P. 1
osmanlı avusturya ilişkileri

osmanlı avusturya ilişkileri

5.0

|Views: 952|Likes:
Yayınlayan: usamedemir

More info:

Published by: usamedemir on Mar 14, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

[IE

Sr

tn

J\

1-1 fi

<ti

£ § "2 $ -3 -8 c g -

lllff!

3 o to N J P o > CQ Ö - > ^ :0 O C ■

r-v

jstrM

.

com e-posla: iletisim@kaynakyayinlari.© Bu kitabın yaym haklan Analiz Basim Yaym Tasanm Gida Ticaret ve Sanayi Ltd.kaynakyayinlari. Şti. ŞTİ. Kardeşler Han No: 12/3 34430 Galatasar ay-Istanbul web adresi: www. Osmanh Padişahı III.com Tel: (0212) 252 21 56-99 Faks: (0212) 249 28 92 . Birinci Basim: Kasim 2008 Ön kapakta yer alan resimler. Meşruliyet Cad. Seiim ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Dışişleri Bakanı ve Başbakam Prens Klemens von Metteniich'e aittir Teknik Hazirlik: Analiz Basim Yaym Baski: Analiz Basim Yaym ISBN: 978-975-343-543-7 KAYNAK YAYINLARI: 529 ANALIZ BASIM YAYIN TASARIM GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD.nindir.

YÜZYÎLÎN SONLARINDA OSMANLIAVUSTURYA-RUSYA İLİŞKÎLERİ 18. YÜZYILIN SONLARINDA OSMANLIDA İSLAHAT HAREKETÎ Sürekli Diploınasiye Geçiş (1793) OSMANLI DEVLETİ'NİN "DENGE POLÎTÎKASf" UYGULAMASI Fransa'nın 1798 Mısır Seferi Osmanh-Rus İtîifakı (1798) Osmanlı-İngiliz İttifakı (1799) Osmanlı-Fransız Yakınlaşması (1802-1806) Osmanlı-Rus-İngilîz-Fransız İlişkileri (1806-1812) Tilsit Antlaşması (1807) Bükreş Antlaşması (1812) .IÇINDEKILER ÖNSÖZ İ789 DEVRÎMİ'NİN OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 18.

9. YÜZYILÎN BAŞLARINDA OSMANLI-AVUSTURYA İLİŞKİLERİ "Doğu Sorunu" Osmanlı-Avusturya îlişkileri Osmanh-Rus îlişkileri Londra Amlaşması (1840) 47 50 52 55 124 58 59 60 62 ULUSÇULUK HAREKETLERİ VE BÜYÜK GÜÇEER Sırpîsyanlan (1804-1817) TUNA BEYLİKLERİ'NDEKİ AYAKLANMALAR (1821) YUNAN AYAKLANMASI (1821-1829) Yunan Ayaklanması ve Büyük Güçler (1821-1825)" Yunan Ayaklanması ve Büyük Güçler (1825-1826) Petersburg Protokolu (1826) Londra Sözleşmesi (1827) NavarinOlayı (1827) Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829) Edinıe Banş Anüaşması (1829) MEHMETALİ PAŞA AYAKLANMASI (1831-1841) Mehniet Ali Ayaklamnasi ve Büyük Güçler (1831-1833) Hünkâr İskelesi Antlaşması (1833) Münchengrâtz Antlaşması (1833) Mehmet AH Ayaklamnasi veBüyükGüçler (1838-1841) 65 65 71 76 78 84 88 90 93 96 100 105 105 111 119 121 . YUZYILIN BAŞLARÎNDA AVUSTURYA ÎMPARAFORLUĞU "Metternich Çağı" "Viyana Düzeni" Avusturya Imparatorluğu'nun Dış İlişkileri 9.

"Mısır Sorunu"nun Çöziimü (1841) Boğazlar Sözleşmesi (1841) "TANZİMAT" VE BÜYÜK GÜÇLER KÎRIM SAVAŞI ÖNCESİ (1848-1853) Macar ve Leh Mültecileri Sorunu Osmanh'nın Ortodoks ve Kalolik Uyruklan Kırım Savaşı Öncesinde Büyük Güçlerin Osmanlı Politikalan (1851-1853) Osmanh-Rus-İngiliz İlişkileri (1853) SONSÖZ RESİMLER BİBLİYOGRAFYA YAŞAMOYKUSU .

C .5Ş J f"»( r#^ ©v ■"N S ?§ rS3 fc S» -^ " ^0 ■£* Î3 <* > ifc* CfJ <2 ^ *&&.*• = . « .: £ * fc s N "^ Î4 ■O . B § .

ulus olarak. yüzyılın ilk yarısına. ülkemizi yöneten hükümetlerin. 19. dış politikamızı saptarken ve uygularken. Osmanlı'nın Avusturya ile ilişkileri üzerinde durmamın iki nedeni bulunmaktadır: Birinci neden. gerek Osmanh gerek Avrupa tarihi açısmdan. tarihten gereken dersleri almalan ve geçmişte yapılan yanhşhklan yinelememeleri gerektiği görüşündeyîm. Ösmanlı Devîeti'nin Avrupa devletleriyle ve özelîikle de. ülkemizin iç ve dış politikasım belirlemede. tarihimizi yeterince bilmiyor ve ona gereken değeri vermiyoruz! Oysa. yüzyıhn ilk yansmda. Osmanlı împaratorluğu ile Avusturya İmparatorluğu'nun kaderlerinin birbirine benzer olrnasıdır. "Metternich Çağı" olarak nitelendirilmesi. 11 . Belki de. bugünkü Türkiye-Avrupa ilişkilerirıe büyük ölçüde yansımasıdır. yüzyılın ilk yansındaki Ösmaniı-Avrupa ilişkilerinden çıkartılacak çok ders olacağını düşünüyorum. çok önemli bir yüzyıi olarak değerlendirilen 19. 19. Ülkemizin günümüzde Avrupa devletleriyle olan ilişkileri değerlendirilirken. Avusturya împaratoriuğu Başbakanı Metternich'in damgasını vurması ve bu dönemin. Bu nedenîedîr ki. Avrupa'nm yakm geçmişteki Osmanh'ya bakış açısmm. ikinci neden ise.ONSOZ Üzülerek söylemeliyim ki. bunlardan en önemlisi. Avusturya ile ilişkilerini irdelemeye çalıştım. tarihten çıkartılacak o kadar çok ders var ki! Bu kiîabımda.

Atatürk'ün kurmuş olduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti. kapüannı yeni bir çağa açmıştır. London.1 Fransız Devrimi. yüzyıhn büyük çaplı olaylannın îümü. "eşitlik" ve "kar~ deşlik" ilkeleri. Europe Since Napoleon. bu düşîerini tarihe gömmelidirlcr! Doç. İmge Kitabevi Yaymlan. Longmans Green and Company. 2 David Thomson. bu ilkelcri temel alan "liberalizm". 107. bııgün bîr daha dış güçler tarafindan parçalanmamak ve bölüiTmemek üzere. 32 13 . dış güçierin baskısıyla parçalara bölünmesi ve dolaylı ya da dolaysız Batılı devletlerin denetimi altına girmesi beklenmemelİdir! Osmanh'yı yeniden caniandırma îıülyalarma kapılan iç ve dış güçler. yüzyüın ikinciyansı ile 19. Mustafa Kemal isimJi bir dâhinin ortaya çıkarak. New York. yeni bir çağm rnüjdecisi olmıış. İlkçağlardan I918'e. Bu Devrim'in Öne çıkarttığı "özgürlük".31. iş-levsel ve kopuksuz ilişkilerin kurulması oluşturur. tüm yurttaşlann kamunun her alanmda çalışma hakkı. yani hükümet ile toplum arasmda bünyesel. ulusal vergi yükünün eşit paylaşımı ve keyfi tutuklama ya 1 Oral Sander. Avrupa devletlerinin hiç öngöremediği bir husus. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu amaçlarma ulaşmış ve "Avrupa'mn hasta adamı" olarak nhelendirdikleri Osmanlı İmparatorluğu'nu kendi denetimleri altına almıştı. bu devletlerin hesaplannı tümüyle altüsl etmesi ve köhnemiş Osmanlı Devleti yerine. Siyasal anlamda liberalizmin temeüni. s. 19. yalnızca Fransa için değil. Avrupa'nm. Ankara. yüzyılın ikinci yarısından itibaren. 1957.2 Bıı Devrim'in temelinde "egemenlik ıılusundur" ilkesi yatmaktaydı. Atatürk'ümüzün gerçekleştirdiği mucizevî nitelikteki devrimJerle çağdaş bir deviet konumuna getirdiği ülkemizin. özglir olmak ve mutlak monarşi ile feodal ayncahklardan kurtulmak isîeyen dünya üzerindeki tüm insanlarm yaran içiıı yayımlanmıştı. 18. s. Turn insanların yasa önünde eşitliği. "liberalizm" akımı tarafindan biçimlenmiş ya da en azından bu akımdan eîkilenmistir. yeni ve sağlıkh bir Turk Devleti'ni kurmasıydı. Ancak. onu bir gün tümüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda poliiikaJar uyguJayan Avrupa'nm Büyük Güçleri. konuşma ve basin özgürlüğü.Dr. 1989. yöneticilerie yönetilenler. kişisel mülkün dokımulmazhğı. Hüner Tuncer Ekim 2008 1789DEVRİMİ'NİN OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNDEKÎ EÎKİLERİ 1789 Fransız Devrimi.19. yüzyıldan önceki hanedanlık rejimîerinde varolmayan. "demokrasi" ve "sosyalizm" akımlan. Siyasî Tarih. Osmanlı Imparatorluğu'nu parçalara bölmeyi ve böyleîikle. "İnsan Haklan Bildirgesi". Avrupa'da yeşermeye başîamıştır. bundan böyle yeniden geriye gitmesi. Osmanlı'y» güçsüzleşlirerek. dünya devletîeri arasındaki saygın yerini aJmiştır. evrensel bir harekeî niteh'ğini taşıyordu.

.

Çar. 22 Temmuz'da Babıâli. Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da güç dengesinin bozulmamasından yanaydı. Rus himayeciliğini reddetmekte. 1841 tarihli Anîlaşma uyarınca. Efîok ve Boğdan Beyükleri'ni işgal etti. Rusya'nm bu davranışım protesto etti. tarihten almalan gereken ve hiçbir zaman unutmamalan gereken bir başka önemli derstir!!! SONSOZ 3 Temmuz 1853'îe Rusya. Benzer biçimde. Osmanlı Devleti. Rus isteklerini "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı ve Menchikov'un önerilerini reddetü. İngiltere iîe Fransa. Osmanh Devleti. Prens Menchikov ve maiyeti Istanbul'dan aynldi. dış politikasına iliskin karar verme yetkisini kendiliğinden Avrupah Güçlere tanımayı kabullenmişti. îsteklerinin yerine getirilmemesi üzerine. tek baştna alamamakta ve öncelikle Ingiltere'ye danışmadan hareket edememekteydi. Yüzyıliar boyunca tüm diinyaya meydan okuyan ve birçok kıtada sesini ve gücünü duyuran koca Ostnanlı İmparatorluğu. ulusçu güçlerin yanmda yer almak yerine. Rus Can. Kınm Savaşı öncesinde. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasmda ve sonrasinda da. Avusturya ile Prusya'yı da yakmdan ilgilendirmekteydi çünkü bu iki devlet. bundan böyle vergi vermemelerini ve Istanbul ile tüm ilişkilerini kesmclerini istedi. yabancı bir devletin. öte yandan da. Ancak. Pmt boyundaki Rus güçlerinin komutanı olan Prens Gorçakof. Bu hareketine gerekçe olarak. Ösmanh Padişahs ve Hükümeti. kendi isteği ve istenciyle İngiltere'nin koruyuculuğu altına girmeyi kabul etmekteydi. Bunun üzerine.kırılan Osmanlı Padişahı. Rus Başbakanı Nesselrode. ülkenin kaderini belirlemeyi İngiîizlere bırakmış ve ülkenin kurtuluş mücadelesinde. Ortodoksluğun koruyucusu olarak. banşı kurtarma yolunda çaba sarfetmek- 150 151 . bıınıın için savaş açmak ya da yeni toprak kazançlan sağlamak istemiyordu. ülkemizi yönetenlerin. bu durumun. bunu bir "denizden işgal" sayarak. Rusya'nın haklanm savunmaya girişecekîi. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa. Bu. bazı önlemlere başvurmak ve Tuna Beylikleri'ni rehin olarak elinde tutmak zorunda olmasım gösterdi. Osmanlı Devleti'ninresmenAvrupa devletlerinin ortak güvencesi altında bulunduğu gerckçesiyie. Kinm savaşı öncesinâe. Bu protestoyu Avusturya Hükümeti'nin aracılığıyla yapmıştı. Rusya'nm Eflak ve Boğdan'a girmesi. donanmalannı Çanakkale'ye gönderdi. yani ingiltere'nin himayesi altında kalmayı yeğlemişii. İngiltere'nin önerisi üzerine. Rus ordularmm Eflak ve Boğdan'a girmelerini haklı kılan bir hareket olduğımu ileri sürdü. Bir yandan. Osmaniı Devieti çok önemli bir dı§ politika kararim artık. Babıâli direnişini sürdürdüğü takdirde ise. Rus işgalinin karşısında hiçbir direnişte bulunmamıştı. Tuna Beyliklermin. Başka bir deyişle. Görülüyor ki. sonunda kendi topraklarmı bile yönetemez duruma düşmüş ve egemenliğinden dahi vazgeçmiş-ti.

Rusya ile yapılan anlaşmalar sonucunda değil. Bu açıklama. İngiliz Dışişleri Bakanı Clarendon. Babıâli. Bu noîada. yalnızca Padişah'm Özgür iradesiyle verilmiş olduğunu Avrupalı Güçlere bir kez daha duyurdu. Ayııı Aniiasma'mn 7. Rusya'nin.2 Büyük Devletlerih İstanbul'daki temsilcileri. 152 153 . savaşm başladığmı anlamıştı. Viyana Notası'nı yorumlayarak. hkların. Osmanlı Devleti sımrla-n içerisinde yaşayan kendi dindaşlanna ilişkin kaygılarını da dik-kate alması gerektiğini açıklamıştı. Osnıan-lıRus anlaşmazhğının Viyana'da toplanması öngörülen bir konfe-ransta çözüme kavuşturulması önerisinde bulundu. Avusturya ile Rus İmparatorlan. ViyanaNotası. Hıristiyanlan koruma görevinin Osmanh Padişahı'na ait olduğuna ilişkin güvence vermeyi kabul etti-ğini açıklamıştı. Hırisüyaii Kilisesi'ni ve İmparatoriuk îopraklan üzerinde uyguhnan Hiristiyan-lık dininİ kommaya soz veriyordu. Osmanlı uyruklanm ya-sal hükümdanna karşı olan görevlerinden ayırmayı akhndan geçir-memekte olan Rusya'nin. eğer Babıâli. Rus Başbakanı Nesselrode. genel bir savaş tehiikesini uzaklaş-tırnıamn henüz münıkün olabileceğini limit ediyordu. Batslı devletler de. Babıâli'nin. bes devlet adına olmak üzere. yalnızca Rum Kilisesi'nin ayncahklarına dokunmamak-la kalmamasını. Fransa ve Rusya katılmıştı. Galata'da bir Hıristiyan KîlLscbi kurnıa ve bu Kiiise'yi kendi koruyuculuğu altına alma hakkmı elde cdiyordu. Bunlar. Viyana Notası'nda bazı deği-şikliklerin yapıJmasını önermiş. bu değişiklikteri Rusya ka-bul etmemişti. Bu Nota'da. Osmanlı'nın Rusya'ya bağıınlılığınj vurgulamakta ve Rusya'mn. Ancak. Avusturya Hü-kümeti. Viyana Ko/ıgresi. maddesi uyarınca. op. savaş yöntemiyle karşıhk vemıek istememekteydi.. Osmanlıların. aynı zamanda. uzlaşmacı hir îavır içinde yeni bir önerîde bulunarak. Os-manlı İmparatorluğu'na yönelik gerçekten saldırgan niyeiierini îüm açıklığıyla ortaya koyuyordu. Rusya'nın Efiak ve Boğdan'ı işgaü üzerine. Osmanlı Devleti'nin görüşüne göre. İsUıııbuI'a yeni bir nota gönderildi. böyle bir konferansla. Küçük Kaynarca1 ve Edirae Antlaşmalan'ndaki hükümlere uyarak. bu Noîa. maudosi uyannca da. Osmanlı Hükümeti'nin görüşünü onaylamakta rereddüt gösterme-mişti. buna. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ortodoks Kilisesi üzerinde Rusya'nin himayesinin kurulacağı anlamına gelen ifadeler yer al-makta ve asıl Önemlisi. Osmanh Padi-şahı ile Hıristiyan uyruklan arasmdaki ilişkilere karışmasına kapı-yı açık bırakmaktaydı. Avusturya. Rusya'nin. Rusya. ancak. Eylül 1853'te Olmütz'de bir araya gelmiş ve Rus Çan. Osmanlı Hükü2 Kinross. Nota'yı Osmanlı Devleîi reddetti çünkü Nota'da. son zamanlar-da başka nıczheplere tanımış olduğu haklarla tamamlamasj husus-ian yer alnıaktaydı. Osmanh Devleti'nin Viyana Notası'nı reddetmekîe hakîı olduğunu öne sürmüstii. cit. tüm uyrukJarım korumak hakkma tek başına sahip olan Padişah'm hükümranhk haklanna aykın gö-rülmekteydi. barışı korumak için. s. Rus Hükümeti'nin ültimatomunu kabul edecek olursa. elde edeceği haklan hiçbir zaman kötüye kullanmayaca-ğma ilişkin güvence vermeye hazır olduklarını bildirdiler. İngiîtere. ellerinden gelen çabayı harcamaya başlamışü. Oıtodoks Kilisesi'nin tüm ayncahklanna bundan sonra da uyacağı-na iîişkin yükünılülük üstlenmesi ve bu ayrıcahklan. Temmuz î853'ie toplandı. Kongre'ye Avusturya.492. Rus Başbakam'nın bu açıklamasını şiddetle kjnamış ve Stratford'un başından beri haklı olduğunu görerek. Savaşın önlenebilrnesi için. Prusya. Osmanh Devleti. 10 Ağustos'ta Avusturya Imparatoru Franz Joseph'in bizzat yazdığı bir mektupla birlikte. Osmantı împaratorluğu. Rusya'nin. tarn anîamıyla banşçı niyetler beslediği belirtiiiyordu. bu nota İstanbul'a geç ulaştı.teydi. Ortodoks Kilisesi'ne tanınan aynca1 Osnıanh îiîipamloriuğıı iie Rusya arasmda Î774 yıhnda imzalanan Küçük Kay-narca A/iflaşmaSi'nm 14. ancak. Babıâli. Avusturya Hükümeti. Babıâli'ye son bir uyarı notası gönderdi.

buna karşı gelebi-lecek iradeye ve güce sahip olmadığmı göstermişti. Tuna Beylikleri'ni boşaltmayı reddedince. Iki yüzyıllık bir sure boyunca. Istanbul ile Boğazlar'ın Rus tehdidi al~ tında bulunduğunu açıkça gören İngiltere ve Fransa. Prut boyundaki Rus güçleri komutanı Prens Gorçakof a. Osmanh-Rus anlaşmazlığı. Rusya'ya karşı savaştan yana olanlann sayısı giderek artmış ve Padişah. Rus ve Osmanli Hükümetleri arasm-da arabuluculuk yapma önerisindc bulunmus ve şu noktayı vıırgu-lamıştı: Osmanli Devleti. Kınm Savaşı öncesindc şunları söylcmişti: "Biz. "Doğu Sorunu"na iliskin olarak. 30 Kasım 1853'te Osmanli donanmasimn Sinop'ta Ruslar tarafmdan batınlması üzerine. ri önleyebümek amacıyla oluştnrulacak bir Avrupa koalisyonunun yanında yer almasını gerektirdiğini savıınmaktaydı. Osmanlı'nm çökmeye yüz tutması durumunda. ancak. Batıîı Güçîerin başhca kaygısı. Tuna Beylikleri'nin boşal-tılması ya da savaş seçeneklerinden birini yeğlemesi uyarısında bu-lundu. Rıısya'nın zafer kazanmasından ve Osmanli Imparatoıiuğu'ndaki Ortodoks Hıristi-yan nüfus Ue Balkan eyaletleri üzerinde himaye hakkını elde etme-sinden korku duymakta ve Avusturya'nm çıkarlannm. 4 Ekim 1853'te Osmanli Meclisi bir açıklamada bulunarak. 8 Ekim'de. tüm Akdensz bölgcsini egemenlîği altma alabilme olasılığıydı. 12 Mart J854'te Osmanli Devleti ile itti-fakyaparak. 1853 Ekim'inde. özellikle bizim zararımıza olabilecek bir Avrupa uyuşmazlığım önlemeye çahşıyoruz. Batılı Güçlerin Kırım Savaşı'na karışmalannın altında yatan te-mel neden. "Doğu Sorunu" ve Büyük Güçler. olası bir Osmanh-Rus savaşında. 23 Mart 1854'ie Kirim Savaşı'na Osmanli Devleti'nin yanında katdmısîı. Babıâli'de de. s.her çabayı harcaya-caktı. Balkanlar'da ve Akdeniz'de etkisini yaymada başanlı oîmuştu. kesin karannı vermişti. Rus Ue Avusturya Hükümetlerinin görüşleri ve çıkarları arasında tam bir uyum vardı. Osmanh'nın bu görüşünün Rus Hükümeti tarafından kabulü için. Avusturya İm-paratoru Franz Joseph'e yazdığı notada. Osmanh güçlerinin Tuna'yı geçeceğini Büyük Güçlere bildirdi. "Kırım Savaşı" olarak bilinen Osmanh-Rus savaşı baş-lamış oldu. İstanbul'u da eîe geçirerek.3 Avusturya. Böyîelikle. Avusturya ile Prusya'mn tarafsızlıkîarmı sağlamayı ümit etrnekteydi. Rusya'nm Balkanlar'ı denetimi altına aldıktan son-ra. bu devletlerin Rusya'ya karşı duydııkları korkuydu. bu gelişmele3 Tuncer.. Osmanli İmparatorluğu'nu mümkün olduğu sürece koruyabilmek amacıyla. bir zamanlar turn Avrupa'nm başlıca kaygı ve korku kaynağı 4 Rich. hemen hemen her yirmi yilda bir Rusya ile Osmanli İmparatorluğu arasında bir savaş yapılmış ve Rusya. elinden gelen. Rusya'ya kar-şı Osmanlı'nın yanmda yer almaya karar verdi. tüm taraflar karşısında uzlaşmacı bir tutum içindeyiz ve her şeyden Önce. Rus Can. Kırım Savaşı'ndan sonra Avrupa'da dengeler yeniden alîüst ol-mus. Rus Çan. 155 154 . Kınm Savaşı'nda. Ortodoks Kilisesi üzerinde Rusya'nın koruyuculuğunun kabulü anlamma gelebilecek olan hiçbir yükümlü-lüğü üstîenmeyecek ve Avusturya. cit„ s. bir kez daha Boğazlar yüzünden. Rusya. Osmanli güçlerinın komutanı Ömer Paşa.57. çabalannı birleş-tirmelerini. savaştan önce.meti.67."4 Avusturya. Rusya'nın tek başına hareket etmesine izin vermemeye kararlı olan İngiltere ve Fransa. Rusya ile Avusturya'nm birlikte hareket etrnelerini önerdi. Rusyadan Eflak ve Boğdan'dan çekilmesini istemis ve bu istemin reddi üzerine de. Çar'ın görüsüne göre. Yakın Doğu'da. Avusturya Dışişleri Bakanı Buol. bir Avrupa sorununa dÖnüşmüştü. Ruslann 15 gün içinde Tuna Beylikleri'ni boşallmaması durumunda. Osmanli İmparatorluğu'nun aîeyhine.. op..

Birinci Dünya Savaşı'mn sonunda ise Avrupalı Güçler tarafın-daıı parçalara bolünen ve ölürne mahkûm ediîen "Avrupa'ın Hasta Adamı". Mustafa Kemai Aiatürk gibi hir dâhinin liderliği altında. Auğlıklı ve güçiü bir devlet olarak yeniden hay at hulmuş ve bir daha bölünmcmek üzere. bundan boyle artık korkulacak bir devlet olnıadığmı Avrupalı Büyük Güçler görmüşler ve Osmanlı'yı parçalara bölmek suretiyle. 156 .olan Cbmanlı Imparatorluğu'nun. daha da güçsüzleştirme poiitikalannı yoğunlaşürmışlardı. tüm dünya devletleri arasıııdaki saygm yeri-ni almıştır.

. Fransa Imparatoru II!. Metternich. c. ALBRECHT-CARRIE. Peter. Wien. Ahmed Lûtfî Efendi. London. Arthur. Macmillan. Die orientalische Politik Osterreichs sett 1774. yaym yönetmeni. Vak'anüvfs Ahmed Luifi Efcndi Tarihi. BERGLAR. Rikola Verlag. Amelthea-Verlag. 1988. Wien. Muslerschmidt Göttingen. Istanbul. 3 (Osmanh Berle-li. c. Napoleon (1852-1870) . 1984. London. 1966. 1972. Leipzig u. BREYCHA-VAUTHIER. 1922. A Diplomatic History of Europe Since the Congress of Vienna. 1999. Ziirich-Frankfurt. 1883. 1600-1908). Ltd. "Kutscher Europas-Arzt der Revolutionen". Rene.. Istanbul. BEER. 1973. 1936. Prag u.4. 1-8. The Eastern Question 1774-1923. Jo hannes Giinther Verlag. Leipzig. AUERNHEÎMER. Maximen des Eürstcn Metternich. Verlag Styria. der Damon Osterreichs. Wien. Cem Yaymevi. ANDERSON M. Metternich.S. Victor. Methuen and Co. Graz-Wien-Koln. Istanbul. Metternich. Tarih-i Cevdet. BIBL.. Uçdal Neşriyat. 1962. . Raoul.BIBLIYOGRAFYA Kifaplar Ahmed Cevdet Paşa. AKŞÎN. Sina. Der Zerfall Osterreichs. Türkiye Tarihi. Adolf. Tarih Vakfı-Yapı Kredi Yayinlan. 1958.

1957. Die oeientalische Frage in den Jahren 1838-1841. Eren Yaymcihk. 1969. Istanbul. 1950. 1961. Thomas. sixth edition. GRANT.H.. The Ottoman Power in Europe. London.. 2006.BURY. 1930. London. F. 1933. LACHMAYER. c. 1959. Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1789-1950). Istanbul. A. E-. New York. Robert A.. Longman Group Limited. Koehler. The European Concert and the Eastern Question. and TEMPERLEY. 2 vois. Katharina. 1888. Valentine.M. London. The Whirlpool of Europe. 1950-52. Hans. Charles.. ELIOT. J. The Habsburg Empire 18041918.. London. HERMAN. Phil. İHSANOĞLU. Monika. Cambridge. 1877. Mehmed AH und Österreich. New Jersey. Century to 1937. The New Cambridge Modern History. GEISS. Band. Turkish Empire 12881924. Miinchen. Beirut. Turkey in Europe. The Fife of Stratford Canning.J. 1932.F. Piper. Fedor von. Princeton. A History of Europe from the Beginning of the 18th.V. 1914. GROBAUER.. 1832. Millî Mecmua Basımevi. University Press. Band. KARAL. Edward S. Hugo. C. . DEMELITSCH. Arthur. Turkey and Europe in History. History of the Greek Revolution. FREEMAN. The Question of Greek Independence.A. Archibald and COLQUHOUN. Metternich. Joseph Freiherr von. 1907. Green and Co. HERZFELD. HAYES.. Metternich. 17734859. c. Istanbul. Algernon. Osmanli Tarihi.J. Adolf. 180 GUNTHER. H. The Eastern Question. Graz-Wien.. İNALCIK. Berkeley/Los Angeles. 1960. New York. Die moderne Welt 1789-1945. Harold. LANE-POOLE Stanley. GEWEHR. Baski. Vol. 1885. 4. FISHER. Austria. History of the Ottoman Turks.I. Metternich. Its Nature. 1991. 1999. Selbst Verlag. Metternich und seine auswartige Poli-tik. Ankara. 1916. 2 vois. 1983.. Kha~ yats. The Rise of Nationalism in the Balkans.. 1898. Edward. 1968. Eyre and Spottiswoode. KANN. 1952. E„ der. London. University of California Press. Diss. COLQUHOUN. University Press. Hans. CANNING.L. ed. Osmanli Devleti Tarihi. Turk Tarih Kurumu Basmievi. Lord and Chirol.. 2 vois. Die Geschichte Osterreichs. Wien. Carlton J.. Immanuel. A History of the Habsburg Empire 1526-1918. Diss. Enver Ziya. Leipzig. 1. Stratford. Der lange Weg in die Katastrophe. 181 . 1931. Stuttgart.P. 1938. der Kutscher Europas. Fransa-Mısır ve Osmanli Imparatorluğu (1797-1802).. EVERSLEY. The. X. 2. London.T.. Verlag von R. Longmans. Ethel.W. Halil. HANTSCH. Eyre and Spottiswoode. 1827-35. London. Its Growth and Its Decline. Howard Fertig. London. Phil. Wien. Wien. 1952. HASENCLEVER. CECIL. HOLLAND. 1878.. Budapest. 1965. GORDON. A Political and Social History of Modem Europe. London. 1974. London. Braunschweig. New York. W. HAMMER-PURGSTALL. Geschichte des osmanischen Reiches. KOHN. CREASY.. CRAWLEY. Cambridge. Das Verhalten Englands und Osterreichs zum ghechischen Aufstand in den Jahren 1821-1827. Hungary and the Habsburgs. 1648-1918. 1952.

SANDER. Denkwurdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient. 1969. Kober und Markgraf. the Coachman of Europe. LORD Kinross. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. 1836-37.. Heinrich Ritter von. Denkwurdigkeiten. Carl Ritter von.. The Hague. 1962. Emil. 1942. C. Why the Crimean War?: A Cautionay Tale. Vol. 1933. J. Edinburgh. Oral. A. 1989. 1860. PROKESCH-OSTEN. 182 ROSEN. Geschichte der Tiirkei von dem Siege der Reform im Jahre 1826 bis zum Pariser Trachtat vom Jahre 1856. Nachlasse Friedrichs von Gentz. The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815-1918. ed. Plans. New York. Stanford J. and SHAW. 2 Bde. Mlinchen. Morrow Quill Paperbacks. Prinzipiengrundlage und Diplomatic in Metternichs Europapolitik.. Wi-en. 1801-1913. 1952. 1978. Freedom and Organization. 1925.. 1913.R. 2 Bde. Alan. 1913. 1863. 2 Bde. METTERNICH. de Bertier de. Norman. 1939. Geschichte Russlands unter Nikohus I.E. 1866. 1977. SAX. 1877. New York.lI. 1979. Stuttgart. Metternich. SAUV1GNY. SCHROEDER. 1823-1829. Longman and Todd Ltd. MEYER. SCH1EMANN. London. Metternich und seine Zeit 1773-1859. Leipzig. Metiernichs Kampfum die europaische Mine. München. London. Allen and Unwin Ltd. The Ottoman Centuries. Ferdinand Strobl von. Stern Verlag.. Ernst. Verlag F. The Age ofMettemich 1814-1848.. Metternich and His Times. Cambridge. Wien. William. D. Europe's Balance of Power. P. MOLDEN.. G. Ankara.C. University of Texas Press. Aarau. Bertrand. Zur Geschichte der orientalischen Frage-Briefe aus dem. University Press. McGraw-Hill. Henry R. Fürsi Metternich. SPRINGER.. İlkçağlardan 1918'e. 1815-1848. Anton. C. Austin. MAY. SCHMIDT-Weissenfels.. Potsdamer Verlagsgesellschaft. Vormârz. Metternich. 1908. Cambridge. ed. 1815-1848. Die Aera. MOSELY. fourth edition. Die Orientpolitik des Eürsîen Metternich. Bruckmann. Russian Policy and the Opening of the Eastern Question in 1838 and 1839.. 1962. RIEBEN. Leipzig. RADVANY. 1 London and New York. Wien. Paul W. 1971 RAVELSBERG. 1991. Werner. Longman Group Ltd. 18291833. SHAW. Leipzig.W. 1934. The House of Austria. 1904-1919. 1962. SRB1K. Prag. . MACARTNEY. Heath and Company. Geschichte des Machtverfalls der Tiirkei. 3 Bande... The Ottoman Empire.A. Edinburgh University Press. Berlin... New York. Arthur. Eze! Kural. E. London.Mettemich 1815 bis 1848. RUSSEL. G. MARRIOTT. SKED. Wien und Leipzig. Harvard University Press. Siyasî Tahh. SCHWARZ. 1977. Boston. ErsterTeil. Wien. Band II..LAUBER. 1814-1914. Cambridge. RICH. Potsdam. Metternich's Diplomacy at its Zenith. The Eastern Question. Metternich's Projects for Reform in Austria. 18201823. Darton.. The Macmillan Press Ltd. Hölzels Verlag. Clarendon Press. Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809. Oxford. 1989. Geschichte seines Le-bens und seiner Zeit.. 1921.. 1948. T. Cambridge University Press. 1906. Mass. Imge Kitabevi Yaymlan. Henry Holt and Company. MÎLEER.

183 .

UÇMAN. Ümit Yayıncıhk. TUNCER. 1927. THOMSON.302-319. 5. HERTNER. London. HoIIe u.. ed. New York.. München.H. Bd. TEMPERLEY. Propylaen Verlag. s. Macmillan and Co. 2003. Yüzyılda Osmanh-Âvrupa İİişkileri. 3926.. Istanbul. Ümit Yaymcihk.. Baski. TRITSCH. Europe Since Napoleon.. Turk Tarih Kurumu Yaymlan. . War and Peace in Europe 1815-1870. London. BOLSOVER. The Foreign Policy of Casilereagh 1815-1822. 2. the Liberal Movement and the Eastern Question. Ümit Yaymcdik.V. Metternichs Stellung zum griechischen Freiheitskampf Diss.. . Kitap Matbaacihk. . London. "Die Memoiren Metternichs. _ Jhe foreign Policy ofPalmerston. 1931. Ludwig. Limited. Ankara.. Alois. SCHNABEL. TAYLOR. 1951. Ltd." The English Historical Review. G.VI. Baski. 6. Verlag. B. Stuttgart. Neue Folge. 1966.. 1911. England and the Near East: The Cri mea. David. William.8. Makkleler BAILLEU. London. G. 1957. Eaik Resit. Bd. The Struggle for World Power. Ltd. WaUher. 1996. Lon don. Heinrich. 1961. Osfar. Ausgewahhe diplomatische Aktenstücke zur orienialischen Frage. London. 1913. UZUNÇARŞÎLI.. Bell and Sons Ltd.. 1968. Ebubekir Râtib Efendi'nin Nemçe Sefaretnamesi. -f/le Foreign Policy of Canning 1822-1827. 1942.. YPSILANTT. Büyük Osmanh Tarihi. c. Siebenicr Band. London. WALZEL. STERN. 1964. BITTNER. Franz.. Büyük Osmanh Tarihi. Osmanh. Hamburg-Gotha. London. Metternich-Glanz und Versagen. 1998. WOODWARD. Osmanh Diplomasisi ve Sefaretnameler. Helene. 2 vols. YORGA. Vol. Hüner. Lon s don. ." Historische Zeitschrift. Ankara. İ. "Palmerston and Metternich on the Eastern Question in 1834. Frank Cass and Co. 1880. 1840-1863. New York. Phil. TUNCER. 2000. WOODRUFF. Abdullah..P. London. Friedrich. 1934. Charles K. 1999. 1905. WALKER. Johann W. Sefirleri ve Sefaretnameleri. Geschichte des osmanischen Reiches. Istanbul. Constable and Co. c. 1925.. 1968. s.9. 84 VELTZE. Harold W.Ll. Bell and Sons Ltd. Wien. -Iladiye. Gotha. G. The Macmillan Press. London. Ankara. Berlin. ." Milteilungen des österreichischen Institutsfür Geschichtsforschung. January 1936.VII. UN AT. Ankara.227-277. Tuncer. s. Gündoğdu Matbaasi. 1951. Longmans Green and Company. Baski ve c. Evanston. no. Ltd.STERN. Ankara. çev. Sitki Baykal. Melternich'in Osmanh Politikasi (1815-1848). Karl. Alfred. Berlin.201. "Ein neues Werk über Metternich. Frank Cass and Co. ]848-1918. Oxford University Press. LUCHTWALDT.237-256. Alfred. STRUPP. Hakkı. The Struggle for Mastery in Europe. The Hahsburg Monarchy 1815-1918. 4 Baende. WEBSTER. Ankara. Die Politik Metternichs. Ltd. Hiiner. Weltgeschichte. 1981. Geschichfe Europas. Metternich's Europe. 1500-1980. 19. Turk Tarih Kurumu Basimevi.Co. Mack.J. A. Harper and Row Publishers. 1830-1841. ZINKEISEN. Paul. Wien.. Britain. "Doğu Sorunu" ve Büyük Güçler (1853-1878). EX. N-. Ümit Yayıncılık. 185 . XL1. 1992.

" Doğu Ban. 1925. s. 0.XXXVUI. Şubat. c. "Der Kutscher Europas. 18. no. i 789-1807. Fürst Metternich im Urteil der Historiker von Heute.333-339. SANDER. TUNCER. Hmier. s..BREYCHA-Vauthier.X.443-483. no.38-44." Journal of the American Oriental Society. München. "Hunderî Jahre nach Metternichs Tod: Metternich und unsere Zeit. XXXIII. October 1924. Vol. MENCZER. Bd. 1867. s. Harold. 2. Band. s." Wort und Wahrhe." askeriTarih Büiteni Eki.. 1823-1826. 1960. CLVH. E. 1965. Yıl 4.109-126. "The Views of Palmerston and Metternich on the Eas tern Question in 1834.240-262. TEPLY. Adam.]. s. 1959." Contemporary Review. Ocak-Arahk 1983.." Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi. GREZER. "Canning and the Conferences of the . . 70. Şubat 1983. TEMPERLEY. Mart. s.60 (1988). 1930. s.36-39. 1. s. SRBIK. "Metternich Studies since 1925. "Der Ideengehalt des Mettemichschen Systems. "The Legacy of Metternich. KITTEL. Otto. 1930." Österreichische Nation.S. XIV." Austrian History Yearbook. s. "More Sources on Metternich. Nisan 200i.3 (Aug.2. c. Band.627-640." Historische Zeitschrift." Journal of Modern History.4176. no. s. Heinrich. ÇELİKER. s. . "Metternichs politische Grundanschaungen. 1925. 186 SCHROEDER. 1961. MENDELSSOHN-Bartholdy. July 1959.it. Karl.. 1963). NAFF. Ritter von. Vol. "Arap-İsrail Savaşı'nm Onuncu Yıldönümünde 1815 Avrupası ve Henry Kissinger. "Der Streit urn Metternich. Vol. "Metternichs Plan der Neuordnung Europas 1814/15.W. s. . 16-43." Journal of Modern History. Wien.75-84.XXXV. WANDRUSZKA.. Sayi 14.." Tarih ve Top/um.219-231." Geschichte." Historische Zeitschrift.. Juîi 1959. Robert A. Vol. Vol. KOLOĞLU. Fahri. "1838 Osmanh-İngiliz Ticaret Antlaşması ve Mi-sir Tehdidi." Mitleiiungen des österreichischen Instilııtsfür Geschichtsforschunç. no.207-227." The American Historical Review." The American Historical Review. s. "Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III. Paul W. "Die orientalische Politik des Furs-ten Metternich. Verlag von L. s." Historische Zeitschrift. Thomas. RODKEY. Oral.-Sept. "Avusturya'nin ve Türk-Avusturya İlişkilerinin Tarihçesi. "19. 1-4.45." Histo-rische Vierteljahrschrift. KANN.83. A'. Bela.XXXIl.237-260. "Türkische Gesandschaften nach Wien (1488-1792). Abt. c. MEYER. 1937." The English Historical Review. 187 . XXIV (1929). sayı:İ5.O. "Metternich: A Reappraisal of his Impact on International Relations. "Suggestions during the Crisis of 1840 for a 'League' to Preserve Peace. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa îlişkileri. s..Four Allied Governments at Paris.XXX. s. c. Seidel und Sohn. XL. Bd. F.24'ten Josef Freiherr von Hammer-Purgstall.308-317. Erinnerungen aus meinem Leben 1774-1852.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->