Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah

BtRKAÇ SÖZ "Mai Ve Siyah." için sadeleştirilmesi ve yeni yazıyla tekrar basılması hakkında ısrar edenler olduğu gibi eserin, yeni yazıyla basılmasına değil, fakat sadeleştirilmesine itiraz edenler de bulundu. Eser eski halinde mevcut olmakta devam ediyor, eğer ona genç nesil de rağbet edecekse yeni yazıyla tıasılması bir zaruret demek oluyor, bu takdirde de sadeleşmesine şiddetle lüzum var; mademki yeni nesle mahsus olacaktır, lisanını onun kabul edebileceği bir şekle sokmak teşebbüsün tabiî bir icabı demektir. Ancak sadeleştirmek için ne yaptım : Terkipleri, menus olmayan kelimeleri, ağır cümleleri bugünün zevkine uydurmak istedim. Üsluba, ibarelerin inşa tarzına, velhâsıl eserin bünyesine asla dokunmadım. Aksine hareket, kitabı esas mahiyetinden soymak olurdu. Terkipleri ve kelimeleri değiştirirken bunların hayale ait olan vasıflarını açık lisanla muhafaza ettim. Hattâ meselâ: "Bârân-ı elmas", "Bârân-ı dürrisiyah" terkiplerini, sonra hikâyenin kahramanı şairin kendi şivesinde kullandığı tâbir ve terkipleri bıraktım. Bunlara dokunmak mümkün değildi. Kitapta kalan lügatleri yeni nesilden menus bulmayanlar olabilir, fakat itikadımca yenilik, lisanını, yeni kadar eskisini de bilmemek değildir. Hiçbir millet, hiçbir münevver genç yoktur ki, kendi lisanının geçmişine vâkıf olmasın. Yapılan işe dair fazla izahata lüzum görmüyorum, vücu-de gelen eser işin mahiyetini göstermeye kâfidir. Đmlâ için birkaç söz ilâve edeceğim: Görülecek ki imlâda kendimce muvafık bulduğum değişiklikler var. Đçtihat kapısı kapanmamış olduğundan ben görüşüme ve söyleyişime göre yazdım, nitekim bir taşra çocuğu da kendi telâffuzuna göre bir imlâ kullanmaktadır ve kullanacaktır. Hiç kimseye "Beni taklit ve bu tarzı takip ediniz!" diyecek selâhiyete malik olmak iddiasında değilim, ancak kendi nefsime taallûk eden salâhiyetle kanaat ediyorum. Hclid Ziya Uşakfogil MAĐ ve SĐYAH Sofranın etrafında yedi kişi idiler. Birgün, Mirat-i Şuûn sahib-XĐDatiyazL.Iiüseyin.Baha efendi, matbaaya 'çehresinde bir başka sevinç parıldayarak girdiği zaman dört nüshadan beri devam eden "Dahilî sanatlar" makalesinin altına son kelimesini iri bir yazı şeklinde karalamakla meşgul olan başmuharrir-Ali -Sekib"© demişti ki:

— Yarın değil öbür gün Mir'at~i Şuûn onuncu senesinin üç yüz altmış beşinci gününü ikmal ediyor. Çarşamba günü için... Ali Şekib hemen cevap vermişti: — Hiç bir şey yazamam. Ziyafet verilmeyince bir satır yazı yok. Bu gece işte, Tepebaşı bahçesinde yazı heyetine o ziyafet veriliyordu. Davetliler "Mir'at-i Şuûn" ceridesi muharrirlerinden ibaretti. Bütün bu gençler dört saat hep içmişler, bir saat hep yemişlerdi. Şimdi parmaklarının arasında karnı doyduktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara mahsus gevşek bir eda ile yavaş yavaş yuvarladığı bir elmanın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Ali Şekib'den başka, hepsi, sandalyelerinin vaziyetin tebdil etmişler; sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu; kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş elma, portakal kabuklarıyle dolu son tabaklar, diplerinde kırmızı cür'alar görünen şarap kadehlerinin yanında duruyor; sofranın kenarında yer yer çıkan tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında dönen bir bulut teşkil ettikten sonra dağılıyor; beyaz örtünün üzerinde^yüksek yemiş tabaklarının, kadehlerin, oraya bırakılmış bir fesin şarap lekelerine karışan gölgeleri lambanın oynak ziyası altında kâh küçülüp kâh büyüyor... Şurada devrilmiş bir tuzluk... Ötede birisinin can sıkıntısıyle üç çataldan teşkiline çalıştığı bir ehram... yer yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanma bırakılmış peşkirler... düşmüş de kaldırılmasına üşenilmiş bir bardak... sofrayı baştanbaşa örten bir kargaşalık sanki yedi kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş, melûl bir enkaz kümesi şeklinde serilmiş bir sofra. Hepsi başka bir vaziyette idi: bir tarafta Ahmed Cemil — latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarında dolaşan uzun. san saçları ensesine dökülmüş bir genç — ellerini ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, ağzında sallanan sigarasının mini mini bulutlarına süzgün gözlerle dalmış düşünüyor; tâ öbür ucunda Sait, Raci — arkadaşlarının şaireyn diyerek alay ettikleri iki genç şair — diğer bir şairin ayağına ip takmış sürüklüyor; biri — kısa zayıf, kuru, öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur — yanında boş kalmış bir sandalyeye eğilerek iki sandalye ötede sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha'nın idare memuru Ahmed Şevki'ye tevdi ettiği dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor; kafaları buharla şişmiş olan bütün bu adamlar geciken kahveyi bekleyerek orada, şu perişan sofranın kenarında yarım kalmış sözleri ikmal ediyorlardı. Herkes söylüyor, hiç kimse dinlemiyordu. Ahenksiz, vezinsiz aletlerden mürekkep bir musiki heyeti gibi mukaddimeşiz, müntehasız, kırık, dökük muhavereler, çok içilmiş/ çok yenmiş zamanlara mahsus bir serseri fikir ve lisan akışı... Ali Sekip elmasını soymuştu, bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmağa muvaffak olduğu kabuğu karşıda, şaireyn'in arasına fırlattı: — Raci! Seni çatlattım!... dedi. Onlar lakırdılarını kesmediler, Raci diyordu ki:

— Bak fikirlerimin neticesini söyleyeyim: Onda tek bir şey var: yalnız ben yazayım, benden başka kimse yazmasın diyor! — Demek: edebiyat inhisarı! Sahib-i imtiyazı; Hüseyin Nazmi. Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı - parlak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç - başıyla Ali Sekib'i işaret ederek sordu. MAÎ VE SĐYAH S

Đkisi de onun şakasını anlamamıştı. Uzaktan vak'ayı takibeden, kısa kuru çocuk, — Saip — yanlarına yaklaştı, yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi, nükteyi izah etti: onun rivayetine göre meyvaların kabukları öyle tamam soyulursa şeytan çatlarmış! O, Ali Şekib'in latifesini pek parlak buluyor, kırık kırık çirkin ve sinirli bir kahkaha ile gülüyordu. Şaireyn bundan zevk alamadılar, Raci: — Puf!... dedi. Soğuk!... Tahtessıfır 30... Şunu Mir'at-ı Şuûn'un bir sahifesinde imza koymadan neşretseler herkes Ali Şekib'in olduğuna yemin ederdi. Baş muharrir işitmedi. Kendi kendine: — Şimdi de ötekim çatlatman; diyordu. Ötede idare memuru — kısa, şişman; bıyıkları seyrek/o kadar ki yolunmuş zannolunur, yanakları kıpkırmızı, öyle ki berber sakalından nişane bırakmamak için derisini soymuş kıyas edilir; hiç bir sinne sığmaz bir yaşta; bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor denebilir — şairlerin fırkasına döndü, kendisiyle eğlenmişler zannıyle: — Ahmet Şevki efendinin burada olduğu unutulmamalı... • Dedi. Đşitenler güldüler, idare memurunun kendisinden bahsederken Ahmet Şevki efendi demesinden herkes hoşlanırdı. Elleri ceplerinde düşünen Ahmed Cemil hafifçe dönerek dudaklarının arasından bir şey söyledi, fakat işitilemedi. Bu aralık kısa, «zayıf, kuru çocuk şairlerin yanından ayrılmış, tekrar sahib-i imtiyazın sırlarına rağbet göstermişti. Bu sırada Hüseyin Baha efendi matbaa idare işleri memurundan bahsederek ve muhatabının bir sözüne cevap vererek diyordu ki: — Ne?... Đstikamet ha?... Hay safderun hay! Elini versen parmaklarını eksik bulursun. Bu aralık Ali Şekib: — Kahve!... diye bağırdı. Kahve içmeyecek miyiz?... Kahve!... O zaman, birden herkes birşey eksik olduğunu, onu bekleyerek burada kaldıklarını hatırladılar,

. güya bu gece neşvelerine şu bir fincan kahve ile güzel bir hatime vereceklerdi. Kuru. bağırarak nakaratı tekrar ediyorlardı: — Kahve!. cevap verdi: — Zannederim. Şimdi herkes. Hüseyin Baha efendi daha iyi dinlemek için burnunun üstünden daima düşen gözlüğünü büsbütün salıverdi. Herkes Ahmed Cemil'in ¦başlamaMAĐ VE SĐYAH MAI VIS »UAH . Bütün bu çılgın çocuklar ayaklarını vurarak. Kahve!. "bir eda ile söyledi — herkesin sizin kadar takdir etmesi lâzım gelmez. herkesin de sizin gibi anlamasına bir lüzum göremiyorum. fakat öyle zannediyorum ki sadece bir gülümseme ile susardı.. refiki Said'le çekiştirmekte devam eden Raci'ye döndü. gülmeğe.. Ahmed Cemil'in ağzından bu söz bir çırpıda tereddütsüz çıkmıştı. Fincanları kapıştılar.. elini fincanına uzatarak biraz ötede hâlâ Hüseyin Nazmi'yi. kuru bir sesle: —• Demin Hüseyin Naznıi için bir şey söylüyordunuz? dedi. Sonra birdenbire doğruldu. Kahve!. kısa. sükût etmişti. Havanın içinde sanki bir şimşek çakmış.. Sabih-i imtiyaz — Hüseyin Baha efendi kendi isminden^i-yade sıfatının unvanıyle anılır — sahib-i imtiyaz parmağıyle^ uzaktan kahve getiren uşağı gösterdi. Ali Şekib sekizinci elmanın kabuğunu tam çıkarmaktan sarf-ı nazar etti. kimisi bir sandalyenin kenarına ilişerek kahvesini içmeğe başladı. bilmem. yaklaşarak dedi ki: — Kahve sizin mi? Ahmed Cemil. çırpınarak. dalgın". tâ ötede hâlâ o vaziyette düşünen Ahmed Cemil'i gördü... Eğlenmeğe.. Siz birbirinizin yazdığını anlarsınız. o burada bulunsaydı ne cevap verirdi. Raci ilkönce bu tarzda muhatap oluşuna şaşırmış gibi göründü. sonra cevap vermek istedi^ — Gencine-i Edep başmuharririni — bu sıfatı istihfaf eden. kimisi ayakta durarak. Tepsinin üstünde yalnız bir fincan fazla kalmıştı.yedi ses bir nakarat gibi tekrar etti: j.. zaif çocuk biraz daha yaklaştı.. Said boş fincanını sofraya koydu. bir fırtınanın tutuşmak üzere olduğunu ihtar etmişti.u — Kahve!. bağırmağa vesile arayan bu gençler hep alkışladılar. Uşak mütereddit bir nazarla etrafına baktı.

Fakat hepsi ümidlerinde aldandılar. Sârî bir tebessüm bütün dudakları dolaştı. Raci'yi hiç biri sevmezdi. Latifaierle onu tevkif etmek istiyorsunuz. "en gönül okşayan vadilerde dolaşarak. Said dayanamadı.. bu uzun sarı saçlı genç hepsince bir başka fıtrata. kuru çocuk — hazzından ellerini ovuyordu.11 sini bekliyordu. garip bulmak şöyle dursun hattâ aksine delâlet edecek bir şey görsem. o söze başlarken herkes bir hürmet hissiyle sükût ederdi.. Ahmed Cemil ince parmaklarıyle yumuşak sarı saçlarını taradı. malik olmak üzere tanılır. ileriye. en temiz kaynaklardan süzüJ. boş fikir! Görmüyor musunuz ki bugün dehasının pınarı tehevvüre gelmiş bir nehir gibi akıyor. bilmem makbul olabilir mi? Sizin edebî fikirlerinize . daima ileriye akıyor!!. Düşmanları biraz ağızlarını aç-salar boğulacaklar. Raci istihfaf eden bir nazarla cevap vermeğe çalışıyordu. arkadaşı Raci'den ayrıldı: — Evet! dedi. varsın bizi iltifata lâyık görmeyen o kadar arkadaşlar içinde şair Raci de bulunsun. zaten size meslek değiştirmeye kalbimde küçük bir heves bile yoktur...şu son kelime Ahmed Cemil'in ince dudakları biraz basılarak ancak farkedilen bir istihza ile telâffuz olundu herkes gibi ben de vâkıfım. emin olunuz ki inanmak istemem. gözleri yarı kaybolmuş bir . bugün kaleminden taşan zafer sayhasını işitmemek için insan kulaklarını tıkamak lâzım gelir.. Onun coşkun dalgalarına set mi çekebileceksiniz?.. en yüksek tepelerden atlayarak. Raci kinden. Hergün kucak kucak önümüze yığdığı o bediala-rı... .. Bugün Gencine-i Edeb'in iki bin nüsha satışına . Ahmed Cemil hâlâ düşünmekte devam ediyormuşçasına tam bir lisan ve tavır itidali içinde dedi ki: — Bu muhakeme tarzı. hasetten mürekkep bir hisle sanki boğuluyordu.Hüseyin Nazmi sebeptir diyor] ar. Saip — kısa.. Ahmed Cemil dinleyenlerin muhabbetine emin olan bir natuk imtinaniyle mütebessim dudaklarını fincana uzattı. zayıf.Đ MAI Vli Bl X AM lerek büyüye büyüye yükseldi. Anlamıyor musunuz ki mümkün değil! O en saf kaynaklardan kuvvet alarak. Ali Sekip gizlice Raci'yi gösterdi.. Buna şaşmak. sözünde devamda mahsus gecikiyormuşçasına kahvesinden uzun bir yudum içti. herkeste bu sözlerden latif bir haz uyanıyordu. sonra dedi ki: — Hüseyin Nazmi'yi tahkir vesilesini arayanları anlayamıyorum. Ne olur.. o bekledikleri fırtına patlamadı. edebiyat binasını o yeni esaslarını göstermek için insan gözlerini kapamak. Sizi gücendirmek fikrine hizmet etmeyerek temin ederim ki.

ruha sıcaklık veren sadası — uçtukça pervaz kabiliyeti artan kırlangıçlar gibi — söyledikçe kuv-' vet buluyordu. bu lisandan. fikrin bin çeşit derinliklerine.. Nedim'ler. öyle şeyler söylenmiş ki sahiplerine şair demekten ziyade kuyumcu denebilir. dudaklarına bir ihtizaz geliyordu. Raci'nin dudaklarında sanki istihfaf tebessümü donmuş.. yarı muhatap bir vaziyette devam etti: — Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek istiyorsunuz. o güzel türkçeye muamma söyletmişler. düşüncelerimize. gözleri dalarak. lisanı — üstünü örten tezeyyün ve tasannu yükünün altında zayıf. kendisini dinleyen. nefeslerini zaptetmek isteyerek. hareket etmi-yerek. bütün etrafında bulunanlar — güya bu genç natuktan çıkan miknatısiyet nefesiyle tabiattan yüksek bir noktaya çekilmiş bir halde. ziynet gibi iki belâyı taslit etmişler. şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz! Öyle bir lisan ki... neş-velerimize. tehevvürlere terceman olsun. bir vaizin karşısında heyecandan uyuşmuş duranlar gibi — dinliyorlardı. Ahmed Cemil şimdi kendisini unutmuş. Haniya bir kemanın telinde zap-tolunamaz. — Şiirin nasıl bir yol takip ettiğini anlamıyorsunuz... anlaşılamaz.. tâyin edilemez akisler uçar. dimağında muttarit darbelerle vuran bir sabit fikirle söylüyorcasma kimseye bakmayarak. Ahmed Cemil'in yanaklarına hafif bir renk çıkıyor. Bir ucundan tutulsa da silkilse taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek.. Bunu inkâr etmek mümkün d<v. üzerinde tersim olunamaz. lisanda onlardan başka bir şey bırakmamışlar. orada yapışmış gibi ne dağılıp ne saçılıyordu.. heyecanlara.saniha dalçasıyle tutuşmuş kadar parlak çehresi — lambanın ziyasıyle yarı gölgeli bir levha şeklinde. . hattâ söylediğine vâkıf olmayarak devam ediyor. — Bilseniz. Lisanı camit bir kütle haline getirmişler. Neye teşbih edeyim. Bir lisan ki asabımızla heyecanına refakat ederek çarpsın. bütün sözlerine iştirak ettikleri gözlerinde okunan bu arkadaşların karşısında — Raci'ye yarı dönük.. Mü-tekellinı bir ruh kadar beliğ olsun. amma buna imkân olamayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz. bilmem?. bir lisan ki ruhumuzla beraber bir matemin yesiyle ağlasın. Fu-zulî'nin saf ve samimî şiirine terceman olan o temiz lisanın üzerine sanat gibi.. yalnız göğsünü şişiren. bütün kederlerimize. o deha perisinin nâsiyelerine ilâhî bir nur koyduğu adamlar. bir kaide altına alınamaz nağmeler olur ki ruhu titretir. sarı. Bakîler. Dert yüz sene I MAI VE SĐYAH 13 emekle lisan üzerine yığılan bu kof şeyler nihayet zaman ile yavaş yavaş sıyrılıp savruldu. artık görülemeyecek.. bir lisan ki bizimle beraber gurubun mahzum renklerine dalsın düşünsün. Haniya fecirden evvel afaka hafif bir renk imtizacıyle dağılmış sisler olur ki.il. Fakat sadası saf bir ahenk kadar kulakları okşayan.. o kalbin bin türlü inceliklerine.. belki yok denebilecek bir hale gelen ruhu — Veysî'lerin. bu camit kütleden ne çıkarabileceklerinde mütehayyir kalmışlar. Nergisî'lerin eline vermişler.

. bahçe memurlarından biri elinde şem'alı değneğiyle dolaşarak halkın tekrar toplanmasına kadar idare maksadiy-le söndürülen gazları yakıyordu... bir çocuğun beşiğine eğilsin. Fırtınalarla gürlesin. Raci'nin mukabelesi kargaşalığa geldi. sanki burada bulunanları bir cazibe dairesi içine almıştı. o derinlikler olsun.nazarlara buseler serper. hissiyatı yutar. nerede biteceğine vukuf kabil olamaz derinlikleri vardır. onu bir kere görmek. deminden beri orada sakit.. şöyie bir iki devir yaptıktan sonra — bahçenin böyle yan ve tenha bir yerinde pineklemektense — ortalarda bir yerde oturmak istemişlerdi.. kırık dökük nağme parçaları işitiliyor. Oh! Saçma söylüyorum. Son söz üzerine Ahmed Cemil yorgun bir tavırla iskemlesine atıldı. Đşte bir lisan istiyoruz ki onda o nağmeler. daha doğrusu bir nevi hürmet ederdi. o renkler. Raci. sonda müteverrim bir -kızın yatağı kenarına düşsün ağlasın. dehanın sihir esasına temas etmiş zannediln çehresinde par-îayan bir saniha yıldızı. sevmek için kifayet etmişti. Ahmed Cemil müsaade istedi. kemanlar hazırlanıyor. Bir lisan. zannedeceksiniz. gülsün. bir gencin ümitle parlayan nazarına saklansın. lambanın zayıf ziyası ve dalgaların tutun dumanları arasında yükseliyor görünen heyeti. yüzü fena halde kızarmış olduğu halde yanına yaklaştı.. buradan ayaklarının altında serilen Halic'in ve Đstanbul'un münevver bir sema altında manzarasına karşı düşünmek istiyordu. geçen sene mekteb-i mülkiyeden çıkıp da matbuat âlemine atıldığı zamandan beri.. Zaten sofrada umumî bir hareket olmuştu. Haniya bazı gözler olur ki sonsuz karanlıklarla dolu bir ufka açılmış kadar ölçülemez. Hep ayağa kalkmışlar. rüzgârlarla sarsılsın. Ahmed Cemil'in titreyen sesinde terennüm eden saf ahenk. ellerini sofranın kenarına dayayarak yarı istihza yarı tehdit karışık bir tavırla dedi ki: — Bunlar öyle şişkin fakat öyle boş sözlerdir ki içinde birşey bulmak mümkün olamaz. şimdi bahçenin musiki takımı gece faslına başlamak üzere idi. Hattâ Ali Şekib ziyafetin hiçbir tarafında eksik bırakmamak üzere bir nargile ısmarlayacağını sahib-i imtiyaza hemen imâ bile etmişti. o aydınlık ve kalabalık bir yere şu gizli ve yarı karanlık ciheti tercih ediyor. Ahmed Cemil cevap vermek istedi. bir lisan ki sanki tamamiyle bir insan olsun.. mütefekkir otu-ruyormuş zannolundu. dalgalarla yuvarlansın. 2 Onlar ayrıldıkları vakit geniş bir nefes aldı. ruhu ok-sayan bir nazım suretinde titrek dudaklarından dökülen bu ±* A1A1VJUSS1XAH sözler. O son kelimeden sonra öyle bir hale geldi ki. *## Ahmed Cemil'i bir seneden beri tanıyorlardı. hiç söylememiş.. herkes severdi. sanki büyük bir zahmetten kurtulmuş gibi kendisini .

ayaklarını çekerdi. Bu adamdan.. biraz da arkadaşlarının ısrarına karşı — o da âdeti hilâfına olarak — biraz mikyası geçmiş. Bunun bir güzel şeyi beğendiği. toprakların arasından süzülüp akmıyor olduğuna emniyet kesbetmek istiyormuşcasma gözlerini açar. sanki bütün cismaniyetini. Bu yolda latifeleriyle Raci'yi kendisine düşman etmişti. Güya diğerlerinde bir meziyetin teslimi kendisinde bir noksan tevlit edecekmiş gibi bir küçük tahsin tebessümünü bile esirger. Raci de en ziyade olamayacağı birşey olmaya yelteniyordu : Şair. öyle değil mi?" demişti./. O vakit muvakkat bir cehtle kendisini toplar. Bu adamın beğendikleri ölülerden ibarettir.. saklı kinler. onlar gider gitmez dudaklarının arasından: — Aman. ne derin hasetler mevcuttur! Bugün kendisini takdir edenler yarın — kendisini düşürmeye sebep ... Fakat ne beis var? Zaten Ahmed Cemil yalnız herkes tarafından takdir edilmiş olmakla onun husumetine hak kazanmış olmuyor muydu? Herkes tarafından takdir edilmiş olmak sözüne de Ahmed Cemil umumî bir vüsat vermez* Đnsanın olsa olsa kendi mesleği haricinde olanlarca. şu edebiyat pazarından çekildikleri için rekabetten azade kal16 MAĐ VE SĐYAH mışlardır. on kuruş da masraftan çıkmıştı da ancak iki buçuk beyitle dört kafiye bulabilerek avdet etmişti. Arkadaşları Ahmet Cemil'i böyle bir halde bıraktılar. hafif hafif raseciklerle akarak. dedi. Bu kadar hiçliğiyle beraber her meziyet sahibine düşman. sevmemek mümkün olduğu kadar sevmezdi. gidiyor. bu Raci!. Onu arkadaşları seviyorlardı. Ölüler. Ahmed Cemil bir gün bir garp edibinden naklen. iradesini çekerek ayaklarından doğru çekiliyor. O vakit muzafferane matbaaya girdiği zaman Ahmed Cemil elindeki kâğıdın üzerinde yirmi otuz çizilmiş satır arasında sağ kalabilmiş altı mısra ile bir mısraın yalnız bir kısmını — evet. son kısmını — görmüştü. haMAĐ VE SĐYAH 15 rekete başlayan kalabalıktan uzak. Aman Yarabbi! Şair Raci dedikleri işte bu idi!. ötede beride yemek yiyen birkaç kişiden. vücudunu mukavemet mümkün olmayan bir kuvvetle erite erite dağıtıyor gibiydi. yani bitaraflarca takdir edileceğine şüphe etmez. bir uçuruma yuvarlanmıyor. muktedir bir arkadaşı takdir ettiği daha görülmemiş. Onu hiç sevmez. ilk muarefe dakikasından başlayarak duyduğu nefreti şu üç kelime tamamen izah ederdi. onlar artık fevkalâdeleşmiş. Zaten mûtadı olan. Şimdi yavaş yavaş beyninden süzülen bir şey: damarlarının içinden kemiklerinin arasından. düşünceleriyle yalnız kalmakta azîm bir vicdan istirahati duydu.yalnız. biraz ötede uyanmaya. biraz tahammülünden ziyade içmişti.. Raci o adamlardan biriydi ki dünyaya hiç bir şey olmamaya mahkûm edilerek geldikleri halde herşey olmak isterler. fakat o muhabbet içinde kimbilir nekadar. Ahmet Cemil pek iyi bilirdi ki bu adam bilmem kimin bir gazeline nazire söylemek için bir gün Boğaziçinin tâ Kavak iskelesine kadar gidiş geliş seferini ihtiyar etmiş. "Mezar taşı iştihar heykelinin kaidesidir" dediği zaman orada bulunan Raci'ye dönerek "Al sana göre bir söz. arasıra görünen iki üç sakit hizmetkârdan başka halktan. perhizkârlığa rağmen bu gece şu ziyafet şerefine..

maamafih gayet mütavazı'dır. Said her suale "evet" diyen. Raci ile tam bir tezad teşkil eder. Onun için kendisini tanıyanlar ondan hiç korkmazlar. Raci tab'an meftur olduğu hiyanete. az acılıklarını mı tatmıştı! Mektepte iken nasıl hülya ederdi! Bugün kimbilir ne kadar gençler vardır ki o âlemde zevk tasavvur ederler.olabilecek bir şey yazsın — bakınız nasıl gülerler. biraz safça — tâbirde zarafet iltizam olunmasa — biraz budalaca olmakla beraber "Mir'at-ı Şuûn" yazı heyetinde en ziyade malûmat sahibidir.. cihan siyasetinin en ehemmiyetten âri tafsilâtı bile ezberindedir. küçük yaşından beri matbuatta çalışmıştır. zaten edebiyata kat'iyyen intisab iddia etmez. fakat bir kere o çirkin matbuat hayatına girseler. başmuharrir Ali Şekib büsbütün başkadır. Ah! Bu matbuat âlemi! Bir seneden beri o âlemin az tecrüblerini mi görmüş. Ahmed Cemil: "Aman bu Raci!" dediği zaman işte bütün bu tafsilât o üç kelimenin telâffuz tarzının içine sıkışmıştı. ĐM Al 17 Bakınız. sanki bir kamusu ulûm gibi beyninin içinde yapraklar döndükçe malûmat tenevvü eder. Onun latifeleriyle eğlenen bilhassa Raci ile Said'dir. bu bir küçük çocuk kadar utangaç adamın samimî bir dostudur. Ali Şekib'e ağız açtırmazlardı. Ali Şekib o adamlardandır ki insan ellerini ellerine koyacak olur ise onlarda hissolunan satvet sıcaklığıyle hayatın birçok kötülüklerinden kalbte hâsıl olan buzların eridiğini duyar. Onun için Ahmed Cemil de. Bu adam matbuat âleminde bir cins mahlûkatm hususî nümu-nesidir. Ne vakit bir makaleciğe filan ihtiyaç görülse kendisine havale olunmasından korkarak akşam ziyade kaçırdığından bahisle sersem olduğundan dem vurur. bildiğinden emin olmayanlara mahsus bir korkaklıkla herkesten iyi konuşabileceği mebahisde sükûtu tercih etmek âdetidir. Bu saf yüreği incitmiş olmamak için Ahmed Cemil en tahammül olunmaz latifelerini bile hoş bulmuş gibi görünür. Hukuka nisbeti vardır." diyerek yırtmış-tı. Matbaada onu kimse sevmez. Pek ziyade kaideşinaslıkla müftehirdir. fakat bütün bu dönekliği esasen beyni gayet hassas bir mahrek üzerinde çevrilmeye mahkûm olarak yaratılmış olmaktan W SU Bl ü AH . açık çehreli. Tashihlere bakarken tertip yanlışlarına dikkat ede-^ cek yerde ötekinin berikinin hatalarını bulmıya dikkat edery Birgün meselâ Ahmed Cemil'in bir makalesinde yanlış bir izafet cümlesi bulduğu için bir hafta alay geçer. Ahmed Cemil. hattâ Raci'-nin gazellerini güzel bulmamaya bile cesaret edemez.: "Alay edeceksiniz! Neme lâzım? Bana siyasî makale yazmak ne güne duruyor. onun kadar mahsuben para alan. yanında en saçma şeylerden bahsederler de o tekzipten utanır. acemce pek iyi bilmek istidadmdadır da bir kere arapça bir ceridenin üç satırını tercüme edememişti. Ali Şekib'in yalnız bir şeyini affetmez: O da bütün utangaçlı-ğiyle beraber bu adamın ara sıra latife etmek istemesidir. Said hakkında Ahmed Cemil'in vazıh bir fikri yoktur. geniş omuzlu.. arapça. hele idare memuru — o kendisine Ahmed Şevki efendi diyen yuvarlak adam — Raci'den bahsolunsa ateş püskürür. Said de şahsî tabiata malik olmayıp da ötekinin berikinin yaptığına imtisal âdetine uyarak. Bir gün bir fıkra yazmış idi de. her duyduğu fikre "benim de fikrim budur" cevabını veren. arkadaşlarına okumak için matbaaya getirdiği hailde okuyamaksızın. matbaada kimse bulunmadığı zamanlar tesadüf ederse gelen ilânların ücretini haczeden bir muharrir — işte matbaa işlerinde bulunalı on sene oluyor — hiç görmemişti. çok kitap okumak sayesinde en çok her şeyden anlar. çünkü Said'in vazıh bir varlığı yoktur. Đri boylu. Ceridede vazifesi muhbirlerin getirdiği havadisi tashihten ibaret kalır. Ahmed Cemil kin ve haset dedikçe hep Raci aklına gelir. hikmet-i tabiiyeye aid birşey yanında fen-i idareye aid bir mebhasa tesadüf olunur. ancak otuz beş yaşında olan bu adam.

belirsizce ıslık çalmaya başla-di. Her . uydurmakla meşgul olurken görürsünüz. o mutlaka anlamıştır. sonu olmayan bir derinliğe çekiyordu. Kendisini toplamak istedi. bir matbaa kapısının önünden geçen birisine meselâ o gün Ahmed Cemil'in bir manzumesinin iki beytini okurken. bu dünyaya görülmeyecek şeyleri görmek ve işitilmeyecek şeyleri işitmek için gelmişçesine gözleri meselâ Ali Şekib'in bilmem nerede nahiye müdürü olan eniştesine yazdığı bir mektubu yandan okumakla meşgul iken kulaklarını odanın köşesinde idare memuru Ahmed Şevki'-nin — Ahmed Şevki efendinin — kâğıtçıyı az para ile savmak için sarfettiği belâgate vakfeder. Babıâli caddesinden çıkarken bakınız. yazıhanenin kenarında "Selanik hususî muhabirimizden aldığımız mektuptur" diye başladığı bir kâğıda sun'î bir mektup. Meselâ bir kaç kişi arasında. şahsının mevcudiyetinden mefkudiyetinden şüphe edilir. taşra mektuplarını hülâsa eder. Matbaada herkesten ziyade o çalışır. bu çalınan şeye aşina çıkıyor. hattâ şiirine de katlanılabilir bir adam olduğu için Raci ile ekseriyet üzere aynı duyguda çıkmasına Ahmed Cemil gücenmez. Dolmalık olacağını unutma! Geç kalırsan yarma yetişmez. 2 tiyar etmeyen bir gençtir ki. Sa-ip. daima ayakta." dediğini tamamiyle işitmiştir. Bahçenin bu yüksek noktasının önünde yayılan bütün manzarayı. Bunun manzarasından duyduğu soğuk ürpermeyi hattâ Raci hakkında bile hissetmez. Said.. biraz ötede tütüncü dükkânına uğrayarak filân risalenin filân nüshasının ne kadar sürüldüğünü tahkik ederken.. Matbaada herkesten ziyade işinin basma devam ettiği. sabahleyin mekteb-i hukuk derslerine gittiği halde. ıçünkü bir gün evvel mü-rettip yamağı Emin'e : "Đki okka alacaksın. kuru çocuk . daima meşguliyette. ufak yüzlü.başka bir sebeple ihMai ve Siyah — F. küçük gözlü. ecnebi gazeteleri okur.. Raci parasız kaldığı vakit Ahmed Şevki efendinin çekmecesinde para olup olmadığını Saib'den tahkik eder. kötülük etmez. size de anlatır. kemikleri vüs'at bulamamış. çünkü behemahal çekmecesinin bir tarafına atılan bir ilân ücretini görmüştür. iyiliğe davet olunmazsa iyilik etmek aklına gelmez.. bütün bu çehreler beyninden silinmişti. kulaklanyle gözleri. lakırdı esnasında bir saz gürültüye karışsın da anlaşılmasın. Fakat fikrinin bütün iradesine malik olmakla beraber vücudunu istilâ eden o azîm keselâna mukavemet kabil değildi. işte şimdi bile o aklına geldiği için vücudunda ürpermeye benzer bir şey duyuyor. matbaaya giriniz. tercüme eder.Ahmed Cemil'in sinirlerine dokunan işte bu mahlûktur. Şimdi Ali Şekib. Saib . o. Saib'den sorunuz. küçük kıt'ada yaratılmış. O aralık mızıkanın uzaktan gelen ahengini taklit ederek kendisine biraz metanet vermiş olmak üzere hafifçe.. bir rüyanın silinmiş şekillerine benzeten bulanmış gözlerinde kâfi bir kuvvet toplamak istedi. Bakınız. adelâtı kemiklerimin üstünde kurumuş. bir kitapçının hesap defterini tuttuğu. daima harekette. Ahmed Cemil'in bu çocuk hakkında — çocuk diye mâruftur. çünkü yirmi yaşını herhalde geçmiş olmakla beraber çocukluktan kurtulmamıştır — duyduğu şey. neydi? Neydi?. zaif. sanki vücudundan yavaş yavaş uzanıp gidiyormuşcasına uyuşan bacaklarını çekti. O vakit nefsine bir cebir ile. müteJVLAl Vüı Oi I Ati nevvi makale yazar. Raci. Ahmed Cemil'in sanki vücudunu iki kol tutmuş. Onun için meselâ çarşamba günü sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin evinde uskumru dolması olacağını bilir..kısa. Ona her yerde tesadüf olunur.

dalgalanıyormuş kıyas edilen bütün bu yıldız alayları. işte gözlerinin önünde gördüğü bu şeyler. mai siyah kelebekler gibi uçuşarak. nasıl rüya âlemleri açan bir isim. bütün o biçâre insan kalbine mahsus acılıkların.. Şimdi Ahmed Cemil altından yer kaçıyor. sallanıyor. yükseliyorlar. sonra bunlar o parlak semanın mailiklerine. gözlerinin önünde açılan bu semada. sıcak ve baygın bir nefes gibi sanki tâ göklerin sezilemeyen yüksekliklerinden dökülen bu nağmeler. elmas. tâ o semalara. Ah! Bu bârân-ı elmas.. feryat ederek. Ahmed Cemil sanki bir rüyfadan f . O vakit aklına geldi. Birinden ötekine bir hicran sadası. vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zan-nında idi.. sanki semalardan dökülen. şimdi karşısında tepelerin myuyan sırtlarına dökülerek. Son bir nağme tufaniyle nagihanî bir karar bütün bu ha-yalât silsilesine hatime çekti. vücudu yaka yaka eritip dağıtan bir buse ile birbirine sarılarak tek bir vücut olacak zannediyordu. Bahçenin rakit havası içinde bir aşk nefhası. çalkalanan mailiklere doğru yağıyor. Bir rüya içinde yahut sihir âlemi karşısında idi. Bakınız. birbirleriyle dudak dudağa bir visal içinde dağılıyorlar. Bârân-ı elmas! Đşte işte. şu muzlim denizin siyahlıklarına serpiliyor. kanatlanarak uçuşan küçük küçük nağmeler birbirine atlıyor. ötekinden bir ıstırap enini. temmuzun şu sıcak gecesine mahsus bir buğ ile örtülü zannoflunan bu mailikler içinde titriycrmuş. tatlılıkların hazinesini taşıyor. bütün bu kirişlerle tahta veya bakır parçalarından sihirli bir nefesle canlanarak.. bunlar bir bâfân-ı elmas değil mi? Ahmed Cemil'in içkinin tesiri altında bunalarak süzülen gözlerinin önünde donuk mailikler üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş sema sallanıyor.. kemanların titreyen eninleri.. işte şu aşağıya süzülen sema nurları. sanki sakit. şundan bir tahassür nâlesi... bahçeye hemen her gelişinde dinlediği bir şey. kâh bir teessür feveranından inikas etmişçesine parlayarak.. işte işte raksediyor. bazan bir şikâyet nalesi. denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu ziyalar. diğer birinden bir ümit cevabı çıkararak. ne hülyalar getiren. Onun ismini kendine mahsus şive ile tercüme etmişti: Bârân-ı elmas! Ne güzel. yağıyor.. şu yukarıya jıçu-şarak siyahlara bürünen sönük ziyalar! Bârân-ı elmas. yahut denize doğru akan bu 20 MAĐ VJü Oil Aû renkli levha yavaş yavaş yüksele yüksele yer ve gök birleşecek toprak ve gök gecenin aşk havası içinde azîm. bazan bir mahkuriyet iniltisi. fakat hayatta yüksek şeylere meftun olmuş gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor. filâvtanın kahkahaları. onlarda bir bârân-. Waldteufel'in meşhur Valse'ini ne vakit dinlese bütün hayali inkişaf ederdi.. karşısında şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan.. sanki bu aletlerden. o üzerinde gülümseyen nurlar. medid. başından sema uçuyor. Kâh kalbin en derin noktalarından geliyormuşcasına derunî.vakit. pest.

. Şimdi her şey hakikata ricat etmiş oldu. Başını çevirdi. ' Henüz yirmi iki yaşında idi. fakat bir zaman gelir ki birdenbire bir ihtişam çağlayanı dökülür. burada ne için bulunduğunu anlamak için düşündü.. gençliğin öyle hassas bir devresinde ki fikir. Öyle bir yaşta. gölgeden ve hayalden. herkese yabancı değil mi? Şimdi kendisini biraz topluyor. uykusundan tamamiyle sıyrılmamış mahrumluklarla yüklenmiş sisler arkasında boğulan ufuklara doğru uzanıp gitsin. Bütün menazır sabahlara mahsus o rengin müphemiyeti içinde hava ve hayalden mürekkep bir gölge şeklinde durur. . renkten ve zulmetten. bakir bir safvetle münevver bir göz gibi bakmaktadır. biraz evvel sönük duran sema sanki bir yangın ile dolar. sükûttan ve nağmeden.. o mai semanın içinde birçok gülümseyen ümit yıldızlarından ibaretti. bütün sahra taze bir hayatin canlılığiyle tutuşur. Bu sahranın üzerinde o semanın altından bir peri alayının kanatlariyle dalgalanıyor denebi-len hafif bir hava uçar ki dikkat edilse bir ruhanî cihanın zenı-zemesine benzer nağmelerle titrer.. Ahmed Cemil burada. hayalinin şu müdebdep levhasını yaşatırken: "Ah! o ümit güneşi!. Onu ne kadar se-nelerdenberi bekliyordu. o vakit tahattur etti.MAĐ VE SĐYAH 21 1 uyandı. henüz. Üzerinde bir sema ki geceden kalma siyahlıklarla gündüzün ilk şaşaalarının imtizacımdan mürekkep esmer bir renkle gözleri taltif eder. şakaklarında hafif bir serinlik hissediyor. bir müphem renk altında mai bir atlas halinde görünen semanın derin bir köşesinden zührenin beyaz handesi hâlâ görünür. o yekdiğerinin hem aynı hem gayri zannolunan tezatlardan mürekkep hülyalı hali altında. Orada da bir bârân-ı elmas. Onların yanına gitmeye ne lüzum var? Tâ ötede dönen bir levhanın yalnız bir kısmı şeklinde gözünün önünden akıp giden şu seyrancılara. ağaçların arasında küme küme oturan bütün bu halka onun bir nisbeti var mı ki gitsin de o kalabalığın içine atılsın ? O bu dünyada herkesten uzak... baktı. etrafına baktı. Ufkun bir kenarından güneşin sinesinden sahraya bir nur tufanı döker. semanın bu 22 MAĐ VE SĐYAH muhteşem yangını altında sahra müşevveşiyetten sıyrılır. Đşte gözlerini kapayınca görüyor: Mai bir sema altında azîm bir sahra ki sabahın hüzün ve neşveden. O lâcivertliklerin bir tarafında henüz belirsiz bir nurdan toz savruluyor gibidir. dimağını âteşin bir bulutla örten buhar yavaş yavaş açılıyordu: Onun âlemi işte şu yavaş yavaş açılan beyninin içinde mai bir sema. Arkadaşları şüphesiz orada işte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasındadırlar." diyordu.

bugün o kadar acılıklarına. Yine oraya gitti. Ötekilerini de beraber sürükledi. müptehiç bir sabahın rüyasına dalmış. On dokuz yaşma kadar Ahmed Cemil tamamen — hayatta mümkün olabildiği kadar — mesud idi... meçhul emeller fezasında uçtuğu zamanlardan-beri bütün varlığını istilâ eden emel.. henüz görmemiş. senelerdenberi bütün düşüncesi bu değil miydi? Ta mektepte bir kimya kitabının üzerine başını dayayarak. Ahmed Cemil. hayat mübarezesi baş:... Ah! O zaman göğsü nasıl bir iftihar havasiyle şişecek! Şimdi oradan mevhum bir cisim şeklinde geçiyor. bu ümidin tahakkukuna şayan olmak için az mı ıstırap çekmiş. Sahib-i imtiyaz gelince dedi ki: — Allah cezasını versin! Islah olmayacak. Güzergâhında isminin yavaşça fısıldandığım işidecek. O tasavvur «ttiği yüksek payeye bir hat bulamıyor. bakan yok. bütün maneviyeti yalnız bir ümidin tahakkukuna muntazır. herkesçe anılmak. lamış. Henüz yirmi iki yaşında. hayatın az meşakkatlerine mi tahammül etmişti? Bugün yirmi iki yaşında idi. Kaç kere bedbaht karısı matbaanın kapısına kadar gelerek beş altı yaşındaki yavrusuyle kocasını arattırmış. çocuğunu düşünmek yok ki...münevver bir semanın bâ-rân-ı elması altında parlak hülya âleminde kanatlan kırılmış bir kuş gibi henüz topraklara düşmemiş. kendisinin ... göğüs vermek için hayatını zehirlediği bu edebiyat âleminin bir gün yüksek zirvelerine çıkmak. fikri bir hayal rüzgârı üzerinde. fakat bu yaşa gelinceye kadar. Uzaktan sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha ile idare memuru Ahmed Şevki efendinin yaklaştıklarını gördü. iştihar arzusu değil miydi? Ahmed Cemil daima aceleci ve telâşlı yürüyüşiyle. Ondan sonra pederini kaybedince maişet endişesi. Şöhret bulmak. gören yok. edip olmak. şöhret almak. Ahmed Cemil ismini o kadar yükseltmek ki.f kesin meçhulü olan bu genç. yarım kalmış bir cebir muadelesine bakarak. bugün koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir gölge gibi çıkarken bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkânına gözü isabet edecek olursa mektepten henüz çıkmış iki genç edebiyat müntesibinin birbirine kendisini gösterdiğini farkedecek. Raci'nin ikide birde Palais de Cristal'da geç vakte kadar kaldıktan sonra geceyi de evinden başka yerde geçirdiğini bilirdi. gözleri ötede siyah tahtanın üzerinde unutulmuş.. Şimdi birkaç eski mektep arkadaşiyle sekiz on kalem erbabından başka her.. âdeta koşarak Babıâli caddesinin kenarından çıkarken şu kitapçı «dükkânları. ümit güneşinin üzerine tâ uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan bulutların dökülmeğe müheyya olduğunu anlamamış idi... Biz üç kişi kaldık. artık yavaş yavaş yola çıksak.. lâkin o zaman. cam kapıların aralarından farkedilen şu kütüphane müdavimleri. Ahmed Cemil ile beraber bütün arkadaşlarını ne cevap vermek lâzım geldiğinde mütehayyir bırakmış idi. evde kendisini bekleyen karısını. ve. Ahmed Cemil'in düşüncelerine bir fasıla daha geldi.. gözler ziyadar bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir köşenin açılmak üzere olduğunu. Edip olmak. sonra da o derece itilâ emellerine kapılıyor olduğundan kendi kendine utanıyordu. sabahtan akşama kadar fikir ve sanat hareketlerinin münferit mecrası olan şu cadde bir gün olacak ki onun tesiri altına girmiş olacak. yalnız mü-nevevr.. Zaten bu neticeye. bu matbaalar.

bir güzel saatiyle bir altın kösteği vardı.. hususiyle namuslu. Bu adamın yalnız bir endişesi vardı: Ailesini mesut etmek. o gayri muhik dâvadan vazgeçildi... O vakit saatlerce düşünüldü. araba ile gitmek arzularına galebe çalıp yokuşları. babası. bu gürültünün içinde şa-eski mt.bu karışıklık içinde hangisini almak.şairane tâbirine göre "Piyale-i telh-i h^ yatın zehr âbî"na dudakları temas etmişti. evine meftun.. za^ ailesi Ahmed Cemil'in annesiyle on sekiz yaşında oğlundan dört yaşında kızı Đkbal'den ibaret idi... etti: Herkesten maksat Cemil'le Đkbal. Bunlar terhin edildi.. Ailesini iyi geçindirecek kadar para kazanırdı. Đkbal validesine uyarak . O gün. Fakat bu kararın icrasına büyük bir mâni vardı ki. babasından bahsetse namusunu teşrih edecek hikâyelerin sonu gelmez. annesi Emniyet Sandığına terhin edilmek üzere küpesiyle yüzüğünü teklif etti.eri gün. Ahmed Cemi' 24 MAI VE SĐYAH MAĐ VE SĐYAH 25. ^ JjL Đyi bir aile babası. O vakit kitapla buivalidesi arasında bir müddetten beri devam eden bahis teceddüt etmiş. o da paranın Süleymaniye'deki mini mini evlerinin tamirine sarfedilmiş olmasıydı. O para ile işte şimdi karısını çocuklarını sokak ortasında kalmaktan muhafaza eden Süleymaniye'deki bu beş odalı evceğiz. Kendisinin bir altın enfiye kutusu. zevcesine. Fakat bu ufak şey bu namuskâr aile babasını senelerce yormuş. Babası oğlunu ev alınmadan evvel mektepte Jeylî olarak bırakmadığı için o vakte kadar beklemişti. O vakit on dört yaşında vardı. senelerce alnını terletmişti.. fazla olarak fahiş bir faizle bir muhtekir sarraftan para alındı. Cemil tabiî babası gibi pembe odayı.. geçen senenin esvabını bu seneye salih görmeğe çalışarak. hemşiresi. hangisini nereye kesin mecazım geleceğinde mütehayyir kalmışlardı.. Senelerce fikrini vakfettiği bu maksadı temin için kendisini... O vakit babasının bütün hassasiyeti nasıl taşmıştı! Karısının elmaslarını terhin etmek! Đşte bu mümkün değil. evet yalnız kendisini birçok şeylerden mahrum bırakarak. çamurlu sokakları yaya tırmanarak.. rivayetine göre bir defa babası kabul etmiş ve ücretinin nısfını evvelce almış olduğu bir dâvanın sonradan hakka makrun olmadığını anlayınca birden reddine ve paranın iadesine karar vermişti. Birçok adamların bir dakikada bir zarın hevesine terkedebileceği kadar ufak. validesi. Onun nakline.. ufak bir şey.... çoç ^bi nâ-tamamiyle bağlı. herşey birbirine gün c^iŞ. Ahmed Cemil'in bazan gülerek "bizim konak" dediği mesken alınmıştı. Tam mektebe leylî olarak ithal edildiği sene. sokağa nazır odaya tıkılmış. ne telâş içinde idler! Bütün eşya aşağıda mermer ve &ya> mutfağa. o babasına Kula'dan hediye gelen kilim döşemelerin yukarıdaki pembe odaya mı yoksa sofaya mı konacağı meselesi tazelenmişti. <iĐ£inci defa olarak kira evinden kurtulup kendi evlerine gel-^g . Babası dâva L kiliydi. Ahmed Cemil evin alınışını pek iyi tahattur eder. hattâ arkadaşlarının hissetle ithamına gülümseyerek para biriktirmişti.. bir çâre bulunamadı.. O vakit herkes bir rey beyan.

bu sofra başında bir mezarın sâkit enini hüküm sürer. O vakit iskemle iki ayağı üzerinde durmağa çalışırdı. gelişigüzel bir yeri açılır. Nihayet hizmetçi kız — taşralı iriyan bir kız — hâkem tâyin olundu. ara sıra bu dört kişiden birinin ağzından çıkıvermiş bir serseri kelime musahabeye vesile olur.. Kaç sabah Ahmed Cemil yatağından. yahut kızma esvap dikmekle meşguldür. lüzumunda» ziyade gülünüyordu. ikbal güler babası bir hikâye söyler. bu hâkimiyet sıfatının ehemmiyeti altında beyni darmadağın oldu. yemeğe başlamadan ellerini uzatamazlardı. sanki korkunç bir . O vakitten sonra bu küçük bahtiyar aile nasıl değişmiş. Kendi evlerine geldikten sonra bu müsamereler haftada bir defaya münhasır kaldı..sofayı münasip görüyorlardı. pembe oda.. göğsünde bir ateş ile kalktıktan sonra. Babasının Mesneviye pek merakı vardır. babası yazısını yazar. En küçük vesilelerle bile lâtife ediyor. Kendi evlerine gelmiş olmak hepsinde eğlenceye bir meyil uyandırmıştı. Ahmed Cemil bir köşeye büzülür. Babası yazılarını bitirmiştir. senin merhametine kaldı!" deyişi gözlerinin önüne gelir. bir aralık bu üç kişinin gözleri birbirine tesadüf •ediverse o hazır duran yaşlar birbirini uyandırır. daha yatağa girmek için bir hayli zaman vardır. Hizmetçi şaşaladı. O vakit tali hükümetti. bu valide yaşların hücumiyle titreyen gözlerini oğlu ile kızına diker. fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor. Đkbar — kız çocuklarını daima validelerin eteklerine sevkeden bir hisle — annesinin yanma meselâ babasının eskimiş para kesesine kaim olmak üzere yeni bir kese örer. iki kâğıt parçasına "pembe" ve "sofa" kelimeleri yazıldı. yiyemedikleri lokmalarıyle mahzun duran tabaklara damlar. ciğerlerinden çıkan bir şuhka-i beka boğazlarına kadar gelir takılır. pembe odaya yar oldu. bu evin bütün havasında bir hayat unsuru eksilmişti. Şimdi ne vakit Ahmet Cemil o eskimek bilmeyen kilim döşemesinin üstüne otursa babasının bir hâkim ciddiyetile elini fese sokarak: "Göreyim seni. bir mazmunu tefsir etmek için saatlerce yorulur. taşar.. Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlanmalı. Ahmed Cemil'in küçük yaşından beri tahsil zemininde bütün adımlarına rehber olan bu baba o vakit oğluna ders verir: Bir nükteyi anlatmak. Magihan bir kaza darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan. düsturları karıştırır. Hattâ kabil olsaydı da Đkbal'i de verselerdi. Ahmed Cemil mektepte leyli olduktan sonra bu aile heyetinin mühim bir rüknü haftada altı gece ihazır bulunamaz oldu. O vakit bir matem sükûtu başlar. *'Ne oldu?" Bu çocukların babalarına ne oldu?. Ahmet Cemil'in fesini kura çantası yaptılar. O noksana kendilerini alıştıramamışlardı. Yemek sofrasının başında toplandıkları zaman hepsinin dimağında menkuş olan o baba çehresi güya henüz orada karşılarında imişçesirıe o. O hem pembe odaya hem sofaya taraftar çıkıyordu. bu genç dimağı bir gonca gibi nazik parmaklarla açmağa çalışır. her yeri cazip olan bu kitabın bir hikâyesi okunur. O vakit ortaya başka iş çıkar. Bu mühim mesele de bir eğlenceye medar oldu. lokmalar geçmez. Onun fikrini tatbik etmek lâzım gelse kilim döşeme ikiye bölünecekti. Bazan iştigalin nevi tebdil olunur. başaşağı düşmüş gibiydi. Ahmed Cemil başını kaldırır. Hele ilk matem günlerinde bir akşam üstü meselâ kapı çalmsa Đkbal'in: "Babam geldi" diyeceği tutardı.. yaşlar. validesi oğluna bir gömlek. dersine çalışır. Babasının tâbirince iskemle üç ayaklı kaldı. O vakit ne kadar mesut idiler! Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar. Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde. Ahmed Cemil dersini yapmıştır. O vakittenberi o pembe odanın içinde o kilim döşemenin üstünde bir şey noksan idi.

hattâ Ahmed Ceiml'in resmî elbisesi bile var. yanaklarından ateş çıktı. Hattâ Ahmet Cemil gözlerini kapayınca hâtıraları arasında bu vak'adan sonra kendisini birden o mektepten çıkmış başka bir mektepte bulur. Kaç kereler onu ağlatmış.. yerine oturmuştu. bu mühim haber bütün odayı dolaştı.. o kadar tahattur ediyor. o vakit bütün mebhut ve mütehayyir duran mektep halkı. O tarihten sonra hayat mübazeresi ne müthiş başlamış. Unutamayacağı şeylerden biri de mektep arkadaşlarının arasında biri. Ah! Mektepte geçirdiği zamanlar. görüşmeğe başlamışlardı. Gözler hep Ahmed Cemil'den hizmetkâra — galiba Bilâl — Bilâl'den Ahmed Cemil'e gidip geliyordu. Hele mai bir cübbesi vardı ki pek yakışırdı. henüz genç. Evvelâ sübyan mektebine gider gelirdi.. babasının odasına gitmiş. temiz. Dersler daha başlamamıştı.. galiba yine mektebe devam eden bir kibarzadenin hizmetkârı vardı ki. ta karsıki duvarda iki büyük siyah tahta.. Neden? Babası neden gelmiş? Şimdi hoca efendi ayağa kalkmış. oturmuşlar. kendi babası.. bunaldı. MAĐ VE SĐYAH 27 Ahmed Cemil tahsilini herkes gibi takip etmişti. bu küçücük halk da hocanın şu meşguliyetinden istifade ederek yerini tebdil etmeksizin harekete başladı. küçücük bir asker ... Yalnız büyük bir oda.... Ahmed Cemil'in bir şeyden haberi yoktu. hatırat levhasında en derin kazılır. delik deşik olmuş bir sahife şeklinde ka28 MAI VE SĐYAH lir. Çocuklukta hep böyle değil midir? Hâtıralar hava ve zaman tesiriyle yıpranmış. O zaman en ziyade tesir eden şeyler. Odanın içinde bir uğultu vardı. Oh! Bu muallim ne güzel bir adamdı! Seyrek sakallı.. Bir dakika içinde herkes vâkıf oldu ki. Bir de ne görsün? Babası. o dünkü vak'a için geliyor. Hattâ bir kere. O gün. Bu işaret. Sonra ne oldu? Ahmed Cemil artık ötesini bilmiyor. Ahmed Cemil başını kaldırdı. başlıca Ahmed Cemil'e musallat olmuştu. fakat bu zamana ait hâtıraları o kadar mübhemdir ki. nasıl okumağa başladığını. istikbal etmiş. o odanın içinde sıra sıra kürsüler. yine karşıdaki köşede yüksekçe bir minder üstünde beyaz sarıklı muallim. onu henüz yatağın içinde. Bu defabüyük bir mektep. Komşu çocuklardan biri gözüyle diğer birine Ahmed Cemil'i gösterdi. bu gelen Ahmed Cemil'in babasıdır. bilmem bir tokat meselesinden dolayı olmalı.. Ahmed Cemil şaşırdı. sabahleyin mûtat üzere mektebe gelmiş. Ahmed Cemil bu teferruatı pek iyi zaptetmiştir.. Evet. Herkes bir yere bakıyordu. derin bir sükût. Zenci hemen beyazlanmak raddesine gelmişti. bu mektepte ne yaptığını pek karışık bir surette tahattur eder.rüyadan uyanmış da sabahleyin o rüyanın altında mesud bir hakikat çıkacakmış-casma odasından yavaşça çıkarak. babası bile mektebe gelerek hoca efendiyle oldukça şiddetili bir mülakat yapmıştı. sakin bir uyku ile uyuyor gö-recekmiş ümidiyle titremişti.. Çocuklar hep kürsülerin üstünde sallana sallana yarı sesle derselirini tekrar ediyorlardı. maişetin yükü henüz zayıf olan bu omuzlara nasıl çökmüştü! O zamana kadar henüz hayatın ilk faslını bile okumamıştı. hoca efendiye müracaata mecbur etmişti.. Birdenbire bu uğultu durdu. Ay!.

ehemmiyetini almıştır. Öyle ya, artık askeri rüştiyesinde... Evvelâ nekadar utanmıştı! O büyük mektebin içinde ilk günleri korkarak yürür, kendi sınıfından başka bir yere giremezdi. Sınıflarında seksenden ziyade •çocuk vardı, fakat Ahmed Cemil bu seksen kişiyi iki yüz kişi gibi görürdü, hatta babasına da o yolda tarif ederdi de bir türlü inandıramazdı/Burada her şey başka türlü idi, öteki mektepte sıralar birbirini takiben saatte bir, hocanın önündeki kürsüye gidip oturmak âdet iken burada her iki saatte bir başka hoca geliyordu... Bu ilk senede ne öğrendi? Onu kat'-iyyen bilmiyor. Yalnız hesaptan pek sıkılırdı. Hocası da ona musallat olmuştu, daima tahtaya onu çekerdi; biçare kaç kereler o iki yüz kadar ehemmiyetli görünen seksen arkadaşının karşısında, siyah tahtanın başında perişan, mahcup, mahvolmuş, kendisini kaybetmiş, yavaş yavaş ağlamıştı. Bununla beraber bir müddet sonra onu başçavuş yaptılar. Bakınız, bu nıü-him hâdisenin esasını hâlâ anlamamıştır. Ne için başçavuş oldu? Başçavuş olmak için ne yapmıştı? Hesap derslerinde tahta, başında ağlamaktan başka bir fazile göstermiş miydi? Daha da pek küçüktü. Fakat bütün çocuklar onun hatırını saymağa başlamışlardı; meselâ sınıfın en gürültülü bir zamanında, bir müzakere esnasında, bir telâş ile dışardan içeriye girer, muallimlere mahsus olan kürsüye çıkar, elindeki cetveli mühim bir eda ile vurur: «Efendiler...» diye başlar, ince sesiyle bu ilk nutuk mukaddemesi sınıfın ortasına düşer düşmez, sükût...' Herkeste bir dikkat, başçavuş ne diyecek?... Mini mini başçavuş ne der? Sınıf halkına tebliğ olunacak müdür beyin bir emri... Bu bir oyundur. Ne müdürün bir şey dediği var, ne de tebliğ olunacak bir emir... Maksat bir kere efendilerin dikkatini celb edip düzme bir şey söyledikten sonra; fakat tam bir ciddiyetle, esassızlığım sezdirmiyerek, evet, ondan sonra bir kere hasıl olan sükûtu muhafaza etmek... Ahmed Cemil'i başçavuş olduğu gün görmeliydi. Eve nasıl göğsü şişkin, bu haberi bir an evvel vermek için sabırsızlıktan nasıl koşaI

rak gelmişti! Kapıyı açan Seher oldu. «Başçavuş oldum» sözünü evvelâ onun yüzüne attı. Artık babasının geleceği zamana kadar validesine başçavuşluğun ehemmiyetini anlattı: Đki yüz kişi! Şaka değil!... Bunlara nezaret etmek... Ya sabahleyin, ekseriyet üzere yoklama defterini o pkuyacak. Bu yoklama defterinden evde bîzar oldular. Ahmed Cemil mektepten geldi mi, başka bir oyun yoktu. Doğru yukarıya sofaya çıkar, babasının başçavuşluğuna mükâfaten alıverdiği siyah tahtanın başına geçer, mektepteki ciddî tavrı takınır, başlar yoklama defterini okumağa, ve daima cevaplariyle... riyle... Mehmed efendi, Kırıkçeşme... Mevcud! Necmi efendi, Fatih... Mevcud! Ruhsar efendi, Zeyrek... Namevcud! ilâh. Bu defter bir kere okunur, ondan sonra hoca efendi gelir, meselâ hesap hocası — artık hesap hocasiyle arası iyileşmiştir — hoca efendi sanki yoklama defterini açar. Hüseyin Nazmi efendi Saraçhane — bu Nazmi efendi şimdi «Gencine-i Edeb» muharriri olan gençtir — derse davet olunur. Hoca efendi sorar : — Efendi, darb neye derler? Hüseyin Nazmi efendi cevap verir: — Bir adedi diğer bir aded miktarınca tekrar ederek çoğaltmağa darb derler.

— Geçin-tahta başına!.. Hüseyin Nazmi efendi tahta başına geçer, tebeşiri eline alır, hoca efendi emreder: — 24605... Yazdınız mı? Ha! Şimdi bunu darbetmeli... 67 ile... Anladınız,mı? Ahmed Cemil bazan bu taklid ile derste okadar dalardı ki babası gelmiş, yavaşça yukarıya çıkmış, arkasından annesiyle hemşiresi gelmişler, orada bir tarafa birikerek sessizce tatlı bir tebessümle kendisini seyre koyulurlar da o farkına varamazdı. Sonra gözleri oraya ilişiverince şaşırır, donar kalır, elinden tebeşiri nereye atacağını bilmezdi. Babası bu mektepten alıp kendisini Mekteb-i Mülkiyeye götürünceye kadar bu oyun devam etti, fakat orada Ahmed Cemile bir ciddiyet geldi. Artık kendisine büyük bir adam nazariyle bakmağa başladı. Hattâ - bu on dört yaşında çocuk -mektebe giderken çanta taşımağa bile tenezzül etmez oldu. 3D MAĐVESĐYAH

kitaplarını bir gazeteye sarar, koltuğunun altına yerleştirir, bir kalem efendisi tavrını takınırdı. Hayatının bahtiyarlık sahifeleri hep bu mektepte geçen mes'ud günlere aid lâtif hâtıralarla doludur. Hüseyin Nazmi ile asıl muhabbet iplikleri burada bağlanmıştı .Đkisi bir sınıfta idiler; ikisi de leyli olmuşlardı, o vakit aile hayatından uzak düşen bu iki genç kalb birbirile samimî bir karabet hâsıl etti, emel ve fikirde bir iştirak peyda ettiler. Zaten hislerinde, haricî tesirler ahz ve telâkkide, efkârın tayin ve nakşi tarzında bir anlayışta idiler. Meselâ ikisi de bir şeyi tuhaf yahud garip bulmakta, bir fikri beğenmekte yahut reddetmekte, bir vak'adan müteessir olmakla veyahut ona lâkayd kalmakta müttefik çıkarlardı. Onun için sevişmek, o insanlar arasında okadar tatlı olmakla beraber okadar nadir tahalkkuk eden sevişmek, bu iki saf ve temiz kalb için pek kolay bir şey oldu. Hattâ o kadar ki bütün diğer sınıf arkadaşlarına yabancı kaldılar, aralarında hususiyet diğer bir kalbin iştirakine tahammül edemiyecek derecede idi. Đlk senelerde münasebetleri tehassüslerini teatiden ibaret kalırdı; fakat sonraları... Taze dimağları inkişafa başlayıp okuduklarını anlamağa başladıkları zaman, işte o zaman ikisinde de mütalâa cinneti başladı. Đlk mütalâa heveslerine mahsus doymak bilmez bir açlıkla her ellerine geçeni okumak istediler. Evvelâ hikâyeler, kitapçılardan kira ile alınmış yahut arkadaşlarından birinden rica ile istenilmiş terceme, telif bir alay hikâye okudular. Ekseriya beraber okurlardı, sınıfın bir tarafında tenhaca bir yere çekilirler, kitabı çekmecenin içine yerleştirirler, Ahmed Cemil yavaş sesle okur, Hüseyin Nazmi dinler ve işitemediklerini; göz ucuyla süzerek itmam ederdi. Đki refik fikirlerini, kalbleri-ni bir kitabın bir sahifesinde böylece teşrik ederlerdi. Bir aralık hikâyeden nefret ettiler; o ilk önce duydukları lezzet, hâsıl ettikleri tecessüs kayboldu; fakat okumak ihtiyacı olanca şiddetiyle devam etti. Tarih okumak istediler, ellerine geçen bir eski tarihi yarım bıraktılar. Mektepte zaten dersleri değil mi ? O kifayet etmez miydi ? Hülyaya Ahmed Cemil'in batı dillerinden terceme ile kullandığı bir tabir ile -mafevkalarza okadar meyelânı olan fikirlerini, geçmiş zamanların mezarı demek olan tarihe sevketmekten lezzet

duymadılar, fakat bunu kimseye de itiraf etmek istemezlerdi. O MAĐVESĐYAH 3S>

kadar hayal arayan gençler olamktan değil fakat görünmekte» korkuyorlardı. Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman hülyaya mü-said bir saha aramakla meşgul olan fikirlerine yeni bir pervaz seması açıldı: Şiir... O vakit şiir namına vücude getirilen bütün yeni mahsulâtı okudular. Okumak tâbiri sahih olamaz: onların arasından koştular. Sonra derin bir menbadan ayrılmayan çöl yolcuları gibi yine o ciğerlerine taze bir hayat veren menbalara ricat ettiler. Okuduklarını bir daha okudular, bazı parçaları ezberlediler; sonra buldukları şeyler kifayet etmedi. Daha bulmak istediler, fakat heyhat!.. Ruhlarını lâtif bir uyuşukluk içinde aguşuna alan bu ufuk,, bu şiir ve hülya sahası okadar dar idi ki... O zaman aradıklarını bulmak için eski divanları okumak istediler. Fuzulileriy Nef'ileri, Nabileri Nedimleri araştırdılar, bir aralık bunların bazısında hele Nefi'de buldukları lisan haşmeti fikirle-lerini örttü, hislerini bunalttı. Elfazm tantanası altında şaşırdılar, güftesiz bir beste mırıldanmak kabilinden yalnız bu lisan mûsikisine aldanarak okudular, sonra o musikinin esas ruhuna dikkat etmek istediler. Fakat onlar, okadar sâmit yahut okadar taraka arasında o derece candan mahrum göründü ki ruhlarını istedikleri gibi titremekten uzak kaldı. Bi zaman geldi ki aradıklarını bulmaktan meyus oldular, mütalâaya küstüler, okumaz oldular. Bir kaç ay fikirleri âtıl kaldı, fakat bu atalet bir gün geldi ki o senelerce - mütalâaanın tohumlarından filizler çıktığını göstererek geçti, sanki, bir kıştan sonra bir bahar... Bu genç fikirlerin baharı inkişafa başlamıştı. Bir gün Hüseyin Nazmi utanarak Ahmed Cemil'e gece yatakta söylenmiş bir mehtap tasvirinin ilk dört beytini okudu. Ahmet Cemil itiraz etti; «Yatakta mehtap tasvir etmek olur «ıu?» diyordu; fakat biraz da kızarmış idi. Ne için? Ertesi sabah o da bu mehtap tasvirinin diğer dört beytini yapmış bulundu. Artık iştigal vesilesi bulunmuş oldu. Ya mektep kitapları... Oh! Onlarla iştigal olunmayalı zaten pek çok zaman olmuştu. Zaten mektebe girdikleri tarihten başlayarak sınıfın bir türlü yüksek derecelerine heves edememişlerdi. Smıfm orta mıntıkasında yaşamağı müreccah görürlerdi. il Evvelce mütalâadan şimdi müşaavreden çalabildikleri saatlerle ¦ders kitaplarına hasrettikleri iştigal kendilerini şu orta mın-takada tutmağa kifayet ediyordu. Bir tatil günü beraber geziyorlardı. Genç çocuklara mahsus bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde, her gördükleri şeyi buna bir şairlik vesile addederlerdi. Meselâ o gün köprüden geçerken bacalardan çıkan dumanlar için teşbih yapmak, yahut Beyoğluna çıkarken tesadüf ettikleri kürklü bir başlık giymiş minimini sarı bir Alman kızı için bir manzume söylemeğe yeltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu. Fakat artık teşaürden kendileri de nefret duymağa, bunları kendileri de gülünç bulmağa başlamışlar; dimağlarının içinde büyük fikirler bulup da onların büyüklüklerine nisbeten küçük kalanların kendilerinden duydukları nefrete müşabih bir şey hisseder olmuşlardı. O gün Beyoğlundan geçerken bir kitapçı dükkânının önünde durdular, camekânda duran

dedi. orada yeşil tahta sedirlerden birine ters olarak. Hüseyin Nazmi parasını verdi. yani yüzlerini deniz cihetine çevirerek. biraz mübtedilere mahsus tereddütle okudu.kitaplara bakıyorlardı. o Üsküdar'ın denize bakan levhasının karşısında okuruz.. kış güneşinin hafif harare-tiyle yarı kızmış taşlara ayaklarını dayayarak oturdular. Taksim bahçesine girdikleri zaman ellerinde tuttukları kitabın peşin lezzetiyle kalbleri güya bir esrarhane-nin acaip letafetlerine vusul için ilk adımı atıyormuşcasına tuhaf bir suretle mütehassis idi... Hüseyin Nazmi ilâve etti: . Anlayıp anlayamamak meselesinden de korkuyorlardı. Đkisinde de bu kitabı satın almak için âni bir heves uyandı.un «L'âme nue» şiir mecmuası idi. Ne derin bir melal!. berisinde zihinleri ilişti. bunu denize karşı. sanki bütün maneviyatı bu mağmum şiirin matemi altında eriyip gitmişti. yabancı kelimelerin üzerinde bir müddet durdular... Kitabı aldıktan sonra bir yere gitmek istediler. Ahmet Cemil'in tâbirince Hüseyin Nazmi maliye işleri müdürüdür. zira Ahöied Cemil'in daima boş yahut boşa yakın cebine mukabil Hüseyin Nazmi'nin çantası daima dolu. Birden anlayamadılar. fransızca sormağa cesaret edemeyerek kitabı istediler. Oraya kadar gittiler. Hüseyin Nazmi baktı. tâ o tepede. ellerine aldıkları ilk şiir kitabı oldu. Ahmet Cemil bunu hemen kendisine mahsus lisan ile «Ruhî Üryan» diye terceme etti. Evvelâ Ahmet Cemil cehren. Kitabın neresinden başlamak lâzım geleceğinde mütehayyir idiler. ikisi de fransızcaya mekteplerde kabil olan derecede aşina idiler. sonra anladıklarını anlayamadıklarını çözüm anahtarı ittihaz ederek manzumenin kıraati bitince gözleriyle. Hüseyin Nazmi dedi ki: — Ne zararı var? Bak güneşe! Bu güneşin altında.. şimdiye kadar fransızca bir mün-tehabat mecmuasında görebildikleri köhne bir kaç manzumeden başka bir şey okumamışlardı. — Bir taraftan aç! bakalım.. Birden Ahmet Cemil dedi ki: — Ahî Bak serlevhaya. Şiirin ötesinde. belki bir nebze fazla. Ahmed Cemil gözlerini ayıramıyordu. Ahmet Cemil'in gösterdiği kitap Edmond Haraucourd . Taksim bahçesinde. Birden Hüseyin Nazmi: — Of! Ne yeis ile dolu bir şiir!. hava güzel fakat soğuktu.. Mutlaka bir şiir mecmuası olacak.. Mahcubiyetle içeri girdiler. susarak. yahut doluya yakındır. talihimize ne çıkar? Talihlerine «Makber» unvanlı manzume çıktı.. Bu. Tâ bahçenin sonuna kadar geldiler. ikisi de müştereken uzun uzun süzdüler.

fakat biraz başlangıcı süsleyerek: «Hepsi hâbidei sükûn.... Kaçıyor. Hüseyin Nazmi atıldı: — Of! Bu halbuki!. Dikkat ediyor musun? Şu şiirin tavrmdaki ahenk meyus tarzına nasıl yakışıyor? Bak nasıl hafif başlıyor. kelimelerden mürekkep bir mukaddeme.aristanım başka bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle Jolu. sanki sürüklene sürüklene gidiyor. herşey mevsimini kaybetmiş. zannederim: «Henüz ölülerimin silsilesi bir hatimiyle vâsıl olmadı.. bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir lem'a ışıltısı yok! Yalnız bir kenarı bulutların kemirmesiyle kırılan hilâl ölülerimi mahbeslerinde lerzişdar ediyor. Îvîe7.... ümid.— Đyice anlamak için zihnimde terceme ettikçe sanki bu güzel yeis levhasının renkleri hep sisleniyor. fazilet.. Halbuki henüz kefenlerimin kâffesini tadat etmedim. Bir inilti nağmesi gibi yavaş yavaş. Terceme edince o hazin musiki.. terceme şöyle olmak lâzım gelir.» Ahmed Cemil ilâve etti: — Sanki niçin «titretiyor» demiyorsun? Yahut Türk-çede mutlaka bir şey ilâve etmek lazımsa «lerzişdarı haşyet ediyor» demeli ki kelimenin son medid hecası birden intıka edivermesin...» ' Ahmed Cemil gülerek Hüseyin Nazmi'ye baktı: •— Berbat oluyor: Saçma mı söylüyorsun? «Arz. aşk.. Terceme sanki bestesi kaybolmuş bir güfte gibi soğuk. Hem yanlış terceme ediyorsun. Bak. evvelâ en hafif seslerden. Eski merMai ve Siyah — P. o matem edası kayboluyor. şu üçüncü kıt'ayı «hepsi uyuyor» diye ter-ceme ne fena düşecek.. cesaret.... Tâ-dad etmek kelimesinin buradaki kuvveti başka olacak. Bana kalırsa yine o tarzı muhafaza ederek terceme etmeli. Sürür. sanki elemleriyle istihza için kalkarlar. 3 ot: merlerin arasında mezarımın levhası perişan bir raks ile sallanıyor.. sema. Hüseyin Nazmi müddeasını isbat etmek istiyormuş gibi kırık kırık tercemeye başladı: ' 5 «Sanki âfak bir memat amacgâhı olmuş. mezarlarının beyazlıklariyle zulmetler altında yatıyor. Kalbim.. ve ... Lâkin bazan bu azap cehenneminden kıvrananlar o zulmetlerin arasından feryat ederek.

. güneşin altında titriyordu. beride bir müddet devam edip sonra birdenbire kesilen Boğaziçi'nin manzarasına Üsküdar iskelesinden kalkan bir vapura. Hasta mıyım. Ahmed Cemil'in sadasının ahengi samimî bir teessürle veznin ağır cereyanı üzerinden mariz bir seyelân ile akıyor.. ratıp topraklarından yükselen sisli bir hava güneşin altında. nasıl bir şey? Bak şu semaya. tasvir edilmiş görmek mumkun olsa. açık sesle. karşılarında titrek havanın altında buğulanan güneşli manzara. Bir şey yazmak. ışıe o v»^. topraklarından bir buğ kalkıyor..» Bu terceme bitince birbirine bakıştılar. hayatta nalını tamamıyle almış bir adam hükmünde gözlerimi kapayabilirim. ikisi de bir müddet tercemenin soğukluğundan üşüyerek sustular. inr in. bir şey duyuyorum amma rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor. Şurada — beynini gösteriyordu ¦— bir şey var. MAI V . Beşiktaş'tan karşıya aheste aheste geçen bir kayığa. Bilir misin.. şiirin mütehammil olduğu bütün meyus edayı inşad tarzında takip ederek.. Öylece düşündüler. o duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum amma bir kere ne yazmak istediğimi tâyin edebilsem.. ağaçlarından. daima mai. nekadar inebilmek mümkünse okadar in. hafif hafif sallanıyordu. denizin üstünde biribirini kovalıyormuş gibi uçuşup kaçışan ziya parçaları. bilemiyorum. demin ellerindeki kitaptan fışkıran şiir zülâli.. Bu kıraat tarzı şiirin yeis ve meıaımı ousouuın lcx-sir etti. aşağı bakılsa siyah daima siyah. fakat ah! O ne yazmak istediğimi bilsem. Birkaç gün evvelden beri devam eden yağmurlar yalnız o sabah dinerek. daima siyah değil mi? işte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mai ve daima mai. kelimeler uzun bir matem nalesi tarzında hafif ivacaclarla uzamı gidiyordu... O siyah tabakaları parçalıyarak içeriye bak... ne buluyorsun? O siyahlar içinde ne buluyorsun? Siyah. güneş hafif bir hararet neşreden ziyasını mebzul bir atıfetle saçmıştı.~~ nediyorum ki artık ölebilirim.. Sonra birdenbire Ahmed Cemil dedi ki: — Ah. Bir şey ki mai ve siyah olsun. mailiklerden mürekkep^bir mina deryası. onu şöyle karşımda resmi çıkanlmış. ne buluyorsun? Donmuş... Bu suretle manzume bittiği zaman her ikisi de sükût ettiler bu bir nevi sekir veren şiir şarabı beyinlerini lâtif bir surette uyuşturmuş idi. uzun uzun baktılar. Bahçenin çok yağmur yemiş otlarından. ne gö-r rüyorsun. Hüseyin Nazmi: — Aman. yavaş yavaş.. o mailikleri yırtmak için uğraş. düşüne düşüne tekrar etti. düşündüler. bak ayağımı-Đ zm altındaki toprağa. Bahçenin toprak kokusu. Of!. simsiyah bir renk. Gözlerinle onun içine girmeğe çallış.. beyinlerine lâtif bir uyuşukluk veriyordu.Mai. hava ihtizaz ediyor. sonra yaptıkları tercemeden kendileri de utanarak gülüştüler.. neler hissediyorum da tahlil edemiyorum. bu ne saçma şeymiş! dedi. in.karşımda müstehzi heyulaları rakseder. Tâ karşılarında Çamlıca tepelerinin üstünde. Değil mi? Sonra. Öyle sâkit gayşolmaşçasma karşılarında1 güneşin şâşaasıyle parıldayan levhada. tâ uzakta denizin abusuna süzülen Üsküdar'a. sonra Ahmed Cemil aslını bir daha okumak istedi. sema açılmış.. ne görüyorsun.

duygularını terbiye etmek lâzım olacağını anladılar. çocuklarını kilise kapılarına bırakan annelerden. Asıl imt'handan sonra iki ay tatile muntazir idiler. Yunan ve Roma edebiyatında teahhur edemediler. bir lisanın şerhine giremez. türlü renklerin yangınları içinde ufuklardan çekilip giden bir güneş.. fikirlerinde. O şiir ummanı içine daldılar.. sırlarını tahlil eylemek lâzım geleceğinde ittifak ettiler. Yalnız yazmakla. Milton'a. insana «Kaç! Bu hayattan kaç!. Evvelâ mâkul bir tertip ile başlamak hevesinde idiler. o mübhem ve müşevveş ruh. duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de isabetini teslime cesaret edilemez muammalar haline getirir. Bir harf bile bırakmadılar. Lisanda kuvvet aldıkça şiir lezzetine kanamaz olmuşlardı.. Derslerini artık kamilen ihmal eder olmuşlardı. bütün o çirkinliklerden mürekkep gösterir. veremli kızlar ağzından söylenme neşideler. Emin olunuz ki bu mümkün olmayacaktır. uyuya uyuya geçtiler. marazlarını teşrif etsinler. her şeyden evvel okumak. fakat bunun onlarca ne ehemmiyeti var?. Goethe'ye. tekrar yeis duymağa başladılar. Ahmed Cemü için bu musibet öyle bir beklenilmeyen darbe idi ki bir müddet bütün beyni donmuş gibi büht içinde kaldı. «Sev! Bu tabiatı sev!. diğer bir gün gözlerinin önüne bütün güzellikleri döker. avuç açan beyaz saçlı adamlardan. Ah! Böyle hasta olanlar. gözsüz genç kızlardan. tahmisler. Ahmed Cemü o iki ayı Hüseyin Nazminin her yaz ailesiyle gittikleri Erenköy'ündeki köşkünde geçirmeğe hazırlanırken talih kendisi için diğer bir şey hazırlamakla meşgul idi: Babası bu sırada vefat etmişti. biraz daha yakın zamanlara gelmek istediler. öyle bir hassasiyet ki bir hastalığa benzer de değildir. evvelâ îlyadaları. bütün müsveddeler yakıldı. bir . bu iki ay zarfmda istedikleri gibi okuyacaklardı. daima işleyen amele gibi san'atm aynı mertebesinde kalacaklarını. Odiseleri okuyacak oldular. Sıra ile mütalâaya karar verdiler. mektepte bütün kurtarabildikleri vakitler bunlara safedilmiş oluyordu. Ona bir lisan bulmak. o vakit bu âlemin le-zaizile mest olarak uzun pek uzun bir müddet kalmak lâzım geleceği nazarlarında taayyün etti.» der.* * * Bugünden sonra. Fuzuli'ye... Musset'ye. Hugo'ya. hattâ ortaçağlardan sonra iki üç asırlık edebiyatı iki üç ayda esneye esneye. Schiller'e. Öyle bir hassasiyet ki bir gün hayatı bütün çirkinlikleriyle. bir şarap şişesinin yanında insanlıktan çıkmağa çalışan bedbahtlardan. daha yakm zamanlara inmekte acele ediyorlardı. Bütün o tulü tasvirleri.» der. Baki'ye. beynini bir kurşun parçasiyle dağıtan meyuslardan. aç kalmış ailelerden.. onlara kendilerini sorunuz. bunları yarım bıraktılar. eğer hakikaten san'at sahibi olmak isterlerse asıl san'at ehlile ülfet etmek onların hünerlerini. O hasta ruh. anlaşılmaz. bir suret vermek mümkün olabildiği anda o asıl şiir-likten çıkmış olur. tesdisler parçalandı. Ahmed Cemil'de şiir ile uzun iştigal mariz bir hassasiyet husule getirmişti. Bir edebiyat tarihi silsilesi buldular. bir gün bahtiyar diğer bir gün bedbaht. Hüseyin Nazminin celbettiği bütün eski edebiyata aid kitablarm ötesinden berisinden beşer onar sahife kesilmekle kaldı. Nedim'e nazirelerle beraber yakıldı. hareketlerinde. Fakat heyhat! Musibet insanları en z'yade ümide sarıldıkları hengâmlarda zedelemekten haz alır. öyle bir hassasiyet ki onunla malûl olanları başkaları için. Lamartine'e kadar geldiler. biraz sonra hazin yahut bir anda kalıbı hem neşve. çocuğunun mezarında ağlayan anneler. pejmürde çiçeklere hitabeler. Byron'a. mâkuliyetine kat'î hüküm verilemez. bu dakikada şâd. Yung'a. o öyle bir şiirdir ki mahiyeti belki kıymeti zaten vazıh olmamasından ibarettir. O sene imtihanlarını pek zor verdiler. bulutların arasında nazlı nazlı yüzen bir ay. etekleri denizlere dökülmüş yeşil dağlar gösterir. hem gam ile doldurur.

siyah mağmum gözlerini annesine dikmiş bakan Ik-bal'e. Bu matemin kahrı altında ezilip kalan kalblere metaet vermek için hayat vazifelerinin hâkim sadası kadar müessir şey olamaz. donuk bir cam parçasından başka bir şey değildir. yarım yarım cümlelerle babalarından bir şey kalmadığını. o ruhunun en samimî nedimlerini bile ülfete şayan bulmadı. biribirini tutmaz. hattâ sevgili şairlerini. Đkbal'in — üzerinden bir bulut geçen siyah gözleri — indi. Artık leylî devam edemediği mektebe yalnız gider gelirdi. . yoksa gözünüzün önünde kalacak 38 MAĐ VE SĐYAH olan sönük. bazan köşede büzülmüş. fakat birinci defa olarak ciddî bir zemin üzerinde söylenen şu bir kaç söz Ahmed Cemil'i tamamen kendisine iade etmişti. Babasının vefatmdanberi aralarında hemen hiç ciddî bir bahis vaki olmamıştı. Bir akşam validesi: •— Oğlum. baktıkça tıkanarak. bir müthiş vazifeyi ihtar etmek için validesi ihlâl etmek lâzım geldi. Ahmed Cemil o musibete uğradıktan sonra bütün duygu kabiliyetleri mahvolmuşçasına camit bir nefs hükmüne g'r-di. O geceyi Ahmed Cemil kâbuslar içinde geçirdi. bazan göğsü kabara kabara duran Ahmed Cemil'e bakarak. O vakit bu ana ağzından çıkan her kelimeyi müteakip ağlamak arzusuna mağlûbiyetinden korkarak. fakat bir gün geldi ki sükûtu. bazan da hiç birisine bakmağa kuvvet bulmayarak. perişan. ertesi gün Hüseyin Nazmi'yi bulmağa karar verdi. kalan ufak tefeğin biraz sonra bitmek üzere olduğunu söyleye-"bildi.billur parçasıdır ki üzerine şiirin ziyası isabet etsin. o her sırrına vâkıf olan dosta bol bol derdini dökmek istedi. okumazdı. Sonra yine sustular. Yalnız bir şeyden haz ederdi: Sükût! Evde de bu sükût hazzına hürmet olunurdu. Eren-köyü'ne kadar gitmek. bir aralık o sükûtun içinde muhtasar fakat kısalığında müthiş bir belagat gizlenen şu sual irad olundu: — Ne vakit şahadetname alacaksın? Ahmed Cemil artık gözlerini kapadı. Bu akşam ancak bu kadar lâkırdı olmuştu. bir tertibe uymaz. seninle biraz ciddî konuşmak lâzım geliyor. •dedi. sanki dün sütüyle beslediği çocuktan bugün ekmek isteyen bu ananın perişan halini görmek istemiyordu. Hüseyin Nazmi'den de •eskisi kadar haz almıyordu. tahlil etmek mümkün olmayan. Onların ne olduğunu anlamak için onu parlatan ziya ile kendisinin arasına elinizi koymaktan hazer ediniz. renkler gösterir ve gözleri kamaştırır.

ben aldım!» desin. bu maişet mücadelesinde o da yumruğunu sıkarak hissesini almağa çalışmak icab ediyor. Fakat ne beis var! Ahmet Cemil çalışmaktan kaçan o cebinlerden mi idi ki henüz hayat mübarezesine ilk hatvesi-ni atmadan fütura mağlûp olup kalsın. arkadaşına yüreğinin acılarını döktükten sonra onun bir nazarla: — Ne demek istiyorsun? Para mı lâzım?. Hayat ile uğraşmak. bütün beynini ezen muammaların halli çaresi Hüseyin Nazmi'nin elinde imiş gibi gidip onu bulmakta istical gösteriyordu... Sanki oturursa geç kalacakmış gibi vapurda bir yerde duramadı... Onlar daha neler isterler? Ah! Ahmed Cemil onlara neler vermek isterdi. öyle mi? Ne için çalışmasın? Bu suallere zihnen cevap verdikçe sanki dövüşmeğe hazır-lanıyormuşçasına ayaklarının üstünde biraz daha metin duruyordu. amma nerede o vasıtalar ki bütün o istenilecek şeyleri alsın da götürsün.. kalb_.» demek istedi. üçyüz bukadar gün ki herbirini geçirebilmek için ekmek lâzım. size... faI 40 MAl kat köşkün parmaklık kapısının yanındaki zili çekeceği sırada eli mûtat hilâfında titredi. o henüz çocukluktan tamamiyle çıkmamış genç kız. Sonra bütün şu. O ihtiyar anne . Servet ve haysiyet sahibi bir babanın oğlu. .. bu güzel köşkün. Mr. nekadar mes'-ud!. bunları sizin için.. ile taksim etmek ister. Fakat nasıl?.. demek isteyeceğinden şüphelendi. Erenköyü'ne çıkmak. Haydarpaşa'dan trene atlamak.. Ara sıra buraya geldikçe cesaretle içeriye girmek âdeti iken bugün bir fütüvvet kapısının karşısından dermande bir müstedi gibi cesareti kırıldı. Bu ekmek sözün kalbinden soğuk bir iz bırakarak geçerdi. bugün dü-ğünmeğe mecbur olmadığı gibi yarın da maişet endişesi henüz saadet revnakiyle parlayan alnım elem çizgileriyle bozmayacak. Daha mektepten çıkmak için bir sene var. babasının henüz hayalini gördüğü o köşeciğe kadar giderek: «Baba! Sen bizi bırakmamalıydın!. tâ o Süley-maniye'deki evceğizin kucağına atılmak.. gözlerinin önünde servetin bir timsali gibi yükselen bu binanın kapısından kaçmak. Oraya para istemek için mi gelmişti? Onun istediği şey kendisini dinleyecek br adamdan başka bir şey miydi?. avdet etmek. bahçesi demir parmaklıklı zarif köşküne kadar gelmek için geçen zaman bütün zihninin bu meşgalesine masruf oldu. Şu dakikada duyduğu cesaretsizlik bir türlü elindeki zili çekmeğe iktidar bırakmamıştı. Birden. yalnız bir nokta yaşıyordu: Validesiyle kâdeşini yaşatmak. Ah! O da zengin olsaydı. Geri dönmek. hassas.Đnsan keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer.. zihninde bütün hâtıralar. Bu böyle bir ihtiyaçtır ki hiç bir maddî fâide beklemeksizin Ahmed Cemil'i Hüseyin Nazmi'ye sevkediyordu. Hüseyin Nazmi.... bunları sizin için evet. mevkiften epeyce uzak olan Hüseyin Nazmi'nin havaî boyalı. mütalâat silsilesini bir metanet hamlesi alt üst etti. o iki sevgilinin önlerine döksün. buradan. fikirler donmuş. Sabahleyin erken kalktı. «bakınız.

Bir kar tabakasının saf beyazlığı üzerine düşmüş bir katre leke gibi.. ağabeyim hâlâ uyuyor. kapıyı ben açayım.. derin hayat zevkine karşı acı bir hüsran hissi duydu.. parmaklığı açtı. . suallerin j cevaplarını beklemeksizin bir dakikada on meseleye temasa vakit bulmuştu. benim geldiğimi haber verir misiniz? Lâmia: — Şimdi!. Ağabeyim sizi görünce şaşıracaktır. koyu perdeleri yerlere dökülmüş. henüz taranma. yürümekten mütevellit bir taab ile hemen sandalyelerden birine oturdu. — Geldiğinize nekadar iyi ettiniz..Zili çekti. böyle kitaplara malik olabilseydi! Hüseyin Nazmi'nin evinde bu his birinci defa olarak onun temiz dimağına düştü. dedi. öyle ki bu uyuşukluk getiren loşluğa halel . ve koşarak Ahmed Cemil'i yalnız: bıraktı.. Ah! O da böyle bir odaya. Perişan haliyle. oda kapısının iki cenahını işgal eden yüksek.. bu etrafını muhit olan eşyaya tasarruftan doğacak bir kanaat ve itminan ile oturmak. Sanki bu zulmetin ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç heyulalar. Bu Hüseyin Nazmi'nin küçük kız kardeşi Lâmia idi. Ahmet Cemil başını kaldırdı..... Odanın bahçeye nazır yeşil pancurları henüz açılmamış. Hüseyin Nasmi'nin bir nevheves israfiyle doldurduğu kütüphaneler. tâ karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita. Bugün ihtiyaç ile..f mış saçları koştukça savrularak açık pembe kısa esvabının etekleri uçarak bahçeyi geçti.. Đkbal'i niçin getirmediniz?.. ona karşı hâ-1 lâ Lâmia çocuk kalmıştır.. tatlı bir çocuk sesi sordu: — Siz misiniz. gönül rahatına.. şöyle bir kütüphaneye. Hüseyin Nazmi'nin odasına girince düşünmekten. Bu sene hiç gelmediniz. pancurlardan birini hafifçe oynatmak. durun. Cemil bey?.. Lâmia. Tâ köşkün ikinci katından taraka ile bir pencerenin yeşil parmaklıkları açıldı.. Ahmet Cemil köşke girerken dedi ki: _ Rica ederim... pencerelerin uzun. Odanın ötesine berisine perişan konuluvermiş sandalyeler... On dört yasına giren çocuklarda mukaddematı görülen bir takayyüt ve tekellüf endişesini henüz Ahmet Cemil hakkında takınmaz... . aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş. „.. çocukların teklifsiz görüştükleriyle bitmek tüken-] mek bilmeyen lâkırdıcılığma serbest cereyan vermiş. . Ah! Her geldikçe lâkaydâne oturduğu bu odanın bugün üzerindeki tesiri gayrıkabili tahlil bir şeydi. maişet dardiyle ilk cerihayı almış olan bu taze kalb şu havaî boyalı köşkün şu bahçeye nazır loş odasında mevcut olmak lâzım gelen fikir sükûnuna.... Ahmed Cemil'in şu kadarcıktan dostu. Şurada oturmak... selâmlık kapısından henüz başı görünen uşağa meydan bırakmayarak yetişti. Durun.

Evvelâ bütün çocuklara.. iştihar edeceksin. bugün ne için geldim? Beni ciddî dinleyecek misin? — Oogo!. Biraz evvel Hüseyin Nazmi'ye müracaattan korkan bu genç.. bütün emellerinin aksine zuhur eden bu acı hayat hakikatlerini.. değil mi? Ne uzak!. — Evet. Ahmet Cemil bunun üzerine neler bina etmiş. evin ekmeğini aramak için kimbilir nerelere gitmek lâzını gelecek. o vakit başka mukaddemeye lüzum görmeyerek. işte şuracıkta pencerenin şu asude kenarında okumak.. dedi. odanın müphem manzarasiyle bahçenin güneşli parıltısı arasında. Bak. — Yapacağın şeyi pek pek sade buluyorum.. Okumak!. Hüseyin Nazmi'ye elini uzattı: — Sana ihtiyacım var. annesini.. çaresizliğini... bütün şairane . yalnız o vakit Hüseyin Nazmi bayağı sözlere tenezzül etmeyerek. pancurları itti... muinsizliğini. Sabırsızca. ah. şimdi onun karşısında artık ihtiyata lüzum görmemiş idi. henüz terlemeye başlayan bıyıklarının altında ince donukça dudaklarıyla güzel ve zeki olduğu için sevimli bir genç idi. bütün ciğerlerini yakan ıstırapları. hastayı hasta sıfatiyle muhatap ederek: — Ne yapacaksın?. nahif çehresinde parlayan siyah gözleri. güneşin coşkun ziyasiyle beraber yazın baygın havası odaya hücum etti.. Onun susarak ¦ dikkatle dinleyişi Ahmet Cemil'in üzerinde en iyi tesiri yapmış oldu. Bitirip de sandalyesinin arkasına yaslanınca.gelmesin.. o da Ahmet Cemil kadardı. Bu ne ciddiyet?. kardeşini. — Vay! Bu ne fevkalâdelik!.tâ*: — Ne vakit şahadetname alacaksın? Demek. şahadetnameyi aldıktan sonra bütün o ümitleri bırakmak. Annesinin hazin sadası henüz kulaklarında.... Hüseyin Nazmi yalnız dinliyordu. gülmek için yaratılmış bir çocuk! Ikbal'in dün akşamki hazin nazarı. bütün" varlığına sirayet eden bu zulmetten artık kurtulmak istiyormuşçasına pencereyi açtı... Lâmia ne kadar pür-sürur. her türlü takayyütten azade. Boğuluyormuş gibi bu havayı olanca kuvvetiyle teneffüs etti! Oh!. ne yapacağım?. Oturdular.. Biçare validesi! Ya Đkbal! Ahmet Cemil'in bu hâtıra ile birden kalbi sızlayarak buruldu. Ahmed Cemil döndü. ne ümitler kurmuştu! Sanki onu kitaplarıyle rahat bırakacaklardı. Neyin var? Otur bakalım... Bilsen. dün geceki o kısa muhavereyi. lisanını efkârının perişanlığına bırakarak. şu mai köşkün bu bahtiyar odasında Hüsyin Nazmi'nin önüne döktü. Nereden aklına geldi?. Zavallı çocuk! Edip olacaksın. o çocuğun gülmemeye mahkûm gözlerinde bir bulut altında duran yaş katreleri.... derin kırkılmış siyah ve sert saçlarının altında küçük başı. Büyük bir alâka ile dinliyordu. babasının vefatının haiz olduğu ehemmiyeti. Ahmet Cemil ayağa kalktı..

Bana öyle geliyor ki seni bu kadar perişan eden şey çalışmaktan korku değildir. bitmiş gitmişti. Hüseyin Nazmi sert elli bir cerrah gibiydi. en mühim eserlerden ayrı-lanııyorlardı. Sanki ne için mütercimlik etmeyesin. Hele Ahmed Cemil artık Lamar tine'in. On altı sahife iki mecidiye. hattâ hocalık. onun için mektebi bırakmak katiyen olamaz. bundan ne çıkar? Bilâkis. Geçinmek için de geceler var.. her ikisinin ötesinden berisinden karıştırmaya başladılar.. Mütercimlik Ahmet Cemil'in fikrine daha mülayim gelmişti. Đki mecidiye! Bu parayı kazanabilmek ümidi onu âdeta mes'ut etti. Mektepte yalnız bir senen daha var.. hayatın henüz bilmediğin bir şeyine biraz vaktinden evvel vukuf hâsıl ettiğindir. Hüseyin Nazmi Lamartine'den «Raphael».. Hüseyin Nazmi sözünü geri almak istemedi — Kimbilir?. fakat tam yaranın niştere muhtaç olan yerine dokunmuş oldu. ¦— Hocalık mı? Çıldırdın mı?.. belki her ikisinin tercümesine karar verdikten sonra Ahmet Cemil . Ah o vicdan itminanı. jn. Kitapçıların on altı sahifelik hikâye tercümesine iki mecidiye kadar para verdiklerini işitmişt. akşamlar var.. Çalışmak.düşüncelere: «Siz biraz durunuz!» demek. acaba acıkmadan yiyenler gibi çalışmadan yaşı-yanlar da var mıdır? Ahmed Cemil birden azim bir tesliyet duydu: — Elbet çalışacağım!. dedi. Ahmet Cemil de buna muhtaç idi. Musset'nin on altı sahifesini iki mecidiyeye satarak yaşamaya çalışmak lâzım geleceğini artık aklına getirmiyordu . o. belki alışmcaya kadar üç gecede.. Fikirleri hep yüksekten uçuyordu.Sanki o mühim bahis demin teati • olunan dört lâkırdı ile halledilmiş. — Acaba on altı sahifeyi kaç günde tercüme edebilirim? —• Kaç gecede demek istersin. Ahmed Cemil Musset'den «Bir zamane çocuğunun itirafları» için a j.. evet. dedi. okudukça kitapları ne için aldıklarını unutuyorlardı. Tercüme olunabilecek şeyleri düşündüler.. Senin gibi bir adam her iş yapabilir. . «Ben hayatımı kendim kazandım? Ben yine kendi işimle yaşıyorum!» diyebilmek. ısrar ediyorlardı. zaten demin de öyle düşünmüyor muydu? Ne için çalışmasın? Amma talih onu hayata zahmete girmeden tasarruf edenlerden biri etmemiş. Nihayet biraz okumaya karar verdiler.. Bilmem. sabahlar var. — Hem ne için emellerine bitmiş nazariyle bakıyorsun? Seni meslek ihtiyarından menedecek bir sebep görmüyorum. x » jj *-> — — — — madem ki yaşamak için çalışmak lâzım geliyor.. O vakit iki arkadaş bu fikrin peşini bırakmadılar.. i a n. uzun uzun muhasebeler cereyan etti. hayatı olanca hakikat ve maddiyetiyle kabul etmek.. Bu iki nefis eserden birinin.. Hüseyin Nazmi'nin kütüphaneleri karıştırıldı. çalışmak.

Ek cümleyi okudu.. cesaretini birden kıran ye'si yalnız duymuş olmak için mutlaka hissiyatına bir suret vermek maksadiyle ümitsizce uğraşmak lâzım gelir. hiddet etti. o güneşle dolu bahçe. Ah! Hüseyin Nazmi'nin kütüphanesinin penceresi... Ahmet Cemil her karar verdiğini hemen icra etrek istiyenlerdendi. pencere. fakat ne harap edici bir yorgunluk.mutmain bir nazarla bakarak: «Ben biraz çalışacağım. şu ruhsuz. ortasından bir parça okudu. Ahmet Cemil ayağa kalktı. O. Đnanamıyordu. Artık iyice sıkılmış idi. belki diğeri tercümeye daha müsaittir. orada duyulan fikir hazzı.. Muvaffak olamamaktan. o ziya telâtumu.. ceketini fırlatmakla kanaat etti.gece zuhur eden mühim meselenin halli işte şu elinde kenarlarının yaldızı parıldayan kitapların arasında saklı inıişçesine . Odasının bir kenrmda cüâsı uçmuş eski ceviz yazıhanenin önüne oturdu. Henüz tercüme ile itilâfı yoktu. Odasında gezindi. Bazan kelimeler için sadık bir muadil arıyarak bazen bulduğu lügatlerin ahengini altında üstünde bulunan kelimelele iyi bir mücaverette bulamadığı için bir müradif düşünerek. Fesini. bir dakika evvel yazdığı iki kelimeyi dört satır aşağıya koymayı daha münasip buiarak. bir daha okudu. önündeki kâğıtta yazdığından ziyadesini çizerek. Böyle giderse onaltı sahife için ne kadar çalışmak lâzım gelecekti? Sonra tercüme ettiğini okudu.. Neresinden başlayacağında tereddüt etti. yaptığı tercüme bukadar çalışmanın neticesi. hemen odasına çıktı. iktidarını kâfi görememekten gelen bir sıkıntı.. renksiz şeyden mi ibaretti? Bu dakikada hissettiği azîm keselâm. bir hayli tercüme etmiş zannediyordu. dedi... Evvelâ Raphael'i açtı. Şu dakikada bütün geçmiş saadetinin güzel yuvası olan bu evceğiz sanki bir işkence zindanı gibi . Bunun hülyası. aslında tabiî ahenkle imtizaç eden küçük muterizaları tercümenin neresine sokuşturmak lâzım geleceğinde tahayyür ederek. Validesine. belki bir sahife tercüme etti. başlamak istedi. buna verilebilecek tercüme şeklini düşünerek süzüyordi1.. Đkbale .. Şimdi tercüme işi artık maişet bedeli olmak acılığım kaybederek sene-lerdenberi tek emeli olan muharrirlik meslekine tatlı bir mukaddeme hükmünü almıştı.. Ancak bir sahife!.. hava almak istedi: Evlerinin bahçesine — minimini bir bahçe ki Đkbal kendisine göre onun bir bahçıvanı idi — nazır bir pencere. Okuduğu hemen kolayca tercüme ediliverecekmiş gibi kalemi kâğıtm üzerine koydu. Oru da okumak istedi. bir âsi kelimenin arkasından uzun müddetlerle koşarak devam etti. tamamen soyunmaya vakit bulamadı. şu güneşin kifayetsizliğinden toprağı yosunlaşmış bahçe. Odasının penceresini açmak. kelimelerin sırasına riayet ederek cümlelerin her cüzünü birer birer tercümeye başladı. o toprak kokusu. Bu kafesinin boyası solmuş.. Tercüme hakkında kendine göre efkârı vardı : Aslına tamamen mutabık kalarak cümleleri aynı terkip silsilesiyle aynı rabıtalarla tercüme etmek lâzım geleceğinde musir idi.duramadı.» dedi. lezzeti Hüseyia Nazmi'nin ısrarlarına mağlûp olmayarak onu eve kadar şevketti. Hattâ. Sonra bir aslına bir de önündeki müsveddeye baktı. bir aralık kitabı tekrar aldı.

pek gevşek bir eda ile. sonra biraz düşünerek ilâve etti: — Fakat bir şart ile: Đsmimi koymayacaksınız. Bunu okumak için çalıştı. Zihni okadar dağınıktı ki düşüncelerine bir intizam veremiyordu. kütüphanenin önünde lâtif bahçesi olaydı. fakat onaltı sahifsini kırk kuruşa tercüme etmek için değil. tâbi de arkasını aramamıştı Derhal kabul etti: — Çıkan cüzlerle aslını veriniz. kitapçı düşündü.Ahmet Cemil'i eziyordu.. iki saatte on sahife tercüme etmiş idi. Bir yere gitmek için muayyen fikri olmadığı zamanlar daima ayakları onu oraya. Zaten hikâyeler de satılmıyor ya. «Hırsızın kızı» bir hikâye idi ki dört cüzü neşrolunduktan sonra mütercimi vazgeçmiş. Musset'den sonra «Hırsızın kızı!» Đşte hülyalarının sonu! O akşam Ahmed Cemil. Kapların üzerini okudu. öte beriden.. matbaaların sırlandığı şu caddeye getirirdi.. son haftanın risalelerinden bahsetti. Yürürken muntazam düşünmek. Bir aralık aklında yer tutan suale şu cevabı verdi: — Ne olacak? Kitapçılardan birine müracaat ederim. dedi. La-martine'i. yeni kitaplardan. sonra birden fikrini söyledi. Ahmed Cemil buna karar verdikten sonra caddeye indi. ne yapacağına bir karar vermek istiyordu Bu kabil olamadı. Zannetti ki yürümekte devanı ederse sinirlerini teksine muvaffak olabilecek. aklına birşey gelmiş gibi: — Sahih. evet zengin olaydı. köşkte müzeyyen bir kütüphanesi. Onun da Erenköyü'nde bir köşkü. ara sıra uğradığı kitapçılardan birinin dükkânına girdi. . Kâğıtları annesinin önüne döktü: — Đşte!. dedi. tercüme dedikleri geyin bu kadar kolay olduğuna şaştı.. ki-taphanelerin.. tek pencereli dar odacıkta yazın şu bunaltıcı sıcakla-riyle çalışmak. Burada yaşamaya mecbur olmak: burada. Matbaa-i Osmaniye kütüphanesinin önüne gelince bir aralık durdu. Lamartine'den. sanki sokağa çıkarsa aradığını bulacaktı. tekrar çıkmak için fesi ile setresini giydi. dedi. Babıâli caddesine kadar geldi.. — Olsa olsa hikâye tercüme ediniz. Sonra birden kitapçı tavrını tebdil etti. Duraladı.... bu gidişle milyon kazanacak.. ne tercüme edeyim?» derim. bir müddet gözleri kûfî yazılmış bir serlevhaya tesadüf etti. Ah! Ahmet Cemil zengin olaydı. «Tercüme etmek istiyorum. Başka kitaplar pez az satılıyor. Musset'yi orada okuyaydı. «Hırsızın kızı» hikâyesine devam etseniz ya! dedi. uzun uzun vitrinde duran kitaplara baktı. şu basma perdeli.

diyordu. Kitapçının dükkânına devam ettikçe bazı şeyler öğrendi kin bunlardan istifade yollarına müracaat kabil idi. Daha ruhsat alınacak. o güzel güneşten halkı bütün Đstanbul'un en güzel yerlerine sevkeden^bu lâtif mevsimden nefsini mahrum ederek husule getirdiği bu çalışma mahsulünü satabilmk için kitapçı dükkânına günlerce devam etmek. daima sizin zararınıza olarak. Đlk dört cüzün tercüme tarzından cesaret alarak zaten hiçbir ifade meziyetine yahut fikir zarafetine malik olmayan bu kitabı hemen bir hamlede tercüme ediyordu... amma ne?.. kitapçı size sadaka veriyormuş gibi burun kıvıra kıvıra sekiz on talepten sonra verecek. size en ummadığınız neviden muhtelif paralar verilecek.. hattâ alabildiğiniz paralardan türlü akçe farkları kaybedeceksiniz.. fakat akşam soğuk kanla düşündüğü zaman devanı etmek lâzım geleceğine karar verdi: — Đş bir kere nizamına girinceye kadar. haftada bir cüz nşrine başlandı. Elinize şöyle kümelice para geçmeyecek.. Bir aralık biraz mahcubane ısrar neticesiyle kitapçıdan yüz kuruş alabildi. Hem basılsın. Fakat bu meşguliyetten duyduğu nefret çalıştığı müddeti azap haline getirdi. Demek. tashihlere bakmalı.. kaç cüz tutacağını ne bileyim?» dediğini işitince donup kaldı. şu mülevves müsveddelerin arkasında koşmak. matbaada başmürettibe yaltaklık etmeli. Bunlar nerelerden toplanmış. bu cinayetler ve acaip vak'alar silsilesini nefret ede ede tercümeye hasretti. ne kadar intizar!. Ahmet Cemil bir şey söylemeden çıkmıştı. mektebin tatil zamanından istifade ederek gecelerini. Hikâyenin ruhsatı alındı. Yalnız tercüme kâfi değil. tabım zügurtlugu daha çabuk neşrine müsait değildi.... Devam etti. gündüzlerini garip vak'alardan mürekkep bir dolaşık yumak icadında mahir bir muharririn fikrinden çıkan ve kimbilir kaç kişinin kış uykularına türlü korkunç rüyalar karıştıracak olan bu hikâyeyi. O da çekişe çekişe alınacak.. Bunları düşünürken içinden kabaran geniş bir nefesle: — Of!.... yarın basılacak. havadan.. kesirler kaldırılarak yapılacak. bir kere okutturayım.Bugünden itibaren Ahmet Cemil için mütemadi bir çalışma başladı. eline para geçemiyordu. bir çalışma vesilesi daha icat etmeli. Aman Yarabbü. bunun mukabilinde de ne kadar zahmet. Damarlarının içinde bir bestekâr kanının cevelânmı duyduğu halde ekmek yemek için gecesinin sekiz saatini murdar çalgılı kahvehanelerde müstekreh muganniyelere demkârlık etmekle geçiren bir kemancı gibi ruhu türlü bedialar yaratmağa kabiliyet gösteren bu genç batakhanelerde bitmez tükenmez hırsız muhaverelerini tercüme ettikçe kalbi nefretinden şişerdi. demek haftada iki mecidiye. Başka bir şey daha lâzım.. ruhsat peşinde koşmalı. Halbuki zaman geçiyor. Ahmed Cemil bu suretle yaşayabilmek mümkün olmadığına kanaat hâsıl etti. . Kitapçılar neşrettikleri risaleler için makale yazanlara ehemmiyetine göre para veriyorlardı. tediyat.. evde günlerce kapanıp. Fakat asıl on beş gün içinde sekiz on cüzlük müsvedde hazırlayarak onbeş yirmi mecidiye alabilmek ümidiyle kitapçının dükkânına gidip tabiin para meselesine katiyyen yanaşmadığını görünce. bugün ruhsat alınacak. şimdi elime para geçecek diye elîm intizarlar içinde bulunmak lâzım gelecek.. nihayet kızara kızara tercüme hakkını istemeye cesaret aldığı zaman herifin : «Durun bakalım. Elli altı kuruşa aldığınızı elli üç kuruşa bozduracaksınız. derdi. Artık o gün eve gidip çalışmadı.

Ahmed Cemil bir kaçma yazı yazsa? Neye dair olursa olsun; fransızca eski yeni risalelerde, ceridelerde tercüme olunabilecek ne olursa olsun. Hüseyin Nazmr'nin müşteri olduğu risalelerin eksiklerinden, hayat nüshalarından istedi. Bunlardan en yabancı olduğu esaslara, en lakayt kaldığı bahislere dair tercümeler yaptı. Bunları kitapçılara götürdü, bazısını kabul ettirebildi, kabul ettirebildiklerinden bazısı için para alabildi. Fakat ne zillet mukabilinde!... Daima kalabalık olan kitapçı dükkânlarında daima meşgul görünen kitaplardan daima ayıp olan para taleplerine katlanmak... «Şimdi yok...» — «Hâ! o makele mi? Yakında icabına bakarız» — «Üç gün sonra...» tarzında bir müşteriye kitap gösterilirken, meşguliyet arasında, yahut kuru fasulye pilakisi yerken iri lokmaların müsademesi esnasında verilmiş cevaplarla, mahrum, avdet etmek... Edebiyat âlemi, matbuat mesleki bu muydu? Hiç olmaz-. sa bu kadar zahmetine, eziyetine katlanmaya başladığı şu meslekte altına imzasını gurur ile, iftihar ile koyabileceği şeyler yazabilse... Bir gün yine bir makale götürdüğü bir risalenin tabii — Faiz efendi isminde munsıf bir adam ki onun ihtiyaç derdini anlamıştı — dedi ki: — «Mir'at-ı Şuûn»için tefrikalık bir hikâyeye lüzum varmış, başkası kapmadan imtiyaz sahibine müracaat etseniz a... Đyi bir adamdır, ihtiraz etmeyin. ihtiraz etme!... Ahmed Cemil pek iyi anlamıştı ki ihtiraz eden aç kalır: Haydi kendisi aç kalsın, fakat evdekiler? Hemen o dakikada cesaretle «Mir'atı Şuûn» matbaasına girdi, imtiyaz sahibinin odasına kadar çıktı. O vakte kadar bir ceride idaresine girmemişti; zihninde matbaa âlemlerini, ev-rak-ı havadis idarehanelerini büyütür; yeşil örtülü azîm yazıhanelerin yanlarında iri sakallı, altın gözlüklü, yüksek söyler, yüksekten bakar adamlar tasavvur ederdi. Şu bir iki ay-danberi kitapçı dükkânlarında gördüğü numuneler henüz bu hayalleri büsbütün silmemişti. Hüseyin Baha efendiyi müdüriyet odasında kanepeye lâ-kaydane yaslanmış, başmuharrir Ali Şekibin parmaklariyle hemahenk olarak pest perdeden okuduğu bir şarkının ninnisiyle uyumaya hazırlanmış görünce şaşırdı, yle^inden kalkmaksı-zın yüzüne istifsarkârane bakan Hüseyin Baha efendiye nasıl hitap etmek lâzım geleceğinde tereddüt etti. Fakat Hüseyin Baha efendi iri sakallı, altın gözlüklü bir sahib-i imtiyaz olmamakla benaber pek iyi bir adam tesirini yapıyordu. — Ne istiyorsunuz, oğlum ? dedi; bu hitap Ahmet Cemil'e cesaret verdi, ne istediğini anlattı, Hüseyin Baha efendi doğrularak dinledi, sonra Ali Şekib'i göstererek: — Soralım da hakikaten ihtiyaç varsa... Ali Sekip döndü, o bu gence bir kaç kere tesadüf etmişti. Bir hafta sonra, devam eden hikâye bitecekti, «Đşte, Ahmet Cemil bey tercüme etsin» dedi. — Aman okudunuz mu, bilmem?

Ali Sekip o iyi yürekli adamlardan idi ki beş dakikada dost olur, hasbıhale girer, her görüştüğünü sever, dünyada her şeyi sevmek için yaratılmıştır. Mai ve Siyah — F. 4 Ali Sekip bir hikâye okumuş, onu tavsiye ediyordu. «Durun bakayım? Burada mı?» Kitap bulundu. Ahmed Cemil'in eline tutuşturuldu. «Hemen başlayın!» denildi, o, sıkılmasa Ali Şekib'le Hüseyin Baha efendinin boyunlarına sarılacaktı: utana utana girdiği bu yere beş dakikada ısınıvermiş, beş dakikada bu adamlar hakkında derin bir sevgi duymuştu. Đşte «Mir'atı Şuûn» ceridesine ilk intisabı böyle oldu. Şu ilk mülakatın şevkiyle Ahmet Cemil bir hafta içinde -— tatilin son haftası — cerideye bir ay kiyafet edecek kadar tercüme hazırladı. Ali Şekib'in tavsiye ettiği bu hikâye de «Hırsızın kızı» tarzında bir şeydi, fakat artık Ahmet Cemil müşkülpesent-liğe lüzum görmüyordu; madem ki imza koymuyor... o imzayı asıl yazmak istediği eser için saklamak istiyordu. Para meselesi için ikinci mülakatta Ali Şekibe açıldı. Artık teklifsiz bile olmuşlardı. Ali Sekip hemen: — Oh, bak, o nazik meseledir... hele başlayalım, ben sana para alîveririm. Elbette Hüseyin Baha efendinin kara gözleri için çalışacak değilsin a... idarenin sandığı daima boştur amma... sen bana biraz kendini tanıtsana bakayım. Başka birisinin ağzında terbiyeye mugayir telâkki edilecek bu sual onun ağzında öyle saf bir kalbden sâdır olmuş görünüyor ki Ahmet Cemil garabetini fark bile etmedi. Dört lâkırdı ile kendini tanıttı; o zaman Ali Sekip hiçbir kelime söylemeyerek elini. uzattı, kendisine bir muavenet eli ariyan bu genç eli samimiyetle sıktı. Bundan sonra Ahmet Cemil'in hayatı hemen takarrür etti: daima çalışmak, öteden beriden müteferrik olarak ayda üç dört yüz kuruş kadar bir para kazanmak... Mektep açılmıştı. Hüseyin Nazmi ile beraber artık son sınıfta idiler! Fakat aralarında eski sıkı refakat mümkün olmuyordu. Biri leylî diğeri niharî idi. Hüseyin Nazmi okuyor, Ahmet Cemil yazıyor, birinde fikir melekeleri servet kesbedi-yor, diğerinde kabiliyetler yıpranıyordu. Bu hayat farkı eski münasebet samimiyetini biraz izale etmiş gibiydi. Bu son sene Ahmed Cemil derslerine büsbütün ihmal eder olmuştu. Sabahleyin mektebe gidinceye kadar, akşam mektepten çıktıktan sonra, gece yatıncaya kadar işleyen, daima işleyen bir fikrin mektep derslerine tahammül derecesi neden ibaret olabilirdi ? Zayıflıyor, sararıyordu; buna annesi lakayt kalamazda Sabiha hanım çocuklarının hiçbir halini ve hissini tedkik-ten hali kaımayan annelerdendi.

Bir gün annesinin önüne — «Mir'atı Şuûn'un idare memuru Ahmed Şevki efendiden aldığı beş mecidiyeyi koyduğu zaman Sabiha hanım dedi%ki: — Daha'paramız bitinedi, oğlum, sen beni israfE alıştıracaksın. Bizim idaremizden ne olacak? Biraz da kendine baksana... Hem bu kadar yorulduğuna da razı değilim, sonra hasta oluverirsin... Ohmed Cemil güldü, analık şefkatinden doğan bi rikkat sözleri Ahmed Cemil'i birden beş yaşındaki çocukluğuna iade etti, kumral uzun saçlı başını annesinin dizine koydu: — Ben çalışmayacak dursam nasıl olur, anneciğim? Ben çalışmalıyım ki bir gey olabileyim, ben şimdi yorulsam sonra rahat edeceğim... hele bir mektepten çıkayım, bak ne olacağım? Oğlunu bir matbaa sahibi, bir ceride müdürü görürsen iftihar edersin, değil mi, anneciğim? Şimdi Ahmed Cemil'in kalbine bu tazejpüt. düşmüştü. Bu ümidin üzerine ne hayaller nakşetmiş, zihninde neler tertip etmişti! Kitapçı Faiz efendiye bir ceride imtiyazı aldırtıyor, kendisi başmuharrir oluyor, Hüseyin Nazmi'yi beraberine alıyor, beheri beş liralık hisse senetleri çıkarıyor, bir matbaa açıyor, hisseler hâsıl olacak temettülerle yavaş yavaş imha ed'liyor, matbaa Ahmed Cemil'e münhasır kalıyor. Babıâli caddesinin bir münasip yerinde, meselâ Sirkeci'de dört yol ağzında köşelerden birine zarif — zihninde resmi bile çizili idi — bir dai-Ee; küçük bir araba, tek atlı... ziyade tantanaya ne lüzum var? O vakit gözlük de takacak. Gözlüğe bilhassa ehemmiyet veriyordu. Sabahleyin Süleymaniye'den... — Yok, yok, o evi satıyorlar, başka bir yerde, daha nerede olacağı tekarrür etmemişti, bir ev... — Sabahleyin arabasına bindiği gibi askerce bir sesle emir verecek: — Matbaaya!... Bu hayali dairma süslerdi, yegâne tesliyet medarı bundan ibaretti. Bunu, gece yatağında rahat rahat düşünebilmek için hattâ yatmakta acele ederdi. Daha neler düşünmemiş, bu ümidin etrafında neler icat etmemişti? Bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi, fakat bu hayal pek seyyal idi, belli_belirsiz bir §ey... ...... Müphem bir çocuk çehresi, kimbilir kimdir? Ahmed Cemil bu çehrenin ismini bilmekle beraber saraha+le tâyine bile cesaret edemezdi. Mektebin *edris müddeti bitmek üzere idi ki bir gün akşam üstü «Mir'ati Şuûn» matbaasına uğradığı zaman Ali Sekip kendisini görür görmez: — Ben de seni bekliyordum, dedi; sonra söyleyeceği şey yanında tashihlere bakmakla meşgul olan Raci'den, Saib'den saklı imiş gibi Ahmed Cemil'i tuttu: Hüseyin Baha efendinin odasına kadar çekti götürdü: — Sana bir iş buldum, dedi. Ali Şekibin bulduğu iş bir hocalıktan ibaretti.

— Aman.^*1... sonra gözlerini Đkbal'in gözlerine dikti:' — Artan para da lâzjn.. sen de!. toplamanın sıhhatine inanmadı. «Ne?» dediler. tolamının neticelerini birer rakkamla işaret ederek hattın altına indirdikçe kalbinde bir heyecan duyuyordu. Herkes tam bir sükût ile neticeyi bekliyordu. Yekûn ne olacak?. — Daha? Daha?. iki lira daha zam olunca madem ki ev kirası yok. kâh Seher'e gözlerini tevcih ederek muvazeneyi tanzime çalışıyordu. — Daha?. itirazlar ileri sürülüyordu. o. anne zengin oluyoruz. — Aman ağabey. iyi terbiye almış altı . Sanki haftada o üç saat zarfında daha mı ziyade kazanıyor? Ahmed Cemil'in aylık muvazenesinde iki liranın pek büyük bir ehemmiyeti vardı. değil mi anne? Gelin edecek kızımız var.. Ali Şekib'den bu haberi aldıktan sonra güya demiryolu kur'asında büyük ikramiyeyi kazanmış gibi bir an evvel eve müjde vermek üzere Süleymaniye yolunu her vakitten daha erken tuttu.. kahkahayı salıverdiler. cedvelin her noktasında uzun konuşmalar oluyor. Đkbal'in arasında rey vermek üzere hattâ Seher bile meclise davet edildi. galiba? Daha? Daha?. çocuk pek küçük amma ne olur. Seher utandıs kaçtı. noksan bi.. Başka ne masraf kaldı?. akşam yemeğinden sonra gider... sonra yanına bir uşak terfik ederler. zaten onun evine de yakın. Sabiha hanımın. Bu akşam mühim bir para müzakeresi açıldı. Nihayet Ahmed Cemil sütunun altını çizdi. bir daha yapmaya başladı. Hep arıyorlardı. Büyük eski bir konak. Toplama bitince hayret etti. «Şey» dedi. Seher mutbak sarfiyatı hakkında fikirlerini söyledi: Aiı-nıed Cemil kâh annesine. cetvelin her rakkamı tekrar okundu. bir saat kadar ders. Hiçbiri inanmadı. toplamaya haşladı. şeyin ismini bulamadı... Daha ne var? — Şu yazıldı mı? Şeyi unuttun.. Ali Şekib'in bulduğu ders Vezneciler civarında idi.. toplama bir daha yapıldı. Masraflar kalem kalem ilerliyordu. dedi. Daha?.r şey olmasın diye dikkat edildi: Seher bir* aralık: «Şey unutulmuş» dedi.Ayda iki lira vereceklerdi. Haftada üç gece. Bir hayli para artıyor... Ahmed Cemil'in yanma yaklaştılar. Ahmed Cemil'in elinde kurşun k&iem diyordu ki: — Şöyle böyle eve dört beş yüz kuruş giri. yine evine avdet eder. Aıhmed Cemil elinde kâğıdı sallıyor: «Zengin oluyoruz!» diye bağırıyordu.

kulağına: . Ahmed Cemil âdeta sıkıntısından terledi.. Mektep bittikten sonra Hüseyin Nazmi ile hayat iştiraki hemen büsbütün bitti. haftada üç defa olsa kâfi. tabiî geceleri tercih edersiniz. haftada üç gecesini mahveden Vezneciler seferi derslere vakit bırakmıyordu.. mütemadiyen işlemekten yorulmağa başlayan zavallı başını iki ellerinin arasına almış. «Bu defa bu kadar kalsın efendim. artık haric-den gelen tesirleri kabul etmek istemeyen fikrine bir senedir mühmel kalan dersleri sindirmeğe çalışırdı.. çocuk gözlerini indirdi. Uykusundan tasarruf etti. ara sıra da bazı risalelerde yazı yazacak. Avdet ikin kendisine bir uşak terfik olunur. yanlı&ları tashih etti. Çocuk yüzüne bakıyordu.. Çocuğa biraz kıraat yaptırdıktan sonra ne yapmak lâzım geleceğinde tahayyür etti.. Çalışmasından memnun olmadığı zaman kendisini haberdar eder. Hüseyin Baha efendi birgün gözlüğünü zapta çalışarak hizmetinden hiç menun olmadığı Osman Tayyar'ı göstermiş..» Bu akşamdan itibaren ders başladı: fakat hocalığın maddî güçlükleri hakkında henüz bir fikir hâsıl etmemişti. büsbütün matbuat âlemine atılacak. en ziyade dikkat olunacak şey çocukta tahsil hevesi uyandırmak. bu ¦şahadetnamenin temini için çalışması..insanları korkulu fikirlerden kaçmaya sevkedes bir hisle — bunu hemen silip çıkarmakta istical gösterdi.. gelecek ders için kitap getireyim de. Korktuğuna uğramadı. bazı kaideye taallûk eden hataları izah etmek istedi.. Ahmed Cemil hiçbir yere intisap etmiyecek. başladığı bir şeyi bitirmiş olmak azminden başka bir şeyden ileri gelmemişti. Bu sene dersleri büsbütün ihmal etmişti.. «Ya sınıfta kalırsa!» bu korku zihinine iliştikçe —. O Harbiye nezaretine intisap edecek. Bir yandan bir tâbie tercüme ediverdiği »vocuklara malûmat» sürekli yayım.. «Mir'atı Şuun» heyeti talhririyesi arasında zaten yeri hazır. Đmlâ yazdırmak istedi. dirseklerinin üzerine dayanmış. zekâsına âdeta bir dûniyet veren bu hüccetten utanır. Artık ne yolda tedris tarzı intihabı icabedeceğinde kendisini muhtar bırakıyor.» Konaktan çıktıktan sonra âdeta geniş bir nefes aldı.yaşlarında zarif bir çocuk. Çocuğun babası — nazik bir efendi — Ahmed Cemil'e takip olunacak hareketi tâyin etti: Çocuğu idadî sınıflara ihzar etmek lâzım. para kazatoacak. değil mi?. Ahmed Cemil bundan bahsedilmesine rıza vermez.. ondan zaten büyük bir şey ümid etmiyordu. biraz okumak biliyor. dün akşam geçim cetvelini şenlendiren iki liranın kolay kazanılmayacağını şu ilk tecrübe ile anlamıştı. küçük odasında. Artık maişet tarzını bulmuştu. Mektebin son imtihanları yaklaştı.. bir şey anlamadığından emin idi. Đhtarların bu kısmında çocuğa manidar bir surette bakıldı. ders saatlerine gelince: «Şimdi kış girmek üzere. Senenin on ayında artık çalışmaya lüzum gördü. büsbütün sıkıldı. fakat bir şahadetname ki. sonra okuttuğu yeri yazdırdı. imtihan zamanı yaklaştıkça içine bir korku giriyordu. Şahadetname aldıktan sonra hiç sevinmedi.. bir taraftan «Mir'atı Şuûn »için ikinci defa olarak başladığı bir hikâye. herk<" /azın hararetiyle yataklarında erkence uyuduğu bir sırada kitaplarının üstüne eğilmiş. şahadetnameyi alabildi. beş dakikada iş bitti. söyleyecek bir şey bulamadı. Şimdi ne yapılacak? Çocuk bekliyordu. bir iki ders daha bulacak.

matbaa müdürü ise kendisini göstersin. Hüseyin Baha efendinin buna — hattâ bazı çarpık işlerine — tahammül edişine bakılırsa bu adamın matbaada müdüriyet sıfatını takınmak için bir hususî hakkı olmalıydı. baş mürettip mürekkepli elini kapının kenarına dayamış «mütenevviaya bir buçuk sütun daha lâzım!» derken — çalışmak. Ahmed Cemil şahadetname aldıktan sonra bu dördüncü defaya da hatime verildi. Bazan kulağına çarpan sözlerden yavaş yavaş anlamıştı ki Tevfik efendi Hü- şeyin Baha efendinin şeriki imiş.. daima sakit bir adam ki matbaada bir gölge gibidir. sulanan bu biçare gözleri dinlendirmeğe vakit bulamayarak yazmak. sahibi imtiyaz Hüseyin Baha. yahut bir cümleyi rabt edebilmekten irkilişi üzerine ileriye gitmek istemeyen . Meselâ Osman Tayyar dördüncü defa olarak «Mir'atı Şuûn» a intisap etmişti. Matbaa müdürü? Ne demk olacak. mariz. Matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz. «Mir'atı Şuûn» için hergün havadis ve mütenevvia sütunlarını doldurmak. mahiyetini bile bilmez. Bugün «Mir'atı Şuûn» matbaasında. galiba asıl sermaj'e de onun imiş. yarın diğer bir ceridede. odasından mangal mayıs ortasında kalkar bir ihtiyar.. sabahtan akşama kadar idarehanenin havı uçmuş. Baş muharrir Ali Şekib.. kimse ile konuşmaz. acılıklarından bir çoğunun zail olduğunu duyardı. mütenevvi şekillerde yırtıklariyle bir garibe halini almış soluk yeşil çuha örtülü yazıhanesinin kenarına ilişerek — Ali Şekib bir tarafta ismal-i ahval yazarken. Hüseyin Baha efendi bîr hesap meselesi için Ahmed Şevki efendiye çıkışırken. Ahmed Cemil buna hiç ehemmiyet vermezdi. Bu adamla bir çift lâkırdı etmemiştir. Hattâ bu defa Hüseyin Baha efendi Osman Tayyar'ın matbaadan çıktığına dair ceridede iki satırlık bir ilân neşrine bile lüzum gördü. hele şu çapkından kurtulduk! Şimdi gitsin de başka bir «Mir'atı Şuûn» namına para alsın. Bir de. Ahmed Şevki efendi o gün bir aralık Ahmed Cemil'e: ¦— Oh!. Daima küskün. bazan iki yerde birden. demişti. Ahmed Cemil bu matbaada hemen herkesi severdi. idare memuru Ahmed Şevki efendi. Raci ötede bir risale-i mevkutede güzel bir manzumeyi tezyife çalışırken.«Sen mektepten çıktıktan sonra buradasın» demişti. «Mir'atı Şuûn» a kat'î surette intisabından sonra Ahmed Cemil'in hayatı bir intizama girmiş oldu: Kitapçılar için çalışmak. bunlar o saf yürekli adamlardandı ki mülakatlarından bir inşirah-ı derun his eder. sonra yorgun zihininin bir kelimeyi bulabilmekten.. hiçbir şeye karışmaz. küçük odasına girer. mevkut risalelere makaleler yetiştirmek. matbaa müdürü Tev-fik efendi vardı ki matbaaya hergün herkesten evvel gelir. muhtelif renklerde lekeleri. odasında kül eşelemekten başka bir şey yapmayacaksa müdüriyetten vaz geçsin. yazın kürk giyer. mütemadiyen işleyen zavallı başını dumanla uyuşturabilmek için biribirini müteakip yaktığı sigaraların dumanı gözlerini doldurdukça durmağa. zaten bu üç kişiden başkaları daima seyyar idiler. yalnız Ahmed Şevki efendiyle idare işlerine bakar. yazı imal eder bir âlet kabilinden uzunluğuna kesilmiş kâğıtları tekrar okumağa vakit bulamayarak doldurup bir yenisine başlamak. Altı ayda altı kere matbaa değiştirir adamlar.

dinlenirdi. bazan geceleri nöbet bekleyecek. Yalnız akşamları evine geldiği zıaman yemek vaktine kadar minderin üzerine boylu boyunca uzanır. yeni çıkmış kitap varsa şöyle bir bakar. barıştırmış. bir aralık merdivenleri iner. sahib-i imtiyazın odasında sedirin üzerine ilişip yatacak. Cuma yok. Eve gelince val'desiyle ikbal o günün vukuat silsilesini naklederlerdi.. Dün Đkbal Seher'le beraber sekiz arşın basma almak için Kalpakçılar başına gitmiş. onlar söyler.. Ahmed Cemil bu hiçleri derin bir zevk ile dinler.. yahud gidip gelme bir Boğaziçi seferi yapacak. muttasıl oturmaktan yorulmuş vücuduna bir taze hayat vermek için kalkıp biraz dolaşır. Buna uzun uzun. gençlere mahsus konuşkanlığım kaybetmiş idi. Bu meşgale içinde yemek için vakit bulamazdı.. yahud. fakat isterdi ki kendisine öteden beriden bahsolunsun. Ekseriyet üzere peynir ekmek üzümden teşkil ettiği öğle yemeğini güneşsizlikten. pazar yok. Zira bütün ümidlerinin mütemadi çalışma neticesiyle zuhur edeceğine kani idi. dinledikçe sıcak bir günden sonra düşen yaz yağmurlarının latif serinliğine benzeyen bir haz duyardı. dudaklarında geciken bir tebessümle gülümserdi. Bu hayat tarzı daima böyledir... Bugün komşu Sabire hanım gelmiş. O. yalnız dinler. Fakat o Vezneciler'deki ders Ahmet Cemil'e o kadar ağır geliyordu ki eğer başka türlü telâfisine imkân olsa o iki lirayı çoktan terk ederdi. eğri takılmış yeşil astar perdesinin kenarından şurada zihin57 lerini öldürmektle meşgul olan bu zavallılara bir istihza nazarı yollayan güneşin iltimaına hasretle dalıp kalmak.. kitapçısına kadar gider. yine kıymeti bilinmezmiş. hergün matbaaya esir olacak. pencerenin kenarında ayakta durarak karşıdaki kaldırımdan geçenleri seyreder.kalemi kâğıdın üzerinden ayıramayarak durmak. hergün çalışacak. yolda Seher'in ayakkabısının ökçesi kopmuş. oğlu Ahmed efendi geliniyle kavga etmiş de o aralarına girmiş. deli kız: «Aman! Küçük hanım! Ökçem koptu» diye kalabalığın içinde bir çığlık basmış ki. bin türlü hiçlerden mürekkep sözlerle ycr^nn zihnine biraz istirahat havası verirlerdi. yahud tabiin hatırı için tashihlerine bakıverir. yine matbaaya avdet eder. . nadiren matbaada kendisine ihtiyaç olmayacak da biraz nefes alabilmek için Tepebaşına kadar gidecek. Çalışmak şimdi onun için âdeta asabî bir illet olmuştu. havasızlıktan daima iştihasız kalan midesine zorla indirdikçe güzleri bir ecnebi risalede tercümeye elverişli fıkra arar... sokağa çıkar. Fakat Ahmed Cemil bu hayattan müşteki değildi. yahut demin doldurduğu kâğıtların birinde yeri boş bırakılmış bir kelime için lügat kitabını araştırırdı. Matbuat için çalıştığına hiç müteessif değildi. durairuyordu. Bazan uyuşmuş bacaklarına. ara sıra bir sual irad eder. Ahmed Cemil bu meşguliyet hayatı başladıktan sonra sükûtu sever olmuş.. bir müddet zihninin ataleti içinde gözler pencerenin rengi uçmuş.. ne de olsa gelin değil mi?.

bazan duvarların kenarından bir gölge şeklinde süzülerek geçer. meşkûk işlerle geçinen sefiller gibi geceleri karanlıklar içinde ekmek parasına koşmak takat kıran bir der d idi.. yakasından tutuverecekmiş gibi kalbinde bir korku titremesi duyardı._olduğundan uze" rine aldığı anahtarla kapıyı açarak hafiîçe ayaklarının ucuna basa basa odasına girer.. Kışın tipilerle esen rüzgârı paltosunun başlığından hücum ederek yüzünü tırmalar. hattâ geç kalmak korkusuyle mangalın kenarına sürülen parlak sarı cezveden hissesini almayarak bilhassa bu gece seferleri için aldığı siyah muşamba paltosunu giyer. «anne! ben gidiyorum.bir man-zumecik karalardı. Hasır iskemle üzerinde yazı. iki ellerini ceplerine sokarak eteklerini dizlerinin üstünde zabta çalışa çalışa taşların üzerinden sekerek yürür. orada saatlerce V7 uğraştıktan sonra maiyetine verdikleri bir uşağın refakatiyim V evine gelir. yahud tercümeleriile iştigal eder. bilhassa Đkbal'i her lıangi bir sebeple kızdırarak eğlenir. Evde kaldığı akşamlar bir müddet validesiyle konuşur. o zamana kadar herkes^atnuş. kardeşini yalnız bırakarak. sonra odasına çıkarak ya sevdiği bir şairi okur. bazan bir viranenin boşluğundan geçerken şimdi bir el uzanıverecekmiş. minderlerde uzanark çalışmağa sarfetiği bu zamanlar gündüzleri idarehanenin hasır iskelesinde geçen saatlerin meşakkat mükâfatı kabilinden bir istirahat devresiydi. bütün vücudunu kaplayan ürpermelerle titrer. yahud . Seher'le alay eder. Odasında seccadelerin üzerinde yuvarlanarak.^ Haftada üç gece yemekten sonra evden çıkarak. köşesini bırakarak Veznecilere kadar gider. " sükuny. Sonra bir aralık yağmur başlar. Dersi olduğu akşamlar Ahmed Cemil sofrada matemi andıran bir sükût ile yemek yedikten sonra küçücük kırmızı bakır majıgalla ısınan bu yuvacıkta annesini. Asıl bu Vezneciler seferinden kış esnasında zahmet çekmişti. bu y.ile geçen bir günden sonra o küçük fakat şirin sarı mangalın kenarından mehcur olmak. güzergâhına tesadüf eden küme küme büzülmüş köpeklerden korkarak yolunu değiştirir. uykunuz gelirse beni beklemeyiniz!» der. nihayet on altı saatlik bir sâyiîı ıstırabı bahasına kazanılmış olan yatağına sokulurdu.iki gün sonra fena bularak atmak üzere . başında muşamba palotusunu döğerek sırtından . omuzlarında. kalbinde bu eve. Öyle ki ders günleri yemeğini yedikten sonra mangalın başında ısınmak mümkün iken buna muvaffak olamayıp soğukta. çamurların içinde tekrar sokağa çıkmak lâzım geleceğini düşündükçe eve gitmekten korkar olmuş idi. fakat ihtiyaç derdi bu zamanları da tamamen kendine bırakmıyordu. Soğuk!. şu muhtasar aile ocağına bir hasret hissiyle sokağa çıkardı. Her dakika bir çamur birikintisine batmamak için durmağa mecbur olur.Hiç olmazsa gecelerine tamamen tasarruf edebilse kendisini bahtiyar addedecekti. karların.

^rt|k buradan gidersiniz».. sabahleyin mangalın kenarında tüterek geceden kalan nemi alınacak. sonra kapı açılınca henüz yemeğini bitirmemiş yağlı elini silmemiş uşağın tuttuğu mumun ziyasiyle dar bir merdiveni çıkar. Lamartine'in «tefekkürat» mı okumak için nasıl bir iştiyak duyardı. ne kadar k:vırsa bir türlü çamurdan muhafaza edemediği zavallı tek pantolonunu ıslatır.. Ahmet Cemil'in yorgun gözleri süzülürdü. o aldanmağı terci'h ederdi. Nihayet sokağın başına gelince uşak . zaten çocuğun kendisiyle beraber bulunduğu müddetten başka çalışmadığım da bilir. Hugo'nun temaşalarını. Kapının önünde zile dokunmadan evvel bir nefes alır. yalnız dinler yahut dmlemeksızm susardı... arzın kürreviyeti izah edilecek.. bir küçük efsane okunacak. Đkbal bir yandan ütüyü hazırlarken o matbaaya geç kalmak korkusiyle üzülecek. uşak da Ahmed Cemil'i bir an evvel evine götürüp avdet etmek için sabırsızlandıklarından bunun çocukla uşak arasında bir sania olması da pek ziyade ihmal altında olmakla beraber. selâmlık odasına girer. Avdet ederken başka bir fasıl başlardı. f... Bir aralık! uşak görünür: «Hanımefendi haber göndermiş. Ahmed Cemil şakirdinin hiç bir ze-rafete mugayir haline tesadüf etmemiş olmakla beraber ufak bir serzeniş yapsa çocuğun calî bir mahcubiyet edası ile gözlerini indirerek içinden: «Budala! sen de. fakat yaramazlıkları bir terbiye süsü altında saklıdır.... ^W^ $cja^ ' Bir vakit gelir ki her ikisi de yorulur. Ahmed Cemü hafif bir . Elinde muşamba feneri sallayarak. Ahmed Cemil... ister çalışmam. Soğuk rüzgârlarla karışık sıkı bir yağmur. tâ ki küçük bey kitaplarını alıp haremden çıksın. affmızı rica ederim. Çocuk bir an evvel hareme gitmek. diyor» sözü üzerine derse nihayet verilir.süzülüp ayaklarına doğru akar. sana ne oluyor? ister çalışırım. Tenha karanlık sokaklar.. o yağmurun altından geçer. derdi. orada bekler. meselâ hesabdan taksim anlatılacak. O.. Ne için? Canı sıkılmağa hakkı var mıydı? Çocuk küçük bir yaramazdır.(çocuk küçücük eliyle ağzını saklayarak yalandan esnemeye! başlar. bu gün hiç çalışamadım. bu lâubaliliğe sükûttan başka bir şeyle mukabela göstermediğinden uşak evde la-kırdısız geçen hayatın öcünü kendisinden çıkarardı.» diyeceğinden emindir. ilk önce önden gitmek âdet iken her defasında bir iki parmak geri kala kala nihayet yanında gitmeğe başladığı Ahmed Cemil'e geveze uşak bütün dertlerini döktü. ele geçen bir cerideden imlâ yazdırılacak. Onun için daima affeder.. Ah!. — Hoca efendi. ta Veznecilere kadar gelir.. Keyfimin kâhyası değilsin ya!. memleketinde kendisini bekleyen rişanlısından bile bahsetti.^e-. Ahmed Cemil'in her şeyden ziyade bu hoca efendi tâbiri canını sıkar. Derse başlanır. kucuk_bey.-aitek-y&rulmustar. Mukaddemesiyle küçük bey girer.. Bu yarına kadar kuruyacak. Ahmed Cemil bunlara bedel o küçücük sıcak odada minderin üzerine boylu boyuna uzanarak Musset'nin «Geceler» ini. Uşak yavaş yavaş Ahmed Cemil'le teklifsizleşmişdi. Ahmed Cemil o sokaklardan.

gece ceride basılmış. dedi. çamuriu lastıklerıyle muşamba paltosunu hemen taşlığa atar odasma çıkar. yeşil eski çuhalı yazıhanenin kenarında. Ahmed Şevki efendi henüz hücresine girip kâğıdının üstünde daima çıtırdayan kalemini eline almamıştır. dertleşirler. öteden beriden bahsederlerdi. Bu kelimeyi hiç sevmedikle-riyle pek ziyade sevdiklerine hasreder. hattâ bir kere sevgi hissine lüzumundan ziyade kapılarak kendisini kaybetmiş. sa-hib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin dizine elini vurarak «hay!: çapkın hay!» demiş idi de sonra da bu gaflet hatasından dolayı zaten kırmızı olan çehresi birkaç gömlek daha kurmızı-laşarak üç dört gün kadar sahib-i imtiyazın yüzüne bakamamış idi. ıslak esvaplanm öteye beriye iliştirir JatağnĐ W ta kendisine mukadder tek dinlenecek yeri olan yatağına g «Uyu zavallı çocuk... titreyerek anahtarı sokar. Ahmed Şevki efendi musahabe refikini görünce .söylemek istediği şeyi söyleyecek bir adam bulamayıpta ilk tesadüf edenin üzerine atılanlan sabırsızlara mahsus bir telâş ile . karanlık çamurlu sokaklarda. Ahmed Şevki efendiye ne vakit kaleminden. ter-tiphanede mürettiplerin telâşa lüzum görmeyerek kasalara dağıttıkları dökme harflerin seri darbeciklerle rjuttarid ahengi işitilmektedir.» derdi. sabahleyin şafağı müteakip müvezzilere dağıtılmıştır. îdare memurunun kalem çıtırdısiyle müdürün öksürüğü matbaa makinesinin dümdarlarıdır. o bitmez tükenmez nâlişiyle kâğıdın üzerinde — ağır ağır yürüyen bir öküz arabası gibi — o daima çı-tırdıyan kaleminden bahsolunsa: «Yok! ona ilişmeyiniz.selamla ayrılır..Ahmed Cemil'in selâmına mukabele etmeye vakit bulamadan: — gördün mü bir kere çapkını? Bu akşam yine evine gitmemiş!. Ali Şekib bu iki dosta yazıhanenin bir tarafında hasbıhal esnasında tesadüf ettikçe nükte sarfetmek için iptilâsına uyarak Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki'nin mah-leslerindeki müşabehetten «Ahmed efendiler yine birleşmişler.» fjs^yafetini takip eden günün sabahı Ahmed Cemil matbaaya mûtadından biraz geç. tütün kokusu henüz matbaanın mürekkep ve ıslak kâğıt kokusiyle meşbu havasını doldurmamış. tulûunu beklediğin ümit le uyu!. yalnız postaya tevdi edilecek olanlar kuşaklanmakta. Muharrirler henüz gelmemiş. münevver mai bir semanın bârân-ı elması altında. Ahmed Şevki efendi bu sabah şu cümleyi pek hiddetle beyaz keten yeleğinin altında zorca zaptolunan göbeği yerinden sarsılarak söylemişti. küçük nazlı çocuğun daima esneyen çehresi karşısında geçen o meşakkat ve mihnet saatlerinden sonra şu sıcak temiz yatağın içinde. Ahmed Şevki efendinin başlıca müntehabı olan lügatlerden biri de «çapkın» kelimesidir. Ahmed Cemil Raci'den bahsolunduğunu derhal anladı. Her sabah böyle buluşurlar. o benim ninnimdir. gecenin bakıyye-i huma-riyle biraz sersemce olarak geldiği zaman Ahmed Şevki efendiden başka kimseyi bulamamış idi. Ahmed Cemil telâş etmeyerek sordu: . Sabahları intişar eden cerideler idarehaneleri en ziyade sabahleyin asudedir. ben hem yazarım hem o ninni ile uyurum» derdi.. Ahmed Cemil idare memurunu en samimî temennasiyle selâmladı.

Bir ay ya mes'ut olmuş ya olmamış... bağırırsa yaygaracı denecek. Ahmed Cemil derin bir teessürle dinliyordu.. cemiyet hayatı içinde göz yaşlarından mürekkep bir ıztırap sahifesi teşkil eden acı bir bahsi bütün.müz'ic ve elîm tafsilâtiyle meydana dökmüştü.. bütün gözü yaşlı zevceler için şurada uzun uzun.. Bir gün o çapkını tuttuğum gibi idaresinin penceresinden aşağıya atacağım. Bu genç kadın ne yapar? Kocası nerede kalmış?.. Evet. Sonra ana baba ortadan kalkmış. çocuğundan öyle anlaşılıyor. Bir de ona sormalı. yapyalnız.. Ahmed Şevki efendinin sâde bir talâkatle söylediği bu sözler gözlerinin önünde bir facia âlemi açmış. kocası içmeğe başlamış. Ahmed Şevki efendi devam etti: kendisini tecrübe etmeden aile babalığı ne demek olduğunu anlamadan. hattâ.— Nereden anladınız? — Nereden anlayacağım? Zavallı kadın yine öksüzler gibi boynu bükük çocuğiyle gelmiş. böyle bir herif bilirim ki karısı ağladıkça onu döverdi. ne de güzel kadıncağız! Taze. Amma neye yarar? îş bu biçarelerin derdine deva bulmakta.. matbaanın aşağı katında ağlayıp duruyor. Karısını evde kimsesiz. yahut o mukaddes vazifenin ehemmiyetini her türlü takayyütten vareste addedecek kadar kendilerinde duygusuzluk gördükleri halde evlenenlerden bahsetti. kadının kocasına âşık olmasını ilâve ediniz. hangi baba ile hangi ananın nazlı bir kızıdır? Pek küçük iken evlenmiş olacak.. nihayet bir akşam evde küçücük bir çocukla yalnız kalmış. matbaa halkının kaba kaba manalı gülüşleri arasında ağlayan o kadıncağızı gördükçe içim içime sığmıyor Alimallah!. sonra: «Evde bakkaldan veresiye peynir ekmek alırlar. Ahmed Şevki efendi diyordu ki: — Evet. Türlü faraziyyat silsilesi ki her biri ciğerlerinde bir başka yara açıyor. Sonra eve gelince karısının ağlamasına tahammül etmesin.. Bu dereceye kadar düşmüş olmak için kimbilir ne mecburiyetler görmüştür. ağlasa kıyametler kopuyor.» demek ister. Tutmuşlar bilmediği bir adama veri vermişler. merdivenin başında duran galiba cesaret edemiyor.. Amma kocasını aramak için sabahleyin başını örttüğü bir matbaaya geliveren kadının muamelesini de süslü bir muamele addetmiye-cekmişiz. Đnsan ilk önce karısını döven erkeklerden bahsolunduğunu işitince: «Kimbilir? Karı nasıl dayağa müstahaktır.. Bu gaybubet tekerrür eder olmuş.. Nereye gidiyor?..» tesellisiyle gitsin cebindeki parayı bir murdar aşüfteye versin... ihtimal ekmeksiz bırakıp ta kimbilir hangi kahbenin yanında vakit geçirmekte mâna var mı?. Görsen. saf bir büka-i merhametle ağlayacaktı. meram anlatamıyor. efendi içsin içsin. bir de. şu genç kadın kimin. Raci'nin çocuğu değil mi?. O kadın ağlarsa. dünyada bu adamdan başka kimsesi kalmamış. Kimbilir. Đkide bir de «Babanı nerede?» diye glen bu çocukla. Bedbahtlığı her halinden belli.. Buna. Đşte Raci'nin karısı! Dünyada kendisinden kaçan şu heriften başka bir şey düşünmediği bu sabah şafak atar atmaz gelip şurada ağlamasiyle sabit değil mi?. Ahmed Şevki efendiye göstererek dedi ki: — Baksanıza. mahzun edalı bir biçare. Bir şey söyleyecek de ..... Utanmasa aşağıda ağlayan Raci'nin karısına değil. «Senin her şeyin işte bu adamdır» demişler. Nerede kalıyor?.. Belki onbeş onaltt yaşında. dayağa müstahak addedilecek... Bir aralık Ahmed Cemil'in gözüne bir şey ilişti.

mihnetle ağlamaya başladığı için hazin bir hayret mânasiyle örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü. bir iki sene evvelden alındığı paçaları dizlerine yaklaşan soluk pantolonundan. Ahmed Şevki efendi çocuğun elinden tutarak dedi ki: — Senin ismin ne bakayım?. — Bak bir kere! Đlk kabalık hevesiyle çocuğa şair ismi vermiş de sonra. Bir şey mi söyleyeceksin? dedi.. Ahmet Şevki efendi kendisine biraz vekar vererek. -L .. Bu gün o çocuğun elinden tutaran gelen .. Ahmed Şevki efendi refikina bakti. Zaten benim ne demek istediğimi siz pek iyi bilirsiniz. bir nazar teatisiyle kadıncağızı dinlemeğe karar verdiler. nihayet müraacata karar verdim de şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum... Ahmed Şevki efendi mütalâasını çocuğun yanında ikmal etmek istemedi. XI 65 duran gözleriyle şu müşfik çehrelere naze-i istimdad tevcihine bile cesaret edemeyerek titrek bir seda ile: — Demmindenberi size müracaat edip etmiyeceğimi düşünüyordum. bileklerini örtmeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde. Ahmed Cemil'i de bir işaretle davet ederek sofaya çıktı. Đkide birde boynu bükük bir çocuğun gelip babasını sorduğunu da görüyorsunuz.«. dedi. pejmürde yapraklar arasında yeni açmış bir gül kadar cana yakın bir çocuk — tereddüd ederek yaklaştı: — Đzin verirseniz.Ahmed Şevki efendi: — Gel bakayım. annem size bir şey söyleyecek.. Çocuk — Kırkılmamış lepiska saçlı. ve merasime mahsus sesini takınarak: —• Ne istiyorsunuz. gel!.. hemşire hanım?. değil mi efendim? Zevcimi siz de benim kadar tanırsınız. Ahmed Şevki efendinin şu suali üzerine genç kadın bütün matemli hayatının karanlık meşakkatlerinden genç sırnaşma çekilmiş bir ye'is perdesi gibi çehresini örten siyah peçenin altında henüz kurumamış kirpiklerini kaldırmağa henüz gençlik gülüşüne bedel ıstırap giryesi silâhı altında melûl ve kesif K> J.... dedi. — Nedim!.. oğlum. Kadıncağız merdivenin kenarına dayanmış müsaade bekliyordu. dedi. dünyada vaktinden evvel dertle..

Kadın artık ilk itiraza şu üç dört sözle galebe çaldıktan sonra. Buna acıyınız. Fakat bilir miyim. sarhoşluğundan başka bir şeyle gaybubetini unutturmadığını birer birer döktü. fakat bütün elem ve ıstırabına gafil ibir şerik olmuş çocuğun mahzun edasına bakmağa cesaret edemeyerek perişan bir lisanla şimdiye kadar kimseye faş olu-namayıp da teraküm ede ede artık havsalasının isti'abına muktedir olamadığı acılıklarını hatırına geldiği gibi salıverdi. — Fakat ben kocamı aramak için de gelmiyorum. Babamdan. zavallı kadınlar. bakınız. Henüz çocuk denecek bir yaşta iken bu adamın zevcesi olduğunu. o. karşısında yüzüne ba-kamaksızın teessürle ve sükûtla dinleyen bu iki şefkat çehresine... zaten gelin ederlerken de pek az şey vermişlerdi. güya beni Emniyet Sandığına terhin olunmuş diye aldatmak istiyordu. küpenin satıldığı meydana çıktı. Sanki şefkatten. ne demek istediğine dikkat etmeyerek . iki altın bileziğim vardı. o kadın kimdir?. kocalarımızın bizden kaçtıklarını görürüz de ekseriyet üzere kimin için bizi terk ettiklerini de bilmeyiz. orada şu mürekkep lekeleriyle simsiyah kesilen matbaa merdiveninin kenarına dayanarak. eğer kazandığı para bir oğluyle bir barısından ibaret olan evini geçindirmeğe kifayet etmeseydi hattâ müteessir de olmazdım.... Söyleyeceğine. annemden bana bir şey kalmamıştı. her derdini yüzüne baka baka düşündüğü. yambaşında bu facianın henüz eşhasını idrak edebilecek bir yaşa gelmemiş. elbette... Biz. tesellisini ağlamakta aradığını söyledi. şu babasının bir güler yüzünü görmeğe muvaffak olamayan çocuğu elinden tutup o kadın her kim ise ona götürmek. Geceleri evine gelmeyen erkeğin elbette gideceği bir yeri olmalı. O beni aramağa lüzum görmezse benim onu arswnaga mecburiyetim kalır mı?. fakat artık. Mai ve Siyah — F. Đşte efendim. — Evet... Kocam daha onların hayatında iken on liralık bir küpemi aldı. yüzüğüm.fakat bu paranın kazandıklanyla beraber başka . mahvetti. Bakınız. bu çocuk babasına muhtaç bir çocuk. «Hanım...annesini görünce bu zavallı kadının ne demek istediği de anlaşılmıştır.. Ah bu nazar!. rikkatten mürekkep bir derağuşun mıknatısı cezbesi içine aldı.. Karısından elbette bir sebeple kaçıyor. O vakit bu genç kadın. ben bu gün kocam için değil çocuğum için geliyorum.. bu güne kadar sabrettiğini. bu gün arsız bir kadın gibi beni size müracaata mecbur eden de bu. yalnız son vak'ayı anlatayım.. Bir. çocukluğa mahsus tam bir itimat ile olanca hissini ve fikrini ona hasrettiğini.... sanki onun masum simasına elemlerinin mersiyesini yazdığı bu çocuktan artık gözlerini ayıramayarak bütün hissiyatını döktü. eğer o eve gelmeyecek olursa bu çocuk genç anasının daima ağlayan gözlerinin önünde yavaş yavaş ölecek. 5 Genç kadın burada çocuğuna uzun bir nazarla baktı.. sonra yavaş yavaş kocasının kendisinden uzaklaştığına vukuf hâsıl ettikçe kalbinin nasıl yırtıldığını. Kaç kere niyet ettim. Onlar da birer birer gitt\ Tabiî ses çıkaramıyordum. Dünyada bedbaht bir kadın olmağa katlanmak mecburiyetinden başka bedbaht bir çocuk yetiştirmiş olmaktan mütevllit bir ye'sin bütün şerhi bu nazarda mündemiç idi. senelerden beri katra katra ciğerlerine damlayıp her isabet noktasında bir ateş tutuşturan zehirin bütün acılıkları feveran etti. eve geldikçe titizliğinden. muhabbet devresinin ilk smeresi daha «Baba» demeğe başlamadan babasının onunla beraber annesini de unutup haftada dört beş gece evin semtine uğramamağa başladığını. Pederimle validem ortadan kalkınca yalana da lüzum kalmadı.. artık tahammüle imkân kalmadı. Babasını bırakınız!» demek istedim. Bir nazar ki çocuğu sanki ağlayan bir buse ile ihata etti..

.. işte size bunun için ge-iiyorum.. ne olur ne MA1 V iÜ olmaz diye dişinden tırnağından artırarak üç tane Demiryolu hisse senedi almış.. ben ölürsem elinde kalacak olan şu tek kuvveti artık bu adamın eline vermek bir hıyanet. Kadın atıdı: .. bir evde yemek pişirmek. ben hizmetçilik etmeğe mecbur olayım.§ dikmek. satılacak aı™ük bir 'şey kalmadı. fakj^t o vakittenberi eve gelmiyor ve gelmiyecek. Ahmed Şevki efendi.. sonra biraz tereddütle. kadınlık hicabı ikmale mani oldu. Küpemin.. Meselâ buraya gelebilir. Nihayet genç kadın başını kaldırdı: — Kâğıtlar henüz bende. meza-nstanda on beş yaşında verem bir kızın kabrine tasadüf etse dünyaya küsmek hassasiyetinde yatırılmış olan bu rakik şair -— şu feryad eden şiirin hüznüne karşı mephut olmuş.zekâsı gözlerinden belli. Zavallı babam.birisine sarf olunduğunu hissediyorum.. çocuğu böyle bırakmağa babası razı olabilir. çocuğum için bunlum hepsine katlanırım. Dikj... zihninde bir müşkülün halliyle meşgul imiş gibi iki parmağının arasında çenesini sıkıp duruyordu.. ve. bundan sonra göz yaşlarını zaptedemedi. fakat ' "ben nasıl razı olurum? Okumak lâzım. yahud gsise bile bundan sonra hayat büsbütün cehennem olaca1^.. Evin içinde sanki bir şey arıyormuş gibi bir hayli dolaştı. Matbaa da bir mektep değil midir? Burada muharrir efendilerin herbi-rinden iki söz öğrense âlim olur gider. Kocamın kâğıtlar dediği bu idi.. Ahmet Şevki efendi ile Ahmet Cemil bu facianın karşısında bir hürmet ve merhametle sükût ediyorlardı.. ölürken bunları Nedim'e bırakmıştı. biraz hicap ile ve söyleyeceği şeyin refikince de tasvibe mahzar olup olmıyacağını anlamak iştiyomuşcasına Ahmet Cemilin yüzüne bakarak dedi ki: __ Eğer merakınız yalnız çocuktan ibaretse onun elbette bir kolayını buluruz. «ya öyle ise ben sana gösteririm. zevcinize gelince: O mühim bir mesele. bir müddet öyle hıçkıra hıçkıra ağladı. sonra bir aralık önüne dikilerek: «Nedim'in kâğıtları nerede?» dedi. «O kâğıtları veremem» dedim.. elimden her şey gelir. yüzüğümün filân gitmiş olmasına ehemmiyet vermediğim halde çocuğun dünyada yalnız şu kâğıtlardan ibaret olan servetini. Nihayet her şey bitti.er-keklerin bazı gaflet zamanlan olur ki bir müddet vazifelerini terk etmelerine sebebiyet verir. Genç kadın ikmal edemedi. Fakat* "çocuk ne yapsın....... efendim. o vakit üzerime hücum etti. fakat onu ileride uşaklığa mecbur olmaktan kurtarmak lâzım değil mi?.. sanki donmuş kalmıştı. af olunamayacak bir kabahat olduğunu anladım. Çapkının . Birkaç günden beri galiba parasızlıktan olmalı — her vakitten ziyade hiddeti vardı.. sokakta kolu kırık bir çocuğa.. çocuk?. Ahmet Cemil —¦ bir ceridede sefaletten intihara mecbur olmuş bîr aile pederine..» dedi.Ahmed Şevki efendi mümkün değil bu kelimeden vaz geçemezdi .. ona haftada beş on kuruş verebilmek î#n.. fakat.. Ben nasıl olsa geçinirim. ne olur hizmetçilik de ederim.

yahut daha doğrusu büyük bir tenbellik beni evden çıkarmıyor. Katiy-yen hatırına gelmiyor.. ne idi. Bir küçük dikiş makinası bir kadınla bir küçük çocuğun yaşamasına kâfi değil midir? Matbaanın şu tenha saatinde merdiven başında cereyan eden bu muhavere artık bitmeğe yaklaşmıştı.» Uşağa: — Peki! dedi. . çocuğumun zamanı boş geçirmediğine emniyet hâsıl ettikten sonra her şey yapabilirim. Başını çevirdi... değil mi» dedi. Hüseyin Nazmi o vakit kızmış «senin yaşında çocuklar çember çevirirler mi?» demiş idi de Lâmia istihzalı lâtif bir göz kırpmasiyle «pencerede oturup da şiir mi söylerler?» demiş. Lâmia'ya ne vaadetmiş?. Bu Lâmia idir çember çevirirken üzerlerine gelmiş idi. Ahmed Cemil bir ay evvelki günün bütün teferruatını zihninden tekrar geçirmek istedi.. bir de. fakat yalnızlıktan patlıyorum gel de biraz gevezelik edelim. bu akşam bana gelirsin: Şu işi başka birisine de havale debilirdhn. Sanki bu kelime ağzından biraz ^wel söylediği sözlerin hülâsası gibi düşmüştü.gece derslerin varsa talik e-derek .. Son defa olarak ne vakit görmüştü? Bir ay kadar oluyor. Bu yaşta bir çocuğun .. annesinin gözlerinde neşve veren bir gülüş görmemekle çocukluk sevinci masum çehresinde donnuış olan biçare çocuğu yavaş yavş çeke çeke matbaanın merdivenlerinden indi. dedi.. muhteriz kahkaha-cıkla istihzanın rengini takviye etmiş idi. Hüseyin Nazmi-nin uşağını gördü. — Şimdi!.bizim idareye uğrarsın. Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki efendi uzun bir merhamet nazariyle şu f acia— zihayatı takip ederken gözleri daima yaşlı olan bu talihsiz genç kadın.» Kurşun kalemiyle bir buruşuk kâğıda atılıvermiş olan şu perişan sözlere bir de küçük zeyl vardı: «Lâmia'ya bir şey vaadetmişsin. Bir şeye dair konuşuyorlardı. o.. O Hüseyin Nazmi ile bahçede geziyordu.. işte Ahmed Cemil o vakit bir şey vaadetmiş idi amma ne idi. Ben çıkmazsam «Gencine i Edeb» de çımayacak. ne isterse yapsın. tefrikaya iki sütun lâzım. dedi. ne lüzumu var?.. ben... ne kadar müsvedde filân bulursan toplar.— Rica ederim. elbette bir kere babasına da söylersiniz. Ahmed Şevki: — Đşte!.. Diyordu ki: «Bir haftadan beri inmiyorum. Kadın Nedimin elinden çekti: «Tekrar teşekkür ederim.. Baş mürettip bu düşünceye fasıla verdi: — Beyefendi.. Ufak bir nezle. *** Ahmed Cemil yazıhaneye teveccüh etmek üzre iken merdivenden birisi çıkmakta idi. Hüseyin Nazmi kendisine bir tezkere göndermişti. onun için bugün matbaada işi bitirdikten sonra .?.. başımın ucunda «unutmasın» deyip duruyor.hangi mektebe gönderebilirim ? Mahalle mekteplerinden birine göndermekle maksad hâsıl olsa! Kocam. hay şeytan hay! Bunu unutmakta mâna var mı? Ne idi yarabbi. efendim.hususiyle anası babası hayatta iken . o bahsi kapaynız. Dalgın dalgın yürürken arkalarından bir şey çarpmış idi. Çocuğum hakkındaki merhametinize teşekkür ederim.

Sıvışıncaya kadar. ne cilveler yapıyor.... Saib'le Said — Saib havadis vermek için. Said de Saib'i taklit etmiş olmak için — merdivenleri yıkarcasma atlaya atlaya çıktılar. bizi de salıvermek istemiyor. Ahmed Şevki efendi Ahmed Cemil'in kulağına eğildi: — Bu akşam Palais de Cristal'e gidelim. Ya Raci'nin hâli! Karının yüzüne baygın baygın bakıp gazel söyleyişini görseniz.. — Hele karıyı görseniz.» dedikçe biz Said'le kırıştık. fikrinde yalnız bir sual bütün örtülü hâtıraları tırmalaya tırmalaya tekerrür ediyordu: «Ne idi acaba?» Pencereden sokağa bakmakla meşgul olan Ahmed Şevki efendi birden döndü: — Đşte Said'le Saib geliyor.. Saib Ahmed Şevki efendiye sordu: — Raci gelmedi mi? Ahmed Şevki efendi burnundan cevap verdi.... . Sonra baktık ki oradan kaldırmak mümkün değil... Ahmed Cemil refikinin fikrini anladı: — Bu akşam kabil değil. Hep zihninin içinde bu vardı: Acaba ne idi?. ben Erenköyü'ndeyim.. Said ikmal etti: O siyehnûr çe§m-i efşan Ahmed Cemil gülerek: ¦— Aferin Raci! Epeyce taze renk göstermeğe başlamış! dedi. Ahmed Şevki ile Ahmed Cemil bakıştılar. isterseniz yarın akşam. Saib'in hikâye bakiyesi gürültüye karıştı. Saib'den o kadar nefret ederdi ki ne vakit ona lâkırdı söylemek lâzım gelse ağzıyle söz söylemeği tenezzül addederek burnunu konuşma vasıtası ittihaz ederdi: —¦ Ooo! Biz onu Palais de Kristal'de bıraktık'. kart bir karıya tutulmuş.. orada murdar. Đçti sızdı. *** Lâmia'ya vaadettiği şeyi tahattur edemeyecek olursa. — Görülecek şey. fakat bu tercüme mihaniki bir iş kabilinden fikrini işgal etmeksizin yürüyordu. Dur bakayım. Đri bir Alman. yarım yamalak türkçesiyle Raci'nin gazelleri için: «Ne diyuğ?.Yazıhanenin kenarına oturdu.. karı Reciye ne nazlar. Ne diyuğ?. dedi..... Ali Şekib baş-mürettibi çağırarak merdiveni çıkıyordu. istedikleri iki sütunu tercümeye başladı. dün akşam karının gözlerine bakıp bakıp da bir beyit söylüyordu: Şule i handerizi zühre midir Saib aşağısını tahattur edemiyordu.. Öyle bir asılıyor ki!.. Rari'den haber alırız. akşamı beraber geçirmişler olmalı.

bütün müsvedatı toplamış. . Ahmed Cemil'in. Ahmed Cemil refikini iki gün görmese Umûr-u Şehbenderi kalemine yahut «Gencine-i Edeb» idarehanesine baş vurur. Kendi kendisine: «Đş fena!» dedi. kıpkırmızı oldu. bir kelime bile ilâve et-miyerek koştu.p ıın^auuuaiı uır sene uaaue un uuu'i aıa. Lâmia'ya vaadettiği şeyi tehattürden ümidini keserek vapura binmişti. değnek bir yana fırladı. Lâmia'nın elinden çember kaçtı. Hüseyin Nazmi hemen her gün sabahley'n «Mirat-ı Şuûn» idaresine uğrar.. ¦— Tamam.. çemberiyle değneğini aldı. bir de sen darüsaa! Bari geri döneyim. Ahmed Cemil bu hiddetin lâtife ile önü alınabileceğine hüküm vererek: —.Şimdi o' şey alınmadı diye kapı açılmayacak mı ? Lâmia kapının düğmesini çekti. Hüseyin Nazmi ile uzun çocukluk arkadaşlığı neticesiyle aralarına ne kadar fasıla gelse yine zeval bulmaz bir yakınlığı vardı ki buna hiçbir sebeple sekte geleıvxcitı. Köşkün yanma gelince parmaklığın arasından Lâmia'nm yine çemberi önüne katarak bahçenin dar yollarında koştuğunu gördü.nıaktan. — Haniya benim şey?. Đki arkadaş küçüklükten beri hissiyat ve efkâr teşrikine o kadar alışmışları ki yekdiğerinden birkaç gün iftirak etseler mânevi tamamiyetlerine nakısa gelmiş zannederlerdi. Hüseyin Nazmi kütüphanesinin penceresinde idi: — Bu vakitte mi gelinir? Sabahtan beri seni bekliyorum. — Ne? Lâmia derhal darıldı. Ahmed Cemil'in önünden bakmayarak geçti. işini istical ile bitirdikten sonra «Gencine-i Edeb» idarehanesine uğramış.7 : Ahmed Cemil. hiç olmazsa ayda bir gecesini Erenköyü'nde geçirirdi.kapladı.ı. buluşmak ihtiyacına uymaktan hâli kalmamışlardı. Zili çekti. küçücük çehre-i ne-şatmı bir dargınlık bulutu . kapıya koştu.. dargın bir sesle: — Hem vaadediniz de hem sonra ne diye sorunuz?..

oturgeımış mektupları...» demişim.. Bir aralık bir kâğıt için «Koca şair!. Hüseyin Nazmi zarflan birer birer boşaltmağa başladı: —. Bunlar ben miyim? Ne için?. o münasebetle şaire hediye edilecek bir hakaret bulmuştu.. Đmza okunmuyor.» — Sen böyle hepsini okumağa kalkışırsan işimiz var. — Lâmia'nm hiddetini görme.» dedi. Şimdi de başımıza «Bir fırka-i muhayyile» çıktı: «Bin üç yüz dokuz sene-i hicriyesinin şehr-i şabanımn on yedinci gecesi saat altı buçuk raddelerinde Edirne kasabasının cihet-i şimaliyesinde kâin. Mektup sahibi manzumeyi kelime kelime mûtarıza içine alarak herbirisine söyleyecek bir söz. ibzal edilmemiş tezyif kalmamıştı. Saki-namesi dere olunmamış diye küplere binmiş!» dedi. bu şair-i zülüfdar garâibdisar.. Ahmed Cemil «Fıçıya binsin de Sakinamesini orada okusun» diye mırıldandı. Şu insafsızlığa. oraya gittiler. Ahmed Cemil fesini bir iskemleye attı... bu yazı bizim Raci'nin.. — Vay!. bilâhare tetkik olunmak üzere bir iki müsveddede ayırdı. Tarsuslu Zaraifizade Abdullah imzasıyle bir gazel: Nâr-ı aşkın içre ey malum senin Ahmed Cemil: — Ateşe! dedi... Hüseyin Nazmi dudakları arasından: *¦' — Şımarık! dedi... Bir gün âmal-i erbaaya dair bir makale gelse taaccüp etmeyeceğim...... hususiyle daima beraberinde yaşadığı bir . Hüseyin Nazmi birdenbire «Vay! burada da sama tariz var.» Ahmed Camii yerinden kalktı. Risaleler mektep kitaplariyle mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. O vakit iki arkadaş birbirine baktılar.. Çünkü «tâbiş-i lerzen-de. *"" Tâ bahçenin bir köşesinde sarmaşıklarla loş küçük bir •kameriye vardı.IKır içeri girme de bahçede oturalım. Sonra ilâve etti: —-... yürüyüşüne bile tariz olunmuştu. Ahmed Cemil okudukça «Aman ne kariha bolluğu! ne vicdan genişliği!. müsceddeleri Hüseyin Nazmi'nin önüne döktü.. senin o geçen nüshadaki «Ezhar-ı bekâret» manzumesine bir alay teşniat. çünkü «Pervaz-ı nigâh emelim. «Ben miyim?» Bu mirî belâhet-semir.— Başka kim darıldı?... sepete atılacak müsveddeler teraküm ediyordu. gözlerine.. şu halde ben bütün bu sayılan şeyler imişim. çünkü «Kiysu-i müşemmeş. Ahmed Cemil için sarf olunmamış tahkir. bu herzevekil pozuna-misil.. eserleri gözden geçirmek istediler.... Al sana arzın küreviyetine dair bir makale. gösterilmiyor...» diyor. ikisi beraber okudular. Öyle şeyler demişim ki görülmüyor. Saçlarına..» demişim. Hüseyin Nazmi ihtisara başladı. dedi. Birden Ahmed Cemil: — «A.. Az kaldı kapıyı açmıyordu. «Bakayım!» dedi.» demişim.

fakat meselenin esasını yanlış telâkki ediyorsun. O istihzalar ayniyle mudhik resimlere benzer ki ¦insanı bir müddet güldürür. hergün sütunlarından bir çoğunu ötekinin berikinin yazdıklarına.. yahut bizim iyi şiir söylemediğimize halkı ikna etmekle kendisinin şair meziyeti iki kat mı oluyor?. söven.. Çok safderunsun. Ben şiir söyleyecek olursam onu susmağa mecbur mu etmiş oluyorum? Ondan hakk-ı teşaürü selbedecek bir kuvvet mi var? O da söylesin. bunu mutlaka söylemeği bir vazife addediyorsa tahrike neden lüzum görüyor?. Hiç mahalle çocuklarının oynadıkları bir viranlıktan süslü bir bebek gibi küçük bir kız geçerken tesadüf ettin mi? Bütün o arsız çocuklar o küçük kızın zerafetine karşı duydukları bir kıskançlıkla birden nasıl tutuşurlar. Halk güler ve gülmekten haz eder.. bu adamın şu muannit ısrar ile senin ve benim aleyhime bu kadar musallat oluşuna ne sebep var? Kendisine bunun için para mı veriyorlar. îşte asıl farkınız da o değil mi? O tahkirleri icradan seni meneden bir şey var ki onda yok. — Elbette. Ahmed Cemil diyordu ki: — Lâkin ne sebep var..... Đşte senin yazıların mutbuat sahasından geçerken bu yolda haset yaygaralarına tesadüf ediyor.. Çünkü herkes gülmek ister.. Ben onun söyledikleri için bir şey diyor muyum ? Ben ona tahkire benzer bir şey yapıyor muyum? Beni bir lügat kitabından ne kadar şetme. Bence halk nerede gürültü oraya teveccüh eder. insanlarda istihzalara. Sabahleyin kapışan kapışana. Hakkın kimde olduğunu aramakla iştigal edenler çok mudur zannedersin? Matbuatta taarruz erbabının eline geçenler tıpkı sokakta çamura düşmüş bir adama benzer. insanlarda tabiî bir histir. tezyiflerle dolduran «Mâkes-i Zaman» ne kadar satılıyor. haz etmiyormuş. Bugün takdir ettiğimiz bitr adamın o yolda tuhaf bir resmini görsek hangimiz gülmeyiz? Fakat o resme gülmüş . luıuutt mem ki hakikat senin dediğin gibi olsun. bu tabiî nıeyelâna. tahkire delâlet eder kelime varsa toplayıp da Raci'nin yüzüne fırlatmaktan meneden bir şey var mı?... Bak.. fakat istihzaya hedef olanın kıymetini tenkis etmez. tarizlerle. Bu. o kadar. bağırırlar. Ahmed Cemil: — Acaba? dedi. içlerinde taş atan. o başka bir mesele. hattâ güzel esvaplarının eteklerine sarılan azgınlar olur.. etrafına toplananların onda dokuzu güler.. fakat halkı güldürmeğe çalışanlar işte o bir alay soytarı olmaktan başka bir ehemmiyet alamazlar... nasıl arkasına düşerler. Hüseyin Nazmi arkadaşının teessürle söylediği sözleri dinlerken gülüyordu: — Ne kadar hassassın! dedi. Mütalâanın bir kısmı doğru. tezyiflere uğrayanların haline acımaktan ziyade gülmek hissini ilâve edersen bugün bizim etrafımızda bağıranların ne yolda bir aksi şada hâsıl ettiğini anlarsın.adamın bu suretle aleyhine kalem yürütmek için bir insanın muaşeret zarafetinden bu derece mahrumiyetine taaccüp ettiler. hayâsız çocuklardan başka şeyler değildir.. sonra Hüseyin Nazmi'nin karşısına oturarak bu kelimenin ihtiva ettiği şüpheyi tefsir etti: wyic LWSliye UZ. Bizi anlamıyor. Cemil!. O küçük bebek gibi ağlayarak eve mi kaçacaksın? Emin ol ki pencerelerden seyredenler için o çocuklar arsız..

Hayat mübarezesi. hafif bir hava bu uzun sıcak günden sonra sahralardan kalkan akşam buğuları üzerinden hafif darbeciklerle kanatlarını silkerek geçı"yor. Ya benim o mahut eseri bitirsem de çıkarsam ne olacak?.tepnini tutardı. takdir edilmemek endişesi olmasa. bir şey ki. her dakika işleyip süslediği eser idi ki bunda çocukluktan beri okuduklarından aşılanmış şiir zevkini tatbik etmek isterdi. bir suret veremiyordu. Hüseyin Nazmi'nin herşeyi soğuk kanlı tetkik etmekten ibaret olan felsefesine iştirak edemiyordu. Đşte eser bu idi. Bu eserin âdeta hastası olmuştu. o vakte kadar görülmüş olan şeylerin hiçbirine benzemesin. bu eserle Ahmed Cemil beşer hayatını yazmak istiyordu: başından sonuna kadar bir şiir ki bir tebessümle başlasın. cevap vermek istemedi.. hayata bir ümit incilâsiyle açılıyor. bazan aczini lisana atfetmek ister. son ziya bakiyeleri bir tarafta küçük bir bulut parçasının kenarına oyalar talik ediyor..... iktidarını hissinin dûnunda bulduğu için kızar. arkadaşına okumuştu. O şeye zihninde mümkün değil bir şekil. ne dediğini anlamamış gibi dalgın bir na-jzarla baktı. Fakat sonra yavaş yavaş âfak yanmağa. Ahmed Cemil dudaklarını büktü. Bu eserle öyle bir şey yapmak isterdi ki. güya semanın bakir sinesine güneşin busesinden. arkadaşına baktı.. beyninin içinde bir çocuk kabilinden yaşatıp bü-lyüttüğü. Hüseyin Nazmi mai kurşun kalemiyle risalenin matbaa müsveddelerini tashih ederken onun gözleri kameriyenin sarmaşıkları arasından yer yer açılmış aralıklardan birer zümrüt pencere buldu/biraz iskemlesine yaslanarak gurubun bir esmer -ve şeffaf tül gibi semanın ipek sathına gerilen gölgelerine daldı. Ne vakit buluşsalar Hüseyin Nazmi'ye bundan bahsederdi.... Bir çok parçalarını yazmış. Daha sonra ümit güfleşi o kırılmış kalbin emel enkazına hazin bir veda nazarı ile süzülüp gidiyor: O vakit neticenin kara bulutları..^ Bir aralık Hüseyin Nazmi: — Karanlık oluyor. Bugün üç dört tane ufak tefek manzumecikler için feryat edenler o vakit o koca bir cilt dolusu yeniliği görünce ne . Kendi kandisine küser. düşündüğünü kalemine tersim cttiwmpTnpirj-o^ nıı'jt<v"^iit h. senelerden beri yazmak istediği.yapacaklar? Ahmed Cemil'in o mahut eser dediği. Fakat istediğini yapamamaktan. güneşin son demlerinden çıkan bir nefes gibi serin.. onun sevda dudaklarının temasından tutuşmuş bir bahar sabahı. sonra dedi ki: — Ah! bu anlaşılamamak.. o saf ve taze ruha hayatın ilk mihnetleri yavaş yavaş sokuluyor.r yeis ilp her yazdığı par-çadan sonra^o narcava veremediği ruhim Tna. artık gözlerim bulandı.olmaktan dolayı o adam hakkında fikrimize hiçbir tebeddül gelmez... Ah!. etrafa bir ateşli havasının baygınlıkları yayılmağa başlıyor. Ahmed Cemil'in gözleri o küçük pencerecikten ayrıldı. zihninin içinde müşevveş hayaller gibi uçuşan müphem renkleri zaptedebilecek bir alete malik olmamaktan .s burada bitmiş gibi göründü. Zihnen tertip ettiği esas pek sade idi: Bir taze ruh ki.. dedi. bir katra girye ile netice bulsun. bah.. sabahtan beri güneşin bu sahranın üzerinden çektiği çiçek kokularını şimdi tekrar arza serpiyordu.

akışının ifadesine. daha sonra «müstef'ilün. onu yazarsa — bir gün Taksim bahçesinde arkadaşlarına itiraf ettiği gibi — artık hayatta vazifesini ikmal etmiş kıyas edecekti.. yahut hafif bir esası ağır bir veznin sakil seyelânma terk etmek vezninin musikisine karşı nasıl bir duygusuzluk ise muhtelif esaslardan mürekkep uzun bir manzumeyi yalnız bir vezin ile söylemeğe kalkışmak yine musikiye karşı öyle bir 77 II anlamamazlıktır. sanki mızrabın bir hiddet çimdiği kabilinden tek bir «ulun».. Buna mukabil. Ah! Bir ke-o esere bir vücut verebilse!. Fakat o mânayı hissetmek. Meselâ hazin bir parça «Feûlün. Türkçemizde de böyle şeyler meselâ Fran-sızcadan daha güzel yapılırken yazık ki yapmıyoruz. bir nazım feveranı. Şimdi bir şiir söyleyiniz ki. . feilâtün.. feûlün» vez-niyle melûl bir edada sürüklene sürklene gidip dururken sonra «mefailün. vezin hakkında bitmez tükenmez nazariyelerini anlatırdı. yükselsin.. Bizde bu cihete dikkat edilmiş mi ? Bir satır vezin ile mersiye söylemek. O ahengi husule getirmek için bizim elimizde manasız bir hece vezni yerine haddizatinde bir musikiden ibaret bir vezn-i mutrip varken ne için nazmımızın eczasına dikkat ettiğimiz gibi miş-vannda da ahenk ve veznin şiirin ruhu ile hemdem olmasına dikkat etmeyelim?.. bundan hâsıl olacak tesirin ruh üzerinde ne kadar kuvveti olmak lâ-zita gelir. bir ifade hiddeti. Şimdi benim eserime vermek istediğim musikiyi düşün. dinlemekten duyduğumuz yorgunluğu hiç olmazsa nazmımızda kaldıralım.. Bizim veznimizin musikisine. Beş yüz beyitlik bir manzumeyi muttarit bir vezin üzerine söylemekten tevellüt edecek ruh yorgunluğunu. Heca veznine de bu hizmeti ifa ettirmek mümkün olamzadı. sonra meselâ ara yere girivermiş bir ıstırap şuhkası. feûlün. Farisînin hazain-i servetinden tezyine başlayınca o mahut vezni muhafazaya nasıl imkân görülürdü. hissettikten sonra tatbik etmek lâzım. edasının hissine ne için vâkıf olmamalı. müstef'ilün» ile bir sükûn... derdi.. fakat bunu ne için anlamamak ?. Bütün hayatta ümidi onun üzerine müpteni idi.. Sonra tekrar bir feveran ile taşsın.. Bugün Hüseyin Nazmi'ye diyordu ki: —• O yeniliklere çıldıracaklar.. o ahengin yeknesaklığından husul bulacak ezayı ne için alamamalı? Garbin manzumelerinde evzanm değişmesinden hâsıl olan ahengi görüyoruz. Yirmi tane yeknesak suzinak şarkıyı okumaktan. yine yavaş yavaş... Ahmed Cemil devam etti: — Musikide yapamadığımızı bari nazmımızda yapalım... Fakat lisan Türkçelikten çıkınca.. Arabînin. ine ine son nefes bir musiki inlemesiyle bitsin. veznin kasırgasıyle yükselsin. failün» vezniyle bir hissiyat tuğyanı. mefailün. muhtelif makamat ve usulün insicamından istihsal etmektir. yahut vukuf iddia edip de bundan ne için istifade etmemeli?. Sözünün bu noktasına gelince kendisini kaybeder. veznin musikisinde hüküm sürmek lâzım gelen ahengin mânası. Bu yolda yazılmış bir manzumeyi tasavvur et ki vezinlerin taşkın dalgaları üzerinden atlaya atlaya akıp giderken birden yorgun düşmüşçesine ağır ağır sürüklensin. Eğer bu yenilik herkeste bir iltifat meyli hâsıl etmezse. Hüner musikiyi yeksaklıktan değil... Garblılarm hareke-i musikiye dedikleri uzun hecelerden Türkçe mahrum olduğu için Türkçeye hece vezninden başka bir ahenk olamazdı. şiddetin en yüksek tabakasına kadar çıksın.rnünbais bir fütur ile âdeta hayatından bezer.. Hele vezin için kimbilir ne kadar tezyiflere uğrayacağım.

. yahut bahr-i pür huruş. fikri o mâruf zeminlerde bocalamaktan kurtar .. çünkü derya Tielimesi de sakin. . o zaman: «Ben bugün şu toprak parçasının üzerinde birisiyim!» diyebileceğim. o halde kafiyesiz nazım söylensin. izah ediyor. renk» kafiyesiyle kaside söylemek için efkârı tasavvur edilemeyecek tazyiklere ve ivicaelara uğratarak. pervaz kelimesinin tayaran meylini. bizde _en dikkat edilecek şeyler ihmal edilmiş de edebiyatımızda çocukça oyunlar için hayatlar sarfolunmuş.. onda da bir sükûn var ki sıfatı sıfatın mâ-5 nasmdan ziyade.. bahr kelimesinin o bir harekede toplanan üç kuvvetli harfinden hususiyle sonundaki tesadümünden hâsıl olan tasavvut şiddeti ister ki bu kelime bir sert mâna tasvirinde kullanılsın: Meselâ bahr-i huruşan. değil mi? Buna mukabil «derya-yı sakin» derim. MAĐ VE SĐYAH 7S Şimdi büsbütün karanlık olmuştu. işte yarının nazmı '/feeııcejçejamelerin mavzu manasından başka bir de — nasıl iâbir edeyim — şada mânası vardır. o kafiyede bir kelimeyi kasideden mahrum etmemek için türlü mâna garibelerine mecbur olarak müşkülâtı hayret verecek bir külfete katlanmışlar da kafiyenin ahenk mânasını düşünmek akıllarına gelmemiş.v_ _ Ahmed Cemil artık mütemadiyen söylüyordu.4âte_b_enim eserJ.. Kafiyenin terüp tarzını sırf zevkle. \Bilmem herkes hisseder mi? Fakat ben meselâ nâl:ş_kelimesinin mahzun edasını. nağmeler serpsin/ sonra o şiirden bütün hayîde teş-. Ahmed Cemil. mağlûp ayaklarımın altına atılacak: kendimi birden yükselmiş göreceğim. Ah. sonra mutantan bir kafiye di-^ ğer bîr beytin mâna haşmetine müdebdep bir karar versin. sonra vezinlerin musikisine de o7 tebeddülden gelen ahengin mânasını ver. bu uysal muhataba bütün şahsî fikirlerini dinletti. şişiyor. f bihler.. iki arkadaş biribirini birer nıütekâsif gölge şeklinde görünüyorlardı. Sanki bahr kelimesi de o sıfatla beraber taşıyor.. Hele kafiyelerin mûtad tertibine hiç aklım ermiyor... Hattâ bugün yeni şiirin ruhunu anlayamayanlar da kafiyede bir ta-savut mânası olabileceğini düşünebilecek var mıdır acaba?. Nazmi. fakat bir ittırat içinde zevke tevfikan icra etmek bize ait bir muvaffakiyet. o eser yazılıp da intişar ettiği zaman Ahmed Cemil büsbütün başka bir adam olacak! Öyle zannediyorum ki iştihar perisi gelip makhur. bütün şiir bir yandan veznin ahengine nefsini teslim ederek dalgalanırken kafiyeler öteye beriye müterennim zamze-meler. zavallı Hû* şeyin Nazmi'ye. sonra netice vermek istedi: — Şimdi düşün! Melûl bir beyit hazin bir kelimenin üzerinde sakin bir vakf ile bitsin. O muvaffakiyete bir de kafiyenin tasavvut mânasını ilâve et.. — Helejçafiye^ Gariptir. feryat keli*-* meşinin yırtıcı ahengini pek iyi^duyuyonım7Insanda_ bu duyuş zevki olduktan sonra meselâ: «bâhr-i sükunperver»ı diyemez... ferhenk. A t VB SĐYAH in» kafiyeli seksen beyti birbirinin arkasına sıralamaktan kulak için lütuf mu îıâsıl olur kelâl mi bilemem? Hele gazellerde matladan sonra gelen müfretlerde madem ki nazmın arasına kafiyedar olmayan kelimeler sokarak samiayı tahrik etmek tecviz ohınuyor. «An ve "TS M. bütün o köhne cinasları çıkar.Hüseyin Nazmi'nin tebessümü biraz daha genişledi. «Jenk. Ahmed Cemil bu gidişle bu akşam bütün edebî mecellesini bir kaç yüzüncü defa olarak arkadaşının önüne tekrar döke-1 çekti. ¦ sükût edince Hüseyin Nazmi cevap vermedi.

dedi. Ne için? Bu merhametin mahiyetini pek iyi takdir edemiyordu.. istediğin adamları davet et. Hakikatin daima hülyanın dununda kaldığını bilirdi. — Neyi buldun? Ahmed Cemil cevap vermedi. Hüseyin Nazmi kameriyenin sarmaşıkları içinde daha kesif duran karanlığın arasında gözleri dalgın. — Ahmed Cemil birden kalktı: — Buldum. zihnen kendi kendisine tasvir ediyordu. Birden.. onun için o söyledikçe Hüseyin Nazmi vicdanından hafif bir sesin: «Zavallı çocuk!» dediğini işitiyordu. ne zaman? dedi. Ahmed Cemil şu güzel oyuncağu.. semaların üzerinde dalgalanan sislere dalmış düşünüyordu. dedi. °kursun. Ahmed Cemil'in güya bu sualine cevap veriyormuş gibi köşkün yukarıdan... Tamamen tahattur ediyordu: O vaadettiği şeyi bir gün şakirdi Muzaffer beyde görmüştü. Ahmed Cemil. bir • aralık Hüseyin Nazmi dedi ki: — Eserini bitirirsen sana burada bir ziyafet vereyim.Arkadaşını dinledikçe kalbinde merhamet hissi duyuyordu. Lâmia sana gösteriş yapıyor. mük'abları altı suretle tanzim etmeli ki o altı levha hâsıl olsun. haydi yanma çıkalım da seni barıştırayım. Her uğradığı dükf kâna böyle üç satırlık tarif ile mi soracak?. Bir kutu ki içinde tavla zarları şeklinde fakat oldukça büyük mük'ablar var. Ahmed Cemil:: — Teşekkür ederim. pancurları açık bir odasından bir gürültü toptu. Sonra kameriyenin ortasından sarkan fenerlerin delikli kaidesinden yemek tepsisinin beyaz örtüsüne dökülen oynak ziyaya dalarak: — Kimbilir. bu mük'ablarm altışar tarafına altı levhanın kesilmiş parçaları yapıştırılmış. belki Ahmed Cemil bu kadar hülyalara esir oldüğil için... Müsterih bir nefes aldı. .. Hüseyin Nazmi dedi ki: —.«. Đkisi de sustular.. bahçeninbütün sahranın. Lâmia'nın birden sesini işitince hiç düşünmediği halde birdenbire aklına gelivermişti. Yemek yediler.. Fakat bunu nerede bulacak? Muzaffer beye Paris'ten gelmiş. köşkten bir ses işitildi: — Ağabey! yemeğinizi göndersinler mi? — Göndersinler!. artık öteden beriden bahsediyorlardı.. endişe ile dolu bir vaziyette arkadaşına bakıyor. neşretmeden evvel bir kere kendin .. Güya piyona çalacak.

Öğrendiğin parçalar bunlar değil mi? Kend.. O vakit Lâmia'ya yalvardılar: «Bu kadar naz neye iyi?. mini mini sanatkâr iskemlesine geçsin. dedi. şu açık pencerenin yanına oturacaksınız. dudaklarına hafif bir tebessüm. oturdu.1 var. piyanosunun iki tarafındaki mumlan söndürdü.. sonra gülerek Ahmed Cemil'e baktı: — Siz tâ oraya. dedi. Hüseyin Nazmi'nin bir işareti üzerine dadı çekildi: — Nereye gdiyorsun. utanının!» diyordu. küçücük parmağiyle şu mütehakkim emri teyid etti.» Lâmia evvelâ Hüseyin Nazmi ile Ahmed Cemil'in arasında. Nihayet dudakları deminden beri açılmak isteyen tebessümle büsbütün tezehhür etti. uatta gözünü çevirip bakmasın. Omuzları. ben oradan gökleri seyrederim olmaz mı?.. Ahmed Cemil yetişti. senelerden beri devam eden tekellüften ârî bir itiyada hatime vermek lâzım geleceğine şu dakikada hüküm vermişti.»^a. Ağabeyimin yanında her vakit çalmıyor mu? Yabancı olarak bir Ahmed Cenv. işte gönlün oluyor. siyah saçlarla dalgalanan küçücük başını uzattı. kapağı çekip kapıyordu.. olan şu çocuğa artık müfred hitabını ayıp bulmuş. Sonra yuvarlak iskemlesinden atladı.XA±l 81 «utanırım.... ince kaşları çatılmış.. Beni dışarıda farzet. başının hafif silkintileriyle reddediyor. O da şöyle bir tarafa çekilir... anladınız mı? Hiç. işte mumları yakıyoruz. başı bir dakika evvelki red ifadesinin şiddetini kaybetti. Đşte şurada pencerenin kenarına otursun. Lâmia dudaklarının arasından hafif bir istihza ile: . Utanmakta ne mâna var?. Düşünmeksizin yarın bir genç kız sıfatına girecek.. Pencereyi gösterdi.n istediğini çal.. Ahmed Cemil: — Đşte gidiyorum.. Ben de senin yanında yapraklan çevireyim. gözlerine bir teslimiyet gelmeğe başladı.. Haydi bakalım. Artık Hüseyin Nazmi'nin kendisini çekip iskemleye doğru götüren koluna hiç mukavemet etmedi. omuzlannın küçücük hareketleriyle. Odanın en uzak bir tarafına gitsin. Zaten onlar ne kadar çalabileceğim bilmiyorlar mı?.Merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar. bak bak gülüyorsun.xVJÜ«ĐJ. sonra yavaş yavaş kaşlarının gerginliğine gevşeklik.. öyle somurtmağa çalışma. soluk kırmızı dudaklan bükülmüş. dadı? — Biz geleceğiz... Bu tarafa hiç bakmayacaksınız. Haydi. gözleri yere dikilmiş. — Cümlesinin sonunu tas-hihen tekrar etti — Farzediniz. haydi. Sen o gürültüyü bırak da bize bildiğin parçalardan çal.. Lâmia dadısıyle beraberdi. Đstiğnanın bu derecesi de fazla. mütemadiyen . odaya evvelâ Hüseyin Nazmi girdi. Lâm'a hırçın çocuklara mahsus bir hareketle döndü: — Mümkün değil! dedi.

tuşlara korkak bir temas ile dokunuyordu. çatıları yükselen köşklerin. Ahmed Cemil'in orada bulunmasından gelen bir mahcubiyet hattâ düşünmeğe müsaade etmiyordu. bir garam visaliyle kucaklaştığını gördü. gözlerinin önünde.. fakat ezber çalmıyormuş gibi gözlerini de ayırmak istemeyerek sekizliklere yetişemeyen minimini ellerini f Mislerinin üzerine bıraktı. ara sıra muhtelif noktalarında uçan beyaz tüller harekete gelmiş. fikri bulanıklıktan sıyrılıyor.. yahut uzaktan uzağa başlarıyle.. 6 hası kalkarak o siyah işaretleri üflüyor. Sanki orada değildi.. Ahmed Cemil?. kâğıdın üzerinden püskürterek uçuruyordu. tahattur eyliyor ve mihaniki bir hareketle hâtıralarını tuşlara naklediyordu.. O şimdi. Denebilirdi ki yalnız parmakları düşünüyor. parmakları titriyor. Karşısındaki notada işaretler gözlerinin önünde iki taraftan titreyen mumların ziyasiyle bir alay acayip gölgeler gibi bulutlanarak geçiyor.. Ahmed Cemil şurada mai ve siyah..— Farzediniz!. ötesinde berisinde beyaz münevver pullar serpilmiş. duvarların parmaklıkları arasında irili ufaklı. Hüseyin Nazmi'nin açıverdiği bir notayı görmeyerek. sanki karanlıkları yerinden oynatarak ibir beşik içinde sallayan rüzgâr ile canlanarak. küme küme. bahçelerin. Aşk serzenişleri La fille de madam Angu'dan kolay bir polka. Lâmia'nın musiki mecmuası piyanoya her yeni başlayan çocuklara muallimlerin tertip ettikleri hemen daima az çok yekdiğerine benzeyen silsile-i meşaidden ibaret idi. O da Lâmia'yı unutmuş idi. sakit duruyordu. şurada burada karanlıklar içinde biribirine sarılan. belâgati yalnız işte şu siyah titremeden ibaret.. Fakat çaldıkça metanet gelmeğe başladı.. ötede beride bacaları. gözlerini bulandırıyordu.. sırma işlenmiş bir örtü gibi eteklerini görülmez ufuklara salıvermiş.. yapamamak korkusundan mütevellid bir heyecan kalbini sıkıyor. bütün bu titrek gölgelerin şiirini temaşaya mevkuf olmuş duruyordu. Lâmia şimdi ellerini hâtıralarına teslim ederek bırakıver-mişti. Yapraklar döndükçe gözlerinden o bulut kalkıyor.. kollarıyle biribirine selâmlar gönderen ağaçların.. Lâmia evvelâ piyanosunun başına mütereddid oturdu. bir şiir ki lisanı yok. öpüşen. diye mırıldanıyordu. zulmetlerin sevda dolu göğsüne döküvermişti.. şimdi nerede bulunduğundan bile haberi yoktu. bu siyah levhanın üzerinde. Bu temaşadan derin. Lâmia artık onun mevcut olduğunu yavaş yavaş unutmağa başladı. Ahmbed Cemil orada pencerenin yanında. gecenin hafif rüzgâriyle başlarını sallayan korkunç heyulalar gibi yer yer zulmetler içinde hareket eden ağaçlara dalmış. Carnavale di Venezia'dan sade bir ariette.. Sema. parmalan kuvvet buluyor. sanki şu küçük titrek parmaklar tuşlara dokundukça bir musiki nefMai ve Siyah — F. mübhem bir şiir hissediyordu ki sakit. yukarıda ve aşağıda birer levhanın. Lâ-mia'nın musikisi. harekete gelerek şu siyah gece zemini içinde titreyen bu siyah levhanın. o mübtedi tereddütleriyle piyanonun dişlerinden . şimdi tuşlara daha emniyetle dokunuyordu. Bir genç kızın duası.

omuzlarını. Lâmia'nın vücudunu saran mütekâsif esiri. Bu kırmızı ziya odanın ortasında masanın etrafında ateşten bir hâle teşkil ettikten sonra yavaş yavaş hafifleşerek bütün duvarlardan. eşyadan. Lâmia. o dar omuzlar genişliyor. fakat işte şu gözlerinin önünde garip bir sersemlik veren bir sevda nefesiyle teneffüs ediyormuşçasına titreyen nazenin hayali. yüksek iskemlesinde yere zor yetişen ayakları. çevirmeğe müheyya bir vaziyette duruyor. hafif. kulaklarım tırmalıyordu. büsbütün tezehhürü-ne yalnız bir bahar sabahı kifayet edecek.. havalin eksiklerini gözlerinin. Hüseyin Nazmi ayakta bir eli yaprakların yanında. sonra yavaş yavaş tekasüf eyleyerek mahsus b'r şe1"1 kesbeden o onbeş yaşındaki genç kızı görüce rdu. şu mini mini mahlûktan o penbe renk içinde. O olmasa belki şu levhanın ruhunu daha iyi anlayacak.. küçük bir rüzgârın isabetiyle kendi kendisene belli. Büyük lâmbanın kırmızı kalpağından yakut renginde bir ziya intişar ederek bütün bu odayı alevden bir renge boyamıştı. Ahmed Cemil şimdi Lâmia'nm ihtarını unutmuştu. yarın bir genç kız olacak. henüz vüs'at bulmamış omuzları dirseklerinin inip çıkmasiyle hemâhenk olarak. ciğerleri koparan bir aşk busesiyle öpüyordu. uzun konçlu düğmeli zarif potincikler içinde minimini ayakçıkları birbiri üstüne konmuş. şu küçük başa bir vüs'at geliyor.... bu rakik nağmeler arasında silkinerek. saçlarından ziya köpükleri serperek bir genç kız çıkıyordu.. Ahmed Cemil bu lâtif hayali kaybetmek istemeyerek gözlerini süzüyor. şu incecik vücuttan uçan bir esîr şrib' sanki tobahhn1" ederek. hülyasının ianesiyle ikmal ederek görüyor. Bu gül renkli ışık içinde şimdi Lâmia onun gözünde sihirli bir inkişaf ile sanki büyüyor. bu küçük çocuk yükseliyor. Gösîori T<"-öüa'yı değil. perdelerden kayarak burada bir penbe gül uyandırıyor. — Bana bakıyorsunuz Cemil bey? Haniya dışarıya (bakacaktınız ? Önündeki mecmuanın son yaprağını çevirmiş olan Hüseyin Nazmi ilâve etti: — Tenbihi bozmaya gelmez. bütün hedeften mahrum kalan gençlik hülyalarının hüsranı kadar uzun. şu küçük çocuk. ondan sonra beybabasının yanına gidecek.belirsiz hareket eden bir salıncak nazlılığıyle salanıyordu. şimdi şu çocuktan.. yarı açık bacaklarının ucunda hafif... yan muallâkta.koparılmış nağmeler. Ah! Bugün kinıbilir nerede sevda hülyaları ile mest olan o genç kız — eğer kendisi için öyle bir genç kız yaratılmış ise — ne zaman yolunun üstüne tesadüf edecek?. parçanın hareketine tebaiyetle küçük başı hafif hareketlerle sallanarak. Şimdi bu mücessem şiire bakıyordu. kirpiklerinin gölgesiyle karşısındaki levhanın ziya oyunlarını itmama çalışarak. sonra tâ piyanonun kenarına kadar gelerek Lâmia'nm sırtını. inkişafa müheyya bir gonca ki. Başını çevirdi. başından arkasına dökülen kıvırcık saçların dalgalarını münevver bir ihtizaz içinde sarıyor. küçük hanımı kızdın nz. öyle. .. uzun. mumların sarımtırak ziyasiyle titreşe titreşe öpüştükten sonra sönüyordu. Şimdi bize yeni öğrendiği Đspanyol havasını da çalacak.

Ahmed Cemil başını çevirdi. ensicesi çözülüvermiş . Şimdi. Ansızın kırmızı kiremitlerin üzerinden bir nur çizgisi göründü. sırıtarak.. çatılar. bazan koşa koşa. bacalar.. altından.. ötede beride yıldızlar büsbütün beyaz idi. Şimdi güya bu ağacın ucaresinden bollaşan bir su fışkırıyormuşçasma o nur-u rakkas yapraktan yaprağa koşuşarak biribirini tutuşturuyor. işte şu karşıki köşkün çatısının arkasında. demin birer siyah kütle odan bütün bu eşya şimdi parıltılı bir su ile yıkanıyor gibiydi. o veşillere birer jeyaz fenercik asılıyordu. çılgın bir seyirle uçuşuyordu. geniş bir istihza handesiyle bakan bu simanın muammasına uzun bir nazarla baktı. serpiliyordu. Çektiler. . şuracıkta pencerenin şu kenarından. Ahmed Cemil başını pencerenin kenarına dayadı. fakat tam köşkün üstüne gelince artık birden tevakkuf etmişler zannolundu. serpuşların pullarıyle. Köşkün kırmızı kiremitlerinin arkasında güya bir bürkân menfezi açılmış. Ahmed Cemil başını kaldırdı. kollarının zincirli bilezik-leriyle raksediyorlardı. rüzgâr. Ahmd Cemil'e. görünmeyen bir takım kollar zincirlerle şu ateşten kütleyi derin bir uçurumdan yavaş yavaş. bir nur tufanının şelâleleri taşmış idi. Deminki manzarada bir tebeddül vardı. Şimdi sema lâcivert bir şişeden süzülen ziyaya benzeyen hafif bir su halinde büsbütün şeffaf. üzerinden. kopuvermiş. Sonra birden ağacın bütün üst tarafı beyaz bir yangın içinde kaldı. hiç arkası gelnıeyecekmişçesine geçiyorlardı. ağacın bir kısmı gölge içinde kalmış iken mütekaıbil kısmı beyaz bir ateşle tutuşmuş-çasına parıldıyor. kâh çılgınca savrulan kar fırtınalı gibi yuvarlanarak geçiyorlar. Şimdi gözleri kamaşmıştı. sanki bu çehreyi nazarlardan kıskanarak saklanmak istiyormuşçasma şiddetini arttırmış idi. rüzgârın önüne düşmüş.havanın keyfî ıaksiyle dağılıyor. kâh gergin kanatlı güvercinler gibi süzülerek. Sanki semanın lâcivert ipeğine gerilmiş bir beyaz atlas ki birdenbire tahrip edici bir nefesle parçalanıvermiş. Bir müddet geceye bakamadı. buracıkta kımıldamadan seyretmek istedi. yükseltiyorlarmış gibi geliyordu. bütün bu levhanın şekillerine bir hareket veriyordu. etrafından nazenin hıra-mma döşenen beyaz bulut kümeleri arasından bütün onüdebdep şâşaasiyle çıkıyordu. yaprakların üzerinde sanki bir fırçaaan serpilmiş parça parça sütlü nurlar titreşiyordu. ispanyol havasının şarka mahsus aksak vezni Ahmed Cemil'in hayalhanesinde binlerce Đspanyol rakkaseleri icat ediyor. Hafif bir rüzgâr uçuyor. sonra yavaş yavaş gözleri alışınca hayret etti.ki tâ köşkün saçaklarını öpmeğe çalışıyordu.. bazan ağır ağır akarak. Bitmez tükenmez beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oraya sevkediyor. şimdi oradan görünecek. şimdi Ahmed Cemil gözlerini' baktığı sema noktasından küçük beyaz bulutlar peyda oluyor. uğraşa uğraşa çekiyorlarmış. çıkıyor. ağaçlar. sanki bir kamçı ile bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu. çektiler. ayaklarının halhalarıyla. Ahmed Cemil'in önünde yüksek bir kayısı ağacı vardı. o vakit Ahmed Cemil kendisine. bunlar işte o çatının üzerinden nazlı şaşaasını dökerek yükselen ayın karşısında parmaklarında zilleriyle. geceler ilahesi. Bunlar hep beyaz idiler.

bunlar şu lâcivert meriler kubbenin zeveban etmiş parçaları. akıp gidiyor? . gülerek. bir ateş hazinesi. Şimdi Ahmed Cemil'in nazarında bu ay başka bir mahiyet alıyordu. çocuk çalacak şeyi kalmadığını anlatacak bir eda ile kardeşine baktı. Kendi kendisine diyordu ki: — Hayır... şimdi ay bütün tabiat "münevver bir aşk firaşı hazırlamak istiyormuşçasma altın bir fanus şeklinde duruyordu. bunlar o ateşin buharları ki meçhul bir ufkun derinliklerine dalıp gidiyor. frenkvâri selâmladı. Hüseyin Nazmi.. bahçeye indi... ona karşı yürüdü. nr'teazzım.. Ahmed Cemil'e dedi ki: — Bizim küçük musikişinasa alkış yok mu? Ahnıed Cemil ayağa kalktı. Ahmed Cemil çekildi. Ahmed Cemil Hüseyin N&zmi'ye dedi ki: — Artık sen de uyu. Ah o gene. Lâmia bir kahkaha ile: — Matmazel uykuya kaçıyor.. kız! Ona ne vakit tesadüf edecek?. mehip. sanki altında parçalanan bu bulut kırıntılarını tezyif handesiyle temaşa ediyordu. dedi ve kaçtı. Ayaklarının altında çıtırdıyan kumların üzerinden yavaş yavaş. sonra bu bulutlar.. sahrayı tutuşmuş bir derya içine alan mehtaba karşı hülya enginlerinde doalşmak istiyordu. bir pencere ki semaların öte tarafından intırak ederek peyda oluvermiş. puf.. alay ederek Lâmia'-nın karşısında eğildi. dışarıya çıktı.. Onun için Hüseyin Nazmi'den kaçmak. Benim için yine kütüphaneye yer hazırlatmışsındır. Gülüştüler..Lâmianin parmakları son karar darbesini verdi.. bu bir pencere ki semanın şu lâcivert kubbesinde açılmış.. Yarın sabah konuşuruz. hâkim ve âmir oir nazarla bütün şu dağınık enkaza bakıyor. Hüseyin Nazmi: — Mutlaka mehtaba karşı manzume söylenecek! dedi.. şimdi bütün bu gök duvarları çözülmeye başlayan buz safhaları gibi çatırdıya çatırdaya kırılıp dökülecek.. mumlar söndü. parmaklığın kapısını açtı. gecenin uyku sükûtunu ihlâlden korkarak ilerledi. değil mi?. bir pencere ki içi nur deryası. metin. Bana izin ver.... biraz 'Çıkıp şöyle yalnız tenha yollarda gezeceğim.O. Köşkün önünden geçen geniş caddeye çıktı. Kimindir o küçük seyyal sima ki hülyasının âyinesi üzerinden zapteaıı-miyen bir renkle güya bir bulut parçası altında mütemevviç. — Matmazel! diye başladı. ay. Ahmed Cemil'in düşünmeğe ihtiyacı vardı. . öyle değil. puf.

her kümesten. şair efendi. şimdi. hülyalarının şaşaasına o hazin altın ziyasını serpen bu müstehzi simadan gözlerini ayırmak istiyordu. bazan bir bakır safha şeklinde bir ateş-renk. şair efendi. bunların arasında bazan bir kırmızı kâğıt fener gibi donuk. Şimdi tâ uzaklarda bir köşkün havuzunda mehtabı selâmlayan kurbağaların çığlıkları.. altından üstünden oynaşan. nazeninâne sallanarak fevc fevc geçiyorlar. sonra çirkin hâin bir tebessüm açılıyor.O genç kız ki tanımıyor.» diyordu. bilmiyor. görmemiş. ay. ellerini bütün hayatının bir teslimiyet hücceti gibi ellerine terketmek. sahranın bir tarafında bulutlara karşı uluyan bir köpeğin av'avası sonra gecenin sükûnunu bir ok fırlatıyor zannedilen bir horozun semayı şişleyen sesi. her dakika bir tenasüh silsilesinden geçen bu garip alay raksederek. Onun ayaklarına atılmak. yavaş yavaş.».. kaçışan küme küme beyaz güvercin alaylarını seyre daldı. acı bir istihza ile daima sırıtıyordu.. bu bir muammayı andıran simayı bir yandan bir yana kaplıyordu. o genç kız. şurada beyaz bir ipek kumaş silsilesi şeklinde dalgalı. vakit vakit bir tarafına isabet eden bir parça bulutla melûl ve gazaplı. Şimdi bulutları. gözlerini bir rüyanın şiirinde kaybolacak gözlerini gözlerine dikmek. bitmez tükenmez bir alay ile geçiyorlardı. o yürüdükçe sallanıyor. o genç kız.. canlanarak. başını dizlerine koymak.. Ahmed Cemil artık ona bakmamak. sonra hazin fakat bahtiyar. şair efendi. Bu çehre sırıtıyor. mestâne atılarak.. sanki kollarına atılıverecek zannolunuyordu. katre katre. Şimdi ay küçük beyaz bulutların. öbür tarafında yığılmış küme küme beyaz atlasların arasında... ipek tufanları mermer sütun enkazına. köpükler içinde müphem. vücundun-dan haberdar değil. güya bir .. biraz ötede azîm bir kuş gibi kanatları gergin. bütün aşk kabiliyetinin hasretiyle seviyor. bazan yüksele yüksele birdenbire patlamış bir dalga gibi serpintili. bütün gençliğin^sevdadan mahrum geçen ihtiyaciyle. sahranın her köşesinden yekdiğerine cevap veren horoz sesleri bütün bu perişan gece zemzemesi: «Evet. dalgalar korkunç kasırgalara. Ahmed Cemil'in gözlerinin önünde. bir dakika beyazlıklar arasında kaybolmuş. «evet. açılıyor. baygın baygın süzülerek. sıcak yaşlarla ağlamak isterdi. afakin hangi meçhul köşelerinden nasıl bir hayat nefesiyle kanatlanarak şu baş döndüren seyran ile geçip gidiyorlardı ? Arasıra bir rüzgâr darbesine tesadüf etmiş dumanlar gibi dağınık. fakat seviyor. sonra birden o tüller içinden sırıtkan çehresi çıkıvermiş. bulutlar. ayın önünde»:. yerinden oynuyor. Bunlar nereden. diyordu. o genç kız.» Bu gece Ahmed Cemil'in uykusunun semasında da dönen bulutlar arasında kırmızı bir müstehzi ay çehresi — daha ileride kaybolmuş bir ufukta. etraftan. dumanlar beyaz gül yığınlarına tebeddül ederek — her an bir başka şekle giren. o saatlerden beri semanın bilinmeyen sonsuzluklarından uçuşarak. daha sonra yine bir rüzgâr darbesiyle birden değişerek — kuşlar garip canavarlara. O.. sanki yatağında yatmış manidar bir sevdalı bakışla: «Evet. evet. gönlü kırık fakat mesut.

şişkin karnını biraz basmak için keten yeleğin arkadan tokasını biraz daha sıkarak — şu seyrek bıyıklara da biraz genç bir eda vere-bilse — yok.. gidelim mi ? Heyet-i tahririye odasına uğrayarak henüz icmalini bitiremeyen Ali Şekib'i. evet tam on beş sene ki geceyi Beyoğlu'nda geçirdiğim vaki olmadı. 8 Ahmed Şevki efendi akşam üstü bir aralık sahib-i imtiyazın odasına girdi... Ahmed Şevki efendinin sağma geçti. Sırıtarak Ahmed Cemile: — Fena değil a. kol kola yürüdüler. diye.» derdi.. «Evet.. benim şemsiyeme kendim zor sığıyorum amma varsın sol tarafım ıslanı-versin. bence hava hoş! Senin şemsiyen var mı? Ahmed Cemil başıyle işaret etti: — Öyle ise ikimiz bir şemsiye ile idare ederiz. fesime. Saib ile mukabele ederek tashihlere bakan Said'i selâmladıktan sonra merdivenleri indiler. Bu şemsiye ile Ahmed Şevki efendi o derece bir vücut olmuşlardı ki şemsiye nerede görülse Ahmed Şevki efendi de mutlaka orada bulunurdu. Ahmed Şevki efendinin koyu aefti alpagadan. Allah vere de Raci'nin maşukası. endamıma çeki düzen vereyim. Ahmed Cemil. Ahmed Şevki efendi iyice sıklaştı.. .» diyordu. Şu yaz yağmurunun altında şemsiyenin tozları yıkanarak iki refik böyle yanyana.haset eliyle silinmiş bir sima — sonra bir ses ki derinlerden. aynanın karşısına geçti. Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi o derece maruftur ki mutlaka bir lâtife edebilmek için vesile arayan Ali Şekib: «Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi yalnız başına kalksa da salına salına Sirkeci'den ağır ağır yukarı çıksa. gösterirler... sanki yerin sinesinden bir burkanın uğultuları içinden müşevveş bir mesturiyet-i mezbuhane ile çıkıyor. Şemsiye açıldı. — Saat onbir buçuğa geliyor. şair efendi. O akşam Palais de Cristal'de yaşlanmış bir adam halinde kendisini göstermeye lüzum yok ya! Biraz şu ince siyah boyunba-ğını çekerek. küçük bir çadır kadar bir şemsiyesi vardı ki Saib dört senelik olduğuna yemin ederdi. Ahmed Şevki efendi kendi kendisine aynanın içinde sırıtıyordu. Biraz boyunbağı-ma. fesini azıcık şöyle öne doğru eğerek.. arkasından takip eden Ahmed Cemil'e aynanın içinden lâkırdı söyleyerek: — On beş sene oluyor. bütün cadde ahalisi «Mir'at-ı Şuûn» idare memurunu» şemsiyesi gidiyor. Ahmed Şedd efendi lâkırdısını bitiremedi. Dolgun yanaklarına henüz giremeyen kırk şu kadar senenin tahrip çizgilerinden azade çevresini pek beğeniyordu. o genç kız. işte fena değil. birdenbire camları döğerek düşen bir sağanak şu mütalâasına fasıla verdi: — Ay yağmur yağıyor. diyordu..

Hiç olmazsa sanki birçok sırların mevcut olduğunu f .. dedi. Đnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedeeck olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. herkesin eğlenmek için can attığı Beyoğlu'nu bir kere de şu yaşınızda. fakat zihni hep bu mesele ile meşgul idi. arasıra tek tük arabalar halkı yarıp yağmurun altında ıslanan arabacıların şakırdattıkları kamçı tarakalariyle geçiyorlardı. meyhanelerin camlarından sızan ziyalar sokaktan geçen arabaların. Şevki efendi artık şemsiyesini açmaya lüzum görmedi: — Ne olacağını ben şimdiden keşfediyorum. onbeş sene sonra dolaşınız. biz karşıdan bu hâli seyrettikçe geçen gün matbaada ağlayan kadın gözümüzün önüne gelecek. diyordu. lâcivert.. diyordu. sallanarak yürüyen şemsiyeleri seyrediyordu. hepsi de kendi kendilerine icat edilip itina ile takviye edilmiş sebeplere tesadüf edersiniz. sokağın çamurlarında kahvehanelerin. Gerçekten doğru yola baktılar.Köprü başına geldikleri vakit etraftan akıp gelen iıal-km. Ahmed. Netice? Ahmed Cemil gülerek: — Hiç!. tramvayların te-kerleklerri. Ufak bir cevelândan sonra Tünel'e kadar geldiler. hem de köprüyü bir yandan bir yana istilâ eden siyah. Ahmed Şevki efendi cebine davranarak dedi ki: — Şimdi bu pis havada nerede vakit geçireceğiz? Ahmed Cemil: — Kahve kahve dolaşırız. kabil değil. Ahmed Cemil hem refikinin nefti şemsiyesi altında her iki adımda bir serdettiği mütalâayı dinliyor gibi sükût ederek yürüyor. Bize şöyle bir ufak aşinalık edecek. nihayet kalkıp gideceğiz. bir aralık şu mütalâayı ilâve etti: — Karı koca arasına böyle bir muhabbet fasılası girince bir daha iyi bir muaşeret. Tünelden çıktıkları vakit yağmuru kesilmiş buldular. Tünel'in içinde arabaların sarsıntısı arasında Ahmed Şevki efendi: — Biz bu akşam çıkıyoruz amma ne yapacağımızı ben de bilmiyorum.. o maişetin sefaletinden titremiş idi. Ahmed Cemil o hayatı bir iki kere yakından görmüş. akşam üstlerine mahsus heyecanının henüz bakiyesi vardı. o kadar. Erkek de hep kendi hreketine karısını sebep bulmaya çalışarak sonuna kadar devam edip gidecektir. Ona Palais de Cristalde tesadüf edeceğiz. Ahmed Şevki efendi sükût etti. Son vapura yetişecek olanlar koşuyorlar. Kadın ölünceye kadar boşa çıkan hayatına ağlar. yolcuların ayakları altında kaçışarak oynaşıyordu. nefti bir alay canlı müthiş mantarlar gibi havalanarak. Kötü işler sahibi olanlara sorunuz. tesis edilemez. yahut gözyaşları deva olmazsa başka bir yerde teselli armk ister.. karıdan yüz bulabildiği kadar etrafında dolaşacak. Bakalım can atılacak bir yerini bulabilir misiniz? dedi. yalnız ince bir serpinti vardı. Gala-ta'ya geldikleri vakit buraya mahsus gece hayatının uyanmaya başladığını gördüler.

o çehrelerin kimisinin paltosundan. diye düşünüyordu.... rengi uçmuş gördü. hapishanelerden geçenlerin hissiyatını tahlil vasıtası hep Ahmed Şevkinin şu kaba gözlerinde saklıdır. yahut gözlerini sokağa dikmiş bir alay halk arasına girip nefsimi hapsetmekten bir lezzet alamadım.. Sonra Ahmed Şevki efendi geniş bir nefes aldı. dedi. küçük kadife sandalyeden taşan vücudunu birkaç kere nasıl yerleştirebilmek lâzım geleceğini tâyin için kımıldandı ve sonra refikine doğru eğilerek: — Ben burada sıkıldım. birkaç ay sonra ona yine tesadüf etmişti. Ahmed Cemil refikinin felsefesini. Ahmed Cemil resimli gazeteleri istedi. br kadının yanındaki çocuktan mânalar anlar. Buraya gele gele. delikanlı kayıtsız bir eda ile şapkasını kaldırdı. yahut bir takım sebepler mevcut olduğuna inanmamıştır amma tetkik edilmek lâzım gelse hiçbir şey yoktur.. binlerce beşer hayatı geçerdi. burası.. dedi. görünmez. saadetler saçılıyordu. fakat doğru mütalâayı dinledikçe zihnen o esası tevsi ve tezyin ediyordu. Ahmed Şevki efendi: «Ben bir tek parlatayım!» dedi. orada ön tarafta bir yere oturur. Beyoğlu'nun en ziyade haz ettiği yer Luxsenburg kahvesi idi.. gözlerine yeni bir melal düştüğünü gördü. Elinde artık ilâç şişesi yok. o kadar.» demek ister. paçaları kıvrık pantolonlu. Onun için öyle sebepler "ardır ki henüz kendisi bile tahlil edip bir surete bağlayanıamıştır. şu kahvenin şu kısa kadife iskemlesi onun için zengin bir kütüphane idi ki muhteviyatı. fakat o nazar.. sevdiği bir adam kabilinden acımıştı.. karısına hiyanet etmek için kendisini ne kadar haklı bulmaktadır. bu binlerce yolculardan intihap ettiği bazı çehreleri oturduğu yerin mahdut nezaretli dairesinin müsaade ettiği kadar takip eder. . fakat bu defa çehresinde saadet rengi sanki bir alevle kavrulmuş gibiydi.. iyice gece olmuştu. Bilseniz beni mazur görürsünüz. Ahmed Cemil'in böyle önünden yüzlerce. zihnen birer dakikalık zaman içinde bu çehreler için birer mufassal hikâye yazardı. Şüphesiz bir aşk faciası. meselâ birisinin evinde hastası olduğunu daima taşıdığı ecza şişelerinden anlamıştı. şetaretler. Ahmed Cemil resimleri seyretmekle bir müddet vakit geçirdiler. Ahmed Şevki efendi ile buraya oturdular.. hissedilir.. — Nerede oturacağız? Ahmed Cemil: — Luxsenburg'da.arzettirerek güler. anlaşılır. Hikâye yazmak isteseydi bunların her birinde bir mevzu bulmuş olurdu. Ahmed Şevki efendi kendisini şu âlemde garip bulmuş gibi etrafına yabancı yabancı bakmakla. dedi. kimisinin eski elbisesinden. şu âmî. Acaba nesidir? Çocuğu yahut karısı. Mahkemelerden. ruhuma kasvet geldi. Burada şu suratlarını gazetelere sokmuş. Đşte Raci! kimbilir. size: «Anlatamam ki. tek gözlüklü. Sonra bir gün onu büsbütün çökmüş.. ispanyol şapkalı. düğmeli sarı potinli birisine — baktığını gördü. üzerinde siyah elbise vardı. Yine bu âşinâlar içinde bir genç kız tanıyordu ki ilk gördüğünde bütün vücudundan neş'eler. mücelledatı okunmaz.. Ahmed Cemil genç kızın bütün yeis kitabını bu nazarda okudu. Ahmed Cemil buna güya tanıdığı. birisinin elindek paketten. bir takını çehrelere birçok defalar tesadüf ede ede şu halkın içinde kendisine mahsus âşinâlar bulmuş. Bundan sonra her tesadüf edişinde genç kızın simasına başka bir yeis. Sonra bir gün tâ kendisinin önünde genç kızın birisine — bıyıkları rnacar tarzında kalkmış.

biraz ciğerlerimiz toprak ha-vasiyle tazelenir.. yahut ertesi gün kalemde «Aman dün akşam Cent-ral'da ne kadar eğlendik!» tarzında bir yalan.. Sebep? «Ben bu akşam Beyoğlu'nda'idim!» diyebilmekten ibaret bir itminan. Muhtelif sebepler var! Beni sormayınız. tavanların arasında mermer masalar. Concordia'nın yanlarında cam kapılı. Cambrinus var. buralarda roâhza iki kadeh bira içmek bahanesiyle tâ Aksaray'dan.. oraya kadar azimet ve avdet seferini ettiler. yolda Ahmed Şevki efendi ikide birde sahra havası arayan ciğerlerini şişirmeğe çalışarak: . Ben her yerde eğlenirim. isterseniz Palais de Cristal'in.. hattâ bir mahalle kahvesinde bile.. beni düşündürecek şeyler bulurum. herkes geldiği için yahut başka gidecek bir yer olmadığı için. demiştim. Şehzadebaşı'ndan. Şişliye kadar gider geliriz. kasvetli olmasından ibaret.. îşte Beyoğlu. mahrumiyetine mazhar olduğu rağbete hiddet etaiş gibi: — Öyle ise ne için geliyorsunuz? dedi. işte Beyoğlu'nun zevki!. fakat muhalefet etmek de istemedi. yemeğimizi yeriz. saatlerce oturayım... Lambalı duvarların. VE SĐYAH 93 — Oh!. Ahmed Cemil refikinin Şişli'ye kadar toprak havasını bulamayacağına güldü... O devam etti: — Ekseriyet sebep olmadan gelir. ya gazete okuyor. kapısı açıldıkça sokağa duman1! karışık bir karık kadın sesiyle bir çatlak keman ahengi fışkıran kahvelerden birine gidelim.. daha doğrusu bir itiyat eseri olacak. Canınız daha kapalı yer istiyor ise Couronne var.. içi daima gürültülü. ondan sonra gider.. Ahmed Şevki efendi güya Beyoğlu'nun şu derece zevkten. Ne derseniz deyiniz. her gece şu demin saydığım kahvelere bir bakınız. Ekseriyet?. varsa ekalliyeti teşkil ederler. hafif bir serinlik var. Kahve kahve dolaşırız. ya yavaş sesle konuşuyor.. şu halin bir aynı! Bir fark varsa da biraz daha kapalı. Ta gecenin yedisinde sekizinde avdet etmek zahmetine katlanacaklardır. Bu masaların etrafında birçok adamlar ya bira içiyor.... öteden "beriden gelmiş yüzlerce ladam görürsünüz.... Daha sonra...Ahmed Cemil tebessüm etti: — Nereye gitsek böyle değil mi? Burası Beyoğlu kahvelerinin en eğlencelisidir. Beyoğlu'ndan zevk alanlar içinde benim nokta-i nazarıma nefsini koyanlar belki çoktur. Beni tet-kikat icrasına müsait bir yere götürünüz. kâfidir. Ahmed Şevki efendi evvelkinden daha geniş bir nefes aldı: — Aman sıkıldım. şuradan açık bir tramvaya bineriz. Siz on beş sene evvel niçin gelirdiniz? Ahmed Cemil'in bir gülümseme ile refakat eden bu sualine Ahmed Şevki efendi bir sırıtmakla cevap verdi. Central var. Seninle ne yapalım bilir misin? Yağmur dindi.

nasıl etmeli? diyordu. Dar. Ucuz olsun maksadiyle Ahmed Cemil refikini Glavani sokağında La Bella Venezia lokantasına şevketti.... . değil mi? dedi... o kadar. ateşin karşısında kavrulmuş şimali bir ateşçi. fenerleri söndürülmüştü. Ev yemeğinden başka yemeklere alışmamış adamlara mahsus bir tiksinti ile yemek yediler. fakat hizmetçi kızlar herhangi yaşta olursa olsun daima hizmetçi kızdır — tenhalıktan cesaret alarak şakalaşan. Bir kere Đzmir'e kadar gitmiş olan Ali Şekib bu kahvelerin umumuna birden Đzmir kahveleri namını vermişti. bir iki masanın başında vapurunun limanda bir gecelik kalmasından istifade ederek Beyoğlu'nda şu zevk âlemine düşmüş siyah tırnaklı. kendilerini müskirat kokusuyle dolu.. yemek fasılasına müsadif olan şu saatte.— Şu Raci'yi ne yapacağız? Bilmem. galiba dükkânları erkence kapanmış civar tuhafiyecilere mensup iki çırak. Raci bahçenin kenarından ayaklarına. Palais de Cristal'in merdiveninden çıkarken Ahmed Cemil refikine dedi kî: — Đşte istanbul'un en yüksek kafe konseri: Kasr-ül billur!. bir kenarda hizmetçi kızla — kırklık şişman bir karı. pis. Raci değil mi?. kademeleri aşınmış. sıvalan. baksana. Bahçe gözlerinin önünde bir sahra gibi görünüyordu. Karşılarında bahçenin. teklifsiz tavrına.. Ahmed Şevki efendi: — Aman ne güzel! ne güzel! diyordu sonra birdenbire Ahmed Cemil'in kolunu çekti: — Baksana.. pervasız. kapalı kalmış ağır bir hava karşıladı. kahvelerini bir de nargile içm?k üzere Te-pebaşı caddseinin karşısındaki kahvelerden birine gittiler. Ahmed Cemil: — Oraya gidiyor olmalı. biraz sonra biz de gideriz. irtifai itibariyle mi? — Her iki suretle.. kahve direktörünün gözü önünde mülâtaf attan çekinmeyi sine. iri iri kahkahasına.. Ahmed Şevki efendi buradan pek ziyade haz etti. duvarları kirlenmiş merdivenden yavaş yavaş çıktılar. Henüz kalabalık yoktu. hattâ masaların arasında kızı kovalayışına bakılırsa kahvenin alışık müşterilerinden biri olduğu anlaşılan ittAivESITAH 95 kıranta bir genç!. ötede beride başlamak saatini bekleyerek dinlenen çalgıcı kızlar. bacaklarına emin olamayarak yavaş yavaş yürüyordu. Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir lâtif bir kır kokusu vardı. iki genç. — Kadri itibariyle mi.

Avusturya'nın. — Daha pek erken. şu bedbaht kızcağızlar bu kemanlardan. Almanya'nın..Đki arkadaş şu tenhalık içinde nereye oturacaklarını birden tâyin edemediler.. kimisi davulunun başına geçti. davullardan şu perişan nağmeleri kopardıkça neler düşünürler! Hepsinin ta uzaklarda. gündüz uyuyup gece pis hava teneffüs etmeye maih-kûm olmaktan sararmış. fakat şimdi müdavimler sökün ederler. ötede beride yorgun bir tavır ile hergün ayni ıttırad ve yeknesaklık ile tekerrür eden maişet külfetinin ibtida saatine intizar ederek dinlenen. her vakit sofrayı yarı aç yarı tok tekket-mekten. Ahmed Cemil: — Gürültü başlıyor. ki¦ misi kemanını aldı. Ahmed Cemil biraz tereddütten sonra: — Şuraya! dedi.. O vakit bütün o iyi ahenk edilmemiş kemanlar şüpheli bir ahenk muvazenesi ile. Ahmed Cemil: — Đki gazoz! dedi. sekiz on lehli kız pinekledikleri yerlerden yorgun tavırlarla kalktılar. Şişman karı masaya sekiz on tane kibrit bırakarak gitti. gençlik görünüşünü şimdiden yaşama füturu bürümüş. Ahmed Cemil bunu zihnen «Serdâri zümre-i musikiye» diye tercüme ediyordu — kemanın yayiyle nota sehpasının üzerine urdu. geldi. kapalı yerlerde yaşamaktan.. tık. omuzları kabarık.. Şişman karı bir aralık kıranta âşığından kurtuldu. — Yüz paraya gece yarısından iki saat sonraya kadar şu kanepe ile masayı satın alıyoruz. Ahmed Cemil güldü: — Buranın en nefis içkisi! Đsterseniz kahvesinden ziyade nohut unu ile pişmiş bir kahve. Sahnenin yanında bir kanepeye oturdular.. simasının rengi uçmuş. en duygusuz kulakları isyan ettirecek bir ses tenafürü ile her gece çalına çalına sanki yıpranmış. sonra bu biçareler hakkında düşüncelerini. Bohemya'nın kaybolmuş bir köyünde bir aile ocağı vardır. dedi. elli kere cezveye atılmış bir çay içebilirsiniz. emir bekledi. bıyıklarının ucu vakurane kıvrılmış Chef d'orehestre. galop'la kimbilir kaç yüzüncü defa tekrar başladılar. Kısa boylu.. Ahmed Cemil bir analık: — Zavallı mahlûklar! dedi. ihtiyar bir baba ki artık kendisi için gittikçe hisset . güzel çirkin yahut hem güzel hem çirkin.. — Kimbilir. Ahmed Şevki efendi gazozu içmedi. başı dik. hem genç hem ihtiyar. tık. merhamet hislerini refikine tefsir etti. Raci gelmemiş. ellerini masaya dayayarak durdu. reis bir ciddî tavır ile yayını bir daha urdu: Tık.

süzgün gözlerle biraz mii-tebessim.. bu murdar karanlık bir odanın penceresi kenarında arkadaşlarının istihzalarına rağmen yazılmış mektuplarla dudaklarını yakan buse ihtiyacına bir tesliyet kevseri serpiyorlar. cihaz ister. devamına mâni oldular... dikkat ettim.. daima. Her gece bütün erkân hazır olduğu halde yorgun baba — çorabını birkaç dakika bırakarak gözlüğünü alnının üstüne kaldırarak dinleyen — anneye tasavvurunu izah eder. nişanlısı var. yahut hiç olmazsa kollarına atılmak için hayatının en zengin parçasını feda ettiği aşıkından «zavallı sevgilim! Ne kadar bozulmuşsun!» tarzında bir serzeniş işitecek. onların hepsine ayaklarını sıcak tutacak birer çorap lâzım... kulübenin bir tarafında çorap örüyor. evlenecek.. aç yaşayarak tane tane tedarik edecek. ara sıra nöbetini kaçırmaktan korkarak notaya bir göz atıyor sonra hemen yine mektubuna bakıyordu.. ekmek bulacak bir yere göndermek icap ediyor. bis. O vakit gözlerimi -cehresinden ayırmadım. bu cihaz toplamaya çıkmıştı. ya komşunun kızını almış olan nişanlısını görüp oraya yığılı-verecek. . Çünkü çocuk bir değil. Fakat şimdi Ahmed Cemil'in devamına diğer bir mâni vardı.. evin kızı gidiyor. çenesini avuçlarının içine aldı. Bu mektup. ayak vuranlar. her birini bir tarafa sevketmek. önündeki notaya değil biraz aşağı bakıyordu.. fer-yadiyle bağıranlar. bu halka baktı. Şüphesiz o. Bunları ayıklamak lâzım. hatıratının arasından neler geçiyordu?. Kahvenin. inanır mısınız? Bunların hemen hepsi namusludur.. bunlardan birine taaşşuk etmişti. Her ikisi de günleri sayıyorlar. Zavallı çocuğun bütün meyus aşkına karşı kızdan bir ümit cevabı çıkmadı.... ne çorap yetişiyor. geçen gün müracaat eden herifin teklifini kabul etmekten başka çare olamayacağını anlatır. notadan mektuba seMAĐ VE SĐYAH 97 feri esnasında ne büyük fark vardı! Notaya geldikçe ciddî bir nazar. O vakit ailece düşünülür. Gözlerinin şu mektuptan notaya. Gidecek. nihayet iki katre yaş ile bu bahse hatime verilir. fakat gariptir ki kız da meyus aş-kıyle beraber ağlardı. cihazını habbe habbe toplayacak ha-yat-ı istikbalinin ekmeğini buralarda kan kusarak.içi dehşetli bir gürültü ile doluyordu. Bir gece hiç unutmam: Yine burada idim.. Birisini tanırdım. Nereye? Kaza rüzgârı nereye sevkederse. bir köşede senelerce keman çalacak. Acaba şu pis kahvenin şu murdar sahnesi karşısında şu mülevves musikinin arasında o mektuba gözü iliştikçe ne görüyor. çökmüş bir valide. sonra senelerce mütehassiri olduğu aile ocağına avdet edince ya babasını ölmüş bulacak. Fakat para nereden bulmalı?. Fakat yetiştirmek mümkün değil. Sonra dirseklerini masaya dayadı. askerliğe gitmiş. ara sıra o. boyalı kadın için! dedi. gözlerinde gözlük.. reise ve halka göstermekten korkarak gizlice bir mektup okuyordu. Şu davulcuyu. kışlanın bir tarafında acele karalanmış. ne ekmek! Çocuklar o kadar çok ki.. Refikinin bazı asaslara müteallik bahs açtıkça mukaddemeden uzaklaştığı kadar hatime vermek maksadından da ayrıldığını bilirdi. •gördünüz mü? Bir aralık gözüm ilişti... Galiba nişanlısından gelmişti.... Acaba kimden ?.. mektuba döndükçe tatlı bir tebessüm. Ne için? Kimbilir belki o nasipsiz sevdaya karşı samimî bir merhamet hissettiği için. — Bunlar hep şu karık sesli.. ve sonra mes'ut olmaya çalışacak.. bis. Çocukların en büyüğü kız. bastonlarını iskemlelerine çarpanlar.gösteren topraktan ailenin ekmeğini çıkaramıyor.. Bu gece dinlemek nöbeti Ahmed Şevki efendiye gelmişti. Fuhuşun çirkâbı içinde yüzdükleri halde hemen hepsi memleketlerine avdet ettikleri zaman nişanlılarına izdivaç elini pâk ve saf olarak uzatırlar.

dükkânını kapadıktan sonra eğlenmeğe çıkmış berberler. Sonra bir sürü alkış! Sebep? Türlü emraz ile karılmış sesiyle... Bir kadın bir kerle uçurumlardan yuvarlanmaya ibaçfladı mı artık sukutuna hatime verecek nokta yoktur. bu âlemde bir letafet olmak lâzım gelse onun bir başka tarzda olması lâzım geleceğini düşünürdü. türlü sefahatlerde yıpranmış boyalı suretiyle şu duman dolu kahvenin pis havasına karşı söylediği. o vakit demin nefret ettiği bu karı hakkında âdeta bir merhamet duydu: — Ah! Bu hayattaki faciayı hissetseler. Geniş tebesünıler. acaba bu kayıtsızlar güruhu şu sefaletin karşısında böyle gülerler mî ? Şu zavallı kadın için bu şarkı sanatı da yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış. hele iki kere ne oduklarını anlamak için tesadüfle girdiği bazı muaşaka pazarlarından bir daha oralara avdet etmemek ahdiyle çıkmış idi. işittiklerinden pek ziyade eğleniyorlarmış gibi güMai ve Siyah — F. bıkıp da bir akşamı Beyoğlu'nda geçirmek isteyen bir bey. fuhuşta bile bir ziynet. yarın iki kere de çağır ılmayacak... Sonra yavaş yavaş sukut.Şimdi iyice kalabalık vardı. sükûtu görünce kulisten kayboldu. bütün bu halk şurada bulunduklarından memnun gibi görünüyorlar. ne kad&r aşağı düşerse düşecek yerler o kadar çoğalır Nihayet düşe düşe bu zavallı mahlûk nerelere kadar düşecek? Halbuki bu biçare şu kasr-ı JM. nihayet kahvenin müsteciri mukaveleyi tecditten imtina edecek.. bir Đngiliz yük vapurune mensup beş altı tayfa. demetler almış.. ibir başkasının gelmesi için herkes sükût ediyordu.. yahut bir balet'de giy-liği lâtif bir elbise için yüzlerce adamlardan iltifatlar dinlemiş. her şeyde hattâ sefalette. esnaf çırakları. demetlerin içinde mücevherler bulmuştur. yorgunluktan . o zaman? Haydi daha aşağı bir yere. O zavallı da sahnenin kenarında tekrar davet olunmaya intizar ederek duruyordu. tüccar yazıcılar. o vakit bir operanın arasında söylediği tapu topu iki mısra'lık bir parça.VESIYAH 90 billûr'un şu köhne sahnesine düşmek için kim bilir nerelerden geçmiştir? Şimdi bir nazar-ı meyus ile kaybolduğu şu kulisten on sene evvel meselâ Vinaya operasanda figurante. 7 lüyorlardı. Pervasız kahkahhalar. Onda bir illet vardı. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı gösterileri. tiyatroya izin alıp da îalasıyle gizlice anlaşarak şuraya gelivermiş bir çocuk her gece mahalle kahvesinde iskambil oynamaktaü. velhasıl birşey imişdir.. gördüklerinden. ehoris-te. artık bundan bıkmış göründüler. Burada ne var "i" Bu halk bunun nesine aldanıyor? Sahnedeki karıyı üçüncü defasında alkışlamadılar. olmasını isterdi. Ahmed Cemil bunu da fanketti. Onun için şu yaşına kadar birçok refiklerinin eğlencelerinden ayrılarak bütün bu âlemlerden uzak kalmış. mâhza eğlenmek için iki kere lütfen kendini tekrar sanneye çağıranlar üçüncüsünde bıktılar. olması lâzım geleceğine kani idi.AJ. öbür gün bir "defa bile görünmesine müsaade olunmayacak. Baygın nazarlar. daha doğrusu bağırdığı müstekreh bir Alman şarkısının anilamadıklan letafetine mi? "Mehtaba karşı gezelim" derken polka oynayan şurada bir biftekle bir tabak makaronya dilenmek için kinbilir nerede işitip ne yolda indî değişikliklere uğrattığı bir parçayı her gece şurada iştira pazarına çıkaran bu karının gülünç vaziyetlerine mi? Ahmed Cemil bunların hiç birisinden haz almazdı.

Romanyalı bir kız Rumca. Raci orada kapının kenarına dayanarak güya şu âlemi görmüyormuş. yanaklar çökmeye başlamış. birkaç safderunun daha vüruduna intizaren ipekli esvaplarını sallaya sallaya piyasa eden. nihayet işte şu müstekreh karı. hergün çehresinde tamir olunacak bir fazla harabı. Raci muganniyelerin dinlenme yeri yahut safderunların mezıbahası' olan hususî daireye girdi. mermer masaların.^Nihayet biri. bugün şurada şüphesiz bedbahtlığın bütün acılığını hissettiği halde gülerek bağırmaya çalışan bu mahlûk. Üzerleri keten örtülü kanepelerin. dedi. Ahmed CemTITxu anuhip şekle bakmakla meşgul idi.ğ ziyalı lambaların. dişler bozulmuş.. Ahmed Şevki efendi arkadaşını kaldırdı. birden Ahmed Şevki efendi kolunu~dufttlî7~<<baksana bizimkine baksana. henüz hayatından bir aşk hiyaneti geçmeden bu neticeyi gös-terseydiler: «Đşte. o içeride imiş. Bitirsin de yanlarına gidelim. muhte-riz henüz çocuk denecek kadar genç bir bey. Yunanlı bir karı ingilizce parçalar okudular.» AhmedTîemîrBâşînT^evirdî. dikkatleri hep Raci'-nin hayran âşık vaz'ına mevkuf idi. Acaba henüz saf bir genç kız iken.. kanepelerin birinde yanındaki yaşlıca efendinin müsait nazarı altında karşısında esneyen Türkçe bilmez Romanyalı bir kızın güya parmaklarındaki yüzükleri muayene etmekle meşgul. Hemen herkesin bildiği bu parçaya birçoğu pest sesle iştirak ettiler. Yavaş yavaş. o vakit Raci de etrafına bir göz gezdirmeği bile fazla bularak çekildi. yalnız her parça bittikçe halkın alkışlarına iştirak ederek duruyordu. muhtelif lisanlardan şu sahnede türlü beşer nesilleri arasında garip iz-1 divaçlar icra ettiler. muganniyeler biriıbirini takip ediyordu. yavaş sesle: — Biz şaşkınlık etmişiz. Burası ö kadar Hususî bir dairedir iki kınk paralık şeye kırk kuruş vermek fedakârlığına katlanabilen herkes buraya girebilir. biraz mahcup.. soluk aynaların miskin âhenginden terekküp eden bu manzara. önünden geçen garsonların çarpmasını hissetmiyomıuş gibi gözlerini sahneden ayırmayarak.. tek gözlüklü birisinin gözlüğünü sürmeli gözüne uydurmağa çalışarak şu tuhaflığına sahte kahkahalarla gülen bir fransız karısı. etrafta bulunanlara pek mühim ve tuhaf bir şeyden ibahsediyorlartmış zannını vermek için ıb:r dakikada . ilik defa girilen yerlerin iras ettiği tereddütle buraya girdiler. Havalar.mes'ut bir aile annesi olmaz mıydı? Ahmed Cemil yine sükûta mecbur oldu. Đki refik nazarlarıyle Raci'yi takip ettiler. olanca kuvvetiyle açılmış ç. Artık her ikisi de sahneyi unuttular. Artık Ahmed Cemil dinliyordu. bir Iskoçya dağlısı kadar iri-Mr^AîmanTrarîsı s^Jmenin_tahtalarını çatırdatarak göründü. Şimdi gözlerinin önünde garip (bir manzara vardı: Bulundukları yer küçük denmeyecek kadar iki odanın birleşmesiyle hâsıl olmuş genşiçe ıbir yerdi. Nihayet alkışlar bitti.mütevellit bir ihtiyarlık. mahcup. kadife iskemlelerin. bir çiçek imalgâhında işçi iken.. iri Alman kaauu MAI VJtü SĐYAH rısı kulisten büsbütün kayboldu. sesi karılmış.. anlaşılan bu karayı seviyor. annenin dizinden kaçacak olursan buraya geleceksin!» diyeydiler. Ahmed Cemil'in tahmini doğru çıktı. şimdi sahneye diğer biri çıkmıştı: Bir Fransız romanciere'i. ya bir mağazada satıcı ya. salonun kapısında ayakta gözleri sahneye merkûz Raci'yi gördü. düdük bir sesle Đspanyol bestekârı Iradiyer'in meşhur Paloma'smı öttörmeye başladı.

bu gece başka bir müşteri bulmaktan ımeyus oluncaya kadar tertip edilmiş ter desise.. şu şakalaşan budalalardan ötede hâlâ yanıbaşında «Beyim! haydi. diğer biri Marie Antoinette yakalığa altına bir Vaudeville Soubrette'i gibi kısa fistan giymiş. dedi. Öteden (beriden bahsettiler. karı cevapsız kaldı. yanlarına kadar geldi. Eski ipek kumaşlardan. tâ odanın ortasına gelince etrafına baktı. yanlarına geldi sırıtarak eğildi. Raci oturduktan sonra karı iri vücudunun üstünde küçücük duran başım sallayarak. bir başka âlemden düşmüş şu garip mahlûk sürüsünden ayırmıyor.. bellisiz yaşları saklamak için kutusuyle boşaltılmış pirinç tozlarıyle solgun dudaklara taravet vermek için yavaş yavaş miyarını kaybederek ibzal ile sürülmüş kirimizi boyalar altında bu çehrelerin sırlarını görmeğe çalışıyordu. yürüdü.. Ahmed Şevki efendi oturduktan sonra: — Sanki neye geldik? Bu hali görmüş olmaktan başka bir şey kazandık mı?. Hiçbir zevk-i mahsusa yapılmış olunamayan kıyafetler. vaktiyle yapılmış esvap bozuntularından.. dar işlemeli bir arnavut yeleğinin içinde buram buram terleyen şişman ibir kadın şu yeleğin altıma peşleri yırtmaçlı bir cinli entarisini münasip görmüştü. Ahmed Cemil yanılmamıştı. aynanın iç:nde sahnenin yorgunluğundan bozulan simasını tamir ile meşgul maşukasının arkasında.. Ahmed Şevki efendi «Otursana. Raci tâ ileride. her biri başka bir fuhuş zemininde yetişmiş. hiç biri bahsi hepsinin beyninde yer tutan mes'eleye irca edemiyordu. gülmeğe çalışarak: — Buraya siz de gelir misiniz? dedi. bağırarak: «Ben istemez. ötede beride daha bazı zümrelerle tekemmül ediyordu. . hiç tebessüm etmiyor. türlü milliyetlere. arkadaşlarına bakıyordu.» diye teşvik eden sulu efendinin bir türlü teşviklerine uyamayan güzel Ibir genç beyden nefrete benzer bir şey duydu. iskemlelerden birine yıkılmak nev'inden düştü. Nihayet karı Raci'nin musîr istirham tebessümüne karşı isyan ederek sert bir çehre ile döndü.. Ahmed Cemil sudan bir cevap verdi. karnaval esnasında kiralanarak iade edilmemiş kostümlerden kesilerek biribiriyle uydurularak icad olunma türlü kılıklar. Raci'nin orada bulunmasından dolayı sıkılıyormuş gibi duruyordu... etrafına gezdird'ği melûl nigâhı görmemek için gözlerini çevirdi. yerlerine gittiler. Raci'yi selâmladılar. o vakit üç arkadaş arasında kesik kesik bir muhavere başladı. indî bir opera parçasını ıslıkla çalarak. Raci bütün bu hareketleri uzaktan takip ediyor. «Bir bira?» dedi. Ahmed Cemil başını silkerek: — Zannetmem. Ahmed Cemil gözlerini bütün bu muganniye alayından. birbirine bakıştılar. kan gittikten sonra ayağa kalktı. türlü memleketlere mensup.. Raci bir kelime bile söyleyemedi. kısa fistanının altında beliren kalın biacaklaMnı ıslığın tarabıyle uygun askerce atarak yürüdü. sonra hiçbir lisana mensup olmayan bir istihfaf sayhasıyle «Puah» dedi.» dedi. Đki arkadaş bir kenara oturdular.. Ahmed Şevki efendi gözlerinin beyazına kadar kızardı.beş kere gülen iM karı. burada bulundukça Raci'nin serbestçe muaşekasına mâni olacaklarını düşündü.. boş olarak yalnız iki refiki gördü. Birisi bir Normandiya köylüsü kostümünü andırır ibir esvaba fmesepL bir Pompadour ibaş yapmış. Ahmed Şevki efendiye «Yine yerimize gidelim mi?» dedi. O. Ahmed Şevki efendi dudakları arasından: «Đşte biçare karısının intikamı!» dedi. aynanın içindeki suratına gülerek duruyordu.. git buradan!» ded\ O vakid Ahmed Cemil zavallı Raci'nin perişan halini. Ahımed Cemil bütün bu iğrenç tuhaflıklardan. askerce yürüyüşüne devam ederek sağdan geri yaptı..

şiiri herkes gibi telâkki etse bu yirmi mısradan yinmi gazel icad ederdi! Bir aralık lehçeyi dar buldu.. bazısının mevcutlara ruchanına. sonra Prudhommelar.Dedi. san'at şeklini. bir vakitler mini mini penceresinin kenarında cehren fakat komşulara işittirmekten ihtirazen okuyarak mest olduğu temaşaları. eseri hakkında bir taze şevk uyandırmış idi. ben yarın açılının. Artık burada yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Eser pek ağır ilerliyordu. Haraucut'lar. synbolisteleri decadent'leri.. Bir senelik hayatının ma'işet derdine mevkuf olmayan bütün saatlerini ibu eserin fikrini yakan icadı derdine vakfetti. Onun için Hüseyin Nazmi'nin kütüphanesini hemen boşalttı: Lamartine'den. Anlamayanlar etsin.. Ahımed Cemil bunları okudukça yarım asırlıik bir zaman içinde Verlaine'a kadar şiir fikrinin kesbettiği inceliklere. şimdi birer kelime ile hiçiye mahkûm ediyor. Ahmed Cemil'in itikadına nazaran ağlıyordu. şair fakat çocuk!» diyordu. şekle. Lamartine için «O kadar şiir ile yüklenmiş ki ezilmiş».» dedi. «gecelerdi. dedi. Hugo'dan.» derdi. bir kısmının da yeniliğine kapılarak bunlara temellük etmek istedi. daha sonra Paul Ver-laine'in tohm-ı dehasıyle yetişenler. iki mısraı için günlerce çalışmış bedialarla ülfet ettikçe yapmak istediği şeyin ne müşkül oJduğunu anlıyordu. Kamusun havsalasına sığâmâyacak kadar garip lügatleri bir yere toplayan eski zaman münşileriyle benim yapacağım şey arasındaki sanat farkını elbette anlayanlar olur. Yeni fikirler için yeni kelimeler lâzım olduğunda musîr idi. «bir feriştenin sukutu»nu. üslûbe. mükemeliyetini temin için meşherlerde dolaşan meselâ Ram-forant'm bir çehresi karşısında günlerce temaşaya mevkuf kalan ressamlar gibi şairlerin de hislerini şiir bedialarıyle tevzin etmeleri lâzım olduğunu bilirdi. Ah! işi gazel yazmaya dökmüş olsa. Haftalarca mütalâadan. son defa olarak Raci'nin halini bir daha görmek istediler. bütün parnasienileri. Mendes'ler. «Eski kelime altında fikirlerin tazeliği görülemez. Kendi kendisine: «Beni^ lügat uydurmakla itham edeceklermiş. Coppe'ler. Hugo'yu. tefekkürden sonra ancak yirmi kadar mısra vücude getirebiliyordu. sonra bir müddet düşünerek: — Ne olursa olsun. Ahmed Cemil'in Hüseyin Nazmi ile geçirdiği gece. alkış gürültüleri arasında geçtiler. Sylvertre'ler. Dikkat nazarından kaçar. O günden itibaren tasarruf edebildiği bütün zamanlarını onu düşüijüp beslemeğe. san'-ate verdikleri ehemmiyeti gördükçe. «Gözlerinde eşya ve hakayıkı büyüten bir cam varmış» hükmüyle hakikatin fevkinde buluyor. Hususî tarafa şöyle bir baktıllar. Vilye dö Lil Adam ile Theodore de Banvilll üe başlayan zümre-i şua'ra. levhasının nezahetini. Şiımdi Raci'nin maşukası iki alaycı gencin arasında bacaklarını uzatmış kollarıyle gerinerek delikanlıları kanepenin üzerine devirmeğe çalışıyor: Raci de bir kenarda mermer masanın üzerine kapanmış Ahmed Şevki efendinin iddiasına göre uyukluyor. Bunlar ne için kamus köşelerinde unutulmuş? Ne güzel şeyler keşfetti! Kimisinin bir fikriyle tetabukuna. Ona tasavvur ettiği incelikleri.. Mus-sut'den sonra gelenleri. Borçlarını tesviye ettiler. lügat kitaplarına sarıldı. hiç olmazsa çocuk meselesini söylerim. o her biri birer elmas gibi işlenmiş. sahifeleri çevirdikçe öyle şeyler buldu ki hayret etti. tasvir ve ifade san'atmm vâsıl olduğu hurdecûluğa hayret etti. tetkikten. Süleymaniye'de küçücük mesai hücresine taşıdı. Muşset iç^m «Âşık. Bunlardan sonra san'at erbabının kelimeye. velhâsıl gençler tabiî Le-marre'in kitap fikristini dolduran yüzlerce cildler takım takım elinden geçti. Lekont dö Lil ile. . kendisinde kudret görebildikçe yazmağa sarfetti. hayat felsefesini verebilmek için ancak kendi tahassüslerini rehber ittihaz etmekle dar bir daire içinde fikrini hapsetmiş olacağını.

vakit buldukça bir sahife okutturarak bu biçare çocuğun birşey öğrenmesine çalışan yine o idi.. — Ben'm için mi? — Hayır. Ahmed Cemil. Raci'nin ısrar ve inat ile devam eden tecavüzlerine karşı ya bir sille gibi bir tahrik fırlatarak mukabele eder. Gariptir ki bu kadar adavet hissine mağlûbiyetine mukabil Raci'ye en ziyade acıyan yine Ahmed Cemil idi. hattâ artık er zamandanberi «Gencine-i Bdeb» te de manzumeleri görünmemesinin sebebini kendi yazdığı tarizin tesirinde bulmakla memnun olan Raci bir gün Aihmed Cemil «Mir'at-ı Şuûn» tefrikası için yine imza koymayarak tercümede devam ettiği bir hikâyesinin tashihlerine bakmakla meşgul iken birdenbire: —• Cemil! Artık işi mütercimliğe döküyorsun. matbaa halkı öteye beriye dağılmışlar. Matbaada çocuğa babasından başka herkes iltifat ederdi. dedi. Mayıs iptidalarında bir cuma idi. Said'le Saib Ali Şekifb'in himayesine sığınarak açık bir araba ile Kâğıthane seyranına gitmişler. bu meselenin bu kadar erken uyanacağına hiç ihtimal vermemişti.Şu bir senelik zaman içinde yazmak istediğinin. iri Alman karısının tahrikleri altında sanki şu mülevves aşkına daldıkça onun çirkâbiyle kirlenerek simasında beliren sefahat tahriplerinden artık iğrenç bir hale gelmişti. ancak nısfını vücude getirebilmişti. isabet! Ben de seni şöyle. fakat sâna yakın birisi için. pek gizli ve mühim bir meseleden bahse hazırlanıyormuş gibi kaşlarını kaldırarak. Bunları Hüseyin Nazmi'den başka kimseye okumazdı.. yahut bu adamın haline acıyarak yalnız bir kelime ile geçiştirirdi.. matbaada. ? * '. yalnız Raci güya onun orada vücuduna vâkıf değilmiş gibi dururdu. ^ Ahmed Cemil hayret etti: j .... idare memuruyle Ahmed Cemil'i yalnız bırakmışlardı . duvarlara iliştirmekten çekinerek ilâve etti: — Bir izdivaç meselesi. Eğildi. O vakitten beri Raci düştükçe düşmüş. Ahmed Şevki efendi yeşil çuha kenarlı dar uzun defterine son kalem darbesini müteakip penbe rıhını döküp kapadıktan sonra hücresinden çıktı. fakat meseleye bu kadar cesaretle başlayan idare memuru bahsi . bazan müret-tiplerin yanında harf dağıtmakla vakit geçiren Nedim'e eri ziyade rıf k ile muamele gösteren. Matbaada merhaimme-ten alıkonuluyor. henüz kendisince türlü nakıselerle dolu olarak.. Ahmed Cemil kimden ıbahsedildig'ini cesametti. bazan muharrirlerin arasında «Behber-i sübyan» defterlerini doldurmakla. Ahmed Şevki efendiye intizaren sükût etti'. O vakit omuzlarını silkerek: «Belki!» demekle kanaat etmişti.. Bu esere çalıştığını başka bilen de yoktu. Bir seneden beri matbaaya devam eden. yalnızca bulmak isterdim. şairlik sj " frrı tüketti mi? demişti. Kendi kendisine. «Nasıl? demek vakit geldi?» diyordu. Ahmed Cemil'in yanma geldi: — Beyler gezmeğe gittiler. hemen hiçbir şeye müfit olmadığı halde aylığından bir parçasını tevkif ederek o zamandan beri dikişçilikle yaşayan karısına yardım edebilmek için maaş verilmekte devam olunuyordu.

bir hafta evvel!. Đstanbul'un gidilecek yerleri hemen bundan ibaret. tam bir ciddî eda ile sesini tabiî perdesinden indirerek: — Geçen gün müdür efendi — Ahmed Şevki efendi öksürüklü herifi kastediyordu — bana oğlunu evlendirmek istediğinden bahsediyordu... Adalar. nefsini zaptetti. bir kelime ile red cevabı veriyordu. Sahranın hiç bu türlüsünü anlayamadım. kayınvalide yok. — Sen çocuğu görmedin.takip için kâfi cesaret bulamadı. Yuşa tepesi. O vakit Ahmed Şevki efendi arkadaşının yanına oturdu.. ihtiyar da zengin.ği mânaya karşı bütün namusu. Ahmed Şevki efendi baba ile oğul arasında hiç yoktan zuhur etmiş uzun bir münakaşanın tarihini yaptı. O güzel derenin sükûn zamanlarında oradan kaçıp da toz deryası içinde arabaların izdihamı arasında güneşten yanarak saatlerce dolaşmak elbette sahra hevesinden başka bir şeyden gelir. galiba iç güveylik arıyorlar.. fakat bu âdi günde gitmek. bir kere görsen zannederim ki hoşuna gider. Benim hemen aklıma sen geldin. Hele saz dinlemek için sulara kadar gidip alçacık bir iskemlenin üstünde kahve hizmetkârlarının naraları altında bir yahudi hokkabazının yaverleri arasına sıkışmış bir Hicaz faslını esneye esneye. değil mi? . Anlaşılan zavallı delikanlı titiz ihtiyarla geçinemez olmuşlar. biliyorsun ya. Şimdi Ahmed Şevki efendi hep kesik kesik söylüyordu: — Tabiî arkadaşlarından tahkik olunur. — Geçen gün bu meseleyi bana açmaktan maksadı tanıdıklarım içinde tavsiyeye değer aileleri tahrik etmek imiş. Ahmed Cemil sarardı.. Ahmed Şevki efendi biraz durdu. Bentler. beş altı yüz kuruş para alıyor... Kardeşin artık evlenecek bir yaşa gelmiştir. gerine. Beykoz çayırı. gerine okuyan takımın karşısında ağzı açık dinlemek için yarı günümü feda edemem... Evkaf nezaretinde epeyce bir memuriyeti var. Zannettiğim gi-M namuslu bir genç çıkarsa ne için muhalefet etmeli?. vekarı isyan etti. Ahmed Cemil refikini meseleye döndürmek istedi: — Đzdivacın kime ait olduğunu söylemediniz.. sonra Ahmed Cemil'in gözlerine bakarak ilâve etti: — Matbaa da münhasıran herifindir. idare memurunun anlatmak istedi.. Biraz nefes almış olmak için sözü çevirdi : — Beyler kâğıthane'de sevda peşinde dolaşacaklar. şafakta yola çıkıp mehtapta dönmek şartıyle.

Serin kanla düşünürdü: Ikbal'in izdivacını. istememezliği andırır bir tesir hâsıl ederdi? Belki bir hodkâmlık hissi!. Muvafakat edecek olursan ben işi tavsiye ederim. Ahmed Şevki efendinin ilk sözü şu oldu: — Dün akşam beni görmeden kaçtın. Bir dakika içinde fikri tebeddül etti: — Lâkin bizim hiçbir şeyimiz yok.. gözlerini gözlerine dikti. Ahmed Şevki efendinin şu dostça tekayyüdüne karşı ne için Ikbal'in talihini tehlikeye koymalı? Kimbilir. esası daima tetkikinden musir bir firar ile kaçardı.... sırıtarak ilâve etti: — Beğenmişler. Ahmed Şevki efendi artık vazifesini ikmal etmişçesine şüphesiz kendi kendisine: «Beş dakikada bir mühim meselenin altından çıkmak bana mahsus bir muvaffakiyettir!» diyerek mütebessim bir çehre ile ayağa kalktı. Mahiyetini bir vuzuh lem'ası ile tenvir edemediği. tesirini duyup ta menşe'ini bulamadığı garip bir his Ikbal'in izdivacı meselesinde Ahmed Cemil için bir saklı haşyet uyandırırdı. ikbal şimdi on yedisine basmıştı. keten yeleğini düP—• Bir gün iki axkadas matbaada yine herkesten evvel buluştular. bu gece sabırsızlığımdan patladım. Acaba her vakit talih. Diğer bir adamın başka bir samiî münasebet ve muhabbetine dahil olduktan sonra kardeşi kendisi için daha az yakın olacak. hattâ bir kere bir karısından ayrılmış iki çocuklu kırklık bir komşunun annesi gelmişti de Ahmed Cemil'in bütün vekar ve gururu mecruh olarak günlerce Đkbal'e baktıkça ağlamak istemişti. belki kardeşinin saadeti buradadır. Zavallı Đkbal!.. birkaç kere annesinden görücüler geldiğini işitmişti.. dedi. bir kız ne ile evlenir? — Orası benim işim. . Đlk muhavereden sonra unuttuğu izdivaç meselesini bu kelime Ahmed Cemil'e tekrar ihtar etti..... Sonra Ahmed Şevki efendi ellerini Ahmed Cemil'in omuzlarına dayadı.Ahmed Cemil zihninden hesap ediyordu. kısmetine bir müsait -çehre arzedecek mi? Bu sual Ahmed Cemil'in zihnini bir izdivaç meselesine ait hâtıralara şevketti. Bu hissi tahlil etmek istedikçe sebebi. Bu memlekette kızların tam izdivaç zamanı. izdivaçla saadetini bütün emellerin gayesi bulurdu. hele bir kere görsünler de. bir yabancıya herkesten ziyade harim olduktan sonra ona — kardeşine — yabancı kalacak idi. o halde o garip his nedir ki izdivaç mes'elesi çıktıkça kalbinde hiddete benzer bir şey uyandırır. Sana verilecek havadisim vardı. fakat hiçbirinin heves edilebilecek bir şey olduğunu tahattur etmiyor.

.. fikrini öğrenmemiş.. kendisinden kardeşinin mahremiyetini çalmış bir adamla müz'iç bir rekabet hissinin sönmeyeceğini hissediyordu. tekellüfsüz bir münasebetin hâsıl olamayacağını.. valdesine ayni meşru.. gidiyorum.hele Đkbal ileşaıkalaşamayacak... valde hitabından bir sahtelik.. fakat onun gibi saf olsalar. birisiyle kavga etmek arzusunu veriyordu. — Anne. Ahmed Cemil'in eve gitmeğe ihtiyacı vardı.. dedi. Enişte!.. Nihayet kapı çalınıp geldiklerini yukarıdan işitince bağırdı. görüyordu. Sabiha hanım çarşafını çıkarmadan yukarıya çıkınca ilk sözü şju oldu: — Anne!. bu aile sofrasına ayni iştirak hakkı ile oturacak. sevemeyeceği bu adama enişte demeğe mahkûm olsun? Şimdi bu kelime adetâ onu tâzip ediyor. hiçbir hissini.. evin içinde dolaştı.. kâğıtlarını topladı. yemekte hususî bir ihtiyat ile duruyor. «Küçük hanımla çarşıya gittiler» cevabını alınca hiddet etti. merdivenlerden biraz muhteriz çıkıyor... lekesiz bir muhabbetin. Kapıyı açan Seher'e: — Annem nerede? dedi. sonra evin içinde bir ses. Sebep? Ne için sevmediği. Hayatında bu tebeddülün ne kadar ehemmiyeti olduğunu bir karartı arasında hissediyordu: Meselâ kendisini. mürettiphaneye girdi: — Ben yazılarımı bitirdim. Ikbal'in izdivacına ait düşüncelerinin bundan tesir almasını me-nederdi. mümkün değil. dedi. ikbal ile . o Süleymaniye'deki küçük evin kapısını çalacak. ikide birde zihninin içinde bir tırmalayan cereyan ile geçen bu kelime idi: Enişte!. selâhiyetle anne diyecek.. bir gün içinde hayatına karışacak.. görmemiş. bir adam kî bu güne kadar tanunaış.Bu 'hissin ismini vermek istemezdi. yukarıya gelsene. başka bir şey lâzım olursa beyler yazsınlar. bir külfetperdazlık hissederdi. Bu adamla her kim olursa olsun. Demek şimdi hayatında bir enişte olacak.. Hiddetini o sırada Ali Şekib'in budalalığından bahsederek Raci'ye yaranmağa çalışan Saib'den çıkarmak istedi: — Keşke insanlar hep Ali Şekib gibi budala.. ĐkbaO'e görücü gelmiş de ne için bana haber vermediniz? Sabiha hanım oğlunun yüzüne baktı: . Enişte!. Fakat Ahmed Şevki efendinin bu sabah şu bir kelime ile yeniden uyandırdığı mesele akşama kadar zihnini kurcaladı. Sabiha hanıma çocuklar gibi daima anne derdi. Sonra kalemini attı. Bu adam birden. Zihninde bulmak istediği te'vilin altında saklanan tesiri görmemeğe çalışır. Onun yanında geceleri minderin üzerine boylu boyuna uzanamayacak. onlar gelinceye kadar sabırsızlığından duramadı. Seher'i kızdıramayacak.. Enişte!. başka bir ses aşağıdan yukarı bağıracak: Đkbal!.

makası alıversene.. meşakkatlerin zedeliyeeeyeceği kadar kavi bir saadet.— Her gelen görücüye ehemmiyet vermediğim için. hiçbir şey yok. Açık kestane gür saçları altında zarif başı. bu samimiyete. kulaklarının etrafından. her türlü mihnetlerin. Ahmed Cemil sabandan beri beynini işgal eden bu meseleye karşı annesinin sükûnuna hayret etti.. Đlâve etti — Isteyeceklermiş.. Burada ne kadife kanepeler. Bu gece Đkbal. . Ahmed Cemil'in gözlerine güzel görünüyordu. lâtif.... bazan rüzgârla şişen muşamba perdelerin hışıltısı. ta mutfaktan Seher'in bulaşık gürültüsü. çılgın saç kümeleri arasında birak küçük. Ahmed Cemil gitmemeğe karar verdi. — Sizin yanınızda değil mi anne?. ne tâtife istiyordu. aşağıda küçük odada. Sonra sükût. — Allah hayırlısını kısmet etsin... Yemekten sonra okumağa da meye-lân duymadı. üç kalbin irtibatından anütaiıassıl.. Bu akşam Muzaffer beyin ders gecesiydi.. istesinler bakalım da düşünürüz. Zavallı çocuk.. M A I VE SĐYAH 109 — Beğenmişler. pencerelerde muşamba perdelerin üzerinde yaza mahsus be>-yaz. fakat buna mukabü derin bir muhabbet. Kar gibi beyaz kenarı gerile gerile iğnelenmiş hassa örtülü sedir. biri talik iki güzel levha. kardeşinin bu kadar cazibesi olduğuna dikkat etmemişti. ince sarı kornişlere küçük küçük kıvrıklarla ilişdirilmiş perdeler.. o kadar. bari bahtiyar olsa!. Ara sıra kumaşı kesen makasın sinirleri ürperten sesi. ruhu ısındırır bir hararet vardı. Ne lâkırdı. ne de mutantan hücrelerde nefîs evani vardı. küçük dört ayaklı iskemle. yalnız küçük odanın — şu bir saf kalb kadar ruhaniyet ile dolu aile odacığınm — ruhunu doya doya istişmam etmek istiyordu.satrançlı dokuma çekilmiş Şilte. altından âsi. — Kızım. Ik-bal'in yeşil gaz boyamalarından yaptığı sade fakat belki onun için zarif hoş kalpağı altında lamba.. duvarlarda babasından yadigâr olarak kalmış biri kûfî. atlas perdeler... yerde üstüne penbe. Ahmed Cemil yalnız bu kelimeyi kâfi görmedi. koltuklar. bu a.. oğlum.le mahremiyetine bir unsur daha iştirak edecek? Demek bu sıcak mesut havanın üzerinden barit bir nefha uçacak ? Gözleri sık sık küçük iskemlenin yanmda diz çökmüş o gün çarşıdan alman yedi arşın gömleklik kumaşın yanlarını çatmakla meşgul olan Đkbal'e çevriliyordu. birden bu validenin mukadderata teslimiyeti karşısında sükût etti. perişan. o kadar. inmiş muşamba perdelerin arkasında açık pencereden süzülen gecenin râtip havasını duymak için başını duvara dayadı. annesinin en sevdiği yer. Demek şimdi Ibu hususiyete..

şefkatten mürekkep bir nazarla hemşiresini ihata ettikçe. Ahmed Cemil merhametten.. herkesten pek iyi teminat almo X i .. Bu ziyaretten sonra Ahmed Şevki efendinin faaliyetiyle. Ahmed Cemil kardeşinin reyine müracaat etti: ikbal gözlerini indirdi.. beyazlı kırmızılı tire kuşağının saçakları san hırkasının altından eteklerine dökülmüş. henüz komşu hanımların ellerinde süsü ikmal edilemeyen .. gözleri bir katre muhabbet giryesi gibi — fakat kknbilir nasıl — bir kadın olmaya müheyya duran bu zayıf kızın üzerine düştükçe kalbinden «bari mesut olsa!» diyordu. çarşaflarıyle üşüşen. çorabının içine paçası tıkılmış. demin haleldar olacağından korktuğu hayat sükûtununu belki bütün istikbal emellerini feda ederdi. Büsbütün tevessü etmesi. îkbal'in izdivacı Ahmed Cemil'in hayatında bir rüya gibi geçti. bu yaşta genç kızların çehrelerine mahsus bir süzgünlük altında hafif bir donukluk ile mümteziç donukça penbe rengi biraz vücuduna erkekçe bir yüksek vaz'ı veren geniş omuzlar. hattâ biraz ciddî. kanarya sarısı hırkasının altında al basmadan entarisini giyerek. XI llî di. herkes gibi bir genç. henüz tekemmül etmemiş bir kız vücudu ki noksanları içinde cazibeli ve onun için şiir ile dolu. Düğün! O gün Ahmed Cemil kaçmıştı. hoppa değil. uçları sekiz on kere kıvrılmış iri siyah bıyıklı muhip çehresiyle kapıya küçük bir iskemle atıp hâkimiyet vazifesini takındığı — sopasının ilk tarakasmdan — anlar anlamaz. bekçi baba gelip de elinde sopasıyle yeni traştan çıkmış çökük yanaklı. sükût etti. orasını beraberlerinde getirdikleri ço~ cuklarıyle küçük bir mahşer — garip ibir renk ve kılık mahşe-ri — haline getiren kadınlar. En son defa olarak birgün. beline işlemeli ipek mendili iğne ile tutturulmuş. başına oyalı gaz bovamasm-dan yapma çiçekli hotozunu koyarak. demek razı oluyordu. düğünün şerefine tâ sabahleyin sokağa fırlayan komşu kızları kâğıt helvacılarının. uzunca bir boy. koltuk resmini görmek için Süleymaniye'nin o daracık sokağını baştan başa doldurarak ve kapının umuma açılmasını bekleyerek yeldirmeleriyle. leblebicilerin etrafında bağrışacak. değil ufak tefek istirahat esbabını. Onun saadetinden emin olabilse.. düğün evindeki validesine sokaktan «anne!» diye bağıran.rt. koşa koşa biribirini kovalayarak çığlık koparan çocuk alayından uzak olmak için. Ahmed Cemil bu izdivaç meselesinde ne tarafgir ne de aleyhdardı: Meselede bir itiraz vesilesi bulunmaması aleyhdar olmasına mümanaat ettiği gibi enişte olacak adamın herkesten başka birşey olmayışı tarafgir olmasına da mâni olmamıştı. Ahmed Cemil'in her türlü hayat hususiyetini bilen Ahmed Şevki efendi damat beyden ağırlık namıyle bir para kopardı ki hemen 'bütün düğün masrafını temin etti. Vehbi beyi tanıdıklarından. hele Tevfik efendinin anlaşılamayacak bir heves ve tehalüküy-le bütün şerait onbeş gün içinde kararlaşmıştı. bir paçavra kenarıyle iyi bağlanmamış uzun çorabı güllü penbe iskarpininin üzerine düşmüş.. kalem arkadaşlarından sormuşlardı. Eniştesini ilk önce matbaada pederi Tevfik efendinin yanında gösterdiler. ağl aşacak olan bütün o belinden donu-düşmüş.söbü görünen siması. mukaddemeleri görünen kadınlık meziyetleri kemal bulmak için yalnız kadın olmağı bekliyor. kalem hayatında terbiye almış. geçkin yaşlarında mariz bir babanın zayıf doğmuş bir çocuğu. Ahmed Ce-mil ilk hâsıl ettiği fikri zihninde birkaç kelime ile icmal etmişti.

ne müdebdep daireler.. Hattâ Seher'le ufak tefek ltâifeler bile ediyordu. bir gün . Bir dakika içinde bütün mânevi varlığından bir soğuk rüzgâr geçti.. sokağında alacalı. salonlar. Demek bunlar hepsi ya-Đan? Hayallinin kendisine bahşettiği bütün bu tantana. bir vakit yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde şimdi yabancılıktan asla çıkmayacağını anladı. yağız macar atlı zarif parlak bir araba onu alıp götürüyor. lâdenli komşu hanımlar arasında damat beyi. Ahmed Cemil hayret etti. matbaa müdürü Tevfik efendizade Vehibi beyi bekliyordu. Sonra saçları püskür-müş. başı mücevherlerin 112 MAI V K SĐYAH altında biraz eğilmiş olarak görürdü. yüzüne bakamaya-rak gözlerini indiren hemşiresine bir kelime tevcihine cesaret edemezken damat bey herkesle teklifsiz oluvermişti. atlaslar. avizeler. Artık bütün gecelerini evden uzak geçiriyor. Đki ay kadar bir zaman geçmişti. annesiyle kardeşinden öyle izin almıştı. Gazeteye bir ilân sıkıştırdı. hattâ Hoca-capaşa'da ders olduğu zamanlar akşam yemeğini matbaada kısaca tedarik ederek bir vakitler hayat zevkinin yegâne men-baı olan aile sofrasında bulunmuyordu. daha sonra güzide tuvaletlerle zîhayat foir çiçek deryası gibi dalgalı geniş bir mermer sofanın ortasında o çiçek deryasının perisi... Nihayet bir akşam yemekte birleştiler. O akşam Muzaffer beye can attı. köpüklerden teşekkül etmiş bir çiçek melikesi gibi îkbal. demek bütün bu şeyler baştı?. Ah! O Đkbal'i böyle mi gelin etmek isterdi? Hemşiresi için neler düşünmüş. îkbal şimdi o sopasıyle kapısının önünde bekçi duran. ne süslü evler. ne müzeyyen cihazlar tasavvur etmişti!. yaygaralı çocuklar kaynaşan küçücük evde rastıklı. şimdi bu evden âdeta üşüyordu. levhalar. Düğünden sonra Ahmed Cemil ile annesi hemen hiç yalnız bulunmamışlardı.kardeşini sofraya çağırtarak o yarım gelin haliyle öpmüş. kadifeler.. Şark halıları döşenmiş çifte bir merdiven. sofrada. o henüz ağır bir külfet yükü altında ezilirken. Hocapaşa'da demiryolu memurlarından iki Almana Türkçe öğretmeye başladı.. beyaz ipek duvağı yanlarına dökülmüş. kendi-feini mesteden o müdebdep rüya. ne lâtif tuvaletler.. o bir haftayı Hüseyin Nazmi'nin köşkünde geçirdi. Demek o istikbalde zuhuruna emniyet ederek aldandığı hayaller yalandı? tkbal'in gelin olacağını düşündükçe bir vakitler hemşiresi beyaz uzun etekli — moda gazetelerinin mülevven ilâvelerinde görerek imrendiği şeylere benzer — bir esvap içinde. O bir hafta zarfında eniştesini hiç görmemişti. sonra ağlamaktan ihtiraz ile bir söz bile söylemeyerek kaçmıştı.. Ahmed Cemil bir hafta eve uğramadı.. Ahmed Cemil bu akşam kendisini ezen azap altından hiçbir zaman kurtulamayacağını . kınalı. Kaçtı. haftasının diğer dört akşamını da evden uzak geçirmek için ders buldu. Ahmed Cemil rüyalarının şu sefil hakikatinden tanı bir hafta kaçtı..

. dün ağlayışı büsbütün zihnime dokundu. sıkılarak parayı bana vermek istedi. Vehbi ibeyin akşamcılığı vardı... Bir gün annesinin ağzından bu meseleyi işitince yatağında doğruldu.Sabiha hanım sabahleyin odasına girdi. Đkisi de bu hayal için ağlamağa müheyya idiler. nihayet yine onun olmak üzere saklamak için aldım. Zaten kız gelin olalıdan beri neşesiz. Evine devam ediyor.. Birden şu iki aylık gelinin annesinden. sonra cevabını beklemeden biraz eğilerek ilâve etti: — Sana bir şey söyleyecektim. Dün Seher. Sabiha hanım iki aydan beri birinci defa olarak yalnızca konuşmağa fırsat bulduğu oğluna başka bir bahis zemini daha hazırlamıştı: Mai ve Siyah — P. O vakit Ahmed Cemil yavaş yavaş annesini istintak etti.. Ahmed Cemil pek iyi hissetmişti ki kardeşi mesut değildir. o ısrar etti. Ana oğul uzun uzun birbirine baktılar. — Geçen gün Îkbal'e aylık olmak üzere on mecidiye vermiş. .. Đkisinin de bu nazar çarpışması arasında Đkbal'in ağlayan hayali uçuyordu. yatağında mahsus gecikiyordu.. acaba kocasının biraz içkisi olduğundan ımı?. kız sabahleyin biraz gülerek. Fakat nasıl bir koca olduğunu anlayabilmek için Sabiha hanımın fikrini istedi. fakat o birkaç gün içinde bu itiyadı keşfetmiş. dedi. Đzdivacından beri ikbal'in çehresinde dikkate çarpan bir hüzün rengi her türlü şikâyet lisanından daha beliğ idi.. Đkbal'in odasında yalnızca ağladığını görmüş. Onbeş gün kadar yenilikten ihtiraz ederek itiyadını icra edememişken nihayet bir şişe Fertek rakısıyle gelmişti. anesi yatağının kenarına oturdu: — Ne için kalkmadın oğlum? dedi. S — Masraf meselesi ae saae senin üzerine ıcaııyor gıuı mr şey Cemil. Ikbal'e soğuk bir muamelesi de görülmemiş.. kardeşinden gizlediği göz yaşlarının içinde bir derdin saklandığını duymuşlardı. fakat bu kadarla devam edecekse.. Đkbal'in ağlayışı biraz içki içinse. Buna Ahmed Cemil dudaklarını bükerek cevap verdi: — Ne ehemmiyeti var? Kazandığım yetişmiyor değil ki. Ahmed Cemil hayretle annesinin yüzüne baktı: — Niçin? — Bilmiyorum.. Hiç yalnız bulamıyorum M. birkaç kadeh rakının şu saadet yuvasında bir musibet zehiri hükmünü tutacağını anlamıştı. reddettim. bir huysuzluğu yok. ¦ Annesi Vehbi ıbeye atfolunabilecek bir kusur bulamıyordu. Ahmed Cemil'e bundan hiç bahsolunmamıştı.. O henüz tenbellik ediyor.. Eniştesinin nasıl bir adam olduğunu görüyordu.

bazan Seher'e karşı kaba latifeler. Bu sabah îkbal'e tesadüf etmek emeliyle odasından geç çıktı. Bu kış Ahmed Cemil eserine hemen çalışamadı. yalnız kendisini eğlendirmek için söz söyleyenlere mahsus kahkahalarla kesik fıkralar. fakat o zaman bir lâtife edildikçe sofranın etrafında handeler uçu-şurdu. bu nikabm altında ben varım!» derdi. fakat bahar gelince bütün vücudunu ihata eden kesel ve rehavet havası sanki güneşin taze hararetiyile tebahhur ederek sıyrıldı. elindeki sahanı sofranın ortasına atıp kaçmağa meyyal duran dargın vaz'ı görülürdü. Geç kalkmak itiyadında olan eniştesini uyandırmaktan. Yemek yedikten sonra Vehbi bey Ikbal'le odasına çekilince Ahmed Cemil annesinin yanında kalırdı. Kardeşinin yalnız bu bakışı: «ikbal! Bahtiyar değilsin.. gözlerini oğlunun gözlerine dikti. ay sürüklemek zaten öyle bir sefalet idi ki onu âdeta mütelezziz ederdi. çekinerek merdivenleri yavaş yavaş indi. mümkün mertebe az fırsatlarda hitabına mâruz olmak gibi 'bir ihtiraz peyda olmuştu. Artık ikbal ihtiraz tavrım bırakmıştı. fakat ekseriyet üzere yemekten sonra uyuyan zevcinden kurtulabildikçe bu yalnızlığa küçük bir zaman için Ikbal'in 'huzuru da hayat bahşederdi.. yolundan silinmek. ikbal bir aralık bu nazara mukavemet etmek istedi. Ahmed Cemil bu nazardan sıkıldı. Bu sabah Ahmed Cemil îkbal'e bir şey söylemek istiyor» muşçasma baktı. izdivacından beri ona karşı Ahmed Cemil yarı siteme benzeyen bir tavır ittihazına lüzum görmüştü. Matbaada kaldığı akşamlar idarenin penceresi kenarına ilişip de caddenin hüzün veren tenhalığından mest olarak biraz peynirle francalasını yedikçe kendisinde bir zavallılık bulur. bunda mağmum bir şiir bularak âdeta şiir te-lezzüz ederdi. Şimdi Vehbi beyin bir latifesine mukabil Sabiha hanımın simasında zorla kopmuş bir tebessümü. Derslerinden. Đkbal'in üzüntüden.Sabiha hanım sözünü bitirmedi. sonra beriki bir sademeye tesadüf etmiş gibi nazarı titredi. yazılarından kurtulabildikçe yegâne iştigali şiirlerini okumaktan ibaret kalırdı. cevap vermedi. kardeşini mümkün mertebe sıkça görüyordu. kışın donuk havaları altında teessürleri safhasına donuk nakışlarla . damarlarının içinde bir cevelân hissetti. bir iskarpini alt>.» demiş idî. anlıyorum. Orada bir şeyin yandığını. ikbal bahtiyar görünmeğe çalışıyordu. Nefsini herşeyden mahrum etmeğe alışmamış mıydı? Onun için birkaç mecidiye tasarruf etmekte bir faide mi ver? Seneyi iki kravatla geçirmek. Bir vakitler Ahmed Cemil de bu sofrada lâtife ederdi. gözlerini indirdi. ara sıra yemeğe müteallik itirazlar. MAĐ VE SĐYAH 117 Ahmed Cemil'in tamamiyle cahili olduğu kahve hayatına müteallik hikâyeler. Bu sabah annesiyle şu muhavere kalbine sanki bir katre yakıcı zehir damlatmış idi. ikbal daha evvel kalkmıştı. fakat henüz aralarında dert tevdiine benzer bir kelime teati olunmamış idi. Đkbal'de de biraderine karşı bir mücrim gibi gözlerini indirmek. aşağıda karşılaştılar. ibir kardeşin gözünden gizlenmeyen bir hazin renk: «Aldatmayınız. zevcinin tuhaflıktan ziyade gülünçlüğüne karşı helecanından mütevellit perişan nazarı: Seher'in her dakika: «ikide birde bana ne ilişiyorsun?» demeğe. sanki bir noktayı kazıyarak kemirdiğini hissediyordu. Fakat bir annenin. dün salbah Millet bahçesinde bilardoda kazandığı muvaffakiyet. gözlerini çevirdi. Artık şu mahrumiyet hayatının acı lezzetinden bir hoş teessür bile duyar olmuştu.

ötede kravatlardan. . mağazaların camekânları önünde gecikerek şurada yeni çıkmış kitapları. tekemmül ediyordu. yakalıklardan. Ahmed Cemil Lâmia'yı belki bir seneden 'beri görmemiş^-ti ve göremezdi. zevkini ikna edemeyen parçaları mahvetti.. dolaşmak.âdeta uykuda duyguları. Ahmed Cemil sanki senelerden beri ruhuna çöken bir sıklet şu tasfiyeden sonra mündefi oldu. ilerledi. Başını çevirdi. Bon Marehe'nin önüne gelerek içeriye girdi. matbaada işini istical ile bitirerek çıktı. Tünel'den çıktıktan sonra Beyoğlu'nda biraz serseri. bir moda mağazasının kumaşlarını. yahut kışın evine gittikçe Lâmia'nm bazan piyanosunu işiterek bazan bir kapının alplığından süzülüp geçtiğini-duyarak. O sefalet ve mihnetle dolarak. Kendisine hitap etmesini beklercesine Lâmia mütebes-sim bir çöhre ile karşısında duruyordu.. bazan eteğinin bir hışıltısını hissederek yahut muhteriz bir kahkahasının zaptolunmuş tarakasını fark ederek onun vücuduna yakın °^" M A I VE SÎYAH 119 . Ahmed Cemil bütün hayatının meşakkatlerini bu eserin tevlit edeceği lezzete karşı unuturdu. başında maili kırmızılı bir külah gelip geçenlere gülümseyen bir soytarıya bakmakla meşgul iken arkasından kendisine yabancı olmayan bir tatlı sesin bir nida-i hayretle: «A! Cemil bey!.. ellerinde earpare. hemen doğuveren şu arzuya mukavemet edemedi. baharın ılık nefesleriyle dirilip uçuşan kelebekler gibi canlandı. taşarak geçen kıştan sonra eserinin tesliyet veren ha118 MAĐ VE SĐÎAH yat nefesiyle bütün yorgunlukları dinledi. Çocuk oyuncaklarının yanma kadar geldi. Zaten Beyoğlu'ndan işsiz geçtikçe buraya bir kere girip çıkmak âdeti idi. Bir aralık Ahmed Cemil eserini tasfiye etmek istedi. mendillerden teşkil edilmiş zarif nümunegâhları. ufak hamlelerle feveran etti. O vakit Ahmed Cemil'in eseri bol bir yağmurdan sonra topraklardan süzüle süzüle kayacıklar arasında birikmiş küçük bir menba gibi taştı. nihayet bir haftalık uğraşmasının neticesinde küçük bir defter vücuda getirebildi. Hüseyin Nazmi'nin köşküne. müsveddelerini ayıkladı. Bir mayıs günü matbaada otururken birdenbire defteri Taksim bahçesinde — bir gün henüz mektepte iken Hüseyin Nazmi ile gidip oturdukları yerde — Boğaz'ın şiirine karşı kendi kendisine okumak istedi. bir hafta mütemadiyen bununla uğraştı.. Ah bu defter! işte bütün hayatının mühim bir ümidi şu küçük defterde idi. Henüz o kadar kalabalık yoktu. noksan bırakılmış yerlerini doldurdu. Şimdi bu eser büyüyor. bütün o zahmetler ondan intişar eden ümit havasına temas edince zail oldu. o vakit tayin olunamaz bir sebeple mûtat olmayan vukuata tesadüf olununca hissedilen râ-şeye müşabih bir titreyiş vücudunu baştan aşağıya sarstı.» dediğini işitti. bütün o gönülleri taltif eden hiçleri seyretmek istedi.intikal eden.

Ahmed Cemil'in zihninde bu genç kız sıfatının hususî ve müstesna bir ehemmiyeti vardı. Lâmia'nm yanında dadısıyle piyano muallimesi vardı. yahut Şişlide bir Kâğıthane dönüşünde tesadüf ettiği. belli belirsiz bir şey! Müphem bir çocuk çehresi. peçesi alnının kıvırcık saçlarını bir yarı örtülülük altında bırakarak başına atılmış. cevabını verdi. dedi. dün başka bir şey iken yarın başka bir şey olmağa hazırlanan. meçhul bir şey var ki mahiyetini anlamamış. mütebessim bakışarak durdular. Köprii'de hemen her yerde bir dakika için sevdiği binlerce çehreler vardı ki bunlar kendisi için saadet hülyası olan o genç kızın mevhum şekli etrafında uçuşan bir takını periler. «birisine oyuncak mı alıyorsunuz?» dedi. kanatlı şiirler idi. onun muhit-i havasında muvakkat bir müddet için yaşamaktan mütevellit bir şey duyardı. sevda ile dolu olan bu mahlûklara. nagihan hıssediverdikleri bir hakikatin taaccüp rengi gözlerinde sizi istintak ediyormuşçasına bir istifsar ifadesiyle gülüverirken birdenbire bir genç kız sıfatının henüz itilâf olunmamış ciddiyetiyle gözlerini indiren. nurlarını serperek. müşevveşiyeti için şiirle. Genç kız!. şu oyuncak destegâhmın yanında velev bir çocukluk arkadaşıyle. o gençlik semasının sevda güneşi. ondan uzak yaşadığı müddetçe o simayı daima besleyerek arada geçen zamanı sanki telâfiye çalışmıştı. Taksim'de.sönüverdi. henüz ço-cukluktam çıkarak mevcudiyet-i mâneviyesi garâible nıemjlû bir cihanın esrarına karşı inkişafa müheyya duran. sonra Ahmed Cemil'in eline bakarak: . Sonra onların arasında genç kız. «Şimdi tamamen bir genç kız olmuştur!» derdi. sonra Lâmia biraz gülümsedi. bütün güzergâhına tesadüf eden o genç kızlara Ahmed Cemil perestişe benzer. Ahmed Cemil: — Hayır.. Ahmed Cemil'in zihninden uçuşan ve binlerce çehreler . Ahmed Cemil'in kalbinde yer tutmuş böyle binlerce çehreler vardı. yahut Tepebaşı'nda. henüz çocukluğunu unutmamış. O. buseyi andırır bir gârâm nazariyle bakardı. birbirine söz söylemek lâzım gelip gelmeyeceğinde tereddüt ederek.maktan. Bu hayal pek seyyal idi. Köprüden vapura binerken gördüğü. Henüz on beş yaşında iken hâtırasına intikâş eden simasını zihninde itmam ve ikmal etmiş. Fakat bu meçhul şeyin bütün şahsiyeti üzerinde derin bir tesiri vardı. ufak tefek almak için çıkmış idik. bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi. künhünü tahlil etmek istememişti. ince parmakları siyah güderi eldivenler içinde uzun sap-h zarif şemsiyesinin püskülünü oynatarak. cazibesinin ateşlerini saçarak çıkdı. Bir dakika öyle karşı karşıya. müşevveş. fakat bugün müphem. — Biz haftaya yine köşke gidiyoruz. fakat (bütün bu çehrelerin üstünde.. henüz iki üç sene evvelki sıfatyle Ahmed Cemil'in karşısında bulunuyormuş gibi saf çehresiyle bakarak görünce. velev bir dakikalık musahabenin garabetini daha az hissederek daha cesur idi. daha doğurusu o genç kıza bunların herbirinde ayrı ayrı perestiş ederdi. yalnız bakıyordum. kimbilir kimdir? Bugün Lâmia'yı karşısında siyah çarşafı çenesinin altından tepesi bir incili iğne ile iliştirilmiş. o müphemiyeti. Ahmed Cemil bunların hepsini severdi. Lâmia şüphesiz şurada.bir ziya isabetiyle bir bulut parçasında peyda oluverip de birden sönüveren iltimalar gibi .

O zaman hayalinin mâkesinde guruba tesadüf etmiş bulut parçası gibi kırmızılara.» dedi. Bugün Ahmed Cemil Taksim bahçesinde bu şirini değil. Lâmia küçük bir kahkahayı zaptetti. sular. daima güler. hayatının uzun yorgunluklarını bir gazetenin tefrikasında dinlendiren bir ihtiyar... Bir akşam onu bizde okuyacak missiniz. sizi okurken görmek istiyorum. amma. henüz yapraklanmış bir ağacın altında mai şemsiyesini açmış. her tebeddülünde bir hâtıra gıcıklayarak bütün hayatını Ahmed Cemil'in dimağında.. bütün ruhunun emel züb-desi işte şu siyah nazenin heyula işte bu ipek çarşafın dalgaları içinde vücudunun ihtizazı hissedilen seyyal ve mevvac hayal şeklinde kaybolup giderken.— Yeni bir kitap mı? diye sordu... tepeler. Demek bugün Bon Marche'de uzun bir gaybubetten sonra onu görünce vücudunu . yahut kendine mahsus bir mütalâa ile meşgul oluyor zannını vermek için bir ciddî tavır ile elindeki musavver mecmuaya dalmış — görünüyordu. başlarından kaymış hasır şapkaları arkalarında çarpmarak. asıl gençliğinin şiirini — yalnız onu — okudu. uzun konclu düğmeli potinlerini kumlara temas et-tirmiyormuşçasma bir çeviklikle koşarak çenberlerini çeviren. sarı saçları rüzgârlarla savrularak. biraz beride «AJ fE SĐYAH 123 ellerinde küçücük küreklerle bahçeden kum toplayarak mini mini kovalara doldurmak mühim işiyle etrafı görmeğe vakitleri olmayan iki çocuk. bir dakika içinde tekrar yaşatıyordu..O da küçüklüğünden beri daima onun etrafında dolaşır. manzaralarının ivicaclarıyle yeşil tepelere doğru tırmanmış yahud mai sulara doğru akı-vermiş gibi duran binalarıyle boğazın sakin levhasına dikiliyordu. O çehre böyle zihninde bir an içinde yüz tenasüh silsilesinden geçerek. bütün güzel şekiller. sanlara boyanan bu levhaların içinde Lâmia'yi — evvelâ küçük. yeşillere. şu kadarcık. bunlardan ayrılarak. Ahmed Cemil küçük bir hareket bile etmeyerek duruyordu. Bahçe tenha idi. mütebessim renkleriyle. öyle mi? Ben de dinlemek. mailere. birisinden yüz bulmuş çocuklara mahsus sokulganlıkla daima yanına gelirdi. bayırın üstünde uçuyor. Lâmia'dan daima pek sıcak bir his duymuş. ötede beride tek tük zümreler... Bazan bu levha gözlerinin içinde bulanıyor. elinde çarpareler ile başında maili kırnuzılı külâhıyle gelip geçenleri gülerek seyreden soytarının istihza nazarı altında elinde şiirlerinin defterini kıvırarak duruyordu. onunla beraber bulunmaktan haz almış idi . sonra Ahmed Cemil'in perişan cevabını dinlemeyerek siyah güderi eldivenler içinde daha ince görünen parmaklarıyle peçesini indirdi. Hüseyin Nazmı ile gezmeğe çıktıkları vakit yanı başında iki elleriyle eline yapışarak muhaverelerinin arasına «Bu ne? Ne için? Nasıl? Ne vakit?» sualleriyle her dakika karışarak. kıvırcık saçları başının beresinden taşarak. Ahmed Cemil'in gözleri. benim şiirlerim. — Ağabeyimin daima söylediği eseriniz mi?. «efendim!. bir örnek esvaplı iki kız. yalılar. manzaralar bir fırça darbesinden kopma renkler imiş de yekdiğerine karışarak şekilsiz bir hamur haline geliyormuş gibi oluyordu. alçak ökçeli potinlerini önüne çektiği bir iskemlenin kenarına dayamış gözlüklü ihtiyar bir Đngiliz mürebbiyesi. — Hayır. bir dakika sonra sekiz on yaşında bir kış gecesi meselâ iki arkadaş cehren bir şiir okurken halının üstünde daima gülümser siyah gözlerini anlamayarak yüzlerine dikmiş. bütün hayatı. Ahmed Cemil orada. daha sonra. koşuşan bağırışan çocuklar.

Artık saklamağa ne lüzum var? Đşte bütün hüsran içinde geçen gençlik sevdasının emel zübdesi.* mü dairesinden çıkarmağa lüzum görmüyordu. Ahmed Cemil'in nasiyesinde bu sual bir endişe hattı tersim ediyordu. «Efendim!... O da kendisini sevmiyor mu? Bir saat evvel o kendisine tebessüm eden gözlerde bir gizli incizab mânası hissolunmuyor muydu? Bu aralık tâ yanınbaşmda koşan bir kız kumların üzerine yüzü koyun düştü.» diyen Lâmia idi. Bir gece herkes yatak odasına çekilmek üzere kalkmışlardı. siyah çarşafın. yavaş yavaş. Artık tekrar oturmadı. gözlerinin içinde — şimdi artık vuzuh ile gülümseyen Lâmia — aheste Taksim caddesini çıkmağa başladı.. sonra titrek bir aşk sadası ile bütün fikirlerinin. Şiirlerini dinlemek istiyormuş. .. kaldırdı... O münevver rüyalarının genç kızı. kendisi tâ ayaklarının dibine küçük bir ayak iskemlesine oturuyor. kapıyı açtı.sarsan şey. hayatında birinci ve sonuncu olmak üzere seveceği vücud. 122 MAI VE SĐYAH Bakınız o siyah peçenin.. Nihayet Ahmed Cemil. çocuğun ellerinden tuttu. korucukların arasından süzülüp çıktı. yakıyor. Artık o şeyin tesiri mahiyetinden kaçmağa.. Ahmed Cemil onu Lâ-nıia'ya kendisi okumak isterdi. gece şu küçük asude evin kapısı çalınmak o derece müstesna bir vak'a idi ki herkeste ufak bir halecan hâsıl oldu. Zihninde bu şiir takriri için mahsus bir hücre tertip ediyor. karşısında hamal kılıklı birisini gördü. türlü renklerde elbiselerle süslenen iskemlelerin. çocuk iri mai gözleriyle istimdat ederek ona bakıyordu. Bu vak'a Ahmed Cemil'i hakikate iade etmiş oldu. elinde şiir defteri.. işte o biraz evvel gülerek dudaklarını basarak hafifçe başıyle selâmlayarak. yerinden kalktı. siyah saçların altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor. Ahmed Cemil başını çevirdi. Lâmia'yı orada bir kanepeye oturtuyor. Seher kapıyı açıp açmamak lâzım geleceğinde MAÎVESĐYAH 123 mütöhayyir idi. güya siyah ibir nur ki baş döndüren ateşli bir sevda havası ile vücudunu sarıyor. nefsini onun hük. hislerinin muihassalası olan bu şiir parçalarını bir sevda teranesi gibi onun müteessir gözleri altında inşad ediyordu. Kendi kendine: «Ne için onun benimle izdivacını istemesinler?» diyordu... Se'her'e tekaddüm etti. mu'tad hilâfına olarak sokak kapısının kuvvetle çalındığını işittiler. Ah! O sevda dakikası! Acaba hayat-ı bînasibinde o bahtiyar saat çalacak mı?. bir ateş ki sıcak bir buse gibi. fakat okşayan bir ateş.

. bilmem? dedi. Bu akşam Vehbi bey gittikten sonra yatak odalarına çekilmekten vazgeçtiler.» dedi. Đsmini işitince Vehbi bey telâşla kapıya geldi. Herif sebebini evvelâ söylemek istemiyordu. Sultanahmet'te babasının evinden. söyleyeceği sözün söylememek istediği tarafını gözleriyle anlatmağa çalışarak dedi ki: — Bey.. O vakit Ahmed Cemil çekildi. kardeşine baktı. Bir aralık Ahmed Cemil: 124 sıxan — Đhtiyar giderse matbaa ne olur. Muhavere bütün bu vak'a üzerine cereyan ediyordu. gündüz hiçbir şeyi yok iken hattâ akşam yemeğinde pek iyi bir halde iken odalarına çekildikten sonra birdenbire düşmüş. iki kardeşle anne birçok zamandan beri birinci defa olarak gecenin celsesini o eski samimiyet ile geçirmek istediler. Đkbal bu sözü söyledikten sonra pederinin vefatını bekleyen kocasının utanılacak bir mahiyetini ifşa etmiş gibi gözlerini indirdi.. ara sıra iki mânâsız kelime ile muhavereye iştirak ediyordu.. kımıldanamıyormuş. şimdi lakırdı söyleyemiyormuş. Đkbal tekrar gözlerini kaldırdı. Ahmed Cemil dilinin ucuna kadar gelen suali zab-tetti. eniştesiyle kapıdaki adamın arasında cereyan eden muhavereyi herkes taşlıkta gergin bir dikkatle dinliyordu. fakat Vehbi bey o suali anlamış da muhataplarını merakta bırakmamak lûtfunu gösteriyormuş gibi pederinin nıüşa-biyetini iki manalı hande arasında tâyin etti: «Nüzul!. Sonra içeriye girdi. Đkbal pek az söze karışıyor.. Yegâne mütalâa olarak Ahmed Cemil'in yüzüne baktı: — Bu yaşta genç bir kızla evlenmenin neticesi budur. tuhaf bir vak'aya muttali olmuşçasına alay ediyor. kayınbiraderle beraber matbaayı idare ederiz. artık herkesin alışmağa başladığı düşünceli tavrıyle. Efendi birdenbire hastalanmış. O vakit Đkbal kardeşine derin bir nazarla baktı. sonra gördüğü ısrar üzerine ağızından parça parça izahat alınabildi.— Vehbi beyin evi burası mı? — Burası... değil mi? Yalnız şu söz ihtiyarın hastalığındaki mahiyeti izah etmiş oldu. herkes teessüf beyanında. o vakit Aihmed Cemil. onun bütün heyetinden kocası için bir nefret havasının uçtuğunu hisseder. Vehbi bey: — Biraz beni bekle! dedi. Vehbi beyi öteki evden istiyorlarmış. pedere bir şey olursa istifa ederim.. ağlamağa hazır gibi duran gözleriyle: «Gördünüz . herkesin yüzüne bakarak sanki bu vak'anm mudhik tesirinden başkalarının da hisse alıp almadığını tetkik ediyordu. o bil'akis güldü. tesîiyet iradına hazırlanıyordu. tâ izdivacından beri anlamak istedikleri hayat sırrının bir parçasını görür gibi idi. diyordu. zaten.

fakat aldığım izahatı pek kâfi bulmuyorum.. Seher oda kapısının yanında.. Sonra daha ziyade izahat vermeğe lüzum görmeyerek ilâve etti: — Bundan sonra matbaa işlerine benim bakmaklığım lâzım geliyor. Ikbal'in son sözü üzerine birşey mırıldandı.mü? Beni verdiğiniz adamı anladınız mı?» demek istiyor gibi baktı... anlayamadılar. havada kokusunu aldığı havadisin nev'ine vukuf arzusu kuru vücuduna sığama-yarak.. henüz dün gece yatağa serilen babası için sabahleyin şifa çaresi taharrisine koşması lâzım gelirken matbaaya can atarak hesap soran bu adamın karşısında bütün yuvarlak vücudu baştan aşağı titreyen bir kütle kesilmişti. ellerini uğuşturarak Ahmed Cemil'i hemen istintak etmek istedi: — Müdür ölmüş mü? . Ahmed Şevki efendinin çehresi her zamandan biraz daha ziyade kızarmıştı. o devam ediyordu. Onun için bir karar verelim.. çekildi. Ahmed Şevki efendiyle Ahmed Cemil birbirine bakıştılar. Ahmed Cemil bu muhavereyi yarım bıraktı. darflerin bir fihristini isterim. Orada yalnız Saib vardı. Daha ziyadesini dinlemek. Artık matbaanın zevki kaçacağını anlamıştı. . Yanlarına girdi. sonra başka bir suale cevap vermeğe mecbur olmaktan korkuyormuşçasına kardeşiyle annesini bıraktı. ________ 12. Ahmed Şevki efendi bunalıyordu. odanın hem içinde hem dışarısında eski zamanlardaki hususiyeti ihtar eder bir teklifsizlikle muhavereye iştirak ediyordu.» dediği işitildi. Sonra matbaa ve gazete memurlarının isimleri. görmek istemeyerek heyet-i tahririye odasına girdi. yalnız Đkbal çıkarken: «Küçük hanımcığım. ah şu dakikada çekmecesinin yanıbaşmda sanki kendisine mahzun maJhzun bakıp •duran koyu nefti alpaga şemsiyesini şu çapkının kafasına indirdikten sonra matbaayı bırakıp gidebilse. maaşları... Đkbal kuru bir sesle: «Her vakit!» dedi. Ahmed Cemil biraz daha istizah etmek istedi: — Ne vakit söylüyordu? dedi. Vehbi bey âdeta yüksekten söylüyordu. şimdi Şevki efendiden bazı şeyler soruyordum. Vehbi bey yalnız «Peder fena!» dedi. * /*/ Ertesi gün Ahmed Cemil matbaaya gittiği vakit eniştesini AJhmed Şevki efendinin yanında gördü. — Şimdi Şevki efendi bir muhtıra yapmalı. diğer bir kâğıda matbaanın geliri gideri. ben de sizin yanınıza geleyim. telâş içinde. evvelâ matbaada mevcut olan alât ve edevatın.

Ah!... daha ilk günü gelip de bana bir uşak muamelesi eden herife. mütenevvia sütunlarında daima halkın hoşuna giden t düzme fıkrayı biraz da kendisi süsleyerek serbest tercümeyi...." başladı..! Avrupa gazetelerini açtı. / — Cemil bey. tercüme edecek havadis aradı. ni-i hayet daima Amerika'ya isnat olunan garibelerden birşey 1K du. arkadaşının odasında kaldı. Kendisini eniştesi çağırıyordu. Đdare memurunun çehresi boğazı sıkılıyormuş gibi kıpkır-i mızı idi.. Burada Ahmed Şevki efendiyi değil kalıbını göreceksiniz. Şevki efendi istediğim şeyleri hazırlayacak. dedi.. kuru çocuğu tokatlamak istedi. Ahmed Cemil'e daiha ziyade sokuldu: — Artık enişte beyiniz matbaayı size bırakır. Vehbi bey bir âmir sıfatı takınmıştı. yarın yine burada buluşuruz... Enişte demeğe ancak razı olabildiği bu adamdan bugün emre benzer \ §eyler mi alacak? 1 Vehbi bey matbaanın tahtalarına güya her vakitten ziya-| de bir tasarruf kuvvetiyle basarak çıktı. zayıf. sonra bütün ci-¦} ğerlerini dolduran hiddet havasını boşaltıyormuşçasma derinden geniş bir soludu. O vakit Saib sırıttı. Ahmed Cemil yazı I edasına dönmedi.. j Đşe başlamayacak olursa rahat edemeyeceğine hükmetti. hesap soraü oğul. Ahmed Cemil şu dakikada bu kısa. yılıştı. Eniştene herif dediğime istersen hiddet et. kalktı. Ahmed Cemil gülümsedi. burada lastikten yapma gülünç bir soytarı gibi yaranmak için dizlerine sıçramaya çalışan mahlûk!. Ahmed Cemil'in. Birden kendisini bu adamın karşısında küçülmüş. gülmeğe çalışarak Ahmed Şevki efendiye baktı. Sonra anladığı şeyi izah etmek istedi: — Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık benûn için matbaa bitmiştir. alçalmış gibi gördü. Birşey söylemeden evvel yutkundu. . şu içeride. yanına gitti. — Beni bu akşam beklemesinler. Bu insanlar. Saib'in teces-[i süslerinden emin olmak için kapıyı da kapadı.. yarın sizinle de konuşmak lâzım geliyor. baksanıza.— Onun gibi birşey. Ben bu azamet tavrını çekemeyeceğim. nefretten göğsü şişiyordu. iskemlesine oturarak: — Anlaşıldı! dedi.

. Bugün matbaa halkı Tevfik efendinin hastalığına muttali olduktan sonra herkesin yüzüne bir endişe sayesi düştü. ben kendime bir iş buluncaya kadar gelir giderim. o zamana kadar vücuduna ehemmiyet verilmeyen bu adamın gaybubetinde bir ehemmiyet olacağı hissolunuyordu. Đhtiyarın bütün sol tarafıyle dili tutulmuştu. hesapları istedi. Raci bu fırsattan istifade ederek matbaadaki tevakkuf zamanını yalnız yarım saate hasretti.. Siz... hokkasını düzeltti. / kalemini buldu. ' sonra yavaş yavaş defterlerini karıştırdı. Đhtiyarın ne olduğunu ondan sordu. Akşam tjve gittiği zaman eniştesinin gelmeyeceğini haber verdi. «dünyada bir kişi olduktan sonra ı nasıı oısa geçuuiuu:» aıyorau. l\Đar mı? Ahmed Şevki efendi artık püskürdü: ha — Ne mi olacak? Bak görürsün. Bugün Ahmed Şevki efendi saat-jlerce kendisinden bahsetti. çalışmaya hazırlandı. Đkbal kardeşinin ne demek istediğini anladı: — Dün gece söylemiştim zannederim. iiıaaeu Diraz suKun ouidUKtan. Yemekten sonra Ahmed Cemil annesine bakarak: — Matbaa altüst oluyor. Ahmed Cemil'e nasılsa edindiği birinci nevi sigaradan ikram etti.. tırnağının üstünde çıtlattı.. Saib muttasıl Ahmed Şevki efendinin etrafında dolaştı. Ne olacağını Ahmed Cemil tâyin edememişti. Đkbal o gün kayınpederini görmek için gidip gelmişti. Ali Şekib her vakitten ziyade yazdı. ka-ym enişte matbaayı istediğiniz gibi idare ediniz. emrini icra etmeli!» dedi.. Yalnız sağ elini oynatarak meramını ifade etmeğe çalışıyormuış.. Ahmed Cemil'in hullya hayatından başlıca ümitlerinden biri bir matbaa sahibi olmak değil mi idi ? O halde işte o ümidin bir tahakkuk mukaddemesi gibi başlayan şu vak'aya karşı bir itminan duymak lâzım gelirken ne için makûs bir tesir duyuyor? Kalbinde hafi fakat vazıh bir his — Daha ne olacağını anlamadan bu kadar telâşa sebep . nasıl başlamak lâzım geleceğini zihnen tertip ederek: «Beyin.. Vehbi beyin istediği şeylerin ne olduğunu düşünerek. fakat mat-jbaada birşey olacağından eski çalışma zevkinin zevale uğra-^ yacağmdan o da emin idi. zannederim ki bazı tasavvurları var. Sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin burnundan gözlüğü her vakitten ziyade düştü. Yarın sen de matbaada mevkiinin ehemmiyetini anlayınca: «idare memurunu çağır-sanıza. Đkbal'in verdiği malûmattan meselenin vehametini. mahiyetini tamamen anladı. Bu sabah eniştem geldi.... tasavvuru istifa ederek matbaayı sizinle beraber idare etmek.» diye beni yanma getirtecek değil misin? Ahmed Cemil bir daha gülümsedi: ..— O mütekebbir edaya ben tahammül edemem. Ahmed Cemil bu vak'a üzerine düşünmeyi geceye talik etmiş idi. dedi.

zannediyor. Hüseyin Baha efendinin sükût tavsiye eden bir nazarı nefsini zaptetmesine medar oldu: — Ali Şekib olmayacak olursa gazeteyi idare etmek münı-"kün olamaz. Hattâ eniştesi matbaanın ıslahından. Eniştesi biraz gülerek yüzüne baktı: —. Bugün bir vak'a o idareyi eniştemin eline geçiriyor. Bir aralık kendi kendisine: — Vehim! Ne için öyle olsun? Her vak'ayı fena şumuliyle telâkki etmek bana mahsus bir bedbinlik mesleği! Halbuki mesele pek sade: Ben bir matbaada bulunuyorum ki idare şekli bana tamamiy-le yabancı. bitik. Vehbi bey cevap vermeye hazırlanıyordu... «Ali Şekib gidecek olursa ben duramam!» demek üzere atılıyordu.matbaada şu tebeddülün — ümidin tahakkuku değil — bir inkırazı olduğunu söylüyordu. can çekişerek atmak isteyen bu öldürücü şey. Nihayet Vehbi bey müzakereye bir nazik hatime vermek istedi: — Matbaa ve gazete Hüseyin Baha efendinin idaresinde oldukça ben memuriyetimden istifaya lüzum görmüyorum. onun vazifesi benim iktidarımın fevkindedir. şu halde bana evvelce yabncı olan matbaa ile bugün aramızda bir karabet hâsıl oluyor demektir. Ertesi gün matbaada. vicdanında bir tehaşi ezasıyle hüküm süren hissin muazzip sedasını susturmağa çalıştı. odanın yarı açık duran kapısından Saib'in mütecessis çehresi göründü. iki ellerini göğsüne basarak: «Yürüyeme-yeceğim. beni buraya bırak. sevmek bu muydu?. gazetenin terakkisini teminden bahsettikçe geceleri sofra başında bilardo vukuatı nakleden bu adamın içinde bir tedbir sahibi muhtefi olduğunu anlıyordu. Aman yarabbi! Sevmek bu muydu?. MAĐ VE SĐTAH 133 ayırmıyordu. gazetenin idaresi bana tevdi edilecek olursa bundan ne için ürkmek lâzım gelsin?» demek istedi. şuraya düşmek. Đnsanı güya bir mengene içinde sıkıp sıkıp da birisinin ayakları altına ezik. — Ali Şekib ne olacak? dedi.Gazete için o kadar muharrire ihtiyaç var mı? Ahmed Cemil saatlerden biri idare ettiği meseleyi şu dakikada tarumar etmek istedi. Ahmed Cemil eniştesine karşı hep mümaşat eder oldu. Zaten mümaşat olunmayacak bir fikre de tesadüf etmemiş idi. dedi. Şu dakikada vücudunda güya bütün hüviyeti eziliyor. eniştesi gelip de Ahmed Şevki efendinin hazırladığı hesap icmalleri üzerine sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin müşareketiyle efkâr mübadelesine başlanılınca. Yalnız bana ait vazifeleri başmuharrirlikle beraber kayınbiraderime bırakacağım. Matbaanın. Ahmed Cemil'in birden rengi değişti... . kumlar üstünde Ölmek istiyorum» demek için bir ihtiyaç duyuyordu. Hüseyin Baha efendi korkulu bir fırtınadan ehven kurtulmuş olmasından mutmain olarak müzakerenin iptidasından foeri birkaç defalar düşen gözlüğünü düzelttikten sonra iltifata teşekkür etmekle meşgul iken.

Cürm-ü nıeşhud halinde yakalananlara mahsus bir şaşırma ile Lâmia'nm orada bulunduğunu görmek. Lâmia hayret nidasiyle: — Ağabeyim.. dedi. gözleriyle bir aşinalık gönderiyor. ikisine ancak kâfi bir taş parçasının — üzerine otursaydılar. ancak onların olsaydı. ipek kumaşın üzerinden akan râşe seyyaleleri içinde o vücudun ihtizazını görüyordu... bir taş parçasının — fakat küçük. boynundan doladıktan sonra ucunu sol omuzundan arkasına atmıştı. Şuracıkta.. . mi ? Arkadaşının sualine: .. büyük tac şeklinde örtseydi. onu gözleriyle takip etmiş olmak affedilmeyecek bir töhmet imiş gibi birden sıkılmış... öyle ki hemen karşı karşıya gelmiş oldular.. düşünmeden yalan söylemişti.Gittikçe yaklaşıyorlardı. Lâmia başını beyaz bir tül ile örtmüş. yolun şu kenarında.. o kadar yalnız ki bütün bu sahra şu akşam baygınlığına şiiriyle onların. o kadar ki saçları birbirine karışarak siyah ve kumral bir enmuzeç teşkil etseydi.. belinden aşağıya yanlarını latif bir yuvarlaklıkla tersim ettikten sonra düşüp ayaklarının her hatvesiyle sağa sola nazenin bir raks ile sallanan etekler altında vücu-f dunun hayatını.... anlamıyor musun? Ah! Bilsen onu ne kadar seviyorum!. Şimdi Ahmed Cemil daha vazıh görünüyordu. artık aralarında on adımlık bir mesafe kalmış idi. o körpe hayatı hissediyor. Tâ belinde küçük küçük kırmalarla büzülerek sırtında dikişsiz bırakılmış kıvrıklar. sonra mütebessim gözleriyle Ahmed Cemil'e baktı. omuzlarından yanlarına düşen açık yenler. — Daha erken zannederim. yanya-na... — Şu önde gidenler Lâmia ile ustası değil mi? — Bilmem!. o küçük kırmızı şemsiye! Ne olurdu.. güya çocuk iken her defa gelişinde dediği gibi: «Ne iyi ettiniz de geldiniz!» diyordu. Bu yalana sebep ne? Ne için şuracıkta saf13 i MAĐ VE SĐYAH vet ve samimiyetle arkadaşının ellerine yapışarak: «Evet o! demindenberi onun için titrediğimi görmüyor musun. Ahmed Cemil'in yine gözleri bulanmıştı. Ah.. Şuracıkta bir tesadüf etmiyecek olursa bugün bir daha göremeyeceğini biliyordu. bazan omuzundan başının arkasına tutarak yürüyordu. Cevabını verdi. Bu sırada onlar döndüler. şimdi. Ahmed Cemil'in uzun kumral saçlı başını o kıvırcık gür siyah saçların yanma çekseydi. Lâmia o beyaz tül örtüyü açsaydı. — Artık dönelim. O cevabı verdikten sonra nedamet etti. sade şemsiyesini bazan kaldırarak. şurada yalnız bulunsalardı.. Onu selâmlıyor. sonra o tül şu bir çift baştan mürekkep sevgi levhasını gizleyip o küçücük kırmıza şemsiyede bu gençlik sevdasını sahranın yalnızlığından bile esirgeyerek yakuttan bir . Elindeki açık kırmızı.> dememişti? Halbuki bu sırrı birisine tevdi etmek ihtiyacı onu âdeta hasta ediyordu. o kadar ki vücutlarının sıcaklığı imtizaç etseydi. Akşam rüzgârının hafif darbeleriyle çırpman ipek örtüsünün içinde Lâmia'nın çehresini bir bulut altında görüyordu.

Gece yalnız kaldığı vakit zihninde yalnız iki şey yaşıyordu.. Çocuk elinde bir sürahi ile merdivenden koşarak çıkıyordu. en evvel Nedim'e tesadüf etti. Ahmed Cemil şimdi mesut idi.Hüseyin Nazmi hemşiresine yalnız «eve mi?» dedi. Bir ay daha çalışsa arkadaşlarına okuyabilecek bir hale getireceğini zannediyordu.. Bu iki emel hedefi bir çift ikiz hemşire gibi hâtırasında öpüşüyordu. eserini. iki arkadaş döndüler. Lâmia «evet!» dedi. artık bitirmeliyim!» dedi. Fakat yalnız bir an için gözlerine isabet eden bu hande güya oraya bigâneliğini anlamış da firar etmiş gibi silindi. Bu gece Hüseyin Nazmi. — Ne oluyorsun. Çocuk: — Baba bir şey oluyor. kalbinde bir deste saadet çiçekleri gibi inkişaf etmiş idi. kütüphanesini yine altüst ederken bir aralık arkadaşı Ahmed Cemil'e sordu: ^— Senin «eserinin inşad resmi ne vakit icra olunacak? Ahmed Cemil artık eserin ikmalinde bu kadar t||ahhür ettiğinden utanır olmuş. şimdi sahrayı esmer bir renk yan şeffaf örtüsüne sarmış tâ ileride afakin sinesinden gecenin sükâın nefesi. ıstıraptan perişan olmuş çehresinde bir tesliyet ibtisamı ta-yaran etti.. Lâmia'nın o mütebessim nazarı. . Kendisini bu gün şu Erenköy seferinden artık bahtiyarlık hissesini almış kıyas etti. bir müddetten beri onun bahsini etmemeğe başlamıştı. sonra küçük kırmızı şemsiyesini bir veda selâmı gibi savurdu. Geçtiler. ufukların yarı şeffaf tüllerini titreterek uçuşmağa ^aş-lamıştı. Bu gece uykusunun arasında hep o eserle o hayal yaşadı. eserine fikrini sevk ettikçe o siyah gözlerin: «Bitirseniz a.. Lâmia'yı düşünürken. Eseriyle Lâmia. Ben de dinlemek isterdim!» mânasıyle gülümsediğini görüyordu. sabahleyin kendi kendisine: «Evet. dedi. Bütün hayatında sevda sekriyle mest kalmak için yalnız o nazar kifayet edecekti. Bu sabah matbaaya girer girmez Ahmed Cemil. bir müddet daha yürüdüler. Artık Hüseyin Nazmi'yi döndürmek bile istemedi. Derinden bellisiz bir inek sesine muhteriz dem tutan hafif kuş cıvıltıları arasında. Nedim? dedi. Çocuk başını çevirip Ahmed Cemili görünce korkudan. MAJ VE SĐYAH 135 — Ne vakit istersen! dedi. ilâve etti: — Đstersen gelecek ay..

göğüs geçirdi: — Bilmem amma fena görüyorum. îdare memuru başını saladı. Yazıhanesinin önünde er-bab-ı mesalîhe mahsus küçük penceresinden Ahmed Cemil'i gülerek kendisine mahsus işveli temannasiyle selâmladıktan sonra: — Sahib-i imtiyazın odasına gir! dedi. şimdi sızıyor* dedi. Tekarrüp etti. Đdare memuru da küçük penceresinde onu bekliyordu.. Kendi kendisine: «îri Alman karısının yeni bir tahriki! Bu geceyi içmekle geçirmiş... Ne oluyorsun?» dedi. Nedim de elinde süra-hisiyle kendisini takip ediyordu. dedi. Ahmed Cemil doğru oraya girdi.. Babası ağlarken Nedim'in halini görseydin. Biçare çocuk!. Elinde bırakamadığı sürahisiyle gitti babasının karşısında bir iskemlenin kenarına ilişti.. güya Ahmed Cemil babasının ıstırabını giderecek bir tabip imiş gibi ondan kendisine kuvvet verecek bir cevap bekliyordu.» dedi. Ahmed Şevki efendinin yanına geldi. öyle oturdu kaldı. Çocuk bir türlü oradan ayrılamıyordu. Bu sırada içeriden boğuk. Raci cevap vermiyor. hâlâ içmekten vaz geçmiyor. hiçbir şey işitmiyordu. Ahmed Şevki efendi dedi ki: — Nasıl öksürüyor. pek iyi anlayamadım amma ağlarken ağzından dökülen sözlerden dün akşam katanyle gittiğim anladım. kimbilir nerelerde düşüp kalktıktan sonra sabahleyin yine içmiş.bu adamın üzerine dikti. . işitiyor musun? Sen gelmeden evvel böyle saatlerce öksürdü. Karı bırakıp gitmiş. Raci. eğilerek: «Birader!... Gördüğü manzaranın mahiyetini derhal anlayamadı. bir cevap alamayacağını anladıktan sonra Nedim'e döndü.zavallılığına küçücük kalbinin kan ağladığı .Ahmed Cemil yukarıya çıktığı vakit matbaada Ahmed Şevki efendiden başka kimse yoktu. yalnız ara sıra içinden gelen bir hıçkırıkla vücudu sarsılıyordu. gözlerini . Bu da Sirkeci'de ölünceye kadar içmiş. bir kolu sarkarak kilimin üzerine 136 MAĐ VE SĐYAH düşmüş. Nedim hâlâ yaşlı gözleriyle bakıyor. ciğerleri paralanıyor. Ahnled Cemil şu vak'amn ne olduğunu anlıyor. Ahmed Cemil Raci'nin sızmış olduğunu. refikinin sualine hacet bırakmadan bildiğini anlattı: — Ben geldiğim zaman orada uluya uluya ağlıyordu.. Hüseyin Baha efendinin kanepesine yüz üstü yatmış. hareketsia yatıyor. şu gördüğü neticeden ona tekaddüm etmiş olması lâzım gelen vak'ala-n icat ediyordu. ciğerleri sökecek bir öksürük işitildi. «Niçin telâş ediyorsun? Babanın hiçbir şeyi yok.

onların altından saf bir kalb çıkardıktan sonra: — Đşte bu temiz. . Ali Şekib o vakit Ahmed Cemil'e baktı: — Yazıcılıktan usandım. Küçük bir kamus gibi her şeyden behre sahibi olan. Arkadaşının ikide birde elinde iki üç lira ile Emniyet sandığına gittiğini de bilirdi. bir tabibin zeki ve mütekayyit tedavisiyle onun hissiyaMAĐ VE SĐYAH 13T tını örten bütün levs agşiyesini yavaş yavaş kaldıracak. Mümkün olsaydı. Ahmed Cemil. — Bir kere duvarlar kâğıtlarısın.. Ali Şekib'in bu karan nasıl esbap ile ittihaz ettiğini anlamakta teahhur etmedi. biraz da esnaflık edeyim. bu adamın nasıl bir hata ile hayatının mahvına sebep olduğunu düşündükçe derin bir merhamet hissi duyuyordu. dolaplar konsun. siyasî baş makaleyi bitirdikten sonra sıhhate dair bir bend yazmaktan yahut iktisada ait bir meseleyi kurcalamaktan içtinap etmeyen bu adam şimdi mektep çocuMarma kurşun kalem be- . Öne de camekânlar yerleştirilerek aralarında zarif maun iki kanatlı bir kapı bırakılsın da bakınız dükkân kendisini nasıl gösterir.. Ahmed Şevki efendi küçük penceresinden başını uzattı: — Ne dükkânı?.» diyecekti. eniştesinin sebebine meslekin tebdiline lüzum gören bu adama karşı kendisi için bir mahcubiyet duyuyordu. Şimdi Ali Şekib'e ne diyecek? Şu teşebbüse mümanaat mı edecek? Hakikatta arkadaşı fena bir iş yapmış olmuyor.. Raci'yi alacak. Ali Şekib'in her vakitten ziyade neşesi vardı. kalbi sefalet hayatı içinde yuvarlanan oğluna götür. Dudaklarını açan geniş bir hande ile Saib'i dinliyordu.. Saib ellerini uğuşturarak Ali Şekib'in bir aksi sedası gibi tekrar etti: — Kâğıtçı dükkânı. Dudaklarının arasından «yazık!» dedi.Aihmed Cemil zaten o hayatın şu neticeyi tevlit edeceğini pek iyi bilirdi. Onun gibi iştihar emelleri olmayan bir adam için dükkâncılık herhalde yazıcılıktan iyi değil midir? Esasen Ali Şekib'i pek musip bulmakla beraber bu meselede kendisine bir töhmet hissesi tefrik ediyor.. Ali Şekib gülerek cevap verdi: — Kâğıtçı dükkânı. Matbaanın aşağı katında Ali Şekib'in iri sesi işitildi. Her gün binlerce adamları esnetmekten başka bir şeye hizmet etmeyecek altı sütun yazı yetiştirmek için kafa patlatmaktansa dükkânımın köşesinde müşteri bekleyerek biraz da başka yazıcılara kâğıt kaf.em yetiştirmek istiyorum. Sabahları bana uğrar da birer kahve içersek sana esnaflığın meziyetlerini izalb ederim. Bugün Raci'ye her vakitten ziyade acıyor. Biraz sonra Saib'le göründüler.

Ahmed Şevki efendi taahhütlü mektubun ne için böyle takayyüde mazhar olduğunu Saib'in karşıdan parmaklarıyle para sayıyormuş gibi işaretinden anladı. Sahib-i imtiyazın keyifli zamanını bulacağım da bir lira koparacağım diye düşünerek bir âlet gibi yazı yazmaktan usandım! Ahmed Şevki efendi sade dinliyordu. Kendi kendisine — Keşke benim . Gördünüz mü saadeti?.. ben onları çocuklarım gibi seveceğim. Dükkânım dedikçe duyduğum zevki bilseniz! Bir dükkâna malik olmak!.. Amma dükkâncılıkta: «Ali Şekib'in dün güzel bir makalesi vardı... benim o süslü yazımla tutulmuş lâtif defterciklerim olacak.» denmiyecekmiş.. Camekâmn içinde tozlanmış bir par-ra çantasını elime alıp okşıyarak sileceğim.. hayatı? Ahmed Cemil Ali Şekib'in bu kadar neşatına karşı muhalif davranmak istemedi. Sonra bir alay mini mini müşterilerimi idare edebilmek için bunalacağım. — Alay mı? Hiç öyle değil.. sabahleyin dükkânıma girdiğim zaman onları küçük fakat yüreğimden kopan bir tebessümle selâmlayacağım. Ali Şekib'in birden aklına bir şey geldi. o bin »çeşit tuhaflıklar. bizim müvezziye tenbi'h etseniz de onu arasa. ötede canı sıkılmış gibi duran işlemeli sedef bir kâğıt bıçağının yerini değiştireceğim. idare memuruna dedi ki: — Aman Ahmed Şevki efendi. Ali Şekib Ahmed Şevki efendinin reyini kazandıktan sonra büsbütün cesaret buldu: — öyle değil mi? Hiç olmazsa dükkânımda satacağım şeyler benim malımdır.. ne güzel şeyler olacak: Zarif billur hokkalar. kalemler. onlarla ufak ufak alacak hesaplar açacağım. Artık mürekkep kokusundan tiksinmeğe başladım.138 MAÎ VE SĐYAH ğendirmeğe. Kazanacağım şey yine benimdir.. bana bir iki güne kadar MAĐVESĐYAH 139 •eniştemden taahhütlü bir mektup gelecek.. renkli mektupluk kâğıtlar. Hemen.... değil mi? dedi. Arkadaşını gülerek dinliyordu.. — işe ne vakit başlanıyor?. bir aralık Ahmed Cemil'e bakarak: — Hakkı var! dedi.\ lerek Ali Şekib'e: — Alay ediyorsun! dedi. resim örnekleri göstermeğe mi çalışacak?. Ona mukabil benim dükkânımda. cüzdanlar.. Ali Şekib Ahmed Şevki efendiye döndü: — Artık benim dükkân varken başka yerden alış veriş edilmez. — Dükkân tutuldu bile!... denildiği vakit sanki ne oluyor?.. Hayatımda birinci defa olarak ciddî bir şey yapmak istiyorum.. Gördün mü. Gü.

. . Veîıbi bey söyledikçe hiddetleniyor. onu alırız» dedi.. Peder nasıl olmuş da bütün sermayesini bir gazetenin istifadesine feda etmiş anlamıyorum. Matbaanın şu halinden hiç de memnun değilim.. kendisine bir aylık veririz. Bu gece yemekten sonra Vehbi bey Ahmed Cemil'e mat-baya dair görüşülmek için hemen yukarıya çıkmasını rica etti. Ahmed Cemil. beğendiği yerde yesin. dedi.. bir âmir karşısında gibi münkad vazıyle dinliyordu.de böyle bir eniştem olsaydı! dedi. ara sıra kocasına perişan bir mâna ile güya istirham ederek buMAĐ VE SĐYAH 141 140 MAĐ VE SĐYAH kan Đkbal'in yanında. Matbaada beyhude para alanları: Şekib'leri. Matbaada gazeteden başka bir şey yok.» cevabını verdi. Raci'leri süpürürüz. Hüseyin Baha efendi gazeteyi bana bırakır. Küçük odada Vehbi bey musahabe mukaddemesi olarak Ali Şekib'in matbaadan çekilmek üzere olmasından bahsetti. Daha sonra Vehbi bey: «Bir de o sarhoşun matbaada ne işi var?. Bu Osman Tayyar «Mir'at-ı Şuûn» dan istiskale uğrayarak mevkiini Ahmed Cemil'e terketmiş olan adamdı. gazetenin başında da bir alay haşerat! O Hüseyin Baha efendinin sahib-i imtiyazlığından başka bir şeyini göremiyorum. sonra neticede bir istifade olursa yarı yarıya taksim. para babamın. Ahmed Cemil henüz beş dakika içinde canını sıkmaya başlayan bu müzakerenin bir an evvel bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu: — O biçare matbaadan çıkarılacak olursa sokaklarda sürünür. dedi. bir aralık lakırdısının arasında: «Eğer pek zahmet çekecekseniz bana Osman Tayyar isminde bir muharrir müracaat etti.. Eniştesi fikrini büsbütün izah etti. Ahmed Cemil ihtiyat ederek: «Bir kere böyle tecrübe edelim de. Saib müstait. Ahmed Cemil'in gazeteyi hemen yalnızca idare etmekten ziyadece zahmet çekeceğine teessüf ediyor gibi göründü. Ona beyhude aylık verip duracak mıyız?» dedi. siz Said'le Saib üç kişi gazeteyi pek âlâ idare edersiniz. çalışkan bir çocuğa benziyor. değil mi? Saib'in takdire mazhar oluşuna Ahmed Cemil gülümseyerek yalnız: — Evet.. matbaa onun. Vehbi bey omuzlarını silkti: — Eğer her sokakta sürünecek olanı matbaaya almak lâ-zum gelirse... — Ben matbaanın idare tarzını büsbütün değiştirmek istiyorum.

öyle mi ? . makineleri petrolla işletiyor. Vehbi bey Ahmed Cemil'in önüne geldi. dedi. hattâ bir de taş makinesi ister. kolu bağlı oturuyorlar. Bu akşam eniştesinin sesi kulaklarında daima tekerrür etti: — iki üç yüz lira. Ahmed Cemil Đkbal'e bakıyordu. «Bu söylenilen şeyler doğru değil mi? Ben onun dediği gibi züğürt bir herif olmasam da bugün iki yüz lirayı matbaaya atabilsem bütün bu şeyler vücude gelmeyecek mi? diyordu. Halbuki kendi kendisine. bir sürü mürettip var. Mümkün değil eniştesinin hülyalarına iştirak edemiyor.— Matbaaya gelince. bütün devair evrakını iltizam ediyor. bir mücellithane vücude getiriyordu. bir müddet için tatlı bir mestlik içinde sardıktan sonra birdenbire fena bir iz bırakarak geçiyordu. karşısında türlü tafsilât ile icat ettiği o ümit âlemine müvazişkâr bir nazarla bakamıyordu. matbaada şubeler açıyor. matbaayı büyütüyor. Vehbi bey asıl maksud olan noktaya geldiğini göstermek isteyerek: — Tamam! dedi — Sade harf değil. Demek bütün hayatının emelleri hemen tahakkuk ediver-mek için yalnız şu iki üç yüz lira kifayet ediyor. dedi. bu kaba latifenin kardeşinin «zerindeki acılığına şahit olmamak için kalktı. «Para olsa matbaayı bir altın madeni haline getirmek işten bile değil!» Da'ha sonra: — ihtiyardan beş para koparmak mümkün değil ki. matbaayı ne için yalnız bir gazeteye hasretmen" ?" Kitap basamaz mıyız? Ahmed Cemil: — Matbaanın harf mevcudu kâfi değil T dedi. liralarla oynuyor. Vehbi bey şimdi tasavvurlarını izah ediyor... Bütün bu hülyalar Ahmed Cemil'in dimağını uyuşturuyor... şüphesiz o akşam biraz ziyadece kaçan Fertek düzinin neş'esiyle gülerek: — Sen de züğürt herifin birisin. ikbal daha ziyade duramadı. Ne olurdu? iki üç yüz liran olaydı da matbaaya atıvereydin. çıktı. bir* kitaphane. o vakit matbaa hakikaten bir matbaa olur.. Vehbi bey canını sıkan bir şeyle meşgul imiş gibi ayağa kalktı.. para kazanmak ne demek olduğunu o zaman anlarız. ikbal kardeşinin nazarına tesadüf etmemek için gözlerini indirmişti.

. karar verilmişti. Bir vakit ekmek bulmak için âtifetine müracaat ettiği bu adamın bugün şu matbaadan vedaını görmemek için bir bahane icat etti. Bir aralık nahiye müdürü olan eniştesinden bahsetti: — Đmdadıma yetişmeseydi bu dükkân zor açılırdı. eniştesiniz geldi. dedi. O vakit Aflı-med Cemil daima açık bir tesliyet menbaa olan arkadaşının elini sıktı.Bir gün Ahmed Cemil Said'le tashihlere bakarken Saib yavaşça yanına sokuldu: — Hüseyin Baha efendi kâğıtlarını topluyor. fakat şimdi bu yazıhaneye temellük etmek fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu. bu adam hakkında henüz hüküm vermemiş. dolapların. deste deste kâğıt yığınlarının. şimdi sizi istiyor. Nereye gideceğini tâyin etmeksizin yürürken bir sesin: — Eski arkadaşlara iltifat yok mu? dediğini işitti. matbaadan çıktı. ben teklif eder etmez kabul etti. Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazıhanesinin önünde oturmuş görmek isterdi. Ahmed Cemil dondu kaldı. Vehbi beyin ilk sözü: —-işi bitirdik! oldu. hileli para çantaları. onu yeni maun camekânlarm. ona fena yahut iyi sıfatlarından birini takamamıştı. değil mi? Ahmed Gemilin gözleri Hüseyin Baha efendinin kapaklı yüksek yazıhanesine gitti. «Bak ne cici şeyler buldum. Ali Şekib hep dükkânından bahsediyor. tuhaf çakılar. dedi. O yazıhanenin başına geçmekle bir vakit kendisine muavenet elini uzatmış' olan bir adamın hakkına taarruz etmiş olacak zannetti. Önce eniştesinin söylediklerini sadece bir musahabe gibi dinlemişti. demek ondan sonra Hüseyin Baha efendi ile görüşülmüş. 142 MAĐ VE SĐYAH Ahmed Cemil de kendi eniştesini düşündü.. . Ahmed Cemil eniştesini Hüseyin Baha efendinin henüz tahliye ettiği yazıhanenin başında buldu.» diyerek arkadaşına resimli kartlar.. Ali Şekib henüz bir gün evvelden beri yerleştiği dükkânının önünde mes'ut bir haz ile tebessüm ediyordu. Ali Şekib büyük keman şeklinde jelatin kaplı zarif bir takvimi göstermekle meşgul iken dükkânın kapısından Saib'in başı göründü: •—¦ Cemil bey! Deminden beri sizi arıyorum. henüz yerleştirilmemiş paketlerin arasında bahtiyar gördükçe sevinç duyarak oturdu.. Şu halde bu yazıhaneyi siz alırsınız. O da zaten gazete gailesinden kurtulmak için bir fırsat gözetiyormuş. renk renk mektup kâğıtları gösteriyordu. tebrik etti.

bir petrol muharrikinin çarhı kayış kolanlara takılınca ayaklarının altında şu bina bir fabrikanın hayat gulgulesiyle gürleyecek. nevakısmı ikmale gelince: Vehbi bey birden tahattur ediyormuşçasma: — Ha!.. türlü tarikler ve vasıtalar gösteriyor. rehinden bahsediyor. dedi. yanıbaşınız-da ellerinin tarakası duyulan mürettiplere gidecek. O gürültüyü şimdi kulakları işitiyor. bu ümide 'husul bulamayacak nazariyle bakmakta iken işte şimdi gözünün önünde bir çare belirmişti.. şu ceviz yazıhanenin .. mütalâalarının nihayetine şu cümleyi koydu: — Yine sen bilirsin. daha sonra makinenin safhasına iki kanatlarını açmış bir yaprak.... MAĐVESĐYAH 143 bunlar hakkında tam bir vukuf ile tafsilât veriyordu: «Matbaanın hasılatının ayda meselâ yirmi. Para tedariki için bir çare buldum amma bilmem arzu eder misin?.başında yazı yazmak. Đşte kayışlar birer uzun yılan gibi matbaayı . Şu dakikada bir karar verse matbaaya bir taş makinesi ilâve edebilecek. matbaanın idare şekilleri hakkında tasavvurlarını izah ediyordu. Vehbi bey devam etmek için bir istifsar kelimesine mun-tazırdı: — Ne yolda? dedi. kâh sürünerek uzanıp giden yazılarınız. fikrinizin uçuşlarını takip edemeyerek garip ivicaclarla sanki ıstırabından kâh kıvranarak.. O zaman eniştesi paranın tedariki çaresini izah etti. Bu cihet zaten geçen akşam karar altına alınmamış mıydı? Matbaaya gelince Ahmed Şevki efendi biraz tuhaf adam amma oldukça becerikli birisine benziyor. Gazeteyi Ahmed Cemil ile Said ve Saib pek âlâ idare edebilirlerdi. yirmi beş lira tefrik.. Matbaanın. Ahmed Cemil de bu matbaa meselesi yeni bir düşünceye silsilesi tevlit etmiş oldu. kendisine bir meslek temin etmiş olacaktı. Ah! ayaklarınızın altında bir irfan burkanı gibi gürleye gürleye dönen o makinelerin çelikten zemzemesiyle kulaklarınız uyuşarak. Đşte muharrik bir canavar gibi homurdanmağa başlıyor.. yerde cihana dağılmak için muntazır serilen kâğıtlarınızı şimdi küçük bir mürettip yamağı gelip toplayacak. Şu halde Ahmed Cemil de matbaaya kısmen mutasarrıf olarak. onun hayaliyle mestoluyordu.» diyordu. Öyle değil mi? Eve malik olmaktan ziyade bir mesleke malik olmak lâzımgelir.. kaleminizden akıp taşan o şeyleri şuracığa halının üzerine döküvermek henüz beş dakika evvel sizin dimağınızdan doğan. Sü-leymaniye'deki evden dem vurdu.Eniştesine cevap vermedi. Ahmed Cemil'in nezareti altında işin içinden çıkabilir zannolunur. o paranın bir ev için nemasını hapsetmekten ise şu suretle istifade vesilesi ittihaz ederek. Ahmed Cemil o geceden beri dimağında darbe vurmaktan hâli kalmayan para bulmak ihtimalinin tahakkuku ümidini işitince kıpkırmızı oldu.. bey'i bilvefadan. Istiglâlden.. Vehbi bey şimdi gazetenin.. fiilen bir hak sahibi olmak ümidine karşı içi titriyordu. Vehbi beyin mantık istidlallerinin sonun yoktu. bunda bana müteallik hiç bip şey yok. edilerek istikraz olunacak paranın tesviyesine tahsis olunur. bir saat sonra bu uzun kâğıtlar birer madenî sütuna tebeddül edecek. sahih!. Matbaada maddeten..

abasından kayarak akarak. «Onun ne hükmü var?» demek istedi. çırpınarak uçuşuyor. Ahmed Cemil'in şimdi kulaklarında makinelerin tarraka-sı. parça parça öteye beriye serpecek. bükülerek bir alay beyaz kuşlar. Demek bu rüyayı hemen şimdi hakikate tebdil edebilmek için elinde bir çare var. annesine. Bir şeyden daJha korkuyordu. canlanmış şeyler... MAĐ VE SĐYAH 145 ... makinenin. bunlar sizin işte şu iki parmağınızla arasında sıkarak fikir yaratmağa mecbur ettiğiniz şakalarınızın içinden fırlamış.. Onu emellerinin bir oyuncağı gibi istimal edebilir miydi? Terhin! Bu kelimede bir soğukluk buluyor.. kardeşine bu tasavvuru nasıl açmalı? Bundan beklenen menfaati onlara anlatabilmek için ne yapmalı? Ahmed Cemil henüz bu tereddütler içinde bir karar verebilmek için cesaret bulamamakta idi ki ertesi gün akşam üzeri eniştesi matbaaya geldiği vakit iki lâkırdı arasında: «Dün Đkbal'e ev meselesini açtım!» dedi..» Evet. Đkimizin re'yine havale etti. O para ile alacağın her vakit para değil midir?.baştan aşağı sarsıyor. Đkbal'in hakkına ne salâhiyetle tasarruf «decek. Ne zaman istersen eline geçecek bir sermayeyi kullanmaktan ne için korkuyorsun?.. ondan ürkü-yordu. ne için korkuyor?.. oğlunun bir hevesi uğruna tehlikeye konulmak için mi bütün hayatının mesaî bahası olarak edinmişti? Haydi kendisine ait olan hisse için onu alet olarak kullansın.. onu ne sebeple tehlikeye atacak? Hülyasını dolduran makinelerin tarakası arasında zayıf Mr vicdan sadası Ahmed Cemil'i o tasavvurdan irkilmeğe davet ederken diğer bir ses — daha vazıh. cihanın uçsuz. çelik dişlerin. yüzbinlerce beyaz kâğıtların delice uçuşu hüküm sürüyordu. Ahmed Cemil ancak ay^lacaklan zaman sormağa cesaret Iraldu: «îkbal ne cevap verdi?» dedi. beyazlıklar peyda oluyor. sonsuz genişliği içinde hissesine isabet eden Süleymaniye'deki o bir avuç toprağı... üstüvanelerin üzerinden.» dedi. daha metin bir ses — başka bir lisan ile kuvvet vermeğe çalışıyordu: «Ne için tehlike olsun?. kanatlarını gererek.. sonra: «Ben ne karışırım.. Eniştesi omuzlarını silk-ti. Parayı bir kumar masasına mı Ttoyacaksm?. bir rüzgâr bütün bu 144 MAĐ VE SĐYAH irfan mahlûklarını dünyanın her tarafına atacak. Fakat o mini mini ev. o siyah devin karnından. bakınız.. gözlerinin içinde binlerce. Zavallı babası onu terhin edilmek. diyor. Hayatında. Sonra yine matbaanın günlük işlerine geçti..

Bugünden sonra bu tasavvura ait vukuatın cereyanını idare edebilmek için Ahmed Cemil imkân bulamadı, belki tatlı bir hülyanın şu tahakkuku vasıtasını reddetmek için mukavemet sarfından kendisini alıkoyan bir sebep vardı. Eniştesi iki gün matbaaya bir yabancı ile geldi. Üç kişi, daha doğrusu Ahmed Cemil iştirak etmeyerek, ikisinin arasında güya mukarrer bir işin teferruatına dair müzakere cereyan etti, o akşam evde bahis tazelendi. Sabiha hanımla Đkbal ses çıkarmıyorlardı, hattâ oğlunun istikbalini bu tasavvurun ta-hakkukuyle kaim zanneden bir annenin sükûtunda bir tehviç emaresi bi'le farkolunuyordu. Senetler yapıldı, mahkemelere gidildi, yine o sırada işini tatil eden bir karşı matbaasının müzayedesinden bahsolundu. Şimdi Ahmed Cemil sanki bir dalganın üzerinde düşünmeğe meydan bulmayarak yuvarlanıyordu. Eniştesinin bin türlü zorlukları yenen faaliyeti bir hafta içinde Ahmed Cemil'in ayakları altına petrol muharrikiyle litografya makinesini yerleştirdi. Ahmed Cemil o gün makineler dairesinden çıkmak istemiyordu. Ahmed Şevki efendi şişkin göbeğiyle, Saib kuru kısa vucudiyle, Said yüzünü gözünü örten kırkılmış sakalıyle, enişte ve kayının şu küçük bayramına iştirak ettiler; hattâ hiç kimseye karşı kin taşımak elinden gelmeyen Ali Şekib bile bir çeyrek kadar dükkânının cam kapılarını kapayarak matbaanın makinelerini temaşaya geldi. Bu günden sonra Ahmed Cemil kendisini bahtiyar bulmağa başladı. Matbaanın idaresi hemen bütün kendisine inhisar etmiş gibiydi. Gazeteyi istediği gibi yazıyor, yazdırıyordu. Eniştesi hergün sabah akşam uğrayarak Ahmed Şevki efendiyle bir çeyrek içinde işini bitiriyor, Ahmed Cemil'in odasında kanepeye yaslanarak bir sigara tellendirdikten sonra gidiyordu. Yeni makinelerin şerefine matbaa temizlendi, harfler ve edevat ikmal ve ıslah edildi, mürettiplerle, müstahdemlere talimat verildi, matbaayı işgal edecek işler bulundu; Ahmed Cemil artık bütün vakitlerini matbaaya hasredebilmek için eniştesinin tavsiyesine uyarak derslerini hattâ yavaş yavaş muhabbet etmeğe başladığı Muzaffer beyi terketti. Akşamları evMai ve Siyah — F. 10 146 MAI VE SĐYAH de sofra başında eniştesiyle bir yeni bahis zemini tedarik edilmiş oldu, artık daima matbaadan bahsonunuyordu. Şu halde Ahmed Cemil artık tamamiyle bahtiyar idi, yalnız bir endişesi vardı: Eserini bitirmek. Onu bitirdikten sonra asıl hayatının mes'ud bir devresinin ilk saati çalmış olacaktı. Geceleri üç arkadaş sıra ile matbaada kalırlar, Ahmed Cemil eserini takip etmek için ekseriyet üzere matbaada kaldığı geceleri intihap ederdi. Hüseyin Nazmi'ye vaadettiği gibi bir ay zarfında bitirmek mümkün olamamıştı; şimdi matbaa, terkettiği derslerinden, uykusundan, yemek zamanlarından iktisat olunmuş saatlerini zaptediyordu. Eseri için her türlü yorgunluktan âzâde bir

fikre muhtaç iken ceplerinde sürüklene sürüklene yıpranmış müsveddelerini matbaada geceleri yalnızlık haşyetinin kalbinden akıttığı korku karışıklıkları içinde yazıhanesinin üzerine serince bir müddet yorgun, artık çalışmaktan âciz fikrini düşünmeye sevkedemez; çok işlemekten yorulmuş, hastalanmış başmı mariz bir çocuk gibi iki ellerinin içine alarak şişesi iyi silinmemiş lâmbanın donuk ziyası altında bulanık gözlerinin önünde sislere boğulan müsveddelerine bakarak düşünmeye, güya incimat etmiş gibi başının içinde bir taş sıkletiyle duran beyninden birşey çıkarmaya çalışırdı. Şimdi artık eserini yorulup da bitirmek isteyenlere mahsus bir ihmal ile, evvelce müşkülpesentliğinden kurtulamayan müsamahalarla dolduruyor; ona bir an evvel «son» kelimesini çektikten sonra arkadaşlarına okumak sonra da Lâmia'ya: «Đster misiniz? Bu eserin sahibini zevciniz olarak kabul etmek ister misiniz?» demek için acele ediyordu. #*# Matbaada artık her şey bir ittırat içinde cereyan ediyordu. Hattâ para bile kazanılıyor, Ahmed Cemil'in akdettiği istikraza karşılık olarak birinci taksit olmak üzere, yirmi beş lira tefrik edildikten sonra Vehbi bey kayın biraderini para düşüncesinden kurtaracak kadar merhamet ve tedbir gösteriyordu. Şimdi Ahmed Cemil ev masrafından büsbütün elini •çekmişti, enişteyle aralarında mümkün olabildiği kadar bir samimiyet teessüs ediyor, âdeta bu adam hakkında arasıra muhabbete benzer hisler duyuyordu. Artık endişe edecek bir sebep göremiyordu. Bütün emellerinin husulüne bir iki hatve kalmıştı: eseriyle, aşkı... Nihayet bir gün sabahleyin, bir zafer haberiyle «Genci-ne-i Edep» idaresine gitti, arkadaşını buldu. «Eser bitti, davete muntazırım!» dedi. O vakit iki arkadaş ziyafetin muhtelif cihetlerini düşündüler. Kimleri davet etmek lâzım geleceğini müzakere ettiler. Hüseyin Nazmi diyordu ki: — Ne lüzum var? O kadar kalabalık içinde gürültüden başka birşey hâsıl olmaz. Altı kişi yetişmiyor mu?... Đki de biz, sekiz kişi oluyoruz; işte sana güzel bir sofra, dolgun bir dinleyici grubu... Hüseyin Nazmi bir yandan arkadaşını ikna ettikçe bir cihetten de önündeki kâğıda kurşun kalemiyle bir takım isimler yazıyordu, sonra bu isimleri elediler, uzun uzun münakaşalardan sonra beş kişi için ittihat hâsıl olabildi, Hüseyin Nazmi «Altıncısı?... altıncısı?» diyordu. Ahmed Cemil: — Raci! dedi. — Raci mi? Onu ne yapacaksın? Ahmed Cemil kızardı; faka/t Raci'inin bütün betbahtlığry-îe, biçareliğiyle beraber kendi dehasının şu muzafferiyetine de şahit olması için mukavemet mülemeyen bir arzusu vardı, yalnız: — O da bulunsun! dedi. O gece Erenköyü'nde misafirler toplanıp da Hüseyin Nazmi bir aralık «Efendiler sofraya...» dediği zaman Ahmed Cemil'in kalbi bir sahnede ilk defa olarak görünen bir sanatkâr helecanım

duydu. Arkadaşıyle eserin açılış törenini yemek sonuna bırakmaya karar vermişlerdi. Hüseyin Nazmi bir açık hita-besiyle arkadaşının mesleğini, yeniliğini izah edecekti, «Evvelce izahat verilmeksizin eserinin anlaşılamayacağından emin ol!...» diyordu. «Gencine-i Edeb» Hüseyin Nazmi'nin isnrni bütün edebf-yat erbabına tanıtmış, o isme matbuat âleminde bir ehemmiyet izafe etmiş idi. Hüseyin Nazmi edebiyat-ı garbiye ile iştigal neticesi olarak şiirde yepyeni bir tarzın ihemen mucidi gibi idi; fakat edasının tazeliğinde, fikrinde ve lisanında o derece itidal ve sükûn gösterir; en büyük cür'etleri o kadar nazik ve munis bir kisve altında örter idi ki gençlerin en güzide pişva-larmdan mâdudiyeti, nazenin-i şiir dört asırlık «Haftan berduş» görmedikçe tanımak istemeyenlerin bile takdir-i şerefimden 'hisse almasına mâni olamamış idi. Ahmed Cemil bütün dehasının inkişaf kabiliyetini hapse-de ede bir an içinde iştihar perisini ayakları altına atnıak maksadına hizmet ederken, o meydana çıkmak isteyen teessüratı neşidelerini daima serbest bırakmış idi. «Gencine-i Edeb» her hafta ilk sahifesinde Hüseyin Naz-mi'nin bir manzumesiyle çıktığı için müvezzilerin bilhassa yüzlerini güldüren resaili mevkute arasında birincilik payesini bulmuş idi. Onun için bu gece Hüseyin Nazmi'nin edebî sahabeti altında Ahmed Cemil'in eserinin inşadı rasimesine davet edilenler pek muhtelif sınıflara mensup oldukları halde, Erenköyü'n-deki köşkün yemek odasında sofra etrafında içtima etmiş idiler. Üstatlardan birinin «sû besû» redifli meşhur bir gazeline söylenen yüzlerce nazirelerin içinde ferdaniyet kazanmış olmakla bir şeref kazanmış olan Đlhami efendi — kırmızıya meyyal sarı, cebinde taşıdığı bağadan küçük tarakla daima, hattâ lâkırdı arasında, tarana tarana yanaklarından gözleri okşayan bir intizam ile inen sakalıyle; galiba mevzun söz söylemeye itiyadının eseri olarak ahenkli besteli bir su'ud ve hudut ile teganni edercesine söylediği sözler refakat eden eliyle — bir genç şair için iştihar teessüsü rasimesine şeref ilâve etmekten çekinmemiş idi. Hattâ bütün dostları için velâdet ve vefat tarihleri dağıtmakla meşhur olan, bilmem hangi sene bir ceridede neşrolunan «Reb'iyye» sini «Nef'iyane» buldukları için «Nef'i-i devran» namiyle tanılan, fesini daima ensesine doğru taşımakla, pantalonunun paçalarını en kuru havalarda bile kıvırmakla me'luf Süleyman Vahdet efendiden ziyade uysallık duyguları iraesine hulule çalışan Raci'yi dinlemeğe kadar «Pe~ yam-ı Cihan» ceridesinde, Fransanın en ileri cür'et sahibi genç şairlerinden daha ziyade terakki gayreti göstermekle aklında m Al VE SĐYAH / \ ____ 149

hiffete hükmedilmiş olan Mazhar Feridun beyin kavga arayan tecavüzlerine yumuşak bir kulak kabartmaktan hali değildi. Dört sene evvel kırkaltı sahifelik bir şiir mecmuası neşredeli-den beri

kırmış. Đrat san'atmda en ziyade. bütün matbaalara uğrayarak bütün edebiyat cidallerine daima mütefekkir adamlara mahsus musîr bir sükût ile iştirak eden. o gece zevaline karşı tazammun ettiği ye'si hüsranı ifade etmek için sesde bir sükût. risaleler. biraz rengini sarartan kalbinin ufak helecanıyle. «Ah! bir kere Mounet Sully'yi. işte şimdi hepsi orada idiler. Edebiyatta inşad ve takririn. kelimelerin üzerine basarak. Sarah Bernhart'ı işitsem. başlamak zamanına terakkub ediyordu. Sinirlerini gevşeten. Garp edebiyatıyle iştigalinde buna dair birçok mütalâalara ve intikadlara tesadüf etmiş. Muallim bu parçayı bütün ruhiyle okumuştu. dolgun vücudüyle daima koltuğunun altında Fransızca. lisanında en fena bir eser olacağını anladı. irad ve kıraatin başka başka şeyler olduğunu. tetkik ederek okumuştu. meftur ve mütehassis bir karar . kitaplar taşıyan. kırmızı mürekkepli. oymalı. işlemeli yazısıyle bütün edebî risalelere minimini güzel manzumeler yetiştiren. o işittiği parçayı okumak için çalışınca. O vakitten beri kelimelerin sedasına dikkat ederek okumak. Bir kere edebiyat hocasından ders esnasında Tezer'in bir parçasını dinlemişti. çiçekli resme müşabih. Edebiyattan zihnini en ziyade meşgul eden şeylerden biri de inşad tarzı ve kıraat idi. kısa boylu. bazı eserlerin gözle değil kulakla anlaşılmak için daha ziyade münasebeti bulunduğunu öğrenmiş. gü-^ lünç. O vakit Ahmed Cemil sedirin üzerinde kendisini kaybetmiş. Herald'a yaptırılmış potinleriyle teferrüd eden Fatin Dilâver bey de kendisine edebî bir müsamerede bulunmak fırsatını veren şu ziyafeti kaçırmamış idi. bunlar zihninde tamamen yeni. Racine'in hâilelerini tecrübe zemini ittihaz ederek. Ahmed Cemil bir hayret nidası gibi düşmesi lâzım gelen «Nedir o sürh u sefid» . mini mini odasında bütün sevdiği şairlerin ruhunu tehziz etmişti. sahte. bunları daha ziyade anlayacağım» derdi. bütün hazık ruhunu incitmiş. Raci başıyle. Ahmed Cemil'in senelerden beri intizar ettiği iştiharın işte ilk sahnesi şurada gözlerinin önüne serilmiş duruyordu. kollarıyle şiir okuyanları. bütün o kaba vücudiyle bu nazik ve rakik şiirin veznini uzatarak. babasının sayesinde. Daha sonra bu merakı bütün okuduklarına tamim ederek ceh150 MAĐ VE SĐYAH ren inşadı bir âdet hükmüne getirmiş. Sonra kendisi tecrübe edince. Almanca gazeteler. parçalamıştı. füturu. kollarıy-le. bir saat evvel bütün varlığını sarsan parçayı bir küme boş lâf gibi tesirden hâli bulmuştu. matbuat âlemi münteşirleri arasında içi canfesli palto'Iarıyle. mensup olduğu adebiyat âleminde meçhul fikirler uyandırmıştı. birisine hücum etmek istiyormuşçasma gözlerini açıyordu. teessüründen o şiirin musikisine mebhut kalarak güya uyumuştu. sesini onların hükmüne ve kuvvetine tatbik edebilmek için uğraşmıştı. Bu iştigali arasında neler keşfetti: Evvelâ güzel bir eserin fena okuyan bir adam. Bir vakitler Corneille'in.Babıâli caddesinden daima telâş ve endişe ile geçen. kafiyeleri çatlatarak. kendisini tanıyanlar arasında Victor Hugo lâkabıyle anılan Ha-* san Lâtif bey — hususiyle Hasan Lâtif bey — o muannid sü-kutiyle inşad rasimesine bir başka vekar ilâvesi için ziyafetken kaçmaya katlanmamış. başını eğilterek. bunları baştan başa cehren. elini yanağına dayayarak.den sonra «Ah! başlıyor mu nehar?» sualinin ifade ettiği bütün keselânı. Raci «Nedir o sürh u se-fid? ah! başlıyor mu nehar?» mısraını okurken yumruklarını sıkıyor. müfrit olmaktan korkardı. bir mümeyyiz heyetinin karşısına çıkmağa müheyya bir çccuk üzüntüsüyle. Akşamdan beri etrafında cereyan eden muhaverelere nadir kelimelerle iştirak ediyordu. suratını ekşiterek hicazkâr perdelerinde gazel söyleyenler kadar gülünç bulurdu. her kelimenin kuvvetini. Ahmed Cemil elleriyle. sanatı inşad ve irada çalışmak için birçok zaman sarfetmişti. Bir de Raci'yi «Hilâl-i Seher» manzumesini okurken dinlemişti.

Ah! Bu akşam şu heyetin karşısında onu her vakit okuduğu gibi okuyabilse!. velhâsıl bütün maddî denebilecek cihetlerinden bahsetti. onun ahengini dinlerdi. yavaş sesle Hha-mi efendiyi işgale çalışan Raci'nin vaziyetinden meftur olmayarak devam etti. Mazhar Feridun bey fevkalâde vukuatta kullandığı tek gözlüğünü sanki daha iyi dinlemek için gözüne yerleştirmeye çalıştı. «işte bu dinleyeceğiniz eser oradan toplanmış tohumların şark güneşinde inkişaf etme çiçeklerinden müterekkip bir demettir» dedi.» diyordu.. mümkün olabildiği kadar görülmemiş. «Sükût!. Onu müteakip bir ümit inciîâsı.. Hasan Lâtif beyin daima sükût etmek kaidesine mugayir görmeyerek başladığı alkışlar arasında Ahmed Cemil!e: «Şimdi nöbet senin!» mânasıyle tebessüm etti. son-fa ufak bir duraklama. bilmem eserin başlıca hassası yeniliği. înşa vasıtaları tâbirine kaba bir lâtife ile ilhami efendiyi güldürmeye çalışan Raci'yi dinlemeyerek Hüseyin Nazmi eserin vezinlerinden. Evvelâ şiirin garpta dört satırlık bir tarihini yaptıktan sonra en yeni nazım tarzını biraz izah etti. biraz lakayt ve laubali durmağa çalışarak dinliyordu. Mazhar Feridun beyin tek gözlüğü eserin şu hassasına bir tazim selâmı göndermeye mecbur oluyormuş gibi hürmetle gözünden fırlarken Süleyman Vahdet efendinin eğri fesinin arkasında saliana püskülünde ufak bir infial titremesi farkolundu. kelimelerinden.. Fatin Dilâver bey müsamerenin asıl fatihasını teşkü eden bu söz üzerine çırpındı. Ahmed Cemil refikinin şu hitabesine tamamiyle yabancı "bir sâmi sıfatıyle biraz çekinerek. dedi. bir tesliyet hatimesi. Elindeki bıçağıyle bardağına vurdu. Karşısında Hasan Lâtif bey bir saatten beri devam eden sükûtunu takibe evvelkinden ziyade karar verdiğini imâ edercesine yutkundu. tanıknamış edasıdır.. güya küçük bir tefekkür vakfesi. eseri anlatabildim mi? fakat eseri en iyi anlatacak olan yine kendisidir..isterdi.» cümlesiyle hatime verdi.. Artık yemek bitmiş. llhami efendinin kulağına eğilerek iki kahkaha arasında bir mütalâa tevdi eden Raci'ye bakarak: . «Yarın sabaha demek sohbet ey hilâl-i seher.» Sedanın bir şiir musikarı olduğuna kanaat kesbettiği için eserini yazdıkça daima açık sesle okur. Daha sonra büsbütün Ahmed Cemil'den bahsetti. sükûta davet ederim. kafiyelerindeiı. nakısa mıdır.. onu yeni şiirde münferit ve mümtaz bir şahsiyet şeklinde gösterdi. Hüseyin Nazmi hâlâ susmak istemeyen. Raci büsbütün serbest kalan çenesini Đlhami efendiye methiyeler dökmeğe hasretmiş idi ki Hüseyin Nazmi: — Arkadaşımın eserini tanıtacak bir iki söz söylemek için misafirlerimin müsaadesini talep ederim. eserin ufak bir esas ve fikir tarihini çizdikten sonra arkadaşının bu eserindeki inşa vasıtalarına intikal etti. Hüseyin Nazmi ayakta iki ellerini sofraya dayayarak başladı: — Arkadaşım için meziyet midir. Bizde şiir lisanının farkolunmayarak nasıl garp mahsullerinde müteessir olmağa başladığını Đlhami efendinin müsait bakmağa çalışan gözlerinin önünde izah etti. daha sonra: «bilmem. Fatin Dilâver bey bıçağını bardağa daha şiddetle vuruyor..

. Sakit. Đptidalarında bu ahenk değişmesinden şaşırtan bir tesir hâsıl oluyor gibiydi. Bir aralık karsısında Mazhar Feridun bey pek taze bulduğu bir fikir için «güzel! .. Henüz ilk beytilerde boğazı kuruyor.. kaşlarım çatarak kulak kabarttı: Süleyman Vahdet efendiye dikkati davet eden bir işaretle baktı. Hüseyin Nazini gözleriyle: «haydi!» diyordu. okşayıcı buselerle temas ediyordu. vezinlerin tenevvürlerinden. gazda tıkanarak. elindeki kitap kendisine büsbütün yabancı bir müşevveş metin imişçesine her kelimede şaşırmaktan korkarak sesini idare edemiyordu. Ahmed Cemil eserinin başında bir bahar sabahı levhası tasvir etmiş.— Eseri. sonra iki mısrala o parlak levhayı 'hülya arkasından koşan gençliğe tatbik edivermiş idi. ara sıra çimenlerin üzerinden akan gece nefesleri gibi feşafişle geçerek. kâh matem yaşları şeklinde sürüklenerek. elinde parmaklarının hafif bir hareket ile çevirdiği defterine nadir bir bakışla hâtırasına yardım ederek uzun kumral saçları lâmbalardan dökülen ziyalarla tutuşarak. elhandan geçtikçe değişiyor. Ahmed Cemil biraz müteessir. titreyen sesiyle başladı.» diye bir şey başladı. sesi çıkmıyor. güya şu heyetin dimağlarına muattar. Şimdi eserin sonuna geliyordu. fezanın derinliklerinden rüzgârlar kaldırıyordu. „ ^ x X A ti 153". eserinin şu saniha . Süleyman Vahdet efendi Hüseyin Nazmi'ye eğildi. arasıra bir dereciğin şırıl-tısiyle rüyalı. evvelâ ayağa kalkmaya cesaret edemeyerek küçük bir cep defterine tebyiz ettiği eseri sofranın üzerine koydu. yavaş yavaş gözlerinden bir sis kalkıyor. sesine bir ifade kabiliyeti geliyordu. eseri dinleyelim. Şimdi hayatın cidal silsilesi başlıyordu. nagihan bir ümid handesiyle neşveli. Ahmed Cemil'e sarılacak zannolunurdu. Ahmed Cemil iskemlesini çekti. Ahmed Cemil biraz kuvvet buldu. kâh bir ıstırap şehiki ile boS1ÎAH . bir müddetten beri kendisini kaybeden Raci gayretini toplayarak Đllhami Efendiye bir şey söylemek arzusiyle başını çevirdi. şimdi nazmın vezni muhtelif esaslardan. siması vakit vakit bir teessür sisiyle örtülerek yahut bir neşve ile incilâ ederek devam ediyordu. Fatin Dilâver bey tonbul vücuduyle daha zyade sokuldu. sonra bir aralık Đlhami efendi eğilerek. yavaşça: «Bilmem hatırınıza geliyor mu? Şeyh Galip merhumun Hüsn-ü aşkında.> dedi. sofraya yaklaştı. başlamadan evvel heyetin reyini istifsar ediyormuş gibi baktı.. Artık neticeyi istidlale başlayan Mazhar Feridun ile Fa^ tin Dilâver ayağa kalktılar. Şiir evvelâ bir bahar bulutu parçasından serpilen tabahhura müheyya kat-recikler gibi yavaş yavaş. Ahmed Cemil artık sesini arzusuna göre idareye başlıyordu. ağır ağır. fakat Ahmed Cemil'in sesi bazan bulutlarda serinlik ariyan şahinler gibi yükselerek. sükût arasında bu küçük hareket herkes için dikkat hükmüne geçti. müsteğni bir nüzul ile dökülüyor. kaldılar. haz-zmdan. mebhut. fakat Hüseyin Nazmi'nin dinlemeğe -vakti yoktu. hayat cidaîleriyle dolu bir gün tasvirinden sonra afaka bulutlar yağıyor. kafiyelerin bir musiki parçalarında yer yer tekerrür eden birer münferit savt gibi mütekâmil terennümünden geçip gittikçe bu eserden sekir veren bir şiir havası tabahhur ederek küçük bir bulut şeklinde dinliyenleri sardıktan sonra yüksek bir mmtakaya yükseliyordu. diye bağırıyordu. bu muzafferiyetine. Aihmed Cemil şimdi kimseyi görmüyor. Bir zaman geldi ki hepsi bir bahar gecesinin çiçek ko-kularıyle dolu nefesi altında rüyaya benzeyen bir âleme dalmış gibiydiler. muanber bir serinlikle. Ahmed Cemil ayağa kalktı. arkadaşının. Đlk önce dinleyenler bu vezin tebeddülünü farketmiyor gibiydiler. bazan yüzercesine hafif hafif dalgalanarak.

Fatin Dilâver. fırsat bulabildikçe kapıya bakıyordu. Racı'nin yavaşça: «bu yolda şeyleri anlamak için galiba frenkçe bilmek lâzım imiş!» mütalâasıyle başlayan nutkunun arasına karışmış idi. şimdiye kadar kendisini dinleyenlerin üzerinde hâsıl ettiği tesiri ufak bir inşad saka-tiyle izale etmekten korktu. Ahmed Cemil'in etrafını almışlar. Hüseyin Nazmi bir müddet arkadaşının dehasından taşan şiir ateşinin buharı gibi yemek odasının havasında dalgalanan mubahase parçalarını serbest bıraktı. Süleyman Vahdet efendi de bir takrip Fatin Dilâver beye. Şimdi Mazihar Feridun bey Đlhami efendiye Ahmed Cemil'in eserinden bahsediyor.. Şimdi kapıda hiçbir hareket yoktu. sofranın üzerinde kalan defterini karıştırıyorlar. bayrama sevinen çocuklar gisi gürültü ediyorlardı. çırpınışları bir enin ile zulmetlere büründü. sallanıyor. titriyor.... yanına sokuluyorlar. şimdi sesi karar perdesini arı-yarak pest sadalarla dolaşıyordu. Đlhami efendi tebriklere iştirak etmeyi zarafete mugayir addederek Ahmed Cemil'e deminden beri zihninde tasarladığı bir beyti sarfetmek için ikisinin arasından kurtulmaya çalışıyordu Ahmed Cemil gülerek medihlere karşı nefsini silmeğe çalışıyor.. bellisiz. sanki o da tebriklere iştirak etmişti. henüz bir çocuğa benzeyen bu tombul güzel gence sokularak o aralık bilinemez nasıl bir ' münasebetle hatırına gelen bir farsça beyti tefsirle anlatmaya MAĐ VE SĐYAH 155 . Nagihan gözü bir noktaya teveccüh etti: tâ ötede odanın kapısına.. sevincinden ağlamak isteyerek ona sarılmak için bitirmesine tekarrüp ediyordu. güya kapının bir kanadı yavaşça..» nakaratını dinletiyor. bulutlan yıldırımlarla parçalamakta iken.uluvviyetine karşı kendisini zaptedemiyor.» dedi. Hasan Lâtif bey saatlerden beri devam eden mütefekkir sükûtunun zübbesi olmak üzere Hüseyin Nazmi'ye uzun uzun fasılalarla: «Yaman eser!. Gözlerini çevirdi.. Fakat artık kulaklarını dolduran medhiyelerden ziyade kalbinde o beyaz gölgenin biraz evvel şu kapının arkasında mevcudiyetinden gelen cavidanî bir haz vardı. rikkatinden. Nihayet bütün bahar sabahının şaşaası.. Mazhar Feridun. Ahmed Cemil o beyaz gölgeyi bir daha görmedi. Şimdi Hüseyin Nazmi. sonra «Arzu ederseniz bahçeye çıkalım. Hasan Lâtif.. o günlerin ve gecelerin didinişleri. O vakit bütün vücudu titredi: Lâmia. demek Lâ-mia deminden beri orada şiirinin şu zaferi karşısında idi. Bu fasılanın arasından gözleri beyaz bir gölge farkeder gibi oldu. küçük bir fasıla bırakarak açılıyordu. ellerini sıkıyorlar. Otururken kapı -evvelkinden daha ziyade açılıyor gibi olmuş. ^^Y-»_> Nef'i-i devran şimdi — demin Hüseyin Nazmi'ye başladığı — cümleyi bitirmek için yaklaşmış. Oraya daha ziyade bakamadı. artık eserin sonuna ancak bir sahif e kalmış idi. Ahmed Cemil şimdi siyah gecesinin levhasını tasvir ederek semaları şimşekleri tutuşturmakta. Yaman eser!.'. orada bulunabileceğine ihtimal vermeyerek fikrini yalnız eserine hasretmiş idi. Şimdiye kadar onu düşünmemiş.

acı bir tebessümle: «Ben seni bilirim!» dernek istiyordu.» mânasını duyar gibi oldu. Bana ne için öyle husumetle bakıyorsun? Seni kendime düşman etmek için ne yaptım? diyecekti. acaba sebebini anlayabilir miyim? dedi. Ra-cinin sorusundan «Eniştene beni koğdurtuyor imişsin. /^Sflt»^ Alman karısının azimetinîi™Oonra Raci büsbütün düşmüştü. acaba?. ben seni muhafaza ediyorum.çalışıyor. Bu adam hakkında merhametten başka bir şey hissetmemiş iken onun bu derece adavetine hedef oluşundan azîm bir yeis duydu. Ahmed Cemil eniştesinin Raci'yi süpürülecek haşerat arasında saydığını pek iyi tahattur ediyordu.§ SnwxoAud apuiSi uiui§Bq toBunp' joa'tuba' jjg snrain. Şimdi Ahmed Cemil odada büsbütün yalnız kalmıştı. tutuklukla. Ahmed Cemil'le en sona kaldı. isi». Raci kendisine kin ve gayz ile dolu bir nazarla bakıyordu. -iSBq ua>fc5 §B} Jiq apuı5>ı o 'uiuuepfBi[i3â ubuea* 9[§a}B o ipttrig fnpnXn rjappmu Jiq fifiaq 'npjOA"i[Bp îfipjJB Jig • -iSbp iqr. sonra bu esas üzerine muhaverenin uzamasından kaçınarak bahsi değiştirdi: — Enişteniz bu aydan sonra bana aylık vermeyecekmiş. bu akşam bahtiyarlığına Raci bir katre zehir akıtmıştı. Müstahak olmadığı bu serzenişe velev haksız ve bellisiz bir şekilde mâruz olmaktan kızardı: — Öyle bir şeyden kat'iyyen haberim yok! dedi. Fakat o kararın henüz tatbik mevkiine konulduğuna vâkıf değildi. biraz nefsine cebr ile deminden beri sarfına lüzum görmediği bir takdir kelimesini fedaya karar verdi: — Eseriniz umumiyet üzere fena değil. dedi. seni kovmak istiyorlar da. yalnız kaldıklarını görünce tekarrüp etti. Yemek odasından çıkmaya başladılar.n^ BA*Burranuj Jiq §rq}Tua rpxxir§ n j i§jbj[ BxjB -unug uruBpo ] •npjof^ .. olanca ciddiyetiyle: «Yanılıyorsun. Hattâ yine Saib'in alay ederek ilâve ettiği bir mütalâa olmak üzere Raci'nin artık ciğerlerini yırtan öksürüğü bu maşukalardan hiç birinin yanında rağbet bulmasına imkân bırakmıyormuş. Ahmed Cemil bu mânayı pek iyi anladı. fakat Raci durmadı. Benim için kin taşımağa mutlaka ihtiyaç mı hissediyor?. Hemen şu anda onun ellerini tutmak.. Kendi kendisine: «Bu adam bana adavet etmek için nasıl sebepler buluyor.» dedi. bir şey anlamaksızın dinleyen muhatabından ara sıra alevli nazarlarla cevaba intizar ediyordu.. Raci. Saib'in rivayetine nazaran maşukasının hâtırasını unutmağa her hafta yini bir maşuka tedarikiyle çare bulmağa çalışırmış..

u (3{BUD[is rurzBjfoq tJ{ tppS UBUtBZ Jig ' -rs boub[o uiuBSUt p[ uba i§iJ{Bq arq Bauos [ aIaH 'j[o aanszBS ub^buıbıısbıub iŞip9[Aps ur5i f iznp Jiq BUBq 'ratpiBung ¦unıâturaurça jnpBEfa. aiq ui&Bp Xaq jsabjiq u ui5i ubjo §vmuA a^rrazBjM -auiBJ[ a^ipuaja t uos uniisBqiJB^ ipj {A uiAains joXipa 3{bj:ı^§ı 9[^i -njfns Jii[3{aj9^ntu daq ^aq ji^Bq ubsbjj aA*asBqBqnui jrq n[n -irixnS §iuiBi§Bq Bpuis-BjrB unpua^j JBqzBjc ajt pBy ipuiiğ •"i^iirö aXaaqsq 'ipjapuoS isasnq siaA* aiq BursBpo ^aiua^ uapziiqep aaAAaunui ıjbA o a[^u9S 9[i UBJSnjj -npjoXiiiBq aiAuBZBU ıŞa§tut§ ^auuio Jiq B^înzjB ubjo ¦epXad apujqiBJi iaAAa 9Aubs aiq o ipun§ 'tpiaS psaif arq utjzb ppaq a[. ubd anp-Bq nq 5.ajBsao o apuiSi ub aia 'rpjBJfiS UBpunranj-B[a.q 'npaoAp 'raipuaja ubutv -issaqa^nur iuistpu9J[ bıjıab.bA ipjrJS ua5i bduıi[ıo jfi apui§iuqB§ Jin5n>[ jizbu avt 3{bjb{i3 imsapBBsnra uiuuv 9£)9§ nH § paraqy r ip #** sup Jiq jjrjaq mraa[a. uiUB^nj aiq imsipuajf i^ubs sas aiq U9[a5 uapaSqBq ' po qaraa^ [traao paurqv "'isaituBq lajBsao ^nS 7P ifaucfpp 'ifaaaXua i^aAAauBia bou^o airanjp jrq ısı [p9[^ps 3{ajapaqAB3{ iurs^ua }t ugquapaapuas un^nq 'jfaraap «•••raiXaip BpumB u uiziuuBi§i2{Bq 'BpsjnS 'ui^BJig "¦iiar ipauup^assrqi azrs q JfBqBq Jiq §ıuuxS tıapzıuajaouad 'jBA"Bq aiq aiuqa jnp BziiiBA'ru &a§ Jiq 'nzntmfnpio §9 Jiq juriBp •BpiuB^piq bui .

nŞap 'znunsjoXinq lucifipzBA m5r utzıuıjbıîıbAb uızts nuo .num§npun§np vzis aaq tmuo 'ut5: ^¦bukb^ Tjasa S UIUI9p O iraTUOAlA9S JBpBil 9U tuisdsaq '^.2 iuiit§B ipuii§ unuo 'iîSiu^iS bAbjo 'i^djas ıiıubs 9uiqiiB3t BpB^BUB^ jaAA9imui nzjB nq ap Jtq 'npAnp nzje Jiq JiaoaAatua^ıpa ^auiQA"Bîinui 'pip ^ pq 9ounun§np § 'nunpnoriA BpBJO ımuo "ipi §ıuı5biı bAbjo tu^a boı^ı "BuisBpo ^aragA ub^bî[ §oq o ıi[ npjoÂipauirez q\Aq -npjoAij^i^ U9izip in iprats 1111193 pauiqy '1W93IJ'BJ iınŞi^SaS diutiîs -9UIUTIS uguiaq irepımiBÂ" uıuaSioS ZBXaq ap 'BqfB^qB^ Jiq -qnui 3a ilBjn TRBA o iipjiA95 luiJapzpg jjgja^araapa^d'Bz iuts -ipuaq 'n^î^î ismiSiq Sbuıııiı Jiq i&Bja^mii uapuuaA Jiq BuisidB3{ aSqBq utzixqap ua^jaSaf) "ipi zijqap jiq JBp § jiAua^ aSjijBtf an iipuBJ{ Jiq ubSbs ba'iz jiq ^nuop nzndJB.31 njznq iSBjng -p^a qnoo9Aa^ BAid'Biı ub^ı5> a -azn îiaui^g JiBqi^i buijb^ibpbiIjb 'ı^jııS UBputsBpo ¦i^9jjb ai^pajjBS un^tiq uiut§ajn^ nuo 'np -jb5 aqapS issiq ^auiBqjaui 'npjns -b^ı^bp Jtq ijboub nq •n^snuiAip Aa§ Jiq jazuaq auiii Bpui^^Bq unuo -iq ziuiba" raisipuaî[ dipa^ja^ lutsBpo ^9uiaA iob^j goaS ng Jiq p nunrannq snAaui Jiq uapa JBqi^ui '^ajaSi Jiqsz I5{tIBS '§BAByÇ Đ'BAB^ BJUOS UBpB^Bq Jiq lOB •ipjapa ^ raiSipap «•"ranjoAn.-nq.9Aa -np ııbo apmq Aa§ Jiq uaptq.TU dxjas uç5i -Hip -ip uiuu9[zip unuo -sjnX 'joXiji ĐRV 'ÎP3^SÎ -ui5i -8§ ^g ııva.jgS Buaj butuib uiarang» :uiutpuaja paurqy bjuos "ipjap «i jba ıubuı 9U .

«Đyi uyumuşuz!» dedi.. bir siyah tufan boşanıyordu. Hüseyin Nazmi'ye kalkmak. oda içinde muhte-riz bir yürüyüşle gezinişini gülerek yatağından mahmur gözleriyle seyrediyordu. snuiBu ui5i uiBpB n§» :au -isipuai{ TP«9il 'JKi-injnq iqtBi[ aö^^iıSı ^raiaiA'B ^ «Jiuiuia 'bs pauiqy nm üzerine birşey dökülüyor. Hüseyin Nazmi uyanmış. Sonra bu dalganın içinden bir çehre belirdi. Ahmed Cemil güya o yakıcı sevda busesiyle ciğerlerini tutuşturan bir şarap içmiş gibi yüreği yanarak kalktı: arkadaşlarını uyandırmaktan ihtiraz ile yavaş yavaş basarak gürültü etmeyerek yıkandı.. massediyordu. uzun ve yakan bir buse ile dudaklarını çekiyor. Henüz sabah olmuş.. Fatin Dilâver bey tombalak vücuduyle yatağından atladı. Bir aşk cinnetiyle tutuşmuş bir ağız uzanıyor.. Fatm Dılaver beyi fĐrine iştirak ettirdi.. giyindi. Ahmed Cemil gitmek için acele ediyordu. . Ahmed Cemil herşeyden evvel defterinin bulunmasını istiyordu. arkadaşlarını sabah uykusundan Sikleri kadar istifadede serbest bırakarak Huseym Nazminin elini sıktılar..auisaui^g sisg^ uapiu -q/L bjuos UBpunq lut^-BABq SBAipzi ^ns9iu ugjns un§ Saquo -ub aputiunjuiQ 'ji^iiaoapa jb i§iui5aS un^nq uipBJi 'BsuBdBJf auijajzip uıuisubjı as^iS ipunğ znuaq iubutbz ^apAB Buq-eABq.... dukdaklarını arıyor. «Defterim?. güneş henüz pancurlarm arasından sızarak tatlı bir rüya ile gülümseyen Hüseyin Nazminin yatağı kenarında tebessüme başlamıştı. — işte defterin! bereket versin ki uşak meraklı değil.. — Defterimi acaba sofranın üzerinde mi bıraktım? Sizin uşak edebiyat meraklısı ise. çıktılar. dedi.. arkadaşının. telâşını farketti: — Ne oluyorsun.» dedi. Defterim nerede?. Ceketini giyiyordu.. Silkinerek uyandı.. yemek odasına kadar inmek lâzım geldi. Cemil? dedi. düşünmeden elini yan cebine götürdü.

14 Sabiha hanım, hem bahtiyar, gülüyor hem, sedire basr-nı dayayarak elleriyle midesine basan ikbali gösterip henüz MAÎ VE SĐYAH 15S>

bir şey anlamayan Atfımed Cemil'e: «Rahatsız kızcağız, bütün gün kıvrandı.» diyordu. Ahmed Cemil anladı, fakat garip bir his bu vak'adan memnuniyete bedel bir üzüntü uyandırdı. Eniştesi hakkında duyup susturmağa muvaffak olamadığı nefretin bu dakikada hiddet sesi her zamankinden daha vazıh, daha kavi işitildi. O adamın kanının şimdi kardeşimin damarlarında cereyana başladığına delâlet eden bu hâdise güya nazarında onu telvis eden vir vak'a hükmüne geçti. Zavallı ana! O bu histen kimbilir ne kadar uzaktı! Büyük anne olmak lezzetine karşı bütün vekarı çocukta bir meserrete inkılâp etmişti; şimdi oğluna bakıyor, onun da şu küçük aile bayramına iştirakini arzu ediyordu. Ahmed Cemil o neşata acı bir tesir ilâve etmekten içtinap etti. . ikbal şimdi başını kaldırmış, gülerek Ahmed Cemil'e bakıyordu. Ahmed Cemil kalben «Çocuk!... bahtiyar değil, bundan eminim, Ihiç olmazsa mes'ut bir zevce olmadığını bir anne /• olmak saadetiyîe unutacak!» diyordu. Ahmed Cemil bugün matbaadan erken kaçmış, bir an evvel odasında yalnız kalarak biraz kalbini dinlemek 13in tehalük göstermişti. Odasına çıkınca cebinden defterini çıkardı, yazıhanesinin üzerine koydu. Dün akşamki muvaffakiyetinden sonra onu bir daha karıştırmak istiyordu. Odasında âdeti; ceketini, yeleğini, yakalığını çıkararak, fesini atarak küçük bahçeye nazır mini mini penceresinin yanında oturmak, yarısı görünen bir minareyi, komşu evlerin kiremitlerini, biraz ötede iki yüksek duvar arasındaki kesik bir levha şeklinde duran semayı seyretmek idi. Bu akşam oraya oturup da eline defterini alınca bir müddet onu açamadı, kalbi beyaz gölgenin hayaliyle dolu idi. Şimdi onu düşünmek istiyordu, gözlerini kapadı, o sabahki rüya-' yi hayalinde bir daha yaşamak istedi, yüzünü örten o siyah dalgayı, o müphem simayı bir daha gördü, ciğerlerini yakan bir busenin cangüzarın neşeleri dudaklarında bir daha titredi. "O benim olmayacak olursa ölürüm" diyordu... Şimdi şu şiir defterini her vakitten ziyade seviyor, onu Lâ-otfa'nm dinlemiş olması kıymetini bir kat daha artırıyordu. Zaten daima hâtırasında bir arada olan Eseriyle Lâmia artık T.ÜU MAI Vtü Bl I AB

daha samimî, daha kavi bir münasebetle yekdiğerine bağlanmış gibiydi. Gözlerinin ucuyle sahifeleri süzerek yaprakları çevirmeğe başladı. Kendi kendisine: "Acaba şurasını okurken orada mı idi?" diyordu. Çevirdi, çevirdi, artık son sahifeye gelmişti, defteri büsbütün kapıyordu, birden gözlerine bir yabancı, yazı ilişti. Tâ son sahifenin altına bir çocuk yazısı gibi henüz takarrür etmemiş, henüz tam bir şekil almamış bir yazı... Yalnız şu kadar: «Tebrik ederim». Daha sonra beş sıfır. Şimdi anlıyordu, demek o bahçe kapısının yanında gidip onun ayaklarına atılmak isterken o, yemek odasında sofranın üzerinde kalan bu defterciğe koşmuş, görülmekten korkarak titriye titriye şu iki kelimeyi oraya yazıvermişti. Demek o sırada her türlü tehlikeyi göze alarak gidip ona; «Seni seviyorum. Müsaade eder misin? Seni sevebilir miyim?» deseydi, ondan: «Đşte bakın, ben de sizi düşünüyorum» cevabını alacaktı. Bu iki kelime Ahmed Cemil'e Lâmia'nm bütün hissiyatının şerhi kadar tafsilât ile zengin, aşk zemzemesiyle müte-rennim geldi. O da kendisini seviyor... Bundan emindi; işte yalnız şu iki kelime, Lâmia'nın tâ çocukluktan beri katre katre birikerek, tazyike lüzum görülmeyerek bir aralık taşıveren sevdasının iki açık nişanesi değil miydi? Gözlerini o çocuk yazısından ayıramıyor, onların arasında Lâmia'yı görmeğe çalışıyordu. Zihnen o dehlizdeki tesadüfüten sonra beyaz gölgeyi takip ediyor, yemek odasına götürüyordu. Beyaz gölge bir tehlikeden kaçıyormuşçasma kapıyı kapayarak oraya iltica ediyor, sonra o defter gözüne ilişiyor. Beyaz gölgenin küçücük bir kalbi var ki bu defteri görünce çırpmıyor. O defter, demin onun okuduğu defter... O vakit defter ufak bir helecan ile almıyor; yavaş yavaş ötesine berisine göz gezdirilerek süzülüyor, birdenbire bir arzu duyuluyor. Demin herkes onu tebrik etmemiş miydi? O da tebrik edecek. Ne için etmesin? Ne için ondan iki sözü esirgesin?... Ah! Bir kurşun kalemi olsa! Etrafa göz gezdiriyor; pencerelerden, aynadan, lambadan bütün bu eşyadan istimdad ediyor: «Ah: bir kurşun kalemi, bana bir dakika için ödünç verecek bir kurşun kaleminiz yok mu?» deniyor, sonra... Ahmed Cemil'in hayal kuvveti burada tevakkuf ediyordu; o kurşun kaleminin nereden geldiğini tayin edemiyor, orasını sıfırlarla geçiyordu... Ah! Bu sıfırlar, şu iki kelimenin altındaki sıfırları gördükten sonra onlarda MAĐVESĐYAH 161

azîm bir mâna serveti buluyordu. Bu sıfırlar, bunlar Lâmia nın demek olacak?... Şimdi, gözleriyle o yazıları o sıfırları, bütün ifade ettikleri mânalarla öpüyor, okşuyordu... Hafifçe gözleri süzülerek, tâ ötede gayrı mahsus bir rüzgârla yosunlu kiremetilerin, eski pervazları sallanan çatıların, perdeleri arkasında titrek ziyalar belirmeğe başlayan komşu pencerelerinin üzerine döküle döküle tekasüf eden zulmet dalgası arasında titriyor, canlanıyor, gülüyor gibi gördüğü bu yazılara imtisas ederek, akşamın ratıp nefesinden tereşşuh eden bir melal keselânı içinde kaybolarak dalmış idi ki birden odanın dışarısında birşey sofayı sarstı. Ahmed Cemil bu uyuşukluğun içinden güya bir rüyadan uyanırcasma yerinden fırladı, odasının kapısını açtı. O vakit gördüğü şeyi pek iyi anlayamadı, eniştesini öteki odaya telâşla giriyor gördü. Şimdi merdiven başında yalnız Seher vardı; sofanın yarı zulmeti arasında kızın gözlerinde bir ateş, çehresinde bir dargınlık görüyorum zannetti. — Ne oldu Seher?... dedi. Kız birşey söylemek istiyormuş gibi yutkundu, sonra cesaret edemedi, merdivenden aşağı indi. Ne oluyor, yine ne oluyor? Ahmed Cemil güya bu küçük evin havasında uçuşan bir musibet kokusunu hissediyordu. Ik-bal'in her vakit örtülü çehresi, evin içinde silinmeğe müheyya bir heyula şeklinde dolaşan hazin heyeti; daima ağlamak fakat birşey söylememek için azmetmiş gibi

donuk, elîm, fakat hakikati nissettirmemekte musir duran gözleri; sonra bu hüznü etrafında o muammanın yegâne vâkıfı imişçesine âdeta hayvani bir merbutiyetle dargın çehresi, kızgın gözleriyle dolaşan Seher... bunu pek iyi farkediyordu. Bir müddetten beri — iki kelimeyi yekdiğerine raptedecek kadar tefekkür iktidarına malik olmayan — bu kaba köylü kızında ikbal için cinnete benzer bir meclûbiyet, derin bir merhamet keşfediyordu. Denebilirdi ki evin içinde yalnız bu ahmak kız bir hayvanı cezm ile Đkbal'in sırrını anlatmakta herkese tekaddüm etmişti. ,Seher'in "Küçük hanım" deyişleri vardı ki ağlamağa benzerdi, Đkbal'e öyle bakışları vardı ki: "Senin bedbahtlığını yalnız ben biliyorum, sana yalnız ben acıyorum." demek isterdi. Daima onun etrafında dolaşmak için sebepler bulur, mutMai ve Siyah — F. 11 baktan çıkınca vakitini küçük hanımın eteği dibinde çorap örmeğe hasrederdi. Lâkin şu küçük vak'a, şu demin odasının dışarısından sofayı sarsan şey... Kimbilir eniştesinin geçerken bir yere çarpmış olması yahut Şener'in inerken düşmesi, velhasıl bir hiç ne için fikrini birden Đkbal'e sevketmiş, jıe için kalbinde "bu hiçin hemşirene büyük bir taallûku var." diyen bir ses uyandırmıştı? Ahmed Cemil birden, aklından bir şimşek gibi geçen bir fikir için: — Ah... dedi, sonra o fikirden o kadar ürktü ki mahiyetini bulmamak, künhünü anlamamak için nefsine cebretti. Fakat şimdi o fikir silinmiyor, bir nafiz zehir gibi silindikçe daha derinlere giriyor; sokulacak, yakacak mesamat arıyordu. Đkbal'in bütün hissiyat sırrını bir sözle icmal etti: "Sevilmediği ilcin bedbaht" dedi. Daha sonra bir mühlik marazı vaktinde farketmiyen bir tabib gibi bu 'hakikati keşifte bu derece geç kaldığı için kendisine bir müttehim, nazariyle baktı. "Đkbal sevilmiyor, bundan şimdi eminim, kardeşim gözümün önünde her dakika bir ölüm geçiriyor, her dakika ciğerlerinden zehir akıyor... Ah! O bir dakika evvel ağlamış gibi nemli, bir istimdad nazariyle bakan gözler, şimdi onları anlıyorum. Halbuki ben bunu keşfedebilmek için bir sene kaybettim." diyordu. O vakte kadar yalnız kendisini düşünmüş; matbaasını, eserini... — ilâveye cesaret edemiyordu, fakat hakikat öyle değil mi? — Lâmia'yı düşünmüştü. Kardeşini, gözünün önünde canlı fakat sakit bir facia gibi "Anlamıyorsunuz, yazık!..." serzenişiyle duran o biçareyi anlamamış, anlamak için birşey yapmamıştı. Şimdi kendisini affetmiyor. Bir ihata neticesiyle bir musibet ika edenlere mahsus bir vicdan azabıyle duramıyordu... Kapısını sürmeledi, küçücük odasında geziyor; bazan ka-ranlıkjyj, yazıhanesinin başında durarak, bazan küçük penceresinden gecenin esrarla dolu karanlığım istintak ederek düşünüyor, şimdi bir hiçten istidlal ettiği bu neticeyi izah edecek geçmiş vak'aları ve emareleri tahattura çalışıyordu. Bazan birden, hiç intizar olunmayan bir zamanda zihine çarpıvemiş hakikatler vardır ki senelerden beri katre katre muhtelif zamanlarda döküle döküle birikmiş emarelerin; küçük küçük, başlı başlarına mânâsız nişanelerin birdenbire do-ğüveren neticesidir. Bir hiç, fikirden geçen bir rüzgâr, mâMAĐVESĐYAH 163

nasız emareleri, nişaneleri açıverir; bunlar, aralarından mani cidarlar kalkıvermiş zerreler gibi yekdiğerine iltihak eder, birbirini bulur, onlardan bir küme teşekkül eder ki inkârı mümkün

Ahmed Cemil kardeşinin yanına kadar gitti. o vakit iki kardeş arasında. düşüncesine yabancı kalan bir musahabeye iştirak etmek. Şimdi îkbal minderde doğrulmuş. ikisinin birleşmiş ellerine düşüyor. birbirine sokularak güya birer âşinâ selâmıyle buluşuyorlardı. avdet edecekti. kilimin üzerine oturdu. birinde şu elim perişan hali göstermiş olmaktan mahcup.olmayan bir hakikat hükmünü alır. "Kardeşim. söyle bakayım. Bu elleri ıslatıyordu. kendisinden saklanmak istenen birşeyi gidip zorla meydana çıkarmış olmakta bir kabalık duyuyordu. sonra dikkat etti. birer kat-re zehir ile dolu gibi ağır.. O vakit Ahmed Cemil ağlamayarak.. Yalan söyledi: "Ben akşamüstü yedim... birikiyor. sanki feryat ile dolu. "ikbal odada kaldı. Seher cevap vermeden çekildi. ikbal'i. kapı hiçbir ses çıkarmaksızm açıldı.. bir ıstırabın mı var?. ikbal'in bir sabah herkesten evvel aşağıki odada bulunmuş olması.. şimdi Ahmed cemil yanındaki odada bir mırıltı işitiyordu. bana hepsini söyle. binlerce hatırına gelen bu vak'alar. şimdi tam bir teslimiyetle kendisini terkeden ellerini tuttu: «Đkbal... söyle bakalım! ne oluyorsun?» dedi. hemen dizinin dibine. boğazında lakırdı söylemesine zahmet veren bir tıkanıklıkla. geldiğini işittirmekten sakınıyordu. Fikrinin şu izdihamı arasında sofraya oturmak. "ikbal yemeğe inebilecek bir hailde değil. Şimdi eniştesinin yavaş yavaş merdivenleri indiğini duydu. oraya kadar gitti. Niçin bana söylemiyorsun. şimdi Ahmed Cemil ilerleyemiyordu. yüzlerce. kardeşim. sofraya gelmeyeceğim!" dedi. iri yaşlar. uzun örgülü saçları bir kolunun üzerinden kayarak aşağıya sarkmış gördü. Fakat bu suallerin cevabı yalnız o elleri . Đkbal'i tesliye değil istintak etmek istedi. Ayaklarının ucuna basarak çıktı. hususiyle o adamın artık şimdi nefrete haklı bir selâhiyet bulduğu o adamın karşısında sahte bir vaziyetle oturmak için kuvveti yoktu.." diye mırıldanmış olması. zannederim. bir gün Seher'in Vehbi beye şemsiyesini vermekten imtina ederek: "Oradan alıversin. zaten midesinden muztaripti" dedi. Ahmed Cemil bu anda kendisinde yemek için iktidar bulmadı. Ahmed Cemil yere. hemşiresini olduğu gibi görmek için. Sualler birbirini takip ederek ağzından dökülüyordu. Bir saniye dalha .» diyor. Yavaşça kapıyı itti. fakat orada vücudunu birşey Ik-bal'e hissettirdi.. Ağlıyor muydu?. Rahat değil misin. Birden Đkbal'i gidip odasında bulmak." demek için şedit bir arzu duydu.. eniştesi çıktı. Şimdiye kadar niçin söylemedin?. Bu aralık kapısına vuruldu. tahaddüsleri zamanlarında mânâsız zan-nolunan bu küçük şeyler bütün îkbal'le Seher arasında inkısam eden bu hâtıralar şimdi birikiyor.. kalkmaya cesaret edemeyerek duruyordu. «Ne oluyorsun Đkbal?.. Seher yemeğe çağırıyordu. mütecessis adamlar gibi gürültü etmekten sakınarak birşey işitmeğe çalıştı. ötekinde görmekten müteal-lim bir nazar teati olundu. Şimdi Ahmed Cemil'in zihninde o deliller toplanıyor. fikrinde sarsılmaz bir burhan sütunu şeklinde yükseliyordu. Yanındaki odanın kapısı açıldı. 164 MAĐ VE SĐYAH Ahmed Cemil kardeşinin şüphesiz saklamak istediği şu ma'hrem manzaranın üzerine varmış olmayı şimdi zarafetten hâli buluyor. Đkbal gelin olalıdan beri onlara tahsis olunan odanın kapısına bile dokunmaktan ihtiraz etmişti. mütevali bir sukut ile uzun kumral kirpiklerinin ucundan süzülerek. acı. kapaklarının kenarında koşuşan seri râşecikler arasında yaşlar sıcak.. Đkbal'in gözleri kapandı. orada karyolanın yanındaki mindere yüzü koyun Irapanmış. Silkinerek başını kaldırdı." dedi. artık anlıyorum.

Kapıyı tekrar kapadı. Cemil?. Đhtiyara nüzul isabet ettikten sonra Vehbi bey haftada bir iki geceyi babasının evinde geçiriyor. Yazıhanesinin üzerinden kibrit kutusunu aldı. odasında geziyor. Evet ne yapacak? Demin geç kaldığını.. zaman kaybettiğini düşünüyordu. bazan akşamlan yemek . ıstıraplarıyle önünde birden. sakit. sıcak. sonra asıl düşündüğünü söylemek için söylenmiş bir sözün cevabını beklemeyerek... daha sonra kapısının dışarısında annesinin sesini işitti: — Cemil. Ahmed Cemil eniştesinden bahsolunduğunu anladı. Odasında: «Ne yapmalı?» diyordu. Evvelâ Ahmed Cemil'de bir hiddet feveranı hâsıl olmuştu. tekrar sürmeledi.... iri göz yaşlarıyle bu dakikada gözlerine her vakitten ziyade sarı..» diyordu. — Tabiî değil mi? — Yok. gözlerine bir endişe gölgesi düşmüştü. dedi. şimdi gelir. kapısının sürmesini çekti. îkbal'i yalnız bıraktı. Kardeşini bu bedbahtlıktan kurtarMAĐ VE SĐYAH 165 mak için bütün vasıtalara. Valdesinin bu ziyaretinde Đkbal'den bahsolunacağnı derhal anladı. Ahmed Cemil burada duramayacağını anladı. o vakit henüz aydınlığa alışmamış kamaşık gözleriyle annesine baktı. Đkisi de öyle bir müddet bakıştılar. Fakat bu ilk hiddet hamlesi geçtikten sonra bir aciz hissi demin titreyen asabını uyuşturdu. Nihayet îkbal «Gidiniz. bütün kuvvetlere malik imişçesine yalnız şimdiye kadar lakayt kalmış olmasına kızıyordu. biraz evvel aşkının şiirini okuduğu şu köşede içeride ağlayan kardeşi için hazin. Şimdi ne yapacak?... hiç tabiî değil. Şimdi bir gevşeklik duyuyor. meydana çıkmıştı.. mumunu yaktı. ikbal güya korkunç bir ma'hlûktan bahsediyormuşçasına kapıya bakıyor. şimdi çehresi gevşemiş. «niçin yemeğe gelmedin?» dedi. ağır. narin görünen bu vücudun tâ ruhunun derinlerinden kopma darbelerle sarsıntılardan ibaret kaldı.. şimdi işte hakikat gözyaşlarıyle. açsana.» dedi. zayıf. Bir aralık aşağıda sokak kapısının açılıp kapandığını duydu. bir-şeyler yapmak istiyordu. demek demin kapı onun için açılıp kapanmıştı. «şimdi gelir. oğlunda ne tesir hâsıl edeceğine dikkat ediyormuşçasına bakarak: — Yine gitti. ağabey. Ihtilâcat ile yumruklarını sıkıyor.. bu hakikate karşı çaresizlikten azîm bir fütur ile şuraya oturmak. — Karanlıkta mı oturuyorsun. şimdi gelir. bu son söz ağzından istemeksizin çıktı.. Sabiha hanımın. — Yine babasına mı? dedi. gözyaşlarını akıtmak istedi..ıslatan. ıhafif bir ziya titreyerek zulmetin içinde dalgalandı.. biraz evvel büyük anne olmak süruru ile siması parlayan bir kadının.

» cümlesi geliyordu. kızın bedbahtlığına karşı âciz olmaktan mütevellit bir yeis ıstırabı ile ellerini kavuşturdu. babasına muhabbetinden. karşısında gençlik tuğyanı ile taze duran genç karısının yanında. hastalık üzerine bagteten uya-nıyormuş gibi bir merhametten mütevellit değildi. Kalbin binlerce noktalarından birer ıstırap enini ile binlerce menfez açılır. parmaklan birbirine giriyor. O halde niçin gidiyor? Bu kıza yazık değil mi? Tevfik efendi Ahmed Cemil'in gözü önüne geldi. Sabiha hanım diyordu ki: — Onu gördükçe ihtiyar memnun olacak yerde o kadar hiddet ediyormuş ki. gördü... o gözlerden ateş çıkıyor. türlü kırık SĐYAH 167 .. güya «yine kudurdu!. güya «ağlayalım mı?» sualiyle bakışır.. titrek. Sıhhatinde hiç babasına uğramak âdeti değil iken hastalıktan sonra bu mütevali ziyaretler bittabi dikkate çarptı.yedikten sonra duramayarak. küçük bir istihzar dakika-siyle başlar.. Bu dakikada gözler biribirini istifsar ediyor gibi durur. bir bahane icad ederek ikbal'i yalnız bırakıp gidiyordu. Ahmed Cemil bütün bunları 'hayalinde tertip ve icad ettikçe dudaklarına bir nefret nakaratı gibi: «Ah!. Annesi hâlâ kendisine bakıyordu. bu vücuttan istifade edememek hüsranıyle ona belki kinle. nutuktan muattal. vücudunda hayattan tek eser gösteren gözleriyle onu yiyerek. O zayıf. gözleri meded bekleyerek Ahmed Cemil'e bakıyordu. husumetle. sonra o taze kadın. fersude vücudu hareketten. Sonra onu bir an evvel mezarda görmek isticaliyle tet-kika gelen oğlunun karşısında hiddetinden o soluk çehre kızarıyor. Bir şey yapamamaktan. yaralı bir canavar nigâhiyle bakarak. Valdesinin yalnız son sözüne cevap verdi: — Evet. Bu dakika uzun bir asır kadar hâtıralarla mâlidir. mülevves mahlûk!. Ahmed Cemil karşısında minderin kenarına oturarak. bu bir dakikada bütün yaralar — henüz taze ve kanayarak.. yarı muzlim görünen çehrelerine bakışarak.. mumun sarı. hafif ziyası arasında biribirlerine donuk. bir yatağa serilmiş.. durdular. insanların bazı feveran devreleri vardır ki. her biri bir başka hâtıranın ateşiyle yanarak — inkişaf eder... bu âciz hiddetin karşısında gülüyorlar. buna şüphe edilmiyordu. mülevves mahlûk!. Bu düşünceyi şu sözle tefsir etti: — Ah. Bu akşam Seher vak'asından sonra hatırına gelen fikre benzer bir başka fikir daha Ahmed Cemil'in beynini bir şimşekle yakarak geçti. bir şey söylemek isteyip muvaffak olamayan dudaklar bir hiddetle titriyor... Bu. babasının büsbütün ölmesine muntazır oğul.» diyorlar. alay ediyorlar. Đkbal'i ne yapacağız! O vakit Sabiha hanım oturdu. Böyle bir müddet karyolanın yanındaki sandalyede.

Bir hikâye nakletmeğe gelmezdi. kızını bahtiyar zannetmek için nefsine cebretmişti. giryeleriyle sürüne sürüne buluşurlar. onda tâyin olunamaz bir şey duymuş. Ahmed Cemil'e «Zavallı çocuk! daha aklı ermiyor!» demek isteyen.. matem hayalleri. Şimdi Sabiha hanım oğluna bakıyor. bütün hayatın o ağlayan hediyeleri acı — bir kabristanın ervahı bezmi gibi — feryad-larıyle. elbisesini süpürecek bir mahlûk bulmak için evlenmişti. Evin içinde yalnız o vardı. Ahmed Cemil bile onun yanında bir şeyden bahse cesaret edemez olmuştu. Şimdi hepsini söylüyordu. Đkide birde: «Bilemiyorsun. tashih ve itiraz için o daima kaba kahkahasıyle söze karışır. Onu tâ ilk gününden beri sev-memişti. Đnsan emellerini tekzip eden şeyleri istediği şekilde tevile çalışarak kendisini daima arzuları içinde oyalamakta gecikir. birinci defa olarak yüreğini boşaltmak. Damadının aleyhine şahadet eden vak'aları hep böyle müsait tefsirlerle telâkki etmiş. Öyle gülüşleri. hissettiklerini oğluna söyledi. Kendisine vahşi bir memlekete düşmüş bir mütemeddin yüksekliğini verirdi. gömleğinde unutulmuş bir düğme ikbal'i ağlatmak için kifayet eden sebeplerdi. dûniyetini affettirmek isteyen bir zavallı hükmüne geçmişti.. bütün hissettiklerini oraya. Artık ağlamak zamanı gelmiştir. kahveye itiraz etmek. Sabiha hanım bu kusurlara evevlâ ehemmiyet vermiyordu: — Erkeklerin yüzde ellisinde görülen şeyler. acı yeisler. oturacak bir sofra. ötekiler bütün bir alay züyuf!. gömleğinin biçimine. Yavaş yavaş Đkbal onun yanında hatâsını. fakat artık mümkün değildi. yanında bir hareket etmekten sıkılıyor. yemek beğenmemek. iyi ütülenmemiş bir yakalık. Sonra ikbal'i doğrudan doğruya tahkir etmeğe başlamış. Nihayet Sabiha hanım söylemeğe başladı. yatacak bir yatak. bayağılıklar. Vehbi bey kış geceleri Şehzadebaşı kıraathanesinde saz takımında dinleye dinleye ezberlediği gazellerden mürekkep srmayesiyle bahse iştirak etmiş. bir kabalığına tesadüf olunuyordu. saçının örgüsüne. çarşafının rengine itirazı kendisi için bir süs edinmişti. Artık lakırdı söylerken şaşırıyor. Şimdi bu anne içeride ye'sinden kıvranan kızı için şurada artık nefsini zaptedemiyor. «bu adam kızımı mes'ud etmeyecek» demişti.. Bu meselenin ismini verdikten sonra bütün teferruatını nakletmek için kuvvet buldu. Bütün bildiklerini. Ahmed Cemil dudaklarını sıkıyor... ortaya döküvermek istiyordu.. ruhunun büsbütün tutuşmuş ih-tiyacıyle göz yaşlarını salıveriyordu. dayak yemiş kediler gibi büzülüyordu... .. güya şu elem mahşerinin üzerine düşmüş bulutlarla mahmul bir sema. Bir griv ve matem mecmuası! Yalnız küçük bir dakika: o vakit gözler kapanır. fakat sonra?. sizin aranıza düşmekle ne kadar tenezzül etmiş oluyorum!» demek isterdi.ümitler.. O küçüklükler. — Daha sonra Seher meselesi başladı. Her gün bir huysuzluğuna. acıyor gibi bakan gözleriyle sükûte mecbur etmişti... Bir kere edebiyattan bahsetmek istemişti. fena gördüklerini iyi görmek için uğraşmıştı. hikâyeyi yarım bırakırdı. onun yanında daha sonrasından bahsetmeğe cesaret edemiyordu. bakışları vardı ki daima: «Ben sizin fevkinizdeyim. O. diyordu. mâneviyetinin kisvesi gibi bütün vücudu etrafında tayaran eden hasaset havası onu tâ ilk gününden beri duymuştu. fakat artık o kadar ilerilemişti ki tevakkuf etmek mümkün olmadı. Daha sonraları evin hizmetinde kusur bulmak. diyordu. annesini görmemek için yere bakıyordu. bari sokakta gördüğün hanımlara dikkat et!» derdi. bir ay içinde bütün bunlar meydana çıkmıştı. Her şey hakkında hepsinden ziyade malûmat sahibi olduğuna kanaati vardı. O zamana kadar kendisini aldatmak istemiş.

daha ileriye gitmemek lâzım gelirken. sır esası üzerine kurulmuş bir münasebet vardı. fakat yalnız ağlıyordu... arkasından kapıyı sürmelediğini görmüş. fakat saklamak istiyor. Sabiha hanım yine: «Bir gün.Ahmed Cemil bir şeyin mevcudiyetini zaten hissediyor. ondan hastalığının bir parçasını koparmağa çalışmıştı. diyordu. O günden sonra hastalığını bilmeyen birisinden ismini söylemeyerek hakikati anlamak isteyen ihtiyatkâr bir tabib gibi bu anne bedbaht kızının her halini.. ne dışarıya çıkmağa. Dikkat ettin mi? O mesele çıkar çıkmaz nasıl değişti. onu söyletmek için ısrar ederek «Sebeb?» diye tekrar ediyordu. Bir vakitten beri Đkbal'le Seher arasında biribirini herkesten ziyade anlayanlara mahsus bir hususiyet. herkese iltifat ziyadeleşti. Sabiha hanım bundan bir netice çıkaramıyordu. nihayet babasının hastalığıyle matbaa meselesi çıktı. Ona ne vakit: «ikbal neyin var?» denirse o daima ağlamak üzere gibi duran gözlerini hayretle kaldırır. Bütün bu vukuat arasında Seher'in musîr sükûtu..... «Benim mi?» der sonra yorgun kirpiklerini indirerek dudakları arasından bir inilti gibi boğuk. Bilâkis kocasına atfolun-nabilecek bütün kusurları örtmeğe çalışır.. Fakat Đkbal daima mahzun. eli kapının zenbereğinde.. Sabiha hanıma zaten öğrenmek istediği şeyi bu gözyaşları anlatmıyor muydu? Bundan sonra Vehbi bey utanmak.» diye MAI VE SĐYAH 169 başladığı hâtıralara nihayet veremiyordu. Đkbal'in hazin tajhammülü... ağzından bir kelime alınamamıştı. annesiyle kardeşine sokulmaktan ürkerek dolaşıyordu. Nihayet bir sabah Sabiha hanım Seherin Vehbi beyi mutbaktan iterek çıkardığını. diyordu. Sabiha hanım: — Oh. Sabiha hanım Seher'in kimseye bir şey söylemek istemediği halde Đkbal'e hakikati ifşa ettiğine emindi. onu annesine iyi göstermek için yalanlar icat ediyordu. «Seher'in yine nesi var? Bu kıza bir şey oluyor?» dedim. Seher evvelâ: «ben oturmayacağım» diye başlamıştı. her sözünü takip etmiş. bütün hareketlerinde bir başkalık göründü...» diyordu. Eski hissetten eser kalmadı. saatlerle orada durmuş. Sabiha hanım: — Nihayet.. Artık Sabiha hanım tafsilâtı bitiremiyor. ağlayarak.. bu suale birdenbire cevap veremedi... Halbuki Đkbal?.. «Demek ki Đkbal biliyor. daha ona gelinceye kadar. Sebep? Şimdi bu son sual ile oğlunun gözlerine bakıyor. daima sakit. sanki bunun cevabı kendisinin bir töhmetini meydana çıka-racakmış gibi şaşırdı: — Demek ki. Đkbal'in benzi attı. fakat tafsilât ve deliller nazarı dikkatinden kaçıyordu. içten gelen sesiyle ilâve ederdi: — Hiç!. «Bir gün.» diye başladı: — Bir gün ne olursa olsun onu söyletmek için karar verdim. Bilhassa sana karşı bir muhabbet gösterdi. . ne de çarşafını çıkarmağa cesaret edemeyerek. Seher yine bir şey söylemiyor.. o vakit kızı istintak etmişti. yalnız şu son tesadüfe kadar. masrafı üstüne aldı.. evin içinde bir heyula şeklinde tahtalara basmaktan korkarak. bir gün çarşafını giymiş.

. . ne isterse yapsın. gittiğimizi istemiyor. ikbal'i ne yapacağız?. fakat Tsen gidemem. döndürüyor.. ara sıra bulutlarla yüklü bir semada gizli bir güneşten kaçarak koşuşan ziya parçaları gibi zihninin bulutlan arasından avare bir fikir geçiyor. onu söyletmek için ısrar ederek ilâve ediyordu: — Sebeb?.» diyor. mevhum.. bir müddet hikâyeyi takibe muvaffak olurdu. fakat soluk alan bir resim gibi şişiyor. zayıflaşan. ilk önce her gidişinde güzelce avdet ettiği halde o gün hasta gibi gelmişti.. tâ orada... kamilen uçuyor görünen. Ayağa kalktı.» Ahmed Cemil yine sîlkinerek dinlemek ister. bu kasırga içinde bütün o efkâr enkazı kırılmış. daha sonra birden yine toplanarak küçülen. yanıbaşmda diz çöktü. zihninin içinden bir hâtırayı tırmalayarak uyandırdı. o vakit işittiklerini anlamamağa. «Bir gün. «Bir gün. o gece orada kalmıştı.. Tâ şu muhaverenin bidayetinden beri o annesinin söylediklerini uzaktan. o küçük yatağın beyazlıkları arasına sokuluyor görünen gölgelere dalıyor.. şakaklarının arasında bir kasırga dönerek bütün bu küçük mahşer içinde bulduklarını çeviriyor. perişan yaşlar kirpiklerinin ucunda yine dolaşmağa başlıyordu : — Pek iyi. işte o gidiş son gidiş oldu. şekillerin ihtizazına. bir komşu evinden maten nevhaları gibi parça parça dinliyor. Sebep?. dedi. anne. saçılıyor. şimdi Sabiha hanımın gözleri yine bir şedid ihtilâç ile kapanıyor. fakat bir aralık annesinin bir sözü gider.» mukaddemesiyle başlanan o sonsuz hikâyeler kendisinin düşünceleriyle karışıyor..!îiS|i||ii' kaçışıyor. türlü münevver rüyalarının incilâsma.. bütün meyus heyetiyle duran annesine bakıyordu. tâ derinlerde bir hâtıra leması uyanıyor sonra yine bütün bu şeyler güya dimağının güneşi sönüyornıuşçasma zulmetlere boğuluyor. bir gün. ben ısrar ettikçe: «Đhtiyar memnun olmuyor. SĐYAH 171 Sabiha hanım yine cevap isteyen gözleriyle oğluna bakıyor. ağlamış gözleriyle. düşünmek istediklerini toplayamamağa başlıyor. bulanmağa başlayan zihninin içinde bir telâtum husule geliyor.Ahmed Cemil annesinin karşısında o söyledikçe bazan mumun hafif oynak ziyasıyle titreyerek duvarların üzerinden . beyin babasıdır. solmuş çehresiyle...» o da tahattur ediyordu. kıvırıyor. annesinin yanına kadar gitti. «Ah! Evet. Ondan sonra Đkbal'i oraya göndermek kabil olamadı. parçalanmış. bazan tâ boğazında bir girye ukdesiyle gözlerini süzerek iskemlenin üzerinde ara sıra dalgalanıyor.. annesinin vücudundan yükselen gölgelere dalarak güya bir uyku içinde düşünüyordu. mukavemet edilemeyen bir deveranın cazibesine mahkûm ederek çekiyor.. yerlere seriliveriyordu. daha sonra bu mücadeleden kendisi de yorgun kalarak. Ahmed Cemil: — Ah! Mülevves mahlûk diyordu. kabarıyor. — Hatırına geliyor mu? Bir gün Đkbal'i ihtiyarın evine göndermiştik.

oradan çıkmamak istiyor. «bu mes'uliyet sana ait!» diyordu. Şu noktada bu iki kalb bütün acılarıyle güya biribirine sarılmışlardı. sabit.. Şimdi bu izdivacı düşünüyor. Sabiha. Derin. ye'sinden kıvranmakta tek başına bırakacaklar. budalanın biri!» diyordu. ellerini oğlunun omuzlarına koydu... Sabiha hanım nihayet gözlerini kaldırdı. Ahmed Şevki efendinin zevzekçe manalı bir vaziyetle: «Matbaa ihtiyarındır.. Hiç.. Şimdi hatırından bir çare.. Ahmed Cemil odasında yalnız kaldığı vakit ayaklarının altında bir dünya parçalanmış gibi kardeşinin kırık hayatı karşısında çaresizlikten.. idare memurunun yuvarlak heyetiyle o sırıtkan yüzünü görmemek için cebr-i nefs etti.. Bunun bir necat çaresi olmadığına kanaati vardı. Ahmed Cemil buna inanamıyor. şimdi kenarları yanan gözleriyle annesine bakıyordu. yalnız bir çare geçiyordu.. Hiç!. Hiç. O çarenin ismini söylemeksizin miknatısî bir fikir mü-nakalesiyle ikisi de ayni düşünce ile meşgul olduklarını anladılar. onu düşünmemek. ikisinde de aynı tedbir ihtiyacı: «Ne yapacağız?» diyordı. içinden: «Başka bir tedbir. Ahmed Cemil bu fikri zihninden defetmek. bir şey yapamamaktan mütevellit bir fütur ile yatağının kenarına oturdu. sonra birden kalbini birşey. Ahmed Cemil de onu düşünüyordu.Bu sual üzerine ikisi de sükût ettiler. «Ahmed Şevki efendi. hanımın gözleri artık kuru idi. Sonra Ahmed Cemil dudaklarının arasından: «Öldürmekle müsavi!» dedi.. Sahih mi? ikbal'i o kahrın pençesinden kurtarmak için hiçbir vasıta mı yok?.. hastadan ümit kesen bir yeis ile baktı: «Hiç!. onu büsbütün kurtaracak başka bir deva bulmalı!» diyordu. O zaman pek kayıdsızca davranmamış mıydı? Kardeşine intihap olunacak 'hayat refikini iyice öğrenmek. gözleri boş bir nazarla odanın müphem bir köşesine dikilmiş durdu. . odalarının yalnızlığına iltica ederek ağlamakta. tanımak için bir ihtiyatta bulunmuş mu idi? Matbaada iki sigara dumanı arasında Ahmed Şevki efendinin fikrinde doğuveren bu izdivacın o bir iki haftalık başlangıç tarihi bütün ihtiyatsızlıkla-rıyle hatırına geliyordu. Matbaada bir yazıhanenin kenarında başkasının işitmesinden ihtiraz edilerek iki üç dakika süren muhavereciklerle hemen bitiriverilmiş olan bu izdivaç işte bugün şu neticeyi vermişti. Ahmed Cemil mevhum bir hasım ile mücadele edercesine bir fikirle cenkleşiyordu: «Ben o meselede matbaayı düşündüm mü? Bilâkis onun için bir soğukluk duymadım . öyle mi?. bunda bir mes'uliyet mevcut ise onun kime aidiyeti lâzım geleceğini bulmak istiyordu. bütün geçmişin tafsilâtını 172 MAĐ VE SĐYAH icmal ediyor. bu neticenin ne yolda sebeplere tevellüd ettiğini tahlil ediyor.» dediği hatırına geldi. hareketten kalmış kolları sarkmış.. fakat şimdi o fikir beynine musallat olmuş. kardeşini öldüren p musibetin bir tamiri çaresinin bulunamayacağına kanaat edemiyor. meyus bir nazarla Ahmed Cemil'e bakıyordu. Orada. öyle mi? Demek ikbal'i kurtarmak için birşey yapamayacaklar..» dedi. yakıcı birşey burdu. onu böyîe içeride.. bu izdivacın nasıl vücude geldiğini.

Bu izdivaçta kendisine büyük bir mes'uliyet hissesi terettüp ediyordu. Gecenin siyah donuk rengi içinde mütehaşşit birer kütle şeklinde daha siyah. herşeye karıştırdığı mafevkalhakikata şu dakikada her vakitten ziMAĐ VE SĐYAH 173 yade mağlûp idi. «Sensin. Bu hakikat inkâr edilemezdi. bütün sebep sensin!» diyor. Kardeşinin bir yabancıyla irtibatından hissettiği kıskançlığın.» dedi. yazıhanesinin üstünde mektep arkadaşlarının — heyhat! O mes'ut mektep hayatı dostlarının — bir yelpaze teşkil eden resimlerine güya: «Beni siz de mesul mü telâkki ediyorsunuz? Beni siz de mahkûm mu ediyorsunuz?» yalvarışıyle baktı. kudurtucu. sallanan haritaya. zulmetten tereşşüh eden bir ârâmiş vehmiyle biraz müsterih olacağını tahmin ederek mumu söndürdü. Artık kendisine mahkûm sıfatıyle bakmaya nefsini mecbur ettikten sonra âdeta aleyhine hizmet edecek bütün tafsilâtı tezyin ve takviyeye özendi.. Hüseyin Baha efendinin çekilmesine infial ile bakmış. eniştesi için duymaktan hâli kalamadığı nefrete biraz daha vüs'at vermiş. kendisine âdeta — kendi menfaatine bir çok güzide hisleri feda etmiş — bir kötü mahlûk nefretiyle bakıyordu. Doğruldu..» diyordu. Ahmed Cemil kendi kendisine verdiği bu hükmün altında eziliyordu. hafi köşelerinde bütün bu şeylerin altında bir emel çıkacağına itimat eden gizli gizli gülümser bir ümid saklı değil miydi? Demek o güzel hisler. o 'haftalarca süren ve hiçbir vakit zail olmayan ezanm Tjiraz sönmeye yaklaşmış olmasından sonra bir matbaa sahibi olmak ihtimalini kuvvet kesbetmiş görerek kalbinde inkişaf eden hülyayı tamamiyle hatırına getirdi.-. Kendisine karşı meseleyi husumetle tetkik ediyor. mes'uliyeti tamamiyle yüklenmek için sebepler buluyor. onlar hepsi yalan.. sahih mi?. Matbaada yalnız kaldığı geceler birdenbire bir müsveddenin ortasında kalıvererek düşüncelerine sakit bir zemzeme kabilinden refik olarak o yalnızlığın arasında şu matbaada bir gün her zamanki mevkiinden başka bir mevki tutacağını düşünmemiş miydi? Daha sonra ihtiyarın musabiyeti üzerine evvelâ en iyi hisleri uyanmıştı: ihtiyara acımış... karanlıkta kalırsa daha iyi düşüneceğini. odasının penceresini açtı. Emin misin?. Şimdi artık Ahmed Cemil saklaya-mıyor. türlü mânalar ifade eden bir nazarla bakarak: «Acaba?.mı? Ahmed Şevki efendi ondan bahsedince hattâ içimden hiddet etmedim mi?» diyordu.. Fakat o musallat fikir zihninde şimdi idare memurunun sırıtkan çehresine dişlerini göstererek gülüyor. Bir aralık bu hükme daha ziyade kuvvet vermek için: «Hattâ. müthiş bir azap boğazını sıkıyor. duvarda melûl. Bu musallat fikirle mücadeleden Ahmed Cemil mağlûp. hepsi sahte idi. başını bir mengene içinde parçalıyordu. . Yavaş yavaş o ümid handesi sönmeye meyyal küçük bir nur şeklinde ışıldarken gittikçe genişlemiş bulutlardan sıyrılan bir sabah güneşi gibi şâşaasiyle bütün o müzmin hissiyat bulutlarını dağıtarak kalbini envarına boğmuş idi.. makhur çıktı. Ali Şekib'in muharrirliğe veda ederek bir dükkâncılığa geçmesini bir facia hükmünde telâkki etmiş iken tâ kalbinin derinliklerinde. Biraz 'hava almak istedi.. ifrata. henüz kalbinde hafif bir müdafaa sedasiyle terbiyeye çalışan hissi içinden tekrar ettiği bu nakarat ile susturmaya uğraşıyordu. Yarı karanlık içinde müphem şekiller gibi görünen küçük kitap hücrelerine.

. bir aralık şiir buhariyle bulanan gözlerinin önünde yükseldiğini gördüğü emel kâşanesinin artık enkazı kenarına oturup uzun bir hırman nazariyle onun matemini tutmak lâzım geliyordu. müncemit. Evet. biribirinin ardına yığılmış siyah duvarlar. O vakit kâbuslarla mahmul rüyalar arasında bir boşluk içine düşüyormuş. . yarın yine zelil bir ecir sıfatıyle o matbaaya gidecek. sanki bir alevle yanan ciğerleri bu kevserden serin bir yağmur hazzını hissediyordu. Şimdi hatasının ehemmiyeti. bitmez tükenmez bir sükût ile yetişilmez. bilâkis orada kendisini nefret ettiği bir adamın esiri sıfatında görmekten nefsini menetmek mümkün olamayacağına emin idi. hülyaları parçalayarak iniyordu: hiç!.. geniş bir uçurumun azîm ağzını açıp kendisini yutmaya müheyya olduğunu görüyordu. ifrat eden bir fikir ile zihninde büyüyor. hiçbir şeya vâkıf değil imişçesine ona gülmek için kendi kendisine cebredecek değil mi?. ölü dudaklara. birkaç örtülü bulunan ziya parçalarından gözlerini ayırmaya çalışarak. ya eseri?. «Lâkin matbaada belki onun kadar benim de hakkım var» demek istedi... Bundan sonra ne yapacak ? Biraz evvel kardeşinin musibetini defetmek çaresini ararken bir idam hükmü soğukluğu üe inen bir kelime suya düşen bir taş parçası gibi ağır ağır. o gitmiş.. ailesinin biricik servetini o mülevves matbaanın dişlerine atıvermişti. râtib bir makber nefesi gibi simasına ba~ rit. bu fikirle kuvvet bulmaya çalışıyordu. râşe verici buseler konduran bu zulmeti kâse kâse. Ciğerleri. pencerenin kenarında. o adam için çalışacak. suları yararak ric'ati mümkün olmayan bir sükût ile kalbinin en derin noktalarına kadar. Bu siyahlıkları yutmak. yakın duvarlara baktı. artık önünde dehhaş. hiç! Bundan sonra hepsine veda etmek. Matbaada artık çalışmalarına ruhperver bir emelin iştirak edlemeyeceğine. tesliye veren bir adem kevseri gibi kana kana içmek istedi. Fakat heyhat! Artık hakikati tezyin edemiyor. türlü emelleri ezerek.. bir cinayet dehşeti alıyordu. şeklinde imtidat eden bu fezanın sinesinden çıkan sükûte benzer uğultuyu dinleyerek ötede beride bu zulmet zemini içinde birer sarı leke şeklinde parıldayan münevver pencerelerden.174 MAĐ VE SĐYAH MAĐ VE SĐYAH 175 daha kesif görünen komşu evlere. gözlerini bu zulmetlerle doldurarak. Bu neticeyi tâ ilk gününden beri meçhul bir his kendisine haber vermekten hâli kalmadığı halde. Ya lâmia?. bulunmaz bir derinliğe iniyormuş gibi içinden birşey duydu. Burada... «Şimdi ne yapmalı?» diyordu. gözünün önünde tecelliye başlayan zelil mevkiinin üzerine münevver bir örtü çekemiyordu.

öbür odanın donuk havasında görülemeyen sayılamaz. minderin üzerinde melûl ve muhtazır bir eda ile serilen o defterciğe. madem ki hayatında muvaffakiyet onunla kaim. uğraşacak. o göremediği kelimecik-lerle noktaları uzun bir buse ile öptü. hislerine galebe ederek yarın yine matbaaya gidecek. yine çalışacak. onun bu aşk busesini bir siyah mev-ce içinde tes'id etti. onun bedbahtlığının nev'ini tâyin etmeksizin tedavi etmek istiyordu. kalbinde kesif bir zulmet içinde yalnız bir ümit ışığı — karşısında sonsuz bir yokluk fezası şeklinde im-tidad edip giden şu siyah semayı iştihad ederek Lâmia'ya malik olmak için kendi kendisine yemin etti.. tâyin edilemez zerrelerden mürekkeb şenaverleriyle.. Gözleri ötede beride siyah bir zemin üzerine serpilivermiş mütebessim sarı yakutlar şeklinde yıldızlara bakıyor.. bu iki hâtıra birden damarlarının içinde bir ateş seyyalesi tutuşturdu. şimdi perdenin açık kalmış bir kenarından hafif bir güneş dalgası girerek Ahmed Cemil'in karyolasının kenarına kadar mail bir sütun şeklinde düşüyor. bu odanın sükûnu içinde bir hayat tuğyanı uyandırıyordu.. o beş noktayı bir görüş vehmiyle tekrar gördü. Ne olursa olsun.. bacakları sallanarak.O zaman güya kalbinde bir gizli kuvvet ağır bir uykudan silkinerek uyandı. bu matbaaya temellük etmek için sabır edecek! Bütün vehimlerine. sigarasının . oturmuş. Karanlıkta yazıları görmeyerek yaprakları çevirdi. Onu yarası bağlanacak. her şeye tahammül edecek tâ ki. Lâmia!. Akşam kardeşine saadetini iade edebilmek için hiçbir imkân tasavvur edemezken bu sabah belki şu iki kalbi biribirine yaklaştırabilmek mümkün olacağını düşünüyordu. karanlıkta. son sahife olacağını-tahmin ettiği yaprağa kadar geldi. Bu dakikada Ahmed Cemil artık tamamen bir karar ittihaz etmiş idi. rakkase-leriyle dalgalanıyor. Ahmed Cemil ekseriya çok düşünceli zamanları takip eden derin uykulardan biriyle uyandıktan sonra sabahleyin kendisini tamamen sükûnunu iade etmiş buldu. ihtimal biraz söyletmek için karar vermiş idi. insanlar muhitin tesirlerine ne kadar esirdirler. şimdi onun hâtırasiyle şurada — elinde bir şiir defteri. Bu muzlim gecenin sine176 MAĐ VE SĐYAH sine sanki bir nefes çıktı. o emellerinin enîsini araştırdı.. o zaman ellerini uzattı. En evvel Đkbal'i düşündü: «Şüphesiz. ince kıllardan. Ahmed Cemil yazıhanesinin köşesine. bu son karar üzerine uyumak istiyordu. hava ve ziyadan mürekkep bir şelâle gibi yüz binlerce toz parçalarından. orada o iki kelimeyi.. bütün ye'sini silmiş idi. ikbal'i bu sabah daha sakin bir nazarla tetkik etmek. Đki eliyle defteri dudaklarına kadar çekti. Ahmed Cemil artık yatağına girmek için acele ediyor.. Evet. Hemşiresine: «Sen şu noktadan mecruhsun!» demeksizin. gözlerini kapadı. kırık kanadı sarılacak mecruh bir güvercin gibi okşayıcı. geceki âsab tuğyanı geçmiş olacak!» diyordu. Lâmia ile eseri. öpücü bir el ile tuttu. Hastanın nazarında meydana çıkarılıveren manevî emraz kadar tedavisi müşkül şey olmayacağına inanırdı. Muzlim bir gecenin şu münevver sabahı bütün melalini. bunların arasından hülyasının perisini bir sis içinde gibi görüyordu.

o vakit yüzbinlerce şenaverlerin. güya ensicesi çözülüyor. — Odama gelir misin. Sesini işitince sofaya çıktı: «Beni mi istiyorsun. daha oynak bir faaliyet. Bu bulutçuklar. suya düşmüş ince bir kâğıd gibi o duman tabakasının üzerinden perişan bir dalga geçiyor. şu münevver zemin. Doğrudan doğruya Đkbal'i çağırmaya cesaret edemiyordu. . îri. Đkbal'in ağzında daima lâtif bir muhabbet hücceti çocukluğa mahsus saf edasıyle tekerrür eden bu «ağabey» hitabı bu sabah Ahmed Cemil'in kalbini bir rikkat tatlılığıyle ısıttı.» dedi. bazan küçük hamlelerle halkalar salıvererek. vâsi bir halkanın ortasında küçük. bir halkanın kenarına ilişiyor. daha sonra: «Fakat onu o noktaya getirebilmeli» diye bir mütemmim ilave ediyordu. daha sonra üzerine bir bulut gölgesi isabet etmiş bir kar safihası şeklinde bir donukluk bırakıyor. şeritler evvelâ odanın rakid görünen havasında fersiz bir beyazlıkla teveccüh noktasını tâyin edemeyerek mütereddit sallanıyor. zarif sevimili bir çocuk bileziği çırpınarak geçerken Ahmed Cemil bu sabahki âsab meyline göre bir felsefe icad ederek kendi kendisine: «Đnsan bedbahtlığının. uzun bir şeridin içinde ufak bir ihtizazla bir kasırga şeklinde süzülüp sarılarak o güneşin bütün havasını boğmak isteyen telâtum merkezine •doğru çekilip gidiyorlardı. rakkaselerin her an müMAĐ VE SĐYAH 177 tebeddil. ağabey?» dedi. ara sıra bir makaradan iplik boşanır gibi ince rakkas bir hat çıkararak bunları süzgün gözleriyle takip ediyordu. Belki izdivacından beri birinci defa olarak kardeşinin bir işini yapmağa vesile bulduğuna sevinerek Đkbal: «sepetimi alayım. Yazıhanesinin köşesinden atladı. Đkbal? Bu sabah sana iş çıktı. mütemevviç raksında daha seri. Bazan ağız dolusu duman püskürerek. kapısını açtı. o yüz binlerce zerrelerin. sonra o münevver sütunun telâtumi cazibesi. Đkbal henüz kendi odasında idi. her şeyi tamir ve ihya edebilecek zannettiren bir his peyda ediyordu. odasına bir neşve şelâlesi. parça parça dağılıyor. halkalar. dedi. Böyle bulutlar halkalara karışarak. Bu oyun sabah güneşinin şu sihirli sahnesi. laubali bir ses takınarak kapısından bağırdı: — Anne! Đkbal'e söyle de buraya gelsin. coşkun bir su sütunu şeklinde akan bu güneş çağlayanı Ahmed Cemil'de şimdi her şeyi iyi görmek meyli uyandırıyor. suya düşmüş bir taşın sukut noktasından büyüye büyüye açılmış bir daire şeklinde. bahtiyarlığının mucidir. Ne kadar zaman geçmişti ki iki kardeş arasında bir gömlek tamiri yahut noksan bir düğme ikmali kabilinden bir iş çıkmamıştı. Đkbal her şeyi iyi tarafından gösteren bir noktayı nefsine vazetsin. şimdi geliyorum. taze bir hayat buhranı uyanıyordu.dumanlarıyle bu mü-telâtım sütunun oyunlarını seyrediyordu. mest raksı. mes'ud olur»diyor.

şu dakikada zihninden geçen şeyi dalgın dalgın yüzüne dikilen bu gözler Ahmed Cemil'e vuzuh ile takrir ediyordu. onun sesini işittiği zaman kalbi çarpmıştı. Bir aralık «Đkbal.. Đkbal'i "mümkün mertebe yanında ziyade alıkoymak için ilikleri bozulMai ve Siyah — F. bak. cevap vermiyorsun. 12 muş gömleklerini.. Üzerinden müthiş bir fırtına geçmiş bir gök parçası gibi çehresinde bir yorgunluk eserinden başka bir şey yoktu. . yüzüne bakmayarak dinlemek istiyordu. Đkbal. Genç kadının dudaklarında hafif bir tebessüm uçtu. kenarı ayrılmış mendilini önüne döktü.. Seni temin ederim ki son nefesimi hiçbir şey söylememekle vermek azmindeyim. Beni bahtiyar edebilmek için elinizde ibir vasıta yok.Bir dakika sonra elinde sepetle Ahmed Cemilin odasına geldi. Şimdi Ahmed Cemil'i öyle.. Onu koparıp çıkarabilmek için hiçbirinizin elinizde kâfi kuvvet yok. bu mudhike-ye ne lüzum var? Bana yavaş yavaş bir şey söyletmek istiyorJvı A ± VB SĐYAH 179 sun... Eniştesi için: «Nasıl oluyor da buna hiyanet ediyor?» diyordu. astarı sökülmüş ceketini.. Gece bir tuğyan ile boşalan gözyaşlarından sonra asabı gerilmiş. Đşine gelmiyor. bir şiir melâliyle güzel buldu. Đkbal acı bir hande ile tekrar gözlerini kaldırdı. fakat gelişi güzel açı verdiği sahife çevrilmiyor... O kesik kesik. Ahmed Cemil yazıhanesinin üzerinde sürüklenen bir kitabı aldı.. Bu sabah genç kadının yüzünde musibetlere tahammül için karar vermiş olanlara mahsus bir melûl sükûnu vardı.. Đkbal'in karşısına oturdu. Fakat bu tamire muhtaç şeyler önüne yığılınca müsterih oldu. Gözleri kitabın üzerinden kayarak Đkbal'in soluk çehresine çevriliyordu.» dedi. tâ minderin öteki ucuna.. Fakat inanır mısın Đkbal? Enişteme o kadar merbutiyetime son derece memnun olmakla beraber bize biraz küçük bir muhabbet hissesi tefrik etmiyorsun zannediyordum. Onun tamir edilecek bir çok şeyleri birikmişti. cesaret buldukça ilâve ederek ayni söyleyiş tarzını takip etti: — Bir kız evlendikten sonra bütün muhabbetinin kocasına inhisar edeceğini zaten bilirdim. gözlerini kaldırdı: — Ne kadar zaman oluyor ki seninle şöyle karşı karşıya bulunmadık.gözlerine bir sakin donukluk gelmişti.. Đkbal'in bu dakikada zihninden şu sözler geçiyordu: — Ne demek istediğini anlıyorum. Evvelâ Đkbal bu davet ile gece yarını kalan vak'a arasında bir münasebet olacağına hükmetmiş. gözlerini indirdi. Ahmed Cemil kardeşini şu hazin haliyle pek güzel. gevşemiş. Bugün hakikat olanca dehşetiyle tâ kalbimin üzerinde duruyor. ağabey. bitmiyordu. değil mi?.

Zaten Đkbal bu bahsin devamına müsaade etmek niyetinde değil gibiydi. sana. bakayım? Babasına gittiği için değil mi? Bak. biraz tevakkuf ederek. dedi. yahut kendin aklanıyorsun kardeşim.. Zaten kadınların hepsinde mevcud bir bedbaht olmak telezzüzü ile kendini zorla mes'ud görmemeğe çalışarak. onu babasının evinden bile esirgiyorsun ki onun üzerinde hiç kimsenin. Đkbal şimdi elindeki işini dizlerinin üzerine bırakmış. sakin bir muhabbetten başka bir hisle sevmiyorum. bu nazarın karşısında daha ziyade nikahım muhafaza edemeyeceğini anladı.. muaheze edeceğim. Đkbal gözlerini kaldırmayarak bu mütalâayı cerhetmek istedi: — Asıl şimdi lâtife ediyorsun. hattâ babasının bile bir tasarruf hakkı olmasın. devam edemedi. Đkbal hayretle baktı: — Evet. kardeşini hayretle dinliyor.. Sonra bu hodgâm aşkın tahammül edemeyeceği ufak bir şey gördüğü zaman ona adavet etmeğe başlıyorsun.. acı bir hande ile: — Lâkin yanılıyorsunuz. dedi. bunu nasıl giyiyordun?.Ahmed Cemil sözlerinin mecrasını birden tebdile lüzum gördü.. O zaman Đkbal gözlerini süzdü. o acılıktan âdeta bir zevk duyarak kendine yazık ediyorsun. Dün gece ağlayışıma yanlış mâna verrıişsniz. Ahmed Cemil'in dudaklarının ucuna kadar geldi: — O halde dün gece ben odanda iken niçin onun gelmesinden korkuyor dun? Bunu söylemek istemedi. ağabey.. onun önünde kendisini böyle bir ruh müdek-kiki sükûnu ile teşrih ediyor görmekten utandı. Sen kocanı bir kadının sevmesi lâzım geldiği gibi sevmiyorsun. Ben bunları alayım da . ancak sana ait olsun. Ahmed Cemil bu nazardan büsbütün sıkıldı. bu ilikler büsbütün bozulmuş.. müsaade edersen seni bir parça mua'heze edeceğim. daha sonra: — Đkbal.. bu defa tâ yanına sokuldu: — Lâtife ediyorum. ben bilâkis enişteni sadık. zihni yalnız elindeki işiyle meşgul imiscesine eline yeni aldığı bir gömleğe bakarak: — Aman ağabey. düşman oluyorsun. dedi.. kendisinin bu suretle telâkki edilmesine ağlamak isteyerek bakıyordu. gülerek ilâve etti: — Hattâ fazla aşkla seviyorsun. ben kendimi hiç bedbaht bulmuyorum.. Dün akşam niçin ağlıyordun. Kinle... Ahmed Cemil güldü: — Beni aldatmak istiyorsun. Đkbal'in söylememek istediği şeyleri zorla ağzından koparmak müfid olmaktan ziyade muzîr olacağına kani idi.

. ötekiler etrafını almışlar. oğlan mı?» diyordu. kırışarak dinliyorlardı. Yazı odasının iki kanatları açılmış. Saib ayakta. O vakit kendisini zaptedemedi.. fakat ötekiler gördüler. Said'le Saib'den. Ahmed Cemil ayağa kalktı.. Hiçbirisi cevap vermeğe kuvvet bulamadı. Bu bir nevi: «Bahsi burada bırakalım» demekti.» dedi. şimdi onun üzerinde husule geleceğini anladıkları acı tesiri düşünüerek yüzüne merhametle bakmağa başlayan. matbaanın merdivenlerini mutadından ziyade hızla çıktı. En evvel o cesaret ederek: «Bir şey mi var?» dedi. etraftan bir «hişt» ihtarı çıktı. gözleri. çabuk yürüdü. Ahmed Şevki efendiden başka Fatin Di-lâver ve Mazhar Feridun beyler de orada idi. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. «fakat bitirmek için kendini çok yorma.. fakat artık sabahleyin kalbinde uyanan her şeyi iyi bulmak hissi muhtel olmuş oldu. oradan silinmeğe bir çare arıyormuş gibi duran Saib'in önündeki gazeteyi aldı. 15 Ahmed Cemil bu bahsi bir lâtife ile bitirmek istemişti. Yazı odasının iki kanatları açılmış. «Kız mı istiyorsun. dedi. ilk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi. kendisinin nasıl tahkir edildiğim görmek isti-caliyle. Nihayet Ahmed Cemil elini uzattı.akşama kadar yaparım. bir kabahat esnasında tutulanlara mahsus bir perişanlıkla deminki' kahkahalar güya dudaklarına yapışmış kalmıştı. yüksek sesle okuyor.» davetine: «Vaktim yok!» cevabını verdi. bir beceriksizlik gelmiş. gülüşerek.. belki bir dakika evvel tuhaf bularak güldükleri için nedamet duyan bu arkadaşların karşısında oturmayarak. Đlk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi. zira çalışacak bir halde değilsin!... Kardeşinin kolayca değil belki hiç tedavi edilemeyeceğini anlıyordu. Onu Saib görmedi. hattâ dükkânının önünde duran Ali Şekib'in «Biraz uğraşana. sütunları şöyle bir dolaştı. tâ üçüncü sahifenin başında müteaddit istifham ve hayret alâ-metleriyle mücehhez bir serlevha gördü: bir edebî müseme-re??ü. Fakat kendisine doğrudan doğruya teveccühe cesaret edemeyerek kuvvet bulmak için yekdiğerini araştıran nazarlardan okunan şeyin kendisine müteallik olduğunu hissetti. Bugün matbaaya geç kaldığı için biraz acele giyindi.» diyorlardı. Sonra alay etmeğe başladı.. elinde bir gazete. okumağa başladı. biribırine bakışarak güya: «Söylesenize. MAIVESĐYAH ĐSĐ Şimdi hepsine bir durgunluk.. Ahmed Cemil anlayamadı. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. o vakit Saib şaşırarak elinden gazete düştü.

ibhamlara boğmuş. teşbihlere. bir çok yerlerini anlamayarak devam etti: Ahmed Cemil tamamen tasvir edildikten sonra bu şairin — frenk gazetelerinde kapıcılara mahsus romanları tercüme etmekle kudreti malûm olan bu şairin — bir gün şiir âleminde bir başkalık vücuda getirmek illetine musap olduğundan bahsediliyor. hattâ şimdiye kadar Raci'nin yazdığı şeyler içinde nispeten bunun en muvafık eseri olmak lâzım geleceğine biraz evvel Said hüküm vermişti. Amerika. anlamışlardı.Makalede: «Haniya sabahlan Babıâli Caddesindeki dükkânların önünde durmak mutadında olanların görmeğe alıştıkları uzun saçlı bir şair vardır. Afrika. fakat gülünç bir surette tasvir olunuyor. Ahmed Cemil bunları okuyamadı.bir arkadaşın tahkir edildiğini görmekten gizlice memnun olmakla beraber bir acı karşısında duyulan tesirden hâlî kalmayan çehrelere göz gezdirdi..» mukaddemesiyle başlanıyordu. tiyatroları sahnelerinde görülen soytarılara mahsus eda ile eserini okutuyordu. kolları ile. yukarıya kaldırılmış. Okuduklarını bir bulut arkasından görerek. saçlarıyle. O vakit Ahmed Cemil'in gözleri bulandı. yumrukları sıkılıyordu. Ahmed Cemil'in şimdi hiddetinden dişleri kilitleniyor. ne gazeteyi bırakabiliyor. Raci oıakelesinin bu faslında bütün davetlileri tetkik edilmeğe lâyık bir malûl dimağın garabetlerini temaşa ile eğlenmeğe gelmiş olmak üzere tasvir ediyor. kendisine mahsus beyan ve nazını tarzının bu zelil tahriflerine tahammül edemedi. Sonra o edebî müsamere. O vakit eserin güya ötesinden berisinden misal olarak irad edilmiş parçalar geliyordu. türlü müstehcen imalarla doldurmuştu. bütün kıyafetiyle. ona Galata'da. «Racü. ne de bir şey söylemeğe kuvvet buluyordu. Ahmed Cemil bunu bitirdikten sonra . Bu makalenin Raci'nin eseri olduğunu zaten hepsi. Nihayet orada kendisini huzzar tarafından bir iskemleye oturtulmuş.bir çamur deryasına düştükten sonra kalabalığın içinde ayağa kalkarak etrafına bakanlara mahsus perişan bir hal ile . o «Hırsızın kızı» filân filân gibi tercümeleri yüzüne vurulduktan. sonra Ahmed Cemil'i sofranın üzerine çıkartıyor.. cinaslara... en lâkayd olanları bile edebiyat namına kızdıracak mudhik bir tarzda tarif edilmişti. Ah! Şu dakikada Hüseyin Nazmi'ye ne kadar muhtaçtı!.. cismaniyetiyile öyle alay ediliyordu ki hiddetinden gözlerinin beyazına kadar kızararak dudaklarının arasından.. Kendisini yalnız .» dedi. O vakit Ahmed Cemil o kadar vazıh... ziyafet odasının etrafında kahkahalarla gezdirilmiş gördü. şimdi etrafında bulunanlardan sıkılıyor. o tercümelerde ihmal yahut terkin hatası neticesiyle kalmış yanlışlar büyük bir takayyüd ve ihtimamla toplanıp onun edebî iktidarına birer burhan olmak üzere tâ'dad edildikten sonra bütün nazma dair nazariyeleri türlü gülüng tahriflerden geçirilmiş. makalenin sonlarına bakmak istedi. Raci bu makaleyi bütün köhne bir lisan tarzının süsleri olan secilere. başı ile.

gülmeyecek. Bunun re kadar haksız olduğunu anlamaz mı? Hissetmez mi? Hattâ benim için acıyarak. Demek kendisinin hayatta gaye olarak sevdiği. Artık Raci'nin bayağılığından. etrafında ibzal ile açılan bu muhip sözlerde bir soğukluk. Bir aralık Mazhar Feridun bey: — Biraz da dostlarınızın yazdıklarını okuyunuz. kahvelerde.. — Bu kadar kıskanıldığınıza memnun olmanız lâzım gelir itikadındayım. tâbirlere tekayyüd edilmedi. Yazıhanenin üzerinde darma dağınık duran gazete yığını arasından «Peyam-ı Cihan» nüshasını buldular. Kendisine . bilmeyenler bilenlerden: «Bu şair kim olacak?» diye soruyorlardı. Ahmed Cemil derin bir keselân duydu. zihninin içinde yalnız Lâmia kaldı. Şimdi şurada kendisine yaranmaya lüzum gören bu adamlar o dört sütunluk tahkirden gülmek hevesini duyarlarsa ya kendisine uzak olanlar. dedi. «Bunu Lâmia da görecek. sokaklarda kendisi için gülünüyor. bir sahtelik duyuyor. terbiyesizliğinden bahsolundu. fakat bunlar Ahmed Cemil'i tesliyeye hizmet edemedi.» diyordu. Matbuat âleminde dostlar da olur mu imiş? Onlar da bir arkadaşı takdir ederler mi imiş? demek istiyordu. vücude getirdiği bu eser şu dakikada herkesi güldürüyor.. Ahmed Cemil hayretle baktı. Tâ ciğerlerinin ortasında birşey yırtılıyor zannetti. onun tarafından merhamete şayan görüleceği ümidiyle tatlı bir ağlamak arzusu duyuyordu.onun anlayacağından emindi. Eğer o şu dakikada burada olsaydı bu dört sütunluk zehirin acısını M A I VE SĐYAH 183 onun yanında ağlayarak dökmekten ne büyük tesliyet duyacaktı! Kendisine en evvel Fatin Dilâver bey tekarrüp etti. dedi.» Bu son ihtimal üzerine insanlarda kendilerine merhamet edildiğini duydukları zaman hâsıl olan lezzete benzer birşey hissediyor. Sonra yine kendi kendisini temine çalışıyordu: «Hayır.. Birden nazarından bütün halkın ehemmiyeti düştü. demin bu adamların şu makaleyi dinlerken eğlenerek güldüklerini düşünüyordu. Evet.. eğlendiriyordu. o da gülecek. Onun bu sözü hepsine cesaret verdi. kelimelere.. herkesi.. bütün gazete okuyanlar ne yapacak? Demek şimdi bütün kıraathanelerde. belki hiddetinden bu mülevves kâğıt parçalarını yırtacak. Nagihân «bu herkesi» tâbirinden bir çehre ayrıldı: Lamia!.

. iki arkadaş karşı karşıya oturdukları vakit ikisi de bir müddet lâkırdı söylemediler. Raci'-ye hiç mukabele etmemeye. Đlk söyleyecekleri şeyin sabahki makaleye taallûk etmesi pek tabiî idi. Matbaada kendi odasına kapandı. matbaa. su kadehleri. kokulu dumanlar içinde cızladığını seyrediyordu.MAĐ VE SĐYAH uzattılar. Ahmed Şevki efendi bir nezaret ve intizam takayyüdiyle odasında bir kısmı muattal duran bir dolabın altı katını küçük bir kiler haline getirerek buraya sofra örtüleri. Ra-ci için en büyük cezanın. Bir aralık yine kendi kendisine kuvvet verir. hergün öğle üzeri küçük bir yuvarlak masanın üzerine o beyaz örtülerden birini örterek sofrayı hazırlamağı âdet etmişti. onun husumet asarına karşı üâkayd davranmaktan ibaret olduğuna hüküm veriyordu. düşündü. bıçaklar koymuş. S 1 . Ahmed Şevki efendi ni-'hayet: — Ne kadar teessüre meyyal adamsın? dedi. Kendi kendisine: «Ah..Butî^ namaya başlamıştı. Bugün benim yerimde başka biri olaydı hiddetinden çıldırırdı._£nj|&eşjJ. Bir ses: «Ahmed Şevki efendi sizi bekliyor!» dedi. Bugün Ahmed Cemil hiç kimse ile konuşmaya tahammül edebilecek bir halde değildi. Bir aralık odasının kapısına vuruldu. fakat artık aldığı yaradan sonra devayı istihfaf eden mecruhlara mahsus bir istiğna nazariyle gazeteyi almadı. . Đdare memuru küçük sofrasını her vakitki gibi penceresinin yanma kurmuş. Fakat hakikatte şu demin kanını kurutan bir sahife dolusu tahkiri lâ-kayd telâkki edebilmeğe kuvvet bulamıyordu.Ik-bal. Şimdi . peşkirler. hattâ kendisine tesadüfünde bir şey vâki olmamışçasına muamele etmeye karar vermiş idi. arkada185 . çatallar.. Đdare memuru bu cevap ile kanaat etmemiş göründü: . Yalnızlığa şedid ihtiyacı vardı. hülyalarım!.. öğle yemeğini beraber onun odasında yerlerdi. öğle vaktine kadar orada kapısını sürmeleyerek sedirin üzerine uzandı. bir "muvaffak"1 olmak azmiyle ayağa kalkar.M A i V £.» diyordu. zihninden cesaretini kırarak geçen fikirleri kovmak isüyormuşçasına silkinerek: «Ne için fütur getirmeli? Bir hasudun hükmüne bir hayatın esas gayesini feda edecek kadar zaaf sahibi miyim?» derdi. Nazarında bütün emellerin muhassalası ehemmiyetini haiz olan eserin henüz intişar etmeden üzerine dökülen bu tahkir çirkâbı hülya kanatlarında mühlik bir ceriha açmış idi.. şım beklerken ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış altı şişin ateş üzerinde lâtif biberli. odasından çıktı. Matbaanın son ıslahatı esnasında idare memuruyla karar vermişlerdi. — Bilâkis kendimi pek metin buluyorum. Ahmed Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman hissetti. eseri. Yalnız Mazhar Feridun'a: «Teşekkür ederim!» dedi. tabaklar.

. O zaman Ahmed Cemil kızararak. Ahmed Şevki efendi de kendisini merhametle dolu bir nazarla seyrediyordu. Başka?. Evvelâ kardeşinden bahsetti. Bu bir saniye içinde Ahmed Cemil bütün düşüncelerini ne zamandan beri bir kalbe tevdi etmek isteyip de muvaffak olamadığı hislerini bu adama. jggerlHI anlattı. sadeliğiyle.. Senin eserine itimadın var mı? Bana ciddî söyle... A'hmed Cemil utanmasaydı Ahmed Şevki efendinin boynuna atılarak o kırmızı yüzünü şapır şapır öpecekti. Lâmia'yı da gidip biraderinden istersin. idare memuru nihayet endişeli zamanlarına mahsus vaziyetiyle iki parmağının ucu ile burnunu kaşıyarak dedi ki: — Asıl fenalığı. O vakit şimdiye kadar hakkında derin bir muhabbetinden başka bir şeyini görmediği bu adama uzun uzun baktı. sabrınız varsa dinleyiniz.» dedi. ona da benim itimadım var. tereddüt ederek Lâmia'-yı. Evi ne yapacaksın?. «Matbaa. Đkisinin arasında birbirini seven adamları bir saniye içinde sıcak bir muhabbet havası içinde saran bir incizap hâsıl oldu...» dedi. Ahmed Şevki efendiye göre pek ince olan bu mülalâa Ahmed Cemil'e hayret verdi.. Ahmed~5evkT~efendi bir bardak suyu süze süze içtikten sonra kırpık bıyıklarını elindeki peşkirle kuruladı. keten yeleğini gevşetti: — Bu son dertler bir şey değil! dedi. dedi.» kelimesini işitince eliyle «kâfi» dedi. Bu iki hülyanın yekdiğeriyle irtibatını izah etti. Ahmed Şevki efendi şimdi önlerinde duran kebap sahanına çatalın ucu ile dokuna dokuna dalgın bir vaziyette dinliyordu. fakat idare memurunun son sözleri sevince imkân bırakmadı: — Lâkin kardeşine ait olan dert pek büyük... Artık yemeklerini bitirmişlerdi. Akşam validesine söylemeğe cesaret edemediği korkularını izah etti. iskemlesini biraz çekerek. safvetiyle etrafını çevirenlerin hepsine müreccah olan Ahmed Şevki efendiye dökmek ihtiyacını duydu: «Beni meyus eden yalnız o değil. Ahmed Cemil bu esareti kabul etmemek istedi: — Ne için onun esiri olayım? Matbaadan istersem şimdi her alâkayı kesemez miyim? Đdare memuru çok tecrübe görmüş adamların henüz her şeyi mümkün görecek kadar genç olanlara karşı kullandıkları tebessümle: — Zavallı çocuk! dedi.— Keski sen de çıldıracak kadar hiddetlensen de nefsini böyle meyusiyete teslim etmesin. kardeşin o çapkın herifin nasıl hükmünde ise senin de matbaadan dolayı esaret altına girmiş olmaklığında görüyorum.. Ahmed Cemil bütün ruhunun kuvvetiyle: — Pek ziyade!. sonra: «Matbaa... Makineler .. Bu büyük kelimesi Ahmed Şevki efendinin ağzında başka bir ehemmiyet alıyor...» Ahmed Şevki efendi arkadaşının başka dertlerini soruyordu.. «o ciheti ben sana anlatacağım.. daha ziyade büyüyordu. — O halde eserini bastırırsın.. eniştesini mümkün olduğu kadar anlattı.

bir kenarda makineci esneyerek tashihlerin bitmesini bekliyordu.. Ötede başmüretip makinenin üzerine eğilmiş bir arkadaşının tutuverdiği el lambasıyle gazetenin son tashihlerini yapıyor.. ~ ^ x x a xa 187 Bu gece Ahmed Cemil'in nöbeti idi.. dört yüz şu . öteye bir virgül koymak için. artık bahsi biraz evvel neticesiz bırakılan Ikbal'e irca etmek istedi. sabırsızlıktan. makineleri ona bırakmak lâzımdı. Sonra kardeşini tatlik ettiririz. Onlar bu sefil hakikatlerden ne kadar uzak kalmışlardı!.. „ ^ . O zaman Ahmed Şevki efendi: — Kardeşine ait olan der-din_ tesviyesi^natbaadaki işin ^~ISn l Evvelâ eve. Ahmed Cemil bir türlü idare memuru_ kadar işi fena göremiyor. Ahmed Cemil en evvel onu bir muhabbet nazariyle selâmladı: «Dünyada yegâne servetim!» diyordu . donuk ziyasıyle şuradan bir nokta ^çıkarmak. meselâ «Peyam-i Cihan» matbaasıyle bir mukaveleye girişse. Nihayet Ahmed Cemil matbaada mevkinin vahametini daha ziyade anlamaktan korktu. üzücü çengine pek vâkıftı. yine on yaşından beri parmaklarının ucunda efkârı çözüp bağlamakla yoru-la yorula harap olan vücudunu makinenin soğuk safhasına eğdi. Matbaada ancak nöbetçi mürettiplerle makineciler vardı. makinelere birer çare bulalım. meseleyi o kadar kötü bulamıyordu.. Âhmed Şevki efendi far-zettiği tehlikeleri izaha çalıştı. Ahmed Cemil bu müşkül san'atm bütün yorucu. O vakit iki arka-diş'Đnitün mfimalleri tetkik ettiler. kâğıt. Đdare memuru ile Said ve Saib gittikten sonra büsbütün yalnız kaldı.. onları bir kere daha görmek istedi. Ne olursa olsun bu karışık işe. şu müphem vaziyete bir netice vermek istiyordu. bu âlemden çıkacak olursa kanının kuruyacağını zannederdi. O halde evi kurtarmak. elinde cımbız. Merdiveni yarı tenvir eden kırık şişeli bir asma lâmbanın ziyasıyle trabzanı tuta tuta indi.Đlerledi. Bu akşam artık bir karar vermeğe azmetmişti. Bir aralık aşağıya makineler dairesine inmek.. cenkleşmeğe başladı. bu zavallılara derin bir merhametle acırdı. Bütün gün ayaküzeri. mürekkep kokusundan toplanmış ekşi havasından garip bir haz duyardı.. üzüntüden. onun için mürettipliği muharrirlikten zor bulur. Yahut makineleri alsa. yorgunluktan ciğerleri göğsünün içinde darlaşarak. Ahmed Cemil korkulu bir muvaceheden kurtulduğuna seviniyordu. efendim!» dedi. Ne için öyle bakıyorsun? Başka bir çare mi var? Ahmed Cemil bahsi daha ziyade takibetmek istemedi. Eniştesiyle devam edebilmek artık mümkün değildi. ciğerinin bu havayı teneffüse muhtaç olduğundan. . Bir matbaa sahibi olabilmek emelinden mümkün değil. Litografya makinesi tâ dipte. hülyasını ayıramıyor yapabilecegT şeyleri zihninde tetkiTî ettikçe kalbi hep şu^ "söTf~1^?0ye"*çar-esîn^jEemayüî ediyordu. petrol. üzerinde yelken bezinden örtüsü çekilmiş duruyordu. Kendi odasına girdi. sonra başmürettip: «Şimdi bitecek. makineler dairesine girdi. Ahmed Cemil'i görünce hepsi başlarını çevirdiler. Za-valhjmlyalari!. tahammül edilemeyecek bir vaziyetle kokulu lambanın pis havasının. Bugün eniştesi matbaaya hiç uğramadı.ne olacak?. Buzlu ¦camı üstünde «Đçeriye girmek memnudur» ihtarı görünen kapıyı itti... buraya ne vakit girse yağ.

tanıdıklarından Tairine adam göndermek için hatırlarından geçen isimleri tekrar ettiler. hayatları bahasıyle kazanan bu adamlara acır. Ahmed Cemil Raci'ye birşey söylemek istemedi. harf harf toplayıp dağıtarak ilerilemez. matbaada herkes Raci'nin bu haline alışmıştı.» cevabını verdi. parmaklarının ucunda fikirlerin çözülüp dağıllmasmdan yavaş yiavaş zihnine bir perişanlık gelerek işleyen bu sanat adamlarına mahsus bir muhabbeti vardı. Matbaa sabaha kadar Raci'nin ciğerlerim söken öksürüğü ile sarsıldı. Ahmed Cemil bu geceyi heyeti tahririye odasında bir köşeye büzülmekle geçirmeğe kadar vermişti. cam kapıyı açtı. yanlış kelimeleri harfleri birer birer ayıklamak. merdivenden yukarı çıkıyordu. Bu gece onu bekliyordu. ##* Bu sabah Saib.. Beş dakika dakika sonra tekrar Ahmed Cemil'in yanma avdet etti:— Raci sarhoş değil. efkârı parça parça. sıkışmış bir satıra bir fazla kelime ilâvesi için yirmi satırı yerinden oynatmak yekdiğerine aktarmalar yaparak bu madenden mahlûkları arzuya itba etmek. Bu gece Raci'ye görünmemeği tensip etti. yerlerine doğrularını koymak. bitmez bir işte sürat göstermek. bazan bir müşkül yere tesadüf etmek. Ahmed Cemil'in odasına sedirin üzerine yatırdılar. Bazı defalar tashih esnasında bulundukça onlara bakamazdı. parmaklarını zihnine yetiştirmek için içi içine sığmayarak çabuk yapmak isteyip de yapamamaktan gelen bir sinir buhramyle hastalanarak.. bugün babasına müteallik fena birşey olacağı hissiyle kapının etrafında dolaşıyordu. Başmürettip: «Şimdi ilk nüshayı gönderirimi. Tekrar geriye döndü.kadar hücreye zihnini taksim ederek. • Ahmed Cemil bir şey söylemiş olmak için: «Yarım saate kadar biter mi?» dedi. Ahmed Cemil'i orada görünce: «Galiba gene içeride!. Saib'in bu sözü üzerine bir gün Ahmed Şevki efendinin haber vermek istediği fena netice aklına geldi. Saib yalan söylememişti.. Saib'le beraber içeriye girdiler. Saib. Zaten o da kendisini görebilecek bir halde değildi. Raci gözlerini açıp baktı. yavaşça Saib'e: «Bir hekim getirtmeli» dedi.. Bu adam hakkında duyduğu nefretle beraber ona acımaktan nefsini ialıkoyamamıştı. Son tashihler yapıldıktan sonra gazeteyi basmağa başlamadan evvel bir nüshasını nöbetçi muharrir tashih edilmiş nüsha ile tatbik ederdi. makineciyle yamaklarından birini çağırdı. Nedim gelmiş. sonra yalnız bir saniye için uyanmış da tekrar derin bir uykuya dalmış gibi tekrar kapadı. nihayet ittifak hâsıl oldu. merdivenin tâ ilk kademesinde trabzana tutunmuş...» dedi. Satırları gevşetmek. onları pek ziyade merhamete şayan bulduğu için severdi. Geri döndü. Onlar tac-cüp etmediler.» dedi. . başım oraya dayamış bir siyah gölge gördü: Racü Kendi kendisine «sarhoş! şimdi bunu ne yapmalı?» dedi. Bütün bu şeylerin nasıl kan kurutucu bir cenk olduğunu düşündükçe hayatlarını. Eczahaneye onu «aldırdılar. Ahmed Cemil kendi kendisine: «Benim bulunmadığım geceler demek oluyor. Ahmed Cemil sarardı. o binlerce mini mini şeyler içinde cımbızın ucu ile gezmek. fena halde hasta! ateşler içinde yanıyor! dedi. o vakit her türlü kinini unutarak bu 'hasta adamın yanına gitmeğe karar verdi. onu tutup yukarıya çıkarırken bir aralık makineci: «Bir haftadan beri dört beş keredir böyle geliyor!» dedi. odaya girdi. O vakit düşündüler. Ahmed başıyle «Evet!» cevabını verdi.

bu bir saniyelik zaman zarfında Ahmed Cemil. istemeyerek. Buna çare aradılar. Bugün Ahmed Cemil eniştesine karşı aralarında hiç bir şey vaki olmamış gibi davrandı. Bu ümit biraz cesaret verdi. «Niçin söylemiyorsun?. Ahmed Cemil cesaret edemediğini anladı. hep sükût ediyordu. Fakat başka bir çare? Zevcesiyle şu halinde barıştırıp bu müşkül hastayı o zayıf âciz kadına tahmil etmek her ikisini de öldürmek demekti. Yemeği müteakip kahvesini kendi odasına göndermelerini rica etti. Bu kelime Ahmed Cemil'de pek ağır bir tesir hâsıl ediyordu. Hekimin muayene neticesi idare memurunun hükmünü teyit etti.. biraz sonra Đkbal'in yavaş yavaş. ne muvafakate delâlet eder bir kelime bile söylememişti.. O vakit bütün arkadaşları düşündüler.< Ahmed Şevki efendi gelip Raci'nin hastalığı haberini alınca omuzlarını silkti. Kardeşini görünce şaşırdı. Đkbal merdivenin son kademesinde düşünüyordu. aşağısını ben deruhte ederim» dedi.. Ahmed Cemil'le Sabiha hanım bakışıyorlardı. «yalnız bugün hasta değil.. Ahmed Cemil «zavallı kız geliyor!» dedi. çoktanberi hasta.» diyordu. Nihayet Saib: «Acaba orada hususî bir odada yatırtamaz mıyız?... arasıra IkbaPin ince muhteriz sesini bir istirham zemzemesi gibi hafif mırıltısı fark olunuyordu.» dedi.... Ahmed Cemil eliyle . sonra. Vehbi beyin sesi şimdi yavaş yavaş yükseliyor. fakat bugün yatağa düşecek demek oluyor» dedi. Hattâ o akşam yemekte bir-leşildiği zaman bile şu üç kişi ile bu yabancı adam arasında doldurulmayacak bir fasıla mevcut olduğuna delâlet eder bir şey görülmüyordu. Ahmed Şevki efendinin riyaseti altında bir çare aradılar. Lâkin hastahane?.. merdivenleri indiği duyuldu. odanın kapısına kadar gitti. Vehbi beyin: «Niçin söylemiyorsun?» nidasıy-le tkbal'e bağırdığını işitti.» dedi. Bu gece Ahmed Cemil annesine makinelere dair Ahmed Şevki efendi ile muhaveresi neticesinde büsbütün büyüyen korkularını izah etmek için vesile arıyordu. Đkbal'le beraber yukarıya çıktılar.» Demek kendisine söylemek için Đkbal'e bir emir veriliyordu? J-fJL Oda kapısının tekrar açılıp kapandığı işitildi. Saib: «Siz gazete namına bir tavsiye veriniz. Yalnız Vehbi bey biraz tutuk. bir aralık yukarki odada fena bir sesle lakırdı edildiği dikkatlerini celbetti. Raci bütün bu müddet zarfında ne muhalefete. birden yukarki muhaverenin kendisine müteallik ola-eağmı ihsas etti... idare memuru «Hastahaneye?. Ogün Raci Saib'in refakatiyle Gureba Hastahanesinde kendisine mahsus bir odaya yatırıldı. Bir aralık yukarki oda kapısının açılıp kapandığı işitildi. Buna bir türlü karar vermek için cesaret edemiyorlardı. Sabiha hanım: — Yine kızı haşlıyor. dedi.. HastaJıane!. yine hemşiresinin yalvaran sesi. bir hiddet perdesi peyda ediyor. Fakat ikbal içeriye giremiyordu.. Ahmed Cemil'e: «Şu haliyle benim nazarımda mahkûmdur. biraz ciddî davranıyordu.

Ahmed Cemil'in muvaffakiyet ümitleri artık şüphelerle dolu kalbini tatmin edemiyordu. bir aralık tahakkuk ediyor zannettiği ümidin yeniden esasını ihzar için çalışacak. Ertesi gün sabahleyin eniştesiyle matbaada görüşmek is-tiyoyrdu. dün gece kızına ağlarken bu gece oğlu için ağlanacak şeyler işiten bu ana. cevap vermeyerek. demek kendisi gazetenin haysiyetine dokunaca! kadar rezu~olmus__addedilivordn r^ezîî^lmıış^. O zaman birinci defa olarak matbaa meselesindeki hatasını Sabiha hanıma anlattı. bana söylediğini tebliğ et. bu bizim gazetenin haysiyetine dokunur. O vakit Đkbal cesaret etti: — Sizin için bir gazetede bugün birşeyler varmış. kitapçılara hizmet edecek. Ahmed Cemil odasına geldikten sonra kapısını kapadı. Şimdi bu kadında da bütün hayat ümidi. söyle. bir anne saadetinin nuhbe-sini teşkil eden çocuklarını mesut görmek emeli. Bunda hiç zorluk görmüyordu. bütün Tîanı güya hücum ediyormuş gibi kulaklarında. Erken çıktı. Bu vak'a Ahmed Cemil'i o günkü kararlarında takviye etti. omuzuna dokunarak: «Haydi kardeşim. tâ ilk sahifenin başında iki satırlık bir yazı gösterdi. Ahmed Cemil kıpkırmızı oldu. tamamen içeriye çektikten sonra: «Benim için sana birşey söylüyordu.» Ahmed Cemil bir tahkir sillesi aknışçasına sarsıldı. . yazı yazacak. diyor.. artık eniştesiyle matbaadan tamamiyle münasebetini kesmek lâzım geliyordu.ad<Đediliyordu. Đkbal daha ziyade söylese kendisini zaptetmekte zorluk çekeceğini anladı. Matbaada Ahmed Şevki efendi küçük penceresini açmış birisine müterakkip görünüyordu. başında bir uğultu işitti. hiçbir şey söylemeden yazıhanesinin üstünde serilmiş duran «Mir'at-ı Şuûn» nüshasını aldı. elindeki gazeteyi asabi bir hareketle buruşturarak yere attı: «Ah!» dedi. kendisine acıyarak ve sükût ederek bakan idare memurunu uzun uzun seyretti: — Bu beni matbaadan kovmak demek oluyor. dinledi. ya bir yere kiraya verecek yahut bir matbaa ile şerik olacaktı. Ah! Bir gün evvel davranmış olsaydım. Ahmed Cemil'in gözlerinde kardeşine: «seni daha ziyade bedbaht etmemek için bütün haysiyet düşüncelerini fedaya karar verdim. Sonra Ahmed Şevki efendinin karşısına oturdu. makineleri istirdat edecek.» Yemini okunuyordu. değil mi? Ne söylüyorduysa çekinme. yukarı çık. Annesi. Kendisi de yine mutad hayata avdet ederek ders verecek. Ahmed Cemil'i görünce eliyle çağırdı. O vakit Cemil'in gözleri bulanarak şu ihtarı okudu: «Ceridemizin sernıuharrirliği Osman Tayyar beyin uhde-i kiyafetine tevdi olunmuştur.. sonra tasavvurlarını izah etmek istedi. Aşağısını ikmal edemedi.işaret etti. idare memurunun tavnnda mûtaddan başka bir mâna vardı. Bu çalışmak azmiyle Ahmed Cemil babasının vefatından sonra duyduğu kuvvet ve metanetini tekrar buldu. tamamen tezelzüle uğramıştı. dedi. bu eve yalnız yatmak için gelecek. tahkirde ben tekad-düm etmiş oluyordum. temin ederim ki senin rahatını bozmamak için hiçbir mukabelede bulunmayacağım» dedi.» dedi.

. Benim küçük bir sermayem var. kendi fikrini takip ediyordu: — Ah! Bir gün evvel davransaydım! Şimdi makineleri almalı. Ahmed Cemil neticeyi Ali Şekib'in dükkânında bekleyecekti. dedi. diyor. Yalnız mübahasenin esasını kararlaştırdılar. Ali Şekib ilcide birde: — Şu «uhde-i kifayetine» kaydına dikkat ediyor musun? Senin için iyi bir mâna tazammun etmiyor.. t± 193 makineleri bir yere naklettirmek lâzım gelse hamallar için para yok!. Kendime iş buluncaya kadar ne yapacağım? — acı acı gülüyordu — Şimdi V fi A.Ahmed Şevki efendi gülerek: — Bu Tayyar'ı bildin ya. onlar için bir çare bulmalı — sonra birden zihninden bir şimşek geçti — lâkin iki gün sonra taksit zamanı. yavaş yavaş. Ahmed Şevki efendi doğrudan doğruya cevap vermedi: — Bugün eniştenle konuşmak için beni tevkil eder misin? O zaten bu müşkül mübaîıaseden kaçmaya vesile arıyordu.. Ahmed Şevki efendiye: — Lâkin ben büsbütün parasızım.. O bahis kolay. Gazetedeki ihtarın bütün sebebini. O vakit yine hülya silsilesi başladı. yanımızdaki dükkânı da tutar. Ahmed Cemil bütün kuvvetleri birden sönmüş gibi oturduğu iskemlede kolları sallanıyor. sonra... Ve bunu ikisi de tekrar tekrar okudular. îdare memurunun ilk sözüyle bütün netice anlaşıldı: öl . parasızlığı gözünün önünde bir müthiş hakikat şeklinde tayyün ediyordu. Bu hülyaların arasında Ahmed Şevki efendinin her zamandan daha ziyade kızarmış olan çehresi göründü. gözleriyle idare memurundan yardım ümit ediyordu. dedi. Đdare memurundan sonra derdini tevdie en ziyade şayan bulduğu adam Ali Şekib idi. Ahmed Cemil onu iştimiyor. makineleri oraya yerleştiririz. Ali Şekib bir aralık Ahmed Cemil'e bir kuvvet daha verdi: — Ne için telâş ediyorsun? dedi.. Đdare memurunun teklifini tehalükle kabul etti. Ahmed Şevki efendi: — Makineleri almak için bir çare bulalım. sırrını anlattı. Ahmed Cemil'in bu dakikada bütün çaresizliği. diyordu. «Benden sonra boğulmak şerefi sana teveccüh etmiş olacak!» lâtifesiyle gülüyordu..

» ddye bağırıyordu. bundan sonra onun ekmeğini yememek için açlıktan ölürüm. Ahmed Şevki efendi bu cevapları tadat ettikçe Ahmed Mai ve Siyah — F. «Hususiyle..— Herif seni çok oynatacak!.. Ahmed Cemil herşeyi mahva kadar cesaret alacak bir âsab buhranı içinde idi: — Hepsi onun olsun!. Biriniz kalkıp gittiniz. şimdi kendisi de ne yapacağında tereddüt ediyordu. Kendinizin tahammül edemediğiniz birşeyin en ağırını bana yükletmek istiyorsunuz. şurada mah-volup bütün bu hayattan. Borç Ahmed Cemil'in binaenaleyh matbaada o çalışıp verilecek taksitleri kazanmalı.... bir hasır iskemlenin üstüne oturdu. Ahmed Şevki efendi bu hiddet tuğyanını sakin bir çehre ile dinliyordu. Ahmed Cemil tuğyan etti: — Matbaada kalmak mı? Teklif ettiğiniz şeye bakınız. Đdare memuru omuzlarını silkiyor. artık hiçbir şey dinlemeye kuvvet bulamayarak.. o muhtasar sofra başında haysiyetimi muhafaza etmiş olmakla mutmain olurum ya. Matbaası başında parçalansın. 13 Cemil sabırsızlıktan «Netice? Netice?.. hiç olmazsa o eski esvaplar altında.. Yavaş bir sesle: — Kardeşini. Fikrini izah etti. Yapılamayacak bir şey varsa. eve ait olan meseleleri tesviye için müsait bir zaman buluncaya kadar eniştesiyle münasebeti kesmemeliydi. 16 Bu günden sonra Ahmed Cemil'in o bir vakitler bir sükûn ve saadet yuvası olan mini mini evinde bir cehennem hayatı . Amma yine yırtık pantalonlar.. Đdare memuruyle Ali Şekib ikisi birden cevap verdiler. Đki elleriyle başını tuttu.. makineler alınacak olursa işlerin kalmasından tevellücl edecek mesuliyeti kim deruhte edecek? Sonra.. başlamak istediği cümlenin şu ilk kelimesinden sonra gözlerini manalıca süzerek muhatabının aklına birşey getirmek istiyordu. orada. eski potinlerle gezecekmişim. dedi. dedi.. makineleri. derin bir mefturiyet içinde ağlamak istedi. yine kitapçı dükkânlarında peynir ekmekle vakit geçirecekmişim.. Sonra bütün mübahasenin teferruatını nakletti. ona kalırsa Ahmed Cemil kardeşine. Her-şeyi yaparım. Artık başının içinde beyni tabahhur eden bir mayi gibi şişerek sanki patlamak istiyordu. — Matbaada kalmak!. mukavelenin müddeti bitince bir çare düşünülür. Matbaadan çekilmek isterse taksitleri vermek için kendisi düşünsün.. evi ne yapacaksın?. Vehbi beyin cevabı mantıka tamamiyle muvafık idi.. Siz o herifin ufak bir azametine tahammül edemediniz.» diyordu. diğeriniz gitmek için fırsat gözetiyorsunuz.. iltizam edilmiş bir çok işler var. Ahmed Cemil cevap vermedi.. o da makinelerin matbaadan alınması.. «Çocuk!» diyordu. onun mihnetlerinden kurtulmak ihtiyacını duyarak..

MAÎ VE SĐYAH 195 başladı.. Eniştesini hemen hiç görmüyordu. orada hiç bir şeyle iştigal etmek için heves ve kuvvet bulamayarak yatağına uzanırdı. Akşamları eve gidince herkesten kaçar. Ahmed Cemil herifi hiç söyletmeyerek: — Vehbi beye gidiniz. hemen her gece içeride îkbal'i haşlayan sesi işitiliyordu. dedi. Bir gün Ahmed Cemil. Ali Şekib'in dükkânında. Ali Şekib evvelâ sarrafı bir iki gün sabretmek üzere savdı. Sonra Ahmed Cemil'in yanma geldi: — Sen hiddetle her şeyi berbat edeceksin. Biraz sonra — bu defa çehresindeki tebessümde fazla bir istihza ile — yine geldi.. bu mukabele suretinin reddedilemeyecek bir kuvveti olduğuna inanıyordu. imza benim. sıkıp öldürmek arzusunu duydu. Vehbi bey şüphesiz onun matbaaya gelmediğini vesile ittihaz ederek IkbaFle kavgaya sebepler buluyordu. işsizlikten gelen melal ile dolaşıyordu. Ahmed Cemil bu intizar etmediği cevaba o kadar hiddet etti ki hemen o dakikada matbaaya koşup Vehbi beyi boğazından tutmak. evvelce tahammülü mümkün bir çakır keyiflikten ibaret kalan sarhoşluğu şimdi bedmest-liğe dönüyordu. Ali Şekib'in dükkânında otururken kendisine parayı ikraz eden sarraf sırıtarak geldi. Vehbi bey hiçbir şey tanımak istemiyor. iki üç kere tesadüfünde yüzüne bakmadı. Aralarında münasebet kesüeliden beri Vehbi bey akşamları her vakitten ziyade kaçırıyor. evde herkes hazırlanan fırtınanın patlaması korkusuyle ikisinin etrafında sükût ediyordu. Bu cevabı kaç günden beri hazırlıyor. Evin içinde herkes hususiyle Ahmed Cemil bu huysuzluklara tahammül için azmetmiş gibi idiler. «Borç kiminse o versin!» diyordu. Artık matbaaya gitmiyor. kıraathanelerde. fakat borç onun. Vehbi bey her zamandan ziyade huysuzluklar icat ediyor. bütün ailenin 196 MAĐ VE SĐYAH . Ahmed Cemil bu kavgalara kendisinin yabancı olmadığını uzaktan uzağa farkediyordu. Sarraf her türlü cevap almaya alışmış tebessümüyle cebinden çıkarmak üzere olduğu cüzdanını tekrar yerleştirerek gitti. Nihayet herkesin vukuunu muhakkak olmak üzere hissettiği fırtına taksit meselesinin zuhuru üzerine patladı. odasına kapanır. Ali Şekib'e: «Bir cinayet yapmaktan korkuyorum» dedi.

Korkak edasıyle bir şey söylediği farkolundu. dedi. kardeşinin yanında onu tazyik ederek bir şey yapmak mümkündür. meselâ bu iakşam annenin.. ben adama makinelerin gölgesini vermem. ilk önce: «bir seneden beri üzerime yük oldunuz. O zaman Sabiha hanım kollarıyle sarıldı: «Aman. Şimdi hiçbir şeyin tamirine taraftar değildi. Bana biraz soğukkanlı davranacağını vaadet. kendisi de parçalanan şeylerin arasında mahvolmak istiyordu..» mukaddemesiyle başladı. o akşam Đkbal'i çağırarak vak'ayı hikâyeden sonra Ve>hbi beye ev meselesinin muhik bir surete ircaını söyletmek istemişti.» diyor. emellerinin birer birer yıkıldığını gördük-. Hem sen böyle şeylere ne karışıyorsun? Her akşam yılan gibi beni sokmaktan zevk mi alıyorsun? Ahmed Cemil şimdi ayağa kalkmış idi. hiddetinden titreyerek birbirine bakışan ana ille oğul Vehbi beyin söylediklerinin bir kısmını işitemiyorlardı. işte fırtına bunun üzerine patlamış idi. çekil yanımdan diyorum. Haksızlık ediyorsam dâva etsin. bu adamla tekrar münasebet tesis etmek mümkün değil. yoksa fena ederim. nihayet Ikbal'in muhteriz bir mırıltı gibi sesi işitildi. fakat bir şey yapmamış olmamak için Ali Şekib'in fikrini kabul etmiş. Fakat işitebildikleri parçalar bütün teferruatı anlatıyordu. Bu adamın bütün müfrit bayağılığı bugün tamamiyle meydana çıkıyor. Ahmed Cemil annesiyle beraber Ikbal'in getireceği cevabı bekleyerek aşağıda oturuyorlardı. damlarlarının içine düşen bir ateş katresi o günden beri bütün vücuduna alevler akıtıyordu. «ben evlendiysem senin haylaz kardeşini beslemeği taahhüt etmedim!» cümlesi Ahmed Cemil'in kulaklarını parçalayarak aşağıya kadar yuvarlandı. mahvolacak. kollarının arasında zangır zangır titreyen bu vücudu zaptedebil-mek için parmaklarını kilitliyordu. geleceğini bilemeyerek. öyle mi? Dışarıya atılmak istedi. bir çare düşünelim. Çekil. Artık ikbal yılan olmuştu. kapısı açık odasından bağırdığı işitildi. dedi. Vehbi bey söylenmekte devam ediyordu. Vehbi bey yukarıda hâlâ devam ediyordu: —• Zaten sizin içinize düşeliden beri ne olduğumu anladım.. Cemil! Sabret. .. . zannediyorum.. daha ilk günü bırakıp kaçmalıydım. zaten rabıtayı kesmeye de o vesile arıyor. o zaman Vehbi beyin büsbütün tutuştuğu anlaşıldı: — Makineler mi ?diyordu. Fakat Ahmed Cemil artık nefsini zapta muktedir olamıyor. — Evet amma eviniz elinizden gidecek. yetişmedi de şimdi kardeşinin borcunu bana mı verdirmek istiyorsunuz?.. Vehbi bey verilecek cevap için ikbal'i tavsite lüzum görmedi..— Lâkin anlamıyorsunuz.-ten sonra her şeyi parçalamak. Şimdi ne yapmak lâzım. hiç olmazsa ona bir çare bulun.. Ahmed Cemil bu teşebbüsten bir necat ümidi bekleyerek değil.saadeti çılgıncasına bir tehevvür uğruna.

. Ah! bir kere ağlayabilse. kravatı yakalığı parçalandı..» diyordu.» diye bağırıyordu.. iki ellerini tuttu. Đkbal kalkamıyor başını kaldırıp annesine bakamıyordu. bir şeyler parçalamak istiyordu. Vehbi bey gitmiş idi. yerde inliyordu. 17 O sabah Ahmed Cemil Ali Şekib'in dükkânına girdiği zaman perişan saçlarından. fakat iyi bir şey olmuyorum. O zaman. kravatsız yakasından eski arkadaşı ürktü. Pantalonunun cebinden buruşuk bir gazete parçası çıkardı.. bozulmuş çehresinden.» dedi.. Bağırmak istedi.. Fakat sokak kapısının büyük bir taraka ile kapandığı işitildi. müteselli olacak.. o vakit iki eliyle yakasını tuttu. Fakat ağlayamıyor.. bu zayıf vücudu sarstı. evet. düştüğü duyuldu. Ahmed Cemil annesinin kollarının arasından silkinerek kurtuldu. Ah. yavrum?. . Bir aralık Seher: «Küçük hanım! Küçük hanım ne yapıi X A ±1 199 yor?.O vakit bir vücudun yukarıki odada.» diyordu. Ahmed Cemil şimdi annesini kapıya kadar sürüklüyor. yukarıdan bütün bu ailenin üzerine istediği gibi tahkir levsini döken bu adamı tutmağa. kafasını şu taşların üzerine çarpa çarpa sürüklemeğe muvaffak olamadığından.» dedi. onu boğuyordu. anne bırak. «bırak. Annesine koştu.. asıl düşünülecek olan o biçareyi unutmuşlardı.. Đniltileri arasında yalnız «Hiç!» dediği işitildi. Ahmed Cemil acı bir hande ile cevap verdi: — Ne olduğumu bilmiyorum. Đkbal bir eliyle böğrüne basarak kapının yanında. güya bir kavi pençe boğazını sıkıyor... O zaman Vehbi beyin atlayarak indiği duyuldu.. O vakit Sabiha hanımla Seher yukarıya koştular.. «Ah! beni niçin bırakmadın? çıldıracağım!. Ali Şekib'in yazıhanesinin üstüne koyarak açtı: — Dükkânını bir iki saat bırakarak beni Emniyet Sandığına götürür müsün? dedi.. Hiç!.. Henüz o bir şey söylemeden: «Ne oluyorsun?» dedi. kur-tutmak isteyerek hiddetinden boğulan sesle.. «çıldıracağım!. Şimdi bir şeyler kırmak. Đkbal'i düşünmemişlerdi. Sabiha hanım üzerine atıldı: «Đkbal ne oldun? Bana baksana Đkbal! Ne oldun. annesinin kadınlık zaafına mağlûp olarak tehevvürünün bütün taşma meyelânmı serbest bırakamadığından müthiş bir yeis duydu. Đkbali?.. Daima hiç!. asabına sükûn gelecekti. boğazını tıkayan müz'iç bir şehik onu ağlamaktan menediyordu. çekti..

Şimdi Ali Şekib donmuştu. O zaman Ahmed Cemil bu dost kalbinin şu gözlerinden hafif iki katre yaş akan dostun karşısında. yeislerini orada yavaş yavaş buruşuk ceride parçasının üzerine salıverdi. beş para yok. Ahmed Cemil söyletmedi: — Bak. Halbuki bende para yok. başını iki elleriyle tuttu. hepiniz. . bu söz kifayet etti: — Đfrat mı? Kardeşim ölüyor diyorum. Kardeşimi ben öldürüyorum. bütün dünyadan evvel bana o lâzım. dedi ki: — Bunlar annemin küpeleriyle yüzüğü! Bir vakitler babam evi tamir için borçlandığı zaman bunları bir türlü Emniyet Sandığına terhin etmek istememiş idi.. sen bana hâlâ ifrattan bahsediyorsun. dirseklerini üzerinde annesinin küpeleriyle yüzüğü hazin bir eda ile serilen yazıhaneye dayadı... herşeyden evvel. Ali Şekib'den Emniyet Sandığının kapısında ayrıldı. ne soğukkanlı adamlarsınız! karşınızda çıldırmış birisini görüyorsunuz da tam bir sükûnla «Đfrat ediyorsun... Güya hülyalarının şu inkırazıyle aşkı arasına mâni bir sed koymak. Nihayet Ahmed Cemil dün akşamki vak'ayı kardeşinin böğrüne tesadüf eden tekmeyi.. kalbinin şu karışık tufanından o emeli çiçeğine bir katrenin bile sıçramasına imkân bırakmamak istiyordu. Ali Şekib bu gözyaşlarına bir hürmet ve merhametle sükût ediyordu. yalnız o mümkün değil. Bütün bu sefaletleri ondan saklamağa — esasını pek iyi1 tâyin edemeksizin — lüzum görüyordu. onu ben öldürdüm diyorum. ah! busen. anlıyor musun? Eliyle sözünün katiyetini göstererek ilâve etti: — Senden ve hiç kimseden. evden çıkarken pek fena bir halde bıraktığı ikbal'i görmek için acele ediyordu. bir şu yazıhanenin üstünde melûl serpilen küpelerle yüzüğe. bir an evvel eve giderek alabildiği paraları Sabiha hanıma vermek. Ah! bilsen. Ali Şekib ne söyleyeceğinde mütereddit idi: «Her şeyi ifrat edersin!» dedi.. Ahmed Cemil taşmağa vesile arıyordu. ağlamamak için kendini tutuyorsun. — Đfrat etmiyorum. Ali Şekib'in teessürünü anladı. Bu son sözü söylerken Hüseyin Nazmi'yi düşünüyordu... zannediyorum. sıkıt tehlikesini. değil mi? diyordu. hissediyorsunuz değil mi. o ziyafet gecesinden beri Ahmed Cemil ondan firar ediyordu. Đşte bugün kızını ölümden kurtarmak için oraya gidiyor....* diyorsunuz. Şekib!.. Siz. Ahmed Cemil artık hiç bir şey saklayabilecek bir halde değildi.. bütün hülyalarımdan sonra bu gün şunları Emniyet Sandığına götürmek için mecbur eden sebeplerin acılığını hissetsen. bir de bu sarı meyus simaya bakarak duruyordu. Şimdi îkbal'i kurtarmak lâzım. cevap veremiyor. Ali Şekib birşey söylemek için yutkundu. muayenenin endişe veren neticesini kesik kesik Ali Şekib'e anlattı. Şekib? Bana acıyorsun değil mi? bak. bir haftadan beri ağlayamadığı bütün elemlerini. yok.

.» diyordu. JL vakur ve endişe ile dolu idi. — Düştü mü? dedi. dalgın bir nazarla meçhul bir noktaya bakıyordu. bir işaret. Yukarıya koştu. dudakları solgun bir pembelikle dişlerinin üzerinde gergin. hiç bir şey anlamıyormuş.. Ahmed Cemil şimdi tehlikeyi daha vuzuh ile görüyordu.. bütün hissi ve fikri donmuş gibi boş nazariyle bir . ondan cesaret verecek. «belki!» diyordu. terden ıslanmış saçları fildişi gibi donuk sarı duran şakaklarıyle alnına yapışmış. bu sevgili vücudu bir gün yine böyle — fakat şimdi yorganı hafif hafif kaldıran şu nefesler kesilmiş olarak — görebilmek ihtimalinden titreyerek gözlerini ayırdı. hafifçe kapıyı itti. O zaman bir medet umarak hekimin yüzüne bakıyor. büyük musibetlerin dehşet devresini takip eden sükûn zamanlarına mahsus bir bitkinlikle ellerini dizlerinin etrafına kilitlemiş. o vakit Ahmed Cemil bu bir hüküm vermeyen cevaba hiddet eder gibi oldu. uzun nefeslerle uyuyordu. Kendi kendisine: «Çocuk düşmüş olacak. ikbal balmumundan yapılmış sarı bir heykel gibi derin bir dalgınlıkla yatağa yatırılmıştı. Onun bu manzarasından elîm bir his ile. tekrar kalktı. Onun sualini beklemeden Seher söyledi: — Siz gideliden beri küçük hanımdan kan boşanıyor. Şimdi Ahmed Cemil hekimin tenbihlerini zaptedebilmek^ ittihaz olunacak tedbirleri anlamak için zorluk çekiyor. «ateşe karşı koyabilmeli!» diyordu. Hekim başını sallıyor. Validesi karyolanın altına seccadenin üstüne oturmuş. bir hiç bekliyordu. O gözleri yarı açık. yorgun. hekime gitmek lâzım geldi. ümid verecek bir söz.Kapıyı açmak için Seher biraz gecikti. Ahmed Cemil ayaklarının ucuna basarak ilerledi. bir bora geçiyordu. Ahmed Cemil'in cevap vermeğe vakti yoktu. Fakat bu adaman aldatmak istemeyen çehresi 1\L -rt. Sabiha hanım vaziyetini değiştirmeyerek kaşlarını kaldırdı. — Bu adamın bütün ettiklerini yanma mı bırakacaksınız? dedi. hepsini söylememek istiyörmuş-çasına basık duran dudakları «fena!» diyor gibiydi. zihninin içinden bütün idrak kabiliyetlerini silip süpürerek götüren bir sel akıyor. Sabahtan beri yorulan bacaklarıyla tekrar koşmak. Demek ki ateşe karşı konulamayacak olursa. Annesinin yanma çöktü. Bu adamın ağzında şu söz bütün korkularının esassız olmadığını anlatıyordu. «o halde yine hekimi getirmeli!» dedi. içeriye girince merdiven başına bırakılmış su kovalarıyle Seher'in perişan hali dikkatine çarptı. En evvel Ikbal'e baktı.. bu bence daha iyi.. dargın çehresiyle Ahmed Csmü'in önüne geçti.. o. Sabiha hanım. fakat onu kurtarabilirsem. Ne kan! ne kan! Sonra kapıyı iterek kapadıktan sonra iri vücudu ile.

Bir gece Ahmed Cemil Ikbal'i biraz rahat bırakmıştı. bir şey çekiliyor gibiydi.» dedi. Güya kendisini yaşamaktan menetmekle hayatının bir kısmını şu hayatının günden güne eksildiği görülen vücuda bahşetmek istiyordu. daima bu vücudun hayatından bir parçasını koparmakta devam ediyordu. korkunç bir fer-yad. gördü. o. tâ uykusunun derinliğinden gelen bu seste bir acılık vardı ki.onun. Fakat ateş.. O zaman Ikbal'i yatağının içinde oturmuş. zaten gördüklerini anlayamıyorlardı. «Đkbal!. kardeşim. Sahih bir ses işitmiş miydi? Duramadı. esası olmayan bir histen ibaret göreceğini ümide çalışarak odasından çıktı. kardeşim?. yaşamıyordu. ciğerlerinden kuru gelen sesiyle onlara lâkırdılar edivermeğe çalışıyordu. bir aralık «Cemil! Cemil. Ahmed Cemil'e yine koşmak lâzım geldi. saçlarının soğuk terleriyle ıslanan çehresine yüzünü yanaştırdı. Ahmed Cemil şimdi bu zayıf vücudu kollarıyle sıkıyor. sık sık nefeslerle çırpman göğsünü yırttı. yorganını açmayarak. onu alıp götürmek isteyen şeyden koparıp kurtarmak istiyordu.» dediler.. yatağından atladı. «Đkbal. Đkbal arasıra dalgınlıktan çıkıyor. «ne oluyor yarabbi. didinmesine rağmen daima galip çıkıyor.. ne oluyorsun. Bugünden sonra Ahmed Cemil'le. Kaç gündür en ufak bir gürültüyü işitebilmek için odanın kapışım açık bırakarak. iri. yatağın üzerine öyle atılıveriyordu.. gözleri müthiş bir şeyin tema-şasıyle korkudan açılarak tâ ötede duvara dikilmiş. kolları şişelerle. ne oluyor?» dedi. Ah! Onu kurtarabileceğinden emin olsa böyle hiç durmadan hep koşacaktı!. artık mağlûp ve mecalden mahrum kalan başı Ahmed Cemil'in omuzuna düştü. onu işitmiyor.» dedi. Kardeşinin kapısı tamamen kapalı değildi. ki iki kardeşin gözleri şu dakikada son bir muhabbetle bakıştı. duvardan gelen muhacim hayale bakıyor. kutularla dolu bir an evvel şifa götürmek acelesiyle sokaklardan uçarak geçmek icab etti. nefsini müdafaaya çalışarak zayıf vücudu gerilemek. Ikbal'i her dakika bir parça öldüren. kendisi şu evin içinde kayboluvereeek olursa ne kadar bedbaht olacağını düşündükçe ağlamak istediği annesine bakıyor. kurutup yakan o müthiş ateş arasında bir harb başladı.. fakat artık onlarda bir şey noksan idi. Korktuğu şeyi şimdi bir vehimden. bütün şu küçük aile halkının bir dakika yorulmayan uğraşmasına. uyumuyor... Bu gece biraz sakin uyuyordu. bir oğlunun yüzüne bakıyor. ateşle yanan boğazından. ayaklarından ve arkasından kendisini zabta çalışan Sabiha hanımla Se-her'in arasında elleri ihtilâç ederek bir hayalden müdafaaya (hazırlanıyormuş gibi gerilmiş. hâlâ ona bakıyordu. Ahmed Cemil kollarıyle ĐkbaPi sardı.. yemek yemiyor. artık ağlamayarak kenarları yanan gözleriyle şu içeride sarı donuk benzi ölüye benzeyen kızını elinden alıp almayacaklarını soruyor gibiydi. Sabiha hanımla Seher uykularından henüz bir korku ile uyanmışlara mahsus şaşkınlık ile söyleyemiyorlar. Artık evden çıkmıyor. elleri. o müthiş humma. eczahanede saatlerle süren üzüntü içinde beklemek. titreyen kolları bir kuvvet aramak için uğraşıyordu. Dinledi. Şimdi bu gözler onun bu feryadına karşı sakit kaldı. birden kalbinde bir musibet hissi uyandırmıştı. Ahmed Cemil tekrar gözlerini Đkbal'in gözlerine dikti. Koştu. açık gözleriyle. şükran ile dolu gözlerine bir tebessüm incilâsı gelerek bir vakitler tatlı sesiyle evin içinde daima «Ağabey!» hitabıyle selâmladığı bu sevgili kardeşe. eliyle itti.. o korkulu nazariyle tâ oraya. . Fakat kollarının arasında bu vücuddan uzun bir raşe ile bir şey akıyor. bir feryad.. Sonra bu eller birdenbire Sabiha hanımın orada bir çare araştırıyormuş gibi dolaşan serseri ellerini kavradı.

Đlk günü kalbinde bir şey şu gözlerinin önünde tahakkuk eden faciaya inanmamakta devam ederek bir ölüye karşı son vazifelerin ifasıyle meşgul olurken o kadar büyük bir acı duymuyor. kaldırmışlar. Tabut yabancı ellerle kalkarak. Orada henüz bitmemiş kabrin yanında yine beklemek icap etti. bütün bu gördüklerine. O vakit dizleri titreyerek merdiven başına çöktü. artık nefsine bir temellük kuvveti duymayan bu vücudu o tabutun arkasından sürüklemişlerdi. bu tabuta kendisinden başka şu etrafındakilerin kayıdsızhğından azîm bir eza ile üzülüyordu. Fakat her şey bitip de o tabutu kaldırmak. Artık ağlamıyordu. bu eve bir daha avdet etmemek üzere götürmek lâzım geldiği zaman bu facia bütün hakikatıyle gözlerinin önünde tecelli etti. bu evi. O gün güzel bir hava altında Ahmed Cemil'in matemiyle istihza ederek Halicin güneşli suları akan bir gümüş deryası gibi kayıklarının kenarlarından geçip gidiyordu. mezarlar üzerinde. düşüncesinden . O. namaz kılarken. ötede beride yirmişer para sadaka alabilmek için duran kadın. Merdivenlerden sürünerek kızını son bir feryad ile selâmlayan annesinin sesi. O zaman Ahmed Cemil'i. o insanların artık her şeyini unutup da bütün metaneti bir matemin kahrına teslim ettikleri dakikaya mahsus feryadı kulaklarını yırttı. dua edilirken. alelade bir iş görüyormuşçasına koşuyordu. uzak bir vakanın mübhem hâtıraları gibi geçiyor. Onu arkadaşları bir kahvenin önünde alçak bir iskemle üzerinde işgal ediyordu. kenarlarında. son istirahat yerinin hazır olmasını bekliyordu. O arkadaşlarının hiç biriyle lakırdı etmiyor. Sonra Eyüb'e geldiler. kendi . senelerce uzak bir maziye süzülüp gidiyordu. Ahmed Cemil tabutun arkasında yürüdükçe yeni bir ¦ölü geldiğine sevinerek koşuşan dilencilere bakıyor. çocuk. sakat ve sağlam dilenci güruhu sabırsızlanarak bekleşiyor. bunlardan artık tahammül edilmez bir üzüntü duyuyor. şu henüz on günlük vak'a. şu ana ile kardeşi hafif bir meyil ile selâmlıyor. tabut bir komşu kabrin üzerine ihmal edilerek bırakılıvermiş. bir ağacın dibinde mahallenin bekçisi iri gümüş saatini çıkararak geç kaldığına canı sıkılmış gibi bakıyor. Artık Ahmed Cemil bu günün bitmesi. Ali Şekib'le Ahmed Şevki efendi kollarından tutmuşlar. Şimdi bütün o müthiş günün vukuatı zihninden.şu düşünememekten ibaret olan donukluktan — velev bir dakika olsun ayırabilmek için gençliğine ait eski bir hâtıradan bahsediyordu. Sonra namaz zamanını beklemek lâzım geldi. Ahmed Şevki onun zihnini işgal etmek. dik nazariyle sulara bakıyordu. bütün bu ölüler diyarının ölüm ile yaşayan halkını seyrediyor.ah 203 18 Ahmed Cemil bu matemin içinde bir hummanın korkunç kâbusundan uyanmış gibi çıkmış idi. bir an evvel şu yabancılar arasından çıkarak matemiyle yalnız kalması içia sabırsızlanıyordu. ihtiyar. onu çıkardılar. Fakat kalbinde hep o sönmek bilmeyen ateş yanmakta devam ediyordu. sonra dilencilerden mürekkep alay ile kabre gidilirken hep sükût ediyordu. kazmanın ucuna tesadüf etmiş gömülü eski bir mezar taşı parçasının çıkarılması için çare düşünerek çalışıyorlar. hayatında. gidiyordu. Mezarcılar yekdiğeriyle konuşarak.

Artık düşünmek melekesinden tecerrüd etmiş gibi bir . Fakat sonra kabrin üzerine atılan toprak şişerek kardeşinin ^u ehûdr. Annesine görünmeğe kuvveti yoktu. sıvaları dökülmüş duvarları. orada bağırarak. Doğru Đkbail'in odasına kadar gitti. Onu hâlâ orada görecekmiş vehminin mağlûbu idi. bu kızın kızarmış gözleriyle kendisine bakan nazarından kaçmak istedi.. Bugün Süleymaniye'-nin kalbinin enisi olan şu minimini ev. Kapının baş tarafını desterenin . birinci defa olarak feryad ihtiyacını zaptetmek istemedi. Öğünden beri hayatından bir yarım asır geçmiş gibi çökmüş. O akşam arkadaşları onu eve göndermemek istemişlerdi. Bilâkis matemine tamamiyle MAĐ VE SĐYAH 205 nefsini teslim etmek. Sonra kabir bitince tabutu iplerle sararak indirdiler. alçak cumbası. Ah! O günün hâtıraları!.matemine karşı bir tahkir gibi ciğerleri yırtılarak bakıyordu. bir hafız titreyen. ihtiyar olmuş idi. kalbinde garip bir his vardı ki o akşam eve girince bütün bu günün vakalarını yalan bulacağını zannettiriyordu. Bugün Ali Şekib'in dükkânında yine gözleri arkadaşına tesadüf etmiş duruyor. Şimdi hep bunları birer birer tahattura çalışıyor. Örtüleri kaldırılmış. o müthiş saatlerin hâtıralarını sırasıyle ihya için düşünüyordu. asabı tahriş eden dişleri keserken Ahmed Cemil karnına basıyor. Yalnız kalacak olursa büsbütün fena olacağını söyleyerek kendisini o gece işgal etmekte ısrar ediyorlardı. Şimdi herkes sükût ediyordu. . fakat onu görmüyordu. fakat ona kabul ettirmek mümkün olamamıştı. ağlayan bir sesle şu taze kabrin üzerine ruhanî bir demet vaz'ediyordu.. lakırdı söylenirken boş gözlerini diker. kardeşinin. o vücudu burada bırakmamak. cibinliği indirilmiş karyolasına kadar gitti. Cemil? — Bilmem.ağladı. doya doya acısını çekmek istiyordu. kıvranarak şimdi bu evi tamamen boş bırakan kardeşi için kana kana. bir müddet oraya baktı. O zaman Ahmed Cemil ruhu okşayan teselliye benzeyen tatlı bir his ile şurada hafif hafif ağladı.. şu toprakların gasbmdan almak isteyen bir his ile iki adını attı. nazarına eskimiş kafesleri. sonra hemen oraya seccadenin üzerine atıldı. Eve geldiği zaman akşam olmuştu. sana bakıyor mu idim?.makarrı gözlerinin önünde yükseldiği zaman birden bütün açıları taştı. onu bir taşın üzerine oturmağa mecbur etti. bu sesi işitmekten mütevellit azabı tazyik etmek istiyordu. Seher'e bakamadı.. Kapıyı Seher açtı. Öyle dalgınlıkları vardı ki saatlerle sürerdi. Ali Şekib elini tuttu. barid göründü. — Niçin bana öyle bakıyorsun. öyle durudu. tahta kapısı ile çirkin.

Ali Şekib elinden kalemini bırakarak defterini kapadı. fütursuz davran. zannederim. o herife kaptırdığın makineler var ki kurtarmak lâzım. Gözlerinde şimdi vahşî bir nazar vardı. Ahmed Cemil şimdi arkadaşından gözlerini ayırmış. ona biraz kuvvet vermek zamanı geldiğini anlamıştı. artık bu düşünceye bir hatime vermelisin! dedi. Biraz tesviye edilecek şeyleri düşünmek lâzımgelir. Tâ yanma kadar geldi. gerçekten. hayattan vazgeçecek kadar ümitsiz. ne ile isbat edecek? Ondan bu suretle mi intikam almak istiyor?» Arkadaşı için şimdi başka bir tarzda merhamet duyuyor.. Şimdi onu kendisinden ne kadar uzak görüyordu.. biraz damarlarındaki kanının cevelânım duy. bir eviniz var ki küçük bir tedbir noksanıyle elinizden gidabilecek.. biraz kendini silk. dalgın bir nazarla mübhem bir noktaya bakıyordu. 206 MAÎ VE SĐYAH Bak. yine yüzüme artık yaşamaktan vazgeçmiş bir adam gibi bakıyorsun. bugün ne yapacağını bilmiyorsun. mümkün olmayacak şeyler tavsiyesinden ne faide çıkar.. arkadaşının önüne dikilerek: — Her şeyden evvel tesviye edilecek diğer bir şey var ki onu unutuyorsunuz.. Kendi kendisine! «Zavallı çocuk! diyordu. Ah! Hayatının o ümidi o hülyası!. artık onu biraz sarsmak. Fakat sen her şeyden evvel kendi hayatını düşünmekle mükellefsin. Bak. bunlardan sonra fakat hepsinden mühim olarak sen varsın.... Sana çarpıldığın musibete karşı kayıdsız. demiyorum. Evde bir annen var ki yegâne ümidi senden ibaret. hemşiresinin intikamını almak ihtiyacı içinde onu esbabını . Ali Şekib arkadaşının hiç alışılmamış olan bu nazarından ürkerek: — Neyi unutuyoruz? dedi. hulyasız mısın? Artık bu toprak parçasının üzerinde görülecek işin kalmamış olduğuna ciddî bir kanaatle hükmediyor musun?. — Kardeşimi öldüren adamı! Onu insanların adalet pençesine teslim etmek benim en evvel düşünülecek vazifem değil mi? Ali Şekib şimdi arkadaşının hayretle yüzüne bakıyordu. Ahmed Cemil ayağa kalktı. yüzüne bakarak: — Cemil. Ahmed Cemil cevap vermeyerek dinliyordu: — Dünyada hiçbir kimse tasavvur edemezsin ki hayatından hiç olmazsa bir büyük matem geçmiş olmasın. Ali Şekib devam ediyordu: — Bence artık bu uyuşukluğa bir fasıla vermek zamanı gelmiştir.

yoksa çok muztarip olacaktım!» dedi. dedi. ertesi sabah: «Dün cenazeye gitmişsiniz. sonra kendisine mûtad olan tavrıyle omuzlarını silkti: — Ne için doğrusunu söylemekliğim için ısrar ettin? Sana hakikati süsleyerek söylemek için bir sebep var mı? Zaten bunu benden sormaya lüzum gördüğüne de şaşarım. Bugün beş dakika evvel Ali Şekib'in başladığı muhavere tertibine de lüzum görmeyerek Ahmed Şevki efendi mukaddeme tertibine de lüzum görmeyerek Ahmed Şevki efendi göbeğinin sikletini dinlendiren bir nefesle henüsr solumakta iken sordu: — Sizden birşey anlamak isterdim. onu iyice anlamış isen vak'ayı ne yolda telâkki etmiş olacağını da tasavvur edebilirsin.. eski arkadaşlarıyle biraz dereden tepeden bahsederdi. kendisini göstermek isteyen Nedim'i gördüler. Ali Şekib'e baktı. fakat bu mesele yine sırf hissiyata ait bir şey! Ben bilâkis seni biraz maddî işlere sevketmek istiyorum. iyi kızdı. o. düşündüğünü söylemekten içtinap etti. başını sallayarak: — Pek yapılmayacak şey değil.tedarik imkânından mahrumiyetini düşünerek aczinin bütün acılığını hissediyordu. Bu sese hep âşinâ çıkarak başlarını çevirdiler.. Size ne dedi? ve onun vefatı haberini ne suretle telâkki etti? Ahmed Şevki efendi evvelâ bu suale taaccüp ediyor göründü. Ahmed Şevki efenJMAĐ VÜJ SĐYAH 20T dinin kapıdan giren göbeği göründü. Ahmed Cemil sükût ediyordu. Benimle uzun uzadıya lakırdı etmedi.» dediğini işittiler. Ahmed Cemil cevap vermek üzere idi.. şimdi Vecdi beyin idare memurunun ağzında başka bir istihza manasıyle mazmunu teeyyüd eden o sözü hepsinde mütalâa beyanına imkân bırakmayan ağır bir nefret uyandırıyordu.. fakat bana tamamen doğrusunu söylemenizi şiddetle rica ederim. cesaret edemiyordu. Bir sene zevci sıfa-tıyle yaşadığı bir vücudun hahvına sebebiyet verdikten sonra bu kadar kayıdsızlık gösterebilmek için bir kalbin ne büyük kuvveti olmak lâzım geleceğinde tnütehayyir idi. Bir adamın insanlık duygularından bu derece mücerred olabileceğine delâlet eden hikâyeler işittikçe mübalâğaya hamlederdi. isabet oldu ki münasebeti kesmiş bulunduk. Bu sırada dükkânın kapısından içeriye billur gibi çıngıraklı bir çocuk sesinin «Havadis!. kapıdan gülümseyerek . o kadar! Sen daha ziyade birşey mi bekliyordun?. Şu dakikada bu meseleyi fikir selâmetiyle muhakeme edemeyeceğini anladı. vakit buldukça matbaadan sıvışarak buraya gelir. Kardeşimin vefatına dair o herifle elbette bir lakırdı etmişsinizdir. Bugün Ahmed Cemil idare memurunu görünce bir tes-Jiyet nefesi aldı. Vah vah: teessüf ettim. . Kardeşinin vefatından beri ondan bir şey sormak istiyor.

Ahmed Şevki efendi matbaadan iki saat gaybubet edeceğini haber verip avdet etmek üzere ayrıldı. bu kadın o kadar işkencelerine tahammülden sonra kendisini terkedip sefalet içinde bırakan bu adamı affedecek kuvvet bulmuş mu? Ahmed Cemil üçünün de birden aklına gelen bu mütalâayı tefsir etmek için: — Zavallı kadınlar! dedi. sonra içini çekerek ilâve etti: — Dün annem gitmiş. Nedim. Ahmed Cemil arkadaşlarına sıra ile bakarak dedi ki: — Bana refakat edebilir misiniz?. beyimî. daha1 ziyadesini yapmaya muktedir olama-yarak çocuğu hiç olmazsa müvezziliğe sevketmişti. sen müvezzi mi oldun?.. Bilmem. dedi.. Ahmed Cemil Nedim'e birşey sormak istiyordu... O zaman üç arkadaş hayretle bakıştılar. iyi değilmiş!. evvelâ tereddüt etti... Teklifini hemen kabul ettiler. Nedim'in billur sesi Babıâli yokuşundan aşağıya doğru uzaklanarak kayboluyordu: Havadis!.. Ahmed Şevki efendinin dar yerlere zor tahammül eden iri göbeğiyle soluyarak girişine arabacı gülüyordu. — Ne için? dediler. Ali Şekib dükkânı kapamaya karar verdi... Çocuğun haftada aldığı beş on kuruşu çok görmüştü.. haberin var mı? O vakit çocuğu bir saniye evvel kendisini serbest bir meslek sahibi görmekten tevellüt eden neşvesi uçarak gözlerini birdenbire hüzün kapladı: — Babam mı?. O vakit Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin bir gün evvel Nedim'e izin verdiğini anlattı. Ahmed Şevki efendi ona küçük bir sermaye vermiş. Ahmed Cemil hastahaneye gitmek.. sonra cesaret gösterdi: — Baban nasıl. Nasıl.. Çocuk sevinçle cevap verdi: — Bugün başladım.. Arabanın sarsıntısından yokuşa fazla bir zorluk ilâve edecek bir vü girdiğini farkeden beygirlerin bile kulaklarında endişeye MAĐ VE SĐYAH . o da Raci'yi affetmek istiyordu..208 MAĐ VE SĐYAH Ahmed Cemil sordu: — Nedim.

... Pencereden sokağa bakmayı tercih etti. O zaman ne kadar mesut idi! On yaşmda-M çocuklara mahsus daima taşmaya müheyya neşve ile o vakit her sözlerini tuhaf bulduğu o oyunculara. bu zaten bilmediği bir mesele değildi. Kitapçılarla sarraflar. aşçı. bakkal. Akçe farkı. yorgunluktan kırılmış bacaklarıyle yokuşu tırmanmaya başladılar. Zihninde müphem hâtıra levhaları uyanıyor. Yenibahçe'nin namını işittikçe burasını istanbul'un hemen haricinde. kendisini bir ramazan gecesi babasının yanında tiyatroya gitmek için bu sokağı inerken görüyordu. kaldırımların taşlarından sekerek. Ali Şekib «Yenibahçe'ye!» emrini verdi. .. günde onaltı saat istanbul'un inişli yokuşlu sokaklarında şu makasları bozuk sandukayı sürüklemekten bizar olan hayvanlar yerlerinden oynadılar. kulağına yalnız bazı kelimeler geliyordu: «Silik para.. 14 nıak kadar zor bulurdu. hele uzun fesli ibişe ne kadar gülmüştü! Şimdi bunların hepsinden uzak! Hele babasından. birgün onu da. bir tarafta ceviz oynayan dört çocuk zümresinden. bir uğultu içinde sürüklenip gittikçe. önünde akıp gittiğini gördüğü şu sakit hayat levhalarının gizli köşelerine giriyor. O zaman araba bir ıssızlık içinde yuvarlanmağa' başladı. Zavallı babası!.209 lâlet eden bir hareket oldu. sonra fikri bu sokaktan ayrılarak iki tarafa bükülen sokaklardan daha ilerisine hülyasını sevkediyordu. Hele daha ötesini hiç bilmezdi.. Bir aralık Ahmed Şevki efendi: — Hele yokuş bitti.. münferit tesliyetini de kaybedive-recek olursa ne yapacak?.... Çetnberlitaş'tan. Ahmed Şevki efendi araba ile yokuş inmeyi yayan yokuş çıkMai ye Siyah — F. O vakitler Aksaray caddesi henüz Şehza-debaşı'yle Direklerarası'na mağlûp olmamıştı. Ahmed Cemil arabanın gürültüsü arasında işitemiyordu. Artık kalabalık azalıyor. bu tahta evlerin renk renk cephelerinde okunan tefekkür sükûtuna dalıyordu. dedi. Şimdi hemşn onbeş sene oluyordu ki Aksaray'ı görmemişti. Bir aralık annesi hatırına geldi. Ya onu takip eden ikinci matem darbesi! Demek hayat dedikleri şey böyle sonuna kadar müthiş darbeler toplamakla geçecek. Ahmed Cemil karşıya oturdu. sahraların yeşilliklerine sığınmış bir sayfiye gibi tevehhüm ederdi. beride şemsiyesine dayanarak yavaş yavaş yürüyen bir efendiden mürekkeb nadir hayat eserleriyle sükûtî bir hüzün ha-vasıyle dolu bu sokağın perdeleri inmiş kafesli pencerelerini temaşa ediyor. Onbeş sene evvel? Kendi kendisine o zamana ricat ediyordu.. Şimdi manav. o matemin vukuu imkânına titriyordu. hayatının biricik servetini. Araba. Ali Şekib solda kütüphanelerden birini göstererek Ahmed Şevki efendiye birşey anlatıyordu. helvacı dükkânlarının teselsülü gözlerinin önünden geçerken o. Beyazıt'tan geçtiler. atlarında.» Dikkat etmedi. Aksaray caddesine hayat veren hareket burada kesilmiş oluveriyordu. bu korkunç ihtimali düşünüyor. Ahmed Cemil'in gözleri tek tük dükkânlarla su taşıyan bir uşaktan. Aksaray yokuşunun başına gelince Ahmed Cemil'de çoktan görülmemiş yerlerin tekrar temaşasından hâsıl olan bu tahattur lezzeti uyandı. kasap. Şimdi Vezne-dler'i dolduran ramazan eğlencelerinden bir kısmı o zaman bu sokakta halkı han içlerine toplardı.. bozuk makaslarının üzerinde sarsılarak.

Bütün o sakin mahalleleri. yer gösterebilmek için telâş etti. şehir hayatının o sükûn muhitini dimağının içinde görüyordu. müstehzi bir seda gülerek: «Ah:_SeninjtrıüneKver__hulyaların.. Araba durdu. O buralarda duyulan istirahat kokusundan ne kadar uzaktı! Süleymaniye'nin mini mini evi. Burası nazarında bütün beşer hayatının mücessem ve sefalet muhassalası gibi yükseliyordu... hastalığının vehametini idrâk edemeyen zavallılar gördü. dehlizlerden geçiyorlardı. Ali Şek'b yatağın . Yalnız bir sandalye vardı ki Ahmed Şevki efendiye verildi. bu sefalet sahnesine bak» diyordu. Artık gelmişlerdi. arkadaşlarını tanıyınca yatağında doğruldu.. kendisinin nasıl y^^ğJ^^eme^Jı^şLpt^Je^in^çûa^^^içye-rek bir hülya âlemi aradığmı hissediyor. bütün beşeriyetin iltiyam bulmaz yaralan bir an içinde aklına geldi.. çiçekli. basamağa korka korka basarak hopladı. o da bir dairede mukayyid olsaydı. Artık yaln-z kalmaktan usanmiştı.. bir an evvel kurtulmak istiyordu. dedi. Bir el çelikten tırnaklarıyle kalbini sıkıyor..« . bir ses: «Bak. kendi kendisine: «Bir de şu pencerelerin içindeki hayat var!» diyordu. Teşekkür edecek kelimeler bulamıyordu. satıla satıla nihayet son servet olan yorgan da gittikten sonra hastahane yatağına düşen hastalar. Bir koğuşun önünden geçerken bir hastanın iniltisi arasında diğer bir yataktan güftesiz bir nağme işitti.. Onlar kapıcı ile görüşürken Ahmed Cemil bu binanın karşısında soğuk bir his duydu. orada yatağın üzerinde dalgın yatıyordu. koğuşlarının içinde yay takları görüyordu. Acaba onu ne halde görecekler? Şimdi merdivenleri çıkmışlar. Şimdi bütün bu manzaradan. Ayak seslerini işitince gözlerini açtı. memleketinde kendisini bekleyen çocuklarını düşünerek can çekişen babalar. Ne olurdu. şemaların. bir de bu hayata. daha sonra Raci'yi düşündü. Bütün ekmeksiz kalmış aileler. içeriye girdiler. böyle. kendilerine refakat eden hizmetkâr çekildi. Onların geldiğine bir çocuk gibi sevindi. Ali Şekib'le Ahmed Cemil atladılar. iştihar emeli arkasında koşmasaydı da kendisine o evin sükûtu ile uygun olacak bir hayat vücuda getirseydi? Ahmed Şevki efendi: — Geliyoruz!. Raci'ye bir küçük oda tahsis etmişlerdi. baştan başa insanlığın feci levhası şeklinde dehşetini gözlerinin önüne seren bu yerden kaçmak. bir ziyaret gününün haricinde gelenîeri bir resmî adam zannederek selâma duranlar oluyordu._ kadar uzak olduğunu. Ahmed Cemil bunların içinde neşeli çocuklar. Ahmed Cemil burada pencerelerin önüne birikmiş ayakta hastalar. o da burası gibi saadet sükûnu içinde değil miydi? Halbuki o bütün emellerinin şematet ve tarakasını getirmiş. Dehlizde duranlar hayretle kendilerine bakıyorlar.» diyordu. türlü emellere veda ederek burada ellerinden kaçmak isteyen hayatı salıvermemek için cenk eden gençler. Artık hayatın felsefes:nden ne. Ahmed Şevki Efendi inleyerek kapıdan sıyrıldı. kendi kendisine: «Şüphesiz bir genç!» dedi. o sükûnun içme atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın velvelesine boğmuştu..

gözlerin sönmeğe müheyya bir kandil ucunda parlayan ziya bakiyesini andırır nigâhı şehadet ediyordu.» Son cümleye Ahmed Cemil hepsinden ziyade ehemmiyet verdi. Tezkere hemen orada kurşun kalemiyle karalanıvermiş dört satırdan ibaretti.» dedi. Ahmed Şevki efendi bir aralık saatine baktı. Yalnız Raci kendisini affetmiyordu. üzerinde «Ahmed Cemil bey için» kelimeleri vardı. Raci onun bir türlü ayakta kalmasına razı olamıyordu.» dedi.» Ali Şekibin dükkânına geldikleri vakit cam kapının aralığında bükülmüş bir kâğıt parçası buldular. bir veremli simada ölüme tekaddüm eden bu câmid rengi.kenarına ilişti. Çıkarken tanıdıklardan bir genç tabibe tesadüf ettiler. Fakat o artık Raci'yi tamamiyle affa meyyal idi.» diyordu. «daha oturunuz. «ya. tabip cevap verdi: «— Ümit ne vakit kesilir?. buna lüzum da yoktu. bu âlemin kendine mahsus havasım naklediyordu. Raci'nin artık bitmiş olduğuna çökmüş yanakları. Ahmed Şevki efendi anlatıyor. Beni çok sarsmış» mütalâasıyle bir cevap ekledi. Ahmed Cemil. Yürüyebilecek bir hale gelirsem hemen dışarıya can atacağım. matemine tamamen iştirak ederim. Ahmed Cemil dikkat ediyordu.. Ahmed Şevki efendi tekrar saatine bakıyordu. Ahmed Cemil bir cevap vermeğe cesaret bulamayarak ilâç şişelerini muayene etmekle meşgul oldu. yalnız karısıyle Nedim'i unuttu. buraya geleliden beri matbuat âleminin vukuatını öğrenmek istedi.. o: «Arkadaşınıza ben bakıyorum. Yarın sabah gelip beni idarede gör. müteverrimlere mahsus bir müs-tantik inceliğiyle: «Ben de artık bir haftaya kadar çıkarım. zannederim. fakat artık suallerin aşağısı gelmiyordu. kuvvet için ilâç alıyorum. Sana verilecek bir çok havadisim de var.» diyordu. Ahmed Şevki efendi: «ümit var mı?» diyordu. «Hedefi olduğun müthiş darbeyi haber aldım. Seni ne kadar meşguliyet arasında düşündüğümü tasavvur edebiisen müteha -sis olurdun.. hep o içkinin seyyi'esi değil mi?» diyordu. elini sıkmak için ihtiyaMAI VE SĐYAH 213 ¦cim var. sonra onların «elbette!» deyişlerine mukabil «bir daha içmeyeceğim. Hüseyin Nazminin yazısını tanıdı. «Şuraya siz de sıkışırsınız. Seni görmek. Onlar Raci'ye kendisinden bahse cesaret etmediler. Raci'nin yalan söylediğini.. Şimdi sualler başladı. teessüf değil bundan bir memnuniyet hissederek vak'aya vukufunu ona söytlemekten de bir intikam lezzeti duyduğunu fark etti. teessüf ettim! dedi. haset hissi şu ölüm yatağında bile ona kin telkin etmekten hâli değildi. Bir aralık Raci Ahmed Cemil'e baktı: — S. Hüseyin Nazminin ne havadisi . Her şeyden bahsetmiş idi. biraz öksürükle dermansızlık var. Ahmed Cemilin ayakta kalmak için ısrarına karşı sükût etti. daha sorulacak çok şeyler var. Seni birçok defalar aradığım halde ele geçirmek mümkün olmadı. En nihayet kendisi hakkında bir rey almak için. yalnız Ali Şekib. Ahmed Cemil ayakta kaldı. O ısrar ediyor.z de matbaadan çıkmışsınız.

Hüseyin Nazmi'nin tezkeresini alır almaz birden inkişaf eden bir his Erenköyü'ne gitmek için onu sürüklüyordu. Hüseyin Nazmi'nin vereceği havadisi öğrenmek için sebepsiz şedid bir arzu. O vakit ikisinin de gözlerinde daha o mateme dair bir kelime teati edilmeden seri ihtilâçlar hâsıl oldu. tesadüf etmek ümidi şimdi kalbinde bütün hissiyata galebe etmig. odacıdan soru: — Hüseyin Nazmi bey? O kalemden çıkalı bir saat olmuştu. Köşke gitsem ne olur?» dedi. Merakını halletmek için burada da beklemek lâzım geleydi! Hüseyin Nazmi'ye ilk sözü bir sitem oldu! — Verecek havadisin ne olduğunu söyleseydin de buraya yorulmasaydım olmaz mıydı? Hüseyin Nazmi gülüyor. Ahmed Cemil de şu dakikada büyük matemlerden sonra birbirini seven iki kalbin ilk tesadüfünde hissedilen ağlamak arzusuyle Hüseyin Nazmi'ye bakıyordu. geçirdiği ıstırap devresi: arasında biraz şiddetini kaybetmiş.. dedi. Ahmed Cemil kendisini zaptetti. vehmiyle. Gidiyorum. Kapıyı bu defa uşak açtı. çökük çehresini. Köprü'de vapuru beklemek lâzım geddi. Bir aralık kendi kendine: — Ya henüz köye avdet etmemişse!. Fakat burada beklemek mümkün değildi... Kendi kendisine «yarma kadar beklemek mümkün değil. o kadar. Sonra birden arkadaşının. kavi bir ihtiyaç hissediyordu. şu kâğıt parçasında. Köşke gitmek çâresi aklına gelince artık duramıyordu. —¦ Nereye gidiyorsun? . musibetin kahrıyle hırpalanarak ihtiyar olmuş görünen bir vücudu görünce Ahmed Cemil'in karşısında gülmek değil ağlamak lâzım geleceğini hissederek durdu. Eve kadar gitti. Köşkün çıngırağını çekerken. böyle bir gün kapıyı onun açtığını tahattur ederek onun mütebessim simasını karşısında görecekmiş... bir kere daha. merakımdan çatlayacağım. iki hafta içinde büyük bir hastalıktan çıkmış dibi duran zayıf. — Beyefendi geldi mi? Hüseyin Nazmi'nin geldiğini haber aldıktan sonra bir inşirah duydu. Onun hakkındaki derin meftuniyeti. haber vermediği için pek iyi etmiş olduğunu söylüyordu. — Havadis!.olabilir? Bir aralık sabırsızlığından gidip kalemde aramak istedi.. fakat Lâmia'dan bir âşıkane haber getirmiş gibi onun kardeşinin şu yazısında. arkadaşlarından ayrılarak Babıâliye girdi. Lâmia'ya tekrar. dedi. onları ıskat ederek yalnız o sesini yükseltmeğe başlamış idi. bura-^ da geçirdiği yarım saat bir uzun gün kadar sürdü. titriyordu. Fesi ile pardesüsünü çıkarıp fırlatmak için arkadaşının gözlerinden gözlerini ayırdı: — Vereceğin havadisi söyle.. güya bir parça onun sıcaklığını duyarak birdenbire o sevda ateşi bütün kuvvetiyle yeniden alevlenmiş idi... altlarında birer siyah daire beliren gözlerini. o akşam Erenköyü'ne gideceğini haber verdikten sonra bir an evvel yetişmek için yokuşlardan uçarak indi.. başka hislere yerini terkederek susmuş idi.

Ahmed Cemil'in kulaklarına' ıbir şey tıkandı. buna da ayrıca memnun olacaksın.. Hüseyin Nazmi'nin çocukça sevincine karşı Ahmed Cemil duruyordu. Cemil? Tebrikte teahhur ederek aldığı habere karşı durgun kaldığına utandı. . însan kendisinin sefaletinin derecesini bir servetin ihtişamı yanında.. emin bir hayata malik olduktan sonra istikbaline parlak bir meslek 'hazırlayan bu arkadaşı kıskandığı için değil.. o gülerek söyledi: — Senin küçük Lâmia'yı veriyoruz. arkadaşından sevincini saklayamıyordu: — Nihayet tayin edilmek üzereyim.... hiç olmazsa ondan bir vaad alacak olsa. Nefesi tıkanarak sordu: — Ne demek?.— Yalnız orası belli değil.. Teşebbüslerimi biliyordun. Veriyoruz. Hüseyin Nazmi'nin sesini bir uğultu içinde duydu.. Gözleri bulandı.. Bu mesud refiki. bahtsız başlayarak yine bahtsız devam edecek gibi görünen hayatının muhrumiyetlerini takrir ettiği ağır bir yeis duydu. ondan sonra. Hüseyin Nazmi ellerini uğuşturuyor. Londra. Madrid velhasıl bir yere.. Hüseyin Nazmi diyordu ki: — Kimbilir? Zannetmem ki o Ttadar çabuk gidebilmek mümkün olsun. Brüksel. ne demek? Bu kelimenin başka bir mânası olup olmayacağını düşünüyordu... fakat bunlar hep boşa çıkan emellerini.. bedbahtlığının bir hükmünü bir saadet nümayişi karşısında daha büyük bir acı ile anlar. sana verecek başka bir haber var. Hüseyin Nazmi'nin hemen gitmesi onun için bir başka ehemmiyeti haizdi.. nihayet. Paris. MAĐVE SĐYAH 215 — Ne düşünüyorsunuz. O gidecek olursa Lâmia ne olacak? O bulunmadıkça mesele birçok zorluklar kesbediyordu. Resmî muamele hiç olmazsa bir ay sürer. zengin bir babaya. benim için ilk meslek kademesini teşkil edecek bir yer olsun da.. Ahmed Cemil bu ikinci şeyi bakleyerek arkadaşının yüzüne bakıyordu. bu bir saniye zarfında tâ mukaddemesinden şu ana kadar ikisinin hayatını teşkil eden tezad silsilesi fikrinin içinden geçti. Ha. bu suali başka bir sual ile iptal etmek isteyerek: — Demek hemen gidiyorsun? dedi. sefaretlerden birine tayin edilmek için daima uğraşıyordum. durduğu yerde vücudu sallanıyor zannetti..

diyordu... fakat sabredemedi: — Demek izdivaç meselesinin takarrürünü bekleyeceksin? — Hayır. Ahmed Cemil şu dakikada Hüseyin Nazmi'ye hücum ederek bağırmak hevesini duydu.. Ya o defterin altına yazdığı iki kelime. Ya o...Hüseyin Nazmi alay ediyordu: — Ne demek olacak? Ben gidiyorum. «Belki henüz bitmiş bir mesele değildir. Nefsini zaptederek bir şey ilâve etmek istiyor. duymadığı şeylerden bahseden bu adama o boş ve sabit nazariyle bakarken başka bir âlemde gibiydi. O zaman Hüseyin Nazmi tasavvurlarını anlatmağa başladı Tâyin olunacağı memlekete göre bir hayat tarzı ihtiyar edecekti. •••. bütün hülyalarımı kaybettim. Şimdiye kadar söylemeli değil miydim? Ya beni anlamamış. ölmekten başka birşey kalmamıştır? Boğularak: — Tebrik ederim! dedi.Hepsi hâtırasından birer birer geçiyordu.. eve bir enişte geliyor... şimdi bana: «Hayır.. şu sözler ağzından taşmak istiyordu : — Demek beni aldattınız?. fakat bunu. Ah bilsen Cemil. fakat düğün teah-hür etse bile hiç olmazsa nikâh merasiminde hazır bulunmak istiyorum.. O vakit Ahmed Cemil Lâmia'nın parlak ve siyah gözleriyle kendisine tatlı bir tebessüm içinde kavî bir sadakat vaadi yolladığını görüyordu..» diyordu.. Lâkin bilmiyorsun ki ben ona malik olamazsam benim için hayat bitmiştir.. fakat artık lâkırdıya devam edebilmek için kuvveti yoktu.. Anlatıyor. o takarrür etmiş bir mesele. bir yandan da bir mektebe. yahut güzel sanatlardan birine intisap edecekti. fakat bir kelime daha söylerse saklamak istediği bu müthiş ıstırabı. bir iskemleye düşmek nev'inden oturdu.. alay ediyor. daha sonra o edebî müsamere. Lâmia. Aşkının bütün muhtasar tarihini teferruat ve tafsilâtıyle zihninden geçirdi. Lâmia'nın çocukluğuna ait vak'alar^ Bon Marche'deki tesadüf. aksini haber almaktan ürkerek istizaha hizmet edecek bir şey söylemekten çekiniyordu. Bu işittiğim şeyler hep yalan olabilir. değil mi?. şu şimdi kalbini kıvıran vahşî ye'si gizleyememek-ten korkuyordu. Lâmia'nın benim hayatıma lâzım bir şey olduğunu hissetmemiş ise?. kendisini kımıldamadan sabit nazarlı gözleriyle dinleyen arkadaşına uzun uzun emellerinden bahsediyordu. hayatımda yalnız bunu muhafaza etmek isterim. evet... Kendi kendisine: — Mümkün değil. Lâmia sesindir!» diyecek... ah ben!. Demek onu bana vermeye-cekdiniz?. Ahmed Cemil karşısında anlamadığı.» dedi.. annesinin ısrarına karşı nefsini .. şimdiden kendime nasıl bir hayat tâyinine başladım.. ya siyasal bilgilere. ya hukuka.. Lâmia'yı başkasına vermek beni öldürmek demek olacağını şu karşımda gülerek hülya kuran adam anlamalı. onları umulmayan bir vak'a alt üst edebilir.. yalnız Lâmia'nın muhabbetine bir senet hükmünde değil miydi ? Şimdi zihninde Lâ-mia'yı babasının. Lâkin ben. Bir aralık aklına son bir ümit geldi. Kendi kendisine: — Ah! Mümkün değil!. bir akşam burada gezerken gözlerinin selâmı. kendisi?. bir yandan resmî vazifesiyle meşgul olarak.

havasız kalmış gibi ciğerleri darlaşıyordu. ne kadar uzaktı!. fakirliği mesleksizliği aklına geldi. . bahçeye baktı. Biraz dışarıya çıkabilmeği bir küçük necat vesilesi olmak üzere telâkki etti: — Evet. o hayatının her sırrına munis olan odacıtta olaydı. Burada. dedi. Bir aralık: — Lâkin ben ne kadar cebîn bir adamım. Hüseyin Nazmi çıkınca Ahmed Cemil ayağa kalktı. Ah! Onun kendisi için ağladığını bilse. Cemil ? diyordu.. sabrını tüketiyordu.. giyineyim.. yalnız bununla müteselli olacak. yastıkları ısırarak. Şimdi Ahmed Cemil yine Lâmia'yı yine kendisi gibi şu boşa çıkan aşkm matemiyle mahzun görüyordu: Hüseyin Nazmi: Cevap vermiyorsun. Niçin hepsini Hüseyin Nazmi'ye söylemiyorum? Neden şimdi bütün hakikati itiraf ederek: «Onu bana ver. beni doyurunuz. Lâmia'yı ne sıfatla talep edecek? Onun dest-i izdivacına nasıl hak iddia edecek ? Lâmia kendisinden ne kadar uzak.. mecnun bir yeis tuğyanı ile. sonra arkadaşının matemini düşünerek bu sualine nedamet etmiş göründü: — Canın sıkılıyorsa dışarıya çıkalım. çıkalım. Ahmed Cemil'in yalnız kalmağa ihtiyacı vardı. Lâmia'nın da matemini tutacaktı. Hüseyin Nazmi'nin karşısında bir şey yapamayarak durmak müthiş bir azap idi ki. bunu mümkün olup da görse. hayat artık taşınamayacak bir yük hükmünde kalacak. Sonra bütün zavallılığı. yalnız bu mükâfata mukabil onu kaybetmeğe muvafakat edecekti. bundan da vazgeçmek lâzım geliyor? Bir sarmaşığın üstünde iki serçe yekdiğerini kovalıyordu. dedi. Ah! Onu şöyle avucunun içinde sıkarak ayaklarının altına atsa. evet. «Lâmia'yı bana veriniz» demek.. o benim olmayacak olursa.. Demek bu hülyasına da veda etmek.» diyordu.müdafaa edememiş bir zavallı sıfatıyle görüyor. hususiyle bugün onun bu derece biçareliğinde bu isteğe cesaret etmek: «Beni evinize kabul ediniz. Şimdi ne yapacak? Gözleri arabayı takip ederken o kendi kendisine soruyordu: — Buna da böyle tam bir teslimiyet ile mağlûp mu olacağım? Bir şeyler yapmayacak mıyım? Bir şeyleri kırıp parçalamayacak mıyım? Heyhat! Artık elinde kırılıp parçalanmış bir hayat kalmıştı. boğuluyordu. beni besleyiniz» demek mesabesinde değil miydi? Ah! Lâmia'nın beklemesi mümkün olabilse?. yatağının üzerinde kıvranarak.. kendi kendisine: «Đhtimal ben burada kalbimin koptuğunu hissederken o da yukarıda ağM A Đ VE SĐYAH 217 lıyor!. sonra gözleri kapının önünden bir arabanın toz kao x x sırgalarma bulanarak geçişine daldı. Kütüphanenin penceresine dayandı.» demiyorum.. dedi. artık bunalıyordu. Ah! Bugün buraya niçin gelmişti? gu dakikada evinde. O muvaffak oluncaya kadar bekletseler!. artık metanetini sarsıyor... — Öyle ise beni biraz bekle.

fakat bu öyle bir nazar idi ki hiç bir şey ifade etmemekle beraber Ahmed Cemil'e bütün hülyasının bir yalan olduğuna şüphe edilmeyecek bir bedahetle şehadet etmişti.... Bir aralık durduğu pencerenin altında kumların çıtırda-dığını işitti. Đkisini de arkalarından görüyordu.. Ahmed Cemil bu çehreyi bir defa daha görmeğe muhtaç idi. Biraz evvelki tebessümü ile. yalnız o kadar.. bir nazar ki güya orada. Kim olduğunu görmüyordu. «Şimdi beni görecek!. Ahmed Cemil bulunduğu yerde vücudunun eridiğini hissediyordu. Evet. ruhunun içine sararak bu yadigârı hayatının biricik saadet nasibesi hükmünde .. Ahmed Cemil: «Ben zaten çıkmaktan vazgeçtim! dedi. gözleri aşağıdaki pencereye tesadüf etti.» diyordu. Eğer Lâmia bu anî nazar içinde ona küçük bir tesliyet mânası göndermiş olsaydı hepsini unutacak. Hüseyin Nazmi içeriye: «Geç mi kaldım? diyerek» girdi.. gözleriyle onu âdeta çekiyordu. şüphesiz akşam seyranını yapmak için bahçe kapısına doğru ilerliyorlardı. yalnız halledilecek bir merakı kalmıştı: — Acaba verdikleri nasıl adam? diyordu. yalnız bu nazar bir cinayet hükmünde idi. Lâmia şimdi nazarında ona hiyanet etmiş bir vefasız sıfatında görünüyordu. sonra yavaş yavaş Lâmia'nın mürebbiyesini farketti. eliyle göğsüne bastı.büsbütün hurdahaş etseî. bir saniye sonraki lakayt nazariyle Lâmia güya yukarıya: «Ne kadar bahtiyarım!» derken aşağıya: «Bu kim oluyor?» demişti. bir MAI VE SĐYAH 219 mazi yadışı bile kalmayacak? Demek aralarında her şey bitmişti?. elini salladı. fakat bu nazardan müthiş bir ıstırap duyuyor.. Ahmed Cemil ona da razı olmadı. acaba Lamia da beraber mi? Evet. manasız idi. Bir nazar ki ba-kışıyle beraber ayrıldı. Artık onu istemiyordu.. onun için çıkmamağa karar vermişti.. Lâmia köşkün ikinci katına bakıyordu.. Şimdi. Hüseyin Nazmi: «Sen bilirsin! öyle ise bahçeye çıkalım!» dedi. besleyecekti. Artık ona tekrar tesadüf etmekten korkuyordu. Demek Lâmia ile onun arasında hattâ bir ülfet bakiyesi. Biraz evvel onu gülüyor görmekten tahammül edilemez bir işkence duymuştu.. başını çeviriyordu. onu görmeğe nasıl tahammül edecek? O zaman mürebbiyesine yetişmek için Lâmia'nm biraz acele yürüdüğünü gördü. Ahmed Cemil şimdi Lâmiayı kaybetmekten değil. Onlar. şu bir saniyeden sonra Lâmia'ya bir husumet hissediyordu. Sonra karşısındaki tuhaf bir işaret etmiş gibi küçük bir kahkaha ile güldü. şu pencerede kimse yokmuş gibi kayıtsız. Ahmed Cemil artık onu görmemek için oturdu. yalnız o nazarın hâtırasını bütün kırılan aşkının bir yadigârı kabilinden hayatının sonuna kadar saklayacak. orada da Lâmia'yı tekrar görmek tehlikesi vardı. bir ayak sesi daha vardı. köşke baktı. hele Lâmia'nm o yukarıya bakarken güldüğünü bir cinayet kabilinden affetmiyordu. . Lâmia başını çevirdi. kapıya yaklaşıyorlardı.

Ahmed Cemil bunda da. «Meselâ hizmetçilerden birinin bir manalı işaretine gülmüştür. biraz evvel yarım kalan bahse riceti tercih ederek: . Bu tabir ağzından nasıl sahte bir nağme ile çıkıyordu. bilse ne kadar. çökük yanaklarıyle gerilerek daha zayıf bir hal almış. Lâkin bu son nazar onu şimdiye kadar aldandığını. «Ben fakirim.. O şimdi mürebbiyesi-nin yanında belki nişanlısını görmek emeliyle koşarak yürüyordu.. Uzun uzun muayene etmekten. sadece «Lâmia!.Hüseyin Nazmi şimdi arkadaşını garip bularak hayretle yüzüne bakıyordu... Oh! bak. hasta. Kayıtsız görünmek için ayağa kalktı güya kütphaneye bir göz atmak istemişçesine ilerleyerek Hüseyin Nazmi'nin yüzüne bakmaksızın sordu: — Hemşire Hanımı kime veriyorsunuz? Hemşire Hanım!.... fütursuz nazarı olmasaydı şu dakikada hepsini itiraf edecekti. fakat bekleyiniz!» diyecekti. Şimdi ondan da ayrıca nefret ediyordu. Ahmed Cemil'in gözleri ağlamış gibi kızarmış..» diyor.. Demek resmi de var? Bir resim ki Lâmia saatlerce onun temaşasına dalmış olacak! Hüseyin Nazmi kütüphanesinin çekmesinden çıkararak resmi uzattığı zaman Ahmed Cemil bunu bir an evvel görmek tehalükiyle almakta acele etti. resmini göstereyim. Demin gülerek yukarıya baş sallayışı. ve hiç bir vakit sevmemişti. ne derin bir nıühlik marazla hasta idi. Artık kalbinde ateşten bir pençe ile o nişanlı için tahammülünü aşan bir kıskançlık duyuyordu. Hüseyin Nazmi cevap verdi: — Oh!. bir mütalâa serdine kuvvet bulamayarak. Hüseyin Nazmi yanına kadar gitti. Ah! Zavallı hülya esiri!. bu aşkı yalnız kendisi icad ve tezyin ettiğini anlatmıştı. Lâmia'nm son kayıdsız. Evet Lâmia kendisinisevmiyor. bu nahoş tesirin zail olabilmesi korkusuyle daha iyi görmekten çekinerek kütüphanenin kenarına bıraktı. Ahmed Cemil cevap vermedi.. Erkân-ı harbe mahsus alâmetle müzeyyen elbise içinde ona mağrurâne bir istihza ile bakıyor gibi duran bu resme yalnız bir göz attıktan sonra* o çehreyi soğuk bulmak istedi.Lâmia'yı ağlıyor tevehhüm ediyordu..» diyemiyordu. Bu resim!... ellerini tuttu: — Lâkin Cemil. beş dakika evvel kavî bir muhabbet teminatı hükmünde olan bütün o hâtıraların mânâsız şeyler olduğunu. Lâmia ne kadar bahtiyar! Nasıl gülüyor! Elleri kilitleniyor.. işte. bütün dertlerini uyuşturucu bir zemzeme ile sallayan o ismi söylemiyor.^. göğsü sık sık nefeslerle şişerek donuk bir nazarla gözlerini ona dikmişti. Elleri ateşler içinde yanıyordu.. sen hastasın! dedi. bütün çehresi hafifçe. Lâmia'nm nişanlısına tesadüfü ihtimaline ait bir lâtife keşfediyor. Evet. iskemlesinin üzerinde kıvranmamak için kendisini zor zaptediyordu. Bütün hülyalarını semavî bir beşik içine koyarak...

Hüseyin Nazmi: «Şayet okumak istersen kütphanenin anahtarları oradadır. bu ümüitsiz gördüğü arkadaşın yanında kendi ümitlerine dair söz söylemekten sıkılıyordu. Bundan sonra kimin için çalışacak ? Nasıl bir ümide hayatını vakfedecek ? Arkadaşından intişar eden yeis havası artık Hüseyin Nazmiye de sirayet etmişti. Ahmed Cemil de yalnız kalmakta acele ettiler. derslerini de bırakmıştın. Arkadaşının bu sözü Hüseyin Nazmi'ye istizah etmek istediği şeylere dair sual iradı için cesaret verdi: — Hakikaten. yalnızlığından emin olmak istiyordu. şimdi?. sonra istemeksizin ağzından şu cümle döküldü: Ah! Ben de gitmek isterdim. bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Hüseyin Nazmi onu yalnız bırakmakta.» diyerek arkadaşını yalnız bıraktığı vakit Ahmed Cemil büyük bir azaptan kurtulmuş gibi bir nefes aldı.» diyordu. Bir aralık aklına resim geldi. bir daha görmek istedi. Kapısını sürmeledi.. bir sirkat ika ediyormuş korkusuyle muma yak-'laştı ve baktı: «Güzel değil!» diyordu. «Ah! sabah olsa da buradan kaçsam. Sen beni bırak da kendinden bahset... Evet. sen ne yapacaksın?. Matbaadan çekilmişsin. bunlar bütün yaşamamış yahut yaşamaktan yorulmamış adamların sahte şiirleri.. kolkola gördü. Bütün şiir ve felsefe işte şu dakikada onun bu melal ve yesinde muhtevi idi. uyuyamayacağını biliyordu. Okumak?. O zaman onunla aynı çatının altında bulunmaktan elîm bir azap hissetti. Ahmed Cemil dudaklarının arasından cevap verdi: — Matbaadan çekilmedim. sahte felsefeleriydi. O şairler.. o sevgili kitaplar. kendi kendisine: «Şimdi ben burada yeisimle zehirlenirken o yukarıda yine bahtiyarlığından gülüyor» dedi. — eliyle işaret ediyordu — uzak bir yerlere gitmek isterdim... kütüphaneye giderek çekmeceyi çekti. elinden gidiyordu.. o yalnız bir şey için çalışmakta devama kuvvet bulabiliyordu.. kovuldum. ben de bir yerlere.. Onların . Ondan uzak bulunacak olursa yesinin ezasını daha az Eyüb'e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. açık penceresinin yanma oturdu.. bundan sonra ne A ±Đ 221 yapacağımı da bilmiyorum. Artık bunların hepsinden nefret ediyordu. Bu akşam iki arkadaş hayat-ı refikanelerinde belki birinci defa olarak yekdiğerinden sıkıldılar. soyunmadı... Alarak utanılacak birşey yapıyormuş. şimdi o şey Lâmia da. Hüseyin Nazmi resmi oraya koymuştu. Sonra birden zihninde bu resmin sahibiyle Lâmia'yı yanyana.— Demek gidiyorsun? dedi.. Onu pek iyi görmemişti. şimdi o da kendisinden bahse cesaret edemiyor.

burada yalnız Ölüler arasında dolaşmak istiyordu. bu toprakların yumuşak kucağında. orada yüzü koyun. şu derin sükûn içinde. Şimdi gözlerinin önünde bu kabir açılıyor. bir çocuk mezarıyle gençliğine doyamadığı için başını bükmüş gibi duran bir genç kadının mezar taşı arasında îkbal'in henüz taşı dikilmemiş. Şimdi kardeşiyle kendisinin hayatında bir başka türlü mücaneset görüyor. kardeşim? Sen de benim gibi hayatın fena bir latifesine mi tesadüf ettin?. Đkbal'in mezarına yaklaşınca bacaklarında bir zaaf hâsıl oluyor. Birer yeşil sütun gibi uzanan iki servinin fevkinde süzülerek. Đkbal'in o makberden çıkan sesini duyuyordu. güya bu mahrem gençlik yatağının üzerine pullu bir tesliyet sütresi çekmek istemişti. işte orada idi. açık duran çekmeceye fırlattı: «Ah! Bir gece yine burada nasıl bir ümit ile uyuyanıamıştım.. güya içinden bütün hayatı kemiklerini kıran bir ıstırap arasında mengenelerle. ba-ğırmamak için yastıkları ezerek. fakat içeriye girmek için cesaret bulamadı. şu parmaklığın yanında. güya bu hoş sükûn köşesine bir hayat tebessümü yollamaktan utanarak. «Sen de mi. tesliyet ve istirahat veren yaşlarla — burada. Oh! Bilsen burası ne kadar rahat! Şu muhteriz. şimdi kalbinde feveran eden canavar kıskançlığıyle vahşî bir yeis içinde kendisini yatağa attı. Seninle burada iki kişi yanyana. elenerek muhteriz.» demek istiyordu. ben dikişimi dikerken kendimizi mesut zannettiğimiz zamanlara benzer bir refakatle fakat bu defa ebedî ve mesut bir rafakatle. seni de yatağımın yanına alarak beraberce. . ona daha. ibaşını tuttu. çekiliyormuş gibi kollarım kıvırdı.. Eyüb'ün tenha sokaklarından geçti. sükût ve ârâma nasıl yakın bir saadet var!. Gidip güya ona: «Bak! Ben de senin gibiyim. oraya mümkün mertebeye genç vâsıl olmak için yavaş yürüyordu. Burada. Đkbalin mezarına gitmek için ihtiyaç duymuştu. Đkbal başını kaldırıyor. Ahmed Cemil orada durdu... insanlardan eser görülen taraflarından kaçtı. son bir öpüşme içinde birbiri için ağladılar. yorganları parçalamak isteyerek kıvrandı. Ah! o geceden ne kadar uzaklardayım!» diyordu. Sabahleyin kütüphanenin açık odasından Hüseyin Nazmı baktığı zaman arkadaşını göremedi. bilsen ne hoş bir hayat.. haniya bir vakitler sen kitabını okurken. parmaklıktan baktı.ikisini dtıdak dudağa tahayyül etti. O zaman vahşi bir kıskançlığın müthiş ateşini duydu. onun için o ülünün hatırasıyie kendi mahrum hayatının arasında her vakitten ziyade bir rabıta keşfediyordu. belki henüz toprağı kuramamış kabri büsbütün ölmemiş bir hasta yatağı gibi şifaya muntazır mütereddit bir eda ile uzanmış yatmıştı. yatardık!» diyordu.. o kadar genç öldüğüne teessüf etmemekli-ğin için sana kendimi göstermeye geldim. güneşin altında. sana da biraz yer açmak için sıkışarak. Resmi. hâlâ mağmum gözleriyle gülmeğe çalışarak — o son def a-ki nazariyle bir tebessüm yollayarak — bakıyordu. o saatte Ahmed Cemil Eyüb'e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. •Tayin edemediği bir sebeple bugün Eyüb'e. karşı karşıya. Ahmed Cemil bu sözleri işitiyor. Nihayet onun taze kabrini kucaklayan mezarlığın önüne gelince durdu. perişan güneş kırıntıları toprakların siyah ratıp rengine dökülmüş. yaşları kuruma-mış. îki tarafı parmaklıklarla1 çevrilmiş mezarlardan bakan taşların nigâhı altında yürüdü. o hayale bakarak gözleri bu defa — bir kırılmış hayatın matemine tahammül için karar verildikten sonra akan sakin.

Buradan ayrıldıktan sonra Ahmed Cemil kalbinde bir hif-fet hissediyordu. durmayarak geçti. Şimdi.. Artık her şeyi tesviye için zihnen karar veriyor.nız kardeşinin hâtırasını belki rencide edecek şeyler tahaddü-süne sebep olacağını anlamış.» diyordu... evvelâ karşısındakini tanıyamadı. Artık ikmal edemedi.. size tesadüf ettiğime ne kadar memnunum!.» diyordu. şimdi nasıl mağlûp çıkıyordu! Yoluna bir Vehbi beyin tesadüfü bütün hayatmm mecrasını tebdil etmişti. madem ki yaşamak için bir sebep var.. onu hiç affedemeyeceğim.Pacağım?» diyordu.. Ahmed Cemil yüreği ezilerek ayrıldı.. O vakit kendisiyle annesi kalıyordu.» diyordu. bakınız. Buradan nasıl geçmek emelinde idi.. Ah!. elinde olmaksızın başını çevirdi. Fakat artık birini feda etmek lâzım geldi. Bu cadde!.. bütün zorluklara karşı türlü kolaylıklar icat ederek çare buluyordu. kendi kendine: «Đkbal sağ olaydı demek o da affedecekti.. Onları hâlâ saklıyordum. O zaman istikametini tedbil ederek geçmek lâzım gelirken o alevli gözleriyle doğrudan . Matbaanın önüne geliyordu... dar kapısından dehlizi gördü... zannediyordum.. bir valide var.. sonra birdenbire sırrını tevdi ihtiyacına mağlûp olarak paraları titreye titreye mendilinin ucuna sararken Ahmed Cemil'e anlatt: — Bu kâğıdı anladınız a. O başını sallıyor. «o lâzım değü. Yavaş yavaş birşey yapamayâctgînî|yal... Ahmed Cemil sarraftan aldığı izahatı Raci'nin zevcesine teşrih etmek istedi. bundan tahammül edilmeyecek bir eza hissetti. iyi yapıyorum. Nedim'in kâğıtlarından biri. fakat hekimlerin kat'i ümit ettiklerini anladıktan sonra.. — Yüzünü örten peçenin altında ağlıyordu — onunla bir vakitler bu kâğıtlar için kavga etmiştik. Bu sesi tanıyarak başını çevirdi. Hissiyata taallûk eden şeylerde erkekler kadmlannne kadar dununda!. günler geçerek muhakemesine hüküm geldikçe intikam almak ümidi tezelzüle uğramıştı. yaşlar tamamiyle boşanmıştı. birden bu adam hakkında duyduğu nefret ve adavet feveran etti.. diyordu. O vak'adan sonra onu hiç görmemişti. sonra o söyledikçe anladı: — Beyefendi rica ederim. biri müstehzi tebessümüyle. karşısından Vehbi bey geliyordu.. ölüme benzeyen bir hayat ile yaşamakta devam ederim. Şimdi buna da çare buluyor... yine onun için feda ediyorum.. Ah! bilseniz...... j.. ikisi de yaklaştıkça yekdiğerine mağlûp olmak istemeyerek gözlerini indirmiyorlar . bir umumî vekâlet ita ederek meselenin tesviyesini onun reyine bırakıyor. Zevcimin hastahanede ölmesine müsaade edemezdim. buna mağlûp olmamak. Ahmed Cemil o istihza tebessümünü gördü. Fakat zihninde müziç bir endişe vardı.. öteki kinden tutuşmuş nazariyle bakışıyorlardı. Onları Ali Şekib'e havale ediyor... buna mukabele etmek için mücbir bir arzu duydu. Bütün münkariz emelleri için artık mustarip değildi. Zaten artık hayatında zor işler bir evle matbaadan ibaret kalmıştı. Güya o ziyaret. değil mi efendim?. kaç kuruş ediyorsa tamam alayım da. şuna bakar mısınız? Kadın bir sarraf dükkânının önünde elinde bir demiryolu kâğıdını göstererek: — Bunun hesabını anlayamadım.-*" JsaDialı caaaesını çıkıyordu. Ye-nicami avlusundan geçerek imarethanenin önüne gelmişti ki bir kadın sesi «Beyefendi» dedi. kendi kendisine: «Evet... değil mi?. Bu müşküllere zihninde karar verdikçe: «Ah! yalnız o herif kalıyor! Ona ne ya. bütün hayatının acılarını lâtif bir gayş ile uyuşturmuştu. Birdenbire kalbi büyük bir heyecanla çarptı. bu halde.

ikisinin de taklitlerini yaparak.. Said'le gülerek dinliyorlardı. 15 ha efendinin gözlük perendejlerini tadat ederek anlatıyordu. mahvolan emelleri. dedi. Ahmed Cemil iade etmiş oluyordu. Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin kararı veçhile Hüseyin Baha efendiye vereceği maaşı bu ay kesmek istediğini. yolcular düşecek zannettiler. Hattâ arkadaşının dükkânına girerken tebessüm ediyordu. Bununla nice hazmedilmiş tahkirleri. sonra gülümseyen. Fakat artık vakit kalmamıştı. Hüseyin BaMai ve Siyah — F.. birden bu muvakkat neşve güya damarlarında dondu. . neticesiz kalmış bir meslek hülyasının hüsranı. mecruh . Şimdi kalbinde büsbütün bir hiffet duyuyordu.doğruya Vehbi beyin önüne yürüdü. hepsinin birden toplanan yeisile dolu olan bu. O hayretle baktı. Nihayet Ahmed Cemil de tasavvurunu söyledi: O da ev ile matbaa meselesinden dolayı dâvaya Ali Şekib'i tevkil edeceğini anlattı. hayatında münkariz olan neler varsa. O hikâyesini tekrar etti: — Ne olacak. kolunu açabilmek ne kadar mümkünse o kadar açtı. fakat sallandı. ona bir kelime söylemek zamanını bırakmaksızın çevrildi. Đkbal'in faciası. Nihayet dâva. bir saniye kadar durdu.muş bir kuvvetle vurmuştu: öyle ki Vehbi beyi dükkânlarının kapısının önünde hava alan kitapçılar. el. Orada Ahmed Şevki efendiyi ortalarına alarak Ali Şekib. «Ne var?» dedi. daha sonra: — Ha. hepsi bu hayatın olanca acıları o tokatın içinde idi. Onu görünce hep bir ağızdan «Đşte!» dediler. Ahmed Cemil gülüyor. Onun birden o tebessümü uçtu. artık âdeta eğlenerek anlatıyordu. ailesinin mahvolmuş saadeti.. haberiniz yok. münkesir aşkının feryadı. etrafını almak üzere yaklaşan halktan kaçarak matbaasına ilerledi. Bir aralık dükkânın camlarından Hüseyin Nazmi'nin geçtiğini gördü. sahiib-i imtiyazın ömründe belki birinci defa olmak üzere hiddet ederek dün matbaada aralarında münazaa tahaddüs ettiğini en küçük teferrüatiyle. Tam karşı karşıya gelmiş bulundular. Ali Şekib'in dükkânına girdi. Ahmed Cemil onun şimdi sararan çehresine: «Bana mı gülüyordunuz?» sualini fırlattı. sonra cevabını beklemeksizin.Ahmed Cemil'in bütün. bir akşam bu mülevves mahlûkun ağzından dökülen levsleri. zevkinden gülüyordu. hepsi tekrar başlaması için Ahmed Şevki efendiye baktılar. Güya bu tokatla bütün elem yüklerini silkip atmış gibiydi. yan tarafa bir adım atmak istedi. Vehbi bey şu dakikada sol yanağından muzdarip olmalıdır. ona tâ kalbinin kan döken cerihasından kop. gazetenin tatili. şimdi senin herifle Hüseyin Baha efendi tutuştu. şimşek gibi gürültü ile çakan bir tokatla Vehbi beyin yüzüne çarptı. hususiyle o tekmeyi. mümkün olursa haciz. Düşmedi. Ahmed Şevki efendi netice vehamet kesbederse kendisinin de mutasarrır olacağını düşünmek istemeyerek sevmiyor. Bu tokat!. Ahmed Cemil güya halkı oraya biriktiren bu vak'adan amil değilmişçesine sükûnla ilerliyordu.

o matemlerinin mültecasına koşmak için çıktı.ancak beş senelik . Artık kuvveti kalmamıştı.. ^ 19 Odasında büsbütün yalnız kalmak..aşkı kalbinde feryad etti: Ah! Lâmia. «bu gün sizin tesliyetinizin kollarına başka bir ıstırap ile geliyorum.. şu minderle yatak. / /«Nasıl yaşıyacağım?» diyordu.la ağlıyordu. bunlar bi-ribirine karışıyor. Şimdi bütün matemler hep birden uyanmış idi. artık burada. Şimdi ağlıyordu. «işte ben seni bu omuzlan çöktüren yüklerle yaşayacağım. ' bu bütün ufak tefek. aczin_ve_yeisin meftuniyetiylejakan sıcakjveJu^daiûlaJar. Ah! Bundan sonra yaşayacağı seneler.» demek isteyen.. Lâmia'nm çehreleri birer birer. sakin ve âheste^yaşlarja. onun hüvi-/ yetiyle tahamnıür eylemiş idi. bu kabir ziyaretinin sükûn hediyesi. Yataklığın sütununu tuttu. sönmüş hülyalarla. unutulmaz matemlerle istikbalin önüne çıkacak. Evet. bazan melûl bir eda ile yavaş yavaş. kitaplara. onun hayatının nefesiyle teneffüs etmiş. arkadaş resimlerine. Lâmia'yı. yalnızlığından emin olmak için kapısını sürmeledikten sonra bütün buradaki hissiyatına mahrem olan şeylere. Burada ne utanılacak yabancılar.zaman içinde hayatın ne zâlim sillesine uğramış idi! Daha hayatın henüz mukaddemesinde iken bundan sonra kırılmış emellerle. bazan ondan kaçmak isteyerek.. ve salıverdi. o tokatm itminan ve tes-liyeti birden silindi. gülmemek için sebepleri olmayan arkadaşların arasında duramadı. Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir. / ne sıkılacak arkadaşlar vardı.. başını. Bu odacık.. babasını. Ikbal'in. burada yalnız kendisinin haya-¦ tından başka bir şey yoktu. şimdi evine.! Sahih Lâ-mia'yı da kaybediyor mu? Hayatında dünkü gece bir fena rüya değil miydi? O vakit hakikatin bütün acısı tekrar uyandı. zihninin içinde bir şimşek tekerrüriyle birbirini takip eden levhalar gibi sonsuz bir silsile şeklinde görüyordu. uçup silinerek zihninin içinden geçiyordu. _Ne^ için bu. bu mini mini kö-/ şecik. kadar hülya esiri olmuş _idi! ~"~ . o zaman yine babasının. ateşler içinde yanan başını bu soğuk demire dayadı. Bu evvelâ boğuk. gözlerini kapadı. burada dünden beri MAI VE SĐYAH 227 tazyik ede ede kendisini hasta eden ıstırap feryadını salıvermek mümkün idi.» diyecekti. o nasibsiz.. senelerden beri onun kalbiyle birlikte i çarpmış. Bu duvarlar. duvarlara kendisini görmekten malızuz olarak mütebessim bakıyor gibi duran mektepte yapılmış levhalara ıbakti. Babasının vefatmdan sonra geçen beş senelik . kısık bir inilti gibi başladı. merhamet arayan şaşırmış gözlerle baktı. bana her vakitten ziyade gülünüz. onun. belki kırk sene. yalnız onun idi. kim bilir! yirmi sene. burada hiç utanmayarak nefsini zabta lüzum görmeyerek kalbinin olanca yaralarını şu sâkit fakat müşfik mahrem dostlarını önlerine serebilirdi. Đkbal'i. ümidsiz senelerin kuru geçişi içinde kırık bir hayatı sürüklemek onun için ne büyük bir işkence idi.

Ah! Artji^ulyajarından^ büsbütün .. okumadı. O zaman eserini düşündü.bir. ne hasetlere tesadüf edecek! Gözlerinin içi size temin ettikleri şeyin zıddiytle gülen bir takım adamların «Bu ne ulvî şiir!.. kendisine ne kazandırabilirdi? Merak ederek bir göz atacakların ka-yıdsız bir tebessümünden. okumak için bir heves duymadı... ahmakça bir hülyanın galat rüyetiyle malûl gözlerine başka türlü görünen matbuat âlemine attıktan sonra ne olacaktı? Bunun neşvesi ne kadar sürecekti? Bir hafta. mademki onu kendisine bırakmıyorlar ve bütün o aşk dünyası bir yalandan başka birşey değilmiş.. onu şuracıkta en küçük bir yaşamak arzusundan tam bir mahrumiyet içinde bırakmış idi. Bir vakitler bunun için neler kurmuş. Fakat.ayrıljnak^^niardjjijbir nişane bile bırakmamak için ihtiyacı ..Jiay.... onunla nasıl ümidlerin tahakkukunu temin edecek zannetmişti. ondan neler beklemiş idi^f Şimdi o kadar çocuk olduğundan utanıyordu. bu toprak parçasının üstünde bir şür bulutuna sarınarak uçmak için çalışmamış olsaydı bugün bu kadar mağlûp olmayacaktı. / En küçük sebepleri en büyük hülyalara kâfr* addetmiş. Bu eserden nefret ediyor. ^n_y£_ruJhunj^jbjTak_mıs_jdi.. o defteri — bir vakitler eline aldıkça PF^ 2'28 MAĐ VE SĐYAH göğsünü gurur ile şişiren o defteri — bugün bir ölü yadigârı gibi soğuk bir hisle aldı. belki onbeş gün..at vücude getirmiş idi. evet o malûl bir dimağdan başka birşey değildi. o halde buna ne lüzum var?.. Bu eserden neler beklemiş. Bu..» deyişlerinden nasıl üşüyecek. Ah! Bu eser!. fena bulmaya hazırlanmış beş on arkadaşın ağzında yalan tebriklerden başka bu eserden ne ümid olunabilirdi? OJbuna hayatının en_güzeLBagŞasıru_feda etmiş. kendisine sahte esaslar üzerine Jturulnmş .. şimdi ondan bir soğukluk tereşşüh ederek vücudunu üşütüyordu. Halbuki o.Biraz hayatın maddiyetini düşünmüş. kırık hayatının intikamını ondan almak istiyordu.. Şimdi Raci'yi haklı buluyordu. Bunu. bu küçük defteri avucunun içinde muzır bir böcek gibi sıkıyordu. Đşte şimdi Hakikatin insafsız rüzgârları üzerinden geçtikçe o hülyaları hej) birer birer düşünmüş. aramaksızın hemen bir yerinden açarak baktı. daha sonra müebbed bir nisyan! Yalnız onbeş günlük bir mes-tî lezzeti için ne tahriklere hedef olacak. O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka birşey miydi? Yazıhanesine gitti. şimdi mademki artık Lâmia elinden kaçıyor. o biçare malûl dimağ. kapadı. Ah! Bu eseri! Fakat şimdi ona ne lüzum var?.

O zaman Ahmed Cemil iki eliyle defteri ortasından ayırdı. şu elindeki defteri yavaş yavaş. bunu soktu. Bir yaprak daha kopardı. Birden aklına birşey geldi. şimdi esmer bir kül tabakası şeklinde duran bu kâğıdın üzerinde bir beyazlıkla be. nihayet son yaprağı attı. Ahmed Cemil bir hande ile bakıyor. bu son malûl dimağ nişanesi kalmıştı. Beş sene evvel hayata uzun kumral' saçlarıyle. sonra yer yer sarardı. birdenbire duyulmuş bir acı ile kıvrandı. bükerek attı. bir an içinde kıpkırmızı oldu: sonra çıtırdayarak. kopmanıakta ısrar eden diğer bir yaprakğı kıvırarak. eserine bir ateş zemini hazırlamak istiyordu. «Hebrik ederim!» Bu sözün aksi kulaklarının içinde bir zehirli yılanın ıslığı gibi soğuk bir ürperme akıtarak geçiyordu.. kâğıt bir müddet kızgın küllerin üzerinde tereddüt ediyor gibi durdu. Bir iki satırım okudu. .vardı. Şimdi bunlardan tüterek intişar eden duman Ahmed Cemil'in gözlerini dolduruyordu.. artık emellerinin silsilesine onunla şu sobanın içinde hâlâ çıtırdayan bu küllerle bir hatime verdiğine. geçtiği yerde külden esmer kümecikler bırakarak aşağıda. Đdindi yalnız bu eser.» diyordu. onları okumak istedi.. «Ah yalan şeyler!. Ah! Bu yalan! Hayatının en büyük yalanı!.. Bir kibrit çakarak bunları tutuşturdu. Ah sahte şiirler!. Bu vücudu ne yapacak? Onu kaldırıp atmak için ne büyük arzusu vardı! Fakat ona tasarruf hakkı başka birisine ait idi.. Onu da öldürmek. kat'î bir netice ile tamiri mümkün olmayan bir hatime ile bütün hayatının yalanlarını boğup öldürdüğüne tam bir kanaat duydu. üryan. bu son yaprağın üzerinde de alevden bir rüğgâr esti. ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden kaldırmak istiyordu.. son bir ihtizar feryadıyle şerha şerha yarılarak söndü. o güya ıstırabından kıvranarak kolları büküle büküle yandıkça Ahmed Cemil'in şiirinin şu intiharı temaşasından cehennemi bir zevk duyuyordu. ateş kâğıtların arasından kayarak. üzerlerinden bir kırmızı rüzgâr uçtu. Onu yaktığına..liren yazılara bakıyordu.. Bu. Kâğıtlar böyle yaprak yaprak teakup etti. buruşuk bir meyyit siması gibi serilmişti.. Kemiklerini kırarak biribirine geçirmek istediği bir düşman eli gibi bu defteri avucunun içinde sıkıyor.. Kendisini öldüren bunlar değil miydi ? Sonra onlar da ibirer birer ölmüşlerdi. kâğıdın her tarafından birer küçük alev çıktı.. ümitle. gözleri tâ nihayette bir yabancı yazının müphem şekline tesadüf etti: Tebrik ederim. dudakları hayatının matem acısıyle takallüs etmiş harap bir vücut. O zaman Ahmed Cemil bunun üzerinde bir beyazlıkla farkedilen yazıları derin derin süzdü.. Artık hayatında işte yalnız bir hakikat kalmıştı Emelsiz. sefil bir hakikat. onun azap ile kıvranışından haz ala ala yakmak için bu birikmiş kâğıt parçalarından. Daha sonra o sarı kıvrıntılardan bir ateş dalgası geçti. kâğıtlar küçük bir çıtırtı ile harekete geldi. Artık duman azalıyor. Sobanın kapağını kapadı. Şimdi esmer. sıktıkça garip bir lezzet alıyordu.. sobasına koş- tu. köşelerde daha yakacak şeyler arıyordu. Tamamiyle yanması için bekledi. münevver gözleriyle giren Ahmed Cemü'in yerinde şimdi yanakları çökmüş. Ah! Yalan!. evvelâ bir yaprak kopardı.. kıştan beri içine yırtılarak atılan küçük kâğıtlarla dolmuştu.

o da. Bugün şu haritanın beyanını temaşası. yabancılığında lâtif bir vahşet. solunda sağında çöl. bununla vilâyetlerden birine gidecekti. karşısında. Hüseyin Nazmi gidiyor. kâğıtlarının arasında araştırdı.» diyordu.. O zaman birden aklına bir gün arkadaşıyle Taksim bahçesinde ellerine ilk aldıkları şiir mecmuasından okudukları par-»<ga geldi. o da o mahvolmuş kuvvetlere iltihak edecek. . açarak okudu. Evvelâ uzaktan pest ve derunî bir şikâyet başlamıştı. medid bir çöl olsun. mü-sekkir bir garabet hissolunan bu sesden bütün kalbinde hissedilip de mahiyeti tahlil imkânından kaçan hissiyat ona refakat eden bir ahenk ile uyanır. Fakat o ümitlerinin arkasından koşmak için giderken bu ümidlerinin inkırazından firar edecek.. öyle mi? O da gidecek. Bir arap sail vardı ki haftada bir gün öğleyin ile ikindi arasında Süleymaniye'nin bu tenha sokağında Ahmed Cemil'in güftesini zaptedemediği acı bir neşide ile geçirdi. sonra indi. yazıhanesinin üstünde.. göğsünü parçalayan son bir feryat ile başını kaldırdıktan sonra son nefesi bir figan gargarası içinde sönüp gidiyordu. Burada hareket etmeyerek. Gözleri bir aralık arkadaşının gideceği yerleri dolaştı. «Öyle bir yer ki önünde ardında. Çekmesini açtı. O zaman yazıhanesinin önüne oturdu. hayatının zaptolunamayan şiirlerine fasih bir tercüman gibi gelen bu naşidenin bediî esirini kaçırmamak için sahibini görmek istemeyerek dinlerdi. sonra yavaş yavaş. saatlerin geçtiğini farketme-yerek nefsinden tam bir tecerrüt içinde duruyordu. orada hayalinde uyanan âlemin temaşasına dalarak düşündü. üryan. Kendi kendisine: — Bir yerlere gitmek. diyordu. kuvvet vermek isteyen bir nazarla gülümsüyordu. O evde bulunduğu zaman başka bir cihanın başka bir tarzda yaratılmış bir mahlûkuna mahsus. bir müddet güya kanatlarıyle topraklarda sürüklene sürüklene çırpındıktan sonra meyus ve mütehas-sir bir nazarla göklere gözlerini dikerek. yer yer birer ıstırap şehi-kıyle. gözlerini bu haritanın çöl deryalarına dikilerek.. O zaman çehresine son bir yeis azminin metaneti geldi. O ses yaklaşıyordu. yabis. kendisine sakin bir hayat ihzar edecek yerlere baktı.Ne yapmak lâzım geleceğine artık karar vermişti. iniltisiyle boğularak. oranın asude hayat vehmi onun çıplak manzarasının hayali içinde bir sesin tesiri arzın fevkinde bir şey oldu.. uzaktan MAI VE SĐYAH Ü3Đ bir hayalin zemzemesi gibi bellisiz bir neşideyi işitmek veh-miyle titredi. «Mezaristanım başka 'bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle dolu.» Bu silsilenin tamamiyle bitmiş olması için yalnız kendisi mi kalmış idi? Đşte o da gidiyor.. mecruh bir güvercin gibi âciz bir hamle ile yükselmek isterken birden bir meftuniyet ile bir sükût içinde düşerek. arkadaşıyle çocukluktan beri başlayan tezat silsilesini ikmal edecek. mektepten mezuniyet şahadetnamesini buldu. harita kendisine bakıyor. o kadar -uzak ki fikrim şu geçen hayatıma yetişemesin. fakat henüz ölülerimin silsilesi bitmiş olmadı.

muz fidanları görülüyor. bir me-raret tuğyanı vardı. güya o havaî fişenkten kırık dökük. yırtılıyor. taze bir kuvvetle orada. ensicesi sökülerek kan saçılıyor gibiydi.. bir saniye kaldı. o güneş. inecek mi. Tiz bir feryad ile başladı. birdenbire ateş almış havaî bir fişenk şeklinde çıktı. ¦£SV. Bugün bu garip neşideden duyduğu şey hiçbir tesirle mukayese edilemezdi Şu anlaşılmayan. bir müthiş intırak ile dağıldı. o ses tekrar işitildi. sonra birdenbire patladı.. birer birer öle öle düşüyor. Ahmed Cemil'in karşısında canlanarak yaşamağa başlayınca. görülmez bir telâki noktasında yetişiyor. saf ve mücellâ güneşle kaynayan bir gök altında bir nur deryası içinde kaynaşıyor zannedüen çöl. MAI VE SĐYAH bir güneş bütün şaşaasiyle beyaz bir hacle fanusu gibi şu visal bezminin üzerine saadet zilâlini döküyor. yorgun ve aksak yürüyüşleriyle süzülen bir bulut şeklinde ilerliyor. birbirini kovalamaktan yorgun düşerek bîtap bir visal busesiyle dudaklarını uzatıyor. Ahmed Cemil mebhut duruyordu. ikisi bu pâkize sema ile o saf beyaban tâ orada. artık kendisini zaptedemeyerek. beyaz ve parlak bir kum safihası ki şaşaalarla çalkalanan sema altında sonsuz uzaklıklara firar eden o ufka yetişmek için koşarak tâ ileride fark olunmaz. bir tehevvür nâlişi. Lâmia'nın uçmuş hülyasına. yükseldi. Ah! o sema. hemen evin kapısında tekrar uyandı. lekesiz. Ahmed Cemil'in şu küçük hayatını bir mezarın soğuk havası istilâ eder gibi oldu.. zaptedilmeyen lisan ile o ses güya Ahmed Cemil'in babasının matemine. o beyaban.. o zaman. dağınık bir sükût başladı. sonra bir müddet. o kum deryalarının evlâdı. Nazarın imtidadı imkânı kadar uzun. Bir dakikalık sükût içinde şimdi nazarında hayatı için tasavvur ettiği o çıplak sahne canlandı. bunlar süzüle süzüle. bu öyle bir sesdi ki içinde bir kalb parçalanıyor. çıplak vücudlarıyle kumluğun ortasında bu tenha asude hayata tesliyet gönderen bir selâm ile yeşil başlarını kaldırırken uzaktan develer. O vakit... nihayet bir ses enkazı üzerine-göğsü yarılan bir bulut parçasından hafif yağmurlar boşanmaya başladı. îkbal'in mezarına. acıları. tahlil ve ifade . tâ yukarıda da berrak. şu sobanın içinde hâlâ bir hayat bakiyesiyle çıtırdayan eserinin küllerine ayrı ayrı ağladıktan sonra bu hasta kalbin bütün elemleri. Şimdi bu sesde vahşî eda. yükselen hamlesinin son kuvvetini sarfederek titredi. vakit vakit parlayan sönen kandiller döküldü. sönecek mi bilinmiyordu. Đşte Ahmed Cemil'in bütün nasibsia hayatına lâyık iltica ve huzur köşesi. bu bir dakika içinde toir başka âlemin hayatını gördü. güya koşmaktan. bu defa yeni bir hayat ile... Daha sonra bu beyabanın üryan vahşeti içinde kaybolmuş birer kafile şeklinde öbek öbek hurma ağaçları. gidiyordu. müthiş bir irtifada. öteki kumların sinesinden fışkırıvermiş bir beyaz rüzgâr dalgası şeklinde bütün beyaz görünen atlarının üstünde beyaz harmanileri uçuşarak geçen bir süvari zümresi.. çıkacak mı.. hiçbir şey işitilmiyordu. bu hayal âlemi.Bir müddet bir memat sükûtu.

Odanın kapısını açtı. bugün söylemek..... bir veda nazariyle bu evi selâmlıyor gibi aşağıya yukarıya baktı.edilmeyen dertleri için beliğ bir lisan olmuştu. öyle mi?.tâ şu kadar bir çocuk iken . geceleri fena bir rüya ile uyandıkça odasının kapısına kadar gelip dinliyordu. burası nice tatlı. Fakat bugün Ahmed Cemil artık annesinin karşısında susarak düşünmek için gelmiyordu. Đşte şimdi o da ebedî bir sefere müheyya idi. kendi kendisine: «Evet. Göğsü ufak bir teessür ahiyle şişiyordu. o daha küçük bir çocuk idi. Merdivenden inerken orada. bu oda. o vakitten beri mûtadı olan dalgın vaziyette ibuldu. acı hâtıraların medfeniyle. taşlıkta Đkbal'in tabutunu. ebedî bir sefer için. bunlardan ayrılmak icabediyor. bu ev. ölmüş emellerinin sakit türbesini orada kuracağım.kadar nasıl mes'ut idiler! Lâkin daha sonra?. Ayağa kalktı. kararının metanetine zaaf veriyordu. Sabiha hanım ellerini dizlerinden dolayarak kilitlemiş.» diyordu. Burada bu evin bütün hayatını tahattur etti. oraya gideceğim. Ah. her gün geçtikçe gözlerinden katre katre boşanıyor zannedilen hayatı örtülü nigâhmı müphem bir noktaya dikmiş duruyordu. Biraz durdu. bu hâtıralar kalbini şu eve kuvvetli rabıtalarla yeniden bağlamağa başlıyor.. o sade hayat içinde. babasının o günkü çocukçasma sevincini. ah! bu oda!. muhterem servet hazinesiydi. 234 MAĐ VE SĐYAH Ahmed Cemil bugün yanına girince annesini. Ikbal'i kaybettikten sonra annesiyle arasındaki münase? bet her zamandan ziyade tehassüse meyyal bir rikkat kesbet-miş idi. dimağına hücum eden o hâtıraları sükinerek defetmek istedi. annesine son kararını haber vermek için geliyordu. fesinin kilim döşeme için kur'a sepetliği ettiğini hep birer birer tahattur etti. fakat onların hepsi kalbinin muazzez. Oğlunu görünce gözlerini çevirdi. artık kulaklarına işte bu çıplak sahranın uzaklıklarında giden deve sürüsü içinden geliyor gibiydi. Tâ yanına kadar gitti. azimete müheyya görüyor gibi oldu. onu bir tebessüm ile karşılamak istedi. senelerden beri . o vakit ve ondan sonra babası ölünceye. tatlı ve acı. Bir müddet sonra bu gaye haletine benzeyen hissiyat içinMAÎ VE SĐYAH i» kaldı. şimdi o ses artık büsbütün uzaklanmış hemen kaybolmuştu. annesinin yanma girdi. Bu ruhunun enisi ve merhemi odacık! buradan ilelebet ayrılmak lâzım geliyordu. Bu valide kızanı kaybettikten sonra oğlunu da elinden kaçırmak tehlikesine karşı her vakitten ziyade titreyerek onun hep etrafında dolaşıyor. Bu iki mecruh kalb biribirine takarrüp için daha büyük bir ihtiyaç duyuyordu. buraya nasıl bir telâş ile taşındıklarını. her vakit beraber bulunmakla yekdiğerini kaybetmek korkusunu tahfif etmek isterilerdi. Ahmed Cemil artık tahattur etmek istemedi..

Ah! ben hayatın. şu muhterem göz yaşlarınla iyi edeceksin değil mi? 20 Ahmed Cemil Sirkeci'den validesiyle Seher'i sandala bindirdikten sonra iskelede eşyadan birşey kalıp kalmadığını anlamak üzere son bir teftiş nazariyle etrafına baktı. ölünceye kadar. ondan sonra. ne kadar ihtiyar olur-îarsaToIsunlar' ylne~bazi~dâkikâlar vardır kî ânnelerine~sökula-rak çocuk plmak_isterler. anneciğim.aralarında vuku bulmayan bir şeyi yaptı. Annesinin yânına oturdu. bugün okşanmak. _In^_ sanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler. daima. anneciğim? benimle beraber oraya kadar geleceksin. müsaade eder misin ? Senin dizine yatayım. üç tane müthiş mezar ki yaşayabilmek için bunlardan uzak olmak istiyorum. güya sekiz on yaşında bir çocuk gibi okşa. Eski arkadaşını küçük bir hayret sayhasiyle selâmladı: — Sen de mi gidiyorsun? Onun da yanında bir büyük yol çantası vardı: — Evet.. mecruh. başka mahlûklar nazariyle bakabilelim.. benim kendi ruhsuz cesedim var.. Seninle uzaklara gidelim. o kadar uzaklara ki nefMAĐ VE SĐYAH 235 simizi orada tanıyamayalım.. Bu iki arkadaş aralarında o günden beri yavaş yavaş hâsıl olan bir soğuklukla şimdi birbirine karşı hislerine bir serbest seyelân veremiyorlardı. senin zavallı zayıf dizinin üstünde ağır çeken bu başın. kolundan birisi tuttu: Hüseyin Nazmi. onların pâk ve mukaddes katra-ları altında şifa bulmak isterim. beni yine öyle. Fakat burada değil. bir müddet öyle. anneciğim. o mes'ut zamana biraz avdet etmeye nasıl muhtacım!. sevilmek için ne kadar ihtiyacım var! Hususiyle çocuk olmak.. Hüseyin Nazmi dedi ki: . bunlarla bana kuvvet vereceksin değil mi?. başka bir hayatta. sonra Ahmed Cemil: — Anne! dedi.bile vekarına muhalif gördüğü zamanlardan beri .. babam var. Bugün dizinin.. yalnız bugün değil.. parçalanmış bir hayat duruyor. Sandala .. busen o çocuk başından ne kadar farkı var! Bu çocukla o çocuk arasında kırılmış. değil mi.. tedaviye muhtaç olarak avdet ediyo-'rum. Ah! busen. bugün Messajerie ile. kendimize başka bir cihanda. biraz o yaşlar yüzüme. Haniya bir vakitler beni dizine yatırır da saçlarımı okşardın? işte yine öyle yatayım. Kolîarıy-Ie onun zayıf kuru vücudunu sardı. Oh! ağla.ayağını atmak üzere idi. değil cai.. şimdi ikisinin de dudaklarında ne açılmağa ne kaybolmağa cesaret edemeyen acı bir tebessümle bakıştılar.. ağla. — Ben de Lloyd ile gidiyorum.... sen beni bunlarla iyi edeceksin. saçlarıma dökülsün. Ağlıyor musun anne?. burada matemlerimiz var. bu hitabı sıcak bir tesli-yetle kalbini yıkayarak tekrar etti: — Anne.. gözlerini gözllerine dikti.... beni şu mukaddes. o vücudu harap eden demir mengenenin arasında nasıl ezildim! Đşte bugün sana hasta. kardeşim var..

Tebrik ederim. nihayet vapur hareket ettikçe vaziyetlerini değiştiren - . yüksek bir duvar şeklinde yükseliyor. Bir sa t.t sonra Messajeri'. Hüseyin Nazmi'nin çantasını hir sandalcı kaldırmış. Birbirine söyleyecek birşeyleri kalmamıştı.n Nazmiyi. dedi.. Ahmed Cemil hafifçe elini çekerek cevap verdi: — Ben de senin yine o günkü tevcihat arasında ümit ettiğin yerlerin en güzeline tâyin edildiğini gördüğüm zaman ¦ son derece memnun oldum. bekliyordu. Evvelâ. daha yüksekte yeşil tepelerin üzerine eteklerini sererek Marmaraya bakan Çamlıca. bir emel cihanın^ doğru götürürken Kızkulesi açıklarında bir batî meyi ile süzülerek yavaş yavaş ilerleyen Lloyd'un Süveyş hattına işleyen ağır gemilerde^ biri Ahmed Cemü'i kalbinde bir mezar ile son 236 M A I VE SĐYAH yeis türbesine sürüklüyordu. dakikalar geçerek Ahmed Cemil'in nazarında bütün hayatının yegâne tahassüs mahfazası olan bu şehri ufkun lâcivert zeminine tersim olunmuş bir levha şeklinde bırakmağa başlayınca kalbinde birden. Uzaklaşdıkça karşısında Cihangir tepesinden denize doğru inen bayır küçük mülevven taş parçalarından üzerine bir levha işlenmiş uzun.— îki gün evvel tevcihat arasında tâyin edildiğin yeri gördüğüm zaman hayret ettim. valdesiyle Seheri aşağıda kendilerine tahsis olunan yere yerleştirdikten sonra yukarıya çıktı. Moda.. Đstanbulla Gala-» ta arasında sıkışan bu deniz parçasını bir hayatın arbede yeri haline getiren bütün o hareket bir müddet beynini. teessüf ederim. beride güneşin son ziyarıyle tutuşmuş camlarıyle kırmızılıklara boyanan Đnsaniye. güya şu hayattan tahassürle iftirak ederek. Hüseyin Nazmi cümlesinin bakiyesini itmam edemiyor gibi biraz tereddüt etti. fakat vapur bu izdihamı yavaş yavaş. Üsküdar. öteden parça parça kaçarak saklanıyor gibi görünen Beyoğlu sırtıyle Galata yokuşlarının üzerinden kalkmış mütecessis bir baş gibi yangın kulesi iri gözleriyle bakıyor. elîm bir iftirak hissi duydu: bir his ki hemen o anda bütün azmini sarstı.nde uzanan ince boyları yer yer akşamın esmer havası içinde güya ihtizaz ediyor. sandallar. sonra arkadaşının elini tutarak: — Ne kadar uzak yer intihap etmişsin. öte tarafta Đstan-» bul tepelerinin üzerinde camilerin birer gümüş miğfer ile örtülü cesim başları yükseliyor. tekrar geri dönmek. arasıra ir: ses ile bu güriil-r tünün içinde herkesi sükûta davet ediyor gibi hiddetle bağıran düdük daha sonra etrafında limanın izdihamı. uzak bıraktıkça. sinesi ümit üe dolu. gözlerini işgal etti. hareket esnasında o dağ--» dağa iç'nde hiçbirşey hissetmedi.nin Sarayburnunu dolaşan Vapuru Hüşey. koşuşan gemiciler.ha ileride topraklardan ayrılarak kendisini denize falıvermek istiyormuş zannedilen Fener. Cemil. merdivenlerden telâş ile inip çıkan halkı çözülen halatlar.. biraz da* . minarelerin semalara fışkırmak isteyen birer beyaz fevvare şekl. AJunetjCemil'in ağzında bu tebrik şu iki arkadaşın hayatını teşkil eden tezat zincirinin artık son halkası hükmünde idi. kimbilir hayatının belki sonuna kadar ayrılmak üzere olduğu bu yere tekrar ayaklarını basmak için şedit bir arzu uyandırdı. iki arkadaş tek^ rar birbiriı in elini sıktılar.

altına üstüne deste deste sarı nurdan müteşekkil oklar fışkırdı. güya bu yangın birden dönerek ortasında kırmızı bir tabak açıldı. kalbinde derin bir ye'is ile kendisinden kaçıyor zannedilen bu levhaya gözlerini dikerek. daha sonra büsbütün bulandı. Biraz sonra ayaklarının altında gizli bir hışıltı ile gecelerin sırlarını taşımağa hazırlanan suların üzerine geniş. dirseğini dayadı. Yalnız burada gecenin soğuk ye'isini teneffüs ederek bütün hayatının mihnetlerini dinlendirmek. Đşte güneş orada. sarı rişeler sarkıyor. bakıMAĐ VE SĐYAH 237 yordu. başını avucunun içine koydu. Şimdi vapur biraz daha serbest ilerliyor. parçalanmış bir dağ enkazı şeklinde yi-* ğılmış bulutların arkasında iniyordu. bu zulmeti zehirleyerek teşfye eden muğşi bir deva gibi içmek. musir bir veda ile gözlerini o levhadan ayırmı-> yordu. fakat düşünemedi. Evvelâ o tutuşan menfez etrafında bulutlar kan tufanına boyanmış duruyor. Bir aralık güneşin son bir ziya hamlesi feveran etti.Adalar. Sabit. muhip bir yangın görünüyordu. Vapur uzaklanıyordu. Ahmed Cemil orada. tahta kanepe-» nin üzerine oturdu. yemek için aşağı inmek istemiye-rek. akşamın serin bir rüzgâriyle saçlan uçuşarak gözlerinin önünde hazırlanan geceyi seyre başladı. MAÎ VE SĐYAH 23S» 238 . güvertenin şu tenha halinde burada düşünmek için kalmayı tercih ederek. al. uzun bir gölge düştü. bulutlar bu yakut kümeleriyle dolu tabak üzerine parça parça dökülmeğe başladı..yerlerinden kaçışarak dalga-v larm içinde yüzüyorlarmış vehmini veren . artık bu manzaralar evvelkinden çabuk uzaklamyor. etrafında sağma soluna. kenarlardan pembe. Birden manzara değişti. artık hiç bir şey görünmüyordu. Güneş görünmüyordu. semayı bu bulantı içinde karıştırdı. bir tarafından erimiş bir yakut derecesi ince kıvrıntılı bir hat ile yol açarak akıyordu. nihayet o levha üzerine bir tül geçirilmiş gibi donuk kaldı. Yalnız o bulut yığıntısının yırtılmış sinesinde bir yangın müthiş. artık görmeyerek bakıyordu. tâ Marmaranın denizle-t re dökülen ufkunda. Bir saniye sonra yine değ:şti. o vakit üzerine güneşin bir donuk rengi dökülmüş bulutlardan başka birşey görmedi. Burada saatlerce böyle. kırmızı. orada siyah bulutlardan bir dağ yükseldi.. O vakit Ahmed Cemil vapurun kenarına. Başını çevirdi. oturdu. Bütün denizi. kana kana ciğerlerini onunla doldurmak istiyordu. nihayet büsbütün örttü. Şimdi Ahmed Cemil'in göz^ leri bulanıyordu. biraz yüksekte siyah bir küme o yangının üzerinde gittikçe koyulaşan esmer bir tak kuruyor. ufkun sislerine boğuluyordu. tâ o dağın tepesinde tutuşmuş bir orman gibi parladı.

his adem vehmi veren siyahlıktan başka bir şey görmüyordu. bu siyahlıkları semalardan! denizlere döktüğünü hissediyor.. yavaş yavaş. onların sukutu feşfeşesini işitmiyordu: Sanki bir baranı dürr-ı siyah! Birden... Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz. yalnız bir . yalnız ttr küçük hareket. '¦ Bunların siyah kucağına atılmak. ümitlerinin incilâsı za-* manuıda Tepebaşı bahçesinde Halice bakarak seyrettiği mai gece ile o baran-ı elması tahattur etti. îşte. avdet olunamaz derinliklerine gitmek. Đniyor. bir siyahlığın içine..... kanadlaruıı çırpa çırpa. Yalnız ileride direklerle bacanın birer gece serserisi şeklinde yürüyen gölgelerine zulmetler içinde rehberlik eden vapurun kırmızı feneri bu siyahlıklar arasında açılmış uzak bir kırmızı göz gibi parlıyordu. işte bunlar o hülya hayatının üzerine çekilen bir matem "kefeni değil miydi? O vakit den'ze baktı: Siyah bir deniz. asıl hakikat. bu siyah gecenin karşısında aklına bir başka gecenin hâtırası geldi. Dalgalar uzun.MAĐ VE SĐYAH Bu siyah bir gece idi. O zaman kendisini bu dalgaların arasında süzülüp lâtif bir gayş ile mest olarak. den'ze döküldükçe bir sekerat zemzemesiyle boğulan bu zulmetler. Bu siyahlıklar.zin zulmetlerinde saklanan hakikatler. Karanlığın için-* de Ahmed Cemil vapurun kenarında esmer bir köpükle kaynaşarak firar eden o siyahlıkları görüyor....» Ah! Bu den. kut ile zulmetleri tabaka/ tabaka yararak. Ahmed Cemil işte şu saçlarının arasında üşüterek geçen rüzgârın.Tâ hülya hayatının başlangıcında.. oraya gidebilirdi. belirsiz bir lisan ile zulmetlerin sonsuz uzaklıklarına doğru serilerek onu davet ediyorn dn. ^____ güneşin hayatın sefaletleriyle istihza eden ziyasından kaçmak* ilelebet bu siyahlıklar içinde sonsuz bir yoklukla mesut ve müsterih yuvarlanıp gitmek. Bir karar hamlesi. bir karar hamle-* si. . muntazam bir ahenkle ademe tam bir teslimiyetle iniyordu. sinirleri uyuşarak. bahtsız ömürîJ Bir baran-ı elmas altında inkişaf ederek şimdi bir baran-ı dürr-i siyahın altında gömülen o solmuş emel çiçekleri!. ezilmiş hayat!. mû-*-. bitmeyen bir su-. Gözlerinin önünde o mai gece ile bu siyah gece tekabül etti: Mai ve siyah. altında mahuf. kaim birer siyah yılan gibi kıvrana kıvran na. Ah! Biçare hırpalanmış. yarın doğacak olan a MAĐ V £1 o J. Öyle bir gece ki gökler bütün kan-r dillerini söndürerek denizlere gayp âleminin gizli şeylerini dök^ mek için hazırlanmış gibiydi. işte. görüyor gözlerinin önünden yağan bu siyahlık-' lar. Oraya gitmek. yuvarlana yuvarlana açılıyor. uçurumlarına doğru iniyor vahmetti.. bir daha çıkılamaz.... denizin o dipsiz. Evet.. şu siyah dalgaları kütle kütle sırtına alarak.

du.3 O Bunların s Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah www. O vakit titreyerek ayağa kalktı: «Geliyordum.. : 3 7". ÜÖ dana y^ lerin bonsuz uzaklık. Kütüphane. şu kendisini çekip almak isteyen ademde».. Sahaflar. annesini takip etti. Birdenbire silkindi. Bunların siyah km Konu No.. Tâ yanıbaşmda bir ses: — Cemil..» dedi ve hayatta bir ümidi kalmamış bu çocuk. ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu . bu siyah geceden.kitapsevenler. ĐSTANBU! HAIK n<*. yavaş yavaş.. t ayrılarak. nasipsiz geçen hayatiyle şu fay-1 dasız vücut arasında bu denizin bütün siyah tabakalarını bir sed silsilesi gibi bırakarak tâ şu ummanın bir türlü sonu bulunmayan derinliklerine kadar inecekti. niçin karanlıkta yalnız oturuyorsun? diyordu.küçük hareket. Anne!.. : *2 ll> Kayıt No. Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna Đstinaden Görme Özürlüler Đçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu.

alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu. T.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Đşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin Tarayan Yaşar Mutlu web sitesi www.com kitapsevenler@gmail. vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset.com e-posta yasarmutlu@kitapsevenler.com mutlukitap@hotmail.Ders kitapları dahil. ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.com Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah . ." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. CD.com yasarmutlu@yasarmutlu.yasarmutlu.com www.C."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz. braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir.kitapsevenler.Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful