P. 1
Halit Ziya Mai ve Siyah

Halit Ziya Mai ve Siyah

|Views: 169|Likes:
Yayınlayan: Tahakillic

More info:

Published by: Tahakillic on Mar 25, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2015

pdf

text

original

Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah

BtRKAÇ SÖZ "Mai Ve Siyah." için sadeleştirilmesi ve yeni yazıyla tekrar basılması hakkında ısrar edenler olduğu gibi eserin, yeni yazıyla basılmasına değil, fakat sadeleştirilmesine itiraz edenler de bulundu. Eser eski halinde mevcut olmakta devam ediyor, eğer ona genç nesil de rağbet edecekse yeni yazıyla tıasılması bir zaruret demek oluyor, bu takdirde de sadeleşmesine şiddetle lüzum var; mademki yeni nesle mahsus olacaktır, lisanını onun kabul edebileceği bir şekle sokmak teşebbüsün tabiî bir icabı demektir. Ancak sadeleştirmek için ne yaptım : Terkipleri, menus olmayan kelimeleri, ağır cümleleri bugünün zevkine uydurmak istedim. Üsluba, ibarelerin inşa tarzına, velhâsıl eserin bünyesine asla dokunmadım. Aksine hareket, kitabı esas mahiyetinden soymak olurdu. Terkipleri ve kelimeleri değiştirirken bunların hayale ait olan vasıflarını açık lisanla muhafaza ettim. Hattâ meselâ: "Bârân-ı elmas", "Bârân-ı dürrisiyah" terkiplerini, sonra hikâyenin kahramanı şairin kendi şivesinde kullandığı tâbir ve terkipleri bıraktım. Bunlara dokunmak mümkün değildi. Kitapta kalan lügatleri yeni nesilden menus bulmayanlar olabilir, fakat itikadımca yenilik, lisanını, yeni kadar eskisini de bilmemek değildir. Hiçbir millet, hiçbir münevver genç yoktur ki, kendi lisanının geçmişine vâkıf olmasın. Yapılan işe dair fazla izahata lüzum görmüyorum, vücu-de gelen eser işin mahiyetini göstermeye kâfidir. Đmlâ için birkaç söz ilâve edeceğim: Görülecek ki imlâda kendimce muvafık bulduğum değişiklikler var. Đçtihat kapısı kapanmamış olduğundan ben görüşüme ve söyleyişime göre yazdım, nitekim bir taşra çocuğu da kendi telâffuzuna göre bir imlâ kullanmaktadır ve kullanacaktır. Hiç kimseye "Beni taklit ve bu tarzı takip ediniz!" diyecek selâhiyete malik olmak iddiasında değilim, ancak kendi nefsime taallûk eden salâhiyetle kanaat ediyorum. Hclid Ziya Uşakfogil MAĐ ve SĐYAH Sofranın etrafında yedi kişi idiler. Birgün, Mirat-i Şuûn sahib-XĐDatiyazL.Iiüseyin.Baha efendi, matbaaya 'çehresinde bir başka sevinç parıldayarak girdiği zaman dört nüshadan beri devam eden "Dahilî sanatlar" makalesinin altına son kelimesini iri bir yazı şeklinde karalamakla meşgul olan başmuharrir-Ali -Sekib"© demişti ki:

— Yarın değil öbür gün Mir'at~i Şuûn onuncu senesinin üç yüz altmış beşinci gününü ikmal ediyor. Çarşamba günü için... Ali Şekib hemen cevap vermişti: — Hiç bir şey yazamam. Ziyafet verilmeyince bir satır yazı yok. Bu gece işte, Tepebaşı bahçesinde yazı heyetine o ziyafet veriliyordu. Davetliler "Mir'at-i Şuûn" ceridesi muharrirlerinden ibaretti. Bütün bu gençler dört saat hep içmişler, bir saat hep yemişlerdi. Şimdi parmaklarının arasında karnı doyduktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara mahsus gevşek bir eda ile yavaş yavaş yuvarladığı bir elmanın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Ali Şekib'den başka, hepsi, sandalyelerinin vaziyetin tebdil etmişler; sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu; kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş elma, portakal kabuklarıyle dolu son tabaklar, diplerinde kırmızı cür'alar görünen şarap kadehlerinin yanında duruyor; sofranın kenarında yer yer çıkan tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında dönen bir bulut teşkil ettikten sonra dağılıyor; beyaz örtünün üzerinde^yüksek yemiş tabaklarının, kadehlerin, oraya bırakılmış bir fesin şarap lekelerine karışan gölgeleri lambanın oynak ziyası altında kâh küçülüp kâh büyüyor... Şurada devrilmiş bir tuzluk... Ötede birisinin can sıkıntısıyle üç çataldan teşkiline çalıştığı bir ehram... yer yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanma bırakılmış peşkirler... düşmüş de kaldırılmasına üşenilmiş bir bardak... sofrayı baştanbaşa örten bir kargaşalık sanki yedi kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş, melûl bir enkaz kümesi şeklinde serilmiş bir sofra. Hepsi başka bir vaziyette idi: bir tarafta Ahmed Cemil — latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarında dolaşan uzun. san saçları ensesine dökülmüş bir genç — ellerini ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, ağzında sallanan sigarasının mini mini bulutlarına süzgün gözlerle dalmış düşünüyor; tâ öbür ucunda Sait, Raci — arkadaşlarının şaireyn diyerek alay ettikleri iki genç şair — diğer bir şairin ayağına ip takmış sürüklüyor; biri — kısa zayıf, kuru, öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur — yanında boş kalmış bir sandalyeye eğilerek iki sandalye ötede sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha'nın idare memuru Ahmed Şevki'ye tevdi ettiği dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor; kafaları buharla şişmiş olan bütün bu adamlar geciken kahveyi bekleyerek orada, şu perişan sofranın kenarında yarım kalmış sözleri ikmal ediyorlardı. Herkes söylüyor, hiç kimse dinlemiyordu. Ahenksiz, vezinsiz aletlerden mürekkep bir musiki heyeti gibi mukaddimeşiz, müntehasız, kırık, dökük muhavereler, çok içilmiş/ çok yenmiş zamanlara mahsus bir serseri fikir ve lisan akışı... Ali Sekip elmasını soymuştu, bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmağa muvaffak olduğu kabuğu karşıda, şaireyn'in arasına fırlattı: — Raci! Seni çatlattım!... dedi. Onlar lakırdılarını kesmediler, Raci diyordu ki:

— Bak fikirlerimin neticesini söyleyeyim: Onda tek bir şey var: yalnız ben yazayım, benden başka kimse yazmasın diyor! — Demek: edebiyat inhisarı! Sahib-i imtiyazı; Hüseyin Nazmi. Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı - parlak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç - başıyla Ali Sekib'i işaret ederek sordu. MAÎ VE SĐYAH S

Đkisi de onun şakasını anlamamıştı. Uzaktan vak'ayı takibeden, kısa kuru çocuk, — Saip — yanlarına yaklaştı, yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi, nükteyi izah etti: onun rivayetine göre meyvaların kabukları öyle tamam soyulursa şeytan çatlarmış! O, Ali Şekib'in latifesini pek parlak buluyor, kırık kırık çirkin ve sinirli bir kahkaha ile gülüyordu. Şaireyn bundan zevk alamadılar, Raci: — Puf!... dedi. Soğuk!... Tahtessıfır 30... Şunu Mir'at-ı Şuûn'un bir sahifesinde imza koymadan neşretseler herkes Ali Şekib'in olduğuna yemin ederdi. Baş muharrir işitmedi. Kendi kendine: — Şimdi de ötekim çatlatman; diyordu. Ötede idare memuru — kısa, şişman; bıyıkları seyrek/o kadar ki yolunmuş zannolunur, yanakları kıpkırmızı, öyle ki berber sakalından nişane bırakmamak için derisini soymuş kıyas edilir; hiç bir sinne sığmaz bir yaşta; bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor denebilir — şairlerin fırkasına döndü, kendisiyle eğlenmişler zannıyle: — Ahmet Şevki efendinin burada olduğu unutulmamalı... • Dedi. Đşitenler güldüler, idare memurunun kendisinden bahsederken Ahmet Şevki efendi demesinden herkes hoşlanırdı. Elleri ceplerinde düşünen Ahmed Cemil hafifçe dönerek dudaklarının arasından bir şey söyledi, fakat işitilemedi. Bu aralık kısa, «zayıf, kuru çocuk şairlerin yanından ayrılmış, tekrar sahib-i imtiyazın sırlarına rağbet göstermişti. Bu sırada Hüseyin Baha efendi matbaa idare işleri memurundan bahsederek ve muhatabının bir sözüne cevap vererek diyordu ki: — Ne?... Đstikamet ha?... Hay safderun hay! Elini versen parmaklarını eksik bulursun. Bu aralık Ali Şekib: — Kahve!... diye bağırdı. Kahve içmeyecek miyiz?... Kahve!... O zaman, birden herkes birşey eksik olduğunu, onu bekleyerek burada kaldıklarını hatırladılar,

. Sonra birdenbire doğruldu. sükût etmişti. dalgın".. kuru bir sesle: —• Demin Hüseyin Naznıi için bir şey söylüyordunuz? dedi. Havanın içinde sanki bir şimşek çakmış. Ali Şekib sekizinci elmanın kabuğunu tam çıkarmaktan sarf-ı nazar etti... herkesin de sizin gibi anlamasına bir lüzum göremiyorum. Siz birbirinizin yazdığını anlarsınız. çırpınarak. Herkes Ahmed Cemil'in ¦başlamaMAĐ VE SĐYAH MAI VIS »UAH . Raci ilkönce bu tarzda muhatap oluşuna şaşırmış gibi göründü. Eğlenmeğe. Kahve!. bir fırtınanın tutuşmak üzere olduğunu ihtar etmişti. bilmem. kısa.. Hüseyin Baha efendi daha iyi dinlemek için burnunun üstünden daima düşen gözlüğünü büsbütün salıverdi. cevap verdi: — Zannederim.yedi ses bir nakarat gibi tekrar etti: j.u — Kahve!. "bir eda ile söyledi — herkesin sizin kadar takdir etmesi lâzım gelmez. elini fincanına uzatarak biraz ötede hâlâ Hüseyin Nazmi'yi. Sabih-i imtiyaz — Hüseyin Baha efendi kendi isminden^i-yade sıfatının unvanıyle anılır — sahib-i imtiyaz parmağıyle^ uzaktan kahve getiren uşağı gösterdi.... Kuru. Şimdi herkes.. refiki Said'le çekiştirmekte devam eden Raci'ye döndü. güya bu gece neşvelerine şu bir fincan kahve ile güzel bir hatime vereceklerdi. Ahmed Cemil'in ağzından bu söz bir çırpıda tereddütsüz çıkmıştı. zaif çocuk biraz daha yaklaştı. o burada bulunsaydı ne cevap verirdi. Said boş fincanını sofraya koydu. Fincanları kapıştılar. fakat öyle zannediyorum ki sadece bir gülümseme ile susardı. gülmeğe. bağırmağa vesile arayan bu gençler hep alkışladılar. tâ ötede hâlâ o vaziyette düşünen Ahmed Cemil'i gördü. bağırarak nakaratı tekrar ediyorlardı: — Kahve!.. Uşak mütereddit bir nazarla etrafına baktı. Tepsinin üstünde yalnız bir fincan fazla kalmıştı. kimisi ayakta durarak. kimisi bir sandalyenin kenarına ilişerek kahvesini içmeğe başladı. sonra cevap vermek istedi^ — Gencine-i Edep başmuharririni — bu sıfatı istihfaf eden. yaklaşarak dedi ki: — Kahve sizin mi? Ahmed Cemil. Bütün bu çılgın çocuklar ayaklarını vurarak. Kahve!.

. zaten size meslek değiştirmeye kalbimde küçük bir heves bile yoktur.11 sini bekliyordu.. sözünde devamda mahsus gecikiyormuşçasına kahvesinden uzun bir yudum içti. o söze başlarken herkes bir hürmet hissiyle sükût ederdi. Onun coşkun dalgalarına set mi çekebileceksiniz?.şu son kelime Ahmed Cemil'in ince dudakları biraz basılarak ancak farkedilen bir istihza ile telâffuz olundu herkes gibi ben de vâkıfım.. Raci istihfaf eden bir nazarla cevap vermeğe çalışıyordu. edebiyat binasını o yeni esaslarını göstermek için insan gözlerini kapamak.. bugün kaleminden taşan zafer sayhasını işitmemek için insan kulaklarını tıkamak lâzım gelir.. Bugün Gencine-i Edeb'in iki bin nüsha satışına . Sârî bir tebessüm bütün dudakları dolaştı. hasetten mürekkep bir hisle sanki boğuluyordu. Ahmed Cemil dinleyenlerin muhabbetine emin olan bir natuk imtinaniyle mütebessim dudaklarını fincana uzattı. varsın bizi iltifata lâyık görmeyen o kadar arkadaşlar içinde şair Raci de bulunsun. Düşmanları biraz ağızlarını aç-salar boğulacaklar. bilmem makbul olabilir mi? Sizin edebî fikirlerinize ... en yüksek tepelerden atlayarak. Ahmed Cemil ince parmaklarıyle yumuşak sarı saçlarını taradı. Saip — kısa. . gözleri yarı kaybolmuş bir . Raci'yi hiç biri sevmezdi. daima ileriye akıyor!!. Sizi gücendirmek fikrine hizmet etmeyerek temin ederim ki. "en gönül okşayan vadilerde dolaşarak.Đ MAI Vli Bl X AM lerek büyüye büyüye yükseldi. bu uzun sarı saçlı genç hepsince bir başka fıtrata. zayıf. Ali Sekip gizlice Raci'yi gösterdi. kuru çocuk — hazzından ellerini ovuyordu. malik olmak üzere tanılır.. Latifaierle onu tevkif etmek istiyorsunuz. emin olunuz ki inanmak istemem. boş fikir! Görmüyor musunuz ki bugün dehasının pınarı tehevvüre gelmiş bir nehir gibi akıyor.. Ne olur. Said dayanamadı. sonra dedi ki: — Hüseyin Nazmi'yi tahkir vesilesini arayanları anlayamıyorum.. Ahmed Cemil hâlâ düşünmekte devam ediyormuşçasına tam bir lisan ve tavır itidali içinde dedi ki: — Bu muhakeme tarzı. Buna şaşmak.. garip bulmak şöyle dursun hattâ aksine delâlet edecek bir şey görsem.Hüseyin Nazmi sebeptir diyor] ar. Anlamıyor musunuz ki mümkün değil! O en saf kaynaklardan kuvvet alarak. herkeste bu sözlerden latif bir haz uyanıyordu. Raci kinden.. Hergün kucak kucak önümüze yığdığı o bediala-rı. arkadaşı Raci'den ayrıldı: — Evet! dedi. en temiz kaynaklardan süzüJ. Fakat hepsi ümidlerinde aldandılar. o bekledikleri fırtına patlamadı. ileriye.

belki yok denebilecek bir hale gelen ruhu — Veysî'lerin. bir lisan ki bizimle beraber gurubun mahzum renklerine dalsın düşünsün.. yarı muhatap bir vaziyette devam etti: — Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek istiyorsunuz. bu camit kütleden ne çıkarabileceklerinde mütehayyir kalmışlar. düşüncelerimize.. yalnız göğsünü şişiren... lisanda onlardan başka bir şey bırakmamışlar. Mü-tekellinı bir ruh kadar beliğ olsun. Nedim'ler. Neye teşbih edeyim. orada yapışmış gibi ne dağılıp ne saçılıyordu. o kalbin bin türlü inceliklerine. Fakat sadası saf bir ahenk kadar kulakları okşayan. heyecanlara. Haniya fecirden evvel afaka hafif bir renk imtizacıyle dağılmış sisler olur ki. bir lisan ki ruhumuzla beraber bir matemin yesiyle ağlasın. lisanı — üstünü örten tezeyyün ve tasannu yükünün altında zayıf. Bunu inkâr etmek mümkün d<v. öyle şeyler söylenmiş ki sahiplerine şair demekten ziyade kuyumcu denebilir. tehevvürlere terceman olsun. — Bilseniz. o deha perisinin nâsiyelerine ilâhî bir nur koyduğu adamlar.. bilmem?. bu lisandan. bir kaide altına alınamaz nağmeler olur ki ruhu titretir.. tâyin edilemez akisler uçar.. dimağında muttarit darbelerle vuran bir sabit fikirle söylüyorcasma kimseye bakmayarak.. ruha sıcaklık veren sadası — uçtukça pervaz kabiliyeti artan kırlangıçlar gibi — söyledikçe kuv-' vet buluyordu. o güzel türkçeye muamma söyletmişler. şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz! Öyle bir lisan ki. neş-velerimize. Dert yüz sene I MAI VE SĐYAH 13 emekle lisan üzerine yığılan bu kof şeyler nihayet zaman ile yavaş yavaş sıyrılıp savruldu. bütün etrafında bulunanlar — güya bu genç natuktan çıkan miknatısiyet nefesiyle tabiattan yüksek bir noktaya çekilmiş bir halde. Lisanı camit bir kütle haline getirmişler. . Nergisî'lerin eline vermişler. sarı. Ahmed Cemil şimdi kendisini unutmuş. hareket etmi-yerek. nefeslerini zaptetmek isteyerek. Bir lisan ki asabımızla heyecanına refakat ederek çarpsın.. Fu-zulî'nin saf ve samimî şiirine terceman olan o temiz lisanın üzerine sanat gibi... üzerinde tersim olunamaz.. fikrin bin çeşit derinliklerine.. artık görülemeyecek. Bir ucundan tutulsa da silkilse taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek. dudaklarına bir ihtizaz geliyordu. — Şiirin nasıl bir yol takip ettiğini anlamıyorsunuz.il. kendisini dinleyen. bir vaizin karşısında heyecandan uyuşmuş duranlar gibi — dinliyorlardı.. Raci'nin dudaklarında sanki istihfaf tebessümü donmuş. Ahmed Cemil'in yanaklarına hafif bir renk çıkıyor. bütün sözlerine iştirak ettikleri gözlerinde okunan bu arkadaşların karşısında — Raci'ye yarı dönük. anlaşılamaz. bütün kederlerimize.saniha dalçasıyle tutuşmuş kadar parlak çehresi — lambanın ziyasıyle yarı gölgeli bir levha şeklinde. hattâ söylediğine vâkıf olmayarak devam ediyor. Haniya bir kemanın telinde zap-tolunamaz. amma buna imkân olamayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz. Bakîler. ziynet gibi iki belâyı taslit etmişler. gözleri dalarak.

nerede biteceğine vukuf kabil olamaz derinlikleri vardır.. Ahmed Cemil'in titreyen sesinde terennüm eden saf ahenk. Ahmed Cemil müsaade istedi. hiç söylememiş. sanki büyük bir zahmetten kurtulmuş gibi kendisini . Raci'nin mukabelesi kargaşalığa geldi.. şimdi bahçenin musiki takımı gece faslına başlamak üzere idi. bahçe memurlarından biri elinde şem'alı değneğiyle dolaşarak halkın tekrar toplanmasına kadar idare maksadiy-le söndürülen gazları yakıyordu. *## Ahmed Cemil'i bir seneden beri tanıyorlardı. buradan ayaklarının altında serilen Halic'in ve Đstanbul'un münevver bir sema altında manzarasına karşı düşünmek istiyordu. dalgalarla yuvarlansın. deminden beri orada sakit. herkes severdi. sonda müteverrim bir -kızın yatağı kenarına düşsün ağlasın. o aydınlık ve kalabalık bir yere şu gizli ve yarı karanlık ciheti tercih ediyor. mütefekkir otu-ruyormuş zannolundu. kemanlar hazırlanıyor. Oh! Saçma söylüyorum. sanki burada bulunanları bir cazibe dairesi içine almıştı. Raci. Bir lisan. Haniya bazı gözler olur ki sonsuz karanlıklarla dolu bir ufka açılmış kadar ölçülemez. Zaten sofrada umumî bir hareket olmuştu. ruhu ok-sayan bir nazım suretinde titrek dudaklarından dökülen bu ±* A1A1VJUSS1XAH sözler.. Hep ayağa kalkmışlar. geçen sene mekteb-i mülkiyeden çıkıp da matbuat âlemine atıldığı zamandan beri. yüzü fena halde kızarmış olduğu halde yanına yaklaştı. kırık dökük nağme parçaları işitiliyor. Ahmed Cemil cevap vermek istedi. Son söz üzerine Ahmed Cemil yorgun bir tavırla iskemlesine atıldı.. Fırtınalarla gürlesin. Đşte bir lisan istiyoruz ki onda o nağmeler. bir çocuğun beşiğine eğilsin.nazarlara buseler serper. şöyie bir iki devir yaptıktan sonra — bahçenin böyle yan ve tenha bir yerinde pineklemektense — ortalarda bir yerde oturmak istemişlerdi. gülsün. Hattâ Ali Şekib ziyafetin hiçbir tarafında eksik bırakmamak üzere bir nargile ısmarlayacağını sahib-i imtiyaza hemen imâ bile etmişti. bir lisan ki sanki tamamiyle bir insan olsun. bir gencin ümitle parlayan nazarına saklansın. o derinlikler olsun. hissiyatı yutar.. lambanın zayıf ziyası ve dalgaların tutun dumanları arasında yükseliyor görünen heyeti.. 2 Onlar ayrıldıkları vakit geniş bir nefes aldı.. rüzgârlarla sarsılsın. sevmek için kifayet etmişti.. ellerini sofranın kenarına dayayarak yarı istihza yarı tehdit karışık bir tavırla dedi ki: — Bunlar öyle şişkin fakat öyle boş sözlerdir ki içinde birşey bulmak mümkün olamaz. daha doğrusu bir nevi hürmet ederdi. zannedeceksiniz. onu bir kere görmek.. dehanın sihir esasına temas etmiş zannediln çehresinde par-îayan bir saniha yıldızı. O son kelimeden sonra öyle bir hale geldi ki. o renkler.

Ahmet Cemil pek iyi bilirdi ki bu adam bilmem kimin bir gazeline nazire söylemek için bir gün Boğaziçinin tâ Kavak iskelesine kadar gidiş geliş seferini ihtiyar etmiş. sanki bütün cismaniyetini. ne derin hasetler mevcuttur! Bugün kendisini takdir edenler yarın — kendisini düşürmeye sebep . Zaten mûtadı olan. Ölüler.yalnız. vücudunu mukavemet mümkün olmayan bir kuvvetle erite erite dağıtıyor gibiydi.. iradesini çekerek ayaklarından doğru çekiliyor. ayaklarını çekerdi. fakat o muhabbet içinde kimbilir nekadar. Arkadaşları Ahmet Cemil'i böyle bir halde bıraktılar. Aman Yarabbi! Şair Raci dedikleri işte bu idi!. yani bitaraflarca takdir edileceğine şüphe etmez. Bu adamdan. Bu adamın beğendikleri ölülerden ibarettir. biraz ötede uyanmaya. Bunun bir güzel şeyi beğendiği.. arasıra görünen iki üç sakit hizmetkârdan başka halktan. düşünceleriyle yalnız kalmakta azîm bir vicdan istirahati duydu./.. O vakit muvakkat bir cehtle kendisini toplar. ötede beride yemek yiyen birkaç kişiden. onlar gider gitmez dudaklarının arasından: — Aman. Ahmed Cemil bir gün bir garp edibinden naklen. gidiyor. biraz tahammülünden ziyade içmişti.. Şimdi yavaş yavaş beyninden süzülen bir şey: damarlarının içinden kemiklerinin arasından. Onu arkadaşları seviyorlardı. ilk muarefe dakikasından başlayarak duyduğu nefreti şu üç kelime tamamen izah ederdi.. son kısmını — görmüştü. Bu kadar hiçliğiyle beraber her meziyet sahibine düşman. bir uçuruma yuvarlanmıyor. on kuruş da masraftan çıkmıştı da ancak iki buçuk beyitle dört kafiye bulabilerek avdet etmişti. Fakat ne beis var? Zaten Ahmed Cemil yalnız herkes tarafından takdir edilmiş olmakla onun husumetine hak kazanmış olmuyor muydu? Herkes tarafından takdir edilmiş olmak sözüne de Ahmed Cemil umumî bir vüsat vermez* Đnsanın olsa olsa kendi mesleği haricinde olanlarca. öyle değil mi?" demişti. dedi. hafif hafif raseciklerle akarak. toprakların arasından süzülüp akmıyor olduğuna emniyet kesbetmek istiyormuşcasma gözlerini açar. muktedir bir arkadaşı takdir ettiği daha görülmemiş. "Mezar taşı iştihar heykelinin kaidesidir" dediği zaman orada bulunan Raci'ye dönerek "Al sana göre bir söz. saklı kinler. sevmemek mümkün olduğu kadar sevmezdi. şu edebiyat pazarından çekildikleri için rekabetten azade kal16 MAĐ VE SĐYAH mışlardır.. biraz da arkadaşlarının ısrarına karşı — o da âdeti hilâfına olarak — biraz mikyası geçmiş. haMAĐ VE SĐYAH 15 rekete başlayan kalabalıktan uzak. Onu hiç sevmez. Güya diğerlerinde bir meziyetin teslimi kendisinde bir noksan tevlit edecekmiş gibi bir küçük tahsin tebessümünü bile esirger. Raci de en ziyade olamayacağı birşey olmaya yelteniyordu : Şair. onlar artık fevkalâdeleşmiş. O vakit muzafferane matbaaya girdiği zaman Ahmed Cemil elindeki kâğıdın üzerinde yirmi otuz çizilmiş satır arasında sağ kalabilmiş altı mısra ile bir mısraın yalnız bir kısmını — evet. bu Raci!. Bu yolda latifeleriyle Raci'yi kendisine düşman etmişti. perhizkârlığa rağmen bu gece şu ziyafet şerefine. Raci o adamlardan biriydi ki dünyaya hiç bir şey olmamaya mahkûm edilerek geldikleri halde herşey olmak isterler.

Đri boylu. acemce pek iyi bilmek istidadmdadır da bir kere arapça bir ceridenin üç satırını tercüme edememişti. zaten edebiyata kat'iyyen intisab iddia etmez. Raci ile tam bir tezad teşkil eder. Ne vakit bir makaleciğe filan ihtiyaç görülse kendisine havale olunmasından korkarak akşam ziyade kaçırdığından bahisle sersem olduğundan dem vurur. küçük yaşından beri matbuatta çalışmıştır. çünkü Said'in vazıh bir varlığı yoktur. Onun latifeleriyle eğlenen bilhassa Raci ile Said'dir. arkadaşlarına okumak için matbaaya getirdiği hailde okuyamaksızın. yanında en saçma şeylerden bahsederler de o tekzipten utanır." diyerek yırtmış-tı. Tashihlere bakarken tertip yanlışlarına dikkat ede-^ cek yerde ötekinin berikinin hatalarını bulmıya dikkat edery Birgün meselâ Ahmed Cemil'in bir makalesinde yanlış bir izafet cümlesi bulduğu için bir hafta alay geçer. az acılıklarını mı tatmıştı! Mektepte iken nasıl hülya ederdi! Bugün kimbilir ne kadar gençler vardır ki o âlemde zevk tasavvur ederler. Onun için Ahmed Cemil de. geniş omuzlu. sanki bir kamusu ulûm gibi beyninin içinde yapraklar döndükçe malûmat tenevvü eder. Ali Şekib'e ağız açtırmazlardı. Ali Şekib'in yalnız bir şeyini affetmez: O da bütün utangaçlı-ğiyle beraber bu adamın ara sıra latife etmek istemesidir.. maamafih gayet mütavazı'dır. Matbaada onu kimse sevmez. başmuharrir Ali Şekib büsbütün başkadır. matbaada kimse bulunmadığı zamanlar tesadüf ederse gelen ilânların ücretini haczeden bir muharrir — işte matbaa işlerinde bulunalı on sene oluyor — hiç görmemişti. Bu adam matbuat âleminde bir cins mahlûkatm hususî nümu-nesidir. Ahmed Cemil kin ve haset dedikçe hep Raci aklına gelir. Said her suale "evet" diyen. hattâ Raci'-nin gazellerini güzel bulmamaya bile cesaret edemez. fakat bir kere o çirkin matbuat hayatına girseler. Ahmed Cemil: "Aman bu Raci!" dediği zaman işte bütün bu tafsilât o üç kelimenin telâffuz tarzının içine sıkışmıştı. cihan siyasetinin en ehemmiyetten âri tafsilâtı bile ezberindedir. bildiğinden emin olmayanlara mahsus bir korkaklıkla herkesten iyi konuşabileceği mebahisde sükûtu tercih etmek âdetidir. bu bir küçük çocuk kadar utangaç adamın samimî bir dostudur.. çok kitap okumak sayesinde en çok her şeyden anlar. her duyduğu fikre "benim de fikrim budur" cevabını veren. ancak otuz beş yaşında olan bu adam. Said hakkında Ahmed Cemil'in vazıh bir fikri yoktur. hele idare memuru — o kendisine Ahmed Şevki efendi diyen yuvarlak adam — Raci'den bahsolunsa ateş püskürür. Pek ziyade kaideşinaslıkla müftehirdir. Said de şahsî tabiata malik olmayıp da ötekinin berikinin yaptığına imtisal âdetine uyarak. Ali Şekib o adamlardandır ki insan ellerini ellerine koyacak olur ise onlarda hissolunan satvet sıcaklığıyle hayatın birçok kötülüklerinden kalbte hâsıl olan buzların eridiğini duyar. ĐM Al 17 Bakınız. Onun için kendisini tanıyanlar ondan hiç korkmazlar. arapça. Bir gün bir fıkra yazmış idi de. fakat bütün bu dönekliği esasen beyni gayet hassas bir mahrek üzerinde çevrilmeye mahkûm olarak yaratılmış olmaktan W SU Bl ü AH . Ahmed Cemil. Raci tab'an meftur olduğu hiyanete.: "Alay edeceksiniz! Neme lâzım? Bana siyasî makale yazmak ne güne duruyor. Ceridede vazifesi muhbirlerin getirdiği havadisi tashihten ibaret kalır. Bu saf yüreği incitmiş olmamak için Ahmed Cemil en tahammül olunmaz latifelerini bile hoş bulmuş gibi görünür. biraz safça — tâbirde zarafet iltizam olunmasa — biraz budalaca olmakla beraber "Mir'at-ı Şuûn" yazı heyetinde en ziyade malûmat sahibidir. Ah! Bu matbuat âlemi! Bir seneden beri o âlemin az tecrüblerini mi görmüş. açık çehreli.olabilecek bir şey yazsın — bakınız nasıl gülerler. hikmet-i tabiiyeye aid birşey yanında fen-i idareye aid bir mebhasa tesadüf olunur. Hukuka nisbeti vardır. onun kadar mahsuben para alan.

O aralık mızıkanın uzaktan gelen ahengini taklit ederek kendisine biraz metanet vermiş olmak üzere hafifçe. taşra mektuplarını hülâsa eder. Matbaada herkesten ziyade o çalışır. size de anlatır. sonu olmayan bir derinliğe çekiyordu." dediğini tamamiyle işitmiştir.. bu dünyaya görülmeyecek şeyleri görmek ve işitilmeyecek şeyleri işitmek için gelmişçesine gözleri meselâ Ali Şekib'in bilmem nerede nahiye müdürü olan eniştesine yazdığı bir mektubu yandan okumakla meşgul iken kulaklarını odanın köşesinde idare memuru Ahmed Şevki'-nin — Ahmed Şevki efendinin — kâğıtçıyı az para ile savmak için sarfettiği belâgate vakfeder. kuru çocuk . Onun için meselâ çarşamba günü sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin evinde uskumru dolması olacağını bilir. kulaklanyle gözleri. sabahleyin mekteb-i hukuk derslerine gittiği halde. çünkü behemahal çekmecesinin bir tarafına atılan bir ilân ücretini görmüştür. Meselâ bir kaç kişi arasında. biraz ötede tütüncü dükkânına uğrayarak filân risalenin filân nüshasının ne kadar sürüldüğünü tahkik ederken. bütün bu çehreler beyninden silinmişti. daima meşguliyette.Ahmed Cemil'in sinirlerine dokunan işte bu mahlûktur.kısa. Bahçenin bu yüksek noktasının önünde yayılan bütün manzarayı. işte şimdi bile o aklına geldiği için vücudunda ürpermeye benzer bir şey duyuyor. tercüme eder. Ona her yerde tesadüf olunur. neydi? Neydi?. belirsizce ıslık çalmaya başla-di. Said. iyiliğe davet olunmazsa iyilik etmek aklına gelmez. Ahmed Cemil'in sanki vücudunu iki kol tutmuş. Raci. Raci parasız kaldığı vakit Ahmed Şevki efendinin çekmecesinde para olup olmadığını Saib'den tahkik eder. ecnebi gazeteleri okur. bir kitapçının hesap defterini tuttuğu.. ufak yüzlü. küçük gözlü. kemikleri vüs'at bulamamış.. o mutlaka anlamıştır. daima ayakta. Ahmed Cemil'in bu çocuk hakkında — çocuk diye mâruftur. küçük kıt'ada yaratılmış. hattâ şiirine de katlanılabilir bir adam olduğu için Raci ile ekseriyet üzere aynı duyguda çıkmasına Ahmed Cemil gücenmez. Kendisini toplamak istedi. Saib'den sorunuz. bir matbaa kapısının önünden geçen birisine meselâ o gün Ahmed Cemil'in bir manzumesinin iki beytini okurken. O vakit nefsine bir cebir ile. Matbaada herkesten ziyade işinin basma devam ettiği. Saib .. uydurmakla meşgul olurken görürsünüz. 2 tiyar etmeyen bir gençtir ki. Sa-ip. daima harekette. o. lakırdı esnasında bir saz gürültüye karışsın da anlaşılmasın. çünkü yirmi yaşını herhalde geçmiş olmakla beraber çocukluktan kurtulmamıştır — duyduğu şey. yazıhanenin kenarında "Selanik hususî muhabirimizden aldığımız mektuptur" diye başladığı bir kâğıda sun'î bir mektup. müteJVLAl Vüı Oi I Ati nevvi makale yazar. şahsının mevcudiyetinden mefkudiyetinden şüphe edilir. Fakat fikrinin bütün iradesine malik olmakla beraber vücudunu istilâ eden o azîm keselâna mukavemet kabil değildi. sanki vücudundan yavaş yavaş uzanıp gidiyormuşcasına uyuşan bacaklarını çekti. bir rüyanın silinmiş şekillerine benzeten bulanmış gözlerinde kâfi bir kuvvet toplamak istedi. zaif. ıçünkü bir gün evvel mü-rettip yamağı Emin'e : "Đki okka alacaksın. bu çalınan şeye aşina çıkıyor. Bunun manzarasından duyduğu soğuk ürpermeyi hattâ Raci hakkında bile hissetmez. Bakınız. Her . Dolmalık olacağını unutma! Geç kalırsan yarma yetişmez..başka bir sebeple ihMai ve Siyah — F. matbaaya giriniz.. Babıâli caddesinden çıkarken bakınız. adelâtı kemiklerimin üstünde kurumuş. kötülük etmez. Şimdi Ali Şekib.

bunlar bir bâfân-ı elmas değil mi? Ahmed Cemil'in içkinin tesiri altında bunalarak süzülen gözlerinin önünde donuk mailikler üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş sema sallanıyor. işte işte raksediyor. yağıyor. başından sema uçuyor. onlarda bir bârân-. şimdi karşısında tepelerin myuyan sırtlarına dökülerek. kemanların titreyen eninleri. Ah! Bu bârân-ı elmas. gözlerinin önünde açılan bu semada. işte gözlerinin önünde gördüğü bu şeyler. Onun ismini kendine mahsus şive ile tercüme etmişti: Bârân-ı elmas! Ne güzel. Bârân-ı elmas! Đşte işte. denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu ziyalar.. sanki semalardan dökülen. nasıl rüya âlemleri açan bir isim. elmas. vücudu yaka yaka eritip dağıtan bir buse ile birbirine sarılarak tek bir vücut olacak zannediyordu.. şu yukarıya jıçu-şarak siyahlara bürünen sönük ziyalar! Bârân-ı elmas... feryat ederek. işte şu aşağıya süzülen sema nurları. bütün o biçâre insan kalbine mahsus acılıkların. karşısında şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan.. dalgalanıyormuş kıyas edilen bütün bu yıldız alayları. vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zan-nında idi. sanki sakit. şundan bir tahassür nâlesi. Bahçenin rakit havası içinde bir aşk nefhası. bazan bir mahkuriyet iniltisi. temmuzun şu sıcak gecesine mahsus bir buğ ile örtülü zannoflunan bu mailikler içinde titriycrmuş.vakit. ne hülyalar getiren. tâ o semalara. şu muzlim denizin siyahlıklarına serpiliyor. Şimdi Ahmed Cemil altından yer kaçıyor. bütün bu kirişlerle tahta veya bakır parçalarından sihirli bir nefesle canlanarak. kâh bir teessür feveranından inikas etmişçesine parlayarak. mai siyah kelebekler gibi uçuşarak. fakat hayatta yüksek şeylere meftun olmuş gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor. filâvtanın kahkahaları. o üzerinde gülümseyen nurlar. sonra bunlar o parlak semanın mailiklerine. Birinden ötekine bir hicran sadası... medid. sıcak ve baygın bir nefes gibi sanki tâ göklerin sezilemeyen yüksekliklerinden dökülen bu nağmeler. bazan bir şikâyet nalesi. Son bir nağme tufaniyle nagihanî bir karar bütün bu ha-yalât silsilesine hatime çekti. yahut denize doğru akan bu 20 MAĐ VJü Oil Aû renkli levha yavaş yavaş yüksele yüksele yer ve gök birleşecek toprak ve gök gecenin aşk havası içinde azîm. Bir rüya içinde yahut sihir âlemi karşısında idi.. O vakit aklına geldi.. yükseliyorlar.. Waldteufel'in meşhur Valse'ini ne vakit dinlese bütün hayali inkişaf ederdi. Kâh kalbin en derin noktalarından geliyormuşcasına derunî. kanatlanarak uçuşan küçük küçük nağmeler birbirine atlıyor. birbirleriyle dudak dudağa bir visal içinde dağılıyorlar. tatlılıkların hazinesini taşıyor. sanki bu aletlerden.. Ahmed Cemil sanki bir rüyfadan f . ötekinden bir ıstırap enini. pest. bahçeye hemen her gelişinde dinlediği bir şey.. diğer birinden bir ümit cevabı çıkararak. çalkalanan mailiklere doğru yağıyor. sallanıyor. Bakınız.

. bir müphem renk altında mai bir atlas halinde görünen semanın derin bir köşesinden zührenin beyaz handesi hâlâ görünür. sükûttan ve nağmeden. Üzerinde bir sema ki geceden kalma siyahlıklarla gündüzün ilk şaşaalarının imtizacımdan mürekkep esmer bir renkle gözleri taltif eder. Onların yanına gitmeye ne lüzum var? Tâ ötede dönen bir levhanın yalnız bir kısmı şeklinde gözünün önünden akıp giden şu seyrancılara.. Onu ne kadar se-nelerdenberi bekliyordu. Arkadaşları şüphesiz orada işte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasındadırlar. Ahmed Cemil burada. renkten ve zulmetten. Đşte gözlerini kapayınca görüyor: Mai bir sema altında azîm bir sahra ki sabahın hüzün ve neşveden.. herkese yabancı değil mi? Şimdi kendisini biraz topluyor. semanın bu 22 MAĐ VE SĐYAH muhteşem yangını altında sahra müşevveşiyetten sıyrılır. uykusundan tamamiyle sıyrılmamış mahrumluklarla yüklenmiş sisler arkasında boğulan ufuklara doğru uzanıp gitsin. o mai semanın içinde birçok gülümseyen ümit yıldızlarından ibaretti.MAĐ VE SĐYAH 21 1 uyandı. biraz evvel sönük duran sema sanki bir yangın ile dolar. Bütün menazır sabahlara mahsus o rengin müphemiyeti içinde hava ve hayalden mürekkep bir gölge şeklinde durur. Şimdi her şey hakikata ricat etmiş oldu." diyordu. bütün sahra taze bir hayatin canlılığiyle tutuşur. etrafına baktı. ağaçların arasında küme küme oturan bütün bu halka onun bir nisbeti var mı ki gitsin de o kalabalığın içine atılsın ? O bu dünyada herkesten uzak.. O lâcivertliklerin bir tarafında henüz belirsiz bir nurdan toz savruluyor gibidir. dimağını âteşin bir bulutla örten buhar yavaş yavaş açılıyordu: Onun âlemi işte şu yavaş yavaş açılan beyninin içinde mai bir sema.. bakir bir safvetle münevver bir göz gibi bakmaktadır. ' Henüz yirmi iki yaşında idi. burada ne için bulunduğunu anlamak için düşündü. henüz. Bu sahranın üzerinde o semanın altından bir peri alayının kanatlariyle dalgalanıyor denebi-len hafif bir hava uçar ki dikkat edilse bir ruhanî cihanın zenı-zemesine benzer nağmelerle titrer. fakat bir zaman gelir ki birdenbire bir ihtişam çağlayanı dökülür. şakaklarında hafif bir serinlik hissediyor. o vakit tahattur etti. o yekdiğerinin hem aynı hem gayri zannolunan tezatlardan mürekkep hülyalı hali altında. gençliğin öyle hassas bir devresinde ki fikir.. Öyle bir yaşta. Orada da bir bârân-ı elmas. Başını çevirdi. hayalinin şu müdebdep levhasını yaşatırken: "Ah! o ümit güneşi!. baktı. gölgeden ve hayalden. . Ufkun bir kenarından güneşin sinesinden sahraya bir nur tufanı döker.

sonra da o derece itilâ emellerine kapılıyor olduğundan kendi kendine utanıyordu. sabahtan akşama kadar fikir ve sanat hareketlerinin münferit mecrası olan şu cadde bir gün olacak ki onun tesiri altına girmiş olacak. Biz üç kişi kaldık. gözler ziyadar bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir köşenin açılmak üzere olduğunu. edip olmak. Edip olmak. Henüz yirmi iki yaşında. On dokuz yaşma kadar Ahmed Cemil tamamen — hayatta mümkün olabildiği kadar — mesud idi. yarım kalmış bir cebir muadelesine bakarak. artık yavaş yavaş yola çıksak.. lâkin o zaman. hayatın az meşakkatlerine mi tahammül etmişti? Bugün yirmi iki yaşında idi.. O tasavvur «ttiği yüksek payeye bir hat bulamıyor. Şimdi birkaç eski mektep arkadaşiyle sekiz on kalem erbabından başka her. lamış. göğüs vermek için hayatını zehirlediği bu edebiyat âleminin bir gün yüksek zirvelerine çıkmak. bugün o kadar acılıklarına. Uzaktan sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha ile idare memuru Ahmed Şevki efendinin yaklaştıklarını gördü. bütün maneviyeti yalnız bir ümidin tahakkukuna muntazır. evde kendisini bekleyen karısını. Ötekilerini de beraber sürükledi.. Ahmed Cemil'in düşüncelerine bir fasıla daha geldi.. âdeta koşarak Babıâli caddesinin kenarından çıkarken şu kitapçı «dükkânları. bugün koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir gölge gibi çıkarken bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkânına gözü isabet edecek olursa mektepten henüz çıkmış iki genç edebiyat müntesibinin birbirine kendisini gösterdiğini farkedecek. Yine oraya gitti. meçhul emeller fezasında uçtuğu zamanlardan-beri bütün varlığını istilâ eden emel.. hayat mübarezesi baş:. Raci'nin ikide birde Palais de Cristal'da geç vakte kadar kaldıktan sonra geceyi de evinden başka yerde geçirdiğini bilirdi.. fakat bu yaşa gelinceye kadar.. bakan yok. şöhret almak. cam kapıların aralarından farkedilen şu kütüphane müdavimleri.. ve.münevver bir semanın bâ-rân-ı elması altında parlak hülya âleminde kanatlan kırılmış bir kuş gibi henüz topraklara düşmemiş. ümit güneşinin üzerine tâ uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan bulutların dökülmeğe müheyya olduğunu anlamamış idi. çocuğunu düşünmek yok ki. gözleri ötede siyah tahtanın üzerinde unutulmuş. Zaten bu neticeye. bu ümidin tahakkukuna şayan olmak için az mı ıstırap çekmiş. gören yok. müptehiç bir sabahın rüyasına dalmış. Ahmed Cemil ile beraber bütün arkadaşlarını ne cevap vermek lâzım geldiğinde mütehayyir bırakmış idi. kendisinin . Şöhret bulmak... Güzergâhında isminin yavaşça fısıldandığım işidecek.f kesin meçhulü olan bu genç. Ahmed Cemil. Kaç kere bedbaht karısı matbaanın kapısına kadar gelerek beş altı yaşındaki yavrusuyle kocasını arattırmış. bu matbaalar... Sahib-i imtiyaz gelince dedi ki: — Allah cezasını versin! Islah olmayacak. yalnız mü-nevevr.... henüz görmemiş.. Ah! O zaman göğsü nasıl bir iftihar havasiyle şişecek! Şimdi oradan mevhum bir cisim şeklinde geçiyor. fikri bir hayal rüzgârı üzerinde. Ahmed Cemil ismini o kadar yükseltmek ki. Ondan sonra pederini kaybedince maişet endişesi. iştihar arzusu değil miydi? Ahmed Cemil daima aceleci ve telâşlı yürüyüşiyle. herkesçe anılmak. senelerdenberi bütün düşüncesi bu değil miydi? Ta mektepte bir kimya kitabının üzerine başını dayayarak.

babasından bahsetse namusunu teşrih edecek hikâyelerin sonu gelmez. Tam mektebe leylî olarak ithal edildiği sene. fazla olarak fahiş bir faizle bir muhtekir sarraftan para alındı.. o babasına Kula'dan hediye gelen kilim döşemelerin yukarıdaki pembe odaya mı yoksa sofaya mı konacağı meselesi tazelenmişti. ^ JjL Đyi bir aile babası.. Onun nakline. za^ ailesi Ahmed Cemil'in annesiyle on sekiz yaşında oğlundan dört yaşında kızı Đkbal'den ibaret idi. O vakit saatlerce düşünüldü. zevcesine. çoç ^bi nâ-tamamiyle bağlı. evine meftun. hemşiresi. Kendisinin bir altın enfiye kutusu.eri gün. Bunlar terhin edildi. Ahmed Cemi' 24 MAI VE SĐYAH MAĐ VE SĐYAH 25. hususiyle namuslu. validesi. ufak bir şey. o da paranın Süleymaniye'deki mini mini evlerinin tamirine sarfedilmiş olmasıydı. hangisini nereye kesin mecazım geleceğinde mütehayyir kalmışlardı. evet yalnız kendisini birçok şeylerden mahrum bırakarak. Babası oğlunu ev alınmadan evvel mektepte Jeylî olarak bırakmadığı için o vakte kadar beklemişti. senelerce alnını terletmişti. bu gürültünün içinde şa-eski mt. annesi Emniyet Sandığına terhin edilmek üzere küpesiyle yüzüğünü teklif etti.. Cemil tabiî babası gibi pembe odayı. O vakit herkes bir rey beyan.. Ailesini iyi geçindirecek kadar para kazanırdı.şairane tâbirine göre "Piyale-i telh-i h^ yatın zehr âbî"na dudakları temas etmişti. babası. o gayri muhik dâvadan vazgeçildi.. O gün.. Babası dâva L kiliydi... çamurlu sokakları yaya tırmanarak. rivayetine göre bir defa babası kabul etmiş ve ücretinin nısfını evvelce almış olduğu bir dâvanın sonradan hakka makrun olmadığını anlayınca birden reddine ve paranın iadesine karar vermişti. hattâ arkadaşlarının hissetle ithamına gülümseyerek para biriktirmişti. O vakit on dört yaşında vardı. geçen senenin esvabını bu seneye salih görmeğe çalışarak. Senelerce fikrini vakfettiği bu maksadı temin için kendisini. Đkbal validesine uyarak . O vakit kitapla buivalidesi arasında bir müddetten beri devam eden bahis teceddüt etmiş.. Bu adamın yalnız bir endişesi vardı: Ailesini mesut etmek. bir güzel saatiyle bir altın kösteği vardı... O vakit babasının bütün hassasiyeti nasıl taşmıştı! Karısının elmaslarını terhin etmek! Đşte bu mümkün değil. araba ile gitmek arzularına galebe çalıp yokuşları. sokağa nazır odaya tıkılmış. <iĐ£inci defa olarak kira evinden kurtulup kendi evlerine gel-^g . Birçok adamların bir dakikada bir zarın hevesine terkedebileceği kadar ufak. etti: Herkesten maksat Cemil'le Đkbal...... Ahmed Cemil'in bazan gülerek "bizim konak" dediği mesken alınmıştı. O para ile işte şimdi karısını çocuklarını sokak ortasında kalmaktan muhafaza eden Süleymaniye'deki bu beş odalı evceğiz.. Fakat bu kararın icrasına büyük bir mâni vardı ki.bu karışıklık içinde hangisini almak. Fakat bu ufak şey bu namuskâr aile babasını senelerce yormuş. ne telâş içinde idler! Bütün eşya aşağıda mermer ve &ya> mutfağa. bir çâre bulunamadı. Ahmed Cemil evin alınışını pek iyi tahattur eder. herşey birbirine gün c^iŞ...

gelişigüzel bir yeri açılır. Đkbar — kız çocuklarını daima validelerin eteklerine sevkeden bir hisle — annesinin yanma meselâ babasının eskimiş para kesesine kaim olmak üzere yeni bir kese örer. bir aralık bu üç kişinin gözleri birbirine tesadüf •ediverse o hazır duran yaşlar birbirini uyandırır. Onun fikrini tatbik etmek lâzım gelse kilim döşeme ikiye bölünecekti. O noksana kendilerini alıştıramamışlardı. Hattâ kabil olsaydı da Đkbal'i de verselerdi. daha yatağa girmek için bir hayli zaman vardır. fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor. yahut kızma esvap dikmekle meşguldür. ciğerlerinden çıkan bir şuhka-i beka boğazlarına kadar gelir takılır. Hele ilk matem günlerinde bir akşam üstü meselâ kapı çalmsa Đkbal'in: "Babam geldi" diyeceği tutardı. pembe oda. göğsünde bir ateş ile kalktıktan sonra. Şimdi ne vakit Ahmet Cemil o eskimek bilmeyen kilim döşemesinin üstüne otursa babasının bir hâkim ciddiyetile elini fese sokarak: "Göreyim seni. yiyemedikleri lokmalarıyle mahzun duran tabaklara damlar. dersine çalışır. Ahmet Cemil'in fesini kura çantası yaptılar.. Yemek sofrasının başında toplandıkları zaman hepsinin dimağında menkuş olan o baba çehresi güya henüz orada karşılarında imişçesirıe o. Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlanmalı. Bu mühim mesele de bir eğlenceye medar oldu. Ahmed Cemil dersini yapmıştır.. ikbal güler babası bir hikâye söyler.. bu valide yaşların hücumiyle titreyen gözlerini oğlu ile kızına diker. O vakit ne kadar mesut idiler! Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar. bu genç dimağı bir gonca gibi nazik parmaklarla açmağa çalışır. yemeğe başlamadan ellerini uzatamazlardı. senin merhametine kaldı!" deyişi gözlerinin önüne gelir. Ahmed Cemil mektepte leyli olduktan sonra bu aile heyetinin mühim bir rüknü haftada altı gece ihazır bulunamaz oldu. Babası yazılarını bitirmiştir. lokmalar geçmez.. Kendi evlerine gelmiş olmak hepsinde eğlenceye bir meyil uyandırmıştı. Magihan bir kaza darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan.sofayı münasip görüyorlardı. taşar. iki kâğıt parçasına "pembe" ve "sofa" kelimeleri yazıldı. babası yazısını yazar. O vakit iskemle iki ayağı üzerinde durmağa çalışırdı. Ahmed Cemil başını kaldırır. yaşlar.. Nihayet hizmetçi kız — taşralı iriyan bir kız — hâkem tâyin olundu. bu hâkimiyet sıfatının ehemmiyeti altında beyni darmadağın oldu. ara sıra bu dört kişiden birinin ağzından çıkıvermiş bir serseri kelime musahabeye vesile olur. pembe odaya yar oldu. Ahmed Cemil bir köşeye büzülür. *'Ne oldu?" Bu çocukların babalarına ne oldu?. O vakit bir matem sükûtu başlar. her yeri cazip olan bu kitabın bir hikâyesi okunur. validesi oğluna bir gömlek. sanki korkunç bir . O hem pembe odaya hem sofaya taraftar çıkıyordu. O vakittenberi o pembe odanın içinde o kilim döşemenin üstünde bir şey noksan idi. başaşağı düşmüş gibiydi. O vakitten sonra bu küçük bahtiyar aile nasıl değişmiş. bir mazmunu tefsir etmek için saatlerce yorulur. bu sofra başında bir mezarın sâkit enini hüküm sürer. lüzumunda» ziyade gülünüyordu. Ahmed Cemil'in küçük yaşından beri tahsil zemininde bütün adımlarına rehber olan bu baba o vakit oğluna ders verir: Bir nükteyi anlatmak. bu evin bütün havasında bir hayat unsuru eksilmişti. Babasının Mesneviye pek merakı vardır. Kaç sabah Ahmed Cemil yatağından. Bazan iştigalin nevi tebdil olunur. O vakit ortaya başka iş çıkar. O vakit tali hükümetti. düsturları karıştırır. Kendi evlerine geldikten sonra bu müsamereler haftada bir defaya münhasır kaldı. Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde. Hizmetçi şaşaladı. En küçük vesilelerle bile lâtife ediyor. Babasının tâbirince iskemle üç ayaklı kaldı.

Ahmed Cemil şaşırdı. o kadar tahattur ediyor. temiz... Ahmed Cemil'in bir şeyden haberi yoktu. ta karsıki duvarda iki büyük siyah tahta. Ah! Mektepte geçirdiği zamanlar. Sonra ne oldu? Ahmed Cemil artık ötesini bilmiyor.. Ay!. bunaldı. Çocuklar hep kürsülerin üstünde sallana sallana yarı sesle derselirini tekrar ediyorlardı. o dünkü vak'a için geliyor. Ahmed Cemil bu teferruatı pek iyi zaptetmiştir. henüz genç. Gözler hep Ahmed Cemil'den hizmetkâra — galiba Bilâl — Bilâl'den Ahmed Cemil'e gidip geliyordu. Komşu çocuklardan biri gözüyle diğer birine Ahmed Cemil'i gösterdi.. o odanın içinde sıra sıra kürsüler. Bu defabüyük bir mektep.. Odanın içinde bir uğultu vardı. Evet. Hattâ bir kere. küçücük bir asker . yanaklarından ateş çıktı. maişetin yükü henüz zayıf olan bu omuzlara nasıl çökmüştü! O zamana kadar henüz hayatın ilk faslını bile okumamıştı. Oh! Bu muallim ne güzel bir adamdı! Seyrek sakallı. Kaç kereler onu ağlatmış. bu mektepte ne yaptığını pek karışık bir surette tahattur eder. Neden? Babası neden gelmiş? Şimdi hoca efendi ayağa kalkmış. Birdenbire bu uğultu durdu.. Unutamayacağı şeylerden biri de mektep arkadaşlarının arasında biri.. nasıl okumağa başladığını. O gün. görüşmeğe başlamışlardı. Ahmed Cemil başını kaldırdı. bilmem bir tokat meselesinden dolayı olmalı. MAĐ VE SĐYAH 27 Ahmed Cemil tahsilini herkes gibi takip etmişti. başlıca Ahmed Cemil'e musallat olmuştu. onu henüz yatağın içinde.rüyadan uyanmış da sabahleyin o rüyanın altında mesud bir hakikat çıkacakmış-casma odasından yavaşça çıkarak. bu küçücük halk da hocanın şu meşguliyetinden istifade ederek yerini tebdil etmeksizin harekete başladı. babasının odasına gitmiş. derin bir sükût. yerine oturmuştu. Yalnız büyük bir oda. bu mühim haber bütün odayı dolaştı.. sakin bir uyku ile uyuyor gö-recekmiş ümidiyle titremişti. kendi babası. O zaman en ziyade tesir eden şeyler. bu gelen Ahmed Cemil'in babasıdır. istikbal etmiş. Hattâ Ahmet Cemil gözlerini kapayınca hâtıraları arasında bu vak'adan sonra kendisini birden o mektepten çıkmış başka bir mektepte bulur. hattâ Ahmed Ceiml'in resmî elbisesi bile var. Hele mai bir cübbesi vardı ki pek yakışırdı. hatırat levhasında en derin kazılır. Herkes bir yere bakıyordu. Dersler daha başlamamıştı.. delik deşik olmuş bir sahife şeklinde ka28 MAI VE SĐYAH lir. Çocuklukta hep böyle değil midir? Hâtıralar hava ve zaman tesiriyle yıpranmış. Bir de ne görsün? Babası.. sabahleyin mûtat üzere mektebe gelmiş. o vakit bütün mebhut ve mütehayyir duran mektep halkı. Bir dakika içinde herkes vâkıf oldu ki. Bu işaret. fakat bu zamana ait hâtıraları o kadar mübhemdir ki... hoca efendiye müracaata mecbur etmişti.. galiba yine mektebe devam eden bir kibarzadenin hizmetkârı vardı ki. babası bile mektebe gelerek hoca efendiyle oldukça şiddetili bir mülakat yapmıştı.. O tarihten sonra hayat mübazeresi ne müthiş başlamış... Evvelâ sübyan mektebine gider gelirdi. oturmuşlar. yine karşıdaki köşede yüksekçe bir minder üstünde beyaz sarıklı muallim. Zenci hemen beyazlanmak raddesine gelmişti.

ehemmiyetini almıştır. Öyle ya, artık askeri rüştiyesinde... Evvelâ nekadar utanmıştı! O büyük mektebin içinde ilk günleri korkarak yürür, kendi sınıfından başka bir yere giremezdi. Sınıflarında seksenden ziyade •çocuk vardı, fakat Ahmed Cemil bu seksen kişiyi iki yüz kişi gibi görürdü, hatta babasına da o yolda tarif ederdi de bir türlü inandıramazdı/Burada her şey başka türlü idi, öteki mektepte sıralar birbirini takiben saatte bir, hocanın önündeki kürsüye gidip oturmak âdet iken burada her iki saatte bir başka hoca geliyordu... Bu ilk senede ne öğrendi? Onu kat'-iyyen bilmiyor. Yalnız hesaptan pek sıkılırdı. Hocası da ona musallat olmuştu, daima tahtaya onu çekerdi; biçare kaç kereler o iki yüz kadar ehemmiyetli görünen seksen arkadaşının karşısında, siyah tahtanın başında perişan, mahcup, mahvolmuş, kendisini kaybetmiş, yavaş yavaş ağlamıştı. Bununla beraber bir müddet sonra onu başçavuş yaptılar. Bakınız, bu nıü-him hâdisenin esasını hâlâ anlamamıştır. Ne için başçavuş oldu? Başçavuş olmak için ne yapmıştı? Hesap derslerinde tahta, başında ağlamaktan başka bir fazile göstermiş miydi? Daha da pek küçüktü. Fakat bütün çocuklar onun hatırını saymağa başlamışlardı; meselâ sınıfın en gürültülü bir zamanında, bir müzakere esnasında, bir telâş ile dışardan içeriye girer, muallimlere mahsus olan kürsüye çıkar, elindeki cetveli mühim bir eda ile vurur: «Efendiler...» diye başlar, ince sesiyle bu ilk nutuk mukaddemesi sınıfın ortasına düşer düşmez, sükût...' Herkeste bir dikkat, başçavuş ne diyecek?... Mini mini başçavuş ne der? Sınıf halkına tebliğ olunacak müdür beyin bir emri... Bu bir oyundur. Ne müdürün bir şey dediği var, ne de tebliğ olunacak bir emir... Maksat bir kere efendilerin dikkatini celb edip düzme bir şey söyledikten sonra; fakat tam bir ciddiyetle, esassızlığım sezdirmiyerek, evet, ondan sonra bir kere hasıl olan sükûtu muhafaza etmek... Ahmed Cemil'i başçavuş olduğu gün görmeliydi. Eve nasıl göğsü şişkin, bu haberi bir an evvel vermek için sabırsızlıktan nasıl koşaI

rak gelmişti! Kapıyı açan Seher oldu. «Başçavuş oldum» sözünü evvelâ onun yüzüne attı. Artık babasının geleceği zamana kadar validesine başçavuşluğun ehemmiyetini anlattı: Đki yüz kişi! Şaka değil!... Bunlara nezaret etmek... Ya sabahleyin, ekseriyet üzere yoklama defterini o pkuyacak. Bu yoklama defterinden evde bîzar oldular. Ahmed Cemil mektepten geldi mi, başka bir oyun yoktu. Doğru yukarıya sofaya çıkar, babasının başçavuşluğuna mükâfaten alıverdiği siyah tahtanın başına geçer, mektepteki ciddî tavrı takınır, başlar yoklama defterini okumağa, ve daima cevaplariyle... riyle... Mehmed efendi, Kırıkçeşme... Mevcud! Necmi efendi, Fatih... Mevcud! Ruhsar efendi, Zeyrek... Namevcud! ilâh. Bu defter bir kere okunur, ondan sonra hoca efendi gelir, meselâ hesap hocası — artık hesap hocasiyle arası iyileşmiştir — hoca efendi sanki yoklama defterini açar. Hüseyin Nazmi efendi Saraçhane — bu Nazmi efendi şimdi «Gencine-i Edeb» muharriri olan gençtir — derse davet olunur. Hoca efendi sorar : — Efendi, darb neye derler? Hüseyin Nazmi efendi cevap verir: — Bir adedi diğer bir aded miktarınca tekrar ederek çoğaltmağa darb derler.

— Geçin-tahta başına!.. Hüseyin Nazmi efendi tahta başına geçer, tebeşiri eline alır, hoca efendi emreder: — 24605... Yazdınız mı? Ha! Şimdi bunu darbetmeli... 67 ile... Anladınız,mı? Ahmed Cemil bazan bu taklid ile derste okadar dalardı ki babası gelmiş, yavaşça yukarıya çıkmış, arkasından annesiyle hemşiresi gelmişler, orada bir tarafa birikerek sessizce tatlı bir tebessümle kendisini seyre koyulurlar da o farkına varamazdı. Sonra gözleri oraya ilişiverince şaşırır, donar kalır, elinden tebeşiri nereye atacağını bilmezdi. Babası bu mektepten alıp kendisini Mekteb-i Mülkiyeye götürünceye kadar bu oyun devam etti, fakat orada Ahmed Cemile bir ciddiyet geldi. Artık kendisine büyük bir adam nazariyle bakmağa başladı. Hattâ - bu on dört yaşında çocuk -mektebe giderken çanta taşımağa bile tenezzül etmez oldu. 3D MAĐVESĐYAH

kitaplarını bir gazeteye sarar, koltuğunun altına yerleştirir, bir kalem efendisi tavrını takınırdı. Hayatının bahtiyarlık sahifeleri hep bu mektepte geçen mes'ud günlere aid lâtif hâtıralarla doludur. Hüseyin Nazmi ile asıl muhabbet iplikleri burada bağlanmıştı .Đkisi bir sınıfta idiler; ikisi de leyli olmuşlardı, o vakit aile hayatından uzak düşen bu iki genç kalb birbirile samimî bir karabet hâsıl etti, emel ve fikirde bir iştirak peyda ettiler. Zaten hislerinde, haricî tesirler ahz ve telâkkide, efkârın tayin ve nakşi tarzında bir anlayışta idiler. Meselâ ikisi de bir şeyi tuhaf yahud garip bulmakta, bir fikri beğenmekte yahut reddetmekte, bir vak'adan müteessir olmakla veyahut ona lâkayd kalmakta müttefik çıkarlardı. Onun için sevişmek, o insanlar arasında okadar tatlı olmakla beraber okadar nadir tahalkkuk eden sevişmek, bu iki saf ve temiz kalb için pek kolay bir şey oldu. Hattâ o kadar ki bütün diğer sınıf arkadaşlarına yabancı kaldılar, aralarında hususiyet diğer bir kalbin iştirakine tahammül edemiyecek derecede idi. Đlk senelerde münasebetleri tehassüslerini teatiden ibaret kalırdı; fakat sonraları... Taze dimağları inkişafa başlayıp okuduklarını anlamağa başladıkları zaman, işte o zaman ikisinde de mütalâa cinneti başladı. Đlk mütalâa heveslerine mahsus doymak bilmez bir açlıkla her ellerine geçeni okumak istediler. Evvelâ hikâyeler, kitapçılardan kira ile alınmış yahut arkadaşlarından birinden rica ile istenilmiş terceme, telif bir alay hikâye okudular. Ekseriya beraber okurlardı, sınıfın bir tarafında tenhaca bir yere çekilirler, kitabı çekmecenin içine yerleştirirler, Ahmed Cemil yavaş sesle okur, Hüseyin Nazmi dinler ve işitemediklerini; göz ucuyla süzerek itmam ederdi. Đki refik fikirlerini, kalbleri-ni bir kitabın bir sahifesinde böylece teşrik ederlerdi. Bir aralık hikâyeden nefret ettiler; o ilk önce duydukları lezzet, hâsıl ettikleri tecessüs kayboldu; fakat okumak ihtiyacı olanca şiddetiyle devam etti. Tarih okumak istediler, ellerine geçen bir eski tarihi yarım bıraktılar. Mektepte zaten dersleri değil mi ? O kifayet etmez miydi ? Hülyaya Ahmed Cemil'in batı dillerinden terceme ile kullandığı bir tabir ile -mafevkalarza okadar meyelânı olan fikirlerini, geçmiş zamanların mezarı demek olan tarihe sevketmekten lezzet

duymadılar, fakat bunu kimseye de itiraf etmek istemezlerdi. O MAĐVESĐYAH 3S>

kadar hayal arayan gençler olamktan değil fakat görünmekte» korkuyorlardı. Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman hülyaya mü-said bir saha aramakla meşgul olan fikirlerine yeni bir pervaz seması açıldı: Şiir... O vakit şiir namına vücude getirilen bütün yeni mahsulâtı okudular. Okumak tâbiri sahih olamaz: onların arasından koştular. Sonra derin bir menbadan ayrılmayan çöl yolcuları gibi yine o ciğerlerine taze bir hayat veren menbalara ricat ettiler. Okuduklarını bir daha okudular, bazı parçaları ezberlediler; sonra buldukları şeyler kifayet etmedi. Daha bulmak istediler, fakat heyhat!.. Ruhlarını lâtif bir uyuşukluk içinde aguşuna alan bu ufuk,, bu şiir ve hülya sahası okadar dar idi ki... O zaman aradıklarını bulmak için eski divanları okumak istediler. Fuzulileriy Nef'ileri, Nabileri Nedimleri araştırdılar, bir aralık bunların bazısında hele Nefi'de buldukları lisan haşmeti fikirle-lerini örttü, hislerini bunalttı. Elfazm tantanası altında şaşırdılar, güftesiz bir beste mırıldanmak kabilinden yalnız bu lisan mûsikisine aldanarak okudular, sonra o musikinin esas ruhuna dikkat etmek istediler. Fakat onlar, okadar sâmit yahut okadar taraka arasında o derece candan mahrum göründü ki ruhlarını istedikleri gibi titremekten uzak kaldı. Bi zaman geldi ki aradıklarını bulmaktan meyus oldular, mütalâaya küstüler, okumaz oldular. Bir kaç ay fikirleri âtıl kaldı, fakat bu atalet bir gün geldi ki o senelerce - mütalâaanın tohumlarından filizler çıktığını göstererek geçti, sanki, bir kıştan sonra bir bahar... Bu genç fikirlerin baharı inkişafa başlamıştı. Bir gün Hüseyin Nazmi utanarak Ahmed Cemil'e gece yatakta söylenmiş bir mehtap tasvirinin ilk dört beytini okudu. Ahmet Cemil itiraz etti; «Yatakta mehtap tasvir etmek olur «ıu?» diyordu; fakat biraz da kızarmış idi. Ne için? Ertesi sabah o da bu mehtap tasvirinin diğer dört beytini yapmış bulundu. Artık iştigal vesilesi bulunmuş oldu. Ya mektep kitapları... Oh! Onlarla iştigal olunmayalı zaten pek çok zaman olmuştu. Zaten mektebe girdikleri tarihten başlayarak sınıfın bir türlü yüksek derecelerine heves edememişlerdi. Smıfm orta mıntıkasında yaşamağı müreccah görürlerdi. il Evvelce mütalâadan şimdi müşaavreden çalabildikleri saatlerle ¦ders kitaplarına hasrettikleri iştigal kendilerini şu orta mın-takada tutmağa kifayet ediyordu. Bir tatil günü beraber geziyorlardı. Genç çocuklara mahsus bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde, her gördükleri şeyi buna bir şairlik vesile addederlerdi. Meselâ o gün köprüden geçerken bacalardan çıkan dumanlar için teşbih yapmak, yahut Beyoğluna çıkarken tesadüf ettikleri kürklü bir başlık giymiş minimini sarı bir Alman kızı için bir manzume söylemeğe yeltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu. Fakat artık teşaürden kendileri de nefret duymağa, bunları kendileri de gülünç bulmağa başlamışlar; dimağlarının içinde büyük fikirler bulup da onların büyüklüklerine nisbeten küçük kalanların kendilerinden duydukları nefrete müşabih bir şey hisseder olmuşlardı. O gün Beyoğlundan geçerken bir kitapçı dükkânının önünde durdular, camekânda duran

kış güneşinin hafif harare-tiyle yarı kızmış taşlara ayaklarını dayayarak oturdular. Hüseyin Nazmi dedi ki: — Ne zararı var? Bak güneşe! Bu güneşin altında. Kitabın neresinden başlamak lâzım geleceğinde mütehayyir idiler. biraz mübtedilere mahsus tereddütle okudu.un «L'âme nue» şiir mecmuası idi.. Tâ bahçenin sonuna kadar geldiler. Evvelâ Ahmet Cemil cehren..kitaplara bakıyorlardı. yahut doluya yakındır. ikisi de müştereken uzun uzun süzdüler.. Mahcubiyetle içeri girdiler.. ikisi de fransızcaya mekteplerde kabil olan derecede aşina idiler. susarak. o Üsküdar'ın denize bakan levhasının karşısında okuruz. yani yüzlerini deniz cihetine çevirerek. berisinde zihinleri ilişti. tâ o tepede. zira Ahöied Cemil'in daima boş yahut boşa yakın cebine mukabil Hüseyin Nazmi'nin çantası daima dolu. Ahmet Cemil'in tâbirince Hüseyin Nazmi maliye işleri müdürüdür. bunu denize karşı. Anlayıp anlayamamak meselesinden de korkuyorlardı.. Hüseyin Nazmi baktı. Ahmet Cemil bunu hemen kendisine mahsus lisan ile «Ruhî Üryan» diye terceme etti. sanki bütün maneviyatı bu mağmum şiirin matemi altında eriyip gitmişti. Taksim bahçesinde. Kitabı aldıktan sonra bir yere gitmek istediler. Taksim bahçesine girdikleri zaman ellerinde tuttukları kitabın peşin lezzetiyle kalbleri güya bir esrarhane-nin acaip letafetlerine vusul için ilk adımı atıyormuşcasına tuhaf bir suretle mütehassis idi.. belki bir nebze fazla. Hüseyin Nazmi parasını verdi. fransızca sormağa cesaret edemeyerek kitabı istediler. Ahmed Cemil gözlerini ayıramıyordu. Birden anlayamadılar.. yabancı kelimelerin üzerinde bir müddet durdular. dedi. Ahmet Cemil'in gösterdiği kitap Edmond Haraucourd . — Bir taraftan aç! bakalım. şimdiye kadar fransızca bir mün-tehabat mecmuasında görebildikleri köhne bir kaç manzumeden başka bir şey okumamışlardı.. Oraya kadar gittiler. Ne derin bir melal!. Đkisinde de bu kitabı satın almak için âni bir heves uyandı.. Mutlaka bir şiir mecmuası olacak. hava güzel fakat soğuktu.. Bu. Birden Hüseyin Nazmi: — Of! Ne yeis ile dolu bir şiir!. sonra anladıklarını anlayamadıklarını çözüm anahtarı ittihaz ederek manzumenin kıraati bitince gözleriyle. orada yeşil tahta sedirlerden birine ters olarak. Birden Ahmet Cemil dedi ki: — Ahî Bak serlevhaya. Hüseyin Nazmi ilâve etti: . ellerine aldıkları ilk şiir kitabı oldu. Şiirin ötesinde. talihimize ne çıkar? Talihlerine «Makber» unvanlı manzume çıktı.

fakat biraz başlangıcı süsleyerek: «Hepsi hâbidei sükûn.. Tâ-dad etmek kelimesinin buradaki kuvveti başka olacak.. terceme şöyle olmak lâzım gelir. ümid.» ' Ahmed Cemil gülerek Hüseyin Nazmi'ye baktı: •— Berbat oluyor: Saçma mı söylüyorsun? «Arz. o matem edası kayboluyor. cesaret. zannederim: «Henüz ölülerimin silsilesi bir hatimiyle vâsıl olmadı...— Đyice anlamak için zihnimde terceme ettikçe sanki bu güzel yeis levhasının renkleri hep sisleniyor. sema.. Kalbim... Terceme sanki bestesi kaybolmuş bir güfte gibi soğuk. Eski merMai ve Siyah — P.... Hem yanlış terceme ediyorsun.. Terceme edince o hazin musiki.» Ahmed Cemil ilâve etti: — Sanki niçin «titretiyor» demiyorsun? Yahut Türk-çede mutlaka bir şey ilâve etmek lazımsa «lerzişdarı haşyet ediyor» demeli ki kelimenin son medid hecası birden intıka edivermesin.. 3 ot: merlerin arasında mezarımın levhası perişan bir raks ile sallanıyor. Hüseyin Nazmi müddeasını isbat etmek istiyormuş gibi kırık kırık tercemeye başladı: ' 5 «Sanki âfak bir memat amacgâhı olmuş... fazilet. kelimelerden mürekkep bir mukaddeme.. Bak. aşk. Bana kalırsa yine o tarzı muhafaza ederek terceme etmeli..aristanım başka bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle Jolu.. sanki elemleriyle istihza için kalkarlar.. ve .. Halbuki henüz kefenlerimin kâffesini tadat etmedim. şu üçüncü kıt'ayı «hepsi uyuyor» diye ter-ceme ne fena düşecek. Hüseyin Nazmi atıldı: — Of! Bu halbuki!. Dikkat ediyor musun? Şu şiirin tavrmdaki ahenk meyus tarzına nasıl yakışıyor? Bak nasıl hafif başlıyor. Îvîe7. Sürür. Kaçıyor. Bir inilti nağmesi gibi yavaş yavaş. herşey mevsimini kaybetmiş. bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir lem'a ışıltısı yok! Yalnız bir kenarı bulutların kemirmesiyle kırılan hilâl ölülerimi mahbeslerinde lerzişdar ediyor. mezarlarının beyazlıklariyle zulmetler altında yatıyor. evvelâ en hafif seslerden. Lâkin bazan bu azap cehenneminden kıvrananlar o zulmetlerin arasından feryat ederek. sanki sürüklene sürüklene gidiyor..

. Bahçenin toprak kokusu. demin ellerindeki kitaptan fışkıran şiir zülâli... ışıe o v»^... beride bir müddet devam edip sonra birdenbire kesilen Boğaziçi'nin manzarasına Üsküdar iskelesinden kalkan bir vapura. Şurada — beynini gösteriyordu ¦— bir şey var. Bir şey ki mai ve siyah olsun. karşılarında titrek havanın altında buğulanan güneşli manzara. tasvir edilmiş görmek mumkun olsa. nasıl bir şey? Bak şu semaya. bir şey duyuyorum amma rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor. yavaş yavaş. inr in. mailiklerden mürekkep^bir mina deryası. Tâ karşılarında Çamlıca tepelerinin üstünde. sonra yaptıkları tercemeden kendileri de utanarak gülüştüler.. o mailikleri yırtmak için uğraş. Bahçenin çok yağmur yemiş otlarından.Mai. açık sesle. Hasta mıyım. O siyah tabakaları parçalıyarak içeriye bak. Bir şey yazmak. Öyle sâkit gayşolmaşçasma karşılarında1 güneşin şâşaasıyle parıldayan levhada. şiirin mütehammil olduğu bütün meyus edayı inşad tarzında takip ederek.~~ nediyorum ki artık ölebilirim. Beşiktaş'tan karşıya aheste aheste geçen bir kayığa. Bu suretle manzume bittiği zaman her ikisi de sükût ettiler bu bir nevi sekir veren şiir şarabı beyinlerini lâtif bir surette uyuşturmuş idi. kelimeler uzun bir matem nalesi tarzında hafif ivacaclarla uzamı gidiyordu. denizin üstünde biribirini kovalıyormuş gibi uçuşup kaçışan ziya parçaları. güneşin altında titriyordu. sonra Ahmed Cemil aslını bir daha okumak istedi. MAI V . Bilir misin.. neler hissediyorum da tahlil edemiyorum. ne gö-r rüyorsun. sema açılmış. Birkaç gün evvelden beri devam eden yağmurlar yalnız o sabah dinerek.karşımda müstehzi heyulaları rakseder. ne buluyorsun? O siyahlar içinde ne buluyorsun? Siyah. düşündüler. ikisi de bir müddet tercemenin soğukluğundan üşüyerek sustular. Bu kıraat tarzı şiirin yeis ve meıaımı ousouuın lcx-sir etti. hayatta nalını tamamıyle almış bir adam hükmünde gözlerimi kapayabilirim.. düşüne düşüne tekrar etti. hava ihtizaz ediyor.. topraklarından bir buğ kalkıyor. ne buluyorsun? Donmuş.» Bu terceme bitince birbirine bakıştılar.. Öylece düşündüler. nekadar inebilmek mümkünse okadar in. daima siyah değil mi? işte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mai ve daima mai. uzun uzun baktılar. Hüseyin Nazmi: — Aman. bu ne saçma şeymiş! dedi. güneş hafif bir hararet neşreden ziyasını mebzul bir atıfetle saçmıştı. fakat ah! O ne yazmak istediğimi bilsem.. daima mai. Değil mi? Sonra. ne görüyorsun. ağaçlarından.. hafif hafif sallanıyordu. o duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum amma bir kere ne yazmak istediğimi tâyin edebilsem. aşağı bakılsa siyah daima siyah.. Ahmed Cemil'in sadasının ahengi samimî bir teessürle veznin ağır cereyanı üzerinden mariz bir seyelân ile akıyor... simsiyah bir renk. onu şöyle karşımda resmi çıkanlmış.. bak ayağımı-Đ zm altındaki toprağa. beyinlerine lâtif bir uyuşukluk veriyordu. Sonra birdenbire Ahmed Cemil dedi ki: — Ah. Gözlerinle onun içine girmeğe çallış. ratıp topraklarından yükselen sisli bir hava güneşin altında. tâ uzakta denizin abusuna süzülen Üsküdar'a. bilemiyorum... Of!. in.

bu dakikada şâd. tesdisler parçalandı. sırlarını tahlil eylemek lâzım geleceğinde ittifak ettiler. beynini bir kurşun parçasiyle dağıtan meyuslardan. Öyle bir hassasiyet ki bir gün hayatı bütün çirkinlikleriyle. Byron'a. duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de isabetini teslime cesaret edilemez muammalar haline getirir. mektepte bütün kurtarabildikleri vakitler bunlara safedilmiş oluyordu. Nedim'e nazirelerle beraber yakıldı. uyuya uyuya geçtiler. o vakit bu âlemin le-zaizile mest olarak uzun pek uzun bir müddet kalmak lâzım geleceği nazarlarında taayyün etti.. bir gün bahtiyar diğer bir gün bedbaht. o mübhem ve müşevveş ruh. bir suret vermek mümkün olabildiği anda o asıl şiir-likten çıkmış olur. Ona bir lisan bulmak. evvelâ îlyadaları. Goethe'ye. gözsüz genç kızlardan. her şeyden evvel okumak. Ahmed Cemü o iki ayı Hüseyin Nazminin her yaz ailesiyle gittikleri Erenköy'ündeki köşkünde geçirmeğe hazırlanırken talih kendisi için diğer bir şey hazırlamakla meşgul idi: Babası bu sırada vefat etmişti. fikirlerinde. tekrar yeis duymağa başladılar. bir şarap şişesinin yanında insanlıktan çıkmağa çalışan bedbahtlardan. Baki'ye. Yung'a. Yalnız yazmakla. Derslerini artık kamilen ihmal eder olmuşlardı. Fakat heyhat! Musibet insanları en z'yade ümide sarıldıkları hengâmlarda zedelemekten haz alır.. bir . O hasta ruh. avuç açan beyaz saçlı adamlardan. Bir edebiyat tarihi silsilesi buldular. marazlarını teşrif etsinler. anlaşılmaz. hem gam ile doldurur.. O sene imtihanlarını pek zor verdiler. «Sev! Bu tabiatı sev!. hareketlerinde. mâkuliyetine kat'î hüküm verilemez.» der. Hüseyin Nazminin celbettiği bütün eski edebiyata aid kitablarm ötesinden berisinden beşer onar sahife kesilmekle kaldı. Milton'a. diğer bir gün gözlerinin önüne bütün güzellikleri döker. insana «Kaç! Bu hayattan kaç!.. Odiseleri okuyacak oldular. Lamartine'e kadar geldiler. fakat bunun onlarca ne ehemmiyeti var?. o öyle bir şiirdir ki mahiyeti belki kıymeti zaten vazıh olmamasından ibarettir. bir lisanın şerhine giremez. çocuklarını kilise kapılarına bırakan annelerden. bunları yarım bıraktılar. bütün müsveddeler yakıldı. tahmisler. Asıl imt'handan sonra iki ay tatile muntazir idiler. türlü renklerin yangınları içinde ufuklardan çekilip giden bir güneş. Fuzuli'ye. öyle bir hassasiyet ki onunla malûl olanları başkaları için. daima işleyen amele gibi san'atm aynı mertebesinde kalacaklarını.* * * Bugünden sonra. Bütün o tulü tasvirleri. öyle bir hassasiyet ki bir hastalığa benzer de değildir. aç kalmış ailelerden. biraz sonra hazin yahut bir anda kalıbı hem neşve. biraz daha yakın zamanlara gelmek istediler. eğer hakikaten san'at sahibi olmak isterlerse asıl san'at ehlile ülfet etmek onların hünerlerini. çocuğunun mezarında ağlayan anneler. Bir harf bile bırakmadılar. Schiller'e. bütün o çirkinliklerden mürekkep gösterir. onlara kendilerini sorunuz. Hugo'ya. Ahmed Cemü için bu musibet öyle bir beklenilmeyen darbe idi ki bir müddet bütün beyni donmuş gibi büht içinde kaldı. Ahmed Cemil'de şiir ile uzun iştigal mariz bir hassasiyet husule getirmişti. Sıra ile mütalâaya karar verdiler. Evvelâ mâkul bir tertip ile başlamak hevesinde idiler. O şiir ummanı içine daldılar. duygularını terbiye etmek lâzım olacağını anladılar. etekleri denizlere dökülmüş yeşil dağlar gösterir. Emin olunuz ki bu mümkün olmayacaktır. Musset'ye. pejmürde çiçeklere hitabeler.. bu iki ay zarfmda istedikleri gibi okuyacaklardı. Ah! Böyle hasta olanlar. veremli kızlar ağzından söylenme neşideler. Lisanda kuvvet aldıkça şiir lezzetine kanamaz olmuşlardı. bulutların arasında nazlı nazlı yüzen bir ay.. daha yakm zamanlara inmekte acele ediyorlardı.» der. Yunan ve Roma edebiyatında teahhur edemediler. hattâ ortaçağlardan sonra iki üç asırlık edebiyatı iki üç ayda esneye esneye.

Ahmed Cemil o musibete uğradıktan sonra bütün duygu kabiliyetleri mahvolmuşçasına camit bir nefs hükmüne g'r-di. kalan ufak tefeğin biraz sonra bitmek üzere olduğunu söyleye-"bildi. •dedi. fakat birinci defa olarak ciddî bir zemin üzerinde söylenen şu bir kaç söz Ahmed Cemil'i tamamen kendisine iade etmişti. siyah mağmum gözlerini annesine dikmiş bakan Ik-bal'e. Hüseyin Nazmi'den de •eskisi kadar haz almıyordu. bir aralık o sükûtun içinde muhtasar fakat kısalığında müthiş bir belagat gizlenen şu sual irad olundu: — Ne vakit şahadetname alacaksın? Ahmed Cemil artık gözlerini kapadı. seninle biraz ciddî konuşmak lâzım geliyor. Bu akşam ancak bu kadar lâkırdı olmuştu. yarım yarım cümlelerle babalarından bir şey kalmadığını.billur parçasıdır ki üzerine şiirin ziyası isabet etsin. donuk bir cam parçasından başka bir şey değildir. biribirini tutmaz. bir tertibe uymaz. Eren-köyü'ne kadar gitmek. Babasının vefatmdanberi aralarında hemen hiç ciddî bir bahis vaki olmamıştı. O vakit bu ana ağzından çıkan her kelimeyi müteakip ağlamak arzusuna mağlûbiyetinden korkarak. Onların ne olduğunu anlamak için onu parlatan ziya ile kendisinin arasına elinizi koymaktan hazer ediniz. perişan. hattâ sevgili şairlerini. Bu matemin kahrı altında ezilip kalan kalblere metaet vermek için hayat vazifelerinin hâkim sadası kadar müessir şey olamaz. Sonra yine sustular. renkler gösterir ve gözleri kamaştırır. bazan göğsü kabara kabara duran Ahmed Cemil'e bakarak. o ruhunun en samimî nedimlerini bile ülfete şayan bulmadı. o her sırrına vâkıf olan dosta bol bol derdini dökmek istedi. Bir akşam validesi: •— Oğlum. baktıkça tıkanarak. bazan da hiç birisine bakmağa kuvvet bulmayarak. fakat bir gün geldi ki sükûtu. ertesi gün Hüseyin Nazmi'yi bulmağa karar verdi. sanki dün sütüyle beslediği çocuktan bugün ekmek isteyen bu ananın perişan halini görmek istemiyordu. . Artık leylî devam edemediği mektebe yalnız gider gelirdi. bazan köşede büzülmüş. Đkbal'in — üzerinden bir bulut geçen siyah gözleri — indi. bir müthiş vazifeyi ihtar etmek için validesi ihlâl etmek lâzım geldi. Yalnız bir şeyden haz ederdi: Sükût! Evde de bu sükût hazzına hürmet olunurdu. okumazdı. O geceyi Ahmed Cemil kâbuslar içinde geçirdi. yoksa gözünüzün önünde kalacak 38 MAĐ VE SĐYAH olan sönük. tahlil etmek mümkün olmayan.

. Bu böyle bir ihtiyaçtır ki hiç bir maddî fâide beklemeksizin Ahmed Cemil'i Hüseyin Nazmi'ye sevkediyordu. Daha mektepten çıkmak için bir sene var. «bakınız. mevkiften epeyce uzak olan Hüseyin Nazmi'nin havaî boyalı. üçyüz bukadar gün ki herbirini geçirebilmek için ekmek lâzım.. Şu dakikada duyduğu cesaretsizlik bir türlü elindeki zili çekmeğe iktidar bırakmamıştı. Sonra bütün şu. ben aldım!» desin.. mütalâat silsilesini bir metanet hamlesi alt üst etti. bunları sizin için evet. yalnız bir nokta yaşıyordu: Validesiyle kâdeşini yaşatmak... Birden. buradan. nekadar mes'-ud!. Onlar daha neler isterler? Ah! Ahmed Cemil onlara neler vermek isterdi.. Servet ve haysiyet sahibi bir babanın oğlu. bu maişet mücadelesinde o da yumruğunu sıkarak hissesini almağa çalışmak icab ediyor. Hüseyin Nazmi. ile taksim etmek ister. Sanki oturursa geç kalacakmış gibi vapurda bir yerde duramadı... bunları sizin için.. amma nerede o vasıtalar ki bütün o istenilecek şeyleri alsın da götürsün. Sabahleyin erken kalktı. Geri dönmek. Oraya para istemek için mi gelmişti? Onun istediği şey kendisini dinleyecek br adamdan başka bir şey miydi?.. babasının henüz hayalini gördüğü o köşeciğe kadar giderek: «Baba! Sen bizi bırakmamalıydın!. Fakat ne beis var! Ahmet Cemil çalışmaktan kaçan o cebinlerden mi idi ki henüz hayat mübarezesine ilk hatvesi-ni atmadan fütura mağlûp olup kalsın. tâ o Süley-maniye'deki evceğizin kucağına atılmak. . fikirler donmuş. Mr. avdet etmek. demek isteyeceğinden şüphelendi.. Hayat ile uğraşmak. o iki sevgilinin önlerine döksün. zihninde bütün hâtıralar.. Bu ekmek sözün kalbinden soğuk bir iz bırakarak geçerdi. arkadaşına yüreğinin acılarını döktükten sonra onun bir nazarla: — Ne demek istiyorsun? Para mı lâzım?. bugün dü-ğünmeğe mecbur olmadığı gibi yarın da maişet endişesi henüz saadet revnakiyle parlayan alnım elem çizgileriyle bozmayacak. Ara sıra buraya geldikçe cesaretle içeriye girmek âdeti iken bugün bir fütüvvet kapısının karşısından dermande bir müstedi gibi cesareti kırıldı. Haydarpaşa'dan trene atlamak..... o henüz çocukluktan tamamiyle çıkmamış genç kız. bütün beynini ezen muammaların halli çaresi Hüseyin Nazmi'nin elinde imiş gibi gidip onu bulmakta istical gösteriyordu. bu güzel köşkün. gözlerinin önünde servetin bir timsali gibi yükselen bu binanın kapısından kaçmak. bahçesi demir parmaklıklı zarif köşküne kadar gelmek için geçen zaman bütün zihninin bu meşgalesine masruf oldu. size. Erenköyü'ne çıkmak. O ihtiyar anne . Fakat nasıl?. öyle mi? Ne için çalışmasın? Bu suallere zihnen cevap verdikçe sanki dövüşmeğe hazır-lanıyormuşçasına ayaklarının üstünde biraz daha metin duruyordu. hassas. Ah! O da zengin olsaydı.» demek istedi. kalb_. faI 40 MAl kat köşkün parmaklık kapısının yanındaki zili çekeceği sırada eli mûtat hilâfında titredi.Đnsan keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer.

Bu sene hiç gelmediniz... pencerelerin uzun. koyu perdeleri yerlere dökülmüş. Sanki bu zulmetin ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç heyulalar. Ağabeyim sizi görünce şaşıracaktır.... Ah! O da böyle bir odaya. henüz taranma..Zili çekti.. pancurlardan birini hafifçe oynatmak.. oda kapısının iki cenahını işgal eden yüksek. maişet dardiyle ilk cerihayı almış olan bu taze kalb şu havaî boyalı köşkün şu bahçeye nazır loş odasında mevcut olmak lâzım gelen fikir sükûnuna.. Tâ köşkün ikinci katından taraka ile bir pencerenin yeşil parmaklıkları açıldı. ağabeyim hâlâ uyuyor.. „. Odanın ötesine berisine perişan konuluvermiş sandalyeler. .. benim geldiğimi haber verir misiniz? Lâmia: — Şimdi!...f mış saçları koştukça savrularak açık pembe kısa esvabının etekleri uçarak bahçeyi geçti. şöyle bir kütüphaneye.. Ah! Her geldikçe lâkaydâne oturduğu bu odanın bugün üzerindeki tesiri gayrıkabili tahlil bir şeydi. yürümekten mütevellit bir taab ile hemen sandalyelerden birine oturdu. — Geldiğinize nekadar iyi ettiniz. Odanın bahçeye nazır yeşil pancurları henüz açılmamış. kapıyı ben açayım.. Đkbal'i niçin getirmediniz?. ve koşarak Ahmed Cemil'i yalnız: bıraktı. dedi. Ahmed Cemil'in şu kadarcıktan dostu.. Bu Hüseyin Nazmi'nin küçük kız kardeşi Lâmia idi.... bu etrafını muhit olan eşyaya tasarruftan doğacak bir kanaat ve itminan ile oturmak.. ona karşı hâ-1 lâ Lâmia çocuk kalmıştır. Şurada oturmak. Hüseyin Nazmi'nin odasına girince düşünmekten.. Perişan haliyle.. gönül rahatına. Durun. öyle ki bu uyuşukluk getiren loşluğa halel . tatlı bir çocuk sesi sordu: — Siz misiniz.. . tâ karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita. derin hayat zevkine karşı acı bir hüsran hissi duydu. . Bir kar tabakasının saf beyazlığı üzerine düşmüş bir katre leke gibi. selâmlık kapısından henüz başı görünen uşağa meydan bırakmayarak yetişti. Ahmet Cemil köşke girerken dedi ki: _ Rica ederim. Hüseyin Nasmi'nin bir nevheves israfiyle doldurduğu kütüphaneler.. parmaklığı açtı.. suallerin j cevaplarını beklemeksizin bir dakikada on meseleye temasa vakit bulmuştu. Cemil bey?. durun.. Bugün ihtiyaç ile. Lâmia. aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş.. böyle kitaplara malik olabilseydi! Hüseyin Nazmi'nin evinde bu his birinci defa olarak onun temiz dimağına düştü. On dört yasına giren çocuklarda mukaddematı görülen bir takayyüt ve tekellüf endişesini henüz Ahmet Cemil hakkında takınmaz. Ahmet Cemil başını kaldırdı.. çocukların teklifsiz görüştükleriyle bitmek tüken-] mek bilmeyen lâkırdıcılığma serbest cereyan vermiş..

.tâ*: — Ne vakit şahadetname alacaksın? Demek.. bugün ne için geldim? Beni ciddî dinleyecek misin? — Oogo!. odanın müphem manzarasiyle bahçenin güneşli parıltısı arasında. pancurları itti.. Annesinin hazin sadası henüz kulaklarında.. kardeşini. bütün şairane .. Hüseyin Nazmi yalnız dinliyordu. lisanını efkârının perişanlığına bırakarak. o da Ahmet Cemil kadardı. ne yapacağım?. ne ümitler kurmuştu! Sanki onu kitaplarıyle rahat bırakacaklardı. bütün ciğerlerini yakan ıstırapları. şahadetnameyi aldıktan sonra bütün o ümitleri bırakmak. Bitirip de sandalyesinin arkasına yaslanınca. hastayı hasta sıfatiyle muhatap ederek: — Ne yapacaksın?.. dedi.. — Vay! Bu ne fevkalâdelik!.. o vakit başka mukaddemeye lüzum görmeyerek.. Biraz evvel Hüseyin Nazmi'ye müracaattan korkan bu genç. Sabırsızca...gelmesin. şimdi onun karşısında artık ihtiyata lüzum görmemiş idi.... iştihar edeceksin.. o çocuğun gülmemeye mahkûm gözlerinde bir bulut altında duran yaş katreleri. Hüseyin Nazmi'ye elini uzattı: — Sana ihtiyacım var. Zavallı çocuk! Edip olacaksın.. nahif çehresinde parlayan siyah gözleri.. Neyin var? Otur bakalım. henüz terlemeye başlayan bıyıklarının altında ince donukça dudaklarıyla güzel ve zeki olduğu için sevimli bir genç idi. Biçare validesi! Ya Đkbal! Ahmet Cemil'in bu hâtıra ile birden kalbi sızlayarak buruldu. dün geceki o kısa muhavereyi. gülmek için yaratılmış bir çocuk! Ikbal'in dün akşamki hazin nazarı.. — Yapacağın şeyi pek pek sade buluyorum.. değil mi? Ne uzak!. Büyük bir alâka ile dinliyordu. Okumak!.. bütün emellerinin aksine zuhur eden bu acı hayat hakikatlerini. ah. annesini. — Evet. çaresizliğini... Oturdular.. yalnız o vakit Hüseyin Nazmi bayağı sözlere tenezzül etmeyerek. Ahmet Cemil bunun üzerine neler bina etmiş. bütün" varlığına sirayet eden bu zulmetten artık kurtulmak istiyormuşçasına pencereyi açtı. her türlü takayyütten azade. Lâmia ne kadar pür-sürur. işte şuracıkta pencerenin şu asude kenarında okumak. Nereden aklına geldi?. derin kırkılmış siyah ve sert saçlarının altında küçük başı. evin ekmeğini aramak için kimbilir nerelere gitmek lâzını gelecek. şu mai köşkün bu bahtiyar odasında Hüsyin Nazmi'nin önüne döktü. güneşin coşkun ziyasiyle beraber yazın baygın havası odaya hücum etti. Bak. Evvelâ bütün çocuklara.. Onun susarak ¦ dikkatle dinleyişi Ahmet Cemil'in üzerinde en iyi tesiri yapmış oldu. muinsizliğini. Boğuluyormuş gibi bu havayı olanca kuvvetiyle teneffüs etti! Oh!. babasının vefatının haiz olduğu ehemmiyeti. Bilsen. Ahmet Cemil ayağa kalktı. Bu ne ciddiyet?. Ahmed Cemil döndü.

fakat tam yaranın niştere muhtaç olan yerine dokunmuş oldu. Fikirleri hep yüksekten uçuyordu.. Bilmem. o.. Hüseyin Nazmi'nin kütüphaneleri karıştırıldı. Đki mecidiye! Bu parayı kazanabilmek ümidi onu âdeta mes'ut etti. akşamlar var. bundan ne çıkar? Bilâkis.. Bana öyle geliyor ki seni bu kadar perişan eden şey çalışmaktan korku değildir. Bu iki nefis eserden birinin.. dedi.. ısrar ediyorlardı. Hele Ahmed Cemil artık Lamar tine'in. Mütercimlik Ahmet Cemil'in fikrine daha mülayim gelmişti. uzun uzun muhasebeler cereyan etti. Sanki ne için mütercimlik etmeyesin. belki her ikisinin tercümesine karar verdikten sonra Ahmet Cemil . en mühim eserlerden ayrı-lanııyorlardı. çalışmak. Musset'nin on altı sahifesini iki mecidiyeye satarak yaşamaya çalışmak lâzım geleceğini artık aklına getirmiyordu .. sabahlar var. Hüseyin Nazmi sözünü geri almak istemedi — Kimbilir?. Çalışmak. her ikisinin ötesinden berisinden karıştırmaya başladılar. Ah o vicdan itminanı.. O vakit iki arkadaş bu fikrin peşini bırakmadılar. Hüseyin Nazmi sert elli bir cerrah gibiydi. . dedi. — Acaba on altı sahifeyi kaç günde tercüme edebilirim? —• Kaç gecede demek istersin. Hüseyin Nazmi Lamartine'den «Raphael». hattâ hocalık.. x » jj *-> — — — — madem ki yaşamak için çalışmak lâzım geliyor.. Mektepte yalnız bir senen daha var.. On altı sahife iki mecidiye.. hayatın henüz bilmediğin bir şeyine biraz vaktinden evvel vukuf hâsıl ettiğindir. Geçinmek için de geceler var.. «Ben hayatımı kendim kazandım? Ben yine kendi işimle yaşıyorum!» diyebilmek. onun için mektebi bırakmak katiyen olamaz. Nihayet biraz okumaya karar verdiler.Sanki o mühim bahis demin teati • olunan dört lâkırdı ile halledilmiş.. i a n. okudukça kitapları ne için aldıklarını unutuyorlardı. evet. Ahmed Cemil Musset'den «Bir zamane çocuğunun itirafları» için a j. — Hem ne için emellerine bitmiş nazariyle bakıyorsun? Seni meslek ihtiyarından menedecek bir sebep görmüyorum. zaten demin de öyle düşünmüyor muydu? Ne için çalışmasın? Amma talih onu hayata zahmete girmeden tasarruf edenlerden biri etmemiş.düşüncelere: «Siz biraz durunuz!» demek. hayatı olanca hakikat ve maddiyetiyle kabul etmek. Ahmet Cemil de buna muhtaç idi. Senin gibi bir adam her iş yapabilir. Tercüme olunabilecek şeyleri düşündüler. ¦— Hocalık mı? Çıldırdın mı?. bitmiş gitmişti. jn.. belki alışmcaya kadar üç gecede. Kitapçıların on altı sahifelik hikâye tercümesine iki mecidiye kadar para verdiklerini işitmişt. acaba acıkmadan yiyenler gibi çalışmadan yaşı-yanlar da var mıdır? Ahmed Cemil birden azim bir tesliyet duydu: — Elbet çalışacağım!.

. Şu dakikada bütün geçmiş saadetinin güzel yuvası olan bu evceğiz sanki bir işkence zindanı gibi . Neresinden başlayacağında tereddüt etti.duramadı. Odasında gezindi. Fesini. fakat ne harap edici bir yorgunluk..mutmain bir nazarla bakarak: «Ben biraz çalışacağım.. yaptığı tercüme bukadar çalışmanın neticesi. bir daha okudu. Okuduğu hemen kolayca tercüme ediliverecekmiş gibi kalemi kâğıtm üzerine koydu. Ek cümleyi okudu. belki bir sahife tercüme etti. O. aslında tabiî ahenkle imtizaç eden küçük muterizaları tercümenin neresine sokuşturmak lâzım geleceğinde tahayyür ederek. o güneşle dolu bahçe.. ortasından bir parça okudu. dedi. bir âsi kelimenin arkasından uzun müddetlerle koşarak devam etti..gece zuhur eden mühim meselenin halli işte şu elinde kenarlarının yaldızı parıldayan kitapların arasında saklı inıişçesine .. Odasının bir kenrmda cüâsı uçmuş eski ceviz yazıhanenin önüne oturdu. bir dakika evvel yazdığı iki kelimeyi dört satır aşağıya koymayı daha münasip buiarak. Ancak bir sahife!. Ahmet Cemil ayağa kalktı. Oru da okumak istedi. Odasının penceresini açmak. hava almak istedi: Evlerinin bahçesine — minimini bir bahçe ki Đkbal kendisine göre onun bir bahçıvanı idi — nazır bir pencere. önündeki kâğıtta yazdığından ziyadesini çizerek. hemen odasına çıktı. o toprak kokusu. renksiz şeyden mi ibaretti? Bu dakikada hissettiği azîm keselâm. Henüz tercüme ile itilâfı yoktu. Hattâ.. Validesine. hiddet etti. Đkbale . pencere. Evvelâ Raphael'i açtı.. şu güneşin kifayetsizliğinden toprağı yosunlaşmış bahçe. belki diğeri tercümeye daha müsaittir... Ah! Hüseyin Nazmi'nin kütüphanesinin penceresi. Tercüme hakkında kendine göre efkârı vardı : Aslına tamamen mutabık kalarak cümleleri aynı terkip silsilesiyle aynı rabıtalarla tercüme etmek lâzım geleceğinde musir idi. Sonra bir aslına bir de önündeki müsveddeye baktı. kelimelerin sırasına riayet ederek cümlelerin her cüzünü birer birer tercümeye başladı. Đnanamıyordu. buna verilebilecek tercüme şeklini düşünerek süzüyordi1. Bu kafesinin boyası solmuş.» dedi. Bazan kelimeler için sadık bir muadil arıyarak bazen bulduğu lügatlerin ahengini altında üstünde bulunan kelimelele iyi bir mücaverette bulamadığı için bir müradif düşünerek. Şimdi tercüme işi artık maişet bedeli olmak acılığım kaybederek sene-lerdenberi tek emeli olan muharrirlik meslekine tatlı bir mukaddeme hükmünü almıştı.. iktidarını kâfi görememekten gelen bir sıkıntı.. Ahmet Cemil her karar verdiğini hemen icra etrek istiyenlerdendi. Muvaffak olamamaktan. Artık iyice sıkılmış idi. Böyle giderse onaltı sahife için ne kadar çalışmak lâzım gelecekti? Sonra tercüme ettiğini okudu.. şu ruhsuz. başlamak istedi. orada duyulan fikir hazzı.. lezzeti Hüseyia Nazmi'nin ısrarlarına mağlûp olmayarak onu eve kadar şevketti. bir aralık kitabı tekrar aldı. o ziya telâtumu. tamamen soyunmaya vakit bulamadı. bir hayli tercüme etmiş zannediyordu. Bunun hülyası. ceketini fırlatmakla kanaat etti. cesaretini birden kıran ye'si yalnız duymuş olmak için mutlaka hissiyatına bir suret vermek maksadiyle ümitsizce uğraşmak lâzım gelir.

Kapların üzerini okudu. — Olsa olsa hikâye tercüme ediniz. dedi. ne tercüme edeyim?» derim.. Yürürken muntazam düşünmek. dedi. Babıâli caddesine kadar geldi.Ahmet Cemil'i eziyordu. kütüphanenin önünde lâtif bahçesi olaydı.. Matbaa-i Osmaniye kütüphanesinin önüne gelince bir aralık durdu. Musset'yi orada okuyaydı. La-martine'i. ki-taphanelerin. «Tercüme etmek istiyorum. «Hırsızın kızı» bir hikâye idi ki dört cüzü neşrolunduktan sonra mütercimi vazgeçmiş. Bir aralık aklında yer tutan suale şu cevabı verdi: — Ne olacak? Kitapçılardan birine müracaat ederim. Zihni okadar dağınıktı ki düşüncelerine bir intizam veremiyordu. Duraladı. ne yapacağına bir karar vermek istiyordu Bu kabil olamadı. Ahmed Cemil buna karar verdikten sonra caddeye indi.. uzun uzun vitrinde duran kitaplara baktı. kitapçı düşündü. tâbi de arkasını aramamıştı Derhal kabul etti: — Çıkan cüzlerle aslını veriniz. Zaten hikâyeler de satılmıyor ya. köşkte müzeyyen bir kütüphanesi.. öte beriden. evet zengin olaydı. Lamartine'den. sonra birden fikrini söyledi. tek pencereli dar odacıkta yazın şu bunaltıcı sıcakla-riyle çalışmak. sonra biraz düşünerek ilâve etti: — Fakat bir şart ile: Đsmimi koymayacaksınız... Onun da Erenköyü'nde bir köşkü. . pek gevşek bir eda ile. yeni kitaplardan. fakat onaltı sahifsini kırk kuruşa tercüme etmek için değil.. Başka kitaplar pez az satılıyor. Zannetti ki yürümekte devanı ederse sinirlerini teksine muvaffak olabilecek. Sonra birden kitapçı tavrını tebdil etti. tekrar çıkmak için fesi ile setresini giydi. bu gidişle milyon kazanacak. Bir yere gitmek için muayyen fikri olmadığı zamanlar daima ayakları onu oraya. ara sıra uğradığı kitapçılardan birinin dükkânına girdi. dedi. «Hırsızın kızı» hikâyesine devam etseniz ya! dedi. Kâğıtları annesinin önüne döktü: — Đşte!.. Burada yaşamaya mecbur olmak: burada. son haftanın risalelerinden bahsetti. sanki sokağa çıkarsa aradığını bulacaktı.. aklına birşey gelmiş gibi: — Sahih. tercüme dedikleri geyin bu kadar kolay olduğuna şaştı. Bunu okumak için çalıştı. Musset'den sonra «Hırsızın kızı!» Đşte hülyalarının sonu! O akşam Ahmed Cemil. Ah! Ahmet Cemil zengin olaydı. matbaaların sırlandığı şu caddeye getirirdi. şu basma perdeli. iki saatte on sahife tercüme etmiş idi.. bir müddet gözleri kûfî yazılmış bir serlevhaya tesadüf etti.

Kitapçının dükkânına devam ettikçe bazı şeyler öğrendi kin bunlardan istifade yollarına müracaat kabil idi. Demek. o güzel güneşten halkı bütün Đstanbul'un en güzel yerlerine sevkeden^bu lâtif mevsimden nefsini mahrum ederek husule getirdiği bu çalışma mahsulünü satabilmk için kitapçı dükkânına günlerce devam etmek. haftada bir cüz nşrine başlandı. Fakat bu meşguliyetten duyduğu nefret çalıştığı müddeti azap haline getirdi. evde günlerce kapanıp. kitapçı size sadaka veriyormuş gibi burun kıvıra kıvıra sekiz on talepten sonra verecek... eline para geçemiyordu. size en ummadığınız neviden muhtelif paralar verilecek. bir kere okutturayım. ruhsat peşinde koşmalı. Devam etti. yarın basılacak. Başka bir şey daha lâzım. Đlk dört cüzün tercüme tarzından cesaret alarak zaten hiçbir ifade meziyetine yahut fikir zarafetine malik olmayan bu kitabı hemen bir hamlede tercüme ediyordu... fakat akşam soğuk kanla düşündüğü zaman devanı etmek lâzım geleceğine karar verdi: — Đş bir kere nizamına girinceye kadar. nihayet kızara kızara tercüme hakkını istemeye cesaret aldığı zaman herifin : «Durun bakalım. Elli altı kuruşa aldığınızı elli üç kuruşa bozduracaksınız. tabım zügurtlugu daha çabuk neşrine müsait değildi. bugün ruhsat alınacak.... Elinize şöyle kümelice para geçmeyecek. şimdi elime para geçecek diye elîm intizarlar içinde bulunmak lâzım gelecek. Halbuki zaman geçiyor.. şu mülevves müsveddelerin arkasında koşmak. tashihlere bakmalı. Daha ruhsat alınacak.. bunun mukabilinde de ne kadar zahmet. Bir aralık biraz mahcubane ısrar neticesiyle kitapçıdan yüz kuruş alabildi. gündüzlerini garip vak'alardan mürekkep bir dolaşık yumak icadında mahir bir muharririn fikrinden çıkan ve kimbilir kaç kişinin kış uykularına türlü korkunç rüyalar karıştıracak olan bu hikâyeyi. Hikâyenin ruhsatı alındı.. mektebin tatil zamanından istifade ederek gecelerini. hattâ alabildiğiniz paralardan türlü akçe farkları kaybedeceksiniz. Fakat asıl on beş gün içinde sekiz on cüzlük müsvedde hazırlayarak onbeş yirmi mecidiye alabilmek ümidiyle kitapçının dükkânına gidip tabiin para meselesine katiyyen yanaşmadığını görünce. . matbaada başmürettibe yaltaklık etmeli. Yalnız tercüme kâfi değil.. Hem basılsın. kesirler kaldırılarak yapılacak. Bunlar nerelerden toplanmış. tediyat.. bir çalışma vesilesi daha icat etmeli. bu cinayetler ve acaip vak'alar silsilesini nefret ede ede tercümeye hasretti. Ahmet Cemil bir şey söylemeden çıkmıştı. O da çekişe çekişe alınacak.. ne kadar intizar!. Kitapçılar neşrettikleri risaleler için makale yazanlara ehemmiyetine göre para veriyorlardı. Artık o gün eve gidip çalışmadı. Aman Yarabbü. Damarlarının içinde bir bestekâr kanının cevelânmı duyduğu halde ekmek yemek için gecesinin sekiz saatini murdar çalgılı kahvehanelerde müstekreh muganniyelere demkârlık etmekle geçiren bir kemancı gibi ruhu türlü bedialar yaratmağa kabiliyet gösteren bu genç batakhanelerde bitmez tükenmez hırsız muhaverelerini tercüme ettikçe kalbi nefretinden şişerdi. amma ne?. kaç cüz tutacağını ne bileyim?» dediğini işitince donup kaldı... Bunları düşünürken içinden kabaran geniş bir nefesle: — Of!. derdi. havadan. daima sizin zararınıza olarak. diyordu.. Ahmed Cemil bu suretle yaşayabilmek mümkün olmadığına kanaat hâsıl etti..Bugünden itibaren Ahmet Cemil için mütemadi bir çalışma başladı.. demek haftada iki mecidiye.

Ahmed Cemil bir kaçma yazı yazsa? Neye dair olursa olsun; fransızca eski yeni risalelerde, ceridelerde tercüme olunabilecek ne olursa olsun. Hüseyin Nazmr'nin müşteri olduğu risalelerin eksiklerinden, hayat nüshalarından istedi. Bunlardan en yabancı olduğu esaslara, en lakayt kaldığı bahislere dair tercümeler yaptı. Bunları kitapçılara götürdü, bazısını kabul ettirebildi, kabul ettirebildiklerinden bazısı için para alabildi. Fakat ne zillet mukabilinde!... Daima kalabalık olan kitapçı dükkânlarında daima meşgul görünen kitaplardan daima ayıp olan para taleplerine katlanmak... «Şimdi yok...» — «Hâ! o makele mi? Yakında icabına bakarız» — «Üç gün sonra...» tarzında bir müşteriye kitap gösterilirken, meşguliyet arasında, yahut kuru fasulye pilakisi yerken iri lokmaların müsademesi esnasında verilmiş cevaplarla, mahrum, avdet etmek... Edebiyat âlemi, matbuat mesleki bu muydu? Hiç olmaz-. sa bu kadar zahmetine, eziyetine katlanmaya başladığı şu meslekte altına imzasını gurur ile, iftihar ile koyabileceği şeyler yazabilse... Bir gün yine bir makale götürdüğü bir risalenin tabii — Faiz efendi isminde munsıf bir adam ki onun ihtiyaç derdini anlamıştı — dedi ki: — «Mir'at-ı Şuûn»için tefrikalık bir hikâyeye lüzum varmış, başkası kapmadan imtiyaz sahibine müracaat etseniz a... Đyi bir adamdır, ihtiraz etmeyin. ihtiraz etme!... Ahmed Cemil pek iyi anlamıştı ki ihtiraz eden aç kalır: Haydi kendisi aç kalsın, fakat evdekiler? Hemen o dakikada cesaretle «Mir'atı Şuûn» matbaasına girdi, imtiyaz sahibinin odasına kadar çıktı. O vakte kadar bir ceride idaresine girmemişti; zihninde matbaa âlemlerini, ev-rak-ı havadis idarehanelerini büyütür; yeşil örtülü azîm yazıhanelerin yanlarında iri sakallı, altın gözlüklü, yüksek söyler, yüksekten bakar adamlar tasavvur ederdi. Şu bir iki ay-danberi kitapçı dükkânlarında gördüğü numuneler henüz bu hayalleri büsbütün silmemişti. Hüseyin Baha efendiyi müdüriyet odasında kanepeye lâ-kaydane yaslanmış, başmuharrir Ali Şekibin parmaklariyle hemahenk olarak pest perdeden okuduğu bir şarkının ninnisiyle uyumaya hazırlanmış görünce şaşırdı, yle^inden kalkmaksı-zın yüzüne istifsarkârane bakan Hüseyin Baha efendiye nasıl hitap etmek lâzım geleceğinde tereddüt etti. Fakat Hüseyin Baha efendi iri sakallı, altın gözlüklü bir sahib-i imtiyaz olmamakla benaber pek iyi bir adam tesirini yapıyordu. — Ne istiyorsunuz, oğlum ? dedi; bu hitap Ahmet Cemil'e cesaret verdi, ne istediğini anlattı, Hüseyin Baha efendi doğrularak dinledi, sonra Ali Şekib'i göstererek: — Soralım da hakikaten ihtiyaç varsa... Ali Sekip döndü, o bu gence bir kaç kere tesadüf etmişti. Bir hafta sonra, devam eden hikâye bitecekti, «Đşte, Ahmet Cemil bey tercüme etsin» dedi. — Aman okudunuz mu, bilmem?

Ali Sekip o iyi yürekli adamlardan idi ki beş dakikada dost olur, hasbıhale girer, her görüştüğünü sever, dünyada her şeyi sevmek için yaratılmıştır. Mai ve Siyah — F. 4 Ali Sekip bir hikâye okumuş, onu tavsiye ediyordu. «Durun bakayım? Burada mı?» Kitap bulundu. Ahmed Cemil'in eline tutuşturuldu. «Hemen başlayın!» denildi, o, sıkılmasa Ali Şekib'le Hüseyin Baha efendinin boyunlarına sarılacaktı: utana utana girdiği bu yere beş dakikada ısınıvermiş, beş dakikada bu adamlar hakkında derin bir sevgi duymuştu. Đşte «Mir'atı Şuûn» ceridesine ilk intisabı böyle oldu. Şu ilk mülakatın şevkiyle Ahmet Cemil bir hafta içinde -— tatilin son haftası — cerideye bir ay kiyafet edecek kadar tercüme hazırladı. Ali Şekib'in tavsiye ettiği bu hikâye de «Hırsızın kızı» tarzında bir şeydi, fakat artık Ahmet Cemil müşkülpesent-liğe lüzum görmüyordu; madem ki imza koymuyor... o imzayı asıl yazmak istediği eser için saklamak istiyordu. Para meselesi için ikinci mülakatta Ali Şekibe açıldı. Artık teklifsiz bile olmuşlardı. Ali Sekip hemen: — Oh, bak, o nazik meseledir... hele başlayalım, ben sana para alîveririm. Elbette Hüseyin Baha efendinin kara gözleri için çalışacak değilsin a... idarenin sandığı daima boştur amma... sen bana biraz kendini tanıtsana bakayım. Başka birisinin ağzında terbiyeye mugayir telâkki edilecek bu sual onun ağzında öyle saf bir kalbden sâdır olmuş görünüyor ki Ahmet Cemil garabetini fark bile etmedi. Dört lâkırdı ile kendini tanıttı; o zaman Ali Sekip hiçbir kelime söylemeyerek elini. uzattı, kendisine bir muavenet eli ariyan bu genç eli samimiyetle sıktı. Bundan sonra Ahmet Cemil'in hayatı hemen takarrür etti: daima çalışmak, öteden beriden müteferrik olarak ayda üç dört yüz kuruş kadar bir para kazanmak... Mektep açılmıştı. Hüseyin Nazmi ile beraber artık son sınıfta idiler! Fakat aralarında eski sıkı refakat mümkün olmuyordu. Biri leylî diğeri niharî idi. Hüseyin Nazmi okuyor, Ahmet Cemil yazıyor, birinde fikir melekeleri servet kesbedi-yor, diğerinde kabiliyetler yıpranıyordu. Bu hayat farkı eski münasebet samimiyetini biraz izale etmiş gibiydi. Bu son sene Ahmed Cemil derslerine büsbütün ihmal eder olmuştu. Sabahleyin mektebe gidinceye kadar, akşam mektepten çıktıktan sonra, gece yatıncaya kadar işleyen, daima işleyen bir fikrin mektep derslerine tahammül derecesi neden ibaret olabilirdi ? Zayıflıyor, sararıyordu; buna annesi lakayt kalamazda Sabiha hanım çocuklarının hiçbir halini ve hissini tedkik-ten hali kaımayan annelerdendi.

Bir gün annesinin önüne — «Mir'atı Şuûn'un idare memuru Ahmed Şevki efendiden aldığı beş mecidiyeyi koyduğu zaman Sabiha hanım dedi%ki: — Daha'paramız bitinedi, oğlum, sen beni israfE alıştıracaksın. Bizim idaremizden ne olacak? Biraz da kendine baksana... Hem bu kadar yorulduğuna da razı değilim, sonra hasta oluverirsin... Ohmed Cemil güldü, analık şefkatinden doğan bi rikkat sözleri Ahmed Cemil'i birden beş yaşındaki çocukluğuna iade etti, kumral uzun saçlı başını annesinin dizine koydu: — Ben çalışmayacak dursam nasıl olur, anneciğim? Ben çalışmalıyım ki bir gey olabileyim, ben şimdi yorulsam sonra rahat edeceğim... hele bir mektepten çıkayım, bak ne olacağım? Oğlunu bir matbaa sahibi, bir ceride müdürü görürsen iftihar edersin, değil mi, anneciğim? Şimdi Ahmed Cemil'in kalbine bu tazejpüt. düşmüştü. Bu ümidin üzerine ne hayaller nakşetmiş, zihninde neler tertip etmişti! Kitapçı Faiz efendiye bir ceride imtiyazı aldırtıyor, kendisi başmuharrir oluyor, Hüseyin Nazmi'yi beraberine alıyor, beheri beş liralık hisse senetleri çıkarıyor, bir matbaa açıyor, hisseler hâsıl olacak temettülerle yavaş yavaş imha ed'liyor, matbaa Ahmed Cemil'e münhasır kalıyor. Babıâli caddesinin bir münasip yerinde, meselâ Sirkeci'de dört yol ağzında köşelerden birine zarif — zihninde resmi bile çizili idi — bir dai-Ee; küçük bir araba, tek atlı... ziyade tantanaya ne lüzum var? O vakit gözlük de takacak. Gözlüğe bilhassa ehemmiyet veriyordu. Sabahleyin Süleymaniye'den... — Yok, yok, o evi satıyorlar, başka bir yerde, daha nerede olacağı tekarrür etmemişti, bir ev... — Sabahleyin arabasına bindiği gibi askerce bir sesle emir verecek: — Matbaaya!... Bu hayali dairma süslerdi, yegâne tesliyet medarı bundan ibaretti. Bunu, gece yatağında rahat rahat düşünebilmek için hattâ yatmakta acele ederdi. Daha neler düşünmemiş, bu ümidin etrafında neler icat etmemişti? Bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi, fakat bu hayal pek seyyal idi, belli_belirsiz bir §ey... ...... Müphem bir çocuk çehresi, kimbilir kimdir? Ahmed Cemil bu çehrenin ismini bilmekle beraber saraha+le tâyine bile cesaret edemezdi. Mektebin *edris müddeti bitmek üzere idi ki bir gün akşam üstü «Mir'ati Şuûn» matbaasına uğradığı zaman Ali Sekip kendisini görür görmez: — Ben de seni bekliyordum, dedi; sonra söyleyeceği şey yanında tashihlere bakmakla meşgul olan Raci'den, Saib'den saklı imiş gibi Ahmed Cemil'i tuttu: Hüseyin Baha efendinin odasına kadar çekti götürdü: — Sana bir iş buldum, dedi. Ali Şekibin bulduğu iş bir hocalıktan ibaretti.

akşam yemeğinden sonra gider. kahkahayı salıverdiler.. cetvelin her rakkamı tekrar okundu. Hep arıyorlardı. Seher utandıs kaçtı. değil mi anne? Gelin edecek kızımız var. Ali Şekib'den bu haberi aldıktan sonra güya demiryolu kur'asında büyük ikramiyeyi kazanmış gibi bir an evvel eve müjde vermek üzere Süleymaniye yolunu her vakitten daha erken tuttu. noksan bi. itirazlar ileri sürülüyordu. iyi terbiye almış altı . Ahmed Cemil'in yanma yaklaştılar. Daha ne var? — Şu yazıldı mı? Şeyi unuttun. Sanki haftada o üç saat zarfında daha mı ziyade kazanıyor? Ahmed Cemil'in aylık muvazenesinde iki liranın pek büyük bir ehemmiyeti vardı. zaten onun evine de yakın. Nihayet Ahmed Cemil sütunun altını çizdi. Haftada üç gece. Ahmed Cemil'in elinde kurşun k&iem diyordu ki: — Şöyle böyle eve dört beş yüz kuruş giri. Ali Şekib'in bulduğu ders Vezneciler civarında idi. toplama bir daha yapıldı. sonra yanına bir uşak terfik ederler. Đkbal'in arasında rey vermek üzere hattâ Seher bile meclise davet edildi. galiba? Daha? Daha?. «Ne?» dediler.. Seher mutbak sarfiyatı hakkında fikirlerini söyledi: Aiı-nıed Cemil kâh annesine. kâh Seher'e gözlerini tevcih ederek muvazeneyi tanzime çalışıyordu. tolamının neticelerini birer rakkamla işaret ederek hattın altına indirdikçe kalbinde bir heyecan duyuyordu. iki lira daha zam olunca madem ki ev kirası yok.. cedvelin her noktasında uzun konuşmalar oluyor. şeyin ismini bulamadı. Masraflar kalem kalem ilerliyordu. — Aman. bir saat kadar ders. Daha?. bir daha yapmaya başladı. — Daha? Daha?. — Daha?. — Aman ağabey. sen de!. Toplama bitince hayret etti.. Başka ne masraf kaldı?.. dedi. yine evine avdet eder. Bu akşam mühim bir para müzakeresi açıldı. Herkes tam bir sükût ile neticeyi bekliyordu. Bir hayli para artıyor.^*1. sonra gözlerini Đkbal'in gözlerine dikti:' — Artan para da lâzjn... Yekûn ne olacak?.. Aıhmed Cemil elinde kâğıdı sallıyor: «Zengin oluyoruz!» diye bağırıyordu. toplamaya haşladı... «Şey» dedi. toplamanın sıhhatine inanmadı. Sabiha hanımın. çocuk pek küçük amma ne olur. anne zengin oluyoruz. Büyük eski bir konak.Ayda iki lira vereceklerdi.r şey olmasın diye dikkat edildi: Seher bir* aralık: «Şey unutulmuş» dedi... o... Hiçbiri inanmadı.

Bu sene dersleri büsbütün ihmal etmişti.. imtihan zamanı yaklaştıkça içine bir korku giriyordu.. Çalışmasından memnun olmadığı zaman kendisini haberdar eder. bir taraftan «Mir'atı Şuûn »için ikinci defa olarak başladığı bir hikâye. Şahadetname aldıktan sonra hiç sevinmedi. ara sıra da bazı risalelerde yazı yazacak. en ziyade dikkat olunacak şey çocukta tahsil hevesi uyandırmak.. ondan zaten büyük bir şey ümid etmiyordu. Hüseyin Baha efendi birgün gözlüğünü zapta çalışarak hizmetinden hiç menun olmadığı Osman Tayyar'ı göstermiş. haftada üç gecesini mahveden Vezneciler seferi derslere vakit bırakmıyordu. Ahmed Cemil âdeta sıkıntısından terledi. para kazatoacak... bir şey anlamadığından emin idi. biraz okumak biliyor. «Mir'atı Şuun» heyeti talhririyesi arasında zaten yeri hazır. Bir yandan bir tâbie tercüme ediverdiği »vocuklara malûmat» sürekli yayım.. haftada üç defa olsa kâfi.. Ahmed Cemil hiçbir yere intisap etmiyecek. mütemadiyen işlemekten yorulmağa başlayan zavallı başını iki ellerinin arasına almış. Ahmed Cemil bundan bahsedilmesine rıza vermez. fakat bir şahadetname ki. söyleyecek bir şey bulamadı. O Harbiye nezaretine intisap edecek. dün akşam geçim cetvelini şenlendiren iki liranın kolay kazanılmayacağını şu ilk tecrübe ile anlamıştı. zekâsına âdeta bir dûniyet veren bu hüccetten utanır. büsbütün sıkıldı. Đmlâ yazdırmak istedi.» Konaktan çıktıktan sonra âdeta geniş bir nefes aldı. şahadetnameyi alabildi. çocuk gözlerini indirdi. Artık ne yolda tedris tarzı intihabı icabedeceğinde kendisini muhtar bırakıyor. Artık maişet tarzını bulmuştu. Çocuk yüzüne bakıyordu. Çocuğun babası — nazik bir efendi — Ahmed Cemil'e takip olunacak hareketi tâyin etti: Çocuğu idadî sınıflara ihzar etmek lâzım. Korktuğuna uğramadı. Mektep bittikten sonra Hüseyin Nazmi ile hayat iştiraki hemen büsbütün bitti. ders saatlerine gelince: «Şimdi kış girmek üzere. Çocuğa biraz kıraat yaptırdıktan sonra ne yapmak lâzım geleceğinde tahayyür etti.» Bu akşamdan itibaren ders başladı: fakat hocalığın maddî güçlükleri hakkında henüz bir fikir hâsıl etmemişti. herk<" /azın hararetiyle yataklarında erkence uyuduğu bir sırada kitaplarının üstüne eğilmiş. bazı kaideye taallûk eden hataları izah etmek istedi.. başladığı bir şeyi bitirmiş olmak azminden başka bir şeyden ileri gelmemişti. Şimdi ne yapılacak? Çocuk bekliyordu.. gelecek ders için kitap getireyim de. Uykusundan tasarruf etti. Senenin on ayında artık çalışmaya lüzum gördü. Đhtarların bu kısmında çocuğa manidar bir surette bakıldı.insanları korkulu fikirlerden kaçmaya sevkedes bir hisle — bunu hemen silip çıkarmakta istical gösterdi. büsbütün matbuat âlemine atılacak. sonra okuttuğu yeri yazdırdı. küçük odasında.. bir iki ders daha bulacak. yanlı&ları tashih etti. beş dakikada iş bitti. değil mi?. bu ¦şahadetnamenin temini için çalışması. dirseklerinin üzerine dayanmış. Mektebin son imtihanları yaklaştı. «Bu defa bu kadar kalsın efendim.... «Ya sınıfta kalırsa!» bu korku zihinine iliştikçe —. artık haric-den gelen tesirleri kabul etmek istemeyen fikrine bir senedir mühmel kalan dersleri sindirmeğe çalışırdı.yaşlarında zarif bir çocuk.. kulağına: . Avdet ikin kendisine bir uşak terfik olunur. tabiî geceleri tercih edersiniz.

yarın diğer bir ceridede. Bir de. daima sakit bir adam ki matbaada bir gölge gibidir. Matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz. kimse ile konuşmaz. Hattâ bu defa Hüseyin Baha efendi Osman Tayyar'ın matbaadan çıktığına dair ceridede iki satırlık bir ilân neşrine bile lüzum gördü. hiçbir şeye karışmaz. muhtelif renklerde lekeleri. demişti.. Bazan kulağına çarpan sözlerden yavaş yavaş anlamıştı ki Tevfik efendi Hü- şeyin Baha efendinin şeriki imiş. yahut bir cümleyi rabt edebilmekten irkilişi üzerine ileriye gitmek istemeyen . mütenevvi şekillerde yırtıklariyle bir garibe halini almış soluk yeşil çuha örtülü yazıhanesinin kenarına ilişerek — Ali Şekib bir tarafta ismal-i ahval yazarken. Ahmed Cemil bu matbaada hemen herkesi severdi. Bugün «Mir'atı Şuûn» matbaasında. odasından mangal mayıs ortasında kalkar bir ihtiyar. Raci ötede bir risale-i mevkutede güzel bir manzumeyi tezyife çalışırken. Ahmed Cemil şahadetname aldıktan sonra bu dördüncü defaya da hatime verildi. hele şu çapkından kurtulduk! Şimdi gitsin de başka bir «Mir'atı Şuûn» namına para alsın. bunlar o saf yürekli adamlardandı ki mülakatlarından bir inşirah-ı derun his eder. Altı ayda altı kere matbaa değiştirir adamlar. matbaa müdürü ise kendisini göstersin.. «Mir'atı Şuûn» a kat'î surette intisabından sonra Ahmed Cemil'in hayatı bir intizama girmiş oldu: Kitapçılar için çalışmak. galiba asıl sermaj'e de onun imiş. acılıklarından bir çoğunun zail olduğunu duyardı. sahibi imtiyaz Hüseyin Baha. yazın kürk giyer. mahiyetini bile bilmez.«Sen mektepten çıktıktan sonra buradasın» demişti. Ahmed Şevki efendi o gün bir aralık Ahmed Cemil'e: ¦— Oh!. yalnız Ahmed Şevki efendiyle idare işlerine bakar. Ahmed Cemil buna hiç ehemmiyet vermezdi.. Matbaa müdürü? Ne demk olacak. yazı imal eder bir âlet kabilinden uzunluğuna kesilmiş kâğıtları tekrar okumağa vakit bulamayarak doldurup bir yenisine başlamak. «Mir'atı Şuûn» için hergün havadis ve mütenevvia sütunlarını doldurmak. sabahtan akşama kadar idarehanenin havı uçmuş. mütemadiyen işleyen zavallı başını dumanla uyuşturabilmek için biribirini müteakip yaktığı sigaraların dumanı gözlerini doldurdukça durmağa. küçük odasına girer. sonra yorgun zihininin bir kelimeyi bulabilmekten. Hüseyin Baha efendi bîr hesap meselesi için Ahmed Şevki efendiye çıkışırken. mevkut risalelere makaleler yetiştirmek. Daima küskün. odasında kül eşelemekten başka bir şey yapmayacaksa müdüriyetten vaz geçsin. Baş muharrir Ali Şekib. sulanan bu biçare gözleri dinlendirmeğe vakit bulamayarak yazmak. Hüseyin Baha efendinin buna — hattâ bazı çarpık işlerine — tahammül edişine bakılırsa bu adamın matbaada müdüriyet sıfatını takınmak için bir hususî hakkı olmalıydı. Meselâ Osman Tayyar dördüncü defa olarak «Mir'atı Şuûn» a intisap etmişti. bazan iki yerde birden. zaten bu üç kişiden başkaları daima seyyar idiler.. Bu adamla bir çift lâkırdı etmemiştir. idare memuru Ahmed Şevki efendi. mariz. matbaa müdürü Tev-fik efendi vardı ki matbaaya hergün herkesten evvel gelir. baş mürettip mürekkepli elini kapının kenarına dayamış «mütenevviaya bir buçuk sütun daha lâzım!» derken — çalışmak.

Fakat Ahmed Cemil bu hayattan müşteki değildi. . Bu hayat tarzı daima böyledir. oğlu Ahmed efendi geliniyle kavga etmiş de o aralarına girmiş. hergün matbaaya esir olacak. barıştırmış. kitapçısına kadar gider. Fakat o Vezneciler'deki ders Ahmet Cemil'e o kadar ağır geliyordu ki eğer başka türlü telâfisine imkân olsa o iki lirayı çoktan terk ederdi. pencerenin kenarında ayakta durarak karşıdaki kaldırımdan geçenleri seyreder.. fakat isterdi ki kendisine öteden beriden bahsolunsun. bazan geceleri nöbet bekleyecek. deli kız: «Aman! Küçük hanım! Ökçem koptu» diye kalabalığın içinde bir çığlık basmış ki. Ahmed Cemil bu hiçleri derin bir zevk ile dinler. gençlere mahsus konuşkanlığım kaybetmiş idi.. bir aralık merdivenleri iner.. durairuyordu. yine matbaaya avdet eder.. sahib-i imtiyazın odasında sedirin üzerine ilişip yatacak. yalnız dinler. Yalnız akşamları evine geldiği zıaman yemek vaktine kadar minderin üzerine boylu boyunca uzanır. yine kıymeti bilinmezmiş. pazar yok. yolda Seher'in ayakkabısının ökçesi kopmuş. sokağa çıkar. ne de olsa gelin değil mi?. bir müddet zihninin ataleti içinde gözler pencerenin rengi uçmuş... muttasıl oturmaktan yorulmuş vücuduna bir taze hayat vermek için kalkıp biraz dolaşır. Bu meşgale içinde yemek için vakit bulamazdı. nadiren matbaada kendisine ihtiyaç olmayacak da biraz nefes alabilmek için Tepebaşına kadar gidecek. dudaklarında geciken bir tebessümle gülümserdi. Matbuat için çalıştığına hiç müteessif değildi. Zira bütün ümidlerinin mütemadi çalışma neticesiyle zuhur edeceğine kani idi. yahud tabiin hatırı için tashihlerine bakıverir. yeni çıkmış kitap varsa şöyle bir bakar. Çalışmak şimdi onun için âdeta asabî bir illet olmuştu. eğri takılmış yeşil astar perdesinin kenarından şurada zihin57 lerini öldürmektle meşgul olan bu zavallılara bir istihza nazarı yollayan güneşin iltimaına hasretle dalıp kalmak. dinlenirdi. dinledikçe sıcak bir günden sonra düşen yaz yağmurlarının latif serinliğine benzeyen bir haz duyardı.. Cuma yok.. yahut demin doldurduğu kâğıtların birinde yeri boş bırakılmış bir kelime için lügat kitabını araştırırdı. ara sıra bir sual irad eder. Dün Đkbal Seher'le beraber sekiz arşın basma almak için Kalpakçılar başına gitmiş.. hergün çalışacak. Bazan uyuşmuş bacaklarına. O. bin türlü hiçlerden mürekkep sözlerle ycr^nn zihnine biraz istirahat havası verirlerdi. Buna uzun uzun.kalemi kâğıdın üzerinden ayıramayarak durmak. yahud. Bugün komşu Sabire hanım gelmiş. havasızlıktan daima iştihasız kalan midesine zorla indirdikçe güzleri bir ecnebi risalede tercümeye elverişli fıkra arar. onlar söyler. Ahmed Cemil bu meşguliyet hayatı başladıktan sonra sükûtu sever olmuş.. yahud gidip gelme bir Boğaziçi seferi yapacak. Eve gelince val'desiyle ikbal o günün vukuat silsilesini naklederlerdi.. Ekseriyet üzere peynir ekmek üzümden teşkil ettiği öğle yemeğini güneşsizlikten.

bazan duvarların kenarından bir gölge şeklinde süzülerek geçer. yahud tercümeleriile iştigal eder. omuzlarında. minderlerde uzanark çalışmağa sarfetiği bu zamanlar gündüzleri idarehanenin hasır iskelesinde geçen saatlerin meşakkat mükâfatı kabilinden bir istirahat devresiydi.. yahud . Evde kaldığı akşamlar bir müddet validesiyle konuşur. yakasından tutuverecekmiş gibi kalbinde bir korku titremesi duyardı.ile geçen bir günden sonra o küçük fakat şirin sarı mangalın kenarından mehcur olmak. bilhassa Đkbal'i her lıangi bir sebeple kızdırarak eğlenir. hattâ geç kalmak korkusuyle mangalın kenarına sürülen parlak sarı cezveden hissesini almayarak bilhassa bu gece seferleri için aldığı siyah muşamba paltosunu giyer. orada saatlerce V7 uğraştıktan sonra maiyetine verdikleri bir uşağın refakatiyim V evine gelir. Kışın tipilerle esen rüzgârı paltosunun başlığından hücum ederek yüzünü tırmalar. Hasır iskemle üzerinde yazı. iki ellerini ceplerine sokarak eteklerini dizlerinin üstünde zabta çalışa çalışa taşların üzerinden sekerek yürür. Odasında seccadelerin üzerinde yuvarlanarak. Dersi olduğu akşamlar Ahmed Cemil sofrada matemi andıran bir sükût ile yemek yedikten sonra küçücük kırmızı bakır majıgalla ısınan bu yuvacıkta annesini. kardeşini yalnız bırakarak. başında muşamba palotusunu döğerek sırtından .iki gün sonra fena bularak atmak üzere . «anne! ben gidiyorum. Sonra bir aralık yağmur başlar. nihayet on altı saatlik bir sâyiîı ıstırabı bahasına kazanılmış olan yatağına sokulurdu. çamurların içinde tekrar sokağa çıkmak lâzım geleceğini düşündükçe eve gitmekten korkar olmuş idi. Seher'le alay eder. fakat ihtiyaç derdi bu zamanları da tamamen kendine bırakmıyordu..^ Haftada üç gece yemekten sonra evden çıkarak. sonra odasına çıkarak ya sevdiği bir şairi okur. Asıl bu Vezneciler seferinden kış esnasında zahmet çekmişti. bu y. köşesini bırakarak Veznecilere kadar gider. şu muhtasar aile ocağına bir hasret hissiyle sokağa çıkardı. bütün vücudunu kaplayan ürpermelerle titrer. kalbinde bu eve. Öyle ki ders günleri yemeğini yedikten sonra mangalın başında ısınmak mümkün iken buna muvaffak olamayıp soğukta.Hiç olmazsa gecelerine tamamen tasarruf edebilse kendisini bahtiyar addedecekti. meşkûk işlerle geçinen sefiller gibi geceleri karanlıklar içinde ekmek parasına koşmak takat kıran bir der d idi. " sükuny. o zamana kadar herkes^atnuş. bazan bir viranenin boşluğundan geçerken şimdi bir el uzanıverecekmiş._olduğundan uze" rine aldığı anahtarla kapıyı açarak hafiîçe ayaklarının ucuna basa basa odasına girer. uykunuz gelirse beni beklemeyiniz!» der. Soğuk!. güzergâhına tesadüf eden küme küme büzülmüş köpeklerden korkarak yolunu değiştirir. karların.bir man-zumecik karalardı. Her dakika bir çamur birikintisine batmamak için durmağa mecbur olur.

. tâ ki küçük bey kitaplarını alıp haremden çıksın... Ahmed Cemil. Nihayet sokağın başına gelince uşak . yalnız dinler yahut dmlemeksızm susardı. ^W^ $cja^ ' Bir vakit gelir ki her ikisi de yorulur. Ahmed Cemil şakirdinin hiç bir ze-rafete mugayir haline tesadüf etmemiş olmakla beraber ufak bir serzeniş yapsa çocuğun calî bir mahcubiyet edası ile gözlerini indirerek içinden: «Budala! sen de.. Kapının önünde zile dokunmadan evvel bir nefes alır.. ele geçen bir cerideden imlâ yazdırılacak. uşak da Ahmed Cemil'i bir an evvel evine götürüp avdet etmek için sabırsızlandıklarından bunun çocukla uşak arasında bir sania olması da pek ziyade ihmal altında olmakla beraber. Lamartine'in «tefekkürat» mı okumak için nasıl bir iştiyak duyardı.. Ne için? Canı sıkılmağa hakkı var mıydı? Çocuk küçük bir yaramazdır. o aldanmağı terci'h ederdi. f.. Ah!. selâmlık odasına girer. Ahmed Cemil bunlara bedel o küçücük sıcak odada minderin üzerine boylu boyuna uzanarak Musset'nin «Geceler» ini.. Mukaddemesiyle küçük bey girer.. Bu yarına kadar kuruyacak... diyor» sözü üzerine derse nihayet verilir.» diyeceğinden emindir. Tenha karanlık sokaklar. meselâ hesabdan taksim anlatılacak. derdi. sabahleyin mangalın kenarında tüterek geceden kalan nemi alınacak. Ahmet Cemil'in yorgun gözleri süzülürdü. bu gün hiç çalışamadım. fakat yaramazlıkları bir terbiye süsü altında saklıdır. ister çalışmam. ilk önce önden gitmek âdet iken her defasında bir iki parmak geri kala kala nihayet yanında gitmeğe başladığı Ahmed Cemil'e geveze uşak bütün dertlerini döktü. Ahmed Cemil'in her şeyden ziyade bu hoca efendi tâbiri canını sıkar.^e-. Avdet ederken başka bir fasıl başlardı. affmızı rica ederim. — Hoca efendi.. orada bekler.^rt|k buradan gidersiniz». ne kadar k:vırsa bir türlü çamurdan muhafaza edemediği zavallı tek pantolonunu ıslatır. sonra kapı açılınca henüz yemeğini bitirmemiş yağlı elini silmemiş uşağın tuttuğu mumun ziyasiyle dar bir merdiveni çıkar.-aitek-y&rulmustar. Bir aralık! uşak görünür: «Hanımefendi haber göndermiş.. Elinde muşamba feneri sallayarak. Derse başlanır. arzın kürreviyeti izah edilecek. sana ne oluyor? ister çalışırım. zaten çocuğun kendisiyle beraber bulunduğu müddetten başka çalışmadığım da bilir.. Onun için daima affeder.. O. Soğuk rüzgârlarla karışık sıkı bir yağmur. Ahmed Cemil o sokaklardan. bu lâubaliliğe sükûttan başka bir şeyle mukabela göstermediğinden uşak evde la-kırdısız geçen hayatın öcünü kendisinden çıkarardı. Hugo'nun temaşalarını. kucuk_bey. Çocuk bir an evvel hareme gitmek. o yağmurun altından geçer. bir küçük efsane okunacak. ta Veznecilere kadar gelir... Uşak yavaş yavaş Ahmed Cemil'le teklifsizleşmişdi.(çocuk küçücük eliyle ağzını saklayarak yalandan esnemeye! başlar. Đkbal bir yandan ütüyü hazırlarken o matbaaya geç kalmak korkusiyle üzülecek. Keyfimin kâhyası değilsin ya!. memleketinde kendisini bekleyen rişanlısından bile bahsetti. Ahmed Cemü hafif bir .süzülüp ayaklarına doğru akar.

Ahmed Cemil idare memurunu en samimî temennasiyle selâmladı. sabahleyin şafağı müteakip müvezzilere dağıtılmıştır.. Ahmed Şevki efendi bu sabah şu cümleyi pek hiddetle beyaz keten yeleğinin altında zorca zaptolunan göbeği yerinden sarsılarak söylemişti. ben hem yazarım hem o ninni ile uyurum» derdi. gecenin bakıyye-i huma-riyle biraz sersemce olarak geldiği zaman Ahmed Şevki efendiden başka kimseyi bulamamış idi. Ahmed Cemil Raci'den bahsolunduğunu derhal anladı.. Ahmed Şevki efendi henüz hücresine girip kâğıdının üstünde daima çıtırdayan kalemini eline almamıştır.» fjs^yafetini takip eden günün sabahı Ahmed Cemil matbaaya mûtadından biraz geç. Bu kelimeyi hiç sevmedikle-riyle pek ziyade sevdiklerine hasreder. tütün kokusu henüz matbaanın mürekkep ve ıslak kâğıt kokusiyle meşbu havasını doldurmamış. o benim ninnimdir. dedi. öteden beriden bahsederlerdi. titreyerek anahtarı sokar.» derdi. o bitmez tükenmez nâlişiyle kâğıdın üzerinde — ağır ağır yürüyen bir öküz arabası gibi — o daima çı-tırdıyan kaleminden bahsolunsa: «Yok! ona ilişmeyiniz.selamla ayrılır. Muharrirler henüz gelmemiş. çamuriu lastıklerıyle muşamba paltosunu hemen taşlığa atar odasma çıkar. karanlık çamurlu sokaklarda. Ahmed Şevki efendiye ne vakit kaleminden. Ali Şekib bu iki dosta yazıhanenin bir tarafında hasbıhal esnasında tesadüf ettikçe nükte sarfetmek için iptilâsına uyarak Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki'nin mah-leslerindeki müşabehetten «Ahmed efendiler yine birleşmişler. yeşil eski çuhalı yazıhanenin kenarında. Ahmed Cemil telâş etmeyerek sordu: . Ahmed Şevki efendinin başlıca müntehabı olan lügatlerden biri de «çapkın» kelimesidir. münevver mai bir semanın bârân-ı elması altında.Ahmed Cemil'in selâmına mukabele etmeye vakit bulamadan: — gördün mü bir kere çapkını? Bu akşam yine evine gitmemiş!. sa-hib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin dizine elini vurarak «hay!: çapkın hay!» demiş idi de sonra da bu gaflet hatasından dolayı zaten kırmızı olan çehresi birkaç gömlek daha kurmızı-laşarak üç dört gün kadar sahib-i imtiyazın yüzüne bakamamış idi. Her sabah böyle buluşurlar.. hattâ bir kere sevgi hissine lüzumundan ziyade kapılarak kendisini kaybetmiş.söylemek istediği şeyi söyleyecek bir adam bulamayıpta ilk tesadüf edenin üzerine atılanlan sabırsızlara mahsus bir telâş ile .. küçük nazlı çocuğun daima esneyen çehresi karşısında geçen o meşakkat ve mihnet saatlerinden sonra şu sıcak temiz yatağın içinde. dertleşirler. ıslak esvaplanm öteye beriye iliştirir JatağnĐ W ta kendisine mukadder tek dinlenecek yeri olan yatağına g «Uyu zavallı çocuk. ter-tiphanede mürettiplerin telâşa lüzum görmeyerek kasalara dağıttıkları dökme harflerin seri darbeciklerle rjuttarid ahengi işitilmektedir. Ahmed Şevki efendi musahabe refikini görünce . gece ceride basılmış. yalnız postaya tevdi edilecek olanlar kuşaklanmakta. îdare memurunun kalem çıtırdısiyle müdürün öksürüğü matbaa makinesinin dümdarlarıdır. Sabahları intişar eden cerideler idarehaneleri en ziyade sabahleyin asudedir. tulûunu beklediğin ümit le uyu!.

. çocuğundan öyle anlaşılıyor. mahzun edalı bir biçare.» tesellisiyle gitsin cebindeki parayı bir murdar aşüfteye versin. «Senin her şeyin işte bu adamdır» demişler. dayağa müstahak addedilecek. merdivenin başında duran galiba cesaret edemiyor. Nereye gidiyor?.. Bu genç kadın ne yapar? Kocası nerede kalmış?. Kimbilir. Bir şey söyleyecek de . Bu dereceye kadar düşmüş olmak için kimbilir ne mecburiyetler görmüştür.» demek ister. Buna. Tutmuşlar bilmediği bir adama veri vermişler. Ahmed Şevki efendiye göstererek dedi ki: — Baksanıza. Ahmed Şevki efendi devam etti: kendisini tecrübe etmeden aile babalığı ne demek olduğunu anlamadan. dünyada bu adamdan başka kimsesi kalmamış. Evet. Sonra ana baba ortadan kalkmış.. O kadın ağlarsa. bir de. efendi içsin içsin.. böyle bir herif bilirim ki karısı ağladıkça onu döverdi. sonra: «Evde bakkaldan veresiye peynir ekmek alırlar. Bir aralık Ahmed Cemil'in gözüne bir şey ilişti. bağırırsa yaygaracı denecek. saf bir büka-i merhametle ağlayacaktı. Ahmed Cemil derin bir teessürle dinliyordu.. Türlü faraziyyat silsilesi ki her biri ciğerlerinde bir başka yara açıyor... ağlasa kıyametler kopuyor..müz'ic ve elîm tafsilâtiyle meydana dökmüştü. ne de güzel kadıncağız! Taze.. yahut o mukaddes vazifenin ehemmiyetini her türlü takayyütten vareste addedecek kadar kendilerinde duygusuzluk gördükleri halde evlenenlerden bahsetti.. hangi baba ile hangi ananın nazlı bir kızıdır? Pek küçük iken evlenmiş olacak. Utanmasa aşağıda ağlayan Raci'nin karısına değil. Görsen.. şu genç kadın kimin.. Sonra eve gelince karısının ağlamasına tahammül etmesin.. Ahmed Şevki efendi diyordu ki: — Evet.— Nereden anladınız? — Nereden anlayacağım? Zavallı kadın yine öksüzler gibi boynu bükük çocuğiyle gelmiş. Bir de ona sormalı. Bedbahtlığı her halinden belli. Đnsan ilk önce karısını döven erkeklerden bahsolunduğunu işitince: «Kimbilir? Karı nasıl dayağa müstahaktır. yapyalnız. hattâ.. Bir ay ya mes'ut olmuş ya olmamış. Bir gün o çapkını tuttuğum gibi idaresinin penceresinden aşağıya atacağım. Amma kocasını aramak için sabahleyin başını örttüğü bir matbaaya geliveren kadının muamelesini de süslü bir muamele addetmiye-cekmişiz. Đkide bir de «Babanı nerede?» diye glen bu çocukla.. matbaa halkının kaba kaba manalı gülüşleri arasında ağlayan o kadıncağızı gördükçe içim içime sığmıyor Alimallah!. ihtimal ekmeksiz bırakıp ta kimbilir hangi kahbenin yanında vakit geçirmekte mâna var mı?. kadının kocasına âşık olmasını ilâve ediniz. kocası içmeğe başlamış. matbaanın aşağı katında ağlayıp duruyor.... Belki onbeş onaltt yaşında. Đşte Raci'nin karısı! Dünyada kendisinden kaçan şu heriften başka bir şey düşünmediği bu sabah şafak atar atmaz gelip şurada ağlamasiyle sabit değil mi?. meram anlatamıyor... Karısını evde kimsesiz. nihayet bir akşam evde küçücük bir çocukla yalnız kalmış. Ahmed Şevki efendinin sâde bir talâkatle söylediği bu sözler gözlerinin önünde bir facia âlemi açmış. Amma neye yarar? îş bu biçarelerin derdine deva bulmakta. Raci'nin çocuğu değil mi?.. bütün gözü yaşlı zevceler için şurada uzun uzun... Bu gaybubet tekerrür eder olmuş.. cemiyet hayatı içinde göz yaşlarından mürekkep bir ıztırap sahifesi teşkil eden acı bir bahsi bütün. Nerede kalıyor?.

Çocuk — Kırkılmamış lepiska saçlı.. dedi. bileklerini örtmeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde. Ahmed Cemil'i de bir işaretle davet ederek sofaya çıktı.. nihayet müraacata karar verdim de şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum... bir iki sene evvelden alındığı paçaları dizlerine yaklaşan soluk pantolonundan. Ahmed Şevki efendi mütalâasını çocuğun yanında ikmal etmek istemedi. — Bak bir kere! Đlk kabalık hevesiyle çocuğa şair ismi vermiş de sonra.«.. XI 65 duran gözleriyle şu müşfik çehrelere naze-i istimdad tevcihine bile cesaret edemeyerek titrek bir seda ile: — Demmindenberi size müracaat edip etmiyeceğimi düşünüyordum. hemşire hanım?.. Ahmet Şevki efendi kendisine biraz vekar vererek.Ahmed Şevki efendi: — Gel bakayım. -L . ve merasime mahsus sesini takınarak: —• Ne istiyorsunuz. bir nazar teatisiyle kadıncağızı dinlemeğe karar verdiler. dedi... pejmürde yapraklar arasında yeni açmış bir gül kadar cana yakın bir çocuk — tereddüd ederek yaklaştı: — Đzin verirseniz. gel!. Ahmed Şevki efendinin şu suali üzerine genç kadın bütün matemli hayatının karanlık meşakkatlerinden genç sırnaşma çekilmiş bir ye'is perdesi gibi çehresini örten siyah peçenin altında henüz kurumamış kirpiklerini kaldırmağa henüz gençlik gülüşüne bedel ıstırap giryesi silâhı altında melûl ve kesif K> J. mihnetle ağlamaya başladığı için hazin bir hayret mânasiyle örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü. Zaten benim ne demek istediğimi siz pek iyi bilirsiniz. dünyada vaktinden evvel dertle. Bir şey mi söyleyeceksin? dedi. oğlum... dedi. — Nedim!. Ahmed Şevki efendi çocuğun elinden tutarak dedi ki: — Senin ismin ne bakayım?. değil mi efendim? Zevcimi siz de benim kadar tanırsınız. annem size bir şey söyleyecek. Bu gün o çocuğun elinden tutaran gelen . Kadıncağız merdivenin kenarına dayanmış müsaade bekliyordu... Đkide birde boynu bükük bir çocuğun gelip babasını sorduğunu da görüyorsunuz. Ahmed Şevki efendi refikina bakti.

elbette.fakat bu paranın kazandıklanyla beraber başka . şu babasının bir güler yüzünü görmeğe muvaffak olamayan çocuğu elinden tutup o kadın her kim ise ona götürmek. yalnız son vak'ayı anlatayım. O vakit bu genç kadın... artık tahammüle imkân kalmadı. — Evet. eve geldikçe titizliğinden.. Bir. Karısından elbette bir sebeple kaçıyor. yambaşında bu facianın henüz eşhasını idrak edebilecek bir yaşa gelmemiş.. sanki onun masum simasına elemlerinin mersiyesini yazdığı bu çocuktan artık gözlerini ayıramayarak bütün hissiyatını döktü. fakat artık. bu güne kadar sabrettiğini. Babamdan.. eğer kazandığı para bir oğluyle bir barısından ibaret olan evini geçindirmeğe kifayet etmeseydi hattâ müteessir de olmazdım. mahvetti. tesellisini ağlamakta aradığını söyledi. zaten gelin ederlerken de pek az şey vermişlerdi. muhabbet devresinin ilk smeresi daha «Baba» demeğe başlamadan babasının onunla beraber annesini de unutup haftada dört beş gece evin semtine uğramamağa başladığını. Dünyada bedbaht bir kadın olmağa katlanmak mecburiyetinden başka bedbaht bir çocuk yetiştirmiş olmaktan mütevllit bir ye'sin bütün şerhi bu nazarda mündemiç idi.. orada şu mürekkep lekeleriyle simsiyah kesilen matbaa merdiveninin kenarına dayanarak. her derdini yüzüne baka baka düşündüğü.. Buna acıyınız. bu çocuk babasına muhtaç bir çocuk. Bakınız.. eğer o eve gelmeyecek olursa bu çocuk genç anasının daima ağlayan gözlerinin önünde yavaş yavaş ölecek. Mai ve Siyah — F. O beni aramağa lüzum görmezse benim onu arswnaga mecburiyetim kalır mı?. çocukluğa mahsus tam bir itimat ile olanca hissini ve fikrini ona hasrettiğini. Ah bu nazar!. o...annesini görünce bu zavallı kadının ne demek istediği de anlaşılmıştır. annemden bana bir şey kalmamıştı. zavallı kadınlar. fakat bütün elem ve ıstırabına gafil ibir şerik olmuş çocuğun mahzun edasına bakmağa cesaret edemeyerek perişan bir lisanla şimdiye kadar kimseye faş olu-namayıp da teraküm ede ede artık havsalasının isti'abına muktedir olamadığı acılıklarını hatırına geldiği gibi salıverdi.. 5 Genç kadın burada çocuğuna uzun bir nazarla baktı. güya beni Emniyet Sandığına terhin olunmuş diye aldatmak istiyordu. bu gün arsız bir kadın gibi beni size müracaata mecbur eden de bu.. Kaç kere niyet ettim. Söyleyeceğine... küpenin satıldığı meydana çıktı. senelerden beri katra katra ciğerlerine damlayıp her isabet noktasında bir ateş tutuşturan zehirin bütün acılıkları feveran etti. karşısında yüzüne ba-kamaksızın teessürle ve sükûtla dinleyen bu iki şefkat çehresine. Đşte efendim. kocalarımızın bizden kaçtıklarını görürüz de ekseriyet üzere kimin için bizi terk ettiklerini de bilmeyiz. yüzüğüm. o kadın kimdir?.. bakınız. ben bu gün kocam için değil çocuğum için geliyorum. Henüz çocuk denecek bir yaşta iken bu adamın zevcesi olduğunu. Fakat bilir miyim. Geceleri evine gelmeyen erkeğin elbette gideceği bir yeri olmalı. Sanki şefkatten. Kocam daha onların hayatında iken on liralık bir küpemi aldı... sonra yavaş yavaş kocasının kendisinden uzaklaştığına vukuf hâsıl ettikçe kalbinin nasıl yırtıldığını. Kadın artık ilk itiraza şu üç dört sözle galebe çaldıktan sonra. Babasını bırakınız!» demek istedim. sarhoşluğundan başka bir şeyle gaybubetini unutturmadığını birer birer döktü. Pederimle validem ortadan kalkınca yalana da lüzum kalmadı. Onlar da birer birer gitt\ Tabiî ses çıkaramıyordum. Bir nazar ki çocuğu sanki ağlayan bir buse ile ihata etti. «Hanım. — Fakat ben kocamı aramak için de gelmiyorum. Biz. ne demek istediğine dikkat etmeyerek .. rikkatten mürekkep bir derağuşun mıknatısı cezbesi içine aldı.. iki altın bileziğim vardı...

Ahmed Şevki efendi. Dikj... Çapkının . sonra bir aralık önüne dikilerek: «Nedim'in kâğıtları nerede?» dedi. satılacak aı™ük bir 'şey kalmadı. ben hizmetçilik etmeğe mecbur olayım..er-keklerin bazı gaflet zamanlan olur ki bir müddet vazifelerini terk etmelerine sebebiyet verir. biraz hicap ile ve söyleyeceği şeyin refikince de tasvibe mahzar olup olmıyacağını anlamak iştiyomuşcasına Ahmet Cemilin yüzüne bakarak dedi ki: __ Eğer merakınız yalnız çocuktan ibaretse onun elbette bir kolayını buluruz.§ dikmek. Birkaç günden beri galiba parasızlıktan olmalı — her vakitten ziyade hiddeti vardı. bundan sonra göz yaşlarını zaptedemedi. ben ölürsem elinde kalacak olan şu tek kuvveti artık bu adamın eline vermek bir hıyanet. «ya öyle ise ben sana gösteririm. Fakat* "çocuk ne yapsın. o vakit üzerime hücum etti.. ne olur ne MA1 V iÜ olmaz diye dişinden tırnağından artırarak üç tane Demiryolu hisse senedi almış. Ben nasıl olsa geçinirim. sokakta kolu kırık bir çocuğa....birisine sarf olunduğunu hissediyorum. zevcinize gelince: O mühim bir mesele. işte size bunun için ge-iiyorum.. çocuğu böyle bırakmağa babası razı olabilir. bir müddet öyle hıçkıra hıçkıra ağladı. ona haftada beş on kuruş verebilmek î#n. zihninde bir müşkülün halliyle meşgul imiş gibi iki parmağının arasında çenesini sıkıp duruyordu.... Evin içinde sanki bir şey arıyormuş gibi bir hayli dolaştı. efendim. Kadın atıdı: . Nihayet genç kadın başını kaldırdı: — Kâğıtlar henüz bende. ne olur hizmetçilik de ederim.. ölürken bunları Nedim'e bırakmıştı. af olunamayacak bir kabahat olduğunu anladım. Meselâ buraya gelebilir. «O kâğıtları veremem» dedim. sanki donmuş kalmıştı. sonra biraz tereddütle. yahud gsise bile bundan sonra hayat büsbütün cehennem olaca1^...... meza-nstanda on beş yaşında verem bir kızın kabrine tasadüf etse dünyaya küsmek hassasiyetinde yatırılmış olan bu rakik şair -— şu feryad eden şiirin hüznüne karşı mephut olmuş.. Nihayet her şey bitti. fakat onu ileride uşaklığa mecbur olmaktan kurtarmak lâzım değil mi?. çocuk?. bir evde yemek pişirmek. fakj^t o vakittenberi eve gelmiyor ve gelmiyecek. Ahmet Şevki efendi ile Ahmet Cemil bu facianın karşısında bir hürmet ve merhametle sükût ediyorlardı.. çocuğum için bunlum hepsine katlanırım. yüzüğümün filân gitmiş olmasına ehemmiyet vermediğim halde çocuğun dünyada yalnız şu kâğıtlardan ibaret olan servetini. Matbaa da bir mektep değil midir? Burada muharrir efendilerin herbi-rinden iki söz öğrense âlim olur gider. ve.Ahmed Şevki efendi mümkün değil bu kelimeden vaz geçemezdi ... Ahmet Cemil —¦ bir ceridede sefaletten intihara mecbur olmuş bîr aile pederine... Zavallı babam.. Kocamın kâğıtlar dediği bu idi. fakat ' "ben nasıl razı olurum? Okumak lâzım. Genç kadın ikmal edemedi. elimden her şey gelir.. Küpemin.. fakat.zekâsı gözlerinden belli..» dedi. kadınlık hicabı ikmale mani oldu..

tefrikaya iki sütun lâzım. Hüseyin Nazmi-nin uşağını gördü. Ahmed Şevki: — Đşte!. o bahsi kapaynız.. Diyordu ki: «Bir haftadan beri inmiyorum.» Uşağa: — Peki! dedi. ben. Ufak bir nezle. Başını çevirdi. ne kadar müsvedde filân bulursan toplar. fakat yalnızlıktan patlıyorum gel de biraz gevezelik edelim. Baş mürettip bu düşünceye fasıla verdi: — Beyefendi. Çocuğum hakkındaki merhametinize teşekkür ederim.?. Dalgın dalgın yürürken arkalarından bir şey çarpmış idi.. annesinin gözlerinde neşve veren bir gülüş görmemekle çocukluk sevinci masum çehresinde donnuış olan biçare çocuğu yavaş yavş çeke çeke matbaanın merdivenlerinden indi... Bir küçük dikiş makinası bir kadınla bir küçük çocuğun yaşamasına kâfi değil midir? Matbaanın şu tenha saatinde merdiven başında cereyan eden bu muhavere artık bitmeğe yaklaşmıştı. ne idi. Bu Lâmia idir çember çevirirken üzerlerine gelmiş idi..— Rica ederim. ne isterse yapsın.hususiyle anası babası hayatta iken .. *** Ahmed Cemil yazıhaneye teveccüh etmek üzre iken merdivenden birisi çıkmakta idi. Bu yaşta bir çocuğun .. Son defa olarak ne vakit görmüştü? Bir ay kadar oluyor. Ahmed Cemil bir ay evvelki günün bütün teferruatını zihninden tekrar geçirmek istedi. dedi.» Kurşun kalemiyle bir buruşuk kâğıda atılıvermiş olan şu perişan sözlere bir de küçük zeyl vardı: «Lâmia'ya bir şey vaadetmişsin..bizim idareye uğrarsın. başımın ucunda «unutmasın» deyip duruyor. muhteriz kahkaha-cıkla istihzanın rengini takviye etmiş idi. Bir şeye dair konuşuyorlardı.. Lâmia'ya ne vaadetmiş?. Katiy-yen hatırına gelmiyor.hangi mektebe gönderebilirim ? Mahalle mekteplerinden birine göndermekle maksad hâsıl olsa! Kocam. elbette bir kere babasına da söylersiniz. Kadın Nedimin elinden çekti: «Tekrar teşekkür ederim. O Hüseyin Nazmi ile bahçede geziyordu. değil mi» dedi.. hay şeytan hay! Bunu unutmakta mâna var mı? Ne idi yarabbi. yahut daha doğrusu büyük bir tenbellik beni evden çıkarmıyor.. efendim. Ben çıkmazsam «Gencine i Edeb» de çımayacak.. Hüseyin Nazmi o vakit kızmış «senin yaşında çocuklar çember çevirirler mi?» demiş idi de Lâmia istihzalı lâtif bir göz kırpmasiyle «pencerede oturup da şiir mi söylerler?» demiş. işte Ahmed Cemil o vakit bir şey vaadetmiş idi amma ne idi... o. bu akşam bana gelirsin: Şu işi başka birisine de havale debilirdhn. Sanki bu kelime ağzından biraz ^wel söylediği sözlerin hülâsası gibi düşmüştü. dedi. . onun için bugün matbaada işi bitirdikten sonra . çocuğumun zamanı boş geçirmediğine emniyet hâsıl ettikten sonra her şey yapabilirim. — Şimdi!. bir de.. Hüseyin Nazmi kendisine bir tezkere göndermişti. Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki efendi uzun bir merhamet nazariyle şu f acia— zihayatı takip ederken gözleri daima yaşlı olan bu talihsiz genç kadın.gece derslerin varsa talik e-derek . ne lüzumu var?..

. yarım yamalak türkçesiyle Raci'nin gazelleri için: «Ne diyuğ?. bizi de salıvermek istemiyor. Ahmed Şevki ile Ahmed Cemil bakıştılar. akşamı beraber geçirmişler olmalı. dün akşam karının gözlerine bakıp bakıp da bir beyit söylüyordu: Şule i handerizi zühre midir Saib aşağısını tahattur edemiyordu. Đçti sızdı. Đri bir Alman.» dedikçe biz Said'le kırıştık.Yazıhanenin kenarına oturdu.. Rari'den haber alırız.... ben Erenköyü'ndeyim. Sonra baktık ki oradan kaldırmak mümkün değil. *** Lâmia'ya vaadettiği şeyi tahattur edemeyecek olursa. Ahmed Cemil refikinin fikrini anladı: — Bu akşam kabil değil. ne cilveler yapıyor. — Görülecek şey... kart bir karıya tutulmuş. fikrinde yalnız bir sual bütün örtülü hâtıraları tırmalaya tırmalaya tekerrür ediyordu: «Ne idi acaba?» Pencereden sokağa bakmakla meşgul olan Ahmed Şevki efendi birden döndü: — Đşte Said'le Saib geliyor. fakat bu tercüme mihaniki bir iş kabilinden fikrini işgal etmeksizin yürüyordu.... Hep zihninin içinde bu vardı: Acaba ne idi?. karı Reciye ne nazlar.. Saib'in hikâye bakiyesi gürültüye karıştı. Ne diyuğ?. Ya Raci'nin hâli! Karının yüzüne baygın baygın bakıp gazel söyleyişini görseniz.. Sıvışıncaya kadar. orada murdar. Saib'den o kadar nefret ederdi ki ne vakit ona lâkırdı söylemek lâzım gelse ağzıyle söz söylemeği tenezzül addederek burnunu konuşma vasıtası ittihaz ederdi: —¦ Ooo! Biz onu Palais de Kristal'de bıraktık'. Said de Saib'i taklit etmiş olmak için — merdivenleri yıkarcasma atlaya atlaya çıktılar. isterseniz yarın akşam. — Hele karıyı görseniz. Dur bakayım. Saib Ahmed Şevki efendiye sordu: — Raci gelmedi mi? Ahmed Şevki efendi burnundan cevap verdi. dedi. Ahmed Şevki efendi Ahmed Cemil'in kulağına eğildi: — Bu akşam Palais de Cristal'e gidelim..... Saib'le Said — Saib havadis vermek için. . Öyle bir asılıyor ki!. Ali Şekib baş-mürettibi çağırarak merdiveni çıkıyordu... Said ikmal etti: O siyehnûr çe§m-i efşan Ahmed Cemil gülerek: ¦— Aferin Raci! Epeyce taze renk göstermeğe başlamış! dedi.. istedikleri iki sütunu tercümeye başladı.

kıpkırmızı oldu. buluşmak ihtiyacına uymaktan hâli kalmamışlardı. Zili çekti.. Ahmed Cemil refikini iki gün görmese Umûr-u Şehbenderi kalemine yahut «Gencine-i Edeb» idarehanesine baş vurur. ¦— Tamam. Kendi kendisine: «Đş fena!» dedi. değnek bir yana fırladı. kapıya koştu. küçücük çehre-i ne-şatmı bir dargınlık bulutu .Şimdi o' şey alınmadı diye kapı açılmayacak mı ? Lâmia kapının düğmesini çekti. hiç olmazsa ayda bir gecesini Erenköyü'nde geçirirdi. Hüseyin Nazmi kütüphanesinin penceresinde idi: — Bu vakitte mi gelinir? Sabahtan beri seni bekliyorum.. çemberiyle değneğini aldı.. dargın bir sesle: — Hem vaadediniz de hem sonra ne diye sorunuz?. Hüseyin Nazmi ile uzun çocukluk arkadaşlığı neticesiyle aralarına ne kadar fasıla gelse yine zeval bulmaz bir yakınlığı vardı ki buna hiçbir sebeple sekte geleıvxcitı. işini istical ile bitirdikten sonra «Gencine-i Edeb» idarehanesine uğramış. . bütün müsvedatı toplamış. bir de sen darüsaa! Bari geri döneyim. Đki arkadaş küçüklükten beri hissiyat ve efkâr teşrikine o kadar alışmışları ki yekdiğerinden birkaç gün iftirak etseler mânevi tamamiyetlerine nakısa gelmiş zannederlerdi. Köşkün yanma gelince parmaklığın arasından Lâmia'nm yine çemberi önüne katarak bahçenin dar yollarında koştuğunu gördü. Lâmia'nın elinden çember kaçtı. Hüseyin Nazmi hemen her gün sabahley'n «Mirat-ı Şuûn» idaresine uğrar.nıaktan.7 : Ahmed Cemil.ı.p ıın^auuuaiı uır sene uaaue un uuu'i aıa. Ahmed Cemil bu hiddetin lâtife ile önü alınabileceğine hüküm vererek: —.kapladı. bir kelime bile ilâve et-miyerek koştu. Lâmia'ya vaadettiği şeyi tehattürden ümidini keserek vapura binmişti. Ahmed Cemil'in. — Haniya benim şey?. — Ne? Lâmia derhal darıldı.. Ahmed Cemil'in önünden bakmayarak geçti.

» — Sen böyle hepsini okumağa kalkışırsan işimiz var. Bunlar ben miyim? Ne için?... bu yazı bizim Raci'nin.. gözlerine.... eserleri gözden geçirmek istediler. Al sana arzın küreviyetine dair bir makale. yürüyüşüne bile tariz olunmuştu. senin o geçen nüshadaki «Ezhar-ı bekâret» manzumesine bir alay teşniat. bu herzevekil pozuna-misil.— Başka kim darıldı?.» diyor... Tarsuslu Zaraifizade Abdullah imzasıyle bir gazel: Nâr-ı aşkın içre ey malum senin Ahmed Cemil: — Ateşe! dedi. Ahmed Cemil «Fıçıya binsin de Sakinamesini orada okusun» diye mırıldandı.. Hüseyin Nazmi dudakları arasından: *¦' — Şımarık! dedi...» demişim.. Saçlarına. Bir aralık bir kâğıt için «Koca şair!.» demişim.. Az kaldı kapıyı açmıyordu.. dedi. Ahmed Cemil fesini bir iskemleye attı... Hüseyin Nazmi zarflan birer birer boşaltmağa başladı: —.. çünkü «Pervaz-ı nigâh emelim.. Çünkü «tâbiş-i lerzen-de. *"" Tâ bahçenin bir köşesinde sarmaşıklarla loş küçük bir •kameriye vardı. çünkü «Kiysu-i müşemmeş. O vakit iki arkadaş birbirine baktılar.. Mektup sahibi manzumeyi kelime kelime mûtarıza içine alarak herbirisine söyleyecek bir söz. Đmza okunmuyor. Bir gün âmal-i erbaaya dair bir makale gelse taaccüp etmeyeceğim.. o münasebetle şaire hediye edilecek bir hakaret bulmuştu... Ahmed Cemil için sarf olunmamış tahkir. Öyle şeyler demişim ki görülmüyor.» dedi. sepete atılacak müsveddeler teraküm ediyordu. şu halde ben bütün bu sayılan şeyler imişim. Ahmed Cemil okudukça «Aman ne kariha bolluğu! ne vicdan genişliği!. Hüseyin Nazmi birdenbire «Vay! burada da sama tariz var. Şimdi de başımıza «Bir fırka-i muhayyile» çıktı: «Bin üç yüz dokuz sene-i hicriyesinin şehr-i şabanımn on yedinci gecesi saat altı buçuk raddelerinde Edirne kasabasının cihet-i şimaliyesinde kâin. müsceddeleri Hüseyin Nazmi'nin önüne döktü. Birden Ahmed Cemil: — «A.» Ahmed Camii yerinden kalktı. «Bakayım!» dedi. — Lâmia'nm hiddetini görme. bu şair-i zülüfdar garâibdisar...» demişim. oturgeımış mektupları. gösterilmiyor.. oraya gittiler. Risaleler mektep kitaplariyle mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. Sonra ilâve etti: —-. hususiyle daima beraberinde yaşadığı bir . — Vay!. ibzal edilmemiş tezyif kalmamıştı. ikisi beraber okudular. Hüseyin Nazmi ihtisara başladı... bilâhare tetkik olunmak üzere bir iki müsveddede ayırdı...IKır içeri girme de bahçede oturalım... «Ben miyim?» Bu mirî belâhet-semir.. Şu insafsızlığa. Saki-namesi dere olunmamış diye küplere binmiş!» dedi.

insanlarda tabiî bir histir. o kadar.. insanlarda istihzalara.. Đşte senin yazıların mutbuat sahasından geçerken bu yolda haset yaygaralarına tesadüf ediyor. luıuutt mem ki hakikat senin dediğin gibi olsun. Hiç mahalle çocuklarının oynadıkları bir viranlıktan süslü bir bebek gibi küçük bir kız geçerken tesadüf ettin mi? Bütün o arsız çocuklar o küçük kızın zerafetine karşı duydukları bir kıskançlıkla birden nasıl tutuşurlar. Hakkın kimde olduğunu aramakla iştigal edenler çok mudur zannedersin? Matbuatta taarruz erbabının eline geçenler tıpkı sokakta çamura düşmüş bir adama benzer... hayâsız çocuklardan başka şeyler değildir. bu adamın şu muannit ısrar ile senin ve benim aleyhime bu kadar musallat oluşuna ne sebep var? Kendisine bunun için para mı veriyorlar.. Ahmed Cemil diyordu ki: — Lâkin ne sebep var. O istihzalar ayniyle mudhik resimlere benzer ki ¦insanı bir müddet güldürür. bu tabiî nıeyelâna. — Elbette. O küçük bebek gibi ağlayarak eve mi kaçacaksın? Emin ol ki pencerelerden seyredenler için o çocuklar arsız. tarizlerle. içlerinde taş atan... Bizi anlamıyor. söven. Halk güler ve gülmekten haz eder. Sabahleyin kapışan kapışana. Ben onun söyledikleri için bir şey diyor muyum ? Ben ona tahkire benzer bir şey yapıyor muyum? Beni bir lügat kitabından ne kadar şetme.. sonra Hüseyin Nazmi'nin karşısına oturarak bu kelimenin ihtiva ettiği şüpheyi tefsir etti: wyic LWSliye UZ.adamın bu suretle aleyhine kalem yürütmek için bir insanın muaşeret zarafetinden bu derece mahrumiyetine taaccüp ettiler. o başka bir mesele. tezyiflerle dolduran «Mâkes-i Zaman» ne kadar satılıyor. hergün sütunlarından bir çoğunu ötekinin berikinin yazdıklarına. tezyiflere uğrayanların haline acımaktan ziyade gülmek hissini ilâve edersen bugün bizim etrafımızda bağıranların ne yolda bir aksi şada hâsıl ettiğini anlarsın. nasıl arkasına düşerler. fakat meselenin esasını yanlış telâkki ediyorsun. bağırırlar... Çok safderunsun. bunu mutlaka söylemeği bir vazife addediyorsa tahrike neden lüzum görüyor?. Mütalâanın bir kısmı doğru. Çünkü herkes gülmek ister. hattâ güzel esvaplarının eteklerine sarılan azgınlar olur. Bak.. haz etmiyormuş.. Bu. Bence halk nerede gürültü oraya teveccüh eder. îşte asıl farkınız da o değil mi? O tahkirleri icradan seni meneden bir şey var ki onda yok.. yahut bizim iyi şiir söylemediğimize halkı ikna etmekle kendisinin şair meziyeti iki kat mı oluyor?. fakat halkı güldürmeğe çalışanlar işte o bir alay soytarı olmaktan başka bir ehemmiyet alamazlar.. Cemil!. tahkire delâlet eder kelime varsa toplayıp da Raci'nin yüzüne fırlatmaktan meneden bir şey var mı?.. Bugün takdir ettiğimiz bitr adamın o yolda tuhaf bir resmini görsek hangimiz gülmeyiz? Fakat o resme gülmüş . Ben şiir söyleyecek olursam onu susmağa mecbur mu etmiş oluyorum? Ondan hakk-ı teşaürü selbedecek bir kuvvet mi var? O da söylesin.. Ahmed Cemil: — Acaba? dedi.. Hüseyin Nazmi arkadaşının teessürle söylediği sözleri dinlerken gülüyordu: — Ne kadar hassassın! dedi.. etrafına toplananların onda dokuzu güler. fakat istihzaya hedef olanın kıymetini tenkis etmez.

Hüseyin Nazmi mai kurşun kalemiyle risalenin matbaa müsveddelerini tashih ederken onun gözleri kameriyenin sarmaşıkları arasından yer yer açılmış aralıklardan birer zümrüt pencere buldu/biraz iskemlesine yaslanarak gurubun bir esmer -ve şeffaf tül gibi semanın ipek sathına gerilen gölgelerine daldı. Hüseyin Nazmi'nin herşeyi soğuk kanlı tetkik etmekten ibaret olan felsefesine iştirak edemiyordu. arkadaşına baktı. Fakat istediğini yapamamaktan. Ahmed Cemil dudaklarını büktü. son ziya bakiyeleri bir tarafta küçük bir bulut parçasının kenarına oyalar talik ediyor. artık gözlerim bulandı. güya semanın bakir sinesine güneşin busesinden. hafif bir hava bu uzun sıcak günden sonra sahralardan kalkan akşam buğuları üzerinden hafif darbeciklerle kanatlarını silkerek geçı"yor. güneşin son demlerinden çıkan bir nefes gibi serin.. Bir çok parçalarını yazmış. Ahmed Cemil'in gözleri o küçük pencerecikten ayrıldı. bu eserle Ahmed Cemil beşer hayatını yazmak istiyordu: başından sonuna kadar bir şiir ki bir tebessümle başlasın. Bugün üç dört tane ufak tefek manzumecikler için feryat edenler o vakit o koca bir cilt dolusu yeniliği görünce ne ... hayata bir ümit incilâsiyle açılıyor. bah. Ah!.s burada bitmiş gibi göründü. bazan aczini lisana atfetmek ister. Ne vakit buluşsalar Hüseyin Nazmi'ye bundan bahsederdi. senelerden beri yazmak istediği. beyninin içinde bir çocuk kabilinden yaşatıp bü-lyüttüğü.. onun sevda dudaklarının temasından tutuşmuş bir bahar sabahı. sabahtan beri güneşin bu sahranın üzerinden çektiği çiçek kokularını şimdi tekrar arza serpiyordu. Daha sonra ümit güfleşi o kırılmış kalbin emel enkazına hazin bir veda nazarı ile süzülüp gidiyor: O vakit neticenin kara bulutları. ne dediğini anlamamış gibi dalgın bir na-jzarla baktı. Ya benim o mahut eseri bitirsem de çıkarsam ne olacak?... sonra dedi ki: — Ah! bu anlaşılamamak..^ Bir aralık Hüseyin Nazmi: — Karanlık oluyor. Kendi kandisine küser... iktidarını hissinin dûnunda bulduğu için kızar.. Fakat sonra yavaş yavaş âfak yanmağa. bir şey ki.r yeis ilp her yazdığı par-çadan sonra^o narcava veremediği ruhim Tna. O şeye zihninde mümkün değil bir şekil. dedi. o saf ve taze ruha hayatın ilk mihnetleri yavaş yavaş sokuluyor.... o vakte kadar görülmüş olan şeylerin hiçbirine benzemesin.yapacaklar? Ahmed Cemil'in o mahut eser dediği. cevap vermek istemedi. bir suret veremiyordu. bir katra girye ile netice bulsun..olmaktan dolayı o adam hakkında fikrimize hiçbir tebeddül gelmez. Đşte eser bu idi.. her dakika işleyip süslediği eser idi ki bunda çocukluktan beri okuduklarından aşılanmış şiir zevkini tatbik etmek isterdi. arkadaşına okumuştu. Bu eserle öyle bir şey yapmak isterdi ki. Hayat mübarezesi. Bu eserin âdeta hastası olmuştu. zihninin içinde müşevveş hayaller gibi uçuşan müphem renkleri zaptedebilecek bir alete malik olmamaktan . takdir edilmemek endişesi olmasa. etrafa bir ateşli havasının baygınlıkları yayılmağa başlıyor.. düşündüğünü kalemine tersim cttiwmpTnpirj-o^ nıı'jt<v"^iit h.tepnini tutardı. Zihnen tertip ettiği esas pek sade idi: Bir taze ruh ki.

. ine ine son nefes bir musiki inlemesiyle bitsin. Fakat lisan Türkçelikten çıkınca. Ahmed Cemil devam etti: — Musikide yapamadığımızı bari nazmımızda yapalım. derdi.rnünbais bir fütur ile âdeta hayatından bezer.. Şimdi bir şiir söyleyiniz ki... yahut vukuf iddia edip de bundan ne için istifade etmemeli?. hissettikten sonra tatbik etmek lâzım.. Meselâ hazin bir parça «Feûlün... akışının ifadesine. Garblılarm hareke-i musikiye dedikleri uzun hecelerden Türkçe mahrum olduğu için Türkçeye hece vezninden başka bir ahenk olamazdı. failün» vezniyle bir hissiyat tuğyanı. vezin hakkında bitmez tükenmez nazariyelerini anlatırdı. bir nazım feveranı. onu yazarsa — bir gün Taksim bahçesinde arkadaşlarına itiraf ettiği gibi — artık hayatta vazifesini ikmal etmiş kıyas edecekti. Sonra tekrar bir feveran ile taşsın. Yirmi tane yeknesak suzinak şarkıyı okumaktan. Bizim veznimizin musikisine. şiddetin en yüksek tabakasına kadar çıksın. Buna mukabil. mefailün. bundan hâsıl olacak tesirin ruh üzerinde ne kadar kuvveti olmak lâ-zita gelir.... veznin musikisinde hüküm sürmek lâzım gelen ahengin mânası.. feilâtün... Bu yolda yazılmış bir manzumeyi tasavvur et ki vezinlerin taşkın dalgaları üzerinden atlaya atlaya akıp giderken birden yorgun düşmüşçesine ağır ağır sürüklensin. yine yavaş yavaş. Fakat o mânayı hissetmek. feûlün. dinlemekten duyduğumuz yorgunluğu hiç olmazsa nazmımızda kaldıralım. Arabînin. sanki mızrabın bir hiddet çimdiği kabilinden tek bir «ulun». edasının hissine ne için vâkıf olmamalı. Heca veznine de bu hizmeti ifa ettirmek mümkün olamzadı. veznin kasırgasıyle yükselsin. fakat bunu ne için anlamamak ?. Beş yüz beyitlik bir manzumeyi muttarit bir vezin üzerine söylemekten tevellüt edecek ruh yorgunluğunu. Bizde bu cihete dikkat edilmiş mi ? Bir satır vezin ile mersiye söylemek. müstef'ilün» ile bir sükûn. o ahengin yeknesaklığından husul bulacak ezayı ne için alamamalı? Garbin manzumelerinde evzanm değişmesinden hâsıl olan ahengi görüyoruz. Sözünün bu noktasına gelince kendisini kaybeder. Şimdi benim eserime vermek istediğim musikiyi düşün. Ah! Bir ke-o esere bir vücut verebilse!. yahut hafif bir esası ağır bir veznin sakil seyelânma terk etmek vezninin musikisine karşı nasıl bir duygusuzluk ise muhtelif esaslardan mürekkep uzun bir manzumeyi yalnız bir vezin ile söylemeğe kalkışmak yine musikiye karşı öyle bir 77 II anlamamazlıktır. daha sonra «müstef'ilün. Bütün hayatta ümidi onun üzerine müpteni idi. O ahengi husule getirmek için bizim elimizde manasız bir hece vezni yerine haddizatinde bir musikiden ibaret bir vezn-i mutrip varken ne için nazmımızın eczasına dikkat ettiğimiz gibi miş-vannda da ahenk ve veznin şiirin ruhu ile hemdem olmasına dikkat etmeyelim?. Bugün Hüseyin Nazmi'ye diyordu ki: —• O yeniliklere çıldıracaklar. bir ifade hiddeti.. Eğer bu yenilik herkeste bir iltifat meyli hâsıl etmezse. Hüner musikiyi yeksaklıktan değil. . yükselsin. Türkçemizde de böyle şeyler meselâ Fran-sızcadan daha güzel yapılırken yazık ki yapmıyoruz.. sonra meselâ ara yere girivermiş bir ıstırap şuhkası.. muhtelif makamat ve usulün insicamından istihsal etmektir... Hele vezin için kimbilir ne kadar tezyiflere uğrayacağım. feûlün» vez-niyle melûl bir edada sürüklene sürklene gidip dururken sonra «mefailün. Farisînin hazain-i servetinden tezyine başlayınca o mahut vezni muhafazaya nasıl imkân görülürdü...

bu uysal muhataba bütün şahsî fikirlerini dinletti.v_ _ Ahmed Cemil artık mütemadiyen söylüyordu. Ah. zavallı Hû* şeyin Nazmi'ye. . o halde kafiyesiz nazım söylensin. fikri o mâruf zeminlerde bocalamaktan kurtar . onda da bir sükûn var ki sıfatı sıfatın mâ-5 nasmdan ziyade.. bütün o köhne cinasları çıkar.... sonra mutantan bir kafiye di-^ ğer bîr beytin mâna haşmetine müdebdep bir karar versin. \Bilmem herkes hisseder mi? Fakat ben meselâ nâl:ş_kelimesinin mahzun edasını. bütün şiir bir yandan veznin ahengine nefsini teslim ederek dalgalanırken kafiyeler öteye beriye müterennim zamze-meler. sonra vezinlerin musikisine de o7 tebeddülden gelen ahengin mânasını ver. Ahmed Cemil. Sanki bahr kelimesi de o sıfatla beraber taşıyor. «An ve "TS M. nağmeler serpsin/ sonra o şiirden bütün hayîde teş-. değil mi? Buna mukabil «derya-yı sakin» derim. iki arkadaş biribirini birer nıütekâsif gölge şeklinde görünüyorlardı. ¦ sükût edince Hüseyin Nazmi cevap vermedi... sonra netice vermek istedi: — Şimdi düşün! Melûl bir beyit hazin bir kelimenin üzerinde sakin bir vakf ile bitsin. bahr kelimesinin o bir harekede toplanan üç kuvvetli harfinden hususiyle sonundaki tesadümünden hâsıl olan tasavvut şiddeti ister ki bu kelime bir sert mâna tasvirinde kullanılsın: Meselâ bahr-i huruşan.. feryat keli*-* meşinin yırtıcı ahengini pek iyi^duyuyonım7Insanda_ bu duyuş zevki olduktan sonra meselâ: «bâhr-i sükunperver»ı diyemez. şişiyor.Hüseyin Nazmi'nin tebessümü biraz daha genişledi.. o zaman: «Ben bugün şu toprak parçasının üzerinde birisiyim!» diyebileceğim. çünkü derya Tielimesi de sakin. — Helejçafiye^ Gariptir.. MAĐ VE SĐYAH 7S Şimdi büsbütün karanlık olmuştu. A t VB SĐYAH in» kafiyeli seksen beyti birbirinin arkasına sıralamaktan kulak için lütuf mu îıâsıl olur kelâl mi bilemem? Hele gazellerde matladan sonra gelen müfretlerde madem ki nazmın arasına kafiyedar olmayan kelimeler sokarak samiayı tahrik etmek tecviz ohınuyor... ferhenk. yahut bahr-i pür huruş. f bihler. o eser yazılıp da intişar ettiği zaman Ahmed Cemil büsbütün başka bir adam olacak! Öyle zannediyorum ki iştihar perisi gelip makhur.. Hele kafiyelerin mûtad tertibine hiç aklım ermiyor. o kafiyede bir kelimeyi kasideden mahrum etmemek için türlü mâna garibelerine mecbur olarak müşkülâtı hayret verecek bir külfete katlanmışlar da kafiyenin ahenk mânasını düşünmek akıllarına gelmemiş. Ahmed Cemil bu gidişle bu akşam bütün edebî mecellesini bir kaç yüzüncü defa olarak arkadaşının önüne tekrar döke-1 çekti. işte yarının nazmı '/feeııcejçejamelerin mavzu manasından başka bir de — nasıl iâbir edeyim — şada mânası vardır. bizde _en dikkat edilecek şeyler ihmal edilmiş de edebiyatımızda çocukça oyunlar için hayatlar sarfolunmuş. pervaz kelimesinin tayaran meylini. Kafiyenin terüp tarzını sırf zevkle. Nazmi. mağlûp ayaklarımın altına atılacak: kendimi birden yükselmiş göreceğim. renk» kafiyesiyle kaside söylemek için efkârı tasavvur edilemeyecek tazyiklere ve ivicaelara uğratarak. «Jenk. fakat bir ittırat içinde zevke tevfikan icra etmek bize ait bir muvaffakiyet. Hattâ bugün yeni şiirin ruhunu anlayamayanlar da kafiyede bir ta-savut mânası olabileceğini düşünebilecek var mıdır acaba?.4âte_b_enim eserJ. O muvaffakiyete bir de kafiyenin tasavvut mânasını ilâve et. izah ediyor.

Tamamen tahattur ediyordu: O vaadettiği şeyi bir gün şakirdi Muzaffer beyde görmüştü. Her uğradığı dükf kâna böyle üç satırlık tarif ile mi soracak?. Ahmed Cemil. bahçeninbütün sahranın. Güya piyona çalacak. Hüseyin Nazmi dedi ki: —.. Yemek yediler.. °kursun. Lâmia'nın birden sesini işitince hiç düşünmediği halde birdenbire aklına gelivermişti. neşretmeden evvel bir kere kendin ..Arkadaşını dinledikçe kalbinde merhamet hissi duyuyordu.. belki Ahmed Cemil bu kadar hülyalara esir oldüğil için. onun için o söyledikçe Hüseyin Nazmi vicdanından hafif bir sesin: «Zavallı çocuk!» dediğini işitiyordu. semaların üzerinde dalgalanan sislere dalmış düşünüyordu.. Hüseyin Nazmi kameriyenin sarmaşıkları içinde daha kesif duran karanlığın arasında gözleri dalgın.. Đkisi de sustular..«. dedi. Hakikatin daima hülyanın dununda kaldığını bilirdi.. zihnen kendi kendisine tasvir ediyordu. Fakat bunu nerede bulacak? Muzaffer beye Paris'ten gelmiş. Birden. — Ahmed Cemil birden kalktı: — Buldum. ne zaman? dedi. dedi. mük'abları altı suretle tanzim etmeli ki o altı levha hâsıl olsun. Ne için? Bu merhametin mahiyetini pek iyi takdir edemiyordu. Lâmia sana gösteriş yapıyor. Ahmed Cemil'in güya bu sualine cevap veriyormuş gibi köşkün yukarıdan. Ahmed Cemil şu güzel oyuncağu.. bu mük'ablarm altışar tarafına altı levhanın kesilmiş parçaları yapıştırılmış. Ahmed Cemil:: — Teşekkür ederim. pancurları açık bir odasından bir gürültü toptu. Bir kutu ki içinde tavla zarları şeklinde fakat oldukça büyük mük'ablar var. Müsterih bir nefes aldı. artık öteden beriden bahsediyorlardı. haydi yanma çıkalım da seni barıştırayım. bir • aralık Hüseyin Nazmi dedi ki: — Eserini bitirirsen sana burada bir ziyafet vereyim. köşkten bir ses işitildi: — Ağabey! yemeğinizi göndersinler mi? — Göndersinler!.. Sonra kameriyenin ortasından sarkan fenerlerin delikli kaidesinden yemek tepsisinin beyaz örtüsüne dökülen oynak ziyaya dalarak: — Kimbilir. endişe ile dolu bir vaziyette arkadaşına bakıyor. istediğin adamları davet et.. . — Neyi buldun? Ahmed Cemil cevap vermedi..

Nihayet dudakları deminden beri açılmak isteyen tebessümle büsbütün tezehhür etti.. Sen o gürültüyü bırak da bize bildiğin parçalardan çal. bak bak gülüyorsun... işte mumları yakıyoruz. senelerden beri devam eden tekellüften ârî bir itiyada hatime vermek lâzım geleceğine şu dakikada hüküm vermişti. Lâm'a hırçın çocuklara mahsus bir hareketle döndü: — Mümkün değil! dedi. sonra yavaş yavaş kaşlarının gerginliğine gevşeklik.1 var.. dedi. Lâmia dadısıyle beraberdi. utanının!» diyordu.» Lâmia evvelâ Hüseyin Nazmi ile Ahmed Cemil'in arasında. Ahmed Cemil: — Đşte gidiyorum. Utanmakta ne mâna var?.n istediğini çal.. Đstiğnanın bu derecesi de fazla. Zaten onlar ne kadar çalabileceğim bilmiyorlar mı?. Öğrendiğin parçalar bunlar değil mi? Kend. küçücük parmağiyle şu mütehakkim emri teyid etti... şu açık pencerenin yanına oturacaksınız.. olan şu çocuğa artık müfred hitabını ayıp bulmuş. haydi.. Sonra yuvarlak iskemlesinden atladı. Artık Hüseyin Nazmi'nin kendisini çekip iskemleye doğru götüren koluna hiç mukavemet etmedi. Omuzları. omuzlannın küçücük hareketleriyle.xVJÜ«ĐJ. gözlerine bir teslimiyet gelmeğe başladı. Haydi. başı bir dakika evvelki red ifadesinin şiddetini kaybetti. Lâmia dudaklarının arasından hafif bir istihza ile: .. Hüseyin Nazmi'nin bir işareti üzerine dadı çekildi: — Nereye gdiyorsun. anladınız mı? Hiç. dudaklarına hafif bir tebessüm.XA±l 81 «utanırım. mini mini sanatkâr iskemlesine geçsin... Odanın en uzak bir tarafına gitsin. piyanosunun iki tarafındaki mumlan söndürdü. ben oradan gökleri seyrederim olmaz mı?. siyah saçlarla dalgalanan küçücük başını uzattı. Ağabeyimin yanında her vakit çalmıyor mu? Yabancı olarak bir Ahmed Cenv. Ahmed Cemil yetişti. Beni dışarıda farzet. — Cümlesinin sonunu tas-hihen tekrar etti — Farzediniz. Düşünmeksizin yarın bir genç kız sıfatına girecek.»^a. dedi.. soluk kırmızı dudaklan bükülmüş.. Đşte şurada pencerenin kenarına otursun. oturdu.. kapağı çekip kapıyordu. dadı? — Biz geleceğiz. Bu tarafa hiç bakmayacaksınız. Ben de senin yanında yapraklan çevireyim. gözleri yere dikilmiş.. uatta gözünü çevirip bakmasın. öyle somurtmağa çalışma. odaya evvelâ Hüseyin Nazmi girdi. O da şöyle bir tarafa çekilir. mütemadiyen . O vakit Lâmia'ya yalvardılar: «Bu kadar naz neye iyi?. sonra gülerek Ahmed Cemil'e baktı: — Siz tâ oraya.Merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar.. başının hafif silkintileriyle reddediyor. Pencereyi gösterdi.. Haydi bakalım. ince kaşları çatılmış. işte gönlün oluyor.

Carnavale di Venezia'dan sade bir ariette. belâgati yalnız işte şu siyah titremeden ibaret. parmakları titriyor. gözlerini bulandırıyordu... bütün bu titrek gölgelerin şiirini temaşaya mevkuf olmuş duruyordu.. kâğıdın üzerinden püskürterek uçuruyordu. Lâmia'nın musiki mecmuası piyanoya her yeni başlayan çocuklara muallimlerin tertip ettikleri hemen daima az çok yekdiğerine benzeyen silsile-i meşaidden ibaret idi. o mübtedi tereddütleriyle piyanonun dişlerinden .. sanki şu küçük titrek parmaklar tuşlara dokundukça bir musiki nefMai ve Siyah — F. sırma işlenmiş bir örtü gibi eteklerini görülmez ufuklara salıvermiş. Ahmed Cemil şurada mai ve siyah.. Aşk serzenişleri La fille de madam Angu'dan kolay bir polka... harekete gelerek şu siyah gece zemini içinde titreyen bu siyah levhanın. O şimdi. fikri bulanıklıktan sıyrılıyor. Bir genç kızın duası. Fakat çaldıkça metanet gelmeğe başladı.. mübhem bir şiir hissediyordu ki sakit. zulmetlerin sevda dolu göğsüne döküvermişti. O da Lâmia'yı unutmuş idi. duvarların parmaklıkları arasında irili ufaklı. öpüşen. Lâmia artık onun mevcut olduğunu yavaş yavaş unutmağa başladı.— Farzediniz!. Karşısındaki notada işaretler gözlerinin önünde iki taraftan titreyen mumların ziyasiyle bir alay acayip gölgeler gibi bulutlanarak geçiyor. Lâmia evvelâ piyanosunun başına mütereddid oturdu. sakit duruyordu. 6 hası kalkarak o siyah işaretleri üflüyor. yapamamak korkusundan mütevellid bir heyecan kalbini sıkıyor.. ara sıra muhtelif noktalarında uçan beyaz tüller harekete gelmiş. fakat ezber çalmıyormuş gibi gözlerini de ayırmak istemeyerek sekizliklere yetişemeyen minimini ellerini f Mislerinin üzerine bıraktı. şimdi tuşlara daha emniyetle dokunuyordu. Bu temaşadan derin. küme küme. sanki karanlıkları yerinden oynatarak ibir beşik içinde sallayan rüzgâr ile canlanarak. Ahmed Cemil?. yukarıda ve aşağıda birer levhanın. bahçelerin. bir şiir ki lisanı yok. diye mırıldanıyordu. tahattur eyliyor ve mihaniki bir hareketle hâtıralarını tuşlara naklediyordu. ötede beride bacaları.. gözlerinin önünde. şimdi nerede bulunduğundan bile haberi yoktu. gecenin hafif rüzgâriyle başlarını sallayan korkunç heyulalar gibi yer yer zulmetler içinde hareket eden ağaçlara dalmış. çatıları yükselen köşklerin. Yapraklar döndükçe gözlerinden o bulut kalkıyor. bu siyah levhanın üzerinde.. Lâmia şimdi ellerini hâtıralarına teslim ederek bırakıver-mişti.. Sanki orada değildi. ötesinde berisinde beyaz münevver pullar serpilmiş. Hüseyin Nazmi'nin açıverdiği bir notayı görmeyerek. Ahmed Cemil'in orada bulunmasından gelen bir mahcubiyet hattâ düşünmeğe müsaade etmiyordu. bir garam visaliyle kucaklaştığını gördü. Lâ-mia'nın musikisi. yahut uzaktan uzağa başlarıyle. parmalan kuvvet buluyor. Ahmbed Cemil orada pencerenin yanında. tuşlara korkak bir temas ile dokunuyordu.. Denebilirdi ki yalnız parmakları düşünüyor. Sema. şurada burada karanlıklar içinde biribirine sarılan.. kollarıyle biribirine selâmlar gönderen ağaçların..

Şimdi bize yeni öğrendiği Đspanyol havasını da çalacak. bütün hedeften mahrum kalan gençlik hülyalarının hüsranı kadar uzun. uzun konçlu düğmeli zarif potincikler içinde minimini ayakçıkları birbiri üstüne konmuş. şu küçük çocuk. parçanın hareketine tebaiyetle küçük başı hafif hareketlerle sallanarak. Bu gül renkli ışık içinde şimdi Lâmia onun gözünde sihirli bir inkişaf ile sanki büyüyor. şu küçük başa bir vüs'at geliyor.. Gösîori T<"-öüa'yı değil.. şu mini mini mahlûktan o penbe renk içinde. çevirmeğe müheyya bir vaziyette duruyor.belirsiz hareket eden bir salıncak nazlılığıyle salanıyordu. fakat işte şu gözlerinin önünde garip bir sersemlik veren bir sevda nefesiyle teneffüs ediyormuşçasına titreyen nazenin hayali. başından arkasına dökülen kıvırcık saçların dalgalarını münevver bir ihtizaz içinde sarıyor. Lâmia'nın vücudunu saran mütekâsif esiri.. Lâmia. ondan sonra beybabasının yanına gidecek. omuzlarını. havalin eksiklerini gözlerinin. hafif. yarın bir genç kız olacak. o dar omuzlar genişliyor. inkişafa müheyya bir gonca ki. öyle.. Büyük lâmbanın kırmızı kalpağından yakut renginde bir ziya intişar ederek bütün bu odayı alevden bir renge boyamıştı. Ahmed Cemil bu lâtif hayali kaybetmek istemeyerek gözlerini süzüyor. şu incecik vücuttan uçan bir esîr şrib' sanki tobahhn1" ederek. Ahmed Cemil şimdi Lâmia'nm ihtarını unutmuştu. kirpiklerinin gölgesiyle karşısındaki levhanın ziya oyunlarını itmama çalışarak. küçük hanımı kızdın nz. hülyasının ianesiyle ikmal ederek görüyor. yarı açık bacaklarının ucunda hafif. küçük bir rüzgârın isabetiyle kendi kendisene belli. saçlarından ziya köpükleri serperek bir genç kız çıkıyordu.. yan muallâkta. Ah! Bugün kinıbilir nerede sevda hülyaları ile mest olan o genç kız — eğer kendisi için öyle bir genç kız yaratılmış ise — ne zaman yolunun üstüne tesadüf edecek?. bu rakik nağmeler arasında silkinerek. Hüseyin Nazmi ayakta bir eli yaprakların yanında. ciğerleri koparan bir aşk busesiyle öpüyordu.. şimdi şu çocuktan. bu küçük çocuk yükseliyor.. uzun. kulaklarım tırmalıyordu. henüz vüs'at bulmamış omuzları dirseklerinin inip çıkmasiyle hemâhenk olarak. Şimdi bu mücessem şiire bakıyordu. perdelerden kayarak burada bir penbe gül uyandırıyor.. O olmasa belki şu levhanın ruhunu daha iyi anlayacak. . büsbütün tezehhürü-ne yalnız bir bahar sabahı kifayet edecek.. mumların sarımtırak ziyasiyle titreşe titreşe öpüştükten sonra sönüyordu.koparılmış nağmeler. Başını çevirdi.. — Bana bakıyorsunuz Cemil bey? Haniya dışarıya (bakacaktınız ? Önündeki mecmuanın son yaprağını çevirmiş olan Hüseyin Nazmi ilâve etti: — Tenbihi bozmaya gelmez. Bu kırmızı ziya odanın ortasında masanın etrafında ateşten bir hâle teşkil ettikten sonra yavaş yavaş hafifleşerek bütün duvarlardan. yüksek iskemlesinde yere zor yetişen ayakları. eşyadan. sonra yavaş yavaş tekasüf eyleyerek mahsus b'r şe1"1 kesbeden o onbeş yaşındaki genç kızı görüce rdu. sonra tâ piyanonun kenarına kadar gelerek Lâmia'nm sırtını.

sanki bir kamçı ile bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu. yaprakların üzerinde sanki bir fırçaaan serpilmiş parça parça sütlü nurlar titreşiyordu. ağacın bir kısmı gölge içinde kalmış iken mütekaıbil kısmı beyaz bir ateşle tutuşmuş-çasına parıldıyor. görünmeyen bir takım kollar zincirlerle şu ateşten kütleyi derin bir uçurumdan yavaş yavaş. bazan ağır ağır akarak. serpiliyordu. Şimdi güya bu ağacın ucaresinden bollaşan bir su fışkırıyormuşçasma o nur-u rakkas yapraktan yaprağa koşuşarak biribirini tutuşturuyor. bütün bu levhanın şekillerine bir hareket veriyordu. üzerinden. çatılar. altından. demin birer siyah kütle odan bütün bu eşya şimdi parıltılı bir su ile yıkanıyor gibiydi. sonra yavaş yavaş gözleri alışınca hayret etti. Köşkün kırmızı kiremitlerinin arkasında güya bir bürkân menfezi açılmış. rüzgârın önüne düşmüş. çılgın bir seyirle uçuşuyordu. bir nur tufanının şelâleleri taşmış idi. o veşillere birer jeyaz fenercik asılıyordu. Bitmez tükenmez beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oraya sevkediyor. Deminki manzarada bir tebeddül vardı. işte şu karşıki köşkün çatısının arkasında. Şimdi. uğraşa uğraşa çekiyorlarmış.Ahmed Cemil başını çevirdi. serpuşların pullarıyle. Ahmed Cemil başını kaldırdı. Sanki semanın lâcivert ipeğine gerilmiş bir beyaz atlas ki birdenbire tahrip edici bir nefesle parçalanıvermiş. çıkıyor. ağaçlar. Ahmed Cemil başını pencerenin kenarına dayadı. Çektiler. ispanyol havasının şarka mahsus aksak vezni Ahmed Cemil'in hayalhanesinde binlerce Đspanyol rakkaseleri icat ediyor. bazan koşa koşa. Ahmd Cemil'e. rüzgâr.. Ansızın kırmızı kiremitlerin üzerinden bir nur çizgisi göründü. sanki bu çehreyi nazarlardan kıskanarak saklanmak istiyormuşçasma şiddetini arttırmış idi. etrafından nazenin hıra-mma döşenen beyaz bulut kümeleri arasından bütün onüdebdep şâşaasiyle çıkıyordu. fakat tam köşkün üstüne gelince artık birden tevakkuf etmişler zannolundu. Ahmed Cemil'in önünde yüksek bir kayısı ağacı vardı. yükseltiyorlarmış gibi geliyordu. Hafif bir rüzgâr uçuyor.. şuracıkta pencerenin şu kenarından. Bir müddet geceye bakamadı.ki tâ köşkün saçaklarını öpmeğe çalışıyordu. bunlar işte o çatının üzerinden nazlı şaşaasını dökerek yükselen ayın karşısında parmaklarında zilleriyle.havanın keyfî ıaksiyle dağılıyor. kâh çılgınca savrulan kar fırtınalı gibi yuvarlanarak geçiyorlar. şimdi Ahmed Cemil gözlerini' baktığı sema noktasından küçük beyaz bulutlar peyda oluyor. bacalar. ötede beride yıldızlar büsbütün beyaz idi. geniş bir istihza handesiyle bakan bu simanın muammasına uzun bir nazarla baktı. kâh gergin kanatlı güvercinler gibi süzülerek. ayaklarının halhalarıyla. o vakit Ahmed Cemil kendisine.. ensicesi çözülüvermiş . kopuvermiş. çektiler. Sonra birden ağacın bütün üst tarafı beyaz bir yangın içinde kaldı. sırıtarak. şimdi oradan görünecek. geceler ilahesi. Şimdi gözleri kamaşmıştı. Şimdi sema lâcivert bir şişeden süzülen ziyaya benzeyen hafif bir su halinde büsbütün şeffaf.. . kollarının zincirli bilezik-leriyle raksediyorlardı. hiç arkası gelnıeyecekmişçesine geçiyorlardı. buracıkta kımıldamadan seyretmek istedi. Bunlar hep beyaz idiler.

biraz 'Çıkıp şöyle yalnız tenha yollarda gezeceğim. sonra bu bulutlar.. bir ateş hazinesi..O. şimdi bütün bu gök duvarları çözülmeye başlayan buz safhaları gibi çatırdıya çatırdaya kırılıp dökülecek.. değil mi?.. Ahmed Cemil'e dedi ki: — Bizim küçük musikişinasa alkış yok mu? Ahnıed Cemil ayağa kalktı.. gecenin uyku sükûtunu ihlâlden korkarak ilerledi. Köşkün önünden geçen geniş caddeye çıktı... akıp gidiyor? . parmaklığın kapısını açtı. Kimindir o küçük seyyal sima ki hülyasının âyinesi üzerinden zapteaıı-miyen bir renkle güya bir bulut parçası altında mütemevviç. Hüseyin Nazmi: — Mutlaka mehtaba karşı manzume söylenecek! dedi. öyle değil. mumlar söndü. Benim için yine kütüphaneye yer hazırlatmışsındır. Lâmia bir kahkaha ile: — Matmazel uykuya kaçıyor. şimdi ay bütün tabiat "münevver bir aşk firaşı hazırlamak istiyormuşçasma altın bir fanus şeklinde duruyordu. Bana izin ver. bunlar o ateşin buharları ki meçhul bir ufkun derinliklerine dalıp gidiyor. ona karşı yürüdü. Ah o gene. sanki altında parçalanan bu bulut kırıntılarını tezyif handesiyle temaşa ediyordu. Gülüştüler. — Matmazel! diye başladı.Lâmianin parmakları son karar darbesini verdi.. alay ederek Lâmia'-nın karşısında eğildi. metin.... dedi ve kaçtı. Ahmed Cemil'in düşünmeğe ihtiyacı vardı. mehip. frenkvâri selâmladı. puf. Şimdi Ahmed Cemil'in nazarında bu ay başka bir mahiyet alıyordu.. Ahmed Cemil Hüseyin N&zmi'ye dedi ki: — Artık sen de uyu. dışarıya çıktı. sahrayı tutuşmuş bir derya içine alan mehtaba karşı hülya enginlerinde doalşmak istiyordu. . Ayaklarının altında çıtırdıyan kumların üzerinden yavaş yavaş. bu bir pencere ki semanın şu lâcivert kubbesinde açılmış. ay.. Yarın sabah konuşuruz. bir pencere ki semaların öte tarafından intırak ederek peyda oluvermiş... Ahmed Cemil çekildi. nr'teazzım. Hüseyin Nazmi. bunlar şu lâcivert meriler kubbenin zeveban etmiş parçaları. bir pencere ki içi nur deryası. Kendi kendisine diyordu ki: — Hayır.. çocuk çalacak şeyi kalmadığını anlatacak bir eda ile kardeşine baktı. bahçeye indi. Onun için Hüseyin Nazmi'den kaçmak. gülerek. kız! Ona ne vakit tesadüf edecek?.. puf. hâkim ve âmir oir nazarla bütün şu dağınık enkaza bakıyor..

sonra çirkin hâin bir tebessüm açılıyor.» Bu gece Ahmed Cemil'in uykusunun semasında da dönen bulutlar arasında kırmızı bir müstehzi ay çehresi — daha ileride kaybolmuş bir ufukta. ipek tufanları mermer sütun enkazına. Ahmed Cemil artık ona bakmamak. bütün gençliğin^sevdadan mahrum geçen ihtiyaciyle. bilmiyor. başını dizlerine koymak. bütün aşk kabiliyetinin hasretiyle seviyor. evet. bulutlar. kaçışan küme küme beyaz güvercin alaylarını seyre daldı. köpükler içinde müphem. sahranın bir tarafında bulutlara karşı uluyan bir köpeğin av'avası sonra gecenin sükûnunu bir ok fırlatıyor zannedilen bir horozun semayı şişleyen sesi. etraftan. «evet. katre katre. sıcak yaşlarla ağlamak isterdi. yerinden oynuyor. dumanlar beyaz gül yığınlarına tebeddül ederek — her an bir başka şekle giren. Bu çehre sırıtıyor. şair efendi. Bunlar nereden.. mestâne atılarak. bir dakika beyazlıklar arasında kaybolmuş.». baygın baygın süzülerek.» diyordu. canlanarak. Şimdi tâ uzaklarda bir köşkün havuzunda mehtabı selâmlayan kurbağaların çığlıkları. dalgalar korkunç kasırgalara. görmemiş. Onun ayaklarına atılmak.... ellerini bütün hayatının bir teslimiyet hücceti gibi ellerine terketmek. o genç kız. nazeninâne sallanarak fevc fevc geçiyorlar. sanki kollarına atılıverecek zannolunuyordu. o genç kız.. her dakika bir tenasüh silsilesinden geçen bu garip alay raksederek.. güya bir . Şimdi bulutları. afakin hangi meçhul köşelerinden nasıl bir hayat nefesiyle kanatlanarak şu baş döndüren seyran ile geçip gidiyorlardı ? Arasıra bir rüzgâr darbesine tesadüf etmiş dumanlar gibi dağınık. şimdi. biraz ötede azîm bir kuş gibi kanatları gergin. Şimdi ay küçük beyaz bulutların.. ayın önünde»:. sanki yatağında yatmış manidar bir sevdalı bakışla: «Evet. sonra hazin fakat bahtiyar. diyordu. şair efendi. bazan bir bakır safha şeklinde bir ateş-renk. gözlerini bir rüyanın şiirinde kaybolacak gözlerini gözlerine dikmek. bu bir muammayı andıran simayı bir yandan bir yana kaplıyordu. acı bir istihza ile daima sırıtıyordu. o genç kız. Ahmed Cemil'in gözlerinin önünde. bazan yüksele yüksele birdenbire patlamış bir dalga gibi serpintili. şair efendi. bitmez tükenmez bir alay ile geçiyorlardı. açılıyor. vücundun-dan haberdar değil. bunların arasında bazan bir kırmızı kâğıt fener gibi donuk. sonra birden o tüller içinden sırıtkan çehresi çıkıvermiş. şurada beyaz bir ipek kumaş silsilesi şeklinde dalgalı. yavaş yavaş.O genç kız ki tanımıyor.. öbür tarafında yığılmış küme küme beyaz atlasların arasında. fakat seviyor.. altından üstünden oynaşan. o saatlerden beri semanın bilinmeyen sonsuzluklarından uçuşarak. her kümesten.. sahranın her köşesinden yekdiğerine cevap veren horoz sesleri bütün bu perişan gece zemzemesi: «Evet. vakit vakit bir tarafına isabet eden bir parça bulutla melûl ve gazaplı. hülyalarının şaşaasına o hazin altın ziyasını serpen bu müstehzi simadan gözlerini ayırmak istiyordu. o yürüdükçe sallanıyor. gönlü kırık fakat mesut. daha sonra yine bir rüzgâr darbesiyle birden değişerek — kuşlar garip canavarlara. ay. O.

. Ahmed Şevki efendinin sağma geçti. evet tam on beş sene ki geceyi Beyoğlu'nda geçirdiğim vaki olmadı.. Ahmed Şevki efendi kendi kendisine aynanın içinde sırıtıyordu. Şu yaz yağmurunun altında şemsiyenin tozları yıkanarak iki refik böyle yanyana. Biraz boyunbağı-ma. aynanın karşısına geçti. arkasından takip eden Ahmed Cemil'e aynanın içinden lâkırdı söyleyerek: — On beş sene oluyor. — Saat onbir buçuğa geliyor. Ahmed Şevki efendi iyice sıklaştı. Şemsiye açıldı.. şair efendi. O akşam Palais de Cristal'de yaşlanmış bir adam halinde kendisini göstermeye lüzum yok ya! Biraz şu ince siyah boyunba-ğını çekerek. gösterirler.» diyordu... küçük bir çadır kadar bir şemsiyesi vardı ki Saib dört senelik olduğuna yemin ederdi. gidelim mi ? Heyet-i tahririye odasına uğrayarak henüz icmalini bitiremeyen Ali Şekib'i. Dolgun yanaklarına henüz giremeyen kırk şu kadar senenin tahrip çizgilerinden azade çevresini pek beğeniyordu. fesini azıcık şöyle öne doğru eğerek. Saib ile mukabele ederek tashihlere bakan Said'i selâmladıktan sonra merdivenleri indiler.haset eliyle silinmiş bir sima — sonra bir ses ki derinlerden. fesime. birdenbire camları döğerek düşen bir sağanak şu mütalâasına fasıla verdi: — Ay yağmur yağıyor... kol kola yürüdüler..» derdi. Allah vere de Raci'nin maşukası. bence hava hoş! Senin şemsiyen var mı? Ahmed Cemil başıyle işaret etti: — Öyle ise ikimiz bir şemsiye ile idare ederiz. .. diye. diyordu. bütün cadde ahalisi «Mir'at-ı Şuûn» idare memurunu» şemsiyesi gidiyor. 8 Ahmed Şevki efendi akşam üstü bir aralık sahib-i imtiyazın odasına girdi. işte fena değil. o genç kız. endamıma çeki düzen vereyim. benim şemsiyeme kendim zor sığıyorum amma varsın sol tarafım ıslanı-versin. Ahmed Şevki efendinin koyu aefti alpagadan. Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi o derece maruftur ki mutlaka bir lâtife edebilmek için vesile arayan Ali Şekib: «Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi yalnız başına kalksa da salına salına Sirkeci'den ağır ağır yukarı çıksa.. Ahmed Şedd efendi lâkırdısını bitiremedi. Sırıtarak Ahmed Cemile: — Fena değil a. «Evet. şişkin karnını biraz basmak için keten yeleğin arkadan tokasını biraz daha sıkarak — şu seyrek bıyıklara da biraz genç bir eda vere-bilse — yok. Ahmed Cemil. Bu şemsiye ile Ahmed Şevki efendi o derece bir vücut olmuşlardı ki şemsiye nerede görülse Ahmed Şevki efendi de mutlaka orada bulunurdu. sanki yerin sinesinden bir burkanın uğultuları içinden müşevveş bir mesturiyet-i mezbuhane ile çıkıyor.

biz karşıdan bu hâli seyrettikçe geçen gün matbaada ağlayan kadın gözümüzün önüne gelecek. Son vapura yetişecek olanlar koşuyorlar. Ufak bir cevelândan sonra Tünel'e kadar geldiler. o kadar. lâcivert. Şevki efendi artık şemsiyesini açmaya lüzum görmedi: — Ne olacağını ben şimdiden keşfediyorum. Đnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedeeck olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. hepsi de kendi kendilerine icat edilip itina ile takviye edilmiş sebeplere tesadüf edersiniz. karıdan yüz bulabildiği kadar etrafında dolaşacak. arasıra tek tük arabalar halkı yarıp yağmurun altında ıslanan arabacıların şakırdattıkları kamçı tarakalariyle geçiyorlardı. yalnız ince bir serpinti vardı. Bize şöyle bir ufak aşinalık edecek. Netice? Ahmed Cemil gülerek: — Hiç!. sokağın çamurlarında kahvehanelerin. nefti bir alay canlı müthiş mantarlar gibi havalanarak. dedi. Gerçekten doğru yola baktılar. akşam üstlerine mahsus heyecanının henüz bakiyesi vardı. yolcuların ayakları altında kaçışarak oynaşıyordu. Ahmed Cemil hem refikinin nefti şemsiyesi altında her iki adımda bir serdettiği mütalâayı dinliyor gibi sükût ederek yürüyor. diyordu. Ahmed Şevki efendi sükût etti. Ahmed Cemil o hayatı bir iki kere yakından görmüş. meyhanelerin camlarından sızan ziyalar sokaktan geçen arabaların. hem de köprüyü bir yandan bir yana istilâ eden siyah. Bakalım can atılacak bir yerini bulabilir misiniz? dedi. Kötü işler sahibi olanlara sorunuz. bir aralık şu mütalâayı ilâve etti: — Karı koca arasına böyle bir muhabbet fasılası girince bir daha iyi bir muaşeret. Erkek de hep kendi hreketine karısını sebep bulmaya çalışarak sonuna kadar devam edip gidecektir. herkesin eğlenmek için can attığı Beyoğlu'nu bir kere de şu yaşınızda. fakat zihni hep bu mesele ile meşgul idi.. diyordu.Köprü başına geldikleri vakit etraftan akıp gelen iıal-km. Kadın ölünceye kadar boşa çıkan hayatına ağlar. yahut gözyaşları deva olmazsa başka bir yerde teselli armk ister.. Ahmed. sallanarak yürüyen şemsiyeleri seyrediyordu. kabil değil. Hiç olmazsa sanki birçok sırların mevcut olduğunu f . Tünelden çıktıkları vakit yağmuru kesilmiş buldular.. nihayet kalkıp gideceğiz. Ona Palais de Cristalde tesadüf edeceğiz. tesis edilemez. tramvayların te-kerleklerri. Tünel'in içinde arabaların sarsıntısı arasında Ahmed Şevki efendi: — Biz bu akşam çıkıyoruz amma ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. o maişetin sefaletinden titremiş idi. onbeş sene sonra dolaşınız.. Ahmed Şevki efendi cebine davranarak dedi ki: — Şimdi bu pis havada nerede vakit geçireceğiz? Ahmed Cemil: — Kahve kahve dolaşırız. Gala-ta'ya geldikleri vakit buraya mahsus gece hayatının uyanmaya başladığını gördüler.

Ahmed Cemil genç kızın bütün yeis kitabını bu nazarda okudu. yahut gözlerini sokağa dikmiş bir alay halk arasına girip nefsimi hapsetmekten bir lezzet alamadım. ruhuma kasvet geldi.. yahut bir takım sebepler mevcut olduğuna inanmamıştır amma tetkik edilmek lâzım gelse hiçbir şey yoktur. görünmez. zihnen birer dakikalık zaman içinde bu çehreler için birer mufassal hikâye yazardı. fakat doğru mütalâayı dinledikçe zihnen o esası tevsi ve tezyin ediyordu. Acaba nesidir? Çocuğu yahut karısı. iyice gece olmuştu. Onun için öyle sebepler "ardır ki henüz kendisi bile tahlil edip bir surete bağlayanıamıştır. orada ön tarafta bir yere oturur. dedi. meselâ birisinin evinde hastası olduğunu daima taşıdığı ecza şişelerinden anlamıştı. küçük kadife sandalyeden taşan vücudunu birkaç kere nasıl yerleştirebilmek lâzım geleceğini tâyin için kımıldandı ve sonra refikine doğru eğilerek: — Ben burada sıkıldım. Ahmed Cemil refikinin felsefesini. diye düşünüyordu. Hikâye yazmak isteseydi bunların her birinde bir mevzu bulmuş olurdu. Ahmed Cemil'in böyle önünden yüzlerce.. ispanyol şapkalı. Ahmed Şevki efendi ile buraya oturdular.. br kadının yanındaki çocuktan mânalar anlar. Yine bu âşinâlar içinde bir genç kız tanıyordu ki ilk gördüğünde bütün vücudundan neş'eler... Sonra Ahmed Şevki efendi geniş bir nefes aldı. Buraya gele gele. hissedilir. Ahmed Cemil resimli gazeteleri istedi. paçaları kıvrık pantolonlu.. üzerinde siyah elbise vardı. şu kahvenin şu kısa kadife iskemlesi onun için zengin bir kütüphane idi ki muhteviyatı.. o kadar. size: «Anlatamam ki. düğmeli sarı potinli birisine — baktığını gördü. Đşte Raci! kimbilir. Sonra bir gün onu büsbütün çökmüş. Ahmed Cemil buna güya tanıdığı.. şetaretler. saadetler saçılıyordu.. binlerce beşer hayatı geçerdi. Bundan sonra her tesadüf edişinde genç kızın simasına başka bir yeis. birisinin elindek paketten. birkaç ay sonra ona yine tesadüf etmişti. o çehrelerin kimisinin paltosundan. sevdiği bir adam kabilinden acımıştı. hapishanelerden geçenlerin hissiyatını tahlil vasıtası hep Ahmed Şevkinin şu kaba gözlerinde saklıdır. Ahmed Şevki efendi: «Ben bir tek parlatayım!» dedi. — Nerede oturacağız? Ahmed Cemil: — Luxsenburg'da. karısına hiyanet etmek için kendisini ne kadar haklı bulmaktadır. Sonra bir gün tâ kendisinin önünde genç kızın birisine — bıyıkları rnacar tarzında kalkmış. mücelledatı okunmaz. fakat o nazar. bu binlerce yolculardan intihap ettiği bazı çehreleri oturduğu yerin mahdut nezaretli dairesinin müsaade ettiği kadar takip eder. Şüphesiz bir aşk faciası. Beyoğlu'nun en ziyade haz ettiği yer Luxsenburg kahvesi idi. dedi. Bilseniz beni mazur görürsünüz. kimisinin eski elbisesinden. fakat bu defa çehresinde saadet rengi sanki bir alevle kavrulmuş gibiydi. delikanlı kayıtsız bir eda ile şapkasını kaldırdı. tek gözlüklü. rengi uçmuş gördü. Ahmed Cemil resimleri seyretmekle bir müddet vakit geçirdiler.» demek ister.. Burada şu suratlarını gazetelere sokmuş. dedi. .. bir takını çehrelere birçok defalar tesadüf ede ede şu halkın içinde kendisine mahsus âşinâlar bulmuş.. burası.arzettirerek güler. anlaşılır... Elinde artık ilâç şişesi yok. gözlerine yeni bir melal düştüğünü gördü. Ahmed Şevki efendi kendisini şu âlemde garip bulmuş gibi etrafına yabancı yabancı bakmakla. şu âmî. Mahkemelerden.

içi daima gürültülü... Daha sonra. şuradan açık bir tramvaya bineriz. ya gazete okuyor. işte Beyoğlu'nun zevki!. Muhtelif sebepler var! Beni sormayınız. öteden "beriden gelmiş yüzlerce ladam görürsünüz.. Lambalı duvarların.. Central var. kasvetli olmasından ibaret. Kahve kahve dolaşırız. hattâ bir mahalle kahvesinde bile.. kâfidir..... kapısı açıldıkça sokağa duman1! karışık bir karık kadın sesiyle bir çatlak keman ahengi fışkıran kahvelerden birine gidelim. Ahmed Şevki efendi evvelkinden daha geniş bir nefes aldı: — Aman sıkıldım. Cambrinus var. isterseniz Palais de Cristal'in.. Ekseriyet?. oraya kadar azimet ve avdet seferini ettiler. saatlerce oturayım. O devam etti: — Ekseriyet sebep olmadan gelir. Ta gecenin yedisinde sekizinde avdet etmek zahmetine katlanacaklardır. Ahmed Cemil refikinin Şişli'ye kadar toprak havasını bulamayacağına güldü. Ne derseniz deyiniz. demiştim.. VE SĐYAH 93 — Oh!. mahrumiyetine mazhar olduğu rağbete hiddet etaiş gibi: — Öyle ise ne için geliyorsunuz? dedi. ondan sonra gider. biraz ciğerlerimiz toprak ha-vasiyle tazelenir. îşte Beyoğlu. beni düşündürecek şeyler bulurum. Beyoğlu'ndan zevk alanlar içinde benim nokta-i nazarıma nefsini koyanlar belki çoktur.. Şehzadebaşı'ndan.. buralarda roâhza iki kadeh bira içmek bahanesiyle tâ Aksaray'dan. Ahmed Şevki efendi güya Beyoğlu'nun şu derece zevkten. Canınız daha kapalı yer istiyor ise Couronne var.... yolda Ahmed Şevki efendi ikide birde sahra havası arayan ciğerlerini şişirmeğe çalışarak: . her gece şu demin saydığım kahvelere bir bakınız.. Bu masaların etrafında birçok adamlar ya bira içiyor. daha doğrusu bir itiyat eseri olacak. hafif bir serinlik var. Siz on beş sene evvel niçin gelirdiniz? Ahmed Cemil'in bir gülümseme ile refakat eden bu sualine Ahmed Şevki efendi bir sırıtmakla cevap verdi. Sebep? «Ben bu akşam Beyoğlu'nda'idim!» diyebilmekten ibaret bir itminan. varsa ekalliyeti teşkil ederler. herkes geldiği için yahut başka gidecek bir yer olmadığı için.... Ben her yerde eğlenirim. yemeğimizi yeriz. tavanların arasında mermer masalar. Şişliye kadar gider geliriz. fakat muhalefet etmek de istemedi. ya yavaş sesle konuşuyor..Ahmed Cemil tebessüm etti: — Nereye gitsek böyle değil mi? Burası Beyoğlu kahvelerinin en eğlencelisidir. Concordia'nın yanlarında cam kapılı. Seninle ne yapalım bilir misin? Yağmur dindi.. şu halin bir aynı! Bir fark varsa da biraz daha kapalı. Beni tet-kikat icrasına müsait bir yere götürünüz. yahut ertesi gün kalemde «Aman dün akşam Cent-ral'da ne kadar eğlendik!» tarzında bir yalan.

