P. 1
petkim staj raporu

petkim staj raporu

|Views: 3,687|Likes:
Yayınlayan: Eşref Ün

More info:

Published by: Eşref Ün on Mar 17, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2015

pdf

text

original

1.

GİRİŞ
Bu rapor, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Ftalik Anhidrit Fabrikası’nda yapmış olduğum staj süresince edindiğim gözlemleri, öğrendiğim bilgileri, prosesin işleyişiyle ilgili temel yöntemleri ve kuruluş hakkındaki bilgileri içermektedir. 1.1.Stajın konusu: Mühendislik bilgilerinin yoğun olarak kullanıldığı alanlarda, okullarda öğretilen teorik bilgilerin pratik bilgiler ile tecrübe edilmesidir. Raporumda anlattığım stajımın konusu işletme olmakla beraber, ftalik anhidrit fabrikasında 25 iş günü boyunca görev aldığım ftalik anhidrit prosesini içermektedir. Ftalik anhidrit ortoksilenin basınç, sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksitlenmesi ile elde edilir. 1.2.Stajın amacı: Bu stajda, iş hayatına atıldıktan sonra çalışabileceğimiz iş sahalarındaki organizasyon düzenini,öğrenimimiz sırasında kazandığımız teorik mühendislik bilgilerinin pratikteki uygulamalarını tanımamız ve incelememiz amaç edinilmiştir.Buna ek olarak kuruluştaki mühendislik birimleri dışındaki birimlerin işleyişini ve bunların mühendislik birimleri ile ilişkilerini tanımamız ve incelememiz de amaçlanmıştır. 1.3.Stajyerin yükümlülükleri: Kurumun disiplin kurallarına, mesai saatlerine, çalışma koşullarına, teknik emniyet kurallarına, gizlilik ilkelerine ve yükümlülüklerine uymaktır.

2.PETROKİMYA SANAYİ
2.1.Petrol ve Petrokimya Sanayi Nedir? Petrol sözcüğü Latince “Petro” (Taş) ve “Oleum” (Yağ) birleşmesiyle oluşmuştur. Taşyağı anlamına gelir. Petrol, başlıca hidrojen ve karbondan oluşan ve içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan çok karmaşık bir bileşimdir ve yalın bir formülü yoktur. Normal şartlarda gaz, sıvı ve katı halde bulunabilir. Rafine edilmiş petrolden ayırt etmek için ham petrol diye isimlendirilen sıvı petrol, ticari açıdan en önemli olanıdır. Gaz halindeki petrol, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal gaz olarak adlandırılır. Yarı katı ve katı haldeki petrol ise ağır hidrokarbon ve katrandan oluşur. Bu türden petrole, özelliklerine ve yöresel kullanımlarına bağlı olarak asfalt, zift, katran ve diğer isimler verilir. Ham petrol ve doğal gazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu için “Hidrokarbon” olarak da isimlendirilirler. Petrokimya sanayi, nafta, LPG, gas oil gibi petrol ürünleri veya doğal gaza dayalı temel girdileri kullanarak plastikler, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara malları

1

üreten ve ambalaj, elektronik, otomotiv, inşaat, tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlayan bir sanayi koludur.

PETROKİMYA ÜRETİM ZİNCİRİ HAM PETROL Nafta Gas Oil Etan Propan Bütan DOĞAL GAZ Kondensat Plastikler Kauçuklar Elyaflar Boyalar Gübreler Deterjanlar Solventler İlaç & kozmatik

İlk ve Ara Ürünler

Şekil.1.Petrokimya Üretim Zinciri 2.2. Dünyada ve Türkiye’de Petrokimya Petrokimya sanayi, nafta, LPG, gas oil gibi petrol ürünleri veya doğal gaza dayalı temel girdileri kullanarak plastikler, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara malları üreten ve ambalaj, elektronik, otomotiv, inşaat, tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlayan bir sanayi koludur. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan petrokimya sanayi, geniş ürün yelpazesi ve uygulama alanı sayesinde son elli yılda modern ekonominin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Tüketicilerin kullandığı binlerce petrokimya ürünü, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş ve bu sanayideki gelişmeler yaşam standardını önemli oranda yükseltmiştir. Petrokimya sanayinin günümüzde sahip olduğu 500 milyar $'lık pazar değeri, dünya kimya pazarının yaklaşık % 30'nu, dünya toplam ticaret hacminin ise yaklaşık % 8'ni oluşturmaktadır. Petrokimya sanayinde, dünyadaki genel ekonomik gelişmeler paralelinde arz-talep dengelerine bağlı olarak fiyatlar ve karlılık açısından dönemsel değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler 3-4 yılı yüksek karlı, onu takip eden 4-5 yılı düşük karlı veya karsız dönemler şeklinde görülmektedir. 2

Dünya petrokimya sanayinde, 1997 yılı sonlarında Asya krizi ile başlayan düşük karlı dönem halen devam etmektedir. Ancak sektörde, 2004 yılında kuvvetli bir iyileşme ile başlayacak ve 2005 yılında zirveye çıkacak yeni bir karlılık dönemi beklenmektedir. Petrokimya sanayinde, son yıllarda önemli yapısal değişiklikler olmaktadır. Şirketler rekabet güçlerini artırmak ve karlılıklarını yükseltmek amacıyla, tek başlarına veya başka şirketlerle birleşerek faaliyet alanlarını daraltmaya, genişletmeye veya değiştirmeye yönelmektedirler. Petrokimya sanayi, dünya ölçeğinde rekabete açık bir sektör olup hammadde, pazar ve teknolojik avantajlar bu rekabette rol oynayan unsurların başında gelmektedir. Yeni yatırımlar için ucuz hammadde kaynakları olan, pazarı yeterince büyük ve hızla büyüyen bölgeler tercih edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda yeni yatırımların büyük bölümü Orta Doğu'da ve Asya'da (özellikle Çin'de) gerçekleştirilecektir. Olefinler birçok petrokimyasal ürünün yapı taşları olup, olefin pazarındaki gelişmeler petrokimya sanayinin genel performansını yansıtması açısından büyük önem taşımaktadır. En önemli olefin olan etilen, petrokimya sanayinde en fazla üretilen temel petrokimyasaldır. Dünya etilen pazarında 2004-2007 döneminde yüksek kapasite kullanım oranları ve kar marjları beklenmektedir. 2003 yılında yaklaşık 98 milyon ton olan dünya etilen talebinin 2007 yılında yaklaşık 116 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 2010 yılına kadar olan dönemde etilenin yıllık talep büyümesi ortalama % 4-4.5 civarında tahmin edilmektedir ve bu talebi karşılamak için yılda 4-5 milyon ton yeni etilen kapasitesine ihtiyaç duyulacaktır. Petrokimya sanayi Türkiye'ye 1960'lı yıllarda gelmiş ve kısa sürede hızlı bir gelişim göstermiştir. 1965 yılında, ülkede petrokimya sanayinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Petkim kurulmuştur. Petkim'in ilk kompleksi Yarımca'da kurulmuş ve 1970 yılında devreye alınmıştır. Hızlı artan yurtiçi talep nedeniyle, komplekste yer alan fabrikaların büyük bir kısmı % 100 kapasite artışı ile tevsi edilmelerine rağmen, Yarımca Kompleksi artan talebi karşılamakta yetersiz kalmıştır. Petkim'in ikinci kompleksi, günün optimum kapasiteleri ve modern teknolojileri kullanılarak Aliağa'da kurulmuş ve 1985 yılında devreye alınmıştır. Yarımca Kompleksi fabrikalarından önemli bir bölümü, ekonomik ömürlerini tamamlamaları ve rekabet güçlerini kaybetmeleri nedeniyle, 1993-1995 yılları arasında kapatılmıştır. 01.11.2001 tarihinde ise kompleks, çalışır durumdaki 5 fabrikası (SBR, CBR, KS, BDX, PS) ile birlikte TÜPRAŞ'a devredilmiştir.

3

27.000 t/y PS) şirketleridir. petrokimyasal ürünlerin tüketildiği çeşitli sektörlerdeki mevcut ve beklenen gelişmeler. Bu durum. 2.Küreselleşmenin Sektör Üzerindeki Etkileri • • • • Hammadde ve enerji maliyeti açısından doğal kaynak avantajına sahip ülkelerin rekabet edebilme gücünde artış. Türkiye'de halen faaliyet gösteren Petkim dışındaki diğer başlıca üreticiler ise. Türkiye'de petrokimyasal ürünler arzı ise taleple aynı hızda artmamaktadır. temel petrokimyasallarda tek ara ürünler ve termoplastiklerde ise en büyük üretici olarak. 40. Petkim. Ülkemizin kalkınma çabaları.Petkim.000 t/y KS. bu oran gelişmiş ülkelerde 75-100 kg arasında değişmektedir. Türkiye'de petrokimyasal ürünlerde ulaşılan iç pazar büyüklüğü. gelişmiş ülkeler ve dünya ortalamalarının üzerinde bir hızla artmaktadır. Bu yatırımlara rağmen hızla artan yurtiçi talep karşısında yurtiçi arz son derece yetersiz kalmakta. Rafineri-Petrokimya entegrasyonu. hızlı nüfus artışı vb. sektörün çok yüksek olan katma değerinin yurtdışında kalmasına neden olmaktadır. Türkiye petrokimya sektörünün rekabet gücünü olumsuz etkilemekte ayrıca. SASA (240. Petkim bu hızlı talep artışını kısmen de olsa karşılamak üzere çeşitli fabrikalarında önemli kapasite artışları sağlayacak tevsi ve modernizasyon yatırımları yapmaktadır. Türkiye petrokimya sanayinin lider kuruluşudur.000 t/y SBR.000 t/y DMT). yurtiçi üretimin pazar payı hızla azalmakta ve Türkiye'nin petrokimyasal ürünler ithalatı da hızla artmaktadır.3. hususlar da gözönüne alınırsa Türkiye petrokimya sanayinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Dünya ölçeğinde petrokimya tesislerinin kurulma ihtiyacı. Hammadde bulunabilirliği avantajı nedeniyle Orta Doğu ve Kanada gibi bölgelerde yeni petrokimyasal yatırımları. Türkiye'de petrokimyasal ürünlere olan talep. TÜPRAŞ (33. Türkiye'de kişi başına termoplastik tüketimi 29 kg civarında iken. Türkiye petrokimyasal ürünler pazarı henüz doygunluğa erişmemiştir. Bu nedenlerden dolayı. 33. 20.000 t/y CBR. ülkemizde dünya ölçeğinde yeni tesislerin kurulmasına imkan verecek düzeydedir. Hammadde zengini büyük üreticilere yakın bir bölgede bulunulmasının dezavantajına rağmen.000 t/y BDX. Türkiye petrokimya sanayinin ihtiyacı olan yatırımların acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.000 t/y PS) ve Başer Petrokimya (40. 4 . 2003 yılında yurtiçi petrokimyasallar talebinin ancak % 30'unu karşılayabilmiştir.

3. PETKİM. özellikle termoplastiklerin talep artış hızı Dünya ortalamasının en az iki katıdır. 5 .Petkim A. 1998 yılında başlamış olduğu kapasite artırıcı tevsi yatırımlarını sürdürmektedir. Etilen Fabrikasında 120. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcı olan 1962 yılında benimsenmiş.Ş. Kapasite artırıcı yatırımlar çerçevesinde.9. Türkiye’de petrokimyasal ürünlerin. maddesindeki hükme istinaden 11. 3291 sayılı kanunun 13. Yarımca Kompleksinde 1970 yılında.Ş 3.• • • Şirket birleşmeleri sonucu mega-ölçekli üniteler. Plastik talebindeki artış hızının GSMH artış hızına oranı Dünya ortalamasının çok üzerindedir.Ş Hakkında Genel bilgiler Türkiye’de petrokimya sanayinin kurulması fikri I. yapılan etüd ve araştırmalar sonucunda Petkim Petrokimya A. Üretimin ilk yıllarında büyük bir ihraç potansiyeli öngörülmüşken 1985 yılından itibaren yurtiçi talebindeki hızlı artış nedeniyle PETKİM’in ihracatı giderek düşme göstermiştir. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Petkim’in ikinci kompleksinin Aliağa’da kurulması kararlaştırılmıştır. Aliağa Kompleksi projelendirildiği yıllardaki mevcut en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak kurulmuş ve 1985 yılında işletmeye alınmıştır. Hızla artan talebi karşılamak için. Çevre ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler.PETKİM A. Alçak Yoğunluk Polietilen Fabrikasında 120.000 ton/yıl. PETKİM 28. Plastik talep artış hızı genel ekonomik büyümenin çok üzerindedir. 03. özelleştirme ile ilgili çalışmalarını sürdürmekte olup ekonomik ömrünü tamamlayan Yarımca Kompleksi’nin TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.’ne satışı 2001 yılında gerçekleşmiştir. Halka açık bir şirket olan Petkim.1965 tarihinde TPAO öncülüğünde kurulmuştur.Ş. önce 5 fabrikayı işletmeye açmış daha sonraları da diğer fabrikalar bunu takip etmiştir. üretim kapasitesinin. Petkim.04. 2003 yılında.000 ton/yıl.1.1987 gün ve 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. Ancak buna rağmen ülkemizde kişi başına termoplastik tüketimi gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. Küçük üreticilerin petrokimyasal pazarından çekilmesi.5.1986 gün. III. planlanan yatırımların tamamlanması ile 400 milyon dolarlık yatırım yapılmış olacaktır. fabrikalarda % 100’lere varan tevsilere girişilmişse de karşılanamayan talep karşısında.

ekonomik yaşamımıza yaptığı katkılarla yurdumuzun gurur kaynağıdır. 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumundadır. kozmetik gibi birçok sanayi için girdi üretilmektedir.5 milyar TL’ye çıkarıldı. • Karbon Siyahı. 1971 – 1975 • Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası devreye alındı. kuruldu.08. • Sermayesi tamamen Petkim’e ait olan Petkim Kauçuk A. boya. Sentetik Kauçuklar.Ayrıca. Klor Alkali. çevreye duyarlı üretim teknolojisiyle ve kültürel.2. • Yarımca Kompleksi’nde Etilen ve Polietilen fabrikaları tevsi edildi. inşaat. Petkim 'in ürettiği hammaddelerden plastikler ve sentetik kauçuklar. • Petkim’in sermayesi 1. Yarımca’da kuruldu. Ülkemizin en gözde şirketlerinden olan Petkim. elektrik. Sentetik elyaflar ise tekstil sektöründe kullanılmaktadır.Polipropilen Fabrikasında 64. • Yarımca Kompleksi’nin Etilen.Petkim Tarihçesi 1965 – 1970 • Petkim Petrokimya A. ambalaj sektörlerinin önemli girdileridir. ilaç. • Yarımca Kompleksi’nde DDB fabrikası tamamlanarak işletmeye alındı.000 ton/yıl artırılması için yapılan yatırımlar ile Aromatikler Fabrikasında kapasite kullanımı ve Paraksilen ürün safiyetini artırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştır. • Petkim’in ilk yatırım faaliyetlerine İzmit-Yarımca’da başlandı.1976 tarihinde Petkim’in öncülüğünde. deterjan. Petkim yılda 3. Polietilen. Petlas Lastik Sanayi A.Ş.2 milyon ton brüt üretim gerçekleştirmesinin yanında insana saygılı. sosyal.Ş. • Yurdumuzda otomotiv sanayinde oluşan hızlı gelişmeler sonucu. otomotiv. 19. 6 . 1976 – 1977 • Yarımca Kompleksi’nde VCM ve PVC fabrikaları tevsi edildi ve Kaprolaktam üniteleri işletmeye alındı. 250 milyon TL sermaye ile kuruldu. 3. • Petkim’in sermayesi 700 milyon TL’ye çıkarıldı. Stiren.Ş. Polistiren üniteleri işletmeye alındı. elektronik. VCM ve PVC ünitelerinin yapımı tamamlandı ve deneme işletmesine alındı. • Aliağa Bölgesi’nde ikinci bir Petrokimya Kompleksi kurulmasına karar verildi. tarım.

05. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu’ndan karşılanmak suretiyle 114 trilyon TL artırılarak 117 trilyon TL’ye yükseltildi.Ş.in sermayesi sırasıyla 8.Ş. • Merkez Teşkilatı.. bünyesine katıldı. • Aliağa Kompleksi’nin yardımcı işletmeleri ve ortak tesisleri tamamlandı. • Petkim’in sermayesi 2. • 1985 yılında Petkim bir teşebbüs haline getirildi. CBR ve BDX fabrikalarında yapılan tevsi ve rehabilitasyon çalışmaları sonucu kapasiteler artırıldı. Yarımca Kompleksi ise. KS. • TSE tarafından gerçekleştirilen yeniden belgelendirme tetkiki başarı ile sonuçlandı ve üç 7 . PP ve ACN fabrikalarında.08. 1996 – 1999 • TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alındı.5 milyar TL’ye çıkarıldı 1978 – 1983 • Petkim Holding A. Yarımca Kompleksi’nde 1995 yılında PVC. Aliağa Kompleksi ile birleştirildi. adı altında bağlı ortaklık haline getirildi. • Petkim özelleştirme çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi’ne bağlandı. Yarımca ve Aliağa Kompleksleri birer müessese olarak teşebbüse ait tüzel kişilik haline dönüştürüldü. Petkim Holding A. 40 ve 100 milyar TL’ye çıkarıldı. Sermayesi.1986 tarihinde 3291 sayılı kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamına alındı.Ş. ALPET A. 1991 yılında 3 trilyon TL’ye çıkarıldı. 1984 – 1989 • Aliağa Kompleksi fabrikaları işletmeye alındı. YYPE. Yarımca Kompleks Başkanlığı’na dönüştürüldü.Ş. • Aliağa ve Yarımca müesseseleri.1990 tarihli bilançoları esas alınarak.Ş. 1990 – 1995 • Şirket sermayesi 1990 yılında 2 trilyon TL’ye.Ş. bütün aktif ve pasifleri ile Petkim tarafından devralındı. 31. SBR. • 28. Esas Sermaye Sistemi’nden Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne geçti. • Aliağa Kompleksi’nde 1993 yılında AYPE. PS. • Petkim Holding A.• Petkim’in iştiraki olan Petkim Kauçuk A. ve YARPET A. • Petkim’in bağlı ortaklıkları olan ALPET ve YARPET.

750 milyar TL’na yükseltildi. • 2002 yılında inşaat ve montajı tamamlanan Sıvı-Katı Atık Yakma Tesisi’nin 2003 yılında “Deneme Yakması” çalışmaları tamamlandı.11. Yönetim Kurulu 01.11. tevsi çalışmaları 2001 yılında bitirilerek üretim kapasitesi 66. 8 .000 ton rigid tür PVC üretim artışı sağlayacak olan PVC fabrikası 17. 19.Ş.yıldır sahip olunan TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi’nin üç yıl daha kullanım hakkı elde edildi. 01. reaktör ilavesi yıl içinde tamamlandı. • Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararı ile 60 milyon ABD doları karşılığı lojman ve sosyal tesisler hariç Yarımca Kompleksi Tüpraş’a devredildi. 2000 • Klor Alkali Fabrikası’nda klor üretiminin civalı cell’ler yerine membranlı cell’lerde yapılmasını ve klor üretim kapasitesinin 100.000 ton/yıl’a artırılmasını amaçlayan tesis bitirilerek işletmeye alındı. 2. 2001 • Petkim Holding A..2003 tarih ve 1085/11 sayılı kararı ile Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası’nın 01.000 ton/yıl’a çıkarıldı. • Yılda 10.10.Türbin/jeneratör Grubu Tesisi projesinde türbin montajı tamamlandı.2003 tarihinde kapatılarak malzemelerin Aliağa Kompleksi’ne transferi tamamlandı.11.Ş. • YYPE Fabrikası 2. Bu karar doğrultusunda.09. • Elektrik Üretim Ünitesi’ne 20 MW’lık Kondenserli. 2003 • Petkim Holding A.000 milyar TL’ndan 204. fabrika.2001 tarih ve 2461 sayılı sermaye arttırımının tamamlanmasına ilişkin belgesi ile sermayesi 117.2001 tarihinde devir işlemi tamamlandı. ÖYK kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla 01.000 ton/yıl’dan 96.2001 tarih ve 1022/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.2003 tarihi itibariyle kapatılmasına ve Aliağa Kompleksi’nde kullanılabilecek ekipmanların sökülerek Aliağa’ya getirilmesine karar verdi. 2002 • Atık Giderme Kimyasal Arıtma Çamurunun Giderilmesi Projesi’nin kapsamındaki Sıvı-Katı Atık Giderme Tesisi inşaat montajı tamamlandı.04.

2004 tarih ve 1097/12 sayılı kararı ile Petkim kuru yük iskelesi üçüncü şahısların kullanımına açıldı. 2005 • PETKAM yatırımları kapsamında başlamış olan Etilen. • Buhar Üretim Ünitesinde fuel-oil’den doğal gaza dönüşüm kapsamında 2 kazanın basınçlı kısımlarının montajı ve DCS’ler tamamlandı. 9 . • Son 15 yılın en yüksek ihracatı yapıldı. AYPE ve PP fabrikalarında kapasite artırıcı tevsi ve modernizasyon çalışmaları Aralık ayı ortalarında başladı. AYPE ve PP fabrikaları tevsi çalışmaları tamamlandı. • Son 15 yılın en yüksek ihracatı yapıldı. Etilen fabrikası kapasitesi 400 000 ton/yıl’dan 520 000 ton/yıl’a.2004 • Etilen. • Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile yeniden yapılanma projesi danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalandı. • Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) tarafından düzenlenen 2006 yılı Avrupa Üçlü Sorumluluk Ödülleri yarışmasında Petkim Holding A.Ş.03. 2006 • 2005 yılında tamamlanan yeni yatırımlar sonucu Petkim Aliağa Kompleksinde. testlere başlandı.Ş. Son 18 yılın en yüksek yatırımı gerçekleştirildi. • Plastik İşleme Ünitesi işçisi ve Başmühendisi geliştirdikleri yeni ambalajlama yöntemiyle ithalatın önüne geçtikleri için MPM tarafından yılın işçisi ve işvereni seçildi. Gaz türbininin montajı devam ediyor. tarihinin en yüksek üretim ve satışına ulaşıldı. • Petkim Holding A. Yönetim Kurulu’nun 31.. AYPE fabrikası kapasitesi 190 000 ton/yıl’dan 310 000 ton/yıl’a. • Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) uzmanlarının koordinatörlüğünde başlatılan “Petkim Yeniden Yapılanma Projesi” Kasım 2005’de tamamlandı. PP fabrikası kapasitesi 80 000 ton/yıl’dan 144 000 ton/yıl’a çıkarıldı. hava kalitesi konusundaki çalışmalarıyla mansiyon aldı. • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumunun birlikte yaptığı araştırmaya göre Petkim Türkiye’nin en şeffaf 5 şirketi arasında yer aldı.

1.Etilen Fabrikası 10 .1.Petkim’deki Birimler Petkim Aliağa Kompleksi Yerleşim Planı Ekler’de verilmiştir. ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (TUBULER) FABRİKASI YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN FAB.3.1. PLASTİK İŞLEME FABRİKASI TORBA ÜRETİM ÜNİTESİ MASTERBATCH ÜNİTESİ Yardımcı İşletme Üniteleri GÜZELHİSAR BARAJI SU ÖN ARITMA ÜNİTESİ DEMİ ÜNİTESİ SOĞUTMA SUYU KULELERİ BUHAR ÜRETİM ÜNİTESİ ELEKTRİK ÜRETİM ÜNİTESİ HAVA AZOT ÜNİTESİ ATIK GİDERME ÜNİTESİ LİMAN POLİPROPİLEN FABRİKASI AKRİLONİTRİL FABRİKASI ETİLEN GLİKOL FABRİKASI AROMATİKLER FABRİKASI SAF TEREFTALİK ASİT FABRİKASI FTALİK ANHİDRİT FABRİKASI KLOR ALKALİ FABRİKASI VİNİL KLORÜR MONOMER FABRİKASI POLİVİNİL KLORÜR FABRİKASI Tablo.3. 3.Petkim’deki Birimler Fabrikalar ETİLEN FABRİKASI ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN FAB.3.Ana Fabrikalar 3.1.3.

Aromatikler fabrikasından gelecek nafta ile Tüpraş rafinerilerinden veya dış piyasadan alınacak hafif nafta buharla parçalama yoluyla bileşiklerine ayrılır. Ltd. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları : Nafta : Etilen. Fabrikada yüksek basınç prosesi ile üretim yapılmakta olup. ICI'nın geliştirdiği 1500 It'lik reaktör kullanılmaktadır. Propilen (Polimer : Etilen: Alçak ve Yüksek Yoğunluk Polietilen. H2-8) 11 .Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) Fabrikası Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : 190000 ton/yıl : Imperial Chemical Ind.Chem Ltd. 2005 : Petrokimya kompleksinin en önemli ana fabrikası olup Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : Stone & Webster Eng.Türkiye : 19. Geri kalan % 80 etilen ise tekrar sistemde kullanılmaktadır. Üretim sürekli proses esasına dayalı olup 1250-1350 kg/cm2'lik basınç ve 170-310°C sıcaklıkta organik peroksit katalistler ile etilen'in % 20'si polietilene dönüştürülmektedir. 3. C4. Aromatik Yağ: Karbon Siyahı eldesi için.2.000 t/y Alçak Yoğunluk Polietilen'dir. İngiltere : Tekfen-Türkiye : 21. İngiltere ürettikleri diğer fabrikaların ham ve yardımcı maddelerini teşkil eder. Kimyasal Saflıkta Propilen: Akrilonitril Fabrikası'nda. Aromatik Yağ . Propilen (Kimyasal Saflıkta).Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : 520000 ton/yıl : Stone & Webster Eng. İngiltere aynısı iki fabrika ve bu iki fabrikaya hizmet veren ortak sistemden müteşekkil olup her bir fabrikanın dizayn kapasitesi 95. Ham Benzin.04.1985 : 1993 : ICI lisansı ile üretim yapan AYPE fabrikası birbirinin Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : SIM. Ltd İngiltere : Kutlutaş. Bütan ve Bütadien karışımı olan C4'ler: Sentetik Kauçuk üretiminde kullanılmaktadır.1985 : 1995. Ltd. Polimer Saflıkta Propilen: Polipropilen Fabrikası'nda. Vinil Saflıkta).3. G03-5. Hidrojen Klorür Monomer ve Etilen Oksit eldesi için. Ana Girdiler Ürünler : Etilen : AYPE (F2-12. Ham Benzin ve Hidrojen: Aromatikler Fabrikası'nda.03.1.

hortum.295 oC sıcaklıkta organik peroksitler ile etilenin yaklaşık %35'i polietilene dönüşmektedir. tüp. şişe. kablo kılıflama. I10-19T) Kullanım Alanları : Ağır hizmet torbası. kumaş ve metal kaplamaları.Türkiye : 24.4. Ana Girdiler Ürünler 21T. 1-Blow film ekstruzyonu. şişe.4. 3. 3. granül veya iri toz formdaki katı ürünlerin 25-50 Mühendislik ve Tedarik müteahhidi: Windmöller and Hölscher. rotasyonlar. kalıplama maddeleri yapımında kullanılmaktadır.lık şekilde ambalajlanmasında kullanılmaktadır.3.Masterbatch Ünitesi Kapasite : 10000 ton/yıl 12 : 4000 ton/yıl Baskılı torba.1. ambalaj filmi. . boru. tüp.3.3.1. F2-21T. kumaş ve metal kaplamaları. Üretim sürekli proses esasına dayalı olup yüksek basınçta (2550 kg/cm2) ve 170 . Polietilene dönüşmeyen etilen sisteme geri kazanılmaktadır. sera örtüsü.1.1986 : 2005 : İki aşamalı proseste. F5- kg. ev eşyası.2005 : Fabrikada lisansör Sabtec'in geliştirdiği kendi kendini Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : Techin-Fransa temizleyen borulu (tubuler) reaktör teknolojisi kullanılmaktadır. H2-21T. sera örtüsü.Torba Üretim Ünitesi Kapasite Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi 2-Torba üretimi Ana Girdiler Kullanım Alanları 3.Ş. hortum.Plastik İşleme Fabrikası 3. oyuncak.2.3. kablo kılıflama. I22-19T.4. a) Ventilli Torba üretimi b) FFS Rulo Torba üretimi yapılmaktadır. ev eşyası.Alçak Yoğunluk Polietilen (Tubuler) Fabrikası Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi : 120000 ton/yıl : Sahtec-Hollanda : Tokar A. 4000 ton/yıl FFS Rulo Film : Windmöller-PETKİM : 24. kalıplama maddeleri yapımında kullanılmaktadır.Kullanım Alanları : Ağır hizmet torbası.Almanya : : Etilen AYPE-T (G03-21T. : AYPE (G03-5) : Pellet.1.05.3. G08-21T. ambalaj filmi. oyuncak.04. boru.1. rotasyonlar.

& Mitsubishi Co.Polipropilen Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : : 144000 ton/yıl : Mitsubishi Petrochemical Co. EH-241.3.3.Akrilonitril Fabrikası Kapasite : 90000 ton/yıl 13 .Türkiye : 14. G03-5) Nikelli UV Masterbatch. Plaka halinde kesilerek piyasaya verilir. 2005 Polipropilen. EH-112. Japonya : AEA. çuval. paspas : Propilen (Polimer Saflıkta) PP Elyaflık (EH-251. UV-H Kampaund.1.08. polimerizasyonu sonucu elde edilir. Bu polimer tozuna çeşitli stabilizörler ilave edildikten sonra pellet haline getirilir ve piyasaya verilir.1985 : 1993. Film ile yoğrularak homejenizasyonu ve pelletlemesi Masterbatch. İsotaktik polimer.6. katkı maddeleri : AYPE (H2-8. EH- 3. Infrared Masterbatch.1. UV-N Kampaund.1993 : Çift vidalı extruderlerde hammaddenin.04. halı ipliği. Infrared Kampaund. halsli UV Masterbatch. masa örtüleri. Masterbatch (UV 05 H) Kullanım Alanları 3.5. Üretim sonucu isotaktik polipropilen ve ataktik polipropilen oluşur. MH-220) : Örgü. propilen moleküllerinin polimer zinciri boyunca aynı yönde dizilmesi ile elde edilen kısmen kristal yapıda bir polimerdir.Türkiye : 14. seralık film imalinde ve güneşe maruz kalacak plastiklerin üretiminde kullanılmaktadır. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları : 102)Çuvallık (MH-418.Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : JSW-Japonya Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi Ana Girdiler Ürünler Masterbatch (UV 03 H) Masterbatch (UV 04 H). propilenin Ziegler-Natta katalizörü ile : AYPE F2-12 ile UV katkılı G03-5 üretiminde. halat. Japonya : Chiyoda Eng Ltd. Ataktik polimer ise propilen moleküllerinin belirli bir sıra izlemeden gelişi güzel dizilmesiyle oluşur. : : Atilla Doğan.

battaniye.12. Bugüne kadar geliştirilmiş ve tatbikatı yapılmış Propilen Amonyak Proseslerinin farklılıkları kullanılan katalizörlerden ve reaktör tiplerinden doğmaktadır. akışkan yatak tipi reaktör prensibini uygulayan SOHIO prosesidir.1. Halen kullanılan prosesler içerisinde en yaygın ve önemlisi. Ağır Glikoller Kullanım Alanları üretiminde kullanılmaktadır. akrilik reçineler ve nitril kauçuk imalatında kullanılmaktadır. ABD : Badger Pan Americe İngiltere : Entes.1985 : Aliağa Kompleksi entegre Etilen Oksit / Etilen Glikol : Propilen (Polimer Saflıkta). Ana Girdiler Ürünler (DEG).7. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları 3. pet şişe : Etilen.Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : : Vistron Corp.1985 : 1993 Propilen ve Amonyağın hava ile katalitik oksidasyonu kimyasal formülüne dayanır. Oksijen : Monoetilen Glikol (MEG) . Dietilen Glikol 14 .08. halı. : Antifiriz. tekstil ürünleri.3. Fabrikası "SHELL" prosesidir.Türkiye :12. Etilenin saf oksijen ile Ag ihtiva eden katalizör mevcudiyetinde reaksiyona sokularak Etilen Oksit'e dönüştürülmesi. kumaş. Ltd Japonya : AEA. örgü yünü (orlon). Hollanda : Mitsui Eng Shipbuilding Co Ltd. ABS reçineleri. poliester elyaf.Etilen Glikol Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi : 89000 ton/yıl MEG : Shell Research Ltd.Türkiye : 15. daha sonra Etilen Oksitin su ile yüksek basınç ve sıcaklıkta reaksiyona sokularak Glikol'e dönüştürülmesi esasına dayanır. Amonyak : Akrilonitril(ACN) : Akrilik elyaf. &Mitsui Co.

Paraksilen. Kuvvetli bir solvent olarak da deri endütrisindeki yapıştırıcıların eldesinde ve metal temizliğinde.Saf Tereftalik Asit Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi : : 70000 ton/yıl : Standart Oil Co.Türkiye : 22.03. ilaç endüstrisi. Aynı zamanda LAB Deterjanların. tekstil endüstrisinde hammadde olarak DMT üretiminde.1. Japonya : Enka.A İtalya : Alarko. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları : Ağır Nafta ve Kızdırma Benzin : Benzen.3. Ortoksilen: Ftalik Anhidrid üretimi. Paraksilenin hava ile oksidasyonu neticesi oluşan Tereftalik Asit (TA) .Türkiye : 28.9. C5 Hidrokarbonlar : Benzen: İlaç ve kimya endüstrisi için birçok kimyasalların çıkış noktasını oluşturmaktadır.Desorbsiyon. 136000 ton/yıl Paraxylene : Universal Oil Products (UOP)-ABD : JGC Corparation Nissho Iwai Corp. Adsorbsiyon. C5 Hidrokarbonlar ise Benzin üretiminde kullanılmaktadır. Kaprolaktamın ana hammaddesidir. dietil ftalat üretiminde.3. Ortoksilen. boya endüstrisinde ve Stiren eldesinde. (Indiana) ABD : Technipetrol S.P.1985 : 2005 : 1) Ağır Nafta’nın katalitik olarak işlenmesi 2)Etilen ünitesinin yan ürünü olan kızdırma benzinin işlenmesi 3)Tatoray ve Isomar sahalarında Xylene zenginleştirme reaksiyonları ile Ox ve PX üretimleri 4)Destilasyon.04.3.8. 3. PET reçine üretiminde. hidrojen ile safsızlıkları giderildikten sonra Saf Tereftalik Asit'e (PTA) dönüşür.1.1987 Standart Oil Company (AMOCO) Lisansı ile üretim yapmaktadır.Aromatikler Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : 134000 ton/yıl Benzen. Paraksilen: PTA üretiminde. Likit –likit ekstraksiyon ayırma tekniklerini kullanarakBenzene-Paraxylene ve Ortho xylene üretimi. Ana Girdiler Ürünler : Paraksilen : Saf Tereftalik Asit (PTA) 15 .

12. gibi plastifiyan lisansı ile Civalı elektroliz teknolojisiyle üretim yapılmıştır.Klor Alkali Fabrikası Kapasite Lisansör firma : 100000 ton/yıl Klor Gazı .1985 ATOCHEM lisansıyla üretim yapılmaktadır. DOP vb.3. Haziran-2000 tarihinden itibaren üretimin tamamını Chlorine Engineering Corporation (CEC) lisanslı monopolar düzende Membranlı Elektrolizer sistemine geçmiştir. 3. U.K.1. Ana Girdiler : Tuz 16 . : Poliester elyafı (dacron.1985 : 2000 : Fabrikada 2000 yılına kadar Oronzio De Nora Firması : Ortaksilen : Ftalik Anhidrit (PA) : Boya sanayinde. 114000 ton/yıl Kostik (%100) : Kuruluş: Oranzio De Nora İtalya Tevsi: Chlorine engineers Corp.11. b) Kondensasyon: Reaktörden çıkan gazlar soğutulut Ham PA ayrıştırılır.P. Türkiye : 04. Üretim üç kondenzasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde. c) Destilasyon: Ham PA damıtılarak ticari saflıkta PA elde edilir Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları üretiminde kullanılmaktadır. Oronzio De Nora Permelec S.10.A. alkid reçinesi yapımında.A İTALYA Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : Entes. Ortoksilenin havanın oksijeni ile katalitik oksidasyonu sonucunda elde edilir.Kullanım Alanları imalatında kullanılmaktadır. trevira gibi ipliklerin imalinde). Int.3. poliester reçine ve poliester film yapımında. çeşitli glikollerle : : 34000 ton/yıl : Atochem Fransa : Krebs & Cie S. polietilen tereftalat 3./Japonya Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : Catalytic. Inc.Ftalik Anhidrit Fabrikası Kapasite Lisansör firma Mühendislik ve Tedarik müteahhidi Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Üretim Teknolojisi kademede yapılmaktadır. Türkiye : 19. a) Oksidasyon: Sabit yataklı reaktörlerde ortoksilen hava ile reaksiyona sokulur. perilen. Fransa : Atilla DOĞAN.1. terilen.05.

pencere doğramaları.1986 : 1995. ayakkabı tabanları.1. S-65) : Tarım ve inşaat sektöründe (sulama boruları. "SOLVAY" lisansı ile üretim yapılmaktadır. nebati yağ sanayinde kullanılmaktadır.3. sabun ve deterjan sanayinde.2001 : PVC Fabrikası "Batch" prosesi ile çalışan aynı kapasiteli Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : CTIP S. tekstil. böceklere karşı kullanılan ilaçların eldesinde.07.2003 Mühendislik ve Tedarik müteahhidi : CTIP S. Vinil Klorür Monomer'in sulu ortamda belirli basınç ve sıcaklıkta katalizör eşliğinde polimerizasyonu ile elde edilir. Türkiye : 19. fittings imalinde) ambalaj filmi.A İtalya 17 . şeffaf kozmetik ve yağ şişeleri.çeşitli tüp ve diğer şişeler imali. panjur imali) döşeme kaplamaları ve suni deri imalinde kullanılmaktadır.Ürünler Kullanım Alanları : Klor.1. 3.A İtalya 4 hattan oluşmaktadır.1986 : 1995. Sudkostik: Kağıt.12. kablo kaplamaları. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları : VCM : PVC Süspansiyon (S-23. Sudkostik : Klor. Türkiye : 09. pis su boruları. yer karoları.P.P.Vinil Klorür Monomer Fabrikası Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi Üretim Teknolojisi : 152000 ton/yıl : ICI. kağıt hamuru. S-39. Solvay İngiltere/ Belçika : Alarko.13. alüminyum. 3. organik boyar maddelerin ve renk giderici klorürlerin eldesinde.3. S-27. çeşitli yapı malzemeleri (kapı. piyasaya satılan klor ise suların dezenfekte edilmesinde. suni ipek ve film sanayinde. Polivinilklorür'ün ana hammaddesi olan Vinilklorür Monomer'in eldesinde. gıda sanayinde.Polivinil Klorür Fabrikası Kapasite Lisansör firma Montaj Firması İşletmeye Alınış Tarihi Tevsii Tarihi : 150000 ton/yıl : Solvay /Belçika : Alarko.03. PVC ürünü. petrol ve petrokimya sanayinde.

800 m³ / h normal debi Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi :Lurgi . Hat). . Enka . Otv– FRANSA İşletmeye Alınış Tarihi : 01.700 m³ / h Lisansör Firma : Lurgi – ALMANYA.1983 Tevsii Tarihi : 2005 Kullanım Alanları : Yangın suyu.2.000 m³ 3.578 m³ / h max.200 m³ / h Tevsi sonrası Kapasitesi: 1.3. işletme hakkı D. Permutit – İNGİLTERE. 7.Demi Ünitesi Kapasite : Başlangıç Kapasitesi: 1. Afken . 4.2.İ’ de olan temel su kaynağıdır.I – TÜRKİYE : Klor gazı.2.1. debi.S.01.Güzelhisar Barajı Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Montaj Firması : Palet – TÜRKİYE Yağış Alanı : 450 km² Yıllık Ortalama Yağış : 500-600 kg/m² Su seviyesi: 63m. Permutit – İNGİLTERE.3. (max.S. ham su.ALMANYA.) Aktif Hacim : 137 Milyon m³ Toplam Depolama Hacmi : 150 Milyon m³ Kullanım Amacı : Petkim ile diğer sanayi tesislerinin su ihtiyacını sağlamak amacıyla Petkim tarafından inşaat montajı yapılmış.2.Su Ön Arıtma Ünitesi Kapasite : Başlangıç Kapasitesi: 5. (normal). Ham Su Havuzları Depolama Kapasitesi : 80. soğutma suyu ve içme suyu.Yardımcı İşletme Üniteleri 3.TÜRKİYE (II.TÜRKİYE (II.01.Üretim Teknolojisi : Vinil Klorür Monomer Fabrikası bir SOLVAY prosesidir.TÜRKİYE (I. Ana Girdiler Ürünler Kullanım Alanları 3.400 – 1.800 m³ / h normal debi Tevsi sonrası Kapasitesi: 8. Hat) İşletmeye Alınış Tarihi : 01.3. (min.3.Klor Alkali Fabrikasından gelen klor gazı ve Etilen Fabrikasından gelen etilenin reaksiyonu ile oluşan Etilen diklorünün pirolizi (kraking) sonucu elde edilir.2.1984 18 D. OTV – FRANSA Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Lurgi –ALMANYA.TÜRKİYE (I.Hat) Montaj Firması : Alke . 3. 104m.FRANSA.Hat) OTV . 107m.3. Etilen : VCM : Polivinil Klorür (PVC) eldesi için kullanılmaktadır.578 m³ / h max. Akfen . proses suyu.). debi.

vent gaz 3. 26.EREN İNŞ.7.3. Alke .1 adet 20 MW.000 m³ / h Tevsi sonrası Kapasite: 100.3. Nippon Sanso-JAPONYA Montaj Firması : Alarko – TÜRKİYE İşletmeye Alınış Tarihi : 14.700 N m³ / h hava. Mitsubishi-JAPONYA Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Nuovo .3.Pignone-İTALYA .07.01.Koray – TÜRKİYE İşletmeye Alınış Tarihi : 01. Tumaş . .2.Buhar Üretim Ünitesi Kapasite : 1200 ton/saat XHS Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Mitsubishi Heavy Ind. fuel gaz.1984 Ana Girdiler : Doğal Gaz.7 MW 3.1994 (Ünite 3) Tevsii Tarihi : 17.Pignone İTALYA.7 MW (Kondenserli) Turbo Jeneratör Lisansör Firma : ABB İSVİÇRE Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : ABB .Montaj Firması : Alke – TÜRKİYE.Elektrik Üretim Ünitesi Kapasite : 2 adet 64 MW (Çift ara çekişli karşı basınçlı) .Marsis – TÜRKİYE Tevsii Tarihi : 1998 – 2006 3.Hava Azot Ünitesi Kapasite : 43.5.1984 Tevsii Tarihi : 2001 Toplam Üretim Gücü : 169.İSVİÇRE Montaj Firması : Tokar .Ltd.6.3.2. / JAPAN Montaj Firması : Tokar / TÜRKİYE İşletmeye Alınış Tarihi : 01. fuel oil.01.Alke Marsis. hidrojen. 17.01.2.1994 (Ünite 3) 19 . 02.1984 Tevsii Tarihi : 2005 Montaj Firması : Ali EREN . 12.01.000 N m³ / h gaz azot .02.1 adet 21.1984 (Ünite 2) .TÜRKİYE SPIG/SWS – İTALYA İşletmeye Alınış Tarihi : 01.01.000 N m³ / h gaz oksijen Lisansör Firma : Nuovo .1985 (Ünite 1) .4.2.TÜRKİYE 3.Soğutma Suyu Kuleleri Kapasite : Başlangıç Kapasitesi: 76.000 m³ / h Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Hamon – FRANSA.

Yüksek Yoğunluk Polietilen ). şahıslar adına gelen gemilere liman hizmeti vermektir.T.1.4.1. 6.50 m.2. Etilen Glikol eldesinde kullanılır.3. 1.4. boy. boy.50 m.Liman Kullanım Amacı : Petkim ve 3.1984 Arıtım Verimliliği : % 90 BOD.Petkim’de Üretilen Ürünler 3. boy.1.3. derinlik 5 Nolu iskele : 219 m.1. boy.4.4. % 99. İskele Sayısı : 3 Adet Tanker Rıhtımı 2 Adet Kuru Yük Rıhtımı 1 Adet Tuz İskelesi İskele Boyutları : 1 Nolu iskele : 163 m.01. Etilen Oksit.V.00 m.2. boy.2. Tank depolama şartları: • Sıcaklık • Basınç : -104 OC : 100 mm H2O Kullanım Alanları. derinlik 2 Nolu iskele : 175 m. 9.Etilen Fabrikasında Üretilen Ürünler 3. 120 m³ / h evsel atık su.8. 6.9. Fabrika içinde gaz ve sıvı şeklinde çıkan ETİLEN kompleksteki diğer fabrikalara gaz olarak gönderilmekte fazlası sıvı olarak tanklarda depolanmaktadır. 9.3.8 saflıktaki bu ürün kompleks içinde Polipropilen Fabrikasında hammadde olarak 20 .Polimer Saflıkta Propilen (PSP) Hammadde olarak giren nafta nın %6-7 civarı PSP olarak üretilmektedir.000 m³ / h kimyasal atık su Lisansör Firma : O. Etilen (CH2 = CH2) çift bağlı bir monomer olduğundan bir termoplastik olan polietilen eldesinde (Alçak Yoğunluk Polietilen. % 60 COD 3. derinlik Tuz iskelesi : 190 m.50 m. Derinlik 3. derinlik Kuru yük iskelesi : 175 m.Etilen Hammadde olarak giren nafta nın %32 si ETİLEN olarak çıkmaktadır. PVC' nin hammaddesi olan VCM eldesinde. 10/17 m.Atık Giderme Ünitesi Kapasite : 550 m³ / h yağlı atık su. 3. – FRANSA Mühendislik ve Tedarik Müteahhidi : Tekser – TÜRKİYE Montaj Firması : Koray – TÜRKİYE İşletmeye Alınış Tarihi : 01.

Karbon siyahı eldesinde kullanılır.12 kg/cm2 ‘ dir Kullanım Alanları.1. Polipropilen üretiminde. Polimer oluşumunu önleyici katkı maddesi katılmaktadır.Ham Benzin 21 .CH3 ) açık formülünde de görüldüğü gibi propilen monomerinde doymamış karbon bulunmaktadır. Sıvı olarak kürelere depolanan KSP’ nin depolanma şartları: • Sıcaklık • Basınç : 20-30 0C : 10-12 kg/cm2 dir Kullanım Alanları.5. • Sıcaklık • Basınç : 20 . MEK ( Metil etil keton) eldesinde. 3.1. Sıvı olarak tanklarda depolanan bu ürünün depolanma şartları: • Sıcaklık • Basınç : 48-50 OC : Atmosferiktir Kullanım Alanları. Depolama Şartları: • Sıcaklık • Basınç : 20-30 OC : 3 kg/cm2 dir İçinde bulunan çift ve üç bağlı hidrokarbonların polimerleşmesini önlemek için.Aromatik Yağ Hammadde naftanın % 3.Kimyasal Saflıkta Propilen (KSP) Hammadde olarak giren Nafta nın % 7-8 civarı KSP olarak üretilir.1.4. 3.30 OC : 11 .ullanılmaktadır. Kullanım Alanları. ( H2C = CH .3. LPG yapımında. 3.1. Karışımın içinde ağırlıkça fazla bulunan 1-3 Butadien den kauçuk eldesinde.4. İçerisinde yaklaşık %50 oranında 1-3 Bütadien olan ham C4 ürünü komplekste kullanılmayıp tamamı satılmaktadır. MTBE (Metil tersiyer butileter) eldesinde. Akrilonitril (ACN) üretiminde.6.5 civarı AROMATİK YAĞ olarak üretilmektedir.4. Propilen Oksit üretiminde kullanılır. Fazlası satılmaktadır. Sıvı olarak depolanır. Propilen eldesinde kullanılır.Ham C4 Hammadde olarak giren nafta dan % 8-9 civarında üretilmektedir.4. 3. Sıvı olarak kürelerde depolanan PSP’ nin depolanma şartları. Kompleks içinde ACN (Akrilonitril) fabrikasının hammaddesi olarak kullanılır.4. ACN (Akrilonitril) üretiminde. LPG hazırlanmasında.

Yoğunluk : 0.YYPE Fabrikasında Üretilen Ürünler 3. 3. G 03-5 Kullanma Alanı :Ağır hizmet torbası.2.4. Genel maksatlı enjeksiyon kalıplama ve şişirme kalıplama. kimyasallar. Etilenin düşük basınç altında polimerizasyonu ile elde edilen.4. Özellikler : Darbe ve yırtılma direncinin yüksekliği iyi görünüm işleme kolaylığı.Petilen YY S 0464 Özellikleri: Petilen YY S 0464. Erime Akış İndisi (MFI) : 03 Gr/10 Dak.Petilen. Yoğunluğu : 0.3. Özellikler : Üstün parlaklık. şişirme ile kalıplama için genel maksat polietilenidir.920 Gr/cm3 3.4.920 Gr/cm3 3.921 Gr/cm3 3. Erime Akış İndisi (MFI): 2.Petilen. oto yağları ve akışkanlar için büyük konteynırlar imalinde kullanılır. 27-30 OC’ lik atmosferik tanklarda depolanır.1. Ürün Aromatikler Fabrikasında içerisindeki Benzen.Giren nafta nın % 22-23 civarı HAM BENZİN olarak üretilmektedir.3.0 Gr/10 Dak.2 AYPE Fabrikasında Üretilen Ürünler 3. geniş kullanım alanı. H 2-8 Kullanma Alanları.2.1. İşlenim Alanları: Bütün standart şişirme ile kalıplama metotlarıyla işlenebilir.3.Petilen.6 Gr/10 Dak. Toluen ve Ksilen gibi değerli aromatikler ayrıldıktan sonra.4.4.2.4. Kerosen. tel ve kablo ekstrüzyonu. hidrojene benzin üretilerek rafineriye satılır. F 2-12 Kullanma Alanı :Genel maksatlı ambalaj ve teşhir paketlenmesi için film imali. düşük pusluluk. En iyi parlaklıktaki nihai ürünler 190-210 OC erime sıcaklığı aralığında elde edilebilir.190 . Kullanma Alanları. boru.2. şişirme ile kalıplamada uygun bir polimerdir. Özellikleri: İyi işlenebilirlik ve yüzey parlaklığı Erime Akış İndisi (MFI): 2.190 OC : 190 OC : 195 OC 22 . Şişirme ile kalıplama. Yoğunluk: 0. Erime Sıcaklığı Silindirin Üç Bölgesi Kafa Sıcaklığı Parison Sıcaklığı : 190-210 OC : 180 . yüksek molekül ağırlıklı. iyi mekanik optik özellikler.

.  Boru imali : Su dağıtımı. etilenin basınç altında polimerizasyonu ile elde edilen...Şişe kasası ..... 190 : 40 : 20 :3 Enjeksiyon basıncı (Kg/cm2) 1000/800 .... Kullanma Alanları..3...4. 200 Kafa Sıcaklığı (OC)AD..3..3. Kullanma Alanları.Petilen YY I 668 Özellikleri: Petilen YY I 668.Petilen YY B 0153 Özellikleri: PETİLEN YY B 0153... A1. etilenin basınç altında polimerizasyonu ile elde edilen bir polimerdir. sulama dağıtım şebekeleri. yüksek molekül ağırlıklı bir polimerdir.4...... 200 C4.3.Alet kutusu -Yükleme kasası İşlenim Alanları: Enjeksiyon kalıplama:İşlenme şartları makine tip ve büyüklüğüne.. Makine 1 Reçine Sıcaklığı (OC) Kalıp sıcaklığı Yükleme zamanı (Sn) 260 40 4 23 Makine 2 200 40 1000/800 10 : 200.Endüstriyel amaçlı... . 190. A2 Vida Devri (rpm) Soğutma Suyu Sıcaklığı (OC) Çekme Hızı (m/min) 3... kanalizasyon. kalıp şekline ve diğer ilgili faktörlere bağlı olarak aşağıda verilen değerler arasında değişebilir. 190 C3...... . 170 C2.Sebze ve meyve taşımacılığında .2.. İşlenim Alanlar: Boru çapı (İç / Dış ) (mm) : 27/34 Silindir Sıcaklığı (OC) : C1....

2 Petvinil S -27/R63 Kullanım Alanları:Rijid Boru ve profiller . etilenin düşük basınç altında polimerizasyonu ile elde edilen filmlik tür bir polimerdir. hortum ve profiller. Kullanma Alanları.4. : Muhtelif fittingler.Petilen YY F 0954 1 5 YÜKSEK 6 30 DÜŞÜK Özellikleri: Petilen YY F 0954.5. sandaletler.4. Muhtelif parçalar. Şerit ve mono flaman imalatında Özellikleri.4. Fleksibil ekstrüzyon :-Fleksibil boru.4.1 Petoplen.4.4 Petvinil S-65/R68 Kullanım Alanları :Rijid boru ve profiller. PP Fabrikasında Üretilen Ürün 3.4. -Fleksibil film ve parçalar 3.Polivinil Klorür (PVC) Fabrikasında Üretilen Ürünler 3. 3.Tutma zamanı (Sn) Isıtma zamanı (Sn) Enjeksiyon hızı 3.4.4.3 Petvinil S-39/71 Kullanım Alanları : Fleksibil enjeksiyon: Ayakkabılar. -Fleksibil contalar ve ipler. Gıda ambalajlamaları ve şeker paketlemelerinde kullanılır.3. 3.4.4. 3.5. -Tel ve kablo izolasyon ve kılıçlanmaları.  İşleme Kolaylığı  Gerilim altındayken dış etkilerin meydana getirebileceği çatlamaya karşı mukavemet  Kimyasal maddelere karşı mukavemet 24 . -saydam veya opak rijid levhalar : saydam ve renkli film imali.1 Petvinil S -23/59 Kullanım Alanları : Rijid Ekstrüzyon Film Ekstrüzyonu Rijid Enjeksiyon : komplike kesitli profiller.4.4.4.4. ürünlerin imalatı. Şişirme ve Kalıplama : şişe kavanoz oyuncak ve benzeri nihai. 3. terlik ve benzerleri. EH-102 Kullanım Alanları.

alkil reçinesi yapımında. gibi plastifiyan üretiminde kullanılmaktadır. deterjan sanayiinde. deri . matbaacılıkta (Tifdruk) boyaları eritmede ve silindir temizliğinde.4. 3. Sudaki çözünürlüğü azdır.8.1 Saf Tereftalik Asit (PTA) Kullanım Alanları. 25 .8.4. Alkol. Asetik asit. Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır.4.1 Benzen Özellikler. Sudaki çözünürlüğü azdır. hoş kokulu bir sıvıdır.4.7 Saf Tereftalik Asit (PTA) Fabrikasında Üretilen Ürün 3. Zehirleyici olmaması  İyi elektriki özellikler  Yüksek darbe mukavemeti 3. Renksiz. kaprolaktam üretiminde.Renksiz. sarı renkli ve isli alevle yanar. 3. düşük konsantrasyonlarda hoş kokulu bir sıvıdır. • Çeşitli glikollerle kondensasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde DOP vb. Kullanım Alanları: PTA.2 Paraksilen Özellikler.8.6. hoş kokulu bir sıvıdır. metal aksamın temizlenmesinde. 3.Ftalik Anhidrit (PA) Fabrikasında Üretilen Ürün 3. PET (Polietilen teraphthalat) Reçine ve Tekstil Hammaddesi olarak kullanılır. İyi bir çözücüdür. (100 mg suda 0. ayrıca reçine film yapımında ve Pet şişelerinin imalatında kullanılır. Sudaki çözünürlüğü azdır. 3. İyi bir çözücüdür.1 Ftalik Anhitdrit Kullanım Alanları.7.8 Aromatikler Fabrikasında Üretilen Ürünler 3. Kullanım Alanları: Kimya ve ilaç endüstrisinde bazı maddelerinin sentez yoluyla üretiminde. Bir çok organik madde için mükemmel çözücü olup.4. Eter.08gr) Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır.4. boya sanayiinde (Özellikle Otomobil ve Yaldız Boyalarda) eritme ve seyreltme maksadı ile kullanılır.4. kloroform gibi organik solventlerde her oranda çözünür. • Boya sanayiinde.4. Büyük oranda polyester elyaf imalatında. Renksiz. organik sentez işleminde kullanılan metil paratoluat üretiminde kullanılır.6.kağıt sanayiinde çözücü ve yapıştırıcı olarak. Tarım ve hayvan yeminde kullanılan Paratoloik asit üretiminde. kuru temizlemede. Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır.3 Ortoksilen Özellikler.

3. İlaç.9Akrilonitril (ACN) Fabrikasında Üretilen Ürün 3. • Renksiz. • Molekül Ağırlığı.8. Son zamanlarda Benzen kullanım alanlarına Benzen ikame maddesi olarak hızla girmiş olup. karakteristik kokuda ve sıvıdır. Toluen. • Molekül Ağırlığı.10. 3. kumaş.1 Akrilonitril Kullanım Alanları. Ortotoluik asidi.Etilen Oksit / Etilen Glikol Fabrikası Üretilen Ürünler 3. Pigmentler. 2450C • Yoğunluğu. battaniye.4. 62. patlayıcı madde üretiminde . Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır.11.113 gr/cm3 • Sudaki Çözünürlüğü. 3. Klor Alkali Fabrikasında Üretilen Ürünler 26 .9. Kullanım Alanları.117 gr/cm3 • Sudaki Çözünürlüğü. 1. 1970C • Yoğunluğu. Sudaki çözünürlüğü azdır. Ditilftalat ftalik anhidrit üretiminde hammadde olarak kullanılır. ABS reçineleri. %100 3.2DEG Özellikler.4.1MEG Özellikler. İnsektisit Üretiminde hammadde olarak kullanılır. Toluol.Kullanım Alanları: PA( ftalik Anhidrit). boya sanayiinde ve petrokimya sanayiinde. Renksiz.4. örgü yünü (orlon). halı. hoş kokulu bir sıvıdır. bazı ilaçların. Fenil Metan. 106.4.10. Boya. İyi bir çözücüdür. Akrilik elyaf.4.9 gr/mol • Kaynama noktası. akrilik reçineler ve nitril kauçuk imalatında kullanılır. diğer kimyasal maddelerin elde edilmesinde hammadde olarak geniş ölçüde kullanılır. kokusuz ve sıvıdır. temizlik materyali olarak. %100 3. parfümlerin. Metil Benzen olarakta bilinir. • Renksiz.10. 1.4.12 gr/mol • Kaynama noktası. Motor Yakıtı.4 Toluen Özellikler.4. lakların ve verniklerin sentez yoluyla elde edilmelerinde.

alüminyum. Kağıt. DM Fabrikası. petrol ve petrokimya sanayiinde. Özellikler.000 ton/yıl klor üretilir . keskin hoş kokulu olup.000 ton / yıl kostik üretilir .Polivinilklorür’ün hammaddesi olan vinil klorür monomerin(VCM) eldesinde kullanılır.78. Özellikler.12.4.5. 3.5 ppM : 1. Tesis de 84. suni ipek ve film sanayiinde. kağıt hamuru.11. 3.2 Etilen Diklorür (EDC) Normal şartlarda sıvı halinde. böceklere karşı kullanılan ilaçların eldesinde kullanılır.4. sabun ve deterjan sanayiinde.12 Vinil Klorür Monomer (VCM) Fabrikasında Üretilen Ürünler 3.4. Kimyasal yıkamalarda kullanılmakta olup ayrıca TÜPRAŞ.13. HCL ürünü CA Fabrikası. 3. 3.5 Oc -35. Başka yaygın kullanımı yoktur [6]. “Kapsam Dışı ” ve 27 .4.159. Piyasaya verilecek olan klor ise piyasada suların dezenfekte edilmesine. Kaynama Noktası Donma Noktası Parlama Noktası Özellikler. -HCL -FE -Yoğunluk : % 27-30 : 0.3 Hidrojen Klorür Çözeltisi (%27) Kullanım Alanlar.1 Klor Özellikler.9 OC (Nşa) . organik boyar maddelerin ve renk giderici klorürlerin eldesinde. tekstil.Personel Durumu Şirkette çalışan tüm personel 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmekte olup.15 g/cm3 (OC) Petkim Aliağa Kompleksi Akım Şeması Ekler’de verilmiştir.11. atmosferik tanklarda depolanmaktadır.4.12.4.0 OC 3.0 Oc : : : . nebati yağ sanayiinde kullanılır.12.2 Sudkostik Özellikler. -Kaynama Noktası -Donma Noktası : : 83.7 O C .3. BATMAN ve SÜMERBANK Fabrikaları tarafından kullanılmaktadır. Tesis de 75.1 Vinil Klorür Monomer (VCM) Kullanım Alanları:VCM genel olarak sadece POLİVİNİL KLORÜR (PVC) fabrikalarında ana hammadde girdisi olarak kullanılmaktadır.

73 %21. Pektim PA fabrikası.1. kompleks içindeki Aromatikler Fabrikasından karşılanmaktadır. 4.Ş. 2 yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenir.32 %14.78 ERKEK TAHSİL %100 %92. yılda 7200 saat/yıl çalışma esasına dayalı olarak dizayn edilmiş 34. bu kompleks içindeki kapasitesi en düşük fabrikadır.89 %12. İş sözleşmesi ve Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği ile belirlenmiştir. ÇALIŞMA STATÜSÜ KAPSAM DIŞI KAPSAM İÇİ ÖZEL GÜVENLİK TAHSİLE GÖRE TAHSİL GRUPLARI CİNSİYET DAĞILIMI %7.92 DENGİ ORTA VE İLK %18. Genel Müdürlüğü’nün. oksidasyon.68 TEKNİK İDARİ DİĞER %65.FTALİK ANHİDRİT(PA) 4. plastifiyanların.68 %81.65 TAHSİL KADIN 2-3 YILLIK MESLEK %1. BEYAZ YAKALI (KAPSAM DIŞI) PERSONEL : Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışında kalan ve yönetim kademelerinde çalışan personeldir. Özlük hakları.64 %3. Ayrıca PA’nın depo edildiği depolama ile pulcuklama ve paketleme bölümleri mevcuttur.38 TOPLAM Tablo.2.Sendika üyesi olan “Kapsam İçi Personel” olmak üzere iki statüde personel çalıştırılmaktadır. Ftalik Anhidrit Fabrikasının hammaddesi olan orto-ksilen.65 YÜK. Fabrika çıkış ürünü olan ftalik anhidrit.Çalışan Dağılımı YÜKSEK %17.000 ton/yıl kapasiteli olup.OKUL LİSE VE %61. 28 . Özlük hakları. Aliağa Petrokimya Kompleksi bünyesinde kurulu Ftalik Anhidrit Fabrikası. boya ve ilaçların üretiminde kullanılır. MAVİ YAKALI (KAPSAM İÇİ) PERSONEL : İş sözleşmesi ile Toplu İş Sözleşmesine tabi olarak çalışan personeldir.Ftalik Anhidrit Fabrikası Petkim Petrokimya Holding A. kondensasyon-Post Combustion ve destilasyon kısımlarından ibarettir. polyesterlerin.68 Petkim Aliağa Kompleksi Organizasyon Şeması Ekler’de verilmiştir.

sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksitlenmesi ile elde edilir.Oksidasyon için havayı sağlayan üfleç’i bir elektrik motoru döndürmektedir ve kondensasyon ile destilasyon bölümlerinde iki ayrı ısıtma yağı kullanılmaktadır. 1 üretim mühendisi..Ftalik Anhidrit’in Özellikleri 4. kcal/g-mol……….12. 3 uzman mühendis.15.1985’tir. Montaj firması Atilla DOĞAN ve fabrikanın işletmeye alınış tarihi 19.01 Katı: 29 .A.Ftalik Anhidrit’in Tanımı Plastifiyanların. 18 saha ve ekipman teknisyeni bulunmaktadır. ºC………….. PA daha eski yıllarda o-ksilen yerine naftalinden elde edilmiş olup bu metod artık terkedilmiştir. 4 formen. Fabrikada. boya ve ilaçların üretiminde kullanılan ftalik anhidrit (PA) orto-ksilenin basınç..Ftalik Anhidrit Fabrikasının Organizasyon Şeması Pektim Aliağa kompleksindeki Ftalik Anhidrit (PA) Fabrikası. polyesterlerin. PA Fabrikası Yerleşim Planı Ekler’de verilmiştir. Kapalı formülü C6H4(CO)2O olan ftalik anhidrit (PA) çeşitli şekillerdeki kristaller halinde bulunabilir. 4. pulcuklar.148.rombik veya monoklinik şekilde kristallenir.4.6 Donma Noktası (Kuru Hava).151(304 ºF) Normal Kaynama Noktası. 1 elektrik-elektronik bakım onarım yöneticisi.131.3.3 formen yardımcısı. 1 proses kontrol teknisyeni.Fiziksel Özellikler Ftalik asit 200 ºC ‘nin üzerinde ftalik anhidrit (PA) sırasıyla renksiz iğneler. 4. gr/mol………………….5 131 ºC Buharlaşma Isısı. 4.’dır. mühendislik ve tedarik müteahhidi Krebs & Cie S. a) Kondensasyon bölümünde = Gilotherm RD b) Destilasyon bölümünde = Giloterm TH Lisansör firma Atochem . 7 operatör.1.284. Polietilen müdürlüğünün organizasyon şeması Ekler’de verilmiştir. Ftalik Anhidrit’in Fiziksel Özellikleri : Sıvı: Molekül Ağırlığı..4. ºC……………. Polietilen Müdürlüğüne bağlıdır.11± 0.11 Parlama noktası. 1 fabrika yöneticisi. 3 panel operatörü.2. ºC (Kapalı Kap)…………..

ilaçlar ve diğerleri 50 45 5 Ftalik Anhidritin önemli kullanım alanı monohidrik alifatik alkollerin diesterlerinin (plastifiyanlar) üretimidir..fiziksel ve kimyasal dayanıklılık.Kullanım Alanları Ftalik anhidritin kullanım alanları ve dünya tüketiminin kullanım yerlerine göre tahmini dağılımı aşağıda verilmiştir. Termoplastikler.Kimyasal Özellikler Ftalik Anhidrit. ftalik asitin orto anhidritindir. kalıcı elektriksel özellikler ve boyanabilirlik gibi son tüketim alanları olumu yönde etkileyen nitelikler kazanırlar. PVC pazarı plastifiyan tüketimi belirleyen faktörlerin başında gelir.DIDP ve DINP’dir. 4.DBP.Spesifik Gravite.2. ayrıca benzen halkasına özgü çeşitli reaksiyonlara da girer.1.527 4.Bunlar ağırlık olarak %35-40 ftalik anhidrit içerirler ve plastifiyan üretiminin yaklaşık %70’ini oluştururlar. 30 .DIOP.4 ºC………………………. plastifiyanların katılması ile kola işlenebilirlik elastikiyet. dikarboksilik asitlerin tüm reaksiyon özelliklerini gösterir. Tüketim %si Plastifiyanlar Alkid ve doymamış polyester reçineleri Boyar maddeler.En çok kullanılan plastifiyanlar DOP. daha iyi mekanik özellikler. Benzen halkası taşıyan en basit dikarboksilli asidin orto anhidriti olması nedeniyle. Plastifiyan kullanılmasını gerektiren en önemli termoplastik PVC olduğundan. Bu esterler muhtelif sentetik reçineler ve plastikler içine katılır.5.4.Açık formülü şu şekildedir.

1.Alkid reçineleri özellikle kaplama sanayinde kullanılır ve son kaplamaya iyi özellikler kazandırır.yüzyılın sonlarında. ftalik anhidrit ve doymamış asit veya anhidritin (genellikle fumarik asit veya maleik anhidrit) reaksiyonu ile elde edilir.İndonthren boyaları f.Bunlar arasında çabuk kuruma. 4. havaya dayanıklılık. pentaeritriol gibi polialkollerle veya diğer uygun glikollerle reaksiyonu sonucu elde edilir. d.Tarihçe Ftalik asit ilk olarak 1836 yılında Laurent taradından 1.Benzen ve diğer aromatik hidrakarbonlarla Friedel-krafts tipi bir reaksiyon sonucu Antrakion türevleri e. Doymamış polyester reçineleri ise uygun bir glikol. c.Sentetik tanin j.Azo boyaları ı.6.2. Kullanım alalnlarına ve işleme koşullarına göre doymamış polyester reçineleri cam elyafı takviyeli veya takviyesiz olarak üretilir. tıbbi malzeme imalatı ve kozmetik sanayinde de kullanılır.Fenolik yapılarla reaksiyon sonucu ftaloinler üretimi.6.İndigo ve kinalin türevleri. boya üretiminde ara girdi olarak PA’nın kullanılması artmış ve daha ucuz bir üretim metodu için geniş araştırmalara devam edilmiştir. Yalnız bunlar tüketim yüzdesinin çok azını teşkil eder. Ftalik anhidrit aşağıda boyaların imalinde kullanılır. b. Ftalik anhidrit bunlar yanında az miktarda ilaç. gliserin.Üretim Alternatifleri 4.Ftalosiyonin pigmentleri h. Sonraları kromik veya nitrik asit ve potasyum permanganat gibi pahalı oksitleyiciler ve sıvı faz prosesiyle bir kısım orto yapıdaki girdilerden de (hammadde) küçük miktarlarda üretilmiştir.4 tetra kloronaftalinin nitrik asit ile oksidasyonu vasıtasıyla elde edilmiş ve naftalin asidi diye adlandırılmıuştır. esneklik ve korunması istenen yüzeye uyum sayılabilir.Toplam alkid reçinelerinin %80’ini oluşturan ftalik anhidrit esaslı alkid reçineleri. kullanılabilir bir hale getirilmiştir.19.Flaventren boyaları g. ftalik anhidritin. 31 .Amino fenollerle reaksiyon sonucu Rhodamin boyaları. a.3.Ftalimid türevleri. Elde edilen bu polyesterler daha sonra stiren. Sıvı faz metodu sülfirik asit ve dikromat kullanılarak geliştirilmiş. dialkil ftalat veya metil metakrilat gibi bir vinilik monomer ile reaksiyona sokularak çapraz bağlı termosetting bir yapı oluşturulur.

Sülfirik asit prosesi çeşitli küçük düzeltmeler önerilerek geliştirilmiştir. Sıvı-faz prosesini kullanma çabaları Amerika’da hayal kırıklığı yarattı. Savaşın başlarında Amerika Birleşik Devletinde yapılan çalışmaların ele geçen verimin teorik verimin %25’i kadar olduğu görüldü. Erimiş naftalin buharlaştırılr. 1946 yılında oronite (şimdi chevron) kimya firması gaz fazda ortoksilenin oksidasyonunu gerçekleştirdi.2.S) ftalik anhidrit (PAN) vermesi kesildi. Savaşın baş göstermesiyle Almanya’nın Amerika’ya (U.Hammaddeler Amerika’daki ve Almanya’daki gelişmeler birbirinden ayrı olarak devam etti. magnezyum oksit. Bu sonuçlar katalitik gaz faz oksidasyon prosesi konusundaki yaygın çalışmaların ilham kaynağı oldu ve 16 haziran 1917’de Birleşik devletler tarım bakanlığı laboratuar ölçekli bir çalışmanın geliştirildiği bildirdi. Bu prosesin ticari başarısı reaksiyon şartları altında diğer Cg 32 . Fakat genel literatürde bu prosesin önemli sayılabilecek ayrıntılarıyla ilgili az bilgi görülmektedir. toprak alkali oksitleri. abest veya inert malzemeler olabilir) Laboratuar çalışmaları sonucu elde edilen saf ftalik anhidritin verimi teorik verimin %82’ si kadardır. Vanadyum oksitlerde yalnız veya çeşitli diğer maddelerle karışım halinde katalist olarak gösterilmiştir. Ondan sonra hava-naftalin karışımı katalist odasından geçerek 350-500ºC’ deki katalistle yakın temasta bulunur.Sabit yataklardaki katalist ise genellikle V2O5 idi. diğer metalik oksitler. 4.Ve buhar teorik olarak gerekenden daha fazla hava ile.Dünya savaşına kadar sülfirik asit prosesinin yerini almaya muvaffak olamamıştır. Bunlardan en önemli patent Gibbs ve Conover firmasının patentidir. Ayrıca çeşitli oksitleyici ve katalistler ihtiva eden pek çok başka sıvı-faz prosesleri ortaya atılmış fakat bu metodlardan hiçbiri 1.6. Gibbs ve Conover patentine göre tercih edilen katalist Molibden oksitlerin bir karışımıdır. Bir kısım firmalar programa katıldı ve pek çok patent alındı. Alman Wohl firması da bağımsız olarak temelde aynı prosesi geliştirince önemli ihtilaflar çıktı ve uzun süreli davalar birbirini kovaladı. Fakat her iki ülkede ana girdi hala naftalindi. İkinci dünya savaşına kadar naftalin ftalik anhidrit (PAN) yapımında temel hammadde olarak kaldı. Wohl firmasının hakları (talepleri) sonunda tasdik edildi (1934 yılında) ve Amerikan patentlerinin üstünlük (kıdemlilik) hakkı terkedildi.Ve 1896 yılında Alman BASF firması naftalinin civa tuzları eşliğinde sülfirik asit vasıtasıyla oksidasyonuyla ilgili bir metodun patentini almıştır. tercihen ftalik anhidrite okside olabilmesi için gereken miktarın 4 katı ile karıştırılr. (Vanadyum oksidin karışım yapabileceği diğer maddeler.

Ve yaygın bir şekilde ftalik anhidrite çevrilir. Naftalinin verimi 1. Bunun nedeni düşük verim ve zincirdeki metil gruplarınında oksidasyonu sonucu ısı uzaklaştırma problemininde çok artmasından dolayıdır.57 ıb PAN/ıb. düşük verime rağmen naftaline göre dizayn edilmiş fabrikalarında ortoksilen kullanmaya zorladı. Kömür katranında naftalinle birlikte bulunan Metil naftalinde sık sık bir alternatif hammadde olarak öne sürülüyordu. Deneyler sonucunda gaz faz oksidasyon metoduyla direkt olarak metil naftalinden Ftalik Anhidrit elde edildiğinde verimin % 28-40 civarında olduğu görülmüştür. Geçmişte metil naftalinde naftalindeki aynı metodla Ftalik anhidrite okside edebilmek istenmiş fakat pek başarılı olunamamıştı. 33 . 1951 yılında Birleşik Devletlerde üretilen ftalik anhidritin % 95’den fazlası hala Wohl ve Gibbs and Conover firmalarının öncü çalışması temel alınarak kömür katranı naftalininin katalitik (sabit yatak operasyonu) gaz faz hava oksidasyonu metoduyla elde ediliyordu. Bu düşük verimden dolayı bugün çok az miktarda alkil naftalin gaz-faz reaksiyonunda hammadde olarak kullanılmaktadır. 1959 yılında Birleşik Devletlerdeki çelik grevi birçok firmayı. Bu rakam naftalinden çıkıldığında hiç olmazsa % 75 olan rakamla mukayese edilebilir. Bu yıllarda kok üretiminin azalmasıyla (sonucunda kullanılabilecek kömür katranı da azaldı ) naftalin miktarında görülen açık özellikle İtalya’da olduğu gibi. oysa ortoksilen için yalnız 307 kcal/g-mol idi. Teorik olarak ortoksilen kullanılmasındaki teşvik edici unsurlar (avantajlar) bu çalışmaları teşvik etti. diğer ülkeleri de hammadde olarak ortoksileni kullanmaya zorladı ve böylece rafineri operasyonları sonucunda eldeki ortoksilen mevcudiyeti de ( kullanılabilecek olan) artmaya başladı. Petronaftalinin kullanılabilir hale gelmesi ilk defa şubat 1961 tarihinde Ashland oil and Refining Company firması tarafından sağlanmıştır. oysa ortoksilenin verimi ise 1. Petronaftalin olarak adlandırılan Petrol Naftalini. katalitik destile petrol ürünlerinden ve ağır reformatlardan hidroalkilasyon vasıtasıyla naftalinin ayrılmasıyla veya steam cracking operasyonuyla elde edilir. Ortoksilen temininin güvenilirliği nedeniyle birçok firma ortoksilenden ftalik anhidrit üretiminde yüksek verim verebilecek katalistler için araştırmalara başladı. Ticari üretimin bakiyesi de hammadde olarak ortoksilen kullanılarak aynı proses vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu.395 ıb PAN/ıb idi. Böylece % 90’dan fazla saf olmayan ve ekonomik olarak üretilebilen ortoksilen tatminkar bir hammadde olarak piyasaya sunuldu.aromatiklerinin ve parafinlerinin tamamıyla CO2 ve suya okside olduğunun keşfedilmesinden sonra gerçekleşti. Naftalin ftalik anhidrite çevrilirken ortoksilene göre nisbeten yüksek reaksiyon ısısına sahipti. Ftalik Anhidrit yapımında ortoksilen kullanılması 1958-1959 yıllarına kadar Birleşik devletlerle sınırlıydı.(teorik olarak ) Bu reaksiyon ısısı naftalin için 449 kcal/g-mol.

BASF firması bu proseste reaktör kapasitesi 15.Reaksiyon Sistemleri Bugün temel olarak kullanılan 4 tane farklı reaksiyon prosesi vardır.Katalist olarak V2O5 kullanılır. İşletme zorlukları diğer firmaların akışkan yataklı yeni fabrikalar kurulması konusundaki hevesini kırdı.Katalistin ömrü sınırsızdır.3.000 metrik ton/yıl olacak şekilde bir ayarlama yaptığını açıklamıştır. Bu çalışma petrol endüstrisi tarafından geliştirilen akışkan katalitik yatak cracking (parçalama) prosesiyle gaz faz oksidasyonu idi.04 Ib ftalik anhidrit/Ib besleme naftalin) özgür dünya ftalik anhidrit üretim kapasitesinin yaklaşık %25’i Von Heyden prosesini kullanır. Kısa zaman sonra yüksek sağlıkta hammadde kullanıldığında (kükürtü giderilmiş kömür katranı naftalini veya petornaftalin) akışkan yatak prosesiyle yüksek verimde ftalik anhidrit elde edebileceği bulundu. Daha sonra Chemische Fabirk Von Heyden tarafından düzeltildi ve geliştirildi. Farbenindustrie firmasının prosesine uygun olarak yapılmıştır.97 Ib ftalik anhidrit/Ib ortoksilendir. Von Heyden prosesinde 0. 1. 1967’de ftalik anhidrit üretiminde kömür katranı naftalini hala birinci hammadde durumunda idi. Bir reaktörün kapasitesi konstrüksiyon ve ulaştırmaya bağlı olarak 6000 ton/yıl ile sınırlandırılmıştır.Bu gelişmelere paralel olarak.Geliştirme çalışmaları 1941-1942 yıllarında başladı ve 1945 yılında Chicagoda Sherwin Williams Company firması tarafından yarı ticari bir birim işletmeye açıldı. Bakiyesi ise (%90) naftalin çıkışlı idi. İlk gerçek ölçekli fabrikaların 2 tanesi ingiltere’de (biri United Coke and Chemicals diğeri ise İmperial Chemical Industires “I.(ortoksilen % 95 saflıkta) Bu teorik verimin % 73’ü kadardır. Temas süresi 4-5 s’dir. Reaksiyon sıcaklığı 350-360 ºC aralığındadır. 1960-1962 yıllarında Budger firmasının Sherwin-Williams prosesinde yaptığı yeni düzeltmelerle 9 yeni fabrika kuruldu. 4. 1965 yılında Birleşik devletlerde ftalik anhidrit endüstrisinde 300 milyon Ib kömür katranı naftalini.I. 1965’de ortoksilenden kullanım miktarı %30’un üstüne çıktı. 34 . 1960 yılında dünyada üretilen ftalik anhidritin % 10’nu ortoksilen çıkışlı idi. ortoksilenle başka yönlerden de çalışmalar yapılıyordu. (%20-30 potasyum sülfatla beraber silica üstünde). Yan ürünler nisbeten azdır. (1.Yüksek verim elde edilir.C.6. Fakat bütün çabalara rağmen ortoksilenden yüksek verim elde edebilmesi sağlanamadı. 235 milyon IB petronaftalin(endüstriden gelen kükürtden arındırılmış malzeme de dahil) ve 126 milyon Ib ortoksilen kullanılmıştı.Hammadde olarak naftalin kullanılırsa verim teorik verimin %82’sine kadar ulaşır.Naftalinin veya ortoksilenin düşük sıcaklık sabit yatakta hava oksidasyonu.”) bir tanesi de Amerika da (American Cyanamid) kuruldu.

(1967 yılında) Sıvı-faz oksidasyon prosesinin yukarıda bahsedilen gaz faz proseslerine göre hatırı sayılır derecede verim avantajı vardır. 4. Fransadaki profil firması tarafından ortoksilenin oksidasyonu temeline dayanan bir sıvı faz oksidasyon proseside duyurulmuştur. Ruhröl.80 ıb ftalik anhidrit/ıb besleme naftalin olacak şekildedir. Sınırlayıcı reaktör sabit sıcaklığı sağlayabilmek için ısı uzaklaştırma sistemidir. (Birleşik devletler kapasitesinin % 50’si. Bu teorik verimin %72’ si kadardır. Reaktörlerin soğutulması genellikle civa buharlaştırılması veya erimiş tuz sirkülasyonu ile sağlanır. Ortoksilen kullanıldığında yan ürünler aşırıdır.6 sn arasındadır. Fakat günümüzde kapasiteler beklide 15000-18000 ton/yıl civarındadır.95 ıb ftalik anhidrit/ıb ortoksilen (%95 sağlıkta ) olacak şekildedir. Naftalinin akışkan yatak hava oksidasyonu en çok temel olarak Sherwin-Williams prosesi temel alınır. Aromatik asitler sonradan saf ürünlere ayrılır. Reaktör kapasitesi 5000-10000 metrik ton/yıl saf ftalik anhidrit olacak şekildedir. Kömür katranı naftalini kullanılırsa verim daha düşüktür.9-0. Verim yukarıda 1. Sıcaklık 150-200 ºC civarındadır. Bununla birlikte 1966 yılında her halde bir reaktörü olan ve ortoksilen kullanan 33000-36000 ton/yıl kapasitesindeki fabrikalardan da bahsedilmiştir.Birleşik Devletlerde geliştirilen ve naftalin veya ortoksilenin yüksek sıcaklık sabit yatakta hava ile oksidasyonu prosesi. Böylece hammaddeden CO2 meydana gelmesindeki azalma sonucunda ısı uzaklaştırması problemide 35 . Monsanto. isoftalik ve tereftalik asitlere oksidasyonu temeli üstünde işletilmektedir. prosesten daha faydalıdır. Sıcaklık 400-475 ºC’dir. 3. Naftalin kullanılırsa verim 0. Saf naftalin kullanılırsa örneğin petronaftalin verim 1. American Cynamid ve United Coke and Chemical Company Limited (FosterWheeler) tarafından geliştirilmiştir.2.maddede verilen prosesten daha düşüktür ve katalist ömrü sınırlıdır. Temas zamanı 0. Pratik olarak reaktör kapasitesi sınırsızdır. Ortoksilen mevcut katalistlerle 1967’ye kadar yetersiz verim vermiştir. Scientific Design ve Pechiney Sain Gobain prosesleridir. Bu prosesler ftalik anhidrit üretiminde serbest dünya kapasitesinin üçüncü sırasında sayılabilir. Yan ürünler özellikle maleik anhidrit 1. Katalistin aktivitesinde azalma görülür ve katalistin belli bir miktarının değiştirilmesi gerekir. Bu proses Birleşik Devletlerde Amaco Chemicals Corparation tarafından karışık ksilenlerin.4-0. prosesin hemen altındadır.Yüksek sıcak prosesinde verim 0.Sıvı-faz hava oksidasyon prosesi: Bu proses Asetik asit gibi bir solvent ve Brom-Ağır Metal katalist sistemi temelleri üstündedir. karışık ftalik. Avrupa kapasitesinin % 20’si) Diğer akışkan yatak prosesleri ise Bulger. Chevron(oronite). Tipik prosesler.(duyurulmuştur) Akışkan yatak prosesleri ile ftalik anhidrit üretiminde hür dünya kapasitesinin yaklaşık % 15’i gerçekleştirilir. Fakat naftalin kullanıldığında yan ürünler azdır.

5. (BASF tarafından ve I. 1966’ya kadar ki bütün ftalik anhidrit plantlarında kesikli vakum destilasyonu son saflaştırma için kullanılmıştır. 1966’da Almanya’da Von Heyden ve BASF’ın teknolojisine dayalı bir devamlı destilasyon işlemi ticari hale getirilmiştir. Bu verim teorik verimin % 88’i kadardır. Ftalik anhidrit prosesinde üçüncü adım saflaştırma adımıdır. Orjinal olarak hava veya su soğutmalı oda serileri kullanılır. Bu ayırma yöntemi sayesinde reaktörden çıkan akım içindeki ftalik anhidriti %98-99 oranında ayırmak oldukça kolaydı. Isı değiştirme aracı olarak yağ kullanmak da iyi idi. Ortoksilenin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.önemli ölçüde azalmıştır. 4. kostik veya bir alkali tuzu) 150-250 ºC’lerde genellikle bir ön kimyasal muamele ile birleştirilerek kullanılır.Ftalik Anhidrit Geri Kazanma ve Saflaştırma Prosesleri Ftalik anhidrit üretiminde ikinci adım reaktörden ayrılan akımdan ftalik buharlarının ayrılmasıdır. Diğer firmalar reaktörden çıkan akımdan ftalik anhidriti su ile yıkamaya çalıştılar fakat sonradan suyun uzaklaştırılmasının zorluğu ve atıkların ortadan kaldırılması problemi ortaya çıktı. Bu prosesle ortoksilenin oksidasyonu sonucu verim 1.3 Ib ftalik anhidrit / Ib ortoksilen olacak şekilde yüksektir. 36 .7. Bu buharı soğutarak yapılır. Bir ön distilasyon ile istenmeden çabuk kaynayan hafif yan ürünleri almak da mümkündür. Distillenmiş ürün son saf ürün olarak toplanır.G. Asıl saflaştırma distilasyonda gerçekleştirilir.Akan akım ısı değiştiricilerden geçtiği zaman ftalik anhidrit duvarlarda birikiyordu. Çok kere bir kimyasal doyurma ile işe başlanır. İkinci dünya savaşından hemen sonra ftalik anhidriti reaktörden çıkan akımdan ayırmak için yeni bir metod geliştirildi.(sülfirik asit.HAMMADDE Ftalik Anhidrit Fabrikası prosesinde hammadde olarak ortoksilen kullanılmakta ve proses sonrasında ürün olarak ftalik anhidrit elde edilmektedir. Isı verilmek suretiyle ara ürün (biriken ftalik anhidrit) eritiliyor ve dışarıda toplanıyordu. Farbenindustrie’nin diğer fabrikalarında) Alternatif olarak buharlardan ftalik kristallerini biriktirmek için haybarn (ot yığını) diye adlandırılan büyük kondensasyon odaları kullanılır. Ftalik anhidrit sıvı faza geçmeksizin direkt olarak kristalleşir. Saflaştırma prosesleri birbirine çok benzer. Böylece termal şok daha az oluyor ve korozyon problemi önlenmiş oluyordu.

5.1.Ortoksilenin Tanımı Ortoksilen aromatik bir hidrokarbondur ve benzen halkasına 2 metil grubunun bağlanmasıyla oluşur. Kapalı formülü C6H4(CH3)2’dir. Renksiz, hoş kokulu bir sıvıdır. Sudaki çözünürlüğü azdır. Petrokimyasal maddelerinin üretim kademelerinde kullanılır. İyi bir çözücüdür. PA( ftalik Anhidrit), İlaç, Boya, Motor Yakıtı, İnsektisit Üretiminde hammadde olarak kullanılır. Ortotoluik asidi, Pigmentler, Ditilftalat ftalik anhidrit üretiminde hammadde olarak kullanılır. 5.2.Fiziksel Özellikleri Molekül ağırlığı:106.16 Parlama noktası: 17.2 ºC Tutuşma sıcaklığı: 501 ºC Patlama sınırları: % 1.0-6.0 Spesifik gravitesi: 0.880 Çözünürlüğü: Suda çözünmez. Alkol, eter ve birçok organik çözücülerle karışabilir. Kaynama noktası: 143.6 ºC 5.3.Toksik Özellikleri Göze teması: Test edilen insanların çoğunda 200 ppm konsantrasyonlu ksilen buharı göz tahrişlerine sebeb olmuştur. Ticari ksilen buharına maruz kalan kedilerin kornealarında hücre içi boşluklar şeklinde lezyonlar gözlenmiştir. Deriye teması: Likit ksilen, deride yağsızlığa ve kuruluğa sebep olan tahriş özellikli bir maddedir. Temas süresi uzadığında deride kabarcıklanmaya sebep olabilir. Teneffüs etme: Ksilen mukozayı tahriş eden bir madde olup yüksek konsantrasyonlarda devam eden teneffüs durumunda narkotik özellik gösterir. Düşük konsantrasyonlarda devam eden teneffüs halinde gastroentestinal rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Ortoksilen ile ilgili işlerde çalışan işçilere yılda bir kere kan testleri yapılmalıdır. Ortoksilenin en büyük tehlikesi yangın ve patlamadır. Ortoksilen depolama tankları ve fabrika çevresinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.

6.FTALİK ANHİDRİT PROSESİ
Ftalik anhidrit (PA), havanın oksijeni tarafından ortoksilenin katalitik oksidasyonu sonucu elde edilir. V2O5 C8H10 + O2 C8H4O3 + Yan ürünler + Isı

37

Bu proses üç kademeyi kapsar: a. Oksidasyon: Gaz fazında havanın oksijeni ile ortoksilenin oksidasyonu. b. Kondensasyon: Meydana gelen reaksiyon gazlarından kondensasyon yolu ile ham PA’nın ayrılması, c. PA’nın destilasyon yolu ile saflaştırılması. Yukarıdaki bütün bu işlemler baştan sona kadar kesiksiz bir şekilde yapılır. PA Fabrikasının Akım Şeması Ekler’de verilmiştir. 6.1.Oksidasyon Ortoksilen önce bir ön ısıtmaya tabi tutulur ve daha sonra filtre edilmiş, sıkıştırılmış ve ısıtılmış hava içine bir ventüri mikserde püskürtülür. Ortoksilen sıcak bir sıvı iken havanın daha fazla sıcak olmasından dolayı buharlaşır. Böylece hava ile ortoksilen karışımı elde edilmiş olur. Hava ve ortoksilen gaz karışımı sabit katalist yataklı reaktör tüpleri içinden geçirilerek reaksiyon başlatılır. Meydana gelen reaksiyon yüksek derecede ekzotermiktir. Yani çok miktarda ısı açığa çıkar. Bu reaksiyon ısısı, erimiş tuz sirkülasyonu ile reaktör sisteminden dışarı alınır ve yüksek basınçlı buhar üretiminde kullanılır. 40 barlık buhar elde edilir. Gazlar, reaktörden çıktıktan sonra önce süper ısıtıcıda daha sonra iki ekonomizerde soğutulurlar. Bu kısımdaki proses şöyledir: Önce süper ısıtıcıda 40 barlık süper ısınmış buhar üretilir, son olarak ikinci ekonomizerde kazan besleme suyu ısıtılır. Böylece gazlar iyice soğumuş olarak kondensasyon bölümüne kadar gelirler. 6.1.1.Ortoksilen Devresi Aromatikler Fabrikasından gelen ortoksilen günlük tankta depolanır ve buradan pompalar vasıtasıyla oksidasyon bölümüne beslenir. Bu pompalar karşılıklı emniyet devresindedirler. Yani biri durduğunda diğeri otomatik olarak devreye girer. Paralel iki adet Fh 2” lik filtrelerden birinden geçirilerek filtre edildikten sonra ortoksilen ısıtıcısına gelir, burada 140 ºC’ye kadar ısıtılır. Bu sıcaklık kaynama noktasının biraz altındadır. (Ortoksilen K.N. 143.6 ºC’dir.) Isıtılan, halen sıvı haldeki ortoksilen Fd 2” filtresinde tekrar filtre edilir ve venturi mikserinde hava içine püskürtülür, ortoksilen ısıtıcısını ısıtmak için 6 barlık (LS) buhar kullanılır. Yukarıda bahsettiğimiz filtreler, filtrelerin durumunu gözlemek için basınç düşüş göstergeleri ile techiz edilmiştir. 6.1.2.Gaz Proses Devreleri Atmosfer havası hava ön ısıtıcısından geçer ve hava filtresi ile susturucudan geçerek hava üfleyicisine gelir. 38

Hava ön ısıtıcısında 6 barlık buhar kullanılır. Hava ön ısıtıcı çıkışında veya üfleyici girişinde hava sıcaklığı sürekli olarak 33 ºC’ye ayarlanır. Üfleyici çıkışında hava, hava ısıtıcısında 160 ºC’ye ısıtılır.Isınan hava venturi mikserinde ortoksilen ile karıştırılır. Sonra bu gaz karışımı reaktörlere gönderilir. Hava filtresi doyurulmuş fiberglastan yapılmıştır. Band şeklinde olan filtre tıkanma durumunda manuel olarak kontrol edilen bir elektrik motoru ile temiz tarafına çevrilir. Hava ısıtıcısında hava sıcaklığı kontrol valfleri ile kontrol edilir. Bu ısıtıcı 11 Bar’lık buhar ile ısıtılır. Hava sıcaklığını 170 ºC’ye yükseltmek mümkündür. Bu iş çalıştırma esnasında reaktör sistemine tuz verilmeden önce reaktörleri ısıtmak için yapılır. Tesisin çalıştırılması esnasında proses hattı içinde hava akışı yavaş yavaş arttırılabilir. Multitübülar sabit yataklı reaktörlerden geçen gaz karışımı tüp tarafından V2O5 (Vanadyum pentaoksit) esaslı katalist üzerinde reaksiyona uğrar ve ortoksilen PA haline döner. Çalıştırma esnasında reaktör kısmına gönderilen havanın fazlası hava blöfü üzerindeki susturucudan atmosfere verilir. Reaktörler çıkışındaki gazlar soğutucularda 155 ºC’ye kadar soğutulurlar. Reaktörler çıkışındaki gaz sıcaklığı 365 ºC’dir. Reaktörlerin bazı tüplerine takılı olan farklı seviyelerdeki termokuplar sayesinde katalistin sıcaklık profili gözlenir. Soğutuculardan çıkan 155 ºC’ ye kadar soğumuş gazlar kondensörlerine gönderilirler. 6.1.3.Tuz Devreleri Reaktörlerde meydana gelen reaksiyon yüksek derecede ekzotermiktir. Açığa çıkan yüksek ısı, erimiş (nitrit + nitrat) tuz karışımı vasıtasıyla reaktör tüplerinin dış kısmından sirküle edilerek ortamdan uzaklaştırılır. Bu tuz karışımı ötektik bir karışım olup, aşağıdaki bileşime sahiptir: %40 NaNO2 %53 KNO3 %7 NaNO3 Sodyum nitrat Potasyum nitrat Sodyum nitrat

Bu karışımın erime sıcaklığı 142 ºC’dir. Ana tuz devreleri, reaktörlerin shell kısmı ile sirkülasyon pompasından ibarettir. Bu devrelerin sıcaklığı tuzun bir kısmını buhar üreteçine göndererek kontrol loop’ları ile sabit tutulur. Sonuçta buhar üretecinden 40 barlık buhar elde edilir ve bu elde edilen buhar süper ısıtıcıya gönderilir.

39

7 barlık buhar ile yapılır. Tuz doldurma pompası tuzun sirkülasyonu ile erimenin hızlı olmasını sağlar.Demineralize su girişi 4. seviye fazlalılığında. Ekipman aleve dayanıklı olmadığından atmosfer havası dışarı üflenerek soğutma işlemi yapılır. 40 . Tank içerisindeki inert gazlar uzaklaştırılır.4. fazla su valfler vasıtasıyla tahliye edilir. Reaktör tüpleri içinden sıcak hava geçirilerek reaktör sistemi biraz ısındığında tuz karışımı tuz doldurma pompası ile devreye beslenir. Tuz doldurma pompası aynı zamanda seviye kontrol alarmı vasıtasıyla tüm devreyi doldurmak ve bu sayede devreyi degasifiye etmek için kullanılır. Elektrikli ısıtıcının dirençlerinin kafaları fan ile soğutulur.6 barlık ve 3. Tanka su verilmeden önce suya kimyasal maddeler katılır. 6. 1. Trisodyum fosfat ve hidrazin hidrat karıştırıcısı vasıtasıyla karıştırılır ve Trisodyum fosfat ve hidrazin hidrat dozaj pompaları yardımıyla devreye enjekte edilir. Buhar üretecinin tüplerinin kırılması bozulması durumunda ortaya çıkan tuz / buhar karışımı tuz siklonuna gönderilir. ana devre akışının bir kısmını ısıtarak tuz sıcaklığını çalıştırma sıcaklığına getirmek için kullanılır. Tankın ısıtılması 3. Trisodyum fosfat çözeltisi ve hidrazin hidrat çözeltisi tanklarından kimyasal maddeler ilave edilir. Siklon likit tuz seali (sızdırmazlık) ile (Patlatma diski olmaksızın ) boş bir boru ile devreye bağlanmıştır.Diğer girişler. Tuz devresinin boşaltma işi: Boşaltma kolektörleri vasıtasıyla tuz tankına yapılır. Kazan besleme suyu tankında pozitif bir denge durumunda yani.1. Elektrikli tuz ısıtıcısı.Flash kabından kondensatların girişi. 2.7 barlık buhar kondesatların girşi 3. kanala boşaltılır. Tuz devresinin yüksek noktaları aynı zamanda bir azot örtüsü şeklinde çalışan denge borusu ile bağlanmışlardır. Tanktaki seviye valfler ile kontrol edilir. Burada tuz buhardan ayrılarak tekrar tuz tankına gönderilir. Tankı 1.23 bar basınçta tutmak için valfler kullanılır ve bu basınçta su sıcaklığı tank içinde 105 ºC’de muhafaza edilir.Tuz devresinin dolması: 11 barlık buhar ile beslenen ısıtma helezonları ile tuz karışımlarının eritilmiş olduğu tuz tankındaki ötektik karışım tuz doldurma pompası ile devreye doldurulur.Su ve Buhar Devreleri Ftalik anhidrit fabrikası içinde kullanılan demineralize suyun kazan besleme suyu tankaına su girişleri vardır.

Kazan besleme suyu tankından çıkan demineralize su yüksek basınç devresini beslemek için kullanılır.7 bar civarındaki buhar. Ayrıca pompa çıkışından sonra su ön ısıtıcıda 140 ºC’ye kadar ısıtılır. yüksek sıcaklıktaki tuz karışımı tarafından buharlaştırılır ve yüksek basınçta buhar elde edilir. 41 . Ekonomizerden sonra suyun sıcaklığı. Kazan besleme suyu pompalarından çıkan su. buhar süper ısıtıcısına gönderilir. Kimyasal maddeli su enjekte edilen kazan besleme suyu tankından çıkan su kazan besleme suyu pompaları ile yüksek basınç devresine beslenir.7 bar olan flaş dramına bir kısım akışı çevirerek su sıcaklığı tam kaynama noktası altında ayarlanır. Bu durum ekonomizerdeki herhangi bir emülsiyonu önler. Kazan besleme suyu pompaları karşılıklı emniyet pozisyonundadırlar ve biri durduğunda diğeri otomatik olarak devreye girer. daha sonra 6 barlık buhar ile ısıtılan ikinci bölümünde ısıtılarak ekonomizere gelmeden önce numune soğutucusundan bir numune alınarak kontrol edilir. Ozaman basınç kontrolü vasıtasıyla sıcaklık sabit tutulur. bir kısmı da kazan besleme suyu ön ısıtıcısının ikinci kısmına gönderilir. Bazı başlangıç işlemlerinde tankın ısı dengesi pozitif olabilir. Yüksek buhar basınç buhar kazanına 50 barlık su.7 barlık buhar fazlası flaş kabının tepesinden aşırı buhar kondensörüne gönderilerek yoğunlaştırılır.7 barlık buhar ile ısıtılan birinci bölümünde ısıtılır. Bu ısıtıcılardan çıkan su akışı valfler ile kontrol edilir. Bu pompalaların kullanılma şeklinde bir değişiklik yapılacağı zaman pompalara zarar gelmesini önler.7 barlık buhar. Flaş dramındaki 3.Çalıştırma sırasında yukarıda bahsedilen 3. önce kazan besleme suyu ön ısıtıcısının 3. Bu pompalar ara boşaltma hattına sahiptirler ve şunları beslerler: • • 6 barlık buhar elde etmek için destilasyon kolon kondensörlerine 19 barlık su. Kazan besleme suyu tankından çıkan suya. kazan besleme suyu tankında ve ön ısıtıcısında kullanılır. Burada 365 ºC’de gelen reaksiyon gazlarını soğutarak kendisi 340 ºC’ye kadar ısınır. Çalıştırma sırasında 3. Yüksek basınç buhar üreticisinden çıkan buhar . basıncı 3. hidrazin hidrat çözeltisi tankından suya kimyasal işlem uygulandıktan sonra hidrazin hidrat dozaj pompası ile kazan besleme suyu pompalarından önce enjekte edilir. Bu yüksek basınçlı kızgın buhar komplekse ihraç edilir. Bu pompalardan kazan besleme suyu tankına bir hat daha vardır. tanktaki suyu ısıtır. Ekonomizerden çıkan su yüksek basınç buhar üreticisine gönderilir.

burada depolanır.Mikserden sonra. Reaktör çıkışı inert gaz (Azot) verilmesi reaktör çıkışındaki basınç ölçümünün engellenmesini önler.Tracingler (İzleme Hattı) Tuz devresi 11 barlık buhar ile trace edilmiştir. 42 . sıcaklık ve basınç üzerindeki alarmlar ve emniyetler sinyal verirler. Bu pompalar vasıtasıyla yüksek basınçlı buhar üreticisine gönderilir.Kondensör gilotherm RD yağı ile soğutulmaktadır. Gaz devresi mikser ile reaktörler arasında 6 barlık buhar ile trace edilmiştir. Çalıştırma işlemleri sırasında yüksek basınçlı buhar üreticisinin ısıtılması 11 barlık buhar ile yapılır. Bir kondensör ikincisi ile mukayese edildiğinde arada bir zaman farkı olmaktadır. Ekonomizer sirkülasyon pompaları karşılıklı emniyet pozisyonunda çalışırlar. b. ekipmanları örtmek ve yangını söndürmek üzere devrelere yahut ekipmanlara üflenir 1.Kondensasyon fazı: Süper ısıtıcı ve ekonomizerden çıkan gazlar kondensörlerde soğutulurlar.5.6. Dolayısıyla bir kondensör kondensasyon fazında iken diğerleri ya kondensasyon fazında ya da eritme ve soğutma fazında olmaktadır. 11 barlık kondensatlar flaş kabında flaş edilirler. 2.Kondensasyon – Post Combustion (PCU) Bu kondensasyon işleme paralel halde konulmuş olan üç kondensörün çevrimsel bir şekilde çalışması ile yapılır. 6. 6. Flaş kabının alt çıkışındaki su. ekonomizer sirkülasyon pompalarına gelir.Gaz içinde bulunan ftalik anhidrit (PA) desüblüme olur.Yardımcı Gaz Devreleri Yangın durumunda.1. 6.1. İkinci ekonomizer 3. 11 barlık buhardan da 6 barlık buhar hattına kontrollü olarak geçiş yapılır.Eritme fazı: Gaz devresinden çıkan kondensör sıcak gilotherm RD yağı ile ısıtılarak katılaşan ftalik anhidrit (PA) eritilir ve bu eriyen ftalik anhidrit kendi ağırlığı ile ham PA tankına akar.Reaktörler çıkışında. 11 barlık buhar ile 6 barlık buhar ftalik anhidrit fabrikası içine kompleks sisteminden alınan 16 barlık kızgın buhardan elde edilir. 40 barlık süper ısınmış buhar devresinin basıncı göstergelerle kontrol edilir. reaktörlere girmeden önceki emniyet valfi.7 barlık buhar kazanı olarak çalışır. katı hale geçer. süper ısıtıcıya girmeden önceki azot gazı girişi. Boruların tıkanmasını önlemek için tüm tuz devresi üzerine azot gazı örtüsü donatılmıştır.2. emniyet sistemleri ile donatılmıştır.Yüksek basınçlı buhar üretici. Şöyleki. a. inert gaz azot.

diğer sıcak gaz içine püskürtülürler. Bu buharlaşan artık ürünler. Katalistlerin bulunduğu PCU reaktöründen çıkan tasfiye olmuş sıcak gazlar. Ayrıca yakılmadan önce sıvı buharlaştırıcısında buharlaştırılan topping kolonu sıvı hafif artık ürünleri ile beraber karışırlar.c. diğeri ya soğutma ya da eritme fazında olmaktadır. organik yan ürünler ve biraz oksijen ihtiva eden hava ile karışık artık gazlar PCU’ya gelirler.) burada 65 dereceye kadar soğutularak içindeki pa desüblimasyon yolu ile gaz içinden ayrılır. Ayrıca bu sistemde basınç düşüşü çok azdır. yakılmak üzere Post Combustion Ünitesi’ne (PCU) gönderilirler. tüplerin dışından aşağıdan yukarıya doğru geçerler ve ekipman öyle dizayn edilmiştirki maksimum derecede bir PA desüblimasyonu elde edilir. iki kondensör kondensasyon fazında iken. Katılaşmayan 65 ºC deki gazlar kondensörü terk ederek PCU’ya gönderilirler. 6. burada topping kolonundan gelen kondense olmamış artık gazlar ile beraber önce karıştırılırlar ve sıcak hava ile birlikte gaz/gaz ısı değiştiricisi iyice ısındıktan sonra katalist üzerinde yakılırlar. Bu ekipmanlar giriş ve çıkışlarda patlama diskleri ile donatılmışlardır.2. Reaktörlerde de ikişer tane patlama diski vardır. Gazlar burada önce ısıtılır ve katalitik bir yatak üzerinde ototermik olarak yakılır ve tasfiye edilirler.Soğutma fazı: Soğutulmuş olan gilotherm RD yağı kondenser içinden geçirilir ve başlangıçtaki sıcaklığına tekrar kondense yapacak hale getirilir.Gaz Proses Devreleri Oksidasyon bölümünden iki kondensöre gelen gazlar (diğer üçüncü kondensör ayrı bir fazdadır. Karbon monoksit. Gazlar. belli bir programa göre çalışan uzaktan kontrollu valfler ile yapılır. Bu yanan gazlar atmosfere verilmeden önce yakılmak üzere gelen gazları ısıtmak için kullanılırlar ve atmosfere verilirler. Sonuçta bütün organik ve yan ürünler. Herhangi bir anda.1. Kondensörlerden kondense olmadan çıkan gazlar. bu defa ısı değiştiricisinin tüpleri dışından geçerler ve böylece yakılmak üzere gelen gazları ısıtılırlar. Kondensörlere reaksiyon gazlarını besleme işi. Kondensörler finnet tüplerine sahiptirler ve bu kondensör tüpleri üçlü takım halinde kurulmuşlardır. CO (karbonmonoksit) Pd (Paladyum) esaslı katalist üzerinde ototermik olarak yanarak tamamen ( CO2 ve H2O ) karbondioksit ve su buharına dönüştürerek atmosfere verilir. 43 . Kondensörlerden kondense olmadan çıkan gazlar PCU’ya gelirler.

sirkülasyon pompasını. 6.Hava Devresi PCU’ yu operasyon sıcaklığına getirmek için ısı değiştiricisinde önce hava ısıtılır. Kondensörlerden ikisi kondensasyon fazında iken diğer üçüncüsü soğutma fazında olmakta ve böylece zamana göre iki veya üç kondensör sürekli olarak gilotherm soğuk RD ile beslenmektedir. Yani olay zıt akım prensibine göre oluşur. ısı değiştiricinin shell kısmının by-passı ile kontrol edilir. Sıcak yağ devresi gravite ile tanklara boşaltılabilir. Bu iş kondensörlerin hem girişinde hem çıkışında yapılır. Kondensörlerin vent ve boşaltma devreleri tanklara bağlıdır.2. Reaktör katalist yatağı hareketli termokuplar ile teçhiz edilmiştir.2.2.Soğuk Yağ Devresi Soğuk yağ devresi.Gilotherm RD Devresi Bu devre iki ana kısımdan ibarettir. Farklı seviyelerdeki katalist yatak sıcaklığı bu termokuplar sayesinde ölçülür ve kayıt edilir. yağ ön ısıtıcısını. Gilotherm RD degrodasyonunu (bozunmasını) önlemek için tank üzerinde 100 gr’lık bir azot basıncı mevcuttur.1. iki sirkülasyon pompasını. Bu tanklar arasında üst bir bağlantı vardır. kondensörlerden dönüş hattı ile depolama tankını içermektedir.2. erime fazında olan kondensöre yapılır.2.3.2.Reaktörün katalist yatak giriş sıcaklığı.3. Bu dengeleme hattı ile tanklar azot gazı ile örtülmüştür. 44 . a) Sıcak yağ devresi b) Soğuk yağ devresi 6. 6. 6. Sıcak gilotherm RD’nin bir kısmı sürekli olarak filtrede filtre edilir. Kondensörler sıcak veya soğuk yağ devresine değiştirilebilirler. Isı değiştiriciyi ısıtmak için gilotherm TH ısıtma yağı kullanılır. kondensör besleme hattını. Çünkü her zaman iki veya üç kondensör devrede olmaktadır. Kondensör tüplerindeki yağ akışları gazlar ile ters akış halindedir. yağ soğutucusu fanları.3. bu hava fan sayesinde üniteye gönderilir. Bu soğuk yağ devresi sürekli olarak devrededir. Bu tanklar arasında bir dengeleme hattı mevcuttur.Sıcak Yağ Devresi Sıcak yağ devresi. kondensörlere besleme hattını. dönüş hattını ve sıcak yağ depolama tankını kapsar. Sıcak yağ beslemesi.

Ham PA Devresi Ftalik anhidrit kondensörlerinde eritme fazı sonucu eriyen PA. ham PA tankına akar. Yağ ısıtıcı devresi her 1. yüksek bir harcamayı sınırlandırmak için soğuk ve sıcak yağ devresi arasında bir denge vardır. Kondensör hala gaz prosesi dışındadır.Bu akış 4” PA hattı ve %3’lük eğim ile yapılır. Ve içersindeki PA. ( 60 ºC ) 2-1 saat boyunca eritme operasyonu.Yağ soğutucu devresi hem kondensasyon fazında olan iki kondensörü ve hem de soğutucu fazında olan üçüncü kondensörü soğutur. Kondensör bu aşamada soğuk gilotherm RD ile soğutulur. ham PA pompası ile destilasyon bölümüne gönderilir. Bu işlem bilindiği gibi 3 saat sürer. Ftalik anhidrit kendi ağırlığı ile tanka doğru akar.5 saatlik bir periot ile çalışır.5 saatte yarım saat herhangi bir kondensörü soğuturken. kondensör gaz prosesi dışındadır.5.6.5 saatte 1 saat boyunca çalışır. Desüblime olmuş olan PA tüpler içinden sıcak gilotherm RD yağı ile eritilir. Bu gazlar genleşme tankında ayrılırlar.5 saattir. 45 . Yani her 1. Ham PA tankındaki ftalik anhidrit dikine daldırılmış.Kondensasyon Operasyonu Kondensasyon çevrimsel bir şekilde 4. Soğutma ve eritme fazının başlangıcında.4.2. PA ihtiva eden gazlar kondensör içinden geçerler.5 saat boyunca soğutma operasyonu. (170 ºC) 3-0. Eritme işi bittikten sonra kondensöre tekrar soğuk gilotherm RD gönderilir. Tanktaki seviye değişmeleri ftalik anhidrit ihtiva eden gazların çıkmasına sebep olurlar. Her bir kondensörün pozisyonu diğerleri ile mukayese edildiğinde arada bir zaman farkı vardır. kondensör tüpleri üzerinde desüblime olur. Kondensörleri ham erimiş PA ile yıkamak için tank üzerinde geri besleme düzeneği mevcuttur. iki kondensör kondensasyonda iken üçüncüsü ya eritme yada soğutma fazındadır. Bu fark 1.2. diğer kondensörleri üç saat boyunca soğutma-kondensasyon fazında tutma işi yapmaktadır. Yani içinden gaz geçmez. Yarım saat sonra kondensöre gaz giriş valfleri açılır ve gaz içeri girmeye başlar. Ve kondensör sıcaklığı işletme sıcaklığına ( 60 ºC )’ ye getirilir. Herhangi bir anda. Bir kondensasyon çevrimi şunları kapsar: 1-3 saat boyunca kondensasyon operasyonu. 6.

Borularda akış engellerini önleyebilmek için üç kondensör üzerinde sürekli bir azot gazı akışı vardır.) elekten geçirilir ve pelletler halinde toplanırlar. Üç kondensörden birinin veya ham PA tankı üzerindeki bir yangın durumunda emniyet valflerinin açması fabrikanın sistemine bağlıdır.3. Kolon dip ürünleri yani ağır ürünler evaparatörde konsantre edilir ve içindeki ftalik anhidrit tekrar kolona gönderilir. 6. Bekleme kabından alınan ftalik anhidrit.3. Kolon tepesinden alınan bu ürünler yakılmak üzere PCU ünitesine gönderilir. 6. Ham PA boruları 11 barlık buhar ile ısıtılır. daha sonra topping kolona gönderilir. karıştırılır.7. Pelletleme bölümü hariç bekleme.2.6. Bu valflerin açması sonucunda ekipman üzerine yangını söndürecek kapasitede azot gazı gönderilir.Tracingler Kondensörlerden önce ve sonraki gaz boruları 11 barlık buhar ile ısıtılırlar. topping ve destilasyon operasyonları sürekli olarak yapılırlar. Bekleme kabında.Azot Devresi Ham PA tankı ile genleşme kabı sürekli olarak flowmetreler ile ölçülen azot gazı örtüsü ile donatılmıştır. Diğer ağır ürünler (zift v. • • • Sirkülasyon pompaları Isıtma cihazları Tüketim noktaları 46 . 6. Buraya gelen ftalik anhidrit 4 saat müddetle bekletilir.2.b. RD devreleri gibi soğuk gilotherm RD ve sıcak gilotherm RD tanklarıda valfler vasıtasıyla azot gazı ile korunurlar.Gilotherm TH Devresi Bu devre başlıca şu kısımlardan ibarettir. PA içindeki oksidasyon sırasında meydana gelen yan ürünler polimerize olurlar ve bu da ftalik anhidritin kolay destile olmasını sağlar. Kolon dibinden alınan ftalik anhidrit destilasyon kolonuna gönderilir ve burada kolon üst kısmından saf ticari kalitede ftalik anhidrit elde edilir. depo edildiği tanktan alınarak flakerlerde flake (pulcuk) haline getirilir ve paketlenir. depolanır.Destilasyon Ham sıvı PA depo edildiği tanktan alınarak önce ısıtılır ve daha sonra bekleme kabına gönderilir. Aynı şekilde kondensörlerde 11 barlık buhar ile ısıtılırlar. Depo edilen saf ftalik anhidrit. Destilasyon vakum altında yapılır.Aynı durum ham PA tankı üzerinde de mevcuttur.1.6. topping kolonuna gönderilir ve burada maleik anhidrit ile benzoik asit gibi hafif ürünlerden ayrılır.

c.Topping hafif sıvı ürünlerinin buharlaştırıcısı: Buharlaştırıcıyı ısıtan TH devresi e. d.Genleşme kabına bağlı olan tüketim noktalarından dönüş hattı pompalar ile fırına gider.TH besleme hattı paralel şekilde bağlı olan tüketim noktaları ile birleşmiştir. b. g.Bekleme kabı tracingi:Bekleme kabını ısıtan bu devre manuel olarak kontrol edilir. Operasyon devresi şunları içerir: a.Destilasyon dip ürünleri evaparatörü: Evaparatörü ısıtan TH devresi valfler ile kontrol edilir. Bu vanalar uzaktan çabuk açan vanalardır.PCU ön ısıtıcısı: Isı değiştiricisini ısıtan TH devresi manuel olarak kontrol edilir.. Bu tank bütün TH devreleri dolduğu zaman bile içinde 1-2m3 TH kalacak şekilde dizayn edilmiştir.• • Depolama tankı Genleşme kabı Gilotherm TH ısıtma yağı tankta depolanır.Topping kolonu reboileri: Reboilerı ısıtan TH devresi akışı valfler ile kontrol edilir.Sirkülasyon pompaları karşılıklı emniyet pozisyonunda olup. Bütün yardımcı. fabrika emniyet sistemine bağlıdırlar. Doldurma işi gilotherm TH doldurma pompası ile TH’ı devreye basarak yapılır.2. Bu pompa operasyon esnasında devreyi tamamlamak üzere dizayn edilmiştir. Gilotherm TH’nin bir kısmı sürekli olarak filtre edilir. Bu filtrede diğer tüketim noktaları bağlantısı gibi paralel şekilde bağlanmıştır.3. f. Gilotherm TH depolama tankı azot basıncı altında olduğu için herhangi bir tutuşmayı önlemek için emniyet açısından alev tutucular kullanılır.Kimyasal Devreler Ham PA tanktan pompa ile ham PA ön ısıtıcısına beslenir. Yangın veya yüksek sıcaklık durumunda bütün ana ekipmanlar fabrikanın emniyet sistemine bağlı olan otomatik valfler ile izole edilebilirler. Yardımcı devreler şunlardır: a. Devrelerin boşalması ve tüm boşaltma valfleri depolama tankına bağlıdır. d. 6.Destilasyon kolon reboilerı: Reboileri ısıtan TH devresi akışı valfler ile kontrol edilir.Ham PA ön ısıtıcısı: Burada TH akışı PA çıkış sıcaklığı ile kontrol edilir. PA burada 280 ºC’ye kadar 47 .Evaparatörün bağlı olduğu devrelerin tracing’i: Bu devre manuel olarak kontrol edilir. c. h.Gilotherm TH ısıtma fırını fuel oil ile ısıtılır. ısıtma devreleri ile genleşme kabı boşalma vanaları vasıtasıyla depolama kabına bağlıdır. b.

3. Bu kolonda 34 adet tepsi vardır.3. Su soğutmalı bir ceket sayesinde soğutulur. Ftalik anhidritin kaba giriş hızı seviye kontrolörü ve valfi ile kontrol edilir. Bu iş kondensöre 11 barlık buhar gönderilerek yapılır. Soğutma tankına gelen su burada soğutma suyu helezonu ile soğutulur. 6. şaftların üzerindeki küçük bir türbin vasıtasıyla yapılır. Bu kondensör kolon tepesindeki uçucuları tekrar yoğunlaştırarak bir reflux meydana getirir. Aynı zamanda kondensöre kazan besleme suyu pompalarından su beslenir ve burada 6 barlık buhar üretilir. 6. Ürün 4 saat müddetle karıştırılır. Sirkülasyon. Sonuçta bu kolon ham PA içindeki hafif ürünleri ayırmaya yarar. Buradan da gaz ısıtıcısından gelen gazların içine püskürtülerek PCU’nun katalist yatağında yakılır.3. Geriye kalan ftalik anhidrit ayrıca ağır ürünler ihtiva etmektedir. Distilasyon kolonu vakum altında çalışır. İnce film evaparatörünün seali soğutma pompası ile soğutma tankına sirkülasyon yapan su ile soğutulur. Bu kondensörlerde finned tüpler vardır ve manuel olarak kontrol edilen devreler halinde çalışırlar.3.Sealleri Soğutma Bekleme kabı agitatörü ile pompanın duble mekanik sealleri yağlama kaplarına sirküle yapan gilotherm TH ile soğutulur.Yardımcı Devreler 6. tepsisine verilir. Ağır ürünleri ihtiva eden ftalik anhidrit basınç farkı vasıtasıyla distilasyon kolonunun reboilerine gönderilir.ısıtılır ve bekleme kabına gönderilir. Topping kolonu tepesinden çıkan gaz artıklar buhar enjektörü tarafından çekilirler ve PCU’ya yakılmak üzere gönderilirler.Gilotherm TH Depolama Tankı Ventleri 48 . Topping kolonu atmosferik basınç altında çalışır. Topping reboileri gilotherm TH ile ısıtılır. Bekleme kabında bekletme ve karıştırma işi ürünü olgunlaştırır. Ftalik anhidrit harici yan ürünler polimerizasyona uğrar ve böylece PA daha kolay destilasyon işlemine tabi tutulur. Kolonun üzerinde kondensör vardır.3. Kolon yine topping kolonunda olduğu gibi reboilere ve 6 barlık buhar üreten kondensöre sahiptir. Olgunlaşan PA pompa vasıtasıyla topping kolonunun 19.3. Topping kolonu likit hafif son ürünleri gravite ile artık sıvı buharlaştırıcısına gelir.1.2. Yağlama kaplarındaki gilotherm TH ta su soğutma suyu helezonu ile soğutulur. Ham PA ısıtıcısından çıkan ftalik anhidrit çıkış sıcaklığı gilotherm TH akışı ile valfler vasıtası ile kontrol edilir. Topping kolonu kondensatörü çalıştırma esnasında ısıtılıması gerekir. Daha sonra bu gazlar atmosfere bırakılır. Distilasyon kolonunun tepe kondensöründen çıkan tepe gazları emniyet kondensörlerine gelirler.

topping kolon kondenseri. 6. Saf PA tankı sürekli olarak az bir azot basıncı altında tutulur. Alt limiti sabit tutmak için azot verilir.İnce Film Evaparatörünün Yağlanması İnce film evaparatörünün dip yatak yağlanması.3. 6. Bu depolamada herhangi bir hava girişini önlemek için basınç. 6. a)Kondensasyon.3. Bekleme kabı.4. Yani.3. distilasyon kolon kondenseri. 49 . distilasyon kolon reboilerı. Bu dikine depolamanın kapasitesi 700 m3 dür. Bu kondensörler atmosfere bırakılacak azot içindeki PA süblimatlarını ( buharlarını ) tutarlar.3.3. azotun fazlasını havaya vermek için kondensörler kullanılır.Depolama-Pulcuklama(Flaking) ve Paketleme Saflaştırılmış olan PA destilasyon kolunun tepesinden kendi ağırlığı ile bir dipleg vasıtasıyla ara depolama tankına gelir. Tank da azot basıncı altında tutulur.4. topping kolonu reboilerı. Dikine daldırılmış pompa ile ara depolama tankındaki saf PA. emniyet kondenseri ekipmanları üzerindeki basınç ölçme nozulları tıkanmayı önlemek için hafif temizleyici bir azot akışı ile techiz edilmişlerdir. Tank basınç üstü veya basınç altı durumuna gelince. Soğutma ve kondensasyon için soğutma suyu kullanılır.Azot Devreleri Gilotherm TH genleşme kabı genleşme valfi vasıtasıyla azot basıncı altında tutulur. b)Eritme. c)Soğutma. Kondensörler çevrimsel bir şekilde çalışırlar. Aynı borular bir yangın durumunda büyük bir azot gazı akışı ile ekipmanları inert etmek için kullanılır. Pompalar vasıtasıyla saf PA tankındaki PA flakerlere gönderilir. atmosfer basıncının üstünde iki limit arasında tutulur.Gilotherm TH depolama tankının ventleri alev tutucu ile yapılır. Tanktaki basınç üst limitten fazla ise. valfler ile atmosfere bağlantılı olur. Kondensörlerde tutulan PA eritildikten sonra ham PA tankına gönderilir. saf PA tankına depolanır. Eritme için kullanılan buhar 11 barlık buhardır. düzenli aralıklarla çalışan yağlama pompası tarafından yapılır.

Bağıl uçuculuk basit olarak belirli bir sıcaklıkta bileşenlerin buhar basınçlarının oranı olarak düşünülebilir.1. Destilasyon kolonunda yukarı doğru yükselen buhar fazı daha uçucu bileşenleri sıvı fazdan sıyırarak daha uçucu bileşenler bakımında sürekli zenginleşir. Bu teknik montaj kolaylığı yanı sıra gaz ve sıvı kaçağı tehlikelerini de azaltmaktadır. gibi malzemelerden yapılabilirler. Destilasyon için buhar ve sıvı olmak üzere iki faza ihtiyaç vardır. Genel uygulama olarak tek parça halinde flanşsız olarak imal edilirler. İşlem bu ayrımı yapabilmek için bileşenlerin buhar basınçlarındaki farklılıktan yararlanır.Destilasyon ve Destilasyon Kolonları Zaman fraksinasyon ve rektifikasyon olarak da anılan destilasyon iki veya daha fazla sayıda bileşenden meydana gelen karışımların ayrıştırılması işlemidir. Destilasyon kolonlarında bu işlem sürekli yapılmaktadır. yüksek bağıl uçuculuk daha kolay ayrışmayı sağlamaktadır. Incoloy. Bileşenlerin bağıl uçucukları bu ayrışmada anahtar rol oynamaktadır. titanyum. Destilasyon işlemi bu prensibe dayanmaktadır. Örneğin %10 etil alkol içeren alkol-su çözeltisi kaynatılınca meydana gelen buharın alkol konsantrasyonu %50 olmaktadır. fazla olduğunda taşkanlardan taşarak ara depolama tankına gelir. 7.Flakerlerde bulunan PA.Kolonlar Kolonlar ileri deprem standartlarına göre kendi başlarına ayakta duracak şekilde dizayn edilerek kurulmuş ekipmanlardır.2. 7. Yani.1. Aynı şekilde sıvı fazda.1.ÜNİTELERDE KULLANILAN EKİPMANLAR VE ÖZELLİKLERİ 7. PA böylece flakerlerde flake haline gelerek paketleme makinelerine gelir. Pulcuklama ve paketleme sistemi. 316 paslanmaz çelik. Monel. 7.1. 304 paslanmaz çelik. toz giderme işlemine tabi tutulur. Kullanıldığı proses şartlarına bağlı olarak karbon çelik. Meydana gelen buhar fazı soğutularak aynı işleme tekrar tabi tutulursa elde edilen çözeltide etanol konsantrasyonu sürekli artar. daha az uçucu olan bileşenlerce zenginleşmektedir. Bu yeterli olmazsa yüksek seviye durumunda valfleri kapatarak PA gelişini keserler. Genellikle kolon tepsileri taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlanma olasılıklarına karşılık kolon montajından sonra yapılmaktadır. Bütün PA devresi. İki veya daha fazla sayıdaki bileşenden oluşan bir sıvı karışımı ısıtılıp kaynatıldığında meydana gelen buhar ve sıvının kompozisyonları birbirinden farklıdır.Kolon Tepsileri 50 . 11 barlık buhar ile tracing edilmiştir. Hastelloy.

valve.Dual Flow Tepsi: Downcomer olmayan daha yüksek delik alanına sahip sieve tipi tepsi gibi düşünülebilir. . Düşük sıvı yükleri için uygun olmayabilirler.2. bu iki faz arasında kütle transferi sağlamaktır. 2. 3.Genelde.Valve Tepsi: En çok geliştirme yapılan ve en yaygın kullanım alanına sahip tepsi tipidir. Geriye dönüş oranı %25’ e kadar ulaşabilir. . downcomer olan tepsilerdir.Verimleri bubble cap ve sieve tip tepsilerden yüksektir. buble cap. verimleri daha düşüktür. Genel olarak şu avantajlara sahiptir: . Tepsilerin temel görevi gaz ve sıvı akımlarının birbirleriyle temas ettirilmesiyle. düşük maliyetli. farklı firmalar tarafından değişik ticari isimlerle tanıtılan çeşitli uygulamalar olmasına karşılık 4 temel tepsi tipinden bahsedilebilir: Sieve. Downcomer olmadığından sıvı ve gaz akımları aynı delik alanını kullanırlar.Üzerlerindeki valflar hareketli olduğı için düşük ve orta kirli servislerde 51 .Operasyon esnekliği daha fazladır. dual flow tepsi. .Düşük basınç kaybı sağlayacak özel dizaynlar yapılabilmektedir. Aktif tepsi bölümü gaz sıvı downcomer gaz Şekil.Kolon tepsilerinde akış 1.Sieve Tepsi: Genellikle 5-10 mm çapında deliklere sahip düz levha şeklinde. Kapasite ve basınç kaybı olarak valve tipi tepsilere alternatif olabilmelerine karşılık. Maliyetleri sieve tepsiden daha düşük olmasına karşılık verimlerinin düşüklüğü nedeniyle sınırlı kullanım alanları vardır.

7. özellikle vakum servislerinde daha da önemlidir.Kondenserler : Kondenserler kolon tepe gaz akımının kısmen veya tamamen yoğuşturulması için kullanılır. Bu tip reboilerlerde eşanjörün tüplerinin içerisinde meydana gelen kaynama. b. Bu. Çevre koruma açısından kaçakları minimum düzeyde tutabilmek amacıyla gelişmiş basınçlı seal sistemleri kullanılmaktadır. kompresörler ise gazları bir yerden başka bir yere nakletmek için kullanılır. c. pompalar gibi basit bir yapıya değil daha karışık yapıya sahiptirler ve daha pahalıdırlar.3. Kompresörler. kirlenmeyi minimumda tutar. Petrokimya sanayinde kullanılan akışkanlar genellikle yüksek oranda yanıcı.2. Bu teknikte yüksek sıvı türbülant hızı.Bubble Cap Tepsi: Yüksek maliyetleri ve valf tipi tepsilerin yüksek performansları nedeniyle terk edilen tepsi tiplerindendir. Bu amaçlarla da çeşitli tipte eşanjörler kullanılabilmektedir. 4. kirlenmenin etkisinin azaltılması için zorlanmış sirkülasyonlu reboiler tipi kullanılabilir. 52 .Reboiler : Kolona ısı girişinin sağlanması ve kolonun dip akımlarının kaynatılması için kullanılır. d. patlayıcı ve parlayıcı ve düşük alevlenme noktasına sahip olduğundan explosion-proof elektrik motorları kullanılmaktadır. basınç düşüşünün ve aşırı soğumanın az olması için shell tarafı kondensasyon için tercih edilmektedir. 7. Genellikle.Pompalar Destilasyon kolonunda pompalar genellikle riflaks sağlamak ve dip ürünün taşınması amacıyla kullanılmaktadır.Yardımcı Ekipmanlar a. Prosese bağlı olarak değişik tipte eşanjörler kullanılsa da en yaygın kullanılan shell/tüp eşanjör tipidir.Isıtıcı ve Soğutucular : Prosese ve kolon dizaynına bağlı olarak kolon besleme ön ısıtma/soğutmaya tabi tutulabilir. Birçok değişik tipte reboiler olmasına karşılık en çok kullanılanlar termosifon shell/tüp reboilerdir. Eğer kullanılan servis yüksek oranda kirlenme eğilimindeyse.Kompresörler Pompalar sıvıları . Tercih edilen pompalar genellikle santrifüj tiptedir. bir sıvı sirkülasyonu termosifon etkisi oluşturarak pompa kullanımı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.1.kullanılabilirler. Aynı seçenek kolon dip ve tepe ürünleri için de geçerli olabilmektedir.

Kelebek vana g. Sistem basıncı vanadaki yay basıncından fazla olunca otomatik olarak açılır.3. Plug vana. Bu vanalar akışı tam olarak durdurmak veya akışın geçmesi için kullanılır. Kelebek Vana: Bu tür vana adını disk kanat şeklindeki hareketinden almıştır. Sıvıyı düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark oluşturur. Santrifüj kompresörleri çok düşük basınçtaki gazı emerek istenilen basınca kadar basar. Hem düşük hem de yüksek viskoziteli akışkanlar için kullanılır. Vana çeşitleri. Tek yönlü vana h. Bilyeli vana (küresel) d. Santrifüj kompresörlerin pistonlu kompresörlere göre birçok üstünlükleri vardır. Bu bilyenin ortasından bir delik açılmıştır. Globe Vana: Globe vana daha ziyade bir akışkanın akış miktarını ayarlamak için kullanılır. Emniyet vanası Gate Vana: En çok kullanılan vanadır. Globe vana c.Pompalar Pompa.Vanalar Vana. Plug vana e. Santrifüj kompresörler az bakım gerektirir. Bu vanalar düzgün akış sağlarlar. borunun çapı kadardır. a. bir akışkanın akışını durdurmak veya ayarlamak için kullanılan ekipmandır. burada disk silindir şeklinde veya kısmen koni şeklindedir.Kompresörler de pistonlu ve santrifüjlü olmak üzere ikiye ayrılırlar. 7. Diyafram Vana: Bu tür vanada esnek bir diyafram vardır. Bilyeli Vana: Bu çeşit vanada küresel bir bilye vardır. Emniyet Vanası: Fazla basınçtan ekipman ve tankları korumak için kullanılır. hareketini önleyen vanadır. 7. Tek Yönlü Vana: Akışın geri dönmesini veya geriye doğru olan. Diyafram vana f. sıvıları bir noktadan başka bir noktaya aktaran makinadır. Akış miktarının ayarı çok zordur. Plug Vana: Dizayn olarak bilyeli vanaya çok benzer. Gate vana b. Delik. Basınç farkı çok fazladır. fazla hacimde ve düşük basınçtaki gazlar için çok verimlidir. Bu vanalarda basınç düşüşü gate vanadaki gibi azdır.4. 53 . Gaz ve sıvıların akışını ayarlar. yağlı ve yağsız olmak üzere iki çeşittir.

sıvı yakıtlar için % 45 civarındadır.Fırın ile elde edilir. 7. Yanmanın tam olması.Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışır. konveksiyon kısmı ve ekonomizer kısmı. Aşırı hava miktarı gaz yakıtlar için % 30. fuel oil. Brulor içinde birinci ve ikinci hava delikleri mevcuttur. Bu çalışma prensibine göre.Santrifüj Pompalar Dönen bir şaft üzerine yerleştirilen kanatçıklar. piston üst konumuna ulaşıncaya kadar içindeki sıvıyı çıkış hattına verir. bir yakıtın yanmasıyla ısının elde edildiği kapalı bir oda olarak tarif edilebilir. Fırın içinde negatif bir basınç baca damperi Şekil 2 . Böylece. Bu sabit hacimsel akış hızının değeri ise. Fırınlarda kullanılan yakıtlar. daha sonra bu enerji basınca dönüştürülür. yanma sırasında oluşan gazların çıkması için bacadan yararlanılır. fuel oil ve nafta ile çalışan fırınlarda yanma işlemi brulor ile gerçekleşir. Tam yanmanın olması için gerekli havadan bir miktar daha fazla hava gerekir. pistonun hareket ettiği mesafeye ve pistonun iniş-çıkış hızına bağlıdır. Santrifüjlü pompaya giren sıvının önce kinetik enerjisi artırılır. pistonlu pompaların sabit hacimsel akış sağlayan cihazlar olduğu söylenebilir.5. Yanma esnasında meydana gelen gazların ısısından faydalanılarak sudan buhar elde edilir. piston alanına. Çünkü yanma olayının gerçekleşmesi için oksijen gereklidir.Fırınlar Fırın. bir silindir içinde yukarı ve aşağı yönde hareket eder. Piston aşağıya doğru hareketine başladığında silindir içinde oluşan vakum ile giriş vanası açılarak silindire sıvı dolmaya başlar. Gaz.Pistonlu Pompalar Genellikle elektrikle çalışan bir motorun harekete geçirdiği piston. silindirik bir muhafaza içine yerleştirilirler. b. nafta olabilir. Fırın genellikle üç kısımdan oluşur: radyant kısım. Piston alt konumuna ulaştığında piston sıvı ile doludur. Pompaları genel olarak iki grupta toplamak mümkündür: a. Piston yukarıya doğru hareketine başladığında ise önce silindir içindeki sıvının basıncı artar. 54 . kömür. Brulor tipi yakıta göre değişir. fuel gaz. sonra giriş vanası kapanır ve çıkış vanası açılır. Bu miktarlar yakıtların cinsine ve bileşimine göre değişir. Fırının bu bölümüne ekonomizer bölümü denir.

Bazı kimyasal reaksiyon veya işlemlere ısı ilavesi. Isı değiştiricilerde soğutucu ortam olarak genellikle su kullanılır. Dip ısıtıcı (reboiler) e. ısı bir akışkandan diğerine geçer. Akışkanlar ısı değiştiricilere paralel ve ters olmak üzere iki şekilde varır. Soğutucu c. az sıcak veya soğuk olana transfer olur. Isı transfer alanını istediğimiz ölçüde sağlamak için tüp içeren ısı değiştirici kullanılır. Isıtıcı d. Bu alış-veriş ısı transferi olarak tanımlanır ve bu ısı alış-verişinin olmasını sağlayan ekipmana ısı değiştirici denir.7.Isı Değiştiricileri Çeşitleri ve Amaçları Kimyasal işlemlerde ısı en önemli etki olarak bilinir. düşük sıcaklıkta olan akışkan ısı alarak ısınır. bazılarında ise oluşan ısının ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Değişik sıcaklıkta olan iki akışkan termal olarak temas ettirildiğinde. Aşırı ısıtıcı f. ii. Buharlaştırıcı (vaporiser) En basit ısı değiştirici. İki akışkandan soğuk olanı. iv. çapları farklı olan iç içe geçmiş iki borudan yapılmış ısı değiştiricidir. Isısı fazla olan akışkandan. v. soğutucu ortam olarak adlandırılır Isı değiştirici adı altında toplanan ekipmanlar şunlardır: a. Çoğunlukla kullanılan ısı değiştirici tipi gövde ve tüp ısı değiştiricileridir. Sıcak olan akışkan ısısını vererek soğurken. Akışkanın biri içteki borudan. iii. Ters olarak verilen akışkanlar ısı değiştiriciye ters yönden girer ve çıkarlar. tüp demeti aynalar bölme plakaları shell (kabuk kısmı) kafa kapakları 55 . Bir ısı değiştirici aşağıdaki bölümleri içerir: i. Yoğunlaştırıcı (kondenser) b.6. Paralel akışta her iki akışkan da ısı değiştiriciyle aynı yönde girerler ve aynı yönde çıkarlar. diğeri dıştaki borudan geçer.

sıcaklık ve basınçları göz önüne alınarak seçilir. havayı ve yoğuşmamış gazları tahliye etme özelliğini de 56 . Şekil. • • • Oluşan kondensi tahliye etmek. Buhar hatlarında olduğu gibi. birikmeye başlar. içinden geçen maddenin özellikleri. buharı kapanlamak.7. Buradan hava. Bu sebeple bir buhar kapanı. yoğuşan buharın bıraktığı yeri doldurmak için buhar hattına girer.3. buhar kapanlarının bağlandığı tahliye çıkışına kadar gelir. bu kondensin de ekipman içersinde kalmasına izin verilmemelidir. buhar hattının en uzak noktasına ve buhar ekipmanına kadar buharın önünde itilir. ısı transfer işlemi yavaşlar ve sonuçta durabilir. buharın kaçmasına izin vermeden. Buhar ısısını verdikçe yoğuşur ve oluşan kondens ekipmanın içersinde.Tüpler. Devreye almada. Bir buhar sistemi kapatıldığında. hava. Aşağıda ısı değiştirici örnekleri gösterilmiştir. Genellikle tüp ve gövde malzemeleri. Buhar ısı değiştiricisine girdiğinde. kondensi tahliye etmede kullanılır.Buhar Kapanları ve Çalışma Prensipleri Buhar kapanlarının üç ana fonksiyonu vardır. Bu yüzden buhar kapanları. ısı cidarlarından ısıtılacak ürüne transfer olur. Hava ve yoğuşmayan gazları tahliye etmek. Buhar kapanları sadece kondensi tahliye etmekle görevli değildirler.Isı Değiştirici Çeşitleri 7. ısı değiştiriciye üçgen ve kare tertip olmak üzere iki şekilde yerleştirilir. Aksi takdirde. bu hava. Tahliye sırasında buharın kaçmasına mani olmak. buharın bulunduğu hacimde.

bir valfi açılacak. 8.sahip olmalıdır. kondens seviyesi yükseldikçe. termostatik kapan kondensi tahliye etmek için açacaktır. Buhar yoğuştukça. efektif ısı transferi için bir bariyer teşkil edeceklerdir. termodinamik kapanlarda diskin valf oturma noktasına doğru hareket etmesini ve sonuçta kapatmasını sağlar. Örneğin. Bu sıcaklık. kondensin aynı yüzeydeki akışı arasındaki fark prensibi ile çalışırlar. oluşan kondens buhar sıcaklığındadır. • Petkim ile işbirliği içinde olan kuruluşlara ve Petkim müşterilerine yapılan ücretli analizler 57 . b. Buhar kapanları üç ana kategoride incelenebilir: a. bir düşük basınç alanı yaratır ve bu olay.YARDIMCI BİRİMLER 8. fakat bu kondens kapana doğru aktıkça sıcaklığını kaybeder. Kompleksin 22 fabrikasına 24 saat sürekli hizmet sunan bir bölümdür. buhar.Termodinamik buhar kapanları: Bu tip kapanlar. PETKİM KKTSM Laboratuvarları aşağıda belirtilen konularda ihtisas sahibi olup bunlar ana başlıklar itibariyle şöyledir: • Aliağa Kompleksi'nde mevcut olan 22 fabrikanın girdi kontrol analizleri • Bu fabrikaların proseslerini 24 saat sürekli kontrol etmek için yapılan proses kontrol analizleri • Aliağa Kompleksi'nde üretilen ürünlerin lot bazında ürün kontrol analizleri • Petkim Aliağa Kompleksi Müşterilerinin şikayetlerinin değerlendirmesine yönelik çalışmalar • Müşteri memnuniyeti kapsamında yıllık peryodik müşteri ziyaretlarine katılım. Aksi takdirde. buhar sıcaklığının altında belirli bir değere düştüğünde. bu gaz ve havanın sistemde kalmasına izin verilirse. bir yüzey üzerinde akan buhar ile. fakat içerisinde yalnız buhar olması durumunda. Bir yüzey üzerinden akan bir gaz. şamandıra kalkamayacak ve böylece valf kapalı kalacaktır. • Petkim Aliağa Kompleksi ürünlerinin müşteri fabrikalarında kullanımı ile ilgili teknik servis faaliyetleri • Şirketimizde yapılan AR-GE çalışmalarına katılım. Mekanik buhar kapanları: Buhar ve kondens yoğunlukları arasındaki fark prensibi ile çalışırlar. Kalite Kontrol Ve Teknik Servis Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürlüğü. bünyesinde dokuz farklı laboratuvarı bulunan. bir şamandıra yükselecek. c.1.Termostatik buhar kapanları: Kondensin sıcaklığının hissedilmesi prensibi ile çalışırlar.

Şikayetlerle ilgili grafik ve tablolar Ana Sistem'deki bu veriler kullanılarak yıllık Teknik Servis Faaliyet Raporlarında yayınlanmaktadır. kaynaklar kullanılarak cevaplanmaktadır. kimyasal madde ve yedek parçalarının temini. ASTM vb.• Faaliyet alanlarımız ile ilgili Kongre ve Fuarlara katılım. • Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerektiğinde bizzat müşteriye gidilerek. internet vb. • Yeni yatırımlarla devreye alınan ünitelerin test run çalışmaları için gerekli analizlerin yapılması ve bu üniteler devreye alındıkça gerekli rutin testler için her türlü laboratuar gereksiniminin yerine getirilmesi .1 Kalite Kontrol Çalışmaları • Müşterilerimize iletilmek ve fabrikalarımızda kullanılmak üzere Ana Sistem veri tabanı kullanılarak yıl bazında tipikler oluşturma.1. 8. piyasada yaygın olan ürünler tanımlanarak polimer bilgi bankasına veri toplanmaktadır 58 . Ziyaretler sırasında müşterilerimizin kullandıkları Petkim ürünü dışındaki hammadde. müşterilerimize taleplerine yönelik teknik bilgi verilmesinin yanı sıra. • Laboratuvarlarımızın akreditasyonuna hazırlık olması amacı ile konusunda uzman kuruluşlarla karşılaştırmalı analizler yapma.1. performans kriterleri kapsamında izlenen “şikayetlerde haklı miktarlar” aylık olarak intranette yayınlanmaktadır. • ISO 9000 kapsamında deneylerimizi güncel tutmamız gerektiği için. değişik standartlar. kütüphanemiz. katkı maddeleri ve ürünlerinden numuneler alınarak laboratuvarlarımızda test edilmekte. prosedürler doğrultusunda sonuçlandırılmaktadır. • SSHSM tarafından düzenlenen Müşteri Ziyaret Programına Müdürlüğümüzden düzenli olarak elemanlar katılmaktadır. İncelenen tüm müşteri şikayetleri Ana Sistem'e girilerek.2 Teknik Servis Çalışmaları • Teknik servis kapsamında müşterilerimizin teknik bilgi talepleri lisansör bilgileri. standartları güncelliği izlenecek şekilde gerekliyse satın alma ve test yöntemlerimizde gerekli güncellemeleri yapma. 8. • Laboratuvarlarımızın rehabilitasyonu ve revize test metotlarının gerektirdiği cihaz.

literatür bilgileri ile desteklenerek. Teknik Servis çalışmaları Petkim internet sitesinde yayınlanmaktadır. altyapısını daha da güçlendirerek ve küreselleşmenin getirdiği değişimlere paralel olarak diğer kimya sanayi dallarına da hizmet veren daha güçlü bir Ar-Ge Merkezi kimliğine kavuşmayı hedeflemektedir. uluslararası siyasi ve ticari arenada daha güçlü ve söz sahibiz olabilmesinin ardında güçlü bir sanayi oluşumunun ve teknolojik yatırımların gerçekleştirilmesi gereği artık bir yadsınamaz gerçek olarak tüm insanlığın karşısında durmaktadır.Petkim AR-GE Merkezi Bugün. bir yandan işletme sorun ve darboğazlarına çözüm bulma. mevcut ürünler için yeni kullanım alanlarının yaratılması. Genel Kimya ve Enstrumental Analiz. tanımlama ve danışmanlık çalışmalarının yanı sıra yeni ve üstün performanslı ürün geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken.2. tanımlama ve teknik danışmanlık hizmetleri vererek Türkiye ekonomisine büyük oranda katma değer yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.• Şirketimizin ürünlerine ait tanıtıcı dokümanlar güncelleştirilerek çoğaltılmakta. Kimya Sanayinin birçok alanına hammadde sağlayan gelişme hızı yüksek bir sanayi dalında. analiz. Katalitik Reaksiyonlar. Sahip olduğu ekipman ve cihaz parkıyla ve deneyimli kadrosuyla Petkim'e sağladığı kazançların yanı sıra. Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin öneminin bilincinde olan Petkim 1970 yılında bir Ar-Ge Merkezi kurmuştur. 59 . Sürekli gelişmekte olan teknoloji. daha sonra da firmaların söz konusu malzemeleri satın almaları aşamasında ücretli analiz yapılarak. bilim adamlarına analiz. En yüksek katma değerin teknolojik gelişmelerle geleceğinin bilincinde olan Petkim Ar-Ge ekibi. Sonuçlar. Ülkelerin refah düzeylerinin yüksek olmasının. kamu kuruluşlarının doğru malzeme seçimine katkıda bulunulmaktadır . şartnameye esas olabilecek testler yapılmaktadır. Proses Tasarımı ve Mühendisliği ana birimleri ile kütüphane ve veri tabanı bağlantıları ile bir Bilgi Merkezi'nden oluşan bu merkez kuruluş yılından bu yana geçen 34 sene içinde sürekli yapılan yatırımlarla ekipman ve cihaz parkını genişletmiştir. Polimerizasyon ve Fiziksel Testler. Petkim Ar-Ge Merkezi Türk Sanayicisine. Petrokimya Sanayi gibi. 8. müşteri sorunlarına çözüm oluşturma. modern çağın modernliğinin ve teknolojik olarak gelişmişliğinin temelinde ArGe faaliyetleri bulunmaktadır. yan ürün değerlendirme. transfer edilen teknolojilerin ülke koşullarına adaptasyonu. katma değeri yüksek ürünlere yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi bugün bütün dünyada sürekli Ar-Ge etkinliğini daha da fazla kaçınılmaz kılmaktadır. • Bazı kamu kuruluşlarının ihtiyacı olan plastik malzemeler için satın alma aşamasında gerekli olan teknik şartname hazırlanabilmesi için. gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları.

Teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.3.Güvenlik ve Yangına Karşı Tedbirler 8.1. üretilen ürünlerin depolanması ve nakliyesi sırasında olabilecek tehlikelerden çalışanları. Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mühendis ve teknisyenlerden oluşan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren güçlü bir birim oluşturmuştur. proseslerde işlem görmesi. PETKİM bu önlemleri almak için.İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyet alanı bakımından parlayıcı. mevcut sistemde daha emniyetli ekipmanlar ve daha az tehlikeli kimyasallar ile değişim sağlanarak proses güvenliği arttırılmaktadır. Ticari üretim teknikleri ile laboratuar ölçeğinde polimerizasyonlar. Şirketimizde yapılan çalışmalarda işe uyumlu "CE" uygunluk işareti taşıyan kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Risk Grupları Listesi Tebliğinde" en riskli olan 5. Üretim zincirinde kullanılan ham madde ve değer kimyasal maddelerin bulundurulması.3. Sistemden kaynaklanan risklere kaynağında çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi. Petkim'in çeşitli ünitelerine vermiş olduğu hizmetlerin yanı sıra Türk sanayicisine. 60 . Yayınladıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasında . • • • • Üretim süreçlerinde iş kazalarını azaltarak en aza indirmeyi. ekonomik yapılabilirlik çalışmaları ve proses simülasyonu. Çalışanların kişisel korunma önlemlerine çok önem verilmektedir. Ticari katalizörlerin performans testleri ve modelleme. Risk Grubunda yer almaktadır. Plastik ve kauçukların karakterizasyonu ve son ürün testleri. Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğine odaklanmayı. optimizasyon. 8.Petkim Ar-Ge Merkezi. Proses tasarımı. Üretim süreçlerindeki riskleri kontrol altına alarak en aza indirmeyi. patlayıcı kimyasallar ile çalışan PETKİM. çevreyi ve bölgemizi korumak için çeşitli aşamalarda bir dizi önlemler alınmaktadır. Gelişen teknolojiler takip edilerek. • • • • • • Kalitatif ve kantitatif analizler.

Önemli tanklarımızda çevre dostu CFI gazlısulu ve köpüklü sabit otomatik söndürme ve soğutma sistemleri kurulmuştur. Fabrika sahalarında ilk müdahalede kullanılmak üzere yaklaşık 3000 adet portatif yangın söndürme cihazı bulundurulmaktadır.Yangına Karşı Alınan Önlemler adet itfaiye aracı mevcuttur. Bu program çerçevesinde bir taraftan eğitimler alınmakta. Faaliyetlerimizden kamuoyunu bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir. Alınan eğitimler : • Stratejik Yönetimin Gücü • Stratejilerin / Hedeflerin Yayılımı ( Balanced Scorecard-Dengelenmiş Kurumsal Karne ) • Performansın Ölçümü • Toplam Kalite Yönetimi Farkındalık Eğitimi • Süreç Yönetimi 61 . Olağanüstü durumlara müdahale edecek şekilde yapılanmayı.3. En uzak üretim tesisine 3 dakika içerisinde ulaşılarak yangına müdahale edilmektedir. bir taraftan da Şirketimizdeki Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları geliştirilmekte ve yeni uygulamalar başlatılmaktadır. Bu kapsamda. ilk aşamada Şirketimizin TKY konusundaki Olgunluk Aşaması belirlenmiş ve buna bağlı çalışma programı yapılmıştır. Yangın suyu şebekesi 1112 adet hidrant vanası ile donatılmıştır.1. PETKİM barajı sayesinde önemli su kaynağına sahip olmasına ve 3 adet elektrikli ve 3 adet dizel yangın suyu pompası ile yangın suyu sistemini beslemesine rağmen her türlü olumsuzluk düşünülerek denizden de yangın suyu şebekesine basabilen 3 adet dizel yangın suyu pompa sistemi kurulmuştur. Her ay bir fabrikada senaryolu yangın tatbikatları düzenlenerek ilgili personelin bilgileri taze tutulmakta ve bir acil müdahale olayına karşı hazırlıklı olmaları sağlanmaktadır.• • • İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirecek hedefler oluşturmayı ve gerçekleştirmeyi. 22 Kasım 2004 tarihinde.2.PETKİM VE KALİTE 9. Departmanımızda her türlü yangınla mücadele etme kapasitesi olan tam donanımlı 10 8. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Mükemmellik yolculuğunda hızlı ilerlemek amacıyla.Toplam Kalite Uygulamaları Petkim . Türkiye Kalite Derneği’nin ( KalDer ) öncülük ettiği Ulusal Kalite Hareketi'ne (UKH) katılmış bulunmaktadır. 9.

Kalite Yönetim Sistemi Şirketin kalite yönetim sistemi faaliyetleri ve ISO 9001 belgesi: 1996 yılından beri Kalite Güvencesi Sistem Belgesi’ne sahip olan şirket.65 kg/h F3 = 54.Kütle Denkliği Şekil. 10. 2003 yılında TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem standardına uygun olarak.73 kg/h F1 = 4193.2.1. Kalite politikası: Vizyon ve Misyonu doğrultusunda. Sürekli iyileştirmelerle ‘Mükemmelliğin’ sağlanması tüm PETKİM çalışanlarının sorumluluğudur. Müşterilerine Dünya Standartlarında en üst düzeyde ürünler sunarak memnuniyetlerini sağlamak üzere uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemini kurmak ve devamlılığını sağlamaktır. 9.52 kg/h 62 .• Süreç İyileştirme • Süreç Rehberliği • Geleneksel ve Yeni Problem Çözme Teknikleri • Katılımlı Çalıştay Yönetimi Yeni başlatılan / geliştirilen uygulamalar : • Kurumsal Performans Yönetimi • Süreç Modelleme ve İyileştirme • Öneri Sistemi • Öz değerlendirme Eğitimler.Topping Kolonu F2 = 78. Şirket içinde teorik olarak yada uygulamalarla yaygınlaştırılmaktadır.4. örneğin Toplam Kalite Yönetimi Farkındalık eğitimi tüm Şirket çalışanlarına yaygınlaştırılmış ve ayrıca işe yeni başlayan personele uygulanan oryantasyon eğitim programına dahil edilmiştir. Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den Kalite Yönetim Sistem Belgesi almıştır.HESAPLAMALAR 10.

06 0.46 3.14 0. sitrakonik asit.69 kg/h F1 : Ftalik anhidrit (PAN). ftalat (PHTAL).25 0. toluik asit (AOT).25 1.68 0.01 0.F2 Akımının Kütlece Kompozisyonu Bileşenler PAN MAN BZA H2O AOT Kütlece % 94. benzoik asit. maleik anhidrit. benzoik asit (BZA). sitrakonik asit. maleik anhidrit.F4 = 4215. benzoik asit. diğerleri F4 : Ftalik anhidrit. toluik asit F3 : Ftalik anhidrit. ftalat.3.21 0.65 Tablo. toluik asit.4. sitrakonik anhidrit (CAN).05 0. maleik anhidrit. su.42 0. maleik anhidrit (MAN). benzoik asit. diğerleri (DIV) F2 : Ftalik anhidrit.F1 Akımının Kütlece Kompozisyonu Bileşenler PAN MAN CAN BZA PHTAL AOT DIV Kütlece % 98. diğerleri Tablo.87 63 .

35 0 0 64 .21 23.F3 Akımının Kütlece Kompozisyonu Bileşenler PAN MAN CAN BZA AOT DIV Kütlece % 45.73 0.77 3.05 Tablo.Tablo.5.65 16.6.F4 Akımının Kütlece Kompozisyonu Bileşenler PAN MAN CAN Kütlece % 99.59 10.

0077 1.46 kg/h ≈ 4212.9446 = 54.52 kg/h*0.87 kg/h ≈ 5.69 kg/h*0.0006 65 .9868 + 78.0014 = 54.73 kg/h + 4215.69 kg/h 4272.52 kg/h*0.42 kg/h PHTAL: F1*xPHTAL = F4*xPHTAL 4193.4521 + 4215.0087 = 54.73 kg/h*0.65 kg/h*0.65 kg/h*0.52 kg/h*0.9935 4212.52 kg/h*0.82 kg/h BZA: F1*xBZA + F2*xBZA = F3*xBZA 4193.65 kg/h*0.65 kg/h = 54.52 kg/h*0.0025 + 78.003 kg/h≈ 9.42 kg/h Bileşen bazında kütle denkliği: PAN: F1*xPAN + F2*xPAN = F3*xPAN + F4*xPAN 4193.0025 = 54.0021 + 78.52 kg/h*0.2359 + 0 12.73 kg/h*0.1673 9.BZA PHTAL DIV 0 0.103 kg/h≈ 0.52 kg/h + 78.91 kg/h CAN: F1*xCAN = F3*xCAN 4193.73 kg/h*0.73 kg/h*0.62 kg/h MAN: F1*xMAN + F2*xMAN = F3*xMAN + F4*xMAN 4193.65 kg/h*0.1065 5.16 kg/h AOT: F1*xAOT + F2*xAOT= F3*xAOT 4193.88 kg/h≈ 12.0006 = 4215.0305 = 54.73 kg/h*0.06 0.59 Toplam kütle denkliği: F1 + F 2 = F3 + F 4 4193.69 kg/h*0.0001 + 78.17 kg/h ≈ 4270.

2.0059 27.02*10-6 T3 (kj/kmol.∆Hçıkış = Q 160 ( mhava* 25 ∫ 140 Cphava*dT + mok * 25 ∫ 144 *Cpok*dT) – [( mhava* 25 ∫ 144 Cphava*dT + ( mok*( 25 ∫ Cp*dT + ∆Hvok)] = Q 160 144 ∫ 144 ( Cphava*dT ) – (mok*( 140 ∫ Cp*dT + ∆Hvok) = Q ∆Hvok = 347.1967*10-2 T + 0.K) mok = 4200 kg/h mhava = 88000 kg/h MAhava = 29 kg/kmol MAok = 106.Enerji Denkliği Venturi Mikserde Isı Kaybının Hesaplanması Şekil.69 kg/h*0.0305 + 4215.167 kg/kmol Cp (hava) = 28.36 kj/kg Cp (ok) = 36.5.25 kg/h≈ 26.Venturi Mikser Hava 88000 kg/h 160 ºC Hava 88000 kg/h Orto-ksilen 4200 kg/h 144 ºC Orto-ksilen 4200 kg/h 140 ºC ∆Hgiriş .73 kg/h*0.11 + 0.K) 66 .4802*10-5 T2 – 1.63*10-3 T2 + 3.0175 T – 2.2.966*10-9 T3 (kj/kmol.5 + 1.54kg/h 10.50 kg/h DIV: F1*xDIV = F3*xDIV + F4*xDIV 4193.0065 = 54.52 kg/h*0.52 kg/h≈ 2.

Bu yüzden yatırımlarını kapasite artırımına yönelik yapması ve ihracat miktarını da artırarak yüksek karlılığı hedeflemesi.25) kj/kmol*(1kmol/106.756 = -95510.93 kj/h Q = -48363 kj/h * 1h/3600 s = -26.Ş.25] kj/kmol*(1kmol/29kg)*88000kg/h ∆Hhava = 1385016.828 – 1480527. Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde 67 . Stajım boyunca problemlere çözüm bulmayı ve mühendis gibi gözlemlemeyi ve çözmeyi öğrendim. çevre ve iş sağlığı konusunda da aynı başarı ve duyarlılıkla sürdürmektedir.756 kj/h Q = 1385016. Hammadde olarak orto-ksilen kullanılan bu fabrikada ftalik anhidrit üretilmektedir.530 kW 11.63*10-3*(1443 – 1403)*(1/3) + 3.5 + 0.11*(160-144) + 0. Petkim Petrokimya A.4802*10-5*(1603–1443)*(1/3) .02*10-6*(1444 – 1404)*0.1.5 – 2.Bu yatırımlar ülkemizin menfaatleri açısından son derece önemlidir.167kg) + 347.36 kj/kg] *4200 kg/h ∆Hok = 1480527. Diğer bir girdi olan hava ise atmosferden sağlanmaktadır. Staj süresi boyunca. Şirket.Ftalik Anhidrit Fabrikası Pektim kompleksinde kapasitesi en düşük fabrikadır. üretim konusunda göstermiş olduğu bu başarıyı.0175*(1442 – 1402)*0.1967*10-2*(1602 – 1442)*0. iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile bütünleştirerek kimya sanayisine özgü gönüllü bir uygulama olan üçlü sorumluluk programı altında yürütmektedir. Pektim. petrokimya alanında ülkemizin en büyük ve dünya ile rekabet yapan en güçlü şirketidir. Yakın zamanda fabrikada kapasite artırımı yapılacaktır. büyük bir avantaj olarak proses teknolojini yakından görüp arkadaşlarımla birlikte disiplinli bir çalışma ortamına sahip oldum.160 ∆Hhava = mhava* 144 ∫ Cp*dT ∆Hhava =[28.966*10-9*(1604-1444)*0. Tesisi ve üretim birimlerini gözleyerek şirket sisteminin çalışma prensibini yakından görmüş oldum.SONUÇ Bölümümüzde zorunlu kılınan 25 iş gününü kapsayan stajımı Petkim Petrokimya Holding A.Fabrikaları ile ülke içindeki talebin tamamını karşılayamamaktadır. dünya şirketleri arasında daha önemli bir konuma gelmesine yardımcı olacaktır.5 (144 – 140) + 1. Hammadde olarak kullanılan orto-ksilen Aromatikler Fabrikasından sağlanmaktadır.Ş. Aliağa Ftalik Anhidrit Fabrikası’nda yaptım. çevre yönetimini.828 kj/h 144 ∆Hok = mok*( 140 ∫ Cp*dT + ∆Hvok) ∆Hok = [(36.

www. Ftalik Anhidrit Fabrikası. Ftalik Anhidrit Fabrikası. 12. Ftalik Anhidrit Fabrikası.com.. çalışanlarına staj sırasında verdikleri bilgiler.KAYNAKLAR 1. kurum yöneticilerine ise staj imkanı için teşekkürlerimi sunarım. Eğitim Notları 2.. Petkim Petrokimya Holding A. Üretim El Kitabı 3. Petkim Petrokimya Holding A.olan tesis. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.tr 68 .. çevresel sorumluluk anlayışı ve yasal gereklilikleri yerine getirmenin ötesinde çevre performansını sürekli iyileştirecek gönüllü girişimlerde bulunmaktadır. İşletme Talimatları 4. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.petkim.Ş.Ş.

EKLER 69 .

Petkim Aliağa Kompleksi Yerleşim Planı 70 .6.Şekil.

7.Şekil.Petkim Aliağa Kompleksi Akım Şeması 71 .

Şekil.8.Petkim Aliağa Kompleksi Organizasyon Şeması 72 .

PA Fabrikası Yerleşim Planı 73 .Şekil.9.

Polietilen Müdürlüğü Organizasyon Şeması 74 .Şekil.10.

75 .

PA Fabrikası Akım Şeması 76 .11.Şekil.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->