P. 1
osmanlı avusturya ilişkileri

osmanlı avusturya ilişkileri

5.0

|Views: 953|Likes:
Yayınlayan: usamedemir

More info:

Published by: usamedemir on Mar 14, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

[IE

Sr

tn

J\

1-1 fi

<ti

£ § "2 $ -3 -8 c g -

lllff!

3 o to N J P o > CQ Ö - > ^ :0 O C ■

r-v

jstrM

.

Kardeşler Han No: 12/3 34430 Galatasar ay-Istanbul web adresi: www.com Tel: (0212) 252 21 56-99 Faks: (0212) 249 28 92 . Osmanh Padişahı III. Seiim ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Dışişleri Bakanı ve Başbakam Prens Klemens von Metteniich'e aittir Teknik Hazirlik: Analiz Basim Yaym Baski: Analiz Basim Yaym ISBN: 978-975-343-543-7 KAYNAK YAYINLARI: 529 ANALIZ BASIM YAYIN TASARIM GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD. Şti.© Bu kitabın yaym haklan Analiz Basim Yaym Tasanm Gida Ticaret ve Sanayi Ltd.nindir. Birinci Basim: Kasim 2008 Ön kapakta yer alan resimler. ŞTİ.com e-posla: iletisim@kaynakyayinlari. Meşruliyet Cad.kaynakyayinlari.

YÜZYILIN SONLARINDA OSMANLIDA İSLAHAT HAREKETÎ Sürekli Diploınasiye Geçiş (1793) OSMANLI DEVLETİ'NİN "DENGE POLÎTÎKASf" UYGULAMASI Fransa'nın 1798 Mısır Seferi Osmanh-Rus İtîifakı (1798) Osmanlı-İngiliz İttifakı (1799) Osmanlı-Fransız Yakınlaşması (1802-1806) Osmanlı-Rus-İngilîz-Fransız İlişkileri (1806-1812) Tilsit Antlaşması (1807) Bükreş Antlaşması (1812) .IÇINDEKILER ÖNSÖZ İ789 DEVRÎMİ'NİN OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 18. YÜZYÎLÎN SONLARINDA OSMANLIAVUSTURYA-RUSYA İLİŞKÎLERİ 18.

YÜZYILÎN BAŞLARINDA OSMANLI-AVUSTURYA İLİŞKİLERİ "Doğu Sorunu" Osmanlı-Avusturya îlişkileri Osmanh-Rus îlişkileri Londra Amlaşması (1840) 47 50 52 55 124 58 59 60 62 ULUSÇULUK HAREKETLERİ VE BÜYÜK GÜÇEER Sırpîsyanlan (1804-1817) TUNA BEYLİKLERİ'NDEKİ AYAKLANMALAR (1821) YUNAN AYAKLANMASI (1821-1829) Yunan Ayaklanması ve Büyük Güçler (1821-1825)" Yunan Ayaklanması ve Büyük Güçler (1825-1826) Petersburg Protokolu (1826) Londra Sözleşmesi (1827) NavarinOlayı (1827) Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829) Edinıe Banş Anüaşması (1829) MEHMETALİ PAŞA AYAKLANMASI (1831-1841) Mehniet Ali Ayaklamnasi ve Büyük Güçler (1831-1833) Hünkâr İskelesi Antlaşması (1833) Münchengrâtz Antlaşması (1833) Mehmet AH Ayaklamnasi veBüyükGüçler (1838-1841) 65 65 71 76 78 84 88 90 93 96 100 105 105 111 119 121 . YUZYILIN BAŞLARÎNDA AVUSTURYA ÎMPARAFORLUĞU "Metternich Çağı" "Viyana Düzeni" Avusturya Imparatorluğu'nun Dış İlişkileri 9.9.

"Mısır Sorunu"nun Çöziimü (1841) Boğazlar Sözleşmesi (1841) "TANZİMAT" VE BÜYÜK GÜÇLER KÎRIM SAVAŞI ÖNCESİ (1848-1853) Macar ve Leh Mültecileri Sorunu Osmanh'nın Ortodoks ve Kalolik Uyruklan Kırım Savaşı Öncesinde Büyük Güçlerin Osmanlı Politikalan (1851-1853) Osmanh-Rus-İngiliz İlişkileri (1853) SONSÖZ RESİMLER BİBLİYOGRAFYA YAŞAMOYKUSU .

*• = . C .: £ * fc s N "^ Î4 ■O .5Ş J f"»( r#^ ©v ■"N S ?§ rS3 fc S» -^ " ^0 ■£* Î3 <* > ifc* CfJ <2 ^ *&&. « . B § .

Bu nedenîedîr ki. yüzyılın ilk yarısına. ulus olarak. "Metternich Çağı" olarak nitelendirilmesi. Avusturya împaratoriuğu Başbakanı Metternich'in damgasını vurması ve bu dönemin. 19. ikinci neden ise. Osmanlı împaratorluğu ile Avusturya İmparatorluğu'nun kaderlerinin birbirine benzer olrnasıdır. Ösmanlı Devîeti'nin Avrupa devletleriyle ve özelîikle de. Osmanlı'nın Avusturya ile ilişkileri üzerinde durmamın iki nedeni bulunmaktadır: Birinci neden.ONSOZ Üzülerek söylemeliyim ki. tarihten çıkartılacak o kadar çok ders var ki! Bu kiîabımda. dış politikamızı saptarken ve uygularken. yüzyıhn ilk yansmda. Avrupa'nm yakm geçmişteki Osmanh'ya bakış açısmm. Ülkemizin günümüzde Avrupa devletleriyle olan ilişkileri değerlendirilirken. ülkemizi yöneten hükümetlerin. gerek Osmanh gerek Avrupa tarihi açısmdan. Belki de. tarihimizi yeterince bilmiyor ve ona gereken değeri vermiyoruz! Oysa. tarihten gereken dersleri almalan ve geçmişte yapılan yanhşhklan yinelememeleri gerektiği görüşündeyîm. bugünkü Türkiye-Avrupa ilişkilerirıe büyük ölçüde yansımasıdır. yüzyılın ilk yansındaki Ösmaniı-Avrupa ilişkilerinden çıkartılacak çok ders olacağını düşünüyorum. ülkemizin iç ve dış politikasım belirlemede. Avusturya ile ilişkilerini irdelemeye çalıştım. 19. 11 . çok önemli bir yüzyıi olarak değerlendirilen 19. bunlardan en önemlisi.

s. Osmanlı'y» güçsüzleşlirerek. Ancak. Atatürk'ün kurmuş olduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti. bu ilkelcri temel alan "liberalizm". yüzyüın ikinciyansı ile 19. yüzyıhn büyük çaplı olaylannın îümü. dünya devletîeri arasındaki saygın yerini aJmiştır. Avrupa'nm. Osmanlı Imparatorluğu'nu parçalara bölmeyi ve böyleîikle. "İnsan Haklan Bildirgesi". 18. bu devletlerin hesaplannı tümüyle altüsl etmesi ve köhnemiş Osmanlı Devleti yerine. Siyasî Tarih. kişisel mülkün dokımulmazhğı. s. 1989.31. London. Atatürk'ümüzün gerçekleştirdiği mucizevî nitelikteki devrimJerle çağdaş bir deviet konumuna getirdiği ülkemizin. İlkçağlardan I918'e. Europe Since Napoleon. yöneticilerie yönetilenler. Mustafa Kemal isimJi bir dâhinin ortaya çıkarak. Siyasal anlamda liberalizmin temeüni. New York. yalnızca Fransa için değil. Avrupa devletlerinin hiç öngöremediği bir husus. İmge Kitabevi Yaymlan. bundan böyle yeniden geriye gitmesi. Hüner Tuncer Ekim 2008 1789DEVRİMİ'NİN OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNDEKÎ EÎKİLERİ 1789 Fransız Devrimi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu amaçlarma ulaşmış ve "Avrupa'mn hasta adamı" olarak nhelendirdikleri Osmanlı İmparatorluğu'nu kendi denetimleri altına almıştı. Bu Devrim'in Öne çıkarttığı "özgürlük". Ankara. evrensel bir harekeî niteh'ğini taşıyordu. 2 David Thomson. ulusal vergi yükünün eşit paylaşımı ve keyfi tutuklama ya 1 Oral Sander. onu bir gün tümüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda poliiikaJar uyguJayan Avrupa'nm Büyük Güçleri. yüzyıldan önceki hanedanlık rejimîerinde varolmayan. "demokrasi" ve "sosyalizm" akımlan.Dr. iş-levsel ve kopuksuz ilişkilerin kurulması oluşturur. bu düşîerini tarihe gömmelidirlcr! Doç. konuşma ve basin özgürlüğü. 1957. yeni ve sağlıkh bir Turk Devleti'ni kurmasıydı. 19. yeni bir çağm rnüjdecisi olmıış. 107. "liberalizm" akımı tarafindan biçimlenmiş ya da en azından bu akımdan eîkilenmistir.19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren. 32 13 . dış güçierin baskısıyla parçalara bölünmesi ve dolaylı ya da dolaysız Batılı devletlerin denetimi altına girmesi beklenmemelİdir! Osmanh'yı yeniden caniandırma îıülyalarma kapılan iç ve dış güçler. Avrupa'da yeşermeye başîamıştır. bııgün bîr daha dış güçler tarafindan parçalanmamak ve bölüiTmemek üzere. kapüannı yeni bir çağa açmıştır. "eşitlik" ve "kar~ deşlik" ilkeleri. Turn insanların yasa önünde eşitliği.1 Fransız Devrimi.2 Bıı Devrim'in temelinde "egemenlik ıılusundur" ilkesi yatmaktaydı. tüm yurttaşlann kamunun her alanmda çalışma hakkı. Longmans Green and Company. özglir olmak ve mutlak monarşi ile feodal ayncahklardan kurtulmak isîeyen dünya üzerindeki tüm insanlarm yaran içiıı yayımlanmıştı. yani hükümet ile toplum arasmda bünyesel.

.

Rus isteklerini "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı ve Menchikov'un önerilerini reddetü. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa. yabancı bir devletin. donanmalannı Çanakkale'ye gönderdi. Bu protestoyu Avusturya Hükümeti'nin aracılığıyla yapmıştı. Prens Menchikov ve maiyeti Istanbul'dan aynldi. tek baştna alamamakta ve öncelikle Ingiltere'ye danışmadan hareket edememekteydi. 22 Temmuz'da Babıâli. öte yandan da. Çar. Kinm savaşı öncesinâe. Rus himayeciliğini reddetmekte. bunu bir "denizden işgal" sayarak. Osmanh Devleti. Rus işgalinin karşısında hiçbir direnişte bulunmamıştı. Ancak. dış politikasına iliskin karar verme yetkisini kendiliğinden Avrupah Güçlere tanımayı kabullenmişti. Ortodoksluğun koruyucusu olarak. bıınıın için savaş açmak ya da yeni toprak kazançlan sağlamak istemiyordu. Rus Başbakanı Nesselrode. îsteklerinin yerine getirilmemesi üzerine. Benzer biçimde. banşı kurtarma yolunda çaba sarfetmek- 150 151 . Başka bir deyişle. Osmanlı Devleti'ninresmenAvrupa devletlerinin ortak güvencesi altında bulunduğu gerckçesiyie. ülkenin kaderini belirlemeyi İngiîizlere bırakmış ve ülkenin kurtuluş mücadelesinde. Bu. İngiltere iîe Fransa. Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da güç dengesinin bozulmamasından yanaydı. Bir yandan. Tuna Beyliklermin. Rusya'nın haklanm savunmaya girişecekîi. Yüzyıliar boyunca tüm diinyaya meydan okuyan ve birçok kıtada sesini ve gücünü duyuran koca Ostnanlı İmparatorluğu. İngiltere'nin önerisi üzerine. ülkemizi yönetenlerin. Ösmanh Padişahs ve Hükümeti. Bunun üzerine. Rusya'nm bu davranışım protesto etti.kırılan Osmanlı Padişahı. Avusturya ile Prusya'yı da yakmdan ilgilendirmekteydi çünkü bu iki devlet. Osmanlı Devleti. 1841 tarihli Anîlaşma uyarınca. Osmaniı Devieti çok önemli bir dı§ politika kararim artık. Görülüyor ki. bu durumun. Kınm Savaşı öncesinde. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasmda ve sonrasinda da. Babıâli direnişini sürdürdüğü takdirde ise. Bu hareketine gerekçe olarak. ulusçu güçlerin yanmda yer almak yerine. Rus ordularmm Eflak ve Boğdan'a girmelerini haklı kılan bir hareket olduğımu ileri sürdü. Pmt boyundaki Rus güçlerinin komutanı olan Prens Gorçakof. yani ingiltere'nin himayesi altında kalmayı yeğlemişii. Efîok ve Boğdan Beyükleri'ni işgal etti. Rusya'nm Eflak ve Boğdan'a girmesi. Rus Can. sonunda kendi topraklarmı bile yönetemez duruma düşmüş ve egemenliğinden dahi vazgeçmiş-ti. bazı önlemlere başvurmak ve Tuna Beylikleri'ni rehin olarak elinde tutmak zorunda olmasım gösterdi. tarihten almalan gereken ve hiçbir zaman unutmamalan gereken bir başka önemli derstir!!! SONSOZ 3 Temmuz 1853'îe Rusya. kendi isteği ve istenciyle İngiltere'nin koruyuculuğu altına girmeyi kabul etmekteydi. bundan böyle vergi vermemelerini ve Istanbul ile tüm ilişkilerini kesmclerini istedi.

Osmanlı Devleti sımrla-n içerisinde yaşayan kendi dindaşlanna ilişkin kaygılarını da dik-kate alması gerektiğini açıklamıştı. İngiîtere. Avusturya Hü-kümeti. Osmanh Devleti'nin Viyana Notası'nı reddetmekîe hakîı olduğunu öne sürmüstii. ellerinden gelen çabayı harcamaya başlamışü. savaşm başladığmı anlamıştı. Bu Nota'da. Bu açıklama. bes devlet adına olmak üzere. Babıâli'nin. Kongre'ye Avusturya. eğer Babıâli. 10 Ağustos'ta Avusturya Imparatoru Franz Joseph'in bizzat yazdığı bir mektupla birlikte.teydi. 152 153 . Rusya'nın Efiak ve Boğdan'ı işgaü üzerine. Rus Hükümeti'nin ültimatomunu kabul edecek olursa. Viyana Ko/ıgresi. Hıristiyanlan koruma görevinin Osmanh Padişahı'na ait olduğuna ilişkin güvence vermeyi kabul etti-ğini açıklamıştı. Fransa ve Rusya katılmıştı. ancak. genel bir savaş tehiikesini uzaklaş-tırnıamn henüz münıkün olabileceğini limit ediyordu. Rusya ile yapılan anlaşmalar sonucunda değil. elde edeceği haklan hiçbir zaman kötüye kullanmayaca-ğma ilişkin güvence vermeye hazır olduklarını bildirdiler. Rusya. Bunlar. Osmanlı Devleti'nin görüşüne göre. İngiliz Dışişleri Bakanı Clarendon. bu Noîa. Batslı devletler de. Osmanlı uyruklanm ya-sal hükümdanna karşı olan görevlerinden ayırmayı akhndan geçir-memekte olan Rusya'nin. Osmanlı'nın Rusya'ya bağıınlılığınj vurgulamakta ve Rusya'mn. ancak. Rusya'nin. maudosi uyannca da. Rusya'nin. Avusturya Hükümeti. bu değişiklikteri Rusya ka-bul etmemişti. Osmanh Padi-şahı ile Hıristiyan uyruklan arasmdaki ilişkilere karışmasına kapı-yı açık bırakmaktaydı. ViyanaNotası. Küçük Kaynarca1 ve Edirae Antlaşmalan'ndaki hükümlere uyarak.2 Büyük Devletlerih İstanbul'daki temsilcileri. Temmuz î853'ie toplandı. Osmanlı Hükü2 Kinross. cit. yalnızca Padişah'm Özgür iradesiyle verilmiş olduğunu Avrupalı Güçlere bir kez daha duyurdu. Osnıan-lıRus anlaşmazhğının Viyana'da toplanması öngörülen bir konfe-ransta çözüme kavuşturulması önerisinde bulundu. bu nota İstanbul'a geç ulaştı. Babıâli. böyle bir konferansla. İsUıııbuI'a yeni bir nota gönderildi. Bu noîada. Savaşın önlenebilrnesi için. Hırisüyaii Kilisesi'ni ve İmparatoriuk îopraklan üzerinde uyguhnan Hiristiyan-lık dininİ kommaya soz veriyordu. Osmanlı Hükümeti'nin görüşünü onaylamakta rereddüt gösterme-mişti. aynı zamanda. yalnızca Rum Kilisesi'nin ayncahklarına dokunmamak-la kalmamasını. Babıâli. buna. Eylül 1853'te Olmütz'de bir araya gelmiş ve Rus Çan. Osmantı împaratorluğu. Avusturya ile Rus İmparatorlan.. Viyana Notası'nda bazı deği-şikliklerin yapıJmasını önermiş.492. barışı korumak için. Oıtodoks Kilisesi'nin tüm ayncahklanna bundan sonra da uyacağı-na iîişkin yükünılülük üstlenmesi ve bu ayrıcahklan. Babıâli'ye son bir uyarı notası gönderdi. Ancak. tarn anîamıyla banşçı niyetler beslediği belirtiiiyordu. Rusya'nin. tüm uyrukJarım korumak hakkma tek başına sahip olan Padişah'm hükümranhk haklanna aykın gö-rülmekteydi. Ayııı Aniiasma'mn 7. savaş yöntemiyle karşıhk vemıek istememekteydi. Prusya. Rus Başbakam'nın bu açıklamasını şiddetle kjnamış ve Stratford'un başından beri haklı olduğunu görerek. Osmanlıların. Os-manlı İmparatorluğu'na yönelik gerçekten saldırgan niyeiierini îüm açıklığıyla ortaya koyuyordu. Rus Başbakanı Nesselrode. Nota'yı Osmanlı Devleîi reddetti çünkü Nota'da. maddesi uyarınca. son zamanlar-da başka nıczheplere tanımış olduğu haklarla tamamlamasj husus-ian yer alnıaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ortodoks Kilisesi üzerinde Rusya'nin himayesinin kurulacağı anlamına gelen ifadeler yer al-makta ve asıl Önemlisi. Ortodoks Kilisesi'ne tanınan aynca1 Osnıanh îiîipamloriuğıı iie Rusya arasmda Î774 yıhnda imzalanan Küçük Kay-narca A/iflaşmaSi'nm 14. op. uzlaşmacı hir îavır içinde yeni bir önerîde bulunarak. Avusturya. Galata'da bir Hıristiyan KîlLscbi kurnıa ve bu Kiiise'yi kendi koruyuculuğu altına alma hakkmı elde cdiyordu. hkların. s. Viyana Notası'nı yorumlayarak. Osmanh Devleti.

Osmanh'nın bu görüşünün Rus Hükümeti tarafından kabulü için. Prut boyundaki Rus güçleri komutanı Prens Gorçakof a. bu gelişmele3 Tuncer. çabalannı birleş-tirmelerini. Batılı Güçlerin Kırım Savaşı'na karışmalannın altında yatan te-mel neden..67. Osmanli İmparatorluğu'nun aîeyhine. İstanbul'u da eîe geçirerek. 12 Mart J854'te Osmanli Devleti ile itti-fakyaparak.her çabayı harcaya-caktı. olası bir Osmanh-Rus savaşında. Avusturya ile Prusya'mn tarafsızlıkîarmı sağlamayı ümit etrnekteydi. Ruslann 15 gün içinde Tuna Beylikleri'ni boşallmaması durumunda. 23 Mart 1854'ie Kirim Savaşı'na Osmanli Devleti'nin yanında katdmısîı. tüm Akdensz bölgcsini egemenlîği altma alabilme olasılığıydı. s. Rus Çan. cit„ s. Yakın Doğu'da. Tuna Beylikleri'ni boşaltmayı reddedince. Osmanh-Rus anlaşmazlığı. Böyîelikle. Osmanlı'nm çökmeye yüz tutması durumunda. Kınm Savaşı'nda. Rusya'ya kar-şı Osmanlı'nın yanmda yer almaya karar verdi. 30 Kasım 1853'te Osmanli donanmasimn Sinop'ta Ruslar tarafmdan batınlması üzerine. savaştan önce. "Doğu Sorunu" ve Büyük Güçler. Batıîı Güçîerin başhca kaygısı. 1853 Ekim'inde. Osmanh güçlerinin Tuna'yı geçeceğini Büyük Güçlere bildirdi. Avusturya İm-paratoru Franz Joseph'e yazdığı notada.3 Avusturya. ancak. Rusya'ya karşı savaştan yana olanlann sayısı giderek artmış ve Padişah. 4 Ekim 1853'te Osmanli Meclisi bir açıklamada bulunarak. 8 Ekim'de. Balkanlar'da ve Akdeniz'de etkisini yaymada başanlı oîmuştu. op. Rıısya'nın zafer kazanmasından ve Osmanli Imparatoıiuğu'ndaki Ortodoks Hıristi-yan nüfus Ue Balkan eyaletleri üzerinde himaye hakkını elde etme-sinden korku duymakta ve Avusturya'nm çıkarlannm. Rus Ue Avusturya Hükümetlerinin görüşleri ve çıkarları arasında tam bir uyum vardı. elinden gelen. Tuna Beylikleri'nin boşal-tılması ya da savaş seçeneklerinden birini yeğlemesi uyarısında bu-lundu. ri önleyebümek amacıyla oluştnrulacak bir Avrupa koalisyonunun yanında yer almasını gerektirdiğini savıınmaktaydı. buna karşı gelebi-lecek iradeye ve güce sahip olmadığmı göstermişti.."4 Avusturya. Çar'ın görüsüne göre.. bir Avrupa sorununa dÖnüşmüştü. özellikle bizim zararımıza olabilecek bir Avrupa uyuşmazlığım önlemeye çahşıyoruz.meti. Osmanli İmparatorluğu'nu mümkün olduğu sürece koruyabilmek amacıyla. 155 154 . Rusya. Rusya'nın tek başına hareket etmesine izin vermemeye kararlı olan İngiltere ve Fransa. Rusya'nm Balkanlar'ı denetimi altına aldıktan son-ra. Rus Can. Ortodoks Kilisesi üzerinde Rusya'nın koruyuculuğunun kabulü anlamma gelebilecek olan hiçbir yükümlü-lüğü üstîenmeyecek ve Avusturya. Babıâli'de de. Rus ve Osmanli Hükümetleri arasm-da arabuluculuk yapma önerisindc bulunmus ve şu noktayı vıırgu-lamıştı: Osmanli Devleti. Rusya ile Avusturya'nm birlikte hareket etrnelerini önerdi. Istanbul ile Boğazlar'ın Rus tehdidi al~ tında bulunduğunu açıkça gören İngiltere ve Fransa. Kırım Savaşı'ndan sonra Avrupa'da dengeler yeniden alîüst ol-mus. bu devletlerin Rusya'ya karşı duydııkları korkuydu. Osmanli güçlerinın komutanı Ömer Paşa. "Kırım Savaşı" olarak bilinen Osmanh-Rus savaşı baş-lamış oldu.57. "Doğu Sorunu"na iliskin olarak. Avusturya Dışişleri Bakanı Buol. bir kez daha Boğazlar yüzünden. Iki yüzyıllık bir sure boyunca. kesin karannı vermişti. hemen hemen her yirmi yilda bir Rusya ile Osmanli İmparatorluğu arasında bir savaş yapılmış ve Rusya. bir zamanlar turn Avrupa'nm başlıca kaygı ve korku kaynağı 4 Rich. Rusyadan Eflak ve Boğdan'dan çekilmesini istemis ve bu istemin reddi üzerine de. tüm taraflar karşısında uzlaşmacı bir tutum içindeyiz ve her şeyden Önce. Kınm Savaşı öncesindc şunları söylcmişti: "Biz.

156 . Mustafa Kemai Aiatürk gibi hir dâhinin liderliği altında. bundan boyle artık korkulacak bir devlet olnıadığmı Avrupalı Büyük Güçler görmüşler ve Osmanlı'yı parçalara bölmek suretiyle. Birinci Dünya Savaşı'mn sonunda ise Avrupalı Güçler tarafın-daıı parçalara bolünen ve ölürne mahkûm ediîen "Avrupa'ın Hasta Adamı". tüm dünya devletleri arasıııdaki saygm yeri-ni almıştır.olan Cbmanlı Imparatorluğu'nun. daha da güçsüzleştirme poiitikalannı yoğunlaşürmışlardı. Auğlıklı ve güçiü bir devlet olarak yeniden hay at hulmuş ve bir daha bölünmcmek üzere.

1936. yaym yönetmeni. Die orientalische Politik Osterreichs sett 1774. Metternich. Leipzig. Rene. BEER. Istanbul. Ltd. Istanbul. Jo hannes Giinther Verlag.S. "Kutscher Europas-Arzt der Revolutionen". Ahmed Lûtfî Efendi. Maximen des Eürstcn Metternich. BIBL. Arthur. Metternich. Raoul. Macmillan. Fransa Imparatoru II!. Adolf. Wien. Rikola Verlag. Wien. Sina. 3 (Osmanh Berle-li. 1973. Verlag Styria. Prag u. der Damon Osterreichs.. Cem Yaymevi. BREYCHA-VAUTHIER.4. Metternich. 1962. 1922. AUERNHEÎMER. ALBRECHT-CARRIE. . c. 1988. Napoleon (1852-1870) .. Türkiye Tarihi. Muslerschmidt Göttingen. Graz-Wien-Koln. The Eastern Question 1774-1923. 1958. AKŞÎN. Amelthea-Verlag. Uçdal Neşriyat. London. Peter. 1999. Ziirich-Frankfurt. 1600-1908). Istanbul. Tarih-i Cevdet. 1966. London. Victor. 1984. ANDERSON M.BIBLIYOGRAFYA Kifaplar Ahmed Cevdet Paşa. Leipzig u. BERGLAR.. c. Vak'anüvfs Ahmed Luifi Efcndi Tarihi. A Diplomatic History of Europe Since the Congress of Vienna. 1-8. Methuen and Co. 1972. Tarih Vakfı-Yapı Kredi Yayinlan. Der Zerfall Osterreichs. Wien. 1883.

2. Halil. London. der Kutscher Europas. Vol. Arthur. FREEMAN. W. 1983. 4. Leipzig. Immanuel. 1877. HOLLAND. Enver Ziya. . J. Wien. Its Nature. History of the Ottoman Turks. GEWEHR. COLQUHOUN. Wien.T. Thomas.V. HERMAN. London.J.. London. X. E-. 1914. 1832. Stratford.F. ed. Berkeley/Los Angeles. The New Cambridge Modern History. Robert A. Edward S. Istanbul. and TEMPERLEY. KOHN. Phil. 180 GUNTHER. Green and Co.. Ankara.. Hugo. 1885. E„ der. GROBAUER. Graz-Wien. Die Geschichte Osterreichs. DEMELITSCH. HASENCLEVER. Selbst Verlag. Metternich. New York. Band. HANTSCH.BURY. The Whirlpool of Europe. London. Century to 1937. Longmans.J. GORDON. London. Kha~ yats. The Fife of Stratford Canning.M. New York. 2 vois. Osmanli Tarihi. KANN. The Habsburg Empire 18041918. Die oeientalische Frage in den Jahren 1838-1841. Piper.. Monika. Wien. 1969. Die moderne Welt 1789-1945. 1952. 2006. F. Metternich. İHSANOĞLU. 1950-52. Turkey in Europe. İNALCIK... Harold. Cambridge. Turkish Empire 12881924. 1. Eren Yaymcihk. Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1789-1950). Baski. University of California Press. London..I. Diss. CRAWLEY. Koehler. Longman Group Limited. Carlton J. HERZFELD. 1965.A. The. 1930. Valentine. ELIOT. A History of the Habsburg Empire 1526-1918..L. University Press. The Question of Greek Independence. Turk Tarih Kurumu Basmievi. Geschichte des osmanischen Reiches. The Ottoman Power in Europe. Millî Mecmua Basımevi. 1648-1918.W. Turkey and Europe in History. 1974. 1932. 181 . C. Phil. Archibald and COLQUHOUN. c. Katharina.P. 1950. 1959. 1898. EVERSLEY. London. 1938. 1952. 2 vois. Verlag von R. 1888. 1827-35. Algernon. Budapest... Braunschweig. Stuttgart. London. 1878. Istanbul. LANE-POOLE Stanley. 2 vois. A Political and Social History of Modem Europe. Eyre and Spottiswoode. 1933. 1916. Hans. Fransa-Mısır ve Osmanli Imparatorluğu (1797-1802). The European Concert and the Eastern Question. Osmanli Devleti Tarihi. 1907. Diss. HAMMER-PURGSTALL. 1961. KARAL..H. Mehmed AH und Österreich.. Band. Beirut. GEISS. sixth edition. 1960. Ethel. The Eastern Question. New York. The Rise of Nationalism in the Balkans. London. 17734859. Charles. History of the Greek Revolution. Das Verhalten Englands und Osterreichs zum ghechischen Aufstand in den Jahren 1821-1827. LACHMAYER... Miinchen. Hungary and the Habsburgs. Metternich und seine auswartige Poli-tik.. c. Hans. Cambridge. 1931. Austria. 1952. Der lange Weg in die Katastrophe. Princeton. H. HAYES. 1957. 1991. Metternich. 1999. Joseph Freiherr von. Eyre and Spottiswoode. CREASY. CANNING. Lord and Chirol. Howard Fertig. 1968. CECIL.. New Jersey. FISHER. Its Growth and Its Decline. A History of Europe from the Beginning of the 18th. Edward. London. Istanbul. University Press. Adolf. A. Fedor von. GRANT.

The Macmillan Press Ltd. The Hague. Henry Holt and Company. 1906. Darton. P. Alan. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey.E. Wien. SHAW. SPRINGER. SKED. RICH. University Press. T. University of Texas Press. Geschichte des Machtverfalls der Tiirkei. 18201823. 1863. SCH1EMANN. Geschichte der Tiirkei von dem Siege der Reform im Jahre 1826 bis zum Pariser Trachtat vom Jahre 1856.. 1977. METTERNICH.. Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809. 1866. 1823-1829. Arthur. 1836-37. Leipzig. C. Russian Policy and the Opening of the Eastern Question in 1838 and 1839. Kober und Markgraf. Berlin. Cambridge. Plans. Siyasî Tahh. the Coachman of Europe. MAY. Wien und Leipzig. İlkçağlardan 1918'e. 1860. fourth edition. 18291833. Prinzipiengrundlage und Diplomatic in Metternichs Europapolitik. Leipzig.. Europe's Balance of Power. Die Aera. MÎLEER. Metternich's Diplomacy at its Zenith. Wi-en. 2 Bde. ed. Werner. MOSELY. ed. 182 ROSEN. 1877. Band II. Clarendon Press.A. Harvard University Press. Vormârz. . Heath and Company. Denkwurdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient. 1989. The Age ofMettemich 1814-1848. Cambridge. 1815-1848. Morrow Quill Paperbacks. William. Austin. SAX. Norman. 1904-1919. 1921. Bertrand.. Bruckmann. SANDER. 1913. Metternich's Projects for Reform in Austria.. Zur Geschichte der orientalischen Frage-Briefe aus dem. Edinburgh University Press. London. Edinburgh. MARRIOTT. Verlag F.R. Oxford. 2 Bde. Metternich and His Times. SCHROEDER. RUSSEL. SAUV1GNY. PROKESCH-OSTEN.. 1913. E. New York. Leipzig. Freedom and Organization. Aarau.lI. Stuttgart. 1969. 3 Bande. Vol. G. 1962. 1978. SCHWARZ. 1948. de Bertier de. Hölzels Verlag.. 1979. Wien. Anton.C. 1991. RIEBEN.. Henry R. Geschichte seines Le-bens und seiner Zeit.. The Ottoman Centuries. Stanford J. 1933. 1908. The House of Austria. 1971 RAVELSBERG. Cambridge. Cambridge University Press. Heinrich Ritter von. 1815-1848. 1952. 1 London and New York. Geschichte Russlands unter Nikohus I. Eze! Kural. The Eastern Question. 1925. 1989. Longman Group Ltd. New York. Why the Crimean War?: A Cautionay Tale. Metternich. Emil. Die Orientpolitik des Eürsîen Metternich.. Metiernichs Kampfum die europaische Mine. Stern Verlag.. Prag.. SRB1K. 1962. Wien. ErsterTeil... Potsdamer Verlagsgesellschaft. 1939. The Ottoman Empire. J. New York.. 1977. 1942. Ernst. Fürsi Metternich.. Nachlasse Friedrichs von Gentz. Oral. Denkwurdigkeiten. MACARTNEY. Carl Ritter von. and SHAW. MEYER. The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815-1918. Ferdinand Strobl von. Ankara. D. München. 1962. G. 1934. SCHMIDT-Weissenfels.W.LAUBER. Metternich. Paul W. London.Mettemich 1815 bis 1848. McGraw-Hill.. Mlinchen. RADVANY. LORD Kinross. Potsdam.. Allen and Unwin Ltd. MOLDEN. Longman and Todd Ltd. London. Mass. A. C. Metternich und seine Zeit 1773-1859. 1801-1913. 1814-1914. 2 Bde. Boston. Imge Kitabevi Yaymlan.

183 .

J. Harper and Row Publishers. İ. BOLSOVER. January 1936. War and Peace in Europe 1815-1870. Neue Folge. Ltd. TUNCER. Eaik Resit. Ümit Yayıncıhk. ]848-1918. . 1968.302-319. Alfred. Ltd." Historische Zeitschrift. Sefirleri ve Sefaretnameleri. B. TEMPERLEY. Europe Since Napoleon. Constable and Co. London. 1905. WaUher. TAYLOR. YORGA. Friedrich. Oxford University Press. Hakkı. WOODWARD. 1981. Turk Tarih Kurumu Yaymlan. c. The Hahsburg Monarchy 1815-1918. England and the Near East: The Cri mea.227-277. 6. Bell and Sons Ltd. Makkleler BAILLEU.201. G. Ausgewahhe diplomatische Aktenstücke zur orienialischen Frage. Abdullah. N-. "Die Memoiren Metternichs.. Baski ve c. Helene. 1927. Ümit Yaymcdik. 1999. 1500-1980. "Palmerston and Metternich on the Eastern Question in 1834. 5. G. ed. THOMSON. 2000. Gotha. WEBSTER. Ebubekir Râtib Efendi'nin Nemçe Sefaretnamesi. Kitap Matbaacihk. Stuttgart.VI. UZUNÇARŞÎLI. 1830-1841. çev. London. HERTNER. Hüner. Heinrich. WALZEL. London. 1951. Geschichfe Europas. XL1. Ankara. London. Turk Tarih Kurumu Basimevi. A. Macmillan and Co.. Berlin. Lon don. Wien. Osmanh. Bell and Sons Ltd. Berlin. 4 Baende.. LUCHTWALDT. . Wien... Istanbul. . The Struggle for Mastery in Europe.Co. -f/le Foreign Policy of Canning 1822-1827. Britain. Osmanh Diplomasisi ve Sefaretnameler. Baski. The Foreign Policy of Casilereagh 1815-1822. _ Jhe foreign Policy ofPalmerston. Mack. Osfar. 84 VELTZE. 2 vols. Charles K.H.237-256.. William. Johann W. TUNCER. Ankara. no.. Vol. Phil. Paul. Franz. Ankara. ZINKEISEN. The Struggle for World Power. 1951. 2. "Doğu Sorunu" ve Büyük Güçler (1853-1878). Lon s don. . s. HoIIe u. the Liberal Movement and the Eastern Question. s. Ümit Yaymcihk. Alois. Gündoğdu Matbaasi. UÇMAN.. WALKER. 1840-1863. 1931. 1968. 19.STERN. Die Politik Metternichs. London. . Siebenicr Band. BITTNER. Büyük Osmanh Tarihi.. 1925.. Baski. Istanbul. Propylaen Verlag. SCHNABEL.. Metternichs Stellung zum griechischen Freiheitskampf Diss. Verlag.. London. Ümit Yayıncılık. 1911. 1880. New York. 1961. Ltd. s. Metternich-Glanz und Versagen.. Weltgeschichte.9. Ludwig. 1964. Hiiner. Frank Cass and Co. 2003. STRUPP. Karl. Evanston. YPSILANTT. Limited. 1966. Longmans Green and Company. Harold W. STERN.. 1942. The Macmillan Press. Frank Cass and Co.V. UN AT. Metternich's Europe. David. WOODRUFF. New York.Ll. Hamburg-Gotha. Ankara. Geschichte des osmanischen Reiches. -Iladiye. Ankara." The English Historical Review. München. 1913. Ltd. Bd. London.P. 3926. Bd. 185 . London.. Tuncer. Alfred." Milteilungen des österreichischen Institutsfür Geschichtsforschung. EX. Sitki Baykal. 1996. 1992. c. London.8. Melternich'in Osmanh Politikasi (1815-1848). "Ein neues Werk über Metternich. G. Büyük Osmanh Tarihi. 1934. 1957. 1998. TRITSCH. Ankara. Yüzyılda Osmanh-Âvrupa İİişkileri.VII.

Fahri. XL. Paul W.4176." askeriTarih Büiteni Eki. "Türkische Gesandschaften nach Wien (1488-1792). "Metternich: A Reappraisal of his Impact on International Relations. TEMPERLEY. Şubat 1983.45. October 1924. no. Wien.XXXVUI.333-339.207-227. s.75-84.219-231. "Die orientalische Politik des Furs-ten Metternich. Bd. Seidel und Sohn. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa îlişkileri. Vol.XXXIl. "More Sources on Metternich. "Metternich Studies since 1925.2. "Der Kutscher Europas." Journal of the American Oriental Society." Österreichische Nation." Tarih ve Top/um. Juîi 1959. s." Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi. Oral. XIV.S. CLVH. "Metternichs politische Grundanschaungen. SANDER. . sayı:İ5. A'.. Vol. WANDRUSZKA. Ritter von. s. s. 1963)." The English Historical Review. München. Verlag von L. Erinnerungen aus meinem Leben 1774-1852. Ocak-Arahk 1983.W. s. no. s. "Metternichs Plan der Neuordnung Europas 1814/15." Mitleiiungen des österreichischen Instilııtsfür Geschichtsforschunç. "Der Streit urn Metternich. KITTEL." Austrian History Yearbook." Historische Zeitschrift. Vol. 1965.308-317. 16-43. s. 1867. "Avusturya'nin ve Türk-Avusturya İlişkilerinin Tarihçesi. 1930. s. 1-4." Contemporary Review.it." The American Historical Review. s. c. "Der Ideengehalt des Mettemichschen Systems. 0. 1930. s. s. Thomas. MENDELSSOHN-Bartholdy..60 (1988).38-44. Nisan 200i. Sayi 14. i 789-1807.. MENCZER. ÇELİKER. Bd. s. Vol. c. Hmier. XXIV (1929). 18. Harold. 2. "Canning and the Conferences of the . 186 SCHROEDER.." Geschichte.. "1838 Osmanh-İngiliz Ticaret Antlaşması ve Mi-sir Tehdidi. "Arap-İsrail Savaşı'nm Onuncu Yıldönümünde 1815 Avrupası ve Henry Kissinger.].X.O.443-483. XXXIII. 1959. 1. s.BREYCHA-Vauthier. Abt. Mart.36-39.-Sept. Otto. Şubat. Vol. "Suggestions during the Crisis of 1840 for a 'League' to Preserve Peace. Fürst Metternich im Urteil der Historiker von Heute. "The Views of Palmerston and Metternich on the Eas tern Question in 1834." Histo-rische Vierteljahrschrift. KOLOĞLU. 1925. 70. Band.627-640. Adam." Journal of Modern History." Doğu Ban. 1823-1826. F. E." Historische Zeitschrift. 1925. no. 187 . Karl.83.240-262.24'ten Josef Freiherr von Hammer-Purgstall.237-260..3 (Aug. Yıl 4. no.XXXV. Band. c. . GREZER. TEPLY.. MEYER.. NAFF.109-126." Wort und Wahrhe." Historische Zeitschrift. Bela. Robert A. s. 1960.Four Allied Governments at Paris. "19. c. RODKEY. s. July 1959. SRBIK. 1937. "Hunderî Jahre nach Metternichs Tod: Metternich und unsere Zeit. "The Legacy of Metternich. KANN. "Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III." Journal of Modern History. ." The American Historical Review. TUNCER. 1961. Heinrich. s.XXX.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->