. Henüz kalabalık yoktu. o kadar. iri iri kahkahasına.. bir iki masanın başında vapurunun limanda bir gecelik kalmasından istifade ederek Beyoğlu'nda şu zevk âlemine düşmüş siyah tırnaklı. Dar...— Şu Raci'yi ne yapacağız? Bilmem. fakat hizmetçi kızlar herhangi yaşta olursa olsun daima hizmetçi kızdır — tenhalıktan cesaret alarak şakalaşan.. irtifai itibariyle mi? — Her iki suretle. Raci bahçenin kenarından ayaklarına. sıvalan. Ahmed Cemil: — Oraya gidiyor olmalı. kademeleri aşınmış. kendilerini müskirat kokusuyle dolu. Ahmed Şevki efendi: — Aman ne güzel! ne güzel! diyordu sonra birdenbire Ahmed Cemil'in kolunu çekti: — Baksana. bacaklarına emin olamayarak yavaş yavaş yürüyordu. değil mi? dedi. Bir kere Đzmir'e kadar gitmiş olan Ali Şekib bu kahvelerin umumuna birden Đzmir kahveleri namını vermişti. — Kadri itibariyle mi. yemek fasılasına müsadif olan şu saatte. hattâ masaların arasında kızı kovalayışına bakılırsa kahvenin alışık müşterilerinden biri olduğu anlaşılan ittAivESITAH 95 kıranta bir genç!. Karşılarında bahçenin. Ahmed Şevki efendi buradan pek ziyade haz etti. baksana. iki genç. kahve direktörünün gözü önünde mülâtaf attan çekinmeyi sine.... kahvelerini bir de nargile içm?k üzere Te-pebaşı caddseinin karşısındaki kahvelerden birine gittiler. biraz sonra biz de gideriz. teklifsiz tavrına.. ötede beride başlamak saatini bekleyerek dinlenen çalgıcı kızlar.. Ev yemeğinden başka yemeklere alışmamış adamlara mahsus bir tiksinti ile yemek yediler. Ucuz olsun maksadiyle Ahmed Cemil refikini Glavani sokağında La Bella Venezia lokantasına şevketti. pervasız. Raci değil mi?. duvarları kirlenmiş merdivenden yavaş yavaş çıktılar. galiba dükkânları erkence kapanmış civar tuhafiyecilere mensup iki çırak. bir kenarda hizmetçi kızla — kırklık şişman bir karı. Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir lâtif bir kır kokusu vardı. fenerleri söndürülmüştü. Palais de Cristal'in merdiveninden çıkarken Ahmed Cemil refikine dedi kî: — Đşte istanbul'un en yüksek kafe konseri: Kasr-ül billur!. nasıl etmeli? diyordu. Bahçe gözlerinin önünde bir sahra gibi görünüyordu. . kapalı kalmış ağır bir hava karşıladı. pis. ateşin karşısında kavrulmuş şimali bir ateşçi.

. kapalı yerlerde yaşamaktan. sonra bu biçareler hakkında düşüncelerini. Ahmed Cemil bunu zihnen «Serdâri zümre-i musikiye» diye tercüme ediyordu — kemanın yayiyle nota sehpasının üzerine urdu. Ahmed Cemil: — Đki gazoz! dedi. merhamet hislerini refikine tefsir etti. gündüz uyuyup gece pis hava teneffüs etmeye maih-kûm olmaktan sararmış. reis bir ciddî tavır ile yayını bir daha urdu: Tık. Ahmed Cemil güldü: — Buranın en nefis içkisi! Đsterseniz kahvesinden ziyade nohut unu ile pişmiş bir kahve. simasının rengi uçmuş.. omuzları kabarık. kimisi davulunun başına geçti. şu bedbaht kızcağızlar bu kemanlardan. O vakit bütün o iyi ahenk edilmemiş kemanlar şüpheli bir ahenk muvazenesi ile. ki¦ misi kemanını aldı. Kısa boylu. dedi. elli kere cezveye atılmış bir çay içebilirsiniz. başı dik. hem genç hem ihtiyar. ellerini masaya dayayarak durdu. — Daha pek erken. Ahmed Şevki efendi gazozu içmedi. Ahmed Cemil: — Gürültü başlıyor.. bıyıklarının ucu vakurane kıvrılmış Chef d'orehestre. Ahmed Cemil biraz tereddütten sonra: — Şuraya! dedi. ötede beride yorgun bir tavır ile hergün ayni ıttırad ve yeknesaklık ile tekerrür eden maişet külfetinin ibtida saatine intizar ederek dinlenen. Şişman karı masaya sekiz on tane kibrit bırakarak gitti. fakat şimdi müdavimler sökün ederler.. her vakit sofrayı yarı aç yarı tok tekket-mekten. Avusturya'nın. davullardan şu perişan nağmeleri kopardıkça neler düşünürler! Hepsinin ta uzaklarda. tık. Almanya'nın.. ihtiyar bir baba ki artık kendisi için gittikçe hisset . güzel çirkin yahut hem güzel hem çirkin. galop'la kimbilir kaç yüzüncü defa tekrar başladılar. — Kimbilir. emir bekledi. Sahnenin yanında bir kanepeye oturdular. en duygusuz kulakları isyan ettirecek bir ses tenafürü ile her gece çalına çalına sanki yıpranmış.Đki arkadaş şu tenhalık içinde nereye oturacaklarını birden tâyin edemediler. sekiz on lehli kız pinekledikleri yerlerden yorgun tavırlarla kalktılar. Bohemya'nın kaybolmuş bir köyünde bir aile ocağı vardır. Ahmed Cemil bir analık: — Zavallı mahlûklar! dedi. Şişman karı bir aralık kıranta âşığından kurtuldu. Raci gelmemiş. gençlik görünüşünü şimdiden yaşama füturu bürümüş.... geldi. tık. — Yüz paraya gece yarısından iki saat sonraya kadar şu kanepe ile masayı satın alıyoruz.

.. mektuba döndükçe tatlı bir tebessüm. Ne için? Kimbilir belki o nasipsiz sevdaya karşı samimî bir merhamet hissettiği için. ne ekmek! Çocuklar o kadar çok ki. kulübenin bir tarafında çorap örüyor. cihazını habbe habbe toplayacak ha-yat-ı istikbalinin ekmeğini buralarda kan kusarak. Gidecek. yahut hiç olmazsa kollarına atılmak için hayatının en zengin parçasını feda ettiği aşıkından «zavallı sevgilim! Ne kadar bozulmuşsun!» tarzında bir serzeniş işitecek. Şu davulcuyu. Çocukların en büyüğü kız. ve sonra mes'ut olmaya çalışacak. Nereye? Kaza rüzgârı nereye sevkederse. bunlardan birine taaşşuk etmişti... Her ikisi de günleri sayıyorlar. ya komşunun kızını almış olan nişanlısını görüp oraya yığılı-verecek. O vakit ailece düşünülür.. O vakit gözlerimi -cehresinden ayırmadım. boyalı kadın için! dedi... nişanlısı var. Çünkü çocuk bir değil.. Kahvenin. hatıratının arasından neler geçiyordu?. sonra senelerce mütehassiri olduğu aile ocağına avdet edince ya babasını ölmüş bulacak. çenesini avuçlarının içine aldı. cihaz ister. ara sıra nöbetini kaçırmaktan korkarak notaya bir göz atıyor sonra hemen yine mektubuna bakıyordu. dikkat ettim. Bu gece dinlemek nöbeti Ahmed Şevki efendiye gelmişti.. onların hepsine ayaklarını sıcak tutacak birer çorap lâzım. — Bunlar hep şu karık sesli. aç yaşayarak tane tane tedarik edecek. fakat gariptir ki kız da meyus aş-kıyle beraber ağlardı. notadan mektuba seMAĐ VE SĐYAH 97 feri esnasında ne büyük fark vardı! Notaya geldikçe ciddî bir nazar. bu murdar karanlık bir odanın penceresi kenarında arkadaşlarının istihzalarına rağmen yazılmış mektuplarla dudaklarını yakan buse ihtiyacına bir tesliyet kevseri serpiyorlar. Bunları ayıklamak lâzım.. inanır mısınız? Bunların hemen hepsi namusludur.. Bu mektup. fer-yadiyle bağıranlar. bu halka baktı. askerliğe gitmiş.... evlenecek. Fuhuşun çirkâbı içinde yüzdükleri halde hemen hepsi memleketlerine avdet ettikleri zaman nişanlılarına izdivaç elini pâk ve saf olarak uzatırlar. reise ve halka göstermekten korkarak gizlice bir mektup okuyordu. Her gece bütün erkân hazır olduğu halde yorgun baba — çorabını birkaç dakika bırakarak gözlüğünü alnının üstüne kaldırarak dinleyen — anneye tasavvurunu izah eder. Acaba şu pis kahvenin şu murdar sahnesi karşısında şu mülevves musikinin arasında o mektuba gözü iliştikçe ne görüyor..gösteren topraktan ailenin ekmeğini çıkaramıyor. Galiba nişanlısından gelmişti. her birini bir tarafa sevketmek. devamına mâni oldular. Zavallı çocuğun bütün meyus aşkına karşı kızdan bir ümit cevabı çıkmadı. gözlerinde gözlük. bastonlarını iskemlelerine çarpanlar... ara sıra o... bir köşede senelerce keman çalacak. nihayet iki katre yaş ile bu bahse hatime verilir. Gözlerinin şu mektuptan notaya. bis. Sonra dirseklerini masaya dayadı.. bis. Fakat yetiştirmek mümkün değil. süzgün gözlerle biraz mii-tebessim. ne çorap yetişiyor. Fakat şimdi Ahmed Cemil'in devamına diğer bir mâni vardı.. daima. . Şüphesiz o. ayak vuranlar. ekmek bulacak bir yere göndermek icap ediyor. çökmüş bir valide. Acaba kimden ?.. önündeki notaya değil biraz aşağı bakıyordu. •gördünüz mü? Bir aralık gözüm ilişti. bu cihaz toplamaya çıkmıştı... kışlanın bir tarafında acele karalanmış.. geçen gün müracaat eden herifin teklifini kabul etmekten başka çare olamayacağını anlatır. Refikinin bazı asaslara müteallik bahs açtıkça mukaddemeden uzaklaştığı kadar hatime vermek maksadından da ayrıldığını bilirdi. Birisini tanırdım. evin kızı gidiyor.. Bir gece hiç unutmam: Yine burada idim.içi dehşetli bir gürültü ile doluyordu. Fakat para nereden bulmalı?.

mâhza eğlenmek için iki kere lütfen kendini tekrar sanneye çağıranlar üçüncüsünde bıktılar. yarın iki kere de çağır ılmayacak. her şeyde hattâ sefalette.VESIYAH 90 billûr'un şu köhne sahnesine düşmek için kim bilir nerelerden geçmiştir? Şimdi bir nazar-ı meyus ile kaybolduğu şu kulisten on sene evvel meselâ Vinaya operasanda figurante. tüccar yazıcılar. Pervasız kahkahhalar. gördüklerinden. o vakit demin nefret ettiği bu karı hakkında âdeta bir merhamet duydu: — Ah! Bu hayattaki faciayı hissetseler. olmasını isterdi. o zaman? Haydi daha aşağı bir yere. öbür gün bir "defa bile görünmesine müsaade olunmayacak. bütün bu halk şurada bulunduklarından memnun gibi görünüyorlar. o vakit bir operanın arasında söylediği tapu topu iki mısra'lık bir parça. daha doğrusu bağırdığı müstekreh bir Alman şarkısının anilamadıklan letafetine mi? "Mehtaba karşı gezelim" derken polka oynayan şurada bir biftekle bir tabak makaronya dilenmek için kinbilir nerede işitip ne yolda indî değişikliklere uğrattığı bir parçayı her gece şurada iştira pazarına çıkaran bu karının gülünç vaziyetlerine mi? Ahmed Cemil bunların hiç birisinden haz almazdı. Baygın nazarlar. Onda bir illet vardı. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı gösterileri. yorgunluktan . işittiklerinden pek ziyade eğleniyorlarmış gibi güMai ve Siyah — F. bir Đngiliz yük vapurune mensup beş altı tayfa. Onun için şu yaşına kadar birçok refiklerinin eğlencelerinden ayrılarak bütün bu âlemlerden uzak kalmış. yahut bir balet'de giy-liği lâtif bir elbise için yüzlerce adamlardan iltifatlar dinlemiş. demetler almış. ibir başkasının gelmesi için herkes sükût ediyordu.. Ahmed Cemil bunu da fanketti. fuhuşta bile bir ziynet.Şimdi iyice kalabalık vardı. bıkıp da bir akşamı Beyoğlu'nda geçirmek isteyen bir bey. nihayet kahvenin müsteciri mukaveleyi tecditten imtina edecek. Sonra bir sürü alkış! Sebep? Türlü emraz ile karılmış sesiyle. tiyatroya izin alıp da îalasıyle gizlice anlaşarak şuraya gelivermiş bir çocuk her gece mahalle kahvesinde iskambil oynamaktaü. esnaf çırakları. ehoris-te. dükkânını kapadıktan sonra eğlenmeğe çıkmış berberler. Geniş tebesünıler. 7 lüyorlardı. acaba bu kayıtsızlar güruhu şu sefaletin karşısında böyle gülerler mî ? Şu zavallı kadın için bu şarkı sanatı da yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış. hele iki kere ne oduklarını anlamak için tesadüfle girdiği bazı muaşaka pazarlarından bir daha oralara avdet etmemek ahdiyle çıkmış idi.. Bir kadın bir kerle uçurumlardan yuvarlanmaya ibaçfladı mı artık sukutuna hatime verecek nokta yoktur.. O zavallı da sahnenin kenarında tekrar davet olunmaya intizar ederek duruyordu. olması lâzım geleceğine kani idi. türlü sefahatlerde yıpranmış boyalı suretiyle şu duman dolu kahvenin pis havasına karşı söylediği. ne kad&r aşağı düşerse düşecek yerler o kadar çoğalır Nihayet düşe düşe bu zavallı mahlûk nerelere kadar düşecek? Halbuki bu biçare şu kasr-ı JM.. bu âlemde bir letafet olmak lâzım gelse onun bir başka tarzda olması lâzım geleceğini düşünürdü. artık bundan bıkmış göründüler. Sonra yavaş yavaş sukut. velhasıl birşey imişdir.AJ. sükûtu görünce kulisten kayboldu. Burada ne var "i" Bu halk bunun nesine aldanıyor? Sahnedeki karıyı üçüncü defasında alkışlamadılar. demetlerin içinde mücevherler bulmuştur.....

salonun kapısında ayakta gözleri sahneye merkûz Raci'yi gördü.mütevellit bir ihtiyarlık. o içeride imiş. Üzerleri keten örtülü kanepelerin. dişler bozulmuş. sesi karılmış.. Acaba henüz saf bir genç kız iken. ya bir mağazada satıcı ya... Ahmed Cemil'in tahmini doğru çıktı. düdük bir sesle Đspanyol bestekârı Iradiyer'in meşhur Paloma'smı öttörmeye başladı. yanaklar çökmeye başlamış. Nihayet alkışlar bitti.^Nihayet biri. Ahmed Şevki efendi arkadaşını kaldırdı. Yavaş yavaş. mermer masaların. kanepelerin birinde yanındaki yaşlıca efendinin müsait nazarı altında karşısında esneyen Türkçe bilmez Romanyalı bir kızın güya parmaklarındaki yüzükleri muayene etmekle meşgul. mahcup. şimdi sahneye diğer biri çıkmıştı: Bir Fransız romanciere'i. kadife iskemlelerin. anlaşılan bu karayı seviyor. muganniyeler biriıbirini takip ediyordu. muhtelif lisanlardan şu sahnede türlü beşer nesilleri arasında garip iz-1 divaçlar icra ettiler. yalnız her parça bittikçe halkın alkışlarına iştirak ederek duruyordu. ilik defa girilen yerlerin iras ettiği tereddütle buraya girdiler. yavaş sesle: — Biz şaşkınlık etmişiz. Burası ö kadar Hususî bir dairedir iki kınk paralık şeye kırk kuruş vermek fedakârlığına katlanabilen herkes buraya girebilir. dikkatleri hep Raci'-nin hayran âşık vaz'ına mevkuf idi. Havalar. nihayet işte şu müstekreh karı.... iri Alman kaauu MAI VJtü SĐYAH rısı kulisten büsbütün kayboldu. birkaç safderunun daha vüruduna intizaren ipekli esvaplarını sallaya sallaya piyasa eden. Bitirsin de yanlarına gidelim. Şimdi gözlerinin önünde garip (bir manzara vardı: Bulundukları yer küçük denmeyecek kadar iki odanın birleşmesiyle hâsıl olmuş genşiçe ıbir yerdi. biraz mahcup. dedi. bir çiçek imalgâhında işçi iken. Hemen herkesin bildiği bu parçaya birçoğu pest sesle iştirak ettiler. birden Ahmed Şevki efendi kolunu~dufttlî7~<<baksana bizimkine baksana. bir Iskoçya dağlısı kadar iri-Mr^AîmanTrarîsı s^Jmenin_tahtalarını çatırdatarak göründü. Raci orada kapının kenarına dayanarak güya şu âlemi görmüyormuş.» AhmedTîemîrBâşînT^evirdî. Artık Ahmed Cemil dinliyordu. hergün çehresinde tamir olunacak bir fazla harabı. olanca kuvvetiyle açılmış ç. henüz hayatından bir aşk hiyaneti geçmeden bu neticeyi gös-terseydiler: «Đşte. Romanyalı bir kız Rumca. annenin dizinden kaçacak olursan buraya geleceksin!» diyeydiler.mes'ut bir aile annesi olmaz mıydı? Ahmed Cemil yine sükûta mecbur oldu.ğ ziyalı lambaların. etrafta bulunanlara pek mühim ve tuhaf bir şeyden ibahsediyorlartmış zannını vermek için ıb:r dakikada . Artık her ikisi de sahneyi unuttular. Raci muganniyelerin dinlenme yeri yahut safderunların mezıbahası' olan hususî daireye girdi. muhte-riz henüz çocuk denecek kadar genç bir bey. o vakit Raci de etrafına bir göz gezdirmeği bile fazla bularak çekildi. Yunanlı bir karı ingilizce parçalar okudular. Đki refik nazarlarıyle Raci'yi takip ettiler. Ahmed CemTITxu anuhip şekle bakmakla meşgul idi. soluk aynaların miskin âhenginden terekküp eden bu manzara. tek gözlüklü birisinin gözlüğünü sürmeli gözüne uydurmağa çalışarak şu tuhaflığına sahte kahkahalarla gülen bir fransız karısı. önünden geçen garsonların çarpmasını hissetmiyomıuş gibi gözlerini sahneden ayırmayarak. bugün şurada şüphesiz bedbahtlığın bütün acılığını hissettiği halde gülerek bağırmaya çalışan bu mahlûk.

Ahmed Şevki efendi oturduktan sonra: — Sanki neye geldik? Bu hali görmüş olmaktan başka bir şey kazandık mı?. Raci bütün bu hareketleri uzaktan takip ediyor. Ahmed Cemil sudan bir cevap verdi. dar işlemeli bir arnavut yeleğinin içinde buram buram terleyen şişman ibir kadın şu yeleğin altıma peşleri yırtmaçlı bir cinli entarisini münasip görmüştü.. kan gittikten sonra ayağa kalktı. boş olarak yalnız iki refiki gördü. türlü milliyetlere. bu gece başka bir müşteri bulmaktan ımeyus oluncaya kadar tertip edilmiş ter desise. diğer biri Marie Antoinette yakalığa altına bir Vaudeville Soubrette'i gibi kısa fistan giymiş. Ahmed Şevki efendi «Otursana. arkadaşlarına bakıyordu. indî bir opera parçasını ıslıkla çalarak. aynanın içindeki suratına gülerek duruyordu.. Ahmed Şevki efendi gözlerinin beyazına kadar kızardı.. Ahmed Cemil başını silkerek: — Zannetmem. hiç biri bahsi hepsinin beyninde yer tutan mes'eleye irca edemiyordu. karnaval esnasında kiralanarak iade edilmemiş kostümlerden kesilerek biribiriyle uydurularak icad olunma türlü kılıklar. Đki arkadaş bir kenara oturdular.» diye teşvik eden sulu efendinin bir türlü teşviklerine uyamayan güzel Ibir genç beyden nefrete benzer bir şey duydu.. her biri başka bir fuhuş zemininde yetişmiş. Raci'yi selâmladılar. yerlerine gittiler. karı cevapsız kaldı. Nihayet karı Raci'nin musîr istirham tebessümüne karşı isyan ederek sert bir çehre ile döndü. Raci tâ ileride. Ahımed Cemil bütün bu iğrenç tuhaflıklardan.. Öteden (beriden bahsettiler.. yanlarına kadar geldi. Raci bir kelime bile söyleyemedi. yürüdü. yanlarına geldi sırıtarak eğildi. sonra hiçbir lisana mensup olmayan bir istihfaf sayhasıyle «Puah» dedi.» dedi. birbirine bakıştılar. türlü memleketlere mensup. iskemlelerden birine yıkılmak nev'inden düştü. . dedi. kısa fistanının altında beliren kalın biacaklaMnı ıslığın tarabıyle uygun askerce atarak yürüdü. hiç tebessüm etmiyor.. aynanın iç:nde sahnenin yorgunluğundan bozulan simasını tamir ile meşgul maşukasının arkasında. burada bulundukça Raci'nin serbestçe muaşekasına mâni olacaklarını düşündü.. askerce yürüyüşüne devam ederek sağdan geri yaptı. git buradan!» ded\ O vakid Ahmed Cemil zavallı Raci'nin perişan halini. o vakit üç arkadaş arasında kesik kesik bir muhavere başladı. vaktiyle yapılmış esvap bozuntularından. «Bir bira?» dedi. Hiçbir zevk-i mahsusa yapılmış olunamayan kıyafetler. Raci'nin orada bulunmasından dolayı sıkılıyormuş gibi duruyordu. ötede beride daha bazı zümrelerle tekemmül ediyordu.. Raci oturduktan sonra karı iri vücudunun üstünde küçücük duran başım sallayarak. bellisiz yaşları saklamak için kutusuyle boşaltılmış pirinç tozlarıyle solgun dudaklara taravet vermek için yavaş yavaş miyarını kaybederek ibzal ile sürülmüş kirimizi boyalar altında bu çehrelerin sırlarını görmeğe çalışıyordu. Birisi bir Normandiya köylüsü kostümünü andırır ibir esvaba fmesepL bir Pompadour ibaş yapmış.. şu şakalaşan budalalardan ötede hâlâ yanıbaşında «Beyim! haydi. bağırarak: «Ben istemez. Ahmed Şevki efendiye «Yine yerimize gidelim mi?» dedi.beş kere gülen iM karı. Ahmed Cemil yanılmamıştı.. tâ odanın ortasına gelince etrafına baktı.. bir başka âlemden düşmüş şu garip mahlûk sürüsünden ayırmıyor.. Eski ipek kumaşlardan. Ahmed Şevki efendi dudakları arasından: «Đşte biçare karısının intikamı!» dedi. gülmeğe çalışarak: — Buraya siz de gelir misiniz? dedi. O. etrafına gezdird'ği melûl nigâhı görmemek için gözlerini çevirdi. Ahmed Cemil gözlerini bütün bu muganniye alayından.

Hugo'dan. Mendes'ler. eseri hakkında bir taze şevk uyandırmış idi. Süleymaniye'de küçücük mesai hücresine taşıdı.Dedi. şimdi birer kelime ile hiçiye mahkûm ediyor. daha sonra Paul Ver-laine'in tohm-ı dehasıyle yetişenler. bütün parnasienileri. O günden itibaren tasarruf edebildiği bütün zamanlarını onu düşüijüp beslemeğe. Haftalarca mütalâadan. Muşset iç^m «Âşık. alkış gürültüleri arasında geçtiler. bir vakitler mini mini penceresinin kenarında cehren fakat komşulara işittirmekten ihtirazen okuyarak mest olduğu temaşaları. Eser pek ağır ilerliyordu. Ah! işi gazel yazmaya dökmüş olsa. Lekont dö Lil ile. Ahmed Cemil'in Hüseyin Nazmi ile geçirdiği gece. son defa olarak Raci'nin halini bir daha görmek istediler. tefekkürden sonra ancak yirmi kadar mısra vücude getirebiliyordu. sahifeleri çevirdikçe öyle şeyler buldu ki hayret etti. sonra bir müddet düşünerek: — Ne olursa olsun. levhasının nezahetini. o her biri birer elmas gibi işlenmiş. şiiri herkes gibi telâkki etse bu yirmi mısradan yinmi gazel icad ederdi! Bir aralık lehçeyi dar buldu. Bir senelik hayatının ma'işet derdine mevkuf olmayan bütün saatlerini ibu eserin fikrini yakan icadı derdine vakfetti. şekle. san'-ate verdikleri ehemmiyeti gördükçe. synbolisteleri decadent'leri. Hugo'yu. Lamartine için «O kadar şiir ile yüklenmiş ki ezilmiş». üslûbe. mükemeliyetini temin için meşherlerde dolaşan meselâ Ram-forant'm bir çehresi karşısında günlerce temaşaya mevkuf kalan ressamlar gibi şairlerin de hislerini şiir bedialarıyle tevzin etmeleri lâzım olduğunu bilirdi. bazısının mevcutlara ruchanına. Kendi kendisine: «Beni^ lügat uydurmakla itham edeceklermiş. Borçlarını tesviye ettiler. Dikkat nazarından kaçar. bir kısmının da yeniliğine kapılarak bunlara temellük etmek istedi.. Hususî tarafa şöyle bir baktıllar. Coppe'ler. Artık burada yapacak bir şeyleri kalmamıştı. kendisinde kudret görebildikçe yazmağa sarfetti. Bunlar ne için kamus köşelerinde unutulmuş? Ne güzel şeyler keşfetti! Kimisinin bir fikriyle tetabukuna. Vilye dö Lil Adam ile Theodore de Banvilll üe başlayan zümre-i şua'ra. sonra Prudhommelar. Kamusun havsalasına sığâmâyacak kadar garip lügatleri bir yere toplayan eski zaman münşileriyle benim yapacağım şey arasındaki sanat farkını elbette anlayanlar olur. Onun için Hüseyin Nazmi'nin kütüphanesini hemen boşalttı: Lamartine'den. tetkikten. Ona tasavvur ettiği incelikleri. hayat felsefesini verebilmek için ancak kendi tahassüslerini rehber ittihaz etmekle dar bir daire içinde fikrini hapsetmiş olacağını. san'at şeklini. «gecelerdi. şair fakat çocuk!» diyordu. iki mısraı için günlerce çalışmış bedialarla ülfet ettikçe yapmak istediği şeyin ne müşkül oJduğunu anlıyordu. dedi.. hiç olmazsa çocuk meselesini söylerim. Şiımdi Raci'nin maşukası iki alaycı gencin arasında bacaklarını uzatmış kollarıyle gerinerek delikanlıları kanepenin üzerine devirmeğe çalışıyor: Raci de bir kenarda mermer masanın üzerine kapanmış Ahmed Şevki efendinin iddiasına göre uyukluyor. tasvir ve ifade san'atmm vâsıl olduğu hurdecûluğa hayret etti. lügat kitaplarına sarıldı. Bunlardan sonra san'at erbabının kelimeye. Haraucut'lar. Anlamayanlar etsin. «bir feriştenin sukutu»nu.. Sylvertre'ler. ben yarın açılının. velhâsıl gençler tabiî Le-marre'in kitap fikristini dolduran yüzlerce cildler takım takım elinden geçti. Ahımed Cemil bunları okudukça yarım asırlıik bir zaman içinde Verlaine'a kadar şiir fikrinin kesbettiği inceliklere. «Gözlerinde eşya ve hakayıkı büyüten bir cam varmış» hükmüyle hakikatin fevkinde buluyor.» dedi.. Ahmed Cemil'in itikadına nazaran ağlıyordu. Yeni fikirler için yeni kelimeler lâzım olduğunda musîr idi. . Mus-sut'den sonra gelenleri.» derdi. «Eski kelime altında fikirlerin tazeliği görülemez.

hattâ artık er zamandanberi «Gencine-i Bdeb» te de manzumeleri görünmemesinin sebebini kendi yazdığı tarizin tesirinde bulmakla memnun olan Raci bir gün Aihmed Cemil «Mir'at-ı Şuûn» tefrikası için yine imza koymayarak tercümede devam ettiği bir hikâyesinin tashihlerine bakmakla meşgul iken birdenbire: —• Cemil! Artık işi mütercimliğe döküyorsun. Eğildi. Matbaada çocuğa babasından başka herkes iltifat ederdi. Raci'nin ısrar ve inat ile devam eden tecavüzlerine karşı ya bir sille gibi bir tahrik fırlatarak mukabele eder. Matbaada merhaimme-ten alıkonuluyor. O vakit omuzlarını silkerek: «Belki!» demekle kanaat etmişti. Ahmed Şevki efendi yeşil çuha kenarlı dar uzun defterine son kalem darbesini müteakip penbe rıhını döküp kapadıktan sonra hücresinden çıktı.Şu bir senelik zaman içinde yazmak istediğinin. «Nasıl? demek vakit geldi?» diyordu. yalnız Raci güya onun orada vücuduna vâkıf değilmiş gibi dururdu. ? * '. şairlik sj " frrı tüketti mi? demişti.. Bu esere çalıştığını başka bilen de yoktu. fakat meseleye bu kadar cesaretle başlayan idare memuru bahsi .. Ahmed Cemil. matbaada. — Ben'm için mi? — Hayır. henüz kendisince türlü nakıselerle dolu olarak. duvarlara iliştirmekten çekinerek ilâve etti: — Bir izdivaç meselesi. Ahmed Şevki efendiye intizaren sükût etti'. dedi. Bir seneden beri matbaaya devam eden. hemen hiçbir şeye müfit olmadığı halde aylığından bir parçasını tevkif ederek o zamandan beri dikişçilikle yaşayan karısına yardım edebilmek için maaş verilmekte devam olunuyordu. Ahmed Cemil kimden ıbahsedildig'ini cesametti.. yalnızca bulmak isterdim. Ahmed Cemil'in yanma geldi: — Beyler gezmeğe gittiler. iri Alman karısının tahrikleri altında sanki şu mülevves aşkına daldıkça onun çirkâbiyle kirlenerek simasında beliren sefahat tahriplerinden artık iğrenç bir hale gelmişti. Gariptir ki bu kadar adavet hissine mağlûbiyetine mukabil Raci'ye en ziyade acıyan yine Ahmed Cemil idi.. idare memuruyle Ahmed Cemil'i yalnız bırakmışlardı . Mayıs iptidalarında bir cuma idi. O vakitten beri Raci düştükçe düşmüş. matbaa halkı öteye beriye dağılmışlar.. Bunları Hüseyin Nazmi'den başka kimseye okumazdı.. fakat sâna yakın birisi için. isabet! Ben de seni şöyle. bu meselenin bu kadar erken uyanacağına hiç ihtimal vermemişti. vakit buldukça bir sahife okutturarak bu biçare çocuğun birşey öğrenmesine çalışan yine o idi. yahut bu adamın haline acıyarak yalnız bir kelime ile geçiştirirdi. bazan müret-tiplerin yanında harf dağıtmakla vakit geçiren Nedim'e eri ziyade rıf k ile muamele gösteren. Said'le Saib Ali Şekifb'in himayesine sığınarak açık bir araba ile Kâğıthane seyranına gitmişler. ^ Ahmed Cemil hayret etti: j . pek gizli ve mühim bir meseleden bahse hazırlanıyormuş gibi kaşlarını kaldırarak. ancak nısfını vücude getirebilmişti.. bazan muharrirlerin arasında «Behber-i sübyan» defterlerini doldurmakla. Kendi kendisine..

şafakta yola çıkıp mehtapta dönmek şartıyle.ği mânaya karşı bütün namusu. Benim hemen aklıma sen geldin. Beykoz çayırı. bir kere görsen zannederim ki hoşuna gider. gerine. beş altı yüz kuruş para alıyor. sonra Ahmed Cemil'in gözlerine bakarak ilâve etti: — Matbaa da münhasıran herifindir.takip için kâfi cesaret bulamadı. Ahmed Cemil sarardı. idare memurunun anlatmak istedi.. Evkaf nezaretinde epeyce bir memuriyeti var. Sahranın hiç bu türlüsünü anlayamadım. gerine okuyan takımın karşısında ağzı açık dinlemek için yarı günümü feda edemem.. Şimdi Ahmed Şevki efendi hep kesik kesik söylüyordu: — Tabiî arkadaşlarından tahkik olunur. vekarı isyan etti.. değil mi? . Kardeşin artık evlenecek bir yaşa gelmiştir. Hele saz dinlemek için sulara kadar gidip alçacık bir iskemlenin üstünde kahve hizmetkârlarının naraları altında bir yahudi hokkabazının yaverleri arasına sıkışmış bir Hicaz faslını esneye esneye. — Sen çocuğu görmedin. Adalar.. Zannettiğim gi-M namuslu bir genç çıkarsa ne için muhalefet etmeli?.. tam bir ciddî eda ile sesini tabiî perdesinden indirerek: — Geçen gün müdür efendi — Ahmed Şevki efendi öksürüklü herifi kastediyordu — bana oğlunu evlendirmek istediğinden bahsediyordu. bir kelime ile red cevabı veriyordu.. bir hafta evvel!. ihtiyar da zengin. kayınvalide yok. Anlaşılan zavallı delikanlı titiz ihtiyarla geçinemez olmuşlar. Ahmed Şevki efendi biraz durdu. — Geçen gün bu meseleyi bana açmaktan maksadı tanıdıklarım içinde tavsiyeye değer aileleri tahrik etmek imiş. Yuşa tepesi... Bentler.. galiba iç güveylik arıyorlar.. Ahmed Cemil refikini meseleye döndürmek istedi: — Đzdivacın kime ait olduğunu söylemediniz. Đstanbul'un gidilecek yerleri hemen bundan ibaret. fakat bu âdi günde gitmek. O güzel derenin sükûn zamanlarında oradan kaçıp da toz deryası içinde arabaların izdihamı arasında güneşten yanarak saatlerce dolaşmak elbette sahra hevesinden başka bir şeyden gelir.. biliyorsun ya. Biraz nefes almış olmak için sözü çevirdi : — Beyler kâğıthane'de sevda peşinde dolaşacaklar. nefsini zaptetti. O vakit Ahmed Şevki efendi arkadaşının yanına oturdu. Ahmed Şevki efendi baba ile oğul arasında hiç yoktan zuhur etmiş uzun bir münakaşanın tarihini yaptı.

Serin kanla düşünürdü: Ikbal'in izdivacını. izdivaçla saadetini bütün emellerin gayesi bulurdu.Ahmed Cemil zihninden hesap ediyordu. dedi. esası daima tetkikinden musir bir firar ile kaçardı. Muvafakat edecek olursan ben işi tavsiye ederim. istememezliği andırır bir tesir hâsıl ederdi? Belki bir hodkâmlık hissi!. gözlerini gözlerine dikti. keten yeleğini düP—• Bir gün iki axkadas matbaada yine herkesten evvel buluştular. Sana verilecek havadisim vardı. birkaç kere annesinden görücüler geldiğini işitmişti. Diğer bir adamın başka bir samiî münasebet ve muhabbetine dahil olduktan sonra kardeşi kendisi için daha az yakın olacak. Mahiyetini bir vuzuh lem'ası ile tenvir edemediği.. Bu memlekette kızların tam izdivaç zamanı. fakat hiçbirinin heves edilebilecek bir şey olduğunu tahattur etmiyor. hattâ bir kere bir karısından ayrılmış iki çocuklu kırklık bir komşunun annesi gelmişti de Ahmed Cemil'in bütün vekar ve gururu mecruh olarak günlerce Đkbal'e baktıkça ağlamak istemişti. bir yabancıya herkesten ziyade harim olduktan sonra ona — kardeşine — yabancı kalacak idi. tesirini duyup ta menşe'ini bulamadığı garip bir his Ikbal'in izdivacı meselesinde Ahmed Cemil için bir saklı haşyet uyandırırdı. bu gece sabırsızlığımdan patladım. Bu hissi tahlil etmek istedikçe sebebi.... Ahmed Şevki efendi artık vazifesini ikmal etmişçesine şüphesiz kendi kendisine: «Beş dakikada bir mühim meselenin altından çıkmak bana mahsus bir muvaffakiyettir!» diyerek mütebessim bir çehre ile ayağa kalktı. Ahmed Şevki efendinin şu dostça tekayyüdüne karşı ne için Ikbal'in talihini tehlikeye koymalı? Kimbilir. hele bir kere görsünler de. belki kardeşinin saadeti buradadır. o halde o garip his nedir ki izdivaç mes'elesi çıktıkça kalbinde hiddete benzer bir şey uyandırır.. ikbal şimdi on yedisine basmıştı. kısmetine bir müsait -çehre arzedecek mi? Bu sual Ahmed Cemil'in zihnini bir izdivaç meselesine ait hâtıralara şevketti. Sonra Ahmed Şevki efendi ellerini Ahmed Cemil'in omuzlarına dayadı.. Ahmed Şevki efendinin ilk sözü şu oldu: — Dün akşam beni görmeden kaçtın. Acaba her vakit talih. .. Đlk muhavereden sonra unuttuğu izdivaç meselesini bu kelime Ahmed Cemil'e tekrar ihtar etti.. sırıtarak ilâve etti: — Beğenmişler. bir kız ne ile evlenir? — Orası benim işim.. Zavallı Đkbal!.. Bir dakika içinde fikri tebeddül etti: — Lâkin bizim hiçbir şeyimiz yok.

. Bu adamla her kim olursa olsun.. kendisinden kardeşinin mahremiyetini çalmış bir adamla müz'iç bir rekabet hissinin sönmeyeceğini hissediyordu. dedi. Zihninde bulmak istediği te'vilin altında saklanan tesiri görmemeğe çalışır.. «Küçük hanımla çarşıya gittiler» cevabını alınca hiddet etti. Enişte!. Fakat Ahmed Şevki efendinin bu sabah şu bir kelime ile yeniden uyandırdığı mesele akşama kadar zihnini kurcaladı. valdesine ayni meşru. bir külfetperdazlık hissederdi.Bu 'hissin ismini vermek istemezdi... o Süleymaniye'deki küçük evin kapısını çalacak. Enişte!. valde hitabından bir sahtelik. kâğıtlarını topladı. lekesiz bir muhabbetin. merdivenlerden biraz muhteriz çıkıyor.hele Đkbal ileşaıkalaşamayacak. tekellüfsüz bir münasebetin hâsıl olamayacağını.. sonra evin içinde bir ses. Nihayet kapı çalınıp geldiklerini yukarıdan işitince bağırdı... Sonra kalemini attı. Hiddetini o sırada Ali Şekib'in budalalığından bahsederek Raci'ye yaranmağa çalışan Saib'den çıkarmak istedi: — Keşke insanlar hep Ali Şekib gibi budala. ikbal ile . Hayatında bu tebeddülün ne kadar ehemmiyeti olduğunu bir karartı arasında hissediyordu: Meselâ kendisini. Onun yanında geceleri minderin üzerine boylu boyuna uzanamayacak. Sabiha hanıma çocuklar gibi daima anne derdi. Ikbal'in izdivacına ait düşüncelerinin bundan tesir almasını me-nederdi. ikide birde zihninin içinde bir tırmalayan cereyan ile geçen bu kelime idi: Enişte!. fakat onun gibi saf olsalar. görüyordu.. Ahmed Cemil'in eve gitmeğe ihtiyacı vardı.. dedi.. ĐkbaO'e görücü gelmiş de ne için bana haber vermediniz? Sabiha hanım oğlunun yüzüne baktı: .. Sebep? Ne için sevmediği. yemekte hususî bir ihtiyat ile duruyor. mürettiphaneye girdi: — Ben yazılarımı bitirdim. evin içinde dolaştı.. Enişte!. bir gün içinde hayatına karışacak.. hiçbir hissini. başka bir şey lâzım olursa beyler yazsınlar. onlar gelinceye kadar sabırsızlığından duramadı. Seher'i kızdıramayacak. Demek şimdi hayatında bir enişte olacak. bir adam kî bu güne kadar tanunaış. görmemiş. Bu adam birden. başka bir ses aşağıdan yukarı bağıracak: Đkbal!.. fikrini öğrenmemiş. Sabiha hanım çarşafını çıkarmadan yukarıya çıkınca ilk sözü şju oldu: — Anne!. selâhiyetle anne diyecek... Kapıyı açan Seher'e: — Annem nerede? dedi. gidiyorum. — Anne. mümkün değil.. sevemeyeceği bu adama enişte demeğe mahkûm olsun? Şimdi bu kelime adetâ onu tâzip ediyor. yukarıya gelsene.. birisiyle kavga etmek arzusunu veriyordu. bu aile sofrasına ayni iştirak hakkı ile oturacak.

lâtif. Ara sıra kumaşı kesen makasın sinirleri ürperten sesi. Ahmed Cemil'in gözlerine güzel görünüyordu.. perişan. Zavallı çocuk.. duvarlarda babasından yadigâr olarak kalmış biri kûfî. küçük dört ayaklı iskemle. aşağıda küçük odada. — Kızım.. . Bu gece Đkbal.. bari bahtiyar olsa!. kulaklarının etrafından. inmiş muşamba perdelerin arkasında açık pencereden süzülen gecenin râtip havasını duymak için başını duvara dayadı. biri talik iki güzel levha. Đlâve etti — Isteyeceklermiş. Ik-bal'in yeşil gaz boyamalarından yaptığı sade fakat belki onun için zarif hoş kalpağı altında lamba. altından âsi.. Sonra sükût. çılgın saç kümeleri arasında birak küçük. Kar gibi beyaz kenarı gerile gerile iğnelenmiş hassa örtülü sedir.. ne de mutantan hücrelerde nefîs evani vardı.. — Allah hayırlısını kısmet etsin. Yemekten sonra okumağa da meye-lân duymadı. ta mutfaktan Seher'in bulaşık gürültüsü. — Sizin yanınızda değil mi anne?. hiçbir şey yok.. bazan rüzgârla şişen muşamba perdelerin hışıltısı.— Her gelen görücüye ehemmiyet vermediğim için. üç kalbin irtibatından anütaiıassıl. her türlü mihnetlerin. fakat buna mukabü derin bir muhabbet.le mahremiyetine bir unsur daha iştirak edecek? Demek bu sıcak mesut havanın üzerinden barit bir nefha uçacak ? Gözleri sık sık küçük iskemlenin yanmda diz çökmüş o gün çarşıdan alman yedi arşın gömleklik kumaşın yanlarını çatmakla meşgul olan Đkbal'e çevriliyordu..satrançlı dokuma çekilmiş Şilte. Ahmed Cemil sabandan beri beynini işgal eden bu meseleye karşı annesinin sükûnuna hayret etti. makası alıversene. pencerelerde muşamba perdelerin üzerinde yaza mahsus be>-yaz. o kadar. yalnız küçük odanın — şu bir saf kalb kadar ruhaniyet ile dolu aile odacığınm — ruhunu doya doya istişmam etmek istiyordu. bu samimiyete. Ahmed Cemil gitmemeğe karar verdi.. Ne lâkırdı. Demek şimdi Ibu hususiyete. birden bu validenin mukadderata teslimiyeti karşısında sükût etti.. Burada ne kadife kanepeler.. Bu akşam Muzaffer beyin ders gecesiydi. Açık kestane gür saçları altında zarif başı. Ahmed Cemil yalnız bu kelimeyi kâfi görmedi. ne tâtife istiyordu. ruhu ısındırır bir hararet vardı... istesinler bakalım da düşünürüz. kardeşinin bu kadar cazibesi olduğuna dikkat etmemişti. koltuklar. annesinin en sevdiği yer. oğlum.. meşakkatlerin zedeliyeeeyeceği kadar kavi bir saadet. o kadar.. atlas perdeler. M A I VE SĐYAH 109 — Beğenmişler. bu a.. ince sarı kornişlere küçük küçük kıvrıklarla ilişdirilmiş perdeler. yerde üstüne penbe.

bir paçavra kenarıyle iyi bağlanmamış uzun çorabı güllü penbe iskarpininin üzerine düşmüş. herkesten pek iyi teminat almo X i . Düğün! O gün Ahmed Cemil kaçmıştı. Eniştesini ilk önce matbaada pederi Tevfik efendinin yanında gösterdiler.söbü görünen siması. gözleri bir katre muhabbet giryesi gibi — fakat kknbilir nasıl — bir kadın olmaya müheyya duran bu zayıf kızın üzerine düştükçe kalbinden «bari mesut olsa!» diyordu. Ahmed Cemil kardeşinin reyine müracaat etti: ikbal gözlerini indirdi. beyazlı kırmızılı tire kuşağının saçakları san hırkasının altından eteklerine dökülmüş. bekçi baba gelip de elinde sopasıyle yeni traştan çıkmış çökük yanaklı. Büsbütün tevessü etmesi. kalem arkadaşlarından sormuşlardı. uzunca bir boy.. değil ufak tefek istirahat esbabını. düğünün şerefine tâ sabahleyin sokağa fırlayan komşu kızları kâğıt helvacılarının. îkbal'in izdivacı Ahmed Cemil'in hayatında bir rüya gibi geçti. düğün evindeki validesine sokaktan «anne!» diye bağıran.. uçları sekiz on kere kıvrılmış iri siyah bıyıklı muhip çehresiyle kapıya küçük bir iskemle atıp hâkimiyet vazifesini takındığı — sopasının ilk tarakasmdan — anlar anlamaz. kanarya sarısı hırkasının altında al basmadan entarisini giyerek. hoppa değil. henüz tekemmül etmemiş bir kız vücudu ki noksanları içinde cazibeli ve onun için şiir ile dolu.rt. Vehbi beyi tanıdıklarından. Ahmed Cemil'in her türlü hayat hususiyetini bilen Ahmed Şevki efendi damat beyden ağırlık namıyle bir para kopardı ki hemen 'bütün düğün masrafını temin etti. hele Tevfik efendinin anlaşılamayacak bir heves ve tehalüküy-le bütün şerait onbeş gün içinde kararlaşmıştı.. orasını beraberlerinde getirdikleri ço~ cuklarıyle küçük bir mahşer — garip ibir renk ve kılık mahşe-ri — haline getiren kadınlar. demin haleldar olacağından korktuğu hayat sükûtununu belki bütün istikbal emellerini feda ederdi. henüz komşu hanımların ellerinde süsü ikmal edilemeyen . En son defa olarak birgün. Ahmed Cemil bu izdivaç meselesinde ne tarafgir ne de aleyhdardı: Meselede bir itiraz vesilesi bulunmaması aleyhdar olmasına mümanaat ettiği gibi enişte olacak adamın herkesten başka birşey olmayışı tarafgir olmasına da mâni olmamıştı. beline işlemeli ipek mendili iğne ile tutturulmuş. hattâ biraz ciddî.. Bu ziyaretten sonra Ahmed Şevki efendinin faaliyetiyle. geçkin yaşlarında mariz bir babanın zayıf doğmuş bir çocuğu. ağl aşacak olan bütün o belinden donu-düşmüş. çarşaflarıyle üşüşen. Onun saadetinden emin olabilse. çorabının içine paçası tıkılmış. sükût etti. koltuk resmini görmek için Süleymaniye'nin o daracık sokağını baştan başa doldurarak ve kapının umuma açılmasını bekleyerek yeldirmeleriyle. koşa koşa biribirini kovalayarak çığlık koparan çocuk alayından uzak olmak için. kalem hayatında terbiye almış. demek razı oluyordu... bu yaşta genç kızların çehrelerine mahsus bir süzgünlük altında hafif bir donukluk ile mümteziç donukça penbe rengi biraz vücuduna erkekçe bir yüksek vaz'ı veren geniş omuzlar. Ahmed Ce-mil ilk hâsıl ettiği fikri zihninde birkaç kelime ile icmal etmişti. şefkatten mürekkep bir nazarla hemşiresini ihata ettikçe. leblebicilerin etrafında bağrışacak. herkes gibi bir genç. mukaddemeleri görünen kadınlık meziyetleri kemal bulmak için yalnız kadın olmağı bekliyor. XI llî di. başına oyalı gaz bovamasm-dan yapma çiçekli hotozunu koyarak. Ahmed Cemil merhametten.

Đki ay kadar bir zaman geçmişti. kınalı. Nihayet bir akşam yemekte birleştiler. yağız macar atlı zarif parlak bir araba onu alıp götürüyor. levhalar. ne müdebdep daireler. Şark halıları döşenmiş çifte bir merdiven.. Ahmed Cemil bir hafta eve uğramadı. sokağında alacalı. haftasının diğer dört akşamını da evden uzak geçirmek için ders buldu. köpüklerden teşekkül etmiş bir çiçek melikesi gibi îkbal. demek bütün bu şeyler baştı?. avizeler. başı mücevherlerin 112 MAI V K SĐYAH altında biraz eğilmiş olarak görürdü.. Artık bütün gecelerini evden uzak geçiriyor. o henüz ağır bir külfet yükü altında ezilirken... Hocapaşa'da demiryolu memurlarından iki Almana Türkçe öğretmeye başladı.. hattâ Hoca-capaşa'da ders olduğu zamanlar akşam yemeğini matbaada kısaca tedarik ederek bir vakitler hayat zevkinin yegâne men-baı olan aile sofrasında bulunmuyordu.. Düğünden sonra Ahmed Cemil ile annesi hemen hiç yalnız bulunmamışlardı. lâdenli komşu hanımlar arasında damat beyi. Sonra saçları püskür-müş..kardeşini sofraya çağırtarak o yarım gelin haliyle öpmüş. sofrada. Hattâ Seher'le ufak tefek ltâifeler bile ediyordu. ne süslü evler. atlaslar.. Ahmed Cemil bu akşam kendisini ezen azap altından hiçbir zaman kurtulamayacağını . bir vakit yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde şimdi yabancılıktan asla çıkmayacağını anladı. îkbal şimdi o sopasıyle kapısının önünde bekçi duran.. kadifeler. Demek o istikbalde zuhuruna emniyet ederek aldandığı hayaller yalandı? tkbal'in gelin olacağını düşündükçe bir vakitler hemşiresi beyaz uzun etekli — moda gazetelerinin mülevven ilâvelerinde görerek imrendiği şeylere benzer — bir esvap içinde. sonra ağlamaktan ihtiraz ile bir söz bile söylemeyerek kaçmıştı. Kaçtı. şimdi bu evden âdeta üşüyordu. bir gün . o bir haftayı Hüseyin Nazmi'nin köşkünde geçirdi. O akşam Muzaffer beye can attı. matbaa müdürü Tevfik efendizade Vehibi beyi bekliyordu. ne lâtif tuvaletler. O bir hafta zarfında eniştesini hiç görmemişti. annesiyle kardeşinden öyle izin almıştı. daha sonra güzide tuvaletlerle zîhayat foir çiçek deryası gibi dalgalı geniş bir mermer sofanın ortasında o çiçek deryasının perisi. kendi-feini mesteden o müdebdep rüya. Bir dakika içinde bütün mânevi varlığından bir soğuk rüzgâr geçti.. yüzüne bakamaya-rak gözlerini indiren hemşiresine bir kelime tevcihine cesaret edemezken damat bey herkesle teklifsiz oluvermişti. salonlar. Gazeteye bir ilân sıkıştırdı. Ah! O Đkbal'i böyle mi gelin etmek isterdi? Hemşiresi için neler düşünmüş. Demek bunlar hepsi ya-Đan? Hayallinin kendisine bahşettiği bütün bu tantana. yaygaralı çocuklar kaynaşan küçücük evde rastıklı. beyaz ipek duvağı yanlarına dökülmüş. ne müzeyyen cihazlar tasavvur etmişti!. Ahmed Cemil hayret etti. Ahmed Cemil rüyalarının şu sefil hakikatinden tanı bir hafta kaçtı.

. sıkılarak parayı bana vermek istedi.. Evine devam ediyor. Sabiha hanım iki aydan beri birinci defa olarak yalnızca konuşmağa fırsat bulduğu oğluna başka bir bahis zemini daha hazırlamıştı: Mai ve Siyah — P. Đkisi de bu hayal için ağlamağa müheyya idiler. Ahmed Cemil'e bundan hiç bahsolunmamıştı. Đzdivacından beri ikbal'in çehresinde dikkate çarpan bir hüzün rengi her türlü şikâyet lisanından daha beliğ idi.. o ısrar etti. reddettim.Sabiha hanım sabahleyin odasına girdi. Buna Ahmed Cemil dudaklarını bükerek cevap verdi: — Ne ehemmiyeti var? Kazandığım yetişmiyor değil ki.. Đkbal'in ağlayışı biraz içki içinse. Đkbal'in odasında yalnızca ağladığını görmüş. Fakat nasıl bir koca olduğunu anlayabilmek için Sabiha hanımın fikrini istedi. yatağında mahsus gecikiyordu... Bir gün annesinin ağzından bu meseleyi işitince yatağında doğruldu. sonra cevabını beklemeden biraz eğilerek ilâve etti: — Sana bir şey söyleyecektim.. Dün Seher. Eniştesinin nasıl bir adam olduğunu görüyordu. Onbeş gün kadar yenilikten ihtiraz ederek itiyadını icra edememişken nihayet bir şişe Fertek rakısıyle gelmişti.. fakat o birkaç gün içinde bu itiyadı keşfetmiş. S — Masraf meselesi ae saae senin üzerine ıcaııyor gıuı mr şey Cemil. Ahmed Cemil hayretle annesinin yüzüne baktı: — Niçin? — Bilmiyorum.. dedi. dün ağlayışı büsbütün zihnime dokundu. Ikbal'e soğuk bir muamelesi de görülmemiş. acaba kocasının biraz içkisi olduğundan ımı?. O vakit Ahmed Cemil yavaş yavaş annesini istintak etti. anesi yatağının kenarına oturdu: — Ne için kalkmadın oğlum? dedi. ¦ Annesi Vehbi ıbeye atfolunabilecek bir kusur bulamıyordu. kardeşinden gizlediği göz yaşlarının içinde bir derdin saklandığını duymuşlardı. . Hiç yalnız bulamıyorum M. bir huysuzluğu yok. birkaç kadeh rakının şu saadet yuvasında bir musibet zehiri hükmünü tutacağını anlamıştı. Đkisinin de bu nazar çarpışması arasında Đkbal'in ağlayan hayali uçuyordu. — Geçen gün Îkbal'e aylık olmak üzere on mecidiye vermiş. Ana oğul uzun uzun birbirine baktılar. Zaten kız gelin olalıdan beri neşesiz.. Ahmed Cemil pek iyi hissetmişti ki kardeşi mesut değildir... O henüz tenbellik ediyor.. nihayet yine onun olmak üzere saklamak için aldım. kız sabahleyin biraz gülerek. Birden şu iki aylık gelinin annesinden. Vehbi ibeyin akşamcılığı vardı. fakat bu kadarla devam edecekse.

Đkbal'in üzüntüden. gözlerini indirdi. Bu kış Ahmed Cemil eserine hemen çalışamadı. fakat ekseriyet üzere yemekten sonra uyuyan zevcinden kurtulabildikçe bu yalnızlığa küçük bir zaman için Ikbal'in 'huzuru da hayat bahşederdi. ay sürüklemek zaten öyle bir sefalet idi ki onu âdeta mütelezziz ederdi. fakat o zaman bir lâtife edildikçe sofranın etrafında handeler uçu-şurdu. Bu sabah Ahmed Cemil îkbal'e bir şey söylemek istiyor» muşçasma baktı. sanki bir noktayı kazıyarak kemirdiğini hissediyordu. Bu sabah îkbal'e tesadüf etmek emeliyle odasından geç çıktı. ara sıra yemeğe müteallik itirazlar. elindeki sahanı sofranın ortasına atıp kaçmağa meyyal duran dargın vaz'ı görülürdü. Derslerinden. cevap vermedi. gözlerini oğlunun gözlerine dikti. Artık ikbal ihtiraz tavrım bırakmıştı. bu nikabm altında ben varım!» derdi. bunda mağmum bir şiir bularak âdeta şiir te-lezzüz ederdi. gözlerini çevirdi. bazan Seher'e karşı kaba latifeler. fakat henüz aralarında dert tevdiine benzer bir kelime teati olunmamış idi. yolundan silinmek. sonra beriki bir sademeye tesadüf etmiş gibi nazarı titredi. Ahmed Cemil bu nazardan sıkıldı. Şimdi Vehbi beyin bir latifesine mukabil Sabiha hanımın simasında zorla kopmuş bir tebessümü. dün salbah Millet bahçesinde bilardoda kazandığı muvaffakiyet. aşağıda karşılaştılar. çekinerek merdivenleri yavaş yavaş indi. Fakat bir annenin. Artık şu mahrumiyet hayatının acı lezzetinden bir hoş teessür bile duyar olmuştu. Bu sabah annesiyle şu muhavere kalbine sanki bir katre yakıcı zehir damlatmış idi. Nefsini herşeyden mahrum etmeğe alışmamış mıydı? Onun için birkaç mecidiye tasarruf etmekte bir faide mi ver? Seneyi iki kravatla geçirmek. zevcinin tuhaflıktan ziyade gülünçlüğüne karşı helecanından mütevellit perişan nazarı: Seher'in her dakika: «ikide birde bana ne ilişiyorsun?» demeğe. izdivacından beri ona karşı Ahmed Cemil yarı siteme benzeyen bir tavır ittihazına lüzum görmüştü. Orada bir şeyin yandığını. yazılarından kurtulabildikçe yegâne iştigali şiirlerini okumaktan ibaret kalırdı. Yemek yedikten sonra Vehbi bey Ikbal'le odasına çekilince Ahmed Cemil annesinin yanında kalırdı. Đkbal'de de biraderine karşı bir mücrim gibi gözlerini indirmek.» demiş idî. MAĐ VE SĐYAH 117 Ahmed Cemil'in tamamiyle cahili olduğu kahve hayatına müteallik hikâyeler. ikbal daha evvel kalkmıştı. ikbal bir aralık bu nazara mukavemet etmek istedi. Kardeşinin yalnız bu bakışı: «ikbal! Bahtiyar değilsin.Sabiha hanım sözünü bitirmedi. damarlarının içinde bir cevelân hissetti. ibir kardeşin gözünden gizlenmeyen bir hazin renk: «Aldatmayınız. kardeşini mümkün mertebe sıkça görüyordu. mümkün mertebe az fırsatlarda hitabına mâruz olmak gibi 'bir ihtiraz peyda olmuştu. kışın donuk havaları altında teessürleri safhasına donuk nakışlarla . anlıyorum.. Bir vakitler Ahmed Cemil de bu sofrada lâtife ederdi. ikbal bahtiyar görünmeğe çalışıyordu. Matbaada kaldığı akşamlar idarenin penceresi kenarına ilişip de caddenin hüzün veren tenhalığından mest olarak biraz peynirle francalasını yedikçe kendisinde bir zavallılık bulur. fakat bahar gelince bütün vücudunu ihata eden kesel ve rehavet havası sanki güneşin taze hararetiyile tebahhur ederek sıyrıldı.. yalnız kendisini eğlendirmek için söz söyleyenlere mahsus kahkahalarla kesik fıkralar. bir iskarpini alt>. Geç kalkmak itiyadında olan eniştesini uyandırmaktan.

Tünel'den çıktıktan sonra Beyoğlu'nda biraz serseri. ötede kravatlardan. tekemmül ediyordu. Başını çevirdi. bütün o gönülleri taltif eden hiçleri seyretmek istedi. zevkini ikna edemeyen parçaları mahvetti. taşarak geçen kıştan sonra eserinin tesliyet veren ha118 MAĐ VE SĐÎAH yat nefesiyle bütün yorgunlukları dinledi. Zaten Beyoğlu'ndan işsiz geçtikçe buraya bir kere girip çıkmak âdeti idi. Kendisine hitap etmesini beklercesine Lâmia mütebes-sim bir çöhre ile karşısında duruyordu. bir moda mağazasının kumaşlarını.âdeta uykuda duyguları. Bir aralık Ahmed Cemil eserini tasfiye etmek istedi. müsveddelerini ayıkladı. hemen doğuveren şu arzuya mukavemet edemedi. o vakit tayin olunamaz bir sebeple mûtat olmayan vukuata tesadüf olununca hissedilen râ-şeye müşabih bir titreyiş vücudunu baştan aşağıya sarstı. bazan eteğinin bir hışıltısını hissederek yahut muhteriz bir kahkahasının zaptolunmuş tarakasını fark ederek onun vücuduna yakın °^" M A I VE SÎYAH 119 . . yakalıklardan. nihayet bir haftalık uğraşmasının neticesinde küçük bir defter vücuda getirebildi. mendillerden teşkil edilmiş zarif nümunegâhları. O sefalet ve mihnetle dolarak. Henüz o kadar kalabalık yoktu..» dediğini işitti. O vakit Ahmed Cemil'in eseri bol bir yağmurdan sonra topraklardan süzüle süzüle kayacıklar arasında birikmiş küçük bir menba gibi taştı. ellerinde earpare. bir hafta mütemadiyen bununla uğraştı. bütün o zahmetler ondan intişar eden ümit havasına temas edince zail oldu. başında maili kırmızılı bir külah gelip geçenlere gülümseyen bir soytarıya bakmakla meşgul iken arkasından kendisine yabancı olmayan bir tatlı sesin bir nida-i hayretle: «A! Cemil bey!. noksan bırakılmış yerlerini doldurdu. Ahmed Cemil sanki senelerden beri ruhuna çöken bir sıklet şu tasfiyeden sonra mündefi oldu. Hüseyin Nazmi'nin köşküne. baharın ılık nefesleriyle dirilip uçuşan kelebekler gibi canlandı. matbaada işini istical ile bitirerek çıktı. Bon Marehe'nin önüne gelerek içeriye girdi. Ahmed Cemil Lâmia'yı belki bir seneden 'beri görmemiş^-ti ve göremezdi. mağazaların camekânları önünde gecikerek şurada yeni çıkmış kitapları. Bir mayıs günü matbaada otururken birdenbire defteri Taksim bahçesinde — bir gün henüz mektepte iken Hüseyin Nazmi ile gidip oturdukları yerde — Boğaz'ın şiirine karşı kendi kendisine okumak istedi..intikal eden.. Ah bu defter! işte bütün hayatının mühim bir ümidi şu küçük defterde idi. ilerledi. Çocuk oyuncaklarının yanma kadar geldi.. Ahmed Cemil bütün hayatının meşakkatlerini bu eserin tevlit edeceği lezzete karşı unuturdu. yahut kışın evine gittikçe Lâmia'nm bazan piyanosunu işiterek bazan bir kapının alplığından süzülüp geçtiğini-duyarak. Şimdi bu eser büyüyor. ufak hamlelerle feveran etti. dolaşmak.

. künhünü tahlil etmek istememişti. «Şimdi tamamen bir genç kız olmuştur!» derdi. «birisine oyuncak mı alıyorsunuz?» dedi. ince parmakları siyah güderi eldivenler içinde uzun sap-h zarif şemsiyesinin püskülünü oynatarak. henüz çocukluğunu unutmamış. kimbilir kimdir? Bugün Lâmia'yı karşısında siyah çarşafı çenesinin altından tepesi bir incili iğne ile iliştirilmiş. O. yalnız bakıyordum. Ahmed Cemil: — Hayır. dedi. o gençlik semasının sevda güneşi. fakat bugün müphem. peçesi alnının kıvırcık saçlarını bir yarı örtülülük altında bırakarak başına atılmış. ondan uzak yaşadığı müddetçe o simayı daima besleyerek arada geçen zamanı sanki telâfiye çalışmıştı. meçhul bir şey var ki mahiyetini anlamamış. Sonra onların arasında genç kız. Bir dakika öyle karşı karşıya. yahut Tepebaşı'nda. şu oyuncak destegâhmın yanında velev bir çocukluk arkadaşıyle. fakat (bütün bu çehrelerin üstünde. daha doğurusu o genç kıza bunların herbirinde ayrı ayrı perestiş ederdi. cevabını verdi. henüz iki üç sene evvelki sıfatyle Ahmed Cemil'in karşısında bulunuyormuş gibi saf çehresiyle bakarak görünce. Köprüden vapura binerken gördüğü. henüz ço-cukluktam çıkarak mevcudiyet-i mâneviyesi garâible nıemjlû bir cihanın esrarına karşı inkişafa müheyya duran. cazibesinin ateşlerini saçarak çıkdı. bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi. Ahmed Cemil'in zihninden uçuşan ve binlerce çehreler . — Biz haftaya yine köşke gidiyoruz. dün başka bir şey iken yarın başka bir şey olmağa hazırlanan. Lâmia şüphesiz şurada. müşevveşiyeti için şiirle.maktan. sevda ile dolu olan bu mahlûklara. Köprii'de hemen her yerde bir dakika için sevdiği binlerce çehreler vardı ki bunlar kendisi için saadet hülyası olan o genç kızın mevhum şekli etrafında uçuşan bir takını periler. kanatlı şiirler idi. sonra Lâmia biraz gülümsedi. sonra Ahmed Cemil'in eline bakarak: . Bu hayal pek seyyal idi. velev bir dakikalık musahabenin garabetini daha az hissederek daha cesur idi. onun muhit-i havasında muvakkat bir müddet için yaşamaktan mütevellit bir şey duyardı. nurlarını serperek. mütebessim bakışarak durdular. Genç kız!. o müphemiyeti. Lâmia'nm yanında dadısıyle piyano muallimesi vardı. bütün güzergâhına tesadüf eden o genç kızlara Ahmed Cemil perestişe benzer. Ahmed Cemil'in kalbinde yer tutmuş böyle binlerce çehreler vardı. ufak tefek almak için çıkmış idik. birbirine söz söylemek lâzım gelip gelmeyeceğinde tereddüt ederek. buseyi andırır bir gârâm nazariyle bakardı.sönüverdi.. Ahmed Cemil'in zihninde bu genç kız sıfatının hususî ve müstesna bir ehemmiyeti vardı. nagihan hıssediverdikleri bir hakikatin taaccüp rengi gözlerinde sizi istintak ediyormuşçasına bir istifsar ifadesiyle gülüverirken birdenbire bir genç kız sıfatının henüz itilâf olunmamış ciddiyetiyle gözlerini indiren.bir ziya isabetiyle bir bulut parçasında peyda oluverip de birden sönüveren iltimalar gibi . belli belirsiz bir şey! Müphem bir çocuk çehresi. müşevveş. Fakat bu meçhul şeyin bütün şahsiyeti üzerinde derin bir tesiri vardı. Henüz on beş yaşında iken hâtırasına intikâş eden simasını zihninde itmam ve ikmal etmiş. Ahmed Cemil bunların hepsini severdi. yahut Şişlide bir Kâğıthane dönüşünde tesadüf ettiği. Taksim'de.

. daha sonra. Hüseyin Nazmı ile gezmeğe çıktıkları vakit yanı başında iki elleriyle eline yapışarak muhaverelerinin arasına «Bu ne? Ne için? Nasıl? Ne vakit?» sualleriyle her dakika karışarak.. sular. sarı saçları rüzgârlarla savrularak. Demek bugün Bon Marche'de uzun bir gaybubetten sonra onu görünce vücudunu . onunla beraber bulunmaktan haz almış idi . O zaman hayalinin mâkesinde guruba tesadüf etmiş bulut parçası gibi kırmızılara. Ahmed Cemil orada. «efendim!. mütebessim renkleriyle. Bahçe tenha idi. — Ağabeyimin daima söylediği eseriniz mi?.. elinde çarpareler ile başında maili kırnuzılı külâhıyle gelip geçenleri gülerek seyreden soytarının istihza nazarı altında elinde şiirlerinin defterini kıvırarak duruyordu. sizi okurken görmek istiyorum. daima güler. hayatının uzun yorgunluklarını bir gazetenin tefrikasında dinlendiren bir ihtiyar. Lâmia'dan daima pek sıcak bir his duymuş. bir dakika içinde tekrar yaşatıyordu. bir örnek esvaplı iki kız. Bugün Ahmed Cemil Taksim bahçesinde bu şirini değil. Ahmed Cemil'in gözleri. alçak ökçeli potinlerini önüne çektiği bir iskemlenin kenarına dayamış gözlüklü ihtiyar bir Đngiliz mürebbiyesi. öyle mi? Ben de dinlemek. Lâmia küçük bir kahkahayı zaptetti. yahut kendine mahsus bir mütalâa ile meşgul oluyor zannını vermek için bir ciddî tavır ile elindeki musavver mecmuaya dalmış — görünüyordu. uzun konclu düğmeli potinlerini kumlara temas et-tirmiyormuşçasma bir çeviklikle koşarak çenberlerini çeviren.O da küçüklüğünden beri daima onun etrafında dolaşır. asıl gençliğinin şiirini — yalnız onu — okudu. yalılar. bayırın üstünde uçuyor. manzaralarının ivicaclarıyle yeşil tepelere doğru tırmanmış yahud mai sulara doğru akı-vermiş gibi duran binalarıyle boğazın sakin levhasına dikiliyordu. manzaralar bir fırça darbesinden kopma renkler imiş de yekdiğerine karışarak şekilsiz bir hamur haline geliyormuş gibi oluyordu. sonra Ahmed Cemil'in perişan cevabını dinlemeyerek siyah güderi eldivenler içinde daha ince görünen parmaklarıyle peçesini indirdi. tepeler. mailere. bütün hayatı. benim şiirlerim. bir dakika sonra sekiz on yaşında bir kış gecesi meselâ iki arkadaş cehren bir şiir okurken halının üstünde daima gülümser siyah gözlerini anlamayarak yüzlerine dikmiş. başlarından kaymış hasır şapkaları arkalarında çarpmarak.. kıvırcık saçları başının beresinden taşarak. — Hayır. biraz beride «AJ fE SĐYAH 123 ellerinde küçücük küreklerle bahçeden kum toplayarak mini mini kovalara doldurmak mühim işiyle etrafı görmeğe vakitleri olmayan iki çocuk.. Ahmed Cemil küçük bir hareket bile etmeyerek duruyordu. yeşillere. Bazan bu levha gözlerinin içinde bulanıyor. şu kadarcık. bütün ruhunun emel züb-desi işte şu siyah nazenin heyula işte bu ipek çarşafın dalgaları içinde vücudunun ihtizazı hissedilen seyyal ve mevvac hayal şeklinde kaybolup giderken. amma. ötede beride tek tük zümreler.. O çehre böyle zihninde bir an içinde yüz tenasüh silsilesinden geçerek.— Yeni bir kitap mı? diye sordu. koşuşan bağırışan çocuklar.. Bir akşam onu bizde okuyacak missiniz. bütün güzel şekiller.» dedi. birisinden yüz bulmuş çocuklara mahsus sokulganlıkla daima yanına gelirdi. sanlara boyanan bu levhaların içinde Lâmia'yi — evvelâ küçük.. bunlardan ayrılarak. henüz yapraklanmış bir ağacın altında mai şemsiyesini açmış. her tebeddülünde bir hâtıra gıcıklayarak bütün hayatını Ahmed Cemil'in dimağında.

.. Artık o şeyin tesiri mahiyetinden kaçmağa.. gece şu küçük asude evin kapısı çalınmak o derece müstesna bir vak'a idi ki herkeste ufak bir halecan hâsıl oldu. kendisi tâ ayaklarının dibine küçük bir ayak iskemlesine oturuyor. Artık tekrar oturmadı... O da kendisini sevmiyor mu? Bir saat evvel o kendisine tebessüm eden gözlerde bir gizli incizab mânası hissolunmuyor muydu? Bu aralık tâ yanınbaşmda koşan bir kız kumların üzerine yüzü koyun düştü. Se'her'e tekaddüm etti.. mu'tad hilâfına olarak sokak kapısının kuvvetle çalındığını işittiler. Lâmia'yı orada bir kanepeye oturtuyor. sonra titrek bir aşk sadası ile bütün fikirlerinin. «Efendim!. Bu vak'a Ahmed Cemil'i hakikate iade etmiş oldu.. hayatında birinci ve sonuncu olmak üzere seveceği vücud. türlü renklerde elbiselerle süslenen iskemlelerin. bir ateş ki sıcak bir buse gibi.* mü dairesinden çıkarmağa lüzum görmüyordu. Bir gece herkes yatak odasına çekilmek üzere kalkmışlardı. çocuğun ellerinden tuttu. Ahmed Cemil başını çevirdi. hislerinin muihassalası olan bu şiir parçalarını bir sevda teranesi gibi onun müteessir gözleri altında inşad ediyordu. O münevver rüyalarının genç kızı. Ahmed Cemil'in nasiyesinde bu sual bir endişe hattı tersim ediyordu. Ahmed Cemil onu Lâ-nıia'ya kendisi okumak isterdi. siyah çarşafın. gözlerinin içinde — şimdi artık vuzuh ile gülümseyen Lâmia — aheste Taksim caddesini çıkmağa başladı. siyah saçların altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor. Artık saklamağa ne lüzum var? Đşte bütün hüsran içinde geçen gençlik sevdasının emel zübdesi. güya siyah ibir nur ki baş döndüren ateşli bir sevda havası ile vücudunu sarıyor. fakat okşayan bir ateş... Ah! O sevda dakikası! Acaba hayat-ı bînasibinde o bahtiyar saat çalacak mı?. 122 MAI VE SĐYAH Bakınız o siyah peçenin. kapıyı açtı.. yerinden kalktı. çocuk iri mai gözleriyle istimdat ederek ona bakıyordu. yakıyor. karşısında hamal kılıklı birisini gördü. Seher kapıyı açıp açmamak lâzım geleceğinde MAÎVESĐYAH 123 mütöhayyir idi. nefsini onun hük. Şiirlerini dinlemek istiyormuş. Nihayet Ahmed Cemil. yavaş yavaş. elinde şiir defteri. Kendi kendine: «Ne için onun benimle izdivacını istemesinler?» diyordu. işte o biraz evvel gülerek dudaklarını basarak hafifçe başıyle selâmlayarak.. .» diyen Lâmia idi.sarsan şey. korucukların arasından süzülüp çıktı. kaldırdı. Zihninde bu şiir takriri için mahsus bir hücre tertip ediyor.

gündüz hiçbir şeyi yok iken hattâ akşam yemeğinde pek iyi bir halde iken odalarına çekildikten sonra birdenbire düşmüş.. Ahmed Cemil dilinin ucuna kadar gelen suali zab-tetti. Muhavere bütün bu vak'a üzerine cereyan ediyordu.» dedi.. değil mi? Yalnız şu söz ihtiyarın hastalığındaki mahiyeti izah etmiş oldu. Vehbi bey: — Biraz beni bekle! dedi. bilmem? dedi. onun bütün heyetinden kocası için bir nefret havasının uçtuğunu hisseder. artık herkesin alışmağa başladığı düşünceli tavrıyle. iki kardeşle anne birçok zamandan beri birinci defa olarak gecenin celsesini o eski samimiyet ile geçirmek istediler. Sonra içeriye girdi. diyordu. söyleyeceği sözün söylememek istediği tarafını gözleriyle anlatmağa çalışarak dedi ki: — Bey. Vehbi beyi öteki evden istiyorlarmış.. O vakit Đkbal kardeşine derin bir nazarla baktı. tâ izdivacından beri anlamak istedikleri hayat sırrının bir parçasını görür gibi idi. Đkbal tekrar gözlerini kaldırdı. Bir aralık Ahmed Cemil: 124 sıxan — Đhtiyar giderse matbaa ne olur. kayınbiraderle beraber matbaayı idare ederiz.. sonra gördüğü ısrar üzerine ağızından parça parça izahat alınabildi. ara sıra iki mânâsız kelime ile muhavereye iştirak ediyordu. o vakit Aihmed Cemil. ağlamağa hazır gibi duran gözleriyle: «Gördünüz . Đsmini işitince Vehbi bey telâşla kapıya geldi. Herif sebebini evvelâ söylemek istemiyordu.. fakat Vehbi bey o suali anlamış da muhataplarını merakta bırakmamak lûtfunu gösteriyormuş gibi pederinin nıüşa-biyetini iki manalı hande arasında tâyin etti: «Nüzul!. eniştesiyle kapıdaki adamın arasında cereyan eden muhavereyi herkes taşlıkta gergin bir dikkatle dinliyordu. o bil'akis güldü. Đkbal pek az söze karışıyor. kardeşine baktı. tesîiyet iradına hazırlanıyordu. şimdi lakırdı söyleyemiyormuş. zaten.. pedere bir şey olursa istifa ederim.. Đkbal bu sözü söyledikten sonra pederinin vefatını bekleyen kocasının utanılacak bir mahiyetini ifşa etmiş gibi gözlerini indirdi.. Bu akşam Vehbi bey gittikten sonra yatak odalarına çekilmekten vazgeçtiler. Efendi birdenbire hastalanmış.— Vehbi beyin evi burası mı? — Burası. kımıldanamıyormuş. Yegâne mütalâa olarak Ahmed Cemil'in yüzüne baktı: — Bu yaşta genç bir kızla evlenmenin neticesi budur. herkesin yüzüne bakarak sanki bu vak'anm mudhik tesirinden başkalarının da hisse alıp almadığını tetkik ediyordu. Sultanahmet'te babasının evinden. O vakit Ahmed Cemil çekildi. herkes teessüf beyanında. tuhaf bir vak'aya muttali olmuşçasına alay ediyor.

. diğer bir kâğıda matbaanın geliri gideri. Ahmed Cemil bu muhavereyi yarım bıraktı. Sonra daha ziyade izahat vermeğe lüzum görmeyerek ilâve etti: — Bundan sonra matbaa işlerine benim bakmaklığım lâzım geliyor. * /*/ Ertesi gün Ahmed Cemil matbaaya gittiği vakit eniştesini AJhmed Şevki efendinin yanında gördü. Ahmed Cemil biraz daha istizah etmek istedi: — Ne vakit söylüyordu? dedi. maaşları. fakat aldığım izahatı pek kâfi bulmuyorum. Orada yalnız Saib vardı. Daha ziyadesini dinlemek... — Şimdi Şevki efendi bir muhtıra yapmalı. o devam ediyordu. havada kokusunu aldığı havadisin nev'ine vukuf arzusu kuru vücuduna sığama-yarak. Ikbal'in son sözü üzerine birşey mırıldandı. Vehbi bey yalnız «Peder fena!» dedi. Artık matbaanın zevki kaçacağını anlamıştı. darflerin bir fihristini isterim. evvelâ matbaada mevcut olan alât ve edevatın... Đkbal kuru bir sesle: «Her vakit!» dedi. Onun için bir karar verelim.mü? Beni verdiğiniz adamı anladınız mı?» demek istiyor gibi baktı. Ahmed Şevki efendiyle Ahmed Cemil birbirine bakıştılar.. ben de sizin yanınıza geleyim. şimdi Şevki efendiden bazı şeyler soruyordum. ah şu dakikada çekmecesinin yanıbaşmda sanki kendisine mahzun maJhzun bakıp •duran koyu nefti alpaga şemsiyesini şu çapkının kafasına indirdikten sonra matbaayı bırakıp gidebilse. sonra başka bir suale cevap vermeğe mecbur olmaktan korkuyormuşçasına kardeşiyle annesini bıraktı. telâş içinde.. Seher oda kapısının yanında. Ahmed Şevki efendi bunalıyordu. yalnız Đkbal çıkarken: «Küçük hanımcığım.» dediği işitildi. ________ 12. Vehbi bey âdeta yüksekten söylüyordu. henüz dün gece yatağa serilen babası için sabahleyin şifa çaresi taharrisine koşması lâzım gelirken matbaaya can atarak hesap soran bu adamın karşısında bütün yuvarlak vücudu baştan aşağı titreyen bir kütle kesilmişti. çekildi.. . görmek istemeyerek heyet-i tahririye odasına girdi. anlayamadılar. ellerini uğuşturarak Ahmed Cemil'i hemen istintak etmek istedi: — Müdür ölmüş mü? . Yanlarına girdi. odanın hem içinde hem dışarısında eski zamanlardaki hususiyeti ihtar eder bir teklifsizlikle muhavereye iştirak ediyordu. Ahmed Şevki efendinin çehresi her zamandan biraz daha ziyade kızarmıştı. Sonra matbaa ve gazete memurlarının isimleri.

burada lastikten yapma gülünç bir soytarı gibi yaranmak için dizlerine sıçramaya çalışan mahlûk!. arkadaşının odasında kaldı. Kendisini eniştesi çağırıyordu. yarın sizinle de konuşmak lâzım geliyor.. tercüme edecek havadis aradı. yılıştı.— Onun gibi birşey. hesap soraü oğul. j Đşe başlamayacak olursa rahat edemeyeceğine hükmetti. Ah!.. / — Cemil bey.. Ahmed Cemil'in. Birden kendisini bu adamın karşısında küçülmüş. gülmeğe çalışarak Ahmed Şevki efendiye baktı.." başladı.. Birşey söylemeden evvel yutkundu. O vakit Saib sırıttı.. zayıf.. Ahmed Cemil yazı I edasına dönmedi. mütenevvia sütunlarında daima halkın hoşuna giden t düzme fıkrayı biraz da kendisi süsleyerek serbest tercümeyi. şu içeride. baksanıza. Enişte demeğe ancak razı olabildiği bu adamdan bugün emre benzer \ §eyler mi alacak? 1 Vehbi bey matbaanın tahtalarına güya her vakitten ziya-| de bir tasarruf kuvvetiyle basarak çıktı. Sonra anladığı şeyi izah etmek istedi: — Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık benûn için matbaa bitmiştir. kuru çocuğu tokatlamak istedi. Saib'in teces-[i süslerinden emin olmak için kapıyı da kapadı. Burada Ahmed Şevki efendiyi değil kalıbını göreceksiniz. Bu insanlar. — Beni bu akşam beklemesinler. Ahmed Cemil'e daiha ziyade sokuldu: — Artık enişte beyiniz matbaayı size bırakır. Đdare memurunun çehresi boğazı sıkılıyormuş gibi kıpkır-i mızı idi. daha ilk günü gelip de bana bir uşak muamelesi eden herife. . Şevki efendi istediğim şeyleri hazırlayacak.. Ben bu azamet tavrını çekemeyeceğim. kalktı. ni-i hayet daima Amerika'ya isnat olunan garibelerden birşey 1K du. Ahmed Cemil şu dakikada bu kısa.. Vehbi bey bir âmir sıfatı takınmıştı.. nefretten göğsü şişiyordu. Ahmed Cemil gülümsedi. alçalmış gibi gördü. Eniştene herif dediğime istersen hiddet et. yanına gitti. iskemlesine oturarak: — Anlaşıldı! dedi. sonra bütün ci-¦} ğerlerini dolduran hiddet havasını boşaltıyormuşçasma derinden geniş bir soludu. yarın yine burada buluşuruz.! Avrupa gazetelerini açtı. dedi...

tasavvuru istifa ederek matbaayı sizinle beraber idare etmek. mahiyetini tamamen anladı.. Saib muttasıl Ahmed Şevki efendinin etrafında dolaştı. Yalnız sağ elini oynatarak meramını ifade etmeğe çalışıyormuış. l\Đar mı? Ahmed Şevki efendi artık püskürdü: ha — Ne mi olacak? Bak görürsün. Ali Şekib her vakitten ziyade yazdı. hokkasını düzeltti. Yarın sen de matbaada mevkiinin ehemmiyetini anlayınca: «idare memurunu çağır-sanıza. Bu sabah eniştem geldi. ben kendime bir iş buluncaya kadar gelir giderim.. o zamana kadar vücuduna ehemmiyet verilmeyen bu adamın gaybubetinde bir ehemmiyet olacağı hissolunuyordu.. Bugün matbaa halkı Tevfik efendinin hastalığına muttali olduktan sonra herkesin yüzüne bir endişe sayesi düştü.. Ne olacağını Ahmed Cemil tâyin edememişti. çalışmaya hazırlandı.. Bugün Ahmed Şevki efendi saat-jlerce kendisinden bahsetti. dedi. emrini icra etmeli!» dedi. nasıl başlamak lâzım geleceğini zihnen tertip ederek: «Beyin. fakat mat-jbaada birşey olacağından eski çalışma zevkinin zevale uğra-^ yacağmdan o da emin idi. Ahmed Cemil'e nasılsa edindiği birinci nevi sigaradan ikram etti. Ahmed Cemil'in hullya hayatından başlıca ümitlerinden biri bir matbaa sahibi olmak değil mi idi ? O halde işte o ümidin bir tahakkuk mukaddemesi gibi başlayan şu vak'aya karşı bir itminan duymak lâzım gelirken ne için makûs bir tesir duyuyor? Kalbinde hafi fakat vazıh bir his — Daha ne olacağını anlamadan bu kadar telâşa sebep . Đhtiyarın ne olduğunu ondan sordu. zannederim ki bazı tasavvurları var. Vehbi beyin istediği şeylerin ne olduğunu düşünerek.» diye beni yanma getirtecek değil misin? Ahmed Cemil bir daha gülümsedi: . Đkbal kardeşinin ne demek istediğini anladı: — Dün gece söylemiştim zannederim. Đkbal'in verdiği malûmattan meselenin vehametini. tırnağının üstünde çıtlattı..... ' sonra yavaş yavaş defterlerini karıştırdı.. Yemekten sonra Ahmed Cemil annesine bakarak: — Matbaa altüst oluyor. Raci bu fırsattan istifade ederek matbaadaki tevakkuf zamanını yalnız yarım saate hasretti. iiıaaeu Diraz suKun ouidUKtan. hesapları istedi. Đhtiyarın bütün sol tarafıyle dili tutulmuştu. ka-ym enişte matbaayı istediğiniz gibi idare ediniz. Ahmed Cemil bu vak'a üzerine düşünmeyi geceye talik etmiş idi.. Sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin burnundan gözlüğü her vakitten ziyade düştü. Siz. Akşam tjve gittiği zaman eniştesinin gelmeyeceğini haber verdi. / kalemini buldu..— O mütekebbir edaya ben tahammül edemem. «dünyada bir kişi olduktan sonra ı nasıı oısa geçuuiuu:» aıyorau.. Đkbal o gün kayınpederini görmek için gidip gelmişti.

Hattâ eniştesi matbaanın ıslahından. — Ali Şekib ne olacak? dedi. beni buraya bırak. Yalnız bana ait vazifeleri başmuharrirlikle beraber kayınbiraderime bırakacağım. Vehbi bey cevap vermeye hazırlanıyordu. onun vazifesi benim iktidarımın fevkindedir. zannediyor. MAĐ VE SĐTAH 133 ayırmıyordu. Şu dakikada vücudunda güya bütün hüviyeti eziliyor. şu halde bana evvelce yabncı olan matbaa ile bugün aramızda bir karabet hâsıl oluyor demektir. Hüseyin Baha efendinin sükût tavsiye eden bir nazarı nefsini zaptetmesine medar oldu: — Ali Şekib olmayacak olursa gazeteyi idare etmek münı-"kün olamaz. kumlar üstünde Ölmek istiyorum» demek için bir ihtiyaç duyuyordu.Gazete için o kadar muharrire ihtiyaç var mı? Ahmed Cemil saatlerden biri idare ettiği meseleyi şu dakikada tarumar etmek istedi.matbaada şu tebeddülün — ümidin tahakkuku değil — bir inkırazı olduğunu söylüyordu. Eniştesi biraz gülerek yüzüne baktı: —. Đnsanı güya bir mengene içinde sıkıp sıkıp da birisinin ayakları altına ezik.. iki ellerini göğsüne basarak: «Yürüyeme-yeceğim. Ahmed Cemil'in birden rengi değişti. Nihayet Vehbi bey müzakereye bir nazik hatime vermek istedi: — Matbaa ve gazete Hüseyin Baha efendinin idaresinde oldukça ben memuriyetimden istifaya lüzum görmüyorum. şuraya düşmek.. .. vicdanında bir tehaşi ezasıyle hüküm süren hissin muazzip sedasını susturmağa çalıştı. Ahmed Cemil eniştesine karşı hep mümaşat eder oldu. can çekişerek atmak isteyen bu öldürücü şey. gazetenin idaresi bana tevdi edilecek olursa bundan ne için ürkmek lâzım gelsin?» demek istedi. Bir aralık kendi kendisine: — Vehim! Ne için öyle olsun? Her vak'ayı fena şumuliyle telâkki etmek bana mahsus bir bedbinlik mesleği! Halbuki mesele pek sade: Ben bir matbaada bulunuyorum ki idare şekli bana tamamiy-le yabancı. bitik. Ertesi gün matbaada. gazetenin terakkisini teminden bahsettikçe geceleri sofra başında bilardo vukuatı nakleden bu adamın içinde bir tedbir sahibi muhtefi olduğunu anlıyordu. odanın yarı açık duran kapısından Saib'in mütecessis çehresi göründü. Bugün bir vak'a o idareyi eniştemin eline geçiriyor. dedi. sevmek bu muydu?. Hüseyin Baha efendi korkulu bir fırtınadan ehven kurtulmuş olmasından mutmain olarak müzakerenin iptidasından foeri birkaç defalar düşen gözlüğünü düzelttikten sonra iltifata teşekkür etmekle meşgul iken.. Zaten mümaşat olunmayacak bir fikre de tesadüf etmemiş idi. Matbaanın. «Ali Şekib gidecek olursa ben duramam!» demek üzere atılıyordu. Aman yarabbi! Sevmek bu muydu?. eniştesi gelip de Ahmed Şevki efendinin hazırladığı hesap icmalleri üzerine sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin müşareketiyle efkâr mübadelesine başlanılınca.

büyük tac şeklinde örtseydi. onu gözleriyle takip etmiş olmak affedilmeyecek bir töhmet imiş gibi birden sıkılmış. Bu sırada onlar döndüler.. güya çocuk iken her defa gelişinde dediği gibi: «Ne iyi ettiniz de geldiniz!» diyordu. Şimdi Ahmed Cemil daha vazıh görünüyordu. — Artık dönelim... Lâmia o beyaz tül örtüyü açsaydı. o kadar ki vücutlarının sıcaklığı imtizaç etseydi.. Ah. Onu selâmlıyor. Bu yalana sebep ne? Ne için şuracıkta saf13 i MAĐ VE SĐYAH vet ve samimiyetle arkadaşının ellerine yapışarak: «Evet o! demindenberi onun için titrediğimi görmüyor musun. sade şemsiyesini bazan kaldırarak. Şuracıkta bir tesadüf etmiyecek olursa bugün bir daha göremeyeceğini biliyordu. ipek kumaşın üzerinden akan râşe seyyaleleri içinde o vücudun ihtizazını görüyordu. Cürm-ü nıeşhud halinde yakalananlara mahsus bir şaşırma ile Lâmia'nm orada bulunduğunu görmek.. artık aralarında on adımlık bir mesafe kalmış idi. Lâmia başını beyaz bir tül ile örtmüş. Şuracıkta.Gittikçe yaklaşıyorlardı. Ahmed Cemil'in uzun kumral saçlı başını o kıvırcık gür siyah saçların yanma çekseydi. — Şu önde gidenler Lâmia ile ustası değil mi? — Bilmem!.. yanya-na. O cevabı verdikten sonra nedamet etti.. o küçük kırmızı şemsiye! Ne olurdu.. . anlamıyor musun? Ah! Bilsen onu ne kadar seviyorum!... o kadar yalnız ki bütün bu sahra şu akşam baygınlığına şiiriyle onların.. Cevabını verdi. boynundan doladıktan sonra ucunu sol omuzundan arkasına atmıştı... Akşam rüzgârının hafif darbeleriyle çırpman ipek örtüsünün içinde Lâmia'nın çehresini bir bulut altında görüyordu. Lâmia hayret nidasiyle: — Ağabeyim. o körpe hayatı hissediyor. sonra mütebessim gözleriyle Ahmed Cemil'e baktı. gözleriyle bir aşinalık gönderiyor. yolun şu kenarında.. şimdi. ancak onların olsaydı. şurada yalnız bulunsalardı. Ahmed Cemil'in yine gözleri bulanmıştı. sonra o tül şu bir çift baştan mürekkep sevgi levhasını gizleyip o küçücük kırmıza şemsiyede bu gençlik sevdasını sahranın yalnızlığından bile esirgeyerek yakuttan bir .. dedi. belinden aşağıya yanlarını latif bir yuvarlaklıkla tersim ettikten sonra düşüp ayaklarının her hatvesiyle sağa sola nazenin bir raks ile sallanan etekler altında vücu-f dunun hayatını.. omuzlarından yanlarına düşen açık yenler. düşünmeden yalan söylemişti. bir taş parçasının — fakat küçük.> dememişti? Halbuki bu sırrı birisine tevdi etmek ihtiyacı onu âdeta hasta ediyordu.. bazan omuzundan başının arkasına tutarak yürüyordu. ikisine ancak kâfi bir taş parçasının — üzerine otursaydılar.. — Daha erken zannederim. o kadar ki saçları birbirine karışarak siyah ve kumral bir enmuzeç teşkil etseydi. mi ? Arkadaşının sualine: . Elindeki açık kırmızı. Tâ belinde küçük küçük kırmalarla büzülerek sırtında dikişsiz bırakılmış kıvrıklar. öyle ki hemen karşı karşıya gelmiş oldular.

Çocuk başını çevirip Ahmed Cemili görünce korkudan. — Ne oluyorsun.Hüseyin Nazmi hemşiresine yalnız «eve mi?» dedi. dedi. Nedim? dedi. . Lâmia'nın o mütebessim nazarı... iki arkadaş döndüler. sonra küçük kırmızı şemsiyesini bir veda selâmı gibi savurdu. Ahmed Cemil şimdi mesut idi. Bu sabah matbaaya girer girmez Ahmed Cemil. Gece yalnız kaldığı vakit zihninde yalnız iki şey yaşıyordu... Bütün hayatında sevda sekriyle mest kalmak için yalnız o nazar kifayet edecekti. ıstıraptan perişan olmuş çehresinde bir tesliyet ibtisamı ta-yaran etti. Eseriyle Lâmia. Lâmia'yı düşünürken. Derinden bellisiz bir inek sesine muhteriz dem tutan hafif kuş cıvıltıları arasında. eserini.. sabahleyin kendi kendisine: «Evet. şimdi sahrayı esmer bir renk yan şeffaf örtüsüne sarmış tâ ileride afakin sinesinden gecenin sükâın nefesi. Bu gece uykusunun arasında hep o eserle o hayal yaşadı. Çocuk elinde bir sürahi ile merdivenden koşarak çıkıyordu. Kendisini bu gün şu Erenköy seferinden artık bahtiyarlık hissesini almış kıyas etti. bir müddetten beri onun bahsini etmemeğe başlamıştı. ufukların yarı şeffaf tüllerini titreterek uçuşmağa ^aş-lamıştı. Bir ay daha çalışsa arkadaşlarına okuyabilecek bir hale getireceğini zannediyordu. eserine fikrini sevk ettikçe o siyah gözlerin: «Bitirseniz a. bir müddet daha yürüdüler. Bu gece Hüseyin Nazmi. Ben de dinlemek isterdim!» mânasıyle gülümsediğini görüyordu. Fakat yalnız bir an için gözlerine isabet eden bu hande güya oraya bigâneliğini anlamış da firar etmiş gibi silindi. Artık Hüseyin Nazmi'yi döndürmek bile istemedi. kalbinde bir deste saadet çiçekleri gibi inkişaf etmiş idi. ilâve etti: — Đstersen gelecek ay. artık bitirmeliyim!» dedi. Geçtiler. Bu iki emel hedefi bir çift ikiz hemşire gibi hâtırasında öpüşüyordu. en evvel Nedim'e tesadüf etti. kütüphanesini yine altüst ederken bir aralık arkadaşı Ahmed Cemil'e sordu: ^— Senin «eserinin inşad resmi ne vakit icra olunacak? Ahmed Cemil artık eserin ikmalinde bu kadar t||ahhür ettiğinden utanır olmuş. Lâmia «evet!» dedi. Çocuk: — Baba bir şey oluyor. MAJ VE SĐYAH 135 — Ne vakit istersen! dedi.

Ahmed Şevki efendinin yanına geldi. Tekarrüp etti. göğüs geçirdi: — Bilmem amma fena görüyorum. Yazıhanesinin önünde er-bab-ı mesalîhe mahsus küçük penceresinden Ahmed Cemil'i gülerek kendisine mahsus işveli temannasiyle selâmladıktan sonra: — Sahib-i imtiyazın odasına gir! dedi.» dedi. ciğerleri paralanıyor. pek iyi anlayamadım amma ağlarken ağzından dökülen sözlerden dün akşam katanyle gittiğim anladım. «Niçin telâş ediyorsun? Babanın hiçbir şeyi yok. Kendi kendisine: «îri Alman karısının yeni bir tahriki! Bu geceyi içmekle geçirmiş. Nedim de elinde süra-hisiyle kendisini takip ediyordu. Çocuk bir türlü oradan ayrılamıyordu. bir kolu sarkarak kilimin üzerine 136 MAĐ VE SĐYAH düşmüş. hâlâ içmekten vaz geçmiyor. Ahmed Cemil Raci'nin sızmış olduğunu. hiçbir şey işitmiyordu. hareketsia yatıyor. şimdi sızıyor* dedi. Ahnled Cemil şu vak'amn ne olduğunu anlıyor.. Hüseyin Baha efendinin kanepesine yüz üstü yatmış. gözlerini . Gördüğü manzaranın mahiyetini derhal anlayamadı. Ahmed Şevki efendi dedi ki: — Nasıl öksürüyor.. Bu sırada içeriden boğuk.bu adamın üzerine dikti. ciğerleri sökecek bir öksürük işitildi. dedi. eğilerek: «Birader!.zavallılığına küçücük kalbinin kan ağladığı . öyle oturdu kaldı.. güya Ahmed Cemil babasının ıstırabını giderecek bir tabip imiş gibi ondan kendisine kuvvet verecek bir cevap bekliyordu... Karı bırakıp gitmiş. Raci cevap vermiyor.. Elinde bırakamadığı sürahisiyle gitti babasının karşısında bir iskemlenin kenarına ilişti. . yalnız ara sıra içinden gelen bir hıçkırıkla vücudu sarsılıyordu... Biçare çocuk!. Đdare memuru da küçük penceresinde onu bekliyordu. îdare memuru başını saladı.Ahmed Cemil yukarıya çıktığı vakit matbaada Ahmed Şevki efendiden başka kimse yoktu. şu gördüğü neticeden ona tekaddüm etmiş olması lâzım gelen vak'ala-n icat ediyordu. Ne oluyorsun?» dedi. işitiyor musun? Sen gelmeden evvel böyle saatlerce öksürdü. Bu da Sirkeci'de ölünceye kadar içmiş. kimbilir nerelerde düşüp kalktıktan sonra sabahleyin yine içmiş. bir cevap alamayacağını anladıktan sonra Nedim'e döndü. Nedim hâlâ yaşlı gözleriyle bakıyor. Raci. Babası ağlarken Nedim'in halini görseydin. refikinin sualine hacet bırakmadan bildiğini anlattı: — Ben geldiğim zaman orada uluya uluya ağlıyordu. Ahmed Cemil doğru oraya girdi.

Ahmed Cemil. Öne de camekânlar yerleştirilerek aralarında zarif maun iki kanatlı bir kapı bırakılsın da bakınız dükkân kendisini nasıl gösterir. Şimdi Ali Şekib'e ne diyecek? Şu teşebbüse mümanaat mı edecek? Hakikatta arkadaşı fena bir iş yapmış olmuyor.. biraz da esnaflık edeyim. Ali Şekib gülerek cevap verdi: — Kâğıtçı dükkânı. Sabahları bana uğrar da birer kahve içersek sana esnaflığın meziyetlerini izalb ederim. Arkadaşının ikide birde elinde iki üç lira ile Emniyet sandığına gittiğini de bilirdi. Biraz sonra Saib'le göründüler. dolaplar konsun. Saib ellerini uğuşturarak Ali Şekib'in bir aksi sedası gibi tekrar etti: — Kâğıtçı dükkânı. Ali Şekib o vakit Ahmed Cemil'e baktı: — Yazıcılıktan usandım. Raci'yi alacak. bu adamın nasıl bir hata ile hayatının mahvına sebep olduğunu düşündükçe derin bir merhamet hissi duyuyordu. siyasî baş makaleyi bitirdikten sonra sıhhate dair bir bend yazmaktan yahut iktisada ait bir meseleyi kurcalamaktan içtinap etmeyen bu adam şimdi mektep çocuMarma kurşun kalem be- . kalbi sefalet hayatı içinde yuvarlanan oğluna götür. Bugün Raci'ye her vakitten ziyade acıyor. Dudaklarını açan geniş bir hande ile Saib'i dinliyordu. — Bir kere duvarlar kâğıtlarısın..em yetiştirmek istiyorum. Her gün binlerce adamları esnetmekten başka bir şeye hizmet etmeyecek altı sütun yazı yetiştirmek için kafa patlatmaktansa dükkânımın köşesinde müşteri bekleyerek biraz da başka yazıcılara kâğıt kaf.. Ahmed Şevki efendi küçük penceresinden başını uzattı: — Ne dükkânı?. Onun gibi iştihar emelleri olmayan bir adam için dükkâncılık herhalde yazıcılıktan iyi değil midir? Esasen Ali Şekib'i pek musip bulmakla beraber bu meselede kendisine bir töhmet hissesi tefrik ediyor. bir tabibin zeki ve mütekayyit tedavisiyle onun hissiyaMAĐ VE SĐYAH 13T tını örten bütün levs agşiyesini yavaş yavaş kaldıracak. Ali Şekib'in her vakitten ziyade neşesi vardı. Küçük bir kamus gibi her şeyden behre sahibi olan.» diyecekti. Ali Şekib'in bu karan nasıl esbap ile ittihaz ettiğini anlamakta teahhur etmedi.Aihmed Cemil zaten o hayatın şu neticeyi tevlit edeceğini pek iyi bilirdi. onların altından saf bir kalb çıkardıktan sonra: — Đşte bu temiz. Dudaklarının arasından «yazık!» dedi. .. Mümkün olsaydı. eniştesinin sebebine meslekin tebdiline lüzum gören bu adama karşı kendisi için bir mahcubiyet duyuyordu.. Matbaanın aşağı katında Ali Şekib'in iri sesi işitildi.

138 MAÎ VE SĐYAH ğendirmeğe. — Dükkân tutuldu bile!.. Gü.. Ona mukabil benim dükkânımda. idare memuruna dedi ki: — Aman Ahmed Şevki efendi.. o bin »çeşit tuhaflıklar. Gördün mü... Arkadaşını gülerek dinliyordu.. ben onları çocuklarım gibi seveceğim. Ali Şekib'in birden aklına bir şey geldi.. bizim müvezziye tenbi'h etseniz de onu arasa. sabahleyin dükkânıma girdiğim zaman onları küçük fakat yüreğimden kopan bir tebessümle selâmlayacağım. Sahib-i imtiyazın keyifli zamanını bulacağım da bir lira koparacağım diye düşünerek bir âlet gibi yazı yazmaktan usandım! Ahmed Şevki efendi sade dinliyordu. Camekâmn içinde tozlanmış bir par-ra çantasını elime alıp okşıyarak sileceğim... cüzdanlar. ne güzel şeyler olacak: Zarif billur hokkalar. denildiği vakit sanki ne oluyor?. Hemen. resim örnekleri göstermeğe mi çalışacak?.. renkli mektupluk kâğıtlar. bir aralık Ahmed Cemil'e bakarak: — Hakkı var! dedi. Sonra bir alay mini mini müşterilerimi idare edebilmek için bunalacağım. Ali Şekib Ahmed Şevki efendinin reyini kazandıktan sonra büsbütün cesaret buldu: — öyle değil mi? Hiç olmazsa dükkânımda satacağım şeyler benim malımdır. Kazanacağım şey yine benimdir. Amma dükkâncılıkta: «Ali Şekib'in dün güzel bir makalesi vardı.. — işe ne vakit başlanıyor?... Artık mürekkep kokusundan tiksinmeğe başladım. kalemler.. Gördünüz mü saadeti?. Kendi kendisine — Keşke benim .» denmiyecekmiş. hayatı? Ahmed Cemil Ali Şekib'in bu kadar neşatına karşı muhalif davranmak istemedi. değil mi? dedi... Ahmed Şevki efendi taahhütlü mektubun ne için böyle takayyüde mazhar olduğunu Saib'in karşıdan parmaklarıyle para sayıyormuş gibi işaretinden anladı. Ali Şekib Ahmed Şevki efendiye döndü: — Artık benim dükkân varken başka yerden alış veriş edilmez.. benim o süslü yazımla tutulmuş lâtif defterciklerim olacak. Hayatımda birinci defa olarak ciddî bir şey yapmak istiyorum. — Alay mı? Hiç öyle değil... onlarla ufak ufak alacak hesaplar açacağım. ötede canı sıkılmış gibi duran işlemeli sedef bir kâğıt bıçağının yerini değiştireceğim. Dükkânım dedikçe duyduğum zevki bilseniz! Bir dükkâna malik olmak!.\ lerek Ali Şekib'e: — Alay ediyorsun! dedi. bana bir iki güne kadar MAĐVESĐYAH 139 •eniştemden taahhütlü bir mektup gelecek.

Hüseyin Baha efendi gazeteyi bana bırakır. Daha sonra Vehbi bey: «Bir de o sarhoşun matbaada ne işi var?. kendisine bir aylık veririz. dedi. gazetenin başında da bir alay haşerat! O Hüseyin Baha efendinin sahib-i imtiyazlığından başka bir şeyini göremiyorum..» cevabını verdi. bir aralık lakırdısının arasında: «Eğer pek zahmet çekecekseniz bana Osman Tayyar isminde bir muharrir müracaat etti. Raci'leri süpürürüz. Ahmed Cemil ihtiyat ederek: «Bir kere böyle tecrübe edelim de. bir âmir karşısında gibi münkad vazıyle dinliyordu. onu alırız» dedi. Matbaanın şu halinden hiç de memnun değilim.de böyle bir eniştem olsaydı! dedi.. Ahmed Cemil henüz beş dakika içinde canını sıkmaya başlayan bu müzakerenin bir an evvel bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu: — O biçare matbaadan çıkarılacak olursa sokaklarda sürünür. ara sıra kocasına perişan bir mâna ile güya istirham ederek buMAĐ VE SĐYAH 141 140 MAĐ VE SĐYAH kan Đkbal'in yanında. Ahmed Cemil. para babamın. Peder nasıl olmuş da bütün sermayesini bir gazetenin istifadesine feda etmiş anlamıyorum. değil mi? Saib'in takdire mazhar oluşuna Ahmed Cemil gülümseyerek yalnız: — Evet. Küçük odada Vehbi bey musahabe mukaddemesi olarak Ali Şekib'in matbaadan çekilmek üzere olmasından bahsetti. Ona beyhude aylık verip duracak mıyız?» dedi.. siz Said'le Saib üç kişi gazeteyi pek âlâ idare edersiniz. . Veîıbi bey söyledikçe hiddetleniyor. — Ben matbaanın idare tarzını büsbütün değiştirmek istiyorum. Matbaada gazeteden başka bir şey yok. Bu gece yemekten sonra Vehbi bey Ahmed Cemil'e mat-baya dair görüşülmek için hemen yukarıya çıkmasını rica etti. beğendiği yerde yesin.. çalışkan bir çocuğa benziyor.. Ahmed Cemil'in gazeteyi hemen yalnızca idare etmekten ziyadece zahmet çekeceğine teessüf ediyor gibi göründü. Eniştesi fikrini büsbütün izah etti. Bu Osman Tayyar «Mir'at-ı Şuûn» dan istiskale uğrayarak mevkiini Ahmed Cemil'e terketmiş olan adamdı. sonra neticede bir istifade olursa yarı yarıya taksim... dedi.. Saib müstait. matbaa onun. Matbaada beyhude para alanları: Şekib'leri. Vehbi bey omuzlarını silkti: — Eğer her sokakta sürünecek olanı matbaaya almak lâ-zum gelirse.

bir sürü mürettip var. bütün devair evrakını iltizam ediyor. bir müddet için tatlı bir mestlik içinde sardıktan sonra birdenbire fena bir iz bırakarak geçiyordu. ikbal daha ziyade duramadı. öyle mi ? .. Ahmed Cemil Đkbal'e bakıyordu. bu kaba latifenin kardeşinin «zerindeki acılığına şahit olmamak için kalktı. matbaayı ne için yalnız bir gazeteye hasretmen" ?" Kitap basamaz mıyız? Ahmed Cemil: — Matbaanın harf mevcudu kâfi değil T dedi. Vehbi bey asıl maksud olan noktaya geldiğini göstermek isteyerek: — Tamam! dedi — Sade harf değil. Vehbi bey canını sıkan bir şeyle meşgul imiş gibi ayağa kalktı. Vehbi bey şimdi tasavvurlarını izah ediyor. «Para olsa matbaayı bir altın madeni haline getirmek işten bile değil!» Da'ha sonra: — ihtiyardan beş para koparmak mümkün değil ki. matbaayı büyütüyor. Mümkün değil eniştesinin hülyalarına iştirak edemiyor. Ne olurdu? iki üç yüz liran olaydı da matbaaya atıvereydin. para kazanmak ne demek olduğunu o zaman anlarız. şüphesiz o akşam biraz ziyadece kaçan Fertek düzinin neş'esiyle gülerek: — Sen de züğürt herifin birisin. çıktı. hattâ bir de taş makinesi ister.— Matbaaya gelince. o vakit matbaa hakikaten bir matbaa olur. dedi. Bu akşam eniştesinin sesi kulaklarında daima tekerrür etti: — iki üç yüz lira. Demek bütün hayatının emelleri hemen tahakkuk ediver-mek için yalnız şu iki üç yüz lira kifayet ediyor. dedi. Bütün bu hülyalar Ahmed Cemil'in dimağını uyuşturuyor. makineleri petrolla işletiyor. kolu bağlı oturuyorlar. matbaada şubeler açıyor. ikbal kardeşinin nazarına tesadüf etmemek için gözlerini indirmişti.. Halbuki kendi kendisine. karşısında türlü tafsilât ile icat ettiği o ümit âlemine müvazişkâr bir nazarla bakamıyordu.. «Bu söylenilen şeyler doğru değil mi? Ben onun dediği gibi züğürt bir herif olmasam da bugün iki yüz lirayı matbaaya atabilsem bütün bu şeyler vücude gelmeyecek mi? diyordu... bir* kitaphane. liralarla oynuyor. bir mücellithane vücude getiriyordu.. Vehbi bey Ahmed Cemil'in önüne geldi.

. bu adam hakkında henüz hüküm vermemiş. tebrik etti.» diyerek arkadaşına resimli kartlar. demek ondan sonra Hüseyin Baha efendi ile görüşülmüş. Vehbi beyin ilk sözü: —-işi bitirdik! oldu. Bir aralık nahiye müdürü olan eniştesinden bahsetti: — Đmdadıma yetişmeseydi bu dükkân zor açılırdı... Şu halde bu yazıhaneyi siz alırsınız.. renk renk mektup kâğıtları gösteriyordu. O vakit Aflı-med Cemil daima açık bir tesliyet menbaa olan arkadaşının elini sıktı. matbaadan çıktı. eniştesiniz geldi. karar verilmişti. O yazıhanenin başına geçmekle bir vakit kendisine muavenet elini uzatmış' olan bir adamın hakkına taarruz etmiş olacak zannetti.. Önce eniştesinin söylediklerini sadece bir musahabe gibi dinlemişti. dolapların. ona fena yahut iyi sıfatlarından birini takamamıştı. henüz yerleştirilmemiş paketlerin arasında bahtiyar gördükçe sevinç duyarak oturdu. deste deste kâğıt yığınlarının. Ali Şekib henüz bir gün evvelden beri yerleştiği dükkânının önünde mes'ut bir haz ile tebessüm ediyordu. onu yeni maun camekânlarm. fakat şimdi bu yazıhaneye temellük etmek fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu.Bir gün Ahmed Cemil Said'le tashihlere bakarken Saib yavaşça yanına sokuldu: — Hüseyin Baha efendi kâğıtlarını topluyor. şimdi sizi istiyor. Nereye gideceğini tâyin etmeksizin yürürken bir sesin: — Eski arkadaşlara iltifat yok mu? dediğini işitti. değil mi? Ahmed Gemilin gözleri Hüseyin Baha efendinin kapaklı yüksek yazıhanesine gitti. hileli para çantaları. tuhaf çakılar. ben teklif eder etmez kabul etti. Ali Şekib hep dükkânından bahsediyor. Bir vakit ekmek bulmak için âtifetine müracaat ettiği bu adamın bugün şu matbaadan vedaını görmemek için bir bahane icat etti. dedi. Ali Şekib büyük keman şeklinde jelatin kaplı zarif bir takvimi göstermekle meşgul iken dükkânın kapısından Saib'in başı göründü: •—¦ Cemil bey! Deminden beri sizi arıyorum. 142 MAĐ VE SĐYAH Ahmed Cemil de kendi eniştesini düşündü. Ahmed Cemil eniştesini Hüseyin Baha efendinin henüz tahliye ettiği yazıhanenin başında buldu. «Bak ne cici şeyler buldum. O da zaten gazete gailesinden kurtulmak için bir fırsat gözetiyormuş. Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazıhanesinin önünde oturmuş görmek isterdi. Ahmed Cemil dondu kaldı. dedi.

. Đşte kayışlar birer uzun yılan gibi matbaayı . mütalâalarının nihayetine şu cümleyi koydu: — Yine sen bilirsin. Ahmed Cemil o geceden beri dimağında darbe vurmaktan hâli kalmayan para bulmak ihtimalinin tahakkuku ümidini işitince kıpkırmızı oldu. Bu cihet zaten geçen akşam karar altına alınmamış mıydı? Matbaaya gelince Ahmed Şevki efendi biraz tuhaf adam amma oldukça becerikli birisine benziyor.Eniştesine cevap vermedi.. MAĐVESĐYAH 143 bunlar hakkında tam bir vukuf ile tafsilât veriyordu: «Matbaanın hasılatının ayda meselâ yirmi. fiilen bir hak sahibi olmak ümidine karşı içi titriyordu. sahih!. Vehbi bey şimdi gazetenin. Ahmed Cemil de bu matbaa meselesi yeni bir düşünceye silsilesi tevlit etmiş oldu... onun hayaliyle mestoluyordu.. Öyle değil mi? Eve malik olmaktan ziyade bir mesleke malik olmak lâzımgelir. bunda bana müteallik hiç bip şey yok. Gazeteyi Ahmed Cemil ile Said ve Saib pek âlâ idare edebilirlerdi. o paranın bir ev için nemasını hapsetmekten ise şu suretle istifade vesilesi ittihaz ederek. türlü tarikler ve vasıtalar gösteriyor. nevakısmı ikmale gelince: Vehbi bey birden tahattur ediyormuşçasma: — Ha!. matbaanın idare şekilleri hakkında tasavvurlarını izah ediyordu.. Vehbi beyin mantık istidlallerinin sonun yoktu.» diyordu... bir petrol muharrikinin çarhı kayış kolanlara takılınca ayaklarının altında şu bina bir fabrikanın hayat gulgulesiyle gürleyecek.. Ahmed Cemil'in nezareti altında işin içinden çıkabilir zannolunur. bu ümide 'husul bulamayacak nazariyle bakmakta iken işte şimdi gözünün önünde bir çare belirmişti. Matbaanın.. Vehbi bey devam etmek için bir istifsar kelimesine mun-tazırdı: — Ne yolda? dedi.. O zaman eniştesi paranın tedariki çaresini izah etti. kendisine bir meslek temin etmiş olacaktı. edilerek istikraz olunacak paranın tesviyesine tahsis olunur.. yerde cihana dağılmak için muntazır serilen kâğıtlarınızı şimdi küçük bir mürettip yamağı gelip toplayacak. fikrinizin uçuşlarını takip edemeyerek garip ivicaclarla sanki ıstırabından kâh kıvranarak. kaleminizden akıp taşan o şeyleri şuracığa halının üzerine döküvermek henüz beş dakika evvel sizin dimağınızdan doğan. kâh sürünerek uzanıp giden yazılarınız. yirmi beş lira tefrik. Şu halde Ahmed Cemil de matbaaya kısmen mutasarrıf olarak. dedi. Şu dakikada bir karar verse matbaaya bir taş makinesi ilâve edebilecek.. rehinden bahsediyor. yanıbaşınız-da ellerinin tarakası duyulan mürettiplere gidecek.. Matbaada maddeten. bey'i bilvefadan. şu ceviz yazıhanenin . Istiglâlden. Đşte muharrik bir canavar gibi homurdanmağa başlıyor. Sü-leymaniye'deki evden dem vurdu. Para tedariki için bir çare buldum amma bilmem arzu eder misin?. daha sonra makinenin safhasına iki kanatlarını açmış bir yaprak. bir saat sonra bu uzun kâğıtlar birer madenî sütuna tebeddül edecek. Ah! ayaklarınızın altında bir irfan burkanı gibi gürleye gürleye dönen o makinelerin çelikten zemzemesiyle kulaklarınız uyuşarak. O gürültüyü şimdi kulakları işitiyor.başında yazı yazmak.

cihanın uçsuz. Demek bu rüyayı hemen şimdi hakikate tebdil edebilmek için elinde bir çare var. Bir şeyden daJha korkuyordu. Đkimizin re'yine havale etti.... sonsuz genişliği içinde hissesine isabet eden Süleymaniye'deki o bir avuç toprağı. Ne zaman istersen eline geçecek bir sermayeyi kullanmaktan ne için korkuyorsun?.. bakınız. oğlunun bir hevesi uğruna tehlikeye konulmak için mi bütün hayatının mesaî bahası olarak edinmişti? Haydi kendisine ait olan hisse için onu alet olarak kullansın.. Ahmed Cemil ancak ay^lacaklan zaman sormağa cesaret Iraldu: «îkbal ne cevap verdi?» dedi. yüzbinlerce beyaz kâğıtların delice uçuşu hüküm sürüyordu. parça parça öteye beriye serpecek. makinenin. üstüvanelerin üzerinden. Parayı bir kumar masasına mı Ttoyacaksm?. Hayatında. ondan ürkü-yordu.. Eniştesi omuzlarını silk-ti. kardeşine bu tasavvuru nasıl açmalı? Bundan beklenen menfaati onlara anlatabilmek için ne yapmalı? Ahmed Cemil henüz bu tereddütler içinde bir karar verebilmek için cesaret bulamamakta idi ki ertesi gün akşam üzeri eniştesi matbaaya geldiği vakit iki lâkırdı arasında: «Dün Đkbal'e ev meselesini açtım!» dedi.. daha metin bir ses — başka bir lisan ile kuvvet vermeğe çalışıyordu: «Ne için tehlike olsun?. bir rüzgâr bütün bu 144 MAĐ VE SĐYAH irfan mahlûklarını dünyanın her tarafına atacak... O para ile alacağın her vakit para değil midir?. o siyah devin karnından. sonra: «Ben ne karışırım. diyor. Đkbal'in hakkına ne salâhiyetle tasarruf «decek. kanatlarını gererek. Sonra yine matbaanın günlük işlerine geçti. «Onun ne hükmü var?» demek istedi.» Evet. Zavallı babası onu terhin edilmek. annesine... Onu emellerinin bir oyuncağı gibi istimal edebilir miydi? Terhin! Bu kelimede bir soğukluk buluyor. Ahmed Cemil'in şimdi kulaklarında makinelerin tarraka-sı.baştan aşağı sarsıyor. abasından kayarak akarak. bunlar sizin işte şu iki parmağınızla arasında sıkarak fikir yaratmağa mecbur ettiğiniz şakalarınızın içinden fırlamış. çelik dişlerin. ne için korkuyor?.. gözlerinin içinde binlerce. onu ne sebeple tehlikeye atacak? Hülyasını dolduran makinelerin tarakası arasında zayıf Mr vicdan sadası Ahmed Cemil'i o tasavvurdan irkilmeğe davet ederken diğer bir ses — daha vazıh. beyazlıklar peyda oluyor. bükülerek bir alay beyaz kuşlar. çırpınarak uçuşuyor.» dedi. Fakat o mini mini ev. MAĐ VE SĐYAH 145 .. canlanmış şeyler....

Bugünden sonra bu tasavvura ait vukuatın cereyanını idare edebilmek için Ahmed Cemil imkân bulamadı, belki tatlı bir hülyanın şu tahakkuku vasıtasını reddetmek için mukavemet sarfından kendisini alıkoyan bir sebep vardı. Eniştesi iki gün matbaaya bir yabancı ile geldi. Üç kişi, daha doğrusu Ahmed Cemil iştirak etmeyerek, ikisinin arasında güya mukarrer bir işin teferruatına dair müzakere cereyan etti, o akşam evde bahis tazelendi. Sabiha hanımla Đkbal ses çıkarmıyorlardı, hattâ oğlunun istikbalini bu tasavvurun ta-hakkukuyle kaim zanneden bir annenin sükûtunda bir tehviç emaresi bi'le farkolunuyordu. Senetler yapıldı, mahkemelere gidildi, yine o sırada işini tatil eden bir karşı matbaasının müzayedesinden bahsolundu. Şimdi Ahmed Cemil sanki bir dalganın üzerinde düşünmeğe meydan bulmayarak yuvarlanıyordu. Eniştesinin bin türlü zorlukları yenen faaliyeti bir hafta içinde Ahmed Cemil'in ayakları altına petrol muharrikiyle litografya makinesini yerleştirdi. Ahmed Cemil o gün makineler dairesinden çıkmak istemiyordu. Ahmed Şevki efendi şişkin göbeğiyle, Saib kuru kısa vucudiyle, Said yüzünü gözünü örten kırkılmış sakalıyle, enişte ve kayının şu küçük bayramına iştirak ettiler; hattâ hiç kimseye karşı kin taşımak elinden gelmeyen Ali Şekib bile bir çeyrek kadar dükkânının cam kapılarını kapayarak matbaanın makinelerini temaşaya geldi. Bu günden sonra Ahmed Cemil kendisini bahtiyar bulmağa başladı. Matbaanın idaresi hemen bütün kendisine inhisar etmiş gibiydi. Gazeteyi istediği gibi yazıyor, yazdırıyordu. Eniştesi hergün sabah akşam uğrayarak Ahmed Şevki efendiyle bir çeyrek içinde işini bitiriyor, Ahmed Cemil'in odasında kanepeye yaslanarak bir sigara tellendirdikten sonra gidiyordu. Yeni makinelerin şerefine matbaa temizlendi, harfler ve edevat ikmal ve ıslah edildi, mürettiplerle, müstahdemlere talimat verildi, matbaayı işgal edecek işler bulundu; Ahmed Cemil artık bütün vakitlerini matbaaya hasredebilmek için eniştesinin tavsiyesine uyarak derslerini hattâ yavaş yavaş muhabbet etmeğe başladığı Muzaffer beyi terketti. Akşamları evMai ve Siyah — F. 10 146 MAI VE SĐYAH de sofra başında eniştesiyle bir yeni bahis zemini tedarik edilmiş oldu, artık daima matbaadan bahsonunuyordu. Şu halde Ahmed Cemil artık tamamiyle bahtiyar idi, yalnız bir endişesi vardı: Eserini bitirmek. Onu bitirdikten sonra asıl hayatının mes'ud bir devresinin ilk saati çalmış olacaktı. Geceleri üç arkadaş sıra ile matbaada kalırlar, Ahmed Cemil eserini takip etmek için ekseriyet üzere matbaada kaldığı geceleri intihap ederdi. Hüseyin Nazmi'ye vaadettiği gibi bir ay zarfında bitirmek mümkün olamamıştı; şimdi matbaa, terkettiği derslerinden, uykusundan, yemek zamanlarından iktisat olunmuş saatlerini zaptediyordu. Eseri için her türlü yorgunluktan âzâde bir

fikre muhtaç iken ceplerinde sürüklene sürüklene yıpranmış müsveddelerini matbaada geceleri yalnızlık haşyetinin kalbinden akıttığı korku karışıklıkları içinde yazıhanesinin üzerine serince bir müddet yorgun, artık çalışmaktan âciz fikrini düşünmeye sevkedemez; çok işlemekten yorulmuş, hastalanmış başmı mariz bir çocuk gibi iki ellerinin içine alarak şişesi iyi silinmemiş lâmbanın donuk ziyası altında bulanık gözlerinin önünde sislere boğulan müsveddelerine bakarak düşünmeye, güya incimat etmiş gibi başının içinde bir taş sıkletiyle duran beyninden birşey çıkarmaya çalışırdı. Şimdi artık eserini yorulup da bitirmek isteyenlere mahsus bir ihmal ile, evvelce müşkülpesentliğinden kurtulamayan müsamahalarla dolduruyor; ona bir an evvel «son» kelimesini çektikten sonra arkadaşlarına okumak sonra da Lâmia'ya: «Đster misiniz? Bu eserin sahibini zevciniz olarak kabul etmek ister misiniz?» demek için acele ediyordu. #*# Matbaada artık her şey bir ittırat içinde cereyan ediyordu. Hattâ para bile kazanılıyor, Ahmed Cemil'in akdettiği istikraza karşılık olarak birinci taksit olmak üzere, yirmi beş lira tefrik edildikten sonra Vehbi bey kayın biraderini para düşüncesinden kurtaracak kadar merhamet ve tedbir gösteriyordu. Şimdi Ahmed Cemil ev masrafından büsbütün elini •çekmişti, enişteyle aralarında mümkün olabildiği kadar bir samimiyet teessüs ediyor, âdeta bu adam hakkında arasıra muhabbete benzer hisler duyuyordu. Artık endişe edecek bir sebep göremiyordu. Bütün emellerinin husulüne bir iki hatve kalmıştı: eseriyle, aşkı... Nihayet bir gün sabahleyin, bir zafer haberiyle «Genci-ne-i Edep» idaresine gitti, arkadaşını buldu. «Eser bitti, davete muntazırım!» dedi. O vakit iki arkadaş ziyafetin muhtelif cihetlerini düşündüler. Kimleri davet etmek lâzım geleceğini müzakere ettiler. Hüseyin Nazmi diyordu ki: — Ne lüzum var? O kadar kalabalık içinde gürültüden başka birşey hâsıl olmaz. Altı kişi yetişmiyor mu?... Đki de biz, sekiz kişi oluyoruz; işte sana güzel bir sofra, dolgun bir dinleyici grubu... Hüseyin Nazmi bir yandan arkadaşını ikna ettikçe bir cihetten de önündeki kâğıda kurşun kalemiyle bir takım isimler yazıyordu, sonra bu isimleri elediler, uzun uzun münakaşalardan sonra beş kişi için ittihat hâsıl olabildi, Hüseyin Nazmi «Altıncısı?... altıncısı?» diyordu. Ahmed Cemil: — Raci! dedi. — Raci mi? Onu ne yapacaksın? Ahmed Cemil kızardı; faka/t Raci'inin bütün betbahtlığry-îe, biçareliğiyle beraber kendi dehasının şu muzafferiyetine de şahit olması için mukavemet mülemeyen bir arzusu vardı, yalnız: — O da bulunsun! dedi. O gece Erenköyü'nde misafirler toplanıp da Hüseyin Nazmi bir aralık «Efendiler sofraya...» dediği zaman Ahmed Cemil'in kalbi bir sahnede ilk defa olarak görünen bir sanatkâr helecanım

duydu. Arkadaşıyle eserin açılış törenini yemek sonuna bırakmaya karar vermişlerdi. Hüseyin Nazmi bir açık hita-besiyle arkadaşının mesleğini, yeniliğini izah edecekti, «Evvelce izahat verilmeksizin eserinin anlaşılamayacağından emin ol!...» diyordu. «Gencine-i Edeb» Hüseyin Nazmi'nin isnrni bütün edebf-yat erbabına tanıtmış, o isme matbuat âleminde bir ehemmiyet izafe etmiş idi. Hüseyin Nazmi edebiyat-ı garbiye ile iştigal neticesi olarak şiirde yepyeni bir tarzın ihemen mucidi gibi idi; fakat edasının tazeliğinde, fikrinde ve lisanında o derece itidal ve sükûn gösterir; en büyük cür'etleri o kadar nazik ve munis bir kisve altında örter idi ki gençlerin en güzide pişva-larmdan mâdudiyeti, nazenin-i şiir dört asırlık «Haftan berduş» görmedikçe tanımak istemeyenlerin bile takdir-i şerefimden 'hisse almasına mâni olamamış idi. Ahmed Cemil bütün dehasının inkişaf kabiliyetini hapse-de ede bir an içinde iştihar perisini ayakları altına atnıak maksadına hizmet ederken, o meydana çıkmak isteyen teessüratı neşidelerini daima serbest bırakmış idi. «Gencine-i Edeb» her hafta ilk sahifesinde Hüseyin Naz-mi'nin bir manzumesiyle çıktığı için müvezzilerin bilhassa yüzlerini güldüren resaili mevkute arasında birincilik payesini bulmuş idi. Onun için bu gece Hüseyin Nazmi'nin edebî sahabeti altında Ahmed Cemil'in eserinin inşadı rasimesine davet edilenler pek muhtelif sınıflara mensup oldukları halde, Erenköyü'n-deki köşkün yemek odasında sofra etrafında içtima etmiş idiler. Üstatlardan birinin «sû besû» redifli meşhur bir gazeline söylenen yüzlerce nazirelerin içinde ferdaniyet kazanmış olmakla bir şeref kazanmış olan Đlhami efendi — kırmızıya meyyal sarı, cebinde taşıdığı bağadan küçük tarakla daima, hattâ lâkırdı arasında, tarana tarana yanaklarından gözleri okşayan bir intizam ile inen sakalıyle; galiba mevzun söz söylemeye itiyadının eseri olarak ahenkli besteli bir su'ud ve hudut ile teganni edercesine söylediği sözler refakat eden eliyle — bir genç şair için iştihar teessüsü rasimesine şeref ilâve etmekten çekinmemiş idi. Hattâ bütün dostları için velâdet ve vefat tarihleri dağıtmakla meşhur olan, bilmem hangi sene bir ceridede neşrolunan «Reb'iyye» sini «Nef'iyane» buldukları için «Nef'i-i devran» namiyle tanılan, fesini daima ensesine doğru taşımakla, pantalonunun paçalarını en kuru havalarda bile kıvırmakla me'luf Süleyman Vahdet efendiden ziyade uysallık duyguları iraesine hulule çalışan Raci'yi dinlemeğe kadar «Pe~ yam-ı Cihan» ceridesinde, Fransanın en ileri cür'et sahibi genç şairlerinden daha ziyade terakki gayreti göstermekle aklında m Al VE SĐYAH / \ ____ 149

hiffete hükmedilmiş olan Mazhar Feridun beyin kavga arayan tecavüzlerine yumuşak bir kulak kabartmaktan hali değildi. Dört sene evvel kırkaltı sahifelik bir şiir mecmuası neşredeli-den beri

kollarıyle şiir okuyanları. Racine'in hâilelerini tecrübe zemini ittihaz ederek. Bir vakitler Corneille'in. kırmış. kollarıy-le. kitaplar taşıyan. Edebiyatta inşad ve takririn. başını eğilterek. Ahmed Cemil bir hayret nidası gibi düşmesi lâzım gelen «Nedir o sürh u sefid» . matbuat âlemi münteşirleri arasında içi canfesli palto'Iarıyle. başlamak zamanına terakkub ediyordu. çiçekli resme müşabih. Ahmed Cemil'in senelerden beri intizar ettiği iştiharın işte ilk sahnesi şurada gözlerinin önüne serilmiş duruyordu. füturu. lisanında en fena bir eser olacağını anladı. dolgun vücudüyle daima koltuğunun altında Fransızca. sesini onların hükmüne ve kuvvetine tatbik edebilmek için uğraşmıştı. kelimelerin üzerine basarak. sanatı inşad ve irada çalışmak için birçok zaman sarfetmişti. o işittiği parçayı okumak için çalışınca. bütün o kaba vücudiyle bu nazik ve rakik şiirin veznini uzatarak. Herald'a yaptırılmış potinleriyle teferrüd eden Fatin Dilâver bey de kendisine edebî bir müsamerede bulunmak fırsatını veren şu ziyafeti kaçırmamış idi. bütün matbaalara uğrayarak bütün edebiyat cidallerine daima mütefekkir adamlara mahsus musîr bir sükût ile iştirak eden. tetkik ederek okumuştu. Bir de Raci'yi «Hilâl-i Seher» manzumesini okurken dinlemişti. biraz rengini sarartan kalbinin ufak helecanıyle. sahte. mini mini odasında bütün sevdiği şairlerin ruhunu tehziz etmişti. bunları baştan başa cehren. Edebiyattan zihnini en ziyade meşgul eden şeylerden biri de inşad tarzı ve kıraat idi. «Ah! bir kere Mounet Sully'yi. bunları daha ziyade anlayacağım» derdi. Daha sonra bu merakı bütün okuduklarına tamim ederek ceh150 MAĐ VE SĐYAH ren inşadı bir âdet hükmüne getirmiş. meftur ve mütehassis bir karar . oymalı. bütün hazık ruhunu incitmiş. Đrat san'atmda en ziyade. mensup olduğu adebiyat âleminde meçhul fikirler uyandırmıştı. müfrit olmaktan korkardı. Sonra kendisi tecrübe edince. Almanca gazeteler. Bu iştigali arasında neler keşfetti: Evvelâ güzel bir eserin fena okuyan bir adam. Garp edebiyatıyle iştigalinde buna dair birçok mütalâalara ve intikadlara tesadüf etmiş. elini yanağına dayayarak. kendisini tanıyanlar arasında Victor Hugo lâkabıyle anılan Ha-* san Lâtif bey — hususiyle Hasan Lâtif bey — o muannid sü-kutiyle inşad rasimesine bir başka vekar ilâvesi için ziyafetken kaçmaya katlanmamış. Ahmed Cemil elleriyle. O vakitten beri kelimelerin sedasına dikkat ederek okumak. O vakit Ahmed Cemil sedirin üzerinde kendisini kaybetmiş. Raci «Nedir o sürh u se-fid? ah! başlıyor mu nehar?» mısraını okurken yumruklarını sıkıyor. kısa boylu. bir mümeyyiz heyetinin karşısına çıkmağa müheyya bir çccuk üzüntüsüyle. Akşamdan beri etrafında cereyan eden muhaverelere nadir kelimelerle iştirak ediyordu. bunlar zihninde tamamen yeni. babasının sayesinde. bir saat evvel bütün varlığını sarsan parçayı bir küme boş lâf gibi tesirden hâli bulmuştu. bazı eserlerin gözle değil kulakla anlaşılmak için daha ziyade münasebeti bulunduğunu öğrenmiş. işlemeli yazısıyle bütün edebî risalelere minimini güzel manzumeler yetiştiren. teessüründen o şiirin musikisine mebhut kalarak güya uyumuştu. Sinirlerini gevşeten. Muallim bu parçayı bütün ruhiyle okumuştu. işte şimdi hepsi orada idiler. o gece zevaline karşı tazammun ettiği ye'si hüsranı ifade etmek için sesde bir sükût. gü-^ lünç. Raci başıyle. kafiyeleri çatlatarak.den sonra «Ah! başlıyor mu nehar?» sualinin ifade ettiği bütün keselânı. birisine hücum etmek istiyormuşçasma gözlerini açıyordu. kırmızı mürekkepli. Bir kere edebiyat hocasından ders esnasında Tezer'in bir parçasını dinlemişti. suratını ekşiterek hicazkâr perdelerinde gazel söyleyenler kadar gülünç bulurdu. Sarah Bernhart'ı işitsem. irad ve kıraatin başka başka şeyler olduğunu. risaleler. her kelimenin kuvvetini. parçalamıştı.Babıâli caddesinden daima telâş ve endişe ile geçen.

. dedi. Onu müteakip bir ümit inciîâsı. Karşısında Hasan Lâtif bey bir saatten beri devam eden sükûtunu takibe evvelkinden ziyade karar verdiğini imâ edercesine yutkundu. biraz lakayt ve laubali durmağa çalışarak dinliyordu. «işte bu dinleyeceğiniz eser oradan toplanmış tohumların şark güneşinde inkişaf etme çiçeklerinden müterekkip bir demettir» dedi. Artık yemek bitmiş. înşa vasıtaları tâbirine kaba bir lâtife ile ilhami efendiyi güldürmeye çalışan Raci'yi dinlemeyerek Hüseyin Nazmi eserin vezinlerinden. Elindeki bıçağıyle bardağına vurdu.. Raci büsbütün serbest kalan çenesini Đlhami efendiye methiyeler dökmeğe hasretmiş idi ki Hüseyin Nazmi: — Arkadaşımın eserini tanıtacak bir iki söz söylemek için misafirlerimin müsaadesini talep ederim. güya küçük bir tefekkür vakfesi... Hüseyin Nazmi hâlâ susmak istemeyen. onu yeni şiirde münferit ve mümtaz bir şahsiyet şeklinde gösterdi. sükûta davet ederim.isterdi.» cümlesiyle hatime verdi. Ah! Bu akşam şu heyetin karşısında onu her vakit okuduğu gibi okuyabilse!. bilmem eserin başlıca hassası yeniliği. eseri anlatabildim mi? fakat eseri en iyi anlatacak olan yine kendisidir. kafiyelerindeiı. «Sükût!. nakısa mıdır. Fatin Dilâver bey bıçağını bardağa daha şiddetle vuruyor. tanıknamış edasıdır. yavaş sesle Hha-mi efendiyi işgale çalışan Raci'nin vaziyetinden meftur olmayarak devam etti. «Yarın sabaha demek sohbet ey hilâl-i seher.. kelimelerinden. Fatin Dilâver bey müsamerenin asıl fatihasını teşkü eden bu söz üzerine çırpındı. mümkün olabildiği kadar görülmemiş. son-fa ufak bir duraklama. Mazhar Feridun bey fevkalâde vukuatta kullandığı tek gözlüğünü sanki daha iyi dinlemek için gözüne yerleştirmeye çalıştı.» Sedanın bir şiir musikarı olduğuna kanaat kesbettiği için eserini yazdıkça daima açık sesle okur. Daha sonra büsbütün Ahmed Cemil'den bahsetti. Hasan Lâtif beyin daima sükût etmek kaidesine mugayir görmeyerek başladığı alkışlar arasında Ahmed Cemil!e: «Şimdi nöbet senin!» mânasıyle tebessüm etti. daha sonra: «bilmem... llhami efendinin kulağına eğilerek iki kahkaha arasında bir mütalâa tevdi eden Raci'ye bakarak: . Ahmed Cemil refikinin şu hitabesine tamamiyle yabancı "bir sâmi sıfatıyle biraz çekinerek. Hüseyin Nazmi ayakta iki ellerini sofraya dayayarak başladı: — Arkadaşım için meziyet midir. Evvelâ şiirin garpta dört satırlık bir tarihini yaptıktan sonra en yeni nazım tarzını biraz izah etti.. bir tesliyet hatimesi. Bizde şiir lisanının farkolunmayarak nasıl garp mahsullerinde müteessir olmağa başladığını Đlhami efendinin müsait bakmağa çalışan gözlerinin önünde izah etti. Mazhar Feridun beyin tek gözlüğü eserin şu hassasına bir tazim selâmı göndermeye mecbur oluyormuş gibi hürmetle gözünden fırlarken Süleyman Vahdet efendinin eğri fesinin arkasında saliana püskülünde ufak bir infial titremesi farkolundu.» diyordu. velhâsıl bütün maddî denebilecek cihetlerinden bahsetti. onun ahengini dinlerdi. eserin ufak bir esas ve fikir tarihini çizdikten sonra arkadaşının bu eserindeki inşa vasıtalarına intikal etti.

fakat Ahmed Cemil'in sesi bazan bulutlarda serinlik ariyan şahinler gibi yükselerek.. sonra iki mısrala o parlak levhayı 'hülya arkasından koşan gençliğe tatbik edivermiş idi.. titreyen sesiyle başladı. Artık neticeyi istidlale başlayan Mazhar Feridun ile Fa^ tin Dilâver ayağa kalktılar. Aihmed Cemil şimdi kimseyi görmüyor. sükût arasında bu küçük hareket herkes için dikkat hükmüne geçti. hayat cidaîleriyle dolu bir gün tasvirinden sonra afaka bulutlar yağıyor. Şimdi eserin sonuna geliyordu. ağır ağır. sonra bir aralık Đlhami efendi eğilerek. elhandan geçtikçe değişiyor. Đptidalarında bu ahenk değişmesinden şaşırtan bir tesir hâsıl oluyor gibiydi. bu muzafferiyetine. Ahmed Cemil biraz kuvvet buldu. güya şu heyetin dimağlarına muattar. sesi çıkmıyor. Đlk önce dinleyenler bu vezin tebeddülünü farketmiyor gibiydiler. Bir aralık karsısında Mazhar Feridun bey pek taze bulduğu bir fikir için «güzel! .> dedi. ara sıra çimenlerin üzerinden akan gece nefesleri gibi feşafişle geçerek. Sakit. diye bağırıyordu.— Eseri. Süleyman Vahdet efendi Hüseyin Nazmi'ye eğildi. fezanın derinliklerinden rüzgârlar kaldırıyordu. Hüseyin Nazini gözleriyle: «haydi!» diyordu. mebhut. Şimdi hayatın cidal silsilesi başlıyordu. arasıra bir dereciğin şırıl-tısiyle rüyalı. eserinin şu saniha . kaşlarım çatarak kulak kabarttı: Süleyman Vahdet efendiye dikkati davet eden bir işaretle baktı. okşayıcı buselerle temas ediyordu. müsteğni bir nüzul ile dökülüyor. bir müddetten beri kendisini kaybeden Raci gayretini toplayarak Đllhami Efendiye bir şey söylemek arzusiyle başını çevirdi. Ahmed Cemil'e sarılacak zannolunurdu. Ahmed Cemil biraz müteessir. sofraya yaklaştı. elindeki kitap kendisine büsbütün yabancı bir müşevveş metin imişçesine her kelimede şaşırmaktan korkarak sesini idare edemiyordu. eseri dinleyelim.» diye bir şey başladı. Bir zaman geldi ki hepsi bir bahar gecesinin çiçek ko-kularıyle dolu nefesi altında rüyaya benzeyen bir âleme dalmış gibiydiler. Henüz ilk beytilerde boğazı kuruyor. elinde parmaklarının hafif bir hareket ile çevirdiği defterine nadir bir bakışla hâtırasına yardım ederek uzun kumral saçları lâmbalardan dökülen ziyalarla tutuşarak. kâh matem yaşları şeklinde sürüklenerek. Ahmed Cemil artık sesini arzusuna göre idareye başlıyordu. kâh bir ıstırap şehiki ile boS1ÎAH . Fatin Dilâver bey tonbul vücuduyle daha zyade sokuldu. kafiyelerin bir musiki parçalarında yer yer tekerrür eden birer münferit savt gibi mütekâmil terennümünden geçip gittikçe bu eserden sekir veren bir şiir havası tabahhur ederek küçük bir bulut şeklinde dinliyenleri sardıktan sonra yüksek bir mmtakaya yükseliyordu. evvelâ ayağa kalkmaya cesaret edemeyerek küçük bir cep defterine tebyiz ettiği eseri sofranın üzerine koydu. muanber bir serinlikle. Şiir evvelâ bir bahar bulutu parçasından serpilen tabahhura müheyya kat-recikler gibi yavaş yavaş.. yavaş yavaş gözlerinden bir sis kalkıyor. kaldılar. Ahmed Cemil eserinin başında bir bahar sabahı levhası tasvir etmiş. haz-zmdan. nagihan bir ümid handesiyle neşveli. yavaşça: «Bilmem hatırınıza geliyor mu? Şeyh Galip merhumun Hüsn-ü aşkında. gazda tıkanarak. sesine bir ifade kabiliyeti geliyordu. Ahmed Cemil ayağa kalktı. bazan yüzercesine hafif hafif dalgalanarak. şimdi nazmın vezni muhtelif esaslardan. Ahmed Cemil iskemlesini çekti. başlamadan evvel heyetin reyini istifsar ediyormuş gibi baktı. „ ^ x X A ti 153". vezinlerin tenevvürlerinden. fakat Hüseyin Nazmi'nin dinlemeğe -vakti yoktu. siması vakit vakit bir teessür sisiyle örtülerek yahut bir neşve ile incilâ ederek devam ediyordu.. arkadaşının.

Fatin Dilâver. Ahmed Cemil o beyaz gölgeyi bir daha görmedi.. artık eserin sonuna ancak bir sahif e kalmış idi. rikkatinden. Yaman eser!. sallanıyor. yanına sokuluyorlar. ellerini sıkıyorlar. küçük bir fasıla bırakarak açılıyordu. sanki o da tebriklere iştirak etmişti.'. şimdi sesi karar perdesini arı-yarak pest sadalarla dolaşıyordu. o günlerin ve gecelerin didinişleri. Süleyman Vahdet efendi de bir takrip Fatin Dilâver beye. sevincinden ağlamak isteyerek ona sarılmak için bitirmesine tekarrüp ediyordu.. Şimdi Mazihar Feridun bey Đlhami efendiye Ahmed Cemil'in eserinden bahsediyor. Racı'nin yavaşça: «bu yolda şeyleri anlamak için galiba frenkçe bilmek lâzım imiş!» mütalâasıyle başlayan nutkunun arasına karışmış idi.. Nagihan gözü bir noktaya teveccüh etti: tâ ötede odanın kapısına. güya kapının bir kanadı yavaşça.uluvviyetine karşı kendisini zaptedemiyor. Hüseyin Nazmi bir müddet arkadaşının dehasından taşan şiir ateşinin buharı gibi yemek odasının havasında dalgalanan mubahase parçalarını serbest bıraktı. fırsat bulabildikçe kapıya bakıyordu. Ahmed Cemil şimdi siyah gecesinin levhasını tasvir ederek semaları şimşekleri tutuşturmakta. demek Lâ-mia deminden beri orada şiirinin şu zaferi karşısında idi. Ahmed Cemil'in etrafını almışlar. Nihayet bütün bahar sabahının şaşaası. bulutlan yıldırımlarla parçalamakta iken. ^^Y-»_> Nef'i-i devran şimdi — demin Hüseyin Nazmi'ye başladığı — cümleyi bitirmek için yaklaşmış. Fakat artık kulaklarını dolduran medhiyelerden ziyade kalbinde o beyaz gölgenin biraz evvel şu kapının arkasında mevcudiyetinden gelen cavidanî bir haz vardı. titriyor. çırpınışları bir enin ile zulmetlere büründü. sofranın üzerinde kalan defterini karıştırıyorlar... sonra «Arzu ederseniz bahçeye çıkalım. Şimdi Hüseyin Nazmi. Mazhar Feridun.. şimdiye kadar kendisini dinleyenlerin üzerinde hâsıl ettiği tesiri ufak bir inşad saka-tiyle izale etmekten korktu. Hasan Lâtif bey saatlerden beri devam eden mütefekkir sükûtunun zübbesi olmak üzere Hüseyin Nazmi'ye uzun uzun fasılalarla: «Yaman eser!.. bellisiz.» nakaratını dinletiyor. Bu fasılanın arasından gözleri beyaz bir gölge farkeder gibi oldu. O vakit bütün vücudu titredi: Lâmia. bayrama sevinen çocuklar gisi gürültü ediyorlardı. Oraya daha ziyade bakamadı. Şimdi kapıda hiçbir hareket yoktu.» dedi. Hasan Lâtif.. henüz bir çocuğa benzeyen bu tombul güzel gence sokularak o aralık bilinemez nasıl bir ' münasebetle hatırına gelen bir farsça beyti tefsirle anlatmaya MAĐ VE SĐYAH 155 . Otururken kapı -evvelkinden daha ziyade açılıyor gibi olmuş. Gözlerini çevirdi.. Şimdiye kadar onu düşünmemiş.. orada bulunabileceğine ihtimal vermeyerek fikrini yalnız eserine hasretmiş idi. Đlhami efendi tebriklere iştirak etmeyi zarafete mugayir addederek Ahmed Cemil'e deminden beri zihninde tasarladığı bir beyti sarfetmek için ikisinin arasından kurtulmaya çalışıyordu Ahmed Cemil gülerek medihlere karşı nefsini silmeğe çalışıyor.

bir şey anlamaksızın dinleyen muhatabından ara sıra alevli nazarlarla cevaba intizar ediyordu. -iSBq ua>fc5 §B} Jiq apuı5>ı o 'uiuuepfBi[i3â ubuea* 9[§a}B o ipttrig fnpnXn rjappmu Jiq fifiaq 'npjOA"i[Bp îfipjJB Jig • -iSbp iqr. tutuklukla. Yemek odasından çıkmaya başladılar. isi». Ahmed Cemil bu mânayı pek iyi anladı. Ahmed Cemil'le en sona kaldı. bu akşam bahtiyarlığına Raci bir katre zehir akıtmıştı.n^ BA*Burranuj Jiq §rq}Tua rpxxir§ n j i§jbj[ BxjB -unug uruBpo ] •npjof^ . acı bir tebessümle: «Ben seni bilirim!» dernek istiyordu. sonra bu esas üzerine muhaverenin uzamasından kaçınarak bahsi değiştirdi: — Enişteniz bu aydan sonra bana aylık vermeyecekmiş.§ SnwxoAud apuiSi uiui§Bq toBunp' joa'tuba' jjg snrain.. fakat Raci durmadı. Hattâ yine Saib'in alay ederek ilâve ettiği bir mütalâa olmak üzere Raci'nin artık ciğerlerini yırtan öksürüğü bu maşukalardan hiç birinin yanında rağbet bulmasına imkân bırakmıyormuş. Bana ne için öyle husumetle bakıyorsun? Seni kendime düşman etmek için ne yaptım? diyecekti. acaba?. dedi. Saib'in rivayetine nazaran maşukasının hâtırasını unutmağa her hafta yini bir maşuka tedarikiyle çare bulmağa çalışırmış. Benim için kin taşımağa mutlaka ihtiyaç mı hissediyor?..» mânasını duyar gibi oldu. Raci. /^Sflt»^ Alman karısının azimetinîi™Oonra Raci büsbütün düşmüştü.. seni kovmak istiyorlar da. Fakat o kararın henüz tatbik mevkiine konulduğuna vâkıf değildi. ben seni muhafaza ediyorum. Müstahak olmadığı bu serzenişe velev haksız ve bellisiz bir şekilde mâruz olmaktan kızardı: — Öyle bir şeyden kat'iyyen haberim yok! dedi. biraz nefsine cebr ile deminden beri sarfına lüzum görmediği bir takdir kelimesini fedaya karar verdi: — Eseriniz umumiyet üzere fena değil.. Ra-cinin sorusundan «Eniştene beni koğdurtuyor imişsin. Bu adam hakkında merhametten başka bir şey hissetmemiş iken onun bu derece adavetine hedef oluşundan azîm bir yeis duydu. Raci kendisine kin ve gayz ile dolu bir nazarla bakıyordu.çalışıyor. Kendi kendisine: «Bu adam bana adavet etmek için nasıl sebepler buluyor. Şimdi Ahmed Cemil odada büsbütün yalnız kalmıştı.» dedi. Ahmed Cemil eniştesinin Raci'yi süpürülecek haşerat arasında saydığını pek iyi tahattur ediyordu. yalnız kaldıklarını görünce tekarrüp etti. Hemen şu anda onun ellerini tutmak. acaba sebebini anlayabilir miyim? dedi. olanca ciddiyetiyle: «Yanılıyorsun.

aiq ui&Bp Xaq jsabjiq u ui5i ubjo §vmuA a^rrazBjM -auiBJ[ a^ipuaja t uos uniisBqiJB^ ipj {A uiAains joXipa 3{bj:ı^§ı 9[^i -njfns Jii[3{aj9^ntu daq ^aq ji^Bq ubsbjj aA*asBqBqnui jrq n[n -irixnS §iuiBi§Bq Bpuis-BjrB unpua^j JBqzBjc ajt pBy ipuiiğ •"i^iirö aXaaqsq 'ipjapuoS isasnq siaA* aiq BursBpo ^aiua^ uapziiqep aaAAaunui ıjbA o a[^u9S 9[i UBJSnjj -npjoXiiiBq aiAuBZBU ıŞa§tut§ ^auuio Jiq B^înzjB ubjo ¦epXad apujqiBJi iaAAa 9Aubs aiq o ipun§ 'tpiaS psaif arq utjzb ppaq a[. uiUB^nj aiq imsipuajf i^ubs sas aiq U9[a5 uapaSqBq ' po qaraa^ [traao paurqv "'isaituBq lajBsao ^nS 7P ifaucfpp 'ifaaaXua i^aAAauBia bou^o airanjp jrq ısı [p9[^ps 3{ajapaqAB3{ iurs^ua }t ugquapaapuas un^nq 'jfaraap «•••raiXaip BpumB u uiziuuBi§i2{Bq 'BpsjnS 'ui^BJig "¦iiar ipauup^assrqi azrs q JfBqBq Jiq §ıuuxS tıapzıuajaouad 'jBA"Bq aiq aiuqa jnp BziiiBA'ru &a§ Jiq 'nzntmfnpio §9 Jiq juriBp •BpiuB^piq bui .q 'npaoAp 'raipuaja ubutv -issaqa^nur iuistpu9J[ bıjıab.bA ipjrJS ua5i bduıi[ıo jfi apui§iuqB§ Jin5n>[ jizbu avt 3{bjb{i3 imsapBBsnra uiuuv 9£)9§ nH § paraqy r ip #** sup Jiq jjrjaq mraa[a. ubd anp-Bq nq 5.ajBsao o apuiSi ub aia 'rpjBJfiS UBpunranj-B[a.u (3{BUD[is rurzBjfoq tJ{ tppS UBUtBZ Jig ' -rs boub[o uiuBSUt p[ uba i§iJ{Bq arq Bauos [ aIaH 'j[o aanszBS ub^buıbıısbıub iŞip9[Aps ur5i f iznp Jiq BUBq 'ratpiBung ¦unıâturaurça jnpBEfa.

TU dxjas uç5i -Hip -ip uiuu9[zip unuo -sjnX 'joXiji ĐRV 'ÎP3^SÎ -ui5i -8§ ^g ııva.31 njznq iSBjng -p^a qnoo9Aa^ BAid'Biı ub^ı5> a -azn îiaui^g JiBqi^i buijb^ibpbiIjb 'ı^jııS UBputsBpo ¦i^9jjb ai^pajjBS un^tiq uiut§ajn^ nuo 'np -jb5 aqapS issiq ^auiBqjaui 'npjns -b^ı^bp Jtq ijboub nq •n^snuiAip Aa§ Jiq jazuaq auiii Bpui^^Bq unuo -iq ziuiba" raisipuaî[ dipa^ja^ lutsBpo ^9uiaA iob^j goaS ng Jiq p nunrannq snAaui Jiq uapa JBqi^ui '^ajaSi Jiqsz I5{tIBS '§BAByÇ Đ'BAB^ BJUOS UBpB^Bq Jiq lOB •ipjapa ^ raiSipap «•"ranjoAn.9Aa -np ııbo apmq Aa§ Jiq uaptq.num§npun§np vzis aaq tmuo 'ut5: ^¦bukb^ Tjasa S UIUI9p O iraTUOAlA9S JBpBil 9U tuisdsaq '^.2 iuiit§B ipuii§ unuo 'iîSiu^iS bAbjo 'i^djas ıiıubs 9uiqiiB3t BpB^BUB^ jaAA9imui nzjB nq ap Jtq 'npAnp nzje Jiq JiaoaAatua^ıpa ^auiQA"Bîinui 'pip ^ pq 9ounun§np § 'nunpnoriA BpBJO ımuo "ipi §ıuı5biı bAbjo tu^a boı^ı "BuisBpo ^aragA ub^bî[ §oq o ıi[ npjoÂipauirez q\Aq -npjoAij^i^ U9izip in iprats 1111193 pauiqy '1W93IJ'BJ iınŞi^SaS diutiîs -9UIUTIS uguiaq irepımiBÂ" uıuaSioS ZBXaq ap 'BqfB^qB^ Jiq -qnui 3a ilBjn TRBA o iipjiA95 luiJapzpg jjgja^araapa^d'Bz iuts -ipuaq 'n^î^î ismiSiq Sbuıııiı Jiq i&Bja^mii uapuuaA Jiq BuisidB3{ aSqBq utzixqap ua^jaSaf) "ipi zijqap jiq JBp § jiAua^ aSjijBtf an iipuBJ{ Jiq ubSbs ba'iz jiq ^nuop nzndJB. nŞap 'znunsjoXinq lucifipzBA m5r utzıuıjbıîıbAb uızts nuo .-nq.jgS Buaj butuib uiarang» :uiutpuaja paurqy bjuos "ipjap «i jba ıubuı 9U .

arkadaşlarını sabah uykusundan Sikleri kadar istifadede serbest bırakarak Huseym Nazminin elini sıktılar. çıktılar.. Hüseyin Nazmi'ye kalkmak. Bir aşk cinnetiyle tutuşmuş bir ağız uzanıyor.. giyindi.» dedi.. snuiBu ui5i uiBpB n§» :au -isipuai{ TP«9il 'JKi-injnq iqtBi[ aö^^iıSı ^raiaiA'B ^ «Jiuiuia 'bs pauiqy nm üzerine birşey dökülüyor. düşünmeden elini yan cebine götürdü.. Ahmed Cemil gitmek için acele ediyordu. oda içinde muhte-riz bir yürüyüşle gezinişini gülerek yatağından mahmur gözleriyle seyrediyordu. Ceketini giyiyordu.. «Defterim?. Silkinerek uyandı. bir siyah tufan boşanıyordu. Ahmed Cemil herşeyden evvel defterinin bulunmasını istiyordu. Sonra bu dalganın içinden bir çehre belirdi. Defterim nerede?... dukdaklarını arıyor.. massediyordu.. telâşını farketti: — Ne oluyorsun. Fatin Dilâver bey tombalak vücuduyle yatağından atladı. güneş henüz pancurlarm arasından sızarak tatlı bir rüya ile gülümseyen Hüseyin Nazminin yatağı kenarında tebessüme başlamıştı. Hüseyin Nazmi uyanmış.. . Henüz sabah olmuş. yemek odasına kadar inmek lâzım geldi.. — Defterimi acaba sofranın üzerinde mi bıraktım? Sizin uşak edebiyat meraklısı ise. «Đyi uyumuşuz!» dedi.auisaui^g sisg^ uapiu -q/L bjuos UBpunq lut^-BABq SBAipzi ^ns9iu ugjns un§ Saquo -ub aputiunjuiQ 'ji^iiaoapa jb i§iui5aS un^nq uipBJi 'BsuBdBJf auijajzip uıuisubjı as^iS ipunğ znuaq iubutbz ^apAB Buq-eABq. arkadaşının.. Fatm Dılaver beyi fĐrine iştirak ettirdi.. Cemil? dedi. Ahmed Cemil güya o yakıcı sevda busesiyle ciğerlerini tutuşturan bir şarap içmiş gibi yüreği yanarak kalktı: arkadaşlarını uyandırmaktan ihtiraz ile yavaş yavaş basarak gürültü etmeyerek yıkandı. dedi. — işte defterin! bereket versin ki uşak meraklı değil. uzun ve yakan bir buse ile dudaklarını çekiyor.

14 Sabiha hanım, hem bahtiyar, gülüyor hem, sedire basr-nı dayayarak elleriyle midesine basan ikbali gösterip henüz MAÎ VE SĐYAH 15S>

bir şey anlamayan Atfımed Cemil'e: «Rahatsız kızcağız, bütün gün kıvrandı.» diyordu. Ahmed Cemil anladı, fakat garip bir his bu vak'adan memnuniyete bedel bir üzüntü uyandırdı. Eniştesi hakkında duyup susturmağa muvaffak olamadığı nefretin bu dakikada hiddet sesi her zamankinden daha vazıh, daha kavi işitildi. O adamın kanının şimdi kardeşimin damarlarında cereyana başladığına delâlet eden bu hâdise güya nazarında onu telvis eden vir vak'a hükmüne geçti. Zavallı ana! O bu histen kimbilir ne kadar uzaktı! Büyük anne olmak lezzetine karşı bütün vekarı çocukta bir meserrete inkılâp etmişti; şimdi oğluna bakıyor, onun da şu küçük aile bayramına iştirakini arzu ediyordu. Ahmed Cemil o neşata acı bir tesir ilâve etmekten içtinap etti. . ikbal şimdi başını kaldırmış, gülerek Ahmed Cemil'e bakıyordu. Ahmed Cemil kalben «Çocuk!... bahtiyar değil, bundan eminim, Ihiç olmazsa mes'ut bir zevce olmadığını bir anne /• olmak saadetiyîe unutacak!» diyordu. Ahmed Cemil bugün matbaadan erken kaçmış, bir an evvel odasında yalnız kalarak biraz kalbini dinlemek 13in tehalük göstermişti. Odasına çıkınca cebinden defterini çıkardı, yazıhanesinin üzerine koydu. Dün akşamki muvaffakiyetinden sonra onu bir daha karıştırmak istiyordu. Odasında âdeti; ceketini, yeleğini, yakalığını çıkararak, fesini atarak küçük bahçeye nazır mini mini penceresinin yanında oturmak, yarısı görünen bir minareyi, komşu evlerin kiremitlerini, biraz ötede iki yüksek duvar arasındaki kesik bir levha şeklinde duran semayı seyretmek idi. Bu akşam oraya oturup da eline defterini alınca bir müddet onu açamadı, kalbi beyaz gölgenin hayaliyle dolu idi. Şimdi onu düşünmek istiyordu, gözlerini kapadı, o sabahki rüya-' yi hayalinde bir daha yaşamak istedi, yüzünü örten o siyah dalgayı, o müphem simayı bir daha gördü, ciğerlerini yakan bir busenin cangüzarın neşeleri dudaklarında bir daha titredi. "O benim olmayacak olursa ölürüm" diyordu... Şimdi şu şiir defterini her vakitten ziyade seviyor, onu Lâ-otfa'nm dinlemiş olması kıymetini bir kat daha artırıyordu. Zaten daima hâtırasında bir arada olan Eseriyle Lâmia artık T.ÜU MAI Vtü Bl I AB

daha samimî, daha kavi bir münasebetle yekdiğerine bağlanmış gibiydi. Gözlerinin ucuyle sahifeleri süzerek yaprakları çevirmeğe başladı. Kendi kendisine: "Acaba şurasını okurken orada mı idi?" diyordu. Çevirdi, çevirdi, artık son sahifeye gelmişti, defteri büsbütün kapıyordu, birden gözlerine bir yabancı, yazı ilişti. Tâ son sahifenin altına bir çocuk yazısı gibi henüz takarrür etmemiş, henüz tam bir şekil almamış bir yazı... Yalnız şu kadar: «Tebrik ederim». Daha sonra beş sıfır. Şimdi anlıyordu, demek o bahçe kapısının yanında gidip onun ayaklarına atılmak isterken o, yemek odasında sofranın üzerinde kalan bu defterciğe koşmuş, görülmekten korkarak titriye titriye şu iki kelimeyi oraya yazıvermişti. Demek o sırada her türlü tehlikeyi göze alarak gidip ona; «Seni seviyorum. Müsaade eder misin? Seni sevebilir miyim?» deseydi, ondan: «Đşte bakın, ben de sizi düşünüyorum» cevabını alacaktı. Bu iki kelime Ahmed Cemil'e Lâmia'nm bütün hissiyatının şerhi kadar tafsilât ile zengin, aşk zemzemesiyle müte-rennim geldi. O da kendisini seviyor... Bundan emindi; işte yalnız şu iki kelime, Lâmia'nın tâ çocukluktan beri katre katre birikerek, tazyike lüzum görülmeyerek bir aralık taşıveren sevdasının iki açık nişanesi değil miydi? Gözlerini o çocuk yazısından ayıramıyor, onların arasında Lâmia'yı görmeğe çalışıyordu. Zihnen o dehlizdeki tesadüfüten sonra beyaz gölgeyi takip ediyor, yemek odasına götürüyordu. Beyaz gölge bir tehlikeden kaçıyormuşçasma kapıyı kapayarak oraya iltica ediyor, sonra o defter gözüne ilişiyor. Beyaz gölgenin küçücük bir kalbi var ki bu defteri görünce çırpmıyor. O defter, demin onun okuduğu defter... O vakit defter ufak bir helecan ile almıyor; yavaş yavaş ötesine berisine göz gezdirilerek süzülüyor, birdenbire bir arzu duyuluyor. Demin herkes onu tebrik etmemiş miydi? O da tebrik edecek. Ne için etmesin? Ne için ondan iki sözü esirgesin?... Ah! Bir kurşun kalemi olsa! Etrafa göz gezdiriyor; pencerelerden, aynadan, lambadan bütün bu eşyadan istimdad ediyor: «Ah: bir kurşun kalemi, bana bir dakika için ödünç verecek bir kurşun kaleminiz yok mu?» deniyor, sonra... Ahmed Cemil'in hayal kuvveti burada tevakkuf ediyordu; o kurşun kaleminin nereden geldiğini tayin edemiyor, orasını sıfırlarla geçiyordu... Ah! Bu sıfırlar, şu iki kelimenin altındaki sıfırları gördükten sonra onlarda MAĐVESĐYAH 161

azîm bir mâna serveti buluyordu. Bu sıfırlar, bunlar Lâmia nın demek olacak?... Şimdi, gözleriyle o yazıları o sıfırları, bütün ifade ettikleri mânalarla öpüyor, okşuyordu... Hafifçe gözleri süzülerek, tâ ötede gayrı mahsus bir rüzgârla yosunlu kiremetilerin, eski pervazları sallanan çatıların, perdeleri arkasında titrek ziyalar belirmeğe başlayan komşu pencerelerinin üzerine döküle döküle tekasüf eden zulmet dalgası arasında titriyor, canlanıyor, gülüyor gibi gördüğü bu yazılara imtisas ederek, akşamın ratıp nefesinden tereşşuh eden bir melal keselânı içinde kaybolarak dalmış idi ki birden odanın dışarısında birşey sofayı sarstı. Ahmed Cemil bu uyuşukluğun içinden güya bir rüyadan uyanırcasma yerinden fırladı, odasının kapısını açtı. O vakit gördüğü şeyi pek iyi anlayamadı, eniştesini öteki odaya telâşla giriyor gördü. Şimdi merdiven başında yalnız Seher vardı; sofanın yarı zulmeti arasında kızın gözlerinde bir ateş, çehresinde bir dargınlık görüyorum zannetti. — Ne oldu Seher?... dedi. Kız birşey söylemek istiyormuş gibi yutkundu, sonra cesaret edemedi, merdivenden aşağı indi. Ne oluyor, yine ne oluyor? Ahmed Cemil güya bu küçük evin havasında uçuşan bir musibet kokusunu hissediyordu. Ik-bal'in her vakit örtülü çehresi, evin içinde silinmeğe müheyya bir heyula şeklinde dolaşan hazin heyeti; daima ağlamak fakat birşey söylememek için azmetmiş gibi

donuk, elîm, fakat hakikati nissettirmemekte musir duran gözleri; sonra bu hüznü etrafında o muammanın yegâne vâkıfı imişçesine âdeta hayvani bir merbutiyetle dargın çehresi, kızgın gözleriyle dolaşan Seher... bunu pek iyi farkediyordu. Bir müddetten beri — iki kelimeyi yekdiğerine raptedecek kadar tefekkür iktidarına malik olmayan — bu kaba köylü kızında ikbal için cinnete benzer bir meclûbiyet, derin bir merhamet keşfediyordu. Denebilirdi ki evin içinde yalnız bu ahmak kız bir hayvanı cezm ile Đkbal'in sırrını anlatmakta herkese tekaddüm etmişti. ,Seher'in "Küçük hanım" deyişleri vardı ki ağlamağa benzerdi, Đkbal'e öyle bakışları vardı ki: "Senin bedbahtlığını yalnız ben biliyorum, sana yalnız ben acıyorum." demek isterdi. Daima onun etrafında dolaşmak için sebepler bulur, mutMai ve Siyah — F. 11 baktan çıkınca vakitini küçük hanımın eteği dibinde çorap örmeğe hasrederdi. Lâkin şu küçük vak'a, şu demin odasının dışarısından sofayı sarsan şey... Kimbilir eniştesinin geçerken bir yere çarpmış olması yahut Şener'in inerken düşmesi, velhasıl bir hiç ne için fikrini birden Đkbal'e sevketmiş, jıe için kalbinde "bu hiçin hemşirene büyük bir taallûku var." diyen bir ses uyandırmıştı? Ahmed Cemil birden, aklından bir şimşek gibi geçen bir fikir için: — Ah... dedi, sonra o fikirden o kadar ürktü ki mahiyetini bulmamak, künhünü anlamamak için nefsine cebretti. Fakat şimdi o fikir silinmiyor, bir nafiz zehir gibi silindikçe daha derinlere giriyor; sokulacak, yakacak mesamat arıyordu. Đkbal'in bütün hissiyat sırrını bir sözle icmal etti: "Sevilmediği ilcin bedbaht" dedi. Daha sonra bir mühlik marazı vaktinde farketmiyen bir tabib gibi bu 'hakikati keşifte bu derece geç kaldığı için kendisine bir müttehim, nazariyle baktı. "Đkbal sevilmiyor, bundan şimdi eminim, kardeşim gözümün önünde her dakika bir ölüm geçiriyor, her dakika ciğerlerinden zehir akıyor... Ah! O bir dakika evvel ağlamış gibi nemli, bir istimdad nazariyle bakan gözler, şimdi onları anlıyorum. Halbuki ben bunu keşfedebilmek için bir sene kaybettim." diyordu. O vakte kadar yalnız kendisini düşünmüş; matbaasını, eserini... — ilâveye cesaret edemiyordu, fakat hakikat öyle değil mi? — Lâmia'yı düşünmüştü. Kardeşini, gözünün önünde canlı fakat sakit bir facia gibi "Anlamıyorsunuz, yazık!..." serzenişiyle duran o biçareyi anlamamış, anlamak için birşey yapmamıştı. Şimdi kendisini affetmiyor. Bir ihata neticesiyle bir musibet ika edenlere mahsus bir vicdan azabıyle duramıyordu... Kapısını sürmeledi, küçücük odasında geziyor; bazan ka-ranlıkjyj, yazıhanesinin başında durarak, bazan küçük penceresinden gecenin esrarla dolu karanlığım istintak ederek düşünüyor, şimdi bir hiçten istidlal ettiği bu neticeyi izah edecek geçmiş vak'aları ve emareleri tahattura çalışıyordu. Bazan birden, hiç intizar olunmayan bir zamanda zihine çarpıvemiş hakikatler vardır ki senelerden beri katre katre muhtelif zamanlarda döküle döküle birikmiş emarelerin; küçük küçük, başlı başlarına mânâsız nişanelerin birdenbire do-ğüveren neticesidir. Bir hiç, fikirden geçen bir rüzgâr, mâMAĐVESĐYAH 163

nasız emareleri, nişaneleri açıverir; bunlar, aralarından mani cidarlar kalkıvermiş zerreler gibi yekdiğerine iltihak eder, birbirini bulur, onlardan bir küme teşekkül eder ki inkârı mümkün

kendisinden saklanmak istenen birşeyi gidip zorla meydana çıkarmış olmakta bir kabalık duyuyordu. ikisinin birleşmiş ellerine düşüyor.. Şimdi eniştesinin yavaş yavaş merdivenleri indiğini duydu. Bu elleri ıslatıyordu.. fikrinde sarsılmaz bir burhan sütunu şeklinde yükseliyordu. Şimdi îkbal minderde doğrulmuş. ikbal'i. Rahat değil misin.. orada karyolanın yanındaki mindere yüzü koyun Irapanmış. avdet edecekti. şimdi tam bir teslimiyetle kendisini terkeden ellerini tuttu: «Đkbal. ikbal'in bir sabah herkesten evvel aşağıki odada bulunmuş olması. Silkinerek başını kaldırdı. Şimdiye kadar niçin söylemedin?.. Đkbal gelin olalıdan beri onlara tahsis olunan odanın kapısına bile dokunmaktan ihtiraz etmişti. Seher yemeğe çağırıyordu. boğazında lakırdı söylemesine zahmet veren bir tıkanıklıkla. birikiyor." dedi. Birden Đkbal'i gidip odasında bulmak. söyle bakayım. Niçin bana söylemiyorsun. hemen dizinin dibine. Bu aralık kapısına vuruldu. kapaklarının kenarında koşuşan seri râşecikler arasında yaşlar sıcak. tahaddüsleri zamanlarında mânâsız zan-nolunan bu küçük şeyler bütün îkbal'le Seher arasında inkısam eden bu hâtıralar şimdi birikiyor. Bir saniye dalha . Yanındaki odanın kapısı açıldı. zannederim. hususiyle o adamın artık şimdi nefrete haklı bir selâhiyet bulduğu o adamın karşısında sahte bir vaziyetle oturmak için kuvveti yoktu.. "ikbal odada kaldı. bir gün Seher'in Vehbi beye şemsiyesini vermekten imtina ederek: "Oradan alıversin. o vakit iki kardeş arasında. Fakat bu suallerin cevabı yalnız o elleri . geldiğini işittirmekten sakınıyordu. 164 MAĐ VE SĐYAH Ahmed Cemil kardeşinin şüphesiz saklamak istediği şu ma'hrem manzaranın üzerine varmış olmayı şimdi zarafetten hâli buluyor. Seher cevap vermeden çekildi." diye mırıldanmış olması. hemşiresini olduğu gibi görmek için. Ayaklarının ucuna basarak çıktı.. kardeşim. Sualler birbirini takip ederek ağzından dökülüyordu. bir ıstırabın mı var?. Ahmed Cemil yere. Ağlıyor muydu?. artık anlıyorum. yüzlerce.. Ahmed Cemil kardeşinin yanına kadar gitti. "Kardeşim. birinde şu elim perişan hali göstermiş olmaktan mahcup. Şimdi Ahmed Cemil'in zihninde o deliller toplanıyor. sofraya gelmeyeceğim!" dedi. şimdi Ahmed cemil yanındaki odada bir mırıltı işitiyordu. Yavaşça kapıyı itti. birbirine sokularak güya birer âşinâ selâmıyle buluşuyorlardı. düşüncesine yabancı kalan bir musahabeye iştirak etmek. kapı hiçbir ses çıkarmaksızm açıldı.. söyle bakalım! ne oluyorsun?» dedi.. eniştesi çıktı.. "ikbal yemeğe inebilecek bir hailde değil. Đkbal'i tesliye değil istintak etmek istedi. oraya kadar gitti. iri yaşlar." demek için şedit bir arzu duydu. acı. mütevali bir sukut ile uzun kumral kirpiklerinin ucundan süzülerek.. binlerce hatırına gelen bu vak'alar. Fikrinin şu izdihamı arasında sofraya oturmak.olmayan bir hakikat hükmünü alır. sonra dikkat etti. şimdi Ahmed Cemil ilerleyemiyordu.. Ahmed Cemil bu anda kendisinde yemek için iktidar bulmadı. «Ne oluyorsun Đkbal?. zaten midesinden muztaripti" dedi. uzun örgülü saçları bir kolunun üzerinden kayarak aşağıya sarkmış gördü. kilimin üzerine oturdu. mütecessis adamlar gibi gürültü etmekten sakınarak birşey işitmeğe çalıştı. sanki feryat ile dolu.» diyor. ötekinde görmekten müteal-lim bir nazar teati olundu.. fakat orada vücudunu birşey Ik-bal'e hissettirdi. kalkmaya cesaret edemeyerek duruyordu. Đkbal'in gözleri kapandı. Yalan söyledi: "Ben akşamüstü yedim. bana hepsini söyle. birer kat-re zehir ile dolu gibi ağır.. O vakit Ahmed Cemil ağlamayarak.

şimdi çehresi gevşemiş.. «niçin yemeğe gelmedin?» dedi.» diyordu. tekrar sürmeledi. bütün kuvvetlere malik imişçesine yalnız şimdiye kadar lakayt kalmış olmasına kızıyordu. şimdi işte hakikat gözyaşlarıyle. sonra asıl düşündüğünü söylemek için söylenmiş bir sözün cevabını beklemeyerek. Kapıyı tekrar kapadı. Kardeşini bu bedbahtlıktan kurtarMAĐ VE SĐYAH 165 mak için bütün vasıtalara. Şimdi bir gevşeklik duyuyor. zaman kaybettiğini düşünüyordu.. Bir aralık aşağıda sokak kapısının açılıp kapandığını duydu. biraz evvel büyük anne olmak süruru ile siması parlayan bir kadının. gözlerine bir endişe gölgesi düşmüştü. Fakat bu ilk hiddet hamlesi geçtikten sonra bir aciz hissi demin titreyen asabını uyuşturdu.. ikbal güya korkunç bir ma'hlûktan bahsediyormuşçasına kapıya bakıyor. ağabey. açsana.. Şimdi ne yapacak?. «şimdi gelir. — Tabiî değil mi? — Yok... o vakit henüz aydınlığa alışmamış kamaşık gözleriyle annesine baktı. Yazıhanesinin üzerinden kibrit kutusunu aldı. mumunu yaktı. ıstıraplarıyle önünde birden.. bir-şeyler yapmak istiyordu.. oğlunda ne tesir hâsıl edeceğine dikkat ediyormuşçasına bakarak: — Yine gitti. bazan akşamlan yemek . odasında geziyor. meydana çıkmıştı. Evet ne yapacak? Demin geç kaldığını. şimdi gelir. Cemil?. kapısının sürmesini çekti. şimdi gelir. — Karanlıkta mı oturuyorsun.. Valdesinin bu ziyaretinde Đkbal'den bahsolunacağnı derhal anladı. Ihtilâcat ile yumruklarını sıkıyor. — Yine babasına mı? dedi. daha sonra kapısının dışarısında annesinin sesini işitti: — Cemil. bu hakikate karşı çaresizlikten azîm bir fütur ile şuraya oturmak. Nihayet îkbal «Gidiniz. bu son söz ağzından istemeksizin çıktı. Odasında: «Ne yapmalı?» diyordu. demek demin kapı onun için açılıp kapanmıştı... sakit. gözyaşlarını akıtmak istedi. Ahmed Cemil burada duramayacağını anladı... Evvelâ Ahmed Cemil'de bir hiddet feveranı hâsıl olmuştu.ıslatan.. iri göz yaşlarıyle bu dakikada gözlerine her vakitten ziyade sarı. biraz evvel aşkının şiirini okuduğu şu köşede içeride ağlayan kardeşi için hazin. Ahmed Cemil eniştesinden bahsolunduğunu anladı. zayıf.. hiç tabiî değil. sıcak. Sabiha hanımın.» dedi. ıhafif bir ziya titreyerek zulmetin içinde dalgalandı. narin görünen bu vücudun tâ ruhunun derinlerinden kopma darbelerle sarsıntılardan ibaret kaldı. Đkisi de öyle bir müddet bakıştılar. îkbal'i yalnız bıraktı. Đhtiyara nüzul isabet ettikten sonra Vehbi bey haftada bir iki geceyi babasının evinde geçiriyor. ağır. dedi.

» diyorlar.. alay ediyorlar.. durdular.. vücudunda hayattan tek eser gösteren gözleriyle onu yiyerek. parmaklan birbirine giriyor. güya «yine kudurdu!. bir şey söylemek isteyip muvaffak olamayan dudaklar bir hiddetle titriyor.» cümlesi geliyordu. gözleri meded bekleyerek Ahmed Cemil'e bakıyordu. bir bahane icad ederek ikbal'i yalnız bırakıp gidiyordu. Bu.. babasının büsbütün ölmesine muntazır oğul. Annesi hâlâ kendisine bakıyordu.yedikten sonra duramayarak. sonra o taze kadın. Kalbin binlerce noktalarından birer ıstırap enini ile binlerce menfez açılır. O halde niçin gidiyor? Bu kıza yazık değil mi? Tevfik efendi Ahmed Cemil'in gözü önüne geldi. Valdesinin yalnız son sözüne cevap verdi: — Evet. hafif ziyası arasında biribirlerine donuk. yarı muzlim görünen çehrelerine bakışarak. Bu akşam Seher vak'asından sonra hatırına gelen fikre benzer bir başka fikir daha Ahmed Cemil'in beynini bir şimşekle yakarak geçti. türlü kırık SĐYAH 167 . mülevves mahlûk!. o gözlerden ateş çıkıyor. küçük bir istihzar dakika-siyle başlar. bu bir dakikada bütün yaralar — henüz taze ve kanayarak. Ahmed Cemil karşısında minderin kenarına oturarak. Bu dakika uzun bir asır kadar hâtıralarla mâlidir. buna şüphe edilmiyordu. mumun sarı. karşısında gençlik tuğyanı ile taze duran genç karısının yanında. O zayıf. fersude vücudu hareketten. Böyle bir müddet karyolanın yanındaki sandalyede. bu âciz hiddetin karşısında gülüyorlar. babasına muhabbetinden. mülevves mahlûk!.. husumetle. Đkbal'i ne yapacağız! O vakit Sabiha hanım oturdu. titrek. güya «ağlayalım mı?» sualiyle bakışır. Sabiha hanım diyordu ki: — Onu gördükçe ihtiyar memnun olacak yerde o kadar hiddet ediyormuş ki.. insanların bazı feveran devreleri vardır ki.. Bu dakikada gözler biribirini istifsar ediyor gibi durur. Ahmed Cemil bütün bunları 'hayalinde tertip ve icad ettikçe dudaklarına bir nefret nakaratı gibi: «Ah!. gördü. bu vücuttan istifade edememek hüsranıyle ona belki kinle.. her biri bir başka hâtıranın ateşiyle yanarak — inkişaf eder. yaralı bir canavar nigâhiyle bakarak... kızın bedbahtlığına karşı âciz olmaktan mütevellit bir yeis ıstırabı ile ellerini kavuşturdu. Sonra onu bir an evvel mezarda görmek isticaliyle tet-kika gelen oğlunun karşısında hiddetinden o soluk çehre kızarıyor. hastalık üzerine bagteten uya-nıyormuş gibi bir merhametten mütevellit değildi. bir yatağa serilmiş. Bir şey yapamamaktan. Bu düşünceyi şu sözle tefsir etti: — Ah.. nutuktan muattal.. Sıhhatinde hiç babasına uğramak âdeti değil iken hastalıktan sonra bu mütevali ziyaretler bittabi dikkate çarptı.

onda tâyin olunamaz bir şey duymuş.. diyordu. tashih ve itiraz için o daima kaba kahkahasıyle söze karışır. Vehbi bey kış geceleri Şehzadebaşı kıraathanesinde saz takımında dinleye dinleye ezberlediği gazellerden mürekkep srmayesiyle bahse iştirak etmiş. bütün hissettiklerini oraya. yanında bir hareket etmekten sıkılıyor. O zamana kadar kendisini aldatmak istemiş. fakat sonra?. yemek beğenmemek. Artık lakırdı söylerken şaşırıyor. O küçüklükler. Ahmed Cemil dudaklarını sıkıyor. saçının örgüsüne. çarşafının rengine itirazı kendisi için bir süs edinmişti. dûniyetini affettirmek isteyen bir zavallı hükmüne geçmişti.ümitler. Şimdi Sabiha hanım oğluna bakıyor. gömleğinin biçimine. matem hayalleri...... sizin aranıza düşmekle ne kadar tenezzül etmiş oluyorum!» demek isterdi. . gömleğinde unutulmuş bir düğme ikbal'i ağlatmak için kifayet eden sebeplerdi. ortaya döküvermek istiyordu. giryeleriyle sürüne sürüne buluşurlar. hissettiklerini oğluna söyledi. Sonra ikbal'i doğrudan doğruya tahkir etmeğe başlamış. Onu tâ ilk gününden beri sev-memişti. güya şu elem mahşerinin üzerine düşmüş bulutlarla mahmul bir sema. birinci defa olarak yüreğini boşaltmak. O. bakışları vardı ki daima: «Ben sizin fevkinizdeyim.. kızını bahtiyar zannetmek için nefsine cebretmişti. Artık ağlamak zamanı gelmiştir. bir ay içinde bütün bunlar meydana çıkmıştı. bir kabalığına tesadüf olunuyordu. kahveye itiraz etmek. diyordu. Nihayet Sabiha hanım söylemeğe başladı. Bir griv ve matem mecmuası! Yalnız küçük bir dakika: o vakit gözler kapanır. yatacak bir yatak. Ahmed Cemil'e «Zavallı çocuk! daha aklı ermiyor!» demek isteyen. — Daha sonra Seher meselesi başladı.. elbisesini süpürecek bir mahlûk bulmak için evlenmişti. ötekiler bütün bir alay züyuf!. Şimdi bu anne içeride ye'sinden kıvranan kızı için şurada artık nefsini zaptedemiyor. iyi ütülenmemiş bir yakalık. Damadının aleyhine şahadet eden vak'aları hep böyle müsait tefsirlerle telâkki etmiş. Ahmed Cemil bile onun yanında bir şeyden bahse cesaret edemez olmuştu. dayak yemiş kediler gibi büzülüyordu. acıyor gibi bakan gözleriyle sükûte mecbur etmişti. oturacak bir sofra. bütün hayatın o ağlayan hediyeleri acı — bir kabristanın ervahı bezmi gibi — feryad-larıyle. acı yeisler. Her gün bir huysuzluğuna.. onun yanında daha sonrasından bahsetmeğe cesaret edemiyordu. Daha sonraları evin hizmetinde kusur bulmak. bari sokakta gördüğün hanımlara dikkat et!» derdi. Bütün bildiklerini. hikâyeyi yarım bırakırdı. Sabiha hanım bu kusurlara evevlâ ehemmiyet vermiyordu: — Erkeklerin yüzde ellisinde görülen şeyler. fakat artık mümkün değildi. Her şey hakkında hepsinden ziyade malûmat sahibi olduğuna kanaati vardı. ruhunun büsbütün tutuşmuş ih-tiyacıyle göz yaşlarını salıveriyordu.. fakat artık o kadar ilerilemişti ki tevakkuf etmek mümkün olmadı. Yavaş yavaş Đkbal onun yanında hatâsını.. bayağılıklar. Bu meselenin ismini verdikten sonra bütün teferruatını nakletmek için kuvvet buldu. Đnsan emellerini tekzip eden şeyleri istediği şekilde tevile çalışarak kendisini daima arzuları içinde oyalamakta gecikir. Bir kere edebiyattan bahsetmek istemişti. fena gördüklerini iyi görmek için uğraşmıştı. Đkide birde: «Bilemiyorsun. Şimdi hepsini söylüyordu. «bu adam kızımı mes'ud etmeyecek» demişti. mâneviyetinin kisvesi gibi bütün vücudu etrafında tayaran eden hasaset havası onu tâ ilk gününden beri duymuştu. Öyle gülüşleri. Evin içinde yalnız o vardı. annesini görmemek için yere bakıyordu. Bir hikâye nakletmeğe gelmezdi. Kendisine vahşi bir memlekete düşmüş bir mütemeddin yüksekliğini verirdi..

saatlerle orada durmuş.» diye başladı: — Bir gün ne olursa olsun onu söyletmek için karar verdim. onu annesine iyi göstermek için yalanlar icat ediyordu. yalnız şu son tesadüfe kadar. O günden sonra hastalığını bilmeyen birisinden ismini söylemeyerek hakikati anlamak isteyen ihtiyatkâr bir tabib gibi bu anne bedbaht kızının her halini. «Bir gün. Sabiha hanıma zaten öğrenmek istediği şeyi bu gözyaşları anlatmıyor muydu? Bundan sonra Vehbi bey utanmak.... bütün hareketlerinde bir başkalık göründü. onu söyletmek için ısrar ederek «Sebeb?» diye tekrar ediyordu.Ahmed Cemil bir şeyin mevcudiyetini zaten hissediyor. içten gelen sesiyle ilâve ederdi: — Hiç!. Fakat Đkbal daima mahzun. Sabiha hanım bundan bir netice çıkaramıyordu. Dikkat ettin mi? O mesele çıkar çıkmaz nasıl değişti. «Seher'in yine nesi var? Bu kıza bir şey oluyor?» dedim. diyordu. ne de çarşafını çıkarmağa cesaret edemeyerek..» diye MAI VE SĐYAH 169 başladığı hâtıralara nihayet veremiyordu. her sözünü takip etmiş.. o vakit kızı istintak etmişti. Sabiha hanım: — Oh. diyordu.. eli kapının zenbereğinde. Artık Sabiha hanım tafsilâtı bitiremiyor.. Halbuki Đkbal?. Seher yine bir şey söylemiyor. Đkbal'in benzi attı.. arkasından kapıyı sürmelediğini görmüş. Đkbal'in hazin tajhammülü. Bütün bu vukuat arasında Seher'in musîr sükûtu.. fakat yalnız ağlıyordu. evin içinde bir heyula şeklinde tahtalara basmaktan korkarak.. Sabiha hanım: — Nihayet. sanki bunun cevabı kendisinin bir töhmetini meydana çıka-racakmış gibi şaşırdı: — Demek ki. ne dışarıya çıkmağa. Seher evvelâ: «ben oturmayacağım» diye başlamıştı.. «Benim mi?» der sonra yorgun kirpiklerini indirerek dudakları arasından bir inilti gibi boğuk. ağlayarak. fakat saklamak istiyor. Sabiha hanım Seher'in kimseye bir şey söylemek istemediği halde Đkbal'e hakikati ifşa ettiğine emindi. masrafı üstüne aldı. Sebep? Şimdi bu son sual ile oğlunun gözlerine bakıyor.. Bilâkis kocasına atfolun-nabilecek bütün kusurları örtmeğe çalışır.. herkese iltifat ziyadeleşti. «Demek ki Đkbal biliyor. annesiyle kardeşine sokulmaktan ürkerek dolaşıyordu. Eski hissetten eser kalmadı. daima sakit... Nihayet bir sabah Sabiha hanım Seherin Vehbi beyi mutbaktan iterek çıkardığını. sır esası üzerine kurulmuş bir münasebet vardı. bir gün çarşafını giymiş. daha ileriye gitmemek lâzım gelirken.. nihayet babasının hastalığıyle matbaa meselesi çıktı. Bilhassa sana karşı bir muhabbet gösterdi... bu suale birdenbire cevap veremedi.» diyordu.. Bir vakitten beri Đkbal'le Seher arasında biribirini herkesten ziyade anlayanlara mahsus bir hususiyet. Sabiha hanım yine: «Bir gün. daha ona gelinceye kadar. Ona ne vakit: «ikbal neyin var?» denirse o daima ağlamak üzere gibi duran gözlerini hayretle kaldırır. ağzından bir kelime alınamamıştı.. fakat tafsilât ve deliller nazarı dikkatinden kaçıyordu. . ondan hastalığının bir parçasını koparmağa çalışmıştı.

. — Hatırına geliyor mu? Bir gün Đkbal'i ihtiyarın evine göndermiştik. ben ısrar ettikçe: «Đhtiyar memnun olmuyor. kıvırıyor. bütün meyus heyetiyle duran annesine bakıyordu. fakat soluk alan bir resim gibi şişiyor. daha sonra birden yine toplanarak küçülen. ilk önce her gidişinde güzelce avdet ettiği halde o gün hasta gibi gelmişti. o küçük yatağın beyazlıkları arasına sokuluyor görünen gölgelere dalıyor.. solmuş çehresiyle. kamilen uçuyor görünen. Sebep?. yerlere seriliveriyordu. o vakit işittiklerini anlamamağa. saçılıyor. gittiğimizi istemiyor.. parçalanmış.. perişan yaşlar kirpiklerinin ucunda yine dolaşmağa başlıyordu : — Pek iyi.. anne.» o da tahattur ediyordu. zayıflaşan. ikbal'i ne yapacağız?. şakaklarının arasında bir kasırga dönerek bütün bu küçük mahşer içinde bulduklarını çeviriyor. ne isterse yapsın. bazan tâ boğazında bir girye ukdesiyle gözlerini süzerek iskemlenin üzerinde ara sıra dalgalanıyor. ağlamış gözleriyle. bu kasırga içinde bütün o efkâr enkazı kırılmış. fakat Tsen gidemem.. annesinin vücudundan yükselen gölgelere dalarak güya bir uyku içinde düşünüyordu. işte o gidiş son gidiş oldu.... . bir komşu evinden maten nevhaları gibi parça parça dinliyor.» diyor. mevhum. bir müddet hikâyeyi takibe muvaffak olurdu. onu söyletmek için ısrar ederek ilâve ediyordu: — Sebeb?... tâ derinlerde bir hâtıra leması uyanıyor sonra yine bütün bu şeyler güya dimağının güneşi sönüyornıuşçasma zulmetlere boğuluyor. SĐYAH 171 Sabiha hanım yine cevap isteyen gözleriyle oğluna bakıyor. şekillerin ihtizazına.Ahmed Cemil annesinin karşısında o söyledikçe bazan mumun hafif oynak ziyasıyle titreyerek duvarların üzerinden . şimdi Sabiha hanımın gözleri yine bir şedid ihtilâç ile kapanıyor. daha sonra bu mücadeleden kendisi de yorgun kalarak. Ondan sonra Đkbal'i oraya göndermek kabil olamadı. döndürüyor.» mukaddemesiyle başlanan o sonsuz hikâyeler kendisinin düşünceleriyle karışıyor. Tâ şu muhaverenin bidayetinden beri o annesinin söylediklerini uzaktan. Ahmed Cemil: — Ah! Mülevves mahlûk diyordu. bulanmağa başlayan zihninin içinde bir telâtum husule geliyor. türlü münevver rüyalarının incilâsma. kabarıyor. fakat bir aralık annesinin bir sözü gider. «Bir gün. yanıbaşmda diz çöktü.. ara sıra bulutlarla yüklü bir semada gizli bir güneşten kaçarak koşuşan ziya parçaları gibi zihninin bulutlan arasından avare bir fikir geçiyor. «Bir gün.» Ahmed Cemil yine sîlkinerek dinlemek ister. o gece orada kalmıştı. annesinin yanına kadar gitti. tâ orada. zihninin içinden bir hâtırayı tırmalayarak uyandırdı. Ayağa kalktı. beyin babasıdır. mukavemet edilemeyen bir deveranın cazibesine mahkûm ederek çekiyor. «Ah! Evet.. dedi.!îiS|i||ii' kaçışıyor. bir gün.. düşünmek istediklerini toplayamamağa başlıyor.

bir şey yapamamaktan mütevellit bir fütur ile yatağının kenarına oturdu. içinden: «Başka bir tedbir. Sonra Ahmed Cemil dudaklarının arasından: «Öldürmekle müsavi!» dedi. Bunun bir necat çaresi olmadığına kanaati vardı. gözleri boş bir nazarla odanın müphem bir köşesine dikilmiş durdu. «Ahmed Şevki efendi.. yakıcı birşey burdu. yalnız bir çare geçiyordu. Ahmed Cemil de onu düşünüyordu.... meyus bir nazarla Ahmed Cemil'e bakıyordu. sonra birden kalbini birşey. onu düşünmemek. ikisinde de aynı tedbir ihtiyacı: «Ne yapacağız?» diyordı... hanımın gözleri artık kuru idi. Sahih mi? ikbal'i o kahrın pençesinden kurtarmak için hiçbir vasıta mı yok?. onu böyîe içeride.. bu neticenin ne yolda sebeplere tevellüd ettiğini tahlil ediyor. onu büsbütün kurtaracak başka bir deva bulmalı!» diyordu. ellerini oğlunun omuzlarına koydu. Hiç. odalarının yalnızlığına iltica ederek ağlamakta. Ahmed Cemil buna inanamıyor. bu izdivacın nasıl vücude geldiğini. Hiç!.. Sabiha.. kardeşini öldüren p musibetin bir tamiri çaresinin bulunamayacağına kanaat edemiyor. Ahmed Cemil bu fikri zihninden defetmek. fakat şimdi o fikir beynine musallat olmuş.. ye'sinden kıvranmakta tek başına bırakacaklar. . öyle mi? Demek ikbal'i kurtarmak için birşey yapamayacaklar.» dedi..Bu sual üzerine ikisi de sükût ettiler. hastadan ümit kesen bir yeis ile baktı: «Hiç!. O zaman pek kayıdsızca davranmamış mıydı? Kardeşine intihap olunacak 'hayat refikini iyice öğrenmek.. O çarenin ismini söylemeksizin miknatısî bir fikir mü-nakalesiyle ikisi de ayni düşünce ile meşgul olduklarını anladılar. «bu mes'uliyet sana ait!» diyordu. şimdi kenarları yanan gözleriyle annesine bakıyordu. Orada. bunda bir mes'uliyet mevcut ise onun kime aidiyeti lâzım geleceğini bulmak istiyordu.. Şu noktada bu iki kalb bütün acılarıyle güya biribirine sarılmışlardı. Matbaada bir yazıhanenin kenarında başkasının işitmesinden ihtiraz edilerek iki üç dakika süren muhavereciklerle hemen bitiriverilmiş olan bu izdivaç işte bugün şu neticeyi vermişti. idare memurunun yuvarlak heyetiyle o sırıtkan yüzünü görmemek için cebr-i nefs etti. Hiç. Sabiha hanım nihayet gözlerini kaldırdı. hareketten kalmış kolları sarkmış. Ahmed Cemil odasında yalnız kaldığı vakit ayaklarının altında bir dünya parçalanmış gibi kardeşinin kırık hayatı karşısında çaresizlikten. bütün geçmişin tafsilâtını 172 MAĐ VE SĐYAH icmal ediyor. budalanın biri!» diyordu. öyle mi?. oradan çıkmamak istiyor. Derin. tanımak için bir ihtiyatta bulunmuş mu idi? Matbaada iki sigara dumanı arasında Ahmed Şevki efendinin fikrinde doğuveren bu izdivacın o bir iki haftalık başlangıç tarihi bütün ihtiyatsızlıkla-rıyle hatırına geliyordu. sabit.» dediği hatırına geldi. Şimdi hatırından bir çare. Şimdi bu izdivacı düşünüyor.. Ahmed Cemil mevhum bir hasım ile mücadele edercesine bir fikirle cenkleşiyordu: «Ben o meselede matbaayı düşündüm mü? Bilâkis onun için bir soğukluk duymadım . Ahmed Şevki efendinin zevzekçe manalı bir vaziyetle: «Matbaa ihtiyarındır.

mes'uliyeti tamamiyle yüklenmek için sebepler buluyor.» diyordu. hafi köşelerinde bütün bu şeylerin altında bir emel çıkacağına itimat eden gizli gizli gülümser bir ümid saklı değil miydi? Demek o güzel hisler. karanlıkta kalırsa daha iyi düşüneceğini. sahih mi?. Artık kendisine mahkûm sıfatıyle bakmaya nefsini mecbur ettikten sonra âdeta aleyhine hizmet edecek bütün tafsilâtı tezyin ve takviyeye özendi. Ahmed Cemil kendi kendisine verdiği bu hükmün altında eziliyordu. eniştesi için duymaktan hâli kalamadığı nefrete biraz daha vüs'at vermiş.. Bu musallat fikirle mücadeleden Ahmed Cemil mağlûp. duvarda melûl.. kudurtucu. ifrata.» dedi. Bir aralık bu hükme daha ziyade kuvvet vermek için: «Hattâ. henüz kalbinde hafif bir müdafaa sedasiyle terbiyeye çalışan hissi içinden tekrar ettiği bu nakarat ile susturmaya uğraşıyordu. . Şimdi artık Ahmed Cemil saklaya-mıyor. Yavaş yavaş o ümid handesi sönmeye meyyal küçük bir nur şeklinde ışıldarken gittikçe genişlemiş bulutlardan sıyrılan bir sabah güneşi gibi şâşaasiyle bütün o müzmin hissiyat bulutlarını dağıtarak kalbini envarına boğmuş idi. Gecenin siyah donuk rengi içinde mütehaşşit birer kütle şeklinde daha siyah. Bu hakikat inkâr edilemezdi. başını bir mengene içinde parçalıyordu. herşeye karıştırdığı mafevkalhakikata şu dakikada her vakitten ziMAĐ VE SĐYAH 173 yade mağlûp idi..... yazıhanesinin üstünde mektep arkadaşlarının — heyhat! O mes'ut mektep hayatı dostlarının — bir yelpaze teşkil eden resimlerine güya: «Beni siz de mesul mü telâkki ediyorsunuz? Beni siz de mahkûm mu ediyorsunuz?» yalvarışıyle baktı. Kendisine karşı meseleyi husumetle tetkik ediyor. sallanan haritaya. odasının penceresini açtı. onlar hepsi yalan. bütün sebep sensin!» diyor. Ali Şekib'in muharrirliğe veda ederek bir dükkâncılığa geçmesini bir facia hükmünde telâkki etmiş iken tâ kalbinin derinliklerinde. Kardeşinin bir yabancıyla irtibatından hissettiği kıskançlığın.-.mı? Ahmed Şevki efendi ondan bahsedince hattâ içimden hiddet etmedim mi?» diyordu. Yarı karanlık içinde müphem şekiller gibi görünen küçük kitap hücrelerine. müthiş bir azap boğazını sıkıyor. Matbaada yalnız kaldığı geceler birdenbire bir müsveddenin ortasında kalıvererek düşüncelerine sakit bir zemzeme kabilinden refik olarak o yalnızlığın arasında şu matbaada bir gün her zamanki mevkiinden başka bir mevki tutacağını düşünmemiş miydi? Daha sonra ihtiyarın musabiyeti üzerine evvelâ en iyi hisleri uyanmıştı: ihtiyara acımış. kendisine âdeta — kendi menfaatine bir çok güzide hisleri feda etmiş — bir kötü mahlûk nefretiyle bakıyordu. Doğruldu. zulmetten tereşşüh eden bir ârâmiş vehmiyle biraz müsterih olacağını tahmin ederek mumu söndürdü. Fakat o musallat fikir zihninde şimdi idare memurunun sırıtkan çehresine dişlerini göstererek gülüyor.. o 'haftalarca süren ve hiçbir vakit zail olmayan ezanm Tjiraz sönmeye yaklaşmış olmasından sonra bir matbaa sahibi olmak ihtimalini kuvvet kesbetmiş görerek kalbinde inkişaf eden hülyayı tamamiyle hatırına getirdi. makhur çıktı. «Sensin. Biraz 'hava almak istedi. hepsi sahte idi.. Bu izdivaçta kendisine büyük bir mes'uliyet hissesi terettüp ediyordu. Hüseyin Baha efendinin çekilmesine infial ile bakmış. Emin misin?. türlü mânalar ifade eden bir nazarla bakarak: «Acaba?.

sanki bir alevle yanan ciğerleri bu kevserden serin bir yağmur hazzını hissediyordu. türlü emelleri ezerek.. râtib bir makber nefesi gibi simasına ba~ rit. bir aralık şiir buhariyle bulanan gözlerinin önünde yükseldiğini gördüğü emel kâşanesinin artık enkazı kenarına oturup uzun bir hırman nazariyle onun matemini tutmak lâzım geliyordu.. birkaç örtülü bulunan ziya parçalarından gözlerini ayırmaya çalışarak. Bundan sonra ne yapacak ? Biraz evvel kardeşinin musibetini defetmek çaresini ararken bir idam hükmü soğukluğu üe inen bir kelime suya düşen bir taş parçası gibi ağır ağır. Burada. şeklinde imtidat eden bu fezanın sinesinden çıkan sükûte benzer uğultuyu dinleyerek ötede beride bu zulmet zemini içinde birer sarı leke şeklinde parıldayan münevver pencerelerden.. bitmez tükenmez bir sükût ile yetişilmez. yakın duvarlara baktı. gözlerini bu zulmetlerle doldurarak. hiçbir şeya vâkıf değil imişçesine ona gülmek için kendi kendisine cebredecek değil mi?. müncemit. râşe verici buseler konduran bu zulmeti kâse kâse. artık önünde dehhaş. bu fikirle kuvvet bulmaya çalışıyordu. Bu siyahlıkları yutmak. ailesinin biricik servetini o mülevves matbaanın dişlerine atıvermişti. bilâkis orada kendisini nefret ettiği bir adamın esiri sıfatında görmekten nefsini menetmek mümkün olamayacağına emin idi. gözünün önünde tecelliye başlayan zelil mevkiinin üzerine münevver bir örtü çekemiyordu. geniş bir uçurumun azîm ağzını açıp kendisini yutmaya müheyya olduğunu görüyordu. bir cinayet dehşeti alıyordu. o adam için çalışacak. Matbaada artık çalışmalarına ruhperver bir emelin iştirak edlemeyeceğine. Şimdi hatasının ehemmiyeti. Ya lâmia?. bulunmaz bir derinliğe iniyormuş gibi içinden birşey duydu. Ciğerleri. tesliye veren bir adem kevseri gibi kana kana içmek istedi. suları yararak ric'ati mümkün olmayan bir sükût ile kalbinin en derin noktalarına kadar. «Şimdi ne yapmalı?» diyordu. hülyaları parçalayarak iniyordu: hiç!.. ifrat eden bir fikir ile zihninde büyüyor.174 MAĐ VE SĐYAH MAĐ VE SĐYAH 175 daha kesif görünen komşu evlere.. hiç! Bundan sonra hepsine veda etmek. «Lâkin matbaada belki onun kadar benim de hakkım var» demek istedi. O vakit kâbuslarla mahmul rüyalar arasında bir boşluk içine düşüyormuş.. pencerenin kenarında.. o gitmiş. yarın yine zelil bir ecir sıfatıyle o matbaaya gidecek. biribirinin ardına yığılmış siyah duvarlar. ya eseri?. Bu neticeyi tâ ilk gününden beri meçhul bir his kendisine haber vermekten hâli kalmadığı halde.. Evet. ölü dudaklara. Fakat heyhat! Artık hakikati tezyin edemiyor. .

her şeye tahammül edecek tâ ki. onun bedbahtlığının nev'ini tâyin etmeksizin tedavi etmek istiyordu.. Gözleri ötede beride siyah bir zemin üzerine serpilivermiş mütebessim sarı yakutlar şeklinde yıldızlara bakıyor. bu son karar üzerine uyumak istiyordu. hislerine galebe ederek yarın yine matbaaya gidecek.. şimdi onun hâtırasiyle şurada — elinde bir şiir defteri. karanlıkta. bunların arasından hülyasının perisini bir sis içinde gibi görüyordu. oturmuş. orada o iki kelimeyi... öbür odanın donuk havasında görülemeyen sayılamaz.. uğraşacak. sigarasının . bacakları sallanarak. o zaman ellerini uzattı. rakkase-leriyle dalgalanıyor. şimdi perdenin açık kalmış bir kenarından hafif bir güneş dalgası girerek Ahmed Cemil'in karyolasının kenarına kadar mail bir sütun şeklinde düşüyor. kalbinde kesif bir zulmet içinde yalnız bir ümit ışığı — karşısında sonsuz bir yokluk fezası şeklinde im-tidad edip giden şu siyah semayı iştihad ederek Lâmia'ya malik olmak için kendi kendisine yemin etti. Onu yarası bağlanacak. öpücü bir el ile tuttu. Ahmed Cemil artık yatağına girmek için acele ediyor. Ahmed Cemil yazıhanesinin köşesine. minderin üzerinde melûl ve muhtazır bir eda ile serilen o defterciğe. En evvel Đkbal'i düşündü: «Şüphesiz.. Hastanın nazarında meydana çıkarılıveren manevî emraz kadar tedavisi müşkül şey olmayacağına inanırdı. Akşam kardeşine saadetini iade edebilmek için hiçbir imkân tasavvur edemezken bu sabah belki şu iki kalbi biribirine yaklaştırabilmek mümkün olacağını düşünüyordu. insanlar muhitin tesirlerine ne kadar esirdirler. Lâmia!. Đki eliyle defteri dudaklarına kadar çekti.O zaman güya kalbinde bir gizli kuvvet ağır bir uykudan silkinerek uyandı. Lâmia ile eseri.. ihtimal biraz söyletmek için karar vermiş idi. Hemşiresine: «Sen şu noktadan mecruhsun!» demeksizin. ince kıllardan. son sahife olacağını-tahmin ettiği yaprağa kadar geldi. bu odanın sükûnu içinde bir hayat tuğyanı uyandırıyordu. o emellerinin enîsini araştırdı. tâyin edilemez zerrelerden mürekkeb şenaverleriyle. yine çalışacak. Muzlim bir gecenin şu münevver sabahı bütün melalini. hava ve ziyadan mürekkep bir şelâle gibi yüz binlerce toz parçalarından. o beş noktayı bir görüş vehmiyle tekrar gördü. Bu dakikada Ahmed Cemil artık tamamen bir karar ittihaz etmiş idi. o göremediği kelimecik-lerle noktaları uzun bir buse ile öptü. Ne olursa olsun. bütün ye'sini silmiş idi. ikbal'i bu sabah daha sakin bir nazarla tetkik etmek. Bu muzlim gecenin sine176 MAĐ VE SĐYAH sine sanki bir nefes çıktı. bu matbaaya temellük etmek için sabır edecek! Bütün vehimlerine. Ahmed Cemil ekseriya çok düşünceli zamanları takip eden derin uykulardan biriyle uyandıktan sonra sabahleyin kendisini tamamen sükûnunu iade etmiş buldu. gözlerini kapadı. Karanlıkta yazıları görmeyerek yaprakları çevirdi. onun bu aşk busesini bir siyah mev-ce içinde tes'id etti. kırık kanadı sarılacak mecruh bir güvercin gibi okşayıcı. bu iki hâtıra birden damarlarının içinde bir ateş seyyalesi tutuşturdu.. Evet. madem ki hayatında muvaffakiyet onunla kaim. geceki âsab tuğyanı geçmiş olacak!» diyordu.

Bu bulutçuklar. daha oynak bir faaliyet. uzun bir şeridin içinde ufak bir ihtizazla bir kasırga şeklinde süzülüp sarılarak o güneşin bütün havasını boğmak isteyen telâtum merkezine •doğru çekilip gidiyorlardı. mest raksı. Ne kadar zaman geçmişti ki iki kardeş arasında bir gömlek tamiri yahut noksan bir düğme ikmali kabilinden bir iş çıkmamıştı.» dedi. Sesini işitince sofaya çıktı: «Beni mi istiyorsun. odasına bir neşve şelâlesi. daha sonra üzerine bir bulut gölgesi isabet etmiş bir kar safihası şeklinde bir donukluk bırakıyor. daha sonra: «Fakat onu o noktaya getirebilmeli» diye bir mütemmim ilave ediyordu. zarif sevimili bir çocuk bileziği çırpınarak geçerken Ahmed Cemil bu sabahki âsab meyline göre bir felsefe icad ederek kendi kendisine: «Đnsan bedbahtlığının. mütemevviç raksında daha seri. ara sıra bir makaradan iplik boşanır gibi ince rakkas bir hat çıkararak bunları süzgün gözleriyle takip ediyordu. şimdi geliyorum. suya düşmüş bir taşın sukut noktasından büyüye büyüye açılmış bir daire şeklinde. Đkbal'in ağzında daima lâtif bir muhabbet hücceti çocukluğa mahsus saf edasıyle tekerrür eden bu «ağabey» hitabı bu sabah Ahmed Cemil'in kalbini bir rikkat tatlılığıyle ısıttı. o yüz binlerce zerrelerin. Đkbal henüz kendi odasında idi. şeritler evvelâ odanın rakid görünen havasında fersiz bir beyazlıkla teveccüh noktasını tâyin edemeyerek mütereddit sallanıyor. halkalar. — Odama gelir misin. Yazıhanesinin köşesinden atladı. bazan küçük hamlelerle halkalar salıvererek. ağabey?» dedi. suya düşmüş ince bir kâğıd gibi o duman tabakasının üzerinden perişan bir dalga geçiyor. bahtiyarlığının mucidir. Böyle bulutlar halkalara karışarak. kapısını açtı. vâsi bir halkanın ortasında küçük. rakkaselerin her an müMAĐ VE SĐYAH 177 tebeddil. Đkbal her şeyi iyi tarafından gösteren bir noktayı nefsine vazetsin. laubali bir ses takınarak kapısından bağırdı: — Anne! Đkbal'e söyle de buraya gelsin. Doğrudan doğruya Đkbal'i çağırmaya cesaret edemiyordu. taze bir hayat buhranı uyanıyordu. o vakit yüzbinlerce şenaverlerin. Bu oyun sabah güneşinin şu sihirli sahnesi. sonra o münevver sütunun telâtumi cazibesi. Đkbal? Bu sabah sana iş çıktı. îri. mes'ud olur»diyor.dumanlarıyle bu mü-telâtım sütunun oyunlarını seyrediyordu. dedi. . Belki izdivacından beri birinci defa olarak kardeşinin bir işini yapmağa vesile bulduğuna sevinerek Đkbal: «sepetimi alayım. bir halkanın kenarına ilişiyor. her şeyi tamir ve ihya edebilecek zannettiren bir his peyda ediyordu. şu münevver zemin. Bazan ağız dolusu duman püskürerek. parça parça dağılıyor. coşkun bir su sütunu şeklinde akan bu güneş çağlayanı Ahmed Cemil'de şimdi her şeyi iyi görmek meyli uyandırıyor. güya ensicesi çözülüyor.

Seni temin ederim ki son nefesimi hiçbir şey söylememekle vermek azmindeyim. Bugün hakikat olanca dehşetiyle tâ kalbimin üzerinde duruyor. Fakat inanır mısın Đkbal? Enişteme o kadar merbutiyetime son derece memnun olmakla beraber bize biraz küçük bir muhabbet hissesi tefrik etmiyorsun zannediyordum. Bu sabah genç kadının yüzünde musibetlere tahammül için karar vermiş olanlara mahsus bir melûl sükûnu vardı... kenarı ayrılmış mendilini önüne döktü. gözlerini kaldırdı: — Ne kadar zaman oluyor ki seninle şöyle karşı karşıya bulunmadık.. Genç kadının dudaklarında hafif bir tebessüm uçtu. O kesik kesik. yüzüne bakmayarak dinlemek istiyordu. Onu koparıp çıkarabilmek için hiçbirinizin elinizde kâfi kuvvet yok... bak. şu dakikada zihninden geçen şeyi dalgın dalgın yüzüne dikilen bu gözler Ahmed Cemil'e vuzuh ile takrir ediyordu.» dedi. Üzerinden müthiş bir fırtına geçmiş bir gök parçası gibi çehresinde bir yorgunluk eserinden başka bir şey yoktu... bu mudhike-ye ne lüzum var? Bana yavaş yavaş bir şey söyletmek istiyorJvı A ± VB SĐYAH 179 sun. Onun tamir edilecek bir çok şeyleri birikmişti. Eniştesi için: «Nasıl oluyor da buna hiyanet ediyor?» diyordu. cesaret buldukça ilâve ederek ayni söyleyiş tarzını takip etti: — Bir kız evlendikten sonra bütün muhabbetinin kocasına inhisar edeceğini zaten bilirdim. Đkbal'in karşısına oturdu. Beni bahtiyar edebilmek için elinizde ibir vasıta yok. Ahmed Cemil kardeşini şu hazin haliyle pek güzel. Đkbal. Đkbal'i "mümkün mertebe yanında ziyade alıkoymak için ilikleri bozulMai ve Siyah — F. Đkbal acı bir hande ile tekrar gözlerini kaldırdı... gevşemiş.. . Đkbal'in bu dakikada zihninden şu sözler geçiyordu: — Ne demek istediğini anlıyorum. 12 muş gömleklerini. Şimdi Ahmed Cemil'i öyle. Gözleri kitabın üzerinden kayarak Đkbal'in soluk çehresine çevriliyordu. fakat gelişi güzel açı verdiği sahife çevrilmiyor.Bir dakika sonra elinde sepetle Ahmed Cemilin odasına geldi.. gözlerini indirdi. Ahmed Cemil yazıhanesinin üzerinde sürüklenen bir kitabı aldı. değil mi?.. Đşine gelmiyor. Bir aralık «Đkbal. cevap vermiyorsun.. astarı sökülmüş ceketini. Evvelâ Đkbal bu davet ile gece yarını kalan vak'a arasında bir münasebet olacağına hükmetmiş. bitmiyordu.gözlerine bir sakin donukluk gelmişti. onun sesini işittiği zaman kalbi çarpmıştı. Gece bir tuğyan ile boşalan gözyaşlarından sonra asabı gerilmiş. Fakat bu tamire muhtaç şeyler önüne yığılınca müsterih oldu. bir şiir melâliyle güzel buldu. ağabey. tâ minderin öteki ucuna.

Sen kocanı bir kadının sevmesi lâzım geldiği gibi sevmiyorsun. muaheze edeceğim.. hattâ babasının bile bir tasarruf hakkı olmasın. Ahmed Cemil güldü: — Beni aldatmak istiyorsun. bunu nasıl giyiyordun?. Zaten kadınların hepsinde mevcud bir bedbaht olmak telezzüzü ile kendini zorla mes'ud görmemeğe çalışarak... bu ilikler büsbütün bozulmuş.. Đkbal gözlerini kaldırmayarak bu mütalâayı cerhetmek istedi: — Asıl şimdi lâtife ediyorsun. zihni yalnız elindeki işiyle meşgul imiscesine eline yeni aldığı bir gömleğe bakarak: — Aman ağabey. biraz tevakkuf ederek. Đkbal şimdi elindeki işini dizlerinin üzerine bırakmış... ancak sana ait olsun. Đkbal'in söylememek istediği şeyleri zorla ağzından koparmak müfid olmaktan ziyade muzîr olacağına kani idi. Zaten Đkbal bu bahsin devamına müsaade etmek niyetinde değil gibiydi. gülerek ilâve etti: — Hattâ fazla aşkla seviyorsun.. bu nazarın karşısında daha ziyade nikahım muhafaza edemeyeceğini anladı. yahut kendin aklanıyorsun kardeşim. O zaman Đkbal gözlerini süzdü. kardeşini hayretle dinliyor. dedi. Ben bunları alayım da . dedi.. devam edemedi.. sakin bir muhabbetten başka bir hisle sevmiyorum. Ahmed Cemil bu nazardan büsbütün sıkıldı. Sonra bu hodgâm aşkın tahammül edemeyeceği ufak bir şey gördüğü zaman ona adavet etmeğe başlıyorsun.. Đkbal hayretle baktı: — Evet. onu babasının evinden bile esirgiyorsun ki onun üzerinde hiç kimsenin. düşman oluyorsun. sana. dedi. daha sonra: — Đkbal. bu defa tâ yanına sokuldu: — Lâtife ediyorum..Ahmed Cemil sözlerinin mecrasını birden tebdile lüzum gördü. Kinle. Dün akşam niçin ağlıyordun. kendisinin bu suretle telâkki edilmesine ağlamak isteyerek bakıyordu. onun önünde kendisini böyle bir ruh müdek-kiki sükûnu ile teşrih ediyor görmekten utandı. müsaade edersen seni bir parça mua'heze edeceğim. bakayım? Babasına gittiği için değil mi? Bak. acı bir hande ile: — Lâkin yanılıyorsunuz. ağabey. ben bilâkis enişteni sadık. ben kendimi hiç bedbaht bulmuyorum.. o acılıktan âdeta bir zevk duyarak kendine yazık ediyorsun. Dün gece ağlayışıma yanlış mâna verrıişsniz. Ahmed Cemil'in dudaklarının ucuna kadar geldi: — O halde dün gece ben odanda iken niçin onun gelmesinden korkuyor dun? Bunu söylemek istemedi.

ilk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi. Nihayet Ahmed Cemil elini uzattı..» davetine: «Vaktim yok!» cevabını verdi.» diyorlardı. Sonra alay etmeğe başladı. ötekiler etrafını almışlar. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. Kardeşinin kolayca değil belki hiç tedavi edilemeyeceğini anlıyordu. MAIVESĐYAH ĐSĐ Şimdi hepsine bir durgunluk. Hiçbirisi cevap vermeğe kuvvet bulamadı. okumağa başladı. Đlk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. sütunları şöyle bir dolaştı. Onu Saib görmedi. kırışarak dinliyorlardı. Bugün matbaaya geç kaldığı için biraz acele giyindi. oğlan mı?» diyordu. belki bir dakika evvel tuhaf bularak güldükleri için nedamet duyan bu arkadaşların karşısında oturmayarak.. O vakit kendisini zaptedemedi. fakat artık sabahleyin kalbinde uyanan her şeyi iyi bulmak hissi muhtel olmuş oldu. Bu bir nevi: «Bahsi burada bırakalım» demekti. çabuk yürüdü. Saib ayakta. şimdi onun üzerinde husule geleceğini anladıkları acı tesiri düşünüerek yüzüne merhametle bakmağa başlayan. biribırine bakışarak güya: «Söylesenize. Ahmed Cemil ayağa kalktı. Ahmed Cemil anlayamadı. kendisinin nasıl tahkir edildiğim görmek isti-caliyle.» dedi. Yazı odasının iki kanatları açılmış. hattâ dükkânının önünde duran Ali Şekib'in «Biraz uğraşana.akşama kadar yaparım. tâ üçüncü sahifenin başında müteaddit istifham ve hayret alâ-metleriyle mücehhez bir serlevha gördü: bir edebî müseme-re??ü. gülüşerek.. «fakat bitirmek için kendini çok yorma. oradan silinmeğe bir çare arıyormuş gibi duran Saib'in önündeki gazeteyi aldı. . Ahmed Şevki efendiden başka Fatin Di-lâver ve Mazhar Feridun beyler de orada idi. yüksek sesle okuyor.. En evvel o cesaret ederek: «Bir şey mi var?» dedi. «Kız mı istiyorsun. bir beceriksizlik gelmiş. Said'le Saib'den. bir kabahat esnasında tutulanlara mahsus bir perişanlıkla deminki' kahkahalar güya dudaklarına yapışmış kalmıştı. etraftan bir «hişt» ihtarı çıktı. Fakat kendisine doğrudan doğruya teveccühe cesaret edemeyerek kuvvet bulmak için yekdiğerini araştıran nazarlardan okunan şeyin kendisine müteallik olduğunu hissetti. Yazı odasının iki kanatları açılmış. zira çalışacak bir halde değilsin!. matbaanın merdivenlerini mutadından ziyade hızla çıktı.. o vakit Saib şaşırarak elinden gazete düştü. elinde bir gazete. 15 Ahmed Cemil bu bahsi bir lâtife ile bitirmek istemişti. dedi. fakat ötekiler gördüler.. gözleri...

.. Nihayet orada kendisini huzzar tarafından bir iskemleye oturtulmuş.» mukaddemesiyle başlanıyordu. ona Galata'da. başı ile. O vakit Ahmed Cemil o kadar vazıh. Sonra o edebî müsamere.. en lâkayd olanları bile edebiyat namına kızdıracak mudhik bir tarzda tarif edilmişti. makalenin sonlarına bakmak istedi. Okuduklarını bir bulut arkasından görerek. Afrika. bütün kıyafetiyle.. teşbihlere. Raci oıakelesinin bu faslında bütün davetlileri tetkik edilmeğe lâyık bir malûl dimağın garabetlerini temaşa ile eğlenmeğe gelmiş olmak üzere tasvir ediyor. şimdi etrafında bulunanlardan sıkılıyor. ne de bir şey söylemeğe kuvvet buluyordu. cismaniyetiyile öyle alay ediliyordu ki hiddetinden gözlerinin beyazına kadar kızararak dudaklarının arasından. Ahmed Cemil'in şimdi hiddetinden dişleri kilitleniyor. Ah! Şu dakikada Hüseyin Nazmi'ye ne kadar muhtaçtı!. yukarıya kaldırılmış. Ahmed Cemil bunları okuyamadı. ibhamlara boğmuş. Bu makalenin Raci'nin eseri olduğunu zaten hepsi. cinaslara. O vakit Ahmed Cemil'in gözleri bulandı. anlamışlardı.. türlü müstehcen imalarla doldurmuştu. tiyatroları sahnelerinde görülen soytarılara mahsus eda ile eserini okutuyordu. ne gazeteyi bırakabiliyor. O vakit eserin güya ötesinden berisinden misal olarak irad edilmiş parçalar geliyordu. Amerika. Ahmed Cemil bunu bitirdikten sonra ...Makalede: «Haniya sabahlan Babıâli Caddesindeki dükkânların önünde durmak mutadında olanların görmeğe alıştıkları uzun saçlı bir şair vardır. saçlarıyle. «Racü. yumrukları sıkılıyordu. sonra Ahmed Cemil'i sofranın üzerine çıkartıyor. hattâ şimdiye kadar Raci'nin yazdığı şeyler içinde nispeten bunun en muvafık eseri olmak lâzım geleceğine biraz evvel Said hüküm vermişti.bir arkadaşın tahkir edildiğini görmekten gizlice memnun olmakla beraber bir acı karşısında duyulan tesirden hâlî kalmayan çehrelere göz gezdirdi. kolları ile. o «Hırsızın kızı» filân filân gibi tercümeleri yüzüne vurulduktan.. fakat gülünç bir surette tasvir olunuyor. ziyafet odasının etrafında kahkahalarla gezdirilmiş gördü. kendisine mahsus beyan ve nazını tarzının bu zelil tahriflerine tahammül edemedi.» dedi. Raci bu makaleyi bütün köhne bir lisan tarzının süsleri olan secilere. o tercümelerde ihmal yahut terkin hatası neticesiyle kalmış yanlışlar büyük bir takayyüd ve ihtimamla toplanıp onun edebî iktidarına birer burhan olmak üzere tâ'dad edildikten sonra bütün nazma dair nazariyeleri türlü gülüng tahriflerden geçirilmiş.bir çamur deryasına düştükten sonra kalabalığın içinde ayağa kalkarak etrafına bakanlara mahsus perişan bir hal ile . bir çok yerlerini anlamayarak devam etti: Ahmed Cemil tamamen tasvir edildikten sonra bu şairin — frenk gazetelerinde kapıcılara mahsus romanları tercüme etmekle kudreti malûm olan bu şairin — bir gün şiir âleminde bir başkalık vücuda getirmek illetine musap olduğundan bahsediliyor. Kendisini yalnız .

. dedi. Tâ ciğerlerinin ortasında birşey yırtılıyor zannetti. kahvelerde..onun anlayacağından emindi. vücude getirdiği bu eser şu dakikada herkesi güldürüyor.. Kendisine . Yazıhanenin üzerinde darma dağınık duran gazete yığını arasından «Peyam-ı Cihan» nüshasını buldular... — Bu kadar kıskanıldığınıza memnun olmanız lâzım gelir itikadındayım. Ahmed Cemil derin bir keselân duydu. belki hiddetinden bu mülevves kâğıt parçalarını yırtacak. Bunun re kadar haksız olduğunu anlamaz mı? Hissetmez mi? Hattâ benim için acıyarak. Sonra yine kendi kendisini temine çalışıyordu: «Hayır. bilmeyenler bilenlerden: «Bu şair kim olacak?» diye soruyorlardı.. demin bu adamların şu makaleyi dinlerken eğlenerek güldüklerini düşünüyordu. «Bunu Lâmia da görecek. tâbirlere tekayyüd edilmedi. Artık Raci'nin bayağılığından. Matbuat âleminde dostlar da olur mu imiş? Onlar da bir arkadaşı takdir ederler mi imiş? demek istiyordu. kelimelere. zihninin içinde yalnız Lâmia kaldı.» diyordu. terbiyesizliğinden bahsolundu. fakat bunlar Ahmed Cemil'i tesliyeye hizmet edemedi. Eğer o şu dakikada burada olsaydı bu dört sütunluk zehirin acısını M A I VE SĐYAH 183 onun yanında ağlayarak dökmekten ne büyük tesliyet duyacaktı! Kendisine en evvel Fatin Dilâver bey tekarrüp etti. Evet. bütün gazete okuyanlar ne yapacak? Demek şimdi bütün kıraathanelerde. Demek kendisinin hayatta gaye olarak sevdiği. Ahmed Cemil hayretle baktı. o da gülecek. Onun bu sözü hepsine cesaret verdi. Nagihân «bu herkesi» tâbirinden bir çehre ayrıldı: Lamia!. gülmeyecek. bir sahtelik duyuyor. onun tarafından merhamete şayan görüleceği ümidiyle tatlı bir ağlamak arzusu duyuyordu.» Bu son ihtimal üzerine insanlarda kendilerine merhamet edildiğini duydukları zaman hâsıl olan lezzete benzer birşey hissediyor. Bir aralık Mazhar Feridun bey: — Biraz da dostlarınızın yazdıklarını okuyunuz. dedi. Şimdi şurada kendisine yaranmaya lüzum gören bu adamlar o dört sütunluk tahkirden gülmek hevesini duyarlarsa ya kendisine uzak olanlar. sokaklarda kendisi için gülünüyor. etrafında ibzal ile açılan bu muhip sözlerde bir soğukluk. eğlendiriyordu. Birden nazarından bütün halkın ehemmiyeti düştü. herkesi.

peşkirler. çatallar. öğle vaktine kadar orada kapısını sürmeleyerek sedirin üzerine uzandı. Nazarında bütün emellerin muhassalası ehemmiyetini haiz olan eserin henüz intişar etmeden üzerine dökülen bu tahkir çirkâbı hülya kanatlarında mühlik bir ceriha açmış idi. su kadehleri. Đdare memuru küçük sofrasını her vakitki gibi penceresinin yanma kurmuş. Yalnızlığa şedid ihtiyacı vardı. — Bilâkis kendimi pek metin buluyorum. hülyalarım!. Bir aralık odasının kapısına vuruldu. şım beklerken ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış altı şişin ateş üzerinde lâtif biberli. matbaa. hergün öğle üzeri küçük bir yuvarlak masanın üzerine o beyaz örtülerden birini örterek sofrayı hazırlamağı âdet etmişti. Bugün benim yerimde başka biri olaydı hiddetinden çıldırırdı... Matbaada kendi odasına kapandı. .. arkada185 . iki arkadaş karşı karşıya oturdukları vakit ikisi de bir müddet lâkırdı söylemediler. hattâ kendisine tesadüfünde bir şey vâki olmamışçasına muamele etmeye karar vermiş idi. Ra-ci için en büyük cezanın._£nj|&eşjJ. düşündü. bıçaklar koymuş. öğle yemeğini beraber onun odasında yerlerdi. Matbaanın son ıslahatı esnasında idare memuruyla karar vermişlerdi. Bir aralık yine kendi kendisine kuvvet verir. zihninden cesaretini kırarak geçen fikirleri kovmak isüyormuşçasına silkinerek: «Ne için fütur getirmeli? Bir hasudun hükmüne bir hayatın esas gayesini feda edecek kadar zaaf sahibi miyim?» derdi..» diyordu.MAĐ VE SĐYAH uzattılar. Fakat hakikatte şu demin kanını kurutan bir sahife dolusu tahkiri lâ-kayd telâkki edebilmeğe kuvvet bulamıyordu. bir "muvaffak"1 olmak azmiyle ayağa kalkar. Şimdi . tabaklar. Đlk söyleyecekleri şeyin sabahki makaleye taallûk etmesi pek tabiî idi. Kendi kendisine: «Ah. Ahmed Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman hissetti..M A i V £. Yalnız Mazhar Feridun'a: «Teşekkür ederim!» dedi. eseri. Bugün Ahmed Cemil hiç kimse ile konuşmaya tahammül edebilecek bir halde değildi. fakat artık aldığı yaradan sonra devayı istihfaf eden mecruhlara mahsus bir istiğna nazariyle gazeteyi almadı. kokulu dumanlar içinde cızladığını seyrediyordu. Raci'-ye hiç mukabele etmemeye. Bir ses: «Ahmed Şevki efendi sizi bekliyor!» dedi. Ahmed Şevki efendi bir nezaret ve intizam takayyüdiyle odasında bir kısmı muattal duran bir dolabın altı katını küçük bir kiler haline getirerek buraya sofra örtüleri.Ik-bal. Ahmed Şevki efendi ni-'hayet: — Ne kadar teessüre meyyal adamsın? dedi.Butî^ namaya başlamıştı. odasından çıktı. S 1 . Đdare memuru bu cevap ile kanaat etmemiş göründü: . onun husumet asarına karşı üâkayd davranmaktan ibaret olduğuna hüküm veriyordu.

Başka?. sabrınız varsa dinleyiniz... Ahmed Şevki efendi şimdi önlerinde duran kebap sahanına çatalın ucu ile dokuna dokuna dalgın bir vaziyette dinliyordu. Đkisinin arasında birbirini seven adamları bir saniye içinde sıcak bir muhabbet havası içinde saran bir incizap hâsıl oldu.. idare memuru nihayet endişeli zamanlarına mahsus vaziyetiyle iki parmağının ucu ile burnunu kaşıyarak dedi ki: — Asıl fenalığı. Bu iki hülyanın yekdiğeriyle irtibatını izah etti. Bu bir saniye içinde Ahmed Cemil bütün düşüncelerini ne zamandan beri bir kalbe tevdi etmek isteyip de muvaffak olamadığı hislerini bu adama.... Ahmed~5evkT~efendi bir bardak suyu süze süze içtikten sonra kırpık bıyıklarını elindeki peşkirle kuruladı. Senin eserine itimadın var mı? Bana ciddî söyle. Lâmia'yı da gidip biraderinden istersin...» dedi. ona da benim itimadım var.. O zaman Ahmed Cemil kızararak.. sonra: «Matbaa.» dedi.. O vakit şimdiye kadar hakkında derin bir muhabbetinden başka bir şeyini görmediği bu adama uzun uzun baktı. Ahmed Cemil bu esareti kabul etmemek istedi: — Ne için onun esiri olayım? Matbaadan istersem şimdi her alâkayı kesemez miyim? Đdare memuru çok tecrübe görmüş adamların henüz her şeyi mümkün görecek kadar genç olanlara karşı kullandıkları tebessümle: — Zavallı çocuk! dedi. sadeliğiyle. keten yeleğini gevşetti: — Bu son dertler bir şey değil! dedi. eniştesini mümkün olduğu kadar anlattı. «Matbaa.. Ahmed Şevki efendiye göre pek ince olan bu mülalâa Ahmed Cemil'e hayret verdi. kardeşin o çapkın herifin nasıl hükmünde ise senin de matbaadan dolayı esaret altına girmiş olmaklığında görüyorum. Ahmed Cemil bütün ruhunun kuvvetiyle: — Pek ziyade!. Bu büyük kelimesi Ahmed Şevki efendinin ağzında başka bir ehemmiyet alıyor. Akşam validesine söylemeğe cesaret edemediği korkularını izah etti.. dedi.» Ahmed Şevki efendi arkadaşının başka dertlerini soruyordu. A'hmed Cemil utanmasaydı Ahmed Şevki efendinin boynuna atılarak o kırmızı yüzünü şapır şapır öpecekti. «o ciheti ben sana anlatacağım.. Ahmed Şevki efendi de kendisini merhametle dolu bir nazarla seyrediyordu. safvetiyle etrafını çevirenlerin hepsine müreccah olan Ahmed Şevki efendiye dökmek ihtiyacını duydu: «Beni meyus eden yalnız o değil.— Keski sen de çıldıracak kadar hiddetlensen de nefsini böyle meyusiyete teslim etmesin... fakat idare memurunun son sözleri sevince imkân bırakmadı: — Lâkin kardeşine ait olan dert pek büyük. Artık yemeklerini bitirmişlerdi. tereddüt ederek Lâmia'-yı. Evvelâ kardeşinden bahsetti. jggerlHI anlattı. iskemlesini biraz çekerek... daha ziyade büyüyordu. Makineler .» kelimesini işitince eliyle «kâfi» dedi. — O halde eserini bastırırsın. Evi ne yapacaksın?.

Litografya makinesi tâ dipte. Kendi odasına girdi. Yahut makineleri alsa. Đdare memuru ile Said ve Saib gittikten sonra büsbütün yalnız kaldı. sabırsızlıktan. Merdiveni yarı tenvir eden kırık şişeli bir asma lâmbanın ziyasıyle trabzanı tuta tuta indi. Nihayet Ahmed Cemil matbaada mevkinin vahametini daha ziyade anlamaktan korktu. üzüntüden... onları bir kere daha görmek istedi. Ötede başmüretip makinenin üzerine eğilmiş bir arkadaşının tutuverdiği el lambasıyle gazetenin son tashihlerini yapıyor. Onlar bu sefil hakikatlerden ne kadar uzak kalmışlardı!.. üzerinde yelken bezinden örtüsü çekilmiş duruyordu.. donuk ziyasıyle şuradan bir nokta ^çıkarmak. meselâ «Peyam-i Cihan» matbaasıyle bir mukaveleye girişse.Đlerledi. üzücü çengine pek vâkıftı... buraya ne vakit girse yağ. efendim!» dedi. öteye bir virgül koymak için. ciğerinin bu havayı teneffüse muhtaç olduğundan. Ne için öyle bakıyorsun? Başka bir çare mi var? Ahmed Cemil bahsi daha ziyade takibetmek istemedi. ~ ^ x x a xa 187 Bu gece Ahmed Cemil'in nöbeti idi.. Ne olursa olsun bu karışık işe. O vakit iki arka-diş'Đnitün mfimalleri tetkik ettiler. Âhmed Şevki efendi far-zettiği tehlikeleri izaha çalıştı. „ ^ . Eniştesiyle devam edebilmek artık mümkün değildi. şu müphem vaziyete bir netice vermek istiyordu.ne olacak?. cenkleşmeğe başladı.. Ahmed Cemil korkulu bir muvaceheden kurtulduğuna seviniyordu. Buzlu ¦camı üstünde «Đçeriye girmek memnudur» ihtarı görünen kapıyı itti. Bütün gün ayaküzeri. sonra başmürettip: «Şimdi bitecek. makineler dairesine girdi. Bugün eniştesi matbaaya hiç uğramadı. yorgunluktan ciğerleri göğsünün içinde darlaşarak. onun için mürettipliği muharrirlikten zor bulur. bu âlemden çıkacak olursa kanının kuruyacağını zannederdi. petrol. Matbaada ancak nöbetçi mürettiplerle makineciler vardı. kâğıt. Ahmed Cemil'i görünce hepsi başlarını çevirdiler. makineleri ona bırakmak lâzımdı. . Bir matbaa sahibi olabilmek emelinden mümkün değil. Za-valhjmlyalari!. O halde evi kurtarmak. meseleyi o kadar kötü bulamıyordu. Sonra kardeşini tatlik ettiririz.. O zaman Ahmed Şevki efendi: — Kardeşine ait olan der-din_ tesviyesi^natbaadaki işin ^~ISn l Evvelâ eve.. tahammül edilemeyecek bir vaziyetle kokulu lambanın pis havasının. bu zavallılara derin bir merhametle acırdı. artık bahsi biraz evvel neticesiz bırakılan Ikbal'e irca etmek istedi. Ahmed Cemil en evvel onu bir muhabbet nazariyle selâmladı: «Dünyada yegâne servetim!» diyordu . hülyasını ayıramıyor yapabilecegT şeyleri zihninde tetkiTî ettikçe kalbi hep şu^ "söTf~1^?0ye"*çar-esîn^jEemayüî ediyordu. bir kenarda makineci esneyerek tashihlerin bitmesini bekliyordu. elinde cımbız. Bir aralık aşağıya makineler dairesine inmek. Ahmed Cemil bu müşkül san'atm bütün yorucu. yine on yaşından beri parmaklarının ucunda efkârı çözüp bağlamakla yoru-la yorula harap olan vücudunu makinenin soğuk safhasına eğdi. mürekkep kokusundan toplanmış ekşi havasından garip bir haz duyardı. Ahmed Cemil bir türlü idare memuru_ kadar işi fena göremiyor. makinelere birer çare bulalım. Bu akşam artık bir karar vermeğe azmetmişti. dört yüz şu .

odaya girdi. O vakit düşündüler. Bu adam hakkında duyduğu nefretle beraber ona acımaktan nefsini ialıkoyamamıştı. Geri döndü. sıkışmış bir satıra bir fazla kelime ilâvesi için yirmi satırı yerinden oynatmak yekdiğerine aktarmalar yaparak bu madenden mahlûkları arzuya itba etmek. Ahmed Cemil'i orada görünce: «Galiba gene içeride!. Ahmed Cemil kendi kendisine: «Benim bulunmadığım geceler demek oluyor. fena halde hasta! ateşler içinde yanıyor! dedi. onları pek ziyade merhamete şayan bulduğu için severdi. Tekrar geriye döndü.. harf harf toplayıp dağıtarak ilerilemez. Saib. Saib yalan söylememişti. yanlış kelimeleri harfleri birer birer ayıklamak. merdivenin tâ ilk kademesinde trabzana tutunmuş. başım oraya dayamış bir siyah gölge gördü: Racü Kendi kendisine «sarhoş! şimdi bunu ne yapmalı?» dedi. Ahmed Cemil bu geceyi heyeti tahririye odasında bir köşeye büzülmekle geçirmeğe kadar vermişti. o vakit her türlü kinini unutarak bu 'hasta adamın yanına gitmeğe karar verdi. onu tutup yukarıya çıkarırken bir aralık makineci: «Bir haftadan beri dört beş keredir böyle geliyor!» dedi. Bütün bu şeylerin nasıl kan kurutucu bir cenk olduğunu düşündükçe hayatlarını. Onlar tac-cüp etmediler. Ahmed başıyle «Evet!» cevabını verdi. cam kapıyı açtı..» dedi. parmaklarının ucunda fikirlerin çözülüp dağıllmasmdan yavaş yiavaş zihnine bir perişanlık gelerek işleyen bu sanat adamlarına mahsus bir muhabbeti vardı. Saib'le beraber içeriye girdiler. sonra yalnız bir saniye için uyanmış da tekrar derin bir uykuya dalmış gibi tekrar kapadı. efkârı parça parça. Raci gözlerini açıp baktı.» cevabını verdi. Matbaa sabaha kadar Raci'nin ciğerlerim söken öksürüğü ile sarsıldı. o binlerce mini mini şeyler içinde cımbızın ucu ile gezmek. Zaten o da kendisini görebilecek bir halde değildi. Beş dakika dakika sonra tekrar Ahmed Cemil'in yanma avdet etti:— Raci sarhoş değil. bitmez bir işte sürat göstermek. • Ahmed Cemil bir şey söylemiş olmak için: «Yarım saate kadar biter mi?» dedi..kadar hücreye zihnini taksim ederek. matbaada herkes Raci'nin bu haline alışmıştı.» dedi. yavaşça Saib'e: «Bir hekim getirtmeli» dedi. yerlerine doğrularını koymak. Satırları gevşetmek.. ##* Bu sabah Saib. .. Eczahaneye onu «aldırdılar. Nedim gelmiş. bugün babasına müteallik fena birşey olacağı hissiyle kapının etrafında dolaşıyordu. parmaklarını zihnine yetiştirmek için içi içine sığmayarak çabuk yapmak isteyip de yapamamaktan gelen bir sinir buhramyle hastalanarak. tanıdıklarından Tairine adam göndermek için hatırlarından geçen isimleri tekrar ettiler. Saib'in bu sözü üzerine bir gün Ahmed Şevki efendinin haber vermek istediği fena netice aklına geldi. Ahmed Cemil'in odasına sedirin üzerine yatırdılar. Ahmed Cemil sarardı. Başmürettip: «Şimdi ilk nüshayı gönderirimi. Bu gece onu bekliyordu.. hayatları bahasıyle kazanan bu adamlara acır. Bu gece Raci'ye görünmemeği tensip etti. Bazı defalar tashih esnasında bulundukça onlara bakamazdı. merdivenden yukarı çıkıyordu. bazan bir müşkül yere tesadüf etmek. makineciyle yamaklarından birini çağırdı. nihayet ittifak hâsıl oldu. Son tashihler yapıldıktan sonra gazeteyi basmağa başlamadan evvel bir nüshasını nöbetçi muharrir tashih edilmiş nüsha ile tatbik ederdi. Ahmed Cemil Raci'ye birşey söylemek istemedi.

Đkbal'le beraber yukarıya çıktılar.» Demek kendisine söylemek için Đkbal'e bir emir veriliyordu? J-fJL Oda kapısının tekrar açılıp kapandığı işitildi. biraz sonra Đkbal'in yavaş yavaş. Vehbi beyin: «Niçin söylemiyorsun?» nidasıy-le tkbal'e bağırdığını işitti. Ahmed Cemil cesaret edemediğini anladı. dedi.. idare memuru «Hastahaneye?.. Bugün Ahmed Cemil eniştesine karşı aralarında hiç bir şey vaki olmamış gibi davrandı. Sabiha hanım: — Yine kızı haşlıyor.. Ahmed Şevki efendinin riyaseti altında bir çare aradılar. Kardeşini görünce şaşırdı. biraz ciddî davranıyordu. merdivenleri indiği duyuldu. Ahmed Cemil «zavallı kız geliyor!» dedi.» dedi. bu bir saniyelik zaman zarfında Ahmed Cemil. O vakit bütün arkadaşları düşündüler. odanın kapısına kadar gitti. «Niçin söylemiyorsun?. bir aralık yukarki odada fena bir sesle lakırdı edildiği dikkatlerini celbetti. Fakat başka bir çare? Zevcesiyle şu halinde barıştırıp bu müşkül hastayı o zayıf âciz kadına tahmil etmek her ikisini de öldürmek demekti.. Hekimin muayene neticesi idare memurunun hükmünü teyit etti. Bu kelime Ahmed Cemil'de pek ağır bir tesir hâsıl ediyordu. Bu ümit biraz cesaret verdi. ne muvafakate delâlet eder bir kelime bile söylememişti.. istemeyerek.< Ahmed Şevki efendi gelip Raci'nin hastalığı haberini alınca omuzlarını silkti. Lâkin hastahane?... aşağısını ben deruhte ederim» dedi. Ahmed Cemil eliyle . Ahmed Cemil'e: «Şu haliyle benim nazarımda mahkûmdur.. Nihayet Saib: «Acaba orada hususî bir odada yatırtamaz mıyız?. sonra. HastaJıane!. Yalnız Vehbi bey biraz tutuk. Đkbal merdivenin son kademesinde düşünüyordu. bir hiddet perdesi peyda ediyor. Ogün Raci Saib'in refakatiyle Gureba Hastahanesinde kendisine mahsus bir odaya yatırıldı. Bu gece Ahmed Cemil annesine makinelere dair Ahmed Şevki efendi ile muhaveresi neticesinde büsbütün büyüyen korkularını izah etmek için vesile arıyordu. fakat bugün yatağa düşecek demek oluyor» dedi. Bir aralık yukarki oda kapısının açılıp kapandığı işitildi.. hep sükût ediyordu. Yemeği müteakip kahvesini kendi odasına göndermelerini rica etti. arasıra IkbaPin ince muhteriz sesini bir istirham zemzemesi gibi hafif mırıltısı fark olunuyordu. Buna bir türlü karar vermek için cesaret edemiyorlardı... yine hemşiresinin yalvaran sesi.» diyordu. Fakat ikbal içeriye giremiyordu. Ahmed Cemil'le Sabiha hanım bakışıyorlardı. birden yukarki muhaverenin kendisine müteallik ola-eağmı ihsas etti. «yalnız bugün hasta değil..» dedi. Raci bütün bu müddet zarfında ne muhalefete. Saib: «Siz gazete namına bir tavsiye veriniz.. Vehbi beyin sesi şimdi yavaş yavaş yükseliyor. Buna çare aradılar. Hattâ o akşam yemekte bir-leşildiği zaman bile şu üç kişi ile bu yabancı adam arasında doldurulmayacak bir fasıla mevcut olduğuna delâlet eder bir şey görülmüyordu. çoktanberi hasta..

tahkirde ben tekad-düm etmiş oluyordum. sonra tasavvurlarını izah etmek istedi. ya bir yere kiraya verecek yahut bir matbaa ile şerik olacaktı. tâ ilk sahifenin başında iki satırlık bir yazı gösterdi. Aşağısını ikmal edemedi. elindeki gazeteyi asabi bir hareketle buruşturarak yere attı: «Ah!» dedi. Matbaada Ahmed Şevki efendi küçük penceresini açmış birisine müterakkip görünüyordu. kitapçılara hizmet edecek. artık eniştesiyle matbaadan tamamiyle münasebetini kesmek lâzım geliyordu. Ahmed Cemil kıpkırmızı oldu. Annesi. . Ahmed Cemil'in muvaffakiyet ümitleri artık şüphelerle dolu kalbini tatmin edemiyordu. tamamen tezelzüle uğramıştı. Bu çalışmak azmiyle Ahmed Cemil babasının vefatından sonra duyduğu kuvvet ve metanetini tekrar buldu. Đkbal daha ziyade söylese kendisini zaptetmekte zorluk çekeceğini anladı. O vakit Cemil'in gözleri bulanarak şu ihtarı okudu: «Ceridemizin sernıuharrirliği Osman Tayyar beyin uhde-i kiyafetine tevdi olunmuştur. temin ederim ki senin rahatını bozmamak için hiçbir mukabelede bulunmayacağım» dedi. bir aralık tahakkuk ediyor zannettiği ümidin yeniden esasını ihzar için çalışacak.işaret etti. dinledi. Ahmed Cemil'in gözlerinde kardeşine: «seni daha ziyade bedbaht etmemek için bütün haysiyet düşüncelerini fedaya karar verdim. başında bir uğultu işitti.ad<Đediliyordu. değil mi? Ne söylüyorduysa çekinme.» Yemini okunuyordu. bir anne saadetinin nuhbe-sini teşkil eden çocuklarını mesut görmek emeli. bu eve yalnız yatmak için gelecek. dedi. tamamen içeriye çektikten sonra: «Benim için sana birşey söylüyordu. diyor. Bunda hiç zorluk görmüyordu. kendisine acıyarak ve sükût ederek bakan idare memurunu uzun uzun seyretti: — Bu beni matbaadan kovmak demek oluyor..» dedi. cevap vermeyerek. Ah! Bir gün evvel davranmış olsaydım. omuzuna dokunarak: «Haydi kardeşim. yazı yazacak.. Bu vak'a Ahmed Cemil'i o günkü kararlarında takviye etti. yukarı çık. Şimdi bu kadında da bütün hayat ümidi. O vakit Đkbal cesaret etti: — Sizin için bir gazetede bugün birşeyler varmış. Erken çıktı. Sonra Ahmed Şevki efendinin karşısına oturdu. söyle. bu bizim gazetenin haysiyetine dokunur. makineleri istirdat edecek. hiçbir şey söylemeden yazıhanesinin üstünde serilmiş duran «Mir'at-ı Şuûn» nüshasını aldı. O zaman birinci defa olarak matbaa meselesindeki hatasını Sabiha hanıma anlattı. Ertesi gün sabahleyin eniştesiyle matbaada görüşmek is-tiyoyrdu. demek kendisi gazetenin haysiyetine dokunaca! kadar rezu~olmus__addedilivordn r^ezîî^lmıış^. Ahmed Cemil'i görünce eliyle çağırdı.» Ahmed Cemil bir tahkir sillesi aknışçasına sarsıldı. idare memurunun tavnnda mûtaddan başka bir mâna vardı. Ahmed Cemil odasına geldikten sonra kapısını kapadı. bütün Tîanı güya hücum ediyormuş gibi kulaklarında. bana söylediğini tebliğ et. dün gece kızına ağlarken bu gece oğlu için ağlanacak şeyler işiten bu ana. Kendisi de yine mutad hayata avdet ederek ders verecek.

gözleriyle idare memurundan yardım ümit ediyordu. Ahmed Şevki efendi: — Makineleri almak için bir çare bulalım.. Đdare memurunun teklifini tehalükle kabul etti.. Benim küçük bir sermayem var. yavaş yavaş. parasızlığı gözünün önünde bir müthiş hakikat şeklinde tayyün ediyordu. Gazetedeki ihtarın bütün sebebini.. sırrını anlattı. Ahmed Cemil neticeyi Ali Şekib'in dükkânında bekleyecekti. «Benden sonra boğulmak şerefi sana teveccüh etmiş olacak!» lâtifesiyle gülüyordu. O vakit yine hülya silsilesi başladı... Ahmed Şevki efendi doğrudan doğruya cevap vermedi: — Bugün eniştenle konuşmak için beni tevkil eder misin? O zaten bu müşkül mübaîıaseden kaçmaya vesile arıyordu. îdare memurunun ilk sözüyle bütün netice anlaşıldı: öl . diyordu. Ahmed Şevki efendiye: — Lâkin ben büsbütün parasızım. Kendime iş buluncaya kadar ne yapacağım? — acı acı gülüyordu — Şimdi V fi A. dedi. yanımızdaki dükkânı da tutar. dedi.. Đdare memurundan sonra derdini tevdie en ziyade şayan bulduğu adam Ali Şekib idi. kendi fikrini takip ediyordu: — Ah! Bir gün evvel davransaydım! Şimdi makineleri almalı. Yalnız mübahasenin esasını kararlaştırdılar. Ahmed Cemil'in bu dakikada bütün çaresizliği. Ali Şekib ilcide birde: — Şu «uhde-i kifayetine» kaydına dikkat ediyor musun? Senin için iyi bir mâna tazammun etmiyor. t± 193 makineleri bir yere naklettirmek lâzım gelse hamallar için para yok!. onlar için bir çare bulmalı — sonra birden zihninden bir şimşek geçti — lâkin iki gün sonra taksit zamanı. Ali Şekib bir aralık Ahmed Cemil'e bir kuvvet daha verdi: — Ne için telâş ediyorsun? dedi.Ahmed Şevki efendi gülerek: — Bu Tayyar'ı bildin ya.. Ahmed Cemil bütün kuvvetleri birden sönmüş gibi oturduğu iskemlede kolları sallanıyor. Ve bunu ikisi de tekrar tekrar okudular. Bu hülyaların arasında Ahmed Şevki efendinin her zamandan daha ziyade kızarmış olan çehresi göründü.. O bahis kolay. diyor. Ahmed Cemil onu iştimiyor. sonra. makineleri oraya yerleştiririz.

Đki elleriyle başını tuttu. Artık başının içinde beyni tabahhur eden bir mayi gibi şişerek sanki patlamak istiyordu. eski potinlerle gezecekmişim. hiç olmazsa o eski esvaplar altında. Sonra bütün mübahasenin teferruatını nakletti. Siz o herifin ufak bir azametine tahammül edemediniz. Ahmed Cemil tuğyan etti: — Matbaada kalmak mı? Teklif ettiğiniz şeye bakınız.» ddye bağırıyordu. mukavelenin müddeti bitince bir çare düşünülür. ona kalırsa Ahmed Cemil kardeşine. derin bir mefturiyet içinde ağlamak istedi. Matbaası başında parçalansın. Borç Ahmed Cemil'in binaenaleyh matbaada o çalışıp verilecek taksitleri kazanmalı. o muhtasar sofra başında haysiyetimi muhafaza etmiş olmakla mutmain olurum ya... diğeriniz gitmek için fırsat gözetiyorsunuz. o da makinelerin matbaadan alınması.. onun mihnetlerinden kurtulmak ihtiyacını duyarak. Fikrini izah etti. artık hiçbir şey dinlemeye kuvvet bulamayarak. «Hususiyle. 13 Cemil sabırsızlıktan «Netice? Netice?. dedi. Ahmed Şevki efendi bu cevapları tadat ettikçe Ahmed Mai ve Siyah — F. «Çocuk!» diyordu. Matbaadan çekilmek isterse taksitleri vermek için kendisi düşünsün. — Matbaada kalmak!. Ahmed Cemil herşeyi mahva kadar cesaret alacak bir âsab buhranı içinde idi: — Hepsi onun olsun!. Ahmed Cemil cevap vermedi... Kendinizin tahammül edemediğiniz birşeyin en ağırını bana yükletmek istiyorsunuz.. Biriniz kalkıp gittiniz. Yapılamayacak bir şey varsa.. evi ne yapacaksın?.— Herif seni çok oynatacak!. şurada mah-volup bütün bu hayattan. bundan sonra onun ekmeğini yememek için açlıktan ölürüm.. Her-şeyi yaparım.. Đdare memuru omuzlarını silkiyor.. şimdi kendisi de ne yapacağında tereddüt ediyordu. başlamak istediği cümlenin şu ilk kelimesinden sonra gözlerini manalıca süzerek muhatabının aklına birşey getirmek istiyordu. Đdare memuruyle Ali Şekib ikisi birden cevap verdiler. Yavaş bir sesle: — Kardeşini.» diyordu. yine kitapçı dükkânlarında peynir ekmekle vakit geçirecekmişim. 16 Bu günden sonra Ahmed Cemil'in o bir vakitler bir sükûn ve saadet yuvası olan mini mini evinde bir cehennem hayatı ... dedi.. eve ait olan meseleleri tesviye için müsait bir zaman buluncaya kadar eniştesiyle münasebeti kesmemeliydi. makineleri.. Vehbi beyin cevabı mantıka tamamiyle muvafık idi.... bir hasır iskemlenin üstüne oturdu.. makineler alınacak olursa işlerin kalmasından tevellücl edecek mesuliyeti kim deruhte edecek? Sonra.. orada. Ahmed Şevki efendi bu hiddet tuğyanını sakin bir çehre ile dinliyordu. Amma yine yırtık pantalonlar. iltizam edilmiş bir çok işler var.

odasına kapanır.MAÎ VE SĐYAH 195 başladı. Bir gün Ahmed Cemil. bütün ailenin 196 MAĐ VE SĐYAH . hemen her gece içeride îkbal'i haşlayan sesi işitiliyordu. Vehbi bey her zamandan ziyade huysuzluklar icat ediyor. Ali Şekib'in dükkânında. Sonra Ahmed Cemil'in yanma geldi: — Sen hiddetle her şeyi berbat edeceksin. Bu cevabı kaç günden beri hazırlıyor. Ali Şekib'e: «Bir cinayet yapmaktan korkuyorum» dedi.. işsizlikten gelen melal ile dolaşıyordu. Ahmed Cemil bu intizar etmediği cevaba o kadar hiddet etti ki hemen o dakikada matbaaya koşup Vehbi beyi boğazından tutmak. Vehbi bey hiçbir şey tanımak istemiyor. Ahmed Cemil herifi hiç söyletmeyerek: — Vehbi beye gidiniz. sıkıp öldürmek arzusunu duydu. Artık matbaaya gitmiyor. Aralarında münasebet kesüeliden beri Vehbi bey akşamları her vakitten ziyade kaçırıyor. «Borç kiminse o versin!» diyordu.. bu mukabele suretinin reddedilemeyecek bir kuvveti olduğuna inanıyordu. Eniştesini hemen hiç görmüyordu. imza benim. Ali Şekib evvelâ sarrafı bir iki gün sabretmek üzere savdı. Nihayet herkesin vukuunu muhakkak olmak üzere hissettiği fırtına taksit meselesinin zuhuru üzerine patladı. Ahmed Cemil bu kavgalara kendisinin yabancı olmadığını uzaktan uzağa farkediyordu. Akşamları eve gidince herkesten kaçar. evvelce tahammülü mümkün bir çakır keyiflikten ibaret kalan sarhoşluğu şimdi bedmest-liğe dönüyordu. Ali Şekib'in dükkânında otururken kendisine parayı ikraz eden sarraf sırıtarak geldi. orada hiç bir şeyle iştigal etmek için heves ve kuvvet bulamayarak yatağına uzanırdı. evde herkes hazırlanan fırtınanın patlaması korkusuyle ikisinin etrafında sükût ediyordu. kıraathanelerde. fakat borç onun. Evin içinde herkes hususiyle Ahmed Cemil bu huysuzluklara tahammül için azmetmiş gibi idiler. Sarraf her türlü cevap almaya alışmış tebessümüyle cebinden çıkarmak üzere olduğu cüzdanını tekrar yerleştirerek gitti. dedi. iki üç kere tesadüfünde yüzüne bakmadı. Biraz sonra — bu defa çehresindeki tebessümde fazla bir istihza ile — yine geldi. Vehbi bey şüphesiz onun matbaaya gelmediğini vesile ittihaz ederek IkbaFle kavgaya sebepler buluyordu.

.saadeti çılgıncasına bir tehevvür uğruna.» mukaddemesiyle başladı. ben adama makinelerin gölgesini vermem. yoksa fena ederim. damlarlarının içine düşen bir ateş katresi o günden beri bütün vücuduna alevler akıtıyordu. O zaman Sabiha hanım kollarıyle sarıldı: «Aman.— Lâkin anlamıyorsunuz. «ben evlendiysem senin haylaz kardeşini beslemeği taahhüt etmedim!» cümlesi Ahmed Cemil'in kulaklarını parçalayarak aşağıya kadar yuvarlandı. hiç olmazsa ona bir çare bulun. çekil yanımdan diyorum. kardeşinin yanında onu tazyik ederek bir şey yapmak mümkündür. Fakat işitebildikleri parçalar bütün teferruatı anlatıyordu. bu adamla tekrar münasebet tesis etmek mümkün değil. — Evet amma eviniz elinizden gidecek. işte fırtına bunun üzerine patlamış idi. Cemil! Sabret. geleceğini bilemeyerek. daha ilk günü bırakıp kaçmalıydım.. zannediyorum. fakat bir şey yapmamış olmamak için Ali Şekib'in fikrini kabul etmiş... o akşam Đkbal'i çağırarak vak'ayı hikâyeden sonra Ve>hbi beye ev meselesinin muhik bir surete ircaını söyletmek istemişti. kapısı açık odasından bağırdığı işitildi. nihayet Ikbal'in muhteriz bir mırıltı gibi sesi işitildi. o zaman Vehbi beyin büsbütün tutuştuğu anlaşıldı: — Makineler mi ?diyordu. . Ahmed Cemil annesiyle beraber Ikbal'in getireceği cevabı bekleyerek aşağıda oturuyorlardı. yetişmedi de şimdi kardeşinin borcunu bana mı verdirmek istiyorsunuz?. Vehbi bey söylenmekte devam ediyordu. Hem sen böyle şeylere ne karışıyorsun? Her akşam yılan gibi beni sokmaktan zevk mi alıyorsun? Ahmed Cemil şimdi ayağa kalkmış idi. Vehbi bey verilecek cevap için ikbal'i tavsite lüzum görmedi.. . Vehbi bey yukarıda hâlâ devam ediyordu: —• Zaten sizin içinize düşeliden beri ne olduğumu anladım... Artık ikbal yılan olmuştu. hiddetinden titreyerek birbirine bakışan ana ille oğul Vehbi beyin söylediklerinin bir kısmını işitemiyorlardı. mahvolacak. bir çare düşünelim. dedi. meselâ bu iakşam annenin. kendisi de parçalanan şeylerin arasında mahvolmak istiyordu. Korkak edasıyle bir şey söylediği farkolundu. kollarının arasında zangır zangır titreyen bu vücudu zaptedebil-mek için parmaklarını kilitliyordu.» diyor.. Fakat Ahmed Cemil artık nefsini zapta muktedir olamıyor. ilk önce: «bir seneden beri üzerime yük oldunuz. emellerinin birer birer yıkıldığını gördük-. Bana biraz soğukkanlı davranacağını vaadet.-ten sonra her şeyi parçalamak. zaten rabıtayı kesmeye de o vesile arıyor. Haksızlık ediyorsam dâva etsin. Çekil. öyle mi? Dışarıya atılmak istedi. Bu adamın bütün müfrit bayağılığı bugün tamamiyle meydana çıkıyor. Ahmed Cemil bu teşebbüsten bir necat ümidi bekleyerek değil. dedi. Şimdi ne yapmak lâzım. Şimdi hiçbir şeyin tamirine taraftar değildi.

O zaman. yavrum?. bu zayıf vücudu sarstı. yukarıdan bütün bu ailenin üzerine istediği gibi tahkir levsini döken bu adamı tutmağa.. asıl düşünülecek olan o biçareyi unutmuşlardı.. . onu boğuyordu. O zaman Vehbi beyin atlayarak indiği duyuldu.» dedi.. Sabiha hanım üzerine atıldı: «Đkbal ne oldun? Bana baksana Đkbal! Ne oldun. iki ellerini tuttu.» diyordu. kravatsız yakasından eski arkadaşı ürktü. Đkbal bir eliyle böğrüne basarak kapının yanında. Ali Şekib'in yazıhanesinin üstüne koyarak açtı: — Dükkânını bir iki saat bırakarak beni Emniyet Sandığına götürür müsün? dedi. evet. kafasını şu taşların üzerine çarpa çarpa sürüklemeğe muvaffak olamadığından. o vakit iki eliyle yakasını tuttu. «bırak.. Ah. yerde inliyordu. bozulmuş çehresinden. O vakit Sabiha hanımla Seher yukarıya koştular. Annesine koştu. Bağırmak istedi.» diye bağırıyordu.. Şimdi bir şeyler kırmak. Bir aralık Seher: «Küçük hanım! Küçük hanım ne yapıi X A ±1 199 yor?. Ahmed Cemil acı bir hande ile cevap verdi: — Ne olduğumu bilmiyorum. kur-tutmak isteyerek hiddetinden boğulan sesle..» diyordu... düştüğü duyuldu. Fakat ağlayamıyor... annesinin kadınlık zaafına mağlûp olarak tehevvürünün bütün taşma meyelânmı serbest bırakamadığından müthiş bir yeis duydu.. Ah! bir kere ağlayabilse. boğazını tıkayan müz'iç bir şehik onu ağlamaktan menediyordu. «Ah! beni niçin bırakmadın? çıldıracağım!. güya bir kavi pençe boğazını sıkıyor. Đkbal kalkamıyor başını kaldırıp annesine bakamıyordu. 17 O sabah Ahmed Cemil Ali Şekib'in dükkânına girdiği zaman perişan saçlarından. kravatı yakalığı parçalandı.. Đkbal'i düşünmemişlerdi.» dedi. Henüz o bir şey söylemeden: «Ne oluyorsun?» dedi. Hiç!.. anne bırak. Vehbi bey gitmiş idi.. Ahmed Cemil annesinin kollarının arasından silkinerek kurtuldu. Pantalonunun cebinden buruşuk bir gazete parçası çıkardı... Đniltileri arasında yalnız «Hiç!» dediği işitildi.O vakit bir vücudun yukarıki odada. Đkbali?. Daima hiç!. Fakat sokak kapısının büyük bir taraka ile kapandığı işitildi. müteselli olacak. çekti... bir şeyler parçalamak istiyordu. asabına sükûn gelecekti. fakat iyi bir şey olmuyorum. «çıldıracağım!.. Ahmed Cemil şimdi annesini kapıya kadar sürüklüyor.

evden çıkarken pek fena bir halde bıraktığı ikbal'i görmek için acele ediyordu. Ali Şekib'in teessürünü anladı.. sen bana hâlâ ifrattan bahsediyorsun. Halbuki bende para yok.... değil mi? diyordu. yeislerini orada yavaş yavaş buruşuk ceride parçasının üzerine salıverdi. bir an evvel eve giderek alabildiği paraları Sabiha hanıma vermek. Ahmed Cemil söyletmedi: — Bak. beş para yok. sıkıt tehlikesini. herşeyden evvel.. Ali Şekib birşey söylemek için yutkundu. Siz.. cevap veremiyor. dedi ki: — Bunlar annemin küpeleriyle yüzüğü! Bir vakitler babam evi tamir için borçlandığı zaman bunları bir türlü Emniyet Sandığına terhin etmek istememiş idi.Şimdi Ali Şekib donmuştu.. kalbinin şu karışık tufanından o emeli çiçeğine bir katrenin bile sıçramasına imkân bırakmamak istiyordu.. ah! busen. Ah! bilsen. hepiniz.. bütün hülyalarımdan sonra bu gün şunları Emniyet Sandığına götürmek için mecbur eden sebeplerin acılığını hissetsen. . Güya hülyalarının şu inkırazıyle aşkı arasına mâni bir sed koymak. bir şu yazıhanenin üstünde melûl serpilen küpelerle yüzüğe. onu ben öldürdüm diyorum. ağlamamak için kendini tutuyorsun.. Şekib? Bana acıyorsun değil mi? bak. zannediyorum. bir de bu sarı meyus simaya bakarak duruyordu. O zaman Ahmed Cemil bu dost kalbinin şu gözlerinden hafif iki katre yaş akan dostun karşısında. Şekib!. Ahmed Cemil artık hiç bir şey saklayabilecek bir halde değildi. Ahmed Cemil taşmağa vesile arıyordu.. dirseklerini üzerinde annesinin küpeleriyle yüzüğü hazin bir eda ile serilen yazıhaneye dayadı.* diyorsunuz.. Şimdi îkbal'i kurtarmak lâzım. yok. Ali Şekib ne söyleyeceğinde mütereddit idi: «Her şeyi ifrat edersin!» dedi.. Bu son sözü söylerken Hüseyin Nazmi'yi düşünüyordu. Ali Şekib bu gözyaşlarına bir hürmet ve merhametle sükût ediyordu. hissediyorsunuz değil mi. Nihayet Ahmed Cemil dün akşamki vak'ayı kardeşinin böğrüne tesadüf eden tekmeyi. Ali Şekib'den Emniyet Sandığının kapısında ayrıldı. — Đfrat etmiyorum. Bütün bu sefaletleri ondan saklamağa — esasını pek iyi1 tâyin edemeksizin — lüzum görüyordu. bütün dünyadan evvel bana o lâzım. Đşte bugün kızını ölümden kurtarmak için oraya gidiyor. başını iki elleriyle tuttu. o ziyafet gecesinden beri Ahmed Cemil ondan firar ediyordu. anlıyor musun? Eliyle sözünün katiyetini göstererek ilâve etti: — Senden ve hiç kimseden. muayenenin endişe veren neticesini kesik kesik Ali Şekib'e anlattı. yalnız o mümkün değil. ne soğukkanlı adamlarsınız! karşınızda çıldırmış birisini görüyorsunuz da tam bir sükûnla «Đfrat ediyorsun.. bu söz kifayet etti: — Đfrat mı? Kardeşim ölüyor diyorum. Kardeşimi ben öldürüyorum. bir haftadan beri ağlayamadığı bütün elemlerini.

Ahmed Cemil'in cevap vermeğe vakti yoktu. Onun bu manzarasından elîm bir his ile. «o halde yine hekimi getirmeli!» dedi. uzun nefeslerle uyuyordu. Fakat bu adaman aldatmak istemeyen çehresi 1\L -rt. dargın çehresiyle Ahmed Csmü'in önüne geçti. Sabiha hanım.. Ne kan! ne kan! Sonra kapıyı iterek kapadıktan sonra iri vücudu ile. — Düştü mü? dedi. Bu adamın ağzında şu söz bütün korkularının esassız olmadığını anlatıyordu.. O gözleri yarı açık. Ahmed Cemil ayaklarının ucuna basarak ilerledi. bir hiç bekliyordu. hekime gitmek lâzım geldi. Sabahtan beri yorulan bacaklarıyla tekrar koşmak. ikbal balmumundan yapılmış sarı bir heykel gibi derin bir dalgınlıkla yatağa yatırılmıştı. bütün hissi ve fikri donmuş gibi boş nazariyle bir . terden ıslanmış saçları fildişi gibi donuk sarı duran şakaklarıyle alnına yapışmış.. — Bu adamın bütün ettiklerini yanma mı bırakacaksınız? dedi. büyük musibetlerin dehşet devresini takip eden sükûn zamanlarına mahsus bir bitkinlikle ellerini dizlerinin etrafına kilitlemiş. bir işaret. Validesi karyolanın altına seccadenin üstüne oturmuş.Kapıyı açmak için Seher biraz gecikti. bir bora geçiyordu. Şimdi Ahmed Cemil hekimin tenbihlerini zaptedebilmek^ ittihaz olunacak tedbirleri anlamak için zorluk çekiyor.. Demek ki ateşe karşı konulamayacak olursa. o. Sabiha hanım vaziyetini değiştirmeyerek kaşlarını kaldırdı. hiç bir şey anlamıyormuş. bu sevgili vücudu bir gün yine böyle — fakat şimdi yorganı hafif hafif kaldıran şu nefesler kesilmiş olarak — görebilmek ihtimalinden titreyerek gözlerini ayırdı. tekrar kalktı. fakat onu kurtarabilirsem. dalgın bir nazarla meçhul bir noktaya bakıyordu. ümid verecek bir söz. dudakları solgun bir pembelikle dişlerinin üzerinde gergin. yorgun. hepsini söylememek istiyörmuş-çasına basık duran dudakları «fena!» diyor gibiydi. Kendi kendisine: «Çocuk düşmüş olacak. En evvel Ikbal'e baktı. o vakit Ahmed Cemil bu bir hüküm vermeyen cevaba hiddet eder gibi oldu. O zaman bir medet umarak hekimin yüzüne bakıyor. Ahmed Cemil şimdi tehlikeyi daha vuzuh ile görüyordu. zihninin içinden bütün idrak kabiliyetlerini silip süpürerek götüren bir sel akıyor. JL vakur ve endişe ile dolu idi. bu bence daha iyi. «belki!» diyordu.» diyordu. Onun sualini beklemeden Seher söyledi: — Siz gideliden beri küçük hanımdan kan boşanıyor... Yukarıya koştu. ondan cesaret verecek. Hekim başını sallıyor. Annesinin yanma çöktü. «ateşe karşı koyabilmeli!» diyordu. hafifçe kapıyı itti. içeriye girince merdiven başına bırakılmış su kovalarıyle Seher'in perişan hali dikkatine çarptı.

onu işitmiyor. kardeşim.. «Đkbal!. Ikbal'i her dakika bir parça öldüren. Sonra bu eller birdenbire Sabiha hanımın orada bir çare araştırıyormuş gibi dolaşan serseri ellerini kavradı. Güya kendisini yaşamaktan menetmekle hayatının bir kısmını şu hayatının günden güne eksildiği görülen vücuda bahşetmek istiyordu. ateşle yanan boğazından. Artık evden çıkmıyor. kurutup yakan o müthiş ateş arasında bir harb başladı.» dedi. Ah! Onu kurtarabileceğinden emin olsa böyle hiç durmadan hep koşacaktı!. yatağından atladı. bir feryad. duvardan gelen muhacim hayale bakıyor. esası olmayan bir histen ibaret göreceğini ümide çalışarak odasından çıktı. sık sık nefeslerle çırpman göğsünü yırttı. ciğerlerinden kuru gelen sesiyle onlara lâkırdılar edivermeğe çalışıyordu. . Kardeşinin kapısı tamamen kapalı değildi. korkunç bir fer-yad. «ne oluyor yarabbi. kutularla dolu bir an evvel şifa götürmek acelesiyle sokaklardan uçarak geçmek icab etti. hâlâ ona bakıyordu.. kardeşim?. elleri.. o korkulu nazariyle tâ oraya. titreyen kolları bir kuvvet aramak için uğraşıyordu. uyumuyor.» dediler. ki iki kardeşin gözleri şu dakikada son bir muhabbetle bakıştı. iri... «Đkbal. Bu gece biraz sakin uyuyordu. nefsini müdafaaya çalışarak zayıf vücudu gerilemek. Sahih bir ses işitmiş miydi? Duramadı. Đkbal arasıra dalgınlıktan çıkıyor. tâ uykusunun derinliğinden gelen bu seste bir acılık vardı ki. bütün şu küçük aile halkının bir dakika yorulmayan uğraşmasına. ne oluyorsun. ne oluyor?» dedi.. şükran ile dolu gözlerine bir tebessüm incilâsı gelerek bir vakitler tatlı sesiyle evin içinde daima «Ağabey!» hitabıyle selâmladığı bu sevgili kardeşe. kendisi şu evin içinde kayboluvereeek olursa ne kadar bedbaht olacağını düşündükçe ağlamak istediği annesine bakıyor. Sabiha hanımla Seher uykularından henüz bir korku ile uyanmışlara mahsus şaşkınlık ile söyleyemiyorlar. onu alıp götürmek isteyen şeyden koparıp kurtarmak istiyordu. birden kalbinde bir musibet hissi uyandırmıştı. fakat artık onlarda bir şey noksan idi.. Ahmed Cemil kollarıyle ĐkbaPi sardı. Ahmed Cemil'e yine koşmak lâzım geldi. daima bu vücudun hayatından bir parçasını koparmakta devam ediyordu. ayaklarından ve arkasından kendisini zabta çalışan Sabiha hanımla Se-her'in arasında elleri ihtilâç ederek bir hayalden müdafaaya (hazırlanıyormuş gibi gerilmiş. artık ağlamayarak kenarları yanan gözleriyle şu içeride sarı donuk benzi ölüye benzeyen kızını elinden alıp almayacaklarını soruyor gibiydi. o müthiş humma. Kaç gündür en ufak bir gürültüyü işitebilmek için odanın kapışım açık bırakarak. saçlarının soğuk terleriyle ıslanan çehresine yüzünü yanaştırdı.. Koştu. bir aralık «Cemil! Cemil. Korktuğu şeyi şimdi bir vehimden. o. kolları şişelerle. açık gözleriyle. bir oğlunun yüzüne bakıyor.. gördü. gözleri müthiş bir şeyin tema-şasıyle korkudan açılarak tâ ötede duvara dikilmiş. Fakat kollarının arasında bu vücuddan uzun bir raşe ile bir şey akıyor. Fakat ateş. artık mağlûp ve mecalden mahrum kalan başı Ahmed Cemil'in omuzuna düştü. didinmesine rağmen daima galip çıkıyor. O zaman Ikbal'i yatağının içinde oturmuş. Bir gece Ahmed Cemil Ikbal'i biraz rahat bırakmıştı. yaşamıyordu.onun. Ahmed Cemil şimdi bu zayıf vücudu kollarıyle sıkıyor. yemek yemiyor. eliyle itti. Bugünden sonra Ahmed Cemil'le. bir şey çekiliyor gibiydi. eczahanede saatlerle süren üzüntü içinde beklemek. zaten gördüklerini anlayamıyorlardı. yatağın üzerine öyle atılıveriyordu. Dinledi. Şimdi bu gözler onun bu feryadına karşı sakit kaldı. Ahmed Cemil tekrar gözlerini Đkbal'in gözlerine dikti.» dedi.. yorganını açmayarak.

Orada henüz bitmemiş kabrin yanında yine beklemek icap etti. düşüncesinden .şu düşünememekten ibaret olan donukluktan — velev bir dakika olsun ayırabilmek için gençliğine ait eski bir hâtıradan bahsediyordu. O zaman Ahmed Cemil'i. Artık ağlamıyordu. bu tabuta kendisinden başka şu etrafındakilerin kayıdsızhğından azîm bir eza ile üzülüyordu. o insanların artık her şeyini unutup da bütün metaneti bir matemin kahrına teslim ettikleri dakikaya mahsus feryadı kulaklarını yırttı. Onu arkadaşları bir kahvenin önünde alçak bir iskemle üzerinde işgal ediyordu. senelerce uzak bir maziye süzülüp gidiyordu. bir an evvel şu yabancılar arasından çıkarak matemiyle yalnız kalması içia sabırsızlanıyordu. Ali Şekib'le Ahmed Şevki efendi kollarından tutmuşlar. uzak bir vakanın mübhem hâtıraları gibi geçiyor. namaz kılarken.ah 203 18 Ahmed Cemil bu matemin içinde bir hummanın korkunç kâbusundan uyanmış gibi çıkmış idi. onu çıkardılar. şu henüz on günlük vak'a. son istirahat yerinin hazır olmasını bekliyordu. Fakat kalbinde hep o sönmek bilmeyen ateş yanmakta devam ediyordu. Artık Ahmed Cemil bu günün bitmesi. bu eve bir daha avdet etmemek üzere götürmek lâzım geldiği zaman bu facia bütün hakikatıyle gözlerinin önünde tecelli etti. O. alelade bir iş görüyormuşçasına koşuyordu. ihtiyar. bunlardan artık tahammül edilmez bir üzüntü duyuyor. O arkadaşlarının hiç biriyle lakırdı etmiyor. gidiyordu. kaldırmışlar. ötede beride yirmişer para sadaka alabilmek için duran kadın. Ahmed Cemil tabutun arkasında yürüdükçe yeni bir ¦ölü geldiğine sevinerek koşuşan dilencilere bakıyor. kazmanın ucuna tesadüf etmiş gömülü eski bir mezar taşı parçasının çıkarılması için çare düşünerek çalışıyorlar. Mezarcılar yekdiğeriyle konuşarak. Şimdi bütün o müthiş günün vukuatı zihninden. Sonra namaz zamanını beklemek lâzım geldi. kenarlarında. sonra dilencilerden mürekkep alay ile kabre gidilirken hep sükût ediyordu. Tabut yabancı ellerle kalkarak. Đlk günü kalbinde bir şey şu gözlerinin önünde tahakkuk eden faciaya inanmamakta devam ederek bir ölüye karşı son vazifelerin ifasıyle meşgul olurken o kadar büyük bir acı duymuyor. çocuk. bir ağacın dibinde mahallenin bekçisi iri gümüş saatini çıkararak geç kaldığına canı sıkılmış gibi bakıyor. mezarlar üzerinde. tabut bir komşu kabrin üzerine ihmal edilerek bırakılıvermiş. bütün bu ölüler diyarının ölüm ile yaşayan halkını seyrediyor. şu ana ile kardeşi hafif bir meyil ile selâmlıyor. Sonra Eyüb'e geldiler. Fakat her şey bitip de o tabutu kaldırmak. artık nefsine bir temellük kuvveti duymayan bu vücudu o tabutun arkasından sürüklemişlerdi. Ahmed Şevki onun zihnini işgal etmek. O vakit dizleri titreyerek merdiven başına çöktü. dik nazariyle sulara bakıyordu. kendi . hayatında. sakat ve sağlam dilenci güruhu sabırsızlanarak bekleşiyor. bu evi. O gün güzel bir hava altında Ahmed Cemil'in matemiyle istihza ederek Halicin güneşli suları akan bir gümüş deryası gibi kayıklarının kenarlarından geçip gidiyordu. Merdivenlerden sürünerek kızını son bir feryad ile selâmlayan annesinin sesi. dua edilirken. bütün bu gördüklerine.

Örtüleri kaldırılmış. — Niçin bana öyle bakıyorsun.. Artık düşünmek melekesinden tecerrüd etmiş gibi bir . onu bir taşın üzerine oturmağa mecbur etti. kıvranarak şimdi bu evi tamamen boş bırakan kardeşi için kana kana. Bugün Süleymaniye'-nin kalbinin enisi olan şu minimini ev. Eve geldiği zaman akşam olmuştu. barid göründü. tahta kapısı ile çirkin. sonra hemen oraya seccadenin üzerine atıldı.. Yalnız kalacak olursa büsbütün fena olacağını söyleyerek kendisini o gece işgal etmekte ısrar ediyorlardı. o müthiş saatlerin hâtıralarını sırasıyle ihya için düşünüyordu. sana bakıyor mu idim?. Sonra kabir bitince tabutu iplerle sararak indirdiler. Seher'e bakamadı. bu kızın kızarmış gözleriyle kendisine bakan nazarından kaçmak istedi. doya doya acısını çekmek istiyordu. cibinliği indirilmiş karyolasına kadar gitti. sıvaları dökülmüş duvarları.. Bilâkis matemine tamamiyle MAĐ VE SĐYAH 205 nefsini teslim etmek. Onu hâlâ orada görecekmiş vehminin mağlûbu idi. Doğru Đkbail'in odasına kadar gitti. Kapıyı Seher açtı. fakat onu görmüyordu. Bugün Ali Şekib'in dükkânında yine gözleri arkadaşına tesadüf etmiş duruyor. Ali Şekib elini tuttu. birinci defa olarak feryad ihtiyacını zaptetmek istemedi. .makarrı gözlerinin önünde yükseldiği zaman birden bütün açıları taştı. Şimdi hep bunları birer birer tahattura çalışıyor. Öğünden beri hayatından bir yarım asır geçmiş gibi çökmüş. bir hafız titreyen. Cemil? — Bilmem. Öyle dalgınlıkları vardı ki saatlerle sürerdi. bir müddet oraya baktı. alçak cumbası. nazarına eskimiş kafesleri. O zaman Ahmed Cemil ruhu okşayan teselliye benzeyen tatlı bir his ile şurada hafif hafif ağladı.ağladı. Ah! O günün hâtıraları!. bu sesi işitmekten mütevellit azabı tazyik etmek istiyordu. orada bağırarak.. ağlayan bir sesle şu taze kabrin üzerine ruhanî bir demet vaz'ediyordu.matemine karşı bir tahkir gibi ciğerleri yırtılarak bakıyordu. öyle durudu. kalbinde garip bir his vardı ki o akşam eve girince bütün bu günün vakalarını yalan bulacağını zannettiriyordu. Annesine görünmeğe kuvveti yoktu. kardeşinin. asabı tahriş eden dişleri keserken Ahmed Cemil karnına basıyor. o vücudu burada bırakmamak. şu toprakların gasbmdan almak isteyen bir his ile iki adını attı. lakırdı söylenirken boş gözlerini diker. fakat ona kabul ettirmek mümkün olamamıştı. Kapının baş tarafını desterenin . O akşam arkadaşları onu eve göndermemek istemişlerdi. Şimdi herkes sükût ediyordu. ihtiyar olmuş idi. Fakat sonra kabrin üzerine atılan toprak şişerek kardeşinin ^u ehûdr.

o herife kaptırdığın makineler var ki kurtarmak lâzım.. Kendi kendisine! «Zavallı çocuk! diyordu. Ahmed Cemil şimdi arkadaşından gözlerini ayırmış.... Bak. Biraz tesviye edilecek şeyleri düşünmek lâzımgelir. zannederim. Ahmed Cemil cevap vermeyerek dinliyordu: — Dünyada hiçbir kimse tasavvur edemezsin ki hayatından hiç olmazsa bir büyük matem geçmiş olmasın. Fakat sen her şeyden evvel kendi hayatını düşünmekle mükellefsin. biraz damarlarındaki kanının cevelânım duy. arkadaşının önüne dikilerek: — Her şeyden evvel tesviye edilecek diğer bir şey var ki onu unutuyorsunuz. 206 MAÎ VE SĐYAH Bak.. bunlardan sonra fakat hepsinden mühim olarak sen varsın. Tâ yanma kadar geldi.. Ali Şekib arkadaşının hiç alışılmamış olan bu nazarından ürkerek: — Neyi unutuyoruz? dedi.Ali Şekib elinden kalemini bırakarak defterini kapadı. Şimdi onu kendisinden ne kadar uzak görüyordu. Evde bir annen var ki yegâne ümidi senden ibaret. ona biraz kuvvet vermek zamanı geldiğini anlamıştı.. mümkün olmayacak şeyler tavsiyesinden ne faide çıkar. yine yüzüme artık yaşamaktan vazgeçmiş bir adam gibi bakıyorsun. biraz kendini silk. — Kardeşimi öldüren adamı! Onu insanların adalet pençesine teslim etmek benim en evvel düşünülecek vazifem değil mi? Ali Şekib şimdi arkadaşının hayretle yüzüne bakıyordu. Ali Şekib devam ediyordu: — Bence artık bu uyuşukluğa bir fasıla vermek zamanı gelmiştir. Ahmed Cemil ayağa kalktı. hulyasız mısın? Artık bu toprak parçasının üzerinde görülecek işin kalmamış olduğuna ciddî bir kanaatle hükmediyor musun?. fütursuz davran. hemşiresinin intikamını almak ihtiyacı içinde onu esbabını . dalgın bir nazarla mübhem bir noktaya bakıyordu. bugün ne yapacağını bilmiyorsun. artık bu düşünceye bir hatime vermelisin! dedi. gerçekten. ne ile isbat edecek? Ondan bu suretle mi intikam almak istiyor?» Arkadaşı için şimdi başka bir tarzda merhamet duyuyor.. yüzüne bakarak: — Cemil. bir eviniz var ki küçük bir tedbir noksanıyle elinizden gidabilecek. Gözlerinde şimdi vahşî bir nazar vardı. Ah! Hayatının o ümidi o hülyası!. Sana çarpıldığın musibete karşı kayıdsız. hayattan vazgeçecek kadar ümitsiz. artık onu biraz sarsmak. demiyorum.

düşündüğünü söylemekten içtinap etti. Şu dakikada bu meseleyi fikir selâmetiyle muhakeme edemeyeceğini anladı. dedi. Bu sırada dükkânın kapısından içeriye billur gibi çıngıraklı bir çocuk sesinin «Havadis!.tedarik imkânından mahrumiyetini düşünerek aczinin bütün acılığını hissediyordu. yoksa çok muztarip olacaktım!» dedi.. kapıdan gülümseyerek . Vah vah: teessüf ettim. fakat bu mesele yine sırf hissiyata ait bir şey! Ben bilâkis seni biraz maddî işlere sevketmek istiyorum. Kardeşinin vefatından beri ondan bir şey sormak istiyor. eski arkadaşlarıyle biraz dereden tepeden bahsederdi. isabet oldu ki münasebeti kesmiş bulunduk.. vakit buldukça matbaadan sıvışarak buraya gelir. şimdi Vecdi beyin idare memurunun ağzında başka bir istihza manasıyle mazmunu teeyyüd eden o sözü hepsinde mütalâa beyanına imkân bırakmayan ağır bir nefret uyandırıyordu. Bu sese hep âşinâ çıkarak başlarını çevirdiler. Ahmed Şevki efenJMAĐ VÜJ SĐYAH 20T dinin kapıdan giren göbeği göründü. onu iyice anlamış isen vak'ayı ne yolda telâkki etmiş olacağını da tasavvur edebilirsin. Ali Şekib'e baktı. Bugün Ahmed Cemil idare memurunu görünce bir tes-Jiyet nefesi aldı.» dediğini işittiler. Ahmed Cemil sükût ediyordu. başını sallayarak: — Pek yapılmayacak şey değil. sonra kendisine mûtad olan tavrıyle omuzlarını silkti: — Ne için doğrusunu söylemekliğim için ısrar ettin? Sana hakikati süsleyerek söylemek için bir sebep var mı? Zaten bunu benden sormaya lüzum gördüğüne de şaşarım. Bir sene zevci sıfa-tıyle yaşadığı bir vücudun hahvına sebebiyet verdikten sonra bu kadar kayıdsızlık gösterebilmek için bir kalbin ne büyük kuvveti olmak lâzım geleceğinde tnütehayyir idi. Size ne dedi? ve onun vefatı haberini ne suretle telâkki etti? Ahmed Şevki efendi evvelâ bu suale taaccüp ediyor göründü.. . Bir adamın insanlık duygularından bu derece mücerred olabileceğine delâlet eden hikâyeler işittikçe mübalâğaya hamlederdi. kendisini göstermek isteyen Nedim'i gördüler. Benimle uzun uzadıya lakırdı etmedi.. cesaret edemiyordu. ertesi sabah: «Dün cenazeye gitmişsiniz. Ahmed Cemil cevap vermek üzere idi. Kardeşimin vefatına dair o herifle elbette bir lakırdı etmişsinizdir. o kadar! Sen daha ziyade birşey mi bekliyordun?. o. Bugün beş dakika evvel Ali Şekib'in başladığı muhavere tertibine de lüzum görmeyerek Ahmed Şevki efendi mukaddeme tertibine de lüzum görmeyerek Ahmed Şevki efendi göbeğinin sikletini dinlendiren bir nefesle henüsr solumakta iken sordu: — Sizden birşey anlamak isterdim. iyi kızdı. fakat bana tamamen doğrusunu söylemenizi şiddetle rica ederim.

. Çocuğun haftada aldığı beş on kuruşu çok görmüştü. sonra içini çekerek ilâve etti: — Dün annem gitmiş.. Nedim'in billur sesi Babıâli yokuşundan aşağıya doğru uzaklanarak kayboluyordu: Havadis!.. bu kadın o kadar işkencelerine tahammülden sonra kendisini terkedip sefalet içinde bırakan bu adamı affedecek kuvvet bulmuş mu? Ahmed Cemil üçünün de birden aklına gelen bu mütalâayı tefsir etmek için: — Zavallı kadınlar! dedi.. Teklifini hemen kabul ettiler. Ahmed Şevki efendinin dar yerlere zor tahammül eden iri göbeğiyle soluyarak girişine arabacı gülüyordu. Ahmed Şevki efendi ona küçük bir sermaye vermiş. O zaman üç arkadaş hayretle bakıştılar. sen müvezzi mi oldun?.. O vakit Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin bir gün evvel Nedim'e izin verdiğini anlattı.. Çocuk sevinçle cevap verdi: — Bugün başladım. dedi. Arabanın sarsıntısından yokuşa fazla bir zorluk ilâve edecek bir vü girdiğini farkeden beygirlerin bile kulaklarında endişeye MAĐ VE SĐYAH .. iyi değilmiş!... sonra cesaret gösterdi: — Baban nasıl. o da Raci'yi affetmek istiyordu. Ahmed Cemil arkadaşlarına sıra ile bakarak dedi ki: — Bana refakat edebilir misiniz?. Ahmed Şevki efendi matbaadan iki saat gaybubet edeceğini haber verip avdet etmek üzere ayrıldı. haberin var mı? O vakit çocuğu bir saniye evvel kendisini serbest bir meslek sahibi görmekten tevellüt eden neşvesi uçarak gözlerini birdenbire hüzün kapladı: — Babam mı?. Nedim. daha1 ziyadesini yapmaya muktedir olama-yarak çocuğu hiç olmazsa müvezziliğe sevketmişti.. beyimî. Bilmem... Ahmed Cemil hastahaneye gitmek. Ahmed Cemil Nedim'e birşey sormak istiyordu. Ali Şekib dükkânı kapamaya karar verdi.208 MAĐ VE SĐYAH Ahmed Cemil sordu: — Nedim... evvelâ tereddüt etti. Nasıl. — Ne için? dediler.

. Ya onu takip eden ikinci matem darbesi! Demek hayat dedikleri şey böyle sonuna kadar müthiş darbeler toplamakla geçecek.. Araba. Pencereden sokağa bakmayı tercih etti. bir tarafta ceviz oynayan dört çocuk zümresinden. önünde akıp gittiğini gördüğü şu sakit hayat levhalarının gizli köşelerine giriyor. Yenibahçe'nin namını işittikçe burasını istanbul'un hemen haricinde. bu zaten bilmediği bir mesele değildi. 14 nıak kadar zor bulurdu. Beyazıt'tan geçtiler. Aksaray yokuşunun başına gelince Ahmed Cemil'de çoktan görülmemiş yerlerin tekrar temaşasından hâsıl olan bu tahattur lezzeti uyandı. Ali Şekib solda kütüphanelerden birini göstererek Ahmed Şevki efendiye birşey anlatıyordu. Zavallı babası!. bakkal. Bir aralık Ahmed Şevki efendi: — Hele yokuş bitti. kaldırımların taşlarından sekerek. bir uğultu içinde sürüklenip gittikçe. Bir aralık annesi hatırına geldi.. o matemin vukuu imkânına titriyordu. kulağına yalnız bazı kelimeler geliyordu: «Silik para. Şimdi Vezne-dler'i dolduran ramazan eğlencelerinden bir kısmı o zaman bu sokakta halkı han içlerine toplardı. Kitapçılarla sarraflar.. birgün onu da. münferit tesliyetini de kaybedive-recek olursa ne yapacak?... hele uzun fesli ibişe ne kadar gülmüştü! Şimdi bunların hepsinden uzak! Hele babasından. . Onbeş sene evvel? Kendi kendisine o zamana ricat ediyordu.. Hele daha ötesini hiç bilmezdi. Akçe farkı. Zihninde müphem hâtıra levhaları uyanıyor. kendisini bir ramazan gecesi babasının yanında tiyatroya gitmek için bu sokağı inerken görüyordu. beride şemsiyesine dayanarak yavaş yavaş yürüyen bir efendiden mürekkeb nadir hayat eserleriyle sükûtî bir hüzün ha-vasıyle dolu bu sokağın perdeleri inmiş kafesli pencerelerini temaşa ediyor. Aksaray caddesine hayat veren hareket burada kesilmiş oluveriyordu. helvacı dükkânlarının teselsülü gözlerinin önünden geçerken o. Şimdi manav. hayatının biricik servetini. O zaman ne kadar mesut idi! On yaşmda-M çocuklara mahsus daima taşmaya müheyya neşve ile o vakit her sözlerini tuhaf bulduğu o oyunculara. Ahmed Cemil'in gözleri tek tük dükkânlarla su taşıyan bir uşaktan. O vakitler Aksaray caddesi henüz Şehza-debaşı'yle Direklerarası'na mağlûp olmamıştı. sonra fikri bu sokaktan ayrılarak iki tarafa bükülen sokaklardan daha ilerisine hülyasını sevkediyordu.. bu korkunç ihtimali düşünüyor.» Dikkat etmedi. Ahmed Şevki efendi araba ile yokuş inmeyi yayan yokuş çıkMai ye Siyah — F. Ahmed Cemil karşıya oturdu. Artık kalabalık azalıyor. bu tahta evlerin renk renk cephelerinde okunan tefekkür sükûtuna dalıyordu. günde onaltı saat istanbul'un inişli yokuşlu sokaklarında şu makasları bozuk sandukayı sürüklemekten bizar olan hayvanlar yerlerinden oynadılar.. kasap. O zaman araba bir ıssızlık içinde yuvarlanmağa' başladı. sahraların yeşilliklerine sığınmış bir sayfiye gibi tevehhüm ederdi. Çetnberlitaş'tan. dedi. Şimdi hemşn onbeş sene oluyordu ki Aksaray'ı görmemişti. yorgunluktan kırılmış bacaklarıyle yokuşu tırmanmaya başladılar. Ahmed Cemil arabanın gürültüsü arasında işitemiyordu. atlarında. Ali Şekib «Yenibahçe'ye!» emrini verdi. bozuk makaslarının üzerinde sarsılarak.... aşçı.209 lâlet eden bir hareket oldu.

Bir koğuşun önünden geçerken bir hastanın iniltisi arasında diğer bir yataktan güftesiz bir nağme işitti.. Onların geldiğine bir çocuk gibi sevindi. orada yatağın üzerinde dalgın yatıyordu. Ali Şek'b yatağın . Artık yaln-z kalmaktan usanmiştı. dedi. kendisinin nasıl y^^ğJ^^eme^Jı^şLpt^Je^in^çûa^^^içye-rek bir hülya âlemi aradığmı hissediyor. çiçekli. koğuşlarının içinde yay takları görüyordu. Onlar kapıcı ile görüşürken Ahmed Cemil bu binanın karşısında soğuk bir his duydu.. Araba durdu. Artık gelmişlerdi. böyle.. Ne olurdu. Bütün ekmeksiz kalmış aileler. şehir hayatının o sükûn muhitini dimağının içinde görüyordu. o da burası gibi saadet sükûnu içinde değil miydi? Halbuki o bütün emellerinin şematet ve tarakasını getirmiş. yer gösterebilmek için telâş etti. müstehzi bir seda gülerek: «Ah:_SeninjtrıüneKver__hulyaların. Bir el çelikten tırnaklarıyle kalbini sıkıyor. hastalığının vehametini idrâk edemeyen zavallılar gördü.» diyordu. arkadaşlarını tanıyınca yatağında doğruldu.. Ahmed Şevki Efendi inleyerek kapıdan sıyrıldı. bir de bu hayata._ kadar uzak olduğunu. kendilerine refakat eden hizmetkâr çekildi. Raci'ye bir küçük oda tahsis etmişlerdi. Acaba onu ne halde görecekler? Şimdi merdivenleri çıkmışlar... Ayak seslerini işitince gözlerini açtı. satıla satıla nihayet son servet olan yorgan da gittikten sonra hastahane yatağına düşen hastalar.. Yalnız bir sandalye vardı ki Ahmed Şevki efendiye verildi. dehlizlerden geçiyorlardı. bir ziyaret gününün haricinde gelenîeri bir resmî adam zannederek selâma duranlar oluyordu. bütün beşeriyetin iltiyam bulmaz yaralan bir an içinde aklına geldi. Dehlizde duranlar hayretle kendilerine bakıyorlar. şemaların. Şimdi bütün bu manzaradan. O buralarda duyulan istirahat kokusundan ne kadar uzaktı! Süleymaniye'nin mini mini evi. Ali Şekib'le Ahmed Cemil atladılar. türlü emellere veda ederek burada ellerinden kaçmak isteyen hayatı salıvermemek için cenk eden gençler. bir an evvel kurtulmak istiyordu. o da bir dairede mukayyid olsaydı.Bütün o sakin mahalleleri. basamağa korka korka basarak hopladı. iştihar emeli arkasında koşmasaydı da kendisine o evin sükûtu ile uygun olacak bir hayat vücuda getirseydi? Ahmed Şevki efendi: — Geliyoruz!. daha sonra Raci'yi düşündü. bir ses: «Bak. Ahmed Cemil bunların içinde neşeli çocuklar. Burası nazarında bütün beşer hayatının mücessem ve sefalet muhassalası gibi yükseliyordu.. baştan başa insanlığın feci levhası şeklinde dehşetini gözlerinin önüne seren bu yerden kaçmak. Artık hayatın felsefes:nden ne. kendi kendisine: «Şüphesiz bir genç!» dedi. içeriye girdiler. bu sefalet sahnesine bak» diyordu. o sükûnun içme atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın velvelesine boğmuştu.. kendi kendisine: «Bir de şu pencerelerin içindeki hayat var!» diyordu.« . memleketinde kendisini bekleyen çocuklarını düşünerek can çekişen babalar. Teşekkür edecek kelimeler bulamıyordu. Ahmed Cemil burada pencerelerin önüne birikmiş ayakta hastalar.

«Hedefi olduğun müthiş darbeyi haber aldım. elini sıkmak için ihtiyaMAI VE SĐYAH 213 ¦cim var. matemine tamamen iştirak ederim.kenarına ilişti. Ahmed Cemilin ayakta kalmak için ısrarına karşı sükût etti. «Şuraya siz de sıkışırsınız. Hüseyin Nazminin yazısını tanıdı. Her şeyden bahsetmiş idi. yalnız Ali Şekib. Ahmed Cemil ayakta kaldı. Yalnız Raci kendisini affetmiyordu. Raci'nin artık bitmiş olduğuna çökmüş yanakları. Fakat o artık Raci'yi tamamiyle affa meyyal idi. Yarın sabah gelip beni idarede gör.. Şimdi sualler başladı. Bir aralık Raci Ahmed Cemil'e baktı: — S. Seni ne kadar meşguliyet arasında düşündüğümü tasavvur edebiisen müteha -sis olurdun. sonra onların «elbette!» deyişlerine mukabil «bir daha içmeyeceğim. Ahmed Cemil dikkat ediyordu.» Ali Şekibin dükkânına geldikleri vakit cam kapının aralığında bükülmüş bir kâğıt parçası buldular. teessüf ettim! dedi. daha sorulacak çok şeyler var. «ya.z de matbaadan çıkmışsınız..» diyordu. buna lüzum da yoktu. fakat artık suallerin aşağısı gelmiyordu.» dedi. En nihayet kendisi hakkında bir rey almak için. haset hissi şu ölüm yatağında bile ona kin telkin etmekten hâli değildi. «daha oturunuz. Ahmed Cemil bir cevap vermeğe cesaret bulamayarak ilâç şişelerini muayene etmekle meşgul oldu. Tezkere hemen orada kurşun kalemiyle karalanıvermiş dört satırdan ibaretti. buraya geleliden beri matbuat âleminin vukuatını öğrenmek istedi.» Son cümleye Ahmed Cemil hepsinden ziyade ehemmiyet verdi. Ahmed Cemil. yalnız karısıyle Nedim'i unuttu. Hüseyin Nazminin ne havadisi . Raci onun bir türlü ayakta kalmasına razı olamıyordu.. Ahmed Şevki efendi bir aralık saatine baktı. üzerinde «Ahmed Cemil bey için» kelimeleri vardı.» diyordu. Ahmed Şevki efendi: «ümit var mı?» diyordu. bu âlemin kendine mahsus havasım naklediyordu. Çıkarken tanıdıklardan bir genç tabibe tesadüf ettiler. Raci'nin yalan söylediğini. o: «Arkadaşınıza ben bakıyorum. Beni çok sarsmış» mütalâasıyle bir cevap ekledi.» dedi. Ahmed Şevki efendi tekrar saatine bakıyordu. zannederim. Yürüyebilecek bir hale gelirsem hemen dışarıya can atacağım. Seni birçok defalar aradığım halde ele geçirmek mümkün olmadı. biraz öksürükle dermansızlık var. hep o içkinin seyyi'esi değil mi?» diyordu. Sana verilecek bir çok havadisim de var. Seni görmek. Ahmed Şevki efendi anlatıyor. bir veremli simada ölüme tekaddüm eden bu câmid rengi. teessüf değil bundan bir memnuniyet hissederek vak'aya vukufunu ona söytlemekten de bir intikam lezzeti duyduğunu fark etti. O ısrar ediyor. kuvvet için ilâç alıyorum.. Onlar Raci'ye kendisinden bahse cesaret etmediler. müteverrimlere mahsus bir müs-tantik inceliğiyle: «Ben de artık bir haftaya kadar çıkarım. tabip cevap verdi: «— Ümit ne vakit kesilir?. gözlerin sönmeğe müheyya bir kandil ucunda parlayan ziya bakiyesini andırır nigâhı şehadet ediyordu.

Fakat burada beklemek mümkün değildi. Köprü'de vapuru beklemek lâzım geddi.. fakat Lâmia'dan bir âşıkane haber getirmiş gibi onun kardeşinin şu yazısında. onları ıskat ederek yalnız o sesini yükseltmeğe başlamış idi. Gidiyorum. merakımdan çatlayacağım. Merakını halletmek için burada da beklemek lâzım geleydi! Hüseyin Nazmi'ye ilk sözü bir sitem oldu! — Verecek havadisin ne olduğunu söyleseydin de buraya yorulmasaydım olmaz mıydı? Hüseyin Nazmi gülüyor. Ahmed Cemil de şu dakikada büyük matemlerden sonra birbirini seven iki kalbin ilk tesadüfünde hissedilen ağlamak arzusuyle Hüseyin Nazmi'ye bakıyordu. Eve kadar gitti. şu kâğıt parçasında. geçirdiği ıstırap devresi: arasında biraz şiddetini kaybetmiş... Sonra birden arkadaşının. bir kere daha. Kapıyı bu defa uşak açtı. odacıdan soru: — Hüseyin Nazmi bey? O kalemden çıkalı bir saat olmuştu. dedi. o akşam Erenköyü'ne gideceğini haber verdikten sonra bir an evvel yetişmek için yokuşlardan uçarak indi. böyle bir gün kapıyı onun açtığını tahattur ederek onun mütebessim simasını karşısında görecekmiş. Ahmed Cemil kendisini zaptetti.. tesadüf etmek ümidi şimdi kalbinde bütün hissiyata galebe etmig.. — Beyefendi geldi mi? Hüseyin Nazmi'nin geldiğini haber aldıktan sonra bir inşirah duydu. Köşke gitsem ne olur?» dedi. Köşke gitmek çâresi aklına gelince artık duramıyordu. vehmiyle. iki hafta içinde büyük bir hastalıktan çıkmış dibi duran zayıf. o kadar. bura-^ da geçirdiği yarım saat bir uzun gün kadar sürdü. haber vermediği için pek iyi etmiş olduğunu söylüyordu.olabilir? Bir aralık sabırsızlığından gidip kalemde aramak istedi. titriyordu. Bir aralık kendi kendine: — Ya henüz köye avdet etmemişse!. başka hislere yerini terkederek susmuş idi. Köşkün çıngırağını çekerken. dedi. — Havadis!. kavi bir ihtiyaç hissediyordu. Kendi kendisine «yarma kadar beklemek mümkün değil. —¦ Nereye gidiyorsun? . Lâmia'ya tekrar.. Onun hakkındaki derin meftuniyeti.. çökük çehresini.... altlarında birer siyah daire beliren gözlerini. Fesi ile pardesüsünü çıkarıp fırlatmak için arkadaşının gözlerinden gözlerini ayırdı: — Vereceğin havadisi söyle. O vakit ikisinin de gözlerinde daha o mateme dair bir kelime teati edilmeden seri ihtilâçlar hâsıl oldu. güya bir parça onun sıcaklığını duyarak birdenbire o sevda ateşi bütün kuvvetiyle yeniden alevlenmiş idi. musibetin kahrıyle hırpalanarak ihtiyar olmuş görünen bir vücudu görünce Ahmed Cemil'in karşısında gülmek değil ağlamak lâzım geleceğini hissederek durdu. Hüseyin Nazmi'nin vereceği havadisi öğrenmek için sebepsiz şedid bir arzu. arkadaşlarından ayrılarak Babıâliye girdi. Hüseyin Nazmi'nin tezkeresini alır almaz birden inkişaf eden bir his Erenköyü'ne gitmek için onu sürüklüyordu.

. Ahmed Cemil bu ikinci şeyi bakleyerek arkadaşının yüzüne bakıyordu. MAĐVE SĐYAH 215 — Ne düşünüyorsunuz. arkadaşından sevincini saklayamıyordu: — Nihayet tayin edilmek üzereyim.. bedbahtlığının bir hükmünü bir saadet nümayişi karşısında daha büyük bir acı ile anlar. Paris.. Veriyoruz.. bahtsız başlayarak yine bahtsız devam edecek gibi görünen hayatının muhrumiyetlerini takrir ettiği ağır bir yeis duydu. Brüksel.. O gidecek olursa Lâmia ne olacak? O bulunmadıkça mesele birçok zorluklar kesbediyordu.. Hüseyin Nazmi'nin hemen gitmesi onun için bir başka ehemmiyeti haizdi. sefaretlerden birine tayin edilmek için daima uğraşıyordum. zengin bir babaya. emin bir hayata malik olduktan sonra istikbaline parlak bir meslek 'hazırlayan bu arkadaşı kıskandığı için değil.. ondan sonra. . fakat bunlar hep boşa çıkan emellerini.. însan kendisinin sefaletinin derecesini bir servetin ihtişamı yanında. Bu mesud refiki.. bu bir saniye zarfında tâ mukaddemesinden şu ana kadar ikisinin hayatını teşkil eden tezad silsilesi fikrinin içinden geçti. ne demek? Bu kelimenin başka bir mânası olup olmayacağını düşünüyordu. Hüseyin Nazmi'nin sesini bir uğultu içinde duydu.. Londra. Teşebbüslerimi biliyordun. sana verecek başka bir haber var.. buna da ayrıca memnun olacaksın. Gözleri bulandı... Hüseyin Nazmi diyordu ki: — Kimbilir? Zannetmem ki o Ttadar çabuk gidebilmek mümkün olsun. o gülerek söyledi: — Senin küçük Lâmia'yı veriyoruz.— Yalnız orası belli değil. benim için ilk meslek kademesini teşkil edecek bir yer olsun da.. nihayet. Nefesi tıkanarak sordu: — Ne demek?. Cemil? Tebrikte teahhur ederek aldığı habere karşı durgun kaldığına utandı. Resmî muamele hiç olmazsa bir ay sürer. Madrid velhasıl bir yere.. Ahmed Cemil'in kulaklarına' ıbir şey tıkandı. Hüseyin Nazmi'nin çocukça sevincine karşı Ahmed Cemil duruyordu. Ha. bu suali başka bir sual ile iptal etmek isteyerek: — Demek hemen gidiyorsun? dedi. durduğu yerde vücudu sallanıyor zannetti. Hüseyin Nazmi ellerini uğuşturuyor. hiç olmazsa ondan bir vaad alacak olsa..

fakat artık lâkırdıya devam edebilmek için kuvveti yoktu.. daha sonra o edebî müsamere. ya siyasal bilgilere.. ölmekten başka birşey kalmamıştır? Boğularak: — Tebrik ederim! dedi. Bu işittiğim şeyler hep yalan olabilir. bir yandan resmî vazifesiyle meşgul olarak. O zaman Hüseyin Nazmi tasavvurlarını anlatmağa başladı Tâyin olunacağı memlekete göre bir hayat tarzı ihtiyar edecekti. değil mi?.. Lâmia'yı başkasına vermek beni öldürmek demek olacağını şu karşımda gülerek hülya kuran adam anlamalı. eve bir enişte geliyor. alay ediyor. bütün hülyalarımı kaybettim. •••.. Lâkin bilmiyorsun ki ben ona malik olamazsam benim için hayat bitmiştir.. Kendi kendisine: — Mümkün değil.. yalnız Lâmia'nın muhabbetine bir senet hükmünde değil miydi ? Şimdi zihninde Lâ-mia'yı babasının... Ahmed Cemil şu dakikada Hüseyin Nazmi'ye hücum ederek bağırmak hevesini duydu. duymadığı şeylerden bahseden bu adama o boş ve sabit nazariyle bakarken başka bir âlemde gibiydi. Bir aralık aklına son bir ümit geldi. Lâmia. fakat düğün teah-hür etse bile hiç olmazsa nikâh merasiminde hazır bulunmak istiyorum. Nefsini zaptederek bir şey ilâve etmek istiyor. kendisi?. Ahmed Cemil karşısında anlamadığı. şimdiden kendime nasıl bir hayat tâyinine başladım. hayatımda yalnız bunu muhafaza etmek isterim. o takarrür etmiş bir mesele.. ya hukuka. şimdi bana: «Hayır... Anlatıyor.Hüseyin Nazmi alay ediyordu: — Ne demek olacak? Ben gidiyorum. Şimdiye kadar söylemeli değil miydim? Ya beni anlamamış. annesinin ısrarına karşı nefsini . Aşkının bütün muhtasar tarihini teferruat ve tafsilâtıyle zihninden geçirdi. kendisini kımıldamadan sabit nazarlı gözleriyle dinleyen arkadaşına uzun uzun emellerinden bahsediyordu. Lâmia sesindir!» diyecek.. fakat bir kelime daha söylerse saklamak istediği bu müthiş ıstırabı. Demek onu bana vermeye-cekdiniz?. Lâmia'nın benim hayatıma lâzım bir şey olduğunu hissetmemiş ise?. Ya o defterin altına yazdığı iki kelime. Ah bilsen Cemil. ah ben!. Ya o.. Lâkin ben.. onları umulmayan bir vak'a alt üst edebilir. Lâmia'nın çocukluğuna ait vak'alar^ Bon Marche'deki tesadüf. fakat bunu... aksini haber almaktan ürkerek istizaha hizmet edecek bir şey söylemekten çekiniyordu. bir yandan da bir mektebe.Hepsi hâtırasından birer birer geçiyordu.. şu şimdi kalbini kıvıran vahşî ye'si gizleyememek-ten korkuyordu. şu sözler ağzından taşmak istiyordu : — Demek beni aldattınız?... diyordu. Kendi kendisine: — Ah! Mümkün değil!. fakat sabredemedi: — Demek izdivaç meselesinin takarrürünü bekleyeceksin? — Hayır. O vakit Ahmed Cemil Lâmia'nın parlak ve siyah gözleriyle kendisine tatlı bir tebessüm içinde kavî bir sadakat vaadi yolladığını görüyordu. yahut güzel sanatlardan birine intisap edecekti... bir iskemleye düşmek nev'inden oturdu..» diyordu.» dedi. bir akşam burada gezerken gözlerinin selâmı. «Belki henüz bitmiş bir mesele değildir. evet...

Hüseyin Nazmi çıkınca Ahmed Cemil ayağa kalktı. Bir aralık: — Lâkin ben ne kadar cebîn bir adamım.. sonra arkadaşının matemini düşünerek bu sualine nedamet etmiş göründü: — Canın sıkılıyorsa dışarıya çıkalım. kendi kendisine: «Đhtimal ben burada kalbimin koptuğunu hissederken o da yukarıda ağM A Đ VE SĐYAH 217 lıyor!. dedi. Demek bu hülyasına da veda etmek. o benim olmayacak olursa. Kütüphanenin penceresine dayandı. Ah! Onun kendisi için ağladığını bilse.. «Lâmia'yı bana veriniz» demek. bahçeye baktı. . Biraz dışarıya çıkabilmeği bir küçük necat vesilesi olmak üzere telâkki etti: — Evet. mecnun bir yeis tuğyanı ile.. sabrını tüketiyordu. Ah! Onu şöyle avucunun içinde sıkarak ayaklarının altına atsa. boğuluyordu. beni doyurunuz. yastıkları ısırarak. Şimdi ne yapacak? Gözleri arabayı takip ederken o kendi kendisine soruyordu: — Buna da böyle tam bir teslimiyet ile mağlûp mu olacağım? Bir şeyler yapmayacak mıyım? Bir şeyleri kırıp parçalamayacak mıyım? Heyhat! Artık elinde kırılıp parçalanmış bir hayat kalmıştı. yalnız bu mükâfata mukabil onu kaybetmeğe muvafakat edecekti.. o hayatının her sırrına munis olan odacıtta olaydı. giyineyim. dedi. Lâmia'yı ne sıfatla talep edecek? Onun dest-i izdivacına nasıl hak iddia edecek ? Lâmia kendisinden ne kadar uzak.. bunu mümkün olup da görse. Cemil ? diyordu. artık bunalıyordu. Ah! Bugün buraya niçin gelmişti? gu dakikada evinde. Ahmed Cemil'in yalnız kalmağa ihtiyacı vardı. beni besleyiniz» demek mesabesinde değil miydi? Ah! Lâmia'nın beklemesi mümkün olabilse?. bundan da vazgeçmek lâzım geliyor? Bir sarmaşığın üstünde iki serçe yekdiğerini kovalıyordu. Niçin hepsini Hüseyin Nazmi'ye söylemiyorum? Neden şimdi bütün hakikati itiraf ederek: «Onu bana ver. ne kadar uzaktı!. evet. havasız kalmış gibi ciğerleri darlaşıyordu. O muvaffak oluncaya kadar bekletseler!. artık metanetini sarsıyor. Şimdi Ahmed Cemil yine Lâmia'yı yine kendisi gibi şu boşa çıkan aşkm matemiyle mahzun görüyordu: Hüseyin Nazmi: Cevap vermiyorsun.» demiyorum.» diyordu. Sonra bütün zavallılığı. fakirliği mesleksizliği aklına geldi. hususiyle bugün onun bu derece biçareliğinde bu isteğe cesaret etmek: «Beni evinize kabul ediniz. hayat artık taşınamayacak bir yük hükmünde kalacak.. — Öyle ise beni biraz bekle. çıkalım..müdafaa edememiş bir zavallı sıfatıyle görüyor. yatağının üzerinde kıvranarak. Burada.. Hüseyin Nazmi'nin karşısında bir şey yapamayarak durmak müthiş bir azap idi ki.. dedi.. sonra gözleri kapının önünden bir arabanın toz kao x x sırgalarma bulanarak geçişine daldı. Lâmia'nın da matemini tutacaktı. yalnız bununla müteselli olacak.

fakat bu öyle bir nazar idi ki hiç bir şey ifade etmemekle beraber Ahmed Cemil'e bütün hülyasının bir yalan olduğuna şüphe edilmeyecek bir bedahetle şehadet etmişti. gözleriyle onu âdeta çekiyordu.. gözleri aşağıdaki pencereye tesadüf etti. . bir ayak sesi daha vardı.. besleyecekti. şüphesiz akşam seyranını yapmak için bahçe kapısına doğru ilerliyorlardı. Lâmia şimdi nazarında ona hiyanet etmiş bir vefasız sıfatında görünüyordu. Bir aralık durduğu pencerenin altında kumların çıtırda-dığını işitti. orada da Lâmia'yı tekrar görmek tehlikesi vardı. Biraz evvel onu gülüyor görmekten tahammül edilemez bir işkence duymuştu. Artık onu istemiyordu. acaba Lamia da beraber mi? Evet. Demek Lâmia ile onun arasında hattâ bir ülfet bakiyesi. «Şimdi beni görecek!. Ahmed Cemil şimdi Lâmiayı kaybetmekten değil.. kapıya yaklaşıyorlardı. onun için çıkmamağa karar vermişti. ruhunun içine sararak bu yadigârı hayatının biricik saadet nasibesi hükmünde .. Evet. yalnız halledilecek bir merakı kalmıştı: — Acaba verdikleri nasıl adam? diyordu. fakat bu nazardan müthiş bir ıstırap duyuyor. bir nazar ki güya orada. eliyle göğsüne bastı. yalnız bu nazar bir cinayet hükmünde idi.» diyordu.büsbütün hurdahaş etseî.. Hüseyin Nazmi: «Sen bilirsin! öyle ise bahçeye çıkalım!» dedi. Eğer Lâmia bu anî nazar içinde ona küçük bir tesliyet mânası göndermiş olsaydı hepsini unutacak. Onlar. Artık ona tekrar tesadüf etmekten korkuyordu. şu pencerede kimse yokmuş gibi kayıtsız. başını çeviriyordu. Lâmia köşkün ikinci katına bakıyordu. Đkisini de arkalarından görüyordu.. Lâmia başını çevirdi. Ahmed Cemil bulunduğu yerde vücudunun eridiğini hissediyordu. bir MAI VE SĐYAH 219 mazi yadışı bile kalmayacak? Demek aralarında her şey bitmişti?. Bir nazar ki ba-kışıyle beraber ayrıldı. elini salladı... Kim olduğunu görmüyordu. köşke baktı.. sonra yavaş yavaş Lâmia'nın mürebbiyesini farketti. bir saniye sonraki lakayt nazariyle Lâmia güya yukarıya: «Ne kadar bahtiyarım!» derken aşağıya: «Bu kim oluyor?» demişti. manasız idi.. Şimdi. onu görmeğe nasıl tahammül edecek? O zaman mürebbiyesine yetişmek için Lâmia'nm biraz acele yürüdüğünü gördü.. yalnız o kadar. Ahmed Cemil bu çehreyi bir defa daha görmeğe muhtaç idi. Ahmed Cemil artık onu görmemek için oturdu. Hüseyin Nazmi içeriye: «Geç mi kaldım? diyerek» girdi. şu bir saniyeden sonra Lâmia'ya bir husumet hissediyordu. Ahmed Cemil: «Ben zaten çıkmaktan vazgeçtim! dedi. hele Lâmia'nm o yukarıya bakarken güldüğünü bir cinayet kabilinden affetmiyordu. Sonra karşısındaki tuhaf bir işaret etmiş gibi küçük bir kahkaha ile güldü. yalnız o nazarın hâtırasını bütün kırılan aşkının bir yadigârı kabilinden hayatının sonuna kadar saklayacak.. Ahmed Cemil ona da razı olmadı. Biraz evvelki tebessümü ile.

Şimdi ondan da ayrıca nefret ediyordu.Hüseyin Nazmi şimdi arkadaşını garip bularak hayretle yüzüne bakıyordu. O şimdi mürebbiyesi-nin yanında belki nişanlısını görmek emeliyle koşarak yürüyordu.» diyemiyordu... işte. bu nahoş tesirin zail olabilmesi korkusuyle daha iyi görmekten çekinerek kütüphanenin kenarına bıraktı. Erkân-ı harbe mahsus alâmetle müzeyyen elbise içinde ona mağrurâne bir istihza ile bakıyor gibi duran bu resme yalnız bir göz attıktan sonra* o çehreyi soğuk bulmak istedi.. Lâmia'nm son kayıdsız. «Ben fakirim. Lâkin bu son nazar onu şimdiye kadar aldandığını. bu aşkı yalnız kendisi icad ve tezyin ettiğini anlatmıştı. fütursuz nazarı olmasaydı şu dakikada hepsini itiraf edecekti.. Demek resmi de var? Bir resim ki Lâmia saatlerce onun temaşasına dalmış olacak! Hüseyin Nazmi kütüphanesinin çekmesinden çıkararak resmi uzattığı zaman Ahmed Cemil bunu bir an evvel görmek tehalükiyle almakta acele etti.Lâmia'yı ağlıyor tevehhüm ediyordu. biraz evvel yarım kalan bahse riceti tercih ederek: . ne derin bir nıühlik marazla hasta idi. Uzun uzun muayene etmekten. Evet. bir mütalâa serdine kuvvet bulamayarak. Lâmia'nm nişanlısına tesadüfü ihtimaline ait bir lâtife keşfediyor.. Bütün hülyalarını semavî bir beşik içine koyarak. «Meselâ hizmetçilerden birinin bir manalı işaretine gülmüştür.. bütün çehresi hafifçe.. sen hastasın! dedi.. Lâmia ne kadar bahtiyar! Nasıl gülüyor! Elleri kilitleniyor. fakat bekleyiniz!» diyecekti. Elleri ateşler içinde yanıyordu. Evet Lâmia kendisinisevmiyor.. Ahmed Cemil'in gözleri ağlamış gibi kızarmış.» diyor. sadece «Lâmia!. ellerini tuttu: — Lâkin Cemil.. resmini göstereyim.^. Hüseyin Nazmi yanına kadar gitti. beş dakika evvel kavî bir muhabbet teminatı hükmünde olan bütün o hâtıraların mânâsız şeyler olduğunu. Ah! Zavallı hülya esiri!. göğsü sık sık nefeslerle şişerek donuk bir nazarla gözlerini ona dikmişti.... Oh! bak. hasta. iskemlesinin üzerinde kıvranmamak için kendisini zor zaptediyordu. bütün dertlerini uyuşturucu bir zemzeme ile sallayan o ismi söylemiyor. Kayıtsız görünmek için ayağa kalktı güya kütphaneye bir göz atmak istemişçesine ilerleyerek Hüseyin Nazmi'nin yüzüne bakmaksızın sordu: — Hemşire Hanımı kime veriyorsunuz? Hemşire Hanım!.. çökük yanaklarıyle gerilerek daha zayıf bir hal almış... Ahmed Cemil bunda da. Bu tabir ağzından nasıl sahte bir nağme ile çıkıyordu. Artık kalbinde ateşten bir pençe ile o nişanlı için tahammülünü aşan bir kıskançlık duyuyordu. Demin gülerek yukarıya baş sallayışı. Bu resim!. Hüseyin Nazmi cevap verdi: — Oh!. Ahmed Cemil cevap vermedi. bilse ne kadar.. ve hiç bir vakit sevmemişti.

Hüseyin Nazmi resmi oraya koymuştu. şimdi o şey Lâmia da. ben de bir yerlere. bunlar bütün yaşamamış yahut yaşamaktan yorulmamış adamların sahte şiirleri.. «Ah! sabah olsa da buradan kaçsam. Bu akşam iki arkadaş hayat-ı refikanelerinde belki birinci defa olarak yekdiğerinden sıkıldılar. kütüphaneye giderek çekmeceyi çekti. Bütün şiir ve felsefe işte şu dakikada onun bu melal ve yesinde muhtevi idi.. bir daha görmek istedi. Bir aralık aklına resim geldi. şimdi?..» diyerek arkadaşını yalnız bıraktığı vakit Ahmed Cemil büyük bir azaptan kurtulmuş gibi bir nefes aldı. bundan sonra ne A ±Đ 221 yapacağımı da bilmiyorum. Hüseyin Nazmi onu yalnız bırakmakta. Arkadaşının bu sözü Hüseyin Nazmi'ye istizah etmek istediği şeylere dair sual iradı için cesaret verdi: — Hakikaten. Evet.. Sonra birden zihninde bu resmin sahibiyle Lâmia'yı yanyana. — eliyle işaret ediyordu — uzak bir yerlere gitmek isterdim. kovuldum.. Okumak?. sen ne yapacaksın?. sonra istemeksizin ağzından şu cümle döküldü: Ah! Ben de gitmek isterdim.. Onu pek iyi görmemişti. Alarak utanılacak birşey yapıyormuş.. Bundan sonra kimin için çalışacak ? Nasıl bir ümide hayatını vakfedecek ? Arkadaşından intişar eden yeis havası artık Hüseyin Nazmiye de sirayet etmişti. o sevgili kitaplar. Ondan uzak bulunacak olursa yesinin ezasını daha az Eyüb'e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu.. Matbaadan çekilmişsin... Kapısını sürmeledi. bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Hüseyin Nazmi: «Şayet okumak istersen kütphanenin anahtarları oradadır. yalnızlığından emin olmak istiyordu. kendi kendisine: «Şimdi ben burada yeisimle zehirlenirken o yukarıda yine bahtiyarlığından gülüyor» dedi.. Artık bunların hepsinden nefret ediyordu.. Onların . uyuyamayacağını biliyordu. O şairler. açık penceresinin yanma oturdu.» diyordu.— Demek gidiyorsun? dedi. Ahmed Cemil dudaklarının arasından cevap verdi: — Matbaadan çekilmedim. kolkola gördü. O zaman onunla aynı çatının altında bulunmaktan elîm bir azap hissetti. şimdi o da kendisinden bahse cesaret edemiyor. Ahmed Cemil de yalnız kalmakta acele ettiler. o yalnız bir şey için çalışmakta devama kuvvet bulabiliyordu. derslerini de bırakmıştın.. sahte felsefeleriydi. bir sirkat ika ediyormuş korkusuyle muma yak-'laştı ve baktı: «Güzel değil!» diyordu.. bu ümüitsiz gördüğü arkadaşın yanında kendi ümitlerine dair söz söylemekten sıkılıyordu. soyunmadı. Sen beni bırak da kendinden bahset. elinden gidiyordu.

Sabahleyin kütüphanenin açık odasından Hüseyin Nazmı baktığı zaman arkadaşını göremedi. açık duran çekmeceye fırlattı: «Ah! Bir gece yine burada nasıl bir ümit ile uyuyanıamıştım. insanlardan eser görülen taraflarından kaçtı. haniya bir vakitler sen kitabını okurken. Ahmed Cemil orada durdu. «Sen de mi..» demek istiyordu. •Tayin edemediği bir sebeple bugün Eyüb'e. Đkbalin mezarına gitmek için ihtiyaç duymuştu. o hayale bakarak gözleri bu defa — bir kırılmış hayatın matemine tahammül için karar verildikten sonra akan sakin. orada yüzü koyun. işte orada idi. o saatte Ahmed Cemil Eyüb'e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. Seninle burada iki kişi yanyana. güya bu hoş sükûn köşesine bir hayat tebessümü yollamaktan utanarak. ibaşını tuttu. îki tarafı parmaklıklarla1 çevrilmiş mezarlardan bakan taşların nigâhı altında yürüdü.. Burada. seni de yatağımın yanına alarak beraberce. şimdi kalbinde feveran eden canavar kıskançlığıyle vahşî bir yeis içinde kendisini yatağa attı. . O zaman vahşi bir kıskançlığın müthiş ateşini duydu.ikisini dtıdak dudağa tahayyül etti. son bir öpüşme içinde birbiri için ağladılar. Ahmed Cemil bu sözleri işitiyor. bu toprakların yumuşak kucağında. kardeşim? Sen de benim gibi hayatın fena bir latifesine mi tesadüf ettin?. yorganları parçalamak isteyerek kıvrandı. hâlâ mağmum gözleriyle gülmeğe çalışarak — o son def a-ki nazariyle bir tebessüm yollayarak — bakıyordu. ona daha. karşı karşıya. güya bu mahrem gençlik yatağının üzerine pullu bir tesliyet sütresi çekmek istemişti. Đkbal'in mezarına yaklaşınca bacaklarında bir zaaf hâsıl oluyor. bir çocuk mezarıyle gençliğine doyamadığı için başını bükmüş gibi duran bir genç kadının mezar taşı arasında îkbal'in henüz taşı dikilmemiş.. elenerek muhteriz. yatardık!» diyordu. bilsen ne hoş bir hayat.. Đkbal başını kaldırıyor. fakat içeriye girmek için cesaret bulamadı. Nihayet onun taze kabrini kucaklayan mezarlığın önüne gelince durdu. şu parmaklığın yanında. sana da biraz yer açmak için sıkışarak. Gidip güya ona: «Bak! Ben de senin gibiyim. parmaklıktan baktı. o kadar genç öldüğüne teessüf etmemekli-ğin için sana kendimi göstermeye geldim. Şimdi gözlerinin önünde bu kabir açılıyor. Oh! Bilsen burası ne kadar rahat! Şu muhteriz. Şimdi kardeşiyle kendisinin hayatında bir başka türlü mücaneset görüyor. oraya mümkün mertebeye genç vâsıl olmak için yavaş yürüyordu. Đkbal'in o makberden çıkan sesini duyuyordu. perişan güneş kırıntıları toprakların siyah ratıp rengine dökülmüş. sükût ve ârâma nasıl yakın bir saadet var!. Resmi. güya içinden bütün hayatı kemiklerini kıran bir ıstırap arasında mengenelerle. çekiliyormuş gibi kollarım kıvırdı. güneşin altında. Birer yeşil sütun gibi uzanan iki servinin fevkinde süzülerek. burada yalnız Ölüler arasında dolaşmak istiyordu. belki henüz toprağı kuramamış kabri büsbütün ölmemiş bir hasta yatağı gibi şifaya muntazır mütereddit bir eda ile uzanmış yatmıştı.. onun için o ülünün hatırasıyie kendi mahrum hayatının arasında her vakitten ziyade bir rabıta keşfediyordu. yaşları kuruma-mış. ba-ğırmamak için yastıkları ezerek. şu derin sükûn içinde. tesliyet ve istirahat veren yaşlarla — burada.. Ah! o geceden ne kadar uzaklardayım!» diyordu. ben dikişimi dikerken kendimizi mesut zannettiğimiz zamanlara benzer bir refakatle fakat bu defa ebedî ve mesut bir rafakatle. Eyüb'ün tenha sokaklarından geçti.

Zevcimin hastahanede ölmesine müsaade edemezdim. Fakat artık birini feda etmek lâzım geldi. yaşlar tamamiyle boşanmıştı. Ye-nicami avlusundan geçerek imarethanenin önüne gelmişti ki bir kadın sesi «Beyefendi» dedi. günler geçerek muhakemesine hüküm geldikçe intikam almak ümidi tezelzüle uğramıştı.. bundan tahammül edilmeyecek bir eza hissetti... durmayarak geçti. Artık her şeyi tesviye için zihnen karar veriyor. — Yüzünü örten peçenin altında ağlıyordu — onunla bir vakitler bu kâğıtlar için kavga etmiştik.. Bu sesi tanıyarak başını çevirdi. madem ki yaşamak için bir sebep var. sonra o söyledikçe anladı: — Beyefendi rica ederim. şuna bakar mısınız? Kadın bir sarraf dükkânının önünde elinde bir demiryolu kâğıdını göstererek: — Bunun hesabını anlayamadım.. Ahmed Cemil yüreği ezilerek ayrıldı. Ahmed Cemil sarraftan aldığı izahatı Raci'nin zevcesine teşrih etmek istedi. sonra birdenbire sırrını tevdi ihtiyacına mağlûp olarak paraları titreye titreye mendilinin ucuna sararken Ahmed Cemil'e anlatt: — Bu kâğıdı anladınız a. birden bu adam hakkında duyduğu nefret ve adavet feveran etti...-*" JsaDialı caaaesını çıkıyordu.. O zaman istikametini tedbil ederek geçmek lâzım gelirken o alevli gözleriyle doğrudan . bütün hayatının acılarını lâtif bir gayş ile uyuşturmuştu. biri müstehzi tebessümüyle. Onları Ali Şekib'e havale ediyor.... Matbaanın önüne geliyordu. buna mukabele etmek için mücbir bir arzu duydu.. «o lâzım değü. O vakit kendisiyle annesi kalıyordu. Artık ikmal edemedi. Bu müşküllere zihninde karar verdikçe: «Ah! yalnız o herif kalıyor! Ona ne ya. Onları hâlâ saklıyordum. ikisi de yaklaştıkça yekdiğerine mağlûp olmak istemeyerek gözlerini indirmiyorlar . Zaten artık hayatında zor işler bir evle matbaadan ibaret kalmıştı.. evvelâ karşısındakini tanıyamadı.» diyordu.. Ah! bilseniz. buna mağlûp olmamak. Ahmed Cemil o istihza tebessümünü gördü.. Yavaş yavaş birşey yapamayâctgînî|yal.. Buradan nasıl geçmek emelinde idi. bütün zorluklara karşı türlü kolaylıklar icat ederek çare buluyordu..nız kardeşinin hâtırasını belki rencide edecek şeyler tahaddü-süne sebep olacağını anlamış. j. Şimdi buna da çare buluyor. yine onun için feda ediyorum... değil mi?. karşısından Vehbi bey geliyordu. kendi kendisine: «Evet.. Şimdi. fakat hekimlerin kat'i ümit ettiklerini anladıktan sonra. Bütün münkariz emelleri için artık mustarip değildi. bakınız. O başını sallıyor. elinde olmaksızın başını çevirdi... dar kapısından dehlizi gördü. değil mi efendim?... bir valide var. Nedim'in kâğıtlarından biri. ölüme benzeyen bir hayat ile yaşamakta devam ederim. bir umumî vekâlet ita ederek meselenin tesviyesini onun reyine bırakıyor. diyordu.... Fakat zihninde müziç bir endişe vardı. kendi kendine: «Đkbal sağ olaydı demek o da affedecekti. öteki kinden tutuşmuş nazariyle bakışıyorlardı.. O vak'adan sonra onu hiç görmemişti.. zannediyordum.. Ah!. Hissiyata taallûk eden şeylerde erkekler kadmlannne kadar dununda!. kaç kuruş ediyorsa tamam alayım da. onu hiç affedemeyeceğim.. iyi yapıyorum. Birdenbire kalbi büyük bir heyecanla çarptı.» diyordu.Buradan ayrıldıktan sonra Ahmed Cemil kalbinde bir hif-fet hissediyordu. şimdi nasıl mağlûp çıkıyordu! Yoluna bir Vehbi beyin tesadüfü bütün hayatmm mecrasını tebdil etmişti.. bu halde. size tesadüf ettiğime ne kadar memnunum!..» diyordu.. Güya o ziyaret.Pacağım?» diyordu. Bu cadde!..

15 ha efendinin gözlük perendejlerini tadat ederek anlatıyordu. Ahmed Şevki efendi netice vehamet kesbederse kendisinin de mutasarrır olacağını düşünmek istemeyerek sevmiyor. Tam karşı karşıya gelmiş bulundular. hepsinin birden toplanan yeisile dolu olan bu.. gazetenin tatili. Onu görünce hep bir ağızdan «Đşte!» dediler. dedi.. hepsi tekrar başlaması için Ahmed Şevki efendiye baktılar. Ahmed Cemil onun şimdi sararan çehresine: «Bana mı gülüyordunuz?» sualini fırlattı.muş bir kuvvetle vurmuştu: öyle ki Vehbi beyi dükkânlarının kapısının önünde hava alan kitapçılar. hayatında münkariz olan neler varsa. Vehbi bey şu dakikada sol yanağından muzdarip olmalıdır. Nihayet Ahmed Cemil de tasavvurunu söyledi: O da ev ile matbaa meselesinden dolayı dâvaya Ali Şekib'i tevkil edeceğini anlattı. «Ne var?» dedi. Güya bu tokatla bütün elem yüklerini silkip atmış gibiydi. . Düşmedi. Nihayet dâva. bir akşam bu mülevves mahlûkun ağzından dökülen levsleri. yan tarafa bir adım atmak istedi. mümkün olursa haciz. Bununla nice hazmedilmiş tahkirleri. Bu tokat!. Fakat artık vakit kalmamıştı. bir saniye kadar durdu. Đkbal'in faciası.. O hayretle baktı. birden bu muvakkat neşve güya damarlarında dondu. Hattâ arkadaşının dükkânına girerken tebessüm ediyordu. Ali Şekib'in dükkânına girdi. hepsi bu hayatın olanca acıları o tokatın içinde idi. şimdi senin herifle Hüseyin Baha efendi tutuştu. sonra gülümseyen. zevkinden gülüyordu. Ahmed Cemil gülüyor.Ahmed Cemil'in bütün. şimşek gibi gürültü ile çakan bir tokatla Vehbi beyin yüzüne çarptı. Orada Ahmed Şevki efendiyi ortalarına alarak Ali Şekib. ailesinin mahvolmuş saadeti. daha sonra: — Ha. Bir aralık dükkânın camlarından Hüseyin Nazmi'nin geçtiğini gördü. artık âdeta eğlenerek anlatıyordu. münkesir aşkının feryadı. yolcular düşecek zannettiler. sahiib-i imtiyazın ömründe belki birinci defa olmak üzere hiddet ederek dün matbaada aralarında münazaa tahaddüs ettiğini en küçük teferrüatiyle. fakat sallandı. etrafını almak üzere yaklaşan halktan kaçarak matbaasına ilerledi. Onun birden o tebessümü uçtu. kolunu açabilmek ne kadar mümkünse o kadar açtı. el. Said'le gülerek dinliyorlardı. Şimdi kalbinde büsbütün bir hiffet duyuyordu. ona bir kelime söylemek zamanını bırakmaksızın çevrildi. O hikâyesini tekrar etti: — Ne olacak.doğruya Vehbi beyin önüne yürüdü. neticesiz kalmış bir meslek hülyasının hüsranı. Ahmed Cemil güya halkı oraya biriktiren bu vak'adan amil değilmişçesine sükûnla ilerliyordu. Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin kararı veçhile Hüseyin Baha efendiye vereceği maaşı bu ay kesmek istediğini. mahvolan emelleri. hususiyle o tekmeyi. haberiniz yok. ikisinin de taklitlerini yaparak. sonra cevabını beklemeksizin. mecruh . Hüseyin BaMai ve Siyah — F. ona tâ kalbinin kan döken cerihasından kop. Ahmed Cemil iade etmiş oluyordu.

Artık kuvveti kalmamıştı. o matemlerinin mültecasına koşmak için çıktı. bu kabir ziyaretinin sükûn hediyesi.» diyecekti. artık burada. uçup silinerek zihninin içinden geçiyordu. bazan ondan kaçmak isteyerek. onun. Ikbal'in. kadar hülya esiri olmuş _idi! ~"~ . sönmüş hülyalarla. burada dünden beri MAI VE SĐYAH 227 tazyik ede ede kendisini hasta eden ıstırap feryadını salıvermek mümkün idi. Evet.ancak beş senelik .. belki kırk sene. başını.. babasını. Lâmia'yı.zaman içinde hayatın ne zâlim sillesine uğramış idi! Daha hayatın henüz mukaddemesinde iken bundan sonra kırılmış emellerle. Babasının vefatmdan sonra geçen beş senelik . kısık bir inilti gibi başladı. burada hiç utanmayarak nefsini zabta lüzum görmeyerek kalbinin olanca yaralarını şu sâkit fakat müşfik mahrem dostlarını önlerine serebilirdi. bu mini mini kö-/ şecik.. duvarlara kendisini görmekten malızuz olarak mütebessim bakıyor gibi duran mektepte yapılmış levhalara ıbakti.. «işte ben seni bu omuzlan çöktüren yüklerle yaşayacağım. arkadaş resimlerine. yalnız onun idi. Đkbal'i. / /«Nasıl yaşıyacağım?» diyordu. Bu evvelâ boğuk. şimdi evine. ümidsiz senelerin kuru geçişi içinde kırık bir hayatı sürüklemek onun için ne büyük bir işkence idi. bana her vakitten ziyade gülünüz. onun hüvi-/ yetiyle tahamnıür eylemiş idi. Yataklığın sütununu tuttu. bunlar bi-ribirine karışıyor. o tokatm itminan ve tes-liyeti birden silindi. Burada ne utanılacak yabancılar. unutulmaz matemlerle istikbalin önüne çıkacak. kitaplara. Şimdi bütün matemler hep birden uyanmış idi. Ah! Bundan sonra yaşayacağı seneler.. kim bilir! yirmi sene. ateşler içinde yanan başını bu soğuk demire dayadı. «bu gün sizin tesliyetinizin kollarına başka bir ıstırap ile geliyorum. / ne sıkılacak arkadaşlar vardı.. zihninin içinde bir şimşek tekerrüriyle birbirini takip eden levhalar gibi sonsuz bir silsile şeklinde görüyordu. ve salıverdi.aşkı kalbinde feryad etti: Ah! Lâmia. gözlerini kapadı.. sakin ve âheste^yaşlarja. Bu odacık.! Sahih Lâ-mia'yı da kaybediyor mu? Hayatında dünkü gece bir fena rüya değil miydi? O vakit hakikatin bütün acısı tekrar uyandı. gülmemek için sebepleri olmayan arkadaşların arasında duramadı. senelerden beri onun kalbiyle birlikte i çarpmış. aczin_ve_yeisin meftuniyetiylejakan sıcakjveJu^daiûlaJar. _Ne^ için bu.la ağlıyordu. merhamet arayan şaşırmış gözlerle baktı.. Bu duvarlar. yalnızlığından emin olmak için kapısını sürmeledikten sonra bütün buradaki hissiyatına mahrem olan şeylere. bazan melûl bir eda ile yavaş yavaş. o nasibsiz. Lâmia'nm çehreleri birer birer. onun hayatının nefesiyle teneffüs etmiş.» demek isteyen. ^ 19 Odasında büsbütün yalnız kalmak. Şimdi ağlıyordu. burada yalnız kendisinin haya-¦ tından başka bir şey yoktu. o zaman yine babasının. ' bu bütün ufak tefek. Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir. şu minderle yatak.

.. Ah! Bu eseri! Fakat şimdi ona ne lüzum var?... Halbuki o. / En küçük sebepleri en büyük hülyalara kâfr* addetmiş. Bu eserden nefret ediyor. ahmakça bir hülyanın galat rüyetiyle malûl gözlerine başka türlü görünen matbuat âlemine attıktan sonra ne olacaktı? Bunun neşvesi ne kadar sürecekti? Bir hafta.bir. Fakat.. evet o malûl bir dimağdan başka birşey değildi. aramaksızın hemen bir yerinden açarak baktı.. mademki onu kendisine bırakmıyorlar ve bütün o aşk dünyası bir yalandan başka birşey değilmiş. o defteri — bir vakitler eline aldıkça PF^ 2'28 MAĐ VE SĐYAH göğsünü gurur ile şişiren o defteri — bugün bir ölü yadigârı gibi soğuk bir hisle aldı. Đşte şimdi Hakikatin insafsız rüzgârları üzerinden geçtikçe o hülyaları hej) birer birer düşünmüş. fena bulmaya hazırlanmış beş on arkadaşın ağzında yalan tebriklerden başka bu eserden ne ümid olunabilirdi? OJbuna hayatının en_güzeLBagŞasıru_feda etmiş.ayrıljnak^^niardjjijbir nişane bile bırakmamak için ihtiyacı . onu şuracıkta en küçük bir yaşamak arzusundan tam bir mahrumiyet içinde bırakmış idi. Ah! Artji^ulyajarından^ büsbütün .Biraz hayatın maddiyetini düşünmüş.at vücude getirmiş idi. Şimdi Raci'yi haklı buluyordu. Bu. şimdi mademki artık Lâmia elinden kaçıyor. Ah! Bu eser!. Bu eserden neler beklemiş. okumak için bir heves duymadı. kendisine sahte esaslar üzerine Jturulnmş . bu toprak parçasının üstünde bir şür bulutuna sarınarak uçmak için çalışmamış olsaydı bugün bu kadar mağlûp olmayacaktı.. Bunu. ne hasetlere tesadüf edecek! Gözlerinin içi size temin ettikleri şeyin zıddiytle gülen bir takım adamların «Bu ne ulvî şiir!.. O zaman eserini düşündü... bu küçük defteri avucunun içinde muzır bir böcek gibi sıkıyordu.. onunla nasıl ümidlerin tahakkukunu temin edecek zannetmişti.» deyişlerinden nasıl üşüyecek. ondan neler beklemiş idi^f Şimdi o kadar çocuk olduğundan utanıyordu. belki onbeş gün. kapadı. kırık hayatının intikamını ondan almak istiyordu.. ^n_y£_ruJhunj^jbjTak_mıs_jdi. kendisine ne kazandırabilirdi? Merak ederek bir göz atacakların ka-yıdsız bir tebessümünden. o biçare malûl dimağ.. O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka birşey miydi? Yazıhanesine gitti. daha sonra müebbed bir nisyan! Yalnız onbeş günlük bir mes-tî lezzeti için ne tahriklere hedef olacak.. şimdi ondan bir soğukluk tereşşüh ederek vücudunu üşütüyordu.. o halde buna ne lüzum var?. Bir vakitler bunun için neler kurmuş.Jiay. okumadı.

. artık emellerinin silsilesine onunla şu sobanın içinde hâlâ çıtırdayan bu küllerle bir hatime verdiğine.. köşelerde daha yakacak şeyler arıyordu. nihayet son yaprağı attı. kıştan beri içine yırtılarak atılan küçük kâğıtlarla dolmuştu. kâğıdın her tarafından birer küçük alev çıktı.. Artık hayatında işte yalnız bir hakikat kalmıştı Emelsiz.. Ahmed Cemil bir hande ile bakıyor. Bir yaprak daha kopardı. dudakları hayatının matem acısıyle takallüs etmiş harap bir vücut.» diyordu.. bu son yaprağın üzerinde de alevden bir rüğgâr esti. ümitle. Beş sene evvel hayata uzun kumral' saçlarıyle. geçtiği yerde külden esmer kümecikler bırakarak aşağıda. O zaman Ahmed Cemil iki eliyle defteri ortasından ayırdı. bunu soktu. Onu da öldürmek. buruşuk bir meyyit siması gibi serilmişti. Tamamiyle yanması için bekledi. kopmanıakta ısrar eden diğer bir yaprakğı kıvırarak. sefil bir hakikat. Kâğıtlar böyle yaprak yaprak teakup etti. Ah! Yalan!. Kemiklerini kırarak biribirine geçirmek istediği bir düşman eli gibi bu defteri avucunun içinde sıkıyor..vardı. Onu yaktığına.. eserine bir ateş zemini hazırlamak istiyordu. sonra yer yer sarardı. üryan. Şimdi esmer. şimdi esmer bir kül tabakası şeklinde duran bu kâğıdın üzerinde bir beyazlıkla be. ateş kâğıtların arasından kayarak. Şimdi bunlardan tüterek intişar eden duman Ahmed Cemil'in gözlerini dolduruyordu. kat'î bir netice ile tamiri mümkün olmayan bir hatime ile bütün hayatının yalanlarını boğup öldürdüğüne tam bir kanaat duydu. Bir iki satırım okudu. Bu. Ah! Bu yalan! Hayatının en büyük yalanı!. «Hebrik ederim!» Bu sözün aksi kulaklarının içinde bir zehirli yılanın ıslığı gibi soğuk bir ürperme akıtarak geçiyordu. o güya ıstırabından kıvranarak kolları büküle büküle yandıkça Ahmed Cemil'in şiirinin şu intiharı temaşasından cehennemi bir zevk duyuyordu... sıktıkça garip bir lezzet alıyordu. Ah sahte şiirler!. birdenbire duyulmuş bir acı ile kıvrandı. Đdindi yalnız bu eser. Bir kibrit çakarak bunları tutuşturdu. evvelâ bir yaprak kopardı. Kendisini öldüren bunlar değil miydi ? Sonra onlar da ibirer birer ölmüşlerdi. ... Sobanın kapağını kapadı.. bir an içinde kıpkırmızı oldu: sonra çıtırdayarak. bükerek attı. kâğıtlar küçük bir çıtırtı ile harekete geldi. sobasına koş- tu. O zaman Ahmed Cemil bunun üzerinde bir beyazlıkla farkedilen yazıları derin derin süzdü. üzerlerinden bir kırmızı rüzgâr uçtu. kâğıt bir müddet kızgın küllerin üzerinde tereddüt ediyor gibi durdu. şu elindeki defteri yavaş yavaş. onun azap ile kıvranışından haz ala ala yakmak için bu birikmiş kâğıt parçalarından. onları okumak istedi. Birden aklına birşey geldi. son bir ihtizar feryadıyle şerha şerha yarılarak söndü. Bu vücudu ne yapacak? Onu kaldırıp atmak için ne büyük arzusu vardı! Fakat ona tasarruf hakkı başka birisine ait idi.liren yazılara bakıyordu.. bu son malûl dimağ nişanesi kalmıştı. münevver gözleriyle giren Ahmed Cemü'in yerinde şimdi yanakları çökmüş. Artık duman azalıyor. gözleri tâ nihayette bir yabancı yazının müphem şekline tesadüf etti: Tebrik ederim. «Ah yalan şeyler!.. ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden kaldırmak istiyordu. Daha sonra o sarı kıvrıntılardan bir ateş dalgası geçti.

Çekmesini açtı. solunda sağında çöl. öyle mi? O da gidecek. uzaktan MAI VE SĐYAH Ü3Đ bir hayalin zemzemesi gibi bellisiz bir neşideyi işitmek veh-miyle titredi. yabis. medid bir çöl olsun. kâğıtlarının arasında araştırdı.. diyordu. harita kendisine bakıyor... hayatının zaptolunamayan şiirlerine fasih bir tercüman gibi gelen bu naşidenin bediî esirini kaçırmamak için sahibini görmek istemeyerek dinlerdi. Hüseyin Nazmi gidiyor. yazıhanesinin üstünde. gözlerini bu haritanın çöl deryalarına dikilerek. fakat henüz ölülerimin silsilesi bitmiş olmadı.» diyordu. karşısında. o da o mahvolmuş kuvvetlere iltihak edecek. yabancılığında lâtif bir vahşet.. orada hayalinde uyanan âlemin temaşasına dalarak düşündü. mü-sekkir bir garabet hissolunan bu sesden bütün kalbinde hissedilip de mahiyeti tahlil imkânından kaçan hissiyat ona refakat eden bir ahenk ile uyanır. «Öyle bir yer ki önünde ardında. arkadaşıyle çocukluktan beri başlayan tezat silsilesini ikmal edecek. iniltisiyle boğularak. Gözleri bir aralık arkadaşının gideceği yerleri dolaştı. o da. mecruh bir güvercin gibi âciz bir hamle ile yükselmek isterken birden bir meftuniyet ile bir sükût içinde düşerek. O zaman birden aklına bir gün arkadaşıyle Taksim bahçesinde ellerine ilk aldıkları şiir mecmuasından okudukları par-»<ga geldi. . «Mezaristanım başka 'bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle dolu. Fakat o ümitlerinin arkasından koşmak için giderken bu ümidlerinin inkırazından firar edecek. göğsünü parçalayan son bir feryat ile başını kaldırdıktan sonra son nefesi bir figan gargarası içinde sönüp gidiyordu. O zaman yazıhanesinin önüne oturdu. kendisine sakin bir hayat ihzar edecek yerlere baktı.» Bu silsilenin tamamiyle bitmiş olması için yalnız kendisi mi kalmış idi? Đşte o da gidiyor. kuvvet vermek isteyen bir nazarla gülümsüyordu. sonra indi.Ne yapmak lâzım geleceğine artık karar vermişti. O evde bulunduğu zaman başka bir cihanın başka bir tarzda yaratılmış bir mahlûkuna mahsus. açarak okudu. mektepten mezuniyet şahadetnamesini buldu. üryan. bir müddet güya kanatlarıyle topraklarda sürüklene sürüklene çırpındıktan sonra meyus ve mütehas-sir bir nazarla göklere gözlerini dikerek. Kendi kendisine: — Bir yerlere gitmek.. oranın asude hayat vehmi onun çıplak manzarasının hayali içinde bir sesin tesiri arzın fevkinde bir şey oldu. Bir arap sail vardı ki haftada bir gün öğleyin ile ikindi arasında Süleymaniye'nin bu tenha sokağında Ahmed Cemil'in güftesini zaptedemediği acı bir neşide ile geçirdi. O zaman çehresine son bir yeis azminin metaneti geldi. Burada hareket etmeyerek. saatlerin geçtiğini farketme-yerek nefsinden tam bir tecerrüt içinde duruyordu.. O ses yaklaşıyordu. o kadar -uzak ki fikrim şu geçen hayatıma yetişemesin. bununla vilâyetlerden birine gidecekti. yer yer birer ıstırap şehi-kıyle. Evvelâ uzaktan pest ve derunî bir şikâyet başlamıştı. Bugün şu haritanın beyanını temaşası. sonra yavaş yavaş.

Şimdi bu sesde vahşî eda. müthiş bir irtifada. bir saniye kaldı.. güya o havaî fişenkten kırık dökük. hiçbir şey işitilmiyordu. çıkacak mı. muz fidanları görülüyor. tahlil ve ifade .. acıları. yükselen hamlesinin son kuvvetini sarfederek titredi. o kum deryalarının evlâdı. saf ve mücellâ güneşle kaynayan bir gök altında bir nur deryası içinde kaynaşıyor zannedüen çöl. artık kendisini zaptedemeyerek. dağınık bir sükût başladı. Daha sonra bu beyabanın üryan vahşeti içinde kaybolmuş birer kafile şeklinde öbek öbek hurma ağaçları. sonra birdenbire patladı.. bunlar süzüle süzüle. Ahmed Cemil mebhut duruyordu. sönecek mi bilinmiyordu. bu öyle bir sesdi ki içinde bir kalb parçalanıyor. îkbal'in mezarına. o güneş. o zaman. ensicesi sökülerek kan saçılıyor gibiydi. o ses tekrar işitildi. vakit vakit parlayan sönen kandiller döküldü. yükseldi. hemen evin kapısında tekrar uyandı. yırtılıyor. bir me-raret tuğyanı vardı.. Bugün bu garip neşideden duyduğu şey hiçbir tesirle mukayese edilemezdi Şu anlaşılmayan. gidiyordu. Ah! o sema. beyaz ve parlak bir kum safihası ki şaşaalarla çalkalanan sema altında sonsuz uzaklıklara firar eden o ufka yetişmek için koşarak tâ ileride fark olunmaz. Đşte Ahmed Cemil'in bütün nasibsia hayatına lâyık iltica ve huzur köşesi. ikisi bu pâkize sema ile o saf beyaban tâ orada... görülmez bir telâki noktasında yetişiyor. Lâmia'nın uçmuş hülyasına. lekesiz. güya koşmaktan. sonra bir müddet. bu hayal âlemi. birer birer öle öle düşüyor. ¦£SV. inecek mi. Ahmed Cemil'in şu küçük hayatını bir mezarın soğuk havası istilâ eder gibi oldu.Bir müddet bir memat sükûtu. yorgun ve aksak yürüyüşleriyle süzülen bir bulut şeklinde ilerliyor. bir müthiş intırak ile dağıldı. şu sobanın içinde hâlâ bir hayat bakiyesiyle çıtırdayan eserinin küllerine ayrı ayrı ağladıktan sonra bu hasta kalbin bütün elemleri. nihayet bir ses enkazı üzerine-göğsü yarılan bir bulut parçasından hafif yağmurlar boşanmaya başladı. MAI VE SĐYAH bir güneş bütün şaşaasiyle beyaz bir hacle fanusu gibi şu visal bezminin üzerine saadet zilâlini döküyor. birbirini kovalamaktan yorgun düşerek bîtap bir visal busesiyle dudaklarını uzatıyor. Bir dakikalık sükût içinde şimdi nazarında hayatı için tasavvur ettiği o çıplak sahne canlandı. birdenbire ateş almış havaî bir fişenk şeklinde çıktı. taze bir kuvvetle orada.. Ahmed Cemil'in karşısında canlanarak yaşamağa başlayınca. o beyaban.. çıplak vücudlarıyle kumluğun ortasında bu tenha asude hayata tesliyet gönderen bir selâm ile yeşil başlarını kaldırırken uzaktan develer. Tiz bir feryad ile başladı. Nazarın imtidadı imkânı kadar uzun. bu bir dakika içinde toir başka âlemin hayatını gördü. bu defa yeni bir hayat ile.. bir tehevvür nâlişi. tâ yukarıda da berrak. O vakit. zaptedilmeyen lisan ile o ses güya Ahmed Cemil'in babasının matemine. öteki kumların sinesinden fışkırıvermiş bir beyaz rüzgâr dalgası şeklinde bütün beyaz görünen atlarının üstünde beyaz harmanileri uçuşarak geçen bir süvari zümresi..

taşlıkta Đkbal'in tabutunu. kararının metanetine zaaf veriyordu. Đşte şimdi o da ebedî bir sefere müheyya idi. muhterem servet hazinesiydi. oraya gideceğim.. Bu valide kızanı kaybettikten sonra oğlunu da elinden kaçırmak tehlikesine karşı her vakitten ziyade titreyerek onun hep etrafında dolaşıyor. geceleri fena bir rüya ile uyandıkça odasının kapısına kadar gelip dinliyordu. kendi kendisine: «Evet. acı hâtıraların medfeniyle.. Odanın kapısını açtı. Bir müddet sonra bu gaye haletine benzeyen hissiyat içinMAÎ VE SĐYAH i» kaldı. dimağına hücum eden o hâtıraları sükinerek defetmek istedi. Biraz durdu. babasının o günkü çocukçasma sevincini. burası nice tatlı. annesinin yanma girdi. fesinin kilim döşeme için kur'a sepetliği ettiğini hep birer birer tahattur etti. Fakat bugün Ahmed Cemil artık annesinin karşısında susarak düşünmek için gelmiyordu. senelerden beri . Bu iki mecruh kalb biribirine takarrüp için daha büyük bir ihtiyaç duyuyordu. azimete müheyya görüyor gibi oldu. Tâ yanına kadar gitti. Bu ruhunun enisi ve merhemi odacık! buradan ilelebet ayrılmak lâzım geliyordu. Ahmed Cemil artık tahattur etmek istemedi. Göğsü ufak bir teessür ahiyle şişiyordu. ebedî bir sefer için. her gün geçtikçe gözlerinden katre katre boşanıyor zannedilen hayatı örtülü nigâhmı müphem bir noktaya dikmiş duruyordu. Oğlunu görünce gözlerini çevirdi. o daha küçük bir çocuk idi. onu bir tebessüm ile karşılamak istedi.. bu ev. Ikbal'i kaybettikten sonra annesiyle arasındaki münase? bet her zamandan ziyade tehassüse meyyal bir rikkat kesbet-miş idi. o sade hayat içinde. Sabiha hanım ellerini dizlerinden dolayarak kilitlemiş. ah! bu oda!. bu hâtıralar kalbini şu eve kuvvetli rabıtalarla yeniden bağlamağa başlıyor. öyle mi?.kadar nasıl mes'ut idiler! Lâkin daha sonra?.edilmeyen dertleri için beliğ bir lisan olmuştu. artık kulaklarına işte bu çıplak sahranın uzaklıklarında giden deve sürüsü içinden geliyor gibiydi. Burada bu evin bütün hayatını tahattur etti. annesine son kararını haber vermek için geliyordu. Ah. tatlı ve acı. bunlardan ayrılmak icabediyor. o vakit ve ondan sonra babası ölünceye. buraya nasıl bir telâş ile taşındıklarını. Ayağa kalktı... fakat onların hepsi kalbinin muazzez. bir veda nazariyle bu evi selâmlıyor gibi aşağıya yukarıya baktı. 234 MAĐ VE SĐYAH Ahmed Cemil bugün yanına girince annesini.» diyordu. ölmüş emellerinin sakit türbesini orada kuracağım. o vakitten beri mûtadı olan dalgın vaziyette ibuldu. bu oda. bugün söylemek..tâ şu kadar bir çocuk iken . şimdi o ses artık büsbütün uzaklanmış hemen kaybolmuştu. her vakit beraber bulunmakla yekdiğerini kaybetmek korkusunu tahfif etmek isterilerdi. Merdivenden inerken orada.

Haniya bir vakitler beni dizine yatırır da saçlarımı okşardın? işte yine öyle yatayım.. Bugün dizinin. başka mahlûklar nazariyle bakabilelim. saçlarıma dökülsün. Hüseyin Nazmi dedi ki: . müsaade eder misin ? Senin dizine yatayım. Bu iki arkadaş aralarında o günden beri yavaş yavaş hâsıl olan bir soğuklukla şimdi birbirine karşı hislerine bir serbest seyelân veremiyorlardı. burada matemlerimiz var. senin zavallı zayıf dizinin üstünde ağır çeken bu başın.. busen o çocuk başından ne kadar farkı var! Bu çocukla o çocuk arasında kırılmış. ondan sonra. kardeşim var. kolundan birisi tuttu: Hüseyin Nazmi. ne kadar ihtiyar olur-îarsaToIsunlar' ylne~bazi~dâkikâlar vardır kî ânnelerine~sökula-rak çocuk plmak_isterler. Kolîarıy-Ie onun zayıf kuru vücudunu sardı. anneciğim.. mecruh.. Seninle uzaklara gidelim. değil mi. — Ben de Lloyd ile gidiyorum.. Oh! ağla. güya sekiz on yaşında bir çocuk gibi okşa. bir müddet öyle. _In^_ sanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler. bugün Messajerie ile. şimdi ikisinin de dudaklarında ne açılmağa ne kaybolmağa cesaret edemeyen acı bir tebessümle bakıştılar. başka bir hayatta..ayağını atmak üzere idi. şu muhterem göz yaşlarınla iyi edeceksin değil mi? 20 Ahmed Cemil Sirkeci'den validesiyle Seher'i sandala bindirdikten sonra iskelede eşyadan birşey kalıp kalmadığını anlamak üzere son bir teftiş nazariyle etrafına baktı.. daima. Annesinin yânına oturdu. Ah! ben hayatın. babam var.. o vücudu harap eden demir mengenenin arasında nasıl ezildim! Đşte bugün sana hasta.bile vekarına muhalif gördüğü zamanlardan beri .. o kadar uzaklara ki nefMAĐ VE SĐYAH 235 simizi orada tanıyamayalım. kendimize başka bir cihanda. Sandala .. sen beni bunlarla iyi edeceksin. değil cai.. ölünceye kadar.. sonra Ahmed Cemil: — Anne! dedi. tedaviye muhtaç olarak avdet ediyo-'rum.. bunlarla bana kuvvet vereceksin değil mi?. beni şu mukaddes.. ağla. üç tane müthiş mezar ki yaşayabilmek için bunlardan uzak olmak istiyorum. parçalanmış bir hayat duruyor. o mes'ut zamana biraz avdet etmeye nasıl muhtacım!.. benim kendi ruhsuz cesedim var. anneciğim. Fakat burada değil. beni yine öyle. bu hitabı sıcak bir tesli-yetle kalbini yıkayarak tekrar etti: — Anne. biraz o yaşlar yüzüme... anneciğim? benimle beraber oraya kadar geleceksin.. Ah! busen.. bugün okşanmak. Ağlıyor musun anne?. yalnız bugün değil. gözlerini gözllerine dikti. sevilmek için ne kadar ihtiyacım var! Hususiyle çocuk olmak. Eski arkadaşını küçük bir hayret sayhasiyle selâmladı: — Sen de mi gidiyorsun? Onun da yanında bir büyük yol çantası vardı: — Evet. onların pâk ve mukaddes katra-ları altında şifa bulmak isterim.aralarında vuku bulmayan bir şeyi yaptı..

güya şu hayattan tahassürle iftirak ederek. yüksek bir duvar şeklinde yükseliyor. fakat vapur bu izdihamı yavaş yavaş. sonra arkadaşının elini tutarak: — Ne kadar uzak yer intihap etmişsin. minarelerin semalara fışkırmak isteyen birer beyaz fevvare şekl. valdesiyle Seheri aşağıda kendilerine tahsis olunan yere yerleştirdikten sonra yukarıya çıktı.nin Sarayburnunu dolaşan Vapuru Hüşey. Đstanbulla Gala-» ta arasında sıkışan bu deniz parçasını bir hayatın arbede yeri haline getiren bütün o hareket bir müddet beynini. Bir sa t. nihayet vapur hareket ettikçe vaziyetlerini değiştiren - .. arasıra ir: ses ile bu güriil-r tünün içinde herkesi sükûta davet ediyor gibi hiddetle bağıran düdük daha sonra etrafında limanın izdihamı. bekliyordu. Ahmed Cemil hafifçe elini çekerek cevap verdi: — Ben de senin yine o günkü tevcihat arasında ümit ettiğin yerlerin en güzeline tâyin edildiğini gördüğüm zaman ¦ son derece memnun oldum. AJunetjCemil'in ağzında bu tebrik şu iki arkadaşın hayatını teşkil eden tezat zincirinin artık son halkası hükmünde idi. Moda.. dedi. Üsküdar.n Nazmiyi. elîm bir iftirak hissi duydu: bir his ki hemen o anda bütün azmini sarstı. Evvelâ. Birbirine söyleyecek birşeyleri kalmamıştı.nde uzanan ince boyları yer yer akşamın esmer havası içinde güya ihtizaz ediyor. koşuşan gemiciler. öte tarafta Đstan-» bul tepelerinin üzerinde camilerin birer gümüş miğfer ile örtülü cesim başları yükseliyor.ha ileride topraklardan ayrılarak kendisini denize falıvermek istiyormuş zannedilen Fener. kimbilir hayatının belki sonuna kadar ayrılmak üzere olduğu bu yere tekrar ayaklarını basmak için şedit bir arzu uyandırdı. sinesi ümit üe dolu. öteden parça parça kaçarak saklanıyor gibi görünen Beyoğlu sırtıyle Galata yokuşlarının üzerinden kalkmış mütecessis bir baş gibi yangın kulesi iri gözleriyle bakıyor. sandallar. tekrar geri dönmek. uzak bıraktıkça.t sonra Messajeri'. teessüf ederim. daha yüksekte yeşil tepelerin üzerine eteklerini sererek Marmaraya bakan Çamlıca. Hüseyin Nazmi cümlesinin bakiyesini itmam edemiyor gibi biraz tereddüt etti.— îki gün evvel tevcihat arasında tâyin edildiğin yeri gördüğüm zaman hayret ettim. Uzaklaşdıkça karşısında Cihangir tepesinden denize doğru inen bayır küçük mülevven taş parçalarından üzerine bir levha işlenmiş uzun. gözlerini işgal etti. beride güneşin son ziyarıyle tutuşmuş camlarıyle kırmızılıklara boyanan Đnsaniye. dakikalar geçerek Ahmed Cemil'in nazarında bütün hayatının yegâne tahassüs mahfazası olan bu şehri ufkun lâcivert zeminine tersim olunmuş bir levha şeklinde bırakmağa başlayınca kalbinde birden. hareket esnasında o dağ--» dağa iç'nde hiçbirşey hissetmedi. Tebrik ederim.. merdivenlerden telâş ile inip çıkan halkı çözülen halatlar. Hüseyin Nazmi'nin çantasını hir sandalcı kaldırmış. Cemil. bir emel cihanın^ doğru götürürken Kızkulesi açıklarında bir batî meyi ile süzülerek yavaş yavaş ilerleyen Lloyd'un Süveyş hattına işleyen ağır gemilerde^ biri Ahmed Cemü'i kalbinde bir mezar ile son 236 M A I VE SĐYAH yeis türbesine sürüklüyordu. iki arkadaş tek^ rar birbiriı in elini sıktılar. biraz da* .

altına üstüne deste deste sarı nurdan müteşekkil oklar fışkırdı. O vakit Ahmed Cemil vapurun kenarına. semayı bu bulantı içinde karıştırdı. parçalanmış bir dağ enkazı şeklinde yi-* ğılmış bulutların arkasında iniyordu. Güneş görünmüyordu. Đşte güneş orada. akşamın serin bir rüzgâriyle saçlan uçuşarak gözlerinin önünde hazırlanan geceyi seyre başladı. bulutlar bu yakut kümeleriyle dolu tabak üzerine parça parça dökülmeğe başladı. daha sonra büsbütün bulandı. Sabit.yerlerinden kaçışarak dalga-v larm içinde yüzüyorlarmış vehmini veren . kenarlardan pembe. tâ Marmaranın denizle-t re dökülen ufkunda. tâ o dağın tepesinde tutuşmuş bir orman gibi parladı. artık hiç bir şey görünmüyordu. ufkun sislerine boğuluyordu. artık bu manzaralar evvelkinden çabuk uzaklamyor. yemek için aşağı inmek istemiye-rek. uzun bir gölge düştü. kırmızı. oturdu. Ahmed Cemil orada. etrafında sağma soluna. Bir saniye sonra yine değ:şti. kana kana ciğerlerini onunla doldurmak istiyordu. bu zulmeti zehirleyerek teşfye eden muğşi bir deva gibi içmek.. Bütün denizi. Başını çevirdi. tahta kanepe-» nin üzerine oturdu. güvertenin şu tenha halinde burada düşünmek için kalmayı tercih ederek. başını avucunun içine koydu. al. nihayet o levha üzerine bir tül geçirilmiş gibi donuk kaldı. muhip bir yangın görünüyordu. orada siyah bulutlardan bir dağ yükseldi.Adalar. Burada saatlerce böyle. Şimdi Ahmed Cemil'in göz^ leri bulanıyordu. biraz yüksekte siyah bir küme o yangının üzerinde gittikçe koyulaşan esmer bir tak kuruyor. MAÎ VE SĐYAH 23S» 238 . Evvelâ o tutuşan menfez etrafında bulutlar kan tufanına boyanmış duruyor. Yalnız o bulut yığıntısının yırtılmış sinesinde bir yangın müthiş. fakat düşünemedi. Şimdi vapur biraz daha serbest ilerliyor. dirseğini dayadı. artık görmeyerek bakıyordu. Biraz sonra ayaklarının altında gizli bir hışıltı ile gecelerin sırlarını taşımağa hazırlanan suların üzerine geniş. bakıMAĐ VE SĐYAH 237 yordu. Bir aralık güneşin son bir ziya hamlesi feveran etti. nihayet büsbütün örttü. güya bu yangın birden dönerek ortasında kırmızı bir tabak açıldı. Yalnız burada gecenin soğuk ye'isini teneffüs ederek bütün hayatının mihnetlerini dinlendirmek. kalbinde derin bir ye'is ile kendisinden kaçıyor zannedilen bu levhaya gözlerini dikerek. musir bir veda ile gözlerini o levhadan ayırmı-> yordu. sarı rişeler sarkıyor. Vapur uzaklanıyordu. Birden manzara değişti. o vakit üzerine güneşin bir donuk rengi dökülmüş bulutlardan başka birşey görmedi.. bir tarafından erimiş bir yakut derecesi ince kıvrıntılı bir hat ile yol açarak akıyordu.

Oraya gitmek. kaim birer siyah yılan gibi kıvrana kıvran na. his adem vehmi veren siyahlıktan başka bir şey görmüyordu. yuvarlana yuvarlana açılıyor. den'ze döküldükçe bir sekerat zemzemesiyle boğulan bu zulmetler.. Đniyor. bir siyahlığın içine.. Karanlığın için-* de Ahmed Cemil vapurun kenarında esmer bir köpükle kaynaşarak firar eden o siyahlıkları görüyor. Bu siyahlıklar. oraya gidebilirdi. uçurumlarına doğru iniyor vahmetti. '¦ Bunların siyah kucağına atılmak. belirsiz bir lisan ile zulmetlerin sonsuz uzaklıklarına doğru serilerek onu davet ediyorn dn. ^____ güneşin hayatın sefaletleriyle istihza eden ziyasından kaçmak* ilelebet bu siyahlıklar içinde sonsuz bir yoklukla mesut ve müsterih yuvarlanıp gitmek. Ahmed Cemil işte şu saçlarının arasında üşüterek geçen rüzgârın. işte bunlar o hülya hayatının üzerine çekilen bir matem "kefeni değil miydi? O vakit den'ze baktı: Siyah bir deniz.. ezilmiş hayat!. îşte..Tâ hülya hayatının başlangıcında... asıl hakikat. bahtsız ömürîJ Bir baran-ı elmas altında inkişaf ederek şimdi bir baran-ı dürr-i siyahın altında gömülen o solmuş emel çiçekleri!. sinirleri uyuşarak. denizin o dipsiz.. Gözlerinin önünde o mai gece ile bu siyah gece tekabül etti: Mai ve siyah. Evet.. kanadlaruıı çırpa çırpa.» Ah! Bu den. bir karar hamle-* si. O zaman kendisini bu dalgaların arasında süzülüp lâtif bir gayş ile mest olarak. mû-*-. bu siyah gecenin karşısında aklına bir başka gecenin hâtırası geldi. altında mahuf. Yalnız ileride direklerle bacanın birer gece serserisi şeklinde yürüyen gölgelerine zulmetler içinde rehberlik eden vapurun kırmızı feneri bu siyahlıklar arasında açılmış uzak bir kırmızı göz gibi parlıyordu... kut ile zulmetleri tabaka/ tabaka yararak. Bir karar hamlesi.. onların sukutu feşfeşesini işitmiyordu: Sanki bir baranı dürr-ı siyah! Birden.. yarın doğacak olan a MAĐ V £1 o J. şu siyah dalgaları kütle kütle sırtına alarak. . Dalgalar uzun.. Ah! Biçare hırpalanmış.. bu siyahlıkları semalardan! denizlere döktüğünü hissediyor. işte. avdet olunamaz derinliklerine gitmek. Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz. muntazam bir ahenkle ademe tam bir teslimiyetle iniyordu. bitmeyen bir su-. görüyor gözlerinin önünden yağan bu siyahlık-' lar.MAĐ VE SĐYAH Bu siyah bir gece idi. bir daha çıkılamaz.. Öyle bir gece ki gökler bütün kan-r dillerini söndürerek denizlere gayp âleminin gizli şeylerini dök^ mek için hazırlanmış gibiydi. ümitlerinin incilâsı za-* manuıda Tepebaşı bahçesinde Halice bakarak seyrettiği mai gece ile o baran-ı elması tahattur etti. yalnız bir . yalnız ttr küçük hareket..zin zulmetlerinde saklanan hakikatler. yavaş yavaş.

ÜÖ dana y^ lerin bonsuz uzaklık.3 O Bunların s Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah www... ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu . Bunların siyah km Konu No. O vakit titreyerek ayağa kalktı: «Geliyordum. Tâ yanıbaşmda bir ses: — Cemil.» dedi ve hayatta bir ümidi kalmamış bu çocuk. Anne!.kitapsevenler. yavaş yavaş. du.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna Đstinaden Görme Özürlüler Đçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu. Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi. ĐSTANBU! HAIK n<*. Birdenbire silkindi.. : 3 7". : *2 ll> Kayıt No. Sahaflar. annesini takip etti. Kütüphane. niçin karanlıkta yalnız oturuyorsun? diyordu. t ayrılarak... şu kendisini çekip almak isteyen ademde». nasipsiz geçen hayatiyle şu fay-1 dasız vücut arasında bu denizin bütün siyah tabakalarını bir sed silsilesi gibi bırakarak tâ şu ummanın bir türlü sonu bulunmayan derinliklerine kadar inecekti.küçük hareket. bu siyah geceden..

Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur. T.com www. braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir.yasarmutlu.com kitapsevenler@gmail. .com Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah .Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Đşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin Tarayan Yaşar Mutlu web sitesi www. CD. ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.com e-posta yasarmutlu@kitapsevenler.Ders kitapları dahil. alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir.com yasarmutlu@yasarmutlu.kitapsevenler.C.com mutlukitap@hotmail. vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->