ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA TEZİ

Hasan TANGÜLER

ŞALGAM SUYU ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN BAKTERİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ŞALGAM TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

LAKTİK ASİT SUYU ÜRETİM

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADANA, 2010

I

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞALGAM SUYU ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ŞALGAM SUYU ÜRETİM TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hasan TANGÜLER DOKTORA TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu tez ...../...../......... Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği /Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir. İmza............................... Doç.Dr. Hüseyin ERTEN DANIŞMAN İmza............................... Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ ÜYE İmza............................... Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK ÜYE

İmza............................... Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU ÜYE

İmza............................... Prof. Dr. Sadık DİNÇER ÜYE

Bu tez Enstitümüz Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No : Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü
Bu Çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve TÜBİTAK Tarafından Desteklenmiştir. Proje No : ZF2006D31, ZF2006BAP17 ve TÜBİTAK - TOVAG 106O670 Not : Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirilerin, çizelge şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

II

ÖZ DOKTORA TEZİ ŞALGAM SUYU ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ŞALGAM SUYU ÜRETİM TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hasan TANGÜLER
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Danışman : Doç. Dr. Hüseyin ERTEN Yıl: 2010, Sayfa: 367 Jüri : Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU Prof. Dr. Sadık DİNÇER Doç. Dr. Hüseyin ERTEN
Bu çalışmada şalgam suyunun fermantasyonunda etkili olan laktik asit bakterileri izole edilip, tanımlanmış ve bu bakteriler arasından starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri seçilmiştir. Farklı üretim yöntemleriyle şalgam suyu üretilmiş ve bunlardan en uygun yöntem belirlenmiştir. Belirlenen en uygun üretim yöntemi ile şalgam suyu üretilmiş ve bunlar üzerinde raf ömrünü uzatmaya yönelik denemeler yapılmıştır. Denemeler sırasında kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre geleneksel (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) veya hamur fermantasyonu yapmadan doğrudan yöntemlerle bölümümüzde ve sanayide şalgam suyu üretimi yapan işletmelerden en fazla izole edilen laktik asit bakterisi Lactobacillus (Lb.) plantarum’dur. Bu bakteriyi Lb. brevis ve Lb. paracasei subsp. paracasei izlemiştir. Bunlar yanında Lactococcus lactis subsp. lactis, Lb. fermentum, Leuconostoc mesenteroides, Lb. buchneri, Lb. delbrueckii subsp. delbrueckii, Pediococcus pentosaceus bakterileri de izole edilmiştir. Tanımlanan laktik asit bakterilerinden starter olarak kullanılabilecek olanlar bölümümüzde yürütülen denemelerden izole edilen Lb. plantarum ve Lb. paracasei subsp. paracasei ve büyük ölçekli üretim yapan işletmede gerçekleştirilen denemeden izole edilen Lb. fermentum bakterileri olmuştur. En uygun üretim yöntemini belirlemek amacıyla geleneksel ve hamur fermantasyonu yapmadan doğrudan yöntemlerle ve starter olarak Lb. plantarum, Lb. fermentum ve Lb. paracasei subsp. paracasei bakterileri ilavesiyle şalgam suları üretilmiştir. Örneklerde genel kimyasal ve fiziksel bileşimi ve organik asitler, aroma maddeleri ve antosiyanin bileşikleri belirlenmiş, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. Üretim yöntemleri arasında en çok Lb. plantarum bakterisi ilavesiyle üretilen örnek tercih edilmiştir. Dayandırmaya yönelik denemeler için en çok tercih edilen yöntem olan starter olarak Lb. plantarum bakterisi ilavesiyle tekrar şalgam suyu üretilmiş ve şalgam suyu iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısım süzülmeden kontrol olarak kullanılmış ve ikinci kısım ise steril filtreden geçirilmiştir. Süzme işlemi yapılmış ve yapılmamış (Kontrol) şalgam suları şişelere doldurulmuş ve +4oC ve +20oC’de 2, 4 ve 6 ay süreyle depolanmışlardır. Depolama süresince kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal değişim incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre şalgam suları süzmeden +4oC’de ve süzülmüş olarak +4oC ve +20oC’de 6 ay süreyle depolanabilir. Anahtar Kelimeler: Şalgam suyu, laktik asit bakterileri, starter kültür, siyah havuç, bulgur unu, maya, şalgam suyunun raf ömrü

I

ABSTRACT PhD THESIS IDENTIFICATION OF PREDOMINANT LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM SALGAM BEVERAGE AND IMPROVEMENT OF ITS PRODUCTION TECHNIQUE
Hasan TANGÜLER DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ERTEN Year : 2010, Pages: 367 Jury : Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU Prof. Dr. Sadık DİNÇER Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ERTEN
In this study, the predominant lactic acid bacteria during the fermentation of salgam beverage were isolated and identified and the most promising lactic acid bacteria for industrial usage as starter culture were selected. Salgam beverages were produced using various production methods and the best production technique among them was selected. Salgam beverage was made by the selected method and experiments were done to increase its shelf life. During the experiments, chemical, physical, microbiological and sensory analyses were carried out. According to the results obtained, the most dominant lactic acid bacterium isolated from shalgam beverages made in the department and plants in industry using traditional (Dough fermentation and carrot fermentation) methods and direct method without dough fermentation was Lactobacillus (Lb.) plantarum. Lb. plantarum was followed by Lb. brevis and Lb. paracasei subsp. paracasei. Unlike them, the bacteria of Lactococcus lactis subsp. lactis, Lb. fermentum, Leuconostoc mesenteroides, Lb. buchneri, Lb. delbrueckii subsp. delbrueckii, Pediococcus pentosaceus were also isolated. Lactic acid bacteria for industrial usage as starter culture were Lb. plantarum and Lb. paracasei subsp. paracasei isolated from experiments made in the department and Lb. fermentum isolated from the experiment performed in the large scale production plant in industry. To determine the best production technique, salgam beverages were produced using traditional method, direct without dough fermentation method and inoculated with the starter cultures of Lb. plantarum, Lb. fermentum and Lb. paracasei subsp. paracasei. In the products, general chemical and physical composition and organic acids, flavour and anthocyanin, microbiological and sensory analyses were done. Among the salgam beverages, the sample produced by the addition of Lb. plantarum was the most preferred one. For the experiments to prolong the shelf life, salgam beverage was produced again with the most preferred method using Lb. plantarum as starter culture and the salgam beverage were divided into two parts. One part was used as control sample without filtration and the other part was sterile filtrated. Filtrated and unfiltrated (Control) samples were bottled and were stored at 4oC and 20oC for 2,4 and 6 months. During the storage, changes in chemical, physical, microbiological and sensory properties were examined. According to the results obtained, salgam beverages could be stored at 4oC without filtration and at 4oC and 20oC with filtration for 6 months. Key Words: Salgam beverage, lactic acid bacteria, starter culture, black carrots, bulgur bran, yeast, shelf life of salgam beverage

II

TEŞEKKÜR Yüksek lisans ve Doktora öğrenimim süresince bana yol gösteren, beni teşvik eden, değerli yardımlarını esirgemeyen danışman hocam sayın Doç. Dr. Hüseyin ERTEN’e teşekkürü bir borç bilirim. Katkılarından dolayı Tez İzleme Komitesi Üyeleri sayın emekli Prof. Dr. Ahmet CANBAŞ ve sayın Prof. Dr. Sadık DİNÇER’e ve ayrıca jüri üyesi olarak tezimi değerlendiren sayın Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ’e, sayın Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK’e ve sayın Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU’na en içten teşekkürlerimi sunarım. Antosiyanin analizlerinde yardımcı olan Yrd.Doç.Dr. Salih AKSAY’a ve HPLC cihazını kullanmama olanak sağlayan Prof. Dr. Mahir TURHAN’a, kontrol olarak kullanılan kaktik asit bakterileri için Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇAKIR’a, Çalışmam sırasında destek ve yardımlarını gördüğüm değerli hocalarım Doç. Dr. Ümit ÜNAL’a, Yrd.Doç.Dr. M. Sertaç ÖZER’e, değerli arkadaşlarım Yrd. Doç. Dr. Adnan BOZDOĞAN’a, Gıda Mühendisi E. Kemal BALIKÇI’ya, Ar.Gör. Kemal ŞEN’e, Yüksek Gıda Mühendisi Gülten YAĞMUR’a, Yrd.Doç.Dr. E. Ayşe ÖZER’e ve burada isimlerini tek tek sıralayamadığım herhangi bir biçimde bu çalışmamda emeği geçen herkese, bölüm hocalarım ve çalışma arkadaşlarıma, Çalışmamın gerçekleşmesinde maddi desteklerinden dolayı Çukurova

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi’ne

(Proje no: ZF2006D31 ve

ZF2006BAP17), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)’na (Proje no: TOVAG 106O670)’a ve hammadde desteğinden dolayı Işık KANA (Hacının Şalgamı A. Ş.)’ya, Tez aşamam sırasında daima yanımda hissettiğim, maddi manevi desteklerini esirgemeyen biricik Annem Sabiha TANGÜLER’e, Babam Esat TANGÜLER’e, kardeşlerim Hüseyin TANGÜLER’e, Leyla TANGÜLER’e ve ailemin diğer fertlerine gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ederim.

III

İÇİNDEKİLER SAYFA ABSTRACT ............................................................................................................ II TEŞEKKÜR ........................................................................................................... III İÇİNDEKİLER....................................................................................................... IV ÇİZELGELER DİZİNİ ........................................................................................ XIV ŞEKİLLER DİZİNİ ............................................................................................XVII SİMGELER VE KISALTMALAR ...................................................................... XXI 1. GİRİŞ ................................................................................................................... 1 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ..................................................................................... 5 2.1. Laktik Asit Bakterileri...................................................................................... 7 2.2. Homolaktik Fermantasyon ............................................................................... 8 2.3. Heterolaktik Fermantasyon ............................................................................ 10 2.4. Sebze Fermantasyonlarında Etkili Olan Laktik Asit Bakterileri ....................... 12 2.4.1. Lactobacillus spp. .................................................................................. 12 2.4.2. Pediococcus spp. .................................................................................... 14 2.4.3. Leuconostoc spp. .................................................................................... 14 2.4.4. Lactococcus spp. .................................................................................... 16 2.4.5. Fermantasyonda Etkili Olan Diğer Mikroorganizmalar ............................ 16 2.4.5.1. Maya ve Küf .............................................................................. 17 2.4.5.2. Toplam Mezofil Aerob Bakteri ................................................... 18 2.4.5.3. Koliform Bakteriler .................................................................... 18 2.5. Şalgam Suyu .................................................................................................. 19 2.5.1. Şalgam Suyu Üretiminde Kullanılan Hammaddeler.................................. 21 2.5.1.1. Siyah Havuç (Daucus carota L.) ................................................ 21 2.5.1.2. Şalgam (Brassica rapa L.).......................................................... 24 2.5.1.3. Bulgur Unu ................................................................................ 24 2.5.1.4. Maya .......................................................................................... 25 2.5.1.5. Tuz ............................................................................................ 26 2.5.1.6. Su .............................................................................................. 26 2.6. Şalgam Suyu Üretim Yöntemleri .................................................................... 26

IV

2.7. Şalgam Suyunun Bileşimi ............................................................................... 28 2.8. Starter Kültür ................................................................................................ 34 2.9. Antosiyaninler ................................................................................................ 36 2.10. Aroma Maddeleri ......................................................................................... 41 2.10.1. Fermantasyon Aroması ......................................................................... 42 2.10.1.1. Esterler .................................................................................... 42 2.10.1.2. Yüksek Alkoller ....................................................................... 43 2.10.1.3. Karbonil Bileşikleri ................................................................... 43 2.10.1.4. Asitler ...................................................................................... 44 2.10.1.5. Diğer Bileşikler ........................................................................ 44 2.11. Membran Filtrasyon ..................................................................................... 45 2.11.1. Mikrofiltrasyon..................................................................................... 48 3. MATERYAL VE METOT ................................................................................. 51 3.1. Materyal ........................................................................................................ 51 3.1.1. Denemelerde Kullanılan Araç ve Gereçler ............................................... 51 3.1.2. Analizlerde Kullanılan Araç ve Gereçler.................................................. 52 3.2. Metot ............................................................................................................ 53 3.2.1. Fermantasyonda Etkili Olan Laktik Asit Florasının Belirlenmesi .............. 53 3.2.1.1. Şalgam Suyu Üretimi.................................................................. 53 3.2.1.2. Büyük ve Küçük Çapta Üretim Yapan İşletmelerde Şalgam Suyu Üretimi ................................................................................................... 54 3.2.1.3. Diğer Farklı İşletmelerden Şalgam Suyu Örneklerinin Alınması ... 54 3.2.1.4. Laktik Asit Bakteri Sayısının Belirlenmesi................................... 55 3.2.1.5. Laktik Asit Bakterisi Florasının Belirlenmesi............................... 56 3.2.1.5.(1). Katalaz Testi ............................................................. 56 3.2.1.5.(2). Gram Boyama ........................................................... 57 3.2.1.5.(3). Hareket Testi............................................................. 57 3.2.1.5.(4). Glikozdan CO2 Üretimi.............................................. 57 3.2.1.5.(5). Arjinin Hidroliz Testi ................................................. 57 3.2.1.5.(6). Nitratın İndirgenmesi ................................................. 58 3.2.1.5.(7). Asetoin Üretimi (Voges Proskauer Testi)................... 58

V

...........2...(b)........... Kül Tayini .......6....................Yoğunluk .2..2........5....2......2....2..................6....6..............5...............5....6... 75 3.......... Starter Olarak Kullanılabilecek Laktik Asit Bakterilerinin Seçimi .........2.......2. 58 3.2. 66 3.....(8)........2.... 65 3.. 59 3.......................2..(1)..1......2..............3.. Laktik Asit Bakterilerinin Karbon Bileşiklerini Özümleme Testleri İle Tanımlanması........ Metil Red Testi.. 68 3.3............................... Diğer Mikrobiyolojik Analizler ................................... 74 3......1............................... Kuru Madde Tayini ..1....(4)............ 76 3...2..................... Farklı pH’larda Gelişme Testleri ........... Toplam Şeker Tayini ..........2.........(10)......... 59 3....(7).....5.6........(10)....... Mikrobiyolojik Analizler ...............2................... Şekerler..5.... 77 3............6........2.........6.. 64 3......1.................. 77 VI .. 73 3. Geleneksel Yöntemle Şalgam Suyu Üretimi ............. Renk Yoğunluğu Tayini ..........1....3.........(12)............................... 75 3...... 75 3.......... Organik Asitler............... Fenol Bileşikleri Analizleri .........2.2....... 73 3....................6....6..2.2........................6......1.........(a)...(5). 75 3.......2....................6..............2...2......................(1)........... 66 3........6........... Tuz Tayini .....(11)....... 77 3......... Analizler............. En Beğenilen Yöntemle Şalgam Suyu Üretimi ........... Farklı Sıcaklıklarda Gelişme Testleri ..(6)..........6....2... Metanol ve Gliserol Tayini ........4...2............... Hamur Fermantasyonu Yapılmadan Şalgam Suyu Üretimi... 73 3....... 69 3..........3.................5.......2...................2. 67 3.......... Protein Tayini .......(9)............ Toplam Fenol Bileşikleri Tayini ...............2.....2..................... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretimi Denemeleri................................. 59 3.............................2.....2................6..........2... 75 3...... 75 3..(8).....1....2..2...6...........6........ Uçar Asit Tayini .......(3)..... 75 3........ 70 3...2................ Logaritmik Azalma Değeri...2...................2... Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler ...............................2.. Farklı Tuz Konsantrasyonunda Gelişme Testleri... Starter Kültür İlavesiyle Şalgam Suyu Üretimi . 73 3.3..........................2...2....2..1..........6..3.........1..(11)......2....(9).................................... Toplam Asit Tayini ........ Genel Analizler .....2. 59 3..(11)..........1.....(11)...........

.....6...................2........2......4.........2......2.....4.............2.2..... Antosiyanin Profillerinin Belirlenmesi .... 79 3.............(11)..3...(3).....6..........4........4..... Ekstraktlarda Toplam Asit ve pH ...2................1.........4.........4....... 83 3... 97 4..... 108 4.....2.(3)....6............... 78 3.....................1..........(1).. İstatistiksel Analiz ....4..........3.......2.........3.................. 91 4..... GC-FID ve GC-MS Koşulları ....2..1... 82 3..... 87 4........ 97 4...... Su ve Ekstraktlarda Mikrobiyolojik Değişim ............ Havuç Fermantasyonu Sırasında Mikrobiyolojik Değişim ................2.........2...............................................2.............. 107 4................ 94 4.... 78 3..... 105 4. Su Örnekleri……………………………………………………106 4.......1.3.............. 79 3.................3....... 106 4..... Ekstraktlarda Diğer Mikrobiyolojik Analizler ...... Renk İndisi... 97 4........4......4........... Ekstrakt Örnekleri .......2.....2.......... Hamurda Laktik Asit Bakterileri Sayısındaki Değişim ....(e)........6...... 109 VII ........... Aroma Maddelerinin Ekstraksiyon Koşulları ............... Renk Tonu Tayini .. Hamurda Toplam Asit ve pH .2...............2.....................(2)...6..3.........2........... 79 3.....6.. Aroma Maddelerinin Miktarlarının Hesaplanması ..........2.. Duyusal Analiz .......4.............. Hamurda Diğer Mikrobiyolojik Değişimler ....2...4..........(f).....4........... Ekstraktlarda Laktik Asit Bakteri Sayısı...............(11).....6..............2..... ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA ............ 89 4...................................................... 106 4.(11). 100 4..... Farklı İşletmelerden Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Örneklerde Gerçekleştirilen Diğer Mikrobiyolojik Analizler...........1.2.5............(11)...(c)..4........6........................... Şalgam Suyu Üretimi .................... 79 3........2........1............................................. 89 4................1.................. Farklı İşletmelerden Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Şalgam Suyu Örneklerinde pH ve Toplam Asit Miktarları ... 83 3........3............2.....................(d).6..... Aroma Maddelerinin Analizleri ......... Farklı İşletmelerden Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Örneklerde Laktik Asit Bakteri Sayısı ... Hamurlarda Mikrobiyolojik Değişimler .6.. 82 3.....2..2..(2).....3..2..... 106 4......... Renk Bileşimi Tayini ........(1)..6............. Toplam Antosiyanin Tayini .............6........................

........3........ 211 4........................................6.1...................5.....3......... Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimi Denemelerinde Hamur Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Florası ........... Farklı İşletmelerden Alınan Örneklerde Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme .........3..........6.3......1...............4...........6.............3........ 202 4.............4..6... 194 4.....2.... 112 4........ Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarları...........................6......................... Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Ekstraktlarda Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme .5......................................... Şalgam Suyu Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Florası ......2..............7...7. Havuç Fermantasyonu (Esas fermantasyon) Sırasında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme....119 4.................................................. 220 4.. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimi Denemelerinde Ekstraktta Laktik Asit Bakterisi Florası ........5........7........ Laktik Asit Bakterisi Florasının Belirlenmesi………………………………....... 109 4............................................1...........3.................6...4.... 118 4................................. 193 4....................6....... 199 4........... 203 4.. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme .... Starter Olarak Kulanılabilecek Laktik Asit Bakterilerinin Seçimi...............1. Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterilerindeki Değişim ................. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemeler Sırasında Toplam Laktik Asit Miktarları ve pH Değerlerindeki Değişim.....2........4...........................4...........5.... 170 4....2........................... 225 VIII . Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Hamur Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Gelişme . Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Değişim ........... 203 4.... Havuç Fermantasyonu Sırasında Diğer Mikrobiyolojik Değişimler .2. 199 4.................... 208 4......................................3................. Küçük ve Büyük Miktarda Üretim Yapan İşletmelerin Havuç Fermantasyonu Sırasında LAB Sayısındaki değişim ............1. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemeler Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Değişim ................3............ 217 4......

.......2................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularının Bileşimi .2..2.8............................(1)...............3......3...........2...(1)........ Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Koliform Bakteri Sayısı..... 235 4....8.2...2...........................4..........8.... 234 4...................... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Kullanılan Siyah Havuç. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Saccharomyces spp.7..........8...........3..........8........ 228 4.....8.8.....2....8...(2).. 237 4............2.............2.....(3)................................ 244 4.2........ Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Yoğunluk ......2........... 245 4............................ 243 4......2......7.......8. 247 4.........4................. 239 4........... Şalgam ve Bulgur Ununun Genel Bileşimi.....8....2.......... Olmayan Maya Sayısı . Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemelerden Elde Edilen Fermente Havuç Sularında Duyusal Analiz.8.............................. 231 4...2............1.....2...... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam ve Organik Asitler.....8......... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Yapılan Mikrobiyolojik Analizler...................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında pH .. 249 4........................... 241 4.3.. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısı ... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı........ 239 4... 250 IX ........................... 237 4........ Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Maya Sayısı ..(4).........(2)..(3). Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Yapılan Analizler ...................... Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemelerden Elde Edilen Fermente Havuç Suyunun Bileşimi...........2..2.3..................... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarlarındaki Değişim ..1..................... Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretimi .........8........8..... 249 4.(5).2...

................... 259 4............(d)...(a).3.....8........ Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Yoğunluğu .........2.........2....2. 252 4.........................3..................2..........8.2................................................ Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Kül Miktarı ..........(7).....8..................................2.............................4. 256 4.........3..............3..............3....3.....2........3.............. 254 4.......... 253 4. 256 4..........................8...........................3.........8........................... 257 4...(5)...............8......(14).2......(9)......................2.......2................... 254 4...........................8........... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Kuru Madde Miktarı.................................(6)...(14).......8.2. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Şeker Miktarları......8.. 259 X ................ 255 4.........8..............3........2.(11)................................ 258 4....................(12)..... 255 4.... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk İndisi........(13)..........(14)....8..............(c).......3..................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Fenol Bileşikleri ................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Tuz Miktarı .......................2............................................................. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Bileşimi .(b).8..(14)..... 258 4...........2..................................................................3......... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Gliserol Miktarı ...8............... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Şekerler .............8.....8..(14). Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Tonu . Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Uçar Asit Miktarı ............ 253 4....(4)...3..(10)....................... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Protein Miktarı .2............3...................................(8)............................. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Etil Alkol Miktarı ......3.... 257 4...................3............... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Metanol Miktarı ..........

............ 291 XI ..................2....... 261 4... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Maya Sayısı.............................9.............3............... Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Mikroorganizma Yükü Üzerine Etkisi ......10.........8...2.....5....................... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı...... 279 4..... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Antosiyanin Miktarı .... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarlarındaki Değişim...... Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Laktik Asit Bakterileri Üzerine Etkisi ....9............ Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Aroma Maddeleri ................ 269 4.........9.............................6.En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Denemede Kullanılan Siyah Havuç......3.9.9.................................(14)............. Aroma Maddeleri ...En Beğenilen Yöntem (Lb............................... 261 4..........1.................4.......8..............................2.....................4....... 260 4.. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularının Antosiyanin Profilleri ........... Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Duyusal Analiz ........ 283 4..............2............10..............2.......................... 286 4...........5...............1........................................................................8.....8................... 282 4...4..............................................9....1........ Olmayan Maya Sayısı.. Filtrasyon İşlemi Sonucu Şalgam Suyunun Mikrobiyel İçeriğindeki Logaritmik Azalma................... 277 4......................6......... 281 4... 290 4............2................ 274 4.............9....2.....9...................................... Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler...............8................... 289 4.......... 278 4........... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Laktik Asit Bakteri Sayısı......... 285 4......2....10.. plantarum İlavesi) Şalgam Suyu Üretimi ..... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Koliform Bakteri Sayısı ......7...... Şalgam ve Bulgur Ununun Genel Bileşimi.......(e)....................10.. 285 4...... En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Saccharomyces spp................4.........(1).

.........1. En Beğenilen Yöntemle Üretilen Şalgam Sularında Depolama Sırasında Kimyasal Bileşimde Meydana Gelen Değişim....4...............2...................... 293 4........10..............................1..........................................11........ Toplam ve Organik Asitler......................................... Depolama Sırasında Şalgam Sularında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısındaki Değişim ..... 316 4..........11....... Olmayan Maya Sayısındaki Değişim ....... pH .....................11.............2...................1.............. Kuru Madde . 298 4.......3...............................5...............11......................... Etil Alkol..................... Filtre Edilmiş ve Edilmemiş Şalgam Sularının Farklı Sıcaklıklarda Depolanmaları Sırasında Bileşiminde Meydana Gelen Değişmeler ..............................4...... 315 4..............................................11...................1..........11.11........................ 293 4.. 316 XII ............ Steril Filtrasyonun Toplam Maya Sayısı Üzerine Etkisi .............3..........................4............... Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi .. 292 4.....................1.....................4.................10............................3....................................8..... 312 4......11... Depolama Sırasında Şalgam Sularında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Değişim ............ 300 4... Yoğunluk ...10.............7..3........................................ Uçar Asit Tayini .... Filtre Edilmiş ve Edilmemiş Şalgam Sularının Farklı Sıcaklıklarda Depolanmaları . 293 4.................... 312 4.......2................................2.....10...................... 300 4..........10..................... Depolama Sırasında Şalgam Sularında Saccharomyces spp.... 297 4..........11............... Depolama Sırasında Şalgam Sularında Toplam Maya Sayısındaki Değişim ................................ Olmayan Maya Sayısı Üzerine Etkisi .......5... 314 4....................... Şekerler ......1............. 312 4..3...........6............3.10..............2..............1...........10........................3...............................11............................................... Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler Için Elde Edilen Şalgam Sularının Bileşimi .... 315 4........................... Metanol.........1..4.....1. 292 4........1.......................................4...10.......10........... 295 4................ Steril Filtrasyonun Saccharomyces spp...... 303 4.................... En Beğenilen Yöntemle Üretilen Şalgam Sularında Depolama Sırasında Mikrobiyolojik Değişim.........................................10...........1............................1.................2..... 303 4.

.....1. 318 4..........11.........12........... Kül .. Tuz .1...................4.....11.. 317 4..............11.....11.........................................................12............................... 362 EKLER.........1....15............ 319 4.................................................................................... Renk Tonu ....................................1.........16...........................17........................................................................1........................ 327 KAYNAKLAR ...................................11.................. SONUÇ VE ÖNERİLER ........... 318 4... 317 4............13............................. 363 XIII .......................11.. 317 4.....................................................1.................... 318 4..... Protein Tayini ................. Renk Yoğunluğu Tayini......................... 319 4.. Renk Indisi ........................................................11.... Toplam Antosiyanin Tayini .........14...........11.................................................. Toplam Fenol Bileşikleri .... Renk Bileşimi Tayini.......9...................1...............................................................10.... 317 4...1......................................................................11..................11.....................1....... 335 ÖZGEÇMİŞ ... En Beğenilen Yöntemle Üretilen ve Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Filtre Edilmiş ve Filtre Edilmemiş Şalgam Sularında Gerçekleştirilen Duyusal Analizler 320 5.......

. 90 Çizelge 4............................................................. 92 Çizelge 4.................. 107 Çizelge 4......................... 120 Çizelge 4.............. 29 Çizelge 3.................... İzole edilen laktik asit bakterilerinin suş numaraları......................... Ekstraktlardan izole edilen laktik asit bakterileri sayıları .......................7.... Hamur fermantasyonu sırasında izole edilen laktik asit bakterileri sayıları ........ ekstrakt ve şalgam sularının laktik asit bakteri florası .... 139 Çizelge 4.................................................................................. 138 Çizelge 4..... 107 Çizelge 4.............................. Farklı işletmelerden alınan örneklerin mikrobiyolojik analiz sonuçları........ Farklı işletmelerden alınan örneklerin pH ve toplam asitlik değerleri ..................... Havuç fermantasyonlu sırasında izole edilen toplam laktik asit bakteri sayıları ... 100 Çizelge 4.. fizyolojik ve biyokimyasal analizler .. 109 Çizelge 4.ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.. Farklı işletmelerden alınan örneklerin laktik asit bakterisi sayısındaki değişim .. Farklı işletmelerden alınan örneklerin laktik asit bakterisi sayısı .................10.............. 95 Çizelge 4....................... 219 XIV ......................12............................... Kontrol olarak kullanılan LAB üzerinde yapılan analizler ............................................... API 50 CHL sıvı besiyerinin bileşimi . 62 Çizelge 3.......................... 203 Çizelge 4.............15............16.... Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için kullanılan siyah havuç suyunun bileşimi............................................ izole edildikleri deneme ve günler ................. 212 Çizelge 4..4........3...... Elde edilen ekstraktlarda gerçekleştirilen mikrobiyolojik analizler .......................11................. Şalgam suyu üretimi denemelerinden ve işletmelerden elde edilen örneklerden izole edilen LAB üzerinde yapılan morfolojik..............1............ 112 Çizelge 4..........5.... Hamur...... Tanımlanan LAB tür ve fermantasyon tipleri ..........6..................... Bakteri tanımlanmasında kullanılan API 50 CH karbon bileşikleri kontol çizelgesi................. 171 Çizelge 4.14........ ..........1.................................... 198 Çizelge 4......................... Şalgam suyunun ortalama bileşimi ve TS 11149 şalgam suyu standardında bildirilen değerler. 63 Çizelge 4.... Ekstraktlarda belirlenen laktik asit bakterisi sayısı.........................13.......................................................8..........2............. Elde edilen ekstraktlarda belirlenen toplam asit miktarları ve pH değerleri ....................2.........1...................9.........................

27....... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi ..................... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında alanlara göre antosiyanin profilleri................................. 275 Çizelge 4..............................24.............................. 236 Çizelge 4... 290 Çizelge 4.... 279 Çizelge 4.................................................. İki aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi ................................Çizelge 4.............................33.............25...............22.26.......................... Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örneklerinin varyans analizine göre aldığı puanların kıyaslanması ...............18......................31..29................................ Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örneklerinin tercih testine göre duyusal analiz sonuçları. 247 Çizelge 4.... Farklı laktik asit bakterileri ile gerçekleştirilen fermantasyon sonucu elde edilen örneklerinin varyans analizine göre aldığı puanların kıyaslanması 233 Çizelge 4...........32............ 301 Çizelge 4..... 263 Çizelge 4. 277 Çizelge 4....... En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi ...... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında tanımlanan aroma maddeleri ve miktarları (µg/L) .....................19...................30........... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularının duyusal analiz sonuçları ........ 278 Çizelge 4.............................................23............... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularının bileşimi......45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmesi sonucu mikroorganizma içeriğindeki logaritmik azalma .... Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için yapılan duyusal analiz sonuçları.... 229 Çizelge 4.....21................................. Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler için elde edilen şalgam sularının bileşimi ........................................................................................ 276 Çizelge 4............................................................ En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi ....20.... 261 Çizelge 4..........................28......... 304 XV ................................ 271 Çizelge 4... Şalgam sularının 0.17............... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi ....... Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında toplam aroma maddeleri miktarları ............ Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularının bileşimi .............................................. 235 Çizelge 4........ 232 Çizelge 4....................................

...... Filtre edilen şalgam sularının depolamanın ikinci ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi ................... 321 Çizelge 4.38. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın altıncı ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi ............................36........... 310 Çizelge 4. Filtre edilen şalgam sularının üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları .........39. 306 Çizelge 4...... Filtre edilen şalgam sularının depolamanın dördüncü ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi .. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın ikinci ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi. 322 Çizelge 4........ 320 Çizelge 4............. 324 XVI .34........................ ..... 308 Çizelge 4............. sıcaklık ve depolama süresinin etkisi ........ 321 Çizelge 4........41.....Çizelge 4........ Şalgam sularının bileşimi üzerine filtrasyon işlemi..40..... Dört aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi . Filtre edilen şalgam sularının depolamanın altıncı ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi .....42........................37........35........ Altı aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi.........43.... 324 Çizelge 4............ 323 Çizelge 4............. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın dördüncü ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi .....

...... Hamur fermantasyonu (I....................... Siyanidin-3-glikozit ...........................4......................................... 56 Şekil 3................ fermantasyon) yapılmadan şalgam suyu üretimi.....11....................................... 80 Şekil 3.. 67 Şekil 3......8....... Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi .......................17.......... olmayan maya miktarındaki değişim .1........... Duyusal değerlendirme formu (üçlü test)................. 81 Şekil 3..14............................3..6............ En beğenilen yöntem ile şalgam suyu üretimi................................ 86 Şekil 3.......................................2 Heterofermantatif laktik asit fermantasyonu..7........................ API 50 CHL kitinin kullanımı . 98 Şekil 4......................................... Starter kültür ilavesi ile şalgam suyu üretimi ........ 103 Şekil 4...... "Vigreux" damıtma kolonunda ekstraksiyon . 81 Şekil 3..13........5...................................1 Homofermantatif laktik asit fermantasyonu.. 86 Şekil 4.............9... 101 Şekil 4........ 68 Şekil 3.....2...................ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.......... 61 Şekil 3................... Duyusal analiz formu (Tercih testi) .. 71 Şekil 3............................ 80 Şekil 3. Hamur fermantasyonu sırasında toplam laktik asit bakterileri sayısındaki değişim .........3......... 53 Şekil 3.................... 85 Şekil 3.. GC-FID ve GC-MS sistemi................................................................ API testi için kullanılan içerisinde karbon bileşikleri bulunan kuyucuklar ve bakteri ile aşılanmış API 50 CHL besiyeri ile doldurulmuş kuyucuklar .................................. 11 Şekil 2................ .. 64 Şekil 3........16......2.........15..... Örneğin konsantrasyon balonuna alınması…………………………81 Şekil 3........................ Hamur fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim ..........5...... Hamur fermantasyonu sırasında toplam maya miktarındaki değişim ................ ....1......... Hamur fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp...................... İzole edilip saflaştırılan laktik asit bakterisi....................... Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi ......10.............. 70 Şekil 3. 72 Şekil 3......................4................... 104 XVII ................ Şalgam sularının filtre edildiği membran filtrasyon düzeneği .12................ 38 Şekil 3........................ 69 Şekil 3........................... Serbest aroma maddelerinin ekstraksiyonu ........................................................... Şalgam suyunun azot gazı altında sıvı-sıvı ekstraksiyonu .................................. Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler...18.................................. Sıralama testi ....... .................................................................................... 9 Şekil 2.....

....................... Deneme 2’nin hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme .... 115 Şekil 4...................8.....9..................... . 209 Şekil 4.. Havuç fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim ......... 117 Şekil 4........11............ 222 Şekil 4........14...................... Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim ........ Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi..................12.. 221 Şekil 4................................... 119 Şekil 4.................................. Deneme 3’ün havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme ..17... olmayan maya sayısındaki değişim ........... Havuç fermantasyonları sırasında laktik asit cinsinden toplam asit miktarı ve pH değerindeki değişim .....................18........... Küçük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim.......................................... 116 Şekil 4...........6..19....... 207 Şekil 4............. .....21c............... 204 Şekil 4.................10.. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim ............... Büyük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme ...................... Deneme 3’ün hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim 201 Şekil 4. 199 Şekil 4..... Havuç fermantasyonları sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim ........ 210 Şekil 4...................... Havuç fermantasyonları sırasında toplam maya sayısındaki değişim ....................7.......... 200 Şekil 4..22a...........................................21a....... Hamur fermantasyonu sırasında toplam asit ve pH’daki değişim ....15........13.....Şekil 4............. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim.. Deneme 1’in hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme ................... Deneme 1’in havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim.. Havuç fermantasyonları sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim .16... 110 Şekil 4...........21b..... 105 Şekil 4.... 226 XVIII ........... Havuç fermantasyonları sırasında Saccharomyces spp............. 113 Şekil 4......... 222 Şekil 4....... 20........ Deneme 2’nin havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme 206 Şekil 4...

..............23.33.............26.. En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim ......28......................... 245 Şekil 4.............. En beğenilen yöntemin havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim ............................... 270 Şekil 4............................................. 254 Şekil 4.........30..................... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim ........................................................................32....... Şalgam suyu antosiyanin profillerinin alanlara göre yüzdesel dağılımı..... Siyah havuçta bulunan antosiyaninlerin HPLC’de belirlenen profili ........ Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi ..... olmayan maya sayısındaki değişim.......37.......36................................. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi ............. 284 Şekil 4....................... 283 Şekil 4.... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim.......... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim........22c............. 227 Şekil 4..................................... 273 Şekil 4................ 281 Şekil 4.22b......... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp..............................35. 246 Şekil 4...... 240 Şekil 4...........31.... olmayan maya sayısındaki değişim .. En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim .... 285 XIX ......... Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim ... HPLC analizleri sonucu elde edilen şekerlerin kromotogramı ....Şekil 4..29...................34.. HPLC analizleri sonucu elde edilen organik asitlerin kromotogramı..................... 242 Şekil 4......24.27. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim .... 243 Şekil 4...................25........... Havuç fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim .... 228 Şekil 4................... 238 Şekil 4.. 251 Şekil 4.............. 280 Şekil 4........................................ En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp....

.... 297 Şekil 4..................... Kontrol olarak kullanılan ve filtreden geçirilen şalgam suları ......38................... olmayan maya sayısındaki değişim.............40............ En beğenilen yöntemle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim ....Şekil 4.................42.... Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince laktik asit bakteri sayısındaki değişim . 286 Şekil 4........ Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince Saccharomyces spp... 299 XX ........43...... 296 Şekil 4.................... 288 Şekil 4..........44.. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince toplam maya sayısındaki değişim .....39 – 4..... Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim... 294 Şekil 4....41.................

plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi Bb Bi.SİMGELER VE KISALTMALAR A : Aroma maddeleri tayini için standart bileşik kullanılarak yapılan tanımlama Aa Ai Ast API ATP ax : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi : Bileşiğin pik alanı : İç standartın pik alanı : Analytical Profile Index : Adenozin Tri. C Cc : Bifidobacterium : Kütle spektrometresi kütüphanesi kullanılarak yapılan tanımlama : Lb. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi Ci CO2 Cst d/d d D1 D2 : Bileşiğin konsantrasyonu : Karbondioksit : İç standartın konsantrasyonu (40 µg/l00 mL) : devir/dakika : Dakika : Bölümümüzde gerçekleştirilen birinci deneme : Bölümümüzde gerçekleştirilen ikinci deneme XXI .Fosfat : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş B : Kütle spektrometresi kütüphanesi ve Kovats indeks değerinin literatür ile karşılaştırılması yoluyla yapılan tanımlama bm bx : Belirtilmemiş : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş cx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş : Lb.

Leu. log : Kilogram : Koloni oluşturan birim : Litre : Laktik asit bakterileri : Lactobacillus : Lactococcus : Leuconostoc : Logaritma XXII . Ee EMP yolu Ent. B kütle spektrometresi kütüphanesi ve Kovats indeks değerinin literatür ile karşılaştırılması yoluyla yapılan tanımlama. kütle spektrometresi kütüphanesi kullanılarak yapılan tanımlama) Kg kob L LAB Lb. standart bileşik kullanılarak yapılan tanımlama. Lc. C. paracasei subsp. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi : Desimetrekare (alan ölçüsü birimi) : Escherichia : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi : Embden Meyerhof Parnas yolu .Glikoliz : Enterococcus : Küçük çapta üretim yapan işletme : Food and Agriculture Organization of United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) FID G GC Gr HF : Alev iyonlaştırmalı dedektörü : Büyük çapta üretim yapan işletme : Gaz kromatografisi : Gram (boyama) : Hesaplama faktörü (örnek miktarının litreye çevrilmesi için faktör: 10) HPLC ıd : High Performance Liquid Chromotography (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi) : Tanımlamada kullanılan yöntemler (A. F FAO : Bölümümüzde gerçekleştirilen üçüncü deneme : Lb.D3 Dd dm2 E.

tekil) : Streptococcus RF RID S Sa S. Ragosa Sharpe : Normalite : Sodyum hidroksit : The National Collection of Industrial. tekil) : Species (tür. S1 S2 S3 S4 S5 S1+S2 S3+S4+S5 sp. çoğul) : Subspecies (alt tür. XXIII . Marine and Food Bacteria : Northern Regional Research Laboratories : Plate Count Agar : Potato Dekstrose Agar : Pediococcus : DB-WAX kolonda belirlenen Kovats indeks değerleri : Cevap faktörü : Refraktif İndeksi Dedektörü : İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi : Saptanamadı : Saccharomyces : Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit : Siyanidin-3-ksilozil-galaktozit : Sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit : Ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit : Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit : Açillenmemiş : Açillenmiş : Species (tür. Str. r : Mikrofiltrasyon : Miligram : Mililitre : milimetre : Milimolar : Kütle spektrometresi : de Man. spp. ssp.MF mg mL mm mM MS MRS N NaOH NCIMB NRRLB PCA PDA Pe.

UV VRBA µg µm °C % xx yy zz : Subspecies (alt tür. çoğul) : Türk Standardı : Türk Standardları Enstitüsü : Ultraviyole : Violet Red Bile Agar : Mikrogram : Mikrometre : Santigrat derece : Yüzde : Laktik asit cinsinden : Asetik asit cinsinden : Siyanidin-3-glikozid cinsinden : pozitif reaksiyon : negatif reaksiyon : zayıf reaksiyon + z XXIV . TS T.subsp.E.S.

sake. Laktik asit fermantasyonu ürünü olan şalgam suyu. 1 . besleyici değeri ve raf ömrünü arttırdığından. Fermantasyon denilen bu biyolojik olaydan yararlanma. turşular. B ve C grubu vitaminler yanında çözünür şekerlerden glikoz.’dır. Apiaceae (önceleri Umbelliferae) familyasından iki yıllık bir bitki olan havuç’un bilimsel adı Daucus carota L. günümüzde de günlük hayatta önemli miktarlarda tüketilen fermantasyon ürünlerine en az gelişmiş ülkelerden en gelişmiş olanlarına kadar tüm toplumlarda rastlamak mümkündür. bazı alkollü içkiler tüm dünyada üretilmekle birlikte kefir. GİRİŞ Hasan TANGÜLER 1. aroması. Şalgam suyu üretiminde kullanılan temel hammadde siyah havuçtur. İnsanlar gıdaları saklama bilincine eriştikleri zamanlardan beri fermantasyondan yararlanmışlardır. Yeşil kısımları yenebilen şalgam çok zengin besleyici maddeler içermektedir. günümüz insanlarını çok değişik ve çeşitli ürünleri bu alanda kullanmaya sevk etmiştir. içme suyu ve yemeklik tuzun karıştırılıp laktik asit fermantasyonuna tabi tutulduktan sonra elde edilen özütün. tuz. şalgam. bulgur unu (setik). mor havuç ve istenirse acı toz biber ilave edilerek hazırlanan karışımın tekrar laktik asit fermantasyonuna tabi tutulması ile elde edilen ve istendiğinde ısıl işlem ile dayanıklı hale getirilen bir ürün” olarak tanımlanmıştır. kitlelere yavaş ulaşan ve üretimi yöresel olarak sürdürülen pek çok fermantasyon ürünü de bulunmaktadır. kırmızı renkli. Şalgamda kalsiyum ve demir gibi madensel maddeler. ekşi hamur. çeşitli peynirler. bulgur unu. Bunlardan yoğurt.’dır ve binlerce yıldan beri yetiştirilmektedir. Ancak. A. GİRİŞ Çeşitli meyve ve sebzelerin fermantasyonla dayanıklı hale getirilmeleri yeryüzünde bilinen en eski saklama yöntemlerinden biridir. tarhana gibi bazılarının üretimi ise belirli ülkeler veya bölgelerde yapılmaktadır. Fermantasyon gıdanın tadı. yapısı.1. Kasım 2003 tarihinde revize edilen TS 11149 şalgam suyu standardında “Şalgam suyu. sofralık zeytinler. şalgam ve su kullanılır. ekşi lezzetli ve bulanık bir içecektir. Üretiminde siyah havuç. Curiciferae familyasından Brassica cinsine ait bir bitki olan şalgamın bilimsel adı Brassica rapa L. ekşi hamur. Şalgam suyu bu ürünlerden biridir. fruktoz ve sukroz bulunmaktadır.

1. GİRİŞ

Hasan TANGÜLER

Bulgur unu, bulgura işlenmek üzere kaynatılmış ve kurutulmuş buğdayın dış kabukları ayrıldıktan sonra, kırma haline getirilmesi sırasında oluşan ve elek altında kalan kısmı olup kırma haline getirilen tanenin % 2-3’lük kısmını oluşturur. Ekmek mayası, genellikle melas gibi şekerli hammaddelerden elde edilen S. cerevisiae türü üst fermantasyon tipi kültür mayasıdır. Ekmek mayası sıvı, pres ve kuru maya olarak elde edilir. Şalgam suyu üretiminde maya olarak genellikle ekşi hamur kullanılır. Şalgam suyu üretiminde kullanılan bu ekşi hamur, gece boyunca veya birkaç saat oda sıcaklığında ekmek mayası hamurunun fermantasyona bırakılması ile elde edilir. Tuz denilince aksine bir belirtme yoksa sodyum ve klor iyonlarının birleşmesinden oluşan sodyum klorür anlaşılır. Şalgam suyu üretiminde kullanılan tuz, arıtılmamış kaya tuzudur. Şalgam suyu üretiminde kullanılan su, içme suyudur. Şalgam suyu yapımında, fermantasyon sonucu oluşan asit ortama dayanıklılık kazandırdığı gibi, tat ve aromayı da etkiler. Öte yandan, laktik asit şalgam suyuna ekşi tat ve aroma kazandırması yanında sindirimi kolaylaştırıcı, ferahlatıcı, sindirim sisteminin pH’sını düzenleyici ve vücudun bazı minerallerden daha fazla yararlanmasını sağlayıcı özelliklerde kazandırmaktadır. Şalgam suyu özellikle Adana ve ilçeleri ile Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ve bu illere bağlı ilçelerde tüketilmekle beraber, son yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde de tüketilmektedir. Özellikle Adana ve çevresinde açık olarak veya şişe ve plastik kaplar içerisinde tüketime sunulan şalgam suyu, yiyecek ve içecekle ilgili hemen her yerde bulunmaktadır. Şalgam suyu endüstriyel boyutta üretilmekte, ancak üretimi ile ilgili standart bir üretim tekniği bulunmamakla birlikte, ticari olarak şalgam suyu üretimi geleneksel üretim (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) ve hamur fermantasyonu uygulamadan yapılan doğrudan üretim olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, tüketime sunulan şalgam sularının çoğunda koruyucu madde bulunma olasılığı vardır. Ayrıca, çeşitli katkı maddelerinin bulunuyor olması da mümkündür. Bu tür uygulamalarla tüketici aldatılabilmekte ve aynı zamanda sağlığı da risk altına girmektedir. Şalgam suyu üretimi üzerinde yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Şalgam suyu fermantasyonu sırasında etkili olan laktik asit bakterileri üzerinde ayrıntılı bir araştırma

2

1. GİRİŞ

Hasan TANGÜLER

yapılmamıştır. Fermantasyon sonucu elde edilen şalgam suyunun dayanıklı hale getirilmesi ticari açıdan çok önemlidir. Bu konuda yapılan çalışma yetersizdir. Bu çalışmanın amacı, - şalgam suyu fermantasyonu sırasında ve fermantasyon sonunda ortamda bulunan laktik asit bakteri, toplam mezofil aerob bakteri, maya, Saccharomyces cerevisiae olmayan maya ve koliform bakteri sayılarını belirlemek, - şalgam suyunun fermantasyonunda etkili olan laktik asit bakterilerini izole etmek ve izole edilen laktik asit bakterilerini tanımlamak, - tanımlanan laktik asit bakterilerinin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini belirlemek ve bu bakteriler arasından starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterilerini seçmek, - farklı üretim yöntemleriyle şalgam suyu üretmek ve bunlardan en uygun yöntemi belirlemek, - belirlenen en uygun üretim yöntemi ile şalgam suyu üretmek ve bunlar üzerinde raf ömrünü uzatmaya yönelik denemeler yapmak, - ve böylece elde edilen tüm veriler ışığında en uygun bileşim ve özelliklere sahip şalgam suyu üretimi için, sanayi düzeyinde uygulanabilir standart bir üretim tekniği geliştirmektir.

3

1. GİRİŞ

Hasan TANGÜLER

4

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Hasan TANGÜLER

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fermantasyon ile sebzelerin dayanıklı hale getirilmesi, sebzelerin raf ömrünün uzatılması, mevsimsel elde edilebilirliğinin arttırılması, pişirmede zaman kazanımı ve daha çok sebzenin kabul edilebilirliği, sindirilebilirliği ve besinsel değerlerinin arttırılması gibi avantajlara sahiptir. Sebzelerin tedavisi olarak adlandırılan laktik asit fermantasyonu gıdalarının geliştirilmesinde çok büyük rol oynar. Fermantasyon ile sebzeler daha sağlıklı ve besleyici olur (Sethi, 1990). Fermente bitkisel ürünlere özellikle fermantasyon sonunda oluşan asitten dolayı artan bir ilgi gösterilmektedir. Laktik asidin koruyucu özelliğinden dolayı uzun zaman meyve ve sebzelerin muhafaza edilmelerinde ve dayanıklı hale getirilmelerinde laktik asit fermantasyonundan yararlanıldığı bilinmektedir (Özler ve Kılıç, 1996). Sebzelerin çoğu, uygun sıcaklıkta yeterli süre salamura içerisinde bırakıldığında floralarında bulunan LAB ve mayalar tarafından doğal olarak fermantasyona uğratılır (Özler ve Kılıç, 1996; Acar, 1998). Ancak, doğal olarak fermente edilmiş sebzelerde yumuşama, renk ve aroma kaybı ve benzeri problemler meydana gelebilmektedir. Kontrollü fermantasyonda ise laktik asit bakterilerinin ve fermantasyon sırasında kapalı tankların kullanımı ile şekerlerin tamamı fermente edildiğinde sebzelerin muhafaza edilmesi mümkün olmaktadır. Kontrollü fermantasyon yöntemleri uygulandığında, normal sebze sularına oranla diyet ve beslenme fizyolojisi açısından etkili, duyusal özellikleri ile kolaylıkla ayrılabilen laktik asit fermantasyonu (laktoferment) ile üretilmiş sebze suları üretilebilmektedir (Özler ve Kılıç, 1996). Laktoferment sebze suyu üretimi ile havuç suları mikrobiyolojik olarak dayanıklı, lezzetli ve yüksek besleyici değere sahip olurlar (Demir ve ark., 2006). Fermente sebze sularının üretimi mikroorganizmalar olmaksızın

gerçekleştirilemez. Fermantasyon işlenmiş sebzelerin kendi içerisinde bulunan özellikle LAB gibi mikroorganizmalar kullanılarak spontan olarak veya starter kültür kullanarak kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir (Demir ve ark., 2006). Fermantasyonda etkili olan bu laktik asit bakterileri gıda teknolojisinde çok önemli bir role sahiptir. Bunlar özellikle fermente süt ürünleri, fermente bitkisel ürünler, tahıl ürünleri ve bunun yanında şarap, sucuk gibi pek çok gıda da doğal olarak veya sonradan starter

5

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Hasan TANGÜLER

kültür olarak ilave edilerek gıdaların olgunlaştırılması, üretimi ve dayanıklılığının sağlanmasında önemli rol oynarlar (Stiles ve Holzapfel, 1997; Tangüler ve Erten, 2006). Öte yandan, laktik asit fermantasyonu sonucu havuç suyunun pH’sı düşer ve istenen tat elde edilir. Aynı zamanda uzun süreli dayanıklılık elde edilebilir (Demir ve ark., 2004; Demir ve ark., 2006). Laktik asit fermantasyonu anaerobiktir. Fakat, fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmalar fakültatif aerob’tur (Atkinson ve Mavituna, 1991). Oksijen dışında lakto-fermantasyonda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen en önemli faktörler başlıca, sıcaklık, fermente edilebilir şeker seviyesi gibi havuçların özellikleri, tampon kapasitesi, pH, asitlik, doğal inhibitör bileşikler ve üretilen laktik asit miktarıdır (Demir ve ark., 2006). Fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonu heterofermantatif bir laktik asit bakterisi olan ve özellikle temel son ürün olarak laktik asit ve asetik asit üreten Leuconostoc (Leu.) mesenteroides tarafından başlatılır (Harris, 1998; Bergqvist ve ark., 2005) ve asit miktarındaki artış ile beraber bu bakteriler ölür ve fermantasyon Lactobacillus (Lb.) brevis, Pediocoocus (Pe.) pentosaceus ve Lb. plantarum tarafından devam ettirilir. Asitlikte daha fazla artış Lb. brevis ve Pe. pentosaceus türlerinin etkisinin azalmasına neden olur ve fermantasyon genellikle aside dayanıklı Lb. plantarum bakterisi tarafından tamamlanır (Harris, 1998). Lb. plantarum fermente sebzelerden en sık izole edilen laktik asit bakterisidir (Bergqvist ve ark., 2005). Diğer fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonunda olduğu gibi şalgam suyu

fermantasyonunda da etkili olan mikroorganizmalar laktik asit bakterileridir (Canbaş ve Deryaoğlu, 1993; Arıcı, 2004). Fermantasyon sırasında laktik asit bakterileri glukoz, früktoz ve sükrozu kullanırlar (Fleming, 1982; Fleming, 1991). Fakat, LAB tarafından havuç gibi sebzelerin fermantasyonunda tüm şekerler kullanılmaz (Fleming ve ark., 1983; Anderson ve ark., 1990).

6

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Hasan TANGÜLER

2.1. Laktik Asit Bakterileri Laktik asit bakterisi, terimi çok uzun yıllar boyunca “süt ekşitici organizmalar” terimi ile aynı anlamda kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda çok çeşitli fermente ürünlerin üretiminde rol oynayan en önemli endüstriyel mikroorganizmalar olarak bilinmektedir (Axelsson, 1993; Batish ve ark., 1997). Daha sonraları, bu bakterilerin laktik asit üreten diğer bakterilerle olan benzerliği anlaşılmış ve yeni gelişmeler ile yeni tanımlamalar yapılmıştır (Axelsson, 1993; Mulholland, 1997). LAB içerisinde biyokimyasal ve ekolojik özellikleriyle birlikte filogenetik olarak birbirine yakın olan “Carnobacterium, Alloiococcus, Dolosigranulum, Enterococcus (Ent.), Globicatella, Aerococcus, Lactosphaera, Oenococcus, Lactobacillus (Lb.), Lactococcus (Lc.), Leuconostoc (Leu.), Pediococcus (Pe.), Streptococcus (Str.), Tetragenococcus, Vagococcus ve Weissella” cinsleri yer almaktadır. Bifidobacterium (Bi.) cinsi de filogenetik olarak LAB’ne benzememesine rağmen, biyokimyasal, fizyolojik ve ekolojik özellikleri bakımından benzer olduğundan LAB içerisinde yer almaktadır (Axelsson, 1998; Adams, 1999; Beasly, 2004; Hutkins, 2006). LAB’nin ait olduğu üç familya vardır. Lactobacillaceae familyası, (Lb. acidophilus, Lb. helveticus, Lb. delbrueckii, Lb. plantarum, Lb. fermentum, Lb. brevis gibi), Streptococcaceae familyası (Str. thermophilus, Str. faecalis (Yeni adı Ent. faecalis), Lc. lactis ssp. lactis, Lc. lactis ssp. cremoris, Leu. mesenteroides, Leu. oenos (Yeni adı Oenococcus oeni), Leu. cremoris, Leu. dextranicum, Pe. Pentosaceus, Pe. acidilactici gibi) ve Actinomycetaceae familyası (Bi. bifidus (Eski adı Lb. bifidus), Bi.brevi, Bi. adolescens, Bi. longum gibi) (Kılıç, 2008). Fermantatif metabolizmaları sonucunda, laktik asit üreten bu bakteriler, Gr (+), bazı durumlarda pseudo-katalaz olmasına karşın genelde katalaz (-), genellikle hareketsiz ve sporsuzdurlar (Axelsson, 1998). Tüm laktik asit bakterileri, anaerobik olarak gelişirler, ancak bir çoğu fakültatif anaerob ve mikroaerofiliktirler (Madigan ve ark., 1997; Hayaloğlu ve Erginkaya, 2001). Ancak, bazı laktobasil suşlarının hareketli ve endospor oluşturduğu ve bazı laktobasiller ve pediokoklarda katalaz (+) reaksiyon görüldüğü bilinmektedir (Kılıç, 2008). Çoğu laktik asit bakterileri, yalnızca şeker ve fermente edilebilir bileşiklerin metabolizmasından enerji sağladıkları için şekerlerin bol

7

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Hasan TANGÜLER

bulunduğu ortamlarda çok iyi gelişebilmektedirler. Laktik asit bakterilerinin biyosentetik yetenekleri sınırlı olduğundan, aminoasitler, vitaminler, purinler, pirimidinlerin bulunduğu kompleks besinlere gereksinim duyarlar (Axelsson, 1998; Madigan ve ark., 1997; Hayaloğlu ve Erginkaya, 2001). Laktik asit bakterileri gıda teknolojisinde çok önemli bir role sahiptir. Bunlar özellikle yoğurt, kefir, kımız gibi fermente süt ürünleri, sauerkraut, salatalık turşusu ve salamura yeşil zeytin gibi fermente bitkisel ürünler, ekmek, boza, tarhana ve ogi gibi tahıl ürünleri ve bunun yanında şarap, sucuk, balık sosu gibi pek çok gıdanın olgunlaştırılması, üretimi ve dayanıklılığının sağlanmasında kullanılırlar (Caplice ve Fitzgerald, 1999; Holzapfel ve Wood, 1995; Blandio ve ark., 2003). Laktik asit bakterileri, homo- ve heterofermantatif laktik asit bakterileri olmak üzere iki gruba ayrılır (O’Toole ve Lee, 2004; Leroy ve De Vuyst, 2004; Tunail, 2009). Homofermantatif LAB (Bazı Lactobacilluslar, Pediococcus, Lactococcus vb.) Embden-Meyerhof Parnas yolunu (Şekil 2.1) kullanarak şekerlerden esas ürün olarak laktik asit oluştururken, heterofermantatif LAB (Bazı Lactobacilluslar, Leuconostoc, Oenococcus, Weissella vb.) heksoz monofosfat (pentoz fosfat yolunu) (Şekil 2.2) kullanarak birincil ürün olarak laktik asit yanında, etil alkol, asetik asit, diasetil ve karbondioksit gibi ikincil ürünleri de üretirler (Holzapfel ve Wood, 1995; Caplice ve Fitzgerald, 1999; Blandio ve ark., 2003).

2.2. Homolaktik Fermantasyon Homofermantatif LAB (Bazı Lactobacillus, Pediococcus, Lactococcus ve Streptococcus gibi) Embden-Meyerhof Parnas (EMP, glikoliz) yolunu kullanarak şekerlerden büyük çoğunlukla laktik asit oluşturur (1 mol heksozdan 2 mol laktik asit ve 2 mol ATP meydana getirirler) (Fleming ve ark., 1985; Holzapfel ve Wood, 1995; Caplice ve Fitzgerald, 1999; O’Toole ve Lee, 2004; Leroy ve De Vuyst, 2004). Şekil 2.1’de homofermantatif laktik asit fermantasyonu verilmiştir.

8

2. 1997.1 Homofermantatif laktik asit fermantasyonu (Marshall ve Tamime. 1998.6-Bifosfat Fruktoz-1. 9 . Axelsson. 2006).6-difosfat aldolaz Gliseraldehit-3-P Gliseromutaz Gliseraldehit-2-P Enolaz Dihidroksi-aseton-P Fosfoenolpirüvat Pirüvatkinaz Pirüvik asit Laktat dehidrogenaz LAKTİK ASİT Şekil 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER GLUKOZ Heksokinaz Glukoz-6-P Glukoz-6-P fosfoglukoz izomeraz Fruktoz-6-P Fosfofruktokinaz Fruktoz-1. Hutkins.

Öte yandan. delbrueckii. yüksek enerjili bağlar oluşur ve pirüvat üretilir. Lb. etil alkol. oksidasyon-redüksiyon meydana gelir. Caplice ve Fitzgerald. 1998). ATP. laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu çeşitli aroma maddeleri de oluşur (Leroy ve De Vuyst. Bu nedenle. Leroy ve De Vuyst. Oenococcus.6-difosfat aldolaz enzimi ile birbirlerine ve başka bileşiklere kolayca dönüşebilen 3 karbonlu gliseraldehit-3-fosfat ve dihidroksiaseton fosfata dönüşür. Bu yolda oksidasyon içermeyen. 1985. Bu maddelerin üretimleri sırasında az da olsa gıdanın kalori değerinde bir değişme olmaktadır (Ünlütürk ve Turantaş. Weissella ve bazı Lactobacillus gibi) heksoz monofosfat veya pentoz yolları ile havaya bağlı olarak esas ürün olarak laktik asit yanında. 2004).6-difosfata.. 1997. pirüvat da laktat dehidrogenaz enzimi vasıtasıyla laktata dönüşür (Marshall ve Tamime. 1998. 1995. 1998. Glikolizle. Ayrıca. Axelsson. Bir başka deyişle. Holzapfel ve Wood. acidophilus ve Streptococcus thermophilus gibi homofermantatif LAB tarafından EMP yoluyla glikoz katabolize edilir. Fellows. pirüvat. 10 . asetik asit. ancak anahtar niteliğinde bir ürün olan gliseraldehit-3-fosfatın oluşumunu sağlayan bir dizi başlangıç tepkimesi gerçekleşir. 1999. 2008). 2004). 2000). Heterolaktik Fermantasyon Heterofermantatif LAB (Leuconostoc. Aroma maddeleri ile ilgili bilgiler Bölüm 2. diasetil ve CO2’de üretirler (Fleming ve ark. Daha sonra. 2004. Çakmakçı ve ark. laktik asit bakterileri gıdanın bozulmasına neden olan mikroorganizmalar ve insanlarda hastalıklara neden olan patojen mikroorganizmalar üzerinde de ürettikleri bazı maddeler nedeniyle antagonistik etkiye sahiptir.3. 1 molekül glikozdan her birinden 2 molekül olmak üzere. 2.10’da verilmiştir.2. bu mikroorganizmaların kullanılarak üretildiği gıdalar insan sağlığı açısından güvenilir gıdalar olarak kabul edilmektedirler (Ünlütürk ve Turantaş. 6-karbonlu glikoz önce fruktoz 1. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Homolaktik fermantasyonda genellikle Lb. Daha sonra. O’Toole ve Lee. NADH ve H2O oluşur. daha sonra da fruktoz 1..

2. Hutkins.3-difosfogliserat Fosfogliserat kinaz 3-fosfogliserat Fosfogliserat mutaz Asetil-CoA Asetaldehit dehidrogenaz Asetaldehit Alkol dehidrogenaz Asetil-fosfat 2-fosfogliserat Enolaz H2O Fosfoenolpirüvat Pirüvat kinaz Pirüvik asit Laktat dehidrogenaz ETANOL veya ASETAT LAKTİK ASİT Şekil 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER GLUKOZ Heksokinaz Glukoz-6-P Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz 6-fosfo-glukonat CO2 6-fosfo-glukonat dehidrogenaz Ribuloz-5-fosfat Ribulazepimeraz Ksiluloz -5-fosfat Fosfoketolaz Gliseraldehit-3-P Gliseraldehit-3-fosfat dehidrogenaz 1.2 Heterofermantatif laktik asit fermantasyonu (Marshall ve Tamime. 2006). 1997. Axelsson. 11 . 1998.

Daha sonra. katalaz ve oksidaz negatif. delbrueckii subsp.. Sebze Fermantasyonlarında Etkili Olan Laktik Asit Bakterileri Sebze fermantasyonlarında etkili olan LAB. genellikle hareketsiz ince. 2. 2003). heksokinaz enzimi vasıtasıyla glikoz 6 fosfata ve daha sonrada fosfoglukonata okside olur. 1998).fosfattan fosfoketolazın etkisiyle asetil fosfat da oluşur. 2008). 1998. fosfoketolaz enzimi tarafından iki trioza çevrilir ve oluşan gliseraldehit-3-fosfat EMP yolunda olduğu gibi laktata dönüşür. 80’nin üzerinde tür ve alt türlerden oluşmaktadır (Limsowtin ve ark.4.4. 1998. Kılıç. Asetil fosfat daha sonra asetil CoA’ya ve asetil CoA’da asetaldehit dehidrogenaz enzimi vasıtasıyla asetaldehite dönüşür. Leuconostoc mesenteroides ve Pediococcus pentosaceus’tur (Haris. Enterococcus faecalis. plantarum. Öte yandan.2) (Marshall ve Tamime. Tunail. 1997. delbrueckii. Bu grupta yer alan bazı önemli Lactobacillus türleri: Lb. Lactococcus lactis. Çoğu türleri zorunlu homofermantatif olup bazıları fakültatif heterofermantatif ve bazıları da zorunlu hetorofermantatiftir (Hammes ve Vogel. alkol dehidrogenaz enzimi tarafından etanol veya asetat oluşur (Şekil 2. 2000. Bu bakteriler gelişebilmek için kompleks besin maddeleri ve vitaminlere ihtiyaç duymakta olup. Axelsson. 2009). Ayhan. 2003). 12 .2. 1998). LAB’nin en büyük grubu olan Lactobacillus cinsi. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Heterolaktik fermantasyonda rol oynayan heterofermantatif LAB metabolik yolla laktozu ve glikozu fermente ederler. Curry ve Crow. Bu cinsteki mikroorganizmalar Gr (+).. uzun veya kısa çubuk ya da kokobasil şeklinde bakterilerdir (Ünlütürk ve ark. 2. Glikoz. mikroaerofilik ve femantatiftirler.. 1995. dekarboksilasyon ile oluşan pentoz. Ardından. süt ve sebze ürünlerinin üretiminde rol oynarlar (Turantaş. brevis. 1998). bavaricus. Lb. ksiluloz5. 1998. bu türler fermente et. Axelsson.1. Lactobacillus cinsine ait bu tür ve alt türler üç grup altında toplanmıştır (Ünlütürk ve ark. Lb. Homofermantatif Lactobacillus türleri Thermobakterium grubuna dahildirler. Lactobacillus spp. Bazı Lactobacillus cinsine ait türler mutlak anaerobik. Lb.

pH’yı etkin bir şekilde düşürür (Desai ve Sheth. Lb. diğer laktik asit bakterilerinden daha çok asitlik koşullarına dirençlidirler ve pH 4-5 civarında gelişme gösterebilirler (Hayaloğlu ve Erginkaya. rhamnosus. 2001). Fleming. Lb. Lb. tolerans. 1997. Lb. hidrojen peroksit.. Turantaş. 2001). 2008). 1999. aside dayanıklı bir LAB’sidir (Akçelik ve Ayhan. delbrueckii subsp. İkinci grupta yer alan fakültatif heterofermantatif Lactobacillus türleri Streptobacterium grubunda yer alır. Lb. 2008). organik asit.1991. plantarum ve Lb. 13 . Bitkisel ürünlerin doğal fermantasyonlarında. 1995. casei subsp. Zorunlu heterofermantatif Lactobacillus türlerinin hepsi Betabacterium grubuna dahildirler (Hammes ve Vogel. plantarum. 1998. sebzelerin fermantasyonunda kullanılan. acidophilus. plantarum baskın hale geçerek.. etil alkol ve karbondioksit de üretirler (Turantaş. casei subsp. 2000). 1995.. Kılıç. 2008). Lactobacillus cinsi bakteriler genellikle. helveticus ve Lb. Ünlütürk ve ark. casei subsp. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Lb. pseudoplantarum.2. casei. lactis. yüksek asitliğe ve tuz konsantrasyonlarına karşı dayanıklı olması nedeniyle Lb. Lb. Lb. kefir bu grupta yer alan önemli Lactobacillus türleridir (Kılıç. casei subsp. buchneri ve Lb. sake bu grupta yer alan önemli türlerdir (Ünlütürk ve ark. endüstriyel öneme sahip. 1998). diasetil gibi metabolitlerin yanında ürettiği bakteriyosinlerle diğer mikroorganizmaların gelişimlerini inhibe eder. pH değeri diğer laktik asit bakterilerin gelişemeyeceği düzeye düştüğü zaman doğal laktik asit fermantasyon süresince gelişmeye devam etmesini sağlar ve bu nedenle Lactobacillus’ların çoğu laktik asit fermantasyonunun son aşamasından sorumludurlar (Hayaloğlu ve Erginkaya. 1988. Barath ve ark. delbrueckii subsp. Bu türler laktik asidin yanında asetik asit ve diğer organik asitler. 1998). fermentum. Ünlütürk ve ark. 1998. Kılıç. Lb. Lb. 1999). Bitkilerin doğal mikroflorasında bulunan ve antagonisitk etkisi nedeniyle düşük pH.. Lb. salivarus’tur (Hames ve Vogel. bulgaricus. Demir. Lb.

Pediococcus spp. turşu. Şekerlerden %0. 1998.9 oranında laktik asit üretirler. şarap gibi fermente ürünlerde bulunurlar (Turantaş. Daha sonraları. 1995. optimum gelişme sıcaklıkları ise 25-32oC arasındadır (Turantaş.5-0. Pe.3. 2008). Koklar tekli ve ikili şekilde bulunabilirler veya kısa zincir veya tetrad oluşturabilirler (Turantaş. Gr pozitif. hareketsiz.. 1995. pentosaceus yeni sınıflandırmada verilen Pediococcus türleridir. fakültatif anaerob kok şeklinde heterofermantatif laktik asit bakterileridir (Dellaglio ve ark.5 tuz konsantrasyonunda rahatlıkla gelişebilmekte olup.4. Leuconostoc spp. bira. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2.2. Orla-Jensen 1919 yılında Leuconostoc’ları Betacoccus olarak isimlendirmiştir. Ayhan. katalaz negatif. 2. gaz oluşturmazlar (Simpson ve Taguchi. Pe. Yeni sınıflandırmada Tetragenococcus halophilus olarak adlandırılan Pediococcus halophilus yüksek oranda tuz içeren ürünlerde serbest aminoasitleri dekarboksile edebilme yeteneği nedeniyle problem yaratabilmektedir (Turantaş. cerevisiae ve Pe. 2000). Ayhan. 2008). acidilactici ve Pe.43µm çapındadır.2.4. 14 . %10 tuz konsantrasyonunda zayıf bir gelişme gösterirler.36-1. asit üretimlerinin yüksek olması ve oldukça geniş bir sıcaklık aralığında gelişebilmeleri nedeniyle önemlidirler (Turantaş. cerevisiae. Gr pozitif. 1998). Şarap ve bira gibi alkollü içkilerde ise diasetil üretmeleri nedeniyle kalite kaybına neden olurlar. Hücreler 0. 1995). 2000). 2000). Ayhan. hareketsiz olup spor ve kapsül oluşturmazlar (Simpson ve Taguchi. Hücreler genellikle yuvarlak veya mercimek danesi şeklinde olup ikili veya zincir şeklinde bulunurlar (Kılıç. 1998. katalaz negatif. Kılıç. Leuconostoc olarak kullanılmıştır. Bu cinse ait türler tuza toleranslı olmaları. %5. Pe. Bu starterler özellikle turşu ve sucuk fermantasyonunda rol oynarlar. acidilactici türleri en önemli starter kültürler arasında yer almaktadır. mikroaerofilik ve fermantatif kok şeklinde bakterilerdir. 7-45oC’ler arasında gelişme göstermekte olup. 1998). 1998). Pediococcus cinsine ait türler tuza dayanıklı homofermantatif türlerdir ve bitkilerde.

Bu mikroorganizmalar doğal olarak bitkilerde ve sütte yaygın olarak bulunur. 2006). Bu özelliğinden dolayı salatalık turşusu fermantasyonunun ilk aşamasında Leu. Leuconostoc cinsine ait bakteriler karbonhidratlardan etil alkol üretebilir (Cogan ve Jordan. Cogan ve Jordan. En önemlileri Leu. mesenteroides ve Leu. 1995. mesentoroides. Heterofermantatif olan bu bakteriler. fakültatif anaerob koşullarda aktivite gösterebilmektedirler (Dellaglio ve ark. 2. Bu durum ortamda mevcut ve laktik olmayan diğer mikroorganizmaların (örneğin gıdalarda bozulmaya ve insanlarda hastalıklara neden olan mikroorganizmalar gibi) hızla inhibisyonuna neden olur.etil alkol ve CO2 meydana getirirler (Frazier ve Westhof. Çoğu türü %3. 1997). mesenteroides subsp. karbonhidratları parçalayarak laktik asit yanında asetik asit .5 tuz konsantrasyonunda gelişebilirler. 3.2. 1995. Leu. 20-30°C arası olup. Hutkins. lactis ve Leu mesenteroides subsp.. 1998). Sebze fermantasyonlarının ilk aşamasında Leuconostoc cins bakteriler diğer laktik asit bakterilerine ve ortamda bu mikroorganizmalarla rekabet eden diğer mikroorganizmalara kıyasla çok daha hızlı bir şekilde ve yeterli düzeyde asit üretirler. cremoris ise tereyağı fermantasyonunda önemli rol oynayan türlerdir. dextranium’dur (Frazier ve Westhof. Axelsson. Leu. Tuza toleransları vardır. mesenteroides yer almaktadır. 1994) . 1993. cremoris sütte bulunan sitrik asidi fermente ederek diasetil üretirler (Dellaglio ve ark. Gıdalarda önem taşıyan Leuconostoc türlerinin bazı karakteristikleri aşağıda sıralanmıştır: 1. Turantaş. Heterofermantatif mikroorganizmalar oldukları için diasetil yanında bazı tat ve aroma bileşikleri üretirler. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Optimum gelişme sıcaklıkları. mesenteroides subsp. 1988. bazı türleri de %6. Leu. Cogan ve Jordan.. Tamime ve Marshall. 15 . dextranicum türleri turşu fermantasyonunda. Leu. 1994). 1988. Leuconostoc türleri şekerleri heterofermantatif yolla fermente ederek laktik asidin yanında önemli miktarlarda etil alkol ve karbondioksit üretirler. dextranicum ve Leu. Özellikle. 1994. sebze ürünlerinde fermantasyonun başlangıcında ortama hakim olurlar ve diğer bakterilerle rekabet ederler.

Karbonhidratların fermantasyonu sonucu birincil derecede L-laktik asit üretirler (Turantaş. ekmekte kabarmaya yardımcı olur. Sakaroz içeren ortamlarda yapışkanımsı bir gelişme gösterirler. 1998). yeni sınıflandırmada Lactococcus cinsinde gösterilmektedir (Turantaş. Kılıç. tekli. 16 . 1998). ancak 45oC’de gelişemezler (Madigan ve ark. Lactococcus spp.2.. koliform bakteriler ve mayalar da bulunabilir (Haris. mesenteroides ve Leu. mezofil aerob bakteriler. Yüksek şeker konsantrasyonuna dayanıklı mikroorganizmalardır. Hücre şekilleri küresel veya oval olup. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 4. 2008. Ürettikleri CO2 peynirde arzu edilmeyen bir kusur oluşumuna ve şurup gibi yüksek konsantrasyonda şeker içeren gıdalarda ise bozulmaya neden olurken. mesenteroides ve Leu. 1998. Lactococcus cinsine ait bakteriler pH 9. 5.5. 1998. 1995. Şekerlerden oldukça fazla miktarda CO2 üretirler. dextranicum’un gelişebildiği şeker konsantrasyonu düzeyi %55-60’a kadar çıkabilmekte ve bu türler şurup. Turantaş. 2006). Leu. 2000). katalaz negatif. Optimum gelişme sıcaklığı ~30oC’dir (Hutkins.. 6. Ayhan. kek ve dondurma üretimi için hazırlanan karışımlarda kolaylıkla gelişebilmektedir. Eski sınıflandırmada Streptococcus cinsinin Lancefield serolojik N grubundaki koklar.4.2 ve %4 tuz konsantrasyonunda ve 10oC’de gelişir. Lactococcus cinsine ait mikroorganizmalar Gr pozitif. hareketsiz kok şeklinde bakterilerdir. 2000). 1998). Fermantasyonda Etkili Olan Diğer Mikroorganizmalar Sebze fermantasyonlarında LAB’ne ilave olarak. 1997. 1998).4.4. 2. ikili veya zincir şeklinde diziliş gösterebilirler (Turantaş. Turantaş. Bu durum dekstran üretiminde (Leu. Ayhan. ancak yüksek oranda sakaroz içeren şeker kamışı ve şeker pancarından sakaroz üretiminde sorun oluşturabilir (Dellaglio ve ark. 2. dextranicum tarafından üretilir) bir avantajdır.

1996).. Küf gelişimi için su. Bender ve Bender.. Mayalarda filamentöz yapı (dallanma) görülmez. 2000). Bu mikroorganizmalar hücre büyüklüğü. heteretrof mikroorganizmaları olarak bilinmektedir. potasyum) gereksinim vardır (Onions ve ark. 2000). Mayalar genellikle yuvarlak. heteretrof.0-9.. Kluyveromyces spp. Osumi. yapı olarak bitkisel hücreye benzer (Stewart ve Russel. Ayhan. DurluÖzkaya ve Kuleaşan. ökaryotik. Pichia spp. 1988). Pek çok maya ve küf türünün fermantasyon ve gıda sanayinde istenmeyen bulaşıcılar olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda birçoğu %55-60 şeker ve yüksek tuz konsantrasyonuna sahip ortamlarda kolaylıkla gelişebilmektedir (Jay.2. 1995. Candida spp. 1992. 1983. Bu tür maya ve küfler saprofit özellikte olup gıdanın bozulmasına. 2002). pH’nın yükselmesine neden olduklarından dolayı zararlı olabilirler (Haris. bakterilerden daha büyük hücre boyutuna sahip olan.. 1998.4. doğada hemen her yerde yayılmış olan. Debaryomyces hansenii gibi oksidatif mayalar da bulunur. 1998). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. toprak ve organik maddeler üzerinde yaygın olarak bulunan fungusların. 2000. 1995). Maya hücresinin şekli ve yapısı türe göre değişmekle beraber (Şahin. 17 . nitrojen. Bazı küf türleri ise oluşturdukları mikotoksinler ile zehirlenme ve hastalıklara neden olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadırlar (Karadeniz ve Ekşi. filamentli (ipliksi) ve çok hücreli mikroorganizmalardır (Temiz. Sert. silindirik. Ancak. Şahin. 2000). 1998). endüstriyel öneme sahip tek hücreli mikroorganizmalardır (Çetin.. oval ya da limon şeklinde hücre morfolojisine sahip olup geniş bir pH aralığında (pH 2.0) ve %18’e kadar etil alkol de dahi üreyebilmektedir. hava bulunan veya bulunmayan ortamda gelişebilen (Kirsop. Saccharomyces spp. üretimin istenmeyen şekilde sonuçlanmasına yol açmaktadırlar (DurluÖzkaya ve Kuleaşan. oksijen ve makro elementlere (karbon. fosfor. 2000). Mayalar. su.1. mayalar laktik asiti parçalayıp. Küfler. 1999. yapı ve metabolik aktiviteleri yönünden önemli farklılıklar göstermektedirler (Durlu-Özkaya ve Kuleaşan. 1981). Maya ve Küf Mayalar doğada hava.5. gibi fermantatif mayalar ve Hansenula spp.

gıdalarda en çok rastlanan saprofit ve patojen bakterilerdir.3. sporsuz çubuklar olup. yıkama işlemi yapılmaksızın öğütülerek paketlenen. özel besin maddelerine gereksinin göstermemesidir. üründe bulunan mayaküf sayısı üretim teknolojisi gereği açık hava ile teması fazla olan. Klebsiella ve Citrobacter cinsleri 18 . 2000). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Maya ve küfler pek çok gıda maddesi için sorun teşkil ederken. 2000).5.4. 2.5. Çoğu bakterinin gelişebildiği düzeyde yeterli besin maddesi içeren ancak hiçbir inhibitör içermeyen bir ortamda mezofil ve aerob inkübasyon koşullarında gelişebilen bakteriler. Bunun nedeni gıdalarda bulunabilen bakterilerin büyük bir çoğunluğunun aerob mezofil olarak tanımlanan sınırlar içerisinde gelişebilmesi. Enterobacteriaceae familyası içinde yer alan ve laktozdan 35°C’de 48 saat içinde gaz oluşturma yeteneğine sahip bakteriler olarak tanımlanmaktadır. aerobik veya fakültatif anaerobiktirler. Bu bakteriler gram negatif.).2. 2. 2000).2.4. Koliformlar. Toplam mezofil aerob bakteri sayımı ile hammaddeler. işleme sonrası depolama ve taşıma koşulları ile ilgili genel kirlilik hakkında mikrobiyolojik standartlara uyulup uyulmadığı belirlenebilmektedir (Doğan ve Tükel. Toplam Mezofil Aerob Bakteri Toplam mezofil aerob bakteri sayısı gıdalarda mikrobiyolojik kalitenin belirlenmesinde indikatör olarak yaygın şekilde başvurulan kriterlerdir. Bu aşamada önemli olan bunların cins ve türleri değil toplam sayılarıdır (Doğan ve Tükel. yardımcı maddeler ve ambalaj materyalinin mikrobiyolojik durumu ve genel işletme koşulları. Koliform bakteriler olarak genellikle Escherichia (E. soğutma ya da dondurma gibi işlem gören gıdalar açısından önemli bir mikrobiyolojik kalite kriteri olarak görülmektedir (DurluÖzkaya ve Kuleaşan. Enterobacter. Koliform Bakteriler Koliform bakterilerden indikatör olarak ilk defa suların güvenliği açısından daha sonraları ise diğer gıdalarda olası bir fekal kontaminasyon ve gıda sanayinde sanitasyon göstergesi olarak yararlanılmıştır.

Tangüler ve Erten. Enterobacter aerogenes. Bu nedenle koliform bakterilere pek çok gıda maddesinde rastlamak mümkündür. coli olduğu bilinmektedir. 1984. Erten ve Tangüler. Bunun bir sonucu olarak da koliform varlığı gıda da aynı zamanda bağırsak orjinli (enterik) patojenlerin bulunabileceğinin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 1998). alkollü içkiler. hem de insan ve hayvanların bağırsak sisteminde bulunabilmektedir (Temiz. yoğurt. 2000. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER kabul edilmektedir. Klebsiella pneumonia ve Citrobacter freundii ise doğada hem bitkilerde. Koliform grup içinde fekal koliform olarak tanımlanan bakterilerin büyük çoğunluğunun E. kötü sanitasyon koşullarının. Bu ürünler arasında fermantasyona dayalı olanların önemli bir yeri vardır (Canbaş ve Fenercioğlu. 1998). koliform bakteriler sadece fekal orjinli değildir.. Geleneksel fermente ürünler dünya genelinde hayatımızın önemli bir kısmını oluşturur (Erten ve ark. pişirme ve pastörizasyon sonrası tekrar bulaşma olduğunun bir göstergesidir (Çakır. Ancak.. yanlış veya yetersiz pastörizasyon uygulamalarının. kökenleri ve işlenme biçimleri değişik. coli ve Enterobacter aerogenes’tir. Klebsiella pneumonia ve Citrobacter freundii gelmektedir (Temiz. Önemli olan diğer türler arasında Enterobacter cloaca. 2009a). Ancak. insan ve sıcak kanlı hayvanların bağırsak sistemlerinde doğal olarak bulunduğundan başlangıçta fekal kontaminasyonun en iyi indikatörü olarak değerlendirilmişlerdir. çeşitli ürünlerden oluşur. Şalgam Suyu İnsan yaşamının dengeli bir şekilde sürdürülmesini sağlayan günlük gıdalar. Koliformlar. üretimi yöresel olarak sürdürülen pek çok fermantasyon 19 .2. diğer bazı laktoz pozitif bakteriler de koliformlar içinde değerlendirilmektedir. Doğan ve ark. Coli-aerogenes olarak da isimlendirilebilen koliformlar içinde en tipik iki bakteri E. Öte yandan. turşu. 2. 2010). Günümüzde de fermantasyon ürünlerine tüm toplumlarda rastlamak mümkündür. Çeşitli peynirler. 2008. Koliform bakterilerin gıdalarda bulunması. kefir. İnsanlar gıdaları saklama bilincine eriştikleri zamanlardan beri fermantasyondan yararlanmışlardır. boza. sake.5. 2001). tarhana gibi fermantasyon ürünleri bulunmaktadır.

2009a). içerisinde patojen mikroorganizmalar gelişemediği için de sağlık açısından güvenilir ürünler olarak kabul edilmektedirler (Fellows. 2000). Erten ve Tangüler. Şalgam suyu gibi laktik asit fermantasyonu sonucu oluşan turşu. 1993. Canbaş ve Deryaoğlu. Tangüler ve Erten. Tangüler ve Erten. yiyecek ve içecekle ilgili hemen her yerde bulunmaktadır. 1993. kefir. Laktik asit fermantasyonu sonucu elde edilen şalgam suyu.. Son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi illerde de tüketilmeye başlanmıştır (Canbaş ve Deryaoğlu. ekşi lezzetli bir içecektir (Canbaş ve Fenercioğlu. 1993. 2009a). 1984. Canbaş ve Deryaoğlu. Tangüler ve Erten.2. Türker ve ark. Laktik asit. 1993. sindirim sisteminin pH’sını düzenleyici ve vücudun bazı minerallerden daha fazla yararlanmasını sağlayıcı özelliklerde kazandırmaktadır (Özhan. Bu yörede açık olarak veya şişe ve plastik kaplar içerisinde tüketime sunulan şalgam suyu. salamura zeytin. 1984. 2005). bu ürünlerin dayanıklılığı ve tadı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Canbaş ve Deryaoğlu.. Şalgam suyunun hoşa giden bu ekşi tadını fermantasyon sonucu oluşan laktik asit vermektedir (Canbaş ve Fenercioğlu. ferahlatıcı. kırmızı renkli. 2009b). yoğurt gibi fermente ürünlerin en önemli özellikleri laktik asit içermeleridir. bulanık. 20 . 2007). 2008). Bunlardan biri de Adana ve çevresine özgü bir içecek olan şalgam suyudur (Canbaş ve Fenercioğlu. 2004.. Hatay. Asidik pH’larda elde edilen laktik asit fermantasyonu ürünleri. 2010). Arslan ve ark. En az diğer içecekler kadar sevilmektedir ve tüketimi önemli miktarlara ulaşmış durumdadır. Şalgam suyu tüketildiği yörenin yiyecekleri ile iyi bir uyum sağlamakta ve bunları tat yönünden tamamlamaktadır. Şalgam suyu üretimi üzerine istatistiksel veriler elde edilememesine rağmen şalgam üretimi ve tüketimine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır (Erten ve ark. şalgam suyuna ekşi tat vermesi yanında sindirimi kolaylaştırıcı. McFeeters. Geleneksel Türk laktik asit fermente içeceği olan şalgam suyu ticari bir şekilde üretilmektedir. Şalgam suyunun kendine özgü bu rengi siyah havuçtan geçen renk maddelerinden kaynaklanmaktadır (Canbaş ve Deryaoğlu. Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri ile bu illere bağlı ilçelerde tüketilmekle beraber en yaygın olduğu yöre Adana ve yakın ilçeleridir. 2004. Mersin. 1993. 2000. Şalgam suyu acılı ve acısız olmak üzere iki çeşittir (İyiçınar. Tangüler ve Erten. 2004). Şalgam suyu Adana. Laktik asit. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER ürünü olduğu bilinmektedir. 2009a). Miişoğlu. 1984.

maya. 2009a) ve binlerce yıldan beri yetiştirilmektedir. Sethi. 1989.1. 2004). Türker ve ark. şalgam ve su kullanılır (Canbaş ve Fenercioğlu. 2004.) Apiaceae (Eski adı Umbelliferae) familyasından (Just.. yüksek rutubet ve nispeten düşük sıcaklık şartlarında iyi bir gelişme göstermektedir. Şalgam Suyu Üretiminde Kullanılan Hammaddeler Şalgam suyu üretimi ile ilgili standart bir üretim tekniği bulunmamaktadır. 1999.. 2007)..5.1. Siyah Havuç (Daucus carota L. Üründe yedinci günden sonra istenmeyen aroma gelişmeye başlar (Berry ve ark. kaya tuzu. Antosiyanince zengin bir besin olan siyah havuç. yumuşak ve kumlu topraklarda daha iyi gelişir (İyiçınar. “Kanji” üretiminde fermantasyon 7-10 gün sürer ve raf ömrü sınırlı olup 7 gün kadardır (Berry ve ark. 2008.5. derin. 2.1. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Adana ve çevresinde yaygın olan şalgam suyu üzerinde geleneksel yöntemlerle üretim denemeleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen şalgam suları piyasadan sağlanan şalgam suyu örnekleri ile karşılaştırılmıştır. ezilmiş hardal ve/veya kırmızı acı biber ilavesi ile beraber siyah havuç’un doğal laktik asit fermantasyonu sonucu üretilir (Berry ve ark. 2004) iki yıllık bir bitki olan havuç’un bilimsel adı Daucus carota’dır (Rodriguez-Sevilla ve ark. bulgur unu (setik). 1989.. 2008).. Siyah havuç. 2009b). 1989). Erten ve ark. 2008). çiçek ve tohumları ise ikinci yılda yetişmektedir (Özen.2.. Türker ve ark. Yaprakları çok parçalı. Şalgam suyu laktik asit fermantasyonu ile elde edilen bir içecektir ve üretiminde siyah havuç. 2. Yenilebilen etli kökler birinci yıl... Tangüler ve Erten. kökü sebze olarak kullanılan en önemli köksü sebze bitkilerinden biridir (Kammerer ve ark. beyaz ve sıktır. 1990. Elde edilen bulgulara göre bileşimlerinin oldukça farklı olduğu belirlenmiştir (Canbaş ve Deryaoğlu.. çiçekleri ise şemsiye biçiminde bir arada. 1993). Tangüler ve Erten. 1984. Sethi. 2004. 1990). az ışık. Erten ve ark. Asya (Hindistan)’da “Kanji” olarak bilinen şalgam suyuna benzer bir içecek tuz. küçük. Havuç. Optimum gelişim özellikleri açısından 15-21°C’lik sıcaklığın 21 .

2004). Amerika Birleşik Devletleri (1. Günümüzde doğal gıda renklendiricilerine talep artışı nedeniyle her geçen gün siyah havuç üretimi artmaktadır (Kammerer ve ark. Sıcak iklim ürün olan siyah havuç. Türkiye 2002 yılında (235 bin ton) dünya’da 19. Erten ve ark. 2009a).39 milyon ton ile Çin olmakla beraber Çin’i. 1990). 2008). 1990. sativus var. Rusya (1. insanların tükettiği gıdalar arasında en yüksek karoten (örneğin. Mısır. Öte yandan..793 milyon ton). sativus var. sativus)’tur..2. İnsan 22 . 2010).588 milyon ton) ve Polonya (929 bin ton) izlemektedir. Botanik sınıflandırmaya göre havuç ise 2 gruba ayrılmaktadır. 2005 yılında. Havuç pişirme dışında çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. 2004). Kammerer ve ark.. toplam havuç ve şalgam üretim miktarı Avrupa’da 8 725 831 ton ve Dünya’da 27 386 535 ton’dur (FAO. 2004. 2001. A vitamininin öncül bileşiği β-karoten ve α-karoten) içeriğine sahip olan sebzedir ve büyük miktarlarda tüketilmektedir. Pakistan ve Hindistanda geleneksel olarak yetiştirilen antosiyanin (doğuya ait) grup (Daucus caruta ssp. 2002 yılında dünyada yıllık havuç ve şalgam üretimi 21 milyon ton olarak bildirilmişken.386 535 ton) geçmiştir. 1991. Türkiye. Ereğli ilçesi (Konya) Türkiye genelinde en önemli üretim yeridir (İyiçınar. sıraya ve 2008 yılında da 591 538 ton ile 9. havucun rengi üzerine etkisinin incelendiği çalışmalara göre. sırada iken 2005 yılında üretimini 390. Dünya genelinde en büyük havuç üreticisi 2005 yılında 8. Karoten grupta ise havuçlar turuncu renkte pigmentlere sahiptir (Pistrick. Pistrick. 2001. 2009a). 2001) bu havuçların büyük bir kısmını turuncu havuç oluşturmaktadır (Kammerer ve ark.3 bin tona çıkararak 11. Kurutarak ve konserve edilerek de değerlendirilir (Sethi. Yine gelişme şartlarının. ilkbaharda yetiştirilen havuçların renklerinin sonbahar ve kışın yetiştirilenlere göre daha iyi ve gösterişli olduğu belirtilmektedir (Özen.) ve dünya genelinde yetiştirilen karoten (batıya ait) grup (Daucus caruta ssp. Turuncu ve siyah (mor) havuç olmak üzere iki türü olan (Pistrick. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER iyi olduğu bilinmektedir. Tangüler ve Erten. 2004... Antosiyanin grubuna ait havuçlar mor antosiyanin pigmentlerine sahiptir (Sethi. Tangüler ve Erten. Türkiye de en önemli üretim bölgesi İç Anadolu bölgesi olup. atrorubens Alef. Havuç. 2008). Türkiye’nin bazı bölgelerinde yıl boyunca yetiştirilmektedir (Canbaş. 2007). sıraya yükselmiştir. Afganistan. dünya da 25 milyon tonu ve 2008 yılında 27 milyon tonu (27. Kammerer ve ark.

1999. 1990). 2004. Ersus ve ark. 2004. 1993). (2004) yaptıkları bir çalışmada.6 g/kg arasında kuru madde. Canbaş ve Deryaoğlu. 1990). 1990). 1984. 2008) ve ayrıca kalsiyum. siyah havuçta kuru madde miktarını taze ağırlık üzerinden 18. Öte yandan. Kammerer ve ark. Siyah havuç’ta önemli miktarda (5.2. Havuçta. Türkiye’de yetiştirilen siyah havuçlarda temel çözünür şekerler olarak glikoz (1. 2004). Ersus ve Yurdagel (2007) kuru madde miktarını taze ağırlık üzerinden 13. (1. Bununla beraber. (1.10-5. Bu durumun farklı iklim koşulları ve hasat zamanından kaynaklandığını bildirmişlerdir.8 g/kg arasında protein. demir (4-5 mg/kg). β-karoten siyah havuçlarda temel pigmenttir ve miktarı %60-80’e kadar çıkabilir. 23 . Canbaş ve Deryaoğlu.45 g/100g) şeker bulunmaktadır (Sethi.. 1990.. Karotenoid pigmentlerinin çeşitli tipleri izole edilmiş ve tanımlanmıştır.60 g/100g)... Kammerer ve ark.31 g/100g) bulunmaktadır (Kammerer ve ark.36 g/100g) ve sükroz. magnezyum. 2004). 7. Tiamin (B1) ve Riboflavin (B2) gibi vitaminler (Rodriguez-Sevilla ve ark. kalsiyum (478-650 mg/kg) ve sodyum (298-447 mg/kg) bulunmaktadır. havuçların bileşimi çeşit ve üretim koşullarına göre değişmektedir (Deryaoğlu.15 g/100 g olarak belirlemişlerdir. Deryaoğlu. siyah havuçta 142. C vitamini. potasyum (1790-2220 mg/kg). Havuçların cazip kırmızı rengi likopenden kaynaklanmaktadır. fosfor (252-310 mg/kg). mineral maddelerden.. 1993). früktoz. Erten ve Tangüler. şeker seviyesi fermantasyon işlemi için yeterli derecede yüksek olur (Canbaş ve Deryaoğlu.85 g/100 g olarak belirlemişler buna karşılık aynı havuç ile yapılan bir başka çalışmada. Kammerer ve ark. 1990.0-13. fosfor. 1994. 2010). sodyum ve potasyum gibi mineraller de bulunmaktadır (Sethi. Siyah havuç şalgam suyu üretiminde temel hammaddedir ve fermantasyon sonunda yeterli asitlik ve renk elde edebilmek için fermantasyonun başlangıcında %1020 arasında ilave edilir (Canbaş ve Fenercioğlu.20-3.12-6. 1993. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER beslenmesinde A vitamininin büyük çoğunluğu havuç gibi sebzeler ve karotenin önemli miktarlarını içeren meyvelerden gelmektedir (Bao ve Chang.0-4.. Havuç çeşitlerinin rengi turuncu-sarı. Siyah havuç yeterli miktarlarda ilave edilirse. sarı-pembe ve kırmızı-mor şeklinde değişiklik göstermektedir (Sethi. Erten ve ark.3-159.

2008.6 g/100g.3.59 g/100g arasında olup.2. Tangüler ve Erten. 2008). 2010). bulgura işlenmek üzere kaynatılmış ve kurutulmuş buğdayın dış kabukları ayrıldıktan sonra. Bulgur ununda toplam şeker ve nişastanın miktarı sırasıyla 2. protein miktarı 12.1.. 1984. Şalgam da kalsiyum ve demir gibi madensel maddeler. yaprakları genelde oval. 1984. 2010).2. serin ve ılık iklimlerde yetişen bir sebzedir (Okçu.10 g/100g) ve sükroz (0. 2008. kalsiyum 1395-1598 mg/kg ve sodyum 298-474 mg/kg arasında belirlenmiştir (Deryaoğlu. Tangüler ve Erten. 1999.. 1996.. 1984. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. mineral maddelerden demir 57.23-3.32-3.5.. Yeşil kısımları yenebilen şalgam çok zengin besleyici maddeler içermektedir (Özler ve Kılıç. Canbaş ve Deryaoğlu. Kazık bir köke sahip olup. Erten ve Tangüler. Öte yandan. Deryaoğlu. Bulgur unu.41 g/100g). 2009a). Erten ve ark.. 1984. 2.5 mg/kg. Bununla beraber. früktoz (1.30 g/100g ve 4.45-5. Tangüler ve Erten. Erten ve ark. 2003). 2009a. 1990. kül miktarı 2. şalgam ilavesinin şalgam suyunun duyusal karakteristikleri üzerine pozitif katkı yaptığı rapor edilmiştir (Canbaş ve Fenercioğlu.84 g/100g arasında değişmektedir (Canbaş ve Fenercioğlu. 24 . 2009a). 2008). 2008. A.1. 1990). Bulgur Unu Bulgur unu (setik).206 g/100g)’da bulunmaktadır (Rodriguez-Sevilla ve ark. şalgam suyu üretiminde piyasada bulunursa %2’ye kadar ilave edilebilir (Erten ve ark. rengi beyaz-mor.) Curiciferae familyasından Brassica cinsine ait bir bitki olan şalgamın bilimsel adı Brassica rapa’dır (Canbaş ve Fenercioğlu. kırma haline getirilmesi sırasında oluşan ve elek altında kalan kısmı olup kırma haline getirilen tanenin % 2-3’lük kısmını oluşturur (Canbaş ve Fenercioğlu. Şalgam. geleneksel yöntemde birinci fermantasyon sırasında aynı zamanda direk yöntemde mikroorganizmalar için besin kaynağı olarak rol oynar (Erten ve ark. 1993).9-79. B ve C grubu vitaminler yanında çözünür şekerlerden glikoz (1. Tangüler ve Erten. Erten ve ark.5.4-17. Erten ve Tangüler. 2009a). Bazı üreticiler şalgam suyu üretiminde bir hammadde olarak şalgamı kullanmazlar. Şalgam (Brassica rapa L.. potasyum 2690-4550 mg/kg.

Leuconostoc ve Enterococcus türleri de sıklıkla ekşi hamurlarda bulunmaktadır. 25 . Erten ve Tangüler. 2009a). Pediococcus. exiguous. Paramithiotis ve ark. pres ve kuru maya olarak elde edilir (Canbaş. Fakat. fermentum türleridir (Gül ve ark...2. alimentarius. 1996). 2009a).. Lb. farklı laktik asit bakterileri ve mayaların karışık kültürlerini içeren fermantasyonda ekşi hamur ekmeğinin üretimi için kullanılmaktadır (Gobbetti ve ark. Lb. reuteri ve Lb. Corsetti ve ark. 1995. 2009a). 1993. Lb. Öte yandan.. Ekmek mayası sıvı. 2007. 2010). Lb. Şalgam suyu üretiminde maya olarak genellikle ekşi hamur kullanılır (Tangüler ve Erten.5..1. 1990. 2006). brevis ssp. Lb. 2005. sanfrenciscensis (Yeni adı Lb. Ekşi hamur.) cerevisiae türü üst fermantasyon tipi kültür mayasıdır. Erten ve ark. 2. pontis.. Maya Ekmek mayası. şalgam suyu üretiminde kullanıldıktan sonra doğrudan veya kurutulup tekrar hayvan yemi olarak değerlendirilebilir (Deryaoğlu. Candida krusei ve Candida milleri gibi mayalarda bulunmaktadır (Tangüler ve Erten.4. Gobbetti ve ark. genellikle melas gibi şekerli hammaddelerden elde edilen Saccharomyces (S. lindneri). 2007. 2008. fructivorans.. cerevisiae ve daha az miktarlarda S. 2006).. Lb. brevis. Şalgam suyu üretiminde kullanılan ekşi hamur. Özler ve Kılıç. 1990). S. Lb. 2005. Tangüler ve Erten. plantarum. Corsetti ve ark. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Şalgam suyu üretiminde kullanıldığı gibi hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır (Deryaoğlu. gece boyunca oda sıcaklığında ekmek mayası hamurunun fermentasyona bırakılması ile elde edilir (Canbaş ve Deryaoğlu. Ekşi hamurlardan en sık izole edilen bakteriler. Lactobacillus yanında ikinci mikrobiyal flora olarak Lactobacillus dışında diğer laktik asit bakteri türleri de düşük seviyelerde bulunmaktadır. Ekşi hamurlardan genellikle izole edilen bakteriler Lactobacillus cinsine ait bakterilerdir. Paramithiotis ve ark. 2005. Öte yandan.

Bulgur unu ve ekşi hamurun fermente olmuş karışımı 3-5 kez yeterli su ile ekstrakte 26 . Şalgam suyu üretiminde fermantasyon florasını kontrol etmek için ortama %1-2 konsantrasyonlarında tuz ilave edilir. yüksek tuz konsantrasyonlarına sahip iken. çok daha düşük tuz konsantrasyonuna toleranslıdır. tuz.. ekşi hamur ve yeterli miktarda su karıştırılır. Daha sonra karışım 3-5 gün oda sıcaklığında fermantasyona bırakılır. İlave edilen tuz fermantasyon sırasında LAB’nin faaliyetini teşvik eder. Lactobacillus spp. 2009a). Leuconostoc spp. 2005). rafine edilmemiş kaya tuzudur (Erten ve ark. Tangüler ve Erten. 2.5. Erten ve Tangüler.1.6. 2010). buna karşılık patojen ve bozulma yapan mikroorganizmaları inhibe eder. Bununla beraber ticari olarak üretimde şalgam suyu üretimi için iki temel yöntem vardır. 2008). birinci fermantasyon (hamur fermantasyonu) ve ikinci aşama ise ikinci fermantasyon (havuç veya esas fermantasyon) olarak adlandırılır. Tangüler ve Erten. Su Şalgam suyu üretiminde kullanılan su.6. içme suyudur (Erten ve ark. Genellikle yüksek tuz konsantrasyonları mikroorganizmalar üzerine önemli bir ters etki yapmak için gereklidir (Nout ve Rombouts.1. Birinci fermantasyon laktik asit bakterilerinin zenginleştirilmesi için gerçekleştirilir. 2009b. ve Pediococcus spp.5. Şalgam suyu üretiminde kullanılan tuz. 1992). Şalgam Suyu Üretim Yöntemleri Şalgam suyu üretimi için standart bir üretim tekniği bulunmamaktadır ve üretim bir işletmeden diğerine değişiklik göstermektedir. Birinci aşama. 2008.2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. Tuz Tuz denilince aksine bir belirtme yoksa sodyum ve klor iyonlarının birleşmesinden oluşan sodyum klorür anlaşılır (Halkman. Geleneksel yöntem ve direk yöntem (Erten ve ark.5.. 2008. Bulgur unu. 2. Geleneksel yöntem iki aşamayı içermektedir..

2008). Erten ve ark.. Fermantasyon sırasında renkli bileşikler (antosiyaninler) sıvıya geçer. ekmek mayası (S. 1993. Tangüler ve Erten. Daha sonra doğranmış siyah havuçlar. Birinci fermantasyon sırasında asit içeriği önemli bir şekilde artar ve temel olarak laktik asit bakterileri ve az miktarda mayaların önemli aktivitelerinden dolayı pH önemli ölçüde düşer. Şalgam suyu üretiminde durultma gerçekleştirilmez. 2008). Doğrudan üretim yönteminde ise.. Kırmızı toz biber ilavesi ile fermente sıvı lezzetlendirilebilir. Siyah havuçlar seçilir. hammaddelerin kimyasal bileşimi. 2008. 2008). Birinci fermantasyondan elde edilen ekstraktlar temizlenmiş ve doğranmış siyah havuç. 27 . Erten ve ark. Toplam asitlik başlıca laktik asit bakterilerinin aktivitesi sonucu artar. ikinci fermantasyon için tankta birleştirilir (Canbaş ve Fenercioğlu. istenirse dilimlenmiş şalgam ve yeterli miktarda su. tuz. Canbaş ve Deryaoğlu. 2009b. Fermantasyon genellikle ortam sıcaklığında (10°C-35°C arasında) 3-10 gün olarak gerçekleştirilir.. Erten ve Tangüler. 2010). 1984. tuz. ayıklanır ve küçük parçalar halinde kesilir. 1984. En önemli parametreler mikroflora. 1993. Şalgam suyu üretiminde fermantasyonun tamamlanması ve süresi üzerine çeşitli faktörler etki eder. hamur fermantasyonu gerçekleştirilmez (Erten ve ark. 1990.. 2008). Fermente ürün tanktan uzaklaştırılır ve daha sonra açık olarak dökme şeklinde veya hava almayan şişe ve plastik kaplarda piyasaya verilir (Canbaş ve Fenercioğlu. Fermantasyonu takiben fermente sıvı tanktan uzaklaştırılır ve açık olarak veya hava almayan şişe ve plastik kaplarda piyasaya verilir (Erten ve ark. 1993. Ekşi hamur florasını da içeren ekstrakt ana fermantasyonun başlamasına yardımcı olur (Canbaş ve Deryaoğlu. 2010). Deryaoğlu. Erten ve ark. Günümüzde ise fiberglas. Erten ve Tangüler. Erten ve Tangüler. plastik veya paslanmaz çelik tanklar kullanılmaktadır (Erten ve ark.. cerevisiae) veya ekşi hamur ve yeterli miktarda su bir tank içerisinde karıştırılır ve oda sıcaklığında (10°C -35°C) 3-10 gün fermantasyona bırakılır.. 2010). 1990. Fermantasyon sonunda kırmızı renkli ve ekşi lezzetli bir içecek elde edilmiş olur (Canbaş ve Deryaoğlu. istenirse dilimlenmiş şalgam.. Geleneksel olarak fermantasyon için ahşap tanklar kullanılır. fermantasyon sıcaklığı ve tuzdur (Erten ve ark. 2008).2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER edilir. Deryaoğlu. 2008.

sıcaklığı 10°C-35°C arasında değişen odalarda gerçekleştirilir.. 2000). Şalgam Suyunun Bileşimi Şalgam suyu Türkiye’nin bazı illerinde özellikle Adana’da çok popüler bir içecektir. Tanımlamalarda hızlı yöntem olarak API kitleri kullanılarak da laktik asit bakterileri tanımlanmaktadır (Nigatu ve ark.. 2000). 2000a). 28 . Charteris ve ark. 1990. Canbaş ve Deryaoğlu. 1993).2. Serinletici bir içecek olarak ve genellikle yemekler ile beraber tüketilir (Canbaş ve Fenercioğlu. Ticari bir şekilde üretilen şalgamın genel bileşimi Çizelge 2.. 1984. çoğu LAB 30°C-35°C sıcaklıklarda hızlı bir şekilde gelişir (Ribereau-Gayon ve ark.1’de verilmiştir. mayaların çoğunluğu ve Leu. Bunlardan geleneksel yöntemler türlerin ve tür içinde alt türlerin tanımlanması için kullanılmaktadır (Reuter ve ark. Mevsimsel sıcaklık farklılıkları fermantasyon sırasında muhtemelen baskın mikrobiyal florayı etkiler (Canbaş ve Fenercioğlu.. 2000.7. Tanımlamaların daha doğru ve güvenilir olabilmesi için farklı yöntemlerin bir arada destekleyici olarak kullanılması gerekir (Nigatu ve ark. Canbaş ve Deryaoğlu. 2. 2002).. mesenteroides 20°C -30°C arasında değişen sıcaklıklarda baskın iken. Deryaoğlu. 1993). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Şalgam suyu üretiminde fermantasyon. 2001).. Örneğin. Günümüze kadar şalgam suyu fermantasyonu sırasında laktik asit bakterilerinin tanımlanması ve laktik asit fermantasyonu sırasındaki etkinlikleri ve bunun yanında şalgam suyu kalitesi üzerine yapılmış çalışma sayısı bilindiği kadarıyla sınırlıdır. 1984. Bakteri türlerini sınıflandırmak ve tanımlamak için çeşitli metotlar kullanılmaktadır (Nigatu ve ark.

Ürünün rengi hakkında bilgi veren renk indisi 71-131 arasında değişmektedir (Canbaş ve Deryaoğlu. 1993). 2004.3 mg/L ile 134.89 g/L iken. bm: belirtilmemiş : Asetik asit cinsinden.63 0. Fermantasyon sırasında oluşan laktik asit içecekleri korur ve tat ve aromasını arttırır.E. cinsinden.65 1. Antosiyanin konsantrasyonu 88.18 g/L ile 8.89 3.32 22.81 0.0 bm Bm bm : Laktik asit cinsinden.57 1. Demir ve ark..88 14.S.67 8.74 g/L ve tuz 16.83 20.3-3. Şalgam suyunun ortalama bileşimi ve TS 11149 şalgam suyu standardında bildirilen değerler (Canbaş ve Deryaoğlu.1.3 g/L’dir (Canbaş ve Deryaoğlu.5 0.0 1. T. 2008).33 5. starter kültür olarak Lb.79 131 134. kül 17.8 4. Erten ve ark.25 17.2 1.37 0. 2003..49 6.6 > 6. : Siyanidin-3-glikozid Şalgam suyunun en önemli bileşeni laktik asittir. toplam kuru madde 26 g/L.44 71 88. Şalgam suyunun rengi siyah havuçlardaki renk maddelerinden (antosiyaninler) kaynaklanmaktadır..25 g/L.2 bm >25 bm <15 <2. CO2 0.91 3.18 0.91 g/L arasında değişir.11 3.25 g/L..41 29.7-1. Şalgam suyunda laktik asit miktarı 5.64 26.74 102 114. Asetik asit cinsinden hesaplanan uçar asit’in ortalama konsantrasyonu 0.2.6 g/L arasında değişir (Miişoğlu.94 3. 2008). (2004) laktoferment havuç suyu üretimi üzerine yaptıkları çalışmada.0 3.5-5. 1993). Şalgam suyunun bileşimi TS 11149 Minimum Maksimum Toplam asitlik (g/L) pH Laktik asit (g/L) Uçar asityy (g/L) Alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Protein (g/L) Kül (g/L) NaCl (%) Karbondioksit (g/L) Renk indisi (D520) Antosiyaninzz (mg/L) xx xx Ortalama 7. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Çizelge 2.25 1.97 0. etil alkol 3.64 g/L.1 zz şalgam suyu standardı 5. protein 1.05 1. plantarum kullanmışlar ve fermantasyon sonunda 29 .6 1.3 yy 8. 1993. Erten ve ark.16 6.9 0.

Aynı araştırıcılar.93 mg/L) miktarlarını belirlemişlerdir. Siyah havuçtaki şekerler başlıca laktik asit olmak üzere metabolik son ürünlere fermente olur.7-20. Canbaş ve Deryaoğlu.. Serinletici bir içecek olan şalgam suyu besinlerin de iyi bir kaynağıdır fakat. 10 farklı işletmeden 3’er farklı zamanlarda topladıkları şalgam sularında toplam asit miktarını 39-107 me/L. bazı işletmelerde bir önceki üretilmiş şalgam suyundan yaklaşık %15’e kadar yeni üretilecek şalgam suyuna ilave edilerek de üretim yapılmaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu. kalsiyum (89-173 mg/L).622. magnezyum (110.51 mg/L-7. demir (0. tüm şekerler fermente edilirse şalgam suyu şeker içermez. Erginkaya ve Hammes. 2004. Erten ve ark. paracasei spp.0 g/L ve tuz miktarının 11. şalgam suyu potasyum (300-1000 mg/L). fosfor (10. Canbaş ve Deryaoğlu. kuru madde miktarının 22.98 mg/L).9 mg/L) ve diğer bazı mineralleri de içermektedir (Deryaoğlu. Fermantasyon doğal olarak ve başlıca LAB ve mayaların karışık kültürleri ile gerçekleşir. brevis ve Lb. 1992). Şalgam suyu üretimi ile ilgili yapılan çalışmalar az sayıdadır. 1984. Adana piyasasından aldıkları şalgam sularının bazı kimyasal bileşimlerini belirlemiş ve bunların satış yerine göre değişebildiğini ve şalgam suyunun doğal olarak saklanmasının güç olduğunu bildirmişlerdir. şalgam suyu fermantasyonu için ticari kültürler bulunmamaktadır.31 mg/L-109. ürünün üretildiği ve depolandığı tankların yüzeyinde ve ekşi hamur ekstraktında bulunan mikroorganizmalara bağlıdır (Canbaş ve Fenercioğlu.2-2. potasyum (2299. 1984. kalsiyum (81. Lb. Şalgam suyu amino asitler ve suda çözünür vitaminleri içerir. arabinosus.2. 2004). 1990. 1993). Şalgam suyu fermantasyonu hammaddelerde. Şalgam suyunun mikrobiyolojisi karmaşıktır ve detaylı olarak bilinmemektedir. plantarum ssp. besleyici değeri üzerine bilgiler sınırlıdır. Bununla beraber.75 mg/L).2 mg/L).0 mg/L) ve demir (5.75 mg/L-191. Öte yandan. Bu nedenle. paracasei geleneksel yöntemle üretilen şalgam suyu fermantasyonu sırasında baskın olan LAB’dir (Arıcı.0-30. Çünkü. Bu konu ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada Canbaş ve Fenercioğlu (1984). Lb. 2008). Starter kültür kullanarak şalgam suyu üretimi yapılmamaktadır. Arıcı.5 mg/L-3094 mg/L).5 g/L arasında değiştiğini 30 . LAB ve daha az derecede mayaların hakim olduğu toplam mikrobiyal yük fermantasyon sırasında gözlenir.0 mg/L-376. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER sodyum (345. 1993.

96) ve % polimerik renk (6. Öte yandan.018). Miişoğlu (2004) dilimlenmiş havuçlu. toplam fenol bileşikleri miktarını (gallik asit cinsinden) 557-682 mg/L. ürettikleri şalgam sularının bileşim yönünden piyasadakilere benzer (toplam asit miktarları 46-71. antosiyanin (siyanidin-3-glikozit cinsinden.85 g/L.5 me/L.4 g/L). antosiyanin değerlerini (siyanidin-3-glikozit cinsinden) 88.278.0 mg/L. toplam kuru madde miktarının 23. uçar asit miktarının asetik asit cinsinden. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER belirlemişlerdir.9 g/L.4-21.8-20.90 g/L arasında değiştiğini belirlemiştir.44-3. toplam asit (laktik asit cinsinden. rendelenmiş havuçlu. pH değerlerinin 3. bulgur unu. tuz miktarlarının 13.4 me/L.18 g/L NaCl) arasında belirlemiştir.7 g/L arasında) olduğunu. renk yoğunluğu (14. kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptığı çalışmada.9-21.0 g/L ve tuz miktarlarının 16.47-0.89 g/L. karbondioksit miktarlarının 0.8-33. pH değerleri 3. 20 °C’de yoğunluk (1. uçar asit (asetik asit cinsinden. kullanılan hammaddeler ve mayanın elde edilen ürün üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirdikleri denemeler sonucunda. ekşi hamur yerine saf maya veya şalgamsız yerine dilimlenmiş şalgam kullanılmasının sonuçları belirgin bir şekilde etkilemediğini belirtmişlerdir.07-6.8 g/L. 6. 1. Özler ve Kılıç (1996) şalgam suyu üretiminde siyah havuç yerine kırmızı pancar kullanımının şalgam suyu bileşimi ve kalitesine etkisini araştırdıkları çalışmada.2. Yener (1997) Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel.4) içeriklerini belirlemiştir. Nesanır (2004) ürettiği şalgam sularının pH (3.35). 0. siyah havuçlu şalgam suyu örneğinin duyusal özellikler bakımından daha çok beğenildiğini ve kırmızı pancarın şalgam suyu üretiminde tek başına kullanılamayacağını saptamışlardır.7). Öte yandan.59-3. sodyum miktarlarını 6. toplam asit miktarının 62. 31 .90 g/L). 824 mg/L).97.61-1.58. kuru madde miktarlarının 30. kül miktarlarının 14.25 g/L. toplam asit değerlerini (laktik asit cinsinden) 6.36 g/L (15.37-16. kırmızı pancarlı ve siyah havuçlu şalgam sularının bileşimlerinin birbirinden farklı olduğunu. polimerik renk (0.3-134. dilimlenmiş havuçlarla beraber enzim uygulaması olmak üzere 4 farklı şalgam suyu ürettiği çalışmada. 133 mg/L).9-100. toplam fenol bileşikleri (gallik asit cinsinden. kuru madde (26.0-35. kırmızı pancarla üretilen içeceklerde toprak kokusunun algılandığını.10 g/L).

kırmızı pancar ve şalgam kullanarak gerçekleştirdiği denemelerde ise fermantasyon sonunda en yüksek toplam asit değerlerini klasik yöntem ve starter kültür + maya ilavesi ile gerçekleştirdiği denemelerde bulmuştur.40 – 3. starter kültür ilavesi ve starter kültür ve maya ilavesi ile şalgam suyu üretmiş.60 olarak.48 arasında değiştiğini belirlemiştir. kimyasal ve mikrobiyolojik yönden 25 adet şalgam suyu örneğini incelemiş ve şalgam örneklerinin pH değerlerini 3. Erginkaya ve Hammes (1992) yaptıkları çalışmada. (2005) kontrollü şartlarda ürettikleri şalgam sularından pH’nın düşüşü. Arslan ve ark. toplam asitliği. Özhan (2000) yaptığı bir çalışmada. 0. brevis ve Lb.2. Canbaş ve Deryaoğlu (1993) tarafından yapılan bir çalışmada.70 ile klasik yöntem ve starter + maya ilavesi ile gerçekleştirdiği denemede ulaşmış. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 7 ay süre ile depoladığı şalgam sularında depolama süresince antosiyanin miktarının azaldığını ve renk özelliklerinin de olumsuz etkilendiğini bulmuştur. geleneksel yolla üretilen şalgam sularında toplam asit miktarlarının laktik asit cinsinden 6.19 g/L ve pH değerlerinin 3.80 arasında değiştiğini bildirmiştir. pH değerleri açısından karşılaştırıldığında da en düşük değerleri aynı denemede belirlemiştir. laktik asit cinsinden.89) klasik yöntem kullanarak elde etmiş. şalgam suyunda pH değerini 3. Lb. Özler (1995) yaptığı çalışmada klasik yöntem. laktik asit üretimi ve kabul edilirliği yüksek duyusal özellikleri bakımından en uygun olanının starter kültür (Lb.58 – 3.84-0.16 – 3. şalgam suyu üretiminde fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmaların Lb. Arıcı (2004).63 g/L olarak belirlemiştir. Öte yandan. siyah havuç. plantarum spp. kırmızı pancar ve şalgam kullanarak gerçekleştirdiği denemede en yüksek asit değerini (% 0.5 g/L olarak belirlemiş. plantarum) kullanılarak üretilen şalgam suyu 32 .64 arasında ve tuz miktarını 17.48 – 5. siyah havuç ve şalgamın hammadde olarak kullandığı denemelerde en yüksek asitlik değerlerine % 0.95 – 8. arabinosus. en düşük asitlik değerini ise sadece starter kültür kullandığı denemede bulmuştur. fermentum olduğunu belirlemişler ve izole edilen laktik asit bakterilerinin teknolojik özelliklerinin de araştırılması gerektiğini bildirmişlerdir. plantarum ilavesi ile ürettiği şalgam sularında pH değerlerinin 3. bununla beraber şalgam suyunda Escherchia coli ve maya-küf’e rastlanmadığını bildirmiştir. Aydar (2003) geleneksel yöntem ve Lb.65 ve % 0.34-3.

pH 3. Adana ve Mersin piyasasından toplanan 20 adet şalgam suyu örneği kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılarak Türk Gıda Mevzuatına uygunlukları araştırılmış ve 20 şalgam suyu örneğinden 19’unun TS 11149 Şalgam Suyu Standardı ve Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddeleri Tebliği şartlarını tam olarak taşımadığı. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER olduğunu bildirmişler ve bu şekilde kısa sürede ve kaliteli şalgam suyu üretilebileceğini ileri sürmüşlerdir.15 . gününde belirlenmiş ve bunların sayılarında daha sonra azalma olduğu bildirilmiştir. artan başlangıç konsantrasyonunun toplam asitlik. laktik asit ve pH değerinde artmaya neden olduğunu ve duyusal değerlendirme sonucunda başlangıç konsantrasyonu 3x105 kob/g olan denemenin en çok tercih edildiğini bildirmişlerdir.45 – 3. Öte yandan.18 – 145. 120. geleneksel yöntemle şalgam suyu üretiminde kullanılan siyah havuç boyutunun şalgam suyu kalitesi üzerine etkisi araştırılmış. şalgam sularının mikrobiyolojik analizlerinde genel olarak laktik asit bakterileri. laktik asit 5. Öztürk (2009) tarafından yapılan bir çalışmada.45 g/L ve pH 3. toplam asitlik. (2006) fermente havuç suyunun bazı özellikleri üzerine farklı başlangıç Lb. 33 . 4. Öte yandan.53.2. 7. toplam mezofil aerobik bakteri ve maya sayımında en yüksek değerler fermantasyonun 4. antosiyanin.95 g/L ile 7.99 arasında bulunmuştur. 6 şalgam suyu örneğinin ise koruyucu (benzoik asit ve sorbik asit) madde miktarı bakımından mevzuata aykırı olduğu bildirilmiştir.3 g/L. Utuş (2008) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada.39 ile 3.60 mg/L.7. bir örneğin koliform bakteri sayısı yönünden mevzuata uygun olmadığı. siyanidin-3-glikozit cinsinden. örneklerden 18 tanesinin mezofil aerob bakteri sayısı bakımından mevzuata uygun olmadığı. çalışmada kullandıkları sitrik asitin ürüne daha açık bir renk kazandırması nedeniyle istenmediğini bildirmişlerdir Demir ve ark. Güneş (2008) tarafından yapılan bir çalışmada şalgam suyu üretiminde kullanılan siyah havuç miktarının şalgam suyunun bileşimi üzerine etkisi incelenmiş ve geleneksel yöntemle üretilen şalgam sularında toplam asitlik.75 g/L. laktik asit cinsinden.49 arasında belirlenmiştir. Öte yandan. plantarum konsantrasyonlarının etkilerini inceledikleri çalışmada. toplam fenol OY280 olarak 23.3 – 28. laktik asit cinsinden.6 – 6. araştırıcı bütün özellikler dikkate alındığında şalgam sularından biri dışında hiç birinin gıda mevzuatına uygun olmadığını belirtmiştir.

) gibi pek çok gıda da doğal olarak veya sonradan starter kültür olarak ilave edilerek gıdaların olgunlaştırılması. 2006). 1994. Kontrollü fermantasyonlar. ogi vd. 1988. Buna karşılık.). Fermente sebze sularının istenen özelliklerinin elde edilmesinde gerçekleştirilecek fermantasyonda kullanılacak uygun starter kültürün seçimi önemlidir (Demir ve ark... havuç sularında iyi bir tat ve aroma gelişimini sağlaması (Holzapfel and Wood. üretimi ve dayanıklılığının sağlanmasında önemli rol oynarlar (Tangüler ve Erten. Kontrollü fermantasyonda en önemli faktör starter olarak kullanılacak mikroorganizmanın çeşididir (Demir ve ark. 2004). 2000) 34 .. Starter Kültür LAB hemen hemen her tip ürünlerin fermantasyonuna katılmaları ve en küçük fermantasyonu gerektiren işlemlerde dahi bulunabilmeleri nedeniyle şimdiye kadar starter kültürlerin en önemli grubu olarak görülmüştür (Aşkar. sebze suları ya fermente edilerek ya da sitrik asit ile asitlendirilerek üretilir. et ve balık ürünleri (sucuk.). şarap ve fermente sebzeler (lahana ve salatalık turşusu vd. Aynı zamanda ürünün ısı ile muhafazası kolaylaşır ve raf ömrü artar.2. Düşük asitlik ve bozulma yapan ve spor oluşturan bakterilerin yüksek konsantrasyonundan dolayı sebze sularını korumak zordur. LAB. 1996). fermantasyonu çabucak başlatabilmek. fermantasyon süresini kısaltmak ve daha fazla asit üretebilmek için saf laktik asit bakteri kültürleri ilavesiyle gerçekleştirilmektedir (Özçelik ve İç. Passos ve ark. Demir. Starter kültür seçiminde ortama iyi adapte olabilen ve yeterli düzeyde laktik asit oluşturabilen kültür seçimi oldukça önemlidir. 1996. 2004. heksozlardan karbondioksit oluşturmaması. Harris. besleyici değeri ve ürünün analitik karakterleri birbirinden farklı olabilir. doğal fermantasyonlarda baskın hale geçebilmesi. 1998). Bu yöntem ile ürünler düşük pH ve istenen tada sahip olur. 2006). 2006). tahıl ürünleri (ekmek. boza... Ortama kısa sürede hakim olup. Bu nedenle. En popüler sebze sularından biri olan havuç suyu karotenin önemli bir kaynağı olarak yüksek besleyici değere sahiptir (Demir ve ark. üretimde kullanılan hammaddelerin kontrollü fermantasyonu ile sağlanabilir (Demir ve ark.). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. peynir.. balık sosu vd. süt ürünleri (yoğurt. Fermente sebze sularının istenen özellikleri. Demir ve ark. iyi asitlik geliştirmesi. 2006). kefir vd.8.

sadece yüksek dönüşüm oranlarında şekerleri değil aynı zamanda bitkisel ürünlerde bulunan pektin gibi diğer bileşikleri de kullanır. son ürünün kimyasal. acidophilus. Lb. Bu nedenle. brevis. Lb. casei. salatalık turşuları ve silaj gibi fermente ürünlerin üretiminde starter kültür olarak sıklıkla kullanılır (Demir ve ark. 2006). Özler ve Kılıç. helveticus. bavaricus.. plantarum sucuk. 1992). plantarum olduğu bildirilmiştir (Gökmen ve Acar. Lb. Lb. salivarius.. Fermantasyon doğal olarak ortamda bulunan mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. sıcaklıkla ürünün dayanıklı hale getirilmesi daha kolay olabilir ve ram ömrü uzatılabilir (Demir ve ark. Laktofermantasyon ile elde edilen ürünler düşük pH ve istenen tat ile elde edilirler. Lb. plantarum laktoz. Demir ve ark. Fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonunda başlıca Lb. Lb. Genellikle şalgam suyu üretiminde starter kültür kullanılmaz.2. 2006). sükroz.. 2006). Lb. glikoz ve früktoz’un laktik aside dönüşümünde kullanılan en avantajlı ve en yaygın kullanılan bakteridir. plantarum.. plantarum olmak üzere Lb. 1993. xylosus. Lb. Lb. Lb. Çünkü. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER gibi olumlu özelliklerinden dolayı. 1996) ve hıyar (Passos ve ark. Lb. 1988. mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri çeşitlilik gösterir. mesenteroides gibi türler starter kültürler olarak kullanılmaktadır (Buckenhuskes. Pastörize meyve mayşelerinin ve sebze sularının starter laktik asit bakteri kültürleri ilavesiyle laktik asit fermantasyonuna tabi tutulması laktoferment yöntemi (laktofermantasyon) olarak bilinir (Acar. Son zamanlarda çok daha kısa sürede standart özelliklere sahip ürünlerin üretiminde saf kültürlerin kullanımı ve bunların özellikleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır (Özdemir. 35 . 1996). bifidus. lactis ve Leu. delbrüeckii. havuç (Acar ve Alper. 1994) fermantasyonları için önerilen bir laktik asit bakterisidir (Demir. 1995). Lc. Pastörize havuç mayşesine farklı Lactobacillus türleri ilave edilerek yapılan bir çalışmada. 2000). sosis. Aynı zamanda. havuç suyu üretilmiş ve en uygun türün Lb.

2008).. tadı ve tekstürü gibi özelliklerinin algılanmasında da etkili olmaktadır (Christensen. 2000). suda çözünebilir nitelikteki doğal maddelerdir (Cemeroğlu ve ark. tüketiciler bir gıda ürününün kalitesini rengine bakarak değerlendirmektedirler (Kırca 2004.. Glories. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER 2. 2008). Bir gıdanın rengi aynı zamanda o gıdanın kokusu. 2003. kırmızı. koruyucular. Dimitric-Markovic ve ark. Özen. Doğada çeşitli bitki türleri içerisinde geniş ölçüde dağılım göstermektedir. Gıdaların rengi. 2003. Liao ve ark. Türker ve ark. 2001. süt ürünleri. 2000b). Giusti ve Wrolstad. Cemeroğlu ve ark. tüketiciyi etkileyen en önemli kalite parametrelerinden birisidir. 2006. Ribéreau-Gayon ve ark. Giusti ve Wrolstad. Antosiyaninlerin rengi. ortamın pH değeri ve SO2 içeriğine göre değişim göstermektedir (Canbaş. 1999. 2003). 2004). Düşük toksisitelerinden dolayı gıda renklendiricileri olarak büyük bir potansiyele sahiptirler (Narayan ve Venkataraman. klorofil ve karotenoidlerden sonra bitkiler aleminde en yaygın bulunan doğal renk maddeleridir (Kong ve ark. kök ve yumru sebzeler başta olmak üzere çeşitli sebzelerde de bulunmaktadır (Kong ve ark... 36 . bazı tahıl ve baklagillerde. Renk. 1985). gıdaların fark edilen ilk özelliği olduğundan.. Antosiyaninler Bir ürünün kabul edilebilirliği o üründen beklenen renk özelliklerine bağlıdır (İstanbullu. 2004. Genellikle çiçekler ve meyvelerde bulunmakla beraber (Narayan ve Venkataraman. Turfan. Antosiyaninler. 1985). en fazla renk maddelerinin olduğu gruptur ve meyve. Özen. 2000. Alkollü ve alkolsüz içecekler. konserve ve donmuş gıdalar gibi pek çok gıda ürününde kullanılmaktadır (Canbaş. 2008). 2000). toz ürünler.. 1992. mavi ve mor tonlarındaki çeşitli renklerini veren. 1983.9. şekerlemeler. meyve süsleri. Antosiyaninler asidik çözeltilerde kırmızı renk.2.. bir grup bileşiğin adı olup.. 2001). turşular. 2007). Antosiyaninler. Antosiyanin bileşikleri ortamın pH değerine bağlı olarak bir indikatör gibi davranmakta ve farklı pH’larda farklı renkler vermektedir (Brouillard ve ark. viole. pembe.. 1991. sebze ve çiçeklerin kendilerine özgü. alkali çözeltilerde mavi-mor renkler verir (Canbaş.

Glikozit yapıdaki antosiyan. 1983. Özellikle antimutajenik. 2008). sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle de antosiyaninlere ilgi gün geçtikçe artmaktadır (Türker ve ark. Antosiyaninlerde çoğunlukla 4 farklı şekerden birisi. bazı göz hastalıklarında tedavi edici niteliği bulunduğu siyanidin glikozitlerinin. Mazza ve Miniati. Öte yandan. bu hidroksil gruplarının metilasyon derecesi. 1993). Aglikon haldeki antosiyanlara antosiyanidin ve glikozit haldekilere ise antosiyanin adı verilmektedir. stabiliteyi de etkilemektedir. 2001). antikanserojenik aktivite gösterdikleri bildirilmiştir (Galvano ve ark. Nitekim moleküldeki metoksil ve özellikle de açil gruplarının artması antosiyaninlerin stabilitesini artırmaktadır (Mazza ve Miniati. İstanbullu. (Kong ve ark. görsel duyarlılığın geliştirilmesi ve anti-kanser aktivitesi gibi sağlığa faydalı etkileri de vardır (Giusti ve Wrolstad. 2003).. Wrolstad. Kimyasal açıdan bakılınca antosiyaninler. 1998. ortaya konmuştur antioksidatif. 1993. antosiyaninlerin çeşitli kan dolaşımı bozukluklarında. Doğada 600’den fazla antosiyanin bulunduğu tahmin edilmektedir (Wrolstad... Doğada antosiyanidinler serbest halde bulunmazlar ve daima bir veya birkaç şeker molekülüyle esterleşmiş halde yani antosiyaninler halinde bulunurlar. Özen. Antosiyaninler arasındaki farklar. Turfan. metoksil grubu (-OCH3) sayısındaki artış kırmızı tonun güçlenmesine neden olmaktadır (Canbaş. ‘‘antosiyanidin’’lerin glikozitleridir (Cemeroğlu ve ark. 2004. Özen. 2008). aglikon yapıdakine göre daha stabildir (Harborne ve Williams. 2008). 2007). son yıllardaki çalışmalarla. 2004. Hidroksil ve metoksil gruplarının sayısına göre antosiyaninlerin renginde gözlenen bu değişim.. 2000. moleküldeki hidroksil gruplarının sayısı. Gıdalara renk vermesi yanında eczacılıkta kalple ilgili hastalıkların azaltılması.2. moleküle bağlanmış şekerlerin türü ve sayısı ve bu şekerlere bağlanmış fenolik ve organik asitlerin yapı ve sayısı gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır (Mazza ve Brouillard. 1990. Hidroksil grupları ve metoksil gruplarının antosiyaninlerin rengi üzerine önemli derecede etki eder (Turfan. 2004). 2008). Saldamlı ve Sağlam. 2001). 2001). Mazza ve Brouillard 1987. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER Gıdalara çekicilik kazandırma gibi renk üzerine katkıları yanında. Antosiyanin molekülündeki hidroksil grubu (-OH) sayısı arttıkça renk pembeden maviye doğru dönmekte. ikisi veya üçü birlikte yer 37 .

.5-diglikozitlerden yaklaşık 2. Kırca 2004). Ancak. 1983.3’te gösterilmiştir. Siyanidin-3-glikozit (Canbaş.. Örneğin siyanidinin 3. ramnoz.sakkaritler de glikozit bağı ile bağlanmaktadırlar (Kong ve ark. diğerleri çoğunlukla 5. Siyanidin-3-glikozit’in kimyasal yapısı Şekil 2. bağlanan şekerin ismi ve bağlandığı pozisyonun belirtilmesiyle adlandırılmaktadır. glikoz. pozisyonuna bir glikoz molekülünün bağlanmasıyla oluşan ve doğada en yaygın olarak bulunan antosiyanin. bazen antosiyanidinlere bu monosakkaritlerden oluşan di. 2008) ve bu glikozit formu 3. Daha az sıklıkla olmakla birlikte. galaktoz. 2008). Turfan. şeker moleküllerinin birisi mutlaka 3. 2003.2. Şekil 2.5 kat daha fazla bulunmaktadır (Kırca 2004). Turfan. 2001. Kong ve ark. pozisyona bağlanmış olmakla birlikte. Antosiyanidin molekülüne şekerlerin bağlanmasıyla oluşan antosiyaninler. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER alabilmektedir. 2008). 2008) Bunun yanında. birden fazla şeker molekülünün bağlandığı durumlarda. 2001. 2003. pozisyona ve nadiren de 7. Antosiyaninlerin yapısında. ksiloz ve arabinozdur (Cemeroğlu ve ark.3. Utuş. Moleküldeki bu şekerler bulunuş sıklığına göre. pozisyona bağlanmış olabilir (Turfan..veya tri.. ‘‘siyanidin 3-glikozit’’ olup kısaca ‘‘Cy3-glu’’ olarak gösterilmekte (Cemeroğlu ve ark. Bunlar çoğunlukla fenolik 38 . antosiyanin molekülüne çoğunlukla bir şeker molekülü bağlıdır ve buda bazı istisnalar dışında daima 3. temel yapıyı oluşturan antosiyanidinler ve buna bağlı şekerler dışında bazen üçüncü bir bileşik de yer almaktadır. pozisyondaki karbon atomunda yer almaktadır.

konkord üzümlerinde 20 adet antosiyanin. sinapik. hidrojen peroksit. Meyve ve sebzelerde toplam antosiyanin miktarları birbirinden farklıdır. 1999. 2001) Antosiyanidinlerin. Portekiz şaraplık üzümlerinde baskın olan antosiyaninin malvidin-3-glikozid olduğu.. Portekiz şaraplık üzümlerinde 7 adet farklı antosiyanin belirlenmiştir. süksinik veya asetik asit) birisidir. sıcaklıktır. askorbik asit. Misyon çeşidi siyah incirlerdeki antosiyaninlerin %75’inin siyanidin-3-rhamnozil-glikozid olduğu.2.5-diglikozid olduğu belirlenmiştir (Cemeroğlu ve ark.. bunların hangi antosiyaninlerden oluştuğu ve dominant olanların hangisi olduğu da önemlidir. okzalik.. Turfan. ferulik... Antosiyanin miktarlarının birbirinden farklı oluşu kadar. 2004). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER asitlerden bir ya da birkaçı (p-kumarik. Gerek ürünün işlenmesi gerekse de depolanması süresince uygulanan yüksek sıcaklık. 2001. antosiyaninlerde mutlaka parçalanmaya neden olmaktadır. temel yapı taşı flavilium katyonu olan antosiyaninler de flavonoid grubunda yer alan fenolik bileşiklerdendir (Cemeroğlu ve ark. dolayısı ile antosiyaninlerin. 2003. 2009). kafeik. Giusti ve Wrolstad. karbon atomundaki şeker molekülünün çoğunlukla 6–OH ya da daha az sıklıkla 4–OH grubuna açillenerek bağlanmıştır (Ribéreau-Gayon ve ark.. Özellikle ürünlerin ısıtılması ve depolanması sırasında sıcaklığın antosiyaninler üzerine olumsuz 39 . İstanbullu. 2004). 2008). Kelebek. Örneğin. Bu asitler 3. 2007. başta yüksek sıcaklık (gerek ısıl işlem ve gerekse de depolamada) olmak üzere. malik. Flavilium katyonunun C6C3C6 karbon iskeleti ile karakterize edilen yapısının. ürünlerde işleme ve depolama aşamalarında antosiyaninlerin parçalanıp kaybolmamasına özen gösterilmekte ve antosiyaninlerin bu ürünlerdeki stabilitesi giderek önem kazanmaktadır (Rodriguez-Saona ve ark. Isparta gülü yapraklarındaki antosiyaninlerin %95’inin siyanidin-3. Bu nedenle. pH. Türker ve ark. gallik veya p- hidroksibenzoik asit) ya da daha az sıklıkla olmakla birlikte organik asitlerden (malonik. 2000b. temel yapıtaşı flavilium katyonudur (Cemeroğlu ve ark. Antosiyaninler. şekerler ve parçalanma ürünleri gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal faktörlerden etkilenmektedir. oksijen. fenolik bileşiklerin bir alt grubu olan flavanoidlerle aynı olması nedeniyle. Antosiyaninlerin parçalanmasına neden olan en önemli faktör.

antosiyaninleri doğrudan reaksiyona girerek parçalayabileceği gibi.. Oksijen. Bu renkli ürünlerden biri olan siyah havuç. 2003). antosiyaninlerle reaksiyonu sonucu onların parçalanmasına da neden olabilmektedir (Özkan ve ark. 2008) Ortamın pH’sındaki değişimle birlikte antosiyaninler.. 1984. Antosiyaninler siyah havuçta çok miktarda bulunmaktadır (Narayan ve Venkataraman. 1994. Şalgam suyunun kendine özgü mor-kırmızı rengi siyah havuçta bulunan ve fermantasyon ile şalgam suyuna geçen antosiyaninlerden kaynaklanmaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu. β-galaktozidaz ve α-arabinozidaz enzimleri antosiyaninleri.. Antosiyaninlerin parçalanmasına neden olan diğer bir etken de ortamda bulunan enzimlerdir.. Bu yüzden bunların 40 . indirekt olarak. 2003). Bazı durumlarda antioksidan aktivite toplam fenolik madde içeriği ile bazen de toplam antosiyanin miktarı ile ilgilidir (Kammerer ve ark. Öte yandan. Antosiyaninler belli başlı gıdaların antioksidan özellikleri üzerine büyük ölçüde katkıda bulunur (Türker ve ark. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER etkisi yapılan birçok çalışmada ortaya konulmuştur (Cemeroğlu ve ark. yapısal değişime uğramakta ve bu değişimler rengin değişimine neden olmaktadır (Cemeroğlu ve ark. Kammerer ve ark. yani antosiyanin dışındaki maddeleri okside ederek oluşturduğu oksitlenmiş ürünlerin. Turfan. 2004). antosiyaninler nedeniyle güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir. Özellikle β-glikozidaz. 1984). Canbaş ve Deryaoğlu.. Siyah havuçlardaki temel antosiyanin bir fenol ile açillenmiş siyanidin glikozid’tir. 1985. siyah havuçlar doğal gıda renk maddelerinin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendirilmeleri yanında (Canbaş.. Kırca ve Cemeroğlu. 1991) sebze suyu ve turşu üretiminde de kullanılmaktadırlar (Canbaş.2. Bu antosiyaninler pH 5. ortamdaki oksijen konsantrasyonudur. 2008). Antosiyaninlerin parçalanması üzerine sıcaklıktan sonra en fazla etki eden faktör. antosiyanidin ve şekerlere parçalamakta ve oluşan antosiyanidinlerin stabilitesi antosiyaninlere göre çok daha düşük olduğu için kısa sürede antosiyanidinlerden renksiz bileşikler oluşmaktadır (Turfan. 2002.0’ın üzerinde maviye döner. 2004). 1991). Canbaş. 1993). 2000. 2004). Çeşitli havuçlar bulunmakla beraber şalgam suyu üretiminde temel hammadde olarak siyah (mor) renkli olanlar kullanılmaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu.

(2004) yaptıkları çalışmada.8 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.. Açillenmiş antosiyaninler 4. Siyah havuçta bulunan temel antosiyanin bileşikleri (açilsiz antosiyaninler) siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit ve siyanidin-3-ksilozil-galaktozit. Bazı bileşenler gıdanın tipik koku ve tadına katkı yaparken. 2004). diğeri ise kokudur. 2007). kara havucun gıda boyası olarak kullanımını desteklemektedir (Stintzing.. 2004. Narayan ve Venkantaraman. 2004. Kammerer ve ark. 2004).. farklı zamanlarda hasat ettikleri havuçlarda en yüksek toplam antosiyanin miktarını Eylül ortası ve Ekim aylarında hasat edilenlerde belirlemişler ve Ağustos sonu ve Ekim ortasında açillenmiş bileşiklerin ortalama miktarında önemli bir değişiklik olmadığını ve %80. diğer havuç kültürlerine göre duyusal avantajlara sahiptir. 2. İstanbullu. 1985. 2007.. Aynı zamanda siyah havuçlarda malvidin ve peonidin glikozidler de rapor edilmiştir (Canbaş.2-%84.2.10. (açilli antosiyaninler) sinapik. 2000). İki farklı kelimeden meydana gelir. Her iki özelliği birlikte bulunduran bileşenler de vardır. Siyah havuçta toplam antosiyanin miktarı yaş ağırlıkta 10 mg/kg ile 17. 1985. 2007). Narayan ve Venkantaraman. Tüketicilerin bir gıdanın seçiminde. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER pH stabiliteleri üzüm kabuğu antosiyaninlerinden daha iyidir (Canbaş. kabulünde ve hazırlanmasında en çok önem verdikleri özelliklerden birisi 41 . Bu üç özellik.. toplam antosiyanin miktarını havuçların hasat zamanı da etkilemektedir (Kammerer ve ark. 2000). Bunlardan biri tat. Türker ve ark. Siyah havuç. Kammerer ve ark. Siyah havuçta pek çok antosiyanin bulunmaktadır.4 g/kg arasında değişmekte olup. İstanbullu.. 25 ve 40°C’de 90 günlük depolamada açillenmemiş olanlara göre daha dayanıklıdır (Türker ve ark. 2004. 2004). Aroma Maddeleri Aroma kelimesi eski Yunanca’da baharat (baharlı) anlamına gelen kelimeden türemiştir. ferulik ve kumarik asitlerle açillenmiş siyanidin-3-ksilozilglukozil-galaktozit’lerdir (Kammerer ve ark. Siyah havuçta iki tane açillenmemiş (açilsiz) ve 3 tane açillenmiş (açilli) siyanidin türevleridir (Türker ve ark. diğer bir gıdanın koku ve tadına olumsuz yönde etki yapabilir veya kötü aromaya (lezzete) neden olurlar.

yani alkol ve asit arasındaki basit bir kondensasyon reaksiyonu ile oluşum oldukça yavaştır (Peddie. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER gıdanın aromasıdır. bunların buhar basıncına ve çeşitli faktörlerin etkisine bağlı olarak değişir. lezzet. Esterler Esterler. yüksek alkoller. 2007). meyve-sebze ve fermente ürünlerdeki aromaların en önemli aromatik bileşenleri olup. uçucu asitler ve karbonil bileşikleridir (Cabaroğlu.1.10. 2005. Kimyasal veya biyokimyasal yolla üretilirler. Sıcaklık ester oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bayrak.. 12ºC’de üretilen ester miktarının 10ºC’de üretilen ester miktarından % 75 oranında daha fazla olduğu bildirilmiştir. 1991. Esterler. genellikle son yıllarda gaz kromatografi ve kütle spektrofotometresinin bu alanda kullanılması sonucu gelişmiştir (Bayrak. Fermantasyon Aroması Fermantasyon sırasında mayalar ve LAB tarafından çeşitli aroma maddeleri oluşturulur (McKinley 2005. 2006). Genellikle 1025ºC aralığında artan ortam sıcaklığı üretilen ester miktarını arttırmıştır. 1997). 1987. 1994. 1990. Kimyasal yol. 2. Cabaroğlu ve ark. 1995). Gaz fazında serbest hale geçen uçucu maddelerin miktarı. Aromaya yön veren bileşenlerin bağlı veya serbest olması (açığa çıkması) gıdaların tat.1. Calderbank ve Hammond. Bu nedenle esterler. genellikle belirli bir gıdanın karakteristik özelliğini tayin ederler (Bayrak. ortam sıcaklığı 10ºC’den 16ºC’ye çıkarıldığında 42 .. Mauricio ve ark.. çoğunlukla biyokimyasal yolla üretilir (Peddie.. Calderbank ve Hammond. 2006). Erten ve ark. Çelik. 1990). 2003. koku.10. esterler. 2007).1. 2006. 1995). Stewart ve Russell.2. Bunlar arasında en önemlileri. 1994. Bu faktörler sıcaklık ve gıda bileşenleriyle olan muhtemel etkileşimdir. Çelik. 2. Cabaroğlu. 2006. yani çeşni özellikleri bakımından büyük öneme sahip kriterleridir (Kalviainen ve ark. meyvemsi aroma vermelerinden dolayı önemlidirler (Etiévant. Aromayı görünüş ve tekstür izler. Aroma kimyası ile ilgili bilgiler. Aynı şekilde.

karakteristik uçucu bileşiklerin temel gruplarındandır (Lehtonen ve Jounela-Eriksson. 1990. 2-feniletil asetat ve etil hekzonat oluşan en önemli esterlerdir. Etil asetat. Esterlerin algılanma eşikleri oldukça düşüktür (Stewart ve Russell. amino asitler üzerinden aldehit formuna dönüşme şeklinde meydana gelir. Karbonil Bileşikleri Karbonil bileşikleri pek çok meyve-sebze ve fermente ürünün koku maddelerinin önemli bir kısmını oluştururlar. Yüksek alkoller. substrat konsantrasyonunu ve enzim aktivitesini etkileyen tüm faktörler ester üretimini etkilemektedir (Verstrepen ve ark. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER üretilen ester miktarındaki artış % 40-50 olarak bulunmuştur (Peddie. 1990. Yüksek Alkoller C2’den C12’ye kadar olan aynı serideki. Alkol ve aldehitlerin aroma maddelerine dönüşümünde ortam pH’sının büyük etkisi vardır (Bayrak. 1991.. Bunlar metanol ve etanolden türemişlerdir.3. Bunu izoamil ve propil esterleri takip etmektedir. 1994). 1983).2. Ester oluşumunda substrat olarak rol oynayan asetil koenzim A ile yüksek alkollerin konsantrasyonları ve ester oluşumunda ve yıkımında etkili olan enzimlerin toplam aktiviteleri ester oluşumu için çok önemlidir. 1986). Örneğin iso ve dallanmış alkoller ve bunların oluşumu. Bu bileşikler. Bu nedenle. fermente ürünlerin aromasına önemli katkıda bulunurlar. 2. 2003a).1. Etil esterleri en fazla bulunan esterlerdir. karbonil bileşikleri karbonhidrat veya sitrat 43 . Calderbank ve Hammond. izoamil asetat. 2006). Angelino.10. 2. Miktar olarak aroma maddeleri içerisinde önemli bir yere sahiptirler (Nykänen. Fermantasyon ortamında bulunan çözünmüş oksijen uçucu esterlerin oluşumunu baskılamaktadır. Etil alkolden daha uzun zincirlidirler. Öte yandan. Oksijen maya gelişimini ve dolayısıyla asetil koenzim A’nın kullanılabilirliğini etkilemektedir. izobütil asetat. 1987.10.2. 2003a). Hillary ve Peddie. Verstrepen ve ark.1.. hatta daha çok karbon atomu olan bileşiklerdir.

1. 1995. fermente içeceklerin uçucu bileşikleri arasında büyük bir öneme sahip temel diketonlardır (Nykänen ve Suomalainen. Bu aroma tereyağlı. bütanoik asit. Aldehit ve ketonları içeren karbonil bileşikleri. 2.3-pentanedion. Cabaroğlu. propanoik asit. Fermantasyon sırasında şekerin parçalanması sonucunda açığa çıkan başlıca karbonil bileşiği asetaldehittir (Etiévant. 1975.10. fermantasyon sırasında başka pek çok asit (asetik asit.1. Ketonların uçuculuk özellikleri düşüktür ve algılanma eşikleri yüksektir (Meilgaard. lipit oksidasyonu ve amino asit indirgenmesinden oluşabilir (Bayrak. terpenler. 1991. Stewart ve Russell. 2000). İzovalerik asit. heptanoik asit. Ketonlardan diasetil (2. Diğer Bileşikler Fermente ürünlerde yukarıda belirtilen aroma maddelerinden başka uçucu fenoller. 2. Asitler Mikroorganizmalarca üretilen asitler bir çok gıdanın aroması için çok önemlidir.5. 1975. laktonlar. 1987. 2006). Nurgel. 2006). Nykanen ve Suomalainen. bal veya tofi benzeri olarak da tanımlanır (Russell. 1999). 1989). Kunze. 1987. 1987). oktanoik asit vs) de oluşur (Bayrak.2. 1991. Cabaroğlu. fermantasyon yoluyla elde edilen fermente ürünlerin aroması için en önemli asit laktik asit olup bununla beraber. Uçucu fenoller aroma maddelerinin kalitatif ve kantitatif olarak küçük bir miktarını oluşturmalarına rağmen fermente içeceklerin aroması üzerine önemli katkıda 44 . ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER metabolizmasıyla.10. 2006). Diasetil ve 2. Nykanen ve Suomalainen. Karbonil bileşikleri düşük algılanma eşiklerine sahip oldukları için önemlidir (Meilgaard. 1983.3-pentanedion önemlidir. fermantasyon sırasında oluşan en uçucu bileşiklerdir (Berry ve Watson. pentonoik asit.4. 1983). 1995). norizoprenoidler ve hidrokarbon bileşikleri de bulunur (Angelino.3-bütanedion) ve 2. Asitlerin fermente ürünler için önemi büyüktür. Stewart ve Russell. Laktik asit.

filtrasyon çözeltilerin sterilizasyonunda veya üretimde bir işlem basamağı olarak veya analizlerden önce çözeltilerden temizlenmesi için gerekli olup analitik testler için sadece laboratuar ölçekli filtrasyon gereklidir (Sahai. sıvılardan çeşitli maddelerin ayrılmasında kullanılan filtrasyon yöntemleri endüstride çok fazla uygulama alanı bulmaktadır (Yetişmeyen ve Yıldız. Meyvemsi bir aroma verirler. Filtrasyon amacıyla en çok kullanılan materyaller. 1983. Filtrasyon işleminde kullanılan materyalin gözeneklerinin çapına göre. hammaddelerden geçebileceği gibi fermantasyon sırasında da oluşabilirler (Angelino. 2004). fenolik asitleri uçucu fenollere dönüştürebilir (Lehtonen ve JuonelaEriksson. sıvı içerisinde çözünmüş halde bulunan katı parçacıkların veya koloidal çözünmüş maddelerin. sıvıdan ayrılacak parçacıkların çok küçük olması ve sıkışabilir nitelikte olması nedeniyle filtre tablası. Filtrasyon. 2009). Membran Filtrasyon Gıda endüstrisinde yeni yöntemlerin araştırılması ve uygulamaya konulmasıyla birlikte özellikle. Gözenek çapı düştükçe filtre edilen örnekteki özellikle mikroorganizma yükü gibi filtreden geçebilen canlı miktarı ve partikül miktarında azalma gözlenir (Kaya. 45 . 2001). 2. gözenekli metal veya seramik gibi filtre elemanlarını kısa sürede tıkarlar (Cemeroğlu ve Karadeniz. 2006). 2000). filtreden geçen kısımda belli büyüklükte partikül bulunabileceği gibi bunların tamamı da filtrenin üzerinde kalabilir (Temizkan. hammaddeye uygulanan işlemler olmakla beraber mikroorganizmalar (özellikle mayalar). Bu bileşikler. Örneğin. kimya ve kozmetik endüstrilerinde anahtar rol oynamaktadır. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER bulunurlar (Lehtonen ve Juonela-Eriksson. bez.11. 2007). Angelino. 1991). 2004).2. Bu işlem ilaç. filtre edici bir materyal yardımıyla sıvı kısımdan ayrılmasıdır (Cemeroğlu ve Karadeniz. Uçucu fenollerin kaynağı. Temizkan. en önemlileri bir monoterpen olan mirsen ve seskuiterpen olan α-humulon ve β-karyofillen’dir (Trevor ve Wilson. Terpenler önemli aroma maddeleri olup. Öte yandan. 2001. 1991). 1983). Laktonlar çok karakteristik aromalara sahip oldukları için gıda maddelerinde önemli bir yere sahiptir.

