unu ve ekşi hamurun fermente olmuş karışımı 3-5 kez yeterli su ile ekstrakte 26 . Daha sonra karışım 3-5 gün oda sıcaklığında fermantasyona bırakılır.5. Bununla beraber ticari olarak üretimde şalgam suyu üretimi için iki temel yöntem vardır. 2008. Erten ve Tangüler. Şalgam Suyu Üretim Yöntemleri Şalgam suyu üretimi için standart bir üretim tekniği bulunmamaktadır ve üretim bir işletmeden diğerine değişiklik göstermektedir.. 2008).1.

fermantasyon sıcaklığı ve tuzdur (Erten ve ark. 2008). Fermantasyon sırasında renkli bileşikler (antosiyaninler) sıvıya geçer. istenirse dilimlenmiş şalgam. Erten ve ark. Erten ve ark. 1993.. cerevisiae) veya ekşi hamur ve yeterli miktarda su bir tank içerisinde karıştırılır ve oda sıcaklığında (10°C -35°C) 3-10 gün fermantasyona bırakılır. Siyah havuçlar seçilir. Tangüler ve Erten. Toplam asitlik başlıca laktik asit bakterilerinin aktivitesi sonucu artar. Erten ve Tangüler. Erten ve ark. Fermantasyon sonunda kırmızı renkli ve ekşi lezzetli bir içecek elde edilmiş olur (Canbaş ve Deryaoğlu.. 1990. 2008). Geleneksel olarak fermantasyon için ahşap tanklar kullanılır. Kırmızı toz biber ilavesi ile fermente sıvı lezzetlendirilebilir. ikinci fermantasyon için tankta birleştirilir (Canbaş ve Fenercioğlu. Fermantasyonu takiben fermente sıvı tanktan uzaklaştırılır ve açık olarak veya hava almayan şişe ve plastik kaplarda piyasaya verilir (Erten ve ark. Deryaoğlu. Erten ve Tangüler.. Fermente ürün tanktan uzaklaştırılır ve daha sonra açık olarak dökme şeklinde veya hava almayan şişe ve plastik kaplarda piyasaya verilir (Canbaş ve Fenercioğlu. 2008).2. 27 . Şalgam suyu üretiminde fermantasyonun tamamlanması ve süresi üzerine çeşitli faktörler etki eder. ekmek mayası (S. 1993. Deryaoğlu. Birinci fermantasyon sırasında asit içeriği önemli bir şekilde artar ve temel olarak laktik asit bakterileri ve az miktarda mayaların önemli aktivitelerinden dolayı pH önemli ölçüde düşer. hamur fermantasyonu gerçekleştirilmez (Erten ve ark. 2010). ayıklanır ve küçük parçalar halinde kesilir. Canbaş ve Deryaoğlu. Günümüzde ise fiberglas. Fermantasyon genellikle ortam sıcaklığında (10°C-35°C arasında) 3-10 gün olarak gerçekleştirilir. 2008. 1984.. 2008.. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER edilir. 2008).. hammaddelerin kimyasal bileşimi. 1984. Daha sonra doğranmış siyah havuçlar. Erten ve Tangüler. 1993. Birinci fermantasyondan elde edilen ekstraktlar temizlenmiş ve doğranmış siyah havuç. tuz. 1990. tuz. Doğrudan üretim yönteminde ise. 2010). 2009b. 2008).. istenirse dilimlenmiş şalgam ve yeterli miktarda su. En önemli parametreler mikroflora. 2010). Şalgam suyu üretiminde durultma gerçekleştirilmez. plastik veya paslanmaz çelik tanklar kullanılmaktadır (Erten ve ark. Ekşi hamur florasını da içeren ekstrakt ana fermantasyonun başlamasına yardımcı olur (Canbaş ve Deryaoğlu.

1990. sıcaklığı 10°C-35°C arasında değişen odalarda gerçekleştirilir. Örneğin.. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Şalgam suyu üretiminde fermantasyon... mayaların çoğunluğu ve Leu.1’de verilmiştir. 2000.2. 2. 1984. Serinletici bir içecek olarak ve genellikle yemekler ile beraber tüketilir (Canbaş ve Fenercioğlu. 2000).. 2000a).. çoğu LAB 30°C-35°C sıcaklıklarda hızlı bir şekilde gelişir (Ribereau-Gayon ve ark.. Canbaş ve Deryaoğlu. Şalgam Suyunun Bileşimi Şalgam suyu Türkiye’nin bazı illerinde özellikle Adana’da çok popüler bir içecektir. Bakteri türlerini sınıflandırmak ve tanımlamak için çeşitli metotlar kullanılmaktadır (Nigatu ve ark. Ticari bir şekilde üretilen şalgamın genel bileşimi Çizelge 2. Charteris ve ark. 1993). Tanımlamalarda hızlı yöntem olarak API kitleri kullanılarak da laktik asit bakterileri tanımlanmaktadır (Nigatu ve ark. 28 . 2002). Tanımlamaların daha doğru ve güvenilir olabilmesi için farklı yöntemlerin bir arada destekleyici olarak kullanılması gerekir (Nigatu ve ark. mesenteroides 20°C -30°C arasında değişen sıcaklıklarda baskın iken. 2000). Deryaoğlu. 1993). Bunlardan geleneksel yöntemler türlerin ve tür içinde alt türlerin tanımlanması için kullanılmaktadır (Reuter ve ark. Canbaş ve Deryaoğlu. Mevsimsel sıcaklık farklılıkları fermantasyon sırasında muhtemelen baskın mikrobiyal florayı etkiler (Canbaş ve Fenercioğlu. Günümüze kadar şalgam suyu fermantasyonu sırasında laktik asit bakterilerinin tanımlanması ve laktik asit fermantasyonu sırasındaki etkinlikleri ve bunun yanında şalgam suyu kalitesi üzerine yapılmış çalışma sayısı bilindiği kadarıyla sınırlıdır. 1984.7. 2001).

37 0..6 1. Şalgam suyunun rengi siyah havuçlardaki renk maddelerinden (antosiyaninler) kaynaklanmaktadır.9 0.05 1.0 1.11 3.8 4.49 6.79 131 134.6 > 6. Şalgam suyunun ortalama bileşimi ve TS 11149 şalgam suyu standardında bildirilen değerler (Canbaş ve Deryaoğlu..7-1. Asetik asit cinsinden hesaplanan uçar asit’in ortalama konsantrasyonu 0.32 22. Demir ve ark.2 bm >25 bm <15 <2.3 g/L’dir (Canbaş ve Deryaoğlu.0 bm Bm bm : Laktik asit cinsinden. 2004.89 3. Erten ve ark. Fermantasyon sırasında oluşan laktik asit içecekleri korur ve tat ve aromasını arttırır.88 14.25 17.65 1.18 0.S. kül 17. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Çizelge 2. plantarum kullanmışlar ve fermantasyon sonunda 29 .3 mg/L ile 134.64 g/L. CO2 0. : Siyanidin-3-glikozid Şalgam suyunun en önemli bileşeni laktik asittir. protein 1.44 71 88. Antosiyanin konsantrasyonu 88.25 g/L.91 3..33 5.63 0. Ürünün rengi hakkında bilgi veren renk indisi 71-131 arasında değişmektedir (Canbaş ve Deryaoğlu.3-3. 2003. cinsinden. Erten ve ark.16 6.5-5.25 1.97 0.1 zz şalgam suyu standardı 5. bm: belirtilmemiş : Asetik asit cinsinden. 1993.83 20.5 0. 1993).41 29. 2008). starter kültür olarak Lb. 1993).2 1. 2008).0 3.25 g/L.57 1.91 g/L arasında değişir.67 8.74 102 114.18 g/L ile 8.94 3.6 g/L arasında değişir (Miişoğlu. etil alkol 3.3 yy 8.E. Şalgam suyunda laktik asit miktarı 5. Şalgam suyunun bileşimi TS 11149 Minimum Maksimum Toplam asitlik (g/L) pH Laktik asit (g/L) Uçar asityy (g/L) Alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Protein (g/L) Kül (g/L) NaCl (%) Karbondioksit (g/L) Renk indisi (D520) Antosiyaninzz (mg/L) xx xx Ortalama 7.89 g/L iken.2. T.64 26.81 0.74 g/L ve tuz 16. (2004) laktoferment havuç suyu üretimi üzerine yaptıkları çalışmada. toplam kuru madde 26 g/L.1..

10 farklı işletmeden 3’er farklı zamanlarda topladıkları şalgam sularında toplam asit miktarını 39-107 me/L.75 mg/L). kuru madde miktarının 22.5 mg/L-3094 mg/L).93 mg/L) miktarlarını belirlemişlerdir. ürünün üretildiği ve depolandığı tankların yüzeyinde ve ekşi hamur ekstraktında bulunan mikroorganizmalara bağlıdır (Canbaş ve Fenercioğlu. Arıcı. Şalgam suyu fermantasyonu hammaddelerde. Siyah havuçtaki şekerler başlıca laktik asit olmak üzere metabolik son ürünlere fermente olur. 1992). Canbaş ve Deryaoğlu. potasyum (2299. Erten ve ark. 2004. tüm şekerler fermente edilirse şalgam suyu şeker içermez. Lb. Lb. fosfor (10. Öte yandan.0 g/L ve tuz miktarının 11. 2008).0 mg/L) ve demir (5. Canbaş ve Deryaoğlu. Erginkaya ve Hammes. 1984. Adana piyasasından aldıkları şalgam sularının bazı kimyasal bileşimlerini belirlemiş ve bunların satış yerine göre değişebildiğini ve şalgam suyunun doğal olarak saklanmasının güç olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle. bazı işletmelerde bir önceki üretilmiş şalgam suyundan yaklaşık %15’e kadar yeni üretilecek şalgam suyuna ilave edilerek de üretim yapılmaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu. Şalgam suyu üretimi ile ilgili yapılan çalışmalar az sayıdadır. paracasei spp. Şalgam suyunun mikrobiyolojisi karmaşıktır ve detaylı olarak bilinmemektedir.7-20. Çünkü.98 mg/L). 2004). şalgam suyu potasyum (300-1000 mg/L). plantarum ssp.2-2.. LAB ve daha az derecede mayaların hakim olduğu toplam mikrobiyal yük fermantasyon sırasında gözlenir. kalsiyum (81. 1993. kalsiyum (89-173 mg/L). arabinosus.9 mg/L) ve diğer bazı mineralleri de içermektedir (Deryaoğlu.51 mg/L-7. besleyici değeri üzerine bilgiler sınırlıdır. demir (0. brevis ve Lb. Şalgam suyu amino asitler ve suda çözünür vitaminleri içerir. Starter kültür kullanarak şalgam suyu üretimi yapılmamaktadır. Aynı araştırıcılar. 1990. 1984.622.5 g/L arasında değiştiğini 30 .31 mg/L-109. magnezyum (110.2.75 mg/L-191.2 mg/L). 1993).0 mg/L-376. şalgam suyu fermantasyonu için ticari kültürler bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada Canbaş ve Fenercioğlu (1984). Fermantasyon doğal olarak ve başlıca LAB ve mayaların karışık kültürleri ile gerçekleşir.0-30. paracasei geleneksel yöntemle üretilen şalgam suyu fermantasyonu sırasında baskın olan LAB’dir (Arıcı. Bununla beraber. Serinletici bir içecek olan şalgam suyu besinlerin de iyi bir kaynağıdır fakat. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER sodyum (345.

bulgur unu. kırmızı pancarlı ve siyah havuçlu şalgam sularının bileşimlerinin birbirinden farklı olduğunu. toplam kuru madde miktarının 23.89 g/L. sodyum miktarlarını 6.4-21.8-33.59-3. kullanılan hammaddeler ve mayanın elde edilen ürün üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirdikleri denemeler sonucunda. dilimlenmiş havuçlarla beraber enzim uygulaması olmak üzere 4 farklı şalgam suyu ürettiği çalışmada. 31 . kuru madde miktarlarının 30. 6.8 g/L. toplam fenol bileşikleri miktarını (gallik asit cinsinden) 557-682 mg/L. toplam fenol bileşikleri (gallik asit cinsinden.8-20.4) içeriklerini belirlemiştir.90 g/L arasında değiştiğini belirlemiştir. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER belirlemişlerdir.10 g/L). uçar asit miktarının asetik asit cinsinden. 824 mg/L). uçar asit (asetik asit cinsinden.7).25 g/L.47-0. polimerik renk (0. 133 mg/L). siyah havuçlu şalgam suyu örneğinin duyusal özellikler bakımından daha çok beğenildiğini ve kırmızı pancarın şalgam suyu üretiminde tek başına kullanılamayacağını saptamışlardır.0 mg/L.85 g/L. kuru madde (26.7 g/L arasında) olduğunu.018).18 g/L NaCl) arasında belirlemiştir.61-1. rendelenmiş havuçlu.4 me/L. Yener (1997) Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel.9-100. renk yoğunluğu (14. karbondioksit miktarlarının 0. antosiyanin (siyanidin-3-glikozit cinsinden.2.36 g/L (15. kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptığı çalışmada. toplam asit değerlerini (laktik asit cinsinden) 6. ekşi hamur yerine saf maya veya şalgamsız yerine dilimlenmiş şalgam kullanılmasının sonuçları belirgin bir şekilde etkilemediğini belirtmişlerdir. Öte yandan. kül miktarlarının 14. tuz miktarlarının 13.278. pH değerlerinin 3.90 g/L).9-21. Nesanır (2004) ürettiği şalgam sularının pH (3. 20 °C’de yoğunluk (1.4 g/L).37-16. ürettikleri şalgam sularının bileşim yönünden piyasadakilere benzer (toplam asit miktarları 46-71.5 me/L. kırmızı pancarla üretilen içeceklerde toprak kokusunun algılandığını.0-35. Öte yandan.97. pH değerleri 3. 0. 1.44-3. toplam asit miktarının 62. antosiyanin değerlerini (siyanidin-3-glikozit cinsinden) 88.9 g/L. Miişoğlu (2004) dilimlenmiş havuçlu.58. toplam asit (laktik asit cinsinden.3-134.07-6. Özler ve Kılıç (1996) şalgam suyu üretiminde siyah havuç yerine kırmızı pancar kullanımının şalgam suyu bileşimi ve kalitesine etkisini araştırdıkları çalışmada.35).0 g/L ve tuz miktarlarının 16.96) ve % polimerik renk (6.

Özler (1995) yaptığı çalışmada klasik yöntem. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 7 ay süre ile depoladığı şalgam sularında depolama süresince antosiyanin miktarının azaldığını ve renk özelliklerinin de olumsuz etkilendiğini bulmuştur.19 g/L ve pH değerlerinin 3. plantarum spp.58 – 3.84-0. Arıcı (2004). toplam asitliği. Erginkaya ve Hammes (1992) yaptıkları çalışmada.63 g/L olarak belirlemiştir. laktik asit cinsinden.65 ve % 0. Arslan ve ark. 0. fermentum olduğunu belirlemişler ve izole edilen laktik asit bakterilerinin teknolojik özelliklerinin de araştırılması gerektiğini bildirmişlerdir. Canbaş ve Deryaoğlu (1993) tarafından yapılan bir çalışmada. siyah havuç. en düşük asitlik değerini ise sadece starter kültür kullandığı denemede bulmuştur.48 – 5. arabinosus. geleneksel yolla üretilen şalgam sularında toplam asit miktarlarının laktik asit cinsinden 6.16 – 3. kırmızı pancar ve şalgam kullanarak gerçekleştirdiği denemede en yüksek asit değerini (% 0. siyah havuç ve şalgamın hammadde olarak kullandığı denemelerde en yüksek asitlik değerlerine % 0. laktik asit üretimi ve kabul edilirliği yüksek duyusal özellikleri bakımından en uygun olanının starter kültür (Lb.70 ile klasik yöntem ve starter + maya ilavesi ile gerçekleştirdiği denemede ulaşmış.5 g/L olarak belirlemiş.64 arasında ve tuz miktarını 17. starter kültür ilavesi ve starter kültür ve maya ilavesi ile şalgam suyu üretmiş.89) klasik yöntem kullanarak elde etmiş.48 arasında değiştiğini belirlemiştir.40 – 3. Özhan (2000) yaptığı bir çalışmada. plantarum) kullanılarak üretilen şalgam suyu 32 . kırmızı pancar ve şalgam kullanarak gerçekleştirdiği denemelerde ise fermantasyon sonunda en yüksek toplam asit değerlerini klasik yöntem ve starter kültür + maya ilavesi ile gerçekleştirdiği denemelerde bulmuştur.80 arasında değiştiğini bildirmiştir. Öte yandan. şalgam suyunda pH değerini 3.34-3. kimyasal ve mikrobiyolojik yönden 25 adet şalgam suyu örneğini incelemiş ve şalgam örneklerinin pH değerlerini 3. Aydar (2003) geleneksel yöntem ve Lb.2. Lb.60 olarak. brevis ve Lb. bununla beraber şalgam suyunda Escherchia coli ve maya-küf’e rastlanmadığını bildirmiştir. şalgam suyu üretiminde fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmaların Lb. (2005) kontrollü şartlarda ürettikleri şalgam sularından pH’nın düşüşü. plantarum ilavesi ile ürettiği şalgam sularında pH değerlerinin 3. pH değerleri açısından karşılaştırıldığında da en düşük değerleri aynı denemede belirlemiştir.95 – 8.

99 arasında bulunmuştur. plantarum konsantrasyonlarının etkilerini inceledikleri çalışmada. 33 . şalgam sularının mikrobiyolojik analizlerinde genel olarak laktik asit bakterileri. Utuş (2008) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada. 6 şalgam suyu örneğinin ise koruyucu (benzoik asit ve sorbik asit) madde miktarı bakımından mevzuata aykırı olduğu bildirilmiştir. Öte yandan.75 g/L. laktik asit cinsinden. Öztürk (2009) tarafından yapılan bir çalışmada. örneklerden 18 tanesinin mezofil aerob bakteri sayısı bakımından mevzuata uygun olmadığı. toplam asitlik.45 g/L ve pH 3. siyanidin-3-glikozit cinsinden.2. araştırıcı bütün özellikler dikkate alındığında şalgam sularından biri dışında hiç birinin gıda mevzuatına uygun olmadığını belirtmiştir. (2006) fermente havuç suyunun bazı özellikleri üzerine farklı başlangıç Lb. Adana ve Mersin piyasasından toplanan 20 adet şalgam suyu örneği kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılarak Türk Gıda Mevzuatına uygunlukları araştırılmış ve 20 şalgam suyu örneğinden 19’unun TS 11149 Şalgam Suyu Standardı ve Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddeleri Tebliği şartlarını tam olarak taşımadığı.15 . çalışmada kullandıkları sitrik asitin ürüne daha açık bir renk kazandırması nedeniyle istenmediğini bildirmişlerdir Demir ve ark. laktik asit cinsinden. 7. laktik asit ve pH değerinde artmaya neden olduğunu ve duyusal değerlendirme sonucunda başlangıç konsantrasyonu 3x105 kob/g olan denemenin en çok tercih edildiğini bildirmişlerdir. antosiyanin.49 arasında belirlenmiştir. pH 3.60 mg/L.95 g/L ile 7. Öte yandan.6 – 6. 120. toplam mezofil aerobik bakteri ve maya sayımında en yüksek değerler fermantasyonun 4.53.3 – 28. 4.18 – 145. Güneş (2008) tarafından yapılan bir çalışmada şalgam suyu üretiminde kullanılan siyah havuç miktarının şalgam suyunun bileşimi üzerine etkisi incelenmiş ve geleneksel yöntemle üretilen şalgam sularında toplam asitlik. Öte yandan. geleneksel yöntemle şalgam suyu üretiminde kullanılan siyah havuç boyutunun şalgam suyu kalitesi üzerine etkisi araştırılmış. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER olduğunu bildirmişler ve bu şekilde kısa sürede ve kaliteli şalgam suyu üretilebileceğini ileri sürmüşlerdir. gününde belirlenmiş ve bunların sayılarında daha sonra azalma olduğu bildirilmiştir.45 – 3.39 ile 3.7. bir örneğin koliform bakteri sayısı yönünden mevzuata uygun olmadığı.3 g/L. toplam fenol OY280 olarak 23. artan başlangıç konsantrasyonunun toplam asitlik. laktik asit 5.

ogi vd. En popüler sebze sularından biri olan havuç suyu karotenin önemli bir kaynağı olarak yüksek besleyici değere sahiptir (Demir ve ark. tahıl ürünleri (ekmek.). Starter kültür seçiminde ortama iyi adapte olabilen ve yeterli düzeyde laktik asit oluşturabilen kültür seçimi oldukça önemlidir. Düşük asitlik ve bozulma yapan ve spor oluşturan bakterilerin yüksek konsantrasyonundan dolayı sebze sularını korumak zordur. 2004). iyi asitlik geliştirmesi. balık sosu vd. Ortama kısa sürede hakim olup... fermantasyon süresini kısaltmak ve daha fazla asit üretebilmek için saf laktik asit bakteri kültürleri ilavesiyle gerçekleştirilmektedir (Özçelik ve İç.8. 1996). havuç sularında iyi bir tat ve aroma gelişimini sağlaması (Holzapfel and Wood. Kontrollü fermantasyonda en önemli faktör starter olarak kullanılacak mikroorganizmanın çeşididir (Demir ve ark. 2006). Buna karşılık. besleyici değeri ve ürünün analitik karakterleri birbirinden farklı olabilir. 2006). Kontrollü fermantasyonlar. doğal fermantasyonlarda baskın hale geçebilmesi. Aynı zamanda ürünün ısı ile muhafazası kolaylaşır ve raf ömrü artar. Bu yöntem ile ürünler düşük pH ve istenen tada sahip olur. boza. peynir. 2006).. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. LAB. üretimde kullanılan hammaddelerin kontrollü fermantasyonu ile sağlanabilir (Demir ve ark. Passos ve ark. sebze suları ya fermente edilerek ya da sitrik asit ile asitlendirilerek üretilir.). 1996. 1998). Bu nedenle. şarap ve fermente sebzeler (lahana ve salatalık turşusu vd. Harris. Demir.) gibi pek çok gıda da doğal olarak veya sonradan starter kültür olarak ilave edilerek gıdaların olgunlaştırılması. Fermente sebze sularının istenen özelliklerinin elde edilmesinde gerçekleştirilecek fermantasyonda kullanılacak uygun starter kültürün seçimi önemlidir (Demir ve ark. Demir ve ark. fermantasyonu çabucak başlatabilmek.. et ve balık ürünleri (sucuk. üretimi ve dayanıklılığının sağlanmasında önemli rol oynarlar (Tangüler ve Erten. kefir vd. 1994. 2006). heksozlardan karbondioksit oluşturmaması... 2000) 34 . süt ürünleri (yoğurt. Starter Kültür LAB hemen hemen her tip ürünlerin fermantasyonuna katılmaları ve en küçük fermantasyonu gerektiren işlemlerde dahi bulunabilmeleri nedeniyle şimdiye kadar starter kültürlerin en önemli grubu olarak görülmüştür (Aşkar. 1988. Fermente sebze sularının istenen özellikleri.).2. 2004.

casei. 2000). sükroz.. 1996) ve hıyar (Passos ve ark. 2006). havuç (Acar ve Alper. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER gibi olumlu özelliklerinden dolayı. plantarum. havuç suyu üretilmiş ve en uygun türün Lb. 35 . plantarum sucuk. Lb. glikoz ve früktoz’un laktik aside dönüşümünde kullanılan en avantajlı ve en yaygın kullanılan bakteridir. acidophilus. Bu nedenle. 1993. Lb. salivarius. sosis. Lb. Lb. 1995). Lb. Lb. Pastörize havuç mayşesine farklı Lactobacillus türleri ilave edilerek yapılan bir çalışmada. xylosus. 1992). Lb. Lb. sadece yüksek dönüşüm oranlarında şekerleri değil aynı zamanda bitkisel ürünlerde bulunan pektin gibi diğer bileşikleri de kullanır. Lb. mesenteroides gibi türler starter kültürler olarak kullanılmaktadır (Buckenhuskes. mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri çeşitlilik gösterir. son ürünün kimyasal. delbrüeckii. Aynı zamanda. Çünkü. bifidus. salatalık turşuları ve silaj gibi fermente ürünlerin üretiminde starter kültür olarak sıklıkla kullanılır (Demir ve ark. Demir ve ark.. Lb. Laktofermantasyon ile elde edilen ürünler düşük pH ve istenen tat ile elde edilirler. plantarum olduğu bildirilmiştir (Gökmen ve Acar. 1988. Pastörize meyve mayşelerinin ve sebze sularının starter laktik asit bakteri kültürleri ilavesiyle laktik asit fermantasyonuna tabi tutulması laktoferment yöntemi (laktofermantasyon) olarak bilinir (Acar. Fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonunda başlıca Lb.. helveticus. sıcaklıkla ürünün dayanıklı hale getirilmesi daha kolay olabilir ve ram ömrü uzatılabilir (Demir ve ark. lactis ve Leu. plantarum olmak üzere Lb.. 1994) fermantasyonları için önerilen bir laktik asit bakterisidir (Demir. Özler ve Kılıç. Fermantasyon doğal olarak ortamda bulunan mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. 1996). brevis. bavaricus. Son zamanlarda çok daha kısa sürede standart özelliklere sahip ürünlerin üretiminde saf kültürlerin kullanımı ve bunların özellikleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır (Özdemir. Lc.2. 2006). Genellikle şalgam suyu üretiminde starter kültür kullanılmaz. 2006). Lb. plantarum laktoz.

Özen. 2008). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. gıdaların fark edilen ilk özelliği olduğundan. 1991.. Cemeroğlu ve ark. Genellikle çiçekler ve meyvelerde bulunmakla beraber (Narayan ve Venkataraman. 1985). süt ürünleri. konserve ve donmuş gıdalar gibi pek çok gıda ürününde kullanılmaktadır (Canbaş..9. 2000). Özen. 2000b). 1985). 2006. mavi ve mor tonlarındaki çeşitli renklerini veren. alkali çözeltilerde mavi-mor renkler verir (Canbaş. Antosiyaninler Bir ürünün kabul edilebilirliği o üründen beklenen renk özelliklerine bağlıdır (İstanbullu. 2001.. 2003. 2008). Gıdaların rengi. Giusti ve Wrolstad. Antosiyaninlerin rengi. en fazla renk maddelerinin olduğu gruptur ve meyve. Antosiyaninler. Glories. ortamın pH değeri ve SO2 içeriğine göre değişim göstermektedir (Canbaş.. Antosiyaninler. viole. bazı tahıl ve baklagillerde. Türker ve ark. tadı ve tekstürü gibi özelliklerinin algılanmasında da etkili olmaktadır (Christensen.. 2004). 2003). klorofil ve karotenoidlerden sonra bitkiler aleminde en yaygın bulunan doğal renk maddeleridir (Kong ve ark. Alkollü ve alkolsüz içecekler. 1992. şekerlemeler. 36 . 1983. Liao ve ark. Antosiyanin bileşikleri ortamın pH değerine bağlı olarak bir indikatör gibi davranmakta ve farklı pH’larda farklı renkler vermektedir (Brouillard ve ark. 2004. 2007). 1999. kök ve yumru sebzeler başta olmak üzere çeşitli sebzelerde de bulunmaktadır (Kong ve ark. Doğada çeşitli bitki türleri içerisinde geniş ölçüde dağılım göstermektedir. Giusti ve Wrolstad. bir grup bileşiğin adı olup. Bir gıdanın rengi aynı zamanda o gıdanın kokusu. tüketiciler bir gıda ürününün kalitesini rengine bakarak değerlendirmektedirler (Kırca 2004. kırmızı.. meyve süsleri. turşular. 2000). toz ürünler. Dimitric-Markovic ve ark. suda çözünebilir nitelikteki doğal maddelerdir (Cemeroğlu ve ark.2. Ribéreau-Gayon ve ark. Turfan. Antosiyaninler asidik çözeltilerde kırmızı renk.. 2008). 2000. sebze ve çiçeklerin kendilerine özgü. Düşük toksisitelerinden dolayı gıda renklendiricileri olarak büyük bir potansiyele sahiptirler (Narayan ve Venkataraman.. 2001).. pembe. tüketiciyi etkileyen en önemli kalite parametrelerinden birisidir. 2003. koruyucular. Renk.

Mazza ve Miniati. 2008). Wrolstad. 2008). Glikozit yapıdaki antosiyan. ‘‘antosiyanidin’’lerin glikozitleridir (Cemeroğlu ve ark. Antosiyaninler arasındaki farklar. 1993. bu hidroksil gruplarının metilasyon derecesi. Gıdalara renk vermesi yanında eczacılıkta kalple ilgili hastalıkların azaltılması. Özen. 1998. 2008). Antosiyaninlerde çoğunlukla 4 farklı şekerden birisi. metoksil grubu (-OCH3) sayısındaki artış kırmızı tonun güçlenmesine neden olmaktadır (Canbaş. moleküle bağlanmış şekerlerin türü ve sayısı ve bu şekerlere bağlanmış fenolik ve organik asitlerin yapı ve sayısı gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır (Mazza ve Brouillard. stabiliteyi de etkilemektedir. son yıllardaki çalışmalarla. Doğada 600’den fazla antosiyanin bulunduğu tahmin edilmektedir (Wrolstad. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Gıdalara çekicilik kazandırma gibi renk üzerine katkıları yanında. 2001). Turfan. bazı göz hastalıklarında tedavi edici niteliği bulunduğu siyanidin glikozitlerinin. 2007). 2000. ikisi veya üçü birlikte yer 37 . 2001). 1993).. görsel duyarlılığın geliştirilmesi ve anti-kanser aktivitesi gibi sağlığa faydalı etkileri de vardır (Giusti ve Wrolstad. Doğada antosiyanidinler serbest halde bulunmazlar ve daima bir veya birkaç şeker molekülüyle esterleşmiş halde yani antosiyaninler halinde bulunurlar. Kimyasal açıdan bakılınca antosiyaninler. Özen. sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle de antosiyaninlere ilgi gün geçtikçe artmaktadır (Türker ve ark. aglikon yapıdakine göre daha stabildir (Harborne ve Williams. (Kong ve ark. Nitekim moleküldeki metoksil ve özellikle de açil gruplarının artması antosiyaninlerin stabilitesini artırmaktadır (Mazza ve Miniati. Mazza ve Brouillard 1987. Aglikon haldeki antosiyanlara antosiyanidin ve glikozit haldekilere ise antosiyanin adı verilmektedir. Öte yandan. 2008).2. İstanbullu. Saldamlı ve Sağlam. antosiyaninlerin çeşitli kan dolaşımı bozukluklarında. 2004. antikanserojenik aktivite gösterdikleri bildirilmiştir (Galvano ve ark. 2004. Hidroksil ve metoksil gruplarının sayısına göre antosiyaninlerin renginde gözlenen bu değişim.. 1990. Antosiyanin molekülündeki hidroksil grubu (-OH) sayısı arttıkça renk pembeden maviye doğru dönmekte. Hidroksil grupları ve metoksil gruplarının antosiyaninlerin rengi üzerine önemli derecede etki eder (Turfan. 2001). moleküldeki hidroksil gruplarının sayısı.. 2004).. 2003). ortaya konmuştur antioksidatif. Özellikle antimutajenik. 1983.

Daha az sıklıkla olmakla birlikte.5 kat daha fazla bulunmaktadır (Kırca 2004). pozisyona ve nadiren de 7. Kırca 2004). 2003. temel yapıyı oluşturan antosiyanidinler ve buna bağlı şekerler dışında bazen üçüncü bir bileşik de yer almaktadır. 2008) Bunun yanında. Moleküldeki bu şekerler bulunuş sıklığına göre. pozisyondaki karbon atomunda yer almaktadır. diğerleri çoğunlukla 5. galaktoz. 1983. Kong ve ark. Şekil 2. 2008) ve bu glikozit formu 3.. Örneğin siyanidinin 3. 2003. Ancak. antosiyanin molekülüne çoğunlukla bir şeker molekülü bağlıdır ve buda bazı istisnalar dışında daima 3. 2008). Antosiyanidin molekülüne şekerlerin bağlanmasıyla oluşan antosiyaninler. 2001. Bunlar çoğunlukla fenolik 38 . pozisyonuna bir glikoz molekülünün bağlanmasıyla oluşan ve doğada en yaygın olarak bulunan antosiyanin. bazen antosiyanidinlere bu monosakkaritlerden oluşan di..veya tri.3. 2008). ksiloz ve arabinozdur (Cemeroğlu ve ark. Turfan. şeker moleküllerinin birisi mutlaka 3.3’te gösterilmiştir. 2001. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER alabilmektedir.sakkaritler de glikozit bağı ile bağlanmaktadırlar (Kong ve ark. ramnoz. pozisyona bağlanmış olmakla birlikte. Siyanidin-3-glikozit (Canbaş.. birden fazla şeker molekülünün bağlandığı durumlarda. Siyanidin-3-glikozit’in kimyasal yapısı Şekil 2. ‘‘siyanidin 3-glikozit’’ olup kısaca ‘‘Cy3-glu’’ olarak gösterilmekte (Cemeroğlu ve ark. bağlanan şekerin ismi ve bağlandığı pozisyonun belirtilmesiyle adlandırılmaktadır.5-diglikozitlerden yaklaşık 2. Antosiyaninlerin yapısında.. Utuş. pozisyona bağlanmış olabilir (Turfan. glikoz.2. Turfan.

antosiyaninlerde mutlaka parçalanmaya neden olmaktadır. 2001) Antosiyanidinlerin. Portekiz şaraplık üzümlerinde 7 adet farklı antosiyanin belirlenmiştir. 2004). Portekiz şaraplık üzümlerinde baskın olan antosiyaninin malvidin-3-glikozid olduğu.. hidrojen peroksit. okzalik. ürünlerde işleme ve depolama aşamalarında antosiyaninlerin parçalanıp kaybolmamasına özen gösterilmekte ve antosiyaninlerin bu ürünlerdeki stabilitesi giderek önem kazanmaktadır (Rodriguez-Saona ve ark. karbon atomundaki şeker molekülünün çoğunlukla 6–OH ya da daha az sıklıkla 4–OH grubuna açillenerek bağlanmıştır (Ribéreau-Gayon ve ark.5-diglikozid olduğu belirlenmiştir (Cemeroğlu ve ark. Antosiyanin miktarlarının birbirinden farklı oluşu kadar. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER asitlerden bir ya da birkaçı (p-kumarik.. ferulik. Turfan. temel yapı taşı flavilium katyonu olan antosiyaninler de flavonoid grubunda yer alan fenolik bileşiklerdendir (Cemeroğlu ve ark. şekerler ve parçalanma ürünleri gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal faktörlerden etkilenmektedir. malik. sıcaklıktır.. Antosiyaninlerin parçalanmasına neden olan en önemli faktör. sinapik. İstanbullu. Türker ve ark. Özellikle ürünlerin ısıtılması ve depolanması sırasında sıcaklığın antosiyaninler üzerine olumsuz 39 .. 2008). 1999. süksinik veya asetik asit) birisidir. dolayısı ile antosiyaninlerin. 2003. Örneğin. temel yapıtaşı flavilium katyonudur (Cemeroğlu ve ark. gallik veya p- hidroksibenzoik asit) ya da daha az sıklıkla olmakla birlikte organik asitlerden (malonik. 2009). 2007. Antosiyaninler. 2001. kafeik. Bu nedenle.. konkord üzümlerinde 20 adet antosiyanin. 2004).2. bunların hangi antosiyaninlerden oluştuğu ve dominant olanların hangisi olduğu da önemlidir. oksijen. Kelebek. pH.. Isparta gülü yapraklarındaki antosiyaninlerin %95’inin siyanidin-3. Flavilium katyonunun C6C3C6 karbon iskeleti ile karakterize edilen yapısının. fenolik bileşiklerin bir alt grubu olan flavanoidlerle aynı olması nedeniyle. 2000b. Giusti ve Wrolstad. Misyon çeşidi siyah incirlerdeki antosiyaninlerin %75’inin siyanidin-3-rhamnozil-glikozid olduğu. Meyve ve sebzelerde toplam antosiyanin miktarları birbirinden farklıdır. askorbik asit. Bu asitler 3. başta yüksek sıcaklık (gerek ısıl işlem ve gerekse de depolamada) olmak üzere. Gerek ürünün işlenmesi gerekse de depolanması süresince uygulanan yüksek sıcaklık.

β-galaktozidaz ve α-arabinozidaz enzimleri antosiyaninleri. Antosiyaninlerin parçalanması üzerine sıcaklıktan sonra en fazla etki eden faktör. 1984. 2003). antosiyaninleri doğrudan reaksiyona girerek parçalayabileceği gibi. Kırca ve Cemeroğlu. Şalgam suyunun kendine özgü mor-kırmızı rengi siyah havuçta bulunan ve fermantasyon ile şalgam suyuna geçen antosiyaninlerden kaynaklanmaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu. 1993). yapısal değişime uğramakta ve bu değişimler rengin değişimine neden olmaktadır (Cemeroğlu ve ark. Bu renkli ürünlerden biri olan siyah havuç. indirekt olarak... Antosiyaninlerin parçalanmasına neden olan diğer bir etken de ortamda bulunan enzimlerdir. 1985. Antosiyaninler belli başlı gıdaların antioksidan özellikleri üzerine büyük ölçüde katkıda bulunur (Türker ve ark. Özellikle β-glikozidaz. antosiyanidin ve şekerlere parçalamakta ve oluşan antosiyanidinlerin stabilitesi antosiyaninlere göre çok daha düşük olduğu için kısa sürede antosiyanidinlerden renksiz bileşikler oluşmaktadır (Turfan. 1991) sebze suyu ve turşu üretiminde de kullanılmaktadırlar (Canbaş. 2004).. Turfan. 1991).. antosiyaninlerle reaksiyonu sonucu onların parçalanmasına da neden olabilmektedir (Özkan ve ark. antosiyaninler nedeniyle güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir. 2002. Bazı durumlarda antioksidan aktivite toplam fenolik madde içeriği ile bazen de toplam antosiyanin miktarı ile ilgilidir (Kammerer ve ark. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER etkisi yapılan birçok çalışmada ortaya konulmuştur (Cemeroğlu ve ark. 2008). Bu yüzden bunların 40 . 2008) Ortamın pH’sındaki değişimle birlikte antosiyaninler. 2003). 2004). Oksijen. Siyah havuçlardaki temel antosiyanin bir fenol ile açillenmiş siyanidin glikozid’tir. 1984). Bu antosiyaninler pH 5.2. Kammerer ve ark.. ortamdaki oksijen konsantrasyonudur. Canbaş ve Deryaoğlu. Canbaş. siyah havuçlar doğal gıda renk maddelerinin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendirilmeleri yanında (Canbaş. 2000. Antosiyaninler siyah havuçta çok miktarda bulunmaktadır (Narayan ve Venkataraman. 1994.0’ın üzerinde maviye döner. 2004). Çeşitli havuçlar bulunmakla beraber şalgam suyu üretiminde temel hammadde olarak siyah (mor) renkli olanlar kullanılmaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu. yani antosiyanin dışındaki maddeleri okside ederek oluşturduğu oksitlenmiş ürünlerin.. Öte yandan.

Siyah havuçta pek çok antosiyanin bulunmaktadır. diğer havuç kültürlerine göre duyusal avantajlara sahiptir. Siyah havuçta bulunan temel antosiyanin bileşikleri (açilsiz antosiyaninler) siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit ve siyanidin-3-ksilozil-galaktozit. 1985. İki farklı kelimeden meydana gelir. Bunlardan biri tat. diğeri ise kokudur.8 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 2004). Tüketicilerin bir gıdanın seçiminde.2-%84. toplam antosiyanin miktarını havuçların hasat zamanı da etkilemektedir (Kammerer ve ark. 25 ve 40°C’de 90 günlük depolamada açillenmemiş olanlara göre daha dayanıklıdır (Türker ve ark. Bu üç özellik. 2. Siyah havuçta iki tane açillenmemiş (açilsiz) ve 3 tane açillenmiş (açilli) siyanidin türevleridir (Türker ve ark. kabulünde ve hazırlanmasında en çok önem verdikleri özelliklerden birisi 41 .... İstanbullu. Narayan ve Venkantaraman. (2004) yaptıkları çalışmada. 2000). 1985. Bazı bileşenler gıdanın tipik koku ve tadına katkı yaparken. farklı zamanlarda hasat ettikleri havuçlarda en yüksek toplam antosiyanin miktarını Eylül ortası ve Ekim aylarında hasat edilenlerde belirlemişler ve Ağustos sonu ve Ekim ortasında açillenmiş bileşiklerin ortalama miktarında önemli bir değişiklik olmadığını ve %80.. Her iki özelliği birlikte bulunduran bileşenler de vardır. İstanbullu. diğer bir gıdanın koku ve tadına olumsuz yönde etki yapabilir veya kötü aromaya (lezzete) neden olurlar.. Açillenmiş antosiyaninler 4. ferulik ve kumarik asitlerle açillenmiş siyanidin-3-ksilozilglukozil-galaktozit’lerdir (Kammerer ve ark. Aynı zamanda siyah havuçlarda malvidin ve peonidin glikozidler de rapor edilmiştir (Canbaş. 2000). 2004). 2007).10. 2004. 2007). Kammerer ve ark. Türker ve ark. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER pH stabiliteleri üzüm kabuğu antosiyaninlerinden daha iyidir (Canbaş.2. Narayan ve Venkantaraman..4 g/kg arasında değişmekte olup. Siyah havuçta toplam antosiyanin miktarı yaş ağırlıkta 10 mg/kg ile 17. 2004. 2007. kara havucun gıda boyası olarak kullanımını desteklemektedir (Stintzing. Kammerer ve ark. 2004). (açilli antosiyaninler) sinapik. 2004. Siyah havuç. Aroma Maddeleri Aroma kelimesi eski Yunanca’da baharat (baharlı) anlamına gelen kelimeden türemiştir.

1.10. Calderbank ve Hammond. 1997). Bu faktörler sıcaklık ve gıda bileşenleriyle olan muhtemel etkileşimdir.2.1. Kimyasal veya biyokimyasal yolla üretilirler. ortam sıcaklığı 10ºC’den 16ºC’ye çıkarıldığında 42 . Çelik. Esterler. Aromaya yön veren bileşenlerin bağlı veya serbest olması (açığa çıkması) gıdaların tat. lezzet. 1994.10. 1990. 2003. Cabaroğlu. Aroma kimyası ile ilgili bilgiler. 1995). koku. Bayrak. Bu nedenle esterler. Aynı şekilde. 2. uçucu asitler ve karbonil bileşikleridir (Cabaroğlu. esterler. 2005. 2006).1. 2006. genellikle son yıllarda gaz kromatografi ve kütle spektrofotometresinin bu alanda kullanılması sonucu gelişmiştir (Bayrak. 1990). Gaz fazında serbest hale geçen uçucu maddelerin miktarı. 12ºC’de üretilen ester miktarının 10ºC’de üretilen ester miktarından % 75 oranında daha fazla olduğu bildirilmiştir. yani çeşni özellikleri bakımından büyük öneme sahip kriterleridir (Kalviainen ve ark.. Kimyasal yol.. Genellikle 1025ºC aralığında artan ortam sıcaklığı üretilen ester miktarını arttırmıştır. Calderbank ve Hammond. Esterler Esterler.. bunların buhar basıncına ve çeşitli faktörlerin etkisine bağlı olarak değişir. 1991. 2007). yani alkol ve asit arasındaki basit bir kondensasyon reaksiyonu ile oluşum oldukça yavaştır (Peddie. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER gıdanın aromasıdır. Stewart ve Russell. Çelik. 2007). genellikle belirli bir gıdanın karakteristik özelliğini tayin ederler (Bayrak. yüksek alkoller. 1994. Fermantasyon Aroması Fermantasyon sırasında mayalar ve LAB tarafından çeşitli aroma maddeleri oluşturulur (McKinley 2005. Aromayı görünüş ve tekstür izler. Mauricio ve ark. 2006. 1987. Bunlar arasında en önemlileri.. meyvemsi aroma vermelerinden dolayı önemlidirler (Etiévant. 2. 1995). 2006). meyve-sebze ve fermente ürünlerdeki aromaların en önemli aromatik bileşenleri olup. Erten ve ark. Sıcaklık ester oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Cabaroğlu ve ark. çoğunlukla biyokimyasal yolla üretilir (Peddie.

2003a). Bunlar metanol ve etanolden türemişlerdir. izoamil asetat. Yüksek alkoller. 1994). Yüksek Alkoller C2’den C12’ye kadar olan aynı serideki.3. 1987.. hatta daha çok karbon atomu olan bileşiklerdir. Etil alkolden daha uzun zincirlidirler. Angelino. Öte yandan. Miktar olarak aroma maddeleri içerisinde önemli bir yere sahiptirler (Nykänen. Etil esterleri en fazla bulunan esterlerdir. Fermantasyon ortamında bulunan çözünmüş oksijen uçucu esterlerin oluşumunu baskılamaktadır. Örneğin iso ve dallanmış alkoller ve bunların oluşumu. izobütil asetat. 2006). 2-feniletil asetat ve etil hekzonat oluşan en önemli esterlerdir. Bunu izoamil ve propil esterleri takip etmektedir. Oksijen maya gelişimini ve dolayısıyla asetil koenzim A’nın kullanılabilirliğini etkilemektedir. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER üretilen ester miktarındaki artış % 40-50 olarak bulunmuştur (Peddie. 1983). Esterlerin algılanma eşikleri oldukça düşüktür (Stewart ve Russell. Verstrepen ve ark. substrat konsantrasyonunu ve enzim aktivitesini etkileyen tüm faktörler ester üretimini etkilemektedir (Verstrepen ve ark.2.10. karbonil bileşikleri karbonhidrat veya sitrat 43 . 2. 1990. Alkol ve aldehitlerin aroma maddelerine dönüşümünde ortam pH’sının büyük etkisi vardır (Bayrak. Hillary ve Peddie.10. 1991.1. 2003a).. 2. Karbonil Bileşikleri Karbonil bileşikleri pek çok meyve-sebze ve fermente ürünün koku maddelerinin önemli bir kısmını oluştururlar. Calderbank ve Hammond. 1990. fermente ürünlerin aromasına önemli katkıda bulunurlar. amino asitler üzerinden aldehit formuna dönüşme şeklinde meydana gelir. Bu nedenle. Etil asetat. Ester oluşumunda substrat olarak rol oynayan asetil koenzim A ile yüksek alkollerin konsantrasyonları ve ester oluşumunda ve yıkımında etkili olan enzimlerin toplam aktiviteleri ester oluşumu için çok önemlidir.1. Bu bileşikler. karakteristik uçucu bileşiklerin temel gruplarındandır (Lehtonen ve Jounela-Eriksson. 1986).2.

Nurgel. 1987. propanoik asit. Stewart ve Russell. 1991.3-bütanedion) ve 2. lipit oksidasyonu ve amino asit indirgenmesinden oluşabilir (Bayrak. 1995). 1987). norizoprenoidler ve hidrokarbon bileşikleri de bulunur (Angelino. Karbonil bileşikleri düşük algılanma eşiklerine sahip oldukları için önemlidir (Meilgaard. Nykanen ve Suomalainen. Fermantasyon sırasında şekerin parçalanması sonucunda açığa çıkan başlıca karbonil bileşiği asetaldehittir (Etiévant.10.3-pentanedion. 1983. Nykanen ve Suomalainen.1. Laktik asit. Diğer Bileşikler Fermente ürünlerde yukarıda belirtilen aroma maddelerinden başka uçucu fenoller. 2.2. Cabaroğlu. Cabaroğlu. pentonoik asit. Asitlerin fermente ürünler için önemi büyüktür. İzovalerik asit. Bu aroma tereyağlı. 2006). Diasetil ve 2.10. Ketonların uçuculuk özellikleri düşüktür ve algılanma eşikleri yüksektir (Meilgaard. Asitler Mikroorganizmalarca üretilen asitler bir çok gıdanın aroması için çok önemlidir. 1995. Uçucu fenoller aroma maddelerinin kalitatif ve kantitatif olarak küçük bir miktarını oluşturmalarına rağmen fermente içeceklerin aroması üzerine önemli katkıda 44 . fermantasyon sırasında oluşan en uçucu bileşiklerdir (Berry ve Watson. fermantasyon sırasında başka pek çok asit (asetik asit. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER metabolizmasıyla. Stewart ve Russell.4. Kunze. 1987.1. 2000). 1983). terpenler. bütanoik asit. 1989). 1975.5. heptanoik asit. Aldehit ve ketonları içeren karbonil bileşikleri. laktonlar. oktanoik asit vs) de oluşur (Bayrak. 2006). 2006). Ketonlardan diasetil (2. 1991.3-pentanedion önemlidir. 1975. 2. 1999). fermente içeceklerin uçucu bileşikleri arasında büyük bir öneme sahip temel diketonlardır (Nykänen ve Suomalainen. bal veya tofi benzeri olarak da tanımlanır (Russell. fermantasyon yoluyla elde edilen fermente ürünlerin aroması için en önemli asit laktik asit olup bununla beraber.

filtre edici bir materyal yardımıyla sıvı kısımdan ayrılmasıdır (Cemeroğlu ve Karadeniz. 2.2. sıvı içerisinde çözünmüş halde bulunan katı parçacıkların veya koloidal çözünmüş maddelerin. filtrasyon çözeltilerin sterilizasyonunda veya üretimde bir işlem basamağı olarak veya analizlerden önce çözeltilerden temizlenmesi için gerekli olup analitik testler için sadece laboratuar ölçekli filtrasyon gereklidir (Sahai. Temizkan. Meyvemsi bir aroma verirler. sıvıdan ayrılacak parçacıkların çok küçük olması ve sıkışabilir nitelikte olması nedeniyle filtre tablası. 45 . Filtrasyon amacıyla en çok kullanılan materyaller. Angelino. filtreden geçen kısımda belli büyüklükte partikül bulunabileceği gibi bunların tamamı da filtrenin üzerinde kalabilir (Temizkan. Bu bileşikler. Terpenler önemli aroma maddeleri olup. 2004).11. Membran Filtrasyon Gıda endüstrisinde yeni yöntemlerin araştırılması ve uygulamaya konulmasıyla birlikte özellikle. 2001). gözenekli metal veya seramik gibi filtre elemanlarını kısa sürede tıkarlar (Cemeroğlu ve Karadeniz. Filtrasyon. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER bulunurlar (Lehtonen ve Juonela-Eriksson. 2007). 1983). 2000). 2006). 2009). 1991). Örneğin. 2001. Öte yandan. en önemlileri bir monoterpen olan mirsen ve seskuiterpen olan α-humulon ve β-karyofillen’dir (Trevor ve Wilson. fenolik asitleri uçucu fenollere dönüştürebilir (Lehtonen ve JuonelaEriksson. 2004). bez. kimya ve kozmetik endüstrilerinde anahtar rol oynamaktadır. hammaddelerden geçebileceği gibi fermantasyon sırasında da oluşabilirler (Angelino. hammaddeye uygulanan işlemler olmakla beraber mikroorganizmalar (özellikle mayalar). 1983. Bu işlem ilaç. Laktonlar çok karakteristik aromalara sahip oldukları için gıda maddelerinde önemli bir yere sahiptir. Gözenek çapı düştükçe filtre edilen örnekteki özellikle mikroorganizma yükü gibi filtreden geçebilen canlı miktarı ve partikül miktarında azalma gözlenir (Kaya. Filtrasyon işleminde kullanılan materyalin gözeneklerinin çapına göre. sıvılardan çeşitli maddelerin ayrılmasında kullanılan filtrasyon yöntemleri endüstride çok fazla uygulama alanı bulmaktadır (Yetişmeyen ve Yıldız. Uçucu fenollerin kaynağı. 1991).

iki farklı fazı veya ortamı birbirinden ayıran ve bir tarafından diğer tarafa maddelerin seçici bir şekilde taşınmasını sağlayan geçirgen bir tabakadır (Öztürk ve ark. Membran filtrasyonda önemli olan başlıca beş ayırma tekniği vardır. şeftali. gıda endüstrisinde gittikçe artan bir kullanım alanı bulmaya başlamış (Cemeroğlu ve Karadeniz. Günümüzde 0. Yetişmeyen ve Yıldız.2. Filtrasyon işlemi. 1970’li yıllardan beri membran filtrasyon. Birincisi. kiraz. Diğeri gözenek çapı 1 μm’den küçük olan membran filtrasyondur (Cemeroğlu ve Karadeniz. Fakat son zamanlarda kayısı. çilek. ürünün duyusal ve besleyici özelliklerini koruduğundan dolayı ilgi çekmektedir (Campos ve ark. erik. Ancak. ahududu ve domates suyu üretiminde de çalışmalar yapılmaktadır (Cheryan. membran filtrasyon çoğu zaman geleneksel filtrasyondan sonra uygulanan. 2001. kivi. sıvıdan ayrılmak istenen parçacıklardan daha küçük gözenekli.. 46 . Membran filtrasyon özellikle içme suyu için idealdir (Halkman. üzüm. Membran. Meyve-sebze suyu endüstrisinde en geniş uygulama alanı elma suyu üretimindedir. Cemeroğlu ve Karadeniz. ananas. 2001). bir tamamlayıcı filtrasyon olarak kullanılmakta ve bu şekilde her iki sistem adeta birlikte kullanılmaktadır (Cemeroğlu ve Karadeniz. havuç. 2000. kavun. Bu doku daha delikli bir destek üzerine yerleştirilerek bir filtre ünitesi elde edilir (Cemeroğlu ve Karadeniz.2 μm gözenek çapına sahip membran üretilmekle beraber 1-100 nm gözenek çapına sahip membranlarda bulunmaktadır (Makardij ve ark. 2001). 2000). Membran filtrasyon işleminin son yıllarda meyve ve sebze suyu endüstrisinde de kullanımı artmaktadır. Bunlar. kuşüzümü (frenk üzümü). gözenek çapı 10 μm’ye kadar olan geleneksel filtrasyondur. 2000). 2005). limon. armut. Bir başka deyişle membran. 2001). Öte yandan. çarkıfelek. 2001) ve gıda endüstrisi membran teknolojisinin en başarılı endüstriyel uygulamalarından biri olmuştur. çok ince bir filtre dokusuna verilen isimdir (Sahai. 2005).. kızılcık. 2006). 2002). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER filtre kağıdı. ayırma etkinliğine göre iki gruba ayrılır. 1999. 2000). 2004).. Baker. portakal. cam huni ve membran filtrelerdir (Temizkan. Bununla birlikte. 1972’de New York’ta bir süt işletmesinde ters osmoz ile peynir altı suyunun işlenmesi ile başlamıştır (Cheryan. meyve suyu endüstrisinde hakim olan filtrasyon geleneksel filtrasyondur. Membran filtrasyon.

Yetişmeyen ve Yıldız. 2009). yüksek moleküllü maddeler (nişasta. pigment üretiminde. polifenoller. 1988. 2001. Internet. süt endüstrisinde. 2008). 2000. 1998. ters osmoz ve ultrafiltrasyon arasında kalan bir ayırma tekniği olan nanofiltrasyon (Cardew ve Le. özellikle asitliğin giderilmesi.2. Asitliğin giderilmesi amacıyla kullanılan elektrodiyaliz. UF’da su ile birlikte iyonlar ve küçük moleküllü şekerler. ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon (MF)’dur (Cheryan. üzüm. amino asitler vb. Membran filtrelerle yapılan bu filtrasyonda moleküllerin boyut. 2000). Ters ozmoz. turunçgil suyu üretiminde. Nanofiltrasyon. Membrandan geçen sıvıya permeat adı verilir. asit. proteinler vb. bakterilerin ve virüslerin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmakta olup süt endüstrisinde ve deri ve tekstil sanayinde atık su arıtma işlemlerinde kullanılmaktadır (Cheryan.. şeftali. difüzyon ile geçebilirler. Yetişmeyen ve Yıldız. ters osmoz. şeker arıtmada. düşük alkollü bira üretiminde. hububat ve yağ sanayinde. çok küçük gözenek çapına sahip membranların kullanıldığı filtrasyondur (Cemeroğlu ve Karadeniz. Elektrodiyaliz. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER elektrodiyaliz. Sikder ve ark. elma. deniz suyu ve atık suların arıtılmasında ve içme suyu eldesinde ve ayrıca suyun sertliğinin giderilmesinde kullanılmaktadır (Cheryan. Genellikle sıvı gıdaların konsantrasyonu amacıyla kullanılan ters osmoz işlemi süt endüstrisinde. ananas ve domates suları üretiminde. 2006. yumurta sanayinde. elektrik potansiyel farkından dolayı bir çözeltiden ayrılması prensibine dayanan bir ayırma işlemidir (Schobinger. çözünmüş tuzların bile tutulabildiği nitelikte basınç altında yarı geçirgen bir membranla yapılan filtrasyon işlemi olup hiperfiltrasyon’da denir (Schobinger.)’in basınç uygulanarak çözeltilerden ayrıldığı ve konsantre edildiği bir ayırma yöntemidir. tuz iyonları gibi yüklü bileşenlerin bir iyon değiştirici membran yardımıyla. Ho ve Sirkar. 2001). aroma maddeleri. 2009). Geriye kalan sıvıya ise konsantrat yada retentat denir (Schobinger. Nanofiltrasyon. Ultrafiltrasyon. 2000). 1988). 2006) fenolik maddeler gibi çok küçük moleküllerin dahi tutulabildiği. sadece suyun geçtiği. biçim ve/veya 47 . Cemeroğlu ve Karadeniz. şeker sanayinde kullanılmaktadır (Cheryan. turunçgil. 1988. Hacıfettahoğlu. 2000. nanofiltrasyon. 2001).

Sundaram ve ark. 2003. Öte yandan. Sahai. yumurta sanayinde (glukozun konsantrasyonunda).11. pancar ve şeker kamışı ekstraktları ile şekerleme sanayi atık sularının durultulması. gıda endüstrisinde geleneksel durultma ve sterilizasyon metotlarına en uygun alternatiflerden biri olarak değerlendirilmektedir (Czakaj ve ark.. 2001. biyoteknoloji ve ilaç sanayinde (fermentasyon sıvılarının berraklaştırılması. elma. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER yüklerine göre ayrılmaları sağlanır (Cheryan.. bira ve sirkenin durultulmasında. Öte yandan. metal endüstrilerinde (yağ-su emülsiyonlarının ayrımında. 0. 2. son zamanlarda gerçekleştirilen bazı çalışmalarda bazı bakterilerin gelişme yeteneğini kaybetmeksizin filtrelerden geçebildiği bildirilmiştir (Anderson ve ark. mısır yağının arıtılmasında) kullanılmaktadır (Cheryan. 2000). 2000. 2000) süt endüstrisinde. Hahn ve ark. 2000.1. UF gıda endüstrisi yanında. şeftali ve ananas suları üretiminde. 1992). 2004). tekstil endüstrilerinde ve elektronik sanayinde kullanılır. 2003).. betanin) üretiminde. 2004). enzimlerin konsantre edilmesi ve temizlenmesi. atık suların (elma. boya endüstrilerinde). UF prosesi. Genellikle membran filtrelerle gerçekleştirilen sterilizasyonda virüsler dışında tüm mikroorganizmaların uzaklaştırılabildiği düşünülmektedir (Hahn. başta proteinler olmak üzere 48 . Ultrafiltrasyon. hücre eldesi. 2004). 1 μm gözenek çapına sahip filtre kullanımı ile bakterilerin 106 hücre/mL oranında azalmasını sağlar.. Mikrofiltrasyon Otoklavla steril edilemeyen ısıya hassas gıdalar çeşitli ebatlarında gözenek çapına sahip membran filtrelerle steril edilebilirler. Temizkan. 1985. TO işlemi öncesinde ön arıtım kademesi olarak da kullanılır (Ho ve Sirkar. yağlı tohum. aktif biyolojik maddelerin eldesi). Buna karşılık. Kullanılan membran filtrenin gözenek çapının da önemli rolü vardır. jelatinin konsantre edilmesinde. üzüm. 2000). şarap. hububat ve baklagil sanayinde (soya işlemede.. Vybiral ve ark.22 μm gözenek çapına sahip filtrenin kullanımıyla tüm canlı bakteriler uzaklaştırılır (Baker. sıcaklıkla gıda maddelerinin konsantrasyonu ve saflaştırılması için kullanılmakta olup (Cheryan. patates) arıtılmasında. pigment (antosiyanin. turunçgil. MF. Uygulanan yüksek derecelerdeki ısıl işlemin.2. ananas. Hahn. 1999.

hem ayırma hem de sterilizasyon için kullanılmaktadır (Czakaj ve ark. süt kalitesinin arttırılması ve kusurlarının giderilmesi amacıyla süt endüstrisinde (peynir altı suyunun durultulması. Stopka ve ark. meyve suyu endüstrisinde. 2000). 2000. 2000. alüminyum. 2000). Mikrofiltrasyon membranlar çok çeşitli metodlarla ve materyallerle üretilirler. elektronik ve gıda endüstrisi gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır (Huisman. Çoğu membran selüloz asetat. pancar ve şeker kamışı ekstraktları ile şekerleme sanayi atık sularının durultulmasında. 2004). bira ve sirkenin soğuk sterilizasyonu ve durultulmasında (özellikle diatome toprağı gibi geleneksel durultma işlemlerine alternatif olarak). Heino. 2001). otomotiv.1 – 10 μm arasında gözenek çapına sahip membran filtreler kullanılır (Mannapperuma. MF membranlar ilk olarak 1920’lerde ticarileştirilmiştir. molekülleri veya mikroorganizmaları (bakteri ve/veya maya) ayırmak için kullanılan bir membran filtrasyon tekniğidir (Mannapperuma. 2000. Huisman. şarap. Bu işlemde akışkanın geçişine izin veren 0. 2000). MF’un maliyeti elde edilen ürünler ve diğer membran filtrasyon yöntemleri ile karşılaştırıldığında çok düşüktür (Baker. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER çeşitli bileşenler üzerindeki olumsuz etkisini önlemek için kullanılabilir (Yetişmeyen ve Yıldız. 1997.. sütten yağın ayrılması). 2001). Heino.. çok yüksek ve çok düşük pH değerleri ve sudan başka solventler gibi olağanüstü durumlarda yüksek stabiliteye sahip olduğundan avantajlıdırlar (Huisman. MF membranlar. 1997. Toplam pazarın % 40’ına sahiptir (Huisman. Ho ve Sirkar. membran sektöründeki en büyük endüstriyel pazar durumundadır. 2009). Günümüzde biyoteknoloji. 2000. Başta. Bu sayede partiküller filtreden geçemez böylece ayırma gerçekleşir (Huisman. Bu nedenle bakterilerin membran tarafından tamamıyla tutulabilmesi için uygun gözenek çapına sahip membran seçilmelidir (Baker. Baker.2. atık suların arıtılmasında ve yağlı 49 . MF teknolojisi sıvılardan veya gazlardan partikülleri. suyun bakteriyolojik analizleri için kullanılmış ve 1960’larda başarılı mikrofiltrasyon uygulamalarından sonra hızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir (Huisman. 2004). 2009). Gıda endüstrisinde. 2006). sütün mikrobiyal yükünün azaltılması. Bu inorganik materyallar yüksek sıcaklık. Bu nedenle MF işlemi. 2000). titanyum ve zirkonyum gibi seramikler ve gümüş ve paslanmaz çelik gibi metallerden de elde edilebilirler. polisülfan ve poliviniliden florid gibi polimerlerden yapılabildiği gibi (Huisman. 2000).

. Czakaj ve ark.2. hububat ve baklagil sanayinde kullanılmaktadır (Baker. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER tohum. 2000. 2009). 2000. 50 . 2000. Cheryan. Heino.

MATERYAL VE METOT 3.1. Fermantasyon 25ºC’lik bir odada gerçekleştirilmiştir. Tanımlamalarda NCIMB (The National Collection of Industrial. İşletmelerden şalgam sularının temin edilmesinde steril 1 litrelik cam şişeler kullanılmıştır.Z. Starter olarak kullanılacak LAB’nin seçimi için gerçekleştirilen fermantasyon denemelerinde 500 mL’lik steril erlenler kullanılmıştır. plantarum. Denemeler Ç. Bu maddeler “İçenbilir Hacının Şalgamı” işletmesi tarafından sağlanmıştır. Saf kültür ilavesi ile şalgam suyu üretiminde LAB’nin çoğaltılması için gerekli olan havuç sularının pastörizasyonu “Memmert” marka su banyosunda yapılmıştır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi. buchneri ve Lb. Doç. delbrueckii bakterileri kontrol olarak kullanılmıştır. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. bulgur unu (setik). Lb. Denemelerde Kullanılan Araç ve Gereçler Hamur fermantasyonu 50 litrelik plastik bidonlarda gerçekleştirilmiştir. tanımlamalarda materyal olarak bölümümüzde gerçekleştirilen denemelerden ve farklı işletmelerden elde edilen örneklerden izole edilen LAB kullanılmıştır. ekmek mayası. Aşılama amacı ile kullanılan LAB 100 mL’lik içerisinde pastörize havuç suyu bulunan erlenler ile “Edmund Buhler” marka orbital karıştırıcıda çoğaltılmıştır. Marine and Food Bacteria) kültür koleksiyonundan temin edilen Lb. 3. Dr.3.1. brevis ve Yrd. fermentum ve Lb.1. Gıda Mühendisliği Bölümü) tarafından sağlanan Lb. İbrahim Çakır (Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda 100 litrelik paslanmaz çelik tanklarda yürütülmüştür. tuz ve su kullanılmıştır.Ü. Öte yandan.F. 51 . Materyal Şalgam suyu üretiminde siyah havuç. Ekmek mayası “Migros”tan ve şalgam da Adana sebze halinden temin edilmiştir.

“Agilent 1100 (Waldbronn. Aroma maddelerinin tanısında yukarıda belirtilen gaz kromatografisine bağlı “Agilent 5975B VL MSD” marka kütle spektrometresi kullanılmıştır. pH tayininde “İnolab” marka pH metre kullanılmıştır.3. Protein tayininde yarı otomatik “Velp Scientifica” marka “Kjeldahl” yakma ve damıtma düzeneği kullanılmıştır.1. “Agilent 6890N” marka alev iyonlaşma dedektörlü (FID) gaz kromatografisi kullanılmıştır. Almanya)” marka HPLC kullanılmıştır. çift dalga boylu ve refraktif indeks ve UV dedektörlü.45 µm ve 0. Spektrofotometrik ölçümler “Shimadzu UV-1201” marka spektrofotometrede gerçekleştirilmiştir. Hidrofilik PVDF) filtreden geçirilmiştir. Aroma maddelerinin miktar tayininde.22 µm (Milipore Millex-HV. analizinde çift pompalı. Mikrobiyolojik çalışmalar “Legrand” marka steril kabinde gerçekleştirilmiştir. santrifüj işlemleri için “Eppendorf Centrifuge 5810” marka santrifüj kullanılmıştır. 52 . Aroma maddelerinin ayrımı CPWAX 57CB kapiler kolon (60 m x 0. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER En beğenilen yöntemle üretilen şalgam sularının steril filtrasyonu vakum pompası yardımıyla 0. Örnek homojenizasyonu için “Nüve NM 110” marka karıştırıcı kullanılmıştır.25 mm x 0. “Metler Toledo” marka cihaz ile yoğunluk ölçümleri yapılmıştır. LAB. Kuru madde tayininde “Gallenkamp Model OV-160” marka etüv kullanılmıştır. maya ve küf sayımı ile LAB’nin teknolojik özelliklerinin belirlenebilmesi için sıcaklığı ayarlanabilen “Sanyo” ve “Velp Scientifica FTC 90E” marka inkübatörler. 3.4 µm) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.2. Antosiyanin bileşiklerinin. Şekerlerin ve organik asitlerin tayini Shimadzu LC-20AD model SPD-20A UV ve RID 10A refraktif indeks dedektörlü HPLC cihazında gerçekleştirilmiştir.45 µm (Milipore Hidrofilik HVLP) gözenek çapına sahip steril filtre ile gerçekleştirilmiştir. Sterilizasyon için “Hirayama (Japonya)” marka otoklav kullanılmıştır. HPLC’de kullanılan örnekler enjekte edilmeden önce 0. Analizlerde Kullanılan Araç ve Gereçler Fermantasyon sırasında canlı maya sayısındaki değişimin belirlenmesi için “Euromax” marka mikroskop kullanılmıştır.

2. bulgur unu.1. Fermantasyon).2 ekşitilmiş maya karışımı. Diğer hammaddeler (Siyah havuç.2. Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi İlk aşamada % 3 bulgur unu. Öte yandan.2 kaya tuzu ve % 0. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. Fermantasyonda Etkili Olan Laktik Asit Florasının Belirlenmesi 3.1. I. Bulgur unu Maya Kaya tuzu Su I. % 0. 53 . Metot Şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan şalgam Adana sebze hâlinden temin edilmiştir. Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) Siyah havuç Kaya tuzu Şalgam Su Şalgam suyu Şekil 3.2. ekmek mayası ve tuz) tedarikçi firma İçenbilir Hacının Şalgamı firmasından temin edilmiş ve şalgam suyu üretim denemeleri 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. üzerine su ilave edilerek.3. Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) II.1).1.1. Şalgam Suyu Üretimi Şalgam suyu üretimi iki aşamada gerçekleştirilmiştir (Şekil 3. beş farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında da örnekler alınmıştır. Daha sonra 25oC’de 50 litrelik tankta fermantasyona terk edilmiştir (I. 3. yoğrulmuş ve hamur kıvamına getirilmiştir.

3.3. Diğer Farklı İşletmelerden Şalgam Suyu Örneklerinin Alınması Adana’da şalgam suyu üreten beş farklı işletmeden farklı zamanlarda (fermantasyonun başlangıcında. Fermantasyonu (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) gerçekleştirmek için 100 litrelik paslanmaz çelik tanka aktarılmış ve tanka ayrıca % 15 oranında temizlenmiş ve doğranmış siyah havuç. toplam maya ve Saccharomyces olmayan maya analizleri de yapılmıştır. 3. koliform bakteri.2. I. %1 tuz. Denemeler üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir.Ü.1. Fermantasyon. fermantasyondan elde edilen sıvı II.3. fermantasyonlar sırasında toplam asit ve pH analizleri de gerçekleştirilmiştir. Fermantasyon gidişi toplam asit tayini yapılarak izlenmiş ve asit miktarında bir artış olmayınca fermantasyona son verilmiştir.1. Bu süre sonunda hamur su ile 4 kez ekstrakte edilmiştir.2. % 1 doğranmış şalgam ve tank dolum seviyesine gelinceye kadar su ilave edilmiş ve tankın üzeri kapatılarak fermantasyona terk edilmiştir. Büyük ve Küçük Çapta Üretim Yapan İşletmelerde Şalgam Suyu Üretimi Adana piyasasından küçük (yıllık üretimi ortalama 18 ton olan) ve büyük çapta (yıllık üretimi ortalama 400 ton olan) şalgam suyu üretimi yapan işletmeler belirlenmiş ve hem küçük çapta ve hem de büyük çapta üretim yapan işletmelerde şalgam suyu üretim denemeleri gerçekleştirilmiştir. Öte yandan. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) 3 gün süreyle yürütülmüştür. Şalgam suyu örneklerinde günlük olarak laktik asit bakteri sayısı yanında toplam mezofil aerob bakteri. sıcaklığı 25oC olan bir odada gerçekleştirilmiştir.2. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Laboratuarına getirilmiş ve bu örneklerden laktik asit bakterileri izole edilmişlerdir. İşletmelerde kurulan denemelerden fermantasyon boyunca her gün şalgam suyu örnekleri steril şişelere aseptik koşullarda alınarak en kısa zamanda Ç. ortasında ve sonunda) şalgam suyu örnekleri steril şişelere aseptik koşullarda alınmış ve en kısa zamanda Çukurova Üniversitesi Ziraat 54 .

hem de küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde kurulan denemelerden ve diğer farklı işletmelerden fermantasyonu süresince her gün aseptik koşullarda 200’er mL örnek alınmıştır. maya gelişimini önlemek için 50 µg/L sikloheksimit (aktidon) ilave edilmiş de Man. üzerine yayma yöntemi ile yayılmış ve petri kutuları içerisinde oksijeni uzaklaştıran gaz paketleri (Anaerocult) bulunan anaerob kavanozlarda 30oC’de 2-4 gün inkübe edilmişlerdir.85’lik tuzlu su kullanılarak seyreltilmiş ve yukarıdaki işlemler aynen gerçekleştirilmiştir. 3. 55 .2) ve tanıları yapılmak üzere % 20 gliserol içeren ortamda. Alınan örnekten 1 mL örnek alınarak % 0. Daha sonra 0.85 steril fizyolojik tuzlu su ile süspansiye edilmiş ve vorteks (karıştırıcı) ile 1 dakika homojenize edilmişlerdir.3.Ü.1. Laktik Asit Bakteri Sayısının Belirlenmesi Laktik asit bakterisi florasını belirlemek amacıyla hem Ç. Öte yandan. işletmelerden alınan örneklerde aşağıda belirtilen mikrobiyolojik analizler yanında toplam laktik asit ve pH analizleri de yapılmıştır. hamur örnekleri 25’er gram alınmış ve 225 mL %0. Daha sonra bu koloniler birkaç defa tekrar kültüre alınarak saflaştırılmış (Şekil 3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuarına getirilmiştir. İşletmelerden alınan bu örneklerde laktik asit bakterisi sayımı yapılmış ve farklı görünüme sahip koloniler izole edilmiştir. Gerekli sayım yapıldıktan sonra farklı görünüşe sahip koloniler alınmıştır.85’lik tuzlu su ile gerekli seyreltmeler yapılmıştır.1 mL seyreltilmiş örnekler. – 20oC’de saklanmışlardır.2. Rogosa ve Sharpe Agar (MRS agar).4. hamur örneklerinde yapılan analizlerde. Bundan 1 mL örnek alınmış % 0. Öte yandan. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Laboratuarında.

Laktik Asit Bakterisi Florasının Belirlenmesi LAB florası. ekstraktlardan.2.(1).2.1. 3. Başlangıçta izole edilen kültürler gram boyama ve katalaz testine tabi tutulmuşlardır. asetoin üretimi (asetil metil karbinol). McFaddin (2000) ve OIV (2007)’e göre yapılmıştır. C. küçük ve büyük çapta işletmelerde üretilen ve beş farklı işletme A. Bakterilerin tanıları morfolojik. İlk gruplandırma glikozdan CO2 gazı üretimi. D ve E işletmesi)’den fermantasyonun farklı zamanlarında temin edilen şalgam sularından izole edilen LAB’nin tanımlanması ile belirlenmiştir.3. arjinin ve nitratın hidrolizi.2. hamur fermantasyonlarından. İzole edilip saflaştırılan laktik asit bakterisi 3. fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ve API 50 CHL galerileri yardımı ile yapılmıştır.5.1. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Şekil 3. Katalaz Testi Katalaz testi. geleneksel yöntemle bölümümüzde üretilen. 56 . pH ve tuz konsantrasyonu gibi fenotip özelliklere göre yapılmıştır. B.5. farklı sıcaklık.

2 sodyum sitrat ve %0. tüplerde dik olarak katılaşmış yumuşak agarlı besiyeri kullanılmıştır. modifiye MRS sıvı besiyeri (glikoz içermeyen. Besiyerindeki rengin portakal sarısıkahverengi renge dönüşmesi testin sonuç pozitif olarak değerlendirilir (Harrigan ve McCance.2.5.(4).2.5. Arjinin Hidroliz Testi Bu test mikroorganizmaların arjinaz enzimiyle temel amino asitlerden arjinini hidrolize ederek amonyak oluşturmasını belirlemek amacıyla yapılır.1. amonyum sitrat yerine %0. Gram Boyama Gerçekleştirilen çalışmada gram boyama Harrigan ve McCance (1990) ve Temiz (1996)’e göre yapılmış ve gram variable etkiden sakınmak için 18-24 saatlik bakteri kültürleri kullanılmıştır. 1995. 57 . 3. 1990.3 arjinin içeren besiyeri) 10 mL şeklinde tüplere hazırlanmıştır.2.5. Temiz. Hancıoğlu. Glikozdan CO2 Üretimi Glikozdan CO2 üretimi Harrigan ve Mccance (1990) ve Özcangaz (2000)’e göre yapılmıştır. inokülasyon hattının yanlarına doğru yayılmış bulanıklık şeklinde bir üremenin görülmesi bakterinin hareketli. Hareket Testi Bakterilerin besiyerindeki hareketliliklerini saptamak amacıyla.1.2. İnkübasyon sonucu 1 mL kültür alınarak içerisinde 1 mL Nessler ayıracı bulunan test tüpüne aktarılmıştır. 3.1. incelenecek sıvı bakteri saf kültüründen alınan örnek. İnkübasyonu takiben.(2). 3.1.5.(3). 1996).3. 1996). iğne özeyle batırma kültür şeklinde ekilmiş ve 24 saat inkübe edilmiştir. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.. Bakterilerin 24 saatlik kültürlerinden bir öze dolusu ekim yapılmış ve 30oC 3 gün inkübe edilmiştir. Bu amaçla. Bu besiyerine.(5). yalnızca inokülasyon hattı boyunca üreme gözlenmesi bakterinin hareketsiz bir bakteri olduğu sonucuna varılmıştır (Collins ve ark.

Bunun üzerine α-naftol çözeltisi (kullanımdan hemen önce hazırlanan 5 g α-naftol ve 100 mL %96’lık alkol karışımı) damlatılarak karıştırılmış ve 15 dk içerisinde sıvının üst kısmında pembeden kırmızıya kadar değişen halka oluşumu pozitif.1.5. 3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.2. Öte yandan.(7).5.(6). 3. Böylece ortamdaki diasetil.(8). bakterilerin glikoz bulunan besiyerinde.2. halka oluşmaması ise negatif reaksiyon olarak değerlendirilmiştir (Gürakan. Bu test mikroorganizmaların nitratları indirgeme yeteneğini belirlemede kullanılır. Metil kırmızısı testi. Nitratın İndirgenmesi Nitrat testi Harrigan ve Mccance (1990)’e göre yapılmıştır. Durham tüpünde gaz varlığı nitrojen gazı oluşumuna işarettir. 96 saatlik inkübasyon sonucunda 58 . Bakteri kültürü 10 mL MR-VP besiyerine içeren test tüpüne öze ile aşılanmış ve 4 gün inkübe edilmiştir.1. İnkübasyonu takiben Griess-IIosvay’s ajanlarından birer mL ilave edilmiş ve renk dönüşümü kontrol edilmiştir.3. 1991). asetoine okside olur.1. Nitrat testi için nitrat pepton su içeren test tüpüne durham tüpü konmuş ve tüp 121oC 15 dk steril edilmiştir. Rengin kırmızıya dönmesi nitritin varlığını gösterir. glikozdan organik asit oluşturup oluşturmadığını ortaya çıkarmak amacıyla uygulanır. İnkübasyon sonrası test tüpüne 5 mL %40’lık NaOH ilave edilerek vorteks yardımıyla karıştırılmıştır. Metil red testi 5 mL sıvı MR-VP besiyeri içeren test tüpüne 18 saatlik aktif kültürün aşılanması ile gerçerçekleştirilmiştir. Organik asitler ortamın pH’sını düşürdüğünden pH’daki bu düşüşü belirlemek için kültüre metil kırmızısı indikatörü ilave edilmiş ve bu indikatör pH 6.2.2’de sarı.2 ve altında ise kırmızı renk verir. Metil Red Testi Bazı bakteriler ortamdaki glikozu kullanarak çeşitli organik asitler oluştururlar. Asetoin Üretimi (Voges Proskauer Testi) Asetil metil karbinol veya VP (Voges Proskauer) testi de denir. pH 4. İnokulasyondan sonra test tüpü 2-7 gün inkübe edilmiştir.5.

(2002)’na göre belirlenmiştir. API 50 CHL kitleri yönergesinde belirtildiği gibi tek koloni halinde elde edilen bakteriler 59 .5. BioMérieux.5 ve %18) gelişme testleri Axelsson (1993)’a göre gerçekleştirilmiştir. 3. Fransa) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve izolatların tanıları API Lab software (API system.3.3’de verilmiştir. Farklı kültür koleksiyonlarından temin edilen bazı LAB de kontrol olarak kullanılmıştır..2. 2005). 3. Farklı pH’larda Gelişme Testleri Bakterilerin pH 4.(11).. Farklı Tuz Konsantrasyonunda Gelişme Testleri İzole edilen 447 adet bakterinin farklı tuz konsantrasyonlarında (%6.. 2005. API 50 CHL kitinin kullanımı Şekil 3.5.1. API 50 CHL. Randazzo ve ark. Tamang ve ark. 1990.6’da gelişme durumları Harrigan ve McCance (1990) ve Carr ve ark. 2005). LAB’nin tanımlanmasında kullanılan. API 50 CHL galerileri (BioMérieux. 3.1. standart ve küçük karbon bileşikleri testlerinden oluşan ve özel bir veri tabanıyla desteklenen bir tanımlama sistemidir.(9). Tamminen ve ark. Kırmızı renk görülmesi pozitif olarak değerlendirilmiştir (Halkman.2.5. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER besiyerinden alınan bir miktar örnek üzerinde metil red testi yapılmıştır. (2002)’na göre belirlenmiştir.2. Fransa)’de belirlenmiştir (Harrigan ve McCance.(12).4 ve 9. 3. Laktik Asit Bakterilerinin Karbon Bileşiklerini Özümleme Testleri İle Tanımlanması Çeşitli karbon bileşiklerini özümleme testleri.(10).5. 2004. 49 adet karbon bileşiği ve negatif kontrolü de içeren bu sistemde öncelikle. Farklı Sıcaklıklarda Gelişme Testleri Analizi gerçekleştirilen bakteri kültürlerinin 10 ve 45 oC gelişme durumları ve Carr ve ark.1.1. Gürakan ve ark..2. 1995.

MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER steril swap vasıtasıyla alınan test edilecek mikroorganizma 2 mL’lik süspansiyon sıvısına aşılanmıştır.3. 60 . Daha sonra homojen hale getirilen bu süspansiyondan McFarland standardı yoğunluğuna gelecek şekilde 5 mL’lik bir başka süspansiyon sıvısına aktarma yapılmış ve bu karışımda homojenize edilmiştir. Buradan da API 50 CHL sıvı besiyerine aktarılmıştır.

API 50 CHL kitinin kullanımı 61 .3.3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER O2 / CO2 30ºC 24 ve 48 saat API süspansiyon sıvısı (2 ml) API süspansiyon sıvısı (5 ml) API 50 CHL besiyeri API 50 CH 48:00 ± 6:00 29ºC± 2 ºC +-+-+-+-+-+- Şekil 3.

3. Bu çizelgede ayrıca kullanılan 49 karbon bileşiği yer almaktadır.1 Çizelge 3. API 50 CHL sıvı besiyerinin bileşimi Bileşen API 50 CHL sıvı besiyeri (10 Polipepton ml) Maya ekstraktı Tween 80 Dipotasyum fosfat Sodyum asetat Diamonyum sitrat Magnezyum sülfat Manganez sülfat Bromkresol moru Saf su pH: 6. Miktar 10 g 5g 1 ml 2g 5g 2 0. Daha sonra. Çizelge 3. üzerlerine oksijen ile teması kesmek için mineral yağı ilave edilmiş ve inkübasyona bırakılmıştır.1.7-7.05 g 0.2) geçilmiştir.1’de verilmiştir. İnkübasyonu takiben elde edilen sonuçlar API 50 CH kiti kontrol çizelgesine (Çizelge 3.20 g 0.17 g 1000 ml 62 .2’de tanımlamalar için kullanılan API 50 CH kiti kontrol çizelgesi verilmiştir. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER API 50 CHL sıvı besiyerinin bileşimi Çizelge 3.

MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.3.2. MATERYAL VE METOT Çizelge 3. Bakteri tanımlanmasında kullanılan API 50 CH karbon bileşikleri kontol çizelgesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 48 h GLY ERY DARA LARA RIB DXYL LXYL ADO MDX GAL GLU FRU MNE SBE RHA DUL INO MAN SOR MDM MDG NAG AMY ARB ESC SAL CEL MAL LAC MEL SAC TRE INU MLZ RAF AMD GLYG XLT GEN TUR LYX TAG DFUC LFUC DARL LARL GNT 2KG 5KG 63 24 h Hasan TANGÜLER 63 .

MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Daha sonra içerisinde 49 adet karbon bileşiği bulunan kuyucuklar.1.3. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde gerçekleştirilen üretimlerden alınan.2. bölümümüzde gerçekleştirilen. hazırlanan besiyerleri ile doldurulmuş ve üzerine hava ile teması kesmek için steril mineral yağı ilave edilmiştir (Şekil 3. 3. Bunun sonucu olarak renk değişir. API testi için kullanılan içerisinde karbon bileşikleri bulunan kuyucuklar ve bakteri ile aşılanmış API 50 CHL besiyeri ile doldurulmuş kuyucuklar Bu işlemi takiben kitin kapağı kapatılmış ve 30ºC’de inkübasyona bırakılmıştır. Fransa) sistemine sonuçlar girilerek mikroorganizmaların türleri belirlenmiştir. Diğer Mikrobiyolojik Analizler Fermantasyon için hazırlanan hamur ve şalgam suyu örneklerinde (beş farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan.4). İnkübasyonun 24. Biomeriux. İnkübasyon sırasında karbon bileşiklerinin fermantasyonu sonucu asit oluşur ve pH düşer. farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularından ve en beğenilen yöntemle üretilen şalgam 64 . saatlerde renk değişimleri dikkate alınarak sonuçlar (-) veya (+) olarak değerlendirilmiş ve API Lab Software (API system. ve 48.4.6. Şekil 3.

Starter Olarak Kullanılabilecek Laktik Asit Bakterilerinin Seçimi Starter kültür olarak kullanılabilecek bakteriler.1 g/L oksitetrasiklin ilave edilmiştir (Fleet. Koliform bakterilerin sayımı Violet Red Bile Agar (VRBA). Halkman. Maya ve küf sayımlarında Potato Dekstroz Agar (PDA). 2005). Denemelerde kullanılan bakteriler %1 oranında tuz içeren pastörize havuç suyunda çoğaltılmıştır. Demir ve ark. Bakteri gelişimini önlemek için 0. 1988. 2001. koliform bakteri. tanımlamaları yapılan endojen laktik asit bakterileri arasından seçilmiştir.. Fermantasyon sırasında günlük alınan örneklerde gerekli seyreltmeler yapılmış ve petri kutularına ekimler yapılmıştır. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER sularından elde edilen örnekler) mikrobiyolojik analizler olarak laktik asit bakterileri yanında toplam bakteri. 2005). Havuç suyu. gerek şalgam suyu üretimi denemelerinden gerekse Adana ilinde bulunan işletmelerden sağlanan örneklerden izole edilip. 2002. Elde edilen havuç suyu 85-90oC’de 5 dakika pastörize edilmiş ve 25oC’ye soğutulmuştur. Bu süre sonunda içerisinde 400 mL pastörize edilmiş havuç suyu ve tuz bulunan 500 mL’lik erlenlere 2 gün çoğaltılan kültürden % 5 oranında aşılanmıştır. İçerisinde 80 mL pastörize havuç suyu ve tuz bulunan 100 mL erlene iki koloni aşılanmış ve 25oC’de 2 gün inkübasyona terk edilmiştir. Halkman. kullanılmıştır. olmayan mayaların sayısı L-lizin Agar kullanılarak ve gerekli seyreltmeler yapılarak belirlenmiştir (Campbell.. Fermantasyon denemelerinde 500 mL’lik steril erlenler kullanılmış ve denemeler iki tekerrür halinde yürütülmüştür. 2005).2.2.3. Halkman. Toplam mezofil aerob bakteri sayımı için tuzlu su ile seyreltilmiş örnekler Plate Count Agara (PCA) ekilmiş ve petriler 30oC’de 2-3 gün süreyle inkübasyona terk edilmiştir (Harrigan ve McCance. 1993). Muyanja ve ark. 2003. (2006 ve 2007)’ye göre elde edilmiştir. olmayan mayaların sayıları da belirlenmiştir. Saccharomyces spp. toplam maya ve Saccharomyces spp. 1990. Fermantasyonlar 25oC’lik 65 . besiyeri kullanılarak ve 30 C’de 1-2 gün süreyle inkübe edilerek saptanmıştır (Gassem. Havuçlar katı meyve presi (F172 Felix Juicy Juice Extractor Marka) ile sıkılmıştır. Özçelik ve ark. o 3.

Fermantasyon tamamlandıktan sonra. hamur fermantasyonu yapılmadan ve starter kültür ilavesi yöntemleri denenmiştir.5) ancak II.3. Fermantasyon gidişi toplam asitlik ve pH tayinleri yapılarak izlenmiştir.2. fermantasyon (havuç fermantasyonu) 10 litrelik cam damacanalarda gerçekleştirilmiştir. şalgam suları sıcaklığı 4oC olan soğuk odaya alınmış.2.3. aktarılarak tortusundan uzaklaştırılmış ve analizler için şişelenmişlerdir.1’de açıklandığı gibi yapılmış (Şekil 3. Örneklerin bir kısmı ise daha sonra yapılan bazı analizler için derin dondurucuda muhafaza edilmiştir. Geleneksel Yöntemle Şalgam Suyu Üretimi Geleneksel yöntemle şalgam suyu üretimi Canbaş ve Deryaoğlu (1993)’na göre Bölüm 3. Elde edilen ürünlerde genel. organik asitler.1. farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde geleneksel yöntem. aroma maddeleri analizleri ve genel mikrobiyolojik sayımlar yapılmış ve gerek analizler ve gerekse duyusal değerlendirme ile en iyi üretim yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır.2.3. Daha sonra kimyasal ve duyusal analizlerden elde edilen veriler ışığında starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri seçilmiş ve gerçekleştirilen saf kültür fermantasyonlarında kullanılmıştır 3. 3. Duyusal değerlendirme için farklı yöntemlerle gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemeleri aynı anda kurulmuştur. fenol bileşikleri.1. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretimi Denemeleri Bu çalışmada. 66 . MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER fermantasyon odasında gerçekleştirilmiştir.

2 kaya tuzu. Bu yöntemde 10 litrelik cam damacanaya % 15 doğranmış siyah havuç.3.2 ekmek mayası ve su ilave edilmiş ve sıcaklığı 25oC olan bir odada fermantasyona terk edilmiştir. % 1. Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) II. % 3 bulgur unu. Denemeler üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve fermantasyonun gidişi toplam asit tayini yapılarak izlenmiştir.2. 67 .5. % 1 doğranmış şalgam ve % 0.6’da verilmiştir. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Bulgur unu Maya Kaya tuzu Su I. Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) Siyah havuç Kaya tuzu Şalgam Su Şalgam suyu Şekil 3. Hamur Fermantasyonu Yapılmadan Şalgam Suyu Üretimi Hamur fermantasyonu yapılmadan şalgam suyu üretimi Şekil 3.3. Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi 3.2.

3. aktarılarak tortusundan uzaklaştırılmış ve analizler için şişelenmişlerdir.3. aktarılarak tortusundan uzaklaştırılmış ve şişelenmişlerdir. fermantasyon) yapılmadan şalgam suyu üretimi Fermantasyon tamamlandıktan sonra. paracasei 2) % 1. Starter Kültür İlavesiyle Şalgam Suyu Üretimi Starter kültür ilavesiyle şalgam suyu üretimi Şekil 3. Örneklerin bir kısmı daha sonra yapılacak bazı analizler için derin dondurucuda saklanmışlardır. Fermantasyon tamamlandıktan sonra. Hamur fermantasyonu (I. şalgam suları sıcaklığı 4oC olan soğuk odaya alınmış. Starter kültür ilavesiyle şalgam suyu üretiminde seçilen bakteriler (Lb. Lb. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Bulgur unu Siyah havuç Kaya tuzu Su Şalgam Maya Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) Şalgam suyu Şekil 3.6. plantarum 1. fermentum ve Lb. Örneklerin bir kısmı daha sonra yapılacak bazı analizler için derin dondurucuda muhafaza edilmiştir. Bu amaçla içerisinde pastörize havuç suyu bulunan bir litrelik erlenlere iki koloni aşılanmış ve 25oC’de 2 gün inkübasyona terk edilmiştir. 68 .7’de verilmiştir.2. paracasei subsp. şalgam suları 4oC’lik soğuk odaya alınmış.3.2 oranında kaya tuzu içeren pastörize havuç suyunda çoğaltılmıştır. 3. Bu süre sonunda saf kültür % 5 oranında 10 litrelik cam damacanalara aşılanmış ve fermantasyon gerçekleştirilmiştir. Fermantasyon aşaması geleneksel yöntemle şalgam suyu üretiminde olduğu gibi yürütülmüştür.

8). 69 . MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Bulgur unu Maya Tuz Su I.3.4. mikrobiyolojik ve duyusal analizler sonucunda en iyi yöntemi veren uygulama seçilmiştir. En Beğenilen Yöntemle Şalgam Suyu Üretimi Geleneksel yöntem. Gerçekleştirilen analizler sonucunda en beğenilen yöntem ile şalgam suyu üretimi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.7. Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) Siyah havuç Tuz Şalgam Su Starter kültür ilavesi Şalgam suyu Şekil 3. direk yöntem ve 3 farklı starter kültür ilavesi ile gerçekleştirilen farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemeleri sonucunda kimyasal.2. Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) II. Starter kültür ilavesi ile şalgam suyu üretimi 3.

Fermantasyon aşaması geleneksel yöntemle şalgam suyu üretiminde olduğu gibi yürütülmüştür. elde edilen şalgam suları. Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler Şalgam suyunun raf ömrünü uzatmak amacıyla uygulanan işlemler Şekil 3. Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) . Fermantasyon tamamlandıktan sonra.2 oranında kaya tuzu içeren pastörize havuç suyunda çoğaltılmıştır.Su .2. % 1 kaya tuzu. raf ömrünü uzatma denemelerinde kullanılmıştır.8.9’da verilmiştir. sıcaklığı 25oC olan bir odada gerçekleştirilmiştir. Bu süre sonunda saf kültür 10ºC’de 5 dakika 5000 d/d santrifüj edilmiştir. 70 . En beğenilen yöntem ile şalgam suyu üretimi Starter kültür % 1.Starter kültür ilavesi Şalgam suyu Şekil 3.Siyah havuç II. Fermantasyon gidişi toplam asit tayini yapılarak izlenmiş ve asit miktarında bir artış olmayınca fermantasyona son verilmiştir. Fermantasyon. Bu amaçla içerisinde pastörize havuç suyu bulunan bir litrelik erlenlere iki koloni aşılanmış ve 25oC’de 2 gün inkübasyona bırakılmıştır. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Bulgur unu Maya Kaya tuzu Su I.Kaya tuzu . 3. Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon ) .5.Şalgam . % 5 oranında 100 litrelik paslanmaz çelik tanka aktarılmış ve tanka ayrıca % 15 oranında temizlenmiş ve doğranmış siyah havuç. % 1 doğranmış şalgam ve tank dolum seviyesine gelinceye kadar su ilave edilmiş ve tankın üzeri kapatılarak fermantasyona terk edilmiştir.3.

MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER En çok tercih edilen üretim yöntemi Fermantasyon Şalgam suyu Tortu alma Durultma Süzme Şişeleme (Kontrol) Steril filtrasyon Depolama Aseptik koşullarda şişeleme Depolama 4ºC’de depolam a Oda koşullarında depolama (20ºC) 4ºC’de depolama Oda koşullarında depolama Şekil 3.3. Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler 71 .9.

Şekil 3. Filtreler alüminyum folyo içerisinde otoklavda steril edilmiştir.45 μm por çaplı filtreden geçirebilmek için şalgam suları sırasıyla önce 1. 0.45 μm por çaplı (Milipore. HVLP) laboratuvar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş (soğuk sterilizasyon)’tir (Şekil 3. birinci kısım için filtrasyon işlemi uygulanmıştır. Alper ve ark. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER En çok tercih edilen yöntemle gerçekleştirilen şalgam suyu fermantasyonu sonunda üretilen şalgam suları sıcaklığı 4oC olan soğuk odaya alınmış. tortusundan ayrılıp durultulmuş ve süzülmüştür (Cemeroğlu ve Karadeniz.10).2 μm por çaplı (Whatman grade GF/C) filtre ve sonra 0. Daha sonra. İkinci kısım ise şişelenmiş ve kontrol olarak kullanılmıştır.7 μm por çaplı (Whatman grade GF/F) filtreden geçirilmiş ve daha sonrada laboratuvar tipi steril 0. Daha sonra şalgam suyu iki kısma ayrılmış. mikrobiyolojik ve duyusal analizleri yapılmaya başlanmıştır. Şişeler 4oC ve oda koşullarında (20ºC) depolanmaya alınmışlar ve kimyasal. 2005). Şalgam sularının filtre edildiği membran filtrasyon düzeneği 72 . Filtrasyon için örnekler öncelikle kaba filtreden geçirilmiştir. Steril edilen şalgam suları aseptik koşullarda steril şişelere doldurulup şişelenmiştir. 2001.10.3..

2.1. Mikrobiyolojik Analizler En beğenilen yöntemle üretilen şalgam sularından elde edilen örneklerde laktik asit bakterileri sayısı Bölüm 3. glikoz.2. pH.2. toplam maya ve Saccharomyces spp.1) 3.6. Filtrasyondan sonra hücre sayısı Logaritmik azalma : Filtrasyondan önce hücre sayısı (3.6.1.1. (2007)’a göre yapılmıştır. Bakteri ve maya hücrelerindeki logaritmik azalmanın hesaplanması aşağıdaki şekilde Asano ve ark.2. bölümümüzde gerçekleştirilen hamur ve havuç fermantasyonları sırasında. Genel Analizler Farklı işletmelerden alınan şalgam sularında. Analizler 3.2. toplam asitlik.2.6’da belirtildiği gibi yapılmıştır. 3. kuru madde. toplam maya ve Saccharomyces spp.1. fruktoz.3. koliform bakteri.4’teki belirtildiği gibi.6. starter olarak kullanılabilecek LAB’nin seçimi için gerçekleştirilen denemelerde fermantasyon boyunca ve en beğenilen yöntemle şalgam suyu üretimi sırasında hamur ve havuç fermantasyonları boyunca ve fermantasyon sonunda pH ve toplam asitlik tayinleri yapılmıştır. Starter olarak kullanılabilecek LAB’nin seçimi için kullanılan siyah havuç suyunda.2. 73 .(1). koliform bakteri. Logaritmik Azalma Değeri En beğenilen yöntemler üretilen şalgam sularında filtrasyon öncesi ve sonrası laktik asit bakterileri toplam bakteri. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.6. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde havuç fermantasyonları sırasında. sükroz ve toplam şeker analizleri gerçekleştirilmiştir. olmayan mayaların sayıları ise Bölüm 3. toplam bakteri. olmayan mayaların sayıları belirlenmiş ve logaritmaları alınmıştır.

renk indisi ve renk bileşimi (%OY420.2.6. renk yoğunluğu. pH Tayini Örneklerinin pH’sı doğrudan pH metre kullanılarak ölçülmüştür (A.. glikoz. toplam fenol. kül.C. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Starter olarak kullanılabilecek LAB’nin seçimi için gerçekleştirilen denemelerden elde edilen fermente havuç sularında kuru madde. 3. sükroz ve arabinoz). sükroz. en beğenilen yöntem ile üretilen şalgam sularında ve 2. toplam antosiyanin. sükroz ve protein tayinleri yapılmıştır.(2). pH. protein ve antosiyanin tayinleri.2. fruktoz.O. fruktoz. %OY620 ve %dA) analizleri ile aroma maddelerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. toplam asitlik. 1990). 4 ve 6 aylık depolanmış şalgam sularında yoğunluk. toplam asitlik. kuru madde.2. toplam şeker. toplam şeker. 20ºC’de Densito 30PX Mettler Toledo Portable LabTM marka dijital yoğunluk ölçerle g/cm3 cinsinden ölçülmüştür. renk tonu. pH. glikoz. tuz. şalgamda kuru madde.3. protein. sükroz ve protein tayinleri ve bulgur ununda da kuru madde. 74 . fruktoz. yoğunluk. uçar asit. etil alkol. toplam şeker.6. Gerçekleştirilen farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemeleri sonucunda elde edilen şalgam sularında. organik asitler (laktik asit. toplam asitlik. toplam asitlik.A. toplam şeker. %OY520. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde ve en beğenilen yöntemle şalgam suyu üretiminde kullanılan siyah havuçta kuru madde. 3. pH. gliserol.2. pH ve toplam asitlik tayinleri yapılmıştır.(1).Yoğunluk Yoğunluk. asetik asit ve okzalik asit) ve şekerler (glikoz. fruktoz. glikoz. metil alkol.

2.O... 1990).(7).6. N/10’luk NaOH ile titre etmek suretiyle belirlenmiştir.2. g/L olarak verilmiştir (Ough ve Amerine.(3).(9). Toplam Şeker Tayini Örneklerde toplam şeker fenol-sülfirik asit yöntemi ile Catley (1988) ve Amrane ve Prigent (1996)’e göre yapılmıştır.2.C (1990)’a göre yapılmıştır.6. Tuz Tayini Şalgam suyunda tuz tayini N/10’luk AgNO3 çözeltisi ile titrasyon yöntemine göre belirlenmiştir (Aktan ve ark.3. Kül Tayini Kül tayini A..A. A.2. 2007).A.6. Kuru Madde Tayini Kuru madde tayini A.C.(6). 3. buharlı damıtma yöntemine göre yapılmış ve sonuçlar.2. Toplam Asit Tayini Toplam asit. 3.. 1988.6.6.1.O. 3.2.A.A.(4).6. 1990).6.2. 3.2. 3. Uçar Asit Tayini Uçar asit tayini.(5).2.2.2.25) olarak verilmiştir (A. asetik asit cinsinden. 3. (1990)’a göre yapılmıştır. Sonuçlar. g/L olarak verilmiştir (A. Protein Tayini Protein tayini Kjeldahl yöntemine göre yapılmıştır. 1990.O.C.O. Cemeroğlu.O.A. 1998).C. 75 .2. Sonuçlar % protein (Nx6.2.C.(8). MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. laktik asit cinsinden.

Kolon olarak Bio-Rad HPX-87H (300 x 7. sükroz ve arabinoz standartlarından 5 farklı konsantrasyonlarda kalibrasyon çözeltileri hesaplanıp HPLC’de analiz edilerek elde edilen verilere doğrusal regrasyon analizi uygulanarak eğriyi tanımlayan eşitlik hesaplanmıştır.2. Örneklerdeki şeker konsantrasyonlarının belirlenmesinde dış standart yöntemi kullanılmıştır. asetik asit) ve şekerlerin (glikoz.(10). Etil alkol. konsantrasyonlarda kalibrasyon çözeltileri hesaplanıp HPLC’de analiz edilerek elde edilen verilere doğrusal regrasyon analizi uygulanarak eğriyi tanımlayan eşitlik 76 . fruktoz. sitrik asit.22 μm’lik filtreden geçirilmiş ve Shimadzu LC-20AD model RID 10A refraktif indeks dedektörlü HPLC cihazına enjekte edilmiştir. Organik Asitler.3.6. 1998). Şalgam suyu örnekleri önce 0. Bu amaçla laktik asit.6 mL/dak olarak ayarlanmıştır.45 μm’lik filtreden. akış hızı 0. sükroz ve arabinoz) tayini HPLC ile yapılmıştır. daha sonra 0. standart metil alkol ve gliserol konsantrasyonlarının Bu amaçla farklı Bu eşitlik kullanılarak şalgam suyundaki şeker miktarları yöntemi kullanılmıştır. Hidrofilik PVDF filtre). Taşıyıcı faz 5 mM’lik sülfirik asit çözeltisi kullanılarak akış hızı 0.8 mm) marka kolon ve taşıyıcı faz olarak 5 mM’lik sülfürik asit çözeltisi kullanılmış. okzalik asit ve süksinik asit standartlarından 5 farklı konsantrasyonlarda kalibrasyon çözeltileri hesaplanıp HPLC’de analiz edilerek elde edilen verilere doğrusal regrasyon analizi uygulanarak eğriyi tanımlayan eşitlik hesaplanmıştır (Erten.2. Hidrofilik PVDF filtre) geçirilmiş ve Shimadzu LC20AD model SPD-20A UV ve RID 10A refraktif indeks dedektörlü HPLC cihazına enjekte edilmiştir. daha sonra 0. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. Bu amaçla glikoz. asetik asit. sitrik. metil alkol ve gliserol tayinleri için şalgam suyu örnekleri önce 0. Metanol ve Gliserol Tayini Organik asitler (laktik. Örneklerdeki organik asit konsantrasyonlarının belirlenmesinde de aynı şekilde dış standart yöntemi kullanılmıştır. Örneklerdeki belirlenmesinde dış etil alkol. hesaplanmıştır. Şekerler.6 mL/dak olarak ayarlanmıştır. fruktoz.45 μm’lik filtreden (Milipore Millex-HV.22 μm’lik filtreden (Milipore Millex-HV.

520 nm ve 620 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve bunların toplamı (OY420 + OY520 + OY620) renk yoğunluğu (IC) olarak verilmiştir (Ribéreau-Gayon ve ark. renk indisi ve toplam antosiyanin analizleri yapılmıştır.45 µm’lik filtrelerden geçirilerek süzülmüştür.(11). renk bileşimi. Sonuç indis OY 280 olarak verilmiştir. renk tonu.6. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER hesaplanmıştır. 77 .2.(11). 1998). Santrifüjden geçirilip berraklaştırılan örneklerin. 3.(a).6.2... renk yoğunluğu. (2000b)’e göre belirlenmiştir. 2000a).6.2. Öte yandan. elde edile sıvı daha sonra 0.2.(b).(11).2. 3.22 μm’lik filtreden geçirilmiş ve Shimadzu LC20AD model SPD-20A UV ve RID 10A refraktif indeks dedektörlü HPLC cihazına enjekte edilmiş ve yukarıda belirtilen işlemler gerçekleştirilmiştir. Toplam Fenol Bileşikleri Tayini Fenol bileşikleri tayini. 3. Daha sonra.3. toplam fenol bileşikleri. Renk Yoğunluğu Tayini Şalgam suyu örnekleri santrifüj edilerek 1 mm kalınlığındaki küvetlerde 420 nm.2. Canbaş (1983) ve Ribereau-Gayon ve ark.. Fenol Bileşikleri Analizleri Fenol bileşikleri olarak. Analizler için her bir çeşitten 100 g örnek alınmış ve mekanik bir parçalayıcı ile parçalandıktan sonra 12000 devir/dakikada 4oC’de santrifüj edilmiş ve üstteki berrak kısım alınıp 0. havuçlarda gerçekleştirilen analizler Sturm ve ark. (2003)’a göre yapılmıştır. Bu eşitlik kullanılarak şalgam suyundaki etil alkol miktarı hesaplanmıştır (Erten. 1 cm kalınlığındaki küvetlerde OY 280 değeri ölçülmüştür.

2000a).(11). 520 nm ve 620 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve aşağıda verilen formüller ile renk bileşimleri elde edilmiştir. OY420 % OY420 = IC x 100 (3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.. 420 nm.2) OY520 % OY520 = IC x 100 (3. 3.3) OY620 % OY620 = IC x 100 (3. % dA tayini ise rengin parlaklığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır (Ribéreau-Gayon ve ark.6.(11).6.2. Renk Bileşimi Tayini Örneklerin 1 mm kalınlığındaki küvetlerde. 420 nm ve 520 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve bunların oranları (OY420 / OY520) renk tonu olarak verilmiştir (Ribéreau-Gayon ve ark.4) OY420 + OY620 % dA = (1 OY520 ) x 100 (3.5) 78 .3.2. 2000a). Renk Tonu Tayini Örneklerin 1 mm kalınlığındaki küvetlerde.(c)..(d).2.2. % OY420 sarı. % OY520 kırmızı ve % OY620 ise mavi renk’in % miktarını belirtmektedir.

örneklerin en yüksek absorbans gösterdiği 510 nm ve 700 nm’de.3. Her bir aroma ekstraksiyonu için 100 mL şalgam suyu örneği kullanılmıştır. Wrolstad. Erlendeki karışım azot gazı altında. ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir (Blanch ve ark.. Toplam Antosiyanin Tayini Örneklerde toplam antosiyanin miktarının belirlenmesinde değişik pH yöntemi kullanılmıştır. Azot gazı altında gerçekleştirilen sıvı-sıvı ekstraksiyon işlemi Şekil 3.2.3.2.6.3. manyetik karıştırıcıda 30 dakika karıştırılarak.12’de verilmiştir. Renk İndisi Renk indisi. 1997).(11). Ekstraksiyon işlemi sonucu örnekler santrifüj edilerek konsantrasyon işlemine geçilmiştir. 3.6.5 ve pH:1 tampon çözeltileri ile karıştırılarak spektrofotometrede.2.11’de verilmiştir. 1 cm’lik küvetlerde absorbans değerleri saptanmış ve toplam antosiyanin miktarı siyanidin-3-glikozit cinsinden hesaplanmıştır (Canbaş..(1). 4-5°C'de. 1976).6. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. 3.2. 1991. Aroma Maddelerinin Analizleri 3.(11). Aroma Maddelerinin Ekstraksiyon Koşulları Şalgam suyunda gerçekleştirilen aroma maddeleri analizi Şekil 3. Şalgam örneği doğrudan erlene alınmış ve bu örneklerin üzerine 40 mL pentan/diklorometan (2/1 h/h) ve iç standart olarak 40 μg 4-nonanol ilave edilmiştir. santrifüjlenen şalgam suyu örneklerinin 520 nm’de 1 mm kalınlığındaki küvetlerde saf suya karşı absorbanslarının okunması ve bu absorbans değerinin 100 ile çarpılarak (OY520 X 100) belirlenmesi ile elde edilmiştir (Canbaş ve Fenercioğlu.2. Priser ve ark.13) ve "Vigreux" damıtma kolonunda 37°C'de 1 mL kalıncaya kadar konsantre 79 . Santrifüjlenen örnekler pH:4.2.(e). 1983. 1984).(f). Santrifüj işlemi sonucu iki faza ayrılmış olan erlen içeriğinden aroma maddelerini içeren çözgen fazı alınarak konsantrasyon balonuna alınmış (Şekil 3.6.

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

edilmiştir (Şekil 3.14). Konsantre halde elde edilen sıvı doğrudan GC-FID ve GC-MS sistemlerine enjekte edilerek serbest aroma maddeleri belirlenmiştir. Ekstraksiyon ve konsantrasyonlar üç tekerrürlü yapılmıştır.

100 mL Örnek

40 mL pentan/diklorometan (2/1 h/h) İlavesi

40 μg İç standart (4-nonanol) ilavesi

Manyetik Karıştırıcıda Karıştırma (4-5 °C’de 30 dak) Fazların Ayrılması Konsantrasyon (37 °C’de 1 mL’ye kadar) Enjeksiyon Şekil 3.11. Serbest aroma maddelerinin ekstraksiyonu

Şekil 3.12. Şalgam suyunun azot gazı altında sıvı-sıvı ekstraksiyonu

80

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

Şekil 3.13. Örneğin konsantrasyon balonuna alınması

Şekil 3.14. "Vigreux" damıtma kolonunda konsantrasyon

Şekil 3.15. GC-FID ve GC-MS sistemi

81

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

3.2.6.3.(2). GC-FID ve GC-MS Koşulları Aroma maddelerinin miktar tayininde, “Agilent 6890N” marka alev iyonlaşma dedektörlü (FID) gaz kromatografisi kullanılmıştır. Aroma maddelerinin ayrımı CPWAX 57CB kapiler kolon (60 m x 0.25 mm x 0.4 µm) kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.15). Enjektör sıcaklığı 220oC, dedektör sıcaklığı 250°C, kolon sıcaklığı, 60°C’de 3 dakika beklemeden sonra, dakikada 2°C artarak 220°C’ye ve daha sonra dakikada 3°C artarak 245°C ye çıkarılmış ve bu sıcaklıkta 20 dakika sabit kalacak şekilde programlanmıştır. Cihaza enjekte edilen miktar 3 µL’dir. Taşıyıcı gaz olarak He kullanılmıştır. Helyumun akış hızı 1.5 mL/dakikadır. Dedektör ve enjektör sıcaklıkları 250oC olacak şekilde ayarlanmıştır. Aroma maddelerinin tanısında yukarıda belirtilen gaz kromatografisine bağlı “Agilent 5975B VL MSD” marka kütle spektrometresi kullanılmıştır. Enjektör tipi ve sıcaklık programı gaz kromatografisi ile aynı koşulları taşımıştır. Taşıyıcı gaz olarak kullanılan helyumun hızı 1.5 mL/dk olarak ayarlanmıştır. Kütle spektrometresinin iyonlaşma enerjisi 70 eV, iyon kaynağı sıcaklığı 250°C, kuadrupol sıcaklığı 120°C tutularak, 1 saniye aralıklarla 29-350 kütle/yük (m/e) arasında tarama yapılmıştır. Piklerin tanısı, standardı bulunan bileşikler için standart çözelti enjekte edilerek, standardı olmayan bileşikler için kütle spektrumunun bilgisayar hafızasındaki kütle spektrumlarıyla karşılaştırılması yoluyla yapılmıştır. Piklerin tanısından sonra aroma maddelerinin konsantrasyonları iç standart yöntemiyle hesaplanmıştır (Cabaroğlu, 1995; Schneider ve ark., 1998; Schneider ve ark., 2001).

3.2.6.3.(3). Aroma Maddelerinin Miktarlarının Hesaplanması Piklerin tanısından sonra aroma maddelerinin miktarları iç standart yöntemiyle aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.

Ci = (Ai /Ast) x Cst x RF x HF

(3.6)

82

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

Ci

: Bileşiğin konsantrasyonu

Ai : Bileşiğin pik alanı Ast : İç standartın pik alanı Cst : İç standartın konsantrasyonu (40 µg/l00 mL) RF : Cevap faktörü HF : Hesaplama faktörü (örnek miktarının litreye çevrilmesi için faktör: 10)

3.2.6.4. Antosiyanin Profillerinin Belirlenmesi Şalgam sularında antosiyaninlerin tayini Agilent 1100 marka (Waldbronn, Almanya) HPLC’de gerçekleştirilmiştir Antosiyanin analizleri için C18 kolon (Zorbax SB-C18, 4,6 x 50 mm, 1,8µm) kullanılmış ve çoklu dalga boylu dedektörde dalga boyu 520 nm’ye ayarlanmıştır. Hareketli faz olarak %100 asetonitril (Sigma-Aldrich, 34851, Switzerland) (Solvent A) ve % 4’lük o-fosforik asit (%85’lik, Merck, 1.00563.2500, Germany) (Solvent B) ile oluşturulan gradient program kullanılmıştır. Hareketli fazın akış hızı 0.8 mL/dak. olarak ayarlanmıştır (İstanbullu, 2007; Türker ve ark., 2007). Analiz için 2 mL şalgam suyu örnekleri eppendorf tüplerinde 8°C’de 15 dakika, 5000 d/d santrifüj edilmiş ve örnekler 0.45 µm filtre (naylon filtre, milipore)’den geçirilmiştir. Daha sonra, şalgam suyu örnekleri fosforik asit (%4’lük) ile seyreltilmiş ve HPLC kolonuna enjekte edilmişlerdir. 3.2.6.5. Duyusal Analiz Starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterilerinin seçimi, farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemeleri, en beğenilen yöntemle şalgam sularının üretimi ve dayandırmaya yönelik denemelerden sonra duyusal değerlendirme yapılmıştır. Starter gerçekleştirilen olarak kullanılabilecek ve laktik asit bakterilerinin şalgam seçimi suyu için

denemelerden

farklı

yöntemlerle

üretim

denemelerinden elde edilen örnekler, şalgam suyunun duyusal analizi ile ilgili olarak bir değerlendirme formu olmadığından Barilerle ve Benard, (1986)’a göre tercih testi

83

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

ve ayrıca renk, koku ve aroma, tat ve son olarak genel izlenimi gösteren 10’luk skalaya göre puanlama testi kullanılarak yapılmıştır (Altuğ, 1993). Örnekler üç rakamlı olarak kodlanmış ve starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterilerinin seçimi için gerçekleştirilen denemelerde duyusal analiz 13 ve farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde duyusal analiz 15 kişilik panelist grubun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kullanılan duyusal analiz formları Şekil 3.16 ve Şekil 3.17’de verilmiştir. Tercih testinde panelistlerden örnekleri en iyisi birinci sırada olacak şekilde kötüye doğru sıralamaları istenmiştir. Puanlama testinde ise renk, koku ve aroma, tat ve genel izlenim’den herhangi birinde işaretlenen kısımların cetvel kullanılarak 10’luk skalada değerleri belirlenmiş ve hesaplamalar yapılmıştır. Öte yandan, en beğenilen yöntemle üretilen şalgam sularının üretiminden ve dayandırmaya yönelik denemelerden elde edilen şalgam sularında üçlü test analizi gerçekleştirilmiştir. Örnekler üç rakamlı olarak kodlanmış ve 13 kişilik panelist grubun katılımıyla analizler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen üçlü test için kullanılan duyusal analiz formu Şekil 3.18’de verilmiştir.

84

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

DUYUSAL ANALİZ FORMU Adı Soyadı : Tarih :

Ürün Kodu :

En Düşük

En Yüksek

Renk

Koku ve Aroma

Tat

Genel İzlenim

Şekil 3.16. Duyusal analiz formu (Puanlama testi) (Barillere ve Benard, 1986; Altuğ, 1993)

85

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

TERCİH TESTİ Adı Soyadı :………………………… Tarih :…………………………

SIRALAMA : Örnekleri en fazla tercih ettiğiniz başta olmak üzere sıralayınız (En iyi örnek 1 sırada yer alacak)

1

2

3

4

Şekil 3.17. Tercih testi (Barillere ve Benard, 1986; Altuğ, 1993)

ÜÇLÜ TEST FORMU Adı Soyadı :………………………… Tarih :…………………………

Bu üç örnekten ikisi aynıdır, biri farklıdır.

1. Farklı olan örneği belirleyiniz. Kod: Tek örneği işaretleyiniz

2. Hangi örneği tercih ettiniz Şekil 3.18. Duyusal değerlendirme formu (üçlü test) (Barillere ve Benard, 1986).

86

3. 1986. jüri üyelerine farklı yöntemlerle üretilen şalgam suları sunulmuş ve örnekleri en iyiden kötüye doğru sıralamaları istenmiştir (Barillere ve Benard. 1999). İstatistiksel Analiz Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemelerden elde edilen fermente havuç sularında kimyasal ve duyusal analizler sonucu elde edilen verilerle.6. jüri üyelerine ikisi aynı ve biri farklı üç şalgam suyu sunulmuş ve hangi örneğin farklı olduğu ve hangi örneği tercih ettikleri sorulmuştur. Tercih testinde ise. Cabaroğlu. 1986). üçlü test sonucu elde edilen veriler üçlü test istatistiksel değerlendirme tablosu (Ek 8) kullanılarak değerlendirilmiştir (Barilerle ve Benard.0 paket programı kullanılmıştır (Özdamar.6. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Üçlü test analizinde. Bu amaçla SPSS 10.3. 1995). Öte yandan. 87 .2. farklı yöntemlerle üretilen şalgam suyunda yapılan kimyasal ve duyusal analizlerde elde edilen veriler tek yönlü varyans analizine göre değerlendirilmiş ve önemli çıkan gruplar arasındaki farklılık Duncan çoklu karşılaştırma testine tabi tutulmuştur.

MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 88 .3.

C ve E işletmeleri hamur fermantasyonu (I. Bölümümüzde Biyoteknoloji Laboratuarında 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları 3 gün. B ve D işletmeleri üretim için geleneksel yöntemi kullanırken. Farklı Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Örneklerde Laktik Asit Bakteri Sayısı Beş farklı işletmeden farklı aralıklarla alınan örneklerde gerekli seyreltmeler yapılmış ve örneklerin laktik asit bakteri sayıları belirlenmiştir. günü alınan örnekten 14 adet. A işletmesinden alınan örnekte fermantasyon 17. günü alınan örnekten 5 adet. gün alınan örnekten 4 adet ve 12. ve 7. D ve E işletmelerinden sırasıyla fermantasyonun 9. günde. gün). tüm işletmelerden fermantasyonun ortasında ve fermantasyon bittikten sonra (satışa hazır şalgam suyundan) örnekler alınmıştır. günde ve E işletmesinden alınan örnekte ise fermantasyon 14. A.. Bunun yanında. 6. B işletmesinden alınan örnekte 6. D işletmesinden alınan örnekte 10. D işletmesinden ise fermantasyonun birinci günü alınmıştır. İşletmelerden 4. 3. küçük çapta üretim yapan işletmede havuç fermantasyonu 10 gün ve büyük çarpa üretim yapan işletmede ise 8 gün sürmüş ve fermantasyon boyunca her gün laktik asit bakterilerinin izolasyonu için aseptik koşullarda örnekler alınmıştır. C işletmesinden temin edilen şalgam sularından toplam 22 adet (0. A işletmesinden alınan şalgam sularından toplam 14 adet (Fermantasyonun 0. 3. Öte yandan. gün alınan örnekten 6 adet) ve B işletmesinden temin edilen şalgam sularından toplam 40 adet (Fermantasyonun 0.4. gün alınan örnekten 18 adet ve 6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Farklı işletmelerden alınan örneklerden A. fermantasyon) yapmadan şalgam suyu üretmektedirler.. 9. günde. 6. gün alınan örnekten 7 adet. 10 gün ve 11 gün. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 4. gün alınan örnekten 8 adet). 5. Beş farklı işletmeden alınan örnekler D işletmesi hariç fermantasyonun başlangıcında (0.1. C. günü alınan örnekten 3 adet ve 17. gün alınan 89 . havuç fermantasyonlar sırasıyla 10 gün. günde. günde tamamlanmıştır. B.. günleri örnekler alınmıştır. C işletmesinden alınan örnekte 12.

gün alınan örnekten 11 adet) olmak üzere toplam 135 adet farklı görünüme sahip koloniler rastgele seçilmiştir. gün alınan örnekten 14 adet.5x105 90 .6x106 3. Daha sonra bu koloniler iki defa MRS agar’da tekrar kültüre alınarak saflaştırılmış ve tanıları yapılmak üzere % 20 gliserol içeren MRS ortamında. gün 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan örnekten 11 adet). ortasında ve sonunda alınan örneklerde laktik asit bakteri sayıları verilmiştir. kob/mL A 0. gün 17. gün 6.04x106 4.1.71x107 1. –20oC’de saklanmışlardır. gün 7. gün C 0.23x107 2.66x06 1. gün 10.94x107 1.4. 7. gün 3. Farklı işletmelerden alınan örneklerin laktik asit bakterisi sayısı İşletme Gün Laktik asit bakterisi.10x103 1. gün 6. gün 9. gün alınan örnekten 9 adet) ve E işletmesinden temin edilen şalgam sularından toplam 37 (0. gün alınan örnekten 8 adet.82106 2. gün 5. gün 14. 5.08x108 6.88x108 4. Çizelge 4. gün B 0. gün D 1. gün E 0. gün alınan örnekten 12 adet ve 14.90x107 1.8x104 2. Çizelge 4. D işletmesinden temin edilen şalgam sularından toplam 22 adet (1.42x08 6.1’de farklı işletmelerden fermantasyonun başlangıcında. gün 12. gün alınan örnekten 5 adet ve 10.17x107 1.

42x108 kob/mL’ye kadar artmış ve daha sonra 6. Öte yandan. 20.4.7x107 kob/g 4. depolamanın 10. olmayan mayaların sayısı belirlenmiştir.1’den de görüldüğü gibi farklı işletmelerden alınan örneklerde laktik asit bakterisi miktarı birbirinden farklılık göstermektedir. Araştırıcı farklı işletmelerden aldığı şalgam suyu örneklerindeki laktik asit bakteri sayıları arasında büyük farklılıkların olduğunu belirlemiştir.5x107 kob/g. laktik asit bakterileri sayısını 1. Fermantasyonun başlangıcında alınan örneklerde laktik asit bakteri sayısı 2. plantarum ilavesi ile ürettiği şalgam sularında depolama sırasında başlangıçta laktobasil sayısını sırasıyla 2. Öte yandan.1x103 kob/mL ile 4. Arıcı (2001) 14 farklı şalgam suyu üzerinde yaptığı bir çalışmada.71x107 kob/mL arasında belirlenmiştir.4x107-2.4.4. Farklı Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Örneklerde Gerçekleştirilen Diğer Mikrobiyolojik Analizler Beş farklı işletmeden fermantasyonun başında. 30 günde 3.5x105 kob/mL ile 6.71x107 kob/mL’ye düşmüş diğer işletmelerden alınan örneklerde de benzer değişiklikler görülmüştür. fermantasyon sonunda işletmelerden alınan örneklerde laktik asit bakteri sayısı 3.4. koliform bakteri sayısı.6x107 kob/mL arasında bulmuştur.2x107 kob/g ve 4. İşletmelerden 4.0x107 kob/g olarak belirlemiştir.3x107 kob/g . gününde yine sırasıyla 3. maya ve küf sayısı ve Saccharomyces spp.2x104 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.8x107 kob/g olarak.2. gününde 3.5x107 kob/g . Çizelge 4. gününde de 3.2’de farklı işletmelerden alınan örneklerde yapılan mikrobiyolojik analizlerin sonuçları verilmiştir. ortasında ve sonunda alınan örneklerde gerekli seyreltmeler yapılmış ve örneklerin toplam mezofil aerob bakteri sayısı. Fermantasyonun ortasında B işletmesinden alınan örnekte laktik asit bakteri sayısı 1.8x107 kob/g olarak ve 40.94x107 kob/mL arasında olup farklı işletmelerden alınan örneklerin hepsinde fermantasyonun ortasına kadar artış gözlenmiş ve daha sonra düşüş belirlenmiştir.8x107 kob/g olarak belirlemiştir. 91 . Aydar (2003) geleneksel yöntem ve Lb.

gün 6.4x102 2.2x102 8.15x103 1. Farklı işletmelerden alınan örneklerin mikrobiyolojik analiz sonuçları Gün İşletme Toplam mezofil aerob bakteri.75x103 1.6x102 3.2x103 3.95x102 1.6x101 8.07x107 1.47x107 2.0x103 1.4x104 5. gün 5.7x101 1.5x103 1.0x107 Farklı işletmelerden alınan örneklerde toplam mezofil aerob bakteri sayısı Çizelge’den de görüldüğü gibi fermantasyonun başlarında alınan örneklerde 7.05x106 2. gün 4. kob/mL A 0.09x103 1. olmayan maya.0x102 1.24x104 2.5x103 1. gün Koliform bakteri.21x03 1.51x106 1. kob/mL Maya.39x103 9.44x105 1.18x108 1.8x103 9.0x103 1.2x105 5.0x103 1.41 x107 E 0.2x102 2.0x103 4.68x108 kob/mL arasında belirlenmiş olup. geleneksel yöntemle şalgam suyu üreten D işletmesinden alınan örnek dışında.74x108 4. gün 14.24x102 1.44x107 1.68x108 9.44x104 6.7x107 18 8 7 35 24 20 1. kob/mL Saccharomyces spp.28x105 7.93x105 4. kob/mL 7.8x106 2.8x107 7.67x104 1. gün 7. gün 17.37x104 2.15x103 8. gün C 0.58x106 1.47x105 3.07x103 B 0.0 x103 kob/mL ile 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.2x103 5.6x104 3. D işletmesinden alınan örnekte başlangıçta 3.71x106 2.5x106 9.3x107 1. gün 9.2 x101 2.61x106 2.4.78x107 2.98x107 3. gün 3.0x103 7.43x106 2.03x104 2.58x104 1. tüm örneklerde fermantasyon ortasında artış gözlenmiş ve daha sonra toplam mezofil aerob bakteri sayısı düşmüştür.0x106 1.68x108 kob/mL olan toplam 92 .46x107 6. gün 10.5x104 2. gün 6. gün 12. gün 3.02x106 2.2. gün D 1.22x104 1. kob/mL Küf.75x104 7.25x104 1.6x106 1.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan mezofil aerob bakteri sayısı 5.’de belirtilen değerlerden yüksek olarak 2.0x105 kob/mL arasında olmalıdır (T. fermantasyon sonunda alınan örneklerde 7 kob/mL ile 160 kob/mL arasında belirlenmiştir. buna karşılık diğer işletmelerden alınan örneklerde ise. Örnekler üzerinde yapılan analizler sonucunda fermantasyon başında toplam maya sayısının 8. gün 9.7x107 kob/mL’ye ve 10 günlük fermantasyondan sonra 4. gün) sırasıyla 2.2.0x107 kob/g olarak belirlemiştir.E. Türk Standartları Enstitüsü (T. Fekal koliform.E.41 x107 kob/mL’ye azalmıştır.4. T.’de belirtilen değerlerden çok yüksek olduğu belirlenmiştir.S. 2003).0x104-1. En yüksek koliform bakteri sayısı hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üreten C işletmesinden alınan örnekte bulunmuştur.7x106-6.S. T. Öte yandan.1x107 kob/mL arasında belirlemiştir. olmayan maya sayısının 4.)’ne göre şalgam suyunda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 1. Arıcı (2001) 14 farklı şalgam suyu üzerinde yaptığı bir çalışmada..S.E.2.8x107 kob/g .’de belirtilen değerler arasında bulunmuş.5x103-2.6x106 kob/mL arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Fermantasyon başında alınan örneklerde koliform bakteri sayısı 18 kob/mL ile 1.8x103 . benzer şekilde toplam canlı bakteri sayısını T.74x108 kob/mL ve Saccharomyces spp.21x103 kob/mL arasında değişmekte olup. Salmonella sp. Aydar (2003) geleneksel yöntem ve Lb. Yener (1997) Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel. Fermantasyonu tamamlamış olan şalgam suyu örneklerinden sadece A işletmesinden alınan örnekte elde edilen toplam mezofil aerob bakteri sayısı. plantarum ilavesi ile ürettiği şalgam sularında toplam canlı bakteri sayısını depolama sırasında başlangıçta (0.E. kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptığı çalışmada.E.S. Öte 93 .2’den de görüldüğü gibi örneklerde koliform bakteri sayısı tüm işletmelerden alınan örneklerde fermantasyon sırasında azalma göstermiştir. geleneksel yöntemle şalgam suyu üreten A işletmesinden alınan örneklerde başlangıçta ve fermantasyonun sonunda toplam mezofil aerob bakteri sayısının diğer işletmelerden alınan örneklere göre çok düşük değerlerde olduğu belirlenmiştir.S. Öte yandan. ve Staphylococcus aureus içerikleri bakımından şalgam sularının büyük çoğunluğunun standart değerlere uygun olmadığını bildirmiştir. Çizelge 4.

5x105 .75x103 kob/mL ile 7. Yener (1997) Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel.S. olmayan maya sayısının 3. Çizelge 4.3’te verilmiştir. Buna karşın.22x104 kob/mL .7x102 ad/mL arasında olduğunu bildirmiştir.5x104 kob/mL arasında olup standartlarda belirtilen değerlerden yüksek olarak elde edilmiştir.9.39x103 . 4. Fermantasyonu tamamlamış şalgam sularında küf sayısı 1. şalgam suyunda Escherchia coli ve maya-küfe rastlanmadığını belirtmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan yandan. C.4x102 . fermantasyonu tamamlamış şalgam suyu örneklerinde yapılan analizler sonucunda toplam maya sayısının 2.86 arasında belirlenmiştir.47x105 kob/mL arasında değişiklik gösterdiği bulunmuştur.E. T.S.8 arasındadır (T.1x107 kob/mL olarak belirlemiştir.24x102 kob/mL ile 1. Canbaş ve Deryaoğlu.4. TS 11149 Şalgam Suyu Standardı’na göre satışa hazır şalgam suyunda pH değerleri 3. Benzer şekilde. D ve E işletmelerinden alınan örneklerde fermantasyon ile küf sayısında artış gözlenirken.05x106 kob/mL ve Saccharomyces spp.76-6.2. küf içerikleri bakımından şalgam sularının büyük çoğunluğunun standart değerlere uygun olmadığını ve küf sayısının 1. (1993) ise 94 .. Özhan (2000) yaptığı bir çalışmada.3. 2003). diğer işletmelerden (A ve B) alınan şalgam suyu örneklerinde fermantasyon ortasına kadar artış gözlenmiş fakat fermantasyon sonunda düşüş belirlenmiştir.. maya sayısını 3.5.S.1.E.3-3.’ne göre şalgam suyunda küf sayısı en çok 20 kob/mL olmalıdır (T.75x104 kob/mL arasında değişmektedir. Farklı İşletmelerden Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Şalgam Suyu Örneklerinde pH ve Toplam Asit Miktarları İşletmelerden fermantasyonun başlangıcında ve sonunda alınan örneklerde pH ve toplam asit analizleri yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4.E.3’ten de görüldüğü gibi fermantasyonun başında alınan örneklerde gerçekleştirilen pH analizleri sonucunda başlangıçta şalgam suyu örneklerinin pH değerleri 2. kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptığı çalışmada. İşletmelerden alınan örneklerde fermantasyon başlangıcında küf sayısı 2. 2003). Arıcı (2001) 14 farklı şalgam suyu üzerinde yaptığı bir çalışmada.

48 3.28 3. g/L A 0. Çizelge 4.61 3. gün B 0.13 g/L bulunmuştur.13 6.83 0.3.25 : Laktik asit cinsinden Toplam asitlik değerleri.48 2. gün 14. gün 12.68 4. Gerçekleştirilen analizler sonunda.45 4.48 arasında değiştiği belirlenmiştir.26 3. Farklı işletmelerden alınan örneklerin pH ve toplam asitlik değerleri İşletme Gün pH Toplam asitlikxx. (1993) tarafından belirtilen değere (3.76 3.S.16 4. gün 5.47 6.13 3.25-2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan fermantasyonu tamamlamış şalgam sularında pH değerlerinin 3.94 3. gün 10.16 3. gün 9.72 2. fermantasyonun başında 0. Bu durum fermantasyon başında E işletmesi ortama asit ilave etmiş olabilir. gün C 0. gün 3.33-3. Alınan 95 .36 5. gün 17. Bu elde edilen değerlerde göstermektedir ki farklı yöntemlerle şalgam suyu üreten işletmelerden fermantasyon sonunda alınan örneklerde belirlenen pH değerleri A işletmesinden alınan örnek dışında TS 11149 Şalgam Suyu Standardı ve Canbaş ve Deryaoğlu (1993) tarafından bildirilen değerler arasındadır. fermantasyonu tamamlamış olan satışa hazır şalgam sularında pH değerlerinin 3.28) T.18 g/L arasında değişmekte olup E işletmesinden alınan örnekte 6.06 6.67 7.25 6. laktik asit cinsinden. gün E 0.67 0.54 6. gün 6.’de ve Canbaş ve Deryaoğlu. gün 7. A işletmesinden fermantasyon sonunda alınan örnekteki pH değeri de (3.86 3.18 4.04 6. gün D 1.55 6. gün 6.28-3.46 2. gün xx 3.28 6.4.67 arasında olduğunu bildirmiştir.39 3.E.3) yakındır.

03 g/L ve pH değerlerinin 3.54-7.80 (ortalama. toplam asit değerlerini (laktik asit cinsinden) 6.89 g/L. toplam asit miktarlarının.E.443. rendelenmiş havuçlu.S. piyasadan toplanan ve geleneksel yolla üretilen şalgam sularında ortalama laktik asit değerleri 6. Farklı işletmelerden alınan örneklerde belirlenen asitlik miktarlarının T.48-5. Arıcı (2001) 14 farklı şalgam suyu üzerinde yaptığı bir çalışmada. 96 .20) arasında değiştiğini bildirmiştir. 4.1060. pH değerlerini 3.59-3.’de belirtilen değerlere uygun olduğu belirlenmiştir. 5. kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri üzerinde yapılan bir çalışmada.27-8. toplam kuru madde miktarının 23.8-33. Aydar (2003) geleneksel yöntem ve Lb.25 g/L arasında olup işletmeye ve üretim tekniğine göre çok az farklılık göstermektedir. T.46-5.632 g/L) değerlerini belirlemiştir.29-3. toplam asitlik (% 0.’ne göre şalgam sularında titre edilebilir asitlik (laktik asit olarak) litrede en az 6 g olmalıdır. Yener (1997) tarafından Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel.58. 3.60 ve toplam asitlik değerlerini 1. Arıcı (2004). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan tüm örneklerde zamanla toplam asitlik değerlerinde artış belirlenmiştir. Miişoğlu (2004) dilimlenmiş havuçlu.90) ve 3.4.12-7.8 g/L. Özhan (2000) ve Miişoğlu (2004) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir.S. Fermantasyonu tamamlamış şalgam sularında belirlenen asitlik değerleri ise 6.16-3.80 (ortalama. dilimlenmiş havuçlarla birlikte enzim uygulaması ve rendelenmiş havuçlarla birlikte enzim uygulaması olmak üzere 4 farklı şalgam suyu ürettiği çalışmada. Deryaoğlu (1990) tarafından yapılan çalışmada.718) ve toplam laktik asit (0.65 g/L olarak belirlemiştir. İşletmelerden alınan satışa hazır şalgam sularında belirlenen pH değerleri Deryaoğlu (1990). şalgam suyunda pH değerinin 3.60).66-9. pH değerlerini 3. plantarum ilavesi ile ürettiği şalgam sularında 40 günlük depolama sırasında pH değerlerinin sırasıyla 3. kimyasal ve mikrobiyolojik yönden 25 adet şalgam suyu örneğini incelemiş ve şalgam örneklerinin pH (3.36 g/L arasında bulunmuştur.E.578-3. Özhan (2000) yaptığı bir çalışmada. laktik asit cinsinden.97 arasında değiştiğini belirlemiştir.64 arasında olduğunu bildirmiştir.0-7. arasında belirlemiştir.34-3.

Ü. Kullanılan sularda toplam maya. Öte yandan gerçekleştirilen analizler sonucunda Deneme 1’de kullanılan su örneğinde 250 kob/mL. büyük çapta üretim yapan işletme.4. Öte yandan. hamur fermantasyonunu (Esas. II. Şalgam Suyu Üretimi Ç. 97 . laktik asit bakterisi ve koliform bakteriye rastlanmamıştır. Öte yandan.1. Hamurda Laktik Asit Bakterileri Sayısındaki Değişim Hamur fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Şekil 4.4.1.4. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji laboratuarında yapılan denemede hamur fermantasyonu 3 gün sürdürülmüştür. Deneme 2’de kullanılan su örneğinde 312 kob/mL ve Deneme 3’de kullanılan su örneğinde ise 124 kob/mL toplam mezofil aerob bakteri bulunmuştur.1’de verilmiştir. Hamur fermantasyonu için kullanılan sularda da mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Havuç fermantasyonu Ç. İkinci üretimde de fermantasyon 10 gün ve üçüncü üretimde ise 11 gün sürmüştür.Ü. yine geleneksel yolla büyük çapta (yıllık üretimi ortalama 400 ton olan) şalgam suyu üretimi yapan ve küçük çapta (yıllık üretimi ortalama 18 ton olan) şalgam suyu üretimi yapan işletmelerde fermantasyonlar sırasıyla 8 gün ve 10 gün sürmüştür. Daha sonra havuç fermantasyonu gerçekleştirilmiştir.1. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji laboratuarında 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve birinci üretimde fermantasyon 10 gün sürmüştür. küçük çapta üretim yapan işletme ise hamur fermantasyonunu 5 gün yapılmıştır.4. Hamurlarda Mikrobiyolojik Değişimler 4. 4. Fermantasyon) 2 gün. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 4.

Öte yandan.5 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 Şekil 4. D2: Deneme 2. Aydar (2003) şalgam suyu üretimi için bulgur unu.0 log kob/g’a düşmüştür.5 2 2.29 log kob/g’a kadar çıkmış. Hamur fermantasyonu sırasında toplam laktik asit bakterileri sayısındaki değişim D1: Deneme 1. plantarum ilavesi ile hamur hazırlamıştır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 10 Laktik asit bakteri sayısı (Log kob/g) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0.03 log kob/g (1.5 1 1.77 log kob/g (5. Deneme 3’de laktik asit bakterileri sayısı ikinci günde 8. fakat fermantasyonun son gününde azalarak 8.5x108 kob/g olarak belirlemiştir. Birinci gün en yüksek değer Deneme 1’de 9. 98 . İki farklı şekilde hazırladığı bu hamur örneklerinde fermantasyonun başlangıcında toplam laktik asit bakterileri sayısını sırasıyla 1.62 log kob/g olarak belirlenmiştir. su ve tuz ile hamur hazırlamış bunun yanında bu karışıma Lb.5 3 3.4.4x108 kob/g ve 1. D3: Deneme 3 Şekilden de görüldüğü gibi hamur fermantasyonunun başlangıcında laktik asit bakterilerinin sayıları 7.1.92x107 kob/g) – 8. üç no’lu denemede de benzer bir değişiklik gözlenmiş ve fermantasyonun birinci gününden sonra laktik asit bakterileri miktarında düşme gözlenmiş buna karşılık. yaş maya.08 log kob/g olarak elde edilmiş ve fermantasyonun sonuna kadar azalarak üçüncü gün 7.08x108 log kob/g) arasında olup ilk gün tüm denemelerde artış gözlenmiştir.

izole edilen laktik asit bakteri sayıları Çizelge 4. Çalışmada belirlenen laktik asit bakterileri sayıları fermantasyon başında Aydar (2003) tarafından bildirilen değerlerden düşük Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden yüksek çıkmıştır.4’te 99 . – 20oC’de saklanmışlardır. fermantasyon sonunda elde edilen değerler Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerden düşük Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur.97 log kob/g.90 log kob/g olarak saptamıştır. Üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemelerinde hamur fermantasyonları sırasında verilmiştir.4. Öte yandan. hamur fermantasyonunda laktik asit bakteri sayısı fermantasyonun başlangıcında 6. Güneş (2008) hamur fermantasyonu sırasında laktik asit bakteri sayısını en yüksek 8. Üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonlarında Deneme 1’den 14.1 log kob/g olarak bulunmuştur. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Utuş (2008) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada. üç günlük fermantasyon sonunda ise 7. Hamur fermantasyonu sırasında günlük olarak alınan örneklerde farklı görünüme sahip olan koloniler izole edilmiştir. Deneme 2’den 19 ve Deneme 3’den de 14 adet olmak üzere toplam 47 adet koloni izole edilmiş ve tanımlanmak üzere % 20 gliserol içeren MRS ortamında.

gün 1. Buna karşılık.36 log kob/g olan toplam mezofil aerob bakteri sayısı.6 log kob/g olarak bulunmuştur. Şekil 4. üç günlük fermantasyon sonunda 8. Deneme 3’de fermantasyonun başlangıcından sonuna kadar artış gözlenmiş ve başlangıçta 7. Deneme 1’de en yüksek değere birinci gün ulaşılmışken. Hamur fermantasyonunun başlangıcında toplam mezofil aerob bakteri sayısının 7. Şekil 4.4.2.3.78 log kob/g (6.36 log kob/g (2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. 100 . Hamurda Diğer Mikrobiyolojik Değişimler Hamur fermantasyonu sırasında örneklerde toplam mezofil aerob bakteri sayısı.3x107 kob/g) ile 7. gün Toplam 4 adet 4 adet 3 adet 3 adet 14 adet Deneme 2 7 adet 6 adet 3 adet 3 adet 19 adet Deneme 3 3 adet 3 adet 4 adet 4 adet 14 adet 4. gün 3.2.4. toplam maya ve Saccharomyces spp. olmayan maya tayinleri yapılmış ve sonuçlar sırasıyla Şekil 4.4.5’te verilmiştir.03 x107 kob/g) arasında olduğu belirlenmiştir. Deneme 2’de ikinci güne kadar düşüş gözlenmiş ve sonra bakteri sayısı artmıştır. gün 2. koliform bakteri sayısı. Hamur fermantasyonu sırasında izole edilen laktik asit bakterileri sayıları İzole edilen laktik asit bakteri sayıları Deneme 1 0.1.4 ve Şekil 4.

03 log kob/g ve Utuş (2008) fermantasyonun başlangıcında 7.3’ten de görüldüğü gibi hamur fermantasyonunun başlangıcından itibaren tüm denemelerde zamanla koliform bakteri sayısında düşme gözlenmiş ve Deneme 1 ve Deneme 2’de ikinci gün.5 3 3. Aydar (2003) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerden düşüktür.5 1 1.5 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 Şekil 4. Güneş (2008) ve Utuş (2008) gerçekleştirdikleri çalışmalarda hamur fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısını da incelemişler ve koliform bakteri 101 . D2: Deneme 2. Deneme 3’de ise üçüncü gün koliform bakteri belirlenememiştir.2.08x108 kob/g ve 1. Şekil 4. D3: Deneme 3 Aydar (2003) hamur örneklerinde toplam mezofil aerob bakteri sayısını fermantasyonun başlangıcında 2. Hamur fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim D1: Deneme 1. Güneş (2008) en yüksek 9. Çalışmada elde ettiğimiz toplam mezofil aerob bakteri sayısı fermantasyon başında ve sonunda Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden yüksek buna karşılık.17 log kob/g olarak bulmuşlardır.06 log kob/g ve fermantasyon sonunda 7.5 2 2.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 10 9 8 Toplam mezofil aerob bakteri (Log kob/g) 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0.5x108 kob/g.

120 100 Koliform bakteri (kob/g) D1 D2 D3 80 60 40 20 0 0 1 2 Fermantasyon süresi (gün) 3 4 Şekil 4.4.8 log kob/g olarak belirlemişler ve fermantasyon sonunda ortamda koliform bakteriye rastlamamışlardır. D2: Deneme 2. Bu çalışmada elde edilen bulgular Utuş (2008) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerle uyumludur. D3: Deneme 3 102 .6 log kob/g – 2.3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan sayısını fermantasyon başında 1. Hamur fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim D1: Deneme 1.

fermantasyonun son günü artış belirlenmiştir.4. D2: Deneme 2.2 Toplam maya sayısı (Log kob/g) 7.95 log kob/g) bildirilen değerler arasındadır.7 D1 D2 D3 5. 103 . Hamur fermantasyonu sırasında toplam maya miktarındaki değişim D1: Deneme 1.7 4.7 6.32 log kob/g) ve fermantasyon sonunda (7.7 8.19 log kob/g – 8.95 log kob/g – 8. Deneme 1 ve Deneme 2’de maya sayısında azalma gözlenmiş buna karşılık.80 log kob/g arasında değişmektedir. Öte yandan.2 8.7 7.48 log kob/g ile 7.2 0 1 2 Fermantasyon süresi (gün) 3 4 Şekil 4. Deneme 3’de fermantasyonun başlangıcından sonuna kadar artış gözlenmiş ve toplam maya sayısı 8. D3: Deneme 3 Hamur fermantasyonunun başlangıcında toplam maya miktarı 7. Gerçekleştirilen denemede hamur fermantasyonunun başlangıcında ve sonunda elde edilen maya sayıları Utuş (2008) ve Güneş (2008) tarafından fermantasyon başında (6.2 6.4.2 5.68 log kob/g olarak belirlenmiştir. Fermantasyonun ikinci gününde. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 9.2 4.

4.36 log kob/g olarak belirlemiştir. Gerçekleştirilen denemede elde edilen veriler Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerdenle uyum içerisindedir. 104 .74-5. olmayan maya miktarındaki değişim D1: Deneme 1.52 log kob/g olarak bulunmuştur. olmayan maya sayıları sırasıyla 5. olmayan maya sayısı (Log kob/g) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 3 4 Şekil 4. Daha sonra Deneme 1 ve Deneme 3’de düşme devam etmiş ve fermantasyon sonunda Saccharomyces spp. ikinci günü düşmüştür. olmayan maya sayısı fermantasyonun birinci günü artmış buna karşılık.52 log kob/g olarak belirlenmiştir. Hamur fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısını hamur fermantasyonu sonunda 6. Deneme 2’de fermantasyonun ikinci gününden sonra bir artış gözlenmiş ve Saccharomyces spp.5. Utuş (2008) Saccharomyces spp. D2: Deneme 2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Saccharomyces spp. Öte yandan. D3: Deneme 3 Şekil 4.5’ten de görüldüğü gibi gerçekleştirilen tüm denemelerde Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı 6.

6 g/kg – 3.3.5 3 3.93 g/kg arasında bulunmuştur.6. Hamurda Toplam Asit ve pH Hamur fermantasyonu sırasında alınan örneklerde toplam asit (laktik asit cinsinden) ve pH analizleri yapılmış ve elde edilen değerler Şekil 4. 4.5 Şekil 4.4. D2: Deneme 2. Hamur fermantasyonu sırasında toplam asit ve pH’daki değişim D1: Deneme 1. buna karşılık pH azalmıştır.36 ve 4.24-5. D3: Deneme 3 Şekilden de görüldüğü gibi gerçekleştirilen tüm denemelerde zamanla asitlik artmış.20’ye düşmüştür. Üç günlük fermantasyon sonunda ise pH değerleri azalarak sırasıyla 4.30 g/kg arasında olan toplam asitlik değerleri.89 ve 5.93.1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 4.6 g/kg) yüksek fermantasyon 105 .5 2 2.37. üç günlük fermantasyondan sonra 8.4. Öte yandan. 5. gerçekleştirilen pH analizleri sonucunda hamur örneklerinin başlangıç pH’sının Deneme 1. fermantasyon başında Aydar (2003) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden (2. Belirlenen toplam asitlik değerleri.5 1 Fermantasyon süresi (gün) 1.6’da verilmiştir. Deneme 2 ve Deneme 3’de sırasıyla 5.55-9.23 arasında olduğu belirlenmiştir. Başlangıçta 4. 12 Asitlik D1 Asitlik D2 Asitlik D3 pH D1 pH D2 pH D3 10 Toplam asit (g/l)-pH 8 6 4 2 0 0 0.

iyice karıştırılmış ve havuç fermantasyonu için paslanmaz çelik tanka alınmıştır. 106 .2. Ekstrakt Örnekleri 4.4. fermantasyon sonunda denemelerde elde edilen pH değerleri Utuş (2008) tarafından bildirilen değerden düşük iken.2.4. Deneme 2’de kullanılan su örneğinde 128 kob/mL ve Deneme 3’de kullanılan su örneğinde ise 344 kob/mL toplam mezofil aerob bakteri bulunmuştur. 4. Ekstraktlarda Laktik Asit Bakteri Sayısı Hamur fermantasyonu bittikten sonra.4. laktik asit bakterisi ve koliform bakteriye rastlanmamıştır.4. Gerçekleştirilen çalışmada elde edilen laktik asit bakteri sayıları. Deryaoğlu (1990) tarafından bildirilen değerlerden yüksektir.8 g/kg) düşüktür.2.73 log kob/mL ve 7. Öte yandan. Deneme 2’de 7. Laktik asit bakterileri miktarı Deneme 1’de 7. Üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları sonrasında gerçekleştirilen ekstraksiyonlardan izole edilen laktik asit bakteri sayıları Çizelge 4.1.2.5’te verilmiştir. Su ve Ekstraktlarda Mikrobiyolojik Değişim 4.72 log kob/mL) az da olsa düşük bulunmuştur. 4.44 log kob/mL ve Deneme 3’de ise 7. gerçekleştirilen analizler sonucunda Deneme 1’de kullanılan su örneğinde 134 kob/mL. Öte yandan.4.2. Kullanılan sularda toplam maya.49 log kob/mL olarak belirlenmiştir.18 log kob/mL.2. Su Örnekleri Ekstraksiyon için kullanılan sularda da mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden (sırasıyla 7. hamur alınarak 4 defa içilebilir nitelikteki su ile ekstrakte edilmiş. ekstraktlar 50 litrelik kapta toplanmış.(1). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan sonunda ise Utuş (2008) tarafından bildirilen değerden (11.

olmayan maya sayımları yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4.2.34 6.4.6’da verilmiştir. 3 adet ve 4 adet farklı görünüme sahip koloni alınarak % 20 gliserol içeren MRS ortamında.5. –20oC’de saklanmışlardır.55 6. Elde edilen ekstraktlarda gerçekleştirilen mikrobiyolojik analizler Saccharomyces spp. olmayan maya sayıları 4.57 7. Ekstraktlarda Diğer Mikrobiyolojik Analizler Ekstraktlarda laktik asit bakterileri yanında toplam mezofil aerob bakteri sayısı.57 ile 7. Ekstraktlardan izole edilen laktik asit bakterileri sayıları Ekstraksiyon Deneme 1 Deneme 2 Deneme 3 İzole edilen laktik asit bakteri sayıları 4 adet 3 adet 4 adet Fermantasyonlarını tamamlayan hamur örnekleri ekstrakte edilmiş ve ekstraktlardan sırasıyla 4 adet.2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.(2).6.4.63 log kob/mL.70 ile 5.36 kob/mL) 4. 4. toplam maya sayıları 6.70 Çizelge 4.63 (log kob/mL) 6.6.6’dan da görüldüğü gibi ekstraktlarda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 6.60 4.34 .60 log kob/mL arasında 107 . Toplam maya Toplam mezofil aerob olmayan maya (log bakteri (log kob/mL) 6. Çizelge 4.85 5. toplam maya ve Saccharomyces spp.46 log kob/mL ve Saccharomyces spp.46 7.

olmayan maya sayıları Utuş (2008) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerden düşük bulunmuştur.(3).01 log kob/mL ve koliform bakteri sayısını da 1.73 log kob/mL. Ekstraktlarda Toplam Asit ve pH Ekstraktlarda pH ve toplam asit analizleri yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4.72 log kob/mL. toplam maya 8. Utuş (2008) tarafından yapılan çalışmada. Ekstraktlarda belirlenen toplam mezofil aerob bakteri ve Saccharomyces spp. pH değerleri de 5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan bulunmuştur.7’de verilmiştir. laktik asit cinsinden. Çizelge 4. Saccharomyces spp.53 g/L ile 0.2. toplam maya sayısı Utuş (2008) tarafından bildirilen değer ile koliform bakteri sayısı ise Güneş (2008) tarafından bildirilen değer ile benzerlik göstermektedir. mayaların sayısı 6. ekstraktta toplam mezofil aerob bakteri sayısı 7. ekstraktlarda koliform bakteri sayısı Deneme 1’de 40 kob/mL.13 log kob/mL.84 log kob/mL.00-5.88 g/L arasında olup. toplam maya sayısı 7.63 log kob/mL. olmayan mayaların sayısı 6.0 log kob/mL olarak belirlenmiştir.26 log kob/mL.4.33 arasındadır. Öte yandan. 4. Güneş (2008) çalışmasında laktik asit bakteri sayısını 7. Hamur fermantasyonunu takiben su ile 4 defa ekstraksiyon gerçekleştirilmiş ve elde edilen ekstraktlar karıştırılmıştır.7’den de görüldüğü gibi denemelerde toplam asit miktarı. 108 . toplam mezofil aerob bakteri sayısını 7.2. Saccharomyces spp. laktik asit bakteri sayısı 7.56 log kob m/L olarak belirlemiştir. 0.4. Öte yandan. Deneme 2’de 29 kob/mL ve Deneme 3’de 31 kob/mL olarak saptanmıştır. Bu karışımdan homojen olacak şekilde örnek alınmış ve analizleri yapılmıştır.96 log kob/mL ve koliform bakteri sayısı ise <1.

59 g/L arasında belirlenmiştir.31 g/L ile 0. Öte yandan. Güneş. Güneş. 2008.7.53 laktik asit cinsinden Bu konu üzerine yapılan başka çalışmalarda (Deryaoğlu.7’de verilmiştir.88 0. toplam asitlik.11 5. Deneme 2 ve Deneme 3’de fermantasyonlar sırasıyla 10 gün.46.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. 2008. 1990.00 0.4. Utuş.76 – 6. Elde edilen ekstraktlarda belirlenen toplam asit miktarları ve pH değerleri Toplam asit (g/L)xx Deneme 1 Deneme 2 Deneme 3 xx pH 5. 2008) pH 4. 1990. Çalışmada elde edilen veriler çeşitli araştırmacılar (Deryaoğlu. Utuş. sanayide küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde fermantasyon sırasıyla 10 gün ve 8 gün sürmüştür.3. Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterilerindeki Değişim Bölümümüz Biyoteknoloji Laboratuarında gerçekleştirilen Deneme 1. laktik asit cinsinden.33 5.1.66 0. Bölümümüzde gerçekleştirdiğimiz havuç fermantasyonları ve küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Şekil 4. 10 gün ve 11 gün sürmüştür. Havuç Fermantasyonu Sırasında Mikrobiyolojik Değişim 4. 0. 4.4. 109 . 2008) tarafından bildirilen değerler arasındadır.3.

4. F: Küçük çapta üretim yapan işletme. Deneme 2 ve Deneme 3’te ise fermantasyonun üçüncü gününe kadar artış gözlenmiş ve her iki denemede de laktik asit bakterisi sayısı 9.7.23 log kob/mL (1. D2: Deneme 2. D3: Deneme 3. Öte yandan. en düşük değer ise 7. Deneme 1’de. Deneme 1 ve Deneme 2 dışındaki tüm denemelerde fermantasyon sonuna kadar laktik asit bakterisi sayısında azalma gözlenmiştir.34 log kob/mL (2.2x107 kob/mL) ile küçük çapta üretim yapan 110 .02 log kob/mL olarak belirlenmiştir.0 log kob/mL ile Deneme 1’de elde edilmiştir. ancak 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 10 Laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 9 8 7 6 5 4 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 F G Şekil 4. gününe kadar azalma saptanmış.25 log kob/mL ile 8. Deneme 1 ve Deneme 2’de ise fermantasyonun 9.21 log kob/mL arasında belirlenmiştir. Havuç fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim D1: Deneme 1. günden sonra az da olsa bir artış belirlenmiştir. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şekil 4. küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde fermantasyonun dördüncü gününü kadar artış gözlenmiş ve en yüksek değer 9.71x108 kob/mL) ile büyük çapta üretim yapan işletmede bulunurken.7’den de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında laktik asit bakteri sayıları 7. Daha sonra. Havuç fermantasyonları sonunda elde edilen en yüksek laktik asit bakterisi sayısı 8.

0x107 kob/g . büyük çapta üretim yapan işletmeden alınan örnekte belirlenen LAB miktarı bu değerlerden biraz yüksek olarak belirlenmiştir. 111 .2.4x107 kob/g arasında belirlemişlerdir. Şalgam suyu üretim denemelerinden ve işletmelerden fermantasyonlar sırasında alınan örneklerden izole edilen toplam laktik asit bakteri sayıları Çizelge 4.49-7. Beş farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan şalgam suyu örneklerinden izole edilen laktik asit bakterileri (135 adet) ve hamurlardan (47 adet).2x104 .88 log kob/mL arasında bulunmuştur. Arıcı (2001) şalgam sularında laktik asit bakterileri sayısını 1. –20oC’de saklanmışlardır. Deneme 2 ve Deneme 3’te ise laktik asit bakterisi sayıları 7.6x107 kob/mL ve Aydar (2003) 2.4. Daha sonra bu bakteriler birkaç defa tekrar kültüre alınarak saflaştırılmış ve tanıları yapılmak üzere % 20 gliserol içeren MRS ortamında. ekstraksiyonlardan (11 adet) ve gerçekleştirilen denemelerden (254 adet) toplam olarak 447 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. Bununla beraber.4. Deneme 1.8’de verilmiştir. Fermantasyon sonunda belirlenen değerler Arıcı (2001) ve Aydar (2003) tarafından yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan işletmede belirlenmiştir.

olmayan 112 .4. toplam maya ve Saccharomyces spp. Havuç fermantasyonlu sırasında izole edilen toplam laktik asit bakteri sayıları İzole edilen laktik asit bakteri sayıları Deneme 1 (adet) Deneme 2 (adet) Deneme 3 (adet) F işletmesi (adet) 0. toplam mezofil aerob bakteri sayısı. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. gün 8. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerden alınan örneklerde. Havuç Fermantasyonu Sırasında Diğer Mikrobiyolojik Değişimler Bölümümüzde üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen denemelerden. gün 4.3. gün 7. gün 3. gün 9.8.4. koliform bakteri sayısı. gün Toplam 58 50 5 6 4 4 4 5 6 7 6 7 4 4 4 3 4 4 3 5 6 5 8 4 5 4 4 4 4 4 6 7 6 6 3 6 59 43 44 3 4 4 3 5 3 4 4 3 5 5 G işletmesi (adet) 4 5 4 3 6 5 5 7 5 F: Küçük çapta üretim yapan işletme. gün 1.2. gün 5. G: Büyük çapta üretim yapan işletme 4. gün 10. gün 6. gün 11. gün 2.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan mayaların sayısı belirlenmiştir.8’de şalgam suyu üretim denemelerinde toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim verilmiştir. 10 Toplam mezofil aerob bakteri (Log kob/ml) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 F G Şekil 4. Deneme 1’de 5.4.72-8.14 log kob/mL arasında. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde 3. Son gün ise toplam mezofil aerob bakteri sayısı tekrar düşmüş ve 9. Diğer 113 . güne kadar artış gözlenmiş ve en yüksek değer 9. Havuç fermantasyonları sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim D1: Deneme 1. D2: Deneme 2. Deneme 3.04 log kob/mL olarak Deneme 3’de elde edilmiştir. Daha sonra.09 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Küçük çapta üretim yapan işletmede ise dördüncü gün düşme belirlenmiş ve daha sonra fermantasyonun dokuzuncu gününe kadar artış olmuştur. Şekil 4. F: Küçük çapta üretim yapan işletme.8. D3: Deneme 3. küçük çapta üretim yapan işletme dışındaki tüm örneklerde fermantasyon sonuna kadar düşme gözlenmiştir. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şekilden de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında toplam mezofil aerob bakteri sayısı 6. bulunmuştur. güne ve Deneme 2’de ise 4. güne.

Öte yandan.0x107 kob/g arasında belirlemişlerdir. Salmonella ve Staphylococcus aureus içerikleri bakımından şalgam sularının büyük çoğunluğunun standart değerlere uygun olmadığını bildirmiştir.9’da bölümümüzde yapılan denemelerde ve farklı işletmelerden alınan örneklerde koliform bakteri sayısındaki değişim verilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan örneklerde ise havuç fermantasyonu sonunda en yüksek değer 7. Yapılan analizler sonucunda koliform bakteri sayısının zamanla azaldığı belirlenmiş ve fermantasyonun beşinci gününden sonra hiçbir örnekte koliform bakteriye rastlanmamıştır.4. kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptığı çalışmada. küçük çapta üretim yapan işletme dışında Arıcı (2001) ve Aydar (2003) tarafından belirtilen değerler ile benzerlik göstermektedir.50 log kob/mL olarak Deneme 2’de elde edilmiştir.E. Fekal koliform.96 log kob/mL olarak büyük çapta üretim yapan işletmede bulunurken en düşük değer ise 6. 2003). TS 11149 Şalgam Suyu Standardı’na göre şalgam suyunda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 1. Şekil 4.7x1066. Bu çalışmada toplam mezofil aerob bakteri değerleri T.E.1x107 kob/mL ve Aydar (2003) 2. Arıcı (2001) şalgam suyu örneklerinde toplam canlı bakteri sayısını 2. Yener (1997) Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel.0x104-1. (2003)’de belirtilen değerlerden yüksek bulunmuş olup.8x107 kob/g-2. 114 .0x105 kob/mL arasında olmalıdır (T.S..S.

günden sonra toplam maya sayısı azalmaya başlamıştır.73 log kob/mL ile küçük çapta üretim yapan işletmede ve en düşük maya sayısı 6. Fermantasyonlar sonucunda en yüksek maya sayısı 7.9. Havuç fermantasyonları sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim D1: Deneme 1.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan D1 D2 D3 G F 2000 1800 Koliform bakteri (kob/ml) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Şekilden de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında toplam maya sayısı 6.10’da havuç fermantasyonları sırasında toplam maya sayısındaki değişim verilmiştir. büyük çapta üretim yapan işletme dışındaki tüm denemelerde fermantasyon sonuna kadar toplam maya miktarı azalmıştır.94 log kob/mL ile 7. Fermantasyonun başlangıcından itibaren toplam maya sayısı artmaya başlamış. F: Küçük çapta üretim yapan işletme. gün ve küçük çapta üretim yapan işletmede de 6. gün. D3: Deneme 3. 115 . D2: Deneme 2. Daha sonra.93 log kob/mL arasında değişmiştir. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şekil 4. Deneme 1 ve Deneme 2’de 4. Deneme 3 ve büyük çapta üretim yapan işletmede 3.15 log kob/mL ile Deneme 1’de elde edilmiştir.

Havuç fermantasyonları sırasında toplam maya sayısındaki değişim D1: Deneme 1.10. D3: Deneme 3.04 log kob/mL (Arıcı. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 10 9 Toplam maya (Log kob/ml) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 F G Şekil 4.4. 2001) ve 7.7. Şekil 4. 2008) olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar Arıcı (2001) ve Utuş (2008) tarafından yapılan çalışmalarda belirlenen sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. D2: Deneme 2.11’de havuç fermantasyonları sırasında Saccharomyces spp.18 log kob/mL .60 log kob/mL (Utuş. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şalgam suyu üzerine yapılan başka çalışmalarda toplam maya sayısı 5. 116 . olmayan maya sayısındaki değişim verilmiştir.54 log kob/mL – 7. F: Küçük çapta üretim yapan işletme.

olmayan maya sayısında düşme devam etmiştir. Gerçekleştirilen her üç denemede ve küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerden alınan örneklerde fermantasyonun ikinci gününe kadar artış gözlenmiş. olmayan maya sayısı 6. F: Küçük çapta üretim yapan işletme. olmayan maya sayısındaki değişim D1: Deneme 1. güne. olmayan maya sayısı (Log kob/ml) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 F G Şekil 4.01 log kob/mL arasında değişmektedir. olmayan maya sayısı 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Saccharomyces spp. güne ve Deneme 1 ve Deneme 3’de 7. Deneme 2 ve büyük çapta üretim yapan işletmede 6. daha sonra örneklerdeki Saccharomyces spp.68 log kob/mL ile büyük çapta üretim yapan işletmede elde edilmiştir.46 log kob/mL ile 6. 117 .4.44 log kob/mL ile küçük çapta üretim yapan işletmede ve en düşük değer ise 4. olmayan maya sayısında değişiklikler gözlenmiştir. Fermantasyon sonunda en yüksek Saccharomyces spp. Daha sonraki günlerde ise Saccharomyces spp. Küçük çapta üretim yapan işletmede 5. olmayan maya sayısı düşmeye başlamıştır. Havuç fermantasyonları sırasında Saccharomyces spp. D3: Deneme 3. güne kadar Saccharomyces spp.11. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şekilden de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında Saccharomyces spp. D2: Deneme 2.

8 arasındadır (T.16 g/L arasında değişirken.20 arasında belirlenmiştir.54 log kob/mL arasında belirlenmiştir.4.12’de verilmiştir.33-3. fermantasyonun başlangıcında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısının 6.80 – 8.48 – 5. olmayan mayaların sayısı 4. 4. Öte yandan. T. 2003). 118 .76-2.46 log kob/mL arasında olduğunu bildirmiştir.S.3-3. Havuç fermantasyonu başlangıcında toplam asit miktarları 0.67 arasında olduğunu bildirmiştir.48 olarak bulunmuştur. Tüm örneklerde toplam asitlik fermantasyon başlangıcından itibaren artış gözlenmiştir.4.3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Utuş (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada.02 ile 6.E. Canbaş ve Deryaoğlu.96-5.’ne göre satışa hazır şalgam suyunda pH değerleri 3. (1993) ise fermantasyonu tamamlamış şalgam sularında pH değerlerinin 3..E.43 ile 3.S.3. Fermantasyon sonunda toplam asit değerleri 6. Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarları Gerçekleştirilen denemelerden ve işletmelerden fermantasyon boyunca alınan örneklerde pH ve toplam asit (laktik asit cinsinden) analizleri yapılmış ve sonuçlar Şekil 4. fermantasyon sonunda Saccharomyces spp.39 g/L ve pH değerleri de 3. pH değerleri de 3. pH değeri de hızlı bir şekilde düşmüştür.

Yener (1997). Miişoğlu (2004) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir.5. Özhan (2000). Miişoğlu (2004) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir. 4.4. (2003) ve Canbaş ve Deryaoğlu. (1993) tarafından bildirilen değerler arasında olup Deryaoğlu (1990). Havuç fermantasyonları sırasında laktik asit cinsinden toplam asit miktarı ve pH değerindeki değişim D1: Deneme 1.9’da bölümümüzde küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde kurulan denemelerden ve diğer beş farklı işletmelerden izole edilen laktik asit bakterilerinin suş numaraları. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 9 Toplam asit (g/L laktik asit cinsinden) -pH 8 7 6 5 4 3 D1 pH D1 toplam asit (g/L) D3 pH F toplam asit (g/L) D2 pH D3 toplam asit (g/L) G pH 2 1 0 0 1 2 D2 toplam asit (g/L) F pH G toplam asit (g/L) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. 119 .E. D2: Deneme 2. yapılan analizler sonucu elde edilen pH değerleri T. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Örneklerde belirlenen laktik asit cinsinden toplam asit miktarı Deryaoğlu (1990). D3: Deneme 3.12.S. Arıcı (2001). Öte yandan. Laktik Asit Bakterisi Florasının Belirlenmesi Çizelge 4. F: Küçük çapta üretim yapan işletme. izole edildikleri deneme ve günler verilmiştir.

İzole edilen laktik asit bakterilerinin suş numaraları. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. izole edildikleri deneme ve günler İzole Edildiği İzole Edildiği Deneme No Suş No Gün Hamur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 120 .9.4.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.9’un devamı Suş No S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 Ekstraksiyon S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 İzole Edildiği Deneme 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 İzole Edildiği Gün 2 2 2 3 3 3 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 No 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 121 .

9’un devamı Suş No Şalgam Suyu S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 S83 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 İzole Edildiği Deneme İzole Edildiği Gün No 122 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.

4.9’un devamı Suş No S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 İzole Edildiği Deneme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İzole Edildiği Gün 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 No 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 123 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

9’un devamı Suş No S113 S114 S115 S116 S117 S118 S119 S120 S121 S122 S123 S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138 S139 S140 S141 İzole Edildiği Deneme 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 İzole Edildiği Gün 10 10 10 10 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 No 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 124 .4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

9’un devamı Suş No S142 S143 S144 S145 S146 S147 S148 S149 S150 S151 S152 S153 S154 S155 S156 S157 S158 S159 S160 S161 S162 S163 S164 S165 S166 S167 S168 S169 S170 İzole Edildiği Deneme 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 İzole Edildiği Gün 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 0 0 0 0 No 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 125 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.9’un devamı Suş No S171 S172 S173 S174 S175 S176 S177 S178 S179 S180 S181 S182 S183 S184 S185 S186 S187 S188 S189 S190 S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198 S199 İzole Edildiği Deneme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 İzole Edildiği Gün 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 No 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 126 .4.

9’un devamı Suş No S200 S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 S208 S209 S210 S211 S212 S213 S214 S215 S216 S217 S218 S219 S220 S221 S222 S223 S224 S225 İzole Edildiği Deneme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 İzole Edildiği Gün 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 No 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Küçük ve büyük çapta şalgam suyu üretimi yapan işletmelerden alınan örnekler S226 S227 F F 0 0 1 2 127 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.

4.9’un devamı Suş No S228 S229 S230 S231 S232 S233 S234 S235 S236 S237 S238 S239 S240 S241 S242 S243 S244 S245 S246 S247 S248 S249 S250 S251 S252 S253 S254 S255 S256 İzole Edildiği Deneme F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F İzole Edildiği Gün 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 No 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 128 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

9’un devamı Suş No S257 S258 S259 S260 S261 S262 S263 S264 S265 S266 S267 S268 S269 S270 S271 S272 S273 S274 S275 S276 S277 S278 S279 S280 S281 S282 S283 S284 S285 İzole Edildiği Deneme F F F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G G G G G G G G İzole Edildiği Gün 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 No 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 129 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.

4.9’un devamı Suş No S286 S287 S288 S289 S290 S291 S292 S293 S294 S295 S296 S297 S298 S299 S300 S301 S302 S303 S304 S305 S306 S307 S308 S309 S310 S311 S312 İzole Edildiği Deneme G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G İzole Edildiği Gün 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 No 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 130 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.9’un devamı Suş No İzole Edildiği Deneme İzole Edildiği Gün No Farklı işletmelerden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan şalgam suyu örnekleri S313 S314 S315 S316 S317 S318 S319 S320 S321 S322 S323 S324 S325 S326 S327 S328 S329 S330 S331 S332 S333 S334 S335 S336 S337 S338 S339 A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B 0 0 0 0 0 9 9 9 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 131 .

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.9’un devamı Suş No S340 S341 S342 S343 S344 S345 S346 S347 S348 S349 S350 S351 S352 S353 S354 S355 S356 S357 S358 S359 S360 S361 S362 S363 S364 S365 S366 S367 İzole Edildiği Deneme B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C İzole Edildiği Gün 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 0 No 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 1 132 .

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.9’un devamı Suş No S368 S369 S370 S371 S372 S373 S374 S375 S376 S377 S378 S379 S380 S381 S382 S383 S384 S385 S386 S387 S388 S389 S390 S391 S392 S393 S394 S395 İzole Edildiği Deneme C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D İzole Edildiği Gün 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 No 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 133 .

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.9’un devamı Suş No S396 S397 S398 S399 S400 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S407 S408 S409 S410 S411 S412 S413 S414 S415 S416 S417 S418 S419 S420 S421 S422 S423 İzole Edildiği Deneme D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E E E E İzole Edildiği Gün 1 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 134 .

D: D işletmesi.9’un devamı Suş No S424 S425 S426 S427 S428 S429 S430 S431 S432 S433 S434 S435 S436 S437 S438 S439 S440 S441 S442 S443 S444 S445 S446 S447 İzole Edildiği Deneme E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E İzole Edildiği Gün 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 No 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D1: Deneme 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. C: C işletmesi.4. E: E işletmesi 135 .D3: Deneme 3. A: A işletmesi. D2: Deneme 2. G: Büyük çapta üretim yapan işletme. B: B işletmesi. F: Küçük çapta üretim yapan işletme.

Fransa) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve izolatların tanıları API Lab software (API system.4-9. Bakterilerin tanıları morfolojik. Gürakan ve ark.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelgede üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları sırasında. BioMérieux. 1999). 4 defa su ile ekstraksiyon sonucu elde edilen ekstraktlarda.5-%18 NaCl) gelişme ve metil kırmızısı gibi fenotip özelliklere göre yapıldıktan sonra karbonhidratları kullanma testleri API 50CHL kitleri (BioMérieux. Kültürler tek koloni şeklinde elde edildikten sonra ikişer defa daha MRS agarlara ekilmiş ve anaerob kavanozlarda 30oC’de 1-2 gün inkübe edilmişlerdir. tanımlanması açısından çok önemlidir (Grimont.. Gerçekleştirilen analizlerin birer pozitif ve negatif sonuçlar ile ilgili resimler Ek 1. 2004). Ek 4. Ek 3. hareket testi. fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ve API 50 CHL galerileri yardımı ile yapılmıştır. 1995. nitrat redüksiyon testi. 1990.11’de verilmiştir. glikozdan CO2 gazı üretimi. Morfolojik özelliklerin belirlenmesi mikroorganizmaların. arjinin hidrolizi. asetoin üretimi (asetil metil karbinol). izole edilen G(+) ve katalaz (-) kültürler tekrar gram boyama ve katalaz testine tabi tutulmuşlardır. İlk gruplandırma hücre morfolojisi.. özellikle bakterilerin.10 ve Çizelge 4. farklı pH’larda (4. Ek 2. Bakteriler tanımlanmadan önce –20oC’den MRS sıvı besiyerlerine alınmışlar ve 30oC’de 2 gün inkübe edilmişlerdir.6). farklı sıcaklıklarda (10 oC-45 oC). Bakteri hücresinin şekli çoğu zaman bakteri cins ve türlerinin tanımlanmasında ayırıcı özelliklerden birisi olup 136 . Daha sonra tek koloni düşecek şekilde MRS agarlar üzerine yayma yöntemi ile yayılmış ve petri kutuları içerisinde oksijeni uzaklaştıran gaz paketleri bulunan anaerob kavanozlarda 30oC’de 1-2 gün inkübe edilmişlerdir. Tamminen ve ark. küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde kurulan fermantasyonlar sırasında ve beş farklı işletmeden farklı zamanlarda alınan şalgam suyu örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin izole edildikleri gün ve verilen numaralar verilmektedir. Ek 5 ve Ek 6’da verilmiştir Farklı kültür koleksiyonundan temin edilen ve kontrol olarak kullanılan LAB ve izole edilen LAB üzerinde gerçekleştirilen testlerden elde edilen sonuçlar sırasıyla Çizelge 4. Başlangıçta. gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında. farklı tuz konsantrasyonlarında (%6. Fransa) kullanılarak yapılmıştır (Harrigan ve McCance. Aktif hale getirildikten sonra tekrar MRS sıvı besiyerlerine aşılanmışlardır.

LAB’nde hareketlilik çok nadir görülen bir özelliktir (Kılıç. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan morfolojiye bağlı diğer kriterlere ait bilgiler de mikroskopik incelemeyle elde edilir.4. 2008) 137 . Bunun için Gr boyama yapılır.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hücre Morfolojisi Katalaz Hareket Asetoin Arjinin Nitrat Kontrol olarak kullanılan bakteri 138 Gr Glikozdan CO2 oluşumu Sıcaklık pH Tuz MRVP (Metil red testi) %18 + + - 10ºC + + + + + + + + + + + + + + 45ºC + + 4. brevis Çubuk - Çubuk + + Lb.4 9. + delbrueckii Çubuk +: pozitif reaksiyon. -: negatif reaksiyon. + plantarum Çubuk Lb.10.6 %6. buchneri Lb.5 + + + + + + + - Lb.Çizelge 4. Hasan TANGÜLER 138 . Kontrol olarak kullanılan LAB üzerinde yapılan analizler 4. + fermentum Çubuk Lb.

6 - %6.11. fizyolojik ve biyokimyasal analizler Glikozdan CO2 oluşumu Suş Numarası Hücre Morfolojisi Hareket Katalaz Asetoin Arjinin yapılan Nitrat Gr Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + - 4.4.5 + + + + + + + + %18 + + + + + + + + + + 139 Hasan TANGÜLER 139 .4 + + + + + + + + + + + + 9. Şalgam suyu üretimi denemelerinden ve işletmelerden elde edilen örneklerden izole edilen LAB üzerinde morfolojik. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.

6 %6.4 + + + + + + + + + + + + + 9.4.5 + + + + + + + + + + %18 z + + + + + + + + + Hücre Morfolojisi Hareket S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 Katalaz Gr 140 Hasan TANGÜLER + + + 140 .11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Sıcaklık Asetoin Arjinin Nitrat pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S13 S14 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z z z + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.

11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S26 S27 S28 S29 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Kok Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + z + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 Nitrat Gr 141 Hasan TANGÜLER z + 141 .6 %6.4 + + + + + + + + + + + + + + 9.Çizelge 4.5 + + + + + + + + + + + + + %18 + + z + + + z + + + 4.

4 + + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6.11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + z + + z + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.5 + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + z + + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Nitrat Gr 142 Hasan TANGÜLER + + + 142 .Çizelge 4.

11’in devamı Glikozdan CO2 oluşumu Suş Numarası Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 4.5 + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + - 143 Hasan TANGÜLER + + 143 .6 - %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 10ºC S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + - 4.Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + - 9.

4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 Çubuk Kok Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Kok + + + + + + + + + + + + + + + z + + z + z + + + + + + + + + + + + + z 45 ºC 4.4 + + + + + + + z + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.6 %6.5 + + + + + + %18 + + + + + + + + z + Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 144 Hasan TANGÜLER + + + z 144 .

5 %18 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S81 S82 S83 Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk - + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + - + - Asetoin + + + + + + z + + + + + Arjinin Nitrat Gr - + + + + + + + + - + + + + + + + + + - + + + + + + + + z 145 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 Hasan TANGÜLER + + + + + 145 .4 9.6 %6.Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC 45 ºC 4.

4.5 + + + + + + + + %18 + + + + z + + z + z Hareket Katalaz S98 S99 S100 S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 146 Hasan TANGÜLER z + + + + 146 .6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S95 S96 S97 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Kok Kok Çubuk Kok Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + + + + z + + + + + 45 ºC 4.4 + + + + + + + + + + + 9.

11’in devamı Glikozdan CO2 oluşumu Suş Numarası Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 4.5 + + + + + + + - %18 + + + + + + + + + + + + - 147 Hasan TANGÜLER 147 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 10ºC S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 S119 S120 S121 S122 S123 Kok Kok Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.Çizelge 4.4 + + + + + + + + 9.6 - %6.

5 + + z + + + + z + + + %18 + + + + + + + + + + 4.Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 148 Hasan TANGÜLER + + + + + 148 .11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138 Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + + + + + z + + + + + + 45 ºC 4.6 %6.4 + + + + + + + + + + + 9.

5 + + + + + + + + + z + %18 + z + + + + z + + + + + + z + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Nitrat Gr 149 Hasan TANGÜLER 149 .11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S139 S140 S141 S142 S143 S144 S145 S146 S147 S148 S149 S150 S151 S152 S153 Çubuk Kok Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Kok Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.4 + + + + + + + + + + 9.Çizelge 4.6 %6.

11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S154 S155 S156 S157 S158 S159 S160 S161 S162 S163 S164 S165 S166 S167 S168 Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.4 + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6.5 z + + + + + + + + + %18 + + + + z + + + + z + + + + + Nitrat Gr 150 Hasan TANGÜLER 150 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.4.

11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S169 S170 S171 S172 S173 S174 S175 S176 S177 S178 S179 S180 S181 S182 S183 Çubuk Kok Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.Çizelge 4.6 %6.5 + + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 151 Hasan TANGÜLER z + + z + 151 .

4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.Çizelge 4.6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S187 S188 S189 S190 S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 152 Hasan TANGÜLER + + z + 152 .5 + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + z 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S184 S185 S186 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + z + + + + + z + + + + + + + + + 45 ºC + + + 4.

11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S199 S200 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + 9.5 + + + + + + + + + + + %18 + + + + + z z z + z + + 4.Çizelge 4.6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hareket Katalaz S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 S208 S209 S210 S211 S212 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 153 Hasan 153 .

4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S213 S214 S215 S216 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + z + + + + + + + z + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz S217 S218 S219 S220 S221 S222 S223 S224 S225 S226 S227 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 154 Hasan TANGÜLER + + + z + 154 .6 %6.Çizelge 4.5 + + + + + + + + + + + %18 + + + + z + + + 4.

Çizelge 4.5 + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + z + z + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz S230 S231 S232 S233 S234 S235 S236 S237 S238 S239 S240 S241 S242 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 155 Hasan TANGÜLER + + + + z 155 .11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S228 S229 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + z + + z + + + + + + z + + + + 45 ºC 4.

6 %6.4 + + + + + + + + + + + + + + 9.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S243 S244 S245 S246 S247 S248 S249 S250 S251 S252 S253 S254 S255 S256 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + z + + + + z + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 156 Hasan TANGÜLER + + + + 156 .5 + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + z + + + + 4.

6 %6.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.Çizelge 4.5 + + + + + + + + + + %18 + + + z + z + + + + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S259 S260 S261 S262 S263 S264 S265 S266 S267 S268 S269 S270 S271 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 157 Hasan TANGÜLER + + + z z 157 .11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S257 S258 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + z z + + z + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S275 S276 S277 S278 S279 S280 S281 S282 S283 S284 S285 S286 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 158 Hasan TANGÜLER + + + z 158 .Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S272 S273 S274 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + z + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.6 %6.5 + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.

4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S287 S288 S289 S290 S291 S292 S293 S294 S295 S296 S297 S298 S299 S300 S301 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + + + 4.6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.5 + + + + + + + + + + + + + %18 z + z + + z + Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 159 Hasan TANGÜLER + + + + 159 .4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.

11’in devamı Glikozdan CO2 oluşumu MR-VP Asetoin Arjinin Sıcaklık pH Tuz Nitrat (Metil red testi) Suş Numarası Hücre Morfolojisi 4.5 + + + + + + + + + + + + %18 + + + z + + + z + + + + 160 S304 S305 S306 S307 S308 S309 S310 S311 S312 S313 S314 S315 Hasan TANGÜLER 160 .6 - %6.4 + + + + + + + + + + + + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz Gr 10ºC S302 S303 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + z + z + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + - 4.Çizelge 4.

6 %6.5 + + + + + + + + + + + + + + + %18 + z + + + + + z + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S316 S317 S318 S319 S320 S321 S322 S323 S324 S325 S326 S327 S328 S329 S330 Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + z + z z + + z + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 161 Hasan TANGÜLER + z + + + 161 .

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.6 %6.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S331 S332 S333 S334 S335 S336 S337 S338 S339 S340 S341 S342 S343 S344 S345 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + z z + + + + + + z + + + + + + z + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.4 + + + + + + + + + + + + + 9.5 + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + z Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 162 Hasan TANGÜLER + + + 162 .4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA S349 S350 S351 S352 S353 S354 S355 S356 S357 S358 S359 S360 Nitrat Gr 163 Hasan TANGÜLER + + + 163 .5 + + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + 4.11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S346 S347 S348 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6.

4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.Çizelge 4.5 + + + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S364 S365 S366 S367 S368 S369 S370 S371 S372 S373 S374 S375 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 164 Hasan TANGÜLER + + + + + 164 .11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S361 S362 S363 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.6 %6.

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S376 S377 S378 S379 S380 S381 S382 S383 S384 S385 S386 S387 S388 S389 S390 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6.5 + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + +

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Katalaz

Asetoin

Arjinin

Nitrat

Gr

165

Hasan TANGÜLER

+ + + +

165

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu MR-VP Asetoin Arjinin Nitrat Sıcaklık pH Tuz (Metil red testi) Hücre Morfolojisi Hareket

Katalaz

Gr

10ºC S391 S392 S393 S394 S395 S396 S397 S398 S399 S400 S401 S402 S403 S404 S405 Çubuk Kok Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

45 ºC + -

4.4 + + + + + + + + + + + + +

9.6 -

%6.5 + + + + + + + + +

%18 + + + + + + +

166

Hasan TANGÜLER

+ + + + +

166

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S406 S407 S408 S409 S410 S411 S412 S413 S414 S415 S416 S417 S418 S419 S420 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.4 + + + + + + + + + + + 9.6 %6.5 + + + + + + + + + %18 + + + + + + + -

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Katalaz

Asetoin

Arjinin

Nitrat

Gr

167

Hasan TANGÜLER

+ +

167

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi)
10ºC

Katalaz

Asetoin

Arjinin

Nitrat

Gr

45 ºC + + + -

4.4 + + + + + + + + + + + + + + +

9.6 -

%6.5 + + + + + + + + + + + + -

%18 + + + + + + + +

S421 S422 S423 S424

Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk

+ -

+ + + + + + + + + + + + + + +

-

+ + + + + -

+ + z + + -

+ + + -

+ + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + +

168

425 S426 S427 428 S429 S430 S431 S432 S433 S434 S435

Hasan TANGÜLER

+ + +

168

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Katalaz Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10º C S436 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + + 4.4 + + + + + + + + + + 9.6 %6.5 + + + + + + + + + %18 + + + + + +

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

S437 S438 S439 S440 S441 S442 S443 S444 S445 S446 S447

Asetoin

Arjinin

Nitrat

Gr

169

Hasan TANGÜLER

+

+: pozitif reaksiyon, -: negatif reaksiyon, z: zayıf reaksiyon

169

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Çizelge 4.11’den de görüldüğü gibi izole edilen suşların hepsi Gr (+) ve katalaz negatiftir. Analizi gerçekleştirilen 447 laktik asit bakterisinden 55 tanesi (%12.30) kok şeklinde ve geri kalan 392 (%87.70) laktik asit bakterisinin çubuk şeklinde olduğu belirlenmiştir. Kok şekilli bakterilerden hiçbiri hareketli değilken, çubuk bakterileren 78 tanesi (%17.45) hareketlidir. LAB’nin tanımlanmasında bunların fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin saptanabilmesi önemlidir. Tanımlamada ilk olarak kullanılan karakterler, bu bakterilerin oluşturdukları asit miktarı, optimum ve maksimum gelişme sıcaklıkları, farklı NaCl konsantrasyonlarındaki gelişme durumları, gaz ve uçucu bileşikleri oluşturma yetenekleri ve pH’ya toleranstır. Bu özellikleri yanında fizyolojik ve biyokimyasal özellikler bakımından gerçekleştirilen tanımlamalarda LAB’nin arjininden NH3 oluşumu, Asetoin üretimi, Nitratın indirgenmesi gibi özellikler de değerlendirilir (Johansson, 1999; Kılıç, 2008). Gerçekleştirilen analizler sonucu 447 adet LAB’sinin fizyolojik ve

biyokimyasal özellikler bakımından suşlar arasında farklılıklar gözlendiği belirlenmiştir. Bakteri türlerini sınıflandırmak ve tanımlamak için çeşitli metotlar

kullanılmaktadır (Nigatu ve ark., 2000). Bunlardan geleneksel yöntemler türlerin ve tür içinde alt türlerin tanımlanması için kullanılmaktadır (Reuter ve ark., 2002). Tanımlamaların daha doğru ve güvenilir olabilmesi için farklı yöntemlerin bir arada destekleyici olarak kullanılması gerekir (Nigatu ve ark., 2000). Laktik asit bakterilerinin tanımlamalarında hızlı yöntem olarak API kitleri yaygın olarak kullanılmaktadır (Nigatu ve ark., 2000; Charteris ve ark., 2001). 4.5.1. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimi Denemelerinde Hamur Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Florası Çizelge 4.11’de sonuçları verilen analizlere ilave olarak karbon bileşiklerini özümleme testeri için API kitleri ile de analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar bakterilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ile beraber değerlendirilmiş ve hamur örnekleri, ekstraktlar ve şalgam sularının bakteri florası belirlenmiştir. Belirlenen laktik asit bakterisi florası Çizelge 4.12’de verilmiştir.

170

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Geleneksel yolla şalgam suyu üretiminde, birinci fermantasyonda denilen hamur fermantasyonu, LAB’nin zenginleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir (Erten ve ark., 2008).

Çizelge 4.12. Hamur, ekstrakt ve şalgam sularının laktik asit bakteri florası Suş no Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Hamur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 Lb. plantarum 1 Lb. delbrueckii subsp. delbrueckii Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. delbrueckii subsp.delbrueckii Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1

171

paracasei 2 Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb.12’nin devamı Suş no S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Pe. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. pentosaceus 1 Lb. plantarum 1 Pe. paracasei 2 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.4. paracasei subsp. brevis 3 Lb. paracasei 2 Lb. pentosaceus 1 172 . plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb.

plantarum 1 Pe. plantarum 1 Pe. brevis 3 Lb.4. pentosaceus 1 173 . paracasei subsp. paracasei 1 Lb. paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp.12’nin devamı Suş no S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 Ekstraksiyon S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Pe. plantarum 1 Lb. pentosaceus 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. pentosaceus 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb.

paracasei subsp. mesenteroides subsp. lactis 1 Lb. paracasei 2 Lb. mesenteroides Lb. delbrueckii subsp. plantarum 1 Lc. lactis subsp. lactis 1 Lb.delbrueckii Lb. lactis subsp. lactis 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei subsp. paracasei 2 Leu. delbrueckii subsp.12’nin devamı Suş no Şalgam Suyu S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 Lc. paracasei 2 Lb. lactis 1 Lb. lactis 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü 174 . paracasei 2 Leu. plantarum 1 Lc. mesenteroides Lb.4. mesenteroides subsp. lactis subsp.delbrueckii Lb. plantarum 1 Lc. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. lactis subsp. lactis subsp. plantarum 1 Lc. paracasei subsp. paracasei 2 Lb.

paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lc. paracasei subsp. lactis subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. lactis subsp. plantarum 1 Lc. lactis subsp. plantarum 1 Lb. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. lactis 1 Lb.12’nin devamı Suş no S80 S81 S82 S83 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S100 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lc. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. lactis subsp. lactis subsp. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. lactis 1 Lb. paracasei subsp.4. lactis 1 Lc. paracasei 2 Lb. lactis 1 Lb. plantarum 1 175 . paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lc. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. lactis subsp. plantarum 1 Lc.

lactis 1 Lb. plantarum 1 Lc.4. lactis 1 Lb.12’nin devamı Suş no S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 S119 S120 S121 S122 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. lactis subsp. lactis 1 Lc. plantarum 1 Lb. lactis subsp. plantarum 1 Lb. lactis subsp. delbrueckii Lc. lactis 1 Lc. paracasei subsp. lactis 1 Lb. paracasei 2 Lc. paracasei 2 Lb. lactis subsp. lactis subsp. plantarum 1 Lc. lactis 1 Lc. lactis 1 Lb. lactis subsp. paracasei subsp. paracasei subsp. paracasei 2 176 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei 2 Lc. paracasei subsp. lactis subsp. lactis subsp. lactis 1 Lb. lactis 1 Lb. delbrueckii subsp. lactis subsp. plantarum 1 Lc. paracasei subsp. paracasei 2 Lc. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lb. lactis subsp.

paracasei subsp. paracasei 2 Lb. lactis 1 Lb. paracasei 2 Lc. lactis subsp. plantarum 1 Lc. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lc. paracasei 2 Lb. lactis 1 Lb. paracasei 2 Lb. lactis 1 Lc. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lc. lactis 1 Lb.4. lactis 1 Lb. lactis subsp. plantarum 1 177 .12’nin devamı Suş no S123 S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138 S139 S140 S141 S142 S143 S144 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lc. lactis subsp. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. delbrueckii Lb. paracasei subsp. lactis subsp. paracasei subsp. lactis subsp. plantarum 1 Lb. delbrueckii subsp. lactis subsp. lactis 1 Lb.

12’nin devamı Suş no S145 S146 S147 S148 S149 S150 S151 S152 S153 S154 S155 S156 S157 S158 S159 S160 S161 S162 S163 S164 S165 S166 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lc. lactis subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lc. lactis subsp. lactis subsp. paracasei 2 Lc. plantarum 1 Lb. lactis 1 178 . plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lc. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb.4. lactis subsp. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. lactis subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. lactis 1 Lb. lactis 1 Lc. lactis 1 Lb. paracasei subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lb.

paracasei subsp. paracasei 1 Lb. paracasei 1 Lb. plantarum 1 Lb.4. fermentum Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. pentosaceus 1 Leu. paracasei 1 Lb. paracasei 1 179 .12’nin devamı Suş no S167 S168 S169 S170 S171 S172 S173 S174 S175 S176 S177 S178 S179 S180 S181 S182 S183 S184 S185 S186 S187 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. mesenteroides subsp. paracasei 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. brevis 3 Pe. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. paracasei subsp.

brevis 3 Lb. paracasei 1 Lb.12’nin devamı Suş no S188 S189 S190 S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198 S199 S200 S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 S208 S209 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. fermentum Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 180 . brevis 3 Lb. paracasei 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. fermentum Lb. paracasei 1 Lb. paracasei subsp. fermentum Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. paracasei subsp. plantarum 1 Lb.4. paracasei 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei 1 Lb.

brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 1 Lb. paracasei 1 Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Lb.4. fermentum Lb. plantarum 1 Küçük ve büyük çapta şalgam suyu üretimi yapan işletmelerden alınan örnekler S226 S227 S228 Lb. brevis 3 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. fermentum Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb.12’nin devamı Suş no S210 S211 S212 S213 S214 S215 S216 S217 S218 S219 S220 S221 S222 S223 S224 S225 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. fermentum Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Lb. brevis 3 Lb. brevis 3 181 .

plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S229 S230 S231 S232 S233 S234 S235 S236 S237 S238 S239 S240 S241 S242 S243 S244 S245 S246 S247 S248 S249 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 182 . paracasei subsp. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb.4. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.

plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb.4. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei 2 183 . paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb.12’nin devamı Suş no S250 S251 S252 S253 S254 S255 S256 S257 S258 S259 S260 S261 S262 S263 S264 S265 S266 S267 S268 S269 S270 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. brevis 3 Lb.

paracasei 2 Lb.4. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S271 S272 S273 S274 S275 S276 S277 S278 S279 S280 S281 S282 S283 S284 S285 S286 S287 S288 S289 S290 S291 S292 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. plantarum 1 184 . plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. plantarum 1 Lb.

plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. fermentum Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum 185 . plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S293 S294 S295 S296 S297 S298 S299 S300 S301 S302 S303 S304 S305 S306 S307 S308 S309 S310 S311 S312 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. fermentum Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp.4. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb.

plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. brevis 2 Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lb. mesenteroides subsp. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 2 Leu. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Leu.12’nin devamı Suş no Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Farklı işletmelerden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan şalgam suyu örnekleri S313 S314 S315 S316 S317 S318 S319 S320 S321 S322 S323 S324 S325 S326 S327 S328 S329 S330 S331 Lb. pentosus Lb. brevis 2 186 . brevis 3 Lb.4. brevis 2 Lb.

brevis 2 Lb. pentosus Lb. buchneri Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 1 Lb. delbrueckii Lb. delbrueckii subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S332 S333 S334 S335 S336 S337 S338 S339 S340 S341 S342 S343 S344 S345 S346 S347 S348 S349 S350 S351 S352 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. brevis 2 Lb. brevis 2 Lb. plantarum 1 Lb. buchneri Lb. buchneri Lb. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 2 187 . plantarum 1 Lb. delbrueckii Lb. delbrueckii subsp. pentosus Lb.

pentosus Lb. brevis 2 Lb. mesenteroides subsp.12’nin devamı Suş no S353 S354 S355 S356 S357 S358 S359 S360 S361 S362 S363 S364 S365 S366 S367 S368 S369 S370 S371 S372 S373 S374 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lb. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Leu. plantarum 1 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. pentosus Lb. mesenteroides/dextranicum 1 188 .4. brevis 1 Leu. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Leu. plantarum 1 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Leu. plantarum 1 Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb.

brevis 3 Lb.delbrueckii Lb. mesenteroides Lb. brevis 3 189 . pentosus Leu. brevis 1 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. mesenteroides subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lb. delbrueckii subsp. plantarum 1 Lb. mesenteroides Lb.delbrueckii Leu. buchneri Leu. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Leu. brevis 2 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S375 S376 S377 S378 S379 S380 S381 S382 S383 S384 S385 S386 S387 S388 S389 S390 S391 S392 S393 S394 S395 S396 S397 S398 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb.4. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. mesenteroides subsp. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb. mesenteroides subsp. delbrueckii subsp.

paracasei subsp. fermentum Lb.delbrueckii 190 . paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb. buchneri Leu. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. mesenteroides subsp. paracasei subsp. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb. brevis 2 Lb. buchneri Lb. cremoris Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. buchneri Lb. plantarum 1 Lb. buchneri Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. delbrueckii subsp. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S399 S400 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S407 S408 S409 S410 S411 S412 S413 S414 S415 S416 S417 S418 S419 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. buchneri Lb. mesenteroides subsp. brevis 3 Lb. paracasei 2 Leu.

fermentum Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. buchneri Lb. fermentum Lb. plantarum 1 Lb. buchneri Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. plantarum 1 Leu. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. fermentum Lb. paracasei 2 Lb. fermentum 191 . paracasei 2 Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Pediococcus sp.4. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. Lb.12’nin devamı Suş no S420 S421 S422 S423 S424 S425 S426 S427 S428 S429 S430 S431 S432 S433 S434 S435 S436 S437 S438 S439 S440 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. brevis 2 Lb.

43) ile Lb. Pe.12’den de görüldüğü gibi üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları sırasında toplam 47 adet laktik asit bakterisi izole edilmiş olup en fazla tanımlanan bakteri 19 adet (%40. hamur fermantasyonları sırasında Deneme 1’de 2 adet (%4. Deneme 3’de izole edilen bakteriler (toplam 2 adet) Lb. plantarum 1 Lb.: Pediococcus Çizelge 4. pentosaceus 1 türüne ait laktik asit bakterisi belirlenmiştir. delbrueckii subsp. plantarum 1 alt türüne aittir. Lc.: Lactobacillus. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei subsp.4. Öte yandan. Şalgam suyu üretiminde hamur fermantasyonu sırasında etkili olan laktik asit bakteri florası ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 10 tane bakteriden Deneme 1 ve Deneme 2’de izole edilen bakteriler (toplam 8 adet) Lb.12’nin devamı Suş no S441 S442 S443 S444 S445 S446 S447 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. paracasei izlemektedir. brevis 2 Lb. Hamur fermantasyonu sırasında etkili olan flora ekşi mayadan kaynaklanabilir. paracasei 2 alt türüne ait olup. brevis 3 ve 10 adet (%21.53) ile Lb.51) Pe.28) ile Lb.26) Lb. paracasei 1 alt türüne aittir. paracasei subsp.: Lactococcus. brevis 2 Lb. delbrueckii alt türüne ait laktik asit bakterisi ve Deneme 3’de de 4 adet (%8.. bölgeden bölgeye ve ekşi hamur tipine 192 . plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. Ekmek üretiminde kullanılan ekşi mayanın florası ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda ekosistemden ekosisteme. Bu bakteriyi sırasıyla 12 adet (%25. Leu. fermentum Lb. Ekşi maya kullanılarak çeşitli ekmekler üretilir. fermentum Lb.: Leuconostoc. paracasei subsp.

divergens ve Lb. 193 . Öte yandan. paracasei 2 (Denemede 1 ve Deneme 2’de birer adet.4. (2004) Ankara. 2008). 2006. fermentum. 2005. fermentum olduğunu bildirmişlerdir. pontis. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER göre değişiklik gösterdiği bildirilmiştir (Menteş ve ark.18). brevis ssp.. Menteş ve ark. brevis. delbrueckii subsp. ekşi hamurda baskın LAB’nin Lb. Hamur fermantasyonunda olduğu gibi ekstraktlarda da baskın olan bakteri 5 adet ile Lb. Lb. Ekşi hamurlardan izole edilen bakteriler genellikle Lactobacillus cinsine ait bakterilerdir (Gül ve ark. Lb. Lb. Çizelge 4. 1993. lindneri (Eski adı Lb. 2005). buchneri. 2 adet Lb. Lb. Tanımlanan diğer bakteriler Lb.09). Üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları sonucunda 11 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. paracasei 1 (Deneme 3’te 1 adet. 4. Lb. paracasei subsp. sanfranciscensis). 2007). ekşi hamurlarda en fazla rastlanılan (dominant) türlerin Lb.5. Öte yandan.. Lb. De Vuyst ve Vancanneyt.. alimentarius ve Lb. Bursa ve Trabzon’dan aldıkları 20 farklı ekşi hamur örneğinden LAB’ni izole etmişler ve izole ettikleri bakterilerden 150 tanesinin Lactobacillus cinsine ait tür ya da alt türler olduğunu bildirmişlerdir. Lb. Lb.. brevis. acidophilus. Lb. fructivorans. reuteri ve Lb. viridescens türlerinin de bulunabildiğini ileri sürmüşlerdir.46) alt türüdür. Lb.. 2007). Gül ve ark. plantarum 1 (%45. %9. Paramithiotis ve ark. Lb. paracasei subsp. Erten ve ark. Deryaoğlu. alimentarius.2. plantarum olduğunu ve bunların yanında Lb. Çeşitli araştırmacılar. reuteri. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimi Denemelerinde Ekstraktta Laktik Asit Bakterisi Florası Ekşi hamur florasını da içeren birinci fermantasyondan elde edilen ekstrakt havuç (esas) fermantasyonun başlamasına yardımcı olur (Canbaş ve Deryaoğlu. yanında ortamda Pediococcus. delbrueckii. 2004.. Lb. Leuconostoc ve Enterococcus cinslerine ait türlerin daha az sayıda bulunduğunu belirtmişlerdir (Gobbetti ve ark. %18. Lb. Corsetti ve ark.12’den de görüldüğü gibi hamur fermantasyonları sonucunda gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemleri sonucunda elde edilen ekstraktlarda laktik asit bakteri floraları hamurlardan kaynaklandığı söylenebilir. plantarum. 2005.. Lb. 1990.

Lb. 1993. Şalgam suyunun mikroflorasında birçok mikroorganizma bulunur ve bunlar detaylı olarak bilinmemektedir (Canbaş ve Fenercioğlu. 1984. Deneme 2’den 50 ve Deneme 3’ten de 59 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir.3. 2004). Arıcı. Öte yandan. Şalgam suyu fermantasyonunda etkili olan mikroflora. 2004). Canbaş ve Deryaoğlu. Arıcı. Çizelge 4. hammaddelerden. paracasei subsp. zeytin ve kanji gibi gıda ve içeceklerin üretiminden sorumlu temel organizmalar LAB’dir (Erten ve ark. mesenteroides subsp.5. Şalgam Suyu Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Florası Şalgam suyu fermantasyonunu etkileyen en önemli parametrelerden biri mikrofloradır (Erten ve ark. plantarum 1’den sonra sayıca en fazla olan ve fermantasyon boyunca belirlenen bakteriler Lc. plantarum 1’dur. Şalgam suyu üretimi için gerçekleştirilen hamur fermantasyonunu takiben elde edilen ekstraktlarda laktik asit bakteri florası ile ilgili yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. paracasei 2 (14 adet) alt türüdür. delbrueckii subsp.4.. pentosaceus 1 (%9. 4. 1984. delbrueckii ve Leu. 1993. Dellaglio ve ark. lactis 1 (19 adet) ve Lb.09) alt türleridir. mesenteroides olduğunu ve bu bakterinin sebze fermantasyonlarında önemli rol oynadığını bildirmiştir. lactis subsp. ürünün üretildiği ve depolandığı tankların yüzeyinden ve ekşi hamur ekstraktında bulunan mikroorganizmalardan kaynaklanabilir. 194 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER brevis 3 (%18.12’den de görüldüğü gibi Deneme 1’de fermantasyon sırasında en fazla izole edilen bakteri (21 adet) hamur ve ekstraktlarda olduğu gibi Lb. Canbaş ve Deryaoğlu. başlıca LAB ve mayalar tarafından gerçekleştirilir (Canbaş ve Fenercioğlu. 2008). mesenteroides alt türleri de belirlenmiştir. 2008). Şalgam suyu gibi laktik asit fermantasyonu ile üretilen lahana turşusu (sauerkraut). Fermantasyonun başlangıcında ortamda bulunan ve asitlikteki artış ile azalmaya başlayan bu iki bakteri ikinci gün fermantasyon ortamından kaybolmuşlardır. Bölümümüzde gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında Deneme 1’den 58. Deneme 1’de ikişer adet Lb. Şalgam suyu fermantasyonu doğal olarak. (1995) sebzelerden en fazla izole edilen bakterinin Leu. turşu.18) ve 1 adet Pe..

plantarum 1 (18 adet). sırasıyla 43 adet ve 44 adet.77’i Lb. paracasei’nin bir başka alt türü (Lb. sadece fermantasyonun başlangıcında izole edilmiştir.4. fermentum türüne. Fakat belirlenen bu bakteri farklı bir alt türe (Leu. bölümümüzde gerçekleştirilen Deneme 3’ün havuç fermantasyonuna benzer şekilde Lb. Deneme 1’de olduğu gibi fermantasyonun başlangıcında Leuconostoc cinsine ait bir adet bakteri belirlenmiştir. Deneme 3’ten farklı olarak küçük çaplı üretim yapan işletmeden 195 . Lb. paracasei 2 (12 adet) ve Lb.16’sı Lc. Küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde geleneksel yöntem ile üretilen şalgam sularından. pentosaceus (1 adet) türlerine ait LAB belirlenmiştir. lactis 1 alt türüne. mesenteroides alt türüne. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Deneme 1’de gerçekleştirilen havuç fermantasyonuna benzer şekilde. paracasei subsp. paracasei subsp. plantarum 1 alt türüne ait bakteri tanımlanmış olup. lactis subsp. paracasei 2 (14 adet) alt türü izlemiş ve 2 adette Lb. izole edilen LAB de tanımlanmıştır. mesenteroides subsp. plantarum 1 alt türüne. Küçük çapta üretim yapan işletmede tanımlanan LAB. %4. paracasei subsp. %2. Üçüncü havuç fermantasyonu sırasında izole edilen 59 laktik asit bakterisinden 14 tanesi Lb. Bölümümüzde gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemelerinden izole edilip tanımlanan LAB’nin %35. mesenteroides/dextranicum 1) ait olup. %10. paracasei subsp. plantarum 1’dur. lactis 1 (13 adet) ve Lb.38’i Lb. paracasei subsp. paracasei (%8. pentosaceus türüne aittir. Bu bakteriyi yine aynı şekilde Lactococcus lactis subsp. Lb.80’i Leu.15’i Lb. Bu bakteriler tüm fermantasyon boyunca her gün ortamda bulunmuşlardır.19’u Lb. diğer havuç fermantasyonlarında izole edilen Lb. Deneme 1 ve Deneme 2’deki havuç fermantasyonunun aksine izole edilen bakteriler arasında Lb. paracasei 2) alt türüne.78’i Lb. paracasei subsp. paracasei 1 ve %16.40’ı Lb. brevis 3 alt türü (18 adet). mesenteroides subsp. Öte yandan. Bölümümüzde gerçekleştirilen Deneme 3’te 18 adet Lb. %19. delbrueckii alt türüne ve %0.93’ü Lb. %1. Deneme 2’deki havuç fermantasyonunda da en fazla izole edilen laktik asit bakterisi (21 adet) Lb.6’sı da Pe. fermentum (7 adet) ve Pe. delbrueckii belirlenmiştir. paracasei 1 olarak belirlenmiştir. delbrueckii subsp. brevis 3 (13 adet) türlerine veya alt türlerine ait bakterilerdir. brevis 3 alt türüne. paracasei subsp. %25. delbrueckii subsp. paracasei 1) tanımlanmıştır. Öte yandan. Deneme 1’in aksine fermantasyon boyunca Leuconostoc cinsi laktik asit bakterisine rastlanmamıştır.

paracasei 2 alt türüne. paracasei 2 alt türüne. brevis (%5. %5. beş farklı işletmeden fermantasyonun başında. plantarum 1 (26 adet) alt türüdür. mesenteroides/dextranicum alt türlerine ait bakteriler de belirlenmiştir.52’si Lb. brevis 2 alt türlerine ait LAB’nin olduğu belirlenmiştir.67 Lb. paracasei 2 (10 adet) alt türüne ait bakteriler belirlenmiştir. fermentum (8 adet) türüne ve Deneme 3 hariç bölümümüzde gerçekleştirilen diğer denemeler ve küçük çapta üretim yapan işletmede olduğu gibi Lb. plantarum 1. paracasei subsp.19 Lb. mesenteroides türlerine ait bakterilere rastlanılmamıştır. A işletmesinden alınan örnekte fermantasyon sonunda Leu. mesenteroides subsp. %24. ortasında ve sonunda alınan örneklerden de LAB izole edilmiş ve tanımlama işlemlerine başlanmıştır.20’si Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER fermantasyon boyunca izole edilen LAB’da Lb. brevis 3 alt türlerine ait bakterilere rastlanmamış fakat Lb. pentosus türüne. mesenteroides (%7.29’u Lb. brevis 3 ve Lb.59 Lb.94’ü Lb. Beş farklı işletmeden fermantasyonun başında. mesenteroides subsp. Lb. fermentum türüne aittir.58’i Lb. %4. brevis 1. pentosaceus ve Leu. paracasei subsp. pentosus türü de belirlenmiştir.89’u Leu. Küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde geleneksel yöntem ile üretilen şalgam sularından izole edilen LAB’nin %50. fermentum türüne.15’i Lb.44’ü Lb. fermentum. %8. Dokuzuncu günde alınan örnekte ise Lb. paracasei subsp. Ayrıca.19’u Lb.44’ü Lb.4. mesenteroides subsp. plantarum 1 alt türleri yanında Lb. Lb.48’i Leu. mesenteroides subsp. plantarum 1 alt türüne. Büyük çapta üretim yapan işletmede de diğer tüm havuç fermantasyonlarında olduğu gibi en fazla izole edilen laktik asit bakterisi Lb. Öte yandan. brevis 3) türüne. Pe. brevis 2 ve %6.41’i Leu. mesenteroides/dextranicum alt türü belirlenmemiş fakat fermantasyon başında bulunmuş olan Lb. %8. Bununla beraber. ortasında ve sonunda alınan örneklerden izole edilip tanımlanan LAB’nden %38. mesenteroides/dextranicum 1. %25. mesenteroides subsp. plantarum 1 alt türüne.70’i Lb. brevis 3 türüne ve %9. mesenteroides/dextranicum 1 ve %1. brevis 2 ve Lb. %14. 196 . %3. brevis 2 ve Lb. Deneme 3’de olduğu gibi fermantasyon sırasında Lb. %12.12’den de görüldüğü gibi A işletmesinden alınan örneklerde fermantasyonun başında etkili olan mikroorganizmaların Leu. Çizelge 4. mesenteroides) türüne.19’u Lb. %5. buchneri türüne. plantarum 1 yanında Leu.

4.. laktik asit üretimi ve kabul edilebilirliği yüksek duyusal özellikleri bakımından en uygun olanının starter kültür (Lb. brevis. mesenteroides tarafından başlatılır (Harris. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER delbrueckii subsp. Deneme 3’te ise Lb. Bölümümüzde gerçekleştirilen Deneme 1 ve Deneme 3’te fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonunda olduğu gibi başlangıçta ortamda Leuconostoc cinsi bakteriler bulunmuş ve zamanla asitlikteki artış ile beraber bu bakteriler ortamdan izole edilememişlerdir. paracasei 1 bakterileri hakim olmuş ve fermantasyon bu bakterilerce tamamlanmıştır. kimyasal ve mikrobiyolojik yönden 25 adet şalgam suyu örneğini incelemiş ve şalgam sularında Lb. plantarum) kullanılarak üretilen şalgam suyu 197 . Bergqvist ve ark. brevis ve Pe. Asitlikte daha fazla artış Lb. cremoris alt türüne aittir. 1998. pentosaceus ve Lb. Li. 2005). 2000. Gerçekleştirilen diğer denemelerde de fermantasyon boyunca belirlenen bakterilerin benzer olduğu belirlenmiştir. paracasei subsp. 2005) ve asit miktarındaki artış ile beraber bu bakteriler ölür ve fermantasyon Lb. Fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonu heterofermantatif bir laktik asit bakterisi olan ve özellikle temel son ürün olarak laktik asit ve asetik asit üreten Leu. Pe. Li. ve %0. delbrueckii alt türüne. 1998.74’ü Pediococcus spp. Lb.. 2000. lactis 1. Arıcı (2004). Oliver ve ark. plantarum ve Lb. plantarum tarafından devam ettirilir (Harris. pentosaceus türlerinin etkisinin azalmasına neden olur ve fermantasyon genellikle aside dayanıklı ve fermente sebzelerden en sık izole edilen laktik asit bakterisi olan Lb. paracasei subsp. 2004. şalgam suyu üretiminde fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmaların Lb. Erginkaya ve Hammes (1992) toplam 48 saatlik fermantasyon sonucu ürettikleri şalgam sularında yapıkları analiz sonucunda. plantarum 1. Şalgam suyu fermantasyonu sırasında etkili olan LAB ile ilgili ve fermantasyon sonunda ortamda bulunan LAB ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır ve bunlar aşağıda belirtilmiştir. brevis ve Lb. plantarum 1. mesenteroides subsp.. 1998. %0. Oliver ve ark. (2005) kontrollü şartlarda ürettikleri şalgam sularından pH’nın düşüşü. 2004).. Bergqvist ve ark. Lb. paracasei ssp. Arslan ve ark.74’ü şekilde Leu. arabinosus. Lb. lactis subsp. plantarum ssp. paracasei’nin bulunduğunu bildirmiştir. brevis 3 ve Lb. plantarum bakterisi tarafından tamamlanır (Harris. fermentum olduğunu belirlemişlerdir. Ortama Deneme 1’de Lb. paracasei 2 ve Lc.

mesenteroides Lc.4. LonvaudFunel. fermentum Lb. 1998. Tanımlanan bu türler ve fermantasyon tipleri Çizelge 4.13’ten de görüldüğü gibi 4 farklı cins ve 10 farklı tür belirlenmiştir.13. pentosus Lactobacillus Lb. pentosaceus Homofermentatif Lb. Axelsson. 1995) Cins Tür Lb.12’deki gibi tanımlanmış ve Çizelge 4. 2000. Schleifer ve Ludwig. delbrueckii Leuconostoc Lactococcus Leu. Bölümümüzde.: Lactobacillus.: Lactococcus.13’te verilmiştir. buchneri Lb. Lc. 2000.lactis Fermantasyon tipi Fakültatif heterofermentatif Fakültatif heterofermentatif Fakültatif heterofermentatif Heterofermentatif Heterofermentatif Heterofermentatif Homofermentatif Heterofermentatif Homofermentatif Pediococcus Pe. 1995. Batt. Leu. paracasei Lb. brevis Lb. Hammes ve Vogel.: Pediococcus 198 . küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemelerinden ve 5 farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan örneklerden izole edilen LAB Çizelge 4. P. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER olduğunu bildirmişler ve bu şekilde kısa sürede ve kaliteli şalgam suyu üretilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Tanımlanan LAB tür ve fermantasyon tipleri (Stiles ve Holzapfel. Çizelge 4. 2000. plantarum Lb. Courtney.: Leuconostoc. 1997.

0 log kob/g ile Lb.5 3 3.6.5 1 b e h 1.13. paracasei subsp.13. Şekil 4.15’te verilmiştir.5 2 2. brevis 3 Şekil 4.1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Hamur Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Gelişme Bölümümüzde gerçekleştirilen şalgam suyu üretiminin hamur fermantasyonu sırasında Deneme 1. delbrueckii 199 .6.14 ve Şekil 4. paracasei subsp.13’ten de görüldüğü gibi hamur fermantasyonunun başlangıcında ortamda en fazla bulunan laktik asit bakterisi 8. Deneme 1’in hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb. paracasei 2. paracasei 2 ve Lb. Deneme 2 ve Deneme 3’teki LAB sayısındaki gelişmeler sırasıyla Şekil 4.4. e: Lb. delbrueckii. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Değişim 4. delbrueckii subsp. plantarum 1. brevis 3. Lb. plantarum 1’e aittir.5 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Bunu sırasıyla Lb. L a k tik a s i t b a k te r i fl o r a s ı (l o g k o b /g ) a 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0. h: Lb. b: Lb.

plantarum 1’e aittir. paracasei 2. b: Lb. paracasei subsp. Lb. 200 . paracasei subsp.12 log kob/g değerine çıkmıştır. Deneme 2’nin hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb.68 log kob/g ile Lb. Benzer şekilde diğer bakteriler de fermantasyonun ilk gününde artış gözlenmiş ve Lb.14. delbrueckii alt türüne rastlanmamıştır. brevis 3 Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER subsp. paracasei subsp. plantarum 1’i sırasıyla Lb. paracasei 2 ise fermantasyonun ikinci günü 7. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 a b h L a k tik a s it b a k te ri f lo ra s ı (lo g k o b / g ) 2 Fermantasyon süresi (gün) 3 4 Şekil 4. paracasei 2 hariç tüm bakterilerde fermantasyonun sonuna kadar azalma olduğu belirlenmiştir. delbrueckii subsp. delbrueckii subsp. h: Lb. Bu hamur fermantasyonu sırasında ortamda Lb.14’ten de görüldüğü gibi Deneme 2’nin hamur fermantasyonunun başlangıcında ortamda en fazla bulunan laktik asit bakterisi Deneme 1’de olduğu gibi 7.0 log kob/g’a düşmüş fakat daha sonra çok az bir artış göstererek 7.4. delbrueckii hamur fermantasyonunun ilk günü çok az bir artış göstermiş. Benzer şekilde Lb. fakat ikinci gün fermantasyon ortamında belirlenememiştir. paracasei subsp. brevis 3. Ortamda miktar olarak en az bulunan bakteri olan Lb. Lb. plantarum 1. delbrueckii izlemiştir. paracasei 2 izlemektedir.

plantarum 1 (7. g: P.4. Lb. paracasei subsp.61 log kob/g)’e aittir. b: Lb. plantarum 1 sayısında artış gözlenmiş ve 201 .86 log kob/g olarak elde edilmiştir. 8. brevis 3 fermantasyonun birinci günü 7. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fermantasyonun ilk günü Lb. paracasei subsp. Deneme 3’ün hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim a: Lb.62 log kob/g olarak elde edilmiştir. Ancak. h: Lb.28 log kob/g değerine düşmüştür. plantarum 1. Öte yandan. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 Fermantasyon süresi (gün) 3 4 L a k tik a s it b a k te r i s a y ıs ı ( lo g k o b /g ) a b g h Şekil 4.76 log kob/g olarak belirlenen Lb.30 log kob/g değerine ulaşmış ve daha sonra fermantasyon sonuna kadar azalma göstererek 4. brevis 3 Şekil 4.58 log kob/g değerine ulaşmış daha sonra 7.21 log kob/g olarak elde edilmiştir. pentosaceus 1.15’ten de görüldüğü gibi Deneme 1 ve Deneme 2’nin hamur fermantasyonunun başlangıcında olduğu gibi ortamda en fazla bulunan laktik asit bakterisi Lb. Fermantasyon başından itibaren Lb.15. paracasei 2’de benzer değişiklik göstermiş ve fermantasyonun sonunda 7. fermantasyon başında ortamda bulunan diğer LAB’nin sayılarının da yakın değerlerde olduğu belirlenmiştir. başlangıçta 6. plantarum 1. Fermantasyonun üçüncü günü ise artarak 7. paracasei 1.

6. pentosaceus 1 (6. ikinci hamur fermantasyonundan elde edilen ekstraktta. geri kalan kısım havuç fermantasyonu için paslanmaz çelik tanka alınmıştır. pentosaceus 1 türüne ait laktik asit bakterisi belirlenmiş ve fermantasyon sonunda Pe. Çizelge 4.84 log kob/g olarak bulunmuştur. Öte yandan.82 log kob/mL olarak belirlenmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER fermantasyon sonunda Lb.4. Ancak. Diğer bakterilerin sayıları ise değişiklik göstermiştir.32 log kob/mL iken Lb. plantarum 1 (6.92 log kob/mL) bulunmuştur. ekstraktlar 50 litrelik kapta toplanmış ve iyice karıştırılmıştır.85 log kob/mL) olup bunları Lb. paracasei 2 (6. plantarum 1 sayısı 7.08 log kob/mL) ve Lb. Lb.14’te verilmiştir. Şalgam suyu üretiminde gerçekleştirilen hamur fermantasyonunda laktik asit bakteri sayısı ile ilgili yapılmış çalışmaya rastlanılmamıştır. hamurda bulunan Lb. brevis 3 izlemiştir. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Ekstraktlarda Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme Hamur fermantasyonu bittikten sonra. Deneme 1 ve Deneme 2’den farklı olarak Deneme 3’te hamur fermantasyonunun ikinci ve üçüncü gününde ortamda Pe. paracasei subsp. paracasei 2 6. öte yandan. pentosaceus 1 sayısı 6. brevis 3 (6.0 log kob/g olarak elde edilmiştir. Deneme 2’de de benzer bir durum söz konusudur. hamur 4 defa su ile ekstrakte edilmiş.14’ten de görüldüğü gibi ekstaktların florası ile hamur florası aynı LAB’leri içermektedir. 202 . paracasei subsp. brevis 3’e rastlanmamıştır. Hamur fermantasyonları sonrasında elde edilen ekstraksiyonlarda LAB izole edilmiş ve tanımlamaları yapılarak ekstraksiyondaki laktik asit bakteri florasına göre sayısı Çizelge 4. 4. Daha sonra analizler için örnekler alınmış. plantarum 1 sayısı 7. Deneme 3’te bu bakterilere ilave olarak ortamda Pe. Deneme 1’de hakim olan flora Lb.91 log kob/mL) ve Lb.2.

08 3 6. plantarum 1 Pe. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.85 6.11 1 6.91 6.17. paracasei subsp. : Pediococcus Lb.4.18’de verilmiştir. paracasei subsp.92 7. plantarum 1 4. Ekstraktlarda belirlenen laktik asit bakterisi sayısı Tanımlanan bakteriler Deneme Ekstraktlardan izole edilen laktik asit bakterisi sayısı (Log kob/mL) 4. 203 .82 2 7. Şekil 4.6. : Lactobacillus.1. paracasei 1 Lb. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme Bölümümüzde yürütülen fermantasyonlarında etkili olan LAB ve bu bakterilerin sayılarındaki değişim Şekil 4. pentosaceus 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb.83 6. paracasei subsp. Şekil 4.6. Pe. brevis 3 Lb. Havuç Fermantasyonu (Esas fermantasyon) Sırasında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme 4.16.3.14.3.32 6. brevis 3 Lb.16 Lb. paracasei 2 Lb.

paracasei 2 fermantasyonun başlangıcında ortamda belirlenmiş olup Lb. Leu. mesenteroides. plantarum 1. Lb. c: Lc. mesenteroides ve Lb. delbrueckii subsp. Bunun yanında. delbrueckii alt türleri belirlenmiştir. lactis subsp. Lb. delbrueckii) belirlenmiştir. delbrueckii Şekil 4. mesenteroides subsp. bitkilerde de bu bakteri bulunduğundan (Carr ve ark. Öte yandan. delbrueckii subsp. paracasei 2. mesenteroides ve Lb. ortamda Lc. lactis 1. mesenteroides subsp. e: Lb. b: Lb. Lb. paracasei subsp. lactis subsp. lactis 1. lactis 1. Leu. delbrueckii subsp. mesenteroides subsp. paracasei subsp. Hamur fermantasyonu sonucu elde edilen ekstraktlarda belirlenmiş olan Lb.16.16’dan da görüldüğü gibi Deneme 1’in havuç fermantasyonunun başlangıcında 5 farklı laktik asit bakterisi (Lb. d: Leu. Bu nedenle ekstraksiyonda belirlenememesinin nedeni ortamda sayısının çok az olmasından kaynaklanabilir. brevis 3 (Şekil 4.4. paracasei subsp. delbrueckii subsp. plantarum 1 ve Lb. paracasei 2 ve Lb. paracasei 2. Deneme 1’in havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim a: Lb. hububatlar ve patates vb.. delbrueckii alt türü birinci hamur fermantasyonunun başlangıcında da izole edilmiştir. Lc. brevis 3 izole edilememiştir. paracasei subsp. 2002) 204 . plantarum 1. plantarum 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER a b c d e L a k tik a s it b a k te r i s a y ıs ı ( lo g k o b /m l) 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. lactis subsp.13)’ten Lb.

lactis 1 ve Leu. lactis 1 sayısı fermantasyonun 4. 1995. fermantasyonun ikinci gününe kadar artış göstererek 8. mesenteroides alt türleri havuç fermantasyonu sırasında ortama ilave edilen hammaddeden gelmiş olabilir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER havuç fermantasyonunda kullanılan hammaddelerden de ortama geçmiş olabilir. ikinci gün 8. patates. lahana. çim. delbrueckii subsp. Öte yandan. paracasei subsp. lactis subsp. donmuş mısır. Daha sonra. Lactococcus spp. belirlenen Lc.90 log kob/mL ve 5. lactis subsp. plantarum 1’dir ve sayısı 7. fermantasyonun sonuna kadar bu bakterinin sayısında azalma gözlenmiş ve 5.79 log kob/mL değerine ulaşmış ve ardından düşmeye başlamıştır.37 log kob/mL değerine ulaşmış ve sonra düşmeye başlamıştır.4.60 log kob/mL’ye ulaşmıştır. fermantasyonun başlangıcında sırasıyla. yonca. 2008). Leuconostoc cinsi bakteriler ise taze meyve ve sebzelerden de izole edilmişlerdir ve fermente sosis. genellikle sütlerde ve hayvan derilerinde bulunmakla beraber çeşitli bitkilerden buğday unu. Casalta ve Montel. Başlangıçta 5.01 log kob/mL olan Lb.18 log kob/mL olarak elde edilmiştir.78 log kob/mL olduğu saptanan Lb. gününe kadar artarak 8. Öte yandan. 2008). Carr ve ark. Daha sonra. paracasei 2’de fermantasyon sırasında benzer değişiklikler göstermiştir. Fermantasyonun başında miktar olarak en fazla bulunan laktik asit bakterisi hamur fermantasyonunda olduğu Lb. sebzeler ve hububat ürünleri ile süt ürünlerinin fermantasyonu üzerinde önemli rol oynarlar (Ogier ve ark. Lb.11 log kob/mL olarak bulunmuştur. Fermantasyonun başında 7. 2002. paracasei subsp. 5.. marol. salatalık ve kavun’dan da izole edilmiştir (Teuber. 205 . paracasei 2 alt türünün sayısı. fasulye. mesenteroides subsp. delbrueckii ve Leu. mısır püskülü. mesenteroides subsp.95 log kob/mL olan Lc.70 log kob/mL olarak belirlenmiştir. mesenteroides alt türleri ilk günde azalma göstermiş ve ikinci gün fermantasyon ortamından izole edilememişlerdir.. Fermantasyonun beşinci günü tekrar bir artış göstermiş ve daha sonra fermantasyon sonuna kadar düşerek 6.

17. Fermantasyon boyunca bu bakterilerin sayısında değişiklikler olmuştur.4. lactis 1. 6. delbrueckii alt türü dışındaki bakterilerin sayısı sırasıyla 7.17’den de görüldüğü gibi Deneme 2’nin havuç fermantasyonunun başlangıcında 4 farklı laktik asit bakterisi (Lb. Deneme 2’nin havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb. lactis subsp. 206 . delbrueckii Şekil 4. paracasei 2.90 log kob/mL ve 6. Öte yandan. Lb. paracasei 2. plantarum 1. c: Lc. delbrueckii alt türü ise fermantasyonun birinci gününden sonra ortamda saptanamamıştır. e: Lb. lactis 1 ve Lb. delbrueckii subsp. b: Lb. paracasei subsp. Lc. lactis subsp. plantarum 1. delbrueckii) belirlenmiş ve Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 2 4 6 a b c e L a k t ik a s it b a k t e ri f lo ra s ı (lo g k o b / m l) 8 10 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. delbrueckii subsp. Deneme 1’deki havuç fermantasyonundan farklı olarak bu denemede ortamdan Leu. delbrueckii subsp.33 log kob/mL. delbrueckii subsp. mesenteroides türü izole edilememiştir. paracasei subsp.34 log kob/mL olarak bulunmuştur. Lb.

mesenteroides subsp. pentosaceus 1. plantarum 1 bakterisine aittir. plantarum 1 ve Lb. f: Lb. brevis 3 ve Lb. Bu bakteride fermantasyonun üçüncü gününe kadar artış gözlenmiş ve üçüncü gün 8. Deneme 1 ve Deneme 2’nin fermantasyonlardan izole edilemeyen Pe. mesenteroides/dextranicum 1) da ortamda saptanmıştır. pentosaceus 1. plantarum 1. d: Leu. mesenteroides’in bir başka ırkı (Leu. mesenteroides subsp. fermentum. h: Lb.28 log kob/mL ile Lb. Deneme 1’in havuç fermantasyonunda belirlenen Leu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 a b d f g h L a k t ik a s it b a k t e ri f lo ra s ı (lo g k o b /m l) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. paracasei’nin bir başka ırkı (Lb. Lb. Fermantasyon başında en yüksek bakteri sayısı 7. paracasei 1. fermentum Deneme 3’te belirlenmiştir. Deneme 3’ün havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb. paracasei subsp.18’den de görüldüğü gibi Deneme 3’ün havuç fermantasyonunun başlangıcında 5 farklı laktik asit bakterisi ortamdan izole edilmiştir.18. Deneme 1 ve Deneme 2’nin havuç fermantasyonlarında olduğu gibi Lb. paracasei subsp. g: Pe.84 log kob/mL olarak elde 207 . Öte yandan. mesenteroides/dextranicum 1.4. paracasei 1) fermantasyon başında ortamdan izole edilmiştir. b: Lb. brevis 3 Şekil 4.

93 log kob/mL. Fermantasyonun üçüncü gününe kadar Lb. Fermantasyon başında ortamda bulunan Leu. 208 . pentosaceus 1 ilk günkü asitlikteki hızlı artış ile beraber ortamdan izole edilememiştir. Gerçekleştirilen Deneme 3’ün hamur fermantasyonunda ve ekstraktından izole edilen Lb. günleri ise ortamdan izole edilememiştir. mesenteroides/dextranicum 1 ve Pe.48 log kob/mL olarak bulunmuştur.95 log kob/mL olarak elde edilmiştir.3.2. havuç fermantasyonunun başlangıcında da (6. Daha sonra ise yedinci güne kadar artmış ve bunu takiben fermantasyon sonuna kadar azalarak 5. İzole edilen bu bakterilerin sayıları da fermantasyon başında birbirine yakın olup sırasıyla 6.64 log kob/mL ve 6. Lb. paracasei subsp.6.04 log kob/mL olarak belirlenmiştir. 6.86 log kob/mL olan Lb.87 log kob/mL olarak bulunmuştur. brevis 3) izole edilmiştir. Fermantasyonun beşinci günü artarak 4.4. Küçük ve Büyük Miktarda Üretim Yapan İşletmelerin Havuç Fermantasyonu Sırasında LAB Sayısındaki değişim Küçük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonunun başlangıcında (Şekil 4. dördüncü güne kadar azalmış ve 5. LAB’nin sayısında fermantasyonun dördüncü gününe kadar artış gözlenmiş ve daha sonra düşmeye başlamışlardır. paracasei subsp. fakat daha sonra fermantasyon sonuna kadar sayısının azaldığı belirlenmiştir.78 log kob/mL) ortamdan izole edilmiştir. fakat dördüncü gün ise 4. ve 11.70 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Fermantasyon sonunda Lb. 4. Daha sonra Lb. Fermantasyonun başında 6. paracasei 2 ve Lb. plantarum 1 sayısında azalma gözlenmiş ve fermantasyon sonunda 7. Deneme 1 ve Deneme 2’de ortamdan izole edilemeyen Lb. brevis 3 alt türü. fermentum fermantasyonun dördüncü gününe kadar ortamda belirlenememiş. mesenteroides subsp.19) ortamdan 3 adet laktik asit bakterisi (Lb. brevis 3 sayısında artış gözlenmiş. Fermantasyonun 10. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER edilmiştir. brevis 3 sayısı 5.95 log kob/mL değerine ulaşmış ve daha sonra fermantasyonun dokuzuncu gününe kadar sayısında değişiklikler gözlenmiştir.30 log kob/mL olarak elde edilmiştir. plantarum 1. paracasei 1.

04 log kob/mL olan Lb. Küçük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim a: Lb. Lb. paracasei subsp. Şekil 4. b: Lb. plantarum 1. brevis 3 Büyük çapta üretim yapan işletmede fermantasyon diğer denemelerin fermantasyonlarından daha kısa (8 gün) sürmüştür.4. plantarum 1 bakterisinin ortamdaki sayısı fermantasyonun dördüncü gününden.19 log kob/mL olarak elde edilmiştir. paracasei 2 izole edilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Lb.65 log kob/mL ve 6. plantarum 1 sayısı 209 .20’den de görüldüğü gibi büyük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonunun başlangıcında ortamdan sadece Lb.30 log kob/mL olarak belirlenmiştir. dokuzuncu gününe kadar azalmış ve son gün bir miktar artarak 7. h: Lb. paracasei 2. paracasei 2 ve Lb.19. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 a b h L a k t ik a s it b a k t e ri f lo ra s ı (lo g k o b / m l) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. paracasei subsp. Fermantasyon başında 8. paracasei subsp. brevis 3 sayılarında ise fermantasyon sonuna kadar artışlar ve azalışlar gözlenmiştir ve fermantasyon sonunda ise sayıları sırasıyla 6. plantarum 1 ve Lb.

fermentum 210 .34 log kob/mL olarak elde edilmiştir.70 log kob/mL’ye düşmüştür. Lb. paracasei 2 sayısı ise fermantasyon boyunca değişiklik göstermiş ve fermantasyon sonunda 7. paracasei 2. fermantasyonun ikinci gününe kadar ortamdan izole edilemeyen Lb. 20. f: Lb. plantarum 1. Büyük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb.4. Öte yandan.11 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Fermantasyonun sonunda ise 3. b: Lb. paracasei subsp.17 log kob/mL olarak bulunmuştur. fermentum sayısı ikinci günden sonra sürekli artmış ve yedinci günde 6.54 log kob/mL değerine ulaşmış fakat daha sonra fermantasyon bitene kadar düşerek 8. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fermantasyon süresi (gün) L a k tik a s it b a k te r i flo r a s ı ( lo g k o b /m l) a b f Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER fermantasyonun dördüncü gününe kadar artarak 8. paracasei subsp.

Fermantasyonun dokuzuncu gününde ise sadece Lb. plantarum 1 ve Leu.48 log kob/mL olarak belirlenmiş fakat fermantasyonun sonunda (6. plantarum 1. 211 .90 log kob/mL arasında değişmektedir. Farklı İşletmelerden Alınan Örneklerde Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme Adana’da şalgam suyu üreten beş farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında (fermantasyonun başlangıcında.9 log kob/mL arasında değişmiştir. 6. plantarum 1. plantarum 1 (5. Laktik asit bakterisi sayım sonuçları ve izole edilen bakteriler Çizelge 4. buchneri.4. brevis 2 (5.3 log kob/mL). fermantasyonun 6. Çizelge 4.7 log kob/mL) bulunmuştur. Lb.77 log kob/mL. buchneri ise 3. Öte yandan. Lb. ortasında ve sonunda) şalgam suyu örnekleri alınmış ve laktik asit bakterisi sayımı yapılmış ve farklı görünüme sahip koloniler izole edilmiştir. brevis 3 suşları). brevis’e rastlanmamıştır.15 ile 7. mesenteroides subsp.6. brevis 1. İzole edilen bakterilerin sayıları Lb.5 log kob/mL) ve Lb. Fermantasyonun üçüncü gününde Lb. pentosus (5. mesenteroides subsp. İzole edilen bakterilerin sayıları birbirine yakın olup 3. Lb. delbrueckii subsp.15’te verilmiştir. brevis 2 olmak üzere 5 farklı alt türe ait laktik asit bakterisi izole edilmiştir. Lb. Lb.49 log kob/mL ve 5.86 log kob/mL. plantarum 1 ve Leu.08 log kob/mL olarak belirlenmiştir. mesenteroides/dextranicum 1 izole edilmiş fakat Lb. brevis 1. brevis 2 sayılarında azalma gözlenmiş ve sırasıyla 7.15’ten de görüldüğü gibi A işletmesinde fermantasyonun başında Lb. brevis (Lb. gün) belirlenememiştir. plantarum 1 ve Lb.5 ile 3. mesenteroides/dextranicum 1 olmak üzere 3 farklı tür toplam 4 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. brevis 2 suşları).15’ten de görüldüğü gibi B işletmesinde fermantasyonun üçüncü gününde Lb. Lb. günü Lb. buchneri dışında birbirine yakın olup 6. 5. Çizelge 4. Fermantasyonun sonunda (17. Lb. brevis (Lb.4. gün) ise ortamda Lb. brevis 2 ve Lb. brevis 1 ve Lb. delbrueckii olarak belirlenmiştir. B işletmesinden temin edilen şalgam sularından izole edilen laktik asit bakterileri fermantasyonun başlangıcında Lb. pentosus ve Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. pentosus ve Lb. Lb.

A gün 5. plantarum 1 B 3. pentosus Lb.15 Lb. brevis 2 Lb.7 0.4 Lb.5 Lb. mesenteroides /dextranicum 1 9.08 Leu.48 7. gün 5.6 3.6 3. plantarum 1 Lb.5 5. buchneri Lb. pentosus Lb.15. plantarum 1 Leu. brevis 1 Lb.20 7. plantarum 1 Lb. mesenteroides subsp.3 6. plantarum 1 6.4.5 A 3. brevis 1 Lb. brevis 3 Lb.9 3. gün 6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. Farklı işletmelerden alınan örneklerin laktik asit bakterisi sayısındaki değişim Tanımlanan laktik asit bakterisi İşletme Gün Laktik asit bakterisi sayısı (Log kob/mL) 0.4 17. brevis 2 Lb.90 212 . delbrueckii subsp.6 7. brevis 2 Lb. mesenteroides /dextranicum 1 Lb. delbrueckii B 7. gün A 5.3 5. mesenteroides subsp.78 6. gün 3. brevis 2 Lb.

mesenteroides subsp. mesenteroides /dextranicum 1 Lb. pentosus Lb. brevis 1 Lb. brevis 1 5.98 mesenteroides /dextranicum 1 7.95 Lb.15’in devamı İşletme Gün Laktik asit bakterisi sayısı (Log kob/mL) 5. pentosus 5. brevis 1 Lb.4.57 Lb.58 Lb.77 B 6.92 C 12. brevis 1 6. mesenteroides subsp. gün 5. plantarum 1 7.26 4. 4. brevis 2 Lb. mesenteroides subsp.49 7.49 Lb.86 Leu. gün 5.52 mesenteroides /dextranicum Lb.75 7. gün 8. plantarum 1 5. 3.86 5. gün Lb. brevis 2 6. brevis 2 Lb. brevis 2 C 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Tanımlanan laktik asit bakterisi 213 .36 Lb.08 6.88 Leu.56 Lb. plantarum 1 Leu.69 C 6. pentosus Lb.

paracasei subsp.88 Lb. plantarum 1 Leu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.56 4. plantarum 1 Lb.50 5. delbrueckii subsp. buchneri Lb. mesenteroides subsp.gün 5.79 Lb.08 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp.71 3.62 6.69 Lb. gün 6. mesenteroides /dextranicum 1 Lb. gün 7. paracasei 2 214 .56 7.4. mesenteroides subsp.41 4. brevis 3 7. paracasei 2 7.39 D 10.76 D 1.68 D 5. mesenteroides Tanımlanan laktik asit bakterisi Lb. buchneri Leu. mesenteroides /dextranicum 1 6. delbrueckii Leu. brevis 3 Lb. mesenteroides subsp. brevis 3 Lb.15’in devamı Laktik asit İşletme Gün bakterisi sayısı (Log kob/mL) 4.69 6.

buchneri Lb.: Leuconostoc Lb.79 Lb. paracasei subsp.08 5.97 2.51 14.82 4.11 1.60 2.21 Lb.73 E 0. gün 2.97 5. Lb. mesenteroides subsp. fermentum Lb.98 3. mesenteroides /dextranicum 1 2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.4. delbrueckii subsp.96 Lb. plantarum 1 E 215 . buchneri Leu. cremoris Lb.15 1. paracasei 2 Lb. buchneri Lb. paracasei subsp. mesenteroides subsp.53 5. plantarum 1 Tanımlanan laktik asit bakterisi 4. paracasei 2 Lb.30 4.: Lactobacillus. brevis 2 Lb. paracasei subsp.08 4. Leu.52 E 7. delbrueckii Leu. plantarum 1 Pediococcus sp. brevis 2 Lb. fermentum Lb. paracasei 2 Lb. fermentum Lb.87 3. gün 3. brevis 2 Lb.93 1.15’in devamı İşletme Gün Laktik asit bakterisi sayısı (Log kob/mL) 2. gün 5.

Öte yandan. fakat fermantasyon sonunda sayıları azalmıştır. mesenteroides subsp. mesenteroides. fermantasyon başlangıcında ortamdan izole edilemeyen Lb. fermantasyonun sonunda (12.41 log kob/mL) ve Leu.86 log kob/mL olarak bulunmuştur.62 log kob/mL ve 5.50 log kob/mL) fermantasyonun birinci gününde şalgam sularından izole edilmişken fermantasyonun beşinci günü ve fermantasyonun sonunda (10. plantarum 1. brevis 2.4. plantarum 1 ve Leu. pentosus. fermantasyonun sonunda ortamdan izole edilememişlerdir.98 log kob/mL olan Leu. mesenteroides /dextranicum 1 olup sayıları birbirine yakın olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.79 log kob/mL olarak belirlenmişken.08 log kob/mL olarak bulunmuştur. Öte yandan. brevis 3’e ait suşlarıdır. mesenteroides / dextranicum 1 sayıları fermantasyonun başlangıcında sırasıyla 5.15’den görüldüğü gibi Lb. pentosus. İzole edilen laktik asit bakterilerinden Lb. fermantasyon sonuna kadar azalma göstermiş ve fermantasyon sonunda 3. Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER C işletmesinde fermantasyonun başında baskın olan mikroorganizmalar Lb.39 log kob/mL olarak bulunmuştur. mesenteroides subsp. delbrueckii (4. brevis 1.36 log kob/mL olan Lb. mesenteroides /dextranicum 1.88 log kob/mL olarak belirlenmiş ve fermantasyon sonunda sayısı 6. plantarum 1 sayılarında fermantasyonun 6. delbrueckii. Lb. Leu.52 log kob/mL olarak elde edilmiştir. delbrueckii subsp. mesenteroides subsp.15). Lb. Lb. Fermantasyonun başlangıcında 5. plantarum 1 ve Lb. Lb. Lb. günü artma gözlenmiş. Leu. gün) ortamdan izole edilememişlerdir. buchneri. brevis 3 fermantasyonun beşinci günü ve fermantasyonun sonunda da ortamdan izole edilmiş ve fermantasyon sonunda sırasıyla 7. Lb. paracasei 2 fermantasyonun beşinci gününde 6.56 log kob/mL ve 4. D işletmesinden fermantasyonun birinci. fermantasyonun başlangıcında sayısı 4. Ancak. paracasei subsp. Lb. mesenteroides subsp.68 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Fermantasyon başında ortamdan izole edilen Lb. brevis 1. buchneri ve Leu. mesenteroides (4. gün) sayısı 5. 216 . mesenteroides subsp. delbrueckii subsp. mesenteroides subsp. beşinci ve onuncu günlerinde temin edilen şalgam sularından izole edilen laktik asit bakterileri Çizelge 4. fermantasyonun beşinci gününde azalma gözlenmiş ve sırasıyla 3. brevis 2 ve Lb.56 log kob/mL ve 7. mesenteroides /dextranicum 1 ve Lb.

Starter kültür olarak kullanılabilecek laktik asit bakterilerinin seçimi için laktik asit bakterileri tanımlandıktan sonra birbirinden farklı olan 18 adet endojen laktik asit bakterisi belirlenmiştir. Buna karşılık. Lb. Lb. brevis 1. brevis 3. lactis 1. Ortamdan fermantasyon başında izole edilen Leu. delbrueckii subsp.4. suşuna ait laktik asit bakterisi fermantasyonun yedinci günü 3. paracasei 2. 217 . Starter Olarak Kulanılabilecek Laktik Asit Bakterilerinin Seçimi Fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonunda başlıca Lactobacillus plantarum olmak üzere Lactobacillus acidophilus. Leu. pentosus. plantarum 1’dir. Leu. Lb. fermantasyon başında ortamdan izole edilemeyen Pediococcus sp. Lb. Leu. mesenteroides subsp. mesenteroides /dextranicum 1. paracasei subsp. 1996). lactis subsp. mesenteroides subsp. Lactobacillus helveticus. Pediococcus sp.30 log kob/mL olarak ortamdan izole edilmiştir. fermentum. Lb. Fermantasyon sırasında laktik asit bakterileri türleri ve türlerin sayılarındaki değişim üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. delbrueckii ve Leu. Lactobacillus bifidus. Lb. paracasei 1. Lc.7. mesenteroides subsp. buchneri ve 3 adet Lb. plantarum 1)’nin sayısında fermantasyonun yedinci gününde artış gözlenmiş ve fermantasyonun sonunda ise çok az miktarlarda azalma belirlenmiştir. 1993. delbrueckii. mesenteroides subsp. Lb. delbrueckii subsp. Lactobacillus casei. Lactobacillus xylosus. paracasei subsp. cremoris. mesenteroides subsp. mesenteroides / dextranicum 1 suşları fermantasyonun yedinci ve on dördüncü günleri ortamdan izole edilememişlerdir. brevis 2. paracasei 2 ve Lb. cremoris. P. Lb. Lb. Lactobacillus delbrueckii. Lactobacillus salivarius. pentosaceus 1. brevis 2. Özler ve Kılıç. Bu bakteriler. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER E işletmesinde şalgam suyu üretiminde fermantasyon 14 gün sürmüştür. Lactobacillus brevis.. Lb. Lactococcus lactis ve Leuconostoc mesenteroides gibi laktik asit bakteri türleri starter kültür olarak kullanılmaktadır (Buckenhuskes. fermentum. buchneri. Lb. mesenteroides. Fermantasyon başında izole edilen diğer laktik asit bakterileri (Lb. 4. Lactobacillus bavaricus. Lb. Fermantasyonun başlangıcında ortamdan çok düşük miktarlarda olmak üzere 8 farklı laktik asit bakteri suşu izole edilmiş ve tanımlanmıştır. paracasei subsp. Lb.

Çoğaltma işlemi.4. (2006 ve 2007) göre elde edilmiş ve bu amaçla havuçlar katı meyve presi ile sıkılmış ve %45 verim ile havuç suyu elde edilmiştir. toplam şeker miktarı fenol sülfirik asit yöntemiyle belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Muhafaza amacıyla gliserol ilave edilip -80ºC’ye konan laktik asit bakterileri 80ºC’den çıkarılarak aktifleştirileceği besiyerine (MRS broth) aşılanmışlardır.16’da verilmiştir. Starter kültür seçimi için gerçekleştirilen fermantasyon denemelerinde 500 mL’lik steril erlenler kullanılmış ve denemeler üç paralel halinde yürütülmüştür. MRS agarlara alınmış ve buradan iğne uçlu öze ile tek koloni olarak elde etmek amacıyla tekrar MRS agarlara aşılanmışlardır. Starter olarak kullanılacak bakteri kültürünü çoğaltmak amacıyla bakteri kültürleri pastörize havuç sularına aşılanmış ve orbital karıştırıcıya yerleştirilerek karıştırıcının hızı 160 d/d’ya ayarlanmıştır. Aşılama için örnekler 3 gün bırakılmış ve içerisinde 400 ml’lik pastörize havuç suyu bulunan 500 ml’lik erlenlere %5 oranında aşılanmışlardır. fruktoz ve sükroz miktarları HPLC. toplam asitlik ve laktik asit bakterilerinin sayımı yapılmıştır. 18 saatlik kültürlerden ikişer koloni alınarak içerisinde 80 ml’lik pastörize havuç suyu bulunan erlenlere aşılanmışlardır. Daha sonra. Havuç suyu Demir ve ark. Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için kullanılan siyah havuç suyunda glikoz. fermantasyon 25ºC’lik bir odada yürütülmüştür. 218 . Daha sonra. Fermantasyon süresince pH. Öte yandan. 25ºC’lik fermantasyon odasında gerçekleştirilmiştir.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.27 g/kg glikoz.14 ve toplam asitlikte 1. Gerçekleştirilen toplam şeker tayini sonucu havuç suyunda 55.53 ile %1.54 4.64 99.65 g olarak belirlenmiştir.54 g/L) miktar olarak fruktoz (4. 1995).11 g/kg fruktoz ve 31. Bao ve Chang (1994) yaptıkları bir çalışmada. Öte yandan. sükroz olup litrede 43. İndirgen şekerlerden glikoz (5. Schobinger (1988) havuçta 7.16.41 5.50 g/L şeker bulunduğu belirlenmiştir. 7.49 ile % 1.25 g/L)’dan biraz yüksek bulunmuştur.12 arasında ve fruktoz miktarını da %0.50 : Laktik asit cinsinden Havuç suyunda pH 6.55 g/L olduğunu. kuru madde miktarının %10.64 g/L olarak belirlenmiştir.37 olduğunu belirlemiştir. Özdemir (1995) tarafından yapılan bir çalışmada havuç suyunun pH değerinin 6.51 g olduğunu bildirmiştir.65 55.5 g/kg sükroz bulunduğunu bildirmiştir. Çizelge 16’dan da görüldüğü gibi denemelerde kullanılan havuç suyunda baskın olan şeker.22 olduğunu bildirmişlerdir.4. Kullanılan havuç sularında kuru madde ise 99. toplam şeker miktarının %5.02 arasında bulmuştur (Özdemir. Otteneder (1982) havuç suyunda glikoz miktarını %0.41 g/L olarak bulunmuştur. Öte yandan. Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için kullanılan siyah havuç suyunun bileşimi Siyah havuç suyu pH Toplam asitlikxx (g/L) Kuru madde (g/L) Glikoz (g/L) Fruktoz (g/L) Sükroz (g/L) Toplam şeker (g/L) xx 6.14 1. havuç suyunun pH değerinin 6. 219 .25 43.13 ve toplam asitlik değerinin (sitrik asit cinsinden) 0.

71-3. Glikoz ve fruktoz değerleri ise Otteneder (1982) tarafından bildirilen değerler arasında buna karşılık.0. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemeler Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Değişim Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayılarındaki değişim. (2007) tarafından bildirilen değerden yüksek bulunmuştur.6 ve toplam asitliğini (sitrik asit cinsinden) 1. 220 . Sükroz ve toplam şeker ise Kırca ve ark.535 x104 kob/mL arasında olduğunu bildirmişlerdir. Reiter ve ark. Gerçekleştirilen analizler sonucunda havuç suyunda belirlenen pH değerleri Özdemir (1995) tarafından bildirilen değerle benzerlik göstermekte. (2003) yaptıkları bir çalışmada havuç suyunun pH değerini 5.58 x104 kob/mL ve toplam bakteri sayısının 8.568-0.1. (2003) tarafından bildirilen değerden düşük bulunmuştur. indirgen şeker değerini 15. toplam şeker değerini 49. (2007) tarafından bildirilen değerlerden yüksektir.5 g/L ve sükrozu 34.5 g/L. (2003) ve Kırca ve ark. Kırca ve ark.48 g/L olarak belirlemişlerdir. Özdemir (1995) tarafından bildirilen değerden düşük olarak belirlenmiştir. toplam asitlik değerini (sitrik asit cinsinden) 1.667 g/100mL.2 olduğunu bildirmişlerdir.7. Kuru madde miktarı.0 g/L olarak belirlemişlerdir. 4. hiçbir işlem uygulanmayan karışımın toplam asitliğinin sitrik asit cinsinden 0. (2006) tarafından portakal ve havuç suları karışımının fizikselkimyasal karakterleri üzerine pastörizasyon ve vurgulu elektrik alan uygulamasının etkisi üzerine yapılan bir çalışmada. (2007) yaptıkları bir çalışmada.755 x 103 1. Şekil 4. pH’sının 3. Rivas ve ark. maya ve küf sayısının 6. Toplam asitlik değeri. değerlendirilen bakteri sayısının 18 adet olması nedeniyle 3 ayrı şekilde (Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Reiter ve ark.83. (2007) tarafından bildirilen değerden yüksek buna karşılık Reiter ve ark.21b ve Şekil 4. Schobinger (1988) tarafından bildirilen değerlerden düşük bulunmuştur. buna karşılık Bao ve Chang (1994) ve Demir ve ark.12 g/L.275 x 103 . Özdemir (1995) ve Kırca ve ark.4. (2007) havuç suyunun pH değerinin 6.21a. Demir ve ark. siyah havuç suyunun pH değerini 6.1. (2007) tarafından bildirilen değerlerden düşük.21c) verilmiştir.

: Pediococcus.21a. pentosaceus Leu. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim. Lb. cremoris Pe. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. mesenteroides subsp. Pe. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Leu. Leu.: Leuconostoc. mesenteroides subsp. paracasei 1 Lb. plantarum 1ax 11 Toplam laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4.: Lactobacillus.4. paracasei subsp. brevis 1 Lb. ax : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş 221 .

: Lactobacillus. 10 Toplam laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 9 8 7 6 5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ferm antasyon süresi (gün) Lb. plantarum 1cx Lb. Lc. buchneri Leu. mesenteroides Pediococcus sp 10 Lb. cx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş.21c. 222 .4. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim Lb.: Lactobacillus. mesenteroides subsp. plantarum1bx Lb. fermentum Lb. lactis 1 Şekil 4. pentosus Toplam laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 9 8 7 6 5 4 0 1 2 3 Fermantasyon süresi (gün) 4 5 6 7 8 9 10 11 Şekil 4. paracasei 2 Lb. delbrueckii Lc. brevis 3 Lb. lactis subsp.: Lactococcus. paracasei subsp. Leu.21b.: Leuconostoc. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim Lb. delbrueckii subsp. brevis 2 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Lb.

Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Şekil 4.47 log kob/mL olarak elde edilmişlerdir.56 log kob/mL (Leu. plantarum 1cx alt türü ile gerçekleştirilen denemede elde edilirken. buna karşılık Lb.34 log kob/mL) ve fermantasyonun yedinci gününden itibaren sayısı düşmüş ve fermantasyon sonunda 7.18 log kob/mL olarak bulunmuştur.26 log kob/mL ile Lb. plantarum 1ax takip etmiştir. mesenteroides/dextranicum 1 fermantasyonun ikinci gününe kadar artarak en yüksek değerine (9.53 log kob/mL ve 8.55 log kob/mL) ulaşmış ve daha sonra her üç Leuconostoc cinsine ait bakterinin sayısında da fermantasyon sonuna kadar azalma gözlenmiştir. Lb.30 log kob/mL) ve Lb. Fermentasyon sonunda en yüksek değer 8. paracasei subsp. plantarum 1ax üçüncü gün en yüksek değere (9.21b ve 4. cremoris ve Leu. bunu sırasıyla 8. plantarum 1bx ve 6. mesenteroides subsp. paracasei 2) arasında değişmiştir. İzole edilip tanımlanarak denemelerde kullanılan Pediococcus sp. mesenteroides subsp. cremoris) ile 8.46 log kob/mL olarak Lb.98 log kob/mL ile Lb.49 log kob/mL değerine ulaşmış ve daha sonra fermantasyon sonuna kadar azalmış ve fermantasyon sonunda 8. paracasei subsp. brevis 3 (9. paracasei 2 alt türü ise fermantasyon başından itibaren sayısı artarak en yüksek değere fermantasyonun beşinci gününde ulaşmış (9.28 log kob/mL. brevis 2 (9. Öte yandan.40 log kob/mL ve 9. paracasei 1’in sayısı fermantasyonun ikinci gününe kadar artış göstererek 9. fermantasyon başında 7.22 log kob/mL olarak elde edilmiş ve fermantasyonun yedinci gününe kadar 223 . plantarum 1bx ve Lb. buna karşılık Leu. plantarum 1cx fermantasyonun dördüncü günleri en yüksek değerlerine ulaşarak sırasıyla 9. plantarum 1 alt türlerine ait Lb. paracasei subsp. Leu. Lb.48 log kob/mL) fermantasyonun ikinci gününe. 4. brevis 1 (9.15 log kob/mL) ulaşmış.75 log kob/mL olarak belirlenmiştir.4.50 log kob/mL değerlerine ulaşmış. Lb. mesenteroides subsp.29 log kob/mL (Lb.21a.11 log kob/mL ve 9.49 log kob/mL) ise altıncı gününe kadar sürekli artış göstermiş ve daha sonra sayıları azalmış ve fermantasyon sonunda sırasıyla 4. Farklı üretimlerden izole edilip tanımlanan Lb. 8.21c’den de görüldüğü gibi fermantasyonun başlangıcında laktik asit bakterisi sayısı 6.57 log kob/mL olarak elde edilmişlerdir. mesenteroides subsp. mesenteroides fermantasyonun üçüncü gününe kadar artış göstererek sırasıyla 7.

Öte yandan.33 log kob/mL) düşmüştür. Bergqvist ve ark. en düşük değer 5. lactis subsp. Pediococcus acidilactici AFERM 772. delbrueckii ve Lb. deblrueckii.4.6 log kob/mL) belirlemişler ve fermantasyon sonunda en yüksek değeri Lb. pentosaceus 1 fermantasyonun ikinci gününe kadar artış göstermiştir (9. fermantasyon başında 8. ile gerçekleştirilen fermantasyon sonundaki sayıya yakın bir değere (8. (2005) homofermentatif ve hererofermantatif laktik asit bakterileriyle havuç suyu fermantasyonu üzerine yaptıkları bir çalışmada. buchneri) değerleri fermantasyon başında 7. Gardner ve ark. pentosus’ta elde edilmişken.26 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Lb. plantarum NK312 suşunun kullanıldığı denemede (7. pentosus FSC1 sayısının tüm denemelerde fermantasyon 224 . Fermantasyon denemeleri gerçekleştirilen diğer laktik asit bakterileri (Lb. (2001) fermente sebze suyu üretimi amacıyla saf (Lb.18 log kob/mL olarak belirlenen Pe. Lb. Lb.54 log kob/mL ile 7.83 log kob/mL arasında değişmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER artış göstererek 9. lactis 1 sayısı fermantasyonun dördüncü gününe kadar artış göstermiş ve 9. buchneri’de dördüncü güne ve Lb.45 log kob/mL ile Lb. Fermantasyon sonunda ise Pediococcus sp. bakteri sayısındaki en fazla azalmanın Leuconostoc mesenteroides BLAC suşunun kullanıldığı denemede (6. Yedinci günden sonra sürekli azalarak fermantasyon sonunda 8. fermentum’da fermantasyonun ikinci gününe kadar artış belirlenmiştir. delbrueckii subsp. delbrueckii subsp. pentosus ve Lb.02 log kob/mL ile Lb. 10 günlük fermantasyon sonunda en yüksek değer 8.10 log kob/mL değerine düşmüştür. fermentum. buchneri’de belirlenmiştir.0 log kob/mL olan Lb.19 log kob/mL olarak elde edilmiştir. Lb.48 log kob/mL).96 log kob/mL olarak belirlenen Lc. Fermantasyon başında 7. Dördüncü günden sonra fermantasyon sonuna kadar hızla azalmış ve fermantasyon sonunda 7. Denemelerden ve farklı işletmelerden temin edilen şalgam sularından Lactococcus cinsine ait bir adet alt tür izole edilip tanımlanmış ve starter kültür seçimi için fermantasyon denemelerinde kullanılmıştır. pentosus’ta ise altıncı güne kadar artış saptanmıştır.80 log kob/mL) saptamışlardır. plantarum NK312. Lb. başlangıçta 7.01 log kob/mL değerine ulaşmıştır. brevis L-62 ve Leuconostoc mesenteroides BLAC) bakterileriyle gerçekleştirdikleri çalışmada.

mesenteroides FSC2 kullanıldığı denemede ise 10 log kob/mL değerine ulaştığını belirlemişlerdir.52-1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER sırasında 9. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemeler Sırasında Toplam Laktik Asit Miktarları ve pH Değerlerindeki Değişim Toplam laktik asit ve pH değerlerindeki değişim. tek başına Leu.0 x 105 kob/g olan bakteri sayısının fermantasyonla arttığını ve fermantasyon sonunda 4. mesenteroides subsp. Lb. pentosus FSC1 ve Leu. mesenteroides FSC2 bakterisinin beraber kullanıldığı denemede böyle bir azalmaya rastlamamışlardır. Bergqvist ve ark.2. (2001). başlangıçta 3.0 log kob/mL değerine. ayrı ayrı Lb.22a.02 ile 6. toplam asitlik miktarları da 1. Şekil 4. Gerçekleştirdiğimiz denemede fermantasyon sırasındaki bakteri sayılarındaki değişim Gardner ve ark. saatten sonra bakteri sayısının hızla düştüğünü bildirmişler. mesenteroides FSC2 bakterilerinin kullanıldığı denemelerde 20.4. (2006) tarafından sebze suyu ve havuç suyu ile ilgili bildirilen değerlerlele benzerlik göstermektedir. 225 .22c’de verilmiştir. (2005) ve Demir ve ark. Şekillerden de görüldüğü gibi fermantasyon başında pastörize havuç sularının pH değerleri 6. Demir ve ark. (2006) fermente havuç suyunun bazı özellikleri üzerine farklı başlangıç Lactobacillus plantarum konsantrasyonunun etkisi üzerine yaptıkları çalışmada. cremoris alt türünün kulanıldığı denemede elde edilmiş ve diğer bakterilere göre fermantasyon sonuna kadar çok daha yavaş bir azalma gözlenmiştir.62 g/L arasında belirlenmiştir. Öte yandan. Şekil 4.7.22b ve Şekil 4.32 x 109 kob/g değerine ulaştığını belirlemişlerdir.16 arasında. 4. En yüksek pH değeri Leu. pentosus FSC1 ile Leu.

pentosaceus 1. cremoris. Leu. paracasei subsp.4. mesenteroides subsp. Toplam asitlik (g/L).59 olarak elde edilmişken. brevis 2. Lb. cremoris. Leu. pentosaceus 1. Pe. pH. Lb. mesenteroides subsp. pH. mesenteroides subsp. mesenteroides/dextranicum 1. Toplam asitlik (g/L). mesenteroides subsp. Leu.: Leuconostoc. Lb. mesenteroides subsp. paracasei 1. pH. brevis 1. Leu. brevis 1. Lb. pH. mesenteroides. Toplam asitlik (g/L). mesenteroides subsp. mesenteroides subsp. Pe. Lb. Toplam asit (laktik asit cinsinden. pentosus ile gerçekleştirilen fermantasyonlarda da pH değerlerinde azalma yavaş gerçekleşmiştir. paracasei subsp.: Pediococcus. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi. Leu. mesenteroides subsp. Diğer laktik asit bakterilerinin kullanıldığı denemelerde pH değerleri hızlı bir şekilde düşmüş ve fermantasyon 226 . pentosaceus 1. cremoris dışında Lb. Toplam asitlik (g/L). Pe.22a. paracasei 1. mesenteroides/dextranicum 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Leu.97) bulunmuştur. Leu. pH. paracasei subsp. Leu. cremoris alt türünün kulanıldığı denemede tüm denemelerde belirlenen pH değerlerinden daha yüksek değer (4. Toplam asitlik (g/L). plantarum ax : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş Leuconostoc cinsine giren diğer laktik asit bakterilerinde pH değeri fermantasyon sonunda 4.: Lactobacillus. mesenteroides/dextranicum 1. g/L) pH 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Lb. Leu. Lb. paracasei 1 ve Lb. Pe.18 ve 4.

paracasei 2. pH. Lb. paracasei subsp. g/L) . mesenteroides. pH. Leu. Toplam asitlik (g/L). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER sonunda en düşük değer 3. paracasei 2’nin kullanıldığı denemede elde edilmiştir.59 ve 3. Leu.22b. Toplam asitlik (g/L). Toplam asitlik (g/L).: Lactobacillus. Toplam asitlik (g/L) Toplam asitlik (laktik asit cinsinden. pentosus. Pediococcus sp. paracasei 2. cremoris alt türünün kullanıldığı denemede (5. pH. pH. mesenteroides subsp. plantarum 1 alt türlerinin kullanıldığı denemelerde fermantasyon sonunda pH değerlerinin (3. pH. buchneri. 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Gerçekleştirilen denemelerde genellikle fermantasyonun ilk üç gününde toplam asitlik değerleri hızlı bir şekilde artmış ve daha sonra artış azda olsa fermantasyon sonuna kadar devam etmiştir. Üç farklı üretimden izole edilen Lb. Fermantasyon sonunda en yüksek toplam asitlik 22. Lb. fermentum.40 ile Lb. 3.4.: Leuconostoc. 227 .pH Lb. En düşük toplam asitlik Leu. mesenteroides subsp. Lb. mesenteroides. paracasei subsp.55 g/L) belirlenmiştir. pentosus. Lb.55.60) birbirine yakın olduğu bulunmuştur. buchneri. fermentum. Leu. pH. Lb. Lb. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi Lb. Toplam asitlik (g/L). Pediococcus sp. Toplam asitlik (g/L).86 g/L ile Lb. plantarum 1bx bakterisinin kullanıldığı denemede elde edilmiştir. paracasei subsp. mesenteroides subsp. Lb.

Lb. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemelerden Elde Edilen Fermente Havuç Suyunun Bileşimi Gerçekleştirilen fermantasyonlar sonucunda elde edilen fermente havuç sularının bileşimleri Çizelge 4.4.: Lactobacillus. Lb. plantarum 1cx. delbrueckii subsp.22c. Toplam asitlik (g/L) 24 Toplam asit (laktik asit cinsinden. Toplam asitlik (g/L). pH. plantarum1bx. delbrueckii. Lc. Toplam asitlik (g/L). Lb.3. lactis 1. Lc.: Lactococcus. Lb. Lb. plantarum bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. pH. g/L) pH 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. pH ve toplam asitlik tayinleri yapılmıştır. brevis 3. lactis subsp. lactis 1. Lb. plantarum 1cx. Toplam asitlik (g/L). Lb. Toplam asitlik (g/L).17’de verilmiştir. 10 günlük fermantasyon sonunda elde edilen fermente havuç sularında kurumadde. Lb. brevis 2. lactis subsp. pH. delbrueckii subsp. delbrueckii. Lb. pH. yoğunluk. plantarum1bx. Lb. 228 . Lc. plantarumcx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş 4. Toplam asitlik (g/L). pH. brevis 2. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi Lb. brevis 3. pH. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Lb.7. Lb.

delbrueckii subsp.47de 69. delbrueckii Lb.38±2. plantarumcx: Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. paracasei 1 Lb.029abcd 1.029abcd 1.47±0.43e 3.23±1.022g 1.: Lactobacillus. brevis 3 Lb. lactis 1 S xx Yoğunluk 1.: Lactococcus.16gh ** : laktik asit cinsinden. Lb.92±2.026cdefg 1.90±2. paracasei 2 Leu.86±1. paracasei subsp.00b 6.43h 22.60n 3.45cd 11.4. Lb. pentosaceus 1 Leu.55±0. Lb. plantarumbx: Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. cremoris P.68i 20.55m 8.03abc 1.40r 4.29cde 54.67i 19.92L 20.60b 4.08a 52.44fg 67.59±0.17.59c 3.65±1.25abc 62.69k 4.95f 10.84c 21.46±1. mesenteroides subsp.86a 16. brevis 1 Lb.026cdefg 1.45ef 66.17k 5.029abcd 1. paracasei subsp.68L 3. Lb.18g 4. plantarumax: Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. plantarum 1ax Lb.49j 10.94b 12.73i 4. Lc.24e ** 58.58o 3.41f 3.032a 1.026cdefg 1.86±1.031ab 1.028abcde 1. pentosus Leu. mesenteroides subsp.74h 3.65m ** Asitlikxx (g/L) 19. mesenteroides subsp.027bcdef 1. S: İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi.95hi 18. Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularının bileşimi KM (g/L) Lb.95ab 63. plantarum 1bx Lb.25bcde 59.023fg 1.52d 4.30bcde 52. İstatistiksel olarak **: %1 önem seviyesinde önemli 229 .93j 9.17±1.48±3.60n 3.33fg 47.: Leuconostoc.95a 4. lactis subsp. buchneri Lb.:Pediococcus.08hi 64. mesenteroides Lb.02±1. brevis 2 Lc. plantarum 1cx Lb.56p 3.30abcd 62.25±2.024efg ** pH 3.15±0. fermentum Pediococcus sp.47h 8.025defg 1. Leu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.63ab 53. Lb.64gh 67.023fg 1.023fg 1.59i 61.77±0.81ed 22.69k 3. P.96abcde 47. mesenteroides/dextranicum 1 Lb.027bcdef 1.68a 67.10±0.

23±1.022 ile 1.01).’nin kullanıldığı denemede. en düşük pH değeri Lb. brevis 2 bakterisinin kullanıldığı denemede. laktik asit cinsinden.40-4. 5. plantarum 1bx bakterisinin kullanıldığı denemede belirlenmiştir. Gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam asitlik bakımından kullanılan bakteri suşları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir (P<0. Çizelgeden de görüldüğü gibi en düşük kuru madde ve toplam asitlik ile en yüksek pH değeri Leu. pH 3. 230 .17 den de görüldüğü gibi gerçekleştirilen denemeler sonucunda elde edilen fermente havuç sularında kuru madde 47.59 g/L ile 69. Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularında gerçekleştirilen varyans analizine göre pH bakımından kullanılan bakteri suşları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.032. Liepe (1987). her bir bileşim için yukarıdan aşağıya olacak şekilde verilmiş ve harflendirme bu şekilde yapılmıştır.86 g/L arasında olduğu belirlenmiştir. paracasei 2 alt türünün kullanıldığı denemede ve en yüksek toplam asitlik miktarı da Lb.4. mesenteroides subsp. cremoris alt türünün kullanıldığı denemede elde edilmişken.78’den 4. en yüksek kuru madde Lb.09 değerine düştüğünü bulmuştur. Varyans analizine göre yoğunluk bakımından kullanılan bakteri suşları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). havuç suyuna starter kültür olarak Lb.46±1.08 g/L. yoğunluk 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularında istatistiksel analiz yapılmıştır. plantarum aşılamış ve 30°C’de 24 saatlik fermantasyon sonunda pH değerinin %29 oranında azalarak 5. Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularında gerçekleştirilen varyans analizine göre kuru madde bakımından kullanılan bakteri suşları arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. paracasei subsp. en yüksek yoğunluk Pediococcus sp.95 ve toplam asitlik. İstatistiksel analiz.01). plantarum 1cx bakterisinin kullanıldığı denemede. en düşük yoğunluk Lb.55 g/L ile 22.

4. (1989) siyah havuçun Lb.93-5. Demir ve ark. plantarum 1bx ile elde edilen 231 . indirgen şekeri 29.12. 4.32-3. toplam asitliği (sitrik asit cinsinden) 2.. 20-23ºC’de 10 günlük fermantasyon boyunca pH değerini incelemişler ve başlangıçta 6. laktik asit cinsinden. plantarum konsantrasyonunun etkisi üzerine yaptıkları çalışmada.95 g/100g -7.83 g/100g ve kül miktarını da 6.34 g/100 g arasında bulmuşlardır. yoğunluğu 1. 2006). Çizelge 4. fermente havuç sularında pH değerini 3.43 arasında olduğunu bulmuşlardır.06-6. Demir ve ark.4.15 ile 3. %0.7.03 g/L.0400. (2006) fermente havuç suyunun bazı özellikleri üzerine farklı başlangıç Lb. külü 5.6966.51-40.73-40.20. Starter kültür seçimi için seçilen ve fermantasyonu gerçekleştirilen 18 adet laktik asit bakteri suşlarından en yüksek asit oluşturan 9 adet suş ile gerçekleştirilen denemelerden temin edilen örnekler duyusal analiz için seçilmiştir. (2007) havuç suyunun karakteristikleri üzerine işleme metodunun etkisini inceledikleri çalışmada. plantarum ilavesi ile laktik asit fermantasyonu üzerine yaptıkları bir çalışmada. laktik asit bakterisi ile beraber sitrik asit ve/veya enzim ilavesinin 16-17 saatlik fermantasyonu sonunda pH değerini 4.0 g/100g. Bir bakteri türünün uygun olup olmadığını belirlemede kullanılan kriterler asit ve tat ve koku maddelerinin üretimidir (Demir ve ark.77-2. başlangıçta. yoğunluğu 1. indirgen şeker miktarını 2.90-6.22 olan pH değerinin hızlı bir şekilde düştüğünü ve fermantasyon sonunda 3.63 g/L ile 10. renk yoğunluğunu 28.98 g/100mL ve toplam şekeri 4. toplam şekeri 53.50 arasında olduğunu bildirmişlerdir.06 g/L.04.30 ile %0. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemelerden Elde Edilen Fermente Havuç Sularında Duyusal Analiz Kontrollü fermantasyonlarda en önemli faktörlerden biri mikroorganizma seçimidir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Berry ve ark. Duyusal analiz sonucunda örneklerin aldığı puanlar Çizelge 4.18’de verilmiştir.0300-1. Panelistler tarafından en beğenilen örnek Lb.49 g/100mL arasında belirlemişlerdir.18 olarak belirledikleri toplam asitliğin fermantasyon sonunda %0.83.99-4.03-1. Öte yandan.32 g/L. toplam asitliği laktik asit cinsinden 2.18’den de görüldüğü gibi örneklerin aldığı puanlar 39 ile 95 arasında değişmiştir.

Üç panelist tarafından birinci sırada. P.: Lactobacillus. fermentum ve Lb. plantarumcx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. plantarumbx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. lactis 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 bx cx 1 3 1 4 6 7 9 5 2 8 ax 2 4 1 3 7 8 6 9 2 5 3 1 3 5 8 9 6 7 4 2 4 5 6 3 5 5 4 4 1 1 3 2 8 7 4 5 9 8 9 8 9 7 6 6 6 1 3 2 2 7 7 8 9 10 4 4 9 6 1 3 4 4 7 9 2 2 8 5 7 7 6 6 6 8 5 7 8 5 9 8 5 9 2 2 3 3 3 1 1 1 11 2 4 1 9 8 5 7 6 3 12 1 5 7 8 9 6 2 4 3 13 5 4 1 9 6 7 8 2 3 Lc. Lb. Çizelge 4. paracasei 2 seçilmiştir. fermentum türünün kullanılmasıyla elde edilen ürün olmuştur. Lb. Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için yapılan duyusal analiz sonuçları Panelist no ve panelistler tarafından verilen puanlar Toplam 52 39 47 93 95 90 88 40 41 Bakteri suşu Lb. buchneri Lb. Dört panelist en çok bu örneği beğenmiştir. plantarum 1bx.: Lactococcus Gerçekleştirilen toplam asitlik ve duyusal analiz sonuçlarına göre şalgam suyu üretiminde starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri olarak Lb.18. lactis subsp. üç panelist tarafından ikinci sırada ve dört panelist tarafından üçüncü sırada değerlendirilmiştir. paracasei 2 alt türünün kullanıldığı örnek olmuştur. paracasei 2 Lb. İkinci olarak beğenilen örnek Lb. paracasei subsp.: Leuconostoc. plantarum 1 Lb.:Pediococcus. fermentum Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER örnek olmuştur. Lc. plantarum 1ax Lb. 232 . brevis 1 Lb. Üçüncü olarak en beğenilen örnek Lb. plantarum : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş Lb.4. delbrueckii subsp. Bir panelist tarafından en çok beğenilen ve beş panelist tarafından ikinci sırada beğenilen örnek olmuştur. delbrueckii Lb. Leu. paracasei subsp. Lb.

Lb. Öte yandan. Farklı laktik asit bakterileri ile gerçekleştirilen fermantasyon sonucu elde edilen örneklerinin varyans analizine göre aldığı puanların kıyaslanması b Sıralama puanları 39 41 h 40 i c 47 a 52 g 88 93 f 90 d e 95 Fark (%1 güven sınırında) a: Lb. paracasei subsp. f: Lb. paracasei 2’nin kullanıldığı örnekler en çok tercih edilenler olmuş ve bu örnekler arasında istatistiksel açıdan herhangi bir farklılık belirlenmemiştir. lactis 1. plantarum 1ax ve Lb. brevis 1. cx: Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. Leu. plantarum 1bx.19’da verilmiştir. 233 . paracasei 2 ax : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. Lb.01). buchneri. lactis subsp. Lb. Lb.4. plantarum 1cx bakteri suşlarının kullanıldığı denemeler arasında herhangi bir farklılık yokken. lactis subsp. g: Lb. fermentum. elde edilen veriler. buchneri. P. Lc. c: Lb. delbrueckii. fermentum ve Lb. h: Lb. i: Lb.19. delbrueckii subsp. paracasei subsp.: Lactobacillus. varyans analizine göre istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 4. paracasei 2 seçilmiştir. delbrueckii. brevis 1 bakterilerinin kullanıldığı denemeler arasında da farklılık bulunmuştur. bu örnekler ile Lb. plantarum 1ax. plantarum 1bx. Gerçekleştirilen varyans analizine göre tercih testi bakımından kullanılan laktik asit bakterileri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. Çizelge 4. Lc. plantarum 1bx. plantarum 1cx. bx: Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş.: Leuconostoc.: Lactococcus. lactis 1 ve Lb. paracasei subsp. delbrueckii subsp. Çizelgeden de görüldüğü gibi Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Bu çalışmada. Lb. fermentum ve Lb. bu örnekler ile diğer bakterilerin kullanıldığı örnekler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur (P<0. e: Lb. d: Lc. Gerçekleştirilen toplam asitlik ve duyusal analiz sonuçlarına göre şalgam suyu üretiminde starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri olarak Lb.:Pediococcus. b: Lb.

starter kültür kullanarak şalgam suyu üreten bir işletme bulunmamaktadır. lahana ve havuç suyu karışımını farklı LAB ile laktik asit fermantasyonuna ve Lb. Bu nedenle. toplam asitlik.8. plantarum 1bx olarak belirlenmiştir. organik asit ve şekerler. toplam mezofil aerob bakteri. Öte yandan. (2006) tarafından da önerilmiştir. olmayan maya ve koliform bakteri sayımları yapılmıştır. fenol bileşikleri analizleri yapılmış ve gerek analizler 234 . 4. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretimi Piyasada şalgam suyu üretimi genellikle geleneksel yöntem (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Fermantasyon boyunca pH. mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri çeşitlilik gösterir. Denemeler sonucu şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılabilecek bakterilerden biri Lb. plantarum suşunun kullanımı Shobinger (1987). maya ve küf. Genellikle şalgam suyu üretiminde starter kültür kullanılmaz. şalgam suyunda ürün standardizasyonu sağlayabilmek için starter kültürler kullanılabilir. paracasei subsp. Fermantasyon sonunda elde edilen şalgam sularında genel analizler. Saccharomyces spp. Gökmen ve Acar (1992). Özdemir-Alper ve Acar (1996) ve Demir ve ark. fermantasyonu)’nu gerçekleştirmeden. Bu nedenle. plantarum’un starter kültür olarak kullanıldığı denemenin ürüne kabul edilebilir bir tat ve aroma kazandırdığını bildirmişlerdir. tercih edilen diğer bakteriler şalgam suyunda bulunan ve yüksek oranda asit oluşturararak panelistler tarafından tercih edilen bakteriler (Lb. Fermente havuç suyu üretiminde starter olarak Lb. hamur fermantasyonu yapılmadan ve starter kültür (3 farklı laktik asit bakterisi) ilavesi yöntemleri denenmiştir. laktik asit bakterisi. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Karavicova ve ark. Öte yandan. fermentum ve Lb. Fermantasyon doğal olarak ortamda bulunan mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. (1994) gerçekleştirdikleri çalışmada.4. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde geleneksel yöntem. doğrudan yöntemle şalgam suyu üretmektedir. Bununla beraber az sayıda işletme ise hamur fermantasyonu (I. son ürünün kimyasal. paracasei 2)’dir.

4.5 1.52 g/100 g protein ve 1668 mg/kg antosiyanin bulunmuştur.95 1. Çizelge 4. toplam şeker miktarının 42.69 6.66 6.52 1668 : Laktik asit cinsinden : Siyanidin-3-glikozit cinsinden Çizelge 4.5 g/kg kuru madde.9- 235 . Duyusal değerlendirme için farklı yöntemlerle gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemeleri aynı anda kurulmuştur. pH değeri de 6.20. 1.21’de verilmiştir. Şalgam ve Bulgur Ununun Genel Bileşimi Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi Çizelge 4.20’den de görüldüğü gibi denemelerde kullanılan siyah havuçta 126.8. 1. pH ve toplam asitlik değerleri sırasıyla 6.3 g/kg. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Kullanılan Siyah Havuç.05 ile %18.0-6.1.10 olarak belirlenmiştir.25 ve 0.4-424 g/kg. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER ve gerekse duyusal değerlendirme ile en iyi üretim yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır.20’de.7 g/kg toplam şeker. glikoz.23-3. fruktoz ve sükroz miktarlarının sırasıyla 6. şalgam ve bulgur unu’nun bileşimleri Çizelge 4.69 g/kg toplam asit. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi Bileşim Miktar Kuru madde (g/kg) Toplam asitlik (g/kg)xx pH Toplam şeker (g/kg) Glikoz (g/kg) Fruktoz (g/kg) Sükroz (g/kg) Protein (g/100 g) Antosiyanin (mg/kg)zz xx zz 126.10 65.85. 65. Siyah havuç üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda kuru madde miktarının %11.65 49.4.7 6.

0. 2008. 1989. Canbaş.8 g/kg toplam asit bulunmaktadır.0 15. 1990. 2004.4-17400 mg/kg arasında olduğu araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Niketic-Aleksic ve ark.4 1. Utuş. Sethi.21’den görüldüğü gibi denemelerde kullanılan şalgamda %8.0 1. Özler. 2008). Deryaoğlu. 1985. Berry ve ark.82 protein. 3.42 g/100g sükroz.. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 131.92 1. 3. Schobinger.46 27. 1973.21. 2001.2 0. Çizelge 4.8-101. 1990. Bu çalışmada elde edilen veriler glikoz ve protein miktarları dışında bildirilen değerler arasında olup.23 olarak belirlenmiştir. Öte yandan. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi Bileşim Şalgam Bulgur Unu Miktar Kuru madde (%) Toplam asitlik (g/kg) pH Toplam şeker (g/kg) Glikoz (g/kg) Fruktoz (g/kg) Sükroz (g/kg) Protein (g/100 g) xx xx Miktar 8.38 ve antosiyanin miktarının 45. 1990.9 g/kg arasında kuru madde olduğu bildirilmiştir (Deryaoğlu. 5. 1988. Bu konu üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda bulgur ununda 86. protein değerleri araştırmacılar tarafından bildirilen değerlerden yüksek.27-%1. Güneş.1 g/kg ve 17. Briggs ve Calloway.4.14 g/100g fruktoz. Kammerer ve ark.. protein miktarının %0.92 kuru maddeye sahiptir. 236 .62 0.62 kuru madde.. 2001. 0.21’den görüldüğü gibi denemelerde kullanılan bulgur unu %8. %0. şalgamın pH değeri 6. Cemeroğlu ve ark. 1979. 1995.8 6. 2004.4 34.. Canbaş.8 2.20 g/100g glikoz.2890.6 23. 2008. 1991.5 2.98 8. glikoz miktarı ise düşük olarak belirlenmiştir. 0.6-380.6 g/kg. Ersus ve ark. Güneş. 2000.78 g/100 g toplam şeker. 1993. Çizelge 4. Alasalvar ve ark. Demir.1 g/kg.. Canbaş ve Deryaoğlu..23 37.82 : Laktik asit cinsinden Çizelge 4.

07 ile 5. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Yapılan Analizler 4. Bunun nedeni de. Fermantasyon başında en düşük toplam asitlik ve en yüksek pH değeri hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretiminde elde edilmiştir. paracasei 2) ve hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi gerçekleştirilmiştir.2.23’de verilmiştir. Öte yandan. Denemelerde bulgur ununda belirlenen toplam asit (1. toplam şeker ve protein miktarlarının. 2008). plantarum 1bx.8. Lb. Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden (sırasıyla 1. Deryaoğlu (1990) tarafından bildirilen değerler arasında olduğu belirlenmişken. Öte yandan.46 g/kg) miktarı.36 g/kg) yüksek bulunmuştur.28 g/L arasında belirlenmiştir. 0. Havuç fermantasyonu boyunca pH ve toplam asitlikteki değişim Şekil 4.23’den de görüldüğü gibi farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi için gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında başlangıçta pH değeri 4. fermentum ve Lb.38 ve 1. toplam şeker miktarının Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerden yüksek olduğu bulunmuştur. 237 . Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarlarındaki Değişim Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde geleneksel yöntem. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretiminde elde edilmiştir.46 arasında değişiklik gösterirken. 4. Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Utuş.4.8. toplam asit miktarı.1. laktik asit cinsinden. paracasei subsp. en yüksek toplam asitlik Lb.2. paracasei subsp. starter kültür kullanımıyla (Lb. başlangıçta gerçekleştirilen hamur fermantasyonu yapılmadığından dolayı diğer denemelere göre daha düşük asitlik ve daha yüksek pH değeri elde edilmiştir.73-2.

paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.42 – 3. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretiminde elde edilmişken.pH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 Fermantasyon süresi (gün) 4 5 6 7 8 9 10 11 Şekil 4. Bb : Lb. pH değerinin hızlı bir şekilde azalmasına neden olmuş ve fermantasyon sonunda pH değeri 3. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Dd : Lb. en düşük asitlik hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretiminde belirlenmiştir. Asitlikteki hızlı artış. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.55 arasında bulunmuştur. Cc : Lb.22 g/L arasında belirlenmiş ve en yüksek asitlik Lb. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Tüm denemelerde asitlik fermantasyon başından itibaren hızlı bir şekilde artmış ve fermantasyon sonunda 6. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.23. paracasei subsp.4.33 – 9. 238 . g/L) . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Aa pH Bb pH Cc pH Dd pH Ee pH Aa toplam asit (g/L) Bb toplam asit (g/L) Cc toplam asit (g/L) Dd toplam asit (g/L) Ee toplam asit (g/L) 10 Toplam asit (laktik asit cinsinden.

2.72 – 4.81 ve toplam asitlik miktarının laktik asit cinsinden 0.4.82 g/L arasında olduğunu ve fermantasyonun başlangıcından itibaren toplam asitliğin hızlı bir şekilde arttığını buna karşılık pH değerinin azaldığını bildirmiş ve fermantasyon sonunda pH değerinin 3. 4.89 – 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER İyiçınar (2007) şalgam suyu üretimi üzerine gerçekleştirdiği çalışmada. Öte yandan.68 – 0. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısı Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde havuç fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Şekil 4. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Yapılan Mikrobiyolojik Analizler 4.88 – 7.39 – 3. başlangıçta toplam asitlik değerinin laktik asit cinsinden 1.8.5 ile 2.24’te verilmiştir.4 g/L arasında olduğunu ve fermantasyon ile beraber artış gözlendiğini bildirmiştir.2. 239 .49 arasında.2.45 g/L arasında olduğunu belirlemiştir. başlangıçta pH değerinin 4. toplam asitliğinde 4. Gerçekleştirilen denemelerde elde edilen bulgular İyiçınar (2007) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisindedir.8. pastörize edilmeyen denemelerde başlangıçta pH değerlerini 3.14 arasında belirlemiştir. Güneş (2008) şalgam suyu üretiminde ortama ilave edilen siyah havuç miktarı ile ilgili yaptığı çalışmada.2.(1).

Cc : Lb. Bb : Lb. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Şekil 4.71 log kob/mL – 9. plantarum 1bx ve Lb. Lb.24’ten de görüldüğü gibi gerçekleştirilen denemelerde havuç fermantasyonunun başlangıcında laktik asit bakteri sayısı 7. Dd : Lb. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. paracasei subsp. paracasei subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 12 Toplam laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 10 8 6 4 2 Aa Bb Cc Dd Ee 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4.38 log kob/mL arasında bulunmuştur.4. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. geleneksel yöntem. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla ve hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemelerinde fermantasyonun dördüncü gününe kadar laktik asit bakterilerinin sayısında artış gözlenmiştir.24. 240 . paracasei 2 alt türlerinin starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemelerinde fermantasyonun ikinci gününe kadar. Lb.

2.43 log kob/mL ile 7. 2007.66 log kob/mL olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde havuç fermantasyonları sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Şekil 4. 4.74 log kob/mL arasındadır.90 log kob/mL olarak Lb. 2001. 241 .8. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemesinde 8.54 log kob/mL olarak belirlenmiştir. De Castro ve ark.4. İyiçınar..(2). diğer araştırmacılar (Gardner ve ark.25’te verilmiştir. Arıcı. Güneş. Gerçekleştirlen denemeler sonucu elde edilen laktik asit bakterisi sayıları. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede elde edilirken. (1995) tarafından bildirilen değerlerden düşük ancak. Fermantasyonun dördüncü günü ise en yüksek laktik asit bakteri sayısı 9. en düşük değer ise yine hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemesinde 8. 2008) tarafından bildirilen değerlerle uyum içerisindedir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fermantasyonun ikinci günü en yüksek laktik asit bakteri sayısı. Fermantasyon sonunda belirlenen laktik asit bakterisi sayıları birbirine yakın olup 7. 9.2. 2001.58 log kob/mL olarak elde edilmiştir.

25. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. diğer denemelerde fermantasyonun dördüncü gününe kadar artış gözlenmiş ve daha sonra toplam mezofil aerob bakteri sayısında azalma meydana gelmiştir. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi ile gerçekleştirilen denemede fermantasyonun üçüncü gününe. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Dd : Lb. Fermantasyon sonunda elde edilen şalgam sularında toplam mezofil aerob bakteri sayısı 7. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Toplam mezofil aerob bakteri sayısı fermantasyon başında 7. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.87 log kob/mL ile 8. paracasei subsp.46 log kob/mL arasında belirlenmiştir.52 log kob/mL arasında bulunmuştur.4. Cc : Lb.03 log kob/mL ile 7. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 12 Aa Bb Cc Dd Ee Toplam mezofil aerobik bakteri (Log kob/ml) 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Bb : Lb. Lb. 242 .

26’da verilmiştir.8. Cc : Lb.2.(3). paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.2.26 sadece toplam maya miktarı verilmektedir.4. plantarum 1bx’in 243 . Bb : Lb.26’dan da görüldüğü gibi toplam maya sayısı fermantasyonun başında 8. 11 10 Toplam maya (Log kob/mL) 9 8 7 6 5 4 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aa Bb Cc Dd Ee Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi.85 log kob/mL arasında değişmiştir. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Maya Sayısı Toplam maya sayısındaki değişim Şekil 4. Dd : Lb. Lb. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.26. Fermantasyon boyunca şalgam örneklerinde küfe rastlanmadığından Şekil 4. paracasei subsp. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.02 log kob/mL ile 8.

paracasei subsp. 2001.2. olmayan maya sayısı 7. 2000.5x105 . Daha sonra fermantasyonun sonuna kadar maya sayısında azalma gözlenmiş ve toplam maya sayısı 6.96 log kob/mL ile 7.8. olmayan maya sayısındaki değişim Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi sırasında en yüksek maya sayısı fermantasyonun üçüncü gününde 9. Şalgam suyu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda toplam maya sayısının fermantasyon sonunda 3.4.02 log kob/mL olarak belirlenmiştir. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede elde edilmişken.05x107 kob/mL arasında olduğu bildirilmiştir (Arıcı. Utuş. Güneş. olmayan maya sayısı 4. Olmayan Maya Sayısı Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Saccharomyces spp.10 log kob/mL olarak elde edilmiş ve diğer denemelerde en yüksek maya sayısına fermantasyonun dördüncü günü ulaşılmıştır. 4.4. 2008).2. gerçekleştirilen fermantasyon sonunda Saccharomyces spp. 2003. 244 .49 log kob/mL arasında belirlenmiştir. Özhan.27’de verilmiştir.(4).27 log kob/mL ile Lb.21 log kob/mL ile 5. Şekilden de görüldüğü gibi fermantasyonun başında en yüksek Saccharomyces spp. Aydar. 2008. Öte yandan. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemesinde 7.19 log kob/mL arasında değişiklik göstermiştir.

olmayan maya sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp.2. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 8 Saccharomyces spp. paracasei subsp.2. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Koliform Bakteri Sayısı Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam koliform bakteri sayısındaki değişim Şekil 4.(5). bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş 4. Dd : Lb.4.28’de verilmiştir. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.27. Bb : Lb. 245 . olmayan maya sayısı (Log kob/mL) 7 6 5 4 3 2 1 0 0 2 4 6 8 10 Fermantasyon süresi (gün) Aa Bb Cc Dd Ee Şekil 4.8. Cc : Lb.

paracasei 2 alt türlerinin starter olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen denemelerde fermantasyonun ikinci gününden. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. İyiçınar (2007) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerle uyum içerisindedir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 6 Aa Bb Cc Dd Ee Koliform bakteri sayısı (Log kob/mL) 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Lb.4. Arslan ve ark. (2005). Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Yapılan analizler sonucunda Şekil 4. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretiminde de fermantasonun altıncı gününden sonra ortamdan izole edilememişlerdir. Bb : Lb. geleneksel yolla. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. fermentum türünün starter olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen havuç fermantasyonun birinci gününden.28. plantarum 1bx ve Lb. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Gerçekleştirilen denemelerde elde edilen bulgular Yener (1997). Dd : Lb. 246 . paracasei subsp. paracasei subsp.04 log kob/mL ile 5.07 log kob/mL arasında olduğu belirlenen koliform bakteri sayısı fermantasyon sırasında zamanla azalmış ve Lb. Cc : Lb.28’den de görüldüğü gibi başlangıçta 2.

76 0.0136ab 1.54ab 3.83b 5.d.37 Sa 0.82a * ö.20 Sa 0.25 Sa 0.25b 27c 44.09a 5.71b 139.15c 193.0147a 3. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularının bileşimi Aa Yoğunluk (20ºC pH Toplam asitlikxx (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Okzalik asit (mg/L) Sitrik asit Asetik asit (g/L) Uçar asityy (g/L) Toplam şeker (g/L) Şekerler Glikoz (mg/L) Fruktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Gliserol (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) 48.87 0.4.22.5bc 42.18bc 22.97a 0.45 Sa 0.12a ** * ** * * ** ** 173.86a 155.56c 4.85b 5.50c 7.36c 6.3.17a 51.62 0.25a 206. Çizelge 4.75b 63.22’de verilmiştir.57c 5. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularının Bileşimi Gerçekleştirilen fermantasyonlar sonucunda elde edilen şalgam sularının bileşimi Çizelge 4.31bc 3.0143a 1.63bc 0.75 1 0.d.56c 6.72b 18c 0.50c 14.56 7.2c 83.12bc 0.16c 70.21b 41.25a 148.d.77 0.57 0.87a 27.2. * 1.50 8.d.18c 191.27a 1.06 0.68a 134.15b 160. * 119.38ab 62.43 9.39bc 3.83 Sa 0.67b 8. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.61 0. ö.5c 52.83 1.8.29b 146.46 7.55abc Bb Cc Dd Ee S ** ö.58b 247 . ö.36d 4.9ab 129ab 40.0115c 3.0128b 1.25bc 22.52 6.9a 29.58b 1.

3a 2.85 21. ö.05 4.23ab 158ab Ee 24.4 71. * 168.d.48bc 10. Cc : Lb. : siyanidin 3-glikozid cinsinden Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. paracasei subsp.25 29. * ö.04c : laktik asit cinsinden.34 2.38 antosiyaninzz 23.40cd 12.34a 169a Cc 29. Çizelgede aynı satırda harflendirme yapılmayan değerler istatistiksel açıdan önemsizdir 248 . yy : asetik asit cinsinden. Dd : Lb. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş.5a 0.31 1.71c 9.08b 60.23a 137.81b 2. ** ** 26.11b 60.54 4.74 3.33 3.95 23.06b 1.5d S ** * * ö.55b 1.56ab 162.35 2. ** ö.55a 2.34 1.64a 11.81 ö.63 24.05 önem seviyesinde önemli.82d 11.87c 137c 22.5 31a 0.08ab 13.5b 0.55a 14. ö.22’nin devamı Aa Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) Toplam fenol OY280 Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam (mg/L) xx Bb 31.d. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.70b 64.83b 61.85a 0.65 31.33 2.59d 113.d. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.94 4.12 71.98a 11.63a 59.86bc 13. Bb : Lb.26 71. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. İstatistiksel olarak ** : P<0.05bc 146bc Dd 28.67ab 9. S: İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi.06ab 133.91 72.d. : Önemli değil.14 24.36 24.01 ve * : P<0.d.d. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.53 73.75b 0. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.4.2bc zz 104.

8. 249 . 4. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde bulunmuştur. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Yoğunluk Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında yoğunluk 1. 2003).(2).56 olarak Lb.2. plantarum) ilave ederek gerçekleştirdikleri laktik asit fermantasyonu sonucu fermente havuç suyu üretmişler ve elde ettikleri ürünlerde pH değerlerini sırasıyla 2.4. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretiminde elde edilirken.3.E. gerçekleştirilen varyans analizine göre pH bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.67 olan havuç sularına 3x105.3. Öte yandan.45 . paracasei subsp. en çok 3. Deryaoğlu (2005) şalgam suyu üretiminde NaCl yerine KCl kullanımı üzerine yaptığı çalışmasında. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında pH Gerçekleştirilen denemeler sonucu elde edilen şalgam sularında en yüksek pH değeri 3.99 olarak belirlemişlerdir.32.87 ve 3.49 arasında olduğunu bildirmiştir.(1). en düşük değer 3. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen denemede elde edilirken.8.3. şalgam suyunda pH değeri en az 3. ürettiği şalgam sularında pH değerinin 3. Utuş (2008) şalgam sularında ph değerlerini 3.S.015 arasında değişmekte olup en yüksek değer Lb.8 olmalıdır (T. Gerçekleştirilen varyans analizine göre yoğunluk bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur.38-3. Demir ve ark. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.43 olarak Lb.012 ile 1. 3x106 ve 3x107 kob/g konsantrasyonlarında starter kültür (RSKK 1602 Lb. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede belirlenmiştir.3. (2006) başlangıç pH’sı 5.53 arasında bulmuştur. TS 11149 Şalgam suyu standardına göre.2.. 2.

Lb. 1984).E. heterolaktik fermantasyonda.36 g/L olarak hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde bulunmuştur. 2003). en çok Lactobacillus cinsine (Lb. Laktik asit fermantasyonunda en önemli ve baskın asit laktik asittir (Bergqvist ve ark. maltoz. 1990). Yapılan çalışmada laktik asit cinsinden en yüksek toplam asitlik 9. plantarum 1bx’in starter olarak kullanıldığı denemede belirlenmiştir. laktoz veya sükrozu karbon kaynağı olarak kullanarak laktik asit üretirler. yoğurt gibi fermantasyon ürünlerinin en önemli özellikleri laktik asit içermeleridir (Canbaş ve Fenercioğlu.8. Bu ürünlerin tadı üzerinde asitlik önemli bir etkendir. delbrueckii. Bu bakteriler glikoz. T.3. salamura zeytin.2. 1 mol laktik asit yanında.05). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen değerler Sethi (1990). En düşük toplam asitlik miktarı 6. bulgaricus.. pentosus vs. Lb.4. Deryaoğlu (2005). 2005). Gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam asitlik bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. 1 mol etil alkol ve 1 mol CO2 son ürün olarak meydana gelir (Atkinson ve Mavituna. 250 .. pek çok mikroorganizma tarafından üretilmekle beraber. (2006).S.S.) ait bakteriler tarafından üretilir. 11149 şalgam suyu standardında belirtilen limitin üzerinde bulunmuş olup standartlara uygundur.27 g/L olarak Lb. toplam asit miktarı. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam ve Organik Asitler Laktik asit fermantasyonu sonucu oluşan turşu. 6 g/L’den az olmamalıdır (T. Bir laktik asit fermantasyonu ürünü olan şalgam suyuna ekşi tadı fermantasyon sırasında oluşan asit vermektedir (Deryaoğlu. üretilen tüm şalgam sularında T. Utuş (2008) ve standartta belirtilen değerlerle uyumlu bulunmuştur. Öte yandan. Laktik asit. Homofermantatif laktik asit bakterileri glikolisiz’de 1 mol glikozdan 2 mol laktik asit oluşur.E.S. 4. kefir. 11149 şalgam suyu standardına göre. Demir ve ark.(3). laktik asit cinsinden.E. Toplam asit miktarı. 1991).

en düşük değer ise hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde elde edilmiştir.29’da verilmiştir. Havuçlarda LAB’nin fermantasyonu ile laktik asitin yanında düşük miktarlarda asetik asit de oluşmaktadır (Anderson ve ark. 2003). Gerçekleştirilen HPLC analizleri sonucu elde edilen organik asit kromotogramı Şekil 4.29. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede..5.17 g/L arasında değişmiş olup en yüksek değer toplam asitlikte olduğu gibi Lb. HPLC analizleri sonucu elde edilen organik asitlerin kromotogramı Gerçekleştirilen varyans analizine göre laktik asit bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.4. Gerçekleştirilen denemelerde üretilen şalgam sularında laktik asit miktarları bu değerlerden yüksek bulunmuştur. şalgam suyunda laktik asit miktarı 4.5 . Organik asitler ultraviyole ışığı absorbe ettiklerinden ultraviyoloe dedektörler kullanılır.50 g/L ile 8. 1991). Gerçekleştirilen denemelerde laktik asit miktarları 5.E.. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında sitrik asit saptanamamıştır. şekerler ultraviole ışığı absorbe edemediklerinden dolayı analizlerinde refraktif Indeks dedektör kullanılır (Kirk ve Sawyer.05).S.5 g/L arasında olmalıdır (T. 1990) 251 . Şekil 4. Fakat. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER HPLC gıda maddelerinde şeker ve organik asitlerin tanımlanmasında ve belirlenmesinde kullanılan en kullanışlı ve en güvenilir tekniktir. TS 11149 şalgam suyu standardına göre.

fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde 1. 2008).(4). fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde elde edilmişken.37 mg/L ile 62.83 g/L olarak Lb. Yener.06 g/L olarak ve en düşük geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde 0.2.4.ve heterofermantatif laktik asit bakterileri olmak üzere ikiye ayrılır. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında okzalik asit miktarları 14. Gerçekleştirilen 252 . en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen denemede bulunmuştur. Heterofermantatif laktik asit bakterilerinin etkisi ile fermantasyon sonucunda asetik asit ve propiyonik asit asit gibi uçar asitler de meydana gelmektedir (Deryaoğlu.’ye göre şalgam suyunda uçar asit miktarı asetik asit cinsinden 0. 2005. Gerçekleştirilen denemelerde asetik asit cinsinden uçar asit miktarları.2 g/L arasında olmalıdır (T. Utuş. Özler. asetik asit cinsinden. örneklerde belirlenen asetik asit miktarlarında olduğu gibi en yüksek Lb. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen denemede. 1995. En yüksek okzalik asit miktarı Lb. en düşük değer ise 0.3.7 – 1. şalgam suyu ile ilgili yapılan çalışmalarda araştırmacılar uçar asit miktarının. 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Uçar Asit Miktarı Laktik asit bakterileri.E. 2004. 0. 2004. Varyans analizine göre uçar asit bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.S. Miişoğlu.46 g/L arasında olduğunu bildirmişlerdir (Deryaoğlu. 2003)..20 mg/L arasında belirlenmiştir.22’den de görüldüğü gibi gerçekleştirilen denemeler sonucu elde edilen şalgam sularında en yüksek asetik asit miktarı 0. Varyans analizine göre asetik asit bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. 1990. homo.S. Deryaoğlu.E. T. Bunlar içerisinde miktar olarak en fazla olan asetik asittir ve uçar asit analiz sonuçları asetik asit cinsinden ifade edilir. Öte yandan. 1997. 1990).30-1.8.57 g/L olarak geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde belirlenmiştir.76 g/L olarak elde edilmiştir. Nesanır.

1990).(5).4.25 mg/L.S.8.18 mg/L – 203.E. sükroz miktarları 40. Varyans analizine göre toplam şeker bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.30‘da ve bu maddelerin miktarları Çizelge 4. 253 . fruktoz miktarları 27 mg/L – 148. sükroz ve arabinoz analizleri sonucunda elde edilen kromotogram Şekil 4.3.191.82 g/L arasında bulunmuştur. fruktoz. 4. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemelerinde glikoz miktarları 48. Sebzelerin uzun süre muhafazası için laktik asit fermantasyonunda şekerlerin tamamı parçalanmalıdır (Deryaoğlu. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Şeker Miktarları Laktik asit fermantasyonu ile oluşan laktik asit.3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER denemede elde edilen uçar asit miktarları araştırıcılar tarafından bildirilen değerler ile T.25 mg/L. Çizelgeden de görüldüğü gibi farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında toplam şeker miktarları 0.29 mg/L – 193.87 mg/L arasında belirlenmiştir.50 g/L ile 0. 4.(6).2 mg/L .12 mg/L ve arabinoz miktarları 134.2.2. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Şekerler Gerçekleştirilen denemelerden elde edilen şalgam sularında HPLC cihazı ile gerçekleştirilen glikoz. şalgam suyu standardında belirtilen değerler arasında bulunmuştur.22’de verilmiştir. şekerlerin parçalanması sonucu oluşur.8. asetik asit. etil alkol ve karbondioksit.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Şekil 4.3. Öte yandan.30.09 g/L arasında bulunmuştur.(8).4. en düşük değer 18 mg/L ile geleneksel yolla şalgam suyu üretimi denemesinde belirlenmiştir.8.2. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Metanol Miktarı Gerçekleştirilen denemeler sonucu elde edilen örneklerde metil alkol miktarları 0.96 mg/L olarak Lb. Gerçekleştirilen varyans analizine göre gliserol miktarları bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir (P<0. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede elde edilmişken. 4.36 g/L ile 1. paracasei subsp. gerçekleştirilen varyans analizine göre metanol bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. en düşük metil alkol ise hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen denemede belirlenmiştir.05). Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Gliserol Miktarı Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında en yüksek gliserol miktarı 63.(7). 254 .2.8.3. HPLC analizleri sonucu elde edilen şekerlerin kromotogramı 4. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede. En yüksek metil alkol miktarı Lb.01).

1985. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla elde edilen şalgam suyunda belirlenmiştir. Starter kültür ilave edilen diğer denemelerde de buna yakın etil alkol miktarları bulunmuştur.01). Öte yandan. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Etil Alkol Miktarı Laktik asit fermantasyonu sonucunda heterofermantatif laktik asit bakterilerinin etkisi sonucunda oluşan ürünlerden biri de alkol’dür (Deryaoğlu. tuz. sebze fermantasyonları sonucu ortamda bulunan etil alkol tamamıyle laktik asit bakterilerinden kaynaklanmaz.8. Güneş (2008) ve Montaňo ve ark. Kuru madde içerisinde organik asitler. Öte yandan. gerçekleştirilen varyans analizine göre etil alkol miktarı bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir (P<0. 1990). 1994). 4.(9). 255 . protein. starter kültür kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemelerine göre daha düşük miktarlarda etil alkol bulunmuş olup geleneksel yöntemle üretilen şalgamda 4.. (1997) tarafından bildirilen değerlerden az da olsa yüksek bulunmuştur.90 g/L olarak Lb. 1990. 2001).58 g/L olarak belirlenmiştir.21 g/L ve hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suyunda 4. renk maddeleri ve mineral maddeler bulunur (Canbaş.2. Mayalar tarafından da üretilebilir (Gardner ve ark. en yüksek etil alkol miktarı 5.2.8. Deryaoğlu.3. Çizelgeden de görüldüğü gibi geleneksel yöntem ve hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemelerinde.4. Öte yandan. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Kuru Madde Miktarı Şalgam suyunda su ve diğer uçucu maddeler uçurulduktan sonra geriye kalan maddelerin toplamı kuru maddeyi oluşturur. paracasei subsp.(10).3. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen etil alkol miktarları Deryaoğlu (1990) ve Canbaş ve Deryaoğlu (1993) tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisinde olup. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. Cogan ve Jordan.

82 g/L ile 31.4. 2008). Deryaoğlu. 1990).64 g/L arasında bulunmuştur. 4. bir gıda maddesinde toplam kül miktarı yakılan organik maddeden sonra kalan inorganik tortudur. 2004. 1995. 2004.55 g/L arasında bulunmuştur.3 g/L arasında olduğu bildirilmiştir (Deryaoğlu. Yetişkin bir insanın günlük tuz ihtiyacının 10-20 g arasındadır.(12). Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Kül Miktarı Şalgam suyunda kül.8. 4.(11). Bir başka deyişle. Güneş. Yapılan diğer çalışmalarda kül miktarının 5.74-22. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında elde edilen kuru madde miktarları diğer araştırmacılar tarafından bildirilen değerler arasındadır. 2006. Nesanır.2.2. Yener. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Gerçekleştirilen denemelerde şalgam sularında kuru madde miktarı 24. 2008. Öte yandan. gerçekleştirilen varyans analizine göre kül miktarları bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. 1990. 1997. Öte yandan. günlük yenilen yemeklere ayrıca tuz ilave edilmezse. 1997.8.. üretimde kullanılan tuz ve hammaddelerden geçen ve suda bulunan minerallerden oluşmaktadır. Özler. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında kül miktarı 11. vücuda alınan tuz miktarının10 256 . 1985. Güneş.05). Demir ve ark.3. Miişoğlu. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında elde edilen kül miktarları diğer araştırmacılar tarafından bildirilen değerler arasındadır. Özler. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Tuz Miktarı Tuz denilince sodyum ve klor iyonlarının birleşmesinden oluşan sodyum klorür anlaşılır. 1984. Külün ortalama %94’ünü tuz oluşturmaktadır (Canbaş. kuru madde miktarı bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. 2005. Utuş.. 2004. 2008. Deryaoğlu.9-33.3. Demir ve ark. Erten ve ark. 2008. Deryaoğlu. 1995.. Utuş.9 g/L arasında belirlenmiştir (Canbaş ve Fenercioğlu.71 g/L ile 14. Şalgam suyu ile yapılan diğer çalışmalarda kuru madde miktarı 16. 2008). Yener. 1990. Öte yandan.

Tuz içeriği yüksek olan şalgam suyunun günlük bir bardak içilmesi ile vücuda yaklaşık 4 g tuz alınmış olacaktır (Sencer.88-1. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Protein Miktarı Şalgam suyunda bulunan proteini. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında toplam fenol bileşikleri miktarları değişiklik göstermiş olup starter kültür ilave edilen denemelerde geleneksel yöntemle ve hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimine göre daha yüksek olarak 257 .85 g/L ile 2. Şalgam sularında protein miktarı 1. 1990). Güneş. Özhan. 2000b). Ribereau-Gayon ve ark. 1997.8. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen protein miktarları Deryaoğlu (1990) tarafından bildirilen değerden az da olsa yüksek bulunmuştur.83 g/L arasında bulunmuştur.90 g/L arasında olduğu bildirilmiştir (Deryaoğlu.22’den de görüldüğü gibi şalgam sularında tuz miktarı 9. Çizelge 4.8.(14). 1990). Özler. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında elde edilen tuz miktarları diğer araştırmacılar tarafından bildirilen değerler arasındadır.2.3. Gerçekleştirilen varyans analizine göre tuz miktarı bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %5 önem seviyesinde önemli bulunmuştur.65 g/L arasında değişmiştir.55 g/L ile 11. 1983. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER gramı geçemeyeceğini ve hatta ağır işlerde çalışanların.2-20. 1995. 2008. Utuş.. 1983. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Fenol Bileşikleri OY280 indisi toplam fenol bileşikleri hakkında bilgi verir (Canbaş. 4.3.2. geleneksel yolla üretilen ve piyasadan toplanan şalgam sularında ortalama protein değerleri 0. 4. Yener. 2000. Deryaoğlu. üretimde kullanılan hammaddelerde bulunan ve çözünerek şalgam suyuna geçen protein oluşturmaktadır (Deryaoğlu. sporcuların ve sıcak iklimde yaşayanların daha da fazla tuza gereksinim duyduğunu bildirmiştir. 1990.4. Deryaoğlu (1990) tarafından yapılan çalışmada. 2008). Şalgam suyu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda tuz miktarının 8.(13).55 g/L arasında belirlenmiştir.

Şalgam suyu üzerine yapılan başka çalışmalarda toplam fenol bileşikleri.34 arasında belirlenmiştir. Utuş.3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER belirlenmiştir. 2008.3.4.(a). 2008) ve OY520 indisi olarak 32-131 (Canbaş ve Fenercioğlu.37 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Deryaoğlu. Şalgam suyu örneklerinde renk yoğunluğu değerleri 1. OY280 indisi olarak 20.8.(14). 520 nm ve 620 nm’lerde saf suya karşı şalgam örneklerinin absorbanslarının toplamı (OY420+OY520+OY620) olarak verilmiştir.31-0.18 ile 0.(14). plantarum bakterisinin starter olarak kullanıldığı denemede bulunmuştur. Gerçekleştirilen varyans analizine göre renk tonu bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Yoğunluğu Renk yoğunluğu (IC) 420 nm.4 arasında (Güneş. 2004.2. En düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suyunda ve en yüksek değer Lb. Gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam fenol bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık %1 önem seviyesinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 4. Elde edilen şalgam sularında renk tonu değerleri 0. Elde edilen şalgam sularında en yüksek toplam fenol bileşiği Lb. gallik asit cinsinden 557-824 mg/L arasında (Nesanır.01). Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Tonu Örneklerin 420 ve 520 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve bunların oranları (OY420/OY520) renk tonu olarak verilmiştir. 258 .8. 1984. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede bulunmuştur. gerçekleştirilen varyans analizine göre renk yoğunluğu bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. Güneş (2008) ve Utuş (2008) gerçekleştirdikleri denemelerde şalgam sularında renk tonu değerinin yaklaşık 0. 1993) arasında bulunmuştur. 4.59 ile 2. Miişoğlu.2. Canbaş ve Deryaoğlu. Öte yandan. 2004). 1990.7-36.(b).35 arasında değişmiştir.

(d). paracasei subsp. 1990. %OY620 mavi renk miktarını yüzde olarak göstermektedir. Şalgam suyu örneklerinde en fazla kırmızı.8.50-131 arasında olduğunu bildirmişlerdir (Deryaoğlu. Çizelgeden de görüldüğü gibi elde edilen şalgam sularında renk indisi değerleri 113.2. 1985. Şalgam sularında renk indisi ile ilgili yapılan çalışmalarda bu değer 0. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk İndisi Gıdalarda renk en önemli duyusal özelliklerden biridir. 259 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Elde edilen sonuçlar Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerle uyum içerisindedir.3.8. Deryaoğlu. Öte yandan.4. Kırmızı renk en fazla geleneksel yolla şalgam suyu üretimi denemesinde.5 ile 169 arasında belirlenmiştir.3. gerçekleştirilen varyans analizine göre sarı ve kırmızı renk bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuşken. mavi renk bakımından %5 önem seviyesinde önemlidir. %OY420 sarı. Özler. 1995. 1985).2. gerçekleştirilen varyans analizine göre renk indisi bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. %OY520 kırmızı. Pek çok sebze ve meyve ve ürünlerinde olduğu gibi şalgam suyunda da renk önemlidir (Deryaoğlu. 1997). 1990). paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla üretilen örnekte bulunmuştur. 4.(14). Yener. sarı renk en fazla Lb. 1990). sonra sarı ve daha sonrada mavi renk yüzde olarak belirlenmiştir.(c). Şalgam suyunun kırmızı rengi siyah havuçtan geçen antosiyanin pigmentlerinden kaynaklanmaktadır (Canbaş. İyi bir renk gıdaya çekicilik kazandırdığı gibi diğer özellikler bakımından da olumlu bir izlenim verir. genellikle gıdanın rengi ile tad ve aroması arasında belli bir uyum söz konusudur (Canbaş.(14). Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Bileşimi Renk bileşimi tayini şalgam suyu örneklerindeki sarı.01). 4. Öte yandan. Çünkü. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde ve mavi renk en fazla Lb. kırmızı ve mavi renklerin yüzde miktarını belirtmektedir.

4. 1999.(e). Türker ve ark. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER % dA rengin parlaklığını ifade etmektedir. bunu sırasıyla Lb. enzim uygulamasına. vişne. 1995. Toplam antosiyanin miktarları hamur fermantasyonu yapılmadan elde edilen şalgam suları dışında elde edilen diğer şalgam sularında belirlenen değerler Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisinde olup hamur fermantasyonu yapılmadan üretilen şalgam suyunda belirlenen toplam antosiyanin miktarı Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden düşük olarak bulunmuştur. Lb. plantarum ilavesi ile üretilen şalgam suyu. Lb..23 mg/L arasında belirlenmiştir. parça büyüklüğüne presleme işlemine ve hammadde miktarına göre.(14).04 mg/L ile 168. Canbaş. Antosiyaninler hem kalite hem de sağlık açısından önemli bileşiklerdir..4. Şalgam sularında antosiyanin miktarını Güneş (2008) ve Utuş (2008) 120 mg/L ile 149 mg/L arasında bildirmişlerdir. paracasei ilavesi üretilen şalgam suyu. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Antosiyanin Miktarı Kırmızı renkli meyve (çilek. Iverson. Çizelgeden de görüldüğü gibi antosiyanin miktarı 104. 260 . Elde edilen şalgam sularında parlaklık değerleri birbirine yakın bulunmuştur. Meyve ve sebzelerdeki antosiyaninler ortamın sıcaklığına. 2004). Karadeniz ve Ekşi. 2000b. kırmızı pancar) suları ve kırmızı şaraplara cazip kırmızı rengini hammaddelerden geçen antosiyaninler verir. fermentum ilavesi ile üretilen şalgam suyu ve hamur fermantasyonu yapmadan elde edilen şalgam suyu izlemiştir. pH değerine. ürüne değişik miktarlarda geçerler (Canbaş.8. 1999.2. Ribereau-Gayon ve ark. Şalgam suyunda parlaklık ile ilgili daha önce yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Denemelerde elde edilen şalgam sularında toplam antosiyanin siyanidin-3glikozit cinsinden belirlenmiş ve Çizelge 4. ahududu) ve sebze (siyah havuç. En yüksek değer geleneksel yolla üretilen şalgam sularında belirlenmişken. oksijen miktarına. 1991. Toplam antosiyanin miktarı istatistiksel olarak %5 önem seviyesinde önemli bulunmuştur.22’de gösterilmiştir.3.

04 1584. Öte yandan.50 1821.32 507. Bb : Lb.76 157. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.62 43.23’te verilmiştir.14 311.25 380.27 722.4.03 39.22 5366.62 188.27 3564.52 53.09 50.59 388.91 377.66 48. GC-FID ve GC-MS sistemlerine enjekte edilerek belirlenen serbest aroma maddelerinin kromotogramı Ek 7’de ve tanımlanan aroma maddeleri ve bu maddelerin miktarları Çizelge 4.81 *Sonuçlar üç ekstraksiyon tekerrürünün ortalaması olarak verilmiştir.4.82 787. Cc : Lb.16 248.20 112.04 1977. Çizelge 4.48 3791.42 305. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.2.79 37.97 445. paracasei subsp.79 330.60 3893.79 2977. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında toplam aroma maddeleri miktarları* Aa Bb Cc Dd Ee Aroma Maddeleri (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) Aldehitler ve Ketonlar Alkoller Esterler Terpenler Norizoprenoidler Laktonlar Uçucu Asitler Uçucu Fenoller Hidrokarbonlar Toplam 35.24’te verilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.03 1844.4.78 74.55 304.05 137.01 131.53 203. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Aroma Maddeleri 4. plantarum 1bx’in starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Dd : Lb.99 399.27 3909.23.25 342.8.2.55 224. Aroma Maddeleri Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen toplam aroma maddeleri Çizelge 4.78 594.75 140.01 202.05 145.41 242. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş 261 .8. Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi.37 36.32 189.33 903.10 46.30 131.(1).93 299.

en düşük değer 112 µg/L olarak geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir. plantarum 1’in starter olarak kullanıldığı denemede 903 µg/L olarak belirlenmişken. plantarum 1’in starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyunda en düşük değer ise geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde bulunmuştur. Çoğunluğu çiçeksi ve bazıları meyvemsi kokulardan sorumlu terpen grubu bileşikler önemli aroma maddeleri arasında yer almaktadır (Cabaroğlu. plantarum 1’in starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyunda belirlenmiştir. plantarum 1 bakterisinin starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyunda 53. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir. Öte yandan. paracasei subsp. Benzer şekilde toplam yüksek alkol miktarları 1584 µg/L ile 2977 µg/L arasında belirlenmiş olup en yüksek değer Lb. Toplam ester miktarı 131 µg/L ile 189 µg/L arasında belirlenmiş olup en yüksek değer Lb.79 µg/L olarak belirlenmiştir. en düşük değerler geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde belirlenmiştir. en düşük toplam terpen miktarı 507 µg/L ile Lb. en yüksek toplam terpen miktarı Lb. paracasei subsp.04 µg/L ile geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir. paracasei subsp. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanıldığı denemelerde (sırasıyla 224 µg/L ve 43 µg/L) bulunmuştur. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanılması ile üretilen şalgam sularında sırasıyla 399 µg/L ve 445 µg/L olarak bulunmuşken. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen serbest aroma maddeleri. Benzer şekilde. En düşük değer ise 35. Toplam uçucu asit ve toplam norizoprenoid miktarlarında da benzer sonuçlar elde edilmiş ve en yüksek değerler Lb. 1995. Gomez 262 . bu maddelerin çıkış zamanları ve miktarları Çizelge 4. En yüksek toplam uçucu fenoller ve toplam hidrokarbon miktarları Lb.24’te verilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelgeden de görüldüğü gibi en yüksek aldehit ve keton miktarı Lb. farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında en yüksek toplam lakton miktarı diğer aroma maddelerinin aksine hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde 203 µg/L olarak belirlenmişken. plantarum 1 bakterisinin starter olarak kullanıldığı denemelerde (sırasıyla 311 µg/L ve 74 µg/L) ve en düşük değerler ise Lb.4.

04 44.86 5.31 2. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında 28 adet terpen ve terpenol bileşiğine bakılmış ve 25 farklı terpen ve terpenol bileşiği belirlenmiştir.73 3.21 35.21 8.74 4. (E)-karyofilen.41 2. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında tanımlanan aroma maddeleri ve miktarları (µg/L)* RIr IDıd Aa Bb Cc Dd Ee Terpen ve Terpenoller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 α-Pinen 2-β-pinen β-Mirsen DL-limonen γ-Terpinen α-Terpinolen Z-Linalol oksit (E).83 8.β-farnesen.4.10 24.84 9.7 µg/L-146.82 263 .44 20.32 2.99 3.42 13.16 6.38 48.29 6.01 10.78 2.96 3.58 25. D-jermakren ve nerol şalgam sularında çok düşük miktarlarda belirlenmiş buna karşılık.92 22. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER ve Ledbetter.34 16.56 16.25 9.00 23.90 22.19 8.57 31.86 1.21 26.67 10.65 257.06 µg/L) belirlenmiştir.89 3.24.48 6.63 8.56 µg/L) ve 1-borneol (81.26 43.Linaloloksit Vitispiran Linalol 4-Terpineol (E)-Pinokarveol α. α-zingiberen ve Karyofilen oksit şalgam sularında saptanamamıştır.06 146.36 77.89 212.33 14.64 2. 1997.32 11. Aubert ve Chanforan.18 92.64 2.Karyofilen Lavandulol 1.58 11.27 15.50 13. Bu bileşiklerden miktar olarak en fazla α-terpinolen (43.11 8. 2007). Terpen ve terpenol bileşiklerinden trans.92 3.31 3.86 91.18 µg/L-257.59 27.49 5.18 19.39 10.39 1.51 84.77 12.66 15.05 9.46 2.8-Mentadien-4-ol 1013 1108 1145 1213 1220 1232 1424 1453 1507 1536 1581 1626 1656 1659 1663 B B B A B B A B B A B B B B B 26.48 94.18 44. Çizelge 4.02 47.22 9.26 1.30 12.25 11.67 18.01 61.22 20.48 30.

05 13.001 <0.81 33.66 Trans.36 1.63 10.11 4.57 3.96 8.001 Sa 507.33 16.001 Sa 594.91 3.21 42.65 22.001 Sa 787.70 12.4.28 2.50 14.24’ün devamı RIr 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1-Borneol Z-γ-bisabolen (E).76 5.02 5.74 22.19 4.001 Sa <0.79 Sa <0.60 5.92 Sa <0.001 Sa <0.00 14.09 Bb 139.19 7.16 13.97 38.12 3.42 2.69 21.10 Dd 81.001 <0.44 Sa 903.40 27.01 18.72 8 9 10 11 hekzadekanoat 2293 C A A A 10.001 <0.001 Sa 722.79 6.78 Cc 85.97 2.001 Sa <0.04 16.15 33.40 18.48 39.45 Sa <0.90 6.24 4.51 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.06 17.70 15.73 42.88 9.88 31.02 Sa <0.00 15.80 3.81 16.74 2.γ-bisabolen Mirtenol Trans-karveol Jeraniol Skualen (E)-Karyofilen 1677 1725 1753 1769 1811 1832 3103 1586 IDıd A B B B B A B B B B B A B Aa 146.61 9.38 48.62 Ee 138.48 29.23 4.35 Sa <0.60 33.β-farnesen 1667 D-Jermakren α-Zingiberen Nerol Karyofilen oksit Toplam Esterler 1696 1718 1795 1963 1 2 3 4 5 6 Butil asetat İzoamil asetat Bornil asetat Dietil süksinat Metil salisilat 2-Fenil etil asetat Etil 1064 1118 1561 1650 1727 1778 A A B B B B 4.68 1.20 36.52 1.40 7 hekzadekanoat Etil-9- 2268 A 67.59 9.30 16.48 Etil oktadekanoat 2488 Etil vanilat Benzil benzoat 2585 2594 264 .95 42.001 Sa <0.18 3.63 82.88 3.001 Sa 0.89 31.75 3.54 2.17 11.001 <0.46 13.29 5.70 4.17 24.73 33.34 11.28 18.55 42.26 35.45 2.16 15.43 44.37 26.06 16.30 63.68 14.32 27.001 <0.89 2.

001 Sa Sa 131.42 20.12 28.30 1821.71 Sa Sa <0.001 Sa Sa 140.53 70.76 1.62 2977. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.75 265 .62 1180.91 64.67 285.52 47.68 30.001 Sa Sa 131.82 Bb 10.6-dimetil-41868 C A 1.86 32.73 1090 A 12.17 1099 1137 1209 1325 1449 1550 A A A A B A 110.71 306.27 2602 1296 1640 1669 1786 2497 2544 994 1036 A A 9.48 2.90 11.58 19.56 29.45 11.68 403.56 7.78 18.37 12 13 heptanol Benzil alkol Toplam 1522 1835 B A Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa 1584.72 325.49 Sa Sa <0.58 2016.32 1977.32 Ee 21.66 Sa Sa <0.19 6.50 2.78 Dd 12.39 14.19 1.001 <0.01 1844.85 Sa 1-Oktanol 5-Metil-2-(1-metil 10 11 etenil)-4-hekzenol 1661 2-Fenil etanol 2.71 485.001 Sa Sa 189.07 2.33 Cc 18.63 6.87 40.001 <0.22 Sa Sa <0.94 30.001 <0.74 177.22 928.001 <0.53 154.04 1.07 8.49 36.11 1336.35 18.54 0.66 3.95 175.22 13.69 18.10 48.06 24.27 Sa Sa <0.70 315.07 52.24’ün devamı RIr 12 13 14 15 16 17 18 Etil linolenat Etil laktat Etil dekanoat Dimetil glutarat Dimetil adipat Etil oleat Etil linoleat Toplam Alkoller 1 2 2-Bütanol 1-Propanol 2-Metil-13 propanol 3-Metil-14 5 6 7 8 9 propanol 1-Bütanol İzoamil alkol 1-Hekzanol DL-6-metil-5hepten-2-ol IDıd A A A B A A A Aa 46.88 0.001 Sa Sa 188.54 2.32 1247.001 <0.4.

4.17 21.74 33.45 2907 2476 A A 97.42 1640 1705 1817 1923 2252 B A B B A 14.50 1899 B 5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.19 6.81 8.03 52.85 35.28 109.29 Sa 224.43 14.06 16.85 1.55 93.94 Sa 299.48 12.25 14.13 9.07 60.18 55.56 2.16 5.48 28.46 20.31 16.11 Sa 6.41 5.08 183.27 53.43 7.00 4.97 Sa 311.15 1.32 Sa 242.64 30.96 Sa IDıd Aa Bb Cc Dd Ee 266 .55 2.10 19.97 28.00 30.55 17.83 Sa 248.01 14.57 3.85 1731 1813 B B 4.49 7.32 24.55 1.99 25.08 1912 B 14.19 0.66 11.55 2.58 17.17 22.40 9.87 3.84 6.16 45.88 4.79 97.6-ditert-bütilfenol 4 2-Metoksi-4-vinilfenol 5 6 7 8 9 2-Metoksi-feniletanol Öjenol p-Vinilguaiacal Asetovanilon Propiovanilon 1989 2124 2146 2582 2644 B A B A A 203.78 3.24’ün devamı RIr Uçucu Asitler 1 2 3 Propanoik asit Bütanoik asit İzovalerik asit 2-Metil-bütanoik 4 5 6 7 8 asit Pentonoik asit Hekzanoik asit Heptanoik asit Dekanoik asit Hekzadekanoik 9 10 asit Dodekanoik asit Toplam Uçucu Fenoller 1 2 3 3-Metil asetofenon Guaiacol 4-Metil-2.87 37.41 22.74 1.32 1501 1597 1638 A B B 1.20 221.97 36.62 4.57 48.26 2.95 29.25 101.71 64.66 133.52 19.96 1.32 14.31 38.46 70.73 8.78 2.61 144.15 18.55 5.15 21.75 6.99 106.22 168.26 13.38 7.34 5.

24’ün devamı RIr 10 Cis-izoöjenol Toplam Laktonlar 1 2 3 4 5 γ-Bütirolakton γ-Hekzalakton γ-Nonalakton δ-Dodekalakton Massoilakton Dihidro-4-OH6 2(3H)-furanon Toplam Norizoprenoidler 3-OH-β1 2 damaskon 3-Okzo-α-ionol Toplam Hidrokarbon Bileşikleri 1 2 3 4 5 Naftalen 1-Metil naftalen 2-Metil-naftalen 1-Etil-naftalen 2-Etil-naftalen 1685 1805 1842 1904 1915 A B B C C 3.05 79.25 156.66 7.60 445.76 42.51 47.48 380.67 3.56 123.14 48.06 1.41 50.86 15.59 Dd Sa 399.55 5.80 5.35 15.72 8.27 76.95 2498 2604 B B 44.17 4.55 4.23 46.49 2.14 11.17 145.27 2.18 214.05 40.87 3.18 137.91 Cc Sa 330.88 12.14 2299 IDıd B Aa <0.39 18.84 201.53 2527 B 5.41 6.73 73.94 52.27 377.73 17.34 2.75 26.04 267 .92 48.33 2.16 1565 1647 1992 2414 2446 B A A A C 1.44 9.63 15.51 7.41 95.28 5.07 5.76 15.93 19.01 Bb Sa 342.61 5.24 43.97 Ee Sa 305.87 35.31 86.26 3.93 3.25 Toplam Aldehit ve Keton Bileşikleri 1 Heptanal 1182 B 202.54 141.19 4.81 64.39 137.45 169.76 8.68 12.36 10.05 5.4.001 304.52 6.38 17.25 148.14 32.45 203.81 6.20 69.04 187.13 112.88 74.92 16.98 46.14 4.22 388.22 157. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.05 37.

81 Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. *Sonuçlar üç ekstraksiyon tekerrürünün ortalaması olarak verilmiştir. etil oleat ve etil linoleat saptanamamıştır. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. alkollerden 5-metil-2-(1-metil etenil)-4-hekzenol. C. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. 11 farklı alkol bileşiği belirlenmiştir. Benzil alkol ve 2. meyvemsi.79 3893.4.74 53. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında 18 adet ester bileşiğine bakılmış acak.03 37.6-dimetil-4-heptanol ise şalgam sularında belirlenememiştir. hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde saptanamamıştır.03 3909.52 5366. etil dekanoat. r DB-WAX kolonda belirlenen Kovats indeks değerleri ıd Tanımlamada kullanılan yöntemler (A. Bb : Lb.04 49. etil laktat. 268 .50 IDıd Aa Bb Cc Dd Ee 3564.46 39. Sa: Saptanamadı Esterler. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.78 37.85 35. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Esterlerden şalgam sularında miktar olarak en fazla bulunan bileşikler etil hekzadekanoat ve etil linolenat’tır. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.37 3791. Öte yandan. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.70 36.24’ün devamı RIr 4-OH-4-metil-22 pentanon Toplam Genel Toplam 1310 A 32.79 35. standart bileşik kullanılarak yapılan tanımlama. paracasei subsp. Tekrarlar arasındaki standart sapma % 10’un altındadır. geleneksel yolla üretilen tüm şalgam sularında belirlenmiş ancak. şekerimsi kokulardan sorumlu olan bileşiklerdir. kütle spektrometresi kütüphanesi kullanılarak yapılan tanımlama). Şalgam sularında miktar olarak en fazla bulunan bileşik izoamil alkoldür ve miktarları 928 µg/L ile 2016 µg/L arasında bulunmuştur. Dimetil glutarat ve dimetil adipat şalgam sularında iz miktarlarda belirlenmişken. B kütle spektrometresi kütüphanesi ve Kovats indeks değerinin literatür ile karşılaştırılması yoluyla yapılan tanımlama. Cc : Lb. Şalgam sularında 13 adet yüksek alkol bileşiğine bakılmış olup. Dd : Lb.04 32. 14 adet ester bileşiği belirlenmiştir. Öte yandan.

2 farklı norizoprenoid. kırmızı. Siyah havuçta 269 . Şalgam sularında 10 adet de farklı uçucu fenol bileşiği belirlenmiştir.0’ın üzerinde maviye döner. Bununla beraber. Uçucu asitlerden İzovalerik asit. Şalgam suyunun kendine özgü mor-kırmızı rengi siyah havuçta bulunan ve fermantasyon ile şalgam suyuna geçen antosiyaninlerden kaynaklanmaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu. viole.. Şalgam sularında ayrıca. Öte yandan. 1993).8. Cis-izoöjenol sadece geleneksel yolla üretilen şalgam suyunda ve iz miktarda belirlenmiş olup gerçekleştirilen diğer denemelerde cis-izoöjenol’e rastlanmamıştır. geleneksel yolla fermantasyonu üretilen tüm şalgam sularında gerçekleştirilen şalgam belirlenmiş ancak. 2000). 1985. Canbaş ve Deryaoğlu. en düşük toplam aroma maddesi miktarı 3564 µg/L ile geleneksel yolla üretilen şalgam suyunda bulunmuştur. uçucu fenollerden p-vinilguaiacal hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde saptanamamıştır. pembe. Şalgam suyunda bulunan aroma maddelerinin belirlenmesi ve miktarları ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. 2004). 2001. 4. 5 farklı hidrokarbon bileşiği ve 2 farklı aldehit ve keton bileşiği bulunmuştur. Siyah havuçlardaki temel antosiyanin bir fenol ile açillenmiş siyanidin glikozittir. 2004. dodekanoik asit şalgam sularında belirlenememiştir. suda çözünebilir nitelikteki doğal maddelerdir (Cemeroğlu ve ark. Türker ve ark.5. Bu antosiyaninler pH 5.2. sebze ve çiçeklerin kendilerine özgü. plantarum 1’in starter olarak kullanılmasıyla üretilen şalgam suyunda 5366 µg/L olarak belirlenmiştir. Öte yandan. Kammerer ve ark. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Gerçekleştirilen analizler sonucunda 9 farklı uçucu asit belirlenmiş olup miktar olarak en fazla bulunan bileşik heptanoik asittir. Narayan ve Venkantaraman. 1984. meyve. mavi ve mor tonlarındaki çeşitli renklerini veren. Şalgam sularında belirlenen en yüksek toplam aroma maddesi miktarı Lb. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularının Antosiyanin Profilleri Antosiyaninler.. 6 farklı lakton bileşiği. suyu hamur yapmadan üretim denemesinde saptanamamıştır.. Bu bileşiklerden miktar olarak en fazla olanı 2-meoksi-fenil-etanol olarak bulunmuştur. Bu yüzden bunların pH stabiliteleri üzüm kabuğu antosiyaninlerinden daha iyidir (Canbaş.4.

4: Ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit (S4). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER pek çok antosiyanin. Siyah havuçta bulunan antosiyaninlerin HPLC’de belirlenen profili 1: Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit (S1). Ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. 2004). 2: Siyanidin-3-ksilozilgalaktozit (S2). Şekil 4..31.4. Siyah havuç. şalgam suyu üretiminde kullanılan temel hammadde olduğundan. HPLC’de gerçekleştirilen analizler sonucu belirlenen bu antosiyaninlerin kromotogramı Şekil 4. 5: Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit (S5) 270 . şalgam suyunda bulunan temel antosiyanin siyanidin glikozid’tir. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında gerçekleştirilen çalışmada şalgam sularında bulunan iki tanesi açilsiz (Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. iki açillenmemiş (açilsiz) ve üç açillenmiş (açilli) siyanidin türevleridir (Türker ve ark. üç tanesi tek-açilli (Sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. Siyanidin-3-ksilozil-galaktozit). Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit) olan beş farklı antosiyanin belirlenmiştir. 3: Sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit (S3).31’de verilmiştir.

2 1939. S4: ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen antosiyanin piklerinin alanları Çizelge 4. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. plantarum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen denemede 1657.9 Cc 1351.7 2201.6 olarak elde edilmiştir.4.9 Bb 1657. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında alanlara göre antosiyanin profilleri Aa S1 (alan) S2 (alan) S3 (alan) S4 (alan) S5 (alan) 1285.7 4445. S1: siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit.5 3765 Dd 1339.1 7286. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.3 9649.8 olarak bulunmuştur.1 Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Dd : Lb. S3: sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit.6 6203.1 Ee 1159. Cc : Lb.6 8683.6 4124.6 3296.3 3202. paracasei subsp.25.5 1842.4 2550. Siyanidin-3-ksilozil-galaktozit bakımından en fazla pik alanı geleneksel yolla üretilen şalgam sularında 6203.9 2915. Çizelgeden de görüldüğü gibi farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında açillenmemiş antosiyaninlerden.8 3741. En düşük değer ise hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde 1159.5 2266 9803. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen örnekte 3296. plantarum 1bx suşunun starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.7 9373.9 4802. açillenmemiş siyanidin-3-ksilozil-glikozil-galaktozit alanı en fazla Lb. S2: siyanidin3-ksilozil-galaktozit.8 1690. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.5 olarak elde edilmişken.25’te verilmiştir. Bb : Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Şekilden de görüldüğü gibi ilk iki pik açillenmemiş antosiyaninlere. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Çizelge 4. diğer üç pik ise açillenmiş antosiyaninlere aittir.6 olarak bulunmuştur. S5: kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit 271 .

Şalgam sularının antosiyanin profillerinin HPLC’de belirlenen piklerinin alansal yüzdesi Şekil 4. Gerçekleştirilen denemelerden elde edilen şalgam sularında. tek açilli antosiyaninler bakımından en düşük pik alanları ise sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit ve ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit bakımından hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede elde edilmiştir. Yüzdesel alan bakımından %43. kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit ve sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit takip etmiştir. antosiyanin piklerinin yüzdesel alanları bakımından şalgam sularında belirlenen en düşük değer olarak belirlenmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Tek açilli antosiyaninlerden sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozilglukozil-galaktozit bakımından en yüksek pik alanı. siyanidin-3-ksilozil-galaktozit.2) bulunmuş ve bunu sırasıyla Lb. Lb. Bunu sırasıyla. ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. fermentum türünün starter olarak kullanıldığı deneme (21631. Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. plantarum 1 suşunun starter olarak kullanıldığı deneme izlemiştir.3 arasında belirlenmiştir. plantarum 1 suşunun starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir. Bir diğer tek açilli antosiyanin olan ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit ve kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit bakımından en yüksek pik alanı Lb.8 ile %45. açillenmiş ve açillenmemiş antosiyanin piklerinin yüzdesel alanları bakımından en yüksek değerleri almıştır. Lb. paracasei subsp. Öte yandan.7). fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen denemede belirlenmiştir. En düşük değer ise hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede (16635) elde edilmiştir. fermentum türünün starter olarak kullanıldığı denemede elde edilmiştir. Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit bakımından en düşük pik alanı ise Lb.4. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen deneme ve Lb. Toplam antosiyanin bakımından en yüksek pik alanları geleneksel yolla üretilen şalgam suyunda (21897.32’de verilmiştir. 272 .

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER S1 80 70 60 S2 A ç ille n m iş S3 S4 A ç ille n m iş S5 Açillenmemiş A ç illen m iş A ç ille n m iş Açillenmiş A ç ille n m iş A ç ille n m e m iş A ç ille n m e m iş 40 30 20 10 0 Aa S1 S3 S2 S2 S5 S1 S3 S5 S1 S2 S3 S2 S5 S1 S3 S5 S1 S2 S3 S5 Bb Cc Dd Ee Şalgam sularının antosiyanin profillerinin alanlara göre yüzdesel dağılımı Şekil 4.4. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. Cc : Lb. Açillenmemiş antosiyaninler bakımından en yüksek değer (yüzde alan) geleneksel yolla üretilen şalgam suyu ve Lb. Dd : Lb. Şekilden de görüldüğü gibi açillenmiş antosiyaninler piklerin yüzdesel alanları. paracasei subsp. plantarum 1bx suşunun starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Bb : Lb. Açillenmiş: S3+S4+S5 ve Açillenmemiş: S1+S2. plantarum 1bx suşlarının starter olarak kullanıldığı üretim 273 A ç ille n m e m iş S4 S4 A ç ille n m e m iş 50 % Alan S4 A ç ille n m e m iş S4 S4 . S4: Ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. Şalgam suyu antosiyanin profillerinin alanlara göre yüzdesel dağılımı Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. S5: Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. S2: Siyanidin-3-ksilozil-galaktozit. S1: Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit.32. S3: Sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. açillenmemiş antosiyaninlere göre daha yüksek bulunmuştur. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş.

Öte yandan. paracasei subsp. Türker ve ark.8 olarak hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede elde edilmiştir. tat ve genel izlenim bakımından panelistler tarafından en az puan verilen deneme hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suyu olmuştur. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER denemelerinde sırasıyla %34. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Duyusal Analiz Şalgam suları 10’luk skala kullanılarak renk. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyu almıştır. 4. Genel izlenim bakımından en beğenilen örnek yine Lb.1 olarak belirlenmişken. koku. (2007) tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisindedir.5 arasında belirlenmiş ve en yüksek puanı Lb.2.26). en düşük değer %26. Bu çalışmadan elde edilen değerler Türker ve ark. (2007) şalgam suyunun antosiyanin içeriği üzerine gerçekleştirdikleri bir çalışmada.88 ile 8. Yapılan duyusal analiz sonucunda renk değerlerinin aldığı puanlar 3. ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozilglukozil-galaktozit olduğunu bildirmişlerdir. Duyusal analiz sırasında örnekler rastgele 3 haneli rakam olacak şekilde numaralandırılmış ve panelistlere sunulmuştur. gerçekleştirilen duyusal analiz sonucunda renk.4. koku. tat ve genel izlenim yönünden 15 kişilik bir panelist grubu tarafından değerlendirilmiştir (Çizelge 4. 274 .01). plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı örnek almıştır.2 ve %30. Çizelgeden de görüldüğü gibi koku ve tat bakımından ise en yüksek puanları Lb.6. şalgam sularında yüzde alan bakımından en yüksek açillenmiş ve açillenmemiş antosiyaninin. plantarum 1bx bakterisinin starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyu olmuştur. Öte yandan.2 olarak hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen deneme ile Lb. açillenmiş antosiyaninler bakımından en yüksek değer %73.8. Panelistlerin şalgam sularını duyusal bakımdan değerlendirmeleri sonucunda veriler arasında istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0. fermentum türünün kullanıldığı şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir.

Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularının duyusal analiz sonuçları Aa Bb Cc Dd Ee Renk Koku Tat Genel izlenim Toplam 5.39 3.47 7.78a 8. Öte yandan.33 6.94±0.93±0. Bb : Lb.18 5. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyu olmuştur. 15 panelist tarafından yapılan değerlendirmede. Cc : Lb.27’den de görüldüğü gibi tercih testinde panelistler tarafından en beğenilen örnek genel izlenimde olduğu gibi Lb.87±0. panelistler örnekleri en çok beğendiklerinden.28 22. en az beğenmediklerine doğru sıralamışlardır.18±0. Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.31 7. paracasei subsp.89±0. “Koku”nun şalgam suyunun duyusal özellikleri üzerine etkili olduğu bildirilmiştir.91 7.4 7.88±0.27’de verilmiştir.88±1.34c Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi.66±0. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.55±0. Hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suyu örneği ise en az beğenilen örnek olmuştur. Duyusal analiz sonucunda şalgam sularının tercih testine göre aldıkları puanlar Çizelge 4.07±0.31±0.23 30.45 15.27a 3. “Tat ve Genel İzlenim” özelliklerine göre yapılan duyusal analizlerde aldıkları puanların birbirine yakın olduğu belirlenmiştir.6±0.3 5.81 6±0.41±0.02 4±0.15a 8. En düşük puanı alan örnek en çok beğenilmiştir.58±1.95b 7.13 31.26. Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örnekleri ayrıca tercih testine göre değerlendirilmişlerdir. “Koku”.4. Dd : Lb.24 31. 275 .6±0.27 8. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.78±0. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi Deryaoğlu (1990) tarafından şalgam sularının “Renk ve Görünüş”.95 3.26 7. Starter kültür ilave edilen diğer örneklerde en çok beğenilen ikinci ve üçüncü örnekler olmuştur.86±0.35 7.2 7.5±0.

Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örneklerinin tercih testine göre duyusal analiz sonuçları Panelist no Aa Bb Cc Dd Ee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 2 2 2 3 4 4 4 5 4 4 3 5 1 4 4 51 3 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 4 2 3 30 1 4 4 2 1 1 1 3 2 3 4 3 2 3 1 35 4 3 3 4 2 3 3 1 1 2 2 2 3 1 2 36 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 73 Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi Elde edilen bu veriler. paracasei subsp. varyans analizine göre istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 4.27. 276 .28’de verilmiştir.4. Dd : Lb. Bb : Lb. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Cc : Lb. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1bx bakterisinin starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.

28.28) tercih testi bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. mikrobiyolojik ve duyusal analizler sonucunda en iyi yöntemi veren uygulama seçilmiştir. Cc : Lb. plantarum İlavesi) Şalgam Suyu Üretimi Geleneksel yöntem. 277 . 4. plantarum 1bx bakterisinin kullanıldığı deneme olarak belirlenmiştir. direk yöntem ve 3 farklı starter kültür ilavesi ile gerçekleştirilen farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemeleri sonucunda kimyasal.9.4. Fermantasyon diğer üretim denemelerinde olduğu gibi 10 gün devam ettirilmiş ve fermantasyon boyunca laktik asit ve pH değişimi gözlenmiş ayrıca mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmiştir. Dd : Lb. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örneklerinin varyans analizine göre aldığı puanların kıyaslanması Aa Sıralama puanları 51 Bb 30 Cc 35 Dd 36 Ee 73 Fark (%1 güven sınırında) Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi Gerçekleştirilen varyans analizine göre (Çizelge 4. En Beğenilen Yöntem (Lb. Gerçekleştirilen analizler sonucunda en beğenilen örnek starter olarak Lb. Bb : Lb. Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler bu bakteri ile gerçekleştirilmiştir. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. paracasei subsp.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

4.9.1. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Denemede Kullanılan Siyah Havuç, Şalgam ve Bulgur Ununun Genel Bileşimi En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi Çizelge 4.29’da, Şalgam ve Bulgur unu’nun bileşimleri Çizelge 4.30’da verilmiştir. Çizelge 4.29’dan da görüldüğü gibi denemelerde kullanılan siyah havuçta 131.8 g/kg kuru madde, 1.51 g/kg toplam asit, 64.2 g/kg toplam şeker, 1.44 g/100 g protein ve 1536 mg/kg antosiyanin bulunmuştur. pH değeri de 6.11 olarak belirlenmiştir. Çizelge 4.29. En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi Bileşim Kuru madde (g/kg) Toplam asitlik (g/kg)xx pH Toplam şeker (g/kg) Glikoz (g/kg) Fruktoz (g/kg) Sükroz (g/kg) Protein (g/100 g) Antosiyanin (mg/kg)zz
xx zz

Miktar 131.8 1.51 6.11 64.2 6.36 6.34 43.82 1.44 1536

: Laktik asit cinsinden : Siyanidin-3-glikozit cinsinden

Bu çalışmada elde edilen veriler başka araştırıcılar tarafından (glikoz ve protein miktarları ve pH dışında) bildirilen değerler arasında olup, protein ve pH değerleri diğer araştırmacılar tarafından bildirilen değerlerden yüksek, glikoz miktarı ise düşük olarak belirlenmiştir.

278

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Denemelerde kullanılan şalgamda %8.58 kuru madde, 3.64 g/100 g toplam şeker, 0.19 g/100g glikoz, 0.15 g/100g fruktoz, 3.23 g/100g sükroz, %0.79 protein, 0.78 g/kg toplam asit bulunmaktadır. Öte yandan, şalgamın pH değeri 6.24 olarak belirlenmiştir. En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi Çizelge 4.30’da verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi denemede kullanılan bulgur unu %8.79 kuru maddeye sahiptir. Çizelge 4.30. En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi Bileşim Şalgam Miktar Kuru madde (%) Toplam asitlik (g/kg)xx pH Toplam şeker (g/kg) Glikoz (g/kg) Fruktoz (g/kg) Sükroz (g/kg) Protein (g/100 g)
xx

Bulgur Unu Miktar 8.79 1.40 26.2 2.1 1.3 21.0 15.81

8.58 0.78 6.24 36.4 1.9 1.5 32.3 0.79

: Laktik asit cinsinden

4.9.2. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Laktik Asit Bakteri Sayısı En beğenilen yöntemle gerçekleştirdiğimiz havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Şekil 4.33’de verilmiştir.

279

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Şekil 4.33’den de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında laktik asit bakteri sayısı 7.87 log kob/mL olarak belirlenmiş ve fermantasyonun dördüncü gününe kadar toplam laktik asit bakteri sayısında artış gözlenerek 8.90 log kob/mL olarak bulunmuştur. Daha sonra, toplam laktik asit bakteri sayısında azalma gözlenmiş ve bu azalma fermantasyon sonuna kadar devam etmiştir. Fermantasyon sonunda toplam laktik asit bakteri sayısı 7.44 log kob/mL olarak belirlenmiştir.

(Log kob/ml) Toplam laktik asit bakteri sayısı

10 9 8 7 6 5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4.33. En beğenilen yöntemin havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Fermantasyon başında belirlenen değerler De Castro ve ark. (1995) ile Aydar (2003) tarafından bildirilen değerlerden yüksek, daha önce aynı starter kültür ile gerçekleştirdiğimiz üretimde belirlenen değerlerden düşük olarak elde edilmiştir. Öte yandan, gerçekleştirilen fermantasyon sonucu elde edilen laktik asit bakterisi sayıları, Arıcı (2001) tarafından bildirilen değerler arasında ve diğer araştırıcılar tarafından bildirilen değerlerden düşük bulunmuştur.

280

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

4.9.3. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç

fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Şekil 4.34’de verilmiştir.

10
Toplam mezofil aerob bakteri (Log kob/mL)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4.34. Havuç fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi kısmında starter olarak Lb. plantarum 1bx suşunun kullanıldığı denemede fermantasyon başında toplam mezofil aerob bakteri sayısı 8.21 log kob/mL olarak belirlenmiş ve bakteri sayısı üçüncü güne kadar artarak 9.02 log kob/mL olarak bulunmuştur. Daha sonra toplam bakteri sayısı fermantasyon sonuna kadar azalarak 7.46 log kob/mL olarak elde edilmiştir. Belirlenen en uygun üretim yöntemiyle şalgam suyu üretim denemesinde fermantasyon başında 8.24 log kob/mL olan toplam mezofil aerob bakteri sayısı daha önceki üretimde olduğu gibi fermantasyonun üçüncü gününe kadar artış göstererek

281

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

8.87 log kob/mL olarak bulunmuştur. Fermantasyonun altıncı gününden sonra toplam mezofil aerob bakteri sayısında azalma gözlenmiş ve fermantasyon sonunda 7.17 log kob/mL olarak bulunmuştur. Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E.)’ye göre şalgam suyunda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 1.0x104-1.0x105 kob/mL arasında olmalıdır (T.S.E., 2003). Öte yandan, şalgam suyunda toplam mezofil aerob bakteri sayısı ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 2.7x106-6.1x107 kob/mL arasında belirlenmiştir (Arıcı, 2001; Aydar, 2003). Yapılan analizler sonucu elde edilen toplam mezofil aerob bakteri sayısı T.S.E.’nin belirttiği değerlerden yüksek buna karşılık yapılan diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 4.9.4. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Maya Sayısı En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç

fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim Şekil 4.35’te verilmiştir. Fermantasyon boyunca şalgam örneklerinde küfe rastlanmadığından Şekil 4.35’de yalnızca toplam maya miktarı gösterilmiştir. Şekil 4.35’ten de görüldüğü gibi toplam maya sayısı fermantasyonun başında 8.13 log kob/mL olarak belirlenmiş ve fermantasyonun ikinci gününe kadar toplam maya sayısında artış gözlerek 8.93 log kob/mL olarak elde edilmiştir. Öte yandan, fermantasyonun ikinci gününden sonra fermantasyon sonuna kadar toplam maya sayısı azalarak 7.44 log kob/mL olarak belirlenmiştir.

282

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

10 9
Toplam maya (Log kob/mL)

8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4.35. En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim Şalgam suyu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda toplam maya sayısının fermantasyon sonunda 3.5x105 – 4.05x107 kob/mL arasında olduğu bildirilmiştir (Arıcı, 2001; Özhan, 2000; Aydar, 2003; Güneş, 2008). Gerçekleştirilen denemede fermantasyon sonunda elde edilen toplam maya miktarları araştırmacıları tarafından bildirilen değerler arasındadır. 4.9.5. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Saccharomyces spp. Olmayan Maya Sayısı En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısındaki değişim Şekil 4.36’da verilmiştir.

283

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı (Log kob/ml)

5

4

3

2

1

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4.36. En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısındaki değişim Gerçekleştirilen denemede fermantasyon başında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı 4.35 log kob/mL olarak belirlenmiş olup fermantasyonun ikinci gününe kadar toplam maya sayısında olduğu gibi artış gözlenmiştir. Daha sonra Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı fermantasyon sonuna kadar azalarak 3.15 log kob/mL seviyesine düşmüştür. Öte yandan, daha önce benzer starter kültür ile gerçekleştirilen denemelerde (Bölüm 4.8.2.2.(d)) Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı fermantasyon başında ve sonunda daha yüksek olarak elde edilmiştir.

284

285 .5 Koliform bakteri sayısı (Log kob/mL) 3 2.37’de verilmiştir.4. 4.03 log kob/mL olduğu belirlenen koliform bakteri sayısı fermantasyon sırasında zamanla azalmış ve üçüncü günden sonra ortamdan izole edilememiştir.6.5 2 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. 3.37’den de görüldüğü gibi başlangıçta 3. En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim Yapılan analizler sonucunda Şekil 4.38’de verilmiştir.7.37.9.9.5 0 0 2 4 6 8 10 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Koliform Bakteri Sayısı En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim Şekil 4. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarlarındaki Değişim En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim Şekil 4.5 1 0.

4. laktik asit cinsinden ve pH tayinleri yapılarak izlenmiştir.10. Şekilden de görüldüğü gibi gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında başlangıçta pH değeri 4. asitlikteki hızlı artış. Günümüzde küçük ve büyük çapta üretim yapan çok fazla sayıda işletme vardır ve sayıları artmaktadır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fermantasyon gidişi günlük olarak alınan örneklerde toplam asitlik. Öte yandan. pH değerinin hızlı bir şekilde azalmasına neden olmuş ve fermantasyon sonunda pH değeri 3.96 g/L olarak bulunmuştur.14 ve toplam asit miktarı. Bu işletmelerden 286 . g/L) . Toplam asitlik (laktik asit cinsinden.pH 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) pH Toplam asitlik Şekil 4.38. 1. Toplam asitlik fermantasyon başından itibaren hızlı bir şekilde artmış ve fermantasyon sonunda 8. Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler Şalgam suyunun üretimi ve tüketimi son yıllarda artmakta ve buna paralel olarak da ülkemizde gelişen bir sektör olmaya başlamıştır.46 olarak elde edilmiştir. En beğenilen yöntemle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim 4.68 g/L olarak belirlenmiştir. laktik asit cinsinden.

Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre şalgam suyunda bulunması gereken limitten fazladır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER bir kısmı bu şalgam suyunu ihraç de etmektedir. Öztürk (2009) piyasadan temin ettiği 20 örnekten beş şalgam suyu örneğinde yüksek miktarlarda benzoik asit belirlemiştir. Sodyum benzoatın genel olarak en çok maya ve bakterilere karşı aktif. gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.28 mg/L olduğunu bildirmiştir.18 mg/L ve 348..4. 2008). Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre şalgam suyuna sorbik asit ilave edilemez (Anonim. 287 . Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre şalgam suyunda en çok 200 mg/L benzoik asit kullanılabilir (Anonim.2 mg/L arasında benzoik asit bulmuştur. 2001). 5 örnekte sırası ile 172. tarçın ve yoğurt gibi bazı gıdalarda doğal olarak da bulunan benzoik asit genellikle sodyum tuzu formunda. şalgam sularında sorbik asit ve tuzları da kimyasal koruyucu olarak kullanılmaktadır (Öztürk. Öztürk (2009) piyasadan temin ettiği 20 şalgam suyu örneğinden.2 mg/L ile 1057. korucu olarak kullanılacak kimyasal maddenin ne olduğu belirtilmemiştir (T. Sorbik asit ve tuzları (özellikle potasyum sorbat) maya ve küflerin gelişmesini önlemek amacıyla koruyucu olarak çeşitli gıda ve içeceklerde kullanılmaktadır (Altuğ.5 ppm arasında değişirken. 2003). Bu nedenle ülkemizde daha çok kimyasal koruyucu madde kullanımı vardır. küflere karşı daha az etkili olduğu belirtilmektedir (Altuğ.E. TS 11149 şalgam suyu standardında şalgam suyunda kimyasal koruyucu madde en çok 0. Kuru erik. 2009). Öte yandan. Bu nedenle. iki tanesinde sorbik asit miktarının çok yüksek olduğunu belirlemiş ve miktarlarının 87. Bu nedenle alternatif yöntemlerin denenmesi gereklidir. Bu örneklere koruyucu olarak benzoik asit veya sodyum benzoat gibi tuzların ilave edildiğini ileri sürmüştür. şalgam suyunun raf ömrünün uzatılması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir.5 g/L olarak belirtilmiş olmakla beraber. Tat üzerinde olumsuz değişiklikler oluşturması nedeniyle ısıl işlem önerilmemektedir.4 ppm ile 13.S. 2008). Ancak. 2001). Onbeş örnekte benzoik asit değerleri 5.

2005). 0.45 μm por çaplı filtreden geçirebilmek için şalgam suları sırasıyla 1. Daha sonra şalgam suyu iki kısma ayrılmış.45 μm por çaplı filtreden geçirilerek steril edilmiş (soğuk sterilizasyon) ve aseptik koşullarda steril şişelere doldurulup şişelenmiştir. plantarum 1bx alt türü ile gerçekleştirilen şalgam suyu fermantasyonu sonunda elde edilen şalgam suları sıcaklığı 4oC olan soğuk odaya alınmış. 2001.40). 0. tortusundan ayrılıp durultulmuş ve süzülmüştür (Cemeroğlu ve Karadeniz. Kontrol olarak kullanılan ve filtreden geçirilen şalgam suları 288 .40. Daha sonra.45 μm por çaplı filtreden geçirilen şalgam sularının kontrol olarak kullanılan şalgam sularına göre daha koyu olduğu belirlenmiştir (Şekil 4. birinci kısım öncelikle kaba filtreden geçirilmiştir.39 – 4. Cat No: 1825 025) filtreden ve en sonunda da 0.7 μm por çaplı (Whatman grade GF/F. Şekil 4..4.2 μm por çaplı (Whatman grade GF/C.39 ve Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Şalgam suyunun raf ömrünü uzatmak amacıyla en çok tercih edilen yöntem olan starter olarak Lb. Alper ve ark. İkinci kısım ise steril edilmeden şişelenmiş ve kontrol olarak kullanılmıştır. Cat No: 1822 090) filtre ve 0.

Ayrılan bu şişeler 4oC ve oda koşullarında (20oC) depolanmaya alınmışlar ve kimyasal. filtreden geçirilen ve kontrol olarak kullanılan şalgam suları da ikişer kısma ayrılmıştır. Her mikroorganizma için gelişmenin görülmediği bir minimum ve maksimum sıcaklık ve gelişmenin çok hızlı olduğu optimum sıcaklık vardır (Madigan ve ark. Raf ömrünü uzatmak için alternatif yöntemlere gereksinim vardır.10.. kimyasal veya mikrobiyolojik yönde olabilir. Şalgam suyu çok dayanıksız bir üründür ve bu nedenle kısa sürede tüketilmesi gereklidir. 2008). Gıda korumada temel kavram. Bu nedenle. (2002) 0. 1984). Pastörizasyon ile şalgam suyunun raf ömrü uzatılabilmesine rağmen.. Fasina ve ark. pişmiş havuç aromasından dolayı sıcaklığa maruz kalan ürünün duyusal özellikleri kabul edilemez (Canbaş ve Fenercioğlu. gıdanın ilk günkü tazeliğini bozmadan veya buna en yakın özelliklerde saklanabildiği süre olan raf ömrünü uzatmaktır. Mikrobiyal gelişmelerin önlenmesi veya durdurulması bozulmaların engellenmesinde temel yaklaşımdır (Özhan. olmayan maya sayısındaki logaritmik azalma Çizelge 4. Bu da bileşim ve karakter özelliklerinde istenmeyen yönde meydana gelebilecek bozulmaların önlenmesi ile gerçekleşebilir.4. Koruyucu maddelerin kullanılması ile de şalgam suyunun raf ömrü arttırılabilir (Erten ve ark. Şalgam suyunun raf ömrü sınırlıdır. En beğenilen yöntem ile üretilen şalgam sularının filtrasyonu sonrası LAB. toplam mezofil aerob bakteri.2 μm gözenek çapına sahip membran filtrenin bakteri ve mayaları uzaklaştırmak için yeterli olduğunu bildirmişlerdir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Mikroorganizmaların gelişmeleri üzerine etki eden en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Filtrasyon İşlemi Sonucu Şalgam Suyunun Mikrobiyel İçeriğindeki Logaritmik Azalma Gıdaları sağlıklı hale getirmek ve kayıpları en aza indirmek için onları korumak. 1984). Özellikle yüksek sıcaklık ve hava ile temas yüzeyinin fazla olması durumunda yabani mayalar kolaylıkla gelişir ve asitliği düşürerek şalgam suyunun niteliğinde bir değişmeye ve zamanla bozulmasına neden olur (Canbaş ve Fenercioğlu. dayanıklı hale getirmek gerekmektedir. toplam maya ve Saccharomyces spp.31’de verilmiştir.1. 2000). Bozulmalar fiziksel. 289 . 4. mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. 1997).

55 Toplam maya Saccharomycess spp.2 μm) ile pastörizasyon işlemini karşılaştırmışlar ve membran filtrasyonda logaritmik olarak çok daha az sayıda bakteri bulunduğunu bildirmişlerdir. olmayan maya 2.77 ile 4. Şalgam sularının 0.73 4.43 2.4.31. Asano ve ark.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmesi sonucu LAB sayısındaki logaritmik azalma 2. lindneri türlerinde 2. brevis türlerinde 2. olmayan maya sayısındaki logaritmik azalma 2.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmesi sonucu mikroorganizma içeriğindeki logaritmik azalma Laktik asit bakterisi Logaritmadaki azalma değeri Toplam mezofil aerob bakteri 2. paracollinoides türünde 5.82 Lewis ve ark. Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Mikroorganizma Yükü Üzerine Etkisi Gerçekleştirilen çalışmada şalgam suları 0.17 arasında logaritmik azalma belirlemiştir.52 ile 6. dolayısıyla filtrasyon sonucunda da koliform bakteri belirlenememiştir.10. en beğenilen yöntem ile üretilen şalgam sularında koliform bakteriye rastlanmamış.39 ile 6. 0. toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki logaritmik azalma 2.97 arasında Lb. (2007) gerçekleştirdikleri çalışmada.43 olarak belirlenmiştir.82 ve Saccharomyces spp.55. Çizelge 4.10 arasında ve Lb.73. 290 . Şalgam sularında koliform bakteriye rastlanmamıştır.2.65 µm gözenek çapına sahip filtreden geçirdikleri biralarda Lb.45 μm gözenek çapına sahip membran filtreden geçirilmiş ve daha sonra bu şalgam sularında mikrobiyolojik analizler yapılarak membran filtrasyonun etkisi araştırılmıştır.31’den de görüldüğü gibi şalgam sularının 0. Öte yandan. 4. toplam maya sayısındaki logaritmik azalma 4. (1988) mikroalglerin gelişme ortamlarında kullanılan deniz suyuna uygulanan membran filtrasyon (0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.

mikrofiltrasyon (membran filtrasyon) uygulamasıyla fekal koliformun 99. Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Laktik Asit Bakterileri Üzerine Etkisi Şalgam sularında LAB sayısı 5. 4. Renouf ve ark.1. Öte yandan. asetik asit bakterileri ve mayaların büyük bir bölümünün alıkonduğunu fakat hepsinin tamamen elemine edilemediğini bildirmişlerdir.10.0 μm) ile gerçekleştirilen çalışmada. parvulus’u belirlemişlerdir.0 μm) ve K300 filtresi (4. laktik asit bakterileri populasyonu üzerine filtrasyonun etkisinin bağbozumuna göre değiştiğini.68 nm) filtresini kullanmışlar ve mikroorganizmaların tamamen tutulduğunu bildirmişlerdir. EK filtrasyonundan sonra bile şarapta P.3 μm EK filtrasyonunun gerektiğini bildirmişlerdir. Gerçekleştirilen çalışmada filtrasyon işlemi sonucu LAB ortamdan tamamen uzaklaştırılamamıştır.45 μm (HA Millipore) membran filtre ile şarapları filtre etmişler ve filtrasyon işlemi sonucu laktik asit bakterileri. (2009) laktik asit fermantasyon sıvısından mikroorganizmaların uzaklaştırılması üzerine gerçekleştirdikleri bir çalışmada. 2007). PEG 400 (0. mikrofiltrasyon ile E.68 Log kob/mL olarak belirlenmiş olup..ve mikrofiltrasyonun etkisini inceledikleri çalışmada. Öte yandan.0 μm) filtresinin yeterli olduğunu. 0. filtrasyon işlemi sonunda bu değer 2. Sikder ve ark.8 oranında azaldığını bildirmişlerdir. laktik asit bakterilerini elemine etmek için K100 (1.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Gomez ve ark. Ubeda ve Briones (1999) beyaz ve kırmızı şaraplarla gerçekleştirdikleri bir çalışmada. lindneri) filtreden geçmesi nedeniyle potansiyel riskler vardır (Asano ve ark. (2006) doğal kaynak sularının mikrobiyolojik kalitesi üzerine makro. coli’nin %100 oranında alınkonduğunu bulmuşlardır.9 olduğunu buna karşılık. Membran filtrasyonun içeceklerde kullanımı ile ilgili özellikle bazı LAB’nin (Lb. 1995 yılı için 0. 291 .2.08 Log kob/mL’ye düşmüştür. (2007) K700 filtresi (7. makrofiltrasyonla fekal koliformun alıkonmasının %36.

mikrofiltrasyon ile bu oranın %99. Öte yandan.10.1 μm gözenek çapına sahip filtrelerin tüm canlı bakterileri tutabildiği.2 μm ve 0.10. Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi Gerçekleştirilen çalışmada filtrasyon işlemi sonucu LAB’nde olduğu gibi toplam mezofil aerob bakteriler de ortamdan tamamen uzaklaştırılamamıştır. 0. Hahn (2004) farklı kaynaklardan aldığı suları 0.1 μm.2. (2002) hıyar turşusu salamurasında toplam mezofil aerob bakteri sayısını 1. Gerçekleştirilen çalışmada elde edilen veriler araştırmacılar tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisindedir.3. Fasina ve ark.79 Log kob/mL olarak belirlenmişken. şalgam sularının 0. Steril Filtrasyonun Toplam Maya Sayısı Üzerine Etkisi En beğenilen yöntemle üretilen şalgam suyunda toplam maya miktarı 6. Pedersen (1992) tarafından yapılan bir çalışmada. 292 .4.2. sadece 0. 0.9 düzeyinde olduğu belirlenmiştir .45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmesi sonucu elde edilen örneklerde 2. 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.45 μm gözenek çapına sahip membran filtrelerden geçirerek sulardaki bakteri yükünü incelediği bir çalışmada.45 μm EK filtrasyonundan şalgam sularının geçirilmesi sonucu elde edilen örneklerde 1.26 Log kob/mL olarak bulunmuş olup. 0.2 μm ve 0. Şalgam sularında toplam mezofil aerob bakteri sayısı 6.4x108 kob/mL arasında belirlemişlerdir.66 Log kob/mL olarak bulunmuştur. 72°C’de 15 saniye gerçekleştirilen pastörizasyon sonucu toplam bakteri yükünde %98 oranında azalma sağlandığı buna karşılık.2 μm gözenek çapına sahip membran filtreden geçirdikleri salamurada ise toplam mezofil aerob bakteri sayısını <10 kob/mL olarak bulmuşlardır.30 Log kob/mL olarak belirlenmiştir. 4.2.4x108 ile 5.45 μm gözenek çapına sahip filtrelerden ise bakteri geçişinin olabileceğini bildirmiştir.

4.68 Log kob/mL olarak belirlenmiş olup.2 μm gözenek çapına sahip membran filtreden geçirmişler ve 2.1. En Beğenilen Yöntemle Üretilen Şalgam Sularında Depolama Sırasında Mikrobiyolojik Değişim 4. Depolama Sırasında Şalgam Sularında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Değişim Gözenek çapı 0.10.4. Gerçekleştirilen çalışmada elde edilen sonuçlar araştırmacıların bildirdikleri ile uyum içersinde olup 0. Steril Filtrasyonun Saccharomyces spp.10. filtrasyon işleminden sonra Saccharomyces spp. Öte yandan.5x102 kob/mL olan toplam maya sayısının membran filtrasyondan sonra <10 kob/mL olduğunu bildirmişlerdir. Şekilden de görüldüğü gibi en beğenilen yöntemle üretilen şalgam suyunda LAB sayısı 5.43 Log kob/mL olarak belirlenmiştir.3.olmayan maya miktarı 2.3 μm) kullanımının toplam mayayı elemine ettiğini ve uçucu fenollerin artışını önlediğini bildirmişlerdir.45 μm EK filtrasyonu toplam maya miktarını önemli derecede azaltmıştır.3. (2007) K700 filtresi (7. 4. EK filtre (0.41’de verilmiştir. Olmayan Maya Sayısı Üzerine Etkisi Filtrasyon işleminden önce şalgam sularında Saccharomyces spp. Renouf ve ark. Öte yandan. (2002) hıyar turşusu salamurasını 0.10. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fasina ve ark.45µm olan filtreden geçirilen ve farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında süreye bağlı olarak LAB sayısındaki değişim Şekil 4. olmayan maya miktarı <10 kob/mL olarak bulunmuştur. filtrasyon işlemi sonucu elde edilen şalgam suyunda büyük oranda azalma gözlenmiş fakat tamamen LAB ortamdan 293 . olmayan maya miktarı ile uçucu fenol bileşikleri konsantrasyonunu önemli derecede azalttığını bildirmişlerdir.0 μm) ve K300 filtresi (4.2.0 μm) ile gerçekleştirilen filtrasyon işleminin toplam maya ve Saccharomyces spp.4.

41. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER uzaklaştırılamamıştır.4. ay 2. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince laktik asit bakteri sayısındaki değişim K1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. F2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu Öte yandan. filtre edilmiş şalgam suyunda gerçekleştirilen analizler sonucunda benzer sonuçlar elde edilmiş ve depolama boyunca +20ºC’de depolanan şalgam suyundaki LAB sayıları daha yüksek bulunmuştur. F1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu. Altı aylık depolama sonunda LAB sayıları sırasıyla 7.60 Log kob/mL olarak belirlenmiştir. Filtrasyon sonrası LAB sayısı 2. ay F2 Filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam suları Şekil 4. 8 Laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 7 6 5 4 3 2 1 0 K1 K2 F1 0. ay 4.04 Log kob/mL ve 7. Depolamanın iki ve dördüncü aylarında filtre edilmiş şalgam sularında LAB sayıları artmış. ancak altıncı ay her iki 294 . +4ºC ve +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda depolama boyunca LAB sayısı artmış ve depolamanın başlangıcından itibaren +20ºC’de depolanan şalgam suyundaki artış daha yüksek bulunmuştur. ay 6.08 Log kob/mL olarak bulunmuştur. K2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu.

ancak altıncı ayda az da olsa artış belirlenmiştir.42’de verilmiştir.42 Log kob/mL olarak elde edilmişlerdir. Şekilden de görüldüğü gibi filtre edilen şalgam sularında belirlenen toplam mezofil aerob bakteri sayısı ile filtre edilmemiş şalgam sularında belirlenenler arasında önemli fark vardır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER sıcaklıkta depolanan şalgam sularında LAB sayısında azalma belirlenmiş olup sırasıyla 2.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilen ve farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında süreye bağlı olarak toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Şekil 4.27 Log kob/mL olarak +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda bulunmuştur. Gerçekleştirilen denemede filtre edilmemiş şalgam sularında elde edilen LAB sayıları İyiçınar (2007) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur. Depolama Sırasında Şalgam Sularında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısındaki Değişim 0.42’den de görüldüğü gibi +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda depolamanın dördüncü ayına kadar toplam mezofil aerob bakteri sayısında azalma gözlenmiş. +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda ise depolamanın dördüncü ayına kadar artış gözlenmiş.10. iki aylık depolama sonunda LAB sayısını 5x103 kob/mL ile 2.49x104 kob/mL arasında belirlemiştir. altıncı ay az da olsa azalma görülmüştür.3. Altı aylık depolama sonunda en yüksek toplam mezofil aerob bakteri sayısı +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda 7. Şekil 4. +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda da benzer durum belirlenmiştir.4.98 Log kob/mL olarak belirlenmişken. Bununla beraber.8x104 kob/mL arasında ve dört aylık depolama sonunda 4x102 kob/mL ile 1. Buna karşılık. en düşük değer 3. 4.2.91 Log kob/mL ve 3. Şekilden de görüldüğü gibi filtre edilen ve edilmeyen şalgam sularında belirlenen LAB sayısı arasında önemli fark vardır. 295 . İyiçınar (2007) şalgam suyu üretimi üzerine gerçekleştirdiği çalışmada.

4.0x103 kob/mL ile 1. F1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu.0x105 kob/mL arasında ve dört aylık depolama sonunda 8. iki aylık depolama sonunda toplam bakteri sayısını 1.05x105 kob/mL arasında bulmuştur.4x104 kob/mL ile 1. ay 6. ay 4. K2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. 296 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 8 Toplam mezofil aerob bakteri sayısı (Log kob/mL) 7 6 5 4 3 2 1 0 K1 K2 0.42. F2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu İyiçınar (2007) şalgam suyu üretimi üzerine gerçekleştirdiği çalışmada. ay 2. ay F1 F2 Filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam suları Şekil 4. Gerçekleştirilen denemede filtre edilmemiş şalgam sularında elde edilen toplam mezofil aerob bakteri sayıları İyiçınar (2007) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim K1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu.

43’de verilmiştir. F2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu Gerçekleştirilen denemede filtre edilmemiş şalgam sularında toplam maya miktarı depolamanın başlangıcında artmış ve sonra azalmıştır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.10. Depolama Sırasında Şalgam Sularında Toplam Maya Sayısındaki Değişim Gözenek çapı 0. Altıncı ayda ise az da olsa azalma gözlenmiştir. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularında belirlenen en yüksek toplam maya miktarı 6. 7 0.4.3. ay 6 Toplam maya sayısı (Log kob/mL) 5 4 3 2 1 0 K1 K2 F1 F2 Filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam suları Şekil 4.4. K2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince toplam maya sayısındaki değişim K1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu.45µm olan filtreden geçirilen ve farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında süreye bağlı olarak toplam maya sayısındaki değişim Şekil 4. ay 6. Filtre edilmiş şalgam sularında da benzer durum belirlenmiş ve toplam maya sayısı depolamanın dördüncü ayına kadar artmıştır. ay 2.43. F1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu. ay 4.62 297 .

İyiçınar (2007) şalgam suyu üretimi üzerine gerçekleştirdiği çalışmada. en düşük değer +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda 2. Gerçekleştirilen denemede filtre edilmemiş şalgam sularında elde edilen maya sayıları İyiçınar (2007) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur. iki aylık depolama sonunda toplam maya-küf sayısını 4.10.43 Log kob/mL olarak belirlenmiş ve denenen sıcaklıklarda depolamanın ikinci ayı çok az da olsa artmış ve daha sonra azalmıştır.8x103 kob/mL arasında ve dört aylık depolama sonunda 1.3. Şekilden de görüldüğü gibi filtre edilmemiş şalgam sularında Saccharomyces spp. Olmayan Maya Sayısındaki Değişim 0.45 Log kob/mL olarak belirlenmiştir.4. olmayan maya sayısı 2.1x104 kob/mL arasında bulmuştur.5. 298 . Depolama Sırasında Şalgam Sularında Saccharomyces spp. olmayan maya ortamda belirlenememiştir. Depolamanın altıncı ayında. 4.44’te verilmiştir. olmayan maya sayısındaki değişim Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Log kob/mL olarak +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda elde edilmişken.0x102 kob/mL ile 1.0x102 kob/mL ile 9.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilen ve farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında süreye bağlı olarak Saccharomyces spp. filtre edilmiş şalgam sularında ise ikinci aydan itibaren Saccharomyces spp.

Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince Saccharomyces spp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 3 Saccharomyces spp. ay 2. olmayan maya sayısı (Log kob/mL) 0.5 2.4.44.5 1 0.5 0 K1 K2 F1 F2 Filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam suları Şekil 4. ay 2 1. 299 . F1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu. F2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu Şalgam sularının farklı sıcaklıklarda depolanması ve/veya filtrasyonunun Saccharomyces spp. ay 6. olmayan mezofil aerob bakteri sayısı üzerine etkisi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. K2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. ay 4. olmayan maya sayısındaki değişim K1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.4.1. Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler Için Elde Edilen Şalgam Sularının Bileşimi Şalgam suları en beğenilen yöntemle üretilmesinden sonra filtreden geçirilmiş ve bu şalgam suları dayanıklılık denemelerinde kullanılmıştır. En Beğenilen Yöntemle Üretilen Şalgam Sularında Depolama Sırasında Kimyasal Bileşimde Meydana Gelen Değişim 4.10.4.32’de verilmiştir.4. Elde edilen bu şalgam sularının bileşimi Çizelge 4. 300 .10.

0 Sa 6.02 Sa ** ö.00007 3. 301 .58±0.94±0.028 0.8 155. ö.71±0.65±0.042 4.120 11.75±0.69±0.028 26.015±0.950 0. Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler için elde edilen şalgam sularının bileşimi Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlikxx (g/L) Uçar asityy (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Sitrik asit Şekerler Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) Toplam fenol OY280 81. * * ö.9 169±12. ö.007 30.32. ö.014 28.93±0.08 50.d ** ö.d.98±2.141 2.007 8.73 0.d.72±0.021 13. 1.459 295.0001 3.38±0.45±0.d.042 23. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.2±21.53 29.d.93±0.90±0.43±0.89±0.d.0136±0.76±0.d.92±0.42 59.028 1.134 12.368 11.057 0.d.5±1.007 Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 1.d.5±4.33±2. ö.042 0.d.13 ** ** ö. * ö.54±0.46±0.5±15.995±0.085 2.06±0.2±1.007 S ö.85±0. 6.014 8.8±0.061 312.6±0.4.0138±0.014 4.

006 1.74±0. sükroz miktarları 295.127 59. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.071 4. ö.9±1.5 mg/L. uçar asit miktarları 1. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden.8 g/L ve 6.13±0.32’nin devamı Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam antosiyaninzz (mg/L) 23. Filtre edilmemiş ve filtre edilmiş örneklerde sırasıyla toplam asitlik miktarları 8. glikoz miktarları 81. ** : P<0.58 g/L.5 mg/L ve 312.43 ve 3.d. xx : laktik asit cinsinden.92 g/L ve 8.45 g/L.71 140.334±0.d * ö. S: İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi steril filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu.337±0.98 mg/L ve 59. 302 . : Önemli değil Çizelgeden görüldüğü gibi filtrasyon işlemi şalgam suyunun kimyasal bileşimini önemli derecede etkilememiştir. früktoz miktarları 50.33 mg/L.93 mg/L ve 29.13±0.004 134.414 Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 0.0028 129±0.27 138. etil alkol miktarları 4.01 ve * : P<0.071 59.2 mg/L.5±1. iki değişken olduğu için harflendirme yapılmamıştır. ö.54 g/L. asetik asit miktarları 0.891±0.085 71. pH değerleri 3.46.0042 1.d.93 g/L olarak bulunmuştur. İstatistiksel olarak.808±0. ** * Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır. 0. protein miktarları 2. Sa: saptanamadı.4±0.d.59±0.057 71.015 g/L ve 0.4.31±1.69 g/L ve 4.06±0.05 önem seviyesinde önemli.35±0.85 g/L ve 2.53 24.7071 S ö.141 5. yy : asetik asit cinsinden.d.995 g/L. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.12±1.76 g/L. laktik asit miktarları 6.57 * ö.75 g/L ve 0.

4 ve 6 aylık depolanmaları sonrasında bileşim analizleri gerçekleştirilmiştir. Çizelge 4.35’te verilmiştir. kuru madde. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fasina ve ark. toplam asitlik. metil alkol. 4 ve 6 ay süre ile +4ºC’de ve +20ºC’de depolanmışlardır. tuz. laktik. glikoz. kül.36’da verilmiştir.33. elde edilen veriler varyans analizine göre değerlendirilmiş ve Çizelge 4.11. Bu süreler sonunda alınan şalgam sularında kimyasal. Öte yandan. toplam fenol bileşikleri ve toplam antosiyanin tayinleri yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4. Filtre Edilmiş ve Edilmemiş Şalgam Sularının Farklı Sıcaklıklarda Depolanmaları Sırasında Bileşiminde Meydana Gelen Değişmeler Şalgam sularının 2. Bu amaçla. asetik ve uçar asit. sıcaklık ve depolama süresinin etkisine birlikte bakılmıştır. arabinoz. fermantasyon sıvısının kimyasal bileşimini önemli derecede etkilemediğini bildirmişlerdir. Filtre Edilmiş ve Edilmemiş Şalgam Sularının Farklı Sıcaklıklarda Depolanmaları Şalgam suları 2. etil alkol.4. pH.11. 303 . protein. (2002) membran filtrasyon.34 ve Çizelge 4. Değerlendirmede şalgam sularının bileşimi üzerine filtrasyon işlemi. mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. früktoz. yoğunluk.1. 4. 4.

007 13.0 0.012±0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.5±2.28±0.348±0.021 43.85±0.177 12.935±0.4.071 11.064 1.028 1.99±0.065±0.55±0.12±0.46±0.028 0.6±0.82±0.97±0.05 0.015±0.52±0.92±0.007 2.0 304 .81±0.86±0.035 4.042 Sa 6.0 3.028 Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 0.347 9.021 1.042 Sa 1.33.0 3.012 0.57±0.78 23.948 24.014 Sa 57.805±0.0 3.05 Sa 76.725±0.33 159.537±0.82 285±14.54±0.156 13.012±0.85±0.52±0.62±1.02 4.012±0.01±0.614 39.057 +20ºC’de depolama 1.91±0.44±0.146 56.71±0.97±0.0007 0.028 1.014 24.43±0.6±0.12 148±2.45±0.657 6.98 162±9.453 275±9.9 0.57±0.042 23.16±0.007 8.014 289±13.03±0.96±0.0 3.240 12.092 0.028 +4ºC’de depolama 1.368 22.26±5.64 2.121 0.45±0.0007 0.53±0.63±0.94±0.003 32.707 2.96±1.472±0.636 0.368 26.0 3.88±0.94±0.007 56.02 34.007 8.064 11. İki aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlikxx (g/L) Uçar asityy (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Sitrik asit Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) Toplam fenol OY280 Renk tonu 6.0 8.45±0.97±0.81±0.003 29.32 148±5.32±0.007 8.75±0.255 11.113 4.79±0.995±0.74±0.028 4.012±0.042 0.57±0.02 +20ºC’de depolama 1.25±0.64 47.82±0.495±0.36±0.83 6.08±0.509 309±15.

495 29.05 28. yy : asetik asit cinsinden.21 Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.62±0.9±0.006 165.340.15 24.248±0.007 24.45±0.191 31.09 59.05 29.08±1.10 12.45±0.035±0.4.33’ün devamı Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam antosiyaninzz (mg/L) 149.59±0.901±0.01±0.38±0.93 30.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu xx : laktik asit cinsinden. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.905±0.006 2.81 128.781±0.405±0.006 1.72±0.27±1.59±0.36 58.124 137.042 12.02±0.45±0.212 124.51±0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.85±0.134 70.25±0.145±0.21 149.05±0.064 +20ºC’de depolama Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama +20ºC’de depolama 2.022 2.071 5.141 12.14±0. Sa: saptanamadı 305 .552±0.70±0.69 120.014 56. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden.212 57.283 133.

0 3.55±2.976 19.127 11.17±0.85±0.87 1.45±0.199 24.014 5.68±0.071 0.156 11.021 50.48±0.12±0.465±0.795±0.63 130.05±5.0 3.54±0.18±0.11±0.49 0.95±0.87±0.085 10.007 8.57 136.04±0.042 10.028 23.064 1±0.021 (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama 1.59±3.96±0.334 1.77±0.53±1.16±0.035 22.057 4.028 23.46±0.925±0.028 4.09±0.0 3.81±0.59±0.6±0.87±2.09 255±8.35 147.17 12.74±1.56±0.014 +20ºC’de depolama 1.113 26.35 3.028 +20ºC’de depolama 1.39±0.012±0.63±0.318 211±11.88 145.02±0.064 39.525±0.68±0.042 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.007 6.834 260±14. Dört aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi Filtre edilmemiş şalgam suyu Filtre edilmiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlikxx(g/L) Uçar asityy (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Sitrik asit Şekerler Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) 64.055±0.368 12.004 307±18.042 13.014 1.04±0.51±3.071 1.87±0.014 1.347 3.455±0.845±0.4±0.007 8.0 8.127 13.59 0.73±0.011±0.071 0.0071 8.38±0.042 55.021 Sa 6.21 2.534 20.95±1.011±0.099 2.035 Sa 6.05 4.34.0 306 .52±0.94±0.81±0.0 3.05±0.4.56±0.35±0.11±0.014 0.064 24.295±0.05 Sa 6.445±0.05±0.012±0.05 Sa 1.

005 148.27±0.131 106.1±0.26 25.019 113.34±1.35 +20ºC’de depolama 26.95±0.65±0.113 68.743 24.325 7.013 106.899 0.538±0.55±0.01±0.028 62.96±0.009 128.318 54.56±0.45±2.071 40.05±0. Sa: saptanamadı 307 .711±0.134 5.975±0.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu xx : laktik asit cinsinden.34’ün devamı Filtre edilmemiş şalgam suyu Filtre edilmiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Toplam fenol OY280 Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam antosiyaninzz(mg/L) 151.368±0.2±0.0007 2.05±0.55±0.83 28. yy : asetik asit cinsinden.82±0.0 69.12±0.205 48.0035 1.39±0.68±2.707 0.071 +20ºC’de depolama 29. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.847±0.707 (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama 31.127 56.34±5.64 0.91 36.21±0.262 66.001 1.352±0.399±0.515±0.4.765±0.431 5.523 140. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden.27±0.78 0.3685±0. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.447±0.63±0.72±0.099 9.655±0.21 Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.765±0.255 26.64 124.004 1.

035 22±0.14±0.18 1.0 8.46±0.95±0.05 5.007 2.14 122.49±0.53±0.5±0.97±0.63 1.95±0.012±0.92±0.0 3.4±0.43±5.014 10.69±3.43±0.95 10.035 4.96±0.035 4.95±0.16 11.17±1.035 0.82±0.69±0.65±0.59±0.76±1.011±0.35.127 (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama 1.438 12.035 7.17 13.07±1.59±0.69±0.54±0.16 235±13. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi Filtre edilmemiş şalgam suyu Filtre edilmiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlikxx (g/L) Uçar asityy (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Sitrik asit Şekerler Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) 57.43 112.012±0.61±0.07±0.19±0.89 184±12.03±0.476 130.035 308 .47±0.113 10.51±1.085 11.021 1.85±0.057 +20ºC’de depolama 1.17±1.021 Sa 3.007 8.021 Sa 6.96 225±12.17 3.87±0.0 3.87 1.05 1.97±0.021 23.81±0.48 0.085 1.205 2.01±0.007 8.47±0.057 21.23±0.16±0.27±0.73 17. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.45 6.41±0.021 54.27±0.44 22.057 13.028 24.141 Sa 6.43±0.0 3.42±0.005±0.36±1.014 0.26±1.0 3.35 3.35 12.62±0.0 Sa 1.0 1.42±4.007 22.4.72±0.1±0.91±0.515±0.085 0.036 1.42 303±10.014 +20ºC’de depolama 1.42±0.34 46.065±0.014 4.007 142.481 17.

2±0.22±0.43±0.156 8.16 23.88±0.3±0.0064 129. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.332 23.19±0.002 1.5±0.141 104.71 0.085 67.332±0.099 68.753±0. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden.028 60.34±0. Sa: saptanamadı 309 .19±0.261 24.21 Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu xx : laktik asit cinsinden.134 4. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.057 52.63±0.003 +20ºC’de depolama 21.59±0.360±0.0063 96.15±0.4.53±0.52 136.212 +20ºC’de depolama 25.55±0.255 33.340±0. yy : asetik asit cinsinden.375±0.006 123.12±0.45±0.35’in devamı Filtre edilmemiş şalgam suyu Filtre edilmiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Toplam fenol OY280 Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam (mg/L) antosiyaninzz 151.75±0.163 70.05±0.485±0.424 24.021 53.9±0.212 101.566 0.071 58.51±0.21±0.212 (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama 30.7±4.0007 1.495 0.002 1.812±0.861 122.6±0.1061 71.120 7.360±0.12±3.64 0.233 5.004 1.75±0.75±0.88±0.385±0.

Çizelge 4.91 289.32 22.07 22.47 283.15 53.79 242.036 8.28±0.99 1.03±0.d.7 1. ö.53 0.3 1.012a 3.95±0.05±0.91 ±0.42±0.43 4.15 134.48±12.1 4.47±0.36.11 52. sıcaklık ve depolama süresinin etkisi 4. ** ** *** ö.d.39±0.11 26.01 8.33 45.3±12.93±13. *** ö.d.d.86±0.32 ±0.05±0.52 b ab ab b b ab a b 1.09 5. * ** ** Hasan TANGÜLER 310 .6 b b a b a a b a ** * * * (g/L) 310 Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Şekerler Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) 53.15 126.36 5.08 258.012±0.59±0.d.d.9c±12.84±0.0115b±0.75±12.4±12. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Steril Filtrasyon Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlik (g/L) Uçar asit yy xx S Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 1.15 1.73a±9.06 1.28 23.97±0.53a±0.39a±0.74 ±0.2 1.5±5.0 22.4a±8.6 ±9.026 b a b 1.33 4.48 *** ö.64 ±1.46 ±0.5 a a b a 6. ö.81 ±1.98±0. ö.011±0.8 0.1 16.48 ±0.72±9.7 1.79±0.0008 3.22±0.12 13.15 23.6 45.49 1.47 1.16 1.83±12.5 136±0.45±14.68 ±0.34 4.0117±0.35 22.12 ±0.15.93 13.49±0.12 6.16 ö.3 *** ö.19 ±0.d.54±0.5 146.47 4.27 ±0.79 13.d.0007 3.38b±14.16±12. ö.46±0.95±8.114 ±0.54b±10.17 0.88 1.2 144.13±18.95 1.d.40±0. ** 6.69 12.78±0.13 24.44 1.03 ö.88±0.52±3.3 * ** 6.19 26.32 4.32 23.1 1. ** *** *** *** *** *** 60.d.06±0.72 ±3.08 0.0115±0.6 154.41±10.36 13.32±0.01 8.7±12. 61. * 1.11 1.25 ±0.42 ±0.57±0.21 ±1.009 8.074 ö.56 236.76b±1.d.0005 3.17±0.04±0.30±4.2 280.82 ±0.65±0.47±0.27 23.75 ±0. Şalgam sularının bileşimi üzerine filtrasyon işlemi.34 239.008 8.d.09 0.67±0.1 0.46±0.25±9.66±0.86 ±4.49±0.12 22.75 140b±7.04 8.45 ±0.19 4.56 ±0.0 3.06±0.63 ±0.0 13.18 1.3±0.7±11.29 6.0113b±0. ** Sıcaklık +4ºC +20ºC S Depolama süresi (ay) 2 4 6 S 1.07 b * ** ** *** ** *** ö.87±1.037 8.22±0.0 13.46±0.0009 3.5 34.05 1.92±0.0005 3.25±0.

1±1. * ö.04±9.016 28.d.35c±0.26 119. yy : asetik asit cinsinden.97 7.93±2.72 131.9a±2.98 49.11 30.d.7 133.d. * *** ö.1b±1. *** ö.03±0. ** *** *** *** *** *** *** *** *** ö.12 27.66 3.15 130.11±0.83±15.78±0.8 ö. Depolama süresinde aynı satırda değişik harflerle gösterilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli.97b±0. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.01 ve * : P<0.13±0.06a±0.26 35.5a±1.8 Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 11.83 0.83±0.8±4.83c±5.56 0.d.39±0. ö.36’nın devamı Filtrasyon Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) Tuz (g/L) Protein (g/L) Toplam fenol OY280 Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam antosiyaninzz (mg/L) 10.d.63 67±6 7.32±4.5 3.43 67.41±0.4±21.62 50.71 129±18.07 10.08 2.71±12.035 34.85 64.49±0.42 61.8 117.54 133.04a±0. ** : P<0.8±4.04±2.6 3.37±0.5 26.72 3.Çizelge 4.08 2.08 33. ö.05 önem seviyesinde önemli.5 10.6±9.62b±0.53±3.44 116.94±0. Filtrasyon ve sıcaklıkta iki değişken olduğu için harflendirme yapılmamıştır.01±0.29b±5.04 1.d.5. *** 11.1±2.9±0.7 52.43±0.84b±4.42 24.2.02 0.38 66.44 143a±16. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA S Sıcaklık +4ºC S +20ºC Depolama süresi (ay) 2 4 S 6 *** *** *** ** ** ** ** ** ** ** ö.d.d. *** : P<0.99a±2.46a±0.99±2.7 144±7.71 45.8 6.11 2.39b±0.88±5. aynı satırda harflendirme yapılmayan değerler istatistiksel açıdan önemsizdir.11 34.96a±5. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden S: İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi.05 1.05 0.7±19.87b±0.3 69.001.4b±1.1±5.d.8±22.08 2.44 136. İstatistiksel olarak.19 0.06 1.44 26. 11.8c±15.6±7.72 0.7 25.16±2.7a±3. 311 Hasan TANGÜLER Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.18 112.8 26.02b±1.78±0.37a±0.2±1.6 4.6 10.98 0.99±0.08±0.5 27. : Önemli değil 311 .56 56a±3.0.013 1.8b±13.01±0.8 130.14 9.75 2.1 24.36 8.04 7.6±11.04±10.51 3.1c±0.d.6±13.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu xx : laktik asit cinsinden.6 ö.6±13.33 124b±17.10±0.09 28.83±0. ö.55 64±0.39±0.91 42.3a±6.6±18 10.

Yoğunluk Filtre edilmiş ve filtre edilmemiş şalgam sularında yoğunluk değerleri başlangıçta belirlenen değerlere göre azalma gözlenmiştir.47 olarak bulunmuştur.11. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.52 g/L’ye 312 .11.1.E.S. Varyans analizine göre şalgam suyunun pH değeri üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi önemsiz bulunmuşken. +4ºC’de iki ay depolanan filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında az da olsa azalma gözlenmiş ve filtre edilmiş şalgam suyunda bu azalma depolama ile devam etmiş ve altıncı ayın sonunda 8. Gerçekleştirilen varyans analizine göre yoğunluk üzerine filtrasyon işleminin etkisi önemsiz bulunmuşken.001) ve depolama süresinin (P<0.46 ve 3.2. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularında belirlenen pH değerleri standartta belirtilen değerlerle ( T. Toplam ve Organik Asitler Gerçekleştirilen çalışmada. sıcaklığın (P<0.. Dört ve altı aylık depolanmalar sonrasında ise az da olsa artış gözlenmiş ve her iki sıcaklıkta depolanan şalgam sularında pH değeri 3.45 ve +20ºC’de depolanan şalgam suyunda 3.54 olarak elde edilmiştir.11. filtre edilip +20ºC’de depolanan şalgam suyunda pH 3.3. pH Filtre edilmemiş şalgam sularında 2 aylık depolama sonucunda pH’da artış gözlenmiş ve +4ºC’de depolanan şalgam suyunda 3. Buna karşılık.45’e düşmüşken +4ºC’de depolanan şalgam suyunda iki aylık depolama sonucunda herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir.01) etkisi önemli bulunmuştur.1.4. pH değerindeki bu artış dört ve altı aylık depolama sonrasında da devam etmiş ve altı aylık depolama sonrasında pH değerleri 3.1.1. 4. depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak %5 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. 2003) uyumlu bulunmuştur.44 olarak bulunmuştur. 4.

5 g/L ve filtre edilmemiş örnekte ise 7. Varyans analizine göre farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş örneklerde depolama süresince belirlenen en yüksek toplam asitlik değeri iki ay depolanan şalgam suyunda 8. buna karşılık. laktik asit miktarı üzerine sıcaklık ve depolama süresinin etkisi %5 önem seviyesinde önemlidir (P<0.05). Öte yandan. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER düşmüştür. altıncı ayda azalma belirlenmiş ve 6. Gerçekleştirilen varyans analizine göre laktik asit miktarı üzerine filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0. Devam eden aylarda +4ºC’de depolanan örnekte azalma gözlenmiş ve altıncı ay sonunda laktik asit miktarı 6.05) (Çizelge 4. Çizelgeden de görüldüğü gibi +20ºC’de depolanan şalgam sularında zamanla toplam asitlik miktarında önemli derecede azalma gözlenmiştir.36). +20ºC’de depolanan şalgam sularında toplam asitlikte tüm depolama süresi boyunca azalma gözlenmiş ve altıncı ayın sonunda filtre edilmiş örnekte 8. farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş örneklerde depolama süresince belirlenen en 313 . laktik asit cinsinden. Varyans analizine göre filtre edilmiş ve edilmemiş örneklerde tüm depolama süresince belirlenen en yüksek laktik asit değeri +4ºC’de depolanan şalgam suyunda 6.69 g/L olarak bulunmuştur. özellikle filtre edilmemiş şalgam suyunda laktik asit miktarında hızlı bir düşüş belirlenmiştir.4. Filtre edilmemiş şalgam suyunda ise depolamanın altıncı ayında toplam asit. depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05).42 g/L’ye düşmüştür. Öte yandan.52 g/L olarak elde edilmiştir.36’dan da görüldüğü gibi gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam asitlik miktarı üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuş. 8.4 g/L olarak bulunmuştur. +20ºC’de gerçekleştirilen depolamada ise zamanla laktik asit miktarında azalma olmuş. +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda depolamanın dördüncü ayında laktik asit miktarında artış gözlenmişken. Çizelge 4.59 g/L olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen HPLC analizleri sonucu laktik asit miktarı iki aylık depolama sonucunda filtre edilerek +4ºC’de depolanan şalgam suyu dışındaki örneklerde azalmış buna karşılık +4ºC’de depolanan örnekte artarak 6.49 g/L olarak elde edilmiştir.75 g/L olarak elde edilmiştir.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER yüksek laktik asit miktarı 6. Varyans analizine göre uçar asit miktarı üzerine filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde ve sıcaklık ve depolama süresinin etkisi %5 önem seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.53 g/L ile iki ay depolanan şalgam suyunda belirlenmiştir (Çizelge 4. Öte yandan. filtre edilmemişlere göre ve +4ºC’de depolanan şalgam suları da +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre daha düşük olarak elde edilmiştir. Çizelge 4.97 g/L) bu değerlerden düşük bulunmuştur.5 .S. Depolama süresine göre en yüksek uçar asit miktarı 1.85 g/L arasında bulunmuştur. 2003).. Şalgam sularında en yüksek uçar asit +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda ve en düşük uçar asit ise +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda bulunmuştur.4. şalgam suyunda laktik asit miktarı 4. Altı ay depolanan şalgam sularında laktik asit miktarları +20ºC’de depolanan şalgam suyu dışında bu değerlerden yüksek.36‘dan da görüldüğü gibi gerçekleştirilen varyans analizine göre asetik asit miktarı üzerine filtrasyon işlemi.5. TS 11149 şalgam suyu standardına göre. Uçar Asit Tayini Gerçekleştirilen denemelerde depolama süresince şalgam sularında uçar asit miktarı artmış ve altı aylık depolama sonunda uçar asit miktarı 1.65 g/L arasında belirlenmiştir.1.27 g/L ile altıncı ay elde edilmiştir. Filtre edilmiş örneklerde uçar asit miktarı filtre edilmemiş örneklere göre ve +4ºC’de depolanan şalgam suları da +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre daha düşük olarak elde edilmiştir.4. 314 . sıcaklık ve depolama süresinin etkileri istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. asetik asit miktarları filtre edilmiş örneklerde.33).03 g/L ile 1. +20ºC’de depolanan şalgam suyunda (3.36).E.5 g/L arasında olmalıdır (T.11. 4. Çizelgeden de görüldüğü gibi filtrasyon işlemi sonucu elde edilen şalgam suyunda asetik asit miktarlarında depolama süresi boyunca artış gözlenmiş ve altı aylık depolama sonucunda farklı sıcaklıklarda depolanan filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında asetik asit miktarları 0. Öte yandan.91 g/L ile 1.

001) etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.42 mg/L arasında belirlenmiş olup gerçekleştirilen tüm denemelerde +4ºC’de depolanan şalgam sularında glikoz. Arabinoz miktarı üzerine filtrasyon işleminin (P<0.43 mg/L ile 142.05). 315 .S.001).’ye göre şalgam suyunda uçar asit miktarı asetik asit cinsinden 0.11. 4.1.E. Sıcaklığın etkisi ise önemlidir (P<0.01) ve depolama süresinin (P<0. früktoz ve arabinoz miktarları. +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre daha düşük bulunmuştur. sükroz ve arabinoz miktarlarında azalma gözlenmiştir. Metanol Çizelgelerden de görüldüğü gibi şalgam sularında metil alkol miktarları genellikle depolama süresince artmıştır. Şekerler Çizelgelerden de görüldüğü gibi depolama süresince tüm örneklerde glikoz.1 mg/L ile 184.. 2003).2 g/L arasında olmalıdır (T. Früktoz miktarı üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsizdir (P>0.92 g/L ile 1.1. früktoz.7 – 1. Altı aylık depolama sonunda elde edilen uçar asit miktarları +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu T.95 mg/L).61 mg/L ile 22.E. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularında metil alkol miktarları 0. şalgam suyu standardında belirtilen değerler arasında bulunmuştur.6.69 g/L arasında belirlenmiştir.11.76 mg/L ile 57. Depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur.S.001).36 mg/L.12 mg/L ve arabinoz miktarı da 112.26 mg/L. +4ºC’de depolanan şalgam suyunda glikoz miktarı daha yüksek elde edilmiştir (60. +4ºC’de depolanan şalgam sularında. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER T. sükroz miktarı 303. 4. Altı aylık depolama sonucunda glikoz miktarı 23. +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre daha yüksek bulunmuştur. Varyans analizine göre glikoz miktarı üzerine filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.5.S. früktoz miktarı 10.E. sıcaklığın (P<0.4.

69 g/L olarak bulunmuştur. Bunun yanında.8. filtrasyon işlemi %0. depolama süresinin etkisi P<0.49 g/L olarak elde edilmiştir.4.001’de önemli bulunmuşken. Bununla beraber.001).1 önem seviyesinde ve depolama süresinin etkisi %5 önem seviyesinde istatistiksel olarak önemlidir. depolamanın ikinci.11.1 g/L ve +20ºC’de depolanan şalgam suyunda 4.95 g/L olarak belirlenmiştir. 4. 4. Etil Alkol Filtre edilmemiş şalgam suyunda etil alkol miktarı fermantasyon sonunda şişelenen örnekte 4. dördüncü ve altıncı aylarında filtre edilmiş örnekteki kuru madde miktarı.41 gL/ ve +20ºC’de depolanan şalgam suyunda 4. filtre edilmemiş şalgam sularında belirlenen kuru madde miktarından düşüktür. Öte yandan.1. Varyans analizine göre etil alkol miktarı üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. kuru madde miktarı üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak P<0. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularında kuru madde miktarı 21. +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre kuru madde miktarı daha yüksek bulunmuştur.53 g/L ile 24.82 g/L arasında bulunmuştur. buna karşılık.01’de önemlidir. Kuru Madde +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu dışındaki tüm denemelerde depolama süresince kuru madde miktarında azalma gözlenmiştir. Altı aylık depolama sonucunda +4ºC’de depolanan şalgam suyunda 5. Öte yandan. Filtre edilmiş şalgam suyunda etil alkol miktarı altı aylık depolama sonrasında +4ºC’de depolanan şalgam suyunda 4.1. +4ºC’de depolanan şalgam sularında.11. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Metanol miktarı üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi önemli (P<0.7. depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. 316 .

.11. Toplam fenol bileşikleri değeri iki aylık depolama sonunda 29. filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.11. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.1. Varyans analizine göre protein miktarı üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsizdir. Kül Altı aylık depolama sonunda filtre edilmemiş şalgam sularında kül miktarları 13.01’de önemli bulunmuştur. 4.07 g/L ile 11.19 g/L arasında belirlenmiştir.59 g/L ve 12.001’de ve depolama süresinin etkisi de P<0. Filtre edilmiş şalgam sularında protein miktarı filtre edilmemiş şalgam sularına göre daha düşüktür.11.001’de ve depolama süresinin etkisi P<0. Öte yandan.12.01’de önemli bulunmuştur.1. Filtrasyonun etkisi P<0.45 arasında 317 .62 g/L ile 13.9. Farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında tuz miktarı filtre edilmemiş örnekte daha yüksek belirlenmiştir. Tuz miktarı üzerine sıcaklık ve depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemsiz.11.10.43 g/L arasında belirlenmiştir. Toplam Fenol Bileşikleri OY280 indisi toplam fenol bileşikleri hakkında bilgi verir (Canbaş.65 ile 36. Ribereau-Gayon ve ark.11. 2000a).95 g/L ile 3. filtrasyon işleminin etkisi P<0.25 ile 43. Tuz Altı aylık depolama sonucunda tuz miktarı 10. 4. Protein Tayini Şalgam sularında depolama boyunca protein miktarları artmış ve altı aylık depolama sonunda 2.81 g/L ve filtre edilmiş örneklerde 12.1.4. gerçekleştirilen varyans analizine göre kül miktarları üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. buna karşılık.6 arasında belirlenmiş olup dört aylık depolama sonunda 26. 4. 1983. Bunun yanında.001).1.72 g/L olarak bulunmuştur.

Renk Indisi Renk indisi +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş örnekte 96.4. +20ºC’de depolanan örneklerde ise +4ºC’de depolananlara göre daha düşük bulunmuştur.001) istatistiksel olarak önemlidir. Öte yandan.15. Öte yandan. filtre edilmiş ve +20ºC’de depolanan örnekte de görülmüştür. Öte yandan. Gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam fenol bileşikleri değeri üzerine filtrasyon işlemi. sıcaklık ve depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.14.45 ile filtre edilmiş +20ºC’de depolanan örnekte bulunmuştur. filtrasyonun (P<0.01) ve depolama süresinin etkisi (P<0.01’de sıcaklığın etkisi P<0.001). altı aylık depolama sonunda toplam fenol bileşikleri değeri en yüksek 33.001’de istatistiksel olarak önemlidir. 4.11. gerçekleştirilen varyans analizine göre renk yoğunluğu üzerine filtrasyon işleminin etkisi P<0.1.55 ve filtre edilmiş örnekte ise 101 olarak belirlenmiştir. Varyans analizine göre renk tonu üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.13. 4.05’te ve depolama süresinin etkise de P<0. Altı aylık depolama sonunda renk tonu değerleri +20ºC’de depolanan örneklerde diğerlerine göre biraz daha yüksek bulunmuştur. Benzer durum. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER bulunmuştur.33 olarak belirlenmiştir. gününde 0. 318 . 4. Renk Yoğunluğu Tayini Altı aylık depolama sonunda renk yoğunluğu özellikle +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş kontrol örneğinde düşmüştür.9 ile filtre edilmemiş +4ºC’de depolanan örnekte belirlenmişken.11. altı aylık depolama sonunda toplam fenol değeri filtre edilmiş örneklerde edilmemişlere göre. Renk Tonu Renk tonu depolamanın 0.1.11. Öte yandan.1. en düşük değer 21.

01’de ve depolama süresinin etkisi de P<0.16. 4.4. sonra sarı ve daha sonrada mavi renk belirlenmiştir. Öte yandan. %OY420 sarı.001’de önemli bulunmuştur. %OY520 kırmızı.01’de ve depolama süresinin etkisi de P<0.1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Varyans analizin sonucuna göre renk indisi üzerine filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak P<0.01’de ve sıcaklık ile depolama süresinin etkisi de P<0. 4.1.001’de istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.17. Toplam Antosiyanin Tayini İki aylık depolama sonunda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında toplam antosiyanin.11. gerçekleştirilen varyans analizine göre parlaklık üzerine filtrasyonun etkisi P<0. filtrasyonun etkisi P<0. Filtrasyonun etkisi P<0.01’de ve depolama süresinin etkisi de P<. Şalgam sularındaki mavi renk üzerine sıcaklığın etkisi P<0. dört ve altı aylık depolama sonunda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında yüzde olarak en fazla kırmızı. Varyans analizine göre toplam antosiyanin üzerine filtrasyon işlemi ve depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemsiz ve sıcaklığın etkisi ise önemli bulunmuştur (P<0.05’te.001’de önemlidir. Varyans analizine göre şalgam sularındaki sarı ve kırmızı renk üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsizdir. siyanidin-3-glikozit cinsinden.001). 319 . kırmızı ve mavi renklerin yüzde miktarını belirtmektedir. Renk Bileşimi Tayini Renk bileşimi tayini şalgam suyu örneklerinde ki sarı.001’de önemli bulunmuştur.0. 120 mg/L ile 149 mg/L arasında bulunmuş ve altı aylık depolama sonunda ise 104 mg/L ile 151 mg/L arasında belirlenmiştir. Rengin parlaklığını ifade eden % dA.11. altı aylık depolama sonucunda 52 ile 60 arasında bulunmuştur. %OY620 mavi renk miktarını yüzde olarak göstermektedir. Farklı sıcaklıklarda iki.

Ay duyusal analiz sonuçları (Üçlü test yöntemi) Farklı örneği bulan panelist sayısı 0. Gerçekleştirilen üçlü test yöntemine göre. +4ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden üçü ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden beşi uygulanan yöntemi tercih etmişlerdir. farklı örneği bulan panelist sayısına göre gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtrasyon 320 .37’de verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi filtrasyon işleminin kontrol örneğinden farklı olduğunu hem +4ºC’de hem de +20ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 9’u doğru belirlemiştir. üçlü test yöntemine göre duyusal analiz testine tabi tutulmuş ve elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4.4.1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. Doğru yanıt veren panelist sayısına göre istatistiksel açıdan filtrasyon işlemi %0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. Ek 8’de duyusal analizlerin değerlendirilmesi için kullanılan üçlü test istatistiksel değerlendirme tablosu verilmiştir.45 Kontrol µm 12 2 *** Uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı S Depolamanın ikinci ayında uygulanan yöntemin etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4.12. filtrasyon işleminin tanıktan farklı olduğunu 13 panelistten 12’si doğru belirlemiş ve bunlardan ikisi filtre edilmiş şalgam suyunu tercih etmiştir. Filtre edilen şalgam sularının üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları 0. Öte yandan.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmiş ve elde edilen şalgam suları filtrasyonun etkisini görmek için.37.38’de verilmiştir. Çizelge 4. En Beğenilen Yöntemle Üretilen ve Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Filtre Edilmiş ve Filtre Edilmemiş Şalgam Sularında Gerçekleştirilen Duyusal Analizler En beğenilen yöntemle üretilen şalgam suları 0.

45 µm (+20ºC) (+4ºC) Kontrol Kontrol (+20ºC) (+4ºC) 7 3 ö. uygulanan sıcaklığın etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı 0. 10 Uygulanan sıcaklığı tercih eden panelist sayısı 3 ** S Çizelgeden de görüldüğü gibi depolamanın ikinci ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen duyusal analiz ve istatistiksel testte +20ºC’de depolanan şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.d. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın ikinci ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi II.38.45 µm (+4ºC) 0.39’da verilmiştir. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın ikinci ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi. Çizelge 4. uygulanan yöntemin etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı Kontrol (+4ºC) Kontrol (+20ºC) 0. Çizelge 4.39. Gerçekleştirilen üçlü test yönteminde filtre edilmiş şalgam sularında farklı örneği bulan panelist sayısı 10 olup 321 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER işleminin her iki depolama sıcaklığında da %1 önem seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir.45 µm 0. II. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi.4.45 µm (+20ºC) 9 5 ** 9 3 ** Uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı S Depolamanın ikinci ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4.

+4ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden dördü ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden yedisi uygulanan yöntemi tercih etmişlerdir. bunlardan üçü uygulanan sıcaklığı tercih etmiştir.01).05).01). Öte yandan. uygulanan yöntemin etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı Kontrol 0. filtre edilmemiş şalgam sularında iki aylık depolama sonunda farklı örneği yedi panelist bulmuşken. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın dördüncü ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi IV. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi.4.40. filtre edilmemiş örneklerde önemsiz bulunmuştur (P>0. Farklı örneği bulan panelist sayısına göre gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtre edilmiş örneklerde uygulanan sıcaklığın etkisi önemli bulunmuşken (P<0. 322 .40’da verilmiştir. +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmiştir. gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda farklı örneği bulan panelist sayısına göre filtrasyon işleminin etkisi her iki depolama sıcaklığında da %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur (P<0. Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER bunlardan üçü.41’de verilmiştir.45 µm (+4ºC) (+4ºC) 10 7 ** 9 Uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı 4 ** S Kontrol 0.45 µm (+20ºC) (+20ºC) Depolamanın dördüncü ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4. Öte yandan. Depolamanın dördüncü ayında uygulanan yöntemin etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4. Çizelgeden de görüldüğü gibi filtrasyon işleminin kontrol örneğinden farklı olduğunu +4ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 9’u ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 10’u doğru bilmiştir.

Depolamanın altıncı ayında uygulanan yöntemin etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4.45 µm 0.45 µm (+20ºC) (+4ºC) Kontrol Kontrol (+20ºC) (+4ºC) 10 9 Uygulanan sıcaklığı tercih eden panelist sayısı 5 S ** 7 ** Farklı örneği bulan panelist sayısına göre gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtre edilmiş ve edilmemiş örneklerde uygulanan sıcaklığın etkisi önemli bulunmuştur (P<0.41’den de görüldüğü gibi depolamanın dördüncü ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen duyusal analiz ve istatistiksel testte +20ºC’de depolanan şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır. uygulanan sıcaklığın etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. filtre edilmemiş şalgam sularında dört aylık depolama sonunda farklı örneği on panelist bulmuşken. Öte yandan. Öte yandan.42’de verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi filtrasyon işleminin kontrol örneğinden farklı olduğunu +4ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 10’u ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 11’i doğru belirlemiştir.01). bunlardan yedisi uygulanan sıcaklığı tercih etmiştir. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi. Gerçekleştirilen üçlü test yönteminde filtre edilmiş şalgam sularında farklı örneği bulan panelist sayısı 9 olup bunlardan beşi. Çizelge 4.41.4. farklı örneği bulan panelist sayısına göre 323 . +4ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden altısı ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden dokuzu uygulanan yöntemi tercih etmişlerdir. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın dördüncü ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi IV. +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmiştir.

bununla beraber. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi. Çizelge 4.43’de verilmiştir. +20ºC’de depolanan şalgam sularında %0.43.4.45 µm (+20ºC) (+4ºC) Kontrol Kontrol (+20ºC) (+4ºC) 11 9 *** 9 Uygulanan sıcaklığı tercih eden panelist sayısı 7 ** S Çizelgeden de görüldüğü gibi depolamanın altıncı ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen duyusal analiz ve istatistiksel testte +20ºC’de 324 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtrasyon işleminin 4ºC’de depolanan şalgam sularında %1 önem seviyesinde önemli olduğu.45 µm (+20ºC) (+20ºC) Depolamanın altıncı ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4.45 µm (+4ºC) (+4ºC) 11 9 *** 10 Uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı 6 ** S Kontrol 0. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın altıncı ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi VI. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın altıncı ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi VI. uygulanan yöntemin etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı Kontrol 0.1 önem seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir.42. Çizelge 4.45 µm 0. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi. uygulanan sıcaklığın etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı 0.

Özellikle +20ºC’de depolanan şalgam suyu olmak üzere her iki sıcaklıkta depolama sırasında filtrasyon işleminin şalgam suyunun duyusal özellikleri. +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre korunmuştur. filtre edilmemiş şalgam sularına göre korunmuştur. Uygulanan farklı sıcaklıklara göre depolama süresi boyunca gerçekleştirilen duyusal analizler sonucunda filtre edilmiş ve kontrol olarak kullanılan filtre edilmemiş şalgam sularında depolama süresince (depolamanın 2. Gerçekleştirilen üçlü test yönteminde filtre edilmiş şalgam sularında farklı örneği bulan panelist sayısı 9 olup bunlardan 7’si. bunlardan 9’u uygulanan sıcaklığı tercih etmiştir.4. +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmiştir. ve 6. ayları) +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih eden panelist sayısında artış gözlenmiştir. filtre edilmemiş şalgam sularında altı aylık depolama sonunda farklı örneği 11 panelist bulmuşken. Bu da göstermektedir ki özellikle filtre edilmemiş şalgam suyu olmak üzere depolama sırasında +4ºC’de depolama işleminin şalgam suyunun duyusal özellikleri.001’de önemli bulunmuştur. Depolama boyunca gerçekleştirilen duyusal analiz sonuçlarına genel olarak baktığımızda denenen her iki sıcaklıkta da uygulanan yöntemi (filtre edilmiş şalgam sularını) tercih eden panelist sayısının arttığı belirlenmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER depolanan şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır. 4. Öte yandan. Farklı örneği bulan panelist sayısına göre gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtre edilmiş örneklerde uygulanan sıcaklığın etkisi %1 önem seviyesinde ve filtre edilmemiş örneklerde P<0. 325 .

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 326 .4.

. Bu araştırmadan elde edilen uygulamaya yönelik bazı sonuçları aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür. ekstraksiyondan 11 adet ve havuç fermantasyonundan (II. Fermantasyon) yapmadan (2 işletme) şalgam suyu üreten beş farklı işletmeden havuç fermantasyonun başlangıcında. .9). Analizi gerçekleştirilen 447 laktik asit bakterisinden 55 tanesi (%12.Geleneksel yöntemle (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) bölümümüzde yapılan denemelerde hamur fermantasyonundan (I. Belirlenen en uygun üretim yöntemi ile şalgam suyu üretilmiş ve bunlar üzerinde raf ömrünü uzatmaya yönelik denemeler yapılmıştır. Hatay. .30) kok şeklinde ve geri kalan 392 adet (%87. Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde de tüketilen şalgam suyunun fermantasyonunda etkili olan laktik asit bakterileri izole edilmiş ve izole edilen laktik asit bakterileri tanımlamıştır. Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yaygın olarak ve son yıllarda da İstanbul. Daha sonra farklı üretim yöntemleriyle şalgam suları üretilmiş ve bunlardan en uygun üretim yöntemi belirlenmiştir. Tanımlanan laktik asit bakterilerinin teknolojik özellikleri belirlenmiş ve bu bakteriler arasından starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri seçilmiştir.İzole edilen laktik asit bakterilerin hepsi Gr (+) ve katalaz negatiftir. Sanayide geleneksel yöntemle üretim yapan küçük ve büyük ölçekli iki işletmeden havuç fermantasyonu sırasında 87 adet laktik asit bakterisinin izolasyonu yapılmıştır. Kok şekilli bakterilerden hiçbiri hareketli değilken.Bölümümüzde geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ve 3 gün sürdürülen şalgam suyu üretimi denemelerinden hamur fermantasyonu sırasında izole edilen 47 327 .11).70) laktik asit bakterisinin çubuk şeklinde olduğu belirlenmiştir. çubuk bakterileren 78 tanesi (%17. veya esas fermantasyon) 167 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. ortasında ve sonunda alınan örneklerden 135 adet ve böylece tüm denemelerden 447 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir (Çizelge 4.45) hareketlidir (Çizelge 4. geleneksel (3 işletme) veya hamur fermantasyonu (I. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu araştırmada ülkemizde özellikle Adana ve bu il yanında Mersin. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER 5.5. Ayrıca. Fermantasyon) 47 adet.

Havuç fermantasyonunun başlangıcında. 7 adedi Lb. Ayrıca. 7 adedi Lb. paracasei subsp. 3 adedi Leu. 11 adedi Lb. brevis. brevis. buchneri. delbrueckii subsp. paracasei ve 18 adet Lb. plantarum. pentosaceus bakterisi olarak tanımlanmıştır (Çizelge 4. paracasei subsp. paracasei ve Pe. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER adet bakteriden 19 adedi Lb.Bölümümüzde geleneksel yöntemle yürütülen şalgam suyu üretimi denemelerinden havuç fermantasyonu süresince izole edilen 167 adet bakteriden 60 adedi Lb. 18 adedi Lb. fermentum bakterisi tanımlanmıştır (Çizelge 4. 13 adedi Leu. 7 adedi Lb. Bu bakteriyi sırasıyla 12 adet ile Lb. paracasei. 6 adedi Lb. 2 adet Lb. 328 . paracasei. 32 adedi Lc. . paracasei subsp. fermentum. 4 adedi Lb. plantarum. delbrueckii subsp.12). pentosus. 1’er adet de Lb. plantarum. brevis tanımlanmıştır.12). paracasei subsp. delbrueckii ve 4 adet Pe.12). 33 adedi Lb.Sanayide geleneksel yöntemle küçük ve büyük ölçekte şalgam suyu üretimi yapan işletmelerden hamur fermantasyonu süresince. paracasei subsp. paracasei izlemiştir. lactis. 5 adedi Lb. . brevis. Küçük çapta üretim yapan işletmede havuç fermantasyonu süresince 18 adet Lb. paracasei ve 13 adet Lb. 2 adedi Lb. mesenteroides. . 12 adet Lb.Sanayide küçük ve büyük ölçekte üretim yapan işletmeler yanında geleneksel veya hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üreten beş farklı işletmeden de örnekler alınmıştır. pentosaceus bakterisi tanımlanmıştır. ortasında ve sonunda izole edilen 135 adet bakteriden 52 adedi Lb. plantarum türüne aittir. paracasei. brevis ve 10 adet ile Lb. 10 adet Lb. 42 adedi Lb. plantarum. delbrueckii. delbrueckii subsp. delbrueckii ve 1 adedi de Pediococcus sp. paracasei subsp. sırasıyla 43 ve 44 adet olmak üzere toplam 87 adet bakteri izole edilmiştir. pentosaceus bakterisi tanımlanmıştır (Çizelge 4. paracasei subsp. mesenteroides ve 1 adet Pe. olarak tanımlanmıştır (Çizelge 4.12). Büyük çapta üretim yapan işletmede fermantasyon süresince 26 adet Lb.5. Hamur fermantasyonlarından sonra gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemlerinde izole edilen 11 adet laktik asit bakterisinden 5 adedi Lb. lactis subsp. plantarum. 2 adedi Lb. fermentum.

Lb.73 log kob/mL ve toplam Saccharomyces spp. 6.86 ve fermantasyon sonunda 3. Leu.93 log kob/mL ve toplam Saccharomyces spp.54 log kob/mL arasında değişmiştir. Koliform bakterileri fermantasyonu 2-4. paracasei 2. toplam maya. pentosaceus 1.Bölümümüzde ve sanayide küçük ve büyük ölçekte şalgam suyu üretimi yapan işletmelerde havuç fermantasyonu sırasında toplam laktik asit bakterisi sayısı fermantasyon başlangıcında 7. Lb.Bölümümüzde ve küçük ve büyük ölçekte üretim yapan işletmelerde yürütülen havuç fermantasyonları sonucunda elde edilen örneklerde toplam asit miktarları. fermentum.13 g/L ve fermantasyon sonunda 6. olmayan maya sayıları 4.23 log kob/mL arasında bulunmuştur.48 arasında bulunmuştur.50 . 0.76 – 6.54 – 7. laktik asit cinsinden. laktik asit cinsinden.25-8. .48 değerleri arasında saptanmıştır (Çizelge 4.09 log kob/mL. olmayan maya sayıları 4. paracasei subsp. paracasei 1. Pediococcus sp. Öte yandan.80 g/L ile 8. mesenteroides /dextranicum 1. gününden sonra pH’nın düşmesi ve titrasyon asitliğinin artması nedeniyle ortamdan kaybolmuşlardır. olmayan maya ve koliform bakteri sayıları da belirlenmiştir. mesenteroides subsp. toplam Saccharomyces spp. delbrueckii subsp. .348. cremoris. mesenteroides subsp. Lb.28 – 3.94 – 7. paracasei subsp. Leu. buchneri ve 3 adet Lb. lactis subsp.72 – 8.68 – 5.25 g/L arasında belirlenmiştir. delbrueckii. .9. toplam maya sayıları 6. mesenteroides. brevis 1.Tanımlanan laktik asit bakterileri arasından starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterisini/lerini seçmek amacıyla 18 adet bakteri (Lb. plantarum 1 [Lb.14 log kob/mL. Havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri yanında toplam mezofil aerob bakteri. Lc. Lb. Lb.. fermantasyon sonunda toplam mezofil aerob bakteri sayıları 6.Beş farklı işletmeden alınan örneklerde havuç fermantasyonu başlangıcında toplam asit miktarları.39 g/L arasında ve pH değerleri 3. mesenteroides subsp. Fermantasyon başında toplam mezofil aerob bakteri sayıları 6. brevis 2. Lb.43 – 3. Lb.46 – 6. lactis 1.01 log kob/mL arasında değişmiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER . Leu. pentosus.15 – 7. pH değerleri ise havuç fermantasyonunun başlangıcında 2. plantarum 1’e ait suşlar 329 . P. Lb. brevis 3.5. toplam maya sayıları 6.25 – 6.3).21 log kob/mL ve fermantasyon sonunda 7.

geleneksel yöntemle elde edilen örnek (7. terpenler. plantarum 1bx.76 – 1.82 g/L arasında belirlenmiştir (Çizelge 4.3 g/L. laktonlar. mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır.55 g/L. asetik asit cinsinden.06 g/L. fermentum ve Lb. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER büyük çaplı işletmeden fermantasyon sonunda.18). paracasei subsp.17. plantarum bakterisi ile elde edilen örnekte bulunmuş ve bunu sırasıyla Lb. . . fermentum ile yapılan örnek (8. paracasei subsp.54 g/L). . Elde edilen şalgam sularında pH değerleri 3. bölümümüzde gerçekleştirilen denemenin ekstraktından ve fermantasyonun sonundan izole edilen]) pastörize siyah havuç suyuna aşılanmış ve saf kültür fermantasyonları gerçekleştirilmiştir. plantarum.23 g/L olarak Lb.22). yüksek alkoller.67 – 0. 18 adet laktik asit bakterisinden 9 adedi ile üretilen örnekler duyusal değerlendirmeye tabii tutulmuştur. norizoprenoidler. Lb. etil alkol miktarları 4. uçar asit miktarları.17 g/L arasında belirlenmiştir.55 – 11. Çizelge 4. uçucu asitler.9 g/L ve toplam şeker miktarları 0. Çizelge 4. esterler.22). En fazla toplam asitlik. plantarum bakterisi ile elde edilen örnekte bulunmuş ve bunu toplam asitte olduğu gibi diğer örnekler takip etmiştir. tuz miktarları 9.50 – 8.Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemelerinde elde edilen ürünlerde kimyasal. uçucu fenoller ve hidrokarbonlar belirlenmiştir.82 – 31.21 – 5.Projenin daha sonraki aşamasında en uygun üretim yöntemini belirlemek amacıyla geleneksel.56.5. kuru madde miktarları 24.31 g/L) ve hamur fermantasyonu yapmadan elde edilen örnek (6.22a. plantarum bakterisi ilavesiyle üretilen şalgam 330 . laktik asit cinsinden. paracasei 2 bakterileri kullanılarak elde edilen örnekler almıştır (Şekil 4. Duyusal değerlendirme sonuçlarına göre en iyi puanı sırasıyla bölümümüzde ki denemelerden izole edilen Lb. Örneklerin laktik asit miktarları 5. 0. paracasei subsp. En fazla laktik asit Lb. Toplam aroma maddeleri miktarı en fazla Lb. Lb. hamur fermantasyonu (I.43 – 3. paracasei ile gerçekleştiren örnek (7.Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında aroma maddeleri olarak karbonil bileşikleri (aldehit ve ketonlar). b ve c. paracasei bakterileri ile şalgam suları üretilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre.39 g/L). Lb. 9. fermentum ve Lb.34 g/L) izlemiştir (Çizelge 4. Fermantasyon) yapmadan ve starter olarak kullanılabilecek Lb.

plantarum bakterisi ilavesiyle tekrar şalgam suyu üretilmiş ve fermantasyon sonunda tortusundan uzaklaştırmak için +4oC’de 1 gün bekletilmiştir.25).Şalgam sularını dayandırmaya yönelik denemeler için en çok tercih edilen yöntem olan starter olarak Lb. birinci kısım süzülmeden kontrol olarak kullanılmış ve ikinci kısım ise steril filtreden geçirilmiştir. plantarum 1bx suşlarının starter olarak kullanıldığı üretim denemelerinde sırasıyla %34. Tortusundan uzaklaştırılan şalgam suları iki kısma ayrılmış. Açillenmiş antosiyaninlerin piklerinin yüzdesel alanları. Bu örneği sırasıyla Lb.23). paracasei subsp. Öte yandan.27).Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında 25 farklı terpen ve terpenol bileşiği. 10 adet de farklı uçucu fenol bileşiği. 11 farklı alkol bileşiği.81 µg/L arasında bulunmuştur (Çizelge 4.2 ve %30. 9 farklı uçucu asit. 331 . .53 – 3909.Toplam antosiyanin bakımından en yüksek pik alanları geleneksel yolla üretilen şalgam suyunda (21897.1 olarak belirlenmişken.79 µg/L olarak belirlenmiş ve diğer örneklerde toplam aroma maddeleri miktarları 3564. en düşük değer %26. fermentum türünün kullanıldığı şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir (Şeki 4. plantarum bakterisi ilavesiyle üretilen şalgam suyu olmuştur. . Açillenmemiş antosiyaninler bakımından en yüksek değer (yüzde alan) geleneksel yolla üretilen şalgam suyu ve Lb. . fermentum ve Lb. 5 farklı hidrokarbon bileşiği ve 2 farklı aldehit ve keton bileşiği belirlenmiştir (Çizelge 4. 14 adet ester bileşiği.26 ve Çizelge 4.2) en düşük değer ise hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede (16635) elde edilmiştir (Çizelge 4.24).2 olarak hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen deneme ile Lb. 6 farklı lakton bileşiği.32). . paracasei bakterilerinin starter kültür olarak kullanıldığı denemeler ve geleneksel yöntemle ve hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suları izlemiştir (Çizelge 4.8 olarak hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede elde edilmiştir.5. açillenmemiş antosiyaninlerinkine göre daha yüksek bulunmuştur.Farklı yöntemle üretilen şalgam sularında elde edilen duyusal analiz sonuçlarına göre en fazla beğenilen örnek starter olarak kullanılabilecek Lb. açillenmiş antosiyaninler bakımından en yüksek değer %73. 2 farklı norizoprenoid. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER suyunda 5366.

Süzme işlemi uygulanmış örneklerde ise depolamanın ikinci ayından itibaren Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı kontrol örneğinde depolamanın ikinci ayından itibaren azalmış ve altıncı ayda şalgam suyunda belirlenememiştir. +20oC’de depolanan kontrol örneğinin toplam asit ve laktik asit miktarlarında azalma ve pH. depolama sırasında şalgam sularında koliform bakteriye rastlanmamıştır.42) sayıları artmıştır.Depolama sırasında +4ºC’de depolanan şalgam sularında uygulanan yöntemin etkisini görmek için gerçekleştirilen duyusal analiz sonucunda depolamanın ikinci ayında 13 panelistten 9’u.41) ve toplam mezofil aerob bakteri (Şekil 4. laktik asit. Toplam maya sayısı depolamanın dördüncü ayına kadar artmış (Şekil 4. renk yoğunluğu değerlerinde önemli değişiklikler görülmemiştir. renk tonu. . +20ºC’de depolanan şalgam sularında uygulanan yöntemin etkisini 332 . dördüncü ayında 4 ve altıncı ayında da 6 panelist tercih etmiştir.37-4. Öte yandan.Depolama süresince şalgam sularının duyusal özellikleri üçlü test yöntemine göre değerlendirmiştir (Çizelgeler 4. Steril süzme işlemi sonucu şalgam sularının başlangıç mikroflora içeriğinde önemli sayıda azalma olmuştur. . depolamanın dördüncü ayında 9’u ve altıncı ayında da 10’u farklı örneği belirlemiştir.43). Öte yandan. . Depolama süresince kontrol ve süzme işlemi uygulanmış şalgam sularında her iki depolama sıcaklığında laktik asit bakterileri (Şekil 4. altıncı ayda ise azalmıştır. Bununla beraber. uçar asit ve asetik asit değerlerinde artma saptanmıştır. Saccharomyces spp.Depolama sırasında şalgam sularının kimyasal bileşimi belirlenmiştir (Çizelgeler 4.43). Öte yandan.44). Genel olarak +4oC’de depolanan kontrol ve +4oC ve +20oC’de depolanan steril süzme işlemi uygulanmış örneklerin toplam asit. 4 ve 6 ay süreyle depolanmışlardır. olmayan maya ortamdan izole edilememiştir (Şekil 4.32-4.5. kontrol örneğinden farklı olduğunu 13 panelistten 12’si doğru bildirmiştir. .Depolama süresince mikrobiyolojik değişim incelenmiştir. uçar asit. Bu artış kontrol örneğinde daha fazla bulunmuştur. depolamanın ikinci ayında 3. uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı depolama ile beraber artmış ve başlangıçta süzülmüş örneği 2 panelist. etil alkol miktarları ve pH. Elde edilen duyusal analiz sonuçlarına göre süzülmüş şalgam sularının.35).Süzme işlemi yapılmış ve yapılmamış (Kontrol) şalgam suları şişelere doldurulmuş ve +4oC ve +20oC’de 2. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER . asetik asit.

Ayrıca. fermentum ve Lb. 7’si ve 9’u süzülmüş örneği tercih etmiştir. plantarum ve bu bakteri yanında Lb. dördüncü ay 7’si ve altıncı ay da 9’u. Öte yandan. süzülmüş örneklerde depolamanın ikinci ayı 10 panelist farklı örneği belirlemişken. dördüncü ay 10’u ve altıncı ay da 11’i farklı örneği (+4ºC’de depolanan) bulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında şalgam suyu üretiminde özellikle Lb. Farklı örneği bulan panelistlerden ikinci ay 3’ü. +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmişlerdir. şalgam suyu üretiminde starter kültür kullanımı ve dayanıklılık üzerine başka çalışmaların yapılması konuya açıklık kazandıracaktır. . Öte yandan. 333 . dördüncü ay 4 panelist ve altıncı ay da 9 panelist farklı örneği bulmuş ve bunlardan sırasıyla 3’ü. paracasei subsp. Bazı işletmeler ise geleneksel yöntem yerine. şalgam sularının +4oC gibi düşük sıcaklıklarda saklanmaları ve steril süzme işlemi uygulamaları tavsiye edilebilir. Şalgam suyu üretiminde starter kültür kullanılmamaktadır. .Şalgam suyu çoğunlukla geleneksel yöntem (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) uygulanarak elde edilmektedir. 5’i ve 7’si +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmişlerdir. kontrol örneğinde panelistlerden 7’si.En beğenilen yöntem ile üretilen süzülmüş ve süzülmemiş (kontrol) şalgam sularında depolama sırasında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için depolamanın ikinci. hamur fermantasyonu uygulamadan doğrudan havuç fermantasyonu uygulayarak şalgam suyu üretmektedirler.5. dördüncü ay 10’u ve altıncı ay 11’i farklı örneği bulmuş ve bunlardan sırasıyla 5’i. dördüncü ve altıncı aylarında gerçekleştirilen duyusal analiz sonucunda ikinci ay. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER belirlemek için ikinci ay panelistlerden 9’u. paracasei bakterilerinin starter kültürlerinin kullanımı önerilebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER 334 .5.

. and ACAR.. ve KALKAN. N.R. 56 s. XII Symposium. 69:267-272. ADAMS. Ege Üniversitesi Basımevi. s. Ankara. 1993. Hacettepe Üniversitesi. ALPER. editörler). İzmir. Meta Basım. 138. 2:2-3. F. P. 1988.KAYNAKLAR ACAR.. Journal of Biotechnology. Budapest. N. Gıda Katkı Maddeleri. 2001. J. 1998. p. Gıda Mikrobiyolojisi. Laktik Asit Bakterilerinin Tedavi Edici Rolü. 319360. A. M. İzmir. Mengi Tan Basımevi.M.. K. International Congress of Fruit Juice. Biyoteknoloji Haber Bülteni. Meyve-Sebze ve Meyve-Sebze Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar ve Muhafaza Yöntemleri. J. AMRANE. Journal of Agricultural Food Chemistry. N. M. IFU.. marxianus during its Autolysis. İzmir. J. Hungary. 1999. 115-117. 68:171-178... . ÜNLÜTÜRK ve F. YÜCEL. s.. 49(3):1410–1416.. ACAR. ve AYHAN. Phenolics. and SHAHIDI. and PRIGENT. . Antioxidant Vitamins. 293-299. K. H.. QUANTICK. Antonie van Leeuwenhoek. J. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları. 1996 Behaviour of the Yeast Kluyveromyces marxianus var.. ALTUĞ. BAHÇECI. Safety of Industrial Lactic Acid Bacteria.S. 1988. Duyusal Test Teknikleri. Comparison of Volatiles. Turşu Teknolojisi. İzmir. Yayın No: 28.. 2005. 1996.C. C. 2001. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Yayınları. U. and Sensory Quality of Different Colored Carrot Varieties... Production of Fermented Carrot Juice with Enzymatic Liquefaction. No: 23. ALASALVAR. Meyve ve Sebze Suyu Üretimi.. 1998. Y. and ALPER. Influence of Processing and Pasteurization in Color Values and Total Phenolic Compounds of Pomegranate Juice. GRIGOR. s. T. Sugars. 29: 357-368. D. ZHANG. AKÇELİK. (A. AKTAN. Journal of Processing and Preservation. 335 . Çınarlı. TURANTAŞ.

.O. Microbial and Sensory Evaluation of Products.A. 58:1343– 1348.M. K. Bazı Fermente Et Ürünlerinden İzole Edilen Pediococcus Suşlarının Metabolik ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi ve Yeni Bir 336 . M. ERIKSSON. (Mikrobiologiste und Chemische Eigenschaften von Salgam). Lebensmittel-Wissenschaft and Technology. . Vol: 1 and Vol:2.C.. C. MCNEIL.R.S. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. Marcel Dekker. BLAND.C. Beer. L. M. SUZUKI. A.L.. Microbiological and Chemical Properties of a Drink Called Shalgam. AŞKAR. ARICI. (K. 1990. IIJIMA.E. D. Mikrobiologische und Chemische Eigenschaften von SalgamGetränk. MACKEL.ANDERSON. S.G. H. Journal of Bioscience and Bioengineering.A. Kontrollü Şartlarda Şalgam Suyu Üretimi. editor). S. ARSLAN. In... 104(4):334-338. Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği. and KITAGAWA. DAVIS. 2007. 1996. O. 2004. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı... C. M.R. HEKRICH. 51(1):10..C.. İzmir. M. FAVERO. 2008. pp: 581-616. 229-232. ANONİM. ve ÖZCAN. R. New York. 2005.. Effects of Morphological Changes in Beer-Spoilage Lactic Acid Bacteria on Membrane Filtration in Breweries. B. SALAMONSSON. Factors Associated with Pseudomonas pickettii Intrinsic Contamination of Commercial Respiratory Therapy Solutions Marketed as Sterile. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. 22/05/2008-26883. Microbiol.A.... and GRAVELLE. ASANO. 1985. and THEANDER. KURIYAMA.J. Virginia 22201 USA. Y. Gıda Kongresi.. A. 1991. 23(1):34-40.. A. Appl. MAARSE. Tebliğ No:2008/22 Resmi Gazete. 2001. s. ANDERSON. Lactic Acid Fermentation of Fresh And Stored Carrot: Chemical. (H. D. 8.F.. MOTOYAMA. Arlington. ANGELINO. Volatile Compounds in Foods and Beverages. 1990. ÜNVER. Environ.. 15th edn. M. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists.. K. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Ernahrungs-Umschau. E.. editor). Y.

. A. editörler). Inc. and CHANFORAN.. 2000. 1271 p. 1-72. and GELENCSER. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (S. 37-80. New York. ATKINSON. E. WILSON. 189-210. Pp. Lactic Acid Bacteria: Classification and Physiology. von WRIGHT. Marcel Dekker. 59(6):1155-1158. J. Şalgam Suyu Üretiminde Lactobacillus plantarum Ilavesinin Ürün Bileşim ve Kalitesine Etkileri. Lactic Acid Bacteria: Classification and Physiology. 1994. New York. 55. 1993. s. AYDAR. 35 s. R. (Yüksek Lisans Tezi). L. SALMINEN and A. 2007.T. Armoni Matbaacılık.. . Biyoloji Anabilim Dalı.. A. Lactic Acid Bacteria. Amsterdam. 2000. Marcel Dekker. Agric. in: Proceedings of Stockton Press. and MAVİTUNA. 442 p. BARATH. Tekirdağ.. CORSETTI. John Wiley & Sons. C. BAKER. New aspect for selection criteria of lactic acid starter cultures. Chichster. England. HALASZ. K. 538 p. and CHANG. (S.1998. A. B. Journal of Food Science.. AYHAN. Carrot Juice Color. Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar. The Encyclopedia of Separation Science: Academic Press (Elsevier). editors). Second Edition. Postharvest Changes in Physicochemical Properties and Volatile Constituents of Apricot (Prunus armeniaca L. Second Edition. Lactic Acid Bacteria. . 1999.Metodla Bakteriyosinin Kısmi Pürifikasyonu ile Aktivitesinin Tespiti. AXELSSON. AUBERT. Food Chem..W. 2003. C. Membrane Technology and Applications. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. 2004.. 3074-3082. 337 . Membrane Seperetaion/I. 1991. The Netherlands. C. von WRIGHT. COOKE. C. Ankara. B. (I. A. Carotenoids and Nonstarchy Polysaccharides as Affected by Processing Conditions. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. p. Editor-in-Chief. POOLE and M.. Characterization of 28 Cultivars. 110 s. Ltd. (Yüksek Lisans Tezi).. SALMINEN and A. BAO.. F. Inc. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Yayınları. New York.. editörler)..). Biochemical Engineering and Biotechnology Handbook..

BERRY. 1987. D. 22:53-61. 20(3):137-154 BATISH. and WATSON. editors). London.-S. HERRAIZ. Critical Reviews in Biotechnology. 338 . Vol. C. SANDBERG. REGLERO.C. Department of Applied Chemistry and Microbiology. Production of Organoleptic Compounds. 1989. M. Cambridge.. FECS-Event No:234. R.Euro Food Chemistry X.. (D.R. RUSSELL ve G. G. S. P.J.E. S. Calif. 1986. 2004. 2005. 1. G. CARLSSON. Isolation. STEWART. JOSHI. BAYRAK. Gıda Aromaları. 29:11-15. and KALRA.A. CARLA A. 2006.. N.P. Identification and Exploitation of Lactic Acid Bacteria from Human and Animal Microbiota..K. BERRY. Food Microbiology. and GROVER. Baran Ofset. Finland.. Encyclopedia of Food Microbiology. BATT and PRAPID D. Woodhead Publishing Ltd. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 32. Budapest. 22-24 September.K. 1997. Academic Press. T.. 17(3):209-225.. Conn.M. 7th edn.. In: Yeast Biotechnology. Antifungal attributes of lactic acid bacteria-A review. Hungary. MANAN. BERGQVIST. PATEL. D..and Hetero-Fermentative Lactic Acid Bacteria. BERRY. BARILLERE. Improved Iron Solubility in Carrot Juice Fermented by Homo. SAXENA... (Academic Dissertation in Microbiology). editors). Ankara. 1999. pp: 1134-1144. and BENDER. J. A.G.. 57 p. C.W.A. A. and ANDLID. 37-45. Lactobacillus. BLANCH. J. pp: 345-368. A.. and TABERA.. Helsinki. ROY. England. San Diego.. S.. A. BEASLY. D. S.. and BERNARD. Examples D’interpretation de Résultats de Dégustation. Bender’s Dictionary of Nutrition and Food Technology. Journal of Chromatographic Science. Preparation and Evaluation of Ready-to-Serve (RTS) Black Carrot Beverage (Kanji)... pp. (RICHARD K ROBINSON. Journal of Food Science and Technology. 26(6):327-328. 1991. V. A Comparison of Different Extraction Methods for the Volatile Components of Grape Juice. Vol 2.K. 2000.K. 497 s. I. BENDER.-G. J. G. BATT. Vigne Vin. Allen-Unwin. U.L.

C.E.A Practical Approach. editors).S...C. Determination of Volatile Copmpounds in Sultaniye Wine by Solid-Phase Microextraction Techniques.. pH and Solvent Effects on the Copigmentation Reaction of Malvidin with Polyphenols. London. New York. V. and WEBB..B.. D. Fen Bilimleri Enst.Yeast. I... T. Tekel Enstitüleri. 41(4):382-384. DANGLES.. 1993. J. pp. SANTOS. M. Şaraplarda Fenol Bileşikleri ve Bunların Analiz Yöntemleri. WOLKOFF. Selection Criteria for Lactic Acid Bacteria to be Used as Starter Cultures for Various Food Commodities. H.. 2003.. A. AL-ASEERI. SELLİ. 1994.M. 289–291 BROUILLARD. (I.. M. Culture.. C. 2:1235-1241.BLANDIO. CABAROĞLU. S. A. CAMPBELL and F. CABAROĞLU. 1-11. Cereal-Based Fermented Foods and Beverages. A. E.M.S. G. CAMPBELL. PRIEST. A. 1995. Journal of the Chemical Society.G. BUCKENHUSKES. FEMS Microbiology Reviews. 52:84-90. and HAMMOND.. and COURI.P. Cashew Apple Juice Stabilization by Microfiltration. 12:253-272.M. T. 2005. Purine and Pyrimidine Derivatives. KÜRKÇÜOĞLU. 148:61-65. A.C. Food Research International. WIGAND. and CHEMINAT. Perkin Transations. and BAŞER.H. WB Saunders. J.. 1983. Nevşehir-Ürgüp Yöresinde Yetiştirilen Beyaz Emir Üzümünün ve Bu Üzümden Elde Edilen Şarapların Aroma Maddeleri Üzerine Araştırmalar. KAFKAS.R. Nutrition and Physical Fitness. BRIGGS. 1979. CAMPOS. S. 339 . CANTERO. Chemistry of Natural Compounds. 1991.Ü. D.. O. Journal of American Society of Brewing Chemistry. Isolation and Identification of Yeasts. PANDIELLA. D. Yayın no: Tekel 279 EM/OO3.. M. CANBAŞ. 167 s. CABRAL. 1988. Chapman and Hall.. İstanbul. CANBAŞ. D. Storage.H. Desalination. S.. R.. K. Influence of Higher Alcohol Avabilitiy on Ester Formation by Yeasts. p. L... MATTA.. and CALLOWAY. Doktora Tezi.. 36:527-543.M.. Adana 156 s. CALDERBANK. Ç. 2002.

Adana.T. Safety Assessment of Dairy Microorganisms: The Lactococcus Genus. CEMEROĞLU. CASALTA. ve FENERCİOĞLU. . Membrane Processes: A Technology Guide. Gıda. 2001. CHILL. 1991. 9(5):279-286. and FITZGERALD. 1999. 17:119-129. Degradation Kinetics of Anthocyanins in Sour Cherry Juice and Concentrate. International Journal of Food Microbiology. CANBAŞ. A. European Patent. and MONTEL. CEMEROĞLU.J. 1995.Ü. Patent no: EP 0480297/ TR 90/929.. 163 s. . DogaBilim Dergisi. 50:131-149. G.S. 1984. A. E. A.. 1985. 1-19 CARR. No: 22. The Royal Society of Chemistry.. M. E.. B. 9 (3):394-398. VELIOGLU. Gıda Mühendisliği Bölümü. .-C. and LE. Doğa-Turkish Journal of Agricultural and Forestry. Ekmek Mayacılığı. The Lactic Acid Bacteria: A Literature Survey. UK. CAPLICE. 1988. N. Meyve Sebze Işleme Teknolojisi. A Practical Approach. H. 59(6):1216-1218. F. 2006.. F. CATLEY. D. P. H. and MAIDA. England. (I. Meyve Suyu Üretim Teknolojisi 2. 28(4):281-370. S. Critical Reviews in Microbiology. Seri D2. CAMPBELL and J. IRL Press. Şalgam Suyu Üzerine Bir Araştırma.. J. DUFFUS. 126:271–273. 1998. Ankara. Recovery of Anthocyanins from Black Carrot to be used in Foodstuffs. 384 s. Şalgam Suyunun Üretim Tekniği ve Bileşimi Üzerinde Bir Araştırma.. Ç. CANBAŞ. No: 25. Yeast. Journal of Food Science. Şarap Teknolojisi Ders Notları. 340 .F.. 1993. International Journal of Food Microbiology. Food Fermentations: Role of Microorganisms in Food Production and Preservation. Isolation and Analysis of Cell Walls. Cambridge. ve KARADENIZ. ve DERYAOĞLU. editors). 2002. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. Siyah Havucun Renk Maddesi Üzerine Bir Arastırma. p. B.. Ziraat Fakültesi. 2008. and ISIK. 1994. Ankara. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. M. S... B. 44 s. (yayınlanmamış). 289 p.. CARDEW.

24: 592-600.. Vol 2. LYNE. M. 1983. Ankara. B. YEMENICIOĞLU. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. CEMEROĞLU. Cilt I. Academic Press. K. M. 2849-2855. Seventh Edition. Prapid D. Academic Press (Elsevier). A.H. s.. ve ÖZKAN..M. MASTRANGELO. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. SETTANNI. 2000. Eds: Richard K Robinson. Batt. Ankara. 2000.K. and SUZZI. Oxford. 2004... M. Journal of Food Science. L. 1995. P. and JORDAN. VALMORRI.CEMEROĞLU. 1. 48:787-790. Lactococcus lactis subspecies lactis and cremoris. MORELLI. Amsterdam. The Encyclopedia of Separation Science. Patel.. A. 2001. C. Identification of Subdominant Sourdough Lactic Acid Bacteria and their Evolution During Laboratory-Scale Fermentations. M. Linacre House. IAN WILSON. Ankara... P. CHRISTENSEN. W. Food Microbiology. Effects of Color on Flavor and Texture Judgements of Foods.. editör) Bizim Büro Basımevi. 2007.. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. III/Food Technology. C. CEMEROĞLU. 2007. 41(5):241-251. J. COLLINS. Meyve ve Sebzelerin Bileşimi Soğukta Depolanmaları. G. p. and GRANGE. CHARTERIS..M. 341 . CEMEROĞLU.. S. 535 s. 1-188. Yayın No: 34. P. 2001. KELLY.. Metabolism of Leuconostoc Bacteria.M. CORSETTI.M..M.. pp: 1166-1171. YEMENICIOĞLU. B.. COURTNEY.. Carla A.P. Quality Control Lactobacillus Strains for use with the API 50CH and API ZYM Systems at 37°C. (Editor-in-Chief. The Netherlands. T.N. Jordan Hill. COLIN POOLE and MICHAEL COOKE. (B. L. Meyve ve sebzelerin bileşimi. San Diego. Collins and Lyne’s Microbiological Methods. 1994. CHERYAN. Butterworth-Heinemann Ltd. p. Journal of Basic Microbiology.. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 24. Membran Seperations. In: Encyclopedia of Food Microbiology. A. Başkent Klişe Matbaacılık. ve ÖZKAN. 493. Gıda Analizleri. 328 s. 77:2704–2717.D. and COLLINS. editors).. Calif. J. B. Journal of Dairy Science. COGAN.

G. De CASTRO.W. F. Izmir Institute of Technology. 235-278. H. N.. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 36. The Effects of Different Initial Lactobacillus plantarum Concentrations on Some Properties of Fermented Carrot Juice. p. A. and CROW. 2008. L. A. 145 s. A. Endüstriyel Mikrobiyoloji. 2007. Journal of Food Science. V. İ.H. baskı. The Genera of Lactic Acid Bacteria. J. FUQUAY and P. London.. N.S. İstanbul Üniversitesi.L. 2000. Mikrobiyoloji. DEMIR. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları.. J. ÇAKMAKÇI. 60:316–319. 2004.B. European Food Research Technology. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. KARAHAN.T. 218: 465-468. Ankara. Ankara. 1983.. İzmir.S. J.. S.. İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı-BAYDA. E. p. Vol. (B.. FOX.S. Genişletilmiş 2. L. (H. editors) Vol. E. and TORRIANI. DELLAGLIO.. Fermentation of Lye-treated Carrots by Lactobacillus plantarum. İkinci Baskı. Şti. and ACAR. Effects of Storage on Quality of Carrot Juices Produced with Lactofermentation and Acidification. ve ÇAKIR. editors). 522 s. Yayın No :2. 342 . The Genus Leuconostoc.J. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. Journal of Food Processing and Preservation. 3. M. Ankara. T. (Master of Science). DEMIR.. 227 s.. K. İstanbul. 2095. and MONTAÑO. and BAHCECI. Havuç suyu Üretiminde Total Sıvılaştırma Yöntemi Uygulaması ve Diğer Bazı Farklı Teknikler Üzerinde Araştırmalar. 2006. Gıda Mühendisliği Bölümü. 30: 352-363. DEMIR. 99 p.. 1995. Sim Matbaacılık Ltd... coli. İ..CURRY. (Doktora Tezi). N. Determination of Aroma Compounds and Exopolysaccharides Formation by Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Yogurts.M. WOOD and W.F. Blackie Academic & Professional... HOLZAPFEL. B.. K. SÁNCHEZ. ÇAKIR. 2000 Koliform Bakteriler ve E. REJANO. BAHÇECI. DICKS. ACAR. 2. Encyclopedia of Dairy Sciences. 1995. Bizim Büro Basımevi. Lactobacillus spp. Academic Pres. 2003. ÇELİK. ROGINSKI. ÇETİN. A.

1990. GÜRSU. Ü..M. and BARANAC.. Maya ve Küf... Genişletilmiş 2.P. 2007.. Nahrung. s. Şalgam Suyu Üretiminde NaCl Yerine KCl Kullanarak Sodyum Miktarını Azaltma Olanakları... A.. Journal of Agricultural Food Chemistry. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. ERSUS. 2005. coli Varlığı. Adana. Sim Matbaacılık Ltd. PETRANOVIC. Genişletilmiş 2. ve HAMMES.N. T. Gıda.İ. and SHETH. Z. 2000. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. DOĞAN. KIRAL. DE VUYST. baskı. 26(2):83-90. DURLU-ÖZKAYA. and VANCANNEYT.K.. Gıda.. 24: 120-127. L. F. DERYAOĞLU. ve KULEAŞAN. İçinde: Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Effects of Drying Process on Antioxidant Activity of Purple Carrots.B. 48(1):57-60. Controlled Fermentation of Vegetables using Mixed Inoculum of Lactic Cultures. G. Ankara. Journal of Food Science and Technology. Ankara. T. DAĞER. P. J. N. A. Food Microbiology.. BAHÇECI.. N. 48: 5530-5536... Fekal Koliform ve E. A Spectrophotometric Study of the Copigmentation of Malvin with Caffeic and Ferulic Acids. İçinde: Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Şti. 522 s. İkinci Baskı. YURDAGEL.. 2007.2001. J. T. S. (Yüksek Lisans Tezi). 1997. KEVEN. and EL.. Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri... Ç. Fen Bilimleri Enstitüsü. BAYSAL.. 329-335. A. Çeşitli Gıdalarda Koliform.DEMIR. DOĞAN. 2004. Şti. W. J. 343 .. İ. 2000. baskı. Journal of Food Quality. 17(5):311-314. F. İkinci Baskı. 30(5):813–822.. ÇAKIR. H.A. Şalgam Suyu Üretimi ve Bileşimi Üzerinde Bir Araştırma.Ü. S. and ACAR. DESAI. 30(5):335-341. DERYAOĞLU. H. M.. K. 34(2): 155-158. N. 1992. ve HALKMAN. H. The Effect of Processing Method on the Characteristics of Carrot Juice. Biodiversity and identification of sourdough lactic acid bacteria. S. COŞANSU. ve TÜKEL. DIMITRIC-MARKOVIC. Şalgam Suyu Fermantasyonu Sırasında Mikroorganizmaların Gelişimi ve Izole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanmaları Üzerine Bir Araştırma. Gıda. Sim Matbaacılık Ltd. ERGINKAYA. 2000. S. Ç..B. 57 s.M.

FAO. 2000. Harwood Academic Pres.. In: Bulk Storage in Brine Since the 1930’s.. ve TANGÜLER. Pickle Packers International. Ltd. III. New York.faostat. H.M. Nobel Yayın Dağıtım Tic. Woodhead Publishing Limited. 19-22. The Microorganisms of Winemaking Isolation.ERSUS. Principles and Practice.) by Spray Drier. Food Reviews International. 1991. 507 p.. Switzerland. P. A. Journal of Food Engineering. TANGÜLER. and CANBAS. FLEET.. 24: 352-359. MAARSE. ss. Journal of Institute of Brewing. Process Biochemistry. H. ERTEN. (G. Chur. editor)..01. P. editor). FELLOWS..2010. ERTEN. 227258. A Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage: Shalgam (Salgam).org. Economic Microbiology of Fermented Foods.O. İçinde: Gıda Biyoteknolojisi. p. (N. (H. editör). L. Emir. Cambridge.P. H. ETIÉVANT. 2002. (A. Wine. H. England. FLEMING. 22.. Inc. 112(3):232-236. 80: 805-812. pp:483-546. and REINA. Ü. ERTEN. Microencapsulation of Anthocyanin Pigments of Black Carrot (Daucus carota L. ERTEN. Vol. 2006. 2nd Edition. Şti. www.fao. 1982. H. 2007. H.. editor)... 2008.. Marcel Dekker. ROSE. Academic Press. 2010. New York. Aran. S. 2010.H. No.. “In: Volatile Compounds in Foods and Beverages. G. FLEET. 575 p. P. H. 344 . H. TANGÜLER. and YURDAGEL. Fermented Vegatables. Fermente Bitkisel Ürünler. 33(7):735-739. O. 1993. FLEMING. Ankara. T. Metabolism of Fructose as an Electron Acceptor by Leuconostoc mesenteroides. Inc. pp.. and CANBAŞ. 241-277.. CABAROGLU. The Influence of Inoculum Level on Fermentation and Flavour Compounds of White Wines Made from cv. Bag-In-Box Technology: Membrane Filtration Of Cucumber Fermentation Brine. Food Processing Technology.. H. FASINA. A. 1998. Enumaration and Identification. 1..D.

G. FOGLIANO. 97-118.M. WROLSTAD and S. p. FLEMING. RITIENI.A. and CHAMPAGNE C. CIAPPELLANO. McGraw-Hill International Editions. SAVARD T. Wine-Tasting. Unit F1.. W.J. GALVANO. (J. L.C. FRAZIER.. Florida. and GALVANO. 2001.. 1983. and DAESCHEL.. JOHNSON. 1985. 107-110.L. New York.. Substances responsible for astringency. Cyanidins: Metabolism and Biological Properties.FLEMING. Inc. Beet and Onion Vegetable Mixtures.2. 1988. McGrawHill.. and SANDERS. OBERMEIER P. R. S. GASSEM.. editor). M. GLORIES. G. F.E. 4th Edition. (S. GIUSTI. Bacterial Starter Cultures for Foods..A. MCFEETERS.E. editors). Mixed Cultures in Vegetable Fermentations. MCFEETERS. 2002. 539. CRS Press. bitterness and colour.. CALDWELL. Characterization and Measurement of Anthocyanins by UV-Visible Spectroscopy. Mixed Cultures in Biotechnology. p. FAUCI..J. 1991.F. A Microbiological Study of Sobia: A Fermented Beverage in the Western Province of Saudi Arabia.. SCHWARTZ..C. M. B. ZEIKUS and E..A.. R. 2004. R. 18: 173-177. and WROLSTAD. p. H.. THOMPSON. 48:975-981. International Journal of Food Microbiology. Selection and Characterization of Mixed Starter Cultures for Lactic Acid Fermentation of Carrot. GARDNER N. Y. LAZZARINO. editor). Inc. Current protocols in Food Analytical Chemistry.C.. D.. The Lactobacillii. 345 . NY... BATTISTINI. John Wiley & Sons.C. Journal of Nutritional Biochemistry. Storage Stability of Vegetables Fermented with pH Control. 1999. FLEMING.E.F. pp.. (R. GILLILAND. and WESTHOFF.. 15: 2-11. Journal International des Sciences de Vigne de Vin. 69-103.P. G.G. 1-13. A..P.A. 2001. V. Journal of Food Science. TAVAZZI. Boca Raton. H. D. Pediococi and Leuconostocs: Vegetable Products...P. Food Microbiology. New York.P. p. World Journal of Microbiology & Biotechnology. R. M. H. N. 64:261– 275. Cabbage.L.

. Trends in Food Science and Technology. M. R. Taxonomy and Classification of Bacteria. (P.. N. Urban Wastewater Disinfection by Filtration Technologies. p. 2003.. JO BARON. A. T.. ASM Press. G. GÜRAKAN. The Middle East Technical University. 48 s. CORSETTI. GOMEZ. MURRAY. and LEDBETTER. Desalination.R. 1997. and CERTEL. P. GOMEZ. and WROLSTAD. editors).. GÜRAKAN. Biochemical Engineering Journal.A. Acylated Anthocyanins from Edible Sources and their Applications in Food Systems. De ANGELIS. GÜL. S. Department of Biotechnology. 2008.. GARRALON. Development of Volatile Compounds During Fruit Maturation: Characterization of Apricot and Plum X Apricot Hybrids. 2005.. 14: 217-225. R.. Ankara.. G... E. Process Biochemistry. Biochemistry and Physiology of Sourdough Lactic Acid Bacteria.. ÖZÇELIK... and WEISS. YOLKEN. GÖKMEN. M. Sourdough Bread Production with Lactobacili and S. F. SAĞDIÇ. HONTORIA. (Doctora Thesis). M. Characterization of Lactobacilli and Staphylacocci isolated from Turkish Dry Sausages. 2005. H..E. 1999. V.. cerevisiae Isolated from Sourdough.A. Şalgam Suyu Üretiminde En Uygun Siyah Havuç (Daucus carota) Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.. J. 17(6):395-398. TENOVER and R. 74: 541-546. Identification of Lactobacillus Strains from Turkish-Style Dry Fermented Sausages. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Journal of the Science of Food and Agriculture. De La RUA. GÓMEZ. 133. M. C.. 16: 57-69. PFALLER. 1773. G. Gıda. 1995.. Ç.C.GIUSTI.C.F.. BOZOĞLU. Washington. GRIMONT.. and Di CAGNO. Adana. 40: 691-697. O. GÜNEŞ.A. Laktoferment Yöntemi İle Havuç Suyu Üretimi.. A.D.M. M. PLAZA. Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie. F. E. 190: 16–28.. Fen Bilimleri Enstitüsü. Manual of Clinical Microbiology.. G.H. 1991. ve ACAR. M. M.C. E. 28: 139-144. 2006. p. 1992.Ü..A. GOBBETTI. 346 .

A. M.B. HAYALOĞLU. Natural Product Reports. LÜNSDORF. Boza fermantasyonunda rol oynayan mikroorganizmaların tanımlanması ve kontrollü koşullarda boza üretimi.. McCANCE.HARRIGAN. Q.. Academic Press.C. 155: 688–691.W.J.F. 8th edn. İzmir.K. BOENIGK. WU. Blackie Academic and Professional. HARBORNE.. The Genera of Lactic Acid Bacteria. 26 s. HANCIOĞLU. WOOD. A. 2005. Biyodizel Üretim Tesisi Atik Sularinin Membran Filtrasyonu. 2003. Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım sanayi Ticaret limited Şirketi. editor). ve ERGINKAYA. M. L. Microbiology of Fermented Foods. Laboratory Methods in Food and Dairy Microbiology. 19-54. Vol: II. London. Gıda Teknolojisi Derneği.. 72 s... and HOLZAPFEL. and STADLER. Broad Diversity of Viable Bacteria in ‘Sterile’ (0. M. 81 s. 2003. W. Isolation of Strains Belonging to the Cosmopolitan Polynucleobacter necessarius Cluster from Freshwater Habitats Located in Three Climatic Zones. A. 1995. A. editors). Gıda Endüstrisinde Kullanılan Laktik Asit Bakterileri.. 2001. J. and WILLIAMS. HARRIS.P.B.E. J. 358 s. and VOGEL.A. Anthocyanins and other Flavonoids..G. M. Kocaeli Üniversitesi. 45-72.J. 69: 5248– 5254. Ankara. HACIFETTAHOĞLU. 1996. HAMMES. W. Şti. (Yüksek Lisans Tezi).. T. 2004. M. p. Isolation of Novel Ultramicrobacteria Classified as Actinobacteria from Five Freshwater Habitats in Europe and Asia. . The genus Lactobacillus.F. Blackie Academic & Professional.. Ankara. 1990. 18: 310-333. H. 2001.L. 1998. HÖFLE. W. SCHAUER. Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. 452 p.1442–1451. R. HAHN.. The Microbiology of Vegetable Fermentations. Applied Environmental Microbiology.J. Research in Microbiology... Applied Environmental Microbiology. C. London. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. Ö.B. Fen Bilimleri Enstitüsü. Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.. HAHN. p... Bornova. B. (B..2 μm) Filtered Water. London. MERCK. (WOOD. Z. HALKMAN.H. 347 . 69.W. Yayın No: 23. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.. (Yüksek Lisans Tezi). 2009. P.

W. Black Currant Nectar: Effects of Processing and Storage on Anthocyanins and Ascorbic Acid Content.H. 976. 64(1). A. p. B. 1999. Kontrollü Şartlarda Şalgam Suyu Üretimi Üzerine Farklı Formulasyonların Etkisi. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. editors). p. IVERSON. 2008. Oxford. UK. (Editor-in-Chief. 2006. HUISMAN. and HOLZAPFEL. Amsterdam.J. HO. R. The Encyclopedia of Separation Science. and WOOD.H. (WOOD. Lactic Acid Bacteria in Contemporary Perspective. Lactic Acid Bacteria in Contemporary Perspective. I.B. p. (Yüksek Lisans Tezi).B. W.. 1764-1777. 112 p. Journal of Food Science. 2001. Blackwell Publishing. In: Microbiology of Fermented Foods. Ö. W. B.. Ester Formation in Brewery Fermentations. (Yüksek Lisans Tezi). 1-54.. 1-6. Journal of Institute of Brewing. Kara Havuç (Daucus carota var L. II/ Membran seperations. Kluwer Academic Publishers. Microfiltration. 57s. K.kimyaevi. COLIN POOLE and MICHAEL COOKE).. University of Helsinki.W. 1990. Helsinki. HILLARY. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı. Academic Press (Elsevier). and WOOD. 96:327-331. INTERNET. H. Fen Bilimleri Enstitüsü. The Netherlands.B. 3741.. Selçuk Üniversitesi.. and PEDDIE. C. 1988. Membrane Handbook.. http://www.. 2007. 2nd Edition.org/dokgoster. London. Department of Food Engineering. (Academic Dissertation). H. 2000. B. Boston.W and SIRKAR. 1995.. 46 s..HEINO. p. HOLZAPFEL.. Finland. Blackie Academic & Professional. editors. İYİÇINAR. A. HOLZAPFEL. 348 . K. Microfiltration in Cheese and Whey Processing. 473 p.J. The Genera of Lactic Acid Bacteria. IAN WILSON. 2007.H. 2009. B. W. HUTKINS. Microbiology and Technology of Fermented Foods.) Antosiyaninlerinin Ferulik Asit ile Kopigmentasyonu.J.asp?dosya (5 Mayıs 2008).S.. Vol: II. İSTANBULLU. 1-2. IFT Press.

(PhD Dissertation). 2004.B. Detection of Peonidin and Pelargonidin Glycosides in Black Carrots (Daucus carota spp.. E. 2009. 1992. Mayşe Enzimasyonunun Vişne Suyu Randımanı ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi. 17: 2407-2412. Gıdalarda Mikotoksin Oluşumu ve Azaltılması. 1994.. London. Dynamics of Production of Organic Acids during Lactic Fermentation of Vegetable Juice. A. CARLE. İMIR. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Bakterilerin Sınıflandırılması.). KAMMERER.. 2002. 14: 177-186. F. Food Quality and Preference. A. T... editörler) Güneş Kitabevi. F. A. F.. Genetic Mapping of Carotenoid Pathway Structural Genes and Major Gene Qtls for Carotenoid Accumulation in Wild and Domesticated Carrot (Dauscus carota L. CENGIZ. (Ş. M. ve EKŞİ. and SCHIEBER. CARLE.) and Evaluation of Their Color Properties.J. 1999. KAYA. and RAJNIAKOVÁ. 2003. 1999. J. Doğa. 42 s. 2004. D. The Relative Importance of Texture.. JUST. METE. 665(1):55-58. 349 . and TUORILA. Şarap Filtrasyonunun Mikroorganizma Florası Üzerine Etkisi. G. Gida Dergisi. and SCHIEBER. N. KARADENİZ. DRDÁK.. B. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. ROININEN. ve EKŞİ. A. A. J.... sativus var. 4th Edition. (Yüksek Lisans Tezi). 23: 347-353 KARADENİZ. KALVIAINEN. 7:104–110. A. Quantification of Anthocyanins in Black Carrot Extracts (Daucus carota ssp. Ankara . KAMMERER. Rapid Communications in Mass Spectrometry.. European Food Research and Technology.. H. 1339 s.JAY.. R. USTAÇELEBI.M.. MUTLU. K. Taste and Aroma on a Yogurt-Type Snack Food Preference in the Young and the Elderly. TÜMBAY ve Ö. J. Doctor of Philosophy (Plant Breeding and Plant Genetics). C... 2003. atrorubens Alef. R. JOHANSSON.. Chapman & Hall. 701 p.. Modern Food Microbiology. KARAVIČOVĂ. D. University of Wisconsin-Madison. sativas var. POLONSKY. 219(5):479-486. Journal of Chromotography A. atrorubens) by High Performance Liquid Chromatography/Electrospray Ionization Mass Spectrometry..T.

Ege Üniversitesi Basımevi. ve CEMEROĞLU. A. Phytochemistry. Food Chemistry. Degradation Kinetics of Anthocyanins in Blood Orange Juice and Concentrate. Living Resources for Biotechnology. Technology Brewing and Malting.. Ninth Edition. Origin and Development.E.. 2003. Food Chemistry. 350 . Siyah havuç antosiyaninlerinin bazı meyve ürünlerinde ısıl stabilitesi. Ellis Horwood Series in Food Science and Technology. CHIA. 2003. S.Ü. Berlin.. Harlow Essex. p. 259 s... p.. KONG. L.. R. B. İzmir. P. 101:212–218. and De VUYST. N-K. Longman Scientific & Technical. editor). W. 280. ÖZKAN. GOH. Trends in Food Science and Technology. 2004. Bornova. England. H. 81(4):583-587. CHIA. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. PIGGOTT. editors). Boğazkere ve Kalecik Karası Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Fenol Bileşikleri Profili Üzerinde Araştırmalar.KELEBEK. p. Fen Bilimleri Enstitüsü. 64: 923933. 1999. Lactic Acid Bacteria as Functional Starter Cultures for the Food Fermentation Industry. KILIÇ. 1991. L-S.. S.. and BROUILLARD. In: Flavour of Distilled Beverages. 726. R.. and JOUNELA-ERIKSSON. Pearson’s Composition and Analysis of Foods. KIRCA.. 708 p. KIRK. (B. J-M. (J. B. M. M. KIRCA. A. Volatile and Non-Volatile Compounds in the Flavour of Alcoholic Beverages. Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri. Analysis and Biological Activities of Anthocyanins.R. 2004. B. Cambridge. A. (Doktora Tezi). Solid Content and pH on the Stability of Black Carrot Anthocyanins. 15: 67-78. LEROY. A.. 2008. KURTZMAN. 2009. Değişik Bölgelerde Yetiştirilen Öküzgözü. 451 s. 2007. KIRCA. R. 1988. KIRSOP. 74-98. 1983.. LEHTONEN. KIRSOP and C. Culture and Preservation. T-F. Yeasts. (Doktora Tezi).. F. 2nd Edn. Cambridge University Pres. and CEMEROĞLU.P.E.. VLB.. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 542. and SAWYER. Effects of Temperature. KUNZE.

M. editors). 2004... ROGINSKI.. O'BRIEN. C. Encyclopedia of Dairy Sciences. USA. PATEL. C. Milchsaure gemüsesäfte mit starterkulturen. 595611. 1992. 8th edition. J.M.2-μm Membrane-Filtered Seawater for Improved Control of Bacterial Levels in Microalgal Cultures Fed to Larval Pacific Oysters (Crassostrea gigas). San Diego.. M. LI. T.LEWIS. HUI.M. MAKARDIJ. PAUL SINGH. J. Academic Press. H. Academic Pres..Y. Aquaculture. CHEN. pp: 1183-1194. (H. Polyphenol Interactions Anthocyanins:Co-Pigmentation and Colour Changes in Red Wines. 59: 299–305. TONG. T.G.W. 69(3-4):241-251.T.I. editors)...D. V.A. 2095 p. 1997. Vol. J. A. A. WARD. The Use of 0.D. 1997. P. S. MEUNIER-GODDIK. K-Y. 986 p. FL:CRC Book Company. 77: 107-113. I.. FOX. E. T. Inc. X.. Lactic Acid Bacteria Taxonomy. Boca Raton. BROOME.. STANFIELD and F.F. (Y.K. GARLAND. M. and McMEEKIN. 1999. Fermentation: Principles and Microorganisms.A. Journal of the Science of Food and Agriculture. FUQUAY and P. and FARID. LIAO.E. A. TOLDRA. Design and performance evaluation of membrane systems.. J.. E. CAI.. p. P. FRASER. H. Biology of Microorganisms. DIX.C. Vol 2. J. Part C.. Marcel Dekker Inc. A. Microfiltration and Ultrafiltration of Milk: Some Aspects of Fouling and Cleaning. L. JOSEPHSEN. 1988... Sonderdruck aus Flüssiges Obst. VALENTAS. (K. 2003. Encyclopedia of Food Microbiology. BATT. p.-K.Y. Handbook of Food Engineering Practice. 2000. 1987.D.B. LONVAUD-FUNEL. M. W. and PARKER. 167−210. 3. LIEPE. Prentice Hall. New York. editors). SOLVEJG HANSEN. (RICHARD K ROBINSON.M.. NIP. editors). Handbook of Food and Beverage Fermentation Technology. MANNAPPERUMA. MADIGAN. Physiology and Biochemistry of 351 .. T.H. G.. 7. LIMSOWTIN.J.E. and TAMIME. 1997. MARSHALL.. Trans IchemE.. and POWELL. MARTINKO. Calif. and PRAPID D. Y.U. CARLA A.. D. and HASLAM. ROTSTEIN and R.

R. J.S. Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk. E. The Nutrition and Health Benefits of Yoghurt. M. International Journal of Food Microbiology.. 68 s.. 12: 151-68.Fermented Milk. 69(1):35-37. Şalgam Suyu Üretiminde Enzim Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi. 75:155-160. Third Edition. ORTEGA. 1990.A. editor). U. Society of Dairy Technology. 2004. G. Türkiyede Üretilen Ekşi Hamurlardan Lactobacillus Suşlarının Izolasyonu.C.C.M. MAZZA. and MEDINA. McFEETERS. (Yüksek Lisans Tezi).. G. and BROUILLARD.. MONTAŇO A. The Effects of Grape Must Fermantation Conditions on Volatile Alcohols and Esters Formed by Saccharomyces cerevisiae. and BROUILLARD. J.. The Mechanism of Co-Pigmentation of Anthocyanins in Aqueous Solutions. 58(1):1-12. and De CASTRO A. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. MENTEŞ.. 2004. USA. G. 29(5):347-355. Journal of Food Science.. McFADDIN. McKINLEY. AKÇELIK. 506-509. R. R.A.. Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria.F. Processing and Storage of Lye – Treated Carrots Fermented by a Mixed Starter Culture. Phytochemistry. CRC Press. MAZZA. Recent Developments in the Stabilization of Anthocyanins in Food Products. London. Anthocyanins in Fruits. M. 362 p. Fermentation Microorganisms and Flavor Changes in Fermented Foods. and ERCAN. 35: 83–90.. 2005. SÁNCHEZ A. 1997. 2000. Boca Raton.. (B. Blackie Academic & Professional Publ. MORENO.. Food Chemistry.F. Technical Quarterly of the Master Brewers Association of America. MAZZA. J. ZEA.C.. Gıda. L.. 1997.. M. 1993. REJANO L. Identifikasyonu ve Bu Suşların Temel Endüstriyel Özellikleri. MAURICIO.. pp: 153-192.H. 2004. MEILGAARD. D. p. 25: 207-225. 352 . Flavour Chemistry of Beer: Part II: Flavour and Threshold of 239 Aroma Volatiles.LAW. M. Ö. Journal of Science Food Agriculture.. Vegetables and Grains. R. MIIŞOĞLU. Şanlıurfa. 1975. J.. FL. 29: 1097-1102. and MINIATI.. 1987. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.

L. NARVHUS. NYKĂNEN.. M. Emir ve Kalecik Karası Üzümlerinin Şaraba İşlenmesinde Maya Florasındaki Gelişmeler ve Fermantasyonda Kullanılan Mayaların Kalite Üzerine Etkileri. and MOLIN. Fermentative Preservation of Plant Foods. 1973. J. A. AHRNE. Preservation of Carrots by Lactic Acid Fermentation. Şalgam Suyunu Berraklaştırma Olanakları. and VENKATARAMAN. 2004. J. International Journal of Food Microbiology. Proteolytic Systems of Dairy Lactic Acid Bacteria. 2000. p:. M. NARAYAN.. Characterization of Anthocyanins Derived from Carrot (Daucus carota) Cell Culture.. BOURNE. (Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. and E STAMER. 2000. 70: 361-363. Blackie Academic & Professional Publishing. NYKĂNEN. Şanlıurfa. 73:136S147S.J. 2000.A. London.R. London. 2003. S.. C. NURGEL.. G.. T. L. Isolation. D. 59 s.. A.. Journal of Applied Bacteriology Symposium Supplement. Holland. Food Chemistry. C. G. NESANIR.K.S. Aroma of Beer. 1997. NIKETIC-ALEKSIC. (B... and ROMBOUTS.MULHOLLAND. F.C. Reider Publishing Company. Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. MUYANJA. TREIMO. J. Current Microbiology. Boston. NIGATU. 1986. M.. Characterization and Identification of Lactic Acid Bacteria from Bushera: A Ugandan Traditional Fermented Beverage. 407.B. Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk.. LAW. Journal of Food Science. Doktora Tezi.R. American Journal of Enology and Viticulture. 1992. 38:84–86 NOUT. and SUOMALAINEN. 161s. 41: 21-26. Temperature-Dependent Variation in API 50 CH Fermentation Profiles of Lactobacillus Species. L. and LANGSRUD.. 37(1):84-96. Ç. editor). F.299-318. 1983.. p. M.V.Ü. 80: 201-210. Formation and Occurence of Flavor Compounds in Wine and Distilled Alcoholic Beverages.M.A. 353 .M. Wine and Distilled Alcohoholic Beverages.

Y. Microbial Biotechnology. Fermented Foods. D. M.-C. 168-210. 724 p. (Yüksek Lisans Tezi). 2003. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. CASALTA. New York. Reider Publishing Company... Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Characterization of Lactic Isolates from Turkish Sourdough and Interactions with Yeast. pp.S.. SUOMALAINEN. FARROKH.. OLIVER. 1988. OUGH. International Journal of Food Microbiology. 1-17. OSUMI. S. Wine and Distilled Alcohoholic Beverages. editor). H. and SAIHI. Academic Press. 2000.A.. Z. Aroma of Beer. 354 . Encyclopedia of Food Microbiology. M. 739-744. Compendium of International Methods of Analysis – OIV. 413. OTTENEDER. CARLA A. O. Paris. A.(Möhren-) Trunk. Vol. 1989. ALLSOPP. Smith´s introduction to Industrial Mycology. (LEE YUAN KUN. H. London. editor). Ç. D.. London. 2. Deutsche Lebensmittel-Rundschau 78:174–177. Vol 2. 2004...NYKĂNEN.K. D. The Ultrastructure of Yeast: Cell Wall Structure and Formation. John Wiley and Sons. Beitrag zur Beurteilung von Karotten. Erzurum. Safety Assessment of Dairy Microorganisms: The Leuconostoc Genus. OKÇU. 1981. 1998....S. A. C. and GONZALEZ. The Middle East Technical University.. Aspergillus. p.K. Bazı Sebzelerin Muhafaza Edilmeleri Sırasında Peroksidaz Aktivitesinde Meydana Gelen Değişmeler.V. Principles and Applications. E. Fermented Vegetable Products. PATEL.W. p. O’TOOLE. 1982. and LEE. Calif. 7th Edtion..I. and AMERINE.H. BATT and PRAPID D. NUNEZ. 2008. Ankara. 101 p.. Micron. 126(3):286-290. ÖZCANGAZ. 64 s. editors). A. L. Microbilogical analysis of wines and musts. Department of Biotechnology. M. San Diego. (EDWARD ARNOLD. ONIONS. OGIER. (RICHARD K ROBINSON. C.. p. and EGGINS.. 2007. G. (Master of Science).. J. Methods For Analysis of Musts and Wines. 29(2/3):207-233. World Scientific Publishing Company.O.(Möhren-) Saft und Karotten. 2000..

. ÖZLER. Journal of Food Science.. Şalgam Suyu Üretimi Üzerinde Araştırmalar. A. 355 . G.. (Yüksek Lisans Tezi). Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. 1996. Pomegranate and Strawberry Juices by Hydrogen Peroxide. Gıda. Gıda. O.. E. Eskişehir. 21(5):323-330. ÖZLER. ve İÇ. ÖZHAN. N. and ACAR. ÖZKAN. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. Flüssiges Obst. Şalgam Suyu Üretiminde Araştırmalar. J. Hıyar Turşusu Üretiminde Kontrollü Fermantasyon... Laktoferment Yöntemi Uygulanan Havuç Suyu Üretiminde Total Sıvılaştırma İle Verimliliğin Artırılması Üzerinde Araştırmalar. 1996. Kaan Kitabevi.. 2001. YEMENICIOĞLU. B. Fen Bilimleri Enstitüsü. 26(5):323-329. 47 s. M.. 2002. ve İÇ. ve KILIÇ. 1995. Bursa.ÖZÇELIK. (Yüksek Lisans Tezi). and CEMEROĞLU. F. ÖZDEMİR-ALPER. N. Gıda. ÖZÇELIK. 1995. F. 2000 Şalgam Suyunda Escherichia coli’nin Yaşama Süresinin Bulunması. N.. (Yüksek Lisans Tezi). 63 s. 63(9):521-523. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Hıyar Turşusu Fermantasyonunda Şişme Zararını Önlemek Için Salamuradan CO2’in Uzaklaştırılması.. Einfluss Einer Enzymbehandlung von Milchsauren Karottensaeften auf die Chemishen und Sensorischen Eigenschaften. 2008. ÖZEN. Selçuk Üniversitesi.. E. M.. Siyah Havuç Suyu Konsantresinin Türk Lokumunda Renklendirici Olarak Kullanılması ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi. 81 s. 67(2):525529.. K. ÖZDAMAR. Degradation Kinetics of Anthocyanins from Sour Cherry. (Yüksek Lisans Tezi). ASEFI. N. 1996. YILDIRIR. 535 s. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. N. 1999. 21: 49-53. ÖZDEMİR. N. Konya. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi.

NEIDHARD. O.X. C..P. FELDER. 43 s. M.. Representative Champagne Wine Extract for Gas Chromatography Olfactometry Analysis. p... 2009. GIOULATOS. and KOŞKAN U. K.L. H.. 1997. HEILIG. S. Technol. TIMUR H. S. P.F.. Ch. 2001. (HARELT.-Wiss. Fen Bilimleri Enstitüsü. C.. 2005. P.. Journal of Agricultural Food Chemistry. PASSOS.. P. 181-185. Adana Piyasasındaki Şalgam Sularının Bileşimleri Üzerine Bir Araştırma. 36:165–172. GIUDICI.F. STUPARIC. Journal of Applied Microbiology.J.ÖZTÜRK. R. TSAKALIDOU.B.. REITER. 223-227. İ.V. O. Journal of Insitute of Brewing.M. 1259-1267. RANDAZZO. C. 99: 251-258. C. Kinetics and Modelling of Lactic Acid Production by Lactobacillus plantarum. 60(7):2627-2636. Interactions Between Saccharomyces cerevisiae and Lactic Acid Bacteria in Sourdough. The Role of Process Technology in Carrot Juice Cloud Stability. and BRUN. Bacterial Population in Traditional Sourdough Eveluated by Molecular Methods. ÖZTÜRK. Microfiltration for the Reduction of Bacteria in Milk and Brine. Turkey. 356 ... R. (Yüksek Lisans Tezi).. Mansfeld’s Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops. Atık su Arıtmının Esasları Evsel. Springer.. and CARLE. F. 2006.. PISTRICK. Brussels. s... S. Endüstriyel Atık Su Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü. and McFEETERS. H. Umbelliferae (Apiaceae). editor). Ester Formation in Brewery Fermentations. P.. NICLAUS. Applied and Environmental Microbiology. Heidelberg.A. OLLIS. 41: 2429-2433.. FLEMING.. Lebensm. PRISER. In: New Applications of Membrane Processes. Process Biochemistry. 4. Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı..33-50. Ankara. 45:3511-3514. G. M. 2003. R. D. 1st edn. Çukurova Üniversitesi. PARAMITHIOTIS. 2005. 9201. International Dairy Federation Special Issue. 96:327-331.. and CAGGIA. ETIEVANT. Çevre ve Orman Bakanlığı. PEDDIE. RESTUCCIA.. E. Berlin. and KALANTZOPOULOS. 1994. PEDERSEN. 1992. H. 1990.

and DUBOURDIEAU. İ. P. I. (İ.M.E. 434-449. D...RENOUF. p.. 357 . ve SAGLAM.. M. STEWART. England. GIUSTI. BARBOSA-CÁNOVAS.V. D.. D. and LONVAUD. KLEIN. MAUJEAN. G. Amsterdam. MARTINEZ. R. 2000. Second Edition. M. COOKE. Taylor and Francis. 1998. RODRIGO. s. The Chemistry of Wine and Stabilization and Treatments. F. 404 p. editors). PRIEST and GRAHAM G. The Microbiology of Wine and Winifications. A. A. Food Research International. R. 454 p. (FERGUS G. DONECHE. editör). Vol. P. 64: 451-456. In: Handbook of Brewing. 2007. editors). M. Hacettepe Üniversitesi Basımevi.. M. Ltd. REUTER. RODRIGUEZ-SEVILLA. Effects of Processing Conditions on Soluble Sugars Content of Carrot. Color and Pigment Stability of Red Radish and Red Fleshed Potato Anthocyanins in Juice Model Systems.. II/ Membran seperations. Identification of Probiotic Cultures in Food Samples.. VILLANUEVA-SUÁREZ. Ankara. 2002. Yeast. pp. John Wiley & Sons. 58(3):379-386. 35: 117-124. L. The Netherlands. V.. SALDAMLI. II.. Food Chemistry. Fenolik Bileşikler ve Renk Maddeleri.. LWT – Food Science and Technology. G. G. The Encyclopedia of Separation Science. M.. A. DUBOURDIEU. Gıda Kimyası. 1999.. RIVAS.. A. Handbook of Enology. Y. RODRIGUEZ-SAONA. WILSON.D. and GOLDBERG. SALDAMLI. RODRIGO... (I.. Academic Press (Elsevier).. GLORIES. Boca Raton. RIBÉREAU-GAYON.. PERELLO.. 281-332. Beetroot and Turnip. Handbook of Enology. Vol 1.J. 66: 81-85. Filtration. American Journal of Enology and Viticulture. 2006. G. John Wiley and Sons. M. SAHAI. 1999. POOLE and M. Journal of Food Science. Editor-in-Chief. A. A. REVEL.E. B.. RIBÉREAU-GAYON. 2006... and WROLSTAD. RUSSELL. Effect of PEF and Heat Pasteurization on the Physical–Chemical Characteristics of Blended Orange and Carrot Juice.. 2000a. and LONVAUD-FUNEL.. and REDONDOCUENCA. 10:1163–1170. 17171724. Survival of Wine Microorganisms in the Bottle During Storage. 2000b. C.

and LUDWIG. VOHRA. Cv.. PEREIRA. BASUMATARY. W. RUSSELL. 1988.G. 358 .SCHLEIFER. Acar. 145 s. Journal of Chromotography A. 2009.. Monoterpenic and Norisoprenoidic Glycoconjugates of Vitis vinifera L. Vol. Blackie Academic & Professional. STEWART. Biochemical and genetic control of sugar and carbohydrate metabolism in yeasts. London. BAYANOVE. D. 1995. PALCHOUDHURY. (D. 1983. BERRY. Yeast Biotechnology Allen & Unwin.. SENCER. The Genera of Lactic Acid Bacteria. Volatile Compounds Involved in the Aroma of Sweet Fortified Wines (Vins Doux Naturels) from Grenache Noir. 44(3):7-12.. Journal of Agricultural Food Chemistry. p.. HOLZAPFEL. pp. and PAL. Indian Food Packer. HOLZAPFEL. RAZUNGLES. and TAGUCHI. 404 s. p. 602 s. Phylogenetic Relationships of Lactic Acid Bacteria.J. 125-172.. WOOD and W. 249: 802-808. 7-18.. London. R. İstanbul..B. R. V. Desalination. 46:3230-3237. (B. (B. A. Bayda Yayın No: 4. editors). 2001.. K.R. London.1998. 2000. S. 1995. C. SIMPSON.. K.. 277288. eds).J.. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 195.G. The Genera of Lactic Acid Bacteria.J. R. and RUSSELL I. J. SERT. and BAUMES. A. C. As Precursors of Odorants in Muscadet Wines. I. Melon B. Blackie Academic & Professional..H.. Erzurum.B. Beslenme ve Diyet.H. J. Ankara. editors). U. SIKDER. STEWART G. SCHNEIDER. Meyve ve Sebze Suyu Üretim Teknolojisi. Synthesis and Characterization of Cellulose AcetatePolysulfone Blend Microfiltration Membrane for Seperation of Microbial Cells from Lactic Acid Fermentation Broth. W. Genel Mikrobiyoloji. SCHOBINGER. S. E..H. C.. 1987. Çeviren. AUGIER. 936:145-157. 1990.. G. WOOD and W. R. P. SETHI. and RAZUNGLES. Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Lactic Fermentation of Black Carrot Juice for Spiced Beverage. SCHNEIDER. The Genus Pediococcus with Notes on the Genera Tatragenococcus and Aerococcus. BAUMES. 2. H. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı..

2003. 359 . 1997. 83: 417-422.E.. and BRANDWEIN. and HOLZAPFEL. EISENHUTH.. 57-152. M. Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk. and LARBOT. H. Lactic Acid Bacteria of Foods and Their Current Taxonomy. S.. Bursa. and MARSHALL. Microfiltration of beer yeast suspensions through stamped ceramic membranes. SUNDARAM.E. STINTZING.P.. Chapman and Hall.STEWART. W.M. Food. V.. R. editor). Series III. (LAW. A.M. S. G. 105: 347356... KORON D. 15: 10-38.. F. UK. TAMANG. FRANZ. G. UK. TAMANG.Y. 25: 535-543. and STAMPAR. I.. International Journal of Food Microbiology.A.P. J.. L. STOPKA.22 Micron Rated Filters. U. Microbiology and Technology of Fermented Milks.. S.. 55: 65–86..A.. M. J. and RUSSELL. BROUSSOUS.. Endüstriyel Mikrobiyoloji. p.H. London. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları. Brewer’s Yeast. 1998. 2004. Identification of Predominant Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditionally Fermented Vegetable Products of the Eastern Himalayas.. International Journal of Food Microbiology. İ. Berkshire. A. BUGAN..C... 1997. GORES. London. STURM. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology. The Composition of Fruit of Different Strawberry Varieties Depending on Maturity Stage.H. An Introduction to Brewing Science & Technology. STILES. K. SCHILLINGER. 151 s.G. 2001. and HOLZAPFEL. No:64. Part I: Bacterial Challenge Tests on 0. B. Seperation and Purification Technology. J.2 and 0. 1995. and in Human. F. W. ŞAHİN. HOWARD. Second edition. B. Retention of Water-Borne Bacteria by Membrane Filters. SCHLOSSER. and CARLE. 108 p.. TAMIME. Food Chemistry. Trends in Food Science and Technology. Functional Properties of Anthocyanins and Betalains in Plants. C. 36: 129. 2001. 2005. G. The Institute of Brewing.

İzmir. HOLZAPFEL. Nobel Tıp Kitabevi. TANGÜLER. The Genera of Lactic Acid Bacteria. 87. 24-26 Mayıs. Screening of Lactic Acid Bacteria from Fermented Vegetables by Carbohydrate Profiling and PCR-ELISA.S. 273 s. Gıda Mikrobiyolojisi. T. Ege Üniversitesi. M.. Haliboğlu Basım Yayım San. 1-53. Ankara. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. TS 11149 Şalgam Suyu Standardı.R. JOUTSJOKI. TEMIZ. 39: 439-444. pp.. Gıdalarda İndikatör Mikroorganizmalar. TANGÜLER.. TEMIZKAN ve N.. H. SJÖBLOM. Tic. H. (B. Geleneksel Laktik Asit Fermantasyonu Ürünü Şalgam Suyu ve Üretim Yöntemleri. Boca Raton. 2007. H. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler. 27-29 Mayıs. JOUTSEN. 2009a. 360 . editors).. p. ve ERTEN. s. 2003.. ve TURANTAŞ. TREVOR. Letters in Applied Microbiology. Vol: 2. H. Ankara. Taylor and Francis. University of Vienna. and WILSON. 173-234. Ltd. TEMIZKAN. M. The genus Lactococcus.B. 174-175. 8th – 10th September 2009. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler: Genel Bakış. ARDA.TAMMINEN. M. Türk Standardları Enstitüsü. 2004.. p. F. 179182. 2006. Austria. 650-654. 1995. PRIEST and GRAHAM G. Van. 2009b.. editörler).. In. Gıda Kongresi. TEUBER.E. H. s. 2004. Mengi Tan Basımevi..J. European Food Composition Data for Beter Diet. M. (G. The Influence of Various Production Methods on the Composition of Shalgam (Salgam). Nutrition and Food Quality. (ÜNLÜTÜRK. H. A. Bolu. G.H. E.-L. 1996. II. 1998. s. Second Edition. 3rd International EUROFIR (European Food Information Resource) Congress. Beşevler. Gıdalarda Bulunan Önemli Bir Laktik Asit Bakterisi: Weissella. H. Blackie Academic & Professional. PALVA. T. Topic 5_15.. A.. editörler). ve ERTEN. J. editors). TANGÜLER. STEWART. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri.. Hops. WOOD and W. Türkiye 9. . and RYHÄNEN.. 177-281. ve ERTEN. s. Handbook of Brewing. Şti. London. Ankara.. R. A. (FERGUST G.

Kızılay. İzmir.. (A. 11-44. Birinci Baski.. (Yüksek Lisans Tezi). A. J-P. İçinde : Gida Mikrobiyolojisi. ve TURANTAŞ. TÜRKER.M. s. M. Microbiological Quality Control of Filtered and Non-Filtered Wines. ve TURANTAŞ. 2003. F. G. 10: 41-45. editörler).S. A Study on the Relation Between Anthocyanin Content and Product Quality: Shalgam as A Model Beverage. 2004. DERDELINCKX. Nar Suyu Konsantresi Üretim ve Depolama Sürecinde Antosiyaninlerdeki Değişimler.F. F. UBEDA. F. Biyoteknoloji Anabilim Dalı. ÜNLÜTÜRK. VERSTREPEN. Journal of Bioscience and Bioengineering. Mikrobiyoloji. Mengi Tan Basımevi. 52(12):3807-3813. Ö. and DELVAUX.. Ltd. (Yüksek Lisans Tezi). TURANTAŞ. ÜNLÜTÜRK.. ve TURANTAS.. Mengi Tan Basımevi. Mengi Tan Basımevi. ÜNLÜTÜRK. and EKIZ. Journal of Agricultural and Food Chemistry.. A. Çınarlı. 2009. N. J. Çukurova Üniversitesi.. 1999. WINDERICKX.. TURANTAŞ.. Fen Bilimleri Enstitüsü.... Şti. 2007.I. Journal of Food Quality. TÜRKER. KARAPINAR. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. Gıda Mikrobiyolojisi. 96(2):110-118. THEVELEIN.. Ankara Üniversitesi.İ.. Çınarlı. F. Ankara.. Ö. F. FlavorActive Esters: Adding Fruitiness to Beer. F. ÜNLÜTÜRK ve F... J. 30: 953-969.R. 140 s. AKSAY.J. Şalgam suyu üretiminde kullanılan siyah havuç (Daucus carota) boyutunun şalgam suyu kalitesi üzerine etkisi.. K. E. L. 1998.TURFAN. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. A. editörler). ISTANBULLU.. 1-6 s. N. ÜNLÜTÜRK. ve TURANTAŞ. I. Food Control. 1998. ve Tic. 433-453. and BRIONES. 1998. (A. TUNAİL. S. Fermantasyonda Rol Oynayan Mikroorganizmalar. Mikroorganizmalar ve Gıda. 55 s. editörler). and ARTUVAN. Effect of Storage Temperature on the Stability of Anthocyanins of a Fermented Black Carrot (Daucus carota var..) Beverage: Shalgam. J. AKSAY. Fen Bilimleri Enstitüsü. DUFOUR. s. 434 s. Gıdalarda Önemli Mikroorganizmalar.. Çınarlı. (A. Ankara. H. D. PRETORIUS. İzmir. 2008.. İzmir. Gıda Mikrobiyolojisi. N. 361 . 2008. S. UTUŞ...

HALLER. WITTE. Corvallis. Systematic and Applied Microbiology. 237-252..VYBIRAL.. editors). R. C. aynı yıl Çukurova Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimime başladı. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. Tekirdağ. Natural Food Colorants. 1999. 2002 yılında Çukurova Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimim için görevlendirildi. 24-26 Mayıs 2006. s. H. Oregon State University.J. M.. Anthocyanin Pigments Bioactivity and Coloring Properties. 2004.. D. (LAURO. . D. DENNER. Türkiye 9.G.. Polyphasic Classification of 0. E.M.J. F.2 Micron Filterable Bacteria from the Western Mediterranean Sea. WROLSTAD. 25. 2000 yılında Erciyes Kuruyemiş Fabrikası ve Tatlıcı ikizlerde sorumlu yönetici olarak çalışmaya başladı.J. 2004 yılında Yüksek Lisans çalışmamı tamamladı ve aynı yıl Doktora eğitimime başladı. and FRANCIS. Journal of Food Science.2001 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı... and VELIMIROV. 2006.. F. 1997. ve YILDIZ.12. Gıda Kongresi. Süt Endüstrisinde Mikrofiltrasyonun Kullanımı. Bolu. HÖFLE. A. B.. Station Bulletin 624.E.. Anthocyanins. BUSSE. A. G. ÖZGEÇMİŞ 1977 yılında Adana’da doğdu. Agricultural Experiment Station Oregon. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. Mersin İl Merkezinde Değişik Satış Yerlerinden Alınan Şalgam Suyu Örneklerinin Fiziksel. Marcel Dekker Inc. 362 . Duyusal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. . YETIŞMEYEN. p. Kimyasal. 22: 635–646. 45 s. 931-934. YENER. 69(5):C419–C421.B. Halen Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Color and Pigment Analyses in Fruit Products.. İlk ve orta öğrenimimi Adana’da tamamladı. (Yüksek Lisans Tezi). USA. 1976. 2000.

.. Arjinin testi…………………………………………………………………..365 Ek 5..365 Ek 3.…366 Ek 8.365 Ek 6.. İnkubasyondan sonraki ve önceki API kiti………………………………….. Nitrat testi…………..365 Ek 4.………………………………………………………. Asetoin testi…………………………………………………………………. Glikozdan CO2 oluşumu …………………………………………………….EKLER Ek 1..365 Ek 7. Metil red testi………………………………………………………………. Şalgam suyunun aroma maddelerinin kromotogramı…………………….365 Ek 2..Üçlü Test istatistiksel değerlendirme tablosu………………………….……367 363 .

Nitrat testi Ek 4.Ek 1. Arjinin testi Ek 2. Asetoin testi 364 . Metil red testi Ek 3.

Glikozdan CO2 oluşumu Ek 6.Ek 5. İnkubasyondan sonraki ve önceki API kiti 365 .

H i g a: G1 2 \ ID AC 480000 460000 440000 420000 400000 380000 360000 340000 320000 300000 280000 260000 240000 10.Abundance S n l S .00 366 Ek 7.00 30. Şalgam suyunun aroma maddelerinin kromotogramı 366 .00 40.00 70..00 90.D F 1 .00 60.00 50..00 Time--> 20.00 80.

Panelist sayısı Farklı güven sınırları için doğru cevap sayısı * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 19 23 ** 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 21 26 *** 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 24 28 * : % 5 güven sınırında ** : %1 güven sınırında *** : %0. 1986).Ek 8.1 güven sınırında 367 .Üçlü Test istatistiksel değerlendirme tablosu (Barilerle ve Benard.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->