P. 1
Ders Notu RISK YONETIMI VE DEGERLENDIRMESI Burak Birgören-YAMAÇ

Ders Notu RISK YONETIMI VE DEGERLENDIRMESI Burak Birgören-YAMAÇ

|Views: 2,045|Likes:
Yayınlayan: bbirgoren

More info:

Published by: bbirgoren on Mar 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Burak Birgören Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 71451, Kampüs, Kırıkkale 1. RİSK YÖNETİMİ VE GENEL YÖNETİM İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine Genel Bakış Yönetim sistemlerinin doğuşu ve yaygınlaşması önce kalite yönetiminde duyulan ihtiyaçla başlamıştır. Ürün kalitesinin sadece kaliteyle ilgili mühendis ve çalışanların sorumluluğuna bırakılamayacağı uzun tecrübelerle anlaşıldıktan sonra kaliteyi bir şirkette tüm çalışanların sorumluluğuna veren kalite yönetim sistemleri geliştirilmeye başlamıştır. Bunların en yaygın olarak kullanılanları da ISO 9000 serisi yönetim sistemleridir. Kalite yönetim sistemlerini, çevre yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri gibi bir şirketteki faaliyetlerin değişik boyutlarıyla ilgili diğer yönetim sistemlerinin gelişimi ve yaygınlaşması takip etmiştir. Bu sistemlerin birçok ortak özelliği vardır. Bunların içinde özellikle öne çıkan ortak yönler şöyle sıralanabilir: üst yönetimin doğrudan sorumluluk almasının gerekliliği; şirket bölümlerinin hepsinin konunun kendileriyle ilgili kısımlarını birbirleriyle koordinasyon içinde üstlenmeleri; konuyla ilgili görevler, sorumluluklar ve buna benzer konuların ayrıntılı dokümantasyonunun yapılması; şirketin sürekli kendini geliştirmesini ve yanlış gidecek olayları düzeltici önlemleri almasını sağlayacak planlama ve yürütme mekanizmalarının oluşturulması; iç ve dış denetimlerle performans kontrolü. Günümüzde bir şirkette birden çok yönetim sisteminin birbirleriyle uyum içinde çalışmasını sağlayan entegre yönetim sistemleri de yaygınlık kazanmaktadır. Kalite konusunda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinde de yönetim sistemlerinin bir zorunluluk olarak ortaya çıkışına yol açan benzer nedenler vardır. Özellikle batı dünyasında 1990lı yıllardaki tecrübe, şirket yönetimlerinin iş sağlığı ve güvenliği konularını öncelikli konular olarak ele almadıkları ve sadece iş güvenliği uzmanlarına ve iş yeri hekimlerine bıraktıkları yönündedir. Bu uzmanlar ve hekimler her ne kadar kanun ve yönetmeliklere uygun önlemleri alma ve uygulatma yönünde çaba sarf etseler de üst yönetimin doğrudan desteği olmadan şirketteki üretimle ve diğer faaliyetlerle ilgili bölümlere konunun önemini anlatamamışlardır. Konu sürekli ikinci planda kalmaya mahkum olmuş, şirket için gerçekten önemli olmayan, ancak ceza almamak için asgari önlemlerin alınmasıyla baştan savılmaya çalışılan bir konu olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla mevzuatta yer alan zorlamalarla iş kazaları ve meslek hastalıkları belli bir dereceye kadar azaltılabilmiş, ancak belli bir noktadan sonra ilerleme kaydetmek mümkün olmamıştır. Bu noktada kamu otoritesinin zorlamasına ilave olarak şirket yönetiminin doğrudan sorumluluk almasını, çalışanlara konunun önemini anlatmasını, uygulamaları bizzat denetlemesini sağlayan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sistemlerinin kullanılmaya başlanması yeni bir çözüm ortaya koymuştur. Böylece iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileşmenin sağlanması mümkün olmuştur. Batı dünyasının 1990lı yıllarda tecrübe ettiği bu olaylar, Türkiye için henüz yenidir, bu yönetim sistemlerine sahip şirket sayısı son derece azdır. İş kazaları ve meslek

hastalıkları istatistiklerine bakıldığında Avrupa ülkeleri arasında en kötü durumda bulunan Türkiye, 2010 sonrasında etkin yasal denetimlere ek olarak yönetim sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle bu kaza ve hastalıklar sayılarında hızla düşüşler sağlayabilir. Batılı şirketler uzun yılların tecrübesiyle, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen tehlike ve risklerin, çalışma hayatını, üretkenliği ve bunlara bağlı olarak işletmelerin kârlılıklarını olumsuz yönde etkilediğini öğrenmişlerdir. Tehlike ve riskleri ortadan kaldırmak için şirket çapında sistematik önlemler almak ilk planda masraflı görünse de uzun vadede verimliliği ve karlılığı çok olumlu yönde etkilemekte, masrafı kısa sürede telafi etmektedir. Ayrıntılı bir tarif yapmak gerekirse, bu tehlike ve risklere karşı önlem almak için öncelikle mevcut durumun analizi yapılarak risklerin tespit edildiği, bu riskleri yok etmek için yasal yönetmelik, mevzuat ve kanunlara entegre edilmiş programların oluşturulduğu ve uygulandığı, bütün çalışmaların sistematik bir yaklaşımla dokümante edildiği ve ilgilenenlere bildirildiği, bu çalışmaların izlenip denetlendiği yönetim sistemlerine İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemleri denmektedir. İSG yönetim sistemi oluşturmak için dünyada uygulanan başlıca standartlar şunlardır: QS 9000, BS 8800(Guide To Occupational Health and Safety Management Systems), ILO (International Labor Organisation) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Rehberi: 2001, ISA 2000, NPR 5001, OSHA AS/NSZ 4360, OSHA AS/NSZ 4804, OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001, OHSAS 18002 Uygulama Rehberi (OHSAS 18001’e destek amaçlı). Bunların içinde en yaygın olarak kullanılan OHSAS 18001 standardı, Türk Standartlar Enstitüsü tarafından TS 18001 “İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Şartlar” olarak yayınlanmıştır. Standart en son Nisan 2008’de güncellenmiştir. Bu yönetim sistemleri birbirleriyle büyük paralellik arz ettiği için güncel TS 18001 standardı, OHSAS olarak da dünyada yaygın olduğu için bu bölümde ve takip eden bölümlerde örnek olarak ele alınacaktır. TS 18001 İSG Yönetim Sisteminin temel elemanları Şekil 1’de verilmiştir. Bu elemanlar şu şekilde özetlenebilir. • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası: Tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini ve performansını geliştirme karar ve iradesi içermelidir. • Planlama: Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü süreçlerini içerir. • Uygulama ve İşletme: Çalışanların eğitimi, bilinçlendirilmesi, görüşlerinin alınması ve gerekli dokümantasyon sisteminin kurulması aşamaları içerir. • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Performans ölçümü, kayıtlar ve kayıtların yönetimi adımlarını içermektedir. • Yönetimin Gözden Geçirmesi: Üst yönetim kendi belirlediği aralıklarla sistemin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini gözden geçirmesi sürecini ifade eder.

TS 18001 standardının güncellenmiş son halinde iki unsurun vurgulandığı görülmektedir. Sürekli iyileştirmenin esasını Deming Çevrimi olarak da bilinen PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et. Sürekli iyileştirme. mevcut durumla yetinmemeyi.Önlem Al) çevrimi oluşturur. bu işlemleri düzenli ve . PUKÖ Çevrimi İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde PUKÖ çevrimi. Bunlar Sürekli İyileştirme kavramı ve Risk Yönetimidir. iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden problemleri saptayarak bunları iyileştirmek için planlar yapmayı. bu planları uygulamaya koyarak elden edilen sonuçlardan dersler çıkarmayı.Şekil 1: TS 18001 İSG Yönetim Sisteminin Temel Elemanları Yönetim sistemleri değişen piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilmek için zamanla geliştirilmektedir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminde de vurgulanan temel bir unsurdur. bu çevrim Şekil 2’de verilmiştir: Şekil 2.

Şekil 2’de süreçler bazında kısaca ifade edilen PUKÖ çevrimini bir şirketteki tüm İSG faaliyetlerini kapsayacak şekilde aşama aşama şöyle ele alabiliriz (Özkılıç. risk değerlendirmesi ve risk kontrolünü içeren ‘Risk Yönetimi’dir. . ne zaman ) Mevcut durumun analizi Hedeflerin belirlenmesi Kayıtların analizi Tehlikelerin belirlenmesi Risk değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı ) İç talimatların hazırlaması Risklerin değerlendirilmesi Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilmesi Kontrol önlemlerinin seçimi ve uygulaması Her bölümdeki İlgili kişilerin bilgilendirilmesi. Risk Yönetimi: 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak yürürlüğe giren yönetmeliklerin birçoğunda iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi yasal zorunluluktur. eğitimi ve katılımının sağlanması Faaliyet planının izlenmesi ve gerçekleştirilmesi Uygulama sonuçlarının yakından takip edilmesi Uygula • • • • • • Kontrol Et • Hedef veya hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü • İç talimatların ve yönergelerin gözden geçirilmesi • Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme • İlgili kişileri bilgilendirme Önlem Al • Kalıcı bir denetleme sistemi kurulması • Etkili önlemlerin standartlaştırılması • Gerekli eğitim ve yönlendirmelerin sağlanması Sürekli İyileştirme kavramına ilave olarak TS 18001’de vurgulanan ikinci unsur. 2005): Planla • • • • • • • • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi ( neyi başarmak istiyoruz. işletmelerin uygulama zorunluluğu bulunan risk değerlendirme ve kontrol yöntemlerini içermektedir. Bu konu ileriki bölümlerde ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. nerede. Bu açıdan bakıldığında Risk Yönetimi. Ayrıca daha önce belirtildiği gibi TS 18001 (ya da OHSAS 18001) İSG Yönetim Sisteminde de risk değerlendirmesi yapılması şartı bulunmaktadır. TS 18001 standartları uygulansın ya da uygulanmasın.sürekli olarak yapmayı hedefler.

örneğin iş emniyeti. fırsatlarının ve tehditlerinin tanınması ve kurumla çevresi arasındaki ilişkinin tanımlanması ile oluşturulur. Bu yüzden. Risklerin tanınması adımı. değerlendirmesi ve kontrolü takip eden bölümlerde ele alınacaktır. makul uygulanabilir bir “Kontrol Hiyerarşisi” takip edilerek riskler en düşük seviyeye getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki çalışanların İSG riskleri. bunlardan en uygun olanı seçilir. Risk Yönetiminin parçaları olan risk analizi. bakımından izleyerek. Risk Yönetim Sistemi adımları kısaca şunları içerir: Çerçevenin tesis adımı. Bu adımda şu sorulara cevap ararız: Tehlikeler nelerdir. risk ile alakadar olmak için seçeneklerin dizisini tanımlamayı.İş Sağlığı ve Güvenliğinin yönetimi için. Riskin yönetimindeki ilk adım. değerler. Bu yaklaşımda ele alınan Risk Yönetim Sistemi kavramsal olarak Şekil 3’te verilmiştir. Muamele gerektiren riskler. Uygulama nizamnamelerinde veya standartlar içinde bulunan kriterler kullanılır ve eylem gerektirip gerektirmediği hakkında karar verilir. Bu bilgiler stratejik. Risk analizi yapmak için birçok yöntem mevcuttur. Riskin birçok kaynağı ve etkilediği alanlar vardır. çalışma yeri içinde İSG Yönetim Sisteminin alt yapısını oluşturur. bir risk yönetimi yaklaşımının kabulü ve bunun yönetimce taahhüdü gerekir. Riskleri kurumu çevreleyen kültür. organizasyonun bütünü ile ilgili bilgilerin toplanması ve kararların verilmesidir. İletişim ve danışma politikalarını tanımlar. Yetki ve sorumluluklar tanımlanmalı ve kaynaklar tahsis edilmelidir. İSG risklerinin tanınması. bu amaçla Özkılıç (2005) tarafından önerilen yaklaşım temel alınacaktır. risk yönetimi üzerindeki kararlar. kalite. Bu bölümde ise risk yönetimiyle ilgili bütünsel bir çerçeve sunulacaktır. diğer alanlar içindeki fayda ve maliyetleri hesaba katmayı gerektirir. kurumun risk yönetimini neden kabul ettiğini stratejik bir bakış açısından tanımlar. Bir dizi sonuç göz önüne alınabilir. ne tür kaza ve hastalıklara (risk) yol açabilirler. . dolayısıyla. Bu adımda ayrıca İSG Risk Yönetim programı planlanır. en iyi eyleme kadar vermeyi. hangi sıklıkla bunlarla karşılaşırız? Risklerin analizi ve değerlendirmesi adımlarında. bir risk seviyesi tahmini üretmek için olasılık ve sonuç tahmini yapılır. bir plan hazırlamayı ve bunun nasıl izleneceğini tanımlamayı içerir. Kurumsal risk yönetim felsefesinin geliştirilmesi ve organizasyon içinde her seviyede risk bilinci için üst yönetimin desteği zorunludur. üretim. kurumsal ve risk yönetimi meseleleri olarak ele alınır. kayıp veya zarara neden olacak potansiyele sahip her şeyin tanınmasını gerektirir. iş ihtiyaçları vs. tehlikelerinin. İSG çerçevesi içerisinde. Risklerin ele alınması (muamelesi) adımı. olasılık ve sonuç bakımından riskler analiz edilir. muamele önceliğinin tanınması için sıralanır. çevre arasında var olan yakın ilişkiler bir firmanın ününe ve finansal durumuna etki eder. Çerçevenin tesisi. kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin. Analizlerin ardından risk seviye kabul edilebilirliğinin önceden tesis edilmiş kriterleri ile kıyaslaması yapılır. organizasyonun yönetmesi gereken birçok çeşit riskten biri olacaktır.

örneğin malzeme. düzenli gözden geçirmelere tabi tutulmalıdır. zaman içerisinde ilave bilgilerin gün ışığına çıkması ile risk yönetim döngüsü düzenli olarak tekrarlamaya ihtiyaç duyar. iş yeri veya süreçlerde değişiklik olduğu durumlarda. sürekli iyileştirme anlayışı ile ele alındığına dikkat edilmelidir. riskin seviyesini etkileyecek muhtemel faktörlerde veya çerçevelerde. Şekil 2 ve 3’ün incelenmesiyle hemen anlaşılacaktır. sürekli değişen . Denetimler ve iş emniyeti kontrollerinde olduğu gibi faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve izlenmesi sıklığı ve çeşidi ile ilgili belli kanuni gereksinimler varsa buna göre uygulama yapılır. Pek az İSG riski değişim göstermez.Şekil 3: Risk Yönetimi İzleme ve Gözden Geçirme adımında ise risk yönetimi süreci. Risk Yönetim Sistemi. Risk Yönetim sistemi ile PUKÖ çevrimi arasındaki yakın ilişki. Yukarıda bir sistem yaklaşımıyla değerlendirilen risk yönetiminin.

Bir olay her zaman kaza ile sonuçlanmaz. • Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan süreç. analiz ve değerlendirmeye tabi tutulmalı. Bu yaklaşımın bir hedefi riskleri kontrol altında tutmak. Yani bilinmeyen ya da az bilinen riskler tanımlanmalı. • Kaza: Yaralanmaya. tehlike ve risk kavramları ile bunlarla ilişkili tanımlar verildikten sonra açıklamaları yapılacaktır. . bir diğer hedefi de riskleri azaltmaktır. Bunu biraz daha açalım. TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike ve risk kavramlarının kullanıldıkları alanlara göre değişen birçok farklı tanımlamaları vardır. Dolayısıyla matematiksel bir ifadeyle Olaylar = Kaza + Ramak kala Olaylar’ dır. sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylar. Burada TS 18001 İSG Yönetim Sisteminde verilen tanımlar esas alınacak. Diğer bir deyişle. tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. bunlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Kontrol altında olmayan riskler öncelikle kontrol altına alınmalıdır. analiz ve değerlendirmeler ortaya konmaktadır. Sürekli izlemeyle de değişen risklere göre yeni tanımlama. korkulan şeyler daha başa gelmeden bunların olmaması için sistemsel çözümler üretilmelidir. Yani risklerin gerçekleşerek bir kazanın olması beklenmeden. her yıl riskleri daha da azaltacak proaktif yaklaşımlar sergilenmelidir. • Tehlike: İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak.(artan. başa gelen kazanın ardından tekrar olmaması için çözüm aramak reaktif bir yaklaşım. azalan veya çeşitlenen) riskleri düzenli şekilde tanımlamakta/yeniden tanımlamakta. Bu tanımların ardından öncelikle Olay tanımındaki “veya sebep olacak potansiyele sahip olan” ifadesine dikkat edelim. Ancak “kabul edilir” belli bir düzeyle asla yetinilmemeli her ay. • Olay: Yaralanmaya veya (veya ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olay. analiz ve değerlendirmeden geçirerek alınacak önlemlere. İSG açısından da zaman içinde gelişen ve değişen tanımlamalardan bahsedilebilir. Böylece riskler kabul edilir bir düzeye çekilmiş olacaktır. sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olay. TS 18001 İSG yönetim sisteminde özellikle vurgulanmaktadır. durum veya işlem. gerçekleştirilecek eylemlere karar vermekte ve bunların uygulaması sonunda elden edilen sonuçları gözden geçirmektedir. Proaktif yaklaşım. • Kabul edilebilir risk: Kuruluşun. 2. daha hiç olmadan risk azaltmak hatta ortadan tamamen kaldırmak için çözüm aramak proaktif bir yaklaşımdır. Bu durumu ifade etmek için literatürde şu ilave tanım yapılmaktadır: • Ramak kala (Kıl Payı) olaylar: Yaralanmaya. yani insan canına bir zarar gelmez. yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre. • Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.

Tehlike (eski tanım): İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması. Önceki bölümde bahsedilen proaktif yaklaşıma en güzel örnek. Ancak maddi zarar insan sağlığıyla doğrudan ilgili olmadığından tanımlardan çıkarılmıştır. Bu değişiklikten önce. Bunun bir nedeni İSG yönetiminde ve risk yönetiminde birçok tehlike kaynağının hem insan sağlığına hem maddi kayba yol açacak potansiyelde olması ve risk yönetilirken bunların her ikisinin ortak ele alınmasının pratik fayda sağlamasıdır. Örneğin bir atelyenin asma katında çalışan işçi. 1996) İkinci bir konu TS 18001 (OHSAS) standardında 2007 yılında yapılan değişikliktir. yere koyduğu çekiç. Bird’ün meşhur kaza piramidi. yukarıdaki kaza tanımına göre her 11 kazaya karşılık bir işyerinde ortalama 600 ramak kala olay yaşandığını göstermektedir (Şekil 4). Örneğin asma kata süpürgelik yapılması kalıcı bir önlem olabilir. malın veya malzemenin hasar görmesi. Bird’ün Kaza Piramidi (Bird.Ramak kala olayların kaydedilmesi ve değerlendirilmesine İSG yönetim sistemlerinde özel önem verilmektedir. İşçi durumu üstlerine rapor ettiğinde bu tehlikenin farkına kurumsal olarak varılmış olacak ve alınabilecek önlemler değerlendirilebilecektir. ileride ortaya çıkabilecek kazaların oluşma nedenleri ve mekanizmalarıyla ilgili sağlıklı bilgiler verecektir. kazaların meydana gelmeden önlenmesi için sunduğu fırsatın ne derece büyük olduğunu ifade eder. ramal kala olayların değerlendirilerek gerekli önlemlerin kazalar meydana gelmeden engellenmesidir. Kaza (eski tanım): Ölüm. maddi zarar ve diğer kayıplarla sonuçlanabilen istenmedik olaylar. biçiminde tanımlanmıştı. işyeri ortamının zarar görmesi. Bu ayrıma burada dikkat çekildikten sonra ileriki tartışmalarda tekrar değinilmeyecektir. . Öte yandan başka birçok kaynakta tehlike ve kaza tanımları içinde malın zarar görmesi de zikredilmektedir. korkuluğun altından yere düştüğünde büyük olasılıkla bu olay kimseye zarar vermeyecektir. dolayısıyla risk tanımı da maddi zararı da kapsayacak şekilde genişlemektedir. meslek hastalığı. Bir kaza oluşmasa da ramak kala olaylar. Bu da ramak kala olayların. Şekil 4.

Çünkü bütün risklerin üzerine gitmek. Riskin farklı tanımları olduğundan bahsetmiştik. yani önlem almaması şeklinde değerlendirilebilmektedir. böylece önemli risklere öncelik verilecek ve maliyet azaltılacaktır. Örneğin. açık bir çekmece vs. Risk algılamasına ışık tutması açısından kısaca birkaç farklı tanıma değinelim: . bir kurumun risk değerlendirmesinin ardından düzeyi yüksek riskler için gerekli önlemleri alıp. örneğin kaza deride küçük bir çizikle sonuçlanabilir. Risk daha meydana gelmemiş potansiyel bir zararı ifade eder. Tehlikeyi gözünüzde canlandırmak için bunun bir kaynak. Risk kavramıyla ilgili önemli bir boyut risk algılamasıdır. belli bir süre zarfında (örneğin bir hafta boyunca) veya bir işlem sürecinde (örneğin tezgahta bir parçanın işlenmesi) bir kazanın meydana gelme sıklığıdır. Bu olasılıklar genellikle geçmiş verilerden derlenerek hesaplanır. dolayısıyla belli bir düzeyin altındaki riskler kabullenilecek. işlem ya da durum olduğunu düşünün. tehlike zarar verebilecek herhangi bir şeydir. Risk kavramını daha ayrıntılı ele aldıktan sonra kabul edilebilir risk kavramına değinmek faydalı olacaktır.Şimdi tehlike ve risk kavramlarını biraz daha açarak örneklendirelim.05 ya da % 5’tir” denir. Tehlikeler birbirlerinden bağımsız da düşünülmemelidir. “bir hafta boyunca belli bir iş kazasının meydana gelme olasılığı 0. kaynak yapanın yangına maruz kalması ya da kaynak gazlarından zehirlemesi ise bu tehlikeden kaynaklanan birer risktir. Tehlike. her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Tehlikeler aynı tehlike kaynağından ortaya çıkabilir. Olasılık. ancak örnek vermemiştik. dolayısıyla zararın olasılığı ve zararın derecesi risk olgusunun iki önemli bileşenini oluşturur. Bunlar kabul edilebilir risk tanımıyla uyumlu görünse de küçük bir risk gerçekleşerek kaza meydana geldiğinde bu riskin kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmiş olması hiçbir şekilde işvereni hukuki açıdan sorumluluktan kurtarmayacaktır. Çünkü kazanın ciddiyeti büyük olmayabilir. örneğin kimyasallar. İşveren. Tehlike kaynakları tabiriyle genellikle çalışanlar. Her bir riski de birden çok yöntemle kontrol edebiliriz. belli bir düzeyin altındaki riskleri kabullenmesi. yanlış anlaşılabilmekte. risk ise tehlikeler sonucu oluşabilecek zarardır. Bu kavram. Örneğin bir tank içinde kaynak yapılması tehlikedir. Dolayısıyla bir tehlike kaynağından birden çok tehlike. Bir kazanın olasılığının yüksek olması tek başına riskin büyüklüğüne işaret etmez. Risk ise tehlikelerin neden olabileceği meslek hastalıkları ile iş kazaları sonucu meydana gelen yaralanma gibi sağlık sorunlarıdır. Benzer şekilde ağır yüklerin elle taşınması tehlikedir. Bunlar ileriki bölümlerde ele alınacaktır. makineler veya malzemeler ifade edilmektedir. Dolayısıyla riski tanımlamak için olasılık ve kaybın büyüklüğünü birlikte hesaba katan değişik yöntemler ve matematiksel formüller geliştirilmiştir. Örneğin kazanın sonucu ölümse olasılık ne kadar küçük de olsa risk küçümsenemez. bu işlemi gerçekleştiren kişinin kas-iskelet sistemi hastalıklarına yakalanması bir risktir. kabul edilebilir riskler belirlemekle hukuki ve cezai sorumluluğu peşinen kabul etmektedir. merdiven üzerinde çalışma. Bir arıza veya aksaklık tehlikeye neden olabilir ama her arıza veya aksaklık tehlikeye yol açmaz. Risk tanımında ise iki kavram birlikte anılmaktadır: olasılık ve kaybın büyüklüğü. Olasılık geleneksel olarak 0-1 aralığında bir değer olarak ya da yüzde biçiminde verilir. elektrik. Bir şirket yöneticisi açısından da bu çok yerinde bir yaklaşım olarak görülebilir. Diğer taraftan ciddiyeti çok büyük bir kazanın olasılığının düşük olması da riski küçültmez. arıza veya aksaklıkla karıştırılmamalıdır. zaman ve maliyet açısından neredeyse imkansız olacak.

Bunlardan İSG çerçevesinde geçerli olan son tanımdır. kişisel risk algılamasını şu sorulara verilen cevapların etkilediği gözlenmektedir. Ancak umursamazlık ve kanıksama sonucu risk algılama düzeyi yine de düşecektir. Bu aşamada uyulması gerekli kurallar konulmuştur. riskin güvenliğin zıddı bir durumu ifade ettiği. Ancak burada vurgulamak istediğimiz. Ancak zamanla bu düzeyde bir düşüş gözlenir. güvenlikle ters orantılı olduğu konusunda hemfikirdir.• Risk kaybetme olasılığıdır. Bir kaza yaşanmasıyla risk algılama düzeyi yükselir. bu da risk algılamasını etkilemektedir. • • • • Tehlike ne ölçüde anlaşılabilmektedir? Tehlike ne denli eşit dağılmaktadır? Birey tehlikeyi ne derece önleyebilecektir? Birey riski gönüllü olarak üstlenmekte midir? Bunların bir sonucu olarak risk algılamasını etkileyen şu faktörlerden bahsedebiliriz: • • • • • • Korkutuculuk düzeyi Anlaşılabilirlik düzeyi Etkilenecek kişi sayısı Riskin ne derece eşit dağıldığı Riski kişinin ne derece önleyebileceği Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği Risk algılamasıyla zaman arasında da önemli bir ilişki vardır. • Risk olası kaybın büyüklüğüdür. Risk kişi tarafından ilk fark edildiğinde belli bir düzeyde algılanır. Bu yükselme kazanın ciddiyetiyle orantılıdır. Şekil 5: Risk algılaması ve zaman ilişkisi . • Risk bir fonksiyondur ve olasılık ve kayıp seviyesinin çarpımını ifade eder. Bu olaya kanıksama denir. Farklı risk tanımlamalarının dışında. • Risk belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamının kaybedilme olasılığıdır. Diğer taraftan herkes. Şekil 5 bu durumu özetlemektedir. Zaman geçtikçe risk algılama düzeyinde tekrar azalma olur. Örneğin şoförlerin kaza yaşamadıkça belli trafik kurallarını zamanla göz ardı etmeye başlamaları buna güzel bir örnektir. herhangi bir İSG eğitimi alınmadığı sürece insanların kafalarında birbirinde farklı risk tanımlamaları olduğudur.

bundan daha öte olmak üzere yönetebilmemiz için. Bütün bu işlerin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında çalışanlar birçok mesleki sağlık ve güvenlik riski ile karşı karşıya gelmektedir. İSG kapsamında işçinin kendini tehlikeye sokmaması ve tehlikeli durumlarla yüz yüze kaldığında olması gereken davranışı göstermesi olarak düşünülmelidir. hizmet ve benzeri) faaliyet türüne göre (işletme. eğitim. Gerçekten de endüstriyel alanda insanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen binlerce konu bulunmaktadır. bilgi toplanması. Yani işletmelerde otomasyon sistemlerine rağmen başta üretim olmak üzere çok değişik amaçlar için insanlar çalışmaktadır. Aşağıda risk gruplandırması yapılarak tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler ele alınmaktadır. tehlikelere kaynaklık eder. şekil ve muhteva açısından değişim göstermekle birlikte sürmektedir. ya da ihmal edilen yönleri bulunabilecektir.3. bu gelişmeler çok kısa zamanda işletmelerin bünyesine aktarılmaktadır. kararları. varlığı ve münasebetleri çeşitli İSG risklerini oluşturabilmektedir. Bu işleri birçok değişik şekillerde sınıflandırmak mümkündür. . faaliyet türü ya da işin güçlüğüne dayalı özel hususlar öne çıkabilecek. tehlike ve risklerin nelerden kaynaklandığını iyi bilmemiz ve şu sorulara cevap aramamız gerekmektedir: Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler nelerdir. Bu gelişmeler daha çok otomasyon sistemlerini çalışma hayatına kazandırmakta ise de üretimde insana olan ihtiyaç. yönetim. danışmanlık ve benzeri işler için bulunan kişilerin eylemleri. işin güçlüğüne (ağır ve tehlikeli işler. nelerden kaynaklanır? Bu soruları. böylece bilgi toplanırken gözden kaçabilecek tehlike kaynakları ile bunların oluşturduğu riskler belirlenecektir. Ancak başlangıçta da belirtildiği gibi konuyu tam bir sistematik bütünlük içinde ele almak durumundayız. yani kişinin bedeniyle bizzat yaptığı işlerdir (Esin. İş kollarına göre. tehlike ve risklerin belirlenmesi açısından kolaylık sağlar. İSG riskleri belirli gruplar altında toplanabilir. Bunlara ilişkin aşağıdaki niteliklere dikkat edilmemesi. Yapılan işler açısından bir gruplandırma sayesinde iş kolu. Deneyim eksikliği beraberinde riskler getirecektir. ii. bakım onarım ve benzeri). Özellikle kişisel olarak yapılan işlerde insan etmenine dayalı tehlike kaynakları ve riskler ön plana çıkmaktadır. Bu gruplama. • Deneyim. eğitimi ve hiyerarşik planda görev seviyesi ne olursa olsun endüstriyel alanda görev alan kişilere yönelttiğimizde bilgi ve birikimine bağlı olarak binlerce noktadan. Bu tehlike ve riskleri ortadan kaldırmamız veya kabul edilebilir seviyelere indirerek kontrol altına almamız. İş yerinde üretim. parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışmalar ve benzeri) ve diğer birçok kıstas kullanılarak sınıflandırma yapılabilir. gözden kaçan. TEHLİKE KAYNAKLARI VE OLUŞTURDUKLARI RİSKLER Endüstri işletmelerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyen bir takım tehlike ve risklerin bulunduğu kabulü ile hareket ettiğimizi yukarıda açıklamıştık. konudan bahsedecektir. (sanayi. Aksi durumda konunun atlanılan. i. 2004). İnsanlar: İşletmelerde üretimin çeşitli kademelerinde endüstriyel alanda yürütülen bilimsel çalışmalara paralel olarak çok hızlı teknolojik değişme ve gelişmeler yaşanmakta. iş takibi. Yapılan işler ya da yürütülen faaliyetler: Çalışma hayatında yer alan işletmelerde çok çeşitli işler yapılmakta ve yürütülmektedir. ziyaret. Kişisel olarak yapılan işlerle kasıt emek yoğun işlerdir.

tam güçle çalışan bir dizel motorun çok titreşim ve gürültü yapması. bunları kısaca alt başlıklar altında tartışmakta fayda olacaktır. saklanan veya sevk edilen maddelerden (katı. normal çalışma koşulları altında olmayan ama özel durumlarda ortaya çıkabilecek tehlikeler için de önlem alınmasıdır. ILO sağlık sınırının altındaki bir sandığı kaldırırken sakatlanabilir. başkalarının etkilenmediği birçok maddeden etkilenir. kolay anlaşılır bir nitelik gibi gözükse de sadece işin tehlikelerine dayanıklılık demek değildir. Makine ve donanımlar: İşletmede kuruluş amacını gerçekleştirmek ve kanuni zorunlulukları yerine getirmek için birçok iş ekipmanı bulundurulmakta ve ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır. dumandan. veya gaz) ve bunlardan çıkan tozlardan. Koruyucular bir tezgahla doğrudan ilişkisi olmamakla birlikte tezgah çevresinde bulunan kişilerin de tezgahın hareket eden kısımları ile temasını önleyecektir. Kişisel olarak yapılan işlerde. iii. Günümüzde tehlike kaynakları arasında bu grubun çok önemli yeri vardır. buhardan ve gazlardan doğan kimyasal tehlikeler Üretilen. iv. Çalışanlar bu maddeler ile çok çeşitli şekillerde etkileşim içine girmekte ve sağlık ve güvenlikleri az veya çok olumsuz yönde etkilenmektedir. tam kapasite ile çalıştırıldığında içinden sıcak sıvı akan boruların kızması gibi örnekler belli koşullarda ortaya çıkmaktadır. Sağlık raporu olan işçilerin dahi tehlikelere maruz kalacak şekilde çalıştırılması zaten günümüz anlayışında söz konusu değildir. Ancak. Kullanılan malzemeler ve maddeler: İşletmelerde gerek doğrudan üretim sürecinde gerek başka amaçlar için çok çeşitli ham. Örneğin bir pres operatörü elinin kalıplar arasında kalması tehlikesi ile her an yüz yüzedir. Bununla ilişkin en iyi tehlike kaynağı örneği koruyucuların kullanılmaması ya da eksik/yanlış kullanılmasıdır. Her ne amaçla olursa olsun bulundurulan bu iş ekipmanlarından çeşitli sağlık ve . yarı mamul ve mamul madde kullanılmakta ve çeşitli ürünler üretilmektedir. işi yapan kişi veya kişilerin dışındaki çalışanların da maruz kalıp kalmadığına dikkat edilmelidir. ile bulaşıcı hastalıklar taşıyan atıklar ve artıklardan kaynaklanan biyolojik tehlikeler. mantar vb. Söz konusu durumların belirlenmesinden amaç. Ayrıca sağlık başka açıdan da önemlidir: Örneğin alerjik bünyesi olan kişiler. mikrop. Bazı tehlikeler normal çalışma koşulları altında her an vardır. koruyucuları bakım amacıyla sökülmüş bir makinenin yanından geçenlerin iş elbiselerini dişlilere kaptırması. saklanan veya sevk edilen maddelerden ortaya çıkan veya sistem içinde (havada veya havalandırma sistemlerinde vb. gözleri iyi görmeyen bir kişi bir göstergeyi iyi okuyamayabilir ya da yanlış kumandaya basabilir. • • Üretilen. Bedensel yetersizlikler dikkatten kaçarak tehlike kaynağı oluşturabilir: Bedenen güçlü olmayan bir işçi. kısa boylu bir işçi yüksekteki göstergeleri iyi okuyamaz veya kumandaları iyi kullanamaz. sıvı. virüs. yapılan işin tehlikelerine. Sağlık. Yani diğer bir ifadeyle kullanılan ve üretilen maddeler ile bunların atık ve artıkları çalışanlar açısından bir takım İSG riskleri taşımaktadır.) barınan bakteri. Benzer şekilde işin yapıldığı ortamın tehlikelerine çalışanların hangi durumlarda maruz kaldıklarına dikkat edilmelidir.• • • Eğitim de İSG açısından değerlendirildiğinde sadece makine veya tezgahın çalıştırılması açısından değil aynı zamanda yapılan işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilmek ve öğrenmek açısından değerlendirilmelidir.

kontrolsüzlük. uçak düşmesi ve benzeri). atmosferik riskler ( yağı. Nitekim eldeki mevzuatın birçok maddesi bu tür tehlikelerin önlenmesine yöneliktir. makine. Dış çevre unsurları. doğrudan ya da dolaylı olarak bir takım sağlık güvenlik risklerini oluşturmaktadır. tahliye ve benzeri organizasyonlar vii. Bu alt proses ve işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında birçok sağlık ve güvenlik riskleri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaların yapılmadığı özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerde ise ustabaşı ve işçilerle yüzyüze yapılacak istişareler bu tür kolay fark edilmeyecek risklerin ortaya konmasına izin verecektir. İş çevresi: Kuruluşlarda üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü dahili ve harici çevre. çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli risk kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Burada jeolojik riskler ( deprem. Bu prosesler genellikle onlarca alt proseslerden ve yüzlerce hatta binlerce işlemden (operasyondan) oluşmaktadır. Bu grup altındaki tehlikeler. iç çevre unsurları olarak isimlendirilir. İç çevre unsurları. Kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması da bu çerçevede ele alınmalıdır. dikkatsizce makineyi çalıştırma. İşletmede oluşturulan başlıca organizasyon çeşitleri şunlardır: • İşin yapılması ve yürütülmesi için oluşturulan her türlü organizasyonlar • Hiyerarşik yapı • Yönetim sistemleri (kalite. çalışanlardan birinin yapacağı yanlış kolaylıkla tehlike yaratabilir. Ayrıca birden çok kişinin bir arada iş yaptığı durumlarda. Sağlıklı iş etüdü çalışmalarının yapıldığı işletmelerde bu işlemlerin sırası. İç çevre unsurları çalışanı İSG açısından en çok etkileyen risklerin bulunduğu bölümdür. vi. Faktörlerin etkileşimi: Bütün sayılan bu faktörlerin birden fazlasının birbirleri ile olan olumsuz etkileşimleri. yıpranma. çalışma çevresi olarak isimlendirilen ve işin yapıldığı alanda yer alan ve çalışanı etkileyebilecek maddi olan/olmayan şartların tamamı. tezgah. Bunların ayrıntılı analizi birçok gözden kaçacak riskin saptanmasına ve ortadan kaldırılmasına fırsat sunacaktır. viii. jeolojik ve coğrafi yapı ile atmosferik unsurları içeren ve çalışanları etkileyebilecek her şeyin yer aldığı hacimdir. toprak kayması. çevre. çevre işyerlerinden gelen gazlar ve benzeri) dikkate alınmalıdır. İSG. bakımsızlık. aracı hareket ettirme gibi. göçük ve benzeri). iş yerini de içine alan ve en geniş anlamı ile komşu araziler.nin teknolojik yönden eski olması kadar. uyum ya da uyumsuzlukları İSG açısından önemli risklerin oluşmasına . v. Organizasyonlar: İşletmelerde üretimin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak oluşturulan her türlü organizasyon sistemleri ile bu organizasyonların tür ve nitelikleri. gıda ve benzeri) • Eğitim organizasyonu • Yangın. İşlemler (operasyonlar) ve yöntemler: İşletmelerde üretimi sağlamak üzere bir takım temel ve yardımcı prosesler (süreçler) gerçekleştirilmektedir. koruyucuların çıkartılmış olması gibi nedenlerden doğar. coğrafi riskler ( sel baskını. bitkiler ve benzeri) önemli bir husus olarak ele alınmalıdır. İş çevresini oluşturan unsurları iç çevre unsurları ve dış çevre unsurları olarak ele almak mümkündür. bakteri ve virüsler. aygıt vb.güvenlik riskleri ortaya çıkmakta ve çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca biyolojik çevreden gelen riskler de (hayvanlar. don. birbirleriyle ilişkisi ve süreleri tespit edilerek kayıt altına alınmaktadır.

Kaymalar – Düşmeler vb. Titreşim.  GAZLAR/BUHARLAR: Gaz Birikmesi/Patlama. alınacak önlemlere karar verilmesi. İyonize Olmayan Radyasyon  GÜRÜLTÜ: Gürültülü Ortamda Çalışma vb. Darbeler vb.. riskler ve önlemlerin sürekli izlenerek gerekliyse değiştirilmesini içine alan bir süreçler bütünüdür. RİSK YÖNETİMİNİN BİR PARÇASI OLARAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirmesinin 2.  FİZİKSEL  MEKANİK : Yüksekten Düşmeler. teknik düzeyde yapılması gerekenleri. bu önlemlerin uygulanması ile tehlikeler.  RADYASYON : İyonize Radyasyon. Kısa Devre. Yanma vb. özellikle iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görev ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Soğuk vb. Dolayısıyla risk yönetimi ve risk değerlendirmesi kavramları zaman zaman karıştırılmaktadır. bir kurumda İSG ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi. yapılan işlem çeşidi. . bölümde kısa tanımı yapılmıştı. Şimdi biraz daha açarak şöyle bir tanım verebiliriz. risklerin analiz edilmesi. Yangın. Örnek olması açısından böyle bir gruplandırma aşağıda verilmiştir. Duman.  KİMYASAL  AEROSOLLER : Tozlar/Lifler.  SIVILAR : Sıvıya Batma. Zehirli Gaz Soluma vb. Yukarıda tartışılan tehlike kaynakları ve risklerin normal bir sıralamada birbirlerine bir üstünlükleri yoktur. Buhar. Bu noktada risk yönetiminin kurumdaki yönetsel süreçlerle ilgili olduğunu. bulunulan çevre.sebep olabilmektedir. Yukarıda verilen gruplandırmanın amacının riskleri sistematik bir şekilde ele almayı sağlayan bir yaklaşım geliştirmek olduğunu belirtmiştik. kullanılan malzemenin niteliği. diğer bir deyişle üst yönetimin gözetim ve sorumluluğuna giren yönleriyle süreçleri içerdiğini belirtmek gerekir.  TERMAL : Sıcaklık/Alev. kullanılan teknoloji ve benzeri hususlar önemli oranda etkilemekte olduğu dikkate alınarak yapılacak her risk değerlendirme çalışmasında öncelik sıralamasının farklı olabileceği baştan kabul edilmelidir. kimlerin nasıl zarar görebileceğine karar verilmesi. Yangın vb. Sıçrama. Yangın vb. Risk değerlendirmesi. Bunların Şekil 3’te verilen risk yönetiminin süreçleriyle büyük paralellik arz ettiği görülecektir. Buna alternatif gruplandırmalar da söz konusu olabilmektedir. Risk değerlendirmesinde ise bahsi geçen süreçler.  ELEKTRİK: Elektrik Kaçağı. Batmalar vb. Ancak öncelik sıralaması yapılan iş türü.  BİYOLOJİK  ZARARLI BAKTERİLER  ZARARLI VİRÜSLER  MANTARLAR  MİKROBİYOLOJİK OLMAYAN ANTİJENLER  PSİKO-SOSYAL  ERGONOMİK 4. çalışan elemanın özellikleri.

Ayrıntılı şekilde konuyu ele almadan önce Avrupa Birliğinde (AB) konuya bakış açısına incelemek faydalı olacaktır. 1. tehlikeli kimyasallar gibi pek çok konuda) sürekli ifade edilmiştir. Uyumlaşma çalışmalarının yürütüldüğü AB Mevzuatında Risk Değerlendirmesi konusuna büyük önem verilmiş ve sistem adeta bu yaklaşım üzerine kurulmuştur. Avrupa iş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 2008 yılında Risk Değerlendirmesi Kampanyası başlatmıştır ve bu kampanya halen devam etrmektedir. Birçok kurumda özellikle KOBİ’lerde doğru ve yeterli risk değerlendirmesi yapılamadığı. Son yıllarda AB’de konuya verilen önem özellikle artmıştır. Kurumlara risk değerlendirmesinin bir yasal zorunluluk olduğunun hatırlatılması gerektiği. Risk değerlendirmesi aşağıdaki sorulara cevap arar:       Ne yanlış gidebilir? Bunun olasılığı nedir? Olursa ne tür sonuçlar doğurabilir? Riski nelerdir? Bu riskler kabul edilebilir düzeyde midir? Riskler nasıl azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir? Risk değerlendirmesi süreçleri farklı ülke ve kurum uygulamalarında beş ya da daha fazla sayıda adımdan oluşmaktadır. Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. ancak çok düşük düzeyde olduğu. fakat içerik olarak birbirlerine çok benzemektedir. Türkiye mevzuatının ele alındığı takip eden bölümde bu bu gereklilik ayrıntılı şekilde tartışılacaktır. Kampanyada. Çünkü Türkiye’deki İSG yönetmeliklerinin büyük kısma AB direktifleriyle paralel şekilde tasarlanmıştır. İlk adım olarak doğru yapılmazsa (ya da hiç yapılmazsa) muhtemelen yerinde önlemler alınamayacağı. Adım: Bilgi Toplanması Bir işyerinde risk değerlendirmesi yapabilmek için şu bilgilere ihtiyaç duyulacaktır: . titreşim. algılaması ve iletilişiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmesini engellemede çok önemli. İSG risklerinin maliyetinin çok büyük olduğu (Avrupa’da yılda 167000 çalışan işle ilgili nedenlerle hayatını kaybetmektedir). Başta 89/392 sayılı Çerçeve Direktif olmak üzere yavru direktifler ve diğer ilgili direktiflerde risk değerlendirmesi yapılması gerekliliği (gürültü. Risk değerlendirmesinin basit. anlaşılır hale getirilmesi gerektiği. tüm kurumlarda ve özellikle KOBİ niteliğinde işletmelerde yaygınlaştırılması için çaba sarf etmektedir. risk değerlendirmesinin doğru ve eksiksiz yapılması. fazlasıyla Türkiye’deki kurumlar için de geçerlidir. Kurumlara nasıl uygulayacaklarını göstermek gerektiği. Adım adım AB’deki uygulamalar Türkiye’ye kanalize edilmeye çalışılmaktadır. Burada Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının yaklaşımıyla paralel 5 adımlı bir yaklaşım sunulmaktadır. • • • • • • • • Risk değerlendirmesinin İSG yönetiminde ilk adım olduğu ve kilit role sahip olduğu. Risk farkındalığı. vurgulanmaktadır. Bu değerlendirmeler AB ülkeleri için yapılmaktadır.

ergonomik ölçümler.Hangi bilgilere ihtiyacım var? Hangi tezgahlarda ne işler yapılıyor. işyeri gezilerek gözlemlerde bulunulması. teknik eleman görüşleri İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları. hangi operasyonları içeriyor? Buralarda kimler çalışıyor? Özellikle tehlikelere daha açık hamile kadın işçilere. 3. Örneğin sadece uzmanların fark edebileceği tehlikeler (buharları reaksiyona girebilecek iki kimyasalın kapalı ortamda açık kutularda tutulması gibi) ya da sürekliliği olmayan tehlikeler (tehlikeli davranışlar. süreleri nedir? Hangi tehlikeler biliniyor. ) ya da her iş istasyonu (CNC freze-1. yönetici ve çalışanların geçmiş gözlemlerine başvurulabilir Mezuat ve standartlar Bu adımda işyerindeki tehlikelerin eksiksiz ve doğru bir listesi oluşturulur. Montaj hattı vs. taşeron işçilerini. Diğer taraftan işyeri büyüdükçe. ekipman ve prosesler kullanılıyor? Hangi operasyonlar yapılıyor? Ne şekilde. adımda ortaya konulan her tehlike için risklerin belirlenmesi ve analizi gerekir.). İşyeri nispeten küçük olduğunda 3. gerekirse beyin fırtınasına başvurulması tavsiye edilir. mühendis ve ustabaşlarına danışılabilir Geçmiş kazalar ve meslek hastalıkları. tedarikçi verileri İş Etüdü raporları (işyeri ortamının ve iş istasyonları/tezgahlarının gözlenmesi) İSG kayıtları. Bunun sağlıklı olabilmesi için çalışmanın sadece masabaşında yapılmaması. benzer diğer fabrikaların tecrübeleri. vs. 1. usta ve mühendislere danışılması. giyotin1. Ayrıca aynı ya da benzer sektördeki firmaların tecrübelerinden. benzer diğer fabrikaların tecrübeleri. malzemelere dair teknik verileri içeren dokümanlar Teknolojik prosedürler. Adım: Tehlikelerin Belirlenmesi Bu bilgileri nereden bulabilirim? Ekipman. kaba şakalar gibi) ancak uzman görüşüne başvurarak ve ciddi beyin fırtınalarıyla ortaya çıkarılabilir. Tehlikeler belirlenirken fark edilmesi zor tehlikelerin de mevcut olabileceği akılda tutulmalıdır. hava kalitesi. boyama odası. tezgah. kurulum. Hangi malzeme.) için ayrı ayrı tehlikelerin belirlenmesi yoluna gidilebilir. bölümde verilen gruplandırmalardan biri kullanılarak liste oluşturulabilir. teknik eleman görüşleri Teknik ve bilimsel literatür. bunların kaynakları nedir? Tehlikelerin muhtemel sonuçları nedir? Önleyici tedbirler nelerdir? Hangi kazalar ve meslek hastalıkları meydana geldi? İşyeri için yasal ve diğer gereklilikler nelerdir? 2. işçi. vb.) İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları Kimyasallara dair ilgili malzeme güvenlik bilgi formları Mezuat ve standartlar Bilimsel ve teknik literatür Üretim planlama kayıtları (malzeme ihtiyaç planlaması verileri. Adım: Tehlikelerden Kaynaklanan Risklerin Değerlendirilmesi (Risk Analizi) 2. genç işçilere ve özürlü işçilere dikkat edilmelidir. işleder) ve işyerini ziyaret eden misafirleri bekleyen tehlikelere dikkat edilmelidir. vs. Ayrıca kısmi zamanlı işçileri. hammadde/yarı mamül tedarikçilerinin ve tezgah/makine üreticilerinin vereceği bilgilerden istifade edilebilir. kullanma kılavuzları İşyeri ortamı ölçümleri (gürültü. Risk değerlendirmesi sağlıklı bir ekip çalışmasıyla ve çalışanların katılımı sağlanarak . her departman için (depo. teknik periyodik kontrol kontrol raporları. CNC freze v2. işyeri dışında çalışan işçileri (bakım. vs.

3 Yüksek Risk. yani olasılığı düşüktür. biri olasılık ve diğeri şiddet olmak üzere iki boyutu birlikte değerlendirilmelidir.6 Olasılık: 3:Zararın meydana gelmesi kesindir ya da neredeyse kesindir 2:Zarar sık sık meydana gelir 1:Zarar nadiren meydana gelir Şiddet: 3:Ölüm ya da büyük yaralanma 2:Etkisi en az 3 gün süren hastalık ya da yaralanma 1: Diğer tüm yaralanma ya da hastalıklar Burada olasılık ve şiddet 3 kategoriye ayrılmıştır. ya da ‘3 ayda en az bir kez’ gibi sıklığı daha net ifade eden .2 Hafif -1 Düşük Risk – 1 Düşük Risk – 2 Orta Risk –3 Orta – 2 Düşük Risk . risklere değer biçilmesidir. çünkü ancak bu şekilde hangi riskin hangi riskten/risklerden daha büyük olduğuna dair bir sıralama yapmak mümkün olmaktadır. Kantitatif Risk Analizi için HSE’nin Temel Matris Yaklaşımı Şiddet Olasılık Düşük . Matematiksel bir formülle verelim. Genel kabul gören tanım riskin olasılık ve şiddet değerlerinin bir çarpımı olarak ele alınmasıdır. Olasılıkta ise ya görece (subjektif) değerler verilir. Kaygan zeminde düşme ise her yıl ortalama 10 kez meydana gelmiş. Risk = Olasılık x Şiddet Olasılık değerlerinin üretilmesinin zorluğu ve risk değerlerinin anlaşılmasındaki güçlük nedeniyle risk analizinde iki temel yaklaşım geliştirilmiştir. sonucu ise ayak. Bir işyerinde kaygan zemin bir tehlike olarak belirlenmiş olsun. Bu adımda en kritik görev. Risklere değer biçilmelidir. Bunların ayrıntısına girmeden İngiliz İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünün (HSE) hazırladığı matrislere dayalı kantitatif tablosunu incelemek faydalı olacaktır (Hushes. Şiddet kategorileri nettir. Şimdi bir örnekle konuyu açalım. ‘düşük’ gibi ifadeler kullanır. Kaygan zeminle ilişkili işçilerin düşmesi. Sonucu ise ağır yaralanma (omurilik zedelenmesi.3 Orta Risk -3 Yüksek Risk .6 Yüksek Risk . İlk risk ikincisinden daha ağır bir yaralanmayla sonuçlansa da daha seyrek meydana gelmektedir. Ekip çalışması ve katılım konusuna ileriki bölümlerde ayrıtılı yer verilecektir. forklift ve diğer taşıma araçlarının firenlerinin tutmaması gibi riskler mevcuttur.9 Yüksek .1 Orta . felç gibi sonuçlar) olarak değerlendirilsin. Risk analizinde kullanılan çok sayıda yöntem mevcuttur. bilek ya da bacakta burkulma. kaygan zeminde yürüyen işçinin düşme riski nasıl kıyaslanacaktır? Burada risk kavramının. çatlak ya da kırık şeklinde görülmüş olsun. Kantitatif risk analizi riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Tablo 1. 1. Bunlar kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) yaklaşımlardır.gerçekleştirildiğinde her tehlike için olası tüm riskler ortaya konacaktır. Bahsedilen yüksekten düşme risk geçen 3 yıl içinde bir kez meydana gelmiş olsun.2 Orta Risk . Kalitatif risk analizi ise riski ifade ederken sayısal değerler yerine ‘yüksek’. Ferret.4 Yüksek . 2006). Örneğin bakım için bir tezgahın üstünde çalışan işçinin düşme riskiyle. adımda bahsi geçen bilgi kaynaklarının da incelenmesiyle hiçbir riskin gözden kaçmasına özen gösterilmelidir.

nasıl önlenebileceğine odaklanmaktadır. risk değerini bulmak için kullandıkları kendilerine has tekniklerdir. Bazen durum daha karmaşık bir hal alır: Yılda meydana gelen kaza ile üç yılda bir meydana gelen kazaya aynı olasılık değerini (1) vermek gerekir.FMEA) Hata Ağacı Analizi ( Fault Tree Analysis – FTA) Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis –ETA) Tehlike ve İşletilebilme Çalışması (Hazard and Operability Studies – HAZOP) Olursa Ne Olur Analizi (What-if Analysis) Neden-Sonuç Analizi (Cause-Effect Analysis) Bu yöntemlerin hangi sektörlerde. Dolayısıyla kaygan zeminde düşme riski. Risk ≥ 6 ise yüksek olarak tanımlamaktadır. Aşağıda bazı risk analiz yöntemlerinin adları verilmiştir. 4. Bir önceki adım sonucunda yüksek ve kabul edilemez bulunan riskleri azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmak için harekete geçilmelidir.tanımlamalar kullanılır. Eğer risk düşük düzeyde ve kabul edilebilirse aynı düzeyde kalması sağlanmalı. doğrudan riskin doğası. Bu değerlendirmeye göre alınacak önlemlerin niteliği değişecektir. lazımsa ilave önlemler alınmalıdır. Bunların ayrımını yapabilmek için şiddeti daha yüksek sayıda kategoriye ayırmak gerekir. hangi koşullarda uygulanacağı. Aynı tür problemler olasılığı ve şiddeti daha fazla kategoriye ayırarak çözülebilir. Örneğin Tablo 1’de olasılık 3. orta ve düşük risk kabul edilebilir olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada 2. • • • • • • • • • • Ön Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis) Kinney Yöntemi ( Kinney Method) Zürih Tehlike Analizi (Zurich Hazard Analysis) Makine Risk Değerlendirmesi (Machine Risk Assessment) Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Failure Modes and Effects Analysis . sadece ‘orta risk’ gibi ifadeler kullanılmaktadır. risk değeri 6 olur. Eğer risk orta düzeyde ve kabul edilebilirse azaltılması için önlemlerin planlanması ve uygulanması tavsiye edilir. Elbette kategorilerin sayıca artırılması değerlendirme işini daha karmaşık hale getirmektedir. 3 ≤ Risk ≤ 4 ise riski orta. şiddeti 2 alınır. Bazı risk analiz yöntemleri de riske hiçbir nitel ya da nicel değer biçmemekte. Şimdi az evvelki örneğimize dönelim. bölümde tartışılan kabul edilebilir risk kavramının görece . Bu yöntemleri birbirinden ayıran başlıca fark. ya da ayak bileğinde çatlak ile kalça kemiği kırığına aynı şiddet değerini (2) vermek gerekir. Bu iki riskte olasılıklar ve şiddetler farklı değerler almıştır. oluş mekanizmaları. neleri içerdiği gibi ayrıntılar Özkılıç (2005)’te bulunabilir. Örneğin sanayi uygulamalarında 5x5lik matrisler kullanılan risk değerlendirmelerine sıkça rastlanır. risk ≤ 2 ise riski düşük. Kaygan zeminde düşme olasılığı 3. şiddet 3 değerini aldığı bir riskin değeri 3x3=9 olur. yüksekten düşme riskinden yüksektir (6 > 3). Adım: Risklerin Azaltılması ya da Ortadan Kaldırılması için Önlemler Alınması Risklerin azaltılması ya da ortandan kaldırılması kısaca risk kontrolü olarak da tanımlanmaktadır. HSE ayrıca. AB’deki uygulamalarda genellikle yüksek risk kabul edilemez. Böylece riske değerler atanır. Ancak her kurumun uygulaması farklı olabilir. Bu özellikle tehlikeli iş kollarında geçerlidir. Yüksekten düşme olasılığı 1. risk değeri 3 olur. Tablo 1’e bakarak kıyaslama yaparsak matris kullanan kalitatif risk değerlendirme yöntemlerinde riske sayısal değer verilmemekte. şiddeti 3 alınır.

Bu adımda riskleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için 89/391 EEC Çerçeve Direktifinde tanımlanan risk kontrol hiyerarşisini takip etmek faydalı olacaktır. yanlış uygulamalar olup olmadığı gibi konular da izlenmelidir. aradaki farklılıkları görebilmeniz için incelemeniz faydalı olacaktır. e) Teknik gelişmeleri adapte etmek. Buna göre işverenler şu prensipleri uygulayacaklardır. çalışma ve üretim yöntemi seçimlerinde. Bunların kayıtlarda belli periyotlarla ya da değişiklik olduğunda (yeni tezgah alımı gibi) güncellenmesi gerekir. h) Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok öncelik vermek. İşleri kişilere uygun hale getirme. üretim temposunun sağlığa etkilerini düşünmek ve monotonluğunu azaltmak. i) İşçilere uygun talimatları vermek. her risk için geliştirilen engelleyici ya da koruyucu önlemlerin (sesi kaynağında yalıtmak ya da kulaklık kullanmak gibi) kayıt altına alınmasında büyük fayda vardır. . Tehlikeler ile kaynağında mücadele etmek. Çoğu zaman bunlar bir tablo şeklinde düzenlenebilir. Adım: Risklerin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Risk değerlendirmesi sürecinde saptanan tehlikelerin. f) Tehlikelerin yerine tehlikesizleri veya daha az tehlikelileri ikame etmek. bunlardan kaynaklanan risklerin ve düzeylerinin. Risklerin kaydedilmesi iş güvenliği uzmanlarının ve iş yeri hekimlerinin sorumluluğundadır. teknolojiyi. Ortadan kaldırılamayan tehlikeleri değerlendirmelere tabi tutmak. 5. iş makinası. iş organizasyonunu. İşyerinde zaman içinde yapılacak değişiklikler ve iyileştirmelerle bazı riskler ortadan kalkabileceği gibi yeni riskler de doğacaktır. ancak kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının takibi ve genel risk değerlendirme sürecinin izlenmesi üst yönetimin sorumluluğudur. çalışma şartlarını ve sosyal ilişkileri bir arada değerlendirerek birbirini destekler mahiyette tedbirler politikası geliştirmek. Uzmanlar ve yönetim aşağıda verilen sorulara bu adımda cevap aramalıdır: • • • • • • • Kararlaştırılan önlemler planlandığı gibi tamamlanmış mı? Bu önlemler yerinde önlemler mi? Bu önlemler uygulanmış mı? Bu önlemler doğru bir şekilde uygulanmış mı? Seçilen yöntem çalışıyor mu? Yapılan değişiklikler amaçlarınıza uygun sonuçlanmış mı? Değerlendirilen risklere maruziyet ortadan kaldırılmış veya yeterince azaltılmış mı? Burada verilen ve 5 adımdan oluşan risk değerlendirmesi yaklaşımının Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının önerdiği bir yaklaşım olduğunu tekrar belirtmekte yarar vardır. Dünyada farklı kurumlar tarafından geliştirilen genel ya da sektöre özel farklı yaklaşımlar da söz konusudur. 5 Adımda Risk Değerlendirmesi (2007) yukarıda sunulan yaklaşıma çok benzemektedir. g) Çalışma ortamına ilişkin bütün şartları. a) b) c) d) Tehlikeleri ortadan kaldırmak. özellikle işyeri tasarımında. Özellikle Türkiye’de KOBİ’lerin kullanabileceği benzer bir yaklaşım İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır ve Genel Müdürlüğün web sitesinden indirilebilir.olduğu ve kurumu yasal açıdan sorumluluktan hiçbir şekilde kurtarmayacağını hatırlatmak gerekir. Ayrıca önlemlerin ne derece etkin uygulandığı.

maruziyet miktarı ve maruziyet süresinin belirleyerek risk değerlendirmesi yapmak (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik). işçinin bu maddelere maruziyetinin türü. Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesini yapmak (Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik). Kişisel koruyucu donanımları değerlendirmek ve seçmek. tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. bu maddelere maruziyet şekli. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada. işverenlere işyerlerinde “Risk Değerlendirme”’si yapma ve alınan sonuçlara göre gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlenme zorunluluğu getirilmiştir. maddesine göre çıkartılan yönetmeliklere göre işverenin yükümlülükleri şöyledir: • • • • • • Riskler önlemek. • İşletme. • İşyeri yönetiminin de iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu konularda karar vermelerini sağlar. . • 5.Son olarak risk değerlendirmesinin başlıca yararlarını ise şu başlıklar altında verebiliriz: • İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar. • İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini. • İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde kabul edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar. Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların. İşyeri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar. • Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak önlemler belirlenir. • İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir. risklerle kaynağında mücadele etmek. RİSK DEĞERLENDİRMESİYLE İLGİLİ TÜRK MEVZUATI 4857 sayılı İş Kanununa göre çıkartılmış yönetmeliklerin çoğunda. düzeyi ve süresini belirleyerek sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek (Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik). alınan tedbirlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesini yapmak (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik). önlenmesi mümkün olmayan riskleri değerlendirmek. işyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği – Bu yönetmelik Danıştay tarafından 2006’da iptal edilmiş olup temyiz süreci devam etmektedir). organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar. Bu daha önceli iş kanununa kıyasla yapılan en önemli yeniliklerden biridir. ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir. sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlar. İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde risk değerlendirmesi yapmak (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik).

2004 tarih ve 25345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yetki. Madde: . Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İşyeri Hekimlerinin Görev. 161 Numaralı ILO Sözleşmesi 5. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev. İşyeri hekimlerinin görevleri arasında ise işsağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve riskdeğerlendirme çalışmalarına katılmak yer almaktadır. Diğer iki yönetmelikte belirtilen İş güvenliği uzmanlarının görevleri arasında risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak. Ayrıca iş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161Numaralı ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi (ILO kabul tarihi: 7/6/21985)TBMM’nden kanun olarak geçirilmiş ve 13. önleyici ve düzeltici faaliyetikapsayan çalışma ortamı gözetimi bulunmaktadır. yukarıda maddeler halinde atıflar yapılan konuları da içine alan görevleri olduğu ifade edilmektedir. 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan üç yönetmelikte devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının. Risk Değerlendirmesine sözleşmenin 5. gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işvereneönerilerde bulunmak ve takibini yapmak yer alır. ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri belirlemek ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek sağlık ve güvenlik önlemlerini almak (Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik). Bu yönetmelikler. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliktir. Bu yönetmeliklerin ilki ile düzenlenen işletme içinde oluşturulacak İş Sağlığı ve GüvenliğiBirimleri (İSGB) ve birden çok işyerine bu hizmetleri sağlayacak Ortak İş Sağlığı veGüvenliği Birimlerinin (OSGB) görev. Yer altı ve yer üstü maden işletmeleri ile sondajla maden çıkarılan işletmelerde “Sağlık ve Güvenlik Dokümanı” hazırlanırken işçilerin iş yerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlemesi ve değerlendirmesini yapmak (Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. Aşağıda verilen maddenin tümüne bakıldığında daha önce ele alınan risk değerlendirmesiadımlarıyla paralel bir yaklaşımı görebilirsiniz. Yukarıda yönetmelikler açısından bir değerlendirme verilmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 78.01. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği. Çalışma merkezlerinde (operatörün çalıştığı çalışma yeri). yetki ve sorumlulukları arasında işyerinde sağlık vegüvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu. Maddesinde yer verilmektedir. Gürültüden kaynaklanan risklerin belirlemesi ve değerlendirmesini yapmak (Gürültü Yönetmeliği). Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği) Ayrıca. asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmak (Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik). ancak halen yeni yönetmeliklerin çıkarılması ve böylece risk değerlendirmesinin daha kapsamlı şekilde işyerlerinde uygulanmasının zorunluluk haline getirilmesi beklenmektedir. Yetki. Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlemesi ve değerlendirmesini yapmak (Titreşim Yönetmeliği). Maddesinde (2008 yılındaki değişiklikle) bu kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesinin Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği ifade edilmektedir.• • • • • Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında da risk değerlendirmesine yer verilmektedir. Yukarıda adı geçen yönetmelikler bu maddeye istinaden çıkarılmıştır.

kişisel ve müşterek koruyucu donanım konularında tavsiyede bulunma. risk . hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi. bakımı ve seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunma. hijyen ve ergonomi. • İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerini örgütleme. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (yukarıda yönetmelikler kısmındaki ilk madde) iptal edilmiş olmakla birlikte bu yönetmelikte geçen işverenin yükümlülüklerinin yeni yasada da benzer hükümlerle yer alması beklenmelidir. • Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma. • İş sağlığı. • Sağlık üniteleri. Eğitimlere ilave olarak iş yerinde gerekli uyarı işaretlerinin kullanılması. Bir işçi geçmiş tecrübeleri ve aldığı eğitimler ışığında çalıştığı tezgahta yaşanan geçmiş kazalar. Çalışanların maruz kalabilecekleri iş güvenliği riskleri ve meslek hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmaları verilecek düzenli İSG eğitimleriyle sağlanabilir. Bu noktada toplam kalite yönetiminde vurgulanan önemli bir prensibi tekrarlamak gerekir: “İşi en iyi yapan bilir. • İş ile ilişkisi bakımından. • İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi. Çalışanların risk değerlendirmesi faaliyetlerine (tehlike/risk belirleme. makine ve diğer teçhizatın durumu. • İşyerlerinin tasarımı. Daha önceden bahsedilen ramak kala olayları da bildirmesi. başından geçen meslek hastalıkları (bel ağrısı. • İş sağlığı.) ile bunların nasıl önlenebileceği konusunda iş güvenliği uzmanına ve iş yeri hekimine çok yararlı bilgiler verebilir. işçilerin sağlığının gözetimi. 6. yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür hizmetlerin sunulduğu yerler dahil olmak üzere. riskler ve önlemler hakkında bilgi temin edebilmek de o kadar önemlidir. önlemler vs) katılımını sağlayabilmek için öncelikle bilgilendirilmeleri gerekir.Her işverenin istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak. Son olarak 2011 yılında yasalaşması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağında da risk değerlendirmesine vurgu yapıldığını belirtmemiz gerekir.” Bu prensip İSG için de geçerlidir. güvenliği. • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılma. Çalışanların katılımını sağlamak için çalışanları etkin bir şekilde bilgilendirmek ne kadar önemli ise çalışanlardan tehlikeler. yaşanabilecek kazalar. eğitim ve öğretim sağlamada işbirliği. RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ VE ÇALIŞAN KATILIMI Risk değerlendirmesinin kimler tarafından yürütüleceği ve çalışanlarla nasıl iletişim içinde olunacağı dikkat edilmesi gereken konulardır. iş sağlığı hizmetleri. solunum güçlüğü vs. iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin çalışanları işbaşında gözleyerek gerekli uyarılarda bulunmaları. kantinler. işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri kapsayacaktır. • Yeni teçhizatın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katılım. • İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. işçinin sağlığını etkileyebilecek çalışma ortamında ve iş uygulamalarındaki faktörlerin gözetimi. risk farkındalığı oluşturma ve doğru risk algılaması sağlamada faydalı olacak başlıca yöntemlerdir.

onları yaptığı iş açısından yeterli ve becerikli görmesi çok önemlidir. Diğer taraftan özellikle batı dünyasındaki uygulamalar incelendiğinde işveren veya işveren temsilcilerinin risk değerlendirmesinin her aşamasında yer aldığı görülecektir. gürültü. bu kişi yada kuruluş uzmanları. Çalışanları bilgilendirmek ve onlardan aktif katılım sağlamak zaman zaman zor olabilir. samimi bir iletişim olmasıdır. İş güvenliği uzmanı. Üst yöneticiler çalışanlarına güveniyorsa ve çalışanlar da yöneticilerine güveniyorlarsa sağlıklı bir iletişim için en önemli koşullardan biri yerine getirilmiş demektir. G. bilgi saklayan davranışlar göstermeleri sıkça görülecektir. Bird. L. Bu durumda çalışanın kendi bilgi. Olumlu bir çalışma atmosferini sağlamanın başlıca şartlarından biri işyerinde gerek yönetim ve çalışanlar arasında gerekse çalışanların kendi arasında sağlıklı. Aksi taktirde çalışanların isteksiz. Germain. vs. adam yerine koyması. nem. Sadece üretimde çalışan işçiler değil. varsa başta risk değerlendirme uzmanları veya iş güvenliği uzmanları olmak üzere işyeri hekimleri. Özellikle olumlu bir çalışma atmosferinin eksikliği yönetimin bu bağlamda işini güçleştirecektir. L.. 1996. Mayıs 2007. İşyeri Hekimi. N. 2006. Güvenin sağlanabilmesi için de üst yöneticinin çalışanlarına değer vermesi. Böyle bir ortamı yaratmakta başlıca sorumluluk üst yönetime aittir. G. işyeri hijyeni. Dizdar. çalışanları doğru şekilde bilgilendirememesi ve onların aktif katılımını sağlayamaması gibi riskler söz konusu olacaktır. • • KOBİlerde böyle bir ekibi kurmak çoğu zaman mümkün olmayabilir. “İş Güvenliği”. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Yayın NO:140. Baskı. Böyle durumlarda yönetimin İSG ile görevlendirdiği bir çalışan da tek başına bu faaliyetleri yerine getirebilir. revised ed. tecrübe ve risk algısıyla işyeri risklerine bakması ve dolayısıyla subjektif olması. “Loss Control Management: Practical Loss Control Leadership”. Elbette bu çalışanın temel İSG konularında ve risk değerlendirmesi konusunda bilgili olması gerekecektir. 3.. ABP Yayınevi.. E. Çalışanlar yada temsilcileri Risk değerlendirme çalışmalarının yapıldığı bölümün yetkili teknik elemanı. . çalışma koşulları gibi genel İSG konularında yönetim için faydalı bilgiler aktarabilirler. sıcaklık. tüm çalışanlar iş yeri ortamı (hava kalitesi. KAYNAKLAR: “5 Adımda Risk Değerlendirmesi”. Dışarıdan hizmet alınması durumunda. Mevzuatta risk değerlendirmesini kimlerin gerçekleştirmesi gerektiğine dair net bir husus yoktur (iptal edilen yönetmeliklerde bazı hususlar belirtilmiştir). Diğer taraftan risk değerlendirmesi daha hızlı ve daha az maliyetle gerçekleştirilecektir.. teknik elemanlar ve çalışanlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Ancak risk değerlendirmesinin yürütülmesi.). Ekipte yer alması tavsiye edilen yetkililer ise şöyledir: • • • • İşveren veya temsilcileri.değerlendirmesinin daha doğru ve isabetli yapılabilmesini sağlacaktır. içten pazarlıklı.

. Türk Standartları Enstitüsü. A. 3rd ed.uk/ Hughes. www. Risk Değerlendirme”. “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi”.. Mart 1993. H. Ö.. P. Channing. “Safety at Work”.hse. Aralık. 2008. J. Professional Safety. “Introduction to Health and Safety at Work”. “İş Sağlığı ve Güvenliği Metodolojileri. Health and Safety Executive.. 7th ed.eu Hansen. “10 Adımda Hilal_KINLI..Esin. Ö. Yayın No:246. 2006. TMMOB Yayınları. Ferret.osha. Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri”.gov. . 6-9. L. http://hwi.isggm. J. Elsevier Ltd. TS 18001. 8(40)... İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. “Yeni Mevzuat Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği”. 2008.europa. 16-21. Kınlı. Özkılıç. Nisan 2008. 38(3). 2004..tr/files/konfsunum/ Özkılıç. “İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Şartlar”. European Agency for Safety and Health at Work.. Tisk Yayınları. “Safety Management: A Call for (R)evolution”.doc. Mart 2005. (Butterworth-Heinemann). E.gov. Ridley. Hungary. http://www.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->