1999.. Membran filtrasyon işleminin son yıllarda meyve ve sebze suyu endüstrisinde de kullanımı artmaktadır. 2001). 2002). Fakat son zamanlarda kayısı. üzüm.2. kuşüzümü (frenk üzümü). bir tamamlayıcı filtrasyon olarak kullanılmakta ve bu şekilde her iki sistem adeta birlikte kullanılmaktadır (Cemeroğlu ve Karadeniz. Cemeroğlu ve Karadeniz. 1970’li yıllardan beri membran filtrasyon. çilek. membran filtrasyon çoğu zaman geleneksel filtrasyondan sonra uygulanan. Baker. Birincisi. şeftali. çok ince bir filtre dokusuna verilen isimdir (Sahai. kivi. gözenek çapı 10 μm’ye kadar olan geleneksel filtrasyondur. 2000). kiraz. Bir başka deyişle membran. Membran filtrasyon özellikle içme suyu için idealdir (Halkman. kızılcık. Bunlar. 2000). 2000. Bununla birlikte. 2004). Günümüzde 0. 2000). ürünün duyusal ve besleyici özelliklerini koruduğundan dolayı ilgi çekmektedir (Campos ve ark. kavun. havuç. Filtrasyon işlemi. cam huni ve membran filtrelerdir (Temizkan. ananas. 2001) ve gıda endüstrisi membran teknolojisinin en başarılı endüstriyel uygulamalarından biri olmuştur. erik.. Membran filtrasyon. 2005). Membran filtrasyonda önemli olan başlıca beş ayırma tekniği vardır. 2001. 2005). sıvıdan ayrılmak istenen parçacıklardan daha küçük gözenekli. Diğeri gözenek çapı 1 μm’den küçük olan membran filtrasyondur (Cemeroğlu ve Karadeniz. Öte yandan. 1972’de New York’ta bir süt işletmesinde ters osmoz ile peynir altı suyunun işlenmesi ile başlamıştır (Cheryan. çarkıfelek.. meyve suyu endüstrisinde hakim olan filtrasyon geleneksel filtrasyondur. Bu doku daha delikli bir destek üzerine yerleştirilerek bir filtre ünitesi elde edilir (Cemeroğlu ve Karadeniz. gıda endüstrisinde gittikçe artan bir kullanım alanı bulmaya başlamış (Cemeroğlu ve Karadeniz. Ancak. Membran.2 μm gözenek çapına sahip membran üretilmekle beraber 1-100 nm gözenek çapına sahip membranlarda bulunmaktadır (Makardij ve ark. portakal. 2006). 2001). ayırma etkinliğine göre iki gruba ayrılır. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER filtre kağıdı. 2001). ahududu ve domates suyu üretiminde de çalışmalar yapılmaktadır (Cheryan. Yetişmeyen ve Yıldız. iki farklı fazı veya ortamı birbirinden ayıran ve bir tarafından diğer tarafa maddelerin seçici bir şekilde taşınmasını sağlayan geçirgen bir tabakadır (Öztürk ve ark. armut. 46 . limon. Meyve-sebze suyu endüstrisinde en geniş uygulama alanı elma suyu üretimindedir.

çok küçük gözenek çapına sahip membranların kullanıldığı filtrasyondur (Cemeroğlu ve Karadeniz. 2000. aroma maddeleri. amino asitler vb. elma. 2006. proteinler vb. Nanofiltrasyon. deniz suyu ve atık suların arıtılmasında ve içme suyu eldesinde ve ayrıca suyun sertliğinin giderilmesinde kullanılmaktadır (Cheryan. özellikle asitliğin giderilmesi. Ultrafiltrasyon. tuz iyonları gibi yüklü bileşenlerin bir iyon değiştirici membran yardımıyla. 2009).. 2000). Ho ve Sirkar. üzüm.2. turunçgil suyu üretiminde. 2009). düşük alkollü bira üretiminde. Hacıfettahoğlu. yüksek moleküllü maddeler (nişasta. 2000). Geriye kalan sıvıya ise konsantrat yada retentat denir (Schobinger. Nanofiltrasyon. şeker arıtmada. Membran filtrelerle yapılan bu filtrasyonda moleküllerin boyut. asit. Elektrodiyaliz. sadece suyun geçtiği. 1988. Yetişmeyen ve Yıldız. süt endüstrisinde. Internet. 1988). 2000. Yetişmeyen ve Yıldız. nanofiltrasyon. 2001. bakterilerin ve virüslerin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmakta olup süt endüstrisinde ve deri ve tekstil sanayinde atık su arıtma işlemlerinde kullanılmaktadır (Cheryan. 2001). 2001). ters osmoz. Asitliğin giderilmesi amacıyla kullanılan elektrodiyaliz. ananas ve domates suları üretiminde. difüzyon ile geçebilirler. Genellikle sıvı gıdaların konsantrasyonu amacıyla kullanılan ters osmoz işlemi süt endüstrisinde. şeftali. polifenoller. Ters ozmoz. biçim ve/veya 47 . çözünmüş tuzların bile tutulabildiği nitelikte basınç altında yarı geçirgen bir membranla yapılan filtrasyon işlemi olup hiperfiltrasyon’da denir (Schobinger. Membrandan geçen sıvıya permeat adı verilir. şeker sanayinde kullanılmaktadır (Cheryan. elektrik potansiyel farkından dolayı bir çözeltiden ayrılması prensibine dayanan bir ayırma işlemidir (Schobinger. 2008). 1988. Cemeroğlu ve Karadeniz. yumurta sanayinde. ters osmoz ve ultrafiltrasyon arasında kalan bir ayırma tekniği olan nanofiltrasyon (Cardew ve Le. pigment üretiminde. ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon (MF)’dur (Cheryan. Sikder ve ark. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER elektrodiyaliz.)’in basınç uygulanarak çözeltilerden ayrıldığı ve konsantre edildiği bir ayırma yöntemidir. 1998. 2006) fenolik maddeler gibi çok küçük moleküllerin dahi tutulabildiği. UF’da su ile birlikte iyonlar ve küçük moleküllü şekerler. hububat ve yağ sanayinde. turunçgil.

2003). boya endüstrilerinde). 2004). son zamanlarda gerçekleştirilen bazı çalışmalarda bazı bakterilerin gelişme yeteneğini kaybetmeksizin filtrelerden geçebildiği bildirilmiştir (Anderson ve ark. 2003. 2. biyoteknoloji ve ilaç sanayinde (fermentasyon sıvılarının berraklaştırılması. Hahn. Kullanılan membran filtrenin gözenek çapının da önemli rolü vardır. 1 μm gözenek çapına sahip filtre kullanımı ile bakterilerin 106 hücre/mL oranında azalmasını sağlar. 2000). TO işlemi öncesinde ön arıtım kademesi olarak da kullanılır (Ho ve Sirkar. atık suların (elma. turunçgil. yağlı tohum. 1999. 2004). 2001. yumurta sanayinde (glukozun konsantrasyonunda). bira ve sirkenin durultulmasında. Vybiral ve ark. 2000) süt endüstrisinde. pancar ve şeker kamışı ekstraktları ile şekerleme sanayi atık sularının durultulması.. 2000. Ultrafiltrasyon.. metal endüstrilerinde (yağ-su emülsiyonlarının ayrımında.. 1985.22 μm gözenek çapına sahip filtrenin kullanımıyla tüm canlı bakteriler uzaklaştırılır (Baker. Öte yandan.1. sıcaklıkla gıda maddelerinin konsantrasyonu ve saflaştırılması için kullanılmakta olup (Cheryan.. Genellikle membran filtrelerle gerçekleştirilen sterilizasyonda virüsler dışında tüm mikroorganizmaların uzaklaştırılabildiği düşünülmektedir (Hahn.11. tekstil endüstrilerinde ve elektronik sanayinde kullanılır. hücre eldesi. Sundaram ve ark. 2004). pigment (antosiyanin. 1992). Hahn ve ark. jelatinin konsantre edilmesinde. 2000). mısır yağının arıtılmasında) kullanılmaktadır (Cheryan. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER yüklerine göre ayrılmaları sağlanır (Cheryan. Sahai. aktif biyolojik maddelerin eldesi). 0. MF. UF prosesi. Temizkan. Öte yandan. patates) arıtılmasında. şarap. şeftali ve ananas suları üretiminde. başta proteinler olmak üzere 48 . UF gıda endüstrisi yanında. üzüm. enzimlerin konsantre edilmesi ve temizlenmesi. Uygulanan yüksek derecelerdeki ısıl işlemin. Mikrofiltrasyon Otoklavla steril edilemeyen ısıya hassas gıdalar çeşitli ebatlarında gözenek çapına sahip membran filtrelerle steril edilebilirler. Buna karşılık. elma. betanin) üretiminde.2. hububat ve baklagil sanayinde (soya işlemede.. gıda endüstrisinde geleneksel durultma ve sterilizasyon metotlarına en uygun alternatiflerden biri olarak değerlendirilmektedir (Czakaj ve ark. 2000. ananas.

. Stopka ve ark. 2000. 2000). MF teknolojisi sıvılardan veya gazlardan partikülleri. atık suların arıtılmasında ve yağlı 49 . MF membranlar. MF’un maliyeti elde edilen ürünler ve diğer membran filtrasyon yöntemleri ile karşılaştırıldığında çok düşüktür (Baker.. suyun bakteriyolojik analizleri için kullanılmış ve 1960’larda başarılı mikrofiltrasyon uygulamalarından sonra hızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir (Huisman. 2000. 2000). bira ve sirkenin soğuk sterilizasyonu ve durultulmasında (özellikle diatome toprağı gibi geleneksel durultma işlemlerine alternatif olarak). 2009). Günümüzde biyoteknoloji. 2006). alüminyum. Bu nedenle bakterilerin membran tarafından tamamıyla tutulabilmesi için uygun gözenek çapına sahip membran seçilmelidir (Baker.1 – 10 μm arasında gözenek çapına sahip membran filtreler kullanılır (Mannapperuma. şarap. Heino. çok yüksek ve çok düşük pH değerleri ve sudan başka solventler gibi olağanüstü durumlarda yüksek stabiliteye sahip olduğundan avantajlıdırlar (Huisman. molekülleri veya mikroorganizmaları (bakteri ve/veya maya) ayırmak için kullanılan bir membran filtrasyon tekniğidir (Mannapperuma. 1997. Heino. 2000). sütün mikrobiyal yükünün azaltılması. Huisman. titanyum ve zirkonyum gibi seramikler ve gümüş ve paslanmaz çelik gibi metallerden de elde edilebilirler. 2000. Baker. 1997. 2000. Gıda endüstrisinde. elektronik ve gıda endüstrisi gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır (Huisman. süt kalitesinin arttırılması ve kusurlarının giderilmesi amacıyla süt endüstrisinde (peynir altı suyunun durultulması. Bu sayede partiküller filtreden geçemez böylece ayırma gerçekleşir (Huisman. Çoğu membran selüloz asetat. membran sektöründeki en büyük endüstriyel pazar durumundadır. MF membranlar ilk olarak 1920’lerde ticarileştirilmiştir. 2009). pancar ve şeker kamışı ekstraktları ile şekerleme sanayi atık sularının durultulmasında. Başta. Mikrofiltrasyon membranlar çok çeşitli metodlarla ve materyallerle üretilirler. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER çeşitli bileşenler üzerindeki olumsuz etkisini önlemek için kullanılabilir (Yetişmeyen ve Yıldız. hem ayırma hem de sterilizasyon için kullanılmaktadır (Czakaj ve ark. 2004).2. 2000). Bu nedenle MF işlemi. sütten yağın ayrılması). 2000). meyve suyu endüstrisinde. otomotiv. 2004). polisülfan ve poliviniliden florid gibi polimerlerden yapılabildiği gibi (Huisman. 2001). Bu işlemde akışkanın geçişine izin veren 0. Bu inorganik materyallar yüksek sıcaklık. Ho ve Sirkar. 2001). Toplam pazarın % 40’ına sahiptir (Huisman.

50 . 2009). ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan TANGÜLER tohum.2. Cheryan. 2000. hububat ve baklagil sanayinde kullanılmaktadır (Baker. Czakaj ve ark. 2000.. Heino. 2000.

MATERYAL VE METOT 3.1. Öte yandan. buchneri ve Lb. Aşılama amacı ile kullanılan LAB 100 mL’lik içerisinde pastörize havuç suyu bulunan erlenler ile “Edmund Buhler” marka orbital karıştırıcıda çoğaltılmıştır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi. İşletmelerden şalgam sularının temin edilmesinde steril 1 litrelik cam şişeler kullanılmıştır. plantarum. tanımlamalarda materyal olarak bölümümüzde gerçekleştirilen denemelerden ve farklı işletmelerden elde edilen örneklerden izole edilen LAB kullanılmıştır. Gıda Mühendisliği Bölümü) tarafından sağlanan Lb. Marine and Food Bacteria) kültür koleksiyonundan temin edilen Lb.1. tuz ve su kullanılmıştır. Ekmek mayası “Migros”tan ve şalgam da Adana sebze halinden temin edilmiştir. Materyal Şalgam suyu üretiminde siyah havuç. Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda 100 litrelik paslanmaz çelik tanklarda yürütülmüştür.Z. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. 51 . 3. Saf kültür ilavesi ile şalgam suyu üretiminde LAB’nin çoğaltılması için gerekli olan havuç sularının pastörizasyonu “Memmert” marka su banyosunda yapılmıştır. İbrahim Çakır (Abant İzzet Baysal Üniversitesi.3. Lb.F. Fermantasyon 25ºC’lik bir odada gerçekleştirilmiştir.1. Tanımlamalarda NCIMB (The National Collection of Industrial. brevis ve Yrd. Starter olarak kullanılacak LAB’nin seçimi için gerçekleştirilen fermantasyon denemelerinde 500 mL’lik steril erlenler kullanılmıştır. fermentum ve Lb. bulgur unu (setik).Ü. delbrueckii bakterileri kontrol olarak kullanılmıştır. ekmek mayası. Bu maddeler “İçenbilir Hacının Şalgamı” işletmesi tarafından sağlanmıştır. Denemelerde Kullanılan Araç ve Gereçler Hamur fermantasyonu 50 litrelik plastik bidonlarda gerçekleştirilmiştir. Doç. Denemeler Ç. Dr.

2. Analizlerde Kullanılan Araç ve Gereçler Fermantasyon sırasında canlı maya sayısındaki değişimin belirlenmesi için “Euromax” marka mikroskop kullanılmıştır. “Agilent 1100 (Waldbronn. “Agilent 6890N” marka alev iyonlaşma dedektörlü (FID) gaz kromatografisi kullanılmıştır. Sterilizasyon için “Hirayama (Japonya)” marka otoklav kullanılmıştır. 3. Aroma maddelerinin ayrımı CPWAX 57CB kapiler kolon (60 m x 0. analizinde çift pompalı. Aroma maddelerinin tanısında yukarıda belirtilen gaz kromatografisine bağlı “Agilent 5975B VL MSD” marka kütle spektrometresi kullanılmıştır. santrifüj işlemleri için “Eppendorf Centrifuge 5810” marka santrifüj kullanılmıştır. pH tayininde “İnolab” marka pH metre kullanılmıştır. LAB.45 µm (Milipore Hidrofilik HVLP) gözenek çapına sahip steril filtre ile gerçekleştirilmiştir.3. 52 . HPLC’de kullanılan örnekler enjekte edilmeden önce 0. Kuru madde tayininde “Gallenkamp Model OV-160” marka etüv kullanılmıştır. Şekerlerin ve organik asitlerin tayini Shimadzu LC-20AD model SPD-20A UV ve RID 10A refraktif indeks dedektörlü HPLC cihazında gerçekleştirilmiştir. Mikrobiyolojik çalışmalar “Legrand” marka steril kabinde gerçekleştirilmiştir. maya ve küf sayımı ile LAB’nin teknolojik özelliklerinin belirlenebilmesi için sıcaklığı ayarlanabilen “Sanyo” ve “Velp Scientifica FTC 90E” marka inkübatörler. Almanya)” marka HPLC kullanılmıştır. Hidrofilik PVDF) filtreden geçirilmiştir.1.25 mm x 0. “Metler Toledo” marka cihaz ile yoğunluk ölçümleri yapılmıştır. Örnek homojenizasyonu için “Nüve NM 110” marka karıştırıcı kullanılmıştır.4 µm) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.22 µm (Milipore Millex-HV. Antosiyanin bileşiklerinin. Protein tayininde yarı otomatik “Velp Scientifica” marka “Kjeldahl” yakma ve damıtma düzeneği kullanılmıştır. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER En beğenilen yöntemle üretilen şalgam sularının steril filtrasyonu vakum pompası yardımıyla 0. Spektrofotometrik ölçümler “Shimadzu UV-1201” marka spektrofotometrede gerçekleştirilmiştir.45 µm ve 0. Aroma maddelerinin miktar tayininde. çift dalga boylu ve refraktif indeks ve UV dedektörlü.

beş farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında da örnekler alınmıştır.1. 3.2 kaya tuzu ve % 0. Öte yandan. Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi İlk aşamada % 3 bulgur unu.2 ekşitilmiş maya karışımı. I. bulgur unu.1.1. üzerine su ilave edilerek. Daha sonra 25oC’de 50 litrelik tankta fermantasyona terk edilmiştir (I. Şalgam Suyu Üretimi Şalgam suyu üretimi iki aşamada gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.3. Bulgur unu Maya Kaya tuzu Su I. Metot Şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan şalgam Adana sebze hâlinden temin edilmiştir.2. yoğrulmuş ve hamur kıvamına getirilmiştir. Fermantasyon).1. Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) Siyah havuç Kaya tuzu Şalgam Su Şalgam suyu Şekil 3. Fermantasyonda Etkili Olan Laktik Asit Florasının Belirlenmesi 3.2.1). Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) II. ekmek mayası ve tuz) tedarikçi firma İçenbilir Hacının Şalgamı firmasından temin edilmiş ve şalgam suyu üretim denemeleri 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.2. Diğer hammaddeler (Siyah havuç. % 0. 53 . MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.

%1 tuz. fermantasyonlar sırasında toplam asit ve pH analizleri de gerçekleştirilmiştir. Fermantasyon. fermantasyondan elde edilen sıvı II.Ü.3. koliform bakteri. % 1 doğranmış şalgam ve tank dolum seviyesine gelinceye kadar su ilave edilmiş ve tankın üzeri kapatılarak fermantasyona terk edilmiştir. Büyük ve Küçük Çapta Üretim Yapan İşletmelerde Şalgam Suyu Üretimi Adana piyasasından küçük (yıllık üretimi ortalama 18 ton olan) ve büyük çapta (yıllık üretimi ortalama 400 ton olan) şalgam suyu üretimi yapan işletmeler belirlenmiş ve hem küçük çapta ve hem de büyük çapta üretim yapan işletmelerde şalgam suyu üretim denemeleri gerçekleştirilmiştir. Diğer Farklı İşletmelerden Şalgam Suyu Örneklerinin Alınması Adana’da şalgam suyu üreten beş farklı işletmeden farklı zamanlarda (fermantasyonun başlangıcında. Öte yandan. Denemeler üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Bu süre sonunda hamur su ile 4 kez ekstrakte edilmiştir. toplam maya ve Saccharomyces olmayan maya analizleri de yapılmıştır. Fermantasyonu (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) gerçekleştirmek için 100 litrelik paslanmaz çelik tanka aktarılmış ve tanka ayrıca % 15 oranında temizlenmiş ve doğranmış siyah havuç. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) 3 gün süreyle yürütülmüştür.1. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Laboratuarına getirilmiş ve bu örneklerden laktik asit bakterileri izole edilmişlerdir. I. ortasında ve sonunda) şalgam suyu örnekleri steril şişelere aseptik koşullarda alınmış ve en kısa zamanda Çukurova Üniversitesi Ziraat 54 . İşletmelerde kurulan denemelerden fermantasyon boyunca her gün şalgam suyu örnekleri steril şişelere aseptik koşullarda alınarak en kısa zamanda Ç.3. 3.2. Şalgam suyu örneklerinde günlük olarak laktik asit bakteri sayısı yanında toplam mezofil aerob bakteri. Fermantasyon gidişi toplam asit tayini yapılarak izlenmiş ve asit miktarında bir artış olmayınca fermantasyona son verilmiştir. sıcaklığı 25oC olan bir odada gerçekleştirilmiştir.2.1.2. 3.

Rogosa ve Sharpe Agar (MRS agar). Daha sonra 0. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuarına getirilmiştir. 55 . 3. Bundan 1 mL örnek alınmış % 0.1. hamur örnekleri 25’er gram alınmış ve 225 mL %0.2) ve tanıları yapılmak üzere % 20 gliserol içeren ortamda.85’lik tuzlu su kullanılarak seyreltilmiş ve yukarıdaki işlemler aynen gerçekleştirilmiştir. işletmelerden alınan örneklerde aşağıda belirtilen mikrobiyolojik analizler yanında toplam laktik asit ve pH analizleri de yapılmıştır. maya gelişimini önlemek için 50 µg/L sikloheksimit (aktidon) ilave edilmiş de Man.85 steril fizyolojik tuzlu su ile süspansiye edilmiş ve vorteks (karıştırıcı) ile 1 dakika homojenize edilmişlerdir. hem de küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde kurulan denemelerden ve diğer farklı işletmelerden fermantasyonu süresince her gün aseptik koşullarda 200’er mL örnek alınmıştır.4. – 20oC’de saklanmışlardır. Laktik Asit Bakteri Sayısının Belirlenmesi Laktik asit bakterisi florasını belirlemek amacıyla hem Ç. Öte yandan.Ü.2. Daha sonra bu koloniler birkaç defa tekrar kültüre alınarak saflaştırılmış (Şekil 3.1 mL seyreltilmiş örnekler. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Laboratuarında. Alınan örnekten 1 mL örnek alınarak % 0. İşletmelerden alınan bu örneklerde laktik asit bakterisi sayımı yapılmış ve farklı görünüme sahip koloniler izole edilmiştir. Öte yandan. Gerekli sayım yapıldıktan sonra farklı görünüşe sahip koloniler alınmıştır.85’lik tuzlu su ile gerekli seyreltmeler yapılmıştır. hamur örneklerinde yapılan analizlerde.3. üzerine yayma yöntemi ile yayılmış ve petri kutuları içerisinde oksijeni uzaklaştıran gaz paketleri (Anaerocult) bulunan anaerob kavanozlarda 30oC’de 2-4 gün inkübe edilmişlerdir.

D ve E işletmesi)’den fermantasyonun farklı zamanlarında temin edilen şalgam sularından izole edilen LAB’nin tanımlanması ile belirlenmiştir. B. ekstraktlardan. farklı sıcaklık. geleneksel yöntemle bölümümüzde üretilen.2. Bakterilerin tanıları morfolojik.1. asetoin üretimi (asetil metil karbinol). Laktik Asit Bakterisi Florasının Belirlenmesi LAB florası.2.5.1.5. arjinin ve nitratın hidrolizi. pH ve tuz konsantrasyonu gibi fenotip özelliklere göre yapılmıştır. 3. fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ve API 50 CHL galerileri yardımı ile yapılmıştır. C. İzole edilip saflaştırılan laktik asit bakterisi 3. Katalaz Testi Katalaz testi. McFaddin (2000) ve OIV (2007)’e göre yapılmıştır. küçük ve büyük çapta işletmelerde üretilen ve beş farklı işletme A. Başlangıçta izole edilen kültürler gram boyama ve katalaz testine tabi tutulmuşlardır. İlk gruplandırma glikozdan CO2 gazı üretimi. hamur fermantasyonlarından. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Şekil 3. 56 .2.3.(1).

amonyum sitrat yerine %0. yalnızca inokülasyon hattı boyunca üreme gözlenmesi bakterinin hareketsiz bir bakteri olduğu sonucuna varılmıştır (Collins ve ark. Gram Boyama Gerçekleştirilen çalışmada gram boyama Harrigan ve McCance (1990) ve Temiz (1996)’e göre yapılmış ve gram variable etkiden sakınmak için 18-24 saatlik bakteri kültürleri kullanılmıştır. Glikozdan CO2 Üretimi Glikozdan CO2 üretimi Harrigan ve Mccance (1990) ve Özcangaz (2000)’e göre yapılmıştır.1. Bu besiyerine.5. tüplerde dik olarak katılaşmış yumuşak agarlı besiyeri kullanılmıştır.(5). 3.2.1. 1996). incelenecek sıvı bakteri saf kültüründen alınan örnek.3 arjinin içeren besiyeri) 10 mL şeklinde tüplere hazırlanmıştır. Temiz.2. Bu amaçla.3.1.. 1996). inokülasyon hattının yanlarına doğru yayılmış bulanıklık şeklinde bir üremenin görülmesi bakterinin hareketli.(2). Hancıoğlu. İnkübasyonu takiben.2 sodyum sitrat ve %0.2.5. Besiyerindeki rengin portakal sarısıkahverengi renge dönüşmesi testin sonuç pozitif olarak değerlendirilir (Harrigan ve McCance. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.5. modifiye MRS sıvı besiyeri (glikoz içermeyen.(4). iğne özeyle batırma kültür şeklinde ekilmiş ve 24 saat inkübe edilmiştir. 57 . İnkübasyon sonucu 1 mL kültür alınarak içerisinde 1 mL Nessler ayıracı bulunan test tüpüne aktarılmıştır.1. Bakterilerin 24 saatlik kültürlerinden bir öze dolusu ekim yapılmış ve 30oC 3 gün inkübe edilmiştir. 1995. Hareket Testi Bakterilerin besiyerindeki hareketliliklerini saptamak amacıyla.5. Arjinin Hidroliz Testi Bu test mikroorganizmaların arjinaz enzimiyle temel amino asitlerden arjinini hidrolize ederek amonyak oluşturmasını belirlemek amacıyla yapılır.2. 3. 3.(3). 1990.

3. Nitratın İndirgenmesi Nitrat testi Harrigan ve Mccance (1990)’e göre yapılmıştır. Bakteri kültürü 10 mL MR-VP besiyerine içeren test tüpüne öze ile aşılanmış ve 4 gün inkübe edilmiştir.(6). İnkübasyonu takiben Griess-IIosvay’s ajanlarından birer mL ilave edilmiş ve renk dönüşümü kontrol edilmiştir.2. Böylece ortamdaki diasetil. Organik asitler ortamın pH’sını düşürdüğünden pH’daki bu düşüşü belirlemek için kültüre metil kırmızısı indikatörü ilave edilmiş ve bu indikatör pH 6. Metil Red Testi Bazı bakteriler ortamdaki glikozu kullanarak çeşitli organik asitler oluştururlar. 1991). halka oluşmaması ise negatif reaksiyon olarak değerlendirilmiştir (Gürakan. bakterilerin glikoz bulunan besiyerinde. Metil kırmızısı testi. Nitrat testi için nitrat pepton su içeren test tüpüne durham tüpü konmuş ve tüp 121oC 15 dk steril edilmiştir. Öte yandan. İnkübasyon sonrası test tüpüne 5 mL %40’lık NaOH ilave edilerek vorteks yardımıyla karıştırılmıştır.(8). İnokulasyondan sonra test tüpü 2-7 gün inkübe edilmiştir.2’de sarı.5. 96 saatlik inkübasyon sonucunda 58 .2. Bunun üzerine α-naftol çözeltisi (kullanımdan hemen önce hazırlanan 5 g α-naftol ve 100 mL %96’lık alkol karışımı) damlatılarak karıştırılmış ve 15 dk içerisinde sıvının üst kısmında pembeden kırmızıya kadar değişen halka oluşumu pozitif. Rengin kırmızıya dönmesi nitritin varlığını gösterir. Durham tüpünde gaz varlığı nitrojen gazı oluşumuna işarettir. Asetoin Üretimi (Voges Proskauer Testi) Asetil metil karbinol veya VP (Voges Proskauer) testi de denir. 3.1.(7).2.5.5. Bu test mikroorganizmaların nitratları indirgeme yeteneğini belirlemede kullanılır.2 ve altında ise kırmızı renk verir.1. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. Metil red testi 5 mL sıvı MR-VP besiyeri içeren test tüpüne 18 saatlik aktif kültürün aşılanması ile gerçerçekleştirilmiştir. glikozdan organik asit oluşturup oluşturmadığını ortaya çıkarmak amacıyla uygulanır.1. pH 4.3. asetoine okside olur.

Fransa) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve izolatların tanıları API Lab software (API system. API 50 CHL kitleri yönergesinde belirtildiği gibi tek koloni halinde elde edilen bakteriler 59 . 49 adet karbon bileşiği ve negatif kontrolü de içeren bu sistemde öncelikle.6’da gelişme durumları Harrigan ve McCance (1990) ve Carr ve ark.(10). Gürakan ve ark. (2002)’na göre belirlenmiştir. 3.1.3. 3. API 50 CHL kitinin kullanımı Şekil 3. 3. Tamminen ve ark.2.1. 1990. Tamang ve ark. standart ve küçük karbon bileşikleri testlerinden oluşan ve özel bir veri tabanıyla desteklenen bir tanımlama sistemidir.5 ve %18) gelişme testleri Axelsson (1993)’a göre gerçekleştirilmiştir. 1995.5. Laktik Asit Bakterilerinin Karbon Bileşiklerini Özümleme Testleri İle Tanımlanması Çeşitli karbon bileşiklerini özümleme testleri. LAB’nin tanımlanmasında kullanılan.5.(12). 2005).1.2. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER besiyerinden alınan bir miktar örnek üzerinde metil red testi yapılmıştır.. Farklı pH’larda Gelişme Testleri Bakterilerin pH 4.(9). 3.4 ve 9. Farklı kültür koleksiyonlarından temin edilen bazı LAB de kontrol olarak kullanılmıştır.3’de verilmiştir. (2002)’na göre belirlenmiştir.2. API 50 CHL. Farklı Tuz Konsantrasyonunda Gelişme Testleri İzole edilen 447 adet bakterinin farklı tuz konsantrasyonlarında (%6. Fransa)’de belirlenmiştir (Harrigan ve McCance.(11). 2005. 2005). Randazzo ve ark..5. 2004.5.2. BioMérieux. Farklı Sıcaklıklarda Gelişme Testleri Analizi gerçekleştirilen bakteri kültürlerinin 10 ve 45 oC gelişme durumları ve Carr ve ark.. Kırmızı renk görülmesi pozitif olarak değerlendirilmiştir (Halkman.. API 50 CHL galerileri (BioMérieux.1.

Buradan da API 50 CHL sıvı besiyerine aktarılmıştır. Daha sonra homojen hale getirilen bu süspansiyondan McFarland standardı yoğunluğuna gelecek şekilde 5 mL’lik bir başka süspansiyon sıvısına aktarma yapılmış ve bu karışımda homojenize edilmiştir.3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER steril swap vasıtasıyla alınan test edilecek mikroorganizma 2 mL’lik süspansiyon sıvısına aşılanmıştır. 60 .

API 50 CHL kitinin kullanımı 61 .3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER O2 / CO2 30ºC 24 ve 48 saat API süspansiyon sıvısı (2 ml) API süspansiyon sıvısı (5 ml) API 50 CHL besiyeri API 50 CH 48:00 ± 6:00 29ºC± 2 ºC +-+-+-+-+-+- Şekil 3.3.

API 50 CHL sıvı besiyerinin bileşimi Bileşen API 50 CHL sıvı besiyeri (10 Polipepton ml) Maya ekstraktı Tween 80 Dipotasyum fosfat Sodyum asetat Diamonyum sitrat Magnezyum sülfat Manganez sülfat Bromkresol moru Saf su pH: 6.05 g 0.2) geçilmiştir.3. İnkübasyonu takiben elde edilen sonuçlar API 50 CH kiti kontrol çizelgesine (Çizelge 3. Daha sonra.1’de verilmiştir.1.2’de tanımlamalar için kullanılan API 50 CH kiti kontrol çizelgesi verilmiştir.20 g 0.1 Çizelge 3. Bu çizelgede ayrıca kullanılan 49 karbon bileşiği yer almaktadır.7-7. Miktar 10 g 5g 1 ml 2g 5g 2 0.17 g 1000 ml 62 . MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER API 50 CHL sıvı besiyerinin bileşimi Çizelge 3. Çizelge 3. üzerlerine oksijen ile teması kesmek için mineral yağı ilave edilmiş ve inkübasyona bırakılmıştır.

MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. MATERYAL VE METOT Çizelge 3.3.2. Bakteri tanımlanmasında kullanılan API 50 CH karbon bileşikleri kontol çizelgesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 48 h GLY ERY DARA LARA RIB DXYL LXYL ADO MDX GAL GLU FRU MNE SBE RHA DUL INO MAN SOR MDM MDG NAG AMY ARB ESC SAL CEL MAL LAC MEL SAC TRE INU MLZ RAF AMD GLYG XLT GEN TUR LYX TAG DFUC LFUC DARL LARL GNT 2KG 5KG 63 24 h Hasan TANGÜLER 63 .

3. Bunun sonucu olarak renk değişir. saatlerde renk değişimleri dikkate alınarak sonuçlar (-) veya (+) olarak değerlendirilmiş ve API Lab Software (API system. API testi için kullanılan içerisinde karbon bileşikleri bulunan kuyucuklar ve bakteri ile aşılanmış API 50 CHL besiyeri ile doldurulmuş kuyucuklar Bu işlemi takiben kitin kapağı kapatılmış ve 30ºC’de inkübasyona bırakılmıştır.6.4. Fransa) sistemine sonuçlar girilerek mikroorganizmaların türleri belirlenmiştir. hazırlanan besiyerleri ile doldurulmuş ve üzerine hava ile teması kesmek için steril mineral yağı ilave edilmiştir (Şekil 3. Biomeriux. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Daha sonra içerisinde 49 adet karbon bileşiği bulunan kuyucuklar. bölümümüzde gerçekleştirilen. ve 48.2. 3. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde gerçekleştirilen üretimlerden alınan. İnkübasyonun 24.4). Şekil 3. farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularından ve en beğenilen yöntemle üretilen şalgam 64 . Diğer Mikrobiyolojik Analizler Fermantasyon için hazırlanan hamur ve şalgam suyu örneklerinde (beş farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan.1. İnkübasyon sırasında karbon bileşiklerinin fermantasyonu sonucu asit oluşur ve pH düşer.

1 g/L oksitetrasiklin ilave edilmiştir (Fleet. Halkman. Havuç suyu.. Bu süre sonunda içerisinde 400 mL pastörize edilmiş havuç suyu ve tuz bulunan 500 mL’lik erlenlere 2 gün çoğaltılan kültürden % 5 oranında aşılanmıştır. gerek şalgam suyu üretimi denemelerinden gerekse Adana ilinde bulunan işletmelerden sağlanan örneklerden izole edilip. tanımlamaları yapılan endojen laktik asit bakterileri arasından seçilmiştir.3. o 3. 2005).. Demir ve ark. Toplam mezofil aerob bakteri sayımı için tuzlu su ile seyreltilmiş örnekler Plate Count Agara (PCA) ekilmiş ve petriler 30oC’de 2-3 gün süreyle inkübasyona terk edilmiştir (Harrigan ve McCance. İçerisinde 80 mL pastörize havuç suyu ve tuz bulunan 100 mL erlene iki koloni aşılanmış ve 25oC’de 2 gün inkübasyona terk edilmiştir. 2001. Denemelerde kullanılan bakteriler %1 oranında tuz içeren pastörize havuç suyunda çoğaltılmıştır. kullanılmıştır. 1990. besiyeri kullanılarak ve 30 C’de 1-2 gün süreyle inkübe edilerek saptanmıştır (Gassem. Fermantasyonlar 25oC’lik 65 . Fermantasyon sırasında günlük alınan örneklerde gerekli seyreltmeler yapılmış ve petri kutularına ekimler yapılmıştır. 2002. Halkman.2. Özçelik ve ark. Maya ve küf sayımlarında Potato Dekstroz Agar (PDA). Muyanja ve ark. Halkman.2. Saccharomyces spp. Koliform bakterilerin sayımı Violet Red Bile Agar (VRBA). Havuçlar katı meyve presi (F172 Felix Juicy Juice Extractor Marka) ile sıkılmıştır. 1988. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER sularından elde edilen örnekler) mikrobiyolojik analizler olarak laktik asit bakterileri yanında toplam bakteri. 2005). 2005). Elde edilen havuç suyu 85-90oC’de 5 dakika pastörize edilmiş ve 25oC’ye soğutulmuştur. olmayan mayaların sayısı L-lizin Agar kullanılarak ve gerekli seyreltmeler yapılarak belirlenmiştir (Campbell. Fermantasyon denemelerinde 500 mL’lik steril erlenler kullanılmış ve denemeler iki tekerrür halinde yürütülmüştür. toplam maya ve Saccharomyces spp. olmayan mayaların sayıları da belirlenmiştir. 1993). Starter Olarak Kullanılabilecek Laktik Asit Bakterilerinin Seçimi Starter kültür olarak kullanılabilecek bakteriler. 2003. Bakteri gelişimini önlemek için 0. (2006 ve 2007)’ye göre elde edilmiştir. koliform bakteri.

1. aroma maddeleri analizleri ve genel mikrobiyolojik sayımlar yapılmış ve gerek analizler ve gerekse duyusal değerlendirme ile en iyi üretim yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretimi Denemeleri Bu çalışmada. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER fermantasyon odasında gerçekleştirilmiştir. organik asitler.5) ancak II. Fermantasyon tamamlandıktan sonra.3.1.2.2.3.2. fermantasyon (havuç fermantasyonu) 10 litrelik cam damacanalarda gerçekleştirilmiştir. 66 . Duyusal değerlendirme için farklı yöntemlerle gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemeleri aynı anda kurulmuştur.1’de açıklandığı gibi yapılmış (Şekil 3. Daha sonra kimyasal ve duyusal analizlerden elde edilen veriler ışığında starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri seçilmiş ve gerçekleştirilen saf kültür fermantasyonlarında kullanılmıştır 3. aktarılarak tortusundan uzaklaştırılmış ve analizler için şişelenmişlerdir. farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde geleneksel yöntem. hamur fermantasyonu yapılmadan ve starter kültür ilavesi yöntemleri denenmiştir. Elde edilen ürünlerde genel. fenol bileşikleri.3. şalgam suları sıcaklığı 4oC olan soğuk odaya alınmış. Fermantasyon gidişi toplam asitlik ve pH tayinleri yapılarak izlenmiştir. Örneklerin bir kısmı ise daha sonra yapılan bazı analizler için derin dondurucuda muhafaza edilmiştir. 3. Geleneksel Yöntemle Şalgam Suyu Üretimi Geleneksel yöntemle şalgam suyu üretimi Canbaş ve Deryaoğlu (1993)’na göre Bölüm 3.

Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi 3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Bulgur unu Maya Kaya tuzu Su I. 67 . Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) II.3.2 ekmek mayası ve su ilave edilmiş ve sıcaklığı 25oC olan bir odada fermantasyona terk edilmiştir. Denemeler üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve fermantasyonun gidişi toplam asit tayini yapılarak izlenmiştir.2. % 1. Hamur Fermantasyonu Yapılmadan Şalgam Suyu Üretimi Hamur fermantasyonu yapılmadan şalgam suyu üretimi Şekil 3. Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) Siyah havuç Kaya tuzu Şalgam Su Şalgam suyu Şekil 3.6’da verilmiştir.3. Bu yöntemde 10 litrelik cam damacanaya % 15 doğranmış siyah havuç.2.5.2 kaya tuzu. % 3 bulgur unu. % 1 doğranmış şalgam ve % 0.

3. paracasei 2) % 1. fermentum ve Lb. aktarılarak tortusundan uzaklaştırılmış ve analizler için şişelenmişlerdir. Starter kültür ilavesiyle şalgam suyu üretiminde seçilen bakteriler (Lb. şalgam suları 4oC’lik soğuk odaya alınmış. şalgam suları sıcaklığı 4oC olan soğuk odaya alınmış. Örneklerin bir kısmı daha sonra yapılacak bazı analizler için derin dondurucuda saklanmışlardır.2. aktarılarak tortusundan uzaklaştırılmış ve şişelenmişlerdir.7’de verilmiştir.6. 3. fermantasyon) yapılmadan şalgam suyu üretimi Fermantasyon tamamlandıktan sonra. Örneklerin bir kısmı daha sonra yapılacak bazı analizler için derin dondurucuda muhafaza edilmiştir. Fermantasyon tamamlandıktan sonra. paracasei subsp. Bu süre sonunda saf kültür % 5 oranında 10 litrelik cam damacanalara aşılanmış ve fermantasyon gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla içerisinde pastörize havuç suyu bulunan bir litrelik erlenlere iki koloni aşılanmış ve 25oC’de 2 gün inkübasyona terk edilmiştir.3. 68 . Starter Kültür İlavesiyle Şalgam Suyu Üretimi Starter kültür ilavesiyle şalgam suyu üretimi Şekil 3.3. Fermantasyon aşaması geleneksel yöntemle şalgam suyu üretiminde olduğu gibi yürütülmüştür. Lb. plantarum 1.2 oranında kaya tuzu içeren pastörize havuç suyunda çoğaltılmıştır. Hamur fermantasyonu (I. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Bulgur unu Siyah havuç Kaya tuzu Su Şalgam Maya Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) Şalgam suyu Şekil 3.

En Beğenilen Yöntemle Şalgam Suyu Üretimi Geleneksel yöntem. direk yöntem ve 3 farklı starter kültür ilavesi ile gerçekleştirilen farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemeleri sonucunda kimyasal. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Bulgur unu Maya Tuz Su I.8). Starter kültür ilavesi ile şalgam suyu üretimi 3. mikrobiyolojik ve duyusal analizler sonucunda en iyi yöntemi veren uygulama seçilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda en beğenilen yöntem ile şalgam suyu üretimi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3. 69 .3.2. Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon) Siyah havuç Tuz Şalgam Su Starter kültür ilavesi Şalgam suyu Şekil 3. Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) II.4.7.

Şalgam .3. Bu amaçla içerisinde pastörize havuç suyu bulunan bir litrelik erlenlere iki koloni aşılanmış ve 25oC’de 2 gün inkübasyona bırakılmıştır.Starter kültür ilavesi Şalgam suyu Şekil 3.Su . 70 .5.Siyah havuç II. elde edilen şalgam suları. Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler Şalgam suyunun raf ömrünü uzatmak amacıyla uygulanan işlemler Şekil 3.2. sıcaklığı 25oC olan bir odada gerçekleştirilmiştir.9’da verilmiştir. Fermantasyon (Havuç fermantasyonu veya esas fermantasyon ) . Fermantasyon gidişi toplam asit tayini yapılarak izlenmiş ve asit miktarında bir artış olmayınca fermantasyona son verilmiştir. 3. % 5 oranında 100 litrelik paslanmaz çelik tanka aktarılmış ve tanka ayrıca % 15 oranında temizlenmiş ve doğranmış siyah havuç. % 1 doğranmış şalgam ve tank dolum seviyesine gelinceye kadar su ilave edilmiş ve tankın üzeri kapatılarak fermantasyona terk edilmiştir. Fermantasyon. Fermantasyon (Hamur fermantasyonu) . Fermantasyon tamamlandıktan sonra. En beğenilen yöntem ile şalgam suyu üretimi Starter kültür % 1.Kaya tuzu .2 oranında kaya tuzu içeren pastörize havuç suyunda çoğaltılmıştır. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Bulgur unu Maya Kaya tuzu Su I.8. raf ömrünü uzatma denemelerinde kullanılmıştır. % 1 kaya tuzu. Fermantasyon aşaması geleneksel yöntemle şalgam suyu üretiminde olduğu gibi yürütülmüştür. Bu süre sonunda saf kültür 10ºC’de 5 dakika 5000 d/d santrifüj edilmiştir.

Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler 71 .9. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER En çok tercih edilen üretim yöntemi Fermantasyon Şalgam suyu Tortu alma Durultma Süzme Şişeleme (Kontrol) Steril filtrasyon Depolama Aseptik koşullarda şişeleme Depolama 4ºC’de depolam a Oda koşullarında depolama (20ºC) 4ºC’de depolama Oda koşullarında depolama Şekil 3.3.

10.3.7 μm por çaplı (Whatman grade GF/F) filtreden geçirilmiş ve daha sonrada laboratuvar tipi steril 0. 0. HVLP) laboratuvar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş (soğuk sterilizasyon)’tir (Şekil 3. 2001.. Filtreler alüminyum folyo içerisinde otoklavda steril edilmiştir.10). Şişeler 4oC ve oda koşullarında (20ºC) depolanmaya alınmışlar ve kimyasal. 2005). Filtrasyon için örnekler öncelikle kaba filtreden geçirilmiştir. Steril edilen şalgam suları aseptik koşullarda steril şişelere doldurulup şişelenmiştir. Alper ve ark. İkinci kısım ise şişelenmiş ve kontrol olarak kullanılmıştır.45 μm por çaplı (Milipore. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER En çok tercih edilen yöntemle gerçekleştirilen şalgam suyu fermantasyonu sonunda üretilen şalgam suları sıcaklığı 4oC olan soğuk odaya alınmış. Daha sonra şalgam suyu iki kısma ayrılmış. Daha sonra. Şalgam sularının filtre edildiği membran filtrasyon düzeneği 72 . mikrobiyolojik ve duyusal analizleri yapılmaya başlanmıştır. tortusundan ayrılıp durultulmuş ve süzülmüştür (Cemeroğlu ve Karadeniz. Şekil 3. birinci kısım için filtrasyon işlemi uygulanmıştır.2 μm por çaplı (Whatman grade GF/C) filtre ve sonra 0.45 μm por çaplı filtreden geçirebilmek için şalgam suları sırasıyla önce 1.

3.6’da belirtildiği gibi yapılmıştır. kuru madde. Mikrobiyolojik Analizler En beğenilen yöntemle üretilen şalgam sularından elde edilen örneklerde laktik asit bakterileri sayısı Bölüm 3. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde havuç fermantasyonları sırasında. olmayan mayaların sayıları belirlenmiş ve logaritmaları alınmıştır.2.1) 3.(1). bölümümüzde gerçekleştirilen hamur ve havuç fermantasyonları sırasında.2. toplam asitlik. toplam maya ve Saccharomyces spp.2. sükroz ve toplam şeker analizleri gerçekleştirilmiştir.6. koliform bakteri.6.1. glikoz. koliform bakteri. fruktoz.2.2. (2007)’a göre yapılmıştır.6. Genel Analizler Farklı işletmelerden alınan şalgam sularında. starter olarak kullanılabilecek LAB’nin seçimi için gerçekleştirilen denemelerde fermantasyon boyunca ve en beğenilen yöntemle şalgam suyu üretimi sırasında hamur ve havuç fermantasyonları boyunca ve fermantasyon sonunda pH ve toplam asitlik tayinleri yapılmıştır.2. Analizler 3.2. Logaritmik Azalma Değeri En beğenilen yöntemler üretilen şalgam sularında filtrasyon öncesi ve sonrası laktik asit bakterileri toplam bakteri. Starter olarak kullanılabilecek LAB’nin seçimi için kullanılan siyah havuç suyunda.3. toplam bakteri.6. Filtrasyondan sonra hücre sayısı Logaritmik azalma : Filtrasyondan önce hücre sayısı (3. 73 . olmayan mayaların sayıları ise Bölüm 3. toplam maya ve Saccharomyces spp. pH.4’teki belirtildiği gibi. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.1.1.1. Bakteri ve maya hücrelerindeki logaritmik azalmanın hesaplanması aşağıdaki şekilde Asano ve ark.

2. etil alkol. sükroz ve protein tayinleri yapılmıştır.O. 20ºC’de Densito 30PX Mettler Toledo Portable LabTM marka dijital yoğunluk ölçerle g/cm3 cinsinden ölçülmüştür. pH. renk yoğunluğu. fruktoz.A. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde ve en beğenilen yöntemle şalgam suyu üretiminde kullanılan siyah havuçta kuru madde. yoğunluk. renk tonu. pH.(2). glikoz. asetik asit ve okzalik asit) ve şekerler (glikoz.Yoğunluk Yoğunluk.6. sükroz ve arabinoz).2.6. toplam asitlik. şalgamda kuru madde. kuru madde. renk indisi ve renk bileşimi (%OY420. Gerçekleştirilen farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemeleri sonucunda elde edilen şalgam sularında. toplam asitlik. fruktoz. toplam şeker.2. toplam asitlik. glikoz. sükroz. fruktoz. organik asitler (laktik asit. 3. 74 . %OY620 ve %dA) analizleri ile aroma maddelerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. toplam şeker. metil alkol. toplam asitlik. protein ve antosiyanin tayinleri. en beğenilen yöntem ile üretilen şalgam sularında ve 2. toplam antosiyanin. toplam şeker. glikoz. toplam şeker. pH ve toplam asitlik tayinleri yapılmıştır.C.. toplam fenol. uçar asit. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Starter olarak kullanılabilecek LAB’nin seçimi için gerçekleştirilen denemelerden elde edilen fermente havuç sularında kuru madde. gliserol. sükroz ve protein tayinleri ve bulgur ununda da kuru madde.3. kül. 4 ve 6 aylık depolanmış şalgam sularında yoğunluk. tuz. 3. fruktoz.2. pH Tayini Örneklerinin pH’sı doğrudan pH metre kullanılarak ölçülmüştür (A.(1). protein. 1990). pH. %OY520.

3.25) olarak verilmiştir (A.2.3. Cemeroğlu.2.. A.(3). 1990).C (1990)’a göre yapılmıştır.O.A. Protein Tayini Protein tayini Kjeldahl yöntemine göre yapılmıştır. 1988.6. (1990)’a göre yapılmıştır.(8).C. 3.O. Toplam Şeker Tayini Örneklerde toplam şeker fenol-sülfirik asit yöntemi ile Catley (1988) ve Amrane ve Prigent (1996)’e göre yapılmıştır. 1998). 1990). Toplam Asit Tayini Toplam asit. Uçar Asit Tayini Uçar asit tayini. Sonuçlar. 3.2.6.2.1.C.2.2. Sonuçlar % protein (Nx6. Kül Tayini Kül tayini A.C.A.A.2.O.2. buharlı damıtma yöntemine göre yapılmış ve sonuçlar. 3. Tuz Tayini Şalgam suyunda tuz tayini N/10’luk AgNO3 çözeltisi ile titrasyon yöntemine göre belirlenmiştir (Aktan ve ark. laktik asit cinsinden.(6).6. 1990.2.2.A.C.(5)..2. 2007).6..(4).. asetik asit cinsinden. g/L olarak verilmiştir (Ough ve Amerine.6. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3.(9). 3. g/L olarak verilmiştir (A.O.O.(7). 75 . 3.A.2. N/10’luk NaOH ile titre etmek suretiyle belirlenmiştir.6.2.6. Kuru Madde Tayini Kuru madde tayini A.

Örneklerdeki organik asit konsantrasyonlarının belirlenmesinde de aynı şekilde dış standart yöntemi kullanılmıştır.6. fruktoz. 1998). Hidrofilik PVDF filtre). fruktoz. Bu amaçla laktik asit.6 mL/dak olarak ayarlanmıştır. asetik asit) ve şekerlerin (glikoz. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. okzalik asit ve süksinik asit standartlarından 5 farklı konsantrasyonlarda kalibrasyon çözeltileri hesaplanıp HPLC’de analiz edilerek elde edilen verilere doğrusal regrasyon analizi uygulanarak eğriyi tanımlayan eşitlik hesaplanmıştır (Erten. daha sonra 0. Şekerler. asetik asit.2.6 mL/dak olarak ayarlanmıştır. Organik Asitler.22 μm’lik filtreden geçirilmiş ve Shimadzu LC-20AD model RID 10A refraktif indeks dedektörlü HPLC cihazına enjekte edilmiştir.8 mm) marka kolon ve taşıyıcı faz olarak 5 mM’lik sülfürik asit çözeltisi kullanılmış. Hidrofilik PVDF filtre) geçirilmiş ve Shimadzu LC20AD model SPD-20A UV ve RID 10A refraktif indeks dedektörlü HPLC cihazına enjekte edilmiştir. hesaplanmıştır.22 μm’lik filtreden (Milipore Millex-HV.45 μm’lik filtreden (Milipore Millex-HV. sitrik. Kolon olarak Bio-Rad HPX-87H (300 x 7.(10). Etil alkol. metil alkol ve gliserol tayinleri için şalgam suyu örnekleri önce 0.45 μm’lik filtreden. Örneklerdeki şeker konsantrasyonlarının belirlenmesinde dış standart yöntemi kullanılmıştır. sitrik asit. standart metil alkol ve gliserol konsantrasyonlarının Bu amaçla farklı Bu eşitlik kullanılarak şalgam suyundaki şeker miktarları yöntemi kullanılmıştır. akış hızı 0. konsantrasyonlarda kalibrasyon çözeltileri hesaplanıp HPLC’de analiz edilerek elde edilen verilere doğrusal regrasyon analizi uygulanarak eğriyi tanımlayan eşitlik 76 . sükroz ve arabinoz standartlarından 5 farklı konsantrasyonlarda kalibrasyon çözeltileri hesaplanıp HPLC’de analiz edilerek elde edilen verilere doğrusal regrasyon analizi uygulanarak eğriyi tanımlayan eşitlik hesaplanmıştır. sükroz ve arabinoz) tayini HPLC ile yapılmıştır. Bu amaçla glikoz. Şalgam suyu örnekleri önce 0.3.2. Örneklerdeki belirlenmesinde dış etil alkol. Metanol ve Gliserol Tayini Organik asitler (laktik. Taşıyıcı faz 5 mM’lik sülfirik asit çözeltisi kullanılarak akış hızı 0. daha sonra 0.

elde edile sıvı daha sonra 0.2. Sonuç indis OY 280 olarak verilmiştir. renk indisi ve toplam antosiyanin analizleri yapılmıştır. 77 . renk yoğunluğu.6.45 µm’lik filtrelerden geçirilerek süzülmüştür. 2000a). Fenol Bileşikleri Analizleri Fenol bileşikleri olarak. 3.6. Analizler için her bir çeşitten 100 g örnek alınmış ve mekanik bir parçalayıcı ile parçalandıktan sonra 12000 devir/dakikada 4oC’de santrifüj edilmiş ve üstteki berrak kısım alınıp 0. 3. renk bileşimi. Öte yandan..(11).(11).3.2. Bu eşitlik kullanılarak şalgam suyundaki etil alkol miktarı hesaplanmıştır (Erten.2.(b). Renk Yoğunluğu Tayini Şalgam suyu örnekleri santrifüj edilerek 1 mm kalınlığındaki küvetlerde 420 nm. Santrifüjden geçirilip berraklaştırılan örneklerin. renk tonu. Daha sonra.6. toplam fenol bileşikleri.2.. 1998). 3. (2003)’a göre yapılmıştır. havuçlarda gerçekleştirilen analizler Sturm ve ark.2. 520 nm ve 620 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve bunların toplamı (OY420 + OY520 + OY620) renk yoğunluğu (IC) olarak verilmiştir (Ribéreau-Gayon ve ark. 1 cm kalınlığındaki küvetlerde OY 280 değeri ölçülmüştür..(11).22 μm’lik filtreden geçirilmiş ve Shimadzu LC20AD model SPD-20A UV ve RID 10A refraktif indeks dedektörlü HPLC cihazına enjekte edilmiş ve yukarıda belirtilen işlemler gerçekleştirilmiştir.(a).2. Toplam Fenol Bileşikleri Tayini Fenol bileşikleri tayini. (2000b)’e göre belirlenmiştir. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER hesaplanmıştır. Canbaş (1983) ve Ribereau-Gayon ve ark.

(c).6.(d).6. % OY520 kırmızı ve % OY620 ise mavi renk’in % miktarını belirtmektedir. % dA tayini ise rengin parlaklığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır (Ribéreau-Gayon ve ark.2) OY520 % OY520 = IC x 100 (3. Renk Bileşimi Tayini Örneklerin 1 mm kalınlığındaki küvetlerde. 420 nm ve 520 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve bunların oranları (OY420 / OY520) renk tonu olarak verilmiştir (Ribéreau-Gayon ve ark. Renk Tonu Tayini Örneklerin 1 mm kalınlığındaki küvetlerde.2. 3. OY420 % OY420 = IC x 100 (3.2.4) OY420 + OY620 % dA = (1 OY520 ) x 100 (3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. % OY420 sarı. 520 nm ve 620 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve aşağıda verilen formüller ile renk bileşimleri elde edilmiştir...3) OY620 % OY620 = IC x 100 (3.5) 78 .(11).2. 420 nm.2.3.(11). 2000a). 2000a).

Şalgam örneği doğrudan erlene alınmış ve bu örneklerin üzerine 40 mL pentan/diklorometan (2/1 h/h) ve iç standart olarak 40 μg 4-nonanol ilave edilmiştir..2. 1 cm’lik küvetlerde absorbans değerleri saptanmış ve toplam antosiyanin miktarı siyanidin-3-glikozit cinsinden hesaplanmıştır (Canbaş.6. 3.(e).6. 3. Azot gazı altında gerçekleştirilen sıvı-sıvı ekstraksiyon işlemi Şekil 3.3. manyetik karıştırıcıda 30 dakika karıştırılarak. Erlendeki karışım azot gazı altında. 1991.5 ve pH:1 tampon çözeltileri ile karıştırılarak spektrofotometrede. Santrifüjlenen örnekler pH:4.3.(11).3. Ekstraksiyon işlemi sonucu örnekler santrifüj edilerek konsantrasyon işlemine geçilmiştir. Renk İndisi Renk indisi.6.2. 1983. ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir (Blanch ve ark. santrifüjlenen şalgam suyu örneklerinin 520 nm’de 1 mm kalınlığındaki küvetlerde saf suya karşı absorbanslarının okunması ve bu absorbans değerinin 100 ile çarpılarak (OY520 X 100) belirlenmesi ile elde edilmiştir (Canbaş ve Fenercioğlu.2. Wrolstad. Aroma Maddelerinin Ekstraksiyon Koşulları Şalgam suyunda gerçekleştirilen aroma maddeleri analizi Şekil 3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 3. 1997). 1976). 4-5°C'de.(11). Priser ve ark. 1984).2.(1). Toplam Antosiyanin Tayini Örneklerde toplam antosiyanin miktarının belirlenmesinde değişik pH yöntemi kullanılmıştır. Santrifüj işlemi sonucu iki faza ayrılmış olan erlen içeriğinden aroma maddelerini içeren çözgen fazı alınarak konsantrasyon balonuna alınmış (Şekil 3.6. Aroma Maddelerinin Analizleri 3..2.2. Her bir aroma ekstraksiyonu için 100 mL şalgam suyu örneği kullanılmıştır.13) ve "Vigreux" damıtma kolonunda 37°C'de 1 mL kalıncaya kadar konsantre 79 .12’de verilmiştir.(f). örneklerin en yüksek absorbans gösterdiği 510 nm ve 700 nm’de.11’de verilmiştir.

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

edilmiştir (Şekil 3.14). Konsantre halde elde edilen sıvı doğrudan GC-FID ve GC-MS sistemlerine enjekte edilerek serbest aroma maddeleri belirlenmiştir. Ekstraksiyon ve konsantrasyonlar üç tekerrürlü yapılmıştır.

100 mL Örnek

40 mL pentan/diklorometan (2/1 h/h) İlavesi

40 μg İç standart (4-nonanol) ilavesi

Manyetik Karıştırıcıda Karıştırma (4-5 °C’de 30 dak) Fazların Ayrılması Konsantrasyon (37 °C’de 1 mL’ye kadar) Enjeksiyon Şekil 3.11. Serbest aroma maddelerinin ekstraksiyonu

Şekil 3.12. Şalgam suyunun azot gazı altında sıvı-sıvı ekstraksiyonu

80

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

Şekil 3.13. Örneğin konsantrasyon balonuna alınması

Şekil 3.14. "Vigreux" damıtma kolonunda konsantrasyon

Şekil 3.15. GC-FID ve GC-MS sistemi

81

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

3.2.6.3.(2). GC-FID ve GC-MS Koşulları Aroma maddelerinin miktar tayininde, “Agilent 6890N” marka alev iyonlaşma dedektörlü (FID) gaz kromatografisi kullanılmıştır. Aroma maddelerinin ayrımı CPWAX 57CB kapiler kolon (60 m x 0.25 mm x 0.4 µm) kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.15). Enjektör sıcaklığı 220oC, dedektör sıcaklığı 250°C, kolon sıcaklığı, 60°C’de 3 dakika beklemeden sonra, dakikada 2°C artarak 220°C’ye ve daha sonra dakikada 3°C artarak 245°C ye çıkarılmış ve bu sıcaklıkta 20 dakika sabit kalacak şekilde programlanmıştır. Cihaza enjekte edilen miktar 3 µL’dir. Taşıyıcı gaz olarak He kullanılmıştır. Helyumun akış hızı 1.5 mL/dakikadır. Dedektör ve enjektör sıcaklıkları 250oC olacak şekilde ayarlanmıştır. Aroma maddelerinin tanısında yukarıda belirtilen gaz kromatografisine bağlı “Agilent 5975B VL MSD” marka kütle spektrometresi kullanılmıştır. Enjektör tipi ve sıcaklık programı gaz kromatografisi ile aynı koşulları taşımıştır. Taşıyıcı gaz olarak kullanılan helyumun hızı 1.5 mL/dk olarak ayarlanmıştır. Kütle spektrometresinin iyonlaşma enerjisi 70 eV, iyon kaynağı sıcaklığı 250°C, kuadrupol sıcaklığı 120°C tutularak, 1 saniye aralıklarla 29-350 kütle/yük (m/e) arasında tarama yapılmıştır. Piklerin tanısı, standardı bulunan bileşikler için standart çözelti enjekte edilerek, standardı olmayan bileşikler için kütle spektrumunun bilgisayar hafızasındaki kütle spektrumlarıyla karşılaştırılması yoluyla yapılmıştır. Piklerin tanısından sonra aroma maddelerinin konsantrasyonları iç standart yöntemiyle hesaplanmıştır (Cabaroğlu, 1995; Schneider ve ark., 1998; Schneider ve ark., 2001).

3.2.6.3.(3). Aroma Maddelerinin Miktarlarının Hesaplanması Piklerin tanısından sonra aroma maddelerinin miktarları iç standart yöntemiyle aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.

Ci = (Ai /Ast) x Cst x RF x HF

(3.6)

82

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

Ci

: Bileşiğin konsantrasyonu

Ai : Bileşiğin pik alanı Ast : İç standartın pik alanı Cst : İç standartın konsantrasyonu (40 µg/l00 mL) RF : Cevap faktörü HF : Hesaplama faktörü (örnek miktarının litreye çevrilmesi için faktör: 10)

3.2.6.4. Antosiyanin Profillerinin Belirlenmesi Şalgam sularında antosiyaninlerin tayini Agilent 1100 marka (Waldbronn, Almanya) HPLC’de gerçekleştirilmiştir Antosiyanin analizleri için C18 kolon (Zorbax SB-C18, 4,6 x 50 mm, 1,8µm) kullanılmış ve çoklu dalga boylu dedektörde dalga boyu 520 nm’ye ayarlanmıştır. Hareketli faz olarak %100 asetonitril (Sigma-Aldrich, 34851, Switzerland) (Solvent A) ve % 4’lük o-fosforik asit (%85’lik, Merck, 1.00563.2500, Germany) (Solvent B) ile oluşturulan gradient program kullanılmıştır. Hareketli fazın akış hızı 0.8 mL/dak. olarak ayarlanmıştır (İstanbullu, 2007; Türker ve ark., 2007). Analiz için 2 mL şalgam suyu örnekleri eppendorf tüplerinde 8°C’de 15 dakika, 5000 d/d santrifüj edilmiş ve örnekler 0.45 µm filtre (naylon filtre, milipore)’den geçirilmiştir. Daha sonra, şalgam suyu örnekleri fosforik asit (%4’lük) ile seyreltilmiş ve HPLC kolonuna enjekte edilmişlerdir. 3.2.6.5. Duyusal Analiz Starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterilerinin seçimi, farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemeleri, en beğenilen yöntemle şalgam sularının üretimi ve dayandırmaya yönelik denemelerden sonra duyusal değerlendirme yapılmıştır. Starter gerçekleştirilen olarak kullanılabilecek ve laktik asit bakterilerinin şalgam seçimi suyu için

denemelerden

farklı

yöntemlerle

üretim

denemelerinden elde edilen örnekler, şalgam suyunun duyusal analizi ile ilgili olarak bir değerlendirme formu olmadığından Barilerle ve Benard, (1986)’a göre tercih testi

83

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

ve ayrıca renk, koku ve aroma, tat ve son olarak genel izlenimi gösteren 10’luk skalaya göre puanlama testi kullanılarak yapılmıştır (Altuğ, 1993). Örnekler üç rakamlı olarak kodlanmış ve starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterilerinin seçimi için gerçekleştirilen denemelerde duyusal analiz 13 ve farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde duyusal analiz 15 kişilik panelist grubun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kullanılan duyusal analiz formları Şekil 3.16 ve Şekil 3.17’de verilmiştir. Tercih testinde panelistlerden örnekleri en iyisi birinci sırada olacak şekilde kötüye doğru sıralamaları istenmiştir. Puanlama testinde ise renk, koku ve aroma, tat ve genel izlenim’den herhangi birinde işaretlenen kısımların cetvel kullanılarak 10’luk skalada değerleri belirlenmiş ve hesaplamalar yapılmıştır. Öte yandan, en beğenilen yöntemle üretilen şalgam sularının üretiminden ve dayandırmaya yönelik denemelerden elde edilen şalgam sularında üçlü test analizi gerçekleştirilmiştir. Örnekler üç rakamlı olarak kodlanmış ve 13 kişilik panelist grubun katılımıyla analizler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen üçlü test için kullanılan duyusal analiz formu Şekil 3.18’de verilmiştir.

84

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

DUYUSAL ANALİZ FORMU Adı Soyadı : Tarih :

Ürün Kodu :

En Düşük

En Yüksek

Renk

Koku ve Aroma

Tat

Genel İzlenim

Şekil 3.16. Duyusal analiz formu (Puanlama testi) (Barillere ve Benard, 1986; Altuğ, 1993)

85

3. MATERYAL VE METOT

Hasan TANGÜLER

TERCİH TESTİ Adı Soyadı :………………………… Tarih :…………………………

SIRALAMA : Örnekleri en fazla tercih ettiğiniz başta olmak üzere sıralayınız (En iyi örnek 1 sırada yer alacak)

1

2

3

4

Şekil 3.17. Tercih testi (Barillere ve Benard, 1986; Altuğ, 1993)

ÜÇLÜ TEST FORMU Adı Soyadı :………………………… Tarih :…………………………

Bu üç örnekten ikisi aynıdır, biri farklıdır.

1. Farklı olan örneği belirleyiniz. Kod: Tek örneği işaretleyiniz

2. Hangi örneği tercih ettiniz Şekil 3.18. Duyusal değerlendirme formu (üçlü test) (Barillere ve Benard, 1986).

86

Tercih testinde ise. 3. İstatistiksel Analiz Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemelerden elde edilen fermente havuç sularında kimyasal ve duyusal analizler sonucu elde edilen verilerle. üçlü test sonucu elde edilen veriler üçlü test istatistiksel değerlendirme tablosu (Ek 8) kullanılarak değerlendirilmiştir (Barilerle ve Benard.3. 1986). Bu amaçla SPSS 10. Öte yandan.6. farklı yöntemlerle üretilen şalgam suyunda yapılan kimyasal ve duyusal analizlerde elde edilen veriler tek yönlü varyans analizine göre değerlendirilmiş ve önemli çıkan gruplar arasındaki farklılık Duncan çoklu karşılaştırma testine tabi tutulmuştur. 87 .2. 1999). MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER Üçlü test analizinde.6.0 paket programı kullanılmıştır (Özdamar. 1995). jüri üyelerine ikisi aynı ve biri farklı üç şalgam suyu sunulmuş ve hangi örneğin farklı olduğu ve hangi örneği tercih ettikleri sorulmuştur. Cabaroğlu. 1986. jüri üyelerine farklı yöntemlerle üretilen şalgam suları sunulmuş ve örnekleri en iyiden kötüye doğru sıralamaları istenmiştir (Barillere ve Benard.

3. MATERYAL VE METOT Hasan TANGÜLER 88 .

6. günü alınan örnekten 3 adet ve 17. 9. günü alınan örnekten 5 adet. gün alınan örnekten 4 adet ve 12. D işletmesinden alınan örnekte 10. günde tamamlanmıştır.4. gün alınan örnekten 18 adet ve 6. tüm işletmelerden fermantasyonun ortasında ve fermantasyon bittikten sonra (satışa hazır şalgam suyundan) örnekler alınmıştır. günde. gün alınan örnekten 6 adet) ve B işletmesinden temin edilen şalgam sularından toplam 40 adet (Fermantasyonun 0. İşletmelerden 4.1. ve 7. günde.. havuç fermantasyonlar sırasıyla 10 gün. B ve D işletmeleri üretim için geleneksel yöntemi kullanırken. fermantasyon) yapmadan şalgam suyu üretmektedirler. C işletmesinden temin edilen şalgam sularından toplam 22 adet (0. 5. küçük çapta üretim yapan işletmede havuç fermantasyonu 10 gün ve büyük çarpa üretim yapan işletmede ise 8 gün sürmüş ve fermantasyon boyunca her gün laktik asit bakterilerinin izolasyonu için aseptik koşullarda örnekler alınmıştır. günde ve E işletmesinden alınan örnekte ise fermantasyon 14. Öte yandan.. gün alınan örnekten 7 adet. A işletmesinden alınan örnekte fermantasyon 17. A. gün alınan 89 . Bölümümüzde Biyoteknoloji Laboratuarında 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları 3 gün. C ve E işletmeleri hamur fermantasyonu (I. Beş farklı işletmeden alınan örnekler D işletmesi hariç fermantasyonun başlangıcında (0. günleri örnekler alınmıştır. 3. B işletmesinden alınan örnekte 6. Bunun yanında. D ve E işletmelerinden sırasıyla fermantasyonun 9.. B. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 4. 10 gün ve 11 gün. Farklı Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Örneklerde Laktik Asit Bakteri Sayısı Beş farklı işletmeden farklı aralıklarla alınan örneklerde gerekli seyreltmeler yapılmış ve örneklerin laktik asit bakteri sayıları belirlenmiştir. günde. 3. günü alınan örnekten 14 adet. C. 6. C işletmesinden alınan örnekte 12. A işletmesinden alınan şalgam sularından toplam 14 adet (Fermantasyonun 0. gün). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Farklı işletmelerden alınan örneklerden A. D işletmesinden ise fermantasyonun birinci günü alınmıştır. gün alınan örnekten 8 adet).

23x107 2.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan örnekten 11 adet).5x105 90 . D işletmesinden temin edilen şalgam sularından toplam 22 adet (1. gün 12.71x107 1.10x103 1. gün alınan örnekten 12 adet ve 14. gün B 0.17x107 1.90x107 1. gün 14.08x108 6. Çizelge 4. Daha sonra bu koloniler iki defa MRS agar’da tekrar kültüre alınarak saflaştırılmış ve tanıları yapılmak üzere % 20 gliserol içeren MRS ortamında. gün C 0.94x107 1.66x06 1.04x106 4. gün 9. gün alınan örnekten 8 adet. kob/mL A 0.42x08 6. 5. gün alınan örnekten 11 adet) olmak üzere toplam 135 adet farklı görünüme sahip koloniler rastgele seçilmiştir. gün 6. gün alınan örnekten 9 adet) ve E işletmesinden temin edilen şalgam sularından toplam 37 (0.6x106 3. gün 6. gün D 1. gün 7. gün 5. gün alınan örnekten 5 adet ve 10. gün alınan örnekten 14 adet. Farklı işletmelerden alınan örneklerin laktik asit bakterisi sayısı İşletme Gün Laktik asit bakterisi.1. 7.8x104 2.82106 2. gün E 0.88x108 4. gün 1. gün 10. ortasında ve sonunda alınan örneklerde laktik asit bakteri sayıları verilmiştir. Çizelge 4. gün 17. gün 3.1’de farklı işletmelerden fermantasyonun başlangıcında. –20oC’de saklanmışlardır.

gününde de 3. 20.4.8x107 kob/g olarak belirlemiştir. 91 . Aydar (2003) geleneksel yöntem ve Lb. İşletmelerden 4. maya ve küf sayısı ve Saccharomyces spp.4.4x107-2. gününde 3. fermantasyon sonunda işletmelerden alınan örneklerde laktik asit bakteri sayısı 3.2’de farklı işletmelerden alınan örneklerde yapılan mikrobiyolojik analizlerin sonuçları verilmiştir.0x107 kob/g olarak belirlemiştir. Arıcı (2001) 14 farklı şalgam suyu üzerinde yaptığı bir çalışmada. laktik asit bakterileri sayısını 1.2. Öte yandan.1’den de görüldüğü gibi farklı işletmelerden alınan örneklerde laktik asit bakterisi miktarı birbirinden farklılık göstermektedir. 30 günde 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.2x107 kob/g ve 4.1x103 kob/mL ile 4.3x107 kob/g . ortasında ve sonunda alınan örneklerde gerekli seyreltmeler yapılmış ve örneklerin toplam mezofil aerob bakteri sayısı. Araştırıcı farklı işletmelerden aldığı şalgam suyu örneklerindeki laktik asit bakteri sayıları arasında büyük farklılıkların olduğunu belirlemiştir.71x107 kob/mL arasında belirlenmiştir.8x107 kob/g olarak ve 40.94x107 kob/mL arasında olup farklı işletmelerden alınan örneklerin hepsinde fermantasyonun ortasına kadar artış gözlenmiş ve daha sonra düşüş belirlenmiştir.5x107 kob/g .5x107 kob/g.4.8x107 kob/g olarak. plantarum ilavesi ile ürettiği şalgam sularında depolama sırasında başlangıçta laktobasil sayısını sırasıyla 2.71x107 kob/mL’ye düşmüş diğer işletmelerden alınan örneklerde de benzer değişiklikler görülmüştür.6x107 kob/mL arasında bulmuştur. Fermantasyonun ortasında B işletmesinden alınan örnekte laktik asit bakteri sayısı 1. olmayan mayaların sayısı belirlenmiştir. Fermantasyonun başlangıcında alınan örneklerde laktik asit bakteri sayısı 2.7x107 kob/g 4.2x104 .42x108 kob/mL’ye kadar artmış ve daha sonra 6.5x105 kob/mL ile 6. Çizelge 4.4. gününde yine sırasıyla 3. koliform bakteri sayısı. Farklı Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Örneklerde Gerçekleştirilen Diğer Mikrobiyolojik Analizler Beş farklı işletmeden fermantasyonun başında. depolamanın 10. Öte yandan.

4x102 2.75x104 7.8x106 2.07x103 B 0.75x103 1. gün 10. olmayan maya.4x104 5.95x102 1.4.5x106 9.24x102 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.0 x103 kob/mL ile 3.6x104 3.5x103 1.6x101 8. gün 6.2x102 2.46x107 6. gün D 1.21x03 1.2 x101 2.43x106 2.2x103 5.0x103 4. kob/mL 7.15x103 1.2x102 8.5x103 1.0x103 7. kob/mL A 0.7x101 1.3x107 1.44x105 1.03x104 2.18x108 1.8x103 9.0x103 1. gün Koliform bakteri.28x105 7.37x104 2.6x106 1.51x106 1.02x106 2.0x103 1.05x106 2.22x104 1.24x104 2.68x108 kob/mL olan toplam 92 .0x103 1. Farklı işletmelerden alınan örneklerin mikrobiyolojik analiz sonuçları Gün İşletme Toplam mezofil aerob bakteri.74x108 4.39x103 9. gün 9.5x104 2. gün 14.58x104 1.61x106 2. kob/mL Küf.09x103 1. gün 12.58x106 1.7x107 18 8 7 35 24 20 1.98x107 3.07x107 1. D işletmesinden alınan örnekte başlangıçta 3.47x107 2.2. tüm örneklerde fermantasyon ortasında artış gözlenmiş ve daha sonra toplam mezofil aerob bakteri sayısı düşmüştür. gün 7.44x107 1.15x103 8.6x102 3.93x105 4.44x104 6.0x106 1. gün 5.2x103 3.0x102 1.67x104 1.68x108 kob/mL arasında belirlenmiş olup.8x107 7. kob/mL Saccharomyces spp.47x105 3. gün 4.41 x107 E 0. kob/mL Maya. gün 17.68x108 9. gün 3. geleneksel yöntemle şalgam suyu üreten D işletmesinden alınan örnek dışında.25x104 1. gün 6.0x107 Farklı işletmelerden alınan örneklerde toplam mezofil aerob bakteri sayısı Çizelge’den de görüldüğü gibi fermantasyonun başlarında alınan örneklerde 7. gün C 0.71x106 2.78x107 2. gün 3.2x105 5.

E. Salmonella sp. Öte yandan.8x103 .E.’de belirtilen değerlerden yüksek olarak 2.2. Fermantasyon başında alınan örneklerde koliform bakteri sayısı 18 kob/mL ile 1.E.7x107 kob/mL’ye ve 10 günlük fermantasyondan sonra 4. Öte yandan.0x107 kob/g olarak belirlemiştir. fermantasyon sonunda alınan örneklerde 7 kob/mL ile 160 kob/mL arasında belirlenmiştir.41 x107 kob/mL’ye azalmıştır.’de belirtilen değerlerden çok yüksek olduğu belirlenmiştir.E.S. ve Staphylococcus aureus içerikleri bakımından şalgam sularının büyük çoğunluğunun standart değerlere uygun olmadığını bildirmiştir. Örnekler üzerinde yapılan analizler sonucunda fermantasyon başında toplam maya sayısının 8. Yener (1997) Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel. olmayan maya sayısının 4. Aydar (2003) geleneksel yöntem ve Lb.74x108 kob/mL ve Saccharomyces spp.8x107 kob/g . T.5x103-2. Türk Standartları Enstitüsü (T.21x103 kob/mL arasında değişmekte olup.2’den de görüldüğü gibi örneklerde koliform bakteri sayısı tüm işletmelerden alınan örneklerde fermantasyon sırasında azalma göstermiştir.7x106-6. En yüksek koliform bakteri sayısı hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üreten C işletmesinden alınan örnekte bulunmuştur.S.S. Öte 93 .. 2003). geleneksel yöntemle şalgam suyu üreten A işletmesinden alınan örneklerde başlangıçta ve fermantasyonun sonunda toplam mezofil aerob bakteri sayısının diğer işletmelerden alınan örneklere göre çok düşük değerlerde olduğu belirlenmiştir.0x104-1. gün 9.2.)’ne göre şalgam suyunda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 1.E.S. benzer şekilde toplam canlı bakteri sayısını T. gün) sırasıyla 2. plantarum ilavesi ile ürettiği şalgam sularında toplam canlı bakteri sayısını depolama sırasında başlangıçta (0.S. T. Fermantasyonu tamamlamış olan şalgam suyu örneklerinden sadece A işletmesinden alınan örnekte elde edilen toplam mezofil aerob bakteri sayısı. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan mezofil aerob bakteri sayısı 5.4. Çizelge 4. buna karşılık diğer işletmelerden alınan örneklerde ise.0x105 kob/mL arasında olmalıdır (T. kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptığı çalışmada. Fekal koliform.6x106 kob/mL arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Arıcı (2001) 14 farklı şalgam suyu üzerinde yaptığı bir çalışmada.’de belirtilen değerler arasında bulunmuş.1x107 kob/mL arasında belirlemiştir.

Benzer şekilde.75x104 kob/mL arasında değişmektedir.22x104 kob/mL . kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptığı çalışmada. diğer işletmelerden (A ve B) alınan şalgam suyu örneklerinde fermantasyon ortasına kadar artış gözlenmiş fakat fermantasyon sonunda düşüş belirlenmiştir.. maya sayısını 3.76-6.3. Özhan (2000) yaptığı bir çalışmada. şalgam suyunda Escherchia coli ve maya-küfe rastlanmadığını belirtmiştir.05x106 kob/mL ve Saccharomyces spp. İşletmelerden alınan örneklerde fermantasyon başlangıcında küf sayısı 2.75x103 kob/mL ile 7.S.9.5.S.7x102 ad/mL arasında olduğunu bildirmiştir.39x103 .24x102 kob/mL ile 1. 2003)..4x102 .3’te verilmiştir. D ve E işletmelerinden alınan örneklerde fermantasyon ile küf sayısında artış gözlenirken.1. TS 11149 Şalgam Suyu Standardı’na göre satışa hazır şalgam suyunda pH değerleri 3.5x104 kob/mL arasında olup standartlarda belirtilen değerlerden yüksek olarak elde edilmiştir.E.4.3-3. (1993) ise 94 .8 arasındadır (T. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan yandan. C.E. olmayan maya sayısının 3. Buna karşın. Arıcı (2001) 14 farklı şalgam suyu üzerinde yaptığı bir çalışmada.’ne göre şalgam suyunda küf sayısı en çok 20 kob/mL olmalıdır (T. fermantasyonu tamamlamış şalgam suyu örneklerinde yapılan analizler sonucunda toplam maya sayısının 2.S.E.47x105 kob/mL arasında değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Yener (1997) Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel. Farklı İşletmelerden Farklı Fermantasyon Zamanlarında Alınan Şalgam Suyu Örneklerinde pH ve Toplam Asit Miktarları İşletmelerden fermantasyonun başlangıcında ve sonunda alınan örneklerde pH ve toplam asit analizleri yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4.86 arasında belirlenmiştir. Çizelge 4. 4. küf içerikleri bakımından şalgam sularının büyük çoğunluğunun standart değerlere uygun olmadığını ve küf sayısının 1.3’ten de görüldüğü gibi fermantasyonun başında alınan örneklerde gerçekleştirilen pH analizleri sonucunda başlangıçta şalgam suyu örneklerinin pH değerleri 2.5x105 . Canbaş ve Deryaoğlu.1x107 kob/mL olarak belirlemiştir. Fermantasyonu tamamlamış şalgam sularında küf sayısı 1.2. T. 2003).

04 6.36 5. gün 6.28-3. gün 12.28) T.3) yakındır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan fermantasyonu tamamlamış şalgam sularında pH değerlerinin 3. gün E 0.4.48 3. g/L A 0.25-2.33-3.39 3.13 g/L bulunmuştur.26 3.68 4. gün 5.54 6.45 4.94 3. gün C 0.S.83 0. gün 10.3. gün 6. gün xx 3.47 6. (1993) tarafından belirtilen değere (3.06 6.18 4.28 3. gün 17.13 3. laktik asit cinsinden.55 6.61 3.72 2. gün 9. Gerçekleştirilen analizler sonunda.16 3. fermantasyonun başında 0.48 2. fermantasyonu tamamlamış olan satışa hazır şalgam sularında pH değerlerinin 3. A işletmesinden fermantasyon sonunda alınan örnekteki pH değeri de (3. gün 14.13 6.86 3.16 4.48 arasında değiştiği belirlenmiştir. Çizelge 4. gün 7.76 3.25 6.’de ve Canbaş ve Deryaoğlu.67 arasında olduğunu bildirmiştir. Bu durum fermantasyon başında E işletmesi ortama asit ilave etmiş olabilir. Alınan 95 .E. gün D 1. Bu elde edilen değerlerde göstermektedir ki farklı yöntemlerle şalgam suyu üreten işletmelerden fermantasyon sonunda alınan örneklerde belirlenen pH değerleri A işletmesinden alınan örnek dışında TS 11149 Şalgam Suyu Standardı ve Canbaş ve Deryaoğlu (1993) tarafından bildirilen değerler arasındadır. gün B 0. gün 3.67 7.28 6.18 g/L arasında değişmekte olup E işletmesinden alınan örnekte 6.46 2.67 0.25 : Laktik asit cinsinden Toplam asitlik değerleri. Farklı işletmelerden alınan örneklerin pH ve toplam asitlik değerleri İşletme Gün pH Toplam asitlikxx.

Miişoğlu (2004) dilimlenmiş havuçlu.27-8.64 arasında olduğunu bildirmiştir. T.90) ve 3.29-3. Özhan (2000) ve Miişoğlu (2004) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir.89 g/L.60 ve toplam asitlik değerlerini 1. kimyasal ve mikrobiyolojik yönden 25 adet şalgam suyu örneğini incelemiş ve şalgam örneklerinin pH (3. şalgam suyunda pH değerinin 3.8 g/L. Fermantasyonu tamamlamış şalgam sularında belirlenen asitlik değerleri ise 6. 5. Deryaoğlu (1990) tarafından yapılan çalışmada.46-5.8-33. Arıcı (2004). Yener (1997) tarafından Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel. plantarum ilavesi ile ürettiği şalgam sularında 40 günlük depolama sırasında pH değerlerinin sırasıyla 3. Farklı işletmelerden alınan örneklerde belirlenen asitlik miktarlarının T.20) arasında değiştiğini bildirmiştir. Aydar (2003) geleneksel yöntem ve Lb.03 g/L ve pH değerlerinin 3. İşletmelerden alınan satışa hazır şalgam sularında belirlenen pH değerleri Deryaoğlu (1990).S.718) ve toplam laktik asit (0.16-3.59-3.443.E.0-7. piyasadan toplanan ve geleneksel yolla üretilen şalgam sularında ortalama laktik asit değerleri 6.S.578-3.36 g/L arasında bulunmuştur.4. arasında belirlemiştir. laktik asit cinsinden.80 (ortalama.54-7. Özhan (2000) yaptığı bir çalışmada. pH değerlerini 3. toplam asitlik (% 0.58.E.80 (ortalama.34-3.25 g/L arasında olup işletmeye ve üretim tekniğine göre çok az farklılık göstermektedir. rendelenmiş havuçlu. 96 .’de belirtilen değerlere uygun olduğu belirlenmiştir.12-7. dilimlenmiş havuçlarla birlikte enzim uygulaması ve rendelenmiş havuçlarla birlikte enzim uygulaması olmak üzere 4 farklı şalgam suyu ürettiği çalışmada. pH değerlerini 3.632 g/L) değerlerini belirlemiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan tüm örneklerde zamanla toplam asitlik değerlerinde artış belirlenmiştir. Arıcı (2001) 14 farklı şalgam suyu üzerinde yaptığı bir çalışmada.65 g/L olarak belirlemiştir.48-5.66-9.97 arasında değiştiğini belirlemiştir. 4. toplam kuru madde miktarının 23.1060.’ne göre şalgam sularında titre edilebilir asitlik (laktik asit olarak) litrede en az 6 g olmalıdır. kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri üzerinde yapılan bir çalışmada.60). toplam asit değerlerini (laktik asit cinsinden) 6. toplam asit miktarlarının. 3.

97 . Öte yandan. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji laboratuarında 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve birinci üretimde fermantasyon 10 gün sürmüştür. Daha sonra havuç fermantasyonu gerçekleştirilmiştir. Hamurda Laktik Asit Bakterileri Sayısındaki Değişim Hamur fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Şekil 4.1. yine geleneksel yolla büyük çapta (yıllık üretimi ortalama 400 ton olan) şalgam suyu üretimi yapan ve küçük çapta (yıllık üretimi ortalama 18 ton olan) şalgam suyu üretimi yapan işletmelerde fermantasyonlar sırasıyla 8 gün ve 10 gün sürmüştür.4. Öte yandan gerçekleştirilen analizler sonucunda Deneme 1’de kullanılan su örneğinde 250 kob/mL. Hamur fermantasyonu için kullanılan sularda da mikrobiyolojik analizler yapılmıştır.4. Şalgam Suyu Üretimi Ç.4. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji laboratuarında yapılan denemede hamur fermantasyonu 3 gün sürdürülmüştür. Hamurlarda Mikrobiyolojik Değişimler 4.Ü.1. 4. küçük çapta üretim yapan işletme ise hamur fermantasyonunu 5 gün yapılmıştır. laktik asit bakterisi ve koliform bakteriye rastlanmamıştır. II.Ü. Deneme 2’de kullanılan su örneğinde 312 kob/mL ve Deneme 3’de kullanılan su örneğinde ise 124 kob/mL toplam mezofil aerob bakteri bulunmuştur. hamur fermantasyonunu (Esas. İkinci üretimde de fermantasyon 10 gün ve üçüncü üretimde ise 11 gün sürmüştür. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 4. Fermantasyon) 2 gün. Kullanılan sularda toplam maya.1. büyük çapta üretim yapan işletme. Havuç fermantasyonu Ç.4. Öte yandan.1’de verilmiştir.

5 2 2. 98 .92x107 kob/g) – 8.4.08x108 log kob/g) arasında olup ilk gün tüm denemelerde artış gözlenmiştir. plantarum ilavesi ile hamur hazırlamıştır. İki farklı şekilde hazırladığı bu hamur örneklerinde fermantasyonun başlangıcında toplam laktik asit bakterileri sayısını sırasıyla 1.5 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 Şekil 4.29 log kob/g’a kadar çıkmış. su ve tuz ile hamur hazırlamış bunun yanında bu karışıma Lb. Birinci gün en yüksek değer Deneme 1’de 9. üç no’lu denemede de benzer bir değişiklik gözlenmiş ve fermantasyonun birinci gününden sonra laktik asit bakterileri miktarında düşme gözlenmiş buna karşılık. Öte yandan. Hamur fermantasyonu sırasında toplam laktik asit bakterileri sayısındaki değişim D1: Deneme 1. yaş maya.77 log kob/g (5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 10 Laktik asit bakteri sayısı (Log kob/g) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0.5 1 1. D2: Deneme 2.62 log kob/g olarak belirlenmiştir.5x108 kob/g olarak belirlemiştir.03 log kob/g (1. D3: Deneme 3 Şekilden de görüldüğü gibi hamur fermantasyonunun başlangıcında laktik asit bakterilerinin sayıları 7.5 3 3.4x108 kob/g ve 1.08 log kob/g olarak elde edilmiş ve fermantasyonun sonuna kadar azalarak üçüncü gün 7.1. Deneme 3’de laktik asit bakterileri sayısı ikinci günde 8. Aydar (2003) şalgam suyu üretimi için bulgur unu. fakat fermantasyonun son gününde azalarak 8.0 log kob/g’a düşmüştür.

üç günlük fermantasyon sonunda ise 7. – 20oC’de saklanmışlardır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Utuş (2008) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada. Üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemelerinde hamur fermantasyonları sırasında verilmiştir. Hamur fermantasyonu sırasında günlük olarak alınan örneklerde farklı görünüme sahip olan koloniler izole edilmiştir. Deneme 2’den 19 ve Deneme 3’den de 14 adet olmak üzere toplam 47 adet koloni izole edilmiş ve tanımlanmak üzere % 20 gliserol içeren MRS ortamında.1 log kob/g olarak bulunmuştur. Çalışmada belirlenen laktik asit bakterileri sayıları fermantasyon başında Aydar (2003) tarafından bildirilen değerlerden düşük Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden yüksek çıkmıştır. Güneş (2008) hamur fermantasyonu sırasında laktik asit bakteri sayısını en yüksek 8. fermantasyon sonunda elde edilen değerler Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerden düşük Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur.97 log kob/g. izole edilen laktik asit bakteri sayıları Çizelge 4.90 log kob/g olarak saptamıştır.4. Öte yandan.4’te 99 . hamur fermantasyonunda laktik asit bakteri sayısı fermantasyonun başlangıcında 6. Üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonlarında Deneme 1’den 14.

4.36 log kob/g olan toplam mezofil aerob bakteri sayısı. Hamur fermantasyonu sırasında izole edilen laktik asit bakterileri sayıları İzole edilen laktik asit bakteri sayıları Deneme 1 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. 100 .3x107 kob/g) ile 7. Deneme 2’de ikinci güne kadar düşüş gözlenmiş ve sonra bakteri sayısı artmıştır. gün 2. gün Toplam 4 adet 4 adet 3 adet 3 adet 14 adet Deneme 2 7 adet 6 adet 3 adet 3 adet 19 adet Deneme 3 3 adet 3 adet 4 adet 4 adet 14 adet 4. toplam maya ve Saccharomyces spp. Deneme 1’de en yüksek değere birinci gün ulaşılmışken.03 x107 kob/g) arasında olduğu belirlenmiştir. üç günlük fermantasyon sonunda 8. Hamur fermantasyonunun başlangıcında toplam mezofil aerob bakteri sayısının 7.2.4 ve Şekil 4. gün 1.1. Şekil 4.6 log kob/g olarak bulunmuştur.36 log kob/g (2. Buna karşılık. gün 3. Şekil 4.5’te verilmiştir. Deneme 3’de fermantasyonun başlangıcından sonuna kadar artış gözlenmiş ve başlangıçta 7.4.2. Hamurda Diğer Mikrobiyolojik Değişimler Hamur fermantasyonu sırasında örneklerde toplam mezofil aerob bakteri sayısı.78 log kob/g (6. olmayan maya tayinleri yapılmış ve sonuçlar sırasıyla Şekil 4.3. koliform bakteri sayısı.4.

5x108 kob/g. Güneş (2008) en yüksek 9. Şekil 4. Deneme 3’de ise üçüncü gün koliform bakteri belirlenememiştir.5 2 2. Çalışmada elde ettiğimiz toplam mezofil aerob bakteri sayısı fermantasyon başında ve sonunda Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden yüksek buna karşılık. D2: Deneme 2.06 log kob/g ve fermantasyon sonunda 7.3’ten de görüldüğü gibi hamur fermantasyonunun başlangıcından itibaren tüm denemelerde zamanla koliform bakteri sayısında düşme gözlenmiş ve Deneme 1 ve Deneme 2’de ikinci gün.4.5 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 Şekil 4. Hamur fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim D1: Deneme 1.5 3 3.03 log kob/g ve Utuş (2008) fermantasyonun başlangıcında 7.17 log kob/g olarak bulmuşlardır.2.08x108 kob/g ve 1. Güneş (2008) ve Utuş (2008) gerçekleştirdikleri çalışmalarda hamur fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısını da incelemişler ve koliform bakteri 101 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 10 9 8 Toplam mezofil aerob bakteri (Log kob/g) 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0. D3: Deneme 3 Aydar (2003) hamur örneklerinde toplam mezofil aerob bakteri sayısını fermantasyonun başlangıcında 2.5 1 1. Aydar (2003) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerden düşüktür.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan sayısını fermantasyon başında 1. 120 100 Koliform bakteri (kob/g) D1 D2 D3 80 60 40 20 0 0 1 2 Fermantasyon süresi (gün) 3 4 Şekil 4.3. Hamur fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim D1: Deneme 1.4.8 log kob/g olarak belirlemişler ve fermantasyon sonunda ortamda koliform bakteriye rastlamamışlardır. Bu çalışmada elde edilen bulgular Utuş (2008) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerle uyumludur. D3: Deneme 3 102 .6 log kob/g – 2. D2: Deneme 2.

D3: Deneme 3 Hamur fermantasyonunun başlangıcında toplam maya miktarı 7.7 6.95 log kob/g – 8. Öte yandan.2 4.7 8. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 9.19 log kob/g – 8.95 log kob/g) bildirilen değerler arasındadır.7 4.2 Toplam maya sayısı (Log kob/g) 7.2 8.80 log kob/g arasında değişmektedir. Gerçekleştirilen denemede hamur fermantasyonunun başlangıcında ve sonunda elde edilen maya sayıları Utuş (2008) ve Güneş (2008) tarafından fermantasyon başında (6. Fermantasyonun ikinci gününde.4. 103 .68 log kob/g olarak belirlenmiştir. Hamur fermantasyonu sırasında toplam maya miktarındaki değişim D1: Deneme 1.2 5.4.2 6.32 log kob/g) ve fermantasyon sonunda (7.2 0 1 2 Fermantasyon süresi (gün) 3 4 Şekil 4. Deneme 1 ve Deneme 2’de maya sayısında azalma gözlenmiş buna karşılık.7 D1 D2 D3 5. Deneme 3’de fermantasyonun başlangıcından sonuna kadar artış gözlenmiş ve toplam maya sayısı 8. D2: Deneme 2.48 log kob/g ile 7. fermantasyonun son günü artış belirlenmiştir.7 7.

Öte yandan. Hamur fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı 6. olmayan maya sayısı (Log kob/g) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 3 4 Şekil 4. D2: Deneme 2. Utuş (2008) Saccharomyces spp.5. Deneme 2’de fermantasyonun ikinci gününden sonra bir artış gözlenmiş ve Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı fermantasyonun birinci günü artmış buna karşılık.52 log kob/g olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen denemede elde edilen veriler Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerdenle uyum içerisindedir.36 log kob/g olarak belirlemiştir.74-5.4. olmayan maya sayısını hamur fermantasyonu sonunda 6.5’ten de görüldüğü gibi gerçekleştirilen tüm denemelerde Saccharomyces spp. Daha sonra Deneme 1 ve Deneme 3’de düşme devam etmiş ve fermantasyon sonunda Saccharomyces spp. D3: Deneme 3 Şekil 4. olmayan maya miktarındaki değişim D1: Deneme 1. 104 . olmayan maya sayıları sırasıyla 5.52 log kob/g olarak belirlenmiştir. ikinci günü düşmüştür. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Saccharomyces spp.

3.5 2 2.24-5.55-9.6 g/kg – 3.93 g/kg arasında bulunmuştur.4.4. üç günlük fermantasyondan sonra 8. Deneme 2 ve Deneme 3’de sırasıyla 5. 4. Üç günlük fermantasyon sonunda ise pH değerleri azalarak sırasıyla 4.5 3 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 4.6’da verilmiştir. fermantasyon başında Aydar (2003) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden (2. Öte yandan.1.93. gerçekleştirilen pH analizleri sonucunda hamur örneklerinin başlangıç pH’sının Deneme 1.89 ve 5.30 g/kg arasında olan toplam asitlik değerleri.6. D3: Deneme 3 Şekilden de görüldüğü gibi gerçekleştirilen tüm denemelerde zamanla asitlik artmış. buna karşılık pH azalmıştır.5 Şekil 4. Hamurda Toplam Asit ve pH Hamur fermantasyonu sırasında alınan örneklerde toplam asit (laktik asit cinsinden) ve pH analizleri yapılmış ve elde edilen değerler Şekil 4.6 g/kg) yüksek fermantasyon 105 .5 1 Fermantasyon süresi (gün) 1. 12 Asitlik D1 Asitlik D2 Asitlik D3 pH D1 pH D2 pH D3 10 Toplam asit (g/l)-pH 8 6 4 2 0 0 0. Belirlenen toplam asitlik değerleri.20’ye düşmüştür.36 ve 4. D2: Deneme 2. 5. Hamur fermantasyonu sırasında toplam asit ve pH’daki değişim D1: Deneme 1. Başlangıçta 4.23 arasında olduğu belirlenmiştir.37.

4. gerçekleştirilen analizler sonucunda Deneme 1’de kullanılan su örneğinde 134 kob/mL. ekstraktlar 50 litrelik kapta toplanmış. 4.4. Laktik asit bakterileri miktarı Deneme 1’de 7.44 log kob/mL ve Deneme 3’de ise 7. Su ve Ekstraktlarda Mikrobiyolojik Değişim 4.2. hamur alınarak 4 defa içilebilir nitelikteki su ile ekstrakte edilmiş.73 log kob/mL ve 7.49 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada elde edilen laktik asit bakteri sayıları.4. Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden (sırasıyla 7. 106 .2. laktik asit bakterisi ve koliform bakteriye rastlanmamıştır. Öte yandan.(1).2. Su Örnekleri Ekstraksiyon için kullanılan sularda da mikrobiyolojik analizler yapılmıştır.2. 4. Öte yandan.1.5’te verilmiştir.2. Üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları sonrasında gerçekleştirilen ekstraksiyonlardan izole edilen laktik asit bakteri sayıları Çizelge 4. Ekstrakt Örnekleri 4. Ekstraktlarda Laktik Asit Bakteri Sayısı Hamur fermantasyonu bittikten sonra. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan sonunda ise Utuş (2008) tarafından bildirilen değerden (11. Kullanılan sularda toplam maya.4.8 g/kg) düşüktür. iyice karıştırılmış ve havuç fermantasyonu için paslanmaz çelik tanka alınmıştır. fermantasyon sonunda denemelerde elde edilen pH değerleri Utuş (2008) tarafından bildirilen değerden düşük iken. Deneme 2’de kullanılan su örneğinde 128 kob/mL ve Deneme 3’de kullanılan su örneğinde ise 344 kob/mL toplam mezofil aerob bakteri bulunmuştur. Deneme 2’de 7.72 log kob/mL) az da olsa düşük bulunmuştur. Deryaoğlu (1990) tarafından bildirilen değerlerden yüksektir.4.2.18 log kob/mL.

34 6.5.55 6.4.34 . 4. toplam maya ve Saccharomyces spp.60 4.46 log kob/mL ve Saccharomyces spp.63 log kob/mL.36 kob/mL) 4.4.6’dan da görüldüğü gibi ekstraktlarda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 6. Toplam maya Toplam mezofil aerob olmayan maya (log bakteri (log kob/mL) 6.70 ile 5.85 5.6’da verilmiştir. 3 adet ve 4 adet farklı görünüme sahip koloni alınarak % 20 gliserol içeren MRS ortamında.2. Elde edilen ekstraktlarda gerçekleştirilen mikrobiyolojik analizler Saccharomyces spp. olmayan maya sayımları yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4.2.63 (log kob/mL) 6. –20oC’de saklanmışlardır.6.46 7.60 log kob/mL arasında 107 .57 ile 7.6. olmayan maya sayıları 4.(2). Ekstraktlardan izole edilen laktik asit bakterileri sayıları Ekstraksiyon Deneme 1 Deneme 2 Deneme 3 İzole edilen laktik asit bakteri sayıları 4 adet 3 adet 4 adet Fermantasyonlarını tamamlayan hamur örnekleri ekstrakte edilmiş ve ekstraktlardan sırasıyla 4 adet. toplam maya sayıları 6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. Ekstraktlarda Diğer Mikrobiyolojik Analizler Ekstraktlarda laktik asit bakterileri yanında toplam mezofil aerob bakteri sayısı.70 Çizelge 4. Çizelge 4.57 7.

ekstraktlarda koliform bakteri sayısı Deneme 1’de 40 kob/mL.7’de verilmiştir. pH değerleri de 5.88 g/L arasında olup. mayaların sayısı 6. Deneme 2’de 29 kob/mL ve Deneme 3’de 31 kob/mL olarak saptanmıştır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan bulunmuştur.2. Utuş (2008) tarafından yapılan çalışmada. ekstraktta toplam mezofil aerob bakteri sayısı 7.13 log kob/mL.4. toplam maya sayısı Utuş (2008) tarafından bildirilen değer ile koliform bakteri sayısı ise Güneş (2008) tarafından bildirilen değer ile benzerlik göstermektedir.26 log kob/mL. Öte yandan.84 log kob/mL.0 log kob/mL olarak belirlenmiştir.4. 108 .73 log kob/mL.72 log kob/mL. Çizelge 4. 0.2. 4. Öte yandan. Ekstraktlarda Toplam Asit ve pH Ekstraktlarda pH ve toplam asit analizleri yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4.63 log kob/mL.00-5. olmayan mayaların sayısı 6.96 log kob/mL ve koliform bakteri sayısı ise <1. Güneş (2008) çalışmasında laktik asit bakteri sayısını 7.53 g/L ile 0. toplam maya sayısı 7. Saccharomyces spp. Bu karışımdan homojen olacak şekilde örnek alınmış ve analizleri yapılmıştır.33 arasındadır.7’den de görüldüğü gibi denemelerde toplam asit miktarı.01 log kob/mL ve koliform bakteri sayısını da 1. olmayan maya sayıları Utuş (2008) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerden düşük bulunmuştur. toplam maya 8. laktik asit cinsinden. laktik asit bakteri sayısı 7. Ekstraktlarda belirlenen toplam mezofil aerob bakteri ve Saccharomyces spp.56 log kob m/L olarak belirlemiştir. toplam mezofil aerob bakteri sayısını 7. Saccharomyces spp.(3). Hamur fermantasyonunu takiben su ile 4 defa ekstraksiyon gerçekleştirilmiş ve elde edilen ekstraktlar karıştırılmıştır.

Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterilerindeki Değişim Bölümümüz Biyoteknoloji Laboratuarında gerçekleştirilen Deneme 1. 1990. Güneş. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. Güneş.7.31 g/L ile 0. sanayide küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde fermantasyon sırasıyla 10 gün ve 8 gün sürmüştür.7’de verilmiştir.4. Utuş.46. 2008.3.00 0.76 – 6. Deneme 2 ve Deneme 3’de fermantasyonlar sırasıyla 10 gün. 4. 10 gün ve 11 gün sürmüştür.53 laktik asit cinsinden Bu konu üzerine yapılan başka çalışmalarda (Deryaoğlu.4. 2008) pH 4.1.66 0. 0. 1990.33 5. toplam asitlik. laktik asit cinsinden. Utuş. Elde edilen ekstraktlarda belirlenen toplam asit miktarları ve pH değerleri Toplam asit (g/L)xx Deneme 1 Deneme 2 Deneme 3 xx pH 5.59 g/L arasında belirlenmiştir.4. Çalışmada elde edilen veriler çeşitli araştırmacılar (Deryaoğlu. 2008) tarafından bildirilen değerler arasındadır. 2008. Öte yandan. Bölümümüzde gerçekleştirdiğimiz havuç fermantasyonları ve küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Şekil 4.11 5.88 0. Havuç Fermantasyonu Sırasında Mikrobiyolojik Değişim 4.3. 109 .

Deneme 1 ve Deneme 2 dışındaki tüm denemelerde fermantasyon sonuna kadar laktik asit bakterisi sayısında azalma gözlenmiştir.21 log kob/mL arasında belirlenmiştir. D3: Deneme 3.25 log kob/mL ile 8.34 log kob/mL (2. ancak 9. D2: Deneme 2.2x107 kob/mL) ile küçük çapta üretim yapan 110 . Öte yandan. Deneme 1’de.0 log kob/mL ile Deneme 1’de elde edilmiştir. Havuç fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim D1: Deneme 1. günden sonra az da olsa bir artış belirlenmiştir. en düşük değer ise 7.7’den de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında laktik asit bakteri sayıları 7. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şekil 4. Havuç fermantasyonları sonunda elde edilen en yüksek laktik asit bakterisi sayısı 8.71x108 kob/mL) ile büyük çapta üretim yapan işletmede bulunurken.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 10 Laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 9 8 7 6 5 4 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 F G Şekil 4. Daha sonra. Deneme 2 ve Deneme 3’te ise fermantasyonun üçüncü gününe kadar artış gözlenmiş ve her iki denemede de laktik asit bakterisi sayısı 9.02 log kob/mL olarak belirlenmiştir. küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde fermantasyonun dördüncü gününü kadar artış gözlenmiş ve en yüksek değer 9.23 log kob/mL (1.7. Deneme 1 ve Deneme 2’de ise fermantasyonun 9. gününe kadar azalma saptanmış. F: Küçük çapta üretim yapan işletme.

Fermantasyon sonunda belirlenen değerler Arıcı (2001) ve Aydar (2003) tarafından yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.6x107 kob/mL ve Aydar (2003) 2. –20oC’de saklanmışlardır.2. ekstraksiyonlardan (11 adet) ve gerçekleştirilen denemelerden (254 adet) toplam olarak 447 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir.49-7.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan işletmede belirlenmiştir.4x107 kob/g arasında belirlemişlerdir. Arıcı (2001) şalgam sularında laktik asit bakterileri sayısını 1. Deneme 2 ve Deneme 3’te ise laktik asit bakterisi sayıları 7. Şalgam suyu üretim denemelerinden ve işletmelerden fermantasyonlar sırasında alınan örneklerden izole edilen toplam laktik asit bakteri sayıları Çizelge 4. Deneme 1. büyük çapta üretim yapan işletmeden alınan örnekte belirlenen LAB miktarı bu değerlerden biraz yüksek olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu bakteriler birkaç defa tekrar kültüre alınarak saflaştırılmış ve tanıları yapılmak üzere % 20 gliserol içeren MRS ortamında. 111 .88 log kob/mL arasında bulunmuştur. Beş farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan şalgam suyu örneklerinden izole edilen laktik asit bakterileri (135 adet) ve hamurlardan (47 adet).0x107 kob/g . Bununla beraber.2x104 .4.8’de verilmiştir.

gün 4. gün 10. gün 8. toplam maya ve Saccharomyces spp. koliform bakteri sayısı.8. gün Toplam 58 50 5 6 4 4 4 5 6 7 6 7 4 4 4 3 4 4 3 5 6 5 8 4 5 4 4 4 4 4 6 7 6 6 3 6 59 43 44 3 4 4 3 5 3 4 4 3 5 5 G işletmesi (adet) 4 5 4 3 6 5 5 7 5 F: Küçük çapta üretim yapan işletme. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerden alınan örneklerde. Havuç fermantasyonlu sırasında izole edilen toplam laktik asit bakteri sayıları İzole edilen laktik asit bakteri sayıları Deneme 1 (adet) Deneme 2 (adet) Deneme 3 (adet) F işletmesi (adet) 0. gün 3.3.4. gün 2. gün 9. olmayan 112 . G: Büyük çapta üretim yapan işletme 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. toplam mezofil aerob bakteri sayısı. gün 11. gün 7.2. Havuç Fermantasyonu Sırasında Diğer Mikrobiyolojik Değişimler Bölümümüzde üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen denemelerden. gün 5. gün 1.4. gün 6.

10 Toplam mezofil aerob bakteri (Log kob/ml) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 F G Şekil 4. Havuç fermantasyonları sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim D1: Deneme 1. F: Küçük çapta üretim yapan işletme. Son gün ise toplam mezofil aerob bakteri sayısı tekrar düşmüş ve 9. güne kadar artış gözlenmiş ve en yüksek değer 9. Deneme 3. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şekilden de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında toplam mezofil aerob bakteri sayısı 6. Deneme 1’de 5.14 log kob/mL arasında. güne ve Deneme 2’de ise 4. Diğer 113 .72-8. bulunmuştur.8’de şalgam suyu üretim denemelerinde toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim verilmiştir. Daha sonra.04 log kob/mL olarak Deneme 3’de elde edilmiştir. güne.4. D2: Deneme 2. Küçük çapta üretim yapan işletmede ise dördüncü gün düşme belirlenmiş ve daha sonra fermantasyonun dokuzuncu gününe kadar artış olmuştur. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan mayaların sayısı belirlenmiştir. D3: Deneme 3.09 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Şekil 4. küçük çapta üretim yapan işletme dışındaki tüm örneklerde fermantasyon sonuna kadar düşme gözlenmiştir.8.

Arıcı (2001) şalgam suyu örneklerinde toplam canlı bakteri sayısını 2.0x104-1.8x107 kob/g-2.S. 114 . kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptığı çalışmada.0x105 kob/mL arasında olmalıdır (T.0x107 kob/g arasında belirlemişlerdir. Salmonella ve Staphylococcus aureus içerikleri bakımından şalgam sularının büyük çoğunluğunun standart değerlere uygun olmadığını bildirmiştir.S. 2003). Yener (1997) Mersin ilinde 10 farklı işletmeden temin ettiği şalgam sularının fiziksel. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan örneklerde ise havuç fermantasyonu sonunda en yüksek değer 7.4.50 log kob/mL olarak Deneme 2’de elde edilmiştir.7x1066. Fekal koliform. Bu çalışmada toplam mezofil aerob bakteri değerleri T.9’da bölümümüzde yapılan denemelerde ve farklı işletmelerden alınan örneklerde koliform bakteri sayısındaki değişim verilmiştir. Öte yandan.E. TS 11149 Şalgam Suyu Standardı’na göre şalgam suyunda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 1. Şekil 4. (2003)’de belirtilen değerlerden yüksek bulunmuş olup. küçük çapta üretim yapan işletme dışında Arıcı (2001) ve Aydar (2003) tarafından belirtilen değerler ile benzerlik göstermektedir.96 log kob/mL olarak büyük çapta üretim yapan işletmede bulunurken en düşük değer ise 6.E..1x107 kob/mL ve Aydar (2003) 2. Yapılan analizler sonucunda koliform bakteri sayısının zamanla azaldığı belirlenmiş ve fermantasyonun beşinci gününden sonra hiçbir örnekte koliform bakteriye rastlanmamıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan D1 D2 D3 G F 2000 1800 Koliform bakteri (kob/ml) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. D3: Deneme 3. Havuç fermantasyonları sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim D1: Deneme 1. D2: Deneme 2. Şekilden de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında toplam maya sayısı 6.15 log kob/mL ile Deneme 1’de elde edilmiştir. Fermantasyonun başlangıcından itibaren toplam maya sayısı artmaya başlamış.93 log kob/mL arasında değişmiştir. Deneme 3 ve büyük çapta üretim yapan işletmede 3. büyük çapta üretim yapan işletme dışındaki tüm denemelerde fermantasyon sonuna kadar toplam maya miktarı azalmıştır.94 log kob/mL ile 7. 115 . G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şekil 4. Fermantasyonlar sonucunda en yüksek maya sayısı 7. gün ve küçük çapta üretim yapan işletmede de 6.10’da havuç fermantasyonları sırasında toplam maya sayısındaki değişim verilmiştir. Deneme 1 ve Deneme 2’de 4. gün.73 log kob/mL ile küçük çapta üretim yapan işletmede ve en düşük maya sayısı 6. günden sonra toplam maya sayısı azalmaya başlamıştır. Daha sonra. F: Küçük çapta üretim yapan işletme.4.9.

54 log kob/mL – 7.7. Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 10 9 Toplam maya (Log kob/ml) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 F G Şekil 4.18 log kob/mL . olmayan maya sayısındaki değişim verilmiştir.10. D3: Deneme 3. D2: Deneme 2. 2008) olarak bulunmuştur. 116 . Havuç fermantasyonları sırasında toplam maya sayısındaki değişim D1: Deneme 1.11’de havuç fermantasyonları sırasında Saccharomyces spp.04 log kob/mL (Arıcı. Elde edilen sonuçlar Arıcı (2001) ve Utuş (2008) tarafından yapılan çalışmalarda belirlenen sonuçlar ile benzerlik göstermektedir.60 log kob/mL (Utuş. F: Küçük çapta üretim yapan işletme.4. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şalgam suyu üzerine yapılan başka çalışmalarda toplam maya sayısı 5. 2001) ve 7.

Daha sonraki günlerde ise Saccharomyces spp. olmayan maya sayısındaki değişim D1: Deneme 1. Fermantasyon sonunda en yüksek Saccharomyces spp. güne ve Deneme 1 ve Deneme 3’de 7. Küçük çapta üretim yapan işletmede 5. Havuç fermantasyonları sırasında Saccharomyces spp. daha sonra örneklerdeki Saccharomyces spp. F: Küçük çapta üretim yapan işletme. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Şekilden de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında Saccharomyces spp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Saccharomyces spp. olmayan maya sayısında değişiklikler gözlenmiştir. D3: Deneme 3.4. olmayan maya sayısı düşmeye başlamıştır.68 log kob/mL ile büyük çapta üretim yapan işletmede elde edilmiştir. olmayan maya sayısında düşme devam etmiştir. olmayan maya sayısı (Log kob/ml) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) D1 D2 D3 F G Şekil 4.44 log kob/mL ile küçük çapta üretim yapan işletmede ve en düşük değer ise 4. Deneme 2 ve büyük çapta üretim yapan işletmede 6. olmayan maya sayısı 4. Gerçekleştirilen her üç denemede ve küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerden alınan örneklerde fermantasyonun ikinci gününe kadar artış gözlenmiş.11. güne.46 log kob/mL ile 6. olmayan maya sayısı 6.01 log kob/mL arasında değişmektedir. güne kadar Saccharomyces spp. 117 . D2: Deneme 2.

olmayan mayaların sayısı 4.39 g/L ve pH değerleri de 3.67 arasında olduğunu bildirmiştir.. pH değeri de hızlı bir şekilde düşmüştür. fermantasyon sonunda Saccharomyces spp.12’de verilmiştir.4.4. 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Utuş (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada. olmayan maya sayısının 6.96-5.76-2.20 arasında belirlenmiştir.8 arasındadır (T.54 log kob/mL arasında belirlenmiştir. Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarları Gerçekleştirilen denemelerden ve işletmelerden fermantasyon boyunca alınan örneklerde pH ve toplam asit (laktik asit cinsinden) analizleri yapılmış ve sonuçlar Şekil 4. Fermantasyon sonunda toplam asit değerleri 6.3. 118 .S. Canbaş ve Deryaoğlu.E.46 log kob/mL arasında olduğunu bildirmiştir.48 – 5.02 ile 6.80 – 8.3. (1993) ise fermantasyonu tamamlamış şalgam sularında pH değerlerinin 3. Havuç fermantasyonu başlangıcında toplam asit miktarları 0.S.’ne göre satışa hazır şalgam suyunda pH değerleri 3. 2003).33-3. Tüm örneklerde toplam asitlik fermantasyon başlangıcından itibaren artış gözlenmiştir.43 ile 3. pH değerleri de 3.E.3-3. T.16 g/L arasında değişirken. fermantasyonun başlangıcında Saccharomyces spp. Öte yandan.48 olarak bulunmuştur.

yapılan analizler sonucu elde edilen pH değerleri T. Yener (1997). (1993) tarafından bildirilen değerler arasında olup Deryaoğlu (1990). Arıcı (2001).E. izole edildikleri deneme ve günler verilmiştir. Miişoğlu (2004) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir. D2: Deneme 2. (2003) ve Canbaş ve Deryaoğlu. Laktik Asit Bakterisi Florasının Belirlenmesi Çizelge 4. 4. F: Küçük çapta üretim yapan işletme. 119 .12. D3: Deneme 3. G: Büyük çapta üretim yapan işletme Örneklerde belirlenen laktik asit cinsinden toplam asit miktarı Deryaoğlu (1990).9’da bölümümüzde küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde kurulan denemelerden ve diğer beş farklı işletmelerden izole edilen laktik asit bakterilerinin suş numaraları.S. Özhan (2000). Miişoğlu (2004) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir. Havuç fermantasyonları sırasında laktik asit cinsinden toplam asit miktarı ve pH değerindeki değişim D1: Deneme 1. Öte yandan. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan 9 Toplam asit (g/L laktik asit cinsinden) -pH 8 7 6 5 4 3 D1 pH D1 toplam asit (g/L) D3 pH F toplam asit (g/L) D2 pH D3 toplam asit (g/L) G pH 2 1 0 0 1 2 D2 toplam asit (g/L) F pH G toplam asit (g/L) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4.5.4.

izole edildikleri deneme ve günler İzole Edildiği İzole Edildiği Deneme No Suş No Gün Hamur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 120 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4. İzole edilen laktik asit bakterilerinin suş numaraları.9.4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.9’un devamı Suş No S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 Ekstraksiyon S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 İzole Edildiği Deneme 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 İzole Edildiği Gün 2 2 2 3 3 3 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 No 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 121 .

9’un devamı Suş No Şalgam Suyu S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 S83 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 İzole Edildiği Deneme İzole Edildiği Gün No 122 .4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.9’un devamı Suş No S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 İzole Edildiği Deneme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İzole Edildiği Gün 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 No 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 123 .4.

4.9’un devamı Suş No S113 S114 S115 S116 S117 S118 S119 S120 S121 S122 S123 S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138 S139 S140 S141 İzole Edildiği Deneme 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 İzole Edildiği Gün 10 10 10 10 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 No 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 124 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.9’un devamı Suş No S142 S143 S144 S145 S146 S147 S148 S149 S150 S151 S152 S153 S154 S155 S156 S157 S158 S159 S160 S161 S162 S163 S164 S165 S166 S167 S168 S169 S170 İzole Edildiği Deneme 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 İzole Edildiği Gün 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 0 0 0 0 No 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 125 .

9’un devamı Suş No S171 S172 S173 S174 S175 S176 S177 S178 S179 S180 S181 S182 S183 S184 S185 S186 S187 S188 S189 S190 S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198 S199 İzole Edildiği Deneme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 İzole Edildiği Gün 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 No 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 126 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.

9’un devamı Suş No S200 S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 S208 S209 S210 S211 S212 S213 S214 S215 S216 S217 S218 S219 S220 S221 S222 S223 S224 S225 İzole Edildiği Deneme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 İzole Edildiği Gün 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 No 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Küçük ve büyük çapta şalgam suyu üretimi yapan işletmelerden alınan örnekler S226 S227 F F 0 0 1 2 127 .4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.9’un devamı Suş No S228 S229 S230 S231 S232 S233 S234 S235 S236 S237 S238 S239 S240 S241 S242 S243 S244 S245 S246 S247 S248 S249 S250 S251 S252 S253 S254 S255 S256 İzole Edildiği Deneme F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F İzole Edildiği Gün 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 No 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 128 .

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.9’un devamı Suş No S257 S258 S259 S260 S261 S262 S263 S264 S265 S266 S267 S268 S269 S270 S271 S272 S273 S274 S275 S276 S277 S278 S279 S280 S281 S282 S283 S284 S285 İzole Edildiği Deneme F F F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G G G G G G G G İzole Edildiği Gün 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 No 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 129 .

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.9’un devamı Suş No S286 S287 S288 S289 S290 S291 S292 S293 S294 S295 S296 S297 S298 S299 S300 S301 S302 S303 S304 S305 S306 S307 S308 S309 S310 S311 S312 İzole Edildiği Deneme G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G İzole Edildiği Gün 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 No 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 130 .4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.4.9’un devamı Suş No İzole Edildiği Deneme İzole Edildiği Gün No Farklı işletmelerden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan şalgam suyu örnekleri S313 S314 S315 S316 S317 S318 S319 S320 S321 S322 S323 S324 S325 S326 S327 S328 S329 S330 S331 S332 S333 S334 S335 S336 S337 S338 S339 A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B 0 0 0 0 0 9 9 9 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 131 .

4.9’un devamı Suş No S340 S341 S342 S343 S344 S345 S346 S347 S348 S349 S350 S351 S352 S353 S354 S355 S356 S357 S358 S359 S360 S361 S362 S363 S364 S365 S366 S367 İzole Edildiği Deneme B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C İzole Edildiği Gün 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 0 No 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 1 132 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

9’un devamı Suş No S368 S369 S370 S371 S372 S373 S374 S375 S376 S377 S378 S379 S380 S381 S382 S383 S384 S385 S386 S387 S388 S389 S390 S391 S392 S393 S394 S395 İzole Edildiği Deneme C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D İzole Edildiği Gün 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 No 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 133 .4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

9’un devamı Suş No S396 S397 S398 S399 S400 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S407 S408 S409 S410 S411 S412 S413 S414 S415 S416 S417 S418 S419 S420 S421 S422 S423 İzole Edildiği Deneme D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E E E E İzole Edildiği Gün 1 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 134 .4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelge 4.D3: Deneme 3. E: E işletmesi 135 . A: A işletmesi. D: D işletmesi. C: C işletmesi.9’un devamı Suş No S424 S425 S426 S427 S428 S429 S430 S431 S432 S433 S434 S435 S436 S437 S438 S439 S440 S441 S442 S443 S444 S445 S446 S447 İzole Edildiği Deneme E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E İzole Edildiği Gün 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 No 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D1: Deneme 1. D2: Deneme 2. F: Küçük çapta üretim yapan işletme. B: B işletmesi.4. G: Büyük çapta üretim yapan işletme.

farklı tuz konsantrasyonlarında (%6.4-9. Bakteri hücresinin şekli çoğu zaman bakteri cins ve türlerinin tanımlanmasında ayırıcı özelliklerden birisi olup 136 .5-%18 NaCl) gelişme ve metil kırmızısı gibi fenotip özelliklere göre yapıldıktan sonra karbonhidratları kullanma testleri API 50CHL kitleri (BioMérieux. Ek 5 ve Ek 6’da verilmiştir Farklı kültür koleksiyonundan temin edilen ve kontrol olarak kullanılan LAB ve izole edilen LAB üzerinde gerçekleştirilen testlerden elde edilen sonuçlar sırasıyla Çizelge 4. asetoin üretimi (asetil metil karbinol). farklı sıcaklıklarda (10 oC-45 oC). 1999). Kültürler tek koloni şeklinde elde edildikten sonra ikişer defa daha MRS agarlara ekilmiş ve anaerob kavanozlarda 30oC’de 1-2 gün inkübe edilmişlerdir. izole edilen G(+) ve katalaz (-) kültürler tekrar gram boyama ve katalaz testine tabi tutulmuşlardır. Tamminen ve ark. arjinin hidrolizi. Daha sonra tek koloni düşecek şekilde MRS agarlar üzerine yayma yöntemi ile yayılmış ve petri kutuları içerisinde oksijeni uzaklaştıran gaz paketleri bulunan anaerob kavanozlarda 30oC’de 1-2 gün inkübe edilmişlerdir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan Çizelgede üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları sırasında. Bakterilerin tanıları morfolojik. Bakteriler tanımlanmadan önce –20oC’den MRS sıvı besiyerlerine alınmışlar ve 30oC’de 2 gün inkübe edilmişlerdir. tanımlanması açısından çok önemlidir (Grimont. Ek 3. BioMérieux. gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında. nitrat redüksiyon testi. 2004).4. Aktif hale getirildikten sonra tekrar MRS sıvı besiyerlerine aşılanmışlardır. 1990. Başlangıçta.11’de verilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerin birer pozitif ve negatif sonuçlar ile ilgili resimler Ek 1. 4 defa su ile ekstraksiyon sonucu elde edilen ekstraktlarda. küçük çapta ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde kurulan fermantasyonlar sırasında ve beş farklı işletmeden farklı zamanlarda alınan şalgam suyu örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin izole edildikleri gün ve verilen numaralar verilmektedir. Fransa) kullanılarak yapılmıştır (Harrigan ve McCance. Gürakan ve ark. farklı pH’larda (4.. Morfolojik özelliklerin belirlenmesi mikroorganizmaların. Ek 4. Ek 2. hareket testi. glikozdan CO2 gazı üretimi. özellikle bakterilerin.. fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ve API 50 CHL galerileri yardımı ile yapılmıştır. 1995.6).10 ve Çizelge 4. Fransa) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve izolatların tanıları API Lab software (API system. İlk gruplandırma hücre morfolojisi.

Bunun için Gr boyama yapılır. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hasan morfolojiye bağlı diğer kriterlere ait bilgiler de mikroskopik incelemeyle elde edilir. LAB’nde hareketlilik çok nadir görülen bir özelliktir (Kılıç.4. 2008) 137 .

10.4 9. + delbrueckii Çubuk +: pozitif reaksiyon. brevis Çubuk - Çubuk + + Lb. buchneri Lb. + fermentum Çubuk Lb. Kontrol olarak kullanılan LAB üzerinde yapılan analizler 4. + plantarum Çubuk Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hücre Morfolojisi Katalaz Hareket Asetoin Arjinin Nitrat Kontrol olarak kullanılan bakteri 138 Gr Glikozdan CO2 oluşumu Sıcaklık pH Tuz MRVP (Metil red testi) %18 + + - 10ºC + + + + + + + + + + + + + + 45ºC + + 4. -: negatif reaksiyon.5 + + + + + + + - Lb. Hasan TANGÜLER 138 .Çizelge 4.6 %6.

Şalgam suyu üretimi denemelerinden ve işletmelerden elde edilen örneklerden izole edilen LAB üzerinde morfolojik. fizyolojik ve biyokimyasal analizler Glikozdan CO2 oluşumu Suş Numarası Hücre Morfolojisi Hareket Katalaz Asetoin Arjinin yapılan Nitrat Gr Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + - 4.5 + + + + + + + + %18 + + + + + + + + + + 139 Hasan TANGÜLER 139 .4 + + + + + + + + + + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.6 - %6.11.4.

6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.4.5 + + + + + + + + + + %18 z + + + + + + + + + Hücre Morfolojisi Hareket S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 Katalaz Gr 140 Hasan TANGÜLER + + + 140 .11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Sıcaklık Asetoin Arjinin Nitrat pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S13 S14 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z z z + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.4 + + + + + + + + + + + + + 9.

6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 Nitrat Gr 141 Hasan TANGÜLER z + 141 .4 + + + + + + + + + + + + + + 9.5 + + + + + + + + + + + + + %18 + + z + + + z + + + 4.Çizelge 4.11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S26 S27 S28 S29 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Kok Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + z + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + 4.

6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Nitrat Gr 142 Hasan TANGÜLER + + + 142 .4 + + + + + + + + + + + + + + 9.5 + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + z + + 4.11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + z + + z + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.Çizelge 4.

11’in devamı Glikozdan CO2 oluşumu Suş Numarası Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 4.4 + + + + + + + + + + + - 9.5 + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + - 143 Hasan TANGÜLER + + 143 .Çizelge 4.6 - %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 10ºC S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + - 4.

5 + + + + + + %18 + + + + + + + + z + Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 144 Hasan TANGÜLER + + + z 144 .4 + + + + + + + z + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.6 %6.4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 Çubuk Kok Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Kok + + + + + + + + + + + + + + + z + + z + z + + + + + + + + + + + + + z 45 ºC 4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S81 S82 S83 Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk - + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + - + - Asetoin + + + + + + z + + + + + Arjinin Nitrat Gr - + + + + + + + + - + + + + + + + + + - + + + + + + + + z 145 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 Hasan TANGÜLER + + + + + 145 .4 9.6 %6.5 %18 4.Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC 45 ºC 4.

11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S95 S96 S97 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Kok Kok Çubuk Kok Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + + + + z + + + + + 45 ºC 4.4.4 + + + + + + + + + + + 9.5 + + + + + + + + %18 + + + + z + + z + z Hareket Katalaz S98 S99 S100 S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 146 Hasan TANGÜLER z + + + + 146 .6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.

6 - %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 10ºC S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 S119 S120 S121 S122 S123 Kok Kok Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.Çizelge 4.11’in devamı Glikozdan CO2 oluşumu Suş Numarası Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 4.5 + + + + + + + - %18 + + + + + + + + + + + + - 147 Hasan TANGÜLER 147 .4 + + + + + + + + 9.

5 + + z + + + + z + + + %18 + + + + + + + + + + 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138 Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + + + + + z + + + + + + 45 ºC 4.6 %6.Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 148 Hasan TANGÜLER + + + + + 148 .

6 %6.Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + 9.11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S139 S140 S141 S142 S143 S144 S145 S146 S147 S148 S149 S150 S151 S152 S153 Çubuk Kok Kok Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Kok Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.5 + + + + + + + + + z + %18 + z + + + + z + + + + + + z + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Nitrat Gr 149 Hasan TANGÜLER 149 .

6 %6.11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S154 S155 S156 S157 S158 S159 S160 S161 S162 S163 S164 S165 S166 S167 S168 Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.5 z + + + + + + + + + %18 + + + + z + + + + z + + + + + Nitrat Gr 150 Hasan TANGÜLER 150 .4.4 + + + + + + + + + + + + + 9.

6 %6.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S169 S170 S171 S172 S173 S174 S175 S176 S177 S178 S179 S180 S181 S182 S183 Çubuk Kok Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 151 Hasan TANGÜLER z + + z + 151 .5 + + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + + 4.

11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S184 S185 S186 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + z + + + + + z + + + + + + + + + 45 ºC + + + 4.6 %6.5 + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + z 4.Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S187 S188 S189 S190 S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 152 Hasan TANGÜLER + + z + 152 .

6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA TANGÜLER Hareket Katalaz S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 S208 S209 S210 S211 S212 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 153 Hasan 153 .4 + + + + + + + + + + + + + + 9.5 + + + + + + + + + + + %18 + + + + + z z z + z + + 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S199 S200 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.Çizelge 4.

11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S213 S214 S215 S216 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + z + + + + + + + z + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz S217 S218 S219 S220 S221 S222 S223 S224 S225 S226 S227 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 154 Hasan TANGÜLER + + + z + 154 .5 + + + + + + + + + + + %18 + + + + z + + + 4.Çizelge 4.

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S228 S229 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + z + + z + + + + + + z + + + + 45 ºC 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz S230 S231 S232 S233 S234 S235 S236 S237 S238 S239 S240 S241 S242 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 155 Hasan TANGÜLER + + + + z 155 .5 + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + z + z + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6.

6 %6.5 + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + z + + + + 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S243 S244 S245 S246 S247 S248 S249 S250 S251 S252 S253 S254 S255 S256 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + z + + + + z + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 156 Hasan TANGÜLER + + + + 156 .

6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S259 S260 S261 S262 S263 S264 S265 S266 S267 S268 S269 S270 S271 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 157 Hasan TANGÜLER + + + z z 157 .11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S257 S258 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + z z + + z + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.5 + + + + + + + + + + %18 + + + z + z + + + + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.Çizelge 4.

11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S272 S273 S274 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + z + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.6 %6.Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S275 S276 S277 S278 S279 S280 S281 S282 S283 S284 S285 S286 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 158 Hasan TANGÜLER + + + z 158 .5 + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.

4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S287 S288 S289 S290 S291 S292 S293 S294 S295 S296 S297 S298 S299 S300 S301 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + z + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + + + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.5 + + + + + + + + + + + + + %18 z + z + + z + Hareket Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 159 Hasan TANGÜLER + + + + 159 .4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6.

4 + + + + + + + + + + + + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hareket Katalaz Gr 10ºC S302 S303 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + z + z + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + - 4.5 + + + + + + + + + + + + %18 + + + z + + + z + + + + 160 S304 S305 S306 S307 S308 S309 S310 S311 S312 S313 S314 S315 Hasan TANGÜLER 160 .6 - %6.11’in devamı Glikozdan CO2 oluşumu MR-VP Asetoin Arjinin Sıcaklık pH Tuz Nitrat (Metil red testi) Suş Numarası Hücre Morfolojisi 4.Çizelge 4.

Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.5 + + + + + + + + + + + + + + + %18 + z + + + + + z + 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 161 Hasan TANGÜLER + z + + + 161 .6 %6.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S316 S317 S318 S319 S320 S321 S322 S323 S324 S325 S326 S327 S328 S329 S330 Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + z + z z + + z + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.

4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S331 S332 S333 S334 S335 S336 S337 S338 S339 S340 S341 S342 S343 S344 S345 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + z z + + + + + + z + + + + + + z + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.5 + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + z Katalaz Asetoin Arjinin Nitrat Gr 162 Hasan TANGÜLER + + + 162 .6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + + + 9.

5 + + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + 9.Çizelge 4.11’in devamı Hücre Morfolojisi Glikozdan CO2 oluşumu Arjinin Suş Numarası Hareket Katalaz Asetoin Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S346 S347 S348 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.6 %6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA S349 S350 S351 S352 S353 S354 S355 S356 S357 S358 S359 S360 Nitrat Gr 163 Hasan TANGÜLER + + + 163 .

11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S361 S362 S363 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Kok Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC 4.Çizelge 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Katalaz S364 S365 S366 S367 S368 S369 S370 S371 S372 S373 S374 S375 Asetoin Arjinin Nitrat Gr 164 Hasan TANGÜLER + + + + + 164 .5 + + + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + + 4.6 %6.

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S376 S377 S378 S379 S380 S381 S382 S383 S384 S385 S386 S387 S388 S389 S390 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + 4.4 + + + + + + + + + + + + + + + 9.6 %6.5 + + + + + + + + + + + + + %18 + + + + + + + + +

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Katalaz

Asetoin

Arjinin

Nitrat

Gr

165

Hasan TANGÜLER

+ + + +

165

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu MR-VP Asetoin Arjinin Nitrat Sıcaklık pH Tuz (Metil red testi) Hücre Morfolojisi Hareket

Katalaz

Gr

10ºC S391 S392 S393 S394 S395 S396 S397 S398 S399 S400 S401 S402 S403 S404 S405 Çubuk Kok Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

45 ºC + -

4.4 + + + + + + + + + + + + +

9.6 -

%6.5 + + + + + + + + +

%18 + + + + + + +

166

Hasan TANGÜLER

+ + + + +

166

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10ºC S406 S407 S408 S409 S410 S411 S412 S413 S414 S415 S416 S417 S418 S419 S420 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + 4.4 + + + + + + + + + + + 9.6 %6.5 + + + + + + + + + %18 + + + + + + + -

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Katalaz

Asetoin

Arjinin

Nitrat

Gr

167

Hasan TANGÜLER

+ +

167

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi)
10ºC

Katalaz

Asetoin

Arjinin

Nitrat

Gr

45 ºC + + + -

4.4 + + + + + + + + + + + + + + +

9.6 -

%6.5 + + + + + + + + + + + + -

%18 + + + + + + + +

S421 S422 S423 S424

Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Kok Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk

+ -

+ + + + + + + + + + + + + + +

-

+ + + + + -

+ + z + + -

+ + + -

+ + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + +

168

425 S426 S427 428 S429 S430 S431 S432 S433 S434 S435

Hasan TANGÜLER

+ + +

168

Çizelge 4.11’in devamı Suş Numarası Glikozdan CO2 oluşumu Hücre Morfolojisi Hareket Katalaz Sıcaklık pH Tuz MR-VP (Metil red testi) 10º C S436 Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk Çubuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 45 ºC + + + 4.4 + + + + + + + + + + 9.6 %6.5 + + + + + + + + + %18 + + + + + +

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

S437 S438 S439 S440 S441 S442 S443 S444 S445 S446 S447

Asetoin

Arjinin

Nitrat

Gr

169

Hasan TANGÜLER

+

+: pozitif reaksiyon, -: negatif reaksiyon, z: zayıf reaksiyon

169

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Çizelge 4.11’den de görüldüğü gibi izole edilen suşların hepsi Gr (+) ve katalaz negatiftir. Analizi gerçekleştirilen 447 laktik asit bakterisinden 55 tanesi (%12.30) kok şeklinde ve geri kalan 392 (%87.70) laktik asit bakterisinin çubuk şeklinde olduğu belirlenmiştir. Kok şekilli bakterilerden hiçbiri hareketli değilken, çubuk bakterileren 78 tanesi (%17.45) hareketlidir. LAB’nin tanımlanmasında bunların fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin saptanabilmesi önemlidir. Tanımlamada ilk olarak kullanılan karakterler, bu bakterilerin oluşturdukları asit miktarı, optimum ve maksimum gelişme sıcaklıkları, farklı NaCl konsantrasyonlarındaki gelişme durumları, gaz ve uçucu bileşikleri oluşturma yetenekleri ve pH’ya toleranstır. Bu özellikleri yanında fizyolojik ve biyokimyasal özellikler bakımından gerçekleştirilen tanımlamalarda LAB’nin arjininden NH3 oluşumu, Asetoin üretimi, Nitratın indirgenmesi gibi özellikler de değerlendirilir (Johansson, 1999; Kılıç, 2008). Gerçekleştirilen analizler sonucu 447 adet LAB’sinin fizyolojik ve

biyokimyasal özellikler bakımından suşlar arasında farklılıklar gözlendiği belirlenmiştir. Bakteri türlerini sınıflandırmak ve tanımlamak için çeşitli metotlar

kullanılmaktadır (Nigatu ve ark., 2000). Bunlardan geleneksel yöntemler türlerin ve tür içinde alt türlerin tanımlanması için kullanılmaktadır (Reuter ve ark., 2002). Tanımlamaların daha doğru ve güvenilir olabilmesi için farklı yöntemlerin bir arada destekleyici olarak kullanılması gerekir (Nigatu ve ark., 2000). Laktik asit bakterilerinin tanımlamalarında hızlı yöntem olarak API kitleri yaygın olarak kullanılmaktadır (Nigatu ve ark., 2000; Charteris ve ark., 2001). 4.5.1. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimi Denemelerinde Hamur Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Florası Çizelge 4.11’de sonuçları verilen analizlere ilave olarak karbon bileşiklerini özümleme testeri için API kitleri ile de analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar bakterilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ile beraber değerlendirilmiş ve hamur örnekleri, ekstraktlar ve şalgam sularının bakteri florası belirlenmiştir. Belirlenen laktik asit bakterisi florası Çizelge 4.12’de verilmiştir.

170

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Geleneksel yolla şalgam suyu üretiminde, birinci fermantasyonda denilen hamur fermantasyonu, LAB’nin zenginleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir (Erten ve ark., 2008).

Çizelge 4.12. Hamur, ekstrakt ve şalgam sularının laktik asit bakteri florası Suş no Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Hamur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 Lb. plantarum 1 Lb. delbrueckii subsp. delbrueckii Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. delbrueckii subsp.delbrueckii Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1

171

plantarum 1 Pe. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei 2 Lb.4. pentosaceus 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Pe. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. pentosaceus 1 172 .

4. plantarum 1 Pe. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei subsp. paracasei 1 Pe. pentosaceus 1 173 . plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. brevis 3 Lb. paracasei 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. pentosaceus 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Pe. pentosaceus 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb.12’nin devamı Suş no S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 Ekstraksiyon S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb.

mesenteroides Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. mesenteroides Lb. plantarum 1 Lb. delbrueckii subsp.delbrueckii Lb. plantarum 1 Lc. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lc. paracasei 2 Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lc. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. mesenteroides subsp. lactis 1 Lb. lactis 1 Lb. delbrueckii subsp. paracasei 2 Leu. plantarum 1 Lc. paracasei 2 Leu. paracasei 2 Lb.delbrueckii Lb. plantarum 1 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü 174 . lactis subsp. paracasei 2 Lb.12’nin devamı Suş no Şalgam Suyu S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 Lc. lactis 1 Lb. lactis 1 Lb. lactis subsp. paracasei subsp. paracasei subsp. lactis subsp.4. paracasei subsp. lactis subsp. paracasei subsp. lactis subsp.

lactis 1 Lb. plantarum 1 Lb. lactis 1 Lb. paracasei subsp. lactis subsp. plantarum 1 175 . lactis 1 Lc. paracasei 2 Lb. lactis subsp. plantarum 1 Lb. lactis 1 Lb. lactis subsp. plantarum 1 Lc. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.12’nin devamı Suş no S80 S81 S82 S83 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S100 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lc. paracasei subsp. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb.4. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. lactis 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lc. lactis 1 Lb. lactis subsp. lactis subsp. paracasei 2 Lb. lactis subsp. plantarum 1 Lc. paracasei subsp. paracasei subsp. plantarum 1 Lc. paracasei 2 Lb.

lactis 1 Lb. plantarum 1 Lc. lactis 1 Lb.4. paracasei subsp. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lb. lactis subsp. lactis 1 Lc. lactis 1 Lb. lactis 1 Lb. paracasei 2 Lc. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei 2 Lb. lactis subsp. lactis subsp. paracasei subsp. lactis subsp. delbrueckii subsp. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. lactis subsp. lactis 1 Lc. paracasei 2 Lc. paracasei subsp. plantarum 1 Lc. paracasei 2 Lc. lactis subsp. plantarum 1 Lc. lactis subsp. paracasei subsp. lactis 1 Lb. lactis 1 Lb. lactis subsp. lactis subsp. delbrueckii Lc. paracasei 2 176 . lactis subsp. lactis 1 Lc.12’nin devamı Suş no S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 S119 S120 S121 S122 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb.

lactis subsp. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S123 S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138 S139 S140 S141 S142 S143 S144 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. lactis 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. lactis 1 Lc. lactis 1 Lb. lactis subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lc. paracasei 2 Lc. plantarum 1 Lc. lactis subsp. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. lactis subsp. lactis 1 Lb. lactis subsp. plantarum 1 177 . paracasei subsp. paracasei 2 Lc.4. paracasei 2 Lb. delbrueckii subsp. lactis subsp. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lc. plantarum 1 Lb. delbrueckii Lb.

paracasei subsp. lactis subsp.4. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. lactis subsp. paracasei subsp. paracasei subsp. paracasei subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lc. lactis subsp. paracasei 2 Lc. paracasei 2 Lb. lactis 1 178 . lactis 1 Lc. plantarum 1 Lc. lactis 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. lactis 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. lactis subsp. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. lactis subsp.12’nin devamı Suş no S145 S146 S147 S148 S149 S150 S151 S152 S153 S154 S155 S156 S157 S158 S159 S160 S161 S162 S163 S164 S165 S166 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lc. lactis 1 Lb. paracasei subsp.

plantarum 1 Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb.4. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Lb. paracasei 1 Lb. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb. paracasei 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 1 179 .12’nin devamı Suş no S167 S168 S169 S170 S171 S172 S173 S174 S175 S176 S177 S178 S179 S180 S181 S182 S183 S184 S185 S186 S187 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Pe. paracasei subsp. paracasei subsp. mesenteroides subsp. brevis 3 Lb. pentosaceus 1 Leu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. paracasei 1 Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb.

brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Lb. fermentum Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Lb. paracasei subsp. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 1 Lb. brevis 3 180 . fermentum Lb. paracasei 1 Lb.12’nin devamı Suş no S188 S189 S190 S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198 S199 S200 S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 S208 S209 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. brevis 3 Lb.4. brevis 3 Lb. fermentum Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 1 Lb. paracasei subsp.

fermentum Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb.12’nin devamı Suş no S210 S211 S212 S213 S214 S215 S216 S217 S218 S219 S220 S221 S222 S223 S224 S225 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. brevis 3 Lb.4. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb. paracasei 1 Lb. brevis 3 181 . brevis 3 Lb. fermentum Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. paracasei 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Küçük ve büyük çapta şalgam suyu üretimi yapan işletmelerden alınan örnekler S226 S227 S228 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei 1 Lb. brevis 3 Lb.

paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S229 S230 S231 S232 S233 S234 S235 S236 S237 S238 S239 S240 S241 S242 S243 S244 S245 S246 S247 S248 S249 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. brevis 3 Lb. paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei 2 Lb.4. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. brevis 3 182 . brevis 3 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. brevis 3 Lb.

brevis 3 Lb.4. paracasei 2 183 . paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb.12’nin devamı Suş no S250 S251 S252 S253 S254 S255 S256 S257 S258 S259 S260 S261 S262 S263 S264 S265 S266 S267 S268 S269 S270 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. brevis 3 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. brevis 3 Lb.

paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 184 . plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb.12’nin devamı Suş no S271 S272 S273 S274 S275 S276 S277 S278 S279 S280 S281 S282 S283 S284 S285 S286 S287 S288 S289 S290 S291 S292 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. plantarum 1 Lb.4. plantarum 1 Lb. paracasei subsp.

plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. paracasei subsp. paracasei subsp. fermentum 185 . plantarum 1 Lb. fermentum Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. fermentum Lb. paracasei 2 Lb. paracasei 2 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. paracasei 2 Lb.4. plantarum 1 Lb. fermentum Lb.12’nin devamı Suş no S293 S294 S295 S296 S297 S298 S299 S300 S301 S302 S303 S304 S305 S306 S307 S308 S309 S310 S311 S312 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb.

plantarum 1 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Leu. plantarum 1 Lb. brevis 2 186 . pentosus Lb. brevis 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 2 Leu. plantarum 1 Lb.4.12’nin devamı Suş no Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Farklı işletmelerden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan şalgam suyu örnekleri S313 S314 S315 S316 S317 S318 S319 S320 S321 S322 S323 S324 S325 S326 S327 S328 S329 S330 S331 Lb. brevis 2 Lb. brevis 3 Lb. mesenteroides subsp.

plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. buchneri Lb. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb.4. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb. delbrueckii Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. delbrueckii subsp. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 2 187 . plantarum 1 Lb. pentosus Lb. delbrueckii Lb. pentosus Lb. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb. delbrueckii subsp.12’nin devamı Suş no S332 S333 S334 S335 S336 S337 S338 S339 S340 S341 S342 S343 S344 S345 S346 S347 S348 S349 S350 S351 S352 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. buchneri Lb. plantarum 1 Lb. buchneri Lb.

plantarum 1 Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 188 . brevis 2 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1 Leu. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Leu. plantarum 1 Lb. mesenteroides subsp. pentosus Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Leu.12’nin devamı Suş no S353 S354 S355 S356 S357 S358 S359 S360 S361 S362 S363 S364 S365 S366 S367 S368 S369 S370 S371 S372 S373 S374 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. mesenteroides subsp. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 1 Leu. plantarum 1 Lb. pentosus Lb.4.

mesenteroides subsp.12’nin devamı Suş no S375 S376 S377 S378 S379 S380 S381 S382 S383 S384 S385 S386 S387 S388 S389 S390 S391 S392 S393 S394 S395 S396 S397 S398 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. brevis 1 Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb.delbrueckii Lb. delbrueckii subsp.delbrueckii Leu. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. brevis 2 Lb. plantarum 1 Leu. plantarum 1 Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb. mesenteroides Lb. brevis 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. mesenteroides Lb. plantarum 1 Lb. brevis 3 Lb.4. brevis 3 189 . pentosus Leu. mesenteroides subsp. mesenteroides subsp. buchneri Leu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. delbrueckii subsp.

mesenteroides/dextranicum 1 Lb. paracasei subsp. buchneri Lb. mesenteroides subsp. brevis 3 Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. mesenteroides subsp. paracasei 2 Leu. brevis 3 Lb. brevis 3 Lb.delbrueckii 190 .4. brevis 3 Lb. cremoris Lb. paracasei 2 Lb. buchneri Leu. paracasei subsp. delbrueckii subsp. fermentum Lb. brevis 2 Lb. buchneri Lb. buchneri Lb. brevis 3 Lb. plantarum 1 Lb. buchneri Lb.12’nin devamı Suş no S399 S400 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S407 S408 S409 S410 S411 S412 S413 S414 S415 S416 S417 S418 S419 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.

mesenteroides subsp. plantarum 1 Pediococcus sp. paracasei 2 Lb. Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. fermentum Lb. paracasei subsp. paracasei 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Leu. fermentum 191 . paracasei subsp. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. plantarum 1 Lb.4. paracasei subsp. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. buchneri Lb. buchneri Lb. paracasei 2 Lb. fermentum Lb. paracasei 2 Lb.12’nin devamı Suş no S420 S421 S422 S423 S424 S425 S426 S427 S428 S429 S430 S431 S432 S433 S434 S435 S436 S437 S438 S439 S440 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. fermentum Lb. paracasei subsp.

Bu bakteriyi sırasıyla 12 adet (%25.: Pediococcus Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. brevis 2 Lb. Ekşi maya kullanılarak çeşitli ekmekler üretilir. hamur fermantasyonları sırasında Deneme 1’de 2 adet (%4. plantarum 1 alt türüne aittir. Deneme 3’de izole edilen bakteriler (toplam 2 adet) Lb. brevis 2 Lb.53) ile Lb. fermentum Lb.26) Lb. Öte yandan. pentosaceus 1 türüne ait laktik asit bakterisi belirlenmiştir. paracasei subsp. Şalgam suyu üretiminde hamur fermantasyonu sırasında etkili olan laktik asit bakteri florası ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. delbrueckii alt türüne ait laktik asit bakterisi ve Deneme 3’de de 4 adet (%8. paracasei 2 alt türüne ait olup. paracasei subsp..51) Pe. Ekmek üretiminde kullanılan ekşi mayanın florası ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda ekosistemden ekosisteme.28) ile Lb. Bu 10 tane bakteriden Deneme 1 ve Deneme 2’de izole edilen bakteriler (toplam 8 adet) Lb. Hamur fermantasyonu sırasında etkili olan flora ekşi mayadan kaynaklanabilir.: Leuconostoc.12’nin devamı Suş no S441 S442 S443 S444 S445 S446 S447 Tanımlanan laktik asit bakterisi türü Lb. fermentum Lb. plantarum 1 Lb. paracasei izlemektedir. Leu. Lc. plantarum 1 Lb.: Lactococcus. plantarum 1 Lb.4. brevis 3 ve 10 adet (%21. Pe. delbrueckii subsp. bölgeden bölgeye ve ekşi hamur tipine 192 .12’den de görüldüğü gibi üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları sırasında toplam 47 adet laktik asit bakterisi izole edilmiş olup en fazla tanımlanan bakteri 19 adet (%40. paracasei subsp.: Lactobacillus. paracasei 1 alt türüne aittir.43) ile Lb.

Tanımlanan diğer bakteriler Lb. 2 adet Lb. brevis. Öte yandan. Bursa ve Trabzon’dan aldıkları 20 farklı ekşi hamur örneğinden LAB’ni izole etmişler ve izole ettikleri bakterilerden 150 tanesinin Lactobacillus cinsine ait tür ya da alt türler olduğunu bildirmişlerdir. plantarum. Hamur fermantasyonunda olduğu gibi ekstraktlarda da baskın olan bakteri 5 adet ile Lb. Öte yandan.. Lb. Lb. 2005.2. Leuconostoc ve Enterococcus cinslerine ait türlerin daha az sayıda bulunduğunu belirtmişlerdir (Gobbetti ve ark. ekşi hamurlarda en fazla rastlanılan (dominant) türlerin Lb. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimi Denemelerinde Ekstraktta Laktik Asit Bakterisi Florası Ekşi hamur florasını da içeren birinci fermantasyondan elde edilen ekstrakt havuç (esas) fermantasyonun başlamasına yardımcı olur (Canbaş ve Deryaoğlu. Lb. fermentum olduğunu bildirmişlerdir. 2005). Erten ve ark. 2007). buchneri. paracasei 2 (Denemede 1 ve Deneme 2’de birer adet. Lb. Lb. reuteri. alimentarius ve Lb.46) alt türüdür. Menteş ve ark.09). Lb.. Lb. Üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilen hamur fermantasyonları sonucunda 11 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. Gül ve ark. Lb. Paramithiotis ve ark. plantarum olduğunu ve bunların yanında Lb.. pontis. alimentarius. %18. %9. 1993. acidophilus. 2004. Çizelge 4. plantarum 1 (%45. paracasei 1 (Deneme 3’te 1 adet. Lb. Deryaoğlu. Lb..5. Ekşi hamurlardan izole edilen bakteriler genellikle Lactobacillus cinsine ait bakterilerdir (Gül ve ark. 4.4. reuteri ve Lb. 1990. fructivorans. 2006.. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER göre değişiklik gösterdiği bildirilmiştir (Menteş ve ark. lindneri (Eski adı Lb. Lb. 2007). brevis ssp. 2008). paracasei subsp.. brevis. delbrueckii subsp.12’den de görüldüğü gibi hamur fermantasyonları sonucunda gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemleri sonucunda elde edilen ekstraktlarda laktik asit bakteri floraları hamurlardan kaynaklandığı söylenebilir.. 193 . paracasei subsp. Lb.18). ekşi hamurda baskın LAB’nin Lb. Çeşitli araştırmacılar. sanfranciscensis). (2004) Ankara. delbrueckii. viridescens türlerinin de bulunabildiğini ileri sürmüşlerdir. De Vuyst ve Vancanneyt. Corsetti ve ark. fermentum. divergens ve Lb. Lb. Lb. 2005. yanında ortamda Pediococcus.

Arıcı. delbrueckii ve Leu.4. Canbaş ve Deryaoğlu. ürünün üretildiği ve depolandığı tankların yüzeyinden ve ekşi hamur ekstraktında bulunan mikroorganizmalardan kaynaklanabilir. 1984. hammaddelerden. 4. (1995) sebzelerden en fazla izole edilen bakterinin Leu.12’den de görüldüğü gibi Deneme 1’de fermantasyon sırasında en fazla izole edilen bakteri (21 adet) hamur ve ekstraktlarda olduğu gibi Lb. plantarum 1’dur. 2008). delbrueckii subsp. lactis 1 (19 adet) ve Lb. Fermantasyonun başlangıcında ortamda bulunan ve asitlikteki artış ile azalmaya başlayan bu iki bakteri ikinci gün fermantasyon ortamından kaybolmuşlardır. 1993.. 2004). 1993. başlıca LAB ve mayalar tarafından gerçekleştirilir (Canbaş ve Fenercioğlu. Şalgam suyu üretimi için gerçekleştirilen hamur fermantasyonunu takiben elde edilen ekstraktlarda laktik asit bakteri florası ile ilgili yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Şalgam suyu fermantasyonu doğal olarak. Bölümümüzde gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında Deneme 1’den 58. paracasei subsp. Lb..3. 1984. Deneme 1’de ikişer adet Lb.18) ve 1 adet Pe. mesenteroides alt türleri de belirlenmiştir.5. Dellaglio ve ark. Çizelge 4. Arıcı. paracasei 2 (14 adet) alt türüdür. 2004). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER brevis 3 (%18. Şalgam Suyu Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Florası Şalgam suyu fermantasyonunu etkileyen en önemli parametrelerden biri mikrofloradır (Erten ve ark. lactis subsp. Öte yandan. Canbaş ve Deryaoğlu. 194 . mesenteroides olduğunu ve bu bakterinin sebze fermantasyonlarında önemli rol oynadığını bildirmiştir. Deneme 2’den 50 ve Deneme 3’ten de 59 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. pentosaceus 1 (%9.09) alt türleridir. plantarum 1’den sonra sayıca en fazla olan ve fermantasyon boyunca belirlenen bakteriler Lc. Şalgam suyunun mikroflorasında birçok mikroorganizma bulunur ve bunlar detaylı olarak bilinmemektedir (Canbaş ve Fenercioğlu. Şalgam suyu fermantasyonunda etkili olan mikroflora. turşu. zeytin ve kanji gibi gıda ve içeceklerin üretiminden sorumlu temel organizmalar LAB’dir (Erten ve ark. Şalgam suyu gibi laktik asit fermantasyonu ile üretilen lahana turşusu (sauerkraut). mesenteroides subsp. 2008).

fermentum (7 adet) ve Pe. Deneme 2’deki havuç fermantasyonunda da en fazla izole edilen laktik asit bakterisi (21 adet) Lb. paracasei subsp.6’sı da Pe. lactis subsp. fermentum türüne.4. paracasei subsp. Deneme 1’in aksine fermantasyon boyunca Leuconostoc cinsi laktik asit bakterisine rastlanmamıştır. Bölümümüzde gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemelerinden izole edilip tanımlanan LAB’nin %35. sadece fermantasyonun başlangıcında izole edilmiştir. delbrueckii alt türüne ve %0.19’u Lb. %19. brevis 3 alt türü (18 adet).38’i Lb. %10. paracasei’nin bir başka alt türü (Lb.93’ü Lb. diğer havuç fermantasyonlarında izole edilen Lb. paracasei 1 olarak belirlenmiştir. Bu bakteriler tüm fermantasyon boyunca her gün ortamda bulunmuşlardır. delbrueckii subsp. Deneme 3’ten farklı olarak küçük çaplı üretim yapan işletmeden 195 . delbrueckii subsp. Öte yandan. Öte yandan. Lb. Bu bakteriyi yine aynı şekilde Lactococcus lactis subsp.15’i Lb.40’ı Lb. brevis 3 (13 adet) türlerine veya alt türlerine ait bakterilerdir. %2. plantarum 1’dur. Küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde geleneksel yöntem ile üretilen şalgam sularından. paracasei 1 ve %16. paracasei 2 (12 adet) ve Lb. lactis 1 alt türüne. paracasei 1) tanımlanmıştır. paracasei (%8. mesenteroides subsp. plantarum 1 alt türüne. %25. paracasei subsp.78’i Lb. sırasıyla 43 adet ve 44 adet. paracasei subsp.16’sı Lc. plantarum 1 (18 adet). Fakat belirlenen bu bakteri farklı bir alt türe (Leu. paracasei 2) alt türüne. izole edilen LAB de tanımlanmıştır. bölümümüzde gerçekleştirilen Deneme 3’ün havuç fermantasyonuna benzer şekilde Lb. Üçüncü havuç fermantasyonu sırasında izole edilen 59 laktik asit bakterisinden 14 tanesi Lb. Deneme 1’de olduğu gibi fermantasyonun başlangıcında Leuconostoc cinsine ait bir adet bakteri belirlenmiştir. mesenteroides subsp.77’i Lb. %4. mesenteroides alt türüne. paracasei subsp. paracasei 2 (14 adet) alt türü izlemiş ve 2 adette Lb. pentosaceus türüne aittir. plantarum 1 alt türüne ait bakteri tanımlanmış olup. brevis 3 alt türüne. lactis 1 (13 adet) ve Lb. Lb. %1. Deneme 1 ve Deneme 2’deki havuç fermantasyonunun aksine izole edilen bakteriler arasında Lb. delbrueckii belirlenmiştir. paracasei subsp.80’i Leu. paracasei subsp. pentosaceus (1 adet) türlerine ait LAB belirlenmiştir. mesenteroides/dextranicum 1) ait olup. Küçük çapta üretim yapan işletmede tanımlanan LAB. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Deneme 1’de gerçekleştirilen havuç fermantasyonuna benzer şekilde. Bölümümüzde gerçekleştirilen Deneme 3’te 18 adet Lb.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER fermantasyon boyunca izole edilen LAB’da Lb.29’u Lb. mesenteroides/dextranicum 1 ve %1.19’u Lb. pentosus türü de belirlenmiştir. mesenteroides subsp. plantarum 1. Küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde geleneksel yöntem ile üretilen şalgam sularından izole edilen LAB’nin %50. Çizelge 4. mesenteroides subsp. mesenteroides subsp. brevis 2 ve Lb.70’i Lb. paracasei 2 (10 adet) alt türüne ait bakteriler belirlenmiştir. brevis 2 ve %6. mesenteroides) türüne. pentosus türüne. brevis (%5. %3. mesenteroides türlerine ait bakterilere rastlanılmamıştır. buchneri türüne.20’si Lb. mesenteroides subsp. plantarum 1 yanında Leu. Dokuzuncu günde alınan örnekte ise Lb.94’ü Lb.58’i Lb.4. paracasei subsp. %24. beş farklı işletmeden fermantasyonun başında. plantarum 1 alt türleri yanında Lb.19 Lb.15’i Lb.67 Lb. fermentum türüne.12’den de görüldüğü gibi A işletmesinden alınan örneklerde fermantasyonun başında etkili olan mikroorganizmaların Leu. Büyük çapta üretim yapan işletmede de diğer tüm havuç fermantasyonlarında olduğu gibi en fazla izole edilen laktik asit bakterisi Lb.89’u Leu. ortasında ve sonunda alınan örneklerden de LAB izole edilmiş ve tanımlama işlemlerine başlanmıştır.44’ü Lb. %4. Beş farklı işletmeden fermantasyonun başında.19’u Lb. 196 . %8. fermentum. mesenteroides/dextranicum alt türü belirlenmemiş fakat fermantasyon başında bulunmuş olan Lb. pentosaceus ve Leu.41’i Leu.48’i Leu. Öte yandan.44’ü Lb. plantarum 1 alt türüne. %5. brevis 2 alt türlerine ait LAB’nin olduğu belirlenmiştir. paracasei subsp. brevis 3 alt türlerine ait bakterilere rastlanmamış fakat Lb. %5. %25. mesenteroides/dextranicum 1. Bununla beraber. Lb. Deneme 3’de olduğu gibi fermantasyon sırasında Lb. mesenteroides (%7. mesenteroides subsp.59 Lb. brevis 3 türüne ve %9. mesenteroides/dextranicum alt türlerine ait bakteriler de belirlenmiştir. paracasei subsp.52’si Lb. paracasei 2 alt türüne. Pe. fermentum (8 adet) türüne ve Deneme 3 hariç bölümümüzde gerçekleştirilen diğer denemeler ve küçük çapta üretim yapan işletmede olduğu gibi Lb. brevis 1. Lb. %12. Ayrıca. plantarum 1 alt türüne. brevis 2 ve Lb. fermentum türüne aittir. brevis 3) türüne. paracasei 2 alt türüne. %8. ortasında ve sonunda alınan örneklerden izole edilip tanımlanan LAB’nden %38. %14. A işletmesinden alınan örnekte fermantasyon sonunda Leu. plantarum 1 (26 adet) alt türüdür. brevis 3 ve Lb.

Ortama Deneme 1’de Lb. 2005) ve asit miktarındaki artış ile beraber bu bakteriler ölür ve fermantasyon Lb. plantarum tarafından devam ettirilir (Harris. paracasei 2 ve Lc. brevis ve Lb. Bergqvist ve ark. pentosaceus türlerinin etkisinin azalmasına neden olur ve fermantasyon genellikle aside dayanıklı ve fermente sebzelerden en sık izole edilen laktik asit bakterisi olan Lb. paracasei’nin bulunduğunu bildirmiştir. 2005).74’ü Pediococcus spp. cremoris alt türüne aittir. plantarum ve Lb. 2000. brevis. 1998. plantarum bakterisi tarafından tamamlanır (Harris. paracasei subsp. (2005) kontrollü şartlarda ürettikleri şalgam sularından pH’nın düşüşü. arabinosus. fermentum olduğunu belirlemişlerdir. ve %0. 2004). Bergqvist ve ark. pentosaceus ve Lb.. şalgam suyu üretiminde fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmaların Lb. Arslan ve ark.. Li. plantarum 1. brevis ve Pe. Lb.. plantarum ssp. %0. 2000. paracasei 1 bakterileri hakim olmuş ve fermantasyon bu bakterilerce tamamlanmıştır. Bölümümüzde gerçekleştirilen Deneme 1 ve Deneme 3’te fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonunda olduğu gibi başlangıçta ortamda Leuconostoc cinsi bakteriler bulunmuş ve zamanla asitlikteki artış ile beraber bu bakteriler ortamdan izole edilememişlerdir. Oliver ve ark.4. mesenteroides tarafından başlatılır (Harris.74’ü şekilde Leu. Li. paracasei subsp. plantarum 1. Asitlikte daha fazla artış Lb. 2004. Pe. paracasei ssp. delbrueckii alt türüne.. laktik asit üretimi ve kabul edilebilirliği yüksek duyusal özellikleri bakımından en uygun olanının starter kültür (Lb. Lb. plantarum) kullanılarak üretilen şalgam suyu 197 . mesenteroides subsp. Oliver ve ark. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER delbrueckii subsp. 1998. Fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonu heterofermantatif bir laktik asit bakterisi olan ve özellikle temel son ürün olarak laktik asit ve asetik asit üreten Leu. Erginkaya ve Hammes (1992) toplam 48 saatlik fermantasyon sonucu ürettikleri şalgam sularında yapıkları analiz sonucunda. Deneme 3’te ise Lb. brevis 3 ve Lb. Arıcı (2004). lactis subsp. kimyasal ve mikrobiyolojik yönden 25 adet şalgam suyu örneğini incelemiş ve şalgam sularında Lb. Lb. lactis 1. Gerçekleştirilen diğer denemelerde de fermantasyon boyunca belirlenen bakterilerin benzer olduğu belirlenmiştir. 1998. Şalgam suyu fermantasyonu sırasında etkili olan LAB ile ilgili ve fermantasyon sonunda ortamda bulunan LAB ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır ve bunlar aşağıda belirtilmiştir.

: Pediococcus 198 . Çizelge 4. pentosaceus Homofermentatif Lb.13. Axelsson.: Lactobacillus. 1995) Cins Tür Lb. brevis Lb. pentosus Lactobacillus Lb. Courtney. 2000. Tanımlanan LAB tür ve fermantasyon tipleri (Stiles ve Holzapfel. delbrueckii Leuconostoc Lactococcus Leu. mesenteroides Lc. plantarum Lb.12’deki gibi tanımlanmış ve Çizelge 4. paracasei Lb. küçük ve büyük çapta üretim yapan işletmelerde gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemelerinden ve 5 farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında alınan örneklerden izole edilen LAB Çizelge 4.13’ten de görüldüğü gibi 4 farklı cins ve 10 farklı tür belirlenmiştir. Hammes ve Vogel. 1995.4. Tanımlanan bu türler ve fermantasyon tipleri Çizelge 4.lactis Fermantasyon tipi Fakültatif heterofermentatif Fakültatif heterofermentatif Fakültatif heterofermentatif Heterofermentatif Heterofermentatif Heterofermentatif Homofermentatif Heterofermentatif Homofermentatif Pediococcus Pe. 2000.: Leuconostoc. Bölümümüzde. Batt. LonvaudFunel. 2000. Schleifer ve Ludwig.: Lactococcus. 1998. fermentum Lb. buchneri Lb. Leu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER olduğunu bildirmişler ve bu şekilde kısa sürede ve kaliteli şalgam suyu üretilebileceğini ileri sürmüşlerdir. 1997. Lc.13’te verilmiştir. P.

6. plantarum 1. delbrueckii.14 ve Şekil 4.1.6. paracasei 2. h: Lb. b: Lb.15’te verilmiştir. L a k tik a s i t b a k te r i fl o r a s ı (l o g k o b /g ) a 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0.13’ten de görüldüğü gibi hamur fermantasyonunun başlangıcında ortamda en fazla bulunan laktik asit bakterisi 8. Bunu sırasıyla Lb. Deneme 1’in hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb. brevis 3.4. delbrueckii subsp. delbrueckii 199 . Lb. brevis 3 Şekil 4. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Değişim 4.5 2 2. paracasei subsp.5 1 b e h 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.5 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Deneme 2 ve Deneme 3’teki LAB sayısındaki gelişmeler sırasıyla Şekil 4. plantarum 1’e aittir.13.0 log kob/g ile Lb.13. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Hamur Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Gelişme Bölümümüzde gerçekleştirilen şalgam suyu üretiminin hamur fermantasyonu sırasında Deneme 1. paracasei subsp. Şekil 4.5 3 3. e: Lb. paracasei 2 ve Lb.

delbrueckii izlemiştir. delbrueckii alt türüne rastlanmamıştır.68 log kob/g ile Lb. Benzer şekilde Lb.0 log kob/g’a düşmüş fakat daha sonra çok az bir artış göstererek 7. brevis 3 Şekil 4. Bu hamur fermantasyonu sırasında ortamda Lb. Lb. Deneme 2’nin hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb. plantarum 1. paracasei subsp. delbrueckii hamur fermantasyonunun ilk günü çok az bir artış göstermiş.14’ten de görüldüğü gibi Deneme 2’nin hamur fermantasyonunun başlangıcında ortamda en fazla bulunan laktik asit bakterisi Deneme 1’de olduğu gibi 7. brevis 3. paracasei 2 hariç tüm bakterilerde fermantasyonun sonuna kadar azalma olduğu belirlenmiştir. Lb. paracasei 2 ise fermantasyonun ikinci günü 7. plantarum 1’e aittir. paracasei subsp.4. paracasei 2. b: Lb.12 log kob/g değerine çıkmıştır. h: Lb. delbrueckii subsp.14. Benzer şekilde diğer bakteriler de fermantasyonun ilk gününde artış gözlenmiş ve Lb. paracasei subsp. 200 . plantarum 1’i sırasıyla Lb. delbrueckii subsp. paracasei 2 izlemektedir. paracasei subsp. fakat ikinci gün fermantasyon ortamında belirlenememiştir. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 a b h L a k tik a s it b a k te ri f lo ra s ı (lo g k o b / g ) 2 Fermantasyon süresi (gün) 3 4 Şekil 4. Ortamda miktar olarak en az bulunan bakteri olan Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER subsp.

paracasei 2’de benzer değişiklik göstermiş ve fermantasyonun sonunda 7. plantarum 1 (7.4. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 Fermantasyon süresi (gün) 3 4 L a k tik a s it b a k te r i s a y ıs ı ( lo g k o b /g ) a b g h Şekil 4. brevis 3 fermantasyonun birinci günü 7. Fermantasyon başından itibaren Lb. plantarum 1.30 log kob/g değerine ulaşmış ve daha sonra fermantasyon sonuna kadar azalma göstererek 4.28 log kob/g değerine düşmüştür. plantarum 1 sayısında artış gözlenmiş ve 201 . h: Lb.58 log kob/g değerine ulaşmış daha sonra 7. paracasei subsp. pentosaceus 1. paracasei 1.62 log kob/g olarak elde edilmiştir. Fermantasyonun üçüncü günü ise artarak 7. paracasei subsp.76 log kob/g olarak belirlenen Lb. g: P. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fermantasyonun ilk günü Lb.86 log kob/g olarak elde edilmiştir. Öte yandan. fermantasyon başında ortamda bulunan diğer LAB’nin sayılarının da yakın değerlerde olduğu belirlenmiştir. b: Lb. brevis 3 Şekil 4.15’ten de görüldüğü gibi Deneme 1 ve Deneme 2’nin hamur fermantasyonunun başlangıcında olduğu gibi ortamda en fazla bulunan laktik asit bakterisi Lb.21 log kob/g olarak elde edilmiştir. plantarum 1. Deneme 3’ün hamur fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim a: Lb.61 log kob/g)’e aittir. Ancak. Lb. başlangıçta 6. 8.15.

brevis 3 izlemiştir.84 log kob/g olarak bulunmuştur. Daha sonra analizler için örnekler alınmış. paracasei subsp. Şalgam suyu üretiminde gerçekleştirilen hamur fermantasyonunda laktik asit bakteri sayısı ile ilgili yapılmış çalışmaya rastlanılmamıştır. plantarum 1 sayısı 7. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Şalgam Suyu Üretimin Denemelerinde Ekstraktlarda Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme Hamur fermantasyonu bittikten sonra. brevis 3’e rastlanmamıştır.85 log kob/mL) olup bunları Lb. paracasei 2 6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER fermantasyon sonunda Lb.32 log kob/mL iken Lb. geri kalan kısım havuç fermantasyonu için paslanmaz çelik tanka alınmıştır. Deneme 3’te bu bakterilere ilave olarak ortamda Pe.14’ten de görüldüğü gibi ekstaktların florası ile hamur florası aynı LAB’leri içermektedir. öte yandan. plantarum 1 (6.6. Çizelge 4.14’te verilmiştir. ikinci hamur fermantasyonundan elde edilen ekstraktta. paracasei 2 (6. 4.08 log kob/mL) ve Lb. hamurda bulunan Lb.92 log kob/mL) bulunmuştur. brevis 3 (6. Deneme 2’de de benzer bir durum söz konusudur. Hamur fermantasyonları sonrasında elde edilen ekstraksiyonlarda LAB izole edilmiş ve tanımlamaları yapılarak ekstraksiyondaki laktik asit bakteri florasına göre sayısı Çizelge 4. Lb. Ancak. Deneme 1 ve Deneme 2’den farklı olarak Deneme 3’te hamur fermantasyonunun ikinci ve üçüncü gününde ortamda Pe. pentosaceus 1 türüne ait laktik asit bakterisi belirlenmiş ve fermantasyon sonunda Pe.2. plantarum 1 sayısı 7. pentosaceus 1 (6. Deneme 1’de hakim olan flora Lb.91 log kob/mL) ve Lb. Diğer bakterilerin sayıları ise değişiklik göstermiştir.4. hamur 4 defa su ile ekstrakte edilmiş.82 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Öte yandan. ekstraktlar 50 litrelik kapta toplanmış ve iyice karıştırılmıştır. pentosaceus 1 sayısı 6. 202 .0 log kob/g olarak elde edilmiştir. paracasei subsp.

: Lactobacillus.16.3. pentosaceus 1 Lb. paracasei 2 Lb.11 1 6.6. Şekil 4. paracasei subsp.6. 203 .85 6. Ekstraktlarda belirlenen laktik asit bakterisi sayısı Tanımlanan bakteriler Deneme Ekstraktlardan izole edilen laktik asit bakterisi sayısı (Log kob/mL) 4. plantarum 1 4. plantarum 1 Pe. : Pediococcus Lb. brevis 3 Lb.3.82 2 7. plantarum 1 Lb. Havuç Fermantasyonu (Esas fermantasyon) Sırasında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme 4.17.83 6.16 Lb.18’de verilmiştir. brevis 3 Lb.08 3 6. Bölümümüzde Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme Bölümümüzde yürütülen fermantasyonlarında etkili olan LAB ve bu bakterilerin sayılarındaki değişim Şekil 4.32 6. paracasei subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. Şekil 4.92 7. paracasei 2 Lb.1.14.4. paracasei subsp. Pe.91 6. paracasei 1 Lb.

c: Lc. lactis 1. lactis 1. plantarum 1 ve Lb. lactis 1. paracasei subsp. delbrueckii Şekil 4. brevis 3 (Şekil 4. lactis subsp. Lc. paracasei 2. delbrueckii subsp. delbrueckii subsp. mesenteroides ve Lb.16’dan da görüldüğü gibi Deneme 1’in havuç fermantasyonunun başlangıcında 5 farklı laktik asit bakterisi (Lb. plantarum 1. plantarum 1. Bu nedenle ekstraksiyonda belirlenememesinin nedeni ortamda sayısının çok az olmasından kaynaklanabilir. delbrueckii) belirlenmiştir. paracasei subsp. Lb. Bunun yanında. lactis subsp. delbrueckii subsp. Leu.16. delbrueckii alt türleri belirlenmiştir. mesenteroides. Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER a b c d e L a k tik a s it b a k te r i s a y ıs ı ( lo g k o b /m l) 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. bitkilerde de bu bakteri bulunduğundan (Carr ve ark. Leu. brevis 3 izole edilememiştir. mesenteroides subsp. Hamur fermantasyonu sonucu elde edilen ekstraktlarda belirlenmiş olan Lb. Deneme 1’in havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim a: Lb. paracasei 2. mesenteroides subsp. 2002) 204 . paracasei subsp.13)’ten Lb. lactis subsp. mesenteroides subsp. d: Leu. delbrueckii alt türü birinci hamur fermantasyonunun başlangıcında da izole edilmiştir.. delbrueckii subsp. e: Lb. b: Lb. hububatlar ve patates vb. plantarum 1. mesenteroides ve Lb.4. paracasei 2 fermantasyonun başlangıcında ortamda belirlenmiş olup Lb. paracasei subsp. Lb. ortamda Lc. Öte yandan. paracasei 2 ve Lb.

79 log kob/mL değerine ulaşmış ve ardından düşmeye başlamıştır.60 log kob/mL’ye ulaşmıştır. gününe kadar artarak 8. 2008). 1995. paracasei 2 alt türünün sayısı. Öte yandan. fermantasyonun başlangıcında sırasıyla. Öte yandan. patates. lactis subsp.. paracasei 2’de fermantasyon sırasında benzer değişiklikler göstermiştir. Fermantasyonun beşinci günü tekrar bir artış göstermiş ve daha sonra fermantasyon sonuna kadar düşerek 6.95 log kob/mL olan Lc. sebzeler ve hububat ürünleri ile süt ürünlerinin fermantasyonu üzerinde önemli rol oynarlar (Ogier ve ark. mesenteroides alt türleri havuç fermantasyonu sırasında ortama ilave edilen hammaddeden gelmiş olabilir. fermantasyonun ikinci gününe kadar artış göstererek 8. lactis subsp. fasulye. genellikle sütlerde ve hayvan derilerinde bulunmakla beraber çeşitli bitkilerden buğday unu. lactis 1 ve Leu. ikinci gün 8. delbrueckii ve Leu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER havuç fermantasyonunda kullanılan hammaddelerden de ortama geçmiş olabilir. Casalta ve Montel..90 log kob/mL ve 5. mesenteroides subsp. 205 . fermantasyonun sonuna kadar bu bakterinin sayısında azalma gözlenmiş ve 5. paracasei subsp. Daha sonra.4. yonca. lahana. Lactococcus spp. 2008). plantarum 1’dir ve sayısı 7.18 log kob/mL olarak elde edilmiştir. Fermantasyonun başında 7. delbrueckii subsp. Lb. Başlangıçta 5.11 log kob/mL olarak bulunmuştur. mesenteroides alt türleri ilk günde azalma göstermiş ve ikinci gün fermantasyon ortamından izole edilememişlerdir.70 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Fermantasyonun başında miktar olarak en fazla bulunan laktik asit bakterisi hamur fermantasyonunda olduğu Lb. 2002. donmuş mısır. marol. belirlenen Lc.37 log kob/mL değerine ulaşmış ve sonra düşmeye başlamıştır.01 log kob/mL olan Lb. Daha sonra. 5. mesenteroides subsp. Carr ve ark. mısır püskülü.78 log kob/mL olduğu saptanan Lb. lactis 1 sayısı fermantasyonun 4. paracasei subsp. çim. Leuconostoc cinsi bakteriler ise taze meyve ve sebzelerden de izole edilmişlerdir ve fermente sosis. salatalık ve kavun’dan da izole edilmiştir (Teuber.

17. paracasei 2.17’den de görüldüğü gibi Deneme 2’nin havuç fermantasyonunun başlangıcında 4 farklı laktik asit bakterisi (Lb. delbrueckii) belirlenmiş ve Lb. Lb. delbrueckii alt türü ise fermantasyonun birinci gününden sonra ortamda saptanamamıştır. paracasei subsp. delbrueckii Şekil 4. lactis subsp. 206 . Lb. plantarum 1.34 log kob/mL olarak bulunmuştur. Öte yandan. delbrueckii subsp. c: Lc. 6. Deneme 2’nin havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb. paracasei 2. plantarum 1. delbrueckii subsp. paracasei subsp. e: Lb.33 log kob/mL. Fermantasyon boyunca bu bakterilerin sayısında değişiklikler olmuştur. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 2 4 6 a b c e L a k t ik a s it b a k t e ri f lo ra s ı (lo g k o b / m l) 8 10 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Lc. b: Lb. lactis 1. delbrueckii subsp. delbrueckii alt türü dışındaki bakterilerin sayısı sırasıyla 7. mesenteroides türü izole edilememiştir.90 log kob/mL ve 6.4. lactis subsp. delbrueckii subsp. lactis 1 ve Lb. Deneme 1’deki havuç fermantasyonundan farklı olarak bu denemede ortamdan Leu.

fermentum. paracasei 1.84 log kob/mL olarak elde 207 . h: Lb. paracasei 1) fermantasyon başında ortamdan izole edilmiştir. Deneme 3’ün havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb. paracasei subsp. b: Lb. mesenteroides’in bir başka ırkı (Leu.18. mesenteroides subsp. mesenteroides subsp. pentosaceus 1. plantarum 1 ve Lb. fermentum Deneme 3’te belirlenmiştir. mesenteroides/dextranicum 1) da ortamda saptanmıştır. paracasei subsp. brevis 3 Şekil 4. d: Leu.4. Deneme 1 ve Deneme 2’nin havuç fermantasyonlarında olduğu gibi Lb. g: Pe. plantarum 1 bakterisine aittir. mesenteroides/dextranicum 1. Fermantasyon başında en yüksek bakteri sayısı 7. Bu bakteride fermantasyonun üçüncü gününe kadar artış gözlenmiş ve üçüncü gün 8.18’den de görüldüğü gibi Deneme 3’ün havuç fermantasyonunun başlangıcında 5 farklı laktik asit bakterisi ortamdan izole edilmiştir.28 log kob/mL ile Lb. f: Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 a b d f g h L a k t ik a s it b a k t e ri f lo ra s ı (lo g k o b /m l) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. brevis 3 ve Lb. paracasei’nin bir başka ırkı (Lb. pentosaceus 1. plantarum 1. Deneme 1’in havuç fermantasyonunda belirlenen Leu. Öte yandan. Lb. Deneme 1 ve Deneme 2’nin fermantasyonlardan izole edilemeyen Pe.

30 log kob/mL olarak elde edilmiştir. LAB’nin sayısında fermantasyonun dördüncü gününe kadar artış gözlenmiş ve daha sonra düşmeye başlamışlardır. paracasei subsp. İzole edilen bu bakterilerin sayıları da fermantasyon başında birbirine yakın olup sırasıyla 6. fakat dördüncü gün ise 4.95 log kob/mL olarak elde edilmiştir. fakat daha sonra fermantasyon sonuna kadar sayısının azaldığı belirlenmiştir. paracasei 2 ve Lb.78 log kob/mL) ortamdan izole edilmiştir. paracasei 1. Gerçekleştirilen Deneme 3’ün hamur fermantasyonunda ve ekstraktından izole edilen Lb. Fermantasyonun beşinci günü artarak 4.87 log kob/mL olarak bulunmuştur.48 log kob/mL olarak bulunmuştur. brevis 3 sayısında artış gözlenmiş. 6. dördüncü güne kadar azalmış ve 5. plantarum 1.04 log kob/mL olarak belirlenmiştir. brevis 3 alt türü.3. Fermantasyon sonunda Lb. Deneme 1 ve Deneme 2’de ortamdan izole edilemeyen Lb. ve 11.19) ortamdan 3 adet laktik asit bakterisi (Lb. pentosaceus 1 ilk günkü asitlikteki hızlı artış ile beraber ortamdan izole edilememiştir. günleri ise ortamdan izole edilememiştir. havuç fermantasyonunun başlangıcında da (6. Küçük ve Büyük Miktarda Üretim Yapan İşletmelerin Havuç Fermantasyonu Sırasında LAB Sayısındaki değişim Küçük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonunun başlangıcında (Şekil 4. brevis 3 sayısı 5. mesenteroides/dextranicum 1 ve Pe. paracasei subsp. mesenteroides subsp. Lb. 208 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER edilmiştir.86 log kob/mL olan Lb. Fermantasyon başında ortamda bulunan Leu.70 log kob/mL olarak belirlenmiştir. plantarum 1 sayısında azalma gözlenmiş ve fermantasyon sonunda 7.64 log kob/mL ve 6.4.2. brevis 3) izole edilmiştir. Fermantasyonun 10. Fermantasyonun üçüncü gününe kadar Lb.6. Fermantasyonun başında 6. Daha sonra Lb. 4.95 log kob/mL değerine ulaşmış ve daha sonra fermantasyonun dokuzuncu gününe kadar sayısında değişiklikler gözlenmiştir. fermentum fermantasyonun dördüncü gününe kadar ortamda belirlenememiş. Daha sonra ise yedinci güne kadar artmış ve bunu takiben fermantasyon sonuna kadar azalarak 5.93 log kob/mL.

plantarum 1 sayısı 209 . Lb. Fermantasyon başında 8. paracasei 2 izole edilmiştir. Küçük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki değişim a: Lb. paracasei subsp. h: Lb. dokuzuncu gününe kadar azalmış ve son gün bir miktar artarak 7. paracasei subsp.4.19. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 a b h L a k t ik a s it b a k t e ri f lo ra s ı (lo g k o b / m l) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. paracasei 2 ve Lb.04 log kob/mL olan Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Lb.20’den de görüldüğü gibi büyük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonunun başlangıcında ortamdan sadece Lb. paracasei subsp. b: Lb. plantarum 1. paracasei 2. plantarum 1 ve Lb. plantarum 1 bakterisinin ortamdaki sayısı fermantasyonun dördüncü gününden. brevis 3 sayılarında ise fermantasyon sonuna kadar artışlar ve azalışlar gözlenmiştir ve fermantasyon sonunda ise sayıları sırasıyla 6. Şekil 4. brevis 3 Büyük çapta üretim yapan işletmede fermantasyon diğer denemelerin fermantasyonlarından daha kısa (8 gün) sürmüştür.65 log kob/mL ve 6.30 log kob/mL olarak belirlenmiştir.19 log kob/mL olarak elde edilmiştir.

paracasei subsp. fermantasyonun ikinci gününe kadar ortamdan izole edilemeyen Lb. Büyük çapta üretim yapan işletmede gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında LAB sayısındaki gelişme a: Lb. 20. fermentum sayısı ikinci günden sonra sürekli artmış ve yedinci günde 6.17 log kob/mL olarak bulunmuştur. paracasei 2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER fermantasyonun dördüncü gününe kadar artarak 8. plantarum 1.70 log kob/mL’ye düşmüştür.4. b: Lb. Öte yandan.34 log kob/mL olarak elde edilmiştir. Fermantasyonun sonunda ise 3. f: Lb. paracasei 2 sayısı ise fermantasyon boyunca değişiklik göstermiş ve fermantasyon sonunda 7. Lb. paracasei subsp. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fermantasyon süresi (gün) L a k tik a s it b a k te r i flo r a s ı ( lo g k o b /m l) a b f Şekil 4. fermentum 210 .54 log kob/mL değerine ulaşmış fakat daha sonra fermantasyon bitene kadar düşerek 8.11 log kob/mL olarak belirlenmiştir.

5 log kob/mL) ve Lb. buchneri.4. Fermantasyonun dokuzuncu gününde ise sadece Lb. brevis (Lb. pentosus (5. mesenteroides subsp.15 ile 7.5 ile 3. İzole edilen bakterilerin sayıları Lb. buchneri dışında birbirine yakın olup 6. Çizelge 4. B işletmesinden temin edilen şalgam sularından izole edilen laktik asit bakterileri fermantasyonun başlangıcında Lb. brevis (Lb. pentosus ve Lb.08 log kob/mL olarak belirlenmiştir. brevis 3 suşları). plantarum 1. plantarum 1 ve Leu. 6. brevis 2 (5. mesenteroides subsp.90 log kob/mL arasında değişmektedir. plantarum 1. brevis 2 ve Lb. Fermantasyonun sonunda (17.4.15’te verilmiştir. brevis’e rastlanmamıştır. plantarum 1 ve Lb.86 log kob/mL.48 log kob/mL olarak belirlenmiş fakat fermantasyonun sonunda (6.77 log kob/mL. Lb. buchneri ise 3. Lb.3 log kob/mL). Lb. gün) belirlenememiştir. plantarum 1 ve Leu. pentosus ve Lb.7 log kob/mL) bulunmuştur. gün) ise ortamda Lb. Lb.6. 211 . brevis 1 ve Lb. Laktik asit bakterisi sayım sonuçları ve izole edilen bakteriler Çizelge 4. brevis 2 sayılarında azalma gözlenmiş ve sırasıyla 7. mesenteroides/dextranicum 1 izole edilmiş fakat Lb. Lb. delbrueckii subsp. brevis 2 olmak üzere 5 farklı alt türe ait laktik asit bakterisi izole edilmiştir. Çizelge 4.9 log kob/mL arasında değişmiştir. 5. ortasında ve sonunda) şalgam suyu örnekleri alınmış ve laktik asit bakterisi sayımı yapılmış ve farklı görünüme sahip koloniler izole edilmiştir. Fermantasyonun üçüncü gününde Lb. Öte yandan. brevis 2 suşları).15’ten de görüldüğü gibi B işletmesinde fermantasyonun üçüncü gününde Lb.15’ten de görüldüğü gibi A işletmesinde fermantasyonun başında Lb. Lb. İzole edilen bakterilerin sayıları birbirine yakın olup 3. fermantasyonun 6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. Farklı İşletmelerden Alınan Örneklerde Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Gelişme Adana’da şalgam suyu üreten beş farklı işletmeden fermantasyonun farklı zamanlarında (fermantasyonun başlangıcında. plantarum 1 (5. brevis 1. brevis 1. Lb. Lb. delbrueckii olarak belirlenmiştir. mesenteroides/dextranicum 1 olmak üzere 3 farklı tür toplam 4 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. günü Lb.49 log kob/mL ve 5.

90 212 .6 7.15.7 0.48 7. delbrueckii subsp. gün 3.4 Lb.6 3.08 Leu.3 6.9 3. gün 6.5 A 3.5 5.3 5. plantarum 1 B 3. brevis 3 Lb. mesenteroides /dextranicum 1 9. brevis 1 Lb. Farklı işletmelerden alınan örneklerin laktik asit bakterisi sayısındaki değişim Tanımlanan laktik asit bakterisi İşletme Gün Laktik asit bakterisi sayısı (Log kob/mL) 0.4 17.6 3. pentosus Lb. mesenteroides subsp. pentosus Lb. mesenteroides /dextranicum 1 Lb.78 6.15 Lb. gün A 5.4. brevis 2 Lb. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Leu. buchneri Lb.5 Lb. mesenteroides subsp. gün 5. plantarum 1 6. delbrueckii B 7.20 7. plantarum 1 Lb. brevis 2 Lb. brevis 2 Lb. brevis 2 Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. A gün 5. brevis 1 Lb.

gün 5.56 Lb. brevis 1 6. plantarum 1 7. brevis 1 Lb. brevis 2 C 0.98 mesenteroides /dextranicum 1 7. 3.75 7. gün Lb. plantarum 1 Tanımlanan laktik asit bakterisi 213 . brevis 2 6. brevis 2 Lb.77 B 6.26 4. pentosus Lb. mesenteroides subsp. pentosus 5. plantarum 1 5. plantarum 1 Leu. brevis 1 5.69 C 6.86 5. mesenteroides subsp.58 Lb.86 Leu. mesenteroides subsp.15’in devamı İşletme Gün Laktik asit bakterisi sayısı (Log kob/mL) 5.57 Lb.36 Lb.88 Leu. gün 5.52 mesenteroides /dextranicum Lb. mesenteroides /dextranicum 1 Lb. brevis 1 Lb.08 6.92 C 12. gün 8. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.49 Lb. pentosus Lb.95 Lb. brevis 2 Lb.4. 4.49 7.

plantarum 1 Lb.62 6.56 7. mesenteroides subsp. mesenteroides /dextranicum 1 6.79 Lb. gün 6. paracasei subsp. paracasei subsp.08 Lb. brevis 3 Lb.71 3. paracasei 2 7. buchneri Lb. brevis 3 7. brevis 3 Lb.76 D 1.69 Lb.39 D 10.69 6. paracasei 2 214 .15’in devamı Laktik asit İşletme Gün bakterisi sayısı (Log kob/mL) 4. buchneri Leu. delbrueckii subsp.56 4. plantarum 1 Lb. plantarum 1 Leu. mesenteroides subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.41 4. mesenteroides subsp.4. mesenteroides /dextranicum 1 Lb.88 Lb. gün 7.50 5. delbrueckii Leu.gün 5.68 D 5. mesenteroides Tanımlanan laktik asit bakterisi Lb.

gün 5. fermentum Lb.53 5. paracasei 2 Lb. paracasei subsp.52 E 7.: Leuconostoc Lb.21 Lb. gün 2. paracasei subsp.97 2. brevis 2 Lb.15’in devamı İşletme Gün Laktik asit bakterisi sayısı (Log kob/mL) 2. Lb.51 14.93 1. fermentum Lb.98 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.08 4. paracasei subsp. buchneri Lb. buchneri Leu. Leu. brevis 2 Lb.15 1.87 3.11 1. brevis 2 Lb. paracasei 2 Lb. delbrueckii Leu. plantarum 1 E 215 .4.97 5.73 E 0.96 Lb.30 4. gün 3. plantarum 1 Tanımlanan laktik asit bakterisi 4. fermentum Lb.: Lactobacillus.79 Lb. cremoris Lb. delbrueckii subsp. paracasei 2 Lb. buchneri Lb.08 5.60 2.82 4. mesenteroides /dextranicum 1 2. mesenteroides subsp. plantarum 1 Pediococcus sp. mesenteroides subsp.

mesenteroides subsp.52 log kob/mL olarak elde edilmiştir. pentosus. Lb. mesenteroides. mesenteroides (4. mesenteroides subsp. Lb. delbrueckii (4. fakat fermantasyon sonunda sayıları azalmıştır. Ancak.39 log kob/mL olarak bulunmuştur.62 log kob/mL ve 5. fermantasyonun sonunda ortamdan izole edilememişlerdir. brevis 1. Lb. mesenteroides subsp. Lb. mesenteroides / dextranicum 1 sayıları fermantasyonun başlangıcında sırasıyla 5.15’den görüldüğü gibi Lb. plantarum 1. delbrueckii. Lb. fermantasyonun sonunda (12. brevis 3 fermantasyonun beşinci günü ve fermantasyonun sonunda da ortamdan izole edilmiş ve fermantasyon sonunda sırasıyla 7.98 log kob/mL olan Leu. plantarum 1 sayılarında fermantasyonun 6.79 log kob/mL olarak belirlenmişken. plantarum 1 ve Leu. Leu. mesenteroides /dextranicum 1.4. Öte yandan.08 log kob/mL olarak bulunmuştur. delbrueckii subsp. gün) ortamdan izole edilememişlerdir. mesenteroides subsp. Lb. fermantasyon sonuna kadar azalma göstermiş ve fermantasyon sonunda 3. delbrueckii subsp.86 log kob/mL olarak bulunmuştur.41 log kob/mL) ve Leu. Lb. günü artma gözlenmiş. paracasei 2 fermantasyonun beşinci gününde 6.36 log kob/mL olan Lb. fermantasyonun başlangıcında sayısı 4. brevis 2 ve Lb. Öte yandan. paracasei subsp. gün) sayısı 5. brevis 2. plantarum 1 ve Lb. mesenteroides subsp. Fermantasyon başında ortamdan izole edilen Lb. mesenteroides /dextranicum 1 ve Lb. Fermantasyonun başlangıcında 5. brevis 3’e ait suşlarıdır.50 log kob/mL) fermantasyonun birinci gününde şalgam sularından izole edilmişken fermantasyonun beşinci günü ve fermantasyonun sonunda (10. İzole edilen laktik asit bakterilerinden Lb. buchneri ve Leu. buchneri.88 log kob/mL olarak belirlenmiş ve fermantasyon sonunda sayısı 6. Leu. pentosus. 216 . fermantasyonun beşinci gününde azalma gözlenmiş ve sırasıyla 3. mesenteroides subsp.56 log kob/mL ve 7. Lb. brevis 1. fermantasyon başlangıcında ortamdan izole edilemeyen Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER C işletmesinde fermantasyonun başında baskın olan mikroorganizmalar Lb. beşinci ve onuncu günlerinde temin edilen şalgam sularından izole edilen laktik asit bakterileri Çizelge 4. D işletmesinden fermantasyonun birinci.68 log kob/mL olarak belirlenmiştir.56 log kob/mL ve 4.15). mesenteroides /dextranicum 1 olup sayıları birbirine yakın olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.

Fermantasyon sırasında laktik asit bakterileri türleri ve türlerin sayılarındaki değişim üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. lactis 1. brevis 2. mesenteroides. Fermantasyon başında izole edilen diğer laktik asit bakterileri (Lb. Lb. Lb. Özler ve Kılıç. lactis subsp. pentosus. Leu. Lb. Lb. brevis 1. delbrueckii. Lactobacillus helveticus. 1993..4. pentosaceus 1. Lb. buchneri ve 3 adet Lb. paracasei 1. Leu. Fermantasyonun başlangıcında ortamdan çok düşük miktarlarda olmak üzere 8 farklı laktik asit bakteri suşu izole edilmiş ve tanımlanmıştır. fermentum.7. Bu bakteriler. Leu. mesenteroides /dextranicum 1. paracasei 2. Lb. 217 . Lc. Lactobacillus casei. mesenteroides subsp. Lb. paracasei subsp. buchneri. mesenteroides / dextranicum 1 suşları fermantasyonun yedinci ve on dördüncü günleri ortamdan izole edilememişlerdir. paracasei subsp. delbrueckii subsp. Lactobacillus xylosus. Lactobacillus delbrueckii. Lactobacillus bifidus. Lactobacillus brevis. Lb. Lb. delbrueckii ve Leu. Lactobacillus salivarius. P. Pediococcus sp. Ortamdan fermantasyon başında izole edilen Leu. Lactobacillus bavaricus. Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER E işletmesinde şalgam suyu üretiminde fermantasyon 14 gün sürmüştür. Lb. suşuna ait laktik asit bakterisi fermantasyonun yedinci günü 3. plantarum 1’dir. paracasei 2 ve Lb. mesenteroides subsp. Starter Olarak Kulanılabilecek Laktik Asit Bakterilerinin Seçimi Fermente bitkisel ürünlerin fermantasyonunda başlıca Lactobacillus plantarum olmak üzere Lactobacillus acidophilus. 1996). mesenteroides subsp. plantarum 1)’nin sayısında fermantasyonun yedinci gününde artış gözlenmiş ve fermantasyonun sonunda ise çok az miktarlarda azalma belirlenmiştir. Buna karşılık. delbrueckii subsp. paracasei subsp. fermentum. brevis 2. cremoris. Lb. Lb. fermantasyon başında ortamdan izole edilemeyen Pediococcus sp. brevis 3.30 log kob/mL olarak ortamdan izole edilmiştir. Starter kültür olarak kullanılabilecek laktik asit bakterilerinin seçimi için laktik asit bakterileri tanımlandıktan sonra birbirinden farklı olan 18 adet endojen laktik asit bakterisi belirlenmiştir. Lactococcus lactis ve Leuconostoc mesenteroides gibi laktik asit bakteri türleri starter kültür olarak kullanılmaktadır (Buckenhuskes. 4. mesenteroides subsp. mesenteroides subsp. cremoris.

Starter olarak kullanılacak bakteri kültürünü çoğaltmak amacıyla bakteri kültürleri pastörize havuç sularına aşılanmış ve orbital karıştırıcıya yerleştirilerek karıştırıcının hızı 160 d/d’ya ayarlanmıştır.16’da verilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Muhafaza amacıyla gliserol ilave edilip -80ºC’ye konan laktik asit bakterileri 80ºC’den çıkarılarak aktifleştirileceği besiyerine (MRS broth) aşılanmışlardır.4. toplam asitlik ve laktik asit bakterilerinin sayımı yapılmıştır. toplam şeker miktarı fenol sülfirik asit yöntemiyle belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 4. Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için kullanılan siyah havuç suyunda glikoz. fruktoz ve sükroz miktarları HPLC. Starter kültür seçimi için gerçekleştirilen fermantasyon denemelerinde 500 mL’lik steril erlenler kullanılmış ve denemeler üç paralel halinde yürütülmüştür. 218 . Öte yandan. Daha sonra. fermantasyon 25ºC’lik bir odada yürütülmüştür. Havuç suyu Demir ve ark. Fermantasyon süresince pH. Aşılama için örnekler 3 gün bırakılmış ve içerisinde 400 ml’lik pastörize havuç suyu bulunan 500 ml’lik erlenlere %5 oranında aşılanmışlardır. (2006 ve 2007) göre elde edilmiş ve bu amaçla havuçlar katı meyve presi ile sıkılmış ve %45 verim ile havuç suyu elde edilmiştir. Daha sonra. Çoğaltma işlemi. MRS agarlara alınmış ve buradan iğne uçlu öze ile tek koloni olarak elde etmek amacıyla tekrar MRS agarlara aşılanmışlardır. 18 saatlik kültürlerden ikişer koloni alınarak içerisinde 80 ml’lik pastörize havuç suyu bulunan erlenlere aşılanmışlardır. 25ºC’lik fermantasyon odasında gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen toplam şeker tayini sonucu havuç suyunda 55.16.55 g/L olduğunu. Otteneder (1982) havuç suyunda glikoz miktarını %0.27 g/kg glikoz.54 g/L) miktar olarak fruktoz (4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.25 g/L)’dan biraz yüksek bulunmuştur.53 ile %1.50 : Laktik asit cinsinden Havuç suyunda pH 6.41 g/L olarak bulunmuştur.37 olduğunu belirlemiştir.22 olduğunu bildirmişlerdir.12 arasında ve fruktoz miktarını da %0.02 arasında bulmuştur (Özdemir.65 g olarak belirlenmiştir.49 ile % 1. Kullanılan havuç sularında kuru madde ise 99. 1995).41 5. İndirgen şekerlerden glikoz (5. Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için kullanılan siyah havuç suyunun bileşimi Siyah havuç suyu pH Toplam asitlikxx (g/L) Kuru madde (g/L) Glikoz (g/L) Fruktoz (g/L) Sükroz (g/L) Toplam şeker (g/L) xx 6. 7. Bao ve Chang (1994) yaptıkları bir çalışmada. Çizelge 16’dan da görüldüğü gibi denemelerde kullanılan havuç suyunda baskın olan şeker.64 99.4. Öte yandan. Özdemir (1995) tarafından yapılan bir çalışmada havuç suyunun pH değerinin 6. sükroz olup litrede 43. kuru madde miktarının %10.5 g/kg sükroz bulunduğunu bildirmiştir. toplam şeker miktarının %5. 219 . havuç suyunun pH değerinin 6.14 1.54 4.64 g/L olarak belirlenmiştir.50 g/L şeker bulunduğu belirlenmiştir. Schobinger (1988) havuçta 7.11 g/kg fruktoz ve 31.65 55.51 g olduğunu bildirmiştir.14 ve toplam asitlikte 1. Öte yandan.13 ve toplam asitlik değerinin (sitrik asit cinsinden) 0.25 43.

1.755 x 103 1.5 g/L.6 ve toplam asitliğini (sitrik asit cinsinden) 1. buna karşılık Bao ve Chang (1994) ve Demir ve ark.12 g/L.21b ve Şekil 4. 4. indirgen şeker değerini 15.48 g/L olarak belirlemişlerdir. (2003) yaptıkları bir çalışmada havuç suyunun pH değerini 5. (2007) yaptıkları bir çalışmada.21c) verilmiştir. Rivas ve ark. Toplam asitlik değeri. (2007) tarafından bildirilen değerden yüksek buna karşılık Reiter ve ark. pH’sının 3. toplam şeker değerini 49. Özdemir (1995) ve Kırca ve ark.21a. (2006) tarafından portakal ve havuç suları karışımının fizikselkimyasal karakterleri üzerine pastörizasyon ve vurgulu elektrik alan uygulamasının etkisi üzerine yapılan bir çalışmada. (2007) tarafından bildirilen değerlerden yüksektir. Schobinger (1988) tarafından bildirilen değerlerden düşük bulunmuştur. hiçbir işlem uygulanmayan karışımın toplam asitliğinin sitrik asit cinsinden 0.568-0.58 x104 kob/mL ve toplam bakteri sayısının 8. (2007) tarafından bildirilen değerlerden düşük.2 olduğunu bildirmişlerdir. Kırca ve ark.4. siyah havuç suyunun pH değerini 6. değerlendirilen bakteri sayısının 18 adet olması nedeniyle 3 ayrı şekilde (Şekil 4. Sükroz ve toplam şeker ise Kırca ve ark. (2003) tarafından bildirilen değerden düşük bulunmuştur. (2007) havuç suyunun pH değerinin 6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Reiter ve ark.667 g/100mL. Özdemir (1995) tarafından bildirilen değerden düşük olarak belirlenmiştir. maya ve küf sayısının 6. toplam asitlik değerini (sitrik asit cinsinden) 1. (2007) tarafından bildirilen değerden yüksek bulunmuştur. Demir ve ark.83.7.0.71-3. Reiter ve ark. Gerçekleştirilen analizler sonucunda havuç suyunda belirlenen pH değerleri Özdemir (1995) tarafından bildirilen değerle benzerlik göstermekte. (2003) ve Kırca ve ark. 220 .275 x 103 .0 g/L olarak belirlemişlerdir. Glikoz ve fruktoz değerleri ise Otteneder (1982) tarafından bildirilen değerler arasında buna karşılık.1. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemeler Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısındaki Değişim Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayılarındaki değişim. Kuru madde miktarı.5 g/L ve sükrozu 34. Şekil 4.535 x104 kob/mL arasında olduğunu bildirmişlerdir.

Leu. paracasei 1 Lb.: Lactobacillus. mesenteroides subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Leu. plantarum 1ax 11 Toplam laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Pe. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. ax : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş 221 . Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim.: Pediococcus. cremoris Pe. pentosaceus Leu.21a.4. brevis 1 Lb.: Leuconostoc. Lb. paracasei subsp. mesenteroides subsp.

Leu. plantarum 1cx Lb. fermentum Lb. brevis 3 Lb.4. pentosus Toplam laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 9 8 7 6 5 4 0 1 2 3 Fermantasyon süresi (gün) 4 5 6 7 8 9 10 11 Şekil 4.: Lactococcus. mesenteroides Pediococcus sp 10 Lb.21b. paracasei subsp.21c. buchneri Leu.: Leuconostoc. plantarum1bx Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Lb. brevis 2 Lb.: Lactobacillus. cx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. Lc. lactis subsp. delbrueckii Lc. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim Lb. delbrueckii subsp. mesenteroides subsp. lactis 1 Şekil 4. 10 Toplam laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 9 8 7 6 5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ferm antasyon süresi (gün) Lb.: Lactobacillus. paracasei 2 Lb. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında günlük olarak belirlenen toplam laktik asit bakteri sayısındaki değişim Lb. 222 .

bunu sırasıyla 8.49 log kob/mL) ise altıncı gününe kadar sürekli artış göstermiş ve daha sonra sayıları azalmış ve fermantasyon sonunda sırasıyla 4. plantarum 1ax takip etmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Şekil 4.46 log kob/mL olarak Lb. paracasei 2) arasında değişmiştir.4.57 log kob/mL olarak elde edilmişlerdir.49 log kob/mL değerine ulaşmış ve daha sonra fermantasyon sonuna kadar azalmış ve fermantasyon sonunda 8.50 log kob/mL değerlerine ulaşmış.29 log kob/mL (Lb. Lb. plantarum 1cx alt türü ile gerçekleştirilen denemede elde edilirken.53 log kob/mL ve 8. mesenteroides subsp. Lb. plantarum 1 alt türlerine ait Lb. plantarum 1bx ve 6. brevis 3 (9. buna karşılık Lb. plantarum 1cx fermantasyonun dördüncü günleri en yüksek değerlerine ulaşarak sırasıyla 9.21b ve 4.40 log kob/mL ve 9. paracasei subsp.21a. cremoris) ile 8.21c’den de görüldüğü gibi fermantasyonun başlangıcında laktik asit bakterisi sayısı 6. İzole edilip tanımlanarak denemelerde kullanılan Pediococcus sp. paracasei subsp.56 log kob/mL (Leu.34 log kob/mL) ve fermantasyonun yedinci gününden itibaren sayısı düşmüş ve fermantasyon sonunda 7. Lb. paracasei 2 alt türü ise fermantasyon başından itibaren sayısı artarak en yüksek değere fermantasyonun beşinci gününde ulaşmış (9. Fermentasyon sonunda en yüksek değer 8. plantarum 1ax üçüncü gün en yüksek değere (9. Leu.22 log kob/mL olarak elde edilmiş ve fermantasyonun yedinci gününe kadar 223 .11 log kob/mL ve 9. cremoris ve Leu.18 log kob/mL olarak bulunmuştur. mesenteroides subsp. paracasei subsp. brevis 2 (9. Farklı üretimlerden izole edilip tanımlanan Lb. Öte yandan.98 log kob/mL ile Lb. mesenteroides/dextranicum 1 fermantasyonun ikinci gününe kadar artarak en yüksek değerine (9. 8.75 log kob/mL olarak belirlenmiştir. 4.15 log kob/mL) ulaşmış.28 log kob/mL. plantarum 1bx ve Lb.48 log kob/mL) fermantasyonun ikinci gününe.30 log kob/mL) ve Lb. mesenteroides fermantasyonun üçüncü gününe kadar artış göstererek sırasıyla 7.55 log kob/mL) ulaşmış ve daha sonra her üç Leuconostoc cinsine ait bakterinin sayısında da fermantasyon sonuna kadar azalma gözlenmiştir. paracasei 1’in sayısı fermantasyonun ikinci gününe kadar artış göstererek 9. brevis 1 (9. fermantasyon başında 7. mesenteroides subsp.47 log kob/mL olarak elde edilmişlerdir. Lb. buna karşılık Leu. mesenteroides subsp.26 log kob/mL ile Lb.

01 log kob/mL değerine ulaşmıştır. Fermantasyon denemeleri gerçekleştirilen diğer laktik asit bakterileri (Lb. buchneri) değerleri fermantasyon başında 7.19 log kob/mL olarak elde edilmiştir. deblrueckii. pentosus’ta elde edilmişken. en düşük değer 5. pentosaceus 1 fermantasyonun ikinci gününe kadar artış göstermiştir (9. Yedinci günden sonra sürekli azalarak fermantasyon sonunda 8. 10 günlük fermantasyon sonunda en yüksek değer 8.02 log kob/mL ile Lb. Lb. Öte yandan.45 log kob/mL ile Lb. Pediococcus acidilactici AFERM 772. başlangıçta 7. delbrueckii ve Lb. bakteri sayısındaki en fazla azalmanın Leuconostoc mesenteroides BLAC suşunun kullanıldığı denemede (6. Dördüncü günden sonra fermantasyon sonuna kadar hızla azalmış ve fermantasyon sonunda 7. delbrueckii subsp. fermentum. fermentum’da fermantasyonun ikinci gününe kadar artış belirlenmiştir. Lb. pentosus ve Lb. brevis L-62 ve Leuconostoc mesenteroides BLAC) bakterileriyle gerçekleştirdikleri çalışmada.54 log kob/mL ile 7.6 log kob/mL) belirlemişler ve fermantasyon sonunda en yüksek değeri Lb. lactis subsp.4.96 log kob/mL olarak belirlenen Lc. Fermantasyon başında 7. Bergqvist ve ark. (2001) fermente sebze suyu üretimi amacıyla saf (Lb. buchneri’de belirlenmiştir. (2005) homofermentatif ve hererofermantatif laktik asit bakterileriyle havuç suyu fermantasyonu üzerine yaptıkları bir çalışmada. ile gerçekleştirilen fermantasyon sonundaki sayıya yakın bir değere (8. Lb. Denemelerden ve farklı işletmelerden temin edilen şalgam sularından Lactococcus cinsine ait bir adet alt tür izole edilip tanımlanmış ve starter kültür seçimi için fermantasyon denemelerinde kullanılmıştır.18 log kob/mL olarak belirlenen Pe. Lb. Gardner ve ark.83 log kob/mL arasında değişmiştir.80 log kob/mL) saptamışlardır.33 log kob/mL) düşmüştür.0 log kob/mL olan Lb. Fermantasyon sonunda ise Pediococcus sp. fermantasyon başında 8. lactis 1 sayısı fermantasyonun dördüncü gününe kadar artış göstermiş ve 9. pentosus’ta ise altıncı güne kadar artış saptanmıştır. delbrueckii subsp. buchneri’de dördüncü güne ve Lb. plantarum NK312 suşunun kullanıldığı denemede (7.48 log kob/mL). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER artış göstererek 9.10 log kob/mL değerine düşmüştür. Lb. pentosus FSC1 sayısının tüm denemelerde fermantasyon 224 . plantarum NK312.26 log kob/mL olarak belirlenmiştir.

toplam asitlik miktarları da 1.7. Gerçekleştirdiğimiz denemede fermantasyon sırasındaki bakteri sayılarındaki değişim Gardner ve ark.52-1. Lb.0 x 105 kob/g olan bakteri sayısının fermantasyonla arttığını ve fermantasyon sonunda 4. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemeler Sırasında Toplam Laktik Asit Miktarları ve pH Değerlerindeki Değişim Toplam laktik asit ve pH değerlerindeki değişim. (2005) ve Demir ve ark. 225 . Şekil 4. başlangıçta 3. Bergqvist ve ark.22a. Öte yandan.0 log kob/mL değerine.32 x 109 kob/g değerine ulaştığını belirlemişlerdir. cremoris alt türünün kulanıldığı denemede elde edilmiş ve diğer bakterilere göre fermantasyon sonuna kadar çok daha yavaş bir azalma gözlenmiştir.02 ile 6.16 arasında. pentosus FSC1 ile Leu. (2006) fermente havuç suyunun bazı özellikleri üzerine farklı başlangıç Lactobacillus plantarum konsantrasyonunun etkisi üzerine yaptıkları çalışmada. (2001). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER sırasında 9.22b ve Şekil 4.2. (2006) tarafından sebze suyu ve havuç suyu ile ilgili bildirilen değerlerlele benzerlik göstermektedir. tek başına Leu. Şekil 4. ayrı ayrı Lb.22c’de verilmiştir. mesenteroides FSC2 bakterisinin beraber kullanıldığı denemede böyle bir azalmaya rastlamamışlardır. mesenteroides FSC2 bakterilerinin kullanıldığı denemelerde 20. 4. mesenteroides FSC2 kullanıldığı denemede ise 10 log kob/mL değerine ulaştığını belirlemişlerdir. Şekillerden de görüldüğü gibi fermantasyon başında pastörize havuç sularının pH değerleri 6. Demir ve ark.4.62 g/L arasında belirlenmiştir. En yüksek pH değeri Leu. pentosus FSC1 ve Leu. mesenteroides subsp. saatten sonra bakteri sayısının hızla düştüğünü bildirmişler.

cremoris alt türünün kulanıldığı denemede tüm denemelerde belirlenen pH değerlerinden daha yüksek değer (4. mesenteroides subsp. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi. Pe. Leu. Leu. pentosaceus 1. pH. Lb. Pe. pH. Diğer laktik asit bakterilerinin kullanıldığı denemelerde pH değerleri hızlı bir şekilde düşmüş ve fermantasyon 226 . Leu. paracasei subsp. Leu. mesenteroides. Leu. Lb. Lb. Toplam asitlik (g/L). Lb. mesenteroides subsp.: Leuconostoc. mesenteroides subsp. pentosaceus 1.: Pediococcus. pentosaceus 1.: Lactobacillus. paracasei 1 ve Lb. mesenteroides subsp. cremoris dışında Lb. paracasei 1. paracasei subsp. paracasei 1. Leu. pH. plantarum ax : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş Leuconostoc cinsine giren diğer laktik asit bakterilerinde pH değeri fermantasyon sonunda 4. mesenteroides/dextranicum 1. Toplam asitlik (g/L). Toplam asitlik (g/L). mesenteroides subsp. pH.18 ve 4. paracasei subsp. mesenteroides subsp. Pe. Lb. Leu. cremoris. mesenteroides/dextranicum 1. brevis 2.59 olarak elde edilmişken. g/L) pH 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. Toplam asitlik (g/L). brevis 1. pentosus ile gerçekleştirilen fermantasyonlarda da pH değerlerinde azalma yavaş gerçekleşmiştir. brevis 1. Toplam asitlik (g/L). mesenteroides subsp. pH. Pe.97) bulunmuştur. cremoris. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Leu. Lb. mesenteroides/dextranicum 1.22a. Toplam asit (laktik asit cinsinden.4. mesenteroides subsp. Lb. Leu.

pentosus. mesenteroides subsp.86 g/L ile Lb. pH.pH Lb.: Leuconostoc. Lb. g/L) . fermentum.40 ile Lb. Toplam asitlik (g/L). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER sonunda en düşük değer 3. Gerçekleştirilen denemelerde genellikle fermantasyonun ilk üç gününde toplam asitlik değerleri hızlı bir şekilde artmış ve daha sonra artış azda olsa fermantasyon sonuna kadar devam etmiştir. Toplam asitlik (g/L). Pediococcus sp.22b. pH. buchneri. Lb. fermentum. Toplam asitlik (g/L). Lb. 3. mesenteroides subsp. Üç farklı üretimden izole edilen Lb.55 g/L) belirlenmiştir. buchneri.60) birbirine yakın olduğu bulunmuştur. Pediococcus sp. Lb.59 ve 3.55.: Lactobacillus. pH. Leu. pH. Toplam asitlik (g/L). mesenteroides subsp. paracasei 2. mesenteroides. pH. 227 . paracasei subsp. Lb.4. pH. plantarum 1bx bakterisinin kullanıldığı denemede elde edilmiştir. Leu. Toplam asitlik (g/L). paracasei subsp. cremoris alt türünün kullanıldığı denemede (5. 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. paracasei 2’nin kullanıldığı denemede elde edilmiştir. Toplam asitlik (g/L) Toplam asitlik (laktik asit cinsinden. paracasei subsp. paracasei 2. En düşük toplam asitlik Leu. mesenteroides. Lb. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi Lb. Lb. plantarum 1 alt türlerinin kullanıldığı denemelerde fermantasyon sonunda pH değerlerinin (3. pentosus. Leu. Fermantasyon sonunda en yüksek toplam asitlik 22.

brevis 3. pH. lactis subsp. delbrueckii subsp. lactis 1. 228 . pH ve toplam asitlik tayinleri yapılmıştır. Toplam asitlik (g/L) 24 Toplam asit (laktik asit cinsinden. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Lb.22c. Toplam asitlik (g/L). Lb. Lb. brevis 2. lactis subsp. Lc. delbrueckii. plantarum bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. Lb. Starter kültürleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen denemeler sırasında toplam laktik asit miktarı ve pH değeri değişimi Lb. Lc. pH. plantarum 1cx. brevis 3.3. Lb. delbrueckii subsp. Lb. Lb. pH. lactis 1. Lb. Lb. Toplam asitlik (g/L). g/L) pH 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. plantarum1bx. plantarum 1cx. Lb. Toplam asitlik (g/L). pH. 10 günlük fermantasyon sonunda elde edilen fermente havuç sularında kurumadde. Toplam asitlik (g/L). pH.: Lactobacillus. plantarumcx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş 4.7. Toplam asitlik (g/L). yoğunluk.17’de verilmiştir. delbrueckii.4. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemelerden Elde Edilen Fermente Havuç Suyunun Bileşimi Gerçekleştirilen fermantasyonlar sonucunda elde edilen fermente havuç sularının bileşimleri Çizelge 4. Lc. Lb. Lb.: Lactococcus. pH. brevis 2. plantarum1bx.

brevis 3 Lb. cremoris P. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.: Lactococcus.023fg 1. plantarum 1cx Lb. mesenteroides/dextranicum 1 Lb. paracasei 1 Lb.60n 3.00b 6.30abcd 62. mesenteroides subsp. mesenteroides subsp.08hi 64.81ed 22.84c 21.43h 22.47de 69.47h 8.44fg 67.24e ** 58. brevis 2 Lc.96abcde 47.43e 3. Lb.59±0. lactis subsp.025defg 1.40r 4.027bcdef 1.10±0.56p 3.027bcdef 1. İstatistiksel olarak **: %1 önem seviyesinde önemli 229 . plantarumax: Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş.18g 4. paracasei 2 Leu.59i 61. Lc.25bcde 59. brevis 1 Lb.30bcde 52.023fg 1.024efg ** pH 3.: Lactobacillus. pentosus Leu. lactis 1 S xx Yoğunluk 1. fermentum Pediococcus sp.026cdefg 1.08a 52.4.74h 3.16gh ** : laktik asit cinsinden.93j 9.023fg 1. Lb.95f 10.68i 20.25abc 62.55m 8.33fg 47.69k 4. Leu. delbrueckii subsp. plantarum 1ax Lb.029abcd 1.86±1.46±1.77±0.41f 3. S: İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi. plantarumbx: Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş.02±1.45ef 66.95a 4. delbrueckii Lb.29cde 54.026cdefg 1.69k 3.68L 3.48±3.92L 20.: Leuconostoc. pentosaceus 1 Leu.026cdefg 1.03abc 1.:Pediococcus.032a 1. Lb. mesenteroides Lb.90±2. Lb.029abcd 1.031ab 1.68a 67.45cd 11.95hi 18.55±0. paracasei subsp. mesenteroides subsp.47±0.17k 5.49j 10.15±0.022g 1. plantarum 1bx Lb.028abcde 1.60n 3.029abcd 1.60b 4.64gh 67.95ab 63.25±2.92±2. buchneri Lb.65±1. plantarumcx: Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş.23±1.17±1.52d 4.38±2. Lb.86a 16. P.17.94b 12.59c 3.73i 4.65m ** Asitlikxx (g/L) 19.86±1.63ab 53.67i 19. paracasei subsp.58o 3. Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularının bileşimi KM (g/L) Lb.

4. paracasei 2 alt türünün kullanıldığı denemede ve en yüksek toplam asitlik miktarı da Lb. Varyans analizine göre yoğunluk bakımından kullanılan bakteri suşları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.’nin kullanıldığı denemede.09 değerine düştüğünü bulmuştur.59 g/L ile 69. paracasei subsp.86 g/L arasında olduğu belirlenmiştir. brevis 2 bakterisinin kullanıldığı denemede. en düşük pH değeri Lb.95 ve toplam asitlik. plantarum 1cx bakterisinin kullanıldığı denemede. havuç suyuna starter kültür olarak Lb. her bir bileşim için yukarıdan aşağıya olacak şekilde verilmiş ve harflendirme bu şekilde yapılmıştır. Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularında gerçekleştirilen varyans analizine göre kuru madde bakımından kullanılan bakteri suşları arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur.23±1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. Liepe (1987). 5.032.46±1. Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularında gerçekleştirilen varyans analizine göre pH bakımından kullanılan bakteri suşları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. en yüksek kuru madde Lb. Çizelgeden de görüldüğü gibi en düşük kuru madde ve toplam asitlik ile en yüksek pH değeri Leu.01). en yüksek yoğunluk Pediococcus sp.022 ile 1.08 g/L. İstatistiksel analiz. yoğunluk 1.40-4. 230 . mesenteroides subsp. laktik asit cinsinden.17 den de görüldüğü gibi gerçekleştirilen denemeler sonucunda elde edilen fermente havuç sularında kuru madde 47. plantarum aşılamış ve 30°C’de 24 saatlik fermantasyon sonunda pH değerinin %29 oranında azalarak 5. cremoris alt türünün kullanıldığı denemede elde edilmişken.78’den 4. en düşük yoğunluk Lb. Gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam asitlik bakımından kullanılan bakteri suşları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir (P<0. pH 3. Starter kültür seçimi için kullanılan endojen laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu elde edilen fermente havuç sularında istatistiksel analiz yapılmıştır. plantarum 1bx bakterisinin kullanıldığı denemede belirlenmiştir.55 g/L ile 22.01).01).

laktik asit cinsinden.73-40. 20-23ºC’de 10 günlük fermantasyon boyunca pH değerini incelemişler ve başlangıçta 6. Starter Kültürleri Seçmek Amacıyla Gerçekleştirilen Denemelerden Elde Edilen Fermente Havuç Sularında Duyusal Analiz Kontrollü fermantasyonlarda en önemli faktörlerden biri mikroorganizma seçimidir.0300-1.93-5. indirgen şeker miktarını 2.95 g/100g -7.30 ile %0. renk yoğunluğunu 28. yoğunluğu 1.04.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Berry ve ark. Çizelge 4.83 g/100g ve kül miktarını da 6.18 olarak belirledikleri toplam asitliğin fermantasyon sonunda %0.0 g/100g.51-40. 2006).22 olan pH değerinin hızlı bir şekilde düştüğünü ve fermantasyon sonunda 3.12. toplam asitliği (sitrik asit cinsinden) 2. Duyusal analiz sonucunda örneklerin aldığı puanlar Çizelge 4.06-6. %0.99-4.98 g/100mL ve toplam şekeri 4. plantarum konsantrasyonunun etkisi üzerine yaptıkları çalışmada.03 g/L.18’de verilmiştir.34 g/100 g arasında bulmuşlardır.77-2.0400. (1989) siyah havuçun Lb. 4. (2007) havuç suyunun karakteristikleri üzerine işleme metodunun etkisini inceledikleri çalışmada.83. fermente havuç sularında pH değerini 3.06 g/L. (2006) fermente havuç suyunun bazı özellikleri üzerine farklı başlangıç Lb.63 g/L ile 10. indirgen şekeri 29. Demir ve ark.6966.18’den de görüldüğü gibi örneklerin aldığı puanlar 39 ile 95 arasında değişmiştir.. Bir bakteri türünün uygun olup olmadığını belirlemede kullanılan kriterler asit ve tat ve koku maddelerinin üretimidir (Demir ve ark. Starter kültür seçimi için seçilen ve fermantasyonu gerçekleştirilen 18 adet laktik asit bakteri suşlarından en yüksek asit oluşturan 9 adet suş ile gerçekleştirilen denemelerden temin edilen örnekler duyusal analiz için seçilmiştir. toplam asitliği laktik asit cinsinden 2. Panelistler tarafından en beğenilen örnek Lb.50 arasında olduğunu bildirmişlerdir.43 arasında olduğunu bulmuşlardır. plantarum ilavesi ile laktik asit fermantasyonu üzerine yaptıkları bir çalışmada.03-1.4.7. Öte yandan.32 g/L.20.90-6. plantarum 1bx ile elde edilen 231 . külü 5. başlangıçta. laktik asit bakterisi ile beraber sitrik asit ve/veya enzim ilavesinin 16-17 saatlik fermantasyonu sonunda pH değerini 4.49 g/100mL arasında belirlemişlerdir. toplam şekeri 53. Demir ve ark.15 ile 3.32-3. yoğunluğu 1.

plantarum 1ax Lb.: Leuconostoc. delbrueckii Lb. Bir panelist tarafından en çok beğenilen ve beş panelist tarafından ikinci sırada beğenilen örnek olmuştur. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER örnek olmuştur. plantarum 1bx. buchneri Lb. paracasei 2 Lb.4. Lb. lactis subsp. paracasei 2 seçilmiştir.: Lactococcus Gerçekleştirilen toplam asitlik ve duyusal analiz sonuçlarına göre şalgam suyu üretiminde starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri olarak Lb. paracasei subsp. Çizelge 4. Üç panelist tarafından birinci sırada. lactis 1 Lb. delbrueckii subsp. fermentum Lb. brevis 1 Lb. paracasei 2 alt türünün kullanıldığı örnek olmuştur.: Lactobacillus. plantarum 1 bx cx 1 3 1 4 6 7 9 5 2 8 ax 2 4 1 3 7 8 6 9 2 5 3 1 3 5 8 9 6 7 4 2 4 5 6 3 5 5 4 4 1 1 3 2 8 7 4 5 9 8 9 8 9 7 6 6 6 1 3 2 2 7 7 8 9 10 4 4 9 6 1 3 4 4 7 9 2 2 8 5 7 7 6 6 6 8 5 7 8 5 9 8 5 9 2 2 3 3 3 1 1 1 11 2 4 1 9 8 5 7 6 3 12 1 5 7 8 9 6 2 4 3 13 5 4 1 9 6 7 8 2 3 Lc. paracasei subsp. paracasei subsp. fermentum türünün kullanılmasıyla elde edilen ürün olmuştur. Starter kültür olarak kullanılabilecek bakterilerin seçimi için yapılan duyusal analiz sonuçları Panelist no ve panelistler tarafından verilen puanlar Toplam 52 39 47 93 95 90 88 40 41 Bakteri suşu Lb.18. 232 . üç panelist tarafından ikinci sırada ve dört panelist tarafından üçüncü sırada değerlendirilmiştir.:Pediococcus. plantarumcx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. Leu. Üçüncü olarak en beğenilen örnek Lb. P. Lc. fermentum ve Lb. Dört panelist en çok bu örneği beğenmiştir. Lb. plantarum : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş Lb. plantarumbx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. plantarum 1 Lb. İkinci olarak beğenilen örnek Lb. Lb.

fermentum.01). Lb. plantarum 1cx bakteri suşlarının kullanıldığı denemeler arasında herhangi bir farklılık yokken. plantarum 1bx. Lc. d: Lc. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Bu çalışmada.:Pediococcus. paracasei subsp. 233 . plantarum 1ax. lactis 1 ve Lb.19’da verilmiştir. lactis subsp. Gerçekleştirilen toplam asitlik ve duyusal analiz sonuçlarına göre şalgam suyu üretiminde starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri olarak Lb. brevis 1. P. Öte yandan. buchneri. plantarum 1cx. plantarum 1ax ve Lb. elde edilen veriler. Lb.: Leuconostoc. Lb. delbrueckii. paracasei 2 ax : Büyük çapta üretim yapan işletmeden fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. fermentum ve Lb. i: Lb.19. brevis 1 bakterilerinin kullanıldığı denemeler arasında da farklılık bulunmuştur. h: Lb. varyans analizine göre istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 4. paracasei 2’nin kullanıldığı örnekler en çok tercih edilenler olmuş ve bu örnekler arasında istatistiksel açıdan herhangi bir farklılık belirlenmemiştir.: Lactococcus. paracasei subsp. paracasei 2 seçilmiştir. e: Lb. b: Lb. f: Lb. bx: Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. Lb. paracasei subsp. delbrueckii subsp. plantarum 1bx. Çizelgeden de görüldüğü gibi Lb. lactis subsp. delbrueckii. bu örnekler ile Lb. Leu. Gerçekleştirilen varyans analizine göre tercih testi bakımından kullanılan laktik asit bakterileri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. Lb. plantarum 1bx.: Lactobacillus.4. Lc. fermentum ve Lb. Farklı laktik asit bakterileri ile gerçekleştirilen fermantasyon sonucu elde edilen örneklerinin varyans analizine göre aldığı puanların kıyaslanması b Sıralama puanları 39 41 h 40 i c 47 a 52 g 88 93 f 90 d e 95 Fark (%1 güven sınırında) a: Lb. bu örnekler ile diğer bakterilerin kullanıldığı örnekler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur (P<0. c: Lb. Çizelge 4. lactis 1. delbrueckii subsp. g: Lb. cx: Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında fermantasyon sonunda alınan örnekten izole edilen suş. buchneri.

laktik asit bakterisi. Özdemir-Alper ve Acar (1996) ve Demir ve ark. toplam mezofil aerob bakteri. Bununla beraber az sayıda işletme ise hamur fermantasyonu (I. paracasei subsp. Fermantasyon sonunda elde edilen şalgam sularında genel analizler. hamur fermantasyonu yapılmadan ve starter kültür (3 farklı laktik asit bakterisi) ilavesi yöntemleri denenmiştir. Öte yandan. Fermantasyon doğal olarak ortamda bulunan mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. Saccharomyces spp. paracasei 2)’dir. plantarum 1bx olarak belirlenmiştir. olmayan maya ve koliform bakteri sayımları yapılmıştır. Gökmen ve Acar (1992). doğrudan yöntemle şalgam suyu üretmektedir. Bu nedenle. maya ve küf. Denemeler sonucu şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılabilecek bakterilerden biri Lb. Öte yandan. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretimi Piyasada şalgam suyu üretimi genellikle geleneksel yöntem (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 4. (1994) gerçekleştirdikleri çalışmada. (2006) tarafından da önerilmiştir. Bu nedenle.4. organik asit ve şekerler. fermentum ve Lb. Genellikle şalgam suyu üretiminde starter kültür kullanılmaz. şalgam suyunda ürün standardizasyonu sağlayabilmek için starter kültürler kullanılabilir.8. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Karavicova ve ark. toplam asitlik. plantarum’un starter kültür olarak kullanıldığı denemenin ürüne kabul edilebilir bir tat ve aroma kazandırdığını bildirmişlerdir. lahana ve havuç suyu karışımını farklı LAB ile laktik asit fermantasyonuna ve Lb. mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri çeşitlilik gösterir. son ürünün kimyasal. plantarum suşunun kullanımı Shobinger (1987). Fermente havuç suyu üretiminde starter olarak Lb. tercih edilen diğer bakteriler şalgam suyunda bulunan ve yüksek oranda asit oluşturararak panelistler tarafından tercih edilen bakteriler (Lb. Fermantasyon boyunca pH. fermantasyonu)’nu gerçekleştirmeden. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde geleneksel yöntem. starter kültür kullanarak şalgam suyu üreten bir işletme bulunmamaktadır. fenol bileşikleri analizleri yapılmış ve gerek analizler 234 .

Çizelge 4.9- 235 . 65.3 g/kg.20’de.05 ile %18.21’de verilmiştir.25 ve 0. Duyusal değerlendirme için farklı yöntemlerle gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemeleri aynı anda kurulmuştur.52 1668 : Laktik asit cinsinden : Siyanidin-3-glikozit cinsinden Çizelge 4. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Kullanılan Siyah Havuç.66 6.85. glikoz. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER ve gerekse duyusal değerlendirme ile en iyi üretim yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır. 4. 1.7 g/kg toplam şeker.20’den de görüldüğü gibi denemelerde kullanılan siyah havuçta 126.69 6.10 65.69 g/kg toplam asit. pH değeri de 6. pH ve toplam asitlik değerleri sırasıyla 6. Siyah havuç üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda kuru madde miktarının %11.4-424 g/kg.0-6.8.10 olarak belirlenmiştir.95 1.5 1.5 g/kg kuru madde.4. fruktoz ve sükroz miktarlarının sırasıyla 6.52 g/100 g protein ve 1668 mg/kg antosiyanin bulunmuştur. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi Bileşim Miktar Kuru madde (g/kg) Toplam asitlik (g/kg)xx pH Toplam şeker (g/kg) Glikoz (g/kg) Fruktoz (g/kg) Sükroz (g/kg) Protein (g/100 g) Antosiyanin (mg/kg)zz xx zz 126. toplam şeker miktarının 42. 1.1. şalgam ve bulgur unu’nun bileşimleri Çizelge 4.20.23-3.65 49. Şalgam ve Bulgur Ununun Genel Bileşimi Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi Çizelge 4.7 6.

Çizelge 4. 1995. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 131. Alasalvar ve ark.. 1979. 5.82 protein.6 23. 1990. 2004. şalgamın pH değeri 6. 0.8 6.4. Güneş. 0.23 olarak belirlenmiştir.9 g/kg arasında kuru madde olduğu bildirilmiştir (Deryaoğlu. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemelerinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi Bileşim Şalgam Bulgur Unu Miktar Kuru madde (%) Toplam asitlik (g/kg) pH Toplam şeker (g/kg) Glikoz (g/kg) Fruktoz (g/kg) Sükroz (g/kg) Protein (g/100 g) xx xx Miktar 8. Deryaoğlu.4 34.8-101.. Berry ve ark. Bu çalışmada elde edilen veriler glikoz ve protein miktarları dışında bildirilen değerler arasında olup. 1990. 2008.82 : Laktik asit cinsinden Çizelge 4. Özler..8 g/kg toplam asit bulunmaktadır.4 1.0 1. Briggs ve Calloway. Demir. Canbaş. protein miktarının %0.21’den görüldüğü gibi denemelerde kullanılan şalgamda %8.92 1. 2000. Utuş. 1973. 3.4-17400 mg/kg arasında olduğu araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Niketic-Aleksic ve ark.0 15.8 2. 1985.46 27. Öte yandan. 2004. Schobinger.38 ve antosiyanin miktarının 45.20 g/100g glikoz.14 g/100g fruktoz.. 236 .1 g/kg ve 17.78 g/100 g toplam şeker.6-380. Kammerer ve ark.21’den görüldüğü gibi denemelerde kullanılan bulgur unu %8. glikoz miktarı ise düşük olarak belirlenmiştir.92 kuru maddeye sahiptir. Sethi.98 8. 1991.1 g/kg.27-%1. 1989. Bu konu üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda bulgur ununda 86.5 2. Çizelge 4. Canbaş. 2001. 1988.2890. 2001.6 g/kg.2 0.. %0. 2008.21. Güneş.62 kuru madde. 1990. 2008). Cemeroğlu ve ark.62 0. 3.. 1993. Canbaş ve Deryaoğlu.23 37. 0. protein değerleri araştırmacılar tarafından bildirilen değerlerden yüksek.42 g/100g sükroz. Ersus ve ark.

07 ile 5. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Yapılan Analizler 4.23’de verilmiştir. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretiminde elde edilmiştir. başlangıçta gerçekleştirilen hamur fermantasyonu yapılmadığından dolayı diğer denemelere göre daha düşük asitlik ve daha yüksek pH değeri elde edilmiştir. Havuç fermantasyonu boyunca pH ve toplam asitlikteki değişim Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Utuş. toplam şeker miktarının Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerden yüksek olduğu bulunmuştur.38 ve 1.8. Denemelerde bulgur ununda belirlenen toplam asit (1. Öte yandan. Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden (sırasıyla 1. laktik asit cinsinden. 2008).8. toplam şeker ve protein miktarlarının. starter kültür kullanımıyla (Lb. Fermantasyon başında en düşük toplam asitlik ve en yüksek pH değeri hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretiminde elde edilmiştir.4. paracasei subsp.2. paracasei subsp.46 g/kg) miktarı. en yüksek toplam asitlik Lb.1.73-2.23’den de görüldüğü gibi farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi için gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında başlangıçta pH değeri 4. fermentum ve Lb. 0. 237 .28 g/L arasında belirlenmiştir.2.36 g/kg) yüksek bulunmuştur. Şekil 4. Bunun nedeni de. 4. Deryaoğlu (1990) tarafından bildirilen değerler arasında olduğu belirlenmişken. Lb. plantarum 1bx. paracasei 2) ve hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi gerçekleştirilmiştir. Öte yandan. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarlarındaki Değişim Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde geleneksel yöntem. toplam asit miktarı.46 arasında değişiklik gösterirken.

Asitlikteki hızlı artış.22 g/L arasında belirlenmiş ve en yüksek asitlik Lb. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Tüm denemelerde asitlik fermantasyon başından itibaren hızlı bir şekilde artmış ve fermantasyon sonunda 6. Dd : Lb. Bb : Lb. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.42 – 3.pH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 Fermantasyon süresi (gün) 4 5 6 7 8 9 10 11 Şekil 4.33 – 9. 238 . paracasei subsp. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. g/L) . pH değerinin hızlı bir şekilde azalmasına neden olmuş ve fermantasyon sonunda pH değeri 3.23. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Aa pH Bb pH Cc pH Dd pH Ee pH Aa toplam asit (g/L) Bb toplam asit (g/L) Cc toplam asit (g/L) Dd toplam asit (g/L) Ee toplam asit (g/L) 10 Toplam asit (laktik asit cinsinden. en düşük asitlik hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretiminde belirlenmiştir. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. Cc : Lb.55 arasında bulunmuştur. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretiminde elde edilmişken.

(1). 4.2.45 g/L arasında olduğunu belirlemiştir.2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER İyiçınar (2007) şalgam suyu üretimi üzerine gerçekleştirdiği çalışmada.8.89 – 4.68 – 0.49 arasında.14 arasında belirlemiştir. 239 . pastörize edilmeyen denemelerde başlangıçta pH değerlerini 3. toplam asitliğinde 4. Öte yandan.4.24’te verilmiştir.39 – 3. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısı Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde havuç fermantasyonları sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Şekil 4.82 g/L arasında olduğunu ve fermantasyonun başlangıcından itibaren toplam asitliğin hızlı bir şekilde arttığını buna karşılık pH değerinin azaldığını bildirmiş ve fermantasyon sonunda pH değerinin 3.8.72 – 4.2. başlangıçta toplam asitlik değerinin laktik asit cinsinden 1.2. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Yapılan Mikrobiyolojik Analizler 4. başlangıçta pH değerinin 4.5 ile 2. Güneş (2008) şalgam suyu üretiminde ortama ilave edilen siyah havuç miktarı ile ilgili yaptığı çalışmada.81 ve toplam asitlik miktarının laktik asit cinsinden 0.88 – 7. Gerçekleştirilen denemelerde elde edilen bulgular İyiçınar (2007) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisindedir.4 g/L arasında olduğunu ve fermantasyon ile beraber artış gözlendiğini bildirmiştir.

Bb : Lb. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. 240 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 12 Toplam laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 10 8 6 4 2 Aa Bb Cc Dd Ee 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Şekil 4. Cc : Lb. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. plantarum 1bx ve Lb. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.38 log kob/mL arasında bulunmuştur.24. Lb. Dd : Lb. paracasei 2 alt türlerinin starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemelerinde fermantasyonun ikinci gününe kadar.71 log kob/mL – 9. Lb.24’ten de görüldüğü gibi gerçekleştirilen denemelerde havuç fermantasyonunun başlangıcında laktik asit bakteri sayısı 7.4. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. geleneksel yöntem. paracasei subsp. paracasei subsp. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla ve hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemelerinde fermantasyonun dördüncü gününe kadar laktik asit bakterilerinin sayısında artış gözlenmiştir.

Fermantasyon sonunda belirlenen laktik asit bakterisi sayıları birbirine yakın olup 7. Fermantasyonun dördüncü günü ise en yüksek laktik asit bakteri sayısı 9. 9.25’te verilmiştir. en düşük değer ise yine hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemesinde 8. İyiçınar. 2001.90 log kob/mL olarak Lb.(2). diğer araştırmacılar (Gardner ve ark.66 log kob/mL olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde. Güneş. De Castro ve ark. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede elde edilirken. 4.2.54 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi denemelerinde havuç fermantasyonları sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Şekil 4.74 log kob/mL arasındadır.2. 2008) tarafından bildirilen değerlerle uyum içerisindedir.4. 2007. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemesinde 8. Gerçekleştirlen denemeler sonucu elde edilen laktik asit bakterisi sayıları.8. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fermantasyonun ikinci günü en yüksek laktik asit bakteri sayısı.58 log kob/mL olarak elde edilmiştir.43 log kob/mL ile 7. (1995) tarafından bildirilen değerlerden düşük ancak.. 2001. 241 . Arıcı.

242 .87 log kob/mL ile 8. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi ile gerçekleştirilen denemede fermantasyonun üçüncü gününe. paracasei subsp. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. diğer denemelerde fermantasyonun dördüncü gününe kadar artış gözlenmiş ve daha sonra toplam mezofil aerob bakteri sayısında azalma meydana gelmiştir.46 log kob/mL arasında belirlenmiştir. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi.25. Fermantasyon sonunda elde edilen şalgam sularında toplam mezofil aerob bakteri sayısı 7. Cc : Lb. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. Lb. Bb : Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 12 Aa Bb Cc Dd Ee Toplam mezofil aerobik bakteri (Log kob/ml) 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4.52 log kob/mL arasında bulunmuştur. Dd : Lb.4. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.03 log kob/mL ile 7. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Toplam mezofil aerob bakteri sayısı fermantasyon başında 7.

4. Lb. 11 10 Toplam maya (Log kob/mL) 9 8 7 6 5 4 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aa Bb Cc Dd Ee Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4.26 sadece toplam maya miktarı verilmektedir.26. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Maya Sayısı Toplam maya sayısındaki değişim Şekil 4. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.2. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Dd : Lb. paracasei subsp. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi.8.26’da verilmiştir. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Şekil 4. plantarum 1bx’in 243 . Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.2. Fermantasyon boyunca şalgam örneklerinde küfe rastlanmadığından Şekil 4. Bb : Lb.26’dan da görüldüğü gibi toplam maya sayısı fermantasyonun başında 8. Cc : Lb.(3). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.85 log kob/mL arasında değişmiştir.02 log kob/mL ile 8.

olmayan maya sayısı 4.2. olmayan maya sayısındaki değişim Şekil 4.27’de verilmiştir.19 log kob/mL arasında değişiklik göstermiştir. gerçekleştirilen fermantasyon sonunda Saccharomyces spp. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemesinde 7. Güneş.10 log kob/mL olarak elde edilmiş ve diğer denemelerde en yüksek maya sayısına fermantasyonun dördüncü günü ulaşılmıştır.96 log kob/mL ile 7. 2001. 2003.21 log kob/mL ile 5.4.8. paracasei subsp. Şalgam suyu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda toplam maya sayısının fermantasyon sonunda 3.02 log kob/mL olarak belirlenmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi sırasında en yüksek maya sayısı fermantasyonun üçüncü gününde 9. Şekilden de görüldüğü gibi fermantasyonun başında en yüksek Saccharomyces spp.4. Utuş. 2008.49 log kob/mL arasında belirlenmiştir. Aydar. 2000. Olmayan Maya Sayısı Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Saccharomyces spp.2. 244 .27 log kob/mL ile Lb. 4. 2008).5x105 . Özhan. Öte yandan. olmayan maya sayısı 7. Daha sonra fermantasyonun sonuna kadar maya sayısında azalma gözlenmiş ve toplam maya sayısı 6.(4). paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede elde edilmişken.05x107 kob/mL arasında olduğu bildirilmiştir (Arıcı.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 8 Saccharomyces spp.8. paracasei subsp. olmayan maya sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi.4. olmayan maya sayısı (Log kob/mL) 7 6 5 4 3 2 1 0 0 2 4 6 8 10 Fermantasyon süresi (gün) Aa Bb Cc Dd Ee Şekil 4. Bb : Lb. Dd : Lb.28’de verilmiştir. Cc : Lb. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.(5). Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. 245 .27. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. Farklı Yöntemlerle Şalgam Suyu Üretim Denemelerinde Havuç Fermantasyonu Sırasında Koliform Bakteri Sayısı Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında toplam koliform bakteri sayısındaki değişim Şekil 4.2. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.2. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş 4.

Dd : Lb. İyiçınar (2007) ve Güneş (2008) tarafından bildirilen değerlerle uyum içerisindedir. paracasei subsp. fermentum türünün starter olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen havuç fermantasyonun birinci gününden. plantarum 1bx ve Lb.28. Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 6 Aa Bb Cc Dd Ee Koliform bakteri sayısı (Log kob/mL) 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.07 log kob/mL arasında olduğu belirlenen koliform bakteri sayısı fermantasyon sırasında zamanla azalmış ve Lb. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. 246 . Gerçekleştirilen denemelerde elde edilen bulgular Yener (1997).28’den de görüldüğü gibi başlangıçta 2.04 log kob/mL ile 5. (2005). Cc : Lb. Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretiminde havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. Arslan ve ark. Bb : Lb. paracasei 2 alt türlerinin starter olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen denemelerde fermantasyonun ikinci gününden. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş Yapılan analizler sonucunda Şekil 4. hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretiminde de fermantasonun altıncı gününden sonra ortamdan izole edilememişlerdir. paracasei subsp.4. geleneksel yolla.

36d 4.56c 4.58b 247 .61 0.d.29b 146.71b 139.25b 27c 44. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularının bileşimi Aa Yoğunluk (20ºC pH Toplam asitlikxx (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Okzalik asit (mg/L) Sitrik asit Asetik asit (g/L) Uçar asityy (g/L) Toplam şeker (g/L) Şekerler Glikoz (mg/L) Fruktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Gliserol (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) 48.50c 14.5c 52.57 0.d.83 1.8.62 0.37 Sa 0.18c 191.63bc 0.12bc 0.83 Sa 0.25a 148.75b 63.25 Sa 0.17a 51. Çizelge 4.16c 70.87a 27.d. ö.57c 5.9ab 129ab 40. * 1.38ab 62.d.12a ** * ** * * ** ** 173.22’de verilmiştir.82a * ö.56 7.27a 1.5bc 42. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularının Bileşimi Gerçekleştirilen fermantasyonlar sonucunda elde edilen şalgam sularının bileşimi Çizelge 4.31bc 3.72b 18c 0.0147a 3.18bc 22.0128b 1.2.21b 41.20 Sa 0.36c 6.9a 29.39bc 3.15b 160.76 0.87 0.50 8.25a 206.43 9. ö.22.0136ab 1.4.83b 5.09a 5.85b 5.77 0.0115c 3.15c 193.56c 6.97a 0.68a 134. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.46 7.50c 7. * 119.06 0.67b 8.45 Sa 0.75 1 0.0143a 1.2c 83.54ab 3.52 6.3.25bc 22.55abc Bb Cc Dd Ee S ** ö.58b 1.86a 155.

55b 1.05bc 146bc Dd 28.d. ö.40cd 12.11b 60. ** ** 26.81b 2. paracasei subsp.d.95 23.36 24.5a 0.34 2.23ab 158ab Ee 24.05 önem seviyesinde önemli.85 21.85a 0. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. ** ö.63 24.33 3.63a 59. Bb : Lb.4 71.d.14 24. S: İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. Dd : Lb.53 73.64a 11.91 72.3a 2.94 4.2bc zz 104.25 29.67ab 9.83b 61.06ab 133.5b 0.d.71c 9. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Çizelgede aynı satırda harflendirme yapılmayan değerler istatistiksel açıdan önemsizdir 248 . Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. * ö.4.55a 14.33 2. : Önemli değil.70b 64.06b 1.82d 11.48bc 10.98a 11. * 168.35 2.38 antosiyaninzz 23.26 71.54 4. : siyanidin 3-glikozid cinsinden Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.05 4. Cc : Lb.81 ö.23a 137.86bc 13.31 1.65 31.22’nin devamı Aa Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) Toplam fenol OY280 Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam (mg/L) xx Bb 31.d.87c 137c 22.56ab 162.34a 169a Cc 29.55a 2.12 71.75b 0. İstatistiksel olarak ** : P<0.d.08b 60.5d S ** * * ö.01 ve * : P<0.5 31a 0.59d 113. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş.74 3. yy : asetik asit cinsinden.08ab 13.34 1. ö.04c : laktik asit cinsinden.

38-3.015 arasında değişmekte olup en yüksek değer Lb. Demir ve ark.67 olan havuç sularına 3x105. 4.3. 2003). paracasei subsp.2.S.. 2. ürettiği şalgam sularında pH değerinin 3. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen denemede elde edilirken. Öte yandan.3.8.2.45 . şalgam suyunda pH değeri en az 3. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında pH Gerçekleştirilen denemeler sonucu elde edilen şalgam sularında en yüksek pH değeri 3. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Yoğunluk Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında yoğunluk 1.4. en çok 3. plantarum) ilave ederek gerçekleştirdikleri laktik asit fermantasyonu sonucu fermente havuç suyu üretmişler ve elde ettikleri ürünlerde pH değerlerini sırasıyla 2. (2006) başlangıç pH’sı 5.3.012 ile 1. Gerçekleştirilen varyans analizine göre yoğunluk bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. 3x106 ve 3x107 kob/g konsantrasyonlarında starter kültür (RSKK 1602 Lb. Deryaoğlu (2005) şalgam suyu üretiminde NaCl yerine KCl kullanımı üzerine yaptığı çalışmasında. Utuş (2008) şalgam sularında ph değerlerini 3. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde bulunmuştur. en düşük değer 3. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede belirlenmiştir.56 olarak Lb. gerçekleştirilen varyans analizine göre pH bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.49 arasında olduğunu bildirmiştir. 249 . TS 11149 Şalgam suyu standardına göre.87 ve 3.53 arasında bulmuştur.99 olarak belirlemişlerdir.3.32. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretiminde elde edilirken.(2).8 olmalıdır (T.43 olarak Lb.8.E.(1).

36 g/L olarak hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde bulunmuştur. laktoz veya sükrozu karbon kaynağı olarak kullanarak laktik asit üretirler. laktik asit cinsinden. 11149 şalgam suyu standardında belirtilen limitin üzerinde bulunmuş olup standartlara uygundur. Utuş (2008) ve standartta belirtilen değerlerle uyumlu bulunmuştur. heterolaktik fermantasyonda.E. Bir laktik asit fermantasyonu ürünü olan şalgam suyuna ekşi tadı fermantasyon sırasında oluşan asit vermektedir (Deryaoğlu.8. delbrueckii. bulgaricus.27 g/L olarak Lb.05).S. 1984).S. 2005).E. 1990). Lb. Bu ürünlerin tadı üzerinde asitlik önemli bir etkendir. 250 . 4.E. Öte yandan. Demir ve ark.(3).) ait bakteriler tarafından üretilir. 1 mol laktik asit yanında. 2003). üretilen tüm şalgam sularında T. Lb. pentosus vs. Gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam asitlik bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. pek çok mikroorganizma tarafından üretilmekle beraber. 1 mol etil alkol ve 1 mol CO2 son ürün olarak meydana gelir (Atkinson ve Mavituna. Homofermantatif laktik asit bakterileri glikolisiz’de 1 mol glikozdan 2 mol laktik asit oluşur. Yapılan çalışmada laktik asit cinsinden en yüksek toplam asitlik 9. Toplam asit miktarı. 6 g/L’den az olmamalıdır (T. kefir.. T. 11149 şalgam suyu standardına göre.. yoğurt gibi fermantasyon ürünlerinin en önemli özellikleri laktik asit içermeleridir (Canbaş ve Fenercioğlu. Bu bakteriler glikoz. Deryaoğlu (2005).2. toplam asit miktarı. en çok Lactobacillus cinsine (Lb. (2006). Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam ve Organik Asitler Laktik asit fermantasyonu sonucu oluşan turşu.S. plantarum 1bx’in starter olarak kullanıldığı denemede belirlenmiştir. Laktik asit.4. Laktik asit fermantasyonunda en önemli ve baskın asit laktik asittir (Bergqvist ve ark. salamura zeytin. maltoz. 1991).3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen değerler Sethi (1990). En düşük toplam asitlik miktarı 6.

5 g/L arasında olmalıdır (T. şekerler ultraviole ışığı absorbe edemediklerinden dolayı analizlerinde refraktif Indeks dedektör kullanılır (Kirk ve Sawyer.S. Gerçekleştirilen denemelerde laktik asit miktarları 5.17 g/L arasında değişmiş olup en yüksek değer toplam asitlikte olduğu gibi Lb.. 1990) 251 . şalgam suyunda laktik asit miktarı 4.4.29’da verilmiştir.29. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında sitrik asit saptanamamıştır.05). Gerçekleştirilen HPLC analizleri sonucu elde edilen organik asit kromotogramı Şekil 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER HPLC gıda maddelerinde şeker ve organik asitlerin tanımlanmasında ve belirlenmesinde kullanılan en kullanışlı ve en güvenilir tekniktir. Gerçekleştirilen denemelerde üretilen şalgam sularında laktik asit miktarları bu değerlerden yüksek bulunmuştur. 1991). Havuçlarda LAB’nin fermantasyonu ile laktik asitin yanında düşük miktarlarda asetik asit de oluşmaktadır (Anderson ve ark. Organik asitler ultraviyole ışığı absorbe ettiklerinden ultraviyoloe dedektörler kullanılır. en düşük değer ise hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde elde edilmiştir.5 .5. HPLC analizleri sonucu elde edilen organik asitlerin kromotogramı Gerçekleştirilen varyans analizine göre laktik asit bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. 2003). Fakat. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede.50 g/L ile 8. TS 11149 şalgam suyu standardına göre.E. Şekil 4..

06 g/L olarak ve en düşük geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde 0. Gerçekleştirilen denemelerde asetik asit cinsinden uçar asit miktarları. 2004. 4.76 g/L olarak elde edilmiştir. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde 1. Öte yandan. asetik asit cinsinden. 2008). en düşük değer ise 0.4. Nesanır. 1997. 1990.S.37 mg/L ile 62.20 mg/L arasında belirlenmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.8. homo. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen denemede bulunmuştur.30-1. Özler. 2003). fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde elde edilmişken. T. Yener. Bunlar içerisinde miktar olarak en fazla olan asetik asittir ve uçar asit analiz sonuçları asetik asit cinsinden ifade edilir. En yüksek okzalik asit miktarı Lb. örneklerde belirlenen asetik asit miktarlarında olduğu gibi en yüksek Lb.83 g/L olarak Lb. Gerçekleştirilen 252 .7 – 1.2.46 g/L arasında olduğunu bildirmişlerdir (Deryaoğlu. 2005. Miişoğlu. şalgam suyu ile ilgili yapılan çalışmalarda araştırmacılar uçar asit miktarının. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında okzalik asit miktarları 14. Varyans analizine göre asetik asit bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. 1990). 1995.E. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen denemede.’ye göre şalgam suyunda uçar asit miktarı asetik asit cinsinden 0.(4).S. Utuş. 0. Heterofermantatif laktik asit bakterilerinin etkisi ile fermantasyon sonucunda asetik asit ve propiyonik asit asit gibi uçar asitler de meydana gelmektedir (Deryaoğlu.57 g/L olarak geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde belirlenmiştir.2 g/L arasında olmalıdır (T.3. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Uçar Asit Miktarı Laktik asit bakterileri.ve heterofermantatif laktik asit bakterileri olmak üzere ikiye ayrılır. Deryaoğlu. 2004. Varyans analizine göre uçar asit bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.22’den de görüldüğü gibi gerçekleştirilen denemeler sonucu elde edilen şalgam sularında en yüksek asetik asit miktarı 0..E.

E.4.29 mg/L – 193. etil alkol ve karbondioksit. 4.12 mg/L ve arabinoz miktarları 134.(5).S. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemelerinde glikoz miktarları 48. 253 . Sebzelerin uzun süre muhafazası için laktik asit fermantasyonunda şekerlerin tamamı parçalanmalıdır (Deryaoğlu.8. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Şeker Miktarları Laktik asit fermantasyonu ile oluşan laktik asit. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER denemede elde edilen uçar asit miktarları araştırıcılar tarafından bildirilen değerler ile T. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Şekerler Gerçekleştirilen denemelerden elde edilen şalgam sularında HPLC cihazı ile gerçekleştirilen glikoz.3. fruktoz.30‘da ve bu maddelerin miktarları Çizelge 4. Çizelgeden de görüldüğü gibi farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında toplam şeker miktarları 0. sükroz ve arabinoz analizleri sonucunda elde edilen kromotogram Şekil 4. fruktoz miktarları 27 mg/L – 148.8. 4.3.(6).191. 1990).25 mg/L.2.25 mg/L.50 g/L ile 0.82 g/L arasında bulunmuştur. sükroz miktarları 40.2 mg/L .18 mg/L – 203. asetik asit.22’de verilmiştir. Varyans analizine göre toplam şeker bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. şalgam suyu standardında belirtilen değerler arasında bulunmuştur.2.87 mg/L arasında belirlenmiştir. şekerlerin parçalanması sonucu oluşur.

paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede elde edilmişken.(8).8.3.2.4. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede. En yüksek metil alkol miktarı Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Şekil 4. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Metanol Miktarı Gerçekleştirilen denemeler sonucu elde edilen örneklerde metil alkol miktarları 0.3. gerçekleştirilen varyans analizine göre metanol bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. paracasei subsp.(7). HPLC analizleri sonucu elde edilen şekerlerin kromotogramı 4. en düşük metil alkol ise hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen denemede belirlenmiştir.09 g/L arasında bulunmuştur. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Gliserol Miktarı Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında en yüksek gliserol miktarı 63. en düşük değer 18 mg/L ile geleneksel yolla şalgam suyu üretimi denemesinde belirlenmiştir.96 mg/L olarak Lb.36 g/L ile 1.05).30.8. 254 . Gerçekleştirilen varyans analizine göre gliserol miktarları bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir (P<0. 4.2.01). Öte yandan.

4.2. 255 . Kuru madde içerisinde organik asitler. en yüksek etil alkol miktarı 5. Deryaoğlu. renk maddeleri ve mineral maddeler bulunur (Canbaş. (1997) tarafından bildirilen değerlerden az da olsa yüksek bulunmuştur. 1990). Güneş (2008) ve Montaňo ve ark. Starter kültür ilave edilen diğer denemelerde de buna yakın etil alkol miktarları bulunmuştur. Çizelgeden de görüldüğü gibi geleneksel yöntem ve hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi denemelerinde. Cogan ve Jordan.8. paracasei subsp. 1985. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Etil Alkol Miktarı Laktik asit fermantasyonu sonucunda heterofermantatif laktik asit bakterilerinin etkisi sonucunda oluşan ürünlerden biri de alkol’dür (Deryaoğlu. gerçekleştirilen varyans analizine göre etil alkol miktarı bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir (P<0.2. Mayalar tarafından da üretilebilir (Gardner ve ark. 2001).90 g/L olarak Lb.3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Kuru Madde Miktarı Şalgam suyunda su ve diğer uçucu maddeler uçurulduktan sonra geriye kalan maddelerin toplamı kuru maddeyi oluşturur.(9). protein. 4. Öte yandan. Öte yandan.. sebze fermantasyonları sonucu ortamda bulunan etil alkol tamamıyle laktik asit bakterilerinden kaynaklanmaz. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla elde edilen şalgam suyunda belirlenmiştir. tuz. starter kültür kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemelerine göre daha düşük miktarlarda etil alkol bulunmuş olup geleneksel yöntemle üretilen şalgamda 4.3. 1990. Öte yandan.01).(10). Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen etil alkol miktarları Deryaoğlu (1990) ve Canbaş ve Deryaoğlu (1993) tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisinde olup. 1994).8.21 g/L ve hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suyunda 4.58 g/L olarak belirlenmiştir.

bir gıda maddesinde toplam kül miktarı yakılan organik maddeden sonra kalan inorganik tortudur. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında elde edilen kuru madde miktarları diğer araştırmacılar tarafından bildirilen değerler arasındadır.74-22. 2004. Bir başka deyişle. 1984. 1995.71 g/L ile 14. günlük yenilen yemeklere ayrıca tuz ilave edilmezse. 2004. 1997. 1990. 1997. Özler.. 2005. Deryaoğlu. üretimde kullanılan tuz ve hammaddelerden geçen ve suda bulunan minerallerden oluşmaktadır. Nesanır. Öte yandan. 2008.(12). 4. Utuş. Yapılan diğer çalışmalarda kül miktarının 5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Gerçekleştirilen denemelerde şalgam sularında kuru madde miktarı 24.3.(11). Miişoğlu. 1985. 1995. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Tuz Miktarı Tuz denilince sodyum ve klor iyonlarının birleşmesinden oluşan sodyum klorür anlaşılır.3 g/L arasında olduğu bildirilmiştir (Deryaoğlu. Deryaoğlu. kuru madde miktarı bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur.. Şalgam suyu ile yapılan diğer çalışmalarda kuru madde miktarı 16. Özler.3. Öte yandan. Güneş. vücuda alınan tuz miktarının10 256 . Öte yandan. Yener. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında elde edilen kül miktarları diğer araştırmacılar tarafından bildirilen değerler arasındadır.05). 1990. Deryaoğlu.2. 2008).9 g/L arasında belirlenmiştir (Canbaş ve Fenercioğlu.8.64 g/L arasında bulunmuştur. Erten ve ark. 2004.4. gerçekleştirilen varyans analizine göre kül miktarları bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. Demir ve ark.55 g/L arasında bulunmuştur. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında kül miktarı 11. Yener.8. Demir ve ark. Külün ortalama %94’ünü tuz oluşturmaktadır (Canbaş. Utuş.82 g/L ile 31. 1990).2. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Kül Miktarı Şalgam suyunda kül. 2008. 2006.9-33. 2008). 2008.. Yetişkin bir insanın günlük tuz ihtiyacının 10-20 g arasındadır. 4. Güneş.

65 g/L arasında değişmiştir. Gerçekleştirilen varyans analizine göre tuz miktarı bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %5 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. 2008). Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında toplam fenol bileşikleri miktarları değişiklik göstermiş olup starter kültür ilave edilen denemelerde geleneksel yöntemle ve hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimine göre daha yüksek olarak 257 . 2000.85 g/L ile 2. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında elde edilen tuz miktarları diğer araştırmacılar tarafından bildirilen değerler arasındadır. 1990).83 g/L arasında bulunmuştur.3.8.2.(14). 4. Deryaoğlu (1990) tarafından yapılan çalışmada. geleneksel yolla üretilen ve piyasadan toplanan şalgam sularında ortalama protein değerleri 0.22’den de görüldüğü gibi şalgam sularında tuz miktarı 9. Şalgam suyu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda tuz miktarının 8.3. 4.8. 2000b). Özler.55 g/L arasında belirlenmiştir. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Protein Miktarı Şalgam suyunda bulunan proteini.55 g/L ile 11. sporcuların ve sıcak iklimde yaşayanların daha da fazla tuza gereksinim duyduğunu bildirmiştir. 1997.. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen protein miktarları Deryaoğlu (1990) tarafından bildirilen değerden az da olsa yüksek bulunmuştur. 1983. Özhan. 2008.2.(13). Güneş. Utuş. Tuz içeriği yüksek olan şalgam suyunun günlük bir bardak içilmesi ile vücuda yaklaşık 4 g tuz alınmış olacaktır (Sencer. Çizelge 4. 1990.90 g/L arasında olduğu bildirilmiştir (Deryaoğlu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER gramı geçemeyeceğini ve hatta ağır işlerde çalışanların.4.88-1. Yener. Deryaoğlu. 1983. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Fenol Bileşikleri OY280 indisi toplam fenol bileşikleri hakkında bilgi verir (Canbaş. Şalgam sularında protein miktarı 1. Ribereau-Gayon ve ark. 1990). 1995.2-20. üretimde kullanılan hammaddelerde bulunan ve çözünerek şalgam suyuna geçen protein oluşturmaktadır (Deryaoğlu.

(b).(14). 4. Deryaoğlu. OY280 indisi olarak 20. 2004). Elde edilen şalgam sularında en yüksek toplam fenol bileşiği Lb. 2008) ve OY520 indisi olarak 32-131 (Canbaş ve Fenercioğlu. 2008. Elde edilen şalgam sularında renk tonu değerleri 0. Şalgam suyu örneklerinde renk yoğunluğu değerleri 1.34 arasında belirlenmiştir. Şalgam suyu üzerine yapılan başka çalışmalarda toplam fenol bileşikleri.2. 1993) arasında bulunmuştur.4 arasında (Güneş. gallik asit cinsinden 557-824 mg/L arasında (Nesanır. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Tonu Örneklerin 420 ve 520 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve bunların oranları (OY420/OY520) renk tonu olarak verilmiştir.18 ile 0.3. plantarum bakterisinin starter olarak kullanıldığı denemede bulunmuştur. Gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam fenol bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık %1 önem seviyesinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. gerçekleştirilen varyans analizine göre renk yoğunluğu bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). 4. Güneş (2008) ve Utuş (2008) gerçekleştirdikleri denemelerde şalgam sularında renk tonu değerinin yaklaşık 0. Gerçekleştirilen varyans analizine göre renk tonu bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Öte yandan.(14). Utuş. Miişoğlu. Canbaş ve Deryaoğlu.2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER belirlenmiştir.3. 1990. 2004. En düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suyunda ve en yüksek değer Lb.8.4. 258 .31-0.(a). plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı denemede bulunmuştur. 520 nm ve 620 nm’lerde saf suya karşı şalgam örneklerinin absorbanslarının toplamı (OY420+OY520+OY620) olarak verilmiştir. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Yoğunluğu Renk yoğunluğu (IC) 420 nm.7-36.37 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.35 arasında değişmiştir.8. 1984.59 ile 2.

1997). ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Elde edilen sonuçlar Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerle uyum içerisindedir.2.(14).8. sarı renk en fazla Lb.3.3. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla üretilen örnekte bulunmuştur. Yener. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk İndisi Gıdalarda renk en önemli duyusal özelliklerden biridir. Öte yandan.(c).4. Kırmızı renk en fazla geleneksel yolla şalgam suyu üretimi denemesinde. Özler. gerçekleştirilen varyans analizine göre renk indisi bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.(14). 1990. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretimi denemesinde ve mavi renk en fazla Lb. kırmızı ve mavi renklerin yüzde miktarını belirtmektedir. %OY620 mavi renk miktarını yüzde olarak göstermektedir. Pek çok sebze ve meyve ve ürünlerinde olduğu gibi şalgam suyunda da renk önemlidir (Deryaoğlu. 1985. paracasei subsp. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Renk Bileşimi Renk bileşimi tayini şalgam suyu örneklerindeki sarı. %OY520 kırmızı. 4. gerçekleştirilen varyans analizine göre sarı ve kırmızı renk bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuşken. Çizelgeden de görüldüğü gibi elde edilen şalgam sularında renk indisi değerleri 113. genellikle gıdanın rengi ile tad ve aroması arasında belli bir uyum söz konusudur (Canbaş. 4. 1995. Şalgam sularında renk indisi ile ilgili yapılan çalışmalarda bu değer 0. %OY420 sarı. 1990).8. İyi bir renk gıdaya çekicilik kazandırdığı gibi diğer özellikler bakımından da olumlu bir izlenim verir. Deryaoğlu.50-131 arasında olduğunu bildirmişlerdir (Deryaoğlu. Şalgam suyunun kırmızı rengi siyah havuçtan geçen antosiyanin pigmentlerinden kaynaklanmaktadır (Canbaş. Şalgam suyu örneklerinde en fazla kırmızı.5 ile 169 arasında belirlenmiştir. sonra sarı ve daha sonrada mavi renk yüzde olarak belirlenmiştir. 1990).2. Öte yandan. Çünkü. mavi renk bakımından %5 önem seviyesinde önemlidir. 259 .01).(d). 1985).

Antosiyaninler hem kalite hem de sağlık açısından önemli bileşiklerdir. Lb. En yüksek değer geleneksel yolla üretilen şalgam sularında belirlenmişken.22’de gösterilmiştir. Lb. Iverson. 1999. Şalgam suyunda parlaklık ile ilgili daha önce yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 2000b. Karadeniz ve Ekşi. 1995.. kırmızı pancar) suları ve kırmızı şaraplara cazip kırmızı rengini hammaddelerden geçen antosiyaninler verir. Şalgam sularında antosiyanin miktarını Güneş (2008) ve Utuş (2008) 120 mg/L ile 149 mg/L arasında bildirmişlerdir.(14). Çizelgeden de görüldüğü gibi antosiyanin miktarı 104. Denemelerde elde edilen şalgam sularında toplam antosiyanin siyanidin-3glikozit cinsinden belirlenmiş ve Çizelge 4. ahududu) ve sebze (siyah havuç. Türker ve ark.. oksijen miktarına. Meyve ve sebzelerdeki antosiyaninler ortamın sıcaklığına. 4. Ribereau-Gayon ve ark. parça büyüklüğüne presleme işlemine ve hammadde miktarına göre.4. plantarum ilavesi ile üretilen şalgam suyu. Canbaş. 2004). paracasei ilavesi üretilen şalgam suyu. 260 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER % dA rengin parlaklığını ifade etmektedir. bunu sırasıyla Lb. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Toplam Antosiyanin Miktarı Kırmızı renkli meyve (çilek. 1991.(e). Toplam antosiyanin miktarı istatistiksel olarak %5 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. 1999. Toplam antosiyanin miktarları hamur fermantasyonu yapılmadan elde edilen şalgam suları dışında elde edilen diğer şalgam sularında belirlenen değerler Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisinde olup hamur fermantasyonu yapılmadan üretilen şalgam suyunda belirlenen toplam antosiyanin miktarı Güneş (2008) ve Utuş (2008) tarafından bildirilen değerlerden düşük olarak bulunmuştur.04 mg/L ile 168.3. Elde edilen şalgam sularında parlaklık değerleri birbirine yakın bulunmuştur. pH değerine. enzim uygulamasına. vişne. fermentum ilavesi ile üretilen şalgam suyu ve hamur fermantasyonu yapmadan elde edilen şalgam suyu izlemiştir.2.8. ürüne değişik miktarlarda geçerler (Canbaş.23 mg/L arasında belirlenmiştir.

01 202.25 380.20 112. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş 261 . Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Aroma Maddeleri 4.27 3909.27 3564.24’te verilmiştir.91 377. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında toplam aroma maddeleri miktarları* Aa Bb Cc Dd Ee Aroma Maddeleri (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) Aldehitler ve Ketonlar Alkoller Esterler Terpenler Norizoprenoidler Laktonlar Uçucu Asitler Uçucu Fenoller Hidrokarbonlar Toplam 35. Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi.52 53.16 248.66 48.79 2977.99 399.4.79 330.37 36.81 *Sonuçlar üç ekstraksiyon tekerrürünün ortalaması olarak verilmiştir.75 140.01 131.62 188.93 299.55 224.05 137.09 50.79 37.55 304.10 46.25 342.32 189.50 1821.2.04 1977.41 242.23’te verilmiştir.33 903.8. Bb : Lb.4. Çizelge 4.62 43. Dd : Lb. Aroma Maddeleri Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen toplam aroma maddeleri Çizelge 4. paracasei subsp.53 203. GC-FID ve GC-MS sistemlerine enjekte edilerek belirlenen serbest aroma maddelerinin kromotogramı Ek 7’de ve tanımlanan aroma maddeleri ve bu maddelerin miktarları Çizelge 4. Cc : Lb.76 157.04 1584.4. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.78 594. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.03 39.03 1844.97 445. Öte yandan.22 5366.48 3791.32 507.42 305.78 74.23.(1).14 311.82 787.8.60 3893. plantarum 1bx’in starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.59 388.30 131.05 145.27 722. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.2.

04 µg/L ile geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir. plantarum 1 bakterisinin starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyunda 53. Benzer şekilde. paracasei subsp. en düşük değer 112 µg/L olarak geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir. En yüksek toplam uçucu fenoller ve toplam hidrokarbon miktarları Lb. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında belirlenen serbest aroma maddeleri. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelgeden de görüldüğü gibi en yüksek aldehit ve keton miktarı Lb. en düşük değerler geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde belirlenmiştir. Gomez 262 . Toplam uçucu asit ve toplam norizoprenoid miktarlarında da benzer sonuçlar elde edilmiş ve en yüksek değerler Lb.24’te verilmiştir. 1995. Benzer şekilde toplam yüksek alkol miktarları 1584 µg/L ile 2977 µg/L arasında belirlenmiş olup en yüksek değer Lb. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanılması ile üretilen şalgam sularında sırasıyla 399 µg/L ve 445 µg/L olarak bulunmuşken. Öte yandan. paracasei subsp. plantarum 1 bakterisinin starter olarak kullanıldığı denemelerde (sırasıyla 311 µg/L ve 74 µg/L) ve en düşük değerler ise Lb. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir. En düşük değer ise 35. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanıldığı denemelerde (sırasıyla 224 µg/L ve 43 µg/L) bulunmuştur. bu maddelerin çıkış zamanları ve miktarları Çizelge 4.4. Çoğunluğu çiçeksi ve bazıları meyvemsi kokulardan sorumlu terpen grubu bileşikler önemli aroma maddeleri arasında yer almaktadır (Cabaroğlu. plantarum 1’in starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyunda belirlenmiştir. en yüksek toplam terpen miktarı Lb. Toplam ester miktarı 131 µg/L ile 189 µg/L arasında belirlenmiş olup en yüksek değer Lb. plantarum 1’in starter olarak kullanıldığı denemede 903 µg/L olarak belirlenmişken. en düşük toplam terpen miktarı 507 µg/L ile Lb. farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında en yüksek toplam lakton miktarı diğer aroma maddelerinin aksine hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde 203 µg/L olarak belirlenmişken.79 µg/L olarak belirlenmiştir. paracasei subsp. plantarum 1’in starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyunda en düşük değer ise geleneksel yolla şalgam suyu üretim denemesinde bulunmuştur.

82 263 .64 2.48 94.57 31.02 47.25 9.89 212. 1997. (E)-karyofilen.38 48.48 30.24.92 3.01 10.18 44.18 19. Aubert ve Chanforan.99 3.31 2.86 5.49 5.18 µg/L-257.36 77.44 20.11 8.27 15.05 9. Çizelge 4.56 µg/L) ve 1-borneol (81.77 12.90 22.74 4.67 18.39 1.56 16.58 25. 2007).50 13.8-Mentadien-4-ol 1013 1108 1145 1213 1220 1232 1424 1453 1507 1536 1581 1626 1656 1659 1663 B B B A B B A B B A B B B B B 26.65 257.34 16.92 22.4. α-zingiberen ve Karyofilen oksit şalgam sularında saptanamamıştır. D-jermakren ve nerol şalgam sularında çok düşük miktarlarda belirlenmiş buna karşılık.10 24.67 10.31 3.86 91.06 146.58 11.04 44.16 6.21 35.66 15.Linaloloksit Vitispiran Linalol 4-Terpineol (E)-Pinokarveol α.86 1.30 12.00 23.25 11.19 8.96 3.22 20.64 2.46 2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER ve Ledbetter.33 14.83 8.26 1.51 84.7 µg/L-146.48 6.32 11.63 8.01 61.26 43.21 26.78 2.Karyofilen Lavandulol 1.06 µg/L) belirlenmiştir.59 27.39 10. Terpen ve terpenol bileşiklerinden trans.84 9.89 3.41 2.29 6.18 92. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında tanımlanan aroma maddeleri ve miktarları (µg/L)* RIr IDıd Aa Bb Cc Dd Ee Terpen ve Terpenoller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 α-Pinen 2-β-pinen β-Mirsen DL-limonen γ-Terpinen α-Terpinolen Z-Linalol oksit (E).32 2. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında 28 adet terpen ve terpenol bileşiğine bakılmış ve 25 farklı terpen ve terpenol bileşiği belirlenmiştir.22 9. Bu bileşiklerden miktar olarak en fazla α-terpinolen (43.21 8.42 13.73 3.β-farnesen.

96 8.91 3.10 Dd 81.78 Cc 85.60 33.61 9.65 22.06 16.20 36.18 3.40 27.76 5.01 18.89 31.04 16.45 2.80 3.90 6.81 16.79 Sa <0.60 5.55 42.57 3.001 Sa 722.001 Sa 594. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.21 42.β-farnesen 1667 D-Jermakren α-Zingiberen Nerol Karyofilen oksit Toplam Esterler 1696 1718 1795 1963 1 2 3 4 5 6 Butil asetat İzoamil asetat Bornil asetat Dietil süksinat Metil salisilat 2-Fenil etil asetat Etil 1064 1118 1561 1650 1727 1778 A A B B B B 4.29 5.40 18.γ-bisabolen Mirtenol Trans-karveol Jeraniol Skualen (E)-Karyofilen 1677 1725 1753 1769 1811 1832 3103 1586 IDıd A B B B B A B B B B B A B Aa 146.68 1.40 7 hekzadekanoat Etil-9- 2268 A 67.92 Sa <0.88 9.28 18.88 3.33 16.19 4.19 7.45 Sa <0.44 Sa 903.06 17.63 82.001 Sa <0.52 1.38 48.001 <0.79 6.66 Trans.89 2.001 Sa <0.69 21.63 10.35 Sa <0.02 5.97 38.73 42.54 2.30 63.75 3.17 11.48 29.16 15.70 4.00 15.001 <0.00 14.70 15.48 39.37 26.24’ün devamı RIr 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1-Borneol Z-γ-bisabolen (E).11 4.12 3.46 13.36 1.4.97 2.001 Sa 787.26 35.001 Sa 507.32 27.28 2.43 44.001 <0.59 9.23 4.51 1.62 Ee 138.30 16.001 <0.17 24.02 Sa <0.34 11.001 Sa <0.001 Sa 0.24 4.88 31.73 33.16 13.05 13.001 <0.42 2.15 33.74 2.70 12.72 8 9 10 11 hekzadekanoat 2293 C A A A 10.09 Bb 139.95 42.68 14.001 Sa <0.74 22.48 Etil oktadekanoat 2488 Etil vanilat Benzil benzoat 2585 2594 264 .81 33.50 14.

62 2977.33 Cc 18.001 Sa Sa 131.91 64.62 1180.27 2602 1296 1640 1669 1786 2497 2544 994 1036 A A 9.73 1090 A 12.37 12 13 heptanol Benzil alkol Toplam 1522 1835 B A Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa 1584.001 <0.30 1821.48 2.54 2.45 11.35 18.19 6.49 36.70 315.58 2016.42 20.75 265 .32 1977.50 2.86 32.24’ün devamı RIr 12 13 14 15 16 17 18 Etil linolenat Etil laktat Etil dekanoat Dimetil glutarat Dimetil adipat Etil oleat Etil linoleat Toplam Alkoller 1 2 2-Bütanol 1-Propanol 2-Metil-13 propanol 3-Metil-14 5 6 7 8 9 propanol 1-Bütanol İzoamil alkol 1-Hekzanol DL-6-metil-5hepten-2-ol IDıd A A A B A A A Aa 46.74 177.11 1336.001 <0.06 24.85 Sa 1-Oktanol 5-Metil-2-(1-metil 10 11 etenil)-4-hekzenol 1661 2-Fenil etanol 2.001 <0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.04 1.001 <0.22 928.58 19.71 Sa Sa <0.88 0.53 70.56 29.69 18.54 0.10 48.87 40.07 2.67 285.22 13.6-dimetil-41868 C A 1.32 Ee 21.53 154.07 52.78 Dd 12.94 30.76 1.52 47.12 28.95 175.01 1844.17 1099 1137 1209 1325 1449 1550 A A A A B A 110.001 Sa Sa 131.32 1247.68 30.82 Bb 10.66 3.71 306.63 6.07 8.22 Sa Sa <0.001 Sa Sa 188.19 1.001 <0.001 Sa Sa 140.49 Sa Sa <0.56 7.27 Sa Sa <0.68 403.90 11.4.66 Sa Sa <0.39 14.72 325.78 18.001 Sa Sa 189.71 485.

31 38.78 3.73 8.58 17.84 6.94 Sa 299.78 2.50 1899 B 5.85 1.08 183.99 106.48 12.38 7.99 25.41 22.29 Sa 224.11 Sa 6.48 28.79 97.97 36.31 16.43 7.97 Sa 311.32 14.17 22.26 13.08 1912 B 14.46 20.18 55.17 21.85 35.57 3.75 6.83 Sa 248.15 18.55 93.19 6.85 1731 1813 B B 4.13 9.45 2907 2476 A A 97.57 48.25 101.64 30.15 1.01 14.55 2.25 14.00 4.61 144. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.4.55 1.55 2.95 29.07 60.87 3.55 17.97 28.32 Sa 242.19 0.55 5.49 7.40 9.62 4.16 5.22 168.74 1.15 21.20 221.87 37.32 1501 1597 1638 A B B 1.81 8.42 1640 1705 1817 1923 2252 B A B B A 14.74 33.66 133.52 19.96 1.34 5.03 52.96 Sa IDıd Aa Bb Cc Dd Ee 266 .06 16.28 109.6-ditert-bütilfenol 4 2-Metoksi-4-vinilfenol 5 6 7 8 9 2-Metoksi-feniletanol Öjenol p-Vinilguaiacal Asetovanilon Propiovanilon 1989 2124 2146 2582 2644 B A B A A 203.27 53.00 30.71 64.10 19.56 2.16 45.41 5.46 70.66 11.26 2.88 4.32 24.24’ün devamı RIr Uçucu Asitler 1 2 3 Propanoik asit Bütanoik asit İzovalerik asit 2-Metil-bütanoik 4 5 6 7 8 asit Pentonoik asit Hekzanoik asit Heptanoik asit Dekanoik asit Hekzadekanoik 9 10 asit Dodekanoik asit Toplam Uçucu Fenoller 1 2 3 3-Metil asetofenon Guaiacol 4-Metil-2.43 14.

14 2299 IDıd B Aa <0.05 40.39 18.73 73.93 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.76 42.72 8.39 137.01 Bb Sa 342.26 3.17 4.49 2.56 123.80 5.51 47.38 17.41 50.18 137.53 2527 B 5.67 3.84 201.07 5.35 15.98 46.31 86.95 2498 2604 B B 44.36 10.97 Ee Sa 305.25 148.27 2.05 37.22 157.27 76.14 32.28 5.51 7.61 5.34 2.04 267 .05 5.73 17.20 69.88 74.93 19.52 6.92 48.05 79.41 95.19 4.25 156.86 15.17 145.14 4.55 4.16 1565 1647 1992 2414 2446 B A A A C 1.87 3.76 15.4.92 16.55 5.45 203.14 48.25 Toplam Aldehit ve Keton Bileşikleri 1 Heptanal 1182 B 202.63 15.22 388.04 187.48 380.33 2.13 112.87 35.68 12.27 377.45 169.24’ün devamı RIr 10 Cis-izoöjenol Toplam Laktonlar 1 2 3 4 5 γ-Bütirolakton γ-Hekzalakton γ-Nonalakton δ-Dodekalakton Massoilakton Dihidro-4-OH6 2(3H)-furanon Toplam Norizoprenoidler 3-OH-β1 2 damaskon 3-Okzo-α-ionol Toplam Hidrokarbon Bileşikleri 1 2 3 4 5 Naftalen 1-Metil naftalen 2-Metil-naftalen 1-Etil-naftalen 2-Etil-naftalen 1685 1805 1842 1904 1915 A B B C C 3.60 445.24 43.81 64.59 Dd Sa 399.54 141.18 214.88 12.91 Cc Sa 330.94 52.81 6.44 9.66 7.76 8.75 26.41 6.06 1.23 46.001 304.14 11.

kütle spektrometresi kütüphanesi kullanılarak yapılan tanımlama). Sa: Saptanamadı Esterler. geleneksel yolla üretilen tüm şalgam sularında belirlenmiş ancak. C. Benzil alkol ve 2. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Dd : Lb. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Dimetil glutarat ve dimetil adipat şalgam sularında iz miktarlarda belirlenmişken. meyvemsi. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş.52 5366.4. alkollerden 5-metil-2-(1-metil etenil)-4-hekzenol.79 35.79 3893.46 39. 268 . Esterlerden şalgam sularında miktar olarak en fazla bulunan bileşikler etil hekzadekanoat ve etil linolenat’tır.81 Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. 14 adet ester bileşiği belirlenmiştir. paracasei subsp. Cc : Lb. Bb : Lb. hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde saptanamamıştır.03 37. standart bileşik kullanılarak yapılan tanımlama. şekerimsi kokulardan sorumlu olan bileşiklerdir. r DB-WAX kolonda belirlenen Kovats indeks değerleri ıd Tanımlamada kullanılan yöntemler (A. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.78 37.04 32.04 49. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.85 35.74 53. Öte yandan. Öte yandan. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında 18 adet ester bileşiğine bakılmış acak. etil laktat. etil dekanoat.03 3909. B kütle spektrometresi kütüphanesi ve Kovats indeks değerinin literatür ile karşılaştırılması yoluyla yapılan tanımlama. Tekrarlar arasındaki standart sapma % 10’un altındadır.37 3791. Şalgam sularında 13 adet yüksek alkol bileşiğine bakılmış olup. etil oleat ve etil linoleat saptanamamıştır. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.50 IDıd Aa Bb Cc Dd Ee 3564.6-dimetil-4-heptanol ise şalgam sularında belirlenememiştir.70 36. Şalgam sularında miktar olarak en fazla bulunan bileşik izoamil alkoldür ve miktarları 928 µg/L ile 2016 µg/L arasında bulunmuştur. *Sonuçlar üç ekstraksiyon tekerrürünün ortalaması olarak verilmiştir. 11 farklı alkol bileşiği belirlenmiştir.24’ün devamı RIr 4-OH-4-metil-22 pentanon Toplam Genel Toplam 1310 A 32.

2000). pembe. 2 farklı norizoprenoid. uçucu fenollerden p-vinilguaiacal hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde saptanamamıştır. Canbaş ve Deryaoğlu. plantarum 1’in starter olarak kullanılmasıyla üretilen şalgam suyunda 5366 µg/L olarak belirlenmiştir. 1985. Cis-izoöjenol sadece geleneksel yolla üretilen şalgam suyunda ve iz miktarda belirlenmiş olup gerçekleştirilen diğer denemelerde cis-izoöjenol’e rastlanmamıştır. 6 farklı lakton bileşiği. Bununla beraber. Narayan ve Venkantaraman. Şalgam suyunda bulunan aroma maddelerinin belirlenmesi ve miktarları ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. kırmızı. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularının Antosiyanin Profilleri Antosiyaninler. Öte yandan. Bu yüzden bunların pH stabiliteleri üzüm kabuğu antosiyaninlerinden daha iyidir (Canbaş. meyve..4. geleneksel yolla fermantasyonu üretilen tüm şalgam sularında gerçekleştirilen şalgam belirlenmiş ancak. dodekanoik asit şalgam sularında belirlenememiştir. en düşük toplam aroma maddesi miktarı 3564 µg/L ile geleneksel yolla üretilen şalgam suyunda bulunmuştur. 4. Şalgam sularında 10 adet de farklı uçucu fenol bileşiği belirlenmiştir. Öte yandan. viole.5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Gerçekleştirilen analizler sonucunda 9 farklı uçucu asit belirlenmiş olup miktar olarak en fazla bulunan bileşik heptanoik asittir. Kammerer ve ark. Şalgam sularında belirlenen en yüksek toplam aroma maddesi miktarı Lb. 2004. Şalgam sularında ayrıca. Siyah havuçlardaki temel antosiyanin bir fenol ile açillenmiş siyanidin glikozittir. sebze ve çiçeklerin kendilerine özgü. mavi ve mor tonlarındaki çeşitli renklerini veren. 1993)..0’ın üzerinde maviye döner. Uçucu asitlerden İzovalerik asit. Şalgam suyunun kendine özgü mor-kırmızı rengi siyah havuçta bulunan ve fermantasyon ile şalgam suyuna geçen antosiyaninlerden kaynaklanmaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu. 1984. Bu bileşiklerden miktar olarak en fazla olanı 2-meoksi-fenil-etanol olarak bulunmuştur.2. suyu hamur yapmadan üretim denemesinde saptanamamıştır. 5 farklı hidrokarbon bileşiği ve 2 farklı aldehit ve keton bileşiği bulunmuştur. Türker ve ark. suda çözünebilir nitelikteki doğal maddelerdir (Cemeroğlu ve ark.8.. Siyah havuçta 269 . Bu antosiyaninler pH 5. 2004). 2001.

şalgam suyu üretiminde kullanılan temel hammadde olduğundan. Şekil 4. 3: Sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit (S3).. Ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. Siyanidin-3-ksilozil-galaktozit).31. şalgam suyunda bulunan temel antosiyanin siyanidin glikozid’tir. Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit) olan beş farklı antosiyanin belirlenmiştir. Siyah havuçta bulunan antosiyaninlerin HPLC’de belirlenen profili 1: Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit (S1). üç tanesi tek-açilli (Sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER pek çok antosiyanin. 2: Siyanidin-3-ksilozilgalaktozit (S2). Siyah havuç. 5: Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit (S5) 270 .4. 4: Ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit (S4). iki açillenmemiş (açilsiz) ve üç açillenmiş (açilli) siyanidin türevleridir (Türker ve ark. HPLC’de gerçekleştirilen analizler sonucu belirlenen bu antosiyaninlerin kromotogramı Şekil 4. 2004).31’de verilmiştir. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında gerçekleştirilen çalışmada şalgam sularında bulunan iki tanesi açilsiz (Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit.

Siyanidin-3-ksilozil-galaktozit bakımından en fazla pik alanı geleneksel yolla üretilen şalgam sularında 6203.8 olarak bulunmuştur.5 olarak elde edilmişken. Dd : Lb. S3: sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit. en düşük değer hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen örnekte 3296.9 4802.6 6203. En düşük değer ise hamur fermantasyonu yapmadan gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemesinde 1159. S5: kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit 271 . plantarum 1bx suşunun starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.7 4445. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen antosiyanin piklerinin alanları Çizelge 4.3 9649. Bb : Lb. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında alanlara göre antosiyanin profilleri Aa S1 (alan) S2 (alan) S3 (alan) S4 (alan) S5 (alan) 1285.5 1842. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Şekilden de görüldüğü gibi ilk iki pik açillenmemiş antosiyaninlere.3 3202.8 1690.2 1939. plantarum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen denemede 1657. diğer üç pik ise açillenmiş antosiyaninlere aittir.9 2915.7 2201.6 4124. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş.25.6 8683.6 3296. açillenmemiş siyanidin-3-ksilozil-glikozil-galaktozit alanı en fazla Lb.6 olarak elde edilmiştir.9 Cc 1351.1 7286. Çizelgeden de görüldüğü gibi farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında açillenmemiş antosiyaninlerden.1 Ee 1159. S4: ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. S1: siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit.4 2550.7 9373. Cc : Lb.6 olarak bulunmuştur.25’te verilmiştir. paracasei subsp.8 3741.1 Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Çizelge 4. S2: siyanidin3-ksilozil-galaktozit.4.5 3765 Dd 1339. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.5 2266 9803. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi.9 Bb 1657.

Toplam antosiyanin bakımından en yüksek pik alanları geleneksel yolla üretilen şalgam suyunda (21897. Bunu sırasıyla. Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. Yüzdesel alan bakımından %43.7). siyanidin-3-ksilozil-galaktozit. Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit bakımından en düşük pik alanı ise Lb. plantarum 1 suşunun starter olarak kullanıldığı deneme izlemiştir. fermentum türünün starter olarak kullanıldığı denemede elde edilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Tek açilli antosiyaninlerden sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozilglukozil-galaktozit bakımından en yüksek pik alanı. En düşük değer ise hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede (16635) elde edilmiştir.32’de verilmiştir. kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozilgalaktozit ve sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit takip etmiştir. antosiyanin piklerinin yüzdesel alanları bakımından şalgam sularında belirlenen en düşük değer olarak belirlenmiştir. fermentum türünün starter olarak kullanıldığı deneme (21631. açillenmiş ve açillenmemiş antosiyanin piklerinin yüzdesel alanları bakımından en yüksek değerleri almıştır. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen denemede belirlenmiştir. plantarum 1 suşunun starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir. Bir diğer tek açilli antosiyanin olan ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit ve kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit bakımından en yüksek pik alanı Lb. paracasei subsp. 272 . paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla gerçekleştirilen deneme ve Lb. Lb. tek açilli antosiyaninler bakımından en düşük pik alanları ise sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit ve ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit bakımından hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede elde edilmiştir. ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit.2) bulunmuş ve bunu sırasıyla Lb. Gerçekleştirilen denemelerden elde edilen şalgam sularında.3 arasında belirlenmiştir. Lb.8 ile %45.4. Öte yandan. Şalgam sularının antosiyanin profillerinin HPLC’de belirlenen piklerinin alansal yüzdesi Şekil 4.

fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. açillenmemiş antosiyaninlere göre daha yüksek bulunmuştur.4. bx : Bölümümüzde gerçekleştirilen deneme sırasında ekstrakttan izole edilen suş. S4: Ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. Bb : Lb. S3: Sinapik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. paracasei subsp. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER S1 80 70 60 S2 A ç ille n m iş S3 S4 A ç ille n m iş S5 Açillenmemiş A ç illen m iş A ç ille n m iş Açillenmiş A ç ille n m iş A ç ille n m e m iş A ç ille n m e m iş 40 30 20 10 0 Aa S1 S3 S2 S2 S5 S1 S3 S5 S1 S2 S3 S2 S5 S1 S3 S5 S1 S2 S3 S5 Bb Cc Dd Ee Şalgam sularının antosiyanin profillerinin alanlara göre yüzdesel dağılımı Şekil 4.32. Şalgam suyu antosiyanin profillerinin alanlara göre yüzdesel dağılımı Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Cc : Lb. plantarum 1bx suşunun starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. Açillenmiş: S3+S4+S5 ve Açillenmemiş: S1+S2. Dd : Lb. S5: Kumarik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi. S1: Siyanidin-3-ksilozil-glukozil-galaktozit. S2: Siyanidin-3-ksilozil-galaktozit. Şekilden de görüldüğü gibi açillenmiş antosiyaninler piklerin yüzdesel alanları. plantarum 1bx suşlarının starter olarak kullanıldığı üretim 273 A ç ille n m e m iş S4 S4 A ç ille n m e m iş 50 % Alan S4 A ç ille n m e m iş S4 S4 . Açillenmemiş antosiyaninler bakımından en yüksek değer (yüzde alan) geleneksel yolla üretilen şalgam suyu ve Lb.

274 . Genel izlenim bakımından en beğenilen örnek yine Lb. açillenmiş antosiyaninler bakımından en yüksek değer %73. tat ve genel izlenim bakımından panelistler tarafından en az puan verilen deneme hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suyu olmuştur.1 olarak belirlenmişken. Bu çalışmadan elde edilen değerler Türker ve ark.6.2 olarak hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen deneme ile Lb. en düşük değer %26. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanıldığı örnek almıştır. şalgam sularında yüzde alan bakımından en yüksek açillenmiş ve açillenmemiş antosiyaninin. koku. Duyusal analiz sırasında örnekler rastgele 3 haneli rakam olacak şekilde numaralandırılmış ve panelistlere sunulmuştur. (2007) tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisindedir. (2007) şalgam suyunun antosiyanin içeriği üzerine gerçekleştirdikleri bir çalışmada. 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER denemelerinde sırasıyla %34.2 ve %30. tat ve genel izlenim yönünden 15 kişilik bir panelist grubu tarafından değerlendirilmiştir (Çizelge 4.8. Farklı Yöntemlerle Üretilen Şalgam Sularında Duyusal Analiz Şalgam suları 10’luk skala kullanılarak renk. plantarum 1bx bakterisinin starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyu olmuştur. ferulik asit ile açillenmiş siyanidin-3-ksilozilglukozil-galaktozit olduğunu bildirmişlerdir.26). paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyu almıştır.4.2. Türker ve ark. Çizelgeden de görüldüğü gibi koku ve tat bakımından ise en yüksek puanları Lb. Öte yandan. Panelistlerin şalgam sularını duyusal bakımdan değerlendirmeleri sonucunda veriler arasında istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0. Yapılan duyusal analiz sonucunda renk değerlerinin aldığı puanlar 3. paracasei subsp. fermentum türünün kullanıldığı şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir.01).88 ile 8. Öte yandan. gerçekleştirilen duyusal analiz sonucunda renk. koku.5 arasında belirlenmiş ve en yüksek puanı Lb.8 olarak hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede elde edilmiştir.

“Tat ve Genel İzlenim” özelliklerine göre yapılan duyusal analizlerde aldıkları puanların birbirine yakın olduğu belirlenmiştir.5±0.24 31.94±0.28 22. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi Deryaoğlu (1990) tarafından şalgam sularının “Renk ve Görünüş”. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.41±0.3 5.18 5.33 6. Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularının duyusal analiz sonuçları Aa Bb Cc Dd Ee Renk Koku Tat Genel izlenim Toplam 5.39 3.02 4±0.4 7.23 30.27 8. “Koku”nun şalgam suyunun duyusal özellikleri üzerine etkili olduğu bildirilmiştir.88±0.35 7.26 7.81 6±0.15a 8. Dd : Lb.31±0.55±0.58±1.27a 3. 15 panelist tarafından yapılan değerlendirmede.91 7.47 7. Hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suyu örneği ise en az beğenilen örnek olmuştur. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.78a 8.31 7.07±0. Cc : Lb. Starter kültür ilave edilen diğer örneklerde en çok beğenilen ikinci ve üçüncü örnekler olmuştur.26.34c Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. paracasei subsp.93±0. En düşük puanı alan örnek en çok beğenilmiştir. en az beğenmediklerine doğru sıralamışlardır. Öte yandan.95 3.78±0.2 7.6±0.87±0.89±0.18±0.27’de verilmiştir. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla üretilen şalgam suyu olmuştur. Çizelge 4. Duyusal analiz sonucunda şalgam sularının tercih testine göre aldıkları puanlar Çizelge 4.13 31. 275 .86±0.6±0. Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örnekleri ayrıca tercih testine göre değerlendirilmişlerdir.66±0.45 15.95b 7. panelistler örnekleri en çok beğendiklerinden. “Koku”. Bb : Lb.88±1.4.27’den de görüldüğü gibi tercih testinde panelistler tarafından en beğenilen örnek genel izlenimde olduğu gibi Lb. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.

Dd : Lb. varyans analizine göre istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 4. plantarum 1bx bakterisinin starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.4. Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örneklerinin tercih testine göre duyusal analiz sonuçları Panelist no Aa Bb Cc Dd Ee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 2 2 2 3 4 4 4 5 4 4 3 5 1 4 4 51 3 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 4 2 3 30 1 4 4 2 1 1 1 3 2 3 4 3 2 3 1 35 4 3 3 4 2 3 3 1 1 2 2 2 3 1 2 36 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 73 Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi Elde edilen bu veriler.28’de verilmiştir. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. 276 . fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.27. Bb : Lb. paracasei subsp. Cc : Lb.

Bb : Lb. Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler bu bakteri ile gerçekleştirilmiştir. paracasei subsp.28. Dd : Lb. Gerçekleştirilen analizler sonucunda en beğenilen örnek starter olarak Lb. Ee : Hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üretimi Gerçekleştirilen varyans analizine göre (Çizelge 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4. plantarum 1bx alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. fermentum türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi.28) tercih testi bakımından üretim yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. Cc : Lb. paracasei 2 alt türünün starter olarak kullanımıyla şalgam suyu üretimi. 277 . Farklı yönyemlerle üretilen şalgam suyu örneklerinin varyans analizine göre aldığı puanların kıyaslanması Aa Sıralama puanları 51 Bb 30 Cc 35 Dd 36 Ee 73 Fark (%1 güven sınırında) Aa : Geleneksel yolla şalgam suyu üretimi. plantarum İlavesi) Şalgam Suyu Üretimi Geleneksel yöntem. direk yöntem ve 3 farklı starter kültür ilavesi ile gerçekleştirilen farklı yöntemlerle şalgam suyu üretim denemeleri sonucunda kimyasal. En Beğenilen Yöntem (Lb. 4. Fermantasyon diğer üretim denemelerinde olduğu gibi 10 gün devam ettirilmiş ve fermantasyon boyunca laktik asit ve pH değişimi gözlenmiş ayrıca mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmiştir.9. plantarum 1bx bakterisinin kullanıldığı deneme olarak belirlenmiştir. mikrobiyolojik ve duyusal analizler sonucunda en iyi yöntemi veren uygulama seçilmiştir.4.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

4.9.1. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Denemede Kullanılan Siyah Havuç, Şalgam ve Bulgur Ununun Genel Bileşimi En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi Çizelge 4.29’da, Şalgam ve Bulgur unu’nun bileşimleri Çizelge 4.30’da verilmiştir. Çizelge 4.29’dan da görüldüğü gibi denemelerde kullanılan siyah havuçta 131.8 g/kg kuru madde, 1.51 g/kg toplam asit, 64.2 g/kg toplam şeker, 1.44 g/100 g protein ve 1536 mg/kg antosiyanin bulunmuştur. pH değeri de 6.11 olarak belirlenmiştir. Çizelge 4.29. En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan siyah havucun genel bileşimi Bileşim Kuru madde (g/kg) Toplam asitlik (g/kg)xx pH Toplam şeker (g/kg) Glikoz (g/kg) Fruktoz (g/kg) Sükroz (g/kg) Protein (g/100 g) Antosiyanin (mg/kg)zz
xx zz

Miktar 131.8 1.51 6.11 64.2 6.36 6.34 43.82 1.44 1536

: Laktik asit cinsinden : Siyanidin-3-glikozit cinsinden

Bu çalışmada elde edilen veriler başka araştırıcılar tarafından (glikoz ve protein miktarları ve pH dışında) bildirilen değerler arasında olup, protein ve pH değerleri diğer araştırmacılar tarafından bildirilen değerlerden yüksek, glikoz miktarı ise düşük olarak belirlenmiştir.

278

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Denemelerde kullanılan şalgamda %8.58 kuru madde, 3.64 g/100 g toplam şeker, 0.19 g/100g glikoz, 0.15 g/100g fruktoz, 3.23 g/100g sükroz, %0.79 protein, 0.78 g/kg toplam asit bulunmaktadır. Öte yandan, şalgamın pH değeri 6.24 olarak belirlenmiştir. En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi Çizelge 4.30’da verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi denemede kullanılan bulgur unu %8.79 kuru maddeye sahiptir. Çizelge 4.30. En beğenilen yöntemle şalgam suyu üretim denemesinde kullanılan şalgam ve bulgur ununun bileşimi Bileşim Şalgam Miktar Kuru madde (%) Toplam asitlik (g/kg)xx pH Toplam şeker (g/kg) Glikoz (g/kg) Fruktoz (g/kg) Sükroz (g/kg) Protein (g/100 g)
xx

Bulgur Unu Miktar 8.79 1.40 26.2 2.1 1.3 21.0 15.81

8.58 0.78 6.24 36.4 1.9 1.5 32.3 0.79

: Laktik asit cinsinden

4.9.2. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Laktik Asit Bakteri Sayısı En beğenilen yöntemle gerçekleştirdiğimiz havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Şekil 4.33’de verilmiştir.

279

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Şekil 4.33’den de görüldüğü gibi havuç fermantasyonunun başlangıcında laktik asit bakteri sayısı 7.87 log kob/mL olarak belirlenmiş ve fermantasyonun dördüncü gününe kadar toplam laktik asit bakteri sayısında artış gözlenerek 8.90 log kob/mL olarak bulunmuştur. Daha sonra, toplam laktik asit bakteri sayısında azalma gözlenmiş ve bu azalma fermantasyon sonuna kadar devam etmiştir. Fermantasyon sonunda toplam laktik asit bakteri sayısı 7.44 log kob/mL olarak belirlenmiştir.

(Log kob/ml) Toplam laktik asit bakteri sayısı

10 9 8 7 6 5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4.33. En beğenilen yöntemin havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri sayısındaki değişim Fermantasyon başında belirlenen değerler De Castro ve ark. (1995) ile Aydar (2003) tarafından bildirilen değerlerden yüksek, daha önce aynı starter kültür ile gerçekleştirdiğimiz üretimde belirlenen değerlerden düşük olarak elde edilmiştir. Öte yandan, gerçekleştirilen fermantasyon sonucu elde edilen laktik asit bakterisi sayıları, Arıcı (2001) tarafından bildirilen değerler arasında ve diğer araştırıcılar tarafından bildirilen değerlerden düşük bulunmuştur.

280

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

4.9.3. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç

fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Şekil 4.34’de verilmiştir.

10
Toplam mezofil aerob bakteri (Log kob/mL)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4.34. Havuç fermantasyonu sırasında toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Farklı yöntemlerle şalgam suyu üretimi kısmında starter olarak Lb. plantarum 1bx suşunun kullanıldığı denemede fermantasyon başında toplam mezofil aerob bakteri sayısı 8.21 log kob/mL olarak belirlenmiş ve bakteri sayısı üçüncü güne kadar artarak 9.02 log kob/mL olarak bulunmuştur. Daha sonra toplam bakteri sayısı fermantasyon sonuna kadar azalarak 7.46 log kob/mL olarak elde edilmiştir. Belirlenen en uygun üretim yöntemiyle şalgam suyu üretim denemesinde fermantasyon başında 8.24 log kob/mL olan toplam mezofil aerob bakteri sayısı daha önceki üretimde olduğu gibi fermantasyonun üçüncü gününe kadar artış göstererek

281

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

8.87 log kob/mL olarak bulunmuştur. Fermantasyonun altıncı gününden sonra toplam mezofil aerob bakteri sayısında azalma gözlenmiş ve fermantasyon sonunda 7.17 log kob/mL olarak bulunmuştur. Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E.)’ye göre şalgam suyunda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 1.0x104-1.0x105 kob/mL arasında olmalıdır (T.S.E., 2003). Öte yandan, şalgam suyunda toplam mezofil aerob bakteri sayısı ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda toplam mezofil aerob bakteri sayısı 2.7x106-6.1x107 kob/mL arasında belirlenmiştir (Arıcı, 2001; Aydar, 2003). Yapılan analizler sonucu elde edilen toplam mezofil aerob bakteri sayısı T.S.E.’nin belirttiği değerlerden yüksek buna karşılık yapılan diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 4.9.4. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Toplam Maya Sayısı En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç

fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim Şekil 4.35’te verilmiştir. Fermantasyon boyunca şalgam örneklerinde küfe rastlanmadığından Şekil 4.35’de yalnızca toplam maya miktarı gösterilmiştir. Şekil 4.35’ten de görüldüğü gibi toplam maya sayısı fermantasyonun başında 8.13 log kob/mL olarak belirlenmiş ve fermantasyonun ikinci gününe kadar toplam maya sayısında artış gözlerek 8.93 log kob/mL olarak elde edilmiştir. Öte yandan, fermantasyonun ikinci gününden sonra fermantasyon sonuna kadar toplam maya sayısı azalarak 7.44 log kob/mL olarak belirlenmiştir.

282

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

10 9
Toplam maya (Log kob/mL)

8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4.35. En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında toplam maya sayısındaki değişim Şalgam suyu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda toplam maya sayısının fermantasyon sonunda 3.5x105 – 4.05x107 kob/mL arasında olduğu bildirilmiştir (Arıcı, 2001; Özhan, 2000; Aydar, 2003; Güneş, 2008). Gerçekleştirilen denemede fermantasyon sonunda elde edilen toplam maya miktarları araştırmacıları tarafından bildirilen değerler arasındadır. 4.9.5. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Saccharomyces spp. Olmayan Maya Sayısı En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısındaki değişim Şekil 4.36’da verilmiştir.

283

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Hasan TANGÜLER

Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı (Log kob/ml)

5

4

3

2

1

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4.36. En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısındaki değişim Gerçekleştirilen denemede fermantasyon başında Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı 4.35 log kob/mL olarak belirlenmiş olup fermantasyonun ikinci gününe kadar toplam maya sayısında olduğu gibi artış gözlenmiştir. Daha sonra Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı fermantasyon sonuna kadar azalarak 3.15 log kob/mL seviyesine düşmüştür. Öte yandan, daha önce benzer starter kültür ile gerçekleştirilen denemelerde (Bölüm 4.8.2.2.(d)) Saccharomyces spp. olmayan maya sayısı fermantasyon başında ve sonunda daha yüksek olarak elde edilmiştir.

284

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.9. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında pH ve Toplam Asit Miktarlarındaki Değişim En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim Şekil 4. En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim Yapılan analizler sonucunda Şekil 4. En Beğenilen Şalgam Suyu Üretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Koliform Bakteri Sayısı En beğenilen şalgam suyu üretim yöntemiyle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında koliform bakteri sayısındaki değişim Şekil 4. 3.7.5 0 0 2 4 6 8 10 12 Fermantasyon süresi (gün) Şekil 4.03 log kob/mL olduğu belirlenen koliform bakteri sayısı fermantasyon sırasında zamanla azalmış ve üçüncü günden sonra ortamdan izole edilememiştir.5 1 0.5 Koliform bakteri sayısı (Log kob/mL) 3 2.6.37’de verilmiştir. 4. 285 .37’den de görüldüğü gibi başlangıçta 3.4.38’de verilmiştir.5 2 1.37.9.

10. laktik asit cinsinden ve pH tayinleri yapılarak izlenmiştir.96 g/L olarak bulunmuştur.38.68 g/L olarak belirlenmiştir. Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler Şalgam suyunun üretimi ve tüketimi son yıllarda artmakta ve buna paralel olarak da ülkemizde gelişen bir sektör olmaya başlamıştır.4. Günümüzde küçük ve büyük çapta üretim yapan çok fazla sayıda işletme vardır ve sayıları artmaktadır. laktik asit cinsinden.pH 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fermantasyon süresi (gün) pH Toplam asitlik Şekil 4. Şekilden de görüldüğü gibi gerçekleştirilen havuç fermantasyonları sırasında başlangıçta pH değeri 4. pH değerinin hızlı bir şekilde azalmasına neden olmuş ve fermantasyon sonunda pH değeri 3. asitlikteki hızlı artış.14 ve toplam asit miktarı. Toplam asitlik (laktik asit cinsinden. Bu işletmelerden 286 . Toplam asitlik fermantasyon başından itibaren hızlı bir şekilde artmış ve fermantasyon sonunda 8. 1. g/L) . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fermantasyon gidişi günlük olarak alınan örneklerde toplam asitlik.46 olarak elde edilmiştir. Öte yandan. En beğenilen yöntemle gerçekleştirilen havuç fermantasyonu sırasında pH ve toplam asitlikteki değişim 4.

S. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre şalgam suyunda bulunması gereken limitten fazladır. TS 11149 şalgam suyu standardında şalgam suyunda kimyasal koruyucu madde en çok 0.4 ppm ile 13. şalgam suyunun raf ömrünün uzatılması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Tat üzerinde olumsuz değişiklikler oluşturması nedeniyle ısıl işlem önerilmemektedir.. Sodyum benzoatın genel olarak en çok maya ve bakterilere karşı aktif. Bu örneklere koruyucu olarak benzoik asit veya sodyum benzoat gibi tuzların ilave edildiğini ileri sürmüştür. Ancak.5 ppm arasında değişirken.E.4. Öte yandan. Bu nedenle ülkemizde daha çok kimyasal koruyucu madde kullanımı vardır. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre şalgam suyunda en çok 200 mg/L benzoik asit kullanılabilir (Anonim. Bu nedenle alternatif yöntemlerin denenmesi gereklidir.5 g/L olarak belirtilmiş olmakla beraber. Bu nedenle. 2001). Öztürk (2009) piyasadan temin ettiği 20 örnekten beş şalgam suyu örneğinde yüksek miktarlarda benzoik asit belirlemiştir. 2009). 2001). Öztürk (2009) piyasadan temin ettiği 20 şalgam suyu örneğinden. gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. iki tanesinde sorbik asit miktarının çok yüksek olduğunu belirlemiş ve miktarlarının 87. Onbeş örnekte benzoik asit değerleri 5. 2008). korucu olarak kullanılacak kimyasal maddenin ne olduğu belirtilmemiştir (T. 2003). küflere karşı daha az etkili olduğu belirtilmektedir (Altuğ.2 mg/L ile 1057.28 mg/L olduğunu bildirmiştir. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre şalgam suyuna sorbik asit ilave edilemez (Anonim. tarçın ve yoğurt gibi bazı gıdalarda doğal olarak da bulunan benzoik asit genellikle sodyum tuzu formunda. 2008). 5 örnekte sırası ile 172. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER bir kısmı bu şalgam suyunu ihraç de etmektedir. Kuru erik. Sorbik asit ve tuzları (özellikle potasyum sorbat) maya ve küflerin gelişmesini önlemek amacıyla koruyucu olarak çeşitli gıda ve içeceklerde kullanılmaktadır (Altuğ.2 mg/L arasında benzoik asit bulmuştur.18 mg/L ve 348. 287 . şalgam sularında sorbik asit ve tuzları da kimyasal koruyucu olarak kullanılmaktadır (Öztürk.

45 μm por çaplı filtreden geçirilerek steril edilmiş (soğuk sterilizasyon) ve aseptik koşullarda steril şişelere doldurulup şişelenmiştir.40.. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Şalgam suyunun raf ömrünü uzatmak amacıyla en çok tercih edilen yöntem olan starter olarak Lb. 0. 2005). Daha sonra şalgam suyu iki kısma ayrılmış. 0.4. Daha sonra. plantarum 1bx alt türü ile gerçekleştirilen şalgam suyu fermantasyonu sonunda elde edilen şalgam suları sıcaklığı 4oC olan soğuk odaya alınmış.7 μm por çaplı (Whatman grade GF/F.39 – 4. Cat No: 1822 090) filtre ve 0. birinci kısım öncelikle kaba filtreden geçirilmiştir. 2001. Alper ve ark.45 μm por çaplı filtreden geçirebilmek için şalgam suları sırasıyla 1. Cat No: 1825 025) filtreden ve en sonunda da 0. Şekil 4. tortusundan ayrılıp durultulmuş ve süzülmüştür (Cemeroğlu ve Karadeniz.2 μm por çaplı (Whatman grade GF/C.39 ve Şekil 4. Kontrol olarak kullanılan ve filtreden geçirilen şalgam suları 288 .40).45 μm por çaplı filtreden geçirilen şalgam sularının kontrol olarak kullanılan şalgam sularına göre daha koyu olduğu belirlenmiştir (Şekil 4. İkinci kısım ise steril edilmeden şişelenmiş ve kontrol olarak kullanılmıştır.

2008). Şalgam suyunun raf ömrü sınırlıdır. Bu da bileşim ve karakter özelliklerinde istenmeyen yönde meydana gelebilecek bozulmaların önlenmesi ile gerçekleşebilir. Şalgam suyu çok dayanıksız bir üründür ve bu nedenle kısa sürede tüketilmesi gereklidir. Özellikle yüksek sıcaklık ve hava ile temas yüzeyinin fazla olması durumunda yabani mayalar kolaylıkla gelişir ve asitliği düşürerek şalgam suyunun niteliğinde bir değişmeye ve zamanla bozulmasına neden olur (Canbaş ve Fenercioğlu.. 1984).1.4. dayanıklı hale getirmek gerekmektedir.2 μm gözenek çapına sahip membran filtrenin bakteri ve mayaları uzaklaştırmak için yeterli olduğunu bildirmişlerdir. pişmiş havuç aromasından dolayı sıcaklığa maruz kalan ürünün duyusal özellikleri kabul edilemez (Canbaş ve Fenercioğlu. kimyasal veya mikrobiyolojik yönde olabilir. 289 . toplam maya ve Saccharomyces spp.. En beğenilen yöntem ile üretilen şalgam sularının filtrasyonu sonrası LAB. olmayan maya sayısındaki logaritmik azalma Çizelge 4. Raf ömrünü uzatmak için alternatif yöntemlere gereksinim vardır. filtreden geçirilen ve kontrol olarak kullanılan şalgam suları da ikişer kısma ayrılmıştır. 4. Fasina ve ark. Gıda korumada temel kavram. 1997). Ayrılan bu şişeler 4oC ve oda koşullarında (20oC) depolanmaya alınmışlar ve kimyasal. Mikrobiyal gelişmelerin önlenmesi veya durdurulması bozulmaların engellenmesinde temel yaklaşımdır (Özhan. Pastörizasyon ile şalgam suyunun raf ömrü uzatılabilmesine rağmen. Her mikroorganizma için gelişmenin görülmediği bir minimum ve maksimum sıcaklık ve gelişmenin çok hızlı olduğu optimum sıcaklık vardır (Madigan ve ark. Koruyucu maddelerin kullanılması ile de şalgam suyunun raf ömrü arttırılabilir (Erten ve ark. (2002) 0. Filtrasyon İşlemi Sonucu Şalgam Suyunun Mikrobiyel İçeriğindeki Logaritmik Azalma Gıdaları sağlıklı hale getirmek ve kayıpları en aza indirmek için onları korumak. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Mikroorganizmaların gelişmeleri üzerine etki eden en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. 1984). toplam mezofil aerob bakteri.31’de verilmiştir.10. gıdanın ilk günkü tazeliğini bozmadan veya buna en yakın özelliklerde saklanabildiği süre olan raf ömrünü uzatmaktır. 2000). mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. Bozulmalar fiziksel. Bu nedenle.

en beğenilen yöntem ile üretilen şalgam sularında koliform bakteriye rastlanmamış.31.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmesi sonucu mikroorganizma içeriğindeki logaritmik azalma Laktik asit bakterisi Logaritmadaki azalma değeri Toplam mezofil aerob bakteri 2. 4.31’den de görüldüğü gibi şalgam sularının 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.10 arasında ve Lb. Şalgam sularının 0.17 arasında logaritmik azalma belirlemiştir.52 ile 6. 290 . Şalgam sularında koliform bakteriye rastlanmamıştır.97 arasında Lb. (1988) mikroalglerin gelişme ortamlarında kullanılan deniz suyuna uygulanan membran filtrasyon (0.45 μm gözenek çapına sahip membran filtreden geçirilmiş ve daha sonra bu şalgam sularında mikrobiyolojik analizler yapılarak membran filtrasyonun etkisi araştırılmıştır.43 olarak belirlenmiştir. dolayısıyla filtrasyon sonucunda da koliform bakteri belirlenememiştir. toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki logaritmik azalma 2.82 Lewis ve ark. 0. Asano ve ark.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmesi sonucu LAB sayısındaki logaritmik azalma 2.77 ile 4. olmayan maya 2.2. paracollinoides türünde 5. Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Mikroorganizma Yükü Üzerine Etkisi Gerçekleştirilen çalışmada şalgam suları 0. Öte yandan.39 ile 6.73 4.65 µm gözenek çapına sahip filtreden geçirdikleri biralarda Lb. olmayan maya sayısındaki logaritmik azalma 2.82 ve Saccharomyces spp.2 μm) ile pastörizasyon işlemini karşılaştırmışlar ve membran filtrasyonda logaritmik olarak çok daha az sayıda bakteri bulunduğunu bildirmişlerdir.73. lindneri türlerinde 2. (2007) gerçekleştirdikleri çalışmada.43 2.4. toplam maya sayısındaki logaritmik azalma 4. brevis türlerinde 2.55.55 Toplam maya Saccharomycess spp.10. Çizelge 4.

mikrofiltrasyon (membran filtrasyon) uygulamasıyla fekal koliformun 99. parvulus’u belirlemişlerdir.3 μm EK filtrasyonunun gerektiğini bildirmişlerdir. mikrofiltrasyon ile E. 0. asetik asit bakterileri ve mayaların büyük bir bölümünün alıkonduğunu fakat hepsinin tamamen elemine edilemediğini bildirmişlerdir. Gerçekleştirilen çalışmada filtrasyon işlemi sonucu LAB ortamdan tamamen uzaklaştırılamamıştır. (2007) K700 filtresi (7. filtrasyon işlemi sonunda bu değer 2.2. Membran filtrasyonun içeceklerde kullanımı ile ilgili özellikle bazı LAB’nin (Lb. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Gomez ve ark. 291 .0 μm) filtresinin yeterli olduğunu. coli’nin %100 oranında alınkonduğunu bulmuşlardır.9 olduğunu buna karşılık. 4. Öte yandan.ve mikrofiltrasyonun etkisini inceledikleri çalışmada.4. Ubeda ve Briones (1999) beyaz ve kırmızı şaraplarla gerçekleştirdikleri bir çalışmada.10. 1995 yılı için 0. Renouf ve ark. (2009) laktik asit fermantasyon sıvısından mikroorganizmaların uzaklaştırılması üzerine gerçekleştirdikleri bir çalışmada.68 nm) filtresini kullanmışlar ve mikroorganizmaların tamamen tutulduğunu bildirmişlerdir.1.45 μm (HA Millipore) membran filtre ile şarapları filtre etmişler ve filtrasyon işlemi sonucu laktik asit bakterileri. 2007). EK filtrasyonundan sonra bile şarapta P.0 μm) ve K300 filtresi (4. PEG 400 (0. Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Laktik Asit Bakterileri Üzerine Etkisi Şalgam sularında LAB sayısı 5. laktik asit bakterilerini elemine etmek için K100 (1. lindneri) filtreden geçmesi nedeniyle potansiyel riskler vardır (Asano ve ark.0 μm) ile gerçekleştirilen çalışmada.. Sikder ve ark.8 oranında azaldığını bildirmişlerdir. Öte yandan. laktik asit bakterileri populasyonu üzerine filtrasyonun etkisinin bağbozumuna göre değiştiğini.08 Log kob/mL’ye düşmüştür. makrofiltrasyonla fekal koliformun alıkonmasının %36.68 Log kob/mL olarak belirlenmiş olup. (2006) doğal kaynak sularının mikrobiyolojik kalitesi üzerine makro.

Öte yandan.2 μm ve 0.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmesi sonucu elde edilen örneklerde 2.45 μm EK filtrasyonundan şalgam sularının geçirilmesi sonucu elde edilen örneklerde 1.79 Log kob/mL olarak belirlenmişken.4x108 kob/mL arasında belirlemişlerdir. Pedersen (1992) tarafından yapılan bir çalışmada.26 Log kob/mL olarak bulunmuş olup. Gerçekleştirilen çalışmada elde edilen veriler araştırmacılar tarafından bildirilen değerler ile uyum içerisindedir.3. 0. Fasina ve ark. Steril Filtrasyonun Şalgam Sularındaki Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi Gerçekleştirilen çalışmada filtrasyon işlemi sonucu LAB’nde olduğu gibi toplam mezofil aerob bakteriler de ortamdan tamamen uzaklaştırılamamıştır.1 μm.2 μm gözenek çapına sahip membran filtreden geçirdikleri salamurada ise toplam mezofil aerob bakteri sayısını <10 kob/mL olarak bulmuşlardır. Steril Filtrasyonun Toplam Maya Sayısı Üzerine Etkisi En beğenilen yöntemle üretilen şalgam suyunda toplam maya miktarı 6.66 Log kob/mL olarak bulunmuştur.4x108 ile 5. Hahn (2004) farklı kaynaklardan aldığı suları 0. sadece 0.45 μm gözenek çapına sahip filtrelerden ise bakteri geçişinin olabileceğini bildirmiştir. 0.4.45 μm gözenek çapına sahip membran filtrelerden geçirerek sulardaki bakteri yükünü incelediği bir çalışmada. (2002) hıyar turşusu salamurasında toplam mezofil aerob bakteri sayısını 1. 292 .2 μm ve 0.30 Log kob/mL olarak belirlenmiştir. şalgam sularının 0.2.10. 0.1 μm gözenek çapına sahip filtrelerin tüm canlı bakterileri tutabildiği.9 düzeyinde olduğu belirlenmiştir . 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. Şalgam sularında toplam mezofil aerob bakteri sayısı 6. 72°C’de 15 saniye gerçekleştirilen pastörizasyon sonucu toplam bakteri yükünde %98 oranında azalma sağlandığı buna karşılık. mikrofiltrasyon ile bu oranın %99.2. 4.2.10.

3 μm) kullanımının toplam mayayı elemine ettiğini ve uçucu fenollerin artışını önlediğini bildirmişlerdir.3. Öte yandan.4.1.68 Log kob/mL olarak belirlenmiş olup. (2002) hıyar turşusu salamurasını 0. Olmayan Maya Sayısı Üzerine Etkisi Filtrasyon işleminden önce şalgam sularında Saccharomyces spp.0 μm) ile gerçekleştirilen filtrasyon işleminin toplam maya ve Saccharomyces spp. Öte yandan. Depolama Sırasında Şalgam Sularında Laktik Asit Bakterisi Sayısındaki Değişim Gözenek çapı 0.2 μm gözenek çapına sahip membran filtreden geçirmişler ve 2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fasina ve ark. filtrasyon işlemi sonucu elde edilen şalgam suyunda büyük oranda azalma gözlenmiş fakat tamamen LAB ortamdan 293 . Renouf ve ark. Steril Filtrasyonun Saccharomyces spp.10. Şekilden de görüldüğü gibi en beğenilen yöntemle üretilen şalgam suyunda LAB sayısı 5.10. filtrasyon işleminden sonra Saccharomyces spp.4. EK filtre (0. 4.olmayan maya miktarı 2.43 Log kob/mL olarak belirlenmiştir.10.41’de verilmiştir. 4.3.45 μm EK filtrasyonu toplam maya miktarını önemli derecede azaltmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada elde edilen sonuçlar araştırmacıların bildirdikleri ile uyum içersinde olup 0.5x102 kob/mL olan toplam maya sayısının membran filtrasyondan sonra <10 kob/mL olduğunu bildirmişlerdir. (2007) K700 filtresi (7.45µm olan filtreden geçirilen ve farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında süreye bağlı olarak LAB sayısındaki değişim Şekil 4.0 μm) ve K300 filtresi (4.2. En Beğenilen Yöntemle Üretilen Şalgam Sularında Depolama Sırasında Mikrobiyolojik Değişim 4. olmayan maya miktarı <10 kob/mL olarak bulunmuştur. olmayan maya miktarı ile uçucu fenol bileşikleri konsantrasyonunu önemli derecede azalttığını bildirmişlerdir.

K2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER uzaklaştırılamamıştır. ay 4. F1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu. Altı aylık depolama sonunda LAB sayıları sırasıyla 7.08 Log kob/mL olarak bulunmuştur. ay F2 Filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam suları Şekil 4.60 Log kob/mL olarak belirlenmiştir.04 Log kob/mL ve 7. 8 Laktik asit bakteri sayısı (Log kob/mL) 7 6 5 4 3 2 1 0 K1 K2 F1 0.41. F2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu Öte yandan. ancak altıncı ay her iki 294 . Depolamanın iki ve dördüncü aylarında filtre edilmiş şalgam sularında LAB sayıları artmış. filtre edilmiş şalgam suyunda gerçekleştirilen analizler sonucunda benzer sonuçlar elde edilmiş ve depolama boyunca +20ºC’de depolanan şalgam suyundaki LAB sayıları daha yüksek bulunmuştur.4. +4ºC ve +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda depolama boyunca LAB sayısı artmış ve depolamanın başlangıcından itibaren +20ºC’de depolanan şalgam suyundaki artış daha yüksek bulunmuştur. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince laktik asit bakteri sayısındaki değişim K1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. Filtrasyon sonrası LAB sayısı 2. ay 2. ay 6.

Depolama Sırasında Şalgam Sularında Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayısındaki Değişim 0.98 Log kob/mL olarak belirlenmişken.8x104 kob/mL arasında ve dört aylık depolama sonunda 4x102 kob/mL ile 1. Altı aylık depolama sonunda en yüksek toplam mezofil aerob bakteri sayısı +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda 7. Buna karşılık. Şekil 4. İyiçınar (2007) şalgam suyu üretimi üzerine gerçekleştirdiği çalışmada. en düşük değer 3.27 Log kob/mL olarak +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda bulunmuştur. Şekilden de görüldüğü gibi filtre edilen şalgam sularında belirlenen toplam mezofil aerob bakteri sayısı ile filtre edilmemiş şalgam sularında belirlenenler arasında önemli fark vardır.10. +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda da benzer durum belirlenmiştir. 295 .42 Log kob/mL olarak elde edilmişlerdir. 4. iki aylık depolama sonunda LAB sayısını 5x103 kob/mL ile 2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER sıcaklıkta depolanan şalgam sularında LAB sayısında azalma belirlenmiş olup sırasıyla 2.42’de verilmiştir.3. Şekilden de görüldüğü gibi filtre edilen ve edilmeyen şalgam sularında belirlenen LAB sayısı arasında önemli fark vardır.2. altıncı ay az da olsa azalma görülmüştür.4. +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda ise depolamanın dördüncü ayına kadar artış gözlenmiş. Bununla beraber.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilen ve farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında süreye bağlı olarak toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim Şekil 4.91 Log kob/mL ve 3. ancak altıncı ayda az da olsa artış belirlenmiştir. Gerçekleştirilen denemede filtre edilmemiş şalgam sularında elde edilen LAB sayıları İyiçınar (2007) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur.42’den de görüldüğü gibi +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda depolamanın dördüncü ayına kadar toplam mezofil aerob bakteri sayısında azalma gözlenmiş.49x104 kob/mL arasında belirlemiştir.

Gerçekleştirilen denemede filtre edilmemiş şalgam sularında elde edilen toplam mezofil aerob bakteri sayıları İyiçınar (2007) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur.0x103 kob/mL ile 1.4.42. ay 4.4x104 kob/mL ile 1. ay 6. F2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu İyiçınar (2007) şalgam suyu üretimi üzerine gerçekleştirdiği çalışmada. K2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. 296 . iki aylık depolama sonunda toplam bakteri sayısını 1.05x105 kob/mL arasında bulmuştur. F1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu. ay 2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 8 Toplam mezofil aerob bakteri sayısı (Log kob/mL) 7 6 5 4 3 2 1 0 K1 K2 0.0x105 kob/mL arasında ve dört aylık depolama sonunda 8. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince toplam mezofil aerob bakteri sayısındaki değişim K1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. ay F1 F2 Filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam suları Şekil 4.

45µm olan filtreden geçirilen ve farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında süreye bağlı olarak toplam maya sayısındaki değişim Şekil 4. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince toplam maya sayısındaki değişim K1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. ay 2. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularında belirlenen en yüksek toplam maya miktarı 6.3. Altıncı ayda ise az da olsa azalma gözlenmiştir. Depolama Sırasında Şalgam Sularında Toplam Maya Sayısındaki Değişim Gözenek çapı 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. ay 6.43.43’de verilmiştir. F1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu.4. F2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu Gerçekleştirilen denemede filtre edilmemiş şalgam sularında toplam maya miktarı depolamanın başlangıcında artmış ve sonra azalmıştır. ay 6 Toplam maya sayısı (Log kob/mL) 5 4 3 2 1 0 K1 K2 F1 F2 Filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam suları Şekil 4.4.10. Filtre edilmiş şalgam sularında da benzer durum belirlenmiş ve toplam maya sayısı depolamanın dördüncü ayına kadar artmıştır. K2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. 7 0. ay 4.62 297 .

olmayan maya sayısındaki değişim Şekil 4. Şekilden de görüldüğü gibi filtre edilmemiş şalgam sularında Saccharomyces spp.4.1x104 kob/mL arasında bulmuştur.45 Log kob/mL olarak belirlenmiştir. olmayan maya ortamda belirlenememiştir.10.3. 298 . Depolama Sırasında Şalgam Sularında Saccharomyces spp.44’te verilmiştir.0x102 kob/mL ile 9. Depolamanın altıncı ayında. en düşük değer +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda 2. Gerçekleştirilen denemede filtre edilmemiş şalgam sularında elde edilen maya sayıları İyiçınar (2007) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur.0x102 kob/mL ile 1. iki aylık depolama sonunda toplam maya-küf sayısını 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Log kob/mL olarak +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda elde edilmişken.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilen ve farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında süreye bağlı olarak Saccharomyces spp. Olmayan Maya Sayısındaki Değişim 0. İyiçınar (2007) şalgam suyu üretimi üzerine gerçekleştirdiği çalışmada. olmayan maya sayısı 2. 4.5.43 Log kob/mL olarak belirlenmiş ve denenen sıcaklıklarda depolamanın ikinci ayı çok az da olsa artmış ve daha sonra azalmıştır.8x103 kob/mL arasında ve dört aylık depolama sonunda 1. filtre edilmiş şalgam sularında ise ikinci aydan itibaren Saccharomyces spp.

F2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu Şalgam sularının farklı sıcaklıklarda depolanması ve/veya filtrasyonunun Saccharomyces spp. olmayan mezofil aerob bakteri sayısı üzerine etkisi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. ay 6. olmayan maya sayısındaki değişim K1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu. 299 . F1 : +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyu. ay 2. ay 2 1.44. K2 : +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu.5 1 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 3 Saccharomyces spp.5 0 K1 K2 F1 F2 Filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam suları Şekil 4. Farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında depolama süresince Saccharomyces spp. ay 4.4.5 2. olmayan maya sayısı (Log kob/mL) 0.

En Beğenilen Yöntemle Üretilen Şalgam Sularında Depolama Sırasında Kimyasal Bileşimde Meydana Gelen Değişim 4.4.32’de verilmiştir. Şalgam Suyunu Dayandırmaya Yönelik Denemeler Için Elde Edilen Şalgam Sularının Bileşimi Şalgam suları en beğenilen yöntemle üretilmesinden sonra filtreden geçirilmiş ve bu şalgam suları dayanıklılık denemelerinde kullanılmıştır.4. 300 .10.1.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. Elde edilen bu şalgam sularının bileşimi Çizelge 4.10.

0138±0. 301 .89±0.8 155.014 8.69±0.134 12.6±0.007 8.93±0. ö.58±0.0 Sa 6.028 0.085 2. * ö.021 13.d.5±4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.141 2.53 29.73 0. Şalgam suyunu dayandırmaya yönelik denemeler için elde edilen şalgam sularının bileşimi Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlikxx (g/L) Uçar asityy (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Sitrik asit Şekerler Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) Toplam fenol OY280 81.120 11.950 0.014 28.93±0.2±1.007 Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 1.d.0136±0.72±0.98±2. 6.02 Sa ** ö.014 4.32.71±0.76±0.00007 3.42 59.8±0.d.015±0.d.75±0.d.92±0.995±0.85±0. * * ö.06±0.08 50.459 295.007 S ö. 1.061 312. ö.042 23.d.5±15.d.d. ö.65±0.042 4.38±0.007 30.54±0.0001 3.d ** ö.d.4.13 ** ** ö.90±0.057 0.028 26.46±0.5±1.45±0.94±0.368 11.43±0.9 169±12. ö.33±2.028 1.2±21.042 0.

54 g/L.4.085 71. glikoz miktarları 81.071 59. laktik asit miktarları 6.4±0.d. ö.53 24. protein miktarları 2.d.13±0.414 Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 0.0028 129±0.46.76 g/L.9±1.2 mg/L.006 1.5 mg/L. Filtre edilmemiş ve filtre edilmiş örneklerde sırasıyla toplam asitlik miktarları 8.891±0.58 g/L. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden. İstatistiksel olarak.92 g/L ve 8.141 5. ** * Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır. uçar asit miktarları 1. 0.995 g/L.12±1. S: İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi.85 g/L ve 2. sükroz miktarları 295. asetik asit miktarları 0. Sa: saptanamadı.004 134. ö.127 59.057 71. : Önemli değil Çizelgeden görüldüğü gibi filtrasyon işlemi şalgam suyunun kimyasal bileşimini önemli derecede etkilememiştir.071 4.59±0.27 138.5 mg/L ve 312.57 * ö. pH değerleri 3. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.015 g/L ve 0.05 önem seviyesinde önemli.d.74±0. etil alkol miktarları 4.71 140.337±0. iki değişken olduğu için harflendirme yapılmamıştır.13±0.93 g/L olarak bulunmuştur.8 g/L ve 6.808±0.32’nin devamı Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam antosiyaninzz (mg/L) 23.93 mg/L ve 29.06±0.7071 S ö.d. ** : P<0.45 g/L. 302 .75 g/L ve 0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.33 mg/L.43 ve 3.5±1.31±1.0042 1.334±0.69 g/L ve 4.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi steril filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu.35±0.01 ve * : P<0.98 mg/L ve 59. yy : asetik asit cinsinden.d * ö. früktoz miktarları 50. xx : laktik asit cinsinden.

pH.1. yoğunluk.34 ve Çizelge 4.36’da verilmiştir.33. 303 . (2002) membran filtrasyon. metil alkol. kül. elde edilen veriler varyans analizine göre değerlendirilmiş ve Çizelge 4. protein. tuz. Öte yandan. Çizelge 4. mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. 4. Bu süreler sonunda alınan şalgam sularında kimyasal. fermantasyon sıvısının kimyasal bileşimini önemli derecede etkilemediğini bildirmişlerdir. früktoz. Filtre Edilmiş ve Edilmemiş Şalgam Sularının Farklı Sıcaklıklarda Depolanmaları Sırasında Bileşiminde Meydana Gelen Değişmeler Şalgam sularının 2. 4 ve 6 aylık depolanmaları sonrasında bileşim analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla. etil alkol. asetik ve uçar asit. Değerlendirmede şalgam sularının bileşimi üzerine filtrasyon işlemi. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Fasina ve ark. sıcaklık ve depolama süresinin etkisine birlikte bakılmıştır.11.35’te verilmiştir.11.4. laktik. Filtre Edilmiş ve Edilmemiş Şalgam Sularının Farklı Sıcaklıklarda Depolanmaları Şalgam suları 2. kuru madde. 4 ve 6 ay süre ile +4ºC’de ve +20ºC’de depolanmışlardır. arabinoz. toplam fenol bileşikleri ve toplam antosiyanin tayinleri yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4. glikoz. toplam asitlik. 4.

94±0.453 275±9.255 11.64 2.01±0.97±0.935±0.05 0.45±0.071 11.156 13.74±0.021 1.948 24.81±0.146 56.83 6.43±0.85±0.96±0.042 Sa 1.0 3.94±0.177 12.725±0.57±0.007 8.54±0.012 0.348±0.64 47.495±0.007 8.5±2.014 24.614 39.6±0.12±0.9 0.08±0.02 +20ºC’de depolama 1.0 304 .021 43.88±0.02 34.32 148±5.035 4.092 0.4.16±0.028 0.82±0.0 3.014 Sa 57.33.99±0.82 285±14.28±0.014 289±13.015±0.368 22.0007 0.537±0.707 2.57±0.98 162±9.113 4.81±0.028 1.805±0.368 26. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.32±0.012±0.33 159.028 +4ºC’de depolama 1.636 0.52±0.97±0.0 8.82±0.003 32.45±0.0007 0. İki aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlikxx (g/L) Uçar asityy (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Sitrik asit Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) Toplam fenol OY280 Renk tonu 6.007 8.92±0.96±1.55±0.007 2.0 3.03±0.45±0.057 +20ºC’de depolama 1.121 0.007 56.44±0.007 13.042 23.6±0.042 0.53±0.012±0.86±0.065±0.25±0.91±0.003 29.012±0.028 1.62±1.028 4.347 9.995±0.78 23.0 3.71±0.26±5.472±0.240 12.012±0.52±0.657 6.79±0.63±0.85±0.75±0.509 309±15.042 Sa 6.36±0.05 Sa 76.0 3.064 11.97±0.064 1.46±0.028 Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 0.0 0.57±0.02 4.12 148±2.

02±0.59±0.212 124. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.4.45±0.45±0.33’ün devamı Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam antosiyaninzz (mg/L) 149.21 149.064 +20ºC’de depolama Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama +20ºC’de depolama 2.72±0. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden.007 24.495 29.340.09 59.45±0.01±0. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0. Sa: saptanamadı 305 .006 2.042 12.212 57.134 70.248±0.05 29.25±0.035±0.071 5.93 30.006 165.781±0.59±0.36 58.69 120.901±0.21 Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.15 24.10 12.27±1.14±0.62±0.552±0.191 31.283 133.81 128.08±1.905±0. yy : asetik asit cinsinden.006 1.85±0.014 56.405±0.38±0.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu xx : laktik asit cinsinden.05±0.51±0.05 28.145±0.022 2.141 12.9±0.124 137.70±0.

085 10.534 20. Dört aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi Filtre edilmemiş şalgam suyu Filtre edilmiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlikxx(g/L) Uçar asityy (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Sitrik asit Şekerler Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) 64.05 Sa 6.09±0.04±0.368 12.02±0.347 3.0 3.064 1±0.68±0.156 11.46±0.63±0.0 8.45±0.007 6.0071 8.35±0.035 22.099 2.87±0.34.68±0.014 1.014 1.77±0.834 260±14.014 5.007 8.18±0.295±0.81±0.05±0.4±0.94±0.064 39.012±0.51±3.042 1.845±0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.4.87±0.05 Sa 1.064 24.11±0.455±0.09 255±8.011±0.042 10.95±0.042 13.63 130.17 12.334 1.52±0.05 4.925±0.12±0.113 26.53±1.39±0.0 306 .465±0.012±0.028 23.88 145.35 3.007 8.127 11.021 Sa 6.0 3.57 136.028 23.445±0.35 147.318 211±11.0 3.56±0.81±0.057 4.48±0.055±0.021 (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama 1.85±0.21 2.38±0.59 0.56±0.127 13.199 24.16±0.042 55.071 0.6±0.59±0.05±0.028 +20ºC’de depolama 1.0 3.011±0.95±1.004 307±18.795±0.59±3.55±2.021 50.73±0.54±0.028 4.014 +20ºC’de depolama 1.976 19.035 Sa 6.11±0.014 0.071 0.49 0.525±0.071 1.87 1.87±2.04±0.05±5.74±1.17±0.96±0.

001 1. yy : asetik asit cinsinden.05±0.004 1.95±0.21 Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.707 (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama 31.01±0.55±0. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.019 113.78 0.82±0.028 62.91 36.64 124.0 69.847±0.975±0.63±0.27±0.711±0.35 +20ºC’de depolama 26.4.34’ün devamı Filtre edilmemiş şalgam suyu Filtre edilmiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Toplam fenol OY280 Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam antosiyaninzz(mg/L) 151.099 9.21±0.55±0.707 0.009 128.071 40.65±0.399±0.325 7.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu xx : laktik asit cinsinden.538±0.523 140.134 5.05±0.131 106.447±0.765±0.83 28.743 24.68±2.3685±0.27±0.113 68.72±0.45±2.64 0.899 0.0035 1.34±5.431 5.368±0.26 25. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.2±0.655±0.56±0.205 48.34±1. Sa: saptanamadı 307 .318 54. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden.515±0.1±0.013 106.255 26.352±0.127 56.96±0.005 148.765±0.12±0.071 +20ºC’de depolama 29.39±0.262 66.0007 2.

96±0.16±0.69±0.82±0.14±0.42±0.007 8.49±0.35.127 (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama 1.41±0.021 23.065±0.035 0.63 1.014 +20ºC’de depolama 1.69±0.17 3.011±0.4.113 10.46±0.1±0.16 11.95±0.476 130.95±0.61±0.05 5.085 0.59±0.4±0.0 3.44 22.0 3.057 13.205 2.085 1.438 12.43±5.23±0.65±0.53±0.035 7.42±4.007 2.45 6.036 1.014 4.34 46.27±0. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularının bileşimi Filtre edilmemiş şalgam suyu Filtre edilmiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlikxx (g/L) Uçar asityy (g/L) Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Sitrik asit Şekerler Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) Tuz (g/L) Protein (g/L) 57.87±0.42 303±10.54±0.16 235±13.92±0.481 17.18 1.141 Sa 6.0 Sa 1.01±0.057 +20ºC’de depolama 1.48 0.035 4.007 8.14 122.057 21.47±0.021 Sa 6.42±0.035 4.43±0.007 142.028 24.0 3.27±0.85±0.0 8.021 54.19±0.81±0.51±1.012±0.89 184±12.91±0.69±3.97±0.35 3.95±0.07±0.17±1.43±0.03±0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.05 1.07±1.43 112.76±1.035 22±0.72±0.085 11.47±0.87 1.014 0.59±0.021 Sa 3.035 308 .17±1.014 10.97±0.0 3.5±0.0 1.005±0.35 12.012±0.007 22.95 10.36±1.26±1.021 1.96 225±12.73 17.17 13.515±0.62±0.

340±0.6±0.261 24.385±0.88±0.120 7.212 (Steril filtrasyon) +4ºC’de depolama 30.75±0.43±0.21±0.360±0.495 0.12±3.88±0.163 70.566 0.12±0.64 0.212 +20ºC’de depolama 25.0007 1.812±0.3±0.028 60.7±4.75±0.861 122.19±0.212 101.021 53.002 1.9±0.2±0.51±0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.424 24.134 4.16 23.05±0.156 8.5±0.22±0.006 123.63±0. Sa: saptanamadı 309 .55±0.0064 129.485±0.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu xx : laktik asit cinsinden.19±0.085 67.004 1.057 52.75±0.71 0.21 Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.753±0.002 1. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden.255 33. yy : asetik asit cinsinden.003 +20ºC’de depolama 21.375±0.099 68.332±0.15±0.0063 96.45±0.1061 71.59±0.35’in devamı Filtre edilmemiş şalgam suyu Filtre edilmiş şalgam suyu (Kontrol) +4ºC’de depolama Toplam fenol OY280 Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam (mg/L) antosiyaninzz 151.233 5.4.360±0.141 104.52 136.53±0. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.071 58.332 23.34±0.

2 280.04 8.04±0.30±4.54±0.41±10.56 236.05 1.95±8.6 45.82 ±0.95 1.2 144.32 22.d.6 154.16±12.6 ±9.05±0.83±12.7 1.35 22. * 1.3 * ** 6.39a±0.32±0.79±0.48 *** ö.28 23.93 13.75±12.036 8.75 140b±7.45 ±0.d.88 1.65±0.42±0.93±13.68 ±0.48 ±0.29 6.11 1.0 22.32 23.99 1.27 23.25±0.5 a a b a 6.13 24.0007 3.67±0.34 239.15 1.7 1.46±0.03 ö.46±0.5 146.009 8.5±5. Şalgam sularının bileşimi üzerine filtrasyon işlemi.074 ö.5 136±0.79 13.0 13.12 13.8 0.0005 3.12 ±0. ** Sıcaklık +4ºC +20ºC S Depolama süresi (ay) 2 4 6 S 1.3 *** ö.09 5.59±0. ** 6.46±0. ö.d.47 4. * ** ** Hasan TANGÜLER 310 .53a±0.36 13.08 258.d.46 ±0.57±0.64 ±1.78±0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Steril Filtrasyon Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) Yoğunluk (20ºC) pH Toplam asitlik (g/L) Uçar asit yy xx S Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 1.037 8.4a±8.0 3.87±1.44 1.39±0.21 ±1.38b±14.3 1.3±12.08 0.33 45.66±0.13±18.76b±1.0115±0.53 0.5 34. ** ** *** ö. ** *** *** *** *** *** 60.40±0.0 13.03±0.11 52. ö.1 0.52 b ab ab b b ab a b 1.25±9.36 5.95±0.86 ±4.d.d.28±0.d.25 ±0.72 ±3.19 ±0.63 ±0.56 ±0.15.75 ±0.0009 3.47 283.008 8.79 242.1 1. *** ö.07 22.114 ±0. ö.84±0.16 ö.22±0.01 8.47±0.36.22±0.69 12.17 0.011±0.15 126.45±14.06 1.32 ±0.07 b * ** ** *** ** *** ö.06±0.52±3.86±0.97±0.47 1.01 8.81 ±1.49±0.d.43 4.0113b±0.16 1.06±0.7±11.91 289.6 b b a b a a b a ** * * * (g/L) 310 Organik asitler Laktik asit (g/L) Asetik asit (g/L) Şekerler Glikoz (mg/L) Früktoz (mg/L) Sükroz (mg/L) Arabinoz (mg/L) Metil alkol (g/L) Etil alkol (g/L) Kuru madde (g/L) Kül (g/L) 53.19 4.48±12.17±0.12 22.15 53.d.15 23.9c±12.19 26. sıcaklık ve depolama süresinin etkisi 4.91 ±0.15 134.33 4.09 0. 61.42 ±0.d.0005 3.49±0.012a 3.1 16.27 ±0. ö.05±0.88±0.012±0.72±9.12 6.18 1.54b±10.92±0.0115b±0.47±0.Çizelge 4.34 4.2 1.d.74 ±0.4±12.1 4.73a±9.3±0.0008 3.32 4.98±0.d.11 26.026 b a b 1.7±12.0117±0.49 1.

6±7.08 2.7 144±7.7±19.36 8.6 ö.01 ve * : P<0.4±21. 311 Hasan TANGÜLER Filtre edilmemiş şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır.44 26.16±2.04 7.98 49.26 35.26 119.39±0.78±0.d.12 27.37±0.83 0.6±11.5 26.32±4.d.8c±15.02b±1.d.8b±13.6±13.42 61.99±0.87b±0.96a±5.5.7 133.55 64±0. İstatistiksel olarak.11 34.88±5. ö.04a±0.6 4.36’nın devamı Filtrasyon Filtre edilmemiş şalgam suyu (Kontrol) Tuz (g/L) Protein (g/L) Toplam fenol OY280 Renk tonu Renk yoğunluğu Renk indisi Renk bileşimi %OY420 %OY520 %OY620 %dA Toplam antosiyaninzz (mg/L) 10.04±2.13±0.8±22.44 116.97 7.44 143a±16.04 1.04±9.54 133.98 0.11±0.8 130.08±0.72 131.05 önem seviyesinde önemli.56 56a±3. * *** ö.18 112.45 μm gözenek çaplı laboratuar tipi filtreden geçirilerek steril edilmiş şalgam suyu xx : laktik asit cinsinden.8 Filtre edilmiş şalgam suyu (Steril filtrasyon) 11.62 50.6 10.42 24. *** : P<0.37a±0.01±0.8 117. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA S Sıcaklık +4ºC S +20ºC Depolama süresi (ay) 2 4 S 6 *** *** *** ** ** ** ** ** ** ** ö.001.0.d. ** *** *** *** *** *** *** *** *** ö.11 30.49±0.01±0.6 3.33 124b±17.72 0.09 28. Depolama süresinde aynı satırda değişik harflerle gösterilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli.10±0. yy : asetik asit cinsinden.43±0.016 28.63 67±6 7.1c±0. *** 11.06a±0. zz : siyanidin-3-glikozid cinsinden S: İstatistiksel değerlendirmede Duncan testine göre önem seviyesi.14 9.75 2.83±0.56 0.1 24.6±13.1b±1. Filtrasyon ve sıcaklıkta iki değişken olduğu için harflendirme yapılmamıştır.5 27.d.2±1.71 45.07 10.39±0. ö. Filtre edilmiş şalgam suyu: 0.1±1. aynı satırda harflendirme yapılmayan değerler istatistiksel açıdan önemsizdir.51 3.41±0.46a±0.66 3.7 52.15 130.93±2.7a±3.9a±2.013 1.72 3.05 0.d.83c±5. ** : P<0.7 25.39b±0.97b±0.035 34.62b±0.83±0.6±9.1±5. ö.Çizelge 4.78±0.d.19 0.38 66.2.d.91 42.44 136.d.d.8 6.08 33.29b±5.04±10.4b±1.3 69.35c±0. : Önemli değil 311 .94±0.99±2.5a±1.43 67. * ö.85 64.71±12.08 2.84b±4.8±4.83±15.53±3.8 26.02 0.5 3.71 129±18.6±18 10.05 1.8±4.99a±2.11 2. 11.8 ö.08 2. *** ö.3a±6.03±0.5 10.9±0.1±2.06 1.

4. Dört ve altı aylık depolanmalar sonrasında ise az da olsa artış gözlenmiş ve her iki sıcaklıkta depolanan şalgam sularında pH değeri 3.44 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen varyans analizine göre yoğunluk üzerine filtrasyon işleminin etkisi önemsiz bulunmuşken.46 ve 3.1. pH değerindeki bu artış dört ve altı aylık depolama sonrasında da devam etmiş ve altı aylık depolama sonrasında pH değerleri 3. depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak %5 önem seviyesinde önemli bulunmuştur.E.52 g/L’ye 312 . ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4.54 olarak elde edilmiştir. filtre edilip +20ºC’de depolanan şalgam suyunda pH 3.45’e düşmüşken +4ºC’de depolanan şalgam suyunda iki aylık depolama sonucunda herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. +4ºC’de iki ay depolanan filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında az da olsa azalma gözlenmiş ve filtre edilmiş şalgam suyunda bu azalma depolama ile devam etmiş ve altıncı ayın sonunda 8.1.47 olarak bulunmuştur..11. 2003) uyumlu bulunmuştur.2.001) ve depolama süresinin (P<0.11. pH Filtre edilmemiş şalgam sularında 2 aylık depolama sonucunda pH’da artış gözlenmiş ve +4ºC’de depolanan şalgam suyunda 3. Varyans analizine göre şalgam suyunun pH değeri üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi önemsiz bulunmuşken. 4. Buna karşılık. 4.1.3. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularında belirlenen pH değerleri standartta belirtilen değerlerle ( T.01) etkisi önemli bulunmuştur. Yoğunluk Filtre edilmiş ve filtre edilmemiş şalgam sularında yoğunluk değerleri başlangıçta belirlenen değerlere göre azalma gözlenmiştir. sıcaklığın (P<0.45 ve +20ºC’de depolanan şalgam suyunda 3. Toplam ve Organik Asitler Gerçekleştirilen çalışmada.1.11.S.

laktik asit miktarı üzerine sıcaklık ve depolama süresinin etkisi %5 önem seviyesinde önemlidir (P<0.4.42 g/L’ye düşmüştür.36’dan da görüldüğü gibi gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam asitlik miktarı üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuş. Varyans analizine göre farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş örneklerde depolama süresince belirlenen en yüksek toplam asitlik değeri iki ay depolanan şalgam suyunda 8. Gerçekleştirilen varyans analizine göre laktik asit miktarı üzerine filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0. Öte yandan. Filtre edilmemiş şalgam suyunda ise depolamanın altıncı ayında toplam asit. farklı sıcaklıklarda filtre edilmiş ve edilmemiş örneklerde depolama süresince belirlenen en 313 . altıncı ayda azalma belirlenmiş ve 6.52 g/L olarak elde edilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER düşmüştür. Çizelge 4. Varyans analizine göre filtre edilmiş ve edilmemiş örneklerde tüm depolama süresince belirlenen en yüksek laktik asit değeri +4ºC’de depolanan şalgam suyunda 6. +20ºC’de depolanan şalgam sularında toplam asitlikte tüm depolama süresi boyunca azalma gözlenmiş ve altıncı ayın sonunda filtre edilmiş örnekte 8. +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda depolamanın dördüncü ayında laktik asit miktarında artış gözlenmişken.59 g/L olarak belirlenmiştir.05) (Çizelge 4. +20ºC’de gerçekleştirilen depolamada ise zamanla laktik asit miktarında azalma olmuş. depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemlidir (P<0.69 g/L olarak bulunmuştur.49 g/L olarak elde edilmiştir.05).5 g/L ve filtre edilmemiş örnekte ise 7.05). Devam eden aylarda +4ºC’de depolanan örnekte azalma gözlenmiş ve altıncı ay sonunda laktik asit miktarı 6.4 g/L olarak bulunmuştur.75 g/L olarak elde edilmiştir. buna karşılık. özellikle filtre edilmemiş şalgam suyunda laktik asit miktarında hızlı bir düşüş belirlenmiştir. Öte yandan. 8.36). Gerçekleştirilen HPLC analizleri sonucu laktik asit miktarı iki aylık depolama sonucunda filtre edilerek +4ºC’de depolanan şalgam suyu dışındaki örneklerde azalmış buna karşılık +4ºC’de depolanan örnekte artarak 6. laktik asit cinsinden. Çizelgeden de görüldüğü gibi +20ºC’de depolanan şalgam sularında zamanla toplam asitlik miktarında önemli derecede azalma gözlenmiştir.

. Uçar Asit Tayini Gerçekleştirilen denemelerde depolama süresince şalgam sularında uçar asit miktarı artmış ve altı aylık depolama sonunda uçar asit miktarı 1.33). Öte yandan.1. Çizelge 4. şalgam suyunda laktik asit miktarı 4.36).85 g/L arasında bulunmuştur. 4.91 g/L ile 1. +20ºC’de depolanan şalgam suyunda (3.5 g/L arasında olmalıdır (T. Çizelgeden de görüldüğü gibi filtrasyon işlemi sonucu elde edilen şalgam suyunda asetik asit miktarlarında depolama süresi boyunca artış gözlenmiş ve altı aylık depolama sonucunda farklı sıcaklıklarda depolanan filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında asetik asit miktarları 0. asetik asit miktarları filtre edilmiş örneklerde. filtre edilmemişlere göre ve +4ºC’de depolanan şalgam suları da +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre daha düşük olarak elde edilmiştir.4. 2003).5 . Altı ay depolanan şalgam sularında laktik asit miktarları +20ºC’de depolanan şalgam suyu dışında bu değerlerden yüksek. 314 .S. sıcaklık ve depolama süresinin etkileri istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. Şalgam sularında en yüksek uçar asit +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyunda ve en düşük uçar asit ise +4ºC’de depolanan filtre edilmiş şalgam suyunda bulunmuştur.27 g/L ile altıncı ay elde edilmiştir.4.97 g/L) bu değerlerden düşük bulunmuştur.03 g/L ile 1. Filtre edilmiş örneklerde uçar asit miktarı filtre edilmemiş örneklere göre ve +4ºC’de depolanan şalgam suları da +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre daha düşük olarak elde edilmiştir.53 g/L ile iki ay depolanan şalgam suyunda belirlenmiştir (Çizelge 4. Öte yandan.65 g/L arasında belirlenmiştir.36‘dan da görüldüğü gibi gerçekleştirilen varyans analizine göre asetik asit miktarı üzerine filtrasyon işlemi.E.5. Depolama süresine göre en yüksek uçar asit miktarı 1. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER yüksek laktik asit miktarı 6.11. Varyans analizine göre uçar asit miktarı üzerine filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde ve sıcaklık ve depolama süresinin etkisi %5 önem seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4. TS 11149 şalgam suyu standardına göre.

43 mg/L ile 142. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularında metil alkol miktarları 0.95 mg/L).6.S. +4ºC’de depolanan şalgam suyunda glikoz miktarı daha yüksek elde edilmiştir (60. Früktoz miktarı üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsizdir (P>0.’ye göre şalgam suyunda uçar asit miktarı asetik asit cinsinden 0. 2003). früktoz ve arabinoz miktarları. sıcaklığın (P<0. +4ºC’de depolanan şalgam sularında.001) etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.2 g/L arasında olmalıdır (T. früktoz miktarı 10.001). 315 .01) ve depolama süresinin (P<0.26 mg/L.1 mg/L ile 184. Metanol Çizelgelerden de görüldüğü gibi şalgam sularında metil alkol miktarları genellikle depolama süresince artmıştır. Depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. Şekerler Çizelgelerden de görüldüğü gibi depolama süresince tüm örneklerde glikoz. +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre daha yüksek bulunmuştur.E. Altı aylık depolama sonucunda glikoz miktarı 23.7 – 1. 4.42 mg/L arasında belirlenmiş olup gerçekleştirilen tüm denemelerde +4ºC’de depolanan şalgam sularında glikoz. sükroz ve arabinoz miktarlarında azalma gözlenmiştir.92 g/L ile 1.69 g/L arasında belirlenmiştir.61 mg/L ile 22.36 mg/L.12 mg/L ve arabinoz miktarı da 112. Varyans analizine göre glikoz miktarı üzerine filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.E.S. +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre daha düşük bulunmuştur. şalgam suyu standardında belirtilen değerler arasında bulunmuştur.11.5. früktoz. Sıcaklığın etkisi ise önemlidir (P<0. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER T.001).. 4.76 mg/L ile 57.1.4. Arabinoz miktarı üzerine filtrasyon işleminin (P<0. sükroz miktarı 303. Altı aylık depolama sonunda elde edilen uçar asit miktarları +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu T.11.1.E.05).S.

1 önem seviyesinde ve depolama süresinin etkisi %5 önem seviyesinde istatistiksel olarak önemlidir. dördüncü ve altıncı aylarında filtre edilmiş örnekteki kuru madde miktarı. kuru madde miktarı üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak P<0. Altı aylık depolama sonucunda +4ºC’de depolanan şalgam suyunda 5. filtre edilmemiş şalgam sularında belirlenen kuru madde miktarından düşüktür.11.82 g/L arasında bulunmuştur.8. +4ºC’de depolanan şalgam sularında.11. filtrasyon işlemi %0. 4.1. Öte yandan.001). Etil Alkol Filtre edilmemiş şalgam suyunda etil alkol miktarı fermantasyon sonunda şişelenen örnekte 4. depolamanın ikinci. Altı aylık depolama sonunda şalgam sularında kuru madde miktarı 21. Bununla beraber.69 g/L olarak bulunmuştur.1. Bunun yanında.4.7. Kuru Madde +4ºC’de depolanan filtre edilmemiş şalgam suyu dışındaki tüm denemelerde depolama süresince kuru madde miktarında azalma gözlenmiştir.01’de önemlidir. 316 .41 gL/ ve +20ºC’de depolanan şalgam suyunda 4. +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre kuru madde miktarı daha yüksek bulunmuştur.53 g/L ile 24. Filtre edilmiş şalgam suyunda etil alkol miktarı altı aylık depolama sonrasında +4ºC’de depolanan şalgam suyunda 4.95 g/L olarak belirlenmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Metanol miktarı üzerine filtrasyon işlemi ve sıcaklığın etkisi önemli (P<0. buna karşılık.001’de önemli bulunmuşken. depolama süresinin etkisi P<0. depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.1 g/L ve +20ºC’de depolanan şalgam suyunda 4. Öte yandan.49 g/L olarak elde edilmiştir. Varyans analizine göre etil alkol miktarı üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. 4.

001’de ve depolama süresinin etkisi de P<0.43 g/L arasında belirlenmiştir.11.45 arasında 317 .1. Farklı sıcaklıklarda depolanan şalgam sularında tuz miktarı filtre edilmemiş örnekte daha yüksek belirlenmiştir. Öte yandan.59 g/L ve 12.11.01’de önemli bulunmuştur.11..25 ile 43.81 g/L ve filtre edilmiş örneklerde 12. Tuz Altı aylık depolama sonucunda tuz miktarı 10.65 ile 36.11. Ribereau-Gayon ve ark.19 g/L arasında belirlenmiştir.72 g/L olarak bulunmuştur. filtrasyon işleminin etkisi P<0.1. Protein Tayini Şalgam sularında depolama boyunca protein miktarları artmış ve altı aylık depolama sonunda 2.12.11. Kül Altı aylık depolama sonunda filtre edilmemiş şalgam sularında kül miktarları 13. Varyans analizine göre protein miktarı üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsizdir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. Toplam fenol bileşikleri değeri iki aylık depolama sonunda 29. filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. 2000a). 1983.62 g/L ile 13.001’de ve depolama süresinin etkisi P<0.9. 4. Filtre edilmiş şalgam sularında protein miktarı filtre edilmemiş şalgam sularına göre daha düşüktür.10. gerçekleştirilen varyans analizine göre kül miktarları üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.01’de önemli bulunmuştur. Toplam Fenol Bileşikleri OY280 indisi toplam fenol bileşikleri hakkında bilgi verir (Canbaş. buna karşılık.001).4.1.1.07 g/L ile 11. 4. Filtrasyonun etkisi P<0. Bunun yanında.95 g/L ile 3. Tuz miktarı üzerine sıcaklık ve depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemsiz. 4.6 arasında belirlenmiş olup dört aylık depolama sonunda 26.

Gerçekleştirilen varyans analizine göre toplam fenol bileşikleri değeri üzerine filtrasyon işlemi. Öte yandan.05’te ve depolama süresinin etkise de P<0.4.01’de sıcaklığın etkisi P<0. altı aylık depolama sonunda toplam fenol değeri filtre edilmiş örneklerde edilmemişlere göre. filtre edilmiş ve +20ºC’de depolanan örnekte de görülmüştür. Öte yandan. Benzer durum.1. 4. filtrasyonun (P<0.55 ve filtre edilmiş örnekte ise 101 olarak belirlenmiştir. gününde 0.11. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER bulunmuştur.11. +20ºC’de depolanan örneklerde ise +4ºC’de depolananlara göre daha düşük bulunmuştur. 4.001). Öte yandan. sıcaklık ve depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0. Renk Yoğunluğu Tayini Altı aylık depolama sonunda renk yoğunluğu özellikle +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş kontrol örneğinde düşmüştür.45 ile filtre edilmiş +20ºC’de depolanan örnekte bulunmuştur. 4.15.01) ve depolama süresinin etkisi (P<0. Renk Indisi Renk indisi +20ºC’de depolanan filtre edilmemiş örnekte 96. altı aylık depolama sonunda toplam fenol bileşikleri değeri en yüksek 33. Varyans analizine göre renk tonu üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.001) istatistiksel olarak önemlidir.1. Renk Tonu Renk tonu depolamanın 0. en düşük değer 21. Altı aylık depolama sonunda renk tonu değerleri +20ºC’de depolanan örneklerde diğerlerine göre biraz daha yüksek bulunmuştur.14.13.001’de istatistiksel olarak önemlidir.33 olarak belirlenmiştir. Öte yandan.11. 318 . gerçekleştirilen varyans analizine göre renk yoğunluğu üzerine filtrasyon işleminin etkisi P<0.1.9 ile filtre edilmemiş +4ºC’de depolanan örnekte belirlenmişken.

01’de ve depolama süresinin etkisi de P<0. Toplam Antosiyanin Tayini İki aylık depolama sonunda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında toplam antosiyanin. %OY520 kırmızı. Öte yandan. Şalgam sularındaki mavi renk üzerine sıcaklığın etkisi P<0. siyanidin-3-glikozit cinsinden.1.4.16. Varyans analizine göre toplam antosiyanin üzerine filtrasyon işlemi ve depolama süresinin etkisi istatistiksel olarak önemsiz ve sıcaklığın etkisi ise önemli bulunmuştur (P<0. sonra sarı ve daha sonrada mavi renk belirlenmiştir. 4.01’de ve depolama süresinin etkisi de P<. gerçekleştirilen varyans analizine göre parlaklık üzerine filtrasyonun etkisi P<0. kırmızı ve mavi renklerin yüzde miktarını belirtmektedir. filtrasyonun etkisi P<0. %OY620 mavi renk miktarını yüzde olarak göstermektedir. altı aylık depolama sonucunda 52 ile 60 arasında bulunmuştur.001’de istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Varyans analizin sonucuna göre renk indisi üzerine filtrasyon işleminin etkisi istatistiksel olarak P<0. 319 .0.001’de önemli bulunmuştur.11.11.001). Farklı sıcaklıklarda iki.01’de ve depolama süresinin etkisi de P<0. Renk Bileşimi Tayini Renk bileşimi tayini şalgam suyu örneklerinde ki sarı.001’de önemli bulunmuştur.01’de ve sıcaklık ile depolama süresinin etkisi de P<0. 120 mg/L ile 149 mg/L arasında bulunmuş ve altı aylık depolama sonunda ise 104 mg/L ile 151 mg/L arasında belirlenmiştir. Varyans analizine göre şalgam sularındaki sarı ve kırmızı renk üzerine sıcaklığın etkisi istatistiksel olarak önemsizdir.05’te.17. 4.001’de önemlidir. dört ve altı aylık depolama sonunda filtre edilmiş ve edilmemiş şalgam sularında yüzde olarak en fazla kırmızı. Rengin parlaklığını ifade eden % dA. %OY420 sarı. Filtrasyonun etkisi P<0.1.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 4. farklı örneği bulan panelist sayısına göre gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtrasyon 320 . +4ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden üçü ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden beşi uygulanan yöntemi tercih etmişlerdir. Ek 8’de duyusal analizlerin değerlendirilmesi için kullanılan üçlü test istatistiksel değerlendirme tablosu verilmiştir. Çizelge 4. Doğru yanıt veren panelist sayısına göre istatistiksel açıdan filtrasyon işlemi %0. üçlü test yöntemine göre duyusal analiz testine tabi tutulmuş ve elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4.45 Kontrol µm 12 2 *** Uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı S Depolamanın ikinci ayında uygulanan yöntemin etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4. Çizelgeden de görüldüğü gibi filtrasyon işleminin kontrol örneğinden farklı olduğunu hem +4ºC’de hem de +20ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 9’u doğru belirlemiştir. Gerçekleştirilen üçlü test yöntemine göre.37’de verilmiştir. En Beğenilen Yöntemle Üretilen ve Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Filtre Edilmiş ve Filtre Edilmemiş Şalgam Sularında Gerçekleştirilen Duyusal Analizler En beğenilen yöntemle üretilen şalgam suları 0.37.12. Filtre edilen şalgam sularının üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları 0. filtrasyon işleminin tanıktan farklı olduğunu 13 panelistten 12’si doğru belirlemiş ve bunlardan ikisi filtre edilmiş şalgam suyunu tercih etmiştir.4.45µm gözenek çapına sahip filtreden geçirilmiş ve elde edilen şalgam suları filtrasyonun etkisini görmek için.38’de verilmiştir. Öte yandan.1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. Ay duyusal analiz sonuçları (Üçlü test yöntemi) Farklı örneği bulan panelist sayısı 0.

ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi.45 µm (+4ºC) 0. Çizelge 4.4.39’da verilmiştir.d. II. Gerçekleştirilen üçlü test yönteminde filtre edilmiş şalgam sularında farklı örneği bulan panelist sayısı 10 olup 321 . ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi.38.45 µm (+20ºC) (+4ºC) Kontrol Kontrol (+20ºC) (+4ºC) 7 3 ö.45 µm 0. 10 Uygulanan sıcaklığı tercih eden panelist sayısı 3 ** S Çizelgeden de görüldüğü gibi depolamanın ikinci ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen duyusal analiz ve istatistiksel testte +20ºC’de depolanan şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın ikinci ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi.45 µm (+20ºC) 9 5 ** 9 3 ** Uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı S Depolamanın ikinci ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4. Çizelge 4. uygulanan sıcaklığın etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı 0.39. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın ikinci ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi II. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER işleminin her iki depolama sıcaklığında da %1 önem seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir. uygulanan yöntemin etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı Kontrol (+4ºC) Kontrol (+20ºC) 0.

+4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmiştir.40. gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda farklı örneği bulan panelist sayısına göre filtrasyon işleminin etkisi her iki depolama sıcaklığında da %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur (P<0. 322 .41’de verilmiştir.45 µm (+20ºC) (+20ºC) Depolamanın dördüncü ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi. Depolamanın dördüncü ayında uygulanan yöntemin etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4. filtre edilmemiş örneklerde önemsiz bulunmuştur (P>0. Öte yandan. bunlardan üçü uygulanan sıcaklığı tercih etmiştir. uygulanan yöntemin etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı Kontrol 0.45 µm (+4ºC) (+4ºC) 10 7 ** 9 Uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı 4 ** S Kontrol 0. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın dördüncü ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi IV. Çizelgeden de görüldüğü gibi filtrasyon işleminin kontrol örneğinden farklı olduğunu +4ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 9’u ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 10’u doğru bilmiştir. +4ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden dördü ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden yedisi uygulanan yöntemi tercih etmişlerdir. Çizelge 4.05).4.40’da verilmiştir. Farklı örneği bulan panelist sayısına göre gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtre edilmiş örneklerde uygulanan sıcaklığın etkisi önemli bulunmuşken (P<0.01). Öte yandan. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER bunlardan üçü.01). filtre edilmemiş şalgam sularında iki aylık depolama sonunda farklı örneği yedi panelist bulmuşken.

45 µm 0. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın dördüncü ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi IV. Çizelge 4. uygulanan sıcaklığın etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı 0. Gerçekleştirilen üçlü test yönteminde filtre edilmiş şalgam sularında farklı örneği bulan panelist sayısı 9 olup bunlardan beşi.45 µm (+20ºC) (+4ºC) Kontrol Kontrol (+20ºC) (+4ºC) 10 9 Uygulanan sıcaklığı tercih eden panelist sayısı 5 S ** 7 ** Farklı örneği bulan panelist sayısına göre gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtre edilmiş ve edilmemiş örneklerde uygulanan sıcaklığın etkisi önemli bulunmuştur (P<0.41’den de görüldüğü gibi depolamanın dördüncü ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen duyusal analiz ve istatistiksel testte +20ºC’de depolanan şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır. filtre edilmemiş şalgam sularında dört aylık depolama sonunda farklı örneği on panelist bulmuşken. bunlardan yedisi uygulanan sıcaklığı tercih etmiştir. Öte yandan. Depolamanın altıncı ayında uygulanan yöntemin etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4. Öte yandan. farklı örneği bulan panelist sayısına göre 323 .41. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi.01).42’de verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi filtrasyon işleminin kontrol örneğinden farklı olduğunu +4ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 10’u ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında 13 panelistten 11’i doğru belirlemiştir.4. +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmiştir. +4ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden altısı ve +20ºC’de depolanan şalgam sularında farklı örneği bulan panelistlerden dokuzu uygulanan yöntemi tercih etmişlerdir. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER Çizelge 4.

45 µm (+20ºC) (+20ºC) Depolamanın altıncı ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen üçlü test yönteminden elde edilen duyusal analiz sonuçları Çizelge 4. uygulanan yöntemin etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı Kontrol 0. Çizelge 4. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın altıncı ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan sıcaklığın etkisi VI.45 µm (+4ºC) (+4ºC) 11 9 *** 10 Uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı 6 ** S Kontrol 0.45 µm 0.1 önem seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir. Çizelge 4.42. Filtre edilen şalgam sularının depolamanın altıncı ayında üçlü test yöntemine göre duyusal analiz sonuçları: uygulanan yöntemin etkisi VI.4. ay duyusal analiz sonuçları (üçlü test yöntemi.45 µm (+20ºC) (+4ºC) Kontrol Kontrol (+20ºC) (+4ºC) 11 9 *** 9 Uygulanan sıcaklığı tercih eden panelist sayısı 7 ** S Çizelgeden de görüldüğü gibi depolamanın altıncı ayında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için gerçekleştirilen duyusal analiz ve istatistiksel testte +20ºC’de 324 .43’de verilmiştir. bununla beraber. +20ºC’de depolanan şalgam sularında %0. uygulanan sıcaklığın etkisi) Farklı örneği bulan panelist sayısı 0.43. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtrasyon işleminin 4ºC’de depolanan şalgam sularında %1 önem seviyesinde önemli olduğu.

4. Bu da göstermektedir ki özellikle filtre edilmemiş şalgam suyu olmak üzere depolama sırasında +4ºC’de depolama işleminin şalgam suyunun duyusal özellikleri. 4. Farklı örneği bulan panelist sayısına göre gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonucunda filtre edilmiş örneklerde uygulanan sıcaklığın etkisi %1 önem seviyesinde ve filtre edilmemiş örneklerde P<0. bunlardan 9’u uygulanan sıcaklığı tercih etmiştir. Uygulanan farklı sıcaklıklara göre depolama süresi boyunca gerçekleştirilen duyusal analizler sonucunda filtre edilmiş ve kontrol olarak kullanılan filtre edilmemiş şalgam sularında depolama süresince (depolamanın 2. +20ºC’de depolanan şalgam sularına göre korunmuştur. Depolama boyunca gerçekleştirilen duyusal analiz sonuçlarına genel olarak baktığımızda denenen her iki sıcaklıkta da uygulanan yöntemi (filtre edilmiş şalgam sularını) tercih eden panelist sayısının arttığı belirlenmiştir. ayları) +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih eden panelist sayısında artış gözlenmiştir. Özellikle +20ºC’de depolanan şalgam suyu olmak üzere her iki sıcaklıkta depolama sırasında filtrasyon işleminin şalgam suyunun duyusal özellikleri. +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmiştir. 325 . filtre edilmemiş şalgam sularında altı aylık depolama sonunda farklı örneği 11 panelist bulmuşken. Öte yandan. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER depolanan şalgam suyu kontrol olarak kullanılmıştır. ve 6.001’de önemli bulunmuştur. Gerçekleştirilen üçlü test yönteminde filtre edilmiş şalgam sularında farklı örneği bulan panelist sayısı 9 olup bunlardan 7’si. filtre edilmemiş şalgam sularına göre korunmuştur.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Hasan TANGÜLER 326 .4.

veya esas fermantasyon) 167 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. . çubuk bakterileren 78 tanesi (%17.5. Analizi gerçekleştirilen 447 laktik asit bakterisinden 55 tanesi (%12. Tanımlanan laktik asit bakterilerinin teknolojik özellikleri belirlenmiş ve bu bakteriler arasından starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterileri seçilmiştir. Fermantasyon) 47 adet. Sanayide geleneksel yöntemle üretim yapan küçük ve büyük ölçekli iki işletmeden havuç fermantasyonu sırasında 87 adet laktik asit bakterisinin izolasyonu yapılmıştır. Daha sonra farklı üretim yöntemleriyle şalgam suları üretilmiş ve bunlardan en uygun üretim yöntemi belirlenmiştir.70) laktik asit bakterisinin çubuk şeklinde olduğu belirlenmiştir. Belirlenen en uygun üretim yöntemi ile şalgam suyu üretilmiş ve bunlar üzerinde raf ömrünü uzatmaya yönelik denemeler yapılmıştır. Kok şekilli bakterilerden hiçbiri hareketli değilken. Bu araştırmadan elde edilen uygulamaya yönelik bazı sonuçları aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür.45) hareketlidir (Çizelge 4.30) kok şeklinde ve geri kalan 392 adet (%87. geleneksel (3 işletme) veya hamur fermantasyonu (I. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER 5.Geleneksel yöntemle (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) bölümümüzde yapılan denemelerde hamur fermantasyonundan (I. ekstraksiyondan 11 adet ve havuç fermantasyonundan (II.İzole edilen laktik asit bakterilerin hepsi Gr (+) ve katalaz negatiftir.Bölümümüzde geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ve 3 gün sürdürülen şalgam suyu üretimi denemelerinden hamur fermantasyonu sırasında izole edilen 47 327 . ortasında ve sonunda alınan örneklerden 135 adet ve böylece tüm denemelerden 447 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir (Çizelge 4. . Hatay. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu araştırmada ülkemizde özellikle Adana ve bu il yanında Mersin. Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde de tüketilen şalgam suyunun fermantasyonunda etkili olan laktik asit bakterileri izole edilmiş ve izole edilen laktik asit bakterileri tanımlamıştır. Fermantasyon) yapmadan (2 işletme) şalgam suyu üreten beş farklı işletmeden havuç fermantasyonun başlangıcında.9). Ayrıca.11). Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yaygın olarak ve son yıllarda da İstanbul. .

SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER adet bakteriden 19 adedi Lb. pentosaceus bakterisi tanımlanmıştır (Çizelge 4. delbrueckii subsp. fermentum. olarak tanımlanmıştır (Çizelge 4.Sanayide küçük ve büyük ölçekte üretim yapan işletmeler yanında geleneksel veya hamur fermantasyonu yapmadan şalgam suyu üreten beş farklı işletmeden de örnekler alınmıştır. 32 adedi Lc. mesenteroides. . plantarum. brevis ve 10 adet ile Lb. ortasında ve sonunda izole edilen 135 adet bakteriden 52 adedi Lb. pentosus. mesenteroides ve 1 adet Pe. delbrueckii. Hamur fermantasyonlarından sonra gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemlerinde izole edilen 11 adet laktik asit bakterisinden 5 adedi Lb. paracasei. 2 adedi Lb. 7 adedi Lb. 3 adedi Leu. paracasei subsp. paracasei ve 13 adet Lb. 18 adedi Lb.Sanayide geleneksel yöntemle küçük ve büyük ölçekte şalgam suyu üretimi yapan işletmelerden hamur fermantasyonu süresince. 33 adedi Lb. plantarum türüne aittir.5. delbrueckii ve 4 adet Pe. paracasei. buchneri. 4 adedi Lb. fermentum bakterisi tanımlanmıştır (Çizelge 4. brevis.12). delbrueckii ve 1 adedi de Pediococcus sp. paracasei subsp. . plantarum.12). plantarum. paracasei subsp. paracasei subsp. brevis tanımlanmıştır. paracasei izlemiştir. delbrueckii subsp. 13 adedi Leu. . lactis. 6 adedi Lb. Büyük çapta üretim yapan işletmede fermantasyon süresince 26 adet Lb. fermentum. pentosaceus bakterisi olarak tanımlanmıştır (Çizelge 4. 12 adet Lb. 42 adedi Lb. delbrueckii subsp. 11 adedi Lb. Bu bakteriyi sırasıyla 12 adet ile Lb. 10 adet Lb. plantarum. 328 . plantarum. Havuç fermantasyonunun başlangıcında. Küçük çapta üretim yapan işletmede havuç fermantasyonu süresince 18 adet Lb. Ayrıca. 2 adet Lb. paracasei subsp.12). paracasei subsp.12). sırasıyla 43 ve 44 adet olmak üzere toplam 87 adet bakteri izole edilmiştir. brevis. paracasei ve 18 adet Lb. lactis subsp.Bölümümüzde geleneksel yöntemle yürütülen şalgam suyu üretimi denemelerinden havuç fermantasyonu süresince izole edilen 167 adet bakteriden 60 adedi Lb. brevis. pentosaceus bakterisi tanımlanmıştır. paracasei subsp. 7 adedi Lb. 7 adedi Lb. 2 adedi Lb. 1’er adet de Lb. paracasei ve Pe. 5 adedi Lb. paracasei.

14 log kob/mL.28 – 3. Lb. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER . brevis 2.54 log kob/mL arasında değişmiştir. plantarum 1’e ait suşlar 329 . toplam maya sayıları 6.9. fermantasyon sonunda toplam mezofil aerob bakteri sayıları 6.39 g/L arasında ve pH değerleri 3. mesenteroides. paracasei 2. delbrueckii subsp.25 – 6. .Bölümümüzde ve sanayide küçük ve büyük ölçekte şalgam suyu üretimi yapan işletmelerde havuç fermantasyonu sırasında toplam laktik asit bakterisi sayısı fermantasyon başlangıcında 7. Lb.46 – 6. toplam maya sayıları 6.94 – 7. . mesenteroides /dextranicum 1. fermentum.72 – 8. Lb.3). brevis 1. pH değerleri ise havuç fermantasyonunun başlangıcında 2. Lb. Lb.43 – 3.Tanımlanan laktik asit bakterileri arasından starter olarak kullanılabilecek laktik asit bakterisini/lerini seçmek amacıyla 18 adet bakteri (Lb.23 log kob/mL arasında bulunmuştur. lactis 1. P.80 g/L ile 8.13 g/L ve fermantasyon sonunda 6.54 – 7. laktik asit cinsinden. Leu.Beş farklı işletmeden alınan örneklerde havuç fermantasyonu başlangıcında toplam asit miktarları.73 log kob/mL ve toplam Saccharomyces spp.93 log kob/mL ve toplam Saccharomyces spp.48 değerleri arasında saptanmıştır (Çizelge 4. . plantarum 1 [Lb. buchneri ve 3 adet Lb. mesenteroides subsp. 6. paracasei subsp. Leu. Lb.50 . pentosaceus 1. brevis 3. mesenteroides subsp.76 – 6.25-8. Lb.Bölümümüzde ve küçük ve büyük ölçekte üretim yapan işletmelerde yürütülen havuç fermantasyonları sonucunda elde edilen örneklerde toplam asit miktarları. lactis subsp. laktik asit cinsinden.21 log kob/mL ve fermantasyon sonunda 7.25 g/L arasında belirlenmiştir. Lb.86 ve fermantasyon sonunda 3. Lc. olmayan maya sayıları 4. mesenteroides subsp. toplam maya.68 – 5. delbrueckii.15 – 7..348. cremoris. Koliform bakterileri fermantasyonu 2-4.09 log kob/mL.01 log kob/mL arasında değişmiştir.5.48 arasında bulunmuştur. olmayan maya sayıları 4. 0. Fermantasyon başında toplam mezofil aerob bakteri sayıları 6. paracasei subsp. Havuç fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri yanında toplam mezofil aerob bakteri. toplam Saccharomyces spp. pentosus. paracasei 1. gününden sonra pH’nın düşmesi ve titrasyon asitliğinin artması nedeniyle ortamdan kaybolmuşlardır. Pediococcus sp. olmayan maya ve koliform bakteri sayıları da belirlenmiştir. Öte yandan. Leu.

En fazla toplam asitlik. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER büyük çaplı işletmeden fermantasyon sonunda. . Çizelge 4. b ve c. Duyusal değerlendirme sonuçlarına göre en iyi puanı sırasıyla bölümümüzde ki denemelerden izole edilen Lb. yüksek alkoller. paracasei subsp.31 g/L) ve hamur fermantasyonu yapmadan elde edilen örnek (6. Lb.22). paracasei 2 bakterileri kullanılarak elde edilen örnekler almıştır (Şekil 4. uçucu asitler. Toplam aroma maddeleri miktarı en fazla Lb. paracasei ile gerçekleştiren örnek (7.55 g/L. norizoprenoidler.82 g/L arasında belirlenmiştir (Çizelge 4. esterler.55 – 11. paracasei bakterileri ile şalgam suları üretilmiştir.18). asetik asit cinsinden. plantarum bakterisi ilavesiyle üretilen şalgam 330 . plantarum. En fazla laktik asit Lb.3 g/L. uçar asit miktarları. terpenler.17.22). etil alkol miktarları 4. laktonlar.9 g/L ve toplam şeker miktarları 0.Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında aroma maddeleri olarak karbonil bileşikleri (aldehit ve ketonlar). kuru madde miktarları 24.76 – 1. paracasei subsp. fermentum ve Lb.82 – 31. Fermantasyon) yapmadan ve starter olarak kullanılabilecek Lb.21 – 5.34 g/L) izlemiştir (Çizelge 4. fermentum ile yapılan örnek (8.43 – 3.50 – 8. laktik asit cinsinden. mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. 18 adet laktik asit bakterisinden 9 adedi ile üretilen örnekler duyusal değerlendirmeye tabii tutulmuştur. tuz miktarları 9.Projenin daha sonraki aşamasında en uygun üretim yöntemini belirlemek amacıyla geleneksel. Elde edilen sonuçlara göre.22a. Çizelge 4.39 g/L). Lb.67 – 0. 9. paracasei subsp. .54 g/L).56. bölümümüzde gerçekleştirilen denemenin ekstraktından ve fermantasyonun sonundan izole edilen]) pastörize siyah havuç suyuna aşılanmış ve saf kültür fermantasyonları gerçekleştirilmiştir. Lb. Örneklerin laktik asit miktarları 5.23 g/L olarak Lb. plantarum bakterisi ile elde edilen örnekte bulunmuş ve bunu sırasıyla Lb. plantarum 1bx. Elde edilen şalgam sularında pH değerleri 3.Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen şalgam suyu üretim denemelerinde elde edilen ürünlerde kimyasal. plantarum bakterisi ile elde edilen örnekte bulunmuş ve bunu toplam asitte olduğu gibi diğer örnekler takip etmiştir. 0.17 g/L arasında belirlenmiştir. hamur fermantasyonu (I. geleneksel yöntemle elde edilen örnek (7. . fermentum ve Lb. uçucu fenoller ve hidrokarbonlar belirlenmiştir.06 g/L.5.

paracasei subsp. Öte yandan.2) en düşük değer ise hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede (16635) elde edilmiştir (Çizelge 4. fermentum ve Lb. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER suyunda 5366.5.8 olarak hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen denemede elde edilmiştir.53 – 3909. birinci kısım süzülmeden kontrol olarak kullanılmış ve ikinci kısım ise steril filtreden geçirilmiştir.81 µg/L arasında bulunmuştur (Çizelge 4. plantarum bakterisi ilavesiyle tekrar şalgam suyu üretilmiş ve fermantasyon sonunda tortusundan uzaklaştırmak için +4oC’de 1 gün bekletilmiştir. 5 farklı hidrokarbon bileşiği ve 2 farklı aldehit ve keton bileşiği belirlenmiştir (Çizelge 4. 9 farklı uçucu asit.27).2 olarak hamur fermantasyonu yapılmadan gerçekleştirilen deneme ile Lb. 2 farklı norizoprenoid. 331 . 6 farklı lakton bileşiği.23). en düşük değer %26.24). Tortusundan uzaklaştırılan şalgam suları iki kısma ayrılmış. plantarum bakterisi ilavesiyle üretilen şalgam suyu olmuştur. 10 adet de farklı uçucu fenol bileşiği. . fermentum türünün kullanıldığı şalgam suyu üretim denemesinde elde edilmiştir (Şeki 4. Açillenmemiş antosiyaninler bakımından en yüksek değer (yüzde alan) geleneksel yolla üretilen şalgam suyu ve Lb. .Farklı yöntemlerle üretilen şalgam sularında 25 farklı terpen ve terpenol bileşiği.2 ve %30.1 olarak belirlenmişken.79 µg/L olarak belirlenmiş ve diğer örneklerde toplam aroma maddeleri miktarları 3564. plantarum 1bx suşlarının starter olarak kullanıldığı üretim denemelerinde sırasıyla %34. paracasei bakterilerinin starter kültür olarak kullanıldığı denemeler ve geleneksel yöntemle ve hamur fermantasyonu yapmadan üretilen şalgam suları izlemiştir (Çizelge 4. 11 farklı alkol bileşiği.25). açillenmiş antosiyaninler bakımından en yüksek değer %73.32). Açillenmiş antosiyaninlerin piklerinin yüzdesel alanları. .Farklı yöntemle üretilen şalgam sularında elde edilen duyusal analiz sonuçlarına göre en fazla beğenilen örnek starter olarak kullanılabilecek Lb. Bu örneği sırasıyla Lb.Şalgam sularını dayandırmaya yönelik denemeler için en çok tercih edilen yöntem olan starter olarak Lb.Toplam antosiyanin bakımından en yüksek pik alanları geleneksel yolla üretilen şalgam suyunda (21897. .26 ve Çizelge 4. açillenmemiş antosiyaninlerinkine göre daha yüksek bulunmuştur. 14 adet ester bileşiği.

kontrol örneğinden farklı olduğunu 13 panelistten 12’si doğru bildirmiştir.Depolama sırasında +4ºC’de depolanan şalgam sularında uygulanan yöntemin etkisini görmek için gerçekleştirilen duyusal analiz sonucunda depolamanın ikinci ayında 13 panelistten 9’u.37-4. Elde edilen duyusal analiz sonuçlarına göre süzülmüş şalgam sularının. renk yoğunluğu değerlerinde önemli değişiklikler görülmemiştir. dördüncü ayında 4 ve altıncı ayında da 6 panelist tercih etmiştir. .43). Bununla beraber. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER . asetik asit. .5. 4 ve 6 ay süreyle depolanmışlardır. Öte yandan. +20oC’de depolanan kontrol örneğinin toplam asit ve laktik asit miktarlarında azalma ve pH. +20ºC’de depolanan şalgam sularında uygulanan yöntemin etkisini 332 . Toplam maya sayısı depolamanın dördüncü ayına kadar artmış (Şekil 4.32-4. uygulanan yöntemi tercih eden panelist sayısı depolama ile beraber artmış ve başlangıçta süzülmüş örneği 2 panelist. Öte yandan.41) ve toplam mezofil aerob bakteri (Şekil 4.Depolama süresince mikrobiyolojik değişim incelenmiştir. . Süzme işlemi uygulanmış örneklerde ise depolamanın ikinci ayından itibaren Saccharomyces spp. Steril süzme işlemi sonucu şalgam sularının başlangıç mikroflora içeriğinde önemli sayıda azalma olmuştur. uçar asit ve asetik asit değerlerinde artma saptanmıştır. depolama sırasında şalgam sularında koliform bakteriye rastlanmamıştır. renk tonu. Bu artış kontrol örneğinde daha fazla bulunmuştur.42) sayıları artmıştır.43). etil alkol miktarları ve pH. Öte yandan. laktik asit.Süzme işlemi yapılmış ve yapılmamış (Kontrol) şalgam suları şişelere doldurulmuş ve +4oC ve +20oC’de 2. uçar asit.Depolama süresince şalgam sularının duyusal özellikleri üçlü test yöntemine göre değerlendirmiştir (Çizelgeler 4. olmayan maya sayısı kontrol örneğinde depolamanın ikinci ayından itibaren azalmış ve altıncı ayda şalgam suyunda belirlenememiştir. altıncı ayda ise azalmıştır. Depolama süresince kontrol ve süzme işlemi uygulanmış şalgam sularında her iki depolama sıcaklığında laktik asit bakterileri (Şekil 4. olmayan maya ortamdan izole edilememiştir (Şekil 4. depolamanın dördüncü ayında 9’u ve altıncı ayında da 10’u farklı örneği belirlemiştir.Depolama sırasında şalgam sularının kimyasal bileşimi belirlenmiştir (Çizelgeler 4. depolamanın ikinci ayında 3. Genel olarak +4oC’de depolanan kontrol ve +4oC ve +20oC’de depolanan steril süzme işlemi uygulanmış örneklerin toplam asit. .44).35). Saccharomyces spp.

süzülmüş örneklerde depolamanın ikinci ayı 10 panelist farklı örneği belirlemişken. dördüncü ay 10’u ve altıncı ay da 11’i farklı örneği (+4ºC’de depolanan) bulmuştur. kontrol örneğinde panelistlerden 7’si. dördüncü ay 7’si ve altıncı ay da 9’u. Farklı örneği bulan panelistlerden ikinci ay 3’ü. 333 .Şalgam suyu çoğunlukla geleneksel yöntem (hamur fermantasyonu ve havuç fermantasyonu) uygulanarak elde edilmektedir. Ayrıca. . 7’si ve 9’u süzülmüş örneği tercih etmiştir. 5’i ve 7’si +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmişlerdir. dördüncü ay 4 panelist ve altıncı ay da 9 panelist farklı örneği bulmuş ve bunlardan sırasıyla 3’ü. şalgam suyu üretiminde starter kültür kullanımı ve dayanıklılık üzerine başka çalışmaların yapılması konuya açıklık kazandıracaktır. . şalgam sularının +4oC gibi düşük sıcaklıklarda saklanmaları ve steril süzme işlemi uygulamaları tavsiye edilebilir. paracasei subsp. Öte yandan. hamur fermantasyonu uygulamadan doğrudan havuç fermantasyonu uygulayarak şalgam suyu üretmektedirler. Öte yandan. paracasei bakterilerinin starter kültürlerinin kullanımı önerilebilir. +4ºC’de depolanan şalgam suyunu tercih etmişlerdir.5. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında şalgam suyu üretiminde özellikle Lb.En beğenilen yöntem ile üretilen süzülmüş ve süzülmemiş (kontrol) şalgam sularında depolama sırasında uygulanan sıcaklığın etkisini görmek için depolamanın ikinci. Bazı işletmeler ise geleneksel yöntem yerine. dördüncü ve altıncı aylarında gerçekleştirilen duyusal analiz sonucunda ikinci ay. plantarum ve bu bakteri yanında Lb. Şalgam suyu üretiminde starter kültür kullanılmamaktadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER belirlemek için ikinci ay panelistlerden 9’u. dördüncü ay 10’u ve altıncı ay 11’i farklı örneği bulmuş ve bunlardan sırasıyla 5’i. fermentum ve Lb.

SONUÇ VE ÖNERİLER Hasan TANGÜLER 334 .5.

Meta Basım. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Yayınları. s.S. 1996 Behaviour of the Yeast Kluyveromyces marxianus var.KAYNAKLAR ACAR. N. AKÇELİK. Mengi Tan Basımevi. İzmir.C. K. 2001. 2005. ALTUĞ. 1998.. ve KALKAN. 1988. K. 29: 357-368. U. 1996. Meyve ve Sebze Suyu Üretimi. F. Comparison of Volatiles... Sugars. and Sensory Quality of Different Colored Carrot Varieties. Y. H. 2001. IFU. Gıda Katkı Maddeleri. 68:171-178. s. 115-117. ALPER. . s. 293-299.. 56 s. Çınarlı. marxianus during its Autolysis. AMRANE. Phenolics... J. N.. . D. and ACAR. J... 69:267-272. AKTAN. Yayın No: 28. 1999. Antonie van Leeuwenhoek. İzmir. XII Symposium. 1988. M. BAHÇECI. ve AYHAN. and ALPER. Budapest. N. editörler). 1993. Journal of Agricultural Food Chemistry. Journal of Processing and Preservation. Production of Fermented Carrot Juice with Enzymatic Liquefaction. and SHAHIDI. International Congress of Fruit Juice. Ankara. Antioxidant Vitamins. 138. QUANTICK. Turşu Teknolojisi. 1998. Hungary. Laktik Asit Bakterilerinin Tedavi Edici Rolü. Hacettepe Üniversitesi.. ACAR. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi..M. Safety of Industrial Lactic Acid Bacteria. J. 2:2-3.. ÜNLÜTÜRK ve F. 335 . YÜCEL. p. J. Duyusal Test Teknikleri. A. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları. Biyoteknoloji Haber Bülteni.. T. GRIGOR. (A.R.. No: 23. Journal of Biotechnology. TURANTAŞ. Influence of Processing and Pasteurization in Color Values and Total Phenolic Compounds of Pomegranate Juice. Meyve-Sebze ve Meyve-Sebze Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar ve Muhafaza Yöntemleri. M. ZHANG. 49(3):1410–1416. P. 319360. ADAMS. C. Gıda Mikrobiyolojisi. ALASALVAR. and PRIGENT. İzmir..

SALAMONSSON.C. 58:1343– 1348. 1985. 229-232. R.A. IIJIMA.G.. FAVERO. A. Mikrobiologische und Chemische Eigenschaften von SalgamGetränk. Volatile Compounds in Foods and Beverages. B.. D. pp: 581-616. AŞKAR. s. ve ÖZCAN. Appl. S. (K. MAARSE. MOTOYAMA. Beer. 2007..M. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Lactic Acid Fermentation of Fresh And Stored Carrot: Chemical. ANDERSON.E. C. ERIKSSON. 104(4):334-338.. SUZUKI. Ernahrungs-Umschau.. M.. ÜNVER. ARSLAN. ARICI. M. Journal of Bioscience and Bioengineering. Marcel Dekker. and GRAVELLE. O. HEKRICH. Tebliğ No:2008/22 Resmi Gazete.J. 1990. Vol: 1 and Vol:2. ANONİM.. Microbial and Sensory Evaluation of Products.S. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. M.... Effects of Morphological Changes in Beer-Spoilage Lactic Acid Bacteria on Membrane Filtration in Breweries. Virginia 22201 USA. Lebensmittel-Wissenschaft and Technology. M. 1991. (Mikrobiologiste und Chemische Eigenschaften von Salgam). and THEANDER. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. E. 1996. Arlington. 1990. ASANO. L.O. (H.. editor). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. Gıda Kongresi. 22/05/2008-26883. 51(1):10. Microbiological and Chemical Properties of a Drink Called Shalgam. 2001. Factors Associated with Pseudomonas pickettii Intrinsic Contamination of Commercial Respiratory Therapy Solutions Marketed as Sterile... Bazı Fermente Et Ürünlerinden İzole Edilen Pediococcus Suşlarının Metabolik ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi ve Yeni Bir 336 .. C.. Environ. New York.R. ANGELINO.. DAVIS. K. Microbiol. 23(1):34-40.F. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. 15th edn. KURIYAMA.ANDERSON. Y. 2008. A.. 2004. İzmir. K.C. M..R. A.A. editor).C. 2005.A. MCNEIL. Kontrollü Şartlarda Şalgam Suyu Üretimi. 8. MACKEL. In. S. . Y. BLAND. and KITAGAWA. Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği.. D. H.L.

BARATH. K. von WRIGHT. Carrot Juice Color. The Netherlands. and MAVİTUNA. A. R. Tekirdağ. Carotenoids and Nonstarchy Polysaccharides as Affected by Processing Conditions. New aspect for selection criteria of lactic acid starter cultures. Food Chem. Chichster. Lactic Acid Bacteria: Classification and Physiology. (S. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.. WILSON. Agric... Ankara. von WRIGHT. Postharvest Changes in Physicochemical Properties and Volatile Constituents of Apricot (Prunus armeniaca L. New York. A. 1993... 538 p. F.. A.. . 2000. Characterization of 28 Cultivars. 3074-3082. Biochemical Engineering and Biotechnology Handbook. Editor-in-Chief. 337 . (Yüksek Lisans Tezi). John Wiley & Sons. 110 s. AYDAR. Biyoloji Anabilim Dalı. E. and CHANG.. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. C.Metodla Bakteriyosinin Kısmi Pürifikasyonu ile Aktivitesinin Tespiti. B. CORSETTI. Lactic Acid Bacteria: Classification and Physiology. Armoni Matbaacılık. Amsterdam. 1991. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Yayınları. A.. Pp. editörler). Marcel Dekker.T. (I.. C. editörler).W. ATKINSON. 1999. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Lactic Acid Bacteria. SALMINEN and A. editors). 59(6):1155-1158. s. Second Edition. BAKER. . Second Edition. 37-80. Şalgam Suyu Üretiminde Lactobacillus plantarum Ilavesinin Ürün Bileşim ve Kalitesine Etkileri.. and CHANFORAN. Inc. C. POOLE and M. C. HALASZ. and GELENCSER. in: Proceedings of Stockton Press..1998. 1994. 2003. 2004. 2000. Membrane Technology and Applications. AXELSSON. Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar. (Yüksek Lisans Tezi).). J. COOKE. 35 s. New York. p. 189-210. The Encyclopedia of Separation Science: Academic Press (Elsevier). Lactic Acid Bacteria. Journal of Food Science. Inc. 442 p. Ltd.. 55. 1-72. New York. B. SALMINEN and A. AYHAN. AUBERT. L.. Membrane Seperetaion/I. 2007. BAO. 1271 p. (S. England. Marcel Dekker.

I. SAXENA. Improved Iron Solubility in Carrot Juice Fermented by Homo. D. A... Ankara. ROY. BATT and PRAPID D.. London. pp: 345-368. RUSSELL ve G. pp: 1134-1144. Department of Applied Chemistry and Microbiology. San Diego. 22-24 September. D. Woodhead Publishing Ltd. Conn.. and TABERA. G... Journal of Food Science and Technology.C.Euro Food Chemistry X. 29:11-15. A. 497 s.W.and Hetero-Fermentative Lactic Acid Bacteria.L. 1997. 22:53-61. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 32. 1999. 1.. BATT.. 20(3):137-154 BATISH.. S. D. In: Yeast Biotechnology. BERRY. Lactobacillus. Academic Press. S. CARLA A. pp.J. 7th edn. Cambridge. J. J. Helsinki. BERRY. (RICHARD K ROBINSON. 1991. Preparation and Evaluation of Ready-to-Serve (RTS) Black Carrot Beverage (Kanji). 2000. 26(6):327-328.A. STEWART. Food Microbiology. BARILLERE. T. Vol.K. Baran Ofset. Isolation. 17(3):209-225... 2005. S. England. Vol 2. BAYRAK. 1989. CARLSSON. BLANCH. HERRAIZ. Bender’s Dictionary of Nutrition and Food Technology. G. Identification and Exploitation of Lactic Acid Bacteria from Human and Animal Microbiota. C. S. and ANDLID. and BENDER. J.. Antifungal attributes of lactic acid bacteria-A review. Examples D’interpretation de Résultats de Dégustation.-G. MANAN.K.A. Critical Reviews in Biotechnology. and WATSON..G.-S. A Comparison of Different Extraction Methods for the Volatile Components of Grape Juice. Hungary. V. Gıda Aromaları.. BENDER. Production of Organoleptic Compounds.K.. editors). REGLERO. P. 338 . Calif.R. JOSHI.M. Budapest. and KALRA. (Academic Dissertation in Microbiology).E.P.. Journal of Chromatographic Science. A.K.. 1987. 2006. (D. BEASLY. 1986. C. 57 p. N. U. 37-45.. G. FECS-Event No:234. Vigne Vin. 2004.. Allen-Unwin. editors). Finland. and GROVER. BERGQVIST. M. A. R. SANDBERG. PATEL. BERRY. and BERNARD. Encyclopedia of Food Microbiology.

36:527-543. p. 1979. 1983. CABAROĞLU. 289–291 BROUILLARD. CAMPOS. A. S.E.. Adana 156 s. and CHEMINAT.. Isolation and Identification of Yeasts. 52:84-90.Ü. J. 1995. 339 . A. Culture. Şaraplarda Fenol Bileşikleri ve Bunların Analiz Yöntemleri. SANTOS. D.M. CALDERBANK. 12:253-272. Perkin Transations..C. editors). CANBAŞ. A.. A. Nevşehir-Ürgüp Yöresinde Yetiştirilen Beyaz Emir Üzümünün ve Bu Üzümden Elde Edilen Şarapların Aroma Maddeleri Üzerine Araştırmalar. CANBAŞ. KÜRKÇÜOĞLU. FEMS Microbiology Reviews. London. Selection Criteria for Lactic Acid Bacteria to be Used as Starter Cultures for Various Food Commodities. Cashew Apple Juice Stabilization by Microfiltration. Tekel Enstitüleri..BLANDIO. MATTA. M. AL-ASEERI. PANDIELLA. Chapman and Hall. CANTERO... T. 2002. 2003... Food Research International. and WEBB. M. 2005. 167 s. E. İstanbul..M. WB Saunders. pH and Solvent Effects on the Copigmentation Reaction of Malvidin with Polyphenols. Determination of Volatile Copmpounds in Sultaniye Wine by Solid-Phase Microextraction Techniques. Cereal-Based Fermented Foods and Beverages..H. CABRAL.P.. 1-11..H. H. T. and BAŞER. and COURI.G. L. D.. CAMPBELL and F. (I. S.Yeast. 148:61-65. pp. D. CABAROĞLU. WOLKOFF.R. Purine and Pyrimidine Derivatives. BRIGGS. S.. BUCKENHUSKES. and HAMMOND. Doktora Tezi. New York.M. Desalination. 2:1235-1241.. Journal of the Chemical Society. R.S.B.S. Nutrition and Physical Fitness. WIGAND.. Influence of Higher Alcohol Avabilitiy on Ester Formation by Yeasts. SELLİ.. D. C. I.. 1993. Chemistry of Natural Compounds. O.A Practical Approach. PRIEST.M. KAFKAS.. and CALLOWAY. A. 1991. G. DANGLES.. Yayın no: Tekel 279 EM/OO3..C. J. 41(4):382-384. K. CAMPBELL. 1994. Journal of American Society of Brewing Chemistry. Storage..C. 1988. Fen Bilimleri Enst.. M. Ç. V.

28(4):281-370. H. Adana. CHILL. Ankara. Şalgam Suyunun Üretim Tekniği ve Bileşimi Üzerinde Bir Araştırma. CEMEROĞLU. CATLEY. and LE. 2001. Meyve Sebze Işleme Teknolojisi. S. 1994. S. Membrane Processes: A Technology Guide. Şarap Teknolojisi Ders Notları. Şalgam Suyu Üzerine Bir Araştırma. Ziraat Fakültesi.-C. 1993. . . CAPLICE. D. M. A Practical Approach. 289 p.. VELIOGLU. Patent no: EP 0480297/ TR 90/929. CAMPBELL and J.. 59(6):1216-1218. 1988. 44 s. M. 1999. No: 22. The Lactic Acid Bacteria: A Literature Survey. Gıda. and FITZGERALD. editors).J. 1998. Doğa-Turkish Journal of Agricultural and Forestry. Meyve Suyu Üretim Teknolojisi 2. 50:131-149. and MAIDA. UK. . Ç.S. (yayınlanmamış).. B. P. A. 9(5):279-286. 340 .. DogaBilim Dergisi.. p. European Patent. B. CEMEROĞLU. Isolation and Analysis of Cell Walls. 2008. E. CASALTA. E.. 384 s. B. DUFFUS. Ekmek Mayacılığı. No: 25. Journal of Food Science. Gıda Mühendisliği Bölümü. Cambridge. England. ve KARADENIZ. Recovery of Anthocyanins from Black Carrot to be used in Foodstuffs. Degradation Kinetics of Anthocyanins in Sour Cherry Juice and Concentrate. G. ve FENERCİOĞLU. 1991. 17:119-129. 1995. International Journal of Food Microbiology..F. Seri D2. ve DERYAOĞLU. (I. H. 2002. 1985. Siyah Havucun Renk Maddesi Üzerine Bir Arastırma. 1984. Ankara.. 126:271–273. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. A. 163 s. N.. 2006. and MONTEL. Food Fermentations: Role of Microorganisms in Food Production and Preservation. A. Critical Reviews in Microbiology..Ü.T. The Royal Society of Chemistry.. CANBAŞ. Safety Assessment of Dairy Microorganisms: The Lactococcus Genus. IRL Press.. CARDEW. F. and ISIK. CANBAŞ. 1-19 CARR. F. International Journal of Food Microbiology. 9 (3):394-398. J. Yeast.

VALMORRI.. editör) Bizim Büro Basımevi. 1995. Calif. C.M. Quality Control Lactobacillus Strains for use with the API 50CH and API ZYM Systems at 37°C. SETTANNI.M. 1983. Amsterdam. Batt.M. COGAN. San Diego. 24: 592-600. 328 s.M. Effects of Color on Flavor and Texture Judgements of Foods. CEMEROĞLU. and SUZZI. Başkent Klişe Matbaacılık. CEMEROĞLU.D.H. M. B.. CHARTERIS. W... YEMENICIOĞLU. MASTRANGELO. s.. 341 . Gıda Analizleri. (Editor-in-Chief. and COLLINS. J.K. K. MORELLI. A... 2004. Journal of Basic Microbiology. T. 2000. The Encyclopedia of Separation Science. Vol 2. J. Academic Press (Elsevier). Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. and JORDAN. L. YEMENICIOĞLU. A. IAN WILSON. 2000. S. Ankara. III/Food Technology. The Netherlands.M. Metabolism of Leuconostoc Bacteria. Identification of Subdominant Sourdough Lactic Acid Bacteria and their Evolution During Laboratory-Scale Fermentations. 2007. Meyve ve sebzelerin bileşimi. Membran Seperations. COLLINS.. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 24. L. editors). 2849-2855.. Patel.N. 535 s. M.. Academic Press. 77:2704–2717. LYNE. P. 48:787-790. COLIN POOLE and MICHAEL COOKE. 1-188. Seventh Edition. COURTNEY.. M. Butterworth-Heinemann Ltd. Meyve ve Sebzelerin Bileşimi Soğukta Depolanmaları. 2007. Linacre House. In: Encyclopedia of Food Microbiology.. 2001. Oxford.. Lactococcus lactis subspecies lactis and cremoris. KELLY. CEMEROĞLU. 41(5):241-251. B. and GRANGE. 1994. Eds: Richard K Robinson. (B. CHERYAN. 1. Journal of Food Science. Yayın No: 34. 2001. Jordan Hill.CEMEROĞLU. Carla A. ve ÖZKAN. Ankara. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi... Ankara.. pp: 1166-1171. Prapid D. p. B.P. Journal of Dairy Science. P.. ve ÖZKAN. Food Microbiology. M. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. p. P.. A. Cilt I. CHRISTENSEN. Collins and Lyne’s Microbiological Methods.. G. 493. C. CORSETTI.

J. Journal of Food Science. 2006. Şti.. İstanbul Üniversitesi. 522 s.. 30: 352-363. ÇAKIR. E.. Bizim Büro Basımevi. A.. K. Determination of Aroma Compounds and Exopolysaccharides Formation by Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Yogurts.S. V. Sim Matbaacılık Ltd. baskı. (B. N.M. Mikrobiyoloji.. Lactobacillus spp. Academic Pres. İ. REJANO. Havuç suyu Üretiminde Total Sıvılaştırma Yöntemi Uygulaması ve Diğer Bazı Farklı Teknikler Üzerinde Araştırmalar.. İkinci Baskı.G. 3. 2000. A. 2003. E. 1995. Gıda Mühendisliği Bölümü.. İ. and ACAR. De CASTRO. 2004. editors). 2. editors) Vol. N. Ankara. Izmir Institute of Technology.. ve ÇAKIR. N. 2007. Ankara.. 60:316–319. F. and TORRIANI. SÁNCHEZ. ROGINSKI. 99 p. HOLZAPFEL. 2000 Koliform Bakteriler ve E. Ankara. 145 s. The Effects of Different Initial Lactobacillus plantarum Concentrations on Some Properties of Fermented Carrot Juice.. Encyclopedia of Dairy Sciences.. İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı-BAYDA. 2095.F. European Food Research Technology. p. and CROW. ÇAKMAKÇI.L. Endüstriyel Mikrobiyoloji. Vol. J. and BAHCECI. ACAR. DEMIR. A. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları.. 227 s. K. KARAHAN.B.S. (Doktora Tezi). Yayın No :2..CURRY. 218: 465-468. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 36. L. S. L. A..T. DEMIR. Genişletilmiş 2. 1983. 2008. Journal of Food Processing and Preservation. İzmir. The Genus Leuconostoc. Blackie Academic & Professional. BAHÇECI. B. H. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 342 . ÇELİK. 235-278. coli. The Genera of Lactic Acid Bacteria.. London.H.J.. FOX. p.W. Effects of Storage on Quality of Carrot Juices Produced with Lactofermentation and Acidification. FUQUAY and P..S. 1995. M. DELLAGLIO. WOOD and W. ÇETİN. DEMIR. Fermentation of Lye-treated Carrots by Lactobacillus plantarum. and MONTAÑO. T. DICKS. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. İstanbul. (Master of Science). (H. J.

A Spectrophotometric Study of the Copigmentation of Malvin with Caffeic and Ferulic Acids. DIMITRIC-MARKOVIC.Ü. 1990.. H.P. Şalgam Suyu Fermantasyonu Sırasında Mikroorganizmaların Gelişimi ve Izole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanmaları Üzerine Bir Araştırma. Gıda. Food Microbiology. 2004.DEMIR. N. Journal of Food Science and Technology. F. N. GÜRSU.. 1997.İ. İçinde: Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. 2000. H.B. BAHÇECI. Ç. BAYSAL..M. 2000. İkinci Baskı. 30(5):813–822. Controlled Fermentation of Vegetables using Mixed Inoculum of Lactic Cultures. s. Ankara.N. baskı. PETRANOVIC. DERYAOĞLU.. coli Varlığı. S. Genişletilmiş 2... Sim Matbaacılık Ltd. Fekal Koliform ve E. F. Z. ERGINKAYA.K. 48(1):57-60. Gıda.. 329-335. ve KULEAŞAN. Maya ve Küf. DOĞAN. Çeşitli Gıdalarda Koliform. 48: 5530-5536... Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. T.. W. 2007. 34(2): 155-158. and EL. Effects of Drying Process on Antioxidant Activity of Purple Carrots.2001. 1992. İ. 343 .. ÇAKIR. İkinci Baskı. 57 s. baskı. ve HALKMAN.. Biodiversity and identification of sourdough lactic acid bacteria. N. Adana. DURLU-ÖZKAYA. T.. J. Şti. K. 24: 120-127. KIRAL. ve HAMMES.A. Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri. and BARANAC. 30(5):335-341.. Şalgam Suyu Üretimi ve Bileşimi Üzerinde Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü. L. DE VUYST. S.. Ü. Journal of Food Quality. 522 s. S.. Şalgam Suyu Üretiminde NaCl Yerine KCl Kullanarak Sodyum Miktarını Azaltma Olanakları.. ERSUS.. KEVEN. DAĞER. DERYAOĞLU. A. ve TÜKEL. Genişletilmiş 2. 2005.. P. H. and SHETH. A. Nahrung.. 2000. 26(2):83-90. COŞANSU. J. and ACAR. İçinde: Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. DESAI. 2007... T.. M. The Effect of Processing Method on the Characteristics of Carrot Juice. Gıda.M. G. S.B. Ankara. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. YURDAGEL. J. Journal of Agricultural Food Chemistry. Sim Matbaacılık Ltd. DOĞAN. Ç. 17(5):311-314. and VANCANNEYT. Şti. A.

. Fermente Bitkisel Ürünler. Bag-In-Box Technology: Membrane Filtration Of Cucumber Fermentation Brine. S. editor). pp. New York. Enumaration and Identification. ETIÉVANT.. Fermented Vegatables. 1993. FLEET. ERTEN.ERSUS. Marcel Dekker. 1991. III. Şti. 2007. Principles and Practice.. New York. Academic Press. 19-22. Process Biochemistry. Harwood Academic Pres.. Microencapsulation of Anthocyanin Pigments of Black Carrot (Daucus carota L. ERTEN. ROSE. H. 2000. P. 507 p.. O. TANGÜLER. editör)..2010. P. G. FASINA.. (H. Metabolism of Fructose as an Electron Acceptor by Leuconostoc mesenteroides. MAARSE.. ERTEN..) by Spray Drier. H. Cambridge. Inc. L.faostat. Chur. A.. Switzerland. Ankara. A Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage: Shalgam (Salgam). 2002. (N. Nobel Yayın Dağıtım Tic.M. FLEMING. Ü. The Microorganisms of Winemaking Isolation. ss. Vol. and REINA. editor). P. H.org. 24: 352-359. p. 2010. H. 2nd Edition. Aran... Food Reviews International.O.. 344 . The Influence of Inoculum Level on Fermentation and Flavour Compounds of White Wines Made from cv. 241-277. İçinde: Gıda Biyoteknolojisi. 112(3):232-236.D. Ltd. 1982. FLEMING. 2010. T. and CANBAS.. TANGÜLER. No. Journal of Institute of Brewing. England. pp:483-546. editor). H. Wine. 22. 1998. 2008. CABAROGLU. “In: Volatile Compounds in Foods and Beverages. A. Inc. H. 575 p. www. ERTEN. 80: 805-812. H. and YURDAGEL. Emir. (A. Food Processing Technology. 2006. FLEET.fao.. In: Bulk Storage in Brine Since the 1930’s. FAO. (G. FELLOWS. and CANBAŞ. 33(7):735-739. H. Economic Microbiology of Fermented Foods. Woodhead Publishing Limited. ve TANGÜLER. H.01. Journal of Food Engineering.H.P. 227258. Pickle Packers International. 1..

J... CALDWELL.F. Mixed Cultures in Biotechnology. and CHAMPAGNE C. FOGLIANO. p.. G. TAVAZZI. LAZZARINO. A Microbiological Study of Sobia: A Fermented Beverage in the Western Province of Saudi Arabia. editor). McGraw-Hill International Editions. 64:261– 275. New York.P.M. R... GLORIES. L. B. 4th Edition. A. p. 1985. and WESTHOFF. editors). BATTISTINI.2. H. bitterness and colour..J.. 69-103. THOMPSON.. Journal of Nutritional Biochemistry. and DAESCHEL. The Lactobacillii. International Journal of Food Microbiology.. SCHWARTZ.A. H. New York. 1991.C. V. 1988.C.FLEMING. F.. Cyanidins: Metabolism and Biological Properties. Characterization and Measurement of Anthocyanins by UV-Visible Spectroscopy. ZEIKUS and E. CIAPPELLANO.A. NY.P. 2001. W. Wine-Tasting. 345 . 2002. GIUSTI. 97-118. MCFEETERS. FLEMING. R. Selection and Characterization of Mixed Starter Cultures for Lactic Acid Fermentation of Carrot.G.. (J. Cabbage. World Journal of Microbiology & Biotechnology. Current protocols in Food Analytical Chemistry. WROLSTAD and S. CRS Press. Mixed Cultures in Vegetable Fermentations.. GALVANO. M. Inc. and GALVANO. Unit F1. Food Microbiology.C. 1999.P. SAVARD T. editor). OBERMEIER P. RITIENI. John Wiley & Sons. p.E.. GILLILAND. 2001. G.A.. Storage Stability of Vegetables Fermented with pH Control. 539.L. p.P. 18: 173-177. R. Journal International des Sciences de Vigne de Vin. and WROLSTAD.. G.C. Boca Raton. M. S. 2004. (R.L. 1-13. Bacterial Starter Cultures for Foods. M...E. GARDNER N. D.. Journal of Food Science. Pediococi and Leuconostocs: Vegetable Products. 1983. McGrawHill. N. FAUCI.. MCFEETERS. 48:975-981. pp. 107-110.A. GASSEM. Florida. and SANDERS. Y. Substances responsible for astringency. Inc.. 15: 2-11. FLEMING. Beet and Onion Vegetable Mixtures. FRAZIER...E. JOHNSON. (S.F.. D. R.. H.

R.A. JO BARON. 28: 139-144... 48 s. Gıda..Ü. G.. 40: 691-697.. 1995. E. M.C.GIUSTI. E.C. Ankara. ASM Press. 2006... 1997. Urban Wastewater Disinfection by Filtration Technologies. 2005. Acylated Anthocyanins from Edible Sources and their Applications in Food Systems. CORSETTI. Taxonomy and Classification of Bacteria. p. H. 1992. GÜRAKAN. M. A.C. Washington. A. ve ACAR. 1999. GÜL. GARRALON. HONTORIA..F.. 74: 541-546. Ç. and CERTEL.. Biochemical Engineering Journal.R. Sourdough Bread Production with Lactobacili and S. F. PFALLER. Process Biochemistry. (P. and WEISS.. TENOVER and R. YOLKEN.. p. Trends in Food Science and Technology. Department of Biotechnology. O. M.D. The Middle East Technical University. GRIMONT. Desalination. PLAZA. 16: 57-69. GÖKMEN. Development of Volatile Compounds During Fruit Maturation: Characterization of Apricot and Plum X Apricot Hybrids. C. V. BOZOĞLU. Adana. editors). 1773. T. GÜRAKAN. M. 17(6):395-398. 2005.. and WROLSTAD.. G.. 190: 16–28. G.. SAĞDIÇ.E. cerevisiae Isolated from Sourdough. (Doctora Thesis). GÜNEŞ. De La RUA.. S. R. G.M.H. Şalgam Suyu Üretiminde En Uygun Siyah Havuç (Daucus carota) Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 14: 217-225. 1991.. Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie. P. 2003.. F. GÓMEZ.A. 133.. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. M. GOMEZ.. Journal of the Science of Food and Agriculture.. E. N. Fen Bilimleri Enstitüsü. 2008.A.. M. M.A.. 346 . Identification of Lactobacillus Strains from Turkish-Style Dry Fermented Sausages. De ANGELIS. GOMEZ. Biochemistry and Physiology of Sourdough Lactic Acid Bacteria. and LEDBETTER. MURRAY. J. GOBBETTI. Manual of Clinical Microbiology. Characterization of Lactobacilli and Staphylacocci isolated from Turkish Dry Sausages. Laktoferment Yöntemi İle Havuç Suyu Üretimi. ÖZÇELIK.. and Di CAGNO.

editors). McCANCE. Academic Press. HARRIS. 2003.... A.K. M. Applied Environmental Microbiology. Bornova. M. R. HALKMAN. HAHN. İzmir. 2009.. (Yüksek Lisans Tezi). 1998. Kocaeli Üniversitesi. P. London. 2004..P. Blackie Academic & Professional. Biyodizel Üretim Tesisi Atik Sularinin Membran Filtrasyonu. 155: 688–691. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. The Microbiology of Vegetable Fermentations. BOENIGK. Isolation of Strains Belonging to the Cosmopolitan Polynucleobacter necessarius Cluster from Freshwater Habitats Located in Three Climatic Zones.W. 18: 310-333. 26 s. W. p. 69: 5248– 5254. C. 347 . 1995. J. Fen Bilimleri Enstitüsü. London. and HOLZAPFEL. p. 1990. Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. SCHAUER. M..B. Şti.W.C. HÖFLE. 81 s. Yayın No: 23. L.. 19-54. 2003. M. ..2 μm) Filtered Water.J.. MERCK. HAMMES. HAHN.A. Gıda Teknolojisi Derneği. Vol: II. Blackie Academic and Professional. 2001.E. Ankara. (Yüksek Lisans Tezi). (B. H.. Anthocyanins and other Flavonoids.. Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım sanayi Ticaret limited Şirketi. 2001.. (WOOD..H. Ö.HARRIGAN.. HAYALOĞLU. 358 s. W. Laboratory Methods in Food and Dairy Microbiology.F. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Laktik Asit Bakterileri. Z. London. Ankara. ve ERGINKAYA.1442–1451. and VOGEL. HANCIOĞLU. WOOD. A. and STADLER. T. The genus Lactobacillus.. 72 s. J. 69. Broad Diversity of Viable Bacteria in ‘Sterile’ (0.L. The Genera of Lactic Acid Bacteria. 2005. HARBORNE.J. Natural Product Reports. Research in Microbiology.B. B.F. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. M. and WILLIAMS. LÜNSDORF. HACIFETTAHOĞLU.. WU. W. editor).. Applied Environmental Microbiology.B.G. 1996. 452 p.A. Isolation of Novel Ultramicrobacteria Classified as Actinobacteria from Five Freshwater Habitats in Europe and Asia. Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. A.. 8th edn. Microbiology of Fermented Foods. 45-72. Boza fermantasyonunda rol oynayan mikroorganizmaların tanımlanması ve kontrollü koşullarda boza üretimi.J. Q.

H. p. Ester Formation in Brewery Fermentations. p. W. 1764-1777. 3741. 1-54. and HOLZAPFEL.. HUTKINS. 1995. The Netherlands. editors. B. Journal of Food Science. A.J. In: Microbiology of Fermented Foods. R. Microbiology and Technology of Fermented Foods. INTERNET. (WOOD. 2001. B. 2008. HOLZAPFEL. Kluwer Academic Publishers. B.. and WOOD. Journal of Institute of Brewing. W. Blackwell Publishing. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. (Yüksek Lisans Tezi). 1999. B.. I. Boston. 2006. (Academic Dissertation). W. Amsterdam. 1988.) Antosiyaninlerinin Ferulik Asit ile Kopigmentasyonu. 46 s. 2000.. 112 p. HOLZAPFEL. 64(1). 1-6. H. Lactic Acid Bacteria in Contemporary Perspective.org/dokgoster. K. and WOOD.. Kara Havuç (Daucus carota var L.W. C. 96:327-331.J. HO.W and SIRKAR. Oxford. Kontrollü Şartlarda Şalgam Suyu Üretimi Üzerine Farklı Formulasyonların Etkisi. COLIN POOLE and MICHAEL COOKE). Lactic Acid Bacteria in Contemporary Perspective. Fen Bilimleri Enstitüsü. Helsinki. editors). W. The Genera of Lactic Acid Bacteria. IAN WILSON. Ö. Academic Press (Elsevier).asp?dosya (5 Mayıs 2008). Selçuk Üniversitesi. http://www. Microfiltration.H.B. II/ Membran seperations. 473 p.J.. IFT Press.B.H. p. The Encyclopedia of Separation Science..B. Vol: II. 976.. İSTANBULLU. 1-2.S. Microfiltration in Cheese and Whey Processing.. 2007. 2009.. UK. London. 348 . 2nd Edition.kimyaevi. 57s. and PEDDIE. HILLARY. A. Membrane Handbook. HUISMAN. Black Currant Nectar: Effects of Processing and Storage on Anthocyanins and Ascorbic Acid Content. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı. 1990. İYİÇINAR. (Editor-in-Chief. (Yüksek Lisans Tezi). IVERSON. Finland. University of Helsinki. 2007... p. Blackie Academic & Professional.HEINO.H. Department of Food Engineering. K.

Gida Dergisi. A. D. JUST. ROININEN. 1339 s. European Food Research and Technology... POLONSKY. 665(1):55-58. JOHANSSON. (PhD Dissertation). Gıdalarda Mikotoksin Oluşumu ve Azaltılması... Quantification of Anthocyanins in Black Carrot Extracts (Daucus carota ssp. Taste and Aroma on a Yogurt-Type Snack Food Preference in the Young and the Elderly. and SCHIEBER. C. METE. F. atrorubens Alef. The Relative Importance of Texture.T. ve EKŞİ. 1992. CARLE. CENGIZ. H.) and Evaluation of Their Color Properties.B. 2003. K. 701 p.. 7:104–110.. 1999.. 349 .. A. 2003. Dynamics of Production of Organic Acids during Lactic Fermentation of Vegetable Juice. A. KAMMERER. A. B. 2002. 1994. editörler) Güneş Kitabevi. Detection of Peonidin and Pelargonidin Glycosides in Black Carrots (Daucus carota spp. KARADENİZ. E. 2004. Modern Food Microbiology. Journal of Chromotography A. Mayşe Enzimasyonunun Vişne Suyu Randımanı ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi. T. İMIR. 4th Edition.. R. R. (Ş.. University of Wisconsin-Madison. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. and RAJNIAKOVÁ. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.. F. F. MUTLU. Food Quality and Preference. G. DRDÁK.. A. TÜMBAY ve Ö. 14: 177-186. KALVIAINEN. A.). London. J. and TUORILA. sativus var. KAMMERER. Doctor of Philosophy (Plant Breeding and Plant Genetics). Şarap Filtrasyonunun Mikroorganizma Florası Üzerine Etkisi. M.JAY.. 219(5):479-486. Chapman & Hall.. 23: 347-353 KARADENİZ. (Yüksek Lisans Tezi). 42 s. atrorubens) by High Performance Liquid Chromatography/Electrospray Ionization Mass Spectrometry. 2004. Doğa. N... 1999. J. and SCHIEBER... ve EKŞİ.. Rapid Communications in Mass Spectrometry.J. Ankara . sativas var. D. Genetic Mapping of Carotenoid Pathway Structural Genes and Major Gene Qtls for Carotenoid Accumulation in Wild and Domesticated Carrot (Dauscus carota L.M. KARAVIČOVĂ. USTAÇELEBI. Bakterilerin Sınıflandırılması. KAYA. 17: 2407-2412. J. CARLE. 2009..

. 2003. 2nd Edn. KIRCA. 1988. W.E. editor). Culture and Preservation. and BROUILLARD. (Doktora Tezi). CHIA. B. 2007. LEHTONEN.Ü. editors). p. 259 s. and JOUNELA-ERIKSSON. In: Flavour of Distilled Beverages.... Bornova. KUNZE. Berlin. Trends in Food Science and Technology... Food Chemistry. 451 s. KIRK. 1983. Degradation Kinetics of Anthocyanins in Blood Orange Juice and Concentrate. 708 p. 1991. B.R. A. Cambridge University Pres. Phytochemistry. and De VUYST. Ege Üniversitesi Basımevi. 726. Food Chemistry. KIRCA. L-S. and SAWYER. 280..E. F. H. ÖZKAN. R. Technology Brewing and Malting. L. 81(4):583-587. 2009. Solid Content and pH on the Stability of Black Carrot Anthocyanins. Değişik Bölgelerde Yetiştirilen Öküzgözü. KIRCA. A. J-M. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 542. T-F. CHIA. p.. p.. Harlow Essex. 350 . 2004. KILIÇ. 64: 923933. 15: 67-78. GOH. KIRSOP and C. (J. P.. Analysis and Biological Activities of Anthocyanins. R. KIRSOP. Pearson’s Composition and Analysis of Foods. Volatile and Non-Volatile Compounds in the Flavour of Alcoholic Beverages. and CEMEROĞLU. Effects of Temperature.. England. A.. R. Origin and Development. 2004. LEROY.. 2008. M. PIGGOTT. 2003. S. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. KURTZMAN. Longman Scientific & Technical.. Yeasts.KELEBEK. 74-98.P. VLB. KONG. 101:212–218. Fen Bilimleri Enstitüsü. M. S. Lactic Acid Bacteria as Functional Starter Cultures for the Food Fermentation Industry.. İzmir. Siyah havuç antosiyaninlerinin bazı meyve ürünlerinde ısıl stabilitesi. Ninth Edition. (B. Ellis Horwood Series in Food Science and Technology. B. (Doktora Tezi). Living Resources for Biotechnology. ve CEMEROĞLU. 1999. Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri. A.. N-K. Boğazkere ve Kalecik Karası Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Fenol Bileşikleri Profili Üzerinde Araştırmalar. Cambridge.

E. ROGINSKI. (RICHARD K ROBINSON. X. J. BROOME. editors). 1999.F. L. p. TONG. PAUL SINGH. Biology of Microorganisms.D.. USA. 3.T. SOLVEJG HANSEN. 8th edition. M. Handbook of Food Engineering Practice.E. TOLDRA. J. 1987. HUI. A. Marcel Dekker Inc. 1997. Calif. M. E. Prentice Hall... 7. Fermentation: Principles and Microorganisms. 2003. MARSHALL. GARLAND. Handbook of Food and Beverage Fermentation Technology.I. and PARKER.K. Encyclopedia of Dairy Sciences.... CARLA A. M.. J. (H. and HASLAM.. FOX. Boca Raton.. MARTINKO. and McMEEKIN. A.. FRASER. p. 1992. W. LONVAUD-FUNEL. CHEN.H. FL:CRC Book Company.J.M.W. MEUNIER-GODDIK. 69(3-4):241-251. Milchsaure gemüsesäfte mit starterkulturen. V. San Diego. WARD.Y. Y. STANFIELD and F. 595611. DIX. P. P. Aquaculture. T. T. Lactic Acid Bacteria Taxonomy..LEWIS. D.G.. LIEPE. Polyphenol Interactions Anthocyanins:Co-Pigmentation and Colour Changes in Red Wines.D.2-μm Membrane-Filtered Seawater for Improved Control of Bacterial Levels in Microalgal Cultures Fed to Larval Pacific Oysters (Crassostrea gigas). MAKARDIJ. 986 p. and POWELL. Vol 2.. editors).M. CAI. Microfiltration and Ultrafiltration of Milk: Some Aspects of Fouling and Cleaning. LIAO. 167−210. I. T. A. 1997. MADIGAN. and PRAPID D.Y. Part C. editors). (Y. Academic Press.D. New York..B.. 2004. Sonderdruck aus Flüssiges Obst. M.. H. H. 77: 107-113. O'BRIEN. and TAMIME. PATEL. K-Y. Encyclopedia of Food Microbiology. J. BATT.. G. pp: 1183-1194. 1997. E. Physiology and Biochemistry of 351 . T. Trans IchemE. Vol. S.A. MANNAPPERUMA. Inc. Journal of the Science of Food and Agriculture. NIP. The Use of 0. editors)..A.U. LIMSOWTIN. C. VALENTAS. C. 1988. and FARID. ROTSTEIN and R. (K. JOSEPHSEN.C. 2095 p... J. Academic Pres. FUQUAY and P. A.. 2000.. LI.M. Design and performance evaluation of membrane systems.-K. 59: 299–305.

362 p.. The Mechanism of Co-Pigmentation of Anthocyanins in Aqueous Solutions.C. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. McFEETERS. 1997. R. p. Blackie Academic & Professional Publ. 35: 83–90. D. editor). M. USA. 69(1):35-37. 2005. 352 . MIIŞOĞLU. MONTAŇO A. 1997. U. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. G... J. Vegetables and Grains. Processing and Storage of Lye – Treated Carrots Fermented by a Mixed Starter Culture. Boca Raton. Ö.. 506-509. Identifikasyonu ve Bu Suşların Temel Endüstriyel Özellikleri. and MEDINA. 2004. Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk.. M. 68 s.C. Fermentation Microorganisms and Flavor Changes in Fermented Foods. MAURICIO. R. Şalgam Suyu Üretiminde Enzim Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi. and MINIATI.. J. (B. Society of Dairy Technology. Anthocyanins in Fruits. pp: 153-192. 75:155-160. Third Edition. MAZZA. 1993. (Yüksek Lisans Tezi). 12: 151-68.A.F. M.. MAZZA.. and BROUILLARD. 2004. E. Flavour Chemistry of Beer: Part II: Flavour and Threshold of 239 Aroma Volatiles. ORTEGA. 1975. Türkiyede Üretilen Ekşi Hamurlardan Lactobacillus Suşlarının Izolasyonu. Şanlıurfa. G..F. Journal of Science Food Agriculture. AKÇELIK. FL. Phytochemistry. J.H. G... MENTEŞ. J. McFADDIN. REJANO L..M. 29(5):347-355. 1987. M. MORENO. L..S.. MAZZA. Journal of Food Science. ZEA.. and ERCAN. R.Fermented Milk. Recent Developments in the Stabilization of Anthocyanins in Food Products.A. 2000.LAW. CRC Press.. and BROUILLARD. MEILGAARD. Gıda.. McKINLEY. and De CASTRO A. Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria. 2004.. R. International Journal of Food Microbiology.C. 29: 1097-1102. 58(1):1-12. The Nutrition and Health Benefits of Yoghurt. SÁNCHEZ A. Food Chemistry. London. 25: 207-225. 1990. Technical Quarterly of the Master Brewers Association of America. The Effects of Grape Must Fermantation Conditions on Volatile Alcohols and Esters Formed by Saccharomyces cerevisiae.

Şanlıurfa. G. BOURNE. 2004. NIGATU. S. Characterization and Identification of Lactic Acid Bacteria from Bushera: A Ugandan Traditional Fermented Beverage. and ROMBOUTS.M. F. Doktora Tezi. 2003. and E STAMER.B.. and MOLIN. Isolation. J.. 73:136S147S. 41: 21-26.V.J. 1997.MULHOLLAND. Current Microbiology.299-318. American Journal of Enology and Viticulture. T. Boston. and SUOMALAINEN.A. 38:84–86 NOUT. Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk.R. M. Formation and Occurence of Flavor Compounds in Wine and Distilled Alcoholic Beverages. 80: 201-210. Şalgam Suyunu Berraklaştırma Olanakları. London.M. Journal of Food Science.S. Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.K. NYKĂNEN. MUYANJA. NURGEL. M. London. NYKĂNEN. Emir ve Kalecik Karası Üzümlerinin Şaraba İşlenmesinde Maya Florasındaki Gelişmeler ve Fermantasyonda Kullanılan Mayaların Kalite Üzerine Etkileri. Proteolytic Systems of Dairy Lactic Acid Bacteria. NARVHUS. Reider Publishing Company. 353 . 2000. F. TREIMO. 1992. editor). 1973. LAW...R. Characterization of Anthocyanins Derived from Carrot (Daucus carota) Cell Culture. NARAYAN. and VENKATARAMAN. Aroma of Beer. 1983. Holland. C... p:. 2000. J. 161s. Journal of Applied Bacteriology Symposium Supplement. Preservation of Carrots by Lactic Acid Fermentation. AHRNE. G. A.C. Wine and Distilled Alcohoholic Beverages. 70: 361-363.. Temperature-Dependent Variation in API 50 CH Fermentation Profiles of Lactobacillus Species. Fermentative Preservation of Plant Foods. Ç. Food Chemistry. 59 s. 407. International Journal of Food Microbiology.. D... 1986. M.. (Yüksek Lisans Tezi)..A. p. J. 2000. L. M. (B. C.. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.Ü.. Blackie Academic & Professional Publishing. NIKETIC-ALEKSIC. NESANIR. L. and LANGSRUD. A. 37(1):84-96. L.

(Yüksek Lisans Tezi). Fermented Vegetable Products. D. editor). Methods For Analysis of Musts and Wines. A. Paris. ONIONS. C. (EDWARD ARNOLD. San Diego. (LEE YUAN KUN. 168-210. (Master of Science). Beitrag zur Beurteilung von Karotten.NYKĂNEN. O. The Ultrastructure of Yeast: Cell Wall Structure and Formation. OKÇU. London.K.W. Bazı Sebzelerin Muhafaza Edilmeleri Sırasında Peroksidaz Aktivitesinde Meydana Gelen Değişmeler. ALLSOPP. H.. World Scientific Publishing Company. Principles and Applications. OTTENEDER. Vol 2. 1-17.S.. L. and AMERINE. PATEL. editor). 2003. Deutsche Lebensmittel-Rundschau 78:174–177. and LEE.. 101 p. Encyclopedia of Food Microbiology. 1988. ÖZCANGAZ. CARLA A. A. 2. and EGGINS.. H. BATT and PRAPID D.. E. Microbial Biotechnology.H.. 2000. Characterization of Lactic Isolates from Turkish Sourdough and Interactions with Yeast.. OGIER. Department of Biotechnology. 413. NUNEZ. 739-744. p. Vol. Aspergillus. Fermented Foods.I. D. 724 p. Ç. Z. 2007.(Möhren-) Trunk. FARROKH.. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. pp. O’TOOLE. Y.. Safety Assessment of Dairy Microorganisms: The Leuconostoc Genus. G. 354 .O. Microbilogical analysis of wines and musts. 2004. 1981. J. International Journal of Food Microbiology. Wine and Distilled Alcohoholic Beverages. Smith´s introduction to Industrial Mycology. p.. 29(2/3):207-233. SUOMALAINEN.. D. M. 2000. editors). p. (RICHARD K ROBINSON.K. London.. Calif.. A. OLIVER. 1998. The Middle East Technical University. Compendium of International Methods of Analysis – OIV. 2008. 1982. John Wiley and Sons. OUGH.V. and GONZALEZ.. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü... M. 64 s. CASALTA. Reider Publishing Company. M. Aroma of Beer. Erzurum. Ankara.(Möhren-) Saft und Karotten. C. New York. 7th Edtion. OSUMI..A. Micron. Academic Press. and SAIHI. 1989. 126(3):286-290.S. S..-C.

ÖZDEMİR-ALPER.. Einfluss Einer Enzymbehandlung von Milchsauren Karottensaeften auf die Chemishen und Sensorischen Eigenschaften. N. 1996.. Gıda.. 2001. Şalgam Suyu Üretiminde Araştırmalar. Kaan Kitabevi. E. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. ÖZLER. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü... and CEMEROĞLU. Şalgam Suyu Üretimi Üzerinde Araştırmalar. ÖZHAN. F. ÖZEN. K. (Yüksek Lisans Tezi). Bursa. 67(2):525529. ÖZÇELIK. ve İÇ. 21(5):323-330. 2002. ÖZDEMİR. 1999. N.. 1995. Hıyar Turşusu Üretiminde Kontrollü Fermantasyon... Gıda. 355 . YEMENICIOĞLU. Degradation Kinetics of Anthocyanins from Sour Cherry. G. 2008. 63 s. ÖZDAMAR. N. Eskişehir. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. Hıyar Turşusu Fermantasyonunda Şişme Zararını Önlemek Için Salamuradan CO2’in Uzaklaştırılması. Selçuk Üniversitesi. 81 s. 63(9):521-523. M. E. 2000 Şalgam Suyunda Escherichia coli’nin Yaşama Süresinin Bulunması. and ACAR. O.ÖZÇELIK. Konya. 21: 49-53.. Laktoferment Yöntemi Uygulanan Havuç Suyu Üretiminde Total Sıvılaştırma İle Verimliliğin Artırılması Üzerinde Araştırmalar. J.. (Yüksek Lisans Tezi). 47 s. Pomegranate and Strawberry Juices by Hydrogen Peroxide. Siyah Havuç Suyu Konsantresinin Türk Lokumunda Renklendirici Olarak Kullanılması ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi. N. (Yüksek Lisans Tezi). 535 s. 1995. 1996. B. Fen Bilimleri Enstitüsü. YILDIRIR. A. N. ASEFI. 1996. Journal of Food Science. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. ve KILIÇ. F. ve İÇ. 26(5):323-329. (Yüksek Lisans Tezi). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi... ÖZLER. Flüssiges Obst. Gıda.. N. ÖZKAN. M.

B. PEDDIE. Ch.A. PEDERSEN. Applied and Environmental Microbiology. R. D. P. 36:165–172. (Yüksek Lisans Tezi). Microfiltration for the Reduction of Bacteria in Milk and Brine. (HARELT.33-50.. C. ÖZTÜRK.. P. C. S. Adana Piyasasındaki Şalgam Sularının Bileşimleri Üzerine Bir Araştırma.. 2005. 2001. Representative Champagne Wine Extract for Gas Chromatography Olfactometry Analysis.ÖZTÜRK. Journal of Agricultural Food Chemistry.X. GIUDICI. H. 1997. 9201. HEILIG. TIMUR H.P. The Role of Process Technology in Carrot Juice Cloud Stability. FLEMING. PRISER.. 41: 2429-2433. International Dairy Federation Special Issue. Technol. S. C... FELDER. 4. 1st edn.. F..L.. NEIDHARD.. 60(7):2627-2636. and BRUN... 356 . H. OLLIS. PISTRICK. NICLAUS. In: New Applications of Membrane Processes.. G. and KALANTZOPOULOS.V. Ankara. M. O. R.M. 2005. İ. Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı. and McFEETERS. Fen Bilimleri Enstitüsü. and CAGGIA.. K. P. Journal of Insitute of Brewing. Çukurova Üniversitesi. GIOULATOS. 2003. Lebensm. C. 2006. 1990. Springer. REITER. E.. and CARLE. 43 s. 223-227. 1994. RESTUCCIA. s. 1259-1267.J. 1992.F. Ester Formation in Brewery Fermentations. editor). Journal of Applied Microbiology.F. and KOŞKAN U. M. 96:327-331. TSAKALIDOU. Endüstriyel Atık Su Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü. H. Bacterial Population in Traditional Sourdough Eveluated by Molecular Methods. Brussels. R. Process Biochemistry. S. RANDAZZO. PARAMITHIOTIS. O.. PASSOS. Atık su Arıtmının Esasları Evsel. Umbelliferae (Apiaceae). Çevre ve Orman Bakanlığı. 99: 251-258. Berlin.-Wiss. Interactions Between Saccharomyces cerevisiae and Lactic Acid Bacteria in Sourdough... STUPARIC. Turkey.. P. Heidelberg. 181-185. 45:3511-3514. 2009.... p.. Kinetics and Modelling of Lactic Acid Production by Lactobacillus plantarum. Mansfeld’s Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops. ETIEVANT.

Boca Raton. The Encyclopedia of Separation Science. BARBOSA-CÁNOVAS. 10:1163–1170. 66: 81-85. and LONVAUD. Handbook of Enology. G. M. GLORIES. (FERGUS G. Fenolik Bileşikler ve Renk Maddeleri. In: Handbook of Brewing. and REDONDOCUENCA.. G. 1999.M. A. and GOLDBERG. 357 . SALDAMLI. The Microbiology of Wine and Winifications. editör). C. A. D.J. REUTER. Y. MARTINEZ. Color and Pigment Stability of Red Radish and Red Fleshed Potato Anthocyanins in Juice Model Systems. M.E. ve SAGLAM. A.. Ankara. I.. 454 p. P.. 2000. B. p. Vol 1.. GIUSTI. RIBÉREAU-GAYON. Effect of PEF and Heat Pasteurization on the Physical–Chemical Characteristics of Blended Orange and Carrot Juice. 281-332. 1998. Gıda Kimyası. pp.E. PERELLO. and WROLSTAD. POOLE and M. MAUJEAN. 2002.RENOUF. II. Effects of Processing Conditions on Soluble Sugars Content of Carrot.. 404 p. RODRIGUEZ-SAONA. Yeast. SALDAMLI. M. RODRIGO. Ltd. editors). Editor-in-Chief. 2000a. A. RODRIGO. 17171724. RIBÉREAU-GAYON. DUBOURDIEU. Food Research International. John Wiley & Sons.... 2000b. England. DONECHE. Handbook of Enology.. 1999. RODRIGUEZ-SEVILLA. Filtration. The Chemistry of Wine and Stabilization and Treatments. Vol.. LWT – Food Science and Technology. Taylor and Francis.. M. KLEIN. PRIEST and GRAHAM G.D. 2006. 58(3):379-386. REVEL. (I. editors). American Journal of Enology and Viticulture. Academic Press (Elsevier). İ. 2006. and DUBOURDIEAU.. V.. M. Amsterdam. SAHAI. M.. (İ.. WILSON. COOKE. RUSSELL. R. STEWART.. 434-449. Beetroot and Turnip. The Netherlands.V. 35: 117-124. R. G. RIVAS. D. John Wiley and Sons. s.... VILLANUEVA-SUÁREZ. Second Edition. Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Identification of Probiotic Cultures in Food Samples.. Survival of Wine Microorganisms in the Bottle During Storage.... 2007. II/ Membran seperations.. Food Chemistry. G. A. D. A. 64: 451-456. Journal of Food Science. and LONVAUD-FUNEL. L. F. P.

W.G.. V. 2000. The Genera of Lactic Acid Bacteria. 277288. Vol.. 44(3):7-12. Cv. E. pp. STEWART.R. editors). D. SIKDER. Monoterpenic and Norisoprenoidic Glycoconjugates of Vitis vinifera L. As Precursors of Odorants in Muscadet Wines. W. 1995. 7-18. London.. SETHI...J.. R. (D. SCHNEIDER. Journal of Chromotography A. 2. eds). WOOD and W.. Genel Mikrobiyoloji. Beslenme ve Diyet.H. U.1998.. R.SCHLEIFER. 1995. Indian Food Packer.. Bayda Yayın No: 4.B. SENCER. Erzurum.. S. A. 602 s. 145 s. C. 404 s. P. 125-172. The Genus Pediococcus with Notes on the Genera Tatragenococcus and Aerococcus. AUGIER. H. BAUMES. RAZUNGLES.J. Melon B. 1990. Synthesis and Characterization of Cellulose AcetatePolysulfone Blend Microfiltration Membrane for Seperation of Microbial Cells from Lactic Acid Fermentation Broth.G. SCHOBINGER.H. Desalination. İstanbul.. BAYANOVE. 249: 802-808. BASUMATARY. K. Acar. Yeast Biotechnology Allen & Unwin. SIMPSON. Meyve ve Sebze Suyu Üretim Teknolojisi. R. (B. Blackie Academic & Professional. and TAGUCHI. London. The Genera of Lactic Acid Bacteria. Hacettepe Üniversitesi Basımevi. 936:145-157. Blackie Academic & Professional. p. J. Journal of Agricultural Food Chemistry.. PALCHOUDHURY. and RAZUNGLES. Çeviren. and BAUMES. 1988. C. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı. WOOD and W. HOLZAPFEL. SCHNEIDER.. Phylogenetic Relationships of Lactic Acid Bacteria. 46:3230-3237. 1987. and RUSSELL I. Ankara. London. C.. and LUDWIG.. (B. K.H. 1983. 358 . PEREIRA. and PAL. 2001.J.B. p. Lactic Fermentation of Black Carrot Juice for Spiced Beverage.. I. A. VOHRA. STEWART G. R. Volatile Compounds Involved in the Aroma of Sweet Fortified Wines (Vins Doux Naturels) from Grenache Noir. BERRY.. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 195.. J. S. SERT. G. RUSSELL. Biochemical and genetic control of sugar and carbohydrate metabolism in yeasts. HOLZAPFEL. editors). 2009.

STILES. International Journal of Food Microbiology.M. J. B. and RUSSELL. UK. and CARLE. 105: 347356. STOPKA. Functional Properties of Anthocyanins and Betalains in Plants.P. Food Chemistry.. UK. I. 15: 10-38. No:64. L. G. A.Y. SCHILLINGER. Series III. M. 1998.. A.E. Berkshire. STURM. Trends in Food Science and Technology. S.A. p. Microfiltration of beer yeast suspensions through stamped ceramic membranes. TAMANG.. 55: 65–86. SUNDARAM.A.. SCHLOSSER. R. S. 25: 535-543. 2003. FRANZ. KORON D. W.. Seperation and Purification Technology. Brewer’s Yeast. and HOLZAPFEL. 2001. İ. BROUSSOUS.C. ŞAHİN. 1997. BUGAN. M. B. Chapman and Hall. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları. F. Retention of Water-Borne Bacteria by Membrane Filters. Part I: Bacterial Challenge Tests on 0.. The Institute of Brewing. 36: 129. Identification of Predominant Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditionally Fermented Vegetable Products of the Eastern Himalayas... PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology. G. G.. U.H.STEWART. Endüstriyel Mikrobiyoloji.E.. STINTZING. London. Food.. 359 .. Lactic Acid Bacteria of Foods and Their Current Taxonomy. C. 57-152.22 Micron Rated Filters. 108 p. International Journal of Food Microbiology. GORES.. 2001. H.M. 2005. Bursa..G.. EISENHUTH. W. The Composition of Fruit of Different Strawberry Varieties Depending on Maturity Stage. and in Human. London.H. editor). and MARSHALL. 151 s. V. 1997. Second edition. (LAW. An Introduction to Brewing Science & Technology. TAMIME... Microbiology and Technology of Fermented Milks. 2004. TAMANG.. F. and HOLZAPFEL. HOWARD. and BRANDWEIN.P. Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk. S. 1995.. K. and STAMPAR. J. and LARBOT. J.. 83: 417-422.2 and 0.

and WILSON. 24-26 Mayıs.TAMMINEN. Blackie Academic & Professional. 1996. H. Ltd. 2004. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler: Genel Bakış.. PALVA. London. 3rd International EUROFIR (European Food Information Resource) Congress. (ÜNLÜTÜRK. .. p. Nutrition and Food Quality. In. 2009a. H. TANGÜLER. G. II. 39: 439-444.. editors). 27-29 Mayıs. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Taylor and Francis.. 179182.. Ankara. T. Bolu. 273 s. 650-654. TEMIZ. Gıdalarda Bulunan Önemli Bir Laktik Asit Bakterisi: Weissella. A. 2004. The Influence of Various Production Methods on the Composition of Shalgam (Salgam). ve ERTEN. 2007. Letters in Applied Microbiology..J. s. TEMIZKAN. and RYHÄNEN. Nobel Tıp Kitabevi. editors).. 1995. HOLZAPFEL. s. Ankara.. 177-281. ve ERTEN. M. (G. Hops. University of Vienna. 360 .E. 2006. (FERGUST G. Türk Standardları Enstitüsü. İzmir. Ege Üniversitesi. JOUTSJOKI. R.. TEUBER. TS 11149 Şalgam Suyu Standardı. Screening of Lactic Acid Bacteria from Fermented Vegetables by Carbohydrate Profiling and PCR-ELISA. TREVOR. pp. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler. Austria. Beşevler. SJÖBLOM. Van. A. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. The Genera of Lactic Acid Bacteria. 1-53.. 2009b. ARDA. Tic. 2003. M. European Food Composition Data for Beter Diet. Topic 5_15. H. M.. PRIEST and GRAHAM G.S. TEMIZKAN ve N. STEWART.. H. s. H. The genus Lactococcus. s. 87. Gıda Mikrobiyolojisi. T. Gıdalarda İndikatör Mikroorganizmalar. Handbook of Brewing. Ankara. editörler).R. (B. editörler). Geleneksel Laktik Asit Fermantasyonu Ürünü Şalgam Suyu ve Üretim Yöntemleri. A. 174-175. H. TANGÜLER. Mengi Tan Basımevi. p.. TANGÜLER. Haliboğlu Basım Yayım San. E.-L. Türkiye 9.H. Second Edition. WOOD and W. Şti. 1998. H. ve ERTEN. ve TURANTAŞ. J. Gıda Kongresi.. 173-234. Boca Raton. JOUTSEN. 8th – 10th September 2009. M. F.B. Vol: 2..

VERSTREPEN... S. J-P.. 11-44. 2003. F. 2007. Biyoteknoloji Anabilim Dalı. AKSAY. J. Ltd. Gıda Mikrobiyolojisi. WINDERICKX. ve Tic. KARAPINAR. 55 s. ÜNLÜTÜRK. Çukurova Üniversitesi. ÜNLÜTÜRK. F.. 2009. 30: 953-969. editörler). TURANTAŞ. ÜNLÜTÜRK. Çınarlı. and ARTUVAN. TUNAİL. Gıdalarda Önemli Mikroorganizmalar. Mengi Tan Basımevi. ve TURANTAŞ.TURFAN. 434 s.. Mikrobiyoloji. Nar Suyu Konsantresi Üretim ve Depolama Sürecinde Antosiyaninlerdeki Değişimler. L.. and EKIZ. Effect of Storage Temperature on the Stability of Anthocyanins of a Fermented Black Carrot (Daucus carota var. 433-453. A. A.I. Kızılay. Şalgam suyu üretiminde kullanılan siyah havuç (Daucus carota) boyutunun şalgam suyu kalitesi üzerine etkisi. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. Mengi Tan Basımevi.. Ö. (Yüksek Lisans Tezi). FlavorActive Esters: Adding Fruitiness to Beer. 361 . Ö. İzmir.) Beverage: Shalgam. K. M. H. A.. Food Control.R. Journal of Food Quality.. Mikroorganizmalar ve Gıda. s. ISTANBULLU. J. S. s. E. 10: 41-45... 2008. Journal of Bioscience and Bioengineering.. UTUŞ. N.. THEVELEIN. editörler).S. Fen Bilimleri Enstitüsü. 2004.İ. Microbiological Quality Control of Filtered and Non-Filtered Wines. Gıda Mikrobiyolojisi. N. 1998.. Çınarlı. Journal of Agricultural and Food Chemistry. UBEDA.. 52(12):3807-3813. Ankara Üniversitesi.. and DELVAUX. Fen Bilimleri Enstitüsü. TURANTAŞ. N.. ve TURANTAS. Mengi Tan Basımevi. J. 96(2):110-118.. F. A Study on the Relation Between Anthocyanin Content and Product Quality: Shalgam as A Model Beverage. F. F. TÜRKER. editörler). ve TURANTAŞ.. 1999. 1998. 2008. ÜNLÜTÜRK ve F.. ÜNLÜTÜRK. F. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. Fermantasyonda Rol Oynayan Mikroorganizmalar. PRETORIUS.. Ankara.. 1-6 s. Çınarlı.M.F. D. G. (A. (A. (A. DUFOUR. I. AKSAY. Ankara. Birinci Baski. 140 s.J. ve TURANTAŞ.. İzmir. TÜRKER. İzmir. DERDELINCKX. Şti. İçinde : Gida Mikrobiyolojisi.. 1998. and BRIONES. (Yüksek Lisans Tezi).

aynı yıl Çukurova Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimime başladı. 2006. Systematic and Applied Microbiology.12. Tekirdağ. 2000. ÖZGEÇMİŞ 1977 yılında Adana’da doğdu. and FRANCIS. 2000 yılında Erciyes Kuruyemiş Fabrikası ve Tatlıcı ikizlerde sorumlu yönetici olarak çalışmaya başladı. and VELIMIROV.2001 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı.. WITTE.. (Yüksek Lisans Tezi). YENER. 1997. 1999. BUSSE. (LAURO. 2002 yılında Çukurova Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimim için görevlendirildi. Color and Pigment Analyses in Fruit Products.J. s. 2004. ve YILDIZ. editors).. Bolu. A. İlk ve orta öğrenimimi Adana’da tamamladı. .. 1976... .B. H. G. F. C.J. Natural Food Colorants. M. 237-252. 362 .. 25.G. WROLSTAD. 22: 635–646. Gıda Kongresi.E. Corvallis. HALLER.M. YETIŞMEYEN. Halen Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 931-934. DENNER. Polyphasic Classification of 0. Duyusal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. HÖFLE. Journal of Food Science. Anthocyanins. R. Marcel Dekker Inc.VYBIRAL. D. E. Anthocyanin Pigments Bioactivity and Coloring Properties. Süt Endüstrisinde Mikrofiltrasyonun Kullanımı.. p. D. Agricultural Experiment Station Oregon. 2004 yılında Yüksek Lisans çalışmamı tamamladı ve aynı yıl Doktora eğitimime başladı.J. 69(5):C419–C421. 24-26 Mayıs 2006. Kimyasal. B. Station Bulletin 624. 45 s. F.. Oregon State University. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı..2 Micron Filterable Bacteria from the Western Mediterranean Sea.. A. Türkiye 9. USA. Mersin İl Merkezinde Değişik Satış Yerlerinden Alınan Şalgam Suyu Örneklerinin Fiziksel.

.. Şalgam suyunun aroma maddelerinin kromotogramı…………………….Üçlü Test istatistiksel değerlendirme tablosu…………………………..EKLER Ek 1.365 Ek 5..365 Ek 4.…366 Ek 8.365 Ek 3.……367 363 .... Arjinin testi………………………………………………………………….365 Ek 6.365 Ek 7. Asetoin testi…………………………………………………………………. Glikozdan CO2 oluşumu ……………………………………………………. Metil red testi……………………………………………………………….365 Ek 2. Nitrat testi…………. İnkubasyondan sonraki ve önceki API kiti………………………………….………………………………………………………...

Ek 1. Nitrat testi Ek 4. Asetoin testi 364 . Arjinin testi Ek 2. Metil red testi Ek 3.

İnkubasyondan sonraki ve önceki API kiti 365 . Glikozdan CO2 oluşumu Ek 6.Ek 5.

Abundance S n l S .00 80.00 366 Ek 7.00 60.. Şalgam suyunun aroma maddelerinin kromotogramı 366 .D F 1 .00 50.00 30. H i g a: G1 2 \ ID AC 480000 460000 440000 420000 400000 380000 360000 340000 320000 300000 280000 260000 240000 10.00 Time--> 20.00 70..00 90.00 40.

Üçlü Test istatistiksel değerlendirme tablosu (Barilerle ve Benard. 1986).1 güven sınırında 367 . Panelist sayısı Farklı güven sınırları için doğru cevap sayısı * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 19 23 ** 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 21 26 *** 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 24 28 * : % 5 güven sınırında ** : %1 güven sınırında *** : %0.Ek 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful