1.

GİRİŞ
Bu rapor, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Ftalik Anhidrit Fabrikası’nda yapmış olduğum staj süresince edindiğim gözlemleri, öğrendiğim bilgileri, prosesin işleyişiyle ilgili temel yöntemleri ve kuruluş hakkındaki bilgileri içermektedir. 1.1.Stajın konusu: Mühendislik bilgilerinin yoğun olarak kullanıldığı alanlarda, okullarda öğretilen teorik bilgilerin pratik bilgiler ile tecrübe edilmesidir. Raporumda anlattığım stajımın konusu işletme olmakla beraber, ftalik anhidrit fabrikasında 25 iş günü boyunca görev aldığım ftalik anhidrit prosesini içermektedir. Ftalik anhidrit ortoksilenin basınç, sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksitlenmesi ile elde edilir. 1.2.Stajın amacı: Bu stajda, iş hayatına atıldıktan sonra çalışabileceğimiz iş sahalarındaki organizasyon düzenini,öğrenimimiz sırasında kazandığımız teorik mühendislik bilgilerinin pratikteki uygulamalarını tanımamız ve incelememiz amaç edinilmiştir.Buna ek olarak kuruluştaki mühendislik birimleri dışındaki birimlerin işleyişini ve bunların mühendislik birimleri ile ilişkilerini tanımamız ve incelememiz de amaçlanmıştır. 1.3.Stajyerin yükümlülükleri: Kurumun disiplin kurallarına, mesai saatlerine, çalışma koşullarına, teknik emniyet kurallarına, gizlilik ilkelerine ve yükümlülüklerine uymaktır.

2.PETROKİMYA SANAYİ
2.1.Petrol ve Petrokimya Sanayi Nedir? Petrol sözcüğü Latince “Petro” (Taş) ve “Oleum” (Yağ) birleşmesiyle oluşmuştur. Taşyağı anlamına gelir. Petrol, başlıca hidrojen ve karbondan oluşan ve içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan çok karmaşık bir bileşimdir ve yalın bir formülü yoktur. Normal şartlarda gaz, sıvı ve katı halde bulunabilir. Rafine edilmiş petrolden ayırt etmek için ham petrol diye isimlendirilen sıvı petrol, ticari açıdan en önemli olanıdır. Gaz halindeki petrol, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal gaz olarak adlandırılır. Yarı katı ve katı haldeki petrol ise ağır hidrokarbon ve katrandan oluşur. Bu türden petrole, özelliklerine ve yöresel kullanımlarına bağlı olarak asfalt, zift, katran ve diğer isimler verilir. Ham petrol ve doğal gazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu için “Hidrokarbon” olarak da isimlendirilirler. Petrokimya sanayi, nafta, LPG, gas oil gibi petrol ürünleri veya doğal gaza dayalı temel girdileri kullanarak plastikler, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara malları

1

üreten ve ambalaj, elektronik, otomotiv, inşaat, tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlayan bir sanayi koludur.

PETROKİMYA ÜRETİM ZİNCİRİ HAM PETROL Nafta Gas Oil Etan Propan Bütan DOĞAL GAZ Kondensat Plastikler Kauçuklar Elyaflar Boyalar Gübreler Deterjanlar Solventler İlaç & kozmatik

İlk ve Ara Ürünler

Şekil.1.Petrokimya Üretim Zinciri 2.2. Dünyada ve Türkiye’de Petrokimya Petrokimya sanayi, nafta, LPG, gas oil gibi petrol ürünleri veya doğal gaza dayalı temel girdileri kullanarak plastikler, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara malları üreten ve ambalaj, elektronik, otomotiv, inşaat, tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlayan bir sanayi koludur. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan petrokimya sanayi, geniş ürün yelpazesi ve uygulama alanı sayesinde son elli yılda modern ekonominin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Tüketicilerin kullandığı binlerce petrokimya ürünü, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş ve bu sanayideki gelişmeler yaşam standardını önemli oranda yükseltmiştir. Petrokimya sanayinin günümüzde sahip olduğu 500 milyar $'lık pazar değeri, dünya kimya pazarının yaklaşık % 30'nu, dünya toplam ticaret hacminin ise yaklaşık % 8'ni oluşturmaktadır. Petrokimya sanayinde, dünyadaki genel ekonomik gelişmeler paralelinde arz-talep dengelerine bağlı olarak fiyatlar ve karlılık açısından dönemsel değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler 3-4 yılı yüksek karlı, onu takip eden 4-5 yılı düşük karlı veya karsız dönemler şeklinde görülmektedir. 2

Dünya petrokimya sanayinde, 1997 yılı sonlarında Asya krizi ile başlayan düşük karlı dönem halen devam etmektedir. Ancak sektörde, 2004 yılında kuvvetli bir iyileşme ile başlayacak ve 2005 yılında zirveye çıkacak yeni bir karlılık dönemi beklenmektedir. Petrokimya sanayinde, son yıllarda önemli yapısal değişiklikler olmaktadır. Şirketler rekabet güçlerini artırmak ve karlılıklarını yükseltmek amacıyla, tek başlarına veya başka şirketlerle birleşerek faaliyet alanlarını daraltmaya, genişletmeye veya değiştirmeye yönelmektedirler. Petrokimya sanayi, dünya ölçeğinde rekabete açık bir sektör olup hammadde, pazar ve teknolojik avantajlar bu rekabette rol oynayan unsurların başında gelmektedir. Yeni yatırımlar için ucuz hammadde kaynakları olan, pazarı yeterince büyük ve hızla büyüyen bölgeler tercih edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda yeni yatırımların büyük bölümü Orta Doğu'da ve Asya'da (özellikle Çin'de) gerçekleştirilecektir. Olefinler birçok petrokimyasal ürünün yapı taşları olup, olefin pazarındaki gelişmeler petrokimya sanayinin genel performansını yansıtması açısından büyük önem taşımaktadır. En önemli olefin olan etilen, petrokimya sanayinde en fazla üretilen temel petrokimyasaldır. Dünya etilen pazarında 2004-2007 döneminde yüksek kapasite kullanım oranları ve kar marjları beklenmektedir. 2003 yılında yaklaşık 98 milyon ton olan dünya etilen talebinin 2007 yılında yaklaşık 116 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 2010 yılına kadar olan dönemde etilenin yıllık talep büyümesi ortalama % 4-4.5 civarında tahmin edilmektedir ve bu talebi karşılamak için yılda 4-5 milyon ton yeni etilen kapasitesine ihtiyaç duyulacaktır. Petrokimya sanayi Türkiye'ye 1960'lı yıllarda gelmiş ve kısa sürede hızlı bir gelişim göstermiştir. 1965 yılında, ülkede petrokimya sanayinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Petkim kurulmuştur. Petkim'in ilk kompleksi Yarımca'da kurulmuş ve 1970 yılında devreye alınmıştır. Hızlı artan yurtiçi talep nedeniyle, komplekste yer alan fabrikaların büyük bir kısmı % 100 kapasite artışı ile tevsi edilmelerine rağmen, Yarımca Kompleksi artan talebi karşılamakta yetersiz kalmıştır. Petkim'in ikinci kompleksi, günün optimum kapasiteleri ve modern teknolojileri kullanılarak Aliağa'da kurulmuş ve 1985 yılında devreye alınmıştır. Yarımca Kompleksi fabrikalarından önemli bir bölümü, ekonomik ömürlerini tamamlamaları ve rekabet güçlerini kaybetmeleri nedeniyle, 1993-1995 yılları arasında kapatılmıştır. 01.11.2001 tarihinde ise kompleks, çalışır durumdaki 5 fabrikası (SBR, CBR, KS, BDX, PS) ile birlikte TÜPRAŞ'a devredilmiştir.

3

hususlar da gözönüne alınırsa Türkiye petrokimya sanayinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Türkiye'de petrokimyasal ürünler arzı ise taleple aynı hızda artmamaktadır. Türkiye'de petrokimyasal ürünlerde ulaşılan iç pazar büyüklüğü. Türkiye petrokimyasal ürünler pazarı henüz doygunluğa erişmemiştir. ülkemizde dünya ölçeğinde yeni tesislerin kurulmasına imkan verecek düzeydedir. Rafineri-Petrokimya entegrasyonu. Türkiye petrokimya sektörünün rekabet gücünü olumsuz etkilemekte ayrıca. 33. temel petrokimyasallarda tek ara ürünler ve termoplastiklerde ise en büyük üretici olarak. sektörün çok yüksek olan katma değerinin yurtdışında kalmasına neden olmaktadır. Hammadde bulunabilirliği avantajı nedeniyle Orta Doğu ve Kanada gibi bölgelerde yeni petrokimyasal yatırımları. TÜPRAŞ (33.000 t/y BDX. Türkiye'de kişi başına termoplastik tüketimi 29 kg civarında iken.000 t/y KS.3. Bu durum. Türkiye'de halen faaliyet gösteren Petkim dışındaki diğer başlıca üreticiler ise. Petkim. Petkim bu hızlı talep artışını kısmen de olsa karşılamak üzere çeşitli fabrikalarında önemli kapasite artışları sağlayacak tevsi ve modernizasyon yatırımları yapmaktadır. Türkiye'de petrokimyasal ürünlere olan talep. 2003 yılında yurtiçi petrokimyasallar talebinin ancak % 30'unu karşılayabilmiştir. 20.000 t/y DMT).000 t/y PS) şirketleridir. gelişmiş ülkeler ve dünya ortalamalarının üzerinde bir hızla artmaktadır. SASA (240.000 t/y CBR. yurtiçi üretimin pazar payı hızla azalmakta ve Türkiye'nin petrokimyasal ürünler ithalatı da hızla artmaktadır. 2. 27. bu oran gelişmiş ülkelerde 75-100 kg arasında değişmektedir. 40.000 t/y SBR. Bu nedenlerden dolayı.Petkim. Bu yatırımlara rağmen hızla artan yurtiçi talep karşısında yurtiçi arz son derece yetersiz kalmakta. petrokimyasal ürünlerin tüketildiği çeşitli sektörlerdeki mevcut ve beklenen gelişmeler. Türkiye petrokimya sanayinin ihtiyacı olan yatırımların acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.000 t/y PS) ve Başer Petrokimya (40. 4 . Dünya ölçeğinde petrokimya tesislerinin kurulma ihtiyacı. Ülkemizin kalkınma çabaları. hızlı nüfus artışı vb. Hammadde zengini büyük üreticilere yakın bir bölgede bulunulmasının dezavantajına rağmen. Türkiye petrokimya sanayinin lider kuruluşudur.Küreselleşmenin Sektör Üzerindeki Etkileri • • • • Hammadde ve enerji maliyeti açısından doğal kaynak avantajına sahip ülkelerin rekabet edebilme gücünde artış.

03. 3. Üretimin ilk yıllarında büyük bir ihraç potansiyeli öngörülmüşken 1985 yılından itibaren yurtiçi talebindeki hızlı artış nedeniyle PETKİM’in ihracatı giderek düşme göstermiştir.Ş. Hızla artan talebi karşılamak için. özelleştirme ile ilgili çalışmalarını sürdürmekte olup ekonomik ömrünü tamamlayan Yarımca Kompleksi’nin TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.1. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcı olan 1962 yılında benimsenmiş.Ş. Küçük üreticilerin petrokimyasal pazarından çekilmesi.Ş Hakkında Genel bilgiler Türkiye’de petrokimya sanayinin kurulması fikri I. 1998 yılında başlamış olduğu kapasite artırıcı tevsi yatırımlarını sürdürmektedir.5.000 ton/yıl. yapılan etüd ve araştırmalar sonucunda Petkim Petrokimya A. Aliağa Kompleksi projelendirildiği yıllardaki mevcut en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak kurulmuş ve 1985 yılında işletmeye alınmıştır. Ancak buna rağmen ülkemizde kişi başına termoplastik tüketimi gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. Plastik talep artış hızı genel ekonomik büyümenin çok üzerindedir.04. Kapasite artırıcı yatırımlar çerçevesinde. Etilen Fabrikasında 120. Alçak Yoğunluk Polietilen Fabrikasında 120. önce 5 fabrikayı işletmeye açmış daha sonraları da diğer fabrikalar bunu takip etmiştir.’ne satışı 2001 yılında gerçekleşmiştir. 5 . Türkiye’de petrokimyasal ürünlerin.Ş 3. Çevre ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler. özellikle termoplastiklerin talep artış hızı Dünya ortalamasının en az iki katıdır.• • • Şirket birleşmeleri sonucu mega-ölçekli üniteler. PETKİM 28. üretim kapasitesinin. maddesindeki hükme istinaden 11. Yarımca Kompleksinde 1970 yılında. planlanan yatırımların tamamlanması ile 400 milyon dolarlık yatırım yapılmış olacaktır. Halka açık bir şirket olan Petkim.PETKİM A. Plastik talebindeki artış hızının GSMH artış hızına oranı Dünya ortalamasının çok üzerindedir. PETKİM.1965 tarihinde TPAO öncülüğünde kurulmuştur.Petkim A.9. fabrikalarda % 100’lere varan tevsilere girişilmişse de karşılanamayan talep karşısında. III. 2003 yılında.1986 gün.000 ton/yıl. 3291 sayılı kanunun 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Petkim’in ikinci kompleksinin Aliağa’da kurulması kararlaştırılmıştır. Petkim.1987 gün ve 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır.

• Aliağa Bölgesi’nde ikinci bir Petrokimya Kompleksi kurulmasına karar verildi. ambalaj sektörlerinin önemli girdileridir. • Yarımca Kompleksi’nde Etilen ve Polietilen fabrikaları tevsi edildi.Ş.2. • Yurdumuzda otomotiv sanayinde oluşan hızlı gelişmeler sonucu. • Yarımca Kompleksi’nin Etilen.000 ton/yıl artırılması için yapılan yatırımlar ile Aromatikler Fabrikasında kapasite kullanımı ve Paraksilen ürün safiyetini artırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştır. Petkim 'in ürettiği hammaddelerden plastikler ve sentetik kauçuklar. Sentetik Kauçuklar. elektronik.Ş.Petkim Tarihçesi 1965 – 1970 • Petkim Petrokimya A.08. inşaat. Polietilen.Ş. 250 milyon TL sermaye ile kuruldu.Polipropilen Fabrikasında 64. 3. • Petkim’in sermayesi 700 milyon TL’ye çıkarıldı. Yarımca’da kuruldu. boya. elektrik.2 milyon ton brüt üretim gerçekleştirmesinin yanında insana saygılı. • Petkim’in sermayesi 1. 1971 – 1975 • Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası devreye alındı. kuruldu. tarım. 19. Stiren. Klor Alkali. Ülkemizin en gözde şirketlerinden olan Petkim. Petlas Lastik Sanayi A. 6 . Polistiren üniteleri işletmeye alındı. VCM ve PVC ünitelerinin yapımı tamamlandı ve deneme işletmesine alındı. ekonomik yaşamımıza yaptığı katkılarla yurdumuzun gurur kaynağıdır.5 milyar TL’ye çıkarıldı.Ayrıca.1976 tarihinde Petkim’in öncülüğünde. ilaç. • Karbon Siyahı. • Petkim’in ilk yatırım faaliyetlerine İzmit-Yarımca’da başlandı. Petkim yılda 3. otomotiv. çevreye duyarlı üretim teknolojisiyle ve kültürel. deterjan. 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumundadır. • Yarımca Kompleksi’nde DDB fabrikası tamamlanarak işletmeye alındı. • Sermayesi tamamen Petkim’e ait olan Petkim Kauçuk A. Sentetik elyaflar ise tekstil sektöründe kullanılmaktadır. sosyal. kozmetik gibi birçok sanayi için girdi üretilmektedir. 1976 – 1977 • Yarımca Kompleksi’nde VCM ve PVC fabrikaları tevsi edildi ve Kaprolaktam üniteleri işletmeye alındı.

5 milyar TL’ye çıkarıldı 1978 – 1983 • Petkim Holding A. ve YARPET A.Ş. • Aliağa ve Yarımca müesseseleri.1990 tarihli bilançoları esas alınarak. • Petkim özelleştirme çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi’ne bağlandı.in sermayesi sırasıyla 8. 1984 – 1989 • Aliağa Kompleksi fabrikaları işletmeye alındı. Petkim Holding A. Yarımca Kompleks Başkanlığı’na dönüştürüldü.Ş. • Merkez Teşkilatı. • Aliağa Kompleksi’nde 1993 yılında AYPE. Yarımca Kompleksi’nde 1995 yılında PVC. Aliağa Kompleksi ile birleştirildi. Yarımca Kompleksi ise. • 1985 yılında Petkim bir teşebbüs haline getirildi. 1990 – 1995 • Şirket sermayesi 1990 yılında 2 trilyon TL’ye. YYPE. • Petkim’in sermayesi 2.05. 1991 yılında 3 trilyon TL’ye çıkarıldı.Ş.• Petkim’in iştiraki olan Petkim Kauçuk A. PS. • 28. CBR ve BDX fabrikalarında yapılan tevsi ve rehabilitasyon çalışmaları sonucu kapasiteler artırıldı. SBR. • Aliağa Kompleksi’nin yardımcı işletmeleri ve ortak tesisleri tamamlandı. 31. bütün aktif ve pasifleri ile Petkim tarafından devralındı.Ş. ALPET A. 1996 – 1999 • TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alındı.08. • Petkim’in bağlı ortaklıkları olan ALPET ve YARPET.Ş. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu’ndan karşılanmak suretiyle 114 trilyon TL artırılarak 117 trilyon TL’ye yükseltildi. Esas Sermaye Sistemi’nden Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne geçti.1986 tarihinde 3291 sayılı kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamına alındı. • Petkim Holding A.. PP ve ACN fabrikalarında. bünyesine katıldı. • TSE tarafından gerçekleştirilen yeniden belgelendirme tetkiki başarı ile sonuçlandı ve üç 7 .Ş. Yarımca ve Aliağa Kompleksleri birer müessese olarak teşebbüse ait tüzel kişilik haline dönüştürüldü. KS. Sermayesi. 40 ve 100 milyar TL’ye çıkarıldı. adı altında bağlı ortaklık haline getirildi.

000 ton/yıl’dan 96.yıldır sahip olunan TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi’nin üç yıl daha kullanım hakkı elde edildi. Bu karar doğrultusunda.000 ton rigid tür PVC üretim artışı sağlayacak olan PVC fabrikası 17. • 2002 yılında inşaat ve montajı tamamlanan Sıvı-Katı Atık Yakma Tesisi’nin 2003 yılında “Deneme Yakması” çalışmaları tamamlandı.10.000 ton/yıl’a artırılmasını amaçlayan tesis bitirilerek işletmeye alındı.2001 tarih ve 1022/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.Ş.750 milyar TL’na yükseltildi. 2. 19.2001 tarihinde devir işlemi tamamlandı.2003 tarih ve 1085/11 sayılı kararı ile Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası’nın 01. • YYPE Fabrikası 2.2001 tarih ve 2461 sayılı sermaye arttırımının tamamlanmasına ilişkin belgesi ile sermayesi 117. reaktör ilavesi yıl içinde tamamlandı.Ş.11. 2000 • Klor Alkali Fabrikası’nda klor üretiminin civalı cell’ler yerine membranlı cell’lerde yapılmasını ve klor üretim kapasitesinin 100.11. 8 . • Elektrik Üretim Ünitesi’ne 20 MW’lık Kondenserli. • Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararı ile 60 milyon ABD doları karşılığı lojman ve sosyal tesisler hariç Yarımca Kompleksi Tüpraş’a devredildi. ÖYK kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla 01.2003 tarihinde kapatılarak malzemelerin Aliağa Kompleksi’ne transferi tamamlandı.11. 01.000 milyar TL’ndan 204.04. fabrika. 2001 • Petkim Holding A.09.Türbin/jeneratör Grubu Tesisi projesinde türbin montajı tamamlandı. 2003 • Petkim Holding A. tevsi çalışmaları 2001 yılında bitirilerek üretim kapasitesi 66.000 ton/yıl’a çıkarıldı. • Yılda 10. 2002 • Atık Giderme Kimyasal Arıtma Çamurunun Giderilmesi Projesi’nin kapsamındaki Sıvı-Katı Atık Giderme Tesisi inşaat montajı tamamlandı..2003 tarihi itibariyle kapatılmasına ve Aliağa Kompleksi’nde kullanılabilecek ekipmanların sökülerek Aliağa’ya getirilmesine karar verdi. Yönetim Kurulu 01.

tarihinin en yüksek üretim ve satışına ulaşıldı. • Petkim Holding A. AYPE ve PP fabrikalarında kapasite artırıcı tevsi ve modernizasyon çalışmaları Aralık ayı ortalarında başladı. 2005 • PETKAM yatırımları kapsamında başlamış olan Etilen. • Buhar Üretim Ünitesinde fuel-oil’den doğal gaza dönüşüm kapsamında 2 kazanın basınçlı kısımlarının montajı ve DCS’ler tamamlandı. Son 18 yılın en yüksek yatırımı gerçekleştirildi. • Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) uzmanlarının koordinatörlüğünde başlatılan “Petkim Yeniden Yapılanma Projesi” Kasım 2005’de tamamlandı.Ş. AYPE ve PP fabrikaları tevsi çalışmaları tamamlandı. AYPE fabrikası kapasitesi 190 000 ton/yıl’dan 310 000 ton/yıl’a. • Plastik İşleme Ünitesi işçisi ve Başmühendisi geliştirdikleri yeni ambalajlama yöntemiyle ithalatın önüne geçtikleri için MPM tarafından yılın işçisi ve işvereni seçildi. PP fabrikası kapasitesi 80 000 ton/yıl’dan 144 000 ton/yıl’a çıkarıldı. • Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) tarafından düzenlenen 2006 yılı Avrupa Üçlü Sorumluluk Ödülleri yarışmasında Petkim Holding A.. • Son 15 yılın en yüksek ihracatı yapıldı. • Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile yeniden yapılanma projesi danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalandı.03. testlere başlandı. 9 .Ş. • Son 15 yılın en yüksek ihracatı yapıldı. Etilen fabrikası kapasitesi 400 000 ton/yıl’dan 520 000 ton/yıl’a.2004 • Etilen. • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumunun birlikte yaptığı araştırmaya göre Petkim Türkiye’nin en şeffaf 5 şirketi arasında yer aldı. 2006 • 2005 yılında tamamlanan yeni yatırımlar sonucu Petkim Aliağa Kompleksinde. Gaz türbininin montajı devam ediyor.2004 tarih ve 1097/12 sayılı kararı ile Petkim kuru yük iskelesi üçüncü şahısların kullanımına açıldı. Yönetim Kurulu’nun 31. hava kalitesi konusundaki çalışmalarıyla mansiyon aldı.

Etilen Fabrikası 10 .1. PLASTİK İŞLEME FABRİKASI TORBA ÜRETİM ÜNİTESİ MASTERBATCH ÜNİTESİ Yardımcı İşletme Üniteleri GÜZELHİSAR BARAJI SU ÖN ARITMA ÜNİTESİ DEMİ ÜNİTESİ SOĞUTMA SUYU KULELERİ BUHAR ÜRETİM ÜNİTESİ ELEKTRİK ÜRETİM ÜNİTESİ HAVA AZOT ÜNİTESİ ATIK GİDERME ÜNİTESİ LİMAN POLİPROPİLEN FABRİKASI AKRİLONİTRİL FABRİKASI ETİLEN GLİKOL FABRİKASI AROMATİKLER FABRİKASI SAF TEREFTALİK ASİT FABRİKASI FTALİK ANHİDRİT FABRİKASI KLOR ALKALİ FABRİKASI VİNİL KLORÜR MONOMER FABRİKASI POLİVİNİL KLORÜR FABRİKASI Tablo. 3.1.1.Petkim’deki Birimler Petkim Aliağa Kompleksi Yerleşim Planı Ekler’de verilmiştir.3.Petkim’deki Birimler Fabrikalar ETİLEN FABRİKASI ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN FAB.Ana Fabrikalar 3.3.1.3. ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (TUBULER) FABRİKASI YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN FAB.3.

3.1. H2-8) 11 . G03-5. C4. Kimyasal Saflıkta Propilen: Akrilonitril Fabrikası'nda.1985 : 1995. ICI'nın geliştirdiği 1500 It'lik reaktör kullanılmaktadır. Ltd. Geri kalan % 80 etilen ise tekrar sistemde kullanılmaktadır.Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) Fabrikası Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : 190000 ton/yıl : Imperial Chemical Ind. Ham Benzin.Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : 520000 ton/yıl : Stone & Webster Eng.3.Türkiye : 19. Fabrikada yüksek basınç prosesi ile üretim yapılmakta olup. Aromatikler fabrikasından gelecek nafta ile Tüpraş rafinerilerinden veya dış piyasadan alınacak hafif nafta buharla parçalama yoluyla bileşiklerine ayrılır. Vinil Saflıkta). İngiltere : Tekfen-Türkiye : 21. Üretim sürekli proses esasına dayalı olup 1250-1350 kg/cm2'lik basınç ve 170-310°C sıcaklıkta organik peroksit katalistler ile etilen'in % 20'si polietilene dönüştürülmektedir. Bütan ve Bütadien karışımı olan C4'ler: Sentetik Kauçuk üretiminde kullanılmaktadır.03. Ana Girdiler Ürünler : Etilen : AYPE (F2-12. Polimer Saflıkta Propilen: Polipropilen Fabrikası'nda.2. İngiltere ürettikleri diğer fabrikaların ham ve yardımcı maddelerini teşkil eder. Hidrojen Klorür Monomer ve Etilen Oksit eldesi için. Ltd.Chem Ltd. Aromatik Yağ: Karbon Siyahı eldesi için. Aromatik Yağ . Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları : Nafta : Etilen.04. Propilen (Polimer : Etilen: Alçak ve Yüksek Yoğunluk Polietilen. 2005 : Petrokimya kompleksinin en önemli ana fabrikası olup Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : Stone & Webster Eng. Ltd İngiltere : Kutlutaş. Ham Benzin ve Hidrojen: Aromatikler Fabrikası'nda. İngiltere aynısı iki fabrika ve bu iki fabrikaya hizmet veren ortak sistemden müteşekkil olup her bir fabrikanın dizayn kapasitesi 95.1985 : 1993 : ICI lisansı ile üretim yapan AYPE fabrikası birbirinin Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : SIM.000 t/y Alçak Yoğunluk Polietilen'dir. Propilen (Kimyasal Saflıkta).

1. Üretim sürekli proses esasına dayalı olup yüksek basınçta (2550 kg/cm2) ve 170 .4.3. rotasyonlar. rotasyonlar. oyuncak. 4000 ton/yıl FFS Rulo Film : Windmöller-PETKİM : 24. oyuncak.Masterbatch Ünitesi Kapasite : 10000 ton/yıl 12 : 4000 ton/yıl Baskılı torba. 3. hortum.3. kablo kılıflama.lık şekilde ambalajlanmasında kullanılmaktadır.1. boru.1.1986 : 2005 : İki aşamalı proseste. Polietilene dönüşmeyen etilen sisteme geri kazanılmaktadır. kablo kılıflama.Plastik İşleme Fabrikası 3.2. sera örtüsü. H2-21T. tüp.Torba Üretim Ünitesi Kapasite Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi 2-Torba üretimi Ana Girdiler Kullanım Alanları 3.3. kumaş ve metal kaplamaları.Almanya : : Etilen AYPE-T (G03-21T.3. boru. ambalaj filmi.1. hortum. . şişe. ev eşyası. F5- kg. 1-Blow film ekstruzyonu.Kullanım Alanları : Ağır hizmet torbası. F2-21T. şişe. sera örtüsü.Ş. tüp.04. I10-19T) Kullanım Alanları : Ağır hizmet torbası.Türkiye : 24.4.4.Alçak Yoğunluk Polietilen (Tubuler) Fabrikası Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi : 120000 ton/yıl : Sahtec-Hollanda : Tokar A. : AYPE (G03-5) : Pellet. a) Ventilli Torba üretimi b) FFS Rulo Torba üretimi yapılmaktadır.295 oC sıcaklıkta organik peroksitler ile etilenin yaklaşık %35'i polietilene dönüşmektedir.05. 3. kalıplama maddeleri yapımında kullanılmaktadır. G08-21T.3.2005 : Fabrikada lisansör Sabtec'in geliştirdiği kendi kendini Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : Techin-Fransa temizleyen borulu (tubuler) reaktör teknolojisi kullanılmaktadır. granül veya iri toz formdaki katı ürünlerin 25-50 Mühendislik ve Tedarik müteahhidi: Windmöller and Hölscher. ambalaj filmi. I22-19T. ev eşyası.1. Ana Girdiler Ürünler 21T. kalıplama maddeleri yapımında kullanılmaktadır. kumaş ve metal kaplamaları.

EH- 3. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları : 102)Çuvallık (MH-418. Film ile yoğrularak homejenizasyonu ve pelletlemesi Masterbatch. Masterbatch (UV 05 H) Kullanım Alanları 3.1985 : 1993. polimerizasyonu sonucu elde edilir. G03-5) Nikelli UV Masterbatch. Infrared Kampaund. EH-241. halat.3. halı ipliği. Bu polimer tozuna çeşitli stabilizörler ilave edildikten sonra pellet haline getirilir ve piyasaya verilir.Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : JSW-Japonya Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi Ana Girdiler Ürünler Masterbatch (UV 03 H) Masterbatch (UV 04 H).5. seralık film imalinde ve güneşe maruz kalacak plastiklerin üretiminde kullanılmaktadır. katkı maddeleri : AYPE (H2-8.Türkiye : 14. çuval. UV-H Kampaund. Plaka halinde kesilerek piyasaya verilir. Japonya : AEA. Ataktik polimer ise propilen moleküllerinin belirli bir sıra izlemeden gelişi güzel dizilmesiyle oluşur.Akrilonitril Fabrikası Kapasite : 90000 ton/yıl 13 .04. Japonya : Chiyoda Eng Ltd. masa örtüleri.6. EH-112. propilenin Ziegler-Natta katalizörü ile : AYPE F2-12 ile UV katkılı G03-5 üretiminde.1993 : Çift vidalı extruderlerde hammaddenin.08.Polipropilen Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : : 144000 ton/yıl : Mitsubishi Petrochemical Co. : : Atilla Doğan.1. & Mitsubishi Co.3. paspas : Propilen (Polimer Saflıkta) PP Elyaflık (EH-251. 2005 Polipropilen. halsli UV Masterbatch. UV-N Kampaund. MH-220) : Örgü.Türkiye : 14.1. İsotaktik polimer. propilen moleküllerinin polimer zinciri boyunca aynı yönde dizilmesi ile elde edilen kısmen kristal yapıda bir polimerdir. Üretim sonucu isotaktik polipropilen ve ataktik polipropilen oluşur. Infrared Masterbatch.

&Mitsui Co. Ana Girdiler Ürünler (DEG). akrilik reçineler ve nitril kauçuk imalatında kullanılmaktadır. kumaş.7.1985 : 1993 Propilen ve Amonyağın hava ile katalitik oksidasyonu kimyasal formülüne dayanır.Türkiye :12. Amonyak : Akrilonitril(ACN) : Akrilik elyaf. tekstil ürünleri.Etilen Glikol Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi : 89000 ton/yıl MEG : Shell Research Ltd. Bugüne kadar geliştirilmiş ve tatbikatı yapılmış Propilen Amonyak Proseslerinin farklılıkları kullanılan katalizörlerden ve reaktör tiplerinden doğmaktadır.08. poliester elyaf. Halen kullanılan prosesler içerisinde en yaygın ve önemlisi. halı. akışkan yatak tipi reaktör prensibini uygulayan SOHIO prosesidir. Etilenin saf oksijen ile Ag ihtiva eden katalizör mevcudiyetinde reaksiyona sokularak Etilen Oksit'e dönüştürülmesi. Ağır Glikoller Kullanım Alanları üretiminde kullanılmaktadır.1985 : Aliağa Kompleksi entegre Etilen Oksit / Etilen Glikol : Propilen (Polimer Saflıkta). Ltd Japonya : AEA. Fabrikası "SHELL" prosesidir.3. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları 3. : Antifiriz. daha sonra Etilen Oksitin su ile yüksek basınç ve sıcaklıkta reaksiyona sokularak Glikol'e dönüştürülmesi esasına dayanır. ABD : Badger Pan Americe İngiltere : Entes.12.1. örgü yünü (orlon). Hollanda : Mitsui Eng Shipbuilding Co Ltd.Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : : Vistron Corp. pet şişe : Etilen.Türkiye : 15. Dietilen Glikol 14 . battaniye. ABS reçineleri. Oksijen : Monoetilen Glikol (MEG) .

04.9.Türkiye : 22.1.1. Ortoksilen: Ftalik Anhidrid üretimi.3.Saf Tereftalik Asit Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi : : 70000 ton/yıl : Standart Oil Co. dietil ftalat üretiminde.3. 3.P.03.1987 Standart Oil Company (AMOCO) Lisansı ile üretim yapmaktadır. tekstil endüstrisinde hammadde olarak DMT üretiminde. Adsorbsiyon. Kaprolaktamın ana hammaddesidir. Aynı zamanda LAB Deterjanların. PET reçine üretiminde. Paraksilen. ilaç endüstrisi. hidrojen ile safsızlıkları giderildikten sonra Saf Tereftalik Asit'e (PTA) dönüşür. (Indiana) ABD : Technipetrol S. Ana Girdiler Ürünler : Paraksilen : Saf Tereftalik Asit (PTA) 15 .3. 136000 ton/yıl Paraxylene : Universal Oil Products (UOP)-ABD : JGC Corparation Nissho Iwai Corp.Desorbsiyon.8. Paraksilen: PTA üretiminde.Türkiye : 28. Likit –likit ekstraksiyon ayırma tekniklerini kullanarakBenzene-Paraxylene ve Ortho xylene üretimi. boya endüstrisinde ve Stiren eldesinde. C5 Hidrokarbonlar : Benzen: İlaç ve kimya endüstrisi için birçok kimyasalların çıkış noktasını oluşturmaktadır. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları : Ağır Nafta ve Kızdırma Benzin : Benzen.A İtalya : Alarko. Kuvvetli bir solvent olarak da deri endütrisindeki yapıştırıcıların eldesinde ve metal temizliğinde. C5 Hidrokarbonlar ise Benzin üretiminde kullanılmaktadır.Aromatikler Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : 134000 ton/yıl Benzen. Paraksilenin hava ile oksidasyonu neticesi oluşan Tereftalik Asit (TA) . Ortoksilen.1985 : 2005 : 1) Ağır Nafta’nın katalitik olarak işlenmesi 2)Etilen ünitesinin yan ürünü olan kızdırma benzinin işlenmesi 3)Tatoray ve Isomar sahalarında Xylene zenginleştirme reaksiyonları ile Ox ve PX üretimleri 4)Destilasyon. Japonya : Enka.

3.1985 : 2000 : Fabrikada 2000 yılına kadar Oronzio De Nora Firması : Ortaksilen : Ftalik Anhidrit (PA) : Boya sanayinde. : Poliester elyafı (dacron. çeşitli glikollerle : : 34000 ton/yıl : Atochem Fransa : Krebs & Cie S. Ana Girdiler : Tuz 16 . Fransa : Atilla DOĞAN. Haziran-2000 tarihinden itibaren üretimin tamamını Chlorine Engineering Corporation (CEC) lisanslı monopolar düzende Membranlı Elektrolizer sistemine geçmiştir.K. Üretim üç kondenzasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde. a) Oksidasyon: Sabit yataklı reaktörlerde ortoksilen hava ile reaksiyona sokulur.A İTALYA Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : Entes. c) Destilasyon: Ham PA damıtılarak ticari saflıkta PA elde edilir Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları üretiminde kullanılmaktadır.Kullanım Alanları imalatında kullanılmaktadır.P.1. trevira gibi ipliklerin imalinde). Oronzio De Nora Permelec S. alkid reçinesi yapımında. DOP vb. 114000 ton/yıl Kostik (%100) : Kuruluş: Oranzio De Nora İtalya Tevsi: Chlorine engineers Corp. Türkiye : 19. polietilen tereftalat 3.12.Ftalik Anhidrit Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi kademede yapılmaktadır. Ortoksilenin havanın oksijeni ile katalitik oksidasyonu sonucunda elde edilir.1985 ATOCHEM lisansıyla üretim yapılmaktadır. poliester reçine ve poliester film yapımında. U. Int. perilen. Türkiye : 04.A.11. gibi plastifiyan lisansı ile Civalı elektroliz teknolojisiyle üretim yapılmıştır.10. b) Kondensasyon: Reaktörden çıkan gazlar soğutulut Ham PA ayrıştırılır. terilen. 3.3.05.1.Klor Alkali Fabrikası Kapasite Lisansör firma : 100000 ton/yıl Klor Gazı . Inc./Japonya Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : Catalytic.

13. alüminyum. Türkiye : 09. Türkiye : 19. böceklere karşı kullanılan ilaçların eldesinde.3.Vinil Klorür Monomer Fabrikası Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : 152000 ton/yıl : ICI.çeşitli tüp ve diğer şişeler imali. panjur imali) döşeme kaplamaları ve suni deri imalinde kullanılmaktadır.07.P.Polivinil Klorür Fabrikası Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi : 150000 ton/yıl : Solvay /Belçika : Alarko. suni ipek ve film sanayinde. ayakkabı tabanları. "SOLVAY" lisansı ile üretim yapılmaktadır. pis su boruları.pencere doğramaları. Sudkostik: Kağıt. PVC ürünü.1986 : 1995.A İtalya 4 hattan oluşmaktadır. sabun ve deterjan sanayinde. S-27. çeşitli yapı malzemeleri (kapı. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları : VCM : PVC Süspansiyon (S-23. Solvay İngiltere/ Belçika : Alarko. tekstil. kağıt hamuru. Vinil Klorür Monomer'in sulu ortamda belirli basınç ve sıcaklıkta katalizör eşliğinde polimerizasyonu ile elde edilir. fittings imalinde) ambalaj filmi. şeffaf kozmetik ve yağ şişeleri. organik boyar maddelerin ve renk giderici klorürlerin eldesinde.12.A İtalya 17 . 3. piyasaya satılan klor ise suların dezenfekte edilmesinde. petrol ve petrokimya sanayinde. 3.1.Ürünler Kullanım Alanları : Klor. gıda sanayinde. S-39. Polivinilklorür'ün ana hammaddesi olan Vinilklorür Monomer'in eldesinde. nebati yağ sanayinde kullanılmaktadır. yer karoları.1986 : 1995.P. S-65) : Tarım ve inşaat sektöründe (sulama boruları. Sudkostik : Klor.1.2001 : PVC Fabrikası "Batch" prosesi ile çalışan aynı kapasiteli Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : CTIP S.3.03. kablo kaplamaları.2003 Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : CTIP S.

3. Permutit – İNGİLTERE.578 m³ / h max.700 m³ / h Lisansör Firma : Lurgi – ALMANYA.TÜRKİYE (II.1. 107m. Hat) İşletmeye Alınış Tarihi : 01. Etilen : VCM : Polivinil Klorür (PVC) eldesi için kullanılmaktadır. Otv– FRANSA İşletmeye Alınış Tarihi : 01.2.200 m³ / h Tevsi sonrası Kapasitesi: 1. (min.TÜRKİYE (II. (max.S. proses suyu.Klor Alkali Fabrikasından gelen klor gazı ve Etilen Fabrikasından gelen etilenin reaksiyonu ile oluşan Etilen diklorünün pirolizi (kraking) sonucu elde edilir.2.578 m³ / h max.TÜRKİYE (I.3. ham su. Permutit – İNGİLTERE. 4. Akfen .01. Hat).FRANSA.1983 Tevsii Tarihi : 2005 Kullanım Alanları : Yangın suyu.3.Güzelhisar Barajı Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Montaj Firması : Palet – TÜRKİYE Yağış Alanı : 450 km² Yıllık Ortalama Yağış : 500-600 kg/m² Su seviyesi: 63m. 104m.2.Hat) Montaj Firması : Alke .TÜRKİYE (I. işletme hakkı D.3.800 m³ / h normal debi Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi :Lurgi .1984 18 D.2.Yardımcı İşletme Üniteleri 3. Afken .Demi Ünitesi Kapasite : Başlangıç Kapasitesi: 1. debi. debi. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları 3.İ’ de olan temel su kaynağıdır.Hat) OTV .I – TÜRKİYE : Klor gazı. Ham Su Havuzları Depolama Kapasitesi : 80.).2. soğutma suyu ve içme suyu.Su Ön Arıtma Ünitesi Kapasite : Başlangıç Kapasitesi: 5. Enka .01. . OTV – FRANSA Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Lurgi –ALMANYA.3.Üretim Teknolojisi : Vinil Klorür Monomer Fabrikası bir SOLVAY prosesidir.000 m³ 3.) Aktif Hacim : 137 Milyon m³ Toplam Depolama Hacmi : 150 Milyon m³ Kullanım Amacı : Petkim ile diğer sanayi tesislerinin su ihtiyacını sağlamak amacıyla Petkim tarafından inşaat montajı yapılmış. (normal). 7. 3.400 – 1.S.ALMANYA.800 m³ / h normal debi Tevsi sonrası Kapasitesi: 8.

000 m³ / h Tevsi sonrası Kapasite: 100.1984 Tevsii Tarihi : 2001 Toplam Üretim Gücü : 169.02.2.07.3.000 m³ / h Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Hamon – FRANSA.Ltd. Mitsubishi-JAPONYA Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Nuovo .Montaj Firması : Alke – TÜRKİYE.EREN İNŞ.Soğutma Suyu Kuleleri Kapasite : Başlangıç Kapasitesi: 76. .Marsis – TÜRKİYE Tevsii Tarihi : 1998 – 2006 3.01.01.1985 (Ünite 1) . Tumaş .7 MW (Kondenserli) Turbo Jeneratör Lisansör Firma : ABB İSVİÇRE Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : ABB . Alke .1 adet 21. fuel oil.3. Nippon Sanso-JAPONYA Montaj Firması : Alarko – TÜRKİYE İşletmeye Alınış Tarihi : 14.7.1984 Tevsii Tarihi : 2005 Montaj Firması : Ali EREN . 26.2.700 N m³ / h hava. / JAPAN Montaj Firması : Tokar / TÜRKİYE İşletmeye Alınış Tarihi : 01.3.7 MW 3.1994 (Ünite 3) 19 .2. fuel gaz.2.000 N m³ / h gaz azot .01.Pignone-İTALYA .3.Alke Marsis.1 adet 20 MW.5.000 N m³ / h gaz oksijen Lisansör Firma : Nuovo . 12. 02.6.Elektrik Üretim Ünitesi Kapasite : 2 adet 64 MW (Çift ara çekişli karşı basınçlı) .Hava Azot Ünitesi Kapasite : 43.1984 Ana Girdiler : Doğal Gaz.İSVİÇRE Montaj Firması : Tokar .4.1994 (Ünite 3) Tevsii Tarihi : 17. hidrojen. 17.Buhar Üretim Ünitesi Kapasite : 1200 ton/saat XHS Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Mitsubishi Heavy Ind.Koray – TÜRKİYE İşletmeye Alınış Tarihi : 01.01.Pignone İTALYA.TÜRKİYE SPIG/SWS – İTALYA İşletmeye Alınış Tarihi : 01.01. vent gaz 3.TÜRKİYE 3.1984 (Ünite 2) .

1.1.50 m. 6.4. boy. 9. PVC' nin hammaddesi olan VCM eldesinde.01. boy. Etilen Glikol eldesinde kullanılır. Fabrika içinde gaz ve sıvı şeklinde çıkan ETİLEN kompleksteki diğer fabrikalara gaz olarak gönderilmekte fazlası sıvı olarak tanklarda depolanmaktadır.000 m³ / h kimyasal atık su Lisansör Firma : O.9.50 m.1.00 m. Etilen Oksit. Yüksek Yoğunluk Polietilen ). derinlik Kuru yük iskelesi : 175 m.3. şahıslar adına gelen gemilere liman hizmeti vermektir.2.3.2. boy.Atık Giderme Ünitesi Kapasite : 550 m³ / h yağlı atık su.Polimer Saflıkta Propilen (PSP) Hammadde olarak giren nafta nın %6-7 civarı PSP olarak üretilmektedir.1. – FRANSA Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Tekser – TÜRKİYE Montaj Firması : Koray – TÜRKİYE İşletmeye Alınış Tarihi : 01.2. % 99. % 60 COD 3.Liman Kullanım Amacı : Petkim ve 3.3.1. Etilen (CH2 = CH2) çift bağlı bir monomer olduğundan bir termoplastik olan polietilen eldesinde (Alçak Yoğunluk Polietilen.4.T. boy. derinlik 5 Nolu iskele : 219 m. İskele Sayısı : 3 Adet Tanker Rıhtımı 2 Adet Kuru Yük Rıhtımı 1 Adet Tuz İskelesi İskele Boyutları : 1 Nolu iskele : 163 m. derinlik Tuz iskelesi : 190 m.8.8 saflıktaki bu ürün kompleks içinde Polipropilen Fabrikasında hammadde olarak 20 . Tank depolama şartları: • Sıcaklık • Basınç : -104 OC : 100 mm H2O Kullanım Alanları. 6. 120 m³ / h evsel atık su.Petkim’de Üretilen Ürünler 3.Etilen Fabrikasında Üretilen Ürünler 3.4.1984 Arıtım Verimliliği : % 90 BOD.V. 10/17 m. 9. boy. derinlik 2 Nolu iskele : 175 m.50 m.4. Derinlik 3. 3.Etilen Hammadde olarak giren nafta nın %32 si ETİLEN olarak çıkmaktadır.

Kompleks içinde ACN (Akrilonitril) fabrikasının hammaddesi olarak kullanılır.1.4.1. Karbon siyahı eldesinde kullanılır. Karışımın içinde ağırlıkça fazla bulunan 1-3 Butadien den kauçuk eldesinde.12 kg/cm2 ‘ dir Kullanım Alanları. Depolama Şartları: • Sıcaklık • Basınç : 20-30 OC : 3 kg/cm2 dir İçinde bulunan çift ve üç bağlı hidrokarbonların polimerleşmesini önlemek için. Propilen eldesinde kullanılır.4. MEK ( Metil etil keton) eldesinde. LPG yapımında. Kullanım Alanları.5. Polipropilen üretiminde. 3. Sıvı olarak kürelerde depolanan PSP’ nin depolanma şartları.4. • Sıcaklık • Basınç : 20 . Akrilonitril (ACN) üretiminde. Sıvı olarak depolanır. 3.30 OC : 11 . Sıvı olarak tanklarda depolanan bu ürünün depolanma şartları: • Sıcaklık • Basınç : 48-50 OC : Atmosferiktir Kullanım Alanları. 3. LPG hazırlanmasında. Polimer oluşumunu önleyici katkı maddesi katılmaktadır. ( H2C = CH .3.Ham C4 Hammadde olarak giren nafta dan % 8-9 civarında üretilmektedir.1.6.Aromatik Yağ Hammadde naftanın % 3.4. ACN (Akrilonitril) üretiminde. MTBE (Metil tersiyer butileter) eldesinde. Sıvı olarak kürelere depolanan KSP’ nin depolanma şartları: • Sıcaklık • Basınç : 20-30 0C : 10-12 kg/cm2 dir Kullanım Alanları. Propilen Oksit üretiminde kullanılır. 3.CH3 ) açık formülünde de görüldüğü gibi propilen monomerinde doymamış karbon bulunmaktadır.Ham Benzin 21 .ullanılmaktadır. Fazlası satılmaktadır.Kimyasal Saflıkta Propilen (KSP) Hammadde olarak giren Nafta nın % 7-8 civarı KSP olarak üretilir.1.5 civarı AROMATİK YAĞ olarak üretilmektedir. İçerisinde yaklaşık %50 oranında 1-3 Bütadien olan ham C4 ürünü komplekste kullanılmayıp tamamı satılmaktadır.4.

27-30 OC’ lik atmosferik tanklarda depolanır. H 2-8 Kullanma Alanları. Kerosen.4. Toluen ve Ksilen gibi değerli aromatikler ayrıldıktan sonra.190 OC : 190 OC : 195 OC 22 .190 .920 Gr/cm3 3. Yoğunluk : 0.4.2 AYPE Fabrikasında Üretilen Ürünler 3.2. oto yağları ve akışkanlar için büyük konteynırlar imalinde kullanılır. Erime Sıcaklığı Silindirin Üç Bölgesi Kafa Sıcaklığı Parison Sıcaklığı : 190-210 OC : 180 . Yoğunluk: 0. İşlenim Alanları: Bütün standart şişirme ile kalıplama metotlarıyla işlenebilir. Özellikler : Darbe ve yırtılma direncinin yüksekliği iyi görünüm işleme kolaylığı.2. Erime Akış İndisi (MFI): 2. Etilenin düşük basınç altında polimerizasyonu ile elde edilen. 3. kimyasallar.2.0 Gr/10 Dak.1.YYPE Fabrikasında Üretilen Ürünler 3.Petilen. Genel maksatlı enjeksiyon kalıplama ve şişirme kalıplama. yüksek molekül ağırlıklı. Şişirme ile kalıplama.921 Gr/cm3 3. Yoğunluğu : 0.3. boru. şişirme ile kalıplama için genel maksat polietilenidir.6 Gr/10 Dak.4. F 2-12 Kullanma Alanı :Genel maksatlı ambalaj ve teşhir paketlenmesi için film imali.4. En iyi parlaklıktaki nihai ürünler 190-210 OC erime sıcaklığı aralığında elde edilebilir. tel ve kablo ekstrüzyonu. Özellikler : Üstün parlaklık.2.1.920 Gr/cm3 3. düşük pusluluk.3. iyi mekanik optik özellikler. Kullanma Alanları.Petilen YY S 0464 Özellikleri: Petilen YY S 0464.Giren nafta nın % 22-23 civarı HAM BENZİN olarak üretilmektedir. G 03-5 Kullanma Alanı :Ağır hizmet torbası. Erime Akış İndisi (MFI) : 03 Gr/10 Dak. şişirme ile kalıplamada uygun bir polimerdir.Petilen. Özellikleri: İyi işlenebilirlik ve yüzey parlaklığı Erime Akış İndisi (MFI): 2. Ürün Aromatikler Fabrikasında içerisindeki Benzen. geniş kullanım alanı.3. hidrojene benzin üretilerek rafineriye satılır.4.Petilen.4.

.. 190 C3.. kalıp şekline ve diğer ilgili faktörlere bağlı olarak aşağıda verilen değerler arasında değişebilir. 190.3. A2 Vida Devri (rpm) Soğutma Suyu Sıcaklığı (OC) Çekme Hızı (m/min) 3. Kullanma Alanları.4.... Makine 1 Reçine Sıcaklığı (OC) Kalıp sıcaklığı Yükleme zamanı (Sn) 260 40 4 23 Makine 2 200 40 1000/800 10 : 200... sulama dağıtım şebekeleri. 170 C2.3..4... etilenin basınç altında polimerizasyonu ile elde edilen bir polimerdir... 200 C4.2....Şişe kasası . Kullanma Alanları. 190 : 40 : 20 :3 Enjeksiyon basıncı (Kg/cm2) 1000/800 . etilenin basınç altında polimerizasyonu ile elde edilen.3.Endüstriyel amaçlı. İşlenim Alanlar: Boru çapı (İç / Dış ) (mm) : 27/34 Silindir Sıcaklığı (OC) : C1.. yüksek molekül ağırlıklı bir polimerdir....... .Petilen YY B 0153 Özellikleri: PETİLEN YY B 0153...3.Sebze ve meyve taşımacılığında .  Boru imali : Su dağıtımı.. kanalizasyon. ....Petilen YY I 668 Özellikleri: Petilen YY I 668. 200 Kafa Sıcaklığı (OC)AD. A1...Alet kutusu -Yükleme kasası İşlenim Alanları: Enjeksiyon kalıplama:İşlenme şartları makine tip ve büyüklüğüne......

4.4.4 Petvinil S-65/R68 Kullanım Alanları :Rijid boru ve profiller.4. 3. -Fleksibil contalar ve ipler.Polivinil Klorür (PVC) Fabrikasında Üretilen Ürünler 3.Petilen YY F 0954 1 5 YÜKSEK 6 30 DÜŞÜK Özellikleri: Petilen YY F 0954. Şişirme ve Kalıplama : şişe kavanoz oyuncak ve benzeri nihai. etilenin düşük basınç altında polimerizasyonu ile elde edilen filmlik tür bir polimerdir. 3.1 Petvinil S -23/59 Kullanım Alanları : Rijid Ekstrüzyon Film Ekstrüzyonu Rijid Enjeksiyon : komplike kesitli profiller. : Muhtelif fittingler. -Tel ve kablo izolasyon ve kılıçlanmaları. Kullanma Alanları. Şerit ve mono flaman imalatında Özellikleri.4.4.4. PP Fabrikasında Üretilen Ürün 3.1 Petoplen. -saydam veya opak rijid levhalar : saydam ve renkli film imali. terlik ve benzerleri. 3.  İşleme Kolaylığı  Gerilim altındayken dış etkilerin meydana getirebileceği çatlamaya karşı mukavemet  Kimyasal maddelere karşı mukavemet 24 .3.3 Petvinil S-39/71 Kullanım Alanları : Fleksibil enjeksiyon: Ayakkabılar. Gıda ambalajlamaları ve şeker paketlemelerinde kullanılır. ürünlerin imalatı.4.4. 3.5. EH-102 Kullanım Alanları.4.4. hortum ve profiller. sandaletler.Tutma zamanı (Sn) Isıtma zamanı (Sn) Enjeksiyon hızı 3. Muhtelif parçalar.2 Petvinil S -27/R63 Kullanım Alanları:Rijid Boru ve profiller .5.4. -Fleksibil film ve parçalar 3.4.4.4. Fleksibil ekstrüzyon :-Fleksibil boru.

metal aksamın temizlenmesinde. 3. hoş kokulu bir sıvıdır.8 Aromatikler Fabrikasında Üretilen Ürünler 3. Sudaki çözünürlüğü azdır.4. hoş kokulu bir sıvıdır. Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır. PET (Polietilen teraphthalat) Reçine ve Tekstil Hammaddesi olarak kullanılır.08gr) Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır.8.8.6. kaprolaktam üretiminde. Alkol.4. İyi bir çözücüdür.Ftalik Anhidrit (PA) Fabrikasında Üretilen Ürün 3. alkil reçinesi yapımında. Eter. düşük konsantrasyonlarda hoş kokulu bir sıvıdır. 3.1 Ftalik Anhitdrit Kullanım Alanları. Büyük oranda polyester elyaf imalatında. 3. ayrıca reçine film yapımında ve Pet şişelerinin imalatında kullanılır. deterjan sanayiinde. sarı renkli ve isli alevle yanar. Asetik asit.8.4.4.4. 3.4. kloroform gibi organik solventlerde her oranda çözünür.6. boya sanayiinde (Özellikle Otomobil ve Yaldız Boyalarda) eritme ve seyreltme maksadı ile kullanılır.1 Saf Tereftalik Asit (PTA) Kullanım Alanları. Sudaki çözünürlüğü azdır. Kullanım Alanları: PTA.3 Ortoksilen Özellikler.7.Renksiz.4. deri . • Çeşitli glikollerle kondensasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde DOP vb. Renksiz. • Boya sanayiinde.1 Benzen Özellikler.7 Saf Tereftalik Asit (PTA) Fabrikasında Üretilen Ürün 3.2 Paraksilen Özellikler. Zehirleyici olmaması  İyi elektriki özellikler  Yüksek darbe mukavemeti 3. Tarım ve hayvan yeminde kullanılan Paratoloik asit üretiminde. matbaacılıkta (Tifdruk) boyaları eritmede ve silindir temizliğinde. Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır. gibi plastifiyan üretiminde kullanılmaktadır. (100 mg suda 0. Renksiz. İyi bir çözücüdür.4.kağıt sanayiinde çözücü ve yapıştırıcı olarak. Bir çok organik madde için mükemmel çözücü olup. Sudaki çözünürlüğü azdır. Kullanım Alanları: Kimya ve ilaç endüstrisinde bazı maddelerinin sentez yoluyla üretiminde. 25 . organik sentez işleminde kullanılan metil paratoluat üretiminde kullanılır. kuru temizlemede.

9. Pigmentler. Sudaki çözünürlüğü azdır. ABS reçineleri.4.4. • Renksiz. %100 3.2DEG Özellikler. halı. %100 3. 3.12 gr/mol • Kaynama noktası. akrilik reçineler ve nitril kauçuk imalatında kullanılır.113 gr/cm3 • Sudaki Çözünürlüğü. Fenil Metan. 2450C • Yoğunluğu. • Renksiz. parfümlerin.10. Boya. Akrilik elyaf. Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır.Etilen Oksit / Etilen Glikol Fabrikası Üretilen Ürünler 3.10.4.10.1 Akrilonitril Kullanım Alanları. Ditilftalat ftalik anhidrit üretiminde hammadde olarak kullanılır.4. Toluen. 1970C • Yoğunluğu.4. lakların ve verniklerin sentez yoluyla elde edilmelerinde. Son zamanlarda Benzen kullanım alanlarına Benzen ikame maddesi olarak hızla girmiş olup.1MEG Özellikler. 3. Kullanım Alanları. İlaç.4.11. Renksiz.9Akrilonitril (ACN) Fabrikasında Üretilen Ürün 3. kokusuz ve sıvıdır. 1. 62. patlayıcı madde üretiminde . • Molekül Ağırlığı. bazı ilaçların. Klor Alkali Fabrikasında Üretilen Ürünler 26 . 3. 106. İyi bir çözücüdür. hoş kokulu bir sıvıdır. karakteristik kokuda ve sıvıdır.4. temizlik materyali olarak. 1. kumaş. diğer kimyasal maddelerin elde edilmesinde hammadde olarak geniş ölçüde kullanılır. • Molekül Ağırlığı. Ortotoluik asidi. örgü yünü (orlon). Toluol. battaniye. boya sanayiinde ve petrokimya sanayiinde.4 Toluen Özellikler.117 gr/cm3 • Sudaki Çözünürlüğü. Metil Benzen olarakta bilinir.9 gr/mol • Kaynama noktası. Motor Yakıtı. İnsektisit Üretiminde hammadde olarak kullanılır.8.Kullanım Alanları: PA( ftalik Anhidrit).

atmosferik tanklarda depolanmaktadır. böceklere karşı kullanılan ilaçların eldesinde kullanılır.4. tekstil. Kaynama Noktası Donma Noktası Parlama Noktası Özellikler. 3.Personel Durumu Şirkette çalışan tüm personel 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmekte olup. -Kaynama Noktası -Donma Noktası : : 83.15 g/cm3 (OC) Petkim Aliağa Kompleksi Akım Şeması Ekler’de verilmiştir. nebati yağ sanayiinde kullanılır. kağıt hamuru. Piyasaya verilecek olan klor ise piyasada suların dezenfekte edilmesine. Tesis de 75. Tesis de 84.0 OC 3.12.12.3 Hidrojen Klorür Çözeltisi (%27) Kullanım Alanlar.11.2 Etilen Diklorür (EDC) Normal şartlarda sıvı halinde.1 Vinil Klorür Monomer (VCM) Kullanım Alanları:VCM genel olarak sadece POLİVİNİL KLORÜR (PVC) fabrikalarında ana hammadde girdisi olarak kullanılmaktadır. DM Fabrikası. sabun ve deterjan sanayiinde.5 ppM : 1.5.3. 3.9 OC (Nşa) . Kimyasal yıkamalarda kullanılmakta olup ayrıca TÜPRAŞ. Özellikler.11.1 Klor Özellikler.13.4.4.12 Vinil Klorür Monomer (VCM) Fabrikasında Üretilen Ürünler 3. suni ipek ve film sanayiinde.5 Oc -35.000 ton/yıl klor üretilir . -HCL -FE -Yoğunluk : % 27-30 : 0.0 Oc : : : . alüminyum.4.4.4.12. BATMAN ve SÜMERBANK Fabrikaları tarafından kullanılmaktadır. Başka yaygın kullanımı yoktur [6]. petrol ve petrokimya sanayiinde. keskin hoş kokulu olup. Kağıt. 3. “Kapsam Dışı ” ve 27 .159. Özellikler. organik boyar maddelerin ve renk giderici klorürlerin eldesinde. HCL ürünü CA Fabrikası.78.2 Sudkostik Özellikler.Polivinilklorür’ün hammaddesi olan vinil klorür monomerin(VCM) eldesinde kullanılır. 3.7 O C .000 ton / yıl kostik üretilir .

OKUL LİSE VE %61. Pektim PA fabrikası. kompleks içindeki Aromatikler Fabrikasından karşılanmaktadır. Ayrıca PA’nın depo edildiği depolama ile pulcuklama ve paketleme bölümleri mevcuttur. 4. Özlük hakları.38 TOPLAM Tablo. İş sözleşmesi ve Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği ile belirlenmiştir.1. oksidasyon. Aliağa Petrokimya Kompleksi bünyesinde kurulu Ftalik Anhidrit Fabrikası. yılda 7200 saat/yıl çalışma esasına dayalı olarak dizayn edilmiş 34.Ftalik Anhidrit Fabrikası Petkim Petrokimya Holding A. Ftalik Anhidrit Fabrikasının hammaddesi olan orto-ksilen. 2 yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenir.000 ton/yıl kapasiteli olup.68 Petkim Aliağa Kompleksi Organizasyon Şeması Ekler’de verilmiştir.Ş.68 TEKNİK İDARİ DİĞER %65.Çalışan Dağılımı YÜKSEK %17.73 %21. Özlük hakları. boya ve ilaçların üretiminde kullanılır.92 DENGİ ORTA VE İLK %18.65 YÜK. plastifiyanların.32 %14.68 %81.89 %12. kondensasyon-Post Combustion ve destilasyon kısımlarından ibarettir. 28 . ÇALIŞMA STATÜSÜ KAPSAM DIŞI KAPSAM İÇİ ÖZEL GÜVENLİK TAHSİLE GÖRE TAHSİL GRUPLARI CİNSİYET DAĞILIMI %7.78 ERKEK TAHSİL %100 %92. Genel Müdürlüğü’nün. MAVİ YAKALI (KAPSAM İÇİ) PERSONEL : İş sözleşmesi ile Toplu İş Sözleşmesine tabi olarak çalışan personeldir.FTALİK ANHİDRİT(PA) 4.65 TAHSİL KADIN 2-3 YILLIK MESLEK %1. bu kompleks içindeki kapasitesi en düşük fabrikadır. Fabrika çıkış ürünü olan ftalik anhidrit.64 %3.2. polyesterlerin.Sendika üyesi olan “Kapsam İçi Personel” olmak üzere iki statüde personel çalıştırılmaktadır. BEYAZ YAKALI (KAPSAM DIŞI) PERSONEL : Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışında kalan ve yönetim kademelerinde çalışan personeldir.

3 panel operatörü. 4 formen.148. ºC (Kapalı Kap)…………. 1 üretim mühendisi.6 Donma Noktası (Kuru Hava)..11± 0. Montaj firması Atilla DOĞAN ve fabrikanın işletmeye alınış tarihi 19. 1 elektrik-elektronik bakım onarım yöneticisi. boya ve ilaçların üretiminde kullanılan ftalik anhidrit (PA) orto-ksilenin basınç. ºC………….’dır. 4. polyesterlerin.Ftalik Anhidrit’in Tanımı Plastifiyanların. Kapalı formülü C6H4(CO)2O olan ftalik anhidrit (PA) çeşitli şekillerdeki kristaller halinde bulunabilir.2. a) Kondensasyon bölümünde = Gilotherm RD b) Destilasyon bölümünde = Giloterm TH Lisansör firma Atochem . PA daha eski yıllarda o-ksilen yerine naftalinden elde edilmiş olup bu metod artık terkedilmiştir.. 18 saha ve ekipman teknisyeni bulunmaktadır. ºC…………….12. 1 fabrika yöneticisi. pulcuklar. Polietilen müdürlüğünün organizasyon şeması Ekler’de verilmiştir. 7 operatör. kcal/g-mol……….. Fabrikada.Ftalik Anhidrit Fabrikasının Organizasyon Şeması Pektim Aliağa kompleksindeki Ftalik Anhidrit (PA) Fabrikası. Ftalik Anhidrit’in Fiziksel Özellikleri : Sıvı: Molekül Ağırlığı.4.5 131 ºC Buharlaşma Isısı.A..Fiziksel Özellikler Ftalik asit 200 ºC ‘nin üzerinde ftalik anhidrit (PA) sırasıyla renksiz iğneler.Ftalik Anhidrit’in Özellikleri 4.01 Katı: 29 .15.4.rombik veya monoklinik şekilde kristallenir.1985’tir. sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksitlenmesi ile elde edilir. gr/mol………………….11 Parlama noktası. mühendislik ve tedarik müteahhidi Krebs & Cie S.Oksidasyon için havayı sağlayan üfleç’i bir elektrik motoru döndürmektedir ve kondensasyon ile destilasyon bölümlerinde iki ayrı ısıtma yağı kullanılmaktadır. 4.3 formen yardımcısı.131.3.151(304 ºF) Normal Kaynama Noktası.284.1. PA Fabrikası Yerleşim Planı Ekler’de verilmiştir. Polietilen Müdürlüğüne bağlıdır. 3 uzman mühendis. 4.. 1 proses kontrol teknisyeni.

Termoplastikler. Benzen halkası taşıyan en basit dikarboksilli asidin orto anhidriti olması nedeniyle.fiziksel ve kimyasal dayanıklılık.En çok kullanılan plastifiyanlar DOP. daha iyi mekanik özellikler. dikarboksilik asitlerin tüm reaksiyon özelliklerini gösterir.4. Plastifiyan kullanılmasını gerektiren en önemli termoplastik PVC olduğundan.1.527 4.5. plastifiyanların katılması ile kola işlenebilirlik elastikiyet. Bu esterler muhtelif sentetik reçineler ve plastikler içine katılır.DIDP ve DINP’dir. ftalik asitin orto anhidritindir..Spesifik Gravite.4 ºC……………………….Kimyasal Özellikler Ftalik Anhidrit.DBP. Tüketim %si Plastifiyanlar Alkid ve doymamış polyester reçineleri Boyar maddeler. ilaçlar ve diğerleri 50 45 5 Ftalik Anhidritin önemli kullanım alanı monohidrik alifatik alkollerin diesterlerinin (plastifiyanlar) üretimidir.Açık formülü şu şekildedir.DIOP.2.Kullanım Alanları Ftalik anhidritin kullanım alanları ve dünya tüketiminin kullanım yerlerine göre tahmini dağılımı aşağıda verilmiştir. PVC pazarı plastifiyan tüketimi belirleyen faktörlerin başında gelir. kalıcı elektriksel özellikler ve boyanabilirlik gibi son tüketim alanları olumu yönde etkileyen nitelikler kazanırlar. ayrıca benzen halkasına özgü çeşitli reaksiyonlara da girer. 30 . 4.Bunlar ağırlık olarak %35-40 ftalik anhidrit içerirler ve plastifiyan üretiminin yaklaşık %70’ini oluştururlar.

İndigo ve kinalin türevleri.19.Üretim Alternatifleri 4. ftalik anhidrit ve doymamış asit veya anhidritin (genellikle fumarik asit veya maleik anhidrit) reaksiyonu ile elde edilir. Elde edilen bu polyesterler daha sonra stiren.Flaventren boyaları g. Sıvı faz metodu sülfirik asit ve dikromat kullanılarak geliştirilmiş. Yalnız bunlar tüketim yüzdesinin çok azını teşkil eder. kullanılabilir bir hale getirilmiştir.6. ftalik anhidritin.Ftalimid türevleri.Sentetik tanin j. boya üretiminde ara girdi olarak PA’nın kullanılması artmış ve daha ucuz bir üretim metodu için geniş araştırmalara devam edilmiştir. 31 . c. Doymamış polyester reçineleri ise uygun bir glikol. d.Bunlar arasında çabuk kuruma. Sonraları kromik veya nitrik asit ve potasyum permanganat gibi pahalı oksitleyiciler ve sıvı faz prosesiyle bir kısım orto yapıdaki girdilerden de (hammadde) küçük miktarlarda üretilmiştir. gliserin. a.2.yüzyılın sonlarında. tıbbi malzeme imalatı ve kozmetik sanayinde de kullanılır. Ftalik anhidrit aşağıda boyaların imalinde kullanılır.Fenolik yapılarla reaksiyon sonucu ftaloinler üretimi. dialkil ftalat veya metil metakrilat gibi bir vinilik monomer ile reaksiyona sokularak çapraz bağlı termosetting bir yapı oluşturulur. esneklik ve korunması istenen yüzeye uyum sayılabilir.İndonthren boyaları f. pentaeritriol gibi polialkollerle veya diğer uygun glikollerle reaksiyonu sonucu elde edilir.1. 4.Toplam alkid reçinelerinin %80’ini oluşturan ftalik anhidrit esaslı alkid reçineleri. Kullanım alalnlarına ve işleme koşullarına göre doymamış polyester reçineleri cam elyafı takviyeli veya takviyesiz olarak üretilir.Ftalosiyonin pigmentleri h.Tarihçe Ftalik asit ilk olarak 1836 yılında Laurent taradından 1. Ftalik anhidrit bunlar yanında az miktarda ilaç.6.3. havaya dayanıklılık.Alkid reçineleri özellikle kaplama sanayinde kullanılır ve son kaplamaya iyi özellikler kazandırır.Benzen ve diğer aromatik hidrakarbonlarla Friedel-krafts tipi bir reaksiyon sonucu Antrakion türevleri e.4 tetra kloronaftalinin nitrik asit ile oksidasyonu vasıtasıyla elde edilmiş ve naftalin asidi diye adlandırılmıuştır.Amino fenollerle reaksiyon sonucu Rhodamin boyaları. b.Azo boyaları ı.

4.Hammaddeler Amerika’daki ve Almanya’daki gelişmeler birbirinden ayrı olarak devam etti. tercihen ftalik anhidrite okside olabilmesi için gereken miktarın 4 katı ile karıştırılr.Ve 1896 yılında Alman BASF firması naftalinin civa tuzları eşliğinde sülfirik asit vasıtasıyla oksidasyonuyla ilgili bir metodun patentini almıştır. Savaşın baş göstermesiyle Almanya’nın Amerika’ya (U. Savaşın başlarında Amerika Birleşik Devletinde yapılan çalışmaların ele geçen verimin teorik verimin %25’i kadar olduğu görüldü. Bu sonuçlar katalitik gaz faz oksidasyon prosesi konusundaki yaygın çalışmaların ilham kaynağı oldu ve 16 haziran 1917’de Birleşik devletler tarım bakanlığı laboratuar ölçekli bir çalışmanın geliştirildiği bildirdi. Vanadyum oksitlerde yalnız veya çeşitli diğer maddelerle karışım halinde katalist olarak gösterilmiştir. Bunlardan en önemli patent Gibbs ve Conover firmasının patentidir. (Vanadyum oksidin karışım yapabileceği diğer maddeler. Wohl firmasının hakları (talepleri) sonunda tasdik edildi (1934 yılında) ve Amerikan patentlerinin üstünlük (kıdemlilik) hakkı terkedildi.2.S) ftalik anhidrit (PAN) vermesi kesildi. Ayrıca çeşitli oksitleyici ve katalistler ihtiva eden pek çok başka sıvı-faz prosesleri ortaya atılmış fakat bu metodlardan hiçbiri 1. Sıvı-faz prosesini kullanma çabaları Amerika’da hayal kırıklığı yarattı. İkinci dünya savaşına kadar naftalin ftalik anhidrit (PAN) yapımında temel hammadde olarak kaldı. Alman Wohl firması da bağımsız olarak temelde aynı prosesi geliştirince önemli ihtilaflar çıktı ve uzun süreli davalar birbirini kovaladı. Sülfirik asit prosesi çeşitli küçük düzeltmeler önerilerek geliştirilmiştir. Bu prosesin ticari başarısı reaksiyon şartları altında diğer Cg 32 . 1946 yılında oronite (şimdi chevron) kimya firması gaz fazda ortoksilenin oksidasyonunu gerçekleştirdi. Fakat genel literatürde bu prosesin önemli sayılabilecek ayrıntılarıyla ilgili az bilgi görülmektedir. Ondan sonra hava-naftalin karışımı katalist odasından geçerek 350-500ºC’ deki katalistle yakın temasta bulunur.Sabit yataklardaki katalist ise genellikle V2O5 idi. abest veya inert malzemeler olabilir) Laboratuar çalışmaları sonucu elde edilen saf ftalik anhidritin verimi teorik verimin %82’ si kadardır.6. magnezyum oksit. Gibbs ve Conover patentine göre tercih edilen katalist Molibden oksitlerin bir karışımıdır. Bir kısım firmalar programa katıldı ve pek çok patent alındı.Dünya savaşına kadar sülfirik asit prosesinin yerini almaya muvaffak olamamıştır. toprak alkali oksitleri. Fakat her iki ülkede ana girdi hala naftalindi.Ve buhar teorik olarak gerekenden daha fazla hava ile. Erimiş naftalin buharlaştırılr. diğer metalik oksitler.

Bu rakam naftalinden çıkıldığında hiç olmazsa % 75 olan rakamla mukayese edilebilir. oysa ortoksilen için yalnız 307 kcal/g-mol idi. Ortoksilen temininin güvenilirliği nedeniyle birçok firma ortoksilenden ftalik anhidrit üretiminde yüksek verim verebilecek katalistler için araştırmalara başladı. Ticari üretimin bakiyesi de hammadde olarak ortoksilen kullanılarak aynı proses vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu. Ve yaygın bir şekilde ftalik anhidrite çevrilir. Geçmişte metil naftalinde naftalindeki aynı metodla Ftalik anhidrite okside edebilmek istenmiş fakat pek başarılı olunamamıştı.395 ıb PAN/ıb idi. düşük verime rağmen naftaline göre dizayn edilmiş fabrikalarında ortoksilen kullanmaya zorladı. Deneyler sonucunda gaz faz oksidasyon metoduyla direkt olarak metil naftalinden Ftalik Anhidrit elde edildiğinde verimin % 28-40 civarında olduğu görülmüştür. Petronaftalinin kullanılabilir hale gelmesi ilk defa şubat 1961 tarihinde Ashland oil and Refining Company firması tarafından sağlanmıştır. Bu yıllarda kok üretiminin azalmasıyla (sonucunda kullanılabilecek kömür katranı da azaldı ) naftalin miktarında görülen açık özellikle İtalya’da olduğu gibi. Ftalik Anhidrit yapımında ortoksilen kullanılması 1958-1959 yıllarına kadar Birleşik devletlerle sınırlıydı. Bu düşük verimden dolayı bugün çok az miktarda alkil naftalin gaz-faz reaksiyonunda hammadde olarak kullanılmaktadır.(teorik olarak ) Bu reaksiyon ısısı naftalin için 449 kcal/g-mol. Kömür katranında naftalinle birlikte bulunan Metil naftalinde sık sık bir alternatif hammadde olarak öne sürülüyordu. oysa ortoksilenin verimi ise 1. katalitik destile petrol ürünlerinden ve ağır reformatlardan hidroalkilasyon vasıtasıyla naftalinin ayrılmasıyla veya steam cracking operasyonuyla elde edilir. Böylece % 90’dan fazla saf olmayan ve ekonomik olarak üretilebilen ortoksilen tatminkar bir hammadde olarak piyasaya sunuldu. Bunun nedeni düşük verim ve zincirdeki metil gruplarınında oksidasyonu sonucu ısı uzaklaştırma problemininde çok artmasından dolayıdır.57 ıb PAN/ıb. Naftalin ftalik anhidrite çevrilirken ortoksilene göre nisbeten yüksek reaksiyon ısısına sahipti. 33 . Teorik olarak ortoksilen kullanılmasındaki teşvik edici unsurlar (avantajlar) bu çalışmaları teşvik etti. Petronaftalin olarak adlandırılan Petrol Naftalini. diğer ülkeleri de hammadde olarak ortoksileni kullanmaya zorladı ve böylece rafineri operasyonları sonucunda eldeki ortoksilen mevcudiyeti de ( kullanılabilecek olan) artmaya başladı. 1959 yılında Birleşik Devletlerdeki çelik grevi birçok firmayı. Naftalinin verimi 1.aromatiklerinin ve parafinlerinin tamamıyla CO2 ve suya okside olduğunun keşfedilmesinden sonra gerçekleşti. 1951 yılında Birleşik Devletlerde üretilen ftalik anhidritin % 95’den fazlası hala Wohl ve Gibbs and Conover firmalarının öncü çalışması temel alınarak kömür katranı naftalininin katalitik (sabit yatak operasyonu) gaz faz hava oksidasyonu metoduyla elde ediliyordu.

Hammadde olarak naftalin kullanılırsa verim teorik verimin %82’sine kadar ulaşır.(ortoksilen % 95 saflıkta) Bu teorik verimin % 73’ü kadardır.Bu gelişmelere paralel olarak.6. (1.000 metrik ton/yıl olacak şekilde bir ayarlama yaptığını açıklamıştır. 1960 yılında dünyada üretilen ftalik anhidritin % 10’nu ortoksilen çıkışlı idi.Yüksek verim elde edilir.”) bir tanesi de Amerika da (American Cyanamid) kuruldu. Farbenindustrie firmasının prosesine uygun olarak yapılmıştır. Bakiyesi ise (%90) naftalin çıkışlı idi. Fakat bütün çabalara rağmen ortoksilenden yüksek verim elde edebilmesi sağlanamadı. 235 milyon IB petronaftalin(endüstriden gelen kükürtden arındırılmış malzeme de dahil) ve 126 milyon Ib ortoksilen kullanılmıştı. Reaksiyon sıcaklığı 350-360 ºC aralığındadır. 1965’de ortoksilenden kullanım miktarı %30’un üstüne çıktı.Geliştirme çalışmaları 1941-1942 yıllarında başladı ve 1945 yılında Chicagoda Sherwin Williams Company firması tarafından yarı ticari bir birim işletmeye açıldı. 1965 yılında Birleşik devletlerde ftalik anhidrit endüstrisinde 300 milyon Ib kömür katranı naftalini.Naftalinin veya ortoksilenin düşük sıcaklık sabit yatakta hava oksidasyonu. İlk gerçek ölçekli fabrikaların 2 tanesi ingiltere’de (biri United Coke and Chemicals diğeri ise İmperial Chemical Industires “I. 4. 1967’de ftalik anhidrit üretiminde kömür katranı naftalini hala birinci hammadde durumunda idi. 1960-1962 yıllarında Budger firmasının Sherwin-Williams prosesinde yaptığı yeni düzeltmelerle 9 yeni fabrika kuruldu. BASF firması bu proseste reaktör kapasitesi 15. Bu çalışma petrol endüstrisi tarafından geliştirilen akışkan katalitik yatak cracking (parçalama) prosesiyle gaz faz oksidasyonu idi. Yan ürünler nisbeten azdır. Von Heyden prosesinde 0. Daha sonra Chemische Fabirk Von Heyden tarafından düzeltildi ve geliştirildi.97 Ib ftalik anhidrit/Ib ortoksilendir.3.I. (%20-30 potasyum sülfatla beraber silica üstünde). ortoksilenle başka yönlerden de çalışmalar yapılıyordu.Reaksiyon Sistemleri Bugün temel olarak kullanılan 4 tane farklı reaksiyon prosesi vardır.Katalistin ömrü sınırsızdır.Katalist olarak V2O5 kullanılır. Temas süresi 4-5 s’dir. Kısa zaman sonra yüksek sağlıkta hammadde kullanıldığında (kükürtü giderilmiş kömür katranı naftalini veya petornaftalin) akışkan yatak prosesiyle yüksek verimde ftalik anhidrit elde edebileceği bulundu. Bir reaktörün kapasitesi konstrüksiyon ve ulaştırmaya bağlı olarak 6000 ton/yıl ile sınırlandırılmıştır. 34 . İşletme zorlukları diğer firmaların akışkan yataklı yeni fabrikalar kurulması konusundaki hevesini kırdı. 1.C.04 Ib ftalik anhidrit/Ib besleme naftalin) özgür dünya ftalik anhidrit üretim kapasitesinin yaklaşık %25’i Von Heyden prosesini kullanır.

Fakat naftalin kullanıldığında yan ürünler azdır. Yan ürünler özellikle maleik anhidrit 1. Tipik prosesler. Bununla birlikte 1966 yılında her halde bir reaktörü olan ve ortoksilen kullanan 33000-36000 ton/yıl kapasitesindeki fabrikalardan da bahsedilmiştir.95 ıb ftalik anhidrit/ıb ortoksilen (%95 sağlıkta ) olacak şekildedir. Naftalin kullanılırsa verim 0.Birleşik Devletlerde geliştirilen ve naftalin veya ortoksilenin yüksek sıcaklık sabit yatakta hava ile oksidasyonu prosesi. Temas zamanı 0. prosesin hemen altındadır. Saf naftalin kullanılırsa örneğin petronaftalin verim 1. Pratik olarak reaktör kapasitesi sınırsızdır.80 ıb ftalik anhidrit/ıb besleme naftalin olacak şekildedir.6 sn arasındadır. Aromatik asitler sonradan saf ürünlere ayrılır.(duyurulmuştur) Akışkan yatak prosesleri ile ftalik anhidrit üretiminde hür dünya kapasitesinin yaklaşık % 15’i gerçekleştirilir. prosesten daha faydalıdır. Fransadaki profil firması tarafından ortoksilenin oksidasyonu temeline dayanan bir sıvı faz oksidasyon proseside duyurulmuştur. Reaktörlerin soğutulması genellikle civa buharlaştırılması veya erimiş tuz sirkülasyonu ile sağlanır. Naftalinin akışkan yatak hava oksidasyonu en çok temel olarak Sherwin-Williams prosesi temel alınır. karışık ftalik. Böylece hammaddeden CO2 meydana gelmesindeki azalma sonucunda ısı uzaklaştırması problemide 35 . (1967 yılında) Sıvı-faz oksidasyon prosesinin yukarıda bahsedilen gaz faz proseslerine göre hatırı sayılır derecede verim avantajı vardır. 4.maddede verilen prosesten daha düşüktür ve katalist ömrü sınırlıdır. Bu teorik verimin %72’ si kadardır. isoftalik ve tereftalik asitlere oksidasyonu temeli üstünde işletilmektedir. Bu prosesler ftalik anhidrit üretiminde serbest dünya kapasitesinin üçüncü sırasında sayılabilir. Scientific Design ve Pechiney Sain Gobain prosesleridir. Sıcaklık 150-200 ºC civarındadır. (Birleşik devletler kapasitesinin % 50’si. Chevron(oronite). American Cynamid ve United Coke and Chemical Company Limited (FosterWheeler) tarafından geliştirilmiştir. Bu proses Birleşik Devletlerde Amaco Chemicals Corparation tarafından karışık ksilenlerin. Avrupa kapasitesinin % 20’si) Diğer akışkan yatak prosesleri ise Bulger.2.Sıvı-faz hava oksidasyon prosesi: Bu proses Asetik asit gibi bir solvent ve Brom-Ağır Metal katalist sistemi temelleri üstündedir. Monsanto. Ortoksilen kullanıldığında yan ürünler aşırıdır. Kömür katranı naftalini kullanılırsa verim daha düşüktür.9-0. Ruhröl. Fakat günümüzde kapasiteler beklide 15000-18000 ton/yıl civarındadır. 3. Sıcaklık 400-475 ºC’dir. Sınırlayıcı reaktör sabit sıcaklığı sağlayabilmek için ısı uzaklaştırma sistemidir.Yüksek sıcak prosesinde verim 0.4-0. Reaktör kapasitesi 5000-10000 metrik ton/yıl saf ftalik anhidrit olacak şekildedir. Katalistin aktivitesinde azalma görülür ve katalistin belli bir miktarının değiştirilmesi gerekir. Verim yukarıda 1. Ortoksilen mevcut katalistlerle 1967’ye kadar yetersiz verim vermiştir.

Ftalik anhidrit sıvı faza geçmeksizin direkt olarak kristalleşir. 36 .Akan akım ısı değiştiricilerden geçtiği zaman ftalik anhidrit duvarlarda birikiyordu. İkinci dünya savaşından hemen sonra ftalik anhidriti reaktörden çıkan akımdan ayırmak için yeni bir metod geliştirildi. Böylece termal şok daha az oluyor ve korozyon problemi önlenmiş oluyordu. kostik veya bir alkali tuzu) 150-250 ºC’lerde genellikle bir ön kimyasal muamele ile birleştirilerek kullanılır.(sülfirik asit. Farbenindustrie’nin diğer fabrikalarında) Alternatif olarak buharlardan ftalik kristallerini biriktirmek için haybarn (ot yığını) diye adlandırılan büyük kondensasyon odaları kullanılır. Diğer firmalar reaktörden çıkan akımdan ftalik anhidriti su ile yıkamaya çalıştılar fakat sonradan suyun uzaklaştırılmasının zorluğu ve atıkların ortadan kaldırılması problemi ortaya çıktı. Bu verim teorik verimin % 88’i kadardır. Orjinal olarak hava veya su soğutmalı oda serileri kullanılır.G. Bu buharı soğutarak yapılır. Ortoksilenin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. (BASF tarafından ve I. Bir ön distilasyon ile istenmeden çabuk kaynayan hafif yan ürünleri almak da mümkündür. 1966’ya kadar ki bütün ftalik anhidrit plantlarında kesikli vakum destilasyonu son saflaştırma için kullanılmıştır. Çok kere bir kimyasal doyurma ile işe başlanır.3 Ib ftalik anhidrit / Ib ortoksilen olacak şekilde yüksektir. Distillenmiş ürün son saf ürün olarak toplanır. Asıl saflaştırma distilasyonda gerçekleştirilir. Saflaştırma prosesleri birbirine çok benzer. Bu ayırma yöntemi sayesinde reaktörden çıkan akım içindeki ftalik anhidriti %98-99 oranında ayırmak oldukça kolaydı. 1966’da Almanya’da Von Heyden ve BASF’ın teknolojisine dayalı bir devamlı destilasyon işlemi ticari hale getirilmiştir. 5. Isı değiştirme aracı olarak yağ kullanmak da iyi idi.Ftalik Anhidrit Geri Kazanma ve Saflaştırma Prosesleri Ftalik anhidrit üretiminde ikinci adım reaktörden ayrılan akımdan ftalik buharlarının ayrılmasıdır.HAMMADDE Ftalik Anhidrit Fabrikası prosesinde hammadde olarak ortoksilen kullanılmakta ve proses sonrasında ürün olarak ftalik anhidrit elde edilmektedir. Ftalik anhidrit prosesinde üçüncü adım saflaştırma adımıdır. Bu prosesle ortoksilenin oksidasyonu sonucu verim 1. 4.7. Isı verilmek suretiyle ara ürün (biriken ftalik anhidrit) eritiliyor ve dışarıda toplanıyordu.önemli ölçüde azalmıştır.

5.1.Ortoksilenin Tanımı Ortoksilen aromatik bir hidrokarbondur ve benzen halkasına 2 metil grubunun bağlanmasıyla oluşur. Kapalı formülü C6H4(CH3)2’dir. Renksiz, hoş kokulu bir sıvıdır. Sudaki çözünürlüğü azdır. Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır. İyi bir çözücüdür. PA( ftalik Anhidrit), İlaç, Boya, Motor Yakıtı, İnsektisit Üretiminde hammadde olarak kullanılır. Ortotoluik asidi, Pigmentler, Ditilftalat ftalik anhidrit üretiminde hammadde olarak kullanılır. 5.2.Fiziksel Özellikleri Molekül ağırlığı:106.16 Parlama noktası: 17.2 ºC Tutuşma sıcaklığı: 501 ºC Patlama sınırları: % 1.0-6.0 Spesifik gravitesi: 0.880 Çözünürlüğü: Suda çözünmez. Alkol, eter ve birçok organik çözücülerle karışabilir. Kaynama noktası: 143.6 ºC 5.3.Toksik Özellikleri Göze teması: Test edilen insanların çoğunda 200 ppm konsantrasyonlu ksilen buharı göz tahrişlerine sebeb olmuştur. Ticari ksilen buharına maruz kalan kedilerin kornealarında hücre içi boşluklar şeklinde lezyonlar gözlenmiştir. Deriye teması: Likit ksilen, deride yağsızlığa ve kuruluğa sebep olan tahriş özellikli bir maddedir. Temas süresi uzadığında deride kabarcıklanmaya sebep olabilir. Teneffüs etme: Ksilen mukozayı tahriş eden bir madde olup yüksek konsantrasyonlarda devam eden teneffüs durumunda narkotik özellik gösterir. Düşük konsantrasyonlarda devam eden teneffüs halinde gastroentestinal rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Ortoksilen ile ilgili işlerde çalışan işçilere yılda bir kere kan testleri yapılmalıdır. Ortoksilenin en büyük tehlikesi yangın ve patlamadır. Ortoksilen depolama tankları ve fabrika çevresinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.

6.FTALİK ANHİDRİT PROSESİ
Ftalik anhidrit (PA), havanın oksijeni tarafından ortoksilenin katalitik oksidasyonu sonucu elde edilir. V2O5 C8H10 + O2 C8H4O3 + Yan ürünler + Isı

37

Bu proses üç kademeyi kapsar: a. Oksidasyon: Gaz fazında havanın oksijeni ile ortoksilenin oksidasyonu. b. Kondensasyon: Meydana gelen reaksiyon gazlarından kondensasyon yolu ile ham PA’nın ayrılması, c. PA’nın destilasyon yolu ile saflaştırılması. Yukarıdaki bütün bu işlemler baştan sona kadar kesiksiz bir şekilde yapılır. PA Fabrikasının Akım Şeması Ekler’de verilmiştir. 6.1.Oksidasyon Ortoksilen önce bir ön ısıtmaya tabi tutulur ve daha sonra filtre edilmiş, sıkıştırılmış ve ısıtılmış hava içine bir ventüri mikserde püskürtülür. Ortoksilen sıcak bir sıvı iken havanın daha fazla sıcak olmasından dolayı buharlaşır. Böylece hava ile ortoksilen karışımı elde edilmiş olur. Hava ve ortoksilen gaz karışımı sabit katalist yataklı reaktör tüpleri içinden geçirilerek reaksiyon başlatılır. Meydana gelen reaksiyon yüksek derecede ekzotermiktir. Yani çok miktarda ısı açığa çıkar. Bu reaksiyon ısısı, erimiş tuz sirkülasyonu ile reaktör sisteminden dışarı alınır ve yüksek basınçlı buhar üretiminde kullanılır. 40 barlık buhar elde edilir. Gazlar, reaktörden çıktıktan sonra önce süper ısıtıcıda daha sonra iki ekonomizerde soğutulurlar. Bu kısımdaki proses şöyledir: Önce süper ısıtıcıda 40 barlık süper ısınmış buhar üretilir, son olarak ikinci ekonomizerde kazan besleme suyu ısıtılır. Böylece gazlar iyice soğumuş olarak kondensasyon bölümüne kadar gelirler. 6.1.1.Ortoksilen Devresi Aromatikler Fabrikasından gelen ortoksilen günlük tankta depolanır ve buradan pompalar vasıtasıyla oksidasyon bölümüne beslenir. Bu pompalar karşılıklı emniyet devresindedirler. Yani biri durduğunda diğeri otomatik olarak devreye girer. Paralel iki adet Fh 2” lik filtrelerden birinden geçirilerek filtre edildikten sonra ortoksilen ısıtıcısına gelir, burada 140 ºC’ye kadar ısıtılır. Bu sıcaklık kaynama noktasının biraz altındadır. (Ortoksilen K.N. 143.6 ºC’dir.) Isıtılan, halen sıvı haldeki ortoksilen Fd 2” filtresinde tekrar filtre edilir ve venturi mikserinde hava içine püskürtülür, ortoksilen ısıtıcısını ısıtmak için 6 barlık (LS) buhar kullanılır. Yukarıda bahsettiğimiz filtreler, filtrelerin durumunu gözlemek için basınç düşüş göstergeleri ile techiz edilmiştir. 6.1.2.Gaz Proses Devreleri Atmosfer havası hava ön ısıtıcısından geçer ve hava filtresi ile susturucudan geçerek hava üfleyicisine gelir. 38

Hava ön ısıtıcısında 6 barlık buhar kullanılır. Hava ön ısıtıcı çıkışında veya üfleyici girişinde hava sıcaklığı sürekli olarak 33 ºC’ye ayarlanır. Üfleyici çıkışında hava, hava ısıtıcısında 160 ºC’ye ısıtılır.Isınan hava venturi mikserinde ortoksilen ile karıştırılır. Sonra bu gaz karışımı reaktörlere gönderilir. Hava filtresi doyurulmuş fiberglastan yapılmıştır. Band şeklinde olan filtre tıkanma durumunda manuel olarak kontrol edilen bir elektrik motoru ile temiz tarafına çevrilir. Hava ısıtıcısında hava sıcaklığı kontrol valfleri ile kontrol edilir. Bu ısıtıcı 11 Bar’lık buhar ile ısıtılır. Hava sıcaklığını 170 ºC’ye yükseltmek mümkündür. Bu iş çalıştırma esnasında reaktör sistemine tuz verilmeden önce reaktörleri ısıtmak için yapılır. Tesisin çalıştırılması esnasında proses hattı içinde hava akışı yavaş yavaş arttırılabilir. Multitübülar sabit yataklı reaktörlerden geçen gaz karışımı tüp tarafından V2O5 (Vanadyum pentaoksit) esaslı katalist üzerinde reaksiyona uğrar ve ortoksilen PA haline döner. Çalıştırma esnasında reaktör kısmına gönderilen havanın fazlası hava blöfü üzerindeki susturucudan atmosfere verilir. Reaktörler çıkışındaki gazlar soğutucularda 155 ºC’ye kadar soğutulurlar. Reaktörler çıkışındaki gaz sıcaklığı 365 ºC’dir. Reaktörlerin bazı tüplerine takılı olan farklı seviyelerdeki termokuplar sayesinde katalistin sıcaklık profili gözlenir. Soğutuculardan çıkan 155 ºC’ ye kadar soğumuş gazlar kondensörlerine gönderilirler. 6.1.3.Tuz Devreleri Reaktörlerde meydana gelen reaksiyon yüksek derecede ekzotermiktir. Açığa çıkan yüksek ısı, erimiş (nitrit + nitrat) tuz karışımı vasıtasıyla reaktör tüplerinin dış kısmından sirküle edilerek ortamdan uzaklaştırılır. Bu tuz karışımı ötektik bir karışım olup, aşağıdaki bileşime sahiptir: %40 NaNO2 %53 KNO3 %7 NaNO3 Sodyum nitrat Potasyum nitrat Sodyum nitrat

Bu karışımın erime sıcaklığı 142 ºC’dir. Ana tuz devreleri, reaktörlerin shell kısmı ile sirkülasyon pompasından ibarettir. Bu devrelerin sıcaklığı tuzun bir kısmını buhar üreteçine göndererek kontrol loop’ları ile sabit tutulur. Sonuçta buhar üretecinden 40 barlık buhar elde edilir ve bu elde edilen buhar süper ısıtıcıya gönderilir.

39

Su ve Buhar Devreleri Ftalik anhidrit fabrikası içinde kullanılan demineralize suyun kazan besleme suyu tankaına su girişleri vardır.Flash kabından kondensatların girişi. Trisodyum fosfat ve hidrazin hidrat karıştırıcısı vasıtasıyla karıştırılır ve Trisodyum fosfat ve hidrazin hidrat dozaj pompaları yardımıyla devreye enjekte edilir. Tanktaki seviye valfler ile kontrol edilir. 40 . Trisodyum fosfat çözeltisi ve hidrazin hidrat çözeltisi tanklarından kimyasal maddeler ilave edilir. Siklon likit tuz seali (sızdırmazlık) ile (Patlatma diski olmaksızın ) boş bir boru ile devreye bağlanmıştır. Tankın ısıtılması 3. Kazan besleme suyu tankında pozitif bir denge durumunda yani. fazla su valfler vasıtasıyla tahliye edilir. seviye fazlalılığında.7 barlık buhar kondesatların girşi 3. Tuz doldurma pompası tuzun sirkülasyonu ile erimenin hızlı olmasını sağlar. kanala boşaltılır.Tuz devresinin dolması: 11 barlık buhar ile beslenen ısıtma helezonları ile tuz karışımlarının eritilmiş olduğu tuz tankındaki ötektik karışım tuz doldurma pompası ile devreye doldurulur. Tankı 1. Ekipman aleve dayanıklı olmadığından atmosfer havası dışarı üflenerek soğutma işlemi yapılır. Burada tuz buhardan ayrılarak tekrar tuz tankına gönderilir. Tuz doldurma pompası aynı zamanda seviye kontrol alarmı vasıtasıyla tüm devreyi doldurmak ve bu sayede devreyi degasifiye etmek için kullanılır. Tank içerisindeki inert gazlar uzaklaştırılır. Reaktör tüpleri içinden sıcak hava geçirilerek reaktör sistemi biraz ısındığında tuz karışımı tuz doldurma pompası ile devreye beslenir. 6.Demineralize su girişi 4.23 bar basınçta tutmak için valfler kullanılır ve bu basınçta su sıcaklığı tank içinde 105 ºC’de muhafaza edilir. 1.Diğer girişler. Buhar üretecinin tüplerinin kırılması bozulması durumunda ortaya çıkan tuz / buhar karışımı tuz siklonuna gönderilir. Elektrikli ısıtıcının dirençlerinin kafaları fan ile soğutulur.4.6 barlık ve 3. Elektrikli tuz ısıtıcısı.7 barlık buhar ile yapılır. ana devre akışının bir kısmını ısıtarak tuz sıcaklığını çalıştırma sıcaklığına getirmek için kullanılır. 2. Tanka su verilmeden önce suya kimyasal maddeler katılır. Tuz devresinin yüksek noktaları aynı zamanda bir azot örtüsü şeklinde çalışan denge borusu ile bağlanmışlardır.1. Tuz devresinin boşaltma işi: Boşaltma kolektörleri vasıtasıyla tuz tankına yapılır.

Bu ısıtıcılardan çıkan su akışı valfler ile kontrol edilir. Bu pompalaların kullanılma şeklinde bir değişiklik yapılacağı zaman pompalara zarar gelmesini önler. Ozaman basınç kontrolü vasıtasıyla sıcaklık sabit tutulur. Yüksek basınç buhar üreticisinden çıkan buhar . basıncı 3. Kazan besleme suyu pompalarından çıkan su. önce kazan besleme suyu ön ısıtıcısının 3.7 barlık buhar ile ısıtılan birinci bölümünde ısıtılır. Bu pompalardan kazan besleme suyu tankına bir hat daha vardır. Ekonomizerden sonra suyun sıcaklığı.7 bar olan flaş dramına bir kısım akışı çevirerek su sıcaklığı tam kaynama noktası altında ayarlanır.7 barlık buhar. buhar süper ısıtıcısına gönderilir. Yüksek buhar basınç buhar kazanına 50 barlık su. Ekonomizerden çıkan su yüksek basınç buhar üreticisine gönderilir. Ayrıca pompa çıkışından sonra su ön ısıtıcıda 140 ºC’ye kadar ısıtılır. Kimyasal maddeli su enjekte edilen kazan besleme suyu tankından çıkan su kazan besleme suyu pompaları ile yüksek basınç devresine beslenir. Kazan besleme suyu tankından çıkan suya. hidrazin hidrat çözeltisi tankından suya kimyasal işlem uygulandıktan sonra hidrazin hidrat dozaj pompası ile kazan besleme suyu pompalarından önce enjekte edilir. Kazan besleme suyu pompaları karşılıklı emniyet pozisyonundadırlar ve biri durduğunda diğeri otomatik olarak devreye girer. Bu durum ekonomizerdeki herhangi bir emülsiyonu önler. bir kısmı da kazan besleme suyu ön ısıtıcısının ikinci kısmına gönderilir. daha sonra 6 barlık buhar ile ısıtılan ikinci bölümünde ısıtılarak ekonomizere gelmeden önce numune soğutucusundan bir numune alınarak kontrol edilir. Burada 365 ºC’de gelen reaksiyon gazlarını soğutarak kendisi 340 ºC’ye kadar ısınır.Çalıştırma sırasında yukarıda bahsedilen 3. Bu yüksek basınçlı kızgın buhar komplekse ihraç edilir. Bazı başlangıç işlemlerinde tankın ısı dengesi pozitif olabilir. Bu pompalar ara boşaltma hattına sahiptirler ve şunları beslerler: • • 6 barlık buhar elde etmek için destilasyon kolon kondensörlerine 19 barlık su.7 bar civarındaki buhar. Çalıştırma sırasında 3. Kazan besleme suyu tankından çıkan demineralize su yüksek basınç devresini beslemek için kullanılır.7 barlık buhar fazlası flaş kabının tepesinden aşırı buhar kondensörüne gönderilerek yoğunlaştırılır. 41 . kazan besleme suyu tankında ve ön ısıtıcısında kullanılır. yüksek sıcaklıktaki tuz karışımı tarafından buharlaştırılır ve yüksek basınçta buhar elde edilir. tanktaki suyu ısıtır. Flaş dramındaki 3.

ekipmanları örtmek ve yangını söndürmek üzere devrelere yahut ekipmanlara üflenir 1. b.Reaktörler çıkışında. 42 . 11 barlık kondensatlar flaş kabında flaş edilirler. İkinci ekonomizer 3.Eritme fazı: Gaz devresinden çıkan kondensör sıcak gilotherm RD yağı ile ısıtılarak katılaşan ftalik anhidrit (PA) eritilir ve bu eriyen ftalik anhidrit kendi ağırlığı ile ham PA tankına akar.2.Yüksek basınçlı buhar üretici. 11 barlık buhar ile 6 barlık buhar ftalik anhidrit fabrikası içine kompleks sisteminden alınan 16 barlık kızgın buhardan elde edilir. Bu pompalar vasıtasıyla yüksek basınçlı buhar üreticisine gönderilir. 11 barlık buhardan da 6 barlık buhar hattına kontrollü olarak geçiş yapılır. katı hale geçer.5.Gaz içinde bulunan ftalik anhidrit (PA) desüblüme olur. Gaz devresi mikser ile reaktörler arasında 6 barlık buhar ile trace edilmiştir.Kondensasyon – Post Combustion (PCU) Bu kondensasyon işleme paralel halde konulmuş olan üç kondensörün çevrimsel bir şekilde çalışması ile yapılır. a. 6. Dolayısıyla bir kondensör kondensasyon fazında iken diğerleri ya kondensasyon fazında ya da eritme ve soğutma fazında olmaktadır.Kondensasyon fazı: Süper ısıtıcı ve ekonomizerden çıkan gazlar kondensörlerde soğutulurlar.Kondensör gilotherm RD yağı ile soğutulmaktadır. Şöyleki.Mikserden sonra. 6. Ekonomizer sirkülasyon pompaları karşılıklı emniyet pozisyonunda çalışırlar. ekonomizer sirkülasyon pompalarına gelir. süper ısıtıcıya girmeden önceki azot gazı girişi. burada depolanır. 6.6.1. 40 barlık süper ısınmış buhar devresinin basıncı göstergelerle kontrol edilir. Çalıştırma işlemleri sırasında yüksek basınçlı buhar üreticisinin ısıtılması 11 barlık buhar ile yapılır.1. emniyet sistemleri ile donatılmıştır. Bir kondensör ikincisi ile mukayese edildiğinde arada bir zaman farkı olmaktadır. inert gaz azot. reaktörlere girmeden önceki emniyet valfi. Reaktör çıkışı inert gaz (Azot) verilmesi reaktör çıkışındaki basınç ölçümünün engellenmesini önler.7 barlık buhar kazanı olarak çalışır. Flaş kabının alt çıkışındaki su. sıcaklık ve basınç üzerindeki alarmlar ve emniyetler sinyal verirler.Yardımcı Gaz Devreleri Yangın durumunda.Tracingler (İzleme Hattı) Tuz devresi 11 barlık buhar ile trace edilmiştir. Boruların tıkanmasını önlemek için tüm tuz devresi üzerine azot gazı örtüsü donatılmıştır. 2.

CO (karbonmonoksit) Pd (Paladyum) esaslı katalist üzerinde ototermik olarak yanarak tamamen ( CO2 ve H2O ) karbondioksit ve su buharına dönüştürerek atmosfere verilir. bu defa ısı değiştiricisinin tüpleri dışından geçerler ve böylece yakılmak üzere gelen gazları ısıtılırlar. belli bir programa göre çalışan uzaktan kontrollu valfler ile yapılır. Ayrıca yakılmadan önce sıvı buharlaştırıcısında buharlaştırılan topping kolonu sıvı hafif artık ürünleri ile beraber karışırlar.2. Karbon monoksit. yakılmak üzere Post Combustion Ünitesi’ne (PCU) gönderilirler. Herhangi bir anda. 43 . Kondensörler finnet tüplerine sahiptirler ve bu kondensör tüpleri üçlü takım halinde kurulmuşlardır. Bu ekipmanlar giriş ve çıkışlarda patlama diskleri ile donatılmışlardır. Katılaşmayan 65 ºC deki gazlar kondensörü terk ederek PCU’ya gönderilirler. diğeri ya soğutma ya da eritme fazında olmaktadır.c.) burada 65 dereceye kadar soğutularak içindeki pa desüblimasyon yolu ile gaz içinden ayrılır. Kondensörlerden kondense olmadan çıkan gazlar. Kondensörlerden kondense olmadan çıkan gazlar PCU’ya gelirler. Reaktörlerde de ikişer tane patlama diski vardır. Bu buharlaşan artık ürünler. Ayrıca bu sistemde basınç düşüşü çok azdır.1. 6. organik yan ürünler ve biraz oksijen ihtiva eden hava ile karışık artık gazlar PCU’ya gelirler. burada topping kolonundan gelen kondense olmamış artık gazlar ile beraber önce karıştırılırlar ve sıcak hava ile birlikte gaz/gaz ısı değiştiricisi iyice ısındıktan sonra katalist üzerinde yakılırlar. Kondensörlere reaksiyon gazlarını besleme işi.Soğutma fazı: Soğutulmuş olan gilotherm RD yağı kondenser içinden geçirilir ve başlangıçtaki sıcaklığına tekrar kondense yapacak hale getirilir.Gaz Proses Devreleri Oksidasyon bölümünden iki kondensöre gelen gazlar (diğer üçüncü kondensör ayrı bir fazdadır. Gazlar burada önce ısıtılır ve katalitik bir yatak üzerinde ototermik olarak yakılır ve tasfiye edilirler. diğer sıcak gaz içine püskürtülürler. Gazlar. iki kondensör kondensasyon fazında iken. tüplerin dışından aşağıdan yukarıya doğru geçerler ve ekipman öyle dizayn edilmiştirki maksimum derecede bir PA desüblimasyonu elde edilir. Bu yanan gazlar atmosfere verilmeden önce yakılmak üzere gelen gazları ısıtmak için kullanılırlar ve atmosfere verilirler. Sonuçta bütün organik ve yan ürünler. Katalistlerin bulunduğu PCU reaktöründen çıkan tasfiye olmuş sıcak gazlar.

2. Sıcak yağ devresi gravite ile tanklara boşaltılabilir.Reaktörün katalist yatak giriş sıcaklığı. sirkülasyon pompasını. iki sirkülasyon pompasını. 6. dönüş hattını ve sıcak yağ depolama tankını kapsar. Kondensörler sıcak veya soğuk yağ devresine değiştirilebilirler. kondensörlerden dönüş hattı ile depolama tankını içermektedir.3.3.Sıcak Yağ Devresi Sıcak yağ devresi.Soğuk Yağ Devresi Soğuk yağ devresi. yağ soğutucusu fanları. 6. Sıcak gilotherm RD’nin bir kısmı sürekli olarak filtrede filtre edilir.2. Yani olay zıt akım prensibine göre oluşur. 6. bu hava fan sayesinde üniteye gönderilir.2. Isı değiştiriciyi ısıtmak için gilotherm TH ısıtma yağı kullanılır. Reaktör katalist yatağı hareketli termokuplar ile teçhiz edilmiştir.Hava Devresi PCU’ yu operasyon sıcaklığına getirmek için ısı değiştiricisinde önce hava ısıtılır.2. Bu soğuk yağ devresi sürekli olarak devrededir.2. 44 .Gilotherm RD Devresi Bu devre iki ana kısımdan ibarettir. Gilotherm RD degrodasyonunu (bozunmasını) önlemek için tank üzerinde 100 gr’lık bir azot basıncı mevcuttur. yağ ön ısıtıcısını. kondensörlere besleme hattını.3. ısı değiştiricinin shell kısmının by-passı ile kontrol edilir.1.2. Çünkü her zaman iki veya üç kondensör devrede olmaktadır. a) Sıcak yağ devresi b) Soğuk yağ devresi 6. Sıcak yağ beslemesi. Farklı seviyelerdeki katalist yatak sıcaklığı bu termokuplar sayesinde ölçülür ve kayıt edilir. Kondensörlerin vent ve boşaltma devreleri tanklara bağlıdır. Bu tanklar arasında bir dengeleme hattı mevcuttur. Kondensör tüplerindeki yağ akışları gazlar ile ters akış halindedir. Bu iş kondensörlerin hem girişinde hem çıkışında yapılır. Kondensörlerden ikisi kondensasyon fazında iken diğer üçüncüsü soğutma fazında olmakta ve böylece zamana göre iki veya üç kondensör sürekli olarak gilotherm soğuk RD ile beslenmektedir. erime fazında olan kondensöre yapılır. Bu tanklar arasında üst bir bağlantı vardır. Bu dengeleme hattı ile tanklar azot gazı ile örtülmüştür. kondensör besleme hattını.

kondensör tüpleri üzerinde desüblime olur. Yarım saat sonra kondensöre gaz giriş valfleri açılır ve gaz içeri girmeye başlar. 45 . ham PA tankına akar. Yani her 1.5 saattir. Kondensör hala gaz prosesi dışındadır. iki kondensör kondensasyonda iken üçüncüsü ya eritme yada soğutma fazındadır. Bu fark 1. Tanktaki seviye değişmeleri ftalik anhidrit ihtiva eden gazların çıkmasına sebep olurlar.2. kondensör gaz prosesi dışındadır. Ve içersindeki PA. Kondensörleri ham erimiş PA ile yıkamak için tank üzerinde geri besleme düzeneği mevcuttur. Eritme işi bittikten sonra kondensöre tekrar soğuk gilotherm RD gönderilir. Her bir kondensörün pozisyonu diğerleri ile mukayese edildiğinde arada bir zaman farkı vardır. ( 60 ºC ) 2-1 saat boyunca eritme operasyonu. (170 ºC) 3-0. yüksek bir harcamayı sınırlandırmak için soğuk ve sıcak yağ devresi arasında bir denge vardır. Desüblime olmuş olan PA tüpler içinden sıcak gilotherm RD yağı ile eritilir. Ve kondensör sıcaklığı işletme sıcaklığına ( 60 ºC )’ ye getirilir. Bu gazlar genleşme tankında ayrılırlar.6.4. Soğutma ve eritme fazının başlangıcında. 6. Yağ ısıtıcı devresi her 1.Bu akış 4” PA hattı ve %3’lük eğim ile yapılır. Bir kondensasyon çevrimi şunları kapsar: 1-3 saat boyunca kondensasyon operasyonu.5 saatte 1 saat boyunca çalışır.5.2. PA ihtiva eden gazlar kondensör içinden geçerler.5 saatlik bir periot ile çalışır. Ham PA tankındaki ftalik anhidrit dikine daldırılmış. Bu işlem bilindiği gibi 3 saat sürer.Kondensasyon Operasyonu Kondensasyon çevrimsel bir şekilde 4. Ftalik anhidrit kendi ağırlığı ile tanka doğru akar. Herhangi bir anda. Yani içinden gaz geçmez. Kondensör bu aşamada soğuk gilotherm RD ile soğutulur.Yağ soğutucu devresi hem kondensasyon fazında olan iki kondensörü ve hem de soğutucu fazında olan üçüncü kondensörü soğutur.Ham PA Devresi Ftalik anhidrit kondensörlerinde eritme fazı sonucu eriyen PA.5 saat boyunca soğutma operasyonu. ham PA pompası ile destilasyon bölümüne gönderilir. diğer kondensörleri üç saat boyunca soğutma-kondensasyon fazında tutma işi yapmaktadır.5 saatte yarım saat herhangi bir kondensörü soğuturken.

depolanır. Destilasyon vakum altında yapılır. Diğer ağır ürünler (zift v. Bekleme kabından alınan ftalik anhidrit. Kolon dip ürünleri yani ağır ürünler evaparatörde konsantre edilir ve içindeki ftalik anhidrit tekrar kolona gönderilir. Pelletleme bölümü hariç bekleme. Üç kondensörden birinin veya ham PA tankı üzerindeki bir yangın durumunda emniyet valflerinin açması fabrikanın sistemine bağlıdır. Depo edilen saf ftalik anhidrit.Tracingler Kondensörlerden önce ve sonraki gaz boruları 11 barlık buhar ile ısıtılırlar. PA içindeki oksidasyon sırasında meydana gelen yan ürünler polimerize olurlar ve bu da ftalik anhidritin kolay destile olmasını sağlar. Kolon dibinden alınan ftalik anhidrit destilasyon kolonuna gönderilir ve burada kolon üst kısmından saf ticari kalitede ftalik anhidrit elde edilir.Destilasyon Ham sıvı PA depo edildiği tanktan alınarak önce ısıtılır ve daha sonra bekleme kabına gönderilir.3.3. topping ve destilasyon operasyonları sürekli olarak yapılırlar. 6.6.2. Borularda akış engellerini önleyebilmek için üç kondensör üzerinde sürekli bir azot gazı akışı vardır. depo edildiği tanktan alınarak flakerlerde flake (pulcuk) haline getirilir ve paketlenir. Bekleme kabında.7.) elekten geçirilir ve pelletler halinde toplanırlar.Aynı durum ham PA tankı üzerinde de mevcuttur.6. Buraya gelen ftalik anhidrit 4 saat müddetle bekletilir.Gilotherm TH Devresi Bu devre başlıca şu kısımlardan ibarettir. 6.2. Aynı şekilde kondensörlerde 11 barlık buhar ile ısıtılırlar.b. daha sonra topping kolona gönderilir. Bu valflerin açması sonucunda ekipman üzerine yangını söndürecek kapasitede azot gazı gönderilir.1. 6. Ham PA boruları 11 barlık buhar ile ısıtılır. RD devreleri gibi soğuk gilotherm RD ve sıcak gilotherm RD tanklarıda valfler vasıtasıyla azot gazı ile korunurlar. • • • Sirkülasyon pompaları Isıtma cihazları Tüketim noktaları 46 .Azot Devresi Ham PA tankı ile genleşme kabı sürekli olarak flowmetreler ile ölçülen azot gazı örtüsü ile donatılmıştır. topping kolonuna gönderilir ve burada maleik anhidrit ile benzoik asit gibi hafif ürünlerden ayrılır. karıştırılır. Kolon tepesinden alınan bu ürünler yakılmak üzere PCU ünitesine gönderilir.

Bekleme kabı tracingi:Bekleme kabını ısıtan bu devre manuel olarak kontrol edilir. Yardımcı devreler şunlardır: a. c.PCU ön ısıtıcısı: Isı değiştiricisini ısıtan TH devresi manuel olarak kontrol edilir. c.3.Destilasyon kolon reboilerı: Reboileri ısıtan TH devresi akışı valfler ile kontrol edilir. Gilotherm TH’nin bir kısmı sürekli olarak filtre edilir. Gilotherm TH depolama tankı azot basıncı altında olduğu için herhangi bir tutuşmayı önlemek için emniyet açısından alev tutucular kullanılır. ısıtma devreleri ile genleşme kabı boşalma vanaları vasıtasıyla depolama kabına bağlıdır.2. Bu vanalar uzaktan çabuk açan vanalardır. Operasyon devresi şunları içerir: a. Bütün yardımcı. Yangın veya yüksek sıcaklık durumunda bütün ana ekipmanlar fabrikanın emniyet sistemine bağlı olan otomatik valfler ile izole edilebilirler. fabrika emniyet sistemine bağlıdırlar.• • Depolama tankı Genleşme kabı Gilotherm TH ısıtma yağı tankta depolanır.Topping hafif sıvı ürünlerinin buharlaştırıcısı: Buharlaştırıcıyı ısıtan TH devresi e.. PA burada 280 ºC’ye kadar 47 . Bu filtrede diğer tüketim noktaları bağlantısı gibi paralel şekilde bağlanmıştır.Destilasyon dip ürünleri evaparatörü: Evaparatörü ısıtan TH devresi valfler ile kontrol edilir.Topping kolonu reboileri: Reboilerı ısıtan TH devresi akışı valfler ile kontrol edilir.Sirkülasyon pompaları karşılıklı emniyet pozisyonunda olup.Gilotherm TH ısıtma fırını fuel oil ile ısıtılır.Kimyasal Devreler Ham PA tanktan pompa ile ham PA ön ısıtıcısına beslenir. 6.TH besleme hattı paralel şekilde bağlı olan tüketim noktaları ile birleşmiştir. b.Ham PA ön ısıtıcısı: Burada TH akışı PA çıkış sıcaklığı ile kontrol edilir. f. b.Genleşme kabına bağlı olan tüketim noktalarından dönüş hattı pompalar ile fırına gider. d. g. Bu tank bütün TH devreleri dolduğu zaman bile içinde 1-2m3 TH kalacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu pompa operasyon esnasında devreyi tamamlamak üzere dizayn edilmiştir. Devrelerin boşalması ve tüm boşaltma valfleri depolama tankına bağlıdır.Evaparatörün bağlı olduğu devrelerin tracing’i: Bu devre manuel olarak kontrol edilir. Doldurma işi gilotherm TH doldurma pompası ile TH’ı devreye basarak yapılır. h. d.

Topping kolonu tepesinden çıkan gaz artıklar buhar enjektörü tarafından çekilirler ve PCU’ya yakılmak üzere gönderilirler.3. Topping kolonu kondensatörü çalıştırma esnasında ısıtılıması gerekir. Ürün 4 saat müddetle karıştırılır. Daha sonra bu gazlar atmosfere bırakılır. Su soğutmalı bir ceket sayesinde soğutulur. Distilasyon kolonu vakum altında çalışır. şaftların üzerindeki küçük bir türbin vasıtasıyla yapılır.2. Yağlama kaplarındaki gilotherm TH ta su soğutma suyu helezonu ile soğutulur. Geriye kalan ftalik anhidrit ayrıca ağır ürünler ihtiva etmektedir.Sealleri Soğutma Bekleme kabı agitatörü ile pompanın duble mekanik sealleri yağlama kaplarına sirküle yapan gilotherm TH ile soğutulur.3.3. Topping kolonu atmosferik basınç altında çalışır. Kolon yine topping kolonunda olduğu gibi reboilere ve 6 barlık buhar üreten kondensöre sahiptir.3. Ftalik anhidritin kaba giriş hızı seviye kontrolörü ve valfi ile kontrol edilir. Bu kondensörlerde finned tüpler vardır ve manuel olarak kontrol edilen devreler halinde çalışırlar. Distilasyon kolonunun tepe kondensöründen çıkan tepe gazları emniyet kondensörlerine gelirler.Yardımcı Devreler 6. Sirkülasyon.3. Ham PA ısıtıcısından çıkan ftalik anhidrit çıkış sıcaklığı gilotherm TH akışı ile valfler vasıtası ile kontrol edilir. Bu iş kondensöre 11 barlık buhar gönderilerek yapılır. Buradan da gaz ısıtıcısından gelen gazların içine püskürtülerek PCU’nun katalist yatağında yakılır.1. Olgunlaşan PA pompa vasıtasıyla topping kolonunun 19. Topping kolonu likit hafif son ürünleri gravite ile artık sıvı buharlaştırıcısına gelir. İnce film evaparatörünün seali soğutma pompası ile soğutma tankına sirkülasyon yapan su ile soğutulur. Sonuçta bu kolon ham PA içindeki hafif ürünleri ayırmaya yarar. Kolonun üzerinde kondensör vardır. Bu kolonda 34 adet tepsi vardır.Gilotherm TH Depolama Tankı Ventleri 48 . Ftalik anhidrit harici yan ürünler polimerizasyona uğrar ve böylece PA daha kolay destilasyon işlemine tabi tutulur. Aynı zamanda kondensöre kazan besleme suyu pompalarından su beslenir ve burada 6 barlık buhar üretilir. 6. Bekleme kabında bekletme ve karıştırma işi ürünü olgunlaştırır. 6. tepsisine verilir. Topping reboileri gilotherm TH ile ısıtılır.ısıtılır ve bekleme kabına gönderilir.3. Ağır ürünleri ihtiva eden ftalik anhidrit basınç farkı vasıtasıyla distilasyon kolonunun reboilerine gönderilir. Bu kondensör kolon tepesindeki uçucuları tekrar yoğunlaştırarak bir reflux meydana getirir. Soğutma tankına gelen su burada soğutma suyu helezonu ile soğutulur.

Kondensörlerde tutulan PA eritildikten sonra ham PA tankına gönderilir. Soğutma ve kondensasyon için soğutma suyu kullanılır.3. Tank basınç üstü veya basınç altı durumuna gelince. valfler ile atmosfere bağlantılı olur. Bu kondensörler atmosfere bırakılacak azot içindeki PA süblimatlarını ( buharlarını ) tutarlar. Bu depolamada herhangi bir hava girişini önlemek için basınç. b)Eritme. azotun fazlasını havaya vermek için kondensörler kullanılır.Gilotherm TH depolama tankının ventleri alev tutucu ile yapılır. 6. saf PA tankına depolanır. düzenli aralıklarla çalışan yağlama pompası tarafından yapılır.4. emniyet kondenseri ekipmanları üzerindeki basınç ölçme nozulları tıkanmayı önlemek için hafif temizleyici bir azot akışı ile techiz edilmişlerdir. Bu dikine depolamanın kapasitesi 700 m3 dür. Tanktaki basınç üst limitten fazla ise. Aynı borular bir yangın durumunda büyük bir azot gazı akışı ile ekipmanları inert etmek için kullanılır.3.İnce Film Evaparatörünün Yağlanması İnce film evaparatörünün dip yatak yağlanması. Saf PA tankı sürekli olarak az bir azot basıncı altında tutulur. topping kolonu reboilerı. c)Soğutma. 6. topping kolon kondenseri. distilasyon kolon kondenseri. Pompalar vasıtasıyla saf PA tankındaki PA flakerlere gönderilir. Bekleme kabı. 49 . Dikine daldırılmış pompa ile ara depolama tankındaki saf PA. Kondensörler çevrimsel bir şekilde çalışırlar. 6. a)Kondensasyon. atmosfer basıncının üstünde iki limit arasında tutulur.3. distilasyon kolon reboilerı.4.3.Depolama-Pulcuklama(Flaking) ve Paketleme Saflaştırılmış olan PA destilasyon kolunun tepesinden kendi ağırlığı ile bir dipleg vasıtasıyla ara depolama tankına gelir. Eritme için kullanılan buhar 11 barlık buhardır. Tank da azot basıncı altında tutulur.Azot Devreleri Gilotherm TH genleşme kabı genleşme valfi vasıtasıyla azot basıncı altında tutulur. Alt limiti sabit tutmak için azot verilir.3. Yani.

Incoloy.2. Bu teknik montaj kolaylığı yanı sıra gaz ve sıvı kaçağı tehlikelerini de azaltmaktadır. Aynı şekilde sıvı fazda. Meydana gelen buhar fazı soğutularak aynı işleme tekrar tabi tutulursa elde edilen çözeltide etanol konsantrasyonu sürekli artar. Örneğin %10 etil alkol içeren alkol-su çözeltisi kaynatılınca meydana gelen buharın alkol konsantrasyonu %50 olmaktadır. Hastelloy.1. daha az uçucu olan bileşenlerce zenginleşmektedir. 7. 7.1. titanyum. İşlem bu ayrımı yapabilmek için bileşenlerin buhar basınçlarındaki farklılıktan yararlanır.ÜNİTELERDE KULLANILAN EKİPMANLAR VE ÖZELLİKLERİ 7. PA böylece flakerlerde flake haline gelerek paketleme makinelerine gelir. toz giderme işlemine tabi tutulur.Kolonlar Kolonlar ileri deprem standartlarına göre kendi başlarına ayakta duracak şekilde dizayn edilerek kurulmuş ekipmanlardır.1. Destilasyon kolonlarında bu işlem sürekli yapılmaktadır. 304 paslanmaz çelik. 316 paslanmaz çelik.Flakerlerde bulunan PA. fazla olduğunda taşkanlardan taşarak ara depolama tankına gelir. Genellikle kolon tepsileri taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlanma olasılıklarına karşılık kolon montajından sonra yapılmaktadır. Bu yeterli olmazsa yüksek seviye durumunda valfleri kapatarak PA gelişini keserler. Kullanıldığı proses şartlarına bağlı olarak karbon çelik. Pulcuklama ve paketleme sistemi.1. Bağıl uçuculuk basit olarak belirli bir sıcaklıkta bileşenlerin buhar basınçlarının oranı olarak düşünülebilir. Destilasyon işlemi bu prensibe dayanmaktadır. Yani. 11 barlık buhar ile tracing edilmiştir. Genel uygulama olarak tek parça halinde flanşsız olarak imal edilirler. yüksek bağıl uçuculuk daha kolay ayrışmayı sağlamaktadır. gibi malzemelerden yapılabilirler.Destilasyon ve Destilasyon Kolonları Zaman fraksinasyon ve rektifikasyon olarak da anılan destilasyon iki veya daha fazla sayıda bileşenden meydana gelen karışımların ayrıştırılması işlemidir.Kolon Tepsileri 50 . Bütün PA devresi. Bileşenlerin bağıl uçucukları bu ayrışmada anahtar rol oynamaktadır. Monel. İki veya daha fazla sayıdaki bileşenden oluşan bir sıvı karışımı ısıtılıp kaynatıldığında meydana gelen buhar ve sıvının kompozisyonları birbirinden farklıdır. 7. Destilasyon kolonunda yukarı doğru yükselen buhar fazı daha uçucu bileşenleri sıvı fazdan sıyırarak daha uçucu bileşenler bakımında sürekli zenginleşir. Destilasyon için buhar ve sıvı olmak üzere iki faza ihtiyaç vardır.

Üzerlerindeki valflar hareketli olduğı için düşük ve orta kirli servislerde 51 . düşük maliyetli.Genelde. Aktif tepsi bölümü gaz sıvı downcomer gaz Şekil. 2. valve. Downcomer olmadığından sıvı ve gaz akımları aynı delik alanını kullanırlar. buble cap. Maliyetleri sieve tepsiden daha düşük olmasına karşılık verimlerinin düşüklüğü nedeniyle sınırlı kullanım alanları vardır.Verimleri bubble cap ve sieve tip tepsilerden yüksektir. farklı firmalar tarafından değişik ticari isimlerle tanıtılan çeşitli uygulamalar olmasına karşılık 4 temel tepsi tipinden bahsedilebilir: Sieve. Genel olarak şu avantajlara sahiptir: .Kolon tepsilerinde akış 1.Operasyon esnekliği daha fazladır. . downcomer olan tepsilerdir. Düşük sıvı yükleri için uygun olmayabilirler. bu iki faz arasında kütle transferi sağlamaktır.Dual Flow Tepsi: Downcomer olmayan daha yüksek delik alanına sahip sieve tipi tepsi gibi düşünülebilir. dual flow tepsi.Valve Tepsi: En çok geliştirme yapılan ve en yaygın kullanım alanına sahip tepsi tipidir.Sieve Tepsi: Genellikle 5-10 mm çapında deliklere sahip düz levha şeklinde. 3.2. . Tepsilerin temel görevi gaz ve sıvı akımlarının birbirleriyle temas ettirilmesiyle. . Geriye dönüş oranı %25’ e kadar ulaşabilir. verimleri daha düşüktür. Kapasite ve basınç kaybı olarak valve tipi tepsilere alternatif olabilmelerine karşılık.Düşük basınç kaybı sağlayacak özel dizaynlar yapılabilmektedir.

bir sıvı sirkülasyonu termosifon etkisi oluşturarak pompa kullanımı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.1.Bubble Cap Tepsi: Yüksek maliyetleri ve valf tipi tepsilerin yüksek performansları nedeniyle terk edilen tepsi tiplerindendir. Kompresörler.kullanılabilirler. özellikle vakum servislerinde daha da önemlidir. Bu teknikte yüksek sıvı türbülant hızı. Bu tip reboilerlerde eşanjörün tüplerinin içerisinde meydana gelen kaynama.Kondenserler : Kondenserler kolon tepe gaz akımının kısmen veya tamamen yoğuşturulması için kullanılır. b. Genellikle.Pompalar Destilasyon kolonunda pompalar genellikle riflaks sağlamak ve dip ürünün taşınması amacıyla kullanılmaktadır. d. basınç düşüşünün ve aşırı soğumanın az olması için shell tarafı kondensasyon için tercih edilmektedir. Bu.3.2.Kompresörler Pompalar sıvıları . 7.Isıtıcı ve Soğutucular : Prosese ve kolon dizaynına bağlı olarak kolon besleme ön ısıtma/soğutmaya tabi tutulabilir. 52 . patlayıcı ve parlayıcı ve düşük alevlenme noktasına sahip olduğundan explosion-proof elektrik motorları kullanılmaktadır. 7. Eğer kullanılan servis yüksek oranda kirlenme eğilimindeyse.Reboiler : Kolona ısı girişinin sağlanması ve kolonun dip akımlarının kaynatılması için kullanılır.Yardımcı Ekipmanlar a. 4. Tercih edilen pompalar genellikle santrifüj tiptedir. Prosese bağlı olarak değişik tipte eşanjörler kullanılsa da en yaygın kullanılan shell/tüp eşanjör tipidir. Petrokimya sanayinde kullanılan akışkanlar genellikle yüksek oranda yanıcı. kompresörler ise gazları bir yerden başka bir yere nakletmek için kullanılır. kirlenmenin etkisinin azaltılması için zorlanmış sirkülasyonlu reboiler tipi kullanılabilir. Birçok değişik tipte reboiler olmasına karşılık en çok kullanılanlar termosifon shell/tüp reboilerdir. c. Bu amaçlarla da çeşitli tipte eşanjörler kullanılabilmektedir. pompalar gibi basit bir yapıya değil daha karışık yapıya sahiptirler ve daha pahalıdırlar. Aynı seçenek kolon dip ve tepe ürünleri için de geçerli olabilmektedir. Çevre koruma açısından kaçakları minimum düzeyde tutabilmek amacıyla gelişmiş basınçlı seal sistemleri kullanılmaktadır. kirlenmeyi minimumda tutar.

Globe vana c. Plug Vana: Dizayn olarak bilyeli vanaya çok benzer. Diyafram Vana: Bu tür vanada esnek bir diyafram vardır. 53 . Gaz ve sıvıların akışını ayarlar. Hem düşük hem de yüksek viskoziteli akışkanlar için kullanılır. Kelebek vana g. fazla hacimde ve düşük basınçtaki gazlar için çok verimlidir. Vana çeşitleri. Bu vanalar düzgün akış sağlarlar. a. Basınç farkı çok fazladır. Sistem basıncı vanadaki yay basıncından fazla olunca otomatik olarak açılır. Bilyeli vana (küresel) d.Vanalar Vana. Sıvıyı düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark oluşturur. Bu vanalarda basınç düşüşü gate vanadaki gibi azdır. Bu bilyenin ortasından bir delik açılmıştır. Plug vana. burada disk silindir şeklinde veya kısmen koni şeklindedir. Emniyet Vanası: Fazla basınçtan ekipman ve tankları korumak için kullanılır. 7. Bilyeli Vana: Bu çeşit vanada küresel bir bilye vardır. Santrifüj kompresörlerin pistonlu kompresörlere göre birçok üstünlükleri vardır. bir akışkanın akışını durdurmak veya ayarlamak için kullanılan ekipmandır. Gate vana b.3. Akış miktarının ayarı çok zordur. Santrifüj kompresörleri çok düşük basınçtaki gazı emerek istenilen basınca kadar basar. Delik. 7. Tek Yönlü Vana: Akışın geri dönmesini veya geriye doğru olan. borunun çapı kadardır.Kompresörler de pistonlu ve santrifüjlü olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu vanalar akışı tam olarak durdurmak veya akışın geçmesi için kullanılır. hareketini önleyen vanadır.4. Kelebek Vana: Bu tür vana adını disk kanat şeklindeki hareketinden almıştır. sıvıları bir noktadan başka bir noktaya aktaran makinadır. yağlı ve yağsız olmak üzere iki çeşittir. Globe Vana: Globe vana daha ziyade bir akışkanın akış miktarını ayarlamak için kullanılır. Emniyet vanası Gate Vana: En çok kullanılan vanadır. Santrifüj kompresörler az bakım gerektirir. Diyafram vana f. Tek yönlü vana h.Pompalar Pompa. Plug vana e.

Santrifüj Pompalar Dönen bir şaft üzerine yerleştirilen kanatçıklar. Bu miktarlar yakıtların cinsine ve bileşimine göre değişir. Piston alt konumuna ulaştığında piston sıvı ile doludur. piston üst konumuna ulaşıncaya kadar içindeki sıvıyı çıkış hattına verir. fuel oil. Bu çalışma prensibine göre. Santrifüjlü pompaya giren sıvının önce kinetik enerjisi artırılır. nafta olabilir. Çünkü yanma olayının gerçekleşmesi için oksijen gereklidir. piston alanına. Gaz. sıvı yakıtlar için % 45 civarındadır. sonra giriş vanası kapanır ve çıkış vanası açılır. Pompaları genel olarak iki grupta toplamak mümkündür: a. Fırınlarda kullanılan yakıtlar. b. Brulor tipi yakıta göre değişir. Bu sabit hacimsel akış hızının değeri ise.Fırınlar Fırın. kömür. 54 . Aşırı hava miktarı gaz yakıtlar için % 30. Fırın içinde negatif bir basınç baca damperi Şekil 2 . silindirik bir muhafaza içine yerleştirilirler. Yanma esnasında meydana gelen gazların ısısından faydalanılarak sudan buhar elde edilir. bir silindir içinde yukarı ve aşağı yönde hareket eder.5. Tam yanmanın olması için gerekli havadan bir miktar daha fazla hava gerekir.Fırın ile elde edilir. pistonlu pompaların sabit hacimsel akış sağlayan cihazlar olduğu söylenebilir. fuel oil ve nafta ile çalışan fırınlarda yanma işlemi brulor ile gerçekleşir. Yanmanın tam olması. Böylece. Fırın genellikle üç kısımdan oluşur: radyant kısım. Piston aşağıya doğru hareketine başladığında silindir içinde oluşan vakum ile giriş vanası açılarak silindire sıvı dolmaya başlar. Brulor içinde birinci ve ikinci hava delikleri mevcuttur. daha sonra bu enerji basınca dönüştürülür.Pistonlu Pompalar Genellikle elektrikle çalışan bir motorun harekete geçirdiği piston. konveksiyon kısmı ve ekonomizer kısmı. 7. fuel gaz. Fırının bu bölümüne ekonomizer bölümü denir.Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışır. pistonun hareket ettiği mesafeye ve pistonun iniş-çıkış hızına bağlıdır. yanma sırasında oluşan gazların çıkması için bacadan yararlanılır. bir yakıtın yanmasıyla ısının elde edildiği kapalı bir oda olarak tarif edilebilir. Piston yukarıya doğru hareketine başladığında ise önce silindir içindeki sıvının basıncı artar.

düşük sıcaklıkta olan akışkan ısı alarak ısınır. Ters olarak verilen akışkanlar ısı değiştiriciye ters yönden girer ve çıkarlar.6. Paralel akışta her iki akışkan da ısı değiştiriciyle aynı yönde girerler ve aynı yönde çıkarlar. bazılarında ise oluşan ısının ortamdan uzaklaştırılması gerekir. soğutucu ortam olarak adlandırılır Isı değiştirici adı altında toplanan ekipmanlar şunlardır: a. Çoğunlukla kullanılan ısı değiştirici tipi gövde ve tüp ısı değiştiricileridir. Akışkanın biri içteki borudan. Soğutucu c. Değişik sıcaklıkta olan iki akışkan termal olarak temas ettirildiğinde.Isı Değiştiricileri Çeşitleri ve Amaçları Kimyasal işlemlerde ısı en önemli etki olarak bilinir. v.7. Bazı kimyasal reaksiyon veya işlemlere ısı ilavesi. Dip ısıtıcı (reboiler) e. Yoğunlaştırıcı (kondenser) b. tüp demeti aynalar bölme plakaları shell (kabuk kısmı) kafa kapakları 55 . Sıcak olan akışkan ısısını vererek soğurken. Isıtıcı d. Bu alış-veriş ısı transferi olarak tanımlanır ve bu ısı alış-verişinin olmasını sağlayan ekipmana ısı değiştirici denir. az sıcak veya soğuk olana transfer olur. Akışkanlar ısı değiştiricilere paralel ve ters olmak üzere iki şekilde varır. İki akışkandan soğuk olanı. ii. Bir ısı değiştirici aşağıdaki bölümleri içerir: i. Buharlaştırıcı (vaporiser) En basit ısı değiştirici. Isısı fazla olan akışkandan. Aşırı ısıtıcı f. iii. Isı değiştiricilerde soğutucu ortam olarak genellikle su kullanılır. iv. Isı transfer alanını istediğimiz ölçüde sağlamak için tüp içeren ısı değiştirici kullanılır. diğeri dıştaki borudan geçer. çapları farklı olan iç içe geçmiş iki borudan yapılmış ısı değiştiricidir. ısı bir akışkandan diğerine geçer.

Bir buhar sistemi kapatıldığında. Aşağıda ısı değiştirici örnekleri gösterilmiştir. içinden geçen maddenin özellikleri. Devreye almada. buhar kapanlarının bağlandığı tahliye çıkışına kadar gelir.Tüpler. ısı değiştiriciye üçgen ve kare tertip olmak üzere iki şekilde yerleştirilir. Genellikle tüp ve gövde malzemeleri. hava. birikmeye başlar.Isı Değiştirici Çeşitleri 7. sıcaklık ve basınçları göz önüne alınarak seçilir. bu hava. Buhar ısı değiştiricisine girdiğinde. Aksi takdirde. ısı cidarlarından ısıtılacak ürüne transfer olur. yoğuşan buharın bıraktığı yeri doldurmak için buhar hattına girer. buharın kaçmasına izin vermeden. Bu yüzden buhar kapanları. ısı transfer işlemi yavaşlar ve sonuçta durabilir.7. bu kondensin de ekipman içersinde kalmasına izin verilmemelidir.Buhar Kapanları ve Çalışma Prensipleri Buhar kapanlarının üç ana fonksiyonu vardır. • • • Oluşan kondensi tahliye etmek. Tahliye sırasında buharın kaçmasına mani olmak. Buradan hava.3. Buhar kapanları sadece kondensi tahliye etmekle görevli değildirler. buharı kapanlamak. Buhar hatlarında olduğu gibi. Hava ve yoğuşmayan gazları tahliye etmek. Buhar ısısını verdikçe yoğuşur ve oluşan kondens ekipmanın içersinde. kondensi tahliye etmede kullanılır. Şekil. buhar hattının en uzak noktasına ve buhar ekipmanına kadar buharın önünde itilir. havayı ve yoğuşmamış gazları tahliye etme özelliğini de 56 . Bu sebeple bir buhar kapanı. buharın bulunduğu hacimde.

sahip olmalıdır. Bu sıcaklık. Kompleksin 22 fabrikasına 24 saat sürekli hizmet sunan bir bölümdür. Buhar kapanları üç ana kategoride incelenebilir: a. c. Mekanik buhar kapanları: Buhar ve kondens yoğunlukları arasındaki fark prensibi ile çalışırlar.Termostatik buhar kapanları: Kondensin sıcaklığının hissedilmesi prensibi ile çalışırlar. fakat bu kondens kapana doğru aktıkça sıcaklığını kaybeder. bünyesinde dokuz farklı laboratuvarı bulunan. bir düşük basınç alanı yaratır ve bu olay. Aksi takdirde. bir yüzey üzerinde akan buhar ile. Bir yüzey üzerinden akan bir gaz. Kalite Kontrol Ve Teknik Servis Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürlüğü. b.Termodinamik buhar kapanları: Bu tip kapanlar. bu gaz ve havanın sistemde kalmasına izin verilirse. termostatik kapan kondensi tahliye etmek için açacaktır. efektif ısı transferi için bir bariyer teşkil edeceklerdir. buhar. Buhar yoğuştukça. • Petkim ile işbirliği içinde olan kuruluşlara ve Petkim müşterilerine yapılan ücretli analizler 57 . bir şamandıra yükselecek. şamandıra kalkamayacak ve böylece valf kapalı kalacaktır. PETKİM KKTSM Laboratuvarları aşağıda belirtilen konularda ihtisas sahibi olup bunlar ana başlıklar itibariyle şöyledir: • Aliağa Kompleksi'nde mevcut olan 22 fabrikanın girdi kontrol analizleri • Bu fabrikaların proseslerini 24 saat sürekli kontrol etmek için yapılan proses kontrol analizleri • Aliağa Kompleksi'nde üretilen ürünlerin lot bazında ürün kontrol analizleri • Petkim Aliağa Kompleksi Müşterilerinin şikayetlerinin değerlendirmesine yönelik çalışmalar • Müşteri memnuniyeti kapsamında yıllık peryodik müşteri ziyaretlarine katılım.YARDIMCI BİRİMLER 8. kondens seviyesi yükseldikçe. fakat içerisinde yalnız buhar olması durumunda. kondensin aynı yüzeydeki akışı arasındaki fark prensibi ile çalışırlar. buhar sıcaklığının altında belirli bir değere düştüğünde. bir valfi açılacak. Örneğin. oluşan kondens buhar sıcaklığındadır. 8. • Petkim Aliağa Kompleksi ürünlerinin müşteri fabrikalarında kullanımı ile ilgili teknik servis faaliyetleri • Şirketimizde yapılan AR-GE çalışmalarına katılım. termodinamik kapanlarda diskin valf oturma noktasına doğru hareket etmesini ve sonuçta kapatmasını sağlar.1.

performans kriterleri kapsamında izlenen “şikayetlerde haklı miktarlar” aylık olarak intranette yayınlanmaktadır. Ziyaretler sırasında müşterilerimizin kullandıkları Petkim ürünü dışındaki hammadde. katkı maddeleri ve ürünlerinden numuneler alınarak laboratuvarlarımızda test edilmekte. • Yeni yatırımlarla devreye alınan ünitelerin test run çalışmaları için gerekli analizlerin yapılması ve bu üniteler devreye alındıkça gerekli rutin testler için her türlü laboratuar gereksiniminin yerine getirilmesi . • Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerektiğinde bizzat müşteriye gidilerek. değişik standartlar. • SSHSM tarafından düzenlenen Müşteri Ziyaret Programına Müdürlüğümüzden düzenli olarak elemanlar katılmaktadır.2 Teknik Servis Çalışmaları • Teknik servis kapsamında müşterilerimizin teknik bilgi talepleri lisansör bilgileri. İncelenen tüm müşteri şikayetleri Ana Sistem'e girilerek. prosedürler doğrultusunda sonuçlandırılmaktadır. Şikayetlerle ilgili grafik ve tablolar Ana Sistem'deki bu veriler kullanılarak yıllık Teknik Servis Faaliyet Raporlarında yayınlanmaktadır. kimyasal madde ve yedek parçalarının temini. piyasada yaygın olan ürünler tanımlanarak polimer bilgi bankasına veri toplanmaktadır 58 . 8. standartları güncelliği izlenecek şekilde gerekliyse satın alma ve test yöntemlerimizde gerekli güncellemeleri yapma. • ISO 9000 kapsamında deneylerimizi güncel tutmamız gerektiği için. kaynaklar kullanılarak cevaplanmaktadır. • Laboratuvarlarımızın rehabilitasyonu ve revize test metotlarının gerektirdiği cihaz. 8.• Faaliyet alanlarımız ile ilgili Kongre ve Fuarlara katılım.1 Kalite Kontrol Çalışmaları • Müşterilerimize iletilmek ve fabrikalarımızda kullanılmak üzere Ana Sistem veri tabanı kullanılarak yıl bazında tipikler oluşturma. kütüphanemiz. internet vb. • Laboratuvarlarımızın akreditasyonuna hazırlık olması amacı ile konusunda uzman kuruluşlarla karşılaştırmalı analizler yapma.1. müşterilerimize taleplerine yönelik teknik bilgi verilmesinin yanı sıra. ASTM vb.1.

yan ürün değerlendirme. Petkim Ar-Ge Merkezi Türk Sanayicisine. Proses Tasarımı ve Mühendisliği ana birimleri ile kütüphane ve veri tabanı bağlantıları ile bir Bilgi Merkezi'nden oluşan bu merkez kuruluş yılından bu yana geçen 34 sene içinde sürekli yapılan yatırımlarla ekipman ve cihaz parkını genişletmiştir. müşteri sorunlarına çözüm oluşturma. • Bazı kamu kuruluşlarının ihtiyacı olan plastik malzemeler için satın alma aşamasında gerekli olan teknik şartname hazırlanabilmesi için.2. 8. Sahip olduğu ekipman ve cihaz parkıyla ve deneyimli kadrosuyla Petkim'e sağladığı kazançların yanı sıra. 59 . Kimya Sanayinin birçok alanına hammadde sağlayan gelişme hızı yüksek bir sanayi dalında.Petkim AR-GE Merkezi Bugün. modern çağın modernliğinin ve teknolojik olarak gelişmişliğinin temelinde ArGe faaliyetleri bulunmaktadır. Katalitik Reaksiyonlar. bir yandan işletme sorun ve darboğazlarına çözüm bulma. Sürekli gelişmekte olan teknoloji. daha sonra da firmaların söz konusu malzemeleri satın almaları aşamasında ücretli analiz yapılarak. analiz. tanımlama ve teknik danışmanlık hizmetleri vererek Türkiye ekonomisine büyük oranda katma değer yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. katma değeri yüksek ürünlere yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi bugün bütün dünyada sürekli Ar-Ge etkinliğini daha da fazla kaçınılmaz kılmaktadır. bilim adamlarına analiz.• Şirketimizin ürünlerine ait tanıtıcı dokümanlar güncelleştirilerek çoğaltılmakta. Ülkelerin refah düzeylerinin yüksek olmasının. Teknik Servis çalışmaları Petkim internet sitesinde yayınlanmaktadır. şartnameye esas olabilecek testler yapılmaktadır. mevcut ürünler için yeni kullanım alanlarının yaratılması. Polimerizasyon ve Fiziksel Testler. literatür bilgileri ile desteklenerek. gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları. Genel Kimya ve Enstrumental Analiz. Sonuçlar. Petrokimya Sanayi gibi. transfer edilen teknolojilerin ülke koşullarına adaptasyonu. uluslararası siyasi ve ticari arenada daha güçlü ve söz sahibiz olabilmesinin ardında güçlü bir sanayi oluşumunun ve teknolojik yatırımların gerçekleştirilmesi gereği artık bir yadsınamaz gerçek olarak tüm insanlığın karşısında durmaktadır. kamu kuruluşlarının doğru malzeme seçimine katkıda bulunulmaktadır . tanımlama ve danışmanlık çalışmalarının yanı sıra yeni ve üstün performanslı ürün geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken. altyapısını daha da güçlendirerek ve küreselleşmenin getirdiği değişimlere paralel olarak diğer kimya sanayi dallarına da hizmet veren daha güçlü bir Ar-Ge Merkezi kimliğine kavuşmayı hedeflemektedir. En yüksek katma değerin teknolojik gelişmelerle geleceğinin bilincinde olan Petkim Ar-Ge ekibi. Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin öneminin bilincinde olan Petkim 1970 yılında bir Ar-Ge Merkezi kurmuştur.

Gelişen teknolojiler takip edilerek. Üretim zincirinde kullanılan ham madde ve değer kimyasal maddelerin bulundurulması. patlayıcı kimyasallar ile çalışan PETKİM. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Risk Grupları Listesi Tebliğinde" en riskli olan 5.Güvenlik ve Yangına Karşı Tedbirler 8. Çalışanların kişisel korunma önlemlerine çok önem verilmektedir. Yayınladıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasında . Sistemden kaynaklanan risklere kaynağında çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mühendis ve teknisyenlerden oluşan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren güçlü bir birim oluşturmuştur. 8.İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyet alanı bakımından parlayıcı. Proses tasarımı. üretilen ürünlerin depolanması ve nakliyesi sırasında olabilecek tehlikelerden çalışanları. • • • • • • Kalitatif ve kantitatif analizler. Ticari katalizörlerin performans testleri ve modelleme. • • • • Üretim süreçlerinde iş kazalarını azaltarak en aza indirmeyi. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi.3. Ticari üretim teknikleri ile laboratuar ölçeğinde polimerizasyonlar. Üretim süreçlerindeki riskleri kontrol altına alarak en aza indirmeyi. Şirketimizde yapılan çalışmalarda işe uyumlu "CE" uygunluk işareti taşıyan kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır. 60 . Plastik ve kauçukların karakterizasyonu ve son ürün testleri. çevreyi ve bölgemizi korumak için çeşitli aşamalarda bir dizi önlemler alınmaktadır.Petkim Ar-Ge Merkezi. Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğine odaklanmayı. Teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Petkim'in çeşitli ünitelerine vermiş olduğu hizmetlerin yanı sıra Türk sanayicisine. mevcut sistemde daha emniyetli ekipmanlar ve daha az tehlikeli kimyasallar ile değişim sağlanarak proses güvenliği arttırılmaktadır. PETKİM bu önlemleri almak için. ekonomik yapılabilirlik çalışmaları ve proses simülasyonu. Risk Grubunda yer almaktadır.1. proseslerde işlem görmesi. optimizasyon.3.

PETKİM VE KALİTE 9. 9. 22 Kasım 2004 tarihinde. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Mükemmellik yolculuğunda hızlı ilerlemek amacıyla. Her ay bir fabrikada senaryolu yangın tatbikatları düzenlenerek ilgili personelin bilgileri taze tutulmakta ve bir acil müdahale olayına karşı hazırlıklı olmaları sağlanmaktadır. Bu program çerçevesinde bir taraftan eğitimler alınmakta. Türkiye Kalite Derneği’nin ( KalDer ) öncülük ettiği Ulusal Kalite Hareketi'ne (UKH) katılmış bulunmaktadır. Fabrika sahalarında ilk müdahalede kullanılmak üzere yaklaşık 3000 adet portatif yangın söndürme cihazı bulundurulmaktadır.Yangına Karşı Alınan Önlemler adet itfaiye aracı mevcuttur. ilk aşamada Şirketimizin TKY konusundaki Olgunluk Aşaması belirlenmiş ve buna bağlı çalışma programı yapılmıştır.3. bir taraftan da Şirketimizdeki Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları geliştirilmekte ve yeni uygulamalar başlatılmaktadır. Bu kapsamda. Yangın suyu şebekesi 1112 adet hidrant vanası ile donatılmıştır.2. En uzak üretim tesisine 3 dakika içerisinde ulaşılarak yangına müdahale edilmektedir. Alınan eğitimler : • Stratejik Yönetimin Gücü • Stratejilerin / Hedeflerin Yayılımı ( Balanced Scorecard-Dengelenmiş Kurumsal Karne ) • Performansın Ölçümü • Toplam Kalite Yönetimi Farkındalık Eğitimi • Süreç Yönetimi 61 .Toplam Kalite Uygulamaları Petkim . Olağanüstü durumlara müdahale edecek şekilde yapılanmayı. Departmanımızda her türlü yangınla mücadele etme kapasitesi olan tam donanımlı 10 8. PETKİM barajı sayesinde önemli su kaynağına sahip olmasına ve 3 adet elektrikli ve 3 adet dizel yangın suyu pompası ile yangın suyu sistemini beslemesine rağmen her türlü olumsuzluk düşünülerek denizden de yangın suyu şebekesine basabilen 3 adet dizel yangın suyu pompa sistemi kurulmuştur. Önemli tanklarımızda çevre dostu CFI gazlısulu ve köpüklü sabit otomatik söndürme ve soğutma sistemleri kurulmuştur.1. Faaliyetlerimizden kamuoyunu bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.• • • İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirecek hedefler oluşturmayı ve gerçekleştirmeyi.

2. Şirket içinde teorik olarak yada uygulamalarla yaygınlaştırılmaktadır. Müşterilerine Dünya Standartlarında en üst düzeyde ürünler sunarak memnuniyetlerini sağlamak üzere uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemini kurmak ve devamlılığını sağlamaktır. Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den Kalite Yönetim Sistem Belgesi almıştır. 2003 yılında TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem standardına uygun olarak. 10.Kütle Denkliği Şekil.4.65 kg/h F3 = 54. örneğin Toplam Kalite Yönetimi Farkındalık eğitimi tüm Şirket çalışanlarına yaygınlaştırılmış ve ayrıca işe yeni başlayan personele uygulanan oryantasyon eğitim programına dahil edilmiştir.1.73 kg/h F1 = 4193.Kalite Yönetim Sistemi Şirketin kalite yönetim sistemi faaliyetleri ve ISO 9001 belgesi: 1996 yılından beri Kalite Güvencesi Sistem Belgesi’ne sahip olan şirket.HESAPLAMALAR 10.• Süreç İyileştirme • Süreç Rehberliği • Geleneksel ve Yeni Problem Çözme Teknikleri • Katılımlı Çalıştay Yönetimi Yeni başlatılan / geliştirilen uygulamalar : • Kurumsal Performans Yönetimi • Süreç Modelleme ve İyileştirme • Öneri Sistemi • Öz değerlendirme Eğitimler. 9. Sürekli iyileştirmelerle ‘Mükemmelliğin’ sağlanması tüm PETKİM çalışanlarının sorumluluğudur. Kalite politikası: Vizyon ve Misyonu doğrultusunda.Topping Kolonu F2 = 78.52 kg/h 62 .

05 0. maleik anhidrit (MAN).46 3. maleik anhidrit.06 0. benzoik asit. maleik anhidrit.69 kg/h F1 : Ftalik anhidrit (PAN). benzoik asit (BZA). su.F2 Akımının Kütlece Kompozisyonu Bileşenler PAN MAN BZA H2O AOT Kütlece % 94. toluik asit F3 : Ftalik anhidrit.21 0. sitrakonik anhidrit (CAN). diğerleri (DIV) F2 : Ftalik anhidrit.25 1. sitrakonik asit. toluik asit.F1 Akımının Kütlece Kompozisyonu Bileşenler PAN MAN CAN BZA PHTAL AOT DIV Kütlece % 98. ftalat. diğerleri F4 : Ftalik anhidrit. maleik anhidrit. sitrakonik asit.65 Tablo. benzoik asit. benzoik asit. diğerleri Tablo.68 0.01 0.25 0. toluik asit (AOT).42 0.3.87 63 .4. ftalat (PHTAL).14 0.F4 = 4215.

Tablo.73 0.77 3.F3 Akımının Kütlece Kompozisyonu Bileşenler PAN MAN CAN BZA AOT DIV Kütlece % 45.5.6.05 Tablo.35 0 0 64 .65 16.F4 Akımının Kütlece Kompozisyonu Bileşenler PAN MAN CAN Kütlece % 99.21 23.59 10.

73 kg/h + 4215.69 kg/h*0.42 kg/h PHTAL: F1*xPHTAL = F4*xPHTAL 4193.0021 + 78.2359 + 0 12.62 kg/h MAN: F1*xMAN + F2*xMAN = F3*xMAN + F4*xMAN 4193.0006 = 4215.9935 4212.52 kg/h*0.52 kg/h*0.65 kg/h = 54.0087 = 54.87 kg/h ≈ 5.73 kg/h*0.52 kg/h*0.52 kg/h*0.59 Toplam kütle denkliği: F1 + F 2 = F3 + F 4 4193.65 kg/h*0.88 kg/h≈ 12.65 kg/h*0.103 kg/h≈ 0.0001 + 78.0006 65 .0025 = 54.17 kg/h ≈ 4270.91 kg/h CAN: F1*xCAN = F3*xCAN 4193.003 kg/h≈ 9.42 kg/h Bileşen bazında kütle denkliği: PAN: F1*xPAN + F2*xPAN = F3*xPAN + F4*xPAN 4193.9446 = 54.0077 1.46 kg/h ≈ 4212.73 kg/h*0.16 kg/h AOT: F1*xAOT + F2*xAOT= F3*xAOT 4193.69 kg/h 4272.69 kg/h*0.52 kg/h*0.52 kg/h*0.73 kg/h*0.65 kg/h*0.4521 + 4215.82 kg/h BZA: F1*xBZA + F2*xBZA = F3*xBZA 4193.52 kg/h + 78.06 0.1065 5.65 kg/h*0.0014 = 54.73 kg/h*0.9868 + 78.BZA PHTAL DIV 0 0.0025 + 78.1673 9.0305 = 54.73 kg/h*0.

Venturi Mikser Hava 88000 kg/h 160 ºC Hava 88000 kg/h Orto-ksilen 4200 kg/h 144 ºC Orto-ksilen 4200 kg/h 140 ºC ∆Hgiriş .50 kg/h DIV: F1*xDIV = F3*xDIV + F4*xDIV 4193.Enerji Denkliği Venturi Mikserde Isı Kaybının Hesaplanması Şekil.0065 = 54.0059 27.2.69 kg/h*0.K) 66 .K) mok = 4200 kg/h mhava = 88000 kg/h MAhava = 29 kg/kmol MAok = 106.∆Hçıkış = Q 160 ( mhava* 25 ∫ 140 Cphava*dT + mok * 25 ∫ 144 *Cpok*dT) – [( mhava* 25 ∫ 144 Cphava*dT + ( mok*( 25 ∫ Cp*dT + ∆Hvok)] = Q 160 144 ∫ 144 ( Cphava*dT ) – (mok*( 140 ∫ Cp*dT + ∆Hvok) = Q ∆Hvok = 347.11 + 0.966*10-9 T3 (kj/kmol.52 kg/h≈ 2.0175 T – 2.25 kg/h≈ 26.5.1967*10-2 T + 0.52 kg/h*0.63*10-3 T2 + 3.36 kj/kg Cp (ok) = 36.54kg/h 10.4802*10-5 T2 – 1.02*10-6 T3 (kj/kmol.5 + 1.0305 + 4215.2.73 kg/h*0.167 kg/kmol Cp (hava) = 28.

5 – 2. Aliağa Ftalik Anhidrit Fabrikası’nda yaptım.1967*10-2*(1602 – 1442)*0. Diğer bir girdi olan hava ise atmosferden sağlanmaktadır. dünya şirketleri arasında daha önemli bir konuma gelmesine yardımcı olacaktır. Staj süresi boyunca.756 = -95510. Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde 67 .5 + 0. çevre yönetimini.93 kj/h Q = -48363 kj/h * 1h/3600 s = -26.Fabrikaları ile ülke içindeki talebin tamamını karşılayamamaktadır. Bu yüzden yatırımlarını kapasite artırımına yönelik yapması ve ihracat miktarını da artırarak yüksek karlılığı hedeflemesi. iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile bütünleştirerek kimya sanayisine özgü gönüllü bir uygulama olan üçlü sorumluluk programı altında yürütmektedir.966*10-9*(1604-1444)*0.02*10-6*(1444 – 1404)*0.160 ∆Hhava = mhava* 144 ∫ Cp*dT ∆Hhava =[28.Bu yatırımlar ülkemizin menfaatleri açısından son derece önemlidir. Şirket. üretim konusunda göstermiş olduğu bu başarıyı.36 kj/kg] *4200 kg/h ∆Hok = 1480527.530 kW 11.4802*10-5*(1603–1443)*(1/3) .167kg) + 347.Ş. büyük bir avantaj olarak proses teknolojini yakından görüp arkadaşlarımla birlikte disiplinli bir çalışma ortamına sahip oldum. Stajım boyunca problemlere çözüm bulmayı ve mühendis gibi gözlemlemeyi ve çözmeyi öğrendim.25] kj/kmol*(1kmol/29kg)*88000kg/h ∆Hhava = 1385016. Hammadde olarak kullanılan orto-ksilen Aromatikler Fabrikasından sağlanmaktadır. Petkim Petrokimya A. Hammadde olarak orto-ksilen kullanılan bu fabrikada ftalik anhidrit üretilmektedir. petrokimya alanında ülkemizin en büyük ve dünya ile rekabet yapan en güçlü şirketidir. Pektim.11*(160-144) + 0. çevre ve iş sağlığı konusunda da aynı başarı ve duyarlılıkla sürdürmektedir.Ş.828 kj/h 144 ∆Hok = mok*( 140 ∫ Cp*dT + ∆Hvok) ∆Hok = [(36.0175*(1442 – 1402)*0.25) kj/kmol*(1kmol/106.1. Yakın zamanda fabrikada kapasite artırımı yapılacaktır.828 – 1480527.SONUÇ Bölümümüzde zorunlu kılınan 25 iş gününü kapsayan stajımı Petkim Petrokimya Holding A.Ftalik Anhidrit Fabrikası Pektim kompleksinde kapasitesi en düşük fabrikadır. Tesisi ve üretim birimlerini gözleyerek şirket sisteminin çalışma prensibini yakından görmüş oldum.756 kj/h Q = 1385016.63*10-3*(1443 – 1403)*(1/3) + 3.5 (144 – 140) + 1.

Petkim Petrokimya Holding A. çevresel sorumluluk anlayışı ve yasal gereklilikleri yerine getirmenin ötesinde çevre performansını sürekli iyileştirecek gönüllü girişimlerde bulunmaktadır.petkim. Eğitim Notları 2. çalışanlarına staj sırasında verdikleri bilgiler.com. www. Ftalik Anhidrit Fabrikası. Ftalik Anhidrit Fabrikası. kurum yöneticilerine ise staj imkanı için teşekkürlerimi sunarım. Petkim Petrokimya Holding A.Ş..Ş.tr 68 ... 12.Ş.Ş. Petkim Petrokimya Holding A. Üretim El Kitabı 3. Ftalik Anhidrit Fabrikası. İşletme Talimatları 4.KAYNAKLAR 1.olan tesis. Petkim Petrokimya Holding A.

EKLER 69 .

6.Şekil.Petkim Aliağa Kompleksi Yerleşim Planı 70 .

7.Şekil.Petkim Aliağa Kompleksi Akım Şeması 71 .

8.Petkim Aliağa Kompleksi Organizasyon Şeması 72 .Şekil.

Şekil.9.PA Fabrikası Yerleşim Planı 73 .

10.Şekil.Polietilen Müdürlüğü Organizasyon Şeması 74 .

75 .

PA Fabrikası Akım Şeması 76 .Şekil.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful