P. 1
VAKIFLAR BIRIM FIYAT LISTESI 2010

VAKIFLAR BIRIM FIYAT LISTESI 2010

|Views: 2,866|Likes:
Yayınlayan: loginname400
Vakiflar Genel Mudurlugu 2010 Birim Fiyatlari
Vakiflar Genel Mudurlugu 2010 Birim Fiyatlari

More info:

Published by: loginname400 on Mar 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2012

pdf

original

L L

ESKI ESE BI M FİY T EKİ LİsTESİ
l.e. BAŞBAKANlıK
VAKıFLAR GENEL MÜOÜRLÜGÜ
Sanat Eserleri ve Yapı işleri Daire Başkanlığı
2010 YILI
ESKi ESER BiRiM FiYAT EKi LisTESi
Bütün Vilayet ve Kazalarda Tatbik Edilecek
(Birim Fiyat Listesinde Tarifi Yapılan) imalat Birim Fiyatlarını Gösterir
01 OCAK 2010 TARiHiNDEN iTiBAREN GEÇERLiDiR
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
ÖNEMLI NOT
A- ESKi ESER ONARıM ve RESTORASYONUNDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR:
I- Cephe yonu taşı kaplama ve çürütme işleri imalatıarında, taş kalınlığı 25 cm 'nin altına
düşerse imalatın yapılmasında teknik ve statik yönden bir sakınca olmadığı
belirlendikten sonra Makam onayı alınarak imalata başlanacaktır.
2- Kalem işi araştırması toplam 50 m"nin üzerinde yaptırılmayacaktır. Ancak 50 m"nin
üzerinde kalem işi araştırması yapılması gerektiğinde Makam onayı alınacaktır.
d- Fevkalade müzeyyen alçı içlik pencere imalatı Makam onayı ile yapılacaktır.
4 Altın varak imalatı Makam onayına tabiidir. Makam onayı alınmadan kesinlikle altın
varak imalatı yaptırılmayacaktır.
b- Kurşun kaplama altına yaptırılacak çamur sıva kesinlikle 5 cm 'den aşağı olmayacaktır.
0- Kurşun kaplama imalatı (kurşun idare malı olmadığı takdirde) 1 ,5 mm 'nin üstünde
Makam onayına tabiidir. Makam onayı alınmadan kesinlikle 1,5 mm 'nin üzerinde kurşun
kaplama imalatı yapılmayacaktır. (Yaklaşık Maliyetler Dahil)
7- Sıva altı dolgusu 5 cm'nin üzerinde Makam onayına tabiidir.
8- Kenetsiz, zıvanasız ve kurşunsuz minare kesinlikle yapılmayacaktır. Kenet ve
zıvanalar kurşunla doldurulacaktır. Bu imalat mutlaka fasılalarla fotoğraflanarak
belgelendirildikten sonra ödemesi yapılacaktır.
9- Epoksi imalatı Makam onayı alındıktan sonra yapılacaktır.
IÜYeni fiyat analizlerinde Makam onayı alınmadan imalat yapılmayacaktır
.
Faturalı
imalatıarın analizinde enaz üç firmadan alınacak proforma faturalara idare onayı
alınmadan analizyapılmayacaktır.
I²- Araştırma hafriyatı 1 00 ma'ün üstünde Makam onayına tabiidir.
I2- Hakedişlerdeki imalatlar mutlaka fotoğraflanacak, fotoğraflar kontrol imzalı
olarak hakediş dosyasına eklenecektir. Fotoğrafsız hakedişler incelemeye
sunulmayacaktır.
Id- Yerinde mevcut ahşaba püskürtme emprenye yapılmayacak, ihtiyaç durumunda
pinoteks veya benzeri malzeme kullanılacaktır. Vakumlu ve daldırma usulü emprenye
işlemi Makam onayına tabiidir.
I4- Eski eserde kullanılacak avizeler ve çevre aydınlatılması Makam onayına tabiidir.
Ib Eski eserin onarımı ve restorasyonunda öncelikle özgün taş kullanılacaktır. 5 cm.ye
kadar olan bozulmalara dokunulmayacak, 5 cm.den fazla olan bozulmalarda ise
kesinlikle imitasyon yapılmayacaktır.

2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
16 Eski eser çatılarda kullanılan kiremit klasik(Alaturka) olacaktır. Marsilya tipi kiremit
Makam onayına tabiidir.
17- Eski eserde ihzarat ödemesi yapılmayacaktır.
18- aL Onarım ve restorasyonuna başlanan eski eserde öncelikle ana yapının onarımı
(sırasıyla dam, çatı, temel, beden duvarları, ana mekan, son cemaat ve minare)
yapılacaktır. (Fevkalade durumlar hariç)
bL Eski eserlerin çevre düzenlemesine ana yapının onarım ve/veya restorasyon u
tamamlandıktan sonra geçilecek ve çevre düzenleme projesi 1 /1 00 veya 1 /200
ölçekli ve idare tasdikli olacaktır.
19- Kurşun kaplama işbaşı fıyatıdır.(Nakliye ödenmez)
20 V.040 1 Pozu tekrar sıvanacak yüzeyler için kullanılamaz.
21- aL Eski eser onarım ve restorasyonlarında kullanılacak yonu taşlarının arka ve yan
yüzleri çaplanmadan önyüzü ve önyüze bitişik yan kenarlarına el tarağı ile yüz
açılmadan kesinlikle imalata konmayacaktır.
bL Onarılacak veya restore edilecek eski eserin bünyesine konacak taşın, eserin
yapıldığı devrin tekniğineve Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat Tarifierine
uygun olarak üretilip konması esastır.
c) Eserin bünyesi dışında muhdes olarak sonradan çevre düzenlemesi, ihata duvarı,
tretuvarv.b. yerlerdeyapılacaktaş imalatıarın VakıflarGenel Müdürl üğü Eski Eser
Birim Fiyat Tarifierinin dışında üretimi ve uygulanması halinde Vakıflar Genel
Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyatları kullanılamaz.
B YONU TAŞı iMALATı içiN:
201 0 yılı onarımıarı için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce belirlenen taşların işlenebilirlik
katsayıları birim fiyat eki arkasına eklenmiştir.
Listede bulunmayan taş ocakları için 201 0 yılında yapılacak olan onarım ve/veya
restorasyonlarda yer teslimi yapılmasından sonra, birinci hakediş raporu hazırlanmadan,
kontrollük, onarımda kullanacağı yonu taşından (lOxlOxlO) cm. ebadında olmak üzere 2
adet numune taşı tasdik edilmek üzere kontrollük raporu ile birlikte Sanat Eserleri ve Yapı
işleri Daire Başkanlığı'na teslim ederek, taşın sertlik derecesinin tespitini sağlayacaktır.
Listede belli olan veya sonradan işlenebilirlik derecesi belirlenecek taşlar için
derecesine göre fiyat zaptı yapılarak onaylandıktan sonra ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde
imalata giren taşın işlenebilirlik derecesi 1 (Bir) olarak kabul edilecek ve ödemeler buna göre
yapılacaktır.
C KLASiKTip PRES TUGL:
Klasik tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m3 imalat için 0,600 m3 tuğla olarak alınmıştır.
1 m3 imalatında 0,600 m3 'ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların
ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı
belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat
analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak
birim fiyatları tespit edilecektir.
4
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
D KLASiKTiPVEOLUKlU (MARSiLYA) KiREMiT:
Onarımda kullanılan klasik tip ve oluklu (Marsilya) kiremitlerörüde kullanı lmadan önce
orjinalı ile birlikte tartılıp zapta bağlandıktan sonra kiremitler, Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Sanat Eserleri ve Yapı işleri Daire Başkanlığına getirilecektir. imalat ve nakliye bedelleri fiyat
tutanağı tasdik edildikten sonra ödenecektir.
E FOTOGRAF:
1 998 yılında V.0504/ A pozuna ait "Küçük Boy Fotoğrafın Bedeli (9x13)" birim fiyattan
çı karılmıştır. Hakedişiere bu ebatta fo6toğraf eklenmesi halinde bedeli ödenmeyecektir.
Fotoğraflar iki takım olacak, bir takımı ara hakedişiere, bir takımı da albüm halinde
derlenip negatifleri ile birlikte son hakediş raporuyla idareye verilecek, son hakediş
incelendikten sonra fotoğraf albümü daire arşivine teslim edilecektir. Sadece ( 1 3x 1 8) ebatlı
fotoğrafların bedeli ödenecektir.
F SIVARASPASINDADERZ:
Sıva raspası imalatıarında V.040 1 V.040 1 / A ve V.0402 pozlarında yapılan raspalarında
deryapılmayacak ise zemine derz açılmayacak, şayet derz açıl ırsa bedeli ödenmeyecektir.
G SÖKÜM:
Yonu taşı mermer ve tuğla imalatta yapılacak söküm işinde (taş kaplama, taş döşeme,
taş kemer, taş tonoz, tuğla imalatlarve çini minarenin tamamı) sökülen imalatın tekrar ıslah
edilerek yerine konan miktarın bedeli ilgili söküm pozlarından ödenir. Aksi halde ilgili
imalatta kul lanılmadığı taktirde söküm bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca yıkımdan çıkan ve
ıslahı mümkün olmayan malzemeler ise dolgu, blokaj ve buna benzer imalatta
kullanılacaktır.
H KERESTEiçiN:
Eski eseronarımıarında kesinlikle ithal kereste kullanılmayacaktır.
K KATMA DEGERVERGISI ve TAHSILLER IçiN:
Bu listede yer alan birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim
fiyatların bünyesine katma değervergisi dahil değildir.
Basit maddi hatalara ait düzeltme listesi birim fiyat listesine dahil edilmemiş olsa dahi
bu hatalardüzeltilme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
01.VOL Kalemkar Usta SA 11.90 TL
01.V02 Kuruncu Usta SA 11.90 TL
01.V03 M ütehassıs Usta SA 11.90 TL
01.V04 M ütehassıs Usta SA 11.90 TL
01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları SA 5.60 TL
04.VOLL Çıralı Çam Keres ( işbaşı 1. Sınıf ) M3 800.00 TL
04.V012 Çıralı Çam Keres ( işbaşı 2. Sınıf) M3 550,00 TL
04.V031 Sert �aç ( Meşe q 1. Sınıf ) M3 1.500,00 TL
04.V04 2 Mt.ye Kadar Küçük Boy Mermer ( Ocak ) M3 320,00 TL
04.V05 2.01 Mt. ile 4.00 Mt. Ora Boy Mermer ( Ocak ) M3 455,00 TL
04.V06 4 Mt.den Büyük Boy Mermer ( Ocak ) M3 600,00 TL
04.V07 Levha 2 cm. M2 48,00 TL
04.V08 Levha 3 cm. M2 65,00 TL
04.V09 Levha 4 cm. M2 86,00 TL
04.V15 Geri Demiri KG 0,45 TL
04.V16 Barut KG 13,00 TL
04.V17 Bronz KG 16,00 TL
04.V20 Zit ( Katran ) KG 1,00 TL
04.V21 Demir Zincir ( Atlı Marka ) 3-4 Mm.lik MT 2,00 TL
04.V22 Demir Zincir ( Atlı Marka ) 5-6 Mm.lik MT 4,00 TL
04.V23 Demir Zincir ( Atlı Marka ) 8-10 Mm.lik MT 10,00 TL
04.V24 Sarı Rezervuar Zinciri ( 1. Kalit ) MT 1,50 TL
04.V25 Bronz Porselen Duy AD 1,25 TL
04.V27 Sıra Klemens ( Takım ) AD 1,20 TL
04.V28 Ampül ( 60-75 W ) AD 0,40 TL
04.V29 Kordon MT 0,30 TL
04.V30 cam Fanus (Ø20 Lik ) AD 12,00 TL
04.V31 cam Fanus ( 115 Li k ) AD 8,50 TL
04.V32 cam Fanus ( Il0 Luk ) AD 6,00 TL
04.V33 Pik Döküm Kasnaiı (Kalıp Dahil) ( I 20 Lik ) AD 8,50 TL
04.V35 E.D.T.A. KG 120,00 TL
04.V36 Amonyum Bi Karbonat KG 9,00 TL
04.V37 Karboksi Metil Selilaz KG 9,00 TL
04.V38 Saf Su KG 1,00 TL
04.V39 Eldiven AD 1,50 TL
04.V40 Fırça AD 3,50 TL
04.V41 Levha Kurşun KG 3,75 TL
04.V42 Fatairaf Çekme AD 0,75 TL
9
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
04.V43 Film AD 0.35 TL
04.V44 Banyo AD 0,15 TL
04.V45 FilmTab AD 0,50 TL
04.V46 A-4 Karonu AD 0,10 TL
04.V47 Klasik Tu�a Bedeli M3 580,00 TL
04.V48 imersol WR2000 LT 6,50 TL
04.V49 Su Bazlı Epoxi Reçine KG 20,00 TL
MAlEMELER
V.OOOL inc Kum Bedeli M3 20,46 TL
V.0002 Kalın Kum Bedeli M3 22,51 TL
V.0003 Çakıl Bedeli M3 25,92 TL
V.0004 Moloz Taşı Bedeli M3 14,68 TL
V.0005 Sönmüş Kireç Bedeli TN 64,25 TL
V.0006 Marsilya Kiremit Bedeli AD 0,53 TL
V.0007 Klasik Kiremit Bedeli AD 0,53 TL
V.0008 Tuila Bedeli (Ocak Tuilası) AD 0,20 TL
V.0009 Klasik Tu�a Bedeli M3 580,00 TL
V.0010 Marsilya Tipi Mahya Kiremit Bedeli AD 0,69 TL
V.OOll Ocakta Yon u Taşı Hazırlanması M3 286,74 TL
V.0011A Ocakta Moloz Taşı Hazırlanması M3 54,50 TL
I• iHZRT ŞRTlRI
(Bayındırlık ve iskan Bakanlıiı Yapı işleri Fiyat
Tarifierinde ihzarat Genel Şarlarına Uygun Olarak
Yapılacaktır.)
A· HARÇIR
V.OL0L 250 Doz Çimento Harcı Yapılması (ince Kum ile) M3 60,57 TL
V.Ol01A 250 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) M3 62,62 TL
V.0102 300 Doz Çimento Harcı Yapılması (ince Kum ile) M3 66,09 TL
V.Ol02/A 300 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) M3 68,14 TL
V.Ol02/B 300 Doz Beyaz Çimento Harı Yapılması (ince Kum ile) M3 76,70 TL
V.OL02/C 300 Doz Beyz Çimento Harı Yapılması M3 91,79 TL
(Mermer Pirinci ile)
V.OL03 350 Doz Çimento Harcı Yapılması (ince Kum ile) M3 71,62 TL
V.Ol03/A 350 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) M3 73,67 TL
V.Ol03/B 350 Doz Beyz Çimento Harı Yapılması (ince Kum ile) M3 83,99 TL
V.0104 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (ince Kum ile) M3 77,14 TL
Ì
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11'11 nı ı ı " . . ı
Poz No. i imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) M3 79,19 TL
V.0105 450 Doz Çimento Harcı Yapılması (inc Kum ile) M3 82,66 TL
V.0106 500 Doz Çimento Harcı Yapılması (ince Kum ile) M3 88,19 TL
V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti M3 76,39 TL
V.0107/A 500 Doz Çimento Şerbeti M3 65,06 TL
V.0108 Yajlı Kireç Harı Yapılması (ince Kum ile) M3 56,11 TL
V.0108/A Yajlı Kireç Harı Yapılması (Kalın Kum ile) M3 58,16 TL
V.0109 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması M3 64,21 TL
(inc Kum ile)
V.0109/A 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması M3 66,26 TL
(Kalın Kum ile)
V.0109/B 225 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı M3 72,16 TL
Yapılması (ince Kum ile)
V.0110 300 Doz Sıkalı Çimento Harcı Yapılması (ince Kum ile) M3 83,52 TL
V.0111 400 Doz Sıkalı Çimento Harcı Yapılması (ince Kum ile) M3 99,52 TL
V.0112 Çimento Takviyeli ve Sıkall Kireç Harcı Yapılması M3 76,28 TL
(inc Kum ile)
V.0113 Sıkalı ve Kireçli Çimento Harcı (ince Kum ile) M3 127,90 TL
V.0114 Kıtıkil Kireç Harcı (ince Kum ile) M3 61,71 TL
V.0115 Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentlu Harç M3 135,26 TL
V.0115/A Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç M3 84,49 TL
Harcı Yapılması
V.0116 Alçı Takviyeli Kireç Harcı (ince Kum ile) M3 48,56 TL
V.0117 Çimento ve Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı M3 85,51 TL
(Mermer Tozu ile)
V.0118 Horasan Harcı Yapılması M3 388,75 TL
V.0119 300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tujla Pirinçli Harç M3 339,22 TL
Yapılması
V.0121 500 Doz Çimentolu Mermer Taklidi Malakari Sıva M3 123,43 TL
Harcı Yapılması (Üs Tabaka)
V.0122 Çamur Sıva Harcı Yapılması M3 28,57 TL
V.0123 600 Doz Çimento ve Renkli Taş Pirinçli Harç Yapılması M3 111,43 TL
V.0124 imitasyon Klasik Tujla Harcı (ince Kum ile, Alt Tabaka) M3 103,82 TL
V.0125 Kirpi Saçakta imitasyon Tujla Bedeli M3 285,53 TL
(Çimentolu ve Renkli Taş Pirinçli)
V.0126 Alçı Harcı M3 127,02 TL
V.0127 Horasan Derz Harcı Hazırlanması (Taş Tozlu) M3 85,01 TL
V.0128 Horasan Derz Harcı Hazırlanması (Tujla Tozlu) M3 215,35 TL
V.0129 Horosn Duvar Harcı M3 176,29 TL
I
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.0130 Horasan Sıva Harcı (Alt Tabaka ve Doıgu için) M3 268,30 TL
V.0131 Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabaka ) M3 84,06 TL
V.0132 Jel Hazırlanması LT 14,58 TL
Z- MAlM E BEDEL LRI
V.0201 Blokajda Taş Bedeli ( Ocak Taşı ile ) M3 20,19 TL
V.0202 Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri işlerde Askıya M3 3,30 TL
Alma iskelesinde Kereste Bedeli (10 MI.Yükeklije
Kadar, 10 Mt.Dahil)
V.0203 Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri işlerde Askıya M3 5,50 TL
Alma iskelesinde Keres Bedeli (10 Mt'den Yüksek)
V.0204 iş iskelesi nde Kereste Bedeli M2 0,69 TL
V.0205 iş iskelesi nde Kereste Bedeli (10 Mt'ye Kadar, M3 1,03 TL
10 Mt. Dahil)
V.0206 iş iskelesi nde Kereste Bedeli (10-20 Mt Arası M3 1,38 TL
Yükeklikte, 20 MI. Dahil)
V.0206/A iş iskelesi nde Kereste Bedeli (20 Mt'den Yüksek) M3 2,06 TL
V.0206/B Her Yükseklikte Kubbe ve Tonoz iskelesi nde M3 3,44 TL
Kereste Bedeli
V.0207 Minare iskelesinde Kereste Bedeli (Her Yükseklikte) M3 2,13 TL
V.0208 i i . Kalite Çam Kereste ile Her Nevi Ahşap imalata M3 918,86 TL
Kereste Bedeli
V.0208/A I . Kalite Çam Kereste ile Her Nevi Ahşap imalatta M3 1.246,98 TL
Kereste Bedeli
V.0208/B Her Cins Ser Ajaç Kerese ile Her Nevi Ahşap M3 2.286,98 TL
imalata Kereste Bedeli
V.0208/C Ahşap Yuvarlak Kirişleme Yapılması M3 1.257,69 TL
V.0209 Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli M3 76,29 TL
V.0211 Her Çeşit Klasık Tujla imalata Bulunan Tujla Bedeli M3 435,00 TL
V.0212 Her Çeşit Klasık Tujla imalata Kullanılan Beyz M3 391,66 TL
Çimento Katkılı Horasan Harcı ile Yapılan imitasyon
Tujla Bedeli
V.0214 Her Çeşit Klasik Tujla imalatta Kullanılan Normal M3 220,82 TL
Çimentodan Yapılan i mitasyon Tujla Bedeli
V.0215 Ters ve Yüz Bindirmeli Klasik Kiremit Bastırmasında M2 66,03 TL
Beyaz Çimento ve Horasandan Yapılan imitasyon
Kiremit Bedeli
V.0216 Ters ve Yüz Bindirmeli Klasik Kiremit Bastırmasında M2 66,03 TL
Beyaz Çimento ve Horasan Harcından Yapılan
imitasyon Kiremit Bedeli
I
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.0217 Ters ve Yüz Bindirmeli Klasik Kiremit Bastırmasında M2 48,83 TL
Normal Çimento ve Taş Pirincinden Yapılan imitasyon
Kiremit Bedeli
V.0218 Her Çeşit Klasik Tujla imalata Kullanılan 500 Doz Ma 279,83 TL
Çimento Harçtan Yapılan imitasyon Tujla Bedeli
V.0219 Üç Sıralı Kirpi Saçaka Klasik Tujla Bedeli MT 32,63 TL
V.0220 Üç Sıralı Kirpi Saçakta i mitasyon Tujla Bedeli MT 19,63 TL
V.0221 Beş Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tujla Bedeli MT 54,38 TL
V.0221A Yedi Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tujla Bedeli MT 76,13 TL
V.0222 Beş Sıralı Kirpi Saçakta imitasyon Tujla Bedeli MT 26,77 TL
V.0222/A Yedi Sıralı Kirpi Saçakta imitasyon Tujla Bedeli MT 33,91 TL
V.0223 Döşemede Kullanılan Dör ve Altı Köşeli Klasik M2 36,25 TL
Tujla Bedeli
V.0224 Döşemede Kullanılan Dör ve Altı Köşeli Horosan M2 55,61 TL
Harçlı imitasyon Tujla Bedeli
V.0225 Döşemede Kullanılan Dör ve Altı Köşeli Beyaz M2 55,62 TL
Çimento Harçlı ve Tujla Pirinçli imitasyn Tujla Bedeli
V.0227 Düz Satıhta Yon u Taşı Bedeli Ma 376,35 TL
V.0228 Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli Ma 394,27 TL
V.0229 Düz Satıhta Küçük Boyda Mermer Bedeli Ma 480,00 TL
V.0230 Düz Satıhta Orta Boyda Mermer Bedeli Ma 682,50 TL
V.0231 Düz Satıhta Büyük Boyda Mermer Bedeli Ma 900,00 TL
V.0232 Münhani Satı hlara Küçük Boyda Mermer Bedeli Ma 600,00 TL
V.0233 Münhani Satı hlara Orta Boyda Mermer Bedeli Ma 853,13 TL
V.0234 Münhani Satı hlara Büyük Boyda Mermer Bedeli Ma 1.125,00 TL
V.0235 Klasik Kaldırırda Yon u Taşı Bedeli Ma 358,43 TL
V.0236 Döşemede Beyaz Çimento ve Yon u Taşı Tozu ile M2 53,11 TL
Yapılmış imitasyon Taş Bedeli
V.0237 Çatı Kaplamasında Marsilya Tipi Kiremit Bedeli M2 11,26 TL
V.0238 Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli {Küçük Boy} M2 26,50 TL
V.0238/A Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli {Büyük Boy} M2 19,88 TL
V.0239 Harçla Klasik Tip Kiremit Bastırılmasında Kiremit M2 26,50 TL
Bedeli {Küçük Boy}
V.0239/A Harçla Klasik Tip Kiremit Bastırılmasında Kiremit M2 19,88 TL
Bedel i {Büyü k Boy}
V.0240 Marilya Tipi Mahya Kiremit Bedeli MT 2,59 TL
V.0241 Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit MT 2,65 TL
Bedeli
V.0242 Döşemede Kayan Taşı Bedeli M2 43,01 TL

2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
3· KılR ıBayındırl ık Ş arnamesindeki Ş arl ar Uyglanır)
4· YKMA, SÖKM E, ÇORO lM EVE RASPALR
A· YKMA
V.0301
Horosan Harçlı Kargir Yı kılması
M3
42,63 TL
V.0302
Kurun Altındaki Topraiın Temizlenmesi
M2
6.39 TL
B-SÖKM EL ER
V.0301
Kaldırım Döşemesi Sökülmesi
M2
4.19 TL
V.0308
Yon u Taşı veya Mermer Söve Sökülmesi
MT
24,13 TL
V.0309
Yon u Taşı ve Mermer Korniş Sökülmesi MT
21.81 TL
V.0310
Üzeri Dolu Tablalı veya Tablasız Yon u Taşı veya AD
292,50 TL
Mermer Sütun Başlıiı Sökülmesi
V.0311
Üzeri Boş Tablalı veya Tablasız Yonu Taşı veya AD
18.00 TL
Mermer Sütun Başlıiı veya Kaidesi Sökülmesi
V.0312 Üzeri Boş Yon u Taşı veya Mermer Sütun Sökülmesi M3
292.50 TL
V.0313 Yon u Taşı veya Mermer Ayna Taşı Sökülmesi M2
18,00 TL
V.0314 Yon u Taşı veya Mermer Kubbe Külah. Kemer veya M2
39,00 TL
Tonoz Sökülmesi
V.0315 Yon u Taşı veya Mermer Basamak veya Bordür MT
10,06 TL
Sökülmesi
V.0316 Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi M2
16.31 TL
V.0317 Yon u Taşı veya Mermer Hamam Döşemesinin M2
19,78 TL
Sökülmesi ve Dışarı Çıkarılması
V.0318 Minarede Yon u Taşı veya Mermer Her Nevi Külah M3
468,00 TL
Sökülmesi ve indirilmesi
V.0318/A Minarede Yon u Taşı veya Mermerden Silmeli veya
M3
526.50 TL
Bark Külah Sökülmesi
V.0319 Minarede Ahşap Külah Sökülmesi
M2
19.50 TL
V.0320 Minarede Ahşap Seren Sökülmesi
MT
37,44 TL
V.0321 Minarede Yon u Taşı veya Mermer Gövde ve Petek
M3
292,50 TL
Sökülmesi
V.0322
Minarede Yon u Taşı veya Mermer Korkuluk Sökülmesi
M2
78,00 TL
V.0323
Minarede Yon u Taşı veya Mermer Basamak veya
MT
18.00 TL
Yedek Sökülmesi
V.0324
Minarede Yon u Taşı veya Mermer Her Nevi Şerefe
M2
292,50 TL
Altı Sökülmesi

2110 Yılı EıU Eıııllılm 11'11 nı ı ı " . . ı
Poz No. i imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.0324/A Minarede Yon u Taşı veya Mermer Mukarnaslı ve M2 382,75 TL
Barok Şerefe Altı Sökülmesi
V.0325 Minarede Yon u Taşı veya Mermer Şeref Döşemesi M2 78,00 TL
Sökülmesi
V.0326 Minarede Yon u Taşı veya Mermer Hernevi Küp M3 234,00 TL
Sökülmesi
V.0327 Yon u Taşı veya Mermer Duvar Kaplaması Sökülmesi M3 117,00 TL
V.0328 Yon u Taşı veya Mermer Mi nare Kaidesi Sökülmesi M3 195,00 TL
V.0329 Tu�a Hatıllı Kaplama ve Taslak Yon u Taşı Kaplama M3 97,50 TL
Sökülmesi
V.0330 Tu�a Minarede Gövde, Petek, Şerefe Altı, Küp ve M3 195,00 TL
Kaide Sökülmesi
V.0331 Klasik Tuila Döşeme Sökülmesi M2 16,19 TL
V.0332 Gergi Demiri veya Benzeri Demir Akam Sökülmesi MT 5,44 TL
V.0333 Klasik ve Basit Demir Parmaklık, Demir Kapı, M2 21,03 TL
Camekan ve Pencere Sökülmesi
V.0334 Kubbe, Tonoz, Külah ve Benzeri Kavisli Satıhlarda M2 10,51 TL
Bakır veya Saç Kaplama Sökülmesi
V.0335 Çatı ve Benzeri Düz Satı hlara Bakır veya Saç M2 7,36 TL
Kaplama Sökülmesi
V.0336 Tekrar Kullanılacak Çini Pano Sökülmesi M2 161,54 TL
V.0337 Şap Sökülmesi M2 4,26 TL
V.0338 Ahşap Döşeme ve Tavan Kirişlemesiyle Ahşap Karkas M2 10,66 TL
Sökülmesi
V.0338/A Zeminde 5x8 cm. Kesitine Kadar Latalı Ahşap M2 5,33 TL
Döşeme Sökülmesi
V.0339 Her Cins Ahşap Kaplama Sökülmesi M2 4,26 TL
V.0340 Baidadi Sökülmesi M2 5,33 TL
V.0340/A Ahşap Kapı ve Pencere Sökülmesi M2 6,51 TL
V.0341 Marsilya Tipi Kiremit Toplanması M2 3,38 TL
V.0341A Klasik Tip Kiremit Toplanması M2 7,39 TL
V.0342 Ahşap Çatı Sökülmesi M2 14,70 TL
V.0343 Ahşap Söve ve Hatıl Sökülmesi MT 1,05 TL
V.0345 Mevcut Beton Dışlık Pencere Sökülmesi ve Yerine M2 76,55 TL
Monte Edilmesi
V.0345/A Mevcut Basit ve Orta Müzeyen Alçı içlik Pencere M2 114,83 TL
Sökülmesi ve Yerine Monte Edilmesi
V.0345/B Mevcut Müzeyyen ve Fevkalade Müzeyyn Alçı içlik M2 153,10 TL
Pencere Sökülmesi ve Yerine Mont Edilmesi

2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. i imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.0345/C Klasik Alem Sökülmesi AD 8,72 TL
C - ÇÜR ÜELER(MINARE DHIL )
V.0346 Minareden Başka Her Yerde Yon u Taşı ÇürüWlmesi M3 315,35 TL
V.0347 Minareden Başka Her Yerde Mermer Çürütülmesi M3 355,13 TL
V.0348 Minarede Her Türlü Taş Çürütülmesi M3 860,75 TL
V.0349 Her Yerde Klasik Tujla veya Moloz Taş Duvar M3 150,58 TL
Çürütülmesi
V.0350 Delik Açmak için Moloz Taş Duvar Çürütülmesi M3 355,13 TL
V.0351 Yon u Taşı Yüzeylere Kanal Açılması MT 22,31 TL
D· RASPAIR
V.0401 Zemin Bozulmayacak Şekilde itinalı Sıva Raspası M2 10,88 TL
Yapılması
V.0401A Zeminde Kalem işi ve Dijer Tezyinatın Bozulmaması M2 39,00 TL
için Çok itinalı Sıva Raspası Yapılması
V.0402 Tekrar Sıvanacak Taş veya Tujla Gibi Satıhlarda Sıva M2 6,54 TL
Raspası Yapılması
V.0403 Yivsiz ve Profilsiz Satı hlar Üzerinde Zemin M2 122,41 TL
Bozulmayacak Şekilde Kalem işi Araştırmasında ince
Badana Raspası Yapılması
V.0404 Münhani ve Tezyini, Yivli, Profilli, Ştuk Sıva ve Taş M2 211,66 TL
Satıhlarda Zemin Bozulmayacak Şekilde ince
Badana Raspası Yapılması
V.0405 Kaba Badana Raspası Yapılması M2 4,21 TL
V.0406 Oymalı Satıhlardan Başka Her Çeşit Klasik Tujla, M2 9,66TL
Mermer ve Yonu Taşı Satı hlarında Tel Fırça ile
Badana Raspası Yapılması
V.0407 Yon u Taşı Yüzünde, Dişli EI Taraiı ile Badana veya M2 28,41 TL
Yai1ı Boya Raspası Yapılması
V.0407/A Kemer, Tonoz, Sutün ve Benzeri Yerlerde Dişli EI Taraiı M2 59,66 TL
ile Badana ve Yajlı Boy Raspası Yapılması
V.0408 Oymalı, Tezyinatlı Yon u Taşı Yüzünden ince Dişli EI M2 107,54 TL
Taraiı ile Badana ve Yai1ı Boya Raspası Yapılması
V.0409 Tekrar Boyanmayacak Her Nevi Ahşap Oymalı Satıh M2 50,00 TL
Üzerinde Yai1ı Boya Raspası Yapılması
V.0410 Tekrar Boyanmayacak Her Nevi Düz Ahşap Satıh M2 18,75 TL
Üzerinde Yai1ı Boya Raspası Yapılması
E- DERL ER
V.0411 Yeniden Derz Yapılacak Çimento veya Kireç Harçlı M2 11,25 TL
Tujla Duvar Yüzlerinde Derz Açılması
V.0412 Sıva Yapılacak Çimento veya Kireç Harçlı Tuila Duvar M2 6,25 TL
Yüzünde Derz Açılması

2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nı ı ı " . . ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.0413 Eski Taş Duvar Yüzlerinde Derz Açılması M2 3,75 TL
V.0414 Sıva Yapılacak Çimento veya Kireç Harçlı Taş Duvar M2 2,56 TL
Yüzünde Derz Açılması
V.0415 Yeniden Derz Yapılacak Çimento veya Kireç Harçlı Taş M2 7,50 TL
veya Tuila Karışık Cephede Derz Açılması
V.0416 Horosan Harçlı Moloz Taş veya Tuila Duvarda Derz M2 11,51 TL
Açılması
V.0417 Düz Satıhlarda Mermer Temizliii Yapılması M2 60,06 TL
V.0418 Profil l i ve Oymalı Satıhlarda Mermer Temizliii Yapılması M2 130,51 TL
V.0419 400 Doz Beyaz Çimento ve Tuila Pirinçli Su Bazlı M3 1.437,96 TL
Epoki Harçla Çatlakların Doldurulması
ã¯TAKiM iŞLERi
V.0501 Blokaj Yapılması işçiliii M3 29,55 TL
V.0502 Kum ve Çakıl Serilmesi M3 17,90 TL
V.0502/A Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat M3 17,05 TL
Yapılması
V.0503 Araştırma Hafriyatı Yapılması M3 37,00 TL
V.0504 Renkli Fotiraf Çekimi (13 x 18 Ebadında) TK 7,38 TL
V.0505 Üsü Kapalı Hamam Cehennemliii Temizlenmesi M2 80,99 TL
V.0505/A Üsü Açık Hamam Cehennemliii Temizlenmesi M2 21,31 TL
V.0506 Klasik ve/veya imitasyon Tuila ve/veya Moloz Taşı MT 56,10 TL
Kubbe,Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması işçiliii
V.0507 Yon u Taşı, Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş MT 58,37 TL
Yapılması işçiiiii
V.0508 Hamamlarda Tüteklik Açılması MT 52,56 TL
V.0509 Tütklik Yapılması MT 24,37 TL
V.0510 Eski Eserde Dar Derin Hafriyat Yapılması M3 29,84 TL
V.0511 Eski Eserde Geniş Derin Hafriyat Yapılması M3 25,58 TL
V.0512 Dar Derin Araştırma Hafriyatı Yapılması M3 50,88 TL
V.0513 Geniş Derin Araştırma Hafriyatı Yapılması M3 46,25 TL
8· BEN IŞLRI (Bayı ndırlık ve iskan Bakanlıiı Yapı işleri
Birim Fiyt Tarifieri ile Genel Teknik Şarlarına Uyun
Olarak Yapılacaktır)
T¯ KıP V ISKELE IŞLERI
V.0601 Kemer, Kubbe,Tonoz, Tavan ve Benzeri işlerde Kalıp M3 16,25 TL
iskelesi veya Askıya Alma iskelesi Yapılması işçiliii
(10 Mt.yüksekliie Kadar)
T4
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.0602 Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri işlerde Kalıp M3 23,01 TL
iskelesi veya Askıya Alma iskelesi Yapılması işçiliii
(10 Mt'den Yükek)
V.0603 iş iskelesi Yapılması işçiliii M2 3,01 TL
V.0604 iş iskelesi Yapılması işçiliii(10.00Mt Yükekliie Kadar) M3 3,03 TL
V.0605 iş iskelesi Yapılması işçiliii (10.00-20.00 Mt Arası) M3 5,07 TL
V.0605/A iş iskelesi Yapılması işçiliii (20.00 Mt'den Yüksek) M3 5,49 TL
V.0605/B Kubbe ve Tonoz iskelesi Yapılması işçiliii M3 6,91 TL
V.0606 Mi narede iş iskelesi Yapılması işçiliii (Her Yükseklikte) M3 3,57 TL
V.0607 Şerefede iş iskelesi Yapılması işçiliii M3 4,80 TL
V.0608 Haçvarı veya Yıldız Tonozlar için Ahşap Kalıp Yapılması M2 45,16 TL
V.0609 Küresel Yüzeyli Kargir inşaat Kalıbı Yapılması M2 47,13 TL
8 ¯ DEMIR IŞLERI
V.0701 Saç Üzeri Soiuk Dövme, Kapı ve Kepenk Yapılması KG 18,83 TL
ve Yerine Konması
V.0702 Çerçvesiz ve Lokması Serleşınlmış Kurundan, KG 19,14 TL
Küçük Lokmalı Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve
Yerine Konması
V.0703 Mevcut Basit Demir Parmaklıiın Islahi ve Yerine KG 1,99 TL
Konması işçiliii
V.0704 Çerçvesiz ve Lokması Sertleştınlmış Kurundan KG 1,52 TL
Büyük Lokmalı Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve
Yerine Konması
V.0705 Mevcut Klasik Demir Parmaklıiın Yerine Konması KG 6,67 TL
işçiliii
V.0706 Gergi Demiri Yapılması ve Yerine Konması KG 4,82 TL
V.0706/A Mevcut Gergi Demirinin Yerine Konması işçiliii KG 2,62 TL
V.0707 Basit Brnz Bilezik veya Parmaklık Yapılması ve KG 50,51 TL
Yerine Konması
V.0708 Müzeyen Bronz Bilezik veya Parmaklık Yapılması ve KG 64,13 TL
Yerine Konması
V.0710 Klasik Geçmeli Dövme Demir Parmaklık Yapılması ve KG 23,16 TL
Yerine Konması
8¯ KLIKTUGL, YNU TAŞı v MERMER DÖŞEMELER
A ¯ KLiK TuAL
V.0801 Klasik veya i mitasyon Tuila ile Döşeme Yapılması M2 18,92 TL
işçiliii
V.0802 Çok Köşeli Klasik Tuila ile Döşeme Yapılması işçiliii M2 29,43 TL

2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
B •W¥0IMıv MERMER IŞ LRI
V.0805
Yon u Taşı Silmeli Şerefe Döşemesi Yapılması işçiliii
M2 311,20 TL
V.0806
Yon u Taşı Mevcut, Silmeli Şeref Döşemesi Islahı ve
M2 94,20 TL
Yerine Konması işçiliii
V.0807
Düz Satıhlı Döşemelik Yon u Taşına Yüz Açılması işçiliii
M2 100,00 TL
(12 cm.'den Kalın)
V.0807/A
Düz Satıhta 9-12 cm. Kalınlıkta Döşemeli kYonu
M2 81,25 TL
Taşına Yüz Açılması işçiliii
V.0807/B
Düz Satıhta 5-8 cm. Kalınlıkta Döşemelik Yon u Taşına
M2 62,50 TL
Yüz Açılması işçiliii
V.0808
Mevcut Döşemelik Yon u Taşına Yüz Açılması işçiliii
M2 50,00 TL
V.0809
Mermerden Döşeme Taşı Hazırlanması işçiliii
M2 125,00 TL
V.0810
Mevcut Döşemelik Yon u Taşının Kenarlarının
M2 31,25 TL
Düzeltilmesi işçiiiii
V.0811
Mevcut Döşemelik Mermerin Kenarlarının Düzeltilmesi
M2 56,25 TL
işçiliii
V.0812
Kavisli Satıhlı Döşeme için Döşemelik Yon u Taşına
M2 125,00 TL
Yüz Açılması işçiliii
V.0813
Kum Üzerine Taştan Kaldırım Döşemesi Yapılması
M2 29,50 TL
V.0814
Mevcut Mermer, Yon u Taşı veya i mitasyon Taşla Kum
M2 17,69 TL
Üzerine Döşeme Yapılması işçiiiii
V.0815
Mevcut Döşemelik Yon u Taşı ile Düz ve Kavisli Döşeme
M2 25,28 TL
Yapılması işçiliii
V.0816
Mevcut Mermer Döşeme Taşı ile Düz ve Kavisli
M2 25,80 TL
Döşeme Yapılması işçiliii
V.0817
Mevcut Döşemelik Yon u Taşı ile Düz ve Kavisli 1-2 cm.
M2 31,53 TL
Genişlike Derzli Döşeme Yapılması işçiliii
(12 cm.'den Kalın)
V.0817/A
Mevcut 9-12 cm. Kalınlıkta Yon u Taşı ile Düz veya
M2 25,85 TL
Kavisli 1-2 cm. Genişlikte Derzli Döşeme
Yapılması işçiiiii
V.0817/B
Mevcut 5-8 cm. Kalınlıka Yonu Taşı ile Düz veya
M2 20,17 TL
Kavisli 1-2 cm. Genişlikte Derzli Döşeme
Yapılması işçiliii
V.0818
Mevcut Mermer Döşeme Taşı ile Düz ve/veya Kavisll
M2 32,05 TL
1-2 cm. Genişlike Derzli Döşeme Yapılması işçiiiii
V.0819
Hamamdan Sökülmüş Büyük Boy, Döşeme Taşının
M2 46,98 TL
Islahı ve Yerine Konması işçiliii
V.0820
Cehennemlik ve Benzeri Kanallar Üzerine En Çok
M2 71,98 TL
10 cm. Kalınlı kta Saltaşı Döşeme Yapılması işçiliii
V.0821
Beton Zemin Üzerine Deiişik Geometrik Şeki l l i Taşlarla
M2 33,66 TL
Harçlı ve Derzli Döşeme Yapılması işçiiiii

2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
I9• MOLO Z v TGL DUVAR iŞLERi
V.0901
Kireç Harçlı Tujla Duvar Yapılması işçiliji
M3 100,57 TL
V.0902
225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş
M3 83,18 TL
Duvar Yapılması işçiliji
V.0903
225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz
M3 125,23 TL
Taş DuvarYapılması işçiliji
V.0904
225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz
M3 151,26 TL
Taş ile Kubbe ve Tonoz Yapılması işçiliji
V.0905
250 Doz Harçlı Moloz Taş Dolgu Yapılması işçiliji
M3 51,01 TL
V.0906
Ocak Taşı ile 250 Doz Çimento Harçlı Dolgu Yapılması
M3 71,20 TL
II-TABii v iM iA SON TUGL iŞLERi
V.l00l
Tabii veya imitasyon Klasik Tujla ile Duvar Yapılması
M3 144,20 TL
işçiliji
V.L002
Tabii veya imitasyon Klasik Tujla ile Kubbe, Tonoz
M3 169,20 TL
veya Kemer Yapılması işçiliji
V.L003
Tabii veya imitasyon Klasik Tujla ile Üç Sıralı Kirpi
MT 50,12 TL
Saçak Yapılması işçiliji
V.L004
Tabii veya imitasyon Klasik Tujla ile Beş Sıralı Kirpi
MT 83,93 TL
Saçak Yapılması işçiliji
V.l004jA
Tabii veya imitasyon Klasik Tujla ile Yedi Sıralı Kirpi
MT 117,82 TL
Saçak Yapılması işçiliji
V.L005
Düz Satıhta, Tujla Hatı l l ı Sıralı Moloz Taş Duvar
M3 148,86 TL
Yapılması işçiliji
V.L006
Kavisli Satıhta, Tujla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar
M3 180,40 TL
Yapılması işçiliji
V.L007
Düz Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha
M2 72,38 TL
Çok Sıralı Tabii, imitasyon veya Presli Klasik Tujla ile
Kaplama Yapılması işçiliji
V.L008
Kavisli Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya
M2 91,13 TL
Daha Çok Sıralı Tabii, imitasyon veya Presli Klasik
Tujla ile Kaplama Yapılması işçiliji
V.L009
Düz Satıhta Bir Sıra Yon u Taşı, Bir veya Daha Çok
M2 105,27 TL
Sıralı Tabii, imitasyon veya Presli Klasik Tujla ile
Kaplama Yapılması işçiliji
V.L0L0
Kavisli Satıhta Bir Sıra Yon u Taşı, Bir vey Daha Çok
M2 136,52 TL
Sıralı Tabii, imitasyon veya Presli Klasik Tujla ile
Kaplama Yapılması işçiliji

2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nı ı ı " . . ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1011 Tabii VÐ imitasyon Klasik Tuila ile Minare Gövdesi M3 399,61 TL
ve Peteii Yapılması işçiliii
V.1012 Tabii vfa Imitasyon Klasik Tuila ile Minarede (7/ 8) M3 513,71 TL
Küp Yapılması işçiliii
V.1013 Tabii veya imitasyon Klasik Tuila ile Minarede Profil l i M3 607,94 TL
veya Kirpi Şerefe Altı Yapılması işçiliii
V.1015 Tabii veya imitasyon Klasik Tuila ile Minarede M3 763,22 TL
istelaktitli Şerefe Altı Yapılması işçiliii
V.1016 Düz Satıhta Tabii, imitasyon VÐ Presli Klasik Tuila ile M2 41,55 TL
Yarım Tuila Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması
işçiliii
V.1017 Düz Satı hta, Tabii imitasyon veya Klasik Tuila ile Yarım M2 121,72 TL
Tuila Kalınlıkta Çıtal ı Dik ve Yatay Desenli Kaplama
Yapılması işçiliii
V.1018 Düz Satı hta, Tabii imitasyon VÐ Klasik Tuila ile Yarım M2 159,99 TL
Tuila Kalınlıkta Çıtal ı veya Her Çeşit Geometrik Desenli
Kaplama Yapılması işçiiiii
V.1018/A Tabii VÐ imitasyon Klasik Tuila ile Yarım Tuila M2 217,40 TL
Kalınlıkta ve Ahşap Karkas içinde Geometrik Desenli,
Çıtal ı Duvar Kaplaması Yapılması işçiliji
V.1019 Kavisli Satıhta,Tabii,imitasyn vfa Presli Klasik M2 59,45 TL
Tuila ile Yarım Tuila Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama
Yapılması işçiliii
V.1020 Kavisli Satıhta,Tabii, imitasyon veya Klasik Tuila ile M2 159,99 TL
Yarım Tuila Kalınlıkta Dik ve Yatay Desenli Çıtal ı
Kaplama Yapılması işçiiiii
V.1021 Kavisli Satıhta, Tabii, imitasyon veya Muhtlif Boyda M2 188,70 TL
Kesilmiş veya Kalıplanmış Klasik Tuila ile Yarım
Tuila Kalınlıkta Çıtal ı ve Her Çeşit Geometrik Desenli
Kaplama Yapılması işçiliii
V.1022 (7/ 8) Küp veya Benzeri Satıhlarda Tabii veya M2 293,95 TL
i mitasyon Klasik Tuila ile Yarım Tuila Kalınlı kta Çıtalı
Dik ve Yatay Desenli KaplamaYapılması işçiliii
IZ¯W¥0TAı i şLRI
A· KlR
V.1101 Ortalama 25 cm. Derinli kte Yatay ve Dikey Derzli, M2 111,18 TL
Kaba Yonu Taşı ile Düz Kaplama Yapılması işçiiiii
V.1102 Oralama 25 cm. Derinli kte Yatay ve Dikey Derzli, M2 129,93 TL
Kaba Yonu Taşı ile Kavisli Kaplama Yapılması işçiliii

2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1103 Ortalama 25 cm. Derinlikte Yatay veDikey Derzli, Murç M2 92,43 TL
ile Yon u Taşından Düz Kaplama Yapılması işçiliii
V.LL04 Yeni inşaata Yon u Taşından Oralama 25 cm. M2 207,49 TL
Derinli kte Düz Kaplama Yapılması işçiliii
V.1106 Mevcut veya idare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yon u M2 111,46 TL
Taşının Islah Edilerek Oralama 25 cm. Derinlikte Düz
Kaplama Yapılması işçiliii
V.LL07 Yeni inşaata, Yon u Taşından Oralama 25 cm. M2 215,73 TL
Kalınlıkta(Derinli kt} Kavisl i Kaplama Yapılması işçiliii
V.LL08 Mevcut veya idare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yon u M2 121,98 TL
Taşının Islah Edilerek Oralama 25 cm. Derinlikte
Kavisli veya Farisili Kaplama Yapılması işçiliii
V.1109 Yon u Taşından Ortalama 25 cm.Kalınlıkta ve 20-35cm M2 390,60 TL
Genişlike Farisili Kaplama Yapılması işçiiiii
V.LLLL Yon u Taşından Ortalama 25 cm.Kalınlıkta ve 36-50cm M2 375,73 TL
Genişlike Farisili Kaplama Yapılması işçiliii
V.1112 Yon u Taşından Ortalama 25cm.Kalınlıkta ve 51 cm.den M2 360,85 TL
Daha Geniş Farisili Kaplama Yapılması işçiiiii
V.1113 Yon u Taşından Farisili, Köşeli Türbe Külahı Yapılması M2 431,05 TL
işçiliii
V.1114 Yon u Taşından Dilimli Külah Kaplaması Yapılması M2 715,76 TL
işçiliii
V.1115 Yon u Taşından Mahruti ve Geçmeli Külah Kaplaması M2 581,89 TL
Yapılması işçiliii
V.1116 Mevcut Yon u Taşından Mahruti ve Geçmeli Külah M2 254,64 TL
Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1117 Mevcut Yon u Taşından Dilimli Külah Kaplamasının M2 343,89 TL
Islahı ve Yerine Konması
V.1125 Yon u Taşı Çif Kat içi ve Dışı işlenmiş Temiz Tonoz M2 498,99 TL
Yapılması işçiiiii
V.1126 Mevcut Yon u Taşından Tonoz Kaplaması Islahı ve M2 246,11 TL
Yerine Konması işçiliii
V.1127 Yon u Taşından Çift Kat içi ve Dışı işlenmiş Temiz Kubbe M2 664,79 TL
Yapılması işçiiiii
V.1128 Yon u Taşından Dilimli Kubbe Yapılması işçiliii M2 949,59 TL
V.1129 Mevcut Yon u Taşı nı n Islah Edilerek Tek Sıralı Kubbe M2 337,54 TL
Yapılması işçiliii
V.1130 Mevcut Yon u Taşı nı n Islah Edilerek Dilimli Kubbe M2 428,96 TL
Yapılması işçiiiii

2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nı ı ı " . . ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
B· ÇÜRÜTÜLEN YERLRE KPl (MiNARE DAHiL)
V.1131
Çürütülen Yerlere Oralama 25 cm. Kalınlıka Düz
M2 266,99 TL
Yon u Taşı Kaplama Yapılması işçiliii
V.1132
Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm. Kalınlıkta Kavisli
M2 309,24 TL
Yon u Taşı Kaplama Yapılması işçiliii
V.1133
Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm. Kalınlıkta ve
M2 279,49 TL
20-35 cm. Genişlike Yon u Taşı Farisili Kaplama
Yapılması işçiliii
V.1134
Çürütülen Yerlere Oralama 25 cm. Kalınlıka ve
M2 273,24 TL
36-50 cm Genişlike Yon u Taşı Farisili Kaplama
Yapılması işçiliii
V.1134/A
Çürütülen Yerlere Oralama 51 cm. ve Daha Geniş
M2 266,99 TL
Yon u Taşı Farisili Kaplama Yapılması işçiliii
V.1135
içi ve Dışı Düz, Mi nare Gövde ve Peteiinde Çürütülen
M2 455,66 TL
Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliiinde Yon u Taşı
Kaplama Yapılması işçiliii
V.1136
Yuvarlak Mi nare Gövde ve Peeiinde Çürütülen Yerlere,
M2 663,91 TL
Yapılan Çürütmenin Derinliiinde Yonu Taşı Kaplama
Yapılması işçiliii
V.1137
20-35 cm. Genişliie Kadar Farisili Minare Gövde ve
M2 717,06 TL
Peteiinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmeni n
Derinliiinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması işçiliii
V.1138
36-50 cm. Genişlike Farisili Minare Gövde ve
M2 687,31 TL
Peteiinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmeni n
Derinliiinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması işçiliii
V.1139
Farisili ve Kavallı Minare Gövde, Peteiinde ve Diier
M2 1.029,43 TL
Benzeri Çürütülen Yerlerde Yapılan Çürütmenin
Derinliiinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması işçiliii
C ¯ MlNARE IŞLERI
V.1140
Yon u Taşından Kurşunlu Kenetli Düz Minare Gövde ve
M2 464,23 TL
Peteii Yapılması işçiliii (Gömlek Hariç)
V.1141
Yon u Taşından Kurşunlu Kenetli Mi nare Kaidesi
M2 374,98 TL
Yapılması işçiliii (Gömlek Hariç)
V.1142
Mevcut Yon u Taşından Mi nare Kaidesinin Islahı ve
M2 118,47 TL
Kurunlu Kenetli Olarak Yerine Konması
V.1143
Minarede Yon u Taşından Baklavalı Tipte, Kurşunlu
M2 989,73 TL
Kenetli (71 8) Küp Yapılması işçiliii (Gömlek Hariç)
V.1143/A
Minarede Kurşunlu Kenetl i Yon u Taşı Basit Tipte (7/8)
M2 662,48 TL
Küp Yapılması işçiliji (Gömlek Hariç)
ÎÊ
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1144 Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça Yuvarlak M2 681,01 TL
Mi nare Gövde ve Peteii Yapılması işçiliii
V.1145 Yonu Taşından Tek Parça 50 cm. Genişliie Kadar M2 725,63 TL
Farisili Kurşunlu Keneli Minare Gövde ve Peii
Yapılması işçiliii
V.1146 Yonu Taşından Tek Parça 50 cm.den Büyük Genişlikte M2 695,88 TL
Farisili, Kurşunl u Kenetli Mi nare Gövde ve Peleii
Yapılması işçiliii
V.1147 Yonu Taşından Tek Parça Farisili ve Kavallı Kurşunlu M2 1.044,69 TL
Kenetl i Minare Gövde ve Peteii Yapılması işçiliii
V.1149 Islah Edilecek Mevcut Taşlarla Tek Parçal ı Yuvarlak M2 383,51 TL
veya Farisili Kurşunlu Kenetl i Minare Gövde ve Peii
Yapılması işçiliii
V.1151 Yonu Taşından Kurunlu Kenetli, Yuvarlak ve içi M2 563,99 TL
Gömlekli Minare Gövde ve Peteii Yapılması işçiliii
{Gömlek Hariç}
V.1152 Yonu Taşından Kurunlu Kenetli 50 cm. Genşiiie M2 593,74 TL
Kadar Farisili ve içi Gömlekli Mi nare Gövde ve Peteii
Yapılması işçiliii (Gömlek Hariç)
V.1153 Yonu Taşından Kurunlu Kenetli 50 cm 'den Büyük M2 563,99 TL
Genişlikte Farisili ve içi Gömlekli Minare Gövde ve
Peii Yapılması işçiliii (Gömlek Hariç)
V.1154 Yonu Taşından Kurunlu Kenetli Farisili ve Kavallı içi M2 831,74 TL
Gömlekli Minare Gövde ve Peteii Yapılması işçiliii
(Gömlek Hariç)
V.1155 Islah Edilecek Mevcut Taşlarla Kurşunlu Kenetli Farisili M2 236,74 TL
ve Kavallı içi Gömlekli Minare Gövde ve peteii
Yapılması işçiliii
V.1156 Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Gömleii M2 383,51 TL
Yapılması işçiliii
V.1157 Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Kurşunlu Kenetli M2 221,86 TL
Mi nare Gömleii Yapılması işçiliii
V.1158 Mi nare Gövde ve Peteiinde Yonu Taşından 15-25 cm. MT 212,93 TL
Yükeklikte Kurşunlu Kenetli Simit veya Korniş
Yapılması işçiliii
V.1159 Yonu Taşından Mevcut Minare Simit ve Kornişinin MT 93,93 TL
Islahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1160 Minarede Yonu Taşından istelaktitli Kurşunlu ve M2 2.094,19 TL
Kenetl i Şeref Altı Yapılması işçiliii
V.1160/A Minarede ve Her Yerde Yonu Taşından Müzeyyen M2 4.185,39 TL
istelakit Yapılması işçiliii
V.01161 Minarede Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Müzeyyen M2 1.647,94 TL
Barok Şerf Altı Yapılması işçiliii
ÎÎ
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1162 Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Bark M2 1.320,69 TL
Şerefe Altı Yapılması işçiliii
V.1162/A Mi narede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Basit M2 904,19 TL
Barok Şerefe Altı Yapılması işçiliii
V.1163 Mi narede Mevcut Yonu Taşından Her Türlü Şerefe M2 695,94 TL
Altının Islahı ve Kurunlu ve Kenetli Olarak Yerine
Konması işçiliii
V.1164 Mi narede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Yedek MT 385,19 TL
vf Çekireksiz Minare Basamaiı Yapılması ve
Yerine Konması işçiliii
V.1165 Yon u Taşından Kurunlu Kenetli, Yedek vf Çekirdekli MT 463,83 TL
Minare Basamaiı Yapılması ve Yerine Konması işçiiiii
V.1166 Yon u Taşı Minare Çekirdeii Deiiştirilmesi işçiliii MT 459,53 TL
V.1167 Yon u Taşından Çekirdekiz Mi nare Basamak ve MT 434,04 TL
Yedeiini n Deiiştirilmesi işçiliii
V.1168 Yon u Taşından Çekirdekli Mi nare Basamak ve MT 512,68 TL
Yedeiinin Deiiştirilmesi işçiliii
V.1169 Çekirdekli veya Çekirdeksiz Mevcut Minare Basamak MT 251,32 TL
ve Yedeiinin Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak
Yerine Konması işçiliii
V.1170 Yon u Taşından içi ve Dışı işlenmiş Kurşunlu Kenetli, M2 961,62 TL
Köşeli ve/veya Mahruti Minare Külahı Yapılması işçiliii
V.1171 Yon u Taşından içi ve Dışı işlenmiş Kurşunlu ve Kenetli M2 1.259,12 TL
Barok veya Ampir Minare Külahı Yapılması işçiliii
V.1172 Yon u Taşından, içi ve Dışı işlenmiş Kurşunlu ve Kenetli M2 1.748,00 TL
Müzeyyen Bark vf Ampir Minare Külahı Yapılması
ve Yerine Konması işçiiiii
V.1173 Mevcut Her Türlü Yon u Taşı Mi nare Külahının Islahı ve M2 693,87 TL
Kurşunl u ve Kenetli Olarak Yerine Konması işçiliii
V.1174 Her Boyda Yonu Taşı Klasik Alem Yapılması ve Yerine MT 466,38 TL
Konması işçiliii
V.1175 Her Boyda Yonu Taşı Basit Barok vf Ampir Alem MT 615,13 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
D • KORKULUKlR
V.1176 Yon u Taşından Kurunlu ve Kenetli Kavisli Vf iki M2 499,03 TL
Yüzü Düz Korkul uk Yapılması ve Yerine Konması işçiiiii
V.1176/A Yon u Taşından Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine M2 439,53 TL
Konması işçiliii
ÎÎ
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1117 Yonu Taşından Kurunlu ve Kenetli ve Tek Yüzü Profilli M2 647,78 TL
Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması işçilili
V.1178 Yonu Taşından Kurunlu ve Kenetli ve iki Yüzü Profil l i M2 796,53 TL
Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması işçilili
V.1179 Yonu Taşından Kurunlu ve Kenetli Tek Yüzü Profi lli ve M2 1.004,78 TL
Oymalı Korkul uk Yapılması ve Yerine Konması işçilili
V.1180 Yonu Taşından Kurunlu ve Kenetli iki Yüzü Prfilli ve M2 1.897,28 TL
Oymalı Korkul uk Yapılması ve Yerine Konması işçilili
V.1181 Yonu Taşından Kurunlu Kenetli Tek Yüzü Profilli ve M2 1.465,90 TL
Pahlı Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine
Konması işçilili
V.1182 Yonu Taşından, Kurunlu ve Kenetl i iki Yüzü Prfil l i ve M2 2.269,15 TL
Pahlı Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine
Konması işçilili
V.1183 Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve M2 317,42 TL
Alıştı rılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine
Konması işçilili
V.1183/A Yerde Yapılmış Her Türlü Yon u Taşı Korkululun Mi nare M2 44,33 TL
Şerefesine Çekilmesi işçilili
E ¯ BlıKl v SÜTUNl
V.1184 Yonu Taşından 40 cm.yükseklile Kadar (40 cm. Dahil) AD 2.135,71 TL
Kurunlu ve Kenetli istalaktitl i Başlık Yapılması ve
Yerine Konması işçilili
V.1184/A Yonu Taşından 41-50 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu AD 2.537,34 TL
ve Kenetli istalaktitli Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçilili
V.1185 Yonu Taşından 40 cm. Yükseklile Kadar(40 cm. Dahil) AD 1.064,71 TL
Kurunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve
Yerine Konması işçilili
V.1185/A Yonu Taşından 41-50 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu AD 1.213,46 TL
ve Kenetli Baklaval ı Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçilili
V.1186 Yonu Taşından 40 cm. Yükseklile Kadar (40 cm. Dahil) AD 469,71 TL
Kurunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçilili
V.1186/A Yonu Taşından 41-50 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu AD 618,46 TL
ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması
işçilili
V.1187 Yonu Taşından 40 cm. Yükseklile Kadar(40 cm. Dahil) AD 624,81 TL
Kurunlu ve Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve
Yerine Konması işçilili
V.1188 Yonu Taşından 40 cm. YÜkseklile Kadar (40 cm.Dahil) AD 397,43 TL
Kurunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve
Yerine Konması işçilili
Îå
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1189 Yon u Taşından 51-60 cm. Arası Yükseklikt Kurşunl u AD 2.913,48 TL
ve Kenetli istalaktitli Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1190 Yon u Taşından 51-60 cm. Arası Yükseklikt Kurşunl u AD 1.381,35 TL
ve Kenetli Baklaval ı Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1191 Yon u Taşından 51-60 cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu AD 603,59 TL
ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1192 Yon u Taşından 4HlO cm. Arası Yükeklikte Kurşunlu AD 971,20 TL
ve Kenetli Profil l i Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1193 Yon u Taşından 4HlO cm. Arası Yükeklikte Kurşunlu AD 524,95 TL
ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1194 Yon u Taşından 61-70 cm. Arası Yüksekl ikte Kurunlu AD 3.601,99 TL
ve Kenetli istelaktitl l Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1194/A Yon u Taşından 71-80 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu AD 4.345,74 TL
ve Kenetli istelaktitl i Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1195 Yon u Taşından 61-70 cm. Arası Yüksekl ikte Kurunlu AD 1.708,60 TL
ve Kenetli Baklaval ı Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1195/A Yon u Taşından 71-80 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu AD 1.757,49 TL
ve Kenetli Baklaval ı Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1196 Yon u Taşından 61-70 cm. Arası Yüksekl ikte Kurunlu AD 830,98 TL
ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1196/A Yon u Taşından 71-80 cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu AD 890,48 TL
ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1197 Yon u Taşından 61-80 cm. Arası Yüksekl ikte Kurunlu AD 1.306,98 TL
Keneli ve Profil l i Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1198 Yon u Taşından 61-80 cm. Arası Yüksekl ikte Kurunlu AD 692,84 TL
ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1202 Yon u Taşından Her çapta ve 3.00 mt.den Yüksek ve M2 637,63 TL
En Çok iki Parçalı Yuvarlak Sütun veya Sütunce
Yapılması ve Yerine Konması işçiliji
V.1202/A Yon u Taşından Her çapta ve 0.50-3.00 mt. Yükseklije M2 488,88 TL
Kadar Yekpare Yuvarlak Sütun veya Sütunce Yapılması
ve Yerine Konması işçiliji
Î4
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1203 Yonu Taşından Her Ölçüdeki Kesite ve 3 mt.den M2 786,38 TL
Yüksek Yekpare veya En Çok iki Parçalı Dör veya Çok
Köşeli Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1203jA Yonu Taşından Her Ölçüdeki Kesite ve 0.50-3.00 mt. M2 637,63 TL
YÜksekliie Kadar Yekpare Çok Köşeli Sütun veya
Sütunce Yapılması ve Yerine Konması işçiiiii
V.1203jB Yonu Taşından Her Boyda Dör Köşeli Sütun veya M2 340,13 TL
Sütunce Yapılması ve Yerine Konması işçiiiii
V.1204 Üstü Boş Yerlerde Her Boyda Mevcut Başlıiın Kurşunlu AD 116,98 TL
ve Kenetl i Olarak Yerine Konması işçiiiii
V.1205 Üstü Akıya Alınmış Yerlerde Her Boyda Mevcut Başlıiın AD 342,28 TL
Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması işçiliii
V.1206 Yekpare veya Parçalı Mevcut Yon u Taşı Yuvarlak veya M2 267,90 TL
Köşeli Sütun veya Sütuncenin Kurunlu ve Kenetl i
Olarak Yerine Konması işçiliii
F· k£M£8v 008Æ¥L£8
V.1225 Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı M2 306,28 TL
0.20 M2'den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1226 Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı M2 368,78 TL
0.20 M2'den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1227 Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı M2 178,28 TL
0.20 M2'den Büyük Mevcut Kemer Taşı nı n Islah
Edilerek Yerine Konması işçiliii
V.1228 Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı M2 208,03 TL
0.20 M2'den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islah
Edilerek Yerine Konması işçiliii
V.1228jA Yonu Taşı Kaplamada Kemer iç ve Dış Yüzlerine isabet MT 22,31 TL
Eden Kısmına işçilik Zammı
V.1229 Yonu Taşından Her Kesite ve Boyda Düz Çörten M2 257,52 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1230 Yonu Taşından Her Kesite ve Boyda Basit Profilli ve M2 665,99 TL
Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1231 Yonu Taşından Her Kesite ve Boyda Nebati veya M2 823,27 TL
Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1232 Yonu Taşından Koç Başı Düz Konsol Yapılması ve AD 129,50 TL
Yerine Konması işçiliii
Îå
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1233 Yonu Taşından. Koç Başı Basit Profilli veya Silmeli AD 159,25 TL
Konsol Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1234 Yonu Taşından Koç Başı, Hayvani Profi lli Nebati veya AD 218,75 TL
Geometrik Tezyinatli Konsol Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1235 Yonu Taşından ( L) Başlı Çengelli Düz Konsol AD 144,38 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
0¯ KORNi şLER
V.1250 Yonu Taşından 10 cm. Yüksekliie Kadar(10 cm. Dahil) MT 76,38 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1251 Yonu Taşından 10 cm.yüksekliie Kadar (10 cm. Dahil) MT 101,38 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1252 Yonu Taşından 11-15 cm. Arası Yükeklikte Düz Pahlı MT 88,88 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1253 Yonu Taşından 11-15 cm. Arası Yükseklikte Silmeli MT 113,88 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1254 Yonu Taşından 16-20 cm. Arası YÜkeklike Düz Pahlı MT 104,70 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1255 Yonu Taşından 16-20 cm. Arası Yükeklikte Silmeli MT 129,70 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1256 Yonu Taşından 21-25 cm. Arası Yükeklikte Düz Pahlı MT 117,20 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1257 Yonu Taşından 21-25 cm. Arası Yükeklikte Silmeli MT 151,76 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1258 Yonu Taşından 26-30 cm. Arası Yükeklike Düz Pahlı MT 139,76 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1259 Yonu Taşından 26-30 cm. Arası Yükeklikte Silmeli MT 164,76 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1260 Yonu Taşından 31-35 cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı MT 152,26 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1261 Yonu Taşından 31-35 cm. Arası YÜksekli kte Silmeli MT 177,26 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1262 Yonu Taşından 36-40 cm. Arası Yükeklikte Düz Pahlı MT 164,76 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1263 Yonu Taşından 36-0 cm. Arası Yükeklikte Silmeli MT 189,76 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1264 Yonu Taşından 41-45 cm. Arası Yükeklikte Düz Pahlı MT 177,26 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
ÎÊ
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1265 Yonu Taşından 41-45 cm. Arası Yüksekli kte MT 202,26 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1266 Yonu Taşından 46-50 cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı MT 193,57 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1267 Yonu Taşından 46-50 cm. Arası Yükseklikte Silmeli MT 215,25 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1268 Yonu Taşından 51-55 cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı MT 215,64 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1269 Yonu Taşından 51-55 cm. Arası Yükseklikte Silmeli MT 234,20 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1270 Yonu Taşından 56-60 cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı MT 228,14 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1271 Yonu Taşından 56-60 cm. Arası Yükseklikte Silmeli MT 266,03 TL
Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1272 Yonu Taşından 25 cm. Yükekliie Kadar Mevcut MT 86,02 TL
Kornişin ıslahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1273 Yonu Taşından 26-45 cm. Arası Yükseklikte Mevcut MT 103,52 TL
Kornişin ıslahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1274 Yonu Taşından 46-60 cm. Arası Yükseklikte Mevcut MT 138,03 TL
Kornişin ıslahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1275 Yonu Taşından 30 cm.ye Kadar Yüksekli kte Mevcut MT 58,90 TL
Kornişin Yerine Konması işçiliii
V.1276 Yonu Taşından 60 cm.y Kadar Yüksekli kte Mevcut MT 78,03 TL
Kornişin Yerine Konması işçiliii
H · SÖVELER
V.1300 Yonu Taşından 15 cm. Genişliie Kadar Düz veya Pahlı MT 95,62 TL
Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1301 Yonu Taşından 15 cm. Genişliie Kadar Silmeli Söve MT 120,62 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1302 Yonu Taşından 16-20 cm. Arası Genişlikte Düz veya MT 121,01 TL
Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1303 Yonu Taşından 16-20 cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve MT 133,12 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1304 Yonu Taşından 21-25 cm. Arası Genişlikte Düz veya MT 127,26 TL
Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1305 Yonu Taşından 21-25 cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve MT 145,62 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
ÎÎ
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1306 Yon u Taşından 26-30 cm. Arası Genişlikte Düz veya MT 163,75 TL
Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1307 Yon u Taşından 26-30 cm. Arası Genişlikte Silmeli MT 216,03 TL
Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1308 Yon u Taşından 31-35 cm. Arası Genişlikte Düz veya MT 162,32 TL
Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1308jA Yon u Taşından 35 cm.den Yüksek Genişli kte Düz veya MT 203,53 TL
Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1309 Yon u Taşından 31-35 cm. Arası Genişlikte Silmeli MT 171,12 TL
Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1309jA Yon u Taşından 35 cm.den Yüksek Genişli kte Silmeli MT 241,03 TL
Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1310 Yon u Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Islahı MT 64,76 TL
ve Yerine Konması işçiiiii
V.1311 Yon u Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Yerine MT 39,76 TL
Konması işçiliii
V.1312 Yon u Taşından Yıima Söve Yapılması işçiliii Zammı MT 44,63 TL
V.1313 30 cm. Genişliie Kadar Yonu Taşı Silmeli Yıima Söve MT 89,25 TL
Yapılması işçiiiii Zammı
V.1313jA 30-60 cm. Arası Genişliie Kadar ( 60 cm. Dahil ) MT 133,88 TL
Yon u Taşı Silmeli Yıima Söve Yapılması işçiliii Zammı
V.1314 Yon u Taşından Pencere ve Kapıda Azami 25 cm. MT 96,12 TL
Genişlike Ara Lentosu Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1315 Yon u Taşı Sövede Parmaklık için Delik Açma işçiliii AD 14,88 TL
I - IRPUŞTA, AYA TAı, KOL, TONO Z v KUBBE IŞLERI
V.1330 Yon u Taşından Basık, Masif Harpuşta Yapılması ve M2 234,78 TL
Yerine Konması işçiliii
V.1331 Yon u Taşından Sivri, Masif Harpuşta Yapılması ve M2 253,53 TL
Yerine Konması işçiliii (Oralama Yüksekliii
20 cm.den Yukarı)
V.1332 Yon u Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok M2 495,03 TL
Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1333 Yon u Taşından Mevcut Bark Harpuştanın Islahı ve M2 212,40 TL
Yerine Konması işçiliii
V.1333jA Yon u Taşından Mevcut Basık ve Sivri Harpuştanın M2 109,78 TL
Islahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1334 Yon u Taşından Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve M2 217,02 TL
Yerine Konması işçiliii
ÎÊ
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1335 Yon u Taşından Silmeli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine M2 345,27 TL
Konması işçiliii
V.1336 Yon u Taşından Mevcut Her Türlü Ayna Taşının Islahı M2 139,02 TL
ve Yerine Konması işçiliii
V.1337 Yon u Taşından Mevcut Ayna Taşının Yerine Konması M2 79,52 TL
işçiliii
V.1338 Yon u Taşından Çimentlu Horasan Harç Doıgulu M2 842,38 TL
Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1338/A Yon u Taşından Renklı Taş Doıgulu Geometrik Desenli M2 1.061,27 TL
Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1339 Yon u Taşından, Çimentolu Horasan Harç Doıguıu, Yazı M2 1.020,88 TL
ve/veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve
Yerine Konması işçiliii
V.1339/A Yon u Taşından Renkli Taş Doıguıu, Yazı ve/veya M2 1.269,52 TL
Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1340 Yon u Taşından içi ve Dişi işlenmiş Tonoz Yapılması M2 469,24 TL
işçiliii
V.1340/A Yon u Taşı Tonoz Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine M2 379,99 TL
Konulması işçiliii
V.1341 Yon u Taşından içi ve Dişi işlenmiş Haçvari Tonoz M2 560,66 TL
Yapılması işçiliii
V.13411A Yon u Taşından Yalnız içi işlenmiş Haçvari Tonoz M2 342,80 TL
Yapılması işçiliii (Yonu Taşı Hariç)
V.1342 Yon u Taşından Yalnız içi işlenmiş Tonoz Yapılması M2 298,18 TL
işçiliii
V.1344 Yon u Taşından içi ve Dışı işlenmiş Demir Kenetl i M2 782,00 TL
Köşeli Külah Yapılması işçiliii
V.1345 Yon u Taşından Yalnız içi işlenmiş Demir Kenetli Köşeli M2 488,46 TL
Külah Yapılması işçiliii
V.1346 Yon u Taşından içi ve Dışı işlenmiş Demir Kenetl i M2 796,88 TL
Mahruti Külah Yapılması işçiliii
V.1347 Yon u Taşından Yalnız içi işlenmiş Demir Kenetli M2 503,34 TL
Mahruti Külah Yapılması işçiliii
V.1348 Yon u Taşından içi ve Dışı işlenmiş Kubbe Yapılması M2 641,69 TL
işçiliii
V.1349 Yon u Taşından Yalnız içi işlenmiş Kubbe Yapılması M2 363,03 TL
işçiliii
V.1349/A Yon u Taşı Kubbe Üs Kaplaması Yapılması ve Yerine M2 399,13 TL
Kon ması işçil iii
I¯ MUHTELIF IMATR
V.1375 Yon u Taşından Şerefe Altı ve Başlıktan Gayri Silme M2 2.013,25 TL
Trmp ve Kubbeler ile Benzeri Yerlerde, Demir Keneli
istelaktit Yapılması işçiliii
ÎÊ
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nı ı ı " . . ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1376 Yon u Taşından Poralde Kurşunlu ve Kenetli istelaktit M2 2.355,81 TL
Yapılması işçiliii
V.1317 Yon u Taşından Temizi 25-30 cm. Arasl(30 cm. Dahil) MT
124,49 TL
Genişlikt Basamak vey Bordür Taşı Yapılması ve
Yerine Konması işçiliii
V.1378 Yon u Taşından Temizi 10-25 cm. Arası Genişlikte MT 79,75 TL
Basamak vey Bordür Taşının Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1379 Yon u Taşından, Her Genişlikte, Mevcut Basamak veya MT 61,99 TL
Bordür Taşının Islahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1380 Yon u Taşından 35x30x30 cm. Ölçüsünde Kenarları AD 149,20 TL
Pahlı Prizmatik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve
Yerine Konması işçiliii
V.1381 Yon u Taşından Azami 80x80 cm. Dış Kesitinde Demirli M2 278,40 TL
ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve
Yerine Konulması işçiliii
V.1381A Yon u Taşından Aami 80x80 cm. den Daha Büyük Dış M2
297,15 TL
Kesite En Çok Dör Parçalı, Demirli ve Kenetli
Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine
Konulması işçiliii
V.1382 Yon u Taşı Bacalara Yan Duman Deliii Açılması AD 19,26 TL
V.1383 Düz Satıhl ı içi ve Dışı Temiz Tek veya Çift Parça Yonu M2 220,40 TL
Taşı Ocak Kemeri Yapılması ve Yerine Konulması işçiliii
V.1384 Farisi Köşeli içi ve Dışı Temiz, iki veya Çok Parçalı Yon u M2 578,14 TL
Taşı Ocak Kemeri Yapılması ve Yerine Konması işçiiiii
V.1385 Düz Satıhl ı içi ve Dışı Temiz, Tek veya Çok Parçalı, M2 582,40 TL
Kemerli, Profi lli Yon u Taşı Ocak Kemeri Yapılması ve
Yerine Konulması işçiliii
V.1386 Düz Satıhl ı içi ve Dışı Temiz, Tek veya Çift Parça Yonu M2 271,17 TL
Taşı Ocak Başmaiı Yapılması ve Yeri ne
Konulması işçiliii
V.1387 Farisili Köşeli içi ve Dışı Temiz, iki veya Çok Parçalı M2 364,92 TL
Yon u Taşı Ocak Başmaiı Yapılması ve Yerine
Konulması işçiliii
K- SM iMTıR
V.1400 Yon u Taşından Düz Ayak vey Benzeri Som imalat M2 336,54 TL
Yapılması işçiliii
V.1401 Yon u Taşından Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri M2 367,79 TL
Som imalat Yapılması işçiliii
V.1402 Yon u Taşından Basit Kurna Yapılması işçiliii AD 484,53 TL
V.1403 Yon u Taşından Klasik Kurna Yapılması işçiliii AD
752,28 TL
$0
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
L · YONU TAŞı Ü ZERiNE iŞLEMELER
V.1415
Yonu Taşı Satı hlara Her Genişlik ve Derinlikte Dluk M2
93,75 TL
Açılması işçiliii
V.1416
Yonu Taşı Üzerine 3 cm. Derinliie Kadar Hendesi M2
892,50 TL
Tezyinat işlenmesi
V.1417
Yonu Taşı Üzerine 3 cm. Derinliie Kadar Yazı Yazılması M2
1.190,00 TL
veya Nebati Tezyinat işlenmesi işçiliii
V.1418
Her Boydaki Yon u Taşı Kemer Taşlarında Diş Açılması AD
14,88 TL
V.1419
Her Boydaki Yon u Taşı Kemer Taşlarına veya Sövelerde AD
44,63 TL
iki Yan Dişleri ile Birlik Makara Yapılması işçiliii
V.1420
Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 2-5 cm. Genişlikte Tek Pah MT
22,31 TL
Açılması işçiliii
V.1420jA
Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 5-10 cm. Genişlikte Tek MT
29,75 TL
Pah Açılması işçiliii
V.1420jB
Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 2-5 cm. Genişlikte Diş Ml
29,75 TL
Açılması işçiliii
V.1420jC
Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 5-10 cm. Genişlikte Diş Ml
44,63 TL
Açılması işçil@
V.1420jD
Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 10-15 cm. Genişlikte Diş Ml
59,50 TL
Açılması işçiliii
V.1421
Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 4-8 cm. Yükseklikt ve Her Ml
178,50 TL
Genişlikte Yuvarlak Üçgen veya Çok Kenarlı Kabartma
Fitil Yapılması işçiliii
W- MERMER iŞLERi
A- MERMERKU
V.1430
Mermeren 5-12 cm. Kalınlıkta Duvar Kaplaması M2
291,91 TL
Yapılması işçiliii
V.1430jA
Düz Satıhta Çürütülen Yerlere Mermer Kaplaması M2
371,33 TL
Yapılması işçiliii
V.1431
2 cm. Kal nl ı kta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda M2
135,18 TL
Duvar Kaplaması Yapılması işçiliii
V.1432
3 cm. Kal nl ı kta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda M2
147,72 TL
Döşeme Yapılması işçiliii
V.1433
4 cm. Kal nl ı kta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda M2
173,15 TL
Döşeme Yapılması işçiliii

2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
B ¯ MERMER KORKULUKlR
V.1435
Mermerden Kurşunlu ve Kenetli Kavisli iki Yüzü Düz
M2 708,61 TL
Korkul uk Yapılması ve Yerine Konması işçiliji
V.1435/A
Mermeren Düz Korkul uk Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
M2 589,55 TL
V.1436
Mermeren Tek Yüzü Profilli, Kurunlu ve Kenetli Düz
Korkul uk Yapılması ve Yerine Konması işçiliji
M2 872,23 TL
V.1437
Mermeren iki Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz
M2 1.154,86 TL
Korkul uk Yapılması ve Yerine Konması işçiliji
V.1438
Mermerden Kurşunlu ve Kenetli, Tek Yüzü Profilli ve
M2 1.422,61 TL
Oymalı Korkul uk Yapılması ve Yerine Konması işçiliji
V.1439
Mermerden Kurşunlu ve Kenetli, iki Yüzü Profil l i ve
M2 2.716,73 TL
Oymalı Korkul uk Yapılması ve Yerine Konması işçiliji
V.1440
Mermeren Tek Yüzü Profilli ve Oymalı, Kurşunlu ve
M2 2.672,11 TL
Kenetli Şebekeli Korkul uk Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1441
Mermerden iki Yüzü Profilli ve Pahlı, Kurşunlu ve
M2 3.876,98 TL
Kenetli Şebekeli Korkul uk Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1442
Mermerden Mevcut Her Türlü Korkulujun Alıştırı l ı p
M2 449,38 TL
Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması işçiliji
C· MERMERDEN BUKvSÜTUNIR
V.1460
Mermeren 40 cm.yükeklije Kadar (40 cm. Dahil)
Kurşunlu ve Kenetli istelaktitli Başlık Yapılması ve
AD 3.194,80 TL
Yerine Konması işçiliji
V.1461
Mermerden 40 cm. Yükeklije Kadar(40 cm. Dahil)
AD 1.558,55 TL
Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve
Yerine Konması işçiliji
V.1462
Mermerden 40 cm.yükeklije Kadar (40 cm. Dahil)
AD 770,18 TL
Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve
Yerine Konması işçiliji
V.1463
Mermeren 40 cm. Yükeklije Kadar(40 cm. Dahil)
AD 1.084,64 TL
Kurşunlu Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve
Yerine Konması işçiliji
V.1464
Mermeren 40 cm. Yükeklije Kadar (40 cm. Dahil)
AD 668,14 TL
Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve
Yerine Konması işçiliji
V.1465
Mermeren 41-60 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve
Kenetli islaktitl i Başlık Yapılması ve Yerine
AD 4.002,31 TL
Konması işçiliji
V.1466
Mermerden 41-60 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu
AD 1.994,19 TL
Kenetli ve Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliji
V.1467
Mermerden 41- 60 cm.Arasl Yükseklikte Kurşunlu ve
AD 1.012,44 TL
Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması işçiliji
åÎ
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1468 Mermerden 41-60 cm. Arası Yüksekl ikte Kurunlu ve AD 1.465,04 TL
Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1469 Mermerden 41- 60 cm. Arası Yüksekli kte Kurşunlu ve AD 821,15 TL
Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1470 Mermerden 61-80 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve AD 6.222,95 TL
Kenetli istalaktitli Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1471 Mermerden 61- 80 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve AD 2.935,58 TL
Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1472 Mermerden 61- 80 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve AD 1.388,58 TL
Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1473 Mermerden 61-80 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve AD 2.053,69 TL
Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1474 Mermerden 61-80 cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve AD 1.101,69 TL
Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1478 Mermerden 0.50-3.00 mL. Yüksekliie Kadar Her Boy M2 1.158,25 TL
ve Çapta Yekpare veya En Çok iki Parçadan Yuvarlak
Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1478/A Mermerden Her Çapta ve 3.00 mt.den Yüksek Yekpare M2 1.232,63 TL
Yuvarlak Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1479 Mermerden 0.50-3.00 mL. Yüksekliie Kadar Her M2 786,38 TL
Boyda ve Genişlikte Yekpare vea En Çok iki Parçadan
Köşeli Sütun vey Sütunce Hazırlanması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1479/A Mermerden Her Çapta ve 3.00 mt.den Yüksek Yekpare M2 935,13 TL
Köşeli Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1480 Üstü Boş Yerlerde Her Boyda ve Çapta, Mevcut M2 175,46 TL
Yuvarlak veya Köşeli Sütunun, Kurşunlu ve Kenetli
Olarak Yeri ne Konması işçiliii
V.1481 Üstü Askıya Alınmış Yerlerde, Her Boy ve Genişlike M2 492,10 TL
Mevcut Yuvarlak veya Köşel i Sütunun Kurunlu ve
Kenetli Olarak Yerine Konması işçiliii
D ¯ MERMER ÇÖRTEN v KEMERLER
V.1500 Mermerden Her Boy ve Kesite Düz Çören Yapılması M2 378,64 TL
ve Yerine Konması işçiliii
V.1501 Mermerden Her Boyda ve Kesite Basit Profilli ve M2 1.022,89 TL
Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
åå
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1502 Mermerden Her Boyda ve Kesite. Nebati ve Hayvani M2 1.201,39 TL
Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1503 Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı M2 393,64 TL
0.20 M2.den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1504 Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı M2 493,64 TL
0.20 M2.den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1505 Mermeren, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı M2 252,52 TL
0.20 M2.den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve
Yerine Konması işçiliii
V.1506 Mermeren, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı M2 326,89 TL
0.20 M2.den Küçük Mevcut Kemer Taşı nı n Islahı ve
Yerine Konması işçiliii
V.1507 Mermeren Koçbaşı Düz Konsol Yapılması ve Yerine AD 174,06 TL
Konması işçiliii
V.1508 Mermerden, Koçbaşı Basit Profi lli veya Silmeli Konsol AD 218,68 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1509 Mermerden, Koçbaşı Hayvani Profilli, Nebati veya AD 307,93 TL
Geometrik Tezyinatlı Konsol Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
E· MERMER KORNl şLER
V.1530 Mermerden 10 cm. YÜkekliie Kadar Düz Pahlı Korniş MT 114,23 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1531 Mermerden 10 cm. YÜkekliie Kadar Silmeli Korniş MT 145,09 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1532 Mermerden 11-15 cm. Arası Yükseklikte (15 cm. Dahil) MT 126,73 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1533 Mermerden 11-15 cm. Arası Yükseklikte (15 cm. Dahil) MT 182,98 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1534 Mermerden 16-20 cm. Arası Yükseklike (20 cm. Dahil) MT 157,98 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1535 Mermerden 16-20 cm. Arası Yükseklikte (20 cm. Dahil) MT 201,73 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1536 Mermerden 21-25 cm. Arası Yükseklike (25 cm. Dahil) MT 176,73 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1537 Mermerden 21-25 cm. Arası Yükseklike (25 cm. Dahil) MT 214,23 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1538 Mermerden 26-30 cm. Arası Yüksekli kte (30 cm. Dahil) MT 208,84 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1539 Mermerden 26-30 cm. Arası Yükseklike (30 cm. Dahil) MT 246,34 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
å4
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1540 Mermerden 31-35 cm. Arası Yüksekli kte (35 cm. Dahil) MT 227,59 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1541 Mermerden 31-35 cm. Arası Yüksekli kte (35 cm. Dahil) MT 265,09 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçil@
V.1542 Mermerden 36-40 cm. Arası Yükeklikte (40 cm. Dahil) MT 246,34 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1543 Mermerden 36-40 cm. Arası Yükeklikte (40 cm. Dahil) MT 283,84 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçil@
V.1544 Mermerden 41-45 cm. Arası Yükseklikte (45 cm. Dahil) MT 265,09 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1545 Mermerden 41-45 cm. Arası Yükseklikte (45 cm. Dahil) MT 302,59 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçil@
V.1546 Mermerden 46-50 cm. Arası Yükeklikte (50 cm. Dahil) MT 287,64 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1547 Mermerden 46-50 cm. Arası Yükeklikte (50 cm. Dahil) MT 331,39 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1548 Mermerden 51-55 cm. Arası Yüksekli kte (55 cm. Dahil) MT 306,39 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiiiii
V.1549 Mermerden 51-55 cm. Arası Yüksekli kte (55 cm. Dahil) MT 343,89 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1550 Mermerden 56-60 cm. Arası Yükeklikte (60 cm. Dahil) MT 328,46 TL
Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiiiii
V.1551 Mermerden 56-60 cm. Arası Yükeklikte (60 cm. Dahil) MT 359,71 TL
Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1552 Mermerden 25 cm.ye Kadar (25 cm. Dahil) Yükseklikte MT 138,05 TL
Mevcut Kornişin ıslahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1553 Mermerden 26-45 cm. Arası Yükeklikte (45 cm. Dahil) MT 148,09 TL
Mevcut Kornişin ıslahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1554 Mermerden 46-60 cm. Arası Yükeklikte (60 cm. Dahil) MT 197,46 TL
Mevcut Kornişin ıslahı ve Yerine Konması işçiliii
V.1555 Mermerden 30 cm. Yüksekliie Kadar Mevcut Kornişin MT 87,55 TL
Yerine Konması işçiliii
V.1556 Mermerden 60 cm. Yüksekliie Kadar Mevcut Kornişin MT 116,26 TL
Yerine Konması işçiliii
F· MERMER SÖVE LR
V.1570 Mermerden 15 cm. Genişliie Kadar (15 cm. Dahil) Düz MT 152,21 TL
vey Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçiliii

2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1571 Mermerden 15 cm. Genişl i!e Kadar (15 cm. Dahil) MT 189,71 TL
Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1572 Mermerden 16-20 cm. Arası Genişlikte (20 cm. Dahil) MT 164,71 TL
Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1573 Mermerden 16-20 cm. Arası Genişlikte (20 cm. Dahil) MT 208,46 TL
Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1574 Mermerden 21-25 cm. Arası Genişlikte (25cm. Dahil) MT 196,34 TL
Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1575 Mermerden 21-25 cm. Arası Genişlikte(25 cm. Dahil) MT 227,21 TL
Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1576 Mermerden 26-30 cm. Arası Genişlikte (30cm.Dahil) MT 209,32 TL
Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1577 Mermerden 26-30 cm. Arası Genişlikte (30 cm. Dahil) MT 252,68 TL
Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1578 Mermerden 31-35 cm. Arası Genişli kte (35 cm. Dahil) MT 221,82 TL
Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1579 Mermerden 31-35 cm. Arası Genişlikte (35 cm. Dahil) MT 265,18 TL
Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1580 Mermerden Her Boyda Mevcut Sövenin Islahı ve MT 106,64 TL
Yerine Konması işçili!i
V.1581 Mermeren Her Boyda ve Genişlike Mevcut Sövenin MT 87,55 TL
Yerine Konması işçili!i
0• MUHLiF iMAL1
V.1600 Mermeren, Şerefe Altı ve Başlıkan Gayri Silme, M2 3.113,82 TL
Tromp ve Kubbeler ile Di!er Yerlerde Demir Kenetli
islaktit Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1600jA Portalde Mermerden Demir Kenetl i istelaktit M2 3.411,32 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1601 Mermerden Temizi 25-30 cm. Genişlikte MT 334,85 TL
(30 cm. Dahil) Basamak veya Bördür Yapılması ve
Yerine Konması işçili!i
V.1603 Mermeren Her Genişlikte Mevcut Basamak veya M2 190,37 TL
Bördür Taşının Islahı ve Yerine Konması işçili!i
V.1604 Mermerden En Çok Üç Parçal ı Düz veya Pahlı Ayna M2 291,91 TL
Taşı Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1605 Mermeren En Çok Üç Parçalı, Silmeli Ayna Taşı M2 506,74 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçili!i
V.1606 En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Islahı M2 198,41 TL
ve Yerine Konması işçili
$6
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1607 En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Yerine M2 117,69 TL
Konması işçiiiii
V.1608 Mermerden Çimentlu, Horosan Harç Doıgulu ve M2 1.229,65 TL
Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine
Konması işçiliii
V.1608/A Mermerden Renkli Taş Doıgulu ve Geometrik Desenli M2 1.507,41 TL
Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1609 Mermerden Çimentolu, Horosan Harç Doıgulu,Yazl M2 1.542,02 TL
veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine
Konması işçiiiii
V.1609/A Mermerden Renkli Taş Doıguıu, Yazı veya Nebati M2 1.760,29 TL
Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1610 Mermerden 35x30x30cm. Ölçüsünde, Kenarları Pahlı, AD 236,67 TL
Prizmatik Şekilli, Demir Kenetli Abdest Alma Oturak
Taşı Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1611 Mermerden Her Boyda Klasik Alem Yapılması ve MT 689,47 TL
Yerine Konması işçiiiii
V.1612 Mermerden Her Boyda Barok veya Ampir Alem MT 912,59 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
V.1613 Mermerden 90x90x15 cm. Ölçüsünde Hela Taşı AD 260,37 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiliii
H ¯ SOM iMTıR
V.1625 Mermerden Düz Ayak veya Benzeri Som imalat M2 500,10 TL
Yapılması işçiliii
V.1626 Mermerden Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri M2 569,24 TL
Som imalat Yapılması işçiliii
V.1627 Mermerden Basit Kurna Yapılması işçiliii AD 726,79 TL
V.1628 Mermerden Klasik Kurna Yapılması işçiliii AD 1.068,91 TL
(35 x 45 x 30 cm. Ebadında)
i • MERMER ÜERiNE iŞLEMELER v CiI iŞLERi
V.1640 Mermer Üzerine 3 cm. Derinliie Kadar Hendesi M2 1.338,75 TL
Tezyinat işlenmesi
V.1641 Mermer Üzerine 3 cm. Derinliie Kadar Yazı Yazılması M2 1.785,00 TL
veya Nebati Tezyinat işlenmesi
V.1642 Mermerden Her Boydaki Kemer Taşlarında Diş Açılması AD 22,31 TL
V.1643 Mermerden Her Boydaki Kemer Taşlarında veya AD 66,94 TL
Sövelerde iki Yan Dişleri ile Birlikte Makara Yapılması
işçiliii
V.1644 Her Nevi Mermer Satıhta 2-5 cm. Genişlikte Tek Pah MT 33,47 TL
Açılması işçiliii
åÎ
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nı ı ı " . . ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1644/A Her Nevi Mermer Satıhta 5-10 cm. Genişlikte Tek Pah MT 44,63 TL
Açılması işçili�
V.1644/B Her Nevi Mermer Satıhta 2-5 cm. Genişlikte Diş MT 44,63 TL
Açılması işçili�
V.1644/C Her Nevi Mermer Satıhta 5-10 cm. Genişlikte Diş MT 66,94 TL
Açılması işçili�
V.1645 Mermer Satı hlarda Her Genişlik ve Derinlikte Oluk M2 327,25 TL
Açılması işçili�
V.1648 Mermer Somaki ve Emsall Taşlar Üzerine EI ile Cila M2 59,68 TL
Yapılması
¼¯ SıA, ALÇı v KM iŞLERi
A- SIALR
V.1660 225 Doz Çiment Takviyeli Kireç Harçla Eski Duvar M2 22,91 TL
Yüzlerine Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı
Düz Sıva Yapılması
V.1660/A Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması M2 11,59 TL
V.1661 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile Yüzü Bozuk M2 12,39 TL
Eski Düz ve Kavisli Duvar Satı hlarına Sıva Altı Doıgusu
Yapılması
V.1661A Horasan Harcı ile Yüzü Bozuk Eski Düz ve Kavisli M2 20,12 TL
Duvar Satıhlarında Sıva Altı Doıgusu Yapılması
V.1662 225 Doz Çiment Takviyeli Kireç Harçla Kavisli Satıhta M2 30,49 TL
Eski Duvar Yüzlerine Tirfil veya Çelik Mala Perdahil
Münhani Sıva Yapılması
V.1663 Kavisli Satıhta Kaba Sıva Yapılması M2 14,48 TL
V.1664 Çimento Takviyeli Horasan Harcı ile Eski Duvar M2 27,94 TL
Yüzlerine Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva
Yapılması
V.1664/A Horasan Harcı ile Eski Duvar Yüzeine Tirfil veya Çelik M2 49,14 TL
Mala Perdahil Düz Sıva Yapılması
V.1664/B Horasan Harcı ile Mevcut Sıva Üzerine Tirfl vey Çelik M2 23,05 TL
Mala Perdahil Düz ince Sıva Yapılması
V.1665 Horasan Harcı Ile Kavisli Satıhll Eski Duvar Yüzlerine M2 35,51 TL
Tirfil veya Çelik Mala Perdahil Münhani Sıva Yapılması
V.1665/A Horasan Harcı ile Eski Duvar Yüzlerine Tirfl veya Çelik M2 64,47 TL
Mala Perdahil Kavisli Sıva Yapılması
V.1665/B Horasan Harcı ile Eski Duvar Yüzlerine Tirfil veya Çelik M2 35,27 TL
Mala Perdahil Kavisli inc Sıva Yapılması
V.1666 Yon u Taşı Pirinci ve Beyaz Çimentolu Harçla Sıva M2 51,36 TL
Yapılması ve Taraklanması
$6
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1667 Kıtıkıı veya Keçi Kıllı Kireç Harcı ile Baidadi veya Diier M2 30,43 TL
Ahşap veya Kargir Düz Satıhlar Üzerine Sıva Yapılması
V.1667/A Kıtıklı veya Keçi Kıllı Kireç Harcı ile Baidadi veya Diier M2 40.94 TL
Ahşap veya Kargir Kavisli Satıhlar Üzerine Sıva Yapılması
V.1668 Çamurlu Harçla Kurşun Altı na Sıva Yapılması M2 12,66 TL
V.1668/A Çamur Harçla Düz veya Münhani Satıhl ı Duvar, Kubbe, M2 11,94 TL
Tonoz v.b. Yerlerde Sıva Yapılması
V.1669 Beyaz Çimento ve Yon u Taşı Tozu Harcı ile Malakari M2 1.089,98 TL
istelaktitli Sıva Yapılması
V.1669/A Takviyeli Harçla Mukarnaslı ve Müzeyn Sıva Yapılması M2 446,04 TL
V.1670 Her Türlü Sıvada 5 cm. Genişliie Kadar(5 cm. Dahil) MT 6,25 TL
Silme işçiliii Zammı
V.1671 Her Türlü Sıvada 6-15 cm. Arası Genişliie Kadar MT 7,81 TL
(15 cm. Dahil) Silme işçiliii zammı
V.1672 Her Türlü Sıvada 1625 cm. Arası Genişliie Kadar MT 9,38 TL
(25 cm. Dahil) Silme işçiliii Zammı
V.1673 Her Türlü Sıvada 26-40 cm. Arası Genişliie Kadar MT 10,94 TL
(40 cm. Dahil) Silme işçiliii Zammı
V.1674 Sıva Altına Rabit (Metal Depl uvaye) Teli Çakılması M2 8,03 TL
B • Aı l şlERl(PENCERElER HRiç )
V.1690 Alçı Takviyeli Kireç Harcı ile iselaktit Yapılması M2 922,32 TL
V.1691 Alçı Takviyeli Kireç Harcı ile Malakari Sıva Yapılması M2 118,31 TL
V.1692 Kireç Takviyeli Alçı Harcı ile Kabarma Hendesi M2 449,43 TL
Tezyinatlı Müzeyen Malakari Yapılması
V.1693 Kireç Takviyeli Alçı Harcı ile Kabartma Yazı veya Nebati M2 494,06 TL
Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması
V.1694 Nebati veya Hendesi Tezyinatlı veya Yazı l ı ve M2 1.796,79 TL
istealaktitli veya Yalnız istelaktitli Mihrap Yapılması için
EI ile Oyulmak Süretiyle Yeni Kalıp Hazırlanması
V.1695 Nebati veya Hendesi Tezyinatlı ve/veya Yalnız M2 413,42 TL
istelaktitli Mi hrap Yapılması için, Mevcudundan Islah
Edilmeye Muhtaç Alçı Kalıp Alınarak Islah Edilmesi
V.1696 Nebati veya Hendesi Tezyinatlı veya Yazı l ı Mihrap M2 353,92 TL
Yapılması için Mevcudundan Alçı Kalıp Alınması
V.1697 Hazırlanmış Kalıplardan istifade ile Nebati veya M2 224,69 TL
Hendesi Tezyinatlı veya Yazılı ve istlaktitli Alçı Mihrap
Yapılması ve Yerine Konması
åÊ
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1698 Mevcut Alçı Mihrabın Sökülerek Islahı ve Yerine Montajı M2 248,97 TL
C ¯ KLM IŞLRI
V.1710 Plastik veya Tutkal l ı Suluboya ile Klasik Dolu Kalem işi M2 157,25 TL
Yapılması ve Yazı Yazılması
V.1710jA Plasik veya Tutkal l ı Suluboy ile Taklit (Şablon Baskı M2 68,44 TL
veya istanpaj) Kalem işi Yapılması
V.1710jB Plasik veya Tutkal l ı Suluboy ile Tahririz vey M2 112,63 TL
Göıgesiz Klasik veya Barok Dolu Kalem işi Yapılması
V.1710jC Plastik veya Tutkal l ı Suluboya ile Tahrirli veya Göıgeli MT 82,88 TL
Klasik veya Barok 30 cm. Genişli�e Kadar Dolu Çok
Renkli (Enaz 3) Kalem işi Börür Yapılması veya
30-60 cm. Arası Kuşak Yazı Yazılması
V.1711 Plasik veya Tutkal l ı Suluboy ile Barok veya Ampir M2 201,88 TL
Göıgeli Kalem işi Yapılması
V.1712 Ya�lı Boya ile Barok veya Ampir Göıgeli Kalem işi M2 202,61 TL
Yapılması
V.1712jA Kalem işi ve Somaki Taklidi Yapılacak Satıhta Alçı M2 1,81 TL
Zemin Hazırlanması
V.1713 Plasik veya Tutkal l ı Suluboy ile Somaki veya Mermer M2 46,13 TL
Taklidi Yapılması
V.1713jA Plasik veya Tutkal l ı Suluboy ile Sık (Dolu) Damarlı M2 101,69 TL
veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması
V.1714 Plastik veya Tutkal l ı Madeni Toz Boya ile Kalem işi ile MT 2,25 TL
iıgili 1-5 cm. Arası Genişlikt (5 cm. Dahil) Düz veya
Münhani Filat Çekilmesi
V.1715 Plastik veya Tutkal l ı Madeni Toz Boya ile Kalem işi ile MT 4,56 TL
iıgili 6-15 cm. Arası Genişlike (15 cm. Dahil) Düz veya
Münhani Filat Çekilmesi
V.1716 Plasik veya Tutkal l ı Madeni Toz Boya ile Kalem işi ile MT 6,92 TL
iıgili 16-30 cm. Arası Genişlikte (30 cm. Dahil) Düz
veya Münhani Filat Çekilmesi
V.1717 Kalem işi ile iıgili 1-5 cm. Arası Genişlikte MT 2,28 TL
(5 cm. Dahil) Ya�lı Boya ile Filato Çekilmesi
V.1718 Kalem işi ile iıgili 6-15 cm. Arası Genişlikte MT 4,64 TL
(Icm. Dahil) Ya�lı Boya ile Filato Çekilmesi
V.1719 5 cm. Genişli�e Kadar Profi lli veya Tezyinatlı Profilli Düz MT 20,01 TL
veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması ve Yerine Konması
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1720 5-10 cm. Arası Genişlikte (10 cm. Dahil) Profilli veya MT 27,92 TL
Tezyinatl lProfilli Düz veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması
ve Yerine Konması
V.1721 11-15 cm. Arası Genişlike (15 cm. Dahil) Profi lli veya MT 30,04 TL
Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması
ve Yerine Konması
V.1723 16-20 cm. Arası Genişlikte (20 cm. Dahil) Prfil l i veya MT 30,47 TL
Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması
ve Yerine Konması
V.1724 Kalem işi Yazı Çevrelerinde (3 Kat) Kireç Badana M2 30,75 TL
Yapılması
V.1725 Eski Eserde Kireç Badana Yapılması M2 5,38 TL
V.1726 Plastik veya Tutkallı Suluboya ile Geometrik(Arabesk) M2 238,63 TL
Kalem işi Yapılması
V.1727 Araştı rmadan Çıkan Tezyinatın vey Malzemelerin M2 117,25 TL
Tashihi, Islahı ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması
V.1728 Mevcut Süslemelerde Dış Kontur veya Tahrir Çekilmesi M2 30,05 TL
V.1729 Ekik Yazıların Düzeltilmesi ve Ekiklerin Mevcuduna M2 176,75 TL
Uygun Olarak Tamamlanması
I㯠KwiK DER Z iŞLERi
V.1750 Derzleri Bozulmuş ve Sökülerek Tamir Edilmiş Betn MT 4,40 TL
ve Alçı Pencerelerin Derzlenmesi
V.1751 250 Doz Çimento Harcı ile Moloz Taş Duvarda Derz M2 21,64 TL
Yapılması
V.1752 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile Moloz Taş M2 28,74 TL
Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması
V.1753 Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması M2 19,16 TL
V.1754 Kireçli Horosan Harı ile Taş ve Tu�a Karışık Cephede M2 28,17 TL
Derz Yapılması
V.1755 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile Taş ve Tujla M2 22,09 TL
Karışık Cephede Derz Yapılması
V.1756 300 Doz Çimento Takviyel i Kireçli Horosan Harcı ile M2 78,79 TL
Taş ve Tujla Karışık Cephede Klasik Kabarma Derz
Yapılması
V.1757 225 Doz Çimento Takviyel i Kireç Harcı ile Taş ve Tujla M2 70,87 TL
Karışık Cephede Klasik Kabarma Derz Yapılması
V.1758 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı ile M2 27,24 TL
Taş ve Tujla Karışık Cephede Derz Yapılması
V.1759 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı ile M2 77,55 TL
Taş ve Tujla Karışık Cephede Klasik Kabarma
Derz Yapılması
åÎ
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1760 Kireçli Horasan Harcı ile Klasik Tujla imalata Derz M2 36,85 TL
Yapılması
V.1761 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile Klasik Tujla M2 28,74 TL
imalatta Derz Yapılması
V.1762 Kireçli Horasn Harcı ile Taslak Yon u Taşı Duvarda M2 19,49 TL
Derz Yapılması
V.1763 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile Taslak Yon u M2 15,43 TL
Taşı Duvarda Derz Yapılması
V.1764 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile Taslak Yon u M2 22,49 TL
Taşı Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması
V.1765 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı ile M2 35,61 TL
Klasik Tujla imalatta Derz Yapılması
V.1766 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı ile M2 18,87 TL
Taslak Yonu Taşı Duvarda Derz Yapılması
V.1767 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı ile M2 25,12 TL
Taslak Yonu Taşı Duvarda Klasik Kesme Kabarma
Derz Yapılması
V.1768 600 Doz Beyaz Çimentolu ve Yonu Taşı Tozlu Harç ile M2 10,09 TL
Yon u Taşı imalata Derz Yapılması
V.1769 600 Doz Beyaz Çimentolu ve Yonu Taşı Tozlu Harç ile MT 5,00 TL
Yon u Taşı Korniş Altlarına Derz Yapılması
V.1770 225 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile M2 71,94 TL
Münhani Klasik Tujla imalat veya Tujla Minare Gövde
ve Petejinde Klasik Derz Yapılması
V.1771 Horasan Harcı ile Münhani Klasik Tujla imalat veya M2 84,71 TL
Tujla Mi nare Gövde ve Petejinde Klasik Derz
Yapılması (300 Doz Çimentolu)
V.1772 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı ile M2 78,61 TL
Münhani Klasik Tujla imalat veya Tujla Minare Gövde
ve Petjinde Klasik Derz Yapılması
V.1773 Tujla Mi nare Gövde ve petejinde Tezyini Tujla M2 96,69 TL
Aralarında 300 Doz Beyz Çimentolu ve Kireçli Horasan
Harcı ile Hendesi Tezyinatlı Klasik Der Yapılması
V.1774 Harçla Basırılmış Tek Katlı i mitasyon Kiremit Örtüde M2 17,32 TL
2-3 cm. Genişlikte 350 Doz Çimentolu Harçla
Derz Yapılması
V.1775 Horasan Harcı ile Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri ile M2 29,26 TL
Hemyüz ve/vey Sıfıra Yakın Derz Yapılması
(Taş Tozlu Derz Harcı ile)
åÎ
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1716 Horasan Harcı ile Tuila Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş M2 38,76 TL
ve Tuila Yüzleri ile Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz
Yapllmasl(Tuila Tozlu Derz Harcı ile}
I8• AHŞP KÜlH v ÇT iŞLRi
V.1790 Ahşap Mi nare Külahı Yapılması M2 252,49 TL
V.1791 Ahşap Seren Hazırlanması ve Yerine Konması MT 122,03 TL
(20 mt.ye Kadar)
V.1791A Alem'e Kadar Yüksekliii 20 mt.den Yüksek Olan MT 163,04 TL
Minarelerde Ahşap Seren Hazırlanması ve Yerine
Konulması
V.1792 Mevcut Ahşap Serenin Yerine Konulması MT 52,28 TL
V.1793 Ahşap Çatı Satıhlarında Tahta ile Kurşun Altı M2 21,83 TL
Kaplaması Yapılması
V.1793/A Ahşap Kubbe ve Minare Külahında Tahta ile Kurşun M2 28,39 TL
Altı Kaplaması Yapılması
V.1794 Yeni Çıralı Çamdan Norm Kereste ile Ahşap Çatı Tami r M3 1.046,91 TL
ve Tahkimi Yapılması
V.1794/A Mevcut Eski Kereste ile Ahşap çatı Tamir ve Tahkimi M3 271,31 TL
Yapılması
V.1795 Türbede 33 ile 45 Derece Arası Meyilde Mahruti vey M2 97,35 TL
Köşeli Özel Ahşap Asma Külah Yapılması
V.1796 Türbede 45 Dereceden Fazla Meyilde Mahruti veya M2 117,29 TL
Köşeli Özel Ahşap Asma Külah Yapılması
V.1796/A Armudi Ahşap Mi nare Külahi Yapılması M2 288,31 TL
I¯ KURŞUN v KURŞUNL iLGil iŞLER
V.1815 Her Türlü Satıhta Kurşun Toplanması KG 0,19 TL
V.1816 Kurşun izabesi KG 0,70 TL
V.1817 Düz çatı ve Benzeri Yerlerde 1.5 mm. Kalınlıiında KG 1,44 TL
Kurşun Döşemesi işçiliii (Kurşun Hariç)
V.1817/A Düz çatı ve Benzeri Yerlerde 2 mm. Kalınlıiında KG 1,71 TL
Kurşun Döşemesi işçiliii (Kurşun Hariç)
V.1818 Düz çatı ve Benzeri Yerlerde 1.5 mm. Kalınlıiında KG 6,84 TL
Kurşun Döşemesi (Kurşun Dahil)
V.1818/A Düz çatı ve Benzeri Yerlerde 2 mm. Kalınlıiında KG 7,10 TL
Kurşun Döşemesi (Kurşun Dahil)
V.1819 Tonoz, Kubbe, Mahruti, Meyil l i ve Kavisli Yerlerde KG 1,97 TL
1.5 mm. Kalınlıiında Kurşun Döşemesi işçiliii
(Kurşun Hariç)
M
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1819/A Tonoz. Kubbe. Mahruti. Meyilli ve Kavisli Yerlerde 2 mm. KG 2,49 TL
Kalınlıiında Kurun Döşemesi işçiliii (Kurşun Hariç)
V.1820 Tonoz,Kubbe, Mahruti Meyil l i ve Kavisli Yerlerde 1.5 mm. KG 7,83 TL
Kalınlıiında Kurşun Döşemesi işçiliii (Kurşun Dahil)
V.1820/A Minare Külahında 1.5 mm. Kalınlıiında Kurun KG 9,46 TL
Döşemesi işçiliii (Kurşun Hariç)
V.1820/B Minare Külahında 1.5 mm. Kalınlliında Kurun KG 15,55 TL
Döşemesi(Kurun Dahil)
V.1820/C Kubbe, Tonoz, Mahruti Meyilli ve Kavisli Yerlerde 2 mm. KG 8,35 TL
Kalınlıiında Kurşun Döşemesi (Kurşun Dahil)
V.1821 Taş Yüzlerine Kurşun Derzi Açılması MT 12,50 TL
V.1822 Tuila Yüzlerine Kurşun Derzi Açılması MT 8,38 TL
V.1823 450 Doz Çimento Harcı ile Kurun Derzi Yapılması MT 6,72 TL
V.1824 Horasan Harcı ile Kurşun Derzi Yapılması MT 8,25 TL
V.1825 Ahşap Hatıl Hazırlanması ve Yerine Çakılması MT 20,43 TL
V.1826 Ahşap Hatıllara Saç Çakılması MT 9,25 TL
V.1829 Minare Külahi ile Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahına M2 242,68 TL
0.5 mm. Kalınlıkta Bakır Levha Ile Sürgülü ve Köstekli
Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)
V.1830 Düz Kargir Satıhlarda 0.5 mm. Kalınlıktaki Bakır Levha M2 166,93 TL
ile Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)
V.1830/A Kavisli Kargir Satıhlarda (Kubbe, Tonoz v.b.) 0.5 mm. M2 220,80 TL
Kal ı nl ı ka Bakır Levha ile Sürgülü ve Köstekli Kaplama
Yapılması (Bakır Dahil)
V.1831 Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satı hlara 0.5 mm. M2 66,78 TL
Kalınlı kta Galvanizli Düz Saç ile Sürgülü Kaplama
Yapılması (Saç Dahil)
V.1831A Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satı hlara 0.7 mm. M2 107,82 TL
Kalınlı kta Alüminyum Düz Levha ile Sürgülü Kaplama
Yapılması (Al üminyum Dahil)
V.1832 Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satı hlara 0.5 mm. M2 134,74 TL
Kalınlı kta Bakır Levha ile Sürgülü ve Köstkli Kaplama
Yapılması işçiliii (Bakır Hariç)
V.1832A Düz Çatı Üzerine 0.5 mm. Kalınlı kta Bakır Levha ile M2 120,74 TL
Sürgülü ve Köstkli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)
V.1833 Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satı hlara 0.5 mm. M2 41,16 TL
Kal ı nl ı ka Galvanizli Düz Saç ile Sürgülü Kaplama
Yapılması işçiliii (Galvanizli Saç Hariç)
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. i imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.1833/A Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satı hlarda 0.7 mm. M2 90,43 TL
Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha ile Sürgülü Kaplama
Yapılması işçiliii (Al üminyum Levha Hariç)
V.1834 çatı Üzerine 0.5 mm. Kalınlıkta Bakır Levha ile M2 52,40 TL
KÖtekli ve Sürgülü Kaplama Yapılması işçiiiii
(Bakır Levha Hariç)
V.1835 çatı Üzerine 0.5 mm Kalınlıkta Galvanizli Düz Saç ile M2 56,03 TL
Sürgülü Kaplama Yapılması işçiliii (Galvanizli Saç Hariç)
V.1835/A çatı Üzerine 0.5 mm. Kalınlıkta Galvanizli Düz Saç ile M2 73,81 TL
Sürgülü Kaplama Yapılması (Galvanizli Saç Dahil)
V.1836 Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahında 0.5 mm. M2 175,81 TL
Kalınlıkta Galvanizli Düz Saç ile Sürgülü Kaplama
Yapılması (Galvanizli Saç Dahil)
V.1836/A Minare Külahı ve Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahında M2 112,86 TL
0.5 mm. Kalınlıkta Bakır Levha ile Sürgüıü ve KÖtekli
Kaplama Yapılması işçiliii (Bakır Levha Hariç)
V.1836/B Minare Külahı ve Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahın- M2 127,95 TL
da 0.7 mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha ile Sürgülü
Kaplama Yapılması (Alüminyum Levha Dahil)
V.1836/C Minare Külahı ve Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahında M2 112,31 TL
0.7 mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha ile Sürgülü
Kaplama Yapılması işçiliii (Alüminyum Levha Hariç)
V.1837 Bir Kat Ruberoit Kaplama Yapılması M2 1,45 TL
V.1838 iki Kat Ruberoit Kaplama Yapılması M2 2,90 TL
I8¯ ÇTı ÖRTÜLRi
V.1860 Klasik Tip Kiremitle Çatı Örüsü Yapılması işçiliii M2 6,31 TL
V.1860/A Her Türlü Satıhta Marsilya Tipi Kiremit Aktarılması M2 6,72 TL
V.1860/B Her Türlü Satıhta Klasik Tip Kiremit Aktarılması M2 17,90 TL
V.1861 225 Doz Çimento Takviyli Kireç Harç ile Çatı ve Tonoz M2 24,34 TL
Üzerine Klasik Tip Kiremit Döşemesi işçiliii
V.1861/A 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harç ile Kubbe,Külah M2 45,36 TL
v.b. Kavisli Satıhlarda Klasik Tip Kiremit Döşenmesi
işçiliii
V.1862 Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması işçiliii MT 2,41 TL
V.1863 Marsilya Tip Kiremitle Çatı Örüsü Yapılması işçiliii M2 2,75 TL
V.1864 Marsilya Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması işçiliii MT 2,58 TL
V.1864/A 225 Doz Çimento Takviyeli Harçla Marsilya Tipi M2 5,64 TL
Kiremit Döşenmesi işçiliii

2111 ,ı ı ı ı ı t ı 11 11 1 1 ' 1 ' i i ,.' nı 1 1 1 1 11 1
Poz No. imalat Çeşıdı
Olçü
i
Taşımasız
Birmi Bırım Fıyat
I8• BıR A Y K iŞ
V.1874 Klasik Bakır Alem Yüzlerini n Temizlenmesi M2
100,44 TL
V.1875 Bakırdan Her Boyda Klasik Barok veya Amplr Mınare KG
131,38 TL
Alemi Yapılması
V.1875/A
Bakırdan Her Boyda Klasik Barok veya Amplr Kubbe KG
101,63 TL
Alemi Yapılması
V.1875/B Bakırdan Her Boyda Dilimli ve/veya Nebati Tezyinatlı KG
161,13 TL
Bark veya Ampir Kubbe Alemi Yapılması
V.1878 Her Çeşit Mevcut Bakır Alemin Yerıne Takılması KG
10,94 TL
V.1879 Oralama 8 mm. Kalmlıktaki Bakıran Her Boy ve KG
56,13 TL
Çapta Hamam Kazanı Yapılması ve Yerine Konması
Z9• AkŞIA¥NY MW£_i
V.1990 Klasik Çıtalı Ahşap Tavan Yapılması ( Çıft YönlO Çitalı ) M2
95,25 TL
V.1990/A Her Genişlikte Pasalı ve Pasa Kenarları Profi lli Ahşap M2
67,11 TL
Tavan Yapılması ( Pasa Çita )
V.1990/B iki Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) Çıtaları Prfıl l l ve M2
110,04 TL
Silmeli Ahşap Tavan Yapılması
V.1991 Tavan veya Duvarda Ba�dadi Çakılması M2
24,31 TL
V.1992 Tezylnl Çıtal ı Müzeyen Klasik Ahşap Tavan Yapılması M2
206,42 TL
V.1993 Tezylnl Çıtal ı Çok Müzeyyen Klasik Ahşap Tavan veya M2
263,13 TL
Göbek Yapılması
V.1994 Küpeşte ve Koriuluksuz Ahşap Merdlven Yapılması MT
67,37 TL
V.1997 Birinci Kalite Çıralı Çamdan Köşeli ve Yuvarlak Kesitli M3
1.360,70 TL
Sütun, Yastık ve Taşıyıcı Kiriş Yapılması
V.1997/A 15/15 cm. Kesite Kadar Çıralı Çam Keresteden AD
31,46 TL
Klrişlerln Başlarına Klasik Profillerin Açılması lşçlll�
V.1997/B 15/15 cm. Kesite Kadar Sert �ç Keresteden AD
41,95 TL
Kirişlerin Başlarında Klasik Profillerin Açılması lşçili�
V.1997/C 30/30 cm. Kesite Kadar Çıralı Çam Kerestden AD
47,19 TL
Kirişlerin Başlarında Klasik Profilierin Açılması işçlll�
V.1997/D 30/30 cm. Kesite Kadar Sert �aç Keresteden AD
52,44 TL
Kirişlerin Başlarında Klasik Profilierin Açılması lşçllI�
V.1998 Sert �çtan Köşeli veya Yuvarlak Kesltll Sütun M3
2.418,89 TL
Yapılması ve Yerine Konması
V.1999 Çam Keres ile Basit Ahşap Sütun Başlı�ı Yapılması M3
1.483,16 TL
ve Yerıne Konması
V.2000 Sert �çan Basit Ahşap Sütun Başlıl Yapılması ve M3
2.564,63 TL
Yerine Konması
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
ZI¯ AHŞAP KPı, KEPEK KNATlRı, PENCERE v
PARMAKUKIRI
A - AHŞP KPı v KEPENK KNATRı
V.2005 l.Kalite Çıralı Çam Kerese Üzerine 3 mm. Kalılıktaki M2 359,18 TL
Dövme Sacın Dövme Demir Kabaralar Çakılarak Klasik
Kapı Kanadı Yapılması ve Yerine Konması
V.2006 Kuru Meşe �acından Basit Tablalı Kayıt ve Seren M2 527,55 TL
Kalınlıiı Temizi 5 cm.ye Kadar (5 cm. Dahil) Klasik
Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konmasl(Tek Kanata 4 Tablaya Kadar)
V.2006jA Kestane veya Gürgen Alacından Basit Tablalı Kayıt ve M2 468,05 TL
Seren Kalınlıiı Temizi 5 cm.ye Kadar(5 cm. Dahil)
Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konması (Tek Kanata 4 Tablaya Kadar)
V.2007 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren M2 262,56 TL
Kalıniıiı Temizi 5 cm.ye Kadar (5 cm. Dahil) Klasik
Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konmasl(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)
V.2008 Kuru Meşe �acından Basit Tablalı Kayıt ve Seren M2 546,29 TL
Kalınlıiı Temizi 7 cm.ye Kadar(7 cm. Dahil) Klasik
Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konmasl(Tek Kanata 4 Tablaya Kadar)
V.2008jA Kestane veya Gürgen Alacından Basit Tablalı Kayıt ve M2 449,29 TL
Seren Kalınlıiı Temizi 7 cm.ye Kadar(7 cm.Dahil)
Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konması (Tek Kanata 4 Tablaya Kadar)
V.2009 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren M2 282,92 TL
Kalıniıiı Temizi 7 cm.ye Kadar (7 cm. Dahil) Klasik
Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konmasl(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)
V.2010 Kuru Meşe �acından Basit Tablalı Kayıt ve Seren M2 618,13 TL
Kalınlıiı Temizi 7 cm.den Fazla (10 cm. Kadar,10 cm.
Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve
Yerine Konmasl(Tek Kanata 4 Tablaya Kadar)

2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.20iO/A Kesane vey Gürgen �cından Basit Tablalı Kayıt ve M2 558,63 TL
Seren Kalınlı�ı Temizi 7 cm.den Fazla (iOcm. Kadar,iO
cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması
ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)
V.20ii 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren M2 322,38 TL
Kalınl ı�ı Temizi 7 cm.den Fazla (iO cm.ye Kadar,iOcm.
Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve
Yerine Konması (Tek Kanata 4 Tablaya Kadar)
V.20i2 Kuru Meşe �cından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren M2 567,94 TL
Kalınl ı�ı Temizi 5 cm.ye Kadar (5 cm. Dahil) Klasik
Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konmasl(Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)
V.20i2/A Kesane vey Gürgen �cından Basit Çok Tablalı M2 508,44 TL
Kayıt ve Seren Kalınlı�ı Temizi 5 cm.ye Kadar(5 cm.
Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve
Yerine Konması (Tek Kanata 4 Tabladan Fazla)
V.20i3 i. Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve M2 292,3i TL
Seren Kalınlı�ı Temizi 5 cm w Kadar (5 cm. Dahil)
Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konmasl(Tek Kanata 4 Tabladan Fazla)
V.20i4 Kuru Meşe �acından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren M2 605,79 TL
Kalınl ı�ı Temizi 7 cm.ye Kadar (7 cm.Dahil) Klasik
Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine
Konmasl(Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)
V.20i4/A Kestane veya Gürgen �cından Basit Çok Tablalı M2 546,29 TL
Kayıt ve Seren Kalınlı�ı Temizi 7 cm.ye Kadar(7 cm.
Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve
Yerine Konması (Tek Kanata 4 Tabladan Fazla)
V.20i5 i. Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve M2 3i2,67 TL
Seren Kalınlı�ı Temizi 7 cm. ye Kadar (7 cm. Dahil)
Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve
Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)
V.20i6 Kuru Meşe �cından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren M2 722,26 TL
Kalınl ı�ı Temizi 7 cm.den Fazla (iO cm. Kadar,iO cm.
Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve
Yerine Konması (Tek Kanata 4 Tabladan Fazla)
W
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.2016/A Kestane vey Gürgen �cından Basit Çok Tablalı Kayıt M2 662,76 TL
ve Seren Kalınlıgı Temizi 7 cm.den Fazla(10 cm. Kadar,
10 cm. Dahil} Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması
ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)
V.2017 1.Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren M2 381,88 TL
Kalınııgı Temizi 7 cm.den Fazla (10 cm. Kadar, 10 cm.
Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve
Yerine Konması (Tek Kanata 4 Tabladan Fazla)
V.2018 Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fiti l l i Büyük M2 3.031,96 TL
Dikdörtgen veya Kare Parçal ı Geçmeli Parçaların Dar
Kenar Genişligi 6 cm. ye Kadar(6 cm. Dahil} Kündekari
Tabla Yapılması ve Yerine Konması işçiligi
V.2020 Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fiti l l i Küçük Dik- M2 3.716,07 TL
dörtgen veya Kare Parçalı Geçmeli Parçaların Dar Kenar
Genişligi 6 cm.den Büyük(8 cm.ye Kadar, 8 cm. Dahil}
Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması işçiligi
V.2023 Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fiti lli ve Yıldız M2 7.495,53 TL
Geçmeli Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine
Konması işçiligi
V.2024 Sert Agaçtan Tablaları ve Fitilieri Mevcut, Tabla Dar M2 298,21 TL
Kenar Genişligi 6 cm.ye Kadar (6 cm. Dahil)
Dikdörtgen veya Kare Parçalarla Kündekari Tabla
Yapılması ve Yerine Konması işçiligi
V.2025 Sert �çtan Tablaları ve Fitilieri Mevcut, Tabla Dar M2 372,94 TL
Kenar Genişligi 6 cm.den Büyük (8 cm.y Kadar,
8 cm.Dahil) Dikdörgen veya Kare Parçalarla
Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması işçiligi
V.2026 Mevcut Ahşap Çıta Geçmeli Parçalarla Klasik Tabla M2 239,42 TL
Yapılması ve Yerine Konması işçiligi
V.2027 Sert Agaç Tablaları ve Fitilieri Mevcut Yıldız Geçmeli M2 894,28 TL
Parçalarla Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine
Konması işçiligi
V.2028 Sert �ç Üzerine 1 cm. Derinl ige Kadar Hendesi M2 1.487,50 TL
Tezyinat işlenmesi işçiligi
V.2029 Sert �ç Üzerine 1 cm. Derinl ige Kadar Nebati M2 1.785,00 TL
Tezyinat işlenmesi işçiligi
V.2030 Köşeli veya Yuvarlak Ahşaba Elle 10 cm. Genişlige MT 59,50 TL
Kadar Klasik Profiller Yapılması işçiligi
V.2030/A Köşeli veya Yuvarlak Ahşaba Dekopaj Barok veya M2 148,75 TL
Ampir Desen işlenmesi işçiliii
49
2110 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Poz No. imalat Ceşidi
Ölçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.2031 Ahşaptan Vitri n. Banko. Kitaplık. Kaide ve Bant M2 68,03 TL
Yapılması
V.2032 Ahşap Lambiri Yapılması M2 104,46 TL
V.2033 Ahşap Mimber Yapılması (A-Tipi) AD 6.128,18 TL
V.2034 Ahşap Mimber Yapılması (B-Tipi) AD 6.451,48 TL
V.2035 Tip Ahşap Kürsü Yapılması AD 1.296,21 TL
B - AHŞP PENCERELER
V.2040 Meşe Keresteden Tek Satıhl ı Klasik Kemerli ve M2 323,22 TL
Kemeriz Pencere Yapılması ve Yerine Konması
V.2040jA 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satı hl ı Klasik M2 285,59 TL
Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması
V.2041 Meşe Kerestesinden Her Ebata Pencere Sövesi MT 36,49 TL
Yapılması
V.2041jA Meşe Kerestesinden Kemerli vey Kemersiz iç Bükey M2 429,83 TL
veya Dış Bükey Satıhlı Pencere Yapılması ve Yerine
Konması
V.2041B 1. Kalit Çıralı Çam Keresteden Tek Satı hl ı Kemerli M2 386,08 TL
veya Kemersiz iç Bükey veya Dış Bükey Satıhl ı Ahşap
Pencere Yapılması ve Yerine Konması
C· AHŞAP PARMAKLIKLR
V.2045 Ser �çtan veya Emsali Keresteden Klasik Lokmalı M2 399,84 TL
Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması
D-AHŞP KORKULUKLR
V.2050 Sert �çtan Klasik, Düz veya Pahlı Korkuluk Yapılması M2 165,50 TL
ve Yerine Konması
V.2050jA 1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Düz veya Pahlı Korkuluk M2 104,32 TL
Yapılması ve Yerine Konması
V.2052 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Korkuluk Yapılması ve M2 48,70 TL
Yerine Konması
V.2053 Ser �çtan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve M2 258,80 TL
Yerine Konması
V.2053jA 1. Kalit Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkul uk M2 183,42 TL
Yapılması ve Yerine Konması
V.2054 Ser �çtan Klasik Barok vea Ampir Müzeyyen veya M2 375,45 TL
çatma Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması
V.2055 Minarede Sert �açtan Ahşap Şebekeli Şeref M2 641,31 TL
Korkuluiu Yapılması
åÊ
2111 Yı l ı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Paz No. imalat Ceşidi
Ölçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
ZZ• BEN v ALÇı PENCERELR
V.2060 Normal Çimento ile Beton Dışlık Pencere Yapılması ve
M2 233,18 TL
Yerine Konması
V.2061 Beaz Çimento ile Beton Dışlık Pencere Yapılması ve
M2 270,88 TL
Yerine Konması
V.2062 Normal Çimento ile Şebekeli Beton Dışlık Pencere
M2 278,42 TL
Yapılması ve Yerine Konması
V.2063 Beyz Çimento ile Şebekeli Beton Dışlık Pencere
M2 302,12 TL
Yapılması ve Yerine Konması
V.2064 Normal Çimento ile Şebekeli ve Camsız Beton Dışlık
M2 208,82 TL
Pencere Yapılması ve Yerine Konması
V.2065 Beyaz Çimento ile Şebekeli ve Camsız Beton Dışlık
M2 238,57 TL
Pencere Yapılması ve Yerine Konması
V.2066 Basit Alçı lçlik Pencere Yapılması ve Yerine Konması
M2 282,66 TL
V.2067 Basit Müzeyen Elvan Alçı içlik Pencre Yapılması ve
M2 426,68 TL
Yerine Konması
V.2068 Or Müzeyyn Alçı içlik Pencre Yapılması ve
M2 622,75 TL
Yerine Konması
V.2069 Müzeyyen Alçı içlik Pencere Yapılması ve Yerine
M2 803,90 TL
Konması
V.2070 Fevkalade Müzeyyen Alçı içlik Pencre Yapılması ve
M2 1.283,65 TL
Yerine Konması
V.2071 Mevcut Beton Alçı Dışlık Pencerelere Cam Takılması
M2 88,43 TL
V.2072 Tekrar Kullanılacak Alçı içlik Pencerenin itina ile
M2 38,28 TL
Sökülmesi
V.2073 Mevcut Beton Dışlık vey Alçı içlik Pencerelerin
M2 31,62 TL
Yerine Takılması
Z3• ClL v BOA IŞLERI
V.2105 Ahşap Üzerine Bot Vernikle Cila Yapılması
M2 8,96 TL
V.2105jA Ahşap Üzerine iki Kat Pinotek Sürülmesi
M2 5,71 TL
V.2105jB Ahşap Üzerine iki Kat Bezir Sürülmesi
M2 4,76 TL
V.2105jC Ahşap Üzerine Üç Kat Bezir Sürülmesi
M2 6,37 TL
V.2106 Çıta ile Hendesi Takimatlı Klasik Ahşap Tavan Üzerine
M2 83,35 TL
iki veya Çok Renkli Üç Kat Yajlı Boya Yapılması
V.2106jA Çıta ile Hendesi Takimatlı Klasik Ahşap Tavan Üzerine
M2 51,91 TL
iki veya Çok Renkli iki Kat Yaj1ı Boya Yapılması
V.2106jB Pasal ı ve Tek istikamete Çıtal ı Ahşap Tavanda iki
M2 64,50 TL
Renkli Üç Kat Yajlı Boya Yapılması
V.2107 Çıta ile Hendesi Takimatlı Klasik Ahşap Tavan Üzerine
M2 64,41 TL
iki Kat ve Tek Renk Yailı Boya Yapılması
åÎ
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nı ı ı " . . ı
Poz No.
i
malat Ceşidi
Ö
lçü
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.2108 Pasalı ve Tek istikamette çıtalı Ahşap Tavana
i
ki Kat M2 49,83 TL
ve Tek Renk Ya�lı Boya Yapılması
V.2109 Ahşabın Daldırma Yöntemi ile Emprenye Edilmesi Ma 155,80 TL
24¯ ÇiNI, ŞAP v DEMIRLI MOZIK IŞLERI
V.2110 Mevcut Klasik Çini'nin Toplanıp Tekrar Yerine Konması M2 137,57 TL
V.2116 Kubbe ve Tonozda 300 Doz Betonarme Betonu Ma 153,93 TL
Dökülmesi
V.2116/A Damda, Düz veya Kavisli Satıhta 250 Dozlu Grebeton M2 8,06 TL
ile Tesviye Betonu Dökülmesi
V.2119 Eski veya Yeni Yapılmış Şap
Ü
zerine Fırça ile Çimento M2 2,82 TL
Şerbeti Emdirilmesi
V.2122 Düz veya Kavisli Satıh lı Karışık Yerlerde 7 cm. M2 52,11 TL
Kalınlıkta Demirli Mozaik Kaplama Yapılması
V.2123 Düz Satıhta 7 cm. Kal ı nl ıka Demirli Mozaik Kaplama M2 39,46 TL
Yapılması
V.2124 Düz, Kubbe veya Tonoz Karışık Yerlerde Kabartma M2 67,81 TL
Fugaıı 7 cm. Kal ı nl ı kta Kurşun Taklidi Demirli Mozaik
Yapılması
Zõ¯ WFANUS IŞLERI IFanus Dahil)
V.2180 Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Saç veya Pik AD 31,28 TL
Döküm Kasnak
Ü
zerine Ø20 lik cam Fanus Konması
V.2181 Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Mevcut Saç AD 20,65 TL
veya Pik Döküm Kasnak
Ü
zerine Ø20'lik cam Fanus
Konması
V.2182 Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Pöhrek
Ü
zerine AD 21,72 TL
Ø20'lik Cam Fanus Konması
V.2183 Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Mevcut Pöhrek AD 18,13 TL
Ü
zerine Ø20'lık Cam Fanus Konması
V.2190 Cam Fanus Konması için Pik Döküm Kasnak AD 13,67 TL
Hazırlaması ve Yerine Konması
V.2191 Ø20'lik Mevcut Fanusun Pik Döküm Kasnak
Ü
zerine AD 5,65 TL
Konması
V.2192 Cam Fanus Konması için Ø 18'lik Beton Künk AD 8,34 TL
Hazırlanması ve Yeri ne Konması
ELEKTRIKL ILGILI IşLER
2ô¯ EKi EER AvizE iMALT
V.2200 ( U )Profil Demiri ve Siyah Boru ile KG 47,47 TL
Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yeri ne
Takılması (Tip Al
åÎ
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Pz No. imalat Ceşidi
Ö
lçü i
Taşımasız
Birimi Birim Fiyat
V.220L |U) veya Saç Profil Demiri ile Kandillik Avize KG 46,49 TL
Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması (Tip B)
V.2202 Lama Demiri ve Siyh Saç ile Kandillik Avize KG 54,98 TL
Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması (Tip C)
ZI¯ KNDILLIK VE AvE ZINCIRLERI
V.22L0 3 - 4 mm.'lik Demir Zinciri MT 6,68 TL
V.22LL 5 - 6 mm.'lik Demir Zinciri MT 9,18 TL
V.2212 8 - 10 mm.'lik Demir Zinciri MT 16,68 TL
V.2213 Sarı Rezervuar Zinciri (Kandillik için) (ince Tip) MT 6,06 TL
V.2214 1 mm.den 6 mm.ye Kadar Örgüı ü Bakır Zincir KG 82,68 TL
Z8¯ KDiLlK WÏÆUô
V.2220 0 20 cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil) AD 31,65 TL
V.222L Ø15 cm. lik Kandillik cam Fanus (Fanus Dahil) AD 27,27 TL
V.2222 Ø10 cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil) AD 24,15 TL
V.2223 Ø10 cm. ile Ü20 cm.lik Kandillik (Fanus Hariç) AD 16,65 TL
Z8ª MiNARE ŞEREF KDiLLiKLERi
V.2225 Minare Şerefe Kandillikleri AD 15,30 TL
*** ELEKRIK IŞLERINEAT ÖNEMLI NOT***
1- Onarım Müteahhidi veya Taşeronu işin devam veya bitiminde mahalli elektrik
işletmesiyle iıgili bütün formaliteleri ikmal ederek tesisata elekrik ballanması nı
sallayacakır. Bu hususta çı kabilecek herhangi birolumsuz durumda Müteahhit veya
Taşeron sorumlu olacaktır.
2- Cami ve diler onarımıarda iç ve dı ş aydınlatma tesisatı veya minare paratner
(yıldırımdan korunma) tesisatı yapılması gerekiıi nde onarımda iskele mevcut ise bu
iskeleden istifade edilecek ayrıca bir bedel ödenmeyecek, böylece bir iskele mevcut
iken Müteahhitvey Taşeron idareye habervererekgerekli talimata gö re ge re kı i
işlemleri yapacak, iskele yalnız elektrik tesisatı için yapılıra ayrıca bedeli
ödenecektir.

2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
SIRA ÌL TAL TAŞıN KAT
NO: MERKEI: OCAGl: ESABI: SAYı:
ADANA Kösedağı Taş Ocağı Normal 1,00
2 AFYON Seydiler Taş Ocağı Normal 1,00
AFYON Ayazin Köyü Taş Ocağl(Açık Pembe) Normal 1,00
3 AGRI Kamışlı Taş Ocağl(Beyaz) As Sert 1,50
AGRI Kamışlı Taş Ocağl(Mor) As Ser 1,50
4 AMASYA Musaköy Taş Ocağl(Sarı) Sert 2,00
5 ANKARA Gölbaşı Taş Ocağl(Gri Pembe) Az Ser 1,50
ANKARA Bağlum Taş Ocağl(Gri Pembe) Az Sert 1,50
ANKARA Beypazarı Taş Ocağı Az Sert 1,50
6 ANTALYA Elmalı Senahöyük Taş Ocağı Az Sert 1,50
7 BAlı KESiR Kızpınarı Taş Ocağı Az Ser 1,50
BAlı KESiR Ayval ı k Sarımsaklı Taş Ocağl(Açık Kırmızl)Normal 1,00
8 BiLECiKGÖlpazarı Taş Ocağı Normal 1,00
BILECIKGölpazarı Taş Ocağı Az Sert 1,50
9 BiTLis Güroymak Çıtak Köyü Taş Ocağl(Siyah) Az Sert 1,50
BiTLis Güroymak Aşağı Kolbaşı Köyü Taş Ocağı Normal 1,00
BiTLis Ahlat Taş Ocağl(Sarı-Kırmızl) Normal 1,00
BiTLis Ahlat Nalhan Kira Mevkii Taş Ocağı Normal 1,00
1 0 BURSA M. Kemalpaşa Büyük Köyü Taş Ocağı Az Sert 1,25
(Beyaz)
1 1 8ANKIRI IIgaz Gaziler Köyü Taş Ocağı Az Sert 1,50
ANKI RI Kurşunlu Parke Taş Ocağl(Siyah) Az Sert 1,50
8ANKIRI Kurşunlu Kızılca Köyü Taş Ocağı Az Sert 1,50
ANKI RI Kurşunlu Hoca Hasan Köyü Taş Ocağı Az Sert 1,50
1 2 ÇORUM Alacahöyük Taş Ocağı Az Sert 1,50
1 3 DENiZLi Kocabaş Taş Ocağl(Kirli Beyaz) Sert 2,00
1 4 DiYARBAKıR Diyarbakır Taş Ocağl(Bazalt-Siyah) Sert 2,25
1 5 EDiRNE Taşçı Müslim Taş Ocağı Orta Sert 1,75
EDiRNE Kavaklı Taş Ocağı Orta Sert 1,75
EDiRNE Keşan Taş Ocağı Az Sert 1,50
EDiRNE Enez Taş Ocağı Orta Ser 1,75
1 6 ELAZIG Körpe Taş Ocağı Az Sert 1,50
ELAZIG Elazığ Taş Ocağı Az Sert 1,50
1 7 ERZiNCAN Tercan Taş Ocağl(Beyaz) ASert 1,50
1 8 ERZURUM Hasankale Taş Ocağı Normal 1,00
ERZURUM Kanber Taş Ocağı ASert 1,50
å4
SIRA ÍL
NO: MERKEI:
ERZURUM
ERZURUM
1 9 GAZİANTEP
ı�ı��m
GAZIANTEP
20 GiRESUN
21 iSTANBUL
22 İZMİR
i��i�
23 KARAB
Ü
K
24
�����i
KAYSERI
KAYSERI
KAYSERI
25 K.MARAŞ
26 KARS
27 KASTAMONU
KASTAMONU
28
�:��tmi
29 KOCAELİ
KOCAELI
30 KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
31 K
Ü
TAHYA
32 MANisA
33 MALATYA
34 MERSİN
MERSIN
MERSIN
MERSIN
2111 Yı l ı EıU Eı ıı l l ı l m 11 '11 Ekı 1 1 ""1
TA1
OC Gl:
TAli N
E ABI:
Uzunahmet Köyü ve Sivas lı Taş Ocağl(Gri) Normal
Toprak Köyü Taş Ocağı Sert
Cegde Taş Ocağl(Beyaz)
Acemkayası Taş Ocağı
Toprak Taş OCa
A
,(Beyaz)
Kabaktepe Ta� cağl(Beyaz)
Merkez Kahve i Taş Oca
ı
l(Slyah)
Şehitkamil Göksuncuk Köyü Taş Ocağı
Bıçakçılar Köyü Taş Ocağl(Kırmızl)
Bakırköy Taş Ocağı ve Havalisi
Ber
&
ama Taş Ocağı
Aliaga Taş Ocağı
Selçuk Balevi Taş Ocağı
Eskipazar Taş Ocağl(Sarı-Beyaz)
Ffkere Taş Oca�I(Beyaz)
ıncesu Taş Ocagı
Dar Siyah Taş Ocağı
Tomara Karakaya Paşa Taş Ocağı
Turan Beldesi Taş Ocağı
Normal
ASert
ASert
Normal
Sert
ASert
ASer
Orta Ser
ASert
ASert
ASert
Sert
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Pazarcık Cengiz Topel Köyü Taş Ocağl(Siyah)Sert
Karadağ Mevkii Bazalt Taş Ocağı
Fsercit Taş Ocağı
Ibrikli Taş Ocağı
Pınarhisar Taş Ocaeı
Pınarhisar Taş Ocagı
Kandıra Taş Ocael(Açık Beyaz)
Kandıra Taş Ocagı
Gödene Ta� OC�I
X
Ukurağl1 öyü aş Ocağı
priz Taş Ocağı
ıılle Taş Oca
$
1
Ileri Taş Ocagı
Sert
Normal
ASert
Normal
ASert
ASert
ASert
Sert
ASert
ASert
ASert
Normal
çayca Köyü Taş Ocağl(Kırmızl-Sarı-Beyaz) Normal
Karakılıç Köyü Taş Ocağı
Darende Taş Ocağl(Beyaz)
Fındıkpınarı Akarca Köyü Ta

Ocağı
Fındıkpınarı Ya�ası Taş Oca
&
(Beyaz)
Tarsus Nacarlı öyü Taş Ocagı
Mut Hisar Köyü z�arettTe ve
Çölmekçi Mevkii( enkli rem)
W
ASert
Normal
Normal
Normal
ASert
ASert
KAT
SAYı:
1,00
2,00
1,00
1,50
1,50
1,00
2,00
1,25
1,50
1,75
1,50
1,50
1,50
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,25
1,00
1,50
1,00
1,50
1,25
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
SIRA
NO:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
227
228
351
805
806
807
807/A
807/B
808
81 0
8 1 1
81 2
81 9
820
1 007
1 008
1 009
iL
MERKEI:
MERSiNMut
NİGDE
N!8DE
NI DE
NEV�EHİR
NEV EHI R
TOKAT
SiVAS
SAMSUN
ORDU
UŞAK
�. URFA
. URFA
RizE
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
BAYBURT
BAYBURT
KARAMAN
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
TAŞ .
OCAGl:
Hisar Köyü Bağlıdere Mevkii(Beyaz)
Akta� Taş Oca�
�ayır i Taş Ocagı
or Salmanlı ve Havuzlu Köyü Taş Ocağı
�vanos Karayazı Ta3 Ocağı
Urgüp Aksalur Taş cağı
Turhal ve Artova Taş Ocağl (Traverten)
Başıbüyük Taş Ocağı
Uldik Taş Ocağl(Beyaz-Kırmızl)
Ünye Taş Ocağl(Beyaz-Sarı)
Altınbaş köyü Taş Ocağı
Akbaba Tar Ocağı
Mezarlık A tı Taş Ocağı
iyidere Taş Ocağl(Koyu Gri)
Selimiye Köyü Taş Oca�(Beyaz)
Mamasin Koyü Taş Ocagl (Gri-Beyaz)
Demirci Taş Ocağı
Bayburt Ta� Ocağl(Sarı)
Alışlı Köyü aş Ocağl(Beyaz-Krem)
Karaman Taş Ocağı
TAŞıN
EVSABI:
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
ASer
ASert
ASer
ASert
ASer
ASert
Normal
Normal
Orta Ser
Normal
Normal
Normal
Normal
ASert
Normal
KAT
SAYı:
1 ,00
1 ,00
1 ,00
1 ,00
1 ,00
1 ,25
1,50
1 ,50
1,50
1 ,50
1 ,50
1 ,00
1 ,00
1,75
1 ,00
1 ,00
1,00
1 ,00
1 ,50
1 ,00
YONU TAŞı iŞLENEBiLiRLiöiNE GÖRE VERiLECEK iŞLENEBiLiRLiLiK ZAMMı
YÜZDELERI ZÛIÛYILI i çiN
% 30 1 1 30 % 45 1 1 66 % 85
% 40 1 1 31 % 43 1 1 67 % 82
% 40 1 1 32 % 45 1 1 68 % 81
% 79 1 1 33 % 41 1 1 69 % 81
% 45 1 1 34 % 42 1 1 70 % 58
% 50 1 1 34/A % 47 1 1 71 % 67
% 50 1 1 35 % 78 1 1 72 % 65
% 50 1 1 36 % 80 1 1 73 % 43
% 50 1 1 37 % 80 1 1 74 % 95
% 50 1 1 38 % 80 1 1 75 % 97
% 80 1 1 39 % 87 1 1 76 % 82
% 80 1 1 40 % 72 1 1 77 % 86
% 52 1 1 41 % 70 1 1 78 % 88
% 35 1 1 42 % 50 1 1 79 % 57
% 20 1 1 43 % 83 1 1 80 % 91
% 25 1 1 43/A % 71 1 1 81 % 93
% 28 1 1 44 % 72 1 1 82 % 94
åÊ
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
1 01 0 %33 1 1 45 %76 1 1 B3 %74
1 1 01 % 35 1 1 46 % 7B 1 1 B4 % 95
1 1 02 % 37 1 1 47 % B4 llB4/A % 96
1 1 03 % 25 1 1 49 % 61 1 1 B5 % 90
1 1 04 % 30 1 1 5 1 % 70 llB5/A % 92
1 1 06 % 33 1 1 52 % 71 1 1 B6 % 7B
1 1 07 % 63 1 1 53 % 67 llB6/A % B4
1 1 0B % 35 1 1 54 % 79 1 1 B7 % B9
1 1 09 % B2 1 1 55 % 33 1 1 BB % B9
1 1 1 1 % B2 1 1 56 % 57 1 1 B9 % 96
1 1 1 2 % Bl 1 1 57 % 29 1 1 90 % 91
1 1 1 3 % Bl 1 1 5B % 64 1 1 91 % B2
1 1 1 4 % Bl 1 1 59 % 27 1 1 92 % 90
1 1 1 5 % 79 1 1 60 % B4 1 1 93 % B2
1 1 1 6 % 51 1 1 60/A % B5 1 1 94 % 97
1 1 1 7 % 62 1 1 6 1 % 79 1 1 94/A % 96
1 1 25 % B2 1 1 62 % 74 1 1 95 % 92
1 1 26 % 65 1 1 62/A % 63 1 1 95/A % 92
1 1 27 % 71 1 1 63 % 52 1 1 96 % B5
1 1 2B % 75 1 1 64 % BB 1 1 96/A % B2
1 1 29 % 52 1 1 65 % B5 1 1 97 % 91
1 1 9B % B5 1 269 % 77 1 342 % 69
1 202 % 93 1 270 % 37 1 344 % B2
1 202/A % 91 1 271 % 71 1 345 % 70
1 203 % 95 1 272 % 43 1 346 % 79
1 203/A % 93 1 273 % 43 1 347 % 71
1 203/B % BO 1 274 % 42 1 34B % 79
1 206 % 27 1 300 % 3B 1 349 % 61
1 225 % 61 1 301 % BO 1 375 % 91
1 226 % 67 1 302 % 34 1 376 % 90
1 227 % 33 1 303 % B2 1 377 % 40
1 22B % 42 1 304 % 31 1 37B % 40
1 229 % 95 1 305 % 7B 1 379 % 5B
1 230 % 94 1 306 % 2B 1 3BO % 92
1 231 % 95 1 307 % B5 1 3Bl % 59
1 232 % 54 1 30B % 34 1 3Bl/A % 46
1 233 % 61 1 30B/A % 29 1 3B2 % 97
1 234 % Bl 1 309 % B6 1 3B3 % 33
1 235 % 36 1 309/A % 64 1 3B4 % 90
1 250 % 3B 1 31 0 % 20 1 3B5 % B7
1 251 % 7B 1 31 4 % 3B 1 3B6 % 5B
1 252 % 37 1 31 5 % 50 1 3B7 % 69
1 253 % 79 1 330 % 35 1400 % 30
1 254 % 39 1 331 % 34 1401 % 65
1 255 % Bl 1 332 % 30 1402 % 92
1 256 % 40 1 333 % 63 1403 % 99
åÎ
2110 Yılı EıU Eıııllılm ' " 11 nııı" .. ı
1 257 % 77 1 333/A % 66 1 405 % 99
1 258 % 35 1 334 % 63 1 41 6 % 60
1 259 % 74 1 335 % 69 1 41 7 % 60
1 260 %36 1 336 % 42 1 41 8 % 60
1 261 % 76 1 338 % 73 1 41 9 % 60
1 262 % 37 1 338/A % 92 1 420 % 50
1 263 % 77 1 339 % 9 1 1 420/A % 50
1 264 % 38 1 339/A % 80 1 420/B % 60
1 265 % 79 1 340 % 72 1 420/C % 60
1 266 % 37 1 340/A % 73 1 421 % 60
1 267 % 79 1 341 % 71
1 268 % 37 1 341 /A % 70
ÖRNEK:
NOT: imalata giren taşların işlenebilirliklerine göre uygulama şekli.
A. imalata giren taşın işlenebilirlik derecesi 1 ,00 (bir}olursa % oranı uygulanmaz.
B. imalata giren taşın işlenebilirlik derecesi birden fazla olursa;
POZ NO: V.OB07
Taşın işlenebilirlik derecesi (1,25) olursa:
1 00,00 + ( 1 00,00 x 0,25 x 0,50 ) 1 1 2,50 TL
POZ NO: V.OB07
Taşın işlenebilirlik derecesi (1,50) olursa:
1 00,00 + ( 1 00,00 x 0,50 x 0,50 ) 1 25,00 TL
POZ NO: V.OB07
Taşın işlenebilirlik derecesi (1,75) olursa:
1 00,00 + ( 1 00,00 x 0,75 x O,50 ) 1 37,50 TL.
POZ NO: V.OB07
Taşın işlenebilirlik derecesi (2,OO) olursa:
1 00,00 + ( 1 00,00 x 1,00 x 0,50 ) 1 50,00 TL.
Bayındırlık ve Iskin Bakanlığından:
28 Mart 1 981 tarih ve 1 7293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı, Tesıs ve Onarım işleri
ihalelerine Katılma Yönetmenliğin uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin,
ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda
belirtildiği şekildeve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
01.01.201 0 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve iş bitirme Belgeleri için geçerli
katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
A} Tespit olunan bu katsayllar01 .0 1 .20 1 1 tarihine kadar uygulanacaktır.
Bl 01 .03. 1 981 - 28.02. 1 982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) ve geçerliliğini
muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 21.BB2,423 i |e
çarpılacaktır.

2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
CL 01 .03. 1 982 - 31 . 1 2. 1 982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) müteahhitlik
karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; T 8. 1 94.8Z9ile çarpılacaktır.
D) Kurul uşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi
için Ü1 .Û1 .ZÛTO tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar
uygulanacaktır.
Yıll8f
1953'ten önceki yıllar
.
1 954
.
1 955
.
1 956
.
1 957
.
1 958
.
1 959-1 966
1 967 .
1 968 .
1 969 .
1 970 .
1 971
1 972
.
1 973
.
1 974 .
1 975 .
1 976 .
1 977 .
1 978 .
1 979 .
1 980 .
1 981
1 982 .
1 983
.
1 984
.
1 985
.
1 986
.
1 987
.
1 988
.
1 989
.
1 990
.
1 991
1 992 .
1 993 .
1 994 .
1 995 .
1 996
.
1 997
.
1 998
.
ZÛ1 ÛYılıR08 UVR0l8R8C8KÄ8I88Vıl8f¦
1 . 553.826,846
1 .401 .560,71 7
1 . 241 .267,007
1 .01 6.927,073
889.623,331
81 3.758,400
691 .262,81 8
627. 1 39,473
575.677,992
548.387, 1 03
5 1 1 .795, 1 83
460.457,284
390.238,593
345.207,025
256.2 1 4,297
204.31 6,477
1 74.270,374
1 27.829,179
91 .409,284
67.679,884
31 . 61 4,572
21 .882,423
1 8. 1 94,829
1 5.8 1 6,344
1 2.653,581
8.722,853
6.31 7,767
4.869,565
3.237,361
1 .963,993
1 . 1 91,281
764,41 5
459,036
276,906
1 65,902
75,409
41 ,780
21 ,461
1 2,436

1999
.
2000
.
2001
.
2002
.
2003
.
2004
.
2005 · ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
201 0
·
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
8,027
4,854
3,965
2,395
1,841
1,586
1,421
1,340
1 , 196
1 , 1 23
1,026
1,000
SÜRE UZATIMLARı iLE HAVANı N ÇAlıŞMAYA ELVERişLi OLMADı
G
l GÜNLER
ARASINDA iLişKi:
Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin 27. maddesinin son fıkrasında aynen;
"Sözleşmesinde işin tamamlanması için sözleşme tarihinden başlayarak belli bir tarih ve
süre belirlenen ve başkaca kayıt bulunmayan işlerde, işin yapılması için tespit olunan döneme
rastlayan kış aylarının ve resmi tatil günlerinin etkisi de göz önünde tutulmuş sayılacağından
müteahhit, çal ışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz.
Ancak, süre uzatımlarında, çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek sürenin
belirlenmesi gerekir" denilmektedir.
iı ve ilçelere göre çalışı lamayacak günler, Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Yapı işleri Genel
Müdürlüğü'nün 07.07. 1 982 tarih ve 1 0 1 56-B Sayılı Genelgesi ekinde yer alan aşağıdaki liste
ile tespit olunmuştur.
iL ve iLÇELERE GÖRE ÇALIŞILAMAYAN GÜNLERiN LiSTESi
Sıra
No: iı ve ilçe Çalı§ılamaııan Günler Süre
1- ADANA -Merkez Yok Yok
-Karataş Yok Yok
OSMANiYE Yok Yok
-Yumurtalık Yok Yok
-Ceyhan Yok Yok
-Kadirli 1 Ocak 1 Mar 60 Gün
-Kozan 1 Ocak 1 Mar 60 Gün
-Karaisalı 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Pozantı 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Saimbeyli 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Bahçe 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Feke 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
2- ADIYAMAN ve iLÇELERi 1 Aralık 15 Nisan 1 35 Gün
3- AFYON ve iLÇELERi 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
4 AGRI ve iLÇELERi 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
5- AMASYA ve iLÇELERi 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
6- ANKARA ve iLÇELERi 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
W
Ul U Yılı Eı" Eıııllılm llti' nıııııııı
Sıra
No: ii ve lI"e Çalı§ı lamaıan Günler Süre
7-ANTALYA -Merkez Yok Yok
-Alanya Yok Yok
-Finike Yok Yok
-G.O.P. Yok Yok
-Kaş Yok Yok
-Kumluca Yok Yok
-Manavgat Yok Yok
-Serik Yok Yok
-Gündoğmuş 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Akseki 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Elmalı 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Korkuteli 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
8- ARTViN v
ı
iLÇELE

i 1 5 Kasım 1 Nisan 1 35 Gün
9- AYDI N v

ILÇE
.
LERI 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
10- B
(
LlK

SI R

e ILÇEL

Ri 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
1 1- B
!
LE
�!
K ve
!
LÇELER
!
1 5 Aralık 1 5 Mart 90 Gün
1 2- B!N

OL v

ILÇELE
.
RI 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
1 3- BITLIS ve ILÇELERI 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
1 4- BOLU ve iLÇ
.
ELERi 1 Aral ı k 1 Nisan 1 20 Gün
1 5- BURDUR v
!
ILÇELE
.
Ri 1 5 Aralık 1 5 Mar 90 Gün
1 6- BURSA ve I LÇELERI 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
1 7- ÇANAKKAL

ve iLÇE
.
LERi 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
1 8- ÇANKIRI ve
.
ILÇELE�1 1 Aral ı k 1 Nisan 1 20 Gün
1 9- ÇOR
!�
ve I LÇELERI 1 Aral ı k 1 Nisan 1 20 Gün
20- DENIZLI -Merkez 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Sarayköy 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Buldan 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
-Güney 1 5 Aralık 1 5 Mart 90 Gün
-Çivril 1 5 Aralık 1 5 Mart 90 Gün
-Çal 1 5 Aralık 1 5 Mar 90 Gün
-Çardak 1 5 Aralık 1 5 Mar 90 Gün
-Tavas 1 5 Aralık 1 5 Mart 90 Gün
-Acıpayam 1 5 Aralık 1 5 Mar 90 Gün
-Kale 1 5 Aralık 1 5 Mar 90 Gün
-Ça
'
eli 1 5 Aralık 1 5 Mart 90 Gün
21 - Di

ARBAKI

ve iLÇ�LERI 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
22- EDIRNE ve ILÇELERI 1 5 Aralık 1 5 Mar 90 Gün
23- EL

IG ve iLÇ

LERi 1 Aral ı k 1 Nisan 1 20 Gün
24- ERZINCAN ve I LÇELERi 1 Aral ı k 1 Nisan 1 20 Gün
25 ERZURUM -Merkez 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Aşkale 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Çat 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Tekran 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Hınıs 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Karayazı 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Horasan 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
åÎ
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Sıra
No: iı ve ilçe Çalı,ı lamalan Günler Süre
-Pasinler 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Tortum 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
-Narran 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
-Olur 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
-Oltu 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
-Şenkaya 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
-ispir 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
26- ESK!ŞEHiR ve i�ÇELERi
.
1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
27- G�IANTEP ve ILÇELERI 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
28- GIRESUN -Merkez 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
-Bulancak 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
-Dereli 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
-Espiye 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
-Eynesil 1 Ocak 1 5 Mar 75Gün
-Görele 1 Ocak 1 5 Mar 75 Gün
-Keşap 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
-Tirebolu 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
-Şebinkarahisar 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
-Alucra 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
29- GÜMÜ
_
Ş

AN

ve i LÇ�LERi 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
30- HAKKARI

e ILÇEL�RI 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
31 - HATAY ve ILyELERI • Yok Yok
32-
!
SPART. ve ILÇE
.
LERI 1 5 Aralık 1 5 Mart 90 Gün
33-
!
ÇEL ve ILÇEL�RI Yok Yok
34-
!
ST

NBU

ve ILÇ�LERi 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
35- ıZMIR ve ILÇELERI 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
36- KARS -Merkez 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Arpaçay 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
ARDAHAN 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Çııdır 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Digor 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Göle 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Hanak 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Sarıkamış 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Selim 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Susuz 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Posof 1 Kasım 1 5 Nisan 1 65 Gün
-Aral ı k 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
-Kağızman 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
-Tuzluca 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
IGDIR 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
37- KASTA�ON� ve iLÇ�LERi 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
38- KAYSERI ve
.
ILÇ
.
ELERI 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
39- KIRKL

ELI "e I LÇEL�Ri 1 Ocak 1 5 Mar 75 Gün
40- KIRŞEHıR ve ILÇELERI 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
ÊÎ
2111 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 Ekı 1 1 ""1
Sıra
No: Í|ve Ilçe
41- KOCAELi v

iLÇELEoRI
42- KQNYA ve ILÇELERI
43- KUTAHYA ve !LÇELER!
44- MALATYA ve ILÇELERI
45- MALATYA -Merkez
-Akçadağ
-Yeşilyurt
-Darende
-Doğanşehir
-Arapkir
-Hekimhan
-Arguvan
;
Pötürge
45- MANiSA ve iLÇELERI
46- KAHR�MAN!ARAŞ ye iLÇELERi
47- MARDIN ve ILÇELERI
48- MUGLA ve iLÇELERi
49- MUŞ ve !LÇELoERi
50- NEVŞEHI R ve ILÇELERI
51 - NiGDE ve iLÇELERi
52- 0RDU -Merkez
-Fatsa
-Ünye
-Ulubey
-Perşembe
-Akkuş
-Korgan
-Aybastı
-Kumru
-Gölköy
-Mesudiye
53- RiZE ve i LÇE�ERi
54- SAKARYA ve
.
ıLÇELE�i
55- SAMSUN ve ILÇELERI
56- SiiRT -Merkez
BATMAN
-Baykan
-Kozluk
-Şiran
-Beşiri
-Kurtalan
-Sason
-Perari
-Eruh
ŞIRNAK
57- SiNOP -Merkez
-Ayancık
Çalı,ılamalıan Günler
1 Ocak 1 5 Mar
1 5 Aralık 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 5 Kasım 1 5 Nisan
1 Ocak 1 Mart
1 5 Aralık 1 Nisan
1 Ocak 1 Mart
Yok
1 5 Kasım 1 5 Nisan
1 5 Aralık 1 Nisan
1 5 Aralık 1 Nisan
1 Ocak 1 5 Mar
1 Ocak 1 5 Mart
1 Ocak 1 5 Mar
1 Ocak 1 5 Mar
1 Ocak 1 5 Mart
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Ocak 1 5 Mart
1 Ocak 1 5 Mart
1 Ocak 1 5 Mar
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 Aral ı k 1 Nisan
1 5 Kasım 1 5 Nisan
1 5 Kasım 1 5 Nisan
1 5 Kasım 1 5 Nisan
1 5 Kasım 1 5 Nisan
1 Ocak 1 5 Mart
1 Ocak 1 5 Mar
W
Süre
75 Gün
1 05 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 50 Gün
60 Gün
1 05 Gün
60 Gün
Yok
1 50 Gün
1 05 Gün
1 05 Gün
75 Gün
75 Gün
75 Gün
75 Gün
75 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
75 Gün
75 Gün
75 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 20 Gün
1 50 Gün
1 50 Gün
1 50 Gün
1 50 Gün
75 Gün
75 Gün
2110 Yılı EıU Eıııllılm 11 '11 nııı" .. ı
Sıra
No: Iı ve Ilçe Çalı!ılamaltan Günler Süre
-Gere 1 Ocak 1 5 Mar 75 Gün
-Erfelek 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
-Durağan 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
-Boyabat 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
-Türkeli 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
58- SiVAS ve iLÇELERi 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
59- TEKi RDAG,ve iLÇE�ERi 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
60- TOKAT ve ILÇ
.
ELERI 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
61 - TRABZO� ve
.
ILÇELE�i 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
62- TUNCELI ve ILtELERI 1 5 Kasım 1 5 Nisan 1 50 Gün
63- ŞANLIURfA ve I LÇELERi 1 Ocak 1 Mart 60 Gün
64- UŞAK vı i LÇELE�I 1 Aralık 1 Nisan 90 Gün
65- VAN ve i LÇ�LERI 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
66- YOZGAT ve ILÇELERi 1 Aralık 1 Nisan 1 20 Gün
67- ZONGULDAK -Merkez 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
BARTI N 1 Ocak 1 5 Mar 75 Gün
-Ereğli 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
-Kurueaşile 1 Ocak 1 5 Mar 75 Gün
-Çaycuma 1 Ocak 1 5 Mar 75 Gün
-Devrek 1 Ocak 1 5 Mart 75 Gün
KARABÜK 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
-Safranbolu 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
-Ulus 1 5 Aralık 1 Nisan 1 05 Gün
-Efiani 1 Aralık 1 5 Nisan 1 35 Gün
Çalışılamayan günlerin tespiti zorunluluğu hava koşulları nedeniyle sulu ve harçlı imalatın
yapılmaması ihtiyacından doğmuştur.
Süre uzatımlarında, süre uzatımı verilmesini gerektiren gecikmelerin o inşaat bölgesi için
belirlenmiş bulunan çalışılır günlerde meydana gelip gelmediğinin tespiti ile verilecek sürede
yapılacak işlerin harçlı ve sulu imalatlar olup olmadığının tespiti göz önünde bulundurulmalıdır.
Prensip olarak, çalışır günlerde meydana gelen gecikmelerin yine çalışır günlere rastlayacak
şekilde (çalışı lmayan günlerin atlanmak suretiyle) süre uzatımı olarak verilmesi gerekir. Ancak,
çalışılmayan ayları da kapsayan gecikmeler nedeniyle verilecek süre uzatımlarında
çalışılmayan ayların atlanmaması gerekmektedir. Harçlı ve sulu imalat dışındaki işlerin
çalışılmayan günlerde yapılması her zaman mmmkündür. Harçlı ve sulu imalatıann anılan
günlerde yapılması teknik şartların (katkı maddesi kullanılması gibi) yerine getirilmesi koşulu
ile idarenin iznine bağlıdır.
Bu kitap, Bayındırlık ve iskan Bakanlığı 'nın 1 3.03.1 984 gün ve B-06/B-05/B-04 sayı l ı
yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
T. C. BAŞBAKANL ı K
VAKı F LAR GE NE L MÜ DÜ R L ÜGÜ
Sa na t Eserl e r ı ve Yapı
'
şl eri Da i r e Başk anl ı ğı
Mi l l i Mü dafaa Caddesi , No. 20, Kat . 1 0- 1 1 , Kı zı l ay 0 6 1 00 Anka ra
Te l 3 1 2 4 1 5 5 3 0 1 Fax 3 1 2 4 1 8 0 9 2 5
www vgm. gov t r

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->