Malzeme Bilimine Giriş Özet Ders Notları Mustafa GÖKGÖZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

1.1. Malzeme Nedir? Yararlı özellikleri nedeniyle uygulamalarda kullanılan cisimlere malzeme denir. Bu cisimler elementlerden oluşmuşlardır. Elementler ise kimyasal olarak daha fazla ayrılamayan basit maddeler olarak tanımlanabilir. Yani aynı atom numarasına sahip atomlardan meydana gelmişlerdir. Malzemeler tek bir elementten oluşabileceği gibi birden fazla elementten de oluşabilirler. 1.4. Malzemelerin Sınıflandırılması Metaller, Seramikler, Plastikler 1.4.1. Metaller Metalsel bağa sahip metallerde aynı ve benzer tür atomlar düzenli bir biçimde dizilerek kristal yapı oluştururlar; hacimsel atom yoğunlukları yüksektir, özgül ağırlıkları diğer sınıflara göre büyüktür. • Metaller serbest elektron içerdiklerinden ısıl ve elektriksel iletkenlikleri yüksektir ve opaktır • Işığı iyi yansıtırlar. • Metallerin elastisite modülleri ve mukavemetleri yüksektir, çoğunlukla sünektirler • Plastik şekil vermeye elverişlidirler. Ayrıca

Endüstride kullanılan metaller ve metal alaşımı türleri binlercedir. Her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. Metaller demir esaslı ve demir dışı olarak gruplanırlar. Demir esaslı olanlarda demir ana elemandır ve karbon daima bir alaşım olarak bulunur. Demire karbon ilavesi ile çelik elde edilir. Demir dışı metallere en önemli örnekler alüminyum ve alaşımları ile bakır ve alaşımlarıdır. Demir dışı metaller, demir esaslı metallere göre hafiflik, korozyona dayanıklılık, yüksek ısıl ve elektriksel iletkenlik, güzel görünüş ve kolay işlenebilme özelliklerine sahiptir. Bununla beraber elastisite modülleri, dolayısı ile rijitlikleri düşüktür. Bir özellikleri de pahalı olmalarıdır. 1.4.2. Seramikler Seramikler metal ve metal olmayan elemanların oluşturduğu iyonsal bileşiklerdir. Sodyum, Magnezyum, Demir ve Alüminyum gibi elektronegatif elementlerde, Klor, Oksijen gibi iyonsal bağ kurarak NaCl, MgO, FeO, SiO2 gibi çok çeşitli türde seramik meydana getirirler. Özgül ağırlıkları metallerle plastikler arasındadır.

• •

Alaşımlandırma ile soğuk şekil verme Işıl işlem ile sertlik ve mukavemetleri artırılabilir.

• • •
• • • •

Seramikler plastik şekil değiştiremez, sert ve gevrek olurlar. Bazıları sertliklerinden dolayı aşındırıcı olarak kullanılmaya elverişlidir. Ergime sıcaklıkları yüksek, ısıl ve elektriksel iletkenlikleri düşüktür. Elektrikli ısıtıcılarda, fırınlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar. Bazıları saydamdır, ışığı kötü yansıtırlar. Çekme mukavemetleri düşük olmakla beraber çoğunlukla basınç mukavemetleri yüksektir. Dış etkilere karşı dayanıklıdırlar. Seramik bir malzemenin şekillendirilebilmesi için * o Malzemenin sıvı ve akışkan hale getirilmesi o Malzemenin ergime sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıkta ısıtılması gerekir

1.4.3. Plastikler

Plastiklere ayrıca polimer, organik malzemeler veya reçineler de denir.
Plastik kelimesi isim olarak malzeme türünü belirtir, bir sıfat olarak kalıcı şekil değiştirebilen cisim anlamındadır.

Plastikler sınıfına giren malzemelerin bir kısmı doğal, bir kısmı ise sentetiktir.


İnsanlar tarafından metallerden çok daha önce kullanılmaya başlanan ahşap, deri, yün ve benzeri lifler birer doğal polimerdir. Bugün endüstride kullanılan plastiklerin büyük bir çoğunluğu sentetik polimerlerdir.

Plastikler çevre koşullarına ve asitlere karşı dayanıklıdırlar ve sudan etkilenmezler. Yangına dayanıklı olamamakla beraber yavaş yanarlar (selülozikler hariç). Çoğunlukla 80 °C üzerinde yumuşarlar ve bu sınırın üzerinde kullanılmaya elverişli değildirler. Özgül ağırlıkları düşüktür. Polimerlerin ısıl ve elektriksel iletkenlikleri çok düşüktür, yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya elverişlidirler. Plastiklerin Mukavemetleri ve elastisite modülleri düşüktür. 1.5. Genel Tanımlar ve Kavramlar Metalürji Metallerin ve diğer malzemelerin üretilmesi, işlenmesi ve insanlığın faydasına sunulmasını kapsayan bilim dalı ve mühendisliğidir. Mineral Yerkabuğunu teşkil eden ve doğal olarak belli bir kimyasal bileşime sahip homojen maddeler. Cevher Ekonomik şekilde üretime yarayan minerallere cevher adı verilir. Her cevher bir mineraldir ama her mineral bir cevher olamaz. Bileşik İki veya daha fazla atomun elektronlarının ilişkisi sonucu bir arada bulunmasına bileşik denir. Kimyasal olarak ayrılabilirler. Karışım İki veya daha fazla maddenin mekanik etkiye bir arada bulunmasına denir. Fiziksel olarak birbirinden ayrılabilirler. Özgül Ağırlık Birim hacimdeki bir cismin ağırlığıdır. Cismin Özgül Ağırlığı=Birim hacim içinde bulunan atomların sayısı x atomun ağırlığı Ergime ve Buharlaşma Katılarda kuvvetli bağlar, sıvılarda zayıf bağlar egemendir.

Plastiğin birleşimindeki temel element karbondur.

Katı halden sıvı hale geçmeye ergime, katı halden haz fazına geçmeye buharlaşma denir. Isıl (Termal) Genleşme Malzemelerin ısıl genleşmesi ergime sıcaklığı ile ters yönde değişir. • Ergime sıcaklığı yüksek malzemelerde bağ enerjisi daha büyüktür. • Termal genleşme ise daha düşüktür. Mukavemet Bir malzemeyi koparmak için birim alana uygulanan kuvvettir. Mukavemetin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetidir. Elastisite Modülü Bir malzemeden bir birim şekil değiştirme için uygulanacak gerilmedir.

• •

Katı halden sıvı hale geçerken kuvvetli bağlar koparlar. Sıvı halden katı hale geçerken zayıf bağlar koparlar.

Elektriksel İletkenlik Malzemelerde elektriksel iletkenlik, elektriksel alan etkisinde serbest elektron hareketleri ile sağlanır. Metallerde valans elektronlar serbest halde bulunduklarından kolaylıkla yüksek iletkenlik elde edilir. Isıl İletkenlik Isıl enerji, malzemelerde serbest elektron hareketi ve atomların ısıl titreşimleri iletilir. Optik Özellikler Metallerde ışık dalgası, serbest elektron bulutu tarafından yansıtıldığından geçemezler ve bu nedenle metaller saydam değildirler. Cisimlerde serbest elektron bulunmadığında ışık yansıtılmadığından kolayca geçebilir. Ancak içlerindeki katkı maddeleri ve içyapı kusurları saydamlığı azaltır, yarı saydam veya opak hale gelebilirler. 1.6. Malzemelerin İç Yapısı Malzemelerin özellikleri büyük ölçüde içyapılarına bağlıdır. İçyapıları atomlar arası bağ kuvvetleri etkisinde üç boyutlu uzayda dizilmeleri sonucu oluşurlar.

• •

Malzemenin elastisite modülü sıcaklıkla azalmaktadır. Malzemede serbest elektron yoksa iletken sayılmaz.

Atomlar arası bağlantıların oluşmasında ana etken elektron yapılarıdır. • Protonlar, pozitif yüklü Elektronlar negatif yüklü Nötronlar elektriksel bakımdan nötr taneciklerdir.

Maddenin en küçük yapı taşı olan atom, bir çekirdek ve etrafındaki elektronlardan meydana gelir. Çekirdek, proton ve nötronlardan oluşur.

Proton ve elektronların elektriksel yükleri birbirine eşit, fakat ters işaretlidir. Atomlar, proton ve elektron sayıları birbirine eşit olduğundan elektriksel bakımdan nötrdür. Bir atom çekirdeğini çevreleyen elektronlar, farklı enerji katlarında dönmektedirler. Malzemelerin özellikleri bağ türüne, bağ enerjisine ve atomların dizilişine büyük ölçüde bağlıdır. Atomlar arası bağ kuvveti atomları bir arada tutarak içyapıyı oluşturur ve bu uygulanan kuvvetlere karşı direnç gösterir (mukavemet), şekil değiştirmeyi ve kırılmayı önlemeye çalışırlar. Bağ kuvvetleri arttıkça malzemenin ergime sıcaklığı, elastisite modülü, mukavemeti artar ve ısıl genleşmesi düşük olur.

• •

1.6.2. Atomlar Arası Bağlar Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomların uzaydaki dizilişleri kristal ve amorf (düzensiz) yapı olmak üzere iki türlüdür. Metallerin tamamı, bazı seramikler ve plastikler kristal yapılıdır. Malzemelerin büyük bir kısmında atomlar rast gele dizilerek düzensiz amorf bir yapı oluştururlar. Gazlar, sıvılar ve katı olarak cam gibi maddeler amorf yapıya sahiptirler. • Kristal yapıda , atomlar üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilirler. • Atomların diziliş düzenine hacim kafesi denir. • Hacim kafesini meydana getiren basit geometrik şekillerle birim hücre denir. • Birim hücrelerde atomların bulunduğu mevkilere kafes noktaları denir. Bir kristal yapıda, bütün kafes noktaları özdeştir. • Birim hücrenin (kafesin) Şekil 1.3 kenar uzunluğuna kafes parametresi (a) adı verilir. • Şekil 1.4' de Yüzey Merkezli Kübik (Y.M.K), • Şekil 1.5' de Hacim Merkezli Kübik' li (H.M.K) • Şekil 1.6' da Hegzagonal Sıkı Paket (H.S.P) kristal kafeslerine ait birim hücreler görülmektedir.

Metalik Bağlar Metal atomlarını bir arada tutan kuvvete metalik bağ denir. Metalik bağ, metal atomlarının en dış kabuğundaki valans elektronların metal atomundan ayrılarak oluşturdukları elektron bulutunun, elektronlarını vererek pozitif iyon haline gelmiş atomları çevreleyerek, bir harç gibi atomları bir arada tutması ile ortaya çıkar. Örnek: Cr, Ni, Al.

MgF2. Bu ortaklık. Van Der Walls Bağlar İkincil veya zayıf atomlar arası bağlar denen bu tür bağlar bütün cisimlerde bulunur. ZnS 1. Ga. Kovalent bağlı malzemede molekül içinde kuvvetli bir bağ. Pozitif iyonlarla negatif iyonların birbirlerini kuvvetli bir çekim kuvveti ile çekerek meydana getirdiği bağa iyonik bağ.2. Enerjileri kuvvetli bağlarınkinin onda biri kadardır. Örnek Si. Ge. Örnek: NaCl. As 1. en dış kabuğundaki elektronları 8'e tamamlamak isteyen ametaller yeni elektronlar alarak negatif iyon oluştururlar.6.4. Polimer malzemede. belli atomlar arasında olduğundan malzeme molekül (bir grup atomun oluşturduğu birim) yapısı gösterir. metal ile ametalin oluşturduğu metal bileşiğine seramik malzeme adı verilir. ancak moleküller arası zayıf bir bağ oluşur. Bu nedenle onların yanında ihmal edilirler. Bununla beraber bazı hallerde (lineer . komşu atomlar arasında bir çift elektron ortaklığına dayanan bir bağdır. moleküller arası zayıf bağın etkisi ile aşağıdaki malzeme özellikleri ortaya çıkar. Kovalent bağ.İyonik Bağlar Metaller en dış kabuktaki valans elektronlarını vererek pozitif iyon.3. molekül içi kuvvetli.6. Kovalent Bağlar Molekül içerisinde kovalent bağlı olanlar. moleküller arasında zayıf bağlı ve molekül yapılı bir malzemelerdir.

ısıl işlemle oluşan martenzit fazı tetragonal yapıya sahiptir. Dolayısıyla eksi yük merkezi biraz aşağıya kaymıştır. • • Metallerin büyük bir çoğunluğu kübik kristal yapıya. Düzenli yapının en küçük hacimsel birimine birim hücre denir. Bu durumda kutuplaşma iki şekilde oluşur. Geçici Kutuplaşma: Simetrik olmayan moleküllerde artı elektrik yük merkezi eksi elektrik yük merkezi ile çakışmaz. yalnız Zn ve Mg hegzagonal kristal yapıya sahiptir. Bu durumda cismin davranışını bu tür zayıf bağlar belirler.1' de görüldüğü gibi x ekseni boyunca a. BÖLÜM 2 KRİSTAL YAPILAR VE KUSURLAR Giriş: Kristal Yapılar Atomların üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilmeleri sonucu oluşan yapıya kristal yapı denir.1' de verilen 7 kristal türünün birim hücreleri elde edilir.1. ß. kuartz kristali ve tuz kristali gibi). γ olsun ve uzay bu eksenler boyunca eşit aralıklı paralel düzlemler geçirerek eşit hacimlere ayrılsın. Bir kristal yapıyı tanımak için birim hücresini bilmek yeterlidir. bunları yan yana dizerek yapının tamamı elde edilir. Şekil 2. . Çeliğin içinde Fe3C ortorombik. Sıvı halde düzensiz biçimde dağılan atomlar katılaşırken belirli bir düzene göre dizilirler. Uzayda en genel halde bir eksen takımı seçilsin. 2. Bütün metaller önemli sayıda seramikler ve bazı polimerler kristal yapıya sahiptirler. Düzenli diziliş atomlar düzeyinde olduğundan pek az cisimlerde dış görünüşü etkilerler. Kristal Türleri En küçük düzenli yapı birimi olan birim hücre basit bir geometrik biçime sahiptir ve uzayı düzlemlerle eşit hacimlere bölerek elde edilir. Van der Walls bağlar "elektriksel kutuplaşma" (dipol) sonucu doğar.10' da görüldüğü gibi simetrik olmayan su molekülünde oksijen bireysel haldekine göre daha fazla elektronla kuşatılmıştır.polimerlerde olduğu gibi) atomlar veya moleküller arası ilişkiyi sağlayan tek etken olabilirler. Birim hücre olarak adlandırılan bir prizmanın açılarına ve kenarlarına özel değerler verilerek aşağıdaki Tablo 2. Örnek: inert gazlar ve organikler.10' da görüldüğü gibi simetrik olmayan su molekülünde oksijen bireysel haldekine göre daha fazla elektronla kuşatılmıştır. Dolayısıyla eksi yük merkezi biraz aşağıya kaymıştır. (kar taneleri. Sürekli Kutuplaşma: Simetrik olmayan moleküllerde artı elektrik yük merkezi eksi elektrik yük merkezi ile çakışmaz. Birim hücre toplam kristalin bütün geometrik özeliklerine sahiptir. Şekil 1. Şekil 1. y ekseni boyunca b ve z ekseni boyunca c aralıkları ile geçirilen düzlemlerin ayırdığı eşit hacimlerden birisi eğik genel prizma şeklindedir. Herhangi bir doğrultu boyunca gidildiği zaman atomlar arası uzaklık ve atomların çevreleri birbirlerine özdeştir. Düzenli diziliş tekrarlı karaktere sahiptir. Geometri kuralları yardımı ile uzayın 7 farklı biçimde eşit hacimlere bölünebileceği kolayca gösterilebilir. bu eksenlerin aralarındaki açılar α. • Gerçekten doğada 7 kristal türü veya kristal sistemi vardır.

• Birim hücrenin boyutlarına kafes sabiti veya birim boyutu denir.a ve 2. Metalik kristal yapılar atomlar arası bağlar yöne bağlı değildir.2. 2. Metallerin çoğunluğu yüzey merkezli ve bir kısmı da hacim merkezli kübik kafese sahiptirler. Bir köşede bir birim hücreye ancak 1/8' lik bir dilim düşer. Kübik Kafes Yapılar: Geometrik yönden kübik kristale atomlar üç ayrı biçimde dizilebilir. • Basit kübik • Hacim merkezli kübik • Yüzey merkezli kübik kafes oluşturulabilir. Kütledeki toplam boşluk hacmi görünen hacme bölünürse boşluk oranı (porozite oranı) elde edilir.2. Belirli bir kristal türüne atomları birden fazla biçimde dizme imkânı vardır.b' de birim hücrenin kenarı a 'nın R cinsinden ifadesi verilmiştir. Buna göre (HMK) nın ortamsal dolgu faktörü. Buna doluluk oranı denir. sınırlama yoktur ve nispeten yoğun paketlenme ve dizilim vardır ve 3 ayrı basit kafes yapısında oluşurlar Burada yalnız kübik kafes yapılar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Tanelerden oluşan bir kütlede dolgu faktörünü bulmak için tanelerin toplam hacmi kapladıkları görünen dış hacme bölünür. ancak kararsız bir diziliş türü olduğundan doğada buna sahip bir cisim yoktur.2. . Hacim Merkezli Kübik Kafes (HMK) Küpün her köşesinde birer atom ve merkezinde de bir atom bulunur ve köşe atomları merkez atoma teğettir. • 14 tür kafes yapı olasılığı vardır. Atomun yarıçapı R olduğuna göre Şekil 2. Gerçekte her köşedeki atom 8 komşu birim hücre arasında paylaşılmaktadır. • • Atomların diziliş sıklığını ifade etmek için atomik dolgu faktörü (ADF) kullanılır.2.1. Basit kübik kafeste küpün her köşesinde bir atom vardır. Kafes Yapıları Atomların kristal sistemlerindeki diziliş biçimi kafes yapıyı oluşturur. Bu durumda köşe atomlarının toplamı 8 X 1/8 = 1 ‘dir. Küpün merkezinde bulunan bir atomla birlikte birim hücredeki toplam atom sayısı 2 olur. Bu faktör atomların dolu küreler olduğu varsayılarak bulunan birim hücredeki atomların toplam hacmini birim hücre hacmine bölerek elde edilir.2.

2. Bu tür yapıda her köşedeki atom 8 ayrı hücre tarafından paylaşılır. atom sayısı =12 Yüzey merkezli kübik kafeste birim hücrenin köşelerinde birer ve yüzeylerin merkezinde de birer atom vardır. Bu şekilden kolayca görülebilir. Basit hegzagonal kafeste birim hücre içinde atom yoktur. yarısı da komşu birim hücreye ait olduğuna göre yüzeylerdeki toplam atom sayısı 6x1/2=3 tür. Koordinasyon numarası: Biri biriyle temas halinde olan en yakın komşu Metallerde ADF serbest elektronların sayısını azami halde tutmak için oldukça büyüktür. Buradan görüldüğü gibi (YMK) de atomlar daha sık dizilmişlerdir. Gerçekte her ikisinde de KS = 12' dir.3 de görüldüğü gibi a=4R/√2 dir. c/a = 1. (YMK) 'nin (ADF)'ü (HMK)' dekinden daha büyüktür. Yüzeylerdeki atomlar ise 2 ayrı hücre ile paylaşılırlar. Kusursuz bir kristalin yoğunluğu (teorik yoğunluk) birim hücredeki atomların sayısı (n). 2. Şekil 2.1. Al gibi). .2. alt ve üst tabanda 2X1/2 = 1 ve içinde de 3 olmak üzere toplam 6 atom vardır. (YMK)de ise 12 dir.2.6333 tür. Köşelerde 12X1/6 = 2. (YMK) ‘nin atomik dolgu (paketleme) faktörü. Hegzagonal Kristaller Hegzagonal sık düzen kafesinin (HSD) birim hücresindeki atomların diziliş Şekil 2. birim hücredeki atomların toplam ağırlığı (A). Fakat (HSD) ile aynı olup aralarındaki tek fark Hegzagonal kafes her 2 düzlemde bir tekrar ederken (YMK) yapı her 3 düzlemde bir tekrar eder. Yüzey Merkezli Kübik Kafes (YMK) Köşelerdeki ve yüzeylerin merkezindeki atomlar diyagonal boyunca birbirleriyle temas halindedirler.4' te NaCl' in hücresi görülmektedir. • • Birim hücre kenarı: (aYMK)NaCl= (RNa+RCl) Birim hücre içinde 4 Na ve 4 Cl iyonu vardır. Kristal yapılı cisimlerin özgül ağırlığını hesaplamak çok kolaydır.2. Yüzey merkezlerindeki atomların yarısı göz önüne alınan birim hücreye. Metaller çoğunlukla (YMK)' e sahiptir (Cu.5' de verilmiştir. Birim hücrenin kenarı Şekil 2. İyonsal bileşikler de (YMK) türü kafes sistemine sahiptir. üçü yüzey merkezlerinde olmak üzere toplam 4 atom vardır. (ADF) hesaplanırsa 0.74 elde edilir ki bu (YMK) nin kine eşittir. birim hücre hacmi (V) ve Avogadro sayısı (NA) bölerek elde edilir. Böylece her hücrede 4 atom bulunmuş olur. (ADF) düşük olup bu tür kafese sahip eleman mevcut değildir. alt ve üstünde de üçer almak üzere 12 komşusu vardır. Gerçekte (HMK) de koordinasyon sayısı 8. Birim hücrede biri köşelerde. Bu şekilde bulunan özgül ağırlığın deneysel değerlere çok yakın oluşu diziliş modelinin gerçeğe uygunluğunun iyi bir kanıtıdır. Taban merkezindeki atomun aynı düzlemde 6.2.

• Çeşitli türde kusur içeren gerçek kristalin deneyle bulunan yoğunluğu. teorik yoğunluktan biraz küçüktür 2.3. Örneğin (0. Bu doğrultu vektörünün eksenler üzerindeki izdüşümleri kafes sabiti cinsinden ifade edilerek en küçük tam sayılar dizisi elde edilir. (Şekil 2. 1400 °C in üstünde de (HMK) kristallidir (Şekil 2.x) doğrultusunun (1) doğrultu vektörünün bu eksen üzerindeki bileşeni a. Değişik doğrultularda ve değişik düzlemlerde farklı atomsal diziliş görülür. 2. diğerleri üzerinde sıfırdır. Benzer şekilde aynı kimyasal bileşime sahip değişik kristal yapılı cisimlere polimorflar ve bu özelliğe de polimorfizm denir. Ayrıca simetriklik nedeni ile bazı doğrultular ve düzlemler birbirleri ile eşdeğerdirler. Aynı bileşimde iki molekül değişik atomsal dizilişe sahipse bunlara izomer denir. Bu nedenle özelikler düzlemlere ve doğrultulara göre değişir. Doğrultuları belirtmek için Miller Endisleri kullanılır. Bu amaçla aşağıda sözü edilecek Miller Endisleri kullanılır • • Malzeme özelliklerinin düzlemlere ve doğrultulara göre değişmesine ANİZOTROPİ denir. 2. Kafes yapıda herhangi bir doğrultuya paralel sonsuz sayıda doğru vardır.2. Polimorfizm (Allotropizm) • • Bunun en ilginç örneği demirdir. bundan dolayı buna kafes yapı denir. Kristal Doğrultuları (Yönleri) Kristallerin birçok özeliği kristal doğrultusuna bağlı olarak değişir. Kristal Geometrisi Kristallerde atomların merkezlerini birleştiren doğrular uzatılacak olursa uzayda /kafes görünümünde bir yapı elde edilir.2. Kristallerin özellikleri incelenirken bunları geometrik yönden belirlemek gerekir.2. 910 °C üstünde (YMK). Kristal doğrultularını belirlemek için Miller Endisleri Kullanılır.4. Özellikle endüstride çeliklere uygulanan ısıl işlemler demirde 910°C da oluşan polimorfik dönüşme olayına dayanmaktadır. Bu doğrulara paralel olup orijinden başlayan ve bir sonraki birim hücre köşesinde sona eren doğrultu vektöründen yararlanılır.6). buna ANİZOTROPİ denir.7) . Demir oda sıcaklığında (HMK). [hkl] ile gösterilen bu tam sayılar dizisi o doğrultunun Miller Endisleri’dir.

(100) düzlemi (100) düzleminin özdeşidir. Ayrıca(I 00). fakat yönleri farklıdır. 2a Miller endisleri [112] dir. bu doğrultulara eşdeğer doğrultular denir. 0 dır. Bunları ayrıca belirtmeye gerek yoktur. (0 I 0) ve (00 I) düzlemleri de bu aileye aittir.5. fakat yönleri zıttır. [0Î0| ve [001] da bu aileye ait görünüyorsa da bunlar ilk üç doğrultunun özdeşleridir. a cinsinden boyutsuz hale getirilirse Miller Endisleri [110] olur. {111} ailesinde ise 4 üye bulunduğu kolayca görülebilir. <111> aile sinde ise 4 farklı doğrultu ve 8 değişik yön bulunduğu kolaylıkla görülebilir. Doğrusal Atom Yoğunluğu Atomlar arası tekrarlı uzaklık doğrultuya bağlı olarak değişir. Örneğin kübik kafeste <100> eşdeğer doğrultu ailesinin üyeleri [Î00]. Birim hücrenin üst yüzeyinin ortasından geçen (4) doğrultu vektörünün bileşenleri a. Bir kafes yapıda eşdeğer doğrultuların tümü bir eşdeğer doğrultular ailesi oluştururlar ve bu ailelerin Miller Endisleri <hkl> ile gösterilir. Atomların diziliş sıklığı özeliklere etkir. [100]. Eşdeğer düzlemler ailesi (hkl) ile gösterilir. a. (010) ve (001) dir. Bazı hesaplarda iki doğrultu arasındaki açıya gerek vardır.Şekil 2. Bu bileşenler kafes sabitine bölünür. 0 boyutsuz sayıları köşeli parantez içine konarak o doğrultunun Miller endisleri [100] elde edilir. Taban köşegeni (2)' nin doğrultu vektörünün bileşenleri a. {111} eşdeğer düzlemler ailesinde 6. a. . yani doğrultular aynı. Atomsal diziliş yönünden aynı olmakla beraber vektörel işlemlerde yön önemli olduğundan doğrultuların işaretlerine dikkat etmek gerekir. bulunan 1. örneğin [100] ile [Î00] ayni doğrultuyu gösterirler. Simetrik kristallerde eşdeğer düzlemler ailesi vardır.7: Kristal doğrultularının Miller Endisleri ve düzlemleri. 0 Miller endisleri de [1I0 ] olur. a cinsinden 1. Eğer doğrultu vektörü eksi bölgede bileşen verirse (-) sayısı endisin üstüne konur. Atomlar arası uzaklık b' ye Burger vektörü de denilir. örneğin bir kübik kristalde {100} eşdeğer düzlemler ailesinin üyeleri: (100). [h1k1l1] ile [h2k2l2] doğrultusu arasındaki α açısının kosinüsü: 2. Özellikle yüksek simetrikliğe sahip kübik sistemlerde önemli sayıda eşdeğer sistemler bulunur. [010] ve [00Î] dir. birim öteleme ile birbirlerine çakışırlar. . Bu sıklık birim boydaki atom sayısı ile belirtilir ve buna doğrusal atom yoğunluğu denir. <111> eş değer doğrultu ailesinde 6 farklı doğrultu ve 12 değişik yön. Uygulamada b cm olarak verilir ve doğrusal atom yoğunluğu (atom sayısı/cm) ile belirtilir. örneğin (5) doğrultusunun doğrultu vektörü bileşenleri a.a. Kafes yapı simetriklik özeliğine sahip olursa bazı farklı doğrultularda atomsal diziliş aynıdır. 0 dır. 0. Hacim köşegeni doğrultusuna aynı yöntem uygulanırsa bu doğrultunun Miller İndisi' nin [111] olduğu kolayca görülür. -1.

1/1 Bu sayılar uygun bir ortak çarpanla çarpılarak en küçük tam sayılar grubu elde edilir: 2 X (1.8' de verilen düzlem eksenlerini orijinden başlayarak a. özellikler de doğal olarak kristal düzlemlerine bağlı olarak değişir. 1. (h1. bir (HMK) kristalinin (100) düzlemindeki atomsal yoğunluk aşağıdaki şekilde hesaplanır: Atom yarıçapı R olduğuna göre birim hücre nin kenarı: a = 4R / √3. Atomların diziliş biçimi ve diziliş sıklığı üzerlerinde bulundukları düzlemlere. Uzayda bir düzlem eksen takımı üzerindeki arakesit noktaları İle belirtilir. y.k1.l1) düzleminin normali |h1. Kafes yapıdaki bir düzlemi belirtmek için (h k l) şeklinde tam sayılardan oluşan Miller Endisleri kullanılır.9 da (yz) düzlemi yeri ne buna paralel (1) no lu düzlem alınır. Gerçekte kafes yapıda birbirine paralel sonsuz sayıda düzlem vardır. Belirli bir alan içindeki atomların tam kesitlerinin kesirleri toplanıp alana bölünerek düzlemsel atom yoğunluğu bulunur. 2. Bir kübik kafesteki bazı ana kristal düzlemlerinin Miller Endislerini bulalım (Şekil 2.6. (100) düzleminin normali |100| doğrultusu.10' da görülen (100) düzleminin köşelerinde 1/4 atom dilimi vardır. Bu nedenle uygulamada bir sonraki düzlem referans düzlemi olarak alınır. Şekil 2. Kristal geometrisinde genellikle atom merkezlerinden ve orta noktalardan geçen düzlemler ilginçtir.Atomların diziliş sıklığı düzlemden düzleme değişir ve buda özellikleri önemli derece de etkiler. Bu doğru kesitleri kafes sabiti a' ya göre boyutsuz hale getirilir: 1. Bunları seçilen bir eksen takımındaki ilk birim hücre ile temsil etmek mümkündür. Şekil 2. Örneğin. 2. (111) düzlemininki ise [111] doğrultusudur.l1| doğrultusudur. a ya göre boyutsuzlaştırılırsa: . 1. z) de ayırdığı doğru parçaları nın uzunluğu: (a. Bu düzlemin (x. Kristal Düzlemleri Kristallerde atomlar düzlemler boyunca dizilirler.1/2. Bu şekilde verilen bir düzlemin Miller Endisleri aşağıdaki yöntemle saptanır. 2. Örneğin. Şekil 2. 1/1.1) = 2. ∞ ve ∞ ). Bu düzlemin içindeki toplam atom sayısı: 4X 1/4 =1 Düzlemsel atom yoğunluğu: δ (100) = 1(atom)/a2(cm2) Bir kristal düzlemi ile o düzlemin normali aynı Miller Endislerine sahiptir.k1.9). Sonra bu sayıların tersleri alınır. Kristal düzlemleri üzerindeki diziliş sıklığı birim alandaki atom sayısı olarak tanımlanır ve buna düzlemsel atom yoğunluğu denir: Birim hücre içindeki düzlemlerle ilgili hesap yapılırken yalnız merkezleri düzlem üzerinde olan atomlar göz önüne alınır. Göz önüne alınan düzlem orijinden geçiyorsa eksen üzerinde ayırdığı doğru parçaları sıfır olduğundan dik doğar. 1/2. 2a ve a mesafelerinde kesmektedir. Bunlar bu düzlemin Miller Endisleri olup tırnak işareti içinde virgül koymadan verilir: (212).

Örneğin 1010 atomdan bir tanesi dahi yer değiştirmişse bazı özeliklerde belirgin değişiklik olabilir (iletkenlik gibi). Sonuç olarak (3) düzleminin Miller Endisleri: (1 I 0). ∞ ve ∞ ) elde edilir. • Kristal kusurları noktasal. Bu tür kusur (özellikle metallere plastik şekil değiştirme (süneklik) yeteneği sağlar ve bu yetenek büyük ölçüde bunların varlığına bağlıdır. İyonsal cisimlerde zıt işaretli iyon çifti eksikliği (Schottky kusuru) veya yer değiştirmiş iyon (Frenkel kusuru) biçiminde de olabilirler.7. bütün kristal düzlemlerinin ve doğrultularının kristal boyunca uzandığı varsayıldı. Tersleri (1.2. Vida dislokasyonu ise kristalde kısmen kaymış bir bölgenin sınır çizgisi olarak belirir.-1 ve ∞) bulunur. Bunların tersleri 1. Kristal Yapı Kusurları Şu ana kadar kusursuz kristallerin yapısı tanıtıldı. Bunlar da kenar ve vida dislokasyonu olmak üzere iki türlüdür. • Kusur birkaç eksik veya yer değiştirmiş atomdan oluşursa noktasal kusur denir • Eğer kusur kristalde boydan boya bir çizgi boyunca uzanıyorsa buna çizgisel kusur (dislokasyon) denir. -a ve ∞ dur. (3')' nin eksenler üzerinde ayırdığı doğruların boyu: a. Bu yapılırken genellikle küp veya prizma şeklinde tek kristaller ele alındı ve kristal içinde bütün kafes köşelerinin aynı tür atomlar (arı metal) tarafından doldurulduğu. Yukarıda sözü edilen tüm etkenler ve çok kristalli cisimlerde sınır bölgeleri kütlenin düzenli yapısını bozar ve kusurlu hale getirirler. boyutu ve miktarı toplam kütleye göre çok azda olsa özelikleri büyük ölçüde etkirler. (2) düzleminde ara kesitler: (a. Diğer yandan eğer sayıları çok artarsa aralarındaki girişim nedeni ile metallerin mukavemetini yükseltirler.7. Bu bölümde yalnız arı kristallerdeki kusurlar ele alınacak ve bunların yapısı tanıtılacaktır. Noktasal Kusurlar Şekil 2. a. Kenar dislokasyonu kristal içinde oluşan eksik bir düzlemin kenarı biçimindedir. Kristallerin içinde değişik boyutlu yabancı atomlar bulunabilir. Diğer sonuncu kusur iki boyutlu olup kristallerin yüzeylerinde ve çok kristalli yapılarda kristal bireyleri (tane) arasındaki sınırlarda oluşur. gerçekte (3)'ün birim ötelenmesi (3')' ü verir. 2. ∞ ) Bunun Miller Endislerinin (110) olacağı kolayca görülür. Gerçekte kusursuz kristal yoktur. Bu kusurların biçimi.(1. 2. Bunlar ya katılaşma suresinde veya yüksek sıcaklıkta aşırı ısıl titreşimler etkisinde oluşurlar.0 ve 0 olur. Birim hücre içindeki (3) düzleminin Miller indisleri bulunmak istenirse orijinden geçmenin verdiği belirsizlik ile buna özdeş olan soldaki (3) düzlemi alınır.7. Malzemelerin gerçek davranışını açıklayabilmek için bu kusurları yakından tanımak gerekir. 2. Metallerin plastik şekil değiştirmesi.1. bazı atomlar yerinden kaymış ve bazı kristal düzlemleri yarım olabilir. çizgisel ve yüzeysel olmak üzere üç türe ayrılırlar. mukavemeti ve İletkenlikleri büyük ölçüde kristal yapı kusurlarına bağlıdır. Boş kafes köşesinin varlığı mekanik özelikleri etkilemez fakat atomsal yayınımı kolaylaştırır. Diğer bir bölümde yabancı atomların (alaşım elementleri) ve gerçek malzemelerin (katı ergiyik) oluşturduğu iç yapı değişiklikleri ele alınacaktır. a cinsinden boyutsuzlaştırılırsa: (1. -1 ve 0)' dır.12 de görülen eksik atom nedeni ile doğan boş kafes köşesidir ve ϑ simgesi ile belirtilir. Çizgisel Kusurlar (Dislokasyonlar) Kristallerde en çok rastlanan çizgisel kusur türü dislokasyonlardır. bazı kafes köşeleri boş (eksik atom). O halde (1) düzlemi nin Miller endisleri: (100). Tam sayı olduklarından çarpana gerek yoktur. . • Kristaldeki kusur boydan boya çizgi halinde uzanıyorsa bu türe DISLOKASYON denir. Bunlardan başka cisim tek yerine çok kristalli oluşabilir.

Kristal bireyleri arasında kalan atomlar komşu tanelerle uyum sağlayamazlar ve düzensiz bir bölge (amorf) oluştururlar. eğer yüzeyden atom koparılmak istenirse bir miktar enerji vermek gerekir. . Katılaşma süresinde atomlar birbirlerine göre düzenli bir şekilde dizilerek kristal yapıyı oluştururlar. Uygulamalarda kullanılan malzemelerin önemli bir bölümü atomların düzensiz dizilişi sonucu oluşan amorf yapıya sahiptir. Taneler daha az etkilendiğinden yüzeyleri düzgünlüğünü korur.15). plastiklerin çoğunluğu ve çok aşırı hızla soğumuş bazı metallerde kristallerin tersine atomlar rasgele düzensiz bir biçimde dağılmışlardır. bu nedenle de enerjileri daha yüksektir (Şekil 2.8.18). Katılaşma ilerledikçe bu kristaller büyürler. Küçük kristal çekirdekleri aynı anda birçok noktada doğmaya başlarlar. kütle bağ • Atomların seyrek ve düzensiz dizilmeleri sonucu oluşan yüksek enerjiye sahip bölgelere “tane sınırı” denir. Ayıraç yüksek enerjili tane sınırlarından atomları daha kolay eriterek uzaklaştırır. Bu özelikten yararlanılarak gerektiği zaman iç yapının mikro yapı fotoğrafı çekilebilir. Amorf Yapılar Ve Camlar • Bütün gazlar ve sıvılar. Bir sıvı damlasının küresel bir biçim alarak daha düşük enerji seviyesine dolayısıyla daha kararlı bir yapıya sahip olma eğilimi yüzey enerjisinin varlığı için belirgin bir kanıttır. Bu şekilde dağlanmış bir metal parçası yüzeyine metal mikroskobu ile bakıldığı zaman tane sınırları ağ şeklinde görülür (Şekil 2. 3. Metallerin iç yapılarını incelemek için yüzeyleri parlatılır.1. örneğin taneler içinde 12 iken tane sınırında 10-11 kadardır. sonra uygun bir kimyasal ayıraçla dağlanır. Sıvılar Sıvılarda atomlar veya moleküller arası bağlar zayıf olup kendi ağırlıkları etkisinde akarlar ve içinde bulundukları kabın şeklini alırlar. İçerideki atomlar komşu atomlarla tamamen kuşatılmış olup düşük enerji konumundadırlar.3. Bölüm 3-AMORF YAPILAR VE CAMLAR 3.17 ve Şekil 2. Tane sınırı denen bu bölgenin kalınlığı yaklaşık olarak 2-3 atomlar arası uzaklık kadardır.2. Kristal yapıların iki boyutlu kusur türlerinden bir diğeri de çok kristalli yapıda kristal bireyleri (tane) arasında kalan sınır bölgesidir (tane sınırı). Her amorf fazda yarı düzenli bir yapı ve kimyasal bileşim farklılıkları bulunabilir. Atomların seyrek dizilmeleri sonucu tane sınırları yüksek enerjiye sahip olurlar. Tane sınırlarında düzensizlik nedeni ile koordinasyon sayısı düşük olur. Yüzeye atom eklenirse bir miktar enerji açığa çıkar. böylece tane sınırları boyunca dağlama çukurları oluşur. Yüzey atomlarının ise bir yanlarında komşu atomlar yoktur ve tarafından daha büyük bir kuvvetle çekilirler. 2. birbirlerine değdikleri yerlerde büyümeleri durur ve sonunda bütün kütleyi doldururlar. • Bu şekilde metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalına metalografi denir. 2. Yüzeysel Kusurlar ve Tane Sınırları Bir cismin yüzeyinde bulunan atomlar enerji yönünden içeridekilerden farklıdır. Yüzeydeki bu fazla enerjiye yüzey enerjisi denir. hareket yetenekleri yüksektir ve düzensiz bir dizilişe sahiptirler. Yüzey enerjisi atomlar arası enerjisi ile ilgilidir. Tane Sınırları Sıvı metallerde atomlar arası bağlar zayıftır.1.7.1. Tane sınırlarının yüksek enerjiye sahip olmaları uygulamada önemli yararlar sağlar.16.

4). Fazlar Bir malzemede iç yapı yönünden farklı ve homojen olan kısımlarına faz denir. düzenli yapı düzensiz olur. Bu şekilde ana metalin kafes yapısına sokulan bu tür kusurların sistemin enerjisini.* Yabancı atomların boyutu ana atomların boyutundan farklı olduğundan ya kafesi biraz genişletir veya biraz daraltırlar dolayısıyla çevrelerinde bir gerilme alanı oluştururlar. Böyle karışımlara sıvı ergiyik denir. A metalinin B atomlarını ergitme yeteneği sınırlı ise ve B atomlarının miktarı bu sınırın üstünde ise katılaşma süresinde B atomlarının fazlası ikinci bir faz halinde ayrışır (Şekil 3.3. 3. koordinasyon sayısı (KS) azalır mesela (YMK) kristalinde KS 12' den 10 veya 11' e düşer. Birinci faza α. • • • • Birden fazla tür elementin atomları sıvı halde kolaylıkla karışarak homojen bir yapı oluşturabilirler. Katı ergiyikte bir temel elementin (eriten) kafes yapısında yabancı atomlar (eriyen veya alaşım elementi) homojen olarak dağılmış durumda bulunurlar ve kafes yapısını değiştirmezler. . bu nedenle bu tür cisimlerde faz sayısı yüksek olur. Arı bir A metali katılaşınca çok kristalli (polikristalin) bir yapı oluşur. Camlar • • Atomlar birbirlerine bağlı fakat düzensiz yapılar oluştururlar. kafes yapıda yabancı atom içeren cisimlere katı ergiyik denir. Aynı tür karışım katı halde de varlığını korursa katı ergiyik elde edilir. Ancak genellikle bunların mekanik özelikleri düşük olur. sıcaklık yeter düzeyde ise bazı atomlar bulundukları denge konumundan başka bir denge konumuna geçebilir (atomsal yayınım veya difüzyon).2. ikinci faza da β fazı denir. dolayısıyla özelikleri değiştirmesi doğaldır. yalnız kristal doğrultuları rasgele dağılmıştır. Bu karışımda su ve buz kimyasal yönden aynı olduğu halde yapılan ve özelikleri tamamen değişiktir. Noktasal kusurların sayısı artan sıcaklıkla büyür. Örneğin bakır-çinko sisteminde bileşime bağlı olarak katı halde 5 değişik faz oluşabilir. fakat farklı yapıları dolayısıyla fiziksel özellikleri farklıdır. Katı ergiyikte A metalinin kafesinde B metalinin atomları homojen olarak dağılmış durumda bulunur. Farklı bileşimde olan cisimler sıvı halde kolayca birbirleri içinde atomlar veya moleküller mertebesinde karışarak ergiyik meydana getirir. Bakırın içine çinko katarak elde edilen pirinç alaşımının sertliği ve mukavemeti daha yüksektir. Bir malzeme içinde mevcut değişik tür kimyasal bileşimi olur veya olmayabilir. Genel olarak kristal yapılı cisimlerde atomlar belirli konumları almak zorunda olduklarından ergiyik oluşturma yetenekleri sınırlıdır. Bu şekilde birden fazla tür faz içeren sistemlere çok fazlı sistemler denir. A metaline sıvı halde B metali katılarak elde edilen ergiyik katılaşmadan sonrada karışımını korursa tek fazlı bir ergiyik oluşur. Diğer bir deyimle. Amorf yapılı cisimlerde ise atomlar düzensiz dizildiklerinden karışım daha kolay olur ve aynı anda bulunan fazların sayısı oldukça azdır. Her faz atomların homojen ve kendine özel olarak dizilmeleri sonucu oluşan belirli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sıvıların özgül ağırlığı katı hale göre biraz düşüktür (su hariç). bu yapıdaki her tane birbirine özdeştir. Bir cisim sıvı halden katı hale geçerken faz dönüşümü oluşur. Katılaşan sıvının camsı veya kristalli yapıya dönüşmesi olayını hacmin sıcaklıkla değişimini gösteren eğrilerin şekline bakarak açıklamak mümkündür. Ergime noktasına gelince belirli bir enerji (ergime ısısı) yutarak atomlar arası bağ kopar ve sıvı hale geçer. Katı Ergiyikler Arı (saf) metaller bazı üstün özellikleri nedeni ile endüstride kullanılırlar. Sertlik ve mukavemetlerini arttırmak amacı ile başka elemanlar katılır. Bölüm 4-KATI ERGİYİKLER VE ALAŞIMLAR 4. örneğin arı bakırın elektriksel iletkenliği yüksektir bu nedenle iletken tel üretimine elverişlidir. Ergime için gerekli ısı ile ergime sıcaklığı arasında aynı yönde bir ilişki vardır.1. örnek olarak su ve buz karışımı gösterilebilir. • Endüstride metalleri birbirleri ile karıştırarak alaşım üretme işlemi sıvı halde yapılır. 3. ancak çok yumuşak ve düşük mukavemetlidir. Sıvı haldeki düzensiz yapısını aynen koruyarak katılaşan cisimlere genellikle camlar denir Cama aşırı soğumuş sıvı da denir.• Katı halde kristal yapıya sahip bir metal ısıtılırsa atomların ısıl titreşimleri artar.

H2O da 0 1/3 (a/o 33 . MgO te 1/1 (a/o 50). Alaşımların Bileşimi Uygulamada alaşımlar üretilirken kullanılacak metallerin miktarı tartarak ağırlık cinsinden ölçülür ve oluşan alaşımın bileşimi ağırlık yüzdesi olarak belirtilir. • Stoikiometrik bileşime sahip FeO de toplam atomların yarısı\ (a/o 50) Fe2+ diğer yarısı da O2-(a/o 50). Burada Fe iyonlarının sayısı O iyonlarının sayısından daha azdır. Bu sayılar aynı zamanda ağırlık yüzdelerini verir. bu nedenle Fe<1 O şeklinde gösterilir. Stoikiometrik olmayan demir oksitin yapısı oluşurken aşağıdaki bağıntı sağlanarak elektriksel yük dengesi korunur. Bu ikinci fazda bir kısım ana faz atomlarını içeren değişik kafes yapılı bir katı ergiyik sistemi olabilir. 3Fe2+ > 2Fe3+ + ϒ Atomları belirli sabit bir oranda olan bileşiklere stoikiometrik bileşikler denir. Bir iyonsal bileşikteki bir iyon iyonsal değeri aynı ve boyutları birbirine yakın başka bir tür iyonla yer değiştirebilir. Örneğin MgO deki bir kısım Mg2+ iyonlarının yerini Fe2+ iyonları alabilir. Bu tür bileşiğe stoikiometrik olmayan bileşikler denir. Hesaplarda kolaylık sağlamak için 100 gr alaşım göz önüne alınır. A metalinin atomsal ağırlığı PA .Yabancı atomların kafes yapıda bulunuş biçimine göre katı ergiyikler iki türe ayrılır: • • Yer alan katı ergiyikleri Arayer katı ergiyikleri Atom yarıçapları yakın ve elektron yapıları benzer olan elementler kafes yapıda birbirlerinin yerini kolaylıkla alarak yer alan katı ergiyiğini oluştururlar • Küçük atomlar kafes yapıdaki atomlar arası boşluğa yerleşerek arayer katı eriyiği oluşturabilirler. Bileşiklerin büyük bir çoğunluğunda bileşiği oluşturan elemanların atomları tam sayılı sabit bir orantıya sahiptirler. Ancak bazı özel hallerde bu bileşiğin kristal kafesinde bazı demir atomları eksik olabilir. bu değişim faz diyagramları yardımı ile gösterilir. 4. . • Alaşım elementinin miktarı ergime sınırının üzerinde ise katılaşma ve soğuma süresinde fazla olan atomlar ana fazın yanında bir ikinci faz (intermetalikler) oluştururlar. Bileşiklerde Katı Eriyik Oluşumu Yer alan katı eriyiği metallerde olduğu gibi iyonsal bileşiklerde de oluşabilir. Bu durumda O2.3. B1 gr B metali bulunsun. Diğer taraftan Ca2+ iyonunun yarıçapı oldukça büyük olduğundan Mg2+ iyonlarının yerini alamaz. Birden fazla element içeren malzeme sistemlerinde fazların türü ve fazların dönüşümü sıcaklığa ve bileşime bağlı olarak değişir. B ninki PB olsun.1/3) gibi. Ağırlık yüzdesinden (%) atomsal yüzdeye (a/o) geçiş basit bir işlemle yapılabilir.4'te gösterilmiştir. İyonsal bir cisimde kararlılığın gereği olan net elektriksel yükün sıfır olması koşulu burada şu şekilde sağlanır: 3 adet Fe2+ İyonu 2 adet Fe3+ iyonu ile yer değiştirir ve bir adet boş kafes köşesi oluşur.iyonlarının miktarı örneğin a/o 51-53 civarında ise gerisi demir iyonlarıdır. Ancak atomların kafes yapıyı dolduran parçacıklar olduğu düşünülürse miktarlarını atomsal yüzde olarak belirtmek fiziksel yönden daha anlamlı olur. 100 gr alaşımda A1 gr A. • Genel olarak metaller birbirlerini sınırlı oranda ergitebilirler. Buna örnek olarak kusurlu demir oksitin yapısı Şekil 4. Bu bileşiklerde farklı işaretli iyonların sayısı tam sayılı sabit bir orantı oluşturmaz.2. • 4.

Atomlarda Titreşimler Mutlak sıfır sıcaklığında (0 K veya -273 °C) atomlar statik haldedir ve potansiyel enerjileri minimumdur. . tane büyümesi gibi olaylarla kaynak. Kristallerde atomların diziliş sıklığı doğrultuya bağlı olduğundan (anizotropi özelliği) ısıl genleşme katsayısı da doğrultu ile değişir. Isıl enerji vererek sıcaklık arttırıldığı zaman atomlar kendi denge konumlan çevresinde titreşmeğe başlarlar. 5.1.  İkincisi ise yine aynı etki ile bir denge konumundan diğerine atlayarak yaptıkları uzak mesafe hareketleridir. • • Isıl etki ile atomların kendi denge konumları çevresindeki küçük titreşim hareketleriyle bir denge konumundan diğerine atlayarak yaptıkları uzak mesafe hareketlerine difüzyon denir. Bu hareketler iki farklı düzeyde oluşur.  Birincisi ısıl etki ile atomların kendi denge konumları çevresindeki küçük titreşim hareketleri. Titreşimin uç noktalarında ise kinetik enerjileri sıfır (hareket yönü değişir). Bu sonuncuya atomsal yayınım veya difüzyon denir. * Birim sıcaklık artışının birim boyda oluşturduğu artışa da termal genleşme katsayısı denir. • • • Bu gerçek. Atomlar arası bağ enerjisi çukurunun simetrik olmaması nedeni ile atomlar arası ortalama uzaklık artar ve buna termal genleşme denir. potansiyel enerjileri maksimum olur. Atom Hareketleri Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma. kinetik enerjileri ise maksimumdur. Atomsal yayınım sonucu cismin yapısı ve bu nedenle de özelikleri değişir.1. galvanizasyon gibi işlemler büyük ölçüde atomların kütle içinde hareketlerine bağlıdır.Bölüm 5-DİFÜZYON VE UYGULAMALARI 5. tabakalı yapıya sahip grafitte kolaylıkla gözlenebilir. çökelme. Enerji çukurunun minimum olduğu konumda potansiyel enerjileri minimum. Şekil 1.6 da görüldüğü gibi aralarındaki bağıl uzaklık sürekli değişir ve dolayısıyla sahip oldukları kinetik ve potansiyel enerjiler de değişir. sementasyon. * Yüksek enerji seviyesine sahip olan atom daime düşük enerji seviyesine sahip atoma göre daha kararsızdır. Uygulamada çok rastlanan bu olayın temel ilkeleri bu bölümde ele alınacaktır.1. yeniden kristalleşme. lehim.

kal/mol. 5. Bütün bunlar için gerekli aktivasyon enerjisi yayınım sisteminin bir özelliğidir ve deneysel olarak ölçülebilir. volfram ve alümina gibi bileşik ve elementlerde yayınma için gerekli enerji seviyesi daha yüksektir. Katı yapı içinde yeterli düzeyde yüksek enerjiye sahip atomlar bir denge konumundan diğerine atlayarak atomsal yayınımı oluştururlar. buna arayer yayınımı denir (Şekil 5. Atomların kütle içinde yayınımı üç yöntemle oluşur. aynı atom (2) konumundaki boş kafes köşesinde iken sahip olacağı E2 enerjisinden daha yüksektir. Böylece atom soldan sağa hareket ederken boş kafes köşesi de sağdan sola hareket etmiş olur. Şekil 5. . Cisimlere yeterli imkan verilirse.2 de bir atomun iki değişik konumu enerji yönünden göz önüne alınıyor.* Difüzyonun gerçekleşmesinde bir atomun bir enerji engelini aşması için gereken enerjiye aktivasyon enerjisi denir. Uygulamada belirli bir E* enerjisinden fazla enerjiye sahip atomların olası sayısı önemli olabilir. Birinci yöntem boş kafes köşesi yayınımı olup nispeten düşük bir enerjiyi gerektirir. Atomsal yayınım veya difüzyon denen bu olayda önce atomun çevresi ile bağları kopar. ancak yüksek enerjili (1) konumu düşük enerjili (2) konumuna göre yarı kararlı (yerel kararlı veya metastabil) konumdur. Genelde yüksek ergime sıcaklığı olan ve bağları kuvvetli olan bor karbür. Sıcaklık artınca ortalama enerji de artar. Bu enerji engelleri bir atomsal yayınım sisteminin örnekleridir. köşesi kristalin yüzeyine kadar çıkabilir. Her iki konumda da atom denge halindedir.2 de görüldüğü gibi atom (1) den (2) ye geçerken aştığı enerji engeli * (2) den (1) e geçerken aştığı enerji engeli * den daha küçüktür. Endüstriyel işlemlerde bu eğilimden geniş ölçüde yararlanılır. sonra atomlar arası boşluklardan geçer ve yeni konumda tekrar çevresi ile bağ kurar.3. İkinci yöntem arayer atomunun kafeste mevcut atomlar arasından geçerek oluşturduğu harekettir. Genellikle kristal kafes içindeki arayer atomları sıkışık durumda bulunurlar ve çevrelerinde bir gerilme alanı oluştururlar. Genellikle atomlar yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye doğru yayınarak birim hacimdeki sayılarında net bir fark oluştururlar. Bu şekilde sürekli yer değiştiren boş kafes.2 ve 5. Bu da şekildeki gibi eğrinin altında kalan taralı olanla gösterilir.) denir. Şekil 5. Halka yayınımı denen üçüncü yöntemin oluşma ihtimali düşük olmakla beraber oldukça ilginçtir. Bir kristal kafesinde varolan bir boş kafes köşesinin çevresindeki komşu atomların bu boş köşeye atlama ihtimalleri aynıdır (Şekil 5.Bir kütle içinde bulunan atomlar veya moleküller herhangi bir anda aynı enerjiye sahip değildirler. Endüstriyel işlemlerde bu eğilimden geniş ölçüde yararlanılır. (1) konumunda üzerine basınç etkiyen arayer atomunun E1 enerjisi. Yayınım bir atomun bir enerji engelini aşması için gerekli enerjiye aktivasyon enerjisi (Q. Bir yayınım sistemi bir ana faz (eriten sistem veya matris) ile onun içinde hareket eden atomlardan (eriyen sistem) oluşur. • • Cisimlere yeterli imkan verilirse. örneğin ısıtılırsa daima daha düşük enerji seviyesine sahip kararlı yapılar oluşturmaya doğru eğilim gösterirler.3).1 de görülen enerji dağılım eğrisine göre bir T. örneğin ısıtılırsa daima daha düşük enerji seviyesine sahip kararlı yapılar oluşturmaya doğru eğilim gösterirler.2 Enerji Konumları Şekil 5. Gazlar için verilen bu enerji dağılımı katılar içinde geçerli sayılabilir. sıcaklığında bazı atomların enerjisi sıfıra yakınken bazılarınınki ise çok yüksek olabilir ve çoğunluğunun ki ortalama E1 enerjisi civarındadır. Alaşımlarda ise konsantrasyon farklı olduğu zaman iç yapı değişikliği kolayca izlenebilir. (2) konumunda içeren düşük enerjili yapı kararlı yapıdır. Yayınım arı metallerde de oluşur. Atomsal Yayınım (Difüzyon) Sıcaklık yükseldikçe atomların ısıl titreşimleri artar ve bir kısmı içinde bulunduğu yapıda bir konumdan diğer konuma atlayarak yer değiştirir. Eğer boş köşenin solundaki atom buraya atlarsa atlayan atomun ilk konumu boş kafes köşesi olur. Yayınımın oluşabilmesi için aktivasyon enerjisi enerji engeline eşit olmalıdır.3) ve oldukça yüksek enerji gerektirir. Birbirine değerek bir halka halinde bulunan atomlar aynı anda ve aynı yönde hareket ederek birbirlerinin yerini alabilirler. 5. Sıcaklık arttıkça yüksek enerjiye sahip atomların sayısı da artar. Benzer şekilde ara yer atomunu (1) konumunda içeren yüksek enerjili yapı yarı kararlı yapı.

Yüksek sıcaklıkta bir süre sonra istatistiksel kurallara göre kesikli çizgi ile gösterilen ara yüzeyden yayınım sonucu soldan sağa geçen Ni atomları ile sağdan sola geçen Cu atomlarının sayısı eşittir. Başlangıçta yüzeydeki bütün atomlar Ni' dir (siyah daireler).4' te Ni kaplanmış bir bakır kristali göz önüne alınıyor.4 te kristalin yüzeyinde x kadar derinlikte ve yüzeye paralel A cm2 alandan t saniye içinde N adet Ni atomunun geçtiği varsayılsın. R gaz sabiti ve T Kelvin derecesi olarak sıcaklıktır. Boltzmann D nin sıcaklığa bağlılığını aşağıdaki denklemle vermiştir. Bu süreç sonunda Ni atomlarının C konsantrasyonunun kristalin yüzeyinden itibaren x derinliği ile değişimi azalan bir eğri seklinde olacaktır. Örneğin Cu kafesinde yayınan Ni atomları gibi.4. Düzensiz yapıya sahip ve atom sıklığı tanelere göre daha az olan tane sınırları boyunca yayınım daha kolay oluşur. yayınım sisteminin türüne ve yapısına bağlıdır. Bu nedenle faz dönüşümleri ve korozyon olayları tane sınırlarında başlar ve daha hızlı oluşur. Fick Kuralı) Şekil 5. Birinci Yayınım Kuralı (1. Burada D ye yayınım katsayısı denir ve birimi (cm2/sn) dir.1.4.5. . Sonsuz süre sonunda Ni. Q aktivasyon enerjisi (kal/mol). D yayınım katsayısı sıcaklığa. 5. Yayınımın yönü dC/dx in işaretinin tersi yönünde olduğu için denkleme eksi işareti konmuştur. Yayınım sabitlerinin yayınım sisteminin türü ve yapısına bağlılığı aşağıdaki şekilde açıklanabilir: o o o o Küçük atomlar daha kolay yayınır. dolayısıyla atomlar arası bağı daha zayıf olan ortamda daha kolay yayınır. Cu içinde homojen olarak yayılır (istatistiksel sonuç) ve C1 konsantrasyonu bütün kütle boyunca sabit olur. Burada Do (cm2/sn) yayınım sabiti. Belirli bir atom ergime sıcaklığı düşük. Nikel atomlarının C konsantrasyonu birim hacimde yer alan nikel atomunun sayısı olarak belirtilir (atom sayısı / cm3). Atomsal yayınım akışı J: Birinci yayınım kuralına göre atomsal yayınım akışı o noktadaki konsantrasyon gradyanı dC/dx ile orantılıdır. Atomlarda Yayınım Kuralları Bir yayınım sistemi genellikle bir anafaz (matris veya eriten sistem) ile o fazın yapısında hareket eden yabancı atomlardan (eriyen sistem) oluşur. Ara düzlemdeki konsantrasyon gradyanı dC/dx eksi işaretli olmasına karşın Ni atomlarının net yayınımı soldan sağa yani artı işaretli yöndedir. Şekil 5. Atomsal dolgu faktörü düşük ortamlarda yayınım daha az enerji gerektirir. Do ve Q yayınım sistemine bağlı sabitler olup deneysel yolla ölçülebilirler.

Fazların dengesine etkiyen üç ana değişken bileşim. zamanla konsantrasyon gradyanı azaldığından hız düşer ve tam homojen yapı için sonsuz süreye gerek vardır. 6. hatta iç yapılar da tahmin edilebilir. ancak aşınma mukavemeti düşüktür. Sıcaklık ve basıncın yanında bileşim de iç yapı oluşumunu etkiler ve bunlar değiştiği zaman değişik tür fazlar meydana gelebilir. Bir cisim bağ kuvvetleri etkisinde denge halinde bulunan atomlar grubundan oluşur. Kütle halinde atomsal hareket sonucu iç yapı değişir ve yeni bir denge yapısı elde edilir. Sementasyon işleminde az karbonlu çelik aktif karbon atomları içeren bir ortamda yüksek sıcaklıkta bir süre ısıtılır. Bu amaçla endüstride çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Endüstride malzeme üretiminde ve mekanik özelikleri değiştirmek için uygulanacak ısıl işlemlerde denge diyagramlardan büyük ölçüde yararlanılır. Bu şekilde faz dönüşümleri sonucu özellikler de değişir. sıvı ve gaz halinde bulunurlar. İkinci Yayınım Kuralı (2. H=E+PV .5. türevi ile orantılıdır: (4) nolu denkleminin fiziksel anlamına göre yayınım olayı başlangıçta çok hızlıdır. Bu şekilde semente edilmiş çeliğe su verilirse içi yumuşak ve tok. Fick Kuralı) Bu ikinci kurala göre konsantrasyonun zamanla değişme hızı dc/dt konsantrasyon gradyanın 2. Bu kütle içinde homojen dağılmış atomlar bulundukları konumu sürekli korurlar. Bölüm 6-FAZLAR VE DENGE DİYAGRAMLARI Bu bölümde de iç yapıların nasıl oluştuğu ve iç yapı oluşumuna hangi etkenlerin ne şekilde etkilediği ele alınacaktır. Homojen olarak dizilmiş atomlar belirli faz meydana getirirler. Atomsal Yayınımın Oluştuğu Örnek Endüstriyel İşlemler  Sementasyon İşlemi Az karbonlu çelik yumuşak ve sünektir. sonra su vererek sertleştirilir. sıcaklık ve basınca bağlı olarak katı.5. Diğer bir deyimle bir faz bir başka faza dönüşür. 5. işlenmesi kolaydır. Ancak çevre koşulları değişirse mevcut denge bozulur.1. atomlar başka bir denge konumuna geçerek değişik biçimde dizilir ve sonuçta yeni bir faz oluşur.1. Karbon atomlarının yayınması sonucu yüzeyde ince bir tabaka boyunca yüksek karbonlu bir yapı oluşur. Bu diyagramlardan belirli bir malzeme sisteminde sıcaklık ve bileşime bağlı olarak oluşacak fazların türleri. dolayısıyla potansiyel enerji artar. Bu değişkenler etkisinde doğacak fazların türlerini ve bunların özeliklerini bilmek uygulama yönünden çok önemlidir. Böylece amaca uygun özeliklere sahip malzeme üretimi sağlanabilir. Çeliğe şekil verdikten sonra sürtünmeye maruz kalacak yüzeylere sementasyon işlemi uygulayarak yüzeysel karbon oranı arttırılır.2. atomlar bulundukları konumdan başka bir konuma geçmeye zorlanırlar.4. bileşimleri ve miktarları tayin edilebilir. Sistemler daima sahip oldukları enerjiyi azaltan konumlara doğru yönelerek daha kararlı hale gelme eğilimi gösterirler. böylece yüzey aşınmaya dayanıklı hale getirilir. Ancak koşullar değişirse denge bozulur. Bu değişkenler yardımı ile faz dönüşümlerini kontrol ederek özellikleri ihtiyaca göre uyarlamak mümkündür. diğer önemli bir kısmı ise ısıl titreşimleri arttırarak kinetik enerjiye dönüşür. Arı cisimler tek bileşenli en basit yapılı sistemlerdir. Cisme verilen ısıl enerjinin bir kısmı ısıl genleşmeye sarf edilir. Cisimlerde iç yapı oluşumunda en önemli etken enerjidir. örneğin motorların krank millerinin sürtünen yüzeyleri sementasyon işlemi ile sertleştirilir. sıcaklık ve basınçtır. Bunun için gerekli bilgiler ancak denge diyagramları yardımı ile elde edilebilir. yüzeyi sert ve aşınmaya dayanıklı bir malzeme elde edilir. Birden fazla tür atom içeren çok bileşenli sistemlerin dengesi oldukça karışıktır. Fazların Dengesi Bir cisim denge halinde bulunan bir fiziksel kütle olarak tanımlanır. Fizikte temel özelliklerden birisi enerjisi azalan bir cisimde kararlılığın artmasıdır.

Bu nedenle değişik türde fazlar bir arada bulunabilir. Isıl düzensizlik sıcaklıkla arttığından S entalpisi de yükselir. H Entalpisi ise minimumdur ve serbest enerjiye eşittir. bu durumda A .1' de de görüldüğü gibi serbest enerji sıcaklıkla sürekli azalır. F+D=B+1 • • • F Bir sistemdeki mevcut fazların sayısı D Fazların dengede kalması için bağımsız değişken sayısı B Bir sistemde mevcut bileşenlerin sayısı . Katılara göre daha kolay karışarak sıvı eriyik oluştururlar. şu şekilde olur. Gaz atomları veya molekülleri arasında etkileşme bulunmadığından farklı türdeki gazlar kolay karışır ve homojen bir yapı meydana gelir. H=F+TS • Buradaki F serbest enerjisi cisimlerin denge yapılarını belirlemede kullanılır. Entalpinin Ve Serbest Enerjinin Sıcaklıkla Değişimi Şekil 6. Bileşenlerin Sistem Dengesi Birden fazla tür bileşen veya eleman içeren sistemlerin dengesi daha karışıktır. Entalpiye yaklaşık olarak cismin ısı içeriği de denir.3.1.Bir cismin entalpisi (H) o cismin iç enerjisi (E) ile çevreye karşı yaptığı PV işinin toplamına eşittir. A .B karışımı kolayca oluşur ve denge halinde bulunur. Bir sistemin karışım oluşturma eğilimini belirleyen S entropisi sıcaklıkla çarpılarak karışım enerjisine dönüştürülür. Katı cisimler üzerindeki gözlemler genellikle sabit basınçta yapılır ve cisimdeki hacim değişimi ihmal edilir. Bir reaksiyon sonucu oluşan fazın kararlı olması için serbest enerji değişiminin eksi olması gerekir. Laboratuar deneyleri genellikle sabit basınçta uygulandığından üçüncü etkenin sabit olduğu varsayılır.2.B ve B . * Serbest enerji.A. 6. Bileşim ve sıcaklığın değişmesiyle faz da değişebilir. Bir arada bulunan elemanların karşılıklı etkileşmeleri önemlidir. Sıfır Kelvin sıcaklığında atomlar statik haldedir ve entropi sıfırdır. 6.1. Entalpi iki kısımdan oluşur. Sıvılarda atomlar arası bağ zayıftır. Daima serbest enerjisi minimum olan yapılar kararlı olur. Buna göre entalpi. Katı halde erime oranları genelde sınırlıdır. A ve B gibi iki eleman arasında karşılıklı etkileşme yoksa A . biri F serbest enerjisi. F serbest enerjisi faz dönüşümlerinde kararlı denge yapısının oluşmasında önemli rol oynar. Bu durumda bir cisme dQ ısıl enerjisi verildiği zaman dE iç enerji değişimi dH entalpi değişimine eşit olur.B karışımları arasında bir ayrıcalık yoktur. aşağıdaki bağıntıdan elde edilir. Örneğin su buharlaşırken sıcaklık sabit kalır. Bu durumda geriye iki değişken kalır. F=H-TS 6.2 Fazlar Kuralı Gibbs tarafından geliştirilen fazlar kuralı belirli sistemdeki fazların denge halinde bulunması için gerekli koşulları belirler. Entalpi sıcaklıkla sürekli artar. diğeri de iç yapı düzensizlik derecesine bağlı karışım enerjisidir. Gaz karışımlarında durum böyledir.

Saf metallerde katılaşma süresinde sıcaklığın sabit kalma zorunluluğu fazlar kuralı ile kanıtlanır.T2 sıcaklık aralığında tamamlanır.2' da görüldüğü gibi basamaklı olur. hatta kısmen veya tamamen önlenebilir. Dengesiz soğuma dışı oluşan fazlar yarı kararlıdır. Bu değişmeler denge veya faz diyagramları ile gösterilir. 2+D=l+l bağımsız değişken sayısı D=0 elde edilir. Uygulamada büyük önemi olan bu diyagramlar malzeme üretiminde. Saf metallerde bileşen sayısı B 1. Katılaşmanın sürdüğü 2 bölgesinde iki faz vardır. ergime sıcaklığında sıvı ve katı.2' deki biçimde olurlar. yavaş dengeli soğuma uygulanırsa gene kararlı denge yapıları oluşur ve dönüşmeler denge diyagramında gösterilen bölgelerde meydana gelir. 6. Saf metaller sabit sıcaklıkta katılaşırlar ve soğuma eğrileri Şekil 6. Bunlar ısıtılır. 6. • • • • Aşırı hızlı soğuma uygulanırsa dönüşmeler gecikebilir. A ve B metallerinden oluşan bir katı eriyik sisteminin soğuma diyagramı Şekil 6. Sıcaklık-zaman eksenleri. Bileşen sayısı B=2 olduğundan fazlar kuralından bağımsız değişken sayısı D=1 elde edilir. dolayısıyla F = 2 dir. Bu diyagramlar normal koşullarda zorlanmadan. Buna göre katı eriyikler katılaşırken sıcaklık sabit kalmaz. Eğrideki 2 noktasında sıvı ve katı olmak üzere iki faz vardır.3. yani sıcaklık sabit kalmak zorundadır.4. dolayısıyla F=2 dir. Tc ergime sıcaklığı üstünde sıvı. Bileşimle sıcaklığın değişken olduğu iki bileşenli sistemlerin denge diyagramları iki boyutludur. Bu sonuca göre iki faz bir arada bulunduğu sürece bağımsız değişken yoktur. Bu değerler fazlar kuralı denklemine konursa. katılaşma T1 . Soğuma Diyagramları Denge diyagramlarını elde etmek için soğuma diyagramlarından yararlanılır. 1 ve 2 noktalarında fazların sayısı 1' dir ve bağımsız değişken sayısı D=1 olur.2' de görülüyor. iki bileşenli veya elemanlı metallerde 2 olur. diğer bir deyimle dengeli soğuma süresinde oluşan fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını içerirler. Denge Diyagramları • Bir malzeme sisteminde fazların bileşime ve sıcaklığa bağlı olarak değişimini gösteren diyagramlara denge diyagramları veya faz diyagramları denir. Saf metal olduğundan bir bileşenlidir ve B=l' dir. diğeri de sıcaklık olabileceğine göre D en fazla 2 olabilir. Üç bileşenli sistemlerde İki bileşenin miktarı ve bir de sıcaklık olmak üzere üç değişken vardır ve bu nedenle üç boyutlu diyagramlar gereklidir. Bir malzeme sisteminde fazlar ve faz dönüşümleri bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu sonuca göre bu bölgelerde sıcaklık değişse dahi tek faz varlığını korur. Basitleştirmek amacı ile en yaygın olan yalnız iki bileşenli sistemlerin faz diyagramları ele . Bu durumda diyagramlardaki faz bölgeleri ve sınır eğrileri değişebilir. iç yapıları ve kararlılık bölgelerini saptamada ve çeşitli ısıl işlemlerde kullanılırlar. Aşağıda bu diyagramların elde edilişi ve kullanılışı ile ilgili bilgiler verilecektir. üzerine çizilen soğuma eğrileri Şekil 6. sonra soğuma süresinde sıcaklığın zamanla değişimi ölçülür.Bağımsız değişkenlerden biri bileşim. Değişik bileşimde bir seri alaşım hazırlanarak ergitilir. altında ise yalnız katı faz bulunur.

Likidüs denilen üst eğrinin üstünde yalnız sıvı faz.3 (a) da görüldüğü gibi bir sıcaklık-zaman eksen takımı üzerine çizilebilir Şekil 6. Şekil 6. Bu şekilde bir seri alaşım için elde edilen üst ve alt noktalar birleştirilirse bu sistemin faz diyagramı elde edilmiş olur. Faz diyagramları soğuma diyagramları yardımı ile elde edilirler. Bu nedenle zaman eksenleri kaydırılarak bütün soğuma diyagramları Şekil 6.alınacaktır.1.Ni sistemi gibi). Bir alaşımda B atomlarının yüzdesi verilmişse geri kalanı A atomlarıdır.3 (b)' deki diyagramda düşey eksen sıcaklık. Şekil 6.4 de görüldüğü gibi.5. yatay eksen B atomlarıma ağırlık % si cinsinden bileşimini gösterir. TA A metalinin ergime. Gerçekte burada açıklanacak temel ilkeler bütün sistemler için geçerlidir. sonra bu alaşımların her biri için soğuma diyagramı deneysel yolla elde edilir. solidüs denen alt eğrinin altında da yalnız katı faz ve bu ikisinin arasında da sıvı + katı faz bulunur. Normal olarak soğuma süresinden çok bileşime bağlı olarak faz dönüşümlerinin oluştuğu sıcaklıklar önemlidir. TB de B metalinin ergime sıcaklıklarıdır.3 (b) de görülen faz diyagramı birbirlerinin her sıcaklıkla sınırsız oranda eriten bir iki bileşenli sistemin denge diyagramıdır (Cu . Fazların Türü Bir alaşım sisteminde verilen bir alaşımda belirli bir sıcaklıkta denge halinde mevcut fazların türü belirlenebilir. (1) noktasında yalnız sıvı (2) noktasında da sıvı ve katı ve (3) noktasında da yalnız katı faz içerir. Her bileşim için faz dönüşümlerinin oluştuğu sıcaklıklar soldaki soğuma diyagramlarından yataylar çizerek bu sıcaklık-bileşim diyagramında bileşim düşeyi üzerine taşınır. A ve B metallerinden oluşan bir sistemde bileşimi % Bo olan bir alaşım. A ve B metallerinden oluşan ikili bileşenli bir sistemde A ve B değişik oranda karıştırılarak bir seri alaşım üretilir.5. diğer bir deyimle A ve B atomlarının yüzdelerinin toplamı 100 dür. 6. Faz Diyagramlarından Sağlanan Bilgiler • • • Fazların Türü Fazların bileşimi (Bağ çizgisi kuralı) Fazların miktarı (Levye kuralı) 6. .

Örnek olarak Şekil 6.3. Aynı düşünce ile hareket edilirse T1 sıcaklığında katı faz en çok % A2 kadar A veya en az % B2 kadar B atomu içerebilir. (2)'den çizilen T1 yatayının sıcaklık eksenini kestiği c noktasında sıvı halde saf A metali vardır. Daha fazla B katılırsa sıvı fazın yanında katı faz oluşmaya başlar. B nin miktarı arttırılırsa likidüs eğrisi üzerindeki a noktasına kadar yalnız sıvı faz bulunur ve a noktasında % B1. Bu şekilde uygulanan bu yönteme bağ çizgisi kuralı denir. Fazların Bileşimi (Bağ Çizgisi Kuralı) Tek fazlı bölgede mevcut fazın bileşimi göz önüne alınan alaşımın bileşimine eşdeğerdir. (3) noktasında kail faz da %B0 bileşimindedir. Bu alaşımın içinde T1 sıcaklığında (2) noktasında bulunan sıvı fazın ağırlığı PS ile katı fazın ağırlığı Pk nın hesaplanması isteniyor.4 de gösterilen bileşiminde P0 gr. %B0 lık alaşımda (1) noktasındaki sıvı faz alaşımda (1) noktasındaki sıvı faz % B0.5. Bu iki bilinmeyeni hesaplamak için iki denkleme gerek vardır. alaşım ele alınsın. . Yukarıda açıklandığı gibi İki fazlı bölgede herhangi bir (bileşim-sıcaklık) noktasında mevcut fazların bileşimini bulmak için bu bağ çizgisinden yararlanılır.b) bileşim aralığındaki katı fazın bileşimi daima % B2 olur. İki fazlı bölgedeki fazların miktarları ise aşağıda açıklanan "levye kuralı" yardımı ile bulunur.b) aralığında daima % B1. Bu çizginin likidüs eğrisini kestiği noktanın bileşim ekseni üzerindeki değeri sıvı fazın bileşimini. Sıvı faz varlığını solidüs eğrisi üzerindeki b noktasına kadar sürdürür ve iki fazlı (a . bileşimine sahip olur. bunlarda Mevcut A atomlarının yüzdesi: %A0=%100B0 İki fazlı bölgede fazların bileşimi alaşımın bileşiminden farklıdır. A metaline bu sıcaklıkta B metali katılırsa sıvı eriyik oluşur. Bunu açıklamak için %B0 alaşımı (2) noktasında ele alınıyor.5. İki fazlı bölgede çizilen sabit sıcaklık yatayının sınır eğrileri arasında kalan parçasına bağ çizgisi denir.2. Fazların Miktarı (Levye Kuralı) Bir fazlı bölgede mevcut fazın miktarı alaşımın miktarına eşittir. solidüs eğrisini kestiği noktanınki de katı fazın bileşimini verir. 6. O halde (a . bileşimine ulaşınca B atomlarınca doymuş hale gelir.6.

.

Bu sistemde I alaşımı sıvı halden başlayarak soğutulacak olursa önce katı eriyik oluşumu ile α fazı meydana gelir.6. fakat düşük sıcaklıkta sınırlı oranda eriten bir ikili sistemin faz diyagramı görülüyor. Aynı anda oluşan iki katı faz çok ince ve sık yapı meydana getirir. Bu tür diyagrama sahip (Cu-Ni) sisteminde Cu' a Ni atomları % 0 dan başlayarak % 100 o kadar karıştırıldığında kafes yapı değişmeksizin Cu atomlarının yerini alır ve daima katı halde tek faz oluşur. Üstün mekanik özeliklere sahip ötektik yapılar uygulama yönünden çok önemlidir.6.3'de birbirlerini her sıcaklıkta sınırsız oranda eriten sistemlerin faz diyagramı verilmiştir.1. Aşağıdaki bağıntı ile tanımlanan bu dönüşüm sonucu tek fazlı yapı oluştuğundan uygulama yönünden ilginç sayılmaz .6. Belirli fazlardan oluşan bir denge yapısından değişik fazlardan oluşan diğer bir denge yapısına geçiş olayına faz dönüşümü denir. Bu tür dönüşümler üç türe ayrılabilir.  Ötektik reaksiyonu: Birbirlerini sınırlı oranda eriten bazı sistemlerin belirli bileşimdeki alaşımları sabit sıcaklıkta katılaşır ve ötektik reaksiyonu sonucu sıvı faz aynı anda iki ayrı katı faza dönüşür. bu nedenle ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.6'de birbirlerini yüksek sıcaklıkta her oranda. Şekil 6. Çökelme eğrisi yükselip solidüs eğrisi ile kesişince birbirlerini her sıcaklıkta sınırlı oranda eriten iki bileşenli bir sistem elde edilir. Sıcaklık T1' e düşünce β fazı B atomlarınca doymuş hale gelir ve B atomlarının fazlası ß fazı halinde çökelir ve bu sıcaklığın.5. Katılaşma Dönüşümleri Bu tür faz dönüşümlerinde fazlardan biri sıvı olduğundan atomların hareket yeteneği yüksektir. altında sistem α ve β gibi iki fazın karışımından oluşur. 6. Ötektik reaksiyonu aşağıdaki bağıntı ile tanımlanabilir: Bu tür reaksiyona sahip sistemlere ötektik sistemler denir. bu nedenle dönüşüm süresi çok kısadır. Gerçekte endüstride kullanılan sistemler birbirlerini çoğunlukla sınırlı oranda eritirler. Genel olarak soğuma hızı dönüşme sıcaklığını etkileyemez ve dönüşmeler daima aynı sıcaklıkta oluşur. Peritektik reaksiyon: • Katılaşma süresinde bir arada bulunan bir sıvı fazla bir katı fazın sabit sıcaklıkta başka bir katı faza dönüşmesine peritektik reaksiyon denir.4. 6. Temel Faz Dönüşümleri Bir malzeme sisteminin sıcaklığı değiştiği zaman atomların hareket yeteneği de değişir ve imkan tanındığı zaman genellikle düşük enerjili kararlı denge yapısı oluşturma eğilimi doğar. Bu tür sistemlerde bazı ilginç temel faz dönüşümü reaksiyonları görülür. Birbirlerini Sınırlı Oranda Eriten Sistemler Şekil 6. Burada görülen eğriye çökelme veya ayrışma eğrisi denir.  Katı eriyik oluşumu: Sıvı eriyikten katı eriyik oluşumu Şekil 6. Bu dönüşümler katılaşma dönüşümleri ve katı hal dönüşümleri olmak üzere 2 grupta toplanabilir.3 de de görüldüğü gibi belirli bir sıcaklık aralığında tamamlanır ve sonuçta tek bir katı faz meydana gelir.

Katı Hal Dönüşümleri Katı halde atomların hareket yetenekleri çok kısıtlıdır. ancak burada bir katı faz sabit sıcaklıkta aynı anda diğer iki ayrı katı faza dönüşür. Polimorfik Dönüşme Bazı saf metallerde kafes yapı sabit sıcaklıkta diğer bir tür kafes yapısına dönüşür. tane boyutu küçük ve süre yeterli ise tane sınırlarında çökelmesi olanağı yüksek olur. bu nedenle dönüşümlerin tamamlanması için belirli bir süreye gerek vardır. Özellikle yeni faza ait sınırların oluşması oldukça büyük enerjiyi gerektirir.6. üç aşamada tamamlanır.6.6. 6. Peritektoid Reaksiyon Bu reaksiyonda aşağıdaki bağıntıda görüldüğü gibi iki katı faz sabit sıcaklıkta diğer bir katı faza dönüşür: Sonuçta tek fazlı yapı oluştuğundan ilginç sayılmaz. • Eğer soğuma hızı R dönüşüm hızından fazla ise dönüşüm kısmen veya tamamen önlenebilir. ikinci aşamada hareket ederek daha düşük enerjili konumlara gelirler ve son aşamada da yeni fazı oluştururlar. Eğer sıcaklık yüksek. Elde edilen yeni yarı kararlı yapı üstün özeliklere sahip olabilir.2.2.6. Bu şekilde oluşan ötektoid yapı genellikle ötektik yapı gibi üstün mekanik özeliklere sahip olur. Ötektoid reaksiyon aşağıdaki bağıntı ile de tanımlanabilir: 6.2. 6.1. Bütün bu olayların tamamlanması için gerekli süre t ise bunun tersi R = l/t dönüşüm reaksiyon hızı olur. Katı hal dönüşümleri dört türe ayrılabilir: Bu reaksiyon hızı dönüşümün oluştuğu sisteme ve sıcaklığa bağlıdır. Aksi halde mevcut fazın kafes yapısı içinde kalarak tane içi çökelme meydana getirir.2. normal soğumadan beklenen kararlı denge yapısı yerine başka yarı kararlı denge yapısı oluşabilir. Bu şekilde oluşan polimorfik dönüşme aşağıda bağıntı ile de tanımlanabilir.3. Ötektoid Reaksiyon Bu reaksiyon ötektik reaksiyona benzer. Bir dönüşme olayı atomsal yayınım sonucu oluşur ve bu.6.2. Burada da aynı anda yan yana oluşan yeni fazlar çok sık ve ince bir yapı meydana getirirler. Katı hal dönüşümlerinin diğer bir özeliği de yeni doğan fazların mevcut ana faza göre belirli konumlar alması zorunluluğudur. . Uygulamada bu olaydan geniş ölçüde yararlanılır (çeliklere su verme işlemi). Birinci aşamada atomların çevresi ile bağları kopar.

Cu-Zn sisteminde 5 peritektik ve 1 ötektik. çökelme yeri ve büyüklüğü kontrol edilerek daha yararlı yapılar oluşturulabilir. Ötektik Sistem Birbirlerini sınırlı oranda eriten bazı iki bileşenli sistemlerde bileşenler birbirlerinin ergime sıcaklıklarını düşürür ve en düşük ergime sıcaklığına sahip bileşimdeki alaşım ötektik reaksiyon sonucu katılaşır. A nın β daki en yüksek erime sınırı % B4 : % 100 .6.TB : Sırasıyla A ve B metallerinin ergime sıcaklığı % B1 : Oda sıcaklığında B metalinin α fazında erime sının % B2 : B metalinin α fazında en yüksek erime sınırı % B3 : % 100 . Sıvı hale geçinceye kadar düzenli yapıları varlığını korur.6. Birbirlerine göre düzenli olarak dizilirler ve düzenli bir yapı oluştururlar. Katı Eriyikten Çökelme Tek fazlı bir katı eriyik Şekil 6.2. dolayısıyla özelikleri tamamen ana fazlardan farklıdır.6. Örneğin Şekil 6. İntermetalik Bileşiklerin Avantajları • • • Bileşenler sabit bir orana sahiptir.2. ε da magnezyumun kafes yapısına sahip ikinci ana fazdır ve β ile δ ara fazlardır.7. Bu doyma noktasında katı eriyikte bulunan yabancı atomların bir kısmı ayrışarak ikinci bir faz halinde çökelir. 6.* 6.11' de görülen Al-Mg sisteminde saf Al dan başlayarak α . 6. % Be : ötektik bileşim Te : ötektik sıcaklık TA . ve ε fazları meydana gelir. 1 ötektoid ve 1 de peritektik reaksiyon bölgesi vardır.6. Seramiklerin Faz Diyagramları Seramikler genellikle metal ile metal olmayan elementlerin iyonik bileşiklerinden oluşurlar.% B4 = % A4.10' de görülen bir ötektik sistemin yapısı aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.12' de görülen Al Mg sisteminde üç ötektik. Alüminyum alaşımlarına uygulanan yaşlanma sertleşmesi işlemi bu gerçeğe dayanır. Uygulamada bu çökelen fazın miktarı.% B3 = % A3. Faz diyagramı Şekil 6. Bu ara fazlar ana fazlar arasında bir bileşime sahiptirler ve yapıları. δ.2. Bunun nedeni böyle sistemlerde ana fazların yanında ara fazların ve intermetaliklerin oluşmasıdır. Ara Fazlar ve İntermetalikler Özellikle endüstriyel faz diyagramlarından birden fazla temel faz dönüşümü reaksiyonlarına rastlanır.6. • NOT: En düşük ergime sıcaklığına sahip alaşıma monotektik adı verilir. Çökelen fazın miktarı sıcaklık düştükçe artar. Birkaç iyonik bileşikten oluşan seramik malzemelerinde her bileşik bir bileşen rolünü oynar. Ana bileşikler aralarında ara katı eriyikler veya ara kompleks bileşikler de oluşturabilir. Β. Bu reaksiyon süresinde iki katı faz yan yana ince tabakalar halinde oluşarak ötektik yapıyı meydana getirir. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzemelerin sahip oldukları özellikler dört ayrı grupta incelenebilir: • • Elektriksel Özellikler o İletkenlik o Yarı İletkenlik o Dielektrik o Manyetik Mekanik Özellikler . Örneğin Şekil 6.6' de görüldüğü gibi soğurken belirli bir sıcaklık düzeyinde doymuş hale gelebilir. iki bileşikten oluşan bir ikili sistemde sıcaklık ve bileşime bağlı olarak oluşan fazlar ve faz dönüşümleri faz diyagramları yardımı ile çok açık bir şekilde gösterilebilir. A metalinin β da oda sıcaklığında erime sınırı.1.5. Bölüm 7-FİZİKSEL ÖZELLİKLER 7. Fe-C sisteminde ise 1 ötektik. a alüminyumun kafes yapısına sahip ana faz.2.6. Bu şekilde hem ergime sıcaklığının düşürülmesi ve hem de üstün özelikli ince karışımın oluşması nedeniyle ötektik sistemler uygulamada özel bir önem taşırlar.4.

bu nedenle iletken sayılamazlar.2. Özgül direncin tersine σ. Yalıtkanlar elektrik akımını iletmezler. dolayısıyla serbest hareket edemezler. ferroelektrik gibi önemli özelikler doğar. eksi elektroda doğru gidenler ise yavaşlar. SO42. bunun sonucu yük birikimi. Buna göre: Bu denklemden özgül direnç boyutunun (ohm-cm) olacağı görülür. Genel olarak bir yönde taşıdıkları yük sayısı zıt yönde taşınana eşit olduğundan net bir yük iletimi oluşmaz. bu da elektrik akımını oluşturur. Yarıiletken malzemeler çok ilginç ve yararlı özelikleri nedeni ile elektronik endüstrisinde geniş uygulama alanına sahiptirler. Uygulamada cisimler özgül dirençlerine veya özgül iletkenliklerini göre üç gruba ayrılırlar • • • İletkenler : ρ < 10-4 (ohm-cm) Yarıiletkenler: 10-4 < ρ < 104 (ohm-cm) Yalıtkanlar : ρ > 104 (ohm-cm) Metallerde kütle içinde serbest elektronlar bulunduğundan iletkenler grubunu oluştururlar. Bir bireysel elektronun taşıdığı birim yük q = 0.2. neticede eksi kutuptan artı kutba doğru net bir sürüklenme görülür. piezoelektrik. Elektriksel İletkenlik Cisimlerin elektrik akımını iletme yeteneğine iletkenlik denir. Bunların uygulamada ayrı yeri olduğundan dielektrik özellikler ayrı bir bölümde incelenecektir. Ancak gerçekte serbest elektronları bulunmayan yarıiletkenlere yeterli elektriksel alan ve sıcaklık uygulanırsa yararlı sayıda elektron aktive edilerek serbest hale getirilir ve iletkenlik sağlanabilir. kesiti s (cm2) ile ters orantılıdır ve orantı katsayısına özgül direnç (ρ) denir. Bir iletkenin içinden geçen akıma karşı gösterdiği direnç R (ohm). iletken boyu l (cm) ile doğru.• • o Şekil Değiştirme o Sertlik o Kırılma Termal Özellikler o Isıl Genleşme o Isıl İletkenlik Diğer Fiziksel Özellikler o Birim Ağırlık o Gözeneklilik o Geçirimlilik o Optik ve Akustik Özellikler İletkenlik. Elektriksel yük taşıyıcılardan elektronlar ile yayınan eksi yüklü iyonlar (anyon) eksi yük taşıyıcı. Bu nedenle bu malzemeler ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak bunlar elektriği iletmemelerine rağmen elektriksel alana tepki gösterirler. 7. 7. yarıiletkenlik ve yalıtkanlık (dielektrik) gibi önemli elektriksel özellikler cisimlerin elektron yapısına. örneğin Pb2+ nın yükü artı 2a. bağ türüne ve iç yapımına geniş ölçüde bağlıdır. Genel olarak bir yönde taşıdıkları yük sayısı zıt yönde taşınana eşit olduğundan net bir yük iletimi oluşmaz.2. Metalik İletkenlik Metallerde valans elektronlar kütle içinde serbest halde rasgele hareket halindedirler. Yayınan iyonların taşıdığı yük ise iyonsallık derecesine bağlıdır. Özellikle yarıiletkenler elektronik endüstrisinde çok geniş uygulama alanı bulmaktadır. Ancak metale Şekil 7. Elektriksel Özellikler Malzemelerin elektriksel özelikleri elektron yapıları ve elektron hareketleri ile ilgilidir. Özgül iletkenlik veya özgül direnç cismin 1 cm3 de bulunan yük taşıyıcı sayısı n ile orantılıdır. 7.nin eksi 2q dür.2.1.2' de görüldüğü gibi bir elektriksel alan uygulanınca artı elektroda doğru giden elektronlar hızlanır. Bu hareketleri duran dalga hareketi türündedir. . Uygulanan elektriksel alanın büyüklüğü E aşağıdaki şekilde tanımlanır. optik ve ısıl özelliklerde elektron yapıları ve elektron hareketleri ile yakından ilgili olduklarından bunları elektrik özellikler grubuna dahil etmek uygun olur. genellikle komşu iletkenleri birbirinden ayırarak yalıtım amacı ile kullanılırlar. Gerçekte manyetik. özgül iletkenlik denir. elektron boşlukları ile yayınan artı yüklü iyonlar (katyon) artı yük taşıyıcılardır. Bu Özeliklerin başında elektriksel iletkenlik gelir. Seramikler ve polimerler de elektronlar ana atomlara kuvvetle bağlıdırlar.16 X 10-18 kulondur.

2. Has yarıiletkenlere katılan bazı yabancı atomlar iletkenliği çok daha arttırabilir. Aşağıdaki eşitlikte ko orantı katsayısına dielektrik sabit denir.E=V/d (volt/cm) Elektronların alan etkisinde sürüklenme hızı.2. Bu özeliklere sahip plastikler. Bu tepki elektriksel yük birikimi. Bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur ve bunların da dönme yönleri zıttır. Tablo 7. Bunlar ancak 1954 yılından sonra geliştirilerek kısa sürede büyük boyutlu ve üretimi zor elektron tüplerinin yerini aldılar.san dir. yabancı atomlar ve ısıl titreşimler dalgaları saptırır. fakat uygulanan elektriksel alana karşı tepki gösterirler. * 7.E Burada µ elektriksel yük taşıyıcıların ortamdaki hareket yeteneğidir ve birimi cm2/V. piezo elektrik ve ferro elektrik gibi özeliklerin doğmasına neden olur. Yalıtkanın dielektrik sabitinin vakumun dielektrik sabitine oranına k bağıl dielektrik sabit ve uygulamada kısaca yalıtkanın dielektrik sabiti denir.2. bu tür yarıiletkenlere de katkılı yarıiletkenler denir.2. Uygulanan elektriksel alanın şiddeti V/d (Volt/cm) ise oluşan elektriksel yük yoğunluğu bu alanın şiddeti ile orantılıdır. Bu sayede elektronik aletleri çok kompakt ve basit hale getirilerek günlük yaşamda geniş uygulama alanı bulmuştur.* 7. ne kadar büyükse elektronların sürüklenme hızı o kadar yüksek olur.1' de görüldüğü gibi. Bunun başlıca nedeni yalıtkanda oluşan elektriksel kutuplaşma ve mevcut kutupların yön değiştirmesidir. camlar ve seramikler uygulamada elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar. k dielektrik sabiti bütün yalıtkanlarda 1' den büyüktür. elektron eksikliği veya boşluğu içerenlere artı veya p-tipi yarıiletken denir. Bireysel atomda elektronlar ancak kendi atomu etrafında yörünge hareketi yaparlar.2. Ancak iç yapıda mevcut kusurlar. Yarı iletkenler has yarıiletken (entrensek) ve katkılı yarıiletken (ekstrensek) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. E elektriksel alanı ile orantılıdır.1. 7. 7. Yarıiletkenler Elektronik teknolojisinde çığır açan transistörler yarıiletken malzemelerden üretilirler. Özgül Direnci Arttıran Etkenler • • • Sıcaklık Yabancı atomlar Plastik şekil değiştirmedir. Çok atomlu kütlelerde ise ana atomlara zayıf bağlı çok sayıda valans elektronlarının enerji düzeyleri üst üste dizilerek enerji bantları oluşturur. iletkenlik azalır. Dielektrik Malzemeler (yalıtkanlar) Yalıtkanlar elektrik akımını iletmezler. Aşağıda bu olaylar açıklanacaktır. . Bu dalgaların yansımadan veya saptırılmadan yayılabileceği ortalama serbest hareket yolu. V=µ . • Elektron fazlalığı içeren katkılı yarıiletkenlere eksi veya n-tipi.2. ortalama serbest yol azalır ve sonuçta özgül direnç artar. Elektronlar iletken ortamda duran dalga hareketi ile yayılırlar. v. Has yarıiletkenlik bazı arı malzemelerin kendi bünyelerinin özelliğidir. Biriken elektriksel yük yoğunluğu D elektron/cm2 olarak belirtilir. Bir enerji düzeyi dolunca bundan sonra eklenen elektronlar bir üst enerji düzeyine geçerler. Enerji Bantları Bir bireysel atomu çevreleyen elektronlar belirli enerji düzeyine sahiptirler.5).3. D=k0 V/d Elektrotlar arasındaki elektriksel alana vakum yerine bir yalıtkan cisim konursa elektrotlarda biriken elektriksel yük yoğunluğu artar.4. Aralarında vakum olan iki paralel elektroda V gerilimi uygulanınca elektrot plaklarında bir miktar elektriksel yük birikir (Şekil 7.2.

İç yapı kusurları. 7. Eğer uygulanan gerilim kritik bir değeri aşarsa yalıtkanda. Diyamanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinden ortalama 10-6 katı kadar daha azdır. çatlaklar. dolayısıyla net manyetiklik yoktur. • Ancak bireysel atomların manyetik kutupları paralel olacak şekilde yönlenirse kütlede net bir manyetik alan doğar.* Sıcaklık arttığı zaman iyonların ve moleküllerin hareket yeteneği artacağından kutuplaşma daha kolay olacağından dielektrik sabitler artar.1. Bir atomun enerji bantları tam dolu ise çift sayıda elektronu vardır. bunlar da diğer elektronlara çarparak bir elektron seli oluşturabilirler. Manyetik Özellikler Cisimlerin manyetik özellikleri elektronların gerek kendi eksenleri etrafında dönmeleri ve gerekse atom çekirdeği çevresinde yörünge hareketi yapmaları sonucu oluşur.3. Manyetik Alan Manyetik alanın varlığı yaptığı etki ile belli olur. Bu şekildeki bireysel atomların manyetik kutupları rasgele yönlenmişse kütlenin net alanı sıfır olur. Manyetik alana gösterilen tepki.3. • Bir malzemenin yalıtkanlık özelliğinin kaybolması olayına elektriksel göçme denir. * 7. Eğer bir atomda dolmamış enerji düzeyi varsa ve toplam elektron sayısı tekse bireysel atomda manyetik alan doğar ve bu alanın bir çift kutbu (dipol) vardır. bobinin bir metresindeki sarım sayısı ile içinden geçen akımın çarpımına eşittir ve birimi (Amper X Sarım/m)' dir.2. boşluklar ve yüksek sıcaklık bu direnci azaltır. Buna elektriksel göçme denir. aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır. Manyetiklik Türleri Üç tür manyetiklik vardır: Diyamanyetik özellikle manyetik alana gösterilen tepki eksi yöndedir. Hareket eden her elektriksel yük bir manyetik alan oluşturur. 7. İçinden akım geçen bir iletken tel bobinin oluşturduğu manyetik alanın şiddeti H. kuvvet çizgilerin sıklığı vakuma göre daha azdır. kimyasal bozulum. bunlar da kendi eksenleri etrafında bağıl olarak ters yönde döndüklerinden birbirlerinin manyetik alanını yok ederler. Atomdaki bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur. Burada ηo ortamın manyetik geçirgenliğidir ve değeri vakumda 4p x 10-7 Henry/m dir. özellikle kusurlu bölgelerde mevcut elektronlar enerji aralığını atlayarak serbest hale geçer. Manyetik akı yoğunluğu B ise Weber m2 olarak ölçülür. η'nün ηo 'a oranı o ortamın vakuma göre bağıl manyetik geçirgenliğini verir.3. bundan dolayı her elektron çok küçük bir mıknatıs sayılır. • • • Diyamanyetik Paramanyetik Ferromanyetik . Her yalıtkan bu göçmeye karşı belirli bir dielektrik dirence sahiptir. Bunun sonucu olarak malzemenin yalıtkanlık özeliği kaybolur. Ortamda oluşan manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı da manyetik akı yoğunluğunu belirtir. içine konan cismin türüne göre değişir ve manyetik geçirgenlikleri vakumdaki ηo dan farklı olur. Vakumda bu alanın doğurduğu manyetik akı yoğunluğu B.Yalıtkanların dayanabileceği elektriksel alan şiddeti sınırlıdır.

Sürekli mıknatıs üretiminde kullanılan sert manyetik malzemeler üç sınıfa ayrılır: Çelikler. Zn. ve sert (veya sürekli) mıknatıslar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. şerit ve ince saç haline getirilerek bilgisayar ve manyetik amplifikatör transformatörlerinde kullanılır. O2. Paramanyetik elementler Al. Manyetiklik özeliğine göre mıknatıslar sert ve yumuşak olmak üzere iki türe ayrılırlar. Ferromanyetik elementler: Fe. Kuvvetli manyetiklik özeliğine sahip metaller ve bileşikler manyetik alanda gösterdikleri davranışa göre yumuşak ve sert manyetik malzemeler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Ferromanyetik özellikte ise manyetik alana karşı gösterilen tepki çok kuvvetlidir. Bu malzeme toz halinde bulunur. yüksek sıcaklıkta basınç altında sinterleme ile kütle haline getirilerek biçim verilir. histerezis eğrisinin alanı küçüktür. Bu kapalı eğrinin alanı bir çevrimde kaybolan enerjiyi verir ve bu enerji ısıya dönüşür. bunlarda girdap akımı kayıpları yüksektir. Sert mıknatıslar mekanik yönden de serttir. Yüksek sıcaklık ve mekanik darbe manyetikliği azaltır. ancak taşlama ile şekil verilebilirler. Özellikle değişken akımlı uygulamada kullanılacak manyetik malzemelerde histerezis kaybının az ve içlerinde oluşacak girdap akımlarının küçük olması gerekir. 7.3. Yumuşak mıknatıslarda manyetik geçirgenlik yüksek. Bir çevrimde B manyetik akımın H manyetik alan şiddeti ile değişimini gösteren kapalı eğriye histerezis eğrisi denir. kuvvet hatları vakuma göre biraz daha sıklaşır. histerezis alanı küçüktür. Bunlar üretim süresinde yüksek sıcaklıkta kuvvetli manyetik alan uygulayarak mıknatıs haline getirilirler.Paramanyetik özellikte tepki artı yöndedir ve çok zayıf çekme oluşturur. kalıcı manyetiklik az. FeSi alaşımları dikkatle haddeleme ve tavlamaya tabi tutularak <100> doğrultuları ana doğrultuya paralel yapılır ve bu şekilde manyetik geçirgenlik çok daha fazla artırılır. ancak alternatif akımlar için elverişli değildir. Mekanik yönden de yumuşaktırlar. dolayısıyla bu tür malzemelerde değişken manyetik alanda enerji kaybı düşüktür. Dinamo sacı bu tür FeSi alaşımdan yapılır. Sürekli mıknatısların yüksek kalıcı mıknatıslık ve yüksek koerzif kuvvet Hc ye sahip olmaları istenir. ferromanyetik cisimler ise manyetik olan cisimler sayılır. mıknatıs alaşımları ve oksit ve seramik türü mıknatıslar. Bi. Arı demir iyi bir yumuşak mıknatıs olabilir. Fe-Ni alaşımları tavlanıp manyetik alanda soğutulursa çok kolay manyetiklik kazanır ve histerezis alanı daha da küçük olur. Uygulamada diyamanyetik ve paramanyetik cisimler manyetik olmayan. 106 Hz ten yüksek frekanslı uygulamalarda metal türü yumuşak alaşımlar mıknatıs yapmaya elverişli değildir. Ag. . (MnZn) Fe2O4 yumuşak seramik mıknatıs olarak TV ve FM alıcılarında yüksek frekanslı transformatör yapımına uygundur. Manyetik Malzemeler Bunlar yumuşak (veya geçici) mıknatıslar. bir manyetik alan ile manyetik akı hızla artarak Bd doyma noktasına erişir. ya döküm veya toz metalürjisi yöntemi ile üretilirler. kalıcı manyetik akı yüksektir ve bunu yok etmek için büyük Hc manyetik alanına gerek vardır. Hc manyetik cismin koerzif kuvveti veya demanyetizasyona karşı direnci denir. Bd doyma noktasına erişmek için kuvvetli manyetik alana gerek vardır. manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı vakumdakine göre çok artar. Ferromanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinin 103-105 daha fazladır. Yüksek frekanslı uygulamalar için Fe-Ni alaşımlar (permaloy ve supermalloy) daha elverişlidir. Demirin içinde % 2-5 Si katarak elektriksel direnç çok arttırılır ve ayrıca araları yalıtılmış çok ince saç halinde kullanılırsa girdap akımları düşük düzeye indirilir. Sert mıknatıslarda ise manyetik akıyı arttırmak zordur. Pt.3. Yumuşak mıknatıslarda B. 780 ° C nin üstünde (Curie sıcaklığı) demirin manyetiklik özelliği kaybolur. Bunların yerine çok küçük parçacıklardan oluşan (50 mµ. Paramanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinden ortalama 10-5 katı kadar daha büyüktür. Co. dan az) demir oksitli bileşiklerinden yapılmış ferrimanyetik türde yumuşak seramik mıknatıslar kullanılır. hem de elektriksel dirençleri yüksektir ve yalıtkan sayılırlar. kalıcı manyetiklik zayıftır ve küçük bir Hc ters manyetik alanı ile dolayca kaybolur. Bu mıknatıslarda histerezis eğrisinin alanı büyük olduğundan değişken manyetik alan etkisinde enerji kaybı yüksektir ve çok ısınırlar. Ni. Bunların hem manyetik özelikleri iyi. • • • Diyamanyetik elementler: Cu.

Bunlar önce su verilerek sertleştirilir sonra yüksek elektromanyetik alan etkisinde manyetik hale getirilir. Bu enerjinin foton denen küçük parçacıkların dalga hareketi ile yayıldığı varsayılır. Kırılma İndisi • • Saydamlık. Elementlerin atom sayısı arttıkça elektronlarının sayısı da çoğalır. Saydam ve prizmadan geçirilen beyaz ışık dalga boyları kırmızıdan mora doğru azalan bir renk tayfına ayrılır. Bu özellikler • • • • • • olarak sıralanabilir. fakat ayrışmaz. Ni. Kırılma indisinin karesi. Diğer mıknatıs alaşımlarında genellikle demir yoktur veya varsa az miktardadır. bunun sonucu kırılma indisi de büyür. Katkı maddelerini değiştirerek emilen dalga aralığı da değiştirilebilir. Ni. dolayısıyla ışığın yayılma hızı artar. boron . Fe). 7. Metallerin büyük çoğunluğu iyi yansıtır. (Cu. bu tür atomları içeren kristallerde kırılma indisi de büyük olur. o cismin k dielektrik sabitine eşittir. Genel olarak hiç bir katı cisim üzerine düşen radyasyon dalgalarını ne tam olarak yansıtır nede tam olarak geçirir. Bunlara da saydam cisimler denir. Bir silis camına (SiO2) Pb veya Ba katılırsa yoğunluk artar. Co. hem de ikiye ayrılır. bu nedenle yoğunluk arttıkça kırılma indisleri de artar. 7.Mıknatıs üretimi için alaşımlı çelikler kullanılabilir. kırılma indisi küçülür. Diğer taraftan cam gibi bazı yalıtkan (dielektrik) malzemelerin atomları geniş enerji aralığına sahip bulunduğundan ışık fotonları etkilenmeden geçebilir. Co) ve (Ag. Bu spektrumda her ışığın belirli dalga boyu vardır.4. Görünen ışık bölgesindeki elektromanyetik dalgaların boyu 7400.4. Saf silis camı (SiO2) görünen ışıkla dalga boyu 2000 A° e kadar olan ultraviyole ışınlarını. Camda ve yüksek simetrikliğe sahip kübik kristallerde kırılma indisleri yöne bağlı değildir. Frekansla dalga boyu ters yönde değiştiğinden frekans arttıkça dalga boyu küçülür. cisim ışığı yansıtır. dışarıya iki paralel demet halinde çıkar.silis camı 3000 Å e kadar ışınları. Mn. Asimetrik olan tetragonal ve hegzagonal kristallerde iki farklı kırılma indisi vardır. Optik Özellikler Işık elektromanyetik dalgalar halinde yayıldığından optik özeliklerle dielektrik özelikler yakından ilgilidir. Kırılma indislerinin farkı çift kırılma ölçüsü olarak kullanılır. Dielektrik sabit frekansın fonksiyonu olduğundan ışığın bir katı içinde yayılma hızı da frekansa bağlı olur. Opaklık Yansıtma Kırılma Yutma Renklilik Fotoiletkenlik Lüminesans • Kırılma indisi küçük olan malzemelerde ışığın yayılması kolaylaşır. Al) alaşımları gösterebilir. Işık dalgasının frekansı artarsa k dielektrik sabit azalır. (Cu. ancak çok ince filim halinde (mikrondan az) kesilirse ışığı biraz geçirebilir. fotonların sahip olduğu enerji ile orantılıdır ve orantı katsayısına Planck sayısı denir. Mor uca yaklaştıkça frekanslar dolayısıyla enerjiler artar. Katılarda elektromanyetik. Ni.* Işığın vakumdaki C hızının malzeme içindeki v hızına oranına o malzemenin n kırılma indisi denir. Beyaz ışık değişik dalga boylu dalgalar spektrumundan oluşur. Atomların çevresindeki elektronlar ancak belirli enerji düzeylerinde kararlı yörünge hareketi yaparlar. içeri giren ışık demeti yön değiştirir. Elektron bir üst enerji düzeyine geçerken belirli miktarda enerji yayar. Fe). Bu dalgalar da metalleri geçemezler. . Işığı geçirmeyen bu tür malzemelere opak denir. Bu arada ortamdan geçerken yutulan dalga tayfta siyah bir şerit halinde görülür. dalgalarla kutup çiftleri arasında karşılıklı etkileşmeler nedeni ile dielektrik sabitler büyüktür. Bazı frekanslarda iyi yansıtıcı olan bir cisim bazı frekanslarda ise iyi emici olabilir. bu nedenle içeri giren ışık demeti hem yön değiştirir. örnek olarak (Al.3500 Å arasındadır. dolayısıyla enerji de artar. Buna çift kırılma (birefrenjans) olayı denir. Cisimlerin elektron yapıları ışık dalgaları arasındaki etkileşmeler optik özellikleri belirler.1. Bu yolla oluşan radyasyon veya elektromanyetik dalgaların frekansı. Endüstride geniş uygulama alanı olan lazerler ve güneş pilleri optik özeliklerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bir de malzemelerin ışığı yansıtma özeliği vardır. Yalıtkanlar ise türüne bağlı olarak dalgaları kısmen yansıtır ve kısmen de geçirir.

Haberleşme tekniğinde modüle edilmiş ışık dalgaları sinyal iletiminde kullanılırlar. Yukarıda belirtildiği gibi görünen ışık dalgaları 7400 . genleşmesi kısıtlanmış bir elemanın sıcaklık etkisi ile çarpılması veya kırılması günlük yaşantıda görülen termal olaylardır. Optik camda görünen ışık geçirgenliği % 100' e yakındır. içine katılan krom oksidin Cr2+ iyonları miktarına göre pembeden koyu kırmızıya dönen renk verir (yakut). silisyum yarı iletkeninde % 50 civarındadır. Mn mor. Belirli elastik enerjiye sahip termo elastik dalgaların davranışı bir gaz içinde rasgele hareket eden atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. • Atomlarda termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip olan parçacıklarına fonon denir. Üzerine kaynar su dökülen camın çatlaması. Bundan esinlenerek termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip fonon denen parçacıkların davranışı ile temsil edilebileceği ileri sürülmüştür. porselen kap yerine alüminyum kapla içilen çayın dudağı yakması. Bundan esinlenerek termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip fonon denen parçacıkların davranışı ile temsil edilebileceği ileri sürülmüştür.kireç camı) 3000 Å e kadar olan ışık dalgalarını geçirirler. Geri yansıyan dalgalar sürekli olarak fotonların sayısını arttırırlar. Bu olayların nedenleri araştırılacak ve bağlı olduğu kurallar tanıtılacaktır. 10 mm kalınlıkta bir malzemeden geçen ışığın gelen ışığa göre yüzdesi geçirgenlik ölçüsü olarak kullanılır. Genellikle iyonsal kristallere ve camlara geçiş (tranzisyon) ve nadir toprak metallerinin iyonları katılarak renklendirme sağlanır. 7. Bu şekilde elde edilen lazer ışınları dağılmadan toplu olarak uzak mesafeye yayılır ve kolaylıkla bir noktaya teksif edilerek yüksek enerji verebilir. Bu özeliğe sahip malzemeler fotoelastik malzemeler denir.pencere camı ise (soda . Bu şekilde geliştirilen fonon teorisi ile elektronların enerji bantları teorisi. termal özellikleri tanıtmada ve bunların malzeme türüne göre değişimlerinin nedenini açıklamada önemli kolaylık sağlar. boyutları kararsız ve hassas işlenmeleri zordur. Koronduma titan oksit katılırsa mavi renkli safir.2. Hafif ve çarpmaya dayanıklı olduklarından koruyucu gözlük ve emniyet perdeleri üretimine elverişlidirler. metil metakrilatta % 90. Termal (Isıl) Özellikler Bu bölümde termal enerji ile ilgili özgül ısı. bir kısmı da ısıl genleşme yolu ile potansiyel enerjiyi arttırmaya sarf edilir.5. Fe sarı-yeşil. Aynı elemanın atomlarından yayılan fotonların dalga boyu aynıdır. Bu titreşimler atomlar arası bağlarla komşu atomlara iletilerek termoelastik dalga halinde ses hızı ile yayılır. Optik Malzemeler Uygulamada kullanılan optik malzemelerin en önemli özelliği ışık geçirgenliğidir. Bazı plastikler uygun kırılma indisine ve yüksek geçirgenliğe sahip olmakla beraber kolay çizilir. Termoelastik Titreşimler Atomların ısıl enerji etkisinde kendi denge konumları etrafındaki titreşimleri atomlararası bağ kuvvetleri nedeni ile cismin elastik özeliklerine bağlıdır. termal genleşme. Cam dış etkilere dayanıklı. Ancak ucuz plastik mercekler kalıpla üretilebilir. Bunlar doğada bulunan değerli minerallerdir. termal özellikleri tanıtmada ve bunların malzeme türüne göre değişimlerinin nedenini açıklamada önemli kolaylık sağlar. örneğin polistiren fotoelastisite de deneysel gerilme analizinde kullanılır. ferrik oksit katılırsa sarı renkli topaz elde edilir. Bazı camlar ve polimerler gerilme etkisi altında optik yönden olur ve bifrefrenjen özeliği gösterirler. Bunlardan başka bazı özel sıcaklıklarda ergime veya buharlaşma gibi faz değişimleri de önemli miktarda ısı yutar. Katı cisimlere verilen ısıl enerjinin bir kısmı atomik titreşimlerin ve serbest elektronların kinetik enerjisini arttırmaya. boyutları kararlı ve tıraş edilerek işlenmeye elverişli olduğundan en üstün optik malzemedir.3500 Å arasındadır. Çok ince arı cam lifleri üzerleri kaplanırsa ışığı çok az kayıpla 1 km' den daha fazla uzağa iletebilirler. Optik yönden izotrop ve saydam olan camsı polimerler kristalize olunca kırılma indisleri doğrultuya bağlı olarak değişir ve yarı saydam olurlar. Enerjileri çok yükselen aynı fazda yalın lazer ışınları yarı saydam uçtan dışarı çıkarak yayılırlar. 7. 7. Ti sarı. Bu şekilde geliştirilen fonon teorisi ile elektronların enerji bantları teorisi. * .5. tıpta ameliyatlarda. dolayısıyla bunlara termoelastik titreşimler denir. Co mavi ve Ni mor-kahverengi renk sağlar.4. topografyada uzaklık ölçme işlerinde ve fotoğrafçılıkta geniş ölçüde kullanılır. Bir cisimden emilmeden dışarı çekilen ışık dalgaları o cismin rengini belirler. Belirli elastik enerjiye sahip termo elastik dalgaların davranışı bir gaz içinde rasgele hareket eden atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. Bu nedenle endüstride ergitme ve kesme işlerinde. termal iletkenlik ve termoelektrik etki gibi uygulamada önemi olan termal özelikler ele alınacaktır. Cr sarıyeşil. haberleşmede modülasyonla bilgi iletmede. Saf Al2O3 kristali olan korondum saydam ve renksizdir.1.

Yansıma olmadan uzak mesafelere kadar yayılabilirler. Bir üçüncü tür ısı iletimi de elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerjinin ışınım veya radyasyon yolu ile iletimidir. Isıl iletkenlik ortamın türüne.3.7.5. ancak mutlak sıfıra yaklaşırken hızla azalarak sıfır olur. Bir cisme verilen ısıl enerjinin büyük bir kısmı termoelastik titreşimlere veya fononlara. Böylece ısıl enerji sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru iletilmiş olur. dolayısıyla ortalama serbest yol büyük olur. Gaz ve sıvı haldeki akışkanlarda ise ayrıca kendi içindeki atomların ve moleküllerin kütle halinde hareketi ile sağlanan konveksiyon yolu ile ısı iletimi vardır. Birim ağırlıkta bir katının sıvı hale geçmesi için gerekli ergime ısısı sıvının gaz halinde geçmesi için gerekli buharlaşma ısısı birer ısıl özellik sayılır. dolayısıyla ortalama serbest yol çok küçüktür ve sıcaklıktan etkilenmez. pek azıda (yüzde birkaçı) elektronlara sarf edilir. Aynı şekilde yüksek enerjili serbest elektronlar da dalga hareketi ile ısıl enerjiyi soğuk bölgedekilere iletirler. elektriksel iletkenlik ve atomsal yayınım arasında benzerlik vardır. Sıvı katılaşırken açığa çıkan ısıda buharlaşma ısısına eşittir.2. Yukarıdaki bağıntı rejim hali. Burada q birim alandan birim sürede geçen ısıl enerjiyi gösterir. Fononların ve serbest elektronların davranışı bir gaz içinde bulunan atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. Sıcak bölgedeki yüksek enerjili fononlar termoelastik dalgalar halinde yayılır ve civarda soğuk bölgedeki fononlara çarparak bir kısım enerjilerini verir ve hareketlerini şiddetlendirir. Buna kondüksiyon yolu ile ısı iletimi denir. Metallerde ısıl iletimini sağlayan ana etken serbest elektron hareketleridir. Orantı katsayısı. dislokasyonlar ve tane sınırları bu dalgaları yansıtır ve serbest hareket yolu azaltır. özgül ısıları yaklaşık olarak aynıdır ve gaz sabiti R' nin 3 katı kadardır. Fononların enerjisi aynı kalır. fononların sağladığı katkı ise önemsizdir. Yalnız özgül ısı C sıcaklıkla biraz artar. Bilindiği gibi güneş enerjisi yer yüzüne radyasyon yolu ile ulaşır. Elektromanyetik dalgaları oluşturan fotonlar cismin yüzüne çarpınca bir kısım enerjilerini cisme verirler. k. Bütün bu etkenler göz önünde alınırsa genellikle kristallerde fononların sebep olduğu ısıl İletkenlik sıcaklık artışıyla azalır. Özgül ısı C 0° K' de sıfırdır. Genellikle. sıcaklıkla önce hızla artar sonra normal koşullarda pek değişmez. Dolayısıyla sayıları artan fonon dalgaları arasındaki girişimlerle kusurlar serbest yolu azaltır. 7. cisimlerde termo elastik titreşimler benzerdir. san) (veya enerjinin iletim hızı) rejim halinde sıcaklık gradyanı dT/dx (C/cm) ile orantılıdır. ancak sayıları sıcaklıkla orantılı olarak artar. Bir cismin içinden geçen ısıl enerji akışı q (kal/cm2. &nu. yapısına ve sıcaklığa bağlıdır. Amorf yapılı cisimlerde düzensiz dizili atomlar fonon dalgalarını yansıtır. dolayısıyla iç enerji de sıcaklıkla orantılı olarak yükselir. Cisimlerde içyapı veya faz dönüşümleri için belirli termal enerjilere gerek vardır. Foton dalgaları boşlukta da yayıldığından iletici ortama gerek yoktur. orantı katsayısı cismin özgül ısısıdır. Isıl İletkenlik • Isı iletim mekanizmaları * o Kondüksiyon o Konveksiyon o Radyasyon Katı cisimlerden metallerde ısıl enerji fononların ve serbest elektronların dalga hareketi ile. Isıl kapasitenin suyun ısıl kapasitesine oranlanmış bağıl değerine de Özgül ısı (C) denir. Cisimlerin özgül ısıları sıcaklıkla değişmez. Sonuç olarak bu tür malzemelerde ısıl iletkenlik sıcaklıkla sürekli olarak biraz artar. ya cismin ısıl veya termal iletkenliği denir ve birimi (kal/cm. ν hızı ise değişmez. boş kafes köşeleri. Fonon dalgalarının yayılma hızı. Özgül Isı Bir cismin birim ağırlığının 1 °C arttırmak için gerekli ısıl enerjiye ısıl kapasite veya ısınma ısısı denir. iyonsal ve kovalan bağlı yalıtkanlarda ise yalnız fononların dalga hareketi ile iletilir. Kusursuz kristaller 0° K de bir fonon dalgasının yayılması için ideal bir ortamdır. yani sıcaklığın zamanla değişmediği haller için geçerlidir. yabancı atomlar.987 kal/gr mal °C).5. Ayrıca gerçek kristalde bulunan yabancı atomlar. Yüksek iletkenlerde (Cu ve Ag gibi) elektronların hem hızı hem de ortalama serbest yolu . ses hızına eşittir ve yaklaşık olarak sıcaklıktan bağımsızdır. (R=1. san °C) tır. Ancak sıcaklık yükseldiği zaman fononların sayısı artar ve kristal yapıda kusurlar doğar. Genellikle ısıl iletkenlik. Eksi işaret ısının sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru aktığını gösterir.

α ise lineer ısıl genleşme katsayısıdır.5. dolayısıyla sıcaklıkla atomlararası uzaklığın artmasıdır. . Örneğin ostenitik çelikler pratik olarak bu bakımdan yalıtkan sayılırlar. k küçük olur. Sürekli kovalent bağlı termoset türden bakalitler de ısıl genleşme diğer polimerlere göre daha düşüktür. Genellikle atomlar arası bağları kuvvetli. bu nedenle ısıl iletkenlikleri. Eğer sıcaklık artarken faz dönüşümü oluşursa dönüşüm türüne göre ayrıca hacim ya artar veya azalabilir. Isıl genleşme katsayısı birim sıcaklık değişmesinde birim boyda oluşan artma olarak tanımlanır. Bu parametre aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır. dolayısıyla yüksek ergime sıcaklığına sahip olan cisimlerde bağ enerjisi çukuru daha derin ve simetrikliğe daha yakındır. Hacimsel genleşme katsayısı α nın üç katıdır. Bu malzemeler kristal yapılı ise ısıl iletkenlikleri sıcaklıkla azalır. fakat ısıl genleşmesi yüksek cam üzerine sıcak su dökülürse gevrek olan cam bu ani bölgesel hacim artışına ayak uyduramaz ve çatlar. İçlerindeki yabancı atomlar hem fonon hem de elektron dalgalarını yansıtırlar. Termal şok parametresi P. özelikle yüksek sıcaklıkta çalışan fırınlarda bu tür boşluklu malzemeler veya sinterlenmiş seramik tozlarından yapılmış tuğlalar kullanılır. ısıl genleşme çok yüksektir. 7. Bağ enerjisi eğrisinin asitmetriklik derecesi arttıkça ısıl genleşme de büyür. Tek kristalli metallerde ısıl iletkenlik anizotropi nedeni ile kristal doğrultusuna bağlıdır. L boyundaki artış. Gözenek çapı büyürse içinde doğacak hava akımı etkili olur ve iletkenliği biraz arttırır. boşluklar azalır ve yoğunluk artarsa yalıtkanlık özelliği düşer. 7. metallerinkine göre çok düşüktür. Eğer bu tür termo plastiklerde kuvvetli çapraz bağ oluşur ve sayısı artarsa ısıl genleşme katsayıları azalır. Sıvı He ve Sıvı N kapları vakumla yalıtılır. malzemelerin ani sıcaklık değişmelerine çatlamadan dayanabilmelerini karşılaştırmaya yarar.fononlarınkinden 10-100 kat daha fazladır. Bu tür yalıtkanlar kriyojenlik (aşın düşük sıcaklık) uygulamalara elverişlidir. Soğuk şekil değiştirmenin oluşturduğu izotropi de ısıl iletkenliği etkiler. N) yoğuşunca geriye vakum kalır. Burada ΔT sıcaklık farkı. lyonik ve kovalent bağlı yalıtkanlarda ısıl enerji yalnız fonon dalgaları ile taşınır. 7. Gözenekli plastikler düşük sıcaklıkta vakuma yakın yalıtkanlık sağlarlar. Gözenekler içinde hareketsiz havanın. termal şoka dayanması beklenir. Bir cismin ısıl iletkenliği büyük. Isıl Yalıtkanlık En iyi yalıtkanlar yüksek boşluk oranlı veya gözenekli malzemelerdir. bu nedenle termos şişelerinde iki cidar arasında vakum bulunur. En iyi yalıtkan ortam vakumdur.5. buna termal şok denir. bu nedenle ortalama serbest yol küçük. Isıl iletkenliği düşük. Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan yalıtkan malzemelere refrakter malzemeler denir. bundan dolayı ısıl genleşme katsayıları daha düşüktür. amorf yapılı iseler biraz artar.4. Yüksek alaşımların iletkenliği arı metallerden daha düşüktür ve ortalama 1/10' u civarındadır.1. K Isıl iletkenlik katsayısı E Elastisite Modülü α Isıl Genleşme Katsayısı σ ç Çekme Mukavemeti Bu bağıntıdan görülebileceği gibi düşük mukavemetli malzemelerin elastisite modülü de küçük olursa plastiklerde olduğu gibi. Bununla beraber elektronların sağladığı ısıl iletkenlik fononların 10-100 kat daha fazla olacaktır. Uygulamada yan yana konan ve birlikte çalışacak olan farklı termal genleşmeye sahip elemanlar arasında doğacak termal gerilmelerin kritik değerler altında kalması gerekir ve bunun için uygun önlemler alınır. ancak çok kristalliler izotrop sayıldığından bu özellik her doğrultuda aynıdır.5. İnce karbon tozlarında bu tür değişme olmaz.5. bu nedenle grafitten yapılmış refrakterler yüksek sıcaklıkta daha iyi sonuç verir. Özelikle moleküller arası zayıf bağlara sahip lineer polimerlerde. • Ani sıcaklık değişimi ile gerçekleşen olaya termal şok denir. Termal Şok Kuvartz' ın (SiO2) ısıl genleşme katsayısı pencere camınkinin 15' de biri kadardır. Termal Genleşme Bütün cisimler ısıtılınca genleşir. Bu tür malzemeler uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kaldıkları zaman sinterleme etkisi ilerler.5. Bu nedenle yalıtım malzemelerinin çok sayıda küçük boşluklar içermesi tercih edilir. Çok düşük sıcaklıkta gözeneklerdeki gazlar (O2. dolayısıyla ısıl iletkenlik. termal genleşme katsayısı düşük olursa termal şok direnci iyidir. soğuyunca büzülür. iletkenliği çok küçüktür. ΔL. Buna neden atomlararası bağ enerjisi eğrisinin asitmetrik oluşu. bu nedenle ısıl şoka dayanır.

Diğer taraftan malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğini temsil eden süneklik ile mukavemet ve sertlik gibi sınır gerilmelerle ilgili özellikler iç yapıya ve deney koşullarına büyük ölçüde bağlıdır. Bir malzemenin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği davranış genellikle şekil değiştirme ve kırılma şeklinde kendini gösterir. Bu etkenler ve uygulama yöntemleri iyi bilinirse iç yapıda gerekli değişiklikler yapılarak özellikler uygulama amacına uygun olarak ayarlanabilir. Bir cisme etki eden kuvvetler yerine parça boyutlarından bağımsız olarak zorlama şiddetini belirten gerilme esas alınarak. Çekme Deneyi . Sürekli artan kuvvet altında önce şekil değiştirme oluşur. Bütün bu süreçlerde her cismin kendine göre davranış biçimi vardır ve bu davranış biçimi mekanik özelikleri belirler.1. Yapı sistemlerinin mukavemet hesapların da bu özelliklerin iyi bilinmesine gerek vardır. Bir katı cismin uygulanan kuvvetlere karşı gösterdiği tepki mekanik davranış olarak tanımlanır. uygulamada zorlamaya maruz kalacak malzemelerin en önemli özelliğini oluştururlar.250°C ta %1' e düşer.2. sonra dayanımını yitirerek kırılır. İç yapıyı değiştiren etkenler özellikleri de değiştirir. bunun için iç yapı değişimlerini göz önüne almak gereklidir. yük artarsa bazı malzemelerde kalıcı veya plastik şekil değiştirme meydana gelir. Bazı mekanik özellikler iç yapıya ve deney koşullarına bağlı değildir. Malzemelerin iç yapısında kalıcı değişim veya kırılma oluşturan herhangi bir gerilme sınırı mukavemet olarak tanımlanır. Gerilme belirli bir sınırı aşarsa kalıcı yani plastik şekil değiştirme oluşur. Mekanik Davranışın Temel Kavramları Cisimlerin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiye mekanik davranış denir. Mekanik özellikler değişik tür zorlamalar altında oluşan gerilme ve şekil değiştirmeleri ölçerek ve gözleyerek saptanır. Elastisite modülü bu tür bir özelik olup atomlar arası bağlar tarafından belirlenir ve iç yapıya duyarlı değildir. Aradaki bu büyük farkı atomsal teoriler açıklayamaz. Bu çelik oda sıcaklığında %35 lik bir şekil değiştirme sonunda kırıldığı halde uygun bir işlemle iç yapısı değiştirilirse (su verme işlemi gibi) aynı koşullarda bu değer % 1-2' ye düşer. Şekil değiştirme sürecinde atomların nasıl davrandıklarını ve iç yapıda ne gibi değişikliklerin oluştuğunu bilmek gerekir. Bu durumda parçanın kesiti A ise normal gerilme: Teğetsel veya kayma gerilmesi ise: 8. Düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastik.2.2.Refrakter tuğlalar örülürken tuğlalar arasında bırakılan genleşme payı (derz) buna bir örnektir. birim alana etki eden kuvvet gerilme olarak tanımlanır. Malzemelerin Mekanik Davranışı Bu başlık altında aşağıdaki konulara değineceğiz.1. • Mekanik Davranışın Temel Kavramları • Çekme Deneyi • Şekil değiştirme işi ve tokluk • Basınç Etkisi Altında Davranış • Kayma Gerilmeleri Etkisinde Davranış • Sertlik 8. Malzemelerde Mekanik Özellikler Mekanik özellikler. Bölüm 8-MEKANİK ÖZELLİKLER 8. nihayet yük bir sınırı aşarsa kırılma olur. 8. örneğin bir çeliğin bileşimi aynı kaldığı halde ısıl işlemle sertlik ve mukavemeti 2-3 kat arttırılabilir.2. Bu davranışın biçimi mekanik özellikleri belirler. Atomsal teoriler birçok olayları niteliksel yönden açıklamada yararlı olmakla beraber nicelik yönünden yetersizdir. örneğin bir yapı çeliğinin sünekliği oda sıcaklığında %35 iken . diğer bir deyimle tersinirdir. Cisimler artan dış zorlamalar altında önce şekil değiştirir. Ancak bu ayarlamalar doğal olarak sınırlıdır ve uygulayıcıların bu sınırları bilmesi gerekir. Mekanik özelliklerin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetleri olmakla beraber iç yapıya ve çevre koşullarına büyük ölçüde bağlı olduklarından aralarında doğrudan bir bağ kurmak imkansızdır. yani tersinirdir. Düşük yük altında şekil değiştirmeler elastik. sertlik ve mukavemet ise 2-3 kat artabilir. Elastik şekil değiştirmeye karşı direnç veya rijitlik malzemenin elastisite modülü ile belirlenir.

3b deki diyagram halinde gösterilebilir. • • • • Bu orantı sabitine elastisite modülü veya Young Modülü (E) denir. Çekme deneyi standartlara göre hazırlanmış deney numunesinin tek eksende.Io) / Io =Δl/Io Yükü kademe kademe arttırarak elde edilen gerilmelerle şekil değiştirmelerin değişimi Şekil 8. standart numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti uygulandığında. esnek) malzeme denir. Bu sınırın üstünde çok dar bölgede malzeme nonlineer elastik davranış görülür. Şekil 8. Örneğin metaller rijit. Bu bölgede yük artışı ile ekstansometre ibresinde önce bir artış yükün kaldırılmasıyla da ibre sıfıra döner. Yağ basıncından pistona etkiyen yük ölçülür. • Elastisite modülü • Elastik sınırı • Rezilyans • Akma gerilmesi • Çekme dayanımı • Tokluk • % uzama • % kesit daralması Çekme deneyine tabi tutulan numunenin yukarıda belirtilen özelliklerin sıhhatli bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi için. Çekme deneyi genellikle yuvarlak veya dikdörtgen kesitli çubuklar üzerinde yapılır. Deney sırasında.3a) N yükü etkisinde oluşan gerilme: σ= N/Ao . Ayrıca parçanın üstüne tespit edilen bir ekstansometre ile de uzamalar ölçülür. Gerilmelerle şekil değiştirmelerin orantılı olduğunu gösteren σ= Exε bağıntısına Hooke kanunu denir ve yalnız lineer elastik şekil değiştirmeler için geçerlidir. küçük olanlara fleksibl (kolay şekil alan. Bir hidrolik çekme makinesinin konik çeneler arasına bağlanan deney çubuğu basınçlı yağ etkiyen bir piston yardımı çekilir. Şekil 8. alındığı malzemeyi tam olarak temsil edebilmesi şarttır. belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir.Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn bilgilerini saptamak ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile geniş çapta kullanılır. yani gerilmelerle şekil değiştirmeler orantılıdır.2' de bir alüminyum alaşımı için gerilim-% uzama eğrisi görülmektedir. Çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik özellikler bulunabilir. yani tersinirdir.1' de çekme deneyinin yapılışı ve diyagramın çizilmesi gösterilmektedir. Başlangıçta diyagram doğru şeklindedir. plastikler fleksibl malzeme sayılır. Oluşan toplam şekil değiştirmenin bir kısmı elastik olup yük boşaltılınca kaybolur bir kısmı ise kalıcıdır ve ekstansometre ibresi sıfıra dönmez. Gerilmeler orantı sınırı σp yi aşarsa Hooke kanunu geçerli olmaz. (Şekil 8. Kesit alanı: Ao= Πdo2 / 4 Bu yük altında ilk boyu Io olan kısımda oluşan uzama Δl dir. Cisimlerin çoğunda düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastik. Şekil değiştirme oranı (birim boydaki artış): ε = (l . aynı esnada da numunenin uzaması kaydedilir. Gerilmeler elastik sınır σe yi aşacak olursa kalıcı plastik şekil değiştirmeler oluşur. dolayısıyla kadran üzerinde okunabilir . * Elastisite modülü büyük malzemelere rijit (zor şekil değiştiren).

Bu plastik bölgede yükleme ve boşaltma eğrisi de bir doğrudur ve diyagramın başlangıçtaki kısmına paraleldir. Buradan çıkan sonuca göre plastik bölgede de elastik şekil değiştirmeleri karekterize eden elastisite modülü aynıdır ve bunun için de Hooke kanunu geçerlidir. Elastik sınır için plastik bölgenin başlangıcı olarak akma sınırı alınır. (A, Akma sınırı veya akma mukavemeti % 0.2 plastik şekil değiştirme oluşturan gerilmedir. Bu tanımdan yararlanılarak akma sınırını bulmak için sürekli yükleme ile elde edilen ( σ-ε) diyagramının şekil değiştirme ekseni üzerinde % 0,2 noktası işaretlenir ve bu noktadan diyagramın doğrusal kısmına paralel çizilir. Bu paralelin eğriyi kestiği noktaya karşı gelen gerilme akma sınırıdır. Kuvvet arttırılmaya devam edilirse bir Nm maksimum kuvvetine ulaşınca artış durur, sonra azalmaya başlar ve bu anda çubuğun bir bölgesinde kesitin daraldığı, yani büzüldüğü görülür. Maksimum kuvvete kadar olan uzamalar üniformdur, silindir biçimindeki parça boyca artıp çapça daraldığı halde silindir biçiminde kalır. Büzülme başladıktan sonra yalnız bu bölgede ek uzamalar oluşur, kesit gittikçe daralır, diğer bölgelerde ise uzama olmaz dolayısıyla uzamalar üniform değildir. Büzülen bölgedeki uzamaları oluşturmak için daha az kuvvet gerektiğinden kuvvet ibresi düşmeye başlar ve sonunda Nk kopma kuvvetinde parça koparak ikiye bölünür. Çekme mukavemeti σç, çubuğun taşıyabileceği maksimum Nm kuvvetini ilk kesite bölerek elde edilir: σç = Nm/Ao Kopma mukavemeti (k , kopma anındaki Nk kuvvetini ilk kesit Ao' a bölerek elde edilir ( k = N k /A o Gerçek kopma mukavemeti (g k ise, kopma kuvveti Nk yi en dar kesit As, ye bölerek elde edilir. gk = Nk /As. Gerçek kopma mukavemeti σgk görünen kopma mukavemeti σk den çok daha büyüktür. Bir malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğine süneklik denir, Uygulamada işlenebilme yönünden önemli olan bu özelik çekme deneyinde kopma anında oluşan toplam plastik şekil değiştirme veya kopma uzama oranı ile belirtilir. Büzülme başlamadan önce oluşan şekil değiştirmeler üniformdur ve şekil değiştirme oranı ölçü boyu lo dan bağımsızdır. Ancak büzülme, başladıktan sonra uzamalar yalnız büzülme bölgesinde yerel olarak üniform olmayan bir biçimde artmaya devam eder ve bu bölge dışında durur. Uygulamada kolaylık amacı ile çubukların üzeri birer santim ara ile işaretlenir. Kopmadan sonra iki parça uç uca getirilir, lg ölçü boyuna karsı gelen çizgi sayısının yarısı kadar kopma bölgesinin solunda, yarısı kadarı da sağda sayılır, bu şekilde elde edilen iki sınır çizginin arası ölçülerek son boy ls bulunur. Çubuğun sünekliği εk aşağıdaki

bağıntıdan bulunur, Gerçek değerler şekil değiştirme süresinde cismin hacminin sabit kalması varsayımından yararlanılarak kolaylıkla bulunabilir. Gerçek gerilme: σg = N/A burada N, o anda uygulanan kuvvet, A gerçek kesittir. İlk hacim: Vo = Ao x lo, son hacim: V = A x l dir. lo çubuğun ilk boyu, l ölçme anındaki boyudur. Hacmin değişmemesi varsayımından V=Vo=Ao x lo = Axl Buradan: A = Ao x lo / l bu değer gerilme denklemlerinde yerine konursa σ =σ (1+ ε) elde edilir Toplam gerçek şekil değiştirme bu bağıntıyı entegre ederek elde edilir, εg =ln(1+ε) Gerçek, gerilme σp nin görünen σ gerilmesinden büyük, gerçek şekil değiştirme εg, nin ise görünen şekil değiştirme ε den daha küçük olduğu kolayca görülebilir. Deneyle bulunan görünen gerilme-şekil değiştirme eğrisinden hesapla nokta nokta gerçek gerilme-şekil değiştirme eğrisi elde edilir. şekil 8.3. de görüldüğü gibi bir A noktasındaki gerilme σ, şekil değiştirme ε den gerçek gerilme σg = σ (1 + e) bağıntısı hesaplanarak işaretlenirse A noktası düşey yönde B ye ötelenir. Gerçek şekil değiştirme εg = ln(l + e) bağıntısı ile bulunursa B noktası yatay yönde C ye ötelenir. Böylece görünen A noktasına karşı gelen C noktası bulunur. Bu yöntemle bulunan noktalar birleştirilirse gerçek gerilme şekil değiştirme eğrisi elde edilmiş olur. Uygulamada sistemler elastik bölgede çalıştırılır, dolayısıyla şekil değiştirmeler çok düşüktür ve çoğunlukla % 0,2 den azdır. Diğer taraftan proje mühendisleri hesaplarını şekil değiştirmemiş sistemlere göre yaptığından görünen gerilme şekil değiştirme eğrileri yeterli bilgi sağlar. Ayrıca görünen (σ - ε) eğrisini elde etmek oldukça kolaydır. Bununla beraber gerçek (σg - εg) eğrisinin malzeme mühendisleri için önemi büyüktür. Plastik şekil verme hesaplarında ve pekleşme özeliklerini saptamada bu eğriden yararlanılır. 8.2.3. Şekil Değiştirme İşi ve Tokluk

Bir cisimde belirli miktarda şekil değiştirme oluşturmak için gerekli iş hesaplanabilir. Şekil 8.4 de görülen çubuğun kuvvet (P) - uzama (Δl) diyagramı verilmiştir. Çubuğa P kuvvetinin uygulandığı ve Δl uzamasının oluştuğu varsayılır. Bu durumda çubuğun boyunu küçük δ1 kadar arttırmak için yapılacak iş (P - δ1) dikdörtgeninin taralı alanına eşittir:

Şekil 8.4: Şekil değiştirme işi ve tokluk. Burada P, δl aralığındaki ortalama kuvvettir. Bu bağıntıdan anlaşıldığı gibi bir cismin birim hacimde ε uzama oranı için oluşturulan şekil değiştirme enerjisi gerilme-şekil değiştirme (σ-ε eğrisi) alanının altında kalan alana eşittir.

Tokluk birim hacimdeki cismi kırmak için gerekli enerji olarak tanımlanır. *

Bu bağıntı bir cisimde plastik şekil değiştirme oluşturmaksızın depo edilebilecek maksimum elastik şekil değiştirme enerjisini verir. Bu malzeme özelliğine rezilyans denir, özellikle yay üretiminde kullanılacak malzemelerin yüksek rezilyansa sahip olmaları istenir. 8.2.3.1. Mukavemet Ve Tokluk Yönünden Değişik Tür Davranışlar Şekil 8.5' de tokluk ve mukavemet yönünden üç tipik malzeme davranışı görülmektedir. Birinci örnekte malzeme sünek davranış göstermesine rağmen tokluk ve mukavemeti düşüktür. İkinci örnekte hem tokluk hem de mukavemet yüksektir, malzeme büyük ölçüde enerji yutarak kırılır. Üçüncü örnekte ise mukavemet çok yüksek olmakla beraber tokluk düşüktür, malzeme çok az enerji ile gevrek türde kırılır. Az karbonlu çeliklerin mukavemeti, yüksek karbonlu çeliklere göre düşük olmasına karşılık tokluğu çok yüksektir. 8.2.3.2. Bazı Tipik Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri

Çarpmaya maruz kalacak elemanların üretiminde, örneğin yol kenarlarındaki emniyet bariyerleri, araba tamponları gibi, yüksek mukavemetli çelik yerine düşük mukavemetli fakat yüksek tokluklu çelik tercih edilir. Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi basit çekme deneyi ile elde edilen gerilme-şekil değiştirme diyagramları mekanik davranış yüzünden malzeme türleri hakkında çok yararlı bilgi sağlar. Bu diyagramlara bakarak malzemenin gevrek veya sünek olduğu saptanır. 8.2.4. Basınç Etkisi Altında Davranış Bir cismin yüzeyine etkiyen normal kuvvet bileşeni N (Şekil 8..6 b) dışarıdan içeriye doğru ise basınç gerilmeleri doğar. Metaller genellikle sünek cisimlerdir, basınç etkisinde de çekme etkisinde olduğu gibi elastisite modülü, orantılık sınırı elastik sınır ve akma sınırı vardır ve bunlar yaklaşık olarak çekmedeki değerlere eşittir. Basınç etkisinde kesit devamlı büyür, parça yassılaşır ve kuvvet uygulayan yüzeydeki sürtünme nedeni ile fıçı şeklini alır, gerilme sürekli artar, fakat ani kırılma görülmez (Şekil 8.7 a). Bu tür malzemelerde basınç deneyi yapmaya gerek yoktur. Taş, beton ve seramik gibi gevrek malzemeler basınç altında çok az şekil değiştirerek ya kayma veya yanal genişlemeden doğan çekme etkisi ile kırılırlar. Şekil 8.6 b' de görüldüğü gibi çekme ve basınç eğrileri birer doğru şeklindedir, fakat basınç mukavemeti çekme mukavemetinden çok daha büyüktür (ortalama 8 kat). Bu tür malzemelerde ise basınç deneyi zorunludur. 8.2.4.1 Basma Deneyi Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme deneyi makinelerinde yapılır. Basma kuvvetlerinin uygulandığı malzemeler genellikle basma deneyi ile muayene edilir. Tatbikatta basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılan malzemeler genellikle gevrek malzemelerdir. Gri dökme demir, yatak alaşımları gibi metalik ve tuğla, beton gibi metal dışı malzemelerin basma mukavemetleri, çekme mukavemetlerinden çok daha yüksek olduğundan, bu gibi malzemeler basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılırlar ve basma deneyi ile muayene edilirler. Basma deneyi ile de malzemelerin mekanik özellikleri tespit edilebilir. Basma deneyi sırasında numunenin kesiti devamlı olarak arttığından, çekme deneyinde görülen «Boyun» teşekkülü problemi yoktur. Basma deneyi bilhassa gevrek ve yarı gevrek malzemelerin sünekliğini ölçmede çok faydalıdır, zira bu malzemelerin sünekliği çekme

malzemenin plastik deformasyona karşı gösterdiği dirençtir. Bu yöntemde standart bir uçla oluşturulan çizginin genişliği ölçülerek değerlendirme yapılır. deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. Bu avantaj. Endüstride en çok uygulanan. yalnız açılar değişir. Fakat kare veya dikdörtgen kesitli numuneler de kullanılabilir. . konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Bu işlemler yardımı ile özelikler uygulama amacına göre ayarlanabilir. Çok küçük kaymalar için. Uygun olarak seçilen sert uç. Malzemelerin Şekil Değiştirmesi Bu bölümde dış kuvvetler etkisinde malzemelerin nasıl şekil değiştirdiği. tatbik edilen bir yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Sertlik ölçme genellikle.6. Sertlik Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney. çizmeğe. Basma numunelerinde. Bu malzemelerin çekmede % uzama ve % kesit daralması değerleri hemen hemen sıfırdır. ancak çok aşınır.8' de görülen kayma şekil değiştirmesi λ dik açıda meydana gelen değişmedir. Sertlik ölçmeleri yapılırken kullanılan ölçme yöntemi ne olursa olsun. Şekil 8. çekme mukavemeti sertlik ile doğru orantılıdır. kolay işlenir.2. Yapılan sertlik ölçümlerindeki değerler birbirinden çok farklı ise. sertliğinin ölçülmesidir. Diğer avantajı ise. 8. çabuk ve kolay sonuç veren bir deney türüdür. farklı değer ortalamaya dahil edilmeyip bu farkın mevcudiyeti mutlaka belirtilmelidir. uniform bir gerilme durumu elde edilmesi gayesiyle yuvarlak kesitli numuneler tercih edilir. diğer bir deyimle şekil değiştirme mekanizması ele alınacaktır. Bugün halen minerallerin sertliğini ölçmede uygulanan Mohs sertliği bu yönteme dayanır. örneğin tavlı bir çelik yumuşaktır. bilhassa çok pahalı malzemelerle çalışıldığında veya çok az miktarda malzeme bulunduğu durumlarda çok faydalıdır. Bunun başlıca sebebi.2. Kayma Gerilmeleri Etkisinde Davranış İkinci basit zorlama türü kayma gerilmeleridir. Uzun süredir uygulanan diğer bir sertlik yöntemi ise cismin yüzeyine bir standart bilye düşürüp sıçrama yüksekliğini ölçmeye dayanan Shore sertliğidir. Bu iki sertlik ölçme yöntemi yeterli duyarlık sağlayamadıklarından endüstride kullanma alanları çok sınırlıdır. bunlara makaslama veya kesme gerilmeleri de denir. Basma deneyinin diğer bir avantajı da çok küçük numunelerin bile kullanılabilmesidir. İç yapıyı değiştiren her etken özelikleri de değiştirir. şekil değiştirirken atomların nasıl davrandığı ve iç yapıda ne tür değişmelerin oluştuğu. Küçük gerilmeler altında malzemeler gene lineer elastiktir. Çizen cisim. sonra su verme ile sertleştirilirse aşınma direnci çok artar. Sertlik en ilkel çağlarda taşları birbirine sürterek ölçülmüştür. Örneğin çeliklerde. Uygulamada bu ilişkilerden yararlanarak çeşitli endüstriyel işlemler geliştirilmiştir.8b de görüldüğü gibi olur. çizilenden daha sert sayılır. tan γ γ = Δl/h Kayma gerilmesi: t=T/Ao Deney yapılacak olursa kayma gerilmesi t ile kayma şekil değiştirmesi λ arasındaki bağıntı şekil 8.5. dolayısıyla. t=Gy 8.3. Bu çeliğe yumuşak halde kolayca şekil verilir. yapılan basit sertlik ölçmesi neticesinde malzemenin mukavemeti hakkında bir fikir edinmek ve karşılaştırma yapmak mümkündür.deneyi ile hassas olarak ölçülemez. Daha önce mekanik davranış incelenirken malzemelerin sürekli bir ortam olduğu varsayılmış ve iç yapı değişimleri göz önüne alınmıştı. kesmeğe ve plastik deformasyona karşı direnç olarak tarif edilir. Laboratuarlarda özel cihazlarla yapılan sertlik ölçümlerindeki değer. Gerçekte iç yapılarla mekanik özelikler arasında çok yakın ilişki vardır. Basit kayma etkisinde cismin ana boyutları değişmez. bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri arasında paralel bir ilişkinin bulunmasıdır. 8. Genel deyimle malzemenin sertliği test de elde edilen izin büyüklüğü ile ters orantılıdır. Sertlik izafi bir ölçü olup sürtünmeye. özelliklerdeki bu önemli değişmeler ancak iç yapılardaki değişmeler göz önüne alınarak açıklanabilir. numunelerin üzerinde birkaç ölçme yapılıp ortalamasının alınması gerekir.

ikinci grupta zincir şeklinde moleküller arası bağlar zayıftır. Seramikler ve bazı polimerler buna örnek gösterilebilir. Yüksek sıcaklıkta bütün malzemeler. Bu sürede uygulanan yükle oluşan şekil değiştirme ölçülür. Elastik şekil değiştirme kütle içinde homojen olarak yayılır.3. oda sıcaklığında ise plastiklerin çoğu. Elâstik Şekil Değiştirme Bir cisme çekme gerilmeleri uygulanırsa atomlar arası uzaklık gerilme doğrultusunda artar. genellikle % 1' in altındadır. Basit kayma halinde lineer elastik cisimlerde kayma gerilmesi t ile kayma şekil değiştirmesi γ orantılıdır . Davranışları yükleme hızına ve süresine bağlı cisimlere viskoelastik cisimler denir. Bu cisimler içlerinde mevcut kuvvetli bağların dağılışına göre iki gruba ayrılırlar.1. Bazı malzemelerde yükleme hızı sonucu etkiler. kısa süreli deneyde mukavemet yüksek.3. bu tür deneye statik deney de denir. elastisite modülü denir.1. süneklik yüksek olabilir. enine doğrultuda ise yanal ayarlamalar nedeni ile azalır.1. Metallerin hemen tümü ile polimerlerin ve seramiklerin bir kısmı kristal yapılı. 8. diğer malzemeler amorf yapılıdır. Diğer taraftan amorf cisimler düzensiz bir atomsal yapıya sahip olduklarından kristallerde olduğu gibi geniş kapsamlı temel kurallar henüz geliştirilememiştir. Birinci grupta kuvvetli bağlar sürekli bir uzay ağı oluşturur. Elastisite Modülü Çekme halinde σ gerilmesi ile oluşan εx şekil değiştirmesi arasındaki oran lineer elastik cisimlerde sabittir ve bu sabite E. 8. Poisson oranı artı işaretli bir malzeme sabiti olduğundan denkleme (-) işareti konmuştur. yük kalkınca atomlar ilk konumuna döner ve şekil değiştirme kaybolur. beton ve ahşap bu tür davranışa sahiptirler. yük kalkınca ilk konumlarına dönemezler. % 300' den fazla şekil değiştiren kauçuk buna örnek olarak gösterilebilir. 5-10 dakika içinde parça kopartılır.1. Poisson Oranı Aynı gerilme altında oluşan yanal şekil değiştirme εy .3. 8. Kristal yapılı cisimlerde plastik deformasyon kayma etkisinde hareket eden dislokasyonlar tarafından oluşturulur. Gerilme belirli bir sınırı aşacak olursa bir kısım atom kalıcı olarak yer değiştirir. Atomların birer yayla bağlı olduğu varsayılarak bu davranış açıklanabilir. fakat elastik sınır ve mukavemet 2-3 kat artabilir. süneklik düşük iken.11). Mekanik deneyler genellikle oda sıcaklığında yavaş artan yük altında yapılır. uzun süreli deneyde mukavemet düşük. Bu şekilde oluşan plastik şekil değiştirme ve plastik deformasyon için kayma gerilmesinin belirli bir değere ulaşması zorunludur. Bu tür yer değiştirmelere atomlar arası bağlar karşı koyar ve cismin elastik şekil değiştirme özeliklerini belirler. Malzemeler genellikle küçük gerilmeler altında elastik davranış gösterir. Bu durumda şekil değiştirme çok kısıtlıdır. Bu nedenle elastik davranışı belirleyen elastik sabitler iç yapıya karşı duyarlı değildirler.Malzemeler iç yapılarına göre kristal yapılı ve amorf yapılı olmak üzere iki türe ayrılırlar. ile orantılı olup orantı sabitine Poisson oranı denir (Şekil 8. Bunların şekil değiştirme mekanizmaları farklı olduğundan ayrı ayrı ele almak gerekir. Şekil değiştirme iç yapıdan başka deney ve çevre koşullarına da bağlıdır. Çekme yanal şekil değiştirmesi eksi işaretlidir. Bu araştırmalar sonucu kristallerin şekil değiştirmesini açıklayan oldukça sağlam ve başarılı kurallar geliştirilmiştir. eksenel şekil değiştirme εx. özellikle metallerde dislokasyonların toplu davranışları sonucu oluşan plastik şekil değiştirme oldukça karışık bir olaydır ve bu olay aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.2. kuvvet etkisinde birbirleri üzerinde kolayca kayarlar. Buna göre uygulamada kullanılan en önemli malzemeler çoğunlukla kristal yapılı olduklarından bunların davranışları ile ilgili yoğun araştırmalar yapılmıştır. Elastik şekil değiştirme direncini temsil eden elastisite modülü atomlar arası bağ kuvveti eğrisinin denge uzaklığındaki eğimi ile orantılıdır. örneğin çeliklerde plastik şekil değiştirme ve su verme işlemleri ile elastisite modülü değişmez. Amorf yapılı cisimlerin şekil değiştirmeleri de kristal yapılılarda olduğu gibi iç yapıya ve iç yapı türüne büyük ölçüde bağlıdır.

2.4.16). Çok kristalli demir istatistiksel yönden izotrop sayıldığından ortalama elastisite modülü 2. Elastisite Modülüne Etkiyen Etkenler 1)Sıcaklık: Sıcaklık yükselirse atomlar arası uzaklık artar. Bu durumda cisme uygulanan basınç sonsuz dahi olsa hacim değişmez. Uygulamada kullanılan bazı malzemeler homojen olduğu halde yapıları dolayısıyla özellikleri doğrultuya bağlı olarak değişir. Bu nedenle şekil değiştirme hesaplarında kauçuk için sıkıştırılamaz cisim varsayımı kullanılır. Yalnız kauçukta Poisson oranı 0.1 x 105 N/mm2 olup doğrultudan bağımsızdır. Şekil 7.0. 8.* 8. Mukavemet Arttırıcı İşlemler Uygulamada belirli bir yükü mümkün olduğu kadar az malzeme ile taşımak hem hafiflik ve hem de maliyet yönünden önemlidir.3.26x105 N/mm2 dir.2 . bunlara homojen anizotrop malzemeler denir (ahşap.3. daima kayma bileşeni meydana getirirler. kompozit malzemeleri gibi). .8 de görüldüğü gibi.5.1. Bütün gerilme halleri. Şekil 8. 8. Buna kayma koşulu denir. Kayma Olayı Kristallerde kayma olayı incelenirken önce kusursuz bir tek kristal göz önüne alınacak.1. Bir cisim ancak kayma gerilmesi etkisinde plastik şekil değiştirebilir.48 civarındadır. n = 1/2 olursa K yani hacim modülü sonsuz olur. Dislokasyonların Hareketleri Bir kenar dislokasyonunun x kayma gerilmesi etkisinde ne şekilde hareket ettiği şekil 8. Birinci şekilde 4 yarım düzleminin altındaki dislokasyon çizgisi üzerinde bulunan a atomunun aşağıdaki b ve c atomları ile bağı diğer komşularına göre daha zayıftır. Atomların en sık dizili olduğu doğrultularda şekil değiştirme rijitliği dolayısıyla elastisite modülü en yüksektir. dolayısıyla elastisite modülü küçülür. 8. Ancak kaymanın kısıtlandığı bazı özel hallerde görülen ikizlenme olayı da bir miktar plastik şekil değiştirme meydana getirir. Kusursuz bir kristalde kayma başlatmak için gerekli gerilme atomlar arası bağ kuvvetlerine dayanarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.3 arasındadır. örneğin demirde atomlar [III] doğrultusunda en sık dizilidir ve elastisite modülü 2.2. • Yüksek sıcaklıkta dislokasyonların hareketi kolaylaşır. Basit çekme halinde maksimum kayma gerilmeleri kuvvet doğrultusu ile 45° açı yapan düzlemler boyunca etkir ve değerleri eksenel gerilmenin yarısına eşittir. Genellikle düşük sıcaklıkta rastlanan ikizlenme olayında kristalin bir kısmı bir düzlem boyunca makaslanarak ilk kafes yapıya göre ayna görüntüsüne dönüşür. 8. Atomların en seyrek olduğu K= [100] doğrultusunda ise 1. Bir kristal düzlemi boyunca kaymanın başlaması için kayma doğrultusundaki kayma gerilmesi bileşenin o kayma sisteminin kayma direncine eşit olması gerekir.3. 2)Kristal doğrultuları: Kristaller homojen anizotrop cisimler olduklarından özellikleri kristal doğrultularına bağlı olarak değişir. Basit çekme uygulanan bir metalin yüzeyinde akma sınırında gözlenen eğik kayma çizgileri bu gerçeğin açık bir kanıtıdır (Bkz. Kristal Yapılı Malzemelerin Plastik Şekil Değiştirmesi Kristal yapılı malzemelerde plastik şekil değiştirme büyük ölçüde dislokasyon hareketlerinden doğan kayma olayı sonucu oluşur.17' de görülüyor. Bu nedenle daima elde mevcut malzemelerin mukavemetini arttırma yolları aranmıştır.Poisson oranı 1/2 den küçük olması gerektiğinden . Bu Özeliğe sahip cisme sıkıştırılamaz cisimdenir. Şekil değiştirmiş bir kristalin yüzeyi parlatılıp dağlanınca kayma düzlemlerinin kenarı olan kayma çizgileri şekil 8.3. Malzemelerin büyük bir çoğunluğunda n = 0. bağ kuvvetleri eğrisinin yeni denge mesafesinde eğimi azalır. hidrostatik gerilme hali hariç.8x 105 N/mm2 dır. Tek kristaller üzerinde yapılan deneylerde plastik sekil değiştirme sürecinde kristal düzlemleri boyunca yer yer kayma düzlemlerinin oluştuğu izlenmiştir. Süreç ne olursa olsun plastik şekil değiştirmeden önce ve sonra kristal yapı genellikle kristalliğini korur. Ayrıca çok kristalli malzemelerde yüksek sıcaklıkta tane sınırı kayması ve gerilmeli yayınma da plastik şekil değiştirmeye katkıda bulunur.16' deki gibi açıkça görülür.

soğuk şekil verme. Tek kristalden oluşan demirin akma sınırı 28 N/mm2 olmasına karşın ortalama tane çapı 0.1. büyüklüğüne. Genellikle (HMK) kafes yapılı kristallerde kafes sürtünmesi yüksek olduğu gibi daha başlangıçta birden fazla kayma. Yavaş soğumada az sayıda fakat büyük taneler oluşur ve dolayısıyla kaba taneli yapı meydana gelir. sonra yeniden kristalleşme sıcaklığının üstünde ısıtılır. dislokasyon hareketlerinin engellendiği. pekleşme yeteneği yoktur. Arı metallere katılan alaşım elemanları özellikleri önemli ölçüde değiştirir. Bileşimler. dolayısıyla şekil 8.3.24' de görüldüğü gibi sertlik ve mukavemetin yükseldiği sünekliğin ise azaldığı yukarda açıklanmıştır. sinterleme. Bu ince taneli yapı ısıtılmaya devam edilirse taneler büyüyerek kaba taneli yapıya dönüşür. fakat süneklik azalır.5. Diğer taraftan (HMK) kafesli Fe' de ise pekleşme yeteneği yüksek olduğu görülüyor.Malzemelerde iç yapılarla mekanik özelikler arasında yakın bir ilişki bulunduğu daha önce belirtildi. olan çok kristalli normal bir demirin akmasının 200 N/mm2 düzeyindedir. sistemi etkin hale gerek birbirleri ile etkileşirler. dolayısıyla büyüme hızı yüksektir. dolayısıyla sertlik ve mukavemet artar.5. 8. Yüksek sıcaklıkta oluşan yeni kristallerin çekirdeklenme hızı düşük. Soğuk Şekil Verme Metallerin plastik şekil değiştirme süresinde pekleştiği. fazların kararlı veya yan kararlı oluşuna. Şekil 8. dislokasyonların hareketi zorlaşır. Tane büyüklüğünü ayarlamak için uygulanan diğer bir yöntemde metale önce soğuk şekil verilir. Başlangıçta çok sayıda küçük yeni kristaller oluşur. mukavemet haddeleme doğrultusunda artar. uygulanan döküm. Tane Büyüklüğünü Değiştirme Metallerde tane büyüklüğü azaldıkça birim hacimdeki tane sınırı alanının arttığı. fakat büyüme hızı düşüktür. bileşenlerin konsantrasyonuna. sünekliğin ise azaldığı görülür. Atomlar denge konumundan ayrıldığı ve iç yapı kusurları arttığı için sistemin enerjisi yükselir. Mukavemet arttırıcı işlemler alaşımlandırma. genellikle ısıl ve elektriksel iletkenlik azalır. Alaşımlandırma Arı (saf) metaller genellikle yumuşak ve düşük mukavemetli olurlar ve kolay şekil değiştirirler. üretim yöntemine. Metallerde katılaşma süresindeki soğuma hızı tane büyüklüğünü etkiler.5. çökeltilerin türüne ve büyüklüğüne. dolayısıyla özelliklere etkirler.02 mm. sertliği çok azalır.29 da görüldüğü gibi plastik şekil verme işlemleri anizotrop bir yapı oluşturur. Buna göre faz dönüşümü sıcaklığı üstündeki bir metalde hızlı soğuma sürecinde çekirdeklenme daha düşük sıcaklıklara kalacağı için tane sayısı çok fakat boyutları küçük olur ve sonuçta ince taneli yapı elde edilir. Bu özelikler kimyasal bileşime. sıcak ve soğuk şekil verme. (YMK) kafese sahip bakırda başlangıçta pekleşme azdır daha sonra artar. tane büyüklüğünü ayarlama ve ısıl işlemler olarak dört grupta toplanabilir. Bununla beraber ısıl ve elektriksel iletkenlikleri yüksek ve korozyona daha dayanıklı olduklarından önemli uygulama alanlarına sahiptirler.25' de görüldüğü gibi tek magnezyum kristalinde (HSD) kayma kolay oluşur. haddelemeye dik doğrultu da biraz düşük olur. 8.2. yabancı fazların türüne ve dağılışına. Endüstride metallere uygulanan haddeleme. . Şekil 8. Ayrıca çok kristalli yapılarda pekleşme daha şiddetli oluşur. dolayısıyla sertlik ve mukavemetin arttığı. 8. hızlı veya yavaş soğutma işlemleri tanelerin türüne. Düşük sıcaklıkta ise sıcaklık gradyanı büyük olduğundan çekirdeklenme hızı yüksek. Yüksek sıcaklıktaki bir metal soğurken faz dönüşümü söz konusu değilse soğuma hızı tane büyüklüğünü etkilemez. Bu etkenleri kontrol ederek özelikleri amaca uygun olarak ayarlama olanağı vardır. Bunlar aşağıda ele alınarak kısaca nasıl uygulandıkları ve mekanik özelikleri nasıl etkiledikleri açıklanacaktır. Pekleşme özeliği kafes yapı türüne bağlıdır. Tane büyüklüğünün metallerin mukavemetinde ne derece etkili olduğu bu örnekten açıkça görülmektedir. tel çekme ve burma şeklinde soğuk şekil verme işlemlerinde sarf edilen enerjinin % 90' ı ısı şeklinde yayılır geri kalanı elastik şekil değiştirme enerjisi halinde depo edilir. uygulanan mekanik şekil verme ve ısıl işlem yöntemlerine bağlıdır. fakat yayınım.

Bu koşullarda elde edilecek bazı denge dışı yarı kararlı fazlar üstün özeliklere sahip olabilirler. sertliği ve mukavemeti artar. Bu bölgedeki şekil değiştirmeye veya uygulanan işleme soğuk şekil verme işlemi denir. atomların hareket yeteneği yüksek olduğundan işlemden hemen sonra hızla yayınarak yuvarlak ve ince taneli bir yapı oluştururlar. kimyasal etkinlik artar ve korozyon dayanımı azalır. fakat sünekliği azalarak gevrekleşir. Bir metale Tr yeniden kristalleşme sıcaklığı altında plastik şekil verme işlemi uygulanırsa pekleşir. Tane Büyümesi Tavlamanın başlangıcında aşırı şekil değiştirmiş bölgelerde yeni kristal çekirdekleri oluşur.1. Bu durumda soğuma süresinde faz dönüşümleri zorlayıcı etki bulunmaksızın kendiliğinden tamamlanır. Yeniden kristalleşmede atomsal yayınım oluştuğundan atomlar arası bağın yenilmesi gerekir. Yeniden kristalleşme sıcaklığı üretim teknolojisinde çok önemlidir. Soğuk haddeleme ve soğuk çekme bu sıcaklığın altında uygulanır. Soğuk ve Sıcak Şekil Verme İşlemleri Oluşan iç yapı değişikliği işlemden sonrada varlığını korur. Bu konu aşağıda ayrıca ele alınacaktır.6. Isıtılarak tavlanan metal eski plastikliğini tekrar kazanır.6. Ayrıca yayınma zamana bağlı bir olay olduğundan düşük sıcaklıkta uzun süre alır. Bir parçaya son şekli bir aşamada verilemezse işlem sırasında arada bir yumuşatma tavlaması uygulanır. Yumuşatma Tavlaması ve Yeniden Kristalleşme Metallerde plastik şekil değiştirme yeteneği sınırlıdır. . • Tane büyümesi sonucu süneklik artar fakat sertlik ve mukavemet azalır.Soğuk işleme sonucu kristal yapı kusurları arttığından yoğunluk biraz düşer. Bu ilkelere dayanarak endüstride çeşitli ısıl işlemler geliştirilmiştir. Bir ana faz içinde çok küçük parçacıklar halinde çökelmiş ikinci bir faz şekil değiştirmeyi çok kısıtlar. Örneğin eksiz ve kaynaksız olması gereken bir basınçlı tüp disk şeklinde bir metalden kalıpta dövme yöntemi ile şekil verilirken birkaç defa yumuşatma tavlamasına tabi tutulur. Büyük ölçüde plastik şekil değiştiren metalde enerji yüksek olduğundan yayınma daha erken başlar. 8. Pekleşmiş metaller belirli bir sıcaklığın üzerinde ısıtılırsa yumuşarlar ve pekleşmenin etkileri kaybolur. elektriksel ve ısıl iletkenlikler azalır.* Yeniden kristalleşme sıcaklığı metalin ergime sıcaklığına uygulanan plastik şekil değiştirmenin büyüklüğüne ve tavlama süresine bağlıdır. Çeliklere uygulanan su verme işlemi ileride metaller konusunda ele alınacak. 8. çökelme sertleşmesi ise aşağıda kısaca açıklanacaktır. Genellikle bir metalin yeniden kristalleşme sıcaklığı Kelvin derecesi cinsinden ergime sıcaklığının yarısı veya üçte biri civarındadır. Uygulamada bir parçaya yırtmadan ve kırmadan plastik şekil verebilmek için bu sınırın bilinmesine gerek vardır. kalıcı şekil değiştirme izleri görülmez. bunlar zamanla bütün kütleyi kaplar. Atomlar arası bağ kuvvetleri de ergime sıcaklığı ile ilgilidir. Soğuk haddelenmiş bir çeliğin sıcak haddelenmiş çeliğe göre daha çabuk paslandığı görülür. yüksek sıcaklıkta bu süre kısalır. 8. Eğer metale yeniden kristalleşme sıcaklığı üstünde plastik şekil verme işlemi uygulanırsa şekil 8. Bu yöntem birbirlerini sıcaklığa bağlı olarak sınırlı oranda eriten sistemlere uygulanır.5. 8. Ancak kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri ile sağlanan aşırı koşullar altında (çok hızlı soğutma gibi) denge hali faz dönüşümleri kısmen veya tamamen önlenebilir.4.29' den görüldüğü gibi metal hadde merdaneleri arasından geçerken taneler uzar ve şekil değiştirir. Çeliklere uygulanan su verme sertleşmesi ile bazı alüminyum alaşımlarına uygulanan çökelme veya yaşlanma sertleşmesi bunlara birer örnek olarak gösterilebilir. Büyük ölçüde şekil verilecek parçalara ardışık tavlama ve şekil verme işlemleri uygulanır. Bunun en tipik örneği alüminyum-bakır alaşımlarıdır. Denge diyagramları bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak oluşan kararlı fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını gösterirler. dolayısıyla Tr düşük olur. dolayısıyla sertlik ve mukavemeti artar.2. Başlangıçta ince taneli olan yapı uzun süre tavlanırsa tane büyümesi meydana gelir ve kaba taneli yapıya dönüşür.6. Bu ikinci faz genellikle aşırı doymuş bir fazdan kontrollü çökeltme yöntemi ile elde edilir. Isıl İşlemlerle Mukavemet Arttırma Metallerde dengeli soğuma süresinde oluşan yapılar kararlı olup belirli özeliklere sahiptirler.

• Bir cisme basit çekme uygulandığı zaman çekme doğrultusu ile 45° açı yapan düzlemler boyunca maksimum kayma gerilmeleri etkir. Bölüm 8-MALZEMELERDE MEKANİK DAVRANIŞLAR 9.1. Sünek malzemelerin yorulma kırılması da bir gevrek tür kırılmadır. Ancak çok eksenli gerilme etkisinde kaymalar genellikle kısıtlandığı için akma oldukça karışık bir hal alır. Basit çekme halinde akma mukavemeti σA ise kaymaların başladığı kayma gerilmesi = σA /2 olur. Bu nedenle henüz tam olarak anlaşılamamış ve kesin kurallar geliştirilememiştir. Geçmişte önemli kazalara ve büyük kayıplara yol açtığından üzerinde yoğun araştırmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Yük taşıyıcı elemanlarda gerilmelerin hiç bir zaman akma sınırına ulaşmasına izin verilmez. Sıcak hadde ürünü metaller dökümle elde edilen metallere göre mekanik özellikler yönünden daha üstündürler.2). Maksimum kayma gerilmesi kritik bir değere erişince kayma. Bu tür kırılmanın nereden ve ne zaman oluşacağı önceden kestirilemediği için çok tehlikelidir. Sıcaklık haddeleme ve sıcak dövme gibi. Sünek kırılma belirgin ölçüde plastik şekil değiştirme ve büzülmeden sonra oluşur ve oldukça büyük enerji yutar (Şekil 9.1). Sıcak haddeleme sonunda ince ve sık taneli bir yapı elde edilir. dolayısıyla akma başlar. Yüzeyi parlatılmış bir yumuşak çelik numunesi üzerinde akma süresinde görülen eğik kayma çizgileri (Lüders çizgileri veya Lüders bantları) bu olay için açık bir kanıttır (Şekil 9. Basit çekme deneyi ile saptanan σA akma mukavemeti uygun bir emniyet katsayısına bölünerek emniyet gerilmesi elde edilir.1. Gevrek kırılma çok çeşitli etkenlerin rol oynadığı karmaşık bir olaydır. Gevrek kırılma plastik şekil değiştirme olmaksızın aniden meydana gelir ve çok az enerji yutar (Şekil 9.Bu sıcaklık bölgesinde yapının şekil verme işlemine sıcak şekil verme işlemi denir. . dolayısıyla kalıcı etkiler oluşur. Bütün gevrek malzemelerde mukavemet hesaplarında kritik gerilme olarak çekme mukavemeti alınır. Akma olayı ancak kayma gerilmesi etkisinde oluşabilir. 9. Bu nedenle uygulamada boyut hesapları için kritik gerilme olarak akma mukavemeti seçilir. Kırılma oluşum biçimine göre gevrek ve sünek olmak üzere iki türe ayrılır. Akma Olayının Pratikte Uygulanması Akma sınırından sonra iç yapıda kaymalar. Bu durumda akmanın başlaması için gerilme bileşenlerinin belirli bir koşulu sağlaması gerekir. Özelikle dökümle elde edilen büyük metal kütleleri kaba taneli ve düşük mukavemetli olur.1. nereden oluşabileceği önceden görülebildiği için gerekli önlemler alınarak herhangi bir zarar vermesi önlenir. Gevrek malzeme elastik sınırın sonunda kırılır ve elastik sınırla çekme mukavemeti aynıdır. * ΖA 9. Kırılma Malzemelerin dış kuvvetler etkisinde parçalara ayrılmasına kırılma denir. Malzemelerde Mekanik Özellikler Akma mukavemeti veya sınırı bir malzemenin plastik şekil değiştirmeye karşı direncini belirler.2.2). Bu maksimum kayma gerilmesi çekme gerilmesinin yarısına eşittir.

Sünek kırılmada ise yukarıda da belirtildiği gibi kritik gerilme olarak akma sınırı seçilir. Malzemelerde genellikle çentik. tekrarlı gerilmeler. Düşük sıcaklık. kaymayı kısıtlayan çok eksenli gerilmeler. Hatta başlangıçta yapısında bu tür kusur içermeyen kristal yapılı cisimlerde de şekil değiştirme sırasında dislokasyon yığılması sonucu çatlak oluşabilir (Şekil 9. parçanın geometrik biçimine. . boşluk. yüksek hızlı şekil değiştirmeler gevrek kırılma eğilimini arttırır. Sünek ve gevrek malzemelerde kırılma türlerinin değişimi mevcut koşullara bağlı olarak çatlak oluşması ve çatlak yayılmasındaki farklardan doğar. çatlak. Kırılmanın türü malzemeden malzemeye değiştiği gibi çoğunlukla uygulanan gerilme halinde. sıcaklığa ve şekil değiştirme hızına bağlıdır.3). sert parçacıklar gibi çeşitli kusurlar içerirler. Genellikle bütün kırılma olayları önce çatlak oluşumu ve sonra çatlak yayılması sonucu oluşur.

Şekil 9.3' de görüldüğü gibi ayrılma biçiminde olan bu tür kırılma için gerekli gerilme o cismin kohezif mukavemetine (σc) eşittir.1xE dür. yüzey hataları açılma veya büyüme etkisi göstererek malzemenin çekme mukavemetini azaltırken basma etkisi altında basma kuvvetleri çatlak ve boşlukları kapatmaya çalıştıklarından dolayı hem basma mukavemeti çekmeye göre yüksek olur hem de çekme gerilmesinde olduğu gibi gerilme yığılması oluşmayacağından kuvvetler çatlağın bir yüzünden diğer yüzüne iletilir. Atomlar arası bağ kuvvetlerine göre hesaplanan bu mukavemet yaklaşık olarak σc = 0.3) 9. Gevrek Kırılma Gevrek kırılmada malzemeler dış kuvvetler etkisinde plastik şekil değiştirme oluşmaksızın iki veya daha fazla parçalara ayrılır. . Bu nedenle Şekil 9.1). dolayısıyla basit burmada kırılma. Çünkü çekme kuvvetleri etkisinde mevcut çatlak ve boşluklar. Gevrek malzemeler (cam ve seramikler gibi) çekmeye karşı zayıf olup basmaya karşı daha mukavemetlidirler. seramikler ve bazı polimerler genellikle gevrek davranış gösterirler. Aradaki bu büyük farkın malzemelerde mevcut kusurlardan ileri geldiği saptanmıştır. Ancak bu kohezif veya teorik mukavemet gerçekte gözlenen mukavemetlerden bir kaç mertebe daha büyüktür. Gevrek Kırılma Türleri Genellikle gevrek malzemelerde ortalama olarak basınç mukavemeti çekme mukavemetinin 8 katıdır. (Şekil 9. Gevrek malzemelerin çekme mukavemeti kayma mukavemetinden daha küçüktür. Özel koşullar altında üretilen kusursuz numunelerin mukavemetleri teorik olarak tahmin edilen değerlere yakın olduğu görülmüştür (Tablo 8. Sünek cisimlerde ise kayma mukavemeti en düşüktür.3. kayma gerilmelerinin maksimum olduğu eksene dik düzlem boyunca makaslanarak kırılır.3.4 (c)' de görüldüğü gibi basit burma uygulanan silindir biçimindeki gevrek malzeme çekme gerilmelerinin maksimum olduğu 45° lik düzlem boyunca kırılır. Yüksek mukavemetli metaller. Burada E cismin elastisite modülüdür. Daha önceki bölümlerde basınç etkisinde cisimlerin ya çekmeden veya kaymadan kırıldığı belirtilmişti.9.1. Kusursuz bir malzemenin çekme etkininde kırılması atomlar arası bağ kuvvetlerinin kopması sonucu oluşur.

Küp veya silindir biçiminde olan numunenin ortası basınç etkisinde yanal doğrultuda serbest genişlerken başlıklardaki sürtünme kuvvetleri genişlemeyi kısıtlar ve bu bölgede çok eksenli gerilme hali doğar (Yandaki şekil). Ancak % 100 büzülmenin oluştuğu çok özel halde çatlak oluşumu görülmez. Bu boşluklar da birleşerek çatlağa dönüşür. Üniform kesitli bir çubukta büzülme başladıktan sonra Şekil 9. Karşılıklı kırılma yüzeyleri koni-çanak biçimini alır. Tabla ile numune arasına yağ sürülür veya sürtünmesi düşük bir levha (teflon) konursa sürtünme etkileri azaltılır. yavaş yüklemede düşük basınç mukavemeti elde edilir. Sünek Kırılma Sünek malzemelerde kırılma önemli ölçüde plastik şekil değiştirme ve büzülmeden sonra oluşur. Sünek malzemelerde çatlaklar genellikle iç yapıda bulunan oksit parçacıkları.4. Bu şekilde kısıtlanmış basınç deneyi basit basınç haline göre daha yüksek mukavemet verir. Beton gibi oda sıcaklığında sünme gösteren malzemelerde hızlı yüklemede yüksek. Bu nedenle standartlar betonun basınç deneyinde gerilme hızının 7-10 kgf/cm2 arasında kalacak şekilde uygulanmasını önerirler. Ayrıca pekleşme ve plastik şekil değiştirmeyi kısıtlayan çok eksenli gerilme halleri de sünekliği azaltır. Kırılma yüzeyinin ortası taneli. Bazen de sert fazın kendi içinde de çatlak doğabilir. büyüklüğü. . Gevrek malzemelerde deney numunesini boyutu arttıkça basınç mukavemeti azalır. Bu şekilde oluşan çatlaklar birleşerek dışarıya doğru yayılır. yüzeye gelince 45° açı yapan düzlemler boyunca kayma kırılması şeklinde son bulur.2. Bu fark büyük numunelerde kritik kusurların bulunma olasılığının artması ile açıklanabilir. boşluklar veya sert fazlar çevresinde oluşmaya başlar. Gevrek Malzemelerde Basınç Mukavemetine Etkiyen Etkenler Basınç makinesinin tablası ile deney numunesi arasındaki sürtünme kuvvetleri nedeni basit basınç gerilmeleri uygulamak mümkün değildir. 9.9. Hiç boşluk bulunmayan ve sert faz içermeyen sürekli yapıya sahip olan kristallerde dislokasyon yığılması sonucu çatlak doğabilir. Bütün kırılma olaylarında olduğu sünek kırılmada da önce çatlak doğar.5 de görüldüğü gibi büzülme bölgesinde eksenel σa gerilmesine ek olarak σy yanal çekme gerilmeleri meydana gelir.3. sonra bu çatlak yayılarak ani kırılma ile son bulur. çevresi parlak koni şeklindedir. Basınç mukavemetine numunenin biçimi. Bazı hallerde sert uzun tel fırça şeklinde yükleme başlıkları da kullanılır. Bu çekme gerilmeleri sert parçacıklar çevresinde boşluk oluşturur. yükleme hızı ve sıcaklık etki eder. Çatlak başlangıcına neden olan sert ve gevrek fazların miktarı çoğaldıkça gevrek kırılmaya doğru eğilimin artması doğaldır.

Ayrılma mukavemetine bazen kohezif mukavemet de denir.Sünek malzemelerde çentik ve ani kesit daralması olan yerlerde meydana gelen gerilme yığılması gevrek malzemelerde olduğu gibi ani kırılma oluşturmaz.6). Keskin çentik ucundaki yerel yüksek gerilme akma sınırına erişince plastik şekil değiştirme başlar. Şekil değiştirme hızı az olursa atomlar veya moleküller hareketleri için yeterli zaman bulabilirler. Bir çekiç darbesi ile gevrek biçimde parçalanan asfalt uzun sürede kendi ağırlığı ile dahi akar. Çarpma Deneyi Süneklikten gevrekliğe geçiş sıcaklığı en kolay ve en güvenilir şekilde çarpma deneyi ile saptanabilir. Yüksek hızlı yüklemelerde ise gevrek kırılma eğilimi artar. İki yükseklik arasındaki fark numuneyi kırmak için sarfedilen enerji ile orantılıdır.5.8 de görüldüğü gibi bir sarkaç çekiçten ibarettir. gevrek malzemelerde olduğu gibi aniden kırılarak tehlike doğurmaz. Buna tipik bir örnek olarak asfaltın davranışı gösterilebilir. Bunun tersi halde kayma mukavemeti kohezif mukavemetten küçük olunca önemli ölçüde plastik şekil değiştirmeden sonra sünek kırılma meydana gelir. • Ayrılma mukavemeti kayma mukavemetinden küçük ise kırılma. Doğrudan makinenin skalasında okunan kırma işi numunenin dolu kesitine bölünerek çarpma mukavemeti elde edilir. bu nedenle sünek davranış görülür (Şekil 9. şekil değiştirme hızı ve gerilme halidir. Çarpma mukavemetinin boyutu: N cm/cm = N/cm dir.5. 9. atomların en az olduğu kristal düzlemeleri boyunca atomlar arası bağların kopması sonucu ayrılma şeklinde oluşur ve gevrek türdedir. ikinci kez önüne çarpma numunesi konursa onu kırıp geçerken bir miktar enerji vereceğinden daha düşük bir h yüksekliğine çıkar. Uniform kesitli bir çubukta eksenel çekme gerilmesi σa akma sınırına erişince akma başlar. Bu sonucu doğuran ana etkenler sıcaklık. Maksimum kayma gerilmesi teorisine göre en büyük ve en küçük asal gerilmeler arasındaki fark basit çekmedeki akma sınırına eşit olunca akma başlar. Bütün kesit plastik bölgeye girinceye kadar gerilmede önemli bir artış olmaz. keskin uç yuvarlaşarak kütleşir. Süneklikten Gevrekliğe Geçiş Normal koşullarda sünek davranış gösteren bir malzeme özel koşullar altında gevrek kırılma eğilimi gösterebilir. 9.* . Kohezif mukavemetin ise sıcaklıkla değişimi önemsizdir. Şekil 9. Sünek ve gevrek kırılma oluşumu esas itibariyle cismin kayma mukavemetine ve ayrılma mukavemetine bağlıdır. Genellikle kayma mukavemeti sıcaklığa önemli ölçüde bağlıdır.7) gevrek kırılma eğilimini arttırır. Malzemelerde kaymayı kısıtlayan çok eksenli gerilme halleri (Şekil 9. Sarkaç çekiç boşta iken ho yüksekliğine çıkar. Böylece gerilme yığılması önemini kaybeder. Bu amaçla geliştirilen Charpy çarpma makinesi şekil 9.1.6' daki gibi T1 sıcaklığında sünek kırılma gösteren malzeme düşük T2 sıcaklığında kayma direnci arttığı için az bir plastik şekil değiştirmeden yerel aşırı gerilmeler kohezif mukavemete erişir ve gevrek tür kırılma oluşur.

Bu şekilde artık gerilmeler içeren cama temperlenmiş cam denir. Daha sonra iç kısım soğuyarak büzülmeye çalışırken sertleşmiş olan dış kısım buna izin vermez. 9.8' de görüldüğü gibi çekme deneyi ile bulunan Tg' geçiş sıcaklığı çarpma deneyi ile bulunan Tg sıcaklığından daha düşüktür.Karbonlu çeliklerde çarpma mukavemetinin sıcaklıkla değişimini gösteren eğrilerin Şekil 9. Bu artık gerilmeler dış kuvvetler yok iken kendi aralarında denge halindedir. Alaşımlı çeliklerde ise böyle bir geçiş sıcaklığı yoktur. • Sünekliği yüksek malzemelere çentik açılarak çarpma deneyi uygulanabilir. gevrek davranış görülür. Yorulma Tekrarlı zorlamalar altında malzemenin mukavemeti azalarak çekme mukavemetinin çok altındaki gerilmeler kırılma oluşturabilir. . Yapı elemanında çekme gerilmelerinin bulunduğu bölgeye donatı konur. Bu büküm noktasına karşı gelen Tg sıcaklığı süneklikten gevrekliğe geçiş sıcaklığı olarak tanımlanır.7.8 deki gibi bir büküm noktası vardır. Isıl işlemlerle cam yüzeyinde oluşturulan artık basınç gerilmeleri camın mukavemetini önemli ölçüde arttırır. Temperlenmiş Cam. Bazı önlemler almak veya uygun işlemler uygulayarak bu tür malzemelere çok daha fazla yük taşıtılabilir. • • • Örneğin prizma şeklinde düz taş kiriş yerine taş kemer kullanılırsa taş çoğunlukla basınç gerilmeleri taşır Yapı elemanına çekme gerilmelerini minimumuma indirecek şekilde biçim vermek mümkündür. eğri az bir eğimle sürekli artar. Bu tür temperlenmiş camlara duracam da denir. Çentikli çarpma deneyleri ile değişik malzemelerin çentik etkisine duyarlılığı saptanır. sıcak ve yumuşak olan iç kısım buna uyar. Dış yüzey önce hızla soğuyarak sertleşir. Kırılma türü ile kırılma için sarfedilen enerji arasında bir ilişki bulunduğuna göre çekme deneyi ile de kırma işi ölçülür. buna yorulma denir. Çarpma deneyi hem daha basit hem de daha yüksek geçiş sıcaklığı verdiğinden daha güvenilir yöndedir.* 9. Yorulma kırılması gevrek türde olduğundan nerede ve ne zaman oluşacağını önceden kestirmek olanaksızdır. Gevrek Malzemelerde Mukavemet Arttırıcı Önlemler Gevrek malzemelerde çekme mukavemeti çok düşük olmakla beraber oldukça yüksek basınç mukavemetinden yararlanma olanağı vardır. bu nedenle çok daha sık uygulanır. Temperlenmiş camlarda çiziklerin derinliği basınç bölgesinde kaldıkça önemli sayılmazlar. sonra soğuk hava üfleyerek hızla soğutulur. Böylece dışarıda artık basınç içeride artık çekme gerilmeleri oluşur. parça eğilerek mesnetler (dayanaklar) arasından geçer. Bu durumda deney parçasına çentik açılarak kırılma sağlanır. Bunlar taşıtlarda.6. Temperlenmiş camların mukavemeti normal camların üç katına yakındır. Sünekliği yüksek malzemelerde eğme şeklinde uygulanan Charpy deneyinde kırılma oluşmaz. altında. Ancak Şekil 9. Bu sıcaklığın üstünde sünek. Bu cama eğme veya çekme gerilmeleri uygulanırsa yüzeydeki basınç gerilmelerini yeninceye kadar önemli büyüklükte yük taşır. Basit karbonlu çeliklerde bu geçiş sıcaklığı yaklaşık -20°C civarındadır. Bu önlemlere aşağıda kısaca değinilecektir. kapılarda ve benzer yerlerde güven yönünden geniş ölçüde kullanılırlar. Bu amaçla cam önce yumuşama noktasına yakın ısıtılır. dolayısıyla geçiş sıcaklığı saptanabilir.

Yorulma olayının nasıl oluştuğu tam olarak açıklanamamış olmakla beraber bu konuda bilinenler aşağıda özetlenmiştir. Bundan dolayı yorulma olayı iç yapıya çok bağlıdır. Bu bantlar da yüzeyde çıkıntılar ve çöküntülerin doğmasına. tekrar sayısı ölçülür. Yorulma bütün malzemelerde gevrek türde kırılma meydana getirir. Bunların yanında ayrıca gerilme koşulları da yorulma mukavemetine etkir. Bütün bu hallerde tekrarlı zorlamalar etkisinde oluşan tersinir olmayan plastik şekil değiştirme sonucu malzeme pekleşir. Yorulma Deneyi Yorulma deneyi ile bir malzemenin belirli bir tekrar sayısı için güvenle dayanabileceği gerilme sınırı saptanır. ortalama gerilme çok eksenli gerilme Yorulma çatlağı çoğu zaman yüzeyde başlayıp içeriye doğru yayıldığından yüzey işleme kalitesinin önemi büyüktür. dolayısıyla gerilme yığılmalarına neden olurlar.1. Yüzey işlemi kalitesi arttıkça yorulma mukavemeti artar.9 de görüldüğü gibi tekrarlı zorlanmalar altında belirgin olarak plastik şekil değiştirmesizin çatlar ve bu çatlak zamanla yayılarak ani kırılma ile sonuçlanır. Yorulma çatlakları genellikle yüzeyde başlar ve içeriye doğru yayılır. Yorulmaya genellikle iç yapıda mevcut kusurlar civarında oluşan yerel gerilme yığılmaları neden olur. Bu mikroçatlaklar zamanla yayılarak ani yorulma kırılması meydana getirir. - Parçanın yüzey işleme kalitesi Sıcaklık Çevrenin kimyasal etkisi (korozyon) Frekans Gerilme koşulları sabit kaldığı zaman yukarıdaki etkenlerin oluşturacağı sonuçlar ayrı ayrı saptanabilir. Bunun için hazırlanan numunelere belirli büyüklükte tekrarlı gerilme uygulanır ve bu gerilme etkisinde kırılmanın oluştuğu N.* 9. İç yapıda bulunan çatlak. bu yüzey de taneli görünüştedir.10' de görülen bu yorulma eğrilerine (S . Hatta çekme deneyinde büyük ölçüde plastik şekil değiştiren ve büzülerek kopan bir metal Şekil 9. Bu gerilmeler etkisinde yerel plastik şekil değiştirme meydana gelir. Çatlak zamanla yavaş ilerlerken karşılıklı yüzeylerin sürekli birbirlerine sürtünmesi sonucu yorulma kırılması yüzeyi parlak görünür. Diğer taraftan başlangıçta hiç bir bozukluk içermeyen yüzeyi parlatılmış üniform kesitli bir metalde elastik sınır altında da dislokasyonlar yerel olarak hareket ederek kayma bantları oluştururlar. • Yorulma deneyi bütün malzemelerde gevrek kırılma meydana getirir. Çatlak ilerleyip geri kalan dolu kesit normal yükü taşıyamaz hale gelince ani kırılma meydana gelir. Yorulma Mukavemetine Etkiyen Etkenler Yorulma mukavemetine etkiyen başlıca etkenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. çentik.7. . 9. Yüzeyde çatlağın başladığı yorulma odağı ile onu çevreleyen midye kabuğunu andıran aynı merkezli eğriler ve bunların yanında taneli bir bölge görülür. Değişik gerilme genlikleri ile bunlara karşı gelen N kırılma tekrar sayıları bir eğri halinde çizilir. dolayısıyla henüz tam anlaşılamamıştır. Bununla beraber çok değişik etkenlerin rol oynadığı karışık bir olaydır. gevrekliği artar ve sonunda mikroçatlaklar doğar.7. boşluk. Yorulma kırılması yüzeyinin ilginç bir görünüşü vardır.Geçmişte birçok kazalara neden olduğundan üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Şekil 9.N) veya Wöhler eğrileri denir.2. sert parçacık ve ani kesit değişmeleri civarındaki gerilmeler ortalama gerilmeden daha büyüktür.

7. malzeme pekleşir. Toparlanmada ısıl enerji ile etkin hale gelmiş dislokasyon tırmanması.3. büzülmenin başlaması toparlanma hızını arttırır. Sıcaklık genellikle mukavemeti azaltıcı yönde etki ettiğinden yorulma mukavemetinin de azalması doğaldır. ahşap ve betonda oda sıcaklığında da sünme oluşur. Bundan dolayı yorulma deneylerinde deney süresini kısaltmak için yüksek frekanslı gerilme uygulayan deney makineleri tercih edilir. Ayrıca korozif bir ortamda demirli alaşımların S-N diyagramlarının sürekli azaldığı ve asimptotik bir değere ulaşmadığı görülmüştür. Yüksek sıcaklıkta boş köşe sayısı arttığından difüzyon yükselir toparlanma dolayısıyla pekleşmenin tersi olan yumuşama artar. Üçüncül sünmede ise çeşitli faktörler etkilidir ki.11' de görüldüğü gibi bir levye şeklindedir. Sünme genellikle yüksek sıcaklıkta sorun oluşturur. dolayısıyla yerel olarak tersinir olmayan plastik şekil değiştirmeler meydana gelir. Metallerde sünme süresindeki davranışı belirleyen süreçlerden birini pekleşme. Normal koşullarda frekansın yorulma mukavemetine etkisi önemsizdir. çapraz kayma ve boş köşe difüzyonu ana etkenlerdir. Sünme Sünme (bazı kaynaklarda sürünme de denir) bir malzemede sabit gerilme altında zamanla sürekli oluşan şekil değiştirme olarak tanımlanır. bunların arasında tane sınırlarında çatlak oluşumu. Dördüncüsü de hızı zamanla artıp kırılma ile sonuçlanan üçüncül sünme bölgesi Genellikle gerilme ile sıcaklık sünmeyi benzer şekilde arttırıcı yönde etkiler.1. dolayısıyla şekil değiştirme hızı zamanla azalır. uygulanan gerilme ve sıcaklık koşullarına bağlıdır.1. Hidrolik yorulma makineleri 50 Hz' i geçmediği halde elektromanyetik kuvvet uygulayan makinelerde bu değer 400 Hz' e kadar çıkartılabilmiştir. Sünme deneyleri ile ölçülen sünme hızı ile kırılma süresinin gerilmeye ve sıcaklığa bağlılığı uygulama için çok önemlidir. Parçanın mukavemetini azaltan bu tür gerilme yığılmalarını önlemek için kesit değişmelerine mümkün olduğu kadar büyük eğrilik yarıçapı verilir ve ani kesit daralmalarından kaçınılır. Çok yüksek frekanslarda plastik şekil değiştirme için daha az zaman kaldığından genellikle yorulma mukavemeti biraz artar. Bununla beraber polimerlerin çoğunda.Yüzeydeki pürüzler çentik etkisi yaparak çatlak oluşumunu kolaylaştırır. Sünme deneyleri sabit yük altında ve belirli bir sıcaklıkta yapılır. Yüksek sıcaklıkta zorlamaya maruz elemanların boyut hesaplarında bu değerlerden yararlanılır (gaz türbinleri gibi). Özelikle değişken kesitli parçalarda çok eksenli gerilme hali doğar. etkin kesit azaldığından kısa sürede kopma oluşur.11' de gösterilmiştir.1. Birincil sünmede pekleşme hızı yüksektir. dolayısıyla şekil değiştirme kısıtlanır. öteki ucuna bağlanan numunedeki şekil değiştirmeler bir ekstansometre yardımı ile ölçülür. Buralardaki maksimum gerilme ortalama gerilmenin çok üstünde olabilir. Bir cismin sünme şekil değiştirmesinin büyüklüğü ve hızı. Sabit gerilme ve sabit sıcaklıkta şekil değiştirmenin zamanla değişim eğrileri Şekil 9. Kristal yapılı metallerde mutlak ergime sıcaklığının yarısından az sıcaklıklarda sünme ihmal edilebilir fakat bunun üstünde sıcaklıkla artarak önem kazanır. . Bu deneyler uzun süreli olduğundan en uygun deney teçhizatı Şekil 9.7. 9. Değişken gerilme altında çevrenin kimyasal etkisi daha da hızlanır. Metallerde Sünme Metallerin sünme diyagramlarında genellikle dört bölge vardır. Üçüncüsü hızı sabit ikincil sünme bölgesi.3. Pekleşmenin nasıl oluştuğu daha önce açıklanmıştı. Çok eksenli gerilme hali yorulma mukavemetine etkir. Eğer gerilme veya sıcaklık yüksek ise sünme hızı büyük olur ve kırılma meydana gelir. Ayrıca kesitin ani değiştiği yerlerde gerilme yığılması meydana gelir. zamanla mikro çatlaklar doğar ve zamanla yayılarak kırılma oluşturur. Düşük gerilme veya düşük sıcaklıkta sünme hızı yavaş olup kırılma oluşmayabilir. diğeri toparlanma veya yumuşamadır. Uygulamada korozyon yorulması önemli sorun yaratabilir. İkincisi hızı zamanla azalan birincil sünme bölgesi. • • • • Birincisi yük konur konmaz oluşan ani elastik uzama bölgesi. Pekleşmede dislokasyonların hareketi. Levye nin bir ucundaki kefeye P ağırlığı konur. Sabit hızlı ikincil sünmede pekleşme hızı ile toparlanma hızı eşittir. 9.

sıcaklık arttıkça zincirlerin bağıl hareketi kolaylaşır.• Sünme hızının bağlı olduğu faktörler* o Kırılma süresi o Gerilme o Sıcaklık 9. bunun yerine bir belirli sıcaklık aralığında tamamlanır.7. bu nedenle hemen hemen her sıcaklık düzeyinde sünme gösterirler. Eğer yüksek sıcaklıkta çalışan civatada zamanla fazla. Sıcaklık azaldığı zaman basit elastik davranışla viskoz akışın karışımından oluşan bir davranışa sahip olurlar. Mekanik davranışlar Bir taşıyıcı sistemde dış kuvvetler etkisinde oluşacak gerilmelerin bilinmesine gerek vardır. * • Seramik bir malzemenin şekillendirilebilmesi için * o Malzemenin sıvı ve akışkan hale getirilmesi o Malzemenin ergime sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıkta ısıtılması gerekir 9.8. Sıvılarda gerilme etkisinde viskoz akış meydana gelir. Viskoz akışta şekil değiştirme hızı uygulanan gerilmenin bir fonksiyonudur. gevşeme oluşursa gazın kaçması önlenmez. bu ön gerilme basınçlı sıcak gazların contadan dışarı kaçmasını önler. Seramiklerde katı halde atomlar arasında sürekli kuvvetli bağ vardır. Bu durumda gerilme etkisinde sıcaklık seviyesine bağlı olarak bir miktar atomsal yayınım. Gevşeme zamana bağlı bir davranıştır. Sünme olayının oluştuğu bir malzemede gevşeme de oluşabilir. . birbirilerine göre sabit konumlar artar. Bu tür cisimlerde sıvı halden katı hale geçiş kristal yapılılarda olduğu gibi sabit bir sıcaklıkta oluşmaz.1. Yüksek sıcaklıkta sıvı halde kolaylıkla yer değiştiren ve yayınan atomlar sıcaklık azalınca hareket yetenekleri kısıtlanır. 9. Lineer polimerlerde zincir şeklindeki moleküller arası bağ zayıf türdendir. Viskoz akış hızı gerilme ile orantılı ise lineer vizkoz cisim. Uzay ağı türü termoset plastiklerde sürekli kovalan bağ bulunduğundan zamana bağlı davranışları çok kısıtlıdır. plastik ve viskoelastik olmak üzere üçe ayrılır. dolayısıyla katı hale geçmiş sayılır. bu nedenle polimerler ve seramiklere bu bölgede şekil verilir. aksi halde gerilmenin non lineer fonksiyonu ise nonlineer vizkoz cisim adını alır. dolayısıyla viskoz akış oluşabilir. Bu amaçla yapılacak gerilme analizlerinde denge denklemleriyle kinematik bağıntılar yanında ayrıca bünye denklemlerine de gerek vardır.2 Gevşeme Sabit şekil değiştirme uygulanan bir malzemede gerilmenin zamanla azalmasına gerilme gevşemesi veya kısaca gevşeme denir.7. Sıcaklık azaldıkça vizkozite artar ve şekil değiştirme güçleşir.2. • Buradaki η' ye viskozite denir ve o cismin şekil değiştirmeye karşı direncini belirler. ergime noktasına yakın bölgede bu akış çok daha belirgin olur. Uygulamada taşıyıcı sistemlerin güvenliği yönünden bu gerilmelerin mukavemet sınırları altında kalması istenir. Malzemelerin gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını veren bu denklemler mekanik davranış türüne göre değişirler. Motor silindirinde patlama olduğu zaman.3. dolayısıyla büyük ölçüde viskoz şekil değiştirirler. Bazı uygulama alanlarında gevşeme olayının göz önüne alınması gerekir. Sıvı halde viskozite oldukça düşüktür. Örneğin patlarlı motorların silindir kapağını sıkan civatalar üzerinde yeterli bir ön gerilmeye gerek vardır. viskozite azalır. Kristal olmayan anorganik ve organik camların (kristal olmayan polimerler) çoğu yüksek sıcaklıklarda lineer-viskoz davranış gösterirler. Malzemelerin mekanik davranış türleri genellikle elastik. Sünme ve Vizkozite Seramikler ve polimerler genellikle amorf yapılı olduklarından bu cisimlerde sünmenin oluşum biçimi kristal yapılılardan farklıdır. Lineer viskoz akışta gerilme şekil değiştirme ile orantılıdır.3. Bunlar sıvı haldeki amorf yapıyı koruyarak katılaştıklarından çoğu zaman aşırı soğumuş sıvı sayılırlar.

bu davranış non lineer olabilir. Elastik Davranışın Bünye Denklemleri Lineer izotrop elastik bir cismin özelikleri her doğrultuda aynıdır.1) Elastik davranış Bir cisme şekil 9. seramikler ve metaller yüksek sıcaklıklarda viskoelastik davranış gösterirler. Pek azında mesela kauçuk gibi. .* 9.13' de görüldüğü gibi akma sınırı üstünde gerilme uygulanınca ani elastik şekil değiştirme ve onu izleyen plastik şekil değiştirme kısa sürede oluşur zamanla değişme. 2) Plastik davranış Şekil 9. Plastiklerin çoğunluğu oda sıcaklığında. yalnız gerilmenin geçmişte aldığı en büyük değerine bağlıdır. 9. Gerilme sabit kalınca şekil değiştirme sabit kalır. gerilme sıfır yapılınca şekil değiştirme de sıfır olursa.2. iç yapı değiştiğinden ve büyük ölçüde anizotropluk oluştuğundan plastik bölgede başarılı bir bünye denklemi geliştirmek mümkün olamamıştır.1. Herhangi bir andaki şekil değiştirme gerilmenin geçmişte aldığı bütün değerlere bağlıdır. Lineer ve Nonlineer Elastik Davranış Uygulamada kullanılan bazı tür malzemelerin yapısı doğrultuyu bağlı olarak değişebilir. Uygulanan gerilmelerle oluşan şekil değiştirmeler orantılıdır. Bunlara örnek olarak ahşap ve tabakalı yapılardan oluşan kompozit malzemeler gösterilebilir. diğer bir deyimle eş zamanlı olarak değişirse buna elastik davranış denir. Akma koşulları bölümünde bu konuya bir ölçüde değinilmiştir.8.13' de görülen yükleme boşaltma programı uygulandığı zaman. Viskoelastik davranışta yükleme hızının ve yükleme süresinin şekil değiştirmeye etkisi vardır. Çekme etkisinde eksenel doğrultuda uzama olurken yanal doğrultuda daralma olur. şekil değiştirme gerilme ile aynı anda oluşur. geçmişte aldığı değerlere bağlı değildir. Ayrıca sıcaklık ta bu tür davranışta önemli bir etkendir. 3) Viskoelastik davranış Bu tür davranışı gösteren cisme sabit gerilme uygulanınca ani elastik uzama sonra onu izleyen zaman sürekli artan uzama görülür. Elastik cisimlerde şekil değiştirme gerilmenin son değerine bağlıdır. Cisimlerin büyük bir çoğunluğu düşük gerilmeler altında lineer elastik davranış gösterirler. ν" veya poisson oranı denir.8. Yük kaldırılınca ani elastik toparlanma ve sonra hızı zamanla azalan gecikmiş toparlanma oluşur. • Bu şekilde özelikleri doğrultuya bağlı olan cisimlere anizotrop cisimler denir. Yanal doğrultudaki şekil değiştirme ile eksenel doğrultudaki şekil değiştirme orantılı olup buna "orantı sabiti. Plastik şekil değiştirme zamandan ve yükleme hızından bağımsızdır. • En kolay sünme ve gevşeme gösteren malzeme plastik malzemedir. aşağıdaki şekilde olup buna hook kanunu denir. Basit çekme halinde bünye denklemi. yük kaldırılınca ani elastik toparlanmadan sonra geriye plastik şekil değiştirme kalır.

Bu boşluklara porozite veya boşluk ya da gözenek adı verilir. geçirimliliği.1' de şematik olarak gösterilmiştir. Şekil 10. Boşlukların Sınıflandırılması Bir boşluğun büyüklüğü içine sığabilen en büyük kürenin çapı ile belirtilir. Birim Ağırlık ve Boşluk Genellikle seramikler sınıfına giren malzemelerde. dona dayanıklılığı. aşınmasını. Porozite oranı malzemenin birim ağırlığını.2. kompozit malzemelerde ve hafif yapı malzemelerinde değişik tür ve büyüklükte boşluklar ve çatlaklar bulunur. kapalı boşluk Bu boşlukların bazıları dışa açık. bazıları ise kapılıdır. mukavemeti.1. Gerçek cisimlerde bulunan boşluk türleri Şekil 10. Basit geometrik biçime sahip bir cismin boyutları ölçülerek. hesaplanabilir. d dolu hacimle v boşluk hacminin toplamına eşittir . 10. V görünen hacmi.2.kılcal boşluk. ısı ve ses yalıtımını önemli derecede etkiler.Bölüm 10-DİĞER FİZİKSEL ÖZELLİKLER 10. Büyüklüklerine göre boşluklar aşağıdaki gibi sıralanabilirler: • Boşluk türleri : Açık boşluk. korozyonunu. su emmeyi.1b de görüldüğü gibi V görünen hacmi. Açık ve kılcal boşluklar su emme ve geçirimlilik yönünden önemlidir.

2. 10. P1 . Porozitenin uygulama yönünden önemli olan dışa açık kısmı su emme deneyi ile ölçülebilir. sonra suya doymuş halde havadaki ağırlığı P1 bulunur.P2 ağırlık azalması suyun kaldırma kuvvetine eşittir.2. Bir cismin kuru ağırlığını saptamak için önce etüvde 110 °C de ağırlığı sabit kalıncaya kadar.10. ortalama 48 saat süre ile kurutulur. sonra tartılır. Suya doyan numune çıkartılarak yüzeyi nemli bezle kurulanır ve havada tartılarak P1 ağırlığı bulunur. Aynı numune Şekil 10. • Elekten geçen kütlenin ağırlığı bulunur.2. Bu yöntem oldukça zordur. • • Özgül ağırlık dolu hacme göre hesaplandığında daima birim ağırlıktan büyüktür. Aşağıda bu deneye kısaca değinilecektir. suyun özgül ağırlığı bir olduğundan bu kuvvet cismin görünen hacmi V ye eşittir. Hacimsel Su Emme Eğer numunenin biçimi düzgün değilse görünen hacmi Arşimet terazisi ile ölçülür. Prizma veya silindir gibi basit geometrik biçime sahip malzeme numunesinin boyutları ölçülerek V görünen hacmi hesaplanır. Numune etüvde kurutulur.P2 ye bölünerek hacimsel su emme oranı Sh elde edilir. Yukarıda anlatıldığı gibi numunenin önce kuru ağırlığı Po. Po ağırlığı ölçülür.3. sonra 74 mikron çaplı elekten elenir. Emilen suyun ağırlığı P1 . * Ağırlık bu şekilde bulunan hacme bölünerek özgül ağırlık hesaplanır. Özgül Ağırlık ve Su Emme Ölçümü Yoğunluk veya birim hacmin ağırlığı veya kısaca birim ağırlık cismin Po kuru ağırlığını V görünen hacme bölerek elde edilir. .2 de görülen Arşimet terazisi ile su içinde tartılarak P2 bulunur.* Özgül ağırlığı ölçmek için boşluklu cisim öğütülerek ince toz haline getirilir.Po numunesi kuru ağırlığı Po a bölünerek ağırlık yönünden su emme oranı Sa elde edilir. Emilen suyun hacmi P1 . Aynı cismin özgül ağırlığı Po kuru ağırlığı d dolu hacmine bölerek elde edilir. sonra aynı kütle içinde inert sıvı bulunan bir dereceli kaba (piknometre) konarak hacmi ölçülür. sonra suya koyarak 48 saat beklenir. eğer boşluk yoksa eşittir.

su tekrar donunca çatlak daha da büyür. Ayrıca basınç olmaksızın doğal koşullarda kılcal etki nedeni ile boşluklu malzemelerde su geçirimliliği oluşabilir. Eğer boşluklar tam dolmuşsa buzun genleşmesi için yer kalmaz. Bu şekilde elde edilen hacimsel su emme oranı Sh` normal koşullarda elde edilen su emme oranı SK den daha büyüktür.4. Suyun yüzey gerilimi sabit olduğuna göre borunun çapı küçüldükçe su daha yükseğe emilir. Rejim halinde 1 cm2 alandan 1 saniyede geçen q cm3 su birim boydaki basınç farkı ile orantılıdır (Darcy kuralı): Burada l numunenin kalınlığı veya akma yönüne paralel boyutu olduğuna göre p/l basınç gradyanı sayılır. Geçirimlilik Basınç altında akışkanların boşluklu malzemelerin içinden geçmesi doğaldır. cm su sütunu. Basınçlı su geçirimliliği su depolarında ve barajlarda kullanılan malzemeler için önemlidir. Doyma Oranı ve Uygulamaları Porozite su emme. 10. Uygulanan basınç p.3. buna karşılık su buharının içeriden dışarıya geçmesi istenir. kırılma ve dökülmeler görülür. k ya geçirimlilik katsayısı denir.3 a).3' de görülen prizma şeklinde numunenin önce kuru ağırlığı tartılır. sonra suyun yüzüne değecek şekilde kaba yerleştirilir. 10. Çok küçük çaplı boşluklar içinde kılcallık etkisi ile su yükselir.2. Bir ucundan p basıncında su uygulanır. Bu koşullar altında yapılan su emme deneyi dışa açılan boşlukların hacmi hakkında daha gerçeğe yakın sonuç verir. Bu iki büyüklüğün oranına doyma oranı denir.Hacimsel su emme oranı Sh. hacmi genişleyen buz çatlamalara neden olur. Böylece tekrarlı donma ve çözülme çevrimleri sonucu malzeme yüzeyinde. Yapılan araştırmalara göre birim alandan emilen suyun hacminin karesinin t zamanı ile orantılı olduğu görülmüştür. 10. Uygulamada en sık rastlanan gaz halindeki akışkan su buharı. sıvı haldeki akışkan da sudur. Uygulamada kalınlığı 8-10 cm düzeyinde ince yapı elemanlarında su geçirimlilik katsayısı 10 7 -10 8 cm/sn den az ise malzeme geçirimsiz sayılır. Bu akışkanlara karşı malzemelerin geçirimliliği yapı mühendisliğinde önemli sorun sayılır. kapalı boşlukları içermez. . Buz eriyip su haline geldikten sonra çatlaklardan içeri girer. l boyu cm olarak k nın boyutu cm/sn olur. Bazen de suda kaynatılarak bu boşluklardaki havanın dışarı atılması sağlanır. Yukarıdaki bağıntı şu şekilde yapılabilir. Belirli zaman aralıklarında yapılan ağırlık ölçmeleri ile emilen su miktarları bulunur. Bu oran dışa açık boşlukların normal koşularda yüzde ne kadarının su ile dolabileceğini gösterir ve uygulamada seramik ve dış cephelerde kullanılan malzemelerin dona dayanıklılığını saptamada kullanılır. diğer ucundan zamanla geçen su miktarı ölçülür. ağırlık yönünden su emme oranı Sa birim ağırlık arasında bağıntı vardır. Bunun için numunenin boşluklarındaki hava vakumla (20 mm Hg) boşaltılır. boru çapı ile ters orantılıdır (Jurin Kuralı).3. Kılcal Su Emme Kılcal su emme malzemenin suya değen yüzünden zamanla emilen su miktarı ile belirlenir. Basınç uygulanan yöntemlerle su emme oranı daha da arttırılabilir. Bu nedenle kullanılacak boya ve sıva malzemelerinin su ve buhar geçirimlilikleri deneylerle saptanır. Ancak bu oran yaklaşıktır. Bir malzemenin su geçirimliliğini ölçmek için l boyundaki numune iki ucu açık bir silindirik kaba yerleştirilir.1. Örneğin genellikle yapılarda yağmur suyunun içeriye geçmemesi. Dış yüzeye bakan malzeme boşluklarında bulunan su 0 °C altında donar ve hacmi %10 artar. Yukarıda anlatılanları normal koşullardaki su emme deneyi ile dışarıya açık boşlukların ancak bir kısmı ölçülebilir. Kılcal borular ve sıkışıp kalan hava kabarcıkları suyun içeri girmesini önler. Ancak yapılan gözlemlere göre doyma oranı % 80 den az ise ve geriye % 20 den fazla boşluk kalmışsa malzemenin dondan genellikle zarar görmeyeceği kabul edilir. geçirimlilik ve mukavemeti etkilediğinden bu iki büyüklüğü daha doğrusu boşluluğun bilinmesi gerekir. sonra basınçla su emdirilir (150 kgf/cm2). Bir taş yapılı malzemenin kılcallık özeliğini saptamak için Şekil 10. Düşey boruda suyun yükselme miktarı suyun yüzey gerilimi ile doğru. (Şekil 10.

Bu tür yüzey yorulmasını önlemek için yüzeylerin sertleştirilmesi ve iyi parlatılması gerekir. bu nedenle iki yüzey birbirine tam temas edemez. bitümlü tecritler ve değişik türde katkı maddeleri kullanılır. Bağıl nem % 50 den az ise buhar difüzyonla. Karşılıklı iki yüzeyi arasında farklı buhar basıncı olan boşluklu malzemelerden buharın geçmesi beklenir. Abrazif aşınmada yumuşak parça tükenene kadar kararlı bir şekilde devam eder. Aşınma. Abrazif Aşınma Abrazif aşınmada sert bir malzeme veya sert bir parçacık bir malzeme yüzeyinden kazıyarak veya çizerek parça kopartır. Aşınma Türleri Malzeme kaybına neden olan dört tür aşınma vardır: Adhezif aşınma: Makine elemanlarında işleme kalitesi ne olursa olsun yüzeyler daima pürüzlü olur. boyalar. miktarı malzemenin türüne. Metallerde bu çatlamanın yüzeyden 0. sürtünen yüzeylerin biçimine. Diğer taraftan birbirlerinden farklı türde. etkiyen etkenleri iyi bir şekilde belirlemenin aşınmayı en düşük düzeyde tutma yönünde çok yararlı olacağı açık bir gerçektir. Büyük ekonomik kayıplara neden olduğundan üzerinde yoğun araştırmalar yapılmıştır. Korozyon Aşınması Korozif aşınmada mekanik etkenlerin yanında çevrenin kimyasal etkisi de olaya karışır. sonra silindir biçiminde hazırlanan numune kabın ağzına kapak gibi yerleştirilir ve çevresi parafinle tecrit edilir. Ancak çok çeşitli etkenlerin rol aldığı bir olay olduğundan laboratuar koşullarından elde edilecek sonuçlara dayanarak uygulamadaki aşınma miktarını tahmin edecek bir bağıntı henüz geliştirilememiştir. sonra sıcaklığı ve buhar basıncı sabit bir dolaba yerleştirilir. Ancak belirli basınç farkı için bir ortalama buhar geçirimlilik katsayısı bulunabilir. Yüzey yorulması Yüzey yorulması birbiri üzerinde yuvarlanan parçalarda görülür. Sürtünen yüzeylerde oluşan korozyon ürünü sert parçacıklar halinde koparsa aşınma şiddetlenir. Şekil 10.1. Endüstride üretim teknolojisinde bundan yararlanılır. hatta aşırı halde değen yüzeylerle sarma olayı görülür. Bu sakıncaları önlemek için suyun girdiği yerlere zengin çimentolu sıvalar. titanyum ve gümüş şiddetle aşındığı halde dökme demir ile yüzeyleri çok sertleştirilmiş ve kromla kaplı çeliklerde aşınma daha azdır. Buhar geçirimliliği karışık bir olay olduğundan basit bir kural geliştirilememiştir. örneğin taşlama ve parlatma işlemleri bu aşınma türüne dayanır. Ancak bu olayı yakından tanımanın. Dış ortamdaki buhar basıncı etkisinde numuneden geçen su buharı sürekli olarak CaCl2 tarafından emilir. Yapılarda kılcallıkla su iletimi suların buharlaştığı yerlerde erittikleri tuzları bırakıp çiçeklenme yaparak sıvaları ve badanayı kirletmesi ve rutubet oluşturarak sağlık koşullarını bozması nedeni ile önemli sorunlar yaratır. q cm3 /cm2 ve t saniye olduğuna göre K nın birimi cm2/san dir. Bu katsayı buhar basıncı farkı ile non lineer olarak değişir. daha fazla ise kısmen difüzyon. CaCl2 su buharını emdiğinden kutu içinde buhar basıncı sıfırdır. Buhar geçirimliliği basit bir deneyle yaklaşık olarak saptanabilir. sürtünme koşullarına ve çevrenin kimyasal etkilerine bağlıdır. bu durumda sistem kullanılamaz hale gelir.4. Adhezif aşınma kadar şiddetli olmaz ve sarma olayı beklenmez. 10. sert ve homojen olmayan metaller arasında adhezif aşınma eğilimi daha azdır. Bunun için kullanılan silindirik kutu içine su buharını emen higroskopik özelikli CaCl2 konur. * . Belirli dış buhar basıncı altında birim kalınlıktaki numunenin birim alanından birim zamanda geçen buharı hesaplanır ve bu büyüklük buhar geçirimliliğini saptamada kullanılır.Burada K kılcallık veya geçirimlilik katsayısıdır. Çok iyi parlatılmış ve sertleştirilmiş yüzeylerde abrazif aşınma en düşük düzeydedir. Ostenitik ve ferritik paslanmaz çelikler. Biri birine değen yüzeylerde plastik şekil değiştirme dolayısıyla pekleşme oluşur ve malzeme gevrekleşir. dolayısıyla aşınmanın daha şiddetli olduğunu göstermiştir. İki yüzey arasına giren sert parçacıkların aşındırma etkisi ilginçtir.2-0. kısmen de kılcallık etkisi ile geçer. Yanal kuvvetlerin makaslama etkisi ile zayıf parçadan kopan malzeme yüksek mukavemetli parçaya transfer olur.4 de görüldüğü gibi çıkıntı noktalarındaki gerçek temas alanı görünen alana göre çok küçüktür. Bu çatlaklar zamanla yayılarak yüzeyden pul şeklinde malzeme kopar. • Yapılan araştırmalar özelikle yumuşak ve katı eriyik oluşturabilen homojen yapılı metallerde adhezyonun daha kolay oluştuğu. Bu durumda kutunun ağırlığı ölçülür. Yük uygulandığı zaman bu temas noktalarındaki gerilmeler kolaylıkla akma sınırına erişir ve adheziyon etkisi ile yerel kaynamalar oluşur. Adhezif aşınma denen bu tür aşınma en tahrip edici türdür. Kutu belirli zaman aralıklarında tartılarak emdiği rutubet miktarı bulunur. Aşınma Aşınma sürtünen yüzeylerden malzeme kaybı olarak tanımlanır.4.3 mm derinlikte başladığı saptanmıştır. Aşınmayı tamamen önlemek olanaksızdır. 10. Gevrekleşen malzeme üzerinden tekrarlı geçen kuvvet etkisi ile çatlar.

Burada numunelerin ağırlık azalmasından aşınma miktarı saptanır. ancak düşük yükler altında ve düşük sıcaklıklarda kullanılabilirler. Bu amaçla geliştirilen aşınma test makinesinde dönen yatay bir tabla üzerine deney numunesi sabitlenir. Belirli bir süre sonunda oluşan kalınlık azalması ölçülerek aşınma miktarı elde edilir. Seramik malzemelerde özellikle abrazif aşınma türü görülür. mil ile tam temas edecek ve yerel basıncı azaltacak şekilde yumuşak matris içinde kolayca döner. Diskler belirli bir kuvvetle bastırılır. .2. * Kaymalı yataklarda aşınma çok daha önemlidir. Aşınmayı azaltmak için yüzeyi sertleştirilmiş ve parlatılmış mil ile özel yatak alaşımından yapılmış yatak burcu kullanılır. • Beyaz metalden başka Cu-Pb. Bu tür malzeme numuneleri döner yatay bir tablo üzerine belirli bir yükle bastırılır ve araya standart aşındırıcı bir toz konur. naylon ve polietilen gibi plastikler yatak burcu üretimine elverişlidir. METALLER VE ALAŞIMLARI 11. Diğer taraftan aşınma davranışını saptamak için değişik deney yöntemleri geliştirilmiş. Korozyon Çeşitleri Korozyon iki türe ayrılabilir. bronz gibi çeşitli alaşımlar yatak alaşımı • olarak kullanılır. kağıt. Korozyon ve Önemi Korozyon. Yataklar rulmanlı ve kaymalı olmak üzere iki türdür. yuvarlanma veya kaymalı yuvarlanma şeklinde olur. 11. Yatak Alaşımları Uygulamada aşınmanın en önemli olduğu yerler yataklardır. Yağ emebilen gözenekli yatak alaşımları ile grafitli yatak alaşımları kullanma süresinde yağlama gerektirmez. Aşınma Deneyleri Aşınma çeşitli etkenleri içeren çok karışık bir olay olduğundan bugüne kadar aşınma direnci kesin olarak tanımlanamamıştır. tekstil ürünleri ve benzeri malzemeler için özel aşındırıcı diskler kullanılır. En iyi sonuç veren yatak alaşımları yumuşak bir ana faz (matris) ile içine dağılmış sert parçacıklarından oluşur. Ayrıca yumuşak matriste oluşan çukurcuklar yağ cebi vazifesini görür. Birim mesafede aşınan miktar aşınma direnci olarak tanımlanır. Aşınma deneylerinde genellikle uygulamada aşınma oluşturan çalışma koşulları benzetilmeye çalışılır. Büyük ekonomik kayıplara neden olan korozyonu tam önlemek imkansızdır. Yatay tabla döndürülerek numunelerde belirli bir süre sonunda meydana gelen ağırlık azalması ölçülür.6. Teflon. • Rulmanlı yataklarda yuvarlanan bilye ve rulmanlarla yuvarlanma yüzeyleri çok sert ve parlatılmış olursa yağlama ile aşınma en düşük düzeye iner. Metalik malzeme içerisinde bulunduğu ortam tarafından korozyon vasıtasıyla tahribata uğrar ve bu olay halk arasında paslanma olarak tanınır. Mil ve yatak burcu arasında hız farkı yüksek ve temas yüzeyi büyüktür. özelikle metallerde önemli olan bu olay oldukça karışıktır. Ahşap. Bunun üstüne malzeme türüne göre seçilen bir çift aşındırıcı disk belirli bir yükle bastırılır. çevrenin elektro kimyasal etkisi ile oluşan malzeme tahribi ve malzeme kaybı olarak tanımlanır. Çevresel hızları farklı seçilerek istenen kayma oranı sağlanır.10. İyi bir yatak alaşımının sürtünme katsayısı düşük olmalı aynı zamanda iyi yağlanabilmeli. Metallerin aşınma deneyinde birbirleri üzerinde kayarak yuvarlanan disk şeklinde numuneler kullanılır. Ancak bu olayın temel ilkelerini bilmek korozyonu en düşük düzeyde tutmak için gerekli önlemleri belirlemede çok yararlı olmaktadır. Bu amaçla geliştirilmiş ve çok yaygın olarak kullanılan beyaz metal (85 Sn + 10 Sb + 5 Cu) böyle bir yapıya sahiptir. Al-Sn. Aşınma oluşturan hareketler kayma. Ancak laboratuar deneyleri ile farklı türde malzemelerin aşınma dirençleri biri birine göre karşılaştırılabilir ve bir sıralama yapılabilir. fakat bunlardan elde edilecek sonuçlarla uygulamadaki aşınma dayanımını önceden kestirmek mümkün olamamıştır. Dönerek yük ileten bir mil bir yatakla sabit zemine tespit edilir. Belirli bir kuvvet etkisi altında belirli bir süre deneye tabi tutulan parçalarda aşınma miktarı ağırlık veya hacim azalması ile ölçülür.1. Aşınma test makinesi bu tür aşınma deneyi için geliştirilmiştir. Makine hareket edip basınçlı yağ gelinceye kadar bu ceplerde biriken yağ ilk yağlamayı sağlar. * Bölüm 11-KOROZYON. 10.5. Sert parçacıklar yükü taşır. Ag-Pb. kauçuk.

* Bir iletkenle birleştirilirlerse anottan çıkan elektronlar katoda geçer. Demir su ile temas edince aşağıdaki şekilde iyonlarına ayrılır. Demirin Korozyonu Demiri çevrede bulunan rutubet ve oksijenle birlikte galvanik eleman oluşturur ve sürekli olarak korozyona maruz kalır. Su içindeki (OH) kökü ile Fe+3 iyonu birleşerek aşağıdaki şekilde demir hidroksit oluşturur. Bunlar sıralanacak olursa yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bir elektromotif kuvvet serisi elde edilir (Tablo 11. katot taraftaki ise korunur.2.• Uygulamada en sık karşılaşılan ve en fazla zarar veren korozyon türü Elektrokimyasal korozyondur.1).2. Bu seri de anot taraftaki metal katot taraftakine göre anot reaksiyonuna maruz kalır.* 11. Bu olay tersinir olup kısa sürede dengeye erişir. * Bu şekilde galvanik çiftlerinde görülen korozyona elektrokimyasal veya galvanik korozyon denir. Her iki halde de görüldüğü gibi iyonlaşma kısa sürede denge haline gelerek durur. elektron alan metal ise katot olur. Burada ele alınan demirin korozyonu bu türdür. Benzer şekilde suda da iyonlaşma oluşur. • • • Aynı eriyik içine iki ayrı türde metal daldırılırsa aralarında bir gerilim doğar ve buna galvanik pil denir. • Her metalin hidrojen elektroduna göre ölçülen bir elektrot potansiyeli vardır. katot ise etkisiz kalır. elektron vererek korozyona uğrar. Elektron veren metal anot.1. Elektron kaybeden metalin iyonları eriyiğe geçerek korozyon oluşturur. . Elektrokimyasal Korozyon Sıvı eriyikler içine daldırılan metaller aşağıdaki bağıntıda görüldüğü gibi iyonlaşır.1. Kimyasal bileşik şeklindeki korozyon ürünü kütleden ayrılır ve yenisi oluşursa tahribat sürekli olur.1. 11.

Galvanik Pil Türleri Korozyona neden olan galvanik pil türleri • • • bileşim pilleri gerilme pilleri konsantrasyon pilleri olmak üzere üç pil türü vardır.kökü bulunduğundan bu reaksiyon zayıf olur ve kısa sürede durur. ayrışarak dibe çöker. hangisinin anot olacağı elektromotif kuvvet serisinden bulunabilir.2. Eğer su içine havanın oksijeni girerse.1.1. 11.kökü oluşur. Konsantrasyonun yüksek olduğu bölgeler katot. 11. bu bölgeler oksijeni fazla olan açık bölgelere göre daha şiddetli paslanırlar.1. Çivilerin uç ve baş kısımları gövdeden daha çabuk paslanır. Yandaki şekilde görüldüğü gibi eğilmiş çubuğun eğilme bölgesinde korozyon daha şiddetli oluşur. ancak su içinde çok az (OH).1. Yandaki şekilde de kapalı olan yerlerde oksijen azdır.2.2. aşağıdaki şekilde sürekli olarak (OH).kökü ile birleşerek pas denen Fe(OH)3 meydana gelir (Şekil 11. Korozyona karşı alınan önlemler dört grupta toplanabilir.3. Konsantrasyon Pilleri Elektrolitin konsantrasyonu elektrot potansiyelini etkiler. İki metalden hangisinin katot. Demirin çevresinde su veya oksijenden biri eksik olursa demir sürekli paslanmaz.2.2. Gerilme Pilleri Gerilme etkisinde atomlar en düşük enerjili denge konumundan ayrıldıklarından gerilmesiz bölgelere göre daha yüksek enerjiye sahiptirler. Metal parçalar üzerine sürülecek yağ veya gres filmi korozyona karşı korur. Korozyona Karşı Korunma Elektrolitin bulunmadığı hallerde korozyon tamamen önlenebilir.2.2. 11.2.1).1. Ancak uygulamada bunu sağlamak çok güçtür. • Böylece elektronu alınan Fe3+ iyonu (OH). Bileşim Pilleri İki farklı türde metal arasında bir galvanik elemanı oluşabilir. düşük olduğu bölgeler anot reaksiyonu gösterir.Bu birleşik gevşek ve süngerimsi suda erimez. Bundan dolayı gerilme etkisindeki atomların elektrolit potansiyelleri daha büyüktür ve anot reaksiyonu gösterirler.2.3. . Plastik bölgede eğilmiş veya burulmuş metallerde plastik bölgeler anot reaksiyonu gösterir. Benzer şekilde soğuk burulmuş tor çeliği çubukları sıcak haddelenmiş çelik çubuklara göre daha hızlı korozyona uğrarlar. 11. Havadaki su buharının yoğuşarak yüzeylerde oluşturduğu su filmi bir elektrolit etkisi yapar. Buradan çıkarılan sonuca göre uygulamada iki ayrı tür metali temas halinde yan yana koymamak gerekir. * 11. Diğer taraftan rutubetli hava ile temas eden demir sürekli paslanır ve bir süre sonra yok olur.

Endüstriyel Malzemeler Uygulamada kullanılan malzemeler metaller. kaynak.8 kadar karbon katılırsa mukavemeti 100 kgf/mm2 olur.5. Uygulamada kullanılan metallerle bunların alaşımlarının türleri binlerin üzerinde olup her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. Metaller demirli metaller ve demir olmayan metaller olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Sıvı halden katılaşırken (HMK)' li demiri oluşur.4' de görüldüğü gibi demirin üç ayrı polimorfu vardır. (HMK)' ye sahip demire ferrit. keserek ve talaş kaldırarak işlemeye. 910 °C' ta da (HMK) yapılı demirine dönüşür. (YMK)' ye sahip demire ise ostenit denir. soğuk şekil verme ve ısıl işlem uygulayarak sertlik ve mukavemetleri çok arttırılabilir. Arı halde yumuşak ve düşük mukavemeti olmakla beraber alaşımlandırma. mukavemetleri ise 5-20 katı kadardır. plastik şekil vermeye. Metaller üstün mekanik ve fiziksel özelikleri nedeni ile en çok kullanılan ve en önemli malzeme sınıfını oluştururlar.4. içine karbon katılarak sertlik ve mukavemeti büyük ölçüde arttırılır. plastikler ve seramikler olmak üzere üçe ayrılırlar.5. ayrıca soğuk işleme veya su verme işlemi ile bu mukavemet 180 kgf/mm2 ye kadar çıkartılabilir. Metallerin elastisite modülleri diğer malzemelerinkinin (beton. İlk önce arı demirin soğuma diyagramını ele alalım. Saf demirin çekme mukavemeti 30 kgf/mm2 civarında iken % 0. Demirli metallerde ana eleman demir olup bunun yanında karbon daima bir alaşım elemanı olarak bulunur. Demir .1. sonra ısıl işlemle sertlikleri çok arttırılabilir. bu nedenle bu sınıfa demir-karbon alaşımları denir. . Bütün bunlara karşılık diğer malzemelere göre dış etkilere (korozyona) genellikle daha az dayanıklı ve daha pahalıdırlar. Ayrıca üretim sırasında döküme. ahşap ve plastikler gibi) 20-50 katı. 1400°C' da bu yapı (YMK)' li demirine.Karbon (Fe-C) Denge Diyagramı Demir-karbon alaşımlarının denge diyagramını elde etmek için değişik bileşimde demir-karbon alaşımları oluşturarak bunların soğuma diyagramları saptanır. 11. Bütün bu üstün özelikleri nedeni ile demir-karbon alaşımları uygulamada en önemli malzeme grubunu oluştururlar. perçin ve vida ile birleştirmeye elverişlidirler. Şekil 11. 11.11. Demir-Karbon Alaşımları (Çelikler) Saf demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir. Bundan başka bu alaşımlar normal halde kolayca işlenip şekil verilir.

11. ancak ikisinin ince karışımından oluşan çelikler hem yüksek mukavemete ve hem de yüksek tokluğa sahiptirler.4: Demirin soğuma diyagramı ve polimorfları Demir-karbon sisteminde bu .67 C içerir ve ortorombik kristal yapıya sahiptir. Bir uçta arı demir olan ferrit fazı çok yumuşak ve düşük mukavemetli.5. Demir karbür bir bileşik olup ağırlık yönünden % 6. Bu alaşım sıvı halden katılaşırken ostenit katı eriyiğine dönüşür. . sonra 727 °C ta ötektoid reaksiyonu sonucu bu katı eriyikten aynı anda ferrit ve sementit fazları oluşur.67 oranında C katılırsa bütün kütle sementitten oluşur.Şekil 11. Demir-Karbon Sisteminden Denge Diyagramı Şekil 11.1. Demir içine % 6. Bu sistemde en ilginç iç yapı %0.5 deki denge diyagramında gösterilmiştir.8 C içeren alaşımda görülür.5: Demir-karbon sisteminde denge diyagramı Demir-karbon alaşımlarında fazların C oranına ve sıcaklığa bağlı olarak değişimi Şekil 11. öteki uçta demir karbür fazı çok sert ve gevrektir. ve fazları yanında ayrıca bir de demir karbür (Fe3C) fazı bulunur ve buna sementit denir.1.

buna perlit denir. A3 sıcaklığına gelince Ostenitten ferrit çökelir. bu nedenle buna kır dökme denir.10). Dolayısıyla bu sıcaklıkta perlite dönüşür.6. bu nedenle buna beyaz dökme demir denir (Şekil 11.6: % 0. Karbon ince uzun grafit levhaları halinde oluşur.3.8'den az C içeren alaşımlar katılaşırken önce ostenit katı eriyiğine dönüşür.8).2<C<%0.1. Çelikler : 0. perlitik ve karışık bir döküm yapısı elde edilir (Şekil 11. Çeliklerin Sınıflandırılması Bu alaşımlar içerdikleri karbon oranına göre iki sınıfa ayrılırlar. Dökme Demirler : %2<C<%6. 11. kırılınca beyaz görünür.2.2 2.8C içerir ve bu sıcaklıkta perlite dönüşür. sementit çok sert ve gevrektir.1 2. bundan dolayı bu bölgede alaşımların çok sert ve gevrek olması doğaldır (Şekil 11.Ferrit ve sementitin yan yana ardışık sık tabakalar halinde dizilmesi sonucu oluşan bu yapı kırıldığı zaman parlak inci şeklinde görülür. Bu alaşım perlitik yapıya göre daha yumuşaktır. Oda sıcaklığında perlit ile onu çevreleyen sürekli sementit ağından oluşan bir yapı elde edilir.67 * Çıkmış Soru . 1. Orta Karbonlu Çelikler : %0. Sıcaklık düştükçe çökelen sementitin kalınlığı artar. Yüksek Karbonlu Çelikler : %0. AC sıcaklığında Ostenit katı eriyiği karbonca doymuş hale gelir ve C'un fazlası tane sınırlarında ağ şeklinde sementit fazı halinde çökelir. Beyaz Dökme Demir ve Kır Dökme Demir C oranı % 2 den fazla olursa denge diyagramı iç yapı oluşumunu belirlemeye yetmez.5.10). Si burada C' nun ayrışmasında katalizör etkisi yapar. 727 °C ta geri kalan ostenit %0.8 karbon içeren demir-karbon alaşımı 727°C da ostenitik yapıdan perlite dönüşümü % 0. Demirler : C<%0. Az Karbonlu Çelikler : %0.5 3. 11. Ayrıca soğuma hızı ve Si içeriği oluşacak yapıyı etkiler.5.5<C<%2 4. 1. 11. fakat bunların sık karışımından doğan perlit yüksek mukavemete ve yüksek tokluğa sahiptir. Oda sıcaklığında ana kütlesi sementit ile bunun içinde dağılmış perlit adacıklarından oluşan bu metal çok sert ve gevrektir.8-2 arasında C içeren alaşımlar soğurken önce ostenit katı eriyiğine dönüşür. Şekil 11.1<C<%0. Karbonun ayrışma derecesine göre ferritik. Birinci halde soğuma hızı yüksek (metal kalıpta döküm) ve Si < %1 ise diyagramda görülen fazlar elde edilir.1<C<%2 Çelikler de dört alt sınıfa ayrılırlar.1. % 0. ikinci halde soğuma hızı yavaş (kum kalıpta döküm) ve Si > % 1 ise kararsız Fe3C bileşiği ayrışır. Soğuma Süresinde Oluşan İç Yapılar Oda sıcaklığında ferrit ve perlitten oluşan bir yapı elde edilir. bu nedenle. 727°C ta geri kalan % 0.8 C içerir. Ferrit çok yumuşak ve düşük mukavemetli. bu metal kırıldığı zaman gri renkte görünür.

Dökme demirler: a) Beyaz dökme demir: . Çelik Üretimi 11. Ayrıca soğuk şekil verme ve su verme işlemleri elastisite modülünü değiştirmez. toklukları düşüktür. Ayrıca galvaniz (çinko banyosuna daldırma) veya emaye (seramik bir filmle kaplama) edilerek korozyona dayanıklılığı daha da arttırılır. Küreleştirme işlemi ile sertlik azalır ve şekil vermeden sonra su vererek sertleştirilir. 11. yapılarda ve makine parçaları üretiminde kullanılırlar. genellikle takım ve kalıp üretimine elverişlidirler. 3.11. Sementit gevrek bir faz olduğundan % 1 C oranından sonra çekme mukavemetinde azalma olur. Genellikle galvanizli saçların ve boruların üretiminde kullanılırlar. Orta karbonlu çelikler genellikle daha yüksek mukavemetli olup su verme ile sertleştirilebilir. Çelikler: Az karbonlu çelikler genel amaçlar için kullanılan en ucuz çelik türüdür. su verme ile sertleştirilemez. Demir-karbon alaşımlarının gerilme şekil değiştirme diyagramlarının biçimi C oranına bağlıdır Az karbonlu çeliklerde belirgin akma basamağı vardır. genellikle gevrek davranış gösterirler. korozyona iyi dayanırlar. 2. kolay işlenir. Karbon oranı arttıkça sementit miktarı yükselir Sertlik ve mukavemet artar. Çeliklerin (Fe-C Alaşımı) Kullanım Alanları 1. Demirler: Yüksek plastik işlenebilirlik özeliğine sahiptirler. büyük ölçüde plastik şekil değiştirmeden sonra kırılırlar ve yüksek tokluğa sahiptirler. Yüksek karbonlu çelikler sert olup işlenmesi zordur.9. Yüksek karbonlu çeliklerde ise mukavemet yüksek fakat süneklik az. Bu çelikler 700°C' de uzun süre tavlanırsa küresel karbür oluşur. Karbon Oranının Çeliklerin Alaşımlarının Mekanik Özeliklerine Etkisi * Çıkmış Soru Değerlendirme • • • • • • Arı demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir. Orta karbonlu çeliklerde akma basamağı görülmez ve oldukça sünektirler.7.8. ancak elastik sınırı arttırır. Sünekliği yüksektir. fakat süneklik azalır.

TS 708 beton çeliklerinin özeliklerini.2 C'lu) çelik çubuklardır ve çekme mukavemetleri en az 34 kgf/mm2 dir.11. mekanik özelikler iyileşir. Beyaz dökme demir yüksek sıcaklıkta uzun süre tavlanırsa kararsız Fe3C bileşiği Fe ile küçük parçacıklar halinde grafite ayrışır (Şekil 11. örneğin Ni yalnız katı eriyik. bileşimlerini belirtir ve uygulanacak deneyleri hakkında bilgi verir. Kır dökme demir dökümden önce yüksek sıcaklıkta kızdırılırsa grafit çok ince parçacıklar halinde ayrışır. 2 veya 3 sayıları çeliğin kalitesini belirtir. Si. birleşimlerine. Türk Standartları TS 649 Yapı Çeliklerinin. Dökümden önce sıvı halde iken içine biraz magnezyum katılırsa grafit kürecikler halinde oluşur. Alaşım elemanları ayrıca çeliklerin sertleşme yeteneğini arttırmak ve özel amaçlı çelikleri üretmek için de katılır. b) Yüksek alaşımlı çelikler: Bu çeliklerde alaşım elemanı %5 ten fazladır.10. Türk Standartları Enstitüsü her sınıf için hazırladığı standartta ayrıntılı bilgiler vermiş ve bunları birer numara ile belirtmiştir. TS 2162 Genel Yapı Çelikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Örneğin yapı çeliği Ç 52-2. Co. Sünekliği ve mukavemeti yüksek olan temper dökme demir karışık şekilli parçaların seri halde üretimine elverişlidir (boru ekleme parçaları) ( b) Kır (sfero) dökme demir: İçinde serbest halde uzun grafit parçacıkları bulunduğundan çekme mukavemeti düşük ve gevrektir. fakat süneklik azalır ve gevrekleşir. Bu elemanlar yapıda ya katı eriyik veya karbür şeklinde bulunurlar.Ana faz demir karbür olduğundan çok sert ve gevrektir. V gibi çeşitli elemanlar alaşımlı çelik üretiminde kullanılırlar. En çok kullanılan alaşım elemanları Cr ve Ni dir. %8 Ni' li paslanmaz çelik. Mo. % 18 Cr . Bu yöntemle elde edilen metale temper dökme demir denir. Alaşımlı Çelikler Basit karbonlu çeliklerde C arttıkça sertlik ve mukavemet yükselir . TS 708 de beton çelikleri iki gruba ayrılmıştır. 11. Ti çoğunlukla karbür oluşturur.4C'lu) çubuklardır ve çekme mukavemetleri en az 50 kgf/mm2 dir. Genellikle aşınmaya dayanıklılık gerektiren yerlerde.3 -0. Kolay dökülür. genellikle özel amaçlar için kullanılırlar. Cr çoğunlukla katı eriyik ve biraz karbür.14). Şekil verdikten sonra su verme ile sertlikleri çok arttırılabilir. yapılarda ve makine üretiminde kullanılan metallerin türleri 2000'in üstündedir. talaş kaldırılarak kolay işlenir. ancak dökme ile şekil verilebilir. Bunlar türlerine. St veya Fe harfleri bulunur. W.13). Genellikle yüksek mukavemetli yapı çeliği ve makine parçaları üretiminde elverişlidirler. Bunlardan sonra gelen sayı o çeliğin sahip olması gereken minimum mukavemeti kgf/mm2 veya N/mm2 olarak verir. örneğin bilyalı öğütme değirmenlerde. Genel yapı çeliklerinin sınıfını belirten simgelerin başında Ç. mukavemetlerine ve kullanma amaçlarına göre sınıflara ayrılarak standartlaştırılmışlardır.1-0. . 2. küresel veya sfero döküm denen bu metalin sünekliği ve mukavemeti yüksektir (Şekil 11. Mukavemet belirten sayıdan sonra verilen 1. Metallerin Sınıflandırılması ve Standartları Endüstride. Sünekliği koruyarak mukavemeti arttırmak için alaşım elemanları katılır. örneğin TS 708 Beton Çelik Çubukları.13). Alaşımlı çelikler alaşım elemanlarının miktarına göre az alaşımlı çelikler ve çok alaşımlı çelikler olmak üzere ikiye ayrılırlar: a) Az alaşımlı çelikler: Bunlarda alaşım elemanı %5' ten azdır. % 20' den fazla Cr içeren yüksek sıcaklığa dayanıklı kalıp çelikleri bu sınıfa girerler. ÇI az karbonlu (% 0. Çeliğe katılan her alaşım elemanının etkisi değişiktir. Birinci grup nervürsüzdür. Bu nedenle endüstride geniş kullanma alanı vardır. kalite basit karbonlu çelik olup çekme mukavemeti minimum 52 kgf/ mm2 dir. titreşimi iyi söndürür ve en ucuz metaldir. fakat basınç mukavemeti yüksektir (Şekil 11. Bu şekilde elde edilen alaşımlı çeliklerin türü 2000' e yakındır. Ç II orta karbonlu (%0. Örneğin. kayaları delmek için kullanılan ve aşınmaya ve darbeye karşı çalışan % 14 Mn' li çelikler. Bunlardan başka Mn. demiryolu vagonu fren pabuçlarında ve kazı makinelerinde kullanılırlar. 11.

(Kaynaklar : Stahlschlüssel. Propertlies and Selection of Metals. yay çelikleri ve takım çelikleri gibi. D-7142 Marbach-Neckar. nervürler spiral şeklinde görülür ve çekme mukavemeti en az 50 kgf/mm2 dir. nervürler eksene paraleldir. Bununla beraber elastisite modülleri. sementasyon çelikleri. yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. 11. plastik işlenebilme özeliği yüksek ve korozyona dayanıklıdır. otomat çelikleri. Makine parçaları üretiminde çeşitli basit karbonlu ve alaşımlı çelikler kullanılır. 1. miktarına ve mukavemetine göre tayin edilmiştir. Yapılarda çatı kaplama malzemesi olarak kullanılır. paslanmaz çelikler. Sahip oldukları özellikleri nedeniyle bazı hallerde demir-karbon alaşımlarına tercih edilirler. Ohio. Demir Dışı Metaller Demir olmayan metallerin bazı üstün özelikleri nedeni ile endüstride önemli uygulama alanları vardır.12. Bakır ve Bakır Alaşımları Arı bakır yumuşak. 11) Metals Handbook. 1974. çekme mukavemeti en az 50 kgf/mm2 dir. Bu metallerin en önemli sakıncaları pahalı olmalarıdır. 10 ve 11). özelikle dış ülkelerde görev yapan bir mühendisin yabancı kaynaklı bir ürüne ait simgenin ne tür bir alaşımı gösterdiğini bilmesi gerekebilir.13.A.S. 11. kataloglardan ve el kitaplarından sağlanabilir (Ref. sertlik ve mukavemetleri daha düşüktür. Demir olmayan metallerin simgesinde alaşımda bulunan elemanları ve miktarları belirtilir. Dökme çelikler DÇ. kazan çelikleri. Bu konuda ayrıntılı bilgiler standartlardan. . Bileşim ve özelik bakımından aynı olan bir ürün değişik ülkede farklı simgelerle gösterilir.) Dünyada metal üreten her ülke ürünlerini kendi simgeleri ile anarlar. Alaşımlandırma ile mukavemeti çok arttırılabilir. yüksek elektriksel iletkenliği nedeni ile de iletken tel üretiminde çok kullanılan bir malzemedir. III sınıfındakiler ise yüksek mukavemetli beton çelik çubukları sayılır. Beton IIIb çelik çubukları Ia çeliğinin soğuk burulması ile elde edilir. Vol. Almanya. sıcak haddelenmiştir. Çeşitli ülkelerin çelikler için kullandıkları simgeleri ve bunların karşılıklarını içeren 10 numaralı kaynak bu konuda yararlı olabilir. Bu grupta bakır ve bakır alaşımları ile alüminyum ve alüminyum alaşımları burada kısaca ele alınacaktır. beyaz dökme demir DDL simgesi ile gösterilir ve sonuna minimum mukavemet kgf/mm2 cinsinden eklenir.İkinci grup beton çelikleri nervürlü olup sınıf numarasının yanında a veya b harfleri vardır. çekme mukavemeti en az 34 kgf/mm2 dir. Yüksel termal iletkenliği nedeni ile ısıtma ve soğutma sistemleri üretiminde. ASM. Buna göre I sınıfındakiler düşük mukavemetli. CuSn2 ise % 2 Sn içeren bronzu gösterir. % 15-20 kadarı demir olmayan metallerdir. U. Metals Park. Beton IIIa çeliği orta karbonlu sıcak haddelenmiştir. Bunlar kullanma amacına göre sınıflara ayrılırlar. Bunların simgeleri alaşım elemanlarının türüne. Beton Ia çeliği az karbonlu. Örneğin. örneğin CuZn40 % 40 Zn içeren pirinci. 1967. Endüstride kullanılan metallerin yaklaşık olarak % 80-85' i demir-karbon alaşımları. Verlag Stahlschlüssel Wegst KG.

Mg. Arı alüminyum büyük açıklıklı enerji hatlarında iletken tel olarak kullanılır. işlenmesi kolay ve korozyona dayanıklı. Ni ve Mn gibi çeşitli alaşım elemanları katılarak belirli amaçlar için değişik türde alaşımlar üretilir. Alüminyuma Cu. S. Düralümin Piston Alaşımı Alüminyuma eloksal denen elektrokimyasal işlem uygulayarak korozyona dayanıklılığı daha da arttırılır. Özgül ağırlığı düşük olduğundan (2.Bakır alaşımları genellikle pirinçler ve bronzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Arı alüminyum yumuşak. Bunlardan en önemli olan ikisi aşağıda kısaca tanıtılacaktır. . boyutların zamanla değişmemesi ve güzel görünüşü nedeni ile yapılarda doğrama malzemesi olarak kullanılır. Alaşımlandırma ile mukavemeti önemli derecede arttırılır.14. ısıl ve elektriksel iletkenliği yüksektir.7 gr/cm3) uçak ve benzeri hafif yapılar için çok elverişlidir. Kolay işlenebilme. 11.

İç yapıda değiştirilmesi mümkün yapısal faktörler tanelerin büyüklüğü ve biçimi. İç yapıları değiştirmek suretiyle sertlik. Metallerin Mekanik Özelliklerini Değiştirmek İçin Uygulanan İşlemler Metallerin mekanik özelikleri büyük ölçüde iç yapıya bağlıdır. bileşimi.15.1. İç yapıları değiştirmek için uygulanan işlemler • Alaşımlandırma • Soğuk şekil verme • Isıl İşlem 11. fazların türü ve dağılış biçimleridir. Isıl İşlemler • Bunlar genellikle iki ayrı grupta incelenir. Metallere uygulama amacına en uygun özelliği sağlamak amacı ile uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemlerine ısıl işlem denir.11. sonra su vererek çok sert hale getirilir ve aşınma direnci çok arttırılır. • • Yumuşatma tavlaması ve normalizasyon Çeliklere uygulanan su verme sertleşmesi ve temperleme işlemleri 11. mukavemet ve süneklilik uygulama amacına göre ayarlanabilir.15.1.15.1. örneğin yumuşak olan bir orta karbonlu çeliğe kolayca şekil verilir. Bir Çeliğe Su Verebilmek İçin Gerekli Koşullar .

Bundan dolayı halk dilinde buna çifte su verme. metal parçalarına yüksek sıcaklıkta uygulanan birleştirme işlemidir. Kaynak sırasında sıvı hale gelen metaller birbirleri ile karışarak sürekli bir iç yapı oluştururlar. ayrıca temperleme sıcaklığı civarında çeliğin yüzeyi mor-mavi bir renk aldığından menevişleme de denir. Bu işlem süresinde artık gerilmeler giderilir. Metallerde Kaynaklı Bileşimler Kaynak.16. Bunun için gaz alevi (oksi-asetilen alevi) veya elektrik arkı kullanılır. Ergitme kaynağında birleştirilecek metal parçalarla dolgu olarak kullanılacak kaynak teli ergime sıcaklığına kadar ısıtır. bu nedenle ince taneli yapı meydana gelir. Bu işleme temperleme denir. Basınç kaynağı ise genellikle demire uygulanır ve buna demirci kaynağı da denir. Ergitme kaynağı ve basınç kaynağı olmak üzere iki yöntem vardır. Kaynak sırasında oksitlenmeyi önlemek ve oluşacak cürufu uzaklaştırmak için özel örtü maddeleri (kaynak pastası ve dekapan) kullanmak gerektir. sertlik biraz azalmakla beraber tokluk önemli ölçüde artar. 11. 800°C' un üstünde tavlanan demir parçalar üst üste konarak presle bastırılır veya dövülürse temas yüzeyi boyunca atomsal yayınım nedeni ile sürekli bir yapı oluşur ve iki parça birbirine kaynar.Bir çeliğe su verebilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Martenzit çok sert ve gevrek olduğundan çarpma mukavemeti düşüktür. Bu sakıncayı gidermek için su vermeden sonra 300-350 °C' ta bir süre ısıtılır. . Temperlemeden sonra bazıları çeliği suda soğutur. Kaynak bölgesinde ergimiş metal çevredeki soğuk ana kütle tarafından hızla soğutulur. Kaynak sırasında metallerde görülen doğal ergime ve katılaşma faz dönüşümleri oluşur.

mikada olduğu gibi. sert ve gevrek olurlar. büyük buhar kazanlarını 600°C civarında tavlayarak artık gerilmeleri gidermek zorunludur. Alüminyum ve bakır alaşımları da kaynakla birleştirilebilir. Si3N4. Seramiklerin yapısı karmaşık ve bağları kuvvetli olduğundan faz dönüşümleri oldukça yavaştır.Soğuma hızı elektrik kaynağında daha hızlıdır. aşındırma tozları. Örneğin.* . nitekim mika belirli kristal düzlemleri boyunca ayrılarak kolayca kırılır. taş. kaynaktan önce parçayı ısıtmak ve yavaş soğutmak suretiyle bu sakıncalar önlenir. alüminatlar ve bunların yanında bir miktar metal oksitleri bulunur. İyi yalıtkandırlar. pişmiş toprak esaslı malzeme anlamına gelir. O ve OH kökü olmak üzere dört değişik tür yapısal birey vardır. Bu durumlarda artık gerilmeleri azaltacak önlemler almak gerekir. Seramiklerin bileşiminde çoğunlukla değişik türde silikatlar. beton. dıştan gözlenebilir.1. kiremit. Bazı hallerde artık gerilmeleri giderici tavlama uygulanabilir. % 0. bazılarında da yalnız bir zincir boyunca düzenli. TiC. • Dökme demirin kaynağında beyaz dökme demir ve sakıncalı artık gerilmeler doğar. Soğuk burma ile sertleştirilmiş tor çeliklerde 600° C' un üstündeki sıcaklıklarda pekleşmenin oluşturduğu mukavemet artışı kaybolur. Bunun için özel kaynak elektrodları ve uygun örtü malzemesi (dekapan) kullanılır. Bindirme Kaynağı ve Alın Kaynağı Bu tür çeliklerde tüm kesiti yumuşatacak alın kaynağı yerine bindirme kaynağı uygulanır. Örneğin silika'nın (SiO2) düşük sıcaklıkta kuvartz. tuğla. Örneğin basit bir kil olan Al2Si2O5(OH)4'ün kristal yapısında Al. Refrakter özelliğe sahip karbür ve nitrürlerde metalsel ve kovalan bağlar karışık haldedir. Bölüm 12-SERAMİKLER. Bu nedenle soğuma hızının iç yapı oluşumuna etkisi büyüktür.25' in altında C içeren çeliklerin kaynak kabiliyeti iyidir. Si.1. bazılarında ise tamamen düzensiz (amorf) diziliş vardır. Bazı seramiklerde polimorfizm özelliği görülür. Bazılarında üç boyutlu uzayda düzenli (kristal). Büyük yapılarda bu gerilmeler çatlamalara neden olabilir. Seramikler Seramikler metal ve metal olmayan elemanlardan oluşan inorganik bileşiklerdir. genellikle daha homojen ve mukavemeti daha yüksek kaynak elde edilir. Silikatlar yapı ve özellikleri Karbon miktarı arttıkça kaynak kabiliyeti azalır. Kaynak çevresinde sıcaklık farkları çok yüksek olduğundan özelikle kalınlıkları fazla ve değişik büyüklükte olan bileşimlerde önemli artık gerilmeleri doğar. Ancak seramik kristallerinde atomların dizilişi çok daha karışıktır. bazıları da amorf yapılıdır. Uygulamada çok kullanılan cam. Yüksek silisyumlu kaynak çubuğu kullanmak. Seramiklerin Yapısı Seramik mineraller ve fazlar çoğunlukla metallerde olduğu gibi kristal yapılı. 12. 11. Bu değerin üstünde özel önlemler ve uygun elektrot kullanılarak bu sakınca önlenmeğe çalışılır. Bu nedenle halk dilinde seramik. kaolen ve benzeri maddeleri yüksek sıcaklıkta pişirerek elde edilirler. SiC. ayrıca bazıları manyetik. piezo elektrik ve yarıiletkenlik özelliklerine sahiptir. bu nedenle elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar. Bunlar çoğunlukla doğada kayaların dış etkilerle parçalanması sonucu meydana gelen kil. Dökme demir parçalara pirinç kaynağı da uygulanabilir. dolaysıyla yapıları çok kararlıdır. çatlamalar oluşabilir. Sıvı halde amorf olan cam normal soğuma süresinde amorf yapıyı koruyarak katılaşır. Bu bileşikler genellikle iyonsal bağa. Eğer cam çok yavaş soğutulursa kısmen kristalleşme görülür.16. Genellikle yüksek sıcaklığa dayanıklı. Genellikle ısıl işlemle sertleştirilebilen yüksek mukavemetli çeliklerin kaynak bölgesinin mukavemeti ana kütleninkinden daha az olur. Bazı seramiklerin kristal yapısı. bazıları iyonsal bağla kovalan bağın karışımına sahiptirler. orta sıcaklık ta tridimit ve yüksek sıcaklıkta kristobalit olmak üzere üç polimorfu vardır. C oranı arttıkça kaynak bölgesinde kalan bu CO gazı kabarcıkları kaynak kalitesini azaltır. Yapı bireylerinin dizilişi değişik biçimde olabilir. bindirme bölgesi kısmen ve kademeli olarak kaynatılır. BN ve ZrN gibi seramik bileşiklerin yapı ve özellikleri metallerle seramikler arasındadır. ÇİMENTO VE KOMPOZİTLER 12.1.1. bazılarında bir düzlem boyunca. porselen ve refrakter malzemeler bu sınıfa girerler. Kaynak süresinde yüksek sıcaklık nedeniyle ana metalde yapısal değişiklik oluşabilir. Çeliklerde kaynak sırasında FeO oluşur ve buda C tarafından redüklenerek CO gazları meydana gelir.

1. Yüzey merkezli kübik birim hücrenin köşelerinde Ba2+ iyonları yüzey merkezlerinde O2iyonları ve merkeze yakın bir yerde Ti4+ iyonu bulunur.2 (a)' da oksijen atomlarının komşu dörtyüzlülerin Si atomları ile oluşturduğu sürekli kovalent bağ ağı görülüyor. Yüzey merkezli kübik kafesin köşelerinde ve yüzey merkezlerin de birer Cl iyonu. Ti4+ iyonunun asimetrik konumu nedeni ile piezo elektrik özelliğine sahip baryum titanat mekanik titreşimleri elektriksel büyüklüğe dönüştürür. Beton. Ferrit türü seramikler denen bu malzemeler manyetik özelliğe sahiptir. . 12. Am.1. Seramiklerde Kristal Yapılar Seramiklerde kristal yapılar aşağıda görüleceği gibi üç ayrı türe ayrılabilir.2 (b)' deki gibi sürekli bir yapı elde edilir (Mg2SiO4 gibi). Buna göre bir birim hücrede 4 Na ve 4 Cl atomu vardır. köşelerinde birer oksijen atomu bulunur. Şekil 12. Birim hücrenin bir kenarı Cl iyonu ile Na iyonunun iyonsal çaplarının toplamına eşittir. A türü atomlarla B türü atomlar arasında düzenli bir ilişki kurarlar. Bu tür seramik mıknatıslar manyetiklik özelliğine sahip oldukları gibi elektriksel yalıtkandırlar.2 (c)' de görüldüğü zincir şeklinde bir silikat yapısı oluşur (Mg2SiO4 gibi). Silikatlar Seramiklerin büyük bir çoğunluğu çeşitli türde silikatlar içerirler. Koordinasyon sayıları 4. Si ile O atomları arasındaki bağ kovalent türde olup çok kuvvetlidir. Soğuma süresinde hacmin sıcaklıkla değişimi yönünden polimerlerle camlar arasında bir benzerlik vardır. Doğada bol miktarda bulunan silikatlar bazı üstün özellikleri nedeni ile geniş ölçüde seramik malzeme üretiminde kullanılırlar. bu nedenle pikap iğneleri üretiminde kullanılır.. Her ikisinin de kimyasal bileşimi SiO2 dir. Bunların yapıları aşağıda kısaca tanıtılacaktır. Bundan başka bazı silikatların tabakalı yapısı vardır. Am. Al2O3.Xp türü kristaller: İkiden fazla tür eleman içeren bu çok elemanlı bileşiklerin yapısı çok daha karışıktır.2: Silikatların oluşturduğu iç yapı türleri Silikat dörtyüzlüleri iki değerli metal iyonu ile bağ kurarsa Şekil 14. Burada M bir iki değerli katyondur. MgO ve FeO te bu tür kristal yapıya sahiptir. eğer düzenli dizilirse kuvartz kristali oluşur. Bu dörtyüzlünün merkezinde bir silisyum atomu.nedeni ile inorganik polimer sayılırlar. Kristal yapı oluşumunda olduğu gibi katılaşma sabit sıcaklıkta oluşamaz ve katılaşırken ani hacim azalması görülmez. İç yapı türlerinin şekillerini görmek için başlıklara tıklayınız. yan atomlarda iyonsal bağ bulunur. Bu yapısal benzerlikler nedeni ile seramiklere bazen inorganik polimerler de denir. uzay ağı türü yapıya örnek kuvartz ve tabakalı yapıya örnek mika gösterilebilir. Bu grubun diğer bir ilginç örneği MFe2O3 bileşikleridir. kenar ortalarında da birer Na iyonu bulunur. Şekil 12. 12. tuğla. Bu oksijen atomları ya komşu dörtyüzlünün Si atomu ile bir çift elektron paylaşarak veya bir metal atomundan bir elektron alarak valans elektronlarının sayısını sekize tamamlarlar ve böylece çok kararlı bir yapıya sahip olurlar. bu nedenle elektrik elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar. hegzagonal sık düzenli birim hücreye sahiptir.1. Bu şekilde birbirleri ile bağlanan dörtyüzlüler uzayda düzensiz dizilirse amorf silis. 6 veya 8 olabilir. Yukarıda açıklanan iç yapı oluşumları göz önüne alınacak olursa silikatların polimerler de olduğu gibi zincir ve uzay ağı türü yapılara sahip olduğu görülür. Bu durumda zincir boyunca sürekli kovalan bağ. 6'lı koordinasyona sahip yüzlerce seramik bileşik vardır. Bunlara örnek olarak CaF2 ve Al2O3 gösterilebilir.Bn. Xp türü kristaller: Bu tür kristalleri oluşturan elemanların oranı 1/2 veya 2/3 şeklindedir. Silikatlarda temel yapı bireyi SiO4 dörtyüzlüsüdür. Köşelerdeki O atomlarının valans kabuğunda bir boş enerji düzeyi vardır. cam ve porselen yapı malzemeleri temel bileşimleri silikatlardır. Diğer taraftan oksijen atomları bir değerli metal iyonları ile bağ kurarsa Şekil 12. CaF2 yüzey merkezli kübik. Bu türün en ilginç örneği baryum titanattır (BaTiO3).2. kiremit. Zincir türü yapıya örnek asbest lifleri. AX türü kristaller: En basit seramik bileşiklerde eşit sayıda metalsel ve metalsel olmayan eleman vardır.

Yeşil renkte plastik kıvamda kil SiO2 ve Al2O3'ten başka demir oksitleri. Doğada çok değişik bileşimde ve özellikte kil vardır. camlaşma derecesi yükselir. Killerin içinde bulunan temel bileşenler silika (SiO2). Endüstride pyrex denen cam boron silikat camıdır. Bu olaya camlaşma veya vitrifikasyon denir. Ayrıca parlak ve pırıltılı bir görünüşte olduğundan halk dilinde kristal denen değerli cam eşya üretimine elverişlidir.12. kurşunlu cam. CaO camın suya ve kimyasal etkilere direncini arttırır. Yüzlerce cam türü bulunmakla beraber en önemlileri: soda-kireç camı (pencere camı).3. sertliğini yükseltir. kolayca çatlar. Isıl genleşme katsayısı yüksek ve ısıl iletkenliği düşük olduğundan soda-kireç camı ısı şokuna dayanamaz. alümina 2050 °C ta ergir. Sıcaklık yükseldikçe ergiyen kısmın miktarı artar. Çok sert ve gevrek olan camın saydam oluşu en yararlı özelliği sayılır. Kil içinde bulunan demir oksit ve alkali bileşikler ergime sıcaklığını daha da azaltarak 900 °C 'a kadar indirir. dolayısıyla sıcaklığa dayanıklı cam eşya üretimine elverişlidir. boşluklar azalır. Seramiklerin Sınıflandırılması Endüstride geniş kullanma alanına sahip seramikler iki gruba ayrılarak incelenebilirler. Kilde ilk ergiyen bileşenler sıvı hale geçerek katı parçacıkların çevresini sararak boşlukları doldurmaya başlar. Silikaya % 6 alümina katılırsa ötektik reaksiyon oluşur. Silikanın ergime sıcaklığı çok yüksek olduğu gibi (1710°C) yumuşak halde viskozitesi çok büyüktür.1. bu nedenle işlenmesi zordur. kiremit. en sonunda bütün kütle hale geçerek tam camlaşma oluşur (1400°C civarında). Optik endüstrisinde kullanılan flint cam bu türdendir. Bunlardan başka demir oksitler. Bu tür cam genellikle pencere camı ve ucuz cam eşya üretiminde kullanılır. Basınç mukavemeti çok yüksek. Ergime başladıktan sonra soğutulursa cam yapısına sahip bir matris ile onun çevrelediği inert parçacıklardan oluşan bir yapı meydana gelir. . bağı alkali bileşikleri ve % 20 kadar su içerir.3. 12. Bununla beraber ergime sıcaklığı yüksek. Burada başlıca dört tür camın yapısı ve genel özellikleri ele alınacaktır. kimyasal etkilere ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. ergime sıcaklığı düşer (650-815°C) ve viskozite azalır. Soda-Kireç Camı: Silikaya soda (Na2O) ve kireç (CaO) katılacak olursa Si-O bağlarının sürekliliği yer yer bozulur ve açık kalır. Kurşunlu Cam: Silikaya kireç yerine kurşun oksit (PbO) katılırsa elde edilen kurşunlu camın ışığı kırma ve yayma özelliği yüksek olur. 12. geriye boşluklar bırakır ve mukavemet düşük olur. Cam genel anlamda ergimiş haldeki amorf yapısını koruyarak katılaşan inorganik malzeme olarak tanımlanabilir. Yukarıda açıklandığı gibi silikat dörtyüzlülerinin ara oksijen atomları ile oluşturduğu sürekli bir kovalent bağ ağına sahiptirler.3. Genel olarak amorf yapıya sahiptirler. Kurutma çabuk olursa su hızla buharlaşır. alümina (Al2O3) ve sudur. yoğunluk artar. Plastik kıvamdaki kile kolayca şekil verilerek önce kurutulur. porselen ve refrakter malzemeler (ateş tuğlası). Bu tür camın ısıl genleşme katsayısı çok düşüktür (pencere camının üçte biri kadar). Yapılarda kullanılan tuğla ve kiremit kilin pişirilmesi sonucu elde edilir. ergime sıcaklığı 1550 °C'a düşer. dolayısıyla kolay işlenir. Temel bileşenlerden silika (SiO2) 1720 °C da.1. ısıl genleşme katsayısı düşük olduğundan termal şoka iyi dayanır. Boron Silikat Camı: Silika alkali metal oksitleri yerine boron oksit (B2O3) katılırsa camdaki kuvvetli kovalent bağlar sürekliliğini korur.2. b) Pişmiş kil ürünleri: Tuğla. fakat çekme mukavemeti çok düşüktür. Pişmiş Kil Ürünleri Killer kayaların dış etkilerle ufalanması sonucu oluşurlar. Laboratuar aletleri ve ateşe dayanıklı cam eşya üretiminde kullanılır. a) Camlar: Silikatlar en çok cam üretiminde kullanılır. boronsilikat camı ve silis camıdır. alkali ve toprak alkali bileşikleri bulunur. Cam Türlerinin Bileşimleri Ve Özellikleri Silis Camı: Silika (SiO2) en iyi cam oluşturan bir bileşiktir. Camlaşma derecesi arttıkça porozite azalır. sert gevrek ve yüksek mukavemetli bir malzemeye dönüşür.

Çimento üretiminde kullanılan hammaddeler kil. Alümina oranı arttıkça ateşe dayanıklılık artar. Ayrıca bazıları çok sert olduklarından aşındırıcı malzeme (abrazif) olarak geniş ölçüde kullanılırlar. Bileşiminden anlaşılacağı gibi beton seramik türü malzeme sayılır ve yapılarda büyük ölçüde kullanılır. Isıl işlemle yüzeyde artık basınç gerilmeleri oluşturarak çekmeye karşı mukavemetleri arttırılabilir. kalker taşı. bu durumda gözenekler azalır. dolayısıyla çekme etkisinde kolay kırılırlar. Piezoelektrik denen bu özelliğe sahip seramikler elektronik endüstrisinde transdüser olarak kullanılır. kalıp içine yerleştirilir ve zamanla sertleşir. basınç uygulayarak boşlukluk azaltılır (buna sıvı faz sinterlemesi denir). alümina (Al2O3) ve demir oksit. çizikler ve mikroçatlaklar gerilme yığılmasına neden olur. sıcaklık yükseldikçe vitrifikasyon artar. FeO ve NiO gibi. bazik tuğlalarda magnezyum oksittir. Bazı seramikler. çentikler. TiC ve WC bileşikleri de çok serttir. çakıl. Bu amaçla yüksek oranda silika. plastik şekil değiştirmeksizin kırılırlar. ve Ni kullanılabilir. Bu kütlede bağlayıcı madde olarak kullanılan çimento su ile karıştırılınca işlenebilir plastik bir kıvam alır. kalkerde ise kireç (CaO) ve magnezya (MgO) bulunur. Basınç mukavemetleri çok yüksek olmakla beraber çekme mukavemetleri çok düşüktür. ergiyen metal katı parçacıkların arasını doldurur. Bunlar toz halinde elde edilirler. 12. dolayısıyla mukavemeti cam çubukların mukavemetinin yüz katı kadar olabilir.5. Uygun bir metalle sinterlenerek sert kütle haline getirirler. 12. Yüksek dielektrik özelliğine sahip seramikler kondansatör üretiminde kullanılır.Kurumuş kil fırında pişirilir. Seramik ve metal tozları karışımı metalin ergime sıcaklığına kadar ısıtılır. Diğer taraftan iç yapı kusurlarını azaltacak şekilde üretilen camın çekme mukavemeti çok yükselir. Refrakter Kilden veya diğer seramik oksitlerden (CaO. Kuvars kristali ve baryum titanat (BaTiO3) mekanik etkiyi elektriksel etkiye çevirirler. Bağlayıcı madde olarak Al. Zımpara tozu çoğunlukla Al2O3 içerir. Co. % 20 metal ve % 80 seramik içeren bu malzemelere sermetler ve uygulanan yönteme toz metallürjisi yöntemi denir. Beton Beton kum. sonra kimyasal bileşimdeki suyun önemli bir kısmı uçar. Bunlara temperlenmiş cam veya duracam denir. Asidik tuğlalarında ana bileşen silika. örneğin çok ince cam liflerinde kusur çok azdır. Diğer taraftan manyetik özelliğe sahip seramikler yalıtkan olduklarından yüksek frekanslı uygulamalara elverişlidirler. önce serbest su. yarıiletkenlik özelliğine sahiptirler. 6Fe2O3) ve (MnZn) Fe3O4 bunlara örnek olarak gösterilebilirler. Kilin bileşiminde silis (SiO2). MgO. Uygulamada en çok kullanılan bağlayıcı madde çimentodur. SiC. Bu nedenle metalürji fırınlarında kullanılan refrakter tuğlası üretimine elverişlidirler. SiO2 ve Al2O3 ve ZrO2) üretilen refrakter malzemeler yüksek sıcaklığa dayanıklıdır ve iyi yalıtım sağlarlar. Elektriksel alan etkisinde oluşan kutuplaşma nedeni ile yüzeylerinde büyük ölçüde elektron depo edilebilir. Döner fırında pişirilen kil-kalker karışımı klinkere dönüşür. sıcaklık yükseldikçe siyaha döner.4 Seramiklerin Özellikleri Mekanik Özellikler Seramikler genellikle çok sert ve gevrektirler. Elektriksel özellikler Seramikler genellikle yalıtkan veya dielektrik malzemelerdir. çimento ve su karışımından oluşur. Gevrek olduklarından iç yapı kusurları. mukavemet artar. Mo. 800°C' ın üzerinde vitrifikasyon sonucu parçacıklar arasında bağlar oluşmaya başlar (buna sinterleme de denir) . çakıl ve kırma taştan oluşan agrega iskeleti çimento hamuru yardımı ile birbirlerine bağlanarak sağlam ve dayanıklı bir kütleye dönüşür. Elektriği iletmezler fakat elektrik alanına tepki gösterirler. tekne ve su deposu yapımında ) Seramiklerin kaymaya karşı direnci çok yüksektir.3. Değişik büyüklükte kum.. az miktarda demir oksit ve alçı taşıdır. Fe3O4. Seramiklerde basınç mukavemeti ortalama olarak çekme mukavemetinin sekiz katıdır. (Örnek: bot.3. Tuğlanın rengi başlangıçta kırmızı olur. Arı Al2O3 kristali (Karborandum) doğada elmastan sonra en sert cisimdir. Yumuşama noktasına kadar ısıtılıp hızla soğutulmuş camın mukavemeti üç katına çıkabilir. . Cr. Klinker bir miktar alçı taşı katılarak değirmende öğütülür ve toz haline getirilir. Fe. 12. Aşağıda çimentonun bileşimi ve su ile karıştırılıp hamur haline getirildikten sonra oluşan sertleşme olayı kısaca tanıtılacaktır. Uygulamada kullanılan toz halindeki çimentonun da bulunan ana bileşenler aşağıdaki karmaşık bileşiklerdir. alümina ve magnezyum oksit içeren killerde kullanılır. Baryum ferrit (BaO. Cam lifleri epoksi veya poliyesterle yapıştırılarak çok yüksek mukavemetli kompozit malzemeler elde edilir.

Betona katılan su hidratların oluşmasında kullanıldığı gibi agreganın ıslanarak kaygan olmasını dolayısıyla iyi işlenebilmesini sağlar. bunlar boşluklar oluştursa dahi boşluklar küçük ve bağımsız küreler şeklinde olduğundan sakınca yaratmazlar. Bu yalnız çimento miktarını azaltmakla kalmaz. Bu duruma göre Şekil 12. dona dayanıklılığı arttırır. boşlukluluk artar ve mukavemet düşer.2. Al2O3. Bu oran genellikle ağırlık cinsinden 0. Betona değişik özellikler kazandırmak amacı ile çimento ağırlığının yüzde. daha az geçirimli.Çimento Oranı Özellikle su-çimento oranı betonun kalitesini etkiyen önemli bir etkendir. Çimentonun Sertleşmesi Trikalsiyum silikat oldukça hızlı sertleşerek 30 günde alacağı son mukavemetin % 70 ine ulaşır. ancak plastik veya daha kuru betonlara vibrasyon uygulanır. Dikalsiyum silikatın sertleşmesi ise çok yavaş ilerler. çelik donatılı beton elemanlar. Cam elyaflı poliyester levhalar. su-çimento oranı değişik sıkıştırma yöntemlerine göre optimum değerlere sahip olmalı. Hidratasyon olayları sonucu mikro kristalli bir jel yapısı oluşur. dolaysiyle çatlamalara neden olur. içeride tutulan hava kolaylıkla yok edilemez.5'da görüldüğü gibi. 6 ay sonra son mukavemetin 2/3 üne erişir ve hidratasyon sırasında ısı açığa çıkar. İnşaat endüstrisinde en çok kullanılan çimento türü normal portland çimentosudur. fazla su zamanla buharlaşarak kılcal boşluklar meydana getirir ve gene mukavemet düşer.7 arasında bulunur. Kompozit Malzemeler Birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacı ile bir araya getirilmiş değişik fazlardan oluşan malzeme sistemine kompozit malzeme denir. Kompozitler birden çok fazlı yani çok fazlı malzeme sayılırlar. 12. Beton Karışımları Beton karışımları hazırlanırken sıkı bir yapı elde etmek için agrega boyutlarının uygun bir şekilde dağılması gerekir (Şekil 12. Beton Su . Trikalsiyum silikat ve dikalsiyum silikatın hidratasyonları sonucunda 3CaO. daha sonra azalması önemli ısıl büzülmelere. Bazı malzemelerde bu tür yapı üretim sırasında oluşabilir ve fazların karışımı mikroskopik düzeydedir. Bununla beraber katılan fazla su ve karışımda sürüklenen hava betonun gözenekliliğini arttırır 12. Dişler taraftan su-çimento oranı yüksekse akıcılık artar. Bunu önlemek için çimentodaki bileşenlerin miktarını uygun bir biçimde ayarlamak gerekir.Çimento su ile karıştırılarak hamur haline getirildikten bir süre sonra hidratasyon (su ile reaksiyon) sonucu katılaşma ve sertleşme başlar.5.4). doğal veya yapay traslı çimentolar ve alüminalı çimentolar üretilmektedir. Trikalsiyum alüminat ise 3 CaO . 6H2O bileşiğine dönüşür ve bu olay süresinde önemli miktarda su açığa çıkar.1.0.6. Bu çimento % 50 trikalsiyum silikat. beton kolay işlenerek kalıbı doldurur.2. Çimentoların özellikleri bileşimlerine bağlıdır. hatta binde bir mertebesinde katkı maddeleri katılır Örneğin betona katılan hava sürükleyici katkılar işlenebilirliği düzeltir. 12. % 30 dikalsiyum silikat ve % 20 kadar diğer maddeler bulunur. dolayısıyla daha dayanıklı bir malzeme oluşturur. Bunların dışında yüksek fırın cürufu çimentosu.5.5. Tek başlarına mekanik özellikleri elverişli olmayan ferrit ve sementitin mikroskopik düzeyde homojen karışımından oluşan perlit yüksek mukavemete ve yüksek tokluğa sahiptir. Yapılarında sürekli bir ana faz ile onun içinde dağılmış pekiştirici bir donatı fazı bulunur. Ancak uygulamada kompozit malzeme . örneğin perlitik çelikte yumuşak ve düşük mukavemetli ferrit ile sert ve gevrek sementit yan yana ince tabakalar halinde dizilir. Ayrıca ilk mukavemeti yüksek hidratasyon ısısı düşük ve sülfata dayanıklı portland çimentosu türleri vardır. otomobil lastikleri ve sermetler bunlara birer örnektir. Bunlar belirli özellik istenen yerlerde kullanılır. Eğer bu oran düşükse işlenebilme azalır. Agregaların arasını dolduran bu sürekli faz zamanla griftleşerek kütleye mukavemet kazandırır. Akıcı betonlar şişlenerek veya kendiliğinden yerleşebilir.1.2SiO2 3H2O ve Ca(OH)2 bileşikleri oluşur. inen agrega (kum) ile kalın agrega (çakıl veya kırma taş) oranı hacim cinsinden genellikle ortalama 1/2 seçilir. 12.4 . Büyük beton kütlelerinde sertleşme süresinde sıcaklığın yükselmesi. fakat. örneğin kimyasal etkilere dayanıklılık. geçirimsizlik ve ateşe dayanıklılık gibi.

Gerçekte birçok malzeme lif hâlinde çok daha yüksek mukavemetli olurlar (Tablo 12. viskoz ve düşük mukavemetlidir. Özellikle kıl (Whisker) halinde dislokasyon içermeyen cisimlerin mukavemeti normal boyuttakilerle oranla yaklaşık bin katı kadar daha fazladır.olarak anılan sistemlerde bileşenler makroskopik düzeydedir ve bunlar sonradan bir araya getirilerek üstün özellikli bir kütleye dönüştürülmüştür. . özellikle cam lifleri ile pekiştirilmiş plastiklerden oluşan kompozitler çok geniş kullanma alanına sahiptirler. Pekiştirici bileşenin türüne ve düzenlenme biçimine göre üç gruba ayrılabilirler: Taneli kompozitler.2). Uygulamada bunlara sermet denir. kütle halinde fazla şekil değiştirmeden.7. Kompozitlerin Üretimleri ve Özellikleri En önemli kompozitler lifli olanlardır. Uygulamada donatı malzemesi olarak kullanılan lifler çoğunlukla kuvvetli kovalan bağlara sahiptirler. Asfalt. Taneli kompozitler için en önemli örnek betondur. Tungsten karbür (WC) taneciklerinin Co metali ile yüksek sıcaklıkta basınç altında sinterlenmesi sonucu elde edilen seramik kompozit çok sert olup yüksek hızlı kesme takımı üretimine elverişlidir. Aynı amaçla kullanılan metal liflerin mukavemeti de soğuk çekme ile çok arttırılabilir. lifli kompozitler ve tabakalı kompozitler (Şekil 12. çatlayarak kolayca kırılabilir. 12. Halbuki değişik boyutlu kırma taş ile asfaltın karışımından oluşan yol kaplama malzemesi hem sünek hem de yeter mukavemetlidir.6). Lifli ve tabakalı kompozitlerin sağladığı özelliklerdeki artış. tanelilere göre daha yüksektir. Taş ise sert ve gevrektir. Sert tanelerin sünek bir bağlayıcı madde ile birleştirilip aglomere haline getirilen kompozitlere diğer bir örnek asfalt yol kaplamalarıdır. Kompozitlere donatılı veya pekiştirilmiş malzemeler de denir